CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTC810 Release 2022-12-28
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3

(...)

5…b5 6.Bb5 c6 7.Be2 Bd6 8.0-0 Qc7 9.g3 (better 9.c4+–) 9...Nh5? (better 9...Nbd7+=) 10.Nh4 Bh3 11.Re1 (better 11.Bh5 Bf1 12.Qf1+–) 11...g5?? (better 11...Nf6+–) 12.Ng2 (12.Bh8 Ng3 13.hg3 gh4+–) 12...Nf6 (12...Ng3 13.fg3 e5 14.Rf1+–) 13.Bf6 Be5 (13...Rg8 14.c4+–) 14.Bh8 Bh8 15.c3 f5 16.Bh5 (16.d4 a5+–) 16...Ke7 (16...Kf8 17.d4+–) 17.f4 (better 17.d4 e5+–) 17...g4 18.Nh4 (18.e4!? de4 19.d3 Nd7 20.de4 Nf6 21.ef5 Nh5 22.fe6 Rd8+–) 18...Nd7 19.d4 (19.Qc2 Nf6 20.Nf5 ef5 21.Qf5 Qd7+–) 19...Nf6 20.Bg4! Ng4 (20...fg4 21.Nd2 Combination; 20...Ng4 21.Nd2 Combination; 20...Bg4 21.Qc1 Combination) 21.Nd2 h5 (21...Bf6 22.Nhf3+–) 22.Ndf3 Kf6 (22...Bf6+–) 23.Ng5 Qb6 (23...Nh2 24.Qh5 Qg7 25.e4 de4 26.Kh2+– (26.Nh3?! Qg3 27.Ng2 Nf3 28.Kf1 Nh2 29.Kg1 Nf3 30.Kf1 Nh2 31.Kg1=)) 24.Nhf3 Qb5 25.Ne5 (25.Nh3 Ke7+–) 25...Bg7 (25...Ke7 26.a4 Qa6 27.Ng6 Kf6 28.Nh4+–) 26.Nd7 (26.a4!? Qa6+–) 26...Ke7 27.Nc5 h4 28.Nge6 (28.gh4 Rh8 29.Nh3 Rh4+–) 28...Bf6 (28...Rg8 29.Ng5 hg3 30.hg3 Rh8+–) 29.Qd3 (better 29.Nc7 Qb8 30.Na8 hg3 31.hg3 Qa8 32.Qc2+–) 29...Qd3+– 30.Nd3 Ke6 31.Re2 (31.Ne5 hg3 32.hg3 Be5 33.fe5 Rb8+–) 31...hg3 32.hg3 Rh8 (32...Rg8 33.Rc1+–) 33.Raa2 (33.Rc1!?+–) 33...Be7+= 34.a4 Nf6 (34...Rg8 35.b5+=) 35.Ne5 (better 35.Rh2 Ng4 36.Rh1+–) 35...Kd6?? (better 35...Rg8+–) 36.Nf7+– Kd7 37.Nh8 Ne4 (37...Bg4 38.Rh2 Bh5 39.b5+–) 38.Ng6 (better 38.Rh2 Bg4 39.b5 Bd1+–) 38...Ng3 (38...Nc3 39.b5! Bd6 40.bc6 Kc7 41.Rh2 Na2 42.Rh3 Kc6 43.Nh4+–) 39.Kh2 (39.Rh2 Bg4 40.Rh7 Ne2 41.Kf1 Ng3 42.Ke1 Ke6 43.Ne7 Nh5 44.Nc6 Nf6 45.Nd8 Kd6 46.Nb7 Ke6 47.Nc5 Kd6+–) 39...Bg4 (39...Ne2 40.Re2 (worse 40.Kh3 Nc3 41.Rb2 Bd6+–) 40...Bf1 41.Re1+–) 40.Rg2 (better 40.Ne5 Kc7 41.Kg3 Be2 42.Re2 Kb6+–) 40...Nf1 (40...Ne4 41.Ne5 Kd6 42.b5+–) 41.Kh1 (41.Kg1 Ne3 42.Rae2 Be2 43.Re2 Bb4 44.cb4 Nd1 45.Re7 Kd8 46.Ra7 Nc3+–) 41...Ne3 (41...Bf6 42.Ra1 Ne3 43.Rh2+–) 42.Rg4! Ng4 (42...Ng4 43.Re2 Combination; 42...fg4 43.Ne7 Combination) 43.Ne5 Kd8 (43...Ne5 44.fe5 Bh4 45.b5+–) 44.Nf7 (44.Nf7 Ke8 45.Nh8+–) 1–0. Akrapovik (1710) – rockxb1 (1730), lichess.org, 2021.

5…Bg4

6.c4 c6 7.cd5 Bf3 8.Qf3 Qd5 9.Qd5 Nd5 10.Nc3 Nd7 11.Nd5 ed5 12.Be2 Be7 13.0-0 Bf6 14.Bf6 Nf6 15.Rac1 a6 16.a4 Kd7 17.b5 (better is 17.d4!?=) 17...ab5+= 18.ab5 Ra2 19.bc6 bc6 20.Rb1 (better is 20.Bd1!?+=) 20...Rd2–+ 21.Rb7 Kd6 22.Bf3 Nd7 23.Bg4 Ne5 24.Bh3 Rf8 25.Ra1 g5 26.Bf5 h5 27.g3 h4 28.Ra5 hg3 29.hg3 g4 30.Ra4 (30.f4 gf3 31.Ra4 Rg2 32.Kh1 Rg3 33.Kh2 Rg2 34.Kh3–+) 30...Rg8 (better is 30...Nf3 31.Kf1 Rh8 32.Rd7 Kc5 33.Rd5 cd5 34.Ra5 Kb6 35.Rb5 Kb5 36.Bd7 Kc5 37.Bg4 Rh1 38.Kg2 Rh2 39.Kf3 Rdf2) 31.Rf4 Rd1 32.Kg2 Rd2 33.Rd4?? (33.Kg1 Nf3 34.Kg2–+) 33...Ra2–+ 34.e4 Kc5 35.Rdb4? Nd3 36.Rb3 Rf2 37.Kg1 Rf3 38.ed5 Rg3 39.Kh2 Rh3 40.Kg1 Nc1 41.Rb2 Kd5 42.Re7 Kd6 43.Rd7 Ke5 44.Rc2 Rgh8 45.Re7?? Kf6 (45...Kf6 46.Be4 Ke7 47.Rc1 f5–+) 0–1. Santana,Cleiton Marino (1800) – Azevedo,Edmundo RR (1985), Fortaleza BRA, 2013.

6.h3 Bf3 7.Qf3 Be7 8.Bd3 Nc6 9.b5 Na5 10.Qg3 g6 11.0-0 Nc4 12.Bc4+/– dc4 13.Qf3 0-0 14.Qb7 Nd5 15.Qc6+– Bf6 16.Bf6 Qf6 17.Ra2 Rfc8 18.Qc4 c6 19.bc6 Ne7 20.Nc3 Rc6 21.Ne4 Qg7 22.Qd3 Nf5 23.Rb1 h6 24.Rb7 Rf8 25.Ra7 g5 26.a4 g4 27.hg4 Qg4 28.Nf6 (28.Nf6 Kh8 29.Ng4+–) 1–0. b4_player – slackerdog, gamecolony.com, 2007.

6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.Ne5 =.

5…Bg6

6.c4 c6 7.Be2 (7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6=) 7...Bd6 (7...dc4 8.Bc4 b5 9.Be2+=) 8.d4 (8.d3 b6=) 8...Nbd7 9.Nbd2 Rc8 (9...0-0 10.0-0=) 10.Nb3 (10.c5 Bb8=) 10...Bb8 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2=) 11.0-0 Qe7 12.Ne5 Be5 (12...dc4!? 13.Nc4 0-0=) 13.de5+/– Ne4 14.Nd2 (14.cd5 cd5 15.Rc1 0-0+/–) 14...Nd2 15.Qd2 dc4 16.Bc4 Be4 (16...Rd8 17.Rfd1+=) 17.Bd4 (17.Qd4 Bd5 18.Bd5 cd5 19.Qa7 Nb8+/–) 17...b6 18.Rfd1 0-0 19.h3 (19.f3 Bd5 20.Ba6 Rc7+=) 19...c5 20.Bc3 Rfd8 ½–½. Krivoshapko,Alexander – Zenzera,Alexey, Omsk CC Championship SF, 2010.

6.c4 Be7 7.d4 0-0 8.Nbd2 a5 9.b5 c6 (9...Nbd7 10.Be2=) 10.a4 Nbd7 11.Be2 Qc7 12.c5 (12.0-0 Ne4=) 12...cb5 (12...e5!?=) 13.ab5+= Ne4 14.0-0 Nd2 (14...f5!?+=) 15.Qd2+– Bf6 (15...Rfc8!?+–) 16.b6+– Qc6 Black prepares the advance a4 (16...Qc8 17.Ra5 Ra5 18.Qa5+–) 17.Rfc1 (17.Ra5 Ra5 18.Qa5 Be4+–) 17...a4 (17...Nb8 18.Ra5 Ra5 19.Qa5+–) 18.Qb4+– a3? (better 18...Be7!?+–) 19.Ra3 Ra3 20.Ba3 (better 20.Bb5 Qc8 21.Ba3+–) 20...e5?? (20...Rb8+–) 21.Bb5 Qc8 (21...Nb8 22.Bc6 Nc6+–) 22.Bd7 Qd7 23.de5 (better 23.c6 Be7 24.cd7 Bb4 25.Bb4+–) 23...Be7 24.Nd4 Qg4 (24...Rc8 25.Qb3 h6 26.c6 Ba3 27.Qa3 (27.cd7?? Rc1 28.Qd1 Rd1) 27...bc6 28.Qa7 Qa7 29.ba7+–) 25.Qc3 Rc8 (25...Be4 26.f3 Bf3 27.Nf3 Qc8+–) 26.Nb5 (better 26.h3 Qg5 27.c6 Ba3 28.cb7 Rc3 29.b8Q Bf8 30.Rc3+–) 26...Be4+= 27.f3 Bf3 28.Qd2 Bg5 (28...d4 29.Qf2 (29.ed4? Bg5 30.Qa2 Bc1 31.Bc1 Bc6–+) 29...Bg5 A) 30.Qf3 Be3 31.Kf1 Qf3 32.gf3 Bc1–+; B) 30.ed4 B1) 30...Bc1 31.Qf3 (worse 31.Bc1 Bc6 32.Nc3 Bg2–/+) 31...Qf3 32.gf3 Ba3 33.Na3+–; B2) 30...Be3 31.g3 Qh3 32.Nd6 Qg2; C) 30.Nd4?? Be3 31.Nf3 Qe4–+; D) 30.h3=) 29.Re1 (29.Rc3 Bh4 30.c6 bc6 31.h3+–) 29...Bh4? (better 29...Ra8=) 30.Rf1+– Be4 31.Nd6 (better 31.Rf4 Be1 32.Re4 (32.Rg4?! Bd2 33.Kf2 Ra8+–) 32...Qe4 33.Qe1+–) 31...Rd8? (31...Ra8 32.Bb2 Be7 33.c6 bc6 34.Rf7+–) 32.Ne4 (better 32.Rf4 Be1 33.Re4 (33.Rg4?! Bd2 34.Ne4 de4 35.Re4 Rc8+–) 33...de4 34.Qe1+–) 32...de4 (32...Qe4 33.c6 Bg5+–) 33.Qc2 (33.Qa2!? Qd7 34.c6 bc6+–) 33...Bg5 (33...Be7 34.c6 Ba3 35.cb7+–) 34.Qf2+– Rd7 (34...Qe6 35.c6 bc6 36.Bc5+–) 35.Bb2 (35.c6 bc6 36.Bd6 Qe6+–) 35...Qe6 36.Bd4 h5? (better 36...g6+=) 37.Qf5+– (37.Qf5 Qf5 38.Rf5+–) 1–0. Bendega (2055) – Ernesto7 (2025), lichess.org, 2021.

5...a5

6.ba5 Bd6 7.Be2=+.

6.ba5 Be7 7.d3 (7.Be2 Bg4 8.0-0 Ra5 9.Ra2 0-0 10.h3 Bf3 11.Bf3 Nc6 12.d3 Qd6 13.c4) 7...0-0 8.Be2 c5 9.0-0 Nc6 10.Nbd2 h6 11.c4 Na5 12.Qc2 dc4 13.Nc4 Nc4 14.Qc4 b5 15.Qc3 (15.Qb5? Rb8 16.Qc4 Rb2–+) 15...Qa5 16.Qa5 Ra5 17.Ne5 Rc8 18.e4 Bh7 19.f3 Ne8 20.Bc3 Ra7 21.Rfb1 f6 22.Ng4 Nc7 23.Ne3 Rca8 24.Nc2 e5 25.Kf2 Bg6 26.Ke3 Be8 27.f4 ef4 28.Kf4 Bd6 29.Ke3 Bh2 30.d4 Bd6 31.Bf3 Rd8 32.Rd1 Ne6 33.e5? (better is 33.d5 Ng5 34.Rab1–/+) 33...cd4–+ 34.Nd4 Nd4 (34...Bc5 35.ef6 Ra4 36.Rdc1–+) 35.Bd4 Ra3 36.Ra3 Ba3 37.ef6 gf6 38.Bf6 Rd1 39.Bd1 Bg6 40.g4 Bc1 41.Kf2 b4 42.Be7 Bd2 43.Ke2 Bc3 44.Ke3 Kg7 45.Bc5 Bf7 46.Kd3 Kg6 47.Be3 (47.Bf3 Be6–/+) 47...Be6 48.Bf3 Bf6 49.Be4 Kg7 50.Bf5 Bf7 51.Bd4 0–1. Fischer,Johannes – Federau,Juergen, BL2–N Germany, 1983. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 a5)

6.b5 b6 7.Be2 c5 8.0-0 Nbd7 9.a4 Bd6 10.c4 0-0 11.cd5 ed5 12.d3 Re8 13.Nbd2 Ne5 (13...Qc7 14.Rc1=+) 14.Ne5= Be5 15.Be5 Re5 16.d4 cd4 (16...Re7 17.dc5 bc5 18.Nb3=) 17.Nf3+= (worse 17.ed4 Re6=+) 17...Re8 18.Nd4 Bg6 19.Rc1 Qe7 20.Qb3 h6 21.Rc6 Ne4 22.Rb6 (22.Qd5!? Rad8 23.Qa2+/-) 22...Nd2+= 23.Qc3 (23.Qd5 Nf1 24.Bf1+/- (worse 24.Kf1 Qc7 25.Rc6 Qh2-/+)) 23...Nf1= 24.Bf1 Qb4 25.Rc6 (25.Qa1 Be4=) 25...Qc3 (better 25...Qa4 26.Rc5 Qd1=+) 26.Rc3+= Rec8 (26...Rac8 27.Nc6 Kf8 28.g3+=) 27.Nc6+/- Kf8 (27...Rc7!?+/-) 28.b6+- Rab8 29.Nb8 Rc3? (better 29...Rb8 30.Rc5 Rb6 31.Ra5 d4+/-) 30.Nd7 Ke7 31.b7 Rb3 32.b8Q Rb8 33.Nb8 Kd6 34.Bb5 1-0. ArndLauber (2490) - universe64 (2410), lichess.org, 2021. (=1.a3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 Nf6 4.e3 e6 5.Nf3 a5)

6.b5 h6 7.Be2 c5 8.0-0 Be7 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 0-0 11.c4 Nb6 (12.Qc2 dc4 13.Nc4 Nc4 14.Qc4 Qd5=). Klaus Behrmann – grandmaster goldberg, ChessWorld.net, 2005.

6.Bb5 c6–/+ 7.Bd3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bd3 10.cd3 Bb4 11.Ne5 (11.Qb3 Qa5–/+) 11...Nbd7 12.Nf3 (12.Nd7!? Kd7 13.Qb3–/+) 12...0-0 13.h4 h6 14.Nd4 (14.0-0 Bd6–+) 14...c5 (14...e5 15.Nf5–+) 15.Nb5? (better 15.Nc2–+) 15...Qa5 16.N1c3 Bc3 (16...e5!? 17.Nd6–+) 17.Nc3 d4 (better 17...b5!? 18.Ne2–+) 18.ed4 cd4 19.Ne2 e5 20.0-0 Nc5 21.Qc2 Nfd7 (21...Ra8 22.f4 Ne6 23.Bb2–+) 22.Ng3 (22.f4 Ne6–+) 22...f6 (22...Ra8!? 23.f4 Qa4 24.Qa4 Ra4 25.Rb1–+) 23.Nf5 b5 (23...Qa3 24.Qd1 g6 25.Nh6 Kg7 26.Ng4–+) 24.Bb2 (24.Qd1 Kh7 25.Qg4 Rf7–/+) 24...b4 (24...Qa4 25.Qa4 ba4 26.Ba3–+) 25.Ra1? (better 25.Qd1 Qc7 26.Qg4=+) 25...Qb5–+ Black intends b3 26.Nd6? (26.Ra7 Qb6 27.Ra1 Qe6–+) 26...Qb6 (better 26...Qd3 27.Qd1–+) 27.Nc4 (27.Qc4 Kh7 28.Ne4–+) 27...Qb7 28.Na5 Qb5 29.Nc4 b3 30.Qd1? (30.Qb1–+) 30...Nd3 31.Nd6 Qb6 (better 31...Nb2 32.Qg4 f5 33.Nf5 Rf5 34.Qf5 Na4–+) 32.Nc4 (32.Nf5 N7c5 33.Qg4–+) 32...Qb4 33.Na5 Nb2 34.Qb1 (34.Qb3 Qb3 35.Nb3 Rb8–+) 34...Nc4 35.Nb3 (35.Qb3 Qb3 36.Nb3 Rb8–+) 35...Rb8 36.Ra7 (36.Qe4 Qb3 37.Qd5 Kh8 38.Qd7 Nd2–+) 36...Nd2 (better 36...Nf8 37.Rc7 Na5 38.Qf5 Qb3 39.Kh2–+) 37.Nd2 (37.Qf5 Qb3 38.Rd7 Qb1 39.Qb1 Rb1 40.Kh2 Nf1 41.Kg1 h5–+) 37...Qb1 38.Nb1 Rb1 39.Kh2 Nc5 40.Kg3 (40.Rc7 Rc1 41.h5 d3 42.Rc8 Kf7–+) 40...Nd3 (better 40...d3 41.Ra8 Kf7 42.Kf3–+) 41.Kf3 (41.Ra2 Nf4 42.Kh2 d3–+) 41...Ne1 42.Kg3 Rb3 43.f3 (43.Kh2 Rb2 44.Kg3 Nd3–+) 43...Rb2 44.Kg4 (44.Ra8 Kf7 45.Kg4 d3–+) 44...Rg2 45.Kf5 Nf3 46.h5 Nh4 (46...d3 47.Ke4 d2 48.Ra8 Kh7 49.Kf3 d1Q 50.Kg2 Qd5 51.Kg3 Qa8 52.Kg4 Qe4 53.Kg3 Qe2 54.Kh4 Qd3 55.Kg4 f5 56.Kh4 g5 57.hg6 Kg7 58.Kh5 Qh3) 47.Ke6 d3 48.Ra8 Kh7 49.Kf7 d2 50.Rg8 (50.Rb8 d1Q 51.Ke8 Qh5 52.Kd7 Qf7 53.Kd6 Rd2 54.Kc5 Qc7 55.Kb4 Rb2 56.Ka3 Rb8 57.Ka4 Qa7) 50...d1Q 51.Kf8 (51.Re8 Qd5 52.Kf8 Nf5 53.Re6 Rb2 54.Ke8 Rb8 55.Kf7 Nd4 56.Ke7 Qe6) 51...Qd8 52.Kf7 Qg8 53.Ke7 e4 (53...Nf5 54.Kd7 Qc4 55.Ke8 Rd2 56.Kf8 Rd8) 54.Kd6 e3 (54...Rc2 55.Kd7 Qc8 56.Ke7 Nf5 57.Kf7 Rc7) 55.Kc5 e2 56.Kc6 (56.Kb5 Qd5 57.Kb6 e1Q 58.Kc7 Rb2 59.Kc8 Qc3) 56...e1Q 57.Kc5 (57.Kb6 Qb3 58.Kc7 Rd2 59.Kc6 Qc1) 57...Qc8 58.Kd6 (58.Kb6 Rb2 59.Ka7 Qe3) 58…Rd2 0–1. hamidrezaderakhshan – CryoNemesis, lichess.org, 2020.

6.c3 Bd6 7.d3=+.

6.Be2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.0-0 0-0 10.c4 c6 (10...dc4 11.Bc4 Nc6 12.d3-/+) 11.Qa4 (11.Nh4 dc4 12.Nf5 ef5 13.Bc4 b5=+) 11...Qa5 (11...Bd6 12.Qb3 dc4 13.Qb7=+) 12.Qa5 Ba5 13.Nc3 (13.Nh4 Nbd7-/+) 13...Nbd7 (better 13...dc4 14.Bc4 b5-/+) 14.Rb1?? (better 14.d3-/+) 14...Bb1 (better 14...Bc3!? 15.d3 Ba1 16.Ra1-+) 15.Nb1 Ra8 16.Bb2 Bc7 17.Nc3 Ne4 (17...dc4 18.Bc4 b5 19.Be2-+) 18.Ne4 de4 19.Ne1 (19.Ng5 Ra2 20.Bd4 Rd2-+) 19...Ra2 20.Bc3 Ba5 (20...Be5!? 21.Be5 Ne5 22.f3-+) 21.Ba5 Ra5 22.f3 ef3 (22...Ra2 23.fe4 Rd2 24.Kf1-+) 23.Nf3 Ne5 (better 23...b5 24.cb5 cb5 25.d4-+) 24.Nd4 (24.Ne5 Re5 25.Kf2 Ra5-+) 24...c5 (24...Ra2 25.Kf1 Rd2 26.Ke1-+) 25.Nb5 (25.Nb3 Ra2 26.Kf1 Rc2 27.Nc5 b5-+ (27...Nc4?! 28.Bc4 Rc4 29.Nb7-+)) 25...Nc6 (better 25...Ra2 26.Kf1 Rd2 27.Ke1-+) 26.Kf2 Ra2 27.Ke1 Rb2 (27...Kf8 28.d3-+) 28.Kd1 Nb4 29.Kc1 Ra2 30.Bf3 Nc6 31.Nd6 Ra7 (31...Na5!? 32.Kd1-+) 32.Nb7 Rb7 (32...Ne5 33.Nc5 Nc4 34.Nb3-+) 33.Bc6 Rb4 34.Bb5 Kf8 35.Kc2 Ke7 36.Kc3 e5 37.d4 ed4 38.ed4 Kd6 39.dc5 (39.Be8 Rb7 40.Kd3 Ra7-+) 39...Kc5 40.Ba6 (40.h3-+) 40...Ra4 41.Bb5 (41.Bb7 Rc4 42.Kd3 Rh4-+) 41...Ra2 42.Kd3 (42.Be8 f5 43.h4 Rg2-+) 42...Rg2 43.Ke4 (43.h4 Rg3 44.Kd2 Rh3-+) 43...Rh2 44.Kf3 Rh4 0-1. ArndLauber (2490) - universe64 (2405), lichess.org, 2021. (=1.a3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.Nf3 a5)

6.ba5 Ra5

7.Bc3 Ra8=+.

7.Nd4 Bg6 8.c4 Nbd7 9.cd5 ed5 10.Be2 Nc5 11.Nb3 Ra8 12.Nc5 Bc5 13.d4 Bd6 14.Qb3 Qb8 15.0-0 c6 16.h4 0-0 17.Nd2 Bf5 18.Rfc1 Re8 19.Bc3 Ng4 20.Bg4 Bg4 21.Bb4 Bh2 22.Kf1 Bc7 23.Kg1 Bd8 24.g3 Bc7 25.Kg2 Bd7 26.Kh2 Kh8 27.Ra2 Bf5 28.Rb2 Ra6 29.Qd1 Bd3 30.Rb3 Bf5 31.Rb2 Qc8 32.Qf3 Qe6 33.Kg1 Rea8 34.Qe2 Bg4 35.Qe1 Qf6 36.Qf1 Kg8 37.Rb3 Qe6 38.Kh2 Kh8 39.Qg2 Qg6 40.Kg1 Bf5 41.Rbc3 Ra4 42.Nb3 R4a7 43.Bc5 Ra6 44.Bb4 Qg4 45.Nd2 Ra4 46.Rb3 Qh5 47.Be7 Qe2 48.Rb2 Re8 49.Bb4 Be6 50.Qf3 Qf3 51.Nf3 Bg4 52.Nd2 Ra6 53.Nb3 Bf5 54.Nc5 Ra7 55.Nb3 Rea8 56.Rc3 f6 57.Kg2 Bc8 58.Rc1 Bf5 59.Nd2 Ra6 60.Nb3 Kg8 61.f3 R6a7 62.g4 Be6 63.Nc5 Bc8 64.Nd3 Ra6 65.Rbc2 Bb6 66.Bd6 Ra5 67.Nf4 Rb5 68.Kf2 Bd7 69.Ne2 Rb3 70.Nf4 f5 71.g5 Re8 72.Re2 Bd8 73.Rh1 b6 74.a4 Bc8 75.Ng2 Re6 76.Be5 Ra3 77.Nf4 Re8 78.Nh5 g6 79.Nf6 Bf6 80.gf6 Ra4 81.Rb2 Ra6 82.f4 h5 83.Rbb1 Kf7 84.Ra1 Ke6 85.Rhc1 Ra1 86.Ra1 Bd7 87.Ra7 Rf8 88.Ke2 b5 89.Kd3 Rg8 90.Kc3 Re8 91.Kb4 Rd8 92.Kc5 Rf8 93.Ra1 Re8 94.Rg1 Rg8 95.Rg2 Be8 96.Ra2 Bd7 97.Ra6 Re8 98.Rb6 Ra8 99.Rb7 Rg8 100.Kb4 Rd8 101.Kc3 Re8 102.Kb3 Rd8 103.Rc7 Rf8 104.Kc2 Rc8 105.Rb7 Ra8 106.Kd2 Rg8 107.Ke2 Re8 108.Rc7 Rf8 109.Kd2 Rh8 110.Ke1 Rc8 111.Rc8 Bc8 112.Kd2 Kf7 113.Kc3 Bb7 114.Kb4 Ba6 115.Kb3 Ke6 116.Kc3 Bc8 117.Kc2 Ba6 118.Kb2 Kd7 119.Bc7 Bb7 120.Kc3 Ke6 121.Bd8 Bc8 122.Kb4 Bd7 123.Kc5 Be8 124.Be7 Kf7 125.Kb4 Ke6 126.Kc3 Bf7 127.Kb3 Kd7 128.Bf8 Kc7 129.Kb4 Be8 130.Kc3 Kb6 131.Bd6 Bf7 132.Kb4 Bg8 133.Kb3 Be6 134.Kb2 Kb7 135.Kc3 Kc8 136.Kb4 Bg8 137.Kc5 Kd7 138.Bf8 Kc7 139.Be7 Kd7 140.Kb4 Kc7 141.Bf8 Kb7 142.Bc5 Kc7 143.Ka5 Kb7 144.Bd6 Be6 145.Kb4 Ka8 146.Kc5 Kb7 147.Be5 Bg8 148.Kb4 Kc8 149.Kb3 Kd7 150.Ka3 Be6 151.Kb4 Bf7 152.Kc5 Ke6 153.Kb4 Be8 154.Kc5 Bd7 155.Kb4 Bc8 156.Kc3 Kf7 157.Kb4 Ke6 158.Kc5 Ba6 159.Kb4 Kf7 160.Ka3 Bc8 161.Kb3 ½–½. COMP – COMP, 2000.

7.Be2 Bd6 =.

6.b5 a4

7.c4 c6 8.Be2 Qb6 (8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.Nc3=) 9.Nd4 cb5 (9...Bg6!?=) 10.Nf5+– ef5 11.cb5 Be7 12.Qc2 g6 (better 12...Qe6!?+–) 13.Qc8+– Bd8? (13...Qd8 14.Qb7 Nbd7 15.0-0+–) 14.0-0 (better 14.Bd4!? Qd6 15.Qb7 Ra5+–) 14...0-0 15.Qc3 (better 15.Bd4!? Bc7 16.Qf8 (16.Bb6?! Rc8 17.Bd4 Nbd7+=) 16...Kf8 17.Bb6 Bb6 18.d4+–) 15...Be7 16.Rc1 Nbd7 17.Qd4 Qd4 18.Bd4 (18.ed4?! Rfe8 19.Nc3 Bd6=+) 18...Ne4 (18...Bd6 19.Ra2+–) 19.d3 (19.Rc7 Rfd8 20.Rb7 Bc5+–) 19...Nd6 (19...Nec5 20.Nd2+=) 20.Nc3 (better 20.Rc7!? Rad8 21.Nc3+–) 20...Bf6+– 21.Bf6 Nf6 22.d4 Rfc8 23.Rab1 b6 (23...Nde4 24.Nd1+=) 24.Bf3 (24.Nd1 Nc4 25.Bc4 Rc4 26.Rc4 dc4+–) 24...Nde4 25.Ne4 fe4 26.Be2 Kf8 (26...Rc1 27.Rc1 Kf8 28.Rc7+=) 27.f3 (27.Rc6 Ke7+–) 27...h5 28.Rc8 (28.Rc6 ef3 29.Bf3+– (worse 29.Rf6 fe2 30.Rb6 Rc3=+; 29.gf3?! Kg7+–)) 28...Rc8=+ 29.Kf2 Ke7 (29...Rc3!? 30.Ra1 Rc2=+) 30.Bd1 (30.Rb4 Ra8+=) 30...Rc4 31.Rb4?? (better 31.Rb2=) 31...Rb4–+ 32.ab4 a3 33.Bb3 Kd6 34.Ke2 Ne8 (34...h4 35.h3–+) 35.Kd2? (better 35.fe4 de4 36.Bf7=) 35...f5–+ 36.Kc2 Nc7 37.f4 Nb5 38.Ba2 Nc7 (38...Kc6!? 39.Kb3 h4–+) 39.Kb3–/+ Nb5 40.Ka4?? (40.Kc2 h4 41.Bb3–+) 40...Kc6 (better 40...Nd4 41.Ka3 Nc2 42.Kb3 Ne3–+) 41.Kb3 Kd6 42.Ka4?? (42.Kc2 h4 43.Kb3–+) 42...Nc3 (42...Nd4 43.Ka3 Nc2 44.Kb3 Ne3 45.g3–+) 43.Kb3 (43.Ka3 Nd1 (43...Na2?! 44.Ka2 h4 45.Kb3=+) 44.g3 Ne3–+) 43...Nd1 (43...Na2?! 44.Ka2 g5 45.g3=) 44.Ka3 (44.g3 Ne3 45.Bb1 h4 46.gh4 Ng2–+) 44…Ne3 0–1. GuestBTYG – GuestMNGN, freechess.org, 2017.

7.Be2 Bc5 8.d3 Qd7 9.Nbd2 Qb5? (9...0-0+=) 10.Rb1?? (better 10.Bf6 gf6 11.d4+–) 10...Qd7 11.Bf6 (11.Ne5!? Qe7 12.g4=+) 11...gf6=+ 12.d4 (12.Rb7 Qc8 13.Rb2 Ba3=+) 12...Ba3–/+ 13.c4? (better 13.Rb7 0-0 14.Qa1–/+) 13...Bb2?? (better 13...Bb1 14.Qb1 Ra7–+) 14.Rb2+– a3 (14...dc4 15.Rb7 Bd3 16.Nc4+–) 15.Ra2 c6 16.c5 Rg8 17.g3 h5 18.Nh4 Bh3 (18...Bg6 19.Qb3+–) 19.Bh5 Na6 (19...Rh8 20.Be2+–) 20.Ra3 Ke7 21.Ndf3 Nb4 22.Ra8 (22.Rc3 Ra7 23.Ng1 Rga8+–) 22...Ra8 23.Rg1 (23.Ke2 Ra2 24.Nd2 b6+–) 23...Ra1 24.Qa1 Nc2 25.Kd2 Na1 26.Ne1?? (better 26.Ra1 Qc8 27.Ng1+–) 26...Nb3 27.Kc3 Na5 28.Nd3 Qc7 (28...Nc4 29.Be2=+) 29.Rb1 (better 29.Nf4 Nc4 30.Ra1+– (30.Nh3?? Qa5 31.Kb3 Qa3 32.Kc2 Qb2 33.Kd3 Qd2)) 29...Bf5?? (better 29...Nc4=+) 30.Nf5+– ef5 31.Nf4 (better 31.Be2!?+–) 31...Nc4+= 32.Nd3 Kd7 (32...Na5 33.Be2+–) 33.Nb4 (33.Ra1+–) 33...Kc8? (33...b6 34.cb6 (34.Bf7?? bc5 35.Nd5 cd5 36.Bd5 cd4 37.Kd4 Nb6–+) 34...Qb6 35.Ra1=) 34.Bf3 (better 34.Be2!?+–) 34...Qa5+= 35.Rb3?? (better 35.Bd1+=) 35...Qa1–/+ 36.Kc2 Qe1 37.Rd3?? (better 37.Nd3 Qd2 38.Kb1–/+) 37…Qf2 (37...Qf2 38.Kc1 Qf3–+) 0–1. alessandrocarvalhaes (1850) – turkish_morphy (1830), lichess.org, 2020.

7.Be2 c6 8.0-0 Qd7 9.c4 (9.Nc3 Bd6=) 9...dc4= 10.Nc3 cb5 11.Ne5 Qd8 12.Nb5 Nc6 (12...Be7 13.Nd4+=) 13.Nc4 Be7 (13...Be4 14.Bf6 gf6 15.Nc3+=) 14.Bf6+– gf6 15.d4 0-0 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 f5 (17...Ne5 18.Ne5 fe5 19.Rfd1+=) 18.Rab1 Na5 19.Nb2 Nb3 (19...Nc6 20.Rfd1+–) 20.Rfd1 Qd5? (better 20...Qa5+–) 21.Na4!!+– Ra4 Decoy theme: a4 22.Nc3 Theme: Double Attack (22.Rb3?! Rc8+–; 22.Qb3?! Qb3 23.Rb3 Rfa8+–) 22...Nc5 (22...Qc6 23.Na4 (23.Rb3?! Ra3 24.Ra3 Ba3+–) 23...Qa4 24.Qb3 Qa3 25.Qb7+–) 23.Nd5 (23.dc5?! Qd3 24.Rd3 Ra3=) 23...Nd3 24.Ne7 Kg7 25.Rd3 Rb8 (25...Re8 26.Rb7 Kf8 27.Nf5 ef5 28.g3+–) 26.g3 (26.d5 Kf6 27.d6 Ra6+–) 26...Kf6 27.Nc6 (27.Nc6 Rc8 28.Ne5+–) 1–0. Grandie – Guestfree, internet, 2021.

6.b5 c5

7.Be2 Bd6 8.Nh4 Be4 9.d3 Bg6 10.Nd2 Nbd7 11.c4 0-0 12.0-0 Qc7 13.h3 Rad8 14.Ng6 hg6 15.Rc1 b6 16.d4 Qb8 17.cd5 Nd5 18.Nc4 Bc7 19.dc5 Nc5 20.Qc2 Rd7 21.Na5! ba5 22.Qc5 Bb6 23.Qc4 f5 24.Qb3 Kf7 25.Rc6 Rh8 26.Rd1 Be3? (26...Rhd8+–) 27.Qe3! Ne3 28.Rd7 Ke8 29.Rg7 Ng4 (29...Ng2 30.Kg2 Qd8 31.Re6 Kf8 32.Ree7 Qe7 33.Re7 Ke7 34.Bh8+–) 30.Rcc7 (30.Rcc7 Nf2 31.Rge7 Kd8 32.Bh8 Nh3 33.gh3 Qb6 34.Kf1 Qc7 35.Rc7 Kc7 36.Be5 Kb7 37.a4+–) 1–0. Pcmvr – MMT, playchess.de, 2005.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 Bd6 9.c4 (9.Nh4 Be4=) 9...Nb6 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.d3= 0-0 (10...dc4 11.dc4 Qc7 12.Nbd2=) 11.Nbd2 (11.Nh4 Qe7+=) 11...h6 (11...dc4 12.Nc4 Nc4 13.dc4=) 12.Nh4 Bh7 13.Rc1 Nfd7 (13...Qe7 14.Nhf3=) 14.g3 (14.Nhf3 Bf5=) 14...Be7 15.Ng2 dc4 16.Nc4 Nc4 17.Rc4 b6 18.Bf3 Ra7 19.Nf4 Bf6 20.Bf6 Nf6 21.d4 Rd7 22.Bc6 Rd6= 23.f3 e5=+ 24.Ne2 ed4 25.ed4 Qe7 26.Qd2 cd4 27.Nd4 Rfd8 28.Re1?? Rd4!–+ 29.Rd4 Rd4 30.Re7 Rd2 31.Rb7 Bf5 32.Rb6 Ra2 33.g4 Be6 34.Rb8 Kh7 35.b6 Bd5?? 36.Bd5= Nd5 37.b7 Rb2 38.Rd8 Rb1 39.Kf2+= Rb2 40.Kg3 Rb7 41.Rd5 Ra7 42.Kf4 Kg6 43.Ke4 Kf6 44.Kd4 Ke6 45.Kc4 f6 46.Rb5 Kd6 47.Rb6 Ke5= 48.Rb5 Kd6+= 49.Kb3 Kc6 50.Ka4 Rd7 51.Ra5 Rb7 52.Ra6 Kc5 53.Ka5 Rb3 54.a4+= Rb7 55.Ra8 Rc7 (55...Rb2 56.h4+–). Robertsen,Tage – Pedersen,Terje H, Bymesterskap, 1992.

7.Be2 Nbd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.d4 Ne4 13.Nbd2 Bf6 14.Rc1 Nd2 15.Qd2 cd4 16.Bd4 e5 17.Bc5 Qd2 18.Nd2 Rfd8 19.Nc4 Nc4 20.Bc4 Rd7 21.a4 ½–½. Ehrlich,Hans Georg (1930) – Lodde,Martin (1935), Muensterland Verbandsliga, 2008.

7.Be2 Nbd7 8.Nh4 Bg6 (8...Bd6 9.a4=) 9.f4 (9.0-0 c4=) 9...Ne4 10.Nf3 f6 11.0-0 Be7 12.c4 Nb6 13.cd5 ed5 (13...Qd5 Worse is 14.d3+/–) 14.Nh4 (14.d3 Nd6+=) 14...Qd7 (14...Nc4 15.Ra2=) 15.a4 (15.Ng6 hg6 16.Qc2 Kf7+=) 15...Bf7 (15...Nc4 16.Ng6 Nb2 17.Qc2 hg6 18.Qb2=) 16.Bg4 Be6 (16...Qc7 17.d3 Nd6 18.Qc2=) 17.f5 (17.Bh5!? Bf7 18.Bf7 Kf7 19.d3+=) 17...Bf7= 18.d3 Nd6 19.Nd2 0-0 20.Nb3 Rfc8 21.Bh5 (21.Nd2 Bf8+=) 21...c4 (21...Bh5 22.Qh5 c4 23.Nd4 cd3 24.Ne6–/+) 22.Nd4 (22.Bf7 Nf7 23.Nd4 Ne5–/+) 22...cd3 (22...Bh5!? 23.Qh5 cd3–/+) 23.Bf7+= Nf7 24.Ne6 Rc4 25.Bd4 Bd6 26.Qh5 Na4–/+ 27.Rf3?? d2 28.Rd1 Nc5 29.Bf6?? gf6–+ 30.Rd2 Rc1 31.Rf1 Rf1 32.Kf1 Qb5 33.Kg1 Qb1 34.Qd1 Qe4 35.Rd4 Qe3 36.Kf1 Ne4 37.Qg4 Nfg5 38.Qe2 Qe2 39.Ke2 Ne6 40.fe6 Re8 (40...Re8 41.Kd3 Re6 42.Rd5 a4–+) 0–1. Polonovsky,Grigory (2270) – Marinin,Viktor (2095), RUS–ch sf Gatchina, 2001.

7.Be2 h6 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 Qc7 (9...Qb6 10.Rb1=) 10.c4 (10.0-0 Bd6=) 10...Bd6= 11.cd5 (11.d4 0-0=+) 11...ed5 12.Rc1 0-0 13.h3 (13.0-0 a4=) 13...a4 14.g4 Be6 15.Qc2 (15.g5 hg5 16.Ng5 Bf5=) 15...Qa5 16.Rb1 d4 (16...Rfe8 17.g5 hg5 18.Ng5=+) 17.ed4= cd4 (17...Rac8 18.Bc3 Qa8 19.Nc4=) 18.0-0 (18.Nd4 Rac8 19.Qd1 Ba2=) 18...Qb5 19.Nd4 Qg5 20.N2f3 Qg6 21.Nh4 Qg5 22.Nhf5 Rac8 (22...Bf5 23.Nf5 Rfc8 24.f4 Rc2 25.fg5 hg5 26.Bd1 Bh2 27.Kh1+=) 23.Qd1 (23.Qa4 Nc5 24.Qb5 Bd7+/–) 23...Qf4 (23...Bc5 24.Qa4 Bd5 25.Bf3+=) 24.Nd6 Qd6 25.Qd2 (25.Qa4 Nc5 26.Nb5 Qd7+= (< 26...Na4 27.Nd6 Rc2 28.Bf6 Re2 29.Be7+/–)) 25...h5 (25...Rfe8 26.Rfe1=) 26.Ne6+= fe6 27.Rfc1?? (better is 27.gh5 Ne4 28.Qe3=) 27...Ne4!–/+ 28.Qb4 (28.de4 Qd2) 28...Ndc5?? (28...Qb4 29.ab4 Rc1 30.Rc1 Nf2=) 29.Qd4 (better is 29.de4 Qf4 30.Qd4+– (30.Rc5 Qf2 31.Kh1 Qc5 32.Qb7 Rf7+–)) 29...Qd4+= 30.Bd4 Nd2 31.Rb4 (31.Rb2 Ndb3 32.Bc5 A) 32...Nc5?? 33.Rbc2+– (33.gh5?! Nb3 34.Rc4 b5+=); B) < 32...Rc5 33.Rc5 Nc5 34.d4+=; C) 32...Nc1 33.Bf8 Kf8 34.gh5 Rc3–/+) 31...Ndb3 32.Rcc4 Nd4 33.Rd4 Rfd8 (33...h4!?=) 34.gh5 e5 35.Rg4 (35.Rdc4 Rc7+/–) 35...Kh7 (35...Kf8 36.f4 Nd3 37.Bd3 Rd3 A) 38.Rb7 Rc1 39.Kf2 Ra3 40.Rb8 Kf7 41.Rb7 Ke6 42.Rg6 Kf5 43.Rf7 Ke4 44.fe5 Rc2 45.Kg1 Ra1 (45...Rh3 46.e6 Rh5 47.e7=; 45...Ke5?! 46.Re7 Kd4 47.Rd7 Kc3 48.Rg3 Kb2 49.Ra3 Ka3 50.Rg7=) 46.Rf1 Rf1 47.Kf1 a3 48.Rg7 a2–+; B) 38.fe5 Rc1 39.Kf2 Rc2 40.Ke1=) 36.Rg5 (36.Rgc4 Kh6+=) 36...Nd3 (36...Rd5 37.Rb5 Rdd8 38.h4+/–) 37.Rb7+/– Rc1 (37...Nf4 38.Bg4 (< 38.Rbg7 Kh6=+; 38.Re5?! Rc1 39.Kh2 Rc3=) 38...Rc1 39.Kh2+–) 38.Kh2 Nf2 39.Rgg7 Kh8 40.Rh7 Kg8 41.Rbg7 Kf8 42.h6 (42...Ng4 43.hg4 Rh1 44.Kh1 Rd1 45.Bd1 e4 46.Rh8) 1–0. Santasiere,Anthony – Bisguier,Arthur B, USA, 1945.

6.b5 c6

7.a4 c5 8.h3 h6 9.d3 b6 10.Nbd2 Nbd7 11.Be2 Be7 12.c3 e5 13.Qc1 0-0 14.g4 Bh7 15.g5 hg5 16.Ng5 e4 (16...Bf5 17.Rg1=) 17.d4 (17.Nh7!? Kh7 18.c4 ed3 19.Qb1+–) 17...c4 (17...cd4 18.cd4 Rc8 19.Qd1=+) 18.h4 Ne8 (18...Bf5 19.Ba3=) 19.Ba3 Ba3 20.Qa3 Ndf6 21.0-0-0 Qd6 22.Qd6 Nd6 23.Rdg1 Bg6 (23...Bf5 24.h5=) 24.Nf1 (24.h5!? Bf5 25.h6+–) 24...Bh5= 25.Ng3 Be2 26.Ne2 Nh5 (26...Nf5 27.h5=) 27.Ng3 (27.Nh3 Nf6+=) 27...Ng3= 28.Rg3 f6 (28...Nf5 29.Rg4=) 29.Ne6+= Rf7 30.Nf4 Rb8? (better 30...Nf5 31.Rg2 Rd7=) 31.Nd5+– Ne8 (31...Kh7 32.Nf4+–) 32.h5 Rd7 33.Nf4 Rbb7 (33...Nd6 34.h6 g5 35.Ne2+–) 34.h6 (34.Rg6 Kf8+–) 34...g5 35.Ne6 Re7 36.Nd8 Rbd7 37.Nc6 Rh7 38.Rg4 (38.f4!? ef3 39.Rf3+–) 38...Nd6+– 39.Rh5 (39.Rgg1 Rh8+=) 39...Rdf7 (39...Kf7 40.Rg3+=) 40.Nd8 (40.Rg3 Rfg7+=) 40...Rd7 41.Ne6 Nf7 (41...Rh8+=) 42.Rh1 (42.Re4!? Rh6 43.Rh6 Nh6 44.d5+–) 42...Rh6 (42...Rd6 43.Nc7 f5 44.Rgg1=) 43.Rhg1 (43.Rh6 Nh6 44.Re4 Kf7+–) 43...Rg6 (43...f5 44.Rg5 Ng5 45.Rg5 Kf7 46.Nf4=+) 44.Rd1?? (44.Re4 f5 45.Nf4 fe4 46.Ng6 Kg7+–) 44...Re7 (better 44...f5 45.Nf4 fg4 46.Ng6 Kg7–/+) 45.d5+= Ne5 (better 45...f5 46.Rg2 g4+=) 46.Rgg1?? (better 46.Re4 Nd3 47.Rd3 cd3 48.Kd2+–) 46...Nd3–/+ 47.Kc2 (47.Kb1 Rd7 (47...Nf2?! 48.Rd4=) 48.Nf4 Rh6 (worse 48...Nf4 49.ef4 Kf7 50.fg5+–) 49.Nd3 cd3–/+) 47...Rh6 (47...Nf2?! 48.Rd4 Rd7 49.Rc4 Rd5 50.Rc6+=) 48.Rg2 (48.Nd4 Rd7 (48...Nf2? 49.Nf5 Rh2 50.Ne7 Kf7 51.Nc8 Nd1 52.Kd1+–) 49.Nf5 Rh2–+) 48...Rh3 (48...Rd7 49.Nd4 Rd5 50.f4–+) 49.Nd8 (49.Rf1 Rh4 50.Nd4 Rd7–/+) 49...Rf3 (better 49...Rd7 50.Ne6 Rd5–+) 50.Rd2?? (50.Nc6 Rd7–/+) 50...Kg7 (better 50...Ne1 51.Kb1 Ng2–+) 51.Nc6? (better 51.Ne6 Kg6 52.Rh2=+) 51...Kg6?? (better 51...Rd7 52.Rh2 Rf5–/+ (52...Rd5?! 53.Nd4=)) 52.Ne7+– Kf7 53.Nc6 (better 53.d6 Ke8 54.Rg3 Kd7+–) 53...Ne1 54.Kb2 Ng2 55.d6 Ne1 (55...Rh3+–) 56.d7 Nd3 57.Kc2 (better 57.Ka3 Rf2 58.Rf2 Nf2+–) 57...Ke6 (57...Rh3 58.d8Q Rh1 59.Qd5 Kg7 60.Qc4 Rc1 61.Kb3 Nc5 62.Ka2+–) 58.d8Q Rf2 59.Rf2 Nf2 (59...Ne1 60.Kd1 Nf3 61.Qe8 Kf5 62.Nd4 Kg4 63.Qe4 Kh5 64.Qh7 Kg4 65.Rg2) 60.Qe7 (60.Nd4 Kf7 61.Qd7 Kg6 62.Qe8 Kh7 63.Qf7 Kh8 64.Ne6 Nd3 65.Qg7) 60...Kf5+– 61.Qd6 (better 61.Qd7!? Kg6 62.Ne7 Kh5+–) 61...Kg4 62.Qf6 Kg3 63.Qg5 Kf3 64.Qf4 (64.Nd4) 64...Ke2 65.Nd4 Ke1 (65...Kf1 66.Nf5 Kg2 67.Qg3 Kf1 68.Kd2 Nh1 69.Qh3 Kg1 70.Nh4 Nf2 71.Qg2) 66.Qf2! Kf2 67.Nf5 (better 67.Kd2!? Kg3+–) 67...Kf3 (67...Ke2 68.Nd6 Ke3 69.Nc4 Kf3 70.Nb6+–) 68.Kd2 Kg4 (68...Kg4 69.Nd6 Kg5+–). alessandrocarvalhaes (1710) – eagle222 (1755), lichess.org, 2019.

7.c4 Bd6 8.Nc3 0-0 9.d4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 c5 12.Na4 Rc8 13.Rc1 Qe7 14.dc5 Nc5 15.Nc5 Bc5 16.Qa4 Ne4 17.Ba2 Bb6 18.Bb1 Nd6 19.Bf5 Nf5 20.Qg4 f6 21.Qe4 Rc5 22.a4 Rd5 23.Ba3 Qd7 24.Bf8 Kf8 25.Qb1 Rd6 26.Rfd1 Kf7 27.Rd6 Qd6 28.Rd1 Qc7 29.Qd3 Ke7 30.g4 Nd6 31.Qh7 Ne8 32.Qd3 1–0. Balashov,Y (2555) – Zimina,O (2325), St Petersburg, 2001.

6.b5 Bd6

7.a4 Nbd7 8.Be2 e5 9.0-0 Qe7 10.c4 dc4 11.Nc3 (11.Bc4!? Nb6 12.Be2+=) 11...Bd3–/+ 12.Bd3 cd3 13.Qb1 e4 14.Nd4 Qe5 15.g3 Nb6 16.Nd1 (16.f3!? Nc4 17.Qc1 ef3 18.Nf3–/+) 16...Ng4–+ 17.Ne2?? (better is 17.Kg2 Qh5 18.h3–+) 17...Qh5 18.h4 de2 19.Re1 ed1Q (better is 19...Ne5 20.Nc3 Nf3 21.Kh1 Nd2 22.Qc2 Bg3 23.fg3 Qf3 24.Kh2 Nf1 25.Rf1 ef1R 26.Rf1 Qf1 27.Qe4 Kf8 28.Ba3 Kg8 29.Bc5–+) 20.Qd1 Qg6 21.Rc1 0-0 22.Kg2 Nf2! 23.Kf2 Qg3 24.Ke2 Qf3 mate 0–1. Neumann,Frank – Smith,Douglas Royston (1650), OP–2011–0-01894, 2011.

7.c4 0-0 8.d4 Nbd7 9.c5 Be7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 e5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Ne4 14.c6 bc6 15.bc6 Nc5 16.Qc2 Qe8 17.Nd2 Qc6 18.0-0 Qg6 19.Qg6= fg6 20.Nf3 Rfb8 21.Rfb1 Na4 22.Bc1= Rb1 23.Rb1 Nc3 24.Ra1 c5 25.Kf1 Kf7 26.Bd2 Ne4 27.Ke2 Ke6 28.Rb1= Ra6 29.a4 g5 30.h3 c4 31.Rb7 Bf8 32.Ba5 Bc5 33.Rb5 Ba7 34.Nd4 Ke5 35.Nc2 Ke6 36.f3 Nc5=+ 37.Nd4 Kd6 38.Bb4 Ra4 39.Nf5 Ke5 40.Bc5 Ra2 41.Ke1 Bc5 42.Rc5 Kf5 43.Rd5 Kf6 44.Rd2 Ra1 45.Kf2 ½–½. Roldan,Antonio_Jose – Hebrard,Jean_Marc, IECC, 2000.

7.d4 0-0=+ 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 c5 (9...Nbd7 10.Nbd2=+) 10.0-0 (10.dc5!? Bc5 11.c4=) 10...c4=+ 11.Qe2 Qc7 12.Nc3 Nbd7 (12...a4 13.Rfe1=+) 13.Rfd1 (13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 c3=) 13...Nb6 (13...Qb6 14.a4=+) 14.Re1 (14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 Na4=+) 14...Qe7 (14...a4 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4–/+) 15.Nd2 (15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Na4=+) 15...Nfd7 (15...Qd7 16.e4 de4 17.Nde4 Ne4 18.Ne4=) 16.a4 (16.e4 Qg5=) 16...f5=+ 17.Nf3 Rf6 18.h3 Raf8 (18...Bb4 19.Red1=+) 19.Rf1 (19.Nb1 Bb4 20.Bc3 Rh6=) 19...Rh6 20.Qd2 (20.Nd1 Nc8=+) 20...Rff6 (20...Bb4!?=+) 21.Ne2= Rfg6 22.Kh1 Bb4 23.Bc3 Bc3 24.Qc3+/– Qb4 25.Qb4 ab4 26.Nf4 Rf6 27.Rfb1 Nc8 28.Rb4 b6 29.a5 ba5 30.Ra5 Ndb6 31.Ng5 Nd6 32.Ra7 Ne4 33.Ne4 de4? 34.Rb7 Nd5? 35.Rb8 Rf8 36.Rf8 Kf8 37.Nd5 ed5 38.b6 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Sadoway,S, compuserve, 1997.

7.d4 0-0 8.Bd3 Bg4 9.Nbd2= Nbd7 10.h3 Bh5 11.0-0 Re8 (11...c5 12.bc6 bc6 13.c4=) 12.g4 (12.c4 e5 13.c5 Bf8 14.de5 Nc5=) 12...Bg6 13.Bg6 hg6 14.c4 Ne4 (14...c5 15.cd5 ed5 16.dc5 Nc5 17.Nb3=) 15.c5 (15.Ne4 de4 16.Nd2 f5+/-) 15...Bf8 (15...Nd2 16.Qd2 Be7 17.Rac1=) 16.Ne4+= de4 17.Nd2 Qh4 18.Kg2 f5 19.Qe2 Nf6 20.f3 Rad8 21.Rae1 (21.fe4 fg4 22.hg4 Ng4+/-) 21...Nh7 (21...e5 22.fe4 (22.de5?! Nh7+=) 22...ed4 23.Qc4 Kh8 24.Nf3+/-) 22.Qf2 Qh6 (22...Qf2 23.Rf2 ef3 24.Nf3+/-) 23.f4 (23.fe4 Be7 24.Rd1+- (24.ef5?! Bh4 25.Qf4 Be1 26.Re1 ef5 27.Qc7 Ng5+=)) 23...Rd5 24.g5 Qh5 25.Qe2 Qh4 (25...b6 26.cb6 Qe2 27.Re2 Rb5 28.Nc4 (28.bc7? Rb2 29.Rc1 Rc8-+) 28...cb6 29.Kf2=) 26.Qf2 (26.Nc4 a4+/-) 26...Qh5+= 27.Rh1 (better 27.Nc4+=) 27...c6?? (better 27...b6!?=) 28.b6 (28.bc6!? bc6 29.Nc4+/-) 28...Be7 29.h4 Nf8 30.Nc4 a4 31.Qe2 Ra8 (31...Nd7 32.Ba1+=) 32.Qh5 gh5 33.Bc3?? (33.Rb1 g6+/-) 33...Ng6?? (33...Bc5 34.Rb1 Be7 35.Rhc1-/+) 34.Kg3 (34.Rb1 Ra6+/-) 34...Ra6 (better 34...Bc5 35.Rb1 Be7=+) 35.Rb1+/- Nf8 36.Rb4 Nd7 37.Nb2 (better 37.Rc1!?+/-) 37...Nc5= 38.dc5 Bc5 39.Ra4 Ra4 40.Na4 Be3 41.Re1 (41.Rf1 Bb6 42.Nb6 Rd3 43.Kg2 Rc3=) 41...Rd3 42.Kg2 Bf4 43.Bb4 Bg3 (43...Rg3 44.Kf2=+) 44.Rh1= Be5 45.Nc5 Rg3 46.Kf1 (better 46.Kf2 Rf3 47.Ke2=) 46...e3?? (better 46...Bd4=) 47.Nb7+- f4 48.Nc5 (48.Na5 f3 49.Nc6 Bf4+-) 48...f3 49.Ne4?? (better 49.Nd3 Bb8 50.Bc5+-) 49...Rg2=+ 50.Bc5? (better 50.Rh3 e2 51.Ke1 Rg1 52.Kf2 Rf1 53.Ke3-/+) 50...Rg4?? (better 50...Rb2 51.Be3 Rb1 52.Kf2 Rh1-+) 51.Be3+= Re4 52.Kf2 Bb8? (52...Ra4+=) 53.Rb1?? (53.g6 Rg4 54.Rd1 Bg3 55.Kf3 Kf8+-) 53...Ra4?? (53...Rh4!? 54.Rc1 Rh2 55.Kf3 Rh3 56.Ke2 Rh2 57.Kd3 Ra2+=) 54.b7 (better 54.g6 Ra5 55.Rd1+-) 54...Ra3 55.Kf3 (better 55.g6 Ra5 56.Rc1+- (56.Kf3?! Kf8+=)) 55...Ra4? (better 55...Kf7=) 56.Bf4?? (better 56.g6 Ra5 57.Rb6+-) 56...Bf4 (better 56...Rf4 57.Ke2 Kf7-+) 57.b8Q (57.b8Q Bb8 58.Rb8 Kf7 59.Rc8-+) 1-0. dannysmet (2045) - airulanwar499 (2085), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

7.d4 Nbd7 8.c4 c5 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Nc3 0-0 12.Be2 Re8 13.0-0 Rc8 14.Rc1 (14.Nd5? Nd5 15.Rc1 b6–+) 14...Bc7 15.g3 Qd6 16.Nd4 Bh3 17.Re1 Bb6 18.Nf3 h6 19.Nd4 Qe5 20.Bf3 Nce4 21.Ne4 Ne4 22.Qd3 h5 23.Rc8 Bc8 24.Bg2 h4 25.Qe2 h3 26.Bh1 Bd7 27.Rc1 Qe7 28.Qd3 a4 29.Bf3 Qg5 30.Bh1 (30.Bd1 Bd4 31.Qd4 Bb5 32.Ba4 Ba4 33.Qa4 Rd8=) 30...Bg4 31.Rf1 Nd6 32.Nc2 Be6 33.Nd4 Bd7 34.Re1 Rc8 35.Bc1 Rc4 36.Bb2 Bd4 37.Bd4 Bb5 38.Qd1 Ne4 39.Ba1 (39.Bf3!?+=) 39...Qf5–/+ 40.f4 Bd7 41.Bf3 b5 42.Be5 Qe6 43.Qd3 f6 44.Bb2 Qc6 (44...b4 45.Rd1–/+) 45.Qd1 Be6 46.g4 Qc5 Black intends b4 47.Be4 de4 48.Kf2 b4 49.ab4 Qb4 (worse is 49...Rb4 50.Ba3 Qb6 51.Bb4 Qb4 52.Kg3+=) 50.Bd4 a3 51.Rg1 a2 52.Kg3 Qb8 53.Kh3 Rb4 54.Qd2 Rb1 55.Qf2 Qd6 56.Ba1 Qd3 0–1. Benassi,Aspasio (2130) – Dehaybe,Andre (2100), RA–2011–0-00165, 2011.

7.d4 Nbd7 8.c4 c5 9.Be2 0-0 10.cd5 ed5 11.dc5 Nc5 12.Nc3 Re8 13.a4 h6 (13...Be4 14.Rc1=) 14.Rc1 (worse is 14.Nd5 Nd5 15.Qd5 Nd3 16.Kf1 Be4–/+) 14...Rc8 15.0-0 (15.Nd5? Nd5 16.Qd5 Nd3 17.Kf1 Nb2 (17...Nc1?! 18.Qf5 g6 19.Qf6 Qf6 20.Bf6–/+; 17...Rc1?! 18.Bc1 Be4 19.Qc4=) 18.Rc8 Bc8–+ (18...Qc8?! 19.Qd6 Na4 20.Qa3–/+)) 15...Bh7 16.Re1 (16.Nd5? Nd5 17.Qd4 Bf8–+) 16...Bf8 17.Rf1 (17.Nb1 Be4=) 17...Bd6 18.Re1 (18.Nd5? Nd5 19.Qd4 Bf8–+) ½–½. Benassi,Aspasio (2140) – Steinke,Ruediger (2235), SM–2012–0-00219, 2012.

7.Nd4 Be4 8.d3 =.

7.Be2 0-0 8.d4 c5 9.dc5= Bc5 10.0-0 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 (11...Rc8 12.c4=) 12.Rc1 (12.c4 dc4 13.Rc1 Rfd8 14.Nc4 a4=) 12...Qd6 13.a4 e5 (13...Rfd8 14.Nb3=) 14.c4+= d4 15.ed4 ed4 16.Nh4 Be6 17.Nb3 Rfe8 (17...Rfd8 18.Nd4 Nb6 19.Nhf3+=) 18.Nc5 Nc5 19.Bd4 Qe7 (19...Nfe4 20.Nf3+=) 20.Bc5 (20.Re1 Rad8+=) 20...Qc5 21.Qc2 Rad8 22.Rfd1 b6 23.Nf3 Bf5= 24.Bd3 Bg4 25.h4 Bf3–/+ 26.gf3 Qh5 27.Bf1 Qf3 28.Rd8 Qg4 29.Bg2 Rd8 30.c5 bc5 31.Qc5 Qa4–/+ 32.b6 Qh4 33.b7+– Qf4? 34.Qc8!! (34...Re8 35.Qe8 Ne8 36.Rc8+–) 1–0. Gagne – Excell 4 0, computer chess game, 1986.

7.Be2 0-0 8.d4 Nbd7 9.0-0=+.

7.Be2 0-0 8.Nh4 Bg6 =.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 0-0 (8...e5 9.c4=) 9.Nd4 (9.Nh4 Be4=) 9...Bg6 10.f4 c6 (10...Bc5 11.Nb3=) 11.bc6+= bc6 Black gets in control 12.Nc6 Qb6 13.Bf6 Nf6 14.Nd4 (14.Ne5 Be5 15.fe5 Nd7=) 14...Bc5=+ 15.Nb3 d4 16.Nc5 Qc5 17.c3 de3 18.d4 Qb6 19.Qc1 (19.Ra2 Nd5 20.Bd3 e2 21.Re2 Nc3 22.Nc3 Qd4 23.Rff2 Bd3–/+) 19...Rab8 20.a4 Qb2 21.Qb2 Rb2 22.Re1 Rc8 23.c4 Rd8 24.Bf3 Rd4–+ 25.Na3 Rb3 26.Red1 Rd2 27.Rd2 ed2 28.Bd1 Rb4 29.c5 Rf4 30.c6 Bd3 31.Bf3 Ra4 32.Rb1 Kf8 33.c7 Ba6 34.Be2 Ne8 35.Ba6 Nc7 36.Nc4 Rb4 37.Nd2 Rb1 (38.Nb1 Na6–+) 0–1. Boni,Roberto – Moeckel,Jean, IECG, 1999.

7.Be2 Nbd7 8.c4 0-0 9.0-0 c5 10.d3 h6 11.Nbd2 Bh7 12.d4 b6 13.dc5 bc5 14.a4 e5 15.cd5 e4 16.Ne1 Be5 (16...Nd5!? 17.Nc4 N7b6+=) 17.Nc4 Bb2 18.Nb2 Nb6 19.Rc1 Rc8 20.d6 Nfd5 21.Nc4 Nb4 (21...Qf6 22.Bg4 Rcd8 23.Na5+–) 22.Nb6 (better is 22.Na5!? Qf6 23.Nb7+–) 22...Qb6+/– 23.Bc4 Rfd8 24.Qb3 (24.Qh5!? Rd6 25.Qf7 Kh8 26.Rc3+/–) 24...Bg6+= 25.f4 Qd6 26.f5 Bh5 27.Rf2 Rc7 28.Be2 (better is 28.Qc3!? Bd1 29.f6+=) 28...Be2+= 29.Re2 Qe5 30.Rd1 Rcd7 31.Rd7 Rd7 32.Qb1 c4 33.Nc2 c3 34.Nd4 Rd4 35.ed4 Qd4 36.Kf1 c2 37.Qc1 Qd1 38.Re1 Qd3 39.Re2 e3 40.b6 Qd1 41.Re1 e2 (41...e2 42.Kf2 Nd3 43.Kg3 Nc1–+) 0–1. Jahn,Di (1825) – Koelsch,M (2175), ZDMI Open, Dresden GER, 2010.

7.Be2 Nbd7 8.Nh4 Bg6 9.Nc3 Nb6 10.0-0 Nfd7 11.Ng6 hg6 12.h3 Ne5 (12...Qh4 13.Qe1=) 13.d3 f5 (13...g5 14.f4 gf4 15.ef4= (worse 15.Rf4 Qg5 16.Kf1 f5–+)) 14.f4 Nf7 15.Bf3 g5 16.Ne2 Rh7 (better 16...e5=) 17.c4+– dc4 (17...gf4 18.Nf4 Qe7 19.cd5 Bf4 20.ef4 Nd5 21.Qa4+–) 18.Bb7+– Rb8 19.Bc6 Kf8 20.dc4 Nc4 21.Bd4 g6? (better 21...Na3 22.Qd3 Qe7+–) 22.Qb3 Nd2 (22...e5 23.Qc4 ed4 24.Nd4+–) 23.Qe6 Nf1 (23...Rg7 24.Rfd1 Ne4 25.Be4 fe4 26.Qe4 Rg8+–) 24.Qg6 (24.Kf1?! Rh6 25.Ba7 Rb6+–) 24...gf4 (24...Be5 25.fe5 Rg7 26.Qf5 Ne3 27.Be3 Kg8+–) 25.Qh7 Qg5 26.Nf4 Bf4 27.ef4 Qf4 28.Qg7 Ke7 29.Re1 (29.Re1 Qe4 30.Qf6 Kf8 31.Re4 fe4 32.Bd5 Ke8 33.Qe6 Kd8 34.Bf6) 1–0. Marcus – 2313, internet, 2018.

7.Be2 Nbd7 8.Nh4 Bg6 9.Nc3 c5 10.f4 (10.g3 a4=) 10...Nb6=+ 11.Qc1 d4 12.Nd1 Bh5 13.Bh5 Nh5 14.Nf3 Qf6 (14...Nc4 15.0-0=) 15.0-0= 0-0 16.g3 Qg6 17.Nh4 Qf6 18.Nf3 Qg6 19.Nh4 (worse 19.ed4 Nf4 20.Kf2 Nh5–/+) 19...Qh6 20.Nf3 (worse 20.ed4 Nf4 21.Re1 Qh5 22.dc5 Bc5 (worse 22...Qc5 23.Ne3 Qh5 24.Qd1–/+) 23.d4 Bd6–+) 20...de3 21.Ne3 Rfd8 22.Qe1 Nf6 23.d3 a4 (23...Nbd5 24.Nc4+=) 24.c4+= Rd7 (24...Nc8 25.f5 Re8 26.Nd2+=) 25.Rd1 Rad8 (25...Re8 26.Ne5 Rdd8 27.Qe2+=) 26.Ne5 Be5 (26...Re7 27.d4 Nbd7 28.Kg2 cd4 29.Bd4+–) 27.fe5+– Ne8 (27...Nh5 28.Qe2 Qg6 29.Ng2 Ng3 30.hg3+–) 28.Bc3 Rd3 (28...Nc8 29.Qe2+–) 29.Ba5+– R8d4 30.Rd3 Rd3 31.Ng2 Nd7? (better 31...Nc4!? 32.Qe4 Rd4 (32...Na5?? 33.Qd3 Qh5 34.Qd8+–) 33.Qb7 f5+– (33...Ne5 34.Qb8 Nf3 35.Rf3 Rd1 36.Ne1+–)) 32.Qe4+– Rd4 (32...Qg6 33.Qb7 Qg4 34.Nf4+–) 33.Qb7 f6? (better 33...Qh5 34.Qa8 Kf8+–) 34.Bc3 Rd3 (34...Ne5 35.Bd4 cd4+–) 35.Nf4 Rc3 (35...fe5 36.Nd3 Qe3 37.Nf2 Nef6+–) 36.Qd7 fe5 37.Qe8 1–0. Adlai – Tuchtig, internet, 2021.

7.Be2 h6 8.0-0 0-0 9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Re1 c5 12.bc6 bc6 13.d3 Rb8 14.Qc1 Ng4 15.Nbd2 Nge5 16.Qc2 Bg6 17.Rac1 Qe7 18.Ne5 Ne5 19.Bc3 Rfd8 20.Ba5 Rd7 21.f4 Nc4 22.Nc4 (worse is 22.Qc4 Ba3 23.Rb1 Rb1 24.Nb1 Rd3 25.Qc6 Qc5 26.Qc5 Bc5–/+) 22...Ba3 23.Rcd1 Bd6 24.Qf2 Rb3 25.Qc2 Rb5 26.Rf1 (worse is 26.Nd6 Qd6 (26...Ra5?! 27.Nc4 Rc5 28.Qc3=; 26...Rd6?! 27.Bc3=) 27.Bc3 Bd3–/+) 26...Bb8 27.Bc3 Qc5 28.Ba1 f6 29.Kh1 Qb4 30.e4 Qb3 31.Qe2 Bh5 32.g4 Bg6 33.Rd2 Bc7 34.Kg1 Rc5 35.f5 ef5 36.gf5 Bf7 37.Ne3 Ba5 38.Rdd1 Rb5 39.Kh1 Qa2 40.Qg4 Bc7 41.Ng2 h5 42.Qf3 Rc5 43.d4 Rc2 44.Rc1 Re7 45.Rce1 (better is 45.h3!?=) 45...Bc4–/+ 46.Rg1 Be2 47.Qe3 Bg4 48.Bc3 Bf5! 49.Qf3? Bg4 (49...Bg4 50.Qe3 f5–+) 0–1. Boehnke,Hartmut – Moyses,Michael, DESC, 2006.

7.Be2 h6 8.0-0 0-0 9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Be2 Nc5 12.d4 Nce4 13.Nbd2 c6 14.bc6 Qc7 15.Nc4 Bh2?? (better is 15...bc6 16.Nd6 Qd6+=) 16.Nh2+– bc6 17.Ng4 Ng4 18.Bg4 Rfb8 19.Bf5 ef5 20.a4 Rb4 21.Rc1 Qb7 22.Ba3 Rb3 23.Rb1 Rb1 24.Qb1 Qb1 25.Rb1 Nc3 26.Rb3 Nd5 27.Bc1 Kh7 28.Bd2 f6 29.Rb7 h5 30.Na5 Ra6 31.Kf1 h4 32.Ke2 Rb6 33.f3 Kg6 34.e4 fe4 35.fe4 Rb7 36.Nb7 (36.ed5?! Re7 37.Kd3 cd5+/–) 36...Nc7 37.Nd8 f5 38.Ba5 Na6 39.e5 1–0. Nemec,Zdenek (1950) – Sabbatini,Giuseppe (1665), RB–2010-0-00099, 2010.

6.b5 Nbd7

7.c4 Nb6 8.cd5 ed5 9.d4 Bd6=+ 10.Nbd2 (10.Ne5 0-0=+) 10...0-0–/+ 11.Be2 Re8 12.Ne5 (12.0-0 Qe7=+) 12…Qe7 (13.0-0 Qe6=+; 12...Nbd7 13.Nd7 Qd7 14.0-0=+). Spelec,D – Znuderl,M, corr slo–2 f, 1995.

7.c4 Nb6 8.cd5 ed5 9.Nd4 Be4=.

7.c4 Nb6 8.cd5 ed5 9.Nd4 Bg6 10.d3 Bd6 11.Nc3 0-0 12.Be2 a4 13.Qd2 Nfd7 14.0-0 Nc5 15.f4 f6 16.f5 Bf7 17.Bd1 Qe7 18.Bc1 Rfe8 19.Bc2 Bh5 20.Rf2 g5 (20...Be5 21.Rb1=+) 21.Nce2 Bf7 22.Rb1 Qf8 23.Rf3 Nbd7 24.Rh3 h5 25.Nc3 Qg7 26.g3 (26.Qe2 Ne5=) 26...Ne5=+ 27.Qd1 Qh7 28.Kg2 (28.Qf1!?=+) 28...Nb3–/+ 29.Bb3 ab3 30.Rb3 Bc5 31.Nce2 (31.Ne6 Bb6 (31...Be6?! 32.fe6 g4 33.Rh4=+) 32.g4 Re6–/+) 31...Ng4 32.Rc3 Bb6 33.a4? (better 33.Qg1–/+) 33...Re3–+ 34.Ra3 (34.a5 Ra5 35.Rc2 Ra4–+) 34...Re2! 35.Ne2 (35.Qe2 Bd4 Remove defender; 35.Ne2 Ne3 Double attack) 35...Bc5 36.Rc3 Qf5 37.Qf1 (37.Rc5 Qf2 38.Kh1 Re8–+) 37...Bf2 38.d4 (38.Nd4 Qe5 39.Qe2 Qd4–+) 38...Bg6 39.Nf4 (39.Ng1 Qe4 40.Nf3 Ra4 41.Qd3 Qd3 42.Rd3 Bd3 43.Rh5–+) 39...Qe4 40.Rf3 gf4 (40...gf4 41.gf4 Ra4–+) 0–1. Silent Move (2115) – solongez (2045), redhotpawn.com, 2016.

7.c4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 Bd3 10.Bd4 Be2 11.Qe2 Be7 (11...Nbd7 12.0-0=) 12.0-0 0-0 13.Rc1 Ne4 14.d3 Nd6 15.a4 (15.Bb6 cb6 16.Nc3 Rc8+=) 15...Nd5 16.Nbd2 Nf5 17.Bb2 Nb4 18.d4 Nh4 19.Ne5 Bd6 20.Ndc4 f6 21.Rd1 (21.Nd6 cd6 22.Nd3 Nd3 23.Qd3 f5+=) 21...Qe8 22.Qg4 Nf5 (22...fe5 23.Qh4 ed4 24.Bd4+=) 23.Nd3 Nd3 24.Rd3 Qf7 25.Rc1 h5 (25...Bb4!?+–) 26.Qe4 White prepares d5 (worse 26.Nd6 hg4 27.Nf7 Rf7+–) 26...b6 27.d5 ed5 (27...Rae8 28.Qf3+–) 28.Rd5 (28.Qf5?! dc4 29.Rd4 Rfd8+=; worse 28.Qd5 Qd5 29.Rd5 Ne7 30.Rh5 Rfd8+–) 28...g6 29.Nd6 Nd6 30.Qf3 Rae8 31.Ba3 Rc8 (31...Re5 32.Rd3+– (worse 32.Bd6 Rd5 33.Bf8 Kf8+–)) 32.h3 (32.Rc6 Qe6+–) 32...Qe6 (32...Rfd8 33.Bd6 Qe6 34.Rc6 cd6 35.Rb6+–) 33.Rc6 Rfd8 34.Qd1 Rb8 35.Bd6 Rd6 36.Rdd6 cd6 37.Rd6 Qe5 38.Rd8 Rd8 39.Qd8 Kg7 (39...Kf7 40.Qb6 Qa1 41.Kh2 Qe5 42.f4+–) 40.Qb6 Qa1 41.Kh2 Qe5 42.f4 Qc3 (42...Qe7 43.Qa5 h4+–) 43.Qa7 Kh6 44.Qd4 (better 44.b6 Qe3 45.Qb8 g5+–) 44...Qe1 45.Qf6 Kh7 46.Qf7 (better 46.f5!? Qe3 47.Qg6 Kh8+–) 46...Kh6 (46...Kh8 47.f5 gf5 48.Qf6 Kg8+–) 47.Qg8 (47.Qg8 Qc3 48.b6+–) 1–0. Kutuzov,Denis (2410) – Zakrevsky,Anatoly (1945), Moscow Victory Day op, 2011. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 a5 6.b5 Nbd7)

7.c4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.d4 h6 12.Nc3 a4 13.e4?? (better is 13.Nd2 Nfd5 14.e4 Nc3 15.Bc3=) 13...Ne4–+ 14.Ne4 Be4 15.Ne5 Qg5 16.Bf3 Bf3 17.Qf3 f6 18.Ng4 Qb5 19.Rab1 Qd5 20.Qe2 Rfe8 21.Rfe1 Qg5 22.g3 Rad8 23.Qf3 Nc4 24.Bc1 Qd5 25.Qc3 b5 26.Qd3 (26.Ne3 Ne3 27.Be3–+) 26...f5 27.Ne3 Ne5! 28.Nd5 Nd3 (28...Nd3 29.Rd1 Nc1 (worse is 29...ed5 30.Rd3 Re1 31.Kg2–+) 30.Rdc1 ed5 31.Rb5 Ba3–+) 0–1. Rush,Bradley – Neumann,Ulrich, OP–2010-0-01129, 2010.

7.c4 Rc8 8.Be2 h6 (8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.d3+=) 9.0-0 c6 10.Nc3 Be7 11.bc6 bc6 (worse is 11...Rc6 12.Nd4+/–) 12.Na4 0-0 13.Rc1 c5 14.d3 Qc7 15.Nc3 Rfd8 16.Nb5 Qb8 17.Bc3 Qb6 (17...dc4 18.dc4 Ng4 A) 19.Ba5?? Nde5 20.Bc7 Rc7–+ (20...Rd1?! 21.Bb8 Rf1 22.Kf1 Rb8 23.h3–+); B) 19.g3=) 18.Nd2 (18.Qa4 Ra8+=) 18...dc4= 19.dc4 Nb8 20.Qb3 Nc6 21.Rfd1 Qa6 22.Qa4 Attacks the isolani on a5 22...Nd7 23.Nf3 Rb8 24.h3 f6 (24...Be4 25.Nd2 Nb6 26.Qb3=) 25.Nd2 Nb6 26.Qb3 a4 27.Qb2 Qb7 28.Nf1 Kh8 29.Ng3 Bh7 30.Bf1 Rd1 31.Rd1 Na7 32.Qa2 Bf8 33.Be2 Nc6 34.Be1 Qe7 35.Nc3 Nb4? (better is 35...Bg6=) 36.ab4+/– cb4 37.Nb5 (37.Na4?! Ra8=) 37...e5 38.Rc1 (38.Nd6!? b3 39.Qb2+/–) 38...Qc5 39.Qb2 a3 40.Qb3 Bg8 41.Qb1 Bh7 42.Qa2 Na4 43.Ra1 Rb5?? 44.cb5+– Bg8 45.Bb4 Qb4+/– 46.Qc2 Qb2 47.Qb2 ab2+= 48.Rf1 f5 49.Bd3 g6 50.Ne2 Bb3 51.g4 e4+= 52.Nd4 Bd5?? 53.Bc2+= Nc3 54.gf5 gf5 ½–½. gioco1b4 (2525) – Creatchy (2650), ChessWorld.net, 2013.

7.c4 Bd6 8.Nc3 0-0 9.cd5 ed5 10.Nd4 Bg6 11.f4 Bc5 (11...Nc5 12.Qf3=+) 12.Na4= h6 (12...Bd4 13.Bd4 Bh5 14.Be2 Be2 15.Qe2=) 13.Be2 Bd6 14.0-0 Ne4 15.d3 Nec5 (15...Nef6 16.Bf3=) 16.Nc5+= Bc5 17.Qd2 Qe7 18.Bf3 Nf6 19.Rfe1 Rfe8 20.g3 (20.Rac1 Qd6=) 20...Bh7 21.Kg2 a4 22.Qc3 Bb6 23.Nc2 (23.Qc2 Qd6=) 23...Qd7 24.Nb4 Ba5 (24...Be3?? 25.Nd5 Qf5 26.Ne3 (26.Nf6?! gf6 27.Bb7 Rab8+–) 26...Qd3 27.Qd3 Bd3 28.Bf6 gf6 29.Nd5 Re1 30.Re1 Bb5 31.Nc7+–; 24...Re3 25.Nd5 Rf3 26.Nb6 cb6 27.Kf3 Bd3 28.Qb4 Qd5 29.Kf2 Bb5 30.Bf6=) 25.Qd4? Can d5 get defended? (25.Qc5 b6 26.Qc6 Bb4 27.ab4 Qc6 28.bc6 Bd3 29.Bf6 gf6 30.Bd5 Red8=) 25...Bb4 (better 25...Qb5 26.Rac1 Bb4 27.Qb4 Qb4 28.ab4 c6 (28...Bd3?! 29.Bf6 gf6 30.Rc7=+) 29.Bf6 gf6–/+) 26.Qb4= Bd3 27.Bf6 gf6 28.b6 (28.Rad1 Qb5 29.Qb5 Bb5 30.Rd5 c6=+) 28...Be4 29.bc7 Qc7 30.Rac1 Bf3 31.Kf3 Qd7 32.Rb1 Rab8 33.Qd4 Re6 (33...b5 34.Qd3=+) 34.Rb4 (34.Qa7 Qe8=) 34...Kg7 (34...Rbe8 35.Qa7=+ (35.Ra4 Re4–+)) 35.Qa7= The backward pawn on b7 becomes a target (35.Ra4 Re4 36.Qa7 Ra4 (worse 36...Qa4 37.Qb8 Qc6 38.Kf2–/+) 37.Qb8 Ra3–+) 35...Qc8 36.Qa4 Qc3 37.Rbb1 (37.Kf2 Rbe8 38.Re2 Re3 39.Qe8 Re8 40.Re8 Qa3 41.Rb7 Qc5 42.Kf3 d4=) 37...Rbe8=+ 38.Qa7 (38.Kg4!?=+) 38...b6–/+ 39.Qa4?? (better 39.Kg4–/+) 39...Re3–+ 40.Re3 Qe3 (40...Re3 41.Kg4 Re2–+ (41...Qa3?! 42.Qa3 Ra3 43.Rb6=+)) 41.Kg2–/+ Qd2 42.Kg1?? (42.Kh3 Re2 43.Rh1–+) 42…Re2 (42...Re2 43.Qe4 de4 44.f5 Rg2 45.Kh1 Rh2 46.Kg1 Qf2) 0–1. Logvinov,Kirill (2015) – Muslimov,Evgeny (2115), Saratov RUS, Students Ch (m), 2013.

7.c4 Bd6 8.d4 0-0 9.c5 Be7 10.Bd3 Ne4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bd3 13.Qd3 e5 14.Nd2 (14.Ne5 Ne5 15.de5 Bc5+=) 14...e4 15.Qe2 f5 16.0-0 b6 17.c6 Nf6 18.f3 ef3 (18...Bd6 19.a4=) 19.Rf3 Qc8 20.g3 (20.Bb2 Bd6=) 20...Qe6=+ 21.Bb2 Ne4 22.Ne4 fe4 23.Rf8 Rf8 24.Rf1 Rf1 25.Kf1 Bd6 (25...Qg6 26.Qg2=+) 26.a4 ½–½. Montag,Wilfrid Franz – Lawatsch,Michael, corr, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 a5 6.b5 Nbd7)

7.c4 Bd6 8.d4 c5 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Be2 0-0 12.Nc3 Re8 13.0-0 a4 14.Nd4 (14.Nd5? Nd5 15.Bc4 Nb6–+) 14...Bg6 15.g3 h6 16.Nf3 Bb8 17.Re1 Qd6 18.Nh4 Bh7 19.Nf3 Bc7 20.Nd4 Bb6 21.Ra2 h5 22.Nf3 (worse is 22.Bh5 Nd3 23.Na4 Bd4 (23...Ne1 24.Nb6 Qb6 25.Be2+=) 24.Bd4 Ne1–+) 22...Bf5 23.Nd4 Bh3 24.Bf1 Bg4 25.f3 Bd7 26.Kh1 h4 27.g4 Re5 28.Bc1 Ba5 29.Bd2 Nb3 30.Nb3 ab3 31.Qb3 Be6 32.Nb1 (32.Nd1!? d4 33.Bc4 Bd2 34.Rd2 Ra3 35.Qc2–/+) 32...d4–/+ 33.Bc4 de3 34.Ba5 Ra5 35.Nc3 Ng4 36.fg4 Rab5 37.Nb5 Qc6 38.Kg1 Bc4 39.Nd4 Qd5 (39...Bb3 40.Nc6 Re4 41.Rb2 Rg4 42.Rg2 Rg2 43.Kg2 bc6 44.Re3 Bd5 45.Kf2+=) 40.Qc3 Re4 41.Rg2 Qd4 (41...Rd4?! 42.Qe3 (42.Re3 Rd1 43.Re1 Re1 44.Qe1 Qd4 45.Kh1 h3–+) 42...Bb5 43.Qe5+=) 42.Qd4 Rd4 43.h3 e2 44.Rge2 Be2–+ 45.Re2 Rd3 46.Kh2 Ra3 47.Rb2 Ra7 48.Kg2 f6 49.Kf3 Kf7 50.g5 fg5 51.Kg4 Kf6 52.Kh5? g6 53.Kh6 Ra4 54.Rb6 Kf5 55.Rb5 Kf4 56.Rg5 Ra3 57.Rg4 Kf5 58.Rg5 Ke6 59.Rb5 Rh3 60.Kg5 Rc3 61.Rb7 h3 62.Rh7 Rg3 ½–½. Boehnke,Hartmut (2085) – Oudheusden,Willem Adrianus, corr WS/H/169 ICCF, 2009.

7.c4 Bd6 8.d4 c5 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Be2 Rc8 12.Nc3 Attacks the isolani on d5 (12.0-0 0-0=) 12...0-0 (12...Nce4 13.Ne4 (13.Nd5? Nd5 14.Bg7 Rg8–+) 13...de4 14.Nd2=) 13.0-0 Bb8 (13...Be4 14.Rc1=) 14.Rc1. marekt – LordOnerousl, chessworld.net, 2016.

7.c4 Bd6 8.cd5 ed5 9.Be2 h6 10.0-0 0-0 11.Nc3 Bh7 12.Na4 Qe7 13.Qb3 Rfd8 14.Rfc1 Nf8 15.Bf6 Qf6 16.Nc3 c6 17.bc6 bc6 18.d4 Rdb8 19.Qa2 Ra7 20.Na4 Rab7 21.g3 Bf5 22.Nd2 Nh7 23.Rc6 Bd7 24.Qd5 Bc6 25.Qc6 Rc7 (better is 25...Ng5!? 26.Kg2 Qe6=) 26.Qd5+/– Ng5 27.Ne4 (better is 27.f4 Qe6 28.Qe6 Ne6 29.Nc4+/–) 27...Ne4= 28.Qe4 Qe7 29.Qe7 Be7 30.Ra2 Rb3 31.Nc5 Bc5 32.dc5 Rc5 33.a4 Rbc3 34.Rd2 g6 35.Bb5 Rc2 36.Rd4 Rb2 37.Rf4 Kg7 38.Be8 Rc7 39.h4 Re7 40.Bb5 Rb4 41.Rc4 Rc4 42.Bc4 Rc7 43.Bb5 Kf6 44.Kg2 Rc5 45.Ba6 Rc6 46.Bd3 Rc3 47.Bb5 Rb3 48.Bc6 Rb6 49.Be4 Ke5 50.Bd3 Rb4 51.Bc2 Kd5 52.Kf3 Kc4 0–1. Kutuzov,Denis (2340) – Kostin,Konstantin (2300), Moscow RUS, Philidor Mem, 2013.

7.d3 c6 8.c4 dc4 9.dc4 cb5 10.cb5 Nc5 11.Qd8 Rd8 12.Nc3 Be7 13.Nd4 (13.Be2 0-0=) 13...Nd3 (13...Bd3 14.Rd1 Bf1 15.Kf1=+) 14.Bd3= Bd3 15.f4 Ng4 16.Nd1 (16.Rd1 Bc4 17.Nc2 Rd1 18.Nd1 Bb5–/+) 16...Bf6 17.h3 (17.Rc1!?–/+) 17...Ne3! 18.Ne3 Bd4 (18...Rd4?! 19.Bd4 Bd4 20.Rd1 Bc3 21.Kf2 Bb5 22.Rc1=) 19.Bd4 Rd4 20.a4 (20.Rc1 Kd7–+) 20...Rf4 21.Kd2 Be4 22.Rac1 Ke7 23.Rc7 Kf6 24.Ng4 Kg5 25.Ke3 1–0. Hilbert,Stephan J – Ali,Syed (1800), FICGS, 2014.

7.d3 Bd6 8.Be2+=.

7.d4 Nb6=+ 8.Nfd2 Bd6 (8...Be7 9.c4=+) 9.c4 dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 0-0 12.Nd2 c5 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.dc5= Bc5 14.Nb3 Bd6 15.Qe2 (15.Rc1 Qe7 16.Bf6 gf6=+) 15...Ne4 (15...Rc8 16.Rd1 Nd5 17.Kf1=) 16.Nd4 Bg6 17.0-0 Qh4 (17...Qc7 18.h3=) 18.Nf3 Qh6 19.Be5 Be5 (19...Rad8 20.Rfc1=) 20.Ne5 Rad8 21.Ng6 (21.Rac1 Rd2 22.Qe1 b6+=) 21...Qg6 22.Rac1 Qf6 23.Bd3+= Nc3 24.Bh7! Kh7 25.Qc2 Kg8 26.Qc3 Qg5 27.Qa5+– Ra8 28.Qb4 Qd5 29.a4 Rfd8 30.h3 Qa2 31.Ra1 Qd2 32.Qg4 Qb2 33.Rfb1 Qc3 34.Qe4 Rd5 35.Rc1 Qb2 36.Rab1 1–0. Korpas,Zoltan (2080) – Homonnay,Adam (2110), HUN–chT3 Hungary, 1997.

7.d4 Nb6 8.Bd3 Bd6 9.a4 0-0 10.0-0 h6 11.Nbd2 Ne4 12.Ne5 Re8 13.f4 f6 14.Be4 Be4 15.Nd3 Qe7 16.Qe2 c6 17.bc6 bc6 18.c4 Nc4 19.Nc4 dc4 20.Nf2 Bg6 21.Qc4 c5 22.Rac1 Rec8 23.Rfd1 cd4 24.Qc8 Rc8 25.Rc8 Kh7 26.Bd4 e5 27.fe5 fe5 28.Bc3 Qb7 29.Rc4 Qb6 30.g3 Bh5 31.g4 Bf7 32.Re4? Attacks the isolani on e5 32...Qc5 33.Rd6? Qd6–/+ 34.Re5 Qa3 35.Bd4 Qa4 36.Re7 Kg8 37.Ra7 Qb4 38.Kg2 Bd5 (38...Bd5 39.Kg3 g5–+) 0–1. Fournier,Frederic (2515) – Avianto,Slamet (2460), chess.com (Challenge), 2010.

7.d4 Nb6=+ 8.Be2 Bd6=+.

7.d4 Bd6 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne4 12.Nbd2= Nd2 (12...Qe7 13.g3=) 13.Nd2 Bg6 (13...Qd7 14.a4=) 14.g3 Qe7 15.Rc1 (15.Re1 Qd7=) 15...e5 (15...h6 16.e4=) 16.Nc4 Nc4 17.Rc4 ed4 (17...e4 18.d5=) 18.Qd4 f6 19.Qd1 (19.Rcc1 Be5 20.Qa4 Bb2 21.Qb3 Bf7 22.Qb2 Rfd8+=) 19...Bf7 (19...Rad8 20.Qa4+=) 20.Rh4+= Ba3?? (better 20...Rfd8 21.Qc2 h6+=) 21.Qd3+– (21.Qd3 Bg6 22.Qa3 Qa3 23.Ba3+–) 1–0. Janek – esson, internet free game, 2017.

7.Nd4 Be4 =.

7.Be2 c6 8.Nc3 Bd6 9.Nd4 Qc7 10.Nf5 ef5 11.h3 Ne4 12.d3 Nc3 13.Bc3 cb5 14.Bf3?? (better is 14.Bg7 Rg8 15.Bd4=) 14...Qc3–+ (14...Qc3 15.Ke2 Qc6–+) 0–1. Macedo,A Soares De (1865) – Xavier,Lucca Lucas (2005), Zonal CBX – RN, 2015.

7.Be2 Bd6 8.Nh4 0-0 9.Nf5 ef5 10.0-0 c6 11.g3 Nb6 12.a4 Re8 13.Re1 g6 14.bc6 bc6 15.d3 Nfd7 16.Nd2 Nc5 Exerts pressure on the isolated pawn 17.c3 Rb8 18.Qc2 Qe7 19.Ra2 Qe6 (19...Rb7 20.Rb1=) 20.Ba3 Nbd7 (20...Nba4? 21.d4+–) 21.d4 Ne4 22.Bd6 Nd6 23.Nb3 Ra8 24.Rb2 Rec8 25.Reb1 c5 26.dc5 Nc5 27.Nc5 Rc5 28.Rb8 Rb8 29.Rb8 Kg7 30.Qd3 Qe5 Attacks the isolani on c3 31.Qa6 (31.Qd4 Qd4 32.cd4 Rc1 33.Kg2 Ra1+=) 31...Rc3 32.Qa5 Rc1 33.Bf1 Qa1 34.Qd8 Rf1 35.Kg2 Rg1 36.Kh3 Ne8 37.Qe8 Kh6 38.Qe7 Rh1 39.Qh4 Kg7 40.Qd4 Qd4 41.ed4 Ra1 42.Rb5 Ra4 43.Rd5 Kf6 44.Kg2 Ke6 45.Rd8 Ke7 46.Rd5 h5 47.h4 Ke6 48.Rd8 Ra7 49.Kf3 Ra3 50.Kf4 Rd3 51.Re8 Kd6 52.Kg5 Rd2 53.Kf6 Rf2 (53...Rd4?? 54.Rd8 (54.Kf7 Rg4+–) 54...Kc5 55.Rd4 Kd4 56.f4+–) 54.Kf7 f4 55.gf4 ½–½. kostini (1940) – mikleol (2220), gameknot.com, 2014.

7.Be2 Bd6 8.Nh4 c6 9.Nf5 ef5 10.0-0 0-0 11.f4 Nb6 12.bc6 bc6 13.Bd3 g6 14.Qf3 Rb8 15.Be2 Ne4 16.Bd4 c5 17.Bc3 Na4 (worse is 17...Nc3 18.Nc3 Be7 19.Rab1=) 18.Be5 Be5 19.fe5 Rb1! 20.Rfb1 (20.Rab1 Nd2 Double attack (20...Nd2 Decoy); 20.Rfb1 Nd2 Double attack (20...Nd2 Decoy)) 20...Nd2 21.Qf2 Nb1 22.Rb1 Nc3 23.Rb3 Ne4 24.Qf4 c4 25.Rb1 Nc3 26.Re1 Qe7 27.Qd4 Qa3 28.Bf3 Qb4 29.Kf1 Re8 0–1. Vetter,Udo – Struthoff,Gero, DESC, 2005.

7.Be2 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.a4 c6 (9...Qe7 10.0-0=) 10.h3 0-0 11.0-0 Qe7 12.Ng6 hg6 (12...fg6 13.Nc3=) 13.c4 Rfc8 14.bc6 bc6 15.Qc2 Rab8 16.d3 Nc5 (16...dc4 17.dc4 Nc5 18.Nc3=) 17.Nd2 Na6 18.Rab1 Nb4 19.Qd1 c5 20.d4 (20.Re1 Rd8=) 20...cd4 21.Bd4 Rd8 22.cd5 Nfd5 23.Ne4 Bc7 24.Rc1 Bb6 25.Bb6 Rb6 (25...Nb6 26.Qb3=) 26.Qd4 Rc6 27.Rc6 Nc6 28.Qa1 Qh4 29.Nc5 Qg5 30.Qa3 Rc8 31.Rc1 Qe7 32.Qb2 Na7 33.Nd3 Rc1 34.Qc1 Qd6 35.h4 Qc6 36.Qc6 Nc6 37.Nc5 Kf8 38.Bb5 Na7 39.Bd3 Ke7 40.Kf1 Nc3 41.Ke1 Kd6 42.Nb7 Kc7 43.Na5 Na4 44.f3 Nb2 45.Be2 Nc6 46.Nb3 Na4 47.Nd2 Nc3 48.Bf1 Kd6 49.Nc4 Kc5 50.Nb2 Ne5 51.Nd3 Nd3 52.Bd3 Nd5 53.Kf2 Ne7 ½–½. Reid,Malcolm (2120) – Helmer,Janos (2145), FICGS, 2017. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 a5 6.b5 Nbd7)

7.Be2 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.Nc3 a4 10.0-0 Qe7 (10...Ng4 11.Nf3= (11.Ng6?? Bh2 12.Kh1 Nf2 13.Rf2 hg6-+)) 11.f4+= 0-0 12.Kh1 c6 13.d3 Bc5 14.g4 Ne8 (14...cb5 15.f5 ef5 16.gf5=) 15.Qe1= f5 16.gf5 (16.Qg3!?=) 16...Bf5=+ 17.Bf3 Nd6 18.Rg1 Rf7 (18...cb5 19.Nd5 ed5 20.Bd5 Kh8 21.Bg7 Qg7 22.Rg7 Kg7 23.Nf5 Nf5 24.Be6+-) 19.Rg5 (better 19.Bh5 g6 20.bc6 bc6 21.Bf3=+) 19...Bg6 (better 19...h6!? 20.Rg2 cb5=) 20.Ng6+= hg6 21.Rg6 Nf5 22.d4 Bd6 23.Qf2 Nf6 (23...Nh4 24.Rg3=) 24.Rg2 (24.bc6 Kh7 25.Rg2 bc6+/-) 24...Ra5 (24...c5 25.dc5 Bc5 26.Nd1=) 25.Be2 Qe8 26.Bd3 (26.bc6 bc6 27.Bd3 c5+=) 26...cb5= 27.e4 Ne4 28.Ne4 de4 29.Be4 b4 30.ab4 Bb4 31.Rag1 (31.d5 a3 (31...ed5 32.Bf5 a3 33.Bg7 Rf5 34.Bc3 Kh7 35.Re1+-; 31...Rd5?! 32.Bd5 ed5 33.Qb6=) 32.Be5 Rd5 (32...ed5 33.Bf5 Bd6 34.Bg7 Rf5 35.Re1+-) 33.Bd5 ed5=) 31...Bf8 (31...Qb5!?=) 32.Qd2+= b6 33.c4 White prepares the advance d5 33...a3 34.Ba1 Ra4 (34...Qa4 35.Qe2=) 35.Qd3 Qc8 36.Rc2 Raa7 37.d5 Bc5 38.Re1 Bf8 (38...Bb4 39.Rb1 Bc5 40.de6 Qe6 41.Bd5+/-) 39.Bc3 (39.Rce2 Bc5+/-) 39...ed5 (better 39...Bc5!?+=) 40.Bd5+- (40.cd5?! Qd7=; 40.Qd5?! Bc5=) 40...Rae7 41.Rce2 (41.Bf7?! Rf7 42.Qd5 Qd7+/-) 41...Re2 42.Re2 (42.Bf7?! Kf7 43.Re2 Qc6 44.Qd5 Qd5 45.cd5 Bd6=) 42...Ne7 43.Be6 Qc6 44.Kg1 Qc5 45.Bd4 Qh5 46.Re5 Qg6 47.Qg6 Ng6 48.Rf5 (48.Bf7?! Kf7 49.Rd5 Ne7+-) 48...Nh8 49.Bb6 (49.Bf7 Nf7 50.Bb6 Nd6 51.Rf8 Kf8+-) 49...g6 50.Ra5 Bd6 51.c5 Bf4 52.c6 (worse 52.Bf7 Nf7 53.Ra8 Kh7+-) 52...Kf8 53.Bf7 Nf7 54.c7 Bc7 55.Bc7 Ke7 56.Kg2 Kd7 57.Ra3 Ng5 (57...g5 58.Ra7+-) 58.Bf4 (58.Bf4 Ne6 59.Kf3+-) 1-0. marekt (2295) - chriscooperden (2300), gameknot.com, 2021.

7.Be2 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.Nc3 Nb6 10.0-0 Nfd7 11.g3 Be7 12.Ng6 hg6 13.Nb1 Bf6 14.d4 Qe7 15.a4 c5 16.bc6 bc6 17.Qd2 g5 18.Bc3 e5 19.Re1 (19.Ba5 Qe6 20.f3 ed4–+) 19...Qe6 20.Bf1 (20.Ba5?? Qh3 21.Bg4 Qh2 (21...Qg4?! 22.Bb6 Nb6 23.Qc3–+) 22.Kf1 Nc4–+) 20...e4 21.Ba5 Be7 22.Bb6 Nb6 Attacking the isolated pawn on a4 23.Nc3 Qh6 24.Bg2? (better is 24.h3 Nc4 25.Qe2+=) 24...Qh2 25.Kf1 Bb4 26.Reb1 Nc4 27.Qe1 Qh1! 28.Bh1 Rh1 29.Kg2 Re1 30.Na2?? (30.Re1 Bc3 31.Rh1–+) 30...Rb1 31.Rb1 Bd6 (better is 31...Bd2 32.Rb3–+) 32.Nc3 Rb8 33.Rh1 Ke7 34.Rh7 Kf6 35.g4 Rb2 36.Rh8 Rc2 37.Nb1 Ne3 (37...Ne3 38.Kh3 Rf2 39.Rh6 gh6 40.a5 Rh2) 0–1. Dorge – Kiril, playchess.de, 2004.

7.Be2 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.f4 c5 (9...Ne4 10.g3=) 10.0-0 Nb6 11.Ra2 Qc7 12.g3 (12.Bf6 gf6 13.h3 f5=) 12...0-0 (12...a4 13.Ng6 hg6 14.Bf3=+) 13.Bf6 gf6 14.f5 Bg3 15.hg3 (< 15.fg6 Bh4 16.Rf4 Bg5 17.gh7 Kh7 18.Bd3 Kg7–/+) 15...Qg3 16.Ng2 Bf5 17.Rf3 Qg5 18.Kf2 (18.Qe1 Kh8=) 18...Kh8= 19.Rg3 Qh6 20.Bg4 (20.d4 Rac8=) 20...Bg4 21.Qg4 Rg8 22.Qh3 Qh3 23.Rh3 Rg5 (23...Rg4 24.Nc3=) 24.Nc3 Rag8 25.Nf4 Nc4 (25...f5 26.Ra1=) 26.d3 Ne3 27.Ke3 d4 28.Kd2 (28.Kf3 dc3 29.Ne2 f5=) 28...dc3 29.Kc3 Rg1 30.Ne2 Rf1 31.Kc4 Rc8 32.b6 Rf2 33.Nc3+/– Rf4 34.Kb5 c4 35.Ne4 Rf5 36.Ka4 Rc6 37.Rb2 Kg7 38.Rg3 Kf8 39.Rb5 cd3 40.cd3 Rd5 41.Nd2 Rcd6 42.Ka5 Ke7 43.a4 h5 44.Ne4 Rd8+/– 45.Rf3 f5 46.Nc5 Rd4 47.Rb4 Rg4 48.Rc4+– h4 49.Nb7 Ra8 50.Kb5 Rg3 51.Na5 (51...Rf3 52.b7+–; 51.Rg3 hg3 52.Na5 g2 53.Nc6 Kf6+–) 1–0. Boehnke,Hartmut – Eyer,Karl, corr, 2002.

7.Be2 Bg4 =.

7.Be2 Bg6 8.0-0 Bd6 9.d3 c6 10.c4 cb5 11.cb5 0-0 12.Nc3 Rc8 13.Rc1 Qe7 14.Nb1 h6 15.Rc8 Rc8 16.Qd2 Ne8 17.Rc1 (17.Qa5? Rc2 18.Bg7 Re2–+) 17...Rc1 18.Bc1 b6 19.Nd4 Nc7 20.Bb2 e5 21.Nc6 Qg5 22.a4 Nc5 23.Qd1 N7e6 24.Bc1 e4 25.d4 Nd3 26.Qf1 Nc1 27.Qc1 Bf5 28.Nd2 (28.Nc3 Nc7=) 28…h5 1–0. Guilloux,Jean Yves (2065) – Sijses,Wim, IECG, 2004.

7.Be2 h6 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.d3 =.

7.Be2 h6 8.c4 Rc8 9.0-0 Bd6 10.d4 c5 11.bc6 bc6 12.c5 Rb8 13.Bc3 Bc7 14.Qa4 Qc8 15.Nbd2 (15.Ba5? Ra8–+) 15...0-0 16.Ra2 (16.Ba5 Ra8 17.Nb3 Bc2–+) 16...Qb7 17.Rb2 (worse is 17.Ba5 Qa8 18.Nb3 Bg4+=) 17...Qa8 18.Rb8 Rb8 19.Rd1 Ne4 20.Ne4 Be4 21.Bf1 Bh7 22.Re1 Rd8 23.Nd2 Nf6 24.f3 Re8 25.Rd1 e5 26.g3 h5 27.Re1 Bf5 28.de5 Nd7 29.Qh4 Be5 30.Be5 Re5 31.Qd4 Re8 32.Rc1 Qd8 33.Kf2 Ne5 34.Be2 Qe7 35.Rc3 g5 36.Kg1 Qf6 37.Bf1 h4 38.Rb3 hg3 39.hg3 Bc2 40.Rb2 Bd1 41.f4 gf4 (41...Ng4 42.Qf6 Nf6 43.Rb1+=) 42.ef4= (42.gf4 Qg6 43.Bg2 Bf3–/+) 42...Nd7 43.Qf6 Nf6 44.Rb6 Re3 45.Rc6 Kg7 46.Rd6 Ra3 47.Kf2 Rc3 48.Be2 Be2 49.Ke2 Rc5 50.Kd3 Rc1 51.Nf3 a4 52.Nh4 Ne4 53.Nf5 Kh7 54.Rh6 Kg8 55.Ne7 Kf8 56.Nd5 Nc5 (56...Ng3 57.Ra6 Ra1 58.Nc3+=) 57.Ke3 Kg7 58.Rh2 Rd1 59.Nb4 Rg1 60.Ra2 Rg3 61.Kd4 Ne6 62.Kc4 Nf4 63.Ra4 Rg4 64.Ra7 Nd5 65.Kd5 Rb4 66.Ra1 Kf6 (66...Kg6 67.Rg1 Kf5 68.Rf1 Rf4 69.Re1–+) 67.Rf1–/+ Kg6 68.Rg1 (68.Ke5!?–/+) 68...Kf5–+ 69.Kd6 Rg4 ½–½. Buczinski,Henryk (2135) – Sciarretta,Robert (2140), SA–2011–O–00204, 2011.

7.Be2 h6 8.c4 Rc8 9.0-0 Bd6 10.d4 c5 11.bc6 bc6 12.c5 Bc7 13.Qa4 Rb8 14.Ra2 Qc8 15.Nbd2 (15.Qc6?? Bh2 16.Kh2 Qc6–+) 15...0-0 16.Nh4 (16.Qc6?? Bh2 17.Nh2 Qc6–+) 16...Bh7 17.Rc1 (17.Qc6?? Bh2 18.Kh2 Qc6–+) 17...Ne4 18.Ne4 Be4 19.Nf3 (19.Qc6?? Bh2 20.Kh2 Qc6–+) 19...Qb7 20.Ba1 Qa8 21.Rd2 Rfc8 22.g3 Bf5 23.Ne1 Re8 24.Nd3 Be4 25.Rb2 Rb2 26.Bb2 Bf5 27.Ba1 Rb8 28.Qd1 Nf6 29.f3 Qb7 30.Qd2 Nd7 31.Bd1 Qb5 32.Bc2 Qa6 33.Bc3 g5 34.Kg2 Kg7 35.h3 Bg6 36.a4 Qc4 37.g4 Rh8 38.Nb2 Qa6 39.Bg6 Kg6 40.Rb1 Kg7 41.Qd3 Qc8 42.Qd1 Nf8 43.Nd3 Ng6 44.Ne5 Nh4 45.Kf2 Qa8 46.Rb3 Re8 47.Qe2 Re7 48.Nd3 f6 49.f4 Ng6 50.Bd2 Rf7 51.Rb2 Qa6 52.Nc1 Qa7 53.Nd3 Rf8 54.Rb1 Qa8 55.Rb3 Rb8 56.Qd1 Re8 57.Qe2 Qa7 58.Qf1 Re7 59.Qe2 Bd8 60.Qf1 Rb7 61.Qb1 Rb3 62.Qb3 Bc7 63.Nc1 Qa6 64.Qd3 Qc8 65.Ne2 f5 66.Ke1 Nh4 67.Kd1 Ng6 68.Ng3 Ne7 69.Qe2 Qb8 70.Kc2 Qe8 71.Nh5 Kf8 72.Kc1 Qc8 73.Qd3 Kf7 74.Kc2 Qg8 75.Qe2 Qh8 76.Qf2 Qh7 77.Kc1 Qg8 78.Bc3 Qc8 79.Qf1 ½–½. Benassi,Aspasio (2135) – Malashenkov,Alexei (2235), SM–2012–0-00219, 2012.

6.b5 Be7

7.c4 dc4 8.Bc4= Bd3 (8...Nbd7 9.Nc3=) 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 0-0 11.Nc3 Nbd7 12.0-0 Nb6 13.Qe2 Qd6 14.a4 Rfd8 15.Ba3 Qd7 16.Be7 Qe7 17.d4 Qb4 (17...Nfd5 18.Ne4=) 18.Rfc1+= Nfd5? (better 18...h6!?+=) 19.Nd5+– Nd5 20.e4 Nc3? (better 20...Nb6 21.Rc7 Rac8+–) 21.Qc2 Na4 22.Rcb1 (22.Rcb1 Qc3 23.Qa4+–) 1–0. Pierre – Tybling, internet, 2019.

7.c4 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.cd5 ed5 10.Be2 h6 11.0-0 Rc8 12.Rc1 Bd6 13.d3 Qe7 14.Qb3 1–0. biggie (2225) – eekan (2000), gameknot.com, 2013.

7.c4 Nbd7 8.Be2 h6 9.Nc3 0-0 10.cd5 ed5 11.Na4 Rc8 12.Nd4 Be4 13.f3 Bh7 14.Rc1 Ne5 (14...Bd6 15.0-0=) 15.0-0 (15.Nb3 Nd3 16.Bd3 Bd3 17.Na5 Bb5 18.Nb7 Qe8+=) 15...Nc4 16.Bc4 dc4 17.e4 Ba3 18.Ne6 fe6 19.Ba3 Qd4 20.Kh1 Rfd8 21.Nc5 Qd2 22.Nb7 (22.Qa4 Nd7 23.Nb7 Nb6 24.Qa5 Ra8 25.Qd2 Rd2=) 22...Qd1=+ 23.Rfd1 Rd3 (23...Rd1 24.Rd1 c3 25.Na5=) 24.Ra1 (24.Rd3 cd3 25.Na5 Rb8=+) 24...Rd1 25.Rd1 c3 26.Kg1 Bg6 27.Na5 Rb8 28.Rc1 Rb5 29.Nc6 Rb3 30.Be7 e5 (better 30...Ne4!? 31.fe4 Be4=) 31.Ne5+/- Be8 32.Bf6 gf6 33.Ng4 Ba4 34.Kf1 Kg7 35.Ne3 c6 36.Ke1 Ra3 37.Nd1 Bd1 38.Kd1 Kg6 39.Ke2 Ra2 40.Kf1 Ra3 41.Kf2 f5 42.Ke3 fe4 43.fe4 Kf6 44.Kd4 Ke6 ½-½. grasul2009 (2450) - wilfried (2340), gameknot.com, 2015.

7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nh4 Bg6 10.d3 (10.Ng6 fg6 11.c4 c6=) 10...Ne8 (10...Bd6!?=) 11.Ng6+= hg6 12.Nd2 (12.c4 dc4 13.dc4 Bf6+–) 12...Nd6 13.a4 (13.c4 dc4 14.dc4 Bf6+=) 13...Bf6 14.Qc1 (14.d4 e5+=) 14...c6 (14...c5 15.c4+=) 15.Bf6 (15.c4 Rc8+=) 15...Qf6 16.bc6 bc6 17.c4 Rfb8 18.d4 White plans c5 18...Qd8 (18...e5 19.cd5 cd5 20.de5 Ne5 21.Qd1+=) 19.c5 (19.Qc2 Rb4+=) 19...Nf5 20.Qc3 Rb4 21.Rfb1 Rab8 22.Rb4 Rb4 23.Rb1 (23.Bd3 Qg5 24.Nb3 Qd8+=) 23...Qb8 (23...Rb1 24.Nb1 e5 25.de5+=) 24.Rb4+– ab4 25.Qb2 e5 26.a5 ed4 27.ed4 Ne7 (27...Nf8 28.Nb3+–) 28.g3 (28.Bd3 Nf8+–) 28...Nc8 (28...Nf8 29.Nb3+–) 29.Qb3 (29.Bg4 f5 30.Be2 Ne7+–) 29...Na7 30.Qe3 Nb5 31.Nb3 (31.Bd3 Nf6+–) 31...Nf8 (31...Nc3 32.Bd3+–) 32.Qe5 Qe5 (32...Qb7 33.Qe8+–) 33.de5 Na7 34.f4 f6 (34...g5 35.Kf2+–) 35.Kf2 fe5 (35...g5 36.ef6 gf4 37.gf4+–) 36.fe5 Nd7 (36...Kf7 37.Bg4+–) 37.e6 Nf6 (37...Ne5 38.a6+–) 38.Ke3 Kf8 39.Kf4 Ke7 40.Kg5 (40.Ke5 Ne4+–) 40...Ke6+– 41.Kg6 Ke5 (41...Ne8 42.Nc1+–) 42.h4 Ne4 43.g4 Nc3 44.Bd3 Kf4 (44...Ne4 45.Kg7 Kf4 46.Be2+–) 45.g5 (45.Bf5 Ncb5+–) 45...Ne4 46.h5 (46.Bc2 Kg4 47.Kg7 Kh4+–) 46...Ng5 47.Kg7 Ke3 (better 47...Ke5+–) 48.Bf5 Kf4 49.Kf6 1–0. Docekal,Jan (2275) – Piankov,Evgenij (2230), 7. Pilsen Open, 2015.

6.c3 ab4

7.cb4 c5 8.b5 (8.Bb5 Nc6=) 8...Bd6=+ 9.Be2 Nbd7 (9...0-0 10.0-0–/+) 10.d4 (10.0-0 0-0=+) 10...0-0 11.0-0 (11.dc5 Nc5 12.0-0 Qe7=+) 11...Bc7 (11...c4!?–/+) 12.dc5= Nc5 13.Bc3 (13.Bd4 Nfe4=) 13...Na4 (13...Qe7 14.Nd4 Qd6 15.f4=+) 14.Bb4 (14.Bd4 Qe7 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 e5–+) 14...Re8 15.Qd4 (15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Qe7=) 15...Bb6 (15...e5 16.Qh4=+) 16.Qf4 (16.Qe5 Bc7 17.Qd4 e5=+) 16...Bc7 17.Qd4 Bb1 (17...e5 18.Qh4=+) 18.Rab1= Bb6 (18...Nb6 19.Rfc1=) 19.Qe5+= Bc7 20.Qd4 (20.Qg5 Ne4 21.Qd8 Red8=) 20...Ne4 (20...Bb6 21.Qd3=) 21.Rbc1 Bb6 22.Qe5 f6 23.Qh5+= Nac5 24.Nd4 Rc8 25.f4 Rf8 26.Rc2 Qe8 27.Qe8 Rfe8 28.Rfc1 Red8 29.Bf3+= Ra8? 30.Rc5 Nc5 31.Bc5 Bc5 32.Rc5 Ra3 33.Ne6 Re8? 34.Bd5 Kh8 35.e4 Ra1 36.Kf2 Rh1 37.Rc7 g6 38.Kg3 b6 39.Rf7 Re1 40.Nf8 Kg8 41.Nh7 Re3 42.Kf2 Kh8 43.Nf6 Re7 44.Re7 Rh3 45.gh3 g5 46.Rh7# 1–0. Mephisto Mondial12 – SuperConstellation4, 1994.

7.cb4 Bd6 8.Nc3=+.

7.cb4 Bd6 8.Nd4 Be4 9.d3=+.

7.cb4 Nbd7 8.Nc3 e5=+.

7.cb4 Nbd7 8.d4 Nb6 9.Nbd2 (9.Nc3 Bd6=+) 9...Be7 (9...Bd6 10.Be2=+) 10.Be2 Ne4 (10...0-0 11.0-0=+) 11.0-0 (11.Ne4 Be4 12.Ne5 0-0=+) 11...0-0 12.Ne5 (12.Ne4 Be4 13.Rc1 Bd6=+) 12...f6 (12...Bd6 13.Rc1=+) 13.Nd3 (13.Nef3 Na4 14.Qc1 Bd6=+) 13...Nd2 14.Qd2 Nc4 15.Qc1 b5 16.g4 Bg6–/+ 17.Nc5 Bc5 18.bc5 f5 19.h3 f4 20.Bc4 dc4=+ 21.ef4 Bd3 22.Re1= Qd5 23.Qe3 Rae8 24.a4+= b4 25.a5 Bg6 26.Bc1 Bd3 27.a6 Kf7 28.a7+/– Ra8 29.Ra4 b3+= 30.Ba3 Rfd8 31.Bb2 Qc6 32.Rea1 Be4 33.Rc4+– Bh1 34.Qg3 Qd5? 35.Rc3+– Be4 36.Rb3 Rd7?! 37.Rb8 Rd8 38.f5 Rdb8 39.Qc7 Kf6 40.ab8Q Rb8 41.Qb8 ef5 42.Ra6 Kg5 43.Bc1 (43...f4 44.Qf4 Kh4 45.Qg3) 1–0. Marcos_Yunge (1805) – lady penelope (1735), internet, 2007.

7.cb4 Nbd7 8.d4 Bd6–/+ 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0-0 11.0-0 Ng4 (11...Ne4 12.Nc3 Nc3 13.Bc3=+) 12.h3 Ngf6 13.Nbd2 Re8 14.Rac1 e5 (14...Qe7 15.Ne5=+) 15.Ne5 Ne5 16.de5 Be5 17.Be5 Re5 18.Rfd1 Qd6 19.Qb5 (19.Nf3 Re6=) 19...Ra3 (better is 19...Ra7=) 20.Nc4 (20.Qb7?! Ne8=) 20...dc4 21.Rd6 cd6 (21...Rb5?? 22.Rd8 Ne8 23.Re8) 22.Qc4 Ra7 (22...b5 23.Qb5! Rae3 24.fe3+–) 23.Qd4 Ra8 (23...Ra6 24.Qe5! Rc6 25.Rc6 bc6 26.Qd6+–) 24.Qd6 Ree8 25.Qc7 Ra7 26.Rd1 h6 27.b5 Ne4 28.f3 Ng5 29.b6 Ra3 30.e4 Nf3 31.gf3 Rf3 32.Rd8 Rd8 33.Qd8 Kh7 34.Qd7 f5 35.Qb7 Rh3 36.ef5 Rb3 37.f6 Rb1 38.Kf2 Rb2 39.Ke3 Kg6 40.Qg7 Kf5 41.f7 Rb3 1–0. Mephisto Mondial12 – GrandMasterChess 80286, 1994.

7.cb4 Nbd7 8.Nd4 Be4=+.

6.c4 ab4–/+

7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Qa4 Nc6 10.Nc3 0-0 11.cd5 ed5 12.Bb5 Qd6 13.0-0 Na5?? (better is 13...Rb8–/+) 14.Na2+/– Bd2 15.Nd2 b6 16.Nf3 c6 17.Be2 h6 18.Nd4 Bd7 19.Nf3 c5 (19...Bf5 20.Be5 Qe6+–) 20.Qh4 Ne4 21.Be5 Qe6 22.Rd1 (22.Rb1 Nc6 23.Bc7 Ra8=) 22...b5? (22...g5!? 23.Ng5 Ng5=) 23.Bd3 f6 24.Be4?? (better is 24.Bc7 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Nd2 Nd2 27.Rd2=) 24...de4–/+ 25.Qe4 Bc6 (worse is 25...Qa2 26.Rd7 fe5 27.h3=; 25...fe5?! 26.Nc3 Nc4 27.Qd5–/+) 26.Qg4?? (better is 26.Qg6 Bf3 27.gf3 Qe5 28.f4–/+) 26...Qg4–+ (26...Qa2?! 27.Bf4 Qa4 28.Rf1–/+) 27.Nc3 Bf3 (27...Bf3 28.Bg3 Bd1–+) 0–1. esegromal – doctorfeelgood (1720), gameknot.com, 2013.

7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.cd5 ed5 10.Qa4 Nc6 11.Ne5 Bb1 12.Nc6 Bd2 13.Kd2 bc6 14.Qc6 Qd7?? 15.Qa8+– Ke7 16.Bf6 gf6 17.Qh8 Qa4 18.Bd3 Qa2–+ 19.Kc3 Qa3 20.Kd2 Qb2 21.Bc2 Bc2 22.e4 Be4 23.Kd1 Qc2 24.Ke1 Bd3 (25.Qf6 Kf6 26.h3 Qe2#) 0–1. Psion – Psion, 1 Min/Zug, 1990.

5...a6

6.c4 b6 7.cd5 (7.Nd4 Bg6=) 7...Nd5 (7...ed5 8.Nc3=) 8.Be2 (8.d3 Nf6=) 8...Be7 9.0-0 (9.Nc3 0-0=) 9...Bf6 (9...0-0 10.d3 Bf6 11.Qc2 Bb2 12.Qb2+=) 10.Nc3 (10.d4 c5=) 10...Nc3 (10...0-0 11.d4=) 11.Bc3+= Bc3 (11...0-0 12.Rc1+=) 12.dc3 Qd1 (12...Qf6 13.Nd4 0-0 14.Nf5 Qf5 15.Qd2+=) 13.Rfd1 0-0 (13...Nd7 14.Rd2+=) 14.Rd4 (14.Rd2 a5+/–) 14...b5 (14...f6 15.Nh4+/–) 15.a4 (15.e4 Bg4 16.e5 Bf3 17.Bf3 c6+/–) 15...ba4 16.Ra4 Bc2 (16...c5 17.bc5 Rc8 18.e4+/–) 17.Ra3 (17.Ra2 Bb3 18.Ra3 Bd5+/–) 17...Bg6 (17...c5 18.bc5 Rc8 19.Ne5+/–) 18.b5+– Rc8 (18...a5 19.Rda4+–) 19.Ne5 (19.ba6 c5 20.Rd6 Nc6+–) 19...Kf8 (19...a5 20.Bf3 Ra7 21.Rda4+–) 20.Rc4 (20.ba6 Ra7+–) 20...Ra7 21.b6 (21.Ng6!? hg6 22.ba6 c5+–) 21...Rb7+/– 22.Rb3 Bc2 (better is 22...c6 23.Bf3 Ke7+–) 23.Rc7 Rbc7 24.bc7 Nc6 (24...Bb3 25.cb8Q (25.cb8B?! Kg8 26.Ba7 Rc7+=; 25.cb8N?! Rc3 26.Na6 Rc1 27.Bf1 Bd1+=) 25...Rb8 26.Nd7 Kg8 27.Nb8+–) 25.Rb6 Ne7 (25...Ne5 26.Rb8 Ke8 27.Rc8 Kd7 28.Ba6+–) 26.Ba6 (better is 26.Rb8 Ba4+–) 26...Re8 (26...Rc7 27.Rb8 Nc8 28.Rc8 Rc8 29.Bc8 Ke8+–) 27.Nd7 Kg8 28.Rb8 (28...Rc8 29.Bc8+–) 1–0. Bessat,Remy (1970) – Lombard,Christophe, 5th Open La Fere FRA, 2006.

6.c4 c5 7.bc5 Bc5 8.d4 Be7 9.Be2 (9.Nc3 Qb6 10.Ra2 dc4 11.Bc4 Nbd7=) 9...Nc6 (9...dc4 10.Bc4 Qb6 11.Qe2=+) 10.0-0 0-0 (10...dc4 11.Bc4 Qb6 12.Ra2=) 11.Nh4= Be4 12.cd5 Nd5 (12...Bd5 13.Nc3=) 13.Nd2 Bh4 (13...f5 14.Nhf3 (worse 14.Ne4 fe4 15.Bg4 Kh8–/+) 14...Qb6 15.Nc4=) 14.Ne4+= Nf6 (14...Na5 15.g3 Be7 16.Nc5+=) 15.Nc5+– b6 (15...Nd7!?+–) 16.Na6+– Qc8 (16...Qd6 17.g3 Bg5 18.Qd3+–) 17.Rc1 Qb7 18.Bd3 Ne7?? (18...Bg5+–) 19.Rc7 Qd5 20.Re7 Ne4 (20...Ra6 21.Ba6 Nd7 22.Rd7 Qd7 23.Bd3+–) 21.Rc7 b5 (21...Bd8 22.Nb4 Qg5 23.f4+–) 22.Nb4 Qd6 (22...Nf2 23.Rf2 Bf2 24.Kf2+–) 23.Rc6 Bf2 24.Rf2 Nf2 25.Bh7! Kh8 (25...Kh7 26.Qh5 Double attack (26.Qc2 Decoy; 26.Rd6 Zwischenzug)) 26.Qh5 (26.Rd6?! Nd1 27.Be4 Nb2 28.Ba8 Ra8=; 26.Kf2 Qh2 27.Bd3 Qh4 28.Kg1 Rac8+–) 26...Rfd8 27.Rd6 Rd6 28.Be4 Kg8 29.Ba8 g6 30.Qf3 Nd3 31.Nd3 Rd8 (31...g5 32.Ne5 f5 33.Qb7 Rd5 34.Qf7 Kh8 35.Ng6) 32.Qf6 Kf8 (32...Rd7 33.Bc6 Re7 34.Qe7 Kh7 35.Qf7 Kh6 36.Ne5 Kg5 37.Qg6 Kh4 38.Qg4) 33.Qd8 (33.Ne5 Rd7 34.Ng6 Ke8 35.Qh8) 33...Kg7 34.d5 (34.d5 e5 35.Be5 f6 36.Qf6 Kg8 37.Qg7) 1–0. Pierre – Cleary, internet, 2020.

6.c4 Be7 7.cd5 Qd5 8.d3 0-0 9.e4+– Be4 10.de4 Qd1 11.Kd1 Ne4 12.Ke1 Nc6 13.Bd3 Nf6 14.Nc3 Rad8 15.Rd1 Rd7 16.Ke2 Rfd8 17.Bc2 Rd1 18.Rd1 Rd1 19.Kd1 h6 20.Ne4 Nd5 21.Kd2 b6 22.Bd3 b5 23.h3 g6 24.g3 Kh7 25.h4 f5 26.Nc5 Bc5 27.bc5 Na5 28.Kc2 Nc6 29.Ne5 Nce7 30.Kb3 f4 31.g4 Nf6 32.Ng6! Ng6 33.Bf6 (33...a5 34.h5+–) 1–0. marekt – didier, internet, 2005.

6.d3 c5 7.bc5 Bc5 8.Nbd2 Nc6 9.Be2 0-0 10.Nh4 (10.0-0 Bg4=) 10...Bg6 (10...d4 11.Nf5 ef5 12.Nb3 de3 13.Nc5 Qa5 14.Kf1 Qc5 15.Bf6 gf6 16.fe3 Qe3 17.Bf3=) 11.Ng6 fg6 12.c4 (12.d4 Bd6=) 12...d4 13.ed4 (13.e4 Qd6=) 13...Bd4=+ 14.Bd4 Nd4 15.Bf3 Rb8 16.0-0 Qc7 (16...b5 17.Re1=+) 17.Rb1 Exerts pressure on the backward pawn (17.Nb3 Nf3 18.Qf3 e5=) 17...Nh5 (17...b5 18.cb5 Rb5 19.Rb5 ab5 20.Nb3 Nf3 21.Qf3=+) 18.Re1 (18.Bh5 gh5 19.Qh5 b5+=) 18...Nf3 (18...Nf4!? 19.Be4 b5=) 19.Nf3+/- Qc6 20.Ne5 Qc7 21.c5 (21.Qb3 Nf4 22.Qb6 Qe7+/-) 21...Rf5 (better 21...Qc5 22.d4 Qd6=+) 22.d4+/- Rbf8 (22...Nf4 23.Qb3+/-) 23.Rf1 (better 23.g4!? Rg5 24.Qb3+-) 23...Nf4+/- 24.g3 (better 24.Qf3+/-) 24...Nh5? (better 24...Nh3 25.Kg2 Nf2= (25...Rf2? 26.Rf2 Nf2 27.Qb3+-)) 25.Qb3 Nf6 (25...Re5 26.de5 Qe5+-) 26.Qc3?? (better 26.Qe6 Kh8 27.Qb6 Qb6 28.Rb6+- (28.cb6?! Ne4+-)) 26...Ne4 27.Qc2 (better 27.Qc4 Nd2 28.Qe6 Kh8 29.Qd7 Qd7 30.Nd7 Nb1 31.Rb1+-) 27...Ng3?? (better 27...Nf2 28.Qb3 Qa5+=) 28.hg3 Rh5 (28...b5+-) 29.Qb3 Qe7 (29...Re5 30.de5 Qe5 31.Qe3+-) 30.Qb6 (30.Qb7 Qd8 31.Qc6 Qd5 32.Qd5 ed5+-) 30...Qf6 31.Ng4 (better 31.Qb7 Rf5 32.c6 Rf2 33.Qa6 Qg5 34.Rf2 Qg3 35.Rg2 Qe3 36.Kh1 Qd4+-) 31...Qf5 32.Ne3 (better 32.f3 Qd5 33.Rb4+-) 32…Qh3-+ (32...Qh3 33.Qe6 Qe6-+) 0-1. psgallar - vitrubi0 (1685), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

6.d4 b5 7.Bd3 Ne4 8.Nbd2 Nd2 9.Qd2 (worse is 9.Kd2 Bd3 10.cd3 Bd6+=) 9...Bd3 10.Qd3 Nd7 11.0-0 Bd6 12.e4 de4 13.Qe4 Nf6 14.Qc6 Ke7 15.Rfe1 Nd5 16.Qd5?? (better is 16.Ne5+=) 16...Qd7 (better is 16...Bh2 17.Nh2 Qd5–+) 17.Qg5+– Kf8 18.d5 h6 (18...f6 19.de6 Qe6 20.Qg7 Kg7 21.Re6 Rhf8+–) 19.Qg7 (19.Qg7 Ke8 20.Qh8 Bf8 21.de6 fe6 22.Qg8+–) 1–0. Fournier,Frederic – Gauthier,Pierre, FRA Ch (Team) N4 Senlis–Soissons, 1999.

6.Be2 a5 =.

6.Be2 b5 7.0-0 Bd6 8.d4 (8.Nd4 0-0+=) 8...Nc6 9.c3 0-0 10.a4 ba4 (10...e5 11.ab5 ab5 12.Na3=) 11.Qa4 Qd7 (better is 11...Qe8=) 12.Ba6?? (12.b5 ab5 13.Qa8 Ra8 14.Ra8 Nd8+=) 12...Nb8?? (12...Bd3 13.b5 Nb8–/+ (13...Bf1?! 14.bc6 Ra6 15.cd7 Ra4 16.Ra4+=)) 13.Qd7+= Nfd7 (13...Nbd7 14.Nbd2+=) 14.Bb5 (14.Be2 Ra1 15.Ba1 Nc6+/–) 14...Ra1+= 15.Ba1 c6 16.Be2 e5 (16...Nf6 17.Nh4+=) 17.b5 (17.Nbd2 e4 18.Nh4 Be6+/–) 17...cb5+= 18.Bb5 Bb1? (better is 18...Rc8!?+=) 19.Rb1+– e4 (19...ed4 20.Nd4 g6 21.Bb2+–) 20.Nd2 g6 (20...Nf6 21.c4+–) 21.c4 dc4 (21...f5 22.cd5 Nb6 23.Bc6+–) 22.Nc4 (22.Ne4!? Be7 23.Bc4 Rc8+–) 22...Be7 23.d5 (23.Bb2 Nf6+–) 23...Bf6 24.Nb2 (24.d6!? Kg7+–) 24...Nb6 25.Rd1 (25.d6 Kg7 26.g4 h6+–) 25...Rc8+/– 26.d6 (26.Nc4 Nd5 27.Nd6 Rd8 28.Rd5 Ba1+/–) 26...Rc2 (26...Rc5!? 27.Be8 Rd5 28.Rd5 Nd5+/–) 27.Na4+– Na4?? (better is 27...Ba1 28.Nb6 Bf6+–) 28.Ba4 Ra2 (28...Ba1 29.d7 Nd7 30.Bc2 Bb2 31.Rd7 f5+–) 29.Bf6 Ra4 30.d7 (30.Rc1 Nc6 31.Rc6 Ra8 32.d7 h6 33.Rc8 Kh7 34.Ra8 g5 35.g4 Kg6 36.Rg8 Kf6 37.d8Q Ke5 38.Re8) 30...Nd7+– 31.Rd7 Ra8 32.Rd8 (better is 32.Re7!? Kf8 33.Re4 Ra6+–) 32...Rd8 33.Bd8 f5 (33...Kf8 34.Bf6 h5 35.g4 hg4 36.Kg2+–) 34.f3 Kf7 (34...ef3 35.gf3 Kf7 36.Kf2+–) 35.Kf2 (35.fe4 fe4 36.Kf2 Ke6+–) 35...Ke6 (35...Ke8 36.Ba5 Kf7 37.fe4 fe4 38.Kg3+–) 36.g4 (better is 36.fe4 fe4 37.g4+–) 36...h5 (36...Kd7 37.fe4 fg4+–) 37.gh5 gh5 38.fe4 fe4 (38...h4 39.Bh4 Ke5+–) 39.Kg3 Kf5 40.h3 Ke5 41.Kh4 Kd5 42.Kh5 Kc4 43.Bb6 Kd5 44.Kg6 Ke6 45.h4 Ke7 46.Kg7 Ke6 47.h5 Kf5 48.h6 Kg4 49.h7 Kf3 50.h8Q Ke2 51.Qe8 Kd3 52.Qd7 Ke2 53.Qe6 Kf2 54.Qe4 Ke2 55.Qd4 Kf3 56.Kf6 Ke2 57.e4 Kf3 58.e5 Kg3 59.Bd8 Kf3 60.Kg5 Kg3 61.Qe4 Kh3 62.Qg4 Kh2 63.Kf4 Kh1 64.Kf3 Kh2 65.Qg2 1–0. Castro Estrella,J G – Sanchez Rodriguez,Raul, 18th Obert Internacional Sant Marti Gro, 2016.

6.Be2 Bg4 7.0-0 =.

6.c4 dc4

7.Bc4 c5 8.b5 =.

7.Bc4 c5 8.bc5 Bc5 9.Be2 =.

7.Bc4 Nc6 8.0-0 Be7 9.d4 0-0 10.Nbd2 Ne4 (10...Qd6 11.Qe2 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2+=) 11.Ne4+= Be4 12.Nd2 Bd5 13.Bd3 Bf6? (better 13...f5+=) 14.e4+– Nd4 15.ed5 ed5 16.Nb3 Nf3 Black plans d4 (16...Nb3 17.Qb3 c6 18.Rfe1+–) 17.Qf3 Bb2 18.Ra2 Bc3 (18...Bf6 19.Nc5 b6 20.Na6+–) 19.Rc2 d4 20.Rd1 Qf6 (20...a5 21.Na5 Qc8 22.Re2+–) 21.Qb7 Qe6 (21...Rfc8 22.Re2+–) 22.Nc5 Qd6 (22...Qg4 23.f3 Qf4 24.Qe4+–) 23.Qf3 Rfe8 (23...a5 24.Ne4 Qe7 25.Re2+–) 24.Na4 Qe5 (24...Rad8 25.g3 g6 26.Bc4+–) 25.Nc3 dc3 26.Rc3 Rad8 (26...Qc3) 27.Rc5 Qd4 (27...Qd6 28.g3 g6 29.Rcc1+–) 28.g3 Qb2 (28...Kf8 29.Rc7 Qd5 30.Qf4+–) 29.Rc7 f6 (29...Qf6 30.Qf6 gf6+–) 30.Qh5 (30.Qh5 Re1 31.Re1 Qf2 32.Kf2 g6 33.Qh7 Kf8 34.Qf7) 1–0. Janek – Malino, internet, 2018.

7.Bc4 Bd6 8.0-0 0-0 9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Qd7 12.h3 (12.d4 Rad8 13.Nc3 b5=) 12...Ne4 (12...Rfd8 13.Ra2–/+) 13.d3 Nd6 14.Bb3 Rac8 15.Nc3 c5 (15...Rfd8 16.d4=) 16.Na2 (better is 16.Na4+/–) 16...cb4 17.Nb4 Rfd8 18.Qe2 Nb5 19.Bc4 (better is 19.d4+=) 19...Bd3?? (better is 19...a5 20.Bb5 Qb5–+) 20.Bd3+– Qd3?? (better is 20...Nc3 21.Qh5 g6+/–) 21.Nd3 Nc3 22.Qc2 Ne4 23.Qb1 b5 24.Rc1 (24.Rc1 Nc3 25.Qc2+–) 1–0. Hal1958 – Josef1901, playchess.de, 2005.

7.Bc4 Bd6 8.0-0 0-0 9.h3 h6 10.d3 Bg6 11.Nbd2 (11.e4 b5 12.e5 Be7 13.ef6 Bf6=) 11...Nc6 (11...b5 12.Ba2 Bd3 13.Re1–/+) 12.Nd4 (better is 12.Qc2=) 12...Nd4–/+ 13.Bd4 e5 14.Bb2 b5 15.Bb3 c5 (better is 15...Bd3!? 16.Re1 a5–/+) 16.bc5 Bc5 17.Be5 Bd3 18.Re1 Bg6 19.Bc2 Bc2 20.Qc2 Bd6 21.Bd6 Qd6 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 Rfe8 24.Qf3 Rac8 25.Red1 Qc6 26.Qc6 Rc6 27.Rac1 Rc1 ½–½. Hal1958 – Bauernopfer, playchess.de, 2005.

6.c4 c6

7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 =.

7.Nc3 Be7 8.d4 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 dc4 11.Bc4 Nb6 (11...b5 12.Bd3=) 12.Bb3 (12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Nbd5=) 12...Nbd5 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.Re1=+) 13.Ne5 (13.Qe2 a5=) 13...Bd6 (13...a5 14.Nd5 cd5 15.ba5 Qa5 16.g4=+) 14.Qe2 (14.Qf3 Nc3 15.Bc3 Ne4=) 14...Rc8 (14...Nc3 15.Bc3 Nd5 16.Bd2=) 15.f4 (15.Rfc1 Nc3 16.Bc3 Nd5=) 15...h6 (15...a5 16.g4 Be5 17.gf5=+) 16.Rac1 (16.Qf3 Re8=) 16...Nc3 (16...a5 17.ba5 Qa5 18.Nc4=) 17.Bc3 Ne4 18.Bb2 f6? (18...Qh4 19.Nd7 Rfd8 20.Nc5=) 19.Nf3 Qd7 20.Nh4+= Bh7 21.f5+/– Ng5 22.Ng6 Bg6+= 23.fg6 Kh8 24.e4 e5 25.h4 Ne6+/– 26.Qg4 Nc5 27.Qd7 Nd7 28.Be6 Rcd8 29.Bd7 Rd7 30.de5 fe5 31.Rf8 Bf8 32.Rf1 Kg8 33.Be5 Rd3 34.Rf3+– Rd1 35.Kf2 Rh1 36.g3 Rh2 37.Ke3 Ra2 38.Kd4 a5 39.ba5 Ba3 40.Kc4 Bf8 41.Bc3 Ra4 42.Kd3 Ra3 43.Kc2 Ra4? 44.Rf7 Re4 45.Rb7 Rc4 46.a6 Ra4 47.a7 Ra6 48.Bg7! Ra7 49.Ra7 Bg7 50.Rc7 Bf8 51.Rc6 Kg7 52.h5 Be7 53.Rc7 Kf6 54.Rb7 Bd6 55.g7 (55.g7 Bc5 56.g8Q Ke5 57.Qe8 Be7 58.Re7 Kd5 59.Rd7 Kc5 60.Qc8 Kb5 61.Rb7 Ka4 62.Qa8#) 1–0. Wall,Bill – SRQP, internet, 2003.

7.c5 a5 =.

7.d4 Be7 8.Nc3 0-0 9.Be2 Nbd7 (9...dc4 10.Bc4 Nd5 11.0-0=) 10.Nd2 (10.c5 Bg4=) 10...Qc7 (10...b5 11.c5=) 11.Rc1 (11.0-0 Bd6 12.c5 Bh2 13.Kh1 Qb8=) 11...Bd6 (11...Rfd8 12.0-0=) 12.f4 (12.c5 Be7= (12...Bh2? 13.Nf1+–)) 12...Rfe8 (12...Qd8!?=) 13.g4+= Be4 14.Nde4 (14.0-0 h6 15.c5 Be7+–) 14...Ne4+= (14...de4? 15.g5+–) 15.Ne4 de4 16.Qb3 Rac8 17.h4 g6 18.h5 Rf8 19.Qc2 f5 20.Qb3 Rce8 21.hg6 hg6 22.gf5 gf5 23.c5 Bf4 24.ef4 Qf4 25.Bc4 Kf7 26.Rh7 Kg6 27.Rh1 Rh8 28.Rg1 Kf7 29.Rc2 Nf6 30.Rcg2 Rhg8 31.Rg8 Ng8 32.Rf1 Qg5?! 33.Qh3 Nf6 34.Rf5 Rh8 35.Be6! Ke6 36.Re5 Kf7 37.Qe6 Kg6 38.Rg5 Kg5 39.Qe5 Kg6 40.Qg3 Kf5 41.d5! Rh1 42.Kd2 e3 43.Qe3 Rh2 44.Kc1 (44...Rh1 45.Kc2 Rh2 46.Kb3 Rb2 47.Kb2 Nd5 48.Qh3 Kf4 49.Qh6 Ke4 50.Qh7 Kd4 51.Qb7+–) 1–0. Sebald,Ralph – Neumann,Christian, Muelheim Ruhrgebiet–ch U17, 1998.

7.cd5 cd5 8.Be2 Nc6 =.

6.Be2 c5

7.bc5 Bc5 8.0-0 0-0 9.Nh4 Ne4 (9...Be4 10.d3 Bg6 11.Ng6 fg6 12.Nd2=) 10.Nf5+= ef5 11.d3 Ng5 12.Nd2 (12.Nc3 d4 13.Na4 Ba7 14.ed4 Bd4=) 12...Nc6 13.d4 Bd6 14.c4 Ne4 (14...dc4 15.Nc4 b5 16.Nd6 Qd6 17.Qd3+=) 15.cd5 Ne7 16.Ne4 fe4 17.Qb3 Nd5 18.f4 (18.Qd5 Bh2) 18...Be7 19.a4 (19.Qb7? Rb8 (19...Ne3?! 20.Rf2=) 20.Qc6 Rb2–+) 19...Qd7 20.Bc4 Rfd8 21.Rfc1 Rab8 22.Ba3 Ba3 23.Ra3 h6 (23...Nf6 24.a5=) 24.Bd5 Qd5 25.Rc7 b6 (25...Qb3 26.Rb3 b5 27.ab5 Rb5 28.Rb5 ab5 29.Rb7=) 26.Ra7 Qh5 27.Ra1 (< 27.Ra6 Qe2 28.Qb5 Qd2–/+) 27...b5 (27...a5 28.Rc7+=) 28.Ra6 ba4 29.Qc2+/– Rdc8 30.Qd2 Rc4=+ 31.d5 Rb5 32.Qd1 Qf5 (32...Qd5 33.Qd5 Rd5 34.Ra8 Kh7 35.R8a4=+ (< 35.R1a4 Rc2 36.Rd4 Rb5–/+)) ½–½. Metynek – Incognito66, chess–mail.com, 2005.

7.Nh4 cb4 8.Nf5 ef5 9.0-0 ba3 10.Na3 Nbd7 (10...Nc6 11.Bd3=) 11.c4 (11.Bd3 Ne4=) 11...dc4 (11...Ba3 12.Ra3 0-0 13.cd5 Nd5 14.Bd3=) 12.Nc4 b5 (12...Rc8 13.Qb1 b5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qd2 16.Ra2+–) 13.Ne5 Ne5 (13...Nd5 14.Qb1 f6 15.Bh5 g6 16.Nd7 Qd7 17.Bf3+=) 14.Be5+= Be7 (14...Ng4 15.Bd4 Bd6 16.Bg4 fg4 17.Qg4 Rg8+/–) 15.Bf3+/– 0-0 16.Ba8 Qa8 17.Qb1 b4 (17...Qc8!?+/–) 18.Qf5 Ne4 (18...Qe4 19.Qe4 Ne4 20.d3+–) ½–½. woschkat (2480) – eik (2465), net–chess.com, 2003.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 c5 8.bc5 Nc5 (8...Bc5 9.Nh4=) 9.Be5 (9.Nh4 Bg6=) 9...Bd6 10.d4 Be5 11.Ne5 Ncd7 12.f4 (12.Nd7 Qd7 13.c4 dc4 14.Bc4 Rc8=) 12...Rc8 Exerts pressure on the backward pawn (12...Qc7 13.Bd3=) 13.Bd3 Ne5 (13...Bd3 14.cd3 0-0 15.Nd2=) 14.fe5 Ne4 (14...Ng4 A) < 15.Bf5 A1) 15...ef5?! 16.Rf3= (16.Rf5?? Qh4 17.h3 Ne3–+); A2) 15...Ne3 16.Qe1 Nf5–/+; B) 15.Qd2 Bd3 16.cd3=+ (16.Qd3? Qg5–+)) 15.Qf3 (15.Nd2 Qg5 16.Qe1 Nd2 17.Qd2 Bd3 18.Qd3 b5=) 15...0-0=+ 16.Qe2 Qg5 17.Nd2 Nc3 18.Qf2 (18.Qf3 f6 19.Bf5 ef5 20.ef6 Rf6–/+) 18...Bd3 19.cd3 Qg6 20.Nb3 Qd3 21.Nc5 Qb5 (21...Rc5 22.dc5 Ne4 23.Qf4–/+) 22.a4=+ Qc6 23.Qh4 (23.a5 Ne4 24.Ne4 de4=+) 23...Rc7 (23...b6 24.Qe1–/+) 24.Rf3 (24.Ra3 Ne4 25.Ne4 de4=+) 24...Ne4 (better is 24...b6!? 25.Qe1 bc5 26.Qc3 Rb8–+) 25.Ne4=+ de4 26.Rh3 (26.Rg3 Kh8=+) 26...h6 27.Rg3 Kh8 28.Rf1 Qa4 29.Qe4 (29.Qg4 Rg8=+) 29...Qb5 30.h4 (30.Qg4 Rg8 31.h3=+) 30...Qd5 (30...Qe2 31.Rgf3–/+) 31.Qf4 (better is 31.Qg4!? Rg8 32.Rf6=) 31...Qd8 (better is 31...b5–/+) 32.Rg7?? (better is 32.Qg4 f5 33.ef6 Rf6 34.Rf6 Qf6 35.Rf3–/+) 32...Kg7–+ 33.Qg4 Kh8 (better is 33...Kh7 34.Qe4 f5 35.ef6 Kh8–+) 34.Rf6= Kh7 35.Qe4 Kg7 36.Qg4 Kh7 37.Qe4 Kg7 38.Qg4 ½–½. Ringuet,Noe (1640) – Roubaud,Alexandre (1820), Le Grand Bornand FRA Youth Ch, 2007.

7.0-0 h6 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 (9...c5 10.bc5 Bc5 11.d4=) 10.Be2 Be7 (10...c5 11.bc5 Bc5 12.Bf6 Qf6 13.d4=) 11.d4 (11.d3 0-0=) 11...0-0 12.Nbd2 Ne4 (12...a5 13.b5=) 13.Rc1 (13.Ne4 Be4 14.Ne5 Bd6=) 13...c6 (13...Nd6 14.Ne5=) 14.Nb3 (14.Ne4 Be4 15.Ne5 Nd5+=) 14...Na4 (14...Qd5 15.Nc5 Qa2 16.Qb3 Qb3 17.Nb3=) 15.Ba1+= Nb6 (15...Nd6 16.Ne5+=) 16.Ne5 (16.Bd3 Qd5+=) 16...f6 (16...Nd6 17.Bd3+=) 17.Nc4 Nc4 18.Bc4 Nd6 19.Be2 (19.Bd3 Bd3 20.Qd3 Qc8+=) 19...Bg6 (19...Nb5 20.Nc5 b6 21.Na4 Na3 22.Qb3+/– (22.Rc6 Be4 23.Re6 Bg2+/–)) 20.Bh5 (20.Nc5 Qc8+=) 20...Bh5+= 21.Qh5 Nb5 (21...Qe8 22.Qf3+=) 22.Bb2 (22.a4 Nc7 23.Nc5 b6+=) 22...Qd5= 23.Qd1 f5 (23...Bd6 24.Nc5 Qa2 25.Qc2 Bc5 26.bc5+=) 24.a4 (24.Qc2 Nd6+=) 24...Nc7 25.Nc5 Rab8 26.Nd3 (26.Qc2 Qd6+=) 26...Rfd8 (26...Qe4 27.Ne5=) 27.Bc3 Qd6 (27...Qe4 28.Nc5 Qh4 29.a5+=) 28.Qh5 Nd5 (28...Rf8 29.a5+=) 29.Bd2 Rf8 30.f4 (30.Rfd1 Bg5+=) 30...Qd8 (30...Nf6 31.Qe2=) 31.Rf3 (31.a5 Nf6 32.Qe2 Qd5=) 31...Nf6 32.Qh3 Ne4 33.Be1 Qd5 34.Ne5 Rbd8 (34...Bd6 35.Rf1=) 35.Ng6 (35.Bh4 g5 36.Ng6 Rfe8 37.fg5 Bg5+=) 35...Rfe8 36.g4 (36.Ne7 Re7 37.Qh5=) 36...Kh7 (better is 36...Bf6!?=+) 37.Ne7+= Re7 38.Bh4 g5 (38...fg4!? 39.Qg4 Nf6 40.Bf6 gf6+=) 39.Bg5+/– Ng5 (39...Rg7 A) 40.Bh6? fg4 41.Qg2 Kh6–+; B) 40.Bd8?? fg4 (40...Rg4?! 41.Rg3 Ng3 42.hg3 Qd8 43.Kf2=) 41.Qh4 gf3 42.Bg5 Kg8–+ (42...Rg5?! 43.fg5 Ng5 44.Rf1+=; < 42...Ng5 43.fg5 Rg5 44.Kf1–+); C) 40.Qh6 Kg8 41.Rh3 (41.Bd8 Rg4 42.Kf1 Nd2 43.Ke2 Qf3 44.Kd3 Qe4 45.Ke2 Rg2 46.Kd1 Qf3 47.Kc2 Ne4 48.Kb1 Nc3 49.Rc3 Qd1 50.Rc1 Qb3 51.Ka1 Qb2) 41...fg4 42.Rh4+/– (42.Bd8 gh3 43.Bg5 Ng5 44.Qg7 Kg7 45.Rc2 Ne4 46.Kf1 Qb3 47.Ke2 Qc2 48.Ke1 Qd2 49.Kf1 Qd1)) 40.fg5 fg4 41.Qh6 Kg8 42.Rf4 g3?? (better is 42...Rh7 43.Qf6 g3+–) 43.Rcf1 gh2 44.Kh2 Rg7 (44...Qd6 45.g6 Rg7+–) 45.Rh4 (45.Rh4 Qf5 46.g6 Qe5 47.de5 Rd2 48.Kg3 Rg2 49.Kg2 Rg6 50.Qg6#) 1–0. Margraf,A – Hiller,B, Schwaben, 1991.

5...c5

6.b5 a6 7.a4 c4 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.0-0 Qa5 12.Nc3 Bb4 13.Qb1 (13.Nh4 Bc3 14.Bc3 Qb5 15.Nf5 ef5=) 13...0-0 14.Rd1 (14.Nh4 Bg4 15.f3 Bh5=) 14...Ra8 (14...e5 15.Na2 Bd6 16.d3 cd3 17.cd3=+) 15.h3 (15.Nh4 Bg4 16.f3 Bh5=) 15...Ne8 (15...Ne4 16.Nh4 Nd2 17.Qb2 Bc3 18.Qc3 Qc3 19.Bc3–/+) 16.Nd4 (16.Nh4 Nc7=+) 16...Bg6–/+ 17.e4 (better 17.Bb2–/+) 17...e5?? (better 17...Bc5 18.Nf3 d4 19.Bc4 dc3 20.Bc3 Qa4–+) 18.Nd5+– Bd2 (18...Bc5 19.Nf5 Bf5 20.ef5+=) 19.Ne7 (19.Nf3 c3 20.Nd2 cd2+–) 19...Kf8 (19...Kh8 20.Nf3 c3 21.Bc3 Bc3 22.Rd7 Be4 23.Ng5+–) 20.Ng6 hg6 21.Nf3 Bc3 (21...c3 22.Bc3! Qc3 23.Nd2+– (worse 23.Rd2 Ra1 24.Qa1 Qa1 25.Rd1 Qa7 26.Rd7 Nf6 27.Rd8 Ke7=+)) 22.Rd7 Qa1 23.Qa1 Ra1 24.Kh2 Nf6 25.Rb7 (25.Rc7 Ne4 26.Bc4 Nd6+–) 25...Ne4 26.Bc4 Nd6 27.Rb8 (27.Rc7!? e4 28.Ng5+–) 27...Ke7+= 28.Bd5 (28.Bb3 e4 29.Ng5 f5+=) 28...Rb1 (28...Rd1 29.Bc6 e4 30.Ng5 Be5 31.g3=) 29.b6 (29.Bb3!?+=) 29...e4= 30.Ng5 (better 30.Ng1 Rd1 31.Bb3=) 30...Kf6?? (better 30...Rb5 31.Nf7 Rd5=+) 31.h4+– (worse 31.Ne4 Ne4 32.Rc8 Be5 33.g3 Nd6=+) 31...Ba5 32.b7 (32.Bb3!? Bd2+–) 32...Bc7+– 33.Ra8 Nb7 (33...Rb5 34.c4! Nc4 35.g3 Rd5 36.Rc8+–) 34.g3 Nd6 35.Ne4 Ne4 36.Be4 Rd1 37.Ra6 Bd6 (37...Ke5 38.Bg2 Rc1 39.f4 Kd4 40.Rc6+–) 38.Bd3+– Ke5 (38...Ke7 39.Ra7 Ke8 40.Bb5 Kf8 41.Bc4+–) 39.Ra7 (better 39.f4 Ke6 40.Bc4 Kd7 41.Ra7 Bc7 42.Bf7+–) 39...Rd2? (better 39...f5+–) 40.Rf7 Kd5 (40...g5 41.h5+– (41.Rg7?! gh4 42.Kh3 hg3 43.fg3 Rd1+–)) 41.Bg6 Be5 42.Rd7 Bd6 43.Kg2 Ke6 44.Rf7 (44.Rg7 Bc5+–) 44...Bc5 (44...Be5 45.c4+–) 45.Rf3 (45.Rg7!? Rf2 46.Kh3 Bd6+–) 45...Bd4 46.g4 Be5 47.Bf7 (47.h5 Kd6+–) 47...Ke7 48.c4 Rd4 49.Kh3 Rf4 50.Rf4 Bf4 51.Bd5 Kf6 52.g5 Kf5 53.Bb7 (53.c5 Bc7+–) 53...Bd6 54.Bc8 Kf4 55.Kg2 Bc5 56.f3 (56.Kf1 Kf3+–) 56...Bb6 57.Bg4 Bc5 58.g6 (better 58.Be6+–) 58...Ke3?? (58...Be3+–) 59.h5 Bf8 (59...Bd4 60.c5! Bf6 61.c6+–) 60.c5! 1–0. Ehrlich,Hans Georg (1865) – Stepa,Rainer (1960), Verbandsliga Muensterland, 2006.

6.b5 c4 7.h3 Nbd7 8.Be2 Rc8 9.Nc3 Bd6 10.0-0 0-0 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 fg6 13.d3 cd3 14.cd3 Nc5 15.e4 de4 16.de4 Nfe4 (16...Be5!?=+) 17.Ne4= Ne4 18.Qd4 Rf4?? (better 18...Qf6 19.Qe4 Qb2 20.Qe6 Kh8 21.Qd6 Qe2+=) 19.Qg7 1–0. bazilishek (1640) – sabareesh_sun (1665), lichess.org, 2020.

6.c3 a5 7.bc5 Bc5 8.d4 Bd6 (8...Qb6 9.Ra2 Be7 10.c4=) 9.c4= dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Nc3 0-0 12.Rc1 Rc8 13.Nb5 Nb6 14.Be2 Be7 15.Rc8 Qc8 16.0-0 Nfd5 17.Nd2 Bg6 18.Nf3 Nc4 Exerts pressure on the isolated pawn (18...Be4 19.Qd2=) 19.Qa1 Nb2 20.Rc1 Nd3 (20...Qa8 21.Qb2 Rc8 22.Ne5=) 21.Rc8+= Rc8 22.Bf1 (22.Bd3 Bd3 23.a4 Bb5 24.ab5 a4=) 22...Rc1= 23.Qa2 Nb6 24.h3 Nc4 (24...Be4 25.Qe2+=) 25.Nd2 (25.Kh2 a4= (worse 25...Rf1 26.Qc4 Rc1 27.Qa2+=)) 25...Ndb2 26.Nc4 Nc4 27.Qc4 Rc4 28.Bc4 ½–½. Pachurka,Roland – Paas,Christian, desc–online.de, 2003.

6.c3 b6 7.d4 (7.Qa4 Nbd7=) 7...cd4 (7...c4!?=+) 8.cd4 (worse 8.ed4 Bd6=+) 8...Bd6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0-0 11.Nbd2 Nbd7 12.0-0 Rc8 13.Rfe1 Qe7 14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.Re4 Nf6 17.Ree1 Rfd8 18.Qe3 Nd5 19.Qd2 Bf4 20.Qd3 Bd6 21.Rad1 (21.Qd2!?=) 21...Rc7 22.h4 Rdc8 23.Ng5 Nf6 (better 23...g6–/+) 24.d5+= h6?? (24...ed5 25.Re7 Pinning (25.Re7 Deflection); 24...Nd5 25.Qh7 Mate attack) 25.Bf6+– (25.de6?! hg5 26.Qd6 Qd6 27.Rd6 Ne8+–) 25...Qf6 26.Qh7 Kf8 27.Nf3 (27.Nf3 g5 28.hg5 hg5 29.de6 fe6 30.Qh3+–) 1–0. alessandrocarvalhaes (1820) – Melo20 (1815), lichess.org, 2020.

6.c3 c4 7.d3 cd3 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 =.

6.c3 Nc6 7.d4 cb4 8.ab4 a6 9.Be2 Ne4 (9...Bd6 10.Nbd2=+) 10.Nbd2 (10.Qa4 Rc8=) 10...Nd2 11.Qd2 Bd6 12.0-0 0-0 13.Rfe1 Ne7 (13...Be4 14.Ra2=+) 14.Ba3 b5 15.Bb2 Qb6 16.Qd1 Be4 17.Qb3 Ng6 (17...Qc7 18.h3=+) 18.Nd2= f5?? (18...Ne7 19.Ne4 de4 20.Ra3=) 19.Ne4?? (better 19.f3+–) 19...fe4= 20.Qc2? (better 20.f4!?=) 20...Qc7–/+ 21.g3 Rf6?? (better 21...Bb4!? 22.Rf1 Bd6–+) 22.Kg2 (22.Bb5!? Bb4 23.Ba6+=) 22...Bb4=+ 23.Rab1? (better 23.Bb5!? Ba5 24.Bf1=+) 23...Bd6 (23...Nh4 24.Kg1 Raf8 25.Rf1 Nf3 26.Bf3 Rf3 27.Qb3–+) 24.Rbc1 (24.Ra1 Raf8 25.Rf1 Qf7–/+) 24...Raf8 25.Qb3?? (25.Rf1–+) 25...Rf2 26.Kh3 (26.Kh1 Bg3! 27.Bf3 Rh2 28.Kg1 ef3 29.Qc2 f2 30.Qf2 Bf2 31.Kf1 Be3) 26...Qd7 (26...Qe7 27.Rh1 Qg5 28.Rcg1 Re2 29.Qd5 ed5 30.c4 Qh5) 27.Bg4–+ Rd2 (27...Qe7 28.Qc2 Qg5 29.Be6 Kh8 30.Qe2 R8f3 31.Qf3 ef3 32.Bg4 Qh4 33.gh4 Rh2) 28.Qd5 (28.Red1 Rd1 29.Rd1 Rf2–+) 28...ed5 (better 28...Rh2! 29.Kh2 Bg3 (29...ed5 30.Bd7 Rf2 31.Kh3+–) 30.Kg3 Qd5–+) 29.Bd7 Rff2 30.Ba1 (30.Be6 Kh8 31.Rh1–+) 30...Rh2 31.Kg4 h5 32.Kf5 Ne7 (better 32...Nf8 33.Be6 Kh8–+) 33.Ke6 Ng6?? (better 33...Ba3 34.Rb1 Rdf2–+) 34.Kd6+– Kf8 (34...h4 35.Be6 Kf8 36.gh4 Nh4 37.Rf1 Rdf2 38.Bc8+– (worse 38.Bd5 Nf5 39.Kc5 Ne3 40.Rf2 Rf2 41.Be4 Rf7+–)) 35.Kd5 Ke7 36.Bf5 Nf8 37.Be4 (37.c4 Rdf2 38.Ke4 h4+–) 37...Nd7 38.Kc6 Nf6 39.Kb6 (better 39.Bb1 Rdg2 40.Kb6 Rg3 41.Ka6+–) 39...Ne4+= 40.Ka6 Nc3?? (40...Ng3 41.Kb5 Ne2 42.Rcd1 Rd1 43.Rd1+–) 41.Kb6 (41.Bc3 Rdg2+–) 41...Ra2?? (better 41...Ne4=) 42.Bc3+– b4 (42...Kd7 43.d5+–) 43.Bb4 (43.Bb4 Kd8 44.Rc5+–) 1–0. alessandrocarvalhaes (1950) – DDSarmy (2090), lichess.org, 2020.

6.c4 a6 7.bc5 Bc5 8.d4 (8.cd5 ed5 9.Bf6 Qf6=) 8...Bb6 9.Qb3 Nc6 10.c5 (10.Nbd2 dc4 11.Nc4 Ba5 12.Na5 Na5=) 10...Ba5 11.Bc3 Bb1 (11...b5 12.Be2=) 12.Rb1= Ne4 13.Bd2 Rb8 14.Bd3 0-0 (14...Nd2 15.Nd2 b6 16.Qc2 (< 16.Ba6 bc5 17.Bb5 0-0=+) 16...Bd2 17.Kd2=) 15.Qc2+= f5 16.0-0 Bc7 17.g3 g5 18.Ne1 (18.Rb3 g4 19.Nh4 e5=) 18...g4 (18...e5 19.Nf3=) 19.f4 (19.f3 gf3 20.Nf3 Qf6+=) 19...Qe8 20.Ng2 Qh5 21.Be4 (21.Rb2 Rf6+=) 21...de4 (21...fe4 22.Rb3=) 22.Qc4 (22.Rb3 Nd8+=) 22...Qf7 (22...Rf6!?=) 23.Rb2+= Qd7 24.Rd1 Na5 (24...b5 25.cb6 Bb6 26.Be1=) 25.Ba5 Ba5 26.d5 Rbd8 27.d6 Kf7 (27...Rc8!? 28.Qb3 b6 29.cb6 Rc3=) 28.Nh4 Kf6 29.Qd4 Kf7 30.Rdb1 Rb8 31.Qc4 Kf6 32.Rc2 Rfc8 33.Qd4 (33.Rd1 Kg7+=) 33...Kf7 34.Qc4 (34.Rd1 Rc6=) 34...Kf6 35.Ng2 b5 36.Qd4 Kf7 37.Rbc1 Rc6 38.Ne1 Rbc8 39.Rb2?? (better is 39.Ng2=) 39...Rd6!–+ 40.cd6 Rc1 41.Rc2 Re1 42.Kg2 Rb1 43.Qh8 Kg6 44.Qg8 Kh6 45.Qg5 1–0. Ringsborg,Allan – Lovik,Lasse Ostebo, Politiken Cup, 2004.

6.c4 Nc6 7.Qa4 (7.cd5 ed5 8.Qa4 Nd7=) 7...a6 (7...cb4 8.Nd4 Nd7 9.Nc6 bc6 10.ab4=) 8.Ne5= Qb6 (8...Rc8 9.cd5 Qd5 10.Nc6 Qc6 11.b5=) 9.d4=+ cb4 10.c5 Qa5 11.Qa5 Na5 12.ab4 (12.Nd2 b3=+) 12...Nb3 13.Ra3 Bb1 (13...Nc5 14.bc5 Bb1 15.Bb5 Ke7 16.c6 bc6 17.Nc6 Kd7 18.Ne5 Kc7 19.Ra6 Ra6 20.Ba6=) 14.Rb3+= Nd7 15.Nd7 (15.Nf3 Be7+=) 15...Kd7 16.Kd2 Bg6 (16...Be4 17.Ra3+=) 17.Be2 (17.b5 a5+=) 17...Be7 18.Ra1 f6 (18...Bh4!?+=) 19.Rba3 Rab8 (19...Rhb8 20.Bc3+–) 20.b5 ab5 21.Bb5 Kc8 22.Rb3 (22.Ra7 Bd8+–) 22...Bd8 (22...Kc7 23.Bc3 Ra8 24.Ba5 Kc8 25.Rba3+–) 23.Ra7 Bc7 24.Bc3 (24.h3 Rg8+–) 24...Be8 25.Ba5 (25.h4 Bb5 26.Rb5 g5 27.hg5 fg5+–) 25...Ba5 26.Ra5 Kc7 (26...Bb5 27.Rbb5 Kc7 28.Ra7+–) 27.Ra7 (27.Bd3 e5+–) 27...Bb5 28.Rb5 Rhe8 29.Rb6 e5 30.Kc3 ed4 (30...Rec8 31.Kb4 ed4 32.ed4+–) 31.Kd4 (31.ed4?! Re2 32.Rd6 Rf2 33.Rd5 Rg2=) 31...Re4 (31...Re5 32.h3+–) 32.Kd5+– Rg4 (32...Rh4 33.h3+–) 33.Rc6 (33.g3 Rd8 34.Ke6 Re4 35.Kf7 Rd7 36.Kg8 Kb8+–) 33...Kd8 34.Rd6 Kc7 35.g3 Rb4 36.Rc6 (36.Ke6 Rb2+–) 36...Kd7 37.Rb6 Rb6 38.cb6 h5 (38...Ke7 39.Kc5+–) 39.Ra5 Re8 (39...Ke7 40.Rc5 Rd8 41.Kc4+–) 40.Rc5 Re5 41.Kd4 Rc5 (41...Re6 42.Rc7 Kd6 43.Rb7+–) 42.Kc5 Ke6 43.e4 1–0. Paichadze,Luka (2555) – Sibashvili,Giorgi (2350), Georgian Cup, 2016.

6.c4 Be7 7.bc5 Bc5 8.d4 Bb6 9.cd5 Qd5 10.Nbd2 0-0 11.Bc4 Qd8 12.0-0 Nc6 13.Rc1 Na5 14.Qe2 Nc4 15.Nc4 Bc7 16.Nfe5 b5 17.Nc6 Qe8 18.N4e5 a6 19.f3 Bb6 (19...Bg6!?+–) 20.e4 Bg6 21.a4 (21.Ng6?! fg6 22.Rc2 e5+=) 21...Nd7 22.Ng6 hg6 23.a5 Bd8 24.Ba3 (24.Nd8?! Qd8 25.Bc3 Qh4+=) 24...f5 25.Bf8 Nf8 26.Qd2 White prepares the advance d5 26...Bc7 27.e5 Kf7 28.d5 ed5 29.Qd5 Ne6 (29...Qe6 30.Qd2 Re8+–) 30.Nd4 Ba5 (30...Rc8 31.f4 Ba5 32.Ne6 Qe6 33.Qe6 Ke6 34.Rc8+–) 31.Ne6 Qe6 32.Qa8 Qe5 33.Qa7 Kg8 34.Rc8 Kh7 35.Qa8 Bb6 36.Kh1 g5 37.Rfc1 a5 38.Rh8 Kg6 39.Rc6 (39.Rc6 Qe6 40.Re6 Kf7 41.Qe8) 1–0. marekt – ctrotter, net–chess.com, 2020.

6.Bd3 Bd3 7.cd3 cb4 8.0-0 a5 (8...Nc6 9.Qb3–/+) 9.Ne5 Nc6 (9...b5 10.a4–/+) 10.f4 (10.Qa4 Qd6=+) 10...Be7 (10...ba3 11.Na3 Bb4 12.Qa4 Bd2 13.Nc2=+) 11.Rf3 (11.ab4!? Bb4 12.Qa4–/+) 11...0-0–+ 12.Rh3 Qb6 (12...ba3 13.Na3 Qb6 14.Rb1–+) 13.ab4 Nb4 (13...Bb4 14.Nc6 Qc6 15.Bf6+–) 14.Ng4 Ng4 (14...Qd8 15.Bc3–+) 15.Qg4–/+ The mate threat is Qxg7 15...f6 16.Nc3 (16.Qh5 h6 17.Bd4 Qa6–+) 16...Nd3–+ 17.Na4 Qc6 18.Qh5 h6 19.Bc3 d4 (19...Qd6 20.Qg6 Nf4 21.ef4 Qf4=+) 20.Qg6? (20.Bd4 e5 21.Qg6 ed4 22.Qd3 de3 23.Qe3 Bb4–/+) 20...Qe8 (20...dc3 21.Rh6 Nf4 22.Qh7 Kf7 23.ef4 Bc5 24.Kh1 cd2 25.Nc5 Qc5–+) 21.Qd3–/+ dc3 22.Nc3 Rd8 (22...Bb4 23.Rf3–/+) 23.Qe2 (23.Qc2 Bb4–/+) 23...Bb4 24.Rc1 a4 25.Rg3 (25.Rb1 Bc3 26.dc3 Qc6–/+) 25...a3 (25...Bc3 26.dc3 Ra8 27.c4–/+) 26.Rb1 (26.d4 Rc8 27.Na2 Rc1 28.Nc1 Qa4–/+) 26...Qe7 27.Qc4 Ba5 28.Rd1 (28.d3 Rc8 29.Nd5 Qf7–/+ (29...ed5?! 30.Qd5 Rf7 31.Qa5=+)) 28...Rc8 (28...b6 29.f5–+) 29.Qb3 Rfd8 30.Nb1 Bb4 31.d4 (31.f5 Ra8 32.Qa2 Qd6 33.fe6 Qd5–+) 31...Rc6 (31...Ra8 32.Qa2–+) 32.Rf3 (32.e4 Ra6 33.Qa2 b5–+) 32...Rdc8 (32...f5 33.Rf2–+) 33.Rf2 Rc1 34.Rc1 (34.Ra2 b5–+) 34...Rc1 35.Rf1 Rf1 36.Kf1 Qd6 37.Na3 (37.Kf2 g5 38.Na3 Ba3–+) 37...Ba3 38.Qb7 (38.f5 Kf8 (38...Qh2?! 39.Qa3 Qh1 40.Kf2=+) 39.fe6 Qa6 40.Kf2 Bd6–+) 38...f5 (38...g5 39.Ke2–+) 39.Kf2 (39.Qb3 g5 40.Ke2 Kf7 41.Qb7 Qe7–+) 39...Qd5 (39...g5 40.g3–+) 40.Qa6 (40.Qa7 Bd6–+) 40...Be7 41.h3 g5 42.fg5 (42.Qc8 Kf7 43.Qc7 Qa2 44.Kf3 Qa6 45.fg5 Qf1 46.Kg3 hg5–+) 42...hg5 43.Qc8 (43.Qb6 Kf7–+) 43...Kf7 44.Qc2 (44.Qc7 Qe4–+) 44...Bd6 45.Qb1 Qc4 46.Qb7 Bc7 47.Qf3 (47.Qb2 Kf6–+) 47...Qa2 (47...Qc2 48.Kf1 Ke7 49.Qh5 Qd3 50.Qe2 Qb1 51.Qe1–+) 48.Kg1 Kf6 49.g3 Bd6 50.Qf2 Qa8 51.Kh2 Qe4 52.Kg1 e5 53.de5 (53.Kh2 ed4 54.ed4 f4–+) 53...Be5 54.Kh2 (54.h4 gh4 55.gh4 f4–+) 54...Ke7 55.Qg1 Qh4 (55...Qh4 56.Qg2 g4–+) 0–1. pcmvr (1975) – jaskier (2080), internet, 2006.

6.Nf3 a6 7.bc5 (7.cd5 ed5 8.bc5 Bc5 9.Bf6 Qf6 10.d4 Bb6 11.Qb3 Qe6 12.Nbd2 0-0 13.Rc1 Nd7+=) 7...Bc5 (7...dc4 A) 8.Bd4 Nbd7 (8...Nfd7 9.Bc4 Nc5 10.0-0 Nc6 11.Bc5 Bc5 12.d4 Bd6 13.Bd3 Bd3=; 8...Ne4 9.Qa4 Nc6 10.Qc4 Nd4 11.ed4 Be7 12.Qa4 Kf8 13.Nc3 Kg8+=) 9.c6 bc6 10.Bc4 Bd6 11.d3 0-0 12.0-0 e5 13.Bc3 Nd5+=; B) 8.Bc4 Bc5 9.d4 Bd6 10.0-0 0-0 11.Nc3 Qa5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Nc6=) 8.d4 (8.cd5 ed5 9.Bf6 Qf6 10.d4 Bb6 11.Qb3 Qe6 12.Nbd2 0-0 13.Rc1 Nd7+=) 8...Bb6 (8...Be7 9.cd5 Nd5 10.Qe2 Qb6 11.Nc3 0-0 12.Rc1 Nd7 13.Qd2 Rac8+=; 8...Bd6 9.c5 Bc7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nc6 12.0-0 0-0 13.Nbd2 b5=; 8...Qb6 9.Ra2 Be7 10.c5 Qc7 11.Nc3 Nc6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Rb8=; 8...Bf8 9.c5 Nc6 10.Be2 b6 11.Qa4 b5 12.Qb3 Be7 13.0-0 0-0=) 9.Qb3 (9.c5 Bc7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nc6 12.0-0 Rb8 13.Nbd2 0-0=) 9...Nc6 (9...dc4 10.Bc4 Ba5 11.Nc3 b5 12.Be2 0-0 13.Rc1 Nc6=) 10.c5 (10.Nbd2 dc4 (10...Rb8= 11.cd5 ed5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 0-0=) 11.Nc4 Ba5 12.Na5 Na5 13.Qd1 0-0=; 10.Nc3 0-0 11.cd5 Nd5 12.Rc1 Na5 13.Qa2 Bc7=) 10...Ba5 11.Bc3 (11.Nbd2 Rb8 12.Bc3 0-0 13.Be2 Bc7=) 11...Bb1 (11...b5 12.Be2+= Bb1 13.Rb1 Bc3+=) 12.Rb1= Ne4 13.Bd2 Rb8 (13...Ra7=) 14.Bd3 (14.Bb4 b5=) 14...0-0 (14...Nd2!? 15.Nd2 Qg5=) 15.Qc2 f5 16.0-0 Bc7 17.g3 g5 18.Ne1 g4 (18...e5 19.de5 Be5 20.Nf3+=) 19.f4 (19.f3 gf3 20.Nf3 Qf6+=) 19...Qe8 20.Ng2 Qh5 (20...Qd7 21.Rb3=) 21.Be4 de4 22.Qc4 Qf7 23.Rb2+= Qd7 24.Rd1 Na5 25.Ba5 Ba5 26.d5 Rbd8 27.d6+= Kf7 28.Nh4 Kf6 29.Qd4 Kf7 30.Rdb1 Rb8 31.Qc4 Kf6 32.Rc2 Rfc8+= 33.Qd4 Kf7 34.Qc4 Kf6 35.Ng2 b5 36.Qd4 Kf7 37.Rbc1 Rc6 38.Ne1 Rbc8 39.Rb2?? Rd6!!–+ 40.cd6 Rc1 41.Rc2 Re1 42.Kg2 Rb1 43.Qh8= Kg6 44.Qg8 Kh6 45.Qg5# 1–0. Ringsborg,Allan – Lovik,Lasse Ostebo, Politiken Cup, Copenhagen DEN, 2004.

6.Nf3 Be7 7.Qb3 (7.cd5 ed5 8.bc5 Bc5 9.Bf6 Qf6=) 7...Nbd7 (7...cb4 8.cd5 0-0 9.ab4 Nd5 10.Nd4–/+) 8.d4 (8.Nc3 dc4 9.Bc4 0-0=) 8...cb4 9.ab4 dc4 10.Bc4 0-0 11.0-0 Nb6 12.Nbd2 Ne4 (12...Nc4 13.Nc4 b5+=) 13.Ra2 (13.Ne4 Be4 14.Be2 Qd5 15.Qd5 Bd5=) 13...Nd2 (better is 13...Nc4!? 14.Nc4 Qd5–/+) 14.Nd2= Nc4 15.Nc4 Be4 (15...b5 16.Ne5=) 16.f3 (16.b5 Bd5 17.Rc1 Qd7=) 16...Bd5 17.e4 Bc4 18.Qc4 Qb6 Exerts pressure on the isolated pawn 19.b5 Rfc8 20.Qd3 a5 21.ba6 Ra6 22.Rfa1 Rca8 23.Ra6 Ra6 24.Ra6 (24.Rb1!?=) 24...ba6+= 25.Qc3 f6 26.Kf1 (26.Bc1 a5+=) 26...a5+= 27.Ke2 Kf7 28.Ba3 Ba3 29.Qa3 Ke8 30.Kd3 Kd7 31.Qa4= Kd6 32.Qa3 Kc6 33.Qc3 Kb7 34.Qa3 Ka6 35.Kc3 Qc6 36.Kd3= Qb5 37.Kc3 Qc6 38.Kd3 a4 39.Qe7 Qb5+= 40.Kd2 Qb2 41.Kd3 Qb3 42.Kd2 Qb6 43.Qa3?? Qd4–+ 44.Ke2 Kb5 45.Qe7 Qc4 46.Kd1 Qf1 47.Kd2 Qg2 48.Ke3 Qg1 49.Kd3 Qd1 50.Ke3 Qc1 51.Ke2 Qc4 52.Kd1 Qd3 53.Kc1 Qc3 (53...Qc3 54.Kd1 Qf3 55.Kd2 Qe4 56.Qe8 Kb4 57.Qb8 Kc4 58.Qc7 Kb3 59.Qg3 Kb2 60.Qb8 Ka2–+) 0–1. Mosshammer,Michael (1850) – Missethan,Michael (1915), Graz AUT, 2012.

6.b5 Bd6

7.c4 a6 8.cd5 ed5 9.ba6 ba6 10.Nc3 0-0 11.d4 (11.Qb3 d4 12.ed4=+) 11...Nc6 (11...c4!?–/+) 12.dc5= Bc5 13.Be2 (13.Bd3 Bg4=) 13...Rb8 (better is 13...d4!? 14.ed4 Nd4 15.Nd4 Bd4–/+) 14.Na4= Bd6 15.0-0 Bd7 16.Rc1 Na5 (17.Bf6 Qf6+=). mgriffin (1820) – epiglotis (2160), net–chess.com, 2001.

7.c4 Nbd7 8.Be2 (8.cd5 ed5 9.Be2 0-0=+) 8...0-0 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=+) 9.0-0 (9.d3 dc4 10.dc4 Qc7=+) 9...Qc7 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=+) 10.d3 (10.cd5 ed5 11.d3 Rfe8=+) 10...Rad8 (10...dc4 11.dc4 Rfd8 12.Nbd2=+) 11.Nbd2 Ne5 (11...Ng4 12.e4 de4 13.de4 Bh2 14.Kh1=+) 12.Ne5 (12.cd5 ed5 (< 12...Nd5 13.e4+–; 12...Nd3? 13.Bf6 gf6 14.e4+–) 13.Be5 Be5=) 12...Be5 13.Be5 Qe5 14.Nf3 (14.Qa4 Qb2 15.Rfd1 dc4 16.Qc4 Nd5=) 14...Qc7 (14...Qb2 15.d4=+) 15.Qb3 (15.Qa4 e5=) 15...dc4 (15...e5 16.cd5 Nd5 17.Rac1=) 16.Qc4 Rd7 (16...e5 17.d4 e4 18.Ne5=) 17.Rfd1 (17.Rfc1 Rc8+=) 17...e5 ½–½. Schmidbauer,Josef (1635) – Fugger,Michael (1795), RLSO_Trostb–Freyung, 2003.

7.Be2 0-0 8.0-0 (8.Nh4 Bg6=) 8...Nbd7 (8...Bg4 9.h3 Bh5 10.c4=+) 9.Nh4= Bg6 10.f4 Ne8 (10...a6 11.Nc3=) 11.Ng6 hg6 (11...fg6 12.c4=) 12.c4+= dc4 13.Bc4 Nc7 (13...Qc7 14.Qg4=) 14.Nc3 a6 (14...Nb6 15.Be2+=) 15.a4 ab5 16.Nb5 Nb5 17.Bb5 Nf6 18.Rf3 Be7 19.Qc2 Nd5 20.Rb1 b6 21.g4 Nb4 22.Qd1 Bf6 23.Ba3 Nd5 24.g5 Be7 25.Rh3 Nf4 26.ef4 Qd4 27.Kg2 Qf4 28.Rbb3 Bg5 29.Rbe3 Qd4 30.Rd3 Qe4 31.Qf3 Qe1 32.Qf2 Qf2 33.Kf2 Rad8 34.Ke2 Bf4 35.Bc1 Rd3 36.Bd3 Rd8=+ 37.Rh4 g5 38.Rh5 g6 39.Rh3 Rd4 40.Bb2= g4 41.Rh4 Bg5 42.Bd4+= Bh4 43.Be5 Bd8 44.Bc4 Kf8 45.Kf2 Ke7+= 46.Kg3 f5 47.Bb5 g5 48.d3 Kf7 49.Kg2 Ke7 50.Bc6 Kf7 51.Kf2 Ke7 52.Ke2 Kf7 53.Kd2 Ke7 54.Kc3 Kf7 55.Kc4 Ke7 56.Kb5+/– Kf7 57.Ka6 f4+/– 58.Kb7 Bf6?? 59.Bf6+– 1–0. Puschak,Oliver (1915) – Endres,Christian (1715), Mittelfrankenliga–B2a, 2006.

7.Be2 Qc7 =.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d3 Qc7 10.h3 Rac8 11.c4 (11.Nc3 h6=+) 11...Rfe8 (11...dc4 12.dc4 Rcd8 13.Nbd2=+) 12.a4 (12.Nbd2=) 12...a6 (12...dc4!? 13.dc4 Rcd8=+) 13.Nbd2 (13.g4 Bg6 14.g5 Nh5=) 13...Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nf3 Qd6 Black prepares the advance d4 17.Nh2 (17.Qb3 e5=) 17...e5 Black intends d4 (17...ab5 18.ab5 Ra8 19.Nf3=+) 18.Ng4= d4 19.Nf6 Qf6 20.e4 Bg6 21.Bh5 Ra8 22.Bg6 Qg6 23.f4 ef4 24.Rf4 ab5 25.ab5 b6 (25...Qg5 26.Rf3=) 26.Ra8 (26.Ra6!?+=) 26...Ra8=+ 27.Rg4 Qh6 28.Kh2 (28.Qf3 Ra1 29.Kh2 Qd6 30.Qf4 Qf4 31.Rf4 Ra2=+) 28...Ra3 29.Qf3 Qe3?? (better 29...Qd6 30.Qg3 Qg3 31.Rg3 h5=+) 30.Qf6+– g6 31.Rg3 (better 31.Rf4 Ra7 32.Rf3+–) 31...Qe1?? (better 31...Qh6+–) 32.Rf3 Ra7 33.Qd8 (33.Qb6!? Qa5 34.Qb8 Kg7+–) 33...Kg7 34.Qb6 (34.Qb6 Qa5 35.Qc5+–) 1–0. retiponziani (2005) – Toby10 (1920), ChessWorld.net, 2016.

7.Be2 Nbd7 8.Nh4 0-0 (8...Be4 9.f3 Ng4 10.fe4 Qh4 11.g3 Bg3 12.hg3 Qg3 13.Kf1 Qf2) 9.0-0 (9.Nf5 ef5 10.0-0 Re8=) 9...Re8 (9...Be4 10.f3 Ne8 11.fe4 Qh4 12.g3 Qe4 13.Bd3=+) 10.c4 (10.Nf5 ef5 11.Nc3 d4=) 10...dc4 (10...Be4!?=+) 11.Nf5= ef5 12.Qc2 (12.Bc4 Ne5 13.d3 Nc4 14.dc4 Ng4=+) 12...Ne5 (12...Qc7 13.f4= (< 13.Bc4 Bh2 14.Kh1 Be5=+)) 13.Qf5= Qd7 14.Qd7 Nfd7 15.a4 (15.Be5 Be5 16.Nc3 Nb6=+) 15...a5 (15...Nd3 16.Bd3 cd3 17.Rc1=+) 16.Na3 Nb6 17.Bc3 g5 (17...Na4 18.Nc4 Nc3 19.dc3 Nc4 20.Bc4=+) 18.f4 (18.Nc2 Nd3=) 18...gf4+= 19.ef4 Nd3 20.Nc4 Re2 (20...Nc4 21.Bd3) 21.Nd6 Nd5 22.Rf3 c4 23.f5 Nc3 24.dc3 Nc5 25.Kf1+– Re5 26.Nc4 Re4 27.Nd6 Rh4 28.Kg1 b6 29.f6 Rd8 30.Re1 h5 31.Nf5 Re4 32.Re4+– Ne4 33.Ne7 (33...Kf8 34.h3+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Schulz,Hans_Juergen, TT–06 TSC, 2003.

7.Be2 Bg4 8.h3 Bf3 9.Bf3 =.

7.g3 0-0–/+ 8.a4 a6 9.c4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Be7 12.Qb3 (12.Nh4!? Bb1 13.Qb1 dc4 14.Bc4=+) 12...Be4–/+ 13.Bg2 dc4 14.Qc4? (better is 14.Qa2 Nbd7 15.0-0–+) 14...Bb1 15.Bf6 Bf6 16.Qc5 Bd3 17.Ne5 (17.Nd4 Qd7–+) 17...Nd7 18.Nd7 Qd7 19.f4 Re8 (19...Rc8!? 20.Qb4–+) 20.Qc3 (20.Qa7 Qc8 21.Qa5–+) 20...Bc3 (21.Kf2 Bb5–+) 0–1. Hasler,Ulrich – Miraglia,Jorge, email 4AMM–03, 1997.

7.c4 0-0

8.Nc3 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Rc8 11.dc5 Nc5 12.Rc1 Qe7 (12...Qc7 13.Nd4=+) 13.0-0 Rfd8 14.Nd4 Bg6 15.Qe2 Ncd7 16.Rfd1 Ne5 17.Bb3 Ba3 18.Ba3 Qa3 19.Ra1 Qb4 20.Na2 Qe7 21.Nc1 Ne4 22.Re1 (22.Qe1–/+) 22...b6 (better 22...Ra8!?–/+) 23.f4= Qc5 (23...Nd7 24.Nc6 Rc6 25.bc6=+) 24.Be6 (24.Ra7? Rd4 25.fe5 Rd2–+) 24...fe6 (24...Nc3!? 25.Qf1 fe6 26.Ne6 Qb4 27.fe5 Rf8–/+) 25.Ne6+= Nc3 (25...Nc3 26.Nc5 Ne2 27.Ne2 Rc5 28.fe5 Re5=). Ruff,Sergey – Erkens,Tjeerd, corr IECG, 2000.

8.d4=+.

8.cd5 ed5 9.Be2=+.

8.Be2 h6 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0=+) 9.0-0= Nbd7 10.d4 Qc7 (10...dc4 11.dc5 Nc5 12.Nbd2=) 11.Nbd2 (11.dc5 Qc5 12.cd5 Nd5=) 11...Ne4 (11...cd4 12.ed4 dc4 13.Nc4=) 12.h3 (12.cd5 ed5 13.dc5 Ndc5+= (worse 13...Qc5 14.Nb3 Qb6 15.Qd5+–)) 12...b6 (12...cd4 13.Nd4 Nd2 14.Qd2 dc4 15.Nf5 ef5 16.Rad1 Bh2 17.Kh1+–) 13.a4 (13.Nh4 Bh7=) 13...Rfe8 (13...Rfd8 14.dc5 bc5 15.cd5 ed5 16.Rc1=) 14.Rc1 Qd8 (14...Rad8 15.Nb3=) 15.Nb3 (15.dc5 Nec5 16.cd5 ed5+=) 15...Ndf6 (15...dc4 16.Rc4 e5 17.Bd3 ed4 18.ed4+=) 16.Bd3 (16.Ne5 Qc7=) 16...dc4 (16...Rc8 17.dc5 bc5 18.Ne5 Be5 19.Be5=) 17.Bc4 (17.Rc4 Rc8+=) 17...Rc8= 18.Nbd2 (18.Ne5 Qc7=) 18...Qe7 19.Ne1 (19.Ne4 Be4 20.dc5 Bc5=) 19...cd4=+ 20.Ne4 (20.Bd4? Ba3 21.Ne4 Be4–+ (21...Ne4?! 22.Rc2=+)) 20...Be4 21.Qd4 Rcd8 (21...Red8 22.Qc3=+) 22.Qd2?? (better 22.Qc3=+) 22…Bh2!!–+ (22...Bh2 23.Kh2 Rd2–+) 0–1. Burt,David F – Reynolds,Ian, Royal Beacon Seniors op, 2005. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 c5 6.b5 Bd6 7.c4 0-0)

8.h3 Nbd7 9.Nc3 Nb6 10.cd5 ed5 11.a4 (11.d3 a6=+) 11...Re8 12.Ne2 (12.d4 c4=+) 12...Rc8 13.g3 Nc4 14.Bc3 Be5 (14...Bd3 15.Rc1–+) 15.Be5 Ne5 (15...Re5?! 16.Ne5 Ne5 17.Ng1=) 16.Ne5 Re5 17.f4 (17.d4!? cd4 18.Nd4=+) 17...Re7–/+ Black intends d4 18.Bg2 b6 (18...d4 19.Ra3–/+) 19.g4 Be4 20.Be4 Ne4 21.Qc2 d4 22.d3 Nf6 23.e4 Qe8 (23...c4 24.e5–/+) 24.Ng3 (24.g5 Ne4 25.de4 Re4–/+) 24...Rec7 (24...c4!? 25.Rc1 Nd5 26.dc4 Nf4–/+) 25.Qc4= Rd8 26.Rd1 (better 26.0-0=) 26...Nd5–+ 27.Ne2 (better 27.Rd2!?–+) 27...Ne3 28.Qc1 Nd1 29.Kd1 Qe6 (29...c4 30.e5–+) 30.Qc2 (30.Qc4 Qc4 31.dc4 d3–+) 30...Qc8 (30...c4!? 31.Rg1–+) 31.Qc4 Qe6?? (31...a6 32.ba6 Ra7 33.Kd2–+) 32.Qc2 Ra8 (better 32...c4–+) 33.Nd4? (33.g5 a6 34.ba6 Rca7–+) 33...Qd6 (better 33...cd4 34.Qc7 Rc8 35.Qc8 Qc8–+) 34.Ne2 Rd8 35.Kd2 (35.Qc4 Rcd7 36.Kc2 Qd3 37.Qd3 Rd3–+) 35...Rcd7 36.e5 (36.Kc1–+) 36...Qd3 37.Qd3 Rd3 (37...Rd3 38.Kc1 Ra3–+) 0–1. Van Oosterom,Chiel – Ammerlaan,Linda, NED U12 op Hengelo, 1999.

6.b5 Nbd7

7.c4 Be7 8.Nc3 0-0 9.Be2 dc4 10.Bc4 Nb6 11.d3 (11.Be2 c4+=) 11...Qc7 (11...Nc4 12.dc4 a6 13.Qd8 Rfd8 14.Rd1+=) 12.Qe2 Rad8 13.e4 Nc4 (better is 13...Bg4+=) 14.ef5? (better is 14.dc4!? Bg4 15.0-0+=) 14...Nb2–+ 15.Qb2 ef5 (15...Rd3 16.Rd1 Rd1 17.Nd1 Qa5 18.Qc3 Qb5 19.fe6 fe6 20.Qe5–+) 16.0-0 (16.Rd1 c4 17.b6 ab6–+) 16...Rd3 17.Rfd1 (17.Rfe1 Re8–+) 17...Rfd8 (17...c4 18.Ne1 Ng4 19.g3 Rd1 20.Rd1–+) 18.Rd3 Rd3 19.Re1 (19.Ne1 Rd7–+) 19...Nd5 (19...Bd6 20.Qc2 c4 21.Nb1–+) 20.Ne2 (20.Nd5 Rd5 21.Qe2 Bf8–+) 20...Qa5 21.Ne5?? (21.Nc1 Rf3! 22.Qe5 Ra3 23.Qb8 Bf8 24.Re8–+) 21...Qe1 0–1. Moraes,Maurino Anastacio D – Polonisky,J L, Tres Barras Brazil, Catarinense Champio, 2016.

7.d3 Be7 8.Nbd2 Rc8 (8...Qa5 9.Rb1=+) 9.Be2= 0-0 10.0-0 Nb6 11.c4 Qc7 (11...dc4 12.Nc4 Nc4 13.dc4=) 12.Be5 (12.Nh4 Bg6+=) 12...Bd6 (12...Qd8 13.Nh4=) 13.Bd6 (13.Bf6 gf6 14.cd5 Nd5+=) 13...Qd6 14.Re1 (14.Nh4 Rcd8 15.Nf5 ef5 16.cd5 Nbd5=) 14...Bg6 (14...Rfd8 15.a4=) 15.Bf1 (15.a4 dc4 16.dc4 Rcd8=) 15...Rfd8 16.a4 Nbd7 17.Qb3 Ne5 (17...d4 18.a5=) 18.Ne5 Qe5 19.Nf3 (19.a5 Qd6=) 19...Qc7 20.Red1 h6 (20...Qa5 21.Be2=) 21.Qb2 (21.Be2 d4=) 21...Rd6 22.Rac1 Qd8 (22...dc4 23.Rc4 Qb6 24.d4+=) 23.d4 dc4 24.Rc4 cd4 25.Rc8 (25.Nd4? Rc4 26.Bc4 e5–+) 25...Qc8 26.Rc1 (26.Rd4 Rd4 27.Qd4 Qc2=) 26...Qd8 27.Nd4 Kh7 28.h3 (28.Nf3 Rd1=) 28...Qa5 (28...Ne4 29.Bc4=) 29.Qa3 Rd7 30.Rc8 Qe1?? (better 30...Be4=) 31.Nf3+– Qd1 32.Qf8 Bd3 33.Ne5 Qf1 34.Kh2 Ng4 (34...Ne8 35.Re8 Qg2 36.Kg2 Be4 37.Kg3 g5 38.Qg8) 1–0. Le Phi Long – Huynh Huu Tan,Thanh, VIE–ch U17 Dong Thap, 1999.

7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.a4 b6 (9...e5 10.a5=+) 10.c4 (10.Nh4 Be4=) 10...Qc7=+ 11.h3 h6 (11...Rfd8 12.cd5 ed5 13.d3=+) 12.d3 (12.Nc3 Rfe8=) 12...Rad8 (12...dc4 13.dc4 Rfd8 14.a5=+) 13.Nbd2 Bh7 (13...Ne5 14.cd5 ed5 15.Ne5 Be5 16.d4 Bh2 17.Kh1=) 14.Qb3 (14.a5 Bf5+=) 14...Rfe8 (14...Ra8 15.a5=) 15.Bd1 (15.a5 Bf5+=) 15...Qb7 (15...Ne5 16.Be5 Be5 17.Ne5 Qe5 18.Be2=) 16.Bc2 (16.a5 Bf5=) 16...e5 17.cd5 Nd5 18.Rfe1 Nb4 19.e4 Nc2 20.Qc2 f6 (20...Bc7 21.Bc3=) 21.Nf1 (21.a5 Be7+=) 21...Nf8 (21...a5 22.Ne3=) 22.Ne3 Ne6 (22...Bg6 23.Nc4=) 23.Nh4 (23.Nd5 Nc7 24.Nc3 a5=) 23...Qc7 (23...Nf4 24.Nhf5=) 24.Qe2 (24.Nd5 Qf7=) 24...Nf4 25.Qc2 Bf8 26.Rad1 (26.Red1 Qd7=) 26...Qd7 27.Qc4 Kh8 28.f3 (28.Rd2 Bg8 29.Qc2 A) 29...Nd3 30.Red1 c4 31.Nc4 Bc4 32.Qc4 Nb2 A1) worse 33.Rd7 Rd7 (33...Nc4?? 34.Rd8 Rd8 35.Rd8+–) 34.Ng6 Kh7 35.Nf8 Rf8–+; A2) 33.Ng6 Kh7 A21) 34.Rd7? Rd7 (34...Nc4? 35.Nf8 Rf8 36.Rd8 Rd8 37.Rd8+–) 35.Nf8 Rf8–+; A22) 34.Nf8 Rf8 A221) 35.Rd7? Rd7 (35...Nc4? 36.Rd8 Rd8 37.Rd8+–) 36.Qb4 Rd1 37.Kh2 Rfd8 38.Qb2 R1d2–+; A222) 35.Qb4=; B) 29...a6 30.ba6 Ra8=+ (30...Nd3? 31.Red1+–)) 28...Nd3 29.Re2 Nb2 30.Rb2 Qe6 31.Rd8 Qc4 32.Nc4 Rd8 33.Kf2 ½–½. Nguyen Le Thanh – Pham Thi Ngoc,Tu, VIE–ch U11 Girls, 1999.

7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.c4 Qc7 10.Nc3 Ne4 (better is 10...dc4 11.Bc4 Nb6+=) 11.cd5+= Nc3 12.Bc3 (12.dc3 Nb6 13.de6 fe6+=) 12...ed5= 13.h3 Rfe8 14.Nh4 Be6 15.f4 (15.Nf3 c4=) 15...f6 (15...d4 16.Bb2+=) 16.Bg4 Bf7 17.Nf5 (17.a4 Nb6 18.g3 Nc4+=) 17...Bf8 18.Ng3 Rad8 19.Qb1 (19.Qc2 Nb6=) 19...Nb6 (19...d4 20.ed4 Nb6 21.Rf2–/+) 20.Ne2 (20.Bf5 g6 21.Bd3 d4 22.ed4 f5–/+) 20...Na4 (20...d4 21.ed4 cd4 22.Bb4–/+ (22.Nd4?? Bc5–+; 22.Bd4?? Rd4 23.Nd4 Bc5–+)) 21.Qc2 Nc3 22.Qc3 (22.Nc3? d4 23.Ne4 c4 24.ed4 Rd4–+) 22...Qb6 23.Qb2 (23.a4!?–/+) 23...d4–+ 24.ed4 Bc4 25.Rfe1 cd4 26.Kh1 (26.Ng3 Qb5 27.Qb5 Re1 28.Re1 Bb5–+) 26...Qb5 27.Qb5 Bb5 28.Bf3 Bc6 0–1. Feofanov,Alexander – Volkov,Alexander (2040), SF OCCC, 2007. (=1.Nf3 d5 2.e3 Bf5 3.b4 e6 4.Bb2 Nf6 5.a3 c5 6.b5 Nbd7)

7.Be2 Bd6 8.0-0 Qc7 9.h3 0-0 10.d3 Nb6 11.Nbd2 e5 12.c4 e4 13.de4 Ne4 14.cd5 Rad8 15.Nc4 Nd5 16.Nd6 (16.Qd5 Bh2) 16...Qd6 (< 16...Rd6 17.Be5 Ndc3 18.Qe1+/–) 17.Qb3 Be6 18.Qa4 Ndc3 19.Qc2 Ne2 20.Qe2 Bb3?? (better is 20...Qd3 21.Qd3 Rd3–/+) 21.Bg7+/– Rfe8 (21...Kg7 22.Qb2) 22.Qb2 c4 23.Bd4 Ba4 24.Qb4 Qb4 25.ab4 Bb5 26.Ra7 Ba6 27.b5 Bb5 28.Rb7 Rb8 29.Rc7 Rec8 30.Re7 c3 31.Rc1 (31.Re4?! f5 32.Rf4 Bf1 33.Bc3 Bd3+=) 31...c2? (31...Bc6!? 32.Ne5 Bd5+–) 32.Ne1 Ba4 33.Nc2?? (better is 33.Re4 f5 34.Rf4+–) 33...Rc2=+ (33...Bc2?! 34.Rc2 Rc2 35.Re4=) 34.Ra1 Nf2?? (better is 34...Bc6 35.f3 Ng3–/+) 35.Ra4+/– Nh3 36.Kh2 (36.gh3 Rb1) 36...Ng5 37.Kg3 Kf8 38.Re5 Ne6 39.Rh5 Nd4 40.Rd4 Kg7 41.Rdh4 Rg8 42.Kf3 Rh8 43.Rg4 Kf8 44.Rd4 Ke7 45.Rdh4 Ke6 46.Rh6 Ke7 47.Rh7 Rh7 48.Rh7 Kf6 49.g4 Kg6 50.Rh1 Rc3 51.Kf4 Rc2 52.Rd1 Rf2 53.Kg3 Re2 ½–½. Schmidbauer,Josef – Mueller Stoy,T, Nord Bayern–ch, 2001.

7.Be2 h6 8.0-0 Be7 9.d3 a6 10.Nc3 0-0 11.h3 Bh7 12.ba6 ba6 13.Na4 (13.Rb1 Bd6=) 13...Qc7 (13...Qa5 14.c4=+) 14.Qd2 e5 15.Rab1 Rab8 16.c4 (better 16.Rfc1!?=+) 16...dc4–+ 17.Rfc1? (better 17.Ne1–+) 17...cd3 18.Bd1 Ne4 19.Qe1 c4 20.Nd2 Qa5 21.Bc3 Nc3 22.Rb8 (22.Nc3 Rbc8–+) 22...Ne2! (22...Nb8?! 23.Rc3 Rc8 24.Bg4–+) 23.Be2 Rb8 (23...Qa4?! 24.Rf8 Bf8 25.Rc4 Qa3 26.Bf3=+) 24.Bd1 Ba3 25.Rc4 Bb4 26.Bg4 (26.Rb4 Rb4 27.Nc4 Qb5–+) 26...Qa4 27.Qc1 (27.Qb1 A) 27...Bd2?? 28.Qb8 (28.Ra4?? Rb1 29.Kh2 f5–+) 28...Nf8 29.Ra4+–; B) 27...Nf8 28.Nf1 e4–+) 27...Bd2 28.Ra4 (28.Bd7 Bc1 29.Ba4 d2–+) 28...Bc1 29.Bd7 d2 30.Bg4 Bd3 31.Kh2 Rb1 32.Ra2 Bb2 33.f4 (33.e4 Be4 34.h4 Bd3–+) 33...f5 34.Bh5 g5 35.fg5 hg5 36.g3 Be4 (36...Be4 37.Bf3 Bf3 38.g4 d1Q 39.Kg3 Qe2 40.Rb2 Rg1) 0–1. Hilbert,Stephan J (1715) – Daanen,Aard (2015), FICGS, 2015.

6.b5 Be7

7.c4 0-0 8.Nc3 Nbd7 9.d4 Nb6 10.cd5 Nbd5 11.Bc4 (11.dc5 Bc5 12.Nd5 Nd5=+) 11...Qa5 (11...Rc8 12.Rc1=+) 12.Qd2 Nb6 13.Bb3 (13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Na4–/+) 13...c4 (13...cd4 14.Nd4 Rfd8 15.e4=+) 14.Bd1 (14.Bc2 Bc2 15.Qc2 Nfd5=+) 14...Nbd5= 15.e4 Ne4 (15...Be4 16.Ne4) 16.Ne4 Qb5 17.Nc3 Nc3 (17...Qd7 18.Nd5 Qd5 19.Qc3=) 18.Qc3+= Qd5 19.0-0 (19.Bc2 Bc2 20.Qc2 Rfc8+=) 19...b5 20.Ne5 Rad8 (better is 20...Rfd8+=) 21.Nc6! Rd7?? 22.a4?? Bd3?? 23.Re1?? a6?? 24.Ne7+/– Re7 25.Ba3 Rfe8 26.Bf3 Qd7 27.d5! h6 28.ab5 ab5 29.Bc5 ed5 30.Be7 Re7 31.Re7 Qe7 32.Bd5 Kh8 33.Re1 Qf8 34.Qd4 Bg6 35.h3 Qd6 36.Re3 Kh7 37.g3 Qd7 38.Kg2 Bf5 39.g4 Bg6 40.Qc5 f5?! 41.Bc6 Qc8 42.Qb5 fg4 43.Qc4 gh3 44.Rh3 Qf5 45.Bf3 Qg5 46.Rg3 Qf5 47.Qg4 Qd3 48.Qg6 Qg6 49.Rg6 Kg6 50.Kg3 Kf5 51.Kh4 Kf4 52.Bg2 g6 53.Bc6 h5 54.f3 Kf5 55.Bb7 Kf4 56.Be4 g5 57.Kh5 g4 58.fg4 Ke4 59.Kh6 1–0. SuperForte5 – REXChess 80286, 1994.

7.Bd3 Bd3 8.cd3 a6=+.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d3 (9.Nh4 Bg6=) 9...Rc8 (9...a6 10.ba6 ba6 11.Nbd2=) 10.c4 (10.Nh4 Bg6=) 10...h6 (10...dc4 11.dc4 Qc7 12.Nh4=) 11.Nbd2 Nb6 12.Qb3 Bg4 (12...dc4 13.Nc4 Nc4 14.dc4=) 13.h3 Bh5 14.Bd1 (14.a4 a5+=) 14...Qc7 (14...Bd6 15.a4=) 15.Ne5 Bd1 16.Rad1 Bd6 17.f4 Rfd8 18.Ndf3 Be7 (18...Nh5 19.Rf2=) 19.a4 dc4 20.dc4 Rd1 21.Rd1 Rd8 22.a5 Rd1 23.Qd1 Nbd7 24.a6 (24.Nd7!? Nd7 25.Qa1=) 24...ba6=+ 25.ba6 Nb8 26.Nd3 (26.Qa4 Qb6 27.Qb5 Na6=+) 26...Na6 27.Qa4 (27.Bf6 Bf6 28.Qa4 Qc8=+) 27...Nb4 (27...Qd7 28.Qb3–/+) 28.Bf6=+ gf6 29.Qe8 Kg7 30.Nf2 (30.Nde1 a5–/+) 30...Qd8 (30...Nc2 31.Nd1–/+) 31.Qa4=+ a6 32.Qb3 (32.e4 Nd3=+) 32...Qd7 (32...f5 33.Kh2–/+) 33.Qc3 (33.e4 a5–/+) 33...a5 (33...Qa4 34.Kf1–/+) 34.g4 (34.e4 a4=+) 34...a4–/+ 35.h4 White prepares the advance g5 (35.e4 Qc7 36.e5 Nc6–/+) 35...Kg8 36.g5 (36.Kf1!?–/+) 36...hg5–+ 37.hg5 fg5 0–1. Szymanski,Leszek (1825) – Zielinski,Tadeusz, Wielkopolska Liga Seniorow Poland, 2011.

6.Bb5 Nc6

7.0-0 Qb6 8.a4 cb4 9.Nd4 Be7 10.Nf5 ef5 11.Qf3 =.

7.0-0 Qb6 8.a4 Be7 9.bc5 Bc5 (< 9...Qc5 10.Nd4+/–) 10.d3 a6 11.Bc6 bc6 12.Be5 0-0 13.Nbd2 Nd7 14.Bg3 Rfe8 15.Nh4 Qb4 16.Nf5 ef5 17.d4 Be7 18.c4 dc4 19.Rb1 Qa5 20.Nc4 Qd5 21.Qc2 g5 (21...c5!?+=) 22.Rfd1+/– Bf8 23.a5 Ra7 24.Rdc1 Re4 (24...f4!? 25.ef4 Qd4+/–) 25.Nb6+– Qe6 26.Nc8 Ra8 27.Nd6! (27.Qc6?! Qc6 28.Rc6 f4+/–) 27...Bd6 (27...Qd6 28.Bd6) 28.Qc6 (28...Bg3 29.Qa8 Bb8 30.Rb8 Nb8 31.Qb8 Kg7 32.Qd8+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (2160) – van Venetie,Koen, CiF, 2003.

7.0-0 Qb6 8.Nc3 a6 9.bc5 Bc5 =.

7.c4 cb4 8.Nd4 Qd6 9.Qa4 Bb1 10.Nc6 bc6 11.Bc6 Kd8 12.Ba8 Bd3 +–.

7.c4 dc4 8.Qa4 Nd7 9.bc5=+.

7.bc5 Bc5 8.Nd4 Bd4 9.Bd4 0-0=+.

7.Ne5 Qb6 8.Nc3 cb4 (8...Qc7 9.Na2=) 9.ab4 Qc7 (worse 9...Bb4 10.Nc6 bc6 11.Ra6 cb5 12.Rb6 ab6 13.Nb5+–) 10.Na2 Bd6 11.f4 0-0 12.Nc6 bc6 13.Bd3 (13.Ba6 Nd7=+) 13...Qe7 (13...Ne4 14.Be4 Be4 15.d3=+) 14.0-0 (14.Bf5 ef5 15.0-0 Rfb8=+) 14...Bd3 15.cd3 a5 (worse 15...Bb4 16.Nb4 Qb4 17.Ba3+–) 16.ba5 Ra5 17.Nc3 Ra1 18.Qa1 Qb7 (18...Rb8 19.Na4=+) 19.Na4 Be7 20.Bf6 Bf6 21.Nc5 Qb4 22.Qc1 Be7 23.d4 Bd6 (23...Bc5 24.dc5 Rb8 25.d4=) 24.Qc2 Ra8 25.Rb1 Qa5 26.Nb7 Qc7 27.Nd6 Qd6 28.Qc5 Qc7 29.Qb6 Qd7 (29...Qc8 30.Rc1+=) 30.Rc1+= The backward pawn on c6 becomes a target 30...Rc8 31.d3 g6 (31...Qd6 32.Rc5+=) 32.g3 h5 33.Kg2 (33.Qc5 Rb8+=) 33...Qd6 (33...Ra8 34.Qb2+=) 34.Qc5 (34.Qa6 Qb8 35.Qa3 Qb7+=) 34...Qc5= 35.dc5 Ra8 36.Kf3 Kg7 (36...Ra2 37.h4+=) 37.Rb1 Ra5 38.d4 Ra7 39.Rb8 Rc7 40.h3 Kf6 41.Re8 Kg7 42.g4 Kh6 43.gh5 (43.g5 Kg7+–) 43...gh5+= 44.Kg3 Ra7 45.f5 ef5 46.Kf4 Kg6 47.Rc8 Ra6 (47...Re7 48.Rc6 f6 49.Rd6 Re4 50.Kf3+–) 48.Rg8+– Kf6 49.Rd8 (49.Rg5 Ra1 50.Rh5 Rf1 51.Kg3 f4 52.ef4 Kg6+=) 49...Kg6+= 50.Rd6 f6 51.h4 Ra1 52.Rc6 Rf1 53.Kg3 f4 54.ef4 Rd1 55.Rd6 Rd4 56.Kf3 Rd1 57.Ke3 Re1 58.Kd4 (58.Kd3!? Rd1 59.Ke2+=) 58...Rd1= 59.Kc3 Kf5 60.c6 Kf4 61.Rf6 Kg3 62.Kb4 Rc1 63.Kb5 Kh4 64.Kb6 Kg5 65.Rd6 (better 65.Rf8 Rb1 66.Kc5 Rc1 67.Kd6+=) 65...h4? (better 65...Rb1 66.Kc7 h4+=) 66.Rd5+– Kf4 67.c7 Rc7 (67...h3 68.Rd1! Rd1 69.c8Q Rb1 70.Ka5 Ra1 71.Kb4 Rb1 72.Ka3+–) 68.Kc7 h3 69.Rd3 ½–½. Rosner,Dirk – Holk, Tiger–SC, 1999.

7.Ne5 Qb6 8.Bc6 (8.Nc3 Qc7 9.Na2 Bd6+=) 8...bc6+= 9.g4 Bg6 10.h4 (10.Ng6 hg6 11.Bf6 gf6 12.bc5 Qc5+=) 10...cb4 11.h5 Be4 12.f3 ba3 13.Bc3 Rb8 14.0-0 d4 (14...Qa6!? 15.d3 a2+=) 15.Bd4= c5 16.Na3 (16.Nc4!? Qd8 17.Be5=) 16...cd4+= 17.Nac4 Qc7 (17...Qc5 18.fe4 de3 19.de3=) 18.fe4= Rb4 (worse is 18...Ne4 19.Rf7 Qc5 20.Rb1+–) 19.Qe2 Bc5 20.c3 dc3 21.dc3 Rb7 22.h6 1–0. Pcmvr – GGn, playchess.de, 2005.

7.Ne5 Qc7 8.g4 Bd6 9.Nc6 bc6 10.Bc6 (10.Bf6 cb5 11.bc5 A) 11...Bh2? 12.gf5 (12.Bg7?! Be4 13.Bh8 Bh1+=) 12...gf6 13.fe6+–; B) 11...Bc5?! 12.Bg7 Rg8 13.gf5 Rg7 14.Qh5+=; C) 11...Bc2 12.Qc2 gf6=) 10...Qc6 11.gf5 d4 12.0-0 e5 13.bc5 (13.f4 ef4 14.bc5 Qc5 15.Bd4 Qf5=) 13...Bc5 14.ed4 ed4 15.Re1 (15.Qe2 Kd8=) 15...Kd7 16.d3 Rhe8 (16...Rhb8 17.Bc1=+) 17.Re8= Re8 18.Nd2 Qd5 19.Qf3 Kc6 (19...Re5 20.Qd5 Rd5 21.Ne4+=) 20.Qf4 Attacks the isolani on d4 20...Re2 (20...Qe5!? 21.Qg5 Nd5+=) 21.Nb3+– Rc2 22.Nd4 Bd4 23.Bd4 Qa5 24.Bf6 gf6 25.Qe4 (25.Qe4 Kd6 26.Re1+–) 1–0. Rohde,Friedhelm – Kreuzer,Uwe, corr SOK–96–113, 1996.

7.Ne5 Rc8 8.0-0 cb4 9.ab4 Qb6 (9...Bb4 10.Ra7 0-0 11.Nc6 bc6 12.Be2=+) 10.Nc6 bc6 11.Ba6 Rd8 12.c3 (12.Bf6 gf6 13.c3 Bd6=) 12...Bd6=+ 13.d4 0-0 14.Nd2 h5 (14...c5 15.bc5 Qb2 16.cd6 Qc3 17.Be2=) 15.h3= Bb8 (15...c5!?=) 16.Be2+= h4 17.f4 Ne4 (17...Bd6 18.Ra6 Qb7 19.Nb3+=) 18.Ne4+– Be4 19.Qe1 g6 20.Qh4 Kg7 21.Ra6 Qb7 22.Qe1 Rh8 23.Ra2 Rh7 24.Bf3 (24.Qa1 g5+–) 24...f5 (24...Bf3!? 25.Rf3 Qb5+–) 25.Be4+– fe4 26.Qe2 Qb5 (26...Rf8 27.c4+–) 27.Qb5+– cb5 28.Ra5 Kf6 29.Rb5 g5 (29...Bd6 30.Ra5+–) 30.fg5 Kg5 31.c4 Bg3 32.c5 The passed pawn on c5 will quickly become a dangerous weapon 32...Rdd7 33.Ra5 Rhf7 34.Raa1 Kg6 35.c6 Rc7 (35...Rf1 36.Rf1 Rd8 37.Bc3+–) 36.b5 Bd6 (36...Rf1 37.Rf1 Rc8 38.Rb1+–) 37.Rf7 Kf7 38.g4 (38.g4 Kf6 39.Kg2+–) 1–0. Pachurka,Roland – Fischer Santillan,Klaus, desc–online.de, 2003.

7.Ne5 Rc8 8.g4 Bg6 9.h4 h5 (9...d4 10.Bc6 bc6 11.Ng6 hg6 12.g5=+) 10.g5 Nd7 11.Ng6 fg6 12.Bd3 (12.bc5 Nc5 13.Nc3 a6 14.Bc6 Rc6=) 12...Nce5 (12...Nde5 13.Be5 Ne5 14.Bb5 Kf7 15.d4=) 13.Bb5 (13.Be2 cb4 14.ab4 Bb4+=) 13...a6 (13...Nc6 14.bc5 Nc5 15.f4=) 14.Bd7 (14.Be5!? ab5 15.Bc3+=) 14...Nd7= 15.bc5 Nc5 16.Bd4 Ne4 (16...Qc7 17.Nc3=) 17.Nc3 (17.d3 Qa5 18.c3 Nd6=) 17...Nd6 (17...Nc3 18.Bc3 Qc7 19.Qe2=) 18.Qe2 Nf5 19.Qd3 Bc5 (19...Bd6 20.e4 de4 21.Qe4=+) 20.Bg7 (20.Bc5!? Rc5 21.Rb1=) 20...Ng7=+ 21.Qg6 Kf8 22.Rh3 Qe7 23.Rf3 Kg8 24.Rb1 Rf8 (24...Ba3 25.e4–/+) 25.Rf6=+ b5 26.Ne2 Qe8 (< 26...Ba3 27.Nf4+=) 27.Rf8 Qf8 28.Nf4 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xiv/25, 1987.

7.Nh4 Bg4 8.f3 Bh5=+.

7.0-0 a6

8.Bc6 bc6

9.Bc3 Ne4 10.bc5 Nc3 11.Nc3 Bc5 12.Re1=+.

9.Be5 cb4=+ 10.ab4 Bb4 11.Nd4 Bd6 12.f4 Ng4 13.Bd6 Qd6 14.Nf5 ef5 15.Qe2 Attacking the isolated pawn on a6 15...a5 16.Qd3 Qe6 (16...0-0 17.Nc3=+) 17.Qc3 The isolani on a5 becomes a target 17...0-0 18.Ra5 Nf6 19.Ra8 Ra8 20.Qd4 h6 21.Nc3 Kh7 22.Re1 Qd6 (22...Ne4 23.d3 Nc3 24.Qc3=) 23.Qb6 (23.Rb1 Ne4=) 23...Ne4 24.Ne4 (24.Qb7 Rb8 25.Qf7 Rf8 26.Ne4 de4=+ (26...Rf7?? 27.Nd6 Rf6 28.Nb7+–)) 24...fe4 25.Rb1 Qg6 26.Qb3 Ra5 27.Qb6 Ra4 28.Qb3 Ra8 29.Qb7 Rf8 30.Ra1 f5 (30...Qe6 31.Rb1=) 31.Ra7 d4 (31...Qg4 32.h3 Qg6 33.Qd7=) 32.ed4 Qg4 33.h3 Qg3 34.Qe7 (34.Qb4 Rf6 35.Qc3 Qf4=) 34...Rb8 35.Ra1 Qf4 36.Qc5 Rb2 (36...Qg5 37.Rf1+=) 37.Rf1 (worse 37.Qc6 Qd2 38.Qc5 Qe3 (38...Qc2?? 39.Qf5 g6 40.Qf7 Kh8 41.Ra8 Rb8 42.Rb8 Qc8 43.Rc8) 39.Kf1 Qf4 40.Kg1 e3=) 37...Qg5 (worse 37...Qd2 38.Qf5 Kg8 39.Qe6 Kh7 40.Qe4 Kg8 41.c4+–) 38.Qc6 (38.Rf5 Qd2 39.Rf8 Rb5=) 38...Qd2 39.Qc5 (worse 39.Rf5 Qe2 (worse 39...Qc2 40.Qc2 Rc2 41.Re5+=) 40.Qc7 Rc2–/+) 39...Qc2 40.Qf5 Kg8 41.Qg6 Qd3 42.Qe6 Kh7 43.Qf5 Kh8 44.d5 Rd2 45.Rc1 Rd1 46.Rd1 Qd1 47.Kh2 e3 48.Qe6 Qd2 49.d6 ½–½. Schulz,Hans_Juergen – Baumann,Heinz, TT–17.15 ECT, 2005.

9.Be5 Nd7 10.bc5 Ne5 11.Ne5 Bc5 12.Nc6 =.

9.bc5 Bc5

10.d3 0-0 11.Nbd2 Rb8 (11...Bg4 12.c4=) 12.Ra2 (12.Nb3 Be7=) 12...Nd7 (12...Bg4 13.Be5 Bd6 14.Qa1=+) 13.h3 (13.Nb3 Bd6=) 13...Re8 14.Qa1 Bf8 (14...f6 15.Nh4=) 15.Nd4= Qc7 16.Nf5 ef5 17.Re1 f6 18.Bc3 (18.Qd1 Bd6=) 18...Nc5 (18...Bd6 19.Qd1=) 19.Bb4= a5 (19...f4 20.e4=) 20.Bc5 Bc5 21.d4 Ba7 22.c4 f4 23.Qc3 fe3 24.Re3 Re3 25.fe3 Qe7 26.Rc2 (26.Qa5?? Qe3 27.Kh2 Bb6 28.Qb6 Rb6–+) 26...c5 27.cd5 cd4 28.ed4 Qe5 29.Nf3 (29.Qa5 Qd4 30.Kh2 Qe5 31.Kh1 Qe1 32.Nf1 Qf1 33.Kh2 Bg1 34.Kg3 Qd3 35.Kh4 g5 36.Kh5 Qg6 37.Kg4 Qe4 38.Kg3 Qf4) 29...Qd5 30.Kf1 (30.Qc4 Qc4 31.Rc4 Rb7+=) 30...Rd8 (30...Qf5 31.Re2=) 31.Qc4+= Kf8 32.Qd5 ½–½. Benassi,Aspasio (2155) – Schindler,Sven (1970), Telechess, 2003.

10.d3 Rb8 11.Ra2 Bg4 A) 12.Be5 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.Nbd2 0-0 15.h3 Bh5; B) 12.Nbd2 0-0 (12...Be7 13.c4 dc4 14.dc4 Qa5 15.Qc2 0-0) 13.c4 dc4 14.Bf6 Qf6 15.Qc2 Bf3; C) 12.Re1 0-0 (12...Bd6 13.c4 0-0 14.Nbd2 Nd7 15.Qc2 e5) 13.Qe2 Bd6 14.e4 e5 15.h3 de4; D) 12.Qe2 Bd6 13.h3 Bh5 14.e4 Bf4 15.Bc1 Rb1; E) 12.h3 Bh5 13.Nbd2 0-0 14.c4 dc4 15.dc4 Bg6.

10.d3 Rb8 11.Bc3 Bg4 A) 12.Be5 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.Nbd2 e5 15.h3 Bh5; B) 12.Bb4 Bb6 (12...Bd6 13.h3 Bf3 14.Qf3 c5 15.Bc3 Bc7; 12...Ba7 13.Bc3 0-0 14.Be5 Rb7 15.Nbd2 Bb8) 13.Nbd2 c5 14.Bc3 d4 15.Bb2 Bc7; C) 12.Nbd2 Bd6 (12...0-0 13.Bb4 Bd6 14.Bd6 Qd6 15.c4 Rb2) 13.Rb1 Rb1 14.Qb1 0-0 15.Qb3 Qb8; D) 12.d4 Bb6 (12...Be7 13.Bb4 0-0 14.h3 Bf3 15.Qf3 c5; 12...Bd6 13.h3 Bf3 14.Qf3 Ne4 15.Bb4 Bc7) 13.Qe2 a5 14.h3 Bf3 15.Qf3 Ne4; E) 12.h3 Bh5 13.Nbd2 0-0 14.Be5 Bd6 15.Bd6 Qd6.

10.d3 Rb8 11.Be5 Rb7 12.Nc3 (12.Nbd2 Bd6= (12...Bg6 13.Qe2 Rb5 14.a4 Rb6 15.Nd4 Qd7) 13.Bd6 Qd6 14.Qe2 Nd7 15.e4 Bg4; 12.Qd2 Bd6 13.Qc3 c5 14.Nbd2 0-0 15.Rfb1 Rb5; 12.Qe1 Bd6 13.Qc3 c5 14.Nbd2 0-0 15.Rfb1 Rb5) 12...0-0 (12...Bd6 13.Rb1 Rb1 14.Qb1 Be5 15.Ne5 Qc7; 12...Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3 0-0 15.Qg3 Ne8) 13.Qd2 (13.Qe2 Qa5= 14.Rfb1 Rb1 15.Nb1 Nd7) 13...Ng4 (13...Nd7 14.Bg3=+ Qe7 15.Nd4 Bd4; 13...Bg4 14.Nd4 Nd7 15.Na4 f6) 14.Bg3 (14.Bf4 Qe7 15.Rfb1 Rb1) 14...Qf6?? (better 14...Qe7= 15.Rfb1 Rb1) 15.e4+– Bg6? (better 15...de4 16.de4 Rd8+–) 16.Bh4+– Bf2 (16...Nf2 17.Rf2 (17.Bf6 Ne4 18.Bd4 Bd4 19.Nd4 Nd2–/+; 17.Bf2?! Bf2 18.Rf2 de4 19.de4 Be4+–) 17...Be3 18.Bf6 (worse 18.Qe3 Qc3 19.Qe1 Qc5+–) 18...Bd2 19.Nd2 gf6 20.Rf6+–) 17.Rf2 (17.Bf2?! Nf2 18.Rf2 de4 19.de4 Be4+–) 17...Qh4 (17...de4 18.de4 Rd7 19.Bf6 Rd2 20.Rd2 gf6+–) 18.Nh4 Nf2 19.Qf2 de4 (19...Bh5 20.Qc5 Rbb8 21.Rf1+–) 20.Ng6 fg6 (20...hg6 21.Ne4 Rfb8 22.Rf1+–) 21.Qe2 (better 21.Qc5 ed3 22.Qc6 Rfb8 23.Qe6 Kh8 24.cd3 Rb6+–) 21...Rbf7 (21...ed3 22.Qe6 Kh8 23.Qc6+–) 22.Qe4 Rf4 (22...Kh8 23.Qc6 a5 24.Ne4+–) 23.Qe6 Kh8 24.Ne4 h6 25.Qg6 1–0. pereira – stutid, internet, 2009.

10.d3 Rb8 11.Be5 Bd6 A) 12.Bd6 Qd6 13.Nbd2 0-0 14.Qe2 Bg4 15.d4 a5; B) 12.Nbd2 0-0 (12...Bg4 13.Bd6 Qd6 14.c4 0-0 15.Qc2 e5; 12...Be5 13.Ne5 Qd6 14.f4 0-0 15.Nb3 Rb7; 12...Qc7 13.Bf6 gf6 14.e4 Bg4 15.h3 Bf3) 13.Qe2 Be5 14.Ne5 Qd6 15.Nef3 Bg4; C) 12.Qe2 Bg4 (12...Be5 13.Ne5 Qd6 14.f4 0-0 15.Nc3 Rb7) 13.Bd6 Qd6 14.Nbd2 e5 15.e4 d4; D) 12.c4=+ dc4 13.dc4 Be5 14.Qd8 Rd8 15.Ne5 Rd6.

10.Nd4 Bd4 11.Bd4 Qe7=+.

6.Bb5 Nbd7

7.0-0 cb4=+ 8.ab4 Bb4 9.Bf6 Qf6 10.d4 Ke7 (10...Bg4 11.Nbd2 Qe7 12.h3 Bf3 13.Nf3–/+) 11.Bd7 Kd7 12.Qe2 (12.c4 a5=+) 12...a6–/+ 13.Nbd2 Rhc8 (13...Bc3 14.Ra3 Rhc8 15.Rb1–/+) 14.Rfb1=+ Qe7 15.e4 de4 16.Ne4 Ke8 17.c4 (17.Rb3 a5=+) 17...b6 (17...Be4 18.Qe4 Rc4 19.Qh7–/+) 18.Rb3=+ Kf8 19.Ng3 Bg6 20.Ne5 a5 21.Rf3 (21.Qf3 Kg8=+) 21...Kg8–/+ 22.Rd1 White intends d5 22...a4 23.Ng6 hg6 (worse 23...fg6 24.Re3=) 24.Nf1 (24.d5 Rd8–/+) 24...Qc7 25.Ne3 White prepares d5 25...Bd6 26.d5 (26.Rh3 Bf4–/+) 26…Re8 (26...Re8 27.de6 Re6–/+ (27...Bh2?! 28.Kh1 Re6 29.g3=)) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Borrmann,Fritz, TT–19.38 ETC, 2005.

7.0-0 cb4 8.ab4 Bb4 9.Bf6 Qf6 10.d4 Ke7 11.Bd7 Kd7 12.Qe2 a6 13.Nbd2 Rhc8 14.Rfb1 Qe7 15.e4 de4 16.Ne4 Ke8 17.Ne5 Rc7 (17...Kf8 18.c4=+) 18.g4 (18.Ra4!? Bd6 19.Nc4=) 18...Be4–/+ 19.Qe4 Bc3 20.Ra4 Rd8 21.Qh7 (21.Rb3!?–/+) 21...Bd4–+ (21...Rd4?! 22.Rd4 Bd4 23.Rd1=) 22.Qg7 Rc2 23.Rd4 Rd4 24.Nc6 Rg4! (24...bc6?? 25.Qh8 Qf8 26.Qd4 Rc1 27.Rc1+–; 24...Rc6?! 25.Qh8 Qf8 26.Qd4=+) 25.Qg4 Rc6 (25...bc6 26.Rb8 Kd7 27.Rb7 Kc8 28.Re7 Rd2 29.Qg8 Rd8 30.Qf7 Rd1 31.Kg2 c5 32.Qe8 Rd8 33.Qc6 Kb8 34.Qb7) 26.Qg8 Qf8 27.Qf8 Kf8 28.Rb7 Kg7 29.Ra7 Kg6 30.f3 e5 31.Kf2 Rc2 32.Ke3 Rh2 33.Ra6 Kf5 34.Ra7 f6 35.Rb7 Rc2 36.Rh7 Rc3 37.Ke2 Kf4 38.Rh4 Kg5 39.Rh1 f5 40.Kf2 Ra3 41.Rh8 Rd3 42.Rh7 Rd2 43.Ke3 Rb2 44.Rg7 Kf6 45.Rh7 Rb3 46.Kf2 Ke6 47.Rh6 Kd5 48.Ra6 Rb2 49.Kg3 Kd4 50.Ra3 Rc2 51.Rb3 Rc1 52.Rb4 Rc4 53.Rb2 Rc3 54.Kf2 Kd3 55.Rb5 Rc2 56.Kf1 (56.Kg3 Re2–/+) 56...Kd4–+ 57.f4 (57.Ke1 Rc5 58.Rb4 Ke3 59.Rb3 Kf4–+) 57...ef4 58.Rf5 Ke3 59.Rf7 Kf3 60.Kg1 Rd2 61.Rf6 ½–½. mtr – Johubber, internet, 2009.

7.0-0 cb4 8.ab4 Bb4 9.Bf6 gf6 10.Nd4 (10.Nh4 Bg6=+) 10...Bg6 11.f4 Bc5 12.Nc3 Bd4 13.ed4 0-0 (13...a6 14.Bd7 Qd7 15.Na4=+) 14.Na4 Kh8 15.d3 Rg8 16.c4 Nb6 17.c5 Na4 18.Ba4 Qa5 19.Bc6 Qc7 20.Bd5 Qd7 (20...ed5?! 21.f5=) 21.Bf3 Qd4 22.Rf2 Qc5 23.Bb7 Rab8 24.d4 Qc3 (24...Qc7 25.Bf3–/+) 25.Bf3 (25.Ra7 Bd3 26.f5 Qd4–+) 25...Rb4–/+ 26.Rc1 (26.Rfa2 Rd4 27.Qe1 Qe1 28.Re1 Rf4 29.Ra7 e5–+) 26...Qd4–+ 27.Qd4 Rd4 28.Ra2 Rf4 29.Kf2 Rh4 30.h3 Rb4 31.Rc7 Rgb8 32.Rca7 f5 33.g3 Kg7 34.Ke3 h5 35.R7a5 h4 36.gh4 Rh4 37.Bg2 f4 38.Kf2 Bf5 39.R5a3 e5 (39...Rbh8 40.Ra5–+) 40.Re2 f6 41.Re1 (41.Kg1 Re8–+) 41...Kg6 (41...Rb2 42.Re2 Re2 43.Ke2–+) 42.Kg1 (42.Rg1 Kh6 43.Bf1 Rb6–+) 42...Rb4 Black intends e4 43.Rea1 e4 44.Ra4 Ra4 45.Ra4 e3 46.Bf1 Bd7 (46...Kg5 47.Ra5 f3 48.Bd3–+) 47.Rd4 Bc6 48.Bd3 (48.Rb4 Bf3 49.Rb2 Rh5–+) 48...Kg5 49.Rc4 Bd7 50.Rc5 Kh6 51.Rc7 Bh3 52.Re7 (52.Be4 f5 53.Bd5 Bg4–+) 52...f5 53.Re8 Bg4 54.Kg2 (54.Bc4 Bh5 55.Rh8 Kg7 56.Rg8 Kh7–+) 54...f3 55.Kg3 (55.Kg1 f4 56.Rh8 Kg5 57.Rg8 Kf6 58.Rf8 Ke5–+) 55...Rh3 56.Kf4 e2 57.Re6 Kg7 58.Be2 fe2 59.Re2 Be2 60.Ke5 (60.Kf5 Rf3 61.Ke5 Bd3–+) 60...f4! 61.Kf5 (61.Kf4 Kf6 Combination) 61...f3 62.Ke6 (62.Kg4 f2 63.Kh3 f1Q 64.Kg3 Qf3 65.Kh2 Bf1 66.Kg1 Qg2) 62...f2 63.Kd6 f1Q 64.Kd5 (64.Kc5 Qf5 65.Kb6 Rh6 66.Kc7 Qf7 67.Kd8 Rh8) 64...Qf5 65.Kd6 Rh6 66.Kc7 Qf7 67.Kd8 Rh8 0–1. Martins,Karin – Ermolaev,Andrey (1850), IECG, 2004.

7.0-0 Be7 8.bc5= Bc5 9.Bf6 Qf6 10.Bd7 Kd7 11.d4 Bd6 12.c4 dc4 13.Nbd2 Bd3 14.Nc4 Bf1 15.Qa4 Ke7 16.Nd6 Kd6?? 17.Qb4+– (17.Qb4 Kd7 18.Qb7 Ke8 19.Qa8 (19.Rf1?! Rd8 20.Ne5 a5+–; 19.Kf1?! Rd8 20.Ne5 Qe7 21.Qb5 Kf8+–) 19...Qd8 20.Qa7+–) 1–0. pcmvr (2795) – maaac (2370), net–chess.com, 2007.

7.Ne5 a6 8.Bd3 Ne5–/+ 9.Be5 Bd3 (9...Ng4 10.Bf4–/+) 10.cd3=+ b5 (10...Nd7 11.Bb2=+) 11.bc5 Bc5 (11...Nd7 12.Bd4=+) 12.Nc3 Nd7 (12...0-0 13.0-0=+) 13.Bf4 (13.Bg3 0-0=+) 13...Be7 (13...Qf6 14.0-0=+) 14.0-0 Rc8 (14...0-0 15.d4=+) 15.Qb1 (15.Qg4 g5 16.Bg3 h5–+) 15...0-0 16.h3 h6 17.Rc1 Qb6 Black prepares the advance b4 (17...Qa5 18.Qb3=+) 18.Qb3 d4 19.Ne4 Rfd8 20.a4 b4 (20...e5 21.Bh2=+) 21.a5 Rc1 22.Rc1 Qb5 23.ed4 e5 (23...Nf8 24.Be3=+) 24.Be3 (24.Bh2 Qa5 25.g4 Qb5–/+ (worse 25...ed4 26.Bc7 Qa3 27.Qa3 ba3 28.Bd8 Bd8 29.Nd6+=)) 24...ed4 25.Bd4 Ne5 The isolani on d3 becomes a target 26.Bb6 Rd3 27.Rc8 Kh7 28.Qb1 f5 29.Nc5 Rd2 30.Rc7 (30.Qf5 Ng6 31.Qe6 Rd1 32.Kh2 Bd6 33.Qd6 Rd6–+) 30...Ng6–/+ 31.Nb3 (31.Qf5?? Rd1 32.Kh2 Bd6 33.g3 Bc7–+) 31...Rd5 32.Nd4 Qa4 33.g3 Bd6 34.Rc1 Qd7 (34...f4 35.g4–/+) 35.Qb3 Be5 36.Nc2 (better 36.Nc6!? f4 37.Nb4–/+) 36...Rd3–+ 37.Qb4 (37.Qb1 b3 38.Ne1 Rc3–+) 37…Bc3 (37...Bc3 38.Qb1 Ne5–+) 0–1. marekt (2165) – starwars_1 (2225), gameknot.com, 2017.

7.Ne5 a6 8.Bd7 Nd7 9.Nd7 Qd7 10.g4 Bg6 11.bc5 f6 12.d4= Qa4 (12...b6 13.cb6 Rb8 14.Nc3+= Rb6 15.Rb1 h5 16.Kd2 hg4 17.Qg4 Bf5) 13.Nc3 Qa5 (13...Qc6 14.h4= (14.Rb1 Be7 15.h4 h5 16.Rg1 hg4 17.Qg4 Bc2) 14...h5 15.g5 fg5 16.hg5 Be7 17.Ne2 Be4; 13...Qc2 14.Qc2 Bc2 15.Kd2 Bg6 16.f3 Be7 17.Ne2 Kf7) 14.Qd2 (14.Qe2 b6 15.e4 bc5 16.ed5 cd4 17.Qc4 Rb8) 14...b6 (14...h5 15.gh5 Bh5 16.Rg1 Bf7 17.e4 0-0-0) 15.cb6 (15.Ne2 Qd2 16.Kd2 bc5 17.Rhb1 cd4) 15...Rb8 (15...Qb6 16.Rb1 Bd6 17.h4 h5) 16.Ne2 (16.Rb1 Rb6 17.h4 h5=) 16...Qb6 17.Bc3 Bd6 (17...h5–/+) 18.0-0 (18.f3 Qc6=) 18...h5+= 19.h3 (19.g5!?+=) 19...hg4–/+ 20.hg4 Rh4 (20...Qc7 21.Nf4 Bf4 22.ef4–/+) 21.f3 Kd7 (21...Rc8 22.Rfc1–/+) 22.Bb4+= Rbh8 23.Kf2? (better is 23.Bd6!? Qd6 24.Kf2+=) 23...Bg3 (better is 23...Rh2 24.Ke1 Re2 25.Qe2 Rh2 26.Bd6 Re2 27.Ke2 Qd6–+) 24.Kg1?? (better is 24.Ng3 Rh2 25.Ke1 Rd2 26.Bd2 Bc2 27.Nh5–+) 24...Rh1 (24...Qc7 25.Nf4 Rh1 26.Kg2 R1h2 27.Kg1 Rd2 28.Bd2–+) 25.Kg2 R1h2 26.Kg1 R8h3 27.Qd1 Bh4 28.Ng3 Bg3 29.Be1 Qc7 30.f4 Be4 31.Bg3 Rg2# 0–1. Vila Cairo,G (1995) – Hutchinson,P (2175), VIII Open Salou ESP, 2006.

7.Ne5 a6 8.Nd7= Nd7 9.Bd7 Qd7 10.bc5 Qb5 11.Bd4 Bc5 12.Bg7 (12.Nc3 Qc6=) 12...Rg8=+ 13.g4 Rg7 (13...Bg4 14.Qg4 Bf8 15.Nc3=+) 14.gf5= d4 15.c3 (15.fe6 Qb2 16.ef7 Rf7–+) 15...de3 (15...Qb2 16.cd4 Bd4 17.Qa4 Kf8 18.Qd4 Qc1 19.Ke2 Qh1 20.Qd6 Kg8 21.fe6 fe6 22.Qe6 Kh8 23.Qd6=+) 16.de3= Qb2 17.Nd2 0-0-0 18.Rb1 Qa2 (18...Qa3 19.Qc2 Rdg8 20.Nc4 Rg1 21.Ke2 Rh1 22.Rh1+–; 18...Qc3?! 19.fe6 fe6 20.Rb3=) 19.Ra1 Qd5 (20.e4 Bf2 21.Kf2 Qd2 22.Qd2 Rd2 23.Ke3 Rgg2=+). Pagni,Carlo – Merten,Rainer, corr 3GMM–55, 1995.

7.Ne5 a6 8.Nd7 Nd7 9.Bd7 Qd7 10.g4 Bg6 11.bc5 Qb5 12.Bd4 Rc8 13.Nc3 Qc6 14.0-0 f6 15.f4 Bc5 16.Bc5 Qc5 17.f5 ef5 18.gf5= Bf7 19.Qb1 d4 20.ed4 Qd4 21.Rf2 Qg4 22.Rg2 Qf5 23.Rg7 Kf8 24.Rg2 Qc5 25.Kh1= Bd5 26.Nd5+/– Qd5 27.Qb6 Qc6 28.Qb4 Kf7 29.Qb3 Kf8 30.Re1 Re8= 31.Reg1 Re5 32.d4 Rg5 33.c4 Qe4 34.Qb6 Qf3 35.d5 Rhg8–/+ 36.Qc5 Kg7?? 37.Qf2+= Qf2 38.Rf2 Rg1 39.Kg1 Kf7 40.Kf1 Rc8 41.Rb2 Rc7 42.Ke2+/– Ke7 43.Kd3 Kd8 44.Rb6 Rf7 45.Kd4 f5 46.Rd6 Kc7+= 47.c5 f4 48.Rb6 f3 49.d6 Kc8 50.d7 Rd7–/+ 51.Ke3 Rd5 52.c6= Rb5 53.cb7 Kb8 54.Rb5 ab5 55.Kf3 Kb7 56.Ke4 Ka6 57.h4 Ka5 58.Kd5 h5 59.Kd4 Kb6 60.Ke4 Ka5 61.Kd4 Kb6 ½–½. mtra – Wichtel01, Internet, 2002.

7.Ne5 Qb6 8.Nc3 cb4 9.ab4 Bb4 10.Nd7 Nd7 –/+.

7.Ne5 Qb6!? 8.c4 cb4 =.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.c3 (9.bc5 Bc5 10.Nc3 a6=) 9...a6+= 10.Be2 c4 11.d3 b5 (11...cd3 12.Bd3 Qc7 13.h3+=) 12.Nd2 (12.a4 Nb6 13.ab5 ab5 14.Ra8 Qa8+=) 12...Nb6 13.dc4 bc4 14.a4 Qc7 15.g3 a5 16.b5 Bd6 17.f4 Nfd7 18.Nf3 Bc5 (18...Nc5 19.Nd4+=) 19.Nd4 Nf6 20.Bf3 Kd7 (20...e5 21.fe5 Qe5 22.Qe2+=) 21.Qc2 Ne8 (21...e5 22.fe5 Qe5 23.Bc1+=) 22.Kd2 (22.e4!?+=) 22...Nd6 23.Rae1 f5 24.Nc6 Rh6 25.h4 Nbc8 ½–½. Fuchs Bischoff,Klaus Dieter (1615) – Tischer,Marcel, Karl Mala Memorial op, 2009.

7.bc5 Bc5

8.0-0 0-0 9.Nh4 Bg4 10.f3=+.

8.0-0 Qb6 9.Bd7 Nd7 10.Bg7 Rg8 =.

8.0-0 Qb6 9.Bf6 gf6 10.c4 dc4 11.Qa4= 0-0-0 12.Qc4 Ne5?? 13.Ne5+– fe5 14.d4?? ed4+/– 15.Rc1 Rd5 16.ed4+– Rhd8 17.Ba4 Qb2 18.Nc3 b5 19.Nb5 a6 20.Na7 Kb7 21.Nc6 Bb6 22.Ra2 (22.Ra2 Qc1 23.Qc1+–) 1–0. Wall,Bill – Ergsous,Ahmad, chess.com, 2007.

8.Nc3 ½–½. Csonka,A1 (2405) – Frink,F (2260), Zalakaros HUN, 2011.

8.Nd4 Bg6 9.0-0 Rc8 10.Nf3 0-0 11.Nc3 a6 12.Be2 Bh5 13.a4 Qc7 14.Ba3 Rfd8 15.Ra2 Ba7 16.Ng5 Be2 17.Qe2 Ne5 18.Bb2 Neg4 19.Nf3 Bb8 20.g3 e5 21.h3 Nh6 22.a5 Nf5 23.d3 e4 24.Nd2 Ng3 25.fg3 Qg3 26.Qg2 Qe3 27.Kh1 Nh5 28.Nce4 de4 29.Ne4 Rc6 30.Bc1 Ng3 31.Ng3 Qg3 32.Qg3 Bg3 33.Kg2 Bc7 34.Re1 f5 35.Kf3 Kf7 36.Be3 Rd7 37.Bd2 Bd8 38.Re5 g6 39.Re2 g5 40.Be3 Rh6 41.Rh2 Kf6 42.Rh1 Bc7 43.Raa1 Rh4 44.Bd2 Rd5 45.Kg2 h5 46.Be1 Be5 47.Bh4 Ba1 48.Bg5 Kg5 49.Ra1 Kf4 50.Kf2 Rd4 51.Ra2 Rb4 52.Ra3 Rb2 53.Rc3 Rb5 54.Ra3 h4 55.Ra4 Kg5 56.d4 Rb2 57.Rc4 Kf4 58.Ke2 Ke4 59.Rc5 Kd4 60.Rf5 Rc2 61.Kf3 Rc3 62.Kg4 Rc5 63.Rc5 Kc5 64.Kh4 b5 65.ab6 Kb6 66.Kg5 0–1. Fritz 6 – Fritz 5.32, 2002.

8.Bf6 Qf6 9.Bd7 Kd7 10.Nc3 Kc8 11.0-0 Bg4 12.d4 Be7 13.Qe2 Kd8 14.Rfb1 Bf3 15.gf3 b6 16.Nb5 a6 17.Nc3 b5 18.Rb3 Bd6 19.f4 g5 20.fg5 Qg5 21.Kh1 Rg8 22.f4 Qf5 23.Rg1 Rg6 24.Ra1 Rc8 25.Rg1 Ke7 26.Rf1 Rcg8 27.Rc1 Qh3 28.e4 Rg2 29.Nd5 ed5 30.Rh3 Re2 31.e5 Bc7 32.Rh7 Bb6 33.f5 Bd4 34.e6 Reg2 35.f6 Kf6 36.Rf1 Ke6 37.Re1 0–1. Doctor 3.0 – Fritz 6, 2002.

8.Bf6 gf6 9.Nh4 Be4 10.0-0 a6 11.Bd7 Qd7 12.f3 Bg6 13.d4 Bd6 14.f4 Rc8 15.Ra2 Be4 16.Rf2 Qc7 17.Nf3 Rg8 18.Ne1 Bf5 19.Rb2 b5 20.Rb3 Qa5 21.Nd3 h6 22.Nb4 Rg6 23.Nc3 Rc4 24.Qe1 Qb6 25.Nd3 Qc7 26.Qa1 Rg8 27.Nb4 Qa5 28.Qe1 Qb6 29.Nd3 Qc7 30.Nb2 Rc6 31.Kh1 Kd7 32.Nbd1 Qa5 33.Qd2 Rgc8 34.e4 de4 35.Qe3 Bg4 36.h3 Bd1 37.Nd1 Rc2 38.Qe4 Rf2 39.Nf2 Qd2 40.Rf3 Rc7 41.Qh7 Ke7 42.Qh6 Rc2 43.Qh4 Qd4 44.a4 Qa1 45.Kh2 Bc5 46.ab5 Rf2 47.Qg3 Re2 48.h4 Re1 49.Kh3 0–1. Doctor 3.0 – Fritz 5.32, 2002.

7.Bf6 Qf6

8.c3 0-0-0 9.Be2 c4 10.a4 (better is 10.d3!?+=) 10...Bb4!–+ 11.Nd4 (11.cb4 Qb2 Double attack (11...Qa1 Pinning; 11...Qa1 Deflection; 11...Qb2 Decoy)) 11...Bd6 12.a5 Nc5 13.a6 Na6 14.Nc6 Rd7 15.Na7 Kc7 16.Nb5 Kd8 17.Nd6 Rd6 18.Na3 Rb6 19.g3 Ke7 20.Nc2 Rc8 21.Nd4 Be4 22.f3 Bg6 23.f4 Kf8 24.0-0 (24.f5 Bf5 25.0-0 Kg8–/+) 24...Be4–+ 25.Bf3 Bf3 26.Qf3 Qd8 (26...Rb2 27.Qe2–/+) 27.Qh5 Kg8 28.f5 e5 29.Nf3 f6 30.g4 Qe8 (30...Nc5 31.g5–+) 31.Qh4 Qe7 32.Qg3 h6 33.h4 Nc5 34.g5 hg5 35.hg5 Ne4 36.Qh3 Qf7 (better is 36...fg5 37.f6 Qe6 38.f7 Kf8 39.Qh8 Ke7 40.Qg7 Qf7 41.Qf7 Kf7 42.Ng5 Ke7 43.Ne4 de4–/+) 37.g6+= Qd7 38.Qh7 Kf8 39.Qh8 Ke7 40.Qg7 Kd6 41.Qd7 Kd7 42.Rfb1 Rb1 43.Rb1 Kc6 44.Kg2 Nd6 45.Nh4 Ne4 46.Nf3 Nd6 47.Rf1 Kc5 48.d4?? cd3–+ 49.Nd2 Nc4 50.Nb3 Kb5 51.Kf3 Ka4 52.Nc5? Rc5 53.Rg1 Rc8 54.Kf2 Kb3 55.Rb1 Kc2 56.Rb7 d2 57.e4 d1Q 58.ed5 Qd2 59.Kg1 Ne3 (59...Ne3 60.Rb2 Kb2 61.d6 Qg2) 0–1. Lazar,Yaroslav – Samostrol,Alexandr, Geller Memorial op–B 4th, 2008.

8.d4 0-0-0 =.

8.d4 a6 9.Bd7 Kd7 10.bc5 Bc5+=.

8.d4 cb4 9.Ne5 0-0-0 10.Nd7 Rd7 11.Bd7 Kd7 12.0-0+=.

8.d4 cb4 9.Ne5 0-0-0 10.Nd7 Rd7 11.Bd7 Kd7 12.ab4+=.

8.d4 cd4 9.ed4 Bd6=+ 10.Bd7 Kd7 11.c4 dc4 12.Ne5 Ke7 13.Nc4=+ Bc7 14.Nc3 Rad8 15.Ne2 e5 16.Ne3–/+ ed4 17.Nf5 Qf5–/+ 18.Rc1 Be5 19.0-0 d3 20.Ng3 Qf4 21.Rc5 Kf8 22.Qb3 Qd4 23.Nf5 Qe4 24.Ng3 Bg3 25.hg3 b5 26.Rc7 Qe8 27.Ra7 d2=+ 28.Rc7 h5 29.Rc3 Qe2–/+ 30.Qd1 Qe4 31.Qb3 h4–/+ 32.Rf3 Qg6 33.g4 Rd4 34.Rd1 Rg4 35.Qd5 Rg2 36.Kf1 Rg1 37.Ke2 Re1 38.Re1 de1Q 39.Ke1 f6 40.Re3 Qg1 41.Ke2 Qg4=+ 42.Kd2 Qh5 43.Qe6 f5 44.Ke1 Rh6 45.Qc8 Kf7 46.Qe8 Kf6 47.Re6 Kg5 48.Qe7 Kf4 49.Qc7 Kf3 50.Qc3 Kf4 51.Qd4 Kf3 52.Kf1 Re6 53.Qd1 Kf4 54.Qh5 g5 55.Kg2 Re4 56.Qf3 Ke5 57.Qc3 Ke6 58.Qc6 (58...Ke5 59.Qb5 Kf6 60.Qd5+–) 1–0. Rosner,Dirk – Perez Rodriguez,Rene, CiF, 2000.

8.d4 cd4 9.Nd4 0-0-0 10.Nd2 Ne5 11.Nf5 Qf5 12.0-0 g5 13.Qe2 Bg7 14.Rad1 Kb8 15.e4 Qf4 ½–½. Pagni,Carlo Alberto – Kellermann, corr ICCF, 1997.

8.d4 cd4 9.Nd4!? Rd8 10.Nd2 =.

8.d4 cd4 9.Bd7 Kd7 10.Nd4 Bd6=+.

6.c4 cb4

7.ab4 Be7 8.Qa4 Qd7 9.Qd7 Nbd7 10.Nd4 Bg6 11.c5 0-0 (11...a5 12.Nc3 0-0 13.Ra5 Ra5 14.ba5 Nc5 15.Ba3–/+) 12.c6 bc6 13.Nc6 Bd6 14.b5 Rfc8 15.Ba3 (15.Na7? Rc7–+) 15...Nc5 (15...Bf8!?=+) 16.d4= Nb3 17.Bd6 Na1 18.Ne7 Kh8 19.Nc8 Rc8 20.Nd2 Rc1 21.Ke2 Nd7 (21...Bc2!? 22.Kf3 Ba4–/+) 22.h4 Nc2 (22...Nb6 23.Ba3 Rc2 24.Ke1=+) 23.Nb3 (23.h5!? Bf5 24.h6+=) 23...Rb1=+ 24.Nc5 Nc5 (24...Nb6 25.h5 Bf5 26.Kf3=+) 25.dc5 Rb5 (better is 25...Na3!?=+) 26.h5 Bf5 27.Kd2 (27.g4 Be4 28.f3 Bf3 29.Kf3 Rb3+/–) 27...Rb1 (27...Rb2 28.Kc3 Ra2 29.Kb3+=) 28.g4 (better is 28.c6!? Rb2 29.c7 Na3 30.Kd1 Rb1 31.Ke2+/–) 28...Be4= 29.Bg2 Rh1 (29...Bg2 30.Rb1) 30.Bh1 (30.c6 Ne3 31.fe3 Bg2 32.c7+–). player27 – Whatever, playchess.de, 2001.

7.ab4 Bb4?

8.Nd4 Bb1 9.Qa4 Qd7 10.Qb4=+.

8.Qa4 Nc6

9.Nd4 Bb1 10.Nc6!

9.Nd4 Qb6?? 10.Nf5+– Bd2 11.Nd2 Qb2 12.Nd6 Ke7 13.Rb1 Qc3 14.Nb5 (14.cd5 Kd6 15.dc6 bc6+–) 14...Qe5? (better is 14...Qa5!? 15.Qc2 Ne4+/–) 15.Nf3 Qe4 (15...Qb8+–) 16.Qa3 (better is 16.Nc3 Qb1 17.Nb1 Rhc8+–) 16...Kd7 (16...Kd8 17.Nc3 Qg6 18.cd5 ed5 19.Rb7 Nd7+–) 17.Qd6 (17.Qd6 Ke8 18.Nc7#) 1–0. Ivanchuk,Vassily (2760) – Greif,Gavin, Mainz sim, 2007.

9.Nd4 Qb6?? 10.Nf5+– ef5 11.Bf6 gf6 (11...dc4 12.Bg7 Rg8 13.Bd4+–) 12.cd5 f4 (12...Qc5 13.dc6 bc6 14.Be2+–) 13.Bb5 fe3 (13...Kd8 14.dc6 (14.Bc6?! fe3 15.Bb5 ed2 16.Nd2 Bd2 17.Kd2 Qf2 18.Kd3 Qg2+–) 14...bc6 15.Qb4 (15.Bc6 Rc8 16.Bb5 f3 17.gf3 Rc1 18.Ke2 Rh1 19.Qb4 Kc8+–) 15...cb5 16.Nc3+–) 14.Qb4 (14.dc6?! Bd2 15.Nd2 ed2 16.Kd1 0-0-0+–; 14.Bc6?! bc6 15.fe3 0-0=) 14...ef2 15.Kf1 0-0-0 16.dc6 bc6 17.Ba6 Kc7 (17...Kd7 18.Qg4 Ke7 19.Qe2 Kf8 20.Nc3+–) 18.Qe7 Rd7 19.Qf6 (19.Qf6 Re8 20.Be2+– (20.Qf2?! Qb2 21.g3 Qa1 22.Qa7 Kd6+–)) 1–0. Janek – Tokko, internet, 2019.

9.Nd4 Rb8 10.Nf5 ef5 11.Bf6 gf6 (11...Qf6? 12.cd5 f4 13.dc6 bc6 14.Be2 fe3 15.fe3+–) 12.Nc3 Bc3 13.dc3 Qd6 14.Qb3 dc4 15.Bc4 0-0 16.0-0 a6 17.Rfd1 Qe7 18.Qc2 Qc5 19.Bd5 Ne7 20.Qb3 Attacking the backward pawn on b7 20...Qc7 21.Bf3 Rfd8 22.Rd8 Qd8 23.g3 (23.Bb7? Qc7 24.Rb1 Nc8–+) 23...Kg7 24.Rd1 (24.Bb7? Qd7 25.Rb1 Nc6–+) 24...Qc7 25.c4 Nc6 26.Qc2 Qe5 27.Rb1 Na5 28.Qd3 b5 29.cb5 Rb5 30.Rb5 ½–½. kostini (1940) – phildo (1890), gameknot.com, 2014.

9.Nd4 Qd6 10.Nf5 ef5 11.Bf6 gf6 (11...Qf6? 12.cd5 0-0 13.dc6 bc6 14.Be2+- (14.Qb4? Qa1 15.Ke2 a5-+)) 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Qc5 14.Bb5 (14.Qb3!? 0-0 15.Nd5+=) 14...Bc3= 15.Rc1 Bd2 16.Kd2 Qd5 17.Ke2 0-0 (worse 17...Qg2 18.Rc6 0-0 19.Rcc1 Qg4 20.Qg4 fg4 21.Rhg1+-) 18.Bc6 bc6 19.Qc6 Qe6 20.Rhd1 a5 21.Rd6 Qe4 Black prepares a4 22.Qe4 fe4 23.Rf6 a4 24.Rf4 f5 25.Ra1 a3 26.Ra2 Rfb8 (better 26...Ra5!? 27.Kd2 Rb8=) 27.Rf5= Rb2 (27...Kg7 28.Rd5=) 28.Rb2 ab2 29.Rb5 Ra2 30.Kd1 b1Q 31.Rb1 Rf2 32.g4 Rh2 33.Rb4 ½-½. marekt (2175) - geppoz (2070), gameknot.com, 2019.

9.Nd4 Be7 =.

7.ab4 dc4

8.Qa4 Nc6 9.Ne5=+.

8.Bc4=+ Nbd7 9.Qb3 Qb6 10.Bc3 Be7 (10...Bd6 11.d3=) 11.0-0 a6 (11...0-0 12.Nd4=) 12.d4 (12.d3 Rc8=) 12...0-0 13.Nbd2 Ne4 (13...Rfc8 14.Rfc1=) 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bc6 (15...Nf6 16.Ne4 Ne4 17.Be1=) 16.Rfc1 (16.e4 Bf6 17.d5 Bc3 18.Qc3 ed5 19.ed5 Bb5+=) 16...Bb5 (16...Nf6 17.Bd3=) 17.d5+= ed5 18.Bd5 Bf6 19.Ne4 Bc3 20.Qc3 Rae8 (20...Ra7 21.Qc7 h6 22.Nd6+–) 21.Qc7 Qg6 22.Nd6 Re5 (22...Re7 23.Nb5 ab5 24.Qb7+–) 23.Bb7 Nf6 24.Nc8 Rfe8 25.Ba6 (25…Nd5 26.Qb7 Ba6 27.Ra6+– (27.Qa6?! Qa6 28.Ra6 Nb4+–)) 1–0. Hind,Alan – Ziese,Gerhard, corr 3GMM–22, 1995.

8.Bc4 Bb4

9.Qa4 Nc6 10.Bb5 Qd6 11.Be5 Qc5 12.Bd4 Qd6 13.Be5= Qc5 14.Bd4 Qc1 15.Ke2 Qh1 16.Bc6 bc6 17.Qc6 Ke7 18.Na3 Qg2–+ 19.Rg1 Qh3 20.Qb7 Nd7 21.Qb4 Kd8 22.Bg7+/– Rg8 23.Qd6 Ke8+= 24.Rg3 Qh5 25.Nb5 Rc8 26.Nc7 Rc7 27.Qc7 Be4 28.Qc8 Ke7 29.Qg8 Qb5 30.d3 Qd3 31.Ke1 Qb1 32.Kd2 Qc2 33.Ke1 Bd3 (34.Bf8 Nf8 35.Qf7 Kf7 36.Ne5 Kf6 37.Nd3 Qd3 38.Rf3 Ke7–+) 0–1. Daconto,Ricardo – Gross,Wilhelm, corr 3GMM–08, 1997.

9.Qa4 Nc6 10.Nd4 Bb1 11.Rb1=+ 0-0 12.0-0=+ Qa5 13.Qb3 Ne4=+.

9.Qa4 Nc6 10.Nd4 Bb1 11.Rb1=+ 0-0 12.0-0=+ Qa5 13.Qd1 Ne5=+.

9.Nd4 Bb1

10.Qa4 Nc6 11.0-0 Be4 12.Nc6 Bc6 13.Qb4 a5 14.Qc5 Ne4 15.Qe5 Qg5 16.Qg5 Ng5 17.d3 b5 18.Ba2 f6 19.f4 Nf7 20.Be6 b4 21.e4 Nd8 22.Bc4 a4 23.e5 f5 24.Rfc1 h5 25.d4 a3 26.Ba3 ba3 27.d5 Bb7 28.Rc3 Rh6 29.Raa3 Ra3 30.Ra3 Rb6 31.Rb3 Rb3 ½–½. Benassi,Aspasio (2150) – Lund,Carsten (1925), WC.2005.P.00006, 2002.

10.Rb1 0-0 11.0-0 a5 12.d3 Qd7 13.Bb5 Qe7=+.

10.Rb1 0-0 11.0-0 Bd6 12.d3=+ Nbd7 13.Nb5 Bc5=+.

10.Rb1 0-0 11.0-0 Bd6 12.d3=+ Nbd7 13.Be6 fe6 =.

10.Rb1 a5=+.

10.Bb5 Nbd7 11.Qb1 –/+.

7.ab4 Nc6

8.Qa4 dc4 9.Ne5 Qb6 10.Bc3 Nd5 11.Nc4 Qc7 12.b5 =.

8.Qa4 dc4 9.Ne5 Be4 10.f3= Bd5 11.Nc3 Bd6 12.Nc6 =.

8.Qa4 Be7 9.Nd4 0-0 10.Nf5 ef5+=.

8.Qa4 Be7 9.cd5 ed5 10.Nd4 Bd7 11.b5 Nb4 12.Ba3 a5 13.Nc3 0-0 14.Be2 Ne4 15.0-0 Nd2 (15...Bd6 16.Bb4 ab4 17.Qa8 Qa8 18.Ra8 Ra8 19.Ne4 de4 20.d3=) 16.Rfd1 Nc4 (16...Ne4 17.Bb4 ab4 18.Qa8 Qa8 19.Ra8 Ra8 20.Nd5+=) 17.Nd5+= Na3 18.Ne7 Qe7 19.Qa3 b6 (19...Be6 20.Bf3+=) 20.Rd2 (20.Nc2 Bf5 21.Nb4 Qb4 22.Qb4 ab4 23.Ra8 Ra8=) 20...Rac8 (20...Rfd8 21.Rad1+=) 21.Rad1 (21.Nc2 Be6+=) 21...Rc7 (21...Rfd8 22.Bf3+=) 22.h3 (22.Nc2 Bf5 23.Nb4 Qb4 24.Qb4 ab4=) 22...Rfc8= 23.Qa1 (23.Bf3 Qg5=) 23...g6 (23...Qf6 24.Nb3 Qe7 25.Qa4=) 24.Nf3 (24.Bf3 Rc5+=) 24...Be8 (24...Be6 25.Qa3=) 25.Rd6 (25.Bf1 Rc5+=) 25...Qd6 26.Rd6 Rc1 27.Qc1 Rc1 28.Kh2 a4 29.Rb6 a3 30.Rb8 Kf8 31.b6 a2 32.Bb5 Nc6 (32...Rc5 33.Be8 (33.Re8 Kg7 34.Bd3 Nd3+/–) 33...a1Q 34.b7+–) 33.Bc6 a1Q?? (better is 33...Rc6 34.Ra8 Rb6 35.Ra2 Ke7+/–) 34.Re8+– Kg7 35.b7 Rb1 36.b8Q Rb8 37.Rb8 Qa5?? 38.Rb7 Kf8 39.e4 Qc5 40.Bd5 f5 41.Ne5 (41.Ne5 Qc1 42.Rf7 Ke8 43.Bc6 Qc6 44.Nc6 Kf7 45.ef5+–) 1–0. Larsen,Bent – Browne,W, 12, Las Palmas, 1974.

8.Qa4 Be7 9.cd5 Nd5 The pressure on the isolated pawn grows 10.Bg7 (10.b5 Ncb4 11.b6 Nc6+=) 10...Rg8 11.Bc3 Kf8 (worse is 11...Nc3 12.Nc3 Rg4 13.Bb5+=) 12.Na3 (12.b5 Ncb4 13.Nd4 Rg4 14.Nf5 Nc3 (worse is 14...ef5 15.Qb3+=) 15.Nc3 Nd3 16.Bd3 Ra4 17.Ra4 Qd3 18.Ne7 Ke7–/+) 12...Ncb4–/+ 13.Bd4 (13.Bb2 Nb6 14.Qa5 Qd5 15.Qd5 N6d5–/+) 13...Rc8 14.Be5 (better is 14.Ba7!? b6 15.Nd4 Nd3 16.Bd3 Bd3 17.g3–+) 14...Nd3–+ 15.Bd3 Bd3 16.Rg1 (16.Bg3 Nb4 17.Qb3–+ (17.Qa7?? Qd5 18.Qd4 Qa2–+)) 16...Nb4 17.Bc3 (17.Bf4 f6 18.Qb3 Kf7–+) 17...Qd5 18.Qd1 (18.Bb4?? Qf3!! 19.Be7 Ke7 20.Qb4 Ke8 21.Qb5 Bb5 22.Nb5 Rg2–+) 18...a5 19.g4 (19.g3–+) 19...Ba6 (19...Ba6 20.Bb4 ab4–+) 0–1. marekt – Prince W, ChessWorld.net, 2015.

8.Nd4 Nb4 9.Nf5 ef5 10.Qa4 Nd7 11.cd5 Nd5 12.Qb3 =.

8.Nd4 Nb4 9.Nf5 ef5 10.cd5 Nfd5 11.Bb5 Ke7= 12.0-0 =.

8.Nd4 Nd4 9.Bd4 Qd7 10.Bf6 gf6 11.c5 d4 12.Qf3+=.

6.c4 dc4

7.Bc4 cb4 8.ab4 Bb4 9.Nd4 Bb1 10.Qb1 0-0 11.Ba3 Bd2?? 12.Kd2+– e5 13.Bf8 ed4 14.Qb7 de3 15.Ke3 Kf8 16.Qf7# 1–0. shaip – chessH, ChessWorld.net, 2002.

7.Bc4 cb4 8.ab4 Be7 9.0-0 0-0 10.b5 Bd3 11.Bd3 Qd3 12.Nc3 Nbd7 13.Ne1 Qc4 14.d3 Qc7 15.Rc1 Qb6 16.Nf3 Rac8 17.Rb1 Bb4 18.Na4 Qb5 19.Bf6 Nf6 (worse is 19...gf6 20.Nd4 Qa5 21.Qg4 Kh8 22.Ne6 fe6 23.Rb4=) 20.Nd4 Qa5 21.Qb3 Bd6 22.Nb2 Qd5 23.Nc4 Bc5 24.Nb5 a6 25.Nc3 Qd3 26.Rfd1 Qf5 27.Qb7 Ng4 28.Rb2? (better is 28.Ne4 Qh5 29.h3=) 28...Be3–+ 29.Nd6?? Bf2 30.Kh1 Qf4 31.g3 Qh6 32.Qg2 Rc3 33.Rf2 Nf2 34.Qf2 Qe3 35.Ra1 Ra8 (35...Ra8 36.Qf7 Kh8–+; 35...Qf2 36.Nb5 Rc2 37.Ra6 Qh2) 0–1. Barsukov,Vladislav – Krenev,Daniil, Novokuznetsk RUS, Open, 2011.

7.Bc4 cb4 8.Nd4 Bg6 9.ab4 Nbd7 10.Qb3 Qb6 11.Ba3 Be7 12.Nc3 0-0 13.0-0 Rfc8 14.f4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Rfc1 h6 17.f5 Rc4 (17...ef5? 18.Bf7 Kh8 19.d3+–) 18.Qc4 ef5 19.Qc7 Qg6 20.Qg3 Qb6 21.Qc7 Qg6 22.Qg3 Qb6 23.Qc7 Qg6 ½–½. Secchi,Dino – Popov,Vladimir Valentinov (2245), corr WS/M/160 ICCF, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 c5 6.c4 dc4)

7.bc5 Bc5 8.Bc4 0-0 9.Qb3 Bb6 10.d4 Nc6 11.Be2 Rc8 12.Nbd2 Ba5 13.0-0= Bd2 14.Nd2 Na5 15.Qa4 Rc2 16.Bc1 Qc7 17.Bf3 Bd3 18.Rd1 Rc8 19.Nb3 Nb3 20.Qb3 Be2 21.Be2 Re2 22.Bd2 Ng4 23.g3 Nf2 24.Kf1 Nd1 25.Ke2 Nc3 26.Bc3 Qc3 27.Qc3 Rc3 28.Kd2 Rb3 29.h3 f5 30.Ra2 Kf7 31.a4 Ke7 32.Rc2 Kd7 33.Ke2 Ra3 34.Rc4 b6 35.Rb4 g5 36.Kf3 h6 37.Rc4 a5 38.Ke2 h5 39.Kf3 g4 40.hg4 hg4 41.Kf4 Kd6 42.e4 Rf3 43.Kg5 Rg3 44.ef5 ef5 45.Kf5 Kd5 46.Rc8 Kd4 47.Re8 Kc4 48.Re6 Ra3 49.Re4 Kb3 50.Rg4 Ra4 51.Rg3 Kc4 52.Ke6 Rb4 (52...Rb4 53.Kd7 a4–+) 0–1. Rushton,Darren – Poschmann,Hans, TT–01 TSC, 2002.

7.bc5 Bd3 8.Qa4 A) 8...Qd7 9.Nc3 Nc6 10.Bd3 cd3 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 Bc5 13.0-0; B) 8...Nbd7 9.Bd3 (9.Bf6 Qf6 10.Nc3 Bf1 11.Rf1 Bc5 12.Qc4 0-0 13.Qb5) 9...cd3 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Rg8 12.0-0 Bc5 13.Rfc1; C) 8...Nc6 9.Bd3 (9.Qb5 Bf1 10.Rf1 Qd5 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qc5 13.Qb7) 9...Qd3 10.Ne5 Qb3 11.Nc3 Qa4 12.Na4 Ne5 13.Be5.

7.bc5 Bd3 8.Bd3 Qd3 (8...cd3 9.Bf6 (9.Qb3 Nbd7 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Nc5 12.Qb5 Kd8 13.0-0) 9...Qf6 10.Nc3 Nd7 11.Qa4 Bc5 12.Rb1 0-0-0 13.0-0) 9.Qa4 (9.Ne5 Qd5 10.0-0 Nc6 11.Qa4 Ne4 12.Qc4 Nc5 13.Qd5) 9...Nbd7 (9...Nc6 10.Bf6 gf6 11.Nd4 Rc8 12.Qb5 Rc7 13.Nc6) 10.Nc3 (10.Bd4 Be7 11.Ne5 Qb3 12.Qc4 Qc4 13.Nc4 Nc5 14.Bc5 Bc5=) 10...Bc5 11.Ne5 Qd6 (11...Qf5 12.Nd7 (12.f4 Rd8 13.0-0) 12...Nd7 13.Qc4=) 12.Nc4+= Qc6 (12...Qb8 13.d4 Be7 14.Rd1=; 12...Qd3 13.Ne5) 13.Qc6 bc6 14.Na4 (14.Rb1 Rb8+=) 14...0-0 (14...Be7!?=) 15.Nc5 (15.Bf6 gf6 16.Nc5 Nc5+–) 15...Nc5 16.Ke2 (16.Bf6 gf6 17.d4 Na4+–) 16...Rfd8 (16...Nd5 17.Rab1+–) 17.Rab1 Rab8 (17...Nd3 18.Bf6 gf6 19.Nb2 Nb2 20.Rb2+–) 18.Na5 (18.Bd4 Nfd7+–) 18...Rb6 19.Bf6 gf6 20.Rb6 ab6 21.Nc6 Rd6 (21...Ra8 22.Rb1+–) 22.Nd4 (22.Nb4 f5+–) 22...Kg7 (22...Kf8 23.Nb5 Rd5 24.d4+–) 23.Rb1 Kg6 (23...Nd7 24.Nb5 Rc6 25.e4+–) 24.Nb5 Rc6 (24...Rd3 25.Nc3 Rd6 26.d4+–) 25.Rc1 e5 26.d4 ed4 27.ed4 Re6 28.Kf3 Nb3 (28...Nd3 29.Rd1 Ne1 30.Kg3+–) 29.Rd1 f5 30.Rd3 (30.d5 Re5+–) 30...Na5 (30...Nc1 31.Rd2+–) 31.d5 Re8 32.d6 (32.Rc3 Re5 33.Nc7 Re4+–) 32...Nc6 33.Rd2 (33.Rd5 Ne5 34.Kf4 Kf6+–) 33...Kf6 34.Nc7 (34.Kg3 Rg8 35.Kh3 f4+–) 34...Re5 (34...Re4 35.g3+–) 35.Kg3 (35.Nd5 Ke6 36.Nb6 Ra5+–) 35...Ra5 36.Rd3 Nd8 (36...Ra4 37.f3+–) 37.Nd5 Ke6 38.Nb6 Ra6 (38...Rb5 39.Na8 Kd7 40.Nc7+–) 39.Nc4 Rc6 40.Rd4 Nb7 (40...Rc5 41.Rh4+–) 41.a4 (41.Kf4 Kf6+–) 41...f6 42.d7 (42.Kf3 Ra6 43.a5 Kd7+–) 42...Nd8 (42...Ke7 43.Ne3+–) 43.a5 Ra6 44.Rd1 (44.Kh4 Ra7 45.Kh5 Rd7 46.Rd7 Kd7+–) 44...Ke7 45.Kf4 Rc6 (45...Ke6+–) 46.Nb6 Rc5 (46...Ne6 47.Kf5 Ng7 48.Ke4+–) 47.Re1 Kd6 48.a6 Ra5 (48...Rc7 49.a7 Ra7 50.Nc8 Kd7 51.Na7 Nf7 52.Kf5 Nh6 53.Kf6 Ng4 54.Kf5 Nh6 55.Kg5 Ng8+–) 49.Nc4 (49.Nc4 Kd7 50.Na5 Ne6 51.Re6 Ke6 52.a7+–) 1–0. Janek – 7922, internet free game, 2017.

7.bc5 Bd3 8.Bd4 A) 8...Bf1 9.Rf1 Nc6 10.Qa4 Qa5 11.Qc4 Nd7 12.a4 Nb4 13.Ke2; B) 8...Na6 9.c6 (9.Bd3 cd3 10.c6 bc6 11.Qa4 Nc5 12.Bc5 Bc5 13.Qc6) 9...bc6 10.Qa4 Nc5 11.Bc5 Bc5 12.Bd3 cd3 13.Qc6; C) 8...Nbd7 9.Bd3 (9.Qa4 Rc8 10.Bd3 cd3 11.Bf6 Qf6 12.Nc3 Bc5 13.0-0) 9...cd3 10.Nc3 Nc5 11.Qb1 Qb6 12.0-0 Qb1 13.Rab1.

7.bc5 Bd3 8.Ne5 A) 8...Nc6 9.Nd3 (9.Qa4 Bc5 10.Nc3 Bf1 11.Nc6 Qd7 12.Rf1 Qc6 13.Qc4) 9...cd3 10.Qb3 Qd7 11.Qd3 Bc5 12.Bf6 gf6 13.Qb5; B) 8...Bf1 9.Rf1 Nbd7 10.c6 Ne5 11.Be5 bc6 12.Qa4 Rc8 13.Nc3; C) 8...Bc5 9.Nd3 (9.Nc3 0-0 10.Nd3 cd3 11.Na4 Bd6 12.Qb3 Nbd7 13.Bd3) 9...cd3 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Nc6 12.Qb1 Qe7 13.Bd3.

6.c4 Nbd7

7.Qb3 b6 8.cd5 Nd5 9.Bc4 N5f6 10.b5 Bd6 11.a4 0-0 12.h4 Qc7 13.h5 Be5 14.Ne5 Ne5 15.h6 Rfd8 16.Qc3 Ned7 17.hg7 Qb7 18.f3 Bg6 19.Kf2 Nd5 20.Qc1 Nb4 21.Qf1 Qc7 22.Nc3 Ne5 23.Ne4 Be4 24.fe4 Nc4 25.Rh7 f6 26.Qh1 Qb8 27.Rh8 Kf7 28.Qh5 Ke7 29.Bf6 Kf6 30.Qh4 Kf7 31.Qh5 Ke7 32.g8N Rg8 33.Rh7 Rg7 34.Rg7 Kd6 35.Qf7 Qd8 36.Qf4 Ne5 37.Ra3 Rc8 38.d4 Rc7 1–0. Wittner – Schmenger, Hockenheim 1994.

7.cd5 ed5 8.bc5 Bc5 9.Be2 0-0 10.0-0 Qb6 11.Bd4 Rac8 12.Nc3 Bd4 13.Nd4 Bg6 14.f4 Be4 15.Na4 Qa5 16.d3 Bg6 17.f5 Bh5 18.Bh5 Nh5 19.Rb1 Nhf6 20.Rb7 Ne5 21.Rb4 Qa6 22.Nb5 Qc6 23.Na7 Qa6 24.Nc8 Qc8 25.Nb2 1–0. Eralos – fraksweden, ChessWorld.net, 2001.

6.bc5 Bc5

7.Bb5 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d4 Qb6 10.a4 Bd6 11.Ba3 Rfc8 Attacking the backward pawn on c2 12.Bd3 Bd3 13.cd3 Rc7 14.Bd6 Qd6 15.Na3 a6 16.Qb3 (16.Qd2 Rac8=+) 16...Rac8–/+ 17.Qb2 Qc6 (17...b6 18.Ne5=+) 18.Nb1 b6 19.Qa3 Ne8 20.h3 Qd6 21.Qd6 Nd6 22.Ne5 Nb8 23.Nd2 f6 24.Nef3 Rc3 25.Rfb1 Nd7 26.Ne1 h6 27.Kf1 Kf7 28.Rb2 g6 29.Ke2 e5 30.a5 (30.de5 fe5 31.Nef3 Ke6=+) 30...b5 31.Nb3 e4 32.Nd2 Ke6 33.de4 de4 34.Raa2 f5 35.Nc2 Nf6 36.Nb4 Nd5 37.Na6 Rc1 38.Nb3 (38.Rb3 Nc3 39.Rc3 R8c3=) 38...Nc3 39.Kd2 Na2 40.Ra2 Rg1 41.g3 g5 (41...Kd5 42.Nbc5=+) 42.Nbc5 Kf7 43.Nb4 Rf1 44.Ke2 Rb1 45.Nd5 b4 46.a6 Nb5 (46...b3 47.Ra3 Rb8 48.Nc3–/+) 47.Kd2 (47.g4 fg4 48.hg4 Rd8+=) 47...b3=+ 48.Ra4 b2 (48...Rb2 49.Kd1=) 49.Rb4= Rf1 50.Rb2 (worse 50.Rb5 b1Q 51.Rb1 Rb1=+) 50...Rf2 51.Kc1 Rb2 52.Kb2 Rd8 53.Nb4 f4 54.gf4 (54.Ne4? fe3 55.Nd3 Re8–+; 54.ef4?! Rd4 (worse 54...Nd4 55.fg5 e3 56.gh6+–) 55.Nc2 Rd5 56.Ne4 gf4 57.gf4 Nc7=+) 54...gf4 55.ef4 (55.Nc6 Re8 56.ef4 e3=) 55...Rd4=+ 56.Nc6 Rd2 57.Kb3 e3 58.Ne5 Ke8 59.Ncd3 e2 60.Kb4 Na7 61.Kc5 Kd8 62.f5 Ra2 63.Kb6 (63.Kd4 Ra3–+) 63...Nc8 64.Kc5 (64.Kb5 Ke7–+) 64...Ra6 65.Kd4 Nd6 66.Ke3 Ra2 67.Nc6 Ke8 68.Ncb4 Nf5 69.Kf2 e1Q! 70.Ke1 Rh2 71.Nf2 Rg2 72.Nbd3 Rg3 0–1. Balana Romero,Rafael (1770) – Monreal Godina,Jose Daniel (1860), ESP/W/P/039, 2010.

7.Bb5 Nbd7 8.Bf6= Qf6 (8...gf6 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.Qf3=) 9.d4 Bd6 10.Bd7 Kd7 11.Nbd2 Rhc8 (11...Kc8 12.c4+=) 12.c4 dc4 (12...Ke8!?=) 13.Nc4!+/– Qe7 (13...Rc4 14.Ne5) 14.Qb3 b6 15.Qa4 Kd8 16.Nfe5 Be5 17.Ne5 Qb7 18.d5 f6 19.Nf3 ed5 20.0-0 Qd7 21.Qf4 Rc4=+ 22.Nd4 Bg6 23.a4 Ke8 24.Rfd1 Qc7 25.Qf3 Qe5 26.a5+= Rac8 27.ab6 ab6 28.Qh3 Qc7 29.f4 Be4 30.f5 h6 31.Qg4 Qe7 32.Ne6 Rc2 33.Ng7 Kd7 34.Ne6 Rg2? 35.Qg2+– Bg2 36.Ra7 (36...Kd6 37.Re7+–) 1–0. pierre – Grossbaff, ChessWorld.net, 2005.

7.Nc3 0-0 8.Be2 Ne4 9.0-0 Nc6 10.Re1 h6 11.d3 Nc3 12.Bc3 Bd6 13.e4 (13.Qb1 Qc7+=) 13...Bg4 (13...de4 14.de4 Be4 15.Bb5–/+) 14.Ne5?? (better is 14.ed5!? ed5 15.h3=) 14...Ne5 (14...Be2!? 15.Qe2 Ne5 16.ed5 Ng6 17.de6 Qc7–+) 15.Bg4–/+ Rc8 (15...Ng4 16.Qg4 Bh2 17.Kf1+=) 16.Bd4 (better is 16.Be5!? Be5 17.d4=) 16...de4–/+ 17.Re4 Qc7 18.Rc1 Ng4 19.g3?? e5 20.Rg4 ed4 21.Rd4 Ba3 22.Ra1 Bb2 23.Ra7 Bd4 24.Ra4 Bf6 25.Kg2 Qc6 (25...Qc6 26.Re4 Rfe8–+) 0–1. pieeater – AsceticKingK9, ChessWorld.net, 2012.

7.c4 Qb6 8.Bf6+/– gf6 9.cd5 ed5 (9...Nd7 10.Nc3+/–) 10.Nc3 Qd6 (10...Be6!?+/–) 11.Qb3+– Nc6 12.d4 Bb6 13.Qd5 Qd5 14.Nd5 Ba5 15.Ke2 0-0-0 (15...Rd8 16.Nf6 Ke7 17.Nh5+–) 16.Nb4 (16.Nf6!? Rd6 17.g4 Bg6+–) 16...Nb4+/– 17.ab4 Bb4 18.Ra7 Kb8 19.Ra4 Bc3 20.h3 Bd7 21.Ra3 Bb4 22.Ra1 Rc8 23.Kd1 Bc3 24.Ra3 Bb4 25.Ra1 (better is 25.Ra2!?+/–) ½–½. marus1 – TT3, internet, 2001.

7.c4 Nbd7 8.d4 Qb6 A) 9.Ra2 Be7 10.Nbd2=+ 0-0 11.Be2 Qc6 12.Qb3=; B) 9.Qd2 Be7 10.Nc3 0-0 11.c5 Qc7 12.Rc1=; C) 9.Qe2 Be7 10.c5 Qc7 11.Nc3 0-0 12.Nh4=; D) 9.Bc3 Be7 10.Nbd2 0-0 11.Be2 Ne4 12.Ne4=.

7.c4 Nbd7 8.d4 Bb6 9.Nbd2 Ba5 (9...Rc8 10.c5 (10.Rc1 0-0 11.Be2 dc4 12.Nc4=; 10.Be2 0-0 11.Rc1 dc4 12.Nc4=; 10.Qb3 Ba5 11.Rc1 0-0 12.Bc3=; 10.cd5 Bc2 11.Qe2 ed5 12.Rc1=) 10...Ba5 11.Bb5 a6 12.Be2=; 9...0-0 10.cd5 (10.Be2 dc4 11.Nc4 Bc7 12.0-0=; 10.Rc1 Ba5 11.Bc3 Rc8 12.Qb3=; 10.c5 Ba5 11.Bb5 Bg4 12.0-0=) 10...ed5 11.Rc1 Ba5 12.Be2=; 9...dc4 10.Rc1 (10.Nc4 Bc7 11.Be2 0-0 12.0-0=; 10.Bc4 0-0 11.Rc1 Bc7 12.Qe2=) 10...0-0 11.Bc4 Bc7 12.Qe2=) 10.Rc1 (10.Be2 dc4 11.Bc4 0-0= 12.0-0=; 10.Qb3 dc4 11.Bc4 Ne4 12.h3=; 10.cd5 Nd5 11.Qb3 0-0 12.Rc1=; 10.c5 Ne4 11.Be2 Qf6 12.Qa4=) 10...Rc8 (10...0-0 11.Bc3= Rc8 12.Qb3=) 11.Be2 (11.Bc3 dc4 12.Qa4 Bc3 13.Rc3 a6 14.Rc4 b5 15.Rc8 Qc8=+ (< 15...ba4 16.Rd8 Kd8 17.Ba6+/–)) 11...Ne4 (11...dc4 12.Rc4 Rc4 13.Bc4=) 12.0-0 Bd2 (12...0-0 13.Ne4 de4 14.Ne1=) 13.Nd2+= Ndf6 (13...0-0!?+=) 14.Ne4+/– Ne4 (14...de4 15.Qa4 Nd7 16.c5+/– (< 16.Qa7 Ra8 17.Qb7 Rb8=+)) 15.f3 (15.cd5 ed5 16.Rc8 Bc8 17.Qa4 Bd7 18.Qa7 Bc6+/–) 15...Nf6+/– 16.g4 (16.cd5 ed5 17.Rc8 Bc8 18.Qa4 Nd7 19.Qa7 Qe7+/–) 16...Bg6 17.cd5 (17.Qa4 Qd7 18.Qa7 0-0+/–) 17...Rc1 (17...Nd5 18.Qa4 Kf8 19.Rc8 Qc8 20.Rc1+/–) 18.Qa4 (< 18.Qc1 ed5 19.Qc5 a6+/–) 18...Qd7 (18...Ke7!? 19.Bc1 ed5 20.Qa7 Qd7+–) 19.Qd7+– Kd7 20.de6 fe6 21.Rc1 Rc8 22.Rc8 Kc8 23.e4 h5 24.g5 Nd7 25.Bc4 Bf7 26.Kf2 g6 27.f4 Nb6 28.Bb3 Kc7 29.a4 Nd7 30.f5! Nf8 31.Ba3 Nh7 32.fe6 Be8 33.Be7 a6 34.d5 Ng5 35.d6 Kc8 36.Bg5 b5 37.Bd5 ba4 38.Bc4 a5 39.Ba6 Kb8 40.d7 (40.d7 Ka7 41.de8Q Ka6 42.Qc6 Ka7 43.e7 a3 44.Be3 Kb8 45.e8Q#) 1–0. pcmvr (2020) – Ashley1, internet, 2008.

7.c4 Nbd7 8.d4 Bd6 A) 9.Qb3 A1) 9...0-0 10.c5 Bc7 11.Nbd2 Rb8 12.Be2=; A2) 9...dc4 10.Bc4 a6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3=; B) 9.c5 B1) 9...Bb8 10.Nc3 0-0 11.Qb3 Qc7 12.Nh4+=; B2) 9...Be7 10.Nc3 0-0 11.Be2 b6 12.c6+=; B3) 9...Bc7 10.Be2 0-0 11.0-0 Qb8 12.Nc3=.

7.c4 Nbd7 8.d4 Be7 A) 9.Nc3 A1) 9...Rc8 10.c5 0-0 11.Rc1 Qa5 12.Qb3=; A2) 9...Qb6 10.Qd2 dc4 11.Bc4 Rc8 12.Be2=; A3) 9...0-0 10.cd5 ed5 11.Rc1 Rc8 12.Qb3=; A4) 9...dc4 10.Bc4 Rc8 11.Be2 0-0 12.0-0=+; B) 9.cd5 B1) 9...ed5 10.Bd3 Be4 11.Nc3 0-0 12.0-0=; B2) 9...Nd5 10.Nbd2 Qa5 11.Qb3 0-0 12.Be2=.

7.Bc4?? 0-0 (7...dc4 8.Qe2–+) 8.d3?? (8.Be2 Nfd7=+) 8...Bd6 (better 8...dc4!? 9.Bd4 Bd4 10.Nd4–+) 9.Nd4?? (9.Bb3 Nc6=+) 9...Nc6?? (better 9...dc4 10.Nf5 ef5–+) 10.h3?? (10.Nf5 ef5 11.Bb3=) 10...g5 (better 10...Nd4 11.Bd5 Qa5 (11...ed5?! 12.Bd4 Rc8 13.0-0–+) 12.Kf1 Nc2 13.Bb7 Bd3 14.Kg1 Rab8 15.Qd3 Na1 16.Ba1 Rb7–+) 11.Bb3 (11.Nf5!? ef5 12.Bb3+=) 11...g4?? (better 11...Nd4 12.Bd4 e5=) 12.Qg4 1–0. Burns,Chris – Post,Martin, NZL Wanganui Chess Club A Grade Championship, 2003.

7.Bd3 Ne4 8.Bb5 Nc6 9.Bc6 bc6 10.d3 Nf6 11.Nbd2 h6 (11...Rb8 12.Nb3=) 12.Nb3 Bd6 13.Nfd4 c5 (13...Bg6!?+=) 14.Nf5+/– ef5 15.Qf3 c4 (15...f4!?+/–) 16.dc4+– dc4 (16...Rc8 17.cd5 Rc2 18.Rb1 Rb2 19.Rb2 Ba3 20.Rc2 Bb4 21.Ke2+–) 17.Bf6 gf6 18.Nd4 Qa5 19.Ke2 f4?? (better is 19...Rc8+–) 20.Qa8 Qd8 21.Qe4 Kf8 22.Nf5 Be5 23.Rad1 Qc7 (23...Qe8+–) 24.Qa8 1–0. pcmvr – mpenga (2585), net–chess.com, 2016.

7.d3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Qb6 10.Bd4 Bd4 (10...Qc7 11.Bc5 Nc5 12.Nd4=+) 11.Nd4= Bg6 12.Nd2 a6 (12...e5 13.Rb1 Qc7 14.Nb5=+) 13.Qb1 (13.Rb1 Qc7+=) 13...Qc7 14.a4 (14.f4 b5=) 14...e5=+ 15.N4f3 Bh5 (15...b6 16.c4=+) 16.Qd1 (16.d4 e4–+) 16...Rad8 (16...Bf3 17.Nf3 b6 18.d4=) 17.Ne1 (17.d4 e4 18.Ne1 Be2 19.Qe2 Qc3=+) 17...Bg6 (17...Be2 18.Qe2 Qc3 19.Rb1–/+) 18.c4 d4 19.ed4 ed4 (Opening the e–file gets Black a lot of play) 20.f4 h6 21.g3 Rfe8=+ 22.Nef3 Nc5 23.Ne1 Qe7 24.Rf2 Bf5 25.g4 Bc8 26.h3 Qe3–+ 27.Kg2 h5 28.Nf1 Qe6 29.f5 Qd6 30.Bf3 hg4–/+ 31.hg4 Nh7 32.Kg1 Ng5–/+ 33.Bg2 Bd7 34.a5 Bc6 35.Raa2 Bg2 36.Kg2 Qh6 37.Rfe2 Qh3–+ 38.Kg1 Qg4 39.Ng2 Qf5 40.Rf2 Nh3 (41.Kh2 Nf2–+) 0–1. Kuhmann,Heinz (1635) – Thoma,Dirk, Nuremberg Zabo op 4th, 2002.

7.d4 Qb6 8.Bc3 Bd6 9.Bd3 Ne4 10.Be4 (10.0-0 Nc6=+) 10...Be4–/+ (< 10...de4 11.Nh4=) 11.Nfd2 Bg6 12.Nb3 (12.Bb4 Bb4 13.ab4 Qb4–/+) 12...Qc7 13.f4 Nd7 14.0-0 Nf6 15.Qe2 0-0 16.Nc5 (16.Bb4 Bb4 17.ab4 Qc2 (17...Bc2?! 18.Rc1 Rfc8 19.Na3+=) 18.Qc2 Bc2–/+) 16...Ne4 (16...Rfc8!?–+) 17.Ne4–/+ Be4 (< 17...de4 18.Bb4=) 18.Ra2 Rac8 (18...Rfc8 19.Bb4–/+) 19.Bb4=+ Bb4 20.ab4 Qb6 21.Qd2 (21.Rc1 Rc4=+) 21...Rc4 22.Nc3 Bf5 23.Rb2 (23.Rb1 Rfc8 24.Rb3 a6=+) 23...Rfc8–/+ 24.Na4 Qb5 25.Nc5 b6 26.Nd3 Rc3 (26...Qa4 27.Qd1–/+) 27.Nc5 (27.Ra1!?=+) 27...Qc4–/+ 28.Nb3 (28.Nb7 Qa6 (28...Bc2?! 29.Nd6 Qd3 30.Qd3 Bd3 31.Nc8 Bf1 32.Na7=+) 29.Nd6 Rc2 30.Rc2 Rc2–/+) 28...Bc2 29.Nc1 Be4 30.Na2 Rd3 31.Qe2 Qa6 (31...Rb3 32.Rf2–+) 32.Rb3 Qa4 33.Rd3 Bd3 34.Qd3 Qa2 35.Qb1 Qa3 36.Kf2 f5 (36...b5 37.Rd1–+) 37.b5 Rc3 38.Re1 Kf7 39.Re2 Qb3 (39...Rb3 40.Ra2 Rb5 41.Ra3 Rb1 42.Ra7 Kf6 43.h3–+) 40.Rb2 Qc4 41.Ra2 Kf6 42.h3 (42.Ra7?? Rc2 43.Qc2 Qc2 44.Kf3 Qb1–+) 42...h5 43.Rb2 (better is 43.Re2!?–/+) 43...Rc1–+ 44.Qa2 Qf1 45.Kg3 Qe1 46.Kf3 h4 47.Rf2 Rc3 48.Qd2 Qa1 49.Qb2 Qd1 50.Re2 Qd4 51.Kf2 Qc4 52.Rc2? d4 53.Rc3 Qc3 54.Qc3 dc3 55.Ke2 c2 56.Kd2 c1Q 57.Kc1 Ke7 58.Kc2 Kd6 59.Kd3 Kd5 60.Kc3 Kc5 61.Kd3 0–1. Zahorski,Eugeniusz – Byrtek,Emanuel, Poland–ch Sopot, 1946.

7.d4 Bb6 8.c4 Be4 9.cd5 Bd5 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Nc3 Bc6 13.Bb5 a6 14.Bc6 bc6 15.Na4 Ba5 16.Bc3 Nd5 17.Ba5 Qa5 18.Nc5 (better is 18.Qc2+=) 18...Nc5–/+ 19.dc5 Qc5 20.Nd4 Qd6 21.Qa4 Rfc8 22.Rfc1 c5 23.Ne2 Nb6 24.Qf4 Qe7 25.Ra2 c4 26.Rac2 Nd5 (better is 26...Qa3!? 27.Nc3 Qe7–+) 27.Qd4 Qa3 28.Rc4 Rc4 29.Rc4 g6 30.h3 Rb8 31.e4 Ne7 32.Rc3 Qa1 33.Kh2 Qf1 34.Qe3 (better is 34.Qa7!? Re8 35.Ng3=) 34...Kg7?? (better is 34...Rb2 35.Ng3 Qf2 36.Qf2 Rf2–/+) 35.Rc1+– (35...Qc1 36.Qc1+–) 1–0. badboy1221 – LealM, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.d4 Be7 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 0-0 10.0-0 Nc6 11.Nbd2 Rc8 12.c4 dc4 13.Nc4 Na5 (13...Qd5 14.Rac1=) 14.Na5 Qa5 15.Qb3 (15.e4 Qh5=) 15...Rc7 16.Rfc1 (16.Rac1 Rfc8=) 16...Rfc8 17.Rc7 Rc7 18.Rc1 g6 (18...Rc1 19.Bc1 Qc7 20.Bb2=) 19.Rc7 Qc7 20.Qc3?? (better 20.Qa4=) 20...Qc3–+ 21.Bc3 Ba3 22.Nd2 Nd5 23.Ba1 (23.Ba5 b6 24.Nc4 Bf8–+ (24...ba5?! 25.Na3 a4 26.Kf1=+)) 23...b5 24.Kf1 a5 25.Ke1 (25.e4 Nb6–+) 25...Bb4 26.Kd1 Bd2 27.Kd2 Kf8 (27...f5 28.Kd3–+) 28.f3 (28.e4 Nb6–+) 28...Ke8 29.e4 Nc7 (29...Nb6 30.Kc3–+) 30.Kc2 Kd7 31.Kb3 Kc6 32.Bc3 (32.Bb2 Ne8–+) 32...b4 33.Bd2 (33.Bb4 ab4 34.Kb4 g5–+) 33...Kb5 34.g4? (34.Bf4 Ne8 35.Bh6–+) 34...a4 35.Kb2 b3 (35...Kc4!? 36.Kb1–+) 36.Ka3 (36.Kc3 h5–+) 36...Na6 (36...Kc4 37.Bc1 Nb5 38.Ka4 Nd4 39.Ka3 Nf3 40.h3–+) 37.h4 (37.Bc3 Nb8–+) 37...Nb8 38.f4 (38.g5 Nc6 39.Bc3 Na5–+) 38...Nc6 39.d5 (39.Bc3–+) 39...ed5 40.ed5 Na5 41.d6 (41.Ba5 Ka5 42.d6–+) 41…Nc4 0–1. Fournier,Frederic (1815) – vanxz (1680), Active, 2011.

7.Bd4 Bd4 8.Bb5 Nc6 9.Nd4 Rc8 =.

7.Bd4 Bd6 =.

7.Nd4 Be4 =.

7.Be2 h6 8.0-0 0-0 9.d4 Qb6 10.Nc3 Qb2 11.Na4 Qc2 12.Qc2 Bc2 13.Nc5 b6 14.Na6 Nbd7 15.Nb4 Ba4 (15...Be4 16.Nc6=+) 16.Ba6 Rad8 17.Rfc1 Ne8 (17...Nb8 18.Bd3=+) 18.Rc3 Nb8 19.Bd3 Nd6 20.Rc7 (20.Ne5 f6 21.Ng6 Rfe8=+) 20...Rd7 (20...a5 21.Ra7–/+) 21.Rc3 Rdd8 (21...f6 22.Rac1=+) 22.Rc7–/+ a5 23.Na6 Na6 24.Ba6 Ra8 25.Bd3 Rfc8 26.Rac1 Rc7 27.Rc7 Rc8 28.Rc8 Nc8 29.Nd2 Nd6 30.Kf1 f6 31.Ke2 Kf7 32.Nb1 e5 33.Nc3 Bc6 34.Kd2 Ke6 35.Kc2 h5 36.Kb3 h4 37.Na4 Ba4 38.Ka4 Kd7 39.Bb5 Kc7 40.Bd3 Kc6 41.Kb3 Ne4 42.f3 h3 43.g4 Nd2 44.Kc3 Nf3 45.Bf1 Nh2 46.Bh3 Kb5 47.g5 Kc6 48.gf6 gf6 49.de5 fe5 50.a4 Kc5 51.Kd3 e4 52.Kc3 Nf3 53.Bf1 Ne5 54.Kd2 Nc4 55.Ke2 Nb2 (55...Nb2 56.Bh3 Na4–+; better is 55...b5 56.Kd1 Ne3 57.Ke2 ba4 58.Ke3–+) 0–1. Kovar,Vojtech (1970) – Fiala,Robert (2080), CZE–ch U18 Czechia, 1998.

7.Be2 h6 8.Bb5 Nc6 =.

7.Be2 h6 8.d3 Nc6 9.Nbd2 (9.Nh4 Ne7=) 9...Rc8 (9...0-0 10.0-0=+) 10.0-0 (10.Nh4 Ne7=) 10...0-0 11.Nb3 (11.Nh4 Bh7=) 11...Bb6 (11...Bd6 12.Nbd4 Nd4 13.Bd4=+) 12.Rc1 Qe7 (12...Bc7 13.Nc5 b6 14.Nb7=) 13.c4 Kh8 (13...dc4 14.Rc4 Rfd8 15.Qc2=) 14.c5 Bc7 15.Bf6 (15.Nbd4!? Nd4 16.Nd4+= (< 16.ed4 Bf4=+)) 15...Qf6=+ (< 15...gf6 16.Nbd4 Nd4 17.Nd4+=) 16.d4 g5 17.Bd3= Be4 18.Be4 de4 19.Nfd2 Qg6 20.f3 ef3 21.Qf3 f5 22.Qe2 g4 23.Nc4 Ne7 24.Nd6+/– Rb8 25.Nd2 Nc6 26.N2c4 Qg7 27.Qd2 f4 28.Ne5 fe3 29.Qe3+/– Kh7 30.Rf7 Rf7+= 31.Nef7 (31...Qd4 32.Re1=+; better is 31.Ndf7 Be5 32.Ne5 Ne5 33.de5+=). Emberger,Rene – Galvan Sarmiento,Jose Luis (2090), Feffernitz op, 2001.

7.Bf6 Qf6 8.d4 0-0 9.Nbd2 Bd6 (9...Be7 10.c4=+) 10.c4= Nc6 11.Be2 (11.cd5 ed5 12.Qb3 Rfe8=) 11...Rab8 12.cd5 ed5 13.Qb3 Rfd8 14.0-0 a6 (14...b5 15.Kh1=+ (< 15.Bb5 a6–/+)) 15.g3 (15.Rfc1!?=) 15...b5–/+ 16.Rfc1 Na5 17.Qc3 Nc4 18.Bc4 bc4 (< 18...dc4 19.e4 b4 20.Qc4=) 19.Qa5 (19.e4 de4 20.Nh4 Bf4 21.Nf5 Bd2 22.Qd2 Qf5 23.Rc4 Rb3=+) 19...Bf8 20.Nh4 Bd3 21.Ng2 Rb5 22.Qc3 Bd6 23.Ne1 Bf5 24.e4 de4 25.Nc4 Bb8 26.Ne3 Ba7 (26...Rd4? 27.Nf5 Rd8 28.Qf6 gf6 29.g4+–) 27.N1c2 h6 (27...Rc8 28.Qd2–/+) 28.Rab1 (28.a4 Rc5 29.Qb4 Rcc8=+) 28...Bh3 (28...Bd4 29.Nd4 Rd4 30.Kg2–/+) 29.Rb5=+ ab5 30.Qc7 (better is 30.Rd1!?=+) 30...Bd4–+ 31.Rd1 Rc8 32.Qb7?? Rc2! 33.Qa8 Rc8 34.Qe4 Be3 35.Qe3 Qc6 36.f3 Qc2 37.Qd2 Qc5 38.Qf2 Qa3 39.g4 Rc1 40.Qe2 Rd1 (40...Rd1 41.Kf2 Rg1 42.Qe8 Kh7 43.Qe4 g6 44.f4 Qc5 45.Ke2 Bg4 46.Qf3 Rg2 47.Kd3 Bf5 48.Qe4 Qc4 49.Ke3 Qe4#; 40...Qa7 41.Kh1 Qa1 42.Qe8 Kh7 43.Qe4 g6 44.Qe1 Rd1 45.Kg1 Qd4 46.Kh1 Re1#) 0–1. Bernhard,Alfred – Mueller, Ruhrgebiet VK1, 1999.

7.Bb5 Nc6

8.Ne5 Qb6 9.Nc3=+.

8.Ne5 Qc7 9.d4 (9.g4!? Bg6 10.Ng6 fg6 11.g5=) 9...Bd6=+ 10.Bc6 (10.Nd2 a6 11.Bc6 bc6–/+) 10...bc6–/+ 11.0-0 (11.g4 Be5 12.gf5 Bh2 13.fe6 fe6–/+) 11...Nd7 (11...c5 12.Bc3–/+) 12.Nd7 Kd7 13.f4 g5 (13...Rhb8 14.Ra2–/+) 14.Qh5=+ Raf8 (14...gf4 15.Qf7 Kc8 16.Qc7 Kc7 17.ef4=+) 15.Qg5 (15.fg5 f6=) 15...Bc2=+ 16.Rf2 (16.Qh5 Bg6 17.Qe2 Rb8=+) 16...Rhg8 17.Qh6 Be4 (17...Bg6 18.Nd2=+) 18.Nc3 Rg6 (18...Bf5 19.Qh5=+) 19.Qh7?? (better 19.Qh5=) 19…Rg2!–+ (19...Rg2 20.Rg2 Bh7–+) 0–1. Dauphin,Stephane – Lagarde,Marc (1680), Nantes op 6th, 2007.

8.Ne5 Rc8 9.0-0 (9.g4 Bg6=) 9...0-0=+ 10.h3 (10.Bc6 bc6 11.d3 Qc7=+) 10...Ne5 11.Be5 a6 12.Bd3 Bd3 13.cd3 Nd7 14.Bg3 d4 15.e4 (15.Ra2 Be7–/+) 15...b5 16.Ra2 Qg5 17.a4 b4 18.a5 Be7 19.Re1 (19.Qa4 Rfd8–/+) 19...Nc5 (19...Qb5 20.Qa4 Qa4 21.Ra4–+) 20.Qe2 (20.Qf3 Qf6 21.Qe2 Nb3–+) 20…Nb3–+ (21.Rb2 Na5–+) 0–1. Budzul – Jenneborg,Seved, email 4AMM–09, 1997.

8.Nh4 Bg4 9.Nf3 –/+.

7.c4 0-0

8.Nc3 Nbd7 9.d4 Be7 10.c5 Rc8 (10...Qa5 11.Qb3=) 11.Qa4 (11.Rc1 Nb8=) 11...a6 12.Be2 (12.Qb3 Qa5=) 12...Ne4 (12...b6 13.Nh4 Bg4 14.Ba6=+) 13.0-0 Ndf6 (13...b6 14.Ne4 de4 15.Ne1=) 14.Rab1 (14.Ne4 Ne4 15.Rfc1 Bh4 16.Nh4 Qh4=) 14...Bg4 (14...Nc3!? 15.Bc3 Bb1=+) 15.Rfd1= Nc3 (15...Qc7!?=) 16.Bc3+= b6? (better 16...Rb8+=) 17.Rb6+- e5 (17...Ne4 18.Bb4+-) 18.Ba6 (18.Ra6 e4 19.Ba5 Qd7 20.Qd7 Nd7+/- (20...Bd7?? 21.Ne5+-); 18.de5?! Ne4 19.Ba5 Rc5 20.Ra6 Qc8+-) 18...Ra8 19.de5 (better 19.Rdb1 Bf3 20.gf3+-) 19...Bc5? (better 19...Bf3 20.gf3 Nd7+-) 20.Rf6+- (20.ef6?! Bf3 21.Qf4 Re8+- (21...Bb6?? 22.Qg5 g6 23.Qh6 Qf6 24.Bf6 Bd1 25.Qg7; 21...Bd1?? 22.Qg5 g6 23.Qh6 Qf6 24.Bf6 Bb6 25.Qg7; 21...Qb6?? 22.Qg5 g6 23.Qh6 Qf6 24.Bf6 Bd1 25.Qg7)) 20...Bd7 (20...Bf3 21.Rf3 Qb6+-) 21.Rc6! Qe8 (21...Bc6 22.Qc6 Double attack) 22.Qa5 (22.Qb5 Bc6 23.Qc5 Ra6+-) 22...Bc6 23.Qc5 Ra6 24.Qd4?? (better 24.Bb4!?+-) 24...Ra3 (24...Qe6 25.Bb4 Ba4 26.Rc1+= (worse 26.Qd5 Bd1 27.Qd1 Rc8-/+; 26.Bf8?! Bd1 27.Qd1 Kf8=)) 25.e6 (25.Bb4!? Ra2 26.Rc1+/-) 25...f6+= 26.Bb4 Ra4 27.Qc5 Qb8 (27...Rb4!? 28.Qb4 Qe6+/-) 28.Qf8+- (28.Qc6?! Rb4 29.Qd5 Re8+=) 28...Qf8 29.Bf8 Kf8 30.Nd4 Bb5?? (better 30...Be8+-) 31.Nb5 1-0. Mirage (1875) - rafik (1815), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

8.d4 Qb6 9.Qd2 Be7=+.

8.d4 Bd6 9.Qb3 b6 10.Nc3=+.

8.d4 Bd6 9.Qb3 Nc6 10.Nbd2 (10.c5 Na5 11.Qb5 Bc7=+) 10...Na5 11.Qa4 Nc4 (11...dc4 12.Bc3 Nb3 13.Nb3 cb3 14.Qb3=+) 12.Nc4 (12.Bc4 dc4 13.Nc4 Bc7=+) 12...dc4 13.Bc4 a6 14.Qb3 Qa5 (14...Be4 15.Rc1=+) 15.Bc3 Qc7 16.Bb4 Bb4 (16...b5 17.Be2=+) 17.Qb4 (17.ab4 Rfc8 18.Be2 Qb6=+) 17...b5=+ 18.Be2 Rfc8 19.0-0 Qc2 (19...Nd5 20.Qd2=+) 20.Rfe1 (20.Qe1 Nd5 21.Ne5 f6–/+) 20...Nd5 21.Qd2 Rc3 22.Bd1 Qd2 23.Nd2 Bc2 24.Bc2 Rc2 25.Nb3 Kf8 (25...Nb6 26.Rec1 Rc1 27.Rc1=) 26.Kf1 (26.Nc5 Ke7=) 26...Ke7 (26...Nb6 27.Rec1 Rc1 28.Nc1=) 27.Rec1 Rac8 28.Nc5 Rc1 29.Rc1 Rc6 30.Ke2 Nb6 31.Rc3 e5 32.Kd3 ed4 33.ed4 Nd5 (34.Rb3 f5=). Ziese,Gerhard – Kreuzer,Uwe, corr, 1993.

8.d4 Bd6 9.Qb3 Qe7 10.Be2 (10.c5!? Bc7 11.Nbd2=) 10...Nc6 11.Nbd2 Rad8 12.0-0 Bg4 (12...Qc7 13.c5 Be7 14.Rfe1=) 13.Rfe1 (13.c5 Bb8=) 13...Na5 14.Qb5 b6 (14...Bf3!? 15.Bf3 Qc7=+) 15.c5+= Bc7 16.Bc3 a6 (16...Rb8 17.cb6 ab6 18.Bb4+=) 17.Qa6 Ra8 18.Qb5 bc5 19.dc5 (19.Qc5 Bd6 20.Qb5 Rfb8 21.Qa5 Ra5 22.Ba5 Ba3–/+) 19...Rfb8= 20.Qd3 Bf5 21.Qd4 (21.Bf6 Qf6 22.Qd4 Qg6+=) 21...Nc6= 22.Qh4 Qc5 23.Bf6 gf6 24.Qf6 (24.Rec1!? Qd6 25.Qf6+=) 24...Bd8= 25.Qh6 Ra3 26.Ra3 Qa3 27.g4 (27.Nd4!? Nd4 28.ed4=+) 27...Bg6 (27...Bg4 28.Nd4 Be2 29.Nc6 Rb2 30.Re2 Qa4 31.Nd8 Qd1 32.Kg2 Qe2 33.Qg5 Kf8 34.Ne6 fe6 35.Qf6 Kg8 36.Qe6 Kg7 37.Qe5 Kg6 38.Qb2 Qg4 39.Kf1 Qd1 40.Kg2 Qg4 41.Kh1 Qd1 42.Kg2 Qg4=) 28.Qf4 Rb4 29.Qg3 Qc3 30.h4 (30.g5 Be7=+) 30...e5 (30...Bf6 31.h5 Bc2 32.Rc1–/+) 31.h5=+ Bc2 32.Rc1 Qb2 33.Re1 Kg7 (33...e4 34.Nh4–/+) 34.Nh4 h6 (34...Kh8 35.g5–/+) 35.Nf5=+ Kh7 36.Nf1 (36.Qf3 e4 37.Qf4 Bg5=) 36...Ne7 (36...Bf6 37.Kh2–/+) 37.Ne7 (37.Nd6 f5=+) 37...Be7 38.Qf3 Kg7 (38...f5 39.Qd5 Bf6 40.Qf7 Bg7 41.Bc4+/– (41.gf5?! Rb8+/–)) 39.Qd5= Be4 40.Qd7 Rb7 ½–½. Kreuzer,Uwe – Hess, Mannheim GER, 1991.

8.d4 Be7 9.Qb3=+.

8.d4 Be7 9.Nc3 Nc6 10.Bd3 (10.cd5 ed5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Rc8=) 10...Bd3 (10...dc4 11.Bf5 ef5 12.d5+=) 11.Qd3 Na5 (11...Rc8 12.cd5 ed5 13.0-0=) 12.cd5= ed5 13.Nd2 Rc8 14.0-0 Bd6 (14...Qd7 15.Rfd1=) 15.g3 (15.Rac1 Nc4 16.Nc4 dc4= (worse is 16...Rc4 17.Nd5 Rc1 18.Nf6 Qf6 19.Rc1+/–)) 15...Re8+= 16.e4 (16.Qf5 Be7=) 16...de4–/+ 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Nc4 19.Nd6 (19.Bc1 Be7–/+) 19...Nb2 (19...Qd6!? 20.Rab1 b5–/+) 20.Qb3 Qd6 21.Qb2 Qd5 22.Rfe1 b6 (22...a6 23.Rac1=) 23.a4 h5 24.h4 g6 25.Re5 (25.Re8 Re8 26.Qb5 Rd8 27.Qd5 Rd5+=) 25...Re5+= 26.de5 Rc5 27.Re1= Qe6 28.Qd4 Kh7 29.Re4 Rd5 30.Qe3 Rd1 31.Kh2 Qd5 32.Qf4 Kg8 33.g4 Rb1 34.e6+= fe6 35.Qb8 Kg7 36.Qa7 Kg8 37.Qb8 Kg7 38.Qc7 Kg8 39.Qc8 Attacks the isolani on e6 39...Kg7 40.Qc3 Kg8 41.Qc2 Rc1 42.Qe2 hg4 43.Qg4 Qf5 44.Qe2 Rc3 45.Kg1 Qh3 46.Qe1 Rd3 47.Re3 Qg4 48.Rg3 Rd1 49.Rg4+= Re1 50.Kg2 Kf7 51.Rf4 Kg7 52.Rb4 Kf6 53.Kf3 Kf5 54.Rb5 e5 55.Rb6 Ra1 56.Rb4 Ra3= 57.Kg2 e4 58.Rb5 Kg4= 59.Rg5 Kh4 60.Rg6 Ra4 61.Kf1 Ra2 62.Re6 Ra4 63.Rg6 Ra2 64.Ke1 Rb2 65.Rg8 Ra2 66.Re8 Ra4 67.Ke2 Kg4 68.Rf8 Ra3 ½–½. Ivanets,Vladimir (2330) – Basyrov,Eduard (2010), St Petersburg White Nights op1, 2002.

8.d4 Be7 9.cd5 Qb6 10.Bc3 Nd5 11.Bd3 –/+.

8.d4 Be7 9.cd5 Qb6!? 10.Qe2 Nd5–/+.

8.d4 Be7 9.cd5 ed5 10.Bd3 Ne4 (10...Bd3 11.Qd3 Qb6 12.Ra2=+) 11.0-0 (11.Nc3 Nc6=) 11...Nc6 (11...Qd6 12.Nc3 Nd7 13.Qe2=) 12.Nc3 a6 (12...Bf6 13.Re1=) 13.Qb3 Attacks the isolani on d5 (13.Ne5 g6=) 13...Nc3 (better 13...Be6!?=) 14.Bf5+– (worse 14.Qc3 Bd3 15.Qd3 Rc8=) 14...Nb5 (14...Ne4 15.Rac1+–) 15.Rfc1 (15.Ne5 Na5 16.Qd3 g6+–) 15...Rb8 (15...Na5 16.Qa2+–) 16.Bd3 (16.a4 Nc7+–) 16...Nc7 17.Rab1 (17.Rc2 Ne6+–) 17...Qd6 18.Qc2 (18.Ne5 Ne6+–) 18...g6 19.Be2 (19.Ne5 Nb5+–) 19...Rfc8 (19...Ne6 20.Ne5+=) 20.Qd2 (20.Ne5 Ne6+=) 20...Qf6 (20...Ne6 21.a4+=) 21.Rc2 (21.e4 Qg7+–) 21...Ne6 (21...Nb5 22.Bb5 ab5 23.Bc3+=) 22.Rbc1 Ng5 23.Ng5 Qg5 24.Ba6 Qf6? (24...ba6 25.Rc6 Double attack (25.Rc6 Deflection; 25.Rc6 Decoy; 25.Rc6 Overloading)) 25.Bb5 (25.Be2 Qf5+–) 25...Qe6 26.a4 (26.Be2 Qf5+–) 26...Na7 (26...Rc7 27.Bd3+–) 27.Qe2 (27.Be2!?+–) 27...Rc2 28.Rc2 Rc8 (28...Nb5!? 29.Qb5 Qf5+–) 29.Bd3 Rc2 (29...Qd7 30.Rc8 Nc8 31.Qc2+–) 30.Qc2+– Nc6 31.Bc3 (31.Qb3 Bb4+–) 31...Nb4 (better 31...Bb4!?+–) 32.Bb4 Bb4 33.Qb3 Qd6 34.Be2 Kf8 (34...Kg7 35.g3+–) 35.Bf3 Qc6 (35...f5+–) 36.Qb4 Kg7 37.g3 Kf6 (37...b6 38.Qb5 Qd6 39.Qd5+–) 38.Qb5 (38.Qb3 Ke6+–) 38...Qb5 (38...Ke6 39.Qb3+–) 39.ab5 Ke6 40.Kg2 f5 (40...Kd6 41.g4 f6 42.Bd1+–) 41.g4 h6 (41...fg4 42.Bg4 Ke7 43.Kg3+–) 42.gf5 gf5 (42...Kf5 43.Bd5 b6 44.e4 Kg5 45.e5+–) 43.Kg3 Kd6 44.Kh4 b6 45.Kh5 Ke6 46.Kh6 Kd6 47.Kg6 Ke6 (47...Ke7 48.h4 f4 49.ef4 Kf8 50.f5 Kg8 51.f6 Kh8 52.Bd1 Kg8 53.f7 Kf8 54.Bg4 Ke7 55.Kg7 Kd6 56.f8Q Kc7 57.Qc8 Kd6 58.Qd8) 48.h4 Kd7 (48...Ke7 49.h5 Kf8 50.Bd5 Ke7 51.h6 Kd6 52.Bc6 Kc7 53.h7 f4 54.h8Q fe3 55.fe3 Kd6 56.Qe5) 49.h5 Kc7 (49...Kc8 50.h6 f4 51.h7 Kb7 52.Bd5 Kc7 53.h8Q fe3 54.Qh7 Kd8 55.Bc6 Kc8 56.fe3 Kd8 57.Qd7) 50.h6 Kb7 (50...Kd7 51.h7 f4 52.h8Q Kc7 53.ef4 Kd7 54.Bg4 Kc7 55.Qc8 Kd6 56.Qd8) 51.h7 Kc7 (51...f4 52.Bd5 Kc8 53.h8Q Kc7 54.Qe8 fe3 55.fe3 Kd6 56.Qd8) 52.h8Q f4 53.Qe5 Kb7 (53...Kd7 54.Bg4 Kd8 55.Kf6 fe3 56.Qe7) 54.Bd5 Kc8 55.Qe6 (55.Qe8 Kc7 56.ef4 Kd6 57.Qd8) 55...Kc7 (55...Kd8 56.Qb6 Ke7 57.Qc7 Ke8 58.ef4 Kf8 59.Qf7) 56.Bc6 f3 (56...Kb8 57.Qd7 fe3 58.Qb7) 57.Qe7 (57.Qd7 Kb8 58.Qb7) 57...Kb8 (57...Kc8 58.Bf3 Kb8 59.Qb7) 58.Qb7 1–0. Schmidt,Frederik – Jensen,Hannes, 9th Rheinland–Pfalz Open, 2017.

8.Bf6 gf6 9.d4 Bd6 10.cd5 Qa5 11.Nbd2 Qd5 12.Bc4 +/–.

8.Bf6 Qf6 9.d4 Bb6 10.cd5 ed5 11.Be2 Nc6 (11...Nd7 12.0-0 Rac8 13.Qb3=+) 12.0-0= Rac8 13.Qb3 (13.Nc3 Rfd8 14.Bd3 Bg4=) 13...Qe6 (13...Na5 14.Qb4=+) 14.Nc3=+ Na5 15.Qb4 Nc4 16.a4? (better 16.Rac1 Ne3 17.fe3 Qe3 18.Kh1 Rc3 19.Qc3 Qe2 20.a4=+) 16...Ba5–+ 17.Qb3 h6 (17...Ne3 18.Ng5 Rc3 19.Ne6 Rb3 20.Nc5–+) 18.Nb5 (better 18.Bc4!? dc4 19.Qb2–/+) 18...a6–+ 19.Na3 Nd6 (19...Na3!? 20.Ra3 Rc3 21.Qc3 Bc3 22.Rc3 Rc8–+) 20.Rac1–/+ Rb8 (20...Rc1!? 21.Rc1 Rc8–/+) 21.Ne5 Ne4 22.Nb1 f6 (22...Rfd8 23.f3 Nf6 24.Kh1=+) 23.Nd3+= b5 (23...Rfd8 24.Nf4 Qf7 25.Bh5+=) 24.Nf4 Qd7 25.ab5 ab5 26.Qd5 (26.Bd3 Rfd8 27.f3 Nd6 28.Qd5 Qf7 29.Bf5 Qd5 30.Be6 Qe6 31.Ne6 Re8=) 26...Qd5+= 27.Nd5 Kf7 28.f3 Nd6 29.Rc6 Ke6? (better 29...Rfd8+=) 30.e4+– Bg6? (30...Bh7 31.Nbc3 Kd7+–) 31.Nf4 Kd7 32.Rd6! (32.Ng6?! Kc6 33.Rc1 Kb7 34.Nf8 Rf8+=) 32...Kd6 33.Ng6 Rfc8 34.Rd1 (34.Na3!? b4 35.Nc4 Rc4 36.Bc4 b3+–) 34...Rc2 35.Bd3 Rc7? (35...Ra2 36.f4+–) 36.e5 (36.Na3!? b4 37.Nb5 Rb5 38.Bb5 b3+–) 36...fe5 37.de5 (37.Ne5?! Bb6 38.Be2 Kd5+–) 37...Ke6 (37...Kc5 38.Be4+–) 38.Be4 (38.f4 Kf7 39.f5 Rc5+–) 38...b4 (38...Rd7 39.Nf4 Ke7+–) 39.Rd6 Kf7 40.e6 Kf6 41.e7 Kf7 42.Bd5 Ke8 43.Bc6 Rc6 44.Rc6 b3 45.Kf1 Bb4 46.Ke2 Be7 (46...Kd7 47.Ra6 Ke8 48.Kd1+–) 47.Ne7 Ke7 48.Kd1 Ra8 (48...Rb5 49.Rc7 Kf6 50.Nc3+–) 49.Rb6 Ra2 50.Nd2 b2 51.Ke2 Kd7 52.Nb1 (52.Kd3 g5+–) 52...Kc7 53.Rb3 Kc6 54.Kd2 (54.Kd3 Kc5+–) 54...Kc5 (54...Kd6 55.Kc3+–) 55.Kc3 1–0. mpenga – snowcert, net–chess.com, 2019.

8.Bf6 Qf6 9.d4 dc4 10.Bc4 Nc6 11.Nbd2 Bb6 12.0-0 Rfd8 13.Be2 (13.Bb5 Rac8=) 13...Bc7 (13...e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.Nc4+=) 14.Qb3 Qe7 15.Rfd1 Na5 16.Qb4 Qb4 17.ab4 Nc6 18.b5 Na5 (18...Nb4!?+=) 19.Nh4 Bg6 20.Ng6 hg6 21.Ne4 Rac8 22.Nc5 b6 23.Nd3 Bd6 24.Rdc1 Kf8 25.g3 Ke8 ½–½. Wieser,Siegfried – Muller, corr, 1974.

8.cd5 Nd5

9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Nd7 11.d4 Bd6 12.Be2 Nf6 13.0-0 Rc8 14.Qb3 Qe7 15.Rfc1 Ne4 16.Be1 g5 17.d5 e5 18.a4 g4 19.Nd2 Nd2 20.Bd2 h5 21.f3 Qh4 (21...gf3 22.Bf3 e4 23.Be2= (23.Bh5? Qh4–+)) 22.Be1 Qg5 23.Rc8 Rc8 24.e4 gf3 25.Bf3 Bc5 26.Kh1 Bg4 27.Bg3 (27.Qb7!? Bd4 28.Bg4+/–) 27...b6 28.Qb2?? (Better is 28.Bg4 hg4 29.Qc3+=) 28...Bd4–+ (29.Bh4 Qh4–+) 0–1. Reg_UK (2165) – SteVeYBoY (1785), ChessWorld.net, 2003.

9.Nc3 Nc6

10.Rc1 Nc3

11.Rc3 Qd5 12.Bc4 (12.d3 Bb6 13.e4 Qb5+–) 12...Qd6 13.0-0 (13.d4 Rfd8=) 13...Bg4 (13...e5 14.d3=) 14.Be2 (14.d4 Bb6 15.h3 Bf5=) 14...Bb6 15.Qc2 Bc7 16.Rd3 Qe7 17.Rb3 Rac8 18.Rc1 (18.Rb7 Bf3 19.Qc3 f6 20.Rc7 A) 20...Be2 21.Re7 Ne7 22.Qb4 Bf1 23.Qe7+/– (< 23.Kf1 Kf7+=); B) 20...Rc7 21.Bf3 Ne5–+) 18...Nb4? (better is 18...Bd6 19.Rc3 Rfd8=) 19.Rb4+/– Bh2 20.Kh2 (20.Nh2 Rc2) 20...Rc2 21.Rc2 Bf5 22.e4 a5 (22...Bg6 23.d3+–) 23.Rbc4 (23.ef5?! ab4 24.ab4 ef5=+) 23...b5? (better is 23...Bg6+–) 24.Rc7 (24.ef5?! bc4 25.fe6 fe6 26.Bc4 a4+/–) 24...Qd6 25.Be5 Qa3 26.ef5 f6 27.Bg3 ef5 28.Bb5 g5 (28...Rd8+–) 29.Bc4 (29…Kh8 30.Ng5 Qg3 31.Kg3 fg5 32.f4 gf4 33.Kf4+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Rodriguez,R, Telecomm, 1995.

11.Rc3 Qd6 12.Nh4 Rfd8 (12...Be4 13.d4 Bb6 14.Qg4–/+) 13.Nf5 ef5 14.Be2 Bb6 15.Rd3 Qg6 16.0-0 f4 17.Rd8 Rd8 18.Qc1 Qd6 (18...fe3 19.fe3 Ba5 20.d4=) 19.Qc3+= f6 20.Qc4 Kh8 21.Bc3 (21.d4 fe3 22.fe3 Bc7+=) 21...Bc7 22.g3 (22.ef4 Qf4 23.Qf4 Bf4=) 22...fg3 23.fg3 Ne5 (23...Ba5 24.Bf3=) 24.Qe4 (24.Qb3 Qd5 25.Qd5 Rd5+/–) 24...Qd5 (24...Nc6 25.Bc4+=) 25.Qd5 Rd5 26.d4 Nc6 27.Rb1 b6 28.Bf3 Rd6 29.Rc1 Ne7 30.Bb4 Rd7 31.d5 Bd6? 32.Bd6+– Rd6 33.Rc7 Ng8 34.Ra7 g6 35.e4 Nh6 36.Kf2 Kg8 37.Ke3 Nf7 38.Bg4 Ne5 39.Be6 Kh8 40.a4 Nc4 41.Kd4 Ne5 42.Rc7 Nf3 43.Ke3 Ne5 44.h4 h5 45.Ke2 Rd8 46.Ra7 Rd6 47.Ke3 Rd8 48.Rb7 Rd6 49.Kd4 Nc6 50.Kc3 Ne5 51.Kb4 Nd3 52.Kb5 Nc5 53.Rb6 Rb6 54.Kb6 Na4 55.Kc6 (55...Nc3 56.d6+–) 1–0. Lalic Arkell,Susan (2270) – McLure,Alison (2010), Blackpool zt (Women), 1990.

11.Rc3 Bd6 12.Qb3=+.

7.c4 dc4

8.Bc4 0-0 9.Nc3 Nc6 10.d4 Bd6 11.0-0 a6 12.Re1 (12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Rc8=) 12...Bg4 (12...b5 13.Ba2 Bg4 14.h3=+) 13.h3= Bh5 14.g4 (14.Rc1!?=) 14...Bg6=+ 15.e4 White plans d5 15...e5 16.d5 Na5 17.Ba2 b5 18.Nd2 (18.Nh4 Ne4 19.Ng6 Nc3 20.Bc3 fg6 21.Be5 Qh4=+ (21...Ba3? 22.d6 Kh8 23.Qd4+–)) 18...Re8 19.Rc1 (19.Qf3 Rc8=+) 19...Qb6 (19...Qe7 20.h4 h6 21.g5 hg5 22.hg5–/+) 20.Qf3 h5 (20...Rac8 21.h4 h6 22.h5=+) 21.g5 Nh7 22.h4 f6 23.gf6 Nf6 24.Qg3 Ng4 25.Rf1 (25.Kg2 Rac8=) 25...Rf8=+ Increases the pressure on the backward pawn 26.Nf3 (26.Kg2 Rac8=+) 26...Kh7 (better 26...Rf4!? 27.Nd1 Raf8–/+) 27.Rc2 (27.Ng5 Kh8 28.Ne6 Rf7=) 27...Rae8 (27...Kh8 28.Ng5=) 28.Bc1 (28.Ng5 Kh8+=) 28...Nb7 (28...Rc8 29.Ng5 Kh8 30.Re2=) 29.Ng5 Kg8 30.Ne6 Rf7 31.Be3 (31.Kg2 Rc8 32.Bb1=) 31...Ne3 (better 31...Qa5=) 32.Qe3?? (better 32.fe3 Rf1 33.Kf1+–) 32...Qe3–/+ 33.fe3 Rf1 (33...Ba3 34.Rg2 Rf1 35.Kf1–+) 34.Kf1 Bf7 (34...Ba3 35.Rg2 Kh7 36.Ke2–+) 35.Ng5 Ba3 36.Nf7 Kf7 (36...Rf8 37.Rf2 Rf7 38.d6 Nd6 39.Bf7 Nf7 40.Ra2=) 37.d6?? (better 37.Nb5 ab5 38.Rc7 Be7 39.Rb7=) 37...Kg6–+ 38.Rg2 (38.d7 Rf8 39.Kg1 Rd8 40.Rg2 Kh7–+) 38...Kh7 (38...Kh6 39.d7 Rf8 40.Rf2 Rf2 41.Kf2–+) 39.d7 Rf8 40.Kg1 Rd8 (40...Nc5 41.Rg5 Nd7 42.Be6–+) 41.Be6 Nc5 (better 41...Be7!? 42.Bf5 Kg8–+) 42.Bf5–/+ Kg8 43.Rg6 (43.Nd5!?=+) 43...Nd7 (43...b4 44.Nb1 Kf8 45.Rc6 Nd7 46.Rd6–/+) 44.Bd7 (44.Ra6 b4 45.Nd5 Nc5–/+) 44...Rd7–+ 45.Ra6 Bc5 (45...b4 46.Nd5 Rb7 47.Kf2–+) 46.Kf2 (46.Nb5!? Be3 47.Kg2 Rd2 48.Kf3–/+) 46...b4 (46...Rd2 47.Ke1 Rh2 48.Nb5 Rh4 49.Rc6 Be3 50.Nd6–+) 47.Na4 (47.Nd5 Rb7 48.Rc6 Bf8–+) 47...Be7 48.Rb6 (48.Ke2 Rb7 49.Rb6 Rb6 50.Nb6 Bh4–+) 48...Rd1 (better 48...Ra7!? 49.Rb8 Kf7 50.Nb6 Bh4 51.Ke2 Ra2 52.Kd1 Ra1 53.Kc2–+) 49.Rb8 Kh7 50.Nb2?? (50.Ke2 Rb1 51.Kd3–+) 50...Rb1 (better 50...Rd2 51.Kg3 Rb2–+) 51.Nc4 ½–½. Saar,Christian – Herbst,Matthew, GER–chT WK U18 4th, 2008.

8.Bc4 0-0 9.d4 Be7 10.Nbd2 Nc6 11.0-0 Rc8 12.Re1 Na5 13.Bb3 (13.Bf1 Qb6 14.Bc1 Bc2=+) 13...Nb3 (13...Qb6 14.Rc1–/+) 14.Qb3=+ b6 (better is 14...Bc2!? 15.Qb5 a6=+) 15.e4+= Bg4 16.h3 Bh5 17.Rac1 Rc1 18.Rc1 Bf3 19.Qf3 (< 19.Nf3 Ne4 20.Ne5 Bg5–/+) 19...Qd7 20.Rc2 Rc8 21.Rc8 Qc8 22.Qd3 h6 23.f4 Nh5 24.g3 g5 (24...e5!? 25.fe5 Qh3=) 25.fg5+= Bg5 26.e5 Ng3? (better is 26...Qd8+=) 27.Qg3+– Qc2 28.Bc3 Kh7 29.Nf1 Qe4 30.Qf2 Qg6 31.Kh2 Qd3 (31...Be7 32.Bb4 Bb4 33.ab4+–) 32.Qf7 (32...Kh8 33.Qe8 Kh7 34.Qd7 Kh8 35.Qc8 (35.Qa7?! Qf1 36.Qb8 Kg7 37.Qb7 Kh8 38.Qa8 Kh7 39.Qe4 Kh8 40.Qa8 Kh7 41.Qb7 Kh8 42.Qc8 Kg7 43.Qd7 Kh8 44.Qe8 Kg7 45.Qd7 Kh8 46.Qc8 Kg7 47.Qd7=; 35.Qe6 Qf1 36.Qc8 Kh7 37.Qb7 Kh8 38.Qa8 Kh7 39.Qe4 Kh8=) 35...Kg7 36.Kg2 (36.Qe6?! Qf1 37.Qd7 Kg6=) 36...Qe4 37.Kg1 Be3 38.Ne3 Qe3 39.Kf1 Qh3 40.Ke1 Qe3 41.Kd1 Qf3 42.Kc2 Qe4 43.Kb3 Qd5 44.Qc4+–) 1–0. mtr – Wichtel4, internet, 2001.

8.Bc4 Nc6 9.d4 0-0?? (better is 9...Bd6=) 10.dc5+– Qd1 11.Kd1 Ne4 12.Nd4?? (better is 12.Ke2+–) 12...Nf2 (better is 12...Nd4!? 13.ed4 Nf2 14.Ke2 Nh1+=) 13.Ke2+= Nh1 14.Nf5 ef5 15.Nd2 Ng3 16.hg3 Rfe8 17.Rf1 g6? 18.g4!+– Ne5 19.gf5 Nc4 20.Nc4 Re4 21.Nd6 Re7 22.Bd4 Rd8 23.Bf6 (23.Bf6 Rdd7 24.Be7 Re7 25.f6+–) 1–0. Fournier,Frederic (2100) – Didier,Laurent (1710), echecsemail.com Team, 2006.

8.Bc4 Nbd7 9.d3 0-0 10.Nbd2 b5 (10...Nb6 11.Nd4=+) 11.Bb5= Rb8 12.a4 Bd3 13.Bd3 Rb2 14.Nc4 White plans a5 14...Rb7 15.0-0 Qe7 16.Qc2 Rc8 17.Rfb1 Bb4 18.a5 Nc5 19.Be2 Nce4 20.Bd3 Nc5 21.a6 Rbc7 22.Be2 Nd5 23.Nd4 Bc3 (23...Nd7 24.Qb3 Bc3 25.Ra2 Bd4 26.ed4=+) 24.Ra3 Bd4 25.ed4 Nd7 26.Rh3 h6 27.Qa2 Nf4 28.Rc3 Ne2 29.Qe2 Nb8 30.d5 (30.Qe5 Na6 (worse 30...Rc4 31.Rc4 Rc4 32.Rb8 Kh7 33.g3+=) 31.Rbc1 Nb4–+) 30...ed5 31.Qe7 Re7 32.Ne3 Rd8 (32...Rce8 33.Rcc1 d4 34.Nf5–/+) 33.Nd5 Red7 (33...Rd5?! 34.Rb8 Kh7 35.g3=) 34.Ne3 Na6 35.Rc4 (35.Kf1 Nc7–/+) 35...Nc7 36.Ra4 a6 37.Rc1 Kf8 38.Kf1 Ra8 39.Ke2 Ne6 40.Rcc4 Rb7 41.Ra2 Rb5 42.Rca4 Nc5 43.Ra5 Rab8 44.Kf3 Ra5 45.Ra5 Rb5 46.Rb5 ab5 47.Nc2 Ke8 48.Ke3 Ne6 (48...Kd7 49.f4–/+) 49.Nd4 Nd4 (49...Nc7!?–/+) 50.Kd4=+ Kd7 51.Kc5 Ke6 52.Kb5 Kd5 53.Kb6 Kd6 (53...g5!?–/+) 54.Kb5=+ Kd5 55.Kb6 f5 56.Kc7 (56.h4 f4 57.f3 Kd4–+) 56...Ke6 (56...f4 57.Kd7=+) 57.Kc6=+ g5 58.Kc5 ½–½. Pommerel,Wim – Merten,Rainer, corr SOK–92–89, 1992.

7.Bd3 Bd3

8.cd3 Nbd7 A) 9.Qb3 A1) 9...Rc8 10.Nc3 0-0 11.0-0 Bd6 12.Nb5=+; A2) 9...0-0 10.0-0 Bd6 11.Rc1 Nc5 12.Qc2=+; A3) 9...b6 10.0-0 0-0 11.Nc3 Be7 12.Qc2=+; A4) 9...Bb6 10.Nc3 0-0 11.Na4 Nc5 12.Nc5=; A5) 9...Qc7 10.0-0 0-0 11.Rc1 Qb6 12.Qb6=; A6) 9...a6 10.Nc3 b5 11.Rc1 Bd6 12.0-0=+; A7) 9...Qb6 10.Qb6 Bb6 11.0-0 Rc8 12.Bf6=+; B) 9.0-0 B1) 9...0-0 10.Nc3 Rc8 11.Rc1 a6 12.a4=+; B2) 9...Bd6 10.Nc3 Qa5 11.Qb3 0-0 12.Nb5=+; B3) 9...b6 10.Qa4 0-0 11.Bf6 Nf6 12.Rc1=+; B4) 9...Be7 10.Bf6 Nf6 11.Nc3 0-0 12.Qb3=+; B5) 9...Rc8 10.Qb3 Qb6 11.Qb6 Bb6 12.Nc3=+; C) 9.Qe2 C1) 9...0-0 10.0-0 Rc8 11.Nc3 e5 12.Rfc1=+; C2) 9...Qe7 10.Nc3 Rc8 11.d4 Bd6 12.d3=+; C3) 9...Rc8 10.Ra2 Bd6 11.Nc3 e5 12.Nh4=+; D) 9.Qa4 D1) 9...0-0 10.Nc3 Nb6 11.Qa5 Nfd7 12.0-0=+; D2) 9...b5 10.Qa6 Qc8 11.Qa5 0-0 12.0-0=+; D3) 9...Bd6 10.0-0 0-0 11.Rc1 Nc5 12.Qc2=+; D4) 9...a6 10.Qf4 Qb6 11.Bf6 Nf6 12.Nc3=+; D5) 9...Rc8 10.0-0 0-0 11.Nc3 Be7 12.Rab1=+; E) 9.Nc3 E1) 9...Rc8 10.Rb1 0-0 11.0-0 Qe7 12.Qb3=+; E2) 9...0-0 10.0-0 Rc8 11.Rc1 e5 12.Qb3=+; E3) 9...Qe7 10.Qb3 0-0 11.0-0 Rac8 12.Rfc1=; E4) 9...a6 10.0-0 0-0 11.a4 Bd6 12.Ba3=+.

8.cd3 0-0

9.0-0 Nbd7 10.Nc3 Be7 11.Rc1 Rc8 12.a4 Qa5 13.Qb3 a6 14.Ba3 Ba3–/+ 15.Qa3 Rc7 16.Ne2 Rc1 17.Rc1 b5 18.h4 h6 19.Rb1 Rb8 20.Rb4 e5 21.Nc3 Re8 22.Rb1 d4 23.ed4= ed4 24.Nd4 b4 25.Nc6 Qc5 26.Nb4 Ng4 27.Rf1 Nf2 28.Nc2 Nd3 29.Qc5 N7c5 30.Rb1 ½–½. pcmvr (1990) – WarrenW (2110), internet, 2008.

9.Qb3 b6 10.0-0 Nc6 11.Qa4 Rc8 12.Rc1=+.

9.Qb3 Bb6 10.0-0 Nbd7 11.Rc1 Nc5 12.Qc2 =.

9.Qb3 Bb6 10.Nc3 (10.0-0 Nbd7 11.Rc1 Nc5 12.Qc2=) 10...Nbd7 11.Na4 Nc5 12.Nc5 =.

9.Qb3 Nbd7 10.0-0 Qb6 11.Qb6 Bb6 12.a4 Bc7 13.Bf6 Nf6 14.a5 b5 15.ab6 Bb6 16.Nc3 Nd7 17.Na4 Nc5 18.Nc5 Bc5 19.d4 Bb4 20.Ra6 Rfc8 21.Rfa1 h6 22.Kf1 (22.Ra7?? Ra7 23.Rd1 Rc2–+) 22...Rc7 23.Ke2 g5 24.Ne5 Kg7 25.Nc6 Bd6 26.h3 Rd7 27.Na7 Rb7 28.R1a5 Bb8 29.Nc6 Ra6 30.Ra6 Rb2 31.Kd1 Bh2 32.g3 h5 33.Ra7 h4 34.gh4 gh4 35.f4 Rb1 36.Ke2 Rg1 37.Ne5 Rg2 38.Kf3 Rd2 39.Rf7 (39.Rf7 Kg8 40.Rf6+–; 39.Nf7?! Bg1 40.Ne5 Kg8+–) 1–0. pcmvr (2830) – sbeaulieu (2550), net–chess.com, 2014.

9.Qb3 Nbd7 10.Qb7?? Rb8 11.Qa6 Rb2 –+.

9.Qb3 Nbd7 10.Nc3 Rc8 11.0-0 Bd6 12.Nb5=+.

9.Qb3 Qe7 10.Nc3 (10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Bb6 12.0-0=+; 10.0-0 Nc6 11.Nc3 Rfc8 12.Na4=+; 10.Bc3 Bd6 11.0-0 Na6 12.Qb2=+; 10.Ra2 Nc6 11.0-0 Rab8 12.Bf6=+) 10...Nc6 11.0-0 Rfc8 12.Rfc1=+.

9.Qc2 A) 9...Bd6 10.0-0 Nc6 11.Nc3 Rc8 12.Qb3=+; B) 9...Nbd7 10.Nc3 Rc8 11.Rc1 Qe7 12.Qb3=+.

9.Nc3 A) 9...Qe7 10.0-0 Nc6 11.Qb3 Rfc8 12.Rfc1=+; B) 9...Nc6 10.Qb3 Qe7 11.0-0 Rfc8 12.Rfc1=+; C) 9...Re8 10.Qb3 b6 11.Rc1 e5 12.Nb5=+; D) 9...Bd6 10.0-0 Nc6 11.Qb3 Qd7 12.Rfc1=+; E) 9...Nbd7 10.0-0 Rc8 11.Rb1 Be7 12.Ba1=+.

9.Be5 A) 9...Bd6 10.0-0 Nc6 11.d4 Rc8 12.Qb3=+; B) 9...Nc6 10.d4 Bb6 11.0-0 Ng4 12.Nc3=+; C) 9...Ng4 10.d4 Ne5 11.de5 Nc6 12.d4=+; D) 9...Be7 10.Qb3 Nbd7 11.d4 b6 12.0-0=+; E) 9...a6 10.0-0 Nc6 11.d4 Bd6 12.Bd6=+; F) 9...Nbd7 10.d4 Be7 11.Qb3 b6 12.0-0=+; G) 9...Nfd7 10.d4 Be7 11.Qb3 Qb6 12.Qb6=+.

7.d4 Bd6

8.Bb5 Nc6 9.0-0 0-0 10.c4 a6 11.cd5 (11.Bc6 bc6 12.c5 Rb8+=) 11...ab5–/+ 12.dc6 bc6 13.Nc3 Qc7 14.Rc1 (14.Qe2 Ne4–/+) 14...Rfb8–/+ 15.a4 (better is 15.Qe2!? Bg4 16.h3 Bf3 17.Qf3 Ba3 18.Ba3 Ra3 19.Ne4 Ne4 20.Qe4–/+) 15...ba4–+ 16.Na4 Bg4 17.g3? (better is 17.Rc4 Bh2! 18.Kh1–+) 17…Rb4 0–1. Goudreau,Alec – Sieh,Lui, IECC, 1996.

8.c4 0-0 9.c5 Bc7 10.Nbd2 Nc6 11.Be2 Re8 12.0-0 e5 (12...Ne4 13.Ne4 Be4 14.Bd3=) 13.Nb3 (13.Ne5!? Ne5 14.de5 Be5 15.Be5 Re5 16.Nf3+=) 13...e4=+ 14.Nh4 Bg6 (14...Bc8!? 15.g3 Qd7=+) 15.g3 Qd7 16.Kg2 Bf5 17.Nf5 Qf5 18.h3 (18.Nd2 Rab8=) 18...Re6 (18...Qg6 19.Nd2=) 19.Bc3 Qg5 20.Bd2 Nd7 21.h4 Qh6 22.Bg4 Re7 23.f4 ef3 24.Qf3 (worse 24.Bf3 Qg6 25.g4 Nf6–/+) 24...Nf6 25.Bf5 Ne4 26.Be4 de4 27.Rf2?? (better 27.Qf5 Rd8 28.h5=) 27...ef3–+ 28.Rf3 Qg6 29.Re1 (29.Nc1 b6 30.cb6 ab6–+) 29...Rae8 (29...Qc2 30.d5 Ne5 31.d6 Nf3 32.Kf3 Bd6 33.cd6–+) 30.Nc1 (30.Rc1 Qe6 31.Rc3 Qd5–+) 30...Qc2 31.Re2 Nd4! 0–1. Williams,Barry – Croad,Nic, NZL New Zealand Civic, 1999.

8.c4 0-0 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 dc4 (10...Qb6 11.Qc2–/+) 11.Qc4=+ Qb6 12.Bc3 Nbd7 13.Nbd2 (13.Qd3!?=+) 13...Rac8 14.Qd3 Nd5 15.Rc1 (15.Rb1!? Rc3 16.Rb6 Rd3 17.Rd6 Ra3 18.Rd7 Ra1 19.Ke2 Rh1 20.Rb7–+) 15...Ba3–+ (15...Rc3?! 16.Rc3 Nc3 17.Ng5–/+) 16.Rc2 Nc3 (16...Qc6!? 17.0-0 Nc3–+) 17.Rc3–/+ Bb4 18.Rc8 Rc8 19.0-0 Rc3 20.Qe4 Nf6 21.Qb1 Qa5 (21...a5 22.Ne4 Ne4 23.Qe4–/+) 22.Rd1 Ne4?? (better 22...Qa4–/+) 23.Ne4+– (23.Ne4 Rc7 24.Ne5+–) 1–0. Dino_Jarach (1785) – Noober69 (1810), lichess.org, 2018.

8.c4 dc4 9.Bc4 0-0 10.0-0 h6 11.Nbd2 Nbd7 12.Re1 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Nb6 15.Bb3 (15.Ne4 Nc4 16.Qb3 Bh2 17.Kh2 Nb2=) 15...Bg6 16.Qf3 Qe7 17.g3 Rac8 18.e4 Qg5 19.Qe2 Qa5 20.Rac1 Rfd8 (20...Ba3? 21.Ra1 Bh5 22.Qe3+– (22.Ra3?! Qa3 23.Ba3 Be2 24.Bf8 Kf8 25.Re2 a5+/–)) 21.f3 Be7 (21...Ba3? 22.Ra1 Qb4 23.Ra3 Rd4 24.Rd1+–) 22.Kf1 Bf6 (22...Ba3? 23.Ra1 Qb4 24.Ra3 Rd4 25.Rd1+–) 23.Rc8 Rc8 24.Nc4 Qb5 25.Nb6 Qb6 26.Qd3 Rd8 (d4 seems the pivot of the position) 27.Rd1 Qa5 28.Qc4 h5 29.h4 Qb6 30.a4 Kh7 31.Qb5 Qc7 32.e5 a6 (32...Be7 33.d5 ed5 34.Rc1= (worse is 34.Bd5 Qc2 35.Qe2 Qa4–/+; 34.Rd5?! Rd5 35.Qd5 b6=)) 33.Qe2 (33.Qc5!? Qc5 34.dc5+=) 33...Be7+= 34.d5 ed5 35.Bd5 Qc2 (35...Kg8!?=) 36.Qc2+= Bc2 37.Rd4 Kg8 (37...Rd5 38.Rd5 Ba4 39.e6 fe6 40.Rh5 Kg8 41.Re5+=) 38.a5 (38.Bb7 Rb8 39.Rd7 Kf8+/–) 38...Kf8 (38...Bf5 39.Bc4+= (39.Bb7? Rb8–+)) 39.Ke2 (39.Bb7!? Rb8 40.Rd2 Rb7 41.Rc2+/–) 39...Bf5 40.Bb3 (40.Bb7? Rb8 41.Ba3 Ba3 42.Ba6 Rb2 43.Rd2 Rd2 44.Kd2 Bb4 45.Ke2 Ba5–+) 40...Rc8 41.Rf4 Bg6 42.Bd4 Bc5 43.Bd5 Rc7 44.Ke3 Ba3+= 45.Ke2 Bc1 46.Re4 Be4 47.Be4 Rd7 48.Bc3 Ba3 49.g4 Bc1 50.gh5 Bf4 51.Bb4 Kg8–+ 52.Bd6 f6 53.Bd5 Kh8?? 54.e6 0–1. Gunawan,Ronny (2395) – Pradeep,Kumar R.A (2330), Jakarta INA, Indonesia Open, 2013.

8.Bd3 Bg4 9.Nbd2 Nc6 10.0-0 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Be7 13.h3 Bh5 14.Ncd2 0-0 15.Rc1 h6 16.Qb3 b6? (16...Qd7 17.Ne5 Ne5 18.de5 Rc1 19.Rc1+=) 17.Bb5 (better is 17.g4!? Na5 18.Qa2 Rc1 19.Rc1 Ng4 20.hg4 Bg4 21.Ne5+–) 17...Na5+= 18.Qd3 Bg6 19.Qe2 Ne4 20.Ne4 Be4 21.Bd3 (21.Rc8 Qc8 22.Ne5 Qc7+=) 21...Bd3 22.Qd3 Bf6 23.Nd2 g6 24.Rc8 Qc8 25.Rc1 Qd7 26.Nc4 Nc4 27.Qc4 Bg7 28.a4 Rd8 29.Ba3 Kh7 30.Bb4 Qd5 31.Qd5+= Rd5 32.Rc7 a5 33.Ba3 Rf5? 34.g4+– Rd5 35.Rf7 Rd8 36.Rb7 Rc8 37.Rb6 Rc3 38.Bc5 Rc1 39.Kg2 Ra1 40.Re6 Ra4 41.Ra6 Ra1 42.Ra7 Kg8 43.Bb6 a4 44.Bc5 g5 45.Kf3 Bf8 46.Bf8 Kf8 47.Ra6 a3 48.d5 a2 49.d6 Ke8 50.Ra7 Kd8 51.d7 1–0. Fournier,Frederic (1650) – bigkok, Active, 2006.

8.Be2 Nbd7 9.Nbd2 Rc8 10.c4 Qa5 11.0-0 Bg6 12.Rc1 0-0 (12...Ba3? 13.Ra1 dc4 14.Ra3+– (14.Ba3?! b5+–)) 13.Nh4 Bb8 (13...Be4 14.f3 Bg6 15.c5+=) 14.Ng6+= hg6 15.cd5 ed5 16.Nf3 Ne4 17.Qb3 Nb6 18.Bd3 Nd2 (18...Qa4!? 19.Qa4 Na4 20.Rc8 Rc8=) 19.Nd2+– Qd2 20.Rfd1 Qa5 21.Bc3 Qa4 22.Qa4 Na4 23.Bb4 Rfd8 24.Be2 Nb2 25.Re1 Nc4 26.a4 Bd6 27.Rb1 b6 28.Bd6 Nd6 29.Ba6 Rc7 30.Rec1 Rdd7 31.g3 Kf8 32.Kf1 Ke7 33.Ke2 Kd8 34.Bd3 Rc1 35.Rc1 Rc7 36.Ra1 (36.Rc7 Kc7 37.f3 Nc4+=) 36...Nc4 37.Ra2 (37.h3 Kd7+=) 37...Kd7 38.h4 Kd6 39.Kf3 a6 40.g4 (40.Kf4 b5=) 40...b5 (40...Rc8 41.e4=) 41.ab5+= ab5 42.Ra8 Rb7 43.Rg8 b4 44.Rg7 b3 45.h5 gh5 46.gh5 b2 47.h6 b1Q 48.Bb1 Rb1 49.Kg2 Rb8 50.Rf7 Rh8 51.Rf6 Ke7 52.Ra6 (52.Rg6 Rh7+–) 52...Nd6 53.Ra5 (53.h7 Ne8+=) 53...Ke6= 54.f3 Rh6 55.e4 de4 56.fe4 Rg6 57.Kf3 Rf6 58.Ke2 Rh6 59.Re5 Kf6 ½–½. Uddin,Md Saif (2070) – Md,Zakaria (1930), Dhaka Bangladesh, Walton Open, 2018. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.e3 Bf5 4.Bb2 e6 5.a3 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 Bd6)

7.Be2 0-0

8.0-0 Bg4 9.Nc3 =.

8.0-0 h6 9.Nc3 Nc6 10.Bd3 (10.Re1 Rc8=) 10...Bd3=+ 11.cd3 a6 (11...Rc8 12.Qb3=+) 12.Rc1 (12.Qb3 Na5 13.Qa2 b5=+) 12...Bd6 (12...Rc8 13.Qa4=+) 13.Qb3 (13.e4 Rc8=+) 13...Rb8 (13...Rc8 14.Rc2=+ (worse 14.Qb7 Na5 15.Qa7 Nb3–+)) 14.Na4 b5 (better 14...e5!?=+) 15.Rc6+= ba4 16.Qc2 Qd7 (better 16...Rb3!?=) 17.Bf6+– gf6 18.Qa4 Ra8 (18...a5 19.Qg4 Kh7 20.Rc3+=) 19.g3 (19.Rfc1 Rfc8+=) 19...Ba3 (19...Kh7 20.Rb1+=) 20.Rb1 (20.Ra1!? Bb2 21.Qg4 Kh8 22.Raa6+–) 20...a5= 21.Qg4 Kh7 22.Rcb6 Bb4 23.Qf4 Qe7 24.e4 (24.Rc6 Rfc8 25.Rc8 Rc8=) 24...Rad8 (24...Qc5 25.Rb7 Qc6 26.Rc7=+) 25.Rc6= Rg8 26.Kg2 (26.Ra1 Rd7=) 26...Rg6 (26...Rd7 27.h3=) 27.e5 (27.Ra1 Bd6 28.Qh4 Ba3=) 27...f5 (27...fe5 28.Ne5 Rf6 29.Qh4=+) 28.Qe3 (28.h3 Ra8=) 28...Rdg8 (28...Ra8 29.Qb6=) 29.Rbc1 (29.Qb6 Ra8=) 29...R8g7 (29...Ra8 30.Rc7 Qf8 31.Rb1=) 30.Rc8+= Rg4?? (better 30...Rg8+=) 31.R1c7+– f4 (31...Bd2 32.Qd2 (32.Re7?! Be3 33.fe3 Ra4+–) 32...Qb4 33.Qb4 Rb4 34.Ra7+–) 32.Qa7 Bc5 (32...fg3 33.Re7 gh2 34.Kh1 Be7 35.Qe7+–) 33.Qa8 (33.Qa5 fg3 34.fg3 Bb6 35.Qb6 Qb4+–) 33...fg3 34.hg3 (34.Re7?? gf2 35.Kf1 Rg1 36.Ng1 Rg1 37.Ke2 f1Q; 34.Rc5? gh2 35.Kh1 Rg1 36.Kh2 R1g2 37.Kh1 Rf2 38.Rh8 Kg6 39.Rd5 Rf3–+; worse 34.fg3 Qc7 35.Rc7 Bb4+–) 1–0. Kamilsson – Pointer, internet, 2020.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nc6 (9...Nbd7 10.Nc3=+) 10.0-0=+ Rc8 11.Be2 (11.Nc3 Bd6=+) 11...Bd3 (11...h6!?=+) 12.Bd3= Qd3 13.Bf6 gf6 14.Nc3 Rfd8 15.Qa4 f5 16.Rab1 b6 (16...Rd7 17.Rb3=) 17.Nb5 e5 18.Qh4 Be7 (better 18...Bf8!?=) 19.Qg3+– Kf8 20.Ne5 Bd6 (20...Qd2 21.Nc6 Rc6 22.Nd4+–) 21.f4 Be5? (21...Ne5!? 22.fe5 Bc5+–) 22.fe5+– Rd5? (better 22...Ne7+–) 23.Nd6 Rd8 (23...Rd6 24.ed6 Rd8 25.Rbd1+–) 24.Nf5 Re5 (24...Ne5 25.Qg7 Ke8 26.e4+–) 25.Nh6 Rd7 (25...Qg6 26.Qg6 hg6 27.Nf7 Kg7 28.Nd8 Nd8+–) 26.Qg8 Ke7 27.Rbc1 Nd8 28.Qh8 Re6 (28...Kd6 29.Qf6 Ne6 30.Nf7 Rf7 31.Qf7 Rc5 32.Qa7 Rc1 33.Rc1 Qd2 34.Qb6 Ke5 35.Qb5 Kf6 36.Rf1 Ke7 37.Qb4 Qb4 38.ab4 Nc7+–) 29.Nf5 (29.Nf5 Qf5 30.Rf5+–) 1–0. Adlai – Kinsor, internet, 2021.

8.0-0 Nc6

9.Nc3 a6 10.Nh4 Bg6 11.g3 b5 12.Ng6 hg6 13.d3 (13.d4 Bd6=) 13...Rc8 (13...d4 14.ed4 Bd4 15.Ra2–/+) 14.d4=+ Be7 (14...Bd6 15.a4 b4 16.Nb1=+) 15.a4 b4 16.Nb1 a5 (16...Qb6 17.Nd2=+) 17.Qd3 Qb6 (17...Bd6 18.Nd2=) 18.Nd2 Rb8 19.Rab1 Rfd8 20.Bf3 Rdc8 (20...Bd6 21.Bg2=) 21.Rfd1 Nd8 (21...Rd8 22.Rdc1=) 22.c4+= Rc6 (22...Qa6 23.Rbc1+=) 23.Rbc1 Rbc8 24.c5 Qa7 25.e4 R6c7 (25...de4 26.Ne4 R6c7 27.Qb5+=) 26.e5 Nh7 (26...Nd7!?+–) 27.h4+– Nc6 (27...Ra8 28.Kg2+–) 28.Kg2 Ra8 29.Be2 Nf8 30.Rh1 White plans h5 30...f5 (30...Nd7 31.Qf3+–) 31.ef6 gf6 (31...Bf6 32.Nf3 Qb8+–) 32.h5 g5 (32...f5 33.h6+–) 33.h6 Bd8 (33...Kh8 34.Qf3+–) 34.Qe3 Kh8 (34...Re7 35.Qf3+–) 35.Rce1 (35.Bb5 Qb7+–) 35...Rf7 (35...Re7 36.Qb3+–) 36.Bb5 (36.Qd3 Qb7+–) 36...Rc8 37.Rh5 Qc7 38.Qd3 (38.Ba6 Rb8+–) 38...Rh7 39.Nb3 (39.Qf3 Qf7+–) 39...Qf7 40.Qe2 (40.Rh3 Ne7+–) 40...Qg6 41.Bd3 f5 Black prepares g4 42.Reh1 g4 43.Bc1 Qf7 44.Ba6 Rb8 (44...Ra8+–) 45.Bb5 Rc8 46.Bc6 Rc6 47.Na5! Ba5 (47...Rc8 48.Qa6 Rc7+–) 48.Qe5 Kg8 49.Rg5 Ng6 50.Qb8 (50.Qb8 Qf8 51.Rg6 Kf7 52.Rf6 Ke7 53.Rf8 Rc5 54.Qe8 Kd6 55.Bf4 e5 56.Be5) 1–0. Pierre – Bairty, internet, 2020.

9.Nc3 a6 10.Nh4 Bg6 11.h3 Rc8 12.Na2 Qd6 (12...Qe7 13.Nc1=+) 13.Ng6 hg6 (13...fg6 14.Nc1=) 14.a4 Ba7 15.Nc1 Bb8 Do you see the mate threat? 16.f4 Qc7 17.Rb1 g5 (17...Ne4 18.d3 Ng3 19.Rf3=) 18.Bf6+= (18.fg5?? Qh2 19.Kf2 Ne4 20.Ke1 Qg3 21.Rf2 Qf2) 18...gf6 19.Bd3 f5 (19...Kg7 20.Ne2+=) 20.Qh5+– (20.fg5?? Qh2 21.Kf2 Bg3 22.Kf3 Ne5 23.Ke2 Qg2 24.Rf2 Qf2) 20...Ne7 (20...f6 21.Qg6 Kh8 22.Rf2+– (22.fg5?! Qh2 23.Kf2 Qg3 24.Ke2 Qg2 25.Kd1 Qg5 26.Qg5 fg5=)) 21.Ne2 (21.Qg5 Kh7+–) 21...Ng6 (21...gf4 22.Rf4 Kg7 23.Rfb4 Qh2 24.Kf1+–) 22.Qg5+– Kg7 23.Ng3 Rh8 24.Nh5 Rh5 (24...Kf8+–) 25.Qh5 Rh8 26.Qf3 Rh4 (26...Ba7 27.c4 Rh4 28.Kh2+– (worse 28.cd5 Rf4 29.Qd1 Rf1 30.Kf1 Ne5+–)) 27.Kh1 (27.Bf5 ef5 28.Qd5 b5 29.ab5 Ba7+–) 27...Qc6 28.c4 Qa4 29.cd5 (29.cd5 Qd7 30.Ba6 ba6 31.Rb8 Qd5 32.Qd5 ed5 33.Ra1+–) 1–0. Maestro – Hurma, internet, 2020.

9.Nc3 Rc8 10.Nh4= Be4 11.f3 Bg6 12.Ng6 hg6 13.Qe1 (13.d4 Bd6=) 13...d4=+ 14.Nd1 de3 15.Ne3 Be3 (15...Qb6 16.Rb1 Be3 17.de3 Qe3 18.Qf2=+) 16.de3= Qb6 17.Rb1 Qe3 18.Kh1 Nd4 19.Bd3 Qe1 (19...Nc2!? 20.Bc2 Qe1 21.Rfe1 Rc2 22.Bf6 gf6 23.Rb7 Ra8–/+) 20.Rfe1= (< 20.Rbe1 Rfd8 21.Rd1 Nf5–/+) 20...Nc2 21.Re2 Na3 22.Ba3 Rfe8 (22...Rfd8 23.Bc2=) 23.Rd2 (23.Rb7 Rc3 24.Bg6 Ra3 25.Bf7 Kf8+=) 23...b6+= 24.Bb5 Red8 25.Rd8 Rd8 26.Kg1 Rd2 27.Rb2 Rd1 28.Kf2 Nd5 29.Rc2 Ra1 (29...a5 30.Rc8 Kh7 31.Be8 Rd2 32.Ke1 Rg2 33.Bf7+=) 30.Bb2 (30.Bd6 a5+=) 30...Rb1 31.Bd3 Nb4?? (better is 31...Rd1 32.Be2 Rh1+=) 32.Rc8+– Kh7 33.Bb1 a5 34.Rc7 a4 35.Rf7 Nd5 36.Rg7 Kh6 37.Rg6 Kh5 38.g4 Kh4 39.Rh6 Kg5 40.Rh5 Kf4 41.Be5# 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

9.Nc3 Rc8 10.Nh4 Bg6 11.d3 (11.Ng6 fg6 12.f4 d4=) 11...d4 12.Na4 Qa5 (12...Bd6 13.Ng6 hg6 14.c4=) 13.Nc5 Qc5 14.e4 (14.Ng6 fg6 15.ed4 Nd4+=) 14...e5 (14...Bh5 15.Bh5 Nh5 16.Rc1=+) 15.Rc1 Rfd8 16.g3 (16.Ng6 hg6 17.Qd2 b5=) 16...b5 17.Kh1 b4 18.ab4 White gets in control 18...Qb4 19.Ba1 a5 (19...Ne7 20.f4 ef4 21.Rf4= (worse 21.Ng6 Ng6 22.gf4 a5=)) 20.f4+= ef4 21.gf4 h6 22.f5 Bh7 23.Nf3 Ng4 (23...Qe7 24.Rg1=) 24.c3+= Qa3 (24...dc3 25.Bc3 (worse 25.Rc3 Ne3 26.Qc1 Nf1–/+) 25...Qe7 26.Bg7+=) 25.Qd2 (25.cd4 Ne3 26.Qd2 Nf1 27.Rf1 Nb4=) 25...dc3 26.Rc3 Qb4 27.Qf4 White prepares e5 27...Nf6 28.Rg1 Qd6?? (better 28...Kf8+–) 29.e5 (29.Qh6 Bg6 30.Qg5 Nh7+–) 29...Nd5 (29...Qc7 30.Rc6! Qc6 31.ef6 Kh8+–) 30.Rg7!! (30.ed6 Nf4 31.Rc4 g5 32.Rf4 Kf8 33.Ng5 hg5 34.Rg5 Nb4 35.Bg7 Ke8+–) 30...Kf8 (30...Kg7 Decoy to g7 31.Qg4) 31.Qg3 (worse 31.ed6 Nf4 32.Rh7 Kg8 33.Rh6 f6+–) 31...Ne5 (31...Qd7 32.Rh7 Qf5 33.Qg7 Ke7 34.Nh4+–) 32.Ne5 (better 32.Rc8 Rc8 33.Be5 (33.Qe5?! Qe5 34.Be5 Bf5+–) 33...Rc1 34.Kg2 Ne3 35.Kf2+–) 32...Nc3 (32...Rc3 33.Rf7 Ke8 34.Bc3 Rb8 35.Rh7 Rb1 36.Kg2 Nf4 37.Qf4 Qd5 38.Kh3 Kd8 39.Nc6 Ke8 40.Re7 Kf8 41.Qh6 Kg8 42.Qg7) 33.Rf7 Ke8 34.Qg7 Qd5 35.Bf3 (35.Bf3 Qd6 36.Qh8 Bg8 37.Qg8 Qf8 38.Qf8) 1–0. Jan_Ek – Pleifin, internet, 2020.

9.Nc3 Ne4 10.Rb1=+.

9.d4 Bd6 10.c4 dc4 11.Bc4 Na5 12.Bd3 Qb6 13.Ra2 Bg4 14.e4 Rac8 (14...Bf3!? 15.Qf3 Qb3=) 15.e5+/- 1-0. PEREIRA – Whitak, internet, 2021.

9.d4 Bd6+= 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Ne4 12.Nbd2 f5 13.c4 Nd2 14.Nd2 f4 15.cd5 fe3 16.fe3 (16.dc6 Bh2 17.Kh2 Qh4 18.Kg1 ef2 19.Rf2 Qf2 20.Kh2 Rf6–+ (20...bc6?! 21.Rf1 Qh4 22.Qh3 Qh3 23.gh3=)) 16...ed5 17.e4 de4 18.Ne4 Be7 (18...Kh8+=) 19.d5 (better is 19.Qb3 Kh8 20.d5+/–) 19...Rc8?? (19...Qb6!? 20.Kh1 Qb2 21.dc6 Rf1 22.Rf1 bc6 23.Qc4 Kh8–/+) 20.Qg3?? (better is 20.Qc3 Bf6 21.Nf6 (21.Rf6?! gf6 22.Nf6 Rf6 23.Qf6 Qf6 24.Bf6 Nb8+–) 21...Rf6 22.dc6 Qb6 23.Kh1 Rcc6 24.Qe5+–) 20...Bf6?? (better is 20...Qb6 21.Rf2 Nd4+/–) 21.Nf6+– Rf6 22.Bf6 Qb6 23.Kh1 Rc7 24.dc6 bc6 25.Rab1 Qa6 26.Bd8 Rd7 27.Bc7 Qa3 28.Qa3 (28.Qa3 h5 29.Qf8 Kh7 30.Rf7 Rf7 31.Qf7 Kh6 32.Bf4 g5 33.Rb7 gf4 34.Qf6; 28.Rb8 Rd8 29.Rd8 Qf8 30.Rff8) 1–0. Fournier,Frederic (1855) – Karpov23 (1775), Active (5/0), 2005.

9.Nh4 Be4 =.

8.0-0 Nbd7

9.c4 Qb6 10.Bd4 Bd4 11.Nd4 Bg6 12.Nc3 e5 13.Nf3 d4 14.Na4 Qd6 15.d3 de3 16.fe3 Ng4 (16...e4 17.de4 Qe7 18.Nc3 Be4 19.Nd4–/+) 17.Qd2=+ e4 18.de4 Qd2 19.Nd2 Ne3 20.Rf3 Nc2 21.Ra2 Nd4 22.Rf2 Rfe8 23.Nc3 Nc5 24.Rb2 Be4 (24...Rad8!?–/+) 25.Nde4=+ Ne4 26.Ne4 Re4 27.Rb7?? (better 27.c5–/+) 27...Ne2–+ (27...Re2?! 28.Rff7 Ne6 29.Ra7–+) 28.Kf1 Nf4 29.g3 Ng6 (better 29...Ne6!? 30.Rff7 a6 31.Rfe7–+) 30.Rff7 Rf8 31.Rf8 Kf8 32.c5 Rc4 33.Rc7? (better 33.Ra7 Rc5 34.a4–+) 33...Ra4 34.c6 (34.Ke2 Ra3 35.Rb7 Ne5–+) 34…Ne7 0–1. Moraes,Maurino Anastacio D (1640) – Correa,Jose Augusto (1945), Curitiba Brazil, PanAm Amateur Champion, 2015.

9.d4 Bd6 10.Nbd2 Rc8 11.c4 b6 12.cd5 Nd5?? (better is 12...Bc2 13.Qe1 ed5=) 13.e4+– Bg4 14.ed5 ed5 15.Qb3 Nf6 16.Ba6 Rc7 17.Rac1 Re8 18.Rc7 Bc7 19.h3 Bh5 20.Bd3 Bf4 21.Qc2 Bd2 22.Nd2 Be2 23.Be2 Re2 24.Qd1 Qe8 25.Bc1 Kf8 26.Nf3 Re7 27.Bg5 Qc6 28.Ne5 Qc8 29.Ng4 Qf5 30.Bf6 gf6 31.Qb1 (better is 31.Ne3!? Qg5+–) 31...Kg7 (31...Qb1 32.Rb1 Re4+–) 32.Qf5 (32.Qf5 Rd7 33.Qf6 Kg8 34.Re1 h5 35.Re8 Kh7 36.Qh6) 1–0. Hal1958 – Evets, playchess.de, 2004.

9.d4 Bd6 10.Nbd2 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Nb6 13.Nd6 Qd6 14.Rc1 Rc1 15.Qc1 Rc8 16.Qa1 Nc4 Exerts pressure on the isolated pawn (16...Rc2 17.Bd1 Rc6 18.Ne5=) 17.Rc1+= Nb6 18.Rc8 Nc8 19.Ne5 Nd7 20.Nc4 Qc7 21.Qc1 Ncb6 (21...b5!? 22.Ne5 Qc1 23.Bc1 Ne5 24.de5 a6=) 22.Na5 Qc1 23.Bc1 Be4 24.f3 Bc6 25.g4 h6 26.e4 Na4 27.Bd2 Nab6 28.Kf2 f6 29.Bd1 Kf7 30.Ke3 g5 31.Bb3 (31.Nc6?! bc6 32.Bb3 c5+=) 31...Nf8 32.f4 gf4 33.Kf4 Ng6 (33...Nh7 34.h4+-) 34.Ke3 (34.Kf3 h5 35.gh5 Ne7+-) 34...Ke7 (34...Ne7 35.Kf3+-) 35.Kf3 f5? (better 35...Nc8 36.Bh6 Nd6 37.Nc6 bc6+-) 36.Nc6 bc6 37.gf5 ef5 38.ef5 (38.ef5 Nh8 39.Bh6+-; 38.Bh6?! fe4 39.Ke4 Kf6+-) 1-0. PEREIRA – Whitak, internet, 2021.

9.d4 Bd6 10.Nbd2 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Bb8 13.Rc1 b5 14.Nce5 Qb6 15.Qb3 Be5 (15...a6!?+=) 16.de5+– Nc5 (16...Ne4!?+–) 17.Rc5+– Qc5 18.ef6 Qc2 19.Bd1 (19.Qb5?! Rb8 20.Qe5 Qb2 21.fg7 Rfd8=) 19...Qb3 20.Bb3 g6 21.Nd4 Bd3 22.Rd1 Bc4 23.Bc4 bc4 24.Rc1 Rc5 25.Bc3 a5 (25...Rd8 26.e4+–) 26.a4 h5 (26...Ra8 27.Nb5+–) 27.Nb5 Rd5 (27...Ra8 28.f4+–) 28.Kf1 Rc8 (28...Rd7 29.e4+– (29.Ba5?! Ra8+–)) 29.Ba5 Rc6 (29...c3 30.Bc3 (30.Rc3?! Ra8 31.Bb6 Ra4 32.Rc8 Kh7+–) 30...Rc4 31.Ra1+–) 30.Bc3 g5 (30...Rd8 31.Nd4 Rcc8 32.a5+–) 31.e4 Rd8 32.e5 Rd5 (32...Rb8 33.Nd6 Rb3 34.a5+–) 33.Nd6 Rc7 (33...h4 34.a5+–) 34.Ke2 Kh7 (34...Ra7 35.Ra1 Rd3 36.Ra3+–) 35.a5 Kg6 (35...Ra7 36.Ra1 (worse 36.Nc4 Rc7 37.Nd6 Rc3 38.Rc3 Re5 39.Re3 Ra5+–) 36...Rd3 37.Bd2+–) 36.a6 Ra7 (36...Rd7 37.Ra1 Rd8 38.Ra4+–) 37.Ra1 g4 (37...Rd3 38.Bd2 Rd5+–) 38.Nc8 Ra8 39.Ne7 (39.Ne7 Kg5 40.Nd5 ed5 41.a7+–) 1–0. Marekt – E1la, gameknot.com, 2018.

9.d4 Bd6 10.Nbd2 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Nd5?? 13.Nd6+– Rc6 (13...Rc2 14.Rb1 (14.Nb7?! Qb6 15.Rc1 Rc1 16.Qc1 Qb7+/–) 14...Re2 15.Nf5 Rb2 16.Rb2 ef5 17.Rb7+–) 14.Nf5 (14.Nb7?! Qb6 15.Rc1 Rc1 16.Bc1 Qb7+/–) 14...ef5 15.Qa4 a6 16.Rac1 Qc7 (16...b5 17.Qb3 (17.Rc6?! ba4 18.Rfc1 Qe7+=) 17...Rc1 18.Rc1+– (18.Qd5?! Rc2=)) 17.Rc6 (17.Rc6 bc6 18.Qc2+– (18.Ba6?! Ra8+–)) 1–0. Speedy – wernt, internet, 2017.

9.Nh4 Qb6 10.Ra2 d4 (10...Be4!?=+) 11.Nf5+= ef5 12.c3 (12.ed4 Bd4 13.Bd4 Qd4=) 12...Qe6 13.c4 (13.Ra1 de3 14.fe3 Ne4=) 13...de3 (13...Rfe8 14.ed4 Ba3 15.Re1 Bb2 16.Rb2=) 14.fe3 Rac8 (14...Ne4 15.Kh1=) 15.Ba1 (15.Qb3 Ne4=) 15...Ne4 16.Rc2 Ndf6 17.Bf6 Nf6 18.Nc3 Ba3 19.Qb1= Ne4 20.Nd5 Bd6 21.Ra2 Qh6 22.Nf4 Rcd8=+ 23.Bd3 g5–/+ 24.Nh3 Bh2 25.Kh2 Qd6 26.Kg1 Qd3 27.Qd3 Rd3 28.Rf5 h6 29.Ra7 Nd2 30.Rd5 Rd8 31.Nf2 R8d5 32.cd5 Rd5 33.Rb7 Ra5 34.Ng4 Kg7 35.Rb2 Ne4 36.Rb4 Ra1 37.Kh2 Nd2 (38.Rb5 Nf1 39.Kh3 Re1–+) 0–1. Baer,Werner – Zoechling,H (2080), CL––11 ETC, 2005.

9.Nh4 Qb6 10.Bf6 Nf6 11.Nf5 ef5 12.Nc3 Qe6 13.Qb1 a6 14.d4 Bd6 15.Bf3 (15.Qb7?? Rfb8 16.Ba6 Ra6 17.Qa6 Bh2 18.Kh2 Qa6–+) 15...Rac8 16.Qb3 Ne4 17.Be4 de4 18.Na4 (18.Ne2 b5=+) 18...b5–/+ 19.Nb2 Rc7 20.a4 b4 21.Nd1 Rfc8 22.Ra2 Rc2 23.Qc2 Rc2 24.Rc2 b3 25.Rc3 Ba3 26.Rc7 Kf8 27.Rb7 Qc4 28.h4 g6 (28...Qa4 29.Nc3 Qc4 30.Nb1–+) 29.a5 Bd6 30.g3 Bc7 31.Nb2 Qc2 32.Ra7 Bd8 33.Ra6 Qb2 34.Ra8 Ke7 35.a6 Qa2 36.Rb8 Qa6 37.Rb3 h6 38.Rfb1 Kf6 39.Rb8 Qd6 40.R1b5 g5 41.hg5 hg5 42.Rc8 f4 43.Rbc5 Kg7 44.gf4 gf4 45.R8c6 Qd7 46.ef4 Qg4 (46...Qg4 47.Kf1 Qd1 48.Kg2 Bf6–+) 0–1. Balkind,I – Pischner,R, remoteschach.de, 2004.

7.Be2 Nc6

8.0-0 0-0 9.Nc3 Rc8 10.Nh4 Bg6 11.Nb5 a6 12.Ng6 hg6 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Bd4 15.ed4 Qc7 16.c3 Rfd8 (16...e5 17.de5 Qe5 18.Rb1=) 17.a4 Ne4 18.Rb1 g5 (18...Qf4 19.Rb2=) 19.Bd3+= f5 20.f3 Nd6 21.Qe1 Kf7 (21...Re8 22.Rf2+=) 22.Qe5 Nc4 23.Bc4 dc4 24.Rfe1 Qe5 25.Re5 (worse 25.de5 Rc7=) 25...Rc7 26.Rb6 Attacking the backward pawn on e6 26...Re8 27.Kf1 (27.d5 f4 28.de6 Kf6+–) 27...Rd7 (27...Kf6!?+=) 28.Rc5+– e5 29.de5 (29.Re5?! Re5 30.de5 Rd2 31.Rb7 Ke6 32.Rg7 Ke5 33.Rg5 Rd3+=) 29...Rd2 (29...Ree7 30.Ke2+–) 30.Rb7+– Re7 31.Re7 Ke7 32.Rc4 Ra2 33.Rc7 (33.h3 a5+–) 33...Ke6 (33...Kf8!?+–) 34.Rg7+– Ke5 35.Rg5 Kf6 36.h4 Ra4 37.g4 fg4 38.fg4 Rc4 39.Ke2 Rc3 40.Ra5 Rc2 41.Kd3 (41.Kd3 Rc6 42.h5+–) 1–0. Adlai – Kraentr, internet, 2021.

8.0-0 0-0 9.d3 Nd7 (9...d4 10.ed4 Nd4 11.Bd4 Bd4 12.c3+=) 10.Nbd2 e5 (10...Rc8 11.e4 Bg4 12.Rb1=) 11.Nb3 (11.Ne5 Nde5 12.d4 Bd6 13.de5 Be5 14.Be5 Ne5=) 11...Be7 12.d4 e4 13.Nfd2 Bd6 14.c4 Qg5 15.g3 (15.f4 ef3 16.Rf3 Nf6+=) 15...Ne7 (15...Nf6 16.Qc2+=) 16.cd5 (16.c5 Bc7+=) 16...Nd5–/+ 17.Rc1 Rfd8 (17...N7f6 18.Nc4 Be7 19.Qd2+=) 18.Qc2 (18.Na5 Rab8+=) 18...N7f6–/+ 19.Nc4 h5 (19...Rac8!? 20.Qd2 Be7–/+) 20.Nba5+= Bc7 (better is 20...Rab8!?+=) 21.Nb7+= Rdc8 22.Qd2 h4 23.Ne5 (23.Ncd6 hg3 24.hg3 Rcb8+=) 23...Rab8 24.Ba6 Ng4 0–1. Cirulis,Ilmars (1980) – Mevel,Alberic (1900), FICGS, 2016.

8.0-0 0-0 9.d4 Be7 10.c4 dc4 11.Bc4 Na5 12.Bd3 Qb6 13.Bc3 Rfc8 14.Bf5 ef5 15.Ba5 (15.Qa4 Nc4=+) 15...Qa5 16.Qd3 Rc7 (16...Ne4 17.a4=+) 17.Nbd2 (17.a4 g6=+) 17...Rac8 18.Ne5 g6 19.a4 Kg7 20.g3 (20.h3 Qd5–/+) 20...Qd5–/+ 21.Rab1 Qe6 22.Rfe1 (22.Rb5 a6 23.Rb2 Nd5–/+) 22...Nd5 23.Rb2 (23.Rb3 f6 24.Nef3 Bb4–/+) 23...f6 24.Nef3 Bb4 25.Reb1 (25.Rd1!?–/+) 25...a5–+ 26.Kg2 (26.h3 Qd7–+) 26...Qd7 27.Qb5 (27.h3 Qa4 28.e4 fe4 29.Ne4 Qd7–+) 27...Qb5 28.ab5 Rc2 29.e4 (29.h4 Bd2 30.Nd2 a4–+) 29...fe4 30.Ne4 Rb2 31.Rb2 a4 32.Ra2 a3 33.Nfd2 0–1. Pierre – Cheysenne, internet, 2020.

8.0-0 Rc8 9.Nh4 Bg6 10.d4 (10.Nc3 d4 11.Na4 Be7=) 10...Bd6 11.Ng6 hg6 12.h3 Na5 13.Nd2 Qc7 14.c4 Nc4 15.Nc4 dc4 16.Bc4 Nd5 (16...Qd7!? 17.Rc1 a6=) 17.Rc1 Qd7? (better 17...Qb8+/-) 18.Bb5!!+- (18.Bb5 Rc6 19.Qa4+-) 1-0. Adlai – Vemnes, internet, 2022.

8.Nc3 0-0 9.Nh4 Ne7 (9...Be4 10.f3 d4 11.Na4=) 10.Na4 Nd7 (10...Bd6 11.Bf6 gf6 12.Nf5 Nf5 13.Nc3=) 11.Rc1 (11.Nc5 Nc5 12.Rb1 Qc7=) 11...Rc8 (11...Bd6 12.Nf5 Nf5 13.Nc3=) 12.Nc5 Nc5 13.0-0 Na4 (13...Qa5 14.Nf3=) 14.Bd4+= (< 14.Nf5 Nb2 (< 14...Nf5 15.Be5=) 15.Ne7 Qe7–/+) 14...Qa5 (14...Nb6 15.Bg4+=) 15.f4 (15.Bg4 Bg4 16.Qg4 Ng6+=) 15...Nc6 (15...Rfe8 16.g4 Be4 17.d3+=) 16.Ba1 (16.Nf5 ef5 17.Ba1 Nb6=) 16...Rfe8 (16...Be4 17.d3 Bg6 18.Ng6 hg6 19.Rb1=) 17.g4 (better is 17.Nf5 ef5 18.Rb1+=) 17...g5? (better is 17...Be4+=) 18.Nf5+– ef5 19.fg5 f4 (19...Nb6 20.Rf5 Qa3 21.Bf3+–) 20.Rf4 Nb6 21.Rb1 (21.Bd3 Ne5+–) 21...Qa3 22.Bd3 Ne5 23.Qf1 (23.Qf1 Nd3 24.Rf7+– (24.Qd3?! Qd3 25.cd3 Rc2+/–; 24.cd3?! Qe7+–)) 1–0. pcmvr (2775) – vladanaum (2160), net–chess.com, 2008.

8.Nc3 Ne4 9.0-0=+.

8.d3 0-0 9.Nbd2 Rc8 10.0-0 a6 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.d4 Bd6 14.c4 Na5 (14...Qc7 15.c5 Bh2 16.Kh1+=) 15.c5 Bb8 16.Rb1 b5 17.Bc3 Nc6 (17...Qc7!? 18.f4 Nc4 19.Nc4 bc4+=) 18.a4+– ba4 (18...Qc7!? 19.f4 Na7+–) 19.Qa4 Qc7 20.g3 Ne4? (better 20...Qd7+–) 21.Ne4 de4 22.Ba6 (22.Qa6?! Qd8+–) 22...Rcd8 (22...Qd7 23.Bc8 Rc8+–) 23.Rb7 (23.Rb7 Qc8 24.Rb6+–) 1–0. Pereira – Gatteres, internet, 2021.

8.d3 0-0 9.Nbd2 Rc8 10.0-0 h5 11.h3 Qd6 (11...Be7 12.Rb1=) 12.Nh4 d4 13.Nc4 Qe7 14.Bf3 Bh7 (14...de3 15.Ne3 Bh7 16.Bh5+=) 15.Bc6 Rc6 16.ed4 Bb6 (16...Bd6 17.Nf3+–) 17.Nf3 Rfc8 (17...Bc7!?+–) 18.Nfe5+– R6c7 19.a4 Nd5? (better 19...Qd8 20.c3 Re7+–) 20.a5 (20.Qh5?! f6 21.Nf3 Rc6+–) 1–0. Pereira – Dellex, internet, 2020.

8.Nd4=+.

8.Nh4 Bg6 (8...Be4 9.0-0=+) 9.Nc3 (9.Ng6 hg6 10.Nc3 d4=) 9...d4 (9...Be4 10.d3 Bg6 11.Rb1=) 10.Na4 (10.Ng6 hg6 11.Nb5 e5 12.ed4 ed4=+) 10...Be7 11.Ng6 hg6 12.ed4 Nd4 13.h3 Qd5 14.Bd4 (14.Rg1 Ne2 15.Qe2 Rc8=) 14...Qd4=+ 15.c3 Qe4 16.0-0 Qf5 (16...0-0-0 17.Rb1 Qf4 18.d4=) 17.Qb3= Rb8 18.Nb2 Bd6 19.Nc4 Bc7 (19...Bf4 20.Ne3 Qe4 21.Bf3+=) 20.Qa4 Nd7 (20...Kd8 21.Qa7 Qf4 22.Qd4 Qd4 23.cd4=) 21.Ne3 (21.d4 Qf4 22.g3 Qf5=) 21...Qc5 (21...Qf4 22.Qf4 Bf4 23.Rfb1=) 22.Bb5 (22.Rfb1 Bd6=) 22...Rd8 (22...Qd6 23.Rfd1 a6 24.Bd7 Qd7 25.Qd7 Kd7 26.c4=) 23.Rfb1 Bb6 24.Rb3 Qg5 25.Rb4 Ke7 26.Bd7 Rd7= 27.Rb5 f5 28.Re1 Rh3 29.Nd5 Rd5 30.Rd5 Bf2 31.Kf1 b5?? 32.Qb4+– Kf7 33.Rd7 Kg8 34.Kf2 Qh4 35.Qh4 Rh4 36.Re6 (36...g5 37.Ree7+–) 1–0. Woischke,Norbert – Perez Rodriguez,Rene, CiF, 2001.

7.Be2 Nbd7

8.0-0 0-0 9.c4 Nb6 (9...dc4 10.Bc4 Rc8 11.d4+=) 10.cd5 Nbd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bd3 (12...Rc8 13.Bb4=) 13.Bd3+= Qd3 14.Bf6 gf6 Attacking the isolated pawn on a3 15.Qb1 Qb1 16.Rfb1 b6 17.d4 Be7 18.Rc1 Rac8 19.a4 Bb4 20.h3 Rc3 (20...Rfd8!?+=) 21.Rc3+/– Bc3 22.Rc1 Bb4 23.Rc6 Kg7 24.Rc7 a6 25.Rb7 b5 (better is 25...Ba5!?+/–) 26.ab5+– ab5 27.Rb5 Be7 28.Rb7 Re8 29.g3 h6 30.Nd2 Bd6 31.Nb3 e5 32.de5 (32.g4!?+–) 32...fe5+/– 33.Kg2 Re7 34.Re7 Be7 35.Kf3 f5 36.e4 fe4 37.Ke4 Bd6 (37...Kf6 38.Kd5 Kf5 39.Na1+–) 38.Na5 (38.Kf5 Bb4 39.Nc1 Bc3+–) 38...Kf6 39.Nc4 Bc7 (39...Bb8+–) 40.Ne3 h5 (40...Kg7+–) 41.Nd5 (41.Nd5 Ke6 42.Nc7 Kf6 43.Ne8 Kg5 44.Ke5+–) 1–0. mr5reasons1 (1645) – peterliberty, gameknot.com, 2012.

8.0-0 0-0 9.Nh4 Qb6 10.Bc3 Ne4 11.Nf5+= ef5 12.d3 Nf2? 13.Kf2 Be3+/– 14.Ke1 d4 15.Bb4 Rfe8 16.Nd2 Qg6 17.Nf3 Qg2 18.Bd6 f4 19.Rb1+= Re6 20.Bc7 Rh6 21.Rb5 Rc8 22.Ba5 Rhc6 23.Rb2 Nf6 24.Bd2 Ng4 25.Qb1 Nh2=+ 26.Nh2 Qh2 27.Be3 Re6?? 28.Bf2+= f3 29.c4 dc3 30.Rc2 Rce8 31.Qb7 Re2 32.Re2 Re2 33.Kd1 c2 34.Kc1 Qf4 (35.Be3 Qe3 36.Kb2 c1Q 37.Kb3 Qd3 38.Ka4 Qca3#) 0–1. Krueger,D – Gross,Wilhelm, corr SOK–92–87, 1992.

8.0-0 Qc7 9.Nh4 Be4 10.d3 Bg6 11.Nd2 Bd6 12.g3 b5 13.c4 bc4 14.dc4 Rb8 15.Bf6 Nf6 16.Rc1 Qe7 17.cd5 ed5 18.Bb5 Kf8 19.Ng6 hg6 20.a4 g5 21.Nf3 g4 22.Nd4 Ra8 23.Qc2 g6 24.Nc6 Qe6 25.Ba6 Kg7 26.Kg2 Rh3= 27.Bd3 Rah8 28.Rh1 Ba3 29.Nd4 Qe8 30.Rb1 Qe7 31.Qc6 Bb4 32.a5 R3h7 33.a6 Rb8 34.Qc2 Qd7 35.Nc6 Rc8 36.Rb4 Rc6 37.Qb2 Rc7 38.Rb7 d4 39.e4 Qe7 40.Rb1 Rd7 41.Qb4 Qe6 42.Rd7+= Qd7 43.Qb7 Rh5 44.Rc1+– 1–0. Blechar,Michael J (2230) – Young III,William C, S70021 ICCF, 2007.

8.d4 Bd6=+ 9.Nbd2 Rc8 10.c4 0-0 11.0-0 Bb8 12.cd5 ed5 13.Rc1 Qe7 14.Qb3 b6 15.Rc3 Rcd8 16.h3 Ne4= 17.Rcc1 Qd6 18.Rfd1 Rfe8 19.Nf1 Ndf6 20.Bb5= Bd7 21.Ne5 Rc8 22.Rc8 Rc8 23.Bd7 Nd7 24.f3 Ng5 25.Kf2 h6 26.h4 Ne6 27.Ng3 g6 28.f4 Ng7 29.e4= Nf6 30.Kf3 Qe6=+ 31.Qd3?? Be5–+ 32.fe5 Qg4 33.Kf2–/+ Ne4 34.Ne4 de4 35.Qf1?? (better is 35.Qd2–+) 0–1. Van De Vijver,Odile – Van Der Giessen,Ada (1800), Open VPTD, 2003.

8.Nd4 Bd4 9.ed4 0-0=+.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.Nc3 a6 11.h3 b5 12.a4 b4 13.Na2 a5 14.Nc1 Bd6 15.Rb1 Nb6 16.Bb5 Kf8 17.d3 Rc8 18.Nb3 e5 19.d4 e4 20.Na5 Na4 21.Nb7 Nb2 22.Rb2 Qb6 23.Nd6 Qd6 24.Qb1 Qc7 25.Be2 Qc3= 26.Kd1 Ke7 27.Rb3+/– Qc6 28.Rb4 Rc7 29.Rb6 Qc3 30.Rb3 Qc6 31.Bb5 Qd6 32.Qa2 Rb8 33.Kd2 Rcb7 34.Rhb1 Ne8 35.Be2 Rb3 36.Rb3 Rb3 37.Qb3 Kf8 38.c4 dc4 39.Bc4 f6 40.Qb7 Qc7 41.Qd5 Ke7? 42.Qe4 (42...Kd8 43.Qd5 Qd6 44.e4+–) 1–0. themonkey (2100) – lisarik (2005), GameColony.com, 2002.

5...c6

6.d3 Nbd7 7.h3 h5 (7...a5 8.ba5 Qa5 9.Bc3+=) 8.Nbd2 (8.c4 a5 9.b5 cb5 10.cd5 ed5= (10...Nd5? 11.e4+–)) 8...a5 9.c3 (9.ba5 Ra5 10.Be2 Qa8=) 9...c5 10.b5 e5 (10...Bd6 11.Be2=) 11.c4 d4 12.e4 Bh7 13.a4 (13.Be2 Be7=) 13...Qe7 (13...Be7 14.Be2=) 14.Be2 b6 15.Nb3 g6 (15...Qd6 16.0-0=) 16.Bc1+= Bg7 17.Bg5 Qe6 18.Qd2 (18.0-0 0-0-0+=) 18...0-0 (18...Ng8 19.Qc2=) 19.Bh6 Ne8 (19...Rad8 20.Bg7 Kg7 21.Ng5+=) 20.Nh4 (20.g4!?+=) 20...f5= 21.ef5 gf5 22.Bg7 Ng7 23.Qg5 (23.0-0-0 Rae8=) 23...e4 24.0-0-0 (24.0-0!?=) 24...ed3+= 25.Bf3? (25.Bd3 Ne5 26.Qd2 Nd3 27.Qd3–+) 25...Qc4–+ 26.Kb2 Ne5 (26...Rac8 27.Qf4–+) 27.Qc1 (27.Ba8 Qc2 28.Ka1 Qb3 29.Bc6 Qa4 30.Kb1–+) 27...Qa4 28.Bd5 Kh8 29.Rhe1 (29.f4 Rfd8 30.fe5 Rd5–+) 29...c4 (29...Rac8 30.Re5 c4 31.Rd3 cd3 32.Bc6–+) 30.Nd4 Qb4 31.Ka1 c3 32.Nb3 (32.Re5 Qd4 33.Nf3 Qa4 34.Ba2 d2 35.Nd2 Bg8–+ (worse is 35...cd2 36.Qd2 Rac8 37.Kb2–+)) 32...a4 (better is 32...Qa4 33.Kb1 c2 34.Kb2 cd1R 35.Qd1–+) 33.Nd2 a3 (33...Rae8!? 34.f4 c2 35.fe5 Qd4 36.Qb2 cd1R 37.Rd1 Qd5 38.Nhf3–+) 34.Nb3 d2 (34...Qh4?! 35.Qc3 Rac8 36.Qe5–+) 35.Nd2 (35.Rd2 A) 35...Qh4?! 36.Qc3 Rac8 37.Qd4 (37.Qe5?? Rfe8–+) 37...Qd4 38.Rd4–+; B) 35...cd2 36.Qd2 Qd2 37.Nd2 Nd3 38.Ba8 Ne1–+) 35...Qb2 (35...Nd3 36.Qb1 Qb2 37.Qb2 ab2 (37...Nb2?! 38.Ba8 Ra8 39.Ndf3 Nd1 40.Rd1–+) 38.Kb1 Ne1 39.Re1 f4 40.Be4 Ra1 41.Kc2 cd2 42.Ng6 Bg6 43.Kd2 Be4 44.Re4 b1Q 45.Rf4 Rd8 46.Rd4 Rd4 47.Kc3 Qb4 48.Kc2 Rd2) 36.Qb2 ab2 (36...ab2 37.Kb1 Ra1 38.Kc2 cd2 39.Kd2 Rd1 40.Rd1 f4–+; 36...cb2?! 37.Ka2 Nd3 38.Nc4–+) 0–1. Rakic,Tijana – Alivodic,Dario (1835), Polufinale Prvenstva Crne Gore za Godin, 2017.

6.d3 h6 7.Nbd2 Qb6 (7...a5 8.ba5 Qa5 9.Be2=) 8.Be2 a5 9.c3 (9.Bd4 Qc7+=) 9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Qb3 (12.0-0 Bd6=) 12...Bd6 13.0-0 0-0 14.Rb1 Ra8 (14...e5 15.c4 Bc7 16.c5=) 15.h3 (15.c4 Qd8=) 15...Qd8 16.Qc2 e5 17.e4 Bh7 18.Nh2 (18.c4 b5 19.c5 Bc7=) 18...Qe7=+ 19.Bf3 (19.Nhf3 b6=+) 19...Nf8 (19...b6 20.Re1=+) 20.Nhf1 (20.Ng4 Ng4 21.Bg4 Ne6=+) 20...Ne6 21.g3 Qd7 22.Bg2 Bc7 23.Kh2 de4 24.de4=+ Rd8 25.Qa4 Qd3 26.f3 Bb6 27.Qd1 Be3 28.Rb2 h5 29.Qc2 Qc2 30.Rc2 Bh6 31.h4 g5 32.hg5 Bg5 33.Nc4 h4 34.gh4 Bf4 35.Kg1 Rd1 36.Bb2 b6 37.Kf2 b5 38.Nce3 Rd7 39.Bh3+/– Bg6 40.Be6 fe6 41.c4 Rd3 42.cb5 cb5 43.Ke2 Rb3 44.Bc3 Bh5 45.Nd2 Ra3 46.Kf2 Kf7 47.Ndf1 Ke7 48.Ng2+– Nd7 49.Ne1 Nb6+/– 50.Bd2 Nc4+= 51.Bf4 ef4 52.Nd2 Nd2 53.Rd2+/– Kf6 54.Rc2 Rb3 55.Rc5 Rb2 56.Kf1 Be8 57.Nd3 Rh2 58.Nf4 Rh4 59.Nd3 Rh2 60.Nf2 Rh4 61.Ke2 Rh2 62.Ke3 Rg2 63.Ng4 Ke7+/– 64.Ne5 Rb2 65.Nd3 Rb3 66.Re5 Kd6 67.f4 Bc6 68.Kd4 Bd7 69.Rh5 Be8 70.Re5?? Bd7 71.Rh5?? Be8 72.Rh6 Bf7 73.f5 Rb1 74.e5 Ke7 75.f6 Kd7 76.Rh7 Ke8 77.Rh8 Kd7 78.Ra8 Rd1 79.Ra7 Ke8 80.Ke3 Bg6 81.Nc5 Rd5 82.Re7 Kf8 83.Ne6 Kg8 84.Rg7 (84...Kh8 85.Kf4+–; 84.Nf4!? Bf7 85.Nd5 Bd5+–) 1–0. Strebel,Harry – Vollmar,Rainer, RH–chA Wallertheim, 1992.

6.Nd4 Bg6 7.c4 (7.Be2 e5 8.Nf3 e4=) 7...Bd6 8.Qb3 (8.cd5 ed5 9.Be2 a5=+) 8...0-0 (8...e5 9.c5=+) 9.Nc3 (9.c5 Bc7=+) 9...Ng4 (9...Be5 10.d3=+) 10.Be2 (10.cd5 ed5 11.Be2 Qh4=+ (< 11...Nh2 12.g3+/–)) 10...Ne5 (10...dc4 11.Bc4 Be5=) 11.cd5 ed5 12.f4 Nd3 13.Bd3 Bd3 14.Nce2 Bc4 15.Qc3 Qd7 (15...Be2!? 16.Ne2 f6=) 16.d3+/– Ba6 17.Ng3 (17.Nc6!? Qg4 18.Nb8 Rfb8 19.0-0+/–) 17...f6 (17...Re8 18.Ndf5 f6 A) 19.Nd6? Re3 (19...Qd6?! 20.Kf2=) 20.Kf2 Rd3–+; B) 19.0-0=) 18.Ngf5 Re8 19.Kd2 (19.0-0 Kh8+=) 19...b6 (19...Qd8 20.Kd1=) 20.g4 (20.Rhc1 Bb7 21.Kd1 a5=) 20...c5=+ 21.Nf3 (better is 21.Ne2!?=+) 21...d4–/+ 22.Qb3 c4! 23.dc4 de3 24.Ke2 Bf4 25.Rhd1 Qf7 26.b5 Bb7 27.N3d4 Nd7–+ 28.Rf1 Nc5 29.Qb4 Be4?? 30.Rad1? Be5 31.g5? Qh5 32.Ke3 Bf5 (33.Rf5 Qd1 34.Re5 Re5 35.Kf2 Nd3 36.Kg3 Rg5 37.Kh3 Qg4; 32...Qg5 33.Ke2 Bf5 34.Kf2 Qh4 35.Kg2 Qg4 36.Kh1 Be4 37.Nf3 Bf3 38.Rf3 Qf3 39.Kg1 Bh2 40.Kh2 Re2 41.Kg1 Qg2#) 0–1. Quabach,Juergen – Leistenschneider,Juergen, Koeln CC Christmas op, 1994.

6.Be2 Bd6 7.Nh4 =.

6.d3 a5

7.ba5 Ra5 8.Nbd2 Nbd7 9.Nd4 Bg6 10.c4 Bd6 11.Be2 Qe7 12.cd5 ed5 13.a4 Nc5 14.Qc2 0-0 15.Bc3 Ra7 16.0-0 Nfd7 17.N2f3 Rfa8 18.a5 Bc7 19.Nb3 Nb3 20.Qb3 Nc5 (20...Ba5?! 21.Ba5 Ra5 22.Ra5 Ra5 23.Qb7+=) 21.Qa3 Bd6 22.Bb4 Ne4 23.Bd6 Nd6 24.d4 Qc7 25.a6 b5 26.Ne5 f6 (worse is 26...Ra6 27.Qa6 Ra6 28.Ra6+/–) 27.Ng6 hg6 28.g3 Nc4 29.Bc4 dc4 30.e4 Ra6 31.Qa6 Ra6 32.Ra6 Qb7 33.Rfa1 c3 (33...Qd7 34.Rd1–/+) 34.Ra8 Kh7 35.e5 fe5 36.de5 b4 37.R8a4 c5 (37...b3 38.e6 b2 39.Rh4 Kg8 40.Rd1–+) 38.e6? (better is 38.Re1–/+) 38...Qe4–+ 39.Ra5 (39.Ra6–+) 39...b3 (39...Qe6?! 40.Rc5 b3 41.Rc3–+) 40.R5a4 c4 (40...c4 41.Rb4 c2–+) 0–1. Kivisto,Mikko (2265) – Hakulinen,Esko Matti (2310), FIN–chT Finland, 1991. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 c6)

7.ba5 Bd6 8.Be2=+.

6.Be2 a5

7.b5 Qb6 8.Nh4 cb5? (better is 8...Bg6+=) 9.Bf6+– gf6 10.Nf5 ef5 11.Nc3 d4 12.Bb5 Nc6 (12...Kd8 13.ed4 Qd4 14.Qf3+–) 13.Nd5 Qd8 14.Qf3 de3? (14...Qd6 15.ed4 0-0-0 16.Bc6 bc6 17.Qf5 Qe6 18.Ne3 Qf5 19.Nf5 Rg8+–) 15.Qe3 Be7 (15...Kd7 16.Nb6 Kc7 17.Na8 Qa8+–) 16.Nf6 Kf8 17.Qh6# 1–0. mtrh – opponent, internet, 2002.

7.b5 Nbd7 8.0-0 h6 (8...Bg4 9.Nd4 Be2 10.Qe2=) 9.Nd4 Qc7 10.Nf5 ef5 11.Bd3 g6 12.f4 Rg8 (12...Bg7 13.Qf3=) 13.Be2 Bg7 14.Rf3 Nf8 (14...g5 15.Rf1+=) 15.Rh3 Ng4 (15...g5!? 16.bc6 bc6+=) 16.Bg7+/– Rg7 17.Bg4 fg4 18.Qg4 h5 19.Qe2 Ne6 20.Nc3 Nc5 21.Rf1 f5 22.bc6 bc6 23.Rb1 Rb8 (23...Qd6 24.Rb6+/–) 24.d3 Re7 25.Qf3 (25.Qe1 Rb1 26.Qb1 d4+/–) 25...Kf7 26.Qd1 Qa7 27.Rb8 Qb8 28.Ne2 (28.Qa1 Qh8+/–) 28...Qb2 (28...Rb7!? 29.Qd2 Rb1 30.Kf2 Qb2+=) 29.Nd4+– Qa3 30.Nc6 Re8 31.Ne5 Kf6 32.Ng6! Ra8? (32...Kg6 33.Qh5) 33.Ne5+– (33.Qh5?! Qc1 34.Kf2 Qd2 35.Kf1 Qc1 36.Kf2 Qd2 37.Kf1 Qc1 38.Kf2=) 33...Rb8 34.Rh5 Rg8 (34...Qb2 35.g4+–) 35.Qe1 Ne6 (35...Ke7+–) 36.Qh4 Ng5 (36...Rg5 37.Rh6 Ke7 38.Re6 Ke6 39.Qh6 Ke7 40.Qg5 Ke8 41.Qg6 Ke7 42.Qf7 Kd6 43.Qf6 Kc5 44.Nd7 Kb4 45.Qd4 Kb5 46.Qb6 Ka4 47.Nc5 Qc5 48.Qb3#) 37.fg5 Ke5 38.Qd4 Kd6 39.Qb6 Ke5 (39...Kd7 40.Rh7 Qe7 41.Qb7 Kd6 42.Qe7 Kc6 43.Qb7 Kc5 44.d4 Kc4 45.Qb3#) 40.Qf6# 1–0. b4_player (2165) – very_quiet (1745), GameColony.com, 2003.

6.Be2 Nbd7

7.d3 a5 8.ba5 Qa5 9.Bc3 =.

7.d3 Bd6 8.Nbd2 (8.Nh4 0-0=) 8...0-0 (8...e5 9.c4=) 9.c4 (9.Nh4 a5=) 9...e5 (9...c5 10.cd5 ed5 11.bc5 Nc5 12.Qb1=) 10.0-0 Rc8 (10...Re8 11.Qc2=) 11.Rc1 (11.e4 Bg4=) 11...h6 (11...Re8 12.e4 de4 13.de4 Be4 14.Ne4 Ne4 15.Bd3=) 12.Re1 (12.Qa4 dc4 13.e4 cd3 14.Bd3 Be6=) 12...e4 (12...Re8 13.c5 Bc7 14.Qa4=) 13.de4 Ne4 (13...de4!? 14.Nd4 Be5+=) 14.cd5+/– cd5 15.Qb3 (15.Rc8!? Qc8 16.Ne4 Be4 17.Qd4+/–) 15...Nd2 16.Nd2 Ne5 (16...Nb6 17.Bd4+=) 17.Rc8 (17.Qd5 Rc1 18.Rc1 Bb8+/–) 17...Bc8 18.Qd5 (18.Qc3!? Qh4 19.Rc1+/–) 18...Ng4= 19.f4?? (better is 19.Qd4!? Bh2 20.Kf1=) 19...Qh4 (better is 19...Bf4 20.Qd8 Be3 (< 20...Rd8 21.ef4 Rd2 22.Bc3+/–) 21.Kh1 Nf2 (21...Rd8?! 22.Ne4–/+) 22.Kg1 Rd8–+) 20.Nf3?? Qf2–+ 21.Kh1 Ne3 22.Rg1 Nd5 (23.Be5 Be5–+) 0–1. uno (1925) – Xan_X (1985), ICC, 2003.

7.Nd4 Bg6 8.f4 Bd6 (8...c5 9.bc5 Bc5 10.Nb3=) 9.Nc3 (9.0-0 a5=) 9...e5 (9...a5 10.b5 c5 11.Nf3=) 10.fe5 Be5 (10...Ne5 11.0-0=) 11.Nf3 Bd6 12.0-0 Qc7 13.Na4 (13.h3 Nh5=) 13...Be4=+ 14.Kh1 (14.h3!?=+) 14...Bf3–/+ 15.gf3 Bh2 16.f4 Bg3 17.Bd3 (17.Rf3 Ne4 18.Qg1 Qd8=+) 17...h5–+ 18.Qf3 (18.c4 Qd6–+) 18...h4 19.Bf5 Rh6 20.d3 (20.Bh3 Qd6–+) 20...g6 (20...Qd6 21.Bd4–+) 21.Bh3–/+ Kf8 22.c4 Re8 23.Nc5 Nc5 24.bc5 Nd7 25.cd5=+ Nc5 26.Be5= Qa5 27.dc6 bc6 28.Rfd1 Rd8 29.Qc6 Qb6 30.Qb6 ab6 31.d4 Ne4 32.Rdb1 g5 33.Bc7 Re8=+ 34.Kg2 gf4–/+ 35.ef4 Nd2 36.Be5 Nb1 37.Rb1 Ra8 38.d5 Rg6 39.Bf5–/+ Bf4 40.Bg6 Be5 41.Rf1 f6 42.Rf3 Ke7 43.Bf5 Rg8 44.Kf2 Rg3 45.Ke2 Kd6–+ 46.Be6 b5 47.Bf7 h3–+ 48.Rg3 Bg3 49.Kf3 h2 50.Kg2 Kc5 51.Be6 Bd6 52.Bd7 Kc4 53.a4? b4 54.a5 Kd5 55.a6 Bb8 56.Be8 Kc4 57.a7 Ba7 58.Kh2 b3 59.Kg3 Kc3 (60.Bg6 b2–+) 0–1. Gombac,Jan (2245) – Kovacic,Peter (2210), SLO–chT1z Bled, 2000.

7.Nh4 Bg6 =.

6.Nh4 Bg6

7.Ng6 hg6 8.h3 Nbd7 9.Be2 a6 10.Bf3 Bd6 11.d4 Nb6 12.Nd2 Na4 13.Qc1 Bc7 (13...a5 14.c3=+) 14.c4= dc4 15.Nc4 Nd5 16.Qc2 g5? (better 16...Nb2 17.Qb2 Ra7=) 17.Qa4+– b5 18.Qc2 bc4 19.Qc4 Qd7 20.a4 (20.Rc1!? a5 21.Qc6 Qc6 22.Rc6 ab4 23.Rc7 ba3 24.Bd5 ab2 25.Bc6 Kd8 26.Rd7 Kc8+–) 20...0-0 (20...Bd6 21.Ba3+–) 21.a5 (21.e4 Rfe8+–) 21...f5 (21...Rfb8 22.Ba3 Qd6 23.g3+–) 22.Rc1 Bd6 23.Qc6 (23.Ba3!? Qe7+–) 23...Bb4+– 24.Kf1 Qc6 25.Rc6 Rfe8? (better 25...Kf7!? 26.g4 f4+–) 26.Re6!+– Re6 27.Bd5 Rae8 28.Be6 (28.Ke2!? Kf8 29.Be6 Re6+–) 28...Re6 29.g3 (29.Ke2 Ba5 30.Ra1 Bd8+–) 29...Ba5+– 30.Kg2 Bd8 31.Rc1 Bf6 32.Rc7 Rb6 33.Ba3 a5 (33...Rb1 34.g4 f4 35.Bc5+–) 34.Ra7 Rb5 35.Bc5 (35.Bd6 g6+–) 35...Kh7 36.Be7 (36.Bd6 Bd8+–) 36...Kg6 (36...Be7 37.Re7 a4 38.Ra7+–) 37.Bf6 (37.Bd6!? Kh5+–) 37...gf6 38.Rc7 a4 39.Rc5?? (39.Ra7 Rb4+–) 39...Rb4 (better 39...Rc5 40.dc5 Kf7–+) 40.d5 Kf7 41.Rc6 Ke7 42.Ra6 Rc4 43.Kf3 Rb4 44.Kg2 Rc4 45.Kf3 Rb4 46.Kg2 (better 46.Re6!? Kf7 47.Kg2+–) 46...Rc4= 47.Kf3 ½–½. alessandrocarvalhaes (1720) – Porrio18 (1980), lichess.org, 2018.

7.Ng6 hg6 8.h3 Ne4 9.d3 Nf6 10.Be2 Nbd7 11.Nd2 Nb6 (11...a5 12.Bc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Bd6=) 12.a4 (better 12.c4+=) 12...Bb4–/+ 13.c3 Be7 14.a5 Nbd7 15.Ba3 b6 16.a6 c5 17.Bb2 b5 18.Nf3 Nb6 Black prepares c4 19.d4 (19.Ra5!? b4 20.cb4 cb4 21.Bd4–/+) 19...c4 20.Qb1 Na4 21.Qc2 Nb2 22.Qb2 Qb6 23.Ne5 Nd7 (23...Bd6 24.f4–+) 24.Nf3 (24.Nd7 Kd7 25.0-0 Rab8–/+) 24...0-0 25.0-0 Rfb8 26.Rfb1 Qc6 27.Bd1 Rb6 28.Bc2 Rab8 29.Qa3?? (better 29.Qa2–/+) 29...Ba3–+ 30.Ra3 Ra6 31.Ra6 (31.Raa1 Ra1 32.Ra1 Qb6–+) 31...Qa6 32.Kh2 Qc6 (32...Qa3 33.Re1–+) 33.Ng5 (33.Ra1 a5!–+) 33...a5 (33...Qd6 34.Kg1 Qa3 35.Bg6 fg6 36.Ne6 Qc3 37.Nc7–+) 34.Nf3 (34.Ra1 b4 35.Ba4 Qc7 36.f4 b3–+) 34...b4 (34...Qd6 35.g3 Qa3 36.Kg2–+) 35.Nd2 bc3 36.Nf3 Rb1 37.Bb1 Qb5 38.Bc2 Qb2 39.Ne5 Ne5 40.de5 Qc2 41.e4 (41.Kg3 Qe4 42.Kh2 c2 43.Kg3 Qe5 44.Kg4 c1Q 45.Kh4 Qg1 46.f3 Qf2 47.Kg4 Qfg3) 41...de4 (41...Qf2 42.h4 Qh4 43.Kg1 c2 44.g3 Qg3 45.Kf1 c1Q 46.Ke2 Qge3) 42.f4 (42.Kg3 Qd3 43.f3 ef3 44.gf3 c2 45.h4 c1Q 46.Kg2 Qcf1 47.Kg3 Qdf3 48.Kh2 Q1f2) 42...ef3 43.Kg3 Qg2 (43...fg2 44.h4 g1Q 45.Kf3 Qd3 46.Kf4 Qgg3) 44.Kf4 f2 45.Ke3 f1Q 46.h4 (46.Kd4 Qd5 47.Kc3 Qc1) 46...Qd3 (46...Qff2) 47.Kf4 Qgf3 (47...Qgg3) 48.Kg5 Qdf5 (48...Qde3) 0–1. alessandrocarvalhaes (1725) – Porrio18 (1975), lichess.org, 2018.

5...Nc6

6.b5 Na5 7.Be2 c6 8.a4 cb5 9.Bb5 Nc6 10.0-0 a6 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Qb6 13.Bf6 gf6 14.Nc3 Bd6 15.Rb1 Qc7 16.Qe2 Rg8 17.Rfc1 h5 18.e4 d4 19.Nd5? Qe7?? 20.Ne7+– Ke7 21.Rb7 Kf8 22.Rc6 (22.Rc6 Bf4 23.Nd4+–) 1–0. elsh1403 – mistrzurs, kurnik, 2011.

6.b5 Nb8 7.c4 (7.Be2 Bd6=) 7...dc4 (7...Bd6 8.cd5 ed5 9.Nd4=) 8.Bc4 Be7 (8...a6 9.Nd4 Bg6 10.ba6 Na6 11.d3=) 9.Qb3 (9.Nd4 Bg6=) 9...0-0 (9...Nbd7 10.d4=) 10.0-0 (10.d3 Nbd7 11.Nd4 Bg6=) 10...c6 (10...Nbd7 11.d4=) 11.d4 (11.Nd4 Bg6=) 11...cb5 12.Qb5 (12.Bb5 Nc6=) 12...Qc7 (12...Nbd7 13.Rc1= (13.Qb7? Rb8 14.Qa7 Rb2–+)) 13.Rc1 Qd7 14.Qb3 a6 15.Ne5+/– Qc8? 16.Ba6!+– Na6 17.Rc8 Rfc8 18.Nc3 Nc7 19.f3 Nfe8 20.e4 Bg6 21.Ng6 hg6 22.e5 g5 23.Bc1 Rab8 24.Bd2 Rd8 25.Ne2 Nd5 26.g3 f5 27.Qd3 g6 28.h4 gh4+/– 29.g4 Ng7 30.Bh6 b6 31.Kf2 Kf7 32.g5 Nh5 33.Qd2 Rbc8 34.f4 b5 35.Qa5 Nhf4–/+ 36.Rc1?? Nd3–+ (37.Kf3 Nc1 38.Qb5 Rb8 39.Qb8 Rb8 40.Nc1 Rb1–+) 0–1. Suess,Stefan – Schutz, corr, 1984.

6.Bb5 Qd6 7.Nd4 Bg6 8.c4 dc4 9.Qa4 Kd7 10.Nc6 bc6 11.Bc4 Be7 12.0-0 Rhb8 13.Ba6 Bd3 14.Bd3 Qd3 15.Rc1 Rb6 16.Bd4 Ra6 17.Qd1 Rb8 18.Nc3 g6? (better is 18...Ke8+/–) 19.Qf3+– Qf5 20.Qe2 Rab6 21.Bb6 cb6 22.Qa6 Qe5 23.Qa7 Ke8 24.d4 Qd6 25.Ra2 Qd8 26.Rac2 Ra8 27.Qb7 Ra3 28.Nb5! cb5 29.Rc8 Qc8 30.Rc8 Bd8 31.g4! Nd5 (31...Ng4 32.Qb6) 32.Qb8 (32…Ke7 33.Rd8 Ra1 34.Kg2+–) 1–0. Benassi,Aspasio – Maia,Mario, EP016, 2000.

6.Bb5 Qd7 7.Ne5 Qd6 8.c4 0-0-0?? (better is 8...dc4 9.Nc6 bc6 10.Bc4 c5 11.Bf6 gf6+=) 9.Bc6 (better is 9.Nf7 Qd7 10.Nh8 dc4+–) 9...bc6 (9...Qe7 10.Qa4 Kb8+–) 10.c5 Qe7 (10...Qe5 11.Be5 Nd7 12.Bb2+–) 11.Qa4 Kb8 (11...Bd3 12.Qa7 Nd7 13.Nc6 Qh4+–) 12.Nc6 (12...Kb7 13.Qb5 Ka8 14.Na5 c6 15.Qc6 Kb8 16.Be5 Rd6 17.Bd6 Qd6 18.Qb7) 1–0. pcmvr (2110) – hermanogris (2005), net–chess.com, 2006.

6.Bb5 Nd7 7.0-0 a5 8.Bc6 bc6 9.Nd4 ab4 10.Nf5 ef5 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qh4 13.f4 Bb4 (13...Qg4 14.Qc1+=) 14.Bg7 Rg8 15.Bc3 Bd6 16.Qf3 Ke7 (16...Nb6 17.d3+–) 17.d3+– Nf6 18.Bf6 Qf6 19.Nd2 Qc3 20.Qd1 Re8 21.Rf3 (21.Nb1 Qf6+=) 21...Ra8 22.Nf1 d4 23.Qe2 de3 (23...Kf8 24.Rh3 de3 25.Rh7= (25.Qe3?? Bc5–+; worse 25.Re3 Bc5–/+)) 24.Ne3 Kf8 25.Nd1 Qc5 26.Kf1 Ra1 27.g3 Rc1 (27...Qd4 28.Kg2+=) 28.c4+– Qa7 29.Kg2 Ra1 30.Kh3 Ra2 31.Qe1 Bc5 32.Ne3 Ra1 ½–½. Milde,Lars – Reuter,Alfred, Tigerschachclub, 2001.

6.c4 d4 7.b5 Na5 (7...Ne7!? 8.Nd4 Bg6+/–) 8.Nd4+/– (< 8.ed4 a6=) 8...Bg6 9.Qa4 b6 10.Nf3 Ng4 (10...Nd7 11.d4+/–) 11.d4 Qf6 (11...Be7 12.h3 Nf6 13.Bc3+/–) 12.h3 Nf2? (better is 12...Nh6+–) 13.Kf2 Be4 14.Nbd2 Qf5 (14...Bg6 15.g3+–) 15.Ne4 Qe4 16.Rd1 Bd6 17.Bd3 Qb7 18.Qc2 0-0 19.c5 Be7 20.Bh7 Kh8 21.Be4 c6 22.Ne5 Rac8 23.Bc3 f5 24.Bf3 Rf6 25.Ba5 ba5 26.g4 f4 27.ef4 Qb5 28.Rb1 Qa6 29.Be2 Rf4 30.Kg3 Rf2 31.Ng6 Kh7 32.Ne7 Kh8 33.Kf2 Rf8 34.Kg2 Rf6 35.Rb8 (35...Qc8 36.Rc8 Rf8 37.Rf8) 1–0. MrkT – dorkwtf, internet, 2005.

6.c4 Bd6 7.cd5 ed5 8.d4 0-0 9.Bd3 Be4 10.Nbd2?? (10.0-0 Ng4=) 10...Re8 (better is 10...Bd3 11.Qb3 Bf5–+) 11.Be4 (11.Ne4? de4 (11...Ne4?! 12.0-0=) 12.Bb5 ef3 13.Qf3 Ne4–+) 11...de4 12.Ng1 Qd7 13.Ne2 Ng4 14.h3 Nf6 15.Qc2 Rad8 16.Nc3 Qf5 17.g4 Qg6 18.0-0-0 Re7 19.Nc4 Rde8 20.Rde1 a6 21.Kb1 b5 22.Nd2 a5 23.ba5 Na5–/+ 24.h4 Qg4–+ 25.Reg1 Qd7 26.h5 Nc4 27.Nc4 bc4 28.Kc1 Ra8 29.Kd2 Ba3 30.Ba3? Ra3–+ 31.h6 g6 32.Ra1 Ra1 33.Ra1 Re8 34.Qa4 Qa4 35.Ra4=+ Ng4 36.Ke2 Nh6 37.Rc4 Re7 38.Nb5 Ng4 39.Rc7 Rc7 40.Nc7 h5 41.Kf1 h4 42.Kg2 f5 43.Nd5 g5 44.Ne7=+ Kf7 45.Nf5 Kf6?? 46.Nd6+= h3 47.Kh3 Nf2= 48.Kg2 Nd3?? 49.Ne4 (49.Ne4 Kf5 50.Ng3 Ke6 51.e4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1810) – mgreis (1680), Active, 2007.

6.c4 Bg4 7.Be2 dc4 8.Bc4 Bd6 9.d3 0-0 10.Nbd2 Qe7 (10...Ne5 11.0-0=) 11.h3 Bh5 12.0-0 Ne5 (12...a5 13.g4 ab4 14.gh5 ba3 15.Bc3=) 13.Be5 (better is 13.g4!? Nf3 14.Qf3+/– (worse is 14.Nf3 Bg6=)) 13...Be5= 14.d4 Bd6 15.Qb3 Bg6 16.Rfe1 Ne4 17.Ne4 Be4 18.Qd1 (18.Nd2 Bg6=) 18...Bg6 (18...a5 19.Nd2 Bg6 20.e4 ab4 21.e5 ba3 22.ed6 Qd6 23.Nf3=) 19.e4= Bh5? (19...c6 20.e5 Bc7 21.Bd3=) 20.Be2?? (better is 20.e5+–) 20...c6 (20...Bf3 21.Bf3 e5 22.Rb1=) 21.e5 Bc7 22.Qc2 f6 (22...Bb6 23.Rad1+=) 23.Rac1 (23.ef6 Qf6 24.Bc4 A) 24...Bf3? 25.Re6 Qf7 26.Re7+– (26.gf3?! Kh8=); B) 24...Rfe8=) 23...Bg6 (23...Rad8 24.Qc3=) 24.Bd3 (24.Qc5 Qf7+=) 24...f5 (better is 24...Bd3 25.Qd3 fe5 26.Ne5 Rad8=) 25.Nh4?? (better is 25.Qc5 Qe8 26.Ng5+=) 25...Qh4–+ 26.b5 (26.Bc4 Rae8 27.Red1 Bb6–+) 26...Qd4 (26...Ba5 27.Red1 cb5 28.Bb5–+) 27.bc6 b6 (better is 27...bc6 28.Qc6 Bb6 29.Bc4 Qf2 30.Kh1–+) 28.Red1? (28.Bc4 Bf7 29.Qb3–+) 28...Qe5 29.Re1 (29.g3–+) 29...Qh2 30.Kf1 Bh5 31.f3 Rf6 (better is 31...Bg3!? 32.Re6 Rad8 33.Rb1–+) 32.Re2 (32.Qf2 Bf4 33.Qg1 Qg3–+) 32...Bg3 33.Re3 (33.Rf2 Bf2 34.Kf2 Rc8–+) 33...Bf4 (better is 33...Rd8 34.Qc3–+) 34.Re2 (34.Rce1 Rd8 35.Qf2 Be3 36.Re3 Be8–+) 34...Qh1 (better is 34...Bc1 35.c7 Rc8 36.Qb3 Bf3 37.gf3 Qh3 38.Ke1 Qh1 39.Kf2–+) 35.Kf2 Bc1 (better is 35...Qc1 36.Qc1 Bc1 37.Ba6–+) 36.Re1 Be3! 37.Re3 (37.Re3 Rg6 Combination; 37.Ke3 Qe1 Deflection) 37...g6 (better is 37...Rc8 38.Qa4 Qh2–+) 38.c7 Re8?? (better is 38...Rff8 39.Ba6 Rfe8–+) 39.c8Q+– g5 (39...Rc8 40.Qc8 Kg7 41.Qc7 Rf7 42.Qe5 Rf6 43.Re1 Qe1 44.Ke1+–) 40.Q8c7 (better is 40.Q8c3 Ref8 41.Qe5+–) 40...f4 (40...Qa1+–) 41.Qh7 Kf8 42.Qh8 Ke7 (42...Kf7 43.Qc7 Re7 44.Qh7 Ke8 45.Qhe7) 43.Qc7 1–0. overtoom – wanana, gameknot.com, 2014.

6.d3 a6 7.Be2 Bg6 8.Nbd2 Bd6 9.Nh4 Qe7 10.Ng6 fg6 11.c4 dc4 12.Nc4 0-0 13.0-0 e5 14.Qb3 Kh8 15.Nd6 Qd6 16.Rfd1 Qe7 17.Bf3 Rad8 18.Bc6 bc6 19.Rac1 Qd6 20.d4 e4 21.Qc2?? Ng4=+ 22.g3 Rde8?? 23.Qc6 Qe7? 24.Rc2 Rf6 25.Qc7 Qf8? 26.Rdd2 Re7?? 27.Qc5 h6 28.Re2 Qf7?? 29.h3 Qe6 30.d5 Qf5 31.hg4 Qg4 32.Qe7 Rf5 33.Qg7 1–0. exp2005 – maiaxadrez, kurnik, 2011.

6.d3 Bd6 7.Be2 Qd7 8.Nbd2 0-0 9.0-0 Rfe8 10.Nh4 e5 11.Nf5 Qf5 12.Nf3 e4 13.de4 de4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 b6 16.c4 c5 17.bc5 Bc5 18.Bc5 Qc5 19.Qc2 Rad8 20.Rfd1 Rd1 21.Rd1 h6 22.Qb2= a5 23.Qb5 Qb5 24.cb5 Rc8 25.h3 Rc3 26.a4 Ra3 27.Rd4 g5 28.Bg4 Ng4 29.hg4+/– Ra1 30.Kh2 Ra2 31.Kg3 Kg7 32.Re4 Kg6 33.Rd4 f5? 34.gf5 Kf5+/– 35.Rd5 Ke6 36.Rd4 Ke5 37.Rc4 h5 38.f3 Ra3 39.e4 Ra2 40.Rc6 Ra4 41.Rb6 Rb4 42.Rb8 a4 43.b6 Kd6 44.b7 Kc7 45.Rg8 Rb7 46.Rg5+/– a3 47.Ra5 Rb3 48.Kf4 Kb6 49.Ra8 Kb7 50.Ra4 Rb2 51.Ra3 Rg2 52.Ra5 Rh2 53.Kg3 Rh1 54.Ra2 Kc6 55.Rh2 Rh2 56.Kh2 Kd6 57.Kh3 Ke5 58.Kh4 (58.Kh4 Kf4 59.Kh5 Kf3 60.e5+–) 1–0. exp2005 – toosoo, kurnik, 2011.

6.d4 Be7 7.c4 0-0 8.cd5 Nd5 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Re8 11.Nc3 Rc8 12.0-0 Bf6 13.Rad1 e5? (better is 13...a5 14.b5 Na7=) 14.de5+– Nc3 (14...Ne5 15.Qd5 Qd5 16.Rd5 c6+–) 15.Qd8 (better is 15.Qc3 Ne5 16.Rd8 Nf3 17.gf3 Bc3 18.Re8 Re8 19.Bc3+–) 15...Ne2+= 16.Kh1 Rcd8? (better is 16...Bd8 17.Rfe1 a5 18.ba5 Ng3 19.hg3 Na5+=) 17.ef6+– Rd1 18.Rd1 gf6 19.Bf6 a5 1–0. Fournier,Frederic (1975) – wallawalla, Active, 2009.

6.Be2 a5 7.ba5 Na5 8.d3 h5 9.Nd4 Bg6 10.0-0 h4 11.h3 Nd7 12.Nf3 f6 13.Nh2 Bd6 14.Nd2 Bf7 15.c4 dc4 16.Nc4 Nc4 17.dc4 e5 18.Qc2 Nb6?? 19.c5+– Be7 20.cb6 cb6 21.Bb5 Kf8 22.a4 Be6 23.Rfd1 Qb8 24.Ba3 Rh6 25.Be7 Ke7 26.Rac1 e4 27.Qc7 Kf8 28.Qb8 Rb8 29.Rc7 f5 30.Nf1 Rg6 31.Nd2 f4 32.ef4 Bh3 33.Kh2 Bg4 34.Ne4 Bd1= 35.Ng5 Bg4 36.f3 Bf5?? 37.Nf7?? Rf6 38.Ne5 Rd6?? 39.Rf7+– Kg8 40.Rf5 Rd4 41.Kh3 Rc8 42.Kh4 Rc2 43.Kg3 Rdd2 44.Rf7 Rg2 45.Kh4?? Rc1?? 46.Ng4?? Rf1?? 47.Rb7 Rf3 48.Rb6 Rfg3?? 49.Bd7 Ra3 50.Rb8 Kf7 51.Kg5 1–0. exp2005 – wizardking, kurnik, 2011.

6.Be2 a6 7.0-0 g6 (7...Bg4 8.h3 Bh5 9.d3=) 8.d3 Bg7 9.Nbd2 0-0 (9...Bg4 10.c4+=) 10.h3 e5 (10...h5 11.Ra2+–) 11.Ne5+– Ne5 12.Be5 c6 (12...Re8 13.d4+–) 13.Qc1 (13.d4 Re8+–) 13...Re8 14.Nf3 Nd7 (14...Qe7 15.d4+–) 15.Bg7 Kg7 16.Nd4 Qg5 (16...Be6 17.c4+–) 17.Nf5+– gf5 18.Re1 (18.c4 Nf6 19.Re1 Rad8+–) 18...Rg8 (18...Nf6 19.c4+–) 19.c4 Kh8 20.Qc3 f6 21.g3 f4 (21...dc4 22.dc4 Rad8 23.Rad1+–) 22.ef4 Qf4 23.Bg4 Rg4 24.hg4 Qg4 25.cd5 Ne5 (25...cd5 26.Qc7 Ne5 27.Re5 fe5 28.Qe5 Qg7 29.Qg7 Kg7 30.Rc1+–) 26.dc6 bc6 (26...Nf3 27.Kf1 Qh3 28.Ke2+–) 27.Re4 (better 27.Re3 Qh5 28.Qc5+–) 27...Nf3 (27...Qg6+–) 28.Kg2 Nh4 29.Kf1 Qh3 30.Ke2 Nf5 (30...Ng6 31.Qf6 Kg8 32.Qc6+–) 31.Qf6 Ng7 32.Rc1 Qh5 33.g4 Qd5 34.Re7 Qg8 (34...Qa2 35.Ke3 Qg8 36.Rc6+–) 35.Rc6 Qa2 (35...Rf8 36.Qb2 Ra8+–) 36.Kf1 Rg8 37.Rc8! Qd5 (37...Rc8 38.Qg7) 38.Qg7 1–0. Schellen,Anton – Bester,Kazimierz, OP–2010-0-01195, 2010.

6.Bb5 a6

7.Ba4 b5 8.Bb3 Bd6 9.d3 (9.Nc3 0-0 10.0-0 Bg4 11.h3 Bh5) 9...0-0 (9...a5 10.Nc3 ab4 11.ab4 Rb8) 10.0-0 e5 (10...a5 11.Nc3+= Rb8) 11.Nbd2 Re8 (11...Qe8+=) 12.Nh4 (12.e4!? Be6 13.Ng5=) 12...Be6+= 13.g3 Ne7 (13...Bg4 14.Qb1–/+) 14.e4 (14.c4 bc4 15.dc4 c6=) 14...Bh3 (14...a5!?+=) 15.Re1= d4 16.c4 c5 (16...c6 17.c5 Bc7 18.a4=) 17.cb5 ab5 (17...cb4!? 18.Nhf3 Rf8 19.ba6 Ra6 20.ab4 Ra1 21.Qa1 Bb4+=) 18.bc5+/– Bc5 19.Ndf3 Bg4? (better is 19...Nc6 20.Bf7! Kf7 21.Ng5 Kf8 22.Nh3 Na5+/–) 20.Bf7!+– Kh8 (20...Kf7 21.Ne5) 21.Be8 Qe8 22.Qb3 (22.Qc1 Bd6 23.Nd4 Rc8+–) 22...Bf3? (22...Qh5 23.Qb5 Nd7+–) 23.Nf3 Qh5 24.Kg2 Rf8 25.Qd1 Ng4 26.h3 Nf6 27.Rc1 Bd6 28.Rc2 g5 29.Nh2 Qg6 30.Ng4 h5 31.Nf6 ½–½. Camacho Dominguez,F (1800) – Quintana Perez,M, Malaga ESP, Regional Ch, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.a3 Nc6 3.b4 d5 4.Bb2 Bf5 5.e3 e6)

7.Ba4 Bd6 8.Nd4 (8.Qe2 0-0 9.0-0 Bg6 10.d3 Bh5 11.c4 Ne5) 8...0-0 9.Nc6 bc6 10.Bc6 Rb8 11.Bd4 Ng4.

7.Ba4 Be7 8.0-0 (8.Qe2 0-0 9.0-0 b5 10.Bb3 Qd7 11.d4 h6) 8...0-0 9.Qe2 Qd6 10.Bc6 Qc6 11.Nd4 Qd6.

7.Bc6 bc6 8.Nd4 c5 9.Nf5 ef5 10.bc5 Bc5 11.Qf3 Rb8 12.Qf5 0-0 (12...Qd7!? 13.Qf4 Bd6+=) 13.Bf6+/– Qf6 14.Qf6 gf6 15.Nc3 (15.d4 Be7+/–) 15...Rfd8 (15...c6 16.d4 Bd6 17.Kd2+/–) 16.d4 Bb6 (16...Be7 17.Ke2+/–) 17.0-0 (17.Rb1 c5 18.Ke2 cd4 19.ed4 Bd4 20.Rb8 Rb8 21.Nd5 Rb5+/–) 17...Ba5 (17...h5 18.Rfb1+–) 18.Na4 Kg7 19.Rfc1 (19.Rfb1 f5+–) 19...Rb5 (19...f5 20.Rcb1+–) 20.c4 dc4 21.Rc4 Kg6 22.Kf1 f5 23.Rac1 f4 24.Rc6 f6 25.Ra6 fe3 26.fe3 Bd2 27.Rcc6 Be3 28.Rf6 Kg7 29.Rfc6 Rf5 30.Ke1 Bf2 31.Ke2 Bd4 32.Rc7 Kg8 33.Rac6 Re5 34.Kf3 Rf8 35.Kg4 Be3 36.Nb2 Rf4= 37.Kg3 Rg5 38.Kh3 Rh5 39.Kg3 Rg5 ½–½. Trigance,Eric – Henry,Pascal, corr CDE–Jub50 prelG, 1997.

7.Bc6 bc6 8.Nd4 Qd6 9.Nf5 ef5 10.Qf3 g6 11.g4 Bg7.

7.Bc6 bc6 8.Ne5 Qd6 9.d3 Nd7 10.Nd7 Qd7 11.Nd2 f6.

6.Bb5 Bd6

7.Nd4 0-0!? 8.Nf5 ef5+=.

7.Nd4 Qd7 8.Bc6 bc6 9.Nf5 ef5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 f4 12.e4 d4 13.Ne2 Qg4 14.Nd4 Qg2 15.Qf3 Qf3 16.Nf3 0-0-0 17.0-0-0 a5 18.c3 ab4 19.ab4 c5 20.bc5 Bc5 21.d4 Ba3 22.Kd2 Kd7 23.Rhg1 Rhg8 24.Rb1 Rg6 25.h4 Rdg8 26.c4 Rg1 27.Rg1 Rg1 28.Ng1 c5 29.d5 Bb2 30.h5 Bd4 31.Ke2 Kd6 32.Nf3 Bc3 33.Nh4 Ke5 34.Kd3 Be1 35.Nf3 1–0. Bonetti,Shane – CaptinCrunch, ICC, 2002.

7.Nd4 Qd7 8.Bc6 bc6 9.Nf5 ef5 10.Bf6 gf6 11.d3 Rg8 12.g3 c5 13.bc5 Bc5 14.d4 Bd6 15.f4 Qe7 16.Qe2 c5 17.c3 (better is 17.Nc3!? Kf8 18.Qf3+– (18.Nd5 Qe4 19.Kf2 Qd5–/+)) 17...Rb8= 18.Nd2 Rb2 19.0-0 cd4 20.cd4 Ba3 21.Rfc1 Kd7?? (better is 21...Kf8=) 22.Rc3+– Rd2 (22...Rc8 23.Rca3 Rc1 24.Rc1 Qa3+–) 23.Qd2 Qb4 24.Raa3 Rb8 (24...Qb1 25.Rc1 Qb6 26.Qa2+–) 25.Ra7 (25...Rb7 26.Qa2+–) 1–0. Hansen,Soeren – Kaczenski,Bernd Kristian (1610), Schleswig Holstein–chB U18, 2001.

6.c4 dc4

7.Bc4 Bd6 8.0-0 0-0 9.d4 Ne4 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 a6 12.Bd3 b5 (12...Bd3!? 13.Qd3 Re8=) 13.Bf5+/– ef5 14.Qc2 Qf6 15.Bb2 Qh6 (15...a5 16.Rfc1 Ne7 17.d5+=) 16.g3 (better is 16.Qf5 Ne7 17.Qd3+/–) 16...g5?? (better is 16...Ne7=) 17.Qc6+– g4 18.Nh4 f4 19.e4 fg3 20.fg3 f5 21.e5 Qe3 22.Kh1 Be7 23.Nf5 Qg5 24.Ne7 Qe7 25.Rf8 Rf8 26.Kg2 Qg5 27.Qc3 h5 28.Rf1 h4 29.Rf8 Kf8 30.Bc1 Qh5 31.Bf4 h3 32.Kg1 Qf5 33.Qc5 Ke8 34.Qc1 Qd3 35.Qe3 Qb1 36.Kf2 Qc2 37.Qd2 Qc4 38.d5 Qe4 39.e6 Qg2 40.Ke1 Qg1 41.Ke2 Qg2 42.Kd3 Qf3?? 43.Kc2 Qd5 44.Qd5 (44.Qd5 c6 45.Qd7 Kf8 46.Qf7) 1–0. Fournier,Frederic (1795) – kazanzakis (1680), Active (5/0), 2005.

7.Bc4 Bd6 8.0-0 Qe7 9.d4 0-0 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Rad8 12.Nbd2 a6 13.Nc4 Na7 14.Nd6 cd6 15.Qc3 (15.d5!?+=) 15...Rc8= 16.Qb3 d5 17.Rac1 Rfd8 18.Rfd1 Ne4 19.Nd2 Nf6 20.f3 Nb5 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Qd7 23.Rc8 Qc8 24.e4 de4 25.Ne4 Nd5 26.Nc5 b6 27.Nd3 Ndc3 28.Bc3 Nc3–/+ 29.Kf2 Nd5 30.Qb2 Qc7 31.Qc1 Qc1 32.Nc1 Nc3 33.Nd3 Nb5–/+ 34.a4 Nd4 35.Ke3 Nc2 36.Kd2= Na3 37.Kc3 b5 38.a5+/– Nb1 39.Kc2 Na3 40.Kb2 Nc4= 41.Kc3 Ne3 42.g3 Nf1 43.f4 Nh2 44.Ne5? Nf1 0–1. Fournier,Frederic (1795) – zchip75 (1790), Active (2/0), 2005.

6.d4 Bd6

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 0-0 9.0-0 Ne4 10.Nbd2 Nf6 11.c4+= dc4 12.Nc4 Be7 13.Rfd1 Nd5 14.Nce5 Ne5 15.Ne5 Bd6 16.Nf3 Qf6 17.Rac1 c6 18.Ne5 Be5 19.de5 Qg5 20.f4 Qg4 21.Bd4 h6 22.h3 Qh4 23.Qe2 Qg3 24.Qf2 Qg6 25.Qf3 a6? 26.g4 Ne7? 27.Kh2?? Rfd8+= 28.e4 Rd7 29.Bc5 Rd1+/– 30.Rd1 Kf8?? 31.Qd3 f6 32.ef6 Qf6+/– 33.Kg3 Kf7? 34.e5+– Qg6 35.Qg6 Ng6 36.Rd7 Ke8? 37.Rg7 Nf8 38.Bf8 Kf8 39.Rb7 a5 40.ba5 Ra5 41.Rb6 Ra3 42.Kh4 c5 43.Re6 c4 44.Rh6 c3 45.Rc6 Rb3 46.Kg5 Kf7 47.h4 Kg7 48.Rc7 Kf8 49.f5 Kg8 50.e6 Kf8 51.Kg6 Kg8 52.Rc8 1–0. Fournier,Frederic – truscambolas, Active, 2011.

7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.c4 dc4 10.Bc4 Qd7 11.Nc3 =.

7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.c4 dc4 10.Bc4 Qe7 11.Nc3 =.

7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.c4 Re8 10.Ne5 Be5 11.de5 Nd7 12.cd5 ed5 13.Qd5 Nde5 14.Nc3 Be6 15.Qd1 Nc4 16.Bc4 Bc4 17.Re1 Ne5 18.Qc2 Qd3 19.Rac1 Qc2 20.Rc2 Nd3 21.Rb1 Bb3 (21...b5 22.e4=+) 22.Re2 Rad8 23.Ba1 Bc4 24.Rd2 f6 25.Nd1 Re7 (better is 25...Kf7!?=+) 26.Nb2+= b5 27.Nd3 Rd3= 28.Rd3 Bd3 29.Rd1 Be4 30.Bd4 Bc6 31.f3 Kf7 32.Kf2 Kg6 33.e4+/– Rd7 34.Kg3 Rd6 35.Kf4 Bd7 36.h3 a5 37.g4 ab4 38.ab4 h5 39.Rd2 Be6 40.e5 fe5 41.Ke5 Bc4 42.h4 Rd7 43.Kf4 Bb3 44.Kg3 Be6 45.Bc3 Rd2 46.Bd2 hg4 47.fg4 Bd7 48.h5 Kf7 49.g5 Bf5 50.Bc3 Bc2 51.Be5 Bd1 52.Kh4 c6 53.g6 Kf8 54.Kg5 Bc2 55.Bg7 Kg7= 56.h6 Kh8 57.Kf6 Kg8 58.Kg5? (better is 58.g7=+) ½–½. Psion – Psion, 15 sec/Zug, 1988.

7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.c4 Re8 10.Ne5 Be5 11.de5 Nd7 12.cd5 ed5 13.Qd5 Nde5 14.Rd1 Qd5 (14...Qe7 15.Be5 Qe5 16.Qe5 Ne5 17.Nc3=) 15.Rd5 Be4 16.Rd1 (16.Rc5 Rad8=) 16...Rad8 17.Nc3 Bc2 18.Rd5 Nd3 (18...Bd3 19.Rd8 Rd8 20.Rd1=) 19.Bd3 Bd3 20.Rd1 Bc4 21.Rd8 Rd8 22.Rd8 Nd8 23.f3 f6 24.Kf2 a5 25.g4 (25.ba5 Nc6=) 25...ab4 26.ab4 Nc6 27.Ba3 Kf7 28.Kg3 (28.f4 b5=) 28...Kg6 (28...Ne5 29.e4=) 29.Kf4 (29.f4 h5=) 29...Ne5 (29...b5 30.Kg3=) 30.b5 h5 (30...Nd3 31.Ke4 Ne1 32.Kf4=) 31.Be7 (31.g5 Nd3 32.Ke4 Ne1 (worse 32...Kg5 33.f4 Kg4 34.Kd4+–) 33.gf6 gf6=+) 31...hg4=+ 32.fg4 Kf7 33.Bd8 g5 (33...c6 34.b6=+) 34.Kg3= Be6 (34...c6 35.b6 Bd3 36.h4 gh4 37.Kh4=+) 35.Bc7 (35.h3 c6+=) 35...Ng4= 36.e4 Bd7 (36...f5 37.ef5 Bf5 38.h4 gh4 39.Kh4=) 37.Nd5 (37.h4 gh4 38.Kh4 Ne5+=) 37...Nh6 (37...f5 38.ef5 Nh6 39.Ne3 Nf5 40.Nf5 Bf5 41.h4 gh4 42.Kh4=) 38.Bd8 Attacking the backward pawn on f6 38...Ng8 39.Nc7 (39.Nc3 Ne7=) 39...Ne7 40.h4 (40.Kf3 g4 41.Kg3 f5=) 40...gh4 41.Kh4 Nc8 42.Nd5 Nd6 (42...Bb5 43.Nf6 Bc6 44.Kg5=) 43.Nf6 (worse 43.Bf6 Ne4 44.Bd4 Bb5–/+) 43...Bb5 44.e5 (44.Bc7 Ke6 45.Kg4 Nc4=) 44...Nc4 45.Ng4 (45.Ne4 Bc6 46.Ng5 Ke8=) 45...Ke6=+ 46.Bc7 Kd7 (46...Ba4 47.Kg5–/+) 47.Bb8= Bc6 48.Kh5 (48.Kg5 Ke6=+) 48...b5 (48...Bf3 49.Kg5 Bg4 50.Kg4–/+) 49.Kg5 Ke6 (49...b4!? 50.Ba7 Bf3–/+) 50.Kf4=+ b4 51.Ne3 Ne3 52.Ke3 Kd5 (52...b3 53.Kd2=+) 53.Bd6 (53.Kd2 Bb5=) 53…b3=+ ½–½. Psion – Psion, 6 sec/Zug, 1988.

6.Be2 Bd6

7.0-0 0-0 8.Ne1 Ng4?? (8...Ne5 9.f4 Nc4 10.Bd4+=) 9.f4?? (9.Bg4 Qh4 10.h3 Bg4 11.Qg4 Qg4 12.hg4 Rfb8+–) 9...Qe8?? (better 9...Qh4 10.Nf3 Qe7=) 10.Bg4+– f6 (10...Ne7 11.Nc3+–) 11.Bf5 ef5 12.Nf3 Ne7 13.Nc3 Ng6 (13...a5 14.b5+–) 14.Nd5 Qc6 15.Nc3 a5 16.b5 Qb6 (16...Qd7 17.Qe2+–) 17.Kh1 (17.Nd4 Ne7+–) 17...c6 (17...Bc5 18.Qe2 Qe6 19.Na4+–) 18.a4 (18.Nd4 cb5 19.Ncb5 Bc5+–) 18...Qc5 (18...Rad8 19.Qe2+–) 19.Ba3 (19.Ba3 Qa3 20.Ra3 Ba3 21.Qe2+–) 1–0. Akrapovik – Zilstorff, lichess.org, 2019.

7.c4 a6 8.c5 Be7 9.0-0 h6 10.d3 0-0 11.h3 Nd7 12.Nbd2 Bf6 13.d4 g5 (13...Re8 14.Qb3=) 14.Ne1 Re8 15.f4 gf4 16.Rf4 Bg5 17.Rf3 Bg6 18.Rg3 (18.Bd3 e5 19.Bg6 fg6=) 18...e5=+ 19.Nef3? (better 19.Nc2=+) 19...Be3–+ 20.Kh1 e4 (20...Bf2 21.Rg6 fg6 22.de5 Nde5 23.Qb3–+) 21.Ne1? (21.Ne5 Bf4 22.Nc6 bc6–/+) 21...Bf4 (better 21...Bd4!? 22.Bd4 Nd4–+) 22.Rg4 Be3 23.Nf1 (23.Rg3 Bd4 24.Bd4 Nd4 25.Bg4–+) 23...Bf2 (better 23...Bg5–/+) 24.Bc1? (24.Nc2 Nf6 25.Rf4 e3=+) 24...Kh7?? (24...Bd4 25.Rb1–+) 25.Ne3? (25.Nc2=+) 25...f5?? (better 25...Be1 26.Qe1 Nd4–+) 26.Nf5?? (better 26.Rg6 Kg6 27.Bh5 Kh7 28.Be8 Qe8 29.Nd5=) 26...Bf5–+ 27.Rf4 Bd4 28.Rf5 Ba1 29.Bh6 (29.Rd5 Re7 30.Bg4 Qf8 31.Rd7 Qf1 32.Kh2 Be5 33.g3 Qf2 34.Kh1 Rf8–+ (34...Qg3?! 35.Re7 Ne7 36.Qd2–+; worse 34...Bg3 35.Re7 Ne7 36.Ng2–+)) 29...Kh6 (better 29...Re5!? 30.Bg5 Qg8 31.Bg4–+) 30.Rh5 Kg6 31.Qa1 (31.Rd5 Re7 32.Qa1 Qh8–+) 31...Nce5 (31...Nf6 32.Rh4–+) 32.Qc1 (32.Qd4 c6 33.Qe3 Nf7 34.Qg3 Ng5–+) 32...Rh8 33.Qe3 (33.Qd1 Rh5 34.Bh5 Kg7 35.Qd5–+) 33...Rh5 34.Bh5 Kh5 35.g4 Kg6 36.Ng2 Nf6 (36...Qf6 37.Nf4 Kf7 38.g5–+) 37.Qf4 Nd3 38.Nh4 Kg7 39.Nf5 (39.Qg5 Kf8–+) 39...Kf7 40.Qg3 d4 41.g5 Nh5 42.g6 (42.Qh4 Kg6 43.Kh2 Qg5 44.Qg5 Kg5 45.Nd4 Nhf4–+) 42...Kf6 43.Qh4 Kg6 (43...Kf5 44.Qg4 Kf6 45.Qh5–+) 44.Qg4 (44.Ne7 Kf7 45.Qh5 Ke7–+) 44...Qg5 45.Ne7 (45.Qg5 Kg5 46.Nd4 Kh4–+) 45...Kh6 46.Qe6 Nf6 (46...Kg7 47.Nf5 Qf5 48.Qf5 Ng3 49.Kh2 Nf5 50.c6 bc6 51.a4 e3 52.Kh1 e2 53.Kg2 e1Q 54.Kf3 Qf1 55.Kg4 Qf4 56.Kh5 Rh8) 47.Nf5 Kg6 (47...Kg6 48.Ne7 Kh5–+) 0–1. GuestDCCH – ChakAttack, freechess.org, 2017.

7.d3 h6 (7...Qe7 8.0-0=) 8.Nbd2 (8.c4 dc4 9.dc4 a5=) 8...0-0 9.c4 a5 (9...dc4 10.Nc4 Be7 11.b5+=) 10.c5 (10.b5 Na7=) 10...Be7 11.b5 Na7 12.d4 b6 13.Rc1 (13.c6 Bd6=) 13...Nd7 (13...c6 14.bc6 bc5 15.Nh4=+) 14.c6+= Nf6 15.Ne5 Nc8 16.0-0 a4 17.f3 (17.Nb1 Bd6+=) 17...Bd6 18.Nb1 Qe7 19.Bd3 Bd3 20.Qd3 Rd8 21.Nc3 Nh7 22.Ra1 Nf8 23.Ne2 f6 24.Ng4 Qf7 25.f4 Qg6 26.Nf2 Qd3 27.Nd3–/+ Ra5 28.Bc3 Rb5 29.Bb4 Na7 30.Nc3 Rb4 31.Nb4 Bb4 32.ab4 b5 33.Rac1 f5 34.Nd1 Ng6 35.Nf2 Ne7 36.Rc5 Rb8 37.Nd3 Nec6 38.Rfc1 Rb6 39.Kf2 Kh7 40.Ke2 Kg8 41.Kd2 Kh7 42.Kc3 Kg6 43.Kb2 Kh5 44.g3 Kg4 45.Ka3 Kf3 46.R5c3 Kg4 47.Nf2 Kh5 48.h3 g5 49.Nd3 Kg6 50.Rc6!+= (50...Rc6 Nc6 51.Rc6 Rc6 52.Ne5 Kh5 53.Nc6+–) 1–0. Saradjen,Janko (2170) – Brezovar,Matjaz (2170), Portoroz op, 1995.

7.Nh4 Bg6=.

6.Be2 Be7

7.0-0 0-0 8.d3 Rc8 9.Nc3 (9.Nh4 Bg6+=) 9...e5 (9...Bg4!?=) 10.b5+– Na5 11.Ne5 d4 12.Ne4 (12.Na4 c6 13.Bd4 (worse 13.ed4 cb5 14.Nc5 Bc5 15.dc5 Rc5+=) 13...cb5 14.Nc3+=) 12...de3 (better 12...Be4!? 13.de4 de3 14.fe3 c6 15.bc6 Nc6+–) 13.Nf6+– (13.fe3?! Be4 14.de4 c6 15.bc6 Nc6+–) 13...Bf6 14.fe3 Bg6 15.Rf6! Qf6 (15...Qf6 16.Nd7 Double attack (16.Nd7 Decoy); 15...gf6 16.Ng4 Decoy) 16.Nc4 (16.Ng6?! Qg6 17.Qd2 b6=) 16...Qe6 17.Na5 Qe3 18.Kh1 Rfe8 (18...Qb6 19.Bc3+–) 19.Bf3 b6 (19...Rb8 20.Qg1 (20.Nb7?! Qb6+–) 20...Qd2 21.Nb7 Qc2 22.Qd4+–) 20.Nc6 Re6 21.Bd5 Rd6 22.Qe1 Qe1 (22...Re8 23.Qc3 Rf6 24.Na7+–) 23.Re1 Rd5 (23...Kf8 24.Bc4+–) 24.Ne7 Kh8 (24...Kf8 25.Nd5 (worse 25.Nc8 Rb5 26.Bc3 a5+–) 25...c5 26.bc6 Rc6 27.a4+–) 25.Nd5 c5 (25...f6 26.Re7+–) 26.bc6 h5 (26...f6 27.Ne7 Rc7 28.d4+–) 27.Ne7 Rc7 28.Bc1 Kh7 29.Bf4 Re7 30.Re7 Bf5 31.Rf7 Bc8 32.Ra7 (32.Ra7 h4 33.Be3+–) 1–0. Pierre – GuestZirth, internet, 2020.

7.0-0 Qd7 8.d3 Bg6 9.Nbd2 Bd6 10.c4 dc4 11.Nc4 Be7 12.Rc1 0-0 13.Nce5 Ne5 14.Ne5 Qd5? (better is 14...Qd8!?+=) 15.Ng6 hg6 16.Bf3 Qb5 17.Rc7 Nd5 (17...Bd6 18.Rb7 Qa6+–) 18.Bd5 Qd5 19.Re7 Rad8 20.d4 Qd6 (20...Rde8 21.Re8 Re8 22.Qc2+–) 21.Rb7 1–0. exp2005 – helmans86, kurnik, 2011.

5...Bd6

6.Nc3 a6 7.Be2 (7.Nh4 Bg4 8.Be2 Be2 9.Qe2 0-0=+) 7...0-0 (7...e5 8.d3=+) 8.0-0 (8.Nh4 Be4=) 8...Nbd7 (8...e5 9.d3=+) 9.d4 (9.Nh4 Re8=) 9...b6 (9...a5 10.ba5 c6 11.Nh4=+) 10.Bd3 (10.Nh4 Be4=) 10...Bg4 (10...Ne4 11.Qe2=+) 11.h3 Bh5 (11...Bf3 12.Qf3 c5 13.bc5 bc5 14.Rfb1=+) 12.e4 de4 13.Ne4 Bg6 (13...Ne4 14.Be4 Ra7 15.c4=) 14.Nf6 (14.Nd6!? cd6 15.Bg6 hg6 16.c4+=) 14...Qf6= 15.Rb1 Qd8 16.Re1 Bh5 17.Bc1 h6 18.Be4 Rb8 19.Qd3 Bf3 20.Qf3+= e5 21.de5 Ne5+= 22.Qd1 Qf6 23.Bb2 Qe7 24.f4+– Rfd8 25.Qe2 Ng6+/– 26.f5 Ne5 27.Bd5 Re8 28.Be5 Be5+= 29.Bc6 Bd4 30.Kf1 Qf6?? 31.Be8+– Bc3 32.Bf7 Qf7 33.Red1 Qf5 34.Kg1 Be5 35.Qc4 Kh8 36.Rf1 Qg6 37.Rf3 Re8 38.Rbf1 Bd6 39.Qf7 Qf7 40.Rf7 Re2 41.R7f2 Re3 42.Rf3 Re2 43.Rc3 Be5 44.Rc4 b5 45.Rc6+– Re3 46.Rf3 Re2 47.Kf1 Rd2 48.Rd3 Rd3 49.cd3 Kg8 50.Ra6 Kf7 51.Ra5 Bb2 52.Rb5 Ba3 53.Rb7 Ke6 54.Rc7 Bb4 55.Ke2 Ba5 56.Rc6 Ke7 57.Ra6 Bc3 58.Ra7 Kd6 59.Ra6 Kd5?? 60.Ra8 Bf6 61.Ra6?? Kd4?? 62.Rd6 Ke5 63.Rf6 Kf6 64.Ke3 Ke5 65.d4 Kd5 66.Kd3 g6 67.g3 g5 68.g4 Kd6 69.Ke4 Ke6 70.d5 Kd6 71.Kd4 Kd7 72.Ke5 Ke7 73.d6 Kd7 74.Kd5 Kd8 75.Ke6 Ke8 76.d7 Kd8 77.Kd6 (77...h5 78.gh5 g4 79.h6 gh3 80.h7 h2 81.h8Q#) 1–0. Chikarev,Konstantin – Minin,Nikita, RUS–ch U12 sf, 2000.

6.Nc3 c6 7.Nh4 (7.Be2 e5=+) 7...Bg6 (7...Bg4 8.Nf3=+) 8.Ng6 (8.Be2 Qc7=) 8...hg6 9.Be2 Nbd7 10.d4 (10.b5 c5=) 10...Qc7 (10...b5 11.h3=+) 11.h3 0-0-0 12.Na4 b6 (12...g5!?=) 13.c4+= dc4 14.Nc3 (14.Bc4!? Kb8 15.Rc1+=) 14...b5=+ 15.e4 (15.Qc2 Kb8=+) 15...e5 16.d5 a6 17.0-0 (17.Qc2 g5=+) 17...Nh5 (17...cd5 18.ed5 Nb6 19.Bf3–/+) 18.a4= Bb4 (18...Nf4 19.ab5 ab5 20.dc6 Qc6 21.Nd5 Nd5 22.ed5=+) 19.ab5 ab5 20.Bg4 Nhf6=+ 21.Ra6 Bc3 22.dc6 Ng4 23.Qg4 Bb2=+ 24.Ra8 Qb8 25.cd7 Kc7 26.Rb8 Kb8?? 27.Qe2+– Bd4? 28.Rb1 Rd7 29.Rb5 (29...Rb7 30.Rb7 Kb7 31.Qc4+–) 1–0. Zaunerciks,Ilmars (1815) – Verhaeren,Gertjan, TE.2004.P.01710, 2004.

6.Nc3 Nbd7 7.Nb5 Qe7 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.f4 c6 11.Nd6 Qd6 12.Bd4 (better is 12.Be2!?=) 12...e5=+ 13.fe5 Ne5 14.Be2 (14.h3 Ne4 15.Rg1 Nd3 16.Ke2 Ndf2–+) 14...a6 (better is 14...Ne4!?–/+) 15.h3 Nh5 16.Rf1 Ng3 17.Rf2 Ne2 18.Qe2 0-0-0 19.a4 Nc4 (better is 19...f5!?=) 20.Rf7+/– Qb4 21.Rg7 Rhf8 (21...Rhg8 22.Rf7+/–) 22.Bc3 (< 22.Rg6 Nd2 23.Qg4 Rd7=+) 22...Qd6 23.Qg4 Kb8 (23...Rd7 24.Bd4 Rfd8 25.Rg6+–) 24.Rb1 b5 25.ab5 cb5 26.Qg6 Qh2?? (26...Qg6 27.Rg6 Kb7+–) 27.Be5! Qe5 28.Qa6 Qg7 29.Rb5 (29...Nb6 30.Rb6 Qb7 31.Qb7) 1–0. MT – guest2269, ICC, 2004.

6.Nc3 e5 7.Nb5 a6 8.Nd6 cd6 9.d4 e4 10.Nd2 b5 11.a4 ba4 12.c4 (12.Ra4 0-0+=) 12...0-0 13.Qa4 Nc6?? (better is 13...dc4 14.Nc4 Bd7+=) 14.Qc6+– (14...Qb8 15.Ra6 Ra6 16.Qa6 dc4 17.Qc4+–) 1–0. Marre – Dziadek_KK, zagraj.pl, 2003.

6.c4 a5 7.b5 0-0 8.Nc3 c5 9.cd5 ed5 10.d4 c4 11.Nh4 Be6 12.Be2 Nbd7 13.Qc2 g6 14.Nf3 Bf5 15.Qd1 Qe7 16.0-0 Rfe8 17.h3 Rac8 18.Nh4 Be6 19.Nf3 Ne4 20.Nd2 Nc3 21.Bc3 b6 22.Qc1 Nf6 23.Re1 Bf5 24.Nb1 Bb1 25.Qb1 Ba3 26.Bf3 Bd6 27.Ra4 Ne4 28.Be4 Qe4 29.Qe4 Re4 30.f3 Re7 31.e4 Bg3 32.Re2 Kg7 33.Kf1 Rce8 34.e5 (better is 34.Be1 Be1 35.Re1 de4 36.fe4 Re4 37.Re4 Re4 38.Rc4 Rf4 39.Ke2–+) 34...f6 35.ef6 Kf6 36.Raa2 Re2 37.Re2 Ra8 38.Ra2 Bd6 39.Ra4 Re8 40.Kf2 g5 41.g3 h5 42.Ra2 Bb4 43.Rc2 Bd6 44.Ra2 Bb4 45.Rc2 Kf5 46.h4 (46.Bd2–+) 46...gh4 47.gh4 Be7 48.Kg3 Rg8 (48...Rg8 49.Kh3 Kf4–+) 0–1. combijack (1750) – sprietje (1940), gameknot.com, 2009.

6.c4 c5 7.b5 Nbd7 8.Be2 Qc7 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.d3=+) 9.h3 (9.Nh4 Bb1 10.Rb1 0-0=) 9...b6 (9...0-0 10.0-0=+) 10.d3 (10.Nh4 Bb1 11.Rb1 dc4 12.Bc4 Be5=) 10...0-0 11.0-0 Rfe8 (11...dc4 12.dc4 Rfd8 13.Nc3=+) 12.Nbd2 a6 13.a4 (13.ba6 Qc6+=) 13...ab5 (13...Bg6 14.ba6 Ra6 15.Nh4=) 14.ab5= h6 (14...Ra1 15.Qa1 e5 16.cd5 Nd5 17.Ne4=) 15.Re1 Qb7 16.Qc2 Qc7 (16...Red8 17.cd5 Ra1 18.Ra1 ed5 19.Qa4=) 17.Qb3 (17.Ra6 Ra6 18.ba6 Ra8+=) 17...Ne5 (17...Ra1 18.Ra1 Ne5 19.Ne5 Be5 20.Be5 Qe5 21.d4 cd4 22.Nf3=) 18.Nh4 (18.Ra6 dc4 19.dc4 Rad8+=) 18...Bh7 19.Ndf3 (19.Ra6 dc4 20.Nc4 Nc4 21.dc4 Bh2 22.Kh1 Ne4–/+) 19...Red8 (19...dc4 20.dc4 Ned7 21.Nd2=) 20.Qc3 (20.Ra6 dc4 21.dc4 Be4=) 20...Nf3 (20...dc4 21.Ne5 Nd5 22.Qc4 Be5 23.Be5 Qe5 24.d4 Ra1 25.Ra1= (worse 25.de5 Re1 26.Kh2 Ra1–/+)) 21.Nf3= (worse 21.Bf3 Ra1 22.Ra1 d4 23.ed4 cd4–/+) 21...Re8 (21...dc4 22.Qc4 Nd5 23.Qg4=) 22.Red1 (22.Ra6 Ra6 23.ba6 Qa7+=) 22...Red8 (22...dc4 23.Qc4 Nd5 24.d4=) 23.Ra3 (23.Ne5 dc4 24.Nc4 Bg6+=) 23...Ra3 24.Qa3 Qb7 (24...e5 25.cd5 Nd5 26.Qb3=) 25.Ra1 (25.Qa6 Qc7+=) 25...Ne8 (25...dc4 26.dc4 Be4 27.Qa7=) 26.Qa6 (better 26.Ne5+=) 26...Qa6? (better 26...Qc7!?=) 27.ba6+– Ra8 28.d4 (28.Ne5 Nc7 29.a7 b5+–) 28...Nc7 29.a7 (29.dc5 bc5 30.Be5 Be5 31.Ne5 Ra7+–) 29...Kf8 (29...dc4 30.Bc4 b5 31.Be2=) 30.Kf1 (30.dc5 bc5 31.Ne5 Ke7+–) 30...g5 (30...dc4 31.dc5 Bc5 32.Ne5+=) 31.Ke1 (31.dc5 bc5 32.Ne5 Ke7+–) 31...Ke8 (31...dc4 32.Bc4 b5 33.Be2=) 32.Kd2 (32.dc5 bc5 33.Bg7 Bf8+–) 32...Kd8 (32...dc4 33.Bc4 b5 34.Be2+=) 33.Bd1 (33.dc5 Bc5 34.Ne5 Ke7+–) 33...Kc8 (33...dc4 34.dc5 Bc5 35.Ne5=) 34.Bb3 (34.dc5 Bc5 35.cd5 Nd5+=) 34...Kb7= 35.g4 (better 35.dc5!? Bc5 36.cd5 Nd5 37.Ne5=) 35...Ra7–/+ 36.Ra7 Ka7 37.dc5 bc5 (37...Bc5 38.cd5 Nd5 39.Ne5=+) 38.Bg7 (38.Ne5 dc4 39.Bc4 Be5 40.Be5 Ne8=+) 38...Kb7 (38...Be4 39.Ke2=+) 39.Bh6 f6 40.Bg7 Be7 41.Kc3 Kc8 (41...Be4 42.Ne1=+) 42.Ba4 (42.Nd2 dc4 43.Kc4 Ne8=) 42...Bg6 (42...e5 43.cd5 Nd5 44.Kb3–/+) 43.h4 Be4 (43...gh4 44.Nh4 Bh7 45.Nf3=) 44.hg5= fg5 45.Nd2 (45.Ne5 dc4 46.Kc4 Bd6+=) 45...Bg6 (45...Bg2 46.Be5=) 46.f3 Bd6 (46...Ne8!? 47.Be8 Be8=) 47.Bf6+= Bg3 (47...e5 48.Bg5 d4 49.ed4 cd4 50.Kb2+–) 48.Bg5 Bf2 (48...e5 49.cd5 Nd5 50.Kb2+–) 49.Bc2 (49.Nb3 Be1 50.Kb2 dc4 51.Nc5 c3 52.Kc1 Bd2 53.Kd1 Nd5+–) 49...Bc2 (49...d4!? 50.ed4 cd4 51.Kb3 d3+–) 50.Kc2 Kd7 51.Bh6 Ke8 52.Kd1 Kf7 53.Ke2 Bh4 54.f4 Be7 55.g5 Kg6 56.Kf3 Kf5 57.e4 (57.cd5 ed5 58.e4 de4 59.Ne4 c4+–) 57...Kg6 (better 57...de4 58.Ne4 Ne8+–) 58.Kg4?? White prepares the advance f5 (58.cd5 ed5 59.f5 Kh5 60.ed5 Nd5+–) 58...d4? (better 58...de4 59.Ne4 Na8+=) 59.f5+– ef5 (59...Kh7 60.Kf4+–) 60.ef5 Kf7 61.Kf4 (61.Ne4 Ne8+–) 61...Kg8 (61...Bd6 62.Ke4+–) 62.f6 Bd6 (62...Bf8 63.Kf5 d3 64.Kg6 Bh6 65.f7 Kf8 66.gh6+– (66.Kh6?! Kf7 67.Nf3 Kg8=)) 63.Kf5 Kh7 (63...Bf8+–) 64.f7 Kh8 65.g6 Be7 (65...Ne6 66.Ke6 d3 67.g7 Kh7 68.g8Q Kh6 69.Kf5 Be5 70.Qg6) 66.g7 Kh7 67.g8Q Kh6 68.Qg6 1–0. Schiffner,Alexander – Muehlbayer,Kevin, GER–chT U12, 2004.

6.c4 Nc6 7.c5+= Be7 8.b5 (8.Bb5 Bg4+=) 8...Na5 (8...Nb8 9.Bf6 Bf6 10.d4=) 9.d4 (9.Bc3 b6 10.Ba5 ba5+=) 9...c6= 10.Nc3 (10.Qa4 Ne4=) 10...0-0 11.Rc1 cb5 12.Nb5 (12.Bb5 Nc6=) 12...Nc6 13.Be2 b6 (13...a6 14.Nc3=) 14.Ne5 Ne5 15.de5 Ne4 16.c6 Bc5 (16...Bg6 17.c7 Qc8 18.h4=) 17.Bd4 (better is 17.Nd4!?=) 17...a6–/+ 18.Nc3? (18.c7 Qe7 19.Nd6 Nd6 20.Rc5 bc5 21.Bc5 Qc7 22.Bd6 Qc3 23.Qd2–+) 18...Ba3–+ 19.Ne4 (19.Ra1 Bb2 20.Ne4 Ba1 (20...de4? 21.Bb2 Qc8 22.Qd7+–; < 20...Be4 21.Bb2 Qg5 22.Bf1+–) 21.Qa1 Be4–+) 19...Bc1 (19...Be4 20.c7 Qg5 21.Rc6 Qg2 22.Rf1 Bb4 23.Bc3 Bc3 24.Rc3–+) 20.Nd6 (20.Ng3 Ba3–+) 20...Ba3 21.Nf5 Bb4 22.Kf1 ef5 23.Qb1 a5 24.Qf5 Qc7 25.Bb5 a4 26.g3 Rfc8 27.e6 a3 28.Bd3 Kf8 29.Be5 g6?? 30.Qf6+– Qa7 31.Qg7 Ke8 32.Qg8 Ke7 33.Qf7 (33...Kd8 34.Qg8 Ke7 35.Qh7 Ke6 36.Qg6 Ke7 37.Qf6 Ke8 38.Bg6 Qf7 39.Qf7 Kd8 40.Qd7) 1–0. Williams,Barry M – Lovelock,Graham E, corr NZCCA TT res, 2001.

6.d3 a5 7.b5=+.

6.Bd3 Bg4 7.c4 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Nbd7 10.d4 Nb6 11.Bd3 Qe7 12.Nc3 a6 13.h3 Bh5 14.g4 Bg6 15.Bg6 (15.e4 e5 16.de5 Be5 17.Ne5 Qe5+=) 15...fg6 16.e4 Bf4 17.Ne5 (17.Qc2 Nfd7=) 17...c6 (17...Be5 18.de5 Nfd7 19.Qd4+=) 18.f3 (18.Nd3 g5=) 18...Be5 (18...Rad8!? 19.Qe2 Rd4+=) 19.de5+= Nfd7 20.Qd6 Qd6 21.ed6 Nc4 22.Bc1 Nde5 Attacks the backward pawn on f3 (worse is 22...Nd6 23.Rd1 Rf3 24.Rd6+/–) 23.f4 Nd3 24.Rd1 Nf4 25.d7 (better is 25.Bf4 Rf4 26.Rd4+=) 25...b5?? (better is 25...Rad8 26.Bf4 Rf4–/+) 26.Bf4+– Rad8 (26...Rf4 27.d8Q Rd8 28.Rd8 Rf8+–) 27.Bc7 Ne3 (27...Kf7 28.Rf1 Ke7 29.Rf8 (worse is 29.Bd8 Rd8 30.Rfd1 a5+–) 29...Rf8 30.Rd1+–) 28.Bd8 Nd1 (28...Rd8 29.Rd6 a5+–) 29.Be7 (29.Be7 Ra8 30.Rd1+–) 1–0. Yannick – Carbug, playchess.de, 2005.

6.d4 c6 7.Nbd2 h6 (7...0-0 8.c4=) 8.Ne5 Nfd7 9.e4 (9.c4!?=) 9...de4=+ 10.Qe2 Nf6 11.Ndc4 Bc7 12.g4 Bh7 13.Bg2 Nbd7 14.h4 Qe7 15.0-0-0 0-0-0 16.Kb1 Nb6 17.Nd2 Nbd5 (17...Na4 18.Nc6 bc6 19.Qa6 Kb8 20.Qa4 Ng4 21.Be4 Nf2 22.Qc6 Ne4 23.Ne4=) 18.g5 (18.Ne4? Nf4 19.Nc6 bc6 (19...Ne2?! 20.Ne7 Kd7 21.Nf6 gf6 22.Nd5 ed5 23.Bd5=) 20.Qa6 Kb8 21.Qc6 Be4 (21...Ng4?? 22.Nc5 Bc2 23.Ka2 Bb3 24.Kb3 Qc5 25.Qb7) 22.Be4 Ne4 23.Qe4 Qd7–+; < 18.Be4 Ne4 19.Ne4 f6=+) 18...Be5 (18...Nd7 19.Be4 Bf5 20.Nd3 Be4 21.Ne4=+) 19.de5= Nd7 20.Be4 N7b6 21.Bh7 Rh7 22.Ne4 hg5 23.hg5 Rh1 24.Rh1 Na4 (24...Kb8 25.c4 Nc7 26.c5+=) 25.Qf3 Nb2 26.Kb2 Kb8 27.Rh7 (27...Nb6 28.Ka2+/–) 1–0. Urban,H – Hassenzahl,M, 1973.

6.d4 Be4 7.Nbd2= 0-0 (7...a5 8.c4=) 8.c4 c6 (8...a5 9.c5 Be7 10.Ne4 de4 11.Nd2+=) 9.c5 (9.Ne4 Ne4 10.Bd3 Qf6+=) 9...Bc7= 10.Be2 (10.Ne4 de4 11.Nd2 Qd5+=) 10...Nbd7 (10...Bg6 11.Nh4=) 11.Qb3 (11.Ne4 Ne4 12.Qc2 Ng5=) 11...Qe7 (11...Bf5 12.0-0=) 12.a4 (12.Ne4 de4 13.Nd2 e5=) 12...a6 (12...b6 13.0-0=) 13.a5 (13.0-0 Bf5=) 13...Rfe8 (13...Bf5 14.0-0=) 14.0-0 (14.Ne4 de4 15.Ng5 h6=) 14...h6 (14...Bg6 15.Rad1=) 15.Rfe1 (15.Ne4 Ne4 16.Qc2 e5+=) 15...Bh7 (15...Bf5 16.Rad1=) 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Nh7 18.e4 (18.Ne5 Rad8+=) 18...de4 19.Re4 (19.Ne4 Ndf6=) 19...Nhf6 20.Ree1 (20.Re2 Nd5 21.Qb3 Rad8=) 20...Nd5 (20...Rad8=) 21.Ne5 (21.Bc3 N7f6=) 21...N7f6 (21...Nb4 22.Qb3 Nd5 23.Nec4–/+) 22.Nec4 (22.Bc3 Rad8=) 22...Rac8 (22...Nb4 23.Qb3 Nbd5 24.Nf3–/+) 23.Ne4 (23.Bc3!?=) 23...Ne4–/+ (worse 23...Nb4 24.Nf6 Qf6 25.Qb3=) 24.Re4 (24.Qe4 Nb4 25.Rab1–/+) 24...Nf6 (24...Nb4!? 25.Qf3 Nd5–/+) 25.Ree1 (25.Re2 Rcd8=) 25...Rcd8 26.Rad1 Rd5 (26...Nd5 27.Bc3=) 27.Qb3 (27.Qf3 Rf5 28.Qf5 ef5 29.Re7 Re7=) 27...Red8 (27...Rf5 28.h3=) 28.Ne3 (28.Qf3 Rh5 29.Ne5 Rh4=) 28...Rg5 29.g3 (29.h3 Nd5=) 29...Nd5 (29...Qd7 30.Nc4=+) 30.Ng2 (30.Nd5 Rgd5 31.Re4 Qg5=+) 30...Rg6 (30...Rf5 31.Ne3 Rh5 32.Nd5 Rhd5 33.Re2=+) 31.Re4 (31.Ne3 Qh4=+) 31...Nf6 (31...Qf6 32.Bc1 Qf5 33.Rde1=) 32.Rh4 Rd5 33.Re1 Rh5 (better 33...Rd7!?=) 34.Rh5+– Nh5 35.Re4 (better 35.d5!? cd5 36.Qd5+–) 35...Nf6= 36.Re1 Qd7 37.Bc3 Qd5 (37...Nd5 38.Ne3=) 38.Qd5 Nd5 (38...ed5? 39.Re7 Bd8 40.Rb7+–; worse 38...cd5 39.f3+=) 39.Bd2 Bd8 (39...Rg4 40.f4=) 40.Ne3 (40.Nf4 Rg5=) 40...Bg5 (40...Bf6 41.Nd5 cd5 42.Be3+=) 41.Re2 (41.Nd5 Bd2 (41...cd5? 42.Bg5 hg5 43.b5+–) 42.Ne7 Kh7+=) 41...Be3= 42.Be3 (42.fe3 f5=) 42...Ne3 (42...Rg4 43.f3 Rg6 44.Bd2=) 43.Re3 (43.fe3 e5+=) 43...Kf8 (43...Rg4 44.f4=) 44.Kg2 Ke7 45.f4 f5 (45...h5 46.Kf3+=) 46.Re5 (46.Kf3 Rf6+=) 46...Kf6 (46...Rf6 47.Kf3+=) 47.h3 h5 0–1. alessandrocarvalhaes (1850) – eagle222 (1840), lichess.org, 2020.

6.d4 Bg4 7.c4= c6 8.cd5 cd5 9.Bb5 Nbd7 10.Nbd2 a6 (10...a5 11.Qb3+=) 11.Ba4 (11.Bd3 a5=) 11...b5 12.Bb3 (12.Bc2 0-0+=) 12...Rc8 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.0-0–/+) 13.Rc1+= 0-0 14.0-0 Ne4 (14...a5+=) 15.Bc2 (15.Rc8 Qc8 16.Ne4 de4=) 15...Ndf6 (better is 15...Nd2!? 16.Qd2 Bf3 17.gf3 Qh4–/+) 16.Qe1+= Nd2 17.Nd2 Re8 18.f3 (18.Nb3 Bf5 19.Bf5 ef5 20.Rc8 Qc8=) 18...Bh5 (18...Bf5 19.e4 Bg6 20.Qh4+=) 19.e4 (19.Nb3 Nd7=) 19...Bf4 (19...Bg6 20.Qh4+=) 20.g3= Bc7 21.e5 Nd7 22.Nb3 Nb6 23.Nc5 (23.Qf2 Nc4 24.Bd3 f6=) 23...Ra8 (23...Nc4 24.Qc3=) 24.Qc3 Nc4 25.Ba1 (25.f4 Bg4=) 25...Rf8 (25...a5 26.a4=) 26.Qd3 Bg6+= 27.Qc3 Qe7 28.a4 Bc2–/+ 29.Rc2 f6 30.ab5 ab5 31.ef6 Qf6 32.Nd7+= Qg6 33.Nf8 Rf8 34.Rff2 Rf4 35.Rg2 Rf8 36.Rc1+= Bb6 37.Kh1 Bc7 38.Rd1 Qg5 39.Re1 Re8 40.Bb2 e5? 41.de5 Be5? 42.Re5! Ne5 43.f4 Qf5 44.fe5 Rc8? 45.Qd2 Qe4 46.h3 Rf8 47.Kh2 Rf1 48.Rg1 Qf3 49.Rf1 Qf1 50.Qd5 Qf7 51.Qf7 Kf7 52.Kg2 Ke6 53.Kf3 g5 54.Kg4 h6 55.Kh5 1–0. Boehmert,Andreas – Graffenberger,Marianne, Lucky op 2nd, 1999.

6.Nd4 Be4 =.

6.Nd4 Bg4 7.f3 Bh5 8.Nb5 Be7 9.Be5 Na6 10.Be2 0-0 11.0-0 c6 12.Nd4 Nc7 13.g4 Bg6 14.f4 Nd7? (better is 14...h6=) 15.Bc7+– Qc7 16.f5 c5 (16...e5 17.Nb3+– (17.fg6?! ed4 18.gh7 Kh7=)) 17.bc5 (17.fg6?! cd4 18.gh7 Kh7 19.Bd3 Kg8 20.ed4 a5=) 17...ef5 (17...Nc5 18.Nc3+–) 18.gf5 Bf5 (18...Qe5 19.fg6 fg6 20.Nc3 Bc5 21.Nf3+–) 19.Nf5 Bf6 (19...Bc5 20.Nc3 Nf6 21.Bd3+–) 20.d4 b6 (20...g6 21.Nh6 Kg7 22.Ng4+–) 21.Nc3 bc5 22.Nd5 (22.Nd5 Qa5 23.Qe1+–) 1–0. mtrh – NN, internet, 2002.

6.Be2 c6 7.Nh4 Bg6 8.0-0 Nbd7 9.f4 Qe7 10.d3 (10.Nc3 b5=) 10...a5 11.c3 (11.Nc3 b5=) 11...Ng8 (11...Qd8 12.Qd2=) 12.c4+= Ngf6 (12...e5 13.c5 Bc7 14.g3+=) 13.c5 Bc7 14.Nd2 b6 15.Qa4 Nb8 16.Ng6 hg6 17.Nf3 (17.cb6 Bb6 18.d4 Ra7+=) 17...b5 (17...bc5 18.bc5 Qc5 19.Bd4=) 18.Qc2+= Nbd7 19.a4 ba4 (19...Ng4!? 20.Qd2 ba4 21.Ra4 e5+/–) 20.Qa4+/– (< 20.Ra4 e5+=) 20...0-0 21.Qc6 Rac8 22.Qb7 (22.ba5?! Bf4 23.Qa4 Be3 24.Kh1 A) < 24...Qc5 25.Ba3 Qc2 26.Qc2 (< 26.Bf8 Qe2 27.Rfe1 Qd3=) 26...Rc2 27.Bd1+/–; B) 24...Bc5=+) 22...ab4 23.d4 Ng4 24.Bc1+– Rfd8 25.Ra7 Bb8 26.Ra8 Qf8 27.Qb4 Ndf6 28.Ba6 Bf4? 29.Rc8 Rc8 30.Bc8 Be3 31.Be3 Ne3 32.Rb1 Qc8 33.Qb8 (33...Qb8 34.Rb8 Kh7 35.c6+–) 1–0. hpoli – SWAT_TEAM, ChessWorld.net, 2004.

6.Be5 Be5 7.Ne5 0-0 8.d4 Nc6 (8...Nbd7 9.Nd7 Qd7 10.Bd3+=) 9.Nf3 (9.Nc6 bc6 10.Ba6 Qd6=) 9...h6 10.Be2 a6 11.0-0 b5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Qd6 14.h3 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Qe5 17.Nd2 Rae8 (17...Rfe8 18.a4=) 18.Nf3 Qd6 19.c3 c5 ½–½. Sapareva,Magdalena (1735) – Taskov,Ivo, 7th Bulgarian Memorial NIKOLA BAHAROV, 2009.

6.Be2 Qe7 7.d3 e5 (7...0-0 8.Nc3=+) 8.c4= c6 9.Nbd2 0-0 10.Qc2 Nbd7 11.e4 Bg6 12.0-0 Rac8 (12...Bh5 13.Qb3=) 13.c5 Bb8 14.Nh4 b6 15.ed5 cd5 (15...Nd5!? 16.Ng6 hg6 17.cb6 ab6+=) 16.c6 Bd6 (16...e4 17.b5+–) 17.b5 (17.Rfe1!? Rfd8+–) 17...Nc5 Black prepares e4 18.g3 e4 19.Ng6 hg6 20.Rae1 Nh5? (better 20...Rfe8+–) 21.de4+– de4 22.Bh5 gh5 23.Ne4 Ne4 24.Re4 Qg5 25.Rd1 Bc5 (25...Rcd8 26.Qe2+–) 26.Re5 Qg4 (26...Qg6 27.Qd2 f5 28.Qd5 Kh7 29.Qb3+–) 27.Rdd5 Rcd8 (27...Rfd8+–) 28.Rh5 f5 (28...f6 29.Qh7 Kf7+–) 29.Rd8 Rd8 30.Qb3 Kf8 31.Rh8 Ke7 32.Rd8 (32.Rd8 Bf2 33.Kf2 Qg6 34.Qg8 Qg3 35.hg3 f4 36.Rd7) 1–0. Pereira – Chearust, internet, 2020.

6.Nh4 Bg4!? 7.Be2 Be2 8.Qe2 0-0=+.

6.Nc3 0-0

7.Nb5 Ne4 8.d3 Nf6 9.Nd6 cd6 10.Nd4 Bg6 11.Nb5 e5 12.c4 dc4 (12...Nc6!?=) 13.dc4+= Ne8? (better is 13...Ne4!?+=) 14.Be5!+– f6 (14...de5 15.Qd5 Double attack (15.Qd8 Pinning; 15.Qd8 Deflection; 15.Qd5 Decoy)) 15.Bd6 Rf7 16.c5 Rd7 17.Bc4 Kh8 (17...Bf7 18.Bf7 Rf7 19.Bb8 Qb8+–) 18.Qb3 (18.Be6 a5+–) 18...h6? (18...a6!? 19.Bb8 ab5 20.Bb5 Bf7+–) 19.0-0 (19.Be6 Nd6 20.cd6 Rd6 21.Nd6 Qd6+–) 19...Nc6? (19...a6 20.Bb8 ab5 21.Bb5 Bf7+–) 20.Be6 Nd6 21.cd6 Rd6 22.Nd6 Qd6 23.Rad1 Qe7 24.Rd7 Qf8 25.Rb7 Ne5 26.Rc1 Kh7 27.Rcc7 Kh8 28.Rg7 Qg7 29.Rg7 Kg7 30.Qd5 Rb8 31.f4 Nd3 32.f5 Be8 33.Qd3 Bb5 34.Qd4 a6 35.Qg4 Kh8 36.Qg6 Rd8 37.Qh6 1–0. Rygin,Ivan – Kochetov,Vasily, Kineshma RUS, Open, 2011.

7.Bd3 Bd3 8.cd3 Nbd7 9.0-0 (9.Nb5 Be7=) 9...c6=+ 10.d4 e5 (10...Qb6 11.Na4 Qb5 12.Nc5=) 11.de5= Ne5 12.Ne5 Be5 13.f4 Bc3 14.Bc3 Ne4 15.Bd4 a5 16.d3 Nd6 17.Qg4 f6 18.Rae1 (18.Qe6!? Nf7 19.Rf3=) 18...Nb5=+ 19.Bb2 (19.Bc5 Re8 20.a4 Nc3 21.ba5 Na4–/+) 19...ab4–/+ 20.ab4 Ra2 (20...Qe7 21.f5–/+) 21.Re2 Qd6?? (better 21...Ra4=+) 22.Bf6!+– Rf6 (22...Qf6 23.Ra2 Discovered attack; 22...Rf6 23.Qc8 Double attack (23.Ra2 Discovered attack)) 23.Ra2 h6 (23...Rf8+–) 24.Qc8 Kh7 (24...Rf8 25.Qb7 Qf6 26.d4+–) 25.Ra8 Nc3 (25...Kg6+–) 26.f5 Ne2 27.Kh1 (27.Kh1 Rf8 28.Qf8 Qf8 29.Rf8 b6 30.f6 gf6 31.Rf7 Kg6 32.R7f6 Kg7 33.Rc6 Nc3 34.Rc3 d4 35.Rc7 Kg6 36.ed4 b5 37.Kg1 Kg5 38.Rg7 Kh4 39.Rf5 h5 40.Rf4) 1–0. snowcert – tche, net–chess.com, 2019.

7.Be2 a5 8.b5 c5 9.a4 Nbd7 10.0-0 Bc7 11.Re1 Rb8 12.d4 (12.Rb1 e5=) 12...Rc8 (12...c4 13.Nh4 Be4 14.f3=) 13.Rb1 Qe7 14.Qd2 Qd6 15.g3 (15.dc5 Nc5 16.Red1 Bg4=+) 15...Nb6 (15...c4 16.Red1–/+) 16.Ba3 Nbd7 (16...Nfd7 17.dc5 Nc5 18.Nd4=+) 17.Bf1 (17.Bb2!?=) 17...Ne4 18.Ne4 Be4 19.Nh4 (19.Ng5 Bf5=+) 19...h6 (19...Bb6 20.f3 Bg6 21.Ng6 fg6 22.Bg2=) 20.Bg2 e5 21.Be4 de4 22.Nf5 (22.f4 ef4 23.ef4 Rfe8–/+) 22...Qe6 23.g4 Rcd8 24.d5 Qe8 25.c4 Nb6 26.Qc2 f6? 27.Bc5+– Kh8? 28.Qe4 Na4 29.Bf8 Qf8 30.Qc2 Nb6 31.e4 g6 32.Nh4 Qc5 33.Ng6 Kh7 34.Nh4 Nc4 35.Rec1 Bb6 36.Nf5 Rc8 37.Kh1 Qf2 38.Qf2 Bf2 39.Ra1 Bb6 40.Ra4 Nd6 41.Rc8 Nc8 42.Ra3 Kg6 43.Rh3 Kg5 44.Rh6 Kg4 45.Rf6 a4 46.d6 Na7 47.d7 Bd8 48.h3! Kh5 49.Ng7 Kh4 50.Rg6 Kh3 51.Nf5 Bh4 52.d8Q! Bg5 53.Qd3 Kg4 54.Qg3 Kh5 55.Rg5 (55.Qg5) 1–0. NN – SuperConstellation4, 1989.

6.c4 0-0

7.Nc3 a5 8.c5 Be7 9.d4 Ne4 (9...b6 10.Be2=) 10.Be2 ab4 11.ab4 Nc6 12.Ra8 Qa8 13.b5 Na5 (13...Nb4 14.0-0=) 14.0-0 Nc4 (14...b6 15.c6=) 15.Bc4 dc4 16.Qa1 (16.Re1 Qa5=) 16...f6 (16...b6 17.c6=) 17.Rc1 (17.Re1 Nc3 18.Bc3 b6=) 17...Kf7 (17...Nc3 18.Bc3 b6 19.c6=) 18.Ne4+= Be4 19.Bc3 b6 20.c6 Rd8 21.Nd2 Bd3 22.e4 Bd6 23.e5 Be7 24.f4 fe5 25.fe5 Rf8 26.Nf3 g5 27.h3 h5 28.Ne1 Be4 29.Nf3 Kg6 30.Nh2 Bd3 31.Re1 Qd8 32.Re3 Qd5 33.Qa6 Kg7 34.Rf3 Rf3 35.Nf3 g4 0–1. mrkt – Lydia, internet, 2006.

7.Nc3 a5 8.c5 Be7 9.Be2=+.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 a5 9.Nb5=+.

7.Nc3 c6 8.Qb3 Nbd7 9.cd5 ed5 10.Ne2 (10.Be2 Be6 11.Nd4 a5=) 10...Qe7 (10...Be4 11.Ned4=+) 11.Ng3 Bg6 12.Be2 Rfe8 (12...c5 13.Nh4=+) 13.0-0 (13.Nh4 a5=) 13...Ne4=+ 14.Ne4 Qe4 (14...de4 15.Qc3 Ne5 16.Ne1=+) 15.Rac1 h6 16.d3 Qe7 17.Rc2 a6 18.Rfc1 Bf5 19.Bd4 Nf6 (19...a5 20.ba5 c5 21.Bc3+= (< 21.Qd5 Be6 22.Qb7 cd4 23.Nd4 Ra5=+)) 20.a4 (20.Qc3!?+=) 20...Bb4= 21.Bf6 gf6 22.Rb1 a5 23.Nd4 Bd7 24.Bf3 Qd6 25.h3 Kh7 26.Rcc1 Rg8 27.Kf1 Be6 28.Qd1 Rg5 29.Nc2= Rag8 30.Ke2 Rg2 31.Bg2 Rg2 32.Nb4 ab4 33.Qh1 Qg3–/+ 34.Rf1 c5 35.Rbc1?? d4 36.Ke1 Rf2! 37.Rf2 Qe3 38.Kd1 Bb3 39.Rfc2 Qd3 40.Ke1 Bc2 41.Rc2 Qc2 42.Qb7 Kg6 43.Qc8 Qe4 44.Kf2 Qf4 45.Kg2 Qd2 46.Kf3 Qe3 47.Kg2 Qe2 48.Kg3 Qe5 49.Kg2 Qd5 50.Kg3 Qg5 51.Kh2 Qd2 52.Kg3 Qc3 53.Kg2 Qc2 54.Kg3 Qe4 55.a5?? Qe3–+ 56.Kg2 Qg5 57.Kf3 Qd5 (57...b3 58.Qg8 Kh5 59.Qf7 Kh4 60.Qe6 Qe3 61.Qe3 de3 62.Ke3–+) ½–½. Hort,Vlastimil – COMP Mephisto Amsterdam, Biel, 1986.

7.Nc3 c6 8.c5 Bc7 =.

7.Nc3 c6 8.Nd4 Be4=+.

7.Nc3 c6 8.Be2 dc4–/+ 9.Bc4 Nbd7 10.d4 a5 11.b5 c5 (11...Nb6 12.Bd3=+) 12.h3 (12.0-0 Rc8=) 12...Qc7 13.Be2 (13.Qe2 Rfd8=) 13...cd4 (13...Rac8 14.0-0=+) 14.Nd4= Bg6 15.Rc1 Qb8 16.h4 (16.Bd3!?=) 16...e5=+ 17.Nf3 Rc8 18.Ng5 h6 19.h5 White fights for the Initiative 19...Bf5 20.g4 hg5 (20...Bg4!? 21.Bg4 hg5+=) 21.gf5+= e4 (21...Kh7+=) 22.Kf1 (better is 22.Rg1!?+/–) 22...Rc5= 23.h6 gh6 24.Rh6 Qf8 (24...Rf5 25.Ne4 Be5 26.Be5 Qe5 27.Nd6+–) 25.Rh1 Re5 26.Na4 (26.Qa4 Nc5 27.Qc2 Rd8=) 26...Ba3 (26...Rf5 27.Ke1 Ba3 28.Ba3 Qa3–/+) 27.Be5+/– Ne5 28.Rc7 Rb8 ½–½. Blumenberg,Walter – Comp Mephisto Almeria, Porz op, 1989.

7.Nc3 Be4 8.Ne4+= Ne4 9.d3 Ng5 10.Ng5 Qg5 11.f4 Qe7? (better is 11...Qg6=) 12.c5+– Bf4 (12...Bc5 13.bc5 Qc5+–) 13.ef4 Nc6 14.Be2 Qh4 15.g3 Qe7 16.0-0 a6 17.Qc2 d4 18.Bf3 Rad8 19.Qa4 Qd7 20.Bc6 bc6 (20...Qc6 21.Qc6 bc6 22.Rac1+–) 21.Qa6 Qd5 22.Qc4 Qd7 (22...Qc4 23.dc4 d3 24.Rfd1+–) 23.Rae1 Rfe8 24.a4 (24.Re4 Qc8+–) 24...Kf8 (24...Qd5 25.Qd5 Rd5 26.Rc1+–) 25.a5 f6 26.Re4 Qd5 27.Qd5 cd5 28.Re2 (better is 28.Rd4!? Ra8+–) 28...Rb8 29.Ba3 Ke7 30.c6 Kd6 (30...Rb5+–) 31.b5 1–0. Fournier,Frederic (2250) – BENIEL2 (1770), Active, 2007.

7.Nc3 Bg4 8.Nb5 c6 9.Nd6+= Qd6 10.Bf6 gf6 11.h3 Bh5 12.c5 Qe7 13.Be2 e5 14.d4 e4 15.Nh4 Bg6 16.Bg4 Nd7 17.Nf5+– Qd8 18.Nd6 Rb8 19.Rc1 Qe7 20.Bf5 Rfd8 21.0-0 Nf8 22.Qg4 Rd6 23.cd6 Qd6 24.Qg3 Qg3 25.fg3 Kg7 26.g4 Ne6 27.Rf2 Nf8 28.Rcf1 Bf5 29.Rf5 Nd7 30.g3 Rg8 31.b5 Kf8? 32.bc6 bc6 33.Rc1 Nb8 34.Rb1 Ke7 35.Rb7 Ke6 36.Rh5 Rh8 37.Ra7 Nd7 38.a4 Nb6 39.Ra6 Nc4 40.Rc6 Kd7 41.Rf6 Ne3 42.Rf7 Ke6 43.Ra7 h6 44.Re5 Kd6 45.Rae7 Rf8 46.R5e6# 1–0. Fritz 8 – NN, 2004.

7.c5 Be7 8.Be2 =.

7.c5 Be7 8.Ne5 c6 9.g4 Be4 (9...Bb1 10.Rb1 Nbd7 11.Nd7 Nd7 12.d4=) 10.f3 Bg6 (10...Bb1 11.Qb1 Nfd7 12.Bd3=) 11.h4 (11.Ng6 fg6 12.g5 Nfd7=) 11...Nbd7 (11...Bb1 12.Qb1 Nfd7 13.g5=) 12.Ng6 fg6 13.g5 Nh5 14.Bh3 e5 15.Be6 Kh8 16.Bd7 Qd7 17.Be5 Qf5 (17...b6 18.cb6 ab6 19.f4=) 18.f4 Rae8 19.Rg1 (better 19.Nc3!?=) 19...Bc5–/+ 20.Qg4 Bb6 (20...Re5 21.Qf5 Ref5 (21...gf5? 22.fe5 Bb6 23.a4+–) 22.bc5 d4=+) 21.Qf5+= Rf5 (21...gf5 22.a4+=) 22.Rg4 d4 23.Ke2 (23.ed4?? Bd4 24.Kd1 Ree5 25.fe5 Ba1–+) 23...Rf7 24.a4 (24.ed4? Bd4 25.Kd1 Ba1 26.Ba1 Nf4–+) 24...de3 (24...Bc7 25.Bc7 (worse 25.Bd4 Nf4 26.Kd1 Nd3=+) 25...Rc7 26.Na3+=) 25.de3+– Bc7 26.Bc7 Rc7 27.Nc3 (27.Nd2 c5 28.bc5 Rc5+–) 27...Rce7= 28.e4 Rf7 (better 28...Re4!? 29.Ne4 Re4 30.Kd3 Rb4= (worse 30...Rf4 31.Re1 Kg8 32.Rf4 Nf4 33.Kc4+–)) 29.Ke3+– Ref8 (29...Rd7 30.Rgg1+–) 30.Rf1 (30.Ne2 Rd7+–) 30...h6 (30...Kg8 31.e5+–) 31.Rf3 (31.Ne2 Kh7+–) 31...hg5 32.hg5 Rd7 33.Rg2 (better 33.Rh4!?+–) 33...Rfd8 34.Re2 (34.Rgf2 Rd4+–) 34...Kg8 35.b5 (35.e5 Rd3 36.Kf2 R3d4=) 35...Rd3 36.Kf2 Rf3 (36...Nf4 37.Rf4 Rc3 38.bc6 bc6 39.e5=) 37.Kf3+= Rf8 38.f5 (better 38.Rd2!? Nf4 39.Ke3+=) 38...gf5=+ 39.e5 (39.bc6 bc6 40.Rb2=+) 39...g6 (39...Kf7 40.a5–/+) 40.Na2 (40.Rd2!?=) 40...Rd8 (40...cb5!? 41.ab5 Ng7–+) 41.bc6=+ bc6 42.Nb4 c5 (42...Rd4 43.Nc6 Rf4 44.Ke3 Ra4 45.Rd2=+) 43.Nc6= Rd3 44.Kf2? (better 44.Re3!? Re3 45.Ke3=) 44...Nf4 (44...Ng3 45.Rb2 Ne4 46.Ke2=+) 45.Rc2 Ne6 (45...Rd7 46.Nb8 Nd3 47.Kf1–/+) 46.Ke2 (46.Na7!? Kf7 47.Nc6 Ng5 48.Ke2–/+) 46...Rd7–+ 47.Ke3 Kg7 (47...Kf7 48.Rc4–+) 48.a5 (better 48.Rc4–+) 48...Rc7 (48...Ng5?! 49.Rc5 f4 50.Ke2–+) 49.Nb8 Nd4 (better 49...c4!?–+) 50.Rc4 (50.Rc3 f4! 51.Ke4 Rf7 52.Rc5 Ne6–/+) 50...Nb3 51.a6 (51.Na6 Re7 52.Kf4–/+) 51...Re7?? (better 51...Kf7 52.Rh4 Ke6–+) 52.Nc6=+ Re6 53.Na7 Ra6 54.Rc3 (54.Nb5 Ra5 55.Nd6 Nd4=+) 54...Ra7 (54...f4 55.Ke4 Ra4 56.Kd5–+) 55.Rb3–/+ Re7 56.Kf4 c4 57.Rc3 Rc7 58.e6 (58.Rc1 Kf8 59.Rc3 Ke7–+) 58...Rc5 59.Ke3 Re5 60.Kd4 Re6 61.Kc4?? (better 61.Ra3 Rc6 62.Ra7 Kf8 63.Ra8 Ke7 64.Ra7 Ke6 65.Rg7 Rd6 66.Kc4–+) 61...Rc6 62.Kd4 Rc3 63.Kc3 Kf7 64.Kd4 Ke6 65.Kd3 Kd5 66.Ke3 Ke5 67.Kf3 f4 68.Kg4 Ke4 69.Kh3 Kf3 70.Kh2 Kg4 (70...Ke3 71.Kg2 f3 72.Kh3 f2 73.Kg4 f1Q 74.Kg3 Qg1 75.Kh3 Kf4 76.Kh4 Qg3) 71.Kg2–+ Kg5 72.Kh3 Kf5 73.Kh4 g5 74.Kh3 Ke4 (better 74...f3 75.Kg3 g4 76.Kh2–+) 75.Kg4 f3 76.Kg3 Ke3 77.Kh2 (77.Kg4 f2 78.Kf5 f1Q 79.Ke5 g4 80.Kd6 Qd3 81.Kc7 g3 82.Kc6 g2 83.Kc5 g1Q 84.Kb6 Qgg6 85.Ka5 Qc3 86.Kb5 Qgc6) 77...f2 78.Kg3 Ke2 (78...f1Q 79.Kg4 Qf6 80.Kg3 Qd4 81.Kg2 Qg4 82.Kf1 Qe2 83.Kg1 Kf3 84.Kh1 Qg2) 79.Kh2 (79.Kg4 f1Q 80.Kg5 Qf7 81.Kh6 Kf3 82.Kg5 Ke4 83.Kg4 Qg7 84.Kh5 Kf5 85.Kh4 Qg4) 79...f1Q (79...Kf3 80.Kh1 f1Q 81.Kh2 Qg2) 80.Kg3 Qf3 81.Kh2 g4 (81...Qf5 82.Kg1 Qg4 83.Kh2 Kf3 84.Kh1 Qg2) 82.Kg1 Ke3 83.Kh2 Qh3 (83...g3 84.Kh3 Kf4 85.Kh4 Qg4) 84.Kg1 Qf3 85.Kh2 g3 86.Kh3 g2 (86...Kf4 87.Kh4 Qg4) 87.Kh4 Qf4 (87...Qe4 88.Kh5 g1Q 89.Kh6 Qgg6) 88.Kh3 Qg5 89.Kh2 g1R 90.Kh3 Qg3 0–1. Seslavin,Maxim (1960) – Buts,Nikita (1935), Novokuznetsk Championship Open, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6 6.c4 0-0)

7.d4 a5 8.c5 Be7 9.Bd3 =.

7.d4 c6 8.Nc3 Nbd7 9.Nh4 (9.c5 Bc7=) 9...Bg4=+ 10.Nf3 Qb8 11.Be2 dc4=+ 12.Bc4 Bh2 13.Rh2? (13.Nh2 Bd1; 13.Rh2 Bf3) 13...Bf3–+ 14.Qf3 Qh2 15.0-0-0 (15.Rd1 Rfd8–+) 15...a5 16.g3 ab4 17.ab4 (17.Rh1 Qh1! (17...bc3?! 18.Rh2 cb2 19.Kb2=+) 18.Qh1 bc3 19.Bc3 Nb6–+) 17...Qh6 18.Bd3 g6 (18...Qg5 19.Kd2–+) 19.g4 (19.Kd2 Rfc8–+) 19...Qg5 20.Rg1 Nd5 21.Ne4 (21.Nd5 cd5 22.Kd1 Qe7–+) 21...Qe7 22.g5 (22.Rh1 Qb4 23.Bb1 Qc4 24.Kd1 Qb3 25.Kc1 Ra4–+) 22...N7b6 (better is 22...Qb4!? 23.Qe2–+) 23.Rh1 Nb4?? (better is 23...Qb4 24.Bc3 Qe7–+) 24.Nf6–/+ (24...Qf6 25.gf6 Nd3 26.Kc2=+). juanpacio (1760) – tigersclaw (1700), internet, 2006.

7.d4 c6 8.Bd3 Bg4 9.Nbd2= dc4 10.Bc4 (10.Nc4 Bf5+=) 10...Nbd7 11.h3 Bh5 12.0-0 Nb6 13.Bd3 Nbd5 14.Qc2 h6? (better is 14...a5 15.ba5 Bf3 (worse is 15...Qa5 16.e4+–) 16.Nf3 Ra5+=) 15.e4+– Nf4 16.e5 Nd3 17.Qd3 Bg6 18.Qe2 Nd5 19.ed6 Qd6 20.Qe5 Qe7 21.Rfe1 Rae8 22.Nc4 f6 23.Qg3 Kh7 24.Nh4 Bf7?! (24...Bh5+–) 25.Nf5! (25.Nf5 ef5 26.Re7 Re7 27.b5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1860) – Froidevaux,Jean Michel (1810), Ch Club, 2004.

7.cd5 ed5 8.Be2 a5 9.ba5 Re8 10.Qb3 =.

7.cd5 ed5 8.Be2 a5 9.b5 =.

7.cd5 ed5 8.Be2 Re8 9.0-0 a5 10.b5 Nbd7 (10...c5 11.d3=+) 11.Nc3 Nb6 (11...Qe7 12.d3=+) 12.Nd4 (12.d3 Qe7=) 12...Bg6 13.f4 (13.d3 Be5=) 13...h6 (13...Nc4 14.Qc1 Nb2 15.Qb2=+) 14.Rf2 (14.f5 Bh7=) 14...Nc4=+ 15.Nd5?? (better is 15.Bc4!? dc4 16.Qf3=+) 15...Nb2–/+ 16.Nf6 Qf6 (16...gf6 17.Qb3 c5 18.bc6 bc6 19.Qb2+–) 17.Qb3 c5 18.bc6 bc6 19.f5 (19.Qb2 Rab8 20.Qc3 c5+=) 19...Bh7 (19...Qh4 20.Nf3 Bh2 21.Nh2 Rab8=) 20.Nc6?? (20.Qb2 c5 21.Bf3–+) 20...Nd3 (20...Nc4! 21.Qc3 Qc3 22.dc3 Na3 23.Bf3–+) 21.Rff1 Rac8 (21...Nf4 22.Bb5 a4 23.Qc4–/+) 22.Na5 Qh4 (22...Be5 23.Rab1 Nc5 24.Qb6–/+) 23.h3? (23.g3 Bg3 24.hg3 Qg3 25.Kh1–+) 23...Nc5 24.Qd5 Qg3 25.Bf3 (25.Nc4 Qh2 26.Kf2 Ne4 27.Ke1 Rc5–+) 25...Qh2–+ 26.Kf2 Red8 27.Qa2? (better is 27.Ke2–+) 27...Bf5 28.Ke1 Bd3 29.Nc6 Bg3 0–1. Deforel – Preuss, corr 3GMM–34, 1996.

7.cd5 ed5 8.Be2 h6 9.0-0= c6 (9...a5 10.Nd4 Bg6 11.b5=) 10.d3 (10.Nc3 a5 11.b5 Re8=) 10...Nbd7 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.Bc3=) 11.Nbd2 (11.Nc3 Qe7=) 11...a5 12.b5 Qc7 13.Rc1 c5 14.Nb3 Qd8 15.e4 de4 16.de4 Ne4 17.Qd5 The pressure on c5 grows 17...Bg6 (17...Bg6 18.Qb7 Re8+=). Khayman,Daniel (1640) – Wyborn,Graham (1890), FICGS, 2007.

6.c4 b6

7.Nc3 0-0 8.d4 dc4 9.Bc4 Nc6 (9...c6 10.0-0=) 10.0-0 a6 11.Re1 b5 12.Bf1 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bg6 15.Rc1 Ne7 16.e4 Bf4 17.g3 Bd2 18.Qd2 Be4? (better 18...f5+=) 19.Re4+- 1-0. Nf3 (1960) - ENRIQUENEZA (1795), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Nd4 Be4 =.

7.cd5 ed5 8.Nc3 0-0 9.Nd4 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 =.

7.cd5 ed5 8.Nc3 c6 9.Rc1 0-0 10.Be2 a5 11.b5 c5 12.Qb3 Bc7 13.0-0 Qd6 14.Na4 Nbd7 15.d4 c4 16.Bc4? (better is 16.Qd1!?+=) 16...dc4 17.Qc4 Rac8 18.Ne5 (18.Rfd1 Rfd8–+) 18...Ne4 (better is 18...Bd3! 19.Qc6 Bf1 20.Kf1 Qe6 (20...Ne5?! 21.Qd6 Bd6 22.Rc8 Rc8 23.de5 Ba3 24.Ba3–+) 21.Qe6 fe6–+) 19.Qe2 Ne5 20.de5 Qe7 21.f3 Nc5 22.Nc5 bc5 23.e4 Be6 24.f4 Bb3 25.a4 Bb6 Black prepares the advance c4 (25...Ba4?! 26.Qc4 Bb5 27.Qb5=) 26.Kh1 c4 (26...Ba4?! 27.Qc4 Bb5 28.Qb5=) 27.f5 Rfd8 (27...Qb4 28.f6 g6 29.Bc3–+) 28.f6 gf6 (28...Qe6!? 29.fg7 c3 30.Bc3–+) 29.Qg4–/+ Kh8 30.Rf6? (30.ef6 Qf8 31.e5–+) 30...c3–+ 31.Ba1 (31.Rc3 Rc3 32.Bc3 Qc5–+) 31...Bd4 32.Ra6 (32.Qf5 Be5 33.Ra6 f6–+) 32...Be5 (32...Ba4 33.b6 Be3 34.Rf1–+) 33.Qf5 (33.Ra5 c2 34.Ra7 Qg5 35.Be5 Qe5–+) 33...f6 34.Qh3 (34.Qf1–+) 34...Ba4 (34...c2 35.g3 Ba1–+) 35.b6 (35.Ra5 c2 36.g3–+) 35...c2 36.g3 Ba1 37.Ra1 Qe4 0–1. Diviak,Rudolf (1795) – Hlavac,Peter (1995), Banska Stiavnica SVK, V4 Open, 2013.

7.cd5 ed5 8.Nc3 Be6 9.Nd4 Bg4 10.Be2 Qd7?? 11.f3 Bh5 12.Bb5 c6= 13.Nc6?? Nc6–+ 14.Qa4 Rc8 15.Rc1 0-0?? 16.Ne2+/– Qf5 17.Bc6 Rc7 18.Nd4 Qg6? 19.Kf2 Qd3 20.Qd1 Ne4 21.Ke1 Re7?? 22.Bb5+– Qd2 23.Qd2 Nd2 24.Kd2 Bg6 25.g4 f5 26.gf5 Bf5 27.Nf5 Rf5 28.Bc6 Rg5 29.Rhg1 Rh5 30.h4 h6 31.Rg4 g5 32.Bd5 Kh7 33.Rc8 (33...b5 34.Rh8 Kg6 35.Be4 Kf7 36.hg5 Rg5 37.Bc6+–) 1–0. Weiss,Peter – Malheur,Lothar, Baden opC Leimen, 2001.

7.cd5 ed5 8.Nd4 Bd7 =.

6.c4 dc4

7.Bc4 a5 8.b5 =.

7.Bc4 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d3 Nb6 10.Nd4=.

7.Bc4 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d3 Be7 10.e4 Bg6 11.Nbd2 c6 12.Bb3 Nb6 (12...c5 13.b5=) 13.Ne5+= Qc7 14.f4 Rad8 (14...a5 15.Ng6 hg6 16.ba5 Ra5 17.a4=) 15.f5 (15.Ng6!? hg6 16.Qf3+–) 15...ef5= 16.ef5 (16.Rf5? Bf5 17.ef5 Nbd5–+) 16...Nbd7?? (better 16...Bh5 17.Qc2 Nbd5=) 17.Nd7+– (17.Ng6?! hg6 18.fg6 Ne5 19.Be5 Qe5+–; 17.fg6?! Ne5 18.Be5 Qe5 19.gf7 Kh8+=) 17...Bh5 18.Nf6 Bf6 19.Qc2 Bb2 20.Qb2 Be2 (20...Rd3 21.Rae1 Rfd8 22.Ne4 Qb6 23.Nc5+–) 21.Rf2 Bd3 22.f6 gf6 (22...g6 23.Re1 Rde8 24.Nf3 Re1 25.Ne1+–) 23.Qf6 Rd6 (23...Bg6 24.Re1+–) 24.Qf4 Qd7 (24...Rd7 25.Qg5 Kh8 26.Nf3+–) 25.Ne4 (25.Nf3!? Qe7+–) 25...Be4 26.Qe4 Rd2 (26...Rd4 27.Qe5 Rd3 28.Bc4 Rd1 29.Rd1 Qd1 30.Rf1+–) 27.Rf4 (27.Bc2 Rc2 28.Qc2 Qe6+–) 27...Qd6 (27...Kh8 28.Re1 f6 29.Qe7 Qe7 30.Re7+–) 28.Rh4 (better 28.Raf1!? Kh8 29.Rf7 Rf7 30.Rf7 Qd4 31.Qd4 Rd4 32.Rb7 a6+–) 28...Qg6 (28...h6+–) 29.Rg4 (29.Rg4 Rd6 30.Rf1 Qg4 31.Qg4 Rg6 32.Qd7+–) 1–0. Patarcic,Domagoj (2025) – Vuletic,Karlo, CRO–chT U20, 2010.

7.Bc4 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d3 Bg4 10.e4 (10.h3 Bh5=) 10...Ne5 11.Nbd2 Nc4 (11...c6 12.h3 Bf3 13.Nf3 Nc4 14.Bf6 Qf6 15.dc4=) 12.dc4 (12.Nc4 Be7+=) 12...Bf4 13.Bc3 (better 13.e5 Nd7 14.h3=) 13...Ne4?? (better 13...Bd2 14.Qd2 Ne4–/+) 14.Ne4+– Qd1 15.Rfd1 Bf3 16.gf3 Rad8 (16...Rfd8 17.Kg2+–) 17.Kg2 (better 17.Kh1+–) 17...f5 (17...b6+–) 18.Nc5 Rd1 (18...Rde8 19.Nb7 e5 20.Nc5+–) 19.Rd1 b6 (19...e5+–) 20.Ne6 Bd6 21.Nf8 (21.c5!? Kf7 22.Nf8 Bf8 23.Rd7 Ke6 24.cb6 cb6 25.Ra7 Kd5+–) 21...Kf8 22.Rd6! cd6 23.h4 Kf7 (23...f4 24.h5+–) 24.Kg3 g6 25.Kf4 h6 26.Bd4 White prepares c5 26...Ke6 27.c5 dc5 (27...bc5 28.bc5 d5 29.Bg7+–) 28.bc5 bc5 (28...b5 29.c6 Kd6 30.Ba7 Kc6 31.Ke5+–) 29.Bc5 a6 (29...Kf6 30.Bd4 Ke6 31.Ba7+–) 30.Bf8 h5 (30...Kf7 31.Bh6 Kf6 32.Bf8+–) 31.Kg5 Kf7 32.Bb4 Kg7 (32...a5 33.Ba5 Kg7 34.Bc3 Kf7+–) 33.a4 Kf7 34.a5 Kg7 35.Bc3 Kf7 36.f4 1–0. retiponziani (1885) – mrgiff (1775), ChessWorld.net, 2015.

7.Bc4 Nbd7 8.0-0 0-0 9.d4 c6 10.Qb3 Ne4 11.Nc3 Ndf6 12.Rfd1 Bg4 13.Ne4 Ne4 14.Be2 Qc7 15.h3 Bf3 16.Bf3 (< 16.gf3 Bh2 17.Kg2 Nf2–/+) 16...Ng5 17.Be2 Qe7 18.Bd3 h6 19.Rac1 Nh7 20.e4 Bf4 21.Rc2 Nf6 22.g3 Bc7 23.Qc3 Rac8 24.Rcd2 Ra8 25.Re2 a5 26.d5 ab4 27.ab4 Bd6 (27...Rfc8 28.Qb3 e5 29.b5=) 28.dc6 (better is 28.e5 Nd5 29.ed6 Nc3 30.de7 Nd1 31.ef8R Kf8 32.Be5+–) 28...bc6?? (28...Bb4 29.Qc4 bc6 30.Bf6 gf6 31.Qc6+=) 29.Qc6?? (better is 29.e5 Nd5 30.ed6 Nc3 31.de7 Ne2 32.Be2+–) 29...Bb4+= 30.Bf6 Qf6 31.e5 Qe7 32.Rb1 Rac8?? (better is 32...Bc5+=) 33.Qe4+– g6 34.Qb4 Qg5 35.Qe4 h5 36.Kh2 Kg7 37.Rb7 Kg8 38.h4 Qh6 39.Ra2 Rcd8 40.Kg2 Rd5 41.Raa7 Qg7 (41...Rc5 42.Bc4 Rcc8 43.Re7+–) 42.f4 (better is 42.Qg6! Re5 (42...fg6?? 43.Rg7 Kh8 44.Rh7 Kg8 45.Rag7) 43.Rf7 Rf7 44.Rf7 Qg6 45.Bg6 Ra5+–) 42...Qh6 43.Kh3 Qg7 (43...Rdd8+–) 44.Qg6! Rd3 (44...fg6 45.Rg7) 45.Qd3 Qg4 46.Kh2 Kg7 47.f5 ef5 48.e6 f4 49.Rf7 Rf7 50.Rf7 Kh6 51.Qh7 (51.Rh7) 1–0. MrThayer (2230) – oliver, ChessWorld.net, 2003.

7.Bc4 Nbd7 8.Be2 0-0 9.d3 e5 10.Nbd2 e4 (10...a5!?=) 11.de4+= Ne4 12.Ne4 (12.Nc4 Be6+=) 12...Be4= 13.0-0 Qe7 14.Rc1 Rad8 (14...Rfd8 15.Qd4 Nf6 16.Qc4=) 15.Qb3 (15.Qd4 Nf6 16.Qa7 Ng4+=) 15...c5 16.b5 Nb6 17.a4 (17.Rfd1 Rd7=) 17...Kh8 (17...Bf3!? 18.Bf3 Qh4=) 18.a5+= Nd5 19.Rfd1 (19.Nd2 Bf5+=) 19...Nb4= 20.Qc3 f5 21.Qb3 (21.Rd2 Rfe8+=) 21...Bd5=+ 22.Rd5 (22.Qa3!?=+) 22...Nd5-/+ 23.g3 Nf6 (23...Nb4 24.Bc4-/+) 24.Ng5=+ Rde8 (24...Rd7=+) 25.Bd3 (better 25.Bc4=) 25...Ne4-/+ 26.Ne4 (26.Nf3 Bc7 27.b6 ab6 28.ab6 Bb8-/+) 26...fe4-+ 27.Bf1 Qf7 (27...b6 28.ab6 ab6 29.Rc4-/+) 28.Qc2 Re6 (28...Qf5 29.Bg2-+) 29.Bg2? Exerts pressure on the isolated pawn (29.Bc4!?=+) 29...Qg6 (29...Qe8 30.Qb1-/+) 30.Bh3 (better 30.Ra1-/+) 30...Ref6?? (30...Ree8 31.Rd1-/+) 31.Rf1?? (better 31.Bf6!? Rf6 32.Bg2+/-) 31...Rf3 (better 31...R6f7!?-/+) 32.Bg2=+ Qg4 33.Qc4 Qf5 34.Qe2 (34.Bf3 A) 34...Qf3? 35.Qd5 Bb8 36.Qb7+- (36.Qc5?! Qf7+/-); B) 34...ef3 35.Re1 Qh3=) 34...Qh5 (34...c4 A) 35.Bf3?? ef3 (worse 35...Qf3 36.Qc4 Rf7 37.Qc8 Bf8 38.Bd4+/-) 36.Qd1 Qh3 37.Qf3 Rf3-+; B) 35.Qd2 Be7 36.b6 ab6 37.ab6=+) 35.Qc4 Qf5 36.Qe2 Qh5 (36...c4 A) 37.Bf3?? ef3 (worse 37...Qf3 38.Qc4 Rf7 39.Bd4+/-) 38.Qd1 Qh3 39.Qf3 Rf3-+; B) 37.Qd2 Be7 38.b6 ab6 39.ab6=+) 37.Qc4=+ Qf5 (37...R3f7 38.Be4 Rd7 39.f4=+) 38.Qe2= ½-½. Ollecram (1845) - DemonioLaplace (1875). Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Bc4 0-0

8.0-0 a5 9.b5 =.

8.0-0 a6 9.d3 Bg4 10.Nbd2 Nc6 11.Qc2 h6 12.Rfe1 Re8 13.Rac1 Rf8 14.h3 Bf3 15.Nf3 Be7 16.Ba2 Rc8 17.d4 g6? (17...a5!? 18.ba5 Na5+=) 18.Red1 (18.Be6 fe6 19.Qg6 Kh8 20.Qh6 Kg8 21.Qg6 Kh8+–) 18...Nd5 (18...Bd6 19.d5 ed5 20.Qc3+– (20.Bd5?! Nd5 21.Rd5 Bh2 22.Nh2 Qd5+=)) 19.Ne5+– Bg5 (19...Ncb4 20.ab4 Nb4 21.Qb1 Na2 22.Qa2+–) 20.Nc6 bc6 21.Qc6 Ne7 (21...Ne3 22.fe3 Be3 23.Kh1 Bc1 24.Qc1+–) 22.Qa6 c6 23.Qd3 Nf5 24.Rc2 Qc7 (24...Qd6 25.Rc5+–) 25.Rdc1 (25.d5 ed5 26.Bd5 Rfd8+–) 25...Qb7 26.Qe4 Nd6 (26...Ne7 27.h4 Bf6 28.h5 gh5 29.Rc5+–) 27.Qg4 (27.Qe5 Ne8+–) 27...Qd7 (27...Nf5 28.Ra1+–) 28.Qf3 f5 (28...Rfd8 29.Rc6 Rc6 30.Rc6+–) 29.Rc6 Rc6 (29...Kh7 30.d5+–) 30.Qc6 Qe7 31.Qc7 Kf7 32.Qb6 (better 32.d5!? Rd8 33.de6 Kf8 34.Qe7 Be7+–) 32...Rc8 33.Rc8 Nc8 34.Qc5 Qd7 (34...Nd6 35.a4 Bh4 36.g3+–) 35.d5 Ke8 36.Qc6 (36.de6 Qd1 37.Kh2 Qd6 38.g3 Qc5 39.bc5 Be7+–) 36...Ke7 (36...Qc6 37.dc6 Na7 38.Be6 Nc6 39.b5+–) 37.Qd7 Kd7 38.de6 Kc6 39.Kf1 Nd6 40.Ke2 Ne4 41.f3 Ng3 42.Kd3 Nh5 43.g4 Nf6 (43...Bf6 44.Bf6 Nf6 45.gf5 gf5 46.a4+–) 44.gf5 gf5 45.Bf6 (better 45.a4 Ne8+–) 45...Bf6 46.a4 Kb6 (46...h5 47.a5 Bd8 48.Bc4+–) 47.Kc4 Be7 (47...Kc7 48.Bb1+–) 48.Bb1 1–0. Dos Anjos,DF (1675) – Santos De Souza Furlan,B, 61st Parana Teams Women (1), 2018.

8.0-0 Bb1 9.Qb1 h6 (9...Nbd7 10.Qc2+=) 10.e4 Bh2? (better is 10...Be7+/–) 11.Kh2 Ne4 (11...Nbd7+–) 1–0. JanP – Stiller, ChessWorld.net, 2002.

8.0-0 Nbd7 9.Qb3 Nb6 10.Be2 c6 11.d4 Qc7 12.Nbd2 Ne4 13.Rac1 (13.Ne4 Be4 14.g3 a5=) 13...Nd2 (13...Bh2 14.Kh1 Bd6 15.Kg1–/+) 14.Nd2=+ Bh2 15.Kh1 Bd6 16.e4 Bg6 17.Bf3 (17.g3 Qe7=+) 17...Rfe8 (better 17...Qe7 18.e5 Bc7=+) 18.d5? (18.b5!? Bf4 19.Rc2=+) 18...Bf4 (18...ed5!? 19.ed5 Qe7 20.g3 (20.dc6?? Qh4 21.Kg1 Qh2) 20...cd5 21.Bd4–+) 19.Qc3–/+ f6 20.g3 (better 20.dc6!? Na4 21.Qb3 Nb2 22.cb7 Qb7 23.Qb2–/+) 20...Be5–+ 21.Qb3 ed5 22.ed5 Bb2?? (better 22...Bf7–+) 23.Qb2 Rad8 24.dc6 bc6 (24...Qd6 25.Rfd1 bc6 26.Kg1=+) 25.Bc6 Re7 (25...Qe5 26.Qe5 Re5= (26...fe5? 27.Be8 Re8 28.Rfe1+–)) 26.Bd5+= Bf7?? (better 26...Rd5 27.Rc7 Rc7+–) 27.Bf7+– (27.Bf7 Kf7 28.Rc7 Rc7 29.Kg2+–; 27.Rc7?! Bd5 28.Kg1 Rc7+–) 1–0. Lord Cuthbertson (1695) – Bobc, ChessWorld.net, 2007.

8.0-0 Re8 9.Qb3 (9.Nd4 Bg6=) 9...c6 (9...a6 10.Nc3=) 10.Rd1 (10.Nd4 Bg6=) 10...Bc7 (10...Nbd7 11.d4=) 11.Be2 (11.d4 Nbd7=) 11...Nbd7 12.Qc3 (12.Nc3 Ne5=) 12...Qe7 (12...e5 13.d3=+) 13.d3 (13.b5 Nc5=) 13...Qd6 (13...e5 14.Qc2=) 14.h3 (14.Nbd2 e5=) 14...e5 15.Nbd2 e4 (better is 15...Rad8=) 16.de4+/– Be4?? (better is 16...Bg6+/–) 17.Ne4+– Re4 (17...Qf8 18.Nf6 Nf6 19.Qc2+–) 18.Rd6 Bd6 19.Rd1 Be7 (19...Bf8+–) 20.Rd7! (20...Re8 21.Rb7+–) 1–0. Diederich,Hauke – Redetzky,Marvin, GER–chT WK II schools U18, 1999.

8.Nc3 c6 9.h3 Nbd7 10.0-0 Ne5 11.Bb3? (11.Ne5 Be5 12.d4 Bc7=) 11...Nf3 (11...Nd3!? 12.Qb1 Nf2–/+) 12.Qf3=+ Bc7 13.d4 Qd6 14.Rfd1 Qh2 15.Kf1 h5 (15...Bg6 16.Bc4=+) 16.e4 Bg6 17.e5 Nh7?? (17...Nd5 18.Bd5 ed5+–) 18.Bc1+– f6? (better 18...Rfd8+–) 19.Bf4 Ng5 20.Be6! Kh7 (20...Ne6 21.d5 Double attack (21.d5 Decoy; 21.Bh2 Zwischenzug)) 21.Bh2 Nf3 22.gf3 fe5 23.Ne4 Kh6 (23...Rae8 24.d5 Kh6 25.Ke2+–) 24.h4 (24.Be5 Rae8 25.Nc5 Be5 26.de5 b6+–) 24...Rf3 (24...Bd8 25.de5 Bh4 26.Nd2+–) 25.Ng5 Rff8 26.de5 Bb6 27.Bg3 Rae8 (27...Be3 28.Rd7 Bg5 29.hg5 Kg5 30.Rb7+–) 28.Bd7 Re7 29.e6 (29.Ne6 Ra8 30.Rd6 Kh7+–) 29...Rf5 (29...Be8 30.Bd6 Rf2 31.Ke1 Bd7 32.Be7+–) 30.Rd2 (better 30.Nh3!? Rf6 31.Bf4 Rf4 32.Nf4 Bf5+–) 30...Be3 31.Rdd1 Bf4?? (31...Bb6 32.Nh3 Be8 33.Bf4 Rf4 34.Nf4 g5 35.hg5 Kg5 36.Nh3 Kf6+–) 32.Kg2 (32.Ke2 Be8 33.Ne4 Bg3 34.fg3 Bd7 35.ed7 Re4 36.Kd3 Rg4+–) 32...Rf6 (32...Bg5 33.hg5 Rg5 34.Kh2 Rg3 35.fg3+–) 33.Rd4 Bg3 34.Kg3 Bc2 35.Rf4 Bb3 36.Re1 Bd5 (36...Kg6 37.Ne4 Rfe6 38.Be6 Re6 39.Re3+–) 37.Re5 (37.Rf6 gf6 38.Nf7 Rf7 39.ef7 Kg7+–) 37...a6 (37...Kg6 38.Ne4 Be4 39.Rfe4+–) 38.Nf7 Ref7 39.ef7 Rg6 (39...Rf4 40.Kf4 Bf7+–) 40.Rg5! (40.Rg5 Bf7 41.Rf7 Rg5 42.hg5 Kg5 43.Rg7 Kf6 44.Rh7+–) 1–0. Chan,Allan (1815) – Hermanowski,Mark (1890), Ruhrgebiet playoff, 2004.

8.Nc3 Nc6 9.0-0 Qe7 10.h3 a6 (10...h6 11.Qe2 Bg6 12.Nb5+=) 11.Re1+= Bg6 12.d4 b5 (12...Rfd8 13.e4 b5 14.Bd3+–) 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Qd7 15.e4 e5 16.Nd1 Rfe8 17.d5 Ne7? (better 17...Na7+–) 18.Ne5+– Be5 19.Be5 Nh5 20.Nc3 Rac8 (20...Ng6 21.Bh2 Qe7 22.Qe3+–) 21.Bh2 Nf6 22.Rad1 Ng6 (22...Rcd8 23.Qg3+–) 23.e5 Nh5 (23...Qe7+–) 24.Qf3 Nhf4 (24...c5 25.dc6 Qc6 26.Nd5+– (26.Qh5?! Qc3 27.Re3 Qc2+–)) 25.Bf4 Nf4 (25...Qf5 26.Bg3 Qf3 27.gf3+–) 26.Qf4 c6 (26...Qe7 27.Re3 f6 28.e6+–) 27.d6 Qe6 (27...Re6 28.Ne4 Rd8+–) 28.d7 1–0. Pierre – Racuch, internet, 2020.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.e4 Bg4 11.bc5 Bc5 12.0-0 Qb6 13.Rb1 Qc6 14.Qb3 b6 15.Rfc1 Rac8 (better 15...Rad8!?+=) 16.d4 Be7 17.Ba6 (17.Ba6 Qa8 18.Rc8 Rc8 19.Bc8 Qc8 20.Rc1+–) 1–0. Fournier,Frederic (2355) – Crabinho (1835), chess.com, 2011.

8.d3 Re8 9.e4+– a5 10.ef5 ef5 11.Kf1 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 +–.

8.d3 Re8 9.e4+– Bf4 10.ef5 ef5 (Opening the e–file gets White a lot of play) 11.Kf1 h6 (11...Ng4 12.g3 Be5 13.d4+–) 12.Qb3 Qe7 13.Nc3 (13.g3 Qe2 14.Kg2 Ng4+–) 13...Nc6 14.Re1 Qd7 (14...Qf8 15.Ne2 Be5 16.d4+–) 15.Ne2 Bd6 (15...Nh5 16.Bb5+–) 16.Ng3 (16.Bf6 gf6 17.d4 a6+–) 16...Rad8? (better is 16...Re1 17.Ke1 Re8 18.Kf1 f4+–) 17.Bf6 gf6 18.Nh5 Re1 19.Ke1 Qe7 20.Kd1 a6 21.Re1 Qf8 22.Nf6 Kg7 23.Qc3 Kg6 24.Nh4 (24...Kg7 25.Nd7 Be5 26.Re5 (26.Nf8?! Bc3 27.Ne6 fe6 28.Re6 Nd4 29.Rg6 Kh7+–; < 26.Ne5 Kh7 27.Nc6 bc6+–; 26.Nf5 Kg6 27.Nf8 Kf5+–) 26...Rd7 27.Re8 Nd4 28.Nf5 Kg8 29.Rf8 Kf8 30.Nd4 f6 31.Nf5 Rg7 32.Qf6 Ke8 33.Ng7 Kd7 34.Qe6 Kd8 35.Qe8) 1–0. Geragousian,Biaina – Ammerlaan,Linda, NED–ch U12 op, 2000.

8.0-0 c5

9.b5 a6 10.Nc3 Nd5 (10...Bg4 11.h3 Bh5 12.d3 Be5 13.g4 Bc3 14.Bc3 ab5 15.Bb5 Bg6=; 10...e5 11.ba6 Na6 12.d3 Qe7 13.Nb5 Bb8 14.Qc2 Bg4 15.Ng5 Nc7=; 10...Qe7 11.d3 Rd8 12.h3 e5 13.Qb3 ab5 14.Nb5 Nc6 15.Nd6 Rd6=) 11.d4 Nc3 12.Bc3 ab5 13.Bb5 Nc6 14.dc5 Bc5 15.Bc6 bc6 =.

9.b5 Nbd7 10.d4 (10.d3 Nb6 (10...Bg4 11.Nbd2 Nb6 12.Qc2 Qe7 13.Ne5 Rad8 14.Rae1 Bh5 15.Bb3 Nfd5=; 10...Qe7 11.Nh4 Bg4 12.f3 Bh5 13.Qe1 Ne5 14.Nd2 Rad8 15.g4 Bg6=; 10...Re8 11.Nbd2 Qc7 12.Qe2 Bg4 13.h3 Bh5 14.Rfc1 Ne5 15.g4 Bg6=) 11.Be5 Nc4 12.dc4 Be5 13.Ne5 Qc7 14.f4 Rfd8 15.Qe2 Rd6+=; 10.Nc3 Nb6 (10...Rc8 11.Be2 c4 12.d3 cd3 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Ne5 15.Ne5 Be5+=; 10...Qe7 11.Nh4 Bg4 12.f3 Bh5 13.Qc2 Nb6 14.Be2 c4 15.g3 Rfc8+=; 10...Qa5 11.Nh4 Bg4 12.f3 Ne5 13.Qb3 Nc4 14.Qc4 Bh5 15.g4 Bg6=) 11.Be2 c4 12.Rc1 Qd7 13.a4 a5 14.Nd4 Bg6 15.d3 e5+=; 10.Be2 Qc7 (10...Re8 11.d3 a6 12.Nc3 e5 13.ba6 ba6 14.Rb1 Rb8 15.Qc2 Be6=; 10...e5 11.d3 Qe7 12.Nc3 a6 13.a4 b6 14.Qc2 Rfd8 15.Rfc1 ab5=; 10...a6 11.ba6 ba6 12.Qc1 e5 13.d3 Rb8 14.Nbd2 Be6 15.Ng5 Bd5=) 11.d4 c4 12.Nc3 Rfc8 13.Rc1 a6 14.Nd2 Bh2 15.Kh1 ab5=) 10...b6 (10...Nb6 11.Nbd2 cd4 12.Bd4 Rc8 13.Qe2 e5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe8=; 10...Rc8 11.Nbd2 Qc7 12.Rc1 Rfd8 13.Qe2 Ne4 14.Rfd1 Nd2 15.Rd2 Be4=; 10...Qe7 11.Nbd2 Rfc8 12.Qe2 Bg4 13.h3 Bh5 14.dc5 Rc5 15.Rfd1 Rac8=; 10...cd4 11.Qd4 Nb6 12.Be2 Qe7 13.Qh4 e5 14.Rd1 Rfd8 15.a4 Bc2=) 11.Ne5 (11.d5 Qe7 12.de6 fe6 13.Nbd2 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6=) 11...Qc7 (11...Be5 12.de5 Ng4 13.Be2 Nge5 14.Nc3 Nf6 15.e4 Bg4=) 12.f4 (12.Nd7 Bh2 13.Kh1 Nd7 14.g3 Bg3 15.fg3 Qg3–/+) 12...cd4 (12...Rfc8 13.Nd2 cd4 14.ed4 Qd8 15.Rc1 a6=) 13.Bd4? (better is 13.Nd7 Nd7 14.Qd4+= Nf6 15.Qc3 Rac8+=) 13...Ne5–+ (13...Be5?! 14.fe5 Ne5 15.Be2–/+) 14.fe5 Be5 (14...Qc4?! 15.ed6 Ne4 16.Nd2 Qb5 17.Ne4 Be4 18.Qg4+=) 15.Be2? (better is 15.Be5 Qe5 16.Qd4 Qd4 17.ed4–+) 15...Bh2 16.Kh1 Ne4 17.Bg4 Ng3 18.Kh2 Nf1 19.Kg1 Ng3 20.Nc3 (20.Bf3 Rac8–+) 20...Bg4 (better is 20...e5 21.Bf5 ed4 22.Nd5–+) 21.Qg4 Nf5 22.Nd5 ed5 ½–½. Vasilev,Sergey – Zsembery,A (1855), FSFMB July Budapest HUN, 2011. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6 6.c4 dc4 7.Bc4 0-0)

9.b5 Qe7 A) 10.d3 Nbd7 (10...Rd8 11.Qc2 e5 12.Nc3 Nbd7 13.Ng5 Bg6 14.Nge4 Nb6 15.Nf6 Qf6=; 10...e5 11.Qb3 a6 12.Nc3 Rd8 13.Ng5 Bg6 14.Nge4 Ne4 15.Ne4 ab5=; 10...Bg4 11.Nbd2 Rd8 12.Rc1 Nbd7 13.Qc2 Nb6 14.Ne5 Be2 15.Rfe1 Be5=) 11.Nh4 Bg4 12.f3 Bh5 13.Qe1 Ne5 14.Nd2 Rad8 15.g4 Bg6=; B) 10.Qe2 a6 (10...e5 11.d3 Nbd7 12.Nbd2 Nb6 13.a4 Bg4 14.Bb3 Rfd8 15.a5 Nbd7=; 10...Rd8 11.d3 Bg4 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.Nh4 Nbd7 15.Ng6 hg6=; 10...Nbd7 11.d3 Nb6 12.Nbd2 e5 13.a4 Bg4 14.Bb3 a5 15.ba6 Ra6=) 11.Nc3 Bg4 12.h3 Bh5 13.ba6 Na6 14.Nb5 Bb8 15.d4 Ne4=.

9.b5 Bg4 A) 10.h3 Bh5 (10...Bf5 11.d3 Nfd7 12.e4 Bg6 13.Qb3 Bf4 14.Qc3 Nf6 15.Bc1 Bc1=) 11.d4 cd4 12.Bd4 Qe7 13.Qb3 Bf3 14.gf3 Nbd7 15.Rd1 Rfd8+=; B) 10.Be2 a6 (10...Nbd7 11.Nc3 Qb6 12.d4 Rfd8 13.Rc1 Qa5 14.h3 Bf3 15.Bf3 cd4=; 10...Qe7 11.d4 Rd8 12.Nbd2 a6 13.dc5 Bc5 14.Bf6 Qf6 15.Ne4 Qe7=; 10...Re8 11.d4 cd4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Nbd7 14.Nd2 Qb8 15.N2f3 Rd8=) 11.d4 ab5 12.dc5 Bc5 13.Qb3 Qe7 14.Qb5 Nc6 15.Nbd2 e5+=; C) 10.d3 Qe7 (10...a6 11.Nbd2 ab5 12.Bb5 Nbd7 13.Qb3 Qe7 14.a4 Ra7 15.h3 Bh5=; 10...Nfd7 11.h3 Bh5 12.Nbd2 Ne5 13.Be5 Be5 14.d4 cd4 15.g4 de3=; 10...Nbd7 11.Nbd2 Nb6 12.Qc2 Qe7 13.Ne5 Rad8 14.Rae1 Bf5 15.e4 Bg4=) 11.h3 Bh5 12.Nbd2 Nbd7 13.Qc2 Nb6 14.Bf6 Qf6 15.Ne4 Qe7=; D) 10.Nc3 Nbd7 (10...a6 11.h3 Bh5 12.d3 b6 13.d4 Qc7 14.dc5 Bc5 15.Qe2 Nbd7=; 10...Bc7 11.h3 Bf3 12.Qf3 Qd2 13.Rab1 Qd7 14.Rfd1 Qe7 15.Kh1 Be5=; 10...Qd7 11.h3 Bh5 12.d3 Rd8 13.Qe2 a6 14.Rfd1 Qc7 15.Rab1 Qa5=) 11.Be2 c4 12.Bc4 Qc7 13.Be2 Bf3 14.Bf3 Bh2 15.Kh1 Bd6=.

9.bc5 Bc5 A) 10.Nd4 Bd4 (10...Bg6 11.d3 Nbd7 12.Nd2 a6 13.a4 Rc8 14.Rc1 e5 15.N4f3 Bd6=; 10...Qb6 11.Bc3 Bg4 12.f3 Bh5 13.Qa4 Rc8 14.Rc1 Nd5 15.Bd5 Bd4=; 10...Be4 11.d3 Bd5 12.Bd5 Qd5 13.Nb5 Ne8 14.N1c3 Qf5 15.d4 Bd6+=) 11.Bd4 Nc6 12.Bc5 Re8 13.d4 Rc8 14.Nd2 b6 15.Bb4 e5=; B) 10.Qe2 Nbd7 (10...Nc6 11.Rc1 Na5 12.Nh4 Be4 13.Nc3 Rc8 14.Ne4 Ne4 15.Nf3 Nc4=; 10...Bd6 11.d3 Bg4 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Bh5 14.g4 Bg6 15.Nh4 Nd5=; 10...Qe7 11.d4 Bd6 12.Nc3 Nc6 13.e4 Bg4 14.e5 Nd4 15.Qe3 Nc2+=) 11.Rc1 Rc8 12.d3 Nb6 13.Bb5 a6 14.d4 Bd6 15.Bd3 Rc1+=; C) 10.Qb3 Nbd7 (10...Nc6 11.Qb7 Na5 12.Qa6 Nc4 13.Qc4 Rc8 14.Qa4 Bb6 15.Nc3 Qd3+=; 10...Qe7 11.Bf6 Qf6 12.d4 Bb6 13.Rc1 Nc6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Rfc8=; 10...b6 11.d3 a6 12.e4 Bg4 13.d4 Be7 14.Ne5 Bh5 15.Bd3 Nfd7+=) 11.Rc1 Bd6 12.d3 Nc5 13.Qd1 Bd3 14.Bd3 Nd3 15.Bf6 gf6=; D) 10.d4 Bd6 (10...Be7 11.Qb3 Nbd7 12.Rc1 Nb6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Rc8 15.Rc8 Qc8=; 10...Bb6 11.Nc3 Nc6 12.Nh4 Bg4 13.f3 Bh5 14.Bb5 Bc7 15.Qe1 Nd5=) 11.Qb3 Qc7 12.Rc1 Nc6 13.Nbd2 Ne4 14.Bc3 Nd2 15.Bd2 Bg4=.

6.c4 c6

7.Nc3 dc4 8.Bc4 0-0 9.Nd4=+.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 =.

7.c5 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 (9...b6 10.cb6 ab6 11.d3=) 10.d3 Qc7 11.Nbd2 (11.Nh4 b6=) 11...b6 12.cb6 (12.cb6 ab6 13.Nh4=). Greguol,Daniel (1800) – Doan,Binh (1800), FICGS, 2010.

7.d3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.Nh4 Qc7 10.f4 (10.cd5!? cd5 11.Nf5 ef5 12.Nc3+=) 10...dc4= 11.Nf5 ef5 12.dc4 Rfe8 13.Qd3 Rad8 14.0-0 Ne4 15.Nd2? (better is 15.Rd1+=) 15...Ndc5!–+ 16.bc5 Bf4 17.Bd4 (better is 17.Rf4 Rd3 18.Bd3 Nd2 19.Bd4–+) 17...Bh2 18.Kh1 Ng3 19.Kh2 Nf1 20.Kg1 Ne3! 21.Nf3 (21.Be3 Qe5 Double attack (21...Rd3 Pinning; 21...Rd3 Deflection; 21...Qe5 Decoy)) 21...Qg3 22.Bf1 Qg4 (22...Re4!? 23.Be5 Qg2 24.Bg2 Rd3 25.Ne1–+) 23.Qc3 Nf1 24.Rf1 h5 25.Be5 h4 26.Bd6 h3 27.Qc2 (27.Rf2 f4 28.Qc1 Re3–+) 27...Re6 28.Nh2 Qd4 29.Kh1 hg2 30.Qg2 Rde8 31.Qf3 (31.Rf5 Re2 (worse is 31...Qc4 32.Rf1–+) 32.Qg3 R8e3–+ (32...Qc4 33.Nf3 R8e6 34.Bf4–+)) 31...Qc4 32.Qf5 Rf6 33.Qh3 Rf1 (33...Qd5 34.Qg2 Qg2 35.Kg2 Re2 36.Kg1 Rf1 37.Kf1–+) 34.Nf1 Re6 35.Qg2 (35.Kg1 Qd4 36.Kg2 b6–+) 35...Rg6 (35...Qc1!? 36.a4–+) 36.Ng3 Qc1 37.Qf1 Qa3 38.Qe1 (38.Nf5 Re6 39.Ne7 Kh7–+) 38...Qf3 39.Kg1 Re6 40.Qf2 (40.Qd2 Qe3 41.Qe3 Re3–+) 40...Qd1 41.Kg2 a5 42.Qb2 (42.Bc7 Rf6 43.Qe3 Qc2 44.Kg1 Qb1 45.Kg2 Qb2 46.Kg1 Re6–+) 42...b5 43.cb6 (43.Qf2 b4 44.Bf4 Qd5 45.Kh2 a4–+) 43...Qd6 (worse is 43...Rd6 44.Qe5 Qd5 45.Qe4 Qd2 46.Kg1 Qc1 47.Kg2 Qb2 48.Kh3–+) 44.b7 Qb8 45.Qb6 (45.Nf5 Re5 46.Nd6 Rd5–+) 45...Rg6 46.Qb3 a4! 47.Qa3 (47.Qa4 Qg3 Mate attack) 47...Qb7 48.Qa4 Qb8 (48...Qb2!? 49.Kf3 Qc3 50.Ke2 Qg3 51.Qe4–+) 49.Qa3 Rg3! (49...Rg3 50.Qg3 Qg3 51.Kg3 c5–+) 0–1. Holz auf der Heide,Gerhard (1865) – Langer,Stefan, Leipzig VfB op, 2009.

7.d3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.Nbd2 e5 10.0-0 Re8 11.e4 de4 12.de4 Bg6 13.c5 Bc7 14.Qc2 Nd5 15.g3 Kh8 (15...Qf6 16.Qd1 Ne7 17.Nh4+=) 16.Nh4+= Ne7 17.Nc4 Rf8 (17...Nf6 18.f3+/–) 18.Rad1 Qc8 (18...Qe8!?+/–) 19.Bg4+– f5 20.Bh3 Bh5 21.f3 g5? (better is 21...Qe8+–) 22.Nf5 Ng6 (22...Nf5 23.Bf5 Rf5 24.ef5 Bf7+–) 23.Nh6 Bf3 (23...g4 24.fg4 Nf6 25.Nd6 Bd6 26.Rd6 Ng4 27.Rf8 Qf8 28.Ng4 Bg4 29.Bg4+–) 24.Rd7 g4 25.Bg4 Bg4 26.Rf8 (26.Ng4?! Qd7 27.Rf5 Rad8+/–) 26...Nf8 (26...Qf8 27.Ng4 Qb8 28.Nce5 Ne5+–) 27.Ne5 (27.Ne5 Qd7 28.Nef7; 27.Ng4?! Nd7 28.Nge5 Be5 29.Ne5 Ne5 30.Be5 Kg8 31.Qb3 Kf8 32.Qf3 Kg8+–) 1–0. Fournier,Frederic (2395) – Jensujensen (1905), chessworld.net, 2009.

7.d4 0-0 8.Bd3 (8.c5 Bc7=) 8...dc4=+ 9.Bc4 a5 (9...b5 10.Bd3=+) 10.b5 Nbd7 (10...Qb6 11.Nc3=+) 11.Nbd2 Nb6 (11...Rc8 12.0-0=+) 12.bc6= bc6 13.Be2 Rb8 14.Rc1 Qe7 15.Ne5 Be5 (< 15...Ba3 16.Nc6 Qd6 17.Ba3 Qa3 18.Nb8 Rb8 19.0-0+–) 16.de5 Ne4 17.Ne4 Be4 18.f3 (18.Qd4 Bg2 19.Rg1 Bh3=) 18...Bg6 19.Bd4 Rfc8 20.Bc5 Qh4 (20...Qg5 21.Kf2 Nd5 22.Qd4=) 21.g3+= Qh3 22.Kf2 Rd8 (22...Qh5 23.Ba6 Re8 24.Bd6+/–) 23.Bd6+/– Ra8 24.Rc6 Nd7 (24...Nc8 25.Bb8 Rf8 26.Bc7+/–) 25.Qf1 Qh6 26.Qc1 f6 27.e4 Qc1 28.Rhc1 Ne5 29.Be5 fe5 30.Re6 Re8 31.Re8 Be8 32.Rc5 a4 33.Re5 Rc8 34.Ke3 Kf8 35.Kd2 Rb8 36.Rc5 Rb2 37.Rc2 Rb1 38.Bd1 Ra1 39.Rc3 Ke7 40.f4 Bd7 41.Bc2 Rh1 42.h4 Rg1 43.Ke2 g6 44.e5 Rc1 45.Kd3 Rh1 46.Kc4 Rh2 47.Kb4 Rd2 48.Be4 Rb2 49.Kc5 Rf2 50.Bc6 Bc6 51.Kc6 Rb2 52.Kd5 Rd2 53.Ke4 Rg2 54.Rc7 Kd8 55.Kf3 Ra2 56.Rh7 Ra3 57.Kg4 Rd3 58.Rg7 a3 59.Rg6 (59...a2 60.Ra6+–) 1–0. marekt (2035) – misiand (1825), internet, 2007.

7.d4 Ne4 8.Bd3 (8.c5 Bc7=) 8...0-0 (8...dc4 9.Bc4 a5 10.b5=) 9.c5= Bc7 10.Nc3 Nc3 (10...Qf6 11.Qc2 Nc3 12.Bf5 ef5 13.Bc3=) 11.Bc3 Bg6 (11...Qf6 12.0-0=) 12.Bg6 fg6 13.0-0 (13.Qd3 Nd7=) 13...Nd7 14.Ra2 (14.Qe2 Nf6=) 14...b6 (14...Nf6 15.Qd3=) 15.h3 (15.Qa4 Rf3 16.gf3 Qg5 17.Kh1 Qh5=) 15...Nf6 16.Ng5 (16.Qc2 Qe7=) 16...Qe7 17.f4 (17.Qd3 Rad8=) 17...h6=+ 18.Nf3 Ne4 19.Qd3 (19.Rc2=) 19...Nc3 (better is 19...g5!?=+) 20.Qc3+= Rf5 (better is 20...bc5!? 21.bc5 Rab8+=) 21.cb6+– Bb6 (21...ab6 22.Qc6 Ra7 23.Ne5+/–) 22.Qc6 Kh7?? (better is 22...Rd8+–) 23.Qa8 (23...Rf6 24.Rc2+–) 1–0. marus1 – SkasBafous, internet, 2001.

7.Nd4 Bg6 8.c5 Bc7 9.Be2 Nbd7 10.Nc3 e5 11.Nf3 0-0 12.d3 Qe7 Black prepares e4 13.0-0 e4 14.de4 Ne4 15.g3 f5 16.Nh4 Be8 (16...Ne5!?=) 17.Nd5+/– cd5 18.Qd5 Kh8 (18...Bf7 19.Qb7 Ndf6 20.Nf5+/–) 19.Qb7 (19.Qb7 Qd8 20.Nf5 Rf5 21.Qe4+/–) 1–0. Fournier,Frederic (2230) – Wieira,Aleksander (2130), queenalice.com (challenge), 2008.

7.cd5 cd5 8.d4 0-0 9.Bd3 Ne4 10.Nc3 Nd7 11.Be4 de4 12.Nd2 Qh4 13.Qe2 Rac8 14.g3 Qh3 15.Nce4 Be4 (better 15...Qg2!? 16.Nd6 Qh1 17.Qf1 Qf1 18.Kf1 Bd3 19.Kg2 Rc2-/+) 16.Ne4+= Qg2 17.Nd6 (17.f3!? Qh1 18.Kd2 Qa1 19.Ba1+=) 17...Qh1= 18.Kd2 Qd5 (worse 18...Qh2 19.Qf3 Rc6 20.Rh1 Qh1 21.Qh1 Rd6 22.Qb7+/-) 19.Nc8 Rc8 20.Rc1 Rc1 21.Kc1 Nb6 22.Qc2 Nc4 23.Kb1 b5 24.Bc1 (24.h4 Qa8=) 24...a6 25.Bb2 f5 26.Qd3 (26.h4 Qh1 27.Ka2 Qf3=) 26...Qf3 (26...Qg2!?=+) 27.Qc2= Qh1 28.Ka2 Qh2 29.e4 Qg2 (better 29...f4!? 30.gf4 Qf4=+) 30.ef5+= Qd5 31.Kb1 (better 31.fe6!? Qe6 32.Bc1+=) 31...ef5=+ 32.f4 h6 33.Qd3 Qh1 34.Ka2? (34.Bc1=+) 34...Qd5 (34...Qg2 35.Qc3 g5-+ (35...Nb2?! 36.Qc8 Kf7 37.Qf5 Ke7 38.Qe5 Kf8 39.Qf5 Kg8 40.Qe6 Kh8 41.Qc8 Kh7 42.Qf5 g6 43.Qf7 Kh8 44.Qf6 Kh7 45.Qf7 Kh8 46.Qf6 Kh7 47.Qf7=)) 35.Kb1-/+ Kh7 36.Kc2?? (36.g4 Nb2 37.Kb2 Qg2 38.Kb3 Qg4=+) 36...g6 (better 36...Qg2 37.Kc1 Qb2 (37...Nb2?! 38.Qf5 Kg8 39.Qe6 Kf8 40.Qf5 Ke7 41.Qe5 Kf7 42.Qf5 Ke8 43.Qe6 Kf8 44.Qf5 Ke7 45.Qe5 Kd8 46.Qd6 Ke8 47.Qe6 Kf8=) 38.Kd1 g6-+) 37.Kb1 Qg2 38.Qc2 (38.Bc1 Kg7=+) 38...Qd5 (38...Qg3!? 39.Qe2 Qg1 (39...Na3?! 40.Ba3 Qg1 41.Kc2 Qd4 42.Qe7 Qg7 43.Qd6=; 39...Nb2?! 40.Qe7 Kg8 41.Qe8 Kg7 42.Qe7 Kh8 43.Qe5 Kh7 44.Qe7 Kg8 45.Qe8 Kg7 46.Qe7 Kg8=) 40.Ka2 Qe3 (40...Nb2?! 41.Qe7 Kg8 42.Qe8 Kg7 43.Qe7 Kh8 44.Qe5 Kh7 45.Qe7 Kg8 46.Qe8 Kg7 47.Qe7 Kg8=) 41.Qe3 Ne3-+) 39.Qd3=+ Qg2 40.Qc2 Qg1 41.Ka2 Qg3 (41...Nb2?! 42.Qc7 Kg8 43.Qd8 Kf7 44.Qd7 Kf6 45.Qd6 Kg7 46.Qe7 Kh8 47.Qd8 Kg7 48.Qe7 Kg8 49.Qd8 Kf7 50.Qd7 Kf8 51.Qd8 Kf7=) 42.d5 (42.Qe2 Qe3 43.Qe3 Ne3 44.Bc1-+) 42...Qf4 43.Qc3 Qc1?? (better 43...Nb2 44.Kb2 h5-+) 44.Bc1 (44.Bc1 g5 45.Qf6 h5 46.d6 h4 47.d7 Ne5 48.d8Q Ng6 49.Qf7 Kh6 50.Qg5; 44.Qg7) 1-0. sezwho (1890) - dirtnap (2250), Rated Bullet game, 2013.

7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Be2+=) 9.Qb3 b6 10.Nd4 Rc8 (10...Be4!?=) 11.Nf5+= ef5 12.Nc3 Ne4 13.cd5 (better is 13.Ne4!? de4 14.d4+=) 13...Nd2–/+ 14.Qc2 Nf1 15.Kf1 Qg5 (15...cd5 16.Qf5 Be5 17.Rc1–/+) 16.Rd1 (16.dc6!? Rc6 17.Rd1=) 16...c5–/+ 17.Nb5 (17.b5 Nf6–/+) 17...cb4 18.Qa4 Qe7 (better is 18...Qh6!? 19.Nd6 Qd6 20.ab4 Qh2–/+) 19.ab4+= Ra8 20.Bd3 a5 (20...Bh2!? 21.d6 Qg5+= (worse is 21...Bd6 22.Nd6 Qd6 23.Be4+/–)) 21.Nd6 Qd6 22.Bf5 Nf6 23.ba5 (23.b5!?=) 23...Ra5+= Will d5 fall? (23...ba5 24.Qh4 h6 25.Bf6 Qf6 26.Qf6 gf6 27.Rd3=) 24.Qh4? (better is 24.Qc2 h6 25.e4 Qh2 26.Bf6 gf6 27.d6+=) 24...h6?? (better is 24...Rd5 25.Rd4 Ra8–+) 25.e4 Qd8 (25...Nd7 26.Kg1+=) 26.Rd3 Rb5 27.Rg3 1–0. Valente,Joao Nuno Baptista – Bombek,Miha, EU Union–ch U12, 2008.

7.Be2 0-0 8.c5 Be7 =.

7.Be2 0-0 8.Nh4 Nbd7 (8...dc4 9.Nf5 ef5 10.Bc4=) 9.Nf5= ef5 10.f4 (10.cd5 cd5 11.Nc3 a5=) 10...dc4+= 11.Bc4 a5 12.b5 Qb6 (12...Nb6!? 13.Be2 Ne4+=) 13.Nc3= cb5 14.Nb5 Bf4 15.ef4 Rae8 16.Kf1 Re4 17.d4 Rf4 18.Kg1 Ne5 19.Be2 Rd8 (better is 19...Neg4 20.a4 Ne4 21.Bg4 Rg4=) 20.Qd2 (20.g3 Re4 21.a4 Nd5+=) 20...Re4?? (better is 20...Rf2! 21.Rd1 Re8 22.Kf2 Ne4 23.Ke1 Nd2 24.de5 Ne4+=) 21.a4 (21.Bc3 Nc6 22.Bf1 Re6+=) 21...Nfg4 (21...Nd5 22.h3+=) 22.Ra3 (22.Rc1 Ne3+/–) 22...Nc6 Increasing the pressure on the isolated pawn on d4 (22...Qe6!? 23.h3 Nf3 24.Rf3 Re2+=) 23.Bg4 Rg4 (23...fg4 24.h3+/–) 24.h3+– Re4 25.Kh2 Rde8 26.Rg3 (26.Rb1 Qd8+–) 26...f4 27.Rf3 (27.Rg4 h5 28.Rf4 Re2+/–) 27...Qd8 28.Rhf1 (28.Rf4?! Qb8 29.Rhf1 Nb4+=) 28...Ne5 (better is 28...Nb4!?+–) 29.Rf4 Nc4 30.Qc3 Rf4 (30...Ne3 31.Rf7 Nf1 32.Rf1 Qb8 33.Kh1+–) 31.Rf4 (31.Qc4?! Rf1 32.Qf1 Qd5+/–) 31...Qb8 (31...Ne3 32.Qb3 Re6 33.Bc1+–) 32.Bc1 (32.Qc4?? Qf4 33.g3 Qf2 34.Kh1 Re1 35.Qf1 Rf1) 32...Nb6 (32...Rc8 33.Qg3+–) 33.Qg3 (33.Qb3 Re7 34.d5 Qe5+–) 33...Na4 (33...Re6 34.Bd2+–) 34.d5 Nc5 (34...Nb6 35.d6 Re6+–) 35.Bb2 g6 36.d6 Re2 37.Rf2 Rf2 (37...Rb2 38.Rb2 Qc8 39.Re2+–) 38.Qf2 Nd3 (38...Nd7 39.Qe1 a4+–) 39.Qc2 Nb2 40.Qc7 (40.Qc7 Qc7 41.dc7+– (41.Nc7?? Kf8–+)) 1–0. Blazeka,Matej (2325) – Pejic,Igor (2105), Sveti Martin na Muri CRO, Ch U19 (b), 2014. (=1.a3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b4 Bf5 4.Bb2 e6 5.e3 Bd6 6.c4 c6)

7.Be2 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2=+.

7.Be2 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3 Nbd7 7.Be2 Bd6).

7.Be2 h6 8.0-0 0-0 9.Nc3 Nbd7 10.h3 (10.cd5 cd5 (10...Nd5? 11.e4+–) 11.Rc1 Qe7=) 10...Qe7 11.d4 dc4 12.Bc4 e5 13.Re1 (13.e4 Ne4 (worse is 13...Be4 14.Ne4 Ne4 15.Re1+–) 14.Ne4 Be4=) 13...e4+= 14.Nd2 Nb6 15.Bb3 Nfd5 16.Qh5 Bg6 17.Qg4 Kh7 18.Qd1 (18.Nce4?? f5 19.Nf6 Nf6–+ (19...gf6?! 20.Qf3–+)) 18...Rad8?? (18...Nc3 19.Bc3 Bf5 20.Qc2+=) 19.Nd5?? (better is 19.Nce4 Rfe8 20.Nc5+/–) 19...cd5+= 20.b5 f5 21.a4 Bf7 22.a5 Nd7 23.Nb1 Qg5–/+ 24.Ba3? Bh5–+ 25.Qh5 Qh5 26.Bd6 Rfe8 27.Nc3 Nf6 28.Be5 Qf7 29.Rec1 b6 30.ab6–/+ ab6 31.Na4 Re6 32.Rc7 Qe8–+ 33.Nc3 Re5 34.de5 Qe5 35.Raa7 Ne8 36.Rc6 Nd6 37.Nd5 Nb5 38.Re7 Qa1 39.Kh2 Qb2 40.Rce6 Rd6?? 41.Nf6+= Kg6 42.Ne8 Re6 43.Be6 Qe5 44.g3 Nd6 45.Rg7 Qg7 46.Ng7 Kg7 47.g4 Kf6 48.Ba2 ½–½. Badmatsyrenov,Alexander – Dashibalov,Erdem, Ulan–Ude RUS, Buryatia Ch, 2013. (=1.a3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b4 Bf5 4.e3 e6 5.Bb2 Bd6 6.c4 c6)

7.Nh4 Bg6 8.c5 Bc7 9.Be2 e5 10.d3 Nbd7 11.Nd2 Qe7 12.Qc2 0-0 (12...0-0-0 13.0-0=) 13.Ng6 hg6 14.0-0 Nh7 15.h3 f5 16.e4 d4 (16...Nhf6!?+=) 17.f4+/– Rad8 18.ef5 gf5 19.Rae1 1–0. Fournier,Frederic (2245) – Darky (1710), queenalice.com (challenge), 2009.

7.Nc3 0-0

8.Qb3 dc4 9.Bc4 Bg4 10.d4 =.

8.Qb3 Nbd7 9.cd5 (9.c5 Bc7=) 9...ed5=+ 10.Nd4 (10.Be2 Be4=+) 10...Bg4 11.f4 (11.f3 Be6=+) 11...Ne4 12.Ne4 de4 13.Be2 (13.g3 Nf6=+) 13...Qh4 (13...a5 14.0-0 Be2 15.Ne2 ab4 16.ab4=) 14.g3 Qh5 15.Bg4 Qg4 16.Qd1 (16.Qc3 Nf6–/+) 16...Qh3–/+ 17.Qe2 a5 18.Nc2 (18.g4 Be7 19.Nf5 Bh4 20.Kd1 ab4 21.Bg7 Rfd8 22.ab4 Bf6 23.Bf6 Nf6=+) 18...ab4 19.ab4 (19.Nb4 Ra4–/+) 19...Ra1–+ 20.Ba1 Ra8 21.Bc3 (21.Kf2 Ra4–/+) 21...Ra2–+ 22.Kd1 (22.Qd1 Nb6–+) 22...Qe6 23.Nd4 0–1. De Visser,Arno – Ganesan,Arasu, corr ICCF TT4–90–11, 1990.

8.c5 Bc7 =.

8.Be2 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2=+.

8.Be2 Bg4 9.d3 (9.c5 Be7=) 9...dc4 (9...Bf3 10.Bf3 dc4 11.dc4=) 10.dc4 Qc7 (10...Qe7 11.c5 Bc7 12.0-0=) 11.h3 (11.c5 Be7=) 11...Bh5 (11...Bf3 12.Bf3 Rd8 13.Qe2=) 12.0-0 (12.c5 Be7=) 12...Rd8 13.Qb3 (13.Qc2 b6=) 13...Nbd7 (13...b6 14.Rfd1=) 14.Rfd1 Ne5 (14...Bf3 15.Bf3 Be5 16.Ne4=) 15.c5 (15.Ne5 Be5 16.Bh5 Nh5+=) 15...Nf3 16.Bf3 Bh2 17.Kh1 Bf3 18.gf3 Be5 19.f4 Bc3 20.Bc3 (20.Qc3 Rd5=) 20...Ne4 (20...Qe7 21.Be5=) 21.Be5 Qe7 22.Qc2 f5 23.f3 Nf6 24.Rg1 Rd7 25.Rg2 Rad8 26.Bd6 (26.Rag1 g6=) 26...Qf7 27.e4 (better is 27.Be5!?=) 27...Qh5–/+ 28.Qe2 (28.Kh2 Ne8 29.ef5 ef5–/+) 28...fe4 (28...Qh3 29.Rh2 Qg3 30.Rg1 Ne4 31.fe4 Qa3 32.Qh5+–) 29.fe4 Qh3 30.Rh2 (30.Kg1 b6–/+) 30...Qc3–+ 31.Rg1 Qd4 (31...Qa3!? 32.Rh6 Rf7 33.Qg2–+) 32.e5 (32.Re1 b6=+) 32...Qe4 (32...Ne4 33.Qh5 h6 34.Qf3=+) 33.Qe4 Ne4 34.Re2 (34.Kg2 Nc3=+ (< 34...Nd6 35.cd6 a5 36.Kf3=)) 34...Nc3–/+ (< 34...Nd6 35.ed6 Rf8 36.Re6 Rf4 37.Rge1=) 35.Reg2 g6 36.f5 (better is 36.Rd2–/+) 36...Kf7?? (better is 36...ef5 37.e6 Rd6 38.cd6 Rd6–+) 37.Rh2 (37.fg6 hg6 38.Rf1 Kg7+/–) 37...ef5 38.Rh7 Kg8 39.Rd7 (39.Rh6 Rh7 40.Rgg6 Kh8 41.Rh7 Kh7+–) 39...Rd7 40.Rg6 Rg7 41.Rg7 (41.Rf6!? Rf7 42.Rh6+/–) 41...Kg7= 42.e6 Nd5 43.Be5 ½–½. DeMac,Elias (1640) – Haavold,Even, Bergen Sommer NVGP, 2006.

7.Nc3 Nbd7

8.b5 0-0 9.bc6 bc6 10.Nd4 (10.cd5 Rb8 11.de6 Rb2 12.ed7 Nd5 13.Nd4 Qd7 14.Na4 Rbb8 15.Qc1) 10...Bg6 11.Nc6 (11.cd5 cd5 12.Rc1 a6+= (12...Rc8 13.Ncb5 Bc5 14.Nb3 a6 15.Nc3) 13.Nc6 Qe8 14.Na4 Ne4 15.f3) 11...Qb6–/+ 12.Nb4 a5 (12...dc4 13.Bc4 (13.Ra2 Rac8 14.h3 h6 15.Be2) 13...Bb4 (13...a5 14.Nb5 ab4 15.Nd6) 14.ab4 Qb4 15.Ba3 Qc4 16.Bf8 Kf8 17.Ra4–+) 13.Na4+= Qb7 14.Na2 (14.c5 ab4 (14...Nc5 15.Nc5) 15.cd6 Rfc8–/+; 14.Bf6 ab4 15.c5) 14...dc4–/+ 15.Rc1 (15.Be2–+) 15...Rfc8 16.f3 Nb6 (16...Bd3!?–/+) 17.Bf6+= gf6 18.Nb6 Qb6 19.Rc4 Ba3 20.Kf2 (20.Nc3 Rc4 21.Bc4 Bb4–/+) 20...Rd8 (20...Qb2 21.Nc3 Bb4 22.Na4 Qd2 23.Qd2 Bd2 24.g3–/+) 21.d3 (21.d4 Qb2 22.Qe2 Rdb8–/+) 21...Rab8 (better is 21...Rac8!? 22.Rc8 Rc8–+) 22.Be2+= Qb3 Increases the pressure on d3 23.Qb3 Rb3 24.Rc3 Rc3 25.Nc3 Rc8 26.Nb5 Bb4 27.Rb1 Rc2 28.e4 f5–/+ 29.Kf1 ½–½. Lida Garcia,Fernando (2065) – Benko,Francisco (2090), American Continental, Buenos Aires ARG, 2005.

8.b5 0-0 9.Nd4 A) 9...Re8 10.Rc1 (10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 a6 14.Be2 Nc5 15.0-0; 10.Be2 dc4 11.0-0 Bd3 12.Bd3 cd3 13.bc6 bc6 14.Rb1 Qc7 15.f4) 10...Nc5 11.bc6 bc6 12.cd5 Nd5 13.Na4 Nd3 14.Bd3 Bd3 15.Nc6; B) 9...dc4 10.bc6 (10.Nf5 ef5 11.bc6 bc6 12.Bc4 Ng4 13.g3 Rb8 14.Qc2 Qg5 15.Be2; 10.Bc4 Ne5 11.Be2 Bg6 12.bc6 bc6 13.f4 Nd3 14.Bd3 Bd3 15.Nc6) 10...bc6 11.Nf5 ef5 12.Bc4 Rb8 13.Rb1 Ng4 14.f4 Nb6 15.Be2; C) 9...Nc5 10.Nf5 (10.cd5 cd5 11.Nf5 ef5 12.Be2 Rc8 13.0-0 Re8 14.Rc1 d4 15.Na4; 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Rb8 14.Be2 Qe7 15.0-0) 10...ef5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Rc8 13.Rc1 Nce4 14.Ne4 Ne4 15.bc6; D) 9...Rc8 10.Be2 (10.bc6 bc6 11.Nf5 ef5 12.Qc2 g6 13.Be2 Nb6 14.cd5 cd5 15.0-0; 10.Nf5 ef5 11.bc6 bc6 12.Qc2 g6 13.Be2 Nb6 14.cd5 cd5 15.0-0) 10...Bg6 11.bc6 bc6 12.cd5 Nd5 13.Ba6 Rc7 14.Nd5 ed5 15.0-0.

8.b5 Nc5 A) 9.d4 Nce4 10.Ne5 (10.c5 Bc7 11.Bd3 Ba5 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Bd3 15.Qd3) 10...Qa5 11.Qb3 Rb8 12.cd5 cd5 13.f3 Nc5 14.dc5 Be5 15.Qb4; B) 9.Nd4 B1) 9...Nd3 10.Bd3 Bd3 11.bc6 bc6 12.Nc6 Qb6 13.c5 Qc5 14.Nb4 Qc4 15.Qa4; B2) 9...Bd3 10.bc6 (10.Na4 Bf1 11.Nc5 Bc5 12.Rf1 cb5 13.Nb5 0-0 14.Rc1 Rc8 15.cd5) 10...Bf1 11.Kf1 bc6 12.Nc6 Qb6 13.Nb4 dc4 14.Na4 Qb5 15.Bf6; B3) 9...0-0 10.Nf5 (10.cd5 cd5 11.Nf5 ef5 12.Be2 h6 13.0-0 Rc8 14.Rc1 Re8 15.d4; 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Rb8 14.Be2 Qe7 15.0-0) 10...ef5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Rc8 13.Rc1 Nce4 14.Ne4 Ne4 15.bc6; C) 9.bc6 bc6 10.Nd4 (10.d4 Nce4 11.Ne5 Qb6 12.Ra2 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Bd2 Be5 15.de5; 10.cd5 Rb8 11.Ra2 ed5 12.Nd4 Qd7 13.Nf5 Qf5 14.d4 Nce4 15.Qc2) 10...Nd3 11.Bd3 Bd3 12.Nc6 Qb6 13.c5 Qc5 14.Nb4 Qc4 15.Qa4.

8.Rc1 0-0 9.Nd4 (9.cd5 ed5 (worse 9...Nd5 10.e4+–) 10.Be2 Ne5=+) 9...Bg6=+ 10.g4 (10.cd5 Nd5 11.Nd5 ed5=) 10...Ne5 (10...dc4 11.g5 Ne4 12.Ne4 Be4 13.f3–+) 11.g5 Ne4 (better 11...Bh5 12.Qc2 Ne8–/+) 12.h4? (better 12.cd5!? Nc3 13.Rc3=+) 12...Nc3 13.Rc3 dc4 14.Bc4 Nc4 (14...Bb4!? 15.Ne6 fe6 16.Be6 Bf7 17.Bf7 Rf7 18.g6 hg6 19.ab4 Nd3 20.Rd3 Qd3 21.Bd4–+) 15.Rc4–/+ Bc7 (15...Bd3 16.Rc3 Be4–/+) 16.h5? (better 16.d3!? Qd5 17.Rf1=+) 16...Qd5–+ 17.Rh4 (17.Rh3 Qc4 18.hg6 fg6 19.Qg4–/+) 17...Bd3 (17...Qc4 18.hg6 fg6–+ (18...hg6? 19.Nf5 Qh4 20.Nh4+–)) 18.Rc3=+ Ba6 (worse 18...Qg5 19.Rg4 Qd5 20.Rd3 Qh1 21.Ke2 Qh5 22.Kf1 Qh3 23.Rg2+–) 19.b5 Bb5 20.Nb5 Qb5 21.Rb3 Qa6 (21...Qd5 22.Rb7 Rab8 23.Rc7 Rb2 24.h6 Qg5 25.Qg4=) 22.Qg4 (better 22.Qa1 Rfd8 23.Bg7+=) 22...Rfd8?? (better 22...Rad8=+) 23.g6+– hg6 (better 23...e5 24.Qf5 Ba5 25.Qf7 Kh8+–) 24.hg6 f5 (24...Rd7 25.gf7 Rf7+–) 25.Rh8!! Kh8 (25...Kh8 26.Qh4) 26.Qh4 Kg8 27.Qh7 Kf8 28.Qh8 (28.Qh8 Ke7 29.Qg7 Kd6 30.Be5 Kd5 31.Bc7+–; 28.Qg7 Ke8 29.Qf7) 1–0. Orge Aracama,Lautaro (1805) – Mengeon,Jorge (1840), Championship Entrerriano Superior, 2017. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6 6.c4 c6 7.Nc3 Nbd7)

8.c5 Bc7 =.

8.d4 dc4 9.Bc4 b5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 =.

8.cd5 ed5 9.Be2 0-0 10.0-0 Re8 11.Nd4 Bg6 12.f4 h6 13.f5 Bh7 14.Qb3 (14.Qc2 Nb6=) 14...Qc7+= 15.h3 a6 16.Kh1 Ne5 17.Rac1 Qd7 18.d3 Rad8 19.Na4 Qc7 20.Bc3 Nfd7 21.Be1 b5 22.Nc3 Nb6 23.Bh4 f6 (better is 23...Rc8=) 24.Bh5 Re7 25.Ne4 Kh8 (25...Rc8!?+/–) 26.Nf6!+– gf6 27.Bf6 Kg8 28.Ne6 (28.Be7 Qe7 29.Rc6 Qb7+–) 28...Re6+/– 29.fe6 (29.Bd8?! Qd8 30.fe6 Bd3+=) 29...Rf8 30.Bf7 Rf7?? 31.ef7+– Kf8? 32.Bh4 Nf7? 33.Qc3 Ke8?? 34.Qg7 Bd3 35.Qg8. Fournier,Frederic (2270) – BONREPOS (2070), Active, 2007.

8.Be2 h6 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.Be2=+) 9.cd5 ed5 10.d4 (10.0-0 0-0=) 10...0-0 11.Bd3 (11.0-0 b5=) 11...Ne4 (11...Bd3 12.Qd3 Nb6 13.0-0=+) 12.0-0= Re8 13.h3 Qf6 14.Ne2? (better 14.Qc2!?=+) 14...Bh3–/+ 15.gh3 (15.Ne5 Qg5 (15...Ne5?! 16.de5 Qg5 17.Be4 de4 18.Ng3 Bg2 19.Kg2 Be5 20.Be5 Re5 21.Qd7=; 15...Be5?! 16.de5 Qg5 17.Be4 de4 18.Ng3–/+) 16.Be4 de4–/+ (worse 16...Be5 17.f4 Bf4 18.ef4+=)) 15...Qf3–+ 16.Be4? (16.Nf4 Qd1 17.Rad1 Bf4 18.ef4–+) 16...Re4 (better 16...Qh3!? 17.Ng3 Re4 18.Qf3–+) 17.Ng3 Qd1 18.Rad1 Bg3 19.fg3 Re3 20.Kg2 Rae8 21.Rf2 Nf6 (21...Nb6 22.Bc1 Nc4 23.Rf3–+) 22.Bc1 Re2 23.Re2 (23.Rdf1 Rf2 24.Rf2 Ne4–+) 23...Re2 24.Kf3 Rh2 (24...Rc2 25.Be3–+) 25.h4 h5 (25...Rc2 26.Bd2–+) 26.Be3 Ne4 27.Re1 (27.Rb1 Ra2 28.Rb3 Nd6–+) 27...Ra2 28.Bc1 (28.b5 Ra3 29.bc6 bc6–+) 28...Rf2 29.Ke3 Rg2 0–1. 33privacy – s_t_a_r_p_t (1835), gameknot.com, 2018.

8.h3 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=.

8.h3 h6 9.Be2 (9.c5 Bc7=) 9...a6 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.0-0=) 10.Rc1 (10.c5 Bc7=) 10...Qe7 (10...dc4 11.Bc4 0-0 12.d3=) 11.Qb3 (11.c5 Bc7=) 11...g5 (11...dc4 12.Qc4 a5 13.e4=+) 12.cd5 (12.d3 Ne5+=) 12...cd5 (12...ed5 13.Nd4 Bg6 14.0-0+=) 13.Na4 (13.d3 Rg8+=) 13...0-0 (13...Rb8 14.Nc5 0-0 15.g4+=) 14.g4 (14.Nc5 Rab8+=) 14...Be4= 15.h4 Bf3 (15...Ng4 16.hg5 Bf3 17.Bf3+=) 16.Bf3+= Be5 (16...Rac8 17.Rc8 Rc8 18.hg5 hg5 19.d4+=) 17.hg5+– hg5 18.Ke2 (18.Nc5 Bb2 19.Qb2 Rfc8+–) 18...Kg7 (18...Bb2 19.Qb2 e5 20.Nc5 Nc5 21.bc5+=) 19.Nc5 (19.d4 Bd6+=) 19...b6 (19...Nc5 20.Rc5 Bd6 21.Rcc1+–) 20.Nd7+– Nd7 21.Rc7 Qd6? (better 21...f6!? 22.Qc2 Rh8 23.Be5 fe5+–) 22.Rd7!+– Qd7 23.Be5 f6 24.Qc2 (24.Bb2 Rh8+–) 24...Rh8 25.Rh8 (25.Qc3 Rhf8+–) 25...Rh8 26.Qc7 Rd8 27.Qd7 Rd7 28.Bc3 (28.Bg3 a5+–) 28...e5 29.d4 (29.Bg2 Kg6+–) 29...e4+– 30.Bg2 Rc7 (30...Kg6 31.a4+–) 31.Kd2+– Kg6 32.f3 (better 32.a4+–) 32...f5? (better 32...Rh7!? 33.Ke1 Rc7+–) 33.gf5+– Kf5 34.Bh3 Kf6 (34...g4 35.Bg4 Kg5 36.b5 ab5 37.Bb4+–) 35.fe4 Rh7 36.Bc8 de4 (36...Rh2 37.Kd3 de4 38.Ke4+–) 37.d5 (37.Ba6?! Rh2 38.Kd1 g4 39.d5 Kf7+–) 37...Ke7 38.Be5 (38.Ba6?! Kd6 39.Bd4 g4+–) 38...Kd8 39.Bf5 (39.Ba6 Ra7 40.b5 Rh7+–) 39...Rf7 40.Be4 Rf2 41.Kd3 (41.Ke1 Rf8 42.Bg2 g4+–) 41...g4 42.Bg3 Ra2 43.d6 Ra3 44.Kd4 Rb3 (44...Ra1 45.Kd5 Rd1 46.Kc6 b5+–) 45.Bc6 Rb4 46.Kc3 (46.Kc3 Rb1 47.Bh4 Kc8 48.d7 Kc7 49.d8Q Kc6 50.Qe8 Kc5 51.Qe5 Kc6 52.Qe4 Kc7 53.Bg3 Kd7 54.Qb1 b5 55.Qd1 Ke7 56.Bh4 Ke6 57.Qg4 Kd6 58.Qg6 Kc7 59.Qf7 Kc8 60.Bg3 Kd8 61.Qc7 Ke8 62.Bd6 b4 63.Bb4 a5 64.Qe7) 1–0. Ackaert,Thierry (2035) – Noiroux,Kevin (2175), TCh–BEL, 2015.

8.d4 0-0

9.c5 Bc7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 b6 =.

9.c5 Bc7 10.Bd3 Bg4 11.h3 Bh5 (11...Bf3 12.Qf3 e5 13.de5 Ne5 14.Qe2+=) 12.Be2 b6 13.Nd2 (13.Qa4 bc5 14.dc5 Bf3 15.gf3 Nb8=) 13...Be2+= 14.Qe2 bc5 15.dc5 e5 (15...a5 16.0-0+=) 16.0-0 (16.Qa6 e4 17.Rd1= (17.Qc6? Ne5 18.Qb7 Nd3 19.Ke2 Nb2–+)) 16...Ne8 (better is 16...a5!?+=) 17.Qa6+/– Qf6 18.Qb7 Rb8 19.Qa7 Qg6 20.Rac1 (20.Rfd1 f5+/–) 20...e4 21.Ne2 Qh6 22.Nd4 f5 23.Qa6 Rf6 24.Qe2 f4 25.ef4 Bf4 26.N4b3 (26.Rc2 Rg6 27.Kh1 Qg5+=) 26...Rg6= 27.f3?? (better is 27.Kh1=) 27...Qh3 28.g4 ef3 29.Qf3 (29.Qf2 Rg4 30.Qg3 Qg3 31.Kh1 Qg2) 29...Qh2 0–1. Kelbas,Anastasiya – Alekseenko,Yuliya (1755), Ukraine Chess Championship– U12, 2016.

9.c5 Bc7 10.Be2 Ne4 =.

9.c5 Bc7 10.h3 Re8 (10...Rb8 11.Qa4=) 11.Nh4 (11.Be2 Ne4=) 11...Ne4 (11...Be4 12.Be2=+) 12.Nf5= Nc3 (12...ef5!? 13.Ne4 fe4= (< 13...Re4 14.Bd3+/–)) 13.Nh6+/– (13.Bc3?! ef5 14.g3 Nf6=) 13...gh6 14.Qg4 (14.Bc3 Qg5+/–) 14...Qg5+= 15.Qg5 (15.Bc3 Nf6 16.Qf3 e5+=) 15...hg5 16.Bc3 e5 17.0-0-0 (17.Be2 f5+=) 17...e4 (17...Nf6 18.Bd3=) 18.g4 (18.Be2 b5+=) 18...Re6 (18...b5 19.h4 gh4 20.Rh4=) 19.Be2 Rf6 (19...b5 20.h4=) 20.Rdf1 Re8 (20...Rh6 21.f3 Re8 22.b5=) 21.Be1 Nf8 22.h4+= h6 23.hg5 hg5 24.Rh5 Ne6 25.Rfh1 Kg7 26.Rh7 Kf8 27.Rh8 Ke7 28.b5 Rg6 29.Re8 Ke8 30.Rh8 Nf8 31.a4 Ke7 32.f3 ef3 33.Bf3 Re6 34.Bd2 Bg3 35.Kc2 Rf6 36.Be2 Rf2+/– 37.Kd3 Rg2 38.Rg8 Bh4 39.a5 Rh2? 40.a6+– ba6 41.bc6 Ne6 42.Ra8 Bg3 43.Ra7 Nc7 44.Ba5 Kd8 45.Ra8 Ke7 46.Bc7 Bc7 47.Rc8 Bg3 48.Bf3 Be1 49.Bd5 Rd2 50.Ke4 Re2 51.Bc4 Rb2 52.d5 Rb4 53.d6 Kf6 54.d7 1–0. Cianfarani,Gaelle – Bouteloup,Nadege, FRA–ch U18 Girls, 1997.

9.Bd3 Ne4 10.Qc2 Ndf6 11.h3 Bg6 12.Ne5 Nc3 13.Ng6 hg6 14.Bc3 Re8 15.0-0 e5 16.cd5 e4 17.Be2 Nd5 18.Bd2 Qg5 19.b5 Rac8 (19...cb5!? 20.Qb3 Nc7=) 20.Qb3 Re7 21.bc6 bc6 22.Rac1 Kh7 23.Qa4 Exerts pressure on the isolated pawn 23...Nb6 24.Qa6 f5 (24...c5 25.a4 Rd8 26.a5+=) 25.a4 Rec7 26.Qa5 (26.Rfd1 Qf6+/–) 26...Qe7 27.Ba6 Rf8 28.Rc2 g5 29.Rfc1 Ba3 (29...Rf6 30.Be2+/–) 30.Rb1 (30.Rc6!? Rc6 31.Rc6+–) 30...Nd5 31.Bc4 Rb7 32.Rb7 Qb7 33.Ba2 Rf6 34.g3 (34.Be1!?+=) 34...f4= 35.ef4 gf4 36.gf4 (36.Rc6 Qc6 (36...Rc6? 37.Qd5 e3 38.fe3+–) 37.Qd5 Qd5 38.Bd5 fg3 39.Be4 g6=) 36...Qd7 (36...Nf4?? 37.Bf4 c5 38.dc5+–) 37.Bd5 (better is 37.Rc6! Qc6 38.Qd5+=) 37...cd5–/+ 38.Rc3 Bb2 39.Rg3 Bd4 40.Rg5 (40.Qb4 Bb6–/+) 40...Rf5 (40...Qh3?! 41.Qd5 Qd3 42.Rh5 Rh6 43.Rh6 gh6 44.Qf7 Bg7 45.Qf5 Kg8 46.Qe6 Kh8 47.Qc8 Kh7 48.Qf5 Kg8 49.Qe6 Kh7 50.Qf5=) 41.Qa6 Rg5 42.fg5 Qh3 (better is 42...Qf5 43.Be3 Be3 44.fe3 Qg5 45.Kf2 Qe7–/+) 43.g6= Kg8 (43...Kg8 44.Qd6 Qg4 45.Kf1 Qh3 46.Kg1 Qg4 47.Kf1 Qh3 48.Kg1=) 0–1. Pandurevic,Miro (2285) – Mihalinec,Damir (2250), Zupanja op–B 2nd, 2008.

9.Bd3 Bg4 10.Qc2 Re8 11.e4 e5 12.cd5 cd5 13.Kf1 Rc8 14.Qb1 Rc3 15.Bc3 de4 (< 15...Ne4 16.Be4 de4 17.Qe4+=) 16.de5 (< 16.Be4 ed4 17.Bh7 Nh7 18.Nd4 Qc7–/+) 16...ef3 (< 16...ed3 17.ed6 Bf3 18.gf3+=) 17.ed6 fg2 18.Kg2 Qc8 19.Bf6 Qc6 20.Be4? (better is 20.Kg1 Nf6 21.Qc2 Qd6 22.Qc3=+) 20...Re4–+ 21.b5 Qd5 22.Qa2 (22.Kg3 Ra4 23.Qd1 Bd1 24.Rhd1–+) 22...Rc4 (22...Bh3 23.Kh3 Qd3 24.Kg2 Rg4) 23.Kg1 Bh3 24.f3 (24.f4 Qc5 25.Qf2 Rc1 26.Rc1 Qc1 27.Qe1 Qe1) 24...Qc5 25.Qf2 Rc1 (26.Rc1 Qc1 27.Qe1 Qe1; 25...Nf6?! 26.Qc5 Rc5 27.Kf2–+; 25...gf6?! 26.Qc5 Rc5 27.Kf2 Rb5 28.Rac1–/+) 0–1. Omelchenko,Anatoliy – Ignatenko,Vladimir, Stepichev mem, 2002.

7.c5 Bc7

8.b5 0-0+= 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Ba5 11.Rc1 Rc8 12.bc6 (12.Be2 b6 13.bc6 Rc6=) 12...bc6 13.Be2 Rb8 14.Ba1 Bg4 15.0-0 Qc7 16.Qc2 Rfe8 17.Rb1 Bf5 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 h6 ½–½. Wolf,Wolfgang (2400) – Mueller,Achim (2255), BdF MS–047 remoteschach.de, 2007.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 (9.Be2 e5=) 9...e5 10.Be2 h6 (10...Qe7 11.0-0=) 11.Rc1 (11.0-0 Qe7=) 11...Qe7 (11...0-0 12.0-0=) 12.Qc2 (12.0-0 0-0=) 12...Bh7 (12...Bg4 13.h3 Bh5 14.b5=) 13.e4 0-0 14.0-0 g5 (14...a5 15.Ra1=) 15.Ne1 (15.h3 a5+=) 15...Bg6 (15...a5 16.ed5 Nd5 17.ba5=) 16.f3 (16.Ra1 Nh5=) 16...Rfe8 (16...a5 17.Qc3=) 17.Nb3 (17.Rb1 a5=+) 17...Nf8 18.g3 Rac8 (18...N8d7 19.Ng2=) 19.Ng2 Ne6 (19...Rcd8 20.Ne3=) 20.Rce1 (20.Ne3 d4 21.Ng2 Rcd8=) 20...b6 21.Bd1 (21.Ne3 bc5 22.Nc5 Bb6 23.Be5 Nd7=) 21...de4 (21...bc5 22.bc5 Nd7 23.f4 gf4 24.gf4 Nec5 25.f5–/+) 22.fe4 bc5 23.bc5 Nd7 24.Bg4 Rb8 25.d4 (25.Ne3!?=+) 25...ed4–/+ 26.Be6 Qe6 (26...fe6?! A) 27.Nd4? Qc5 28.Rf2 Be5 29.Nc6 Bb2–+ (29...Rb2?! 30.Qc5 Nc5 31.Ne5 Rf2 32.Kf2 Be4 33.Rc1–/+); B) 27.Bd4 e5 28.Be3=) 27.Nd4 Qa2 (27...Be4!? 28.Ne6 Bc2 29.Nc7 Re1 30.Re1 Rb2–+) 28.Rf2=+ Be5 (better is 28...Nc5 29.Nc6 Rb2 (< 29...Ne4 30.Nb8 Bb8 31.Qa4+/–) 30.Qb2 Qb2 31.Rb2 Nd3–/+) 29.Qc1?? (better is 29.Qc3=) 29...Rb2!–+ 30.Rb2 (30.Qb2 Qb2) 30...Bd4 31.Ne3 Qb2 (32.Qb2 Bb2–+) 0–1. Roy,Guy – Bolduc,Steve (2255), Quebec–ch qual, 2004.

8.d3 h6 9.Be2 Nbd7 10.Bf6 (10.Nc3!?=) 10...Qf6–/+ 11.d4 0-0 12.0-0 Qg6 (better 12...a5!? 13.Nc3 ab4 14.ab4 e5=+) 13.Nh4= Qh7 14.Nf5 Qf5 15.Bd3 Qf6 16.a4 (16.f4 a5 17.Nc3 Rfc8=) 16...Qh4 (better 16...a5!? 17.Nc3 ab4–/+) 17.f4= Nf6 18.Nd2 Ng4 19.Nf3 Qh5 20.h3?? (better 20.Qd2=) 20...Ne3–+ 21.Qd2 Nf1 (21...Bf4 22.Rae1 f6 23.Re3=+) 22.Kf1 b6 (22...f6 23.Qc2 Qf7–+ (23...Bf4?? 24.Bg6 Qg5 25.Ng5 fg5 26.Qd3+–)) 23.Be2? (better 23.Rc1 Rac8 24.b5 cb5 25.ab5–+) 23...Qg6 (23...bc5 24.dc5 Qf5 25.Qd4–+) 24.Ne5 (24.cb6 ab6 25.a5 Qg3–+) 24...Be5 25.de5 (25.fe5 bc5 26.bc5 f6 27.ef6 Qf6 28.Bf3 Rae8–+) 25...bc5 26.bc5 f6 27.Bd3 (27.Kg1 fe5 28.fe5 Rab8–+) 27...Qf7 (better 27...Qg3 28.Kg1 fe5 29.fe5–+) 28.Qe3 (28.Kg1 fe5 29.fe5 Rab8–+) 28...fe5 29.Qe5 Qf4 30.Qf4 Rf4 (30...Rf4 31.Kg1 Rb8–+) 0–1. Darkseid (1630) – Moahunter (1675), ChessWorld.net, 2006. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6 6.c4 c6 7.c5 Bc7)

8.d4 Nbd7 9.Bd3 Bg6 10.Nc3 Qe7 11.0-0 0-0-0 12.b5 Ba5? (better is 12...Bd3 13.Qd3 Nb8+=) 13.bc6+– bc6? (13...Nb8 14.cb7 Qb7+–) 14.Bg6 (14.Ba6!? Kb8 15.Qb3 Nb6+–) 14...hg6? (better is 14...Bc3 15.Qe2 Nb8+–) 15.Qa4+– Nb8 (15...Bc7 16.Qa6 Kb8+–) 16.Qa5 a6 17.Ne5 Qb7 (17...Rdf8 18.Rab1+–) 18.Na4 Nbd7 (18...Qe7+–) 19.Nf7 Rh7 (19...Ne4 20.f3 Qb5+–) 20.Nd6 (20.Qd8) 20...Kb8+– 21.Nb7 (21.Qd8 Ka7 22.Nb7 Rh8+–) 21...Kb7 22.Bc3 (better is 22.Qd8 Ne8 23.Qd7 Nc7+–) 22...Rdh8 23.Rfb1 Ka7 24.Qc7 (24...Ka8 25.Qb7#) 1–0. MrThayer (2215) – Minstrel, ChessWorld.net, 2003.

8.Be2 0-0 9.Nh4 (9.0-0 b6=) 9...Be4 (9...Bb1 10.Qb1 Nbd7 11.0-0=) 10.d3 Nfd7 11.de4 Qh4 12.Nd2 (12.ed5 cd5 13.Nd2 Ne5= (13...Bh2? 14.Nf3 Qe7 15.Rh2+–)) 12...Qh6 (12...de4 13.g3 Qe7 14.Ne4=) 13.Qc2 (13.ed5 cd5 14.Rc1 Rc8= (14...Bh2?? 15.Nf3+–)) 13...Be5 (13...Rd8 14.ed5 cd5 15.Nf3=) 14.Bd4 (14.Be5 Ne5 15.0-0 Nbd7=) 14...a5 (14...Qf6 15.Qd3=) 15.Be5 Ne5 16.0-0 f5 (16...Rd8 17.ba5 Nbd7 18.f4+=) 17.ed5+= ed5 (17...cd5 18.f4+=) 18.Qc3 (18.Rab1 Qe6+=) 18...Qf6= 19.Qd4 Nbd7 (19...f4 20.b5=) 20.Rfe1 Qe6 21.b5 (21.Red1 Rfb8+=) 21...b6 22.cb6 c5 23.Qc3 Qb6 24.Red1 f4 25.Nf3 Qd6 26.Ne5 Ne5 27.Rac1 Rac8 (27...fe3 28.fe3 (< 28.Qe3 d4=) 28...Rfc8 29.a4+/–) 28.ef4+/– Rf4 29.g3 (29.Qd2!? Re4 30.f3+/–) 29...Rf7 (29...Re4 30.Bf1 d4 31.Bg2+/–) 30.a4 (30.Qd2 Rd8+/–) 30...c4+= 31.Qd4 (31.f4 Nd7+=) 31...Nf3 32.Bf3 Rf3 33.Qg4 (33.Qd5 Qd5 34.Rd5 Ra3=) 33...Rff8 34.Rc4 Rc4 (34...dc4 35.Rd6) 35.Qc4 Qg3 (35...dc4 36.Rd6) 36.hg3 (36.fg3 dc4) 36...dc4 37.Rd6 Re8 38.Kf1 (38.Rc6 Re4+/–) 38...c3 39.Rc6 Re4 40.b6 Rb4 41.Ke2 Kf8 42.Kd3 (< 42.Rc3 Rb6 43.Rc5 Ra6+=) 42...g5 43.Kc3 g4 44.Rc8 Ke7 45.Rc7 Kd8 46.Rh7 (46...Rb6 47.Rh5+/–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Schulz,Hans_Juergen, TT–19.09 ETC, 2005.

8.Be2 b6 9.Nh4 =.

8.h3 0-0 9.g4 Bg6 10.g5 Nfd7 11.h4 Bh5 12.Be2 e5 13.d3 a5 14.Nbd2 ab4 15.ab4 Ra1 16.Qa1 Na6 17.Qa4 Qe7 18.e4 Qe6 19.Rg1 Rd8 20.Bc3 (20.Nb3 de4 21.de4 Bf3 22.Bf3 Qc4–+) 20...Bb8 (20...Nf8!?–/+) 21.Qa5 Bc7 (better is 21...Re8+=) 22.Qa1?? (better is 22.Qa4=) 22...d4–+ 23.Bb2 Nb4 24.Qa7 (24.Qa4 Na6 25.Qb3–+) 24...Bf3 25.Nf3 (25.Bf3 Nd3 26.Ke2 N7c5–+ (worse is 26...Nb2 27.Bg4 Qe7 28.Qb7 Nc5 29.Qb2–+)) 25...Qb3 26.Kf1 (26.Bc1 Qb1 27.Kf1 Qc1 28.Kg2 Qb2 29.Qb7 Nd3 30.Qc7 Nf4 31.Kg3 Ne2 32.Kh2 Qb8 33.Qb8 Rb8–+) 26...Nd3 27.Bd3 (27.Qa3 Qb2 28.Qd3 Nc5–+) 27...Qd3 28.Kg2 Rb8 (28...Qe4 29.Qb7 Bb8 30.Qb3 Nc5 31.Qb6–+) 29.Re1 Qa6 30.Qa6 ba6 31.Bd4 (31.Ba3 Ba5 32.Re2 Bc3–+) 31...ed4 32.Nd4 Nc5 33.Nc6 Re8 (33...Rb2 34.Re3–+) 34.f3 Nd3 (34...Re6!? 35.Nd4 Rb6 36.Re2–+) 35.Ra1 a5! 36.Na5 Ba5 (better is 36...Nf4!? 37.Kg3 Ng6 38.Kh3–+) 37.Ra5 g6 38.Kg3 Rc8 39.Ra3 Nc5 40.Kg4 Ne6 41.f4 (41.Rd3 Kf8–+) 41...Rc1 42.f5 Rg1 43.Kh3? (better is 43.Rg3 Rg3 44.Kg3–+) 43...gf5 (43...Nf4 44.Kh2 Rg2 45.Kh1 gf5 46.ef5–+) 44.ef5 Ng5 (better is 44...Nf4 45.Kh2 Rg2 46.Kh1 Rg4 47.Ra8 Kg7–+) 45.hg5 Rg5 46.Ra5 Kg7 47.Kh4 h6 48.Rb5 Rg1 (better is 48...Kf6!? 49.Rb6 Kf5 50.Rh6 Rg6–/+) 49.Rb6+= Rg5 50.Rb5 Kf6 51.Rb6 Kf5 52.Rh6 Rg6 53.Rh7 f6 (better is 53...Ke6 54.Rh8 f5–+) 54.Ra7= Rg1 55.Ra5 Kg6 56.Ra6 Re1 57.Kg4 Re4 58.Kf3 Rb4 59.Ra5 f5 60.Ra8 Rb6 61.Kf4 Kf6 62.Rf8 ½–½. Gulie,Cosmin (2065) – Popa,Gabriel (1755), Calimanesti ROM, Team Ch 2nd Div, 2014.

8.Nh4 Bg6 9.Be2 Nbd7 10.f4 Qe7 11.0-0 0-0 (11...0-0-0 12.Nc3=) 12.Nc3+= Be4 13.g3 (13.d3 Bf5+=) 13...a5 14.Ne4 de4 15.Qc2 Rfd8 16.Rab1 g6 (16...Ra7 17.d4=) 17.Ng2 e5 18.f5 Kg7 (18...ab4 19.ab4 g5 20.Ra1+=) 19.fg6+= hg6 20.Bc4 (20.Rbd1 ab4 21.ab4 Ra7+=) 20...Rdb8 (20...ab4 21.ab4 b6 22.g4=) 21.Rf2 (21.d4 ab4 22.ab4 ed4 23.Bd4 Be5=) 21...ab4= 22.ab4 b6 23.cb6 Rb6 24.g4 Rf8 25.Rbf1 Rb4 (25...Bd6 26.g5 Nd5 27.b5+=) 26.g5 Nd5 27.Bd5 cd5 28.Ba3 Bd6 29.Bb4 Bb4 30.Rb1 (30.Qb3 Qd6+=) 30...Qd6 (30...Rb8 31.h3=) 31.h4 (31.Qa4 Rb8+=) 31...Bc5 32.h5 (32.Rb7 Rc8=) 32...Qc6 (32...gh5 33.Nh4 Qe6 34.Kh2=) 33.Rbf1 (33.h6 Kh7+=) 33...f5 (33...gh5 34.Qd1 f5 35.Rf5 Rf5 36.Rf5+=) 34.gf6+= Rf6 (34...Nf6 35.hg6 Passed pawn; 34...Rf6 35.h6 Passed pawn) 35.Rf6 Nf6 36.hg6 Kg6 37.Qd1 (37.d3 ed3 38.Qd3 Ne4+=) 37...Qe6= 38.Nh4 Kh7 39.Rf5 Qg8 40.Kh2 Qg7 41.Qg1 Qg1 (41...Bd6 42.Rg5 Qh6 43.Kh3+–) 42.Kg1 Kg7 (42...Ng4 43.Rh5 Kg7 44.Rg5 Kh6 45.Rg4+–) 43.Re5 Bb4 44.Rg5 Kf7 45.Rg2 Ke6 46.Kf1 Be7 47.Ke2 Nh5 48.Rg6 Ke5 (48...Kf7 49.Rg4+–) 49.Rh6 Ng3 50.Kf2 Bh4 51.Rh4 Nf5 52.Rh5 Ke6 53.Rh8 Ke5 54.Re8 Kd6 55.Kg2 Kc6 56.Rf8 (56.Rc8 Kd7 57.Rc3 Ke6+–) 56...Nd6 57.Kg3 Kc7 (57...Nc4 58.Rf2+–) 58.Rf1 Kc6 59.Rc1 Kb5 60.Kf4 Nc4 61.Rc2 (61.Kf5!? Nd2 62.Ke5 Nc4 63.Kd4 Kc6+–) 61...Kb4+– 62.Kf5 Kb3 63.Rc1 Nd2 (63...Kb2 64.Rc3 Kb1 65.Ke6 Nd2 66.Kd5+–) 64.Rc5 (64.Ke5 Kb2 65.Rc5 Nf1+–) 64...d4 65.ed4 e3? (65...Kb4 66.Rc1 Nb3+–) 66.Kf4 Nc4 67.Kf3 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Bandiera,Aurelio (2175), RM–2009–0-00039, 2009.

7.d4 Nbd7

8.c5 Bc7 9.Nbd2 0-0 10.h3 Re8 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 fg6 13.Be2 e5 14.Qb3 ed4 15.Bd4 Be5 16.Nf3 Bd4 17.Nd4 a5 18.0-0 Ne4 19.Qc2 ab4 20.ab4 Ra1 21.Ra1 Qe7 22.Bf3 Ng5 23.Ra7 Nf3 24.Nf3 Ne5 25.Ne5 Qe5 26.Rb7 Ra8 27.g3 Qa1 28.Kg2 Ra2 29.Qd3 Qb2 30.Qf1 Ra1 ½–½. Bienaime,Pierre – Swiercz,Kevin, 2001.

8.Nbd2 0-0 9.c5 Bc7 10.Be2 h6 11.Ne5 (11.0-0 Qe7=) 11...Ne5=+ 12.de5 Nd7 13.f4 f6 (13...b6 14.cb6 ab6 15.Rc1=) 14.ef6= Nf6 15.0-0 Kh8 16.Nf3 Qe7 17.Nd4 a6 (17...Ne4 18.Bd3=) 18.g4 (18.Bd3!?=) 18...Bh7 19.h4? White intends g5 (19.Nc2 Ne4=+) 19...Ne4 (19...e5!? 20.Nc2 Ne4 21.Be5 Be5 22.fe5 Qh4–+) 20.Nf3=+ White plans g5 20...Ng3 21.Rf2 Ne2 (21...b6 22.g5 hg5 23.Ng5 bc5 24.Nh7 Kh7 25.Rg2=+) 22.Qe2=+ Be4 23.g5 Kh7 24.Ne5 (24.gh6 Kh6 25.Rg2 Rg8=) 24...Qe8 25.g6 Kg8 (worse 25...Bg6 26.Ng6 Qg6 27.Rg2+–) 26.Nf7 (26.h5 a5=+) 26...Qe7 (26...Bg6 27.Nh6 gh6 28.Rg2–/+) 27.Qh5 (27.Qg4 a5=+) 27...Bg6–/+ 28.Rg2 e5?? (better 28...Rf7 29.Rg6 Kf8=+) 29.Nh6!+– gh6 30.Rg6 Qg7 31.Qh6 (31.fe5 d4 32.Bd4 Kh7 33.Rg7 Kg7 34.Kh1 Rf6 35.ef6 Kg8 36.Qg6 Kf8 37.Qg7 Ke8 38.Qe7) 31...Rf7 32.Rg7 Rg7 33.Kh1 Rf8 34.Rg1 Rff7 (34...Rg1 35.Kg1 Rf7 36.fe5 Rg7 37.Kh1+–) 35.fe5 Rg1 36.Kg1 Rg7 37.Kf2 Rf7 38.Ke1 Rg7 39.e6 Rg1 40.Kf2 (40.Kf2 d4 41.Bd4 Bg3 42.Kg1 Bh2 43.Kh2 b6 44.Qg7) 1–0. Mahanoglu,Mehmet Ali – Alkan,Sukru, 2nd INTERNATIONAL GOLDEN APRICOT Chess, 2014. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.a3 Bd6 6.c4 c6 7.d4 Nbd7)

8.Nbd2 0-0 9.Be2 a5 10.c5 Bc7 11.b5 a4 (11...Ne4 12.b6 Bb8 13.Ne4 de4 14.Nd2=) 12.b6+= Bb8 13.0-0 (13.Nh4 Be4+=) 13...Ne4= 14.Rc1 Qf6 15.Ba1 Qh6 16.Re1 Rd8 17.h3 Ndf6 18.Ne4 de4 19.Nd2 Bh3 20.Nf1?? (20.gh3 Qh3) 20...Qg5 (20...Qg6 21.g3–/+) 21.g3 h5 22.Rc4 h4 23.Qd2 (23.Qc2–+) 23...hg3 24.f4 Qh4 25.Rec1 (25.Bc3–+) 25...Nd5 26.R4c3 Nc3 27.Rc3 (27.Bc3 g5 28.Qc2 Bf1 29.Bf1 gf4 30.ef4 Bf4–+) 27...Rd4! 28.ed4 (28.Qd4 Bf1) 28...Bf4 29.Qc2 g2 30.Qe4 gf1Q 31.Bf1 Bh2! 32.Kh2 Qe4 33.Rh3 Qb1 34.Kg2 (34.Bc3 Qf1 35.Rg3 Rd8–+) 34...Qa2 35.Kg1 Qa1 36.d5 Qd4 37.Kh2 Rd8 38.Bg2 ed5 39.Rf3 Qc5 40.Bh3 Re8 41.Bf1 Re3 (42.Bg2 Rf3 43.Bf3 Qa3–+) 0–1. Fritz 5.00 MMX – Hiarcs5 P90, 1998.

8.Nbd2 0-0 9.Be2 dc4 10.Nc4 Bc7 11.0-0 Qe7 12.Rc1 (12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Rfd8=) 12…Nd5 ½–½. Matson,Richard – Lins Rosas,Carlos, corr ICCF EM/M/GT/A012, 1998.

8.Nbd2 Ne4 9.cd5 cd5 10.Ne4= Be4 11.Bd3 0-0 12.0-0 Qc7 13.Rc1= Qb8 14.Kh1 Bf3 15.Qf3+= Bh2?? 16.Qh5+– g6 17.Qh2 Qd8 18.Rc7 e5 19.Rb7 e4 20.Bb5 Nf6 21.Bc6 Qd6 22.Qd6 (22...Kg7 23.f3+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

8.cd5 ed5 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Ne4 11.Nc3 f5 12.g3 0-0 13.Na4 Qe7 14.Nc5 Ndf6 (14...Nec5?! 15.dc5 Bc7 16.0-0=) 15.Ne5 Be5 16.de5 Ng4 17.Qd4 Ngf2 18.0-0 Nh3 19.Kg2 Nhg5 20.Ne4 fe4 21.a4 Nf3 22.Qc3 Qe6 23.b5 Rf5 24.h3 Raf8 25.bc6 bc6 26.Rac1 (26.g4 Nh4 (26...Re5?! 27.Ba3 Rf7 28.Qa5–+) 27.Kg1 Rf3–+) 26...Nh4 (26...Qf7!? 27.Kh1 Qh5 28.h4–+) 27.Kg1 Rf1 28.Rf1 Rf1 29.Kf1 Qh3 30.Ke2 Qg2 31.Kd1 Nf5 32.Bc1 Ng3 (32...Qg3?! 33.Qc6 Qe5 34.Qa8 Kf7 35.Qa7 Ke6 36.a5–+) 33.Bd2 (33.Ba3 Qe2 34.Kc1 Qa6–+) 33...Qe2 34.Kc1 Nf1 35.Kc2 (35.Be1–+) 35...Qd2 36.Qd2 Nd2 37.Kd2 0–1. Frosinos,Ioannis (1875) – Parginos,V (2225), Aegean Open, Agios Kirykos GRE, 2010.

7.cd5 ed5

8.Nd4 Bg6 9.Be2 a5 10.b5 c5 11.Nf3 Nbd7 12.Nh4 c4 13.Nc3 Rc8 14.0-0 Nc5 15.Na4 (15.Ng6 hg6 16.h3 Bb8=) 15...Na4 (15...Nb3 A) 16.Ng6? hg6 (16...fg6?! 17.Rb1=) 17.h3 Na1 18.Qa1 g5–+; B) 16.Ra2=) 16.Qa4 Nd7 (16...Ne4 A) 17.Ng6?? Bh2 (17...hg6?! 18.h3=) 18.Kh1 hg6–+; B) 17.Bg7 Qh4 18.g3 Ng3 19.fg3 Bg3 20.b6 (20.hg3 Qg3 21.Kh1 Be4 22.Bf3 Rg8 23.b6 Rc6 24.Qc6 bc6 25.Rf2 Rg7 26.Be4 Qh4 27.Rh2 Qe4 28.Rg2 Qg2) 20...Rc6 21.hg3 Qg3 22.Kh1 Be4 23.Rf3 Rg8 24.Qc6 bc6 25.b7 Qh4 26.Kg1 Rg7 27.Kf1 Qh1 28.Kf2 Rg2) 17.g3 (17.Ng6 hg6 18.f4 Nc5=) 17...Nc5 18.Qd1 0-0 19.Ng6 hg6 (19...fg6 20.d3 cd3 21.Bd3 Nd3 22.Qd3=) 20.Qc2 (20.d3 cd3 21.Bd3 Qe7+=) 20...a4 21.Rad1 Nb3 (21...Qe7 22.f4=) 22.Qc3+= Qf6 23.Bf3 Rfd8 24.Qf6 gf6 25.Bf6 Ba3 26.Bd8 Rd8 27.Ra1 (27.Kg2 Bb2 28.Rb1 a3+=) 27...Bb2 (worse is 27...Nd2 28.Ra3 Nf3 29.Kg2+/–) 28.Ra4 Nd2 29.Bd1 Nf1 30.Kf1 Kf8 31.h4 Bf6 (31...Kg7 32.Bc2+=) 32.Ke2 (32.Ra7 Rb8=) 32...Ke7 33.Ra7 Rb8 34.Kd2 Kd6 35.Ra5 (35.Bf3 Kc5+=) 35...Bd8 (35...d4 36.h5+=) 36.Ra2 Kc5 37.Bf3 f5 38.Kc2 Bf6 (38...Kb5?! 39.Bd5 Kc5 40.Bf7=) 39.b6 (39.Kc1 d4 40.ed4 Bd4–/+ (40...Kd4?! 41.Rd2 Kc3 42.Bd5=)) 39...Rd8 40.Ra5 (40.h5 gh5 41.Bh5 Kb6–/+) 40...Kc6 (worse is 40...Kb6 41.Rd5 Kc7 42.Rc5 Kd6 43.Rc4+=) 41.Bg2 Be7 (worse is 41...Kb6 42.Rd5 Kc7 43.Rc5 Kd7 44.Rc4+/–) 42.Bf3 Bc5 (42...Kb6?! 43.Rd5 Ra8 44.Kb1+=) 43.Ra1 Bb6 44.h5 gh5 45.Rh1 Ba5 46.Rh5 Rf8 47.g4 b5 48.g5 (48.gf5 Rf6–+) 48...b4–+ 49.Rh6 (49.g6 b3 50.Kb2 Bc7–+) 49...Kc5 50.Rf6 (50.Ra6 b3 51.Kd1 Be1–+) 50...b3 51.Kc1 (51.Kb2 Rf6 52.gf6 Bc7–+) 51...Rf6 52.gf6 Bc3 53.f7 Bg7 0–1. forsetinn (2115) – merlino (2565), gameknot.com, 2014.

8.Be2 0-0 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.0-0 Qc7 12.Re1 Ng4 13.Nf1 Ndf6 14.Rc1 a5 15.h3 Nh6 16.Nd4 (16.g4 ab4 17.gf5 ba3 18.Bf6 gf6+=) 16...Qd7 (16...ab4 17.Nb5 Qe7 18.Nd6 Qd6 19.ab4 Qb4 20.Bf6 gf6 21.Rb1=) 17.Nf5 Qf5 (worse is 17...Nf5 18.Bf6 ab4 19.Bg4+/–) 18.ba5 Ra5 19.Qb3 Rb5 20.Qa2 Re6 21.Bc3 Nd7 (21...Rb6 22.Rb1 Rb1 23.Rb1=) 22.e4 (22.d4!? Rb6 23.Red1+/–) 22...Qg5+= 23.Bd2 (23.d4!? Bf4 24.h4 Qh4 25.Bb5 Bc1 26.Rc1 cb5 27.Qd5+/–) 23...Bf4 24.Bf4 Qf4 25.d4 Ra5 26.g3 Qd6 (26...Qe4 27.Bg4 Qg6 28.Be6 fe6 29.Qb1 Qb1 30.Rb1=) 27.ed5 Rd5 28.Qb2 Rf6 (28...Nf5!? 29.Qb7 Nd4+=) 29.Ne3 Rg5 30.Ng4 (30.Qb7 Rf2 31.Qa8 Nf8 32.Ng2 Rg2 33.Kf1 Rf2 34.Kf2 Qg3 35.Kf1 Qg2) 30...Ng4 31.hg4 (31.Bg4 h5 32.Re8 Kh7=) 31...b6 32.Qc3 Ra5 33.Qb4 (better is 33.Bf3!? Ra3 34.Re8 Nf8 35.Qc6 Raf3 36.Qd6 Rd6 37.Rcc8=) 33...Ra3–/+ 34.Qd6 Rd6 35.Kg2 g6 36.Bf3 Rd4 37.Bc6 Nc5 38.g5 Ne6 39.Re5 Rd2 40.Rb5 Raa2 41.Rf1 Rab2 42.Rb2 Rb2 43.Re1 Ng5 44.Re7 Kg7 45.Kf1 Kf6 46.Rb7 Ne6 47.Be8 Ng5 48.f4 (48.Bc6 Nh3 49.f4–+) 48...Ne4–+ 49.Rf7 Ke6 50.Rh7 Ng3 51.Ke1 Nh5 52.f5? (better is 52.Bg6 Nf4 53.Be8–+) 52...Kf5 53.Re7 Nf4 54.Bd7 Kf6 55.Re8 g5 56.Bg4 Nd3 57.Kf1 Rf2 (57...b5!? 58.Rf8 Kg7 59.Rd8–+) 58.Kg1 Rb2 59.Re6?? (59.Kf1 b5 60.Rf8 Kg7 61.Rd8–+) 59...Kf7–+ 60.Rd6 Nf4 61.Rc6 (61.Kf1 b5–+) 61...b5 (better is 61...Rg2 62.Kh1 Rg4 63.Rb6 Rh4 64.Kg1–+) 62.Rc7 Kf6 63.Rc6 Ke7 64.Rc5 Rb1 (64...Rb1 65.Kh2 Kf6 66.Rc6 Ke5 67.Rc5 Kd4 68.Rg5 b4–+) 0–1. Saradjen,Janko (2160) – Podhraski,Dejan (2140), SLO–ch qual Ljubljana, 2007.

8.Bf6 Qf6 9.d4 0-0 10.Bd3 a5 11.b5 A) 11...Be4 12.Nc3 Qg6 (12...Qe7 13.bc6 Nc6 14.Nb5 f5= –0.16) 13.Nh4 Qe6 14.bc6 Nc6= –0.19; B) 11...Re8 12.Bf5 Qf5 13.Nc3 Nd7 14.bc6 bc6= –0.22; C) 11...Nd7 12.Bf5 Qf5 13.Nc3 Rfb8 14.0-0 Nb6= –0.22.

8.Bf6 Qf6 9.d4 0-0 10.Bd3 b5 11.Bf5 Qf5 12.Qd2 Qd7 (12...Nd7 13.0-0=+ Nb6 14.Qc3 Rfc8= –0.03; 12...a5 13.ba5 Bc7 14.0-0 Ra5= –0.16; 12...Re8 13.0-0 a5 14.ba5 Bc7= –0.16; 12...Qf6 13.0-0 Re8 14.Rc1 a5= 0.03) 13.0-0 a5 14.ba5 Qc7 (14...Qd8= –0.19) 15.Nc3 Ra5 16.e4 de4 17.Ne4 Ra3 18.Ra3 Ba3 19.Re1 Nd7 20.Qc2 Bd6 21.g3 h6 22.Ra1 Rc8 23.Ra6 Exerts pressure on the backward pawn 23...Bf8 24.Qa2 Rb8 25.Ra7 (25.Nfd2 c5 26.dc5 Nc5 27.Nc5 Qc5–+) 25...Rb7 26.Ra6 b4 27.Ned2 c5 28.Kg2 cd4 29.Nd4 Qc5 30.N2f3 Qc8 31.Ra5 Nc5 32.Nb3 (32.Qc4 Rc7 33.Qb5 g6–/+) 32...Nb3–+ 33.Qb3 Qe6 34.Nd4 Qe4 35.Nf3 g6 36.Re5 Qc6 37.Rd5 Bg7 38.h4 (38.Rd8 Kh7–+) 38...Bc3 39.Rd3 (39.h5 g5–+) 39...Kg7 40.Re3 (40.h5 gh5 41.Qc2 Rd7 42.Rd7 Qd7–+) 40...Ra7 41.Qb1 Ra1 42.Qc2 Ra3 43.Qc1 (43.Rd3 Qe6 44.Qc1 Qa6–+) 43...Ra2 44.Qb1 0–1. Marekt – Cenerentola, internet, 2019.

8.Bf6 Qf6 9.d4 0-0 10.Bd3 Nd7 11.0-0 A) 11...Be4 12.Nc3 Rae8 (12...Qg6 13.Be4 de4 14.Nd2 Rae8= –0.16; 12...Rfe8 13.Be4 de4 14.Nd2 Qh6= –0.22; 12...Qe6 13.Be4 de4 14.Nd2 f5= –0.19; 12...Qe7 13.Be4 de4 14.Nd2 Nf6= –0.13) 13.Be4 de4 14.Ne5 Be5= –0.25; B) 11...Nb6 12.Bf5 Qf5 13.Nbd2 Qh5 14.Re1 Rfe8=+ –0.34; C) 11...Rfc8 12.Bf5 Qf5 13.Nc3 Nb6 14.Re1 Re8=+ –0.28; D) 11...Bd3 12.Qd3 a6 (12...Rfe8 13.Rc1 Nb6 14.Nbd2 Re7= –0.16; 12...Nb6 13.Nbd2 Rfe8 14.Rfc1 Qe6= –0.06; 12...Rfd8 13.Rc1 Nb6 14.Nbd2 Rac8= –0.03; 12...Qe6 13.Rc1 Rfe8 14.Nbd2 Rac8= –0.06; 12...Rfc8 13.Nc3 Re8 14.b5 Nb6= –0.06; 12...Rac8 13.Nc3 Rfe8 14.Rfe1 Nb6= –0.13) 13.Nc3 Rae8 14.Na4 Re7= –0.19; E) 11...Rfe8 12.Bf5 Qf5 13.Nc3 Nb6 14.Qb1 Qb1=+ –0.50.

8.Bf6 Qf6 9.d4 0-0 10.Bd3 Re8 11.Bf5 Qf5 12.Nc3 Nd7 (12...b5 13.0-0 Re6 14.Re1 a5=+ –0.34; 12...a6 13.Qb1 Qg4 14.0-0 Nd7=+ –0.28) 13.0-0 Nb6 14.Qb1 Qb1=+ –0.50.

6.d3 0-0

7.Nbd2 a5 8.b5 Nbd7 9.a4 Re8 10.Be2 h6 (10...e5 11.0-0=+) 11.0-0= e5 12.c4 c6 13.Rc1 Qe7 14.Nb3 (14.d4 e4 15.Nh4 Be6=) 14...Bh7 (14...cb5!? 15.cb5 Nb6=+) 15.d4 e4 16.Nfd2 Qe6 (16...Bb4 17.cd5 cb5 18.Bb5 Nd5 19.Qg4=) 17.cd5 (17.c5 Bb8+=) 17...cd5 (17...Nd5 18.Nc5 Nc5 19.dc5+=) 18.Nc5+– Nc5 19.dc5 Be5 20.Be5 Qe5 21.Nb3 Bf5 22.Qd4 Qe6 23.Qd2 Bg4 24.Bg4 Ng4 25.Na5 (25.h3 Ne5 26.Rfd1 Nf3 27.gf3 Qh3 28.f4 (28.Na5?? ef3 29.Nb7 Qg2; 28.Qd5?? ef3 29.Qf3 Qf3–+) 28...Qg4 29.Kf1 Qh3 30.Ke1 Qh1 31.Ke2 Qf3 32.Ke1 Qh1 33.Ke2 Qf3 34.Ke1 Qh1=) 25...Qe5= 26.g3 White intends c6 26...Qh5 27.h4 Ne5 28.Qb4?? (better 28.Qc3!?=) 28...Qg4 (28...Nf3 29.Kg2 Nh4 30.gh4 Qg4 31.Kh2 Qh4 32.Kg2 Qg4 33.Kh1 Re5 34.Nb7 Rh5) 29.c6?? (29.Kh2 Nf3 30.Kg2 Nh4 31.Kh2–+) 29...Qh3–+ 30.f4 ef3 (30...Qg3 31.Kh1 Nf3 32.Rf3 ef3 33.Qb2–+) 31.Qd2 (31.Qb2 Qg3 32.Kh1 Ng4 33.Rf3 Qf3 34.Qg2 Qg2 35.Kg2 Ra5 36.cb7 Ne3 37.Kh3 Nc4–+ (37...Ra4? 38.Rc8 Rae4 39.b8Q Rc8 40.Qc8 Kh7 41.b6+–)) 31...Qg3 32.Kh1 Ra5 (32...Ng4 33.Rf3 Qf3 34.Qg2 Qg2 35.Kg2 Ra5 36.cb7 Ne3 37.Kh3 Nc4–+ (37...Ra4? 38.Rc8 Rae4 39.b8Q Rc8 40.Qc8 Kh7 41.b6+–)) 33.c7 (33.Qh2 Qh2 34.Kh2 bc6 35.bc6 Ra4–+) 33...Raa8 (33...Ra4 34.e4 Re4 35.Qh2 Rh4 36.Rc2 f2 37.Qh4 Qh4 38.Kg2 Qg4 39.Kh2 Nf3 40.Kh1 Qh3) 34.b6 (34.Qh2 Qg6 35.Rg1–+) 34...Ng4 (better 34...Ra4 35.e4 Re4 36.Rf2 Nd3 37.Rg2 Re1 38.Re1 Re1 39.Qe1 Qg2) 35.Rc5 (35.Rc2–+) 35...f2 36.Rf2 Nf2 37.Qf2 Qf2 38.c8Q (38.Rc2 Qc2 39.c8Q Rec8 40.Kg1 Ra4 41.h5 Ra1) 38…Rac8 (38...Rac8 39.Rc7 Re3 40.Rc8 Kh7 41.Rh8 Kh8 42.a5 Re1) 0–1. TwelveTeen (2665) – ChrolloL (2630), lichess.org, 2018.

7.Be2 a5 8.ba5 Bg4 9.0-0=+.

7.Be2 Qe7 8.Nd4 =.

7.Be2 h6 8.h3 (8.0-0 a5=) 8...c6 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.Nd4=+) 9.Nbd2 (9.0-0 a5=) 9...Nbd7 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.Nd4=+) 10.c4 (10.0-0 a5=) 10...Bh7 (10...c5 11.Bc3=+) 11.0-0 (11.c5 Bc7=) 11...Qe7 (11...c5 12.Rb1=) 12.Nh2 (12.c5 Bc7=) 12...e5 (better is 12...c5=) 13.f4? (better is 13.c5!? Bc7 14.Nhf3=) 13...ef4–/+ 14.ef4 Qe3 15.Kh1 Rae8 16.Bg4 (better is 16.Re1–/+) 16...Ng4 (better is 16...Bd3 17.Rf3 Ng4 18.Ng4 Qe2 19.cd5 cd5–+) 17.Qg4=+ d4 18.Qd7 Qd2 19.Qd6 (19.Bd4 Bf4 20.Rad1 Qc2+=) 19...Qb2 20.Rab1 (20.Rad1!?=+) 20...Qc3 21.Rbc1 Qb2 22.Rb1 Qa3 23.f5 Qd3–+ 24.Rbd1 Qc4 25.Rd4 Qb5 26.f6 Qe5 27.Qd7 Be4–+ 28.Qg4 g6 29.Qd1 Qg3 30.Qd2 h5 31.Re4 g5 32.Re8 Re8 33.Nf3 Qf4 ½–½. Vasconcelos,Arquimedes – Pinheiro,Jose P (2265), Sao Paulo op, 1995.

7.Be2 Nbd7

8.0-0 a5 9.b5=+.

8.0-0 e5 9.Nbd2 (9.c4 c6=) 9...Re8 (9...a5 10.c4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 dc4 13.Nc4=) 10.Nh4 (10.c4 c6=) 10...Bg6 (10...Be6!?=+) 11.Ng6+= hg6 (11...fg6 12.c4+=) 12.Rc1 (12.c4 c5+=) 12...Qe7 (12...a5 13.b5=) 13.c4+= c6 14.Re1 Rac8 15.Rc2 Qe6 16.Nf3 Qf5 17.cd5 cd5 18.Qd2 e4 19.Nd4 Qg5 20.Rec1 Qh6 21.g3 Rc2+= 22.Rc2 Qh3 23.Nb5 Be5 24.d4 Bb8 25.Qc1 Nb6 26.Qf1 Qf1 27.Kf1 Kh7 28.Ke1 Kh6 29.h4 g5 30.hg5 Kg5 31.Kf1 Ng4 32.Kg2 Rh8 33.Bg4 Kg4–/+ 34.Rc1 Nc4 35.Rc2? Bg3!–+ 36.Bc1 Rh2 37.Kf1 Kf3 38.Kg1 g5 39.Na7 g4 40.Nb5 Rf2 41.Rf2 Bf2 (42.Kh2 g3 43.Kh3 g2 44.Nd6 g1Q 45.Nc4 Qg3#) 0–1. Han Yee Yu,Murielle – Bregeon,Camille, FRA–ch U12 Girls, 1999.

8.0-0 Qe7 9.c4 c5 (9...dc4 10.dc4 c5 11.Nc3= cb4 12.Nb5 Bc5 13.ab4 Bb4 14.Na7 e5 15.Qb3 Bc5=) 10.b5 (10.bc5 Nc5 11.cd5 ed5= (worse is 11...Nd5 12.e4+/– Ne4 13.de4 Be4 14.Qd4 Nf6 15.Nc3 Bf5+/–) 12.Nc3 Bd7 13.a4 a6 14.a5 Rac8 15.Rc1 Rfe8=; 10.cd5 ed5 (10...cb4 11.e4 ba3 12.Na3 Bg4 13.e5 Nd5 14.ed6 Qd6 15.Nc4 Qf4+–) 11.bc5 Nc5 12.Nc3 Bd7 13.a4 a6 14.a5 Rac8 15.Re1 Rc7=) 10...dc4+= 11.dc4 Rfd8 (11...e5 12.Nh4 Be6 13.Nd2 (13.Qc2+= e4 14.Nd2 Rad8 15.Rad1 Ng4+=) 13...a6 14.Qc2 ab5 15.cb5 e4=) 12.Nh4 (12.Nbd2 e5+= 13.Nh4 Be6 14.Qc2 a6 15.Rfd1 ab5=; 12.Qb3 e5 13.Rd1 e4 14.Nfd2 Ng4 15.h3 Ngf6+=) 12...Bb1 (12...Be4 13.Nd2+= (13.Nc3 Nb6 14.Qe1 Bc2 15.Nf3 Bb3–/+) 13...Be5 14.Qc1 Bb2 15.Qb2 b6=) 13.Qb1 (13.Rb1 Be5 14.Qc2 Bb2 15.Rb2 Nb6=) 13...Be5 (13...a6 14.Rd1 ab5 15.cb5 Be5=) 14.Nf3 (14.Rd1 a6 15.Nf3 Bb2=) 14...Bb2 15.Qb2 Nf8 (15...e5 16.Qc3=) 16.Rfd1 Ng6 (16...N8d7 17.Ne5+=) 17.Ne5 Ne5 18.Qe5 b6 19.Bf3 Rac8 20.g3 Rd1 (20...Nd7 21.Qh5+=) 21.Rd1 Rd8 22.Rd8 Qd8 23.Qc3 (23.Bc6 h6+=) 23...Kf8 (23...Qd6 24.Qc2=) 24.Kg2 Ke7 25.g4 (25.h3 Qc7+=) 25...h6 26.h4 Qc7 27.g5+= hg5 28.hg5 Ne8 29.Bc6 g6 30.Be8 Ke8 31.f4 Kd7 32.Kf3+/– Kc8 33.e4 Kb7 34.Qd3 Kc8 35.Qc2 Qd7 36.f5 ef5 37.ef5 Qf5 38.Qf5+/– gf5 39.Kf4 Kd7 40.Kf5 Ke7 41.Ke5 Kd7 42.Kd5 Kc7 43.Ke5 Kd7 44.Kf6 Ke8+= 45.Ke5 Kd7+/– 46.Kd5 Kc7+= 47.a4 Kd7 48.a5 Kc7 49.ab6 ab6= 50.Ke5 Kd7 51.Kf6 Ke8 52.Kg7 Ke7 53.Kg8 Ke8 54.Kh7 Ke7 55.Kg7 Ke8 56.Kf6 Kf8 ½–½. Sestovic,B (2110) – Nestorovic,Lazar, Spring Open, Belgrade YUG, 2003. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6 6.d3 0-0)

8.0-0 Qe7 9.Nd4 A) 9...a5 10.Nf5 (10.ba5 Ra5 11.Nf5 ef5 12.c4 dc4 13.dc4 Rd8 14.Qc2 Ne4 15.Nc3 b6=) 10...ef5 11.b5 f4 12.ef4 Bf4 13.Re1 Rfe8 14.g3 Be5 15.d4 Bd6=; B) 9...Bg6 10.Nb5 Be5 (10...Rfe8 11.c4 dc4 12.Nd6 cd6 13.dc4 Rac8 14.Nd2 a6 15.f4 Bf5=; 10...a5 11.Nd6 Qd6 12.b5 e5 13.d4 Qe6 14.Nd2 Rfe8 15.Nf3 e4=) 11.d4 Bd6 12.Nd6 cd6 13.Nd2 Rfc8 14.Rc1 a6 15.a4 Rc7=.

8.0-0 Qe7 9.Nh4 A) 9...Bg6= A1) 10.c4 dc4 (10...c5 11.bc5 Nc5 12.d4 Nce4 13.c5 Bb8 14.Ng6 fg6 15.Nc3 Qc7=) 11.Ng6 fg6 12.dc4 c5 13.b5 Nb6 14.Nd2 Rad8 15.f4 e5=; A2) 10.f4 Bf5 (10...c5 11.b5 a6 12.ba6 ba6 13.Nd2 Rab8 14.Rb1 Bf5 15.c4 Nb6=) 11.Bf3 c5 12.bc5 Bc5 13.Re1 h6 14.Nf5 ef5 15.Bc1 Rfe8=; A3) 10.Nd2 a5 (10...c5 11.Ng6 fg6 12.bc5 Nc5 13.c4 Qc7 14.f4 e5 15.d4 ed4=; 10...b5 11.Ng6 fg6 12.c4 bc4 13.dc4 c5 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bc7+=; 10...Nb6 11.c4 dc4 12.Ng6 fg6 13.Nc4 Nc4 14.dc4 c5 15.bc5 Bc5=; 10...b6 11.Ng6 fg6 12.c4 c5 13.bc5 bc5 14.Rb1 Rab8 15.Qc2 g5=) 11.Ng6 fg6 12.b5 c6 13.c4 cb5 14.cb5 e5 15.Qa4 Nb6=; A4) 10.Nc3 a6 (10...c5 11.Nb5 Bb8 12.Ng6 fg6 13.bc5 Nc5 14.Rb1 a6 15.Nc3 b5=) 11.Ng6 fg6 12.e4 d4 13.Na2 c5 14.bc5 Bc5 15.c4 b5=; A5) 10.Ng6 fg6 11.c4 dc4 12.dc4 c5 13.b5 Nb6 14.a4 Rad8 15.Qe1 a6=; B) 9...Rfe8 B1) 10.Nc3 Be5 (10...c6 11.b5 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Be5 14.Nf5 ef5 15.d4 Bd6=; 10...a5 11.Nb5 Ne5 12.c4 dc4 13.Nd6 cd6 14.dc4 Be4 15.f3 Nfd7+=) 11.Nf5 ef5 12.d4 Bd6 13.Nb5 f4 14.Nd6 Qd6 15.ef4 Qf4=; B2) 10.Nf5 ef5 11.Re1 a5 12.b5 f4 13.Bf3 Ne5 14.Nd2 fe3 15.Re3 Qd7+=; B3) 10.Re1 Be5 (10...c5 11.bc5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Nd2 Qe6 14.Rb1 b6 15.c4 Rac8=; 10...c6 11.c4 dc4 12.Nf5 ef5 13.dc4 Ne4 14.c5 Be5 15.Be5 Ne5=; 10...Ne5 11.Nf5 ef5 12.Nd2 a5 13.b5 Qe6 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 c6=; 10...a5 11.b5 Ne5 12.Nf5 ef5 13.Nd2 a4 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 Rad8=) 11.Nf5 ef5 12.d4 Bd6 13.c4 Ne4 14.Rf1 f4 15.c5 fe3=; B4) 10.Bf3 c6 (10...a5 11.c4 dc4 12.Nf5 ef5 13.dc4 Ne4 14.b5 Rad8 15.Qc2 Be5=; 10...Ne5 11.Be5 Be5 12.d4 Bd6 13.Nf5 ef5 14.c4 c6 15.cd5 cd5=; 10...Rad8 11.Nd2 c6 12.Nf5 ef5 13.c4 f4 14.Re1 fe3 15.Re3 Qf8=; 10...Be5 11.Nf5 ef5 12.d4 Bd6 13.c4 c6 14.cd5 Nd5 15.b5 N7f6=) 11.c4 dc4 12.e4 Ng4 13.Nf5 ef5 14.Bg4 fg4 15.dc4 Nf6+=; B5) 10.Nd2 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.c4 f4 14.Bf6 Qf6 15.d4 fe3=; C) 9...a5 10.b5 (10.Nf5 ef5 11.b5 f4 12.ef4 Bf4 13.Re1 Rfe8 14.g3 Be5 15.d4 Bd6=; 10.ba5 Ra5 11.Nf5 ef5 12.Bf3 Ne5 13.Bc3 Ra6 14.Be2 Rfa8 15.Re1 Ra4+=) 10...Bg6 (10...Rfe8 11.Nd2 Nc5 12.Nf5 ef5 13.c4 f4 14.Bf6 Qf6 15.d4 fe3=; 10...Rfd8 11.Nd2 c6 12.a4 cb5 13.Nf5 ef5 14.ab5 a4 15.Bd4 f4=; 10...a4 11.Nf5 ef5 12.Bf3 Ne5 13.Re1 Rfe8 14.Nc3 Nf3 15.Qf3 Qe5=; 10...Nc5 11.Nf5 ef5 12.Bf6 Qf6 13.d4 Na4 14.Ra2 Nb6 15.Bd3 Rfe8=; 10...c5 11.Nd2 Rfe8 12.c4 a4 13.Re1 Nb6 14.Nf5 ef5 15.Rc1 Qe6+=) 11.Ng6 fg6 12.Nd2 c6 13.c4 cb5 14.cb5 e5 15.Qa4 Nb6=.

8.0-0 Re8 9.Nbd2 (9.Nh4 c6=) 9...c6 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.Nh4=) 10.c4 Qc7 (10...e5 11.e4 de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Qd3=) 11.c5+= Be7 12.Nb3 (12.Nh4 b6 13.Nf5 ef5+=) 12...b6 (12...e5 13.Qd2=) 13.d4 (13.Nh4 Ne5+=) 13...Rab8= 14.Rc1 h6 15.h3 Ne4 16.Bd3 Ndf6 17.Ne5 bc5 18.Nc5 Nc5= 19.dc5 a5 20.Bf5 ef5 21.Nf3 ab4 22.Be5+/– Qa7 23.Bb8 Rb8 24.ab4 Rb4 25.Nd4 Bc5?? 26.Nc6+– Qb6 27.Nb4 Bb4 28.Qb3 Ne4 29.Rc8 Kh7 30.Qd5 Qg6 31.Rc6 Nf6 32.Qc4 Be7 33.Ra1 Ne4 34.Rg6 Kg6 35.Ra6 Bf6 36.Ra7 h5 37.Qf7 Kg5 38.Ra4 g6 39.h4! Kh6 40.Re4! fe4 41.Qf6 Kh7 42.f4 Kg8 43.Qg6 (43...Kf8 44.Qd6 Kf7 45.Qd7 Kg6 46.f5 Kh6 47.g4 hg4 48.Qf7 g3 49.Qg6) 1–0. Marcos_Yunge (1785) – Quentinovich, internet, 2007.

8.Nh4 Bg6 =.

6.d3 Nbd7

7.c4 c5=+.

7.Nbd2 0-0 8.c4 c6 9.Be2 e5 10.0-0 Qe7 11.e4 de4 12.Nh4 Be6 13.de4 Bc7 (13...c5 14.b5=) 14.Nhf3= h6 15.Qc2 g5 (15...c5 16.Rfb1=) 16.g3 (16.Rfd1 a5 17.c5 g4+=) 16...Rad8 17.Ne1 Ne8 18.Ng2 Nd6 19.Ne3 f6 (19...f5 20.ef5 Nf5 21.Rad1+=) 20.c5+– Nf7 21.Nf5 Bf5 22.ef5 Rfe8 23.Ne4 Nf8 24.Bc4 Kg7 25.Qe2 b5 26.Bb3 a6 27.Qf3 Rd7 28.a4 Red8 29.Qh5 Rd3 30.Bc2 R3d5 31.ab5 ab5 32.Ra7 R8d7 33.Ra6 (better 33.Bb3+–) 33...Rd2? (better 33...Nd8+–) 34.Nd2 Rd2 35.Rc1 e4 36.Bc3 (36.Rc6?! Be5 37.Be5 Qe5+–) 36...Rd5 (36...Rd8 37.Qe2 Be5 38.Be4 Bc3 39.Rc3+–) 37.Re1 (better 37.Rc6 Be5 38.Be4 Rd8+–) 37...Be5 38.Be5 Re5 (38...Ne5 39.Re4 Qb7 40.Ra2+–) 39.Bb3 (39.Rc6 e3 40.f4 gf4 41.gf4 Rd5+–) 39...Nd8 (39...e3 40.f4 Re4 41.Bf7 Qf7 42.Qf7 Kf7 43.fg5 hg5 44.Rc6+–) 40.Rea1 (40.Ra8 Nf7 41.Rea1 e3+–) 40...e3 41.Ra7 ef2 42.Kf1 (worse 42.Kf2 Rf5 43.Kg2 Nb7+–) 42...Nb7 43.Qf7!! (43.Kf2?! Rf5 44.Kg2 Re5+–) 43...Qf7 44.Bf7 Re7 (44...Kf7 45.Rb7 Re7 46.Raa7 (46.Kf2? Rb7 47.Ra6 Rc7–+) 46...Rb7 47.Rb7 Ke8 48.Rc7+– (48.Kf2?! Nd7+–)) 45.Bd5!! Rc7 (45...cd5 46.c6 Passed pawn) 46.Bc6! Rc6 47.Rb7 Kg8 48.Ra8 (48.Ra8 h5 49.Rb5+–) 1–0. Suleymanli,Aydin (2310) – Galkin,Gleb (2130), World Youth Open U14 (5), 2018.

7.Nbd2 0-0 8.Be2 c6 9.Nh4= Bg6 10.Ng6 hg6 11.c4+= Re8 12.0-0 a5 13.Qb3 ab4 14.ab4 Qe7 15.c5 Bc7 16.Ra3 Qf8 17.Rfa1 b6 18.d4 Reb8 19.Ra7 Ra7 20.Ra7 bc5 21.Rc7+/– Rb4 22.Qa3 Qb8 23.Rd7 Nd7 24.Bc3 Rb7 25.Qa4 cd4= 26.Qd4 f6 27.Qg4+= Kf7 28.Bd3 Nf8 29.f4?? Qa7–+ 30.Qe2 Qa3 31.Bd4 c5 32.Nb1 Qc1 33.Qf1 Qf1 34.Kf1 cd4 35.ed4 Rb4 36.Ke2 Rd4 37.Ke3 Rb4 38.Nd2 Rb2 39.g3 Nd7 40.Nf3 Nc5 41.Be2 Ne4 42.Nd4 Nc3 43.h3 Ne2 44.Ne2 Rb3 45.Kf2 e5 46.fe5 fe5 (47.Nc1 Rb2 48.Ke3 d4 49.Kf3 Rd2–+) 0–1. Haisma,Henk – Morris,Graham P, Guernsey Holiday, 2001.

7.Nbd2 c6 8.Be2 Rc8 9.c4 Bb8 (9...e5 10.Qa4=) 10.Qb3 (10.Nh4 0-0+=) 10...0-0 11.h3 e5 12.0-0 Qc7 13.d4 e4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd7 16.f4 Be6 (16...ef3!? 17.Nf3 dc4 18.Qc4 c5=) 17.Qc2+= f6 18.cd5 Bd5 19.Ne4 Be4 20.Qe4 fe5 21.Bd3 Nf6 (21...g6 22.Rf3+/–) 22.Qc4+– Kh8 23.fe5 Nd5 (23...Nh5 24.Qh4 g6 25.g4+–) 24.Qh4 g6 25.Bg6 Kg8 26.Bf5 Rce8 27.Rf3 Rf7 28.Rg3 Kf8 29.Rf1 (better is 29.Bh7 Nf6 30.Rf1+–) 29...Ree7 (29...h5 30.Rf2 Qd8+–) 30.Qh6 Rg7 31.Bh7 (31.Bd7! Nf4 32.Rf4 Kg8 33.Rg7 Rg7 34.Qe6 Rf7 35.Qf7 Kh8 36.Qf8) 31...Ke8+– 32.Rg7 Rg7 33.Bg6 1–0. Manzanilla,Rufino – Ragonese,Lucio Rosario (2045), ITA Inps op–B, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6)

6.Bd3 Bd3

7.cd3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.b5 e5 10.Qc2 Re8 11.Rc1 a6 12.Nc3 h6 13.ba6 Ra6 14.d4 e4 15.Ne1 Ng4 16.h3 Ngf6 17.d3 Rc6 18.de4 Ne4 19.Qd3 Ndf6 20.Nf3 Nc3 21.Rc3 Rc3 22.Qc3 c6 23.Qc2 Bb8 24.Rc1 Ne4 25.a4 Qa5 26.Qb3 Re7 27.Ba3 Rd7 28.Bb4 Qc7 29.Qc2 Qb6 30.Bc5 Nc5 31.dc5 Qa5 32.Nd4 Ba7 Attacks the isolani on c5 33.e4 (33.Qf5 Rd8=) 33...de4 (better is 33...Qb4!? 34.Nf5 de4–/+) 34.Qe4= Rd8 35.Rd1?? (better is 35.Nb3 Qc7 36.Re1+=) 35...Qc5–+ (worse is 35...Bc5 36.Qg4 h5 37.Nc6 Rd1 38.Qd1 bc6 39.g3–+) 36.a5 Rd4 37.Rd4 Qd4 38.Qe8 Kh7 39.Qf7 Qf6 40.Qa2 Bb8 41.a6 Qe5 42.g3 Qe1 43.Kg2 ba6 44.Qc2 Kh8 45.Qc6 Qe2?? 46.Qc8+= Kh7 47.Qb8 Qe4 48.Kh2 a5 49.Qf8 a4 50.Qa3 Qc2 51.Qf3 Qc4 52.Qf5 Kh8 53.Qf8 Qg8 54.Qf3 Qb3 ½–½. Yannick – Andy1, playchess.de, 2004.

7.cd3 0-0 8.Nc3 c5 9.Nb5= Be7 10.bc5 Bc5 11.Rc1 Bb6 12.a4 a6=+ 13.Nbd4 Nbd7 14.Ba3 Re8 15.0-0 e5 16.Nf5= g6 17.Nd6+/– Re6 18.Nf7! Kf7? 19.Ng5+– Kg8 20.Ne6 Qe8 21.Nc7 Bc7 22.Rc7 b5 23.Qc2 ba4 24.f4 ef4 25.Rf4 Rb8 26.Bb2 Nh5 27.Qc3 Rb2 28.Rc8 Rb1 29.Rf1 Rf1 30.Kf1 Kf7 31.Re8 Ke8 32.Qc8 Ke7 33.Qa6 Nhf6 34.Qa4 h5 35.Ke2 Ne5 36.e4 de4 37.de4 Nfg4 38.Qb4 Kf7 39.Qd4 Ke6 40.Qd5 Kf6 41.h3 Nh6 42.Qd6 Kg5 43.Qe5 Kh4 44.Qf4 Ng4 45.Kf3 g5 46.Qg3# 1–0. AGove – khani9, ChessWorld.net, 2007.

6.d4 0-0

7.c4 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.0-0 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.h3 c6 12.Qe2 Bc7 13.Rfd1 Qd6 14.Ne5 Nd2 15.Rd2 Ne4 16.Rdd1 f6 17.f3 fe5 18.de5 Qe7 19.fe4 Be4 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Rad8 22.Qe4 Rd1 23.Rd1 Qf7 24.Bd4 Qf2 25.Kh1 Qe2 26.Qg4 Qc4 27.Bc5 (27.e4!?+=) 27...Rf1–/+ 28.Kh2?? (better is 28.Rf1 Qf1 29.Kh2 Be5 30.g3 Qf2 31.Kh1 Qe1 32.Kg2 Qd2 33.Kh1 Qc1 34.Kg2 Qc2 35.Kg1 Qb1 36.Kg2 Qa2 37.Kg1–/+) 28...Be5–+ 29.g3 Qc2 (29...Qc2 30.Rd2 Qd2 31.Qe2 Qe2 mate) 0–1. Bartle,Georg (1785) – Prill,Gerhard (2055), Emmendingen GER, Badischer Ch–B, 2012.

7.Nbd2 a5 8.b5 Qe7 9.c4 c5 10.bc6 Nc6 11.cd5 ed5=+ 12.Be2 Rab8 13.Bb5 Na7 14.Qa4 b6 15.0-0 Rfc8 16.Rfc1 Rc1 17.Bc1 Rc8 18.Qb3 h6 19.Bd3? a4!–+ 20.Qb1 Rc1! 21.Qc1 Bd3 22.Qc3 Bf5 23.Nb1 b5 24.Nbd2 Qc7 25.Rc1 Qc3 26.Rc3 Nd7 27.Ne1 b4 28.ab4 Bb4 29.Rc7 Bd2 30.Nf3 Nb5 31.Rc8 Nf8 32.Rb8 Bc3 (33.Rb5 a3–+) 0–1. Sarabia,JC – Corredor,M, Aviles, 1991.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 a5 9.ba5 Nbd7 10.0-0 –/+.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 c6 9.Nbd2 Nbd7 10.0-0 Re8 11.c4 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Re5 15.Nf3 Re7 16.cd5 Nd5 17.Rfd1 Rd7 18.Qc2 Qe7 19.Rd2 Rad8 20.Rad1 h6 21.Qb2 Ne3 (better is 21...Nf6!?=) 22.Rd7+/– Rd7 (22...Nd1 23.Qg7 (23.Re7?! Nb2 24.Kf1 Rd3=) 23...Kg7 24.Re7+=) 23.Rd7+– Qd7 24.fe3 Qd1 25.Kf2 g5 (25...Kh7 26.g4+–) 26.Qd2 (26.Qf6!? Qc2 27.Kg3 Qg6 28.Qd8 Kh7+–) 26...Qb3 27.Qd8 Kg7 28.Qd4 Kg8 29.Qa7 Qc2 (29...Kg7 30.Qb7 Qa3 31.Nd4 Qa2 32.Kf3 Qd5 33.Kg3 Qe5 34.Kf2 Qh2 35.Qc6 (35.Nc6?! Qh4 36.g3 Qh2 37.Kf3 Qh3+–) 35...Qh4 36.Ke2 Qh5 37.Kd2+–) 30.Kg3 Qe4 31.Qb8 (31.Qb7 Qe3 32.Qc6 Qa3+–) 31...Kg7 32.Qe5 (32.Qe5 Qe5 33.Ne5+–; 32.Qb7?! g4 33.Nh4 Qe3 34.Kg4 Qe4 35.Kg3 Qe5 36.Kf3 Qh5 37.Ke3 Qh4 38.Qc6 Qh2+–) 1–0. Fournier,Frederic (1915) – Fraytoribio, Active (3+8), 2012.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Nbd2 c6 (10...a5 11.b5=+) 11.c4= Na4 (11...dc4 12.Nc4 Nc4 13.Qc4=) 12.Bc1 Bc7 (12...dc4 13.Nc4 Nd5 14.e4+=) 13.c5 (13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Nc3+–) 13...b5 14.Qc2 (14.Ne5 Qb8 15.Nc6 Bh2 16.Kh1 Qb7+/–) 14...Nd7 (14...a5 15.Ne5=) 15.Nb3 (15.e4 Bf4=) 15...f5 (15...a5 16.Bd2=) 16.Bd2 Qf6 17.Rfd1 e5 18.de5 Ne5 19.Nbd4 Rae8 20.Rab1 (20…Nc4 21.Qd3=). Behrmann,Klaus – Stancliff,Leon, compuserve, 1996.

7.Bd3 Nbd7 8.Nc3+=.

7.Bd3 Bg6 8.0-0 Nbd7 9.Nbd2 Re8 10.Bg6+= hg6 11.c4 dc4 12.Nc4 Qe7 13.Nd6 cd6 14.Rc1 Rac8 15.Qd3 d5 16.Rc8 Rc8 17.Rc1 Rc1 18.Bc1 Nb6 19.Nd2 Qc7 20.Bb2 Kf8 21.Kf1 (21.h3 Ke8=) 21...Nc4 (21...Qh2!? 22.f3 Kg8–/+) 22.Qc3 (22.Nc4 Qc4 23.Qc4 dc4=) 22...b5 (better is 22...Nd2 23.Qd2 Qh2–/+) 23.Ke2?? (better is 23.Kg1=) 23...Qh2–+ 24.g3? (better is 24.Nc4 dc4 25.d5 Qh5 26.f3–+) 24…Ng4 0–1. Fournier,Frederic – J_Mc_Nabb (1835), rated blitz game (5/0), 2002.

7.Bd3 Bg6 8.Bg6 hg6 9.Nbd2 Nbd7 (9...a5 10.c4+=) 10.c4= c6 11.Qb3 (11.0-0 Qe7=) 11...Re8 (11...Ne4 12.0-0+=) 12.0-0= g5 13.c5 Bc7 14.Ne5 Ne5 15.de5 Nh7 (15...Nd7 16.f4=) 16.f4 a5 17.Nf3 g4 (17...Qe7 18.Qd3=) 18.Ne1 (18.Nd4 ab4 19.ab4 f6 20.Ra8 Qa8+=) 18...Nf8 19.Qd1 Qh4 20.g3 Qh3 (20...Qh5 21.Nd3=) 21.Nd3+= ab4 22.ab4 Ra1 23.Ba1 Ra8 24.Nf2 Qh7 25.Ng4 Qe4 (25...Ng6 26.b5+=) 26.Bd4 Ra2? (26...Qh7!?+=) 27.Nf2+/– Qc2? (better is 27...Qg6+/–) 28.Qc2+– Rc2 29.Ra1 Bb8 (29...Rc4 30.b5! f6+–) 30.Rb1 (better is 30.b5!? cb5 31.Rb1+–) 30...Ba7 31.Ra1 Bb8 32.h4 (32.b5!? cb5 33.Rb1+–) 32...Nd7+/– 33.g4 f6 34.Ra8 Kf7 35.Nd3 Rd2 36.Ra3 Nf8 37.Ne1 Rd1 38.Kf2 fe5 39.fe5 Rd2 40.Kg3 Rd1 41.Nf3 Rb1 42.Ra4 Nd7 43.h5 Rh1 44.Ra2 Ke7 45.Rb2 Rc1 46.g5 Bc7 47.Rh2+– Kf8 48.h6 Kg8 49.Rf2?? gh6 50.gh6 Nf6? 51.Kf4+– Rc4?? 52.Rg2 Kh8 53.Ng5 Nh5 54.Kg4 Nf6 55.ef6 e5 56.f7 1–0. Elkin,Alexander (2185) – Usachev,Andrey (1930), Ulyanovsk RUS, Sidorov Open, 2014. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Bd6 6.d4 0-0)

6.d4 Nbd7

7.c4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0-0 11.0-0 a5 12.b5 Nfd5 13.Nbd2 f5 14.Rfc1 a4 15.Rab1 Qe8 16.Ne5 Ra5 17.Bc3 Ra8 18.Ndc4 Nc4 19.Nc4 Be7 20.Qe2 c6 21.bc6 Qc6 22.Ne5 Qa6 ½–½. Milde,Lars – Poschmann,Hans, Tigerschachclub, 2001.

7.c4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 0-0 10.0-0 c6 11.Nbd2 Qc7 12.Ne5 Be5 (12...Rfd8!?=) 13.de5+= Nfd7 14.e4 Bg6 15.f4 h6 16.Nc4 (better is 16.Qb3+/–) 16...Nc4+= 17.Bc4 Be4 18.Qd4 Bd5 19.Bd3 Qb6 20.Rf2 Rad8 21.Qc3 Nb8 (21...f6 22.a4+=) 22.Raf1 Na6 23.Bc1 Nc7 (better is 23...c5 24.Be3 cb4 25.Bb6 bc3 26.Bd8 Nc5+/–) 24.Be3!+/– c5 (24...Qe3 25.Bh7 Double attack) 25.Bc5+– (25.bc5?! Qc6=; worse is 25.Qc5 Qc5 26.Bc5 Rfe8+/–) 25...Qc6 26.b5 Nb5 27.Qb4 Bg2?? (27...Nc3 28.Bf8 Rf8+–) 28.Bb5 (worse is 28.Qb5 Rd3 29.Qc6 Bc6 (29...bc6? 30.Kg2 Rc8 31.Rc2+–) 30.Bf8 Kf8+=) 28...Qd5 29.Rg2 1–0. Fournier,Frederic (1660) – SPACEHOG (1620), rated blitz game (2/12), 2002.

7.Bd3 0-0 8.Bf5 ef5 9.0-0 Ne4 10.Nbd2 f4 11.Ne4 de4 12.Nd2 f3 (12...fe3 13.fe3 Qh4 14.g3 Bg3 15.hg3 Qg3 16.Kh1 Qe3 17.c4–/+) 13.g3 (13.gf3 Qg5 14.Kh1 Qh4+=) 13...f5 (13...Nf6 14.h3–/+) 14.c4= c6 15.Qb3 Kh8 16.c5 Bc7 17.Nc4 Nf6 18.Ne5 Nd5 19.b5 Qe7 (19...Be5 20.de5 Qd7 21.bc6 Qc6 22.Rfd1+=) 20.a4 (20.bc6!? bc6 21.Nc6=) 20...Qe6+= 21.bc6 bc6 22.Qc2 Rab8 23.Rfb1 (better is 23.Rab1–/+) 23...Ba5 (23...f4 24.Qe4 fe3 25.Qd3–+) 24.Nc4 (24.Qc4 Qc8=) 24...Bc7 Black prepares f4 25.Ba3 (better is 25.Ne5!? f4 26.Qe4 (26.ef4?? Qh3 27.Nf3 ef3 28.Qh7 Kh7 29.a5 Qg2) 26...fe3 27.Qd3–+) 25...f4–/+ 26.ef4 Qh3 (26...Qh3 27.Ne3 Nf6 28.Qe4 Ne4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1880) – calfi (1700), Active (5/0), 2005.

7.c4 c6

8.Nbd2 0-0 9.Be2 Ne4 10.0-0 Re8 11.Rc1 Rc8 12.b5 Nd2 13.Qd2 Bg4 14.h3 Bh5 15.bc6 bc6 16.c5 Bc7 17.Ne5 Ne5 18.de5 Be2 19.Qe2 Rb8 20.Bd4 Qc8 21.f4 Re7 22.g4 g6 (22...Ba5 23.e4+=) 23.h4 Re8 24.h5 Qd8 25.Qh2 Kf8 26.Rc2 Ke7 27.Qe2 Qc8 28.e4 de4 29.Qe4 Qd7 30.Bf2 Qd5 31.Qa4 Qb3 32.Qe4 (32.Qc6 Qc2 33.Qc7 Kf8 34.hg6 Qg6 35.Qd6 Kg8–/+) 32...Qd5 33.Qe2 Qb3 34.Rcc1 (34.Rd2 gh5 35.Rfd1 Rec8+=) 34...Kf8 (34...gh5!? 35.Bh4 Kf8=) 35.hg6 hg6 36.Bh4 (36.Rcd1!?=) 36...Qh3 37.Qh2 (37.Be1!? Qa3 38.Rc3+=) 37...Qg4–/+ 38.Kh1 Rb3 39.Bf6?? (better is 39.Rg1 Qf3 40.Rg2–/+) 39...Rh3 40.Rc2 Bd8 (40...Rh2?! 41.Rh2 Qh5 42.Rh5 gh5 43.Kg2=) 0–1. Skrzypczak,Michal (2100) – Mackow,Pawel (2030), Poland–chT2, 2004.

8.Nbd2 0-0 9.h3 (--> 8.h3 0-0 9.Nbd2).

8.Nbd2 Ne4 9.Rc1 0-0 10.Be2 =.

8.Nbd2 Ne4 9.Rc1 Ndf6 10.Ne4 (10.Be2 Nd2 11.Nd2 Qc7=) 10...Ne4 11.c5 Bc7 (11...Be7 12.Bd3=) 12.Be2 (12.Bd3 0-0=) 12...Rc8 (12...Qf6 13.0-0=) 13.Qa4 a6 14.Qd1 Bb8 (14...Qf6 15.0-0=) 15.a4 0-0 16.Nd2 (16.0-0 Qf6=) 16...Qh4 17.Ne4 Be4 18.Bf3 f5 (< 18...Bh2 19.Be4 de4 20.d5+=) 19.g3 Bf3 (19...Qh3 20.Qe2=+) 20.Qf3= Qe4 21.Ke2 Qf3 22.Kf3 g5 23.Kg2 Kf7 24.Bc3 Bc7 25.f4 Rg8 26.Kf2 h5 27.Rb1 Ra8 28.Rb2 h4=+ 29.b5 ab5 30.ab5= Ke7 31.b6 Bb8 32.Rc2 Rh8=+ 33.Kg2 Ra3 34.Ra1 Rb3 35.Rcc1 gf4 36.ef4 Rg8 37.Kf2 Kf6 38.Rab1 Ra3 39.Rc2 Kg6 40.Re1 Kf7 41.Re3 Rh8 42.Kg2 Rb3 43.Rce2 Rh6 44.Re1 Ke7 45.Kf3+= Kd7 46.R1e2 Rb1 47.Re1 Rb3 48.Rg1 Rg6 49.g4 fg4 50.Rg4+/– Rg4 51.Kg4 Rb1 52.Rf3 Ke7 53.Kh4 Kf6 54.Kg4 Rg1 55.Rg3 Rf1+= 56.Bd2 Rf2 57.Be3 Rh2 58.Kf3 Rh8 59.Bf2 Kf7 60.Rg4 Rh1 61.Rh4 Rh4 62.Bh4 Kg6? 63.Bd8+– Bf4 64.Kf4 Kf7 65.Ke5 Ke8 66.Bh4 Kd7 67.Kf6 Kc8 68.Bg3 Kd7 69.Be5 Kd8 70.Kf7 Kc8 71.Bf6 Kd7 72.Be7 Kc8 73.Ke8 Kb8 74.Kd7 Ka8 75.Bd6 (75…e5 76.de5 d4 77.e6 d3 78.e7 d2 79.e8Q; < 75.Ke6 Kb8+–) 1–0. Strebel,Harry – Philippe,Christophe, Oberliga Sued W, 1996.

8.Nbd2 Ne4 9.Be2 Nd2 10.Qd2 dc4 11.Bc4 Nb6 =.

8.h3 0-0 9.Nbd2 dc4 10.Nc4 Bc7 11.Bd3 =.

8.h3 0-0 9.Nbd2 Bc7 10.g4 Bg6 11.Qb3 (11.Nh4 Be4 12.Nhf3 dc4 13.Ne4 Ne4 14.Bc4 a5=) 11...Re8 12.Bg2 Nb6 13.0-0 dc4 14.Nc4 Nc4 15.Qc4 Be4 16.Rfd1 Nd5 17.Ne1 Bg2 18.Kg2 (18.Ng2!? Qd6 19.f4=+) 18...Qd6–/+ 19.Nd3 (19.Kf3!?–/+) 19...Qh2–+ 20.Kf1 Qh3 21.Ke2 Qg4 22.Kd2 Qh4 (22...Qf3!? 23.Qc5–+) 23.Rh1 Qe7 24.Qc2 f5 25.f4 a5 26.ba5 Ba5 27.Ke2 Rec8 28.Kf3 Bb6 29.Qh2 Nf6 30.Rag1 Kf8 31.Qg2 Rc7 32.Ne5 Ke8 33.Bc3 Ba5 34.Bb2 Kd8 35.Qc2 Qd6 36.Ke2 Kc8 37.a4 Kb8 38.Nc4 Qe7 39.Qb3 Qb4–+ 40.Qc2 Qe7?? 41.Qb3–/+ Rc8?? 42.Ba3+= Qd7 43.Rb1 Nd5?? 44.Bd6 Ka7 45.Na5 b6 46.Nc4 b5 47.Bc5 Kb7 48.Nd6 (48...Kc7 49.Nc8 Qc8 50.ab5 cb5 51.Ke1+–) 1–0. Belliard,Luis – Meertens,R, WchT U26 fin–C 16th, 1969.

8.h3 0-0 9.Nbd2 Ne4 10.Be2 Bg6 11.0-0 (11.c5 Bc7=) 11...f5 (11...Qf6 12.Ne4 Be4 13.c5=) 12.Nb3 (12.Ne5 Ne5 13.de5 Bc7=) 12...Qe7 (12...f4 13.c5 Bc7 14.ef4 Bf4 15.Nc1=) 13.Nc5 Nec5 (13...Nb6 14.Qc1=) 14.bc5 (14.dc5 Bc7=) 14...Bc7 15.Rc1 (15.Qb3 b6=) 15...Rfc8 (15...f4 16.cd5 ed5 17.Rc3=+) 16.Rc3 (16.Qb3 Rcb8=) 16...Rab8 (16...b6 17.cb6 ab6 18.Qb3=) 17.Rb3 (17.Bd3 Bh5=) 17...b6 18.cd5 (18.cb6 Nb6 19.Nd2 f4=) 18...ed5 19.Ba6 (19.cb6 Rb6 20.Bd3 Bd6=) 19...Rd8 (19...Rf8 20.cb6 Rb6 21.Bb7=+) 20.cb6 ab6 21.Bd3 ½–½. Filzmaier,Bruno (1760) – Bernardo Jimenez,Fernando (1925), 26th WSCC, 2016. (=1.a3 d5 2.e3 Nf6 3.d4 Bf5 4.Nf3 e6 5.b4 c6 6.c4 Nbd7 7.Bb2 Bd6 8.h3 0-0 9.Nbd2 Ne4)

8.h3 0-0 9.Nbd2 Ne4 10.Ne4 Be4 11.Nd2 Bf5 (11...Bg6 12.h4=+) 12.g4= Bg6 13.h4 dc4 14.Bc4 Nb6 15.Be2 f6 16.h5 Bf7 17.Ne4 h6 18.Qc2 f5 (18...a5!?=) 19.Nd6 Qd6 20.Qc5 Qd5 21.Qd5 cd5 ½–½. marekt – monte.titano, ChessWorld.net, 2004.

8.h3 0-0 9.Nbd2 Re8 10.Be2= Ne4 11.0-0 Rc8 (11...Qf6 12.c5 Bc7 13.Ne4 Be4 14.Nd2=) 12.Ne4 de4 (12...Be4 13.Nd2=) 13.Ne5 Nf8 (13...Bc7 14.f4=) 14.Ng4 (14.Qc2 Qg5+=) 14...Qg5= 15.c5 Bb8 (15...Bc7 16.Qc2=) 16.Kh1 (16.Qc2 Rcd8+=) 16...Qh4 (16...Rcd8 17.Qc2=) 17.Kg1 (17.Ne5 Rcd8 18.Qe1 f6=) 17...f6 (17...Qg5 18.Qc2+=) 18.Qe1 Qg5 (18...Ng6 19.Rd1=) 19.Kh1 (19.f4 ef3 20.Bf3 h5=) 19...Red8 (19...Rcd8 20.Rd1=) 20.a4 (20.Rd1 Bc7=) 20...Ng6 21.Rg1 (21.f4 ef3 22.Bf3 Nh4=) 21...Ne7 22.f4 (22.a5 Nd5=) 22...ef3 23.Bf3 Bd3 (23...Bg4 24.Bg4 f5 25.Be2=) 24.Ra3 Nf5 25.Rd3 Ng3 ½–½. Trigance,Eric – Vincent,Bernard, corr CDE–Jub50 prelG, 1997.

6.Nd4 c6

7.Nf5 ef5 8.Bd3 g6 9.0-0 0-0 10.Nc3 Nbd7 11.f4 Ne4 12.Ne4 fe4 13.Be2 f5 14.c4+= Nf6 15.d3 Kg7 16.cd5+/– cd5 17.de4 de4 18.Rc1 Qe7 19.Qb3 Rac8 20.Rfd1 Rc1 21.Rc1 Rd8 22.Bd4 a6 23.Qc3 Rd7 24.Rd1 (24.Rd1 Qf8 25.g4 fg4 26.Bg4+/–) 1–0. Rosner,Dirk – Boettcher,Christian, DESC, 2000.

7.Nf5 ef5 8.Qf3 g6 9.c4 0-0 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Nb6 12.Bb3 N8d7 13.d4 Nf6 14.0-0 Ne4 15.Rd1 a5 16.ba5 Ra5 17.a4 Nd5 18.Nd2 Ng5 19.Qe2+= Qc7 20.h3 h5 21.Nc4+– Raa8? 22.Nd6 Qd6 23.Ba3 Nc3 24.Qc2 (24.Qc2 Qf6 25.Qc3+–; 24.Bd6?! Ne2 25.Kf1 Nc3+–) 1–0. wesolyPolak (1605) – keyrock (1805), GameColony.com, 2002.

6.Nd4 Bg6

7.Nb5 e5 8.d4 e4 9.Nd6 Qd6 10.c4 dc4 11.Bc4 0-0 12.Nc3 c6 13.d5 cd5 14.Nd5+/– Nd5 15.Bd5 Nc6?? 16.Bf7!!+– Bf7 17.Qd6 Rfd8 18.Qg3 Bg6 19.Qc7 Bf7 20.Qb7 Rac8 1–0. themonkey (1980) – NN, GameColony.com, 2002.

7.Nb5 Be7 8.Be5 Na6 9.Be2 0-0 10.0-0 c6 11.Nd4 Nb8 12.Nb3 Nbd7 13.Bb2 e5 14.f4 ef4 15.ef4 h6 16.Nc3 Re8 17.f5 Bh7 18.Qe1 Bd6 19.Qh4 Ne4 20.Qd8 Rad8 21.Rae1 Bc7 22.Ne4 Re4 23.Bd3 Re1 24.Re1 Kf8 25.Bd4 Bb6 26.Nc5 Nc5 27.bc5 Bc7 28.f6+/– g6 29.Re7 Rc8 30.Be2 Re8?? 31.Rc7 Re2 32.Be3 Ke8 1–0. marekt (2505) – Boardfn (1940), ChessWorld.net, 2003.

7.Nb5 Be7 8.Be5 Na6 9.Be2 c6 10.Nd4 Nc7 11.0-0 0-0 12.f4 a6 13.g4 h6 14.f5 ef5 15.gf5 Bh7 16.Nc3 c5 17.bc5 Bc5 18.Bf3 Re8 19.Bc7 Qc7 20.Nd5 Nd5 21.Bd5 Rad8 22.c4+= b5 23.Nc6 Rd6 24.d4+/– (24.d4 Bb6 25.Ne5+/–) 1–0. wesolyPolak (1640) – marjan_79 (1655), GameColony.com, 2002.

7.Nc3 c6 8.Na4 Nbd7 9.Nb3 b6 10.d4 Qc7 11.Bd3 0-0 12.Nd2 Bh5 13.Be2 Bg6 14.Rc1 Ne4 15.Nf3 f5 16.c4 Qb8 17.Nc3 Ndf6 18.Ne5 Be5=+ 19.de5 Qe5 20.Na4 Qb8 21.f4 Rd8 22.Be5 Qb7 23.Qb3 Kh8 24.Qb2 dc4 25.Rc4 Nd5–+ 26.Qc1 Be8 27.Rg1 a5 28.g4 Nef6 29.gf5 ef5 30.Rd4? ab4–+ 31.Nc5? bc5 32.Qc5 Bg6 33.ab4 Ne4 34.Rc4 Nc5 (34...Nc5 35.bc5 Ra2–+) 0–1. Greisen,Flemming Dahl – Manley,Christian, Politiken Cup, 2000.

7.Be2 a5=+.

7.Be2 Be5 8.Ne6+/– fe6 9.Be5 0-0 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Ne4 12.d3 Nd6 13.Nd2 Nf5 14.Bg4 Qg5 15.h3 Nh6 16.Be6+– Bf7 17.Nf3 Qg6 18.Bd7 Nd8 19.Ne5 Qg5 20.Qf3 Bh5? 21.Qd5 Ndf7 22.Be6 Rae8 23.Nf7 Qd5 24.Nh6 Kh8 25.Bd5 1–0. Wall,Bll – MHC, internet, 2004.

6.Be2 0-0

7.0-0 a5 8.b5 Ne4 =.

7.0-0 c5 8.b5 b6 9.Ne1 (9.Nh4 Be4=) 9...Qc7 (9...Re8 10.f4 Qe7 11.g4=) 10.f4 Nbd7 (10...a6 11.Bf6 gf6 12.ba6 Na6 13.Nc3=) 11.Nf3 (11.g4 Bg6=) 11...c4 (11...d4 12.Ra2=+) 12.d3 cd3 13.cd3 Nc5 (13...Rfc8 14.Nc3=) 14.Bf6 gf6 15.Nc3 (15.Nd4 Bg6 16.Kh1+=) 15...Kh8 (better 15...Nb7!? 16.Qd2 Bg6+=) 16.Rc1+– Qb8 17.a4 (17.Nd4!? Bg6 18.f5 ef5 19.Nf5 Bh2 20.Kh1+–) 17...Rg8 18.Nh4 Rg7? (18...Bg6+–) 19.Rf3?? (better 19.Nf5 ef5 20.Nd5+–) 19...Qg8 (19...Bg4 20.Rf2 Be2 21.Qe2 d4=+) 20.Bf1?? (20.Nf5 Rg2 21.Kh1 ef5+=) 20...Bg6?? (20...Bg4 21.Qc2 Bf3 22.Nf3–/+) 21.Qe1?? (21.Rh3 f5+=) 21...f5 (better 21...Bd3!? 22.Rf2 Rg4–/+) 22.Rg3 (22.Ng6 Rg6 23.d4 Nb3+=) 22...Be7 (22...d4 23.Na2=) 23.Nf3 (23.Ng6 fg6 24.d4 Ne4 25.Ne4 fe4=) 23...Bh5= 24.Rg7 Qg7 25.Ne5 Rg8 (25...d4!? 26.Nb1 de3=) 26.Rc2+= f6 27.Nf3?? (better 27.Nc6+=) 27...Bf3–+ 28.Qh4 (28.Qf2 Bg4–+) 28...Nd3! 29.Nd1 (29.Bd3 Be4 Double attack (29...Be4 Decoy)) 29...Bd1 30.Rd2 Ne1! 31.Qh3 (31.Qe1 Ba4 Combination) 31...Ng2! 32.Rg2 (32.Rg2 Qf7 Combination; 32.Bg2 Ba4 Combination; 32.Qg2 Qh6 Pinning (32...Qh6 Decoy)) 32...Bg4 (32...Qf7 33.Rg8 Qg8 34.Qg2–+) 33.Qh4 Qf8 34.Qf2 Bc5 35.Kh1 (35.Be2 Qh6 36.Kh1 Be2 37.Qe2 Qh3 38.Rg8 Kg8 39.Qg2 Qg2 40.Kg2 Be3–+) 35...e5 (35...Bd1 36.a5–+) 36.fe5 (36.h3 Qh6 37.Rg3 Bd6–+) 36...fe5 37.Rg3 (37.Be2 Be2 38.Qe2 Rg2 39.Qg2 Qh6 40.Qd5 Qe3 41.Qd8 Kg7 42.Qd7 Kg6 43.Qe6 Kg5 44.Qg8 Kf4 45.Qg3 Qg3 46.hg3 Kf3 47.Kh2 e4 48.a5 e3 49.Kg1 e2 50.Kh2 e1Q 51.ab6 Qg3 52.Kh1 Qh4) 37...e4 (37...f4!? 38.Rg2–+) 38.Bg2 (38.h3 Bf3 39.Rf3 ef3 40.Qf3 Qg7–+) 38...Qf6 (38...f4 39.Qf4 Qf4 40.ef4–+) 39.Qf4 (39.Qe1 Bb4 40.Qf1 Bd6–+) 39...Bd6 40.Qf2 Bg3 41.Qg3 (41.hg3 Rc8 42.Qd2–+) 41…Qa1 (41...Qa1 42.Qe1 Qe1 43.Bf1 Qf1) 0–1. Akrapovik – Mumbleloudly, lichess.org, 2019.

7.0-0 c5 8.bc5 Bc5 9.d4 (9.Nh4 Be4=) 9...Bd6=+ 10.c4 dc4 11.Bc4 Qc7 (11...Nbd7 12.Nbd2=+) 12.Qb3 (12.Nbd2 Rc8=) 12...Nc6=+ 13.Bd3 (13.Bc3 Ne4=+) 13...Na5 14.Qd1 Bg4 (14...Bd3 15.Qd3 Nc4 16.Qb3=+) 15.Nbd2 (better is 15.h3!? Nc4 16.Bc4 (< 16.hg4 Nb2 17.Qb3 Nd3 18.Qd3 Ng4–/+) 16...Bf3 17.Qf3 Qc4 18.Nc3=) 15...Bh2!–/+ 16.Kh1 (16.Nh2 Bd1) 16...Bd6 17.Qb1 h6 (17...Bf3 18.Nf3 Nb3 19.Ra2=+) 18.Rc1 Qe7 19.Qc2 Bf3 20.Nf3 Ng4 21.Kg1=+ Nc6 22.Bb5 Rac8 23.Qa4 Qd7 24.Rc4 Nf6=+ 25.Rac1 Rb8 26.Qc2 Qe7=+ 27.Bc6 bc6 28.Rc6 Rb2 29.Qb2 Ba3 30.Qb1 Bc1 31.Qc1 Rd8 32.Ne5 Nd7 33.Rc7+= Qd6 34.Nf3 a5–/+ 35.Rc6 Qb8 36.Qa3 Qb4–/+ 37.Qc1 Rb8 38.Rc4 Qb1 39.Rc8 Kh7 40.Kh2 Qc1 41.Rc1 Rb7 42.Ra1 Ra7 43.Nd2 Nb6 44.Ne4 a4 45.Nd6 Kg6 46.Ra3 Kf6 47.e4 Ke7 48.e5 Ra5 49.Nb7 Rd5 50.Rd3 Nc4 51.f4 a3 52.Nc5 a2 53.Rd1 Rd4 54.Rd4 a1Q 55.Rc4 f6?? 56.ef6? gf6 57.Re4 Qc1 58.Ne6–/+ Kf7 59.f5 Qc2 60.Rf4 h5 61.Kh3 Kg8 62.g3 Kh7 (63.Rf3 Qe2–/+; 62...Kf7 63.Rf1–/+) 0–1. Virtanen,Harry – Rostedt,Jethro, FIN–chT2, 2003.

7.0-0 Re8 8.Nd4 Bg6 9.Nc3 (9.Nb5 Be7=) 9...e5 10.Ndb5 Bf8 11.f4 ef4 12.Rf4 c6 13.Nd4 Nbd7 14.Nf5 Ne5 15.Qf1 Qd7 16.Re1 Qe6 17.Nd4 Qd6 18.Nf5 Qe6 19.Nd4 Qd6 20.Nf5 ½–½. Ramun – Divina, internet, 2019.

7.0-0 Bg4 8.Nc3 =.

7.0-0 h6 8.c4 Bh7 (8...dc4 9.Bc4 a5 10.b5=) 9.cd5 ed5 10.Nc3 c6 11.d4 Re8 12.Re1 Nbd7 13.Rc1 Rc8 14.Na4 b6 15.Nc3 Bb8 16.Bd3 Ne4 17.Qc2 Ndf6 18.Nd2 Qd6 19.g3 h5 (19...Nd2 20.Qd2 Bd3 21.Qd3=) 20.f3 (20.Nce4 Ne4 21.f3 Ng5=) 20...Ng3 (20...Nd2!? 21.Bh7 Nh7 22.Qd2 Ng5+=) 21.Bh7+= (21.hg3 Qg3 22.Kf1 Qh3 23.Ke2 Re3 24.Ke3 Ng4 25.Ke2 Qg2 26.Kd1 Nf2 27.Ke2 Nd3 28.Kd1 Nf2 29.Ke2 Re8 30.Nde4 Ne4 31.Kd1 Qf3 32.Re2 Nf2 33.Kd2 Bf4 34.Ke1 Nd3 35.Qd3 Bg3 36.Kd1 Qd3 37.Rd2 Re1) 21...Nh7 22.f4 (22.hg3 Qg3 23.Kf1 Ng5=) 22...Ne4+= 23.Nde4 de4 24.Ne4 Qg6 25.Kh1?? Qe4–+ 26.Qe4 Re4 27.Rg1 Re3 28.d5 f6 29.dc6 Bf4 30.Rg2 Be5 31.Be5 Re5 32.c7 Re7 33.Rgc2 Ng5 34.Kg2 Ne6 35.Re2 Kf7 36.Rc6 Nf4 (36...Nf4 37.Kf1 Ne2–+) 0–1. Fournier,Frederic (1990) – blafemo (1955), Active (5/0), 2005.

7.c4 dc4–/+ 8.Bc4 Nbd7 (8...a5 9.b5–/+) 9.Nc3 (9.0-0 a5=+) 9...Nb6 10.Be2 c6 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.0-0–/+) 11.0-0 Nbd5 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Nd4=+) 12.Rc1 (12.Nd4 Qc7 13.f4 Nc3 14.Bc3 Be4=) 12...Rc8 (12...a5 13.Nd5 Nd5 14.b5=) 13.d3= Nc3 14.Bc3 Nd5 15.Bb2 (15.Bd4 a5=) 15...Bg6 (15...a5 16.e4 ab4 17.ab4 (17.ef5?! ba3 18.Ba1 ef5+=) 17...Bb4 18.ef5 ef5 19.Ra1+/–) 16.g3 (16.Qa4 Qb6=) 16...c5=+ 17.e4 Nb6 (17...Nf6 18.e5+–) 18.e5 (18.bc5 Bc5 19.d4 Bd6 20.Rc8 Nc8=) 18...Be7=+ 19.b5 Nd5 20.Rc4 (20.d4 Be4=+) 20...f6 (20...Qd7 21.Qa4–/+) 21.a4 (21.Qc2 Nb6 22.ef6 Nc4 23.fe7 Qe7 24.Qc4 Bh5+–) 21...Nb4 (21...Qd7 22.d4=+) 22.Ne1 (22.d4 Nd5=) 22...fe5 (22...Rf7 23.d4=+) 23.Be5=+ Bf6 24.f4 (24.d4 b6=+) 24...Be5 25.fe5 Rf1 26.Bf1 (26…Qd5 27.Bg2=). Bos,L – Simon,N, Miskolc, 1994.

7.c4 c6.

7.d3 a5 8.ba5 (8.b5 Nbd7+=) 8...Ra5 9.0-0 Nbd7 (9...Nc6 10.Nc3–/+) 10.Nbd2+= h6 11.c4 Re8 12.Qb3 Nc5 13.Qc3 Ra6 14.d4 (14.Qc2!?–/+) 14...Na4–+ 15.Qc1 dc4 16.Bc3? (better is 16.Bc4 Rb6 17.Bb3–+) 16...Nc3 17.Qc3 b5 (17...Rc6 18.Qc1–+) 18.a4 c6 (better is 18...Nd5 19.Qc1 c3–+) 19.Bd1? (19.ab5 Ra1 20.Ra1 cb5 21.Qb2–+) 19...Qa5 (19...Nd5 20.Qc1 Bd3 21.Re1–+) 20.Qc1 (20.Qa5 Ra5 21.Be2 c3 22.ab5 Ra1 (22...cd2 23.Ra5 Ne4 24.Ra2+/–) 23.Ra1 cd2 24.Nd2 Bb4–+) 20...Rea8 (20...c3!? 21.Nb3 Qb4 22.a5–+) 21.Bc2 Bc2 22.Qc2 Qc7 23.e4 Bb4 (23...Ra4?! 24.Ra4 Bh2 25.Nh2 Ra4 26.Rc1–/+) 24.e5 (24.Rfd1 Bd2 (24...Ra4?! 25.Ra4 ba4 26.Qc4–+) 25.Rd2 Ra4 26.Ra4 Ra4–+ (26...ba4?! 27.Qc4 Qb6 28.h4–+)) 24...Nd5 25.Nh4 (25.Ne4–+) 25...Bc3 0–1. baitang (1990) – mikleol (2235), gameknot.com, 2015.

7.d4 a5 A) 8.ba5 Ne4 (8...Ra5 9.0-0 Ne4 10.Nbd2 Qf6 11.Ne5 Rd8 12.Nb3+=; 8...c6 9.Bc3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.Bb4 Bg4 12.c4=; 8...Nbd7 9.0-0 Ne4 10.Qe1 c6 11.c4 dc4 12.Nfd2+=) 9.Nbd2 Ra5 10.c4 b6 11.0-0 Qf6 12.Ne5+=; B) 8.c3 Nbd7 (8...Ne4 9.0-0 Qf6 10.Nbd2 ab4 11.cb4 Nd7 12.Ne4+=; 8...ab4 9.cb4 Ne4 10.0-0 Qf6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3+=; 8...c6 9.0-0 Nbd7 10.Nbd2 ab4 11.cb4 Qc7 12.Rc1+=) 9.0-0 Ne4 10.b5 Nb6 11.Nbd2 Nd2 12.Qd2+=; C) 8.b5 Nbd7 (8...c6 9.Nh4 Be4 10.Nc3 a4 11.0-0 Qe7 12.g3=; 8...Ne4 9.0-0 Qf6 10.c4 Nd7 11.Nc3 Nc3 12.Bc3+=; 8...Bg4 9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 Nd5 12.Nbd2=) 9.0-0 Ne4 10.c4 Qf6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3+=.

7.d4 c6 A) 8.0-0 a5 (8...Ne4 9.Nbd2 a5 10.ba5 Qa5 11.c4 b6 12.Ne4+=; 8...Qc7 9.c4 dc4 10.Bc4 a5 11.b5 cb5 12.Bb5=; 8...Bg4 9.Nbd2 a5 10.c4 dc4 11.ba5 c3 12.Bc3=) 9.ba5 Qa5 10.c4 dc4 11.Bc4 Rd8 12.Qb3+=; B) 8.c4 dc4 9.Bc4 b5 10.Bd3 a5 11.Bf5 ef5 12.ba5+=; C) 8.Nh4 Be4 (8...Qc7 9.Nf5 ef5 10.c4 dc4 11.Bc4 f4 12.Qf3+=; 8...a5 9.Nf5 ef5 10.b5 cb5 11.Bb5 Qc7 12.g3=; 8...Re8 9.Nf5 ef5 10.0-0 f4 11.ef4 Bf4 12.Re1=) 9.Nd2 a5 10.ba5 Ra5 11.c4 b6 12.Ne4+=.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 (8.0-0 Ne4 (8...a5 9.b5 Ne4 10.c4 dc4 11.Bc4 Qf6 12.Bd3=; 8...Bg4 9.c4 dc4 10.Bc4 a5 11.b5 Nd5 12.Nbd2=; 8...h6 9.Nbd2 Nb6 10.c4 dc4 11.Nc4 Nc4 12.Bc4=) 9.Nbd2 a5 10.c4 ab4 11.c5 ba3 12.Ra3–/+; 8.Nh4 Be4 (8...a5 9.Nf5 ef5 10.b5 f4 11.ef4 Bf4 12.0-0=; 8...Re8 9.Nf5 ef5 10.0-0 f4 11.ef4 a5 12.b5=) 9.Nd2 a5 10.ba5 Ra5 11.c4 c5 12.Ne4+=) 8...Qe7 (8...a5 9.b5+= Nb6 10.c4 dc4 11.Nc4 Nc4 12.Bc4=; 8...Nb6 9.c4 dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 Be4 12.0-0=; 8...Ne4 9.c4 Nd2 10.Nd2 c6 11.0-0 Qf6 12.c5=; 8...Bg6 9.c4 dc4 10.Nc4 Be7 11.0-0 Be4 12.Rc1=) 9.c4= c6 (9...dc4 10.Nc4 Rac8 11.Rc1 Nb6 12.0-0=) 10.Ne5 (10.0-0 Ne4 11.Ne4 Be4 12.c5=) 10...Ne4 (10...a5 11.g4 Be4 12.f3=) 11.Ne4 (11.0-0 Rfd8 12.Ne4=) 11...Be4 12.Nd7 (12.f3=) 12...Qd7 13.f3 Bg6 14.c5 Bc7 15.a4 Qe7 16.f4 (16.0-0 Bf5=) 16...f6 (16...Qh4 17.g3 Qd8 18.0-0+=) 17.0-0= Be4 18.Qd2 e5 19.Rae1 Rae8 20.Qc3 ef4 21.ef4 Qd7 22.h3 (22.b5 Re7=) 22...Re7 23.Bc1 Rfe8 24.Bd1 f5 25.Bd2 Re6 26.Kf2 (26.Bh5 g6 27.Bf3 Bd8+=) 26...R8e7 27.Bf3 Qe8 28.g3 a6 29.Bd1 (29.Be4 Re4 30.Re4 fe4+=) 29...g6 (29...Rh6!? 30.g4 Rhe6–/+) 30.Bf3+= Qd7 31.Bd1 (31.Kg1 Bf3 32.Re6 Re6 33.Qf3 Bd8+=) 31...Rf6 (31...Re8 32.Kg1+=) 32.Bf3 (32.Kg1 Kg7=) 32...Rfe6 33.Bd1 Qe8 34.Bf3 Bf3 35.Qf3 Re4 36.Qd3 Bd8 37.Re4 fe4 38.Qe3 Rf7 39.Qe2 Bf6 40.Be3 Qf8 41.Kg2 Qg7 42.Qd2 Bd8 43.a5 Be7 44.Rf2 Qf8 45.Qe1 g5 (45...Bf6!?=) 46.fg5+= Rf3 47.Rf3 Qf3 48.Kh2 Bd8 49.h4 Be7 50.Qf2 Qg4 51.Kg2 Qe6 52.Kh2 Kg7 ½–½. Curado,MJF (1895) – Marques,JCC (1870), 3rd Torneio do Circuito Belene, 2007.

7.Nh4 c6 8.0-0 h6 (8...Be4 9.d3 Nfd7 10.g3+=) 9.Nf5+= ef5 10.Nc3 Nbd7 11.g3 Qb6 12.d4 a5 13.Bc1 (better is 13.b5!?=) 13...ab4–/+ 14.Nb1 ba3 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Ra3 17.Na3 Ne4 18.c4 (18.Nb1!?–/+) 18...Nc3–+ 19.Qc2 Ne2 20.Qe2 Qb4 (20...Qb3 21.Nc2 Qc4 22.Qc4 dc4 23.Ra1–+) 21.Ra1 (better is 21.Qd3!? Ra8 22.Qf5–/+) 21...Ra8–+ 22.Nc2 Ra1 23.Na1 Qc4 24.Qc4 dc4 25.Kf1 c3 26.Ke2 Nb6 27.Kd3 Na4 28.Kc2 b5 29.f4 b4 30.Nb3 Nb6–+ 31.h4 Nd5 32.Na5 Ne3 33.Kd3 Nd5 34.Nc6 b3 35.Ke2 b2 (35...b2 36.g4 b1Q 37.Ne7 Ne7 38.h5 Qe4 39.Kf2 c2 40.Kg3 Qe3 41.Kg2 c1Q 42.d5 Qcg1#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Huwer,Johannes (1765), remoteschach.de, 2009.

7.Nh4 Nbd7 8.0-0 a6 9.f4 c5 10.Nf5 ef5 11.Bd3 Ne4 12.Qh5 Ndf6 13.Qf5 cb4 14.ab4 Bb4 15.Bd4 (15.Be4 de4 16.Ra4 Bd2 17.Nd2 Qd2 18.Bf6 Qe3 19.Kh1 Qe2=) 15...Be7 (15...Qd7 16.Be4 de4 17.Qg5=) 16.Be4 de4 17.Nc3 Qc8 18.Qg5 Kh8? (better is 18...h6!? 19.Qg3 Qf5=) 19.Ne4!+/– Qe6 20.Ng3 h6+/– 21.Qe5 Qe5 22.fe5+– Nd5 23.Nf5 Rae8 24.c4 Nc7 25.Ne7 Re7 26.Bc5 Rfe8 27.Be7 Re7 28.d4 (28.d4 Kg8 29.Kf2+–) 1–0. pcmvr (2800) – pushtiu (2305), net–chess.com, 2007.

7.Nh4 Nbd7 8.0-0 Re8 9.d3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nd2 Nb6 12.Ra2 Na4 13.Ba1 Nb6 14.Bf3 Ra3 15.Ra3 Ba3 16.Nf5 ef5 17.g3 Qe7 18.Qb1 Nfd7 19.Rd1 c6 20.c4 Bb4 21.Qb2 Qf8 22.cd5 Ne5 23.dc6 Bd2 24.Bg2 Bb4 25.cb7 Ned7 26.Rb1 Bc5 27.Qb5 Re6 (27...f4 28.gf4 Kh8 29.Bc6+–) 28.Rc1 Re3 29.Bc6 Re7 30.Bb2 (30.Bd7 Rd7 31.Qc5 Rb7 32.Qf8 Kf8 33.Rb1+–) 30...h6? (better is 30...f4+=) 31.d4+– (31.Rc5?! Nc5 32.Ba3 Nb7 33.Be7 Qe7 34.Qb6 Nc5+=) 31...Bd6 32.Bd7 Rd7 33.Qb6 Qe7 34.Ba3!! Rb7 (34...Ba3 35.b8Q Double attack) 35.Qd6 Qe4 36.Bc5 Rb1 37.Rb1 Qb1 38.Kg2 Qe4 39.Kf1 Qb1 40.Ke2 Qc2 41.Ke3 Qc3 42.Kf4 Qd2 43.Kf5 Qf2 44.Ke5 Qh2 45.Qf8 Kh7 46.Qf7 Qg3 47.Ke6 Qb8 48.d5 Qc8 49.Kd6 Qb8 50.Kc6 Qc8 51.Kb5 Qb8 52.Kc4 1–0. Degterev,Pavel (1685) – Feng,Jason, CFriend SL–2005–0-00033 email, 2005.

7.Nh4 Nbd7 8.d3 c6 9.c4 dc4 10.Nf5 ef5 11.dc4 Qe7 12.0-0 Be5 13.Be5 Ne5 14.Qc2 a5 15.Nc3 g6 16.c5 Rfe8 17.Rfd1 Neg4 18.h3 Ne5 19.Na4 ab4 20.ab4 Qe6 21.Rab1 f4 (21...Red8 22.Nc3=) 22.Nb6?? (22.ef4 Ned7 23.Bf3 Nd5 24.Bd5 cd5+–) 22...Ra3?? (better 22...Ra2 23.Rb2 Rb2 24.Qb2 fe3 25.fe3 Ned7 26.Nd7 Nd7=) 23.Qb2?? (better 23.ef4 Ra2 24.Rb2 Rb2 25.Qb2+–) 23…f3 ½–½. Aliyev,Ravan (2380) – Ahmadzada,Ahmad (2335), Fuad Jafarov Mem Masters, 2019.

7.Nh4 Be4 =.

7.0-0 Nbd7

8.c4 c6 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=+) 9.d3 Bg6 (9...e5 10.Nc3=) 10.Nbd2 e5 11.Nh4 Qe7 (11...e4) 12.Ng6 hg6 (12...fg6 13.c5 Bc7 14.Qc2=) 13.Qc2+= e4 14.de4 de4 15.c5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nc4 Qg5 (17...Qe7 18.Nd6 b6 19.Rad1+/–) 18.Nd6+– Rab8 19.Ne4 Ne4 20.Qe4 Rbe8 21.Qg4 Qg4 22.Bg4 Ne5 23.Be2 Rd8 24.Rad1 Rfe8 25.f4 Nd7 26.Kf2 Nf6 27.Bf3 Kf8 28.Rd6 Rd6 29.cd6 Rd8 30.Rd1 Ke8? 31.e4+– Nh5 32.Ke3 Nf6 33.e5 Nd7 34.a4 (34...g5 35.a5+–) 1–0. touchdown – Germanicus, ChessWorld.net, 2005.

8.d3 a5 9.b5 e5 (9...c5 10.Nbd2 Qc7 11.c4 b6 12.Qc2 h6 13.e4 Bh7; 9...Nc5 10.Nh4 Qe7 11.Bd4 Bg6 12.Nd2 e5 13.Bb2 Na4) 10.Nbd2 (10.Nc3 Nc5 11.d4 ed4 12.Nd4 Qd7 13.Bf3 Nce4) 10...Re8 (10...c6 11.c4= Qb8 12.bc6 bc6 13.Rb1 Qc7; 10...Qe7 11.c4 (11.Nh4 Be6 12.Nhf3 h6 13.c4 e4) 11...e4 (11...Nc5 12.d4 ed4 13.Nd4 Bg6) 12.Ne1 (12.de4 de4 13.Nd4 Qe5) 12...c6 (12...Nb6 13.cd5 Nbd5) 13.cd5 cd5) 11.c4 (11.Nh4 Be6 12.Nhf3 h6 13.c4 e4) 11...c6 (11...Nc5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Re5) 12.a4 (12.d4 e4 (12...c5 13.dc5 Nc5) 13.Nh4 Be6=) 12...Qc7 (12...Bg4 13.Rc1 (13.h3) 13...e4=+ (13...cb5); 12...Nc5 13.Ne5 Be5) 13.Ne1 (13.cd5 cd5 (13...Nd5? 14.e4+–) 14.Rc1 Qb8=) 13...e4 (better 13...cb5 14.cb5 Rec8=+; 13...Nc5–/+) 14.f4? (better 14.h3!?=+) 14...ed3–+ 15.Nd3 (15.Bd3 Bd3 16.Nd3 Re3–+) 15...Re3 16.Ne5 Ne5 17.fe5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Nf3 (19.Rf2 Re8 20.Nf3 Qe4–+ (20...Re2?! 21.Ne5 R2e5 22.cd5 Nd5 23.bc6 bc6 24.Qf1+=)) 19...Qb2 20.Nd4 (20.Nh4 Re2 (20...Qe2?! 21.Nf5 Qd1 22.Rad1–+) 21.Rf5 Ng4–+) 20...Bg6 (better 20...Rd3 21.Bd3 Qd4 22.Kh1 Bd3 23.bc6 dc4 24.cb7–+) 21.Rf2 (21.bc6 bc6 22.c5–+) 21...Ne4 22.Rf3 Nc3 (better 22...Rf3 23.gf3 Nc3–+) 23.Re3 Nd1 24.Rd1 c5 25.Nf3 d4 26.Re7 Kf8 27.Rd2 Qc1 (27...Ke7 28.Rb2 Re8 29.Ne5+=) 28.Rd1 Qc3 (28...Ke7 29.Rc1 Kd6 30.Nd2+=) 29.Rd7 Qe3 30.Kf1 Re8 31.Re1 (31.Rd2–+) 31...Bd3 32.Bd3 Qd3 33.Kf2 0–1. Angulo Castillo,Francisco – Pena Bermudez,J C (1895), Semifinal, 2017.

8.d3 a5 9.Nc3 ab4 (9...c6 10.b5 Qc7 11.h3 Nc5 12.Nd4 Bg6 13.f4 e5) 10.ab4 Bb4 11.Ra8 Qa8 12.Qd2 e5 13.Ra1 Qd8.

8.d3 c5 9.b5 Qc7 10.c4 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.Nd2 Rad8 14.Nf3 Qd6 (14...Qb2 15.Qe1=+) 15.Nh4= dc4 16.dc4 (16.Nf5 ef5 17.dc4 Qe5=) 16...Qd1 17.Rad1 (< 17.Bd1 Bd3 18.Re1 Bc4–/+; 17.Rfd1?! Bc2 18.Rdc1 Be4=) 17...Bc2 18.Rc1 (18.Rd8 Rd8 19.Ra1 e5=+) 18...Bd3 19.Rfe1 b6 (19...Be2 20.Re2 Rd3 21.Ra2–/+) 20.Nf3=+ Be4 (20...Be2 21.Re2 Rd3 22.e4=+) 21.Ne5 Nd7 22.Nd7 Rd7 23.f3 Bb7 24.Rcd1 Rfd8 25.Rd7 Rd7 26.Rd1 ½–½. Kuhmann,Heinz – Meyer,Sandra, Erlangen op, 2003.

8.d3 Qe7 A) 9.Nh4 a5 (9...c6 10.Nc3 a5 11.b5 h6 12.Nf5 ef5 13.Qd2 Nc5) 10.b5 h6 11.Nf5 ef5 12.Nc3 c6 13.Qd2 Nc5; B) 9.Qd2 a5 (9...c6 10.Nd4 Bg6 11.Nc3 a5 12.ba5 Nc5 13.f4 Qc7) 10.ba5 Nc5 11.Nc3 c6 12.h3 h6 13.Nd4 Bg6; C) 9.Nc3 a5 (9...c6 10.Nd4 Bg6 11.Nb3 e5 12.Qd2 Rfe8 13.Rae1 h6) 10.ba5 Ra5 11.Nd4 c6 12.Qd2 Rfa8 13.Rab1 R5a7.

8.d3 Re8 A) 9.Nd4 a5 (9...c6 10.f4 Bg6 11.Nc3 e5 12.fe5 Ne5 13.Na4 Qe7) 10.Nc3 ab4 11.ab4 Bb4 12.g4 Ra1 13.Ba1 c5; B) 9.Qd2 a5 (9...c5 10.Nc3 cb4 11.Nb5 ba3 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Nc5) 10.Nc3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ra1 Bb4 13.Nd4 Nc5; C) 9.Nc3 c6 (9...a6 10.Qd2 c5 11.bc5 Nc5 12.Nd4 h6 13.f4 Bg6) 10.h3 a5 11.b5 Qc7 12.g4 Bg6 13.g5 Nh5.

8.d3 h5 A) 9.Nd4 Bg6 (9...a5 10.Bh5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.Bf3 Qe7) 10.Nc3 a5 11.ba5 Nc5 12.Ncb5 Be7 13.Nb3 Nb3; B) 9.h3 a5 (9...c5 10.bc5 Nc5 11.Nc3 a6 12.Nh4 Bh7 13.Rc1 Rc8) 10.b5 Nc5 11.Nh4 Bh7 12.Nc3 Re8 13.f4 Qe7; C) 9.Nc3 c6 10.Nd4 Bg6 11.Qd2 e5 12.Nf3 a5 13.h3 ab4.

8.Nd4 Qe7 9.Nb5 c6 10.Nd6 Qd6 11.Bc3 Rad8 12.b5 cb5 (12...c5!?=) 13.Bb4+= Qc7 14.Bf8 Kf8 15.Bb5 Ne4 (15...Bc2 16.Qe2 Bf5 17.d4+=) 16.g3 (16.d3 Nd6 17.Bd7 Rd7+/–) 16...Ne5 17.Be2 Nf6 18.d4 Ng6 (18...Bc2? 19.Qd2 Bd3 20.de5 Be2 21.Qe2 (21.ef6?! Bf1 22.fg7 Kg7 23.Kf1 Rc8+–) 21...Qe5 22.Ra2+–) 19.Nd2 (19.Bd3 Be4+/–) 19...Bh3 (better is 19...Bc2!? 20.Qc1 Kg8+/–) 20.Re1+/– Rc8 21.Rc1 Qd6 (21...Qc6 22.c3+/–) 22.Bh5 (22.c4!? dc4 23.Nc4 Qd7+–) 22...Qa3 23.Bg6 fg6 24.Ra1 Qe7 25.c3 (25.Ra7 Bf5+–) 25...Rc3 26.Rc1 (26.Ra7 Bf5+/–) 26...Rd3 (26...Qc7!=) 27.Rc8+/– Kf7?? (27...Ne8 28.Qe2 Ra3 29.e4+=) 28.Qe2 (better is 28.Nf3 Nd7 29.Qd3+–) 28...Ra3 29.Rec1 Qd6? 30.e4?? de4?? 31.Nc4+– Qb4 32.Na3 Qa3 33.R1c7 Nd7 34.Rd7 Kf6 35.Rdc7 e5 36.Rc3 Qa1 37.Rc1 Qd4 38.R8c6 Kg5?? 39.Qe3 Qe3+= 40.fe3 Bf5?? 41.Kf2 Bg4?? 42.h4 Kh5 43.Rc7 a5 44.Rg7 a4 45.Rh7 1–0. Schirra,Dustin – Sukhachev,Maksim, GER–chT WK U18 4th, 2008.

8.Nh4 c6 9.Nc3 Bg6 (9...a5 10.b5=) 10.f4 b5 11.Ng6 (11.g4 a5=) 11...hg6 12.Qe1 (12.g4 a5=+) 12...a5=+ 13.ba5 Ra5 14.Qh4 Qe7 15.g4 (15.Rf3 Nh7 16.Qe7 Be7–/+) 15...Rfa8 (15...Ba3 16.Ra3 Ra3 17.Rf3+–) 16.Rf3 (16.Kg2 Ne8 17.Qe7 Be7–/+) 16...Ne8 (better 16...Nh7!? 17.Qe7 Be7–/+) 17.g5= Nf8 18.Rh3 f5 19.Kf2 (better 19.Nd1=) 19...Ba3–/+ 20.Nd1 (20.Ra3 Ra3 21.Bd3 R3a6–+) 20...Bb2–+ 21.Ra5 Ra5 22.Nb2 Nd6 23.d4 (23.Nd3 Nc4–+) 23...Ra2–+ 24.Nd3 Nc4 (24...Rc2 25.Qh8 Kf7 26.Rh7 Ne4 27.Kf1+–) 25.Bd1 (25.Ne1 Qa3 26.Kg2 Qc1–+) 25...Qa3 26.Kf1 (26.Ke2–+) 26...Ra1 27.Qe1 0–1. Marekt – Cenerentola, Redhotpawn.com, 2020.

8.Nh4 Bg6 =.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 Nbd7 9.Ng6 hg6 10.c4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 c6 13.Nc3 Nbd5 14.Nd5 cd5 15.Rc1 Qe7 16.Qa4 a6 17.Qb3 Rac8 18.d3 Nd7 19.Rc3 Rc6? (better is 19...Qh4!? 20.h3 Be5+=) 20.Rc6+/– bc6 21.Qc3 Qf6 22.Qc2 (22.Qc6?! Qb2 23.Qd6 Qe2 24.Qd7 Qd3=) 22...Qh4 23.g3 Qe7 24.Qc6 1–0. Speisser,Patrick (2120) – Verhaeren,Gertjan, IECG, 2004.

8.0-0 Nbd7 9.Ng6 hg6 10.f4 c5 11.Rf3 cb4=+ 12.ab4 Bb4 13.Rh3 Qb6 14.Ra2 Rac8 15.Qe1= Rfd8 16.Bd4 Bc5= 17.Bc3 d4? 18.Ba5+/– Qd6 19.Bd8 Rd8 20.Qh4 Kf8+= 21.c3 de3 22.d4+/– Bb6 23.Ra4 Ng8 24.Re3+/– Ndf6 25.Rf3 Rc8 26.Kh1 a6 27.Nd2 Ba7 28.Qe1 Nd5 29.Nc4 Qd7 30.Ra2 Qc7 31.Ne5 Bb8 32.c4 Ndf6 33.Qb1 Ne7 34.c5 Ned5 35.Rb2 Qa5 36.Rb7 Bc7 37.Bc4 Ne4?? 38.Qe4 +–. pierre_d – OldWelshBloke, chessmaniac.com, 2006.

8.Ng6 fg6 9.0-0 Nbd7 10.c4 c6 11.f4 Ne4 12.d3 Nef6 13.Bf3 dc4 14.dc4 Bc7 15.Nd2 Qe7 16.Qc2 e5 17.g3 ef4 18.ef4 Rae8 19.Rae1 Qd8 20.Nb3 Nb6 21.Nc5 Qc8 22.b5 Bd6 23.Nb7 Qb7 24.c5 Bc5 25.Qc5+– Na4? 26.Qc4 Nd5 27.Bd5 cd5 28.Qa4 Qb6 29.Qd4 Qb7 30.Re8 Re8 31.Rd1 Rd8 32.a4 Rd7 33.f5 gf5 34.Qe5 a6 35.Qe8# 1–0. marcosramos – flyfishermike (2035), net–chess.com, 2007.

8.Ng6 hg6 9.0-0 Nbd7 10.c4 c5 11.bc5 Bc5 12.d4 Bd6 13.Nd2 Kh7 14.Qb3 Rh8 15.h3 (15.Qb7? Rb8 16.Qa7 Rb2–+) 15...Kg8 16.Bf3 (16.Qb7? Rb8 17.Qa7 Rb2–+) 16...b6 17.cd5 Nd5 (17...ed5!? 18.Rfc1 Nf8+=) 18.e4+– Nf4 19.e5 Be7 20.Ba8 Qa8 21.Nf3 Qe4 22.Rfd1 Nh3? (better is 22...Qf5 23.Ne1 a6+/–) 23.gh3+– Rh3 24.Rd3 g5 25.Rc3 g6 (25...Qh7 26.Kf1 g4 27.Ng1 Rc3 28.Qc3+– (< 28.Bc3 Qd3 29.Ne2 Bh4+–)) 26.Nh2 (26...Rc3 27.Qc3+–) 1–0. marekt – olavi, ChessWorld.net, 2003.

8.Ng6 hg6 9.h4 Nbd7 10.h5 gh5 11.Bh5 Be5 12.d4 Bd6 (12...Nh5?? 13.Qh5 (13.de5?! g6+/–; 13.Rh5?! Bd6=) 13...f6 14.de5 fe5 15.Be5 Ne5 16.Qe5+–) 13.c4 c6 (worse is 13...Nh5 14.Qh5 f5 15.cd5 ed5 16.Qh7 Kf7 17.Qf5 Nf6 18.Nc3+/–) 14.Nd2 g6 15.Be2 Kg7 16.Qb3 a5 (16...Rh8 17.Rh8 Qh8 18.c5=) 17.c5 Be7 18.b5 cb5 19.Bb5 Qc7 20.Rb1 Rh8 21.Rh8 Rh8 22.Bc3 Rh1 (22...Bd8!?+/–) 23.Bf1+– Qh2 24.Ke2 (24.Qb7 Qg2 25.Ke2 Qg4 26.f3 Rh2 27.Kd1 Qg1+/–; 24.Ba5?! Ng4 25.Ke2 Qg1=) 24...Ng4 (24...a4 25.Qb7 Qh4+–) 25.Nf3 (25.Qb7 Qg1 26.Qd7 Qf2 27.Kd3 Bg5 28.Ba5 Qe3 29.Kc2 Qa3+=; 25.Ba5 Qh4 26.f3 Qf2 27.Kd3 Ne3 28.Qb7 Nc4 (28...Nf1?! 29.Qd7 Qe3 30.Kc2=) 29.Qd7 Qe3 30.Kc2 Na3 31.Kb2 Bf6–/+ (31...Nb1?! 32.Kb1 Bg5 33.Kc2–+)) 25...Qh7 (25...Qh8 26.Qb7 Qe8 27.Ba5+–) 26.Qb7 g5 27.Rc1 (27.Qd7 Qb1 28.Nd2 Qc2 29.Qe7 Nf6–/+) 27...Ngf6 28.a4 g4 29.Nd2 g3 30.f3 Qh2 31.c6 Rf1 32.Rf1 Qg2 33.Kd3 Qf1 34.Nf1 g2 35.Nd2 g1Q 36.c7 (36.c7 Qg6 37.e4 de4 38.Ne4 Ne4 39.fe4 Qg3 40.Kc2+–; 36.cd7?! Qg6 37.Ke2 Qg2 38.Kd1 Qh1 39.Kc2 Bd8+–) 1–0. FireOnBoard – Stangew, playchess.de, 2005.

6.Be2 a5

7.ba5 0-0 8.Nd4=+.

7.ba5 Bg4 8.0-0 =.

7.b5 Bg4 =.

7.b5 h6 8.h3 Nbd7 9.0-0 0-0 10.a4 e5 11.c4 dc4 12.Bc4 (12.Na3 c3 13.Bc3 Nd5=) 12...e4 13.Nd4 Ne5 (13...Bg6 14.Nc3+=) 14.Nf5= Nc4 15.Bd4 Be5 16.Qc2 Bd4 17.Nd4 Nb6 18.Nc3 Re8 19.d3 (19.f3 ef3 20.Rf3 Nc4+=) 19...ed3= 20.Qd3 Qd6 21.Rfc1 Rad8 22.Qf5 Nbd7 23.Qf3 Nc5 24.Rd1 Qe5 25.Rac1 b6 26.Nc6 Rd1 27.Qd1 Qf5 28.Nd4 Qd3 29.Qd3 Nd3 30.Rd1 Nc5 31.Nc6 Kf8 32.Kf1 Nfe4 33.Nd5 Na4+= 34.Nc7 Nac3 35.Rd7 Nc5–/+ 36.Rd5?? Nd5–+ 37.Nd5 a4 38.Nb6 a3 39.Nb4 Rb8 (39...Rb8 40.Nc4 Rb5–+) 0–1. Dubreuil,Remy (1850) – Dussol,Pierre (2210), Pau FRA, Senior Ch, 2012.

7.Nh4 ab4=+ 8.Nf5 ef5 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Bd3 0-0 12.Bf5 g6 13.Bh3 Nc6 14.0-0 Qd6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Ne4 17.Ba1 b5 18.d3+= Ng5 19.Bg4 Ne6 20.c4 dc4 21.dc4 Qd1 22.Rd1 b4 23.Kf1 Na5 24.Rd7 f5 25.Be2 Nb3 26.Be5 Nbc5 27.Rd1 (27.Rd2 Ra8=) ½–½. Van Rooijen,Peter – Kesselheim,Peter, BI–2007–P–00005, 2007.

7.Nh4 ab4 8.Nf5 ef5 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Bd3 g6 12.g4 fg4=+ 13.Bf6 Qf6 14.Qg4 Ba5 15.Qc8 Ke7 16.Qb7 Nc6 17.Nc3 Rd8 18.Bb5 Nb4 19.0-0 Qb6 20.Qb6 cb6 21.Rc1= d4 22.ed4 Rd4 23.d3 h6 24.Bc4 f5 25.Nb5 Rg4 26.Kf1 Nc6 27.Rb1 Nd4 28.h3 Rh4 29.Nd4 Rd4 30.Rb3 ½–½. mtr – No Problems, internet, 2009.

6.Be2 Nc6

7.0-0 0-0 =.

7.0-0 Bg4 =.

7.b5 Na5 8.d3 c6 9.bc6 Nc6 10.Nbd2 0-0 11.0-0 Rc8 12.c4 b6 13.Qb3 dc4 14.Nc4= Be7 15.Rfd1 Bg6 16.Rac1 Nd5 17.Nce5 Ne5 18.Ne5 Bf6 19.Rc8 Qc8 20.Rc1 Qd8 21.Qc4 Qd6 22.Ng6+/– Bb2 23.Nf8 Bc1 24.Ne6 Qe6 25.Qc1 h6 26.Qc4 Qd6 27.d4 Nf6 28.a4 Qa3 29.h3 Qa1 30.Kh2 Qb1?? 31.Bd3 Qd1 32.Qc8 (32.Qc8 Ne8 33.Qe8#) 1–0. Moeseneder,Christian – Hassel,Christoph, GER–chJ NRW, 1996.

7.Bb5 0-0 8.Bc6 bc6 9.Nd4=.

7.Bb5 a6 8.Bc6+= bc6 9.0-0 (9.Nd4!?+=) 9...c5= 10.bc5 Bc5 11.d4 Bd6 12.Re1 Ne4 13.Nbd2 Rb8 14.Ne4? (14.Rb1 Qf6-/+) 14...Be4?? (better 14...de4 15.Rb1 ef3-+) 15.Bc1 Qe7 (15...0-0 16.Nd2-/+) 16.Nd2 Bf5 (16...Qh4 17.g3 Qf6 18.Ne4 de4 19.c4=) 17.e4 (17.c4!? Qd7 18.cd5 ed5 19.e4 de4 20.Ne4=) 17...de4=+ 18.Ne4 0-0 (18...Bh2!? 19.Kh2 Qh4 20.Kg1 Be4-/+) 19.Nd6 cd6 20.d5 e5 21.c4 (21.Qe2 Rfc8 22.Qa6 Rc2=+) 21...Rbc8 22.c5 Rc5 23.Be3 Rc2 24.Re2 Re2 25.Qe2 Qf6 26.Qa6 e4 (better 26...Be4!?-/+) 27.Qf1 Qg6 0-1. SAIRAM - amirmechanic83, Rated Classical game, lichess.org, 2013. (=1.e3 d5 2.a3 Bf5 3.b4 e6 4.Bb2 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Be2)

7.d3 0-0 8.Nbd2 Bg6 (8...Re8!?=+) 9.0-0= Qd7 10.c4 dc4 (10...a6!?=) 11.Nc4+= Nd5 12.b5 Nce7 13.Qb3 b6 (13...a6!? 14.ba6 ba6+–) 14.g3 Rad8?? (better 14...f5+–) 15.e4+– Nf6 16.e5 Nfd5 17.ed6 (17.Nd6?! cd6 18.Rac1 Rc8+=) 17...cd6 18.Nh4 e5 (18...f6 19.Ng6 hg6 20.Rac1+–) 19.a4 Qh3 (19...Bf5 20.Nf5 Nf5 21.Bf3+–) 20.Rfe1 (better 20.a5 Nf4 21.gf4 Qh4 22.fe5 Nd5+–) 20...e4 (20...Rd7+–) 21.de4 Be4 (21...Nf6 22.Bf6 gf6 23.Bf3+–) 22.Bf1 Qg4 23.f3 Qh5 (23...Bf3 24.Nf3 Nf5 25.Rad1+–) 24.Re4 Ng6 (24...Rd7 25.Rae1 Kh8 26.Bd3+–) 25.Ng6 fg6 (25...hg6 26.Rh4 Qf5 27.Bh3+–) 26.Ne3 Qf3 27.Bg2 Qf2 28.Kh1 Qd2 29.Nd5 Kh8 30.Nf4 Rc8 31.Ng6! hg6 (31...hg6 32.Rh4) 32.Rh4 (32.Rh4 Qh6 33.Rh6) 1–0. Janek – Marathon, internet, 2019.

7.Nh4 Be4 8.d3 Bg6 9.f4 =.

7.Nh4 Bg6 8.f4 0-0 9.0-0 Ne7 10.Bf6 gf6 11.c4 c6 (11...dc4 12.Bc4 c6 13.Ng6 hg6 14.d4=) 12.c5 Bc7 13.d4 Qd7 14.Nc3 f5 (14...b6 15.Bd3+=) 15.a4 Rfe8 (15...Kg7 16.Qe1+=) 16.Qe1 (16.Nf3 Kg7+/–) 16...Kf8 (16...Reb8 17.Nf3+/–) 17.Nf3 f6 (17...Kg7 18.Ne5 Qd8 19.Qg3+/–) 18.a5 a6 19.Na4 Rab8 20.Nb6 Qd8 21.Qg3 Kg7 22.Ne1 (22.Rab1 Rg8+/–) 22...Rg8 23.Rf3 Kh8 24.Qh4 Rf8 25.Nd3 Qe8 26.Raf1 Rf7 27.Rh3 (27.Nb2 Rd8+/–) 27...Ng8 (27...Rd8 28.Kh1+/–) 28.Re1 Ne7 (28...Rg7 29.Rc1+/–) 29.Qf2 Ng8 30.Rc1 (30.Rb1 Re7+/–) 30...Rg7 31.Rf1 Re7 (31...Rd8 32.Kh1+/–) 32.Qe1 Rg7 33.Rff3 Rd8 34.Qh4 Qf7 35.Na4 Rd7 (35...Ne7 36.Kh1+/–) 36.Nab2 (36.Rhg3 Rd8+/–) 36...Re7 37.Nd1 Rd7 38.N1f2 Re7 39.Nh1 h6 (39...Re8 40.Ng3+/–) 40.Rf1 Bh7 41.Rhf3 (41.Rg3 Bg6+/–) 41...Rg4 (41...Bg6 42.Ng3+/–) 42.Qe1 (42.Qh3 Rg7+/–) 42...Rg7 43.Rh3 ½–½. Nagley,Tim (2145) – Allen,Richard (1990), IECC, 2003.

7.Nh4 Bg6 8.f4 Qd7 9.Ng6 hg6 10.Nc3 =.

7.Nh4 Bg6 8.f4 Ne4 9.Nf3 0-0 10.0-0 =.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 a5 8.ba5 Ra5 9.Nh4 =.

7.0-0 a5 8.Nc3 ab4+= 9.Nb5 ba3 10.Nd6 cd6 11.Ra3 0-0 12.Ra8 Qa8 13.Nd4 Bg6 14.Nb5 Qa6 15.Qa1 Rc8 16.c4 Bh5 (worse is 16...Rc4 17.Bc4 dc4 18.Qa6 ba6 19.Nd6+/–) 17.f3 Rc6 (17...dc4 18.Qa6 ba6 19.Nd6+=) 18.cd5 (18.Bf6 Nf6 19.cd5 Nd5 (worse is 19...ed5 20.Nd6 Qa1 21.Ra1+/–) 20.Nd6 Qa1 21.Ra1 g5 22.Nb7 Rc2=) 18...Nd5= (worse is 18...ed5 19.Nd4 Qa1 20.Ra1+/– (worse is 20.Ba1 Rc7=)) 19.Bg7 Qa1 20.Ba1 (20.Ra1? Kg7 21.Kf2 Bg6–+) 20...Bg6 21.Kf2 Nc5 22.e4 Nf4 23.d4 Nb3 24.Bc3 Ne2 25.Ke2 Rb6 26.Na7 Kf8 27.Ke3 Ke8 28.g4 d5 29.Rf2 f6 30.h4 h5 31.gh5 Bh5 32.Rb2 Kd7 33.Rg2 ½–½. pereira – anony, casual, 2014.

7.0-0 a5 8.Nc3 ab4 9.Nb5 Qe7 10.ab4 0-0 11.Nfd4 Ra1 (11...Nb6 12.Nd6 Qd6 13.Nb5=) 12.Qa1 Bb4 13.Nf5 ef5 14.Nc7 Rc8 15.c3 Rc7 (15...Bd6 16.Nb5=) 16.cb4+= Qb4 17.Bd3 f4 18.Bc3 Qd6 (18...Qf8 19.ef4 Ne4 20.Be4 de4 21.Qb1+=) 19.ef4 Qf4 20.Qa8 Nf8 21.g3 (21.Qb8 h5+=) 21...Qd6 22.Rb1 Qc6 23.Bf5 (23.Rb5 d4 24.Bd4 Qd6+=) 23...g6 (23...d4 24.Bb4 (24.Bd4? Qd5–+) 24...Qe8 25.Qe8 Ne8 26.Ra1+=) 24.Bh3 Ne8 (24...Qe8 25.Qe8 Ne8 26.Bg2+–) 25.Bg2+– Nd6 26.Qd8 Ne4 27.Be4 de4 28.Qd4 f6 29.Rb6 Rd7 30.Rc6 Rd4 31.Rf6 (31.Bd4?! bc6 32.Bf6 Kf7=) 31...Rc4 (31...Rd7 32.Kf1+–) 32.Rb6 Rc7 33.Rb4 Re7 (33...Nd7 34.Re4 Nc5 35.Rb4+–) 34.Kf1 Kf7 35.Ke2 Ne6 36.Re4 Nc7 (36...b5 37.Ke3+–) 37.Kd3 Rd7 (37...b5 38.Rb4+–) 38.Kc4 Nd5 39.Bd4 Nc7 40.Kb4 (40.f3 b5 41.Kb4 Rd5+–) 40...Nd5 (40...g5 41.f3+–) 41.Kc5 Nc7 42.Bc3 Na6 (42...Nd5 43.Ba1+–) 43.Kc4 Rc7 44.Kb5 Rc6 45.Re5 Nc7 46.Ka5 Ne8 47.Kb4 Nd6 48.f4 h6 (48...Rb6 49.Kc5 Rc6 50.Kd4 Nf5 51.Kd5+–) 49.Kb3 Nc4 50.Re1 (50.Rd5 Ke6 51.Rb5 Nd6 52.Re5 Kd7+–) 50...Nb6 51.Ra1 Nd5 52.Bd4 (52.Be5 Ke6+–) 52...Nf6 53.Ra7 (53.Re1 b5+–) 53...Rc7 54.Bb6 (54.d3 Rd7 55.Kc4 Rc7 56.Kb4 Rd7+–) 54...Rd7 55.d4 Ng4 (55...Ke6 56.Kc4+–) 56.Ra2 Ne3 57.Bc5 Rd8 (57...Nd5 58.Re2+–) 58.Ra7. Janek – Knight, internet, 2018.

7.0-0 a5 8.Nd4 =.

7.0-0 a5 8.Nh4!? =.

7.0-0 a6 8.Nh4 Bg6 (8...Be4 9.d3 Bg6 10.Nd2=) 9.Nc3 (9.f4 Qe7=) 9...b5 10.f4 c5 (10...c6 11.g4=) 11.bc5 (11.f5 Qc7 12.fg6 Bh2 13.Kh1 hg6=+) 11...Bc5 12.f5 ef5 13.Nf5 0-0 14.Qe1 Qb6 (14...Re8 15.Qf2 Rc8 16.Nh4=) 15.Qh4 Rae8 (better 15...Qe6!? 16.Bd3 Ne5 17.Nh6 Kh8=) 16.Ng7!+– d4 (16...Kg7 17.Nd5 Combination) 17.Ne8+– dc3 (better 17...Re8 18.Nd1 de3+–) 18.Nf6 (18.Rf6 cb2 19.Rb1 Be3 20.de3 Qe3 21.Rf2 Re8–/+) 18...Nf6 19.Bc3 (19.Qf6?! Qf6 20.Rf6 cb2+–) 19...Be3? (19...Ne4 20.Bb4 Bb4 21.ab4 Nd2+–) 20.de3 Qe3 21.Qf2 Qc3 (21...Qf2 22.Rf2 Ne4 23.Rf3+–) 22.Qf6 Qc2 23.Rf2 (23.Rfe1 Qc5 24.Kh1 a5+–) 23...Qc8 (23...Qa4 24.h4 h5 25.Qg5+–) 24.h4 (24.a4 b4+–) 24...h5 (24...Qe6 25.a4+–) 25.Rd1 Re8 26.Qg5 Qc3 (26...Qc6 27.Bh5 Qb6 28.Kf1+–) 27.Bh5 Re1 28.Re1 Qe1 29.Rf1 Qe6 (29...Qe4 30.Rf6 Kg7 31.Ra6+–) 30.Rf6 Qe1 (30...Qf6 31.Qf6 Bh5 32.g4 Bg4 33.Qg5 Kh7 34.Qg4+–) 31.Kh2 (31.Kh2 Qe4 32.Bg6 Qg6 33.Rg6 fg6 34.Qg6 Kf8 35.h5 Ke7 36.h6 Kd7 37.h7 Ke7 38.h8Q Kd7 39.Qhe8 Kc7 40.Qgc6) 1–0. pierre (2010) – philcan (1605), internet, 2015.

7.0-0 c6 8.d3 Qc7 9.Nbd2 0-0 10.c4 b6 11.cd5 ed5 (11...Nd5? 12.e4+–) 12.Re1 Rfe8 13.Rc1 Ng4 14.Nf1 Bg6 15.h3 Ngf6 16.Nd4 c5 17.Nb5 Qb8 18.Nd6 Qd6 19.Bc3 Rac8 20.bc5 bc5 21.Bg4 Ng4 22.Qg4 h5 23.Qd1 Qa6 24.Qb3 c4 25.dc4 Nc5 (25...Rc4?! 26.Bd4=; < 25...Qc4 26.Qb2 Nc5 27.Bd4+=) 26.Qb5 Qb5 27.cb5 Nd3 28.Bd2 Nc1 29.Bc1 Rc2 30.Bd2 Bd3 31.Bb4 Bb5 32.Nd2 Rec8 33.Nf3 Rc1 34.Kh2 Re1 35.Be1 f6 36.Nd4 Bd7 37.Kg3 Kf7 38.h4 g6 39.Kf4 Re8 40.Bd2 (better is 40.Kf3–+) 40...Re4 41.Kf3 Rh4 42.g3 Rh1 43.Kg2 Rb1 44.Bb4 a6 45.Bc5 g5 46.Ne2 Bc8 47.Nd4 Bb7 48.Nf5 (48.Bb4–+) 48...d4 49.f3 Rb2 (better is 49...d3!? 50.Nd6 Kg6 51.Nc4–+) 50.Kf1 d3 51.Bb4 (51.e4 Rb1 52.Kf2 d2–+) 51...Bf3 52.Nd6 Kg6 53.Nc4 Rc2 54.Nd2 Bb7 55.Kg1 f5 56.Kf1 h4 57.gh4 gh4 58.Kg1 Kh5 (59.a4 h3–+) 0–1. Nieminen,Pekka Juhani (1820) – Trsinski,Stjepan (2100), EU–ch Railways USIC, 2000.

7.0-0 c6 8.d3 Bg6 9.Nbd2 0-0 10.c4 b6 11.Nh4 Rc8 12.Ng6 hg6 (12...fg6 13.Nf3+=) 13.Qb3 Bb8 14.Rfc1 Nh5 (14...Re8 15.Qa4+/-) 15.Nf3 Kh7 16.Rc2 Rh8 17.Rac1 c5 (better 17...dc4!? 18.Qc4 c5+/-) 18.cd5+- ed5 19.Qd5 Kg8 20.Qb7 Rc7 21.Qa6 Nhf6 22.d4 cd4 (22...cb4 23.Rc7 Bc7 24.ab4+-) 23.Rc7 Bc7 24.Bd4 (24.Qa7 Ne8 25.Bb5 de3 26.fe3 Rh5+-) 24...Ne4 (24...Qb8 25.h3 Nf8+-) 25.Qb7 (25.Qa7?! Bh2 26.Nh2 Rh2+-) 25...Bb8 (25...Bh2 26.Nh2 Qh4 27.Rc8 Nf8 28.Rf8 Kf8 29.Qb8 Ke7 30.Qa7 Kf8 31.Qb8 Ke7 32.Qe5 Kd7 33.Bg4 f5 34.Qg7 Kc8 35.Qh8 Qh8 36.Bh8 fg4 37.Ng4 b5+-) 26.Rc8 (26.Rc8 Bh2 27.Nh2 Qc8 28.Qc8 Nf8 29.Qb7+-) 1-0. PEREIRA – Kioro, internet, 2022.

7.0-0 h5 8.c4 (8.Nd4 Bh7+=) 8...c6 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.Nc3=) 9.Nd4 Bb1 10.Qb1 (better 10.Rb1 dc4 11.Bc4+=) 10...Bh2? (better 10...dc4 11.Bc4 Nb6+=) 11.Kh2+– Ng4 12.Kg1 Qh4 (12...dc4 13.Nf3 (13.Bc4?! Nde5+–) 13...Ngf6 14.Bc4+–) 13.Nf3 Qh1 (13...Qe7+–) 14.Kh1 f6 15.Qg6 Kf8 16.Ng5! fg5 (16...fg5 17.Qg7 Deflection) 17.Qg7 Ke8 18.Qh8 Ke7 19.Qa8 1–0. Pereira – Jealm, internet, 2020.

7.Nc3 h6 8.0-0 c6 9.Nd4 Bh7 10.f4 0-0 11.Nb3 e5 12.f5 Qc7 13.d3 (13.Qe1 Rae8=) 13...e4 14.h3 Rfe8 15.Qd2 Re7 16.Kh1 (16.de4 Ne4 17.Ne4 Re4=) 16...Bg3 17.a4 ed3 18.cd3 Rae8 19.Nd1 Qc8 20.Rc1 Bb8 21.g4 Qc7 22.Bf3 Ne5 23.Rf2 h5 (23...Qd6!?+=) 24.g5= Nf3 25.Rf3 Nd7 26.b5 Ne5 27.Rf2 Nd3 (27...Qc8!? 28.bc6 bc6=) 28.Qd3+= Qg3 29.Nd4?? (better is 29.bc6 bc6 30.g6 Qh3 31.Kg1 fg6 32.Rc6 Qg4 33.Kf1 gf5 34.Qd5 Kh8 35.Nc5+=) 29...Re3–+ (29...Qh3 30.Kg1 Re4 31.Rg2 Bf5 32.Nf2 (32.bc6 Rg4 33.Qe2 Qh2 34.Kf2 Rg2 35.Ke1 Re2 36.Ne2 Bd3–+; 32.Nf5?! Bh2 33.Kh1 Be5 34.Kg1 Qf5=) 32...Qg2 33.Kg2 Rg4 34.Ng4 Bd3 35.bc6 bc6 36.Nf2 Re3 37.Nc6=) 30.Ne3 Qf2 31.Ng2? (31.Nf1 Qb2 32.Rb1 Qf2+=) 31...Qb2–/+ 32.Rd1 cb5 33.g6 ba4 34.Nf3 (34.gh7 Kh7 35.Qf3 Be5 36.Qd5 Kg8–/+) 34...Qf6 (34...Qb3!? 35.gh7 Kh7 36.Qd5 Qd5 37.Rd5 b6–+) 35.gh7 Kh7 36.Qd5 a6 37.h4 b5–/+ 38.Ng5 Kg8 39.Ne3 Rf8 40.Qf3 Qb2 41.Nf1 Qc2 42.Rd2 Qc4 43.Ne4 Rc8 44.Rg2 Kf8 45.Re2 Qc1 46.Kg2 Re8 47.Nfd2 Qc6 48.Qh5 Qh6 49.Qg4 Bc7 50.Kh3 f6 51.Ng3 Re2–/+ 52.Qe2 Qf4 53.Nde4+= Qc1 54.Qh5 Bg3 55.Qh8 ½–½. Uecker,Dieter (2390) – Jonsson,Kristjan Johann (2155), WC35/pr02 ICCF, 2011.

7.d3 0-0 8.0-0 a5 9.Nbd2 ab4 10.ab4 Bb4 11.c3 Ra1 12.Qa1 Bd6 13.c4 c6 14.Nh4 Bg4 15.Nhf3 b5 (15...Nc5 16.Qa7–/+) 16.cb5 cb5 17.e4 Qb8 18.Re1 de4 19.de4 Bc5 20.Qa5 Attacking the isolated pawn on b5 (20.h3 Bh5–/+) 20...b4–/+ 21.Bc4? (21.h3 Bb6 22.Qa1–/+ (22.Qb4?? Bf2 23.Kf2 Qb4–+)) 21...Bf3–+ 22.Nf3 Ng4 23.Re2 Qf4 24.Rc2?? (better is 24.Qa1 Rc8 25.Qd1–+) 24...Qe4 25.Bb3 (25.Qa4 Nb6 26.Qb3 Nc4 27.Qc4 Bf2 28.Kh1 Qc4 29.Rc4–+) 25...Qd3 26.Rc5 (26.Qa1 Qb3 27.Rd2 Ngf6–+) 26...Qb3 27.Qa1 (27.Rc1 Qb2 28.Rf1 b3–+) 27...Nc5 28.Bg7 (28.Nd4 Qd5 29.h3 Ne5–+) 28...Rd8 29.Ne1 (29.Bd4 Qc2 30.Ne1–+) 29...Rd1 30.Kf1 Qc4 31.Kg1 Ra1 0–1. jeich (1825) – mikleol (2210), gameknot.com, 2014.

7.d3 0-0 8.Nbd2 e5 9.0-0 h6 10.c4 c6 11.Rc1 Rc8 (11...Re8 12.Qc2=) 12.e4 (12.Qa4 dc4 13.dc4 c5=) 12...Be6 (12...de4 13.de4 Be4 14.Ne4 Ne4 15.Qd3+=) 13.h3 (13.d4 de4 14.de5 ef3 15.Nf3 Ne5 16.Be5 Be5 17.Ne5 Qc7=) 13...Bb8 14.Qc2 d4 15.Rfe1 Nh7 16.Nf1 Qf6 17.Ng3 Rfe8 (17...Ng5 18.Ng5 Qg5 19.Rb1=) 18.Rcd1 (18.Rb1 c5=) 18...Ndf8 (18...c5 19.Qa4=) 19.Bc1 Ng6 20.Nh2 Nf4 21.Bg4 Bg4 (21...Ng5 22.h4 Nh7 23.Be6 Ne6 24.Nf5=) 22.Ng4+= Qg5 23.Nh2 g6 24.Nf3 Qf6 25.Bf4 Qf4 26.Qc1 (26.Qe2 Ng5=) 26...Qc1= 27.Rc1 Bd6 28.c5 Bf8 29.Rc2 Ng5 (29...Nf6 30.Kf1=) 30.Ng5+= hg5 31.Rb1 (31.Kf1 Re6+=) 31...a6 (31...Be7 32.Nf1+=) 32.Nf1 Be7 33.Nd2 Bd8 (33...Kg7 34.Kf1+=) 34.Nc4 Bc7 35.a4 White prepares b5 35...f6 36.Rcb2 Bb8 (36...Kf7!?+=) 37.b5+– cb5 38.ab5 Bc7 (38...Re6 39.ba6 Ra6 40.Nb6+–) 39.ba6 (39.c6 bc6 40.ba6 Kf7+–) 39...ba6+– 40.Nd6 (better 40.Ra1!? Re6 41.Rba2+–) 40...Bd6= 41.cd6 Red8 42.Rb6 a5 (42...Ra8!?=) 43.d7+– Rd7 44.Rf6 Rc3 45.Rg6 Kf7 46.Rg5 Rd3 47.Rf5 Kg7 48.Re5 a4 49.Rd5 Rd5 50.ed5 Rb3 51.Rd1 (better 51.Ra1 a3 52.f4+–) 51...a3= 52.d6?? (better 52.Kh2 a2 53.Ra1=+) 52...Kf7 (52...a2 53.d7 Rb1 54.d8Q Rd1 55.Kh2=) 53.g4?? (better 53.d7 Ke7 54.Rd4+–) 53...d3?? (53...a2 54.d7 Rb1 55.d8Q Rd1 56.Kg2=) 54.Kf1?? (54.Rd2 Ke6=) 54...Ke6?? (54...a2 55.d7 Rb1 56.d8Q Rd1 57.Kg2–+) 55.f4?? (55.Ra1 Kd6 56.h4 Kc5+–) 55...Kd6?? (55...a2 56.Kf2 Kd7 57.Ra1–+) 56.h4?? (better 56.Ra1+=) 56...Ke7?? (56...a2 57.Kf2 Ke7 58.Re1 Kf7–+) 57.f5?? (57.Re1 Kf6 58.Ra1 Rb2 59.Ra3 Rb1 60.Kf2 d2=+) 57...Kf6 (57...a2 58.Kf2 Rb1 59.Re1 Re1 60.Ke1 a1Q 61.Kd2–+) 58.Ke1?? (58.Ra1 Rb2 59.Ra3 Rb1 60.Kf2 d2 61.Ra6 Ke5 62.Ra5 Kd4 63.Ra4 Kc5 64.Ra5 Kc4 65.Ra4 Kd5 66.Ra5 Kc6 67.Ra6 Kc7 68.Ra7 Kc8 69.Ra8 Kd7 70.Ra7 Kd6 71.Ra6 Ke5 72.Ra5 Ke4 73.Ra4 Kd3 74.Ra3 Kd4 75.Ra4 Kc3 76.Ra3 Kc2 77.Ra2 Rb2=) 58...Rb4 (58...a2 59.h5 Rb1–+) 59.Rd3 (59.Ra1 Rg4 60.Ra3 Rh4 61.Rd3 Kf5=) 59...Rg4 (59...a2!? 60.Ra3 Rb1 61.Kf2 a1Q 62.Ra1 Ra1–+) 60.Ra3= Rh4 ½–½. Gonzalez,Rodolfo (1685) – Mengeon,Jorge (1825), Villaguay Argentina, Entre Rios Cup, 2017. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.a3 Nf6 4.Bb2 e6 5.e3 Bd6 6.Be2 Nbd7)

7.d3 c5 8.c3 h6 9.Nbd2 a5 10.b5 e5 11.e4 de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Qd5 Ndf6 15.Qb7 0-0 16.Rd1 Rb8 17.Qa7 c4 18.a4 (18.Bc4 Qc8 19.Rd6 Qc4 20.Rf6 Rb5–+) 18...Qe8 (18...Qc8 19.Rd6 Nd6 20.Ba3+=) 19.0-0 (19.Bc4 Bc5 20.Qa5 Qc8 (20...Bf2?! 21.Ke2–/+) 21.Ne5 Ra8 22.Qa8 Bf2 23.Ke2 Qa8 24.Bf7 Rf7 25.Nf7 Qa4 26.Nh6 gh6 27.Rd8 Kh7–+) 19...Bc5 20.Qc7 (20.Qa5 Qc8 21.Ne5 Ra8 22.Nc4 Ra5 23.Na5 Nf2 24.Rf2 Ne4–+) 20...Ng4 21.Nd4 (21.Bc4? Bf2 22.Rf2 Ngf2–+) 21...Ngf2 (21...ed4?! 22.Bg4 dc3 23.Bc1=) 22.Rf2 Rc8 23.Qa5 Qe7 24.b6 (24.Bf3 Nf2 25.Kf2–+) 24...Nf2–+ 25.Kf2 ed4 26.cd4 Qf6 (26...Rfe8 27.Bf3 (27.Bc4?? Qe3 28.Kf1 Re4–+) 27...Bb6 28.Qb6–+) 27.Bf3 Bb6 28.Qd2 Rfd8 29.Bc3 Rd6 30.Kf1 Rcd8 31.d5 Qf5 (31...Qh4 32.g3 Qh3 33.Qg2–/+) 32.Qb2 (32.Qe2!?–/+) 32...Qf4–+ 33.Re1? Qh2 0–1. Valenta,Vit (2235) – Jakab,Attila (2365), Harkany Tenkes Cup, 2002.

7.d3 c6 8.c4 0-0 9.Nh4 Bg6 10.0-0 Qe7 11.f4 dc4 12.Ng6 hg6 13.dc4 e5 14.c5 Bc7 15.Kh1? (better is 15.f5 gf5 16.Rf5=) 15...Nd5–+ 16.Bc1 (16.Rf3!? ef4 17.ef4–+) 16...a5 17.b5 Nc5 (worse is 17...Qc5 18.Ra2–+) 18.f5? (18.bc6 bc6 19.Qc2 ef4 20.ef4 Nb3–+) 18...gf5 19.Rf5 g6 20.Rf3 Ne4 (better is 20...Rad8!? 21.Qf1–+) 21.a4 Rfd8 22.Qe1 Ng5 23.Qh4 (23.Rf1 e4 24.Ra2–+) 23...Nf3 24.Qg4 (24.Qe7 Ne7 25.gf3 cb5 26.ab5–+) 24...e4 25.gf3 Qe5 26.Qg1 ef3 27.Ra2 fe2 28.Re2 Qe4 (28...Qe4 29.Rg2 Qb1–+) 0–1. Macedo,A Soares De (1880) – Da Silva,D Barbosa (1820), Aberto do Brasil Xadrez Potiguar, 2015.

7.d3 e5 8.Nbd2 0-0 9.c4 c6 10.Nh4 Be6 11.e4 (11.c5!? Bc7 12.Nhf3=) 11...Ne4–/+ 12.de4 Qh4 13.ed5 cd5 14.Nf3 Qe4 15.cd5 Bd5 16.0-0 Nf6 17.Re1 Qf4 18.Bc1 Qf5 19.Bg5 e4 20.Bf6 gf6 (worse is 20...Qf6 21.Qd5 ef3 22.Bf3+=; 20...ef3?! 21.Bf3 Bf3 22.Qd6+=) 21.Nh4 (21.Nd4!? Qg5 22.Bg4–/+) 21...Qg5–+ 22.g3 Rfd8 23.Bf1 (23.Ng2 Be5 24.Rc1 Bb2–+) 23...a5 24.b5 Be5 25.Rc1 Bb2 26.Rc7 Ba3 27.Qb1 (better is 27.f4 ef3! 28.Nf3–+) 27...Bd6 28.Rcc1 Bb4 29.Re2 (29.Red1 Bd2 30.Rc2 e3–+) 29...f5 30.Ng2 a4 31.Qb4 (31.Ne3 Bb3–+) 31...Qc1 32.Nf4 (32.Qe7 a3 33.Nf4 Qb1 34.Qg5 Kf8–+) 32...a3 (better is 32...Bb3 33.Ng2–+) 33.Re1 (33.Qe7 Qb1 34.Qg5 Kf8 35.Nh5–+) 33...Qb2 34.Qc5 a2 (better is 34...b6 35.Qc1–+) 35.Nd5 a1Q 36.Ra1 Ra1 37.Ne7 Kh8 38.Qf5 (38.Nf5 Qf6–+) 38...Rf1! 39.Kf1 e3 40.Nd5 Qb5 (40...Qb5 41.Kg2 Rd5 42.Qc8 Kg7 43.Qc3 Re5 44.fe3 Qe2 45.Kg1 f6–+) 0–1. Sluka,Radek (2340) – Vajda,Levente (2460), Pardubice KB op, 1999. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 Bd6)

7.d4 c6 8.Nbd2 Qc7 (8...a5 9.b5=) 9.c4= 0-0 10.c5 Be7 11.0-0 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bg6 14.f4 f5 (14...Nf6 15.g4 Qd7 16.h4=) 15.Nf3 Bh5 16.Bc3 Nf6 17.Be1 Ne4 18.Bg3 a5 (18...Bf3 19.Rf3 b5 20.Be1=) 19.Qe1 b6 20.Bd3 (20.Bh4 Bf3 21.Bf3 Bh4 22.Qh4 Nd2=) 20...Bf3 (20...ab4 21.ab4 Ra1 22.Qa1 Ng3 23.hg3+=) 21.gf3= Ng3 22.hg3 bc5 23.bc5 (worse is 23.dc5 Bf6 24.Rb1 ab4 25.ab4 Ra3–/+) 23...Rfb8 24.Qf2 Rb3 25.Qc2 Rab8 26.Rfb1 a4 27.Qd2 g5 28.Rb3 Rb3 (better is 28...ab3!? 29.Kh2 gf4 30.gf4 Bf6+=) 29.Bc2+/– Rb8 30.Ba4 gf4 31.gf4 Kf7 (31...Ra8 32.Bc2+/–) 32.Kh1 (32.Qh2 Ke8+/–) 32...Rg8 (32...Ra8!? 33.Bc2 Bf6+/–) 33.Qh2+– Rg7 (33...Bf6 34.Qh7 Bg7 35.Rg1=) 34.Qh5 Kf6 35.Qh6 Kf7 36.Qh5 Kf6 37.Qe8 Qa5 38.Qh8+– Kf7 39.Bc6 Bf8 40.Rg1 Rg1= 41.Kg1 Qe1 42.Kg2 Qe2 ½–½. Krivoshapko,Alexander – Zikunova,Valeria, 2011.

7.Nh4 Be4 8.d3 Bg6 9.0-0 =.

7.Nh4 Be4 8.d3 Bg6 9.c4 =.

7.Nh4 Be5 8.d4 Bd6 9.Nf5 ef5 10.c4 c6 11.cd5 cd5 12.Bd3 Ne4 13.Nc3 Qh4 (13...Qg5!? 14.Nb5 Bb8+=) 14.Qf3+/– Ndf6 (14...Nb6!?+/–) 15.Qf5+– 0-0 (15...Nc3 16.g3 Qh6 17.Bc3+–) 16.g3 Qg4?? (better is 16...g6+–) 17.Qg4 Ng4 18.Ne4 Be7 19.Nc5 Bc5 20.dc5 Rac8 21.Bf5 Nh6 22.Bc8 Rc8 23.0-0-0 b6 24.Rd5 bc5 25.Rc5 Ra8 26.Rd1 (26...Kf8 27.h3+–) 1–0. pierre_d – Arahno, chessmaniac.com, 2006.

7.Nh4 Qe7 8.Nf5 ef5 9.c4 dc4 10.Bc4 Qe4 11.Bf1 0-0 12.Nc3 Qe6 13.Be2 f4 14.Nb5 Ne5 15.Nd6 cd6 16.0-0 Qf5 17.ef4 (17.Rc1 Rac8+=) 17...Qf4= 18.g3 Qf5 19.f4 Ned7 20.Qb3 d5 21.Bf3 h5 22.Rae1 Rfe8 23.d3 Rac8 24.Bd4 a6 25.Kg2 h4 26.Qd1 (worse is 26.gh4 Qf4 27.Bf2 Ng4+=) 26...h3 27.Kg1 Nf8 (better is 27...b6!?+=) 28.Re5+/– Qd7 29.Rg5 (better is 29.Re8 Ne8 30.Bg4+/–) 29...N8h7? (better is 29...Qd8+/–) 30.Bg4+– Qc6 31.Bc8 Rc8 32.Re5 Qb5 33.Rf5 (33.Re7 a5+–) 33...Rc6 (33...Qd7 34.g4+–) 34.Re1 a5 35.g4 (35.Qb3 ab4 36.ab4 Ra6+–) 35...ab4 (35...Re6 36.Rfe5 ab4 37.Re6 fe6 38.g5 ba3 39.gf6+–) 36.g5 Nd7? (36...ba3 37.gf6 Nf6 38.Bf6 Rf6 39.Rf6 gf6 40.Qg4 Kh7 41.Qh3 Kg7+–) 37.Re7 Rg6 (37...Ndf6 38.gf6 Nf6 39.a4+–) 38.Rff7 Ndf6 39.Rb7 Qa6 40.Kh1 Qa3 (40...Ne8 41.Qe1 Qc6+–) 41.gf6 gf6 42.Rh7 Qa2 (42...Rg2 43.Rh8! Kh8 44.Qh5 Kg8 45.Qe8) 1–0. Djosic,Slavoljub (2255) – Milenkovic,Mladen (2335), Paracin op, 2009.

7.0-0 0-0

8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.b5+=.

8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.Nc3=+.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=+.

8.c4 dc4 9.Bc4 c6 10.d3 (10.Nc3 a5=+) 10...b5 11.Bb3 Qc7 (11...a5 12.Qd2 Bg6 13.Rc1=+) 12.e4= Bg4 13.Nbd2? (13.h3 Bf3 14.Qf3 a5=) 13...a5 (better 13...Bh2!? 14.Kh1 Bf4–/+) 14.h3 (14.Qe1 e5=+) 14...Bf3=+ 15.Nf3 Rfd8 (better 15...ab4!? 16.ab4 Ra1 17.Qa1 Bb4=+) 16.Re1= Ne5 17.Ne5 (17.d4!? Nf3 18.Qf3 ab4 19.e5 ba3 20.ed6 Qd6 21.Bc1=) 17...Be5=+ 18.Be5 Qe5 19.Rc1 ab4 (19...a4 20.Bc2–/+) 20.ab4=+ Nh5?? (20...Rac8 21.Qd2=+) 21.Rc6?? (21.Rc5 Qb2 22.Rh5+– (22.Qh5?! Qb3 23.Rc6 Qb4=)) 21...Nf4= The backward pawn on d3 becomes a target 22.Rc5 (22.Bc2 Qd4 23.Qd2 e5=) 22...Qd4=+ 23.Rb5 Nd3 24.Re3? (better 24.Rf1=+) 24…Ra1–+ (24...Ra1 25.Rd3 Qd3 (25...Rd1?! 26.Rd1 Qf6 27.e5=+) 26.Qa1 Qb5–+) 0–1. retiponziani (1905) – GrimRob (1895), ChessWorld.net, 2016.

8.c4 c6 9.Nc3 e5 (9...dc4 10.Bc4 Re8 11.d4=) 10.d3 Qe7 11.Rc1 (11.cd5 cd5 12.Nb5 Bb8=) 11...dc4 12.dc4 e4 (12...a5 13.c5 Bc7 14.Qb3+=) 13.Nh4 (13.c5 Bc7 14.Nd4 Qe5=) 13...Be6 14.g3 (14.f4 ef3 15.Nf3 Bg4+=) 14...Ne5 (14...Bh3 15.c5 Be5+= (worse is 15...Bf1 16.cd6 Qe6 17.Bf1+/–)) 15.c5= Bc7 16.Qc2 g5 (16...Bg4 17.Bg4 Neg4 18.Nf5=) 17.Ne4 (17.Ng2 Nf3 18.Kh1 Rad8=) 17...Ne4 (better is 17...gh4 18.Nf6 Qf6+=) 18.Qe4?? (better is 18.Be5 Bh3 19.Bc7 Bf1 20.Bf3 Qc7 21.Be4+=) 18...f5–/+ 19.Nf5 Bf5 (worse is 19...Rf5 20.f4 gf4 21.ef4+=) 20.Bc4 Kg7 21.Qg2 Kg6 22.e4–/+ Bd7 23.Be2 g4–/+ 24.Rfd1 Nf3 25.Kh1 Be6 26.Rd3 Qf7 27.Rcd1 Bc4?? 28.Rd6+= Bd6 29.Rd6 Be6 30.Bf3 Rad8 31.Be2? Rd6 32.cd6 Qf2 33.Bc3 Qe3 (33...Qe3 34.d7 Qc3–+) 0–1. Gnininvi,Ephrem (2050) – Chanoine,Guillaume (2230), Bois Colombes op 2nd, 2005.

8.c4 c6 9.c5= Bc7 10.d4 Bb1 (10...Ne4 11.Nc3=) 11.Rb1 Ne4 ½–½. Jeschke,Holger – Birkholz,Frank, Schleswig Holstein–ch cand–B, 1995.

8.d3 c5 9.b5 Qc7 10.Nbd2 a6 11.a4 Ne5 (11...h6 12.h3=+) 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nb3 Qd6 (14...Qc7 15.f4=+) 15.Qd2 Rfd8 (15...ab5 16.ab5 e5 17.Qc3=) 16.f4 ab5 (16...h6 17.Bf3=+) 17.ab5= c4 (17...h6 18.Qc3 Bg4 19.Bg4 Ng4 20.Ra8 (20.Nc5? Rac8 21.d4 b6–+) 20...Ra8 21.Qc5 (21.Nc5 Ne3 22.Nb7 Qb6–+) 21...Qc5 22.Nc5 Ne3 23.Rc1=) 18.dc4 Ra1 (18...Ne4 19.Qd4 Rac8 20.Ra7+=) 19.Ra1+= Ne4 20.Qa5 b6 21.Qa3 Nc3?? (better 21...dc4 22.Nd4 Nc5+–) 22.Qd6+– (22.Qd6 Ne2 23.Kf2+–) 1–0. Janek – Haath, internet, 2018.

8.d3 c6 9.Nbd2 Re8 10.c4 e5 11.e4 Bg6 (11...de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Qd3+=) 12.ed5+= cd5 13.c5 Bc7 14.Nh4 e4 15.Ng6 hg6 16.de4 Ne4 17.Ne4 de4 (17...Re4? 18.Bf3 Re7 19.Bd5+–) 18.Qd5 Rb8 19.Rad1 Nf6 20.Qg5 Qe7 21.Bc4 e3? (21...b5!? 22.Bb3 Rbd8+–) 22.Bf6 (better 22.fe3 Qe3 23.Qe3 Re3 24.Bf6 gf6 25.Rf6+–) 22...gf6?? (better 22...Qf6 23.Qf6 gf6+–) 23.Qg6 Kf8 24.Qh7 e2 25.Qh8 1–0. Pierre – Kuyce, internet, 2019.

8.d3 Qe7 9.Nbd2 c6 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 hg6 12.Nf3 (12.c4 a5=) 12...e5 13.c4 Rad8 (13...dc4 14.dc4 c5 15.b5=) 14.c5 Bc7 15.Qc2 Nh5 (15...e4 16.Nd4+=) 16.g3+= f5 (16...Ndf6 17.a4+=) 17.e4+/– d4 (17...f4 18.Qa4 a6 19.ed5 cd5 20.Rfe1+/–) 18.h4 f4 19.Qc4 (19.Kg2 Ndf6 20.Qb3 Kh8+=) 19...Qf7 20.Qf7 Rf7 (20...Kf7 21.Ng5 Ke7 22.Kg2+/–) 21.Bd1 Re8?? (better is 21...Rff8 22.Bb3 Kh8+–) 22.Bb3+– Kf8 23.Ng5 Rf6 24.g4 Bd8 (24...Ke7 25.Kh2+–) 25.Nh7 Ke7 26.gh5 gh5 (26...Re6 27.Kh2 Rh8 28.Be6 Rh7 29.Bg4+–) 27.Nf6 Nf6 (27...Kf6 28.Kh2+–) 28.f3 Nd7 29.Kh2 Kf6 30.Rg1 Nf8 31.Rg5 g6 32.Rag1 Re7 33.Kh3 b6 (33...Rg7 34.Bc1+–) 34.cb6 ab6 35.Rc1 (35.a4 Rb7+–) 35...Rc7 (35...c5 36.Bd5 Ne6 37.Rg2+–) 36.a4 Kg7 (36...Rc8 37.Rg2 c5 38.Bd5+–) 37.Re5 Nh7 (37...Bf6 38.Re8 Nd7 39.Rg1+–) 38.Re6 Nf6 39.Rcc6 (39.Rcc6 Rc6 40.Rc6+–) 1–0. Pamieci Krzysztofa P – napohybel, internet, 2016.

8.d3 Qe7 9.Nbd2 Rad8 10.c4 c6 11.Rc1 (11.c5 Bc7+=) 11...Rfe8 (11...e5 12.Qa4=) 12.Re1 (12.c5 Bb8+=) 12...e5= 13.Nh4 Be6 14.Qc2 Nf8 15.Nhf3 Bc8 16.Bf1 e4 (16...Ng6 17.c5 Bb8 18.Be2=) 17.de4 de4 18.Bf6 gf6 19.Nd4 f5 20.c5 Be5 21.N2b3 Qg5 (21...Qf6 22.Rcd1=) 22.Rcd1 Ng6 23.f4 Nf4 (23...ef3!? 24.Nf3 Qg4+=) 24.ef4+/– Qf4 25.g3 Qg4 26.Kh1 f4 27.gf4 Qf4 (better is 27...Bf4!? 28.Bg2 Qh5 29.Be4 Bg4+–) 28.Re4+– Qh6 29.Rde1 f6 30.Bc4 Kh8 31.Qf2 Re7 32.Rh4 Bd4 (32...Qf8+–) 33.Re7 (worse is 33.Rh6 Bf2 34.Re7 Bf5+–) 33...Qg6 (33...Bf2 34.Rh6 Bf5+–) 34.Reh7 (34.Nd4 Rf8 35.Qg3 Bd7 36.Qg6 Rf7 37.Rh7 Rh7 38.Qh7) 34...Qh7 35.Rh7 (35.Nd4 Rf8 36.Be6 Be6 37.Ne6 b6 38.Ng5 Kg7 39.Nh7 Ra8 40.Qf6 Kg8 41.Rg4 Kh7 42.Qg7) 35...Kh7 36.Qh4 (36.Qh4 Kg6 37.Bd3 Kf7 38.Qh7 Ke6 39.Qc7+–) 1–0. Revidovich,Alexander – Kozhevnikov,Ivan, RUS–chT Clubs U18, 2009.

8.d3 Qe7 9.Nbd2 e5 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 hg6 12.c4 c6 13.Qc2 Rfc8 14.e4 d4 (14...b6 15.Rac1 Rd8 16.ed5 cd5 17.d4+=) 15.c5+– Bc7 16.Nc4 (16.f4 b6 17.fe5 Be5+–) 16...g5 (16...b6!?=) 17.Bc1+= Nh7 18.Bd2 Ndf8 (18...b5 19.Nb2+=) 19.Bg4+– Rd8 20.Qd1 Ne6 21.Bf5 g6 22.Bg4 Nf4 23.Qf3 Kg7 24.g3 Ne6 25.Kg2 Rh8 26.Rh1 Nhf8 27.Raf1 (27.h3 Kg8+=) 27...f6 28.Qe2 (28.Rb1 Nd7+=) 28...Nd7 29.Be6 (29.Bh3!?+=) 29...Qe6=+ 30.h3 Rh5 (30...b5 31.cb6 ab6 32.Ra1=+) 31.f4 gf4 32.gf4 Rah8 33.Qg4 (33.f5!? gf5 34.ef5 Qd5 35.Qe4=+) 33...Qg4–/+ 34.hg4 Rh1 35.Rh1 Rh1 36.Kh1 ef4 37.Kg2 (37.Nd6 Bd6 38.cd6 f3–/+) 37...g5 38.Kf3 Kf7 39.Bc1 Ne5 40.Ne5 fe5 41.Bd2 Ke6 42.Be1 Bd8 43.Bd2 Kd7 44.a4 Kc7 45.a5 (45.Bc1 b6 46.cb6 Kb6–+) 45...Be7 (45...b6 46.ab6 ab6 47.Bc1–+) 46.Be1 b6 47.ab6 (47.cb6 ab6 48.Ke2 b5–+) 47...ab6 48.cb6 (48.Bd2 bc5 49.bc5 Bc5 50.Ba5 Bb6–+) 48...Kb6 49.Ke2 Kb5 50.Kd1 Bb4 51.Bf2 c5 52.Kc2 c4 53.Bg1 Be1 54.dc4 Kc4 55.Kd1 Bg3 56.Kd2 f3 (56...f3 57.Kc2 f2 58.Bf2 Bf2 59.Kd2 Be3 60.Ke2 Bf4 61.Kf1 d3 62.Ke1 Kb3 63.Kf2 d2 64.Kf3 d1Q 65.Kf2 Qd2 66.Kf3 Be3 67.Kg3 Qf2 68.Kh3 Qf1 69.Kg3 Bf4) 0–1. Goldmund,Heike – Hohner,KH (1805), Franken Power Open, 2018.

8.d4 Re8 9.Nbd2 c6 10.c4 dc4 11.Nc4 Bc7 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Nb6 14.Nce5 Be5 15.Ne5 Qc7 16.e4 Rad8 17.Qf3 (17.Rad1 Nfd7 18.f4 f6+=) 17...Qe7 (17...Na4 18.Qe2 Nb2 19.Qb2 Ne4 20.Rae1–/+) 18.Ng4 (18.Rac1!?+=) 18...Ng4 19.Qg4 Qf6 (19...Na4!? 20.Qe2 Nb2 21.Qb2 Rd6+=) 20.Qe2 Na4 21.Rfd1 Nb2 22.Qb2 e5 23.de5 Rd1 24.Rd1 Qe6 (24...Re5?? 25.Qe5! h6 26.Qf6 gf6 27.Rd7+–) 25.f3 g6 26.f4 Qg4 27.Rf1 Qe6 28.Qd4 b6 29.Re1 Qc8 30.Rd1 h5 31.Qd7 Qb8 (better is 31...a5+–) 32.Qc6 Kg7 (32...Rd8 33.Rd5+–) 33.Qf6 Kh7 (33...Kg8 34.Rd7 Rf8+–) 34.Qf7 Kh6 (34...Kh8 35.Rd7 Re7 36.Qe7 Qg8 37.Qf6 Qg7 38.Qg7) 35.Rd7 (35.Rd7 Re7 36.Qe7 Qe5 37.Qh7) 1–0. Kappel,Ray – Anderson,Lawrence, 2011–STP–1 Lechenicher SchachServer, 2011.

8.Nd4 Be5 =.

8.Nh4 a5 =.

8.Nh4 c6 9.Nc3 a6 10.f3 Re8 11.g4 Bg6 12.f4 Nf8 13.Ng6 (13.g5 N6d7=) 13...Ng6=+ 14.Qe1 Nd7 (14...h6 15.Bf3=+) 15.Qf2= b5 16.d4 (16.Bd3!?=) 16...a5=+ 17.Na2 ab4 (17...h6 18.ba5 Qa5 19.Bd3=+) 18.Nb4 Ne7 19.Nd3 Ra7 (19...Qc7 20.Qf3=+) 20.Bc3 (20.Bf3 h6=+) 20...Ba3 21.Qf3 (21.Qg2 Nf6=+) 21...Qc7–/+ 22.Ne5 f6 23.Nd7 Qd7 24.Qh3 (24.Bd3 Rea8–/+) 24...Rea8 25.Bd3 f5 0–1. marekt – AlanJM, ChessWorld.com, 2018.

8.Nh4 c6 9.Nc3 Qe7 10.Nf5 ef5 11.f4=.

8.Nh4 c6 9.Nc3 Re8 10.f4 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nb6 13.bc6 (13.Bd3 Qd7=) 13...bc6=+ 14.Rb1 (14.Bd3 g6=+) 14...Bc5 15.d4 (15.Bd3 d4 16.ed4 Bd4 17.Kh1 Ne4=+) 15...Bd6 16.Rf3 (16.Bd3 Ng4 17.Bc1 Ne3 18.Be3 Re3–+) 16...Rb8 17.Rg3 g6 18.Bc1 (18.Qf1 Qe7–/+) 18...Nc4–/+ 19.Rb3 (19.Bc4 Rb1 20.Nb1 dc4–/+) 19...Qe7 20.Bd3 (20.Rb8 Rb8 21.Bc4 dc4–/+) 20...Ba3–+ 21.Ba3 Na3 22.Bf5 (22.Qc1 Nc4–+) 22...Nc4 23.Rb8 Rb8 24.Bd3 Qb4 25.Qe1 Nd6 26.Qa1?? (better 26.Kf1–+) 26...Nfe4 27.Ne4 (27.Be4 Ne4 28.Ne4 de4 29.d5 cd5 30.Rg5–+) 27...Qb1 28.Qb1 Rb1 29.Kf2 de4 30.f5 (30.Rg5 f5 31.Be2 a4–+) 30...ed3 31.cd3 0–1. Pierre – Mnirac, internet, 2020.

8.Nh4 Re8 9.Nf5 ef5 10.c4 dc4 11.Bc4 Ng4 12.f4 Qh4 13.h3 Ngf6 14.Qb3 Qh5 15.d4 (15.Nc3 c6=) 15...Ne4 (15...Nb6 16.Nd2=+) 16.Bd5 c6 17.Be4 Re4 (17...fe4 18.Nc3=+) 18.Nd2= Re7 19.d5 Rae8 20.Rae1 (20.Nc4 Qg6 21.dc6 bc6=) 20...Qh6 (20...Bc7 21.dc6 bc6 22.Qc2=) 21.dc6 bc6 22.Qd3 Nb6 23.Nf3 Nd5 Exerts pressure on the backward pawn 24.Be5 (worse 24.Qf5 Ne3 25.Re3 Re3–/+) 24...Be5 25.Ne5 Re6 (25...Qe6 26.Rc1 Rc7 27.Rfd1=) 26.b5+= Ne7 27.Qd7 Rf8 28.a4 (28.e4 fe4 29.Re4 Qf6 30.Qa7 Qf5+= (30...cb5? 31.Nd7 Qc3 32.Re6 fe6 33.Nf8 Kf8 34.Rb1+–)) 28...cb5 29.ab5 Qh4 (29...Qf6 30.Qa7 Nc8 31.Qc5+–) 30.Qa7 Ng6 31.Ng6 (31.Nf3 Qg3+–) 31...Rg6 32.Kh1 h6 (32...Qg3 33.Qb7+=) 33.Qc5 Qf6 (33...Qg3 34.Re2+–) 34.Rb1 Qb6 (34...Qe6 35.Qe5+–) 35.Rfc1 (35.Qb6 Rb6 36.Rfc1 Re8+–) 35...Rb8 (35...Qe6 36.b6 Qe4 37.Rb2+–) 36.Qf5 (36.Qb6 Rgb6 37.Rc5 Re8+–) 36...Qe3+– 37.Rc8 (37.Qe5 Qe5 38.fe5 Rg5+–) 37...Rc8 38.Qc8 Kh7 39.Qc2 Kg8 40.f5 Rb6 41.Qc8 Kh7 42.Qc7 Qd3 (42...Qe4 43.Qb6 Qb1 44.Kh2 Qf5 45.Qb8+–) 43.Qb6 Qb1 44.Kh2 Qf5 45.Qb8 h5 46.b6 h4 47.Qd6 Qb5 48.Qd4 g5 49.Qf6 Kg8 50.b7! Qb7 51.Qg5 Kf8 52.Qh4 Qb8 53.Qg3 Qb5 54.h4 f6 55.Qf3 Kg7 56.g4 Qb2 (56...f5 57.g5+–) 57.Kh3+– Qb1 58.Qe3 Qg6 (58...Kf7 59.h5+–) 59.h5 Qf7 60.Qe4 Kh6 61.Qf4 Kg7 62.Qe4 Qb3?? (62...Kh6 63.Kg3 Kg7+–) 63.Kg2+– Qb2 64.Kf3 Qc3 65.Kf2 Qb2 66.Ke1 Qc1 67.Ke2 Qb2 68.Kd1 Qb3 69.Kd2 Qb2 70.Ke3 ½–½. Naasen,Nils (1915) – Howes,Tony, IECG, 2004.

8.d4 Qe7

9.c4 dc4 10.Bc4 A) 10...c6 11.Bd3 (11.Nc3 b5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 a5 14.ba5 Ra5 15.e4 e5 16.Rfd1=; 11.Qe2 Nb6 12.Nbd2 a5 13.ba5 Ra5 14.Ne5 Na4 15.Nb3 Raa8 16.Bc1+=; 11.Nh4 Be4 12.Nc3 Nb6 13.Bb3 a5 14.ba5 Ra5 15.Ne4 Ne4 16.Nf3+=) 11...a5 12.Bf5 ef5 13.ba5 Ra5 14.Nbd2 f4 15.Re1 fe3 16.Nc4=; B) 10...Rfd8 11.Bd3 (11.Qe2 Nb6 12.Nbd2 a5 13.b5 Na4 14.Nb3 Bg4 15.Bc1 Ne4 16.Nbd2+=; 11.Nbd2 a5 12.b5 a4 13.Nh4 Bg4 14.f3 Bh5 15.Qe1 Nb6 16.g4=; 11.Nc3 a5 12.b5 Rac8 13.Be2 e5 14.de5 Ne5 15.Nd4 Bd7 16.Qc2=) 11...Bd3 12.Qd3 a5 13.b5 e5 14.Qf5 e4 15.Nfd2 c5 16.bc6=; C) 10...Rad8 11.Nc3 (11.Nbd2 a6 12.Nh4 Bg4 13.f3 Bh5 14.Qe1 Nb6 15.Rc1 g5 16.g4=) 11...c6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 e5 14.e4 ed4 15.Nd4 Ne5 16.Qe2=; D) 10...a5 11.b5 Rfd8 12.Nc3 Rac8 13.Nh4 Bg4 14.f3 Bh5 15.Bd3 Nb6 16.Qe1+=.

9.c4 c6 10.c5 A) 10...Bc7 11.Nh4 (11.Nc3 Ne4 12.b5 Qf6 13.bc6 bc6 14.Qa4 Ndc5 15.dc5 Nc3 16.Bc3=; 11.Nbd2 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Qb3 Qf6 14.b5 Rfc8 15.Rfc1 Qh6 16.h3=; 11.a4 Ne4 12.Nc3 Qf6 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bf5 15.a5 b6 16.cb6=) 11...Be4 12.Nd2 b6 13.Nhf3 Rfd8 14.Rc1 b5 15.a4 a6 16.Ne4=; B) 10...Bb8 11.Nh4 (11.Nc3 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bf5 14.b5 cb5 15.Bb5 a6 16.Ba4=; 11.Nbd2 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Nf6 15.Ne5 Bc7 16.Rab1=; 11.a4 Ne4 12.Nc3 Qf6 13.Ne4 Be4 14.Qd2 Bc7 15.a5 Rab8 16.Rfd1=) 11...Be4 12.Nd2 Bc7 13.h3 Rfe8 14.Ra2 e5 15.Ne4 Ne4 16.Nf3=.

9.c4 c6 10.Nbd2 A) 10...dc4 11.Nc4 Bc7 12.Rc1 Rfd8 13.Qb3 Rac8 14.Rfd1 Nd5 15.Bd3 Bd3 16.Qd3=; B) 10...Bc7 11.Nh4 (11.Rc1 dc4 12.Nc4 Rfd8 13.Qb3 a6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Rac8 16.e4=; 11.Qb3 Rfd8 12.Rac1 dc4 13.Nc4 Rac8 14.b5 Be4 15.bc6 Bc6 16.Bc3=; 11.c5 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Qb3 Qf6 14.b5 Rfc8 15.Rfc1 Qh6 16.h3=) 11...Qd6 12.f4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Nf3 Ndf6 15.Ne5 dc4 16.Nc4=; C) 10...Bg4 11.Re1 (11.Bd3 e5 12.c5 Bc7 13.de5 Ne5 14.Be2 Nf3 15.Nf3 Rfe8 16.Qd4=; 11.c5 Bc7 12.h3 Bh5 13.Qa4 Ne4 14.Rfd1 Qf6 15.Ra2 Qh6 16.Ba1=; 11.h3 Bh5 12.Rc1 Rfb8 13.Bd3 b5 14.cd5 cd5 15.Nb3 Ne4 16.Be2=) 11...Rfd8 12.h3 Bf3 13.Bf3 a5 14.c5 Bc7 15.b5 cb5 16.Qb3=; D) 10...Ne4 11.Ne5 (11.Ne4 Be4 12.c5 Bc7 13.Qa4 Qf6 14.Rfc1 Qh6 15.h3 Qg6 16.b5=; 11.c5 Bc7 12.Ne4 Be4 13.Qd2 Qf6 14.Qc3 Qh6 15.h3 Qg6 16.a4=; 11.Rc1 Qf6 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bf5 14.c5 Bc7 15.b5 Rfd8 16.Qa4=) 11...Rfd8 12.Ne4 Be4 13.f3 Bf5 14.Nd7 Rd7 15.c5 Bc7 16.f4=.

9.c4 c6 10.Ne5 A) 10...dc4 11.Qc1 (11.Nc4 Bc7 12.Nc3 b5 13.Nd2 a5 14.Qb3 Qd6 15.f4 ab4 16.ab4+=; 11.Nd2 b5 12.Nc6 Qe8 13.a4 a6 14.Bf3 Nb6 15.Ne5 Nbd5 16.e4+=; 11.Qe1 c3 12.Bc3 Nd5 13.Bb2 a5 14.b5 cb5 15.Bb5 Ne5 16.de5=) 11...Rfd8 12.Nd2 c3 13.Bc3 Nd5 14.e4 Nf4 15.Bf3 Be5 16.de5+=; B) 10...Bc7 11.Nd7 (11.f4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bd3 Nfd5 14.Qd2 Bd3 15.Qd3 f6 16.Nf3+=; 11.Nd2 Ne5 12.de5 Nd7 13.f4 a5 14.b5 Bb6 15.Bd4 c5 16.Bb2=; 11.g4 Bb1 12.Rb1 Ne5 13.de5 Nd7 14.f4 a5 15.cd5 cd5 16.ba5=) 11...Qd7 12.c5 Bb8 13.Nc3 Re8 14.b5 Qc7 15.f4 cb5 16.Nb5=; C) 10...a5 11.Nd2 (11.c5 Bc7 12.Nd7 Qd7 13.Nc3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 Rb8 16.b5=; 11.ba5 Ra5 12.Bc3 Ra7 13.Nd7 Nd7 14.c5 Bc7 15.Nd2 e5 16.Qc1+=; 11.Nd7 Nd7 12.c5 Bc7 13.b5 cb5 14.Bb5 b6 15.Qa4 Rfd8 16.c6=) 11...ab4 12.c5 Bc7 13.Nd7 Qd7 14.ab4 Rfb8 15.Nf3 Ra1 16.Ba1=; D) 10...Rfd8 11.Nd2 (11.c5 Bc7 12.g4 Bb1 13.Rb1 Ne5 14.de5 Nd7 15.f4 b6 16.cb6+=; 11.g4 Bb1 12.Rb1 Bc7 13.f4 dc4 14.Qc1 Nd5 15.e4 Ne5 16.fe5=; 11.Nd7 Nd7 12.c5 Bc7 13.Nd2 Qf6 14.Nf3 a5 15.Qd2 ab4 16.ab4=) 11...dc4 12.Nec4 Bc7 13.f4 Nb6 14.Rc1 Nbd5 15.Qb3 a5 16.ba5=.

9.c4 c6 10.Nh4 dc4 (10...Be4 11.Nd2 (11.c5 Bc7 12.Nd2 b6 13.Rc1 bc5 14.dc5 a5 15.Nhf3 ab4 16.ab4=) 11...dc4 12.Nc4 Bc7 13.Nf3 Rfd8 14.Rc1 Nb6 15.Nce5 Bd6 16.Nd2=; 10...Bb1 11.Qb1 (11.Rb1 dc4 12.Bc4 a5 13.ba5 Ra5 14.a4 Rfa8 15.Bb3 Nb6 16.Ra1+=) 11...dc4 12.Bc4 Rad8 13.Nf3 e5 14.Nh4 g6 15.Nf3 e4 16.Nd2=; 10...Rfe8 11.Nf5 (11.c5 Bc7 12.Nd2 Be4 13.b5 cb5 14.Bb5 a6 15.Be2 b6 16.cb6=; 11.Nd2 Be4 12.c5 Bc7 13.b5 cb5 14.Bb5 a6 15.Be2 b6 16.cb6=; 11.cd5 Nd5 12.Nf5 ef5 13.Bd3 a5 14.ba5 g6 15.Nc3 Ra5 16.Nd5+=) 11...ef5 12.Re1 dc4 13.Bc4 f4 14.e4 b5 15.Bd3 a5 16.e5+=) 11.Nf5 ef5 12.Qc2 (12.Bc4 f4 13.Re1 Nb6 14.ef4 Qd7 15.Bd3 Bf4 16.Nc3=) 12...Ne4 (12...f4 13.ef4 b5 14.Bf3 Rac8 15.f5 Rfe8 16.Nc3+=) 13.Bc4 Ndf6 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.Rd1 Rfa8 16.Bd3=) 14.h3 (14.f3 Ng5 15.Bc1 f4 16.e4+=) 14...Rfe8 (14...a5 15.b5 Rfc8 16.Qd3=) 15.Nc3 Rad8 (15...f4 16.Rae1=) 16.Rfd1 (16.Rfe1=) 16...Bb8 17.Rac1 Qc7 18.f4 Nd6 19.Bd3 Re3 20.Rf1 Qd7 21.Na4 g6 22.Nc5 Qe7 23.Rcd1 Qc7 24.Qf2 Nd5 25.Bc1 Ree8 26.Rde1 Qc8 27.Qf3 Re1 28.Re1 Re8 29.Re8 Qe8 30.Bd2 Qe7 31.g3 Bc7 32.Qe2 Kf8 33.Kg2 b6 34.Nb3 Ne4 35.Bc1 h5 36.Nd2? Nd2 37.Qe7 Ke7 38.Bd2 b5 39.Kf3 Bb6 40.g4 hg4 41.hg4 fg4 42.Kg4 Bd4 43.Bc1 Be3 44.Be3 Ne3 45.Kg5 Nc4 46.Be4 Na3 47.Bc6 Nc2 48.Bb5 Nb4 49.f5 gf5 50.Kf5 f6 51.Ke4 Kd6 52.Kf5 Nd5 53.Ba6 Ke7 54.Ke4 Nc7 55.Bc4 a5 56.Kd4 Kd6 57.Bd3 Ne6 58.Kc4 Nc5 59.Bc2 a4 60.Kb4 Kd5 61.Bg6 Kd4 62.Bb1 Nd3 63.Ka4 f5 64.Kb3 f4 65.Kc2 Ke3 66.Kc3 Ne5 67.Bf5 f3 68.Bc8 Nd3 69.Ba6 Nf4 70.Kc2 f2 71.Bf1 Ne2 72.Kd1 Ng3 73.Ba6 Ne4 74.Bf1 Nd2 75.Ba6 Nb3 76.Bf1 Nc5 77.Bg2 Ne4 78.Bf1 Nf6 79.Ba6 Ng4 80.Bf1 Nh2 81.Ba6 Kf3 82.Bb5 Kg2 83.Ba6 Nf1 84.Bb5 Ng3 85.Ba6 Kf3 86.Bb5 Ke3 87.Ba6 Ne4?? 88.Bf1= ½–½. Zak,Pawel (1745) – Zielinski,Zbigniew (1925), Rubinstein Polanica Zdroj Poland, 2010.

8.Nh4 Bg6

9.f4 a5 10.Ng6 hg6 11.b5 e5 12.f5 gf5 13.Rf5 Qe7 14.c4 d4 15.ed4 ed4 16.Rf1 (worse is 16.Bd4 Qe4 17.Bf6 Nf6 18.Rf6 Qd4 19.Rf2 Qa1–/+) 16...Ne4 17.c5? (better is 17.Bf3!?=) 17...Ndc5–/+ 18.g3 Qg5 19.Rf3 d3! 20.Bf1 (20.Bd3 Nd3 Combination) 20...Rae8 21.Bd4 (better is 21.Kg2–+) 21...Qd5 22.Be3 (22.Bb2 Nb3 23.Nc3 Nc3 24.Bc3 Na1 25.Ba1 Qc5 26.Rf2 Qb5–+ (26...Qa3?! 27.Bg7 Re2 28.Bh6+=)) 22...Be5 23.Rf5 Qe6 24.Bh3 (24.Qf3 Ba1 25.Rc5–+) 24...Ba1 25.Rh5 f5 0–1. Gorbatov,A (2420) – Kuzubov,Y (2575), Zvenigorodskaya Open A, Zvenigorod RUS, 2008. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 Bd6 7.0-0 0-0)

9.Ng6 fg6 10.c4 c6 11.f4 a5 12.c5 Be7 13.Nc3 ab4 14.ab4 b6 15.Ra8 Qa8 16.d4 Qb8 17.Qc2 Qb7 18.Ra1 Rb8 19.Ra2 Ra8 20.Ra8 Qa8 21.g4 Qb7 22.g5 Ne8 23.Kg2 Nc7 24.Bg4 Qa6 25.Kf2 (25.e4 Nf8+=) 25...bc5 (25...Qb7!?=) 26.bc5+= Nb8 27.Qb3 Nd7 28.Be2 Qa8 29.Kg3 Kf7 30.Na4 Bd8 31.Bc3 Qb8 (31...Be7!?+=) 32.Qb8+/– Nb8 33.Nb6 Be7 34.Kg4 1–0. marekt (1995) – peirot (1685), gameknot.com, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 Bd6 7.0-0 0-0 8.Nh4 Bg6)

9.Ng6 hg6 10.c4 dc4 11.Bc4 c5 12.bc5 Nc5 13.Nc3 Qa5 (13...Rc8 14.Rc1=) 14.Qc2 (14.Nb5 Rfd8+=) 14...Rac8= 15.Rfc1 (15.Rac1 a6=) 15...Ncd7 16.Nb5 (16.Be2 a6=) 16...Be5 17.d4 Bb8 18.a4 a6 19.Bc3 Qd8 (19...Rc4 20.Ba5 Rc2 21.Rc2 ab5 22.ab5=) 20.Na3 Nb6 21.Ba5 Qd6 22.g3 Nc4 23.Nc4 Qd5 24.Bb4 Rfe8 25.Qe2 Rc6 26.Na5 Rc1 27.Rc1 e5 28.de5 Be5 29.Qd1 Qe6 30.Nc4 Bb8 31.Nd2 (31.a5 Rc8 32.Nb6 Rc1 33.Qc1 Kh7=) 31...Rc8 (31...g5 32.Bc3=) 32.Rc8 Qc8 33.Nf3 Bc7 34.Kg2 (34.Ng5 Qd8 35.Qb1 Qd5=) 34...b5 35.ab5 ab5 36.Ng5 Qf5 37.h4 Ne4 38.Qf3 ½–½. Marekt – Cenerentola, redhotpawn.com, 2020.

9.Ng6 hg6 10.c4 dc4 11.Bc4 c6 12.Qf3 =.

9.Ng6 hg6 10.c4 dc4 11.Bc4 Ne5 12.Be2 c6 13.f4 Ned7 14.Nc3 Nb6 15.Rf3 Nbd5 16.Rb1 Qe7 17.Nd5 cd5 18.Qe1 Rfc8 19.Rh3 Nh7 20.Qg3 a5 21.ba5 Ra5 22.Bd3 (22.Rh4 g5= (22...Ba3?? 23.Qh3 d4 24.Bd4+–)) 22...Ba3 23.Bd4 (23.Bc3 Rac5=) 23...Rc1 24.Rc1 Bc1 25.Bc3 Ra8 26.Qe1 (better is 26.Rh4!? Nf8 27.Qh3=) 26...Ba3+= 27.g4 Bc5 (27...Bd6!? 28.g5 Ng5 29.fg5 Qg5 30.Kh1 b5=) 28.g5+= Ng5 29.fg5 Qg5 30.Qg3 (30.Rg3 Qe7+=) 30...Qg3 (30...Be3 31.de3 Qg3 32.Rg3+=) 31.hg3 (31.Rg3 Ra2=) 31...Rd8 (better is 31...Be3!? 32.de3 Ra3–/+) 32.Rh4 Bd6 33.Kf2 f5 34.Ra4 e5 35.Ra7 Rb8 36.Ra5 d4 37.ed4 ed4 38.Bd4 Bb4 39.Ra2 Rd8 40.Bc4 Kf8 41.Ke3 Bd6 42.Ra7 Rb8 43.Kf3 g5 44.g4 g6 45.Be6 Bf4 46.gf5 gf5 47.Bf5 Bd2 48.Be5 Rd8 49.Rb7 g4 50.Kg4 Bh6 51.Be6 1–0. marekt – Wulebgr, ChessWorld.net, 2012.

9.Ng6 hg6 10.c4 c5 11.bc5+= Bc5 (11...Nc5 12.Bf6 Qf6 13.d4+=) 12.d4 Be7 13.cd5 Nd5 14.Nc3 N7b6 15.Rb1 (15.Rc1 Rc8+=) 15...Rc8 (15...Nc3 16.Bc3 Ba3 17.Ba5+=) 16.Qb3+= Qd6 17.Nb5 Qb8 18.Rfc1 Rc1 19.Rc1 Rc8 20.Rc8 Nc8 21.a4 Nd6 22.Nd6 Bd6 23.g3 (23.e4 Nf4 24.Bf3 e5+–) 23...Qc7 24.Bf3 Nb4 25.Kg2 b6 26.Bc3 a5 27.e4 Kf8 28.Be2 Qc6 29.f3 g5 30.Bb5 Qc7 31.Kf2 Qc8 32.Kf1. Trokenheim,Marek (1825) – Ward,David (1845), FICGS, 2017.

9.Ng6 hg6 10.c4 c6 11.Nc3 (11.c5 Bc7+=) 11...Rc8 (11...dc4 12.Bc4 b5 13.Be2=) 12.Qb3 (12.c5 Bc7+=) 12...Re8 (12...dc4 13.Qc4 c5 14.Qh4+=) 13.Bf3 (13.c5!? Bc7 14.Qc2+=) 13...Ne5 (13...dc4 14.Qc4 Ne5 15.Qe2=) 14.cd5 (14.Be2!?=) 14...Nf3+= 15.gf3 ed5 16.Ne2 Qd7 (16...Nh7 17.Ng3+=) 17.Kg2 (17.Ng3 Qe6+=) 17...g5 (17...Kf8 18.Bd4+=) 18.h3 (18.Qd3 Be7=) 18...Be5 (18...Qf5 19.Bd4+=) 19.d4 (19.Be5 Re5 20.Rg1 a6=) 19...Bb8 (19...Bc7 20.Rg1+=) 20.Qd3 Qd6 (20...Bc7 21.Ng3+=) 21.Rh1 g6 (21...Qe6 22.Rag1+=) 22.Qc2 (22.Rag1 Qe7=) 22...Kg7 23.Qc5 (23.Nc1 Rh8+=) 23...Qe6 24.Qc2 (24.Rac1 Rh8+=) 24...Nd7 (24...Rh8 25.Nc3–/+) 25.Rag1 (25.Nc3 Nb6+=) 25...Nb6 (25...Rh8 26.Nc3+=) 26.h4 (26.Bc1 Rh8+=) 26...gh4 27.Rh4 Rh8 (27...Nc4 28.e4+=) 28.Rgh1 Rh4 29.Rh4 Qf6 (29...Nc4 30.Bc1+=) 30.Rh3 Nc4 31.Bc1 Qg5 32.Kf1 Rh8 33.f4 (33.f4 Qd8 34.Rh8 Qh8 35.Ng3–/+). Otto,Norbert (2075) – Bernd,Gruber (1795), remoteschach.de, 2007.

7.0-0 e5

8.Nc3 A) 8...0-0 A1) 9.d3 a6 (9...Re8 10.Nb5 Nb6 11.c4 dc4 12.dc4 a6 13.Nd6 cd6 14.c5 Nbd5; 9...Qe7 10.Nb5 h6 11.c4 c6 12.Nd6 Qd6 13.cd5 cd5 14.d4 e4; 9...h6 10.Nb5 a6 11.Nd6 cd6 12.Qd2 Qc7 13.Nh4 Be6 14.f4 Rac8; 9...c6 10.e4 Be6 11.ed5 Bd5 12.Nd5 Nd5 13.g3 Qe7 14.c4 N5f6; 9...Rc8 10.Nb5 a6 11.Nd6 cd6 12.c4 dc4 13.dc4 Ne4 14.Bd3 Re8) 10.Qd2 Qe7 11.Nd5 Nd5 12.e4 Be4 13.de4 Nf4 14.g3 Ne2; A2) 9.Nh4 Be6 10.f4 Ne4 11.Qe1 f5 12.d3 Nc3 13.Bc3 Qe7 14.Rb1 Rac8; A3) 9.d4 e4 10.Nh4 Be6 11.Nb5 Be7 12.f4 ef3 13.Nf3 h6 14.Nc3 a5; A4) 9.Nb5 a6 (9...Re8 10.h3 Nb6 11.d4 ed4 12.Nfd4 Be4 13.f3 Bg6 14.Nd6 Qd6; 9...a5 10.ba5 Ra5 11.Bc3 Ra8 12.Qb1 Qe7 13.Nd6 Qd6 14.d4 e4; 9...Qe7 10.Nh4 Be6 11.Nd6 cd6 12.f4 Ne4 13.d3 Qh4 14.de4 Nf6; 9...h6 10.h3 Qe7 11.Re1 a5 12.Nd6 cd6 13.Nh4 Be6 14.ba5 Nc5) 10.Nd6 cd6 11.Nh4 Be6 12.f4 ef4 13.ef4 Ne4 14.Nf3 Bg4; B) 8...Qe7 B1) 9.Nb5 0-0 (9...h6 10.Nh4 Bh7 11.c4 dc4 12.Bc4 0-0 13.f4 ef4 14.Nd6 Qd6) 10.Nh4 Bg6 11.c4 a6 12.Nd6 Qd6 13.f4 ef4 14.Rf4 a5; B2) 9.h3 c6 (9...0-0 10.Nb5 h6 11.Nh4 Be6 12.Nf3 Bf5 13.Nh4 Be6 14.Nf3 Bf5; 9...Rd8 10.Nh4 Qe6 11.Nb5 0-0 12.f4 g6 13.Nf5 gf5 14.Qe1 Ne4) 10.d3 0-0 11.e4 de4 12.Nh4 Be6 13.Ne4 Ne4 14.de4 a5; B3) 9.Nh4 Bg6 10.f4 h5 11.Nb5 0-0 12.Ng6 fg6 13.c3 ef4 14.ef4 Rae8; C) 8...a5 C1) 9.Nb5 0-0 10.d3 ab4 11.ab4 Qe7 12.Nd6 cd6 13.c4 dc4 14.dc4 Ne4; C2) 9.ba5 c6 (9...0-0 10.Nb5 Ra5 11.Bc3 Ra8 12.Qb1 Qe7 13.Nh4 Be6 14.Nd6 Qd6; 9...Ra5 10.Nb5 0-0 11.Rb1 Ra4 12.Rc1 Qe7 13.c4 Raa8 14.d4 ed4) 10.a6 ba6 11.Bd3 Bd3 12.cd3 0-0 13.Rb1 Rb8 14.Qc2 Qc7; C3) 9.Nh4 Be6 (9...Bg6 10.Nb5 0-0 11.Nd6 cd6 12.f4 ef4 13.Rf4 Ne5 14.b5 Rc8; 9...ab4 10.Nf5 bc3 11.dc3 0-0 12.c4 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Bb3 Na4) 10.f4 ef4 11.ef4 Ne4 12.Qe1 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Ndf6; D) 8...c6 D1) 9.Nh4 Be6 10.f4 ef4 11.ef4 d4 12.Na4 0-0 13.f5 Bd5 14.Bd4 Qc7; D2) 9.Bd3 Bd3 (9...Bg4 10.Be2 0-0 11.h3 Be6 12.Ng5 Bf5 13.d3 h6 14.Nge4 Be7; 9...Bg6 10.Be2 Qc7 11.h3 a5 12.Nh4 0-0 13.b5 Nc5 14.Ng6 hg6) 10.cd3 0-0 11.Qc2 Qe7 12.h3 a5 13.b5 Rfc8 14.bc6 Rc6; D3) 9.d3 Qe7 (9...0-0 10.e4 Be6 11.ed5 Nd5 12.Ne4 Qe7 13.d4 Bc7 14.Ne5 Ne5; 9...Qc7 10.e4 de4 11.de4 Ne4 12.Bd3 Nc3 13.Bc3 Bg6 14.Qe2 0-0-0; 9...Bc7 10.e4 de4 11.Nh4 Be6 12.de4 Ne4 13.Ne4 Qh4 14.Nd6 Bd6; 9...Qb6 10.e4 Be6 11.Na4 Qc7 12.Ng5 0-0-0 13.Qd2 Kb8 14.Ne6 fe6; 9...Bg6 10.Nh4 a5 11.Qd2 0-0 12.Na4 Qc7 13.Ng6 hg6 14.c4 e4) 10.e4 de4 11.Nh4 g6 12.Nf5 gf5 13.de4 Ne4 14.Qd3 Nc3.

8.c4 dc4 A) 9.Bc4 e4 (9...0-0 10.Nc3 Nb6 11.Be2 Qe7 12.Nb5 Nbd5 13.Qb3 a5 14.ba5 Ra5; 9...Nb6 10.Bb3 Qe7 11.d4 e4 12.Ne5 0-0 13.Nd2 a5 14.Qc2 ab4) 10.Qc2 Nb6 11.Bb3 0-0 12.Nc3 Qd7 13.Nd4 Bg6 14.h4 Rfe8; B) 9.Nc3 0-0 (9...Bd3 10.Bd3 cd3 11.Ne1 0-0 12.f3 e4 13.fe4 Ne5 14.Qb3 a5; 9...Nb6 10.Nb5 a6 11.Nd6 cd6 12.Rc1 0-0 13.d3 cd3 14.Bd3 Bd3) 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Re8 12.Nb5 Nfd5 13.d3 e4 14.de4 Be4 .

8.d3 A) 8...c6 A1) 9.Nc3 Qe7 (9...0-0 10.e4 Be6 11.Ng5 d4 12.Ne6 fe6 13.Na2 a5 14.Qd2 Nb6) 10.e4 de4 11.Nh4 g6 12.Nf5 gf5 13.de4 Ne4 14.Qd3 Nc3; A2) 9.e4 de4 10.Nh4 Be6 11.Nc3 ed3 12.Qd3 Bc7 13.Nf5 0-0 14.Nd6 a5; A3) 9.c4 0-0 (9...Qe7 10.Qb3 0-0 11.Nc3 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Bg4 14.Rfd1 Qe5; 9...g6 10.cd5 cd5 11.Nc3 0-0 12.Qb3 Rc8 13.Rac1 Be6 14.Nb5 Qe7; 9...h6 10.cd5 cd5 11.Nc3 0-0 12.Nb5 Qb6 13.Nd6 Qd6 14.d4 e4; 9...Qc7 10.cd5 cd5 11.Nc3 0-0 12.Nb5 Qb6 13.d4 e4 14.Nd6 Qd6) 10.Nc3 Qe7 11.Qb3 dc4 12.dc4 e4 13.Nd4 Bg4 14.Rfd1 Qe5; B) 8...a5 9.Nc3 ab4 (9...Be7 10.e4 de4 11.de4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Ne5 Ne5 14.Be5 0-0; 9...Qe7 10.Nb5 0-0 11.Qd2 ab4 12.Nd6 cd6 13.ab4 Nb6 14.Nh4 Bd7; 9...0-0 10.Nb5 Qe7 11.Nd6 cd6 12.Nh4 Be6 13.Qd2 ab4 14.ab4 Nb6; 9...h6 10.Nb5 0-0 11.Qd2 Qe7 12.h3 a4 13.Nh4 Bh7 14.Rfd1 Rfc8) 10.Nb5 ba3 11.Nd6 cd6 12.Ba3 Qb6 13.d4 Ne4 14.c4 dc4; C) 8...Qe7 9.c4 (9.Nh4 Be6 10.f4 ef4 11.ef4 Nb6 12.Bd4 0-0 13.Nc3 c5 14.Bf2 cb4) 9...c6 (9...dc4 10.dc4 e4 11.Nd4 Qe5 12.g3 Bh3 13.Re1 c5 14.bc5 Bc5; 9...e4 10.Nh4 Bg6 11.c5 ed3 12.Bd3 Be5 13.Nc3 0-0 14.Ng6 hg6) 10.Qb3 dc4 11.dc4 0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Bg4 14.Rfd1 Qe5; D) 8...b6 D1) 9.Qd2 a5 (9...0-0 10.Nc3 a6 11.Nd5 Nd5 12.e4 Be6 13.ed5 Bd5 14.c4 Bb7; 9...a6 10.Nc3 0-0 11.Nd5 Nd5 12.e4 Be6 13.ed5 Bd5 14.c4 Bb7) 10.Nh4 Bg4 11.Bg4 Ng4 12.Nf5 Qf6 13.e4 ab4 14.ab4 Ra1; D2) 9.c4 dc4 10.dc4 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 0-0 13.Ra8 Qa8 14.Qb3 Qc6; D3) 9.Nh4 Be6 (9...Bg6 10.Nc3 0-0 11.Nb5 Qe7 12.Qd2 c6 13.Nd6 Qd6 14.h3 Rfe8) 10.f4 ef4 11.ef4 d4 12.f5 Bd5 13.Nd2 c5 14.Nc4 Bc4; D4) 9.h3 a5 (9...0-0 10.Nc3 a6 11.Qd2 Qe7 12.e4 de4 13.Nh4 Be6 14.de4 g6; 9...a6 10.c4 dc4 11.dc4 0-0 12.Nc3 Qe7 13.Nh4 Be6 14.Qd3 e4) 10.Nh4 Be6 11.Nc3 0-0 12.b5 d4 13.ed4 ed4 14.Na2 c5; D5) 9.Nc3 0-0 (9...a5 10.Nb5 0-0 11.Qd2 Qe7 12.Nh4 Be6 13.f4 Ng4 14.Nd6 Qh4; 9...Qe7 10.Nh4 Be6 11.f4 ef4 12.ef4 d4 13.Nb5 Nd5 14.Qe1 Bf4; 9...h6 10.Nd5 Nd5 11.e4 Be6 12.ed5 Bd5 13.c4 Bb7 14.d4 e4) 10.Nb5 Qe7 11.Qd2 h6 12.Nh4 Be6 13.f4 Ng4 14.g3 g5; E) 8...h5 E1) 9.Nc3 0-0 (9...a5 10.Nb5 0-0 11.Qd2 Qe7 12.Nd6 cd6 13.Ng5 ab4 14.ab4 Nb6) 10.Nb5 a5 11.Qd2 ab4 12.Nd6 cd6 13.ab4 Qc7 14.Ng5 Rfc8; E2) 9.c4 a5 (9...c6 10.Nc3 0-0 11.e4 Be6 12.Ng5 d4 13.Na4 Qe7 14.Bh5 Nh5; 9...dc4 10.dc4 0-0 11.c5 Be7 12.Ne5 h4 13.c6 Ne5 14.cb7 Rb8; 9...e4 10.de4 de4 11.Nd4 Be5 12.Nf5 Bb2 13.Ra2 g6 14.Rb2 gf5) 10.cd5 ab4 11.e4 Bg4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 0-0 14.Na3 Qe7; F) 8...0-0 F1) 9.c4 c6 (9...a5 10.c5 Be7 11.Nbd2 ab4 12.ab4 e4 13.Ra8 Qa8 14.de4 Ne4) 10.Nc3 a5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 cd5 13.Qb3 Be6 14.Rfc1 d4; F2) 9.Nc3 a6 (9...c6 10.e4 Be6 11.ed5 Nd5 12.Ne4 Bc7 13.d4 f5 14.Neg5 Re8) 10.Qd2 h6 11.Nd5 Nd5 12.e4 Ne7 13.ef5 Nf5 14.g4 Ne7.

8.h3 A) 8...Qe7 A1) 9.g4 Be6 (9...Bg6 10.Nc3 e4 11.Nd4 Qe5 12.f4 ef3 13.Rf3 Qh2 14.Kf1 Ne4; 9...Be4 10.Nc3 Bf3 11.Bf3 e4 12.Bg2 Qe5 13.Re1 h5 14.f4 ef3) 10.Nc3 h5 11.g5 Ne4 12.h4 0-0-0 13.d3 Nc3 14.Bc3 Kb8; A2) 9.c4 e4 10.Nh4 Be6 11.Nc3 dc4 12.f4 ef3 13.Nf3 0-0 14.Qc2 c6; A3) 9.Nc3 c6 10.Bd3 Bd3 11.cd3 0-0 12.Qe2 h6 13.b5 Rab8 14.a4 Nc5; A4) 9.d3 0-0 (9...c6 10.c4 0-0 11.Nc3 a5 12.c5 Bc7 13.Qb3 ab4 14.ab4 h6; 9...e4 10.Nd4 Qe5 11.f4 ef3 12.Rf3 Be4 13.Rf4 g5 14.g3 Rg8; 9...Nb6 10.c4 dc4 11.dc4 0-0-0 12.Nbd2 c5 13.bc5 Bc5 14.Be5 Ne4; 9...a5 10.Nc3 c6 11.e4 de4 12.Nh4 Be6 13.de4 g6 14.ba5 0-0) 10.Nc3 c6 11.Qd2 h6 12.Na4 Bc7 13.Rfd1 e4 14.de4 Ne4; A5) 9.Re1 a5 (9...0-0 10.Nc3 c6 11.Rb1 h6 12.b5 c5 13.d3 d4 14.Na4 de3; 9...c6 10.Nc3 0-0 11.b5 h6 12.Nh4 Be6 13.bc6 bc6 14.Nf3 Rab8; 9...e4 10.Nd4 Qe5 11.f4 ef3 12.Bf3 Bg6 13.Nc3 Nb6 14.Kf1 Nc4; 9...h6 10.Nc3 0-0 11.Nb5 a5 12.Nd6 cd6 13.Nh4 Be6 14.ba5 Nc5) 10.Nh4 Be6 11.Nc3 0-0 12.Nb5 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Ra8; A6) 9.Nh4 Be6 10.Nc3 c6 11.f4 ef4 12.ef4 d4 13.Na4 b5 14.Nc5 Nc5; B) 8...a5 9.Nc3 (9.ba5 Ra5 10.Nc3 c6 11.d3 0-0 12.e4 Bg6 13.ed5 Qb6 14.Rb1 cd5) 9...c6 10.b5 0-0 11.Rb1 Rb8 12.bc6 bc6 13.a4 Rb4 14.Qc1 Qc7; C) 8...c6 9.c4 dc4 (9...0-0 10.c5 Bc7 11.Nc3 Qe7 12.Nh4 Be6 13.Nf3 e4 14.Nd4 Ne5; 9...Qe7 10.cd5 Nd5 11.Nc3 0-0 12.Nd5 cd5 13.Rc1 e4 14.Nh2 a5; 9...h6 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.dc3 Qf6 13.c4 Bc7 14.c5 Qe7) 10.Bc4 0-0 11.Nc3 Nb6 12.Bb3 Bd3 13.Ne2 Qe7 14.Bc2 Bg6; D) 8...0-0 D1) 9.g4 Be6 (9...Bg6 10.Nc3 e4 11.Nd4 Ne5 12.Ncb5 h6 13.d3 Qe7 14.Nd6 Qd6; 9...Be4 10.Nc3 h6 11.d3 Bg6 12.Nb5 Qe7 13.Qd2 a6 14.Nd6 Qd6) 10.Nc3 Ne4 11.Nb5 f5 12.d3 Ng5 13.Ng5 Qg5 14.c4 fg4; D2) 9.Nc3 c6 (9...a5 10.Nb5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Bb4 13.Be5 Ne5 14.Qe5 Be4; 9...a6 10.g4 Bg6 11.Nh4 Qe7 12.Rb1 d4 13.Ng6 hg6 14.Na2 Qe6; 9...Qe7 10.Nb5 h6 11.d3 a6 12.Nd6 cd6 13.Nh4 Bh7 14.a4 e4; 9...h6 10.Nb5 a5 11.d3 ab4 12.ab4 Bb4 13.Ne5 Ra1 14.Qa1 c6) 10.d3 Qe7 11.Qd2 h6 12.Rfd1 Be6 13.Na4 Bc7 14.Qc3 Rfe8.

8.h4 A) 8...a5 A1) 9.c4 dc4 10.Bc4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 0-0 13.Nc3 Qe7 14.Qb3 Bb4; A2) 9.b5 h6 (9...0-0 10.Nc3 h6 11.Qb1 Ng4 12.g3 Ndf6 13.Qa2 Be6 14.Qb1 Qe7; 9...Qe7 10.c4 e4 11.Nd4 Qe5 12.g3 dc4 13.Bc4 Bh3 14.Re1 Ng4; 9...c5 10.bc6 bc6 11.Nc3 0-0 12.Rb1 Rb8 13.Re1 Qe7 14.Qc1 h6; 9...c6 10.Nc3 0-0 11.a4 c5 12.b6 e4 13.Ng5 Qb6 14.Nb5 h6) 10.Nc3 0-0 11.Re1 Qe7 12.a4 Rfe8 13.d3 Bb4 14.h5 Bg4; A3) 9.Nc3 c6 (9...ab4 10.ab4 c6 11.Ra8 Qa8 12.Bd3 Bg4 13.Be2 Bb4 14.Ng5 h5) 10.b5 0-0 11.Bd3 Bg4 12.Be2 h6 13.a4 c5 14.d3 d4; B) 8...h6 B1) 9.c4 dc4 (9...0-0 10.c5 Be7 11.Ne5 a5 12.c6 Ne5 13.cb7 Rb8 14.Be5 Rb7) 10.Bc4 0-0 11.Nc3 Nb6 12.Be2 Re8 13.Nb5 Nbd5 14.d3 Bg4; B2) 9.Nc3 c6 (9...a6 10.Bd3 Be6 11.e4 d4 12.Ne2 c5 13.Ng3 c4 14.Be2 0-0; 9...0-0 10.Nb5 a5 11.d3 Qe7 12.Nd6 Qd6 13.Qd2 Ng4 14.c4 dc4) 10.d3 Qe7 11.Qd2 0-0 12.Rfd1 Bg4 13.Na4 Rfe8 14.Re1 Qe6; C) 8...Qe7 9.Nc3 c6 10.Bd3 Bd3 11.cd3 0-0 12.Qc2 h6 13.Rfe1 a5 14.b5 Rfc8; D) 8...c6 9.c4 dc4 (9...0-0 10.cd5 Nd5 11.d3 Bg4 12.Nbd2 Qe7 13.Qc2 h6 14.Ne4 Bc7) 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qe7 12.d4 ed4 13.Nd4 Qe5 14.g3 Bh3; E) 8...0-0 9.Nc3 c6 10.Bd3 Bg4 11.Be2 h6 12.Rb1 e4 13.Nd4 Ne5 14.d3 Qd7.

8.Nh4 Be6 9.f4 (9.Nc3 0-0 (9...c6 10.f4 ef4 11.ef4 d4 12.Na4 0-0 13.f5 Bd5 14.Bd4 Qc7; 9...Ne4 10.Nf3 Nc3 11.Bc3 0-0 12.Rb1 e4 13.Nd4 Qg5 14.f4 ef3) 10.f4 Ne4 11.Qe1 f5 12.d3 Nc3 13.Bc3 Qe7 14.Rb1 Rac8; 9.Nf3 h6 (9...c6 10.c4 dc4 11.Ng5 Bd5 12.Nc3 h6 13.Nf3 0-0 14.d3 cd3) 10.Nc3 c6 11.d3 0-0 12.h3 a5 13.Na4 e4 14.Nd4 ab4; 9.h3 c6 (9...0-0 10.Nc3 c6 11.Nf3 h6 12.Na4 Qc7 13.Re1 Rae8 14.Nc3 d4 ; 9...a5 10.Nc3 0-0 11.Nb5 Be7 12.f4 Ne4 13.Nf3 ab4 14.fe5 Ng3; 9...h6 10.Nc3 c6 11.f4 ef4 12.ef4 d4 13.Na4 b5 14.f5 Bd5) 10.Nc3 0-0 11.Nf3 h6 12.Re1 Qc7 13.Na4 Rae8 14.Nc3 d4) 9...ef4 (9...Ne4 10.Qe1 Be7 11.Nf3 ef4 12.ef4 0-0 13.Nc3 Bf6 14.Bd3 Bf5) 10.ef4 Nb6 (10...Ne4 11.Qe1 Be7 12.Nf3 0-0 13.Nc3 c5 14.f5 Bf5) 11.d3 (11.Nc3 0-0 12.Nb5 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qf3 Be7) 11...c5 (11...0-0 12.Bd4 Nfd7 13.Qe1 c5 14.bc5 Bc5) 12.bc5 Bc5 13.d4 Be7 (13...Bd6 14.Nc3 0-0) 14.Bd3 (14.Nc3 0-0) 14...Ne4 (14...0-0+=) 15.Nf3 f5 16.Ne5 0-0 17.c4? (better is 17.Nd2!?+=) 17...Nc4 18.Nc4 dc4 19.Be4 fe4 20.Nc3 Bd5 21.Qh5 (21.Qc2!?–/+) 21...Bf7–+ 22.Qd1 Bg6 23.g4 (23.Kh1 Rc8–+) 23...Bf6 24.Ne2 Qd7 25.g5 Be7 26.Ng3 Bd6 27.Qd2 b5 28.Rae1 Rae8 29.Bc1 Bc7 30.Qf2 a5 31.Be3 Bd6 32.Qa2 Bf7 33.f5 c3 34.Qg2 Bg3 35.Qg3 Bc4 36.Rf4 Rf5 37.Qg4 Rf7 38.Re4 Qg4 39.Rg4 c2 40.Rg3 b4 41.ab4 ab4 42.Ra1 b3 43.Bc1 Rf1 44.Kg2–+ b2! (44...b2 45.Bb2 Ra1–+) 0–1. Stefanova,M (2025) – Gavasheli,A (2190), IX EICC w, Plovdiv BUL, 2008.

7.0-0 Qe7

8.c4 e5?? 9.c5+– e4 (9...Bc5 10.bc5 Bg4 11.d4+–) 10.cd6 cd6 (10...Qd6 11.Nd4 Be6 12.Nb5+–) 11.Nd4 Qe5 (11...Be6+–) 12.Nb5 Qb2 13.N1c3 Bg4 (13...Ke7 14.Rb1 Qb1 15.Qb1+–) 14.Bg4 Ng4 15.Qg4 Qb3 (15...Kd8+–) 16.Nc7 Ke7 (16...Kd8 17.Na8 Rg8 18.Qh5+–) 17.N3d5 Kd8 18.Qe4 Ne5 19.f4 (better 19.Na8!? Qd3 20.Qh4 f6+–) 19...Qd3 (19...Rc8 20.fe5 Rc7 21.Qh4 f6 22.Nc7 Kc7 23.ef6+–) 20.Qd3 (20.Na8?! Qe4 21.Nc3 Qg6 22.fe5 Kd7+–) 20...Nd3 21.Na8 Kd7 22.Nac7 Rc8 23.Nb5 (23.Rab1 Rc7 24.Nc7 Kc7+–) 23...Ke6 (23...Rc4 24.Na7 Rc2 25.Nb5 Rd2 26.Rfd1 Rd1 27.Rd1+–) 24.e4 a6 (24...Kd7 25.Rf3 Nb2 26.Na7+–) 25.Nd4 Kd7 26.Nb6 Kc7 27.Nc8 Kc8 28.Rac1! Nc1 29.Rc1 Kd7 30.e5 (better 30.b5!? d5 31.e5 g5+–) 30...de5 31.fe5 g5 32.b5 (32.Rf1!? Ke8+–) 32...ab5 33.Rc5 h5 34.Rd5 (34.Rd5 Kc7 35.e6 fe6 36.Ne6 Kb6 37.Rg5+–) 1–0. DEFFM – GuestPCFJ, freechess.org, 2018.

8.d3 0-0 9.Nbd2 (9.Nh4 Bg6=) 9...e5 (9...a5 10.b5=+) 10.h3 (10.c4 c6=) 10...e4 (10...a5 11.b5=+) 11.Nh2 (11.de4 de4 (< 11...Ne4 12.c4=) 12.Nd4 Qe5=+) 11...c6 12.de4 de4 13.Nb3 Rad8 14.c4 Ne5 (14...Nc5 15.Nc5 Bh2 16.Kh2 Rd1 17.Rad1–/+) 15.Qc2 (15.Nd4 Bg6=+) 15...Bb8 (15...Nd3 16.c5 Bb8 17.Bd4=+) 16.Rfd1 Qc7 (16...Nd3 17.Nd4 Nb2 18.Qb2=+) 17.Be5 (17.Nf1 Bg6=) 17...Qe5=+ 18.Nf1 g5 (18...Bc7 19.Nd4=+) 19.Nd4 Bg6 20.c5 h5 (20...Nd5 21.Rd2=) 21.g3 (21.Bc4 g4+=) 21...Nd5 22.Bc4 (22.Rd2 Qf6=) 22...h4 23.Rac1 (better is 23.gh4 Bh5 24.Rd2=) 23...hg3–+ 24.Bd5 gf2 (24...Qd5?! 25.fg3 g4 26.hg4=+) 25.Qf2 Rd5 26.Nh2 Qh2 27.Qh2–/+ Bh2 28.Kh2 Kg7 29.Rg1 Kh6 30.Rg3 f5 31.h4 gh4 32.Rh3 Rd4 33.ed4 Kh5 34.Kg2 Kg4 35.Rch1 Rh8 36.Kf2 Bf7 37.Ke2 Bg6?? 38.Rc3?? e3?? (39.Rg1 Kh5 40.Re3 Rh7+=; better is 38...f4–+) 0–1. Rosinski (2000) – Laskowski (2000), corr 1. AMM Poland, 1992.

8.d3 e5 9.Nc3 =.

8.d4 0-0 9.Nbd2 Nb6 10.Nb3 (10.c4 dc4 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 Rfd8=) 10...Na4 (10...Bg4 11.Ne5 Na4 12.Ng4 Ng4 13.Bg4 Nb2 14.Qe2=+) 11.Qc1 c6 12.Re1 (12.c4 dc4 13.Bc4 Rfd8=+) 12...Nb2 (12...Ne4 13.Nc5 Nb2 14.Qb2=+) 13.Qb2 Qc7 (13...Rfd8 14.Ne5=+) 14.h3 (14.c4 dc4 15.Bc4 Ne4=) 14...h6 (14...Ne4 15.c4=) 15.c3 (15.c4 Qe7=) 15...Rfc8 (15...Be4 16.Nbd2=) 16.Red1 (16.c4 dc4 17.Bc4 Rd8=) 16...Qe7 17.c4 dc4 18.Bc4 Rd8 19.Na5 g5 20.Be2 g4 21.hg4 Ng4 22.Nc4 Bc7 23.Rdc1 Kh7 24.a4 Rg8 25.Ncd2 f6 26.e4 Qg7? 27.Bf1?? Bg6+= 28.Ra3 Bf4 29.Qc2 Rad8 30.Rd1 Qe7 31.Bc4 a5 32.Nf1 ab4=+ 33.Rb3 c5 34.Rdb1 b6–/+ 35.g3 Bc7 36.Rc1 Rg7 37.Bb5 cd4 38.Qe2 Ne5–+ 39.N3d2 h5 40.f4 Ng4 41.Nf3 e5 42.f5 Bf5?? 43.ef5+= e4 44.Nh4 d3=+ 45.Qe1 Bd6 46.Kg2 Bc5 47.Rcb1 Qb7 48.Nd2 e3 49.Ndf3 Nf2 50.Qf1 Qe4 51.Ng6 Qf5 52.Nfh4 0–1. Bertel,Michael – Perez,Jose M, IECC, 1999.

8.Nd4 Bg6 =.

7.0-0 h6

8.Nc3 0-0 =.

8.Nc3 a5 =.

8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 =.

8.c4 c6 9.Nc3 (9.c5 Bc7=) 9...Rc8 (9...dc4!? 10.Bc4 b5=) 10.c5+= Bc7 11.Nh4 (11.Nd4 Bg6+=) 11...Bh7= 12.f4 (12.Qa4 Ra8=) 12...d4 (better is 12...g5 13.fg5 Bh2 14.Kh2 hg5+=) 13.Nb1 (13.ed4!? g5 14.Nf3=) 13...Nd5 (13...g5!? 14.Bd4 gh4–/+) 14.g3 (14.Qe1 de3 15.f5 e5+=) 14...de3= 15.Ng2 (15.Bg7? Rg8 16.Bd4 Qh4 17.de3 e5 18.fe5 Be5 19.Be5 Ne5–+) 15...Bb1 (15...0-0!? 16.de3 b6=) 16.Rb1+= N7f6 (16...ed2!? 17.Bg7 Rg8=) 17.de3+/– h5 (17...Rb8 18.Qc2+/–) 18.Bf3 (18.Qd3 h4+/–) 18...b5 (18...h4!?+=) 19.e4+/– Ne7 20.Qe2 White prepares e5 (20.Qb3 Ng6+–) 20...Ra8 21.Rbd1 Qb8 22.e5 (22.Bf6!? gf6 23.f5+–) 22...Nfd5 23.Bh5 (23.Qd2 a5+=) 23...g6 (23...a5 24.Nh4 ab4 25.ab4+=) 24.Bf3+/– Nf5 (24...a5 25.Ne3+/–) 25.g4 (25.Be4 a5+/–) 25...Nh4 (25...Nfe7 26.Bd5 Nd5 27.Ne3+/–) 26.f5 Ng2 (26...ef5 27.Bd5 Deflection; 26...gf5 27.Nh4 Decoy) 27.Bg2 gf5 28.gf5 f6? (better is 28...Ke7+/–) 29.fe6+– Be5 30.Be5 fe5 (30...Qe5 31.Qe5 fe5 32.Bd5 cd5 33.Rd5+–) 31.Qf3 (31.Qg4 e4 32.Qg6 Kd8 33.Rf8 Rf8 34.Qg7 Qh2 35.Kh2 Rh8 36.Qh8 Kc7 37.Qa8 e3 38.Qa7 Kc8 39.e7 Ne7 40.Bh3 Nf5 41.Bf5) 31...Qc7 32.Qf5 Qg7 33.Qf7 Qf7 34.ef7 (34.Rf7?! Rg8 35.Rd2 Rg6+–) 34...Ke7 35.Bd5 cd5 36.Rd5 Ke6 37.Rd6 Ke7 38.Rdf6 (38.Rff6!? Kf8+–) 38...Rhf8 39.h4 Rad8 40.Kg2 (40.R1f5 e4+–) 40...e4 (40...Rd3 41.R6f3 Rd5 42.c6+–) 41.R6f4 Rd2 42.R1f2 (42.Kg1 Re2+–) 42...e3 43.Re4 Kd7 44.Rd2 (44.Re3 Rf2 45.Kf2 Rf7 46.Kg3 a5+–) 44...ed2 45.Rd4 Kc7 (45...Ke7 46.Rd2 Rf7 47.h5+–) 46.Rd2 (46.h5 Rf7 47.Rd2 Rh7+–) 46...Rf7 47.Kg3 (47.h5 Rh7 48.Rd5 a5+–) 47...Rg7 48.Kh3 Re7 49.Rd3 (49.h5 a5 50.h6 Re6+–) 49...Re4 (49...a5 50.ba5 Re4 51.h5+–) 50.h5 Re6 (50...a5 51.h6+–) 51.Kg4 Re4 (51...a5 52.Rh3+–) 52.Kg5 a5 (52...Re5 53.Kg6+–) 53.h6 ab4 54.ab4 Re1 (54...Re5 55.Kf6 Rh5 56.Kg6+–) 55.Rd4 (55.Rh3 Re8+–) 55...Kc6 (55...Re5 56.Kf6 Rh5 57.Kg6+–) 56.h7 Re8 57.Kf6 Ra8 58.Rh4 Kd5 (58...Rh8 59.Kg7 Re8 60.h8Q Rh8 61.Rh8 Kd5 62.Rh6 Kd4 63.c6 Ke5 64.c7 Kf4 65.c8Q Ke4 66.Rh4 Ke3 67.Qc3 Kf2 68.Rh2 Kg1 69.Qg3 Kf1 70.Qf2) 59.h8Q Ra6 (59...Rh8 60.Rh8 Kc4 61.c6 Kd5 62.c7 Kd4 63.c8Q Kd3 64.Rd8 Ke2 65.Qc2 Kf3 66.Qc3 Kg4 67.Rd4 Kh5 68.Qh3) 60.Kf5 Rf6 61.Kf6 1–0. Kelemen,Szabolcs (1805) – Kozsik,Bende Barnabas (1645), Hungarian Youth Championship, U12, 2016.

8.d3 e5 9.Nbd2 0-0 10.c4 c6 11.c5 Bb8 12.Re1 g5 (12...Qc7 13.e4 Be6 14.ed5 cd5 15.d4=) 13.Nf1+= Re8 14.Ng3 Bg6 15.Qc2 Qc7 16.Nd2 e4 17.de4 de4 (17...Ne4 18.Nde4 Be4 19.Qc3+/–) 18.Nc4+/– h5 (18...Qd8 19.Red1 Nd5 20.Rd4+/–) 19.Nd6 Re7 20.Kf1 h4 21.Ngf5 Bf5 22.Nf5 Re8 (22...Re6 23.Bc4 Nd5 24.Nd6+/–) 23.Nd6+– Rf8 (23...Re7 24.h3+/–) 24.Qc3 (24.h3 b5+–) 24...b6 (better is 24...Qd8+–) 25.Bg4 bc5 26.bc5 Qd8 27.Bd7 (27...Bd6 28.cd6+–) 1–0. PeterRs – dixi82, ChessWorld.net, 2006.

8.d4 0-0 9.Nbd2 (9.c4 dc4 10.Bc4 a5=) 9...Ne4 (9...Nb6 10.c4 dc4 11.Nc4 Nc4 12.Bc4=) 10.c4 c6 11.c5 (11.Ne5 Nd2 12.Qd2 Be5 13.de5 dc4=) 11...Bc7 12.Re1 (12.Ne4 Be4 13.Qa4 Qf6=) 12...Ndf6 (12...Nd2 13.Qd2 Nf6 14.Bd3=) 13.Ne5 (13.a4 Re8=) 13...Nd2 14.Qd2 Ne4 15.Qd1 Qh4 16.g3 (16.Rf1 Qg5=) 16...Qe7 (16...Qg5 17.Bf1=) 17.Nf3 (17.f3 Ng5=) 17...Ng5 (17...Qf6 18.Qa4=+) 18.Ng5 (18.Ne5 f6 19.Nf3 Nf3 20.Bf3 Qd7=) 18...hg5 (18...Qg5 19.Qd2=+) 19.Bf3 (19.Bg4 Bg4 20.Qg4 f5=) 19...Kh7 (19...Qf6 20.Bg4=) 20.e4 de4 21.Be4 Be4 22.Qh5 Kg8 23.Re4 Rad8 24.Rae1 Rd5 25.Bc1 Qf6 26.Qd1 Rfd8 27.Qg4 Qg6=+ 28.Qd1 R8d7 29.h4 Bd8 30.h5 Qf5 31.g4 Qf6 32.Bb2 Bc7 33.R1e3 Bf4 34.Rf3 g6 35.h6 Kh7 36.Rh3 e5 37.Qe2 ed4–/+ 38.Re8 Rd8 39.Re4 a6 (40.Qd3 Be5=+; 39...b6!?–/+) 0–1. Junghaenel,Dieter – Heslenfeld,Peter Hermann (2155), GER–ch Seniors, 2001.

8.d4 a5 9.b5 =.

7.Nd4 Bg6

8.0-0 0-0 9.f4 c5 10.bc5 Bc5 11.d3 (11.Nb3 Bd6=) 11...Qb6 12.Qc1 Bh5 (12...Rac8 13.Nd2=+) 13.Bh5= Nh5 14.a4 (14.Nd2 Nf4 15.Rf4 e5=) 14...Nhf6 (14...Rfc8 15.Nd2=+) 15.a5 (15.Nd2 Rac8=) 15...Qc7 16.Nb5 (16.c4 Rac8=) 16...Qc8 (16...Qc6 17.Nd4 Qd6 18.Nb3=+) 17.Nd4= Ng4 (17...Rd8 18.Nd2=) 18.h3 (18.Na3 Bb4=) 18...Nh6 (18...Ngf6 19.c4=) 19.Nd2 Bd4 20.Bd4 Nf5 21.Nf3 Qc6 22.Qa3 (22.c4 Rfc8=) 22...Qa6 (22...Rfc8 23.Rac1=) 23.Rab1 (23.Qa4 Nd4 24.Nd4 Nc5=) 23...Rac8 24.Qb4 Nd4 (24...Rc7 25.Rf2=) 25.Nd4 Nc5 26.Rf3 f6 (26...Rfd8 27.Rg3=) 27.e4 (27.Qb5 Qd6=) 27...de4 28.de4 Rfd8 29.Nb3 Nd7 (29...Nb3 30.Rbb3 Rc2=+) 30.Rd3+/– Rc2? (better is 30...Kf7+/–) 31.Rbd1+– Re8 32.Rd7 Rg2 33.Kg2 Decoy to g2 33...Qe2 34.Kh1 Qf3 35.Kg1 ½–½. Hanison,Bernard – Schulz,Hans_Juergen, TT–14.07 ETC, 2004.

8.0-0 a5 9.ba5 0-0 10.Nb5=+.

8.Nb5 Be5 9.d4= Bd6 10.Nd6 cd6 11.Nd2 0-0 12.0-0 Nb6 13.a4 (13.c4 dc4 14.Nc4 Nbd5=) 13...Rc8 Attacks the backward pawn on c2 14.Bd3 Nc4 15.Nc4 Bd3 (15...Bh5 16.Qe1 dc4 17.Be2=+) 16.Qd3 (16.cd3!? dc4 17.Rc1=) 16...Rc4=+ 17.b5 (17.c3 Qc7=+) 17...Qc7–/+ 18.c3 Ne4 (18...Qa5 19.Ba3 Ne4 20.Bb4–/+) 19.Rfc1 (19.Ra3 Rc8=+) 19...Rc8 (19...Qa5 20.f3 Nf6 21.Rd1–/+) 20.Ra3 (20.a5 Nf6=+) 20...Qa5–/+ 21.f3 Qb4?? (better 21...Nf6–/+) 22.cb4+– (22.fe4?? Qb2 23.Rf1 Qa3 24.ed5 Rc3–+) 22...Rc1 23.Bc1 Rc1 24.Qf1! Rf1 25.Kf1 Nd2 26.Ke2 Nc4 27.Rc3 f5 28.a5 (28.g4 g6+–) 28...Kf7 29.Kd3 Nb2 30.Kc2 Nc4 31.Kb3 (31.e4 g5+–) 31...Nd2 (31...b6 32.Kc2+–) 32.Ka4 Nc4 33.Kb3 Nd2 34.Kc2 Nc4 35.Kd3 (35.e4 g5+–) 35...Nb2 36.Ke2 Nc4 37.Rc2 (37.e4 g5+–) 37...Kf6 38.Kd3 g6 39.e4 h6 40.ed5 ed5 41.g3 b6 42.Ra2 Ke6 43.h4 h5 44.Rg2 ba5 (44...Na3 45.g4 ba5 46.gh5 gh5 47.Rg6 Kf7 48.b6 ab6 49.ba5 ba5 50.Rd6+–) 45.ba5 Na3 (45...Na5 46.Re2 Kf6 47.Ra2+–) 46.b6 (46.b6 ab6 47.a6+–) 1–0. Margraf,A – Ott,Frank, Landsberg, 1991.

8.Nb5 Be7 9.0-0 c6 10.Nd4 0-0 11.f4 Nb6 12.f5 ef5 13.Nf5 Bf5 14.Rf5 Qd7 (14...a5=) 15.Bf6 (better is 15.Qf1!?=) 15...Bf6=+ 16.Rf6 gf6 17.Bd3 Kg7 (17...f5 18.Qh5 Qd6 19.Bf5=) 18.Qh5 h6 19.Nc3 (19.Bf5 Qd6=) 19...Rae8 (19...Rg8 20.Bf5 Qd6 21.Rf1=) 20.Rf1 (20.Bf5 Qe7=) 20...Re5 (20...Nc4 21.Bf5 Qd6 22.Rf3=+) 21.Bf5+= Qd6 22.Qg4 Kh8 23.Qf4 Kg7 24.d4 Re6 25.Qg4 Kh8 26.Rf3 (26.Be6 Qe6 27.Qf4 f5+=) 26...Rg8 27.Qh4 Qf8?? 28.Be6 Rg6 29.Bf5 Rg5 30.e4 Qg7 31.Rf2 Nc4 32.Qf4 de4 33.Ne4 (33...Qf8 34.Ng5 fg5 35.Qc7+–) 1–0. pierre – Hatch, ChessHere.com, 2006.

8.f4 0-0 9.0-0 a5 10.b5 c5 11.bc6 bc6 12.Nc3 Qc7 13.Rb1 Rab8 14.Nb3 Rb7 15.d3 Rfb8 16.Na4 c5 17.Qc1 c4 18.dc4 dc4 19.Nd2 c3 20.Bc3 Rb1 21.Nb1 Nd5 22.Bd4 Qc2 23.Qc2 Bc2 24.Nac3 Nc3 25.Nc3 Ba3 26.Nb5 Bb4 27.Rc1 Ba4 28.Nc7 Bd2 29.Ra1 Bb3 30.Na6 Rc8 31.Kf2 Rc1 32.Rc1 Bc1 33.Bc3 a4 34.Bb5 Nb6 35.Bd4 Bc4 36.Bc4 Nc4 37.Ke2 Bb2 38.Kd3 Bd4 39.Kd4 Nd2 40.h3 a3 41.Nb4 Nf1 42.e4 h5 43.Kc3 Kh7 44.Kb3 Nd2 45.Ka3 Ne4 46.Nd3 Kg6 0–1. marekt – Subedei, ChessWorld.net, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.a3 e6 5.e3 Bd6 6.Be2 Nbd7)

7.Nh4 0-0

8.0-0 Qe7 9.f4 c5 (9...Be4 10.d3 Bf5 11.Bf3=) 10.Nf5 (10.bc5 Nc5 11.Nf5 ef5=) 10...ef5= 11.bc5 Nc5 12.Nc3 Rac8 (12...d4 13.ed4 Ne6 14.Nb5+=) 13.Nb5 a6 14.Nd6 Qd6 15.a4 Rfe8 16.Bf3 Nfe4 17.d3 Nf6 18.Re1 Re6 (18...Ncd7 19.Bd4+=) 19.a5 Rce8 20.Be5 Qd7 21.Bd4 Qc7 (21...Qd6 22.Rb1+/–) 22.Qd2 Rd8 23.Reb1 h6 (23...Qe7 24.Rb2+/–) 24.Qb4 (24.Qc3 Rc8+/–) 24...Rc8 25.Ra3 Ncd7 26.c4 dc4 27.Rc3 Ng4 28.Rc4 Qd8 29.Rc8 Qc8 30.Bd5 Re8 31.Qb7 Qc2?! 32.Bf7! Kf7 33.Qd7 Re7 34.Qf5 (34...Nf6 35.Rb6+–) 1–0. virusthenun (2440) – grandmasterq (2015), net–chess.com, 2003.

8.0-0 Re8 9.d3 a5 10.b5 c6 11.a4 cb5 12.Nf5 ef5 13.Nc3 (13.ab5 f4 14.ef4 Bf4+=) 13...b4 14.Nb5 Ne5 15.c3 Nc6 16.cb4 ab4 (worse is 16...Bb4 17.Bf6 gf6 18.d4+=) 17.g3 Be5 18.Be5 Re5 19.Bf3 h6 20.Qb3 Qd7 21.Rfc1 Ree8 22.Rc5 The pressure on the isolated pawn grows 22...Ra6 23.Rac1 (worse is 23.Bd5 Na5 24.Bf7 Qf7 25.Qb4 Nd5–/+) 23...Rea8 24.Ra1 g5 (24...b6 25.Rcc1=) 25.Kh1 g4 26.Bg2 (worse is 26.Bd5 Na5 (worse is 26...Nd5 27.Rd5 Na5 28.Qa2+/–) 27.Qa2 b6 (27...Nd5 28.Rd5 Qc8 29.Nd6+/–) 28.Ba8 bc5–/+) 26...d4 27.Qb2 Kg7 28.Rac1 Ra4 29.Bc6 bc6 30.Nd4 Ra2 0–1. Maly,Guenther (1740) – Varizerl,Varizerl (2275), remoteschach.de, 2007.

8.Nf5 ef5 9.Nc3 c6 10.b5 (10.f4 b5=) 10...a6 11.ba6 ba6 12.Rb1 Qa5 13.Qc1 (13.Bd3 A) 13...Ba3? 14.Ra1+– (14.Bf5? Bb2 15.Rb2 d4 16.Bh7 Kh7 17.ed4 Rfe8 18.Ne2 Qh5–+); B) 13...f4=) 13…Rfb8=+ ½–½. Lezcano – Fritz,Harry, corr 3GMM–55, 1996.

8.Nf5 ef5 9.g3 Qe7 (9...a5 A) 10.b5 Ne5 11.0-0 (11.Nc3 Qd7 12.0-0 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qe2 Be5 15.Qc4 Bc3 16.Bc3) 11...Qe7 12.Nc3 Qe6 13.d4 Ned7 14.Qd3 Nb6 15.Qd2 h5 16.h4; B) 10.Nc3 ab4 11.ab4 Bb4 12.Ra8 Qa8 13.0-0 Bc3 14.Bc3 Ne4 15.Bb4 c5 16.d3) 10.0-0 (10.Nc3 A) 10...Rfe8 11.Nb5 (11.b5 a6 12.ba6 ba6 13.0-0 Rab8 14.Rb1 Ba3 15.Ba3 Qa3 16.Ra1) 11...Ne5 12.0-0 a5 13.Nd4 Qd7 14.c3 g6 15.Qc2 c6 16.Rfd1; B) 10...a5 11.b5 Nc5 12.0-0 Rfd8 13.d4 Nce4 14.Ne4 Ne4 15.c4 Qe6 16.Qc2) 10...Rfe8 (10...a5 11.b5 g6 12.Nc3 Qe6 13.d4 Kg7 14.Bd3 h5 15.h4 Rh8 16.Qe2; 10...c6 11.Nc3 a5 12.b5 Ne5 13.d4 Neg4 14.Bf3 Rfe8 15.Qe2 Qd7 16.h3) 11.Bf3 (11.Nc3 a5 12.b5 Qe6 13.d4 Nb6 14.a4 Ng4 15.Qd2 Qh6 16.h4) 11...Ne5 (11...c6 12.Nc3 a5 13.b5 Ne5 14.Be2 Ne4 15.f3 Nf6 16.f4) 12.Be5 Qe5 13.d4 (13.Nc3 a5 14.b5 g6 15.d4 Qe6 16.Qd3) 13...Qe6 14.c4 (14.Nc3 a5 15.b5 g5 16.Qd3) 14...c6 (14...dc4 15.Bb7 Rab8 16.Bc6) 15.cd5 (15.c5 Bc7 16.Nc3) 15...cd5 16.Nc3 Rad8 17.Nb5 Bb8 18.Rc1 Rd7 19.Qd3 ½–½. Nivala,T (2205) – Paakkonen,T (2260), TCh–FIN, 2007.

7.Nh4 c6

8.0-0 0-0 A) 9.Nf5 ef5 10.Nc3 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 Qe7 13.f4 Ne6 14.a4 Rab8; B) 9.f4 a5 (9...b5 10.a4 a6 11.Nf5 ef5 12.Bd3 g6 13.Nc3 Bb4 14.ab5 ab5; 9...Re8 10.Nc3 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Qd7 14.Bf3 Be7; 9...g6 10.Nc3 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Rb8 14.Bf3 Qe7; 9...Qe7 10.Nf5 ef5 11.Nc3 Nb6 12.Rf3 h6 13.Qf1 a5 14.b5 Bc5) 10.Nf5 ef5 11.b5 Nc5 12.Nc3 Bc7 13.Qe1 Re8 14.Rb1 d4; C3) 9.Nc3 Re8 (9...Qc7 10.f4 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Bf3 Ne6 14.Ne2 Ne4; 9...Qb6 10.Rb1 a5 11.b5 Qc7 12.bc6 bc6 13.Nf5 ef5 14.f4 Rab8; 9...a5 10.b5 Qe7 11.Nf5 ef5 12.f4 Nc5 13.Qe1 h6 14.Qg3 Qe6; 9...Qe7 10.Nf5 ef5 11.f4 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 h6 14.Rf3 Rfe8; 9...g6 10.f4 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Re8 14.Bf3 Be7) 10.f4 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Rb1 g6 14.Bf3 Be7.

8.0-0 a5 A) 9.Nc3 0-0 (9...Qe7 10.b5 0-0 11.f4 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Qe1 h6 14.Qg3 Rfe8; 9...Qc7 10.f4 0-0 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Rfe8 14.Qe1 d4; 9...g6 10.b5 0-0 11.f3 Qc7 12.f4 d4 13.ed4 Bf4 14.g3 Bg5; 9...ab4 10.Nf5 ef5 11.ab4 0-0 12.Ra8 Qa8 13.b5 Nc5 14.f4 Re8; 9...Bg6 10.b5 0-0 11.f4 Nc5 12.Ng6 hg6 13.Rb1 Qc7 14.Bf3 e5) 10.b5 Qe7 11.f4 Nc5 12.Rb1 Rab8 13.Nf5 ef5 14.Qe1 Rfe8; B) 9.Nf5 ef5 10.Nc3 b5 11.Bd3 g6 12.Ne2 0-0 13.Bc3 ab4 14.ab4 Ne4; C) 9.b5 Qc7 (9...0-0 10.Nc3 Qe7 11.Nf5 ef5 12.f4 Nc5 13.Qe1 Nfe4 14.Ne4 Ne4; 9...Qe7 10.c4 0-0 11.Nf5 ef5 12.d4 Ng4 13.Bg4 fg4 14.c5 Bc7; 9...g6 10.g4 Ng4 11.Nf3 0-0 12.Nc3 Nc5 13.h3 Nf6 14.Kg2 Nfe4; 9...Nc5 10.Nc3 Qc7 11.Nf5 ef5 12.f4 0-0 13.Rb1 Rab8 14.Bf3 Nfe4) 10.Nf5 ef5 11.f4 0-0 12.Nc3 Nc5 13.Qe1 d4 14.ed4 Ne6.

8.0-0 Qc7 9.f4 (9.Nc3 Bh2 10.Kh1 Bd6 11.g4 Bg6 12.g5 Ng8 13.Na4 f6 14.Bg4 Bf7; 9.Nf5 ef5 10.f4 a5 11.b5 0-0 12.Nc3 Rfe8 13.Rb1 c5 14.Bf3 d4) 9...a5 (9...Bg6 10.Nc3 0-0 11.Rb1 a5 12.Ng6 hg6 13.b5 e5 14.bc6 bc6) 10.g4 Be4 11.d3 Bg6 12.g5 ab4 13.gf6 Nf6 14.ab4 Ra1.

8.0-0 Qe7 A) 9.Nc3 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.d4 Nb6 12.h3 cb5 13.Bb5 a4 14.Qe2 Rfc8; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.f4 0-0 12.Rf3 Rfe8 13.Bd3 Ne4 14.Be2 Nef6; 9...Nb6 10.h3 0-0 11.d3 h6 12.Nf5 ef5 13.Qd2 Nbd7 14.b5 Nc5) 10.Nf5 ef5 11.f4 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Ne6 14.Bd3 Ne4; B) 9.f3 0-0 (9...a5 10.Nc3 0-0 11.b5 h6 12.Nf5 ef5 13.f4 Bc5 14.Bd3 d4; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.Nc3 0-0 12.Qe1 a5 13.b5 f4 14.ef4 Bf4) 10.Nc3 a5 11.b5 h6 12.Nf5 ef5 13.Qe1 f4 14.ef4 Bf4; C) 9.Nf5 ef5 10.c4 dc4 11.Bc4 0-0 12.Nc3 Ne5 13.Be2 Qe6 14.Qc2 a5; D) 9.f4 0-0 (9...a5 10.Nf5 ef5 11.b5 0-0 12.Nc3 Nc5 13.Bf3 Rac8 14.a4 g6; 9...Bg6 10.Nc3 0-0 11.Ng6 hg6 12.Qe1 a5 13.b5 e5 14.fe5 Ne5) 10.Nf5 ef5 11.Nc3 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Ne6 14.Bd3 Ne4; E) 9.d4 0-0 (9...a5 10.Nf5 ef5 11.b5 0-0 12.Nc3 Nb6 13.a4 Rac8 14.bc6 Rc6; 9...Nb6 10.Nc3 0-0 11.Nf5 ef5 12.h3 Ne4 13.Re1 a5 14.b5 Nc3; 9...Rc8 10.Nf5 ef5 11.c4 dc4 12.Bc4 0-0 13.Nc3 Nb6 14.Bb3 Nbd5; 9...Bg6 10.Nc3 0-0 11.Ng6 hg6 12.b5 Rac8 13.a4 c5 14.dc5 Nc5) 10.Nc3 Nb6 11.Nf5 ef5 12.Bd3 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qf3 Qe6; F) 9.Bd4 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.bc6 bc6 12.Nc3 c5 13.Bf6 Nf6 14.Rb1 Bg6) 10.Nc3 a5 11.Nf5 ef5 12.Bd3 g6 13.ba5 Ra5 14.a4 c5; G) 9.c4 dc4 10.Nf5 ef5 11.Bc4 0-0 12.Nc3 a5 13.b5 Nb6 14.Be2 Rfc8.

8.Nc3 0-0 A) 9.0-0 g6 (9...a5 10.b5 Qe7 11.d4 Rab8 12.Nf5 ef5 13.Qd2 Nb6 14.a4 Bb4; 9...Re8 10.f4 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 Rb8 13.Nf5 ef5 14.Bf3 Qe7; 9...Qe7 10.f4 h6 11.Nf5 ef5 12.Rf3 Nb6 13.Qf1 Qe6 14.Rg3 Kh7; 9...Qc7 10.f4 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Qd7 14.Bf3 h6; 9...a6 10.f4 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Rb8 14.Qe1 Re8) 10.Nf5 ef5 11.f4 a5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Rb8 14.Bf3 Qe7; B) 9.f4 a5 (9...g6 10.Nf5 ef5 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Rb8 14.Bf3 Qe7; 9...Qe7 10.Nf5 ef5 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Nfe4 14.bc6 bc6; 9...Re8 10.Nf5 ef5 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Qd7 14.Qe1 d4; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Ne6 14.bc6 bc6; 9...Qc7 10.0-0 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Rb1 h6 14.Bf3 Qd7) 10.Nf5 ef5 11.b5 Nc5 12.0-0 Bc7 13.bc6 bc6 14.Qe1 Re8; C) 9.Rb1 b5 (9...a5 10.b5 Qe7 11.Nf5 ef5 12.a4 Nc5 13.0-0 Rfe8 14.g3 Rab8; 9...Qe7 10.h3 a5 11.b5 Ba3 12.Ba3 Qa3 13.0-0 a4 14.Nf5 ef5; 9...Be4 10.d3 Bg6 11.0-0 b5 12.Qd2 a5 13.Ra1 ab4 14.ab4 Qe7; 9...Qc7 10.f4 b5 11.0-0 a5 12.g4 ab4 13.ab4 Bg6 14.g5 Ne8) 10.0-0 a5 11.Na2 Qc7 12.f4 h6 13.Nf5 ef5 14.Qe1 ab4; D) 9.Nf5 ef5 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 Rb8 13.f4 Bc7 14.Qe1 Re8.

8.Nc3 a5 A) 9.b5 0-0 (9...Qe7 10.f3 0-0 11.0-0 h6 12.Nf5 ef5 13.f4 Bc5 14.Kh1 Rfd8) 10.0-0 Qe7 11.Nf5 ef5 12.f4 Nc5 13.a4 g6 14.Qe1 Rfe8; B) 9.Nf5 ef5 10.b5 0-0 11.0-0 Nc5 12.Rb1 Rb8 13.d4 Ne6 14.Qd2 g6; C) 9.f4 b5 (9...Be4 10.b5 0-0 11.0-0 h6 12.Ne4 Ne4 13.Nf3 Qb6 14.bc6 bc6; 9...0-0 10.b5 Re8 11.0-0 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Qd7 14.Bf3 Be7; 9...g6 10.Nf5 ef5 11.b5 0-0 12.0-0 Nc5 13.Rb1 Re8 14.Bf3 Be7; 9...ab4 10.Nf5 ef5 11.ab4 Bb4 12.Bd3 g6 13.Ra8 Qa8 14.0-0 0-0; 9...Qe7 10.Nf5 ef5 11.b5 0-0 12.0-0 Nc5 13.Qe1 Nfe4 14.Ne4 Ne4) 10.Nf5 ef5 11.Bd3 Ne4 12.0-0 0-0 13.ba5 Ra5 14.g4 Ndc5; D) 9.0-0 g6 (9...0-0 10.b5 Re8 11.Rb1 Rb8 12.Nf5 ef5 13.d4 Nf8 14.Qd3 g6; 9...Qe7 10.b5 0-0 11.d4 Nb6 12.a4 g6 13.h3 Rac8 14.Nf5 ef5; 9...Qc7 10.f4 0-0 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Rfe8 14.Rf3 d4; 9...Be4 10.b5 Qc7 11.f4 0-0 12.d3 Bg6 13.Qd2 Nc5 14.Rab1 Bh5; 9...ab4 10.Nf5 ef5 11.ab4 0-0 12.Ra8 Qa8 13.b5 Re8 14.g3 Nc5) 10.b5 0-0 11.Rb1 Re8 12.f3 Qc7 13.f4 d4 14.bc6 bc6.

8.Nc3 Qe7 A) 9.0-0 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.f4 Nc5 12.Rb1 Rab8 13.Nf5 ef5 14.Rf3 Ne6; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.f4 0-0 12.Rf3 Nb6 13.Qf1 Qe6 14.Rg3 Kh7; 9...Nb6 10.f4 0-0 11.b5 Nc4 12.Nf5 ef5 13.Bc4 dc4 14.Qe2 Qe6) 10.f4 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.a4 Rfe8 14.Bf3 h6; B) 9.f4 0-0 (9...a5 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.b5 Nc5 13.Bf3 Rfb8 14.Qe1 Rc8; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.Rf3 Qe6 13.Bd3 Nb6 14.Ne2 Ne4; 9...Nb6 10.0-0 0-0 11.Nf5 ef5 12.Rf3 Qe6 13.Qf1 h6 14.Rg3 Kh7; 9...g6 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.Qe1 b5 13.Qh4 a5 14.Na2 Qe6) 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Bf3 Rfc8 14.a4 g6; C) 9.Nf5 ef5 10.0-0 g6 11.f4 0-0 12.Rf3 b5 13.Rg3 a5 14.Bd3 Ne4; D) 9.f3 h6 (9...0-0 10.0-0 h6 11.Nf5 ef5 12.Qe1 Ne5 13.Na4 Rfe8 14.Bd4 Nc4; 9...Bg6 10.f4 0-0 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Ng6 hg6 14.Bf3 e5) 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.Qe1 Ne5 13.Na4 Rfe8 14.Bd4 Nc4; E) 9.b5 0-0 (9...h6 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.f4 Nc5 13.Bf3 a6 14.a4 Rfe8; 9...Rb8 10.0-0 0-0 11.Nf5 ef5 12.d4 g6 13.h3 Kg7 14.a4 Rbc8; 9...Nc5 10.f3 0-0 11.d4 Ncd7 12.0-0 h6 13.Nf5 ef5 14.Qd2 Rfe8) 10.0-0 Nc5 11.Nf5 ef5 12.f4 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ne6; F) 9.d4 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 Nb6 12.a4 h6 13.Nf5 ef5 14.h3 Qe6; 9...Nb6 10.0-0 0-0 11.h3 a5 12.Nf5 ef5 13.b5 cb5 14.Nb5 Rfc8; 9...Bg6 10.0-0 0-0 11.g3 Be4 12.Ne4 Ne4 13.c4 Qg5 14.Qd3 Rac8; 9...g6 10.0-0 0-0 11.Nf5 ef5 12.Qd2 Nb6 13.g3 Ne4 14.Qe1 Kg7; 9...Be4 10.0-0 h6 11.Ne4 Ne4 12.g3 Nb6 13.c3 g5 14.Nf3 h5) 10.0-0 Nb6 11.Nf5 ef5 12.Bd3 g6 13.Qe2 Rfc8 14.f3 Re8.

8.Nc3 g6 A) 9.Rb1 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 Re8 12.f3 Qc7 13.f4 d4 14.bc6 bc6) 10.0-0 b5 11.f3 Nh5 12.Nf5 ef5 13.f4 Nhf6 14.Bf3 a5; B) 9.f4 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Rb1 Re8 14.Qe1 d4; 9...Qe7 10.0-0 0-0 11.Nf3 Bg4 12.b5 Rac8 13.h3 Bf3 14.Rf3 e5; 9...Nb6 10.0-0 0-0 11.Nf5 ef5 12.Rf3 Bc7 13.Qe1 d4 14.Nd1 de3; 9...a6 10.0-0 0-0 11.Nf5 ef5 12.Qe1 Re8 13.Qh4 b5 14.Bd3 a5) 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Qe1 Rb8 14.Qh4 Re8; C) 9.f3 Qc7 (9...h5 10.0-0 Qc7 11.f4 0-0-0 12.b5 c5 13.a4 Qa5 14.Bf3 Kb8; 9...Nh5 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.f4 Nhf6 13.Qe1 Qe7 14.b5 Nc5; 9...Qb8 10.f4 0-0 11.g4 Be4 12.0-0 g5 13.d3 Bg6 14.fg5 Bh2; 9...0-0 10.g4 Bg4 11.fg4 Ng4 12.Nf3 Nde5 13.Bd3 a5 14.Na4 ab4) 10.f4 0-0 11.0-0 Be7 12.Nf5 ef5 13.Rf3 Nb6 14.Rb1 Qd7; D4) 9.Rc1 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 Qe7 12.Rb1 Rfb8 13.a4 Nc5 14.f4 Nfe4) 10.0-0 b5 11.f3 Qc7 12.f4 Be7 13.a4 a5 14.ba5 b4; E) 9.b5 0-0 (9...Rb8 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.f4 Nc5 13.Qe1 d4 14.ed4 Ne6; 9...Rc8 10.Nf5 ef5 11.h4 0-0 12.h5 Re8 13.Rb1 Ne5 14.hg6 fg6; 9...Nc5 10.0-0 0-0 11.Rb1 Qc7 12.f4 Qe7 13.Nf3 Rfc8 14.Nd4 h5) 10.0-0 Re8 11.Nf5 ef5 12.f4 Nc5 13.Bf3 Qa5 14.Rb1 Rab8; F) 9.Nf5 ef5 (9...gf5 10.0-0 Rg8 11.f4 Qc7 12.Kh1 d4 13.Na4 de3 14.de3 0-0-0) 10.f4 0-0 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Re8 14.Qh4 Be7; G) 9.0-0 0-0 (9...a5 10.b5 0-0 11.f3 Qc7 12.f4 Be7 13.Nf5 ef5 14.Rb1 Nc5; 9...h5 10.Rb1 Qc7 11.f4 Bg4 12.h3 Be2 13.Qe2 0-0 14.Qd3 e5) 10.f3 Qc7 11.f4 Be7 12.Rb1 a5 13.b5 Nc5 14.Nf5 ef5.

8.f4 0-0 A) 9.Nc3 a5 (9...Re8 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 h6 13.Nf5 ef5 14.Bf3 Rb8; 9...g6 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 Rb8 13.Nf3 Bg4 14.Qe1 Re8; 9...Qc7 10.0-0 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Rb1 Qd7 14.Rf3 Rab8; 9...Qe7 10.Nf5 ef5 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Rf3 Ne6 14.Bd3 g6; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.0-0 Qe7 12.Bd3 Ne4 13.Ne4 fe4 14.Be2 a5) 10.b5 Nc5 11.0-0 Re8 12.Rb1 g6 13.bc6 bc6 14.Nf3 Rb8; B) 9.0-0 Re8 (9...b5 10.Nf5 ef5 11.a4 a6 12.c3 Re8 13.ab5 ab5 14.Ra8 Qa8; 9...Qe7 10.Nf5 ef5 11.Nc3 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Nce4 14.Ne4 Ne4; 9...a5 10.b5 Qe7 11.Nc3 Nc5 12.Nf5 ef5 13.Qe1 Nce4 14.Ne4 Ne4; 9...g6 10.Nc3 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 Rb8 13.Nf3 Bg4 14.Qe1 Re8) 10.Nc3 a5 11.b5 Nc5 12.Rb1 Qe7 13.Nf5 ef5 14.Bf3 Nce4; C) 9.Nf5 ef5 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.Nc3 Re8 13.Rb1 Rb8 14.Bf3 Qe7.

8.f4 a5 A) 9.b5 0-0 (9...Nc5 10.0-0 0-0 11.Bd4 Qe7 12.Nc3 h6 13.Rb1 Rab8 14.Rf3 Nce4; 9...Qe7 10.Nc3 0-0 11.Nf5 ef5 12.0-0 Nc5 13.Rf3 Ne6 14.Bd3 g6; 9...Rb8 10.Nf5 ef5 11.c4 0-0 12.Qc2 dc4 13.Nc3 cb5 14.Nb5 Ne4; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.Nc3 Nc5 12.0-0 0-0 13.Rf3 Re8 14.bc6 bc6; 9...Be4 10.0-0 0-0 11.Nc3 h6 12.Rb1 Rb8 13.Ne4 de4 14.Bd4 Qe7) 10.0-0 Qe7 11.Nf5 ef5 12.Nc3 Nc5 13.Qe1 Nce4 14.Ne4 Ne4; B) 9.Nf5 ef5 10.b5 0-0 11.0-0 Nc5 12.Nc3 Re8 13.Rb1 Qe7 14.Bf3 Nce4; C) 9.Nc3 b5 (9...Be4 10.b5 0-0 11.0-0 h6 12.Rb1 Rb8 13.Ne4 Ne4 14.Nf3 Qb6; 9...0-0 10.b5 Nc5 11.Rb1 Re8 12.Nf5 ef5 13.0-0 Qe7 14.Bf3 Nce4; 9...Qe7 10.b5 Nc5 11.Nf5 ef5 12.0-0 0-0 13.Qe1 Nce4 14.Ne4 Ne4; 9...ab4 10.Nf5 ef5 11.ab4 Bb4 12.Bd3 g6 13.Ra8 Qa8 14.0-0 0-0) 10.Nf5 ef5 11.0-0 g6 12.Qe1 0-0 13.Qg3 Re8 14.Bd3 Nh5.

8.f4 Be4 A) 9.0-0 a5 (9...0-0 10.Nc3 a5 11.b5 h6 12.Rb1 Rb8 13.Ne4 de4 14.Bd4 Qe7) 10.b5 0-0 11.Nc3 h6 12.Rb1 Rb8 13.Ne4 Ne4 14.Nf3 Qc7; B) 9.Nc3 h6 (9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 h6 12.Rb1 Rb8 13.Ne4 de4 14.Bd4 Qe7; 9...0-0 10.d3 Bg6 11.0-0 a5 12.Ng6 hg6 13.b5 Qb6 14.d4 a4; 9...Qe7 10.0-0 0-0 11.Ne4 de4 12.c4 c5 13.b5 h6 14.d3 Bc7) 10.Ne4 de4 11.g3 a5 12.b5 0-0 13.0-0 Qc7 14.Rb1 Rab8; C) 9.d3 Bg6 10.Nd2 0-0 11.Nb3 c5 12.0-0 cb4 13.ab4 Bb4 14.g4 Ne8.

8.f4 Qe7 A) 9.0-0 a5 (9...0-0 10.Nf5 ef5 11.Nc3 a5 12.b5 Nc5 13.Bf3 Nfe4 14.Rb1 Rab8) 10.Nf5 ef5 11.Nc3 0-0 12.b5 Nc5 13.Bf3 Rfb8 14.Qe1 Re8; B) 9.Nf5 ef5 10.Nc3 0-0 11.0-0 Nb6 12.Rf3 h5 13.Qf1 Qe6 14.Rg3 a5; C) 9.Nc3 0-0 (9...a5 10.0-0 0-0 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Bf3 h6 14.Ne2 Nfe4; 9...h6 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.Bd3 Ne4 13.Ne4 fe4 14.Be2 a5; 9...g6 10.0-0 0-0 11.Nf3 Bg4 12.b5 Bf3 13.Bf3 e5 14.Qe1 a6) 10.0-0 a5 11.Nf5 ef5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Nce4 14.Ne4 Ne4.

8.f4 g6 9.g4 Be4 10.0-0 0-0 11.d3 Ne8 12.Qe1 Be7 13.g5 Bf5 14.Nf5 ef5.

8.Nf5 ef5 9.0-0 (9.Nc3 Nb6 (9...0-0 10.0-0 a5 11.b5 Nc5 12.f4 Bc7 13.Qe1 Re8 14.Rb1 d4; 9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 Nc5 12.Rb1 Rb8 13.f4 Bc7 14.Qe1 Re8; 9...Qe7 10.0-0 0-0 11.f4 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 h6 14.Rb1 Rab8; 9...g6 10.f4 a5 11.b5 0-0 12.0-0 Nc5 13.Rb1 Re8 14.Qe1 d4; 9...Qc7 10.f4 0-0 11.0-0 Rfe8 12.Qe1 a5 13.Qg3 ab4 14.ab4 Ra1) 10.Bd3 0-0 11.0-0 Qd7 12.Ne2 Ng4 13.h3 Ne5 14.Bd4 Rfe8; 9.f4 a5 (9...Qe7 10.Nc3 0-0 11.0-0 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 h6 14.Rb1 Rab8; 9...0-0 10.Nc3 a5 11.0-0 ab4 12.ab4 Bb4 13.Ra8 Qa8 14.Bd3 g6; 9...g6 10.Nc3 a5 11.b5 0-0 12.0-0 Nc5 13.Rb1 Rb8 14.Bf3 Qe7; 9...Qb6 10.Bd3 0-0 11.0-0 g6 12.Nc3 Qc7 13.Qf3 Rfe8 14.Be2 a5) 10.b5 0-0 11.0-0 Nc5 12.Nc3 Bc7 13.Qe1 Re8 14.Rb1 d4) 9...f4 (9...0-0 10.Nc3 a5 11.b5 Nc5 12.f4 Re8 13.Rb1 Rb8 14.Bf3 g6; 9...a5 10.b5 0-0 11.f4 Nc5 12.Nc3 Bc7 13.Qe1 Re8 14.Rb1 d4; 9...Qe7 10.c4 dc4 11.Bc4 0-0 12.Nc3 a5 13.b5 Nb6 14.Be2 Rfc8; 9...Qc7 10.f4 a5 11.b5 0-0 12.Nc3 Nc5 13.Rb1 h6 14.Bf3 Nfe4; 9...g6 10.Nc3 0-0 11.f4 a5 12.b5 Nc5 13.Qe1 Rb8 14.Qh4 Be7) 10.ef4 (10.c4 dc4 11.Bc4 0-0 12.Qc2 a5 13.Nc3 Ne5 14.Be2 fe3) 10...Bf4 11.Re1 (11.g3 Bd6 12.d4 0-0 13.Nd2 Nb6 14.c4 dc4) 11...0-0 12.d3 (12.Nc3 Re8 13.g3 Bd6 14.d4 Nb6) 12...Qc7 (12...a5 13.g3 Bd6 14.c3 Re8) 13.g3 Be5 14.Be5 (14.Nc3 Rfe8) 14...Ne5 (14...Qe5=) 15.d4 Nc4 16.Bc4 dc4 17.Nd2 b5 18.Qf3 ½–½. marekt – kvadratrod, ChessWorld.net, 2003.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 e5 9.d3 (9.f4 Ne4 10.g3 h6+=) 9...Qe7 10.c4 (10.Nc3 0-0-0=) 10...c6 (10...dc4 11.dc4 c5 12.Nc3=) 11.Nc3 (11.Nd2 0-0-0=) 11...a5 (11...dc4 12.dc4 e4 13.c5=) 12.c5 Bc7 13.Ng6 hg6 14.h3 (14.Qc2 g5=) 14...e4 (14...b6 15.cb6 Bb6 16.Na4=) 15.de4 de4 16.Na4 Qe6 17.Re1 0-0-0 18.Qc2 Rh3 19.gh3 Qh3 20.f4 Qe3 21.Kg2= Qf4 22.Rh1 e3 23.Rh3 Ne4–/+ 24.Rg1 Ne5 (25.Bc1 Qg5 26.Kf1 Nd2 27.Bd2 Qf4 28.Kg2 Rd2 (28...ed2?! 29.Rd1=) 29.Qd2 ed2–+; 24...Qg5!? 25.Kf1 Nd2 26.Qd2 Qg1 (< 26...ed2 27.Rg5 Nf6 28.Bd1+–) 27.Kg1 ed2 28.Bg7 ab4 29.ab4 b5 30.cb6 Nb6–/+) 0–1. Rego,Sandro (1980) – Dale,Colin (1870), IECC, 1998.

8.0-0 Qe7 9.f4 0-0-0 10.Nc3 c6 11.b5 c5 12.Na4 c4 13.d3 cd3 14.cd3 Kb8 15.Qb3 Bh5 16.Bh5 Nh5 17.Nf3 Rc8 18.Be5 Ka8 19.Bd6 Qd6 20.b6 (better is 20.Rac1+=) 20...ab6?? (better is 20...Nb6 21.Nb6 Qb6 22.Qb6 ab6=) 21.Ne5!+– b5 (21...Ne5 22.Nb6 Double attack (22.Nb6 Deflection; 22.Nb6 Decoy)) 22.Qb5 Ne5 (22...Nhf6 23.Nf7 Qa6 24.Qa6 ba6 25.Nh8 Rh8 26.Rfc1+–) 23.fe5 (better is 23.Nb6 Qb6 24.Qb6+–) 23...Qc6 (23...Qa6 24.Qa6 ba6 25.Nb6 Kb8 26.Nc8 Rc8 27.Rab1 Ka8 28.Rf7 d4+–) 24.Nb6 Kb8 25.Qa5 (25.Qa5 Nf4 26.ef4 Qc5 27.Qc5 Rc5 28.Nd7 Kc7 29.Nc5+–) 1–0. nordlicht (1930) – 7beaufeet7 (1675), gameknot.com, 2013.

8.0-0 Ng4 9.Nf3 =.

8.0-0 Ng4 9.Ng6? Bh2 10.Kh1 Nf2 11.Rf2 hg6 –+.

8.Nc3 0-0 9.Ng6 fg6 10.0-0 c6 11.d4 (11.f4 a5=) 11...Qc7 12.f4 a5 13.b5 c5 14.Rb1 (14.h3 cd4 15.Qd4 Rac8+=) 14...a4 (14...cd4 15.b6 Qb6 16.ed4+=) 15.g3 (15.Qd2 Nb6+=) 15...Nb6+= 16.Re1 cd4 17.ed4 Nc4 (better is 17...Rfe8!?+=) 18.Bc4+= Qc4 19.Re6 Rfe8?? (better is 19...Rfd8 20.Qd3 Rac8+=) 20.Rd6+– 1–0. blake507 (2020) – wreck_tangle (1890), gameknot.com, 2014.

8.Nc3 a5 9.b5 =.

8.Nc3 a6 =.

8.Nc3 e5 9.Nb5 Be7 10.d4 (10.0-0 c6 11.Ng6 hg6=) 10...e4 11.c4 c6 (11...a5 12.Ng6 hg6 13.cd5 Nd5 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 ab4 16.Bb4=) 12.Nc3 0-0 (12...dc4 13.Ng6 hg6 14.Bc4=) 13.0-0 Rc8 (13...Bd6 14.Ng6 fg6 15.Qb3 dc4 16.Qc4 Kh8 17.f3 ef3 18.Rf3+=) 14.Rc1 Re8 (14...Nb8 15.Ng6 fg6 16.f3+/–) 15.Ng6+/– hg6 16.cd5 cd5 17.Qb3 Nb8 (17...Nb6 18.Bb5 Rf8 19.Rc2+=) 18.f3 Qd7 19.fe4 de4 20.Bc4 Rf8 21.Nd5 Rcd8 22.Ne7 (22.Nf6 Bf6 23.b5 Rfe8+/–) 22...Qe7 23.b5 Qc7 (23...Qd7 24.a4+/–) 24.Rf4 (24.a4 Rfe8+/–) 24...Qe7 (24...g5 25.Rff1+/–) 25.Be2 (25.Bc3 Rfe8+/–) 25…Nbd7 (26.Bc3 Rc8+/–; 25...Nd5 26.Rg4+/–). Kuperski,Marek – Sternik,Ryszard, corr I PZG Poland, 1993.

8.c4!? Sternik.

8.d3 0-0 9.0-0 a5 10.Ng6 fg6 11.ba5 Ra5 12.Nd2 c6 13.c4 Qe7 14.d4 Ba3 (15.Qb3 Bb4 16.Ra5 Ba5=). SkyNet – Jose Luis, ChessWorld.net, 2006.

8.d3 e5 9.Nd2 Qe7 10.c4 c6 11.h3 Rd8 12.cd5 Nd5 13.Ng6 hg6 14.Qb3 N7f6 15.Bf3 g5 16.g3 a6 17.Rc1 g4 18.hg4 Rh1 19.Bh1 Ng4 20.Bf3 (20.b5 ab5 21.Bd5 cd5 22.Qb5 Kf8 23.Qd5 Bb4= (23...Ba3?? 24.Ba3 Ke8 25.Qb5 Qd7 26.Qb4+–)) 20...Qe6 (20...Ngf6 21.g4=) 21.Qc4 (21.e4 Ndf6+/–) 21...Ngf6 22.Ke2 (22.e4 Nc7 23.Qe6 Ne6+=) 22...Ke7 23.Rh1 Rc8 24.Ne4 (24.Bg2!? g5 25.e4+=) 24...b5= 25.Qc2 Ne4 26.Be4 c5 27.bc5 Rc5 28.Qd2 Nb6 29.Rc1 (29.Ke1!?=) 29...Na4 30.Rc5 Nc5 31.Bf3 f5 (31...Qb3 32.Bc1–/+) 32.e4 fe4 33.Qg5 (33.Be4 Ne4 34.de4 Qg4 35.Kd3 Bc5+=) 33...Qf6 (33...Kf7!? 34.Be4 Ne4 35.de4 Qc4 36.Kd2 Qe4 37.Qh5 Kf6–/+) 34.Qf6+= gf6 35.de4 Na4 36.Bc1 Nc3 37.Kd3 Nb1 Attacking the isolated pawn on a3 38.a4 ba4 39.Kc2 (39.Bd1 a3=) 39...Na3+= 40.Ba3 Ba3 41.Be2 Bc5 ½–½. Lebel,Patrick (2180) – Crippa,Gabriele (2115), Milan Crespi op, 2002. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 Bd6 7.Nh4 Bg6)

8.Ng6 hg6 9.c4 c6 (9...dc4 10.Bc4 Rh2 11.Rh2 Bh2 12.g3=) 10.f4 (10.cd5 ed5 11.h3 Qe7=) 10...Qe7 (10...Ne4 11.0-0 (11.Bg7?? Qh4 12.g3 Ng3–+) 11...Qh4 12.h3=+) 11.cd5= ed5 12.0-0 (12.Qc2=) 12...Ne4 (12...g5 13.Rf3=+) 13.Bg7= Rh7 14.Bd4 g5 (14...Qh4 15.h3=) 15.g3 (15.d3 Nef6+=) 15...gf4 16.ef4 (16.gf4?? Qh4 17.Bh5 Rh5–+ (17...Qh5?! 18.Qh5 Rh5 19.d3–+)) 16...0-0-0? (16...c5!? 17.bc5 Bc5 18.Bc5 Qc5 19.d4 Qb6+=) 17.d3 Nef6 18.Re1 Rdh8 19.Bf3 Qf8 20.Re2 Qg7+= 21.Qc2?? Bf4 22.Qa4?? Bg3! 23.Kf1 Rh2 24.Rh2 Bh2 25.Qa7 Qg3 26.Qa8? Nb8 27.Nd2 Ng4 28.Bg4+= Qg4 29.Bh8 Qf4 30.Ke2 Bg3?? 31.Rf1 Qg4 32.Nf3 Qe6 33.Kd1 Qe3 34.Bf6 Qd3?? 35.Nd2+– Bd6 36.Re1 Qb1 37.Nb1 (37...c5 38.Re8 Kc7 39.Qb8 Kc6 40.b5 Kb6 41.Qd6 Ka5 42.Qc5 Ka4 43.Qb4#) 1–0. Dingbat (2035) – DiplPsych (1830), chess.net, 1998.

8.Ng6 hg6 9.h3 a5 10.b5 Nc5 11.c4 Ng4 (11...a4 12.d4 Nb3 13.Ra2=) 12.d3 (better is 12.Bg7!? Qh4 13.0-0+/– (worse is 13.Bg4 Nd3 14.Ke2 Nf2+=)) 12...dc4 13.Bg7 Rh7 14.Bd4 Qh4 15.Rf1 (15.0-0 Bh2 16.Kh1 Nf2 17.Rf2 Qf2 18.Kh2=) 15...Nh2+= 16.Rh1 cd3 17.Bd3 Qg5 18.Bc5 Bc5 19.Be4 Rd8 (19...Rd8 20.Qb3 Ng4+=) 0–1. Sowden,Edward C (2290) – Splichal,Stanislav (2155), corr ICCF FM/0474, 2007.

8.Ng6 hg6 9.h3 Qe7 =.

6.Be2 h6

7.0-0 0-0 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 e5 10.c4 c6 11.Qc2 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Bg6 14.c5 Bc7 15.Nc4 Qe7 16.Rad1 Nd5 17.Rfe1 Ne5 18.Ne5 Qe5 19.g3 Qe7 20.Rd2 ½–½. Uddin,S (2175) – Parveen,T (2055), Parachute Advansed Int, Dhaka BAN, 2010.

7.0-0 a5 8.ba5 Ra5 9.Nc3 =.

7.0-0 Nbd7 8.c4 c6 9.d3 0-0 10.Nc3 Qe7 11.Qb3 a5 12.c5 Bc7 13.d4 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Qe5=+ 16.g3 Qe6 17.Rad1 Bg4 18.Bg4 Qg4 19.Rd4 Qf5 20.e4 de4–/+ 21.Qc2 Qh3 22.f3 ef3 23.Rf3 ab4 24.ab4 Rfe8 25.Ne4 Be5–+ 26.Nf6 Bf6 27.Rd1 Ra2 28.Rb3?? Bd4!! 29.Kh1 Qe6 (30.Kg2 Qd5 31.Rf3 Rb2 (31...Bb2? 32.Rd5 cd5 33.Rf2+–) 32.Qb2 Bb2 33.Rd5 cd5–+; 29...Qh5 30.h4 Re2 31.Qe2 Qe2 32.Rd4–+) 0–1. Gashimov,Vugar (2425) – Zulfugarli,Magomed (2475), AZE–ch Baku, 2000.

7.Nd4 Be4 =.

6.h3 0-0

7.g4 Bg6+= 8.d3 a6 9.Nh4 c5 10.Ng6 hg6 (10...fg6 11.bc5 Bc5 12.Nd2=) 11.bc5= Bc5 12.Nd2 Nc6 13.Bg2 Rc8 14.0-0 Bd6 15.Nf3 (15.c4 dc4 16.Nc4 b5 17.Nd6 Qd6=) 15...b5 16.Rc1 a5 (16...Qe7!?+=) 17.c4+= dc4 18.dc4 b4 19.c5 Bb8 20.Qd8 Rfd8 21.ab4 Nb4 22.Ba3 Nfd5 23.Nd4 (23.Rfd1 Ba7 24.Rc4 Bc5= (worse is 24...Rc5 25.Rc5 Bc5 26.e4+/–)) 23...Ba7= Exerts pressure on the isolated pawn 24.Nb3 a4 25.Bb4 Nb4 26.Rc4 ½–½. Casny,Guenter (1760) – Grassi,Fabrizio (1680), Berlin op, 2006. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.a3 Bd6 6.h3 0-0)

7.Nh4= Bg6 8.Ng6 fg6 9.c4 =.

7.Nh4= Bg6 8.Ng6 hg6 9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Qf3+=.

7.Nh4= Bg6 8.Ng6 hg6 9.c4 c5 10.b5 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Nbd7 13.Na3 Be5 14.d4 cd4 15.ed4 Qa5 16.Qd2 Qd2 17.Kd2 Bf4 18.Ke2 dc4 19.Kf3 c3 20.Bc3 Nd5 21.Bd3 Nc3 22.Kf4 Nd5 23.Kf3 Rfc8 24.Nc4 N7b6 25.Ne5 Ra1+= 26.Ra1 Rc3 27.Ke4 f6–/+ 28.Ra7 fe5 29.Rb7 ed4 30.Kd4–/+ e5 31.Ke4 Kh7 32.g3 Nf6 33.Ke5 Nbd7 34.Kd4? Rd3!–+ 35.Kd3 Nc5 36.Kc4 Nb7 37.b6 Nd7 38.f4 Nb6 39.Kd4 Nd7 40.g4 Nd8 41.Kd5 Nf6 42.Kd4 Ne6 43.Ke5 g5 44.fg5 Ng5 45.h4 Nf3 46.Kf4 Nh4 47.g5 Nd5 48.Kg4 Ng2 49.Kf3 Kg6 (50.Kg2 Kg5–+; better is 49...Nge3 50.Kg3–+) 0–1. Luis,Henri (1810) – Casier,Fabrice (1620), St Affrique op 9th, 2001.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.c4 c6 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 dc4 12.Bc4 Ne5 13.Be2 Bc7 14.Qc2 Qe7 15.0-0 Nd5 16.Nd5 ed5 17.Rac1 Qd6 18.f4 Nc4 19.Bc4 dc4 20.Be5 Qd7 21.Bc7 Qc7 22.Qc4 Rad8 23.Rfd1 Qd6 24.Qc5 Qc5 25.Rc5 Rd3 26.Rc3 Rfd8 27.Rd3 Rd3 28.a4 Rb3 29.b5 cb5 30.ab5 Rb5 31.e4 f6 32.d4 Kf7 33.d5 Ke7 34.e5 fe5 35.fe5 a5 36.e6 Rc5?? 37.d6+– Kd8 38.Rf1 (38...Rf5 39.e7 Ke8 40.Rd1+–) 1–0. MojodaIdiotFreak – passepar_tout, HCL–A1001 playchess.de, 2003.

6.h3 a5

7.ba5 0-0 8.Nh4=+.

7.g4 Bg6 8.g5=+.

6.h3 Nbd7

7.Nd4 Bg6=+ 8.Be2 e5 9.Nf3 h6 10.Nc3 c6 11.d3 0-0 12.g4 e4 13.Nh4–/+ Ne5 14.Ng6=+ Ng6 15.Qd2 b6 16.0-0-0 a5 17.b5 Qe7 18.de4 Ba3=+ 19.bc6? Bb2 20.Kb2–/+ de4 21.Qd6 Qd6 22.Rd6= Rfc8 23.Na4 Rab8 24.Ba6 Ne8 25.Bc8 Nd6 26.Bd7 Ne7 27.Rd1+/– Ndc8? 28.c7+– Rb7 29.Bc8 Rc7 30.Rd7 Rc8 31.Re7 Rc4 32.Nc3 Kf8 33.Re4 Re4 34.Ne4 Ke7 35.Kb3 Kd7 36.Ka4 Kc6 37.Nc3 Kc5 38.Nb5 Kc6 39.f4 Kc5 40.e4 Kc6 41.h4 Kc5 42.h5 Kc6 43.g5 Kd7 44.Nd4 Ke7 45.Nf5 Kf8 46.gh6 gh6 47.Nh6 Kg7 48.Nf5 Kh7 (48...Kg8 49.Kb5+–) 1–0. Jankowska,Maria – Demidowicz,Alicja, Poland–ch U12 Girls, 2001.

7.g4 Be4 8.d3 Bf3 9.Qf3 Ne5 10.Qe2 h6 (10...0-0 11.f4 Ned7 12.g5=) 11.Bg2 (11.Be5 Be5 12.d4 Bd6 13.Qb5 Qd7 14.Qb7 0-0+=) 11...Kf8 (11...Ng6 12.0-0=) 12.Nd2 c6 13.f4 Ng6 14.Nf3 Nd7 15.h4 Ne7 16.Qf2 h5 17.g5 Ng6 18.Bh3 Rg8 19.Rf1 Ke8 20.f5 ef5 21.Bf5 Qc7 22.Bd7 (22.Qe2 Ne7 23.Nd4 Bg3 24.Kd1 A) 24...Bh4? 25.Qh5 Qg3 26.Be6+–; B) worse is 24...Nf5 B1) 25.Rf5?! g6 (worse is 25...Bh4 26.e4+/–) 26.Rf1 Bh4=; B2) 25.Nf5 Be5 26.Be5 Ne5 27.e4 de4 28.Qe4+/–; C) 24...g6 25.Bd7 Kd7 26.Rf7 Bh4+/–) 22...Kd7= 23.Rg1 Rae8 24.0-0-0 a5 (24...Re3 25.Kb1 (25.Qe3? Bf4 26.Bd4 Be3 27.Be3 Re8–+) 25...Re7 26.Qa7+=) 25.Nd4= Ref8 26.b5 c5 (26...Be5!?=) 27.Nf5+/– Be5 28.d4 cd4 29.Nd4 (29.Bd4 Re8+=) 29...Bd4 (better is 29...Ke8!?=) 30.Rd4+/– (30.ed4?! f5=) 30...Ne7 31.e4 g6? (31...f6 32.Qe2+/–) 32.ed5 Nf5 33.d6?? Qc5+= 34.Rd2 Qf2 35.Rf2 Nh4 36.Rd1 Nf5 37.Bf6 Rc8 38.Re2 Rge8–/+ 39.Be7 Ne7?? 40.de7+/– Kc7 41.Rd4 Kb6 42.Rf4 Kb5 43.Rf7 Rg8? 44.Re6 Rce8 45.Rff6 b6? 46.Rb6+– Kc5 47.Rfc6 Kd4 48.Rd6 Ke5 49.Ra6 Re7+/– 50.Ra5?? Ke4 51.Raa6 Ke5? 52.a4 h4 53.Rdb6 h3 54.Rb3 Rh8 55.Re3+/– Kd4?? 56.Re7+– h2 57.Re1 h1Q 58.Rh1 Rh1 59.Kb2 1–0. Casny,Guenter (1760) – Schenk,Felix, Berlin op, 2006. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.a3 Bd6)

7.Nh4 Bg6 =.

6.Nh4 0-0

7.Nf5 ef5 8.c4.

7.Nf5 ef5 8.Be2 Nc6 9.0-0 Ne4 10.c4 Qh4 (10...dc4 11.Bc4 a5 12.b5=) 11.f4 Rfe8? (better 11...dc4 12.Nc3 Be7+=) 12.cd5+– Ne7 13.d3?? (better 13.Nc3+–) 13...Nf6= 14.Nd2 (better 14.Qd2 Ned5 15.Bd4=) 14...Ng4?? (better 14...Ned5 15.g3 Qh6–/+) 15.Bg4+– fg4 (better 15...Nd5 16.Bh3 Ne3+–) 16.Bg7?? (better 16.e4+–) 16...Kg7–/+ 17.e4 g3 (better 17...a5 18.g3 Qh5=+) 18.Nf3?? White plans e5 (better 18.hg3 Qg3 19.Rf3=+) 18...gh2–+ 19.Kh1 (19.Nh2 Ng6 20.e5 Nf4–+) 19...Qf4 20.Qc2 Ng6 (better 20...c6 21.dc6 Nc6–+) 21.d4 (21.Nd4 Qg5–+) 21...Qg4 (better 21...Qe4 22.Qe4 Re4–+) 22.e5 Be7 23.Nh2 (23.Rad1 Qd7–+) 23...Qd4 24.e6 fe6 25.de6 (25.Rad1 Qe3 26.Qc7 ed5–+) 25...Rf8 (better 25...Bd6 26.Nf3 Qg4 27.Rae1–+) 26.Qc7 Qd5 27.Rf8 (27.Rad1 Rf1 (27...Qe6?! 28.Rfe1 Qf6 29.Qb7–+) 28.Rf1 Kg8–+ (28...Qe6?! 29.Qb7 Rd8 30.Qa7–+)) 27...Rf8 (worse 27...Kf8 28.Ng4 Qh5 29.Nh2–+) 28.Rf1 (28.Nf3 Qh5 (worse 28...Qe6 29.Re1 Qf6 30.Qb7–+) 29.Kg1 Qg4–+) 28...Rf1 29.Nf1 Qe6 (29...Qd3!? 30.Kg1–+) 30.Qb7 Qe1 31.Kg1 Kh6 (better 31...a5–+) 32.Qa7–/+ Qc1 (better 32...Qd1!?–/+) 33.Qe3=+ Qe3 34.Ne3 Ne5?? (better 34...Kg5=+) 35.Nf5+– Kg6 36.Ne7 Kf7 37.Nf5 Ke6 38.Ne3 Nd3 39.Nc2 Kd5 40.g4 (better 40.a4+–) 40...Kc4+– 41.Kg2 Kb3 42.Ne3 (42.Nd4!? Ka3 43.b5+–) 42...Ka3+= 43.b5 Ka4 44.b6 Nc5 45.Kf3 Kb5 46.Nd5 Kc6 47.Kf4 Kd5 48.Kg5 Ke5 49.Kh5 Kf6 50.Kh6 Nb7 51.g5 ½–½. Darkseid (1685) – agatonsax (1650), ChessWorld.net, 2006. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.a3 Bd6 6.Nh4 0-0)

7.Nf5+= ef5 8.Qf3 g6 9.c4 c6 10.Qh3 (10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7+=) 10...Re8 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nd7 13.Bd5 cd5 14.0-0 Ne5 (14...a5 15.ba5 Qa5 16.Bc3=) 15.Be5 Be5 16.d4 Bg7 17.Nc3 Rc8 18.Rac1 f4 (18...Re6 19.Ne2+=) 19.Qf3+/– fe3 20.fe3 Qd7 21.Nd5 (21.Qd5 Qe7 22.Qf3 Qe3 23.Qe3 Re3=) 21...Rcd8= 22.Nf6 Bf6 23.Qf6 Re3 24.d5 Qd5 (better is 24...Rd3=) 25.Rcd1+/– Rd3 (25...Qd1 26.Qf7) 26.Rd3 Qd3 27.Qf7 Kh8 28.Qb7 Qd4 29.Kh1 Qc4 30.Rg1 Qd4 31.Qe7 Kg8 32.Rf1 ½–½. mtrc – pono, internet, 2002.

7.Nf5+= ef5 8.Bf6 Qf6=+ 9.d4 (9.Nc3 c6=) 9...f4 (9...Re8 10.Nc3 c6 11.g3=+) 10.Nc3 (10.Qf3!?=+) 10...fe3–/+ 11.fe3 Qh4 (11...Re8 12.Qd3–/+) 12.Kd2=+ Nc6 (12...c6 13.Bd3=+) 13.Qf3 Rfe8 (13...Qh6 14.Kd3=) 14.g3 (better is 14.Nd5!? a5 15.Bb5+=) 14...Qh6=+ 15.Nd5 (15.Nb5 Re4 16.Bd3 Nd4 17.Nd4 Rd4+=) 15...Nd4–/+ 16.Qg4 (16.Qf2 c6 17.Nf4 Nf5–/+) 16...c6 17.Nf6 Qf6 18.ed4 Rad8 (better is 18...a5 19.ba5 Ra5–/+) 19.c3? (better is 19.Bd3=+) 19...Qf2–+ 20.Be2 Qe3 21.Kd1 (21.Kc2 Qe2 22.Qe2 Re2 23.Kb3 Rde8–+) 21...Qc3 22.Rc1 Qb3 (< 22...Qa3 23.Re1–+) 23.Rc2 (23.Ke1 Qa3 24.Kd1–+) 23...Be5 24.Qf3 Qb1 (< 24...Rd4 25.Kc1 Qf3 26.Bf3–+) 25.Kd2 Rd4 26.Bd3 Rd3! (27.Qd3 Qh1–+) 0–1. Kusmierek,Jozef – Sternik,Ryszard, corr 2. AMM Poland, 1994.

5...Nbd7

6.Bb5 a6 7.Ba4 (7.Be2 Bg4=) 7...b5=+ 8.Bb3 c5 9.0-0 cb4 10.ab4 Bb4 (better 10...Bg4=+) 11.Ne5? (better 11.Nd4 Qb6 12.Nf5 ef5 13.Nc3 Bc3 14.Bc3=+) 11...0-0?? (better 11...Ne5 12.Be5 0-0–+) 12.Nc6+= Qc7 13.Nb4 Nc5? (better 13...a5 14.Nd3 a4=) 14.Bf6+– Nb3 (14...gf6 15.d4 Nd7 16.Qf3+–) 15.cb3 gf6 16.Nc3 (16.d4 Qd6 17.Nd3 Bd3 18.Qd3 Rfc8+–) 16...a5 17.Nba2 b4 18.Na4 Kh8 19.Rc1 Qe5 (19...Qd6 20.d4+–) 20.Qh5 (better 20.d4 Qd6 21.Nc5+–) 20...Rg8 21.f4?? (better 21.Qh4 Rg4 22.f4 Rh4 23.fe5 fe5 24.Rc7+–) 21...Qe4?? (better 21...Rg2! 22.Kg2 Be4 23.Qf3 Qh5 (worse 23...Bf3 24.Rf3 Rg8 25.Kf1–/+) 24.Qe4 Qe2 25.Kh1 de4–/+) 22.Rf2+– Bg4 (22...Bg6 23.Qh4 Qf5 24.Nc5+–) 23.Qf7 Bh3 (23...Qf5 24.Qe7 Rg7+–) 24.Qf6 Rg7 25.g3 Rag8 26.Nc5 Qf5 27.Nd7 (27.Qd4 h5 28.e4 de4 29.Ne4 Qg6+–) 27...h5 (27...Qf6 28.Nf6 Rf8 29.Nh5+–) 28.Qf5 (28.e4!? Qf6 29.Nf6 Rf8+–) 28...Bf5 29.Nf6 Rf8 30.Nh5 Rg4 (30...Ra7 31.Ra1 Raa8 32.g4 Bg4 33.Ng3+–) 31.Rc7 (better 31.h3 Rgg8 32.g4 Bg6+–) 31...Bg6 (31...Bb1 32.Nc1+–) 32.Ng7 (better 32.h3 Rh4 33.gh4 Bh5+–) 32...Bf7 33.Ne6! Be6 34.f5! Bf5 (34...Bf5 35.Ra7 Decoy; 34...Rf5 35.Rf5 Combination) 35.Nc1 (35.Ra7 Kg8+–) 35...Kg8 (35...Rc8 36.Rc8 (36.Rf5?! Rc7 37.Ne2 a4 38.ba4 b3 39.Rf8 Rg8+=) 36...Bc8 37.Nd3+–) 36.Ne2 (36.Ra7 d4+–) 36...Bd3 (36...Rc8 37.Rc8 (37.Rf5?! Rc7 38.Rd5 Ra7+–) 37...Bc8 38.Nf4+–) 37.Rf8 (37.Nf4 Be4+–) 37...Kf8 38.Nf4 Be4 (38...Bb1 39.Ne6 Ke8 40.Ra7+–) 39.Ne6 (better 39.Rc5!? Ke7+–) 39...Kg8 40.Rc8 Kf7 41.Nf4 Kf6 (41...Bf3 42.Rc1 d4 43.Kf2 Rf4 44.gf4+–) 42.Rf8 Ke5 43.Re8 (43.d3 Bf3+–) 43...Kd6 44.d3 Bg6 (44...Rf4 45.gf4 Bd3+–) 45.Re6 Kc5 (45...Kd7 46.Rg6 Rg6 47.Ng6 a4 48.ba4 b3 49.Ne5 Kd6+–) 46.Rg6 (46.d4 Kb5 47.Nd5 Rg3 48.hg3 a4 49.Nc7 Ka5 50.Ra6) 46...Rg6= 47.Ng6? (better 47.Kf2 Ra6 48.Ke2=) 47...d4?? (47...a4 48.ba4 b3 49.Nf4–+) 48.e4 (48.Ne5 de3 49.Kf1 Kd4+–) 48...Kd6?? (better 48...a4 49.ba4 b3–+) 49.Nf4 (better 49.Nh4+–) 49...a4 50.ba4?? (50.e5 Kd7 51.Nd5+– (worse 51.ba4 b3–+)) 50...b3–+ 51.Ne2 (51.h4–+) 51...b2 52.Nd4?? (52.Nf4–+) 52...b1Q 53.Kg2 (53.Kf2 Qb6 54.Ke3 Ke5–+) 53...Qd3 (better 53...Qb2 54.Kf3 Qd4 55.Ke2–+) 54.Nf3 (54.Nf5 Ke5 55.Nh4 Ke4–+) 54...Qc2 (54...Qe2 55.Kg1 Qf3 56.e5 Ke5 57.g4 Qe3 58.Kh1 Kf4 59.a5 Qe2 60.Kg1 Kf3 61.h4 Qg2) 55.Kh3 (55.Kf1 Qe4 56.Kf2 Qc2 57.Kg1 Qe2–+) 55...Qa4 56.e5 Ke6 57.Ng5 (57.g4 Qf4 58.Kg2 Qg4 59.Kf2 Kf5–+) 57...Ke5 (better 57...Kf5 58.Nh7–+) 58.Nf3 Kd5 59.Nh4 (59.Kg2 Qc2 60.Kh3 Qe2–+) 59...Qa6 (better 59...Qe4 60.g4 Qe3 61.Kg2–+) 60.Nf3 (60.Kg4 Qe2 61.Kg5 Qh2–+) 60...Qe6 (60...Qf1 61.Kg4 Qe2 62.Kf4 Qe4 63.Kg5 Qf3 64.Kg6 Ke4 65.h3 Qf5 66.Kg7 Ke5 67.g4 Qf6 68.Kh7 Qf7 69.Kh6 Kf6 70.g5 Kf5 71.h4 Qg6) 61.Kg2 (61.g4 Qh6 62.Kg2 Ke4–+) 61...Qf5 (better 61...Qe2 62.Kh3–+) 62.Nh4 (62.h4 Qc2 63.Kg1 Ke4–+) 62...Qf8 (better 62...Qc2 63.Kh3–+) 63.Kh3 (63.Nf3 Qa8 64.Kf2 Ke4 65.Ng5 Kf5–+) 63...Qa3 (better 63...Qc8!? 64.Kg2–+) 64.Ng6 Qa2 65.Kg4 Qa1 (65...Qh2 66.Nh4–+) 66.Nf4 (66.h4 Qd4 67.Kg5 Ke4–+) 66...Kc4 (better 66...Ke4 67.Ng6 Qd1 68.Kg5 Qd5 69.Kf6 Qf5 70.Kg7–+) 67.Ne2 (67.Kh4 Kd4 68.Kg5 Ke4–+) 67...Qa6 (better 67...Qd1 68.Kg5 Qe2 69.h3–+) 68.Kf3 (68.Nf4 Kd4–+) 68...Qa5 (68...Qb7!? 69.Kg4–+) 69.Nf4 Qa4 0–1. Akrapovik (1645) – medferpa_ian (1630), lichess.org, 2020.

6.Bb5 Bd6 7.d4 (7.Nd4!?=) 7...c6 8.Be2 h6 (8...a5 9.Nh4=+) 9.Nbd2 Nb6 (9...a5 10.b5=+) 10.c4= Bc7 (10...dc4 11.Nc4 Nc4 12.Bc4=) 11.Nh4 Bh7 12.c5 Nbd7 13.Nhf3 g5 14.0-0 g4 15.Ne1 h5 16.Nd3 (better is 16.b5+=) 16...Bh2?? (better is 16...Qb8=) 17.Kh2+– Ne4 18.Ne4 Qh4 19.Kg1 Be4 20.Nc1?? Nf6?? 21.Nd3?? Bg2 22.Kg2 Qh3 23.Kg1 g3 24.fg3 Qg3 25.Kh1 Ng4 26.Rf2 Nf2 27.Nf2 Qf2 28.Qe1 Qe3 29.Bf1 Qf4 30.Bg2 0-0-0 (31.Qe2 Qh4 32.Kg1 Rdg8–+) 0–1. Czarnik,A – Delarge,F, corr, 1991.

6.Nc3 Be7 7.Be2 0-0 (7...a5 8.ba5 e5 9.a6 ba6 10.0-0=) 8.0-0 (8.Nh4 a5=) 8...c6 (8...e5!?=+) 9.Nh4+= Bg6 10.f4 Ne8 (10...Bh5 11.Bh5 Nh5 12.Qh5 Bh4 13.Rf3=) 11.Ng6+= hg6 12.Bf3 e5 (12...Bf6 13.d3+=) 13.fe5+/– Ne5 14.Be2 Nc4 15.Bc4 dc4 16.d4 (16.Rf4 Nd6+/–) 16...cd3 17.cd3 a5 18.ba5 Nf6 19.a6 Ra6 20.Rf3 Qb6 21.Qd2 Ra5 22.a4 Rd8 23.Raf1 Qb3 24.Rb1 Bb4 25.Qd1 Qd1 26.Rd1 (< 26.Nd1 Rd3 27.Bf6 gf6 28.Rb4 Rd1 29.Rf1 Rf1 30.Kf1 c5 31.Rb7 Ra4–/+) 26...Bc3 27.Bc3 Ra4 28.Bf6 gf6 29.Rf6 Ra3 30.Rb1 Rd7 (30...Rad3?! 31.Rb7 Rd1 32.Kf2 R8d2 33.Kg3=) 31.Kf2 (31.e4 Rad3 32.Kf2 Kg7–+) 31...Rad3 (31...Kg7 32.Rf4 Rad3 33.Rd4–/+) 32.Rb6 (32.e4 c5–/+) 32...c5 33.Rf4 R3d6 34.Rb3 (34.Rb5 g5 35.Rf5 Rd2 36.Kg3 c4=+) 34...Rc6 (34...f6 35.Rc4 b6 36.e4–+) 35.Rc4–/+ b6 36.Kf3 Kf8 (36...Rf6 37.Ke2–/+) 37.h4–/+ Rd1 38.g4 Rh1 39.g5 Rd1 (39...Ke7 40.Kg4–/+) 40.Ke2 Rd7 41.Kf3 Ke7 42.Kf4 Rb7 43.Rbc3 (43.Rb5 Ra7–/+) 43...Kd6 (43...Rd6 44.Ra3–/+) 44.Rd3 Kc7 45.Rdc3 Re6 46.e4 Kc6 47.Ra4 b5 48.Ra6 Rb6 (49.Rb6 Kb6–/+) 0–1. Kuhlmann,Antonius Egidius J – Ganesan,Arasu, corr ICCF, 1990.

6.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 Nbd7 6.a3).

6.d3 a5 7.b5=+.

6.d3 a6 7.Nbd2 (7.Be2 Bd6=) 7...c5 (7...a5 8.b5=) 8.c3 (8.bc5 Bc5 9.Be2 Rc8=) 8...e5 (8...Bd6 9.h3=+) 9.d4 (9.bc5 Bc5 10.c4 dc4 11.Nc4 e4=) 9...cd4 (9...e4 10.Ne5 c4 11.Be2=+) 10.cd4 e4 11.Ng1 (11.Ne5 Bd6=+) 11...Bd6 12.Ne2 (12.Rc1 0-0=+) 12...Rc8 13.Ng3 Bg6 (13...Bg4 14.f3 Be6 15.Be2=+) 14.Nb3 0-0 15.Be2 Nb6 (15...Qe7 16.Nc5 Rc7 17.0-0=+) 16.Nc5 Qe7 17.Rc1 Rfd8 18.h4 h6 19.Nf1 Rc7 20.g4 Bh7 21.Nd2 Rdc8 22.g5+= Ne8 23.Bg4 Rb8 24.gh6 g6 25.a4+/– Nf6 26.a5 Nbd7 27.Bh3 Nf8 28.Rg1 Kh8 29.Qb3 Ne6 30.h5+– Rg8 31.Nb1 gh5 32.Rg8 Kg8 33.Nc3 Ng5 34.Bg2 Bc5 35.bc5 Qd7+= 36.Qb6 Rc6 37.Qa7 Bg6 38.Ba1 Kh7 39.Rb1 Rc7 40.Rb6+= Qg4 41.Kf1 h4 42.Rf6 h3 43.Bh1 Nf3?? 44.Rg6?? fg6= 45.Ne2 Ng1 (46.Nc3 Nf3=). Marcos_Yunge (1620) – c_urdiana (1685), internet, 2007.

6.Bd3 Bd3+= 7.cd3 c6 8.Bf6 Qf6 9.d4 Bd6 10.Nc3 0-0 11.0-0 Rfc8 12.Qb3 g5 13.Ne2 b6 14.Rfc1 h5 (14...g4!? 15.Ne1 a5+=) 15.Qa4+= b5 16.Qa6 Nb6 17.Rc2 Rc7 18.Rac1 Rac8 19.d3 g4 20.Nd2 h4 21.Rf1 e5 22.Rfc1 Qg6 23.e4 ed4 24.Nd4 de4 25.Ne4 Bf4 26.Re1 Be5 27.Ne2 f5 28.Nd2 (28.Nc5!? Qd6 29.g3+=) 28...Re8+= 29.Nf1 f4 30.Nc3 Bc3 (30...f3 31.Ne4–/+) 31.Re8+= Qe8 (31...Qe8 32.Rc3 h3–/+) 0–1. pcmvr – carlitostevez (2845), net–chess.com, 2016.

6.Nd4 Bg6 7.Nc3 c5 8.bc5 Bc5 9.Nb3 Bb6 10.Be2 Rc8 11.0-0 0-0 12.f4 Ne4 13.Ne4 de4 (13...Be4 14.Rc1=+) 14.a4 Nc5 15.Nd4 Re8 (15...Ba5 16.Rb1=) 16.Bb5 Re7 17.f5 (17.Qg4 a6 18.Bc4 Nd7=) 17...ef5 18.Nf5 Bf5 19.Rf5 a6 (19...Ne6 20.Rc1=) 20.Bc4 Qd7 (20...Ne6 21.Bb3=) 21.Qg4 (21.Rd5 Qc7=) 21...Ne6 22.Be6 fe6 23.Rf2 Qd5 (23...Rc2 24.Raf1 Rc8 25.Qe4+=) 24.Raf1+/– Bc5 25.Ba1 Rec7 26.Kh1 Rf8 27.Rf8 Bf8 28.Bc3 Bc5 29.Qg3 Bd6 30.Qh4 Be7 31.Qh3 Bd6 32.Kg1 h5 (32...b6 33.Qh4 Bc5 34.Qg3+=) 33.Qh4 Rc8 34.Qe1 Be5 35.Be5 Qe5 36.Qb1 Qd5 37.Qd1 Rc5 (37...Rf8 38.Rf2=) 38.c3 Qa2 (38...Ra5 39.Rf4=) 39.g4 (39.Rf4 Rd5=) 39...h4 40.Qe1 Rd5 41.Qh4 Qd2 42.Qe1 Qd3 43.Kh1 (43.Rf2 Qc4 44.Qf1 Qc3–/+) 43...Ra5 44.Qf2 (44.Kg1 Ra4 45.Qf2 Ra5–/+ (45...Qc3 46.Qf7 Kh7 47.Qh5 Kg8 48.Qe8 Kh7 49.Qa4 Qe3 50.Rf2+/–)) 44...Qc3–/+ (44...Ra4?! 45.Qf7 Kh7 46.Qh5 Kg8 47.Qf7 Kh7 48.Qh5 Kg8 49.Qf7=) 45.Qf4 (45.Rd1 Qf6 (45...Ra4 46.Rd8 Kh7 47.Qh4 Kg6 48.Qh5 Kf6 49.Rf8 Ke7 50.Qf7 Kd6 51.Rd8 Kc6 52.Rc8 Kb6 53.Rc3 Ra1 54.Kg2+–) 46.Qf6 gf6 47.Rd8 Kg7 48.Rd7 Kg6 49.Rb7 Ra4–/+) 45...Qd3 (45...Ra4 46.Qf7 Kh7 47.Qh5 Kg8 48.Qe8 Kh7 49.Qa4 Qe3 50.Qe8+–) 46.Rg1 Kh7 47.g5 Kg6 (47...Ra4?? 48.g6 Kg8 49.Qf7 Kh8 50.Qe8) 48.Qc7 Qd5 49.Rf1 Kh7 50.h4 Qe5 (50...Ra4? 51.g6 Kh6 52.Qf4 Kh5 53.Rg1+–) 51.Qb7 Ra4 52.Qf7 Ra1 53.Qh5 Kg8 54.Qe8 Kh7 55.Qh5 Kg8 56.Qe8 Kh7 57.Qh5 ½–½. Lonnie – crafty, ICC, 1999.

6.Be2 a6 7.0-0 Be7 8.d3 0-0 9.c4 c6 (9...dc4 10.dc4 c5 11.Qa4=) 10.c5 Qc7 11.Nc3 Rad8 12.d4 (12.Nh4 Rfe8+=) 12...Ne4 13.Nd2 Ndf6 14.f4 h6 15.Nce4 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Bf3 f5 18.Rf2 Rd7 19.Qe2 g5 (19...Bh4 20.Rff1=) 20.h3 (better 20.Be4!? de4 21.Qh5+=) 20...gf4=+ 21.Be4 fe4 (21...fe3 22.Qe3 Bg5-/+ (22...de4?! 23.Qh6 Bf6 24.Qe3=)) 22.ef4 Rf4 23.Rf4 Qf4 24.Rf1 (24.Qh5 Bf8 25.Rf1 Qe3 26.Kh2 Rg7=+) 24...Qg5 25.Bc1 Qg7 (25...Qg6=+) 26.Rf4? (better 26.Qh5 Bf8 27.Rf2=) 26...Bg5-/+ 27.Rg4 Qd4 (27...Bc1?! 28.Rg7 Rg7 29.Kf1=) 28.Be3 (better 28.Kh2!? Qe5 29.Bf4-/+) 28...Qa1-+ 29.Kh2 Rg7 (29...Qa3?! 30.h4 Qd3 31.Qd3 ed3 32.hg5=) 30.Qd2 (30.Bg5 Rg5 (30...hg5?! 31.Rg3-+) 31.Rg5 hg5-+) 30...Be3 31.Rg7 Qg7 32.Qe3 Qg5 33.Qe2 e5 34.g3 Qf5 35.Kg2 Kg7 36.Qe3 (36.g4 Qf4 37.a4 d4-+) 36...d4 37.Qe2 e3 38.a4 Qe4 39.Kh2 (39.Qf3 Qf3 40.Kf3 e4 41.Ke2 Kf6-+) 39...Kg6 (better 39...d3 40.Qh5 e2-+) 40.b5 d3 (better 40...cb5 41.ab5 ab5 42.Qa2-+) 41.Qa2 Qd5 (41...cb5?! 42.Qe6 Kg7 43.Qe7 Kg8 44.Qe8 Kh7 45.Qd7 Kh8 46.Qe8 Kg7 47.Qe7 Kg6 48.Qe6 Kg5 49.Qe7 Kg6 50.Qe6=; 41...ab5?! 42.Qe6 Kg7 43.Qe7 Kg8 44.Qe8 Kh7 45.Qd7 Kh8 46.Qe8 Kg7 47.Qe7 Kg6 48.Qe6 Kg5 49.Qe7 Kg6 50.Qe6=) 42.Qb1 (42.Qd5 cd5 43.c6 bc6 44.ba6-+) 42...e2 43.bc6 e1Q (43...Qf3 44.h4 Qf2 45.Kh3 Qf1 46.Qf1 ef1Q 47.Kh2 Qf2 48.Kh3 h5 49.cb7 Qg1 50.b8Q Qh1) 44.Qe1 bc6 (44...Qc6?! 45.Qe5 h5 46.a5=+) 45.Qd1 (45.Qd1 d2 46.Qg4 Kf6 47.Qh4 Kg7 48.Qg4 Kf8 49.Qd1-+). patriss (1760) - armodio (1840), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

6.Be2 c6 7.Nh4 Bg6 8.Nc3 Be7 9.h3 (9.0-0 Ne5=) 9...h5 (9...b5!?=) 10.Ng6+= fg6 11.f4 a6 12.Bd3 Kf7 13.Ne2 (13.0-0 c5+=) 13...a5 (13...c5 14.c3+=) 14.Rb1 ab4 15.ab4 Bb4 (better 15...Rf8!?+=) 16.Bf6+– Bd2 (better 16...gf6 17.Rb4 c5 18.Rb7 Qc8+–) 17.Qd2 Qf6 (17...gf6 18.Rb7 Ra1 19.Nc1+–) 18.Rb7 Ra1 19.Nc1 Rd8 20.0-0 Kg8 21.Qb4 g5 (21...e5+–) 22.fg5 Qg5 (22...c5 A) 23.Rf6?! Rc1 (23...cb4?? 24.Rf1+–) 24.Rf1 Rf1 (24...cb4 25.Rc1 Nc5 26.Rb4+–) 25.Kf1 cb4+–; B) 23.gf6 cb4 24.fg7 Raa8+–; C) 23.Qh4 Qf1 24.Kf1+–) 23.Rd7 Raa8 24.Qf4 (24.Rd8 Rd8 25.Qc5 h4+–) 24...Qf4 25.Rd8 (25.Rf4?! Rd7 26.Bg6 Ra1+=) 25...Rd8 26.ef4 Kf7 27.Be2 g6 (27...Rh8 28.Nd3+–) 28.Nd3 Kf6 29.Ra1 (29.g4 hg4 30.Bg4 Rd7+–) 29...Rd7 30.Kf2 Rc7 31.Ke3 c5 32.Ra8 Kf7 (32...c4 33.Ne5+–) 33.g4 d4 (33...Kg7 34.gh5 gh5 35.Bh5 d4 36.Ke2+–) 34.Ke4 hg4 35.hg4 (35.Bg4 Kf6+–) 35...Ke7 36.Ne5 Rb7 (36...g5 37.fg5 d3 38.Bd3+–) 37.Ng6 (37.Ng6 Kf6 38.Ne5+–) 1–0. pcmvr – lopesqwf, net–chess.com, 2018.

6.h3 c5 7.bc5 Bc5 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.c4 Nb6 (10...dc4 11.Bc4 a6 12.d4=) 11.cd5 Nbd5 12.Bb5 (12.Qb3 0-0=) 12...Kf8 13.0-0 g5 (13...a6 14.d4 Bd4 15.Qd4 ab5 16.Qc5 Qe7 17.Qb5=) 14.Be2 Rh4 (14...Rc8 15.Nc3=) 15.d4 Bb6 16.Nc3 g4 17.Nd5 (worse 17.hg4 Qb8 18.g3 Ne3 19.gh4 Nd1 20.Rfd1 Qd6–+) 17...Qd5 18.hg4 Ke7 19.f3 Rah8 20.Bc3 Qg5 21.Bb4 (21.Kf2!?=) 21...Kd8–/+ 22.Kf2 Rh2 (22...Rg4 23.Rg1–/+) 23.Rg1 (23.Bd6 R8h3 24.Ke1 Rg2–+) 23...Nd5 24.f4 (24.Qb3 Qh4 25.Kf1 Nb4 26.Qb4=) 24...Qh4 25.Kf3 Nf6 (25...Nb4?! 26.ab4 Qe7 27.Qc2=) 26.g5?? (better 26.Qb3–/+) 26...Qg4–+ 27.Kf2 Ne4 28.Kf1 Qg3 29.Qe1 Qe3 30.Bh5 Ng3 31.Qg3 Qg3 32.Bf3 Rh1 (better 32...Bd4 33.Be1 Qf4 34.Rd1–+) 33.Ke2 Rg1 34.Rg1 Qf4 35.Rd1 (35.Re1 Bd4 36.Kd3 Bf2–+) 35...Qg5 (35...Bd4 36.Kd3–+) 36.Bd2 (36.Rd3 Qb5 37.Kd2 Ba5–+) 36...Qb5 37.Ke3 Qb3 38.Ke2 Qc4 39.Kf2 Ke8 (better 39...Bd4!? 40.Be3 e5 41.Be2–+) 40.Be3 Qc2 41.Rd2 Qb1 (41...Qc3 42.Bb7 e5 43.Re2–+) 42.Rd1 Qb2 43.Rd2 Qa3 44.Bb7 Ke7 45.Ke2 Qb3 46.Be4 Rd8 47.Bc2 (47.Bg5 f6 48.Be3 Qc4 49.Bd3 Qd5–+) 47...Qc3 48.Bg5 (48.Bd3 Bd4 49.Rc2 Qa5 50.Bd4 Rd4–+) 48...f6 49.Be3 Bd4 (49...Bd4 50.Bd4 Rd4 51.Rd4 Qd4–+) 0–1. Acosta,Mariano (2260) – Charbonneau,Anne Marie (1975), Quebec op Open, 2010.

6.h3 c6 7.d3 (7.Nh4 Bg6=) 7...Bd6 8.Nbd2 0-0 9.c4 dc4 10.Nc4 Qc7?? (10...Bc7 11.Nh4=) 11.Nd4?? (better 11.e4+–) 11...Bg6= 12.Be2 b5 (12...e5!? 13.Nf3 Bf5=) 13.Nd6+= Qd6 14.Rc1 Ne5? (14...Rac8 15.Qc2+=) 15.0-0 (15.f4 Ned7 16.Rc6 Qb8+–) 15...Rfc8 (15...Nd5 16.Qd2 Rac8 17.e4+–) 16.Qd2 (16.f4 Ned7 17.e4 c5 18.bc5 Rc5+–) 16...Qe7 (16...Nd3!? 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 e5+–) 17.Rc2 Nc4 (17...Qd6 18.Rfc1+–) 18.dc4 Bc2 19.Qc2 bc4 20.Bc4 Nd5? (20...a5 21.ba5 Ra5 22.Rc1+–) 21.Be2 (21.Rc1 Qd6+–) 21...c5 22.bc5 (better 22.Rc1!? c4 23.Bc4 Qh4+–) 22...Rc5 23.Qe4 Nf6?? (better 23...Rb8 24.Bd3 g6+–) 24.Qa8 Ne8 (24...Qf8 25.Qf8 Kf8 26.Rc1 Rc1 27.Bc1+–) 25.Bf3 (better 25.Bb5 Rb5 26.Nb5 h6+–) 25...Rg5 (25...Qf8 26.Qa7 Nf6 27.Nc6+–) 26.Bc6 Kf8 27.Be8 (better 27.a4 Kg8 28.Nb5 Qf8 29.Be8 a6+–) 27...Qe8 28.Qe8 (28.Qa7 Rd5+–) 28...Ke8 29.Rc1 Kd7 (29...Rd5 30.e4 Rd7 31.Rc8 Rd8 32.Rd8 Kd8 33.Nc6 Kc7 34.Na7+–) 30.Bc3 (30.Nf3 Rb5 31.Bg7 f5+–) 30...h6 (30...Rd5 31.e4 Rc5 32.Nb3+–) 31.Bb4 (31.Nf3 Rc5 32.Rd1 Kc8 33.Bg7 h5+–) 31...f6 (31...a6 32.Nb3+–) 32.Kf1 (32.Rc6 a5 33.Bf8 Ke8+–) 32...e5 (32...a5 33.Bf8+–) 33.Nf3 Rg6 (33...Rf5 34.Bf8 g6 35.Nd2+–) 34.Rd1 (34.e4 Ke8+–) 34...Ke6 (34...Kc8 35.Rd6+–) 35.Rd6 Kf5 (35...Kf7 36.Ra6 h5 37.Ra7 Kg8 38.Ra8 Kf7 39.a4+–) 36.Rd7 (36.e4 Ke4 37.Nh4 Rg4 38.f3 Kf4 39.hg4 Kg3 40.Nf5 Kh2 41.Bc5 Kh1 42.Bg1 e4 43.Ng3) 36...Ke6 37.Ra7 e4 38.Re7 (38.Nd4 Kd5 39.Ra5 Kc4 40.Rc5 Kd3 41.Nb3 Rg2 42.Rc3) 38...Kd5 39.Nd2 (better 39.Nd4 f5 40.Ra7 Rc6 41.Ra5 Kc4 42.Nc6 Kb3+–) 39...f5 40.g3 (40.Bc3 Re6 41.Rd7 Rd6 42.Rd6 Kd6 43.Bg7 h5+–) 40...h5 41.h4 Rg4 42.Rd7 Ke6 43.Rd6 Kf7 44.Ke2 (44.Nc4 Kg8+–) 44...g5 45.hg5 (45.Nc4 gh4 46.Ne5 Kg7 47.Ng4 fg4 48.gh4 g3 49.fg3 Kh7+–) 45...Rg5 46.Rh6 Kg7 47.Re6 (47.Rc6 Kh7+–) 47...Kf7 48.Re7 Kf6 49.a4 h4 (49...Rg8 50.Rd7+–) 50.Re8 (better 50.gh4 Rh5+–) 50...hg3 51.Be7 (better 51.fg3 Rg3 52.a5 Rg2 53.Kf1+–) 51...Kg6 (51...Kf7 52.Bg5 g2 53.Re7 Kf8+–) 52.fg3 (better 52.Rg8 Kf7 53.Rg5 Ke7 54.fg3 Kf6 55.Rf5 Kf5+–) 52...Rg3 (52...Rh5 53.Bh4 Rh7+–) 53.Rg8 Kf7 54.Rg3 Ke7 55.Nc4 Kd7 56.Rg5 Kc6 57.Rf5 Kb7 58.Re5 Ka6 (58...Kc6 59.a5 Kb7 60.Rb5 Kc6 61.Na3 Kd7 62.a6 Kc7 63.a7 Kc8 64.a8Q Kd7 65.Rb6 Ke7 66.Qa7 Ke8 67.Rb8) 59.Re4 (59.Rb5 Ka7 60.a5 Ka8 61.Ne5 Ka7 62.Nc6 Ka6 63.Rb6) 59...Ka7 60.Kd3 Ka6 (60...Kb7 61.a5 Kc7 62.a6 Kc6 63.a7 Kb7 64.Re7 Kc6 65.a8Q Kc5 66.Qa5 Kc6 67.Rc7) 61.Kd4 Kb7 (61...Ka7 62.Kc5 Kb7 63.Na5 Kc7 64.Re7 Kd8 65.Kd6 Kc8 66.Re8) 62.Kc5 Kc7 63.Kb5 (63.Re7 Kd8 64.Kd6 Kc8 65.Na5 Kd8 66.Nc6 Kc8 67.Rc7) 63...Kb7 64.a5 (64.Re7 Kc8 65.Kc6 Kb8 66.Rb7 Kc8 67.Nd6 Kd8 68.Rd7) 64...Ka7 (64...Kc7 65.a6 Kd7 66.Nb6 Kc7 67.a7 Kd8 68.a8Q Kc7 69.Re7 Kd6 70.Qd8) 65.a6 (65.Nd6 Ka8 66.Kb6 Kb8 67.Re8) 65...Ka8 (65...Kb8 66.Re7 Kc8 67.a7 Kd8 68.Rb7 Kc8 69.a8Q) 66.Re7 (66.Kb6 Kb8 67.Re8) 66...Kb8 67.Kb6 White plans a7 (67.a7 Ka8 68.Nb6) 67...Kc8 68.a7 Kd8 69.Rh7 (69.Rh7 Kc8 70.a8Q; 69.Rc7 Ke8 70.a8Q) 1–0. amirgloo (1865) – nothingzhere (1810), lichess.org, 2020.

6.h3 Bd6 7.g4 Bg6 8.g5 Nh5 9.Be2 e5 (9...a5 10.b5+=) 10.h4 (10.Rg1!? h6 11.Nh4 hg5 12.Ng6 fg6 13.c4=) 10...h6= 11.Ne5 (11.d3 Qe7+=) 11...Be5–/+ 12.Be5 Ne5 13.Bh5 hg5 14.Bg6 Ng6 15.h5 Qf6 16.Nc3 0-0-0 17.Qg4 Kb8 18.0-0-0 Nf8 (18...Ne5 19.Qd4+=) 19.Rh3 Ne6 20.Rf3 Qe7 21.Qf5 Qd6 (worse is 21...Rh5 22.Qf7 Qe8 23.Qe8 Re8 24.Rf7+=) 22.Qg4 (22.Qf7? Rdf8 23.Qf8 Rf8 24.Rf8 Qf8 25.Nd5 Qf2–+) 22...f6 23.Rf5 Qa6 (23...d4 24.Ne4 Qc6 25.d3+=) 24.Kb2 (24.Nd5 Qa3 25.Kb1 Rd6 26.Nc7 Nf4 (26...Kc7? 27.Ra5 Qa5 28.ba5+–) 27.ef4 Qb4 28.Kc1 Kc7–+; 24.Rd5?! Rd5 25.Nd5 Qa3 26.Kb1 Qa6=) 24...d4 25.Na2 Qd6 26.Rh1 (26.Re1!?–/+) 26...de3–+ 27.de3 g6! 28.Rf3 (28.hg6 Rh1 Pinning (28...Rh1 Deflection)) 28...f5 29.Qc4 g4 (29...Rh5?! 30.Rh5 gh5 31.Rf5–/+; 29...gh5?! 30.Rf5 h4 31.Nc3–/+) 30.Rg3 gh5 31.Rgg1 Qe5 32.Kb3 (32.Qc3 Qc3 33.Nc3 Ng5–+) 32...h4 33.Rd1 h3 34.Nc3 Rd1 35.Rd1 h2 36.Rh1 Ng5 37.a4 Nf3 38.Qd5 (38.Kb2 c6–+) 38...Qf6 (better is 38...Qd5 39.Nd5 Nd2 40.Ka3–+) 39.Nb5 c6 (39...a6!? 40.Nd4 Nd2 41.Kb2–+) 40.Qd6 Qd6 41.Nd6 Rh5 (better is 41...Kc7!? 42.Nf5 Nd2 43.Ka3–+) 42.c4 Rg5 43.Rd1 (43.a5 g3 44.fg3 Rg3 45.Nf5 Rg1 46.Rh2 Nh2–+) 43...Nd2!! 44.Kc3 (44.Rd2 h1Q Combination) 44...g3 45.fg3 Rg3 46.Rh1 Nf3 47.Nf5 Rg1 48.Ng3 (48.Rh2 Nh2 49.Nd6–+) 48...Rg3 49.Rf1 (49.e4 Rg1 50.Rh2 Nh2–+) 49...Rg1 (49...Ng1!? 50.Rf8 Kc7 51.Rf7 Kd8 52.Rb7–+) 50.Rf3 h1Q (50...h1Q 51.Rf8 Kc7 52.Rf7 Kd8–+) 0–1. Serdjukov,Sergey (2225) – Sergienko,Sergey (2455), Voronezh City–ch, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7)

6.Bb5 c6

7.Ba4 a5 8.c3=+.

7.Ba4 Bd6 8.Bb3 (8.0-0 Qc7=+) 8...0-0 9.c4 (9.0-0 a5=+) 9...Qc7 (9...dc4 10.Bc4 b5 11.Be2=+) 10.c5=+ Be5?? (better is 10...Be7=+) 11.d4+– (11.Ne5?! Ne5 12.0-0 Nfd7=) 11...Bd4 12.Bd4 e5 13.Bb2 Ne4 14.0-0 Ndf6? 15.Be5 Qe7 16.Bf6 Qf6 17.Nbd2 Bg4? 18.Qc2 Qf5 19.Ne4 de4 20.Nd4 Qe5 21.Qc1 Rad8 22.Bd1 f5 23.Bg4 fg4 24.Qd1 h5 25.Qb3 Kh8 26.Ne6 Rd3 27.Nf8 Rb3 28.Ng6 Kh7 29.Ne5 g6 30.Rfd1 a6 31.Rd7 Kh6 32.Rb7 g5 33.Nc6 h4 34.Rb6 Kh5 35.Ra6 g3 36.hg3 hg3 37.fg3 Re3 38.Ne5 Rg3 39.Kf2 Rc3 40.Rh1 Rh3 41.Rh3 1–0. thedesertfox (1940) – cabaerchen (1695), net–chess.com, 2004.

7.Be2 Bd6 8.0-0 Qc7 9.c4 dc4 10.Bc4 0-0 11.d3 b5 12.Ba2 (12.Bb3 Rfd8=+) 12...a5–/+ 13.e4 Bg4 14.ba5 (better is 14.h3!? Bf3 15.Qf3 ab4 16.ab4–/+) 14...Bh2!–+ 15.Kh1 (15.Nh2 Bd1) 15...Bf4 (< 15...Ra5 16.Bc3 Bf4 17.Ba5 Qa5 18.Nbd2–/+) 16.Qe2 Qa5 17.Bc1 (17.d4–+) 17...Be5 18.Bd2 Qc7 19.Bc3 Bc3 20.Nc3 Ra3 21.Qd2 Bf3 22.gf3 Qa5 23.Rfc1 b4 24.Nb1 b3 25.Qb2 Ra2 26.Ra2 ba2 27.Nc3 Qh5 28.Kg1 Ne5 29.Ra1 Qh3 (30.Qe2 Nf3 31.Qf3 Qf3 32.Ra2 Qd3–+) 0–1. bentengutama (2170) – caneluis (2100), net–chess.com, 2003.

6.d3 c5

7.b5 a6 8.ba6 Ra6 9.Nbd2 Bg6 10.Be2 Be7 11.0-0 h6 12.c4 Rc6 (12...0-0 13.Rb1=) 13.d4 (13.Rb1 Ra6+=) 13...b6 (13...0-0!?=) 14.cd5 ed5 15.Bb5 (15.Ne5 Ne5 16.de5 Nd7+/–) 15...Rc7 Black intends c4 16.Ne5 Bf5 (16...c4 17.Bc3+=) 17.g4 Be6 18.f4 c4 (18...0-0 19.f5 Ne5 20.de5+/–) 19.Bc3 (19.f5 0-0 20.fe6 fe6+–) 19...Ne4? (better is 19...0-0 20.f5 Ne5 21.de5 Nd7+–) 20.Ne4+– de4 (20...0-0 21.Ng3 Ne5 22.fe5+–) 21.d5 Bc5 (21...0-0 22.de6 Ne5 23.Be5 Rc5+–) 22.de6 Be3 (22...fe6 23.Qe2 0-0+–) 23.Kg2 fe6 24.Bd7 (24.Bd7 Rd7 25.Qa4+–) 1–0. Ostry,Irina (2195) – Zairbek Kyzy Begimay, KGZ_, 2016. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.d3 c5)

7.b5 Rc8 8.c4 (8.Nc3 Bd6=+) 8...dc4 (8...Bd6 9.Be2=+) 9.dc4 Be7 10.Be2 0-0 (10...Qc7 11.Nc3=) 11.0-0=+ Ne4 (11...h6 12.Nc3=) 12.Nfd2 (12.Nc3 Ndf6=) 12...Bf6=+ 13.Qb3 Bb2 14.Qb2 Qf6 15.Qf6 ½–½. Haisma,Henk (1690) – Wood,Peter C (1765), Guernsey Holiday, 2010.

7.c3 Bd6 8.Be2 0-0 9.Nh4 Bg6 (9...Re8 10.h3 h6 11.Nf5 ef5 12.0-0 f4 13.ef4 Bf4 14.g3 Bd6 15.Nd2 Qb6+=; 9...Qe7 10.Nd2 Bg6 11.Ng6 fg6 12.Rb1 cb4 13.ab4 Nb6 14.Nf3 e5 15.Ra1 Qc7=; 9...b5 10.Nd2 Bg6 11.a4 ba4 12.Ng6 fg6 13.Qa4 cb4 14.cb4 Qb8 15.Bc3 Rc8=) 10.Ng6 (10.0-0 b5 11.Nd2 Qc7 12.Ng6 fg6 13.Nf3 a6 14.d4 c4 15.a4 Ne4+=) 10...fg6 11.Nd2 b5 (11...Qc7 12.Nf3 b5 13.Rc1 Qb6 14.bc5 Nc5 15.Rb1 Qa5=) 12.d4 (12.c4 bc4 13.bc5 cd3 14.cd6 de2 15.Qe2 Qb6–/+; 12.a4 ba4 13.Qa4 cb4 14.cb4 Qb8 15.Ba3 Rc8=) 12...c4+= 13.Qc2 (13.a4 a5+= 14.ba5 b4 15.e4 Qa5+=) 13...e5 (13...a5 14.0-0+= Qc7 15.Nf3 Ne4–/+) 14.e4 (14.de5!? Ne5 15.a4= a6=) 14...Qe7 (14...Re8 15.f3 a5–/+) 15.Bf3 (15.de5 A) 15...Qe5 16.a4 A1) worse is 16...de4 17.ab5 Qg5 18.0-0+/– (worse is 18.Ne4 Qg2 19.Nf6 Nf6 20.Bc4 Kh8+=; 18.Bc4?! Kh8+=); A2) 16...a6 17.ed5 Qd5+=; B) 15...Be5+=) 15...ed4 (15...Rae8–/+ –1.22) 16.cd4 de4 17.Be4 Ne4 18.Qe4 Qe4 19.Ne4 Rfe8 (19...Rae8 20.f3 Nf6 21.0-0 Ne4 22.fe4 Re4 23.Rf8 Kf8 24.d5–+) 20.f3 Nf6 21.0-0 Ne4 22.fe4 Re4 23.Rf3 a5 24.ba5 Ra5 25.Rb1 Ra7 (25...Re2 26.Kf1 Rc2 27.Rf2 Rf2 28.Kf2–+) 26.g3 h6 27.Bc3 Ra3 28.Rb5 Rd4! 29.Ra5? Rd1 30.Kg2 Ra5 31.Ba5 Bc5 32.Rc3 Rd4 33.Rf3 Re4 34.Rc3 Kf7 35.Kf3 Rd4 36.Ke2 Ke6 37.Re3 Kd5 38.Bc3 Re4 39.Re4 Ke4 40.Bg7 h5 41.Bh6 c3 42.Bc1 Be7 43.h4 Bd6 44.Kf2 Kd3 45.Kf3 Kc2 46.Be3 Kd1 47.Bd4 c2 48.Bb2 Be5!! 49.Ba3 Bc3 50.g4 Bd2 51.gh5 gh5 52.Ke4 Be1 53.Kf5 Bh4 54.Kf4 Be7! 55.Bb2 Kd2 56.Kf3 Bg5 57.Kg3 Kd3 58.Kh3 Kc4 (58...Kc4 59.Kg3 Kb3–+) 0–1. Greisen,Flemming Dahl – Andersen,ML, Politiken Cup, Copenhagen DEN, 2001.

7.c3 Bd6 8.Be2 e5 A) 9.0-0 0-0 (9...Qc7 10.bc5 Qc5 11.Nbd2 Qb5 12.Qb1 Rc8 13.c4 Qb6 14.Rc1 0-0 15.cd5 Rc1+=; 9...Qb6 10.Nbd2 0-0 11.c4 e4 12.Nh4 Be6 13.cd5 ed3 14.Bf3 Bd5 15.Bd5 Nd5+=) 10.bc5 Nc5 11.d4 ed4 12.cd4 Qb6 13.Ra2 Nce4 14.Bd3 Rfe8 15.Bc3 Ng4+=; B) 9.Nbd2 e4 (9...cb4 10.ab4 Qe7 11.Qc2 0-0 12.e4 Be6 13.Ng5 Rfc8 14.Ne6 fe6 15.Qb3 Rf8=; 9...Qc7 10.bc5 Nc5 11.d4 Nd3 12.Bd3 Bd3 13.c4 e4 14.Ne5 dc4 15.Qa4 Ke7=; 9...0-0 10.e4 Be6 11.0-0 Qb6 12.Ng5 a5 13.ed5 Bd5 14.c4 h6 15.cd5 hg5=; 9...Qb6 10.c4 cb4 11.cd5 ba3 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Nd5 14.e4 Qc5 15.Qa1 Nb4=) 10.de4 de4 11.Nh4 Be6 12.g4 h6 13.Nf5 Bf5 14.gf5 0-0 15.Qc2 Qe7+=; C) 9.bc5 Nc5 10.d4 ed4 11.cd4 Qb6 12.Ra2 Nce4 13.0-0 0-0 14.Ne5 Rac8 15.Bd3 Nd7+=.

7.c3 Bd6 8.Be2 Bg4 A) 9.0-0 0-0 (9...Bf3 10.Bf3 0-0 11.Nd2 Qc7 12.h3 Rfd8 13.Qe2 b5 14.bc5 Nc5 15.c4 bc4=; 9...Qe7 10.bc5 Nc5 11.Nbd2 0-0 12.c4 Bf3 13.Nf3 dc4 14.dc4 Rad8 15.Qc2 Nfe4=; 9...Qc7 10.Nbd2 0-0 11.h3 Bf3 12.Nf3 Rfd8 13.bc5 Nc5 14.Qc2 e5 15.c4 Ne6=) 10.Nbd2 cb4 11.ab4 Qb6 12.h3 Bh5 13.Ra5 a6 14.Nd4 Bg6 15.N2f3 e5+=; B) 9.Nbd2 Qe7 (9...0-0 10.0-0 cb4 11.ab4 Qb6 12.Ra5 Qc7 13.h3 Bh5 14.Qb3 b6 15.Ra6 e5=) 10.h3 Bf3 11.Nf3 0-0 12.0-0 Rfc8 13.b5 e5 14.c4 dc4 15.dc4 Rd8=; C) 9.h3 Bf3 10.Bf3 0-0 11.0-0 Qb6 12.Nd2 cb4 13.ab4 a5 14.Qa4 Ra6 15.b5 Nc5=.

7.c3 Bd6 8.h3 A) 8...h6 A1) 9.Be2 Qb6 (9...0-0 10.g4 Bg6 11.Rg1 a5 12.g5 hg5 13.Ng5 Re8 14.b5 Qb6 15.c4 dc4+=) 10.Nbd2 a5 11.Qa4 0-0 12.b5 c4 13.dc4 Nc5 14.Qd1 Nd3 15.Bd3 Bd3–/+; A2) 9.bc5 Bc5 (9...Nc5 10.c4 0-0 11.cd5 ed5 12.Be2 Bd7 13.Nc3 Rc8 14.0-0 Re8 15.a4 a6=) 10.Be2 Qb6 11.Qc2 Rc8 12.Nbd2 0-0 13.c4 Bd6 14.Rb1 Qa6 15.e4 de4+=; B) 8...e5 B1) 9.Nbd2 e4 (9...cb4 10.ab4 0-0 11.e4 de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Bd3 Ndf6 15.Be4 Ne4+=; 9...Qe7 10.g4 Bg6 11.Nh4 0-0 12.Ng6 fg6 13.Bg2 Nb6 14.Qb3 Qf7 15.bc5 Bc5=; 9...0-0 10.e4 Be6 11.Ng5 Qe7 12.Ne6 fe6 13.Be2 b5 14.0-0 a5 15.ba5 Ra5=; 9...Rc8 10.g4 Bg6 11.c4 d4 12.Qa4 de3 13.fe3 a6 14.g5 Nh5 15.Rg1 Qe7=) 10.de4 de4 11.Qc2 h6 12.Rd1 Qc7 13.Nh4 Bh7 14.Bb5 0-0-0 15.c4 Ne5+=; B2) 9.bc5 Nc5 10.d4 ed4 11.cd4 Qb6 12.Ra2 Nce4 13.Be2 0-0 14.0-0 Rfc8 15.Ba1 Rab8+=.

7.bc5 Bc5

8.Nbd2 0-0 9.Be2 Rc8 10.Nh4 Bg6 (10...Bd6 11.Rb1=+) 11.Ng6 (11.0-0 Rc6=) 11...hg6 (11...fg6 12.0-0=) 12.0-0 Bd6 (12...Nb6 13.c4 dc4 14.Nc4 Nc4 15.dc4=) 13.c4 b6 (13...Qb6 14.Rb1 Qa6 15.f4=) 14.cd5 (14.d4 Qe7+=) 14...Nd5 (14...ed5 15.d4=) 15.d4+= f5 (15...Nc3 16.Bc3 Rc3 17.Qa4+=) 16.Qb3 Kf7 (16...N7f6 17.Ba6 Rc6 18.Bb5+=) 17.Ba6 Rh8 (17...Rc7 18.g3 Kg8 19.e4 fe4 20.Ne4+–) 18.f4 (18.g3 Rb8 19.e4 Nf4 20.ef5 Nh3 21.Kh1 gf5+–) 18...Rc6 (better 18...Rc7!?+–) 19.Bb7+– Rc7 20.Bd5 ed5 21.Qd5 Ke7 22.Nc4 (better 22.Qb3 Nf6 23.d5+–) 22...Nf6= 23.Qd6 (23.Qb5 Rh2 24.Kh2 Qh8 25.Kg1 Ng4=) 23...Qd6 24.Nd6 Kd6 25.h3 (25.Rac1 Rc1 26.Rc1 Re8=) 25...Rhc8 (25...Re8 26.d5 Kd5 27.Rfd1 Ke6 28.Be5=) 26.Rac1 Rc1 (26...Nd5 27.Rce1=) 27.Rc1 (worse 27.Bc1 Rc2 28.a4 Ra2–/+) 27...Rc1 28.Bc1 Kd5 29.Kf2 b5 (29...Kc4 30.Kf3=) 30.Ke2 Ne4 (30...Kc4 31.Kd2=) 31.h4 (31.Bd2!?+–) 31...Kc4= 32.Bd2 Kb3 33.Bb4 a5 34.Bf8 b4 35.ab4 ab4 36.Kd3 Nf2 37.Kd2 Kc4 (37...Ne4 38.Kc1 Nc3 39.Kd2=) 38.d5+= Ne4 39.Kc2 b3 40.Kb2 Kd5 41.Kb3 (worse 41.Bg7 Nd2=+) 41...Ng3 42.Kc3 (42.Kc2 Ke4 43.Kd2 Nf1 44.Ke2 Ne3+=) 42...Ke4 43.Kd2 (worse 43.Bg7 Ke3 44.Bh6 Ne2 45.Kc4 Ke4=+ (45...Nf4?? 46.g3+–)) 43...Nf1 44.Ke2 Ne3 45.g3 (worse 45.Bg7 Ng2 46.Kf2 Nf4–+) 45...Ng4 (45...g5 46.hg5 g6 47.Bd6+=) 46.Bg7+– Ne3 47.Bf8 (47.Be5 Nd5+–) 47…Ng4 ½–½. Haisma,Henk (1690) – Matthew,Kirk, Guernsey Holiday, 2010.

8.Nbd2 Rc8 9.Be2= 0-0 (9...Bg4 10.h3 Bh5 11.Rb1=) 10.0-0 (10.Nh4 Bg6=) 10...Bd6 (10...Qc7 11.c4=) 11.Nd4= Bb8 (11...Bg6 12.f4=) 12.Nf5+= ef5 13.Nf3 Qc7 Exerts pressure on the backward pawn (13...Bd6 14.Bd4+=) 14.Rc1 Ng4 Can h2 get defended? (14...f4 15.c4+=) 15.g3 Qb6 (15...Rfd8 16.Nd4 Nh6 17.Bf3+=) 16.Bd4 (16.Rb1 Qh6+=) 16...Qh6+/– 17.h4 (17.Nh4!?+/–) 17...Nde5 (17...Bd6 A) worse is 18.Ba7 b6+= (worse is 18...Ba3 19.Ra1 Bb2 20.Rb1=); B) 18.c3=) 18.Ne5 (18.Rb1 b6=) 18...Ne5 19.Kg2 (19.c3 Qe6=) 19...Rfe8 20.Bf3 (20.c3=) 20...Nc6 (20...Qe6 21.Rb1 Nf3 22.Qf3=) 21.Bb2 (21.Bd5!? Nd4 22.ed4+=) 21...Qd6 (21...Qe6 22.c4 dc4 23.Rc4=) 22.c4 dc4 23.Rc4 (23.dc4!? Qe7 24.Rb1=) 23...Re3+= 24.Qc1 (24.fe3 Theme: Deflection from g3 24...Qg3 A beautiful mate combination) 24...Rd3 (24...Rf3 25.Kf3 Ne5 26.Be5 Qd3 27.Kg2 Rc4 28.Qd1 Qd1 29.Rd1–/+) 25.Qg5–/+ Do you see the mate threat? 25...f6 (better is 25...g6!? 26.Rc3 Rc3 27.Bc3 Re8–/+ (27...Qa3 28.Qf6 Be5 29.Be5 Ne5 30.Qe5+/–)) 26.Qf5+= Rd8 (better is 26...Rf8 27.Rc2 Ne7=) 27.Rfc1? (better is 27.Rg4!? Qd7 28.Qf6=) 27...Rd2–+ Threatening mate: Qxg3 28.R4c2?? (better is 28.Bc6 bc6 29.Bc3 Qg3 30.Kf1 Qd3 31.Qd3 R2d3 32.Rc6–/+) 28...Qg3 0–1. Lorinczi Retek,Pedro – Coto,Maximino, Asturias–chT, 1998.

8.Nd4 Bg6 9.Nd2 0-0 10.Be2 Rc8 11.0-0 Bd6 12.f4 Bb8 13.f5 (13.N2f3!?=) 13...ef5+= 14.Nf5 Bf5 15.Rf5 Qc7 16.Nf3 Qc2 17.Bd4 Qd1 (17...Qc6!? 18.Ng5 h6–/+) 18.Bd1= Rfd8 19.h3 b6 20.Rb1 (20.g4!?=) 20...Bd6–/+ 21.Bb2 Bc5 22.d4 (22.Nd4 Re8 23.Kf2 a6–/+) 22...Bd6 23.Ne5 Nf8 24.Bb3 Be7 (24...Be5 25.de5 Ne4 26.Rd1–+) 25.Rbf1 h6 (25...Ne6!?–/+) 26.e4= Ng6 (worse is 26...de4 27.Nf7 Re8 28.Nd6 Kh7 29.Ne8 Re8 30.Kf2+/–) 27.Nf7 (27.Ng6 fg6 28.R5f4=) 27...Rd7?? (better is 27...Kf7 28.e5 Ke6 29.ef6 Bf6–/+) 28.ed5 Bd6?? (28...Kf7 29.d6 Ke8 30.de7 Ne7 31.Rf6 gf6 32.Rf6 Rc6 33.Rc6 Nc6+/–) 29.Ne5+– Ne5 30.de5 Bc5 31.Kh1 Ne4 32.e6?? Ng3+= 33.Kh2 Nf1 34.Rf1 Bd6 35.Kh1 Re7 36.g4 Rf8 37.Kg2 Rf1 38.Kf1 Kf8 39.Ke2 g5 40.Ke3 Rc7 41.Ke4 Bf4 42.Be5 Rc1? 43.Bf4+– gf4 44.Kf4?? Ke7 45.Ke5 Re1 46.Kf4 Kd6 47.h4 Rf1 48.Kg3 Ra1 49.g5? hg5–+ 50.hg5 Ra3 51.g6 Rb3 52.Kf4 Rb1 53.Kg5 b5 54.Kf6 Rf1 55.Kg7 b4 56.Kg8 b3 57.g7 b2 0–1. Sinclair,Colin – Barclay,Richard, GBR–ch Major op, 2008.

8.Be2 0-0 9.0-0 Rc8 10.Nbd2 Qc7 11.c4 dc4 12.Nc4 Rfd8 13.Qb3 Be7 14.Rac1 (better is 14.Bd4!?+=) 14...Nc5–/+ 15.Qa2 Nd3 16.Rc3 (16.Bd3!? Bd3 17.Nce5–/+) 16...Nb2 (16...Nd5 17.Rd3 Bd3 18.Bd3–/+) 17.Qb2 Ne4 18.Rcc1 Bf6 19.Qb3? (19.Nd4 b6–/+) 19...Qe7 (better is 19...Nc5!? 20.Qa2 Nd3 21.Rc2–+) 20.Rfd1 b6 (20...b5!? 21.Nb2–+) 21.Nd4 Bd4 22.ed4 Nf6 23.Ne3 Be4 24.f3 Bb7 25.Qb2 Nd5 26.Nd5 Bd5 27.Ba6 Rc1 28.Rc1 g6 29.Qc3 Bb7 30.Bb7 Qb7 31.Qc7 Qc7 32.Rc7 Rd4 33.Ra7 Rd3 34.Rb7 Rb3 35.a4 Rb4 36.Kf2 Kg7 37.g3 h5 (37...Ra4 38.Rb6 Ra2 39.Kg1–+) 38.h3 (38.h4 Ra4 39.Rb6 Kf6–/+) 38...Kf6 39.h4 e5 40.Ke3 Ke6 41.Kd3 f6 42.Kc3 (42.Ra7 g5 43.hg5 fg5–+) 42...Ra4–+ 43.Rb6 Kf5 44.Kd3 g5 45.hg5 fg5 46.Rb8 Ra3 47.Ke2 Ra2 48.Ke3 Rg2 49.Rf8 Kg6 50.Ke4 Rg3 51.Ke5 h4 52.f4 (52.Ke4 Rg2–+) 52...h3 53.Rh8? (53.Rg8 Kh7 54.Rd8–+) 53...Re3 54.Kd4 gf4 55.Rf8 Kg5 0–1. mr5reasons1 (1800) – jezzat (1755), gameknot.com, 2013.

8.Be2 0-0 9.0-0 Rc8 10.Nbd2 h6 11.Nb3 Bd6 12.h3 (12.Nfd4 Bg6=) 12...Qe7 (12...e5 13.Rc1+=) 13.Qd2 Rfd8 (13...e5 14.Rfc1+=) 14.Rfc1 e5 15.c4 dc4 16.dc4 Nc5 17.Nc5 Bc5 18.Bd3?? (18.Qc3 Bd6 A) 19.Ne5? Ne4 20.Nc6 Qg5 21.Qg7 Qg7 22.Bg7 Rc6–+ (22...Kg7?! 23.Nd8 Rd8 24.g4=; 22...bc6?! 23.Bh6 Be5 24.Ra2–/+); B) 19.Rd1–/+) 18...Rd3–+ 19.Qe2 e4 20.Ne1 Rd7 21.Nc2 Rdc7 22.Nd4 Bg6 23.Nb5 Rc6 24.Bd4 (24.Rd1 a6 25.Nd4 Bd4 26.Rd4 Bf5–+) 24...a6 25.Bc5 Qc5 (25...Rc5!? 26.Nd4–+) 26.Nd4 (26.Nd4 Rd6 27.Qc2–+). Fournier,Frederic – marcopol, KasparovChess.com rated blitz game, 2002.

8.Be2 Bg4 =.

6.d3 Bd6

7.Nbd2 0-0 8.c4 Re8 9.c5= Bf8 10.Qc2 a5 11.e4 de4 (11...Bg4 12.e5 Nh5 13.h3 Bf3 14.Nf3= (worse 14.gf3 ab4 15.ab4 Qh4=+)) 12.de4+= Bg6 13.Bd3 ab4 14.ab4 b6 (14...Ra1 15.Ba1 c6 16.0-0+=) 15.c6 Ra1 16.Ba1 Nb8 17.b5 Bb4 18.0-0 Ng4 19.h3 Nf6 20.Rd1 Qc8 21.e5 Nd5 22.Ne4 (22.Bg6 fg6 23.Ne4+–) 22...Be4? (better 22...Nf4!?+=) 23.Be4+– h6 24.Bh7 (24.Qb3 Be7+–) 24...Kh8+– 25.Be4 Bf8?? (25...Kg8 26.Qc4 Bc5+–) 26.Bd5+– ed5 27.Rd5 Qe6 28.Qd3 Nc6 (28...Bc5 29.Rd8+–) 29.bc6 Qc6 30.Bb2 Qa4 (30...Qe6 31.Rd7 c6 32.Nd2+–) 31.Rd8 Rd8 32.Qd8 Kg8 (32...Qb4 33.Qc8+–) 33.e6 (33.Qc7 Qd1 34.Kh2 Bc5+–) 33...fe6 34.Qc8 (34.Be5 c5+–) 34...Qd1 35.Kh2 Qd6 (35...Qd5 36.Be5 c6 37.Bg3+–) 36.Be5 Qc6 (36...Qc5 37.Bc7 Kh7 38.Qd7 Qf2 39.Nd4+–) 37.Qc7 (better 37.Nd4 Qd5 38.f4 Kf7 39.Qc7 Kg6 40.Qb6 Kf7+–) 37...Qc7 38.Bc7 b5 39.Be5 b4 40.Bb2 Kf7 41.Kg1 Be7 42.Kf1 Bf6 43.Ne5 Ke7 44.Ke2 (better 44.Nc6!? Kd6 45.Bf6 gf6 46.Nb4 h5+–) 44...Kd6 45.f4 Kc5? (45...Kd5 46.g3+–) 46.Kd3 (better 46.Nd7!? Kc4 47.Nf6 Kb3+–) 46...Kb5 (46...Kd5 47.Kc2+–) 47.g4 (47.Kc2 g5 48.Nf3 Bb2 49.Kb2 gf4 50.Nd4 Kc4 51.Ne6 f3 52.gf3 Kd3+–) 47...g5 (47...b3 48.Bc3 Be5 49.Be5+–) 48.fg5 Bg5 (48...hg5 49.Kc2 Ka4 50.Nf7+–) 49.Nf3 Bf4 (49...Be7 50.Nd4 Ka4 51.Kc2+–) 50.Ke4 Bg3 (50...Bd6 51.h4+–) 51.Nd4 (51.h4!? Bd6+–) 51...Kc4 52.Ne6 Kb3 53.Bf6 Kc2 (53...Ka2 54.Nc5+–) 54.Nd4 Kc3 (54...Kb1 55.Be7 Be1+–) 55.Ne2 Kc4 (55...Kc2 56.Ng3 b3+–) 56.Ng3 b3 57.Nf5 (57.Nf5+–) 1–0. TwelveTeen (2460) – ChrolloL (2595), lichess.org, 2018.

7.Nbd2 0-0 8.c4 Re8 (8...c5!?=+) 9.c5= Bf8 10.Be2 c6 11.0-0 e5 12.Re1 h6 13.Bf1 Bh7 14.e4 de4 (14...d4 15.Qc2=) 15.de4+= Qc7 16.Qb3 Rad8 17.Rad1 g5 (17...b6 18.cb6 ab6 19.Qc2+=) 18.h3 Bg7 (18...b5 19.cb6 ab6 20.Qc2+=) 19.Bd3 (19.Nc4 Ne4 20.Bd3 Ndf6+–) 19...Nf8 (19...b5 20.cb6 ab6 21.Bc4+=) 20.Bb1 (20.Nc4 N8d7+–) 20...N6d7 21.Nc4 Ne6 22.Nd6 Re7 23.Nf5 Bf5 24.ef5 Nf4 25.g3 (25.Be4 a5+–) 25...Nd5 (25...Nh3 26.Kg2 g4 27.Nh2=) 26.Nd2 N7f6 (26...a5 27.Be4+=) 27.Nc4 e4 28.Nd6 Rd6 29.cd6 Qd6 30.Bf6 Qf6 31.Be4 (31.Re4 Re4 32.Be4+–) 31...Nb6?? (better 31...Nc3 32.Qc2 Nd1 33.Qd1 Qd4=) 32.a4 Nd7 33.Bb1 a6 34.Re7 Qe7 35.Qd3 Nf8 36.Qd8 Qb4? (better 36...Bf6 37.Qd2 Qe5+–) 37.f6 Bh8 (37...Qa4 38.fg7 Kg7+–) 38.Qd3 (better 38.Qe7 Qb1 39.Rb1+–) 38...Bf6 39.Qf5 (39.Bc2 Qc5+=) 39...Kg7 (39...Qa4 40.Bc2 Qc4=) 40.h4 (better 40.Bc2!?+=) 40...Qa4 41.hg5?? (41.Rd6 Qa1 42.hg5 hg5–/+) 41...hg5 (better 41...Qd1 42.Kg2 hg5–+) 42.Kg2?? (better 42.Rd6 Qa1 43.Rd1–/+) 42…Qd1–+ 0–1. TwelveTeen (2670) – ChrolloL (2630), lichess.org, 2018.

7.Be2 0-0 8.h3 h6 (8...a5 9.b5=+) 9.0-0 c5 (9...a5 10.b5=) 10.b5 (10.bc5 Nc5 11.Nbd2 b6=) 10...Re8 (10...e5 11.Nbd2=+) 11.c4 Bg6 (11...dc4 12.dc4 Qb6 13.Nc3=) 12.Nbd2 (12.Qb3 a6=) 12...Qc7 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.Qb3=) 13.Nh4 (13.Qb3 a6=) 13...Bh7 14.f4 (14.Nhf3 a6=) 14...Qb6 (14...d4 15.ed4 Bf4 16.dc5=+) 15.Nhf3= a6 16.a4 ab5 17.ab5 Qc7 (17...d4 18.ed4 Bf4 19.Nb3=) 18.Qb3 (18.Qe1 Ra1 19.Qa1 d4 20.ed4 Bf4=+) 18...b6 (18...d4 19.ed4 Bf4 20.Rfd1=+) 19.Ra8 (19.Ra6 d4 20.ed4 Bf4=) 19...Ra8=+ 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Bg6 (21...d4 22.ed4 Bf4 23.dc5 Qc5 24.d4=) 22.cd5 (22.Nh4 d4 23.ed4 Bf4=+) 22...Nd5 (22...ed5 23.g4 Qb7 24.Bc3=) 23.Nc4 Bf8 24.Nfe5 Ne5 25.Be5 Qb7 (25...Qd8 26.e4 Nb4 27.Qb1=) 26.Bf3 (26.e4 Nb4+=) 26...Qa7 (26...Qd7=) 27.Bd5 (better 27.f5 Bh7 28.fe6 fe6 29.Bg4+–) 27...ed5=+ 28.Nd2 (28.Nb2 Qb7=+) 28...Qd7 29.Bb2 (29.g4 f6 30.f5 Bf7–/+ (30...fe5?! 31.fg6 Kh8 32.e4=)) 29...Qe6 (29...Qf5 30.d4–+) 30.e4 de4 (30...Bd6 31.e5 Be7 32.Nf1–/+) 31.Qe6=+ fe6 32.Ne4 (32.de4 Be8–/+) 32...Be7 (32...c4 33.Bd4 cd3 34.Nc3–/+) 33.g3 (33.Ba3 Bh4=+) 33...c4!–/+ 34.Bd4 (34.dc4 Be4 Deflection) 34...cd3 35.Nd2 (35.Nf2 d2–/+) 35...Bd8 (35...Bb4!? 36.Be3–+) 36.Kf1 (36.Nb1 Bf6 37.Bf6 gf6–/+) 36...Be8–+ 37.Nc4 (37.Ke1!?–+) 37...Bb5 38.Nb6?? (38.Ne3 d2 39.Kf2 g5–+) 38...g5 (38...d2 39.Nc4 d1Q 40.Kf2 Bc4 41.Ba7 Qe2 42.Kg1 Qf1 43.Kh2 Bd5 44.Bd4 Qg2) 39.Ke1–+ Bb6 (39...Kf7!? 40.Be3 Kf6–+) 40.Bb6–/+ Kf7 41.fg5 (41.Kd2 Kf6–/+) 41...hg5 42.Bd8 (42.Bd4 Kg6–/+) 42…Kg6–+. DEFFM – GuestBCNK, freechess.org, 2016.

7.Be2 a5 8.Qd2 =.

7.Be2 h6 8.Nbd2 0-0 (8...a5 9.b5=) 9.c4 c6 10.Qc2 (10.c5 Bc7=) 10...Rc8 (10...Bg4 11.c5 Bb8 12.h3 Bf3 13.Nf3=) 11.e4 de4 12.de4 Bh7 13.Bd3 (13.c5 Bc7=) 13...e5 14.c5 Bb8 15.0-0 Qe7 16.Rfe1 (16.Rfd1 Rcd8=) 16...Kh8 (16...Rfd8 17.Rad1=) 17.Nh4 (17.Rad1+=) 17...g6 (17...b6 18.cb6 ab6 19.Nf5=) 18.g3 (18.Be2 Ne8 19.Nhf3 f5+/–) 18...Ne8 (18...Rfd8 19.Red1+=) 19.f4 (19.Rad1 b6+/–) 19...f6 (better is 19...Rd8+=) 20.Rf1 (20.f5 Qg7+/–) 20...Nc7 (better is 20...ef4 21.gf4 g5+=) 21.f5 g5 22.Nhf3 Rfd8 23.Nc4 Ne8 24.Rfd1 b6 25.cb6 ab6 26.Qe2 b5 27.Na5 Ba7 28.Kg2 Nb8 29.Rac1 Bb6 30.Nb3 Bg8 31.Nbd2 Nd6 32.g4 Kg7 33.h4 Bf7 34.hg5 hg5 35.Rh1 Rh8 36.Rh8 Rh8 37.Rh1 Rh1+= 38.Kh1 Nd7 39.Kg2 Ba7 40.Kh1 Nb6 41.Nf1 Ndc4 42.Bc1 Qd8 43.Ng3 Nd7 44.Bc2 Qb6 45.Nf1 ½–½. Hellmayr,Alois (2215) – Soergel,Thomas, Bayern–chI Bank Hofmann 5th, 2001. (=1.a3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.d3)

7.g3 Rc8 8.d4 a6 9.Nbd2 b5 10.Nb3 0-0 11.Bd3 Be4 12.0-0 Bd3 13.Qd3 Ne4 14.Na5 (14.Nc5 Ndc5 15.dc5 Be7=) 14...Nb6 15.Nc6 Qf6 (15...Qe8 16.Na5–/+) 16.Nfe5= Be5 (16...Ng5 17.f3 Na4 18.Nd7 Qf3 19.Rf3 Nf3 20.Kg2 Nb2 21.Qe2+/–) 17.Ne5 (better is 17.de5!? Qg5 18.f4+/–) 17...Qe7 18.f3 Nd6 19.e4 Ndc4 20.Nc4 Nc4 21.Bc1 c6 22.e5 f6 23.f4 fe5 24.fe5 Rf1 25.Qf1 Qf7 (25...a5!?=+) 26.Qf7= Kf7 27.Bf4 Rf8 28.Rf1 Kg8 29.Bc1 Rf1 30.Kf1 h6 31.Kf2 Kf7 32.Kf3 g5 33.h4 gh4 34.gh4 h5 35.Kf4 Kg6 36.c3 Nb6 37.Be3 ½–½. Gomes,R – Silva,H, POR–ch U18 Girls, 1994.

6.d4 a5

7.ba5 Ra5 8.Nbd2 Qa8 9.Qc1 Bd6 (9...Nb6 10.Nh4=+) 10.c4 c6 (10...Ne4 11.Ne4 Be4 12.c5=) 11.Be2 (11.Nh4 Be4=) 11...h6 12.0-0 0-0 13.Qc3 b5 14.cb5 cb5 15.Rfc1 Rb8 16.Qc6 Ra6 17.Qc3 (17.Qa8 Raa8 18.Nb3 Bg4=) 17...Ra4 (17...Ne4 18.Ne4 Be4 19.Nd2=+) 18.Qc6 (18.Ne5 b4 19.ab4 Bb4= (< 19...Rbb4 20.Nd7 Nd7 21.Ba3+–)) 18...Ra6 (18...Qc6 19.Rc6 Ne8 20.Nh4=) 19.Qc3 ½–½. Poleschi,Ricardo – Walsh,Hector, UECC, 2000.

7.ba5 Ra5 8.Nbd2 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qa8 11.Qc1 c5 12.Nb3 Ra7 (12...Ra4 13.Bb5 Ra7 14.Nh4=) 13.dc5 Nc5 14.Nbd4 Bg6 (14...Be4 15.Nb5 Ra6 16.Nd6 Rd6 17.Bf6 gf6 18.Qb2=) 15.Nb5+= Ra6 16.Nd6 Rd6 17.Be5 Rc6 18.Nd4 Rcc8 19.Bb5 (19.Bd6 Rfe8=) 19...Nd3 (19...Nfe4!? 20.Qb2 f6=+) 20.Bd3= Bd3 21.Rd1 Bg6 22.Qb2 Rc4 23.Rdb1 Rfc8 24.Qb7 Bc2 25.Qa8 Ra8 26.Nc2 Rc2 27.a4 (27.Bf6 gf6 28.g3 Kg7=) 27...Ne4 28.a5 f6 (28...Nf2 29.a6 Ne4 30.Rb8 Rc8 31.Rc8 Rc8 32.a7+–) 29.Bd4 (29.f3 fe5 30.fe4 Ra6+=) 29...e5 30.Bb6 (30.Rb2 Rb2 31.Bb2 Ra6=) 30...Nc3 (30...Rf2!? 31.a6 Rc2–/+) 31.Rb4=+ d4 32.ed4 ed4 33.Bd4 (33.Rd4!? Ne2 34.Kf1 Nd4 35.Bd4=+) 33...Ra5–/+ 34.Re1 Ne2 35.Kf1 Nd4 36.Rd4 Raa2 37.Rf4 Kf7 38.h4 ½–½. Zurman – Morgado,Juan, Stentor, 1967.

7.ba5 Bd6 8.a6 ba6 9.Nbd2=+.

7.b5 a4 8.c4 c5 9.bc6 bc6 10.c5 e5 11.Be2 Qb8 12.Bc3 Be7 13.Bb4 Ne4 14.Nfd2 ed4 15.ed4 Qf4 16.Ne4 Qe4 17.0-0 Qc2 18.Nc3 0-0 19.Ra2 Qd1 20.Bd1 Attacking the isolated pawn on a4 (20.Nd1?! Rfe8=) 20...Bf6 21.Ba4 Ra6 22.Rd2 Rfa8 23.Bd1 Nf8 24.g4 Bc8 25.f4 Ne6 26.Ne2 g5 27.f5 Nc7 28.a4 Ra4 29.Ba4 Ra4 30.Bc3 Nb5 31.Bb2 h5 32.h3 Ra2 33.Ra1 Ra1 34.Ba1 h4 35.Ra2 Bb7 36.Kf2 Bd8 37.Nc3 Nd4 (37...Kf8+–) 38.Ra7 Be7 39.Na4 (39.Na4 Nb3 40.Rb7 Na1 41.Re7+–; worse is 39.Rb7 Bc5 40.Na4 Nb3 41.Nc5 Na1+–) 1–0. Nguyen Tran Quang,Minh – Nguyen Thien Viet, VIE–ch U20 Dong Thap, 1999.

7.b5 Nb6 8.a4 Ne4 9.c3 Be7 10.Nbd2 0-0 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bg6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qd6 15.Ra1 c5 16.Be2 Rfc8 17.0-0 cd4 18.cd4 Bc2 19.Qc1 Qb4 20.Nf3 Na4 21.Qa3 Nc3 22.Rfe1 Qa3 23.Ra3 Ne2 24.Re2 a4 25.h3 Ra5 26.Ne1 (26.Re1–+) 26...Bb3 27.Nd3 b6 28.Rb2 Rb5 29.Kh2 f6 30.Kg3 Kf7 31.h4 Rc3 32.Nf4 Ra5 33.Ne2 Rc4 34.Kf4 e5 35.Kg3 Rc2 36.Rc2 Bc2 37.Rc3 a3 38.Rc7 Ke6 39.Nc3 a2 40.Na2 Ra2 41.Rc6 Kf5 42.Rb6 ed4 43.ed4 Ra4 44.Kh3 Rd4 45.Rb7 Kg6 46.h5 Kh6 47.g4 (47.Kg3–+) 47...Bd1 48.g5 fg5 0–1. Kelly,Paul J – Cafferty,B (2130), Hastings Masters, 2010. (=1.a3 d5 2.b4 Bf5 3.Nf3 e6 4.Bb2 Nd7 5.e3 Ngf6 6.d4 a5)

7.b5 Nb6 8.Bd3 Bd3 9.cd3 Bd6 10.0-0 0-0 11.Ne5 Ne8 =.

7.b5 Nb6 8.Be2=+ Na4 (8...Ne4 9.0-0 Na4 10.Ra2 Nb2 11.Rb2 Bd6=; 8...Bd6 9.0-0 0-0 10.Nh4 Be4 11.Nc3 a4=+; 8...Be7 9.0-0 Ne4 10.Ne5 0-0 11.Nd2 f6=+) 9.Bc1 Ne4 10.c4 Nec3 11.Nc3 Nc3=+.

7.b5 Nb6 8.Ne5 Nfd7 9.Nc3 Bd6 10.e4 de4 11.g4 Bg6 =.

7.b5 c5 8.c4 Nb6 9.Nbd2 Bd6 10.Rc1 Rc8 11.dc5 Bc5 12.Nb3 Na4 13.Nc5 Nb2 14.Nb7 Qc7 15.Qd4 Nc4 16.Rc4 Qb7 17.Rc8 Qc8 18.Qb2 0-0 19.Be2 Qb8 20.Nd4 Rc8 21.Nf5 ef5 22.0-0 f4 23.ef4 Qf4 24.b6 Rb8 25.Qc3 Qd6 26.b7 Qd8 27.Ba6 Ne4 28.Qc6 h6 29.Rd1 Qf8 30.Rd5 Qa3 31.Qc8 Qf8 32.f3 1–0. Haertig,Manfred (2570) – Behrens,Frank (2440), ESC, 2001.

7.b5 c5 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 c4 11.Nc3 Rc8 =.

7.b5 c5 8.c4 Rc8 9.cd5 Nd5 10.Nbd2 cd4 11.Nd4 Bg6 =.

7.b5 c5 8.Bd3 Bd3 9.cd3 cd4 10.Nd4 Bc5 11.0-0 0-0 =.

7.b5 c5 8.Bd3 Ne4 9.0-0 (9.c4 dc4 10.Bc4 Rc8 11.0-0 cd4=) 9...Bd6 (9...c4 10.Be4 de4 (10...Be4 11.Nfd2= Bg6=) 11.Nfd2 Qc7=) 10.c4 (10.dc5!? Ndc5 11.Bg7+= Rg8=) 10...dc4= 11.Bc4 Qc7 (11...Nb6=) 12.Be2 cd4 13.Bd4 Ndf6 (13...e5 14.Bb2=) 14.Nbd2 (14.b6 Qd7+=) 14...Nd2= 15.Qd2 e5 16.Rac1 Qd7 (16...Qe7 17.Bb2=) 17.Bb2+= e4 18.Nd4 0-0 19.Rfe1 Rad8 (19...Rfd8 20.Red1=) 20.Rc2 (20.Qa5 Ra8 21.Qc3 Bg4+/–) 20...Bg4 21.Rec1 (21.Qa5 Ra8 22.Qc3 Rfc8+=) 21...Qe7 (21...Be2 A) 22.Ne2?? Bh2 23.Kh2 Qd2 24.Rd2 Ng4 (24...Rd2?! 25.Bf6 Re2 26.Be7–+) 25.Kg3 Rd2–+; B) 22.Qe2 Ng4 23.h3=+) 22.Qe1 Qe5= 23.g3 Qh5 24.Qf1 Bf3 25.h3 Nd5 26.Kh2?? Ne3–+ 27.fe3?? Bg3! 28.Kg3 Qg5 29.Kh2 Qe5 30.Kg1 Qg3 (31.Qg2 Qg2#) 0–1. Blumenoff,L – Keres,Paul, Tallinn Est ch, 1933.

7.b5 c5 8.Bd3 Bg4 9.dc5 Nc5 10.h3 Bh5 11.0-0 Bd6=+.

7.b5 c5 8.Bd3 Bg4 9.Be2 cd4 10.ed4 Bf3 11.Bf3 Nb6 12.0-0 a4 13.Be2 Ne4 14.Nd2 Nd6 15.Bc3 Qc7 16.Bb4 Nf5 17.Bf8 Kf8 18.Nf3 Qc3 19.Qd3 Rc8 20.Ra2 Nd6 21.Rb1 Ne4 22.Rb4 Qd3 23.Bd3 f6 24.Kf1 Ke7 25.Ra1 Rc3 26.Ke1 Nd6 27.Kd2 Rhc8 28.Ra2 Ne4 29.Be4 de4 30.Ng1 R3c4 31.Ne2 Kd6 32.Rb1 Nd5 33.h4 f5 34.g3 b6 35.Rbb2 e5 36.de5 Ke5 37.Ra1 Nc3 38.Nf4 Rd8 39.Ke1 Rcd4 40.Kf1 Rd1 41.Rd1 Rd1 42.Kg2 Rd2 0–1. Stolyar,Sergey – Alvarez,Roberto, corr Memorial Pappier, 1999.

6.d4 b6

7.b5 Qc8 8.Nbd2 (8.Nh4 Bg6+=) 8...c5 (8...Be7 9.c4=) 9.bc6 (9.dc5 Qc5 10.Rc1 Be7+=) 9...Qc6 10.c4 dc4 11.Bc4 Be7 12.Rc1 Qb7 13.0-0 0-0 14.Bb5 Rfc8 (14...Rac8 15.Qa4 Nb8 16.Nh4=) 15.Qa4+= a6 (better is 15...Nb8!?+=) 16.Bc6+/– Rc6 17.Qc6 (17.Rc6?? b5 18.Qb3 Qc6–+) 17...Qa7 (17...Qc6 18.Rc6 Rd8 19.Rfc1+–) 18.e4 Bg6 19.Rc3 Bf8 20.Rfc1 b5 21.Qc7 (21.Re1!?+–) 21...Be4 22.Qa7 Ra7 23.Ne4 Ne4 24.Rc7 Rc7 25.Rc7 Nb6 26.Ne5 Na4 27.Bc1 f6 28.Nd7 Nec3 (better is 28...Bd6!? 29.Ra7 Nac3+/–) 29.Rc8+– (29.Rc8 Kf7 30.Nf8 Ne2 31.Kf1 Nc1 32.Ne6 (32.Nh7?! Nb3+/–) 32...Ke6 33.Rc1+–; < 29.Nf8 Kf8 30.Kf1 Nd5+–) 1–0. Jeschke,Holger – Kuehnemund,Joern, Schleswig Holstein–ch, 1992.

7.b5 Bd6 8.Ne5=+.

7.Bd3 Bd3 8.cd3 Bd6 =.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Bd6 9.Nbd2 c5 10.dc5 bc5 11.bc5 (11.e4 Bf8 (worse is 11...cb4 12.e5+/–) 12.ed5 Nd5+=) 11...Bc5 12.0-0 0-0 13.c4 Nb6 14.cd5 Qd5 15.Qd5 Nfd5 16.Rfc1 Rac8 17.Ne4 Be7 18.Nd4 (18.Ne5 f5 19.Ng3 a6=) 18...Nc4 19.Bc3 (19.Rc2!?+=) 19...Na3 20.Bb2 Nc4 21.Bc3 Nc3 22.Rc3 a5 (22...Bb4 23.Rcc1 a5 24.Nb5–+) 23.Rac1 Nb6 24.Rc8 (24.Nc6!? Bb4 25.R3c2–/+) 24...Rc8–+ (24...Nc8?! 25.Nc6=) 25.Rc8 Nc8 26.Nc3 Nb6 27.Na2 Kf8 28.Nc6 a4 29.Kf1 Bc5 30.Ke2 Ke8 31.Kd3 f6 32.Na5 Kd7 33.Nc4 Kc6 34.Nb6 Kb6 35.Kc4 Kc6 36.Nc3 a3 37.Kb3 g5 38.h3 h5 39.Nb1 Kd5 40.Nc3 Ke5 41.Kc4 Be7 42.f3 f5 43.Kb3 Bc5 44.e4 fe4 45.Ne4 Be7 46.Nd2 Kf4 47.Nf1 e5 48.Ka2 h4 49.Kb3 e4 50.fe4 Ke4 51.Ka2 Kf4 52.Kb3 g4 53.hg4 Kg4 54.Ka2 Kf4 55.Kb3 Bd6 56.Ka2 Ke4 57.Kb3 Kd3 (57...Kd3–+) 0–1. Fournier,Frederic (1860) – mateca (1635), Active, 2011.

7.Bd3 Bg4 8.0-0 Bd6 9.c4 c6 10.Nbd2 0-0 11.h3 Bh5 12.Rc1 Rc8 13.cd5 cd5 14.Qa4 a5 15.ba5 Rc1 16.Rc1 ba5 17.Ne5 Qb6 18.Bc3 Exerts pressure on the isolated pawn 18...Qc7 19.Bb2 Qb8 20.Bc3 Qc7 21.Nc6 The pressure on the isolated pawn grows 21...Nb6 22.Ba5 Na4 23.Bc7 Bc7 24.Ne7 Kh8 25.Rc7 Ra8 26.g4 Bg6 27.Ng6 fg6 28.Nf3 Kg8 (28...Nb2 29.Bc2+–) 29.Ng5 Nb6 30.Rc3 Re8 31.Bb5 Nfd7 (31...Nbd7 32.Rc7 h6 33.Nf3+–) 32.a4 e5 33.a5 ed4 34.ed4 (34.ab6 dc3 35.Bd7 c2 36.Be8 c1Q 37.Kg2 d4–/+) 34...Re1 35.Kg2 Rb1 36.Bd3 Na4 (36...Re1+–) 37.Rc8 Nf8 38.Bb1 (38.Bb1 h6 39.Ne6+–) 1–0. Kit,Pavel (2000) – Kidzinski,Lukasz (1800), Poland–chT2 Augustow, 1997. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 Nbd7 5.d4 e6 6.a3 b6)

6.d4 Nb6

7.Nbd2 a5 8.ba5 Ra5 9.c4 Na4 (9...dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4=) 10.Qb3 b6 (10...Qa8 11.c5=) 11.Ne5+= Qa8 (< 11...Nb2 12.Nc6 Qa8 13.Na5 Qa5 14.cd5 Nd5 15.Bb5 Kd8 16.Qb2+–) 12.c5 Be7 13.Bb5 Kf8 14.0-0 (14.cb6!? cb6 15.Ba4 Ra4 16.f3+=) 14...Bc2=+ (< 14...Nb2 15.Qb2 bc5 16.Nc6+/–) 15.Qc2 Rb5 16.Rfb1 bc5 (< 16...Nb2 17.a4 (17.Rb2?! Rb2 18.Qb2 bc5=) 17...Rb4 18.cb6 (< 18.Rb2 Rb2 19.Qb2 bc5=) 18...Rb6 19.a5+/–; 16...Rb2?! 17.Rb2 Nb2 18.Qb2 bc5 19.Rb1=) 17.Bc1 Rb1 18.Rb1 c4 (18...Bd6 19.Ndf3=+) 19.Ndf3 Bd6 20.Rb5 (20.e4 Nb6 (20...Ne4 21.Rb8 Qb8 22.Nd7 Ke7 23.Nb8 Rb8 24.Qa4+=) 21.ed5 ed5=) 20...Nb6 21.Ng5 Be5 22.de5 Nfd7 23.f4 Qa6 24.Rb1 h6 25.Nf3 Nc5 26.Bd2 Qa4 27.Qa4 Nca4 28.Bb4 Ke8 29.Nd4 Kd7 30.Kf2 Rb8 31.Ba5 Ra8 32.Bb4 Ra6 33.Bf8–/+ Nc3 34.Ra1 Ne4 35.Ke2? Ra8–+ 36.Bg7 Rg8 37.Bf6 Rg2 38.Kf1 Rh2 39.Kg1 Rb2 40.a4 c3 41.a5 Nc8 42.a6 Na7 43.Kf1 Ng3 44.Ke1 c5 45.Nf3 Re2 46.Kd1 Rf2 47.Ne1 Rd2 (48.Kc1 Ne2 49.Kb1 Rb2#) 0–1. Walter – Geissert, Freiberg, 1970.

7.Nbd2 a5 8.ba5 Ra5 9.Be2 Na4=+.

7.Nbd2 a5 8.b5 Na4 9.Qc1 c5 (9...Bd6 10.Be2=+) 10.c4 (10.dc5 Bc5 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Rc8=+) 10...Rc8 11.Be2 Be7 (11...Bd6 12.0-0=+) 12.0-0 0-0 13.Rd1 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 (15.dc5 Nb2 16.Qb2 Bf3 17.Bf3 Bf6=+ (< 17...Rc5 18.Rac1+=)) 15...Bg6 16.Ra2 (16.Nf3 Nb2 17.Qb2 cd4 18.Nd4 Qd6=+ (< 18...dc4 19.Ne6 fe6 20.Rd8 Rfd8 21.Rc1+=)) 16...Bf6 17.Ba1 cd4 18.Bd4 Bd4 19.ed4 dc4 20.Nc4 Qd5 21.Ra1 Rc7 22.Ne3 Rc1 23.Nd5= Rd1 24.Bd1 ed5 25.Ba4 Rc8 26.Bb3+/– b6 27.Bd5 Rd8 28.Rc1 Kf8 29.Bf3 Rd4 30.Rc6 Rd3 31.Rb6 Ra3 32.h3 Rb3 33.Rb8 Ke7 34.b6 Bf5 35.b7 Kd6 36.Rc8! Rb7 37.Bb7 Bc8 38.Bc8 a4 39.Bf5 a3 40.Bb1 Ke5 41.Ba2 f6 42.Kh2 Kf4 43.Kg1 Ke4 44.g4 Kf3 45.Kf1+/– g6 46.Bb3 h6 47.Ba2 Kf4 48.Ke2+– Ke5 49.f3 Kf4 50.Kf2 g5 51.Bb3+– f5 52.Ba2 fg4 53.hg4+– Ke5 54.Kg3 Kd4 55.f4 gf4 56.Kf4 Kd3 ½–½. Szymanski,Marcin – Koper,Ireneusz, Kielce, 1993.

6.d4 c6

7.c4 a5 8.c5 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Qa8 11.Nbd2 Qa2 12.Be2 Be7 13.0-0 0-0 14.Bc3 Ra8 15.Qa1 Bd8 16.h3 Kf8 17.Rc1 Bc7 18.Kf1 Qa1 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Be4 21.Ne1 e5 22.Bc3 g5 23.Nef3 Bf3 24.Nf3 Ne4 25.Be1 h6 26.h4 f6 27.hg5 hg5 28.Bd3 Ke7 29.Ng1 ed4 30.ed4 g4 31.Ne2 Ke6 32.f3 gf3 33.gf3 Ng5 34.Kg2 b6 35.Ng3 bc5 36.Bf5 Ke7 37.bc5 Ne6 38.Be6 Ke6 39.Bd2 Nf8 40.f4 f5 41.Nh1 Bd8 42.Nf2 Bf6 43.Be3 Kd7 44.Nd3 Ne6 45.Ne5 Be5 46.fe5 Ke8 47.Kf3 Kf7 48.Bf2 Kg6 49.Be3 Kh5 50.Kg3 f4 51.Bf4 Nd4 52.Bd2 Kg6 53.Kg4 Nb3 54.Bb4 Kf7 55.Kf5 Nd4 56.Kf4 Ke6 57.Ba5 Nb3 58.Bb6 Nd2 59.Bc7 Nc4 60.Bd6 Nb2 61.Ke3 Kf5 62.Kd4 Nc4 63.Bc7 Nd2 64.Ke3 Ne4 65.Kd4 Ng5 66.Ke3 Ne6 67.Bd6 Kg5 68.Kf3 Kf5 69.Ke3 Kg4 70.Be7 Ng7 71.Bf8 Ne6 72.Be7 Kf5 73.Bd6 Nf4 74.Kd4 Ng6 75.Bc7 Kf4 76.Bd6 Kg5 77.Bc7 Kf5 78.Bd6 Nf4 79.Ke3 Ne6 80.Kf3 d4 81.Ke2 Ke4 82.Kd2 Kd5 83.Kd3 Nf4 84.Kd2 Ng6 85.Kd3 Ne5 86.Kd2 Nd7 87.Be7 Nc5 88.Bf8 Ne4 89.Kc2 c5 90.Bg7 c4 91.Bh6 d3 92.Kd1 c3 93.Kc1 Kc4 94.Be3 Kb3 95.Kd1 c2 96.Kc1 d2 97.Bd2 Nd2 98.Kd2 Kb2 0–1. Keustermans,H – Van Herck,M, Antwerpen, 2000.

7.Nbd2 b5 8.Be2 (8.Bd3 a5 9.Ne5 Qc7=+) 8...a5=+ 9.c3 Bd6 10.Nh4 Ne4 (10...Be4 11.f3 Ng4 12.Ne4 de4 13.Nf5 ef5 14.fg4 Qh4 15.Kd2 fg4 16.Bg4–+) 11.Nf5= ef5 12.Ne4 fe4 13.g3 (13.0-0 0-0=+) 13...0-0 14.h4 (14.0-0 Qg5=+) 14...f5 (14...Nb6 15.Qc2–/+) 15.Kd2 (15.h5 Nb6–/+) 15...g6 (15...Nb6 16.Qc2–+) 16.Qc2 (16.a4 ab4 17.ab5 cb5=+) 16...Nf6 (16...Nb6 17.ba5 Ra5 18.h5–/+) 17.Rhf1 (17.h5 g5–/+) 17...Qe7 (17...Kg7 18.a4 ab4 19.ab5 cb5 20.Ra8 Qa8 21.Bb5–/+) 18.Qb3 (18.a4 ab4 19.ab5 cb5 20.Bb5 Rfb8=+) 18...a4 19.Qd1 Rf7 20.Rh1 (20.Kc1 h6=+) 20...Ng4 21.Bg4 fg4–+ 22.Rh2 Raf8 23.Qg1 Rf3–+ 24.Re1 R8f5 25.Kd1 Qf8 26.Ke2 Rh5 27.Bc1 Qh6 28.Rg2 Be7 29.Qf1 g5 30.hg5 Bg5 31.Kd1 Qf6 32.Re2 Rh3 33.Ke1 Qh6 34.Rg1 Be7 35.Kd1 Rh2 36.Rg2 Qh3 37.Rg1 Qf1 38.Rf1 Kg7 39.Bd2 h5 40.Be1 Kg6 41.Kd2 h4 42.gh4 Bh4 43.Kd1 Kh5 44.Kd2 Bg5 45.Kd1 g3 46.fg3–/+ Re2 47.Ke2 Rf1 48.Kf1 Be3 49.Ke2 Bc1 50.Kd1 Bg5 51.Ke2 Kg4 52.Bf2 Bc1 53.Kd1 Kf3 54.Be1 Bg5 55.Bd2 Bd2 56.Kd2 Kf2 (57.g4 e3 58.Kc1 e2–+) 0–1. Juarez,Cesar Alejandro – Cichero,Esteban, Clarin GP op 4th, 1995.

7.Nbd2 Bd6 8.Nh4=+.

7.Be2 Qc7 8.h3 (8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6=) 8...Be7 9.Nbd2 0-0 10.c4 b6 11.Qb3 a5 12.0-0 a4 13.Qc3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6 16.cd5 ed5 17.Bb5 Rfc8 18.Rac1 Nb8 19.Nf3 f6 (19...Bd6!? 20.Be2 Qe7=) 20.Nh4+/– Ra7 (20...Bf7!?+/–) 21.Ng6+– hg6 22.Qd3 Kf7 23.Qd1 Qd7 24.Ba4 Qf5 25.Bb3 Rh8 26.Qg4 (26.b5!? cb5 27.Qe2 Qd7+–) 26...Qg4+/– 27.hg4 Rc7? (27...Bd6 28.Rfe1+–) 28.g3 (28.Bd5 Kf8+–) 28...Rcc8 (better is 28...Ke6+–) 29.Bd5?? (better is 29.e4 Ke6 30.ed5 cd5 31.Rfe1 Kd6 32.b5+–) 29...cd5–/+ 30.f4 Nd7 31.Kg2 b5 32.Rf2 Nb6 33.Rcc2 Nc4 34.Bc1 Ra8 35.Rc3 Rhc8 36.Rfc2 Nd6 37.Rc5 Ke6 38.Kf3 Nc4 39.Rb5? Ne5! 40.fe5 Rc2 41.ef6 gf6 42.Rb6 Bd6 43.a4 Ra4 44.b5 Rc1 (44...Rc1 45.Ra6 Rb4–+) 0–1. Pietras,Zbigniew – Szymankiewicz,Jan, Warszawa Poland, City Ch–B, 2013.

6.d4 Bd6

7.c4 0-0 8.c5 Be7 9.Bd3=+.

7.c4 c6 8.Nbd2 0-0 9.Be2 Ne4 10.Ne4 Be4 11.c5 Bc7 12.0-0 f5 (12...Qf6!?+=) 13.g3+= Bf3 14.Bf3 Qf6 (14...Nf6 15.Be2+=) 15.Qe2 (15.Qa4 a5+=) 15...a6 16.a4 White prepares b5 16...e5 17.b5 e4 18.Bg2 Ba5 19.Rfb1 Rfb8 20.Bf1 Qf8 21.Qc2 Nf6 22.Ra3 Qc8 (22...Kf7 23.Be2+=) 23.Rb3 Kf7 24.Be2 Kg6 25.ba6 ba6 26.Bc3 Rb3 27.Qb3 Bc3 28.Qc3 Ra7 (28...Nd7 29.a5+=) 29.Qa5 Nd7 30.Kg2 Ra8 31.h3 Ra7 32.Rb3 Ra8 33.g4 (33.Rb2 Ra7+=) 33...fg4 34.Bg4 h5 35.Be2 Kh6 36.Qe1 a5 37.f4 ef3 38.Bf3 Nf6 39.Qg3 Qe6 40.Rb7 Attacks the backward pawn on g7 40...g5 41.Qc7 Rg8 42.Qe5 (42.Qa5 g4 (42...Qe3?! 43.Qc7 g4 44.hg4 hg4 45.Qh2 Kg6 46.Bg4 Qd4 47.Qh4–+) 43.hg4 hg4 44.Bd5 Nd5–+ (44...cd5?! 45.Qe1–+)) 42...Re8 43.Qc7 ½–½. Secchi,Dino – Krakovskύ,Peter (2275), corr WS/M/160 ICCF, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.d4 Bd6)

7.c4 c6 8.Nbd2 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 Ne4 11.c5 Bc7 12.a4 Nd2 13.Qd2 Nf6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Nd7 16.Rfc1 e5 17.de5 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Rab1 Bb2 20.Rb2 Re4 21.f3 Re7 22.Rd2 Qe8 23.Kf2 a6 24.Re2 Qd7 25.Rce1 Rae8 26.a5 (26.e4 d4+=) ½–½. Hansen – Pagni,Carlo Alberto, corr th, 1990.

7.c4 c6 8.Nbd2 Ne4 9.Ne4 Be4 10.Nd2 Bf5 11.Be2 Qf6 12.Rc1 a6 13.0-0 Qh6 14.g3 Nf6 15.Bf3 Qg6 16.Bg2 h5 17.h4 Qh6 18.cd5 ed5= 19.e4 de4 20.Re1 Qg6 21.Ne4 Ne4 22.Qd3 0-0 23.Be4 Be4 24.Qe4 Qe4 25.Re4 Rfe8 26.Rce1 Kf8 27.Kg2 Re4 28.Re4 g6 29.Re3 Re8 30.Kf3 Re3 31.Ke3 Ke7 32.f4 Ke6=+ 33.Ke4 Be7 34.Bc3 a5 35.Be1 a4 36.Bd2 f5 37.Kd3 Kd5 38.Be3 b6 39.Bf2 Bf6 40.Be3 Bg7 41.Bf2 Bf6 42.Be3= ½–½. Storaas,Jan_Thomas (2240) – Johansson,Victoria (2160), Helsingborg–B, 1991.

7.Nbd2 Nb6 8.c4 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 c6 11.Ne5 Qc7 12.Nd7 Nd7 13.Nf3 Bg4 14.c5 Bf3 15.Bf3 (worse is 15.cd6 Be2 16.dc7 Bd1 17.Rad1 Rfc8–/+) 15...Be7 16.Rc1 h6 17.Qd3 Rfe8 18.Bd1 e5 19.de5 Ne5 20.Be5 Qe5 21.f3 (better is 21.b5!?=) 21...Bf6–/+ 22.Bc2 (22.Re1!? Bg5 23.Kh1–/+) 22...Qe3–+ 23.Qe3 Re3 24.Ra1? (24.a4–+) 24...Ba1 25.Ra1 Rae8 26.Ra2 (26.Kf1 g6–+) 26...Re1 27.Kf2 R8e2 28.Kg3 Rc1 (better is 28...g6 29.Bb3 Ra2 30.Ba2 Ra1–+) 29.Bh7–/+ Kh7 30.Re2 Kg6 (30...b6!? 31.cb6 ab6–/+) 31.Re7 b6 (31...Ra1 32.Rb7 Ra3 33.Rd7–/+) 32.Ra7 (better is 32.Rc7!?=) 32...bc5–/+ 33.bc5 Rc5 34.a4 d4 35.a5 Rc4 (35...Rd5 36.Kf2–/+) 36.a6 (36.Rc7 Rc1 37.a6 c5=) 36...Ra4–/+ 37.Kf2 (37.Kf4!?–/+) 37...Ra2–+ 38.Ke1 Rg2 39.Rb7 (39.Rc7 Rh2 40.Rc6 f6–+) 39...Rh2 40.a7 (40.Rc7 Ra2 41.Rc6 Kf5–+) 40...Ra2 41.Kd1 d3 42.f4 h5 43.f5 Kf6 44.Rb2 (44.Rc7–+) 44...Ra7 (44...Rb2 45.a8Q Kf5 46.Qc6+/–) 45.Rd2 Ra1 0–1. Ficek,Szymon – Nabozny,Kamil, Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorow Poland, 2012.

7.Nbd2 Ne4 8.c4 c6 9.Ne4 Be4 10.Bd3 Nf6 11.0-0 h5 12.h3 Bf3 13.Qf3 (< 13.gf3 dc4 14.Bc4 Nd5=+) 13...g5 14.cd5 g4 15.Qe2 Nd5 16.f4 (16.hg4 Bh2 17.Kh2 hg4 18.Kg1 Qh4 19.f3 g3 20.Rac1 Qh2) 16...gh3 17.g3 Kd7 18.Kh1 Qg8 19.Rg1 Qg4 20.Qf2 Rag8 21.e4 Ne7?? (better is 21...h4 22.gh4 Qf4–+) 22.d5= Rh6 23.dc6 Nc6 24.Rad1 Ke7 (better is 24...h2!? 25.Rgf1 Qg3 26.Qg3 Rg3=+) 25.e5+= Bc7 26.Qc5 Ke8 27.Be4 Bb6 28.Qd6 f5?? (better is 28...h4 29.Bc6 bc6 30.Qb8 Ke7 31.Qd6 Ke8 32.Qc6 Kf8 33.Qd6 Ke8 34.Qb8 Ke7 35.Qd6 Ke8=) 29.Bc6+– bc6 (29...Kf7 30.Qd7 Kf8 31.Bb7 Qg6+–) 30.Qc6 Kf7 31.Rd7 Kg6 32.Qe6# 1–0. Lukovski,Lev (2095) – Bruckmann,Jochen (1785), Duisburg op 6th, 1999.

7.Nbd2 Ne4 8.c4 Bg4 9.Be2 Nd2 10.Nd2 Be2 11.Qe2 Qg5 12.0-0 Nf6? (12...c6 13.e4=) 13.Nf3?? (better 13.c5 Bh2 14.Kh2 Ng4 15.Kg1+-) 13...Qh5= 14.c5 (better 14.Rfe1 c6 15.cd5 ed5 16.b5=) 14...Bh2!-/+ 15.Kh1 (15.Nh2 Qe2 Pinning (15...Qe2 Deflection)) 15...Bf4 (better 15...c6-/+) 16.Kg1= Bh6 (16...Bh2 17.Kh1=) 17.Qb5 Nd7? (better 17...Ke7!? 18.Qb7 Rhc8=) 18.Qb7+- 0-0 19.Qc7 Nf6 20.Qh2 Qf5 21.Qd6 (21.Rab1 Rfc8+/-) 21...Qc2 22.Rab1 (better 22.Bc1+/-) 22...g5?? (better 22...Ne4!? 23.Qa6 Nf2=) 23.Qe5 (23.Rfc1!? Qg6+-) 23...Ne4+/- 24.Qh2 g4 25.Qh6 gf3 26.gf3 (26.Kh2 f6 27.Qh3 Nd2+/-) 26...Nd2 27.Rfc1 (27.Qg5 Qg6 28.Qg6 fg6+/-) 27...Nf3 (better 27...Qf5!? 28.e4 Nf3 29.Kg2 Qg4 30.Kf1 de4=) 28.Kg2 Qe4 29.Rg1?? (better 29.Kg3+/-) 29...Kh8 (better 29...Ng1 30.f3 Nf3-+) 30.Qf6+- Kg8 31.Kh3 (31.Kh3 Ng1 32.Rg1 Qg6 33.Rg6 hg6 34.e4+-) 1-0. theo (1710) – Alarash, Rated Classical game, lichess.org, 2013. (=1.d4 d5 2.e3 Bf5 3.Nf3 Nf6 4.a3 e6 5.b4 Nbd7 6.Bb2)

7.Bd3 0-0 8.0-0 a5 9.b5 Ne4 10.c4 c5 11.bc6 bc6 12.c5 Bc7 13.Nc3 Rb8 14.Qc2 Ng5 15.Ng5 Qg5 16.Bf5 Qf5 17.Qf5 ef5 18.Rab1 Rb3 19.Ba1 Rfb8 (19...Ra3? 20.Rb7 Rc8 21.Bb2 Rc3 22.Bc3+–) 20.Rb3 Rb3 21.a4 Nb8 22.Rb1 Rb4 23.g3 Kf8 24.Kf1 Na6 25.Ke2 h5 26.Rb4 Nb4 27.Kd2 g5 28.Ne2 Ke7 29.Nc1 Na6 30.Bc3 Ke6 31.Nb3 Attacking the isolated pawn on a5 31...Nb4 32.Bb4 ab4 33.Kc2 f6 (33...f4 34.Nc1+/–) 34.Nc1 Ba5 (34...f4 35.ef4 Kf5 36.fg5 fg5 37.Nb3+–) 35.Kb3 Kd7 36.Nd3 Kc7 37.Ne1 Kd7 38.Nf3 Kc8 39.h4 Bd8 40.Kb4 ½–½. Fournier,Frederic (2450) – Mrjon (2540), echecsemail.com (team), 2010.

7.Bd3 0-0 8.Nbd2 c6 9.Ne5 (9.0-0 Nb6+=) 9...a5 10.ba5 Bd3 (10...Qa5 11.0-0–/+) 11.cd3+= Ra5 12.a4 Qc7 13.Nd7 Nd7 14.Qb3 Rfa8 15.Bc3 R5a6 16.e4 (16.Nf3 b5 17.a5 b4–+) 16...b6 (16...e5 17.de5 Be5 18.Be5 Qe5 19.0-0–/+) 17.e5 (17.g3 b5–/+) 17...Bf8–/+ 18.0-0 (18.Ke2 Qa7–/+) 18...Qa7 19.f4 Ra4 20.f5? (better is 20.Rfb1!?–/+) 20...ef5–+ (20...Ra1?! 21.Ra1 Qb7 22.Ra8 Qa8 23.fe6 fe6 24.Nf3–/+) 21.Ra4 Qa4 22.Qb1 g6 23.Qe1 Qa3 (23...Re8 24.Nf3–+) 24.Nf3 Qe7 25.Qg3 (25.Qd2 h6–+) 25...Ra3 26.Rc1 (26.Qe1 b5–+) 26...Bh6 27.Rc2 Nf8 28.Qe1 Qd7 (28...Qb7 29.Kf2–+) 29.Qb1 (29.Bd2 Bd2 30.Qd2 b5–+) 29...Qa7 30.Bb2 Rd3 31.Rc6 Rb3 32.Rc2 (32.Rc3 Be3 33.Kh1 Rc3 34.Bc3 Qa6–+) 32...Qa5 (32...Be3 33.Kh1–+) 33.Qd1 (33.h4 Be3 34.Kh2 Ne6–+) 33...Qb4 34.Qe2 (34.Bc1 Rb1 35.Kf2 Qa4–+) 34...Ne6 35.Kh1 (35.g3 Be3 36.Kh1 Bd4–+) 35...Nf4 (better is 35...Nd4 36.Rc8 Bf8 37.Bd4 Qd4–+) 36.Rc8 (36.Qd2–+) 36...Kg7 37.Qf2 (37.Qe1 Rb2 38.Qb4 Rb4 39.h3–+) 37...Rb2 38.Qh4 Rb1 39.Ng1 (39.Rc1 Rc1 40.Ng1 Qd4 41.Qf6 Kg8 42.Qd8 Bf8 43.Qf8 Kf8 44.e6 Rg1) 39...Rg1! 40.Kg1 (40.Kg1 Qb1) 40...Qd4 (40...Qb1 41.Kf2 Qb2 42.Rc2 Qc2 43.Kf1 Qg2 44.Ke1 Qe2) 41.Kf1 (41.Qf2 Qd1 42.Qf1 Ne2 43.Kf2 Qd4 44.Ke1 Qd2 45.Kf2 Qe3 46.Ke1 Nc3 47.Qe2 Qe2) 41...Qd3 42.Kg1 Qd1 43.Kf2 Qe2 (43...Qe2 44.Kg1 Qg2) 0–1. Gimeno Higueras,R (2025) – Fidalgo Fernandez,J (2070), ESP–ch U16 Mondariz, 2004.

7.Bd3 0-0 8.Bf5 ef5 9.Nbd2 Ne4 (9...Re8 10.0-0=+) 10.c4= c6 11.cd5 cd5 12.Rc1 Rc8 13.0-0 Nb6 14.Qb3 Rc1 15.Rc1 Qd7 16.h3 g6 (16...Qb5 17.Nf1=) 17.Kf1 (17.Rc2 Rc8=) 17...Be7 (17...Qb5!? 18.Ke1 Re8=+) 18.Ne5?? (better 18.Qd3=) 18…Nd2–+ (18...Nd2 19.Kg1 Nb3 20.Nd7 Nc1 21.Nb6 ab6 22.Bc1 Rc8–+) 0–1. Dino_Jarach (1735) – bizzydakidd (1840), lichess.org, 2018.

7.Bd3 c6 8.0-0 (8.Bf5 ef5 9.0-0 a5=) 8...Bg6 (8...Bd3 9.Qd3 a5 10.ba5 Qa5 11.c4=+) 9.Nbd2 (9.c4 dc4 10.Bc4 0-0=) 9...0-0 (9...Bd3 10.cd3 0-0 11.e4=+) 10.Bg6= fg6 11.c4 Qe7 12.c5 Bc7 13.Re1 Ne4 14.Ne4 de4 15.Nd2 (15.Ne5+=) 15...Bh2 (15...Qh4 16.g3 Qh3 17.Ne4+/–) 16.Kh2 Qh4 17.Kg1 Qf2 18.Kh2 Qh4 19.Kg1 Nf6 (better is 19...Qf2 20.Kh1 Qh4 21.Kg1 Qf2=) 20.Qe2 (20.Rf1 Ng4 21.Nf3 ef3 22.Rf3 Qh2 23.Kf1 Ne3 24.Kf2 Nd1 25.Rd1 Rf3 26.Kf3 Qh5 27.g4 Qh3 28.Ke2 Qg2 29.Kd3 Qb2–+) 20...Ng4+/– 21.g3?? (better is 21.Nf1+/–) 21...Qh3?? 22.Ne4+– Rf2 23.Qf2 Nf2 24.Nf2 Qg3 25.Kf1 Rf8 26.Re2 h5 (27.Ke1 g5+=; 26...Rf3 27.e4=+). Woschkat,Karl_Heinz – Hildner,Karl Jose, compuserve, 1996.

7.Bd3 Bd3 8.cd3 a5 9.b5 –/+.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 a5 9.b5=+.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 a5 9.Qb5=+.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 c6 9.Nbd2 0-0 (9...a5 10.b5+=) 10.0-0 (10.c4 a5=) 10...a5+= 11.c3 Re8 12.e4 e5 (12...de4 13.Ne4 Ne4 14.Qe4+=) 13.Rfe1 de4 (13...ed4 14.Qd4 c5 15.Qd3=) 14.Ne4= Ne4 15.Re4 (better is 15.Qe4!? Nf6 16.Qh4 ab4 17.cb4+=) 15...Nf6–/+ 16.de5 Ne4 17.Qe4 Bf8 (17...Qe7 18.Re1+=) 18.Re1+= Qd5 (18...Qe7 19.Bc1+=) 19.Qf4 (19.Qd5 cd5 20.Rd1 ab4 21.cb4 Rac8+=) 19...Qb3 20.Qc1 c5 (20...b5–/+) 21.Re3 (better is 21.ba5!? c4 22.Nd2–/+) 21...Rad8 22.Nd2 Qd5 (22...Qd5 23.Nf3 cb4 24.ab4 ab4 25.cb4 Bb4–+) 0–1. Fournier,Frederic – Cozette,Michael, Amiens, 1994.

7.Bd3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 e5 10.de5 Ne5 11.Be5 Be5 12.Ra2 0-0 13.0-0 c6 14.Nd2 a5 15.Rfa1?? (better is 15.b5=) 15...Ba1–+ 16.Ra1 ab4 17.Nf1 (17.a4 b5 18.a5 Ra5 19.Ra5 Qa5–+) 17...ba3 18.Ng3 Qb6 19.Nf5 Qb2 20.Rf1 (20.Qd1–+) 20...a2 21.Qg3 Ne4 22.Qg4 (22.Be4 de4 23.Kh2 a1Q 24.Ra1 Qa1–+ (24...Ra1?! 25.Nh6 Kh8 26.Nf7 Kg8 27.Nh6 Kh8 28.Nf7 Kg8 29.Nh6 Kh8 30.Nf7=)) 22...a1Q 23.Ng7 Qg7 (24.Be4 Qg4 25.hg4 Qe5–+) 0–1. SupremeDalek – crafty, ICC, 1998.

7.Be2 0-0 8.0-0 Ne4 (8...a5 9.b5=+) 9.Nbd2 (9.c4 a5=+) 9...b6 (9...a5 10.b5=+) 10.Bd3 (10.Ne4 Be4 11.c4 dc4 12.Bc4 Qf6=) 10...Qe7 (10...c6 11.Qe2=) 11.Qe2 (11.b5 a6=) 11...c5 12.dc5 bc5 13.bc5 Ndc5 14.Ne1 (14.Rfb1 Rfb8=+) 14...Na4–/+ 15.Bc1 (15.Bd4 Nac3 (15...Ba3? 16.Nb1+–) 16.Bc3 Nc3–/+) 15...Qh4 (15...Be5 16.Rb1 Nac3–+) 16.Ndf3 Qh6 17.Bd2 Bg4 18.h3 Bf3 19.Nf3=+ Nb2 20.Be4 de4=+ 21.Nd4 Be5 22.Rab1 Na4+= 23.Bb4 Rfc8= 24.c4 Qf6 25.Rfd1 a5 26.Be1 Rd8 27.Nb3 Rd1=+ 28.Rd1 Bc3 29.c5 Rd8 30.c6 Rd1 31.Qd1 Be1 32.Qe1 e5?? 33.Qa5+– Qc6 34.Qd8 (34...Qe8 35.Qe8) 1–0. Kirpichenko,Katsiaryna – Pavlidou,Aikaterina, EU–ch U10 Girls, 2001.

7.c4 dc4

8.Bc4 a5 9.b5 (9.Nc3 Nb6 10.Bb3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Bb4 13.0-0 0-0 14.Qa7 Qb8 15.Ra1 Qa7) 9...Nb6 10.Ba2 (10.Be2 Nbd5 (10...0-0 11.0-0 Nbd5 12.Nbd2 Qe7 13.Ne5 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Qd2 Qg5; 10...Ne4 11.Nbd2 0-0 12.0-0 h6 13.g3 Nf6 14.Ne5 a4 15.Rc1 Ra5) 11.Nbd2 0-0 12.0-0 h6 13.Ne5 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Bf3 Bf3) 10...0-0 (10...Nbd5 11.Ne5 0-0 12.0-0 Ne4 13.Bd5 ed5 14.f3 Nf6 15.Nc3 Qe7; 10...Qe7 11.0-0 0-0 12.Nc3 Nfd5 13.Nd5 ed5 14.Qe2 f6 15.a4 Qf7) 11.0-0 Nbd5 12.Nbd2 (12.Bc4 Ne4+= (12...Qe7 13.Nbd2 Rfd8 14.Ne5 Nb6 15.Qe2 Nfd5) 13.Nbd2 Qf6 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6; 12.Ne5 Ne4 13.Bd5 ed5 14.f3 Nf6 15.Nc3 Qe7) 12...Re8 (better is 12...Bd3!?–/+ 13.Re1 Qd7 14.e4 Qb5 15.Qc1 Nf4) 13.Re1 (13.Bb1 Bb1 14.Rb1 Nb6 15.e4 Nh5) 13...Ne4 14.Rc1 (14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6) 14...Qd7 (14...Qf6 15.Ne4 Be4) 15.Qe2 (15.Bc4 Qe7) 15...Rac8 (15...Nd2=) 16.Nh4 Nd2 (better is 16...Ndf6!?=) 17.Nf5+/– ef5 18.Bd5 c6 19.bc6 bc6 20.Bc6 Rc6 21.Qd2 Rb6 22.Rc2 Reb8 23.Bc1 Bh2?? (better is 23...Rb5+=) 24.Kh2+– Rh6 25.Kg1 Qd6 26.f4 g5 27.d5 gf4 28.ef4 Qg6 29.Rc3 Rh4 30.d6 Qh5 31.d7 Rh1 32.Kf2 Qh4 33.Rg3 (33.Rg3 Qg3 34.Kg3+–) 1–0. Skrzypczak,Michal (1985) – Mrozek,Adam (1710), L.K.S. Piast Srem Poland, 2010.

8.Bc4 Nb6 9.Be2 c6 10.Nbd2 0-0 11.0-0 Re8 12.Ne5 Ne4 13.Ne4 Be4 14.f3 Bg6 15.Ng6+= hg6 16.e4 Qh4 17.e5 Bc7 18.g3 Qe7 19.Qb3 Red8 20.Rfd1 Nd5= 21.Rac1 a6 22.Rc4 Bb6 23.a4 Nc7 24.Rc2 Rd5 25.Kg2 Rad8 26.Bc4 Re5=+ 27.f4 Rf5 28.h4 Ne8 29.Qc3 Qf6 30.Rcd2? Nd6–+ Black fights for the Initiative 31.Ba2? Ne4 32.Qe3 Nd2 33.Rd2 a5 34.ba5 Ba5 35.Rd3 c5 36.Qe4 b6 37.Kf3 cd4 38.Bd4 e5 39.Be3 Rd3 40.Qd3 ef4 41.Bf4 Rc5 42.Qe2 Qc6 43.Qe4 Rc3 44.Be3 Qe4 45.Ke4 Kf8 46.Bd5 Ke7 47.Bb7? Rc4 48.Kf3 Ra4 49.Bg5 f6 50.Bf4 Bb4 51.Ke4 Bd6 52.Kf3 Bf4 53.gf4 b5 54.Bc6 Rb4 55.Kg4 Rb2 56.h5 gh5 57.Kh5 b4 58.Kg6 Kf8 59.Bd5 b3 60.Kf5 Rb1 (61.Ke4 Re1 62.Kf5 b2–+) 0–1. Czernicki,Bogdan (2000) – Koper,Ireneusz (2100), Rudnik, 1992.

8.Bc4 c6 9.0-0 0-0 10.Re1 Qc7 (10...a5 11.b5=) 11.h3 (11.Nc3 Nb6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 a5=) 11...e5 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Nbd2=) 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Qb3 (14.Be5 Qe5 15.Nd2 Rfd8=) 14...Bb2 (14...Ne4 15.Rd1+=) 15.Qb2= Rad8 16.Nd2 Rfe8 (16...Rd7 17.Nf3=) 17.Nf3 (17.Rad1 b5 18.Bb3 a5=) 17...Be4 18.Ng5 (18.Nd2 Bd5=) 18...Bd5 19.Be2 (19.Bd5 Rd5 20.Nf3 a5=) 19...Re7 20.Red1 Red7 21.Rd2 h6 22.Nf3 Bf3 23.Rd7 Rd7 24.Bf3 Qd8 25.Qb3 (25.b5 Rd2 26.Qe5 cb5 27.Qb5 b6=) 25...Kf8 (25...a6 26.Rd1=) 26.Rd1 (26.Rc1 a6=) 26...Rd1= 27.Qd1 Qd1 28.Bd1 Ke7 29.Bb3 Ne4 30.f3 Nc3 31.Kf2 f6 (31...Nb5 32.a4 Nc7 33.Ke2=) 32.e4 (32.h4 Kd6+=) 32...Kd6 (32...Nb5 33.a4 Nd4 34.Bc4=) 33.Ke3 c5 34.Kd3 (34.bc5 Kc5 35.f4 Nb5=) 34...Nb5 (34...Nb1 35.bc5 Kc5 36.a4=) 35.a4= Nd4 36.bc5 Kc5 37.Bd1 Ne6 38.g3 Kb4 (38...g5 39.Ke3=) 39.f4 Kc5 40.h4 g5 41.f5 (41.Bb3 Nd4 42.Bd5 b5 43.ab5 Nb5=) 41...Nd8 42.Kc3 (42.hg5 hg5 43.e5 fe5=) 42...Nc6+= 43.hg5 hg5 44.g4 (44.Bb3!?+=) 44...Kd6 (44...a6 45.Be2–/+) 45.Kd3–/+ Ke5 46.Ke3 Nd4 47.a5? (better is 47.Kd3–+) 47...a6 48.Ba4 (48.Kd3 Nc6 49.Kc4–+) 48...Nb5 (better is 48...Nc6!? 49.Bb3–+) 49.Bb3 (better is 49.Kd3–/+) 49...Nd6?? (better is 49...Na7–+) 50.Bd5+/– Nb5 (50...Ne8 51.Bb7 Nc7 52.Kd3+–) 51.Bb7+– Nc7 52.Bc8 Kd6 53.Kd4 Nb5 54.Kc4 Nc7 55.Ba6?? (better is 55.e5 fe5 56.Bb7+–) 55...Na6= 56.Kb5 Nb8 (56...Nc5 57.a6 Na6 58.Ka6=) 57.a6= Na6 58.Ka6 Ke5 59.Kb5 Ke4 (59...Ke4 60.Kc6 Kf4=). Hetfleis,Enrico (1640) – Strauss,Peter (1810), EU–ch Railways USIC op, 2000.

8.Bc4 c6 9.0-0 Qc7 10.h3 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.Rc1 0-0 13.Nh4 Nd2=+ 14.Qd2 Be4 15.Qe2 Qe7 16.Nf3 Rfc8 17.Nd2= Bg6 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Qd7 20.Ne4 Be7 21.Rfd1 Rc7 22.Nc5= Qd8 23.Bc3 Bd6 24.e4 Nd7 25.e5 Be7 26.f4 Nb6 27.Be1 Qd5 28.Qb3 Rd8 29.Bf2 Bf8 30.Qc2 Be7 31.Rd3 Ra8 32.Rcd1 a5 33.Be1 ab4 34.Bb4 Qd8 35.g4 Nd5–/+ 36.Qd2 Bf8 37.g5 Bc5 38.Bc5 Rd7 39.Rb1 b6–/+ 40.Bd6 Rd6 41.ed6 Qd6 42.Rf1 Ra3 43.Ra3 Qa3 44.Kh2 b5 45.Rc1 Qd6–/+ 46.Kg3 b4 47.Ra1 f6 48.Ra8 Kf7–/+ 49.Ra7 Kg8 50.Ra8 ½–½. Blais (1715) – Barnes (1750), IECG, 1994.

8.Bc4 c6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Qe7 11.Nbd2 0-0 12.0-0 b6 13.Rac1 Rfc8 14.Nc4 Nd5 15.e4 Nf4 16.Qd2 Ng6 17.g3 c5 (better is 17...Bc7!?=) 18.dc5+/– bc5?? (better is 18...Bc7 19.Nd6 Rd8+/–) 19.Nd6+– Rc6 (19...Rd8 20.Rfd1 cb4 21.ab4+–) 20.Rfd1 Nb6 (20...f6 21.Nf5 ef5 22.Qd5 Qe6 23.Qe6 (23.Qd7?! fe4 24.Ne1 Nf8 25.Qe6 Ne6+–) 23...Re6 24.ef5+– (24.Rd7?! fe4 25.Nd2 Nf8+–)) 21.Rc5 Rc5 22.bc5 Nc4 (22...Nc8+–) 23.Nc4 Qc5 24.Qc3 Rc8 (24...f6+–) 25.Qg7 mate 1–0. Fournier,Frederic (1800) – Jaumin (1800), corr AJEC, 2012.

8.Bc4 c6 9.Bd3 Be4 10.Nc3 Bd3 11.Qd3 0-0 12.0-0 Qc7 13.Rac1 Rac8 14.e4 e5 (14...Bf4!? 15.Rcd1 a5=) 15.Nb5 Qb8 (15...cb5 16.Rc7 Pinning (16.Rc7 Deflection; 16.Rc7 Clearance)) 16.Nd6 Qd6 17.Rfe1 c5 (17...Rfe8!?+=) 18.bc5+– Nc5? (better is 18...Qc7+–) 19.Qb1 (19.Rc5?! Rc5 20.Qe2 ed4+=) 19...Nb3 (19...Nfe4 20.dc5 Nc5 21.Be5 Qd3+–) 20.Rc8 Rc8 21.de5 (21.Ne5?! Qc7 22.f3 Nd7 23.Nd7 Qd7+/–) 21...Qc6 22.ef6 gf6 23.Bf6! Qf6 24.Qb3 b6 25.e5 Qh6 26.g3 Rc6 (26...Qe6 27.Qe6 fe6 28.Nd4+–) 27.Qd5 Kf8 (27...Rg6 28.Qa8 Qf8 29.Qa7+–) 28.Qd8 Kg7 29.Nd4 Qg6 30.Nc6 Qc6 31.Qf6! Qf6 32.ef6 Kf6 33.Re8 1–0. Fournier,Frederic (1895) – Thiery yoann, Coupe, 2007.

7.Nbd2 0-0

8.c4 dc4 9.Nc4 Nb6+=.

8.Nh4 Bg4 9.Nhf3 a5 10.b5 c5 11.bc6 bc6 12.Qc1 (12.Rb1 Rb8–/+) 12...c5 13.Ne5 (13.h3 Bh5–/+) 13...Qc7 (13...Bh5 14.g3–/+) 14.f4 (14.Ng4!? Ng4 15.Be2+=) 14...Rfc8 (14...Rfb8 15.h3 Bf5 16.Be2–+) 15.Ng4 (15.Bb5!? Bf5 16.Nd7 Nd7 17.Nf3–+) 15...Ng4–+ 16.Nf3 Nb6 (16...Rab8 17.Ba6 Re8 18.a4 Ne3 19.Qe3 Rb2 20.0-0 Bf4 21.Qc3–+) 17.a4? (17.h3 Ne3 18.Qe3 Bf4–+) 17...Rab8 (better is 17...cd4 18.Nd4 Bb4 19.c3 Bc3 20.Bc3 Qc3 21.Qc3 Rc3–+) 18.h3–/+ Nf6 (better is 18...Na4 19.Ra4 Ne3 20.Qe3 Rb2–+) 19.c3? (19.Ba6 Rd8–/+) 19...Nc4 (better is 19...Ne4!? 20.Bd3 Ng3 21.dc5 Bc5 22.Rh2–+) 20.Bc4–/+ dc4 21.0-0 Ne4 (21...Nd5 22.Ra2–/+) 22.Re1 (22.Qc2 f5–/+) 22...Rb6 (22...Rb3 23.Qc2 Qb7 24.Ra2–+) 23.Nd2 (23.Qc2!? f5 24.Bc1–/+) 23...Nd2–+ 24.Qd2 cd4 25.ed4 Bf4 26.Qe2 (26.Qc2 Rb3–+) 26...Rcb8 (26...Rb3 27.Qc2–+) 27.Ra2 (27.Bc1 Bh2 28.Kh1 Rb3–+) 27...Bh2 28.Kh1 Bg3 29.Rf1 h5! 30.Qc2 (30.Qh5 Rb2 Deflection) 30...Qe7 (30...Rb3 31.Ba3–+) 31.Qc1 (31.Ba3 Qd7–+) 31...Bd6 (31...Qh4 32.Qd2–+) 32.Qc2 (32.Qd2 Qh4 33.Qf2 Qf2 34.Rf2 Bg3–+) 32...e5 (better is 32...Rb3 33.Qf2 R8b7–+) 33.Re1?? (33.Bc1 ed4 34.cd4–+) 33...Qh4 34.Re4 (34.Rf1 ed4 35.Qf5 Rb2 36.Qf7 Kh7 37.Rb2 Rb2 38.Qd5 dc3 39.Qf5 g6 40.Qd7 Qe7 41.Qe7 Be7 42.Rd1 c2 43.Rg1 Bc5 44.Re1 Rb1 45.g4 Re1 46.Kh2 c1Q 47.Kg3 Qe3 48.Kh4 c3 49.gh5 Qf4) 34...Qg3 35.Qe2 f6 (35...ed4 36.Re8 Re8 37.Qe8 Kh7 38.Qe4 g6 39.Kg1 Bf4 40.cd4 Be3 41.Kh1 Qe1 42.Kh2 Qg1 43.Kg3 Qf2 44.Kh2 Bf4 45.Qf4 Qf4 46.Kg1 c3 47.Bc1 Qc1 48.Kh2 Rb2 49.Rb2 cb2 50.Kg3 Qe3 51.Kh2 b1Q 52.d5 Qbg1) 36.Kg1 (36.Re3 Qg5 37.h4 Qh4 38.Rh3–+) 36...Qg6 (36...Qd3 37.Qd3 cd3 38.Bc1–+) 37.de5?? (better is 37.Bc1 ed4 38.Qc4 Kh7 39.Rd4–/+) 37...Be5 (37...Bc5 38.Kh2 Rb2 39.Qc4 Kh7 40.Rb2 Rb2 41.Re2 Re2 42.Qe2 fe5 43.Qb5–+) 38.Re5? (38.Bc1 Re6 39.Re3–+) 38...fe5 39.Ba3 Qg3 (39...Qd3 40.Bc5 Rg6 41.Kh2 Qg3 42.Kh1 Qc3 43.Rd2–+) 40.Qc4 Kh8 41.Rb2 (41.Rf2 Rb1 42.Rf1 Rf1 43.Qf1 Qc3 44.Be7–+) 41...Rb2 42.Bb2 Rb2 43.Qc8 Kh7 44.Qf5 Kh6 0–1. Climent Vidal,Pere (1690) – Colom Andres,Xavier (1965), 29th Obert d'Escacs La Lira, 2011. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6 5.d4 e6 6.a3 Bd6 7.Nbd2 0-0)

8.c4 c6

9.Qb3 a6 10.Rc1 Ne4 11.h3 Bg6 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Nf6 14.f4 dc4 15.Qc4 a5 16.Rg1? ab4–+ 17.ab4 Bd5 18.Qc3 Qe7 19.Bd3 Bb4 20.Qc2 Ra2 21.Rb1 Rfa8 22.e4–/+ Bd2 23.Kd2 Qb4 24.Ke3 Bb3 25.Qc3 Qc3 26.Bc3 Bc2 27.Rb7+= h6 28.Rc7 Ba4 29.Ra1 Ra1+= 30.Ba1 Bb5 31.Bb2 Ra2 32.Bb5 Rb2 33.Rc8 Kh7 34.Bd3 g6 35.Rc6 Rg2 36.d5 ed5? 37.Rf6+– Rg3 38.Kd4 Kg7 39.e5 Rh3 40.Bb5 Ra3 41.Kd5 Ra5 42.Kc5 Ra7 43.Kd6 h5 44.Bd7 h4 45.Ke7 h3 46.Rf7 Kg8 47.Rf8 Kg7 48.Rb8 h2 49.Rb1 g5 50.fg5 Kg6 51.Rh1 Ra2 52.e6 Kg5 53.Kd8 1–0. Vasut,Karel (2155) – Dittrich,Pavel (2180), CZE–chT2d, 2005.

9.c5 Bc7 10.Nh4 Re8 11.Be2 Ne4 12.g3 Nd2 13.Qd2 Bh3 14.f4 f6 15.0-0-0 e5 16.f5 a5 17.g4? ab4–+ 18.ab4 Ra2 19.Rhg1 ed4–+ 20.ed4 b6 21.Bf3 bc5 22.bc5 Qa8 23.g5 Ra1! 24.Ba1 Qa1 25.Kc2 Qa4 26.Kc1 Rb8 27.Qe3 Qc4 (28.Kd2 Ba5 29.Qc3 Qc3 30.Ke2 Rb2 31.Rd2 Qd2#) 0–1. Otto – Pagni,Carlo Alberto, corr th, 1972.

9.Be2 Re8 10.0-0 a5 11.Qb3 a4 12.Qc3 Rc8 (12...dc4 13.Nc4 Bc7 (13...Nd5 14.Qe1 Bc7 15.Rc1 Qf6 16.b5 cb5 17.Ncd2 Bg4 18.Bb5 Red8+=) 14.Qc1= (14.Qe1 Nd5 15.Ncd2 e5 16.de5 Ne5 17.Be5 Be5 18.Ne5 Re5=) 14...Nd5 15.Ncd2 Qf6 16.b5 Rec8 17.bc6 bc6 18.Re1 Qg6=; 12...Bc7 13.c5 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rad1 Qf6 16.Ne5 Ne5 17.de5 Qg6 18.f3 Bf5=) 13.Rac1 (13.c5 Bb8 14.Rad1 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Ne5 Ne5 17.de5 Qg5 18.f3 Bf5=) 13...Ne4 (13...dc4 14.Nc4 Nd5 15.Qe1 Bc7 16.Qd1 Ra8 17.b5 cb5 18.Ncd2 b4+=) 14.Ne4 Be4 15.Qe1 (15.c5 Bc7 16.Rcd1 Rb8 17.Ne5 Ne5 18.de5 b6=) 15...dc4 (15...Bf3 16.Bf3 b5 (16...dc4 17.Rc4= Nb6 18.Rc1 Qh4=) 17.cb5 cb5 18.Be2 Rc1=) 16.Nd2 (worse is 16.Bc4 Bf3 17.gf3 e5+= 18.d5 Nb6+=) 16...Bd3 (16...Bf5 17.Nc4 Bc7 18.f3= Qe7=) 17.Nc4 Bc4 18.Bc4 (18.Rc4 e5=) 18...Qh4 (18...e5 19.Qd1=) 19.f4 Qe1 20.Rce1 Nb6 21.Bd3 f5 22.Bc1 (22.e4 Rcd8+=) 22...g6 23.Bb2 Nd5 24.Bc2 (24.Kf2 Kf7+=) 24...b5 (24...Ra8 25.Kf2=) 25.Kf2 Nf6 26.h3 Kf7 27.Re2 Rc7 28.Rc1 h5 29.Kf3 Rh8 30.Bc3 Nd5 31.Be1 Nf6 32.Bd3+/– Rhc8 33.Rec2 Nd5 34.Bf2 Nf6 35.Be1 Kg7 36.Bh4+/– Nd5 37.Be1 Kf7 38.g3 Nf6 39.Bd2 Ke7 40.e4 Ne4 41.Be4 fe4 42.Ke4 Kf7 43.g4 hg4 44.hg4 Bf8 45.Be3 Bg7 46.Rc5 Bf8 47.R5c2 Bg7 48.Rh1 Rh8 49.Rh8 Bh8 50.f5 gf5 51.gf5 ef5 52.Kf5 Re7 53.Bg5 Rd7 54.Be3 Re7 ½–½. Thorsteinsson,E (2135) – Bergsson,St (2035), 21st Open, Reykjavik ISL, 2004. (=1.Nf3 Nf6 2.a3 d5 3.b4 Bf5 4.e3 Nbd7 5.d4 e6 6.Bb2 Bd6 7.Nbd2 0-0 8.c4 c6)

9.Be2 Re8 10.0-0 a5 11.Qb3 a4 12.Qd1 Ne4 (12...dc4 13.Nc4 Bc7 14.Rc1 Nd5 15.b5 cb5 16.Ncd2 b4 17.e4 Nc3 18.Bc3 bc3+=) 13.c5 Bc7 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bf5 16.b5 Qf6 17.Rc1 Qh6 18.f4 g5 =.

9.Be2 Re8 10.0-0 a5 11.Qb3 b6 A) 12.c5 Bf8 (12...Be7 13.Nh4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.f3 bc5 16.dc5 Bf6 17.fe4 Bb2 18.Qb2 Qh4+=) 13.Rfc1 bc5 14.dc5 e5 15.Qc3 Qc7 16.Rd1 Rab8 17.Nh4 Be6 18.Rdb1 Ne4+=; B) 12.Rfc1 Qb8 (12...ab4 13.ab4 Qc7 14.b5 Ra1 15.Ba1 c5 16.dc5 bc5 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 Rd8=) 13.Qc3 ab4 14.ab4 Qc7 15.Ne5 Be7 16.f3 h6 17.Nd7 Qd7 18.c5 Qc7=.

9.Be2 Re8 10.0-0 a5 11.c5 A) 11...Bb8 A1) 12.Qb3 Ne4 (12...Qc7 13.b5 cb5 14.Qb5 Rc8 15.Rac1 Ne4 16.Rfd1 Nd2 17.Rd2 a4 18.Bd3 Bd3=) 13.Ne4 a4 14.Qc3 Be4 15.Nd2 Bf5 16.f4 Nf6 17.b5 Re7 18.b6 Qd7=; A2) 12.b5 cb5 (12...Ne4 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bf5 15.Qa4 Qc7 16.f4 Nf6 17.b6 Qe7 18.Bc3 Ng4+=) 13.Bb5 Qc7 14.Rc1 Rc8 15.Qa4 Ne4 16.Rfd1 Nf8 17.g3 Nd2 18.Rd2 Ng6=; B) 11...Bc7= B1) 12.Nh4 Qb8 (12...ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 b5 15.Bb2 Be4 16.Qb3 Qb8 17.g3 Qd8 18.Ra1 h6+=) 13.h3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 Ne4 16.Ndf3 h6 17.b5 Bh7 18.g3 cb5=; B2) 12.b5 Ne4 (12...cb5 13.Bb5 Qe7 14.Nh4 Bg4 15.Qa4 Bh5 16.Rab1 b6 17.c6 Nf8 18.Nhf3 Bg6+=) 13.b6 Bb8 14.Ne4 Be4 15.Bc3 Qf6 16.Rc1 Qh6 17.h3 Qg6 18.Be1 e5=.

7.Bd3 Ne4

8.0-0 A) 8...0-0 A1) 9.Ne5 Nb6 (9...a5 10.ba5 Ne5 11.de5 Bc5 12.Bd4 Qg5 13.Be4 Be4 14.f3=) 10.f3 Nf6 11.Bf5 ef5 12.Qd3 Qc8 13.Nd2 Na4 14.Qb3=; A2) 9.c4 dc4 10.Bc4 Qf6 11.Bd3 a5 12.b5 Rfc8 13.Qc2 Ng5 14.Nbd2=; B) 8...a5 9.b5 Nb6 (9...0-0 10.c4 dc4 11.Bc4 Qf6 12.Bd3 Rfc8 13.Qc2 Ng5 14.Nbd2=; 9...Qf6 10.c4 dc4 11.Bc4 0-0 12.Bd3 Rfc8 13.Qc2 Ng5 14.Nbd2=) 10.a4 0-0 11.Ne5 Qh4 12.f3 Ng5 13.Qe1 Qe1 14.Re1=.

8.c4 dc4 9.Bc4 Qf6 (9...0-0 10.0-0 Qf6 11.Nbd2 Rfd8 12.Ne4 Be4 13.Bd3 Qf5 14.Be4=; 9...a5 10.b5 0-0 11.Bd3 Qf6 12.Qc2 Ng5 13.Bf5 Nf3 14.gf3=) 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Nb6 12.Bd3 Nd5 13.Rc1 Bd3 14.Qd3 =.

8.Nbd2 0-0 9.0-0 (9.Ne5 Nb6 (9...Nd2 10.Qd2 Bd3 11.cd3 f6 12.Nf3 Qe8 13.0-0 Qg6 14.Rae1+=; 9...Be5 10.de5 Qg5 11.Ne4 de4 12.Bf1 Rfd8 13.Qe2 a5 14.h4=) 10.Be4 Be4 11.Ne4 de4 12.Qg4 Na4 13.0-0-0 a5 14.Qe4–/+; 9.Nb3 Qf6 (9...Nb6 10.Nc5 Rb8 11.0-0 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Ne4 Be4 14.Nd2=) 10.Na5 Rab8 11.c4 c6 12.0-0 Bg4 13.Nb3 Rbd8 14.c5+=) 9...Bg6 (9...Qf6 10.c4 Nd2 11.Qd2 dc4 12.Bc4 Rfd8 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=; 9...a5 10.b5 Ndf6 11.Ne5 Nd2 12.Qd2 Ne4 13.Qe2 Qh4 14.f3=) 10.c4 (10.Ne5 Nd2 11.Qd2 Bd3 12.Qd3 c5= 13.Nd7 c4 14.Qc3=) 10...c6 (10...Nf2 11.Rf2 Bd3 12.Qb3–/+ dc4 13.Nc4 Bc4 14.Qc4–/+) 11.Ne5 (better is 11.Be2!?= Qf6 12.c5 Bc7 13.Ne4 Be4 14.Nd2=; 11.Be4 de4 12.Ne5 Be5 13.de5 Qg5 14.Ra2+=) 11...Be5–/+ 12.de5 Nf2! 13.Rf2 (13.Rf2 Bd3 14.cd5–/+; 13.Kf2 Bd3 (13...Qh4 14.Ke2= 0.03) 14.Re1–+) 13...Bd3 14.Qb3 (14.cd5–/+) 14...Bg6 15.Raf1 (15.e4 dc4 16.Qc4 Qg5–/+) 15...Nb6 (15...b5 16.cd5 cd5 17.e4 de4 18.Re2–/+) 16.Bd4 Nd7 (16...dc4 17.Nc4 Nc4 18.Qc4–/+) 17.Qc3 (17.Bb2 b5 18.cd5 cd5 19.e4 de4 20.Re1–/+) 17...b6 18.Nb3 Qg5 0–1. Zemitis,Val – Caluza,Juni, 26th Keres Mem, Vancouver BC CAN, 2001.

8.Nbd2 a5 A) 9.b5 Nb6 (9...0-0 10.0-0 Ndf6 11.Ne5 Nd2 12.Qd2 Bd3 13.Qd3 c6 14.Rfc1=; 9...Qf6 10.0-0 0-0 11.c4 a4 12.Qc2 Nd2 13.Nd2 Bd3 14.Qd3=) 10.Be4 de4 11.Ne5 Na4 12.Qc1 Be5 13.de5 Qg5 14.Rg1+=; B) 9.ba5 Ra5 (9...Nd2 10.Qd2 Bd3 11.cd3 Qf6 12.Bc3 0-0 13.Rb1 Ra7 14.Bb4+=) 10.c4 Ra7 11.c5 Be7 12.Qc2 Ndf6 13.Ne5 Nd2 14.Bf5=.

8.Nbd2 Nd2 9.Qd2 Bd3 10.cd3 0-0 11.0-0 c6 12.Ne5 Nb6 13.f4 Qe8 14.a4 =.

8.Nbd2 Qf6 A) 9.Nb3 0-0-0 (9...g5 10.h3 0-0-0 11.c4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2=; 9...Nb6 10.Nc5 0-0-0 11.0-0 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Ne4 Be4 14.Nd2=) 10.c4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Qg6 14.Bf1+=; B) 9.Rb1 Nd2 (9...0-0 10.Nb3 Rab8 11.Nc5 Nb6 12.Qe2 Rfd8 13.0-0 Qg6 14.Nh4=; 9...a6 10.Nb3 Ng5 11.Nfd2 Qg6 12.Bf5 Qf5 13.f3 h6 14.Nc5=) 10.Qd2 Be4 11.Qe2 Qg6 12.0-0 Qh5 13.h3 a5 14.b5+=; C) 9.Rc1 Nb6 (9...a5 10.b5 Nb6 11.Nb1 0-0 12.0-0 Bg4 13.h3 Bh5 14.c4–/+) 10.Rb1 0-0 11.0-0 a5 12.ba5 Ra5 13.Be4 de4 14.Ne5–/+; D) 9.0-0 0-0 10.c4 Nd2 11.Qd2 dc4 12.Bc4 Rfd8 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=.

6.d4 Be7

7.c4 0-0 8.Qb3 c6 9.Nbd2 Rc8 (9...a5 10.ba5 Qa5 11.Bc3=+) 10.Be2= dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Ne4 13.0-0 Nd2 14.Nd2 h6 (14...Qd5 15.Rac1=) 15.Bf3 Bf6 (15...Bd6 16.e4 Bg6 17.Rac1=) 16.Rfd1 Qe7 17.a4 Bg6 18.a5 Nd5 19.Ba3 (19.b5 Qd7 20.bc6 bc6+=) 19...Qc7 (19...Rfd8 20.Ne4+=) 20.Rac1 a6 (20...Rfd8 21.Nc4+=) 21.Nc4 Rfd8 22.e4 Nf4 23.Nb6 Rb8 24.h3?? (better 24.Rc4+=) 24...Bd4-+ 25.Bb2 (better 25.Rc4 Bb6 26.ab6 Qb6 27.Bc1-+) 25...Bb6?? (better 25...Bb2 26.Qb2 Nd3 27.Rd3 Rd3-+) 26.ab6= Qb6 27.Be5 Rd1 (27...Nh5 28.Bh5 Bh5 29.Qg3+=) 28.Rd1+/- Nh3 29.gh3 Re8 (29...Rd8 30.Rd8 Qd8 31.Bg2+=) 30.Kg2 (30.Qb2 a5 31.Bc3 ab4 32.Bg7 Kh7+/-) 30...Qb5 31.Rb1?? (better 31.Qc3+/-) 31...Qe5-+ 32.Re1 Qg5 33.Kf1 Rd8 34.Bg2 (34.Qc3 e5-+) 34...Qd2 (34...Rd4 35.Qc2-+) 35.f3 (35.Rb1 Rd3 36.Qb2 Qf4-+) 35...Qd3 (better 35...Rd3 36.Qc4 Rd4-+) 36.Kf2 (36.Qd3 Rd3 37.Rb1-+) 36...Qb3 37.Re3 Rd2 38.Re2 Re2 (38...Qb4 39.Rd2 Qd2 40.Kg3 Qe1 41.Kh2-+) 39.Ke2 Qb4 40.Bf1 a5 41.Ke3 a4 42.Kf4 a3 43.h4 a2 (43...a2 44.Bh3 Qd2 45.Kg3 a1Q 46.Bg2 Qg1 47.h5 Qgg2 48.Kh4 Qf4) 0-1. upep (1865) - annecybke (1785), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.c4 0-0 8.Nc3 dc4 9.Bc4 c6 10.0-0 b5 11.Be2 a5 12.Qb3 Qb8 13.Nd2 Rc8 14.Bf3 Bg4 15.h3 Bf3 16.Nf3 ab4 17.ab4 Nd5 18.Ra8 Qa8 19.Ra1 Qb8 20.Na2 Qd6 21.e4 N5b6 22.Bc3 Ra8 23.Rd1 Qf4 24.Re1 Nc4 25.Nc1 Qc7 26.Nd3 Ndb6 27.Qc2 h6 28.Re2 Ra3 29.Be1 Ra1 30.g3 Bd6 31.Kg2 Qa7 32.e5 Be7 33.Nf4 Nd5 34.Nh5 g6 35.Nf4 Nf4 (35...Bb4 36.Nd5 Be1 37.Nf6 Kg7 38.Re1 Re1 39.Ne1 Qd4 40.Nf3+/–; 35...Nb4?! 36.Bb4 Bb4 37.Ne6+=) 36.gf4 Qd7 37.Bc3 Ra3 38.Be1 Qd5 39.Qe4 Qe4 40.Re4 Ra2 41.Kf1 Ra4 42.Nd2 Nd2 43.Bd2 Ra2 (better is 43...Bb4!? 44.Bb4 Rb4–+) 44.Re2–/+ Kg7 45.Be1 Ra1 46.Rb2 Rd1 47.Ke2 Rd4 48.Bd2 Rc4 49.Kd3 g5 50.Rc2 Rc2 51.Kc2 Kg6 52.Kd3 c5 53.fg5 hg5 54.bc5 Bc5 55.f4 gf4 56.Bf4 Kf5 57.Bg3 Bf8 58.Kc3 Ke4 59.Kb3 Bc5 60.Kc3 Bd4 61.Kb4 Be5 62.Be1 f5 0–1. Nguyen Tran Quang,Minh – Le Dinh,Tuan, VIE–chT Hue, 1999.

7.c4 a6 8.c5 0-0 (8...a5 9.b5=) 9.Bd3= Bg6 10.Qc2 b6 (10...Bd3 11.Qd3 Ne4 12.0-0=) 11.c6 (11.Bg6 fg6 12.Nbd2 Nb8+=) 11...Nb8 (11...Bd3 12.Qd3 Nb8 13.Qc2=+) 12.Ne5 (12.Bg6!? fg6 13.Ne5+=) 12...Bd3=+ 13.Qd3 Ne8 14.Nd2 f6 15.Nef3 Nc6 16.Rc1 Nb8 17.e4 de4 18.Qe4 Qd5 19.0-0 f5 (19...Qe4!? 20.Ne4 c6–/+) 20.Qe2= Nd7 21.Rfe1 Rf6 22.Nc4 Rg6 23.Ne3 Qe4 24.g3 (24.d5 ed5 25.Nd2+–) 24...Bd6=+ 25.Nc4 Qe2 26.Re2 Rc8 27.Nfe5 (27.Rce1!? b5 28.Na5+=) 27...Be5=+ 28.de5 Kf8 29.a4 (29.Rd2 Rd8=) 29...b5 30.Na5 Nb6 31.Nc6 Nd5 32.a5 Rg4 33.h3 Nf4=+ 34.Re3 Nh3 35.Kg2 Nf4–/+ 36.Kf3 Nd5 37.Rd3 Kf7 38.Bd4 h5 39.Na7? Ra8 40.Nc6 f4 41.Bc5 g6 42.Kg2 fg3 43.fg3?? Nf4–+ (44.Kf3 Nd3–+) 0–1. Fehr,Wolfgang – Schnabel,Florian, Unterfranken–ch HT–A, 1999.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 0-0 9.0-0 c6 10.Nbd2 Rc8 11.Rac1 Nb6 12.c4 Na4 13.Ba1 dc4 14.Nc4 b5 (14...Nb6 15.Na5 Rc7 16.e4=) 15.Nce5 Qb6 16.Rc2 Rc7 17.Rfc1 Rfc8 18.h3 Bd6 19.Bb2 (19.Ng5 h6 20.Ngf3 a5 21.ba5 Qa6+=) 19...Nd5 (19...a5 20.Qb3=) 20.e4 Nf4 21.Qe3 Nb2 22.Rb2 (worse is 22.Qf4 Nd3 23.Qe3 Nc1 24.Rc1 a5–/+) 22...Ng6 23.Ng6 hg6 24.Rbc2 a5 25.Qb3 (25.Qc3 Ra8+=) 25...ab4 26.ab4 Bf4 27.Ra1 Ra7 28.Rca2 Rca8 29.e5 Ra2 30.Ra2 Ra6 31.Qb1 Qa7 32.Ra6 Qa6 33.g3 Bh6 34.h4 Qa3 35.Kg2 Qc3 36.Qe1 Qe1 37.Ne1+= Bd2 38.Nd3 Bc3+= 39.Kf3 Bd4 40.Ke4 Bb6 41.f4 f6 42.g4 Kf7 43.ef6 gf6 44.h5 gh5 45.gh5 Kg7 46.Kf3 Kh6 47.Kg4 f5 48.Kh4 Bd8 49.Kg3 Be7 50.Kf3 Kh5 51.Ke3 Kg4 52.Kd4? Bb4 53.Nb4 Kf4 54.Nc6 Kg3 0–1. Fournier,Frederic (1830) – sarita, Active Owl21.com, 2008.

7.Bd3 Bg6 8.Bg6 fg6 9.Nbd2 0-0 (9...a5 10.b5=) 10.0-0 (10.Ng5 Re8+=) 10...Nh5 (10...Nb6 11.Qe2=) 11.c4 Ndf6 (11...a5 12.b5+=) 12.cd5 (12.Ng5 Qd7 13.g4 h6 14.gh5 hg5 15.hg6 g4+/–) 12...Nd5 13.Qc2 c6 14.Rac1 Qe8 15.Nc4 Qf7 16.Nce5 Qe8 17.h3 Rd8 18.Rcd1 Bd6 19.Qd3 Nhf6 20.Qb3 (20.Bc1 Nc7+=) 20...Ne4 21.Qd3 Nef6 22.Rd2 Be5 23.Ne5 a6 24.f3 Nh5 25.Rff2 Qe7 26.Qf1 (better is 26.e4!? Ndf4 27.Qc2+=) 26...Ne3–/+ 27.Qe2 Nd5 28.Qd3 Ng3 29.Kh2 Nh5 30.g3 Rf6 31.h4 Qd6 32.f4 Rdf8 33.Rf3 Ne7 34.Rdf2 Nf5 35.Ng4+= Qd5 36.Nf6= Rf6 37.g4 Nh4= 38.gh5 Nf3 39.Qf3 Qe5?? 40.de5+– (40.de5 Rf8 41.Qg4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1695) – looser33 (1735), Active, 2007.

7.Be2 c6 8.c4 dc4 9.Bc4 Qb6 (9...b5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3=+) 10.Qe2 a5 11.ba5 (11.b5 Rc8 12.Nc3 0-0=) 11...Qa5=+ 12.Bc3 Qc7 13.Nbd2 (13.0-0 0-0=+) 13...Ra3 (13...Nb6 14.Bb3=+) 14.Ra3 Ba3 15.e4 Bg6 16.0-0 0-0 17.Ra1 Be7 18.Rc1 (18.Bd3 Rb8=+) 18...Qf4 19.g3 Qg4 20.Re1 (20.Bd3 Ra8–/+) 20...c5 (20...b5 21.Bb3–/+) 21.Qe3 Qh5 22.Rb1 cd4 23.Bd4 e5 24.Bb2 (24.Bc3 b6–/+) 24...Bc5 (24...Ng4 25.Qb3 Bc5 26.Rf1–+) 25.Qe2 (25.Qd3 Bb6 26.Ba3 Ra8–/+) 25...Ng4 26.Rf1 Nb6 27.Bd3 Rd8 28.Nh4?? (better 28.Kg2–/+) 28...Nf2–+ 29.Rf2 Qe2 30.Be2 Rd2 31.Ng6 (31.Kf1 Rb2 32.Ng6 Bf2 33.Ne5 Be3–+) 31…hg6 (31...hg6 32.Ba3 Ba3–+; better 31...Re2 32.Ba3 Bf2 33.Kf1–+) 0–1. Scripcaru,George_Daniel (1795) – Pisu,Robert_Daniel (1965), CN Seniori, 2011.

6.Be2 a5

7.b5 a4 8.Nh4 Bg6 9.0-0 Ne4 (9...Bd6 10.Nc3=) 10.g3 Nd6 11.Kg2 Be4 12.Nf3 f6 (12...h5 13.h4=) 13.Nc3 Bg6 14.Nd4 Bf7 15.Bd3 (15.Bh5 g6 16.Bg4 Nc5=) 15...Nb6 (15...e5 16.Nf5=+) 16.f4 Qd7 17.Be2 (17.Qg4 Nbc4 18.Bc1 h5=) 17...h5 18.d3 (18.Qe1 Be7=+) 18...h4=+ 19.Rb1 (19.Bg4 Nf5 20.Qe1 Bc5–/+) 19...0-0-0–/+ 20.Bg4 Be7 21.Qe1 f5 22.Be2 hg3 (22...Rh6 23.g4–/+) 23.hg3=+ (23.Qg3? Bh4 24.Qf3 g5–+) 23...Bf6 24.Nf3 Bh5 25.Rh1 Bf3 26.Bf3 Rh1 27.Qh1 Nf7 28.Qc1 e5 29.Ne2 Rh8 30.Kg1 Kb8 31.Bg2 Re8 32.Qf1 g5 33.Bc3 (33.fe5 Be5 34.Nd4 Nd6–/+) 33...Nh6 (33...Nd6 34.fe5 Be5 35.Be5 Re5 36.Qc1–/+) 34.Bf3 Qg7 35.fe5 Be5 36.Bh5 Rh8 37.Nd4 f4 (37...Bg3?? 38.Nc6 bc6 39.Bg7+–) 38.Kg2 Rg8 (worse 38...fe3 39.Ne6 Rf8 40.Ng7 (40.Nf8?! Bc3 41.Qf3 Qd4=) 40...Rf1 41.Kf1 Bc3 42.Ne6+–) 39.Qe2 (39.Re1!? fg3 40.Ne6–/+) 39...fg3 40.Rf1 Qh8 41.Bb4 (41.Be1 g4 42.Rh1 Qf6–+) 41...g4 42.Rh1 Qg7 (42...Bd4?! 43.ed4 Qf6 44.Qe3=+) 43.Qf1 Qh7 (43...Qg5 44.Bc5 Rc8 45.Ne6–+) 44.c3 Bd4 (44...Qd7 45.Bf8 Bd4 46.Bh6 Bc3 47.Qf7 Qf7 48.Bf7–/+) 45.cd4–/+ Nf5 46.Bd2 Rf8 47.Bg4 Qg6 48.Qd1 Nd6 49.Be1 (49.Kg3 Qd3 50.Bc1 Ne4 (50...Qb5?! 51.Kg2–+) 51.Kg2 Rf2 52.Kg1 Qc2 53.Qc2 Rc2–+) 49...Nb5 (49...Rg8 50.Bh5 (50.Kg3? Nd7 51.Kf2 Qg4 52.Qg4 Rg4–+) 50...Qg5 51.Qf3–/+) 50.Bb4 Nd6 51.Rh5 0–1. Adlai – Menno11, internet, 2021.

7.c3 Ne4 (7...e5 8.0-0=+) 8.d4 (8.d3!? Nd6 9.0-0=) 8...Nb6 9.Nbd2 ab4 10.cb4 Be7 11.Ne4 Be4 12.0-0 Na4?? (12...Bd6=+) 13.Ra2?? (13.Bb5 c6 14.Ba4 Bf3 15.gf3+– (15.Qf3?! Ra4 16.Qd1 Qa8=)) 13...Nb2–/+ 14.Rb2 Ra3 15.Bd3?? (better 15.Rb3 Ra2 16.Bb5 c6 17.Bd3–/+) 15...Bd3–+ 16.Ne5 (16.Re1 Bf5–+) 16...Be4 (better 16...Bf1 17.Qf1 0-0 18.Rb1–+) 17.f3 Bg6 18.Re1 0-0 19.e4 de4 20.fe4 Bf6 21.b5 Be5 22.de5 Qd1 23.Rd1 Be4 24.Rd7 c6 (better 24...c5!? 25.h3–+) 25.Rb7 cb5 26.R7b5 Ra1 27.Kf2 h6 28.g3 Rc8 29.Ke3 Bd5 30.g4 (30.Rb1 Rb1 31.Rb1 Rc2–+) 30...Rc4 31.Rb8 Kh7 32.Rd8 (32.R8b4 Re1 33.Kd3 Rb4 34.Rb4 Re5 35.Rf4–+) 32...Ra3 33.Kd2 Rg4 34.Rbb8 (34.Rd5 ed5 35.Ke1–+) 34...Rg2 35.Kc1 Ra1 (35...Rc3 36.Kd1 Bf3 37.Ke1 Rc1 38.Rd1 Rd1) 36.Rb1 Rg1 (36...Raa2 37.Rb2 Rab2 38.Rc8 Be4 39.Rh8 Kh8 40.h3 Rb1) 37.Kc2 Rab1 38.h4 Ra1 (38...Bb3 39.Kc3 Rgc1 40.Kd4 Rd1 41.Kc3 Rd8 42.h5 Rc8 43.Kd2 Rc2 44.Kd3 Rh1 45.Kd4 Rh3 46.Ke4 Rc4) 39.Kb2 Ra2 40.Kc3 Rg3 (40...Rc1 41.Kd4 Rc4 42.Ke3 Ra3 43.Ke2 Rc2 44.Kd1 Rh2 45.Rc8 Ra1 46.Rc1 Bf3 47.Ke1 Rc1) 41.Kb4 Ra6 (41...Rc2 42.Ra8 Rb3 43.Ka4 Ra2) 42.Kc5 Rc3 (42...Rc6 43.Kb5 Rb3 44.Ka5 Rc1 45.Rh8 Kh8 46.h5 Ra1) 43.Kd4 Rc4 (43...Rac6 44.Rh8 Kh8 45.h5 R6c4) 44.Kd3 Ra3 45.Kd2 Rh4 46.Rb8 (46.Re8 Rh2 47.Ke1 Ra1) 46...Rh2 47.Kc1 Ra1 (47...Rc3 48.Kd1 Bf3 49.Ke1 Rc1) 48.Rb1 Rh1 (48...Ra4 49.Rb2 Rc4 50.Rc2 Rcc2 51.Kd1 Bf3 52.Ke1 Rh1) 49.Kc2 (49.Kb2 Rhb1 50.Kc3 Ra4 51.Kd3 Rb3 52.Kc2 Ra2 53.Kc1 h5 54.Kd1 Rb1) 49...Rab1 (49...Rhb1 50.Kc3 Ra4 51.Kd3 Rb3 52.Kc2 Ra2 53.Kc1 h5 54.Kd1 Rb1) 50.Kd2 (50.Kc3 Rh4 51.Kd2 Rb3 52.Ke2 Rh2 53.Kf1 Rb1) 50...Rb3 51.Kc2 Rh2 52.Kc1 Rg3 53.Kd1 Rg1 0–1. alessandrocarvalhaes (1805) – capi2016 (1815), lichess.org, 2019.

7.Bf6 gf6?! 8.b5 =.

7.Bf6 Qf6–/+ 8.Nc3 Be7 (8...Bc2 9.Qc2 ab4 10.d4 bc3 11.0-0–/+) 9.Nb5 (9.Nd4 ab4 10.ab4 0-0 11.Nf5 Qf5+=) 9...0-0 10.Nc7 (better is 10.c3!? Rfc8 11.Nbd4–/+) 10...Rac8–+ 11.g4?? (better is 11.Nb5 Bc2 12.Qc1–+) 11...Bc2!! (11...Rc7?! 12.gf5 ab4 13.ab4 Rc2 14.b5–/+; 11...Bg4?! 12.Nb5 ab4 13.ab4 Rc2 14.Nc3–+) 12.g5 Qg6 13.Nh4 Qe4 14.Bf3 Qc4 15.Rc1 Bd1 16.Rc4 Bf3 17.Nf3 dc4 18.Nb5 ab4 19.ab4 Bb4 20.Ke2 Nb6 21.h4 Nd5 22.Nfd4 Rfd8 23.Rb1 e5 24.Nf5 Ra8 25.Nc7 Nc7 26.Rb4 b5 27.Rb2 f6 28.gf6 gf6 29.Ng3 Rab8 30.Ne4 Kf7 31.f3 b4 32.Rc2 b3 33.Rb2 Ra8 34.Nc3 Nd5 35.Ne4 c3! 36.Rb3 c2 37.Rb7 Kf8 38.Nc5 c1Q 39.Ne6 Kg8 40.Nd4 Ra2 41.Rb2 Rb2 42.Nc2 Rc2 43.Kf2 Qd2 44.Kg3 Qg2# 0–1. Fiedler,Peter – Schulz,Hans_Juergen, T4–58.05 ETC, 2004.

7.Nh4 ab4 8.Nf5 ef5 =.

7.b5 Bd6

8.d3 e5 9.Nbd2 Qe7 10.Nf1 Nc5 11.a4 h5 (11...0-0 12.Ng3 Bd7 13.0-0+=) 12.Ng3+= Bg4 13.d4 (13.Ng5 h4 14.Bg4 hg3 15.fg3 e4+=) 13...ed4–/+ 14.Nd4 g6 15.Bg4 hg4 (15...Ng4 16.Ndf5 gf5 17.Bh8+=) 16.Nde2 0-0-0 17.Qd4 Nfe4 18.Ne4 de4 19.Qf6 Qd7 20.Qh8 Rh8 21.Bh8 Qe6 22.Bd4 (22.h3 f6 23.hg4 Be5+=) 22...Qc4 23.Bc5 Bc5 24.Kf1 (24.c3 Be7 25.Kf1 Bf6–/+) 24...f5 (24...Qc2!? 25.h4–+) 25.g3 (25.h4 Qf7–/+) 25...b6 (25...Qc2 26.h3 Bd6 27.hg4–/+) 26.h3 gh3 27.Rh3 Qc2 28.Rh8 Kb7 29.Rg8 g5 30.Rg5 Qb2 31.Rd1 Qh8 (better is 31...Qa2 32.Rg7 Qa4+=) 32.Rd7?? (32.Kg2 Qb2 33.Nd4+/–) 32...f4–+ 33.Nf4 (33.Rc5 Qh3 34.Ke1 Qd7–+) 33...Qh1 34.Ke2 Qf3?? (better is 34...Bb4 35.Nd3 ed3 36.Rd3 Qa1–+) 35.Kd2?? (35.Kf1 Be3 36.Rc7 Kc7 37.Nd5 Kd7 38.Ne3 Qh1 39.Ke2–+) 35...Qf2–+ 36.Kd1 Qf3 37.Kc2–/+ Qf2 38.Kd1 Qf1 39.Kc2 Qc4 40.Kd2 Qb4 (40...Qa4 41.Nd5 Bd6 42.Rg6 Qa2 43.Ke1 Qd5 44.Rgd6 Qb5 45.Rf7 Qb4 46.Rd2–+) 41.Ke2 Qa4 42.Rgg7 (42.Kf2 Qb5 43.Rgg7 Qb2 44.Ne2 Bd6–+) 42...Qb5 43.Kf2 Qb2 44.Ne2 Ka6 45.Rg4 Qh8 46.Rh4 Qf6 47.Rf4 Qh6 48.Kg2 Qc6 (48...Bd6 49.Re4 Qg6 50.Rde7 Be7 51.Re7 Qc6 52.Kg1–+) 49.Rdf7 (49.Rff7 Bd6 50.Nd4–+) 49...Be3 0–1. Lalic,Peter D (2180) – Dourerassou,Jonathan (2465), London ENG, Classic Open, 2014.

8.Nd4 Be4 9.0-0 (9.Nc3 Bg2 10.Rg1 Bh3 11.Rg7 Bh2=+) 9...0-0 (9...e5 10.d3 Bg6 11.Nf3=) 10.d3 Bf5 (10...Bg6 11.f4=) 11.Nf5+= ef5 12.c4 dc4 13.dc4 h6 (13...Re8 14.Nc3+=) 14.Qd3 (14.Bf3 Ne4+=) 14...Ne4 (14...f4 15.e4+=) 15.Qd5+/– Qh4 16.g3 Qh3 17.Qb7 Ne5 (17...Rfb8 18.Qd5+/–) 18.Qd5 Ng4 (18...Rfe8 19.Nd2+/–) 19.Bg4 Qg4 20.f3 Qg5 21.fe4 Qe3 22.Kh1 Qe4 23.Rf3 Qe1 24.Kg2 Qe2 25.Rf2 Qe4 26.Kf1 Rfe8 27.Nc3 Qd5 28.Nd5 Re4 29.Rc1 f4 30.gf4 c6 31.bc6 Re6 32.c5 Bb8 33.c7 Ba7 34.Nb6! Bb6 35.cb6 Rc8 (35...Rb6 36.Bd4 Rb3 37.c8Q Rc8 38.Rc8 Kh7+–) 1–0. Mephisto Mondial12 – GrandMasterChess 80286, 1994.

8.Nh4 Bg6

9.0-0 Ne4 10.g3 =.

9.0-0 Qe7 10.Qc1 (10.f4 a4=) 10...c6 (10...Bh5 11.Bh5 Nh5 12.Nf3=) 11.a4 (11.Ng6 hg6 12.h3 g5=) 11...Rc8 (11...cb5 12.Bb5 Rc8 13.Ng6 hg6 14.h3=) 12.Bc3 (12.f4 Bh5 13.Nf3 0-0=) 12...cb5 (12...Ne4 13.bc6 bc6 14.Nf3 Nc3 15.Nc3–/+) 13.Bb5 (13.ab5 Ne4 14.Nf3 Nc3 15.Nc3 Bb4=+) 13...b6 (13...Ng4 14.Nf3 Be4–/+) 14.Qb2 e5 15.Bd7 (15.Ng6!? hg6 16.Qb3=) 15...Nd7=+ 16.Nf3 0-0 17.Na3 Rc6 18.Nb5=+ Bb8 19.Qb3 Nf6 20.Qb2 Re8=+ 21.Rfc1 Ne4 22.d3 Nc3 23.Nc3 Qc5 24.Ra3 Rec8 25.Nb5? f6 26.Nh4? Be8 27.Nf5? g6?? 28.Nh4?? Qb4 29.Qb4 ab4 30.Ra2? Rc5 31.d4 Rc4 32.Nf3? Bb5 33.ab5 b3 34.Ra3 Rc2 35.Rf1 b2 36.Rb3 e4 37.Ne1 Re2 38.g3 Rc1 39.Ng2 Rf1 40.Kf1 Rc2 41.Ne1 Rd2 42.h3 h5 43.Kg2 g5 44.g4 h4 45.Kf1 Kf7 46.Kg2 Bg3 (47.Rb4 Bf2–+) 0–1. Sauvage,L – Halleux,D, Huy op, 1992.

9.0-0 Ng4 10.Nf3 Be4 11.Bg7? Bf3 12.Bf3 Bh2 13.Kh1 Ne3 14.de3 Qh4 –+.

9.0-0 Ng4 10.Nf3 Be4 11.h3 Bf3 12.Bf3 =.

9.0-0 Ng4 10.Ng6?? Bh2 11.Kh1 Nf2 12.Rf2 hg6 –+.

9.Nc3 c5 =.

9.d3 0-0 10.0-0 Nc5 (10...c6 11.Nc3 Qc7 12.g3 Nc5 13.Rb1 Rab8 14.Bf3 Rfe8 15.Ng6 hg6 16.bc6) 11.Nc3 (11.Ng6 hg6 12.Nc3 c6 13.Rb1 Qc7 14.f4 e5 15.d4 ed4 16.Qd4) 11...Qd7 12.g3 c6 13.Rb1 Rfe8 14.bc6 Qc6 15.Ng6 hg6 16.Ba1.

9.d3 Nc5 10.Nc3 e5 11.Bf3 (11.Ng6 hg6 12.d4 Ne6 13.g3 e4 14.0-0 Qd7 15.f4 a4 16.Qd2) 11...d4 12.ed4 ed4 13.Ne2 Be5 14.0-0 0-0 15.g3 Re8 16.a4.

9.f4 0-0 10.0-0 Ne4 11.Ng6 hg6 12.d3 Nef6 13.Nd2 Bc5 14.Rf3 c6 15.d4 Bd6 16.Rh3 Re8 17.Qe1 Nf8 18.g4 (18.c4!?+/–) 18...g5= 19.Qf2 (19.fg5 N6h7=) 19...N8h7 (19...gf4!? 20.g5 N6d7–/+) 20.Rf1 Qc7 (20...Qe7 21.a4+=) 21.Bd3 g6 (better is 21...cb5!? 22.Nf3 Ne4 23.Be4 de4 24.Ng5 Nf6+–) 22.fg5+/– Ng5 23.Rh8 Kh8 24.Qf6 Kh7 (24...Kg8 25.Qg5 Bh2 26.Kh1+/–) 25.Qg5 Bh2 26.Kg2 Rh8 (better is 26...Qg3!? 27.Kh1 Rf8 28.bc6 bc6+/–) 27.Rf3+– (27.Rf3 Bd6 28.Bg6 fg6 29.Qf6+–) 1–0. Djosic,Slavoljub (2230) – Tatisic,Milan (2210), Beograd SER, Premijer liga, 2011.

9.Ng6 hg6 10.h3 c5 11.c4 dc4 12.Bc4 Ne5 13.d3 Nd5 (13...g5 14.Nd2=) 14.Nd2 Nb6 15.Rc1 Bc7 16.Ke2 Qe7 (16...a4 17.Ne4+=) 17.f4 (17.Ba2!?+=) 17...Nec4= 18.Nc4 f6 19.Nb6 Bb6 20.Rc4 Rd8 21.a4 Rh5 22.Qc2 Rhd5 23.Rd1 Kf7 24.Ba3 e5 25.fe5 Qe5 26.Kf1?? (better 26.Kf2=) 26...Qe3-+ 27.Re4 (27.Qa2 Kf8 28.Rc2 Rf5 29.Rf2 Rd3 30.Rd3 Rf2 31.Qf2 Qd3 32.Qe2 Qa3 33.Qe6 Qd3 34.Ke1-+) 27...Qe4! 28.de4 Rd1 29.Ke2 R1d4 30.Bb2 R4d6 (30...Re4! 31.Qe4 Re8 32.Qe8 Ke8 33.Kd3-+) 31.Qc4 Ke7 32.Bc3 Re6 33.Kf3 Rd1 34.e5 (34.Bb2!?-/+) 34...fe5-+ 35.Qe4 Rd7 36.Be5 (36.Ke2 g5-+) 36…Ke8 0-1. Dominguez,JM (2230) - Finegold,B (2475), 47th Annual World Open, 2019. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2)

9.d3 c6

10.Nc3 A) 10...Qb6 11.Rb1 c5 12.0-0 0-0 13.Ng6 hg6 14.Qd2 d4 15.Ne4 Be5 16.a4; B) 10...0-0 11.0-0 Qb6 12.Rb1 c5 13.Ng6 hg6 14.Qd2 d4 15.Ne4 Be5 16.a4; C) 10...Nc5 11.0-0 (11.Rb1 0-0 12.0-0 Qc7 13.f4 Rab8 14.Bf3 Rfe8 15.a4 Re7 16.d4; 11.f4 0-0 12.Rb1 Ng4 13.Bg4 Qh4 14.g3 Qe7 15.0-0 Qd7 16.bc6; 11.g3 0-0 12.0-0 Qc7 13.Ng6 hg6 14.Bf3 Rfe8 15.bc6 bc6 16.Rb1; 11.a4 0-0 12.0-0 e5 13.Ng6 hg6 14.d4 ed4 15.Qd4 Qd7 16.Rfb1; 11.bc6 bc6 12.Rb1 0-0 13.0-0 Rb8 14.g3 Rb7 15.Ng6 hg6 16.d4) 11...Qd7 12.Rb1 0-0 13.f4 Rfc8 14.Bf3 Rcb8 15.Qe2 Be7 16.Ng6; D) 10...Qe7 11.0-0 (11.g3 0-0 12.0-0 e5 13.d4 e4 14.Qd2 Qe6 15.Ng6 fg6 16.bc6) 11...0-0 12.f4 Bf5 13.Nf5 ef5 14.Qd2 Rfe8 15.Rf3 Ng4 16.Rg3; E) 10...Qc8 11.0-0 (11.a4 Qc7 12.g3 Rb8 13.0-0 0-0 14.Rc1 Nc5 15.Ng6 fg6 16.f4; 11.Rb1 Qc7 12.bc6 bc6 13.g4 Nc5 14.g5 Nfd7 15.f4 Nb6 16.0-0; 11.f4 Qc7 12.Ng6 hg6 13.bc6 bc6 14.d4 0-0 15.0-0 Rfb8 16.Rb1; 11.g3 Nc5 12.0-0 0-0 13.Bf3 Qc7 14.Rb1 Rab8 15.Qe2 e5 16.Ng6; 11.Ng6 hg6 12.a4 Nc5 13.f4 e5 14.0-0 ef4 15.ef4 g5 16.Bf3) 11...Qc7 12.g3 0-0 13.a4 c5 14.Ng6 hg6 15.f4 e5 16.Bf3; F) 10...Rb8 11.0-0 (11.g3 0-0 12.0-0 Qb6 13.Rb1 cb5 14.Nb5 Qb5 15.Bf6 Qc6 16.Bb2; 11.a4 0-0 12.0-0 Qc7 13.g3 Rfe8 14.Qd2 Bh5 15.Bh5 Nh5 16.f4; 11.Qd2 Qb6 12.a4 0-0 13.0-0 Bh5 14.Bh5 Nh5 15.Nf3 Nhf6 16.Ba3; 11.h3 0-0 12.a4 Nc5 13.0-0 e5 14.Ng6 hg6 15.d4 Ne6 16.de5; 11.d4 Rc8 12.g3 0-0 13.0-0 Nb6 14.a4 Bb4 15.Ng6 hg6 16.Bd3) 11...Qc7 12.g3 0-0 13.Rb1 Rfe8 14.Ng6 hg6 15.Qd2 g5 16.Na4; G) 10...Qc7 11.g3 (11.Ng6 hg6 12.g3 0-0 13.0-0 Nc5 14.Bf3 Rfe8 15.bc6 bc6 16.Rb1; 11.g4 h6 12.Ng6 fg6 13.h4 Kf7 14.h5 e5 15.bc6 bc6 16.Rb1) 11...0-0 12.0-0 Nc5 13.Bf3 Rfe8 14.Ng6 hg6 15.bc6 bc6 16.Rb1.

10.c4 0-0 11.Nc3 Qc7 12.Ng6 hg6 13.cd5 Nd5 14.Rc1 Nc3 15.Rc3 Rab8 16.Qc2.

10.c4 cb5 11.cb5 (11.Ng6 hg6 12.cb5 Nc5 13.a4 Kf8 14.Nd2 Kg8 15.Rc1 b6 16.g3) 11...0-0 12.Ng6 hg6 13.0-0 a4 14.Nd2 Qe7 15.d4 e5 16.de5.

10.c4 dc4 11.dc4 Qc7 (11...Nc5 12.Nc3 Be4 13.0-0 Qc7 14.g3 Rd8 15.Ne4 Nfe4 16.Bd4) 12.Ng6 (12.Nc3 0-0 13.Ng6 hg6 14.h3 g5 15.h4 g4 16.Bg4) 12...hg6 13.Nc3 (13.h3 Rd8= (13...Nc5 14.Nc3 g5 15.Qc2 g4 16.Rd1) 14.Nc3 Nc5 15.Qc2 Bh2 16.Rd1) 13...Be5 (13...Rh2 14.Rh2 Bh2 15.g3= Bg3 16.fg3; 13...Rd8 14.Qc2 Rh2 15.Rh2 Bh2 16.Rd1) 14.Rc1 (14.Qc2 Rc8 15.a4 Rh2 16.Rh2) 14...Rd8 15.f4 (15.Qc2 Nc5 16.f4) 15...Bc3 (15...Bd6 16.Qd2) 16.Bc3 (worse is 16.Rc3 Nc5 17.Qb1 Nfe4–/+) 16...Nc5 (16...Ne4 17.Bg7 Rh7 18.Bd3+=) 17.Qc2 Nce4 18.0-0 (18.Bf6 Nf6 19.Bf3 c5+=) 18...Qb6 19.Rf3 Nc3 20.Qc3 cb5 21.cb5 Rd7 22.Qc8 Rd8 23.Qc7 Qc7 24.Rc7 Rd7 25.Rc8 ½–½. Muller,Henri (1825) – Schulz,Hans_Juergen (1750), b2–b4.com, 2005.

10.bc6 bc6 11.Nd2 (11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Qe7 13.0-0 0-0 14.Ng6 hg6 15.Qc1 Rb7 16.Na4) 11...Qe7 12.0-0 Rb8 13.Bc3 a4 14.Ndf3 e5 15.Qd2 0-0 16.Ra2.

6.Be2 c5

7.0-0 cb4+= 8.Nd4 Bg6 9.f4 ba3 10.Na3 Bc5 11.Nb3 Bb6 12.c4 0-0 13.cd5 Nd5 14.Nc4 Bc7 15.Ba3 Re8 16.Nd6 Bd6 17.Bd6 Qb6 18.Ba3 Rac8 19.Nd4 a6 20.Qa4 Nc5 21.Bc5 Qc5 22.Rfc1 (22.Qa2!?–/+) 22...Qc1–+ 23.Rc1 Rc1 24.Kf2 Rec8 25.h3 h6 26.Qd7 R1c7 27.Qd6 b5?? (better is 27...Nf6!? 28.d3 Rd7–+) 28.f5 (28.Qa6 Nf6 29.Bb5 (worse is 29.Nb5 Ne4 30.Kf3 Nd2 31.Kg4 Rc2+=) 29...Ne4 30.Ke2+=) 28...Bh7 (better is 28...Nf6 29.d3 Bf5 30.Qa6 b4–/+) 29.fe6+= Nf6 30.Qa6 b4 31.ef7+– Kf7 32.Qe6 Kf8 33.Qd6 Kg8 34.Qb4 Ne4 35.Kg1 Rc1 36.Kh2 Ra8 37.Bc4 Kh8 38.Nb3 Rb1 39.Bd5 Re8 40.Qa4 Rb8 41.Qa7 Rd8 42.Qa5 Rf8 43.Nd4 Rbb8 44.Ne6 Rf5 45.Qc7 Rg8 46.Be4 Rf6 47.Bh7 (47.Bh7 Kh7 48.Qe7+–) 1–0. roy1nc6 (1875) – bull_fighter (1655), gameknot.com, 2012.

7.b5 Qa5 8.0-0 c4 9.a4 Nb6 (9...Bd6 10.Nh4=) 10.Bc3 Qa4?? (better 10...Bb4=) 11.Ra4+– Na4 12.Bf6 gf6 1–0. Abdullaevich (1775) – Vineetbhola (1720), lichess.org, 2019.

7.b5 Qb6 8.a4 c4 9.0-0 a6 10.Qc1 (10.Nc3!?=) 10...ab5+= 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qb5 13.Nc3 Qa5 14.Bb2 Bb4 15.Nd4 Bg6 16.Ndb5 0-0 17.Qa1 (17.Qd1 Qb6 18.Ba1 e5–+) 17...Ra8 (17...Qa1!? 18.Ra1 Bc2 19.Ra7–+) 18.Qa5 Ra5 19.Ra1? (better is 19.d3–+) 19...Ra1 20.Ba1 Bc2 21.Nd4 Bg6 22.h3 Ne4 23.Ne4 Be4 (23...de4?! 24.Bc3 Bf8 25.Nb5–+) 24.Bc3 Bc3 25.dc3 Nc5 26.f3 Bd3 27.Kf2 Kf8 28.Ke1 Ke7 29.Bd3 Nd3 30.Kd2 Kd6 31.Nc2 Kc5 32.g3 b5 33.Nd4 b4 34.cb4 Nb4 35.Kc3 (35.f4 Nd3–+) 35...e5 36.Ne2 Nc6 37.f4 d4 38.ed4 ed4 39.Kd2 Kb4 40.g4 c3 41.Kc2 Kc4 42.Nc1 Nb4 43.Kd1 d3 44.h4 d2 45.Ne2 Kd3 46.Nc1 dc1Q 47.Kc1 Na2 48.Kb1 c2 49.Ka2 c1Q 50.f5 Kc3 51.g5 Qb2 0–1. retiponziani – Snicks, ChessWorld.net, 2012.

7.b5 Nb6 8.Nh4 =.

7.b5 Bd6 8.0-0 0-0 9.d3 Rc8 10.Nbd2 b6 11.e4= de4 12.de4 Ne4?? (better 12...Be4 13.Ne4 Ne4=) 13.Ne4+– Bh2 14.Nh2 Be4 15.Bf3 Bg6 (15...Bf3 16.Nf3 (16.gf3?! c4+–) 16...c4 17.Bd4+–) 16.Ng4 Qc7 (16...Qe7 17.Qe2+–) 17.Qe2 Qf4 18.Rad1 (18.Bc6 Rcd8 19.g3 Qc7+–) 18...Rcd8 19.c4 h5 (19...Qg5 20.Bc1 Qf5 21.Rd2+–) 20.Ne5 Ne5 21.Be5 (21.Qe5?! Qe5 22.Be5 Bd3+–) 21...h4 (21...Qf5 22.Bd6 Rfe8+–) 22.Bf4 1–0. Pierre – Waldorffy, internet, 2020.

7.b5 Bd6 8.0-0 0-0 9.d3 Rc8 10.Nbd2 Bb8 11.c4 Bg6 12.Nh4 Re8 13.Ng6 hg6 14.cd5 Nd5 15.Nc4 N7b6 16.g3 Qg5 17.Qb3 Red8 18.Rac1 Nc4 19.Rc4 b6 20.Rg4 Qe7 21.Bf3 Nf6 22.Ra4 Rd7 23.Rc1 Rcd8 24.Rd1 Nd5 25.Rh4 f6 (25...Qg5 26.Be4+=) 26.e4 (26.Rc4 Qf7+–) 26...Nc7 27.e5 f5? (better 27...Nd5+=) 28.Bc6+– Kf7 (28...g5 29.Rc4+– (29.Bd7?! gh4 30.Bc6 hg3+–)) 29.Rc4 g5 (29...Rd5 30.Bd5 ed5 31.Rc2+–) 30.Bd7 (30.d4 Kg8+–) 30...Qd7 31.a4 Nd5 32.d4 Nb4 (32...cd4 33.Bd4 g4 34.Rdc1+–) 33.Rb1 cd4 (33...g4 34.Bc3+–) 34.Rb4 d3 (34...Be5 35.Rd1 Bf6+–) 35.Rd4 Qd4 36.Bd4 Rd4 37.Rd1 Be5 38.Rd3 1–0. Janek – Lissak, internet, 2019.

7.b5 Bd6 8.c4 dc4+= 9.Bc4 0-0 10.Nc3 Be5 11.0-0 Bg4 12.Be2 Rb8 (12...Bb8!?=) 13.Ne5+= Ne5 14.f4 (better is 14.f3!? Bh5 15.Na4+=) 14...Be2 15.Ne2 Nc4 Attacking the backward pawn on d2 (15...Nd3 16.Bc3=) 16.Bc3 (16.Bf6 Qf6 17.Rc1 A) 17...Na3? 18.Qb3+– (18.Rc5?! Rfd8=); B) 17...Nb2+/–) 16...Nd5 (16...Ne4 17.Qc2 Qd5 18.f5 Nc3 19.Qc3 Nd2 20.Rad1+=) 17.Ra2 (17.Qc2 Nc3 18.Qc3 Qd5= (18...Nd2? 19.Rfd1+–)) 17...Qd7+= 18.a4 Rfd8 19.Qb3 (19.Qc1!? Nc3 20.Nc3+=) 19...Nc3–/+ 20.Qc3 Nd2 21.Qc5 (better is 21.Rc1!?–/+) 21...Nf1–+ 22.Kf1 b6 23.Qa3 h6 (23...Qd1 24.Kf2–+) 24.Nd4 Rbc8 25.Nc6 Rc6 26.bc6 Qc6 27.a5 Qc4 28.Kf2 Rd3 29.Qa4?? (29.Qb2 b5–/+) 29...Qa4 (better is 29...Rd2! 30.Rd2 Qa4 31.ab6 ab6–+) 30.Ra4–/+ b5 31.Ra2 a6 32.Ke2 Rd6 33.Rc2 f5 34.Rc8 Kf7 35.Rc7 Kf6 36.Rb7 e5 (36...g5–/+) 37.Rb6? (better is 37.fe5!? Ke5 38.Rg7+=) 37...Ke6–+ 38.fe5 Ke5 39.Kf3?? (better is 39.Rb8–+) 39...g5 (better is 39...Rb6!? 40.ab6 Kd6 41.Kf4–+) 40.g4 fg4 41.Kg4 Rb6 42.ab6 Kd6 43.e4 Kc6 44.e5 Kb6 45.e6?? (better is 45.Kh5 Kc7 46.Kg6–/+) 45...Kc7 46.Kf5 Kd8 47.Kg6 (47.Kf6 Ke8 48.Ke5 Ke7–+) 47...Ke7 48.Kh6 Ke6 49.Kg5 Kf7 (49...b4 50.Kh5–+) 50.h4 (50.Kf5–+) 50...b4 51.Kh6 Kg8 52.Kg6 b3 53.h5 0–1. mikebaldini (1675) – pecad0r99 (1700), gameknot.com, 2013.

7.b5 Bd6 8.Nh4!?=.

7.b5 Be7 8.Nh4 0-0 (8...Bg6 9.0-0=) 9.Nf5 ef5 10.c4 (10.0-0 Re8=) 10...Qc7 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2=) 11.cd5+= Nd5 12.Nc3 (12.Qc2 Bf6+=) 12...N7f6 (12...Nc3 13.Bc3 Bf6 14.Bd3+=) 13.f4 (13.Bd3 Nc3 14.Bc3 Qd7+=) 13...Kh8 (13...Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Be5=+) 14.0-0 Nb6 15.Qe1 Rad8 16.Rd1 Rd6 17.Nb1 Rfd8 18.Be5+/– Ne4 19.Bd6 Qd6 20.Nc3 c4 21.d3 Nc3 22.Qc3 Bf6 23.Qc1 Qc5 24.dc4+– Re8 25.Rf3 g5 26.fg5 Bg5 27.Qc3 f6 28.Kf1 Kg8 (28...Rc8 29.Qd4+–) 1–0. Makri,B – Porfiriadou,C, GRE–ch (Women), 1992.

7.b5 h6 8.0-0 Bd6 9.d3 g5 10.e4+= White gets strong initiative 10...g4 (10...Bg4 11.ed5 ed5 12.d4+=) 11.ef5 gf3 12.Bf3 h5 (12...Qc7!? 13.fe6 fe6+=) 13.Re1 Ke7 (13...e5 14.c4+–) 14.Nc3 (14.fe6 fe6 15.Qe2 Qg8+–) 14...Qc7 (14...d4 15.fe6 fe6 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Be5 18.Bb7 Bh2 19.Kh1 Rb8+–) 15.Nd5 Nd5 16.fe6 (16.Bh8 Rh8 17.Bd5 Bh2 18.Kh1 Nf6 19.fe6 Nd5 20.ef7 Kf7 21.Qf3 Nf6+–) 16...fe6 17.Bd5 (17.Bh8?! Rh8 18.Bd5 Bh2 19.Kh1 Be5 20.Be6 Ke6+–) 17...Bh2 18.Kf1 (better 18.Kh1 Be5 19.Qc1+–) 18...Rh6?? (better 18...e5+–) 19.Bg7 Rg6 (19...Rah8 20.g3 Kd8 21.Be6 Bg3 22.fg3 Qg3 23.Bh6 Rh6+–) 20.Qh5 Kf7 (20...Qd6 21.Qg6 Qd5+–) 21.Re6 (21.Re6 Qg3 22.fg3 Nf8 23.Rg6 Ke7 24.Bf6 Kd6 25.Qe5 Kd7 26.Qe7 Kc8 27.Qb7) 1–0. Pereira – Winston, internet, 2020.

7.b5 h6 8.a4 Bd6 9.d3 0-0 10.Nbd2 a6 11.0-0 a5 12.Rc1 Nb6 13.c4 Re8 14.e4 de4 15.Bf6 Qf6 (worse is 15...gf6 16.de4 Bg4 17.Qc2+=) 16.de4 Bh7 17.Qb3 Rad8 18.g3 Rd7 19.Rfe1 Red8 20.Bf1 Be5 21.Rcd1 g5 ½–½. Pietrzak,Janusz (2065) – Olszewski,Patryk, Chorzow, 2008.

7.b5 h6 8.d3 Bd6 9.0-0 Qb6 10.a4 a6 11.Nc3 a5 12.d4 (12.e4!? Bg6 13.Nh4=) 12...0-0+= 13.Bd3 Bg4 14.Be2 Rfd8 15.Nh4 (15.h3!? Bh5 16.Re1+=) 15...Be2 16.Ne2 Rac8 17.Ng3 c4 (better is 17...cd4!? 18.ed4 Qc7–+) 18.c3+= Bg3 19.hg3 Ne4 20.Nf3 f5 21.Nd2 Ndf6 22.Ne4 Ne4 23.Qe1 Qc7 24.Kh2 Qf7 25.f3 Qh5 26.Kg1 Nf6 27.Kf2 Rf8 28.Ba3 Rf7 29.Bd6 b6 30.Rh1 Qg6 31.Qd2 Nd7 32.Rh4 Re8 33.Rah1 e5 34.Bc7 (34.Be5!? Ne5 35.de5 Re5 36.Rd4+=) 34...Qe6 35.Re1 Rf6 36.Rhh1 Rc8 37.Be5 Ne5 38.de5 Qe5 39.Qd4 Qd6 40.Ra1 Rd8 41.Qf4 Qe7 42.Rhe1 Kf7 43.g4 g5 44.Qd4 Qd6 (better is 44...fg4!? 45.Qg4 Qe4 46.Qh5 Kg7+=) 45.gf5+= Rf5 46.Rad1 Qg6? (better is 46...Re5+=) 47.e4+– Rf6 (47...Rf4 48.Qe5 Re8 49.Qd5 Qe6 50.Qe6 Ke6 51.e5+–) 48.ed5 Qc2 49.Kg1 Qa4 (49...Qf5+–) 50.Re6 Rd6 (50...Rf4 51.Re7 Ke7 52.Qg7 Kd6+–) 51.Qf6 Kg8 52.Re8 Kh7 53.Qf7 1–0. Martel,Paul – Krasnosheky,Valery, ch–Francophonie, 2015.

7.bc5 Nc5 8.0-0 (8.Nc3 Bd6=) 8...Be7 (8...Bd6 9.Nh4 Be4 10.f3=) 9.d3 (9.Nh4 Bg6=) 9...0-0 (9...Rc8 10.Nh4=) 10.Nbd2 (10.Nh4 Bg6=) 10...b6 (10...Nfd7 11.Rb1=) 11.Nh4 Na4 (11...Rc8 12.Nf5 ef5 13.c4=) 12.Bd4 Bg6 (12...Bc5 13.Nf5 ef5 14.Nf3=) 13.Ng6 (13.c4 Qd7+=) 13...fg6 14.c4 Qd7 15.Bf3 (15.Nf3+=) 15...Bc5 (15...Rac8!?+=) 16.Bf6+/– Rf6 17.Qb3 (17.cd5 ed5 18.d4 Be7+–) 17...dc4 (17...Bd6 18.cd5 Nc5 19.de6+/–) 18.dc4 (18.Nc4 Rc8+/–) 18...Raf8 19.Ne4 Rf5 20.Bd1 (better is 20.Rfd1 Qe8 21.Qb5+/–) 20...b5?? (better is 20...Re5 21.Ng3 Rf2 22.Qa4 Qa4 23.Ba4 Rd2+=) 21.cb5+– (21.Qb5?! Qb5 22.cb5 Re5 23.Nc5 Nc5+–; 21.Nc5?! Nc5 22.Qb5 Qf7+=) 21...Nb6 22.Bg4 (22.Nc5?! Rc5 23.Bg4 Rf6+–) 22...Be7 (22...Rc8 23.Rfd1 Qe7 24.Bf5 gf5 25.Nc5 Rc5 26.Rac1+–) 23.Bf5 gf5 1–0. Wettstein – Collaud, ch–Jugend CH, 1963.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.bc5 Bc5 10.c4 dc4 (11.Bc4 Qc7=). SkyNet – Reg_UK, ChessWorld.net, 2006.

7.bc5 Bc5

8.0-0 0-0 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 (10...fg6 11.c4=) 11.Nc3 Qc7 12.Nb5 Qb6 13.a4 a6 14.a5 Qc6 15.Nd4 Bd4 16.Bd4 e5 17.Bc3 Rac8 (17...Ne4 18.Bb4 Rfc8 19.c3+=) 18.f4 Ne4 19.Bb4 Rfe8 20.c3 ef4 21.Rf4 Ndf6. woschkat (2480) – bertok (2405), net–chess.com, 2003.

8.0-0 Rc8 9.Nh4 Bg6 10.d3 (10.Nc3 Qe7=) 10...Qc7 11.c4 dc4 12.dc4 Be4 13.Nc3 0-0 (13...Bc6!?=+) 14.Ne4= Ne4 15.Bd3 Nef6 16.Nf3 Rfd8 17.Qc2 Bd6 (17...b6 18.a4=) 18.Rad1 (18.Rab1 b6=+) 18...Ne5 19.Be5 Be5 20.Ne5 Qe5 21.Be2 Qc7 22.Rd4 Rd4 23.ed4 e5 24.de5 Qe5 25.Qd3 h6 26.Rd1 b6 27.Qf3 Re8 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Bobb,Rolando, Memorial Rolando Illa, 2005.

8.Nc3 0-0 9.0-0 (9.Nh4 Be4=) 9...h6 10.d4 Be7 11.h3 Rc8 12.Bd3 Bd3 13.cd3 Qa5 14.Qe1 Qa6 15.Qd2 Rc6 16.e4 Rfc8 17.Ne5 R6c7 18.Nd7 Rd7 19.Rfc1 Rdc7 20.e5 Nd7 21.Ne2 Rc1 22.Rc1 (22.Bc1 Qa4–/+) 22...Rc1 23.Qc1 f5 0–1. Klement,Ottomar (1845) – Petran,Peter (2300), 31st International Open Tournament Pula, 2017.

8.d3 Qb6 9.Bd4 0-0 10.Nbd2 Rfc8 11.c4 Bg6 (11...Qd6 12.cd5 Bd4 13.Nd4 Nd5 14.Nc4=) 12.Bf6 Nf6 (< 12...gf6 13.cd5 ed5 14.d4+=) 13.d4 Be7 14.Ne5 Bf5 15.g4 Be4 16.f3 Bg6 17.g5 Ne8 18.Ng6 hg6 19.Rg1 Qb2 20.Kf2 (20.Rb1 Qa3 21.Rb3 Qd6–/+) 20...b6 (20...dc4 21.Qc1 c3 22.Qb2 cb2 23.Ra2–+) 21.cd5 (21.Qc1 Qc1 22.Rgc1 dc4 23.Rc4 Bg5=) 21...ed5=+ 22.a4 Bb4 23.Nb3 Rc2 24.Nc1 Rac8 25.Nd3 Qc3 26.Rc1 Be7 (26...Bd6 27.Rc2 Qc2 28.Qc2 Rc2 29.e4=) 27.Rc2 Qc2 28.Nf4 (28.Qc2 Rc2 29.h4 Ba3+=) 28...Qa2 29.Qb1 Qa4 ½–½. Pommerel,Wim – Glanzmann, CiF, 1991.

8.d3 Rc8 9.Nbd2 Qc7 10.c4 dc4 11.Nc4 b5 12.Ncd2 0-0 13.0-0 a6 14.Rc1 Qd6 15.Qb3 Rfe8 16.e4 Bg4 17.e5 Ne5 18.Be5 Qd5 19.Qb2 Nh5 20.Ne4 f6 21.Bd4 Bf3?? (better is 21...Ba3 22.Qa3 Nf4+–) 22.Bf3 (better is 22.Rc5 Rc5 23.Bf3+– (< 23.Nc5 Be2 24.Qe2 Nf4–/+; < 23.gf3 Rc7=+)) 22...Qd4 (22...Bd4 23.Qb4 Rc1 24.Rc1 a5+=) 23.Qd4+– Bd4 24.Bh5 g6 25.Bf3 Red8 26.Rb1 Kf7 27.Ng3 Rc7 28.Rfc1 Rdc8 29.Rc7 Rc7 30.Ne4 Ke7 31.Bd1 Bb2?? (better is 31...h6+/–) 32.Rb2+– Rc1 33.Rd2 (33...Ra1 34.a4+–) 1–0. Skjoldan,B – Jensen,M, 2000.

8.d4 Bb6 9.Nbd2= 0-0 10.c4 dc4 11.0-0 Rc8 12.Nc4 Ne4 (12...Bc7 13.Qb3 Be4 14.Rfc1=) 13.Qb3 Bg4 14.h3 Bf3 15.Bf3 Rc4 (15...Ng5 16.Be2+= (16.Bb7?! Rb8=)) 16.Qc4+/– Nd2 17.Qb4 Nf1 18.Kf1 Qf6 19.Bb7 Rb8 20.Bf3 h6 (20...Bc7 21.Qa4 Qd8 22.Bc3+/–) 21.Qa4 Nf8 22.Bc3 Ng6 23.Rb1 Nh4 24.Be4 Qg5 25.Bb4 f5 26.Bc6 f4 27.Bd6 fe3 28.Bb8 ef2?? (better is 28...Qf5 29.Rb2 Qd3 30.Kg1 e2 31.Re2 Qe2+/–) 29.Be4 Qe3 (29...Qe7 30.Ba7! Ba7+–) 30.Qe8 1–0. Fournier,Frederic (2080) – Checkjoop, Active (5/0), 2004.

8.d4 Be7 9.c4+=.

8.Nd4 Bg6 9.Nb3 Bd6 10.Nc3 0-0 11.Nb5 (11.0-0 Qc7=+) 11...Be7 12.c4 (12.0-0!?=+) 12...a6 (12...dc4 13.Bc4 a6 14.Nc3–/+) 13.Nc3 dc4 14.Bc4 Ne5 15.Be2 Nd3 16.Bd3 Bd3 17.Nc1 Bg6 18.0-0 Bh5 (18...Rc8 19.d3–/+) 19.Qc2 (19.f3 Rc8–/+) 19...Rc8 20.Qd3? (20.d3 b5–/+) 20...Qb6 (20...Qd3!? 21.Nd3 Rfd8 22.Nf4 Rd2 23.Nh5 Nh5 24.Rfb1–+) 21.Rb1 Rfd8 22.Na4 Qc6–+ 23.Qb3 Rd2 24.Bf6–/+ Bf6 25.Qb7 Qb7 26.Rb7 h6 27.Rb6 Rd1 28.Rb8?? Rb8–+ (29.g4 Bg4 30.Rd1 Bd1–+) 0–1. uno (1895) – Bolter (1920), ICC, 2003.

8.Nh4 0-0 9.Nf5 ef5 10.0-0 (10.Ra2 f4=) 10...Qb6 11.Bf6 (11.Qc1 f4=) 11...Nf6 12.Nc3 a6 (12...Qa5 13.Qb1 f4 14.Qb5 Qb5 15.Nb5=+) 13.Na4 Qd6 (13...Qc7 14.Nc5 Qc5 15.Bd3=) 14.Nc5 Qc5 15.d4 Qd6 16.c4 dc4 17.Bc4 b5 18.Be2 f4 19.Bf3 Rad8 20.Qd3 fe3 21.fe3 Rfe8 22.Rac1 Qe7 (The backward pawn on e3 becomes a target) 23.Rfe1 (23.Rc3 Qe6=) 23...Ne4 (23...Rd6 24.a4 ba4 25.Bc6=) 24.Rc6 (24.Be4 Qe4 25.Qe4 Re4=) 24...h6 (24...Qh4 25.Rf1=) 25.g3 (25.Be4 Qe4 26.Qe4 Re4+=) 25...Rd7 (25...Ng5 26.Bg2=) 26.Re2 (26.Be4 Qe4 27.Qe4 Re4+=) 26...Ng5= 27.Bg2 a5 (27...Rd6!? 28.Rd6 Qd6=) 28.Ra6+/– Rc7 29.h4 Ne6 30.Ra5 b4 (30...Rc1 31.Kh2 Nc7 32.Rc2 Rc2 33.Qc2+–) 31.ab4 Qb4 32.Qd2 Qd6 33.Kh2 Rec8 34.Ra1 (34.Rf2 Qb6+/–) 34...Qd8 (34...Qe7 35.Rf2+/–) 35.Rf2 Qd6 (35...Qe7 36.d5 Rd8 37.Rd1+/–) 36.Be4 Qe7 37.Raf1 (37.Qe2 Re8+/–) 37...Nd8 38.Bf5 (38.Bd5 Qd6 39.e4 Ne6+/–) 38...Ra8 39.e4 Ra2?? (better is 39...Rc4+/–) 40.Qa2+– (40...Rb7 41.Rc1+–) 1–0. Rosner,Dirk – Boettger,Hellmuth, DESC, 2000.

8.Nh4 Be4 9.f3 Bg6 10.Ng6 hg6 11.Bb5 =.

8.Nh4 Be4 9.f3 Nh5 10.g3 =.

8.Nh4 Bg6 9.0-0 Qc7 10.Ng6 (10.Nc3 a6=) 10...hg6 11.f4 (11.h3 Rc8=) 11...0-0-0 (11...g5!? 12.d4 Bd6–/+) 12.Nc3= a6 13.Na4 Ba7 (13...Bd6 14.h3 b5=) 14.Bd4 (14.Rb1!?=) 14...Bd4=+ 15.ed4 g5 16.Rf3 Ne4 (16...gf4?? 17.Rc3+–) 17.d3 (17.g3 Qc6 18.c3 gf4 19.Rf4 Rh7–/+) 17...Nc3–/+ 18.Nc3 Qc3 19.Rf2 Qd4 20.c3 Qc5 21.d4 Qd6 22.g3 gf4 23.Rf4 f5 24.Qc1 g5 25.Rf1 f4 26.gf4 Rdf8 27.c4 gf4 28.Bf3 e5 29.cd5–/+ Kb8 30.Kh1 ed4 31.Qb2 Ne5 32.Rab1 Rf7 33.Qe2 Rfh7 34.Rf2 d3 35.Qe4 Nf3 36.Qf3 Rh3 37.Qe4 f3! 38.Rbb2 Qa3 39.Qe5 Ka8 40.Rf1 Qc5 41.Rd2 R8h5 42.Qe8 Ka7 43.Rb1 Qd5 44.Qe3 Qc5 45.Qe4 Rh2 46.Rh2 Rh2 47.Kh2 Qc2 (48.Kg3 Qb1 49.Qe3 Qb6 50.Qd3 Qf6–+) 0–1. Rosner,Dirk – Binder,Thomas, DESC, 1999.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.Nc3 a6 11.h3 d4 12.Na4 de3 13.fe3 Qc7 14.Nc5 (14.0-0 Bd6=) 14...Qg3=+ 15.Kf1 Nc5 16.Bf6 gf6 17.c3 Rd8 18.Rb1 Ne4?? (better is 18...b5 19.Bf3 Nd3–/+) 19.Qa4+– b5 20.Qe4 Rd2 21.Rd1 Qd6? 22.Rd2 Qd2 23.Kf2 Rh5 24.Qa8 Ke7 25.g4 Re5 26.Qa7 Kf8 27.Rd1 Qc3 28.Rd7 Kg8 29.Rd3 Qa5 30.Qd4 Kg7 31.h4 (31...Rd5 32.Qb2+–; 31.Bf3!? Qc7+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xix/06, 1989.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.Nc3 Rc8 =.

6.Be2 Bd6

7.0-0 0-0 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.d4 Bb1 11.Rb1 Ne4 ½–½. Jeschke,Holger – Birkholz,Frank, 50. LEM Kandidaten B, 1995.

7.0-0 e5 8.c4 dc4 9.Bc4=.

7.0-0 e5 8.d3 h5 9.Nbd2 Ng4 (9...0-0 10.c4 c6 11.Qc2+=) 10.h3 (better 10.e4 de4 11.de4+=) 10...Qe7? (better 10...Ngf6+=) 11.hg4?? (11.e4 Bg6 12.ed5+- (worse 12.hg4 hg4 13.ed5 0-0-0=)) 11...hg4-/+ 12.e4 (12.Re1 gf3 13.Nf3-+) 12...gf3-+ 13.Nf3 de4 14.de4 Be4 15.g3?? (15.Re1 0-0-0-+) 15...0-0-0 (15...Qe6 16.Nh4 Qh3-+) 16.c4 (16.Bd3 Bd3 17.Qd3-+) 16...Qe6 17.Bc1 Qh3 (17...Qh3 18.Bh6 Rh6 19.Qd6 Qh1) 0-1. iamdudum (1780) - VHV2 (1645), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.0-0 h6 8.d4 (8.Nd4 Bh7=) 8...0-0 9.Nbd2 Ne4 (9...a5 10.b5=) 10.c4 c6 11.c5 Bc7 12.Re1 Ndf6 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 Ne4 15.Qd1 Qh4 16.g3 (16.Rf1 f6 17.Nf3 Qh5=) 16...Qe7 (16...Qe7 17.f3 Nf6=; better is 16...Qg5 17.Qb3=+) 17.Nf3 Ng5 18.Ng5 hg5 19.Bf3 Kh7 20.e4 de4 21.Be4 Be4 22.Qh5 Kg8 23.Re4 Rad8 24.Rae1 Rd5 25.Bc1 Qf6 26.Qd1 Rfd8 27.Qg4 Qg6 28.Qd1 R8d7 29.h4 Bd8 30.h5 Qf5 31.g4 Qf6 32.Bb2 Bc7 33.R1e3 Bf4 34.Rf3 g6 35.h6 Kh7 36.Rh3 e5 37.Qe2 ed4 38.Re8 Rd8 39.Re4 a6 0–1. Junghaenel,Dieter – Heslenfeld,Peter Hermann, Dresden, 2001.

7.d3 e5 8.Nh4 Be6 9.c4 c6 10.Nd2 a5 11.c5 Bc7 12.Nhf3 0-0 13.Qc2 h6 14.0-0 Re8 15.e4 d4 16.Nc4 Qe7 17.h3 (worse 17.Na5 Ba5 18.ba5 Nc5-/+) 17...Nh7 18.Kh1 (worse 18.Na5 Ba5 19.Ne5 Ne5 20.ba5 Ra5 21.Bd4 Nd7-/+) 18...Nhf8 19.Nh2 (worse 19.Na5 Ba5 20.Ne5 Ne5 21.ba5 Neg6-/+) 19...Nf6 (19...ab4 20.ab4 Ng6=) 20.Qd2 (better 20.f4 Bc4 21.Qc4=) 20...Bc4-/+ 21.dc4 Ne4 22.Qc2 Nf6 23.Ng4 Ng6 24.Nf6 Qf6 (24...gf6?! 25.Bg4=+) 25.Rad1 Rad8 26.Bg4 Nf4 27.Qe4 Ne6 28.Be6 Re6 29.Qg4 Qg5 30.b5 (30.Qe4-+) 30...Qg4 31.hg4 f6 (31...d3 32.b6 Bb8 33.Rfe1-+) 32.f3 Kf7 33.Rfe1 Rde8 (33...cb5 34.cb5 Rd5 35.Rc1-+) 34.Kg1 a4 35.Kf2 Ba5 36.Re2 (36.Re4 Rd8-+) 36...Rc8 (better 36...cb5!? 37.cb5 Rc8 38.Bd4 ed4 39.Rd4 Re2 40.Ke2 Rc5 41.Rd7 Kg6 42.Rb7 Rc2 43.Kd1-+) 37.b6 Rd8 38.Re4 Re7 39.Rd3 g6 40.Bc1 f5 41.gf5 gf5 42.Rh4 e4 43.fe4 fe4 44.Rg3 e3 45.Kg1 (45.Kf3 Rf8 46.Ke2 d3 47.Kd3-+) 45...e2 46.Rf4 Ke8 (better 46...Ke6 47.Re4 Kd7 48.Re2 Re2 49.Bh6 Kc8-+) 47.Rg8 Kd7 48.Rd4 Ke6 49.Re4 Kf7 50.Re2 (50.Rg7 Kg7 51.Re7 Kf6 52.Re2 Rd1 53.Kf2 Rc1 54.Re4-+) 50…Rg8 (50...Rg8 51.Re7 Ke7 52.Bh6 Bc3-+) 0-1. Butland,Nick J - Cullen,Ben (1890), 4NCL Online Div2, 2020.

7.Nd4 Bg6 8.Nb5 Be5 9.d4 Bd6 10.Nd6 cd6 11.Nd2 0-0 12.0-0 Nb6 13.a4 Rc8 14.Bd3 Nc4 15.Nc4 Bd3 16.Qd3 (16.cd3) 16...Rc4 17.b5?! (17.Qb3) 17...Qc7 18.c3 Ne4 19.Rfc1 Rc8 20.Ra3 Qa5 21.f3 Qb4!? 22.cb4 Rc1 23.Bc1 Rc1 24.Qf1 Rf1 25.Kf1 Nd2 26.Ke2 Nc4 27.Rc3 f5 28.a5 Kf7 29.Kd3? (29.Rc2) 29...Nb2 30.Kc2 Nc4 31.Kb3? Nd2 32.Ka4 Nc4 33.Kb3 Nd2 34.Kc2 Nc4 35.Kd3 Nb2 36.Ke2 Nc4 37.Rc2 Kf6 38.Kd3 g6 39.e4 h6 40.ed5 ed5 41.g3 b6 42.Ra2 Ke6 43.h4 h5 44.Rg2 ba5 45.ba5 Na3 46.b6 1–0. Margraf – Ott, Landsberg 1991.

7.Nh4 0-0 8.0-0 Be4 9.d3 Ne8 10.g3 Bf5 11.Nf5 ef5 12.c4 dc4 13.dc4 Be5 14.Nc3 Nd6 15.f4 Bc3 16.Bc3 Qe7 17.Qd4 Nf6 18.Qe5 Qd7 19.Rfd1 Rfe8 20.Qd4 Qe6 21.c5 Nde4 22.Bb2 c6 23.Rd3 Rab8 24.Rad1 b6 25.cb6 ab6 26.Bc1 c5 27.bc5 bc5 28.Qa1 c4 29.Rd4 Rec8 30.a4 c3 31.a5 c2 32.Re1 Rc3 33.a6 Rbc8 34.a7 Ra8 35.Ra4 Qd7 36.Ra5 Rc7 37.Qb2 h6 38.Bf3 Rc6 39.Qb5 Kh8 40.Re2 Qd1 41.Kg2 Rcc8 42.Qb2 Kg8 43.Ra2 Kh7 44.Rc2 Rc2 45.Qc2 Qc2 46.Rc2 Ra7 47.h4 Ng4 48.Be2 Kg6 49.Bd3 Rd7 50.Bb5 Rd1 51.Rc6 Kh7 52.Be2 Re1 53.Rc2 h5 54.Bg4 fg4 55.Kh2 Rf1 56.Rc4 Rf2 57.Kg1 Re2 58.Re4 Re1 59.Kf2 Rc1 60.Rd4 Rc2 61.Kg1 Kg6 62.e4 Rc1 63.Kf2 Rc6 64.Rd2 Rb6 65.Kg2 Kf6 66.Rc2 Ra6 67.Rb2 Kg6 68.Rd2 Rb6 69.Rc2 Kf6 70.Ra2 g6 71.Rc2 Ra6 72.Rb2 Kg7 73.e5 Rc6 74.Kf2 Kf8 75.Rb3 Ke7 76.Ke3 Ra6 77.Ke4 Ra2 78.Rc3 Re2 79.Kd4 Kd7 80.Ra3 Ke6 81.Rb3 Rd2 82.Ke4 Ra2 83.Rb6 Ke7 84.Rb7 Kf8 85.Rb3 Re2 86.Kd3 Rg2 87.Kd4 Rd2 88.Kc5 Kg7 89.Kc4 Rd7 90.Rd3 Rc7 91.Kd4 Rc2 92.Ra3 Rb2 93.Rc3 Ra2 94.Rb3 Rd2 95.Ke4 Re2 96.Re3 Rb2 97.Rc3 Re2 98.Kd5 Re1 99.Rd3 Rf1 100.Ke4 Rc1 101.Ke3 Kf8 102.Rb3 Ke7 103.Rb7 Kf8 104.Rb8 Kg7 105.Rb3 Rc2 106.Rd3 Rg2 107.Kd4 Re2 108.Ra3 Rd2 109.Ke4 Re2 110.Re3 ½–½. Bonetti,Shane – Tinker (2370), ICC, 2002.

7.Nh4 c6 8.Nf5 ef5 9.0-0 f4 10.ef4 Bf4 11.Re1 0-0 12.d3 Qc7 13.g3 Be5 14.Be5 Ne5 15.d4 Nc4 16.Bc4 dc4 17.Nd2 b5 18.Qf3 ½–½. marekt – kvadratrod, ChessWorld.net, 2003.

7.Nh4 Bg6 8.Nc3 0-0 9.Nb5 Be7 10.Ng6 hg6 (< 10...fg6 11.Nd4 Ne4 12.Ne6 Nf2 13.Qc1 (13.Nd8?! Nd1 14.Nc6 bc6 15.Rd1 a5+=) 13...Nh1 14.Nd8 Bh4 15.g3 Bd8 16.c4+–) 11.Nc3 c5 12.bc5 Nc5 13.Rb1 a6 14.h4 b5 15.h5 g5 16.h6 g6 (16...gh6 17.Rh6 Kg7 18.Rh3=) 17.a4+/– b4 18.Na2 Na4 19.Bd4 a5 20.c3 Nc5 21.cb4 ab4 22.Nb4 Nce4 (22...Qd6 23.Bf6 Bf6 24.Nc2+/–) 23.Nc6 Qc7 24.Ne7 Qe7 25.d3 Nd6 26.Be5 Nd7?? (better is 26...Kh7+/–) 27.h7 1–0. b4_player (2165) – zoki (1960), GameColony.com, 2002.

7.Nh4 Bg6 8.Nc3 c6 9.Ng6 (9.b5 c5=) 9...hg6 10.b5 Qc7 11.h3 0-0 (11...c5 12.Na4=) 12.Rb1 c5 13.0-0 b6 (13...Rad8 14.Qe1=) 14.f4 Rfe8 (14...d4 15.Na2=) 15.Bf3+= Rad8 16.Qe2 Nf8 17.d3 d4 (17...N8h7 18.Nd1+=) 18.Ne4 Ne4 (18...Nd5 19.ed4 cd4 20.Nd6 Qd6 21.Qe5+= (21.Bd4? Nf4 22.Qf2 Qd4–+)) 19.Be4 (19.de4?! e5=) 19...f5 (19...de3 20.Bc6 Nd7 21.Qe3+/–) 20.Bc6+/– Re7 21.ed4 cd4 22.Bd4 Bf4 23.Bb2 Bd6 24.Rbd1 (24.Bc1 Nd7+=) 24...Nd7 (24...e5 25.Bd5 Ne6 26.c4+/–) 25.d4 Nf6 26.Qf3 Bh2 27.Kh1 Nd5 (27...a6 28.a4+/–) 28.Rde1 Bg3 29.Re6! Re6 30.Bd5 Rd5 31.Qd5 Kf7 (31...Qf7!? 32.Bc1+–) 32.c4 Ke7 33.c5 Re2 (33...Qd7 34.Qd7 Kd7 35.Bc3+–) 34.Bc3 Bh4 (34...bc5 35.dc5 Be5 36.Bb4+–) 35.Bb4 (35...Kf6 36.Qf3+–; 35.cb6 ab6 36.Rc1 Ke8 37.Qg8 Kd7 38.Qg7 Be7 39.Qg6 Qc4 40.Qf5 Qe6+–) 1–0. themonkey (2150) – ravi_01 (1925), GameColony.com, 2002.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.h3 e5 10.d3 c6 11.Nd2 a5 12.c3 0-0 13.0-0 Qe7 14.Qc2 d4 (14...Rfe8 15.e4=) 15.ba5 de3 16.fe3 Nd5 17.Nc4 Bc7 18.Bc1 Ba5 19.Na5 Ra5 20.c4 Qc5 21.Qd2 Nf4 (21...N5f6 22.Rb1 Ra7 23.d4+=) 22.Bf3 (22.Bg4 f5 23.d4 Qa7+/-) 22...Ne6+= 23.Rb1 Ra7 24.Bb2 Rd8 25.Qf2 Nf6 26.Be2 Qa5 27.Rfd1 b6 28.Qg3 Nd7 (28...e4 29.d4+=) 29.Bg4 Nef8 30.Bf3 Qc5 31.Qf2 Nf6 32.Be2 (32.Bc3 A) 32...Ra3?? 33.Bb4 Ra2 34.Qa2 (34.Bc5?! Rf2 35.Bb6 Rf3+-) 34...Qe3 35.Qf2 Qf2 36.Kf2+-; B) 32...Qa3 33.Be5 Rd3 34.Bc6 Rd1 35.Rd1 Qb3+=) 32...Qe7 33.Bc3 Qc7 (33...Ra3? 34.Bb4 Qa7 35.Ba3 Qa3 36.Rb6+-) 34.Bf3 Ra3 (34...N8d7!?+=) 35.Qb2+/- Ra6 36.Be5 Qe7 37.Bc6 N8d7 (37...Qc5!? 38.Bb7 Qe3 39.Qf2 Qf2 40.Kf2 Ra2 41.Kf1 Ne6+-) 38.Bd4 Nc5 39.Bf3 (39.Bb5 Ra7+-) 39...Ne8 40.Qb5 (better 40.Qc3!?+-) 40...Nc7+/- 41.Qb2 N7e6?? (41...Ne8 42.Qc3 Nd6+-) 42.Bd5+- Nd4 43.Qd4 Qc7 (43...Nd7 44.Ra1 Ra1 45.Ra1+- (45.Qa1?! Qe3 46.Kh1 Nf6=)) 44.Rf1 Rf8?? (44...Ne6 45.Qh4 Re8+-) 45.Rf7! Rf7 (45...Rf7 46.Qf4 Double attack (46.Qf4 Decoy)) 46.Rf1 (46.Bf7?! Qf7 47.Qd8 Qf8 48.Qf8 Kf8=+) 46...Nb3 (46...Qe7 47.Rf7 Qf7 48.Bf7 Kf7 49.Qd5 Kf8+-) 47.Bf7 Qf7 48.Qd8 (48.Qd8 Kh7 49.Rf7 Ra1 50.Kh2+-; 48.Rf7?! Nd4 49.Rb7 Nb3=) 1-0. Drljevic,L (2160) - Palma,Maria (2100), Corralejo ESP, 2019.

6.Be2 Be7

7.0-0 a5 8.b5 =.

7.d3 0-0 8.Nbd2 (8.0-0 c5=) 8...a6 (8...c5 9.bc5 Nc5 10.0-0=+) 9.c4 (9.0-0 c5=) 9...b6 (9...a5 10.ba5 Nc5 11.Nb3=+) 10.cd5 (10.Nh4 a5=) 10...ed5 (< 10...Nd5 11.e4 Nf4 12.ef5 Ng2 13.Kf1+/–) 11.Nd4 Be6 12.Nc6 Qe8 13.Ne7 Qe7 14.0-0 c5 15.Nf3 Bg4 16.h3 Bf3 17.Bf3 Qe6 (17...Rfb8 18.bc5 bc5 19.Rb1=) 18.Qe2 (18.bc5 bc5 19.Qc2 Rac8=) 18...Rac8 19.Rfc1 Rc7 (19...c4 20.dc4 dc4 21.Bb7+=) 20.Rc2 (20.bc5 bc5 21.Rab1 Re8+=) 20...c4 (20...Rfc8 21.bc5 Nc5 22.Rac1+=) 21.dc4 dc4 22.Rd1 b5 23.Bc3 Ne5 24.Be5 Qe5 25.Rdc1 Rd8=+ 26.Qe1 Rcd7 27.Qc3 Qc3–/+ 28.Rc3 Nd5 29.R3c2 Nc7 30.Rc3 Rd3 31.R1c2 Rd2 32.Rd2 Rd2 33.Kf1 Nd5 34.Bd5 Rd5 35.Ke2 f5 36.f4 Kf7 37.g4 Kf6 38.Kf3 g6 39.Ke2 h6=+ 40.Kf3 Rd1 41.Kg2 Ke6 42.Kf3 Rb1 43.Rc2–/+ Rb3 44.Ra2 Kd5 45.gf5 gf5 46.Rd2 Rd3 47.Ra2 c3 48.a4 Kc4–+ 49.ab5 ab5 50.Ke2 Rd6 (51.Ra1 Rd2 52.Kf3 Kb4–+) 0–1. Deutekom,A – Tuijp,Paul, Haarlem AKN, 1994.

7.Nh4 Be4 =.

7.0-0 0-0

8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 =.

8.c4 c6 9.Nc3 Nb6 10.cd5 Nbd5 11.d3 h6 12.Rc1 Bg6 13.g3 Rc8 14.e4 Nc7 15.Na4 Qd7 16.Ne5+/– Qd8 17.Ng6 fg6 18.Qb3 Kh8 19.Nc5 Bc5 20.Rc5 Nd7 21.Rc2 e5 22.a4 Ne8 23.Bg4 Nef6+= 24.Bh3 Qe7 25.Ba3 Rc7 26.Rfc1 Rd8 27.a5 Nb8? 28.b5+– Qe8 29.b6 ab6 30.ab6 Rf7 31.Be6 Rd3 32.Bf7 Rb3 33.Be8 Ne8 34.Bc5 Nd7 35.Rd1 Nc5 36.Rc5+/– Nf6 37.Re5 Rb6 38.Re7 Rb2? 39.Rd8 Kh7 40.Rb8 b5? 41.Rbb7 Nh5 42.Rec7 Rc2 43.Rb5!! Nf6 44.f3 Rc1 45.Kg2 Nh5?? 46.Rb6 Rc2 47.Kh3 c5 48.Rbc6 Rc3 49.Rc5 Rf3 50.Kg4 Ra3 51.e5 Ra2 52.h3 Ra3 53.Rc3 Ra5 54.Re3 Kg8 55.Rc8 Kf7 56.e6 Ke7 57.Rc7 Ke8 58.e7 Ra8 59.Rf3?? Ra4–+ 60.Rf4 Nf4 61.gf4 Re4 62.h4 Re7 63.Re7 Ke7–/+ 64.f5 Kf6 65.fg6 Kg6 66.h5 Kf7 67.Kf5 Kg8 68.Ke5 Kf8 69.Kf4 ½–½. Reimer,K – Detzel, Hauenstein Pfalz, 1991.

8.d3 a5 9.b5 =.

8.d3 c5 9.b5 (9.bc5 Nc5 10.Nh4 Bg6=) 9...a6 (9...Qb6 10.a4+=) 10.ba6= ba6 11.Nbd2 Qc7 (11...Bd6 12.Rb1=) 12.Nh4 Bg6 13.Ng6 fg6 14.c4 Rab8 (14...Bd6 15.Nf3=) 15.Qc2 (15.Rb1 Bd6 16.cd5 ed5=) 15...Rb7 (15...Bd6 16.g3=) 16.Rfb1 Rbb8 (16...Bd6 17.Nf3+=) 17.g3 (17.cd5 ed5 18.Nf3 Bd6=) 17...Ne8 18.d4 Nd6 (18...cd4!? 19.ed4 Bf6+=) 19.cd5+/– ed5 20.dc5 (20.Ba6 c4 21.a4+=) 20...Qc5 (20...Nc5 21.Rc1 Rbc8 22.Bd4+=) 21.Qc5 (21.Qa4 Bf6 22.Bf6 Rb1 23.Rb1 (23.Nb1?! Nf6 24.Nd2 Nde4 25.Ne4 Ne4=) 23...Nf6 24.Ba6+=) 21...Nc5+= 22.Bd4 Nde4 The backward pawn on f2 becomes a target (22...Nb5 23.Be5 Bf6 24.Bb8 Ba1 25.Ra1 Rb8 26.Rc1+=) 23.Ne4 Ne4 (23...de4 24.Rb8 Rb8 25.Bc5 Bc5 26.Ba6+/–) 24.Ba6 Rb1 25.Rb1 Nf2? (25...Rf2 26.Bb7 Rf5 27.Rb5+–) 26.Rb7 (26.Bb7!? Rf5 27.Bc8 Nh3 28.Kg2 Ng5 29.Bf5 gf5+–) 26...Bf6 27.Bc5 (better is 27.Rd7!? Bd4 28.ed4+–) 27...Ra8+= 28.Bb5 (28.Kf2 Ra6 29.Kf3 Rc6+/–) 28...Ne4 29.Bb4 d4 (better is 29...Bg5!?+=) 30.ed4 (30.Bc4 Kh8 31.Bd3 Ng5 32.ed4 Bd4 33.Kg2 Ne6+/–) 30...Bd4 31.Kf1 (31.Kg2 Rc8+/–) 31...Rd8 (31...h6 32.Rd7 Bf6 33.Bc6+/–) 32.Be7 (32.Bc4 Kh8+/–) 32...Rd5 (better is 32...Rc8+/–) 33.Bc4?? (better is 33.Kg2 Nd6 34.Bc6+/–) 33...Nd2–+ 34.Kg2 (34.Ke2 Nc4 35.Kd3 Na5–+) 34...Nc4 35.Rb8 (35.Rc7 Ne5–+) 35...Kf7 36.Bb4 Ne3 (36...Rf5!? 37.Rf8 Ke6 38.Re8 Kd5 39.Rd8 Ke4 40.Re8 Kd3 41.g4 Rf2 42.Kg3–+) 37.Kf3 Nc2 38.Rf8 Ke6 39.Re8 Kd7 40.Re7 Kc6 (40...Kd8 41.Re4–+) 41.Rg7 (41.Ke4 Rh5 42.h4–+) 41...Bg7 (41...Bg7 42.Be7 Na3 43.Ba3 Rd3 44.Kf4 Ra3–+) 0–1. Marinelli,P – Rostrom,R, Troy MI Classic–B, 1993.

8.d3 c6 9.Nbd2 a5 10.ba5 Qa5 11.c4 Nc5 12.Qc2 Rfd8 13.Nh4 Qa4 14.Qa4 Na4 15.Nf5 ef5 16.Rfb1 Nd7 (16...dc4!? 17.Nc4 Nd5+=) 17.cd5= cd5 18.d4 Rdc8 19.Bd3 g6 (worse is 19...Nb2 20.Rb2 Rc7 21.Bf5 Ra3 22.Rab1+=) 20.Kf1 Ndb6 21.Bc1 Rc3 22.Ke2 Ra3?? (better is 22...Rc7 23.Kf3 Nc4–/+) 23.Ba3+– (23.Ra3?! Ba3 24.Ba3 Nc3 25.Ke1 Nb1 26.Nb1 Nc4+=) 23...Nc3 24.Ke1 Nb1 25.Nb1 (25.Be7?! Ra1 26.Nb1 Nc4+=) 25...Nc4 26.Bb2! (26.Bb2 Rb8 27.Bc1+–; 26.Be7?! Ra1 27.Bc2 f6+=) 1–0. Macedo,A Soares De (1865) – Borges,C Ferreira (1725), 17th IRT da Academia Potiguar de Xadrez, 2015.

8.Nd4 =.

8.h3 c5 9.g4 (9.bc5!? Nc5 10.Nh4=) 9...Bg6 10.b5 Nb6 11.a4 a5 12.Nh2 (12.Ne5!?+=) 12...Bd6 13.f4 h6 (13...Ne4 14.Kg2 Qh4 15.Rf3–/+) 14.d3 Rc8 15.Nd2 Qe7 16.c4 Rfe8 17.Qe1 Qc7 18.Bf6 gf6 19.Qf2 e5 Black prepares the advance d4 (19...Rcd8!?=) 20.f5+= Bh7 21.e4 d4 22.Kh1 Kh8 23.Qh4 Kg7 24.Ndf3 White prepares g5 24...Bf8 25.Rg1 White plans g5 25...Qe7 (25...Be7 26.Nf1=) 26.Qg3 (26.g5 fg5 27.Rg5 Kh8+/– (27...hg5 28.Ng5 Rc6 29.f6 Kf6 30.Rf1 Bf5 31.Rf5 Kg7 32.Qh7)) 26...Kh8 27.h4 Bg7 28.g5 fg5 29.hg5 hg5 (29...f6!? 30.gh6 Bh6+/–) 30.Ng5+/– (30.Qg5?! Bf6 31.Qh5 Rg8+=) 30...Qf6?? (better is 30...Bh6 31.Nh7 Kh7+/–) 31.Nh7 (better is 31.Qh3 Bh6 32.Qh6+–) 31...Kh7 32.Ng4 Qg5 33.Qh3 Bh6 34.Rg2 (34.Nh6?! Qh6 35.Qh6 Kh6+/–; 34.Qh6?! Qh6 35.Nh6 Kh6+/–) 34...Rcd8 (34...Rg8 35.Rag1 Na4 36.Nh6 Qe3+–) 35.Rag1 (35.Nh6 Qg2 36.Qg2 Rd6 37.Nf7 Rg8 38.Qh2 Kg7 39.Nd6 Nc4 40.Rg1 Kf8 41.Qh6 Ke7 42.Rg8 Kd7 43.Qg7 Kd6 44.Rd8#) 35...Rg8 (35...Rd6 36.Ne5! Qf6+–) 36.Nh6 (36.Qh6?! Qh6 37.Nh6 Rg2 38.Kg2 Kh6=) 36...Qh6 37.Qh6 Kh6 38.Rg8 1–0. mikebaldini (1740) – snowdog2112 (1730), gameknot.com, 2013.

8.Nh4 Be4 =.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 (9...fg6 10.f4=) 10.c4 (10.Nc3 Re8+=) 10...c6 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2+=) 11.Nc3 (11.cd5 Nd5 12.Nc3 N7f6+=) 11...dc4= 12.Bc4 Ne5 13.Be2 Nd3 14.Qc2 Nb2 15.Qb2 Nd5 16.Ne4 (16.d4 Bd6+=) 16...Qb6 (16...a5 17.ba5 Ra7 18.a6+=) 17.Rab1 (17.d4 a5+=) 17...Rfb8 (17...a5 18.ba5 Qb2 19.Rb2=) 18.Rfc1 (18.d4 a5 19.b5 cb5 20.Bb5 Nc7+/–) 18...a5 19.Nc5 (19.b5 c5+=) 19...Qa7 (19...Qc7 20.b5+=) 20.d4 ab4 21.ab4 Qa3 (21...Qa2 22.b5+=) 22.b5 (22.Qd2 b6 23.Nd3 Rc8+=) 22...cb5 (22...Qb2 23.Rb2 b6 24.Nd7+=) 23.Bb5 (23.Qd2 Rc8 24.e4 A) < 24...Bc5 25.ed5 (< 25.dc5 Nf6=; < 25.Rc5 Rc5 26.dc5 Nc3–/+) 25...Bb6 26.Rc8 Rc8 27.de6+=; B) 24...Nf6=) 23...Qb2= 24.Rb2 b6 ½–½. Lebel,Patrick (2170) – Strandby,Martin, NATO–ch, 2001.

7.0-0 h6

8.Nd4 Be4+=.

8.d3 0-0=

9.Nbd2 a5 10.b5 c6 11.bc6 bc6 12.Nd4 Qc7 13.Nf5 ef5 14.c4 Bd6 15.g3 Rab8 16.Qc2 Qa7 17.d4 Rfc8 18.c5 Be7 19.Rab1 g6 20.Qa4 Bd8 21.f3 h5 22.Bd3 (22.Bc3 Kh7+=) 22...Ra8 (22...h4 23.Kg2+=) 23.Bc3 (23.e4 fe4 24.fe4 Rab8+/–) 23...Rab8 (23...h4 24.e4 Nh5 25.ed5+=) 24.Rb8 Nb8 25.Rb1 (25.e4 Qe7 26.e5 Ne8+/–) 25...Qe7 26.Nf1 Qa7 27.Qb3 Nfd7 28.Qb7 Rc7 29.Qa7 Ra7 30.Nd2 h4 31.f4 hg3+/= 32.hg3 Bc7 33.Nf3 Kg7 34.Kg2 Nf6 35.Ne5 Ne4 36.Be1 f6 37.Nf3 Kf7 38.Bc2 Kg7 39.Ba4 Kf7 40.Kf1 Ke6 41.Ke2 Kf7 42.Kd3 Ke6+/= 43.Rb2 Kf7 44.Nd2 Ke6 45.Nb3 Rb7 46.Rh2+/– Kf7 47.Kc2 Kg7+/= 48.Rh3 Ra7 49.Nd2 Rb7 50.Ne4 fe4 51.g4 Bd8 52.f5 g5 53.Bg3 Bc7 54.Bc7 Rc7 55.Rh1 Rb7 56.Kc3+/– Kg8 57.Rh2 Rb1 58.Rb2 Rb2 59.Kb2 Kf7 60.Bd1 Ke7 61.Kb3 Kd7 62.Ka4 Kc7 63.Ka5 Kb7 64.Be2 Ka7 65.a4 Kb7 66.Kb4 Ka7 67.a5 Na6 68.Ka4 ½–½. Betz,Egon (1875) – Vierroth,Hans (1825), Bad Woerishofen Seniors op, 1997. Same as the game below.

9.Nbd2 a5 10.b5 c6 11.bc6+= bc6 12.Nd4 Qc7 13.Nf5 ef5 14.c4 (14.Rb1 Rfb8+=) 14...Bd6 15.g3 Rab8 16.Qc2 (16.Rb1 Rfe8+=) 16...Qa7 (16...Rfe8 17.cd5 cd5 18.Qc7 Bc7 19.Rfb1=) 17.d4 (17.cd5 cd5 18.Bd4 Bc5 19.Bf6 Nf6+=) 17...Rfc8 (17...Rfe8 18.cd5 cd5 19.Rfc1+=) 18.c5+/– Be7 19.Rab1 g6 (19...Ne4 20.f3 Nec5 21.dc5 Bc5 22.Kg2 Be3 23.f4+=) 20.Qa4 Bd8 (20...Ne4 21.Nb3+/–) 21.f3 h5 22.Bd3 Ra8 23.Bc3 Rab8 24.Rb8 Nb8 25.Rb1 Qe7 26.Nf1 Qa7 27.Qb3 Nfd7 28.Qb7 Rc7 29.Qa7 Ra7+/– 30.Nd2 h4 31.f4 hg3 32.hg3 Bc7 33.Nf3 Kg7 34.Kg2 Nf6+= 35.Ne5 Ne4 36.Be1 f6= 37.Nf3 Kf7 38.Bc2 Kg7 39.Ba4 Kf7 40.Kf1 Ke6= 41.Ke2 Kf7 42.Kd3 Ke6 43.Rb2 Kf7 44.Nd2+= Ke6 45.Nb3 Rb7= 46.Rh2 Kf7 47.Kc2 Kg7 48.Rh3 Ra7= 49.Nd2 Rb7 50.Ne4 fe4 51.g4 Bd8 52.f5 g5 53.Bg3+/– Bc7 54.Bc7 Rc7 55.Rh1 Rb7 56.Kc3 Kg8 57.Rh2 Rb1 58.Rb2 Rb2 59.Kb2 Kf7 60.Bd1 Ke7 61.Kb3+/– Kd7 62.Ka4+– Kc7 63.Ka5 Kb7 64.Be2 Ka7 65.a4 Kb7 66.Kb4 Ka7 67.a5 Na6 68.Ka4 (68.Ba6!? Ka6 69.Ka4 Ka7+–). Betz,Egon (1875) – Wolf,Alfred(34Bliest) (1825), 13sen.Woerishofen, 1997. Same as the game above.

9.Nbd2 a5 10.b5 Bd6 11.Qb1 =.

9.Nbd2 a5 10.b5 Bd6 11.Nd4 =.

9.Nbd2 Bh7 10.c4 c5 11.Qb3 Rc8 12.d4 cd4 13.Bd4 Qc7 14.Qb2 (< 14.Ba7 b6 15.Bb6 Qb6–/+) 14...dc4 15.Nc4 Rfd8 16.Rac1 (16.Ba7? b5 17.Bd4 bc4–+) 16...Qb8 17.Nfd2 b5 18.Ne5 Ne5 19.Be5 Qb6 20.Bf3 Ne8 21.Nb3 Bf6 22.h3 Be5 23.Qe5 Nd6 24.Nd4 Rc1 (24...Bd3!? 25.Rc8 Nc8+=) 25.Rc1+/– Nc4 (25...Bf5 26.Rc6 Nc4 27.Qg3+/–) 26.Qb5+– Na3 27.Qa4 Nb1 28.Nc6 Rf8 29.Qa2 Kh8 30.Rb1 Bb1 31.Qb1 Rc8 32.Qe4 Rc7 33.g3 Qa6 34.Kg2 Qa2? (better is 34...Qb5+–) 35.Qd4 (35.Qf4 Rd7+–) 35...Rc8 36.Qd7 Rf8 37.Na7 e5 (37...Qb1 38.Qd6 Re8 39.Nc6+–) 38.Nc6 f6 (38...Qa6 39.Bd5+–) 39.Qf5 (39...Qf7 40.Be4+–; better is 39.Ne7!? Qf7 40.Bd5 Qe8+–) 1–0. Kranzl,Peter – Trauner,Rudolf, Austria, 1998.

9.Nd4 a5 =.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 c5 9.bc5 Bc5 10.Nc3 Rc8 11.Rb1 Qe7 12.Bc1 (12.Ng6 hg6 13.a4 Qd6=) 12...Nb8 (12...Nb6 13.Nb5 a6 14.Ng6 hg6 15.d4=) 13.h3 (13.Nb5 a6 14.Nd4 Qc7 15.Ng6 hg6=+) 13...Nc6 14.Nb5 (14.Ng6 hg6 15.a4 e5=) 14...Qd7 (14...Ne4 15.Ng6 hg6 16.d4=) 15.Ng6 hg6 16.Nc3 (16.Bb2 a6 17.Nc3 b5=) 16...d4 17.Na4 Bd6 18.Bb2 Bc7 19.f4 Qd6 (19...de3 20.de3 Bd6 21.Qd3=) 20.c4 Ba5 (20...dc3 21.Nc3 a6 22.Ba1=) 21.Bf3 b6 22.Rc1 Qd7 (22...de3 23.de3 Qc7 24.c5+=) 23.Bc6+= Qc6 24.Bd4 (24.ed4 Rd8+=) 24...Bd2 25.Nb6 (25.Qd2 Qa4 26.c5 Ne4 27.cb6 Nd2 28.Rc8 Kd7 29.Rh8 ab6+/–) 25...Be3 26.Be3 ab6 27.Qd4 Rb8 (27...Qa4 28.Qb6 Qa3 29.Rfd1+/–) 28.Rfd1 0-0 29.Rb1 ½–½. Benassi,Aspasio – Beutel,Heinrich, corr SES, 2001.

8.0-0 c6 9.Ng6 (9.f4 Qc7=) 9...hg6 10.d4 Qc7 11.f4 (11.h3 a5 12.ba5 Qa5=) 11...0-0-0 12.Nd2 g5 13.Bd3 (13.b5 c5=+) 13...gf4 14.ef4 Bd6 15.g3 Rh6 (15...Rh3 16.c4=+) 16.c4 dc4 17.Nc4 Nd5 18.Nd6 (18.Rc1 N7b6 19.Nb6 Qb6=) 18...Qd6 19.Qe2 Rdh8 20.Rf2 N7f6 (20...g6 21.b5=+) 21.Rc1 Kb8 (21...Kd8=) 22.Qe5 (22.b5 cb5 23.Bb5 Rh5=) 22...Kc7 (22...Qe5!? 23.fe5 Ng4–/+) 23.Be2 (23.Rfc2 Rh5 24.Qd6 Kd6=) 23...Nd7 (23...a6!?=+) 24.Qg7+= R6h7 25.Qg4 (25.Qg5 f6 26.Qg4 f5+=) 25...N7f6 26.Qf3 Rg8 (26...Rg7 27.b5 Ng4 28.Rg2=) 27.b5+– Nh5 (27...Kd8 28.bc6 bc6 29.Ba6+–) 28.Rg2 (28.bc6 Nhf4 29.cb7 Kb7+–) 28...f6 (better 28...Kd7!?+–) 29.bc6+– bc6 30.Qd3 (30.Bb5 Ne7 31.Bc6 Kd8+–) 30...Rhg7 (30...Rh6 31.Qa6 Rb8 32.Bf3+–) 31.Bh5 Nf4 32.Qf3 Ng2 33.Kg2 Rb8 34.Bc3 f5? (34...Qd5+–) 35.d5 Rh7 36.Ba5 Kd7 37.dc6 Kc8 38.Rd1 Rb2 39.Kh1 (39.Kh1 Rh5 40.Rd6 (40.Qh5?? Qc6 41.Rd5 Qd5 42.Qf3 Qf3 43.Kg1 Qg2) 40...Rhh2 41.Kg1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1680) – jdoe3 (1695), rated blitz game, 2002.

8.d3 c6 9.Nd2 a5 10.Bc3 ab4 11.ab4 0-0 (11...Ra1 12.Qa1 Bh5 13.Bh5 Nh5 A) 14.Bg7? Ng7 (14...Bh4? 15.Bh8 Bf6 16.Bf6 Nhf6 17.0-0+–) 15.Qg7 Bf6–+; B) 14.Nhf3=) 12.Ng6 hg6 13.Ra8 Qa8 14.Nb3 Qa7 15.0-0 Ra8 16.Qa1 (16.Qd2 Qb6=) 16...Bd6 17.Qa7 (17.Qb2 Qb6=) 17...Ra7 18.Ra1 Ra1 19.Na1 e5 20.Nb3 b6 21.d4 Kf8 22.b5 c5 23.dc5 Ne4 (23...bc5 24.Na5=) 24.Bb2 (24.cd6 Nc3 25.Kf1=) 24...Nec5+= 25.Nc5 Bc5 26.c4 (26.Bf3 d4 27.Kf1 de3 28.fe3 Ke7+=) 26...d4= 27.ed4 Bd4 28.Ba3 Bc5 29.Bc1 ½–½. Andersen,Lars Kirstein (2015) – Yarmolyuk,Yury (2130), BI–2009–P–00016, 2009. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 Be7 7.Nh4 Bg6)

8.Ng6 hg6 9.c4 c6 10.d3 Qc7 11.g3 a5 12.b5 dc4 13.dc4 Nc5 14.Nd2 Rd8 15.Qc2 e5 16.e4 (16.Rd1 Bd6=) 16...Bd6 17.f3 g5 18.g4 Ne6 19.Qc3 Nd7 20.Rd1 Ndc5 21.Qe3 (better is 21.bc6 Na4 22.Qb3 Qc6 23.Rb1–/+) 21...Nf4–+ 22.Kf1 Nce6 (22...cb5 23.cb5 Ncd3 24.Bd3–+) 23.Nb3 a4 24.b6 (24.Nc1 Bc5 25.Rd8 Qd8–+ (worse is 25...Kd8 26.Qd2 Nd4 27.Bd4 ed4 28.bc6–/+)) 24...Qe7 (24...Qb8!? 25.Na1–+) 25.c5–/+ Ne2 26.cd6 Rd6 27.Ke2? (better is 27.Qe2 ab3 28.Be5 Rd1 29.Qd1 Qa3 30.Kg2–/+) 27...Nf4–+ (27...ab3?! 28.Be5 Rd1 29.Rd1 Qa3 30.Kf1–/+) 28.Kf2 ab3 29.Rd6 Qd6 30.Qc3 Nd3?? (better is 30...c5!? 31.Bc1 Qd4 32.Qd4 ed4 33.Bf4 gf4 34.h4–+) 31.Kg3 (31.Ke2 Nb2 32.Qb2 Qe6–/+) 31...Nb2 (better is 31...Rh3! 32.Kg2 f5 33.gf5 Nf4 34.Kf2 g4 35.Qe5 Qe5 36.Be5 Nd3 37.Kg2 Ne5 38.fg4 Re3–+) 32.Qb2–/+ 0-0 33.Qb3 Ra8 34.Ra1 Qd4 35.Ra2 Qg1 36.Rg2 Qe1 37.Rf2 Rd8 38.Qb2 Qg1 39.Rg2 Qe1 40.Rf2 Qg1 41.Rg2 Qd4 42.Qb3 c5–/+ 43.Rc2?? Qg1 44.Rg2 Qe1 45.Kh3 Qh4 0–1. David,Dorian_Ciprian (1725) – Patrascu,Andrei (2230), Slanic Moldova ROM, 1st Div (m), 2011.

8.Ng6 hg6 9.f4 c5 10.b5 c4 11.0-0 0-0 12.Bd4 Bc5 13.Bc5 Nc5 14.Qe1 Nfe4 15.d3 Qf6 16.Ra2 Nd6 17.Nd2 (17.dc4!? Nf5 18.Bd3+=) 17...cd3 18.cd3 Nb5 19.Nf3 Nd6 20.g4 Qe7 21.Qg3 f6 22.Kh1 Nd7 23.Bd1 f5 24.Rb2 fg4 25.Qg4 Nf5 26.Re1 (26.Qh3 Ne3 27.Ng5 Qg5 28.Qe6 Kh7 29.Qe3 Qf5 30.Rb7 g5=) 26...Nf6 (better is 26...Qa3!? 27.Rb3 Qd6–/+) 27.Qg6= Qa3 28.Rb7 Qd3?? (better is 28...Qa6 29.Rb3 Qd6=) 29.Rg7!!+– (29.Rg7 Ng7 30.Qd3+–) 1–0. Samovojska,Damir (2365) – Kumric,D (2200), Tapolca, 1989. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 Be7)

6.Be2 h6

7.0-0 c5 8.b5 Bd6 9.d3 0-0 10.Nbd2 Qc7 11.c4 Ng4 h2 draws heavy fire 12.Kh1 White launches an attack 12...Bh2 13.cd5 ed5 14.Nh4 Bg1 (14...Bd3!? 15.Bd3 Bg1=) 15.Ndf3+= Nf2 16.Rf2 Bf2 17.Nf5 Rfe8 18.Ng7 Re3 19.Nf5 Re6 20.Qd2 Rae8 21.d4 (21.Nh6 Kf8 22.Nf5 Qb6+= (22...Re2 23.Qh6 Kg8 24.Qg7)) 21...Be3= (21...Re2?? 22.Qh6 Qg3 23.Ng3 Bg3 24.Qg5 Kf8 25.Qg3+–) 22.Ne3 Re3 23.Ne5 Re4 24.Bf3 Ne5 25.de5 R8e5 26.Be5 Qe5 27.Rc1 Rh4 Black prepares the advance d4 28.Kg1 c4 29.Re1 Qh2 30.Kf2+/– d4 31.Re8 Kg7 32.Qb4 The mate threat is Qf8 32...Qf4 33.Re4 Qf6 34.Rh4 Qh4 35.g3 Qf6 36.Qc4 h5 37.Qd5 h4 38.gh4 Qh4 39.Ke2 Qf4 40.Qe4 Qd6 41.Qf5 b6 42.Bd5 Qe7 43.Kd1 Qf6 44.Qf6 Kf6 45.Kd2 Ke7 46.Kd3 f5 47.Kd4 Kd6 48.Bb3 f4 49.Bd5 Kc7 50.Ke5 Kd7 51.Bg2 Ke7 52.Bc6 Kf7 53.Kd6 Kf6 54.Kc7 Ke5 55.Kb7 Kd4 56.Ka7 Kc5 57.a4 Kc4 1–0. Steingraeber,Barbara – Fiedler,Peter, MH2005 sf01, 2006.

7.c4 c6 8.0-0 Bd6 9.d4 0-0 10.cd5 (10.Nc3 Ne4=) 10...cd5 (10...ed5 11.Nc3+=) 11.Bd3 (11.Nc3 Qe7=) 11...Ne4 (11...Nb6 12.Bf5 ef5 13.Nbd2+=) 12.Nc3 Ndf6 (12...a5 13.Nb5 Be7 14.Rc1+=) 13.h3 (13.Nb5 a6 14.Nd6 Nd6 15.Bf5 Nf5=) 13...Rc8 14.Rc1 Qe7 (14...Nc3 15.Rc3 Rc3 16.Bc3+=) 15.Bb1 (15.Ne5 Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Be4 de4–/+) 15...Nc3–/+ 16.Rc3 Ne4 17.Be4 (17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Bb8–/+) 17...Be4 18.Nd2 (18.Qc1 Rc3 19.Qc3 Bf3 20.gf3 f5–/+) 18...Rc3 19.Bc3 Bd3 20.Re1 Rc8 21.Qb3 Bb8 (better is 21...Qe8–/+) 22.e4?? (better is 22.Rc1–/+) 22...Qc7–+ 23.e5 (23.g3 Qc3 24.Qc3 Rc3 25.ed5 Ra3 26.de6 fe6 27.Re6 Bb5–+) 23...Qc3 24.Qa2 (24.Qc3 Rc3 25.Kh2 f6–+) 24...Qc2 (better is 24...Bc4 25.Qa1 Qd2 26.Rd1–+) 25.Ra1 (25.Qc2 Rc2 26.Nb3 Bc4–+) 25...Qa2 26.Ra2 Rc1 27.Kh2 Rc2 28.Rc2 Bc2 29.Kg3 f6 30.f4 g5 31.Kf3 Bd1 32.Ke3 Kf7 33.g3 gf4 34.gf4 Bc7 35.Nf1 Bb6 36.Nh2 fe5 37.fe5 Bd8 38.Kd2 Bh5 39.a4 Bg5 40.Kd3 Bf4 41.Nf1 Bf3 42.Ne3 Be4 43.Ke2 Be3 44.Ke3 Kg6 0–1. Alessandro,Sergio (1680) – Medici,Simone (2075), San Bernardino SUI, Open, 2014.

7.d3 a5 8.b5 Bd6 9.Nbd2 0-0 10.c4 Bh7 11.cd5 (11.0-0 Qe7=) 11...ed5= 12.0-0 Re8 13.a4 c5 14.bc6 bc6 15.Rc1 Rc8 16.Nb3 Bb4 17.Bf6 Nf6 18.Nc5 Ba3 19.Rc3 Bb4 20.Rc1 Ba3 21.Rc3 Bb4 22.Rc1 ½–½. Lombardy,William James – Stein,Leonid, WchT U26, 1961.

7.d3 c6 8.0-0 a5 9.b5 c5 (9...Bd6 10.Nc3=+) 10.Nc3 a4 (10...Qc7 11.e4 de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 Nd2 15.Qd2=) 11.e4+= de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Re1 Nef6 15.Nd2 Nb6 16.Bf3 Qc7 17.Qe2 Bd6 18.g3 Ke7 (18...0-0 19.Nc4 Nc4 20.Qc4+=) 19.Rad1 Rhd8 20.Qe3 Rd7 21.Bf6 gf6 22.Qh6 Rdd8 23.Qh7 (23.Qh4 Rh8 24.Qe4 c4+=) 23...Rh8+= 24.Qe4 c4 25.Qe3 (worse 25.Qb7 Qb7 26.Bb7 Ra7=+) 25...Be5 26.Ne4 Rac8 27.Nc3 Rcd8 28.Kg2 (28.h4 Rd1 29.Rd1 Rc8+=) 28...Rd1= 29.Rd1 Rc8 30.Ne2 (30.Ne4 c3=) 30...c3= 31.h4 Nc4 32.Qa7 (32.Qe4 Rb8 33.b6 Nb6=) 32...b6 33.Qa6 Nb2 34.Re1 Rd8 35.h5 f5 36.h6 Rh8 37.Rh1 Kf6 38.Bc6 Kg6 39.Rh3 (39.f4 Bd6=+) 39...Rh6 40.Qa8 Qb8 41.Qb8 Bb8 42.Rh6 Kh6 43.Nc3 Be5 44.Nb1 Nc4 45.Bf3 Bd6 46.Bd1 Na3 (46...e5!?=+) 47.Na3= Ba3 48.c4 Kg5 49.f4 Kf6 50.Ba4 ½–½. Pierre – Zyssie, internet, 2019.

7.d3 Bd6 8.0-0 0-0 9.Nbd2 c6 10.c4 Qb8 11.d4 Re8 12.h3 a6 13.Qb3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6 16.a4 White intends b5 16...Bh2 17.Kh1 Bc7 18.b5 dc4 (18...Qd8 19.Ba3=) 19.Nc4+= ab5 20.ab5 Ra1 21.Ra1 Be4 22.f3 Bd5 23.e4 Bc4 24.Qc4 cb5 25.Qb5 Nf6 26.e5 Nd5 27.Ra7 b6 28.Rb7 Qa8 29.Bc4 Re7 30.Qa6 Qa6 31.Ba6 f6 32.f4 (32.Kg1 g6+=) 32...fe5 (32...Nf4!? 33.Ba3 Rf7=) 33.fe5+= Kf7? (better 33...g6+=) 34.Ba3+- Re8 (34...Rd7 35.Bb5 Rd8 36.Bc6+-) 35.Bc4 1-0. marekt – Stylemate, ChessWorld.net, 2021.

7.d3 Bd6 8.Nbd2 0-0 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.a4 Re8 12.d4 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.Nf3 Re7 17.0-0 Qd7 18.Nd4 Bg6 19.Bd3 Bd3 20.Qd3 g6 21.Rad1 Rae8 22.b5 Qc7 23.h3 Ne4 24.Rc1 Ng5 25.Rfd1 Re4 26.bc6 bc6 27.Qa6 Qc8 28.Qa7 Nh3 29.Kf1 Ng5 30.a5 Ne6 31.Qb6 Nd4 32.Rd4 Rd4 33.ed4 Qe6 34.a6 Qe2 35.Kg1 Qd2 36.Rf1 Qd4 37.Qc6 Re6?? (better is 37...Re7+=) 38.Qc8+– Kg7 39.a7 (39.a7 Qc4 40.a8Q+–) 1–0. combijack (1840) – llah (1790), gameknot.com, 2013.

7.d3 Be7 8.0-0 0-0 9.Nbd2 c5 10.bc5 Nc5 11.Ne5 Na4 (11...Rc8 12.Bd4=) 12.Bd4 Bc5 13.Bc5 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.c4 Nc3 17.Qd2 Ne2 18.Qe2 f6 19.Nf3 dc4 20.Qc4 Rc8 21.Qb4 Be4 22.Rfc1 Bf3 ½–½. Lisakowski,Christof (1960) – Napierala,Dieter (2020), RSS5D pro–42, 2005.

7.d4 a5 8.b5 c5 9.c4 Rc8 10.Nbd2 dc4 11.Nc4 Nd5 12.0-0 N7f6 13.b6 Be7 14.Qa4 Kf8 15.Qa5 Ra8 16.Qb5 Bc2 17.Na5 Qb6 18.Qb6 Nb6 19.Rfc1 Be4 20.Bc3 Na4 21.Be1 b6 22.Nc4 b5 (22...g5 23.dc5 Bc5 24.Nfd2=) 23.Nce5 (better is 23.Ncd2!? Bc6 24.dc5 Nc5 25.Nd4+/–) 23...c4= 24.Nd2 Bd5 25.Nb1 g6 26.Bd1 Kg7 27.Ba4 Ra4 Exerts pressure on the isolated pawn 28.Nc3 Ra3 29.Nb5 Ra1 30.Ra1 Rb8 31.Ra7 Rb5 32.Re7 Rb1 33.Kf1 Rb7 34.Rb7 Bb7 35.f3 (35.Nc4? Ba6–+) 35...Nd5 36.e4 (36.Nc4? Ba6 37.Kf2 Bc4–+) 36...Nc7 37.Ke2 (37.Nc4? Ba6–+) 37...Nb5 38.Ke3 c3 39.Nd3 c2 40.Bd2 Nd6 41.Nb4 f5 42.e5 Nb5 43.Nc2 Nc7 44.Kf2 Nd5 45.Na1 Nc7 46.Nb3 Bd5 47.Nc5 Nb5 48.Ke3 Bc4 49.h4 Na3 50.Ba5 Kf7 51.Nb7 (51.Bc3 g5+/–) 51...Bf1? (better is 51...Ba6!? 52.Nd6 Kf8=) 52.Kf2+/– Ba6 53.Nd8 Ke7 54.Nc6 Ke8 55.Bd2 h5 56.Bb4 (56.Nb4 Bc4+/–) 56...Nc4 57.Bc5 Nb2 58.Ba3 Nd1 59.Kg3 Ne3 60.Kf4 Ng2 61.Kg5 Bb7 62.d5 Ne1 (62...ed5 63.Nd4 Bc8 64.e6+–) 63.Kf6 Nf3 (63...ed5? 64.Nd4 Ng2 65.e6+–) 64.Ke6 g5? (64...Nh4 65.Ne7 Ng2+/–) 65.hg5+– Ng5 66.Kf5 h4 67.Kg4?? (better is 67.e6 h3 68.Bd6+– (68.Kg5?? h2 69.Ne7 h1Q–+)) 67...h3= 68.Kg3 (68.Kg5?? h2 69.Bd6 h1Q–+) 68...h2 69.Kh2 Bc6 70.dc6 Nf3 ½–½. Lapshun,Yury (2435) – Brazdzionis,A (2135), Panevezys Open, 2015.

7.d4 Be7 8.0-0 c6 9.c4 Qc7 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.Nc3=) 10.h3 (10.Nbd2 0-0=) 10...Ne4 (10...dc4 11.Bc4 0-0 12.Nc3=) 11.Nbd2 Ndf6 12.Rc1 a6 (12...Nd2 13.Qd2 0-0 14.Qe1=) 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 (14.Ne5 0-0+=) 14...Ng5 (14...0-0 15.Ne4 Be4 16.Qb3=) 15.Nf3 Ne4 16.Nd2 (16.Bd3 0-0=) 16...Ng5 (16...0-0 17.Ne4 Be4 18.Qb3=) 17.Nf3 (17.Qb3 Bd6+=) 17...Ne4 18.Nd2 ½–½. Wouters,Ton – Otte,Marco, Wag.Ext.4vsHetKasteel2, 1999.

7.Nd4 Bg6 8.Nb3 c5 9.bc5 Nc5 10.0-0 Rc8 11.Bb5 Ncd7 12.Bd3 Bd3 13.cd3 Bd6 14.Nc3 0-0 15.Nb5 Bb8 16.a4 a6 17.N5d4 Bd6 18.a5 Re8 19.f4 Qe7 20.Qe2 Nc5 21.Nc5 Bc5 (worse 21...Rc5 22.e4 de4 23.de4+=) 22.Rfb1 Rc7 23.Bc3 Rec8 24.Nf3 Nd7 25.Ne5 Bd6 (25...Ne5 26.fe5 Qh4 27.d4=) 26.Nd7= Rd7 27.g3 (27.Qg4 g6=) 27...Rc6 (27...Bc5 28.Rc1=+) 28.Qg4=+ f6 29.Qf3 Bc5 (29...Qf7 30.f5=+) 30.d4= Bd6 31.Qh5 Kh7 32.Rb3 g6 33.Qf3 f5 34.Rab1 g5 (34...Rdc7 35.Qe2=+) 35.Qh5 Rcc7 36.Kf2 Qg7 Black intends g4 37.Rb6 Qg6 38.Qg6 Kg6 39.h4 g4 (39...gf4 40.gf4 Kh5 41.Kf3=) 40.h5+= Kf7 ½-½. marekt - ST_KAOURAS, ChessWorld.net, 2021.

7.h3 Bd6 8.d3 0-0 (8...a5 9.b5+=) 9.c4= c5 10.cd5 ed5 (worse is 10...Nd5 11.e4+/–) 11.bc5 Nc5 12.0-0 Rc8 13.a4 Qe7 14.Nc3 a6 15.a5 Ne6 16.Na4 Bc7 17.Ba3 Bd6 18.Bb2 Nd7 (18...Bc7 19.Nb6 Bb6 20.ab6+=) 19.Nc3 (19.Qb3!? Ndc5 20.Qd5 Na4 21.Ra4+=) 19...Nf6 20.Na4 Nd7 21.Nc3 (21.Qb3!? Ndc5 22.Qd5+=) 21...Nf6 22.Na4 Nd7 23.Nd4 (23.Qb3 Ndc5 24.Qd5 Bg6 25.Nc5 Rc5+=) 23...Nd4= 24.Bd4 Be5 25.Be5 Ne5 26.d4 Bc2 27.Qd2 Ba4 28.Ra4 Qd7 29.Rb4 Nc6 30.Rb6 Rc7 31.Bf3 Rfc8 32.Rfb1 The backward pawn on b7 becomes a target 32...Nd8 33.Qb4 The pressure on the backward pawn b7 grows 33...Nc6 34.Qa3 Nd8 35.Rd6 Qe7+/– 36.Bd5 Rd7 37.Rbb6+/– Nc6 38.Rd7?? Qa3–/+ 39.Rbb7 Nd8 40.Bf7 Kh8 41.Ra7 Nc6 42.Rac7 The mate threat is Rxc8 42...Rc7 43.Rc7 Qd6 44.Rc8 Kh7 45.d5? Ne7 46.Re8 g5 47.e4–/+ Kg7 48.Be6 Qb4 49.Kh2 Kf6 50.f3 Qa5?? 51.g3? Ng6 52.Bf5 Qd2 53.Kg1 Ne5 54.Bg4 a5 55.f4? gf4 56.gf4 Qe1 57.Kh2 Ng4 58.hg4 Qh4 59.Kg2 Qg4 60.Kh1 Qh5 (60...Qh5 61.Kg1 Qe8 62.e5 Kf5 63.Kf2 Qa4 64.Ke3 Qf4 65.Kd3 Qe4 66.Kc3 a4 67.d6 a3 68.Kb3 Qd3 69.Kb4 a2 70.Kc5 a1Q 71.Kb6 Qb3 72.Kc7 Qa7 73.Kc8 Qg8#) 0–1. Robulj,Nenad (2255) – Krivokapic,Marko (2325), YUG–ch U20 Subotica, 2004.

7.0-0 Bd6

8.Nc3 0-0 9.Nb5 a6 (9...Be7 10.Nbd4+=) 10.Nd6+= cd6 11.d3 (11.Nd4 Bg6+=) 11...e5 12.c4 Nb6 (12...Qc7 13.cd5 Rac8 14.Rc1+/–) 13.cd5+/– e4 (13...Bd7 14.d4+/–) 14.Nd4 Bg6 15.de4 Be4 16.f3 (16.Rc1 Re8+/–) 16...Bd5 17.Rc1 Be6 (17...Rc8 18.Rc8 Qc8 19.e4+/–) 18.e4 (18.Qd3 Rc8+/–) 18...Qe7 19.Ne6 fe6 20.Bd4 Qd8 (20...Nc8 21.Qd3+/–) 21.Qb3 d5 22.Rfd1 (22.Qe3 Nbd7+/–) 22...Re8 (22...Nh5 23.Qe3 Na4 24.ed5 ed5 25.Qe6 Rf7 26.Bd3+=) 23.Qe3+– Nbd7 (23...Nfd7 24.f4+–) 24.e5 Nh7 25.f4 Ndf8 (25...Rf8 26.Bg4 Re8 27.Qh3+–) 26.Bb6 Qb8 27.Rc2 Rc8 (27...Nd7 28.Bc7 Qa7 29.Rd4+–) 28.Ba7! (28...Rc2 29.Bb8 Rb8 30.Bd3+–) 1–0. Rosner,Dirk – van Venetie,Koen, CiF, 2001.

8.Nc3 a5 =.

8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 =.

8.c4 c6 9.b5 0-0 10.Nd4 Bh7 11.h3 (11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.dc3 Qc7=+) 11...c5 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.d3–/+) 12.Nf3 Rc8 (12...dc4 13.Bc4 Nb6 14.Be2=+) 13.d3= Bb8 14.Nbd2 Re8 15.Qb3 Qc7 16.Rac1 b6 17.Rfd1 Rcd8 18.a4 Bg6 19.Nf1 dc4 20.dc4 e5= 21.N3h2 Nh7 22.Qc3 Ndf6 23.f3 Ng5 24.Ng4 Ng4=+ 25.hg4 Qe7 26.Bd3 Bd3 27.Rd3 Rd3 28.Qd3 Rd8 29.Qc2 Qd7 30.Qf5 Qd6 31.Kf2 e4 32.f4+= Nh7 33.Qe4 Nf6 34.Bf6 Qf6 35.Rd1?? Re8 36.Rd2 Qc3 37.Qd5 Qb3 38.Qd7 Rf8 39.Ng3 Qc4+= 40.Nf5 Qe6 41.Ne7+/– Kh7 42.Qe6 fe6 43.Nc6 Bf4+= 44.ef4 Rf4 45.Kg3 Ra4 46.Re2 a6 47.ba6 Ra6 48.Nd8 b5 49.Ne6 c4 ½–½. Sass,Andreas – Kaeding,Oliver, Schleswig–Holstein, 1991.

8.c4 c6 9.d3 0-0 10.Nc3 Qe7 11.Qb3 a5 12.c5 Bc7 13.d4 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 (15.Nd4 Bg4=) 15...Qe5+= Do you see the mate threat? 16.g3 Qe6 17.Rad1 Bg4 (17...ab4 18.ab4 Rfb8 19.Ra1+=) 18.Bg4 Qg4 19.Rd4 Qf5 20.e4 (better is 20.b5!?=) 20...de4–/+ 21.Qc2 Qh3 (21...Be5 22.Rd2–/+) 22.f3 ef3 23.Rf3 Black creates threats along the open e–file 23...ab4 24.ab4 (24.Rh4 Qc8 25.Rf6 ba3+/– (25...gf6 26.Ne4 Re8 27.Nf6 Kf8 28.Rh6 Re1 29.Kf2+–; 25...bc3?? 26.Qc3 Re8 27.Rfh6+–)) 24...Rfe8 Threatening mate... how? 25.Ne4 (25.Rf1 Be5 26.Rh4 Qe6–+) 25...Be5–+ 26.Nf6 Bf6 Threatening mate: Re1 27.Rd1 Ra2 28.Rb3?? (better is 28.Rf6 gf6 29.Qf2–+) 28...Bd4!! 29.Kh1 Qe6 (29...Qe6 30.Kg2 Qd5 31.Rf3 Rb2 (31...Bb2? 32.Rd5 cd5 33.Rf2+–) 32.Qb2 Bb2 33.Rd5 cd5–+; 29...Qh5!? 30.h4 Re2 31.Qe2 Qe2 32.Rd4–+) 0–1. Gashimov,V – Zulfugarli,M, Baku, 2000.

8.c4 c6 9.d3 e5 =.

8.d3 0-0 9.Nbd2 e5 10.c4 c6 11.Qc2 Rc8 (11...Re8 12.c5 Bc7 13.Rfe1=) 12.e4+= Bg4 13.h3 Bh5 14.Rfe1 Re8 (14...d4 15.c5 Bf3 16.gf3+= (worse 16.cd6 Be2 17.Re2 Nh5–/+)) 15.Nf1 (15.c5 Bc7=) 15...d4 (15...Bg6 16.Ng3=) 16.g4 (16.Ng3!? Bf3 17.Bf3=) 16...Bg6=+ 17.Bc1 Nf8 (17...c5 18.b5=+) 18.Ng3 (18.c5 Bc7=) 18...Bb8 (18...c5 19.b5=+) 19.Nf5 (19.c5 Ne6=) 19...Ne6 20.Bf1 (20.Rb1 c5=) 20...Nh7 (20...c5 21.Bg2=+) 21.h4 (21.Bg2 Nhg5=) 21...h5 (21...c5 22.Bg2=) 22.g5 f6 23.gf6 Qf6 24.Bh3 Bf7 (24...Rf8 25.Kh2=) 25.Kg2 (25.Kh2 Kh8 26.Rg1 g6=) 25...Kh8 (25...c5 26.Qa4=) 26.Rh1 (26.Rg1 Rf8=) 26...Rg8 (26...Rf8 27.Rg1=) 27.Qe2 (27.Ng5 Nhg5 28.hg5 Ng5 29.Bg5 Qg5 30.Kf1 Rcf8=+) 27...Rcf8 28.Bd2 Be8 (28...g6 29.Nh6 Rg7 30.Be6 Be6 31.Ng5=) 29.Rag1 g6 30.Ng3 (30.Nh6 Rg7 31.Be6 Qe6=) 30...Nf4 31.Bf4 Qf4 (worse 31...ef4 32.e5 Qg7 33.Ne4 Be5 34.Nc5+= (worse 34.Ne5 Qe5 35.Qf3 g5 36.hg5 Ng5 37.Ng5 Rg5 38.Kf1 Rg1 39.Rg1 Bf7–/+)) 32.Nf1? (32.Be6 Rg7 33.Nd2 Rf6–/+) 32...Rg7?? (better 32...g5 33.hg5 Ng5 34.Ng5 Rg5 (34...Qg5?! 35.Ng3–/+) 35.Ng3 h4–+) 33.N1h2 (33.N1d2!?=) 33...Rgf7 34.Rf1 g5 35.Bf5 Rg7 Black prepares g4 36.Rhg1 g4 (36...gh4?! 37.Kh1=+) 37.Nd2 (37.Ng5 Ng5 38.hg5 Rg5–+) 37...Rf5 38.ef5 e4 39.Rh1 g3 (39...g3 40.Ng4 A) 40...Qg4?! 41.Qg4 Rg4 42.Ne4–/+; B) 40...Rg4?! 41.f3 Rh4 42.fe4 Rh1 43.Rh1–+; C) 40...hg4?! 41.Qe4 gf2 42.Rf2 (42.Qe8?? Rg8 43.Qb8 Rb8 44.Rf2 Qe3–+) 42...Qg3 43.Kf1=+; D) 40...gf2 41.Rf2 Qg4 (41...Rg4?! 42.Kf1 Qh6 43.Ne4–/+) 42.Kf1 e3 43.Qg4 Rg4–+) 0–1. Uddin,S (2175) – Mohammed Abdul,M (2270), Parachute Advansed Int, Dhaka BAN, 2010.

8.d4 0-0 9.Nc3 Re8 (9...a5 10.b5+=) 10.Nb5 Be7 11.c4 c6 12.Nc3 Bd6 13.c5 Bc7 14.h3 e5 15.de5 Ne5 16.Nb1 (16.Nd4 Bh7=) 16...Ned7 (16...Nf3 17.Bf3 b6 18.Qa4+=) 17.Nbd2= Ne4 18.Ne4 Be4 (worse is 18...Re4 19.Bd3+/–) 19.b5 (better is 19.Qd4!? Nf6 20.Rfd1=) 19...Nc5–/+ 20.bc6 bc6 21.Qd4 Nb3?? (better is 21...Ne6 22.Qa4 c5–/+) 22.Qg7 1–0. Rolea,Maria_Iulia – Lupu,Denisa_Cristina, Calimanesti ROM, Ch U10 (g), 2014.

8.d4 0-0 9.Nbd2 Nb6 =.

8.d4 0-0 9.Nbd2 c6 10.c4 Re8 11.Nh4 Bh7 12.f4 a5 13.c5 Bc7 14.Nhf3 b6 15.Ne5 Ne5 16.de5 Nd7 17.Bd4 bc5 18.bc5 Qe7 (18...a4 19.e4+=) 19.Qc1 (better is 19.Qa4!?+=) 19...Reb8 20.a4 Rb7 21.Qc3 Rab8 22.Rfc1 f6 23.ef6 gf6 24.Nf3?? (better is 24.Bb5! Rb5 25.ab5 Rb5 26.e4 de4 27.Rf1=) 24...e5–+ 25.fe5? (25.Bd3–+) 25...fe5 26.Ba6 Rb3 27.Qd2 ed4 28.Nd4 Qe5 29.Nb3 (29.g3 Rb2 30.Qe1–+) 29...Qh2 30.Kf2 Rf8 0–1. Garcia,Mat – Fedec,John (1855), Perth Midland, 2005. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Nbd7 6.Be2 h6 7.0-0 Bd6)

8.Nd4 Be4 =.

8.Nh4 Bh7 9.f4 (9.Nc3 a5=) 9...g5+= 10.fg5 hg5 11.Nf3 g4 12.Nh4 Be4 (12...Bc2!? 13.Qc2 Rh4–/+) 13.g3= Rh4 14.Bf6 Rh2 (better is 14...Bg3!? 15.Bd8 Rh2–/+) 15.Kh2+= (15.Bd8?? Rg2 16.Kh1 Re2 17.Rf3 Bf3 18.Kg1 Rg2 19.Kf1 Kd8–+) 15...Nf6 16.Kg1 (better is 16.Nc3+=) 16...Ke7 17.Nc3 Qh8 (17...Qh8 18.Ne4 Ne4 19.Bg4 Ng3 (worse is 19...Bg3 20.Bh5 Rg8 21.Rf7 Kd8 22.Kf1–+) 20.Rf7 Kf7 21.Qf3 Ke7–+; 17...Bg3?! 18.Ne4 Ne4 19.Kg2–/+ (19.Bg4? Qh8 20.Bh5 Rg8 21.Rf7 Kd8–+)) 0–1. Rosner,Dirk (2180) – Heinsohn,Michael (2285), corr ICCF EM/M/A066 ICCF Email, 1999.

7.0-0 Be7

8.d3 0-0 9.Nbd2 a5 10.b5 Nc5 A) 11.h3 Bd6 (11...Nfd7 12.Nd4 Bf6 13.Ra2 Na4 14.Ba1 Bg6 15.Bh5 Bh5 16.Qh5 g6; 11...c6 12.bc6 bc6 13.Rb1 Rb8 14.Nb3 Nb3 15.cb3 Qc7 16.Qc2 Rb5) 12.a4 Qe7 13.Ne5 Nfd7 14.Nd7 Qd7 15.Bf3 c6 16.d4 Ne4; B) 11.Nb3 Na4 12.Be5 Ng4 13.Bd4 Qe8 14.c4 dc4 15.dc4 c5 16.bc6 bc6; C) 11.a4 Re8 (11...Bd6 12.Nd4 c6 13.N2f3 Qc7 14.Nf5 ef5 15.Bf6 gf6 16.bc6 bc6; 11...Qd6 12.Ba3 Qd7 13.Ne5 Qe8 14.g4 Bh7 15.Bb2 Nfd7 16.Nb3 Nb3; 11...c6 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.bc6 bc6 15.Ne5 Qc7 16.f3 Nd6; 11...Ra7 12.Nd4 Bg6 13.N2b3 Nb3 14.cb3 Bd6 15.f4 Ra8 16.Qd2 e5) 12.Nd4 Qd6 13.f4 Nfd7 14.e4 Bg6 15.e5 Qb6 16.Bh5 Bf5; D) 11.Bd4= Re8 (11...Bd6 12.Qb1 c6 13.Qb2 cb5 14.Qb5 Qc7 15.h3 Rfc8 16.Nh4 Bh7; 11...Qd6 12.Be5 Qb6 13.Nd4 Nfd7 14.Bg3 Bg6 15.f4 Na4 16.N2f3 Nc3; 11...a4 12.Bc3 Qd6 13.Ne5 Rfe8 14.Qb1 Ncd7 15.Ndf3 Ne5 16.Be5 Qb6; 11...Qd7 12.Rb1 Qd6 13.Be5 Qd8 14.Nh4 Bh7 15.Bd4 Ncd7 16.a4 e5) 12.Qb1 a4 13.Qb2 Bg4 14.h3 Bh5 15.g4 Bg6 16.Ne5 Bd6.

8.d3 0-0 9.Nbd2 a5 10.b5 c6 11.a4 (11.bc6 bc6 12.Nd4 Bd6+= (12...Qc7 13.Nf5 ef5 14.Rb1 Rfb8 15.c4 Rb7 6.Qc2 Rc8) 13.Rb1 Qc7 14.Nf5 ef5 15.Nf3 Rab8 16.Qd2 f4; 11.Nd4 cb5 (11...Qc7 12.Nf5 ef5 13.bc6 bc6 14.Rb1 Rab8 15.Nb3 c5 16.Qd2 a4; 11...Bd6 12.f4 Bg6 13.bc6 bc6 14.Rb1 Qc7 15.N2f3 Rab8 16.Bc3 e5) 12.Nb5 Nc5 13.Be5 Qd7 14.Rb1 Ra6 15.h3 Rb6 16.Nd4 Rb1; 11.c4 dc4 12.dc4 Qb6 13.Bd4 Qc7 14.h3 e5 15.Bc3 cb5 16.Qb3 Nc5; 11.Nb3 Qc7 (11...cb5 12.Nbd4 Qb6 13.Nf5 ef5 14.Nd4 g6 15.Qd2 b4 16.Rfb1 a4) 12.bc6 bc6 13.Nh4 Bh7 14.Rb1 a4 15.Nd2 Rfb8 16.Nhf3 e5) 11...cb5= 12.ab5 Qb6 (12...a4 13.Ba3= Ba3 14.Ra3 Qb6 15.Nd4 Bg6 16.c4 e5) 13.c4 dc4 (13...Rfc8 14.e4 de4 (14...Bh7 15.e5 Ne8 16.Bd4 Bc5) 15.de4= Bg6 16.e5 Nh5; 13...Nc5 14.Ne5 dc4 15.d4 Ncd7 16.Nd7 Nd7) 14.Nc4+= (worse is 14.dc4 Rfd8+= 15.Bd4 Qc7 16.Nh4 Bh7) 14...Qd8 (14...Qc7 15.Bc3+= (15.e4 Bg6 16.Nfe5 Ne5) 15...Bb4 16.Bd4 Bc5) 15.Bc3 (15.e4 Bg4 16.h3 Bh5) 15...b6 (15...Bb4 16.Bd4 Nc5) 16.Nd4 (16.e4 Bg6) 16...Qc7 (16...Nd5+/–) 17.Nc6 Rfe8 18.Rc1 Bf8 19.Bf3 Nd5 (19...Bc5 20.Nd4 Rac8 21.Nf5 ef5 22.g3+/–) 20.Ba1 (20.Bd4 Bg6+/–) 20...Bg6 21.d4 (21.N4e5 Ne5 22.Ne5 Qb8+/–) 21...Rac8 22.e4 Nb4 23.Qd2 Nc6+= 24.bc6 Qc6 25.Ne5 Qd6 26.Ng6= fg6 27.Rc8 Rc8 28.Qa2 Kh7 29.h4 Qa3 30.Qb1 Qb4 31.Qd1 Nf6 32.g3 a4 33.d5? ed5 34.ed5 b5 35.Bf6 gf6 36.h5 Qb3 37.Qe2 a3 38.hg6 Kh8 39.Qe6+= Qc3 40.d6 a2?? 41.d7+– a1Q 42.dc8Q Qc8 43.Qc8 (43.Qc8 Qa3 44.Rd1 Kg7 45.Rd7 Be7 46.Qe8 Qa1 47.Kg2 Qh1 48.Kh1 h5 49.Qe7 Kg6 50.Be4 Kg5 51.Qg7#; 43.Ra1?? Qe6 44.Ra7 Bc5 45.Rh7 Kg8–+) 1–0. Balashov,Y (2465) – Gerasimovitch,O (2270), inAUTOmarket Open, Minsk BLR, 2005.

8.d3 0-0 9.Nbd2 a5 10.b5 Bd6 A) 11.c4 Nc5 (11...Re8 12.Qc2 Nc5 13.h3 Qe7 14.Ne5 Nfd7 15.Nef3 a4 16.Rfe1 Nf6; 11...Qe7 12.cd5 ed5 13.Nd4 Bg6 14.N2f3 Ng4 15.g3 Nge5 16.Nh4 Nc5; 11...Bg6 12.Qc2 Re8 13.h3 Nc5 14.Rfd1 Bf5 15.Nd4 Bg6 16.N4f3 Bf5; 11...c6 12.Nd4 Bg6 13.bc6 bc6 14.Qc2 Qb6 15.Rab1 e5 16.N4f3 Qa6) 12.Qc2 Re8 13.h3 Qe7 14.Nd4 Bg6 15.N4f3 e5 16.cd5 Nd5; B) 11.Nh4 Bh7 12.f4 Bc5 13.d4 Bd6 14.c4 b6 15.Nhf3 Ng4 16.Qb3 Bf5; C) 11.Nb3 a4 (11...e5 12.Nh4 Bh7 13.a4 Bb4 14.g3 Qe7 15.c3 Bd6 16.Ra2 Nb6) 12.Nbd2 Re8 13.c4 Nc5 14.Qc2 Qe7 15.Ne5 Nfd7 16.f4 f6; D) 11.Nd4 Bh7 (11...Bg6 12.c4 e5 13.N4f3 c6 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.d4 ed4; 11...Nc5 12.a4 Bg6 13.f4 Qd7 14.N2f3 Ng4 15.Qd2 e5 16.fe5 Ne5; 11...Re8 12.f4 Nc5 13.a4 Bg6 14.N2f3 Ng4 15.Qd2 e5 16.Ne5 Ne5) 12.f4 e5 13.fe5 Ne5 14.Nf5 Bf5 15.Rf5 Re8 16.Nb3 Qd7.

8.d3 0-0 9.Nbd2 a5 10.Bc3 A) 10...Bd6 A1) 11.Nb3 a4 (11...ab4 12.ab4 Qe7 13.Qd2 e5 14.Na5 Rfb8 15.h3 c5 16.Nh4 Be6; 11...c5 12.bc5 Nc5 13.Nc5 Bc5 14.Nd4 Bg6 15.f4 a4 16.Qd2 Qe7; 11...c6 12.Na5 Qc7 13.h3 c5 14.Qd2 Rfc8 15.bc5 Bc5 16.Nb3 Be3) 12.Nbd4 c5 13.Nf5 ef5 14.bc5 Nc5 15.Qd2 Rc8 16.Bb2 Ne6; A2) 11.ba5 Nc5 (11...Bg6 12.Rb1 Rb8 13.Bd4 c6 14.Nb3 Ba3 15.Nh4 Bh7 16.Qd2 e5; 11...Re8 12.Nd4 Nc5 13.N2f3 Na4 14.Bd2 Bg6 15.Rb1 e5 16.Nb5 Rb8; 11...Qe7 12.Nd4 Nc5 13.Rb1 Na4 14.Ba1 c6 15.Nf5 ef5 16.Qe1 Ba3; 11...e5 12.Qb1 Ra7 13.Qb5 Re8 14.h3 c6 15.Qb2 Qc7 16.Rfd1 Be6) 12.Rb1 Na4 13.Bd4 c5 14.Ba1 Qc7 15.c4 Ra5 16.Bf6 gf6; B) 10...Nb6 B1) 11.b5 Na4 (11...Bd6 12.a4 Qe7 13.Nb3 Ba3 14.Ra2 Bg4 15.h3 Bh5 16.Na5 Ra7; 11...c6 12.bc6 bc6 13.Nh4 Na4 14.Bd4 c5 15.Nf5 ef5 16.Be5 Bd6; 11...Qd7 12.a4 c6 13.Ne5 Qc7 14.bc6 bc6 15.Ndf3 Bd6 16.Qd2 Nbd7) 12.Bd4 Nc5 13.Nb3 Nb3 14.cb3 Bd6 15.Qc2 Qe7 16.Qb2 Rfc8; B2) 11.Qb1 ab4 (11...Na4 12.Bd4 Qd6 13.Be5 Qb6 14.Bd4 Qd6 15.Be5 Qd7 16.h3 ab4) 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Qd6 14.Be5 Qb4 15.Bc7 Ra8 16.Qd4 Na4; B3) 11.Nb3 Na4 (11...ab4 12.ab4 Na4 13.Bd2 b6 14.Nbd4 Bd6 15.Nf5 ef5 16.c4 Qd7) 12.Bd2 Qd6 13.Nfd4 ab4 14.ab4 Bg6 15.f4 Qd7 16.Qe1 Bd6.

8.d3 0-0 9.Nd4 Bh7 10.f4 (10.Nd2 c5 11.bc5 Nc5=) 10...c5 (10...Rc8 11.Nd2=) 11.bc5 Bc5 (11...Nc5 12.Nc3=) 12.Qe1 (12.Nd2 Rc8=) 12...Re8 (12...Rc8 13.Ra2=) 13.Nc3 (13.Nd2 e5 14.fe5 Re5=) 13...Bd4 14.ed4 Rc8 (14...Bf5 15.Rb1=+) 15.Rb1 (15.Rc1 Bf5=) 15...Qa5 (15...Bf5 16.Ba1 b6 17.Qg3=+) 16.g4 (16.Rc1 Bf5=) 16...Bg6 17.Kh1 (17.g5 hg5 18.fg5 Nh7=) 17...Rc6 (17...Kh7 18.g5 Ng8 19.Bf3=+) 18.Bf3 b6 19.Ba1 (19.g5 hg5 20.fg5=+) 19...Qa3 (better 19...Rec8!? 20.Rb3 Kh7=+) 20.g5= hg5 (20...Bh5 21.gf6 Bf3 22.Rf3 Nf6 23.Rg3+=) 21.fg5+= Nh7 22.Bd5 Rcc8 23.Bb7 Rb8 24.Be4 (24.Nb5 Qe7 25.Be4 Ndf8=) 24...Ndf8 25.h4 (25.Qh4 Qe7=) 25...Red8 (25...Be4 26.de4 Rbc8 27.Rd1=) 26.d5 (26.Bf3 Rbc8+= (26...Rd4?? 27.Nb5 Rh4 28.Qh4+–)) 26...Be4= 27.de4 Rbc8 (27...ed5 28.ed5 (worse 28.Nd5 Qh3 29.Kg1 Qg4 30.Kh2 Ng6–/+) 28...Rbc8 29.Kg2=) 28.Rd1 (28.Qg3 ed5 29.ed5 Qd6 30.Qd6 Rd6=) 28...ed5 29.ed5 Qb4 30.Qf2 Rd7 (30...Rc3 31.Rd4 (31.Qf7?! Kh8 32.Rf4 Qc5=; worse 31.Bc3 Qc3 32.Qf7 Kh8=+) 31...Qc5 32.Qf7 Kh8 33.Rd3=) 31.Rd4 Rc4 32.Rfd1 f6 (32...Rd4 33.Qd4 Qd6 34.Ne4=) 33.Ne4 fg5 34.hg5 (worse 34.Ng5 Ng5 35.hg5 Rd4 36.Qd4 Qd4 37.Rd4 Nh7=+) 34...Rd4 (34...Qa3 35.c3 Rd4 36.Qd4=) 35.Qd4=+ Qe7 (35...Qd4!? 36.Rd4 Kf7=+) 36.d6= Qf7 37.Qd5 Ne6 38.Kg1 Nef8 (38...Nhf8 39.Bg7 Nc5 40.Nc5 Qd5 41.Rd5 bc5 42.Bc3+–) 39.Qf7 (39.c4 Rd8+–) 39...Kf7 40.Rd5 Ne6 41.g6 (better 41.Bd4+=) 41...Kg6–/+ 42.Kf2 Nhf8 (42...Nf6 43.Bf6 gf6 44.Ke3–/+) 43.Ke3=+ Rf7 (43...Kf7 44.c4=+) 44.Rd1 Nd7 45.Rg1 Kh5 (45...Kh7 46.Bd4=+) 46.Rh1= Kg6 47.c4 (47.Rg1!? Kh7 48.Bd4=+) 47...Rf5=+ 48.Rh8 Ndf8 49.Nf2 Kf7 50.Nd3 Nd7 51.Ra8 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Okamura,Milton, corr Buenos Aires–Rio de Janeiro, 2001.

6.Ne5?! Ne5

7.Be5 Bd6 8.Bb2 0-0 9.Be2 Nd7 (9...c6 10.Nc3=+) 10.0-0 (10.Nc3 a6=+) 10...c5 (10...Qh4 11.f4=+) 11.b5 (11.bc5 Nc5 12.f4 Qh4=+) 11...Rc8 (11...Qh4 12.f4=+) 12.d3 (12.f4 Qb6=+) 12...Bg6 (12...Qc7 13.f4 a6 14.a4=+) 13.c4 (13.f4 d4=+) 13...Qc7=+ 14.g3 (14.f4 d4=) 14...dc4 15.dc4 Be5 (15...Rfd8 16.Qa4=+) 16.Nc3 (16.Be5 Qe5 17.Ra2 Nb6=) 16...Rfd8 17.Qb3 Bf6=. Grob – Ottomann, 1946.

7.Be5 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.d4 Ng4 (9...a5 10.b5+=) 10.h3 Nf6 11.Bd3 0-0 12.Bf5 ef5 13.0-0 f4 14.ef4 Qf4 15.Qd2 Qf5 16.f3 (16.Qc3 Rfc8=) 16...Rfe8+= 17.Qf2 Qg5 (17...Re7 18.Nc3+=) 18.Kh2 (18.Nc3 c6+=) 18...Re3 19.f4 (better is 19.Qg3 Qg3 20.Kg3–/+) 19...Ng4?? (better is 19...Qh5 20.Kh1 Rae8–+) 20.hg4+– Qh6 21.Kg1 Rae8 22.c3 (22.Nd2 Qf6 23.Nb3 Qe7+–) 22...Qg6 23.Qh4 Qc2 24.Kh1?? Re2 25.Rg1? Qb2–+ 26.Nd2 Qd2 27.Rac1 Qf4 28.Rge1?? f6 29.Rcd1?? Re1 30.Re1 Re4 31.Re4 de4 32.Qh2?? g5 33.Qh5 Kg7 34.Qe8–/+ Qg4 35.Qe7 Kg6 36.Qe8 Kf5 37.Qd7 Kf4 38.Qc7 Ke3 39.d5?? Qd1 40.Kh2 Qd5 41.Qg3 Kd2 42.Qf2 Kc3 43.Qe3 Qd3 44.Qc5 Kd2 45.Qf2 Kd1 46.Qg1 Ke2 47.g4 Qf3 48.Qa7 Qf2 49.Qf2 Kf2 50.b5 e3 (50...e3 51.a4 e2 52.a5 Kf1 53.Kg3 e1Q 54.Kf3 Qe2 55.Kg3 Qg2#) 0–1. Frackowiak,Andrzej – Buchowski,Radoslaw, Poznan op–B Poland, 2003.

6.Nh4 Bg4

7.Be2 Be2 8.Qe2 Be7 9.f4 Ne4 10.Nf3 Bf6 11.Ra2 Bh4 12.g3 Bf6 =.

7.Be2 Be2 8.Qe2 Be7 9.f4 Ne4 10.Nf3 Bf6 11.Be5 0-0 12.0-0 Ng5 (12...Be5 13.fe5 Ng5 14.d4=) 13.Ng5 Be5 14.fe5 (14.Qd3 g6 15.Nc3 Bg7=) 14...Qg5 15.d4 f6 (15...a5 16.Nd2=) 16.ef6 Nf6 (worse 16...gf6 17.Nd2+=) 17.Nd2 Ng4 18.Rae1 Rf1 19.Qf1 ½–½. Plock,Joerg – Benassi,Aspasio, Amical, 1998.

7.Be2 Be2 8.Qe2 Be7 9.f4 Ne4 10.Nf3 Bf6 11.Be5 0-0 12.d3 Be5 (12...Ne5 13.fe5 Bh4 14.Kf1=) 13.fe5= Ng5 14.Nbd2 Nf3 15.Nf3 f6 16.ef6 Qf6 (worse is 16...gf6 17.Nd4 Re8 18.Qg4 Kh8 19.0-0+=) 17.0-0 Qh6 18.e4 c6 19.ed5 ed5 20.Rae1 Rf7 21.Qe6 Qe6 22.Re6 Nf8 23.Re3 h6 24.Rfe1 Ng6 25.Re8 (25.c4 a5+=) 25...Re8= 26.Re8 Rf8 27.Rf8 Nf8 28.Nd4 g6 29.a4 Kf7 30.a5 a6 31.Kf2 Nd7 32.Ke3 Ke7 33.Nb3 Ke6 34.Kd4 Kd6 35.c4 dc4 36.dc4 Ke6 37.Nd2 Kd6 38.Ne4 Ke6 39.Nf2 (39.h4 h5+=) 39...Kf5 (39...c5!? 40.bc5 Nb8=) 40.Nd3+= Ke6 41.Ke4 Nf6 42.Kf4 Nd7 43.h4 Kf6 44.Ke4 Ke6 45.Nf4 Kf6 46.Nd3 Ke6 47.g4 g5 48.hg5 hg5 49.Kd4 Kd6 50.Nc5 Nc5= ½–½. Schulenburg,Peter (2315) – Semina,Svetlana (2205), BL2–West, 1995. (=1.e3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.Nf3 Nf6 5.a3 Nbd7 6.Nh4 Bg4)

7.Be2 Be2 8.Qe2 Be7 9.f4 Ne4 10.Nf3 Bf6 11.Be5 Ne5 12.fe5 Bh4 13.g3 Bg3 14.hg3 Ng3 15.Qg2 Nh1 16.Qg7 Kd7 17.Qg2 Qg8 (17...h5 18.Qh1 h4 19.Nc3=) 18.Qh1 Qg3 (18...Qg6 19.Ra2=) 19.Kf1 (19.Ke2 Rag8=) 19...Rag8 20.Nc3 Qg4 ½–½. Benassi,Aspasio – Plock,Joerg, Amical, 1998.

7.Be2 Be2 8.Qe2 Be7 9.f4 Ne4 10.Nf3 Bf6 11.Be5 Bh4!? 12.Kf1 0-0+=.

6.Nh4 Bg6

7.Be2 Bd6 8.0-0 a6 (8...a5 9.Nc3=) 9.c4 dc4 10.Bc4 Ne5 11.Be5 (worse is 11.Ng6 hg6 (11...Nc4?! 12.Nh8 Nb2 13.Qc2=) 12.Bb3 Nd3–+) 11...Be5 12.d4 Bd6 13.Ng6 hg6 14.g3 Qd7 15.Qf3 c6 16.Ra2 (16.Nc3 0-0-0=) 16...e5 (16...a5 17.Nc3 ab4 18.ab4 Ra2 19.Na2+=) 17.de5 Qh3 18.Qg2 Qg2 19.Kg2 Be5 20.Nd2 Ng4 (20...Rd8!?=) 21.Nf3+/– Bf6 22.Rd1 Ne5 23.Ne5 Be5 24.Rad2 0-0 25.Rd7 b5 26.Be2 a5 27.Bf3 Rfc8 28.Rb7 ab4 29.ab4 Bc3 30.Rdd7 Bb4 31.Rf7 Bc3 32.Rfc7 b4 33.Rc6 Rc6 34.Bc6 Rd8 35.Rd7 (35.h4 Kf8+=) 35...Rb8 (35...Rd7!? 36.Bd7 Kf8=) 36.Bd5+= Kh7 37.Rb7 (37.Bb3 g5+=) 37...Rd8 (37...Rb7!? 38.Bb7 b3=) 38.e4 Re8 (better is 38...g5!?+=) 39.f4+– Kh6 (39...g5 40.fg5 Rf8 41.Bf7+–) 40.Kf3 (40.e5 Rf8+–) 40...Rd8 (40...g5 41.Rb6 Kh7 42.fg5 Re7+–) 41.Kg4 White plans f5 41...Bd2? (41...g5 42.Rb6 Kh7 43.fg5+–) 42.Bf7 Rd4 (42...Be3+–) 43.Bd5 (43.Rb8 Kh7 44.Kg5 Rd6 45.e5 Bf4 46.gf4 Rc6 47.Bg8 Kh8 48.Bd5 Kh7 49.Bc6 b3 50.Be4 b2 51.Bg6) 43...g5 (43...Kh7 44.Rb8 Be3 45.Kg5 Rd5 46.ed5+–) 44.Rb6 g6 45.f5 Be3 (45...Bc3 46.Rg6 Kh7 47.Kg5 Bd2 48.Kh5 Rd3 49.f6 Rf3 50.Rg7 Kh8 51.Rf7 Rg3 52.hg3 Bc3 53.Kg6 Kg8 54.Rh7 Kf8 55.Rh8) 46.Rg6 Kh7 47.Rc6 Rd2 48.f6 (48.Rc7 Kh8 49.Kh5+–) 48...Rh2 (48...Bd4+–) 49.f7 (49.e5 Bb6 50.Rb6 Kg6 51.f7 Kg7 52.Rg6 Kg6 53.f8Q Re2 54.Bf7 Kh7 55.Qg8 Kh6 56.Qg6) 49...Rf2 50.Rc8 b3 (50...Bd4 51.f8R Rf8 52.Rf8+–) 51.Bb3 Kg7 52.Rg8 Kh6 1–0. andytop10 (1885) – kingloyalty, gameknot.com, 2015.

7.Ng6 hg6 8.c4 c6 9.d3 a5 10.b5 cb5 11.cb5 Bd6 12.Nc3 Qe7 13.Qb3 Nb6 14.Na4 Na4 15.Qa4 0-0 (worse is 15...Bh2 16.Be5 Qc5 17.Rd1+/– (17.Rh2? Rh2 18.b6 Kd8–+); worse is 15...Rh2 16.Rh2 Bh2 17.g3+/–) 16.Be2 Nd7 17.Qd4?? (better is 17.0-0+=) 17...Be5–+ 18.Qg4 (18.Qe5 Ne5 19.Be5–+) 18…Bb2 (18...Bb2 19.Ra2 Ba3–+) 0–1. David,Dorian_Ciprian (1720) – Klinova,Masha (2315), Porto Carras GRE, 5th Open, 2013.

7.Ng6 hg6 8.g3 Bd6 9.Bg2 (9.Nc3 a5=) 9...0-0 (9...c6 10.Nc3=+) 10.0-0 e5 (10...c6 11.Qe2=) 11.d3 Re8 Black prepares e4 12.Nd2 (12.c4 a5+=) 12...c5 13.c4 cb4 14.cd5 Nc5 (14...ba3 15.Ba3 Ba3 16.Ra3=) 15.Nc4+= (worse 15.ab4 Nd3 16.Qb3 Nb4=+) 15...e4 (15...Na6 16.Qb3+=) 16.de4 Nce4 17.ab4 (17.Nd6 Qd6 18.Bf6 Nf6 19.ab4 a6+/-) 17...Bb4+= 18.d6 Nd6 19.Nd6 Bd6 (19...Qd6 20.Bb7 Qd1 21.Rfd1+=) 20.Bb7+/- Rb8 21.Ra7?? (21.Bf6 gf6 22.Qf3+/- (22.Ra7? Bc5-+)) 21...Qb6?? (better 21...Bc5 22.Ra6 Rb7 23.Bf6 gf6 24.Qd8 Rd8 25.Rf6 Rb2-+) 22.Bd4+/- Bc5 23.Bc5 Qc5 24.Qd4 (24.Qa1!?+/-) 24...Qd4+= 25.ed4 Re7 (better 25...Red8!?+=) 26.Rb1+/- Kh7 27.Kg2 Rd7 28.Rb5 (better 28.Rb4!?+-) 28...Rd4+= 29.Bc6 Rc8 30.Bf3 Rc2 31.Ra1 Rdd2 32.Rf1 Ne8 33.h4 (33.Rd5 Nd6=) 33...Nd6= 34.Rd5 Nf5 (34...Rd5 35.Bd5 g5 36.hg5=) 35.Rd2+= Rd2 36.Re1 Kh6 37.Bg4 (37.Re8 Kh7+=) 37...Nd6= 38.Re7 g5 39.h5 f5 40.Be2 (40.Re6 Kh7 41.Be2 Ne4=) 40...Ne4 (40...g4 41.Kf1=+) 41.Re6= Kh7 42.Kf1 Rb2 43.g4 Rb1 44.Kg2 Rb2 45.Kf1 Rb1 46.Kg2 Rb2 47.Bd3 (47.gf5 Re2 48.Kf3 Rf2 49.Ke4 Rf4 50.Ke5 Rh4=) 47...Rf2=+ 48.Kg1 Rf4 49.gf5 Nf6 50.Be2 (50.Re7 g4=+) 50...Kh6-/+ Black plans g4 (50...Rf5?? 51.Bd3 Kh6 52.Bf5 Kh5 53.Kg2+-) 51.Kg2 g4 52.Kg3 Ra4 (52...Kg5 53.h6 Nh5 54.Kg2 gh6 55.Rg6 Kf5 56.Rh6-/+) 53.Bd3 (better 53.Kh4=) 53...Kg5-/+ 54.Rd6? (54.Kf2!?-/+) 54...Nh5 (better 54...Ra2!? 55.Rf6 gf6 56.Be4-+) 55.Kf2 Nf4 (55...g3 56.Kf3 Rf4 57.Kg2 Rf2 58.Kg1 Nf4-+ (58...Rf5?! 59.Bf5 Kf5 60.Kg2=)) 56.Ke3?? (better 56.Bb1-+) 56...Ra3 (56...Nd3?! 57.Rd3 Rf4 58.Rd7 Rf5 59.Rd1-+) 57.Rd5 (57.Ke4 Rd3 58.Rd3 Nd3 59.Ke3-+) 57...Rd3 58.Ke4 (58.Rd3 Nd3 59.Kd3 Kf5 60.Ke3-+) 58...Rd5 59.Ke3 Rf5 (59...g3 60.Ke4 g2 61.Ke3 g1Q 62.Kf3 Qg2 63.Ke3 Qe2) 60.Kf2 (60.Kd2 g3 61.Kc3 g2 62.Kb2 g1Q 63.Kc2 Rc5 64.Kb2 Nd3 65.Ka2 Qd1 66.Ka3 Ra5) 60...Rf6 (60...Re5 61.Kg3 Re3 62.Kf2 Re2 63.Kg1 g3 64.Kf1 g6 65.Kg1 Re1) 61.Kg3 (61.Ke3 Re6 62.Kd4 g3 63.Kc3 g2 64.Kb4 g1Q 65.Kc4 Rc6 66.Kb5 Qb6 67.Ka4 Rc1 68.Ka3 Ra1) 61...Nh5 (61...Ne2 62.Kh2 g3 63.Kh3 Rf3 64.Kg2 Rf2 65.Kh3 Rh2) 62.Kh2 (62.Kg2 g3 63.Kh3 Rf3 64.Kg2 Rf2 65.Kh1 Nf4 66.Kg1 Ne2 67.Kh1 Rh2) 62...Kh4 63.Kg1 (63.Kg2 g3 64.Kh1 Kh3 65.Kg1 g6 66.Kh1 Rf1) 63...g3 (63...Kh3 64.Kh1 Rf1) 64.Kh1 (64.Kg2 Rf2 65.Kh1 Nf4 66.Kg1 Ne2 67.Kh1 Rh2) 64...Rf2 65.Kg1 Kh3 66.Kh1 Rf1 0-1. Alexsur81 (2615) - blitzbullet (2535), Rated Blitz game, lichess.org, 2019.

5...Be7

6.Bb5 Nbd7 =.

6.Nc3 Nbd7 7.Be2 =.

6.Nc3 h6 7.Bd3 (7.Bb5 Nbd7=) 7...Bd3 8.cd3 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Qc2 c5 11.bc5 Nc5 12.Ne2 Rc8 (12...Bd6 13.Rfc1=) 13.Rfc1 (13.Bf6 Bf6 14.d4 Ne4=) 13...b5+= 14.Rab1 Nfd7 (14...a6 15.Bc3+=) 15.d4 Na4 16.Qb3 Qa5 Black prepares the advance b4 17.Ba1 a6 18.d3 Nab6 The isolani on a3 becomes a target 19.Bb2 Qa4 20.Qa2 b4 21.Ne1 (21.Nf4 Rc1 22.Rc1 Rb8–/+) 21...Rb8 22.Ra1 b3 23.Qb1 Rfc8 24.Rc8 Nc8 25.Nf3 Nd6 26.Qd1 a5 (26...Qc6 27.Rc1 Qb7 28.Nd2=) 27.Rc1 Nb5 Increasing the pressure on the isolated pawn on a3 (27...Nf6 28.Ne5 Qe8 29.Nc6=) 28.Nd2= Ba3 29.Ba3 Qa3 30.Nb3 a4 31.Nc5 Nc5 32.dc5 Na7 (32...Qb3 33.Qb3 ab3 34.Rb1=) 33.c6 Rc8 34.Ra1 Qd6 35.Qa4 Nc6 36.Rc1 Ne7 37.Rc8 Nc8 38.Nd4 Kh7 39.Qc2 Ne7 40.f4 f6 41.Kf2 e5 42.fe5 fe5 43.Nf3 Nc6 44.h4 Nb4 45.Qc3 ½–½. Ventimiglia,Chuck (1695) – Carr,James (1815), IECC, 1998.

6.c4 a5 7.b5 0-0 8.Be2 dc4 9.Bc4 c6 10.Nc3 cb5 11.Nb5 Nc6 (11...Nbd7 12.Rc1=+) 12.d3 Qd7 13.h3 (13.Rc1 Rac8=) 13...Rfd8 Will d3 fall? 14.e4 Bg6 15.Qe2 Nh5 (15...Rac8 16.Rc1=) 16.g3 (16.Qe3 a4=) 16...Bc5 (16...Rac8 17.Rc1=) 17.Kf1 (17.Rd1 Be7=) 17...Na7 (17...Be7 18.Kg2=+) 18.Na7 (18.Ne5 Qe7+=) 18...Ba7= 19.a4 Qc7 (19...Rac8 20.Ne5 Qe7 21.Ng6 hg6 22.Kg2+=) 20.Kg2+= Rac8 21.Rhc1 Qd7 (21...Qe7 22.Qe1+=) 22.Ba3 Bb8 (better 22...Qa4!? 23.Be7 Qd7 24.Bd8 Qd8+–) 23.Bb5+– Rc1?? (better 23...Rc6+–) 24.Rc1 (24.Rc1 Qc8 25.Rc8 Rc8 26.Qd2+–; 24.Bd7?! Ra1 25.Bb2 Ra2=+) 1–0. Grandie – Guestfree, internet, 2021.

6.c4 h6 7.Nc3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 c6 10.cd5 Nd5 11.Nd5 cd5 12.Re1 a5 13.Nd4 Bh7 14.Bf3 (14.Qb3 a4 15.Qd1 Nb6=) 14...Qc7 (14...ab4 15.ab4 Bb4 16.Qe2–/+) 15.e4 de4 16.Be4 Be4 17.Re4 Nf6 18.Nf3?? (better is 18.Rh4=+) 18...Ne4–+ 19.Rc1 Qf4 20.Be5 Qf5 21.Bd4 (21.Rc7 Bd6 22.Bd6 Nd6–+) 21...Rac8 22.Rb1 Rc4 23.ba5 Ba3 24.h3 Ng5 25.Ng5 Rd4 26.Nf3 Bb4 27.Nd4–/+ Qd3?? 28.Rb4+– Rd8 29.Nf3 Qg6 30.Rb7 Rd3 31.Ne5 (31...Qe4 32.Rb8 Kh7 33.Nd3+–) 1–0. valpa – Minstrel, playchess.de, 2002.

6.d3 Nbd7 7.Nbd2 c5 8.c3 (8.bc5 Nc5 9.Rb1 Rc8=) 8...a5 9.b5 b6 (9...Bd6 10.Be2=) 10.Be2 0-0 11.0-0 Bg4 12.a4 Bf3 13.Bf3 Ne5 14.Be2 Nfd7 15.d4 Ng6 16.Ba3 (16.c4 cd4 17.Bd4 Bf6=) 16...c4 17.Be7 Qe7 18.Nf3 f5 19.Qc2 Rac8 20.Nd2 Qg5 21.Nf3 Qd8 22.Nd2 Nh4 23.g3 Ng6 24.Kg2 Nf6 25.f3 (25.h4 Qd6=) 25...Nh5 (25...Qe8=) 26.e4 (26.Rae1 Qg5=) 26...fe4 (better 26...Nhf4!? 27.gf4 Nf4 28.Kh1 Ne2 29.ed5 ed5–+) 27.fe4= Qg5 28.Bh5 Qh5 29.Rf8 (29.Rae1 Rf1 30.Rf1 Qe2 31.Kg1 Rf8 32.Rf8 Nf8=+) 29...Rf8=+ 30.Re1 Qg4 31.h3?? (better 31.Kh1=+) 31...Nf4 (31...Nh4 32.Kh2 Rf2 33.Kg1 Qg3 34.Kh1 Qg2) 32.Kh2 (32.Kf2 Nh3 33.Kg2 Rf2 34.Kh1 Qg3 35.ed5 Qg2) 32...Qh3 33.Kg1 Qg3 (33...Qg3 34.Kh1 Qg2; 33...Qg2) 0–1. e4_e5_f4 (1720) – El_Zuma (1750), lichess.org, 2020.

6.d3 h6 7.Nbd2 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 c5 10.c3 Rc8 11.e4 (better 11.c4!?=+) 11...de4–/+ 12.de4 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Qd2 Qc7 15.Qe3 Bh7 16.Rac1 (16.c4 Rcd8–/+) 16...Nf6 17.Rfd1? (17.c4 Rfd8–/+) 17...Rfd8?? (better 17...Ng4!? 18.Qd2 Bg5 19.Qe1–+ (19.Ng5?? Qh2 20.Kf1 Qh1)) 18.Ne5 (18.c4!?–/+) 18...Bd6 19.f4? (better 19.c4 Ne4 20.f4 cb4 21.ab4 Bb4 22.Nd3–+) 19...Nd5 20.Qg3 (20.Rd5 ed5 21.Bg4 Ra8–+) 20...f6 (better 20...Nf4!? 21.Qf4 Be5 22.Qh4–+) 21.c4 Nf4 (21...fe5?! 22.fe5 Be7 23.cd5 Rd5 24.Rd5 ed5 25.Qg4=+) 22.Qf4 Be5 23.Be5 fe5 24.Qg3 cb4 (24...Rd4 25.Rf1–+) 25.ab4 Qb6 26.c5 (26.Kh1 Qb4 27.Qe5 Bf5–+) 26...Qb4 27.Qe5 Qe4 28.Qb2? (28.Rd8 Rd8 29.Qe4 Be4 30.Bf3–+) 28...Rd1 (28...Qe3 29.Kh1 Be4 30.Qb5 Rd1 31.Rd1 Rc5 32.Qe8 Kh7 33.Bf1–+) 29.Rd1 Qe3 (29...Rc5?! 30.Rd8 Kf7 31.Bf1–+) 30.Kh1 Be4 31.Bc4 (31.Rd7 Qg5 32.Bf3 Rc5–+) 31...Rc5 32.Be6 (32.Qe2 Qe2 33.Be2 Rc2–+) 32...Kh7 33.Bg4 (33.Rg1 Rc2 34.Qb1 Rg2 35.Bf5 g6 36.Rg2 gf5 37.Qd1–+) 33…Rc2 (33...Rc2 34.Qc2 Bc2–+) 0–1. snowcert – mpenga, net–chess.com, 2019.

6.d4 Ne4 7.Bd3 Bg4 8.h3 Bh5 9.0-0 0-0 10.g4 Bg6 11.Ne5 Bh4 (11...a5!? 12.Ng6 fg6 13.Be4 de4=) 12.Ng6+= fg6 Pawn f2, live or die! 13.Be4 de4 14.Nd2 Nd7 15.Ne4 Nf6 16.Nc5 Qd5 17.Qe2 b6 18.e4 Qc6 19.b5 Qe8 20.Nb3 Qd7 21.c4 h5 (21...a6!?+/–) 22.e5 Nh7 23.f4 hg4 (23...a6 24.gh5 Qf7 25.hg6 Qg6 26.Kh1+–) 24.Qg4 g5 25.d5! Rae8?! (25...ed5 26.Qd7 Double attack (26.Qd7 Pinning; 26.Qd7 Deflection; 26.Qd7 Decoy)) 26.Nd4 Qe7 (26...Rf4 27.Rf4 gf4 28.Qh4+–) 27.Ne6 Rf7 28.f5 Ra8 29.f6! gf6 30.Qf5 Nf8 31.ef6 Qd7 32.Ng5 Bg5 33.Qg5 Kh7 (33...Kh8 34.Qh4 Nh7+–) 34.Rf4 Kh8 (34...Qh3 35.Rh4 Qh4 36.Qh4 Kg8 37.Qg5 Kh8 38.Qh5 Nh7 39.Qf7 Rg8 40.Kf2 c5 41.Rh1 Rg2 42.Kg2 a6 43.Rh7) 35.Rh4 Nh7 36.Qg6 Rg8 (36...Qb5 37.cb5 Rg8 38.Rh7 Rh7 39.f7 Rhg7 40.fg8Q Kg8 41.Qg7) 37.Rh7! Rh7 (37...Rh7 38.f7 Mate attack) 38.f7 Rhg7 39.Bg7 Rg7 40.f8Q Rg8 41.Qfg8# (41.Qgg8?!=#) 1–0. Fournier,Frederic (2165) – Quesney,Eric (1905), Chess.com, 2013.

6.Be2 a6 7.Nh4 Bg6 8.0-0 Nbd7 9.f4 Ne4 (9...0-0 10.Nc3=) 10.Ng6+= hg6 11.Bg7 Rg8 12.Be5 Bf6 13.d4 Be5 (better is 13...Be7!?=) 14.fe5+/– Qh4 15.Nd2 Rh8 16.h3 Ng3 (16...Nc3 17.Qe1+/–) 17.Rf4 Qg5 18.Bd3 Nf5 19.Nf3 Qh6 20.Qc1 Nb6 (20...0-0-0 21.b5 ab5 22.Bb5+/–) 21.a4 (21.e4 de4 22.Re4 Qg7+/–) 21...g5 (21...Nc4 22.Bc4 dc4 23.Qd2+–) 22.Rg4+– Rg8 23.a5 Nd7 24.c4 dc4 25.Bc4 Qh5 26.d5 (26.e4 Ne7+–) 26...Nh6? (better is 26...ed5!? 27.Bd5 c6+/–) 27.de6+– fe6 28.Be6 Ng4 29.Qc7 Rd8 (29...Nge5 30.Ne5 Ne5 31.Bg8 g4+–) 30.Bg4 (< 30.Bg8 Qh8 31.Qc4 Nh6 32.Qe6 Kf8+–) 30...Qf7 (30...Qh7 31.Rd1 Qe7+–) 31.Rd1 Qe7 32.e6 Nb8 (32...Kf8+–) 33.Rd8 Qd8 34.Qf7# 1–0. b4_player – hanekaak, gamecolony.com, 2006.

6.Be2 c6 7.Nh4 Bg6 (7...Be4 8.d3 Bg6 9.Ng6 hg6 10.Nd2=) 8.0-0 Nbd7 (8...0-0 9.Ng6 fg6 10.Nc3=) 9.f4 Qc7 10.d3 (10.Nc3 Bd6=) 10...Bd6 (10...a5 11.Qd2=) 11.Nd2 (11.c4 dc4 12.Ng6 hg6 13.dc4 g5=) 11...0-0-0 (11...a5!?=) 12.c4+= dc4 (12...Kb8 13.Rc1+=) 13.Nc4+/– Nd5 (13...Rhf8!?+/–) 14.Bg7+– (14.Ng6?! hg6 15.Qc1 g5=) 14...Rhg8 15.Bd4 (15.Ng6 Rg7 16.Nh4 Be7–/+) 15...b5? (better is 15...Kb8!?+–) 16.Nd6 (16.Ng6?! bc4 17.Nh4 c5 18.dc4 Nf4 19.ef4 cd4 20.Qd4 Be7+–) 16...Qd6 17.a4 e5 18.fe5 Ne5 19.ab5 Qe7 20.Ra7 Qh4 21.Qa4 Nc7 22.Qa5 (22...Nf3 23.Bf3+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

6.Be2 Bg4 7.0-0 0-0 8.d4 (8.h3 Bh5=) 8...a5 9.b5 c6 10.a4 Bf3 11.gf3 (11.Bf3 Qc7=) 11...cb5 12.ab5 Nbd7 13.Nd2 a4 14.c4 a3 15.Bc3 (15.Bc1 Bb4=+) 15...b6 16.Qb3 Qc7 17.Bb4 Bd6 (17...Bb4 18.Qb4 e5 19.de5 Ne5 20.Ra3 dc4 21.Ra8 Ra8 22.Nc4+=) 18.Rfc1 Bb4 (18...Bh2 19.Kg2 Bd6 20.cd5+= (20.Ra3?! Bb4 21.Qb4 e5=; 20.Ba3?! Ba3 21.Ra3 e5=)) 19.Qb4+= a2 (19...e5 20.cd5 Qd8 21.d6+– (worse 21.Ra3 Nd5 22.Qd6 Ra3 23.Qa3 ed4=+)) 20.Qb2 Rfc8 21.Ra2 Ra2 22.Qa2 e5 23.Nb3 Qd8 24.c5 Ra8 (24...ed4 25.ed4 Nh5 26.Qd2+=) 25.Qb2 ed4 26.c6 de3 27.cd7 ef2 28.Kf2 Nd7 29.Qd4 Nf8 30.Rd1 Ra2 31.Rd2 (31.Qd5 Qh4 32.Ke3 Ra7+–) 31...Ne6 32.Qe5 (32.Ra2?! Nd4 33.Nd4 g6=; worse 32.Qd5 Qd5 33.Rd5 Re2 34.Ke2 Nf4 35.Ke3 Nd5 36.Kd4 Nc7–/+) 32...Rd2 33.Nd2 Qh4 34.Ke3 (34.Kf1 g5+–) 34...g5 35.Nf1 Qe1 36.Qb8 (worse 36.Qd5 Qe2 37.Ke2 Nf4 38.Ke3 Nd5 39.Kd4 Nc7–/+) 36...Kg7 37.Ng3 (37.Qb6? d4 38.Kd3 Nf4 39.Ke4 Qe2 (39...Ne2?! 40.Kf5 Qb1 41.Ke5=+) 40.Kf5 Qc2 (40...Qf1?! 41.Qf6 Kf8 42.Qd8 Kg7 43.Qf6 Kg8 44.Qd8 Kg7 45.Qf6=) 41.Ke5 Ne6–+) 37...Nf4 38.Qe5 Kf8 39.Qd6 Ke8 40.Qb8 Ke7 41.Qc7 Ke8 42.Qc6 (42.Qc2 Ng2 43.Kd3 Nf4 44.Kd4 Qf2 45.Ke5 Qe3 46.Kd6 f6=) 42...Kf8 43.Qh6 Ke8 44.Qc6 (44.Qg5?? Qc1 45.Kf2 Nh3 46.Kg2 Ng5–+; 44.Qh7?! Qc3 45.Kf2 Qc5 46.Ke1 Qc3 47.Kd1 Qa1 48.Kd2 Qa5 49.Kc2 Qa2 50.Kd1 Qa1 51.Kd2 Qa5 52.Kc2 Qa2 53.Kd1 Qa1=) 44...Kf8 45.Qc8 Ke7 46.Qc2 Ng2 47.Kd3 Nf4 48.Kd4 (48.Ke3 Ng2 49.Kd3 Nf4 50.Ke3=) 48...Qg1=+ 49.Kc3 (49.Ke5 Qe3 (49...Qh2?? 50.Qc7 Kf8 51.Qd8 Kg7 52.Nf5 Kg6 53.Qf6 Kh5 54.Qh6) 50.Kf5 Ne6=) 49...Qh2–/+ 50.Nf5 Kd8 (50...Kf6 51.Bd3 Qc2 52.Bc2–/+) 51.Nd4 (51.Bd3 Qg1=+) 51...Qf2–/+ (worse 51...Ne2 52.Qe2 Qd6 53.Nc6 Kd7 54.Ne5 Kc8 55.Kb3=) 52.Bd3 (52.Qd1 Qe3 (worse 52...Ne2 53.Qe2 Qe2 54.Ne2+–) 53.Bd3 h5–/+ (53...Qd3?! 54.Qd3 Nd3 55.Kd3=)) 52...Qc2 53.Bc2 h5 54.Nf5 h4 55.Nh6 h3 56.Ng4 Ke7 57.Nh2 (57.Bf5 Kd6–+) 57…Kd6–+ ½–½. Haegglund – Lindeberg, corr SSKK M–195, 1997.

6.g3 0-0 7.Bg2 (7.Nh4 Bg4 8.f3 Bh5 9.Ng2 Bd6 10.Nc3 a5 11.ba5 Ra5+=; 7.Be2 Bd6 (7...c5 8.bc5 Bc5 9.h3 Nbd7 10.Nh4 Be4 11.0-0 Qb6+=; 7...a5 8.b5 Nbd7 9.h3 Ne4 10.g4 Bg6 11.d3 Nd6+=; 7...Nbd7 8.0-0 Bd6 9.Nc3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nb5 Be7+=) 8.Nd4 Bh3 9.Nb5 Be7 10.Be5 c6 11.Nd4 Nbd7–/+; 7.Nc3 Nbd7 (7...a5 8.b5 c5 9.Bg2 Qd6 10.Nh4 Bg4 11.f3 Bh5+=) 8.Bg2 e5 9.0-0 a5 10.b5 Re8 11.d3 c6+=) 7...h6 (7...a5 8.b5 Qd6 9.0-0 a4 10.Nh4 Bg4 11.f3 Bh5+=; 7...Nbd7 8.0-0 c5 9.bc5 Bc5 10.Nh4 Bg4 11.f3 Bh5+=) 8.0-0 c6 (8...Nbd7 9.Nd4 Bg6 10.Nc3 c5 11.bc5 Bc5+=) 9.d3 (9.Nd4 Bg6 10.f4 a5 11.b5 c5+=) 9...Nbd7 (9...a5 10.Nd4 Bg6 11.b5 cb5+=) 10.Nbd2 c5 (10...a5 11.Nd4 Bg6+=) 11.c3? (better is 11.bc5 Nc5 12.Rb1=) 11...Bd3–+ 12.Re1 c4 13.Nd4 Re8 (13...e5 14.Ne2–+) 14.e4–/+ Nb6 15.e5 Nfd7 16.f4 Bf8 17.Qf3 Na4 18.Ra2 Nb2 19.Rb2 Nb6 20.Nb1 Na4 21.Rf2 Qb6 22.f5 (22.Qe3 a5–/+) 22...Nc3! 23.fe6 (23.Nc3 Qd4) 23...Re7?? (better is 23...fe6 24.Nc3 Qd4–/+) 24.ef7 (24.Nc3 fe6 25.Qg4 h5+–) 24...Kh8+/– 25.Nc3 Qd4 26.Nd5 (26.Nb5!? Qb6 27.Qd5+/–) 26...Re5 27.Re5 (27.Rd1 g5 28.Nc7 Rb8+=) 27...Qe5 28.h4 (better is 28.Nf4!? Qe1 29.Bf1+/–) 28...Rd8 29.Nf4 Qe1 30.Bf1 Rd7?? (better is 30...b5=) 31.Qd3!+/– Rd3 (31...cd3 32.Ng6; 31...Rd3 32.Ng6) 32.Ng6 Kh7 33.Nf8 Kh8 34.Ng6 Kh7 35.f8Q Rg3 36.Kh2 Rg6 37.Qf5 Qe7? (better is 37...Kh8+/–) 38.Rf4+– (38.Rf4 Qe3 39.Rg4+– (39.Rc4?? Qg3 40.Kh1 Qg1#)) 1–0. Adamowski,Andrzej – Piszcz,Kazimierz, corr 2. AMM Poland, 1993.

6.g3 a5 7.b5 (7.ba5 0-0 8.Bg2 Ra5 9.Nd4 Bg6 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 Qa8+=) 7...0-0 (7...Nbd7 8.Bg2 c5 9.d3 Qb6 10.c4 Rd8 11.0-0 Nb8+=) 8.Bg2 Qd7 9.Nc3 Ne4 10.Nd4 Nc3 11.Bc3 Bg6+=.

6.h3 0-0 7.Nh4 Bg6 8.Ng6 fg6 9.Be2 Ne4 10.0-0 Bf6 11.d4 Bh4 The pressure on f2 grows 12.Bf3 Ng5 13.Nd2 Nf3= 14.Nf3 Bf6 15.Nd2 Nd7 16.c4 c6 17.Rc1 White prepares c5 17...a6 18.Qb3 Kh8 19.f4 Be7 20.Qd3 Nf6 21.c5 Ng8 (21...a5 22.b5+=) 22.a4 (22.e4 Nf6+=) 22...Nh6 (22...Nf6 23.Nf3=) 23.e4+= Qc7 24.Rce1 Rae8 25.g3 Qd7 26.Kg2 g5 27.Nf3 Qd8 28.fg5+/– Bg5 29.ed5 ed5 30.Ng5 Qg5 31.Bc1 Qh5 32.Re5 Qg6 33.Rf8 Rf8 34.Qg6 hg6 35.Bh6 gh6 36.Re7 Rb8 37.Kf3 b6 38.b5 ab5 39.ab5 bc5 40.bc6 (40.bc6 Rf8 41.Kg2+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Jhanx, 2009.

6.Nh4 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 =.

6.Nh4 Bg6 7.f3 (7.Be2 a5=) 7...0-0 (7...Bh5 8.g3=+) 8.g4 (8.Ng6 fg6 9.Be2 c5=) 8...c5 9.b5? (9.bc5 Bc5 10.Ng6 fg6=+) 9...Nbd7 (better is 9...Ng4!? 10.Ng6 fg6–+ (10...hg6? 11.fg4 Bh4 12.Ke2+–)) 10.Ng6=+ hg6 (10...fg6 11.g5 Nh5 12.f4=) 11.a4 (11.g5 Nh7 12.f4 e5=) 11...e5 12.d4 (12.a5!?=) 12...cd4 13.ed4 Ng4 (better is 13...Re8–/+) 14.fg4+= Bh4 15.Kd2 (better is 15.Ke2!? Qf6 16.Kd3+=) 15...Qg5=+ 16.Kc3 Rac8?? (better is 16...Qe3 17.Bd3 e4–/+) 17.Kb3+/– ed4 18.Bd4+– Nc5 19.Bc5 Rc5+/– 20.Bd3 Qf6 21.Ra3 Rfc8 22.Ka2 a6 23.Rf1 Qd4 24.Rf7 Kf7?? 25.Bg6!+– Kg6 26.Qd4 Rc2 27.Kb3 Bf6 28.Qd3 Kf7 29.Qc2 Rc2 30.Kc2 (30...Ke6 31.ba6 ba6 32.Rb3+–) 1–0. nay (2215) – maaac (2370), net–chess.com, 2007.

6.Nc3 0-0

7.Bb5 c6 8.Be2 c5 9.bc5 Bc5 10.Nh4 Bg6 11.0-0 Nc6 12.d4 Bd6 13.Ng6 hg6 14.Qd3 a6 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Ne7 (17...Qc7 18.f4+=) 18.c4 (worse 18.Qb7 Rb8 19.Qa6 Rb2–+) 18...Nf5 19.c5 (19.Qb7? Rb8 20.Qa6 Rb2–+) 19...Be7 20.g4 (20.Qb7? Rb8 21.Qe4 Rb2 22.Ba6 Qd4 23.Qd4 Nd4–+) 20...Nh6 21.Bc3 (21.Qb7 Rb8 22.Qa6 Rb2–+) 21...Bf6 (21...Rb8!?+–) 22.Rab1 Rb8 23.Rb6 White plans c6 23...Qd7 24.Rfb1 Qa4 25.c6 Rbc8 (better 25...Rfc8+–) 26.cb7 Rc3 (26...Rb8 27.Bb4 Rfd8 28.Ra6 Qd7+–) 27.b8Q Rb8 28.Rb8 Kh7 29.Qa8 (29.Qa8 Bd8 30.Rd8+–) 1–0. Janek – Caprito, internet, 2019.

7.Bd3 Bd3+= 8.cd3 c5 9.bc5 Bc5 10.0-0 Nc6 11.Qb3 d4 (11...b6 12.Rac1+=) 12.Ne2= de3 (12...e5 13.Qb7 Qd5 14.e4=) 13.de3 Ne7 (13...b6!?=) 14.Bf6+/– gf6 15.Rfc1 (15.d4 Bb6+/–) 15...Qb6 (15...b6 16.d4 Bd6 17.Nc3+/–) 16.Qc3 Be3 (16...Rac8 17.Qf6 Ng6 18.Rab1+/–) 17.fe3+– Qe3 18.Kf1 Nd5 19.Qd2 (19.Qb3 Rfd8+–) 19...Rfd8+/– 20.d4 Rac8 21.Qe3 Ne3 22.Kf2 Nc4 23.a4 e5 (23...Kg7 24.Rc2+–) 24.Ng3+– Nb2 (24...Re8 25.Nh5 Red8 26.Nf6 Kg7 27.de5 Ne5 28.Nh5 Kg6 29.Ne5 Kh5 30.Ra3+– (30.Nf7?! Rc1 31.Rc1 Rf8+–)) 25.Rc8 Rc8 26.de5 Rc2 27.Kg1 fe5 28.Ne5 f6 (28...Kg7 29.Rf1 Rc7 30.Nh5 Kf8 31.Nf6+–) 29.Ng4 Kf7 (29...Kg7 30.Nh5 Kg6 31.Nhf6+–) 30.Ne4 Nd3 (30...Kg6 31.Ngf6 h5 32.h4+–) 31.Rf1 1–0. Ventimiglia,Charles (1795) – Carless,David (1710), IECC, 1998.

7.Bd3 Bd3 8.cd3 Nbd7 9.0-0+=.

7.Bd3 Bg4 8.h3= Bh5 9.0-0 Nbd7 10.Be2 c6 11.d3 Qc7 12.Qd2 Rfc8 13.Nd4 White plans b5 13...Bg6 14.Rad1 h6 (14...a5 15.b5+=) 15.Nb3 b6 16.Rc1 c5 17.b5 Ne8 18.a4 Bf6 Black plans d4 19.Rfe1 Nd6 Black prepares c4 20.Bg4 d4 (better is 20...a6!?+=) 21.ed4+= c4 (worse is 21...Bd4 22.Nd4 cd4 23.Ne2+/–) 22.Na1 Bd4 23.Bf3 Rab8 24.Bc6 (24.dc4 Bf6 25.Be2 Ne5–+ (25...Nc4?! 26.Bc4 Qc4 27.Qd7=)) 24...Nf5 25.Be4 (worse is 25.dc4 Ne5 26.Re5 Be5–+) 25...Bf6 26.Qe2 Qc5 27.Bf5 Bf5 28.dc4 Qc4 29.Nd1 Qa4 30.Bf6 Nf6 (worse is 30...gf6 31.Ne3 Bg6 32.Nb3=) 31.Ne3 Bg6 32.c4 Ne4 33.Nac2 Rd8 34.Red1 Nc3 35.Rd8 Rd8 36.Qe1 Na2 37.Rd1 Rd1 38.Qd1 Nc3 39.Qd2 Qb3 40.Nd4 Qb1 41.Kh2 Ne4 42.Qe2 Qb4 43.Kg1 Qc5 44.Nc6 a5 45.Qd1 Kh7 (45...Qd6!? 46.Qa1 Nc5–+) 46.Qd8+= a4 47.Ne7 h5 48.g4 (48.Ng6 fg6 49.Qd3 Qe5–/+) 48...h4 49.Ng6 Kg6 50.Qd3 f5 51.Qd7 a3 52.Qe6 Kh7 53.gf5 (53.Qf5? Qf5 54.gf5 Nd2–+) 53...a2 54.Qg6 Kg8 55.Qe8 Qf8 56.Qe6 Kh8 57.Nc2 Ng5 58.Qd5 Nh3 59.Kf1 Qe7 (better is 59...g5 60.Qd4 Kg8 61.Qb6 Nf4–+ (61...Qf5?! 62.Qd8 Kf7 63.Qc7 Ke8 64.Qb8 Ke7 65.Qa7 Kf6 66.Qb6 Qe6 67.Qd4 Kg6 68.Qd3 Kg7 69.Qd4 Kh6 70.Ne3–+)) 60.Qf3= Ng5 61.Qa8 Kh7 62.Qa2 Qe4 (better is 62...h3 63.Qa8 Ne4–/+) 63.Qb3?? (better is 63.Ne1 h3 64.f3 Nf3 65.Nf3 Qf3 66.Kg1 Qf5 67.Kh2–/+) 63...h3–+ (63...Qf5?! 64.Nd4 Qe4 65.Qc2 Qc2 66.Nc2+=) 64.Qg3 Qc2 65.Kg1 Qb1 66.Kh2 Qf5 67.f4 Qc2 68.Kh1 Qd1 69.Qg1 Qf3 70.Kh2 Qf4 71.Qg3 Qd2 72.Kh1 Qd1 73.Kh2 Qe2 74.Kh1 Qf1 75.Qg1 Qf4 76.Qb1 Kh6 77.Qg1 Ne4 78.Qd1 (78.Qb6 Kh7 79.Qg6 Kg6 80.b6 Qf3 81.Kh2 Qg2) 78...Nf2 0–1. crixos (2065) – s1lence (2310), gameknot.com, 2015.

7.Be2 Bg4 =.

6.c4 0-0

7.Nc3 a5 8.b5 dc4 (8...Re8 9.cd5 ed5 10.Be2=) 9.Bc4= Nbd7 10.d4 Nb6 (10...Bd6 11.0-0=) 11.Ba2 (11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Nfd5=) 11...c5 (11...Nfd5 12.0-0=) 12.bc6 bc6 13.Ne5 Qc7 (13...Bd6 14.g4 Bg6 15.Ng6 (worse is 15.Nc6 Qc7 16.Ne5 Ba3+=) 15...hg6 16.e4=) 14.Rc1 (14.g4 Bg6+=) 14...Qb7= 15.0-0 (15.Bb1=) 15...Rfd8 (better is 15...c5!?=) 16.Qf3+/– Rac8 (16...Bd6 17.e4 (17.Nc6?! Rd7 18.Ne5 Be5 19.de5 Qf3 20.gf3 Rd2+=; 17.Qc6?! Qb8+=) 17...Nbd5 18.Rb1 (18.ef5?! Qb2 19.fe6 Nc3 20.Rc3 Qa2 21.Nf7 Rf8 22.Nd6 Nd5=; 18.ed5?! Qb2 19.de6 Be6 20.Be6 fe6+/–) 18...Ne4 19.Ne4+–) 17.g4 (17.Nf7 Kf7 18.Qf5 Nbd5+/–) 17...Nbd5 18.Na4 (better is 18.gf5 Qb2 19.Nc4+/–) 18...Be4+= 19.Qe2 Qb5 (19...Nb6 20.Nb6 Qb6 21.f3=) 20.Qc4 (20.Qb5 cb5 21.Nc5 Bc5 22.dc5 b4=) 20...Bd6 21.Rfe1 h6 22.f3+/– Be5 23.fe4 Bh2 24.Kh2 Ne3 25.Qb5 cb5 26.Nc5 Neg4 27.Kg3+= h5 28.e5 Nd5 29.Bd5 Rd5+= 30.Nb7 Rf8 31.Rc5 Rd7 32.Rb5 f6? 33.Nc5+– Rd5 34.Rb7 Rf7? 35.Rb8 Kh7 36.Ne6 g5 37.Rf1 Kg6 38.Rg8 Kh7 39.Rg5! Kh6 40.Rh5! (40.Rh5 Kh5 41.Nf4 Kh6 42.Nd5+–) 1–0. Grebenshikov,V (2305) – Gunina,V (2360), IM, Dubna RUS, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.c4 0-0)

7.Nc3 dc4 8.Bc4= c5 9.bc5 Bc5 10.0-0 Bd3 (10...Nc6 11.d4 Bd6 12.Rc1=) 11.Bd3 Qd3 12.Ne5 Qa6 13.d4 Be7 (13...Bd6 14.Qf3=) 14.Qd3 (14.Qf3 Rc8=) 14...Qd3 15.Nd3 Nbd7 (15...Nc6 16.Rfc1=) 16.Rac1 a6 (16...Rfd8 17.Rc2=) 17.e4+= Nb6 18.Ne5 Rac8 19.Rfd1 Rfd8 20.f4 (20.f3 Nfd7 21.Nd7 Rd7=+) 20...Nc4 21.Nc4 Rc4 22.e5 Ng4 23.d5?? (better is 23.h3 Ne3 24.Rd3=) 23...Bc5–+ 24.Kf1 Ne3 25.Ke2 Nd1 26.Nd1 Rc1 27.Bc1 Rd5 28.Nc3 Rd7 29.Ne4 Be7 30.Ke3 Rd1 31.Bd2 Ba3 32.Nd6 Bd6 33.ed6 Rd2 (34.Kd2 Kf8–+) 0–1. Johnston,R – Brattin,V, Gaylord N MI op, 1993.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 c6 9.0-0 b5 10.Bb3 (10.Be2=) 10...Ne4 (10...Bd3 11.Re1=+) 11.Ne4 (11.Nd4 Nc3 12.dc3 Bg6+=) 11...Be4= 12.d4 Nd7 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.a4=) 13.Bc2+= Nf6 (13...f5 14.Be4 fe4 15.Nd2+=) 14.Ne5 Rc8 15.Be4 Ne4 16.Rc1 Qb6? (better is 16...Qd6!?+/–) 17.Nd7+– Qc7 18.Nf8 Bf8 19.f3 Nd6+/– 20.Rc2 a6 21.e4 Nb7 22.d5 ed5 23.ed5 Qd6 24.dc6 Rc6 25.Rd2 Qb8 26.Rd7 Rd6 27.Rd6 Qd6 28.Qe2 Qg6 29.Rd1 Qf5 30.h3 h6 31.g4 Qf4 32.Be5 Qg5 33.Kg2 f6? 34.Bg3 h5 35.Qe6 (35...Kh7 36.Qe4 Qg6 37.Qg6 (37.Qb7?! Qc2 38.Bf2 Qd1+/–) 37...Kg6 38.gh5 Kh5 39.Rd7+–) 1–0. wlittle (2280) – dovlov (2220), net–chess.com, 2004.

7.Nc3 dc4 8.Bc4= Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Qe2 =.

7.Nc3 c5 8.b5 Nbd7 9.Be2 Nb6 10.d3 dc4 11.dc4 Qd1 12.Rd1 Bc2 13.Rc1 Bb3 (better 13...Bg6!?=) 14.Nd2+– Ba4 15.Bf3 Rab8 (15...Rad8 16.Bb7 Rd2 17.Na4+=) 16.Na4 Na4 17.Be5 Rbd8 18.Bb7 Bd6 (18...Ng4!? 19.Bg3 Rd3+–) 19.Ba1 Rb8 20.Bc6 Rfd8 21.Ke2 Nd7 22.Nf3 f6 23.h4 Kf7 24.g4 Ke7 25.g5 Rb6 (better 25...Nab6+–) 26.Rhg1 Kf7 27.h5 Rbb8 28.h6 g6 (28...gh6 29.Rh1 Bf8 30.Bd7 Rd7 31.gf6+–) 29.Bd7 (29.gf6 Nf6 30.Ng5 Ke7 31.Bf6 Kf6 32.Nh7 Kf7 33.Ng5 Ke7+–) 29...Rd7 30.gf6 a6 (30...Ke8 31.Ng5+–) 31.Ng5 (31.Ng5 Ke8 32.Rg4+–) 1–0. Pereira – Gatteres, internet, 2021.

7.Nc3 Nc6 8.c5 d4 9.ed4 Nd4 10.Nd4 Qd4 11.Qb3 Rfd8 12.Rd1?? (better is 12.d3–/+) 12…Ng4–+ (12...Ng4 13.Ne4 Qe4 14.Be2 Bh4–+) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 2000.

7.Nc3 Nc6 8.d4 Ne4 9.c5 Nc3 10.Bc3 a5 11.b5 Nb8 12.a4 b6 13.c6 Bg6 14.Bd3 Re8 (14...Bd3 15.Qd3 Qd6 16.0-0+=) 15.Ke2 (15.Bg6 fg6 16.0-0 Bd6+/–) 15...Qd6 16.g4 (16.Bg6 fg6 17.Ke1 Rf8+=) 16...Rc8 17.h4 White plans g5 17...Bd3 18.Qd3 Re8 19.g5 Qd8 20.Rag1 Bd6 21.h5 White prepares the advance g6 21...Qe7 22.g6 fg6 23.hg6 h6 24.Ne5 Be5 25.de5 Rd8 26.f4 Qa3 27.Ra1 Qc5 28.Bd4 Qe7 29.f5 Qg5 30.Raf1 Re8? (30...Qg2 31.Kd1 Qa2 32.Qc2+–) 31.fe6?? (better is 31.f6 Qg2 32.Kd1+–) 31...Qg4 32.Kd2 Ra7 33.Qf5 Qf5 34.Rf5 Nc6 35.bc6 Re6 36.Rf7 Rg6 37.e6! Rg2 38.Kd3 Rg4 39.Rhf1 Ra8 40.e7 Kh7 41.Rf8 Re4 42.Ra8 Re7 43.Ra7 1–0. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 2000.

7.Nc3 Nc6 8.d4 Ne4 9.c5 Nc3 10.Bc3 a5 11.b5 Nb8 12.a4 b6 13.c6 Bg6 (13...Bd6 14.Bd3=) 14.h4 Bb4 (14...Bh5 15.Bd3=) 15.Qd2 (15.Bb4 ab4 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Qd6+/–) 15...Qd6 16.Ne5 Be4 17.f3 Bf5 18.0-0-0 (18.g4!? f6 19.gf5 fe5 20.de5+/–) 18...Ba3 (better is 18...f6!? 19.Nd3 Nc6 20.bc6 Qc6=) 19.Bb2= Bb2 20.Qb2 f6 21.Nd3 Qg3 (21...Rf7 22.Nf4 Re7 23.Qb3+/–) 22.Qf2 (22.Nf4 Re8+/–) 22...Qf2 (22...Qd6!?+=) 23.Nf2+/– h5 24.Bd3 Re8 (24...Kf7 25.Bf5 ef5 26.Nd3+–) 25.g4 (25.Bf5!? ef5 26.Nd3+–) 25...hg4 26.fg4 Bh7 27.Bh7 Kh7 28.e4 de4 29.Ne4 Rd8 30.Ng3 Kg6 31.Rd3 Kf7 32.Rhd1 Rd6 33.d5 ed5 34.Rd5 Rd5 35.Rd5 Ke7 36.h5 Ke8 37.Nf5 Kf7 38.Kc2 g6 39.hg6 Kg6 40.Nd4 Kf7 41.Kd3 Ke8 42.Ke4 Kf7 43.Kf5 Ke7 44.Ne6 Kf7 45.Rd1 Nc6 46.bc6 (46.bc6 Re8 47.Rd7 Re7 48.Rc7 Rc7 49.Nc7 Ke7 50.Nd5 Kd6 51.c7 Kd7 52.Kf6 Kd6 53.g5 Kd5 54.c8Q b5 55.Qe6 Kc5 56.Qe5 Kc4 57.Qb5 Kd4 58.g6 Kc3 59.g7 Kc2 60.Qe2 Kb3 61.g8Q Ka4 62.Qgc4 Ka3 63.Qea2) 1–0. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 2000.

7.Nc3 Nc6 8.d4 Ne4 9.c5 Nc3 10.Bc3 a5 11.b5 Nb8 12.a4 b6 13.c6 Bg6 (13...Bd6 14.Bd3=) 14.h4 Bb4 (14...Bh5 15.Bd3=) 15.Qd2 (15.Bb4 ab4 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Qd6+/–) 15...Qd6 16.h5 Be4 17.Ng5 Bc3 18.Qc3 h6 (18...Bf5!?+=) 19.Ne4+/– de4 20.Bc4 Qe7 21.g3 Re8 22.Rh4 f5 23.Rf4 Kh7 24.Qa3 Qg5 25.Rd1 White intends d5 (25.g4!? fg4 26.0-0-0+/–) 25...Qh5+= 26.d5?? (better is 26.g4 Qg6 27.d5 fg4 28.d6=) 26...g5–+ 27.d6 gf4 28.gf4? Rg8 29.Kd2 Rd8 30.Kc2 Qf7 31.Qb3 Re8?? 32.dc7 Qc7+= 33.Be6 Qg7 34.Bf5+/– Kh8 35.Qd5 Ra7+= 36.Be4 Rae7 37.Bf5 Qf6 38.Rh1 Rg7 39.e4 Rc7 40.Rg1 Nc6+= 41.bc6 Rc6 42.Kb1 Rd8 43.Qe5 Qe5–+ 44.fe5 Rd4 45.e6 Rb4 46.Ka2 Ra4 47.Kb3 Rb4 48.Ka3 Rc3 49.Ka2 Rc2 50.Ka3 Rc7 51.Rd1 Rc3 52.Ka2 Rc2 53.Ka3= Kg7 54.Rd7 Kf6 55.Rf7 Ke5 56.e7 Rc3 ½–½. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 2000.

7.Nc3 Nbd7 8.Nd4 Bg6 9.cd5 ed5 10.Be2=+.

7.Nc3 Nbd7 8.Nh4 Bg4 9.Qb3 dc4 10.Bc4 Ne5 11.h3 Bh5 12.g4? (better 12.d4 Nc4 13.Qc4=+) 12...Neg4?? (better 12...Nfg4 13.hg4 Bh4-/+) 13.hg4+- Ng4 14.Nf5! Bg6 (14...ef5 15.Rh5 Discovered attack) 15.Ne7 Qe7 16.Ne2 Kh8 17.f3 Nf6 18.0-0-0 (18.Nf4 e5 19.Ng6 fg6+-) 18...a5 19.Nf4 ab4 20.Rdg1?? (20.Qb4 c5 21.Ng6 fg6+-) 20...Qe8?? (better 20...ba3 21.Bf6 gf6=) 21.ab4 b5 22.Bd3 Kg8 23.Bg6 (23.Bg6 hg6 24.Rh3 Qc6 25.Kd1+-) 1-0. marekt – wileyoreilley, ChessWorld.net, 2022.

7.c5 a5 8.Nc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Nc6 11.Qa4 d4 12.Nd1 de3 13.Ne3 Nd5 14.Nd5 (14.Bc4 Ncb4 15.Nf5 ef5–/+) 14...Qd5 (worse is 14...ed5 15.Be2 Bf6 16.Bf6 Qf6 17.b5+=) 15.b5 Nb8 16.Qd4 Qd4 17.Nd4 (17.Bd4 Nd7 18.c6 bc6 19.bc6 Nc5–/+) 17...Be4 18.f3 Bd5 19.c6 bc6 20.bc6 Nc6 21.Nc6 Bc6 22.Bd3 Ra8 23.Ke2 Bd6 24.g3 Bd5 25.Ra1 Ra1 26.Ba1 f6 27.f4 Kf7 28.Bc2 g6 29.Ke3 e5 (29...Bc5 30.Bd4 Bb6 31.h4–/+) 30.f5 Bf8 31.Bc3 Bh6 32.Kf2 e4 33.fg6 hg6 34.d3 ed3 35.Bd3 c5 36.h4 c4 37.Bc2 f5 38.h5 gh5 39.Bf5 Ke7 40.Bg6 Bf7 41.Be4 Bg5 42.Ke2 Kd6 43.Bd4 Bd8 44.Kf3 Be6 (44...Bd5 45.Kf4 Be4 46.Ke4–/+) 45.Ke2 Ba5 46.Bg7 Bg4 47.Ke3 Bd1 (47...Bb6!? 48.Kd2 Kc5–/+) 48.Bg6+= c3 (48...Kc5 49.Bd4 Kc6 50.Be8 Kd6 51.Bf7=) 49.Kd3= c2 50.Bh6 Ke6 51.Bh5 ½–½. marekt – s1lence, gameknot.com, 2015.

7.d4 a5 8.b5 c5 9.dc5 Bc5 10.Nc3 Re8 (10...dc4 11.Bc4 Qc7 12.Qb3=) 11.Be2 (11.cd5!? ed5 12.Bd3+=) 11...dc4= 12.Qd8 Rd8 13.Bc4 Nbd7 14.Na4 Rac8 15.Nc5 Rc5 16.Be2 Rc2 17.Bf6 Nf6 (worse is 17...gf6 18.Nd4 Rc5 19.Bf3+=) 18.Nd4 Rc3 19.Nf5 ef5 20.0-0 g5 21.Bf3 Ne4 22.Be4 (22.Rfc1!?=) 22...fe4+= 23.g4 Kg7 24.Rfc1 Rdc8 25.Rc3 Rc3 26.Kf1 a4 27.Rd1 Ra3 28.Rd4 Ra2 29.Re4 Ra1 30.Ke2 a3 31.Ra4 Kg6 32.Ra7 Ra2 33.Kf3 Rb2 (33...f5 34.h3+=) 34.Rb7+/– a2 35.Ra7 h5 36.h3 hg4 37.hg4 f6 38.b6! a1Q 39.Ra1 Rb6 40.Ra4 Rc6 41.Ke4 Re6 42.Kd3 Rb6 43.Rc4 Rd6 44.Rd4 Rb6 45.f4 gf4 46.ef4 Rb3+= 47.Kc4 Rg3 48.f5 Kg5 49.Kd5 Rg4 50.Rg4 Kg4 51.Ke4 Kg5 52.Ke3 Kf5 53.Kf3 Ke5 54.Ke3 Kf5 55.Kf3 Kg5 56.Kg3 f5 57.Kf2?? f4 58.Kf3= Kf5 59.Kf2 Kg4 60.Kg2 f3 61.Kf1 Kg3 62.Kg1 Kf4 63.Kf1 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

7.d4 a5 8.b5 c6 9.Nc3 cb5 10.Nb5 a4 11.Nd2 Qb6 12.c5 Qc6 13.Rc1 b6 14.Nf3 Nfd7 15.h4 (better 15.Qd2=) 15...Bc5?? (better 15...Be4=+) 16.dc5+- Nc5 (16...bc5 17.Nfd4! Qb7 18.Nf5 ef5 19.Ba1+-) 17.Nfd4 Qd7 18.Nf5 ef5 19.Nd4 (19.Nc7 Ra7 20.Nd5 Qc6+-) 19...f6 20.h5 Ra5 (20...f4 21.Bb5 Qf7 22.ef4+-) 21.Bc3 Ra7 22.Bb5 Qf7 23.Nf5 Qe6 24.Nd4 Qe4 25.0-0 Kh8 (25...Rc8 26.Bb4+-) 26.Be2 (26.Bb4 Rc8+-) 26...Nbd7 (26...Rd8 27.Bb4+-) 27.Bb4 Raa8 28.Bf3 Qe5 29.Nc6 Qg5 30.Bd5 f5 31.Bf3 Rae8 32.Rc4 Qh6 (32...Re6 33.Bc5 Nc5 34.Rb4+-) 33.Rf4 Rf7 (33...Rf6 34.Bc5 Nc5 35.Qd5+-) 34.Bc3 1-0. marekt (2160) - leprechaun01 (2130), gameknot.com, 2020.

7.d4 a5 8.c5 ab4 9.ab4 Nc6 10.b5 Ra1 11.Ba1 Nb4 12.Na3 b6 13.Qb3 bc5 (13...bc5 14.dc5 Bc5–/+) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

7.d4 dc4 8.Bc4 c6 9.Nc3 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 c5 (12...Nfd5 13.e4 Nf4 14.Qc2+=) 13.bc5+= Bc5 14.Rfd1 (14.Rac1 Be7+=) 14...Be7+= 15.a4 (15.Rac1 Rc8+=) 15...Rc8= 16.Ne5 Nfd7 17.Nd7 (17.Qe4 Ne5 18.de5 Qc7=) 17...Qd7 18.Ba3 Nc4 (18...Ba3 19.Ra3 f5 20.g3=) 19.Be7 Qe7 20.Rdc1 b6 21.Nb5 Na5 22.Rc8 (22.Rab1 Qd7=) 22...Rc8 23.g3 h6 24.Qa3 Qa3 25.Ra3 a6 26.Rc3 Rc4 (26...Rc3 27.Nc3 Kf8 28.Kf1=) 27.Rc4 Nc4 28.Nc7 a5 (better 28...Nb2=) 29.d5 (29.Nb5 Nd2=) 29...ed5 (29...Nb2!?–/+) 30.Nd5=+ Kf8 (30...f5 31.f4=+) 31.Kf1 (31.Kg2 Nb2 32.Nb6 Ke7=) 31...Ke8=+ 32.Ke2 Kd7 33.Kd3? (better 33.Nc3=) 33...Nb2–+ 34.Kd4 Na4 35.Kc4 (35.e4 b5–+) 35...Kd6–+ 36.Nf4 (36.e4 Ke5 37.Kd3 f5 38.f4 Kd6–+) 36...Kc6 37.Ne2 (37.Nh5 b5 38.Kd3 Nc5 39.Kc2 g6–+) 37...b5 38.Kb3 (38.Kd4 Nc5–+) 38...Kd5 (38...Nc5 39.Kc3 Ne4 40.Kd4 Nf2 41.e4–+) 39.f3?! (39.Nd4 Nc5 40.Ka2–+) 39...Nc5 40.Ka2 (40.Kb2 b4 41.Nd4 Kc4–+) 40...Kc4 41.e4 (41.Nd4–+) 41…b4 (41...b4 42.Kb1 a4–+) 0–1. Barrento,J (1695) – Jorge,Rita Maria Osorio (1930), Queima das Fitas Open (4), 2017. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.c4 0-0)

7.d4 c6 8.Be2 a5 9.b5 cb5 10.cb5 Nbd7 11.0-0 Rc8 12.Nc3 Nb6 13.Nd2 Bd6 14.Rc1 Qe7 15.Qb3 Nc4 16.Nc4 dc4 17.Qa4 Ne4 (better is 17...Nd5!?=+) 18.Ne4+= (18.Qa5?? Ra8 19.Qa8 Ra8 20.Ne4 Be4 21.Bc4 Qh4–+; 18.Bc4 Nd2 19.Be2 Nf1 20.Bf1 b6–/+) 18...Be4 19.g3 Qg5 20.f4 Qf5 21.Rc4 Bc2 (better is 21...Bd3 22.Rc8 Rc8=+) 22.Qa5+/– Rc4 23.Bc4 Bd3 24.Rc1 Bc4 25.Rc4 Qd3 26.Qc3 Qd1 27.Kf2 Qh1 28.d5 Qh2 29.Kf3 Qh1 30.Kf2 Qh2 31.Kf3 Qh1 32.Ke2 Qg2 33.Kd1 Qd5 (33...e5 34.fe5 Qd5 35.Qd4 Qf3 36.Kc2+=) 34.Rd4 Qf3 35.Kc2 Be7 36.e4 Qc3 (better is 36...Qe2!? 37.Kb3 Re8=) 37.Kc3 Bc5 38.Rd7 b6 39.Rc7 Rd8 (39...Bf2!? 40.g4 g6+=) 40.Rc5+/– bc5 41.Kc4 Kf8 42.Kc5 Ke8 (better is 42...Rc8 43.Kb4 Ke7+–) 43.b6+– f6?! (43...Kd7 44.a4+– (44.Bg7?! Rc8 45.Kb5 Rg8+–)) 44.a4 (44.b7 h5+–) 44...Kd7 45.a5 Kc8 46.a6 (46.Kc6 Kb8 47.a6 Rd3+–) 46...Rd3 (46...Rd2 47.Bd4 Kb8+–) 47.Kc6 Kb8 48.a7 Ka8 49.Kc7 (better is 49.b7 Ka7 50.Kc7+–) 49...Rb3+/– 50.Bd4 h6 51.g4 Rb1 52.Bc5 g6 53.Kc6 (better is 53.Kd6 Rc1 54.Kc6+/–) 53...h5?? (53...f5 54.gf5 gf5 55.e5=) 54.gh5 (54.f5 gf5 55.gh5 Rb5 56.Kb5 Kb7 57.h6 e5 58.h7 Kc8 59.a8Q Kd7 60.Qc6 Kd8 61.h8Q) 54...gh5= 55.Kd6?? (55.Bf2 Rc1 56.Kd7 Rc4=) 55...e5?? (better is 55...h4 56.f5 ef5–+) 56.fe5= fe5 57.Ke5 h4 58.Kf4 Rh1 (better is 58...Rb5!? 59.Bd4 Rh5=+) 59.e5+/– h3 60.Bd6?? (better is 60.Kg3 h2 61.Bd6=) 60...Kb7 (60...Rg1 61.e6 h2–+) 1–0. Martinez Rodriguez,Ezequiel – Fernandez Gonzalez,Sergio, Primera B Puente Vi, 1998.

7.d4 Nbd7 8.c5 c6 (8...Ne4 9.Bd3=) 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Ne4 (10...a5 11.0-0=) 11.Nc3 (11.0-0 Qc7=) 11...f5 (11...Ndf6 12.0-0=) 12.0-0 Ndf6 (12...b6 13.Ne2=) 13.Ne2+= Qe8 14.Rac1 (14.Nf4 Bd8+=) 14...Bd8 15.Ne5 Bc7 16.f3 Ng5 17.a4 (17.f4 Nge4=) 17...Nf7 (17...Nd7 18.Nd7 Qd7 19.b5=) 18.Nf7 (18.b5 Rc8=) 18...Qf7 19.a5 a6 20.Nf4 g5 21.Nh3+= Qh5 22.f4 h6 23.Rc2 Kf7 24.Qe2 Qg6 25.g3 Rg8 26.Qg2 Rg7 27.Kh1 Rh8 28.Ng1 g4 29.Ne2 h5 30.Bc3 h4 31.gh4 Rh4–+ 32.Be1 Rh3 33.Ng3 Rgh7 34.Rg1 Nd7 35.Qf1 Qh6 36.Rgg2 Nf8 37.Qe2 Ng6 38.Nf1 Bf4 39.ef4= Nf4 40.Qe5 Ng2 41.Rg2 Rf3 42.Rf2 Qh3 43.Kg1+= Rg7 44.Rg2= Qh6 45.Qb8 Kg6 46.Bd2+= Qh4 47.Bf4 Kh7 48.Rg3+= Qe7 49.Nd2 Rg3 50.hg3 Rg8 51.Qc7 Qc7= 52.Bc7 Rg7 ½–½. Naeter,Burkhard – Kienel,Norbert, corr GER jub50 qJVH29, 1996.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 h6 9.Be2 c6 10.0-0 Qc7 11.c5 (11.Rc1 Rfd8=) 11...b6 12.Bc3 (12.Rc1 Rfb8=) 12...bc5 13.bc5 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Bd3 Bd3 (15...Nf6 16.Qc2=) 16.Qd3 Bf6 (16...Rab8 17.Rab1=) 17.Rab1 Rab8 18.Rb4 Rb4 19.ab4 e5 (19...Rb8 20.Ra1=) 20.de5+= Ne5 21.Ne5 (21.Be5 Be5 22.b5 Bf6 23.bc6 Qc6+=) 21...Be5 22.Be5 Qe5 23.Qa6 (23.b5 cb5 24.Qb5 Rc8+=) 23...Qc7= 24.Rb1 White intends b5 24...Rb8 25.b5 cb5 26.Rb5 Rb5 (26...Rc8 27.g4+=) 27.Qb5+– Kf8 (27...g6 28.g3 Kf8 29.c6+–) 28.c6 Qe5 (better 28...Ke7 29.Qd5 Qd6 30.Qe4 Kd8+–) 29.g3 Ke7 (29...h5 30.Qb7 h4 31.h3 hg3 32.c7 (32.Qa7 gf2 33.Kf1 Qg3=+) 32...gf2 33.Kf1 Qa1 34.Kf2 Qf6 35.Ke2+–) 30.Qb7 (30.Qb7 Ke6 31.c7 Qc7 32.Qc7+–) 1–0. Janek – enoli, internet free game, 2017.

7.cd5 Qd5 8.Nc3= Qd8 9.Be2 Nc6 (9...a5 10.b5=) 10.0-0 a6 11.d3 h6 12.e4 (12.Qc2 Qd7+=) 12...Bg4= 13.h3 Bf3 14.Bf3 Ne5 (14...a5 15.b5 Ne5 16.Be2=) 15.Be2= Nc6 16.Qb3 (16.Bf3!?=) 16...Nd4=+ 17.Qd1 Ne2 (17...a5!? 18.b5 Qd7=+) 18.Ne2= c5 19.bc5 Bc5 20.d4 Bb6 (20...Be7 21.Qd3=) 21.e5 (21.Qd3!?+=) 21…Nd5=+ 0–1. retiponziani (1790) – retired58 (1995), ChessWorld.net, 2014.

7.cd5 Nd5 8.Nc3 Bf6 (8...a5 9.b5=) 9.d4= Re8 10.Bd3 Bg4 (10...Bd3 11.Qd3 a5 12.0-0=) 11.h3 Bh5 12.Ne4 Be7 13.Ng3 (13.0-0 a5 14.b5 c6+=) 13...Bg6 (13...Ne3 14.fe3 Bh4 15.Bh7 Kh7 16.Qc2 Bg6 17.Qf2+=) 14.0-0 (14.Bg6 fg6 15.e4 Nf4+=) 14...Nd7 (14...Bd3 15.Qd3 c6 16.e4+=) 15.Qc2 (15.Bg6 fg6 16.e4 N5b6+=) 15...Bd6 (15...Bd3 16.Qd3 f5 17.Rad1=) 16.Bg6+= hg6 17.Ne4 Qe7 18.Rac1 Rac8 (18...N5f6 19.Nc5 a5 20.b5+–) 19.Nd6 Qd6 20.Rfd1 c6 21.Qd2 (21.e4 N5b6+–) 21...Red8 (21...N5f6 22.Ne5+=) 22.Ne5 (22.e4 N5b6+–) 22...Ne5 23.de5 Qe7 24.Qc2 (24.e4 Nb6 25.Bd4 Rd7+=) 24...Qc7 (24...Qg5 25.Bd4+=) 25.Qb3 Ne7 26.Rd8 Rd8 27.Rd1 Kf8 (27...g5 28.Qa4+=) 28.Kf1 (28.Bd4 Ke8+–) 28...Ke8+= 29.Ke2 (29.e4 g5+=) 29...Rd1 30.Qd1 Qd7 (30...a5 31.e4+=) 31.Qd7 Kd7 32.e4 Kc7 33.Bd4 b6 34.Kd3 (34.Be3 a5+–) 34...Nc8 (34...g5 35.Ke3+=) 35.Kc4 Ne7 36.h4 Ng8 37.g4 Nh6 38.f3 Ng8 39.g5 Ne7 40.f4 Kb7 41.Be3 Kc7 42.a4 Kb7 43.Bd4 Kc7 44.a5 Kb7 45.Be3 ½–½. Fournier,Frederic (1855) – Jactel,Nicolas (2085), Open Evry FRA, 2005.

7.cd5 Nd5 8.Be2 a5 9.b5 c6 10.bc6 Nc6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Qb6 13.0-0 Rfd8 14.d4 Rd7 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Qc7 17.Rfc1 a4 18.Bb2 Qd6 19.Qb5 Ra5 20.Qe2 Rf5 21.h3 (21.e4 Rh5+=) 21...Rd5 22.Rc2 Rf5 23.Rac1 Rc7 24.Rc4 b5 (24...Ra5 25.Bc3 Ra6 26.Bb4+=) 25.Rc5 (25.R4c3!? f6+–) 25...Rc5+/– 26.Rc5 (better is 26.dc5!? Qd7 27.Qb5+/–) 26...Na7= 27.Qc2 (better is 27.Rc7!? Qc7 28.Ne5=) 27...Rc5–/+ 28.dc5 Qc5 29.Qc5 Bc5 30.Ne5 (30.Bd4 Bd4 31.Nd4 e5–/+) 30...f6 (30...b4 31.ab4 Bb4 32.Nd3–+) 31.Nd3 Bd6 32.g4 Kf7 33.Kg2 Nc6 34.f4? (better is 34.Ne1–+) 34...Na5 35.Kf3 Nc4 36.Bc1 Na3 0–1. Fournier,Frederic (2080) – Mephisto Mondial, Match, 2005.

7.Be2 dc4 8.Bc4 c5 9.bc5 Bc5 10.d4 Be7 11.0-0 Nc6 12.Nc3 Rc8 13.Qe2 Bg4 14.Ba2 Qa5 15.h3 Bh5 16.g4 Ng4 (16...Bg6!?+=) 17.hg4= Bg4 18.Kg2 Qf5 (18...Ba3!? 19.Nb5 Bb2 20.Qb2 Qb6=) 19.Rh1+= Qg6 20.Rag1 Bf5 21.Kf1 Bd3 22.Rg6 Be2 23.Ke2 hg6 24.d5 Nd8 25.de6 Ne6? (better is 25...fe6!? 26.Nd4 Kf7+/–) 26.Ne5+– (26.Ne5 Rc6 27.Nc6 bc6 28.Be6 fe6 29.Ne4+–) 1–0. Yilmaz,M (2475) – Tsatsalashvili,K (2255), 2nd Kahraman Olgac Mem, Instanbul TUR, 2010. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.c4 0-0)

7.Be2 dc4 8.Bc4 Nc6 9.0-0 Bd3 10.Bd3 Qd3 11.Nc3 Rad8 12.Qb1 a6 13.Rd1 e5 14.Qd3 Rd3 15.Ne1 Rd7 16.d3 Rfd8 17.Rd2 a5 (17...Nd5 18.Rad1=) 18.b5 Na7 19.Rad1 Nd5 20.Nd5 Rd5 21.a4 (21.Rc2 R8d7 22.a4 c6=) 21...f6 (21...Bb4 22.e4 R5d7 23.Be5 Bd2 24.Rd2=+) 22.d4 (22.e4 R5d7 23.Nc2 Nc8=) 22...Bb4 23.Rc2 ed4 24.Bd4 c5 25.bc6 Nc6 26.Nf3 Bc5 (26...Ne5 27.Kf1=+) 27.Rcd2= Bd4 28.Nd4 Kf7 (28...Rc5 29.Kf1=) 29.Kf1 g6 (29...f5 30.Ke2 Kf6 31.h3=) 30.Ke2 (30.Nc6 bc6 31.Rd5 Rd5=) 30...h5 (30...h6 31.h4=) 31.Nc6 (31.h3 Ke7=) 31...Rd2=+ 32.Rd2 Rd2 33.Kd2 bc6 34.Kc3 Ke6 35.Kd4 Kd6 36.f4 (better 36.h4=) 36...g5?? (36...f5 37.e4 c5 38.Ke3 fe4 39.Ke4=) 37.g3 (37.fg5 fg5 38.e4+–) 37...h4 (better 37...gf4 38.gf4 f5=) 38.f5 (38.gh4 gh4 39.e4+–) 38...hg3–/+ 39.hg3 g4 40.e4? (better 40.Kc4=) 40...c5–+ 41.Kc4 Ke5 42.Kc5 Ke4 43.Kb5 Kf3 (43...Kf5 44.Ka5 Ke6 45.Kb6–+) 44.Ka5–/+ Kg3 45.Kb5 (45.Kb4 Kf4 46.a5 g3–/+ (46...Kf5?! 47.a6 g3 48.a7=)) 45...Kf4–+ 46.a5 g3 (46...Kf5?! 47.a6 g3 48.a7=) 47.a6 g2 (47...Kf5?! 48.a7 g2 49.a8Q=) 48.a7 g1Q (48...Kf5?! 49.a8Q g1Q 50.Qc8 Ke5 51.Qc7 Ke6 52.Qc4 Ke7 53.Qc7 Ke8 54.Qc6 Kf7 55.Qd7 Kg6 56.Qe8 Kh7 57.Qf7 Qg7 58.Qh5 Qh6 59.Qf7 Kh8 60.Qe8 Kg7 61.Qd7 Kg8 62.Qe8 Qf8 63.Qg6 Kh8 64.Qh5 Kg7 65.Qg4 Kf7 66.Qc4 Kg6 67.Qg4 Kh6 68.Qh4 Kg6 69.Qg4 Kh7 70.Qh5 Kg7 71.Qg4 Kf7 72.Qc4 Ke8 73.Qc6 Kd8 74.Qd5 Ke7 75.Qc5 Kf7 76.Qc4=) 49.a8Q Qb1 50.Kc5 Qf5 (50...Kf5?! 51.Qf3 Kg5 52.Qg3 Kh5 53.Qf3 Kg6 54.Qg4 Kh6 55.Qh3 Kg7 56.Qd7 Kf8 57.Qd6 Kf7 58.Qd7 Kg8 59.Qe6 Kg7 60.Qd7 Kh8 61.Qe8 Kg7 62.Qd7=) 51.Kb6 Qe6 52.Kc5 Qe5 53.Kb6 Qe3 54.Kb5 f5 55.Qa4 (55.Qg2 Qf3 56.Qd2 Kg4–+) 55...Kf3 (55...Kg3 56.Qd1–+) 56.Qa8 (56.Qa1 f4–+) 56...Qe4 (56...Kf2 57.Qg8–+) 57.Qa3 (57.Qh8 Ke3–+) 57...Kg4 58.Qc1 Qe8 59.Kb4 Qb8 60.Ka4?? (better 60.Ka5–+) 60…Qf4 (60...Qf4 61.Qf4 Kf4–+) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

7.Be2 dc4 8.Bc4 Nc6 9.d4 Ne4 10.Nbd2 Nd6 11.Be2 a5 12.b5 Na7 13.a4 c6 14.bc6 Nc6 15.Ba3 Nb4 16.Bb4 ab4 17.Qb3 Ne4 18.Ne4 Be4 19.0-0 Qd5 20.Qd5 (20.Bc4 Qf5=) 20...ed5 21.Nd2 Bc2 Exerts pressure on the isolated pawn 22.Bd1 (22.a5 Ra7=) 22...Rfc8=+ 23.Bc2 Rc2 24.Nb3 White intends a5 24...b6 (24...Rb2 25.Rab1 Rb1 26.Rb1 Ra4 27.Kf1–/+) 25.Rfb1 Bd6 26.a5 (26.g3 g5=+) 26...ba5 27.Ra5 Ra5 28.Na5 g6 (28...Kf8=+) 29.Nb7 (better 29.Kf1!?=) 29...b3–/+ 30.g3 (30.Kf1 b2 31.Rb2 Rb2 32.Nd6 Kf8–+) 30...b2–+ 31.Kg2? (better 31.Rb2 Rb2 32.Nd6–+) 31…Ba3 0–1. Fournier,Frederic (2215) – Mephisto Mondial, Match Active, 2001.

7.Be2 c6 (7...a5 8.b5+=) 8.Nh4 (8.Nd4 dc4 9.Nf5 ef5 10.Bc4 a5=) 8...Bg6 (8...dc4 9.Nf5 ef5 10.Bc4=) 9.Ng6 hg6 10.0-0 Nbd7 (10...dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Be2=) 11.d3 (11.c5 b6 12.d4 Qc7+=) 11...a6 (11...a5!?=) 12.Nd2 b5 13.cb5 (13.c5 a5+=) 13...cb5 (13...ab5 14.Rc1 Qb6 15.Nf3=) 14.Rc1 (14.Qb3 Bd6+=) 14...Rc8 (14...a5 15.Qb3=) 15.Nb3 (15.Qb3 Bd6+=) 15...Bd6 16.Qd2 Qe7 17.Na5 Nb8 (17...Be5 18.Be5 Ne5 19.Rc3+=) 18.Rc2 Rc7 19.Rc7 Bc7 20.Rc1 (20.Nb3+/–) 20...Ne8 (20...Qd6!? 21.f4 Ba5 22.ba5 Nc6+=) 21.Nc6 (21.Bf3 Nf6 22.Qc3 Bb6+/–) 21...Nc6 22.Rc6 Bb8 23.Qc3 (23.Qc2 Qb7+/–) 23...Qb7 24.f4 (24.Bf3!?+/–) 24...Ba7+= 25.d4 Nf6 (25...Bb8!?+=) 26.Rc7+/– Qb6 (26...Qb8 27.Qc6 Rd8 28.Kf1+/–) 27.Qc6+– Rb8? (better is 27...Rd8+–) 28.g4 (better is 28.Qc5 Qc5 29.bc5+–) 28...Ne4?? (better is 28...Qc6 29.Rc6 Bb6+=) 29.Qd7+– Nd6 30.Ra7 (better is 30.Bd3 Rb7 31.Rb7 Qb7 32.Qd8 Kh7 33.Qd6+–) 30...Nb7 31.Rb7! Qb7 (31...Qb7 32.Qb7 Combination; 31...Rb7 32.Qe8 Combination) 32.Qb7 Rb7 33.Kf2 f5 34.Bd3 Kf7 35.Kg3 Rb8 36.Kh4?? (better is 36.Bc3+–) 36...Rh8= 37.Kg3 Rb8 38.Kh4?? (better is 38.Bc3+–) 38...Rh8= 39.Kg3 Rb8 40.h4 (40.Bc3 Rc8 41.Bd2 Ke7+–) 40...Kf6 41.Bc3 Rc8 42.Bd2 Rc6 43.h5 (43.Kg2 Rc8+–) 43...gh5 44.gh5 Rc8 45.Kf2 Rh8 46.Be2 Rc8 47.Bd1 Rh8 48.a4 (48.Ke1 g6 49.hg6 Kg6+–) 48...Ke7? (better is 48...ba4!? 49.Ba4 Rh5+=) 49.ab5 ab5 50.Be2 Rb8 51.Be1 Kd6 ½–½. Agrest,Anton (1760) – Colom Andres,Xavier (1880), 2nd Sunway Sitges International Chess F, 2015.

7.Nc3 c6

8.d4 dc4 9.Bc4= a5 10.b5= cb5 (10...Nd5 11.0-0 cb5 12.Nb5 Nc6 13.Qe2 Nb6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Qd7; 10...Qd6 11.Qe2 Nd5 12.0-0 Rc8 13.Rfc1 Nd7 14.bc6 Qc6 15.Bb5 Nc3; 10...Nbd7 11.0-0 Qb6 12.Rc1 Nd5 13.Qe2 N7f6 14.Na4 Qa7 15.bc6 bc6) 11.Nb5 Qb6 12.0-0 Nc6 13.Rc1 Rac8 14.Qb3 h6 15.a4 Rfd8.

8.d4 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 a5 11.ba5 h6 12.a4 b4 13.Nb1 Qa5 14.Nbd2 Rc8 15.0-0 Nbd7 16.Nc4 Qc7 17.a5 Ne4 18.Qb3 Nd6 19.a6 Nc4 20.Bc4 Ra7 21.Rfc1 Rca8 22.Qd1 Bd6 23.h3 Bg6 24.Bb5 (24.d5 A) 24...cd5 25.Bd5 Qc1 26.Qc1 (26.Bc1?! ed5 27.Qd5 Ra6 28.Qa8 Ra8 29.Ra8 Nb8+/-; 26.Rc1?! ed5 27.Qd4 Nf6+-) 26...ed5 27.Qc6+-; B) 24...ed5 25.Bd5 Bc5+= (worse 25...Ra6 26.Rc6 Rc6 27.Ra8 Nf8 28.Bc6 Qc6 29.Rd8+-)) 24...Nb8 25.d5 ed5 (25...c5!?=) 26.Qd4+= f6 (26...Bf8 27.Ne5 c5 (27...Na6 28.Bc6 Bc5 29.Rc5 Nc5 30.Ba8 Ra1 31.Ba1+-) 28.Qd5 Bf5+=) 27.Bc6+/- Nc6 28.Qd5 Bf7 29.Qc6 b3 30.Bd4 Qc6 31.Rc6 Rd7 32.a7 Bc7 33.Rb1 Bg6 34.Rc7 Rc7 35.Rb3 Rca7 36.Ba7 Ra7 37.Nd4 Re7 38.Kh2 h5 39.Kg3 Bf7 40.Ra3 g6 41.h4 Kg7 42.Kf4 Rb7 43.e4 Rb4 44.Ke3 Rb2 45.Ra7 Kf8 46.Ra6 Kg7 47.Ra7 Kf8 48.Ra6 Kg7 49.Kf3 Rd2 50.Ra4 Rd3 51.Ke2 Rc3 52.Ra7 Rc4 53.Kd3 Rc1 54.Ke3 Re1 55.Kf4 Rg1 56.Kg3 Rd1 57.Nf3 Rd3 58.e5! fe5 59.Kh2 e4?? (better 59...Rf3 60.gf3 Kf6+-) 60.Ng5+- 1-0. PEREIRA – Polaris, internet, 2021.

8.d4 dc4 9.Bc4= Qc7 A) 10.Qe2 Nd5 (10...Nbd7 11.e4 Bg4 12.0-0 Nb6 13.Bd3 Nh5 14.Qe3 Bf3 15.Qf3 Nf4; 10...a5 11.0-0 Nbd7 12.e4 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3 ab4 15.ab4 Bb4; 10...Bg6 11.Ne5 Nbd7 12.Ng6 hg6 13.0-0 Nb6 14.Bd3 Nbd5 15.Nd5 ed5; 10...Ne4 11.Bd3 Nc3 12.Bc3 Bd3 13.Qd3 Nd7 14.0-0 Rfd8 15.h3 h6) 11.e4 Nf4 12.Qf1 Bg4 13.Ne5 Bh5 14.g3 Ng6 15.Ng6 Bg6; B) 10.0-0 a5 (10...Nbd7 11.Bd3 a5 12.e4 ab4 13.ab4 Bg4 14.h3 Ra1 15.Ba1 Bf3) 11.Qe2 Nbd7 12.e4 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3 ab4 15.ab4 Bb4; C) 10.Bd3 Nbd7 (10...a5 11.e4 Bg4 12.0-0 ab4 13.ab4 Nbd7 14.h3 Ra1 15.Ba1 Bf3) 11.e4 Bg6 12.0-0 a5 13.Qb3 h6 14.Rfe1 Bh5 15.e5 Nd5; D) 10.Nh4 Bg4 11.Qd2 Nbd7 12.h3 Bh5 13.g4 Nb6 14.Bd3 Bg6 15.Ng6 fg6.

8.d4 dc4 9.Bc4= Nd5 10.0-0 (10.Bd3 Nc3 (10...Bd3 11.Qd3 Nd7 12.0-0 Bd6 13.e4 Nc3 14.Bc3 Re8 15.Rad1 Qc7; 10...Bg6 11.0-0 Nd7 12.Bg6 hg6 13.e4 Nc3 14.Bc3 Qb6 15.Qd2 Qb5) 11.Bc3 Qd5 12.Qc2 Bd3 13.Qd3 Nd7 14.0-0 Nf6 15.Nd2 Qf5; 10.Qd2 Nd7 (10...Bd6 11.Bd3 Nd7 12.0-0 N7f6 13.h3 h6 14.Rfd1 a5 15.Ne5 ab4; 10...Qd6 11.0-0 Nd7 12.Bd3 Nc3 13.Qc3 Bd3 14.Qd3 a5 15.Bc3 ab4; 10...Nc3 11.Bc3 Nd7 12.0-0 Nf6 13.Ne5 Ne4 14.Qb2 Qd6 15.g4 Bg6; 10...Qc7 11.Rc1 Nc3 12.Qc3 Nd7 13.0-0 Nb6 14.Ne5 Qd6 15.Bd3 f6) 11.0-0 Bd6 12.Rad1 N7b6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Qe7 15.Ne4 Na4; 10.Qe2 a5 (10...Nd7 11.0-0 Nc3 12.Bc3 Nb6 13.Bd3 Nd5 14.Bd2 Bd3 15.Qd3 f5) 11.b5 Nc3 12.Bc3 cb5 13.Bb5 Qc7 14.Bb2 Nc6 15.0-0 Qb6) 10...Bg4 (10...Nd7 11.Bd3= Bd3 12.Qd3 a5 13.Nd5 ed5 14.b5 Qc7 15.Rfc1 Rab8) 11.e4+= Nc3 (11...Nb6 12.Bd3 N8d7 13.h3 Bh5 14.Qe2 a5 15.Qe3 Qc7) 12.Bc3 Nd7 13.Qd3 (13.h3 Bh5+/– 14.Qe2 Bd6 15.Rad1 Qc7) 13...Nb6 (13...Bd6 14.Ne5 (14.Rad1 Re8 15.h3 Bf3) 14...Ne5 15.de5+= Bc7) 14.Bb3+/– (14.Ne5 Nc4 15.Qc4 Bh5) 14...c5? (better is 14...Bd6+/– 15.Rad1 Re8) 15.bc5+– Bc5? (15...Nd7 16.Rad1 Qc7+–) 16.Ne5 Bh5 17.dc5 Qd3 18.Nd3 Nd7 19.f3 Rfd8 20.Rfd1 Rac8 21.Ba5 b6 22.cb6 ab6 23.Bb4 Nf6 24.Nf4 Bg6 25.e5 Ne8 26.Ba4 h6 27.Bd7 Ra8 28.Ng6 fg6 29.Be6 Kh7 30.Rac1 Rd1 31.Rd1 Nc7 32.Bf7 g5 33.e6 Ne8 34.e7 g6 35.Rd8 (35.Rd8 b5 36.Be8 Ra7 37.Bg6 Kg6 38.e8Q Rf7 39.Rd6 Kg7 40.Bc3 Rf6 41.Rd7#) 1–0. Samadzade,Sevinj – Ivekovic,Tihana, WYg10, Heraklio GRE, 2004.

8.d4 dc4 9.Bc4= Nbd7 10.0-0 Qc7 (10...h6 11.Re1 b5 12.Bb3 a5 13.e4 Bg4 14.ba5 Qa5 15.h3 Bh5; 10...a5 11.b5 Bd6 12.bc6 bc6 13.Bd3 Rb8 14.Rb1 Nd5 15.Ne4 Qe7; 10...Bd6 11.Qe2 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Ne5 Qh4 14.f3 Bd5 15.g3 Qe7; 10...Nd5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 h6 13.h3 Qb6 14.e4 Nf4 15.Qd2 g5) 11.Qe2 Nb6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 a5 14.b5 c5 15.dc5 Qc5.

8.cd5 Nd5 9.Nd5 Qd5=+.

8.Be2 a5 9.Nd4 =.

8.Be2 Ne4 9.0-0 Bf6 10.Rc1 (10.Nd4 Bd4 11.ed4 Nc3 12.dc3 Nd7=) 10...Nd7 11.Qb3 (11.cd5 ed5 12.Nd4 Bd4 13.ed4 Ndf6=) 11...Bg4 (11...Ne5 12.Ne4 Nf3 13.Bf3 de4 14.Be2=) 12.Qc2 (12.Rc2 Qb6=) 12...Nc3+= 13.Bc3 Ne5 (13...dc4 14.Qe4 Bf3 15.Bf3+=) 14.Be5= Be5 15.cd5 Bf3 16.Bf3 cd5 17.g3 Qd7 18.e4 Rac8 19.Qd3 d4 20.Rc8 Rc8 21.Bd1 Rc1 22.f4 Bc7 23.Kf2 Bb6 24.Ke2 Qc8 25.f5 ef5 26.ef5 Kf8 27.Ba4 Rf1 28.Kf1 g6 29.g4 (29.fg6 hg6 30.Kg2 Qc1=) 29...Qc7= 30.h3 Qf4 31.Ke2 Kg7 32.Bb3 gf5 33.Qf5 Qf5 34.gf5 a5 35.Kd3 ab4 36.ab4 Kf6 37.Bd5 Kf5 38.Kc4 Ke5 39.Bb7 Kd6 40.Bc8 f6 41.d3 h6 42.Bg4 Kc7 ½–½. Spassky,Boris V – Nei,I, URS–ch Leningrad, 1963. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.a3 Nf6 5.e3 Be7 6.c4 0-0 7.Nc3 c6)

8.h3 Nbd7 9.Be2 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Ba2 Bd3 12.Ne5 Ba6 13.d4 Nfd7 14.Qg4 Nf6 15.Qg3 Nbd5 16.e4? (better is 16.Qf3=) 16...Nc3–/+ 17.Qc3 Rc8 (better is 17...Ne4 18.Qc2 Nf6–/+) 18.Qe3 Re8 19.Qf4 Bf8 20.g4 Rc7 21.h4 Bd6 22.h5 Be5 23.de5? (better is 23.Qe5 Ng4 24.Qg3=) 23...Qd3–+ 24.Qe3 Qe3 25.fe3 Ng4 26.Bd4 b6 27.Rg1 Nh6 28.Kf2 c5 29.bc5 bc5 30.Bc3 Rd7 31.Bb1 Rb8 32.Bc2 Bd3 33.Rac1 Bc2 34.Rc2 Rb3 (34...a6 35.Ba5 Rd3 36.a4–+) 35.a4? (35.Bb4 Rbd3 (worse is 35...Rb4 36.ab4 g6 37.Rc5+–) 36.Rc5 Rd8=) 35...c4 (35...Rd8 36.Rgc1–+) 36.Bd4? (better is 36.Ba5+=) 36...Rc7–+ 37.Kf3 Ra3 38.Ra1 Ra1 39.Ba1 Kf8 40.Bd4 Ng8 41.Bc3 Ne7 42.Bb4 Ke8 43.Bd6 Rc6 44.Rb2 Rb6 45.Rb4? Rb4–+ 46.Bb4 g6 47.Kg4 h6 48.Bc3 Nc6 49.Kh4 Nb8 50.Kg4 Nd7 51.Bd4 Nb6 52.a5 Na4 53.Ba7 c3 54.Bd4 c2 55.a6 c1Q 56.a7 Qg1 57.Kf3 Qh1 58.Kf4 g5 59.Kg3 Qe4 60.Kf2 g4 61.Ke2 g3 62.Kf1 Qf3 63.Ke1 g2 (63...g2 64.e4 Qe4 65.Kf2 Qd4 66.Kg2 Qa7–+) 0–1. combijack (1795) – jvom (1750), gameknot.com, 2013.

8.d4 Nbd7

9.Rc1=+.

9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Nb6 11.Nd2 dc4 12.Nc4 Nc4 13.Qc4 Qd7 14.0-0 b5 15.Qb3 a5 16.e4 ab4 17.ab4 Ra1 (17...Qd4? 18.Nd5 Qe4 19.Ne7 Kh8 20.Bf6 gf6 21.Ra8 Ra8 22.Qc3+-) 18.Ra1 Rc8 (18...Qd4? 19.Nd5 Qe4 20.Ne7 Kh8 21.Bf6 gf6 22.Qc3+-) 19.h3 Rb8 (19...Qd4?? 20.Nd5 Qf2 21.Kf2 Ne4 22.Ke2 ed5 23.Bd4+-) 20.Kh1 Bf8 (20...Qd4? 21.Nd5 Qf2 22.Ne7 Kh8 23.Nc6+-) 21.e5 Ne8 22.Ne4 Nc7 23.Qg3 Qd8 24.Nf6 (24.Bc3 Nd5=) 24...Kh8=+ 25.Ne4 Ra8 (25...Bb4!? 26.Ra7 Ra8=+) 26.Ra8= Na8 27.Qc3 Qd7 28.Nc5 Qc8 29.Bc1 Nb6 30.Bd2 Qa8 31.Kh2 Nc4 32.Be1 Nb6 33.Bd2 Be7 34.Ne4 Nc4 35.Bg5 ½-½. marekt (2165) - antinephilehi (2200), gameknot.com, 2020. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7)

9.Be2 a6 10.0-0= h6 11.Rc1 Nh7 (11...Qc7 12.Nh4 Bh7 13.Nf3=) 12.Bd3 Bd3 (12...dc4 13.Bc4 Nhf6 14.Bd3=) 13.Qd3 Ng5 (13...Nhf6 14.h3=) 14.Nd2 Bd6 (14...f5!?+=) 15.f4+– Nh7 16.e4 (16.cd5 cd5 17.e4+–) 16...Be7 (better 16...de4!? 17.Nde4 Ndf6+–) 17.cd5+– cd5 18.ed5 ed5 19.Nd5 Nhf6 20.Ne7 (20.Ne3 a5 21.ba5 Nc5+–) 20...Qe7 21.Nc4 (21.Rce1 Qd8+–) 21...Rac8 (21...Rae8 22.d5+–) 22.Rce1 Qd8 23.Nd6 Rc7 24.Qf3 b5 25.Nf5 Nb6 26.Qg3 Nh5 (26...g6 27.Nh6 Kg7 28.Nf5 Kg8 29.d5+–) 27.Qh3 Nf6 (27...g6 28.Nh6 Kh7 29.Ng4+–) 28.Rf3 Re8 (28...h5 29.d5! Nbd5 30.Ng7+–) 29.Nh6! gh6 (29...Kf8 30.Re8 Qe8+–) 30.Rg3 Kh7 31.Re8 Qe8 (31...Ne8?? 32.Qg4 Rc1 33.Kf2+–) 32.Qf5 Kh8 33.Qf6 (33.Qf6 Kh7 34.Qg7) 1–0. Janek – Guttes, internet, 2018.

9.Be2 dc4 10.Bc4 a5 11.b5=+.

9.Be2 dc4 10.Bc4 b5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a5 13.ba5 Qa5 14.0-0 Nb6 15.Ne5 Rac8 16.f4 Rfd8 17.Rf2 Nfd5 18.e4 Nc3 19.Bc3 Qa4 20.Rb1 (20.Qg3 f5=) 20...Ba3 (20...Qa3 21.Ra1 Qd6 22.Rb1=+) 21.Ra2= f6 22.Ng4 Nc4 23.Qh3 (23.Bb4 Ra8=) 23...c5 24.Nf6 gf6 25.Qe6 Kg7 26.d5 Rf8 27.e5?? (better 27.Bf6!? Rf6 28.Qg4 (worse 28.Qc8 Rf4 29.Qe8 Qa5+=) 28...Kf7 29.Qc8+–) 27...fe5= 28.Qg4 Kh8 29.fe5 (29.fe5 b4 30.Qc4+–) 1–0. Lejel – Adler, internet, 2019.

9.Be2 dc4 10.Bc4 b5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a5 13.ba5 Ra5 14.0-0 Qa8 15.Ne2 Nb6 16.Ne5 Bd6 17.Rfc1 The backward pawn on c6 becomes a target 17...Na4 18.Bc3 Nc3 19.Qc3 (worse 19.Rc3 c5-/+) 19...Ba3 (19...Ra6 A) 20.Nc6? Nd5 (20...Ra3?! 21.Ra3 Ba3 22.Ra1=; 20...Ba3?! 21.Rc2=) 21.Qb2 Rc6-+; B) 20.Qb3=+) 20.Nc6= Ra4 (20...Bc1?? 21.Ra5 (21.Qa5?! Qc6 22.Rc1 Qd7+/-; 21.Na5?! Be3 22.fe3 Qe4+-) 21...Qb7 22.Qc1+-) 21.Rc2 Bd6 22.Ra4 ba4 23.Qc4 a3 24.Nc3 Qb7 25.Qb5 (25.Nb5 Ra8 26.Nd6 Qb1 27.Rc1 a2=+) 25...Qb5-/+ 26.Nb5 Ra8 27.Nca7 Ne8 28.Kf1 Bf8 (28...Bb4 29.Ra2-/+) 29.Rc1 Rb8 30.Nc3 (30.Ke2 Rb7=+) 30...Rb2-/+ 31.Nab5 f5 32.Ra1 Rb3 33.Ra2 Nf6 34.Rc2 g5 35.h3 h5 36.g3 g4 37.h4 Bb4 0-1. marekt (2200) - grasul2009 (2435), gameknot.com, 2020.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Nd5 11.0-0= a5 12.Qb3 (12.Nd5 ed5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 ab4 15.ab4 Bb4 16.Ra8 Qa8=+) 12...ab4 (12...N7b6 13.Nd5 Nd5 14.ba5 Qa5 A) 15.Qb7?? Rab8 16.Qd7 A1) 16...Rb2?! 17.Bd5 Bf6 18.Bc4=+ (18.Bc6?? Rd8–+); A2) 16...Rfd8 17.Qc6 Rb2–+; B) 15.Rfe1=) 13.ab4= Nb4 14.Ra8 (14.e4 Bg4=) 14...Qa8 15.e4 Bg4 16.Ra1 Qb8 17.Be2 (17.Ba3 c5=) 17...Rd8 18.h3 Bh5 19.Rd1 White plans d5 (19.Ra4 c5 20.Nb5 h6=+) 19...h6 (19...Qc7 20.Ba3 Qa5 21.Rb1=+) 20.Ba3 c5 21.d5 (21.dc5 Nc6=+) 21...ed5 22.Bb4 cb4 23.Nd5 Bf8 24.Nb4 Nc5 25.Rd8 (25.Qe3 Rd1 26.Bd1 Qd6=+) 25...Qd8 (25...Nb3?? 26.Rb8 Bf3 27.Bf3+–) 26.Qe3 (26.Qc4 Qe8 27.g4 Bg6=+) 26...Bg6 27.e5 (27.Nd3 Qa5=+) 27...Qa5 (27...Ne6 28.Nd3=+) 28.Nd3 Ne6 29.Bf1 Qa1 (29...Qc3 30.Qc1 Qc1 31.Nc1=+) 30.Qc1 (30.Qe1 Qa3 31.Nc1 Bc5=+) 30...Qc1 31.Nc1 Ba3 32.Nb3 Kf8 (32...Bb2 33.Kh2=+) 33.Kh2 (33.Na5 b6 34.Nc6 Bb2=+) 33...Bb4 (33...Ke7 34.Bc4=+) 34.Bc4 (34.Bb5 Ke7=+) 34...Ke7 35.Kg3 (35.Nbd2 Nc7=+) 35...Be4 36.Nbd4 (36.Nfd2 Bc6=+) 36...Nd4–/+ 37.Nd4 Bc3 38.Nf3 Bc6 39.Kf4 (39.Bb3 f6 40.e6 g6–/+) 39...Bb4–/+ 40.Kg3 (40.Ke3 Bc5 41.Ke2 b5–/+) 40...Bc5 41.Ne1 b5 42.Bb3 (42.Be2 Bd4 43.Nd3 Bc3–/+) 42...Bd4 43.Nf3 Ba7 44.Ne1 (44.Nh4 Bd7–/+) 44...f6 45.f4 (45.Nd3 fe5 46.Ne5 Bb8–/+) 45...Bd4 46.Nf3 (46.ef6 Kf6 47.h4 Kf5–/+) 46...Be3 47.Ne1 (47.Nh4 Be4–/+) 47...Be4 48.h4 (48.Nf3 b4–/+) 48...h5 49.Bc2 (49.Nf3 b4–/+) 49...Bc2 50.Nc2 (50.ef6 Kf6 51.Nc2 Bc5–/+) 50...Bc5 51.ef6 Kf6 52.Kf3 b4 53.Na1 Ke6 54.Ke4 Bf2 (54...Bb6–/+) 55.Nb3? (better 55.g3!?–/+) 55...Kd6–+ 56.Nc1 (56.Nd2 Bh4 57.Nf1 Bf6–+) 56...Bh4 57.Kd4 (57.Nb3 Bf6–+) 57...Bf6 58.Kd3 (58.Ke4 Kc5 59.Kd3 Bb2 60.Nb3 Kd5–+) 58...Kc5 59.Nb3 Kd5 60.Nc1 (60.Nd2 Bd4–+) 60...Bd8 61.Nb3 (61.Ne2 Bc7–+) 61...Bc7 62.f5 (62.g3 Bb6 63.Nd2 Bf2–+) 62...Be5 63.Na5 (63.Nd2 Bf6–+) 63...Bc3 64.Nc4 (64.Nb3 Ke5–+) 64…h4 0–1. marekt (2135) – objorn (2380), gameknot.com, 2017.

9.Nh4 Bg6 (9...Bg4!? 10.Qb3 dc4 11.Bc4 Nb6=+) 10.Ng6= fg6 11.Bd3 (11.Be2 Bd6+=) 11...a6 (11...a5 12.b5+=) 12.0-0 (12.Ne2 Nb6 13.c5 Nc8+/–) 12...Qc7 (12...b5 13.c5+=) 13.Rc1 Qb8 (13...Rae8 14.Qf3 Qd6 15.c5+=) 14.Re1 (14.Qf3 e5 15.Qh3 e4+=) 14...a5 (14...Bd6 15.h3+=) 15.b5 cb5 (15...Bd6 16.h3+/–) 16.Nb5+/– b6 (16...Bd6 17.Nd6 Qd6 18.cd5 ed5 19.f3+/–) 17.e4 (17...de4 18.Be4 Ne4 19.Re4+/–) 1–0. slogger – willow27, ChessWorld.net, 2007.

7.c5 c6

8.Nc3 Nbd7 9.d4 a5 10.b5 Ne4 11.b6 Bf6 12.Bd3 (better is 12.Rc1=) 12…Ndc5! (12...Ndc5 13.dc5 Nc3–/+) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 2000.

8.d4 Nbd7 9.Nc3 a5 10.Bd3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Be4 13.Be4 (13.Ne4? de4 (worse is 13...Ne4 14.Qc2+=) 14.Bc3 ed3 15.Qd3 Qc7–+) 13...Ne4 14.Ne4 de4 15.Nd2 Nf6 16.0-0 Qc7 17.Qc2 Nd5 (17...Ng4 18.g3=) 18.Bc3 f5 19.g3 (19.Nc4 Ra8+=) 19...Ra8 (19...b5 20.Ra1+=) 20.Qb2 b5 21.Ra1 Qb8 22.Ra8 Qa8 23.Nb3 Nc3 (better is 23...Qa4!?+=) 24.Qc3= Qa3 25.Kf1 Kf7 26.Ke2 g6 27.h4 Bf6 28.Kd2 Qa2 29.Qc2 Qa4 30.Qc3 Bd8 31.Kc2 h5 32.Kd2 Qa2 33.Qc2 Qa3 34.Kc3 Bc7 35.Qb2 Qa4 36.Qa1 Ke8 37.Qa4+= ba4 38.Nd2 e5= 39.d5 cd5 40.Kb2 Kd7 41.Ka3= Kc6 42.Ka4 d4 43.ed4 ed4+= 44.Nb3 Kd5–/+ 45.b5 Be5 46.c6–/+ e3 47.fe3 de3 48.Nc1 Bg3 49.Ne2 Bc7–+ (49...Bh4?? 50.c7 Ke4 51.c8Q+–) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

8.d4 Nbd7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 b6 11.Nbd2 bc5 12.bc5 Rb8 13.Rb1 Qc7 14.0-0 Rb5 15.Bc3 Rfb8 16.Rb5 Rb5 17.Rb1 Rb1 18.Qb1 Ng4 19.h3 Ngf6 20.Qb4 Nf8 21.Ne5 Ng6 (21...N6d7 22.Nd7 Nd7 23.Qa5=) 22.Ng6+= hg6 23.Qa5 Qb7 24.Qb4 Qc7 25.Qa5 Qb7 26.Qb4 ½–½. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

8.d4 Nbd7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 b6 11.Nbd2 bc5 12.dc5 a5 13.0-0 Qb8 14.Bc3 ab4 15.ab4 Qc7 16.Nd4 Ne5 17.Qc2 Ng6 18.g3 Rfb8 19.Ra4 e5 20.N4f3 e4 21.Nd4 Ng4 22.Rfa1 Ra4 23.Qa4 Bf6 24.Qa7 Qc8 25.Ra6 Bd4 26.Bd4 (better is 26.Rc6! Bc3 27.Rc8 Rc8 28.Nb3=) 26...Rb4+= 27.Qa8 Rb8 28.Qc6 Qf5 29.f4 ef3 30.Ra8 (30.e4 Qe4!! 31.Qc8 (31.Ne4?? Rb1) 31...Nf8 32.Qf8 Kf8 33.Nf3 Qf3 34.Rb6–+) 30...f2 31.Kg2 (31.Kf1 Qd3 32.Kg2 f1Q 33.Nf1 Qe2 34.Kh3 Nf2 35.Kg2 Ne4 36.Kg1 Qf2 37.Kh1 Qf1) 31...f1Q! 32.Nf1 (32.Nf1 Nh4 Mate attack) 32...Nh4!! 33.gh4 (33.gh4 Qf2 Mate attack) 33...Qf2 34.Kh3 Qf3 35.Ng3 Nf2 0–1. Fournier,Frederic (2215) – Mephisto Mondial, Match Active, 2001.

8.Be2 Nbd7 9.0-0 b5 10.h3 Ne4 (10...Qc7 11.Nd4=) 11.d3 Ng5 (11...Bf6 12.Bf6 Nef6 13.Nd4+=) 12.Nbd2 (better is 12.Nd4 Nb8 13.f4 Nh3 14.gh3 Bh3 15.Rf2+–) 12...Bf6= 13.Bf6 Nf6?? (better is 13...Qf6 14.Ng5 Qg5=) 14.Ng5+– h6 15.Ngf3 Qe7 16.Ne5 Rac8 17.Nb3 Nd7 18.Nd7 Qd7 19.Nd4 e5 (19...a5 20.ba5 Ra8 21.Qd2+–) 20.Nf5 Qf5 21.Bg4 Qg5 22.Bc8 Rc8 23.d4 Re8 24.a4 a6 25.ab5 ab5 26.Ra6 Re6 27.de5 Qe5 28.Qd4 f6 29.Qe5 fe5 (29...Re5?? 30.Rc6 Re4 31.Rb1+–) 30.Rfa1 d4 31.ed4 ed4 32.Rd1 Kh7 33.Rd4 h5 34.Kf1 Kg6 35.Rd6 (35.Rd6 Rd6 36.cd6+–) 1–0. Hal1958 – RUDI, playchess.de, 2006.

6.c4 dc4

7.Bc4 0-0 8.0-0 a6 9.h3 b5 10.Be2 Nbd7 11.d3 Nb6 12.Nc3 Bg6 13.Nd4 Rc8 14.Nc6 Qd6 15.Ne7 Qe7 16.Bf3 Nfd5 17.Nd5 ed5 18.Rc1 c6 19.Bd4 Na4 20.Bc5 Nc5 21.Rc5 Rfd8 22.d4 Be4 23.Qe2 Bf3 24.Qf3 (worse is 24.gf3 Rd6 25.Rfc1 Qd7+=) 24...Rd6 25.Rfc1 Qf6 (better is 25...Qe6!?+=) 26.Qf6+– Rf6 27.Rd5 g6 28.Rd7 a5 29.d5 (29.ba5?! Ra8+–) 29...ab4 30.ab4 Kf8 31.dc6 Rcc6 32.Rc6 Rc6 33.Rb7 Rc1 34.Kh2 Rc2 35.Kg3 (35.Rb5?! Rf2 36.Kg3 Rb2+–) 35...Rb2 36.Rb5 h5 37.f4 Ke7 38.Kf3 f6 39.g4 hg4 40.hg4 Kd7 41.Rb6 Ke7 42.Ke4 Rb3 43.g5 fg5 44.fg5 Kf7 45.Kd4 Rb1 46.Ke5 Rf1 (46...Ke7+–) 47.Rf6 Rf6 48.gf6 g5 49.b5 g4 50.Kf4 Kf6 51.b6 g3 52.Kg3 Ke6 53.b7 Kd7 54.b8Q 1–0. Hal1958 – Mrchess, playchess.de, 2006.

7.Bc4 0-0 8.Nc3 c6 9.0-0 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Qe2 Bf6 12.Rac1 Nb6 13.Bb3 Nc3 14.Bc3 Bg4 15.h3 Bf3 16.Qf3 (worse 16.gf3 Nd5=) 16...Nd5 17.Bd2 Qd7 18.Rfd1 Rad8 19.e4 Nb6 20.Qg3 Kh8 21.Bc3 g6? (better 21...Qe7+=) 22.d5+- Bc3 23.de6 (23.Rc3?! ed5 24.ed5 Nd5 25.Bd5 cd5+=) 23...Qe7 24.Qc3 (24.Rc3?! Rd1 25.Bd1 fe6+=) 24...f6 25.Qc5 Rd1 (25...Rfe8+-) 26.Rd1 Qc5 (26...Re8 27.Qe7 Re7 28.Rd8 Kg7 29.a4+-) 27.bc5 Re8 (27...Nc8+-) 28.cb6 (28.cb6 ab6 29.Rd7+-) 1-0. Pereira – Denlot, internet, 2021.

7.Bc4 0-0 8.d3 c6 (8...Nbd7 9.Nbd2=) 9.e4 Bg6 (9...Bg4 10.h3 Bh5 11.g4=) 10.Ne5 Nbd7 11.Ng6 hg6 12.0-0 Qc7 13.Qe2 (13.f4 a5=) 13...Bd6 14.h3 Nh5 15.d4 e5 (15...Nb6 16.Nd2=) 16.Nd2 Nf4 17.Qe3 ed4 18.Bd4 (18.Qd4?? Be5 19.Qe3 Bb2–+) 18...Rae8 19.g3 (< 19.Ba7 b6 20.g3 Ne6 21.Bb6 Nb6–/+) 19...Nh5 (19...Ne6 20.Bc3+= (< 20.Ba7 b6–/+)) 20.Rfd1 (< 20.Ba7 b6 21.Bb6 Nb6–/+) 20...c5 21.bc5 Bc5 22.Rac1 Bd4 23.Qd4 unclear. marekt – Bigbadboris, ChessWorld.net, 2004.

6.d3 0-0

7.Nbd2 Nbd7 8.d4 b6 (8...Nb6!?–/+) 9.c4 dc4 (9...a5 10.b5=+) 10.Bc4= c5 11.bc5 (11.Qe2 cb4 12.e4 ba3 13.Ba3 Bg4=) 11...bc5=+ 12.0-0 Rb8 13.Bc3 Nb6 14.Ba5 Qc8 (14...Qd7 15.Rc1=+) 15.Be2 cd4 (15...Qb7 16.dc5 Bc5 17.Nb3=) 16.Nd4= Bg6 17.Qc1 (17.Rc1 Qb7=) 17...Qd7 18.Bf3 (18.Bb5 Qd5 19.a4 Rfc8=) 18...Nbd5 (18...Rbc8 19.Bc6 Qc7 20.Bb5=+) 19.Qc6 Rfc8 20.Qd7 Nd7 21.Bd5 ed5 22.Bb4 Bf6 23.Rfc1 h6 24.Nc6?? (better 24.Bd6 Ra8 25.Rc8 Rc8 26.N2f3=+) 24…Rc6–+ (24...Rc6 25.Rc6 Ba1–+) 0–1. Heinzel,Peter (2060) – Schmidt,Deniz (1765), 6th Erfurt Germany, Open, 2016.

7.Nbd2 Nbd7 8.Be2 Rc8 (8...Bg4 9.0-0=) 9.c4 dc4 10.Nc4 (10.dc4 c5=) 10...c5 11.b5 b6 (11...Nb6 12.0-0=) 12.0-0 Qc7 (12...h6 13.Qa4+=) 13.h3 (13.Nh4 Rfd8+–) 13...Rfd8 (13...Bg6 14.Nh4+=) 14.Qb3 (14.Nh4 Ne8 15.Nf5 ef5+=) 14...Nf8 (14...Nd5 15.Rfe1 Bg6 16.a4+=) 15.Be5 (15.Nfe5 N8d7+–) 15...Qb7 16.Nh4 Bg6 17.Bf3 (17.Bf3 Qd7 18.d4+=) 1–0. Hilbert,Stephan J (1640) – Zatiek,Leandro (1800), FICGS, 2015.

6.Bd3 Bd3

7.cd3 0-0 8.Bf6 Bf6 9.Nc3 d4 (9...a5 10.b5=+) 10.Ne4= b5 (better 10...de3!? 11.Nf6 Qf6 12.fe3 Qg6=) 11.Nf6+= Qf6 12.Nd4 a6 (12...a5 13.0-0+=) 13.f4 Rd8 14.Qf3 Nd7 (14...c6 15.0-0+=) 15.Rc1 g5? (better 15...Nb6+–) 16.Rc7 Rac8 17.Rc8 Rc8 18.0-0 e5 (18...gf4 19.Qb7 (19.Qf4?! Qf4 20.ef4 h6+–) 19...Qd8 20.Qa6 (20.Rf4?! Rc1 21.Rf1 Qc8+–) 20...fe3 21.de3+–) 19.Qb7 Rd8 (19...Rb8 20.Qd7 ed4 21.fg5 Qg7+–) 20.fe5 Qe5 21.Nc6 Qe8 22.Nd8 Qd8 23.Qa6 Qb8 (23...Nb6 24.Qb5 Kg7 25.a4+–) 24.Rf5 h6 (24...g4 25.Qb5 Qb5 26.Rb5+–) 25.Qh6 f6 26.Qg6 Kh8 (26...Kf8 27.Rf6 Nf6 28.Qf6 Kg8 29.Qg5 Kh7 30.Qh4 Kg6 31.Qg3 Qg3 32.hg3 Kf7+–) 27.Rf3 Qe5 28.Rh3 1–0. pcmvr – rimazu, net–chess.com, 2018.

7.cd3 a5 8.b5 c5 (8...0-0 9.0-0=+) 9.d4= c4 (9...Nbd7 10.dc5 Nc5 11.0-0=) 10.d3 cd3 (10...Nbd7 11.dc4 dc4 12.0-0=) 11.0-0 0-0 (11...Nbd7 12.Qd3 Rc8 13.Rc1=) 12.Qd3 Nbd7 13.Rc1 Ne4 (13...Bd6 14.Nbd2=) 14.Nc3 Nc3 (14...Nd6 15.e4 Nc4 16.Qe2=) 15.Bc3 Nf6 16.a4 Qb6 (16...Rc8 17.Bb2=) 17.Bb2 Rfc8 18.Ba3 Ba3 19.Qa3 Ne4 20.Ne5 (20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Rc7=) 20...Qd8 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 f6 (22...Rc1 23.Qc1 Nd6 24.Qc5=) 23.Nd3 Kf7 24.f3 Nd6 (24...Nd2 25.Rc3=) 25.Rc8+= Nc8 26.Qc5 b6 27.Qc3 Nd6 28.Qc6 Nc4 29.e4 Qd6 30.Qd6+= Nd6 31.ed5 ed5 32.Nf4+= Nc4 33.Kf2 Nb2= 34.Ke3 Na4 35.Kd2 Nb2 36.Nd5 a4? 37.Nb6 a3 38.Kc3 Nd1 39.Kb3 Ne3 40.Ka3 Ke6 41.Kb4 Ng2 42.Kc5 Nf4 43.Kc6 g5 44.d5 Kf5 45.Nc4 h5 46.b6 (46...Ne6 47.Nd6 Ke5 48.de6 Ke6 49.b7+–) 1–0. pcmvr (2775) – unnics (2420), net–chess.com, 2006.

7.cd3 Nbd7 8.0-0=+.

6.d4 0-0

7.c4 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Bb3 Ne4 11.Nbd2 c6 12.Rc1 (12.Ne4 Be4 13.Bc2 Bc2 14.Qc2 a5=) 12...a5=+ 13.Ne4 Be4 14.Nd2 (14.Bc3!?=+) 14...Bd3–/+ 15.Re1 ab4 16.a4 Nd5 17.e4 Nc3 18.Bc3 bc3 19.Rc3? (better 19.Nf3!? Ba6 20.Qc2–/+) 19...Qd4–+ 20.Nb1 Rfd8 21.Re3? (better 21.Bd5 Bc5 22.Rd3 Qf2 23.Kh1 ed5 24.Rf1–+) 21...Be4 22.Qd4 Rd4 23.Re4 (23.Nd2 Bg2 24.Kg2 Rd2–+) 23...Re4 24.Rc1 (24.Kf1 Bf6 25.Rd3 Rh4–+) 24...Bb4 (better 24...Bg5!? 25.Rd1 Rb4 26.h4–+) 25.g3 Rd4 26.Kg2 e5 27.Bc2 Rd7 (27...Rad8 28.Kf3–+) 28.Bf5 Rd4 29.Bc2 Kf8 30.Bb3 Ke7 31.Rf1 (31.f3 b5 32.ab5 cb5–+) 31...f6 32.Bc2 (32.Rc1 Rad8–+) 32...g5 33.Kf3 h5 34.Rd1 Rad8 (34...Rd1 35.Bd1 f5 36.Bb3–+) 35.Rd4 Rd4 (35...ed4 36.Ke2–+) 36.Ke3 Kd6 37.f3 Kc5 (37...Rc4 38.Kd3 Kc5 39.Bb3–+) 38.h3 g4 39.hg4 hg4 40.f4 (40.fg4 Rg4 41.Kf3 Rc4–+) 40...Be1 41.fe5 fe5 42.Ke2 Bg3 43.Nd2 Kb4 44.a5 (44.Ne4 Bf4–+) 44...Bf4 45.Nb3 Rc4 46.Bd1 g3 47.Kf1 Rc3 0–1. Maszkiewicz,Wlodzimierz – Marczukiewicz,Jerzy (2025), Liga Mazowiecka Poland, 2006. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.a3 Be7 6.d4 0-0)

7.Nbd2 h6 8.c4 dc4 9.Bc4 a6 10.Qb3 b5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Ne4 13.Rac1 Nd2 14.Nd2 Nf6 15.Rfe1 Bd6 16.f3 Nh7 17.e4 Bg6 18.Nf1 Qh4 19.e5 Be7 20.Rc7?? (20.g3 Qh3+–) 20...Bg5 (better 20...Qe1 21.Bd3 Bd3 22.Qd3 Rfe8–+) 21.Ng3 (better 21.g3!? Qh3 22.f4+–) 21...Bf4+= 22.Bc1 (22.Qc3 Bg3 23.hg3 Qg3+=) 22...Bg3 (22...Bc1!? 23.Rec1 Qd4 24.Kf1 Qe5–/+) 23.hg3= Qg3 24.Be3?? (24.Qc3 Rfd8=) 24...Ng5 (better 24...Qe1 25.Bf1 Rac8–+) 25.Bf2?? (better 25.Kf1=) 25...Nh3–+ 26.Kh1 Nf2 27.Kg1 Nh3 28.Kh1 Qe1 (better 28...Nf4!? 29.Bf1 Qe1 30.Kh2 Qf1 31.Qa2–+) 29.Kh2 Nf2 30.Bb5 (30.Bb5 Qh1 31.Kg3–+). alessandrocarvalhaes (1830) – Nossumus (1740), lichess.org, 2020.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 b6 9.Nbd2 c5 10.bc5 bc5 11.dc5 Nbd7 12.Nb3 Nc5 13.Nc5 Bc5 14.0-0 Rb8 15.Be5 Rb6 16.Rfd1 Qe7 17.a4 Nd7 18.Bg3 a5 (better is 18...Bb4!?=) 19.Bc7+= Rb7 20.Ba5 Ra8 21.Bc3 h6 (21...Bb4 22.a5+=) 22.Ra2 (22.e4 de4 23.Qe4 Nb6+/–) 22...Rba7 23.Rda1 Nb6 24.a5 Nc4 25.Nd2 Nd6 (25...Nd2!? 26.Qd2 Ra6+=) 26.Bg7!+/– Be3 (26...Kg7 27.Qc3 Double attack (27.Qc3 Decoy)) 27.Qe3 Kg7 28.Qe5 f6 29.Qe2 e5 30.c4 d4 31.Ra3 Qe6 32.f4 Nf5 33.Qg4 Kh7 34.fe5 fe5 35.Rf1 Rf7 (35...Rf8!?+–) 36.Raf3 Raf8 37.a6! 1–0. misho56 (1765) – pqbj (1775), gameknot.com, 2007.

7.Bd3 Nbd7 8.Bf5 ef5 9.Nbd2 g6 (9...a5!?+=) 10.0-0 c6 11.c4 a5 12.b5 cb5 13.cb5 a4 14.Rc1 (14.Qe2!?+=) 14...Qb6+= 15.Qe2 Rfe8 16.Nb1 Ne4 17.Nc3 Nc3 18.Rc3 Nf6 19.Rfc1 Ne4 20.Rc7 Nd6 (better is 20...f4!?+=) 21.R7c5+= Nc4 22.Rd5 Nb2 23.Qb2 Qd6?? (better is 23...Qe6 24.Re5 Qb3 25.Qb3 ab3+/–) 24.Rd6+– (24.Rd6 Bd6 25.Nd2+–) 1–0. Fournier,Frederic (1980) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7)

7.Be2 Ne4 8.0-0=+.

7.Be2 h6 8.0-0= c6 9.Nbd2 (9.Nh4 Bh7=) 9...Nbd7 (9...a5 10.b5=) 10.c4 a5 11.b5 dc4 (11...Rc8 12.Qa4=) 12.Bc4 (12.bc6 bc6 13.Nc4 Nb6+=) 12...c5 (12...cb5 13.Bb5 Rc8 14.Qe2=) 13.Qe2 Be4 (13...Nb6!?+=) 14.Ne4+/– Ne4 15.Rfd1 Qc7 (15...Nd6 16.Bd3+/–) 16.d5 (16.Bd3 Nef6+/–) 16...ed5 17.Bd5 Nef6 (17...Ndf6 18.Be4 Ne4 19.Qc4+/–) 18.Ba2 Ne4 19.Qc2 (19.Rd3 Rad8+/–) 19...Ndf6 (19...Bf6 20.Bd4+/–) 20.Rd4 (20.Rac1 Bd6+/–) 20...Nd6+= 21.Rh4 (21.Bc4 Qb6 22.Rd3 Nc4 23.Qc4 Rad8+=) 21...Rfd8 (21...Nb5 22.Qg6 Ra6 23.Be5=) 22.Ne5 Kf8 (22...Nd5 23.Rg4 h5 24.Nf7 (24.Bd5 hg4 25.Qg6 Bf6 26.Nf7 Kf8 27.Bf6 gf6+–) 24...hg4 25.Qg6+–) 23.Rf4 Rdc8 (better is 23...Qb6!?+/–) 24.b6+– Qd8 25.Rd1 Qe8 26.Ng4 Ng4 (26...Qc6 27.Bf6 Bf6 28.Nf6+–) 27.Rg4 (27...Qb5 28.Qh7+– (28.Bg7 Ke8 29.Be5 Qb6 30.Rg8 Kd7 31.Qf5 Kc6 32.Rc8 Rc8 33.Bd6 Bd6 34.Qc8 Kb5 35.Rb1 Ka4 36.Rb6 Bh2 37.Kh2 h5 38.Qc5 h4 39.Bb3#)) 1–0. Phan Dan Huyen – Vu Phuong Thao, Hanoi nat op (Women), 2002.

6.d4 a5

7.ba5 Ra5 8.Bd3 Ne4 9.Nbd2 Nc6 10.0-0 0-0 11.c4 (11.Ne5 Ne5 12.de5 Ra4=+) 11...Nf2 (11...Ng3 12.Bf5 Nf1 13.Bh7 Kh7 14.Qf1–/+) 12.Rf2 Bd3 13.Nb3 Bc4 14.Na5 Na5 15.Bc3 Nc6 16.Nd2 Ba6 17.Qb3 Bd6 (17...Qd6 18.e4–/+) 18.Bb4 Nb4 19.ab4 c6 20.e4 (20.Nf3!?–/+) 20...de4–+ 21.Ne4 Bh2! 22.Kh2 Qh4 (22...Qh4 23.Kg1 Qe4–+) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

7.b5 c6 8.c4 cb5 9.cd5 ed5 10.Bb5 Nc6 11.Ne5 Qb6 12.Qe2 0-0 13.Nc3 Na7 14.Ba4 Rfd8 15.0-0 Ne4 16.Rfc1 f6 17.Nf3 Nc8 18.Nb5 Ncd6 (better is 18...Qa6!? 19.Nd2 Nb6+=) 19.Nc7+/– Nc4 20.Nd5! Rd5 21.Qc4 Be6 22.Qe2 Bg4 (22...Rdd8 23.Bb5+/–) 23.Bc3 Kh8 24.h3 Bh5 25.Be1 (better is 25.Qb2!? Qb2 26.Bb2+/–) 25...Ng5= 26.Rab1 Qd6?? (better is 26...Nf3 27.Qf3 Qb1 28.Rb1 Bf3 29.gf3 Rb8+=) 27.Ng5+– (27.Rb7 Nf3 28.gf3 Qe6=) 27...Rg5 (27...Be2? 28.Nf7 Kg8 29.Nd6 Rd6 30.Rb7+–) 28.g4 f5 (28...Qa3?? 29.Ra1 Qd6 30.f4+–) 29.Rc5 (better is 29.f4!? Bg4 30.Qb2 (30.hg4 Rg4 31.Kf2 Bh4 32.Kf1 Qd5+=) 30...Bd1 31.fg5 Ba4 32.Qb7+–) 29...Bg4 30.hg4 Rg4 31.Kf1 Qh2 32.Qf3 (better is 32.Qc4!? Bc5 33.Qc5=) 32...Bc5+= 33.Rb7 Rf8 (33...Ba3 34.Rb3 Rg1 35.Ke2=) 34.dc5 Ra4 35.Bc3 Rg4 36.c6?? (better is 36.Rf7! Rd8 37.Ke2=) 36...Rg1–+ 37.Ke2 Qd6 38.Rd7 Qa3 39.e4 Qa2 40.Ke3 Qc4 41.Kd2 Qc6 42.Qf5 (42.Rd5 f4 43.Qd3 a4–+) 42...Qc8 43.Qh3 (43.Rg7 Rg7 44.Bg7 Kg7 45.Qe5 Kg6 46.Qg3 Kf7 47.Qf4 Ke6 48.Qh6 Ke5 49.Qh5 Ke4 50.Qe2 Kf4 51.Qe3 Kf5 52.Qh3 Kg5 53.Qg2 Qg4 54.Qd5 Kg6 55.Qc6 Kh5 56.Qh1 Qh4 57.Qd1 Kh6 58.Qe2 Rf2 59.Kd1 Qh1 60.Kd2–+) 43...Rf2 44.Ke3 Rf7! (44...Rf7 45.Rf7 Qh3 46.Rf3 Qc8–+) 0–1. Wiedner,R (2190) – Wallner,J (2345), ch–AUT, 2015.

7.c3 0-0 8.Bd3 Ne4 9.0-0 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nd7 12.Qc2 c6 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2 Bd3 15.Qd3 Qc7 16.Bb2 (16.e4 Ra8=+) 16...Ra8 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 f5 (18...Nf6 19.e4=+) 19.f3 Bd6 20.h3 Bh2 (20...Qd8 21.e4=+) 21.Kf1 (21.Kh1 Bg3=+) 21...Qg3 (21...b5 22.e4=+) 22.Qe2 (22.c4 Qg5=+) 22...b5 23.e4 fe4 24.fe4 Qf4 (24...Qg6 25.Qf3=+) 25.Ke1 Qf7 26.ed5 (26.Nf1 Bf4=+) 26...ed5 (worse 26...cd5 27.Qb5 Bg3 28.Kd1 Qh5 29.Qe2+=) 27.Nf3 (27.Kd1 Nb6=+) 27...Bg3 (27...Bf4 28.Kf2–/+) 28.Kd1=+ Bd6 (28...Bf4 29.Bb2=+) 29.Bb2 Nb6 (29...Nf8 30.Bc1=+) 30.Kc2 (30.Ng5 Qd7=) 30...Nc4=+ 31.Bc1 Qg6 32.Kb3 (32.Kd1!?=+) 32...Qb1 33.Bb2 Qe4 (33...Nb2 34.Qe6 Kf8 35.Qd6 Ke8 36.Qc6 Ke7 37.Qc7 Ke8 38.Qe5 Kf8 39.Qd6 Ke8 40.Qe6 Kf8 41.Qc8 Ke7 42.Qc5 Ke6 43.Qb6 (43.Qb5?? Nc4 44.Ka4 Qc2) 43...Ke7 44.Qa7 Kd6 45.Qa6 Ke7 46.Qa2 Qa2 47.Ka2+–; worse 33...Qb2 34.Qb2 Nb2 35.Kb2=) 34.Qf2 (34.Qe4 de4 35.Ng1 g5–/+) 34...Bf4–+ 35.Qh4 h6 36.g3?? (better 36.Qf2–+) 36…Qe2 (36...Qe2 37.Qd8 Kh7 38.Qh8 Kh8 39.Ba3 Qd1 40.Ka2 Qc2 41.Ka1 Bd2 42.Nd2 Nd2 43.c4 Nb3; 36...Qb1 37.Qd8 Kh7 38.Ng5 Bg5 39.Qh8 Kh8 40.g4 Qb2) 0–1. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Active, 1999.

7.c3 0-0 8.Bd3 Ne4 9.0-0 ab4 10.cb4 Nd7 11.Qc2 c6 12.Nfd2 (12.Rc1 Nd6=) 12...Nd6 13.Bf5 Nf5 14.Nc3 Bd6 15.Nf3 Nh4 16.Nh4 Qh4 17.f4 Nb6 18.Rf3 f5 (18...h6 19.e4–/+) 19.Rh3=+ Qe7 20.Rf3 Nc4 21.Nb1 Nb2 (21...Qf6 22.Nd2 Nd2 23.Qd2=+) 22.Qb2 Qh4 (22...b6 23.Nc3=+) 23.Nd2 Ra4 24.Rh3 Qf6 25.Nf3 (25.Nb3!?=) 25...Rfa8–/+ 26.Ne5 Qe7 27.Rf3 R4a7 (27...Bb4 28.Rb1 Ba3 29.Qb7–/+) 28.Nd3 Qh4 29.Rh3 Qf6 30.Rf3 Kh8 (30...Qg6 31.Ne5 Qe8 32.Qc3=+) 31.Nc5 (31.Qc3 Be7=) 31...h6 32.h3 Qg6 33.Kh2 Be7 34.Nd7 Ra6 (34...Qe8 35.Ne5=) 35.Nc5= Bc5 36.bc5 R8a7 37.Rf2 Ra5 38.Qc3 Qh5 (38...Ra4 39.Rb2=) 39.Rb2 R5a6 40.Qc2 (40.Rb4 Kg8=) 40...Ra3 41.Ra3 Ra3 42.Rb7 Re3 43.Qa4?? (better 43.Qf2 Ra3 44.Rb8 Kh7 45.Rc8=) 43...Qh4–+ 44.Kg1?? (better 44.Rb1–+) 44...Qe1 45.Kh2 Qg3 46.Kg1 Re1 0–1. Fournier,Frederic (2215) – Mephisto Mondial, Match Active, 2001.

6.d4 Nbd7

7.Nbd2 Nb6 8.c4 dc4 9.Nc4 Nc4 10.Bc4 0-0 11.Qb3 Nd5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Nb6 14.Qc2 Rc8 15.h4 Qd5 16.Rc1 a5 17.Ng5 g6 18.e4 Qb5 19.ba5 Qa5 20.Bc3 Qa3 21.Ra1 Qd6 22.Qe2 c5 23.dc5 Qc5 ½–½. Estevez,Eric (1980) – Gozzoli,Cyrille (1940), Provence–ch access Vitrolles, 1999.

7.Bd3 Ne4 8.Nbd2 a5 9.b5 0-0 10.0-0 c6 11.bc6 bc6 12.Qe2 Qc7 13.Rfc1 Rfb8 14.Rab1 (better is 14.Rcb1!?+=) 14...Rb2! 15.Rb2 Ba3 16.Rbb1 Bc1 17.Rc1 Nc3 (17...Nc3 18.Qf1 Bg4–/+) 0–1. Fournier,Frederic (1855) – Mephisto Mondial (1970), Match, 2005.

6.Nd4 Bg6

7.Be2 a5 8.b5 Bd6=.

7.h4 h5 8.Be2 a5 9.b5 0-0=+.

7.h4 h5 8.Ne2 Nbd7 (8...a5 9.Nf4 Bf5=+) 9.d4 (9.Nf4 Bf5=+) 9...Ng4 (9...a5 10.Nf4 ab4 11.Ng6 fg6 12.ab4 Ra1 13.Ba1–/+) 10.Nf4=+ Bh4 11.g3 Ne3 (11...Bg5 12.Ng6 fg6 13.Be2=+) 12.fe3 Bg3 13.Kd2 The pressure on h5 grows 13...Bf4 14.ef4 Nf6 (14...Qf6 15.Kc1=+) 15.Bd3 (15.Nc3 a5=) 15...Qd6=+ 16.Rf1 Ne4 (16...h4 17.Nc3=+) 17.Be4 (17.Kc1 h4=+) 17...Be4 (17...de4 18.Qe2 0-0-0 19.Qe3=+) 18.Nc3= Bf5 19.Qe2 c6 (19...f6 20.Rf2=) 20.Qe5 (20.Rf2 h4=) 20...Qe5 21.de5 (21.fe5 h4=) 21...0-0-0 22.Ne2 Bg4 (22...h4!?=) 23.Bd4 (23.Nd4 Rh6+=) 23...b6 (23...Kc7 24.Rg1+– (worse 24.Ba7 b6=+)) 24.Bf2 (24.Nc3 Kb7+=) 24...f6 (24...d4 25.Bh4 (worse 25.Nd4 c5–/+) 25...Rd5 26.Ng3+=) 25.Bh4 (25.Bd4 f5+=) 25...Rdf8 26.ef6 (26.a4 Be2 27.Ke2 Rhg8+=) 26...gf6 27.Rae1 Kd7 28.Nd4 Kd6 29.Re3 Rf7 30.Rfe1 (30.Rc3 c5 31.Nb5 Kc6=) 30...Re8 31.Rc3 (31.Bg3 Rg7+=) 31...c5 (31...e5 32.Rd3= (32.Nc6?! d4 33.fe5 fe5 34.Nd4 ed4 35.Re8 dc3 36.Kc3 Rf3 37.Kb2 Kd5=)) 32.bc5 bc5 33.Ne2 (33.Nb3 Rc8=) 33...e5 Black prepares d4 34.Rb3 e4 (34...Kc6=) 35.a4 (35.Ng3!?=) 35...d4=+ 36.Ng3 e3 (36...f5 37.c4=+) 37.Kd3= Kd5 (37...Kc6 38.Rb5=) 38.c4 (38.Rb5 Bd7 39.Ra5 Bg4=) 38...Kc6 39.Rb5? (better 39.Rbb1=+) 39...e2?? (better 39...Bf3 40.Reb1 Rg7–/+) 40.Ne4+= (worse 40.Ne2 Re3 41.Kd2 Rh3=+) 40...Re4 41.Ke4 Re7 42.Kd3 Re3 43.Kd2 Ra3 44.a5?? (better 44.Rb2+=) 44...Ra2–+ 45.Kc1 d3 46.Rb2 (46.Kb1 d2 47.Ka2–+) 46…Rb2 (46...Rb2 47.Kb2 d2–+) 0–1. Larsen,Andreas (1995) – Sikkel,Dirk (1990), Hastings Masters, 2016.

7.h4 h5 8.g3 Nbd7 9.Nf3 c6 10.Nc3 Qc7 11.d4 Ne4 (11...0-0 12.Be2–/+) 12.Ne4=+ Be4 13.Bc3 0-0-0 14.Bd3 Nf6 15.0-0 Ng4 16.Re1 (16.Bd2 Rdg8 17.Ng5 Bg5 18.hg5 f5–/+) 16...f5 (16...Bd6 17.Qe2 Bg3 18.fg3 Qg3 19.Qg2 Qf3 20.Qf3 Bf3–+) 17.Rc1 (17.b5 Bd6 18.b6 ab6–/+) 17...Rdg8 (17...g5 18.Be4 fe4 19.Ng5 Bg5 20.hg5–+) 18.Be4 (18.b5 g5 19.hg5–+) 18...fe4 19.Ne5 Ne5 20.de5 g5 21.hg5 Rg5 22.Kf1 h4 23.gh4 Rh4 (better is 23...Rf5!? 24.Ke2 Bh4–+ (24...Rh4?! 25.Rh1–/+)) 24.Ke2–/+ Qb6 25.Kd2 Rg2 26.Qe2 Rhh2 27.Rh1 Rf2 28.Rh2–/+ Re2 29.Re2 c5–+ 30.Rb1 Qa6 31.Rh2 b6?? 32.Rh7= cb4 33.ab4+– Qb7 34.Rf1 d4+/– 35.Rh8 Kd7 36.ed4 e3= 37.Ke3 Bg5 38.Kf2 Qe4 39.Rh3 Qc2 40.Ke1 Kc6 41.Rf7 Kd5 42.Rd7? Ke4–+ 43.d5? ed5 44.e6 Qg2 45.Rdh7 d4 46.e7 Be7 47.Re7 Kf5 48.Rf3= Qf3 49.Rf7 Ke4 50.Rf3 (50...Kf3 51.Bd4=). marus1 – mantoon, internet, 2001.

7.h4 h6 8.Nc3 0-0 9.Bb5 Nbd7 10.f4 c5 11.bc5 Nc5 12.Rb1 (12.h5 Bh7=+) 12...Bh5 13.Be2 (13...Be2 14.Qe2=+) =+. market (1855) – luis14 (1650), GameColony.com, 2002.

6.Be2 0-0

7.0-0 a5 8.b5 a4 9.Nh4 Bg6 (9...Nbd7 10.Nf5 ef5 11.c4=) 10.Ng6 hg6 11.d3 c6 12.Nc3 (12.c4 cb5 13.cb5 Qb6=) 12...Qa5 13.Rb1 cb5 14.Nb5 Nc6 (14...Qb5 15.Bf6) 15.Bc3 Qd8 16.Re1 (16.Bf3 Ne8+=) 16...Nd7 (16...Na7 17.Na7 Ra7 18.Qc1+=) 17.Bf1 Bf6 (17...Na7 18.Na7 Ra7 19.Bb4+=) 18.d4+/– Be7 19.Qf3 (19.Bd3 Rc8+=) 19...Na7 20.Bb4 Bb4 21.Rb4 (21.ab4?! Nb5 22.Bb5 Nb6=) 21...Nc6 22.Rbb1 Nb6 23.Qg3 Rc8 (23...Ne7!?+/–) 24.Nd6+– Rb8 25.Bd3 Na5 26.Nf7! Rf7 27.Rb6! Qb6 28.Qb8 Kh7? 29.Qe5 Nc4 30.Qh5 Kg8 31.Bg6 Rc7 32.Qh7 Kf8 33.Qh8 Ke7 34.Qg7 Kd6 35.Qf8 Re7 36.e4 Qc7 37.ed5 Kd5 38.Bd3 Rf7 39.Bc4 Kc4 40.Qb4 Kd5 41.Re5 (41...Kc6 42.Qc4 Kb6 43.Re6 Qc6 44.Rc6 bc6 45.Qf7+–) 1–0. Trkn – guest1133, ICC, 2005.

7.0-0 a5 8.b5 c5 9.c4 dc4 10.Bc4 Bd3 11.Bd3 Qd3 12.Nc3 Nbd7 13.Qe2 Qg6 14.d4 cd4 15.Nd4 Rac8 16.Rfc1 e5 17.Nb3 b6 18.Qd2 Rcd8 19.Qc2 e4 20.Nd4 Nc5 21.Nc6 Rde8 22.Na4 Nd3 23.Rd1 Ng4 (worse is 23...Nb2 24.Qb2 Ng4 25.Rab1+= (worse is 25.Nb6 Bf6 26.Qe2 Ba1 27.Ra1 Ne5=)) 24.Rd2 Qd6 25.g3 Qh6 26.Ne7 Re7 27.h4 f5 28.Qc4 Kh8 29.Rd3 ed3 30.Qd3 Ne5 31.Qd5 Qe6 32.Nb6 Qb6 33.Be5 Rd8 34.Bd4 Rd5 35.Bb6 Rb5 36.Bd4 Reb7 37.Kg2 Rb1 38.Ra2 h6 39.Rc2 Kh7 40.Rc5 R1b5 41.Rc6 Rb3 42.Rc5 Ra3 43.Rf5 Ra2 44.g4 a4 45.Kg3 Kg8 46.Ra5 Kf7 47.f4 Rd7 48.Kf3 Rb7 49.h5 Rc7 50.Ra6 a3 (better is 50...Kg8!?=) 51.g5+/– hg5 52.fg5 Rb7? (better is 52...Kf8+/–) 53.g6+– Ke8 54.Ra8 Kd7 55.Bg7 (55.h6 Rab2 (55...gh6?? 56.g7 Rg2 57.Kg2+–) 56.Be5 Ke6 57.hg7 Rg7 58.Bg7 Kf5+–) 55...Rh2 56.h6 Ke6 57.h7 (better is 57.Bf8 Rh3 58.Kf4+–) 57...Rg7+/– 58.h8Q Rh8 59.Rh8 Ra7 60.g7 Rg7 ½–½. Morgenstern,Frank – Lau,Siegfried (2100), Blankenburg op, 2009.

7.0-0 a5 8.b5 Ne4 9.d3 Nd6 10.Nc3 =.

7.0-0 c5 8.bc5 Bc5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.c4 Rac8 14.cd5 Nd5 15.Rc1 Qd8 16.d4 Bd6 17.Rc8 Qc8 18.Qb3 N7b6 19.Rc1 Qb8 20.g3 Rc8 21.Kg2 Rc1 22.Bc1 Qc7 23.Bb2 Qc6 24.Bf3 Qa4 Attacks the isolani on a3 25.Qd3 Qd7 26.Ne4 e5? (better is 26...Be7!?+=) 27.Nd6+– Qd6 28.Qb3 ed4 29.Bd4 Qd7 30.a4! g5 (30...Na4 31.Ba7 Pinning (31.Qd5 Deflection); 30...Qa4 31.Bd5 Deflection) 31.h3 Qe6 32.Qb2 Na4 33.Qb7 Nac3 34.Bc3 Nc3 35.Qa7 f5 36.Qd4 Qf6 37.Qc4 Kh7 38.g4 f4 39.ef4 gf4 40.h4! Kh8?? 41.Qc8 Kh7 42.g5 Qe5 43.Qc6 Nb5?? 44.Be4 Kg8 45.Qc8 Kf7 46.Qd7 Kf8 47.Qf5 Qf5+/– 48.Bf5 Nd4 49.Be4 Kf7 50.Kh3 Ke6 51.f3 Ke5 52.Kg4 Nb5 53.h5 Nd6 54.Bc2 Nf7? 55.Bb3 Nd6 56.h6 gh6 57.gh6 Ne8?? 58.Kg5 Nf6 59.Kg6 Nd7 60.h7 Nf8 61.Kg7 Nh7 62.Kh7 Kf6 63.Bc2 Ke5 64.Kg6 Ke6 65.Kg5 Ke5 66.Be4 Ke6 67.Kf4 (67.Kf4 Kf6 68.Ke3+–) 1–0. Jefimow,Bronislaw (1800) – Grzesiak,Filip (1835), Ursus op Poland, 2006.

7.0-0 c5 8.bc5 Bc5 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.d3 Qb6 12.Qc1 Nc6 13.Nd2 Rac8 14.Rb1 Qc7 15.g3 Qe7 16.Bf3 Rfd8 17.Bg2 a6 18.Nb3 Bd6 19.Ra1 Be5 20.Be5 Ne5 21.Qb2 Qc7 22.Nd4 Nc6 23.Nc6 bc6 24.Rfb1 Rb8 25.Qc3 c5 26.Rb3 Nd7 27.Rab1 Rb3 28.cb3 Qd6 29.Qa5 Qb6 30.Qc3 Qd6 31.Bf1 d4 32.Qa5 Ne5 33.f4 Ng4 34.e4 Rb8 35.e5 Qb6 36.Qb6 Rb6 37.Be2 Ne3 38.Rb2 a5 39.Kf2 a4 40.b4 cb4 41.ab4 Nd5 42.b5 Nc3 0–1. Valenta,Vit (2180) – Brazdil,Roman (2150), CZE–chT2e, 2006.

7.0-0 Bg4 8.h3 Bh5 9.d3 =.

7.0-0 Bg6 8.Ne1 (8.Nh4 Bh5=) 8...h6 9.f4 Nc6 10.d3 (10.Nf3 Qd6=) 10...a6 (10...a5 11.b5 Na7 12.a4=+) 11.Qd2 Bh7 12.Bf3 Nd7 13.e4 (13.Nc3 Bf6=) 13...de4 14.Be4 Be4 15.de4 Bf6 16.e5 Be7 17.Nd3 f6 (17...Nb6 18.Qf2=) 18.Nc3 fe5 19.Ne5 (better 19.Qe3=) 19...Nde5–+ 20.fe5?? (better 20.Qd8 Rad8 21.fe5 Rf1 22.Rf1 Ne5 23.Rf4–/+) 20…Qd2 0–1. Akrapovik (1675) – Notokorden (1685), lichess.org, 2021.

7.0-0 h6 8.c4 a5 9.b5 Nbd7 10.cd5 ed5 11.Nc3 Nc5 12.d3 Re8 13.a4 Bd6 14.Rc1 Qe7 15.Re1 Ne6 16.Bf1 Bg4 17.Be2 Rad8 18.h3 Bh5 19.Nh4 Be2 20.Ne2 Bb4 (better is 20...g6!?+=) 21.Nf5+/– Qd7 22.Bf6 gf6 23.Neg3 Ng5? (23...Be1 24.Nh5 Kf8 25.Nf6 Bf2 26.Kf2 Qc8+–) 24.h4 Be1 25.hg5 Re5? (better is 25...Bb4 26.Nh6 Kf8+/–) 26.Nh6+– Kf8 27.gf6 (27.Qe1 Rg5 28.Qa5 Rc8+–) 27...Bf2? (better is 27...Bb4+/–) 28.Kf2+– Rg5 29.Qf3 Rg6 (29...d4 30.e4 c6 31.Qf4+–) 30.Nhf5 Rf6 (30...Qe6+–) 31.Rh1 (31.Rh1 Rf5 32.Nf5+–) 1–0. Tonkov,Bojan (2320) – Kostadinov,Rumen (2190), Dimitrovgrad op 1st, 2009.

7.0-0 h6 8.d3 c5 9.b5 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.c4 a6 12.a4 ab5 13.ab5 dc4 14.Nc4 b6 15.Qb3 Rfd8 16.Rfd1 Ne8 17.Nfe5 Bf6?? 18.Nc6 Rdc8+/– 19.Bf3 (19.Bf3 Kf8 20.d4+/–) 1–0. Protze,Gunter – Perlak,Oliver, BEM–ch VM Stade, 2000.

7.0-0 h6 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.bc5 Nc5 11.d4 (better is 11.Rb1!?+=) 11...Na4–/+ 12.Qb1 a6 (12...Rc8 13.Bd3–/+) 13.Ne1 (13.Ne5!?–/+) 13...b5 14.Bd3 Ne4 15.Ne4 (15.Nef3 Rc8–+) 15...de4 (15...Be4?! 16.f3 Bd3 17.Nd3–/+) 16.Be2 Qd5 17.g4? (17.g3 Rac8–+) 17...Bg6 (better is 17...Bg4!? 18.Bg4 Qg5 19.f3 ef3 20.Nf3 Qg4 21.Kh1–+) 18.Ng2 Rfc8 (18...Nb2?! 19.Nf4 Qg5 20.Qb2–/+) 19.Nf4 Qg5 20.Kh1 Bh7 21.Qa2 Rc2 22.Ne6 fe6 23.Qe6 Kh8 24.Bd1 Rb2 25.Ba4 ba4 26.Qc6 Rf8 (26...Rf8 27.Qc7 Rbf2 28.Rf2 Rf2–+) 0–1. Loskutova,Anastasia (1730) – Nesterov,Andrey (1960), Anna RUS, Akulov Mem, 2012.

7.c4 dc4 8.Bc4 Nc6 9.0-0 =.

7.c4 c6 8.d4 (8.cd5 cd5 9.Nc3 Nc6=) 8...Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0+=) 9.c5 b6 10.Nc3 bc5 11.dc5 Qc7 12.Nd4 Ne5 (12...Bg6!?= is worth looking at) 13.Nf5+= ef5 White has the pair of bishops 14.Qc2 g6 Consolidates h5 15.h3 Secures g4 15...Rad8 (15...a5 16.Na4=) 16.Rd1 Rd7 (16...a5 17.b5=) 17.f4 Nc4 18.Bc4 dc4 19.Ke2 White loses the right to castle (19.0-0 a5=) 19...Rfd8 20.Rd7 Rd7 21.Rd1 Qd8 (21...a5 22.g3=) 22.Rd7+= Qd7 23.Qd2 Qd2 (23...Qe6 24.Qd4=) 24.Kd2+= A minor pieces endgame occured 24...Kf8 25.Ne2 Ne4 The knight dominates 26.Kc2 Ke8 27.Nd4 White threatens to win material: Nd4xc6 27...Kd7 28.Nf3 Ke6 29.Ne5 c3 30.Bc3 Nc3 31.Kc3+/– Bf6 Black threatens to win material: Bf6xe5 32.Kc4 Be5+= 33.fe5 Ke5 34.a4 a6 35.b5+/– cb5?? the position was bad, and this mistake simply hastens the end 36.ab5+– a5 37.b6 (37.b6 f4 38.ef4 Ke6 39.b7+–) 1–0. Salazar Bernard,JI – Gomez Rana,Patricia, Orense op 9th, 2000. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.Be2 0-0)

7.d3 c5 8.b5 a6 9.ba6 Na6 10.Nbd2 b5 11.0-0 Qb6 Black plans b4 12.Nh4 Bg6 13.Ng6 fg6 14.f4 b4 15.Kh1 Nc7 16.Bf3 Ra6 17.ab4 cb4 18.Bd4 Bc5 19.Ra6 Na6 20.Bf6 gf6 21.d4 Bd6 22.Qe2 Nc7 23.Ra1 Nb5 24.Nb3 Rc8 25.Ra5 Na3 Exerts pressure on the backward pawn 26.Ra6 Qd8 27.Na1 Rc4 (27...Qc7 28.Qe1+=) 28.Qf2 (28.e4 A) worse is 28...Rd4 29.Nb3 Re4 30.Be4 de4 31.Qe4 Bf4 32.Nd4+– (32.Qe6?! Kg7 33.Qe2 Be5+=); B) 28...Bf4 29.Re6 Rd4=) 28...Qc7+= 29.Be2 Rc3 30.Bd3 Kf7 31.Qh4 Kg7 32.g4 Rc6 (better is 32...Nc4!?–/+) 33.Ra8= b3?? (better is 33...Qf7=) 34.g5+– (34.Nb3 Bf8 35.Nc5 Rc5 36.dc5 Qc5+–) 34...h5 (34...fg5 35.fg5 Qb8 36.Qh6 Kg8 37.Bg6 hg6 38.Qg6 Kf8 39.Qf6 Ke8 40.Qe6 Kd8 41.Rb8 Bb8 42.Qc6 b2 43.Qb6 Bc7 44.Qb2 Nc4+–) 35.gf6 Kf7 36.Bg6! 1–0. misho56 (1855) – pauleybaby (1760), gameknot.com, 2012.

7.d3 c5 8.bc5 Bc5 9.Nbd2 =.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 c5 9.b5 (9.bc5 Bc5 10.Nh4 Bg6=) 9...h6 10.c4 Nb6 (10...dc4 11.Nc4 Nb6 12.Qb3=) 11.cd5 ed5 (worse is 11...Qd5 12.e4 Ne4 13.Ne4 Be4 14.de4 Qe4 15.Rc1+/–) 12.a4 a5 13.0-0 Qc7 (13...Re8 14.Nb3=) 14.Rc1+= Rfd8 (14...Rfe8 15.Be5 Qc8 16.Bd4=) 15.Qb3 (15.Be5 Qc8+=) 15...Rac8 (15...Qd6 16.Ba3 Rac8 17.d4=) 16.Bc3 (16.Be5 Bd6 17.Bf6 gf6+=) 16...Nbd7= 17.Qb2 Re8 (17...Bd6 18.h3=) 18.Rfe1 (18.Ne5 Nb6 19.Ba5 Na4 20.Bc7 Nb2=) 18...b6 (18...Bd6 19.Nf1=) 19.e4 (19.Ne5 Bd6 20.Nd7 Bh2 21.Kh1 Nd7 (21...Bd7? 22.Bf6 gf6 23.g3+–) 22.Bg7 Be5 23.Be5 Qe5=) 19...Be6 20.Bf1 (20.Ne5 Bd6 21.Nd7 Nd7=) 20...Qb7 (20...Qf4 21.g3 Qg4 22.Nh4+=) 21.ed5= Bd5 22.Nh4 Be6 23.g3 Nh5 24.Ng2 Bf6 25.Bf6 Nhf6 26.Nf4 Bd5 27.Nc4 Bc4 28.dc4 Re1 29.Re1 Re8 30.Re8 Ne8 31.Qe2 Nef6 32.Bh3 Kf8 33.Qd3 Qc7 34.Qf3 Qd6 35.Qa8 Ke7 36.Qb7+= g6 37.Bd7 Qd7? 38.Qb6+– Qd1 39.Kg2 Qd4 40.Qb7 Ke8 41.Qc6 Kf8? 42.Qf3?? g5 43.Nd5 Nd7? 44.Ne3 Qe5 45.Qa8 Kg7 46.Qd5 Qd5 47.Nd5 f5 48.h3 Kf7 49.f4 gf4 50.gf4 Ke6 51.Kg3 Kf7 52.Kh4 Kg6 53.b6 Nb8 54.b7 Na6 55.Ne7 Kf6 56.Nc6 Kg6 1–0. Grigoriev,A (2290) – Kuseyri,M (2035), Istanbul TUR, 2012. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.Be2 0-0)

7.d3 Bg6 8.Nbd2 Nbd7 9.0-0 c6 10.Re1 a5 11.ba5 Ra5 12.c3 (12.Nh4 Qa8=) 12...b5 13.Qb3 Nc5 14.Qc2 Qa8 15.Nd4 (15.Nh4 Bh5=+) 15...Na4 16.Qc1 Nb2 17.Qb2 Rc8 18.Nc2 h6 19.Nf3 Nd7 20.Nfd4 Ne5 21.Red1 Nd7 22.f4 (22.Re1 Nc5 23.Nb3–/+) 22...Nc5 23.Nb4 (better 23.Rd2!?–/+) 23...Na4–+ 24.Qc1 (better 24.Qb3–+) 24...Bb4?? (better 24...c5 25.Ndc6 Rc6 26.Nc6 Qc6–+) 25.cb4 Ra6 26.Nb3 Ra7 27.d4 Rac7 28.h4 Nb6 0–1. alessandrocarvalhaes (1850) – denis1990koshkin (1885), lichess.org, 2020.

7.d4 a5 8.b5 a4 9.c4 dc4 10.Nc3 c6 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Ne4 13.Nd2 Nc3=+ 14.Bc3 Qd5 15.Bf1 Rc8–/+ 16.Bb4 Nc6 17.Be7= Ne7 18.Qf3 Qa5 19.Be2 Rc2 20.Rd1 Nd5 21.e4 Nc3 22.Qd3?? Be4–+ 23.Ne4 Re2 24.Kf1 Re4 25.Rc1 f5 26.Rc3 Rd8 27.g3 Red4 28.Qe3 Rd1 29.Kg2 Qd5 30.f3?? Qd2 (30...Qd2 31.Qf2 Qc3 32.Rd1 Rd1–+) 0–1. Hummel,Thomas (1680) – Woerl,Richard (1975), Erlangen op, 2003.

7.Nh4 Nbd7 8.Nf5 ef5 9.0-0 c6 10.c4 dc4 11.Bc4 (11.Qc2 a5 (11...Nb6 12.Qf5 g6 13.Qc2 a5 14.Bc4 Nc4 15.Qc4 ab4 16.ab4; 11...b5 12.d3 cd3 13.Bd3 a5 14.Bf5 g6 15.Bd3 ab4 16.ab4) 12.Bc4 (12.Qc4 Nb6 13.Qc2 Qd7 14.Bf6 Bf6 15.Nc3 Rfe8 16.d4) 12...ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qb6 15.Bf6 Nf6 16.Nc3) 11...Nb6 (11...a5 12.Qc2 (12.Qb3 Nb6 13.Bd3 g6 14.g3 ab4 15.ab4 Qd5 16.Qd5) 12...Nb6 13.Be2 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Qd7 16.Bf6) 12.Bb3 (12.Be2 a5 13.ba5 Ra5 14.Nc3 Nbd5 15.Qc2 Qd7 16.g3) 12...a5 13.ba5 (13.Qc2 ab4 14.ab4 Qd6 15.Qf5 Qb4 16.Bf6) 13...Ra5 (13...Nbd5 14.Nc3 Ra5 15.h3 g6 16.Qe2) 14.Nc3 (14.Bc3 Ra7= (14...Ra6 15.Qc2 Qd7 16.d4) 15.Qc2 Qd7 16.h3) 14...Qd7 (14...Qd6 15.Ne2= (15.h3 g6 16.d4) 15...Nbd5 16.Nd4; 14...Qd3 15.Qe2 Rd8 16.Qd3) 15.Ne2 (15.d4 Bd6= (15...Nbd5 16.Qd3) 16.Qd2; 15.h3 Bd6 16.Qf3) 15...Ne4 (15...Rfa8 16.a4+= –0.54/9 (16.d3=); 15...Nbd5 16.Nc3) 16.d4 (16.d3 Nc5=; 16.Nd4+=) 16...Rfa8+= 17.a4 (17.Qd3 Nc5 (17...Ba3? 18.Ra3 Ra3 19.Ba3+–) 18.Qc2 Nb3 19.Qb3 Qe6 20.Qb6 Rb5+=) 17...Bb4 18.Qc2 (18.Bc2 Qd6+=) 18...c5 (18...Nd2 19.Rfd1 Nb3 20.Qb3 Ra4 21.Ra4 Ra4 22.d5+=) 19.Rfc1 (19.dc5 Rc5 (19...Bc5?! 20.Nc3=; 19...Nc5?! 20.Rfd1 Qe8 21.Bd4=) 20.Qd1 Nd2–/+) 19...Na4 20.f3 Bd2 21.fe4 Be3 22.Kh1 Nb2 23.Ra5 Ra5 24.Qc3 Bc1 25.Qa5 Bg5 26.Qc5 Nd3 ½–½. Balashov,Y (2460) – Vafin,Ni (2240), 28th Nezhmetdinov mem, 2006. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.Be2 0-0)

7.Nh4 Be4 =.

7.0-0 Nbd7

8.c4 c6 9.Nc3 dc4 (9...Nb6 10.cd5 cd5 11.d3 Rc8 12.Rc1 a6 13.Nd4) 10.Bc4 a5= (10...Qc7 11.Qe2 b5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3) 11.Qb3 Nb6 12.Be2 ab4 13.ab4.

8.c4 c6 9.d4 a5 (9...dc4 10.Bc4 (10.Nc3 b5 11.Nh4 a5 12.Nf5 ef5 13.Bf3) 10...a5 (10...Nb6 11.Be2 a5 12.b5 Nbd5 13.Nbd2) 11.b5=+ Nb6 12.Be2 Nbd5 13.Nbd2) 10.c5 (10.b5 cb5 11.cb5 Rc8 12.Nc3 Ne4 13.Qb3) 10...ab4 (10...b6 11.Nh4= (11.Nc3 bc5 12.bc5 Rb8 13.Ra2) 11...Qb8 12.cb6 ab4 13.ab4) 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qa8 (12...Qc7 13.Nc3=+) 13.Qb3 (13.Nc3 Ne4=) 13...Qa7 (13...b6 14.Nbd2 Rb8 15.cb6 Rb6 16.Bc3=+) 14.Nc3= Ra8 15.Bb2 (15.Nh4 Bg4 16.f3 Bh5=) 15...b6 (15...Qb8 16.Ra1=) 16.Ra1+= Qb7 (16...Qb8 17.Ra8 Qa8+=) 17.Ra3 (17.Ra8 Qa8 18.Nh4 Bg4+=) 17...bc5 (17...Rb8 18.cb6 Qb6 19.Ra6=) 18.bc5 Rb8 (18...Qb3 19.Rb3 Ra7 20.Ne1=) 19.Bd1 (19.Qb7 Rb7 20.Ra8 Bf8+=) 19...e5 (19...Qc7 20.Qa2=) 20.Bc1 (20.Qb7 Rb7 21.Ra8 Bf8+=) 20...ed4 (20...Qc8 21.Qa2=) 21.ed4 (21.Qb7 Rb7 22.Ra8 Rb8 23.Rb8 Nb8 24.ed4 Bd8+=) 21...Ne4 (21...Qb3 22.Bb3 Ne4 23.Bf4=) 22.Qb7+= Rb7 23.Ra8 Bf8 (23...Nf8 24.Ne2 Bf6 25.Ba4+=) 24.Ra3 (24.Ne2 g6+–) 24...Ndf6 (24...Nc3!? 25.Rc3 f6=) 25.Ne5+= Nc3 26.Rc3 Ne4 27.Rb3 Ra7 (27...Re7!? 28.g4 Nc5+=) 28.Bb2+– (28.Nc6? Ra1 29.Rb8 g6–+ (29...Rc1?? 30.Ne7 Kh8 31.Rf8)) 28...Bd7 29.Rb6 (29.Rb8 Nf6+–) 29...Nf6 (29...Be8!?+–) 30.Bc2 (30.Nd7?! Nd7 31.Rb4 g6+=) 30...Ra2 31.Bb1 (31.Rb4 Ra7+–) 31...Ra4+– 32.h3 (32.Nc6 Bc6 33.Rc6 Nd7+–) 32...g6 (32...Be8 33.Rb8 h6 34.g3+–) 33.Bd3 (better 33.Nc6 Ra8 34.Ne5+–) 33...Bh6? (better 33...Be8+–) 34.Nc6+– Bc6 (34...Bf8 35.Nb8 Be6 36.Na6+–) 35.Rc6 Rb4 (35...Kg7 36.Rb6+–) 36.Rb6 (36.Rf6?! Rb2 37.Rd6 Rb3+–) 36...Rb6 (36...Bd2 37.Bc2 (37.Rf6?! Rb2 38.c6 Ba5+–) 37...Nd7 38.Rb4 Bb4 39.Bb3+–) 37.cb6 Nd7 38.b7 Bf4 (38...f5 39.Kf1+–) 39.Bb5 Nb8 40.Ba3 Kg7 41.g3 (41.Be7 f5+–) 41...Bc7 42.Kf1 (42.Be7 f5+–) 42...Kf6 43.Ke2 (43.Bc5 Ke6+–) 43...Ke6 44.Bc5 Nd7 (44...g5 45.Kf3 h5 46.h4 gh4 47.gh4+–) 45.Bd7 Kd7 46.Ba7 Ke6 (46...h5 47.b8Q Bb8 48.Bb8+–) 47.b8Q Bb8 48.Bb8 f5 (48...Kf5 49.f3+–) 49.Ke3 g5 50.Be5 h5 (50...Kf7+–) 51.h4 gh4 (51...f4 52.Bf4! g4+–) 52.gh4 Kf7 53.Kf4 Kg6 54.f3 (54.f3 Kf7 55.Kf5+–) 1–0. Karathanasi,Eirhnh – Kanteraki,Maria_Myrto, Greek G20, 2017.

8.c4 c6 9.cd5 A) 9...Nd5 A1) 10.Qb3 Bf6 (10...N7b6 11.Nc3 Bf6 12.Rac1 h6 13.b5; 10...N7f6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nd5 13.Bd4) 11.Nc3 N7b6 12.Rac1 h6 13.b5; A2) 10.Nc3 Nc3 (10...N7f6 11.Nd4 Bg6 12.f4 Nc3 13.Bc3; 10...Bf6 11.Qb3 N7b6 12.Rac1 h6 13.b5) 11.Bc3 Nf6 12.Nd4 Qd6 13.f4; B) 9...cd5 10.Nc3 Nb6 (10...Rc8 11.Rc1 Bg4 12.d4 Nb6 13.Ne5) 11.d3 h6 12.Nb5 a5 13.Nfd4.

8.d3 a5 9.b5 c5 10.bc6 bc6 11.Nbd2 Qc7 12.Nh4 Bg6 13.f4 Rfb8 14.Rb1 Rb7 15.Ng6 hg6 16.e4 Rab8=+ 17.Bf6 Nf6 18.Rb7 Rb7 19.e5 Nd7 20.Qa1 Qb6–/+ 21.Kh1 Qe3 22.Qd1 Ba3 23.Nb3 a4 24.Qd2? Qd2 25.Nd2 Bb2 26.c4 a3 27.cd5 cd5 (27...cd5 28.Bd1 Nc5–+) 0–1. Rodriguez – Justen,Detlef, ARG–ROW ICC internet, 1998.

8.d4 h6 9.h3 (9.Nbd2 a5 10.b5 c6=) 9...Ne4 10.c4 c6 11.cd5 ed5 12.Nc3 Bf6 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Qe7 15.Ne4 Qe4 16.Qb3 Rfe8 17.b5 Qe6 18.Rfc1 Rac8 (18...Be7 19.bc6 bc6 20.Qa4+=) 19.Bg4+/- Qd6 20.a4 (20.Qa4 a6 21.ba6 b5+/-) 20...g6 21.a5 h5 22.Bf3 a6 23.Ba3 Qe6 24.bc6 bc6 25.Qb7 c5? (better 25...Nb8+-) 26.Bd5 Qf5 (26...Qe7 27.Bc6 Nb8 28.Bc5 Qb7 29.Bb7+-) 27.e4 (27.e4 Qf4 28.Qd7 Bd4 29.Ra2+-) 1-0. marekt (2170) - justnow (1905), gameknot.com, 2019.

8.Nh4 Be4 9.d3 Bg6 10.Ng6 fg6 11.Nd2 c5 12.bc5 Nc5 13.c4 dc4 14.Nc4 b5 15.Ne5 a6 (15...Rc8 16.Rc1+=) 16.Bf3 Rc8 17.Nc6 Qd6 (17...Qd7 18.d4 Na4 19.Ne5+=) 18.Be5+/– Qd3?? (better is 18...Qd7 19.Ne7 Qe7+/–) 19.Ne7+– Kf7 20.Nc8 Rc8 21.Rc1 Qa3 (21...Qd1 22.Rfd1 Nfd7 23.Bd6+–) 22.Bb7! Re8 (22...Nb7 23.Rc8) 23.Qd6 Nce4 (23...Re7 24.Bc6 Nfd7+–) 24.Rc7 Kg8 25.Qa3 (25...b4 26.Qb4+–) 1–0. Trkn – guest5874, ICC, 2004.

8.Nh4 Ne4 9.Nf5 ef5 10.c4 Bd6 11.d3 Qh4+= 12.f4 Nef6 13.c5 Be7 14.Rf3 Ng4 15.h3 Bf6 16.d4+= Rfe8 17.hg4 fg4 18.g3 Qh3 19.Bf1 Qh5 20.Rf2 Re3 21.Rg2 Rae8 22.Nc3 Nf8 23.Qd2 Ng6 24.Nd1 White is in command 24...Rb3 25.Nf2 Qf5 26.Bd3+– Qe6 27.Qc2 Rb2 28.Qb2 Qe3 29.Rd1 Bd4 30.Qd2 Qf3? 31.Bg6 Bf2 32.Rf2 Qa3 33.Bd3 h5 34.Rff1 a5 35.Ra1 Qb3 36.Rfb1 (36...Qb4 37.Rb4 ab4 38.Qb4+–) 1–0. Dzieniszewski,Andrzej – Borcz, Poznan, 1984.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 fg6 10.c4 =.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.c4 c6 11.Nc3 a5 12.b5 Rc8 13.bc6 bc6 14.Rb1 Rb8 15.cd5 cd5 16.Nb5 Nc5 17.Be5+/– Rb7 18.d4 Ncd7 19.Bf4 Nh5 20.Bh5 gh5 21.Qh5 Nf6 22.Qe2 Qd7 23.a4 Bb4 24.Rfc1 Rc8 25.Be5 Ra7?? 26.Na7 (26...Rc1 27.Rc1 Qa4 28.Bf6 gf6 29.Rc8 Bf8 30.Qg4 Kh7 31.g3+–; 26.Rc8 Qc8 27.Na7 Qd7 28.Bf6 gf6 29.Qg4 Kh7+–) 1–0. Trkn – guest7311, ICC, 2005.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.c4 c6 11.d3 a5 12.b5 dc4 13.dc4 cb5 14.cb5 Nc5 15.Bd4 Qc7 16.Nd2 Rac8 17.Nc4 Nfd7 18.Rb1 b6 19.Qc2 Bf6 20.Rfc1 Qb8 21.Qa2 Bd4 22.ed4 Ne4 23.Bf3 Nd6 24.Bc6 Rfd8 25.Bd7 Rc4? (better is 25...Rd7 26.Ne5 Rdc7 27.Rc7 Qc7=) 26.Rc4+– Nc4 27.Be6 (27.Qc4?! Rd7 28.Rd1 Qd8=) 27...fe6 28.Qc4 Qd6 29.a4 Qd4 30.Qe6 Kh7 31.Qh3 Kg8 32.Qe6 Kh7 33.Qb3 Qd2 34.h3 Rf8 35.Qe3 Qe3 (better is 35...Qa2!? 36.Rc1 Qa4 37.Qb6 Rf5+/–) 36.fe3+– Re8 37.Kf2 Re4 38.Ra1 g5 39.Kf3 Rc4 40.Ra3 Kg6 41.Rd3 Ra4 42.Rd6 Kf7 43.Rb6 Rb4 44.Rb8 a4 45.b6 a3 46.Ra8 Rb6 47.Ra3 Kg6 48.Rd3 Kf6 49.e4 Rb4 50.Re3 Rb5 51.Kg4 Kg6 52.e5 Rb4 53.Kg3 Rb7 54.e6 Re7 55.Kg4 Kf6 56.Re1 (better is 56.Kh5+–) 56...g6?? (better is 56...Kg6+–) 57.Rf1 Kg7 58.Rf7! (58.Rf7 Rf7 59.ef7 Kf7 60.Kg5+–) 1–0. Autengruber,Robert (2000) – Wimmer,Juergen (1780), Niederbayernliga, 2007.

8.Nh4 Bh3?? 9.gh3+– Nb6 10.f4 c6 11.Nf3 Na4 12.Bf6 Bf6 13.c3 b5 14.d4 Nb6 15.Qc2 a5 16.Nbd2 g6 17.Nb3 a4 18.Nc5 Qc8 19.h4 Bg7 20.h5 Nd7 21.hg6 hg6 22.Ne5 Nc5 23.bc5 Qc7 24.Rf3 Rab8 25.Bd3 Rb7 26.Rh3 Be5 27.fe5 Qe7 28.Qg2 Kg7 29.Rf1 Rh8 30.Rh8 Kh8 31.Rf6 Qe8 32.e4 Qg8 33.ed5 (33...cd5 34.Qf1+–) 1–0. Nemec,Zdenek – Mueller,Klaus, corr EU/EM/O/001, 2002.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 c5 9.bc5 Bc5 10.Ng6 hg6 11.d3 Nc6 12.Nd2 Rc8 13.c4 Qb6 14.Bf6+/– gf6 15.d4 Be7 16.cd5 ed5 17.Bf3 Rfd8 18.Rb1 Qc7 19.Qb3 Qd7 20.Qb7 Qb7 21.Rb7+/– Ba3 22.Rb5 Bb4 23.Nb3 a5 24.Bd5 Na7 25.Bf7 Kf7 26.Rb7 Ke6 27.Ra7 Rc2? 28.Na5+– Ba5 29.Ra5 Rdc8 30.g3 Rb2 31.Ra6 Kf5 32.Rfa1 Rcc2 33.R1a5 Kg4 34.Rf6 Kh3 35.Ra1 Ra2 36.Rf1 Ra4 37.Rf4 g5 38.Rf6 Ra3 39.Rh6 Kg4 40.f3 (40.f3 Kf5 41.e4#) 1–0. Schellen,Anton – Nistri,Paolo, FICGS, 2006.

8.0-0 c5 9.bc5 Bc5 10.Ng6 hg6 11.d4 Be7 12.Nd2 Nbd7 13.c4 dc4 14.Nc4 b5 15.Nd2 Rb8 16.Nb3 a5 17.Bf3 a4 18.Nc1 Nb6 19.Nd3 Nc4 20.Bc1 Qb6 21.Qe1 Rfc8 22.Nb4 Bb4 23.Qb4 Nd5 24.Bd5 ed5 25.Bd2 Nd2 26.Qd2 Rc4 27.Qe2 b4 28.ab4 Qb4 29.Qa2 Qc3 30.h3 Rb3 31.Kh2 Qb4 32.Qe2 a3 33.Qa2 Rcc3 34.Rfb1 Qb8 35.g3 Rb2 36.Rb2 ab2 37.Rb1 Rc2 38.Kg2 Qb5 0–1. Chandler,Patrick (2190) – Kannenberg,Karl Heinz (2140), Regionalliga NW, 2006.

8.Ng6 fg6

9.0-0 a5 10.b5 Qd7 =.

9.0-0 Nbd7 10.c4 c6 11.Bg4 Ng4 12.Qg4 Kf7 13.cd5 cd5 14.Nc3 Qb6? 15.Nd5!+/– ed5 16.Qd7 Rad8 17.Qh3 Qd6? 18.Qh7+– Bf6 (If Black now would get Rh8 in, he might survive) 19.Bf6 Kf6 20.Qh4 Kf7 21.Rac1 Rh8 22.Qg3 Qg3 23.fg3 Ke6 24.Rc7 (24...Rb8 25.Rff7+–) 1–0. Mroz,Antoni – Ziemlewski, corr Poland, 1987.

9.c4 a5 10.b5 =.

9.c4 c6 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 Ne5? 12.Nd5!+/– ed5 13.Be5 Bd6 14.f4 Be5 15.fe5 Ne4 16.Qc2 Qe7 17.d4 Qg5 18.Qd3 h5 19.Bf3 Qh4 20.cd5 cd5 21.g3 Qg5 22.Be4 de4 23.Qe4 b6 24.Rf8 Rf8 25.Rf1 Rf1 26.Kf1 Qf5 27.Qf5 gf5 28.Ke2 Kf7 29.Kf3 g5 30.h4 (30.h4 gh4 31.gh4+–) 1–0. Schulz,Hans_Juergen – Kessler,Meinard, TT–10.23 ETC, 2004.

9.c4 c6 10.Nc3 a5 11.b5 Nbd7 12.d4+= cb5 13.Nb5 Ne4 14.0-0 Bh4 15.g3 Bg5+= 16.Qd3 Rc8 17.Rac1 Qe7 18.a4 Rfd8 19.Ba3+– Qe8 20.Bg4 Ndf6+= 21.Bh3 White fights for the Initiative 21...Kh8 22.cd5+/– Rc1 23.Rc1 ed5 24.Rc7 Ng8 25.Rb7 Bf6 26.Qc2 Ng5 27.Bg2 Qe6 28.Nc3 Nh3 29.Kf1 Qc8 30.Rb2 Qc4 31.Ne2 Ng5 32.Qc4 dc4 33.Rb5 Ne7 34.Ra5 Nc8 35.Rc5 Nd6 36.Rc6 Ngf7 37.Bd5 Nb5 38.Bc4 Na3 39.Bf7 Ra8 40.Nf4 g5 41.Ne6 Nb1 42.Nc7 Rf8 43.a5 (43...Rf7 44.a6+–; better is 43.Be6!? Rb8+–) 1–0. Benassi,Aspasio – Ferlito,Gianfelice, Asigc CEM5EA, 2001.

8.Ng6 hg6

9.d4 b6 10.0-0 Nbd7 11.c4 c5 12.dc5 bc5 13.b5 Nb6 14.Nd2 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Nd5 17.Rc1 Nb6 18.Bb3 Rc8 19.Qd8 Rfd8 20.a4 c4 21.Bd1 Bb4 22.Bd4 c3 23.Bb3 Kf8 24.Rfd1 Rd7 25.e4 Rdc7 26.Be5 Ba3 27.Bc7 Bc1 28.Bd6 Ke8 29.Rc1 Nc4 30.Bf4 1–0. Machete99 (2250) – Player (1885), ICC, 2002.

9.h4 a5 10.b5+=.

9.h4 c5 10.bc5 Bc5 11.h5+=.

9.h4 c5 10.h5 g5 11.h6+/– g6 12.bc5 Bc5 13.d4 Bd6 14.c4 dc4 15.Bc4 Nc6 16.Nc3 e5 17.d5 Na5+/– 18.Ba2 Rc8 19.Qd3 Qb6 20.Rb1 Rfd8 21.Nb5 Bb8?? 22.d6!+– a6 23.Qg6 (23...Kh8 24.Qg7) 1–0. pcmvr (2785) – maaac (2385), net–chess.com, 2006.

9.h4 c5 10.h5 gh5!? 11.bc5 Bc5 12.Bh5 Nc6+=.

9.h4 c5 10.h5 gh5 11.Bh5 d4 (11...cb4 12.ab4 Bb4= (worse is 12...Nh5 13.Qh5 f6 14.b5+/–)) 12.Qf3+= Qd7 13.Qh3 e5?? (better is 13...Nh5 14.Qh5 f5+/–) 14.Bg4!!+– (14.Bg4 Nh5 15.Bd7+–) 1–0. Achtmann,Armin – Traut,Stefan (1775), 23rd Schlosspark–Open, 2011.

6.Be2 a5

7.ba5 Bg4 8.h3 (8.0-0 0-0 9.Bc3 Ne4 10.Bb2 Ra5 11.d3 Bf6 12.Ne5=) 8...Bf3 9.Bf3 0-0 10.0-0 Nc6 11.d3 Ra5 12.c4 =.

7.b5 Nbd7 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.0-0 Bd6 11.f4 g5=+ 12.Nc3 gf4–/+ 13.ef4 g5 14.fg5 Bh2 15.Kf2 Nh7 16.Nd5=+ Qg5 17.Rh1 Qg3 18.Kf1=+ Rg8 19.Bf3 Ng5 20.Ne3 0-0-0 21.d3 f6 22.Nc4 a4 23.Bc3 Nf3 24.Qf3= Rg5 25.Be1 Qf3 26.gf3 Bf4 27.Rb1 Ne5 28.Ne5 Be5 29.Rb4 Bd6 30.Ra4 Rb5 31.Rh7 Kb8 32.Bb4 Be5 33.Ke2 Bb2 34.Be7 Rg8 35.f4 Rf5 36.Re4 ½–½. Rosner,Dirk – Wunderlich, Tiger SC, 2000.

7.b5 Bg4 A) 8.0-0 0-0 9.Nc3 (9.h3 Bf3 10.Bf3 Qd7 11.Qe2 c6 12.Nc3=) A1) 9...Qd6 10.h3 (10.d3 Nbd7 11.Nd4 Be2 12.Qe2=) 10...Bf3 (10...Bh5 11.a4 c5= 12.bc6=) 11.Bf3 Nbd7 12.e4=; A2) 9...Nbd7 10.h3 Bf3 11.Bf3 Nb6 12.d3=; B) 8.h3 Bf3 9.Bf3 0-0 10.c4 c6 11.cd5 Nd5 12.Nc3=.

7.b5 h6 8.0-0 Nbd7 9.d4 0-0 10.Nbd2 c5 11.c4 b6 12.dc5 bc5 13.a4 Qc7 14.Qb3 Bd6 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Rfe8 17.Rad1 e5 18.e4 (< 18.cd5 e4 19.Qc2 ef3 20.Nf3 Rab8–/+) 18...d4 19.Nh4 Nb6 20.Qc2 Bf8 21.Nf5 Nh5 22.Rfe1 Nf4 23.Qb3 Qc8 24.h3 Qe6 25.Kh2 Rad8 26.g3 Nh5 27.Qc2 g6 28.Nh4 Rd7 ½–½. Granz,Burkhard (1830) – Ellis,Roy Dominic (2110), IECG, 2000.

6.Be2 c5

7.bc5 Bc5 8.Nd4 Bd4 9.Bd4 =.

7.bc5 Bc5 8.Nh4 Be4 9.f3 Bg6 10.Ng6 hg6 11.c4 =.

7.bc5 Bc5 8.Nh4 Bg6 9.0-0 0-0 10.Ng6 hg6 11.Nc3 Nc6= 12.Kh1 e5 13.Bf3 a6 14.e4 d4 15.Nd5 Nd5 16.ed5 Ne7 17.c4 Nf5 18.a4 Nd6 19.d3 f5 20.Be2 Qh4 21.f3 Kf7 22.Qe1 Qh6 23.Bd1 Rh8 24.h3 f4 25.Rf2 Nf5 26.Qe5 b6? 27.Qc7+/– Kf8 28.a5+– Ne3?? 29.ab6 Ng2 30.Qd7 Ne3+/– 31.Rh2 Qh4 32.b7?? Qe1. huimre (2695) – maaac (2370), net–chess.com, 2006.

7.Nh4 cb4 8.Nf5 ef5 9.ab4 Bb4 10.Bb5 Nc6 11.Qf3 =.

7.Nh4 Bg6 8.bc5 Bc5 9.0-0 Nc6 10.Nc3 a6 11.Na4 Ba7 12.Rb1 b5 13.Nc3 Qc7 14.g3 d4 15.Ng6 hg6 16.Na2 Rd8 17.Qc1 Rc8 18.c4 Qd7 19.cb5= e5 20.h4 ab5 21.Bb5+= Rh4? 22.Re1?? Rh5= 23.Nb4 Qh3 24.Bc6 Kf8 25.Bg2 Qh2 26.Kf1 Rc1 27.Rbc1 Kg8 28.ed4+= ed4 29.Nc6+/– Bb6 30.Nd4 Ra5 31.Re7 Qh5+= 32.Bf3 Qh3 33.Bg2 Qh5= 34.Bf3 Qh3+= 35.Bg2 Qg4 36.Bf3 Qh3= ½–½. cgits (2700) – higarra (2605), net–chess.com, 2005.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 h6 8.c4 0-0 9.d4 Ne4 10.Nbd2 c6 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bg6 13.Bc3 Bd6 14.Qb3 Qc7 15.g3 Rfe8 16.Bf3 Nf6 17.Rfc1 Rac8 18.c5 Be7 19.Qa4 a6 20.Qd1 Nd7 21.a4 e5 22.Bg4 e4 23.b5 f5 24.Be2 ab5 25.ab5 Ra8 26.b6 Qb8 27.Nb3 Nf8 28.Bh5 Kh7 29.Be2 Ne6 30.Ra8 Qa8 31.Ra1 Qb8 32.Ra7 Bg5 33.Na5 Nd8 34.Qa4 Rf8 35.Nb7! Nb7 36.Qc6 Nd8 37.Qd5 Be8 38.Ra8 Bc6 39.Qf5!! (39.Rb8?! Bd5 40.Bb5 Be7+–) 39...Rf5 40.Rb8 Rf7 41.Bc4 Rd7 42.Rc8 Bb7 43.Rc7 Rc7 44.bc7 Nc6 (44...Bc8 45.cd8N Bd8 46.d5+–) 45.Bd5 1–0. Rogers,Jonathan (2340) – Tozer,Richard (2300), BCF–chT2, 2004. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.Be2 Nbd7)

7.d4 0-0 8.Nbd2 a5 9.b5 c5 10.c4 Ne4 11.Ne4 (11.cd5 ed5 12.dc5 Ndc5=) 11...Be4 12.Nd2 Bg6 13.Rc1 (13.cd5!? ed5 14.dc5 Nc5 15.Nf3=) 13...cd4+= 14.ed4 dc4 15.Nc4 Nf6 16.0-0 Nd5 17.g3 Bg5 18.f4 Bf6 19.Bf3 ½–½. Skalicka,Carlos – Zita,Frantisek, Prague olm qual, 1939. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 Nf6 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.Be2 Nbd7)

7.Nh4 0-0 8.Nf5 ef5 9.0-0 c6 10.d4 Qc7 11.c4 a6 12.cd5+= Nd5 13.Qc2 f4 14.e4 N5f6 15.d5 Rac8 16.dc6 Qc6 17.Qc6 Rc6 18.Nc3 Rfc8 19.Rac1 Nb6 20.Bf3 Rc4? 21.e5+– Nfd7? 22.Bb7 Rb8 23.Ba6 Rc6 24.Nd5! Re6 25.Nf4 Rh6 26.Rfe1 Na4 27.e6 fe6 28.Ba1 Bg5 29.Rc8 Rc8 30.Bc8 Nab6 31.Bd7 Bf4 32.Be6 Kf8 33.g3 Bd2 34.Re2 Bg5 35.Bd4 Na8 36.Bc5 (36.Bc5 Be7 37.Be7 Ke7 38.Bd5 Kd7 39.Ba8+–; better is 36.Bd5 Be7 37.Ba8 g5+–) 1–0. Meisinger,Peter (1710) – Erbe,Holger (1665), DESC, 2000.

7.Nh4 a5 8.b5 0-0 9.0-0 Bd6 10.Nf5 ef5 11.c4 c6 12.cd5 cd5 13.Nc3 Rc8 14.g3 Qe7 15.Bf3 Qe6 16.d3 Rfe8 17.Ne2 Be5 18.Nd4 Bd4 19.Bd4 Ne5 20.Bg2 Qd6 21.Qb3 b6 22.Rac1 g6 23.h3 Qe6 24.Qb1 h5 25.Rc8 Rc8 26.Rc1 Rc1 27.Qc1 Ned7 28.Qc7 Kg7 29.Qf4 Kh7 30.a4 Ng8 31.Bb2 Ngf6 32.Qc7 Kg7 ½–½. Blitzmich – Caissa, playchess.de, 2003.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.d4 Bd6 10.h3 Ne4 11.Nd2 Ndf6 12.Bf3 c6 13.Nb3 b6 14.Rc1 b5 15.Qd3 Qc7 16.Ke2 g5 17.Rcf1 Bg3 18.Be4 Ne4 19.fg3 Ng3 20.Kd2 Nh1 21.Rh1 Qg3 22.Qf1 Ke7 23.Ke2 f5 Black prepares g4 24.Qf3 (24.Bc3 Raf8+=) 24...Qf3= 25.Kf3 g4 26.Kg3 g5 27.Nc5 Rh5 28.Nd3 a5 29.ba5 Ra5 30.Bc3 Ra8 31.Bb4 Kf6 32.Bd6 gh3 33.Rh3 Rh3 34.gh3 Rg8 35.Ne5 Rd8 36.Bb4 Rc8 37.h4 gh4 38.Kh4 Rh8 39.Kg3 Rc8 40.Kf4 Rc7 41.Bd6 Rc8 42.Nd7 Kf7 43.Bb4 Rc7 44.Ne5 Kf6 45.Bc5 Rc8 46.Nd7 Kf7 47.Kf3 Rc7 48.Ne5 Kf6 49.Ke2 Rh7 (49...Rc8!?+–) 50.Nc6+– Rh2 51.Kd3 Rh3 52.Bd6 Rh1 (52...Rh7 53.Kc3 Rh3 54.Bf4+–) 53.c3 (53.Na7 Rd1 54.Kc3 Re1+–) 53...Rd1 (53...Rh7!? 54.Kc2+–) 54.Ke2 Rc1 55.Kd2 Rb1 56.Kc2 Re1 57.Bf4 Re2 58.Kb3 Re1 59.Na7 Ke7 60.Nb5 Rb1 61.Ka4 Kd7 62.Ka5 Rb3 (62...Kc6 63.a4 Rb3+–) 63.Kb6 Rb1 64.a4 Ra1 65.a5 1–0. Kolesnikova,K (2005) – Macek,Ondrej (1710), 9th Hradec Kralove Open, 2018. (=1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.b4 Bf5 4.Bb2 e6 5.a3 Be7 6.Be2 Nbd7)

6.Be2 h6

7.0-0 0-0 8.c4 c6 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bg6 13.f4 a5 14.Bc3 ab4 15.ab4 dc4 16.Nc4 Nf6 17.Qb3 Nd5 Attacking the isolated pawn on b4 18.Bf3 Qc7 19.Bd2 Rfd8 20.Ne5 Bh7 21.Bh5 f6 22.Bf7 Kh8 23.Ng6 Bg6 24.Bg6 f5 25.Ra8 Ra8 26.g4 (26.Rb1 b5=) 26...Qd7 27.g5 Bf8 (27...hg5 28.e4 Nf4 29.Bf4 Qd4 30.Qe3 Qe3 31.Be3+–) 28.Bh5 Kg8 29.h4 Kh7 30.Bf3 Ra6 31.Kh1 g6 32.h5 hg5 (32...gh5 33.e4 Ne7 34.gh6 Bh6 35.Rg1=+) 33.fg5+= gh5 34.Bh5 (34.e4 Nb4 35.g6 Kg8+–) 34...Ne7? (34...Kg8 35.e4 Qh7 A) 36.ed5? Qh5 37.Kg2 Qg4 (37...cd5?! 38.Qf3 Qf3 39.Kf3–+) 38.Qg3 Qd4–+; B) 36.Qf3=) 35.Be2 (35.e4!? c5 A) 36.bc5 Qd4 37.Qh3 Kg8+– (37...Qd2?? 38.Bf7 Kg7 39.Qh6 Kf7 40.g6 Ng6 41.Qd2+–); B) 36.d5 cb4 37.Qh3+–) 35...b5+= 36.e4 Qd4 37.Qh3 (37.Bd3 Ra2 (37...fe4 38.Bc2 Ra1 39.Qh3 Kg8 40.Qe6 Kh8 41.Be1 Re1 42.Re1+–) 38.Qa2 Qd3=) 37...Kg8=+ 38.g6 Bg7 39.ef5 Nf5 (39...Qd2 40.Rd1 Qd1 41.Bd1 ef5 42.Bb3 Kf8 43.Qg3 Ra1 44.Kg2+–) 40.Bf4? (better 40.Bg5!?=+) 40...Ra1–/+ 41.Ra1 Qa1 42.Bf1 Qd4 43.Qf3 Nh4 44.Qe3 Qd5 45.Kh2 Ng6 46.Bg2?? (46.Bg3 Ne5 47.Be2 Nc4–+) 46...Qf5 (better 46...Qh5 47.Kg1 Qg4–+) 47.Bg3 Qh5 48.Kg1 Qg4 49.Kh2 (49.Bc6 Bd4 50.Qd4 Qd4 (50...Qg3?! 51.Kf1=) 51.Kh2 Nf4 52.Bf4 Qf4 53.Kh3 Qb4–+) 49...Qc4 (49...Bd4 50.Qh6–+) 50.Bh3 Exerts pressure on the isolated pawn (50.Qa7!?–/+) 50...Kf7 51.Bd6 (51.Qf3 Bf6–+) 51...Qd5 52.Qf2 Kg8 53.Qg3 Kh7 54.Bc7 Qe4 55.Bg2 Qe2 56.Qh3 (56.Kh1 Qc4–/+) 56...Kg8–+ 57.Qg3 (better 57.Bg3–+) 57...Kf7 58.Kh1 Be5 (better 58...Qh5!? 59.Qh2 Qh2 60.Bh2–+) 59.Be5 Ne5 (59...Qe5?! 60.Qf2 Nf4 61.Bc6=+) 60.Qf4 Ke8 61.Qd4 (61.Be4 Qh5 62.Kg1 Kd7 63.Qd2 Kc7–+) 61...Ke7 62.Qh4 Kd7 63.Qd4 Kc8 64.Qc5? (better 64.Qc3 Kc7 65.Qc5–+) 64...Qe1 65.Kh2 Ng4 66.Kh3 Nf2 67.Kh2 Qe5! 68.Kg1 (68.Qe5 Ng4 Double attack (68...Ng4 Decoy)) 68...Qc5 69.bc5 Nd3 70.Bc6 b4 0–1. Gunawan,Ro (2245) – Dang,H (2355), 5th Johor Open (9), 2018.

7.0-0 0-0 8.d3 c5 9.bc5 Bc5 10.Nbd2 Nc6 11.c4 a6 (11...dc4 12.Nc4 a6 13.Rc1=) 12.Nb3 (12.cd5 ed5 (12...Nd5? 13.e4+–) 13.Rc1 Bd6+=) 12...Ba7 (12...Bd6 13.cd5 ed5 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4=) 13.cd5 ed5 (13...Nd5? 14.e4+–) 14.Nbd4 Bh7 (14...Nd4 15.Nd4 Bg6 16.Rc1+=) 15.Rc1 (15.Nc6 bc6 16.Qa4 Qd6+/–) 15...Rc8 (15...Nd4!? 16.Nd4 Re8+=) 16.Nc6+/– bc6 17.Qa4 Qb6 (17...a5 18.Rc6 Qe8 19.Rfc1 Be3 A) 20.Rc8 Bf2 (< 20...Qa4 21.fe3 Bf5 22.Rf8 Kf8 23.Bf6 gf6 24.Rc3=+) 21.Kf2 Qa4–/+; B) 20.fe3 Qe3 21.Kf1 Bd3 22.Bd3 (22.Rc8 Be2 23.Ke1 Bd3 24.Kd1 Qe2) 22...Qd3 23.Kg1 Rc6 24.Rc6 Qe3 25.Kh1+/–) 18.Bf6+– gf6 19.Qg4 (19.Rb1 Qc7+–) 19...Bg6 20.Nh4 (20.d4 Kh7+–) 20...Kh7 (20...h5 21.Qg3 Bb8 22.f4+/–) 21.Nf5 The game is finished by a kings attack 21...Qc7 (21...Qa5 22.d4+–) 22.d4 (22.Qh3 Bf5 23.Qf5 Kg7+–) 22...a5 (22...Bb8 23.g3 Qa5 24.Qh3 Bf5 25.Qf5 Kg7 26.Bd3+–) 23.Qh3 Bf5 24.Qf5 Kg7 25.Rc3 Qd6 26.Bd3 Rh8?? 27.Qg4 (27...Kf8 28.Qc8 Kg7 29.Qg4 Kf8 30.Rfc1+–) 1–0. pcmvr (2760) – maaac (2380), net–chess.com, 2006.

7.0-0 0-0 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 c6 10.c4 Bh7 11.Qb3 Re8 12.c5 b6 13.d4 (13.cb6 Qb6 14.Rfc1 c5=) 13...a5 (13...bc5 14.dc5 a5 15.h3+=) 14.Bd3 (14.b5 bc5 15.bc6 a4=) 14...Rb8 15.Bh7 Nh7 16.Qa4 (16.Qc2 Nhf6=) 16...b5 (16...bc5 17.dc5 Qc7 18.Nb3 ab4 19.ab4=) 17.Qc2= (17.Qa5? Qc8 18.a4 Ra8 19.Qa8 Qa8 20.ab5 Qb7–+) 17...f5 (17...Qc7 18.Ne5 Nhf6 19.h3=) 18.Ne5+= Ne5 19.de5 Ng5 20.f4 (20.Nb3 a4 21.Nd4 Qd7+=) 20...Ne4= 21.Ne4 fe4 22.f5 ef5 23.Rf5 ab4 24.ab4 Qd7 25.Raf1 Rf8 26.Rf8 Rf8 27.Qe2 Rf1 28.Qf1 Qg4 29.h3 (29.Bd4 h5+=) 29...Qg6 (29...Qg3 30.e6 Qg6 31.Qa1+=) 30.Qf4 Kh7 31.Bd4 Kg8 32.g4 (32.Bb2 h5=) 32...Bh4 33.Kf1 Qf7 34.Qf7? (better is 34.Ke2=) 34...Kf7–+ 35.Ke2?? (better is 35.e6 Kf8 36.e7 Be7 37.Be5–+) 35...Ke6 36.Kf1 (36.Bc3 Bg3–+) 36...Bg3 37.Ke2 (37.Bc3–+) 37...Be5 38.Kf2 Kf6 39.h4 (39.Kg2 g6–+) 39...g6 40.Kg2 h5 41.gh5 gh5 42.Kf2 Bd4 43.ed4 Kf5 44.Kg3 e3 45.Kf3 e2! (45...e2 46.Ke2 Ke4–+) 0–1. Gimeno Higueras,R – Navarro Ortiz De Orruno,B, Cullera Spain, Open A, 2004.

7.0-0 0-0 8.d3 Bh7 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 a5 11.Qb3 c6 12.Qc3 Ne8 (12...Qc7 13.h3=) 13.Rfd1 (13.cd5 cd5 14.Rfc1 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ra1 Qb6=) 13...Bf6= 14.Qc2 Bb2 15.Qb2 Nef6 16.Rac1 Qb6 17.c5 Nc5?? (better 17...Qa6=) 18.Rc5+- ab4 19.Qb4 Qc7 (19...Qb4 20.ab4 Ra4 21.Rb1+-) 20.Rb1 (20.d4 Nd7 21.Rc3 Rfe8+-) 20...Nd7 21.Rcc1 b6 22.Nd4 c5 23.Qb2 Qd6 24.Nb5 Qb8 25.Nf3 Nf6 (25...e5 26.Nd2+-) 26.Ne5 Bf5 (26...Qd8 27.Ra1+-) 27.Nc6 (27.Ra1 Qb7+-) 27...Qe8? (better 27...Qb7 28.Nba7! Ra7 29.Na7 Qa7 30.Qb6 Ra8 31.Qa7 Ra7+-) 28.Ne5 Rc8?? (28...Qb8 29.Ra1 Ra4+-) 29.Nd6+- Qd8 (29...Qa4 30.Nc8 Rc8 31.Qb6+-) 30.Nc8 Qc8 31.Qb6 Nd7 (31...c4 32.Rb4 Qa8 33.a4+-) 32.Nd7 Qd7 33.Qc5 (33.Rc5 Qa4 34.Qb3 Qa7+-) 33...Qd8 (33...Ra8 34.Rb6+-) 34.Qc7 (better 34.Rb7 Qa8 35.Qb4 e5+-) 34...Qf6 (34...Qc7 35.Rc7 Ra8 36.g4+-) 35.Rb8 Rb8 (35...g5 36.Rf8 Kf8 37.d4+-) 36.Qb8 Kh7 37.Rc8 (37.g4 Bg4 38.Bg4 h5+-) 37...Kg6 (37...Qa1 38.Bf1 Bd3 39.Rh8 Kg6 40.Qg3 Kf6 41.Qh4 Kg6 42.Qg4 Kf6 43.Qd4 Qd4 44.ed4+-) 38.h3 (38.g4 Bg4 39.Bg4 Qg5+-) 38...Qa1 (38...e5 39.Rc5 e4 40.Rd5 Qa1 41.Kh2+-) 39.Kh2 Qf6 (39...Qa3 40.Rg8 Qe7 41.g4 Bg4 42.hg4+-) 40.Qg3 (better 40.g4 Be4 41.Qf4 Qf4 42.ef4 f5+-) 40...Kh7 41.h4 (41.d4 e5 42.de5 Qb6+-) 41...Bg6 (41...Qb2 42.Bh5 Qf6 43.d4+-) 42.Bg4 (42.d4 Bf5+-) 42...h5 (42...Bd3 43.a4+-) 43.Bh3 (better 43.Be2 Bf5 44.d4+-) 43...Qf5 (43...Bd3 44.a4+-) 44.Qf4 (44.Qb8 Qe5 45.Qe5 f6 46.Qe6 Be8 47.Re8 d4 48.Qf7 de3 49.Qh5) 44...Qf4+- 45.ef4 e5 (45...Bd3 46.a4+-) 46.Rc7 (better 46.f5 d4+-) 46...ef4 47.g3 (47.Rd7 Bd3 48.Rf7 Bc4+-) 47...f3 (47...Bd3 48.Rf7 fg3 49.Kg3+-) 48.g4 (better 48.d4!? Kh6+-) 48...Bd3 49.Kg3 Be4 (49...hg4 50.Bg4 Kg6 51.a4+-) 50.gh5 d4 (50...Kg8 51.Bg4 Bd3 52.Bf3+-) 51.Kf4 d3 52.Bf5 Bf5 53.Kf5 g6 54.Kf4 (54.hg6 Kg7 55.Rf7 Kg8 56.Kf6 d2 57.Rc7 d1Q 58.Rc8 Qd8 59.Rd8) 54...d2 55.Rd7 gh5 56.Ke3 Kh6 57.Rd2 Kg6 (57...Kg7 58.a4 f5 59.Rd4 Kf8 60.a5 Ke7 61.Kf4 Kf6 62.a6 Kg6 63.a7 Kf7 64.a8Q Kf6 65.Rd7 Kg6 66.Qc6) 58.Rd4 f6 (58...f5 59.a4 Kg7 60.a5 Kf6 61.a6 Ke5 62.a7 f4 63.Rf4 Kd6 64.a8Q Kd7 65.Qb7 Kd6 66.Kd4 Ke6 67.Rf3 Kd6 68.Rf6) 59.Rf4 f5 60.Rf3 Kf6 61.Rf4 Ke6 62.Rf3 Kf6 63.Rg3 Ke6 64.Kf4 Kf6 65.Rg5 Ke6 66.Rf5 Kd6 (66...Ke7 67.Rh5 Kd6 68.Re5 Kd7 69.h5 Kd8 70.h6 Kd7 71.h7 Kc6 72.h8Q Kd6 73.Qf6 Kc7 74.Re7 Kc8 75.Qh8) 67.Rh5 Kc6 (67...Ke6 68.Rf5 Ke7 69.h5 Kd6 70.h6 Ke6 71.h7 Ke7 72.h8Q Ke6 73.Qc8 Ke7 74.Qb7 Kd6 75.Rg5 Ke6 76.Rg6) 68.Rf5 Kb6 (68...Kd6 69.h5 Ke6 70.h6 Ke7 71.h7 Kd6 72.h8Q Ke6 73.Qc8 Ke7 74.Qc7 Ke6 75.Rb5 Kf6 76.Rb6) 69.h5 Ka6 (69...Kc6 70.h6 Kc7 71.h7 Kd7 72.h8Q Ke6 73.Qc8 Kd6 74.Rf7 Kd5 75.Rd7 Ke6 76.Qc6) 70.h6 Kb6 (70...Kb7 71.h7 Kc7 72.h8Q Kd7 73.Qe5 Kc6 74.Qe6 Kc7 75.Rf7 Kd8 76.Qd7) 71.h7 Ka6 (71...Kc6 72.h8Q Kd7 73.Rc5 Kd6 74.Qe5 Kd7 75.Rc7 Kd8 76.Qe7) 72.h8Q Kb6 (72...Kb7 73.Rf6 Kc7 74.Qg7 Kd8 75.Rf8) 73.Qh6 Ka7 (73...Kc7 74.Rf7 Kd8 75.Qh8) 74.Rg5 (74.Rb5 Ka8 75.Qa6) 74...Kb8 (74...Kb7 75.Rg7 Kc8 76.Qh8) 75.Rg7 Kc8 76.Qh8 1-0. allyouneedisluft (2425) - gokul999 (2055), Hourly Bullet Arena, lichess.org, 2016. (=1.a3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.Nf3 e6 5.e3 Be7)

7.0-0 0-0 8.Nd4 Bh7 9.f4 c5 10.bc5 Bc5 11.Nb3 Bb6 12.Nc3 Nc6 13.Na4 Bc7 14.Nbc5 b6 15.Bf6 gf6 (< 15...Qf6 16.Nd7 Qh4 17.Bb5+/–) 16.Bb5 Na5 (16...bc5!? 17.Bc6 Rb8=) 17.Nd7+= Re8 18.f5 Bf5 19.g4 a6 20.Nab6 (20.gf5? ab5 21.fe6 Re6 22.Qg4 Kh8–+) 20...ab5? (20...Bb6 21.Ba4) 21.Na8+– Qd7 22.Nc7 Qc7 23.gf5 e5 1–0. guest488 – guest247, ICC, 2003.

7.0-0 a5 8.b5 Bd6+=.

7.0-0 a5 8.c4 ab4 (8...dc4!? should be examined more closely 9.Bc4 c6+=) 9.ab4 Ra1 10.Ba1 dc4 (10...Bb4 Weaker is 11.Qa4 Nc6 12.Bf6 gf6 13.Nd4+/–) 11.Bc4 0-0 (11...Bb4 Less advisable is 12.Qa4 Nc6 13.Bf6 gf6 14.Bb5+=) 12.b5 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Nc3 Nbd7 15.Qb1 Qb1 16.Rb1 Ra8 17.Kf1 Nb6 18.Ke2 White king safety dropped 18...Ra5 19.e4 Nfd7 20.d4 Nc4 21.Nd2 Nd2 22.Kd2 Nb6 Blocks the pawn on b5 23.Kd3 f6 24.Bb2 Kf7 25.Ra1 Ra1 26.Ba1 A minor pieces endgame occured 26...Bd6 27.h3 h5 28.Bb2 g6 29.Bc1 e5 30.d5 White gains space 30...Bc5 31.f3 Ke7 32.Nb1 Nc8 33.Nc3 Kd7 34.Na4 White threatens to win material: Na4xc5 34...Bd4 35.Ba3 Nd6 36.Bd6 cd6 37.f4 g5 38.fg5 fg5 39.g4 hg4 40.hg4 Kc7 41.Kc4 b6 ½–½. Hellmayr,Alois (2230) – Wild,Rudolf (2180), Oberliga Bayern, 2001. (=1.a3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b4 Bf5 4.Bb2 e6 5.e3 Be7 6.Be2 h6)

7.0-0 Nbd7 8.c4 (8.d3 c5=) 8...c6 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.d3=) 9.d4 (9.cd5 cd5 10.Nc3 Rc8=) 9...a6 (9...dc4 10.Bc4 a5 11.b5=) 10.Nbd2 (10.c5 Qc7=) 10...Ne4 (10...dc4 11.Nc4 0-0 12.Bd3=) 11.c5 (11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bf5+=) 11...Nd2 (11...0-0 12.Ne4 Be4 13.Bd3=) 12.Qd2 0-0 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 f5 (14...Qc7 15.Rfb1+=) 15.Nd2 (15.a4 b6+=) 15...Qe8 16.a4 (16.Rfe1 Qg6+=) 16...Qh5 (16...b6 17.cb6 Nb6 18.a5=) 17.Bc3 (17.Nf3 Bf6=) 17...Bf6 (17...b6 18.cb6 Nb6 19.a5=) 18.f4 g5 (18...Qg6 19.Nf3+=) 19.Nf3 Kh8 (19...g4 20.Ne5 g3 21.h3 Ne5 22.fe5+/–) 20.b5 Rg8 (20...g4 21.Ne5 g3 22.h3 Ne5 23.fe5+=) 21.bc6 bc6 22.Rab1 Rg7 23.Rb2 gf4 24.ef4 Rag8 25.Qe3 Nf8 26.Be1 Qh3 27.Rff2 Bh4 28.Rfe2 Be1 29.Kf1 Qh5 30.Ke1+– Kh7 31.g3 Qe8 32.Rb6 a5 33.Ne5 Nd7 34.Nd7 Qd7 35.Qe6 Qd8 36.Qf5 Kh8 37.Rc6 Re8 38.Rh6 (38...Kg8 39.Rh8 Kh8 40.Qh5 Kg8 41.Re8 Qe8 42.Qe8 Kh7 43.c6+–) 1–0. Mahdi,Khaled (2375) – Kreindl,Helmut (2215), Open, Oberwart AUT, 2002.

7.d3 0-0 8.Nbd2 c5 9.bc5 Bc5 10.0-0 Nc6 11.c4 Bh7 12.d4 Bd6 13.c5 Bc7 14.Qb3 Rb8 15.Ne5 (15.Qa4!?=) 15...Ne5-/+ 16.de5 Nd7 17.Rfc1 Be5 18.Be5 Ne5 19.Nf3 Nf3 20.Bf3 Qe7 21.Qa4 White prepares the advance c6 21...b6 22.c6 Rfc8 23.Be2 Rc7 24.Rc3 Be4 25.Rac1 Qg5 26.f3 Bg6 27.Ba6 Qe5 28.Qb4 (28.Bb7!? a5 29.Qb5 Rbb7 30.cb7 Rb7 31.a4+=) 28...Rd8-/+ 29.Rd1 f6 30.Bb7 Be8 31.f4 Qd6 32.Rdc1 Kh7 33.Qd4 e5 34.fe5 fe5 35.Qd3 (35.Qh4 Bg6-/+) 35...Bg6 36.Qa6 (36.Qe2!?-/+) 36...d4-+ 37.ed4?? (better 37.Rb3 Be4 38.Qc4-+) 37...Qd4 (37...ed4?! 38.Rd3 Bd3 39.Qd3 Qg6 40.Rd1-+) 38.Kh1 Qc3!! (38...Qc3 39.Qf1 Qa3-+) 0-1. Rodriguez,Oc (1930) - Gonzalez Ochoa,Y (2175), Guillermo Garcia Open, 2019.

7.d3 0-0 8.Nbd2 c6 9.0-0 Bh7 10.c4 Nbd7 11.Qb3 Re8 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Nd7 14.Bg3 Nf6 15.Rad1 (15.Qc3 Bd6=) 15...Qb6 (15...a5 16.Be5=) 16.e4 (16.d4 Bf5+=) 16...de4 17.de4 Ne4 (17...c5!? 18.e5 Nd7=) 18.Ne4+– Be4 19.c5 Bc5 20.Qc4 Bd5 (20...Bb4 21.Qe4 (21.Qb4?! Qb4 22.ab4 a5=) 21...Ba3 22.Rb1+–) 21.Qc5 Qc5 22.bc5 b5 23.f4 (23.Rd2 a5+–) 23...a5 24.Bf3 (24.Rd4 f6+–) 24...f5 (24...b4!?+=) 25.Be1 Reb8 26.Rb1 Kf7 27.Bc3 g6 (27...Rd8 28.Rbe1+–) 28.Rb2 (28.h4 Bf3 29.Rf3 Rd8+–) 28...Rd8 29.Be5 Ra7 (29...Bf3 30.Rf3 (worse 30.gf3 Rd5+=) 30...g5 31.Rh3+–) 30.Bd6 (30.Rd1 Rad7+–) 30...Re8 31.Kf2 Raa8 (31...Bf3 32.Kf3 g5 33.h3+–) 32.Re1 Rac8 (32...Bf3 33.Kf3 g5 34.g3+–) 33.Bd5 (33.Be2 Red8+–) 33...ed5+– 34.Re8 (34.Re5 Ra8+–) 34...Re8 35.Re2 (35.Be5 Re7+–) 35...Re4+= 36.Re4 (36.Re3 g5+=) 36...de4+– 37.Ke3 Ke6 38.Kd4 Kd7 39.Be5 h5 40.Kc3 (40.h4 a4+=) 40...Kc8 (40...Ke6 41.Bc7+=) 41.Bd4 Kd7 42.Be3 Ke6 43.Kd4 a4 44.Bd2 Kf6 45.Be1 Ke6 46.Bd2 (46.Bc3 Kf6+–) 46...Kf6+= 47.h3 Ke6 48.Bb4 Kf6 49.Be1 (49.g4 Ke6+–) 49...Ke6 50.g4! hg4 (50...fg4 51.Ke4 Deflection; 50...hg4 51.hg4 Combination) 51.hg4 fg4 (51...Kf6 52.Bh4 Kf7 53.g5+–) 52.Ke4 Kf6 53.Ke3 Ke6 (53...Kf7 54.Kf2 Ke6 55.Bd2+–) 54.Kf2+– Kf5 55.Kg3 g5 56.fg5 Kg5 57.Bb4 Kf5 58.Bd2 Ke5 59.Kg4 Ke4 (59...Kd4 60.Bb4 Ke5 61.Kf3+–) 60.Kg3 (60.Bc3!? Kd3 61.Bb4 Ke4+–) 60...Kd4 61.Bb4 Ke3 62.Kg2 (62.Kg4 Ke4+–) 62...Ke4 63.Kf2 Kf4 64.Ke2 Ke4 65.Kd2 Kd4 66.Kc1 Kd5 67.Kd1 Ke5 68.Ke1 Kd5 69.Kf2 Kd4 (69...Ke4 70.Kf1+–) 70.Kf3 Kd3? (70...Ke5+–) 71.Kf4 (71.Kf4 Kd4 72.Kf5+–) 1–0. Bratchenko,Vadim – Tiefenbach,Wilfried, Cattolica op, 1994. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 Be7 6.Be2 h6)

7.d3 0-0 8.Nbd2 Nbd7 9.0-0 Bh7 10.c4 c6 11.Qb3 a5 12.Bd4 dc4 13.dc4 (13.Nc4 ab4 14.ab4 Qc7+=) 13...c5= 14.bc5 Qc7 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Nc5 17.Qc2 Nfd7 18.Rab1 Rab8 19.Rb5 b6 20.Rfb1 Bf6 21.Bf6 Nf6 22.Qb2 Nfd7 23.Qc2 Rbc8 24.Rd1 Nb7 (24...Rfd8 25.Nd4=) 25.Rh5 (25.e4 Nd6 26.Rbb1 Rfd8=) 25...Nf6 26.Rh4 Rfd8 27.Rb1 Nd6 The pressure on the isolated pawn grows 28.Rd4 b5 29.c5 (29.Rd1 Nc4 30.Nc4 Rd4 31.Rd4 Nd5–/+) 29...Qc5–/+ 30.Qc5 Rc5 31.Nb3 Rd5 32.Na5 Ra8 33.Nc6 Rd4 (33...Ra3?! 34.Ne7 Kf8 35.Nd5 Nd5 36.Kf1=) 34.Nfd4 Ra3 35.h3 (35.Nb5?? Nb5 36.f3 Nc3 37.Rb8 Kh7–+) 35...Ra6 36.f3 Nd7 37.Nb4 Rb6 38.Rd1 Ne5 39.Ndc6 Nec4 (39...Nc6 40.Rd6 Nb4 41.Rb6+/–) 40.e4 f6 41.Ra1 Nf7 42.Ra8 Kh7 43.Re8 e5 44.Re7 Kg6 45.h4 Ncd6 46.Re6 ½–½. Szajna,Wladyslaw – Armas,Julius, Rzeszow, 1977.

7.d3 Nbd7 8.0-0 c5 9.bc5 Nc5 10.Nc3 0-0 11.Rb1 Rc8 12.Nb5 a6 13.Nbd4 Bh7 14.Ne5 Na4 (14...Qd6 15.Ndf3=) 15.Ba1 b5 (15...Qc7 16.c4 Nb6 17.cd5 Nbd5 18.Ndf3=+) 16.Ndc6 Qc7 17.Ne7 Qe7 18.Qd2 (18.Rb3 Qc7 19.c4 dc4 20.dc4 Ne4=) 18...Qa3=+ 19.Bd4 Qd6 20.Rfc1 Rfd8 21.f4 Nd7 22.Bh5 Ne5 23.fe5 Qe7 24.Rf1 g6 (better 24...Bf5!?=+) 25.Bf3 Qc7 26.Rf2 Nb6 (26...g5 27.Rb3=) 27.Qa5 Nd7 28.Qa1 Ra8 (28...Nc5 29.Rb2=) 29.e4 Nf8 (29...Nc5 30.ed5 ed5 31.Qc3+=) 30.ed5+– ed5 31.c4! Ne6 (31...bc4 32.Bb6 Combination; 31...dc4 32.Ba8 Pinning (32.Ba8 Deflection)) 32.Bd5 Nd4? (better 32...g5 33.Ba8 Ra8 34.cb5 Qd8+–) 33.Qd4+– (33.Ba8?! bc4 34.dc4 Qc4+–) 33...bc4 (33...Rd5 34.cd5 g5+–) 34.Rf7 Rd5 35.Qd5 (35.Rc7 Rd4 36.Rbb7 cd3 37.Rg7 Kf8 38.Rh7 Kg8 39.Rbg7 Kf8+–) 35...Qf7 36.Qa8 Kg7 37.Rb7 (37.Rb7 Bg8 38.Qa6 Qb7 39.Qb7 Kh8 40.dc4+–) 1–0. Trkn – guest3639, ICC, 2004.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 0-0 9.0-0 c5 10.b5 Qc7 11.c4 Rad8 12.Qb3 Bd6 13.Rac1 b6 (13...Ng4 14.h3 Ngf6 15.Qc2=) 14.h3 Qb8 15.Rfe1 Ne5 16.d4 dc4 17.Nc4 Nc4 18.Bc4 Ne4 19.dc5 (19.Red1 Rfe8+=) 19...Bc5 (19...bc5 20.Red1=) 20.Ne5 (20.Red1 Rd1 21.Rd1 Rd8+=) 20...Qb7 (20...Nd2 21.Qc3 Ne4 22.Nc6 Nc3 23.Nb8–/+) 21.Be2 (21.Red1 Nd2 22.Qc3 Nc4 23.Qc4 Be4+=) 21...f6 22.Nc6 Rde8 (22...Rd6 23.Red1+=) 23.Red1 Qf7 (23...a6 24.Nd4 Bd4 25.ba6+–) 24.a4 (24.Bd3 Rc8+/–) 24...Kh8 25.a5 Qg6 26.Kf1 (26.ab6 ab6 27.Bd3 Rc8+=) 26...e5 (26...Qg5 27.Bf3 ba5 28.h4+–) 27.Ba3 Qg5 28.Bf3 Ba3 29.Qa3 Nc5 (29...Qh4 30.Be4 Be4 31.f3+/–) 30.Rd5 (30.Na7 e4 31.Be2 Nd3+/–) 30...Qh4 (30...Rf7 31.Rcd1+=) 31.Na7 Be6 (31...Ne4 32.Be4 Qe4 33.Rcd1+/–) 32.Rdc5 bc5 33.Qc5 e4 (better is 33...f5!?+/–) 34.Qh5+– Qh5 35.Bh5 Ra8 36.b6 Bd5 37.Rc7 (37...Rfb8 38.Rc5+–) 1–0. Rewitz,Poul (2260) – Jakobsen,Peter, Aarhus op, 1989.

5...h6

6.Nc3 a5 7.ba5 Ra5 8.Nd4 =.

6.Nc3 c6 7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.Nh4 Bh7 10.Ra2 Nbd7 11.f4 a5 12.b5 Bc5 13.Nf3 Qb6 (13...a4!?=) 14.Na4+= Qc7 15.Nc5 Nc5 16.Bf6 gf6 17.Qe1 Qb6 18.Nd4 a4 19.Qg3 Bg6 20.f5 Ne4 21.Qh4 Kg7? (better is 21...Bf5 22.Nf5 ef5+–) 22.fg6 fg6 (22...c5 23.d3 cd4 24.de4 fg6+–) 23.Ne6 Kh7 24.Bd3 Nd2 25.Nf8 Rf8 26.Qb4 Qe3 27.Rf2 Re8 (27...Ne4 28.Be4 (28.Qf8?? Qf2 29.Kh1 Qe1 30.Bf1 Qf1) 28...c5 29.Bg6 Kg6 30.Qg4 Qg5 31.Qa4+–) 28.Qd2 Qd4 (28...Qe1 29.Qe1 Re1 30.Rf1 Re6+–) 29.Bg6! (29…Kg6 30.Qd4 Re1 31.Rf1 Rf1 32.Kf1 cb5 33.Qd5+–) 1–0. marekt (2435) – Minstrel, ChessWorld.net, 2003.

6.Nc3 Nbd7 7.Be2 Be7 (7...e5 8.0-0=) 8.0-0 0-0 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.Nd4=) 9.Na4 (9.Nd4 Bh7=) 9...c6 10.Nd4 Bh7 11.f4 (11.Nb3 b5 12.Nc3 Qb6=) 11...Re8 (11...Qc7 12.Nc3=) 12.c4 (12.d3 Qc7=) 12...Rc8 (12...dc4 13.Bc4 e5 14.Qb3=) 13.c5 Nf8 (13...b6 14.Rc1 bc5 15.Nc5 Nc5 16.bc5=) 14.Rc1+= a6 (14...N6d7 15.b5+=) 15.Nb6 Rc7 16.a4 (16.f5 e5 17.Nc2 N8d7=) 16...N6d7 17.a5 Bf6 18.Bc3 (18.Nd7 Rd7 19.d3 e5 20.fe5 Be5=) 18...e5 (18...Nb6 19.ab6 Rce7 20.Nf3+=) 19.fe5+= Be5 20.g3 (20.Nd7 Rd7 21.Bg4 Rde7+=) 20...Nf6 (20...Nb6 21.cb6 Rce7 22.Bh5=) 21.Ba1 (21.Nf5 Bf5 22.Rf5 Bc3 23.Rc3 Rce7=) 21...Ne4 (21...Rce7 22.Qb3=) 22.Nf3 (22.Bb2 Rce7=) 22...Ba1 23.Ra1 Ne6 24.Ra3 Bf5 25.d3 Nf6 26.Nh4 (26.Qd2 Rce7+=) 26...Bh3+= 27.Re1 Ng5 28.Bf3 (28.Bf1 Bf1 29.Kf1 Re5+=) 28...Rce7–/+ 29.Qd2 (29.Qe2 Re6–/+) 29...Nf3 (29...Re5 30.Bg2–/+) 30.Nf3+= Ng4 31.e4 Re6 (better is 31...f5 32.e5 Ne5 33.Ne5 Re5 34.Re5 Re5–/+) 32.ed5?? (better is 32.Rb3+=) 32...Re1 (32...cd5?! 33.Re6 Re6 34.d4=) 33.Ne1 Qf6 (33...cd5?! 34.Ra1–/+) 34.Ng2 Bg2 35.Kg2 Ne3 0–1. Logvinov,Kirill – Akmalov,Daniil, Voronezh Alekhine Memorial Open, 2016.

6.Nc3 Be7 7.Ne2 (7.Bb5 Nbd7=) 7...0-0 (7...Nbd7 8.Ng3 Bg4 9.Be2=) 8.h3 (8.Ned4 Be4=) 8...Nbd7 9.g4 (9.Ng3 Be4=+) 9...Bh7 (9...Be4 10.Nc3=+) 10.g5= hg5 11.Ng5 Ne4 (11...a5 12.Nh7 Kh7 13.b5=) 12.Nh7 Kh7 13.d3 (13.Rg1 Bf6 14.Nd4 Rh8=) 13...Bf6 (13...Nef6 14.c4=) 14.de4+= Bb2 15.Rb1 (15.Ra2 Qf6 16.ed5 Bc3 17.Nc3 Qc3 18.Ke2 Nf6 19.Qd3 Qd3 20.cd3 Nd5+=) 15...Qf6 (15...Ne5 16.Bg2 Ba3 17.ed5 ed5 18.Nc3+/– (18.Bd5?! Qe7=)) 16.ed5+= Bc3 17.Nc3 (White fights for the Initiative) 17...Qc3 18.Ke2 Qa3 (18...ed5!? 19.Qd3 Qd3 20.cd3 Rh8+=) 19.de6+/– Ne5 (19...Nf6 20.Bg2 Rfd8 21.Qc1 Qa6 22.c4 Qe6 23.Qc2 Kh8 24.Bb7+/–) 20.f4 fe6 (20...Nc6 21.b5 Ne7 22.ef7+/–) 21.Rb3+– Qa4 (21...Qa6 22.b5 Qa4 23.fe5+–) 22.fe5 Qc6 23.Kd2 Rf2 (23...Kg8 24.Rg1+–) 24.Kc1 Kg8 (24...Raf8 25.Bd3 Kg8 26.Rg1+–) 25.Rg1 (25.Bd3 Raf8+–) 25...a5 (25...Qe4 26.Rg5+–) 26.Bd3 ab4 27.Qh5 Rg2 (27...Ra1 28.Rb1 Rb1 29.Kb1 Rf5 30.Bf5 ef5+–) 28.Bh7 (28...Kf8 29.Rf1 Rf2 30.Rf2 Qf3 31.Rf3 Ke7 32.Qf7 Kd8 33.Rd3 Kc8 34.Qf8#) 1–0. Gurgenidze,Bukhuti – Morgulev,Alexander, SU, 1972.

6.c4 dc4 7.Bc4 c6 8.0-0 Bd6 9.d3 Bh7 (9...b5 10.e4 Bg4 11.Ba2=) 10.e4+= Bc7 11.Nc3 Nbd7 12.Qe2 0-0 13.d4 Qe7 14.h3 (14.Rfd1 Rfd8+=) 14...a6 (14...b5 15.Bd3 Nh5 16.g3+=) 15.Rfd1 Rfd8 16.Rac1 (16.Bd3 e5+=) 16...Nb6 (16...Bf4 17.Rc2=) 17.Bd3+= Bf4 18.Rc2 Bc7 19.Qe3 Nbd7 20.Na4 b5 21.Nc5 Nc5 22.Rc5 e5 (better is 22...a5!?+/–) 23.Ne5+– Be5 24.Re5 Qa7 25.Rc5 Rac8 (25...Qe7 26.f3 Qe6 27.Rdc1+–) 26.d5! Qe7 (26...cd5 27.Rc8 Combination) 27.dc6 (27.Rc6 Rc6 28.dc6 Ne8+–) 27...Rd6? (27...Ne4 28.f3 Nc5 29.Qe7 Nd3 30.Qb7+–) 28.Rdc1 (28.e5 Rd3 29.Rd3 Bd3 30.Qd3 Ne8+–) 28...Rc7 (28...Re6 29.f3 Qe8 30.a4 ba4 31.Ba6 Rcc6 32.Bc4 Rc5 33.bc5+–) 29.Be5 Rd3 (29...Rcc6 30.Bf6 (worse is 30.Bd6 Rd6 31.Rc8 Ne8+–) 30...Rf6 31.Rc6+–) 30.Qd3 Be4 31.Qe3 Rc8 (31...Bg6 32.Bc7 Qc7 33.Qe5+–) 32.Bf6 gf6 (32...Qf6 33.Qe4 Rc7 34.Rd1+–) 33.Rh5 f5 (33...Qf8 34.Qe4 Ra8+–) 34.Qh6 Qe6 35.Qh8 1–0. Janek – Kevin, internet free game, 2016.

6.c4 c5 7.bc5 Bc5 8.Qa4 Nbd7 9.d4 Be7 10.c5 0-0 11.Bb5 (11.Be2 Ne4=) 11...a6 12.Bd7 Nd7 13.Nbd2 Bd3 (13...b6 14.c6 Nb8 15.Rc1–/+) 14.Qb3= Bb5 15.a4 Bc6 16.0-0 e5 (16...b6 17.cb6 Qb6 18.Ba3 Qb3 19.Nb3 Ba3 20.Ra3=) 17.Ne5+= (< 17.de5 Nc5 18.Qc2 Qd7=+) 17...Ne5 18.de5 Bc5 19.Nf3 b6 20.Rfd1 Qe7 21.Rdc1 Rfd8 22.Nd4 Bd7 23.Ne2 (23.a5 ba5 24.Ra5 Bd4 25.Bd4 Bb5+=) 23...Rac8 24.Qd3 b5 25.Nf4 (25.Qd5? Bg4 (25...ba4?! 26.Qe4=) 26.Qe4 Be2 27.ab5 Bd3–+) 25...Bc6 26.e6 f6 27.Qf5 Ba8 (better is 27...Bd6+=) 28.Ng6 Qd6 29.ab5 ab5 30.h4?? (30.Bf6 Re8 31.Bb2 Qe6 32.Ra7+–) 30...Bb7 31.Rd1 Bb6 32.e4 d4= 33.Nf4 Rc5 34.Qg4 Rc2 35.e7?? Qe7–+ 36.Ba3 Qf7 37.Ne6? Re8 38.Nd4 Re4 39.Qf5 Bd4 40.Rd4 Rd4 41.Qc2 f5 (41...Qh5!? 42.f3–+) ½–½. Zizys – Zalys, Montreal, 1961.

6.c4 Bd6 7.c5 Be7 8.Bb5 c6 9.Be2 =.

6.c4 Nbd7 7.c5 c6 8.d4 Be7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 a5 11.0-0 (11.b5 Rc8=) 11...ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 0-0 14.g3 (14.b5 cb5 15.Qb5 Qc7=) 14...Qc7 (14...b6 15.Nc3=+) 15.Nbd2 (15.Nc3 b6=+) 15...Ra8 16.Bc3 Qc8 (16...b6 17.Ra1 Ra1 18.Ba1=+) 17.Rc1 (17.Ne5 b6=+) 17...Ne8 (17...b6 18.Ne5=+) 18.b5= Nc7 19.b6 Nb5 (19...Na6 20.Nb3=) 20.Nb3 Nf6 (20...Ra3 21.Rb1=) 21.Ra1 Ra1 22.Ba1 Ne4 (22...Qa8 23.Qc2=) 23.Bb2 (23.Ne5 Bf6=) 23...Qa8 24.Nc1 0–1. Figlio,Gino (2460) – Riccio,Eros (2615), FICGS, 2012.

6.d3 c6 7.Nbd2 Bh7 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.c4=) 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.Re1 Nbd7 11.Bf1 (11.c4 Qe7=) 11...Qe7 12.e4 de4 13.de4 e5 14.Nc4 Bc7 15.Bd3 Rfd8 16.Qe2 Nf8 (16...b5 17.Ncd2=) 17.Nfd2 (better 17.Nfe5!? Qe6 18.f4+/-) 17...Ne6 18.Ne3 (18.Qf3 Nf4=) 18...Nf4=+ 19.Qf1 a5 20.b5 (20.ba5 Ba5 21.Nec4=+) 20...Bb6 (20...cb5!? 21.Red1 Bd6-/+) 21.Ndc4 (21.bc6 bc6 22.Nec4 Bc7=) 21...Bd4=+ 22.Bd4 ed4 Pawn e4, live or die! 23.Nf5 Bf5 24.ef5 Qc5 25.bc6 bc6 26.g3 N4d5 27.Re5 Nd7 28.Re4 N5f6 29.Re2 Nb6 30.Rae1 (better 30.Nb6!? Qb6 31.Rb1=+) 30...Nc4-/+ 31.Bc4 Qa3 (31...Qc4 32.Re8 Ne8 33.Qc4+-; 31...Qf5?! 32.Re7 Qc2 33.Rf7-/+) 32.Re7 Nd5 33.Bd5 Rd5 34.Rc7 (34.f6!?-/+) 34...Qc5 35.Qd3 Rf5 36.Ree7 (36.Rc6 Qc6 37.Qf5 a4-+) 36...Rf8 (better 36...a4 37.Re4 a3-+) 37.Qe4?? (37.Rc6 Qe7 38.Qf5 a4-/+) 37...Qd5 (better 37...d3 38.Qd3 Qf2 39.Kh1 Rh5-+) 38.Qd5 Rd5 (38...cd5 39.h3-+) 39.Rc6-/+ Ra8 (better 39...g6-/+) 40.Re1? (better 40.Rcc7 Rf5 41.Red7-/+) 40...a4-+ 41.Ra1 a3 42.Rb6 a2 43.Rb2 Rda5 44.Kf1 Ra4 45.Ke2 g6 46.Kd3 Kg7 47.Rb4?? (better 47.f4-+) 47…Rb4 0-1. blitzbullet (2525) - Shprot86, Rated Bullet game, lichess.org, 2018.

6.d3 Bh7 7.Be2 Be7 8.0-0 c6 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 0-0 11.Rc1 b6 (11...a5 12.Qb3=) 12.cd5 cd5 13.Qb3 Rc8 14.Rc8 Qc8 15.Rc1 Qb7 16.a4 (16.Qc3 Bd6+=) 16...Rc8= 17.h3 Rc1 18.Bc1 Qc7 19.Ba3 Bf8 20.Nd4 Bg6 21.g3 Bh7 22.Kg2 Bg6 23.N2f3 Bh7 24.b5 Nc5 25.Nc6?? (better 25.Qc2=) 25...Nb3–+ 26.Bf8 Kf8 27.Nfe5 Nd7 (27...Nc5!? 28.d4 Na4 29.Bf1–+) 28.Nd7 Qd7 29.Nb4 (29.d4 Bc2 30.Ne5 Qc7–+) 29...Na5 30.e4 Nb3 (30...de4 31.d4 Qd4 32.Nc6 Nc6 33.bc6 Qa4 34.c7–+) 31.Bf3 d4 (31...de4!? 32.Be4 Be4 33.de4–+) 32.g4 e5 (32...Nc5!? 33.e5–+) 33.Bd1 Nc5 34.a5 ba5 (better 34...Qb5 35.ab6 ab6 36.Be2–+) 35.Na6 Nd3 (35...Nd3 36.Kh2 Qb5–+) 0–1. avz81 – leosky94, lichess.org, 2018.

6.Bd3 Bd3 7.cd3 Nbd7 8.0-0 Bd6 9.Qe2 (9.e4 de4 10.de4 Ne4 11.Bg7 Rg8=+) 9...c5 10.bc5 Bc5 11.Bf6 Nf6 12.d4 Bb6 13.Nc3 0-0 14.Ne5 Rc8 15.f4 Qe7 16.Rfc1 Ba5 17.a4 Bc3 (17...Bb4 18.Rab1=+) 18.dc3= Ne4 19.c4 dc4 (19...Rc7 20.a5=) 20.Rc4 Rc4 21.Qc4 Nd6 22.Qb4 Rc8 23.Rb1 Qc7 24.a5 (24.g3 Qc2 25.Rf1 Rd8=) 24...Nf5 (24...Qc3!? 25.Qc3 Rc3=+) 25.Qb7 Ne3 26.a6 Nd5 (26...Qc2 A) 27.Nf7? Rc6 28.Nh6 Kh7-+ (28...gh6?! 29.Qa8 Rc8 30.Rb8 Qd1 31.Kf2 Qd2 32.Kg3 Nf5 33.Kh3 Qd3 34.g3 Qf1 35.Kg4 Ne3 36.Kh4 Rb8 37.Qb8 Kh7 38.Qe8 Nf5 39.Kg4 Qa6 40.Qf7 Ng7 41.d5-+); B) worse 27.Qf7 Kh7 28.Qg6 Qg6 29.Ng6 Kg6-+; C) 27.Re1 Rc7 28.Qa8 (28.Re3? Rb7 29.ab7 Qb1 30.Kf2 Qb7-+) 28...Kh7 29.Qf3=+ (29.Re3? Qd2 30.Qe4 f5-+)) 27.Qc7 (27.f5 Nb6 28.fe6 fe6+/-) 27...Rc7 28.Rb8 Kh7 29.Rb7 f6 30.Nd3 Kg6 31.g4 (better 31.Nc5 Kf7 32.Kf2+=) 31...Kf7?? (31...Rc3 32.Ne1=) 32.Nc5 (better 32.Nb4!? Re7 33.Nc6+-) 32...Ke7 (32...f5 33.h3+=) 33.f5+/- ef5 34.gf5 Kd6 35.Ne6 (35.Rc7 Nc7 36.Kf2 Kd5=+) 35...Re7 36.Ng7 Rb7 37.ab7 Kc7 38.Kf2 Kb7 39.Kf3 Kc6 40.Ne6 a5 41.Nc5 Nc3 (better 41...Kb5 42.Ke4 Ne7=+) 42.Kg4 (better 42.Ke3=) 42...Kd5 43.Kh5 Kd4 (better 43...Ne4!? 44.Nb3 a4-+) 44.Nb3= Ke5 45.Na5 Kf5 46.Kh6 Kg4 47.Nc4 f5 48.Ne3 Kf4 49.Nf5 Kf5 50.h4 Ne4 51.Kg7 Ng3 52.h5 Nh5 ½-½. black_bishop_88 (2690) - Volk7777777 (2355), Pirates Private Cup, lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.Nf3 e6 5.e3 h6)

6.d4 a5 7.b5 Nbd7 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Nb6 10.Nbd2 Na4 11.Rb1 Qd6 12.0-0 (12.Bc1!?=) 12...Nb2+= 13.Rb2 Qa3 14.Rb3 Qd6 15.e4 Qb6 16.c4 de4 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 a4 19.c5 Qa5 20.Ra3 (20.Qb7 Be7 21.Qc6 Kf8+–) 20...Be7 (20...Qb5!? 21.Rb1 Qc6 22.Qc6 bc6=) 21.Qb7+= 0-0 22.Rb1 White plans b6 22...Rfb8 23.Qe4 Bf6 24.h3 Ra7 25.Qc6 Rab7 26.b6 Attacks the isolani on a4 26...cb6 27.Ra4 Qc3 Attacking the backward pawn on d4 28.Rab4 Qc2 29.Rb6 Qb1 30.Rb1+/– Rb1 31.Kh2 Rd8 32.Qa4 Rb7 33.Ne5 Be5+= 34.de5 Rc7 35.Qa3 Rdc8 36.f4 Rc5 37.Qb2 Rc3 38.Qf2 R8c5 39.Qd4 R3c4 40.Qd8 Kh7 41.Qd3 g6 42.Qf1 Re4 43.Qf2 Rcc4 44.g3 Rc3 45.h4 Rec4 46.Qa7+= Rc7 47.Qd4 Rc1 48.Qe4 h5 49.Kh3 Rd1 50.Qa8 Kg7 51.Qa4 Rd2 52.Qa1 Rcc2 53.Qg1 Rf2 54.Qh1 Rh2 55.Qh2= Rh2 56.Kh2 f5 57.ef6 Kf6 58.Kg2 Kf5 59.Kf3 e5 60.fe5 Ke5 61.Ke3 Kf5 62.Kf3 Ke5 63.Ke3 ½–½. Fournier,Frederic (2215) – Gattesco,Pierre, FRA Ch (Team) N4 Senlis–Creil, 2002.

6.d4 c6 7.Bd3 Ne4 8.Nbd2 Be7 9.c4 (9.0-0 a5 10.b5 0-0=) 9...Nd7 (better is 9...Nf2!? 10.Kf2 Bd3–/+) 10.cd5= cd5 11.Qc2 Rc8 12.Qb1 Ndf6 13.0-0 0-0 14.Ne5?? (better is 14.Nb3+=) 14…Nd2–+ (14...Nd2 15.Qd1 Nf1 16.Bf1 Rc2–+) 0–1. Fournier,Frederic (1785) – alfiloro (1685), Active, 2008.

6.d4 Bd6=+ 7.c4 0-0 8.c5 Be7 9.Nc3 Qe8 (9...Nbd7 10.Bd3=) 10.Bd3 Ne4 (10...Bd3 11.Qd3 Qc6 12.0-0+=) 11.Qc2 Nc3 12.Bf5 Na4 (12...ef5 13.Bc3 f4 14.e4=) 13.Bh7 Kh8 14.Bd3 Nb2 15.Qb2 Bf6 (15...b5 16.0-0+=) 16.0-0+/– Kg8 17.Rfc1 a6 18.Bb1 (18.Qc3 Qc6+=) 18...Nc6 19.Qc2 (19.Qb3 g6+=) 19...g6 20.Qd3 (20.Qb3 Qd7+=) 20...e5= 21.Qc3 e4 22.Nd2 Bg7 23.f3 ef3 24.Nf3 Qd7 25.Ra2 Rfe8 26.Re1 Re7 27.Rf2 Qg4 28.h3 Qg3 29.Ba2 Rd8 30.Qd2 Ree8 31.Ref1 Rd7 32.Re2 Na7 33.Ne1 Nb5 34.a4 Na7 35.Nc2 Qg5 36.Ref2 Ree7 37.Rf4 Kh8 38.Qd1 h5 39.Qf3+/– c6 40.Qf2 Rc7 41.h4 Qh6 42.e4 Re4 43.Re4 de4 44.Qg3 Rc8 45.Rf7 Rf8?? 46.Rb7?? Nc8? 47.Kh2 Bf6 48.Bc4+– Ne7 49.Qe1 Qf4 50.g3 Qf3 51.Ba6 Nf5 52.Be2 Qb3 53.Bd1 Qe6 54.Qc3 Qa2 55.Be2 Qa4+/– 56.Rd7 Bg7 57.Kh3 Qa2 58.g4 Qb1 59.Ne1 Qa2 60.Nc2 Qb1 61.Ne1 Qa2 62.Nc2 ½–½. WchessX – crafty, ICC, 1996.

6.Nd4 Bg6 7.Be2 c6 (7...Nbd7 8.f4=) 8.c4 (8.0-0 Bd6=) 8...Nbd7 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Ne5 (10...Nc3 11.dc3 e5 12.Nf3=) 11.Qb3 Nc3 (11...Bd6 12.Nd5 ed5 13.f4+=) 12.Qc3+= Nd7 13.0-0 Be7? (better is 13...e5 14.Nf3 e4+=) 14.Ne6!+– (14…Bf6 15.Nd8 Bc3 16.Bc3 (16.dc3?! Rd8 17.c4 f6+–) 16...Rd8 17.Bg7+–) 1–0. Waibel,Ulrich – Allegro,Valery (2255), casual, 1995.

6.Be2 a5 7.b5 =.

6.Be2 a6 7.Ne5 (7.0-0 Bd6=) 7...Bd6 8.0-0 0-0 9.d4 a5 10.b5 Nbd7 11.f4 (11.c4 Ne4=) 11...Qe7 (11...Ne4 12.c4=+) 12.Nc3 (better is 12.Nd2=) 12...Be5 (better is 12...a4!?=+) 13.fe5+= (< 13.de5 Ne4=) 13...Ne4 14.Nd5 Qg5 (14...ed5 15.Rf5) 15.Nf4+/– Nb6 16.c4 Rad8 17.Bd3 Nc5 18.h4 Qh4 (18...Qg3 19.Rf3 (19.dc5?! Qe3 20.Kh2 Bd3+=) 19...Qh4 20.dc5 Nc4 21.Bd4 (21.Bc4?! Rd1 22.Rd1 g5=) 21...Bd3 22.Rh3+– (22.Qd3?! Ne5 23.Be5 Rd3 24.Nd3 Qc4=; 22.Nd3?! Qe4+–)) 19.dc5+– Nc4 20.Bd4 (20.Bc4 Rd1) 20...Bd3 21.Qd3 (21.Nd3 Qg3 22.Qe2 a4+–) 21...Ne5+/– 22.Qc3 Ng4 23.Rf3 Qh2? 24.Kf1+– e5 25.Be5 g5 26.Rh3 Ne3 27.Qe3 gf4 28.Qf3 Qh3 29.gh3 1–0. Mephisto Mondial12 – GrandMasterChess 80286, 1994.

6.Be2 Bd6 7.0-0 Ng4 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.Nd4=) 8.h3 (8.Bg7 Rg8 9.Bb2 e5+=) 8...Nf6 9.Nh4 (9.Nd4 Bg6+=) 9...Bh7= 10.f4 0-0 11.f5 (11.Nf3 c5=) 11...e5 (11...Bg3 12.Nf3 Bf5 13.Nd4–/+) 12.d3 (12.Nc3 a6=+) 12...d4 (12...c5 13.bc5 Bc5 14.d4 ed4 15.ed4–/+) 13.ed4= Nd5 (13...ed4!? 14.Nf3 c5=+) 14.de5+= Qh4 15.ed6 Ne3 16.Qe1 Nf1?? (better 16...Qe1 17.Re1 cd6+–) 17.Qh4+– (17.Kf1?! Qe1 18.Ke1 cd6+=) 17...Ne3 18.Nd2 (18.dc7 Nc6+–) 18...cd6 (18...Nf5 19.Qg4 cd6 20.Bf3+–) 19.Ne4 (better 19.Qe4 Nc2 20.Rc1 Nc6 21.Rc2 Rfe8+–) 19...Nf5 20.Qg4 Bg6 21.Rf1 Nd7 (21...Ne3 22.Qf4 Be4 23.Qe3 Bg6+–) 22.Rf5 h5 (22...Ne5 23.Be5 de5 24.Re5+–) 23.Rh5 Bh5 (23...Ne5 24.Be5 de5 25.Re5 Rfd8+–) 24.Qg7 1–0. Akrapovik (1625) – computerking (1610), lichess.org, 2020.

6.Nh4 Bh7 7.d3 (7.Nf3 a5=) 7...Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 c5 10.b5 (10.bc5 Bc5 11.Nbd2 Nbd7=) 10...Nbd7 11.c4 Qc7 12.a4 (12.cd5 Nd5 13.0-0 Rad8=) 12...b6 (12...dc4 13.dc4 Rfd8 14.Nbd2=+) 13.h3 (13.Na3 Rfd8=) 13...Rad8 14.Nbd2 Bd6 15.Bc3 (15.a5 Ra8=) 15...e5 16.Qb3 (16.cd5!? Nd5 17.Bb2=) 16...d4–/+ 17.Bb2 Rfe8 (better 17...de3!? 18.fe3 e4 19.de4 Bg3 20.Kf1 Ne4 21.Ne4 Be4–/+) 18.e4= Ra8 19.Ra2 a6 20.0-0 ab5 21.ab5 Ra5 (21...Nh5 22.Rfa1 Ra2 23.Ra2=) 22.Ra4 Rea8 23.Rfa1 Qb7 24.R1a3 Ne8 (24...Nh5 25.Ra5 ba5 26.g3=) 25.Qa2 (25.Ra5 ba5 26.Bc1 Nb6+=) 25...Ra4 26.Ra4 Ra4 27.Qa4 Nc7 28.Bc1 f5 (28...Ne6 29.Nb3=) 29.ef5 Bf5 30.Nh4 Bh7 31.Bf3 Qc8 32.Be4 Nf6 33.Bh7 Kh7 34.Qa7 Na8 35.Qf7 Qe8 36.Qb7 Qb8 37.Qc6 Qf8 38.Nf5 Bc7 39.Nf3 (39.Ne4!? Ng8 40.Qd7+–) 39...Qe8+= 40.Qb7 (better 40.g4!?+=) 40...Qb8 (40...e4!? 41.de4 Qe4 (41...Ne4? 42.Bf4+–) 42.Qe4 Ne4=) 41.Qc6 (41.Qb8 Bb8 42.g4 e4=) ½–½. petrobbo (2005) – phsspokthepak (2025), ChessWorld.net, 2011.

6.Bb5 c6

7.Ba4 b5 8.Bb3 Nbd7 9.Nd4 Qc7 10.Nf5 ef5 11.Qf3 g6 12.Nc3 Bg7 13.0-0-0 0-0 14.d3 a5 15.g3 ab4 16.ab4 Qd6 17.Na2 Ne5 18.Qe2 Rfe8 19.c3 Qc7 20.Kc2 c5 21.bc5 Nc4 22.d4 Qa5 23.Nb4 Nb2 24.Kb2 Qa3 25.Kc2 Ne4 26.Qe1 Qa5 27.f3 Ng5 28.Bd5 Rac8 29.Ra1 Qc7 30.Bc6 Re7 31.f4 Ne4 32.Nd5 Qd8 33.Ne7 Qe7 34.Be4 Qe4 35.Kd2 b4 36.cb4 Bd4 37.ed4 Qd4 38.Kc2 Rd8 39.Rd1 Qc4 40.Qc3 Qe2 41.Kc1 1–0. Machete99 – guest1576, ICC, 2002.

7.Be2 =.

6.Bb5 Nbd7

7.0-0 c6 8.Be2 Bd6 (8...c5 9.bc5 Bc5 10.Bd4=) 9.Nd4 Bg6 10.f4 Bh7 (10...Qc7 11.Nc3=) 11.Nc3 (11.d3 Qe7=) 11...0-0 12.Nb3 (12.Rb1 Qc7=) 12...Qc7 13.Na4 b6 14.Nd4 (14.Rb1 Rfe8=+) 14...e5 (14...a6 15.Nb3=+) 15.fe5 Be5 16.Nf3 Bb2 (16...Bd6 17.Nc3=+) 17.Nb2 Rfe8 (17...Be4 18.Nd3=) 18.Nd3 (18.c4 Be4=) 18...Ne4 (18...Be4 19.Nd4=) 19.Nf4 Rad8 20.b5 Nb8 (20...Ne5 21.Ne5 Re5 22.Nd3=) 21.bc6 Qc6 22.Nd4 Qb7 23.Rb1 Nc6? 24.Nc6+– Qc6 25.Bb5 Qc5 26.Be8 Re8 27.Rb4 Nd6 28.c3 Nc4 29.a4 a5 30.Rb5 Qc6 31.Rd5 Be4 32.Rd4 g5 33.Nh5 Bg2 34.Nf6 Kf8 35.Qh5 Bf1 36.Qh6 Ke7 37.Ng8!! Rg8 38.Qc6 Be2 39.Rd7 Kf8 40.Qf6 Bh5 41.Rd8 1–0. themonkey – Icio, GameColony.com, 2002.

6.c4 c6

7.Qb3 Bd6 8.Nc3=+.

7.Qb3 Be7 8.Bd3 (8.Bf6 Bf6 9.d4 dc4 10.Bc4 a5=) 8...Bd3=+ 9.Qd3 dc4 10.Qc4 0-0 (10...a5 11.Bf6 Bf6 12.d4=) 11.Nc3 Nbd7 12.Ne4 (12.0-0 Nb6 13.Qe2 c5=) 12...Nb6 13.Nf6 Bf6 14.Qc2 Bb2 15.Qb2 Qd5 (15...Nc4 16.Qc3 Qd5 17.d3=) 16.0-0 Nc4 (16...Qd3 17.Ne5 Qe2 18.Rfe1=) 17.Qc2 Rfd8 18.d4 Nd6 (18...a5 19.e4 Qb5 20.Rfc1=) 19.Nd2 (19.Ne5 Ne4+=) 19...a5 20.Qc5 ab4 21.ab4 Nb5 22.Nc4 Qc5 23.bc5+= f6 24.f4 Kf7 25.Nb6 Ra1 26.Ra1 Rb8 27.Nc4 Ke7 28.h4 h5 29.Kf2 Nc7 30.Nd6 b5 31.cb6 Kd6 32.bc7 Kc7 33.Kf3 Rh8 34.Ra7+/– Kd6 35.Rg7 f5 36.e4 fe4 37.Ke4+– Rh6 38.Rg5 Rh8 39.Rg6 Kd7 40.Ke5 Ra8?? 41.Rg7 Kc8 1–0. Jeschke,Holger – Knauer,Frank, Schleswig Holstein–ch cand–B, 1995.

7.Nc3 Bd6 8.Qb3 Nbd7 9.h3 0-0+= 10.Rc1 (10.c5 Bc7+=) 10...Re8 (10...a5 11.cd5 ab4 12.ab4 ed5 13.d4–/+) 11.d4 Rc8 12.c5 Bb8 13.Ne2 (13.Be2!?+=) 13...Ne4 14.Nf4 Bf4 (14...Ng5 15.Be2+=) 15.ef4+= Qf6 (15...a5!?+=) 16.Be2= Bh7 17.Qe3 a6 18.0-0 Nf8 19.Ne5 Ng6 20.Bh5 Ne5 21.de5 Qh4 22.Bg4 Kh8? (better is 22...Bf5=) 23.Kh2+/– g5?? (better is 23...Rg8+/–) 24.g3 (24.f5 Nf6 (24...Bf5?? 25.g3 Qg4 26.hg4+–) 25.ef6 ef5+–) 24...gf4 25.Qe4 (25.gh4?! fe3 26.fe3 Re7+=) 25...Be4 26.gh4 f3 (26...Kh7 27.Rfd1 f3 28.Kg3+–) 27.Kg3 Rg8 28.Kf4 Rg7 29.Bf3 Bf3 30.Kf3 Rcg8 31.Ke2 Rg2 32.Kd2 Rh2? 33.Rc3 Rg6 34.Rf3 Kg7 35.Kc2 Rgg2 36.Bd4 Rg6 37.Kb3 Rhg2 38.Ka4 h5 39.Ka5 Kf8 40.Kb6 Ke7 41.Kb7 Rg8 42.Be3 R2g7 43.Bg5 Kd7 44.Bf6 Rg2 45.Bg5 R2g5 46.hg5 Rg5 47.Re1 Rg7 48.Rg3 Rh7 49.Rg8 Ke7 50.Reg1 d4 51.Rc8 d3 52.Rgg8 1–0. Wong,Brian (1875) – Hussain,Nimal, Tromso NOR, 2014.

7.Nc3 Bd6 8.c5 Bc7 9.Nd4 =.

7.Nc3 Bd6 8.c5 Bc7 9.Be2 Nbd7 10.0-0 0-0 11.d3 (11.Nd4 Bg6=) 11...Bh7 12.d4 Ne8 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 f5 15.Ne2 g5 (15...Nef6 16.b5=) 16.a4 Rf7 17.b5 Nef6 18.bc6 bc6 (Opening the b–file gets White a lot of play) 19.Qa6 Rc8 (19...Nb8 20.Qd3=) 20.Bc3 (< 20.Qa7 g4 21.Ne5 Be5 22.de5 Ne4–/+) 20...Ne4 21.Rab1?? (21.Bb4=) 21...h5?? (21...Ndc5 22.dc5 Nc5 23.Qc8 Qc8 24.Ra1–+) 22.Nd2?? (22.Bb4 Nb8 23.Qd3 Nd7+=) 22...Nd2 23.Bd2+/– g4 24.Nf4 Bf4 25.ef4 Nf6 26.Ba5 Qd7 27.Rb3 Rff8 28.Rb7+– Qe8 29.Rfb1 Rf7 30.Rf7 Qf7?? 31.Qc8 (31...Qe8 32.Qc7+–) 1–0. Baron,Michel – Petit,Marc, corr AJEC, 1987.

7.Nc3 Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.cd5 cd5 (10...ed5 11.Rc1=) 11.Nb5 (11.Nd4 Bg6=) 11...Bb8 12.Rc1 Ng4 (12...e5 13.d4 e4 14.Nd2=) 13.h3 Nge5 14.Ne5 Ne5 15.Nd4 (15.d3 Nc6=) 15...Nd3 16.Nf5 Nc1 17.Ng7 Ne2 18.Qe2 Qg5 19.f4 Qg6 (19...Qh4 20.Rf3 Rc8 21.Nh5+/–) 20.Nh5 (20.f5 ef5 21.Nf5 Kh7+–) 20...f5?? (better is 20...f6+=) 21.Rf3+– (21...a5 22.b5+–) 1–0. Konijn,Piet – de Vries,Theo, Corus 2004, 2004.

7.Nc3 Be7 8.Nd4 Bg4 (8...Bg6 9.cd5 ed5 10.Be2=) 9.f3+= e5 (9...Bh5+=) 10.Nde2 (10.Nc6 Nc6 11.fg4 d4=) 10...Bh5 (10...Bf5 11.d4 Bd6 12.Ng3+=) 11.cd5 (11.d4 e4 12.Nf4 Bd6+=) 11...Nd5 12.Nd5 Qd5 13.Nc3 (13.Ng3 Bh4=) 13...Bh4= 14.Ke2 (14.g3 Qf3 15.gh4 Qh1 16.Qh5 Nd7=) 14...Qe6 15.g3 (15.Ne4 0-0=+) 15...Be7 (15...Bf6 16.Kf2=+) 16.Kf2 0-0 17.Rc1 Nd7 18.Ne4 b5 19.Kg2 (19.d4 a5=+) 19...Kh8 (19...f5 20.Nf2=+) 20.Be2 (20.Qc2!? f5 21.Nf2=) 20...f5 21.Nf2 a5 22.Nd3 ab4 23.ab4 Ra2 24.Qc2 e4 25.Nf4 Bf3 26.Kf2 Qf7 27.Bf3 ef3 28.Ra1 Ra1 29.Ra1 Rc8 30.Ra7 Bb4–/+ 31.Qd3 Rd8 32.h4 Bc5 33.Rb7 Bf8 34.Rc7 Kg8 35.h5 b4 36.Qc2 c5 37.Qd3–/+ Qa2 38.Qf5 Qb2 39.Qd5 Kh7 40.Ne6 Re8 41.Rd7 Qf6–/+ 42.Nf4 Rb8 43.Ng6 Qg5?? 44.Qf7 1–0. Valles,A – Colas,R, AUT94P6, 1994.

7.Nc3 Be7 8.h3 Nbd7 9.Rc1 Ne4 10.Ne4 Be4 (better 10...de4!? 11.Nd4 Bg6=) 11.Bg7+/- Rg8 12.Bh6 e5 13.d3 (13.Nh2 Bh4 14.Ng4 f5+/-) 13...Bf3= 14.Qf3 (worse 14.gf3 Rg6 15.cd5 cd5-/+) 14...Rg6 15.Qh5 Nf6 16.Qe5 Rh6 17.Be2 dc4 18.dc4 Qd6 (18...Nd7 19.Qf4 Rf6 20.Qe4=) 19.Qd6 Bd6 20.c5 Bc7 21.Bf3 0-0-0 22.Ke2 a6 (22...Be5 23.h4=) 23.h4+= Nd7 24.g4 Ne5 25.Be4 Kb8 26.Bf5 Rhh8 (26...Rg8!? 27.f3 a5+/-) 27.f4 Ng6 28.h5 Ne7 29.Bb1 Nd5 30.Kf3 Rde8 31.Be4 (31.Rce1 Re7 32.h6 a5+-) 31...Nf6 (31...Re4!? 32.Ke4 Re8 33.Kf5 Re6+/-) 32.Bf5 Nd5 33.Rhe1 Re7 34.Be4 Nf6 35.Bd3 Rd8 36.Rcd1 Nd5 (better 36...Rde8 37.e4 Rg8+-) 37.Be4?? (better 37.Bc4+-) 37...Re4!-/+ 38.Ke4 Nc3 39.Kf5 Nd1 40.Kf6 Nf2 (40...Rd3 41.h6 Ne3 42.h7 Ng4 43.Kg5-/+) 41.g5=+ Rd7 42.h6 Bd8 (42...Ne4!? 43.Kg7 f6 44.Kg6 fg5=+) 43.Kg7= f6 44.Kg6 fg5 45.h7 Ne4?? (better 45...Rh7! 46.Kh7 g4+=) 46.h8Q+- gf4 (46...Kc8 47.Qh1 Re7 48.Qh3 Kc7 49.Qh2 Re6 50.Kf5+-) 47.Qe5 Bc7 48.Qe4 fe3 49.Re3 Ka7 50.Rd3 Rd3 51.Qd3 a5 (51...Kb8 52.a4+-) 52.Qd7 Kb8 53.b5 (better 53.Qe8!? Ka7+-) 53...cb5 54.Qb5 Ka7 55.Kf5 Ka8 (55...Bh2 56.Ke6 a4 57.Kd7 Kb8 58.c6 b6 59.Qb6 Ka8 60.Qb7) 56.Ke6 Ka7 (56...a4 57.Kd7 Bd8 58.c6 bc6 59.Kc6 Bb6 60.Qa6 Kb8 61.Qb7) 57.Kd7 White plans c6 57...Kb8 (57...Bb6 58.cb6 Kb8 59.Qe5 Ka8 60.Qe8) 58.c6 b6 59.Qa6 (59.Qa6 b5 60.Qb7) 1-0. opperwezen (2760) - Predo63 (2515), lichess.org, 2017. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 h6)

7.d3 Be7 8.Nbd2 0-0 9.Be2 a5 10.Qb3 Na6 11.Bc3 Bh7 12.0-0 (< 12.ba5 Nc5 13.Qb6 Bd3 14.Bf6 Qb6 (14...Bf6?! 15.Qc5 Ra5 16.Qb4=) 15.ab6 Bf6–/+ (15...gf6?! 16.Bd3 Nd3 17.Ke2=)) 12...a4 13.Qb2 b5 14.cb5 cb5 15.Be5 Qd7 16.Rac1 Ne8 17.Rc3 f6 18.Bg3 Bd6 19.Rfc1 Bg3 20.hg3 Nd6 21.Kf1 Rfc8 22.Rc8 Rc8 23.Nb1 Bg6 24.Rc8 Qc8 25.Qc3 Qc3 26.Nc3 Be8 27.e4 Nc7 28.Ke1 Kf7 29.Kd2 de4 30.Ne4 Ne4 31.de4 e5 ½–½. Tabatabai,John (2050) – Tarifa,Alket (2155), BCF–chT3, 2003.

7.d4 a6 8.Nc3 b5 (8...Nbd7 9.c5=) 9.c5+= Be7 10.a4 (better 10.Bd3+=) 10...0-0? (better 10...Nbd7+=) 11.ab5+– cb5 12.Bb5! Nbd7 (12...ab5 13.Ra8 Pinning (13.Ra8 Deflection)) 13.Ba6 Ne4 (13...Qc7 14.b5 Rfb8 15.0-0+–) 14.0-0 Nc3 (14...Bf6 15.Qb3+–) 15.Bc3 Nf6 (15...g5 16.b5 Nb8 17.Bb7 Ra1 18.Qa1+–) 16.b5 Ne4 17.Qb3 1–0. Janek – Marchi, internet, 2018.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 a6 9.c5 Be7 10.Rc1 Ne4 11.Be2 0-0 12.0-0 Qc7 13.Ne4 Be4 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 f5 (15...Bf6 16.Rfd1=) 16.a4 g5 17.Qe2 Bf6 18.Bc3 e5 19.de5 Ne5 (worse 19...Be5 20.Ne5 Ne5 21.f4 gf4 22.Rf4+–) 20.Nd4 Ng4 (20...Qd7 21.f4 Nc4 22.Qh5=+) 21.f4 Bd4 22.Bd4 (worse 22.ed4 Rae8 23.Qd2 Ne3–/+) 22...Rae8 23.h3 Nf6 (23...Ne3!? 24.Qh5 Re6 25.Be3 Re3 26.fg5 Qe5+=) 24.fg5+– hg5? (better 24...Ne4 25.Qh5 Re6 26.gh6 Ng3 27.Qg5 Kh7 28.Qg7 Qg7 29.hg7 Rf7+–) 25.Rf5 Ne4 (25...Nh7 26.Rcf1 Rf5 27.Rf5 Rf8+–) 26.Qh5 Rf5 (26...Qh7 27.Rg5 Ng5 28.Qg5 Kf7 29.Rf1 Ke6 30.Qe5 Kd7 31.Qd6 Kc8 32.Rf8 Qd7+–) 27.Qe8 Rf8 28.Qg6 (28.Qg6 Qg7 29.Qg7) 1–0. Guest – Guest255, internet, 2020.

7.Nd4 Be4 8.d3 Bg6+=.

7.Nd4 Bh7 8.cd5 cd5 9.Nc3 Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Nb3 Rc8 13.f4 Nb6 14.d3 Qd7 15.Rf2 Na4 16.Na4 Qa4 17.Bf3 Nd7 18.e4 Nb6 19.ed5 ed5 20.Bg4 f5 21.Bh5 Qd7 22.Rc1 Bf6 23.Rc8 Nc8 24.Nc5 Qc6 25.Bf6 Rf6 26.Re2 Nd6 27.Re7 Bg6 28.Bf3 a5 29.Qa4 ab4 30.ab4 Qa4 31.Na4 Be8 32.Nc5 (32.Bd5?! Kf8 33.Re8 Ke8+=) 32...Bc6 33.Re5 d4 34.Bc6 bc6 35.Nd7 Rf7 36.Nb8 Rb7 37.Nc6 Rb6 38.Rc5 Kf7 (38...Nb7!? 39.Rc1 Nd6+/–) 39.Nd4+– Rb4 40.Rd5 (40.Rd5 Ne8 41.Rf5 Nf6 42.Nc6+–) 1–0. Badkarma – Achilleion, playchess.de, 2002.

7.cd5 cd5 8.Bf6 Qf6 9.d4 Nd7 10.Bd3 Bd6 11.Bf5 Qf5 12.Nc3 a6 13.Qb1 (13.Na4 Rc8=) 13...Qf6 (13...Qb1 14.Rb1 Ke7 15.Ke2=+) 14.0-0 0-0 15.e4 Qe7 (better 15...de4!? 16.Qe4 b6=) 16.ed5+/- ed5 17.Re1 Qd8 18.Nd5 Rc8 19.Qe4 Nb6 20.Ne3 Nc4 (better 20...Rc7!?+/-) 21.Qb7 Ne3 22.Re3 Bf4 23.Ree1 Rc2 (23...Qf6+-) 24.Qa6 g5 (24...Qd5+-) 25.Qh6 Re8 (25...Qd7 26.a4+-) 26.Re8 Qe8 27.Ng5 Rf2 (27...Bg5 28.Qg5 Kf8+-) 28.Qh7 (28.Kf2?! Qe3 29.Kf1 Qd3 30.Kg1 Qd4 31.Kf1 Qd3 32.Kg1 Qd4 33.Kf1 Qd3 34.Kg1 Qd4=) 28...Kf8 29.Qh8 Ke7 30.Re1 (30.Re1 Kd6 31.Qe8 Bg5 32.Kf2 Bh4 33.g3 Bg5 34.b5 Be3 35.Re3 Kc7 36.Re7 Kb6 37.Qc6 Ka5 38.Ra7; 30.Kf2?! Qh8 31.Re1 Kf6=+) 1-0. PEREIRA – Postmortem, internet, 2022.

7.cd5 ed5 8.Qb3 Nbd7 9.Nc3 Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne4 12.d3 Nc3 13.Bc3 Re8 14.Nd4 Bg6 15.f4 Bf6 16.Kf2?? (better is 16.f5 Bh7 17.Rf3+=) 16...Qe7–+ 17.Nc2 d4! 18.Bd2 (18.Nd4 Qe3 Double attack (18...Qe3 Deflection; 18...Qe3 Decoy); 18.Bd4 Bd4 Combination; 18.ed4 Qe2 Double attack (18...Qe2 Pinning; 18...Qe2 Deflection)) 18...de3 19.Be3 Ba1 20.Ra1 Qe6 (20...Nf6 21.Re1–+) 21.Qc3 (21.Qe6 fe6 22.g4 Nf6–+) 21...Qf6 22.Qd2? (better is 22.Qf6 Nf6 23.g4–+) 22...Rad8 23.Bd4 Qd6 (23...Ne5 24.Be5 Re5 25.Rd1–+) 24.g3 b6 (24...c5 25.Be3–+) 25.Rd1 c5 26.Bc3 Nf6 27.Ne3 cb4 28.ab4 Nd5 29.Nc4? (29.Nd5 Qd5 30.g4 f6–+) 29...Qe7 (better is 29...Re2 30.Ke2 Bd3 31.Kd3 Nf4 32.Kc2 Qg6 33.Kb3 Rd2 34.Rd2–+) 30.Ne5 (30.Bf3 f6 31.d4–+) 30...Nc3 31.Qc3 f6 32.Qb3 Kh7 33.d4 fe5 34.de5 (34.fe5 Rf8 35.Kg1 Rc8–+) 34...Rd1 35.Bd1 Bf7 36.Qd3 Kh8 37.Bc2 Bg8 38.Qe4 a5 39.ba5 Qc5 40.Ke2 Bc4 41.Kd2 (41.Bd3 Bd3 42.Qd3 ba5–+) 41...Qa5 (better is 41...Rd8 42.Bd3 Qa5 43.Ke2 Bd3 44.Qd3 Qa2 45.Ke3 Rd3 46.Kd3 Qh2–+) 42.Kc1 (42.Ke3 Qe1 43.Kd4 Qd2 44.Kc4 Rc8 45.Kb3 Qc3 46.Ka2 Qc2 47.Qc2 Rc2 48.Kb3 Rh2 49.Kc4–+) 42...Qa3 43.Kd2 (43.Kd1 Rd8 44.Bd3 Bd3 45.Qc6 Qa1 46.Kd2 Qb2 47.Kd1 Be4 48.Ke1 Bc6 49.h4 Bf3 50.Kf1 Rd1) 43...Rd8 44.Ke1 (44.Bd3 Bd3 45.Qc6 Qb2 46.Kd1 Be4 47.Ke1 Bc6 48.h3 Bf3 49.Kf1 Rd1) 44...Qc1 45.Kf2 Rd2 (45...Qf1 46.Ke3 Qe2) 46.Kf3–+ Bd5 0–1. Macedo,A Soares De (1850) – Queiroz,M E Silva (1805), Zonal CBX – RN, 2014.

7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.Nc3 Nbd7 11.Nd4 Bh7 12.d3 Re8 13.Re1 a6 (13...Qc7 14.h3=) 14.Rc1 Qe7 15.Nb3 (15.Qd2 a5 16.b5 c5= (< 16...Ba3 17.bc6 bc6 18.Nc6+/–)) 15...Ne5 (15...Qe5 16.g3=) 16.Na4 Rad8 17.Bd4 Ned7 18.Nac5 Nc5 (18...Rb8 19.Qc2=) 19.bc5+= Bc7 20.Rb1 Bf5 21.Nd2 Bc8 22.Qc2 Be5 (22...Qe6 23.Qc3+=) 23.Be5+/– Qe5 24.d4 Qc7 25.Rb6 Nd7 26.Rb2 Nf6 27.Reb1 Ne4 28.Bd3 Nd2 29.Qd2 Qe7 30.Qe2 ½–½. woschkat (2395) – upton (2410), net–chess.com, 2003.

7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Re8 12.Rc1 Bg6 13.Nb3 Ne5 (13...Qe7 14.Qc2=) 14.Be5+= Be5 (< 14...Re5 15.Ne5 Be5 16.d4+–) 15.Ne5 Re5 16.Qc2 Re7 17.Nd4 Qe8 18.Qc3 (18.Qc5 a6=) 18...Rd8 (18...Qd7 19.a4=) 19.a4+= Re5 (19...Nd7 20.a5+=) 20.b5 cb5 21.ab5 Qd7? (better is 21...Ra8!?+=) 22.Nc6+– bc6 23.Qe5 cb5 24.Rc7 Qe6 25.Qe6 fe6 26.Ra1 Rb8 27.Raa7 Ne8 28.Rcb7 Rc8 29.h4 h5 30.d4 b4 31.Rb4 Nd6 32.Rb6 Rc1 33.Kh2 Ne4 34.Re6 Bf5 35.Re5 Bg6 36.Bh5 Bh5 37.Rh5 Nf2 38.Ra8 (38...Kf7 39.Rf5 Ke6 40.Rf2+–) 1–0. woschkat (2330) – unnics (2110), net–chess.com, 2002.

7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Re8 11.h3 Ne4 12.Nd2 Ndf6 13.Nce4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Bd3 Bf6 (15...Bd3!? 16.Qd3 dc4 17.Qc4 a5=) 16.Be4+= de4 17.f3 ef3 18.Qf3 a6 19.Rad1 Qc7 20.Qg4 Qe7 21.Rf3 Rad8 22.Rdf1 Kf8 (22...Kh7 23.e4 Rf8 24.Rf6 gf6 25.Qh4+/–) 23.Qg3 (23.Qh5 Qd6+/–) 23...Rd7 24.e4 Rd4?? (better is 24...Qd8+/–) 25.Rf6+– gf6 (25...e5 26.Bd4 ed4 27.Rf7 Qf7 28.Rf7 Kf7 29.Qf2 Ke6 30.Qd4 Re7+–) 26.Bd4 Qd8 (26...e5 27.Bc5 Qc5 28.bc5+–) 27.Bf6 Qf6 28.Rf6 Re7 29.Rh6 Ke8 (29...f5 30.Rh8 Kf7 31.Rg8 Kf6 32.e5 Kf7 33.Qg6) 30.Qb8 1–0. zabazaba (1630) – pioko5, gameknot.com, 2014.

7.Ne5 Nbd7 8.Nd7 Qd7 9.c5 (9.cd5 ed5 10.Bf6 gf6+=) 9...Be7–/+ 10.Be2 ½–½. Gimeno Higueras,Roberto (2195) – Nieves Cabanes,JM (2070), 7th Festival Internacional de Ajedrez C, 2014.

7.Nc3 Nbd7

8.Qb3 Bd6 9.cd5 ed5 10.Ne2 a5 11.Ned4 Bh7 12.d3 (12.Be2!?=) 12...Qb6+= 13.Nc2 Nc5 14.Qc3 (14.bc5 Qb5 Double attack (14...Qb3 Pinning; 14...Qb3 Deflection; 14...Qb5 Decoy)) 14...ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 Na6 17.Be2 Nb4 18.0-0 Na6 19.Ne5 (19.Qd2 Be7+=) 19...Qc7 20.f4 Bf5 21.Nd4 Bc8 (21...Be5? 22.fe5 Ne4 23.de4 Be4 24.e6+–) 22.Nef3 Nc5 23.Bd1 Qe7 24.Qd2 Ng4 25.Re1 Na6 26.e4 0-0 27.ed5 Qc7 28.g3 (28.dc6 Bf4 29.Qb2 bc6+= (worse is 29...Nh2 30.cb7 Bb7 31.Nb5 Qb6 32.Kh1+=)) 28...cd5–/+ 29.Qb2 Nf6 30.Kg2 Qd7 31.Ne5 Qh3 32.Kg1 Bc5 33.Bf3 b6 34.Qe2 Nb4 35.Kh1 Re8 36.Bc3 Ba6 37.Rd1? Ne4 38.Be4 de4 39.Bb4 ed3 40.Qd2 Bd4 41.Qg2 Qc8 42.Nc6 Bb7 43.Rc1 Bc5! (43...Bc5 44.Bc5 Bc6–+) 0–1. Stantic,S – Mussoni,M, III open Nova Gorica, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.a3 h6 6.c4 c6)

8.Be2 Bd6

9.0-0 0-0 10.Rc1 Rc8 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2=) 11.cd5 (White fights for the Initiative) 11...cd5 (White creates threats along the open c–file) (11...Nd5? 12.e4 Nc3 13.dc3 Bh2 14.Nh2 Be4 15.Qd4+–) 12.Nd4 Bg6 13.f4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rc8 Qc8 16.Qa1 Re8 (16...Qb8 17.d3 Bg6 18.Nb5+=) 17.Rc1 Qb8 18.Nb5 Bf8 19.Bd4 a6 20.Nc3 (20.Ba7 Qd8 21.Nc7 Re7+=) 20...b5 (20...Bg6 21.d3=) 21.Ne4+= de4 22.Rc6 Rc8? (22...Qa8!? 23.Qc3 Rd8+=) 23.Qc1 (23.Ra6 Rc2 24.Bc3 Nf6+–) 23...Rc6+/– 24.Qc6 (White gets in control) 24...Nf6 25.Qa6 Nd5 26.Qb5 Qc7 27.Qc4 Qc4 28.Bc4 f5 29.Bd5 ed5 30.Bc5 Bc5 31.bc5 Kf7 32.Kf2 Ke7 33.Ke2 Kd7 34.d4 ed3 35.Kd3 Kc6 36.Kd4 g5 37.fg5 (37...hg5 38.h3+–) 1–0. Cyrus – Alienkin,Aleksander, mmeics blitz, 1996.

9.0-0 0-0 10.c5 Bc7+=.

9.0-0 0-0 10.d3 Qe7 11.e4 (11.Qd2!?=) 11...de4=+ 12.Nh4 (12.de4 Ne4 13.Ne4 Be4=+) 12...Bh7-/+ 13.de4 Ne4 14.Ne4 Be4 (14...Qh4?? 15.Nd6 (15.Qd6?! Qe4 16.Bf3 Qc2+/-) 15...Rab8 16.f4+-) 15.Nf3 Rfd8 16.Qd4 Nf6 17.Qc3 Bc7 18.h3 (18.Qe3 Bf5=+) 18...Bf3 19.Bf3 Rd7 20.g3 Rad8 21.Rad1 Rd1 22.Rd1 Rd1 23.Bd1 c5 24.Bf3 b6 25.Qd2 (25.b5 e5=+) 25...Qd6 (25...e5!?-/+) 26.Qd6= Bd6 27.b5 (27.Bf6 gf6 28.b5 f5=) 27...Nd7=+ 28.Kf1 Be5 29.Bc1 Bd4 30.Bf4 e5 31.Bd2 Kf8 32.Bc6 Ke7 33.Ke2 Nf8 34.f4 f5 35.Kf3 (35.g4!? fg4 36.hg4=+) 35...e4-/+ 36.Ke2 h5 37.g4 hg4 38.hg4 g6 39.a4 Ne6 40.Bb7 Nd8 (40...Bg1 41.gf5 gf5 42.Bd5-+) 41.Bd5-/+ Ne6 42.gf5 (42.Bb7 Bg1 43.Be3 Nd4 44.Kd2 Nf3 45.Ke2 Be3 46.Ke3-+) 42...gf5-/+ 43.Bb7 Kf6 44.Bc8 Ke7 45.Bb7 Kd6 46.Bd5 Bg1 47.Bb7? (better 47.Be6 Ke6 48.a5-+) 47...Bh2 48.Bc8 Nf4?? (better 48...Nd4 49.Kf2 Kc7-+) 49.Bf4-/+ Bf4 50.Bf5 Ke5 51.Bh7 Kd4 Black intends e3 52.Bg8 Be5 (better 52...Kc3-/+) 53.a5?? (53.Be6 Bf6-/+) 53...Bf6 (53...ba5 54.Kd1 a4-+) 54.a6=+ Bg5 55.Bd5 e3 56.Kd1?? (56.Be6 Bf6=+) 56...Kc3 (better 56...Kd3 57.Bf3 Kc4-+) 57.Ke2=+ Kd4 58.Bf7 (58.Kd1 Kd3 59.Bf3 Kc4-+) 58...Ke4 59.Bg8 Kf4 60.Bf7 Ke5 61.Bg8 Kd4 62.Bd5 (62.Bf7 Bf6=+) 62...Ke5 63.Bg2 (63.Bg8 Bh6=+) 63...Kf4=+ 64.Bd5 Bf6 65.Bg8 Be5 66.Bf7 Bd4 67.Be6 Ke5 (67...Ke4 68.Bd5 Kf5 69.Kf3=+) 68.Bd5= Kf6 69.Bc6 Ke7 70.Bd5 Kd6 71.Bc6 (71.Be4 Ke6=+) 71...Ke5 72.Bd5 Kf4 73.Bc6 (73.Be6 Bc3=+) 73...Kg3 (73...Bb2 74.Bd5=) 74.Bd5 Kh2 75.Be6 Kg1 76.Bd5 Kh2 77.Be6 Kg3 78.Bd5 Kh4 79.Be6 Kg5 80.Bd5 Kf6 81.Bc6 Kg7 82.Bd5 Bc3 (82...Kf8 83.Bf3=) 83.Bc6 (better 83.Ke3!? Kf6 84.Kd3+=) 83...Bd2=+ 84.Bd5 Kf6 85.Bc6 Ke5 86.Bd5 Kd4 87.Bc6?? (better 87.Bg8=+) 87...Kc4-+ 88.Bd5 (88.Be8 Kb4-+) 88...Kc3 (88...Kd5 89.Kd1 c4 90.Kc2 Kd4 91.Kb2 e2 92.Kb1 e1Q 93.Kb2 Bc3 94.Kc2 Qd2 95.Kb1 Qb2) 89.Be6 Kb2 (89...c4 90.Kd1-+) 90.Bf5 (90.Bc4-+) 90...c4 91.Bc2 (91.Kd1-+) 91...c3 (91...Kc2 92.Kf3 Kd1 93.Kg2 e2 94.Kg3 e1Q 95.Kg4 Qe4 96.Kg3 Be1 97.Kh2 Qg4 98.Kh1 Qh3 99.Kg1 Bb4 100.Kf2 Bc5) 92.Bd3 c2 93.Bc2 Kc2 (93...Kc2 94.Kf1 Kd3 95.Kg1 e2 96.Kf2 e1Q 97.Kf3 Qh4 98.Kg2 Qg4 99.Kh2 Bf4 100.Kh1 Qh3 101.Kg1 Be3) 0-1. allyouneedisluft (2620) - Shprot86 (2450), Rated Bullet game, lichess.org, 2018. (=1.a3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.Nf3 h6)

9.0-0 dc4 10.Bc4 b5 11.Be2=.

9.c5 Bb8=.

6.c4 Be7

7.Nc3 0-0 8.Qb3 c6 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Ne4 (10...dc4 11.Qc4 e5 12.Ne5 Ne5 13.Qf4 Qd2 14.Qe5 Qb2 15.Qe7 Qc3 16.Qb7–+) 11.Ne4 (11.d3 Nc3 12.Bc3 Bf6+=) 11...Be4 (11...de4 12.Nd4=) 12.d3+= Bg6 (12...Bf3 13.Bf3 Bf6 14.d4+=) 13.Ne5 (13.Rfd1 Bd6+=) 13...Ne5 14.Be5 Bf6 15.Bf6 (15.Qc3 Be5 16.Qe5 Qb8 17.Qb8 Rfb8=) 15...Qf6= 16.cd5 (16.d4 Be4=) 16...cd5 (16...ed5 17.b5=) 17.Rac1 (17.Rfc1 Rac8=) 17...Rac8 (17...Rfc8 18.d4=) 18.Rc2 (18.d4 Qg5=) 18...d4 19.Rfc1 Rc2 20.Qc2 (< 20.Rc2 de3 21.fe3 Qg5–/+) 20...de3 21.fe3 Qe5 (21...Rd8 22.Rf1 Qg5 23.Qc5=) 22.Qd2 b6 (22...Rd8 23.d4=) 23.d4+= Qd5 (23...Rd8 24.Rc8 (< 24.de5 Rd2 25.Rc8 Kh7=+) 24...Qg5 25.Rd8 Qd8 26.Bd3=) 24.Bf3 (24.Rc7 Be4 25.Bc4 Qa8+=) 24...Be4+= 25.Be4 Qe4 26.Rc3 Rd8 (26...e5 27.Qd3 Qh4 28.g3=) 27.Qc2+= Qc2 (27...Qd5 28.Rc8+=) 28.Rc2 e5 29.Rc7 (29.de5 Rd3+=) 29...ed4= 30.ed4 a5 31.ba5 ba5 32.Rc5 Rd4 33.Ra5 Rd3 (33...Kh7 34.Kf2+=) 34.Ra7 g5 (34...Rd2 35.a4+=) 35.Kf2 (35.a4 Rd2+=) 35…Kg7 ½–½. James,SC – Hasan,Y, BCF–ch Brighton, 1984.

7.Nc3 0-0 8.d4 c6 9.c5 Ne4 10.Be2 a6 11.0-0 Nd7 12.a4 Qc7 ab5 14.ab5 Rfb8 (14...Nc3 15.Bc3 b6 16.cb6 Nb6 17.Ba5 cb5 18.Bb5=) 15.Qb3 (15.b6 Qd8+=) 15...Qc8 (better is 15...Ra1!? 16.Ra1 b6 17.cb6 Qb6 18.Ne4 de4–/+) 16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bg6 18.b6 Nf6 19.Bc3 Ne4 20.Ne4 Be4 21.Ba5 Bf6 22.Qb2 Qe8 23.f4 Qc8 24.Ra3 g6 25.Rfa1 Kg7 26.Be1 Ra3 27.Qa3 h5 28.h4 Bf5 29.Qb3 Qd8 30.g3 Be4 31.Ra7 Qc8 32.Kh2 Bf5 33.Qa4 Kg8 34.Qa2 ½–½. Chakvetadze,D (1790) – Trapaidze,L (1675), EYCC Girls U16, 2010.

7.Nc3 0-0 8.cd5 ed5 9.Be2 c6 10.d3 Nbd7 11.0-0 a5 12.b5 Bg4 (12...c5 13.Qc2=) 13.Nd4+= Be2 14.Nce2 c5 15.Nf5 b6 (15...Re8 16.Nf4+=) 16.Nf4 g6 (better is 16...Re8!?+=) 17.Nh6+– Kh7 18.Ng4 Ng4 19.Qg4 Bg5? 20.Qh3 Bh6 21.Nd5 Ne5 22.e4 Re8 23.f4 Nd7 24.Rf3 c4 25.Qh6! Kh6 26.Rh3 (26...Qh4 27.Rh4) 1–0. orane – benjamin73g, Caissa.com, 2006.

7.c5 0-0 8.d4 Nbd7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Ne4 11.Nc3 f5 12.Ne2 Qe8 13.0-0 c6 14.Ne5 Bd8 15.f3 Nef6 16.Rab1 Bc7 17.Bc3 a6 18.a4 Ne5 19.de5 Nd7 20.f4 a5 21.Bd4 ab4 22.Rb4 Ra7 23.Rfb1 Qa8 24.g4 g6 25.h4 Kh7 26.Ng3 Rg8 27.Qb3 fg4 28.h5 (28.Rb7 Bd8=) 28...Qd8 (28...gh5 29.Nh5 Kg6 30.Ng3=) 29.Kg2 (29.Rb7 Rb7 30.hg6 Kg6 31.Qd3 Kf7 32.Rb7 Qc8+=) 29...gh5 30.Qc2 Rg6 31.f5 (worse is 31.Rb7 Rb7 32.Rb7 Qc8+=) 31...ef5 32.Qf5 h4 33.Nh5 h3 34.Kh1 Qe7 35.Nf4 Nf8 (35...Ne5 36.Be5 (36.Ng6?! Ng6 37.Rb7 Ra8+–) 36...Qg5 37.Qd7 Rg7 38.Bg7 Qg7 39.Qf5 Kh8 40.Ng6 Kg8 41.Rg4+–) 36.Ng6 Ng6 37.Rb7 Ra8 38.Qg4 Rg8 39.e6 h2 40.Rf1 Nh4 41.Rc7! Qc7 (41...Qc7 42.Qf4 Double attack (42.Qh4 Deflection; 42.Rf7 Decoy; 42.Qh4 Overloading)) 42.Qh4 1–0. Sipila,Vilka (2460) – Glud,Jakob Vang (2525), Warszawa Poland, ETCC (m), 2013. (=1.a3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.Nf3 h6 6.c4 Be7)

6.d3 Be7

7.Nbd2 0-0 8.Qe2 (8.Be2 a5+=) 8...c5 9.bc5 Bc5 (9...Nbd7 10.d4+=) 10.g3 Be7 11.Bg2 Bh7 12.0-0 Nc6 13.Ne1 (13.Ne5 Ne5 14.Be5 Nd7=) 13...Qb6 14.Rb1 Qa6 15.f4 Rac8 16.h3 (16.Nef3 Bg6+=) 16...b5 17.Ra1 (17.Nef3 b4 18.ab4 Nb4–/+) 17...Qb6 (17...Nd7 18.e4–/+) 18.Kh2 Nd7 19.h4 (19.Nef3 Nc5+=) 19...Kh8 (19...Nf6 20.Bh3–/+) 20.Rh1 (20.Nef3 Nf6 21.Nd4 Nd4 22.Bd4 Qa6=) 20...Qd8 (20...Nf6 21.Bh3–/+) 21.Ndf3 (21.Nef3 Nb6+=) 21...Nc5 22.Kg1? (better is 22.Ne5!?–/+) 22...Na4–+ 23.Bd4 Nd4 (23...Bd6 24.Qd2–+) 24.ed4? (better is 24.Nd4!? Nc3 25.Qd2–/+) 24...Nc3–+ 25.Qf2 h5 26.Ng5 Bf5 27.Bf3 g6 28.Ng2 f6 29.Nh3 Qb6 30.Qe3 Kg7 31.Nf2 Rh8 32.g4? hg4 33.Bg4 Bg4 34.Ng4 Rh5 35.f5 Qd4!! 36.Qd4 Ne2 37.Kf1 Nd4 38.fg6 Rf5 39.Kg1 Ne2 40.Kh2 Bd6 41.Kh3 Rf3 0–1. Georgiev,Steljan (2150) – Slavov,Dimitar (2225), Bulgarian Team, 2010. (=1.Nf3 d5 2.a3 Nf6 3.b4 Bf5 4.Bb2 h6 5.e3 e6)

7.Be2 0-0 8.Nbd2 Nbd7 9.0-0 c6 10.Re1 Re8 (10...a5 11.c3=+) 11.Bf1 (11.c4 c5=) 11...Bf8 (better 11...a5!?–/+) 12.e4= de4 (12...Bg6!?=) 13.de4+= Bg4 (13...Bg6 14.e5 Nd5 15.c4+=) 14.h3+– Bh5 (14...Bf3 15.Nf3 (worse 15.gf3 Nh5=+) 15...e5 16.c4+–) 15.e5+= Nd5 (15...Nh7 16.Ne4+–) 16.c4+– N5b6 17.Bc3 Bg6 (17...c5 18.Qc2+–) 18.a4 White prepares the advance b5 (18.Ne4 Qc7+–) 18...Nc8 19.Ne4 (19.a5 Qc7+–) 19...a5 20.b5 (20.ba5!? Nc5 21.Nc5 Bc5 22.Qb3+=) 20...Nc5= 21.Nc5 Bc5 22.bc6 (22.Ra2 Qc7=) 22...bc6 23.Qd8 (23.Nd4 Ne7=) 23...Rd8=+ 24.Red1 (24.Re2 Rd3 25.Be1 Nb6=+) 24...Rd1–/+ 25.Rd1 Nb6 26.Be1 (26.Ra1 Bb4 27.Bd2 Be4–/+) 26...Bc2 27.Rc1 (27.Ra1 Bb4–/+) 27...Ba4 28.Bd3 (28.Bd2 Bb4–+) 28...Bb4–+ 29.Kf1 (29.Be4 Rb8–+) 29...Nd7 (29...c5 30.Be4 Rd8 31.Ke2–+) 30.Bb4 (30.Rb1 Nc5 31.Ke2 Rb8–+) 30...ab4 31.Ke2 Nc5 32.Bb1 (32.Rb1 Bb3 33.Nd4 Ra3 34.Nb3 Nb3–+) 32...Rd8 33.Re1 Kf8 (33...f5 34.g4 g6 35.Rg1–+) 34.Nd2 (34.Ke3 Ke7–+) 34...Ke7 (34...f5 35.ef6 gf6 36.Ke3–+) 35.f4 (35.Ke3 b3–+) 35...g5 (35...f5 36.ef6 gf6 37.Ke3–+) 36.f5 (36.fg5 hg5 37.Ke3 Nd7–/+) 36...ef5 (36...f6 37.ef6 Kf6 38.fe6–+) 37.Bf5 Nb3 (37...f6 38.Rb1 b3 39.ef6 Kf6 40.Ne4 Ne4 41.Be4–+) 38.Nf3 c5 (38...f6!?–+) 39.Bc2–/+ h5 (39...f6!?–/+) 40.g4= hg4 41.hg4 Rd2!? 42.Nd2 Nd4 43.Kd1 Nc2 44.Re4 Nd4 45.Kc1 Bc6 46.Re1 Ke6 (46...Bf3 47.Nf3 Nf3 48.Re3=) 47.Re3 (47.Rf1 Bd7=) 47...Bg2 48.Kb2 Nc6?? Attacking the isolated pawn on e5 (better 48...Bb7=) 49.Ne4?? (better 49.Rg3 Bh1 50.Rg1 Ne5 51.Rh1 Ng4 52.Ne4+–) 49...Ne5?? (better 49...Be4 50.Re4 Ne5–+) 50.Nd6?? (better 50.Nc5 Kd6 51.Kb3+=) 50…Kd6–+ (50...Kd6 51.Re2 Nc4 52.Kb3 Bd5–+) 0–1. Macedo,Alexandre Soares De (1860) – Guimaraes (2260), 10th Memorial Governador Miguel Arraes, 2017.

6.d4 Nbd7

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Bd6 9.Nbd2 0-0 10.0-0 Nh7 (10...a5 11.b5=+) 11.c4 c6 12.cd5 (12.c5 Bc7=) 12...cd5 13.Rfc1 Ng5 (13...Qb6 14.Ne5 Nhf6 15.e4=) 14.Ng5 (14.Ne5 Nf6=) 14...Qg5 15.Nf3 Qg6 (15...Qf6 16.Rc2=) 16.Qg6+= fg6 17.h3 (17.Ne5 Be5 18.de5 Nb6=) 17...Nf6 18.Rc2 Ne4 (18...Kh7 19.Rb1=) 19.Rac1 a6 (19...b5 20.Ne5+=) 20.Ne5+– Be5 (20...g5 21.f3 Nf6 22.Nd3+=) 21.de5 h5 22.f3 Ng5 (22...Ng3 23.Kf2 h4 24.Rc7+–) 23.Bd4 Nf7 (23...h4 24.Rc7 Rf7 25.Rf7 Nf7 26.Rc7+–) 24.Rc7 b5 (24...Nd8 25.Kf2+–) 25.Re7+– Nd8 26.Rcc7 Rf7 27.Bc5 a5?? (27...Re7 28.Re7 Nf7 29.Re6 h4+–) 28.Rf7 (better 28.Re8 Kh7 29.Rf7 Nf7 30.Ra8 ab4 31.ab4 Ne5 32.Ra6+–) 28...Nf7+– 29.f4 ab4 30.ab4 g5 31.g3 (31.Rb7 gf4 32.ef4 g5 33.fg5 Ne5 34.Rb5 Nd3+=) 31...gf4 32.ef4 (32.gf4 Ra1 33.Kf2 Ra2 34.Ke1 Ra1 35.Kd2 Ra2 36.Kc3 g5+–) 32...Nh6 (32...g5 33.Rc6 Ra1 34.Kf2 Ra2 35.Ke1 Ra1 36.Kd2 Ra2 37.Kc1 Ra1 38.Kb2+–) 33.Rb7+= Nf5 34.Kg2 (better 34.Bf2!?+–) 34...Ra2= 35.Bf2 Ne3 (35...Nd4 36.Kf1 Ra1 37.Kg2=) 36.Kf3 Nc4 37.Rb5 Ra3 (better 37...Nd2 38.Ke3 Ne4=) 38.Kg2+– Ne3 (38...Ra2 39.Rb7+–) 39.Be3+– Re3 40.Rb8 Kh7 (40...Kf7 41.b5+–) 41.b5 Rb3 42.b6 d4 (42...Rb2 43.Kf3 Rb3 44.Kf2+–) 43.b7 d3 44.Rd8 (better 44.Kf3!? Kg6+–) 44...Rb7 45.Rd3 Kg6 (45...g5 46.fg5 Rb5 47.Re3+–) 46.g4 hg4 47.hg4 Rb2 (47...Kf7 48.Kg3+–) 48.Kg3 Rb6 (48...Rb5 49.Rd6 Kf7 50.Kh4+–) 49.Rd6 Rd6?? (49...Rb3 50.Kh4 Kf7+–) 50.ed6 Kf7 51.Kf3 Ke8 52.Ke4 Kd7 53.Ke5 g6 54.g5 (54.g5 Kc6 55.Ke6+–) 1–0. Fournier,Frederic (1815) – omarflc, Active, 2007.

7.Bd3 Ne4 8.c4 c6 9.0-0 Bd6 10.Ne5 Qc7 11.f4 0-0 12.Nc3 a5 (12...Ndf6 13.c5 Nc3 14.Bc3=) 13.c5 (13.Be4 de4 14.c5 Be7+=) 13...Be5 (13...Ne5? 14.cd6 (14.fe5?! Be7+=; 14.de5?! Be7=) 14...Nf3 15.Qf3 Nd6 16.Be2+–) 14.fe5 Nc3 15.Bc3 Bd3 16.Qd3 f6 17.Qg6 a4 (17...ab4 18.ab4 Ra1 19.Ba1+=) 18.Rf3 (18.e4 de4 19.Qe4 f5+=) 18...Rf7 (18...Qd8 19.Raf1+=) 19.ef6 (19.Qg4 f5 (19...fe5? 20.Rf7 Kf7 21.Rf1 Kg8 22.Qe6 Kh8 23.Rf7+–) 20.Qh5 b5+–) 19...Rf6+= 20.Rf6 Nf6 21.Rf1 Qf7 22.Qf7 (22.Qd3 Qh5=) 22...Kf7= 23.Rb1 (23.h3 Ke7=) 23...Ne4=+ 24.Be1 b6 25.cb6 Rb8 26.Kf1 (26.Rc1 Rb6 27.Kf1 Ke7=) 26...Rb6 27.Rc1 Nd6 28.Ke2 Nc4 29.Rc3 Rb7 (29...e5=) 30.Bd2 (better 30.Bg3!?=) 30...e5=+ 31.de5 Re7 32.Bc1 (32.Be1 Re5 33.Bg3 Re8=+) 32...Re5–/+ (32...Ne5?! 33.Rc5=) 33.Kd3 Ke6 34.Rc2 Re4 35.Rf2 (35.h3 g5–/+) 35...Ne5 36.Ke2? (better 36.Kd2!?–/+) 36...Rc4–+ 37.Rf1 (37.Bd2 Rc2–+) 37...Rc2 38.Kd1 Rg2 39.Rf8 (39.h4 Rh2–+) 39...Nd3 40.Ra8 (40.Re8 Kd7 41.Ra8 Rh2 42.Ra4 Rh1 43.Kc2 Nc1 (43...Rc1?! 44.Kd3 g5 45.e4–+) 44.Ra7 Kd6 45.Rg7 h5–+) 40...Rg1 (40...Rh2 41.Ra4 Rh1 42.Kd2 Nc1 43.Ra6–+) 41.Kc2 Nc1 (41...Rc1?! 42.Kd3 Rd1 43.Kc3–/+) 42.Ra4 Ne2 43.Ra7 (43.Ra6 Kd7–+) 43...Rg2 44.Kd3 (44.Kb3 g5 45.Ra6 Rh2 46.Rc6 Ke5–+) 44...Ng1 (44...g5 45.h4 Nc1 46.Kc3 gh4 47.Rc7–+) 45.a4 (45.Ra6 Kd7–+) 45...Nf3 46.a5 Ne5 47.Kc3 Re2 (47...Rh2 48.Rg7 Rh3 49.Kd4 Rh4 50.Kc3–+) 48.Rg7 Re3 49.Kd2 (49.Kd4 Re4 50.Kc3 d4 51.Kd2 Nf3 52.Kc2 Re2 53.Kb3 d3–+) 49...Ra3 (49...Rh3 50.Rg2–+) 50.Rh7 d4 (50...Rh3!? 51.a6 Nf7 52.Rg7 Rh2 53.Kc3–+) 51.Rh6 Kd5 52.Rh8 (52.Rh5 c5 53.bc5 Ra5–+) 52...Ra2 53.Kd1 d3 54.Kc1 (54.Rh5–+) 54...Kd4 55.Kb1 Ra4 56.h4 Kc3 57.b5 (57.Rc8 d2 58.Rd8 Nd3 59.Rd3 Kd3 60.Kb2 d1Q 61.b5 Qc2) 57...d2 (57...Nc4 58.bc6 Nd2 59.Kc1 Ra1) 58.Rd8 Nd3 (58...Nd3 59.Rd3 Kd3 60.Kb2 d1Q 61.bc6 Qc2) 0–1. Tselepidis,Theodoros (1760) – Malikentzos,Sotirios (2315), 2014.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 c5 8.bc5 Bc5 9.Bd4 =.

7.0-0 Bd6 8.c4 (8.Nc3 0-0=) 8...c6 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=) 9.Nc3 (9.c5 Bc7+=) 9...0-0 (9...dc4 10.Bc4 b5 11.Be2=) 10.d4 (10.c5 Bb8=) 10...Re8 (10...dc4 11.Bc4 a5 12.b5=) 11.Rc1 (11.c5 Bc7=) 11...Ne4 (11...dc4 12.Bc4 Qe7 13.Qd2=) 12.b5 Nc3 (12...Qf6 13.bc6 bc6 14.Qa4 Nc3 15.Rc3=) 13.Rc3 Nf6 (13...cb5 14.c5 b4 15.ab4=) 14.Nd2 (14.c5 Bc7=) 14...Ne4 (14...Qc7 15.Nf3=) 15.Ne4 Be4 16.f4 (16.c5 Bb8=) 16...dc4 (16...Qf6 17.bc6 bc6 18.Qa4=+) 17.Bc4 (< 17.Rc4 cb5 18.Rc1 b4 19.ab4 Bb4–/+) 17...Qb6 (17...Rc8 18.Qh5=) 18.Rb3 (18.Qe2 Rac8 19.Rfc1 c5=) 18...Rec8 (18...cb5 19.Rb5 Qc6=+) 19.Qg4 (19.bc6 Qc6 20.Rc3 A) < 20...Bg2 21.Be6 Qb5 A1) 22.Kg2?? Qb2 (22...fe6?! 23.Qb3 Qf5 24.Rf3=) 23.Rf2 Qc3 24.Bc8 Rc8–+; A2) 22.Bc8 Bf1 23.Rb3+=; B) 20...Qd7=) 19...Bf5 (better is 19...Bc2!? 20.Rc3 cb5 21.Rc2 bc4–/+) 20.Qg3 (20.bc6 A) < 20...Rc6 21.Qg3 (21.Rb6?! Bg4 22.Rc6 bc6=) 21...Rc4 22.d5+/–; B) 20...Qc6 21.Qg7 Kg7 22.d5 Kg6 23.dc6 bc6=) 20…Bf8 (21.bc6 Qc6+=; 20...Bc2 21.d5 Bf8 22.bc6 Bb3 23.Bd4 Bc4 24.Bb6 bc6 25.Bd4=+). Cagara,Paulina – Gorczyca,Aleksandra (2005), Poland–chT U20 2nd div, 2001.

7.0-0 Be7 8.d3 0-0 9.Nbd2 c5 10.bc5 Nc5 11.a4 Rc8 12.a5 Bd6 13.Ra2 Na6 14.Nd4 Bh7 15.Nb5 Bb8 16.Qb1 Nc5 17.f4 a6 18.Nd4 Qe7 19.Rf3 Rfd8 20.Rh3 Bd6 21.N2f3 Ncd7 22.Nh4 Bb4 23.Ndf3 Rc7 24.Ra4 Bc5 25.Ne5 Rdc8 26.Qd1 Ba7 27.c4 dc4 28.Nc4 (28.dc4 Rd8 29.Qe1 Ne5 30.Be5 Rcd7–/+) 28...Nd5 (28...Nc5!? 29.Ba3 Nd5–/+) 29.d4+= N7f6 30.Qb3 Ne4 31.Bd3 Qd7 32.Ra1? (32.Ne5 Rc1 33.Bc1 Rc1 34.Bf1–+) 32...Rc4! 33.Bc4 (33.Qc4 Rc4 Combination; 33.Bc4 Nd2 Double attack (33...Nd2 Decoy)) 33...Nd2 34.Bd5 (34.Qa4 Qa4 35.Ra4 Nc4 36.Bc1–+) 34...Nb3 (34...ed5 35.Qb4 Nc4 36.Nf3+=) 35.Bb3 Qb5 1–0. Grebenshikov,Vladimir (2305) – Zaichenko,Daria (2085), Novosibirsk Sukharev Memorial op, 2009.

7.d3 c6 8.Nbd2 Be7 9.e4 de4 10.de4 Be4 11.Ne4 Ne4 12.Bg7 Rg8 13.Qd4 Ndf6 14.Bh6 Rg2 15.Be3 Qd4 16.Nd4 a5 17.Kf1 Rg8 18.b5 c5 19.Nb3 b6 20.c4 0-0-0 21.a4 Bd6 22.Rc1 Be5 23.h4 Rg7 24.h5 Rh7 25.Rh4 Nd6 26.Bg5 Nde8 27.f4 Bc7 28.Bd1 (28.Kf2 e5+/–) 28...Rd7 (better is 28...Rd1!? 29.Rd1 Rh5 30.Rh5 Nh5=) 29.h6+= Ne4 30.Bc2 f5 31.Be4 fe4 32.Re1 Nd6 (32...Rd3 33.Nc5 bc5 34.Re4=+) 33.Nd2 (better is 33.Rh3!?+/–) 33...Nf5= 34.Rh2 e3 35.Ne4 Bd8 (better is 35...Rd4!? 36.Nf6 Rh8–/+ (36...Bf4?! 37.Nh7 Bh2 38.Nf6=+)) 36.Kg2 Rd4 37.Ng3?? (37.Kf3!?+=) 37...Rd2 (better is 37...Bg5!? 38.fg5 Rg4–/+) 38.Re2= Nd4 39.Rd2 ed2 40.Rh1 Nc2 41.Kf2 Ne1 42.Ke2 Rd7 43.Kd1 (better is 43.Re1 de1R 44.Ke1+=) 43...Ng2?? (better is 43...Nd3 44.Ke2 Nb2=+) 44.Nf1+– Ne1? (44...Rh7+–) 45.h7 (45.Nd2 Nf3 46.h7 Rd2 47.Kc1 Bg5 48.h8Q Rd8 49.fg5 Nd4+–) 45...Nd3 46.Nd2 Nf2 47.Ke2 Nh1 48.h8Q Ng3 49.Kf3 Nf5 50.Ne4 Nd4 51.Kg4 Kc7 52.Qe5 Kb7 53.Nd6 Ka7 (53...Rd6 54.Qd6 Bc7+–) 54.Bd8 Rd8 (54...Nf5 55.Nf5 ef5 56.Kf5 Rb7+–) 55.Qg7. Deb,Akasa – Marshall,Mario (2155), BCC LWS00 San Mateo, 2000.

6.Be2 Be7

7.0-0 0-0 8.c4 (8.Nd4 Bh7=) 8...c6 (8...a5 9.c5=) 9.cd5 cd5 (9...Nd5 10.d3 Bg4 11.Nc3=) 10.Nd4 (10.Nc3 a5 11.b5 Nbd7=) 10...Bg6 11.Nc3 a5 12.Qb3 (12.b5 e5 13.Nb3 a4+=) 12...ab4 (12...Nc6 13.Na2=) 13.ab4 Nc6 14.Nc2 (14.Nc6!? bc6 15.b5=) 14...Bc2–/+ 15.Qc2 Nb4 16.Ra8 (16.Qb3 Qd7+=) 16...Qa8 (16...Nc2 17.Rd8 Rd8 18.Rc1–/+) 17.Qb3+= Nc6 18.Ra1 ½–½. Rego,Sandro (1990) – Carr,James (1790), IECC, 1998.

7.d3 0-0 8.Nbd2 Nbd7 9.0-0 c5 10.b5 Rc8 11.c4 (11.a4 Qc7=) 11...Nb6 (11...Qc7 12.Qc2=) 12.Qc2+= Qd7 (12...Qc7 13.Rfb1+=) 13.a4 Rfd8 14.Rfd1 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Qc4 Qe8 (16...Qd5!?+=) 17.a5+/– Nd7 18.Rab1 (18.Nh4 Bh7+/–) 18...b6 19.Ra1 Bf6 (19...ba5 20.Qa4+/–) 20.Bf6 Nf6 21.ab6 ab6 22.Ne5 Rd6 (22...Rd5 23.Nc6 Rd6 24.Ra6+/–) 23.Qb3 Nd7 (better is 23...Rb8!?+/–) 24.Nc4+– Rd5 (24...Qe7 25.Bf3+–) 25.Bf3 (25...Qe7 26.e4+– (26.Bd5?! ed5 27.Nd2 Qd6+–)) 1–0. pierre (2045) – StephenHilton, internet, 2006.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 0-0 9.h3 c5 10.bc5 Nc5 11.Rb1 (11.g4 Bg6=) 11...Na4 (11...Qa5 12.g4 Bg6 13.g5 hg5 14.Ng5=) 12.Bd4 a6 (12...Qc7!?=) 13.Rb7+= Ba3 (13...Nc5!? 14.Rb2 Qa5+=) 14.Qa1+– Qd6?? (better 14...Nc5 15.Rb1 Qe7+–) 15.Rb3 (15.Bf6 gf6 16.Rb3 Bb2 17.Qa4 Rfb8+–) 15...e5 (15...Bb2 16.Qa4 Bd4 17.Qd4 Qc7+–) 16.Be5 (16.Be5 Qe7 17.Ra3+–) 1–0. Pierre – GuestSaldo, internet, 2020.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!