CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTD650 Release 2023-12-31
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0

(...)

8.0-0 a5 9.Qc2 (9.d4 b6=) 9...e5 (9...Re8!?=) 10.cd5+= Nd5 11.Nc3 (11.Qd3 N7b6 12.Be5 Be5 13.Ne5+=) 11...N7f6 (better is 11...Nc3!? 12.dc3 Qe7=) 12.Nd5+/– Nd5 13.Be5 Be5 14.Ne5 b6 (14...Qe7 15.f4+/–) 15.Bf3 (15.Nc6 Qf6+/–) +/–. marekt – NathanStack, ChessWorld.net, 2004.

8.0-0 Ne5 9.Ne5 Be5 10.Be5 Ne4 11.d3 Nd6 12.a4 f6 13.Bd6 Qd6 14.Nd2 b6 15.a5 ba5 16.Ra5 Bb7 17.Bf3 Qb6 18.Qa1 dc4 19.Bb7 Qb7 20.dc4 Rfd8 21.Nb3 Qe4 22.Nc5 Qc4 23.Ra7 Rac8 24.Rc1 Qd5 25.Nd7 Rc1 26.Qc1 Rd7 27.Rd7 Qd7 28.b6 Kf8 29.h3 Ke8 30.Qb1 Qb7 31.Qh7 Qb6 32.Qg8 Kd7 33.Qg7 Kd6 34.Qf6 Qb1 35.Kh2 Qb3 36.Qd4 1–0. hal1958 – flowerbear, HCL–B2218 playchess.de, 2003.

8.0-0 h6 9.d4 dc4 10.Nbd2 cd4 11.Nd4 (11.Nc4 Bc5 12.Bd4 Qe7+=) 11...Nb6 12.Nc4 (12.Rc1!?=) 12...Nc4+= 13.Bc4 Bc5 (better is 13...Bh2!? 14.Kh2 Qc7 15.Kg1 Qc4+=) 14.Qb3 Bb6 15.a4 e5 (15...Qe7!?+=) 16.Nf3+– e4 17.Rfd1 (17.Ne5 Be6 18.Be6 fe6 19.Qe6 Kh7 20.Qf5 Kg8+–) 17...Qc7 (17...Qe7 18.Nh4 Rd8+/–) 18.Nd4 (better is 18.Be5!? Qc5 19.Bd6+–) 18...Bg4 19.Rdc1 Qe5? (better is 19...Rfd8+/–) 20.Ne6+– Qe6 (20...Qf5 21.Nf8 Rf8 22.a5+–) 21.Be6 Be6 22.Qa3 Nd7 23.a5 Bc5 (23...Bd8+–) 24.Rc5 Nc5 25.Qc5 b6 (25...f6+–) 26.ab6 ab6 27.Qb6 (better is 27.Qe5 Ra1 28.Ba1 f6 29.Qe6 Kh7 30.Qe4 Kh8+–) 27...Rab8 (27...Rad8 28.Bd4+–) 28.Qd4 f6 29.b6 (29.Qe4 Bf7 30.Qb4 Rfd8+–) 29...Bf7 (29...Rfd8 30.Qc5+–) 30.Qb4 Rfc8 31.h3 Rc4 (31...Rb7 32.Ra7 Rbb8 33.Ba3+–) 32.Qd6 Rb7 (32...Rcc8 33.Ra7 Rf8 34.Ba3+–) 33.Bd4 1–0. druhynejhorsi – asckenny, internet, 2012.

8.a4 Nb6 9.d3= Qc7 (9...Nbd7 10.0-0=) 10.a5 (10.Bf6!? gf6 11.a5+/-) 10...Nbd7= 11.Nbd2 dc4 12.Nc4 Be7 13.0-0 b6 14.ab6 Nb6 15.Nb6 Qb6 16.Qb3 1-0. Bostonbliz (2585) - almasssss (2405), Casual Bullet game, lichess.org, 2022.

8.a4 Bd6 9.d3 (9.cd5 Nd5 10.0-0 e5=) 9...e5 (9...dc4 10.dc4 Qa5 11.Nc3=) 10.cd5 (10.0-0 Qa5=) 10...Nd5 11.Nbd2 Re8 12.Nc4 White plans a5. Pawn e5, live or die! 12...Qe7 13.Qb3 (13.0-0 Rd8=) 13...Bc7 (13...Qf6 14.Nd6 Qd6 15.0-0=) 14.0-0 Qe6 (14...Qf6 15.a5=) 15.a5 Qh6 (15...Rd8 16.Rfc1=) 16.h3 (16.Rfc1 Qf6=) 16...Qe6 (16...Qf6 17.Rfc1=) 17.Rfc1 f6 (17...Rd8 18.Qc2=) 18.Ncd2 (18.Qc2 Rd8+=) 18...Kh8 (18...f5 19.Qc2=) 19.d4 (19.Ne4 Nf4 20.Qe6 Ne2 21.Kf1 Re6 22.Ke2+=) 19...ed4 (better 19...cd4!? 20.ed4 Rd8=) 20.Bc4+– White terminates the opponent with strong threats 20...de3 21.Bd5 ef2 22.Kf2 Qf5 23.Ra4 (23.Kg1 Bf4+–) 23...Re7 (23...Be5 24.Re4 Rd8 25.Be6+–) 24.Be4 Qe6 (better 24...Qf4+–) 25.Qe6 Re6 26.Ba3 (26.Bf5!? Re7 27.Bd7 Bd7 28.Rc5 Be6+–) 26...a6 (26...Bd6 27.a6 Rb8 28.ab7 Bb7 29.Ra7+–) 27.b6 Bd6 28.Nb3 c4? (28...f5 29.Bd5 Ne5+–) 29.Rac4 (29.Rac4 Ba3 30.Rc8 Re8 31.Ra8 Ra8 32.Rc7+–) 1–0. Kamminga,Gosse – Evans,Bryant, corr NED–ENG/E, 1994.

8.a4 Nbd7 9.0-0 e5 10.cd5 Nd5 11.d3= f5? (11...Re8 12.Nbd2=) 12.Nbd2 (better 12.Qb3 c4 13.dc4+-) 12...Kh8+= 13.Nc4 The pressure on e5 grows 13...Bb8 (13...Qc7!?+=) 14.Nfe5+/- Ne5 15.Ne5 Nb4 (15...Qe7 16.Nf3+/-) 16.Qb3 (16.Rc1 Qe7 17.f4 Be6+/-) 16...Qf6 (16...Qe7 17.Nc4+/-) 17.Nc6 Qh6 (17...Bh2!? 18.Kh2 Qh4 19.Kg1 bc6 20.d4+-) 18.Nb8+- Rb8 19.g3 (better 19.Qc3!? b6 20.d4 Nd5+-) 19...f4 (19...Be6 20.Qc3 Rbc8 21.d4+/-) 20.ef4 (20.gf4?! Bh3 21.Kh1 Bf1 22.Rf1 Rbe8+=) 20...Bh3 (20...Be6 21.Qc3 Rbc8 22.Bf3+-) 21.Rfe1+- Qd6? (better 21...Rbe8+-) 22.Be5 Qg6 23.Bf3 (better 23.Bb8 Rb8 24.Bf3 Bf5+-) 23...Qd3 (23...Rbd8 24.Bc3 Rf4 25.Bb7 Nd3 26.Re7+-) 24.Qd3+- Nd3 25.Bb8 Ne1 26.Bd6?? (better 26.Re1 Rb8 27.Bb7+-) 26...Nf3-+ 27.Kh1 Rd8 (better 27...Rc8-+) 28.Bc5 Nd2 (28...a6 29.Be3-+) 29.Rd1? (better 29.Ba7 Be6 30.Kg1-/+) 29...Rd5?? (better 29...Bf5 30.f3 Bc2-+) 30.Be3 Bg4 (30...Bd7 31.Rd2 (31.Bd2?! Kg8=) 31...Rd2 32.Bd2+/-) 31.Rd2 Bf3 32.Kg1 Rd2 33.Bd2 Bd1 34.Bc3 (34.a5!?+/-) 34...Ba4+= 35.f3 (better 35.b6!? ab6 36.f5+=) 35...Bb5=+ 36.Kf2 a5 (36...Kg8 37.h4=+) 37.Ke3 (better 37.Ba5!? g6 38.Bb6+=) 37...a4=+ 38.Bb2 (better 38.f5=+) 38...a3 (better 38...Kg8-/+) 39.Ba3+= Bc6 (39...g6 40.Bc5+=) 40.f5+/- b5 41.g4 h6 42.Bb4 Kg8 43.Kf4 Kf7 44.Ke5 (44.h4 Bd5+/-) 44...Be8 (better 44...Bf3!? 45.Kf4 Bc6+=) 45.h4 g6 (better 45...h5!?+/-) 46.fg6+- Kg6 47.f4 White prepares the advance g5 47...Kf7 48.f5 Bd7 49.g5 Be8 (49...hg5 50.hg5 Be8+-) 50.g6 Kg8 51.h5 Bg6 (51...Bg6 52.hg6 Kg7 53.Ke6 h5 54.Bc3 Kh6 55.Kf6 h4 56.g7 Kh7 57.Kf7 Kh6 58.g8Q b4 59.Qg6; 51...Bc6 52.f6 Bf3 53.f7 Kg7 54.f8Q). ClayPigeons (2135) - KT03 (2015), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

8.Qb3 b6 9.0-0 Qc7 (9...dc4 10.Qc4 Bb7 11.Nc3+=) 10.h3 (10.cd5 ed5 11.Nc3 Bb7=) 10...Bb7 11.d3 e5 12.cd5 Bd5 13.Qc2 Rad8 14.Nbd2 Qb8 15.a4 Bc7 16.e4 Bb7 17.Nc4 e5 becomes the focus of attention 17...Rfe8 (17...a5 18.Rac1=) 18.Bc3 (18.a5 Bc8+=) 18...Nf8 19.Rfd1 N6d7 20.Qb2 (20.a5 Ne6=) 20...f6 (20...Ng6 21.a5=) 21.Qb3 Kh8 22.Ra2 Ne6 23.g3 (23.a5 Nf4+=) 23...Ndf8 (23...f5 24.ef5 Nd4 25.Bd4 ed4 26.Ng5+=) 24.Bf1 (24.a5 Nd7=) 24...Ng6 25.h4 (25.Bg2 Rd7=) 25...Nd4+= 26.Nd4 ed4 27.Be1 Qc8 28.a5= Qg4 29.Be2 Qh3 30.Bf1 Qg4 31.Be2 Qe6 32.ab6 ab6 33.Ra7 Rb8 34.Nd2 Qd7 35.Bf3 Ne5 36.Bg2 g5 37.hg5 fg5 38.Nf3 Nf7 39.Rb7?? Rb7–+ 40.Ng5? Ng5 41.f4 Nh3 42.Kh2 Nf4! 43.gf4 Bf4 44.Bg3 Qg4 45.Bf4 Qf4 46.Kh1 Rg7 47.Qc2 Reg8 48.Rd2 Qh6 49.Kg1 Qe3 50.Kh2 Rg6 51.Rf2 Rh6 52.Kg1 Rg2! 53.Kg2 Qh3 (53...Qh3 54.Kg1 Qh1) 0–1. Fabisch,Christian (2190) – Schink,Barbara (2065), AUT, Steirische liga, 2011.

8.Qc2 a6 9.Nc3 =+.

8.Qc2 Nb6=.

8.Qc2 dc4 9.Bc4 Nd5 (9...e5 10.Qd3 Qe7 11.e4=+) 10.g4 (10.0-0!?=) 10...N7b6 11.Bb3 Nb4 12.Qe4 c4 (12...Bc7!? 13.Ke2 Qd7–/+) 13.Bc4= Nc4 14.Qc4 e5 (better is 14...Bd7 15.0-0 Nd5=) 15.Na3?? (15.Ne5 Be5 16.Qb4 Bb2 17.Qb2+=) 15...Be6–+ 16.Qe4 Bd5 (17.Qf5 g6–+; 16...Na2 17.Nc4 (17.Qb7? Nb4 18.Ne5 Be5 19.Be5 Bd5–+) 17...f5 18.gf5 Rf5 19.Nd4+– (19.Ra2?! Rf3 20.Qf3 Bc4+/–; 19.Nd6?! Qd6 20.Rg1 Qd7+/–)) 0–1. Svensson,Jan – Fristroem,Stig, corr SSKK, 1991.

8.Qc2 Qc7 9.a4 b6 10.Nc3 (10.0-0 Bb7=+) 10...dc4 (10...Bb7 11.cd5 ed5 12.d4=+) 11.Bc4 Ne5 (11...Bb7 12.h3=+) 12.Be2 (12.Ne5!? Be5 13.f4=) 12...Bb7=+ 13.h4 h5 (13...h6 14.Ne5 Be5 15.f4=+) 14.Rh3 (14.Ng5 c4=) 14...Ng6 (14...c4!?–/+) 15.Bd3= Bf3 (15...Ne5 16.Be2=) 16.gf3+= Ne5 17.Ne4 (17.Ne4 Nd5 18.Ng5=). combijack (1805) – indifferentist, gameknot.com, 2018.

8.Qc2 Qe7 9.Nc3 (9.cd5 ed5 10.0-0 Re8=) 9...b6 (9...dc4 10.Bc4 Rd8 11.d3=) 10.a4 (10.d4 dc4 11.Rd1 Bb7+=) 10...a5 (10...dc4 11.Ne4+=) 11.Ng5 (11.cd5 ed5 12.0-0 Re8=) 11...Bb7+= 12.Bf3 (12.cd5 ed5 13.0-0 d4+=) 12...g6 (12...h6 13.h4 Ne5 14.cd5–/+) 13.h4 (13.cd5 ed5 14.d3 Ne5–/+) 13...Ne5 (13...h6 14.cd5 ed5 15.0-0-0–/+) 14.cd5 ed5 15.h5 d4 (15...Nf3 16.Nf3 Nh5 17.d4–/+) 16.Nce4 (16.hg6 fg6 17.Nce4 Ne4 18.Be4 Be4 19.Ne4 Rae8+=) 16...d3 (16...Nf3 17.gf3 Be4 18.Ne4 Nh5 19.0-0-0+=) 17.Nf6 (17.Qc3 Nd5 (17...Nf3? 18.gf3 Be5 19.Qe5 Qe5 20.Nf6 Qf6 21.Bf6+–) 18.Qc1 Bc7 19.hg6 A) 19...Nf3? 20.gf3 (20.Nf3?! fg6 21.Qc4 h5+/–) 20...fg6 21.Rh7 Qh7 22.Nh7 Kh7 23.Qc4+–; B) 19...hg6=) 17...Qf6+= 18.Qc3 Bf3 (worse is 18...Nf3 19.gf3 Qc3 20.Bc3+/– (worse is 20.dc3 Be5–/+); worse is 18...Qg5 19.Bb7 Ra7 20.0-0-0 Rb7 21.f4+=) 19.Nf3 Nf3 (19...Rae8 20.0-0-0+=) 20.gf3 Qc3 21.Bc3 Rfe8 22.0-0-0 Be5 23.Kb2 Rad8 24.Rh4 g5 (24...Rd5 25.Kb3 Bc3 26.Kc3+=) 25.Rg1= h6 26.Rc4 (26.Re4 Bc3 27.Kc3 Re4 28.fe4 Kf8=) 26...Kh7 (26...Kf8 27.Be5 Re5 28.f4 gf4 29.Rf4=) 27.Kb3 (27.f4 Bc3 28.Kc3 Rg8=) 27...f5 (27...Bc3!? 28.Kc3 f5+=) 28.Be5+= Re5 29.f4 gf4 30.Rf4 Rd6 31.Rg3 Kh8 32.Rh4 Kh7 33.Rh1 f4+= 34.ef4 Re2 35.Kc3 Rf2 36.Rhg1 Rd7+= 37.Rd3 Rd3 38.Kd3 Rf4 39.Rg6 Ra4 40.Rb6 Rb4 41.Rb7 Kg8 42.Rb8 Kh7 (42...Kf7 43.Rb6 a4 44.Rh6 Rb5 45.Ra6=) ½–½. Franek,Mieczyslaw – Galczynski,Czeslaw, corr Poland, 1978.

8.Qc2 Re8 9.cd5 ed5 10.0-0 =.

8.Nc3 Nb6 9.d3 Qc7 10.a4 a5 11.h3 Rd8 12.Qc2 dc4 (12...Qe7 13.0-0=) 13.dc4= e5 14.0-0 Be6 15.Nd2 Qe7 16.e4 Bc7 (16...Nfd7 17.Nd5 Qg5 18.Ra3+=) 17.Nd5+= Rd7. pcmvr (2840) - cyrilrussell (2275), net-chess.com, 2009.

8.d3 Qc7 9.Nbd2 Re8 10.0-0 e5 11.cd5 Nd5 12.Qb3 N7f6 (12...Nb4 13.a3!) 13.Nc4 Bg4 14.h3 Bh5 15.Rac1 Rac8 16.Rfd1 Nb6 17.Nd6 Qd6 18.Qa3 Qc7 19.g4 Bg6 20.d4! Nfd7? 21.Ne5! Ne5 22.de5 (22.Rc5) 22...Nd7 23.f4 h6 24.Bf3 b6 25.Bc6 Re7 26.Qc3 Nf8! 27.f5 Bh7 28.e4 Rb8 29.Rd5 Kh8 30.Rcd1 Rc8 31.e6 1-0. Kaenel,Hansjuerg - Weber,Siegfried, CH, 1967.

8.d3 Qe7 9.Nbd2 b6 10.0-0 Bb7 11.Qc2 e5 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Rfe8 14.Nfd2 Bb8 15.g3 (15.Bf3 a6 16.a4 Nb4=) 15...Nc7 16.a4 Ne6 (16...a6 17.Ne4 Nd5 18.Bg4=) 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 Ng5 19.Qe2 Nf3 20.Qf3 Bc7 21.Rfd1 Rac8 22.Qb7 Bb8 23.a5 Rc7 24.Qe4 f6 25.Bc3 Qe6 26.ab6 Nb6 27.Ra6 Rd7 28.Nb6 (28.f3!?+=) 28...ab6= 29.Rda1 Qb3 30.Qc6 Red8 31.R6a3 Qc2 (better 31...Qf7!? 32.Qb6 Rd3=) 32.Qb6+/- Rd3 33.Be1 (better 33.Bd4! Re8 34.Rd3 (34.Qc5 Rd1 35.Rd1 Qd1 36.Kg2 ed4=+) 34...Qd3 35.Bc5+/-) 33...Rd1 34.Rd1 Qd1 35.Ra1 Qd6 36.Qc6 Qc7 (better 36...Qc6!? 37.bc6 e4=) 37.Rd1+/- Rc8?? (37...Rf8 38.Rd7 Qc6 39.bc6 Rc8+=) 38.Qe6+- Kh8 39.Rd7 Qd8 40.Rd8 Rd8 41.Ba5 (41.Ba5 Rf8 42.b6+-) 1-0. Ballon,Guenther Jan (2265) - Paetz,Carsten, Leningrad op, 1991.

8.d3 Ng4 9.Nbd2 (9.Nc3 d4 10.ed4 cd4 11.Nd4 Nf2 (11...Nh2? 12.g3+–) 12.Kf2 Qh4 13.g3 Qd4 14.Kg2 Rd8+=) 9...f5 (9...a6 10.a4=) 10.cd5 (10.h3 Ngf6=) 10...ed5 11.Qb3 Nb6 (11...Ngf6 12.0-0=) 12.h3 Nf6 13.0-0 Be6 (13...Re8 14.a4 Nbd7 15.a5=) 14.Ng5+= Bd7 15.a4 Qe8? (better 15...h6 16.Ngf3 Be6=) 16.a5+– Nc8 17.Bf6 Rf6 18.Qd5 (better 18.a6!? Nb6 19.ab7+–) 18...Kh8+– 19.Qb7 (better 19.Nc4 Bb5 20.Qb7+–) 19...Rb8= 20.Qd5 Rb5 (better 20...h6!? 21.Ngf3 Be6=) 21.Qa2 (21.d4 Ne7 22.Qa2 cd4 23.Bb5 Bb5+–) 21...h6 (21...Bc7 22.Nc4+–) 22.Ngf3 Be6 (22...Ne7 23.Nc4 Bc7 24.Nfe5+–) 23.Nc4 (23.Qc2 Rb4+–) 23...Bc7 24.Qd2 (24.Qa4 Nd6+–) 24...Qd8 (better 24...Nd6+–) 25.a6?? (25.d4 cd4 26.Nd4 Bc4 27.Bc4 Ra5 28.Ra5 Ba5+–) 25...Nb6?? (better 25...Bc4 26.dc4 Qd2 27.Nd2 Rb2–+) 26.Na3 (26.Nce5 Bd5+–) 26...Rb3 (26...Rb4 27.d4+–) 27.Rfb1 Na4 (27...f4 28.e4 Rb1 29.Rb1+–) 28.Rb3 (28.Qc2 Qb8 29.Nc4 Bc4 30.dc4 Rb2 31.Rb2 Qb2 32.Qb2 Nb2+–) 28...Bb3+– 29.Nc4 (29.d4 f4+–) 29...Ra6 (better 29...Bc4 30.dc4 Qd2 31.Nd2 Rd6+–) 30.Rb1?? (better 30.d4 Qd5 31.Rc1+–) 30...Bc4–+ 31.dc4 Qd2 32.Nd2 Nc3 33.Re1 (33.Kf1 Nb1 34.Nb1 g6–+) 33...Ra2 34.Bf1 (34.Nb3 Ne2 35.Kf1–+) 34...Rd2 35.f3 (35.Ra1 a5–+) 35...Bg3 36.Rc1 (36.Ra1 Kg8–+) 36...Ne2 37.Be2 Re2 38.Kf1 (38.e4 fe4 39.fe4 Re4–+) 38…Re3 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 40-07, 2003.

8.d4 Nb6 9.Nbd2 (9.cd5 Nbd5 10.0-0 Qe7=) 9...Bd7 (9...cd4 10.Bd4 Nc4 11.Bc4 dc4 12.0-0=) 10.0-0 dc4 11.Nc4 (11.a4 c3 12.Bc3 Nbd5+=) 11...Bb5 12.Nd6 Be2 13.Nf7 (13.Qe2 Qd6 14.dc5 Qc5 15.Bf6 gf6=) 13...Bf3 (worse is 13...Kf7 14.Qe2 Qe7 15.dc5 Qc5 16.Rac1+/–) 14.Nd8 Bd1 15.Ne6 The passed pawn on e3 will become decisive later 15...Ba4 16.Nf8 Rf8 17.dc5 Nc4 (17...Nbd7 18.Bd4=) 18.Bd4+= a6 (18...b5 19.cb6 ab6 20.Rfc1+=) 19.Rfb1 (19.Rac1 Na5+/–) 19...Bc6 20.Rb4 Na3 21.f3?? (better is 21.Rd1+/–) 21...Nc2–/+ 22.Rab1 Attacks the backward pawn on b7 22...Nb4 23.Rb4 Nd5 24.Rb2 (24.Rb1 Rd8–/+) 24...Rd8 25.Kf2 (25.Rd2 Nc7 26.Bc3 Rd2 27.Bd2 Ne6–/+) 25...Kf7 (25...Nf4! 26.Rc2 Bb5–+) 26.Kg3 (26.Rd2 Nf6+=) 26...Nc7 27.Rc2 (27.Be5 Nb5 28.a4 Na3–/+) 27...Ne6 28.Be5 (28.Rc4!?–/+) 28...Rd3–+ 29.Kf2 Rd5 (29...Ba4 30.Rc3 Rd2 31.Kg3 Ra2 32.e4–+) 30.Bd6 Ba4 (30...b6 31.e4 Rd3 32.Ke1–+) 31.Rb2–/+ Bc6 (better is 31...Bb5–/+) 32.Rc2= ½–½. Moench,J – Gange,U, corr DDR–ch H154, 1973.

8.0-0 a6

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 b6 12.d4 Bb7 13.Nbd2 Qc7 14.Qb3 Ra8 15.Rc1 (15.cd5 Bd5 16.Qc3 cd4 17.Qc7 Bc7 18.Bd4 e5=) 15...cd4-/+ 16.Bd4 Rc8 (16...e5!? 17.Bc3 e4-/+) 17.Bb2 Nc5 18.Qa2 (18.Qc2 Nfe4=) 18...Nce4 (18...e5!?=+) 19.cd5= Qc1 20.Bc1 Rc1 21.Nf1 Bd5 (21...Nc3 22.Qb2 Ba3 23.Qd2-+) 22.Qa7 g6 (22...Nc3!? 23.Bd3 Be4=) 23.Qb6+/- Bc5 (better 23...Ng4+/-) 24.Qa6?? (24.Qb8 Kg7 25.Bd3 Bd6+-) 24...Rb1?? (better 24...Nf2 25.h3 Be3=+) 25.h3 (25.Qc8 Kg7 26.Bd3 Rc1+-) 25...Kg7 (25...Rb2 26.N3d2 Nd2=+) 26.g4?? (26.Bd3 Rb2 27.Be4 Ra2+-) 26...Nc3? (better 26...Rb2 27.b6 Nc3+= (27...Bb6? 28.g5+-)) 27.Bd3+- Nfe4?? (27...Rc1 28.Ne5 Nfe4 29.Nd7+/-) 28.g5 (better 28.Bb1 Nb1 29.b6+-) 28...Rb4 (28...Rd1 29.b6+-) 29.h4 (29.N3d2 Ra4 30.Qc8 Ra8+-) 29...Nd6 30.Qa1 Ndb5?? (better 30...Rb3 31.N1d2 Ra3+-) 31.Bb5 Rb5 (31...Rb3 32.N1d2 Ra3 33.Qb2+-) 32.Qc3 Kg8 33.Nd4 Bd4 34.Qd4 Rb1 (34...Rb7 35.e4 Bc6 36.Ne3+-) 35.e4 Bc6 36.Kg2 (36.Qd8 Kg7 37.Qd3 Rc1+-) 36...Bb5 37.Ne3 Rb3 (37...Be2 38.Qd2 h5 39.Qe2+-) 38.f4 (38.Ng4 Rd3 39.Nf6 Kg7 40.Nh5 Kf8 41.Qc5 Ke8 42.Qb5 Kd8 43.Qd3 Kc7 44.Qf3 gh5 45.Qf7 Kd6 46.Qh7 Kc5 47.Qc7 Kd4 48.g6 e5 49.g7 Kd3 50.g8Q Ke2 51.Qc1 Kd3 52.Qgc4) 38...Rd3 39.Qc5 White prepares the advance f5 39...Ba6 (39...Rd2 40.Kh1 Ba6 41.Qa5+-) 40.f5 (40.Qa5!? Bb7 41.Ng4 Be4 42.Kf2 Kg7+-) 40...ef5 (40...gf5 41.ef5 Bb7 42.Kg1+-) 41.ef5 1-0. zembelek (2055) - Nevski (2095), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.a4 b6 10.d4 (10.Nc3 a5=) 10...Bb7 (10...ab5 11.cd5 ed5 12.dc5 bc5 13.Nc3=) 11.Nbd2 (11.cd5 ed5 12.dc5 bc5=) 11...Qc7 (11...ab5 12.cd5 ed5 13.ab5 Ra1 14.Qa1=+) 12.dc5= bc5 (12...Nc5 13.ba6 Ba6 14.Bf6 gf6 15.cd5 ed5 16.Ba6 Ra6 17.Nb3=) 13.Qc2 e5 (13...h6 14.h3=) 14.cd5+= Bd5 (14...ab5 15.ab5 Bd5 16.Bc4+=) 15.e4+– (15.ba6?! e4 16.Ng5 Bh2 17.Kh1 Be5 18.Be5 Qe5=+) 15...Bb7 16.ba6 Ba6 17.Ba6 Ra6 18.Nc4 Rfa8 (18...Qc6!?+–) 19.Rfd1+– Bf8 (19...h6 20.a5+–) 20.Nfe5 (20.Nce5?! Ne5 21.Ne5 Re6+–) 20...Ne5 21.Be5 (worse 21.Ne5 Re6 22.f4 Qb7+–) 21...Qc6 22.Bf6 gf6 (22...Qf6 23.e5 Qe6 24.Qb3+–) 23.a5 Bg7 (23...Re8 24.f3+–) 24.Rab1 Re8 25.Rd6 Qb7 (25...Qa8 26.Qd3 f5 27.Ra6 Qa6 28.ef5 Bd4+–) 26.Rb7 (26.Rb7 Raa8 27.Qd3+–) 1–0. GuestNTFH – GuestYXVS, freechess.org, 2020.

9.ba6 ba6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Nb6 12.d3 d4 (12...Qe7 13.Qc2=) 13.ed4 cd4 14.Nd4 Bh2 (14...Qc7!? 15.Nf3 Bb7+=) 15.Kh2+/– Qd4 16.Ne4 Qd8 17.Nf6 gf6 18.f4 Qd6 (18...Kg7!?+/–) 19.Bf6+– Bb7?? (better is 19...Nd7 20.Rb8 Qb8+–) 20.Rb6 Qb6 (20...Qc5 21.Qe1 Qf5 22.Qg3 Qg6+–) 21.Bh5 e5 (21...Bf3 22.Qf3 Qg1 23.Rg1 Rfc8 24.Qg3 Kf8 25.Qg7 Ke8 26.Qf7) 22.Qg4# 1–0. pierred – opponent, internet, 2009.

8.0-0 Ng4

9.d3 Nge5 (9...dc4 10.h3 Nge5 11.Ne5 Ne5 12.dc4=) 10.Nbd2 (10.cd5 ed5 11.d4 Nf3 12.Bf3 Qf6+=) 10...Qc7 (10...Nf3 11.Nf3 Qe7 12.Qd2=) 11.Rc1 (11.Ne5 Ne5 12.cd5 ed5 13.d4=) 11...Nb6 (11...dc4!? 12.dc4 Nf3 13.Nf3 a6=) 12.Ne5 (12.Be5 Be5 13.cd5 Bd6+/–) 12...Be5 13.Be5 Qe5 14.cd5 Qd5 15.Qc2 Bd7 (15...Nd7!?+/–) 16.Bf3+– (16.Qc5?! Qa2 17.Rc2 Qa5=) 16...Qd6 17.Bb7 (17.Ne4 Qe5+–) 17...Rab8? (better is 17...Bb5 18.Qc5 Qc5 19.Rc5 Bd3+=) 18.Ne4+– Qc7 (18...Qe7 19.Ba6+– (19.Nc5?! Bb5 20.Qb3 Ba4 21.Na4 Rb7+/–)) 19.Ba6 Nd5 (19...Bc8 20.Nc5 Qd6 21.Bc8 Rfc8 22.d4+–) 20.a4 Bc8 21.Bc8 Rfc8 22.Qc5 Qd7 23.Qd6 Qe8 24.d4 h6 25.Nc5 Rd8 26.Qe5 Rb6 27.Qg3 f5 28.e4 Nf6 29.ef5 ef5 30.Rfd1 Qf7 31.Qd3 Nd5 32.Qf3 Rbd6 33.Re1 g5 34.Re5 f4 35.Qe2 g4 36.Ne6 Re8 37.Qg4 Kh8 38.Qg7 (38.Qg7 Qg7 39.Ng7 Re5 40.de5+–; 38.Nf4 Rg8 39.Rc8 Nf4 40.Rg8 Qg8 41.Qf4 Rg6+–) 1–0. Bendig,Frank – Zang,R, corr, 1986.

9.d4 dc4 10.h3 Ngf6=.

9.h3 Nge5 (9...Ngf6 10.d4=) 10.cd5 ed5 11.d4 Nf3 12.Bf3 Nb6 13.dc5 Bc5 14.Bd4 Bd4 15.Qd4 Be6 16.a4 Nc4 (16...Qg5!?+=) 17.Nc3+– Rc8 (17...Qg5 18.Nd5 Rfd8 19.h4+–) 18.Nd5 (worse 18.Qa7 Nd2 19.Ne2 Nf3 20.gf3 Bh3=+; 18.Bd5?! Qb6 19.Rac1 Qd4 20.ed4 Na5 21.Be6 fe6+–) 18...b6 (18...Qg5 19.h4 Qd8 20.Rfc1+–) 19.Rac1+– Na5 (19...Bd5 20.Bd5 Nd6 21.Rc8 Qc8 22.Rd1+–) 20.Rc8 Bc8 21.Qb4 Be6 22.Ne7 Kh8 23.Rd1 Qb8 24.Nc6 Qe8? (better 24...Nc6 25.bc6 Re8+–) 25.Rd8 (25.Rd8 Qd8 26.Nd8 Rd8 27.Qe7+–; 25.Na7?! Qb8+–; 25.Na5?! ba5 26.Qa5 Qe7+–) 1–0. GuestMZWJ – GuestDHRF, freechess.org, 2018.

8.a4 a5

9.0-0 e5+= 10.cd5 Nd5 (10...e4 11.Ne1 Nd5 12.d3=) 11.d4 (11.Nc3 Nc3 12.dc3 Qc7=) 11...cd4 12.ed4 (12.Nbd2 N7f6 13.Nc4 de3 14.Nd6 Qd6 15.Be5 Qe7+=) 12...e4+= 13.Nfd2 N7f6 14.Bc4 (14.Nc4 Bf4+=) 14...Nb6 (14...Bg4 15.Qc2 Bf5 16.Rc1+=) 15.Bb3 Re8 16.Nc4 (better is 16.Re1!?+=) 16...Bh2! 17.Kh1 (17.Kh2 Nc4 Annihilates a defender: c4) 17...Nc4 18.Bc4 Bd6 (better is 18...Ng4 19.g3 Qg5–+) 19.g3?? (better is 19.Bc1–+) 19...Qd7 20.Qd2 (20.g4 Ng4 (20...Qg4?! 21.Qg4 Bg4 22.Nd2–+) 21.Qe2 Qd8–+) 20...Qh3 21.Kg1 Ng4 22.f4 (22.f3 Qg3 23.Qg2 Qg2 24.Kg2 Ne3 25.Kf2 Nc4–+) 22...Qg3 23.Qg2 Qg2 24.Kg2 Ne3 25.Kf2 (25.Kg3 Nc4 26.Bc1 e3–+) 25…Nc4 (25...Nc4 26.Bc3 Bf4–+) 0–1. Degen,Magda – Roensch,Ingrid, DDR–ch (Women), 1967.

9.ba6 ba6=+ 10.Qc2 Rb8 11.0-0 Qb6 12.Ra2 Qc7 (12...Bb7 13.Na3=+) 13.d3 (13.cd5 ed5 14.Rc1 Re8=+) 13...Bb7 14.Nbd2 dc4 15.dc4 (15.Qc4? Bd5 16.Qc2 Ba2 17.Bf6 Nf6 18.Qa2 Rb4–+; < 15.Nc4 Bf3 16.Bf3 Bh2 17.Kh1 Be5=+) 15...Rfd8 16.Rb1 Ne5 (16...Ng4 17.h3 Ngf6 18.Bc3=) 17.h3 (17.Be5 Be5 18.Ne5 Qe5=) 17...Bc6 18.Bc3 (18.Ne5 Be5 19.Bf3 Nd7=+) 18...Rb1 19.Qb1 Rb8 20.Rb2 Nf3 (20...Rb2 21.Qb2 Ned7 22.Qc2=) 21.Bf3 Ba4 (21...Rb2 22.Qb2 Bf3 23.Nf3=) 22.Qa1 (22.Rb8 Qb8 23.Qa2 Bd7=) 22...Rb2 23.Bb2 Be8 24.Qa6 Kf8 25.Qa8 Ke7 26.Bf6 gf6 27.Qe4 h6 28.g3 Qa5 29.Qb7 Qc7 30.Qa8 Kf8 31.Ne4 Be7 32.Nc3 Qd8 33.Qe4 Kg7 34.Ne2 Bd6 35.Qg4 Kh8 36.Qh5 Kg7 37.Qg4 Kh8 38.Qe4 Kg7 39.Kg2 Ba4 40.Qg4 Kf8 41.Qe4 Kg7+= 42.Nc3 Be8 43.Qb7 Qc7 44.Qa8 Qb8 45.Qa6 Qc7 46.Qa8 Qb8+= 47.Qe4 Qc7 48.Qg4 Kf8 49.Kh2 Be7 50.Qe4 Kg7 51.Bg2 Bd6 52.Qa8 Qb8 53.Qf3 Qc7 54.Qg4 Kh8 55.f4 f5+= 56.Qh5 Kg7 57.Qe2 Qa5 58.Qd3 Be7= 59.e4 fe4 60.Ne4 Bc6 61.Qc3 Qc3 62.Nc3 Bd7 63.Bb7 Bf6 64.Ne4 Bd4 65.Kg2 Ba4 66.Kf3 (66.g4 Bb3 67.Nd2 Ba2=) ½–½. Timofeev,Andrei (2350) – Vunder,Andrei (2295), St Petersburg op, 2001.

9.d4 cd4 10.Qd4 e5 =.

8.a4 a6

9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nb6 12.d4 Qc7 (12...Nc4 13.dc5 Bc5 14.Bc4 dc4 15.Qa4=) 13.cd5 Nfd5 14.dc5 Bc5 15.Qc1 Qe7 16.Nbd2 Bd7 17.Qb2 f6 18.Nb3 Bd6 19.Nbd4 Bb8 (19...e5 20.e4 Nf4 21.Nf5 Bf5 22.ef5=+) 20.Bd3= e5 21.Qb1 (better 21.Nf5!? Qe6 22.Ng3=) 21...ed4-/+ 22.Nd4 (22.Bh7!? Kh8 23.Bd4-/+) 22...Kh8 23.Bc4?? (better 23.Bh7 Ne3! 24.Re1-+) 23...Nc4 24.Qb3 (24.Rc1 Ndb6-+) 24...Nce3! 25.fe3 Ne3 26.Re1 Ba7 (better 26...Bh2 27.Kh1 Bf4-+) 27.Qe3 (27.b6 Bb6! 28.Qb6 Nd5-/+) 27...Qc5 (27...Qe3 28.Re3 Bc5 29.Kf2-+) 28.Qe7 (28.Kh1 Bb5 29.Qe4 Bc6 30.Nc6 Qc6-+) 28...Qe7 29.Re7 Bb5 (29...Bb5 30.Rb7 Bd4 31.Bd4 Bd3=+) 0-1. Jimito100 (2000) - gebutal08 (2015), Rated Bullet game, 2020.

9.d3 b6 10.0-0 Bb7 11.Nc3 a5 (11...dc4 12.dc4 Qb8 13.Qc2=) 12.cd5= ed5 13.Qd2 Re8 14.Rac1 Qe7 15.h3 h6 16.Rc2 Nf8 1–0. DEFFM – GuestHVQC, freechess.org, 2017.

8.a4 Qe7

9.0-0 e5 10.d4 cd4 11.ed4 e4 12.Nh4 Qe6 13.f4 (13.c5 Bb8 14.Qd2 h6=) 13...b6 (13...dc4 14.Qc1-/+) 14.cd5 Nd5 15.Bc4 f5 16.Nc3 Bb7 17.Qb3 N7f6 18.g4 (18.a5!? ba5 19.Ra5=+) 18...fg4-/+ 19.f5 (19.Ng2!? Rac8 20.Rae1=+) 19...Qf7 20.Ng2 Rad8 (20...Rac8!? 21.Ne3 Rc4 22.Nc4 Ne3-+) 21.Ne3=+ Bb8 22.Rae1 Rfe8 (22...Kh8!? 23.Ncd5 Nd5=) 23.Ncd5 Nd5 24.Ng4 (24.f6 Rd7 (worse 24...gf6 25.Rf5+-) 25.Rf5 Red8 26.fg7 Qe6+/-) 24...Qh5= 25.Ne5 Rf8 The isolani on f5 becomes a target (25...Kh8 26.Qg3 (worse 26.Re4 Be5 27.de5 Nc3 28.Qc3 Be4-/+) 26...Rf8 27.Re4 Rf5 28.Rh4 Rf1 29.Bf1+/-) 26.Re4 Rf5 27.Rf5 Qf5 28.Re2 (better 28.Qf3 Qf3 29.Nf3+=) 28...Qb1-/+ 29.Kg2 Be5 30.de5?? (better 30.Re5 Kh8 31.Kf2-/+) 30...Kh8-+ 31.Kg3 Rf8 32.Bd5 (32.h4 Nf4 33.Kf2 Ne2 34.Bf7-+) 32...Qg6 33.Kh3 Rf4 (33...Rf4 34.Qg3 Qh5 35.Kg2 Qe2 36.Kh3 Qh5 37.Kg2 Bd5 38.Qf3 Qf3 39.Kg1 Qe3) 0-1. Haapala,Teuvo - Lahjo,Kyosti, SM/ME-70 corr/Ks70, 1970.

9.0-0 e5 10.cd5 Nd5 11.d3 Rd8 12.Nc3 Nb4 13.Nd2 Nf6 14.Nc4 Bb8 Black prepares the advance e4 15.Bf3? (15.Qb1 Bf5 16.Ne4 Ne4 17.de4 Bg6=) 15...e4 (better 15...Bf5!? 16.e4 Be6-/+) 16.Ne4=+ Ne4 17.Be4 Be6 (17...f5 18.Bf3 Be6 19.Qe1=+) 18.Qf3 (better 18.Na5 Nd3 19.Bd3+/-) 18...Bc4?? (better 18...Nd3 19.Bd3 Rd3=+) 19.dc4+- Qc7? (better 19...Nd3 20.Bb7 Bh2 21.Kh2 Rab8 22.Bg7 Kg7 23.Qg4 Kh8+-) 20.g3 Nd3 (20...a6 21.Qf5 (21.Bb7?! Ra7 22.Be4 Nd3+-) 21...Kf8 22.Qh7+-) 21.Bc3 Qe7 22.Bb7 Ne5 (22...Be5 23.Ba8 Bc3+-) 23.Be5 (23.Ba8?! Nf3 24.Bf3 Bd6+-) 23...Be5 24.Ba8 Ba1 25.Ra1 Qe8 26.Bd5 Qe5 (26...h6 27.Rd1 Rd7 28.a5+-) 27.Qf7 Kh8 28.Rf1 (28.Rd1 Qb8+-) 28...h6 (28...Qb8 29.Rd1 a5 30.ba6+-) 29.a5 1-0. BeepBeepImAJeep (2575) - andreigronivo (1925), lichess.org, 2017.

9.0-0 e5 10.cd5 Nd5 11.d4 e4 12.Nfd2 N7f6 13.Qc2 Bf5 14.f3 ef3 15.Qf5 fe2 16.Re1 Qe3 17.Kh1 g6 18.Qc2 Ng4 19.h3 Nf2 20.Kg1 Nh3 21.Kh1 Qg1 22.Rg1 Nf2 0-1. RichardSommer (2145) - papitafrita17 (2185), lichess.org, 2020.

8.Nc3 b6

9.0-0 Bb7 10.d4 Rc8 11.Qa4 dc4 (11...cd4!? 12.Nd4 Qc7-/+) 12.Qc4=+ cd4 13.Qd4 Qc7 (13...Bf3 14.Bf3 Be5=+) 14.Rac1 (14.Rfd1 Bf3 15.Qd6 Qd6 16.Rd6 Be2 17.Ne2 Rc2 18.Bf6 Nf6=) 14...Qb8 (better 14...Bf3!? 15.Bf3 Bh2 16.Kh1 Be5=+) 15.Qh4 (15.Rfd1 Be7+=) 15...Rc5 (15...Rfd8 16.a3=) 16.Ba3+= Rcc8 17.Bd6 Qd6 ½-½. Kleist,Werner (1665) - Hoenisch,Florian (1650), 17 sen. Bad Sooden op, 2005.

9.0-0 dc4 10.Bc4 Bb7 11.Be2 Qc7 12.Rc1 Rfc8 13.Qc2 Rd8 14.Rfd1 Ne5 15.Ng5 Ng6 16.g3 Be7 17.h4 a6 18.a4 ab5 19.Nb5 Qb8 20.d4 h6 21.h5 Nf8 (worse 21...hg5 22.hg6 fg6 23.dc5 bc5 24.Bc4+=) 22.dc5 Rc8 (better 22...hg5!? 23.cb6 Rc8-/+) 23.Bf6= gf6 24.Ne4 f5 25.Ned6 Rc5 26.Qd2 Bc6 27.a5 Bd6 (27...Bd6 28.Nd6 Raa5 29.Rc5 Rc5=) 0-1. Rooijen Van,Peter (1655) - Iacobitz,Lucian_Valentin (1985), BI-2009-F-00007, 2010.

9.a4 Bb7 10.0-0 Qc7 11.d4 (11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5=) 11...e5 (11...dc4 12.dc5 Nc5 (worse is 12...Qc5 13.Ba3 Qa3 14.Ra3 Ba3 15.Bc4+=) 13.Bc4 Rfd8–/+) 12.de5= Ne5 13.Ne5 Be5 14.g3 (14.f4 Bc3 15.Bc3 Ne4=) 14...Rad8 Black intends d4 15.Qc2 d4 16.ed4 Bd4 (worse is 16...Rd4 17.f4 Rf4 18.Rf4 Bf4 19.gf4 Qf4 20.Qc1 Qd4 21.Kf1=) 17.Nb1 Be4 18.Qb3 Rfe8 19.Bd4 cd4 20.Bf3 (20.Bd3!?–/+) 20...Bf3–+ 21.Qf3 Qc4 22.Nd2 Qc3 23.Rfd1 Ne4! 24.Qc3 (24.Ne4 Qf3 Deflection) 24...Nc3–+ (24...dc3?! 25.Ne4 Rd1 26.Rd1=) 25.Re1 Re1 26.Re1 Na4 27.Nc4? (better is 27.Ra1 Nc3 28.Ra7–+) 27...d3 28.Nd6 (28.Rd1–+) 28...d2 29.Rd1 Rd6 0–1. kannisogoet – nickgraczaa, internet, 2013.

9.d4 dc4 10.Bc4 Bb7 11.d5 ed5 12.Nd5 Ng4 13.Qc2 a6 (13...Nge5!?=) 14.ba6+/– Bc6 15.Qf5 Nh6 16.Qd3 b5 17.Bb5 Bd5 18.Bd7 Bf3 19.Qd6 Qa5 20.Qd2 Qd2 21.Kd2 Bg2 22.Rhg1 Rfd8 23.Rg2 Rd7 24.Kc2 g6 25.Rd1 (25.a4 Ra6 26.a5 Nf5+=) 25...Rd1= 26.Kd1 Ra6 27.a3 Nf5 28.Rg4 Nd6 29.Kc1 f5 30.Rg1 Kf7 31.Kc2 Ke6 32.Rd1 c4 33.Rd4 Ra4 34.h4 (34.Rd1 g5+=) 34...h5 (34...Nb5 35.Rf4–/+) 35.Kb1 (35.Rd1 Nb5=) 35...Nb5+= Attacks the isolani on a3 36.Rd8 Na3 37.Ba3 Ra3 38.Rd4 c3 39.Rf4 Kf6 40.Rc4 Rb3 41.Kc1 Rb2 42.f4 Rh2 43.Rc6 Kg7 44.Rc3 Rh4 45.Kd2 Rh2 46.Ke1 (46.Kd3 h4–+) 46...h4 47.Kf1 Kh6 48.Rc6 Kh5 49.Kg1 Re2 50.Re6 h3 51.Kh1 g5 52.fg5 Kg4 53.e4?? (53.Rc6 Kg5 54.Re6–+) 53...fe4 (53...f4!? 54.Rh6–+) 54.Ra6 Kg5 55.Ra3 e3 56.Ra1 Kf4 57.Rg1 Rf2 58.Rc1 Rd2 59.Rf1 Kg3 60.Rg1 Kf3 61.Rf1 Rf2 62.Ra1 e2 63.Ra3 Ke4 0–1. Khrustalev,Alexsander (2000) – Repina,Varvara (2155), Moscow Petrosian Memorial U18, 2008.

8.Nc3 Qc7

9.cd5= ed5 10.0-0 Ne5 (10...Nb6 11.Na4=) 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 (12...Bd6 13.Na4 Qe7 14.Qc2=) 13.Bc3 Ne4 14.Be5 Qe7 15.d3 Nd6 16.Bf3 Be6 17.a4 Nf5 (17...Rfe8 18.Rc1 Rac8 19.Qd2=) 18.Qd2 (18.Re1 Rad8=) 18...f6 (18...Rad8 19.Rae1=) 19.Bb2 Rfe8 (19...Rfd8 20.d4 c4 21.e4=) 20.Rae1 (20.Rac1 Bf7 21.Rfe1 Ne3=) 20...Qd7 (20...Rad8 21.Qc2=) 21.Qf2 (21.Rc1 b6=) 21...a6 22.g4 (22.ba6 Ra6 23.Bd1 Nd6+=) 22...Nd6+= 23.ba6 Ra6 (worse is 23...ba6 24.Qg2+=) 24.f5 Bf7 25.Bd1 (25.Qg2 A) worse is 25...Qa4 26.g5+= (worse is 26.Bd5 Qb5=); B) 25...Ra4 26.g5 fg5 (worse is 26...Qf5 27.Bd1 Qd7 28.gf6+/–; 26...Nf5 27.gf6 g6 28.Bg4+/–) 27.Qg5 Nf5+=) 25...c4 (25...b5 26.ab5 Qb5 27.Bc3–/+) 26.dc4 (26.g5 cd3 (worse is 26...fg5 27.e4 b5 28.Qd4=) 27.Qg2 Ne4 28.gf6 Nf6–/+) 26...Ne4 (26...dc4 27.Qg2–/+) 27.Qe2 (27.Qg2 dc4 28.Bc2 Qe7+=) 27...dc4 28.Bd4 (28.Bc2 c3 29.Be4 Re4 (29...cb2?! 30.Bd3 Ra4 31.Rb1–/+) 30.Bc3 Qc6–+ (worse is 30...Rea4 31.Qf3–/+)) 28...Bd5 29.Qb2 (29.Rf4 Qc6–/+) 29...Qc7 (29...Qf7 30.Qc2–+) 30.Qb5–/+ Qc6 (30...Qf7–/+) 31.Qb4 (31.Re2 c3–/+) 31...c3 (31...Ng5 32.e4 Re4 33.Re4 Be4 34.Kf2–+) 32.Be2? (better is 32.Bc2!?–/+) 32...Ng5 33.Bc4?? (33.Kf2 Ra4 34.Qb5–+) 33…Nh3# 0–1. Grund,Karl Heinz – Justesen,Aage, corr, 1966.

9.h3 b6 10.Qc2 Bb7 11.cd5 ed5 12.0-0 Rfe8 13.Rac1 Re7 (13...h6 14.d4=) 14.Bd3 (14.Qa4 c4=) 14...Ne5 (14...g6 15.Be2+=) 15.Ne5= ½–½. Bommert,Christian – Wiemann,Peter, Dortmund8, 2003.

8.d3 b6

9.Qc2 Bb7 10.0-0 Rc8 (10...a6 11.Na3=) 11.Nbd2 Bb8 (11...Re8 12.Rfc1=) 12.a4 e5 (12...Bd6 13.cd5 ed5 14.a5=) 13.Nh4 (13.cd5 Nd5 14.Nc4 Nb4=) 13...dc4 (13...Bc7 14.Nf5=) 14.dc4 (14.Nc4 Nd5 15.Nf3 Nb4=) 14...e4 15.Nf5 Qe8 (15...Qc7 16.Ng3=) 16.f4 Qe6 17.Ng3 Increases the pressure on e4 17...Rfe8 18.Qc3 Rcd8 (18...Bc7 19.a5+=) 19.h3 (19.a5 Rf8+=) 19...Bc7 20.Rfd1 Qe7 21.a5 Bb8 (21...ba5 22.Nb3+=) 22.Bg4 Qf8 23.Bf5 h6 (23...Re7 24.Qc2 Qe8 25.ab6 ab6 26.Kh2+/–) 24.Nb3 (24.Kh2 ba5 25.Qa5 g5 26.fg5 hg5+/–) 24...Re7 25.Rd2 Qe8 26.Rad1 Kh8 (26...Bc7!?+/–) 27.Qc1 Bc7 28.Qa1 Kg8 29.Kh2 Qf8 (29...Ba8 30.ab6 Bb6 31.Bd7 Red7 32.Bf6 Rd2 33.Rd2 (33.Nd2?! gf6 34.Qf6 Qe6 35.Qe6 fe6+–) 33...Rd2 34.Nd2 gf6 35.Qf6+–) 30.ab6 Bb6 31.Na5 Ba8 32.Nc6 Bc6 33.bc6 Nb8 34.Rd8 Bd8 35.Bf6 gf6 36.Qf6 Bc7 37.Nh5 a5 38.g4 (38.g4 Nc6 39.Qc6+–) 1–0. Hoebel,Hartmut (2445) – Zunke,Joachim (2275), corr ICCF EU/EM/M/003, 2002.

9.Qc2 Bb7 10.Nbd2 Qe7 11.0-0 Rfc8 12.Rfc1 a6 13.ba6 Ra6 14.a3 Rca8 15.d4 R6a7 16.Qb3 (better is 16.cd5!? ed5 17.dc5 bc5 18.Nh4=) 16...cd4–/+ 17.Nd4 Ba3 18.Ra3 Ra3 19.Ba3 Qa3 20.Qa3 Ra3 21.cd5 Bd5 22.Rc8 Nf8 23.h3 g6 24.Nc4 Bc4 25.Bc4 Kg7 26.g3 N8d7 27.Rc7 Rc3 28.Kg2 Kf8 29.Rc8 Ke7 30.Nc6 Kd6 31.Nd4 Rc1 32.g4 Ne4 33.Rc6 Ke7 34.Bd3 Nec5 35.Be2 Nb3 36.g5 Rc6 37.Nc6 Kd6 38.Nd8 f5 39.gf6 Nf6 40.Ne6 Nc1 41.Nd4 Ne2 42.Ne2 b5 43.Kf3 Kd5 44.Nf4 Kc4 45.e4 b4 46.Ke3 b3 47.Nd3 Kc3 48.Nc5 Nd7! 49.Na4 (49.Nd7 b2 Passed pawn) 49...Kb4 50.Nb2 Nc5 51.Nd1 Kc4 52.f4 Na4 53.f5 gf5 54.ef5 Kd5 55.Kd3 Ke5 56.Ne3 h5 57.Kd2 Nc5 58.Kc3 Kf4 59.Nd1 Kg3 60.Ne3 Kh3 61.f6 Ne4 62.Kb3 Nf6 63.Kc4 Kg3 64.Kd3 Kf3 ½–½. marekt – amateurhour, ChessWorld.net, 2013.

9.Nc3 Bb7 10.Qc2 Qc7 11.h3 (11.cd5 ed5 12.d4 Rfc8+=) 11...Rad8 (11...d4 12.Nd1+=) 12.a4 (12.cd5!? ed5 13.0-0=) 12…Ne5 (12...Ne5 13.Ne5 Be5+=; 12...dc4 13.dc4 e5 14.e4=). De Visser,Arno – Lomholt Hansen, corr, 1970.

9.Nbd2 Bb7 10.0-0 (--> 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2).

8.d3 e5

9.cd5 Nd5 10.0-0 a6 11.ba6 b5 12.d4 cd4 13.ed4 (13.Bb5 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.ed4 e4=) 13...e4+= 14.Ne5 Ba6 15.Qb3 Nf4 16.Re1 (16.Bb5? Bb5 17.Qb5 Be5 18.de5 Rb8–+) 16...Be5 17.de5 Nc5 18.Qe3 Qg5 19.g3 Ne2 20.Re2 Qe3 21.Re3 Rfd8 22.Nc3 Rd2 (22...Nd3 23.Re2 b4 24.Nd1–/+) 23.Bc1 (better is 23.Ba3!? Ne6 24.Ne4+/–) 23...Rd3 24.Ba3 Re3 25.fe3 Nd3 26.Bd6 Rc8 27.Ne4 Bb7 28.Nf2 Nf2 29.Kf2 Rc2 30.Ke1 Rh2 31.Rc1 h5 32.Rc7 Bd5 33.a3 Rg2 34.Rc5 Be6 35.Rb5 Rg3 36.Kf2 Rg4 37.Rb4 Rb4 38.ab4 Kh7 39.Kg3 g5 40.Be7 Kg6 41.b5 h4 42.Kf3 Kh5 43.b6 Bd5 44.e4 Bb7 45.Bc5 Bc8 46.Be7 g4 47.Kf4 g3 48.Bc5 Bb7 49.Bd4 Bc8 ½–½. Hecimovic,Ivan (2280) – Dutina,Dario (2270), CRO chT3 Center, 2005.

9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5f6 11.Nbd2 Qe7 12.0-0 b6 13.a4 Re8 14.e4 Nf8 15.Nc4 e5 seems the pivot of the position 15...Ng6 16.Ne3 (16.a5!? Rb8 17.Qc2=) 16...Nf4= 17.Qc2 Qc7 18.Rac1 (18.Nc4 Bd7=) 18...Bd7 (18...a6 19.Bc3-/+) 19.Bd1 (19.Nc4!?=) 19...a6-/+ 20.ba6 Ra6 21.Qc4 Rea8 22.Qc3 Ba4 23.Re1 Bb5 24.Bc2 Nd7 25.Ng5 Nf8 (25...Rf8!?-/+) 26.Bb3 Be8 27.g3 N4e6 28.Ne6 Ne6 29.Be6 fe6 30.Nc4 Bb5 31.Red1 Rd8 32.Rd2 Bc6 33.f3 b5 (better 33...Bb5=+) 34.Nd6+= Qd6 35.Qe5 (better 35.Qc5!? Qd7 36.Qe5+/-) 35...Qe5= 36.Be5 c4 37.Rc3 Rd7 38.Bf4 Ra8 (better 38...cd3!? 39.Rcd3 Rd3 40.Rd3 Kf7=) 39.dc4+/- Ra1 40.Kg2?? (better 40.Kf2+/-) 40...Rd2=+ 41.Bd2 Ra2 42.Rd3 bc4 43.Rd8 Kf7 44.Kh3 Rc2 45.Bf4 ½-½. Krueger,Ingo (1765) - Jarnuczak,Detlev (2020), Pinneberg-ch, 2005.

8.cd5 ed5

9.0-0 b6 10.d4 c4 11.Nc3 Bb7 12.a4 Re8 13.Qc2 Ne4 14.Ne4 White fights for the Initiative 14...Re4 15.Ba3 Bc7 16.Rfd1 Qf6 17.h3 Rae8 (better 17...Rc8!?=) 18.Bd3!+/- cd3 Exploits the pin. White creates threats along the open c-file (better 18...Nc5!? 19.dc5 cd3 20.Qd3 Bc8+/-) 19.Qc7+- A double attack 19...Bc8 20.Rac1 Nf8 (20...h6+-) 21.Qc8! (21.Qa7 Bh3 22.Bf8 Rg4-+; 21.Rd3?! Bh3 22.Rc6 Qf5+=) 21...Rc8 (21...d2 22.Rd2 Rc8 23.Rc8+-) 22.Rc8 A pinning theme 22...Re7 (22...h6 23.Rf8 Kh7 24.Ne5 Re5 25.de5 Qe5 26.Rd3+- (26.Rf7?! Qc3 27.Bc1 Qc2+-)) 23.Ne5 (23.Be7?! Qe7 24.Rd3 Qb4+-) 23...h6 (23...Qe6 24.Rc6 a5+-) 24.Rf8! Kh7 (24...Kf8 Decoy theme: f8 25.Nd7 A double attack) 25.Be7 Qe7 26.Rf7 Qb4 27.Ra7 d2 28.Kf1 Qc3 29.Ke2 Qc2 30.Rd2 Qe4 (30...Qc3 31.Nd7 Qc4 32.Kf3+-) 31.a5 Qg2 32.ab6 Qh3 33.b7 Qh5 34.f3 Qe8 35.Nc6 (35.Nc6 Qg6 36.Kf2+-) 1-0. Pcmvr (2080) - Tyty56 (1855), internet, 2008.

9.0-0 Qe7 10.Nc3 Nb6 11.Qc2 (11.a4 Bg4=) 11...Bg4=+ 12.d4 cd4 13.Nd4 Qe5 14.g3 Bh3 (14...Be2 15.Nce2 Rac8 16.Bc3=) 15.Rfd1 Rfe8 16.Nf3 Qh5 17.Nh4 Qg5 18.Rac1 Rac8 19.Qb1 (19.Nf3 Qh5=) 19...Bc5 20.Nf3 Qh6 21.Nh4 (21.Qd3 Nc4 22.Qb1 Be3–+) 21...Ng4 22.Nf5 Qg5 23.Nd5 Nf2 24.Rc5 (24.Kf2 Qf5) 24...Nd1 (24...Rc5? 25.Nde7 Kh8 26.Bg7 Qg7 27.Ng7 Re7 28.Qb4+–; 24...Bf5 25.Nf6 gf6 26.Rf5 Nh3 27.Kg2 Qe3 28.Bd3+/– (28.Kh3?! Qe2 29.Bf6 Qe6+=)) 25.Nde7 Re7 26.Ne7 Qe7 27.Rc8 Bc8 28.Qd1 Qe3 29.Kh1 Qe8 30.Bf3 Bd7 31.Qe2 Be6 32.Bd4 Nc4 33.Qd3 (33.a4 a6 34.ba6 ba6–/+) 33...Qb5 34.Ba7 Qa5 35.Bb7 Ne5 36.Qd4 Ba2 37.Bb6 Qe1 38.Kg2 Qe2 39.Qf2 Qc4 40.Qf5 f6 41.Bf2 Bb3 42.Be4 g6 43.Qf4 Bd1 44.Qe3 Bc2 45.Bb7 Qb5 46.Qb6 Qd7 47.Kg1 Kg7 48.Bd4 Bd1 49.Qb2 Qe7 50.Bc3 Nf3 51.Kg2 Ne1 52.Kf1 Nd3 53.Qg2 Qc5 54.Qd2 Qf5 55.Kg1 Bf3 56.Ba6 Qc5 57.Kf1 Ne5 58.Be5 fe5 59.Qd7 Kh6 60.Qh3 Bh5 61.Be2 Qf8 62.Kg1 Qa3 63.Bh5 Qc5 64.Kg2 gh5 65.Qe6 Kg7 66.Kh3 (66.Kf3!?=) 66...h6=+ 67.Kh4 Qe3 (67...Qc7 68.Kh3=+) 68.Qe7= Kg6 69.Qe6 Kg7 70.Qe7 Kg6 71.Qe6 Kg7 ½–½. ZarkovX – crafty, ICC, 1999.

9.0-0 Re8 10.a4 a5 11.d3 b6 12.Nbd2 Bb7 13.Qc2 Rc8 14.Rfe1 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5 17.d4 cd4 18.Qb2 de3 19.Qe5 ed2 20.Red1 Ne4 21.Bd3 Rc7 (better is 21...h6+=) 22.Be4+– de4? (better is 22...Re7 23.Bh7 Kh7+–) 23.Rd2! Rd7 (23...Qc8 24.Rad1 Rc1 25.Qc3 Rd1 26.Rd1+–) 24.Rd7 Qd7 25.Qb8 Qc8 26.Qc8 Bc8 27.Rd1 (27…f5 28.Rd8 Kf7 29.Rc8+–) 1–0. marekt (2500) – strongplayer26 (2500), ChessWorld.net, 2003.

9.0-0 Re8 10.Qc2 b6 11.Rc1 Qe7 (11...a6 12.a4 (12.d4 c4 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Qe7 15.Qb2 Ne4 16.ba6 Ra6 17.Nc2 Ra7 18.Nb4=+; 12.Nc3 Ne5 13.ba6 Ba6 14.d4 Nf3 15.Bf3 cd4 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Bh2 18.Kh2=+) 12...Qc7 13.d4 ab5 14.dc5 bc5 15.Bb5 Ba6 16.Na3 Rec8 17.Ba6 Ra6 18.Nb5=) 12.Nc3 (12.Nh4 Qe6 13.Nf5 Bc7 14.Na3 Nf8 15.Nd4 Bh2 16.Kh2 cd4 17.Qc6 Bd7 18.Qe6=+) 12...Bb7 (12...a6 13.ba6 Ba6 14.Nb5 Bf4 15.Rab1 Bb8 16.a4 Bc8 17.d4 c4 18.Ba3=) 13.d4 (13.Nh4 Qe6 14.Nf5 d4 15.Bc4 Bh2 16.Kh2 Qc4 17.Nd6 Qe6 18.Ne8=) 13...Ne4 (13...Rac8 14.Nh4 Qe6 15.Nf5 Bb8 16.Qd3 Ne4 17.Bg4 Qg6 18.Ne4=) 14.dc5 (14.a4 Rac8 15.a5 Nf2 16.Kf2 Qe3 17.Kf1 cd4 18.a6-+) 14...Bc5 (14...bc5 15.Ne4 de4 16.Nd2= Qh4 17.h3 Bd5 18.Rd1=) 15.Ne4 (15.Nd1 Bd6 16.Bd4 Ndc5 17.Qb1 Rac8 18.Qb2=) 15...de4 16.Qc3 (16.Nd4 Ne5 17.Bc3 Qg5 18.Rd1=) 16...Nf6 17.Nd4 Nd5 (17...Bd4 18.Qd4=) 18.Qb3 Qg5 19.Bc4 Red8 20.Rd1 Qh5 21.Be2 Qg6 22.Nc6 Bc6 23.bc6 Qc6 24.Bc4 Nb4 25.Bf7 Kh8 26.Bc4 Qg6 27.a3 (27.Rac1 a5=) 27...Nd3 28.Bd3 ed3 (worse 28...Rd3 29.Rd3 ed3 30.Qd5+/-) 29.Rd2 Rd7 30.Rad1 Rad8 31.Bd4 Bd4 32.Rd3 Qf6 33.Qa4 (33.Qc2 h6+=) 33...b5 34.Qc2 h6 35.h3 a5 (35...Rd6 36.Rd4 Rd4 37.Rd4 Rd4 38.ed4 Qd4 39.Qc8 Kh7 40.Qf5 g6 41.Qf7 Qg7 42.Qe8=) 36.ed4 (36.Kf1 b4=) 36…Rd4= ½-½. marekt – sharpie, ChessWorld.net, 2003.

9.a4 Ne4 10.0-0 Re8 11.Qc2 (11.a5 Ng5=) 11...c4 (11...Qe7 12.a5=) 12.d3 cd3 13.Qd3 Ndc5 14.Qd4 Ne6 15.Qd3 (15.Qd1 N6g5=) 15...N6c5 16.Qd4 Ne6 17.Qd3 (17.Qd1 Qd7=) 17…N6c5 ½–½. pcmvr (2225) – pocketknife (2235), net–chess.com, 2006.

8.0-0 Nb6

9.Qb3 dc4!? 10.Bc4 Nc4 11.Qc4 a6=+.

9.Qb3 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qc4 Re8 12.Bf6= Qf6 13.Nc3 Bf8 14.Qe4 (14.Rfc1 Qg6=) 14...Qf5 15.d3 (15.Qf5 ef5 16.d4 cd4 17.ed4 Be6=) 15...Rd8 16.Rfd1 a6 17.ba6 Ra6 18.a4 (18.Qf5 ef5 19.d4 cd4 20.Rd4 Rd4 21.ed4 Rc6=) 18...Be7 (18...Qe4 19.de4 Rd1 20.Rd1=) 19.Ne5 (19.Qf5 ef5 20.d4 cd4 21.ed4 Bb4=) 19...Rad6 (19...Qe4 20.de4 Kf8 21.Nc4=) 20.a5 (20.Qf5!? ef5 21.d4=) 20...Kf8 21.g4 Qe4 22.Ne4 Rd5 23.a6 (23.f4!?=+) 23...ba6-/+ (23...Re5 24.a7 Bd7 25.a8Q Ra8 26.Ra8 Be8 27.Rb1+-) 24.Nc6 R8d7 25.Ne7 Re7 26.Rac1 Rc7 27.d4 e5 28.f3 ed4 29.ed4 f5 (better 29...c4!?-/+) 30.Nc5= Kf7 31.h3 a5 32.Ra1 Ra7 33.Kf2 ½-½. marekt (2215) - ennlenk (1955), gameknot.com, 2021.

9.Qb3 e5 10.Ne5+= Re8 11.d4 (11.f4 dc4 12.Nc4 Be6+=) 11...cd4= 12.ed4 dc4 13.Bc4 Nc4 14.Nc4 (14.Qc4 Be6 15.Qa4 a6=) 14...Be6 15.Nbd2 (15.Qa4 Bf4=) 15...Rc8 (15...Bf4 16.Qd3=) 16.Rac1 (16.Qa4 Bf4=) 16...Qc7 (16...Bf4!? 17.Qd3 Qd5=+) 17.Nd6+= Qc1?? (better 17...Qd6 18.Qa4 Qf4+=) 18.Bc1 (18.Rc1 Rc1 19.Bc1 Bb3 20.Ne8 Ba2 21.Nf6 gf6+–) 18...Bb3 19.Nb3 (worse 19.Nc8 Ba2 20.Nd6 Rd8+–) 1–0. DEFFM – GuestHZJT, freechess.org, 2018.

9.Qc2 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qc4 b6 12.d4 Bb7 13.Qe2 Rc8 14.Nbd2 Be7 15.a4 Qd5 16.Rfc1 cd4 17.Bd4 Bc5 18.Bc5 Rc5 19.Rc5 Qc5 20.Qd3 Rc8 21.Rd1 h6 22.h3 Qb4 23.Qd4 Nd5 24.Qb4 Nb4 25.Ra1 Nd3 26.Nd4 Rc7 (26...e5 27.N4b3–/+) 27.f3 Kf8 28.Kf1 Ke7 29.N2b3 White prepares a5 29...Bd5 30.Ke2 Ne5 31.a5 (31.Nd2!?=) 31...Bb3 32.Nb3 Nc4 (32...Rc2 33.Nd2 Nc4–/+) 33.Rc1= Kd7 (33...ba5? 34.Na5 Rc5 35.Rc4 Rb5 36.Rc7 Kd6 37.Ra7+–) 34.ab6 Nb6 35.Rd1 Kc8 36.Na5 (36.Nd4 Nd5 37.Ra1 e5=) 36...Rc2 (36...Na4 37.Ra1 Nc3 38.Kd3 Nb5 39.Nc4 Rd7 40.Kc2–/+) 37.Kf1 (37.Rd2 Rc5 38.Nc6 a6 39.Ne7 Kb7 40.ba6 Ka6=) 37...Rc5 (better is 37...Nd5!? 38.Rd3 Nc7–/+) 38.Nc6+= Kb7 39.Na5 (better is 39.Nd8!? Kb8 40.Nf7=) 39...Kc7–/+ 40.Rb1 Kb8 (better is 40...a6–/+) 41.Nc6= ½–½. Ebert,Lutz – Micheel,Peter, Mecklenburg VP LL2, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 c5 5.e3 Bd6 6.c4 0-0 7.Be2 Nbd7 8.0-0 Nb6)

9.d3= Qc7 10.a5 (10.Bf6!? gf6 11.a5+/-) 10...Nbd7= 11.Nbd2 dc4 12.Nc4 Be7 13.0-0 b6 14.ab6 Nb6 15.Nb6 Qb6 16.Qb3 1-0. Bostonbliz (2585) - almasssss (2405), Casual Bullet game, lichess.org, 2022.

9.d3 Bd7 10.a4 Rc8 11.Nbd2 Re8 12.Qc2 Qc7 13.e4 (13.a5!? Na8 14.Bf6 gf6 15.Qb2+/–) 13...d4= 14.g3 Ng4 (better is 14...a5!?=) 15.a5+= Na8 16.Ne1 (16.Nd4 Nh2 17.Kh2 cd4 18.Bd4 Bc5 19.Bc5 Qc5+/–) 16...h5 17.Ng2 g6 18.f4 f6 19.Nf3 Rf8 20.a6 b6 21.Rae1 Rce8 22.Bc1 Bc8 23.Nfh4 White prepares f5 23...Qg7 24.Bd1 Nc7 25.f5 (better is 25.Bf3!?+/–) 25...ef5= 26.ef5 Re1 27.Re1 gf5 (better is 27...g5 28.Ng6 Rd8 29.Bg4 hg4=) 28.Rf1?? (better is 28.Bf4 Be5 29.Bf3+=) 28...Nh2!–/+ 29.Kh2? (better is 29.Nf5 Bf5 30.Rf5 Qg3 31.Rh5–/+) 29...Qg3–+ 30.Kg1 Qh2 31.Kf2 Bg3 32.Kf3 Bh4 (better is 32...f4 33.Ke2 Bh4–+) 33.Nh4 Qh4 (33...Qh3 34.Kf2 Qh4 35.Kg1–+) 34.Rg1 (34.Qg2 Qg4 35.Kf2 Qg2 36.Kg2 Kg7 37.Bh5 Rg8–/+) 34...Kh7 (34...Kf7 35.Bh6 f4 36.Rg7 Ke8 37.Qe2 Ne6 38.Kg2 f3 39.Kf3–+) 35.Qf2 Qf2 36.Kf2. mila77 (1665) – franz666 (1805), internet, 2012.

9.d3= Nbd7 10.0-0=.

9.d3 Qe7 10.Nbd2 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Bd7 13.Qc2 e5 14.cd5 Nfd5 15.Ne4 Nb4 16.Qd2 Ra1 17.Ra1 Bb8 18.Qc3 (18.d4 ed4 19.Nc5+/–) 18...Rc8 19.Bf1 (better is 19.Ra5!?=) 19...Bb5–/+ 20.Ra5 N6d5 21.Qa3 Ba6 22.Nfd2 h6 23.Nc4 Rc6 24.Qb3 Bc7 25.Ra1 Kh8 26.Ng3 Qe6 27.Qd1 Nb6 28.Na5 Rd6 29.Ne4 Rd5 30.Qh5 Qg6 31.Qg6 fg6 32.Nb7 Bb7 33.Ra7 Nd3 34.Bc3 Ba8 35.Rc7+= Nc1 36.Rc5 Rd1 37.Ng3 Bb7 38.Bb2 Na4 39.Rc1 Nb2 40.Rc2 Nd3 41.h4 Ne1 42.Ra2 Ng2 43.Ra7 Bf3 44.h5 gh5 45.Rf7 Nh4 46.Kh2 e4 47.Rf8 Kh7 48.Bc4 g5 49.Re8 g4?? 50.Nh5?? Rh1–+ 51.Kg3 Nf5 52.Kf4 Rh5 53.Bg8 Kg7 54.Be6 Kf6 55.Bb3 Nh4 56.Rf8 Ke7 57.Rf7 Kd6 58.Rf6 Kc5 59.Bf7 Ng2 (59...Ng2 60.Kg3 Rh3 mate) 0–1. Nguyen Hoang Nam1 (2360) – Lu Chan Hung (2085), ch–VIE Men, 2012.

9.d3 a6

10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Qb3 b6 14.Nbd2 Bb7 15.d4 Qc7 16.cd5 Bd5 17.Qb1 Ng4 18.h3 Nh2 19.Rc1 Ra8 20.Ng5 Nf6 (better is 20...Nf8+=) 21.f4?? (better is 21.dc5 Be5 22.cb6+–) 21...Bf4+= 22.ef4 Qf4 23.Ngf3? (better is 23.Bc4 Qd2 24.Bd5 ed5 25.Kh2 Qg5 26.dc5 bc5 27.Bf6 Qf6 28.Kh1–+) 23...Nf3–+ (23...Nf3 24.Nf3 Qe3 25.Kh1 Qe2–+) 0–1. Vehre,John L Jr – Gale,Leslie, USA–Cup corr, 1977. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 c5 5.e3 Bd6 6.c4 0-0 7.Be2 Nbd7 8.0-0 Nb6)

10.Nc3 Bd7 11.a4 a5 12.Qb3 Qc7 13.Kh1 Rfe8 14.Rad1 Rad8 15.Rd2 d4 16.ed4 cd4 17.Nd4 Bh2 18.g3 Bg3 19.fg3 Qg3 20.Nf3 Ng4 21.Ne4 Qh3 22.Kg1 f5 23.Neg5 Qg3 24.Kh1 h6 25.Bd4 Nc4 26.dc4 hg5 27.Bd1 Bc8 28.Rg1 Qf4 29.Qc2 Rd7 30.Bb6+= e5 31.Rd7 Bd7 32.Qd2 Qd2 33.Nd2 Re6 34.Ba5 Rh6 35.Kg2 Rh2 36.Kf1 Ne3 37.Ke1 g4 38.Bc7 Ng2 39.Rg2 Rg2 40.Be5 Rg1 41.Nf1 Rh1 42.Bf4 Rh3 43.Kd2 Kf7 44.Ne3 Rh5 45.Bc7 g6 46.Bc2 Rh3 47.c5 Kf6 48.Nd5 Kf7 49.Nf4 Rh2 50.Ne2 Rh3 51.Ng3 Kf6 52.Bd6 Rh8 53.Kc3 Kg5 54.Ne2 Re8 55.Nf4 Rh8 56.Bb3+– Bc8 57.Bf7 Rh1 58.Ng6 Kf6 59.Ne7 Kf7 60.Nc8 Rh8 61.Nb6 Ke6 62.Kc4 Rh4 63.Bg3 Rh1 64.Nd5 Ra1 65.Nc3 Kd7 66.Kd4 Rf1 67.Nd5 Rf3 68.Nb6 Kd8 69.Bd6 Rb3 70.Kc4 Rb1 71.a5 Rc1 72.Kd5 g3? 73.Bg3 Rd1 74.Ke6 Rg1 75.Be5 Rg6 76.Bf6 Kc7 77.Nd5 Kb8 78.b6 1–0. Quark – Pharaon, IPCCC Paderborn, 2001.

8.0-0 dc4

9.Na3 e5 10.Nc4 Qe7 =.

9.a4 Nb6 10.a5 Nbd5 11.Qc2 =.

9.Bc4 Qc7 10.Re1 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.d4 cd4 14.ed4 Qd6 15.Nc3 b6 16.Qf3 Rb8 17.Rad1 Bb7=+ 18.Qd3 Rfd8 19.Re5 Ng4 20.Rh5 g6 21.Rh4 Nf6 22.f3 Rbc8 23.Ne4 Ne4 24.fe4= Qb4 25.Bb3 Rc5 26.Qh3?? Rd4–+ 27.Rf1 Re4 28.Rh7 Qd4 29.Kh1 Rf4 30.Rf7 Rf7 31.Qe6 Rcf5 32.Qg6 Qg7 33.Bf7 Rf7! 34.Qf7 Qf7 35.Rf7 Kf7 36.Kg1 Bd5 (37.a3 Bc4–+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Fischer,A, corr SOK–89–30, 1989.

9.Bc4 e5 10.Qc2 =.

9.Na3 c3

10.dc3 Qe7 =.

10.Bc3 Nb6 =.

10.Bc3 Nd5 =.

9.a4 e5

10.Na3 b6 11.Nc4+= Qe7 12.d3 Bb7 13.a5 a6 14.ba6 Ra6 15.ab6 Ra1 16.Qa1 +/–.

10.Na3 b6 11.Nc4+= Qe7 12.d3 Bb7 13.a5 Rfe8 14.a6 (14.Nd6 Qd6 15.Qc2 a6 16.ba6 Ra6+=) 14...Bd5= 15.Nd6 Qd6 16.e4 (16.Qc2 Rad8=) 16...Be6 17.Nh4 (17.Ng5 Rad8=) 17...Nf8 (17...Rad8 18.Nf3=+) 18.f4= N6d7?? (better is 18...N8d7=) 19.f5+– f6 20.fe6 Ne6 21.Bh5 Red8 22.Nf5 Qf8 23.Qb3 g6 24.Qe6 Kh8 25.Nd6 Kg7 26.Bg4 Nb8 27.Be5! (27...Nd7 28.Bf4+–) 1–0. Schuhler,Ernst – Hasler,Ulrich, corr SOK–92–84, 1992.

10.Na3 b6 11.Nc4+= Qe7 12.d3 Bb7 13.Nd6 Qd6 14.a5 a6 =.

10.Na3 e4 11.Ng5 Qc7 –/+.

10.d3 Qc7 11.dc4 e4 –/+.

10.Bc4 e4–/+

11.Ng5 –/+.

11.Ne1 Ne5

12.Be2 Neg4 13.f4 Be6 –/+.

12.Na3 Nfg4

13.f4 Nc4?! 14.Nc4 Be6 15.Nd6 Qd6 16.h3 =+.

13.f4 ef3 14.Nf3 Nf3 15.gf3 Qh4 –+ (15...Nh2?! 16.Rf2=+).

13.g3 Qf6 14.d3 Qh6 15.h4 Bf5 =+.

13.g3 Qf6 14.Be2 Qh6 15.h4 Be6 (15...Bf5 16.f4 ef3 17.Bf3 Nf3 18.Qf3=+) 16.Rc1 (16.d4 ed3 17.Nd3 Rfd8–/+) 16...b6 (16...f5 17.f4 Nd7 18.Nc4–/+) 17.Nc4 (17.d3 ed3 18.Nd3 Rfd8=+) 17...Rad8 18.Ne5 (18.Nd6 Rd6 19.Qc2 Rfd8 20.Qe4 Rd2=+) 18...Ne5 19.Kg2 g5 (19...Qg6 20.d4 ed3 21.Nd3–+) 20.Rh1 f5 21.hg5=+ Qg5 22.Be5 Be5–/+ 23.Bc4 Bc4 24.Rc4 Rd5 25.Qb3 Kh8 26.d3= Qg8 27.Qd1 Rd7 28.Rh3 Rd5?? 29.Kg1 ed3 30.Nf3 (30.Nd3? Rfd8 31.Qf3 Rd3 32.Qf5 R3d5–+) 0–1. Roczniak,Jan – Kosikowski, corr Poland, 1990.

13.g3 Nf6 14.d4 cd4 15.Bd4 –/+.

9.Bc4 b6

10.Nc3 Bb7 =.

10.d4 Bb7

11.Nc3 Bf3=+ 12.gf3 cd4 13.Qd4 Qc7 =+.

11.Nc3 Bf3=+ 12.Qf3 cd4–/+ 13.ed4 Qc7 14.Qc6 Bh2–/+ 15.Kh1 Rac8 (15...Qf4 16.g3 Qd2 17.Be6 fe6 18.Qe6 Kh8 19.Rab1 Qd4 20.Rbd1–/+) 16.Be2 (16.Qc7 Bc7 (16...Rc7?! 17.Be6 fe6 18.Kh2=) 17.Bb3 Rfd8–/+) 16...Bd6 (16...Qf4 17.Qf3 Qh6 18.Qh3–/+) 17.Qf3 e5 (17...Bb4 18.Rac1–/+) 18.Rac1=+ Qb8 (18...ed4 19.Nd5 Qb8 20.Bd4 Nd5 21.Qd5=+) 19.Ne4 (19.Rfd1 Rfe8=+) 19...Ne4 20.Qe4 ed4 21.Bd4 Nc5 (21...Rfe8 22.Qg4 Be5 23.Qd7=+) 22.Bc5 (22.Qf5 Bf4 23.Rc4 Rfe8 24.Bg7 Be5+= (< 24...Kg7 25.Rf4 Qe5 26.Qf7 Kh8 27.Rh4+/–)) 22...Bc5 (22...Rc5 23.Rc5 bc5 24.Bd3–/+) 23.Bd3=+ g6 24.Qf3 Qe5 25.g3 (25.Bc4 Rce8=+) 25...Kg7 (25...Bd4 26.Bc4–/+) 26.Kg2 Qf6 (26...Rfd8 27.Rh1 h6 28.Bc4–/+) 27.Qf6 (27.Rh1 Qf3 28.Kf3 Rfd8=+) 27...Kf6 28.Be4 Rfe8 29.Kf3 (29.Rfe1 Re7 30.Bc6 Rec7–/+) 29...Rcd8 (29...Re5 30.Rc2=+) 30.Rcd1 Ke7 (30...Bd4 31.Rd2 Rd6 32.Rc1=+) 31.Bc6 Rd1 32.Rd1 Rd8 33.Rd8 Kd8 34.g4 ½–½. Vogel,Wolfgang – Ros,Peter, M214D BdF, 1997.

11.Nc3 Bf3=+ 12.Qf3 cd4–/+ 13.ed4 Qc7 14.Bd3 Bh2 15.Kh1 Bf4 =+.

11.Nc3 Bf3=+ 12.Qf3 cd4–/+ 13.ed4 Bh2 14.Kh1 Bd6 15.Bd3 =+.

11.dc5 Nc5 12.Na3 Qc7 =+.

11.Nbd2 cd4 12.Nd4 Qc7 (12...a6 A) 13.Qe2 Nc5 (13...ab5 14.Nb5 Be5 15.Rab1 Qe7 16.Rfc1 Rfd8=) 14.Rfc1 Na4 15.Nf1 Nb2 16.Qb2 Be5=; B) 13.f4 Nc5 (13...ab5 14.Bb5 Qc7 15.Rc1 Nc5 16.a4 Rfd8=) 14.ba6 Na6 15.Rc1 Qe7 16.Bb5 Bc5=; C) 13.ba6 Ba6 14.Qe2 Nc5 15.Nb5 Bb5 16.Bb5 Nd5=; 12...Nc5 A) 13.N2f3 Qc7 14.Rc1 Rad8 15.h3 Rd7 16.Qe2 Rc8=; B) 13.Be2 Qc7 14.f4 Rfd8 15.Rc1 Nd5 16.Nc4 a6=; C) 13.Rc1 Qc7 (13...a6 14.Qe2 Qc8 15.ba6 Ba6 16.N4b3 Nfd7=) 14.f4 Rfd8 15.Qe2 Rac8 16.N2b3 Nd5=; D) 13.Qc2 Qc7 14.f4 Nd5 15.Rf3 Nb4 16.Qc3 Na4–/+; E) 13.a3 Qc7 14.f4 Rfd8 15.Rc1 a6 16.ba6 Ba6+=; 12...Rc8 A) 13.f4 Nc5 (13...Qe7 14.Rc1 Nc5 15.Be2 Rfd8 16.Nc4 Nfe4=) 14.Rc1 Qe7 15.Be2 Rfd8 16.Nc4 Nfe4=; B) 13.Rc1 Nc5 14.N4b3 Re8 15.Nc5 Rc5 16.Qe2 Bd5=) 13.f4 Nc5 14.Rc1 Rfd8 15.Qe2 (15.N2b3 Rac8 16.Qe2 Qe7=) 15...Rac8 16.Rfd1 (16.N2b3 Bd5=) 16...Qe7 (16...Qd7=) 17.N4f3 Na4 18.Ba1 Ba3 19.Rc2 Nc5 20.Bd4 Be4 (20...Nd5 21.Bd5 ed5= (worse is 21...Rd5 22.Nc4 Ne4 23.Na3 Qa3 24.Rc8 Bc8 25.Qc2+=)) 21.Bd3?? (21.Ne4 Nfe4 22.Ne5 Qh4+=) 21...Nd3 (21...Bd3 22.Bf6 gf6 23.Qf2 Bc2 24.Re1–+) 22.Be5?? (22.Ne4 Ne4 23.Rc8 Rc8 24.Qd3 f5+=) 22...Rc6 (better is 22...Rc2 23.Nd4 Ra2 24.Bf6 gf6 25.Qg4 Bg6–+) 23.bc6 a5?? 24.h3 Qc5 ½–½. Buss,Michael – Kellermann,Friedrich, corr ICCF TT/40 Final, 1990.

11.Nbd2 Bd5 12.a4 Be7 (12...Rc8 13.dc5 Nc5 14.a5=) 13.Rc1 Bc4 14.Rc4 (14.Nc4 a6+=) 14...Rc8 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.Qc2=) 15.Qb1 cd4 16.Rc8 Qc8 17.Nd4 Bd6 (17...Ne5 18.Rc1 Qd7 19.N2f3 Nf3 20.Nf3+=) 18.h3 (18.Rc1 Nc5+=) 18...Qb7 19.Nc6 a6 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Nc5?? (better 21...Qc7+/-) 22.Qd4+- (22.Qd4 Be5 23.Qe5+-) 1-0. algernon (2535) - petre (2550), net-chess.com, 2022.

11.Nbd2 Rc8

12.Qb3 Bb8 13.Rac1 Qe7 14.a4 cd4 15.Nd4 Nc5 16.Qa2 =.

12.Qb3 Bb8 13.Rac1 Qe7 14.a4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Be2 (16.Nd2 Bd5=) 16...Rfd8 (16...cd4 17.Bd4 Qd6 18.g3=+) 17.Bc3 (17.Rfd1 Bd6=) 17...cd4 18.Bd4 Qd6 19.g3 e5 20.Ng5 Bd5 21.Qb1 (better is 21.Rc8!? Rc8 22.Qd3=+) 21...Rc1–+ (21...ed4? 22.Qh7 Kf8 23.Rc8 Rc8 24.Qh8 Ke7 25.Qc8 de3 26.Rd1 ef2 27.Kf2+–) 22.Rc1 (better is 22.Qh7 Kf8 23.Rc1 ed4 24.ed4–+) 22...Qh6 (22...ed4?! 23.Qh7 Kf8 24.Qh4–+) 23.Qf5 g6 (23...ed4 24.Qd5 Qf6 25.Ne4= (< 25.ed4 Nf8 26.Ne4 Rd5 27.Nf6 gf6–/+)) 24.Qg4 (24.Rc6 f6 (24...gf5?! 25.Rh6 ed4 26.ed4–+; 24...ed4?! 25.Qd5 Qf8 26.Qd4=) 25.Bf3 A) 25...Bc6? 26.Qe6 Kg7 27.Qe7 Kg8 28.bc6 (28.Qd8?! Qf8 29.Qf8 Nf8 30.bc6 ed4+/–) 28...fg5 29.Qd8 (29.cd7?! Qf8 30.Bd5 Kh8 31.Be5 Be5 32.Qe5 Qg7 33.Qe8 Qf8 34.Qf8 Rf8+=) 29...Qf8 30.c7 (30.Qd7 Qf3 31.Bb2 Qf5+–) 30...Bc7 31.Bd5 (31.Qc7?! Qf3 32.Qd7 ed4+=) 31...Kh8 32.Qd7 (32.Qc7?! ed4 33.Qd7 de3 34.fe3 Qc5+–) 32...ed4 33.Qc7+–; B) 25...gf5 26.Bd5 Kf8–+) 24...Nf6 (24...ed4 25.ed4 f6 26.Bf3–+) 25.Qh4 (25.Qh3 Qh3 (< 25...Qg5 26.f4 Qf5 27.Qf5 gf5 28.Be5 Be5 29.fe5–+) 26.Nh3 ed4 27.ed4 h6–+) 25...Qh4 26.gh4 ed4 (27.ed4 h6–+) 0–1. Grodecki,Justina (1775) – Naiditsch,Irina (2080), BL2 South, 2002.

12.Qb3 Bb8 13.Rac1 Qe7 14.Rfd1 Rfd8 =.

12.Qb3 cd4 13.Bd4 e5 14.Bc3 =.

12.Rc1 cd4 13.Bd4 Nc5 =.

9.Bc4 Nb6

10.Na3 Qe7 11.Be2 (11.Be5 Be5 12.Ne5 Rd8=) 11...e5+= 12.Re1? (better is 12.d3!?+=) 12...e4–+ 13.Ng5 h6 (13...Nfd5 14.f4 h6 15.Nh3 Bh3 16.gh3–/+) 14.Bf6–/+ gf6 (14...Qf6?! 15.Ne4 Bh2 16.Kh2 Qh4 17.Kg1 Qe4 18.d4=) 15.Ne4 (15.Nh3 Bh3 16.gh3 Qe5–/+) 15...Qe4 16.d3 Qh4 (16...Qe5 17.g3–+) 17.h3 (17.f4 Rd8–+) 17…Bh3 (17...Bh3 18.gh3 Qh3–/+; 17...Kh8!? 18.Bg4–+) 0–1. Panczyk,K – Jendrossek,Peter, corr, 1980.

10.Bb3 c4 11.Bc2 =+.

10.Bb3 Bd7 11.Na3 +=.

10.Bb3 Qe7 11.a4 a5 12.Qc2 e5 13.d3 Bg4 14.Nfd2 Nfd5 15.Ne4 Nb4 16.Qd2 Be6 17.Be6 (worse is 17.Nd6 Bb3 (17...Qd6?! 18.Be6 Qe6 19.Rd1+=) 18.Nf5 Qf6–+) 17...Qe6 (worse is 17...fe6 18.Qe2+= (worse is 18.Nd6 Qd6 19.Ba3 e4+=)) 18.Qc3 Rae8 19.Nc5 (19.Nbd2 Be7=) 19...Bc5+= 20.Qc5 Nd3 21.Qc3 Nb2 22.Qb2 Nc4 (22...Rc8 23.Rd1+=) 23.Qc2 (23.Qa2 Rc8=) 23...Rc8+= 24.Qe4 Nd6 25.Qd3 Rfd8 26.Rd1 Qc4 27.Qc4 Nc4 28.Nc3 Rd1 29.Rd1 (29.Nd1!? Nd2 30.f4+=) 29...Nb2–/+ 30.Nd5?? (better is 30.Rd5 Na4 31.Ne2–+) 30...Rc5–+ (30...Rc5 31.Rb1 Rd5–+; 30...Nd1?! 31.Ne7 Kf8 32.Nc8=) 0–1. Richter – Jendrossek,P, corr, 1974.

10.d3 Nc4 11.dc4 Qe7 =.

10.Be2 Qe7 11.Nc3 (11.Bf6 Qf6 12.Nc3 Qg6=) 11...e5 12.d3 a5 (12...Rd8 13.Qc2=) 13.a4 (13.Qc2 Rd8=) 13...Rd8 14.Qc2 Nbd5 15.Nd5 Nd5 16.Rac1 (16.Rfc1 Nb4 17.Qc3 Bf5=) 16...b6 (16...Nb4 17.Qd2=) 17.Rfd1 (17.Nd2 Nb4 18.Qb1 Bb7=) 17...Nb4 18.Qb1 Bb7 19.Ne1 (19.Nd2 Rac8=) 19...f5 (19...Qe6 20.Qa1+=) 20.e4 (20.Bf3 Bf3 21.Nf3 e4 22.de4 fe4+=) 20...f4 (20...Rf8 21.Bf3+=) 21.Nc2 (21.Bg4 Bc8 22.Bc8 Rac8=) 21...Bc7 (21...Qg5 22.Bc3=) 22.Na3 Qe6 (22...Qg5 23.Nc4=) 23.Nc4 (better is 23.d4!? Qg6 24.d5+/–) 23...Re8 24.f3 Re7 25.g4? (25.Ne5 Be5 26.d4 cd4 27.Bc4+/–) 25...Qh6 (25...fg3!? 26.hg3 Qh3–+) 26.Bf1 (26.Qa1 Qg5+=) 26...Qh4 (26...Rd8 27.Bc3+=) 27.Bc3 g5 (27...Rd8!?–/+) 28.Qb2 e5 seems the pivot of the position (28.Qb3 Kg7=) 28...Rae8 29.Qf2 Qf2+= ½–½. Feilmayr,Erwin – Jendrossek,Peter, corr SOK–87–07, 1987.

8.0-0 Qc7

9.a4 a5 10.h3 (10.Qc2 b6+=) 10...Ne5 11.Qc2 (11.b6 Nf3 12.Bf3 Qe7=) 11...dc4 (11...b6 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nc3=) 12.Na3+= b6 13.Nc4 (13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5+=) 13...Nc4 14.Bc4 Qe7 (better is 14...h6!?+=) 15.Ng5+/– g6? (better is 15...Rd8!? 16.Bf6 Qf6 17.Qh7 Kf8+/–) 16.Qc3+– e5? (16...h6 17.Ne4 e5 18.Nd6 Qd6+–) 17.f4 Nd7 (17...ef4 18.Rae1 f3 19.Rf3 Bf5+–) 18.Nf7 Rf7 19.Bf7 (better is 19.fe5 Ne5 20.Rf7 Qf7 21.Bf7 Kf7 22.Rf1 Ke6 23.d4 cd4 24.ed4+–) 19...Qf7 20.fe5 Be5 21.d4 Bf6 22.Qd2?? (better is 22.Rf6 Nf6 23.dc5+–) 22...Qe7 (22...Qd5 23.e4 Bd4 24.Bd4 Qd4 25.Qd4 cd4 26.Rad1+=) 23.Rad1 (better is 23.Rf6!? Nf6 24.dc5+/–) 23...Bg7?? (better is 23...cd4 24.Bd4 Bb7=) 24.Ba3 ½–½. Gerold,Guenter – Kirschner, Bad Neustadt, 2000.

9.a4 b6 10.Qb3 (10.cd5 ed5 11.Nc3 a6=) 10...Bb7 11.d4 (11.d3!?+=) 11...cd4–/+ 12.Bd4 Nc5 (12...e5!? 13.Bc3 e4–/+) 13.Bc5 Bc5 14.Nc3 dc4 15.Bc4 (better is 15.Qc4!? Rac8 16.Rfc1+=) 15...Bf3–/+ 16.gf3 Qe5 (16...Bd6 17.Rac1 Bh2 18.Kg2–/+) 17.f4 Qh5 18.Be2 Qh4 19.Bf3 Rad8 20.Rad1? (better is 20.Rfd1+=) 20...Ng4–+ 21.Bg4 Qg4 22.Kh1 Rd1 23.Qd1 Qh3 24.Ne4 Be7 25.Rg1 Rd8 26.Qc2?? (better is 26.Qf1 Qh6 27.Qg2=) 26...Qf3–+ 27.Rg2 Rd1 28.Qd1 Qd1 29.Rg1 Qf3 (29...Qf3 30.Rg2 Qe4–+) 0–1. popovicigelu – tom01 (1615), internet, 2013.

9.Qc2 a6 =.

9.Qc2 b6 =.

9.Qc2 h6 10.h3 e5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 N7f6 13.Nd5 Nd5 14.Rac1 Be6 15.Qb1 Rad8 16.d4 ed4 17.Nd4 Bc8 18.Rfd1 Rfe8 19.Nf3 Nb6 20.Qc2 Be6 21.Rd2 Bd5 22.Rcd1 Be4 23.Qb3 Rd7 24.a4 Red8 25.Bc3 (25.a5 Nd5 26.Bc4 Bf3 27.gf3 Nb4+=) 25...Bf3 26.Bf3 Bh2 27.Kf1 Rd2 28.Bd2 Be5 29.Qc2 Nc8 30.Qe4 Rd7 31.Bg4 Rd8 32.Be1 Rd1 33.Bd1 g6 34.f4 (34.Bf3 b6+=) 34...Bf6 35.Bf3 Nd6 36.Qd5 Nf5 37.Kf2 (37.Bf2!? b6 38.Kg1+=) 37...Bh4= 38.Ke2 Be1 39.Ke1 c4 40.Qe5 Qa5 41.Ke2 Qa4 42.g4 (42.Bb7 Qc2 43.Kf3 Qd1 44.Kf2 Qd2 45.Kf3 Qe1 46.Qb8 Kh7–+) 42...Qc2 43.Ke1 ½–½. forsetinn (1950) – atis (1930), gameknot.com, 2014.

9.Nc3 d4 10.ed4 cd4 11.b6 Qb6 12.Na4 –/+.

9.Nc3 e5 10.Nd5 Nd5 11.cd5 =+.

9.d3 dc4 10.dc4 b6 11.Nc3 =.

9.d3 Ng4 10.h3 Nh2 (10...Ngf6 11.Nc3=) 11.Re1 Nf3 (11...dc4 12.dc4 Nf3 13.Bf3=) 12.Bf3 Be5 (12...dc4 13.dc4 Ne5 14.Be2=) 13.Nc3 (13.d4 cd4 14.ed4 Bh2 15.Kh1 dc4+=) 13...d4= 14.ed4 (14.Na4 de3 15.Re3 Bb2 16.Nb2 a6=) 14...Bd4 15.Qc2 (15.b6 Qb6 (worse is 15...Nb6 16.Nb5 Qf4 17.Re4+/–) 16.Rb1 a6+=) 15...Ne5+= 16.Be2 (16.Qe2 Rd8 17.Rad1 f6+=) 16...Rd8 17.Nd1 (17.Ne4 b6+=) 17...Bb2 (17...b6 18.a4–/+) 18.Nb2 a6 19.a4 b6 (19...Rd4 20.Nd1+=) 20.Qc3 (20.a5 ba5 21.Na4 Rb8+=) 20...ab5 (20...a5 21.Bh5 Rd4 22.Re4+=) 21.ab5 (21.cb5 Bb7=) 21...Bb7–/+ 22.Rad1 (22.Bh5 Nd7–/+) 22...Ng6 23.d4 cd4 24.Rd4 Rd4 25.Qd4 Nf4 26.Bf1+= f6 27.Nd3 e5 28.Qc3 Ne6 29.Nb4 Rd8 30.g3 Nd4–/+ 31.Re3 Rc8 32.Na6 Qf7 33.c5 bc5 34.Nc5 Kh8?? 35.Qb4? Nc2–+ 36.Qc3 Ne3 37.Qe3 Ba8 38.Bd3? Qd5 39.Qe4 f5 (39...f5 40.Qd5 Bd5–+) 0–1. Van Esbroeck,D – Andersson,E, email, 1998.

9.d4 dc4 10.Nbd2 Ng4 =.

9.d4 e5 10.de5 Ne5 =.

9.cd5 ed5 10.d4 (10.Nc3=) 10...Re8 (better is 10...c4!?+=) 11.dc5+= Bc5 12.Nbd2 b6 13.Rc1 (13.Qa4 a6+=) 13...Qd6 (13...a6 14.a4+=) 14.Qc2 (14.Qa4 Ne4+=) 14...Bb7 (14...a6 15.Nd4+=) 15.Bd3 (15.Qa4 Ne4 16.Rfd1 Qg6+=) 15...Ne4 (15...a6 16.Nd4+=) 16.Rfd1 Qh6 17.Ne4 (17.Nd4 Bd6 18.N2f3 Rac8+=) 17...de4 18.Be4?? (better is 18.Bc4 Rad8 19.Ne5 Ne5 20.Be5+=) 18...Bd6?? (better is 18...Be4 19.Qc4 Bd6–+) 19.Qd2 (better is 19.Bb7 Rad8 20.Bc6+–). Johansson,Roland – Engvall,Ville, corr SSKK, 1988.

9.h3 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 dc4 13.Bc4 Nb6 14.d3 Nfd7 15.Nbd2 Ne5 16.Qb3 Bd7 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Nf3 Qd6 20.e4 Rd8 21.e5 Qc7 22.Qb2 Be8 23.Nd2 Rd4 24.Nb3 (better is 24.Qc1!?=) 24...Nc4–/+ 25.dc4 Rc4 26.f4 (26.Ra1!?–/+) 26...Bb5–+ 27.Rd1 Rb4 28.Qc3 b6 29.Qf3 g6 30.Nd2 Rd4 31.Ne4 Rd1 32.Qd1 Qd7?? (32...Bc6 33.Nd6–+) 33.Nd6 Bc6–+ 34.Qa1 Kg7 35.Qe1 Bd5 36.Qh4 Bc6 37.Qf6 Kg8–/+ 38.h4 h5 39.g4 hg4 40.h5 gh5 41.Qg5 Kf8 42.Qh5 Bf3?? 43.Qh8+– Ke7 44.Qg8 Qd6? 45.ed6+– Kd6 46.Qf7 b5 47.Kf2 b4 48.f5 ef5 49.Qf5 c4?? 50.Qb5 c3 51.Qb4 Kd5 52.Qc3 Ke4 53.Kg3 Kf5 54.Qd4 Kg6 55.Kf4 Kf7 56.Qd6 Kg7 57.Qe7 Kg6 58.Qg5 Kf7+– 59.Ke5 Bd1 60.Qf6 Kg8 61.Qe7 Bf3 62.Kf6 (62.Kf6 g3 63.Qg7) 1–0. carocan (1805) – inpido (1710), kurnik, 2011.

9.h3 dc4 10.Bc4 Ne5 11.Be2 Rd8 12.Na3 b6 13.Rc1 Bb7 14.d4 Nf3 15.Bf3 Bf8 16.Qe2 Ne4 17.Nc4 Rac8 18.dc5 Bc5 (worse is 18...Qc5 19.Na5 Qe7 20.Nb7 Qb7 21.Rc8 Rc8 22.Rd1+/–) 19.h4 (19.Be5 Qe7=) 19...Qe7 20.h5 Qg5 21.Rfd1 Bd5 22.Bd4 (22.Rd3 Bf8 23.Rd4 Rc4 24.Rcc4 Bc4 25.Qc4 Nd2–/+) 22...Bc4 (better is 22...Bd4 23.Rd4 Nd6 24.Bd5 Nb5–/+) 23.Rc4+= Nd6 24.Ra4 Bd4 25.Rad4 Nf5 26.Rd8 Rd8 27.g3 h6 28.a4 Qe7 29.Be4 Nd6 30.Bc2 Ne8 31.Rd8 Qd8 32.Qf3 Qd5 33.e4 (33.Qd5 ed5 34.Kf1 Nf6+=) 33...Qc5= 34.Qd3 (34.Qd1 Qc7=) 34...Kf8 (34...Qh5 35.Qd4+=) 35.g4 Ke7 36.Kg2 Nf6 37.Qe2 (37.Bd1 Qe5=) 37...Qd4 (37...Ng4 38.Qg4 Qc2 39.e5–/+) 38.Kg3 (38.f3 Kf8=) 38...Nd7 39.Qd1 Qd1 40.Bd1 Kd6 41.f4 Kc5 42.e5 Kd4 (42...Kb4 43.g5=) 43.Bf3 (better is 43.Bc2!?=) 43...Nc5–/+ 44.Bc6 Ke3 45.f5 ef5 (45...Na4 46.g5 ef5 47.g6 f4 48.Kh2 fg6 49.e6+–) 46.gf5 Kd4 47.e6 fe6 48.fe6 Ne6 49.Kg4 Ke5 50.Bf3 Nc5 51.Bd1 Nd7 52.Kf3? (52.Kg3 Ke4–/+) 52...Nf6 (52...Kf5 53.Bc2 Kg5 54.Kg3–+) 53.Ke3? (better is 53.Kg3!?–/+) 53...Nd5 54.Kf3 Kf5 55.Bc2 Kg5 56.Ke4 Nf6 57.Ke5 Nh5 (worse is 57...Kh5 58.Kf5–+) 58.Kd6 (58.Ke6 Ng3 59.Kf7 h5 60.Kg7 h4–+) 58...Nf6 59.Kc7 h5 60.Bd1 (60.Kb8 h4 61.Bd1 Kf4–+) 60...Kf4 61.Be2 h4 62.Bf1 Kg3 63.Kb7 h3 64.Bh3 Kh3 65.Ka7 Nd5 66.Kb7 g5 67.Kc6 g4 68.a5 (68.Kd5 g3 69.a5 g2–+) 68...Nb4 69.Kb6 g3 70.a6 g2 71.a7 g1Q 72.Kb7 Qg2 73.Kb8 Qg3 74.Kb7 Qf3 (74...Qg7 75.Kb6 Qd4 76.Kb7 Qd7 77.Kb6 Nd5 78.Kc5–+) 75.Kb8 Qf4 76.Kb7 Qe4 77.Kb8 Qe5 78.Kb7 Qb5 0–1. Matveenko,Yury (2225) – Sambursky,Vladimir (2325), RUS–ch Seniors, 2005. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 c5 5.e3 Nbd7 6.c4 Bd6 7.Be2 0-0 8.0-0 Qc7)

9.h3 Ne5 10.Ne5 Be5 11.d4 (11.Be5 Qe5 12.d4 cd4 13.Qd4 Qd4 14.ed4 dc4=) 11...cd4 12.ed4 Bd6 (12...Bh2 13.Kh1+=) 13.c5 Be7 (13...Bh2 14.Kh1 Bf4 15.Bd3=) 14.a4 (14.Nc3 b6 15.Na4 Qf4=) 14...Nd7 (14...Re8 15.a5+=) 15.Nc3+= Bf6 (15...Qf4 16.Bc1 Qc7 17.Re1+=) 16.a5 Re8 (16...Qf4 17.Ra4+=) 17.b6 (17.Qd2 a6+=) 17...ab6 (17...Qf4 18.Nb5 ab6 19.ab6 Ra1 20.Ba1+=) 18.ab6 White begins to deal mighty blows. 18...Qb8 (18...Ra1 19.bc7 Rd1 20.Rd1+/– (worse is 20.Nd1 Re7+=)) 19.Nb5 (19.Qd2 Ra1 20.Ra1 Rd8+/–) 19...Ra1 20.Qa1 Qf4 21.Nd6 Rf8 (21...Rd8 22.Qc1 Qc1 23.Rc1+/–) 22.Bb5 Nb6 (better is 22...Nb8+/–) 23.g3+– Qh6 (23...Qf3 24.cb6 Be7 25.Nc8 Rc8 26.Qa7+–) 24.cb6 Rd8 (24...Be7 25.Ba3 e5 26.Nc8 Ba3 27.Qa3 Rc8+–) 25.Rc1 (25.Rc1 g6 26.Rc8+–) 1–0. Kleinke,Uwe – Kirschner,Gerhard, corr DDR–I–744, 1979.

9.a4 e5

10.cd5 Nd5?! 11.d3 =.

10.cd5 e4–/+ 11.Ne1 Nd5 (11...Bh2 12.Kh1 Be5 13.Nc3–/+) 12.d3 (12.f4 N7f6+=) 12...ed3 (12...Bh2 13.Kh1 Be5 14.Ra2–/+) 13.Nd3 (13.Qd3 Bh2 14.Kh1 Be5–/+) 13...N7f6 (13...c4 14.Bf3 Bh2 15.Kh1 cd3 16.Bd5–+) 14.Nd2 (14.Kh1 c4 15.Ne1 Be6+=) 14...Bf5 (14...c4 15.Nf4 c3 16.Rc1 Bf4 17.ef4–+) 15.Nc4 (better is 15.Bf6 Bh2 16.Kh1 Nf6 17.g3+=) 15...Nb6?? (better is 15...Bh2 16.Kh1 Rad8–/+) 16.Nd6+/– Qd6 17.Bf6 (17.Rc1 Bd3 18.Bd3 Rfd8 19.Bf6 Qf6 20.Rc5 Qe7+/–) 17...gf6 (17...Qf6 18.Nc5 Rfd8 19.Qb3+=) 18.Nb2 Qe5 19.Nc4 Nc4 20.Bc4 b6 21.Qe2 Rae8 22.Ra3 Re7 23.Rd1 Kh8 24.Rd5 Qe4 25.Qd3 Rg8 26.g3 Qd3 27.Bd3 Bg6 28.Rd6 Kg7 29.Bc4 Rc8 30.a5 ba5 31.Ra5 Be4 32.Raa6 f5 33.f3 Bf3= 34.Kf2 Be4 35.h4 Rcc7 36.Ke2 Bb7 Black is in command 37.Ra3 Re4 38.Bd3 Rb4 39.Bf5 Rb5–/+ 40.Ra7 Bf3!–+ 41.Kf3 Ra7 42.Bd3 Rb3 43.Rd5 Rc7 44.Rg5 Kh8 45.Rd5 c4 46.Bc2 Rb2 47.Rd2 Ra7 48.Rd8 Kg7 49.Bf5 Rc7 (49...Rc7 50.g4 c3–+; 49...Ra1 50.Kg4–+) 0–1. Wolf – Schulz, corr 7.DDR cup, 1981.

10.Nh4 =.

9.Nc3 dc4

10.Qc2 =.

10.Bc4 b6 11.h3 Bb7 12.Rc1 a6 13.Qe2 =.

10.Bc4 b6 11.h3 Bb7 12.Rc1 e5 13.d3= a6!? =.

10.Bc4 b6 11.h3 Bb7 12.Rc1 e5 13.d3= e4 14.de4+/– Ne4 15.Nd5 Bd5 (15...Qd8 16.Qd3 Qe8 17.Rfd1+/–) 16.Bd5 Rae8 17.Bc6 Re7 18.Qc2 (18.Qd3 f5+/–) 18...Ndf6 19.Rfd1 a5 (19...Rd8 20.a4+=) 20.Rd3 (20.Qd3 Rd8 21.Be5 c4 22.Rc4 Re5 23.Ne5 Nc5+–) 20...Rd8+/– 21.Rcd1 h6 22.Qc4 (White gets deadly initiative) 22...Re6 23.Ne5 Ng5 (23...Rc8 24.Ng4+/–) 24.f4 Ngh7 25.Bf3 Be7? (25...Nf8 26.Nc6 Rd7 27.a4+/–) 26.f5 (better is 26.Nf7 Kf7 27.f5 Rd3 28.Qe6 Kf8 29.Rd3+–) 26...Rd3 27.fe6 Rd1 28.Bd1 Nf8 29.ef7 Kh8 30.Nc6 (30...Qg3 31.Qd3+/– (31.Ne7?! Qe3 32.Kh2 Qe7+/–)) 1–0. Merkl – Grehl,Siegfried, corr SOK–91–70, 1991.

10.Bc4 b6 11.h3 Bb7 12.d3 Rad8 =.

10.Bc4 Ne5 11.Ne5+= Be5 12.f4 Bd6 13.Qf3 Rd8 (13...e5 14.Nd5 Nd5 A) worse is 15.Qd5 Be6 (15...ef4?? 16.Qg5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Qe5+–) 16.Qe4 ef4+=; B) 15.fe5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Bd5+=) 14.d3 Rb8 (14...Be7 15.Ne4+=) 15.e4 White prepares the advance f5 (15.Qg3 g6+/–) 15...Be7+= 16.Rae1 b6 (16...Nd7 17.Qg3 Bf8 18.Ne2+=) 17.Qg3 (17.e5 Ne8+=) 17...Nh5 18.Qf3 (18.Qh3 Nf4 19.Qg3 Bd6+/–) 18...g6 (better is 18...Nf6!?=) 19.f5 Bd6 (19...Bf6 20.fg6 Bd4 21.Kh1 hg6 22.Na4+=) 20.e5 (20.Qh3 ef5 21.Nd5+–) 20...Bf8 (20...Be5!? 21.Re5 Qe5 22.fg6 f6+/–) 21.fg6 (21.Qc6 Qd7 22.fe6 fe6+–) 21...hg6+/– 22.g4 (22.Ne4 Bb7+/–) 22...Bb7 23.Ne4 Be4 24.Qe4 (24.Re4 Ng7+/–) 24...Ng7 25.Re3 Rd7 (25...a6 26.Ref3 (26.ba6?! b5 27.Bb3 c4=) 26...Rd7 27.a3+/– (27.ba6?! b5 28.Bb3 c4=)) 26.Rh3 (26.h4 Rbd8+/–) 26...Qd8 27.Qe3 (better is 27.Rhf3+/–) 27...Ne8? (better is 27...Qe7+/–) 28.Be6!!+– fe6 Exploits the pin. (28...Bg7 29.Bd7 Qd7+–) 29.Rf8! Kf8 A deflection 30.Rh8 (30.Rh8 Ke7 31.Qg5 Kf7 32.Qf4 Nf6 33.Rd8 Rbd8 34.Qf6 Kg8 35.Qg6 Rg7 36.Qe6 Kh7 37.Qf5 Kg8 38.e6+–) 1–0. Kuntermann,Herbert – Wiik,Jon, corr EU–M–GT–25, 1966.

10.Bc4 Ng4 11.h3 Nge5 12.Be2 =.

9.d4 cd4

10.ed4 dc4 11.Nbd2 c3 12.Rc1 Bb4 (worse is 12...cb2 13.Rc7 Bc7 14.Qc2+/–) 13.Qb3 Nd5 14.Ne4 Qa5 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Qc3 18.Rc3 Nb6 19.Ne5 f6 20.Nc4 Nd5 21.Rc2 Bd7 22.a4 Rac8 23.Rfc1 Nb4 24.Rb2 Nd5 25.Rbc2 Nb4 26.Rb2 Nd5 27.g3 b6 28.Rbc2 Nb4 29.Rb2 Nd5 30.Rd1 Nc3 31.Re1?? Ne2–+ 32.Rbe2 Rc4 33.a5 ba5 34.Rd2 Rb8 35.d5 e5 36.f4 e4 37.Kf2 Rb5 38.Ra1 f5 39.h3 g6 40.Rda2 a4 41.Ke3 Rb3 42.Kd2 e3 43.Ke2 Bb5 44.Kf3 Rcc3 45.d6 e2 46.Kf2 Rf3 47.Kg2 Rg3 48.Kf2 Rbf3 49.Ke1 Rf1 50.Kd2–+ Ra1 51.Ra1 Rd3 52.Kc2 Rd6 53.Re1 Rd1! 54.Rd1 ed1Q 55.Kd1 a3 56.Kc2 Bc4 57.Kc3 a2 58.Kb2 Kf7 59.h4 Ke6 60.Ka1 Kd5 61.Kb2 Ke4 62.Ka1 Kf4 63.Kb2 If White now only could play Kg4... 63...Kg4 64.Ka1 Kh4 65.Kb2 f4 66.Ka1 f3 67.Kb2 f2 68.Ka1 f1Q 69.Kb2 Qd3 70.Kc1 a1Q mate 0–1. florenc1330 (1750) – drzorica0, kurnik, 2012.

10.Qd4 e5 +=.

9.h3 Ne4

10.Qc2 A) 10...Rd8 A1) 11.cd5 ed5 12.Nc3 Nef6 13.a4 Re8 14.d4=; A2) 11.Nc3 Nef6 (11...Nc3 12.Qc3 Nf6 13.Qc2 e5 14.cd5=) 12.cd5 ed5 13.a4 Re8 14.d4=; A3) 11.Rc1 a5 (11...Nef6 12.d4 cd4 13.Nd4 e5 14.Nf5=; 11...Qb6 12.d4 a6 13.dc5 Ndc5 14.Nc3+=; 11...a6 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.Qc2=; 11...Qa5 12.d4 b6 13.cd5 ed5 14.Nfd2+=; 11...Re8 12.d3 Nef6 13.d4 b6 14.dc5=; 11...Rb8 12.d4 b6 13.Nc3 Bb7 14.cd5+=; 11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.cd5 ed5 14.d3=; 11...b6 12.Nc3 Nef6 13.cd5 ed5 14.d4=) 12.d3 Nef6 13.d4 cd4 14.Nd4=; A4) 11.a4 a6 (11...Qa5 12.Nc3 Nef6 13.cd5 ed5 14.Rfc1=; 11...Ne5 12.a5 Nf3 13.Bf3 Ng5 14.Be2=; 11...Nef6 12.a5 e5 13.cd5 Nd5 14.Bc4=; 11...b6 12.cd5 ed5 13.Nc3 Nef6 14.d4=) 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Nb6 14.d3=; A5) 11.a3 Ne5 (11...Nef6 12.Rc1 a6 13.cd5 ed5 14.Nc3=; 11...a6; 11...Qa5; 11...Qb6; 11...Rb8; 11...Re8; 11...a5; 11...h6) 12.Ne5 Be5 13.cd5 ed5 14.d3=; A6) 11.Rd1 Nef6 (11...a6 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.Qc2=; 11...Rb8 12.d4 cd4 13.Bd4 a6 14.Bd3+=; 11...Re8 12.Nc3 Nef6 13.d4 dc4 14.dc5=; 11...a5 12.Nc3 Nef6 13.d4 dc4 14.Na4+=; 11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nc3=; 11...h6 12.Nc3 Nef6 13.cd5 ed5 14.a4=; 11...Kh8 12.Nc3 Nef6 13.d4 dc4 14.Bc4=; 11...b6 12.cd5 ed5 13.Nc3 Nef6 14.d3=) 12.cd5 ed5 13.a4 b6 14.d3=; A7) 11.d3 Nef6 12.Nc3 dc4 13.dc4 b6 14.Rad1=; B) 10...Ne5 B1) 11.d3 Nf6 (11...Nf3 12.Bf3 Ng5 13.Be2 f6 14.f4+=) 12.cd5 Nd5 13.Ne5 Be5 14.Rc1=; B2) 11.Ne5 Be5 12.cd5 ed5 13.Nc3 Bc3 14.Bc3=; B3) 11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.Nc3 Nf6 14.Bf3=; B4) 11.Nc3 Nf3 (11...Nf6 12.Ne5 Be5 13.f4 Bc3 14.Bc3+=) 12.Bf3 Ng5 13.Be2 d4 14.f4=; B5) 11.a3 Rd8 (11...Nf3 12.Bf3 Ng5 13.Be2 f6 14.f4=; 11...Re8 12.Ne5 Be5 13.d3 Bb2 14.Qb2=; 11...Bd7 12.d3 Nf3 13.Bf3 Ng5 14.Be2=; 11...Nf6 12.cd5 Nf3 13.Bf3 Nd5 14.Nc3=; 11...f6 12.cd5 ed5 13.d3 Ng5 14.Be5=; 11...Rb8 12.cd5 ed5 13.d3 Nf6 14.Be5=; 11...f5 12.cd5 ed5 13.d3 Nf6 14.Ne5=; 11...b6 12.Nc3 Nf3 13.Bf3 Ng5 14.Be2+=) 12.Ne5 Be5 13.d3 Bb2 14.Qb2=; B6) 11.cd5 ed5 12.d3 Nf6 13.Ne5 Be5 14.Be5=; B7) 11.Rc1 Bd7 (11...Rd8 12.Ne5 Be5 13.cd5 ed5 14.d3=; 11...Nf3 12.Bf3 Ng5 13.Be2 f6 14.cd5+=; 11...b6 12.cd5 Nf3 13.Bf3 Ng5 14.Be2=) 12.Ne5 Be5 13.d3 Nf6 14.Nd2=; C) 10...a6 C1) 11.cd5 ed5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 ab5 14.Bb5=; C2) 11.ba6 ba6 (11...b6 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 f6 14.cd5=) 12.Nc3 Nef6 13.Rfc1 Rb8 14.Na4=; C3) 11.Nc3 Nc3 (11...Nef6 12.cd5 ed5 13.Ng5 g6 14.Rfb1=) 12.Qc3 f6 13.cd5 ed5 14.ba6=; C4) 11.a4 Rd8 (11...Nef6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 b6 14.ba6=; 11...b6 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 f6 14.d4=; 11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nef6 14.d4=; 11...Re8 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Re7 14.cd5+=; 11...Ra7 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 b6 14.cd5=; 11...Qd8 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 dc4 14.Bc4=; 11...Qa5 12.Nc3 Nef6 13.d4 cd4 14.Nd4=; 11...f5 12.d3 Nef6 13.Nc3 Qa5 14.cd5+=) 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.Qc2=; C5) 11.Na3 Re8 (11...Nef6 12.ba6 ba6 13.Rab1 Rb8 14.d4=; 11...b6 12.cd5 ed5 13.ba6 Ba6 14.Ba6=) 12.Rab1 b6 13.Qb3 dc4 14.Bc4=; C6) 11.Rc1 ab5 (11...b6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Re8 14.a4=; 11...Re8 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.Qc2=) 12.cd5 ed5 13.Bb5 Ne5 14.Ne5=; C7) 11.d3 Nef6 12.Nc3 dc4 13.dc4 Rd8 14.Rad1=; D) 10...Re8 D1) 11.Nc3 Nc3 (11...Nef6 12.Rfd1 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Be2=) 12.Qc3 Nf6 13.Qc2 Qe7 14.Be5=; D2) 11.Rc1 a6 (11...Nef6 12.d4 b6 13.dc5 bc5 14.Nbd2=; 11...Rb8 12.d4 b6 13.Bd3 Ndf6 14.Nbd2=; 11...b6 12.d4 Ndf6 13.Nc3 Bb7 14.dc5=; 11...Re7 12.d3 Nef6 13.d4 b6 14.Bd3=; 11...Qa5 12.d4 a6 13.Nc3 ab5 14.Nb5+=; 11...Qb6 12.Nc3 Nef6 13.d4 cd4 14.Nd4=; 11...a5 12.d4 b6 13.Nc3 Bb7 14.cd5=; 11...Rd8 12.cd5 ed5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3=) 12.ba6 ba6 13.d3 Nef6 14.Nbd2=; D3) 11.a4 b6 (11...Ne5 12.d3 Nf6 13.Nbd2 dc4 14.Be5+=; 11...Qa5 12.d3 Nef6 13.Nbd2 Qd8 14.a5+=; 11...a6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Re7 14.cd5+=; 11...Nef6; 11...Rd8; 11...a5; 11...Qd8; 11...Rb8) 12.Nc3 Bb7 13.Ne4 de4 14.Ne1=+; D4) 11.Na3 Qa5 (11...a6 12.d3 Nef6 13.Rfb1 b6 14.ba6=; 11...Re7 12.Rfd1 Nef6 13.d4 cd4 14.Nd4=; 11...Qb6 12.d3 Nef6 13.Rfc1 Qa5 14.Qb3=; 11...Nef6 12.d4 cd4 13.Nd4 e5 14.Nb3=; 11...Qd8; 11...Rb8; 11...Be7; 11...b6) 12.Rab1 Nef6 13.Ng5 h6 14.Nf3=+; D5) 11.a3 Ne5 (11...a6 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.ba6=; 11...Nef6 12.Nc3 a6 13.Rfb1 b6 14.cd5=; 11...Rd8 12.Rc1 a6 13.cd5 ed5 14.ba6=; 11...Re7 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.Qc2=; 11...Rb8 12.d3 Nef6 13.Nc3 Nb6 14.Rfd1=; 11...Qd8 12.d4 cd4 13.cd5 ed5 14.Bd4=; 11...Qa5 12.d4 a6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3+=; 11...Qb6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Qd8 14.Rfd1=) 12.Ne5 Be5 13.d3 Bb2 14.Qb2=; D6) 11.d3 Nef6 12.Nc3 b6 13.a3 Bb7 14.cd5=; D7) 11.Rd1 Rd8 (11...a6 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.Qc2=; 11...Nef6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Be2=; 11...Re7 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.d4+=; 11...b6 12.d4 cd4 13.Nd4 Bh2 14.Kf1=; 11...a5 12.d3 Nef6 13.Nc3 Ne5 14.Na4+=; 11...h6 12.d3 Nef6 13.Nc3 b6 14.Qb3=; 11...Kh8 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Nf6 14.d4+=; 11...Ne5 12.Be5 Be5 13.Nc3 Nc3 14.dc3+=) 12.Nc3 Nef6 13.d4 dc4 14.a4=.

10.Nc3 Nb6 11.cd5 Nc3 (11...ed5 12.a4 Nc3 13.Bc3 Bf5 14.a5=) 12.Bc3 Nd5 13.Qc2 a6 14.Ng5=.

10.Nc3 Nc3!? 11.Bc3 (11.dc3 dc4 12.Qc2 Nb6 13.a4 a5 14.Nd2=) 11...a6 (11...dc4 12.Qc2 Nb6 13.a4 a5 14.ba6=; 11...Nb6= 12.cd5 Nd5 13.Qc2 a6 14.Ng5=) 12.ba6 b6 13.Qc2 Ba6 14.Ng5=.

10.Nc3 f5 11.cd5+= Ndf6 (11...Nc3 12.dc3 Nb6 13.c4 ed5 14.cd5+–; 11...Nb6 12.de6 Be6 13.Qc2 Rae8 14.Rfc1+–) 12.Qb3 (12.Bc4 Nc3 13.dc3+= (worse 13.Bc3 ed5 14.Bb3 c4=) 13...Qe7 14.de6+–) 12...e5 (better 12...Nc3!? 13.dc3 Nd5= 14.Rfd1+=) 13.Ne4+– fe4 14.Ng5 (14.Ne5 Bf5+–) 14...h6 15.Ne6 Be6 16.de6 Qe7 17.Bc4 Nh7 18.Rad1 Rf6 (18...Rad8 19.Bd5+–) 19.d4 ed4 20.ed4 Ng5?? (better 20...Rg6+–) 21.dc5 Nf3 22.Kh1 (better 22.gf3 Rg6 23.Kh1 Qh4+–) 22...Rg6 (22...Be5 23.Rd7 Qe8 24.gf3 Bb2+–) 23.Rd6 Qg5 (23...Rg2 24.Kg2 Qg5 25.Kh1 Qh5 26.e7 Kh7+–) 24.e7 Kh7 25.Rg6 (25.Rg6 Qg6 26.gf3+–) 1–0. pierre – thedesertfox, internet, 2008.

10.Nc3 Ndf6 A) 11.cd5 ed5 12.Na4 Nd7 13.Rc1 Qd8 14.d3=; B) 11.Rc1 a6 (11...Nc3 12.Bc3 e5 13.d4 cd4 14.ed4=; 11...Qe7 12.Na4 dc4 13.Rc4 Bd7 14.Qb1=; 11...Rd8 12.Na4 Be7 13.cd5 Rd5 14.d3+=; 11...Bd7 12.d4 b6 13.Bd3 Nc3 14.Bc3=; 11...Re8 12.Na4 dc4 13.Bc4 Nd7 14.Qc2+=) 12.d4 dc4 13.Ne4 Ne4 14.Qc2=; C) 11.Qb3 Rd8 (11...Qe7 12.Nd1 Bc7 13.d3 Nd6 14.cd5=; 11...Nc3 12.Bc3 dc4 13.Qb2 Qe7 14.Bc4=; 11...Re8 12.Rad1 Nc3 13.Bc3 Qe7 14.cd5=; 11...a5 12.Na4 Ne8 13.cd5 ed5 14.Qd5+–; 11...dc4 12.Bc4 Nc3 13.Bc3 Qe7 14.Rfd1=; 11...Qd8 12.d3 Nc3 13.Bc3 a6 14.a4=) 12.Rac1 Qe7 13.Nb1 Ne8 14.d3=; D) 11.Qc2 Nc3 (11...Re8 12.Nb1 Nd7 13.a4 a6 14.Nc3=) 12.Bc3 e5 13.cd5 Nd5 14.Ng5=.

10.Nc3 Nef6 A) 11.Qc2 b6 (11...Rd8 12.d3 dc4 13.dc4 b6 14.Rad1=; 11...Re8 12.Rfd1 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Bd3=; 11...a6 12.Rfc1 Re8 13.ba6 ba6 14.cd5=; 11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Rd8 14.a4=; 11...Nb6 12.Na4 Nbd7 13.Rfc1 b6 14.d4=; 11...Rb8 12.a4 dc4 13.Bc4 Rd8 14.a5+=; 11...a5 12.ba6 ba6 13.Rab1 dc4 14.Bc4=) 12.Rfc1 dc4 13.Ne4 Ne4 14.Qe4=; B) 11.Rc1 dc4 (11...Nb6 12.cd5 ed5 13.Na4 Na4 14.Qa4=; 11...Rd8 12.cd5 Nd5 13.Qb3 Nc3 14.Qc3+=; 11...b6 12.d4 Bb7 13.cd5 Nd5 14.Qc2=; 11...a6 12.cd5 Nd5 13.Qb3 N7f6 14.d4+=; 11...Be7 12.cd5 ed5 13.Ba3 Qa5 14.Qa4+=) 12.Bc4 Rd8 13.Qc2 b6 14.Ne4=; C) 11.a4 a5 (11...Rd8 12.cd5 ed5 13.d4 c4 14.Ba3=; 11...Nb6 12.cd5 Nbd5 13.Nd5 Nd5 14.d4+=; 11...b6 12.cd5 ed5 13.a5 ba5 14.Qa4=; 11...dc4 12.a5 Qd8 13.Bc4 Bc7 14.Qa4+=; 11...Qa5 12.d4 dc4 13.Nd2 Bb8 14.Nc4+=; 11...a6 12.a5 b6 13.ab6 Qb6 14.Qc2=; 11...Re8 12.a5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.f4=; 11...Qd8 12.d4 dc4 13.Bc4 e5 14.Qd3=) 12.cd5 ed5 13.Ba3 Nb6 14.d4=; D) 11.d3 a6 (11...Rd8 12.Qc2 dc4 13.dc4 b6 14.Rad1=; 11...dc4 12.dc4 Rd8 13.Qc2 b6 14.Rad1=; 11...Re8 12.a4 dc4 13.dc4 e5 14.e4+=; 11...Rb8 12.Qc2 Rd8 13.cd5 ed5 14.Rfc1=; 11...Qa5 12.Qd2 Qb6 13.d4 dc4 14.Rfd1=; 11...Nb6 12.a4 dc4 13.dc4 Rd8 14.Qc2+=; 11...Qb6 12.cd5 ed5 13.Qb3 Bc7 14.Nd5+=; 11...Qd8 12.a4 Qa5 13.Qb3 Qb4 14.Qc2=) 12.cd5 ed5 13.Qb3 Nb6 14.ba6=; E) 11.Qb3 Nb6 (11...dc4 12.Qc4 Rd8 13.Rad1 e5 14.Rfe1=; 11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.f4 dc4 14.Qc4+=) 12.d3 Rd8 13.cd5 ed5 14.Na4=; F) 11.Nb1 e5 12.cd5 e4 13.Ne1 Nd5 14.Nc3=; G) 11.cd5 ed5 12.Qc2 Re8 13.Rfc1 Ne5 14.Ne5=.

10.d3 Nef6 A) 11.Qb3 b6 (11...dc4 12.Qc4 Rd8 13.Nc3 e5 14.Rfc1=; 11...a6 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Qc3=; 11...Re8 12.Nc3 dc4 13.Qc4 e5 14.Rfc1=; 11...Rd8 12.cd5 ed5 13.Rc1 Re8 14.a4=; 11...Qa5 12.Nc3 Qb4 13.Qc2 Rd8 14.cd5=; 11...Ne5 12.Nbd2 dc4 13.dc4 Nf3 14.Bf3=; 11...a5 12.Nc3 dc4 13.Qc4 b6 14.Ne4=; 11...Qb6 12.cd5 Nd5 13.Nbd2 Rd8 14.Rfd1+=) 12.cd5 ed5 13.Nc3 Bb7 14.Rfc1=; B) 11.Qc2 e5 (11...b6 12.Nc3 a6 13.a4 dc4 14.dc4=; 11...a6 12.Nc3 b6 13.ba6 Ba6 14.a4=; 11...dc4 12.Qc4 Rd8 13.Rc1 e5 14.d4=; 11...Rd8 12.Nc3 dc4 13.dc4 b6 14.Rad1=; 11...Qa5 12.d4 cd4 13.Nd4 Qc7 14.cd5=; 11...Re8 12.Nc3 b6 13.Rfd1 Bb7 14.Rac1=; 11...Qb6 12.a4 e5 13.a5 Qc7 14.cd5=; 11...Qd8 12.Nc3 a6 13.Rfd1 Qc7 14.a4=) 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3=; C) 11.Na3 Rd8 (11...a6 12.Qb3 Rd8 13.Rfb1 a5 14.b6=) 12.cd5 ed5 13.Rc1 a6 14.Qa4=; D) 11.Nbd2 b6 (11...Rd8 12.a4 a6 13.Qb3 b6 14.cd5=; 11...e5 12.cd5 Nd5 13.Qb3 N7f6 14.Ne4=; 11...Re8 12.d4 cd4 13.Nd4 e5 14.Nf5=; 11...Qd8 12.d4 cd4 13.Nd4 e5 14.N4b3=; 11...Rb8 12.Rc1 a6 13.d4 b6 14.a4=; 11...Qb6 12.a4 e5 13.a5 Qc7 14.cd5+=; 11...a5 12.Rc1 a4 13.d4 a3 14.Ba1+=; 11...a6 12.ba6 ba6 13.Qc2 Rb8 14.Rfc1=) 12.d4 a6 13.dc5 bc5 14.a4=; E) 11.d4 cd4 (11...Rd8; 11...a6; 11...dc4) 12.Qd4 e5 13.Qh4 e4 14.Nfd2=+; F) 11.cd5 ed5 (11...Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 e5 14.Qa4=) 12.a4 Re8 13.Nc3 Qa5 14.Qc2=; G) 11.Nc3 b6 (11...Rd8 12.Qc2 Ne5 13.cd5 ed5 14.Na4=; 11...a6 12.cd5 ed5 13.Qb3 Nb6 14.Qc2=; 11...Re8 12.Qb3 dc4 13.Qc4 e5 14.Rfc1=; 11...Qa5 12.Qd2 Qc7 13.cd5 ed5 14.a4=; 11...Rb8 12.Qc2 Rd8 13.cd5 ed5 14.Rac1=; 11...Qb6 12.cd5 ed5 13.Qb3 Bc7 14.Nd5+=; 11...Nb6 12.a4 dc4 13.dc4 a5 14.Qc2+=; 11...dc4 12.dc4 Rd8 13.Qc2 b6 14.Rad1=) 12.a4 dc4 13.dc4 Bb7 14.Qc2=.

10.d4 A) 10...Nef6 A1) 11.dc5 Bc5 (11...Be7 12.Qc2 dc4 13.Qc4 Qc5 14.Rd1+=) 12.Nbd2 dc4 13.Nc4 a6 14.Qa4=; A2) 11.cd5 Nd5 12.Nbd2 a6 13.Ne4 ab5 14.Nd6+=; B) 10...dc4 B1) 11.Bc4 Rd8 (11...a6 12.Bd3 Nef6 13.Na3 cd4 14.Rc1=; 11...Ndf6 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2 Rd8 14.Rac1+=) 12.Bd3 Nef6 13.Qe2 cd4 14.Rc1=; B2) 11.Qc2 Ndf6= (11...Nef6 12.dc5 Bc5 13.Qc4 Rd8 14.Rd1=; 11...c3 12.Nc3 cd4 13.Nd4 Nc3 14.Qc3+=; 11...f5 12.Bc4 Nb6 13.Bd3 cd4 14.Qc7+=) 12.Qc4 a6 13.dc5 ab5 14.Qb5=; C) 10...Ndf6 11.cd5 (11.dc5) 11...ed5 (11...c4 12.de6 c3 13.ef7 Kf7 14.Nc3+–; 11...Nd5 12.Qd3 f5 13.Nfd2 Nd2 14.Nd2+=; 11...cd4 12.Qd4 Bc5 13.Qd3 Rd8 14.Nc3+=; 11...Rd8 12.de6 Be6 13.Qa4 a6 14.dc5+=) 12.dc5 Bc5 13.Nbd2 Qb6 14.Nd4=; D) 10...Rd8 11.cd5 (11.dc5) 11...ed5 12.dc5 Ndc5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3=; E) 10...Nb6 E1) 11.cd5 c4 (11...ed5 12.dc5 Nc5 13.Nc3 Be6 14.Rc1=; 11...Nd5 12.Qd3 f5 13.Nfd2 Nb4 14.Qb3=) 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 ed5 14.a4=; E2) 11.dc5 Nc5 (11...Qc5 12.cd5 Nd5 13.Qd3 f5 14.Nbd2=) 12.cd5 Nd5 13.Qd4 f6 14.Rc1=.

9.h3 e5+=

10.d3 +=.

10.cd5 Nd5 11.Nc3= Nc3 12.Bc3 Nf6 (12...b6 13.Rc1=) 13.Qb3 (13.Qc2 Re8=) 13...b6 (13...Re8 14.Bc4=) 14.Rfc1 Bb7 (14...a6 15.Qb2 Re8 16.d4 cd4 17.ed4=) 15.d4 (15.Qb2 Rae8=) 15...ed4 16.Bd4 Qe7 (16...cd4 A pinning theme 17.Rc7) 17.Bb2 Ne4 (17...Rfd8 18.Qa4=) 18.Qc4 (18.Bc4 Rfd8=) 18...Rfe8 (18...a6 19.Qb3=) 19.Rd1 (19.a4 a6=) 19...Rad8 (19...a6 20.a4=) 20.Rd3 Ng5 21.Ng5 (21.Nd2!?=) 21...Qg5+= The mate threat is Qxg2 22.Qg4 Qg4 23.hg4 (23.Bg4? Bh2 24.Kh2 Rd3–+) 23...Be4 24.Ra3 (24.Rdd1 Bc2 25.Rdc1 Bg6+=) 24...Bb8 25.Bc1?? (better is 25.Bc3+=) 25...Be5–+ 26.Ra7 Ba1 (26...Ba1 27.Kf1 Be5–+) 0–1. Rau,Johann – Neubert,Gerhard, corr DDR–ch9 sf02, 1976.

10.cd5 e4 11.Ne1 Nd5 12.f3 +=.

8.0-0 e5

9.a4 a6 10.cd5 (10.d3 dc4 11.dc4 Qc7=+) 10...Nd5 (10...e4 11.Ne1 ab5 12.d3 ed3 13.Bd3 ba4 14.Ra4 Ra4 15.Qa4=+) 11.Qb3 N5f6 (11...Nb4 12.d4 e4 13.Nfd2=) 12.Nc3 Nb6 (12...Qe7 13.d3=) 13.e4 (13.Qc2 Re8=) 13...Be6 (13...a5 14.Qc2=) 14.Qc2 Nc4 (14...a5 15.Ng5=) 15.Bc4 (15.Ng5 Qd7=) 15...Bc4 16.d3 Be6 17.Nd1 (17.ba6 ba6 (worse 17...Ra6 18.Nb5+–) 18.Nd1 Nd7=) 17...Nd7 (17...ab5 18.ab5 Ra1 19.Ba1=+) 18.Ne3 Bc7 (18...Qe7 19.Bc3=+) 19.Nc4 Can e5 get defended? (19.b6 Bd6 20.a5 Qe7=) 19...f6 20.Rfc1 Qe8 21.Na3 (21.Qb3 b6=+) 21...Rc8 (21...Qg6 22.Bc3=+) 22.Qd2 (22.ba6 ba6 23.Nc4 Rb8=) 22...a5 (22...Qg6 23.a5=+) 23.Nc4= b6 24.Bc3 (24.Qe3=+) 24...Bc4 (24...Qh5!?=+) 25.dc4+= Rf7 26.Nh4 (26.Rd1 Rd8+=) 26...Nf8= 27.Nf5 Rd7 28.Qe2 Ne6 29.Ne3 (29.Rd1 Nd4 30.Qd3 Rcd8 31.Bd4 ed4=+) 29...Qg6 30.Nd5 f5 (30...Nf4 31.Qf3=) 31.ef5 Qf5 32.Nc7 Nf4 (32...Nc7 33.Re1+=) 33.Qc2+– Qg5 Threatening mate: Qxg2 34.f3 (34.Qe4!? Rf8 35.Rc2 Rc7 36.Be5+=) 34...Rcc7= 35.Re1 Nd3 36.Re4 Rd6 37.f4 (37.Qe2!? Re7 38.Rf1=) 37...ef4=+ 38.Rf1 Re7 39.Qe2 Re4 (39...Rdd7 40.Bd2–/+) 40.Qe4=+ Threatening mate... how? 40...h6 41.Rd1 Qd8 42.Qb7 Do you see the mate threat? 42...Qd7 1–0. Kreideweiss,Frank – Hunger, corr, 1970.

9.a4 e4 10.Ne1–/+.

9.bc6 bc6 10.cd5 cd5=+.

9.d3 a6 =+.

9.d3 Qc7 10.cd5 e4 (better 10...Nd5!? 11.Nbd2 N7f6+=) 11.de4+– Ne4 12.Nbd2 Ndf6 13.Bd3 (better 13.Nc4+–) 13...Bf5? (better 13...Nd2!? 14.Qd2 Nd5+–) 14.Bf6+– gf6?? (14...Nd2 15.Qd2 Bd3 16.Qd3 gf6+–) 15.Ne4 Be4 16.Be4 Kh8 (16...Rfd8 17.g3 Qe7 18.Qc2+–) 17.g3 Rg8 (17...a6 18.Nh4 Rg8 19.Qh5+–) 18.Nh4 Rg7 (18...Qd7 19.Rc1+–) 19.Nf5 Rg5 (19...Rgg8 20.Qh5 Rg6 21.Rac1+–) 20.f4 Rg6 1–0. DEFFM – ziggip, freechess.org, 2020.

9.d4 e4 10.Nfd2 b6 11.a4 Bb7 12.Nc3 Qc7 13.h3 cd4 14.ed4 Rfe8 15.Qb3 Bh2 16.Kh1 Bf4 17.Bc1 dc4 18.Nc4 Rac8 19.Bf4 Qf4 20.Ne3 Nf8 21.Bc4 Nh5 22.Ncd5 Qg5 23.Nc7?? (better is 23.Nb6 Rc7 24.Nbd5+/–) 23...Rc7–+ 24.d5 Nf4 25.Rg1 Rd7 26.d6 N8e6 27.Rad1 Red8 28.Nd5 (28.Be6 Ne6 29.Nc4–+) 28...Bd5 29.Bd5 Rd6 30.Be6 Ne6 (better is 30...Rd1 31.Bg4 Rg1 32.Kg1–+) 31.Rd6 Rd6 32.Qb4 Qe5 33.a5 h6 34.a6 Nd4 35.Rc1 Nb5 36.Rc8 Kh7 37.Ra8 Rd1 (37...Rd1 38.Qe1 Re1) 0–1. druhynejhorsi (1700) – halfprice (2000), internet, 2012.

9.d3 dc4

10.Na3 cd3 11.Qd3 Bc7 12.e4 Nh5 13.Rfd1 Nf4 14.Qe3 Ne2 15.Qe2 Qe7 =+.

10.dc4 Qc7 =+.

10.dc4 Qe7 11.Nbd2 e4 12.Bf6 Nf6–/+ 13.Ne1 Rd8 14.Qc2? (better is 14.h3–/+) 14...Qe5–+ 15.Qd3?? (15.f4 Qa1 16.Nb3 Qe1 17.Re1+=). Cortes,E – Sancho,M, Ibercaja Open, 1991.

10.dc4 Qe7 11.Nbd2 e4 12.Ng5!? =+.

9.d3 d4

10.a4 a6 11.Nbd2 Qc7 12.Ng5 ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1 Nb6 15.Nde4 Ne4 16.Ne4 Be7 17.ed4 ed4 18.Re1 f5 19.Ng3 f4 20.Ne4 Bf5 21.Bh5 Nd7 22.Qd1 Ne5 23.Bc1 ½–½. Boehnke,Hartmut (1985) – Loeffler,Werner (2030), GER–ch37 V8 email, 2005.

10.Nbd2 a6 11.h3 =.

10.Nbd2 Bc7 11.Ng5 h6 12.Nge4 Ne4 13.Ne4 f5 14.Ng3 Qh4 15.e4 g6 16.ef5 gf5 17.Nh5 e4 18.g3 Qe7 19.Bc1 Qh7 20.a4 b6 21.a5 ba5 22.Nf4 Nf6 23.Bd2 a6 24.Qc1 Bd7 25.Re1 Bd6 26.de4 fe4 27.Ra5 ab5 28.Ra8 Ra8 29.cb5 Qf5 30.Qb2 Nd5 31.Bc4 Bf4 32.Bf4 Kh7 33.Bc1 Nb6 34.Bf1 Re8 35.Bg2 Nc4 36.Qb3 Nb6 37.Qa2 Nd5 38.Qa6 Re6 39.Qa7 Nb6 40.Bd2 Kg8 41.Ba5 Rf6 42.Re4 Nc8 43.Qc7 Bb5 44.f4 Nd6 45.Re5 Qb1 46.Re1 Qf5 47.Qd8 Kg7 48.Qe7 Nf7 49.Bc7 Qd7 50.Qc5 Re6 51.Re6 Qe6 52.Qd4 Kg8 53.Ba5 Qa2 54.Bc3 Qb1 55.Kf2 Qc2 56.Qd2 Qd2 57.Bd2 Bd7 58.Bf3 Nd6 59.Bb4 Nb5 60.Ke3 Kf7 61.g4 Kf6 62.Bf8 Kg6 63.f5 (63.f5 Kh7 64.h3+–) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Schwarte,Joachim (2070), WC–2012–P–00013, 2008.

10.Nbd2 de3 11.fe3 Qc7 12.h3 h6 13.Nh4 e4 14.Ne4 Ne4 15.de4 Be5 16.Be5 Ne5 17.Qc2 Be6 18.Rfd1 Rad8 19.Qc3 f6 20.Rd8 Rd8 21.Nf3 Nf3 22.Bf3 Qe5 23.Rc1 1–0. Rooijen Van,Peter (1655) – Newman,Nelson (1935), 8. LSS No Engine Cup Preliminary, 2009.

10.Nbd2 de3 11.fe3 Ng4 12.Qc1 Ne3 13.Ne4 Nf1 14.Nd6 Nh2 15.Kh2 =+.

10.Nbd2 de3 11.fe3 Ng4 12.Ne4 Bc7 13.Qc1 f5 14.Nc3 a6 (14...f4 15.Nd5 Ndf6 16.Nc7 Qc7 17.e4=) 15.h3 Ngf6 16.Nd2 (16.a4 e4 17.de4 Ne4=) 16...Nb6 (16...f4 17.Nb3=) 17.ba6 (17.a4 Be6=) 17...ba6 18.e4 f4 19.Rb1 Rb8 (19...Re8 20.Ba3 Bd6 21.Nb3=) 20.Nd5 Bd6 (20...Na4 21.Ba1=) 21.Bc3 (21.Nf3 Re8=) 21...Nbd7 22.Qa3+= Qe8 23.Bf3 Rf7 24.Rb3 Rb3 25.ab3 Bb7 26.d4 Bd5=+ 27.cd5 cd4 28.Qd6 dc3 29.Nc4 Qe7 30.b4= Ne8 31.Qe7+= Re7 32.d6 Re6 33.Bg4+= Kf7 34.Be6 Ke6 35.Kf2 Nef6 36.Kf3 g5 37.Rc1 h5 38.g4+/– fg3 39.Rc3 h4 40.Ra3 Nh5 41.Ne3 Nf4= 42.Kg4 Nf6 43.Kg5+/– g2 44.Ng2 Ng2 45.d7 Nd7 46.Ra6 Ke7 47.b5 Nf4 48.Kh4 Ne6 49.Kg4 Nd4 50.b6+– Kd6 51.b7 Nc6 52.Ra1 Kc7 53.h4 Kb7 54.Rf1 Nd8? 55.h5 Ne6 56.h6 (56.h6 Nef8 57.Rf7+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Kaltschmidt, 2010.

10.Nbd2 de3 11.fe3 Ng4 12.Ne4 Bc7 13.Bc1 f5 14.Nc3 f4 15.Nd5 Bd6 16.h3 Nh6 17.e4 Nf6 18.Bb2 Nf7 19.Rb1 Nd5 20.cd5 Qf6 21.Nd2 a6 22.b6 Qg5 23.Bg4 Nh6 24.Bc8+= Rac8 25.Kh1 Rce8 26.Nc4+= Rf6 27.Nd6 Rd6 28.Ba3 Rc8 29.Qd2 Qd8 30.Rbc1 Qb6+= 31.Rb1 Qc7 32.Bc5 Rf6 33.Rfc1 Rff8?? 34.Bf8+– (34.Bf8 Qd7 35.Rc8 Qc8 36.Ba3+–) 1–0. Gierth,Karlheinz (2265) – Kaltschmidt,Andreas (2210), RSX7E – A00 – Sokolsky–2, 2009.

10.Nbd2 Qe7 11.Ng5 Bc7 12.Bf3 a6 13.a4 h6 14.Nge4 Ne4 15.Be4 Nf6 16.Bf3 Ba5 17.Ba3 ab5 18.ab5 Be6 19.Nb3 Bb6 20.Qe2 Qc7 21.Nd2 Rfe8 22.Bb2 Rad8 23.Ra3 Nh7 24.Rfa1 Qd7 25.Nf1 f5 26.Bh5 Bf7 27.e4 g6 28.Bf3+= Nf6 29.ef5 gf5 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2285) – Schiendorfer,Reinhard, corr WS/M/065 ICCF, 2006.

10.Nfd2 Qc7 =+.

10.e4 Qc7 11.a4 a5 12.ba6 (12.Bc1 Be7=) 12...ba6=+ 13.a5 Rb8 14.Qd2 g6 (14...Qd8 15.Bc1=+) 15.Na3 Nh5 16.g4 (16.Bc1!?=+) 16...Nf4-/+ 17.Kh1 Nf6 18.Rg1? (18.g5!? Ne4 19.de4-+) 18...Ne2 (18...Ng4!? 19.Raf1 f5 20.Bc1 fe4 21.de4-+) 19.Qe2 Bg4 (19...Ng4 20.h3 Nf6 21.Kg2-+) 20.Rg3 (20.Bc1 Be7-+) 20...Qd7 21.Rag1 Bh5 22.Bc1 Rb3 (22...Qa4 23.Nc2-+) 23.Nc2 Rb1 (23...Rc3 24.Na1 Qa4 25.Bg5-+) 24.Bg5 Rg1 25.Rg1 Ne8 26.Nce1 Ng7 27.Qd2 (27.Bf6 Qe6 28.Bg5 f5-+) 27...Bf3 (27...f5!? 28.Qe2-+) 28.Nf3-/+ Rb8 29.Bf6 Qh3 30.Ng5 (30.Ne1 Ne8 31.Bg5 f6-+) 30...Qh5-+ 31.Rg3? (31.Bg7 Kg7 32.Rg3 Rb1 33.Kg2 Ra1-+) 31...Rb1 (better 31...Ne8 32.f3 Nf6-+) 32.Kg2 Qd1 33.Qd1 Rd1 34.Bg7 Kg7 35.Rf3 f6 (better 35...f5-+) 36.Nh7? (better 36.Ne6 Kg8 37.Rf6-/+) 36...Be7-+ (36...Kh7?! 37.Rf6 Bb8 38.Ra6=+) 37.Nf6 (37.Rh3 g5-+) 37...Bf6 38.Rg3 Ra1 39.Rg4 Ra5 40.h4 Ra3 (40...Kf7 41.f4 Ra3 42.fe5 Be5 43.h5 gh5 44.Rg5-+) 41.h5 g5 (worse 41...Rd3 42.Rg6 Kf7 43.Rh6-+) 42.Rg3 a5 43.Rf3 a4 44.h6 Kg6 45.h7 Bg7 46.Rh3 Bh8 47.Kf3 (47.Rf3-+) 47...Rd3 48.Kg4 Rh3 (48...Rh3 49.Kh3 a3 50.f3 d3 51.Kg3 d2 52.f4 ef4 53.Kf3 d1Q 54.Kf2 f3 55.Kg3 Qe2 56.e5 Qg2) 0-1. banjoband (2075) - vit2014 (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

10.e4 Re8 11.Nbd2 a6 12.Qb3 ab5 13.cb5 Nb6 14.a4 Ra5 15.Qc2 Nh5 16.g3 (16.Nb3 Ra4 17.Ba3 Ra3 18.Ra3 c4–+) 16...Qf6 17.Nb3 Ra4 18.Nc5 Rb4 19.Ba3 Rb5 20.Rfb1 Rb1 21.Rb1 Qd8 22.Bd1 g6 (22...Nf6!?–/+) 23.Qb2=+ Na8 24.Nb7 Bb7 25.Bd6 Be4 26.Qa3 Bf3 27.Bf3 Nb6 28.Rb5 Nd7 29.Rb7 Nhf6 30.Bc6 Re6 31.Bb5 Qc8 32.Rc7 Qe8 (32...Qd8 33.Rb7=) 33.Ra7 Kg7 34.Bc4 g5 35.f3 h5 36.h4 g4 37.fg4 hg4 38.Ra8 (38.Be6!? Qe6 39.Ra6+=) 38...Rd6 39.Re8 Ne8 40.Qc1 Kf8 41.h5 Rb6 42.Ba2 Ke7 (42...f6!?=) 43.Qg5 Nef6 44.Qg7 Kd6 45.h6 Rb2 46.Qf7 (46...Kc7 47.Bc4+/–) 1–0. Gierth,Karlheinz (2215) – Hoch,Hubertus (2165), BdF T, 2004.

10.Nbd2 h6

11.a4 de3 12.fe3 Ng4 13.Qc1 Ne3 14.Ne4 Nf1 15.Nd6 Nh2 16.Kh2 =+.

11.Nh4 a6 =.

11.a4 Re8

12.Re1 a6 13.Nh4 =.

12.Nh4 Bc7 =.

12.Re1 Nf8

13.a5 Ne6 =.

13.Nf1 de3 14.Ne3 a6 15.Nd2 =.

13.Nf1 Ng6 14.a5 Bc7 15.b6 Bb8 =+ (15...ab6? 16.ab6 Ra1 17.bc7 Qc7 18.Ba1+–).

13.Nf1 Ng6 14.N3d2 a6 15.Bf3 =.

13.Nf1 Ng6 14.N3d2 Bc7 15.Ng3 Nh4 (15...Ba5 16.Rf1=) 16.Nf3 (16.Nge4 Ne4 17.Ne4 Ba5=) 16...Nf5=+ 17.Nf5 Bf5 18.e4 Bd7 19.Rf1 Ba5 20.Qc2 a6 21.Rfd1 (21.Rfb1 Bg4=) 21...Bb4 22.Rdb1 ½–½. aschellen (1810) – wombat (1815), internet, 2006.

9.d3 Qe7

10.a4 b6 11.Nc3 (11.cd5 Nd5 12.a5 a6=) 11...Bb7 (11...d4 12.Nb1=+) 12.Nd2 (12.cd5 Nd5 13.Ne4=) 12...e4 (12...d4 13.Nce4=+) 13.de4 (better is 13.Nd5!? Nd5 14.cd5+/–) 13...de4= 14.Qc2 h5 (14...Qe5!? 15.g3 Qe6=) 15.a5+= Rae8 (15...Rfe8 16.a6 Bc8 17.Rfd1+/–) 16.ab6 ab6 17.Ra7 Ne5 (17...Rb8 18.Rfa1+=) 18.Rfa1 Bb8 19.R7a2 Neg4 20.h3 Qc7 21.Nf1 Nh2 22.g3 Nf3= 23.Bf3 ef3 24.Kh2 Qd7 25.Qd1 Qe6 26.Nd2 Rd8 27.Ba3 h4 28.Qe1 Bc8 29.Nf3 Qh3 30.Kg1 hg3 31.fg3 Bg3 32.Qf1 Qf1 33.Kf1 Rd3 34.Nd1 Rfd8 35.Ke2 Bg4 36.Nf2 Bf2 37.Kf2 Ne4 38.Kg2 Re3 (38...Re3 39.Ne5 Bh3 40.Kg1 Nc3 41.Bc5 bc5–+) 0–1. Holz auf der Heide,Gerhard – Mueller,Eckhard, corr DDR–ch M550, 1973.

10.Nc3 e4 11.de4 de4 12.Nd2 Bb8 13.g3 Nb6 14.Qc2 Bf5 15.Bf3 Re8 16.Bg2 Qe6 17.Rfd1 Nc4 18.Nc4 Qc4 19.Bf1 Qe6 20.Na4 Ng4 21.Qc5 Qh6 22.h3 Ne5 23.Be5 Be5 24.Rac1 Bh3 25.Qd5 Bg4 26.Re1 Bf3 27.Bg2 Qh5 28.Nc5 Rad8 29.Qc4 Bg3 30.fg3 Bg2 0–1. Iliopoulos,Alexis (2805) – Georgiou,Kostas (2095), Patras, 2000.

10.Nbd2 e4 A) 11.Ne1 Nb6 (11...Be5 12.Be5 Ne5 13.cd5 ed3 14.Nd3 Nd5 15.Ne5 Nc3 16.Qe1 Qe5) 12.Bf6 Qf6 13.cd5 Qh6 14.g3 Nd5 15.Ne4 Be7 16.Rc1 Bf5; B) 11.de4 de4 12.Ng5 Be5 13.Be5 Qe5 14.h4 h6 15.Nh3 Qe7 16.Nf4 Ne5.

10.cd5 Nd5 11.Nc3 (11.Nbd2 b6= (11...N7b6 12.Ne4 f6 13.Nfd2 Be6 14.Nd6 Qd6 15.Ne4 Qe7 16.Ba3 Nd7; 11...Bc7 12.Nc4 f6 13.Qb3 Qe6 14.g3 a6 15.e4 N5b6 16.Ne3 Qb3; 11...a6 12.Qb3 N7b6 13.Ne4 ab5 14.Nd6 Qd6 15.Be5 Qe7 16.e4 Nb4) 12.Qb3 Bb7 13.Nc4 Bc7 14.g3 a6 15.a4 Nb4 16.e4 Ra7) 11...Nc3 (11...N7f6 12.Ne4 Re8 13.Nd6 Qd6 14.Nd2 Bd7 15.Nc4 Qc7 16.a4 h6) 12.Bc3 Nf6 (12...Nb6 13.e4 Qf6 14.a4 Be6 15.a5 Nd7 16.Nd2 Qf4) 13.e4 'White has a new backward pawn: d3' (13.Qb3 h6 14.Rfd1 Bf5 15.h3 Qc7 16.Nd2 Rfd8) 13...Bd7 (13...a6 14.b6 Bd7 15.Qc2 Qe6 16.Nd2 Bb5) 14.a4 (14.Qc2 Bb5 15.Qb2 Ba6 16.Be5 Be5) 14...Rac8 (14...c4 15.h3= (15.Qc2 cd3 16.Qd3 Rfd8) 15...Rfc8 16.Re1 cd3; 14...h6 15.Qc2 Rfe8 16.Rab1 b6) 15.Nd2 '+/=' 15...Ne8 (15...h6 16.Nc4 Bc7) 16.Nc4 'The knight likes it on c4' 16...Bb8 (16...Bc7+=) 17.Bg4 Bg4 18.Qg4 Nf6 'Black threatens to win material: Nf6xg4' 19.Qf5 'Can e5 get defended?' 19...Nd7 20.Ne3 Rcd8 21.Nd5 'White threatens to win material: Nd5xe7. The white knight on an outpost' 21...Qd6 22.f4 (22.Rfd1 Rfe8+=) 22...g6 (22...Qe6 23.fe5 Be5 24.Rac1 Bc3 25.Rc3=) 23.Qg5 f6 'Black threatens to win material: f6xg5' 24.Qh4 ef4 25.Nf4 'White has new hanging pawns: d3+e4' 25...Ne5 (better 25...g5!? is an interesting alternative 26.Qg4 Rf7=) 26.Nd5 '+/–' 26...g5 '?' (26...Kg7!?+–) 27.Qg3 (better 27.Qh5 and White can already relax 27...Rf7 28.Rf5+–) 27...Qe6 '??' 'terrible, but the game is lost in any case' (better 27...Rde8+–) 28.Rf5 (better 28.Nf6 and the rest is a matter of technique 28...Kh8 29.Ng4+–) 28...Rd5 '–+' 29.Rg5 (29.Qh3 g4 30.Qh6 Rd3 31.Rg5 Kf7 32.Rg7 Ke8–+) 29...fg5 30.Qg5 Qg6 31.Qg6 hg6 32.ed5 Nd3 33.Rd1 c4 34.h3 (34.Rd2 does not help much 34...Rf5–+) 34...Bd6 35.Rd2 Rf5 36.Re2 (36.Rc2 cannot undo what has already been done 36...Bc5 37.Kh2 Rd5–+) 36...Nc5 37.a5 (37.Bb4 doesn't get the cat off the tree 37...Rd5 38.Rc2 Bg3–+) 37…Rd5 0–1. Gratias,Sabine (1700) – Seidemann,Ulricke (2000), DDR–ch (Women) (2), 1977.

9.d3 Re8

10.Nbd2 Nb6 11.a4 e4 12.de4 de4 13.Ng5 Bf5 14.Qc2 The pressure on e4 grows 14...Be5 15.Be5 Re5 16.Rfd1 Qc8 17.Qc3 Re7 18.Bf1 (better is 18.a5!? Nbd7 19.Nf1=) 18...h6–/+ 19.Nh3 Bh3 20.gh3 Qf5 21.Bg2 Qg5 22.Kh1 Rd8 23.Rg1 Rd3 24.Qc2 Qe5 25.Raf1 (25.a5!? Nc8 26.a6–/+) 25...Qd6 26.Nb1 Rd7 27.a5 Nc8 28.Qb2 Re7 29.Qa1 Qd8 (better is 29...Qe6!?–/+) 30.Nc3+= Nd6 31.Nd5 Nd5 (31...Rd5!? 32.cd5 Nb5=) 32.Be4+= f6? (better is 32...Ne8 33.Bd5 Rd7+/–) 33.Bd3+– (33.Bd5?! Kh8+/–) 33...Nc7? (33...Nb4 34.Rd1 Rd7+–) 34.Qf6 h5 (34...Nde8 35.Qg6 Kf8+–) 35.Qg6 (35.Qg6 Nce8 36.Qh7 Kf7 37.Qh5 Kg8 38.Bh7 Kf8 39.Bg6+–) 1–0. Bychkova,Ekaterina – Ilyuk,Ekaterina, UKR–ch U14 sf, 2004.

10.cd5 Nd5 11.Nbd2 N7f6 (11...b6 12.a4=) 12.Nc4 Can e5 get defended? 12...Qc7 13.Rc1 b6 14.Nfd2 Bf8 15.Bf3 Bb7 16.Ne4 Nd7 17.Qb3 Rad8 (17...a6 18.a4+=) 18.Rfd1+= Ba8 19.Ng3 N5f6 20.Ba8 Ra8 21.d4 ed4 22.ed4 Qb7 (22...Qf4 23.a3+=) 23.Nf5 Qd5 24.Qh3 Re2 (24...cd4 25.Bd4 Qe6 26.Qf3+=) 25.Nfe3 (25.dc5 Qc5 26.Nce3 Qb5 27.Bf6 Nf6+–) 25...Qb7 (25...Qe4 26.Kf1 Rb2 27.Nb2 cd4 28.Nf5+–) 26.Kf1+– Rb2 27.Nb2 cd4 28.Rd4 Bc5 29.Rdd1 (29.Rd2 Be3 30.Qe3 a6+–) 29...Ba3 (29...a6 30.a4+–) 30.Nec4 Bc5 31.Nd3 Bf8 32.Nce5 Nc5 33.Nc5 bc5 34.a4 Qe4 (34...Qc7 35.Nc4+–) 35.Nc4 (35.Qf3 Qf3 36.Nf3 Re8+–) 35...Qf4 (35...Re8 36.a5+–) 36.Qg3 Qf5 37.Qe5 Qg6 38.Ne3 (38.Qc7 Qe4+–) 38...Re8 39.Qf5 Qh6 40.h3 Ne4 (40...Be7 41.Rc4+–) 41.Ng4 (41.Rd7 f6 42.Re1 Re5+–) 41...Qb6 (41...Qh4 42.Re1 Qe7 43.Kg1+–) 42.Ne5 (42.Rd7 Nd6 43.Qc5 Ra8+–) 42...Qf6 (42...Qc7 43.Qe4 Re5+–) 43.Qf6 (worse 43.Qe4 Re5 44.Qa8 Qf4+–) 43...Nf6 44.Nc6 h6 (44...Ra8 45.a5 Ne4 46.Rd7+–) 45.Na7 Rb8 (45...Ne4 46.a5+–) 46.a5 Ne4 (46...g6 47.b6 Ne4 48.Nc6+–) 47.b6 Nd6 (47...f5 48.Nc6 Rb7 49.Rb1 Nf2 50.Kf2+–) 48.Rc5 (48.Nc6!? Ra8+–) 48...Nb7 49.Rcd5 Na5 50.Ra5 Rb6 51.Rb5 (51.Rb5 Rb5 52.Nb5+–) 1–0. Nemeth,Laszlo1 (1980) – Varga,Tibor (2025), HUN–chT2 Erkel, 2005.

9.d4 cd4

10.ed4= ed4 11.Nd4 (11.Bd4 Nc5=) 11...Qc7=+ 12.Nf3 dc4 13.Qd4? (13.Nbd2 Nb6 14.Bf6 gf6 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Bg4=) 13...Re8 (13...Nb6 14.Rd1 Rd8 15.Qh4–+) 14.Bc4 (better 14.Qc4!? Qc4 15.Bc4=+) 14...Ne5–+ 15.Nbd2 Bg4 16.Rac1 (16.Rfe1 Bf3 17.gf3–+) 16...Qd7?? (better 16...Nf3 17.Nf3 Bf3 18.gf3 Bh2 19.Kg2 Be5–+) 17.Ng5 (better 17.Rfe1=) 17...Be6?? (better 17...Nc4 18.Nc4 Bc7=+) 18.Be6+– fe6 19.Nde4 Ne4 20.Ne4 Bb8 21.Rfd1 (21.Qd7 Nd7 22.Rfd1 Nb6+–) 21...Qd4 22.Rd4 (22.Bd4 b6+–) 22...Nf7 23.Rd7 b6 24.Rcd1 (24.Rc2 h6+–) 24...Be5+= 25.Be5 Ne5 26.R7d6 (26.Rb7 Reb8 27.Re7 Re8 28.Re8 Re8+=) 26…Nf7 ½–½. Kleinke,Uwe – Kalla, corr DDR–I–743, 1979.

10.ed4 e4

11.Ne5 dc4 12.Nc4= Bb8 13.Nbd2 Qc7 14.g3 b6 (better is 14...a6!?=) 15.f3+/– Bb7 16.Qc2 (16.Ba3!? Rc8 17.fe4 Be4 18.Nd6+– (18.Ne4?! Ne4 19.Qd3 Qb7+/–)) 16...ef3= 17.Bf3 Bf3 18.Rf3 Nd5?? (better is 18...a6=) 19.Qe4+– N7f6 20.Rf6! Nf6 21.Qa8 Ng4 22.Qf3 Nf6 23.Rc1 1–0. thotares (2405) – xabbu (2430), net–chess.com, 2010.

11.Ne5 Qc7 12.Nc3 dc4 13.b6 Nb6 –/+ (13...ab6?! 14.Nb5 Qb8 15.Nd6 Qd6 16.Bc4=).

11.Ne5 Qc7 12.Nc3 Ne5 13.de5= Be5 14.Nd5 Bh2 15.Kh1 Nd5 16.Qd5 Bf4 17.g3 Be6 18.Qe4 Bd6 The backward pawn on c4 becomes a target 19.Rad1 Rad8 (19...Rfe8 20.Bd3 f5 21.Qf3=) 20.Bd3+= g6 21.Qd4 (21.Rfe1!? Be7 22.Be5=) 21...f6+= 22.Qh4 Be5 23.Ba3 (better is 23.Rfe1!?+=) 23...Rd4–/+ 24.f4? (better is 24.Be4 Rfd8 25.Rd4 Rd4 26.Qh6–/+) 24...Rfd8–+ 25.Be2 (25.Bc1 Bc4 (25...Rd3?! 26.Rd3 Rd3 27.fe5–+) 26.Bc4 Qc4–+ (26...Rc4?! 27.Be3–+)) 25...Bc4 (25...Rd1 26.fe5 Rf1 27.Bf1 Qe5 28.Qf4–+) 26.Rd4? (26.Rc1 Bd5 27.Kg1–+) 26...Bd4 (26...Rd4?! 27.Rc1 Bd5 28.Kg1=; 26...Be2? 27.fe5 Bf1 28.Qf6+–) 27.Rc1 (27.Qh3 Re8 28.Bc4 Qc4 29.Bc1–+) 27...Bd5 28.Kh2 Qa5 29.f5 (29.Qg4 Qa3 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Qf8 32.Qf8 Kf8 33.a4–+) 29...Qd2 (29...Qa3 30.Rc7 h5 31.Qd4–/+) 30.Qg4 Re8 31.Kh3 Qh6 (31...Re2 32.Rc8 Kg7 33.Bf8 Kh8 34.Bh6 Bg8 35.Bd2 Rf2 36.fg6 Rh2 37.Kh2 Bg1 38.Kg1 Kg7 39.gh7 Kf7 40.hg8Q Ke7 41.Bb4) 32.Qh4 Qh4 33.Kh4 Re2 34.Rc8 Kg7 (better is 34...Kf7 35.Rc7 Ke8 36.Rh7 Rh2 37.Kg4 gf5 38.Kf5 Rh7–+) 35.Rd8 (35.Rc7 Bf7 36.Bd6 gf5 37.g4–+) 35...Rh2 36.Kg4 h5 0–1. Lorenc,Tomas (2140) – Pokorny,Petr (2235), CZE–ChT2B, 2011.

11.Nfd2 Re8

12.Nc3 dc4 13.Nc4 Bf8 14.Ne3 b6 15.Qb3 Bb7? (better is 15...Nb8+=) 16.Bc4+– Qe7 (16...Re7 17.Nf5 Qe8+–) 17.Rae1?? (better is 17.Nf5 Qd8 18.Bf7 Kh8 19.Rac1+–) 17...g6 (17...Rec8!?+/–) 18.Ncd5 Nd5 19.Nd5 Bd5 20.Bd5 Rac8 21.Re4 Qb4?? (21...Qf6 22.Re3 Qg7+–) 22.Bf7 Kg7 23.Qb4 Bb4 24.Be8 (24.Be8 Nf6 25.d5+–) 1–0. druhynejhorsi (1780) – foma (1820), internet, 2012.

12.c5!? Bf4 13.h3 =+.

12.cd5 Nd5 13.Nc3 N7f6 14.Nd5 Nd5 15.Ne4?? (better is 15.Nc4=+) 15...Re4–+ 16.Bf3 Bh2 (16...Qh4 17.g3 Qe7–+) 17.Kh2=+ Rh4 (17...Qh4 18.Kg1 Bg4 19.Bg4 Rg4 20.Re1=+) 18.Kg1= Rh6 19.Re1 Be6 20.g3 f5 21.Qb3 Bf7 22.a4 Rc8 23.Rac1 Rc1 24.Bc1 Re6 25.Re6 Be6 26.Bd5 (26.Qd3 Qd6=) 26...Qd5 (26...Bd5 27.Qe3=+) 27.Qc3 (27.Qd5 Bd5 28.Bf4 Kf7=) 27...Qc4 (27...Qd6!?=+) 28.Qc4= ½–½. Rosner,Dirk – Goltz, corr DDR–ch I752, 1988.

12.cd5 Nd5 13.Nc3 Bh2!? 14.Kh2 Nc3 15.Bc3 Qc7 16.Kg1 Qc3 –/+.

12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bf4 =+.

9.cd5 Nd5

10.Qb3= N5b6 11.d3 Qc7 12.a4 Nf6=.

10.Qb3 N5b6 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Nf6 13.a4 Be6 14.Qc2 Nbd5 15.Nc4.

10.Qb3= N5b6 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Nf6 13.Rfc1 Be6 14.Qc2 Rfc8=.

10.Qb3= N5b6 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Nf6 13.Ne4 Ne4 14.de4 Be6 15.Qc2 f6 16.a4 a5 (16...Qf7 17.Nd2=) 17.ba6 ba6 18.a5 Nd7 (18...Nc8 19.Rfd1+=) 19.Bc4+= Rfe8 (19...Bc4 20.Qc4 Kh8 21.Rfd1+=) 20.Be6 Re6 21.Qc4 Nf8 22.Bc3 (22.Rfd1 Rb8 23.Bc3 Rb5+=) 22...Qf7 23.Rfd1 Be7 24.Rab1 (24.Rd5 Rb8+=) 24...Rd6 25.Rd5 White gets in control 25...Nd7 (25...Rad8 26.Rbd1+=) 26.Nd2 (26.Rb7 Qe6+–) 26...Ra7 (26...Rd5 27.ed5 f5 28.Rb7+=) 27.Qd3 Qe6 28.Nc4 Rc6 29.f4 ef4 (29...Rc8 30.fe5 fe5 31.Ne5+–) 30.ef4 Rcc7 31.Rb6 (31.f5 Qc6+–) 31...Qf7 (31...Qg4 32.f5+–) 32.Nd6 Bd6 (32...c4!? 33.Nc4 Ra8+–) 33.Rdd6+– c4?? (33...Rc8 34.Ra6 Rb7 35.Qd5 Qd5 36.ed5+–) 34.Qd4 (better 34.Rb8! Nf8 35.Rf8 Qf8 36.Qd5 Rf7 37.Rd8 Qd8 38.Qd8 Rf8 39.Qd5 Kh8 40.Qc4+–) 34...h6 (34...Rc8 35.Rbc6 Rc6 36.Rc6+–) 35.e5 (35.Ra6 Rab7+–) 35...fe5 36.fe5 Nf8 (36...Qf5 37.h3+– (37.Ra6?! Qb1 38.Kf2 Ra6 39.Ra6 Nc5 40.Qd8 Kh7 41.Qc7 Qc2 42.Kf1 Qd3 43.Kg1 Na6=)) 37.Ra6 (37.Rd8 Qf5 38.e6 Kh7+–) 37...Ra6 38.Ra6 Rd7 (38...Qf5 39.h3+–) 39.Rd6 (39.Rd6 Rc7 40.Rd8+–) 1–0. Groth,Klaus Ulrich – Teichgraber,Gerhard, corr FRG–Cup7, 1968.

10.Qb3= N5b6 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Nf6 13.Ne4 Ne4 14.de4 Be6 15.Qc2 f6 16.a4 Rac8 (16...Qf7 17.Nd2=) 17.a5 Na8 18.Bc4 Qf7 19.Nd2 Nc7 20.b6 Na6 21.Be6 Qe6 22.Nc4 Rfe8 (22...Nb4!? 23.Qc3 ab6 24.ab6 Rfd8+=) 23.Nd6+/– Qd6 24.ba7 Qe6 25.Ba3 Ra8 26.Rab1 (26.Bc5? Rec8–+) 26...Ra7 27.Rb6 Nb4?? (better is 27...Qe7+/–) 28.Re6 (28...Nc2 29.Re8 Kf7 30.Bc5 Ra5 31.Rc8+–) 1–0. Schirmer,Michael – Karlgren,Lars_Ake, corr ICCF WT–H–837, 1992.

10.Qb3= N5b6 11.d3 Re8 12.Nbd2=.

10.Qb3= N5f6 11.d3=.

10.Qb3 N5f6 11.d4 Qe7 (12.de5 Ne5=; 11...cd4 12.ed4 e4 13.Ne5=). Kazimierski,Tomasz (1670) – Kul,Ivan, IECC, 2001.

10.Nc3 Nc3= 11.dc3 Qc7 12.e4 Rd8 13.Qb3 Nf8 (13...Nf6 14.Bc4 Bg4 15.Nd2=) 14.Nd2 (14.Rfd1 Be6 15.c4 f6=) 14...Be7 (14...Ne6 15.Rad1=) 15.Rfd1= Bg5 16.Nc4 Be6 17.Rd8 Rd8 18.Rd1 Rd7 19.Rd7 (19.g3 h6=) 19...Qd7 (19...Nd7 20.Qa4 b6=) 20.Qa4 (20.g3!?=) 20...a6=+ 21.Qc2 (21.Ne5? Qd2 22.Bf1 Qb2 23.ba6 ba6–+) 21...Qb5 (21...Bc4!? 22.Bc4 ab5=+) 22.Ne5 c4 23.Nf3 Bf6 24.Nd4 Qc5 25.Ne6 Ne6 26.Qa4 (26.Bc1!?=) 26...Qb5=+ 27.Qb5 (27.Qc2 Nf4=+) 27...ab5–/+ 28.Kf1 (28.f3!?–/+) 28...Nc5–+ 29.f3 (29.Bd1 Nd3 30.Ba3 Bc3–/+) 29...Na4 30.Ba1? (better 30.Bc1–+) 30...Bc3 31.Bc3 Nc3 32.a3 Nb1 33.Ke1 Na3 34.Kd2 b4 35.Kc1 (35.e5 g5 36.g3 c3 37.Kd3 f6–+) 35...Kf8 36.h4 (36.e5 Ke7 37.f4 Ke6–+) 36...Ke7 37.g4 (37.f4–+) 37...Kd6 38.f4 (38.Bd1 Kc5 39.Kb2 c3 40.Kc1 Nc4–+) 38...Kc5 39.e5 (39.Kb2 c3 40.Ka2 c2–+) 39...Kd4 40.Bf3 Ke3 (better 40...Kc3 41.Be4 b3–+) 41.f5 (41.Bb7 Kd3 42.Bd5–+) 41...Kf3 42.e6 fe6 (42...c3 43.ef7 b3 44.Kd1 b2 45.f8Q b1Q) 43.fe6 c3 44.e7 (44.g5 b3 45.Kd1 b2 46.e7 b1Q) 44...b3 45.e8Q (45.Kd1 b2 46.e8Q b1Q) 45…b2 (45...b2 46.Kd1 b1Q) 0–1. Kleine,Peter – Perez Rosales,Pedro (2035), Trofeo Cabildo de Gran Canaria, 2016.

10.d3 b6 11.Nbd2 Qe7 12.Qb3 Bb7 13.Nc4 (13.Ne4 Bc7=) 13...Bc7 (13...a6 14.ba6 Bc6 15.a4=) 14.Nfd2 (14.a4 f5=) 14...Kh8 (14...a6 15.a4=) 15.Bf3 Rad8 (15...Qe6 16.a4=) 16.Rfe1 (16.Rac1 Qe6=) 16...f5 (better is 16...N7f6=) 17.Na5?? (better is 17.Rad1=) 17...ba5–+ 18.Bd5 a4 19.Qa4 Bd5 20.Qc2 f4 21.e4 Be6 22.f3 Nb6 23.a4 Qd6 24.Ra3 Rf7 25.Rc1 Rfd7 26.Kf1? c4! 27.a5 cd3 28.Qc3 Nc8 29.Raa1 Qe7 30.Ba3 Bd6 31.Bd6 Qd6 32.Qc5 g6 33.b6 ab6 34.ab6 Nb6 35.Ra6 Qc5 36.Rc5 Rd6 37.Ke1 Ra8 38.Ra8 Na8 39.Re5 Nb6 40.g3 fg3 (40...fg3 41.hg3 Kg7–+) 0–1. Lelgemann,Ludwig – Klee,Uwe, corr DDR–ch M559, 1974.

9.cd5 e4!

10.Ne1 Qc7 11.f4 Nd5 12.Qb3 N7b6 13.a4 Be6 14.Qc2 f5 15.a5 Nc8 (15...Nb4 16.ab6 Nc2 17.bc7 Na1 18.Ba1 Bc7 19.Nc3=) 16.Nc3=+ Nb4 17.Qb1 Rd8 (17...c4 18.Nc2=) 18.d3= ed3 19.Nd3 Nd3 20.Bd3 Qf7 21.Rf3 Ne7 22.Rg3 c4 (22...Rd7 23.b6 Ng6 24.ba7 Ra7 25.Nb5+=) 23.Be2+= Ng6 24.a6 b6 25.Bh5 Be7 26.Qc2 Rd3 27.Ne2 Rc8 28.Rb1 (28.Be5 Bf6 29.Bg6 hg6 30.Bf6 Qf6=) 28...Bh4= 29.Bg6 hg6 30.Rh3 Qd7 31.Bc3 Be7 32.Rg3 Bf7 33.Kh1 (33.Nd4 Bf6 34.Qc1 Re8=+) 33...Re8=+ 34.Qc1 (34.Bd4 Rb3 35.Nc3 Bb4=+) 34...Bc5 35.Be5 Rb3 36.Nd4 Bd4 37.Bd4 Qb5 38.Rb3 cb3 39.h4 Rd8 (39...Qc4 40.Qc4 Bc4 41.Rg6–/+) 40.h5=+ Rd4 41.ed4 b2 (41...Qa6? 42.hg6 Be8 43.Qe3+–) 42.Qc8 Be8 43.Qe6 Kf8 44.Qd6 ½–½. pereira – vaidotas, internet, 2006.

10.Ne1 Qc7 11.g3=+.

10.Ne1 Ne5 11.f4+= ef3 12.Nf3 Qc7 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nc3 h5 (15...Nd5!? 16.Nd5 Qd5+=) 16.Bf3 Ng4 17.Bg4 hg4 18.Qe2 f5 19.Rf2 g5 20.g3 Kg7 21.Raf1 Rf6 22.Qc4 b6 23.e4 f4 24.Ne2 (24.gf4!? gf4 25.d4 cd4 26.Ne2+/–) 24...f3 25.Nc1 a6 26.Re1 ab5 27.Qb5 Ra5 28.Qb1 c4 29.Re3 Ba6 30.Qb4 c3 (30...Rd6!?+/–) 31.Qc3+– (< 31.Rc3 Rd5 32.d3 Rb5+=) 31...Rc5 32.Qa3 (32.Qe5?? Rc1 33.Re1 Re1 34.Rf1 Rf1) 32...Bc4 33.d3 (better is 33.Qb4!?+–) 33...Bd5+= 34.Re1 (34.ed5 Qe3) 34...Rfc6 (34...Bf7 35.Nb3 Bb3 36.ab3+=) 35.d4 Rc1 (35...Qd4 36.ed5) 36.de5 (better is 36.Rc1!? Qe4 37.Qb2 Rc1 38.Qc1 Qd4 39.Qb2+/–) 36...Re1+= 37.Rf1 Re4 38.Rd1 (38...Bf7 39.Qe7+=) 1–0. Grund,Karl – Pfeuffer, corr, 1966.

10.Ne1 Nd5

11.Qb3 N7b6 12.f3 Be6 (12...Qc7 13.h3 ef3 14.Bf3=+) 13.fe4= Nf4 14.Qd1 Ne2 15.Qe2 Na4 (15...Bc4 16.d3 Bb5 17.Nc3=+) 16.d4 Rc8 17.Nc3 White prepares the advance d5 (17.d5 Bd7 (worse 17...Nb2 18.de6 Na4 19.ef7 Rf7 20.Rf7 Kf7 21.Nd2+–) 18.Nc3 Qa5=) 17...Nb2 18.d5 The passed pawn on d5 will quickly become a dangerous weapon 18...Qa5 (18...Na4 19.Na4 Qh4 20.Nf3 (20.de6?? Bh2 21.Kh1 Bg3 22.Kg1 Qh2) 20...Qe4 21.de6 Qa4 22.Rad1=) 19.Qb2+= Bg4 20.h3 (20.Rc1 c4 21.a4 Qb6+=) 20...Bh5= 21.Nd3 Bg6 22.Qc2 Qc7 (22...Rfe8 23.Rac1+=) 23.Nf4 Qe7 Attacking the backward pawn on e4 24.Rf3 Qe5 25.Rc1 (25.Ng6 Qh2 26.Kf1 fg6–+) 25...Rfe8 The pressure on the backward pawn e4 grows 26.Ng6 Qh2 27.Kf1 fg6 28.Qf2 c4 (28...Rf8 29.Ke2=) 29.Ke2 Qe5 30.Qe1 (30.Qh4 Bb4 31.Kd2 Rcd8=+) 30...Bb4 31.a4 (31.Kf1 Rf8=) 31...a6 (31...Bc3 32.Qc3 Qe4 33.d6=) 32.ba6 ba6 33.Rf4 Rb8 34.Qd2 g5 35.Rf5 Qg3 36.Kd1 h6 (36...Bc3 A) worse 37.Qc3 Re4 (37...Qg2?! 38.Qc4 Re4 39.Qa6=+) 38.Qd2 Re3–+; B) 37.Rc3 Rb1 38.Rc1 Rc1 39.Kc1=) 37.e5 (37.Qf2 Qd6 38.Ne2 Re4=+) 37...Rf8 (37...Re5 38.Re5 Qe5 39.Qd4=+) 38.Ne4=+ Qh4 39.Rf8 Rf8 40.Qb4 (40.Nf6 Rf6 41.Qb4 Rf1 42.Kc2 Qe4 43.Kb2 Qe5 (43...Qg2?! 44.Rc2 Qe4 45.d6 Qe5 46.Qc3 Qd6 47.Qc4 Rf7 48.Rf2 Qb6 49.Ka1=+) 44.Rc3 Rd1–/+) 40…Qe4 (40...Qe4 41.Qc4 Qg2 42.d6 Kh8 43.Qa6 Rf1 44.Qf1 Qf1 45.Kd2 Qg2 46.Kd3 Qd5 47.Ke2 Qa2 48.Kd3 Qb3 49.Rc3 Qd1 50.Ke4 Qa4 51.Kd5 Qa2 52.Rc4 Qg2 53.Ke6 Qh3 54.Ke7 Qe3–+) 0–1. Benassi,Aspasio (2150) – Dibley,Shane (1870), WC.2005.P.00006, 2002.

11.d3 Qc7 12.de4 Bh2 13.Kh1 Be5 14.Nd3 Bb2 15.Nb2 N5f6 16.Nc3 (16.Qc2 Ne5=+) 16...Re8 (16...Rd8 17.Qc2=+) 17.Qc2 Nb6 (17...Qe5 18.Nc4 Qe6 19.f4=+) 18.a4= Bg4 19.f3 Be6 20.a5 Nc8 (20...Nbd7 21.f4 Ng4 22.Bg4 Bg4 23.Nd5=) 21.f4 Ng4 22.Bg4 Bg4 23.e5 Qd8 24.Qf2 f5 25.e4 Qd4+/– 26.Nd5 fe4 27.Nc7 Ne7 28.Na8 e3 29.Qc2 Nd5 30.Rfc1 e2 31.Qd3 Ra8 32.Rc4 Qd3 33.Nd3 Rd8 34.Rc5 Nf4!? 35.Nf2 Nd3 36.Nd3 Rd3 37.Re1 Rd1 38.Rc1 Rd5 39.a6 ba6=+ 40.ba6 Re5 41.Rc7+= Rf5 42.Kg1 Rf7 43.Rf7 Kf7 44.Kf2 Bc8 45.Ra1 Ke7 46.Ke2 Kd6 47.Ke3 Be6 48.Rb1 Bc8 49.g3 Ba6 50.Ra1 (50.Ra1 Bb7 51.Ra7+/–) 1–0. Yarmolyuk,Yury (2120) – Alagna,Luciano (2245), Telechess, 2004.

11.d3 Qc7 12.g3 Be5 13.Qc1 N7f6 14.de4 Ne4 15.Bf3 Bb2 16.Qb2 Ndf6 17.Nc3 Ng5 18.Nd5?? (better is 18.Bg2=) 18...Nf3–+ (18...Nf3 19.Nf3 Nd5–+) 0–1. Dagis,Martins – Ciornas,Vasilijus, Baltic New ICCF Players Tournament grou, 2005.

11.d3 Qc7 12.h3 ed3 13.Bd3= h6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Ne5 16.Bc2 Qe7 17.Qh5 (17.Nf3 Rd8=) 17...a6 18.Rd1 Nc4 19.ba6 Ra6 (< 19...ba6 20.Bb3 Be5 21.Bc4 Bc3 22.Nd3+=) 20.Bd3 b5 21.Bc4 bc4 22.Ra1 Ra3 23.Bb2 Ra4 24.Nf3 Bb7 25.Rfd1 Rfa8 26.Nh4 c3 (26...Ra2?! 27.Ra2 Ra2 28.Bg7+=) 27.Nf5 Qe4 (27...Qe5 28.Rd6 Qe4=+) 28.f3= Qc2 29.Nd6 (29.Rd6?? cb2 30.Re1 b1Q 31.Rb1 Qb1 32.Kh2 Qb2–+) 29...cb2 30.Qf7 Kh7 31.Rab1 Bc6 32.e4 Rd4 33.Qf5 Kg8 34.Qe6 Kh7 35.Re1 Rd2 36.Qf5 Kg8 37.Qg6 Bd7 38.Nf7 Ra6 (38...Be8 39.Nh6 Kh8 40.Qg5 gh6 41.Qh6 Kg8 42.Qg5 Kf7 43.e5=+) 39.Nh6= (39.Qa6?? Rg2 40.Kh1 Rh2 41.Kg1 Qg2) ½–½. Glowatzky,Tihomir – Plock,Joerg, corr or02–020, 2002.

11.d3 Qc7 12.h3 Be5 13.d4 (13.Qc2 N7f6=) 13...cd4=+ 14.ed4 The passed pawn on d4 will become decisive later 14...Bh2 15.Kh1 N7f6 16.a4 (16.Qc2 Bf4=+) 16...Be6–/+ 17.a5 (17.Ba3 Rfe8–/+) 17...Rac8 (17...Bf4 18.Ra4–/+) 18.Nd2 (18.a6 b6–/+) 18...e3 19.b6 ab6 20.ab6 Qb8 21.Nef3 (21.Nc4 Ne4 22.Ne3 Ne3 23.fe3 Ng3 24.Kh2 Nf1 25.Kg1 Ne3–+) 21...Bf4 (21...ed2?! 22.Nh2 Qf4 23.Nf3=+) 22.fe3 Ne3 (22...Be3?! 23.Ra3–/+) 23.Qa4 Nf1 24.Bf1 (24.Rf1 Rfd8–+) 24...Nh5 25.Re1 Bd2 26.Nd2 Qf4 27.Qd1 (27.Qb4 Ng3 28.Kg1 Rc2–+) 27...Qf2 (27...Ng3 28.Kg1–+) 28.Ne4 (28.Kh2 Bd5 29.Qh5 Qe1–+ (29...Qd2?! 30.Re2 Qf4 31.Kg1–+)) 28...Qb2 29.Qh5 Qd4 (29...Qb6?! 30.d5 Qa5 31.Rd1–+) 30.Ng5 The mate threat is Qxh7 30...Bf5 31.Qf3 Qf6 (31...Bg6 32.Qb7 Qf2 33.Nf3–+) 32.Ne4 Qe6 33.Bd3 Bg6 34.Qf2 Rfe8 35.Re2 Qb3 (35...Be4?! 36.Re4 Qd6 37.Re8 Re8 38.Bc4–+) 36.Qe1 Qd3 (36...Qd3 37.Nf6 gf6 38.Re8 Re8 39.Qe8 Kg7–+) 0–1. Plonka,T – Krzyzanowski,A, corr Poland, 2000.

11.d3 Qc7 12.h3 Bh2 13.Kh1 Be5 14.Qc1 Bb2 15.Qb2=.

11.d3 N7f6 12.Nc3 (12.Nd2 Bf5=) 12...Nc3=+ 13.Bc3 Bf5 14.Qc2 (14.Qd2 Re8=+) 14...Re8= 15.Rd1 (15.Qb2 Qc7 16.Bf6 gf6=) 15...Qe7 (15...Nd5 16.de4 Be4 17.Bd3=+) 16.Qb2= Be5 (16...Ng4 A) 17.Bg7?? Bh2 (worse 17...Nh2 18.Bh8 f6 19.Bf6+–) 18.Kh1 Qh4 19.Bg4 Bc7 (19...Qg4?! 20.f3 Qg7 21.Qg7 Kg7 22.de4–/+) 20.Bh3 Bh3–+; B) 17.de4 Bh2 18.Kh1–/+) 17.Be5 Qe5 18.Qe5 Re5 19.de4 (19.d4 Rd5=) 19...Ne4 20.Nf3 Ree8 21.Bc4 Rad8 22.Ne5 (22.Rd8 Rd8 23.Rc1 Nd6=) 22...Be6 23.Be6 fe6 24.f3 (24.Rd8 Rd8 25.Rc1 Rd5=) 24...Nc3=+ 25.Rd7 (25.Rd8 Rd8 26.a4 g5=+ (worse 26...Na4 27.Ra1 Nc3 28.Ra7+=)) 25...Rd7–/+ 26.Nd7 b6 27.a4 ½–½. Adam,Stefan – Mueller,Erich, corr DDR–ch M550, 1973.

11.d3 Qh4!? 12.g3 Qe7 =+.

11.f3 Qc7 12.h3 Be5=.

11.d3 ed3

12.Qd3 Be5? 13.Be5 Ne5 14.Qe4! +=.

12.Qd3 N7f6 13.a3 +=.

12.Qd3 N7f6 13.Nf3 Nb4 14.Qd1 Bf5 15.Nc3=.

12.Nd3 N7f6 13.Nd2 Bf5 14.Nc4 Be7 15.Nde5 Qc7 16.Qb3 Nb6 (16...Rfd8 17.Rfd1=) 17.a4 (17.Rfd1 Rad8+=) 17...Nfd7 18.Bf3 Be6 19.Qc2 Bf6 20.Nd7 Nd7 21.Rfb1 Bb2 22.Rb2 Bc4 (22...Nb6 23.Nb6 Qb6 24.a5+/–) 23.Qc4 Ne5 24.Qe4 ½–½. Labahn,Wolfgang – Schwarzenberg,J, Paderborn Vereinsmei, 1990.

12.Nd3 Qh4 13.Ne5 Be5 14.Be5 Ne3 15.fe3 Ne5 16.Rf4 –/+.

12.Nd3 Qh4 13.g3 Qh6 14.e4 N5b6 15.e5 Be7 16.Nd2 c4 17.Ne1 (17.Nf4? Bg5 –/+).

10.Ng5 h6

11.Nh3 Qc7 12.f4 ef3 13.Bf3 Bh2 14.Kh1 Bd6 =+.

11.Nh3 Qc7 12.g3 Nb6 13.Nf4=+ Nfd5 14.d3 Nf4 15.ef4 ed3 16.Bd3 =+.

11.Nh3 Qc7 12.g3 Nb6 13.Nf4=+ Bf4 14.ef4 Nbd5 15.Nc3 (15.f3=+) 15...Nf4 (15...Rd8!?=+) 16.gf4= Qf4 (16...Bh3!? 17.f3 Bf1 18.Qf1 Qf4=) 17.f3+/– Rd8 18.fe4 Qg5 19.Kh1 Rd2 20.Qc1 Ng4 21.Bg4?? (21.Rf3 Qe5 22.Rg3 Re2 23.Ne2 Qe4 24.Kg1 Qe2 25.Rg2=) 21...Bg4–+ 22.Qd2 Qd2 23.Rab1 Qe3 24.Kg2 (24.Rbd1–+) 24...Rd8 25.Rf2 (25.Bc1 Qc3 26.Kg1–+) 25...Rd2 26.Rd2 Bh3 (26...Qd2 27.Kg3 Qe3 28.Kg4 h5 29.Kh5 Qh3 30.Kg5 f6 31.Kf4 g5) 27.Kh1–+ Qd2 (28.Rg1 Qd3 29.Bc1 Qf3 30.Rg2 Qg2#) 0–1. Ruiz Salinas,R – Serrano,A, corr ESP, 1993.

11.Nh3 Qc7 12.g3 Nd5 13.d3 Ne5 14.Kg2 ed3 15.Bd3 –/+.

11.Nh3 Nd5 =+.

8.0-0 Re8

9.a4 b6 10.Nc3 Bb7 11.cd5 ed5 12.d4 Rc8 (12...c4 13.Qc2=) 13.a5 (13.Bd3 cd4 14.Nd4 Qc7=) 13...Nf8 (13...c4!?=) 14.ab6 ab6 15.Ra7 Re7 (15...Rc7 16.dc5 bc5 17.b6+=) 16.Qc2 (16.Bd3 Ne4+=) 16...Bb8 (16...Ne6 17.Rd1=) 17.Ra4 Ne6 18.dc5 bc5 19.Rfa1 (19.Bd3 d4 20.Ne2 Qb6=) 19...Qd6 (19...d4 20.Nb1=) 20.Nb1 (20.Rh4 d4 21.Rd1 Qc7=) 20...d4 21.Nbd2 (21.ed4?? Ng5!? 22.Ne5 cd4 23.Qc8 Bc8 24.Rd4 Nd5–+ (24...Re5? 25.Rd6 Re8 26.Rd1+–; < 24...Qe5 25.Rd8 Re8 26.Be5 Rd8 27.Bb8+/–)) 21...Rd7 (21...Ng5! 22.Nf1 Nf3 23.Bf3 Bf3 24.gf3 Ree8=) 22.Nc4 Qc7 23.Nfe5 (23.b6 Qc6+/–) 23...Rd5 24.Bf3 (better is 24.b6!? Qe7 25.Ng4+=) 24...Re5= 25.Ne5 Qe5 26.Bb7 Qh2 27.Kf1 +=. Trokenheim,Marek – guest2115, ICC, 2004.

9.Nc3 a6 10.d4 cd4 11.Nd4 ab5 12.cb5 Nc5 13.Nf3 Qe7 14.h3 h6 15.a4 b6 16.Nb1 Bb7 17.Nbd2 Rac8 18.Nd4 e5 19.Nf5 Qe6 20.Nd6 Qd6 21.Nf3 Qe6 22.Ne5 Nce4 23.Nc6 Bc6 24.bc6 Re7 25.f3 Ng5 26.Qd4 1-0. anotherheaven (1800) - Jalk (1650), lichess.org, 2015.

9.d3 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Qc2 dc4 (11...a6!?=+) 12.Nc4+= Bb8 13.e4 Nf8 (13...a6!? 14.a4 Qe7+=) 14.a4+– Ng6 15.a5 e5 16.Ra2 Bc7 17.Rfa1 h6 18.Bc3 Nd7 (18...Qd7 19.ab6 ab6 20.Ra8 Ra8 21.Ra8 Ba8 22.Qa4+–) 19.g3 Ngf8 (19...Qe7 20.Kg2+–) 20.Qb2+– f6 (better 20...Qb8!?+–) 21.Nh4 Ne6 22.ab6 ab6 (22...Nb6 23.Na5 Qc8 24.Nf5+–) 23.Ra8 Ba8 24.Bh5 Nd4 (24...Ndf8 25.Be8 Qe8+–) 25.Bd4 ed4 (25...Be4 26.de4 ed4 27.Qa2+–) 26.Be8 Qe8 (26...Bb7 27.Ra7 Qe8 28.Rb7+–) 27.Qa2 Bb7 (27...Bd5 28.ed5 Bd8+–) 28.Nd6 (28.Nd6 Kh7 29.Ne8+–) 1–0. yoto_yotov (1815) – tactix47 (1755), gameknot.com, 2014.

9.d4 b6 10.a4 Bb7 11.Nbd2 Ne4 (11...cd4 12.Nd4 Qc7 13.N4f3=) 12.Qc2 (12.Ne4 de4 13.Ne5 cd4 14.ed4 Ne5 15.de5 Bc5=) 12...Nd2 13.Nd2 Rc8 (13...cd4 14.Bd4 Rc8 15.f4=) 14.dc5 (14.Bd3 cd4 15.Bh7 Kh8=+) 14...Bc5 (14...Nc5 15.f4=+) 15.Rfd1= Qg5 16.Nf3 Qh6 17.a5 dc4?? (better 17...Red8=) 18.Rd7+– e5 (18...Re7 19.Rdd1 ba5 20.Qc4 Bb6+–) 19.Rb7 (19.Rb7 c3 20.Qc3+–) 1–0. guest228 – guest57, chessclub.com, 2018.

9.d4 Qc7 10.h3 dc4 11.Bc4 cd4 12.Qd4 e5 13.Qc3 Nb6 14.Nbd2 Bf5 15.Bb3 Qc3 16.Bc3 h6 (16...Bd3!?+=) 17.a4 Rac8 18.Bb2 Bc2 19.a5 Nbd7 20.Rfc1 Bb3 21.Nb3 Bf8? (better is 21...Kf8=) 22.Rc8+/– Rc8 23.Ne5 Ne5 24.Be5 Nd5 25.Bd4 a6 26.b6 Bb4 27.Bb2 Rc2 28.Be5 ½–½. Hal1958 – Upton, playchess.de, 2002.

9.cd5 ed5 10.Nc3 Ne5 11.a3 (11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 13.Bc3 d4=+) 11...Bg4 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qe2=+) 12.Ne5= Be5?? (better is 12...Be2 13.Ne2 Be5 14.Be5 Re5+=) 13.Bg4+– d4 14.Na4 Qa5 15.Be2 Rac8 (15...de3 16.de3 Rad8 17.Qb3+–) 16.Qc2 (16.f4 Bd6+–) 16...Red8 (16...c4 17.Rac1 Qb5 18.Bc4 Rc4 19.Qc4 Qc4 20.Rc4+–) 17.Rac1 (better is 17.f4 Bd6 18.Bc4+–) 17...Bh2 (17...d3 18.Bd3 Bb2 19.Nb2 Rd7+–) 18.Kh2 d3 19.Bd3 Rd3 20.Qd3 Qa4 (20...Ng4 21.Kg3 Qa4 22.Qd7+–) 21.Bf6 gf6 1–0. Reimer,K – Heinz,W, Mehlingen Pfalz, 1992.

8.a4 b6

9.0-0 a5 10.d4 Bb7 11.Nbd2 Qe7 12.Rc1 e5 13.de5 Ne5 14.cd5 Bd5 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Bb7 17.Rc2 (17.Qe2 Ng4 18.h3 Bf3 19.gf3 Ne5=) 17...Rad8 18.Qa1 Bc7 (18...Ng4 19.Bg7 Bf3 20.gf3 Nh2 21.Rfc1 Qg5 22.Kh1-+) 19.Bf6 Qf6 20.Qf6 gf6 21.Nh4 Rd7 22.f3 Rfd8 23.Nf5 Kf8 24.e4 Rd2 25.Rf2 Rd1 26.Rf1 R1d2 27.Rf2 (27.Rd2 Rd2 28.g3 Be5=) 27...Rd1 28.Bf1 (28.Rf1 R1d2=) 28...Bc8 (better 28...Ra1!?=+) 29.Ne3+= R1d4 (29...R1d7 30.g3+=) 30.Nd5 Rd7 31.Nf6 (31.Nc7?! Rc7 32.Bc4 Be6 33.Be6 fe6=+) 31...R7d6 (31...Ra4 32.Nd7 Bd7 33.Rfd2+=) 32.Nd5+/- (32.Nh7?! Ke7 33.e5 Rd8=) 32...Bd8 33.Bc4 Be6 34.Rfd2 Bf6 35.Kf1 (35.Nf6 Rd2 36.Rd2 Rd2 37.Be6 fe6-+) 35...Rd2 36.Rd2 Bd4 37.g4 h5 (37...Bd5 38.ed5 Ke7 39.Re2 Kd8 40.h4+/-) 38.h3 (38.gh5 Kg7+-) 38...h4+/- 39.Ke2 f6 (39...Bd5 40.ed5 Rf6 41.Bd3+/-) 40.f4 (40.Ne3 Bc4 41.Nc4 Re6+-) 40...Bd5 41.Bd5 Rd8 42.Kd3 Ke7 43.Re2 Kd6 44.Kc4 Rd7 (44...Rf8 45.Rg2+/-) 45.g5+- fg5 46.e5 Kc7 47.fg5 (47.f5 Re7 48.f6 Re5+-) 47...Rg7 48.g6 (better 48.e6!? Kd6 49.Re4+-) 48...Rg6+= 49.e6 Bf6? (better 49...Rg3 50.Bf3 Bf6+/-) 50.e7+- Be7 51.Re7 Kd6 52.Bc6 (better 52.Rh7+-) 52...Ke7-+ 53.Bb7 Rd6 54.Ba6 (54.Bc8 Rd4 55.Kb3 Rb4 56.Ka3 Kf6-+) 54...Kf6 (54...Rd4!? 55.Kc3-+) 55.Bb7 Ke5 56.Bc6 Rd4 57.Kb3 Rb4 58.Ka3 Kf4 (58...c4 59.Be8-+) 59.Bd7 (59.Bd5 Re4! 60.Kb3 Re3 61.Kb2 Rh3-+) 59...Kg3 (better 59...c4!? 60.Be8 Rb3 61.Ka2 Rh3 62.Bc6-+) 60.Bc8 c4 61.Be6 c3 62.Bf5 Kf4 63.Bg6 (63.Bg4 c2 64.Ka2 c1Q 65.Be6 Qb2) 63...Kg5 (63...Ke3 64.Be8 c2 65.Ka2 c1Q 66.Bc6 Qb2) 64.Bh7-+ Kf6 65.Ka2 Ke5 66.Bg6 Kd4 67.Bf7 (67.Bf5 Ra4 68.Kb3 Rb4 69.Ka3 Ke3 70.Bg4 c2 71.Ka2 c1Q 72.Be6 Qb2) 67...Ke3 (67...c2 68.Bc4 c1Q 69.Bb3 Kc3 70.Bd5 Ra4) 68.Bg6 Kd2 (68...Kd2 69.Bh5 c2 70.Bf7 c1Q 71.Bb3 Kc3 72.Bd5 Ra4) 0-1. BeepBeepImAJeep - Gilevich (2455), lichess.org, 2017.

9.Nc3 dc4 10.Bc4 Bb7 11.Be2 +=.

9.cd5 Bb7 10.0-0 (10.de6 fe6 11.Na3 Nd5+=) 10...Qc7 (10...Bd5 11.Nc3=) 11.h3 (11.de6 fe6 12.h3 Rad8+=) 11...ed5 (11...Nd5 12.Nc3=) 12.Nc3 Rfe8 13.d3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Rb1 (15.d4 cd4 16.ed4 Bh2 17.Kh1 Bf4=+) 15...Rad8 Black intends d4 (15...d4 16.ed4 cd4 17.Na2-/+) 16.Bf3 d4 17.ed4 Bd4 (17...Rd4?! 18.Ne4 Rdd8 19.Be5 Re5 20.Nf6 gf6 21.Rc1=) 18.Bb7 Qb7 19.Ne4?? (better 19.Qc2=+) 19...Bb2 20.Rb2 (20.Nc5 bc5 21.Rb2 c4-+) 20...Ne4 21.Qg4 (21.Re1 Qd7 22.Qb3 Ng3 (22...Qd3?! 23.Qd3 Rd3 24.Rbe2-+) 23.Re8 Re8-+) 21...Nf6 (21...Nc3 22.Rc2 Rd4 23.Qh5 Rd3 24.Qf5-+) 22.Qg3 Rd4 23.h4 (23.Rbb1 Red8-+) 23...Qd5 (23...Ra4 24.Rbb1-+) 24.Rfb1 (24.Rbb1 Rg4 25.Qh3 Ra4-+) 24...Rd3 25.Qg5 (25.f3 Qd4 26.Qf2 Rd1 27.Rd1 Qd1 28.Kh2 Re1-+) 25...Qg5 (better 25...Qd4 26.Qc1 Qh4-+) 26.h5 (26.hg5 Nd5 27.Ra1-+) 26...Ne4 (26...Ng4 27.Rf1 Qh5 28.Rc1 Qh2 29.Kf1 Qh1) 27.g3 Qh5 (27...Nf2 28.Kg2 Rg3 29.Kf1 Rg1 30.Kf2 Qe3) 28.Kf1 (28.Rf1 Re6 29.Rc1 Rh6 30.Kf1 Qf3 31.Rc5 Rh1) 28...Ng3! 29.fg3 (29.fg3 Qh1 Mate attack) 29...Qf3 (29...Qh1 30.Kf2 Rf3) 30.Rf2 (30.Kg1 Qg3 31.Rg2 Re1 32.Re1 Qe1 33.Kh2 Qh4 34.Kg1 Rd1) 30...Qg3 (30...Qh1) 31.Rg2 Qg2! 32.Kg2 Re2 33.Kf1 (33.Kf1 Ra2 34.Re1-+). hurvajsmanka (1670) - krasIn (1680), Rated Bullet tournament, lichess.org, 2013.

9.cd5 ed5 10.Nc3 Qc7 +=.

9.cd5 Nd5 10.Nc3 Bb7 11.0-0 Qc7 12.g3 (12.Nd5 Bd5 13.Qc2 Rad8=) 12...a6 13.Rc1 ab5 (13...Nc3!? 14.Rc3 Rfd8=+) 14.Nb5= Qb8 15.Nd6 (15.e4 Nb4 16.d4 Rd8=) 15...Qd6 16.Bb5 (16.d4 Rfc8=) 16...Bc6 (16...Nc7 17.Be2=+) 17.Qc2 (better 17.Nd4!? Bb5 18.Nb5=) 17...Bb5-/+ 18.ab5 Nb4 19.Qc3 Nf6 20.Rfd1? (better 20.d4!? Na2 21.dc5-/+) 20...Na2-+ 21.Qc2 Nc1 22.Rc1 Nd5 23.d4 cd4 24.Nd4 Nb4 (24...Ra2 25.Nc6-+) 25.Qe4 (25.Qb3 e5 26.Rc4 ed4 27.Rd4 Qg6 28.Qb4 Ra2-/+) 25...Rfd8 (better 25...Ra2!? 26.Rb1 Rc8-+) 26.Nc6-/+ Nc6 27.bc6 Rac8 28.c7? (28.Qd4 f6-+) 28...Rd7?? (better 28...Rc7 29.Rc7 Qc7-+) 29.Be5-/+ Qe7 (better 29...Qd2 30.Rb1 Qe2-/+) 30.Qg4?? (better 30.Qb7 Qe8 31.Qb6=+) 30...f6-+ 31.Bd4 Rdc7 32.Rc7 Rc7 (32...Qc7?! 33.Qe6 Kh8 34.Qb6-/+) 33.Bb6 (33.Qe4-+) 33...Rc1 34.Kg2 Qb7 35.Kh3 Qb6 36.Qh5 Rc8 37.f4 (37.Qd1 e5-+) 37...Qc5 (37...Qe3 38.Qd1-+) 38.Qg4 (38.Qc5 Rc5 39.Kg4 f5 40.Kf3 h5-+) 38...Qf5 (38...Qe3!? 39.Qd1-+) 39.Qf5 ef5 0-1. brucepeng (1945) - karmafloyd (1925), lichess.org, 2020.

9.0-0 Bb7

10.d3 Rc8 11.Nbd2 h6 12.h3 Nh7 (12...Ra8 13.cd5 ed5 14.Qc2=) 13.Qc2 f5 (13...Nhf6 14.a5+=) 14.a5 Qe7 15.ab6 ab6 16.Ra7 Rb8 (16...Rc7 17.Rfa1+=) 17.Rfa1 Ng5 (17...Nhf6 18.d4+/-) 18.Ng5 hg5 19.Bf3 Qd8 (19...Ne5 20.R1a4 Rbd8 21.cd5 Nf3 22.Nf3 (worse 22.gf3 ed5 23.d4 Bb8=+) 22...ed5 23.Be5+/-) 20.Qb3 (20.cd5 g4 21.hg4 fg4 22.Bg4 ed5 23.Be6 Kh7 24.d4 Kh6+-) 20...dc4? (20...Ne5 21.cd5 Nf3 22.Nf3 (22.gf3?! ed5 23.Nf1 Kh7=) 22...ed5 23.Ne5+/-) 21.Nc4 (better 21.Qc4 Bf3 22.Qe6 (22.Nf3?! Re8+-; 22.gf3?! Re8+=) 22...Rf7 23.Nf3+- (23.Qd6?! Bb7+-; 23.gf3?! Bc7+-)) 21...Bf3+/- 22.gf3 Bc7 23.f4 (better 23.Ne5! Ne5 24.Be5 Be5 25.Qe6 Kh7 26.Qe5+/-) 23...gf4= 24.ef4 (24.Nd6 Qe7 25.Rc7 Qd6=) 24...Bf4=+ 25.Ne3 Re8 26.Qc3 (26.R1a4!? Be3 27.fe3 Qg5 28.Kf2=+) 26...Be5 27.Rd7? (better 27.Qc2 Qg5 28.Kf1 Bb2 29.Qb2-/+) 27...Bc3?? (better 27...Qg5 28.Ng2 Bc3 29.Bc3 Re7-+) 28.Rd8= Rbd8 29.Bc3 Rd3 30.Be5 Rb3 31.Ra7 Attacking the backward pawn on g7 31...Rb5 32.Rg7 Kf8 33.Nc4 Rb1 34.Kg2 Re7 35.Bd6 (better 35.Rg6 b5 36.Nd6+/-) 35...Kg7-/+ 36.Be7 Kf7 37.Bd6 Ke8 38.Ne5 (38.Ne3 Rb3-/+) 38...Rd1 39.Bc7 b5 40.Bb6 (40.h4!?-/+) 40...Rd5 41.f4 b4 42.Nc4 Kd7 43.h4 (better 43.Na5-+) 43...Kc6 44.Ba7 (44.h5 Kb5 45.h6 Rd7-+ (45...Kc4?! 46.h7 Rd2 47.Kg3 Rd3 48.Kg2=)) 44...Rd4 (better 44...Kb5 45.Nb2 Rd2 46.Kf3 Rb2 47.Bb8-+) 45.Na5 Kb5 46.Nb3 Rf4 47.Nc5 Rh4 (47...Rg4 48.Kf3 e5 49.Nb3-+) 48.Ne6 b3 49.Nd4 Kc4 50.Nb3 Kb3 51.Kg3 Rg4 52.Kf3 Kc4 53.Be3 Kd5 (53...Kd3 54.Bc5-+) 54.Bd2 Ra4 55.Be3 (55.Bh6 Ra1-+) 55...Ra3 (55...Ke5 56.Bc1-+) 56.Kf4 Ke6 57.Bd2 Ra4 (57...Ra2 58.Be1-+) 58.Kf3 Kd5 59.Be3 Re4 (59...Ke5!? 60.Bc1-+) 60.Bd2 Rg4 61.Be3 Kc4 62.Bd2 Kd3 63.Bh6 Rh4 64.Bc1 (64.Bg5 Rh5 65.Be7-+) 64...Rg4 (64...Rh3 65.Kg2 Re3 66.Kf2-+) 65.Bh6 Kc4 66.Bd2?? (66.Be3 Re4-+) 66...Kd5 67.Be3 Ke5 68.Bd2 (68.Bh6 Rg1-+) 68...Rc4 69.Be3 (69.Ba5 f4-+) 69...Rc3 70.Kf2 Ke4 71.Bg5 f4 72.Bh6 (72.Bd8 Rc2 73.Ke1 Kf3-+) 72...Rc2 73.Ke1 Kf3 74.Bg5 Rg2 75.Bd8 Rg1 (75...Re2!? 76.Kd1-+) 76.Kd2 Kg2 77.Bb6 Rb1 78.Bd4 f3 79.Kc2 Rb7 80.Be3 f2 81.Bf2 Kf2 82.Kd3 Re7 83.Kd4 Re1 84.Kd3 Re8 85.Kd4 Kf3 86.Kd5 Kf4 87.Kd6 Re5 88.Kc6 Ke4 89.Kd6 Ra5 90.Kc6 Rd5 91.Kb6 Kd4 92.Kc6 Ke5 (92...Kc4 93.Kb6 Rc5 94.Ka7 Kb5 95.Kb7 Rc4 96.Ka7 Kc6 97.Kb8 Kb6 98.Ka8 Rc8) 93.Kb6 (93.Kc7 Rc5 94.Kd7 Rc4 95.Ke7 Rc7 96.Kd8 Kd6 97.Ke8 Rb7 98.Kf8 Ke6 99.Kg8 Kf6 100.Kh8 Kg6 101.Kg8 Rb8) 93...Kd6 94.Kb7 Rc5 (94...Rb5 95.Ka6 Kc6 96.Ka7 Ra5 97.Kb8 Ra6 98.Kc8 Ra8) 95.Ka6 (95.Kb6 Re5 96.Kb7 Rb5 97.Ka6 Kc6 98.Ka7 Ra5 99.Kb8 Ra6 100.Kc8 Ra8) 95...Rc8 (95...Kc7 96.Ka7 Ra5) 96.Kb6 (96.Kb5 Kd5 97.Kb4 Rc4 98.Kb5 Re4 99.Kb6 Rd4 100.Kc7 Kc5 101.Kb7 Rd7 102.Kc8 Kc6 103.Kb8 Rd8 104.Ka7 Re8 105.Ka6 Ra8) 96...Rb8 97.Ka5 Rb1 (97...Kc5 98.Ka4 Rb7 99.Ka3 Kc4 100.Ka2 Kc3 101.Ka1 Kc2 102.Ka2 Ra7) 98.Ka4 Kc5 99.Ka3 Kc4 100.Ka2 Rb8 (100...Rb3 101.Ka1 Kc3 102.Ka2 Kc2 103.Ka1 Ra3) 101.Ka3 Rb7 102.Ka2 Kc3 103.Ka1 Kc2 104.Ka2 Ra7 0-1. SSAARR (2065) - UriyP (1760), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

10.d3 Re8 11.Nbd2 e5 (11...Qc7 12.a5=) 12.cd5 Nd5 13.Qb3 Nb4 14.Nc4 Bc7 15.Nfd2 Nf6 16.Rfd1 Nd3?? (better 16...a6=) 17.Bd3+- Qd5 (17...Qe7 18.e4+-) 18.Bf1 (18.e4 Qe6+-) 18...Rad8 (18...Qe6 19.a5+-) 19.Rac1 (19.Nf3 Qe6 20.Rd8 Rd8 21.Be5 Be5 22.Nfe5 Bd5+-) 19...e4 (19...Qe6 20.Qc2+-) 20.Be2 (better 20.Bf6 Qh5 21.g3 gf6 22.Qc2+-) 20...Qh5?? (20...Qg5+-) 21.g3 (better 21.Bh5 Nh5 22.Qc2+-) 21...Qh3?? (better 21...Qe2 22.Bf6 gf6-/+) 22.Bf1 (22.Bf6 gf6 23.Qc3 Kg7+-) 22...Qh6 23.Bg2 Ng4 (23...Nd7 24.Qc2 Qe6 25.a5+-) 24.h3 Ne5 (24...Nf6 25.Qc2 Qg6 26.a5+-) 25.Ne4 (25.Be5 Be5 26.Ne5 Re5 27.Ne4 Rf8+-) 25...Rd1 26.Rd1 f5 (26...Be4 27.Be5 Bg2 28.Kg2 Be5 29.Ne5 Qf6+-) 27.Ned6 (better 27.Ne5 Qe6 28.Qe6 Re6+-) 27...Bd6 (27...Nf3 28.Bf3 Bf3 29.Ne8 Bd1 30.Qd1+-) 28.Bb7 (better 28.Rd6 Nf7 29.Rh6+-) 28...Bb8 (28...Nc4 29.Qc4 Kh8+-) 29.Ne5 (29.Ne5 c4 30.Qc4 Kh8 31.Nf7 Kg8 32.Nh6 Kh8 33.Qf7 Bg3 34.Qe8) 1-0. ClayPigeons (2095) - ChessPilots (2210), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

9.Nc3 Bb7

10.0-0 e5 11.cd5 Nd5 12.d3 Re8 13.Ne4 Bc7 14.Nfd2 N5f6 15.Bf3 Ne4 16.Ne4 f5 (16...Bd5!?=) 17.Nd6!+/– Bf3?? (17...Bd6 18.Bb7 Discovered attack (18.Qb3 Decoy)) 18.Qb3 Kh8 (18...c4 19.Qc4 Bd5 20.Qd5 Re6 21.Qe6 Kh8 22.Nf7 Kg8 23.Nd8 Kh8 24.Qe8 Nf8 25.Qf8) 19.Nf7 (19.Nf7 Kg8 20.Nh6 Kh8 21.Qg8 Rg8 22.Nf7#) 1–0. wiking – axelsun, internet, 2010.

10.cd5 ed5 11.d4 Rc8 12.0-0 Ne4 13.dc5 Ndc5 14.h3 (14.Rc1 Re8=) 14...Rc7 (14...Nc3 15.Bc3 Ne4 16.Bd4=) 15.a5 (15.Nd5? Bd5 16.a5 ba5 17.Ra5 Re8–+) 15...Rd7 (15...Re8 16.a6 (16.Nd5? Bd5 17.ab6 ab6–+) 16...Nc3 17.Bc3=) 16.a6 (16.ab6 ab6 17.Ra2 Re8=) 16...Ba8 17.Nd4 (17.Rc1 Qe7+=) 17...Qg5 18.f4 (18.Rc1 Qe5 19.f4 Qe8+=) 18...Qg6= 19.Bg4 (19.Bh5 Nc3 20.Bc3 Qe4+=) 19...f5 20.Bf3 (20.Bh5 Qf6=) 20...Bb8 (20...Rc8 21.Rc1=) 21.Nce2 (21.Rc1 Rc8=) 21...Re7 (21...Nd6 22.Rc1=) 22.Nc2 (22.Rc1 Bd6=) 22...Nb3 (22...Rc8 23.Nb4=) 23.Ra4 (23.Ba3 Na1 24.Be7 Rf7 25.Be4 fe4=) 23...Bd6+= 24.Ned4 Na5 (24...Nbc5 25.Ra2=) 25.Be2 (25.Be4 Re4 26.Ba3 Nc4 27.Bd6 Qd6=) 25...Bc5 (25...Nc4 26.Ra2+=) 26.Rf3 Nc4–/+ 27.Ra2 Ncd2–+ 28.Qe1 Nf3 29.Bf3 Qe8 30.Be2 Nd6 31.Qf1 Re3 32.Ne3–/+ Qe3 33.Qf2 Qf2 34.Kf2–/+ Re8 35.Bd3 Re4 36.Ra4? Rf4–+ 37.Kg3 g5 (37...g5 38.Kh2 Kf7–+) 0–1. Neuhof,KE – Ahlbaeck,B, corr ICCF EU/M/GT/045 (year?).

10.cd5 ed5 11.d4 Rc8 12.0-0 Qe7 (12...Re8 13.dc5 Nc5 14.Rc1+=) 13.a5= Bb8 (13...h6 14.g3=) 14.a6 (14.ab6 ab6 15.h3 h6=) 14...Ba8= 15.Bd3 (15.h3 Bd6=) 15...Ne4+= 16.Rc1 (16.Qc2 Bd6+=) 16...c4 17.Bc2 (17.Be2 Ndf6+=) 17...Qd6 (17...Qb4 18.Ba1+=) 18.Ba1 (18.Ra1 Rfe8=) 18...Qh6 (18...f5 19.Bb2+=) 19.Ne2 (19.h3 f5+=) 19...Rfe8 (19...Rce8 20.Nc3+=) 20.Ng3 =. Katalymov,Boris N – Barenbaum, Tashkent, 1959.

9.d3 Bb7

10.0-0 dc4 11.dc4 Qc7 12.g3 Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.Ne4 Ne4 15.Qd3 Rad8 16.Qb1 f5 17.Rd1 Qf7 (17...e5 18.a5=+) 18.Ne5 Be5 19.Be5 Nd2 20.Qc2 Nf3 21.Bf3 Bf3 22.Rd8 Rd8 23.Re1?? (better 23.Bb2-/+) 23...Qh5-+ 24.g4 (24.h4 Be4 25.Qe4 fe4 26.Bf4-+) 24...Qg4 (24...Qh3 25.Bg7 Qg2) 25.Bg3 Qh3 26.Qe4 (26.Qf5 Qg2) 26…fe4 (26...fe4 27.Rd1 Rd1; 26...Qg2) 0-1. ch77essi988 (1685) - verm217 (1690), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

10.Nbd2 a6 11.0-0 =+.

10.Nbd2 Bd6 11.a5 dc4 (11...a6 12.Qa4=+) 12.dc4 (12.Nc4 Bc7=) 12...ba5 (12...a6 13.Nb3 Qe7 14.ab6 ab5 15.Na5=) 13.Nb3= Qc7 14.Na5 Bf3 (better 14...Be4=) 15.Bf3+– (15.gf3?! a6 (worse 15...Bh2 16.f4+–) 16.Nc6 ab5 17.cb5 Rfc8= (worse 17...Bh2 18.f4+–)) 15...Rad8 (15...Rab8 16.Nc6 Rb7 17.h4+–) 16.Nb7 (16.Nc6 Ra8+–) 16...Ne5 (16...Be5!? 17.Be5 Ne5 18.Nd8 Rd8+–) 17.Nd8+– Nf3 (17...Rd8 18.Be2+–) 18.Qf3 Rd8 19.h3 (19.Bf6 gf6 20.Qf6 Be5 21.Qg5 Kh8+–) 19...Be7 (19...Nd7 20.Qc6 Nb6 21.Qc7 Bc7 22.Ra7+–) 20.Bc3 (better 20.0-0+–) 20...e5? (20...Nd7+–) 21.Ba5 e4 (21...Qb8 22.Bd8 Bd8+–) 22.Qe2 (better 22.Bc7 ef3 23.Bd8 fg2 24.Rg1 Bd8 25.Ra7+–) 22...Qe5+– 23.0-0 (23.Ra4 Rd3+–) 23...Bd6 (23...Rd7 24.f3+–) 24.g3+– Rb8 (24...Rd7 25.Kg2+–) 25.Ra3 Nh5? (better 25...Qe6 26.Bc3 Ne8+–) 26.Bc3 Qg5 (26...Ng3 27.fg3 Qg3 28.Qg2 Qe3 29.Kh1+–) 27.Qg4 (27.Ra7?! Ng3 28.fg3 Qg3 29.Qg2 Qe3 30.Qf2 Qc3+=) 27...Qg4 28.hg4 Nf6 29.Rd1 (29.Bf6 gf6 30.Rd1 Be5 31.Ra7 Kg7+–) 29...Ne8 30.Ra7 Rd8 (30...Kf8 31.Rd5+–) 31.Be5! f6 (31...Be5 32.Rd5 Double attack (32.Rd8 Pinning; 32.Rd8 Deflection; 32.Rd5 Decoy)) 32.Bd6 Rd6 (32...f5+–) 33.Rd6 Nd6 34.b6 1–0. jaddwarrior (2010) – Olar (1945), ChessWorld.net, 2015.

10.Nbd2 e5 11.cd5 Nd5 12.Nc4 Qe7 13.Nd6 Qd6 14.0-0 Rfe8 15.Nd2 Qg6 16.Ne4 Rad8 17.a5 Nb4 18.Bh5 Qh6 19.Ng3 Nf6 Black plans e4 20.Be2 Nd3 21.Bd3 e4 22.Bc4 Rd1 23.Rfd1 ba5 (better is 23...Bc8=) 24.Nf5 Qh5 (24...Qg5 25.Nd6 Kf8 26.Nb7 Ng4+–) 25.Nd6+– Re7 26.Nb7 h6 (26...Rd7 27.Rd7 Nd7 28.Ra5+–) 27.Na5 (better is 27.Bf6 gf6 28.Na5 Qg4+–) 27...Ng4? (27...Rd7 28.Rd7 Nd7+–) 28.h3 Ne5 29.Rd5 Re6 30.Nc6 Nf3 31.Kh1 Qh4 (31...Ng5 32.Rd8 Kh7 33.Ra7 (33.Na7 Rg6 34.Ra6 Nh3 35.Rg6 Nf2 36.Kg1 Kg6+/–) 33...Nh3 34.Be6 Nf4 35.Bh3 Nh3 36.gh3 Qh3 37.Kg1 Qg4 38.Kf1 Qh3 39.Ke1 Qh1 40.Kd2+–) 32.Rd8 Kh7 33.Be6 fe6 34.Ra7 e5 35.Ne5 Qd8 36.Rg7!! (36.Rg7 Kg7 37.Nc6 (37.gf3? Qd1 38.Kg2 Qc2–+) 37...Kf7 38.Nd8 Ke7 39.Nc6 Kd6 40.gf3 ef3 41.Be5 Kd5 42.e4 Ke4 43.b6+–) 1–0. Biro,Karol – Privara,Igor (2245), Bratislava–ch, 1982. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 d5 4.Bb2 c5 5.e3 b6 6.c4 Bb7 7.Be2 Bd6 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 0-0 10.a4)

10.Nbd2 Qe7 11.0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2 Qe7 11.a4).

10.Nbd2 a5

11.0-0 e5 =.

11.Qc2 Qc7 12.0-0-0 Rad8=+ 13.h3 Ne5 14.Rhg1 (14.Kb1 Nf3 15.Bf3 Qe7=+) 14...Rd7 (14...Rfe8 15.cd5 Nd5 16.Ne4=+) 15.Qc3 (15.Nh4 d4=+) 15...Ng6 (15...d4 16.Qc2=+) 16.g4 e5 (16...d4 17.Qc2=+) 17.g5= d4 18.Qb3 (18.Qc2 Ne8=) 18...Ne8 19.Kb1 (19.h4 f5 20.gf6 Rf6= (20...gf6? 21.h5+–)) 19...f5 (19...Ne7 20.Ne4=) 20.ed4 ed4 21.Nd4 cd4 22.c5 Kh8 23.cd6 Nd6 24.Nf3 Nf4=+ 25.Nd4 Ne2 26.Ne2+= Bf3 27.Rc1 Qb7 28.Nf4 Re8 29.h4 Ne4 30.Rge1 Qb8?? 31.de4+– Qf4 32.ef5 Qf5 33.Ka1 Red8 34.Qe6 Qe6 35.Re6+– Bd1 36.Rb6 Ba4 37.h5 Kg8 38.h6 gh6 39.gh6 Rd1 40.Rd1 Rd1 41.Ka2 Kf7 42.Rf6 Ke7 43.b6 Rd7? 44.Rf5 Bc6 45.Ra5 Rb7 46.Bd4 Ke6 47.Rg5 Rd7 48.Be3 Kf6 49.Rc5 Bb7 50.Kb3 Ke6 51.Kc3 Bf3 52.Bd4 Rd5 53.Rc8 Rd7 54.Kd3 Bb7 55.Rb8 Bd5 56.f4 Kf5 57.Rf8 Ke6 58.Ke3 Rf7 59.Rf7 Kf7 60.f5 Ke7 61.Kf4 Kd6 62.Be5 Ke7 63.Bc7 Kd7 64.Ke5 Bf3 65.Kf6 Be4 66.Be5 Kc6 67.Bd4 Kd7 68.Bf2 Ke8 69.Ke6 Kf8 70.f6 (70...Bg6 71.b7 Bf7 72.Ke5 Bb3 73.b8Q Kf7 74.Qb3 Kg6 75.Qg3 Kh5 76.Kf4 Kh6 77.Qg5#) 1–0. Poley,Vladimir (2405) – Adrian,Claude (2320), IM Saint–Lo, 2004.

11.Qc2 Qc7 12.0-0-0 Rad8=+ 13.h3 Rfe8 14.g4 =+.

11.Qc2 Qc7 12.cd5 ed5 13.Rc1 Rac8 =.

11.0-0 Qe7

12.Qb1 Rac8 13.Qc2 Rb8 14.Rac1 Rbd8 15.e4 d4 16.Rce1 Bf4 =+.

12.Qb1 Rad8 13.Qc2 e5 14.e4 de4 15.de4 Nh5 16.Rfe1 Nf4 =+.

12.Qb1 Rad8 13.cd5 ed5 14.Qc2 Rfe8 15.Rfe1 Qe6 16.Rac1 Qf5 =.

12.Qb1 Rad8 13.cd5 Nd5 14.Nc4 e5 15.Nfd2 Bc7 16.Bf3 f5 =.

12.Qb1 Rad8 13.Re1 e5 14.e4 dc4 15.Nc4 Nh5 16.Bc1 Bc8 =.

12.Rc1 Rac8 13.Qb3 Rb8 14.Qc2 Rbd8 15.d4 cd4 16.Nd4 Rc8 =.

12.Rc1 Rac8 13.Qc2 Rfe8 14.cd5 ed5 15.Rfe1 Qe6 16.Ng5 Qf5 =.

12.Rc1 Rac8 13.cd5 ed5 14.Re1 Rfe8 15.Qc2 Qe6 16.Ng5 Qf5 =.

12.Rc1 Rac8 13.Re1 Rfd8 14.Qc2 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Nb4 =.

12.Rc1 Rae8 13.Qc2 Rc8 14.Rfd1 Rfe8 15.e4 d4 16.Rb1 Rcd8 =+.

12.Rc1 Rae8 13.Qe1 Rd8 14.cd5 ed5 15.Qd1 Rfe8 16.Re1 Qe6 =.

12.Qb1 Rfd8

13.Qc2 Rab8 14.Rac1 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Nb4 =.

13.Qc2 Rac8 14.cd5 ed5 15.Rac1 Re8 16.Rfe1 Qe6 =.

13.Qc2 Rdc8 14.e4 d4 15.Nb3 Ne5 16.Ne5 Be5 =.

13.Qc2 e5 14.cd5 Nd5 15.Ne4 Rac8 16.Rad1 Nb4 =.

13.Qc2 Re8 14.Rac1 Rad8 15.d4 cd4 16.Nd4 Nc5 =.

13.Re1 Rab8 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Rbc8 16.Qc2 e5 =.

13.Re1 Rac8 14.Qc2 e5 15.e4 d4 16.Nh4 Qe6 =.

13.Re1 Rac8 14.Bf1 Bb8 (14...Ng4 15.cd5 (15.Qc2 Nde5 16.Ne5 Ne5=+) 15...ed5 16.h3= (16.Qc2 Qe6=+) 16...Ngf6=; 14...dc4 15.Nc4 Bf3 16.gf3 e5=) 15.Bc3 (15.Be2 e5= 16.e4 de4=) 15...dc4 (15...e5 16.e4 d4 17.Bb2=+) 16.Nc4 (16.dc4 Nf8= (16...Rc7=)) 16...Bf3=+ 17.gf3 Nd5 18.Bb2 Qh4 19.h3 e5 20.Bg2 Nb4 21.Ra3 Bc7 22.Rb3 (22.Qd1 Qg5=+) 22...Re8 23.Nd2 Re6 24.Nf1 (24.Re2!?=+) 24...Rg6–/+ 25.Ng3 Nf6?? (25...e4 26.f4 Nd3 27.Rd3 ed3 28.Qd3–/+) 26.Rc3 (better is 26.Nf5!? Rg2 27.Kg2 Qg5 28.Ng3+=) 26...Qg5 (26...e4 27.f4 Nfd5 28.de4 Nc3 29.Bc3 Rg3 30.fg3 Qg3 31.e5=+) 27.Rc4=+ Nfd5 28.Rg4 Qd8 29.Rd1 Qd7 30.Qc1 Rd8 31.Qc4 Nf6 32.Rg6 hg6 33.d4 ed4=+ 34.ed4 Bg3 35.fg3= Qe7 36.Qc1 c4 37.Qc4+/– Nfd5 38.Qc1 Qd6 39.Kh2 Rf8 40.Qd2 Rc8 41.Rc1 Rd8 42.f4+– Qf6 43.h4 Qd6 44.Re1 Nf6 45.d5 Ng4 46.Kg1 Nd5 47.Qd5 Qd5+= 48.Bd5 Rd5 49.Re8 Kh7 50.Bc3 Rd3 51.Be1 Rd1 52.Kg2 Nf6 53.Bf2?? Ne8–+ 0–1. Tendulkar – "Morozevich,A", ICC, 1999.

13.Re1 Rdc8 14.cd5 ed5 15.Qc2 Re8 16.Rac1 Rad8 =.

13.Re1 e5 14.e4 d4 15.Nh4 Qe6 16.Nf5 Bf8 =.

13.Re1 Re8 14.Qc2 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Rad8 =.

12.Qb1 e5

13.Qc2 Rad8 14.e4 de4 15.de4 Nh5 16.Rad1 Nf4 =.

13.Qc2 d4 14.Rae1 Rfe8 15.Nh4 Qe6 16.Bf3 de3 =.

13.Qc2 e4 14.Nh4 Qe6 15.cd5 Bd5 16.de4 Ne4 =.

13.cd5 Bd5 14.e4 Be6 15.Nc4 Bg4 16.Qc2 Rad8 =.

13.cd5 Nd5 14.Ne4 Rad8 15.Qc2 Nb4 16.Qc3 Bc7 =.

13.e4 dc4 14.Nc4 Rad8 15.Nh4 Bc7 16.Nf5 Qe6 =.

13.e4 d4 14.Nh4 Ne4 15.Nf5 Nd2 16.Ne7 Be7 =.

13.e4 de4 14.de4 Nh5 15.Qd3 Nf4 16.Qe3 Qe6 =+.

12.Qb1 Rae8

13.Rc1 Rc8 14.Qc2 Rfe8 15.cd5 ed5 16.Re1 Rcd8 =.

13.Qc2 Rb8 14.e4 d4 15.Nb3 Ng4 16.h3 Nge5 =.

13.cd5 ed5 14.Re1 Qe6 15.Qc2 Qf5 16.Rac1 Ng4 =.

13.Re1 Rb8 14.Qc2 Rbd8 15.Rac1 e5 16.cd5 Nd5 =.

13.Re1 Rc8 14.Qc2 Rcd8 15.Rac1 e5 16.cd5 Nd5 =.

13.Re1 Rd8 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bc7 16.Qc2 Nb4 =.

13.Re1 e5 14.cd5 Bd5 15.e4 Bb7 16.Nc4 Rd8 =.

12.Qb1 Rfe8

13.Rc1 Rac8 14.Qc2 Rcd8 15.cd5 ed5 16.Re1 Qe6 =.

13.Qc2 Rad8 14.Rae1 e5 15.e4 de4 16.de4 Nf8 =+.

13.Qd1 Rab8 14.Qc2 Rbd8 15.cd5 ed5 16.d4 c4 =+.

13.cd5 ed5 14.Re1 Qe6 15.Qc2 Rac8 16.Rac1 Ng4 =.

13.Re1 Rad8 14.cd5 Nd5 15.Ne4 e5 16.Nfd2 Bc7 =.

12.Rc1 Rab8

13.Qc2 Rfd8 14.cd5 ed5 15.Nh4 Qe6 16.Ndf3 h6 =.

13.Bc3 Rfe8 14.Qc2 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Nc3 =.

13.d4 Rfd8 14.cd5 Bd5 15.Nc4 Bc7 16.Qc2 Be4 =.

13.cd5 ed5 14.Nh4 Qe6 15.Ndf3 h6 16.Nd2 Rbe8 =.

13.Re1 Rbc8 14.cd5 ed5 15.Nb3 Rfe8 16.Nbd2 Qe6 =.

12.Rc1 Rad8

13.Qb3 Rfe8 14.cd5 ed5 15.Rfe1 Qe6 16.Qc2 Ng4 =.

13.Qc2 Kh8 14.e4 d4 15.Nb3 Ng4 16.h3 Nh6 =+.

13.cd5 ed5 14.Re1 Rfe8 15.Qc2 Qe6 16.Ng5 Qf5 =.

13.cd5 Nd5 14.d4 e5 15.e4 Nf4 16.d5 f5 =.

13.Re1 Rfe8 14.cd5 ed5 15.Nh4 Qe6 16.Qc2 Ng4 =.

12.Rc1 Rfe8

13.Qc2 Rad8 14.cd5 ed5 15.Rfe1 Qe6 16.Ng5 Qf5 =.

13.Rc2 Rad8 14.Rc1 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Nb4 =.

13.d4 Red8 14.cd5 Bd5 15.Nc4 Bc7 16.Qc2 Be4 =.

13.cd5 ed5 14.Re1 Rad8 15.Qc2 Qe6 16.d4 c4 =.

13.Re1 Rad8 14.cd5 ed5 15.Nh4 Qe6 16.Qc2 Ng4 =.

12.Qc2 Rab8

13.Rac1 Rbc8 14.e4 d4 15.Rce1 Bf4 16.Bc1 e5 =.

13.Rac1 Rbd8 14.Rfd1 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Nb4 =.

13.Rac1 Rbe8 14.d4 cd4 15.Nd4 Rc8 16.Qd1 Ne5 =.

13.Rac1 Rfe8 14.cd5 ed5 15.Rfe1 Rbd8 16.d4 c4 =.

13.Rad1 Rfe8 14.e4 d4 15.Rde1 Bf4 16.Rb1 e5 =+.

13.Rfd1 Rbc8 14.e4 d4 15.Bc1 Ng4 16.Rf1 f5 =+.

13.cd5 ed5 14.Rac1 Rfe8 15.Rfe1 Rbd8 16.d4 c4 =.

13.Rfe1 Rbd8 14.cd5 ed5 15.d4 c4 16.Rac1 Rc8 =+.

12.Qc2 Rac8

13.Rab1 Rfe8 14.e4 d4 15.Nb3 Bf4 16.Rbe1 Qd6 =.

13.Rac1 Rfe8 14.Rce1 Rcd8 15.cd5 ed5 16.d4 c4 =+.

13.Rad1 Rfd8 14.e4 d4 15.Rde1 Bf4 16.Ba3 Qd6 =.

13.Rfd1 Rfe8 14.Rac1 Rcd8 15.d4 cd4 16.Bd4 Rc8 =.

13.Rfe1 Rce8 14.e4 d4 15.Rab1 Ng4 16.h3 Nge5 =+.

12.Qc2 Rad8

13.Rac1 Rfe8 14.cd5 ed5 15.Rfe1 Qe6 16.d4 c4 =.

13.Rad1 e5 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Rfe8 16.Rfe1 Bc7 =.

13.Rfd1 Kh8 14.Rac1 Rfe8 15.d4 cd4 16.Nd4 Rc8 =.

13.cd5 Nd5 14.Ne4 Bc7 15.Rac1 Nb4 16.Qb1 f5 =+.

13.Rae1 Rfe8 14.cd5 ed5 15.Qc3 Qe6 16.Qc2 Ng4 =+.

12.Qc2 Rae8

13.Rac1 Rc8 14.Rfe1 Rfd8 15.cd5 ed5 16.Nh4 Qe6 =.

13.Rfc1 Rd8 14.cd5 ed5 15.Re1 Rfe8 16.Rac1 Qe6 =.

13.Rad1 Rb8 14.cd5 ed5 15.Nh4 Qe6 16.Ndf3 h6 =.

13.Rfd1 Rd8 14.cd5 ed5 15.Rac1 Rfe8 16.Re1 Qe6 =.

13.cd5 ed5 14.Rfe1 Qe6 15.Rac1 Qf5 16.Bc3 Ng4 =.

12.Qc2 Rfe8

13.Rac1 Rab8 14.Rfd1 Rbd8 15.d4 cd4 16.Nd4 Rc8 =.

13.Rad1 Rac8 14.e4 Bf4 15.g3 Bc7 16.Rfe1 d4 =+.

13.Rfd1 Rac8 14.e4 d4 15.Rab1 Bf4 16.Bc1 Rcd8 =+.

13.cd5 ed5 14.Rfe1 Rad8 15.Rac1 Qe6 16.d4 c4 =.

13.Rae1 Red8 14.Rc1 e5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Rac8 =.

10.Nbd2 Qc7

11.0-0 Ng4 12.h3 Ngf6 13.a5 a6 14.ab6 Qb6 15.ba6 Ra6 =.

11.0-0 Ng4 12.h3 Nh2 13.Nh2 Bh2 14.Kh1 Be5 15.Be5 Ne5 =.

11.a5 a6 12.ba6 Ra6 13.cd5 ed5 14.ab6 Qb6 15.Ra6 Ba6 =.

11.a5 a6 12.ab6 Qb6 13.ba6 Ra6 14.Ra6 Ba6 15.Qc2 Rb8 =.

11.Qc2 Rfd8 12.cd5 ed5 13.0-0 a6 14.Rfc1 Re8 15.ba6 Ra6 =.

11.Qc2 Rfd8 12.cd5 Bd5 13.Nc4 Be7 14.a5 ba5 15.Bc3 Qb7 =.

11.Qc2 Rfd8 12.cd5 Nd5 13.a5 Ne5 14.Ne4 Nb4 15.Qc3 f6 =.

11.Qc2 e5 12.cd5 Bd5 13.e4 Bb7 =.

11.Qc2 e5 12.cd5 Bd5 13.h4 Rfd8 14.Nc4 =+.

11.Qc2 e5 12.cd5 Bd5 13.h4 Rae8 14.e4 Bb7 15.Nc4 (15.a5 Nh5=) 15...Re7 (15...a6 16.0-0=) 16.h5 (16.a5 Ra8=) 16...Ne8 (16...a6 17.ba6 Ba6 18.Nd6 Qd6 19.Nh4=) 17.Nh4 g6 (17...Qd8 18.Nf5 Re6 19.a5+=) 18.Ne3 (18.a5 Qd8+/–) 18...c4 (18...Ng7!?+/–) 19.Nc4 Bb4 20.Kf1 (better is 20.Bc3 Bc3 21.Qc3+/–) 20...a5? (better is 20...Bc5+/–) 21.ba6+– Ba6 22.hg6 (22...fg6 23.Qb3 Bc4 24.Qb4+– (24.dc4?! Bc5+=; 24.Qc4?! Qc4 25.dc4 Nd6=); 22.Qb3 Bc5 23.hg6 Kh8+–) 1–0. Andersson,Lars H – Arnek,Ulf, corr SSKK 3–44, 1985.

11.Qc2 e5 12.cd5 Nd5 13.a5 =.

11.Qc2 Rfe8 12.0-0 a6 13.Rfb1 Ng4 14.h3 Ngf6 15.ba6 Ra6 =.

11.Qc2 Rfe8 12.a5 ba5 13.Bc3 a6 14.Ba5 Nb6 15.0-0 ab5 =.

11.Qc2 Rfe8 12.a5 a6 13.ab6 Qb6 14.ba6 Ra6 15.Ra6 Qa6 =.

11.Qc2 Rfe8 12.cd5 ed5 13.0-0 d4 14.Nc4 Nd5 15.ed4 Nf4 +=.

11.cd5 Bd5 12.e4 Bb7 13.a5 ba5 14.Nc4 Bf4 15.g3 Bh6 =.

11.h3 a6 12.cd5 Bd5 13.ba6=.

11.h3 Be5 12.d4 (12.Ne5!? Ne5 13.0-0=) 12...cd4=+ 13.Nd4 (13.ed4 Bf4=+) 13...Nc5 (better 13...dc4!? 14.0-0 c3–/+) 14.0-0 Rad8 (14...Rfd8 15.Rc1=+) 15.N2f3 (15.Rc1 Rd7=) 15...Bd6=+ 16.Rc1 dc4 (16...Rd7 17.Nb3=+) 17.Rc4 (17.Bc4 Rfe8=) 17...Qb8 (17...Bd5 18.Rc2=+) 18.Nc6 (18.Qa1!?=) 18...Bc6=+ 19.bc6 Bh2 (19...Bh2 20.Nh2 Rd1 21.Rd1 Rc8 22.Bf6 gf6=+) 0–1. GuestHHGH – GuestPTLK, freechess.org, 2016.

11.0-0 a6

12.ba6 Ra6 13.d4 Raa8 14.cd5 Bd5 15.Nc4 Be7 =.

12.Rc1 ab5 13.cb5 e5 14.Nh4 e4 15.h3 Bh2 =+.

12.Rc1 Rfd8 13.ba6 Ra6 14.d4 Ra7 15.cd5 Bd5 =+.

12.Rc1 e5 13.ba6 Ra6 14.cd5 Rfa8 15.d4 Ra4 =+.

12.Rc1 Rfe8 13.ba6 Ba6 14.cd5 ed5 15.Bc3 Bb7 =+.

12.Qc2 Rfd8 13.cd5 Nd5 14.ba6 Ra6 15.Ne4 Ra5 =.

12.Qc2 e5 13.ba6 Ba6 14.cd5 Nd5 15.Ne4 Bb7 =.

12.Qc2 Rfe8 13.Rfb1 Ng4 14.h3 Ngf6 15.ba6 Ra6 =.

12.Qc2 Ng4 13.h3 Nh2 14.Rfb1 Nf3 15.Nf3 ab5 =.

12.cd5 ed5 13.Qc2 Rfe8 14.Rfc1 Ng4 15.h3 Ngf6 =.

12.cd5 Bd5 13.ba6 Ng4 14.h3 Nh2 15.Nh2 Bh2 =.

12.cd5 Nd5 13.ba6 Ra6 14.d4 Ra7 15.Nc4 Rfa8 =.

11.a5 ba5

12.Qa4 a6 13.Qa5 Qa5 14.Ra5 ab5 15.Rb5 Bc6 =+.

12.Qa4 Nb6 13.Qa5 a6 14.Bf6 gf6 15.0-0 ab5 =.

12.Qa4 Rfb8 13.Qa5 Qa5 14.Ra5 a6 15.0-0 ab5 =+.

12.Bc3 a6 13.Ba5 Nb6 14.0-0 ab5 15.cb5 Ra7 =+.

12.Bc3 Rfb8 13.Ba5 Nb6 14.0-0 Ng4 15.h3 Nh2 =.

11.Qb3 a5

12.0-0 Rad8 13.cd5 Nd5 14.Ne4 Nb4 15.Nd6 Qd6 =.

12.0-0 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Rad8 15.Qc3 Bb7 =.

12.0-0 Rfe8 13.cd5 ed5 14.Rac1 Rac8 15.Rfd1 Ng4 =.

12.0-0 Ng4 13.h3 Nh2 14.Rfc1 Nf3 15.Bf3 Ne5 =.

12.Rc1 Rad8 13.cd5 ed5 14.0-0 Rfe8 15.Qc2 Rc8 =.

12.Rc1 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Rad8 15.0-0 Bf3 =.

12.Rc1 Rae8 13.cd5 ed5 14.0-0 Qb8 15.d4 c4 =.

12.Rc1 Rfe8 13.0-0 Rad8 14.cd5 Bd5 15.Qc2 Ng4 =.

12.Qc2 Rac8 13.0-0 Ng4 14.h3 Nh2 15.Rfd1 Nf3 =.

12.Qc2 Rad8 13.Rc1 e5 14.cd5 Nd5 15.0-0 N7f6 =.

12.Qc2 Rfd8 13.cd5 Nd5 14.Nc4 Nb4 15.Qc3 f6 =.

12.Qc2 e5 13.cd5 Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc3 Rad8 =.

12.Qc2 Rfe8 13.0-0 Ng4 14.h3 Nh2 15.Rfd1 Nf3 =.

12.Rd1 Rac8 13.0-0 Rfd8 14.Qc2 e5 15.cd5 Nd5 =.

12.Rd1 Rad8 13.Qc2 d4 14.ed4 e5 15.d5 Rfe8 +/–.

12.Rd1 Rfd8 13.cd5 Bd5 14.Qc3 e5 15.e4 Be6 =.

12.Rd1 Rae8 13.0-0 Ng4 14.h3 Ngf6 15.Qc2 e5 =.

12.Rd1 Rfe8 13.cd5 ed5 14.Rc1 Qd8 15.Qc2 Qe7 =+.

12.cd5 ed5 13.0-0 Rfe8 14.Rac1 Rac8 15.Rfe1 Rcd8 =.

12.cd5 Bd5 13.Qc3 Rad8 14.0-0 Bf3 15.Nf3 Ne5 =.

11.Qb3 a6

12.0-0 Rfd8 13.Rfb1 e5 14.ba6 Ba6 15.cd5 e4 =+.

12.0-0 e5 13.cd5 ab5 14.ab5 Nd5= 15.Rfc1 Rfd8 =.

12.0-0 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Rfd8 15.e4 Bb7 =.

12.0-0 Rfe8 13.Qc2 Ng4 14.h3 Nh2 15.Rfd1 Nf3 =.

12.0-0 Ng4 13.h3 Ngf6 14.cd5 Bd5 15.Qc3 e5 =.

12.ba6 Ra6 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Rfa8 15.0-0 Bc6 –/+.

12.Qc2 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Ra8 15.0-0 Ng4 =+.

12.Qc2 Rfd8 13.cd5 Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc3 e5 =+.

12.Qc2 e5 13.ba6 Ra6 14.cd5 Nd5 15.d4 ed4 =+.

12.Qc2 Rfe8 13.0-0 Ng4 14.h3 Nh2 15.Rfd1 Nf3 =.

12.Rd1 Ra7 13.0-0 e5 14.cd5 Bd5 15.Nc4 ab5 =+.

12.Rd1 e5 13.Qc2=+ ab5 14.cb5 Ra7 15.h3 Rfa8 –/+.

12.Rd1 e5 13.cd5 ab5 14.ab5 Bd5 15.Nc4 Ra7 =+.

12.Rd1 ab5

13.ab5 Ra7 14.0-0=+ Rfa8 15.Ra1 Ng4 =+.

13.ab5 Ra7 14.Ra1 Ra1 15.Ba1 Ra8 =+.

13.ab5 e5 14.cd5 Bd5 15.Nc4 Rfd8 =+.

13.cb5 Ra7 14.Ra1 e5 15.Qc2 Rfa8 =+.

13.ab5 Rfe8

14.0-0 e5 15.cd5 Bd5 =.

14.0-0 Ng4

15.g3 Ngf6 16.Ra1 =+.

15.g3 Bg3 16.hg3= Ne3 17.cd5 Bd5 (17...Nd1 18.de6 Re6 19.Bd1 Rae8=) 18.Nc4 (better is 18.Qc3!? f6 19.fe3 Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qg3 22.Kh1 Qh3 23.Kg1 Qg3=) 18...Nf1 19.Rf1 f6 20.Ne1 Ne5 21.Qc2 Nf7 22.Ng2 (22.d4 Ra2 23.Nd3 cd4=+) 22...Ng5 (22...Nd6 23.Nd6 Qd6 24.Ne3–/+) 23.f4=+ Nf7 24.Nge3 Rad8 (24...Ra2 25.Nd1–/+) 25.Ng4 Nd6 (25...Rf8!?=+) 26.Bf6= gf6 27.Nf6 Kf8 28.Nd6 Rd6 29.Ne8 Ke8 30.Qc3 Kf7 (better is 30...Qf7!?=) 31.Qh8+/– Kg6?? (better is 31...Rd7 32.Rf2 h6+/–) 32.Bh5!! Kh5 33.Qg8 (33...Qg7 34.Qg7 h6 35.Rf2 Bg2 36.Rg2 Rd3 37.Rh2#) 1–0. Balendo – Zyrianov, 1990.

15.g3 Bg3 16.hg3= Ne3 17.fe3 Qg3 18.Kh1 Qh3 19.Kg1 Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qg3 =.

15.h3 Nge5 =.

15.h3 Nh2 16.Rfe1 Red8 =.

11.Qb3 Rfd8

12.0-0 a6 13.Rfb1 e5 14.a5 ab5 15.ab6 Nb6 =+.

12.0-0 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 a6 15.e4 Bc4 =.

12.a5 ba5 13.Qa4 dc4 14.Nc4 a6 15.Bf6 gf6 =+.

12.a5 a6 13.ab6 Qb6 14.ba6 Qb3 15.Nb3 Ra6 =.

12.cd5 Bd5 13.Qc3 Bb7 14.a5 a6 15.ab6 Nb6 =.

11.Qb3 e5

12.a5 ba5 13.Bc3 e4 14.Nh4 ed3 15.Bd3 Ne5 =+.

12.a5 a6 13.ab6 Qb6 14.ba6 Qb3 15.Nb3 Ra6 =+.

12.a5 e4 13.de4 de4 14.a6 Bc8 15.Ng5 Re8 =.

12.a5 Rfe8 13.a6 dc4 14.Nc4 Bd5 15.0-0 Rad8 =.

12.cd5 Bd5 13.Qc3 a6 14.e4 Be6 15.Ng5 Bg4 =.

11.Qb3 Rfe8

12.0-0 a5 13.cd5 ed5 14.Rac1 Rac8 15.Rfd1 Ng4 =.

12.0-0 a6 13.Qc2 Ng4 14.h3 Nh2 15.Rfd1 Nf3 =.

12.0-0 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 a5 15.e4 Bc4 =.

12.0-0 Ng4 13.h3 Nh2 14.Rfb1 Nf3 15.Nf3 a6 =.

12.a5 ba5 13.Qa4 a6 14.Qa5 Qa5 15.Ra5 ab5 =+.

12.a5 a6 13.ab6 Qb6 14.ba6 Qb3 15.Nb3 Ba6 =+.

12.a5 e5 13.a6 dc4 14.Nc4 Bd5 15.e4 Bc4 =.

12.Qc2 a6 13.0-0 Ng4 14.h3 Nh2 15.Rfb1 Nf3 =.

12.Qc2 Red8 13.cd5 ed5 14.0-0 a6 15.Rfc1 ab5 =.

12.Qc2 e5 13.cd5 Nd5 14.a5 Nb4 15.Qc3 ba5 =+.

12.Qc2 Re7 13.0-0 a6 14.Rfb1 Ree8 15.Bc3 e5 =.

12.cd5 ed5 13.a5 ba5 14.Bc3 a4 15.Ra4 Nb6 =+.

12.cd5 Bd5 13.Qc3 e5 14.e4 Be6 15.Nc4 Bg4 =.

11.Qc2 a6

12.0-0 Rfd8 13.cd5 Nd5 14.ba6 Ra6 15.Nc4 Nb4 =+.

12.0-0 e5 13.ba6 Ba6 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bb7 =.

12.0-0 Rfe8 13.Rfb1 Ng4 14.h3 Ngf6 15.ba6 Ra6 =.

12.0-0 Ng4 13.h3 Nh2 14.Rfb1 Nf3 15.Nf3 ab5 =.

12.ba6 Ra6 13.cd5 Nd5 14.0-0 Rfa8 15.d4 Ra5 =+.

12.cd5 ed5 13.0-0 Rfe8 14.Rfc1 Ng4 15.h3 Ngf6 =.

12.cd5 Bd5 13.ba6 e5 14.0-0 Ra7 15.Nc4 e4 =.

12.cd5 Nd5 13.Ne4 Nb4 14.Qc3 f6 15.Nd6 Qd6 =+.

11.cd5 ed5

12.0-0 a6 13.Qc2 Rfe8 14.Rfc1 Ng4 15.h3 Ngf6 =.

12.0-0 Rfb8 13.Qc2 a6 14.Rfc1 ab5 15.ab5 Re8 =.

12.0-0 Rfc8 13.Qc2 a6 14.Rfc1 ab5 15.ab5 Re8 =.

12.0-0 Rfd8 13.Qc2 a6 14.Rfc1 ab5 15.ab5 Re8 =.

12.0-0 Rfe8 13.Qc2 d4 14.Nc4 Nd5 15.ed4 Nf4 +=.

12.Qc2 a6 13.0-0 Rfe8 14.Rfc1 Ng4 15.h3 Ngf6 =.

12.Qc2 Rfb8 13.0-0 a6 14.Rfc1 Re8 15.ba6 Ra6 =.

12.Qc2 Rfc8 13.0-0 a6 14.Rfc1 ab5 15.ab5 Re8 =.

12.Qc2 Rfd8 13.0-0 a6 14.Rfc1 ab5 15.ab5 Re8 =.

12.Qc2 Rfe8 13.0-0 d4 14.Nc4 Nd5 15.ed4 Nf4 +=.

11.cd5 Nd5

12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.d4 Ra7 15.Nc4 Rc8 =.

12.0-0 Nb4 13.Nc4 Rac8 14.Nd6 Qd6 15.d4 Rfd8 =.

12.0-0 Rfb8 13.Ne4 a6 14.ba6 Ra6 15.Nd6 Qd6 =.

12.0-0 Rfd8 13.a5 ba5 14.e4 Nf4 15.Bc3 Nb6 =+.

12.0-0 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Bf3 a6 =.

12.a5 ba5 13.Nc4 a6 14.e4 ab5 15.Nd6 Qd6 =+.

12.a5 a6 13.ab6 N7b6 14.ba6 Ba6 15.Ne4 f6 =.

12.Nc4 a6 13.ba6 Ra6 14.Nd6 Qd6 15.d4 Ra5 =.

12.Nc4 Rfb8 13.0-0 a6 14.ba6 Ba6 15.Qb3 Rd8 =.

12.Ne4 a6 13.0-0 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Be7 =.

12.Ne4 Rfb8 13.0-0 a6 14.ba6 Ra6 15.Nd6 Qd6 =.

12.Ne4 Be7 13.0-0 a6 14.Qb3 f5 15.ba6 Ra6 =.

10.Nbd2 Rc8

11.0-0= Qc7 12.cd5 Bd5 13.e4 Bb7 =.

11.0-0= Qc7 12.h3 Ra8 13.cd5 ed5 14.d4 =.

11.0-0= Qc7 12.h3 Rfd8 13.Qc2 a5 14.ba6 Ba6 15.Rfb1 =.

11.0-0= Qc7 12.h3 Rfd8 13.Qc2 dc4 14.Nc4+= Nd5 (14...Bf3 15.Bf3 Ne5 16.Be5 Be5 17.Ra3=) 15.Nd6 (15.a5 e5+=) 15...Qd6= 16.Nd2 (16.a5 e5=) 16...N7f6 (16...Nb4 17.Qc3 e5 18.a5=) 17.Nc4+= Qe7 (17...Qd7 18.Ne5 Qe8 19.Qc4+=) 18.a5 Nb4 19.Qc3 Bd5 (19...Rb8!?+=) 20.ab6+/– Bc4 (20...ab6!? 21.Nb6 Rb8 22.Nd5 ed5+/–) 21.Ra7+– (21...Qd6 22.b7 Bd3 23.bc8R Rc8 24.Bd3 Nd3 25.Qa3 Nb2 26.Qb2+–; 21.Qc4?! ab6 22.Rfd1 Ne8=) 1–0. Perez Marin – Fajardo Viltre, corr Cuba, 1994.

11.0-0 Bb8

12.a5 ba5

13.Bc3 a6 14.ba6 Ba6 15.Ra5 Bb7 16.Qc2 Qc7 +=.

13.Bc3 Qc7 14.Qc2 Rfd8 15.Rfb1 a4 16.Ra4 d4 =.

13.Bc3 Bc7 14.Nb3 dc4 15.dc4 Ng4 16.g3 a6 +=.

13.Bc3 e5 14.cd5 Nd5 15.Ba5 N7b6 16.Qb3 Re8 +=.

13.Bc3 Re8 14.Ba5 Nb6 15.Qc2 Bd6 16.Bc3 Ra8 +=.

13.cd5 ed5 14.Bc3 Re8 15.Ba5 Nb6 16.Qb3 d4 =.

13.cd5 Bd5 14.e4 Ba8 15.Qa4 Bc7 16.Bc3 Nb6 =.

13.cd5 Nd5 14.Qa4 Bc7 15.Nc4 N5b6 16.Qc2 Nc4 =.

12.Qc2 Bc7

13.Rac1 Bd6 14.cd5 ed5 15.Nh4 Qc7 16.Ndf3 Ne5 =.

13.Rac1 e5 14.e4 d4 15.Rb1 Nh5 16.Rfe1 Nf4 =.

13.Rac1 Qe7 14.Rfe1 e5 15.cd5 Nd5 16.d4 Nb4 =.

13.Rac1 Re8 14.Rfe1 Bd6 15.cd5 ed5 16.Nh4 Qc7 =.

13.Rfc1 e5 14.e4 d4 15.Nb3 Ra8 16.a5 ba5 =.

13.Rfc1 Re8 14.Ra3 e5 15.e4 de4 16.de4 Qe7 +=.

13.Rfd1 e5 14.cd5 Nd5 15.Rdc1 Nb4 16.Qc3 Re8 =.

13.Rfd1 Qe7 14.a5 ba5 15.Bc3 a6 16.Ba5 Bd6 =.

13.Rfd1 Re8 14.Nb3 e5 15.a5 ba5 16.Qd2 a6 +=.

13.cd5 ed5 14.Rfe1 Re8 15.Nb3 a6 16.Bc3 Ra8 =.

13.cd5 Nd5 14.Rfc1 f6 15.Qc4 Qe7 16.Qh4 Nb4 =.

13.Rfe1 a5 14.ba6 Ba6 15.Rab1 Ra8 16.e4 d4 =.

13.Rfe1 a6 14.ba6 Ba6 15.Rab1 Ra8 16.e4 d4 =.

13.Rfe1 Ra8 14.e4 d4 15.Nb3 Ne5 16.a5 Qd6 =.

13.Rfe1 e5 14.e4 d4 15.Nb3 Ra8 16.a5 ba5 =.

13.Rfe1 Re8 14.cd5 ed5 15.Nb3 a6 16.ba6 Ba6 =.

12.Qc2 Bd6

13.a5 ba5 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bc7 16.Qd2 Nb4 =.

13.Bc3 Bc7 14.a5 ba5 15.Nb3 dc4 16.dc4 Be4 +=.

13.Rfd1 a5 14.ba6 Ba6 15.Qb3 Rb8 16.Nb1 Qc7 =.

13.Rfd1 a6 14.ba6 Ba6 15.Qb3 Rb8 16.Nb1 Qc7 =.

13.Rfd1 Rb8 14.a5 ba5 15.Bc3 Bc7 16.Nb3 a6 +=.

13.Rfd1 Bc7 14.Rac1 Bd6 15.Bc3 Qc7 16.a5 e5 =.

13.Rfd1 Re8 14.a5 ba5 15.Nb3 dc4 16.dc4 Qc7 =.

13.cd5 ed5 14.a5 Re8 15.ab6 Qb6 16.Rfb1 Bb8 +=.

12.Qc2 Re8

13.a5 ba5 14.Bc3 Bc7 15.Nb3 dc4 16.dc4 Be4 =.

13.Rfb1 Bc7 14.Rc1 e5 15.cd5 Nd5 16.Qc4 Nb4 =.

13.Rfb1 Bd6 14.a5 ba5 15.Qc3 Bc7 16.Nb3 dc4 +=.

13.Rfb1 e5 14.e4 de4 15.de4 Nh5 16.Rd1 Nf4 +=.

13.Rfb1 Re7 14.a5 ba5 15.Qc3 a4 16.Ra4 e5 +=.

13.Qc3 Bc7 14.a5 ba5 15.Nb3 dc4 16.dc4 a4 =.

13.Qc3 e5 14.a5 e4 15.de4 de4 16.Ng5 h6 =.

13.cd5 ed5 14.Rfe1 a6 15.ba6 Ba6 16.Rab1 Bd6 =.

13.cd5 Nd5 14.Nc4 Nb4 15.Qc3 Nf6 16.e4 Nbd5 +=.

13.Rfe1 Bc7 14.cd5 ed5 15.Nb3 a6 16.ba6 Ba6 =.

13.Rfe1 Bd6 14.a5 ba5 15.cd5 ed5 16.Nb3 Qb6 =.

13.Rfe1 e5 14.e4 de4 15.de4 Bc7 16.Ra3 Qe7 =.

12.cd5 ed5

13.a5 ba5 14.Bc3 Re8 15.Re1 Bc7 16.Nb3 d4 =.

13.a5 Bd6 14.ab6 Qb6 15.Qa4 Ra8 16.Rfb1 a6 =.

13.a5 Re8 14.ab6 Nb6 15.Re1 Qd6 16.Qc2 Kh8 =.

13.Qb3 Bc7 14.Qc2 Re8 15.Rfe1 Qe7 16.a5 ba5 =.

13.Qb3 Bd6 14.a5 ba5 15.Qa3 a6 16.ba6 Ba6 =.

13.Qc1 a5 14.ba6 Ba6 15.Qc3 Re8 16.Rfe1 Ne5 =.

13.Qc1 a6 14.Qc2 Re8 15.Rfe1 Bd6 16.Reb1 a5 =.

13.Qc1 Bc7 14.Qc2 Re8 15.Rfe1 Qe7 16.Bc3 a6 =.

13.Qc2 a6 14.ba6 Ba6 15.Rfc1 Re8 16.a5 b5 =.

13.Qc2 Bc7 14.Nb3 Re8 15.Rfe1 a6 16.ba6 Ba6 =.

13.Qc2 Bd6 14.a5 Re8 15.ab6 Qb6 16.Rfb1 Ra8 +=.

13.Qc2 Re8 14.Rfe1 a6 15.ba6 Ba6 16.Rab1 Bd6 =.

13.Re1 a5 14.ba6 Ba6 15.Rb1 Re8 16.Bc3 Bd6 =.

13.Re1 a6 14.ba6 Ba6 15.Rb1 Re8 16.Qb3 Bc7 =.

13.Re1 Bc7 14.Rc1 Re8 15.Nb3 a6 16.ba6 Ba6 =.

13.Re1 Bd6 14.a5 ba5 15.Qa4 a6 16.ba6 Ba6 =.

13.Re1 Re8 14.Qc2 a5 15.ba6 Ba6 16.Rab1 Bd6 =.

13.Qb3 Re8

14.Rfc1 d4 15.e4=+ Nd5 16.Re1 Nf4 =+.

14.Rfc1 Qe7 15.a5 ba5 16.Ra5 d4 17.e4 =.

14.Rfc1 Qe7 15.a5 ba5 16.Ra5 Ng4 17.Nf1 Nde5 (17...Ngf6 18.Qc2=) 18.Ne5+= Ne5 19.Ra4 d4 20.e4 (20.ed4 Nd7 21.Bg4 Qg5=) 20...Qh4 21.Ng3 Ng6 22.Ba3 Nf4 23.Bf1 (23.Bf3 Qg5+=) 23...Re5= 24.Rc2 Rh5 25.h3 Rg5 26.Bc1 Rg3 27.fg3?? (27.Bf4 Qf4 28.fg3 Qg3 29.Rca2 Qh2 30.Kf2 Bg3 31.Kf3-+) 27...Qg3-+ 28.Bf4 Qf4 (28...Bf4 29.Ra7 Qh2 30.Kf2 Bg3 31.Ke2 Qg1-+) 29.g4-/+ Qg3 30.Rg2 Qh3 (30...Qh3 31.Qf7!? Kh8+/-). Reed,A - Donnelly,MJ, BCCC Cand, 1991.

14.Rfc1 Qe7 15.a5 d4 16.Nc4 Bd5 =.

14.Rfc1 Qe7 15.Re1 Bc7 16.Rac1 a6 =.

14.Rfe1 Bc7= 15.Qc2 Qe7 16.Bc3 Bd6 =.

14.Rfe1 Bd6 15.a5 ba5 16.Qa3 Ra8 =.

9.d4 Bb7

10.0-0 =+.

10.Nc3 dc4!? 11.Bc4 cd4 12.Qd4 Qc7 –/+.

10.Nc3 Qc7 11.cd5+= ed5 (11...Nd5 12.0-0+=) 12.Qc2 (12.0-0 c4+=) 12...Rac8 13.0-0 (better is 13.Rc1!?+=) 13...cd4–/+ 14.Nd4 Bh2 15.Kh1 Be5 16.Rac1 Bd4 (16...Ne4 17.Qd1 Qd6 18.Kg1–+) 17.ed4 Qf4 18.Qd3 Rfe8 19.g3 Qd6 20.Kg2 (20.Bf3 Qb4 21.Rc2 Rc4–+) 20...Ne4 21.Bg4 g6 22.Bd7 (22.Ne4!? de4 23.Qe3–/+) 22...Qd7–+ 23.Rh1 Qf5 24.Nd1 (24.Ne4 de4 (24...Re4?! 25.f3 Ree8 26.Qf5 gf5 27.Kf2=; 24...Qe4?! 25.Qe4 de4 26.Rc8 Rc8 27.Rc1+=) 25.Qe3 Bd5–+) 24...Rc1 (24...Rc4 25.Qe3–+) 25.Bc1 Rc8 26.Be3? Ng3 (26...Ng3 27.Qf5 Nf5–+ (27...gf5? 28.Kg3 Rc4 29.Kf4+–)) 0–1. Borrmann,Fritz – Wicklund Hansen,Gunnar, corr, 1977.

10.Nbd2 Re8 11.0-0 h6 12.Qc2 e5 13.de5 Ne5 14.Rac1 Qe7 15.Rfe1 Rad8 16.h3 Kh8 17.Qb3 Bc7 18.cd5 Bd5 19.Bc4 Nf3 20.Nf3 Bf3 21.gf3 Qd6 22.f4 Ne4 23.Re2 Qg6 24.Kh2 Nd2 25.Qc3 Nf3 26.Kh1 f5 27.Qd3 Rd3 28.Bd3 Nh4 29.Rg1 Qe6 30.Bg7 Kh7 31.Bc3 Qd5 32.f3 Qf3 33.Rgg2 Qh3 34.Rh2 Qf3 35.Rhg2 1-0. boiban (2035) - jonats (1815), lichess.org, 2020.

10.cd5 Nd5 11.Nc3 Rc8 +=.

9.d4 dc4

10.0-0 a6 11.Bc4 Bb7 12.dc5 Nc5 13.Na3 =.

10.0-0 Bb7 11.Na3 (11.Nbd2 Qc7 12.dc5 Nc5 13.Bf6 gf6 14.Bc4 Kh8=) 11...Qc7 (11...c3 12.Bc3 Nd5 13.Bb2=) 12.h3 (12.Nc4 Bf3 13.Bf3 Bh2 14.Kh1 Rac8=) 12...cd4 13.Nc4 (13.Qd4!? e5 14.Qc4=) 13...Bf3–/+ 14.gf3 Bh2 15.Kh1 (15.Kg2!? de3 16.Rh1=+) 15...de3 16.Rc1 (16.f4 Bf4 17.fe3 Bg5–+) 16...Rfd8–+ 17.Ne3 (17.f4 Bf4 18.fe3 Nc5–+) 17...Nc5 18.Qc2 Nh5 (18...Be5 19.Ng4 Bb2 20.Qb2–+) 19.Ng4 (better is 19.Rfe1–+) 19...Bf4 20.Rg1? (20.Rcd1 f5 21.Ne3 Be3 22.fe3 Ng3 23.Kg2 Nf1 24.Rf1–+) 20...Rd2 (20...Bc1 21.Qc1 Qe7 22.Qh6=) 21.Qc3 (21.Nf6 Nf6 22.Bf6 Rc2 23.Rg7 Kf8 24.Rc2 Be5 25.Be5 Qe5 26.Rh7 Na4–+) 21...Re2 22.Nf6 Kh8 (22...Kf8 23.Nh7 Ke8 24.Rc2–+) 23.Nh5 Be5 24.Qc4 (24.Qe5 Re5 25.f4–+) 24...Rb2 (24...Bb2?! 25.Qe2 Bc1 26.Rc1–+) 25.f4 (25.Rg2 Qb7 26.Kg1 Qf3–+) 25...Qb7 (26.Rg2 Rf2–+) 0–1. Bennett,Hilton – Lannaioli,A, IECG, 1997.

10.Bc4 Bb7 11.Nbd2 (11.dc5 Nc5 12.Nbd2 (12.Ra2 Nd5 13.Nbd2 a6 14.ba6 Ba6 15.0-0 Qc7 16.Bd4 Nb4 17.Ra3+=; 12.0-0 Qe7 13.Qe2 a6 14.Nc3 Ng4 15.e4 f5 16.h3 fe4 17.Nd2+=) 12...Qe7 13.0-0 Rfd8 14.Qc2 Nfe4 15.Ne4 Be4 16.Qc3 Qf8 17.Nd4=; 11.Nc3 A) 11...Rc8 12.d5 ed5 13.Nd5 Bd5 14.Bd5 c4 15.Bf7 Rf7 16.Qd6 c3 17.Ba3=; B) 11...Re8 12.Rc1 (12.d5 ed5 13.Nd5 Ne5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Re5 16.Nf4 Qd4 17.Be2+=) 12...Rc8 13.d5 ed5 14.Nd5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5 17.Nf4=; C) 11...Qc7 12.d5 ed5 13.Bd5 Nd5 14.Nd5 Qd8 15.0-0 Re8 16.Re1 Ne5 17.e4=; D) 11...Bf3 12.Qf3 (12.gf3 Rc8 13.Rc1 Qe7 14.d5 Ne5 15.Be2 Nd5 16.Nd5 ed5 17.Qd5+=) 12...cd4 13.ed4 Rc8 14.Be2 Qc7 15.Rc1 Bf4 16.Rd1 Qd6 17.Ba1+=) 11...cd4 12.ed4 (12.Bd4 Rc8 13.Rc1 e5 14.Bb2 Qe7 15.Nh4 Ne8 16.Nhf3 Bb4 17.Bc3+=) 12...e5 (better is 12...Rc8+= 13.0-0 Bf4 14.Bd3 Nd5 15.Qe2 Bh6 16.Qd1 Nf4 17.Be4+=) 13.de5+/– Re8 (13...Qe7 14.0-0 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Re1 Nd7 17.Qh5+=) 14.0-0 (14.Qb3 Ne5 15.Ne5 Bg2 16.0-0-0 Re5 17.Be5+/–) 14...Ne5 15.Ba2 (15.Be5 Be5 16.Qb3 Qc7 17.Ne5=) 15...Nd3 (15...Nf3 16.Nf3 Rc8 17.Qb3=) 16.Qb3 Nb2 (16...Qd7 17.Bf6=) 17.Qf7 Kh8 18.Qb7 Na4?? (better is 18...Re7 19.Qc6 Rc8–+ (19...Na4 20.Nc4 Bf4 21.Rae1+=)) 19.Ng5+= Bh2 20.Kh1 Qd2 21.Nf7 Kg8 22.Nd6 Kh8= 23.Nf5?? Qg5–+ 24.Bb1 Nc5 25.Qf7 Nb3! 26.Ra7?? Ra7–+ 27.Qa7 Bb8 28.Qf7 Nd2 29.f4 Qg4 30.Rc1 Nb1 31.Qe8 Ne8 32.Rc8 Qd1 33.Kh2 Bf4 34.g3 Qe2 35.Kh3 Qe6 (35...Qe6 36.Re8 Qe8 37.gf4 Qe6–+) 0–1. Kleine,Peter (1805) – Ruiz Delgado,Basilio (1725), Vecindario ESP, 1st Open, 2011.

8.a4 dc4

9.Na3 b6 10.Nc4= Bc7 11.d4 Bb7 (11...cd4 12.Bd4 a6 13.0-0=) 12.0-0 (12.dc5 Nc5 13.Qd8 Rfd8=) 12...Qe7 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.Bd3 Rfd8 14.e4 (better is 14.a5!?=) 14...Ne4 (14...Be4 15.Qe2 Bd3 16.Qd3–/+) 15.Qc2 Nef6 16.Nce5 (16.Ng5 h6 17.Bh7 Kh8 18.Be4–+) 16...cd4?? (better is 16...Rac8–/+) 17.Qc7+/– Bd5? (17...Bf3 18.Nf3 (< 18.gf3 Rdc8 19.Qb7 Rcb8+/–) 18...e5 19.a5+–) 18.Nd7 (18.Bd4 Rdc8 19.Bh7 Kh7 20.Ng5 Kg8–+) 18...Rd7 19.Qg3 Bf3 20.gf3 (20.Ba3 Ne4 21.Qf3+– (21.Be7?! Ng3 22.hg3 Bg2 23.Kg2 Re7+=)) 20...Re8 (20...Qb4 21.Rfb1+/–) 21.Ba3+/– Qd8 22.Rac1 (22.Rfe1 Qc7+/–) 22...e5 23.Rfe1 Nd5 (23...Qb8 24.Bb4+/–) 24.Rc6 (24.Re5 Re5 25.Qe5 Nc3+–) 24...Nc3 (24...Nf4 25.Rd1+=) 25.Qg4 (25.Re5 Re5 26.Qe5 Na4+–) 25...Na4 (25...Rd5 26.Rh6 e4 27.fe4–+) 26.f4 ef4 27.Re8 Qe8 28.Qf4 Rd8 29.Rc7 Nc5 30.Bc5 bc5 31.Rc5 Qe1 32.Bf1 d3 33.Rd5!+– Re8 34.Rd3 Qa1 35.Rd7 Rf8 36.Qc7 f5 37.Qa7 Qa7 38.Ra7 Rb8 39.Bc4 Kh8 40.b6! h5 41.b7 Kh7 42.Be6 Kg6 43.Bc8 (43…Kf6 44.Ra8 Rb7 45.Bb7+–) 1–0. Roczniak,Jan – Krzanowski,A, Poland, (year?).

9.a5 e5+= 10.Bc4 (10.Qc2 e4 11.Ng5 Qe7+=) 10...e4–/+ 11.Ng1 (11.Ng5 h6 12.Nf7 Rf7–/+) 11...Ne5 12.Be5 Be5 13.Nc3 Bg4 (13...a6 14.ba6 ba6 15.Qc2–/+) 14.Nge2 (14.Qc2 Qd7+=) 14...Bh5 (14...a6 15.ba6 ba6 16.Qc2+=) 15.h3 (15.Qc2 Rb8+=) 15...Qc7 (15...Qd7 16.Qc2–/+) 16.0-0 (16.Qc2 Rfd8+=) 16...Rad8–/+ 17.Qc2 Rd7 (17...Bg6 18.a6+=) 18.a6 (18.Rad1 Bg6 19.Na4 Qa5 20.Nc5 Rc7+=) 18...b6 (18...Rfd8 19.Rad1–/+) 19.Rad1+= Bg6 20.Nc1 Rfd8 Exerts pressure on the backward pawn 21.d3 ed3 22.Nd3 Bc3 (22...Bf5 23.f3+=) 23.Qc3= Nd5 (23...Ne4 24.Qa1=) 24.Qb3 h6 (24...Bh5 25.Rc1=) 25.Nb2 (25.Bd5 Rd5 26.Nf4 Rd1 27.Rd1 Rd1 28.Qd1 Bf5+=) 25...Nb4 (25...Qe5 26.Nd3 Qh5 27.Rd2=) 26.Rd7 Rd7 27.Rd1 Bc2 28.Rd7 Qd7 29.Qc3 Qd6 30.Be2 Be4 31.Nc4 Qg6 The mate threat is Qxg2 32.f3 (32.Bf1 Qe6=) 32...Bd5 (32...Bf5 33.Qe5 Kh7 34.Kh2=) 33.e4 Bc4 34.Bc4 Qd6 35.Be2 (35.Qe3 h5+=) 35...Qd4 (35...Qf4 36.Kh1=) 36.Qd4+= cd4 37.Kf2 Kf8 (37...f6 38.Ke1=) 38.Bc4 (38.f4 Ke7=). Sternik,Ryszard – Michalek,W, corr Poland, 1967.

9.Bc4 e5 10.Be2 (10.d3=) 10...Nb6 (10...e4!? 11.Nh4 Be5 12.Be5 Ne5-/+) 11.d3 (11.Be5!? Be5 12.Ne5+=) 11...Re8= 12.Nc3 Bf5 Black intends e4 13.0-0 e4 14.de4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Nd2 Bg6 17.g3 Be5 18.Be5 Re5 19.Bf3 Qe7 (19...Bd3 20.Re1 (worse 20.Bb7 Rb8 21.Nf3 Re6=+) 20...Qc7 21.a5=) 20.Nb3 (better 20.a5!? Nd5 21.Nc4+/-) 20...Rd8= 21.Qc1 c4 22.Nd4 Rc8 23.a5 Nd5 24.a6 b6 25.Nc6 Rc6 26.bc6 Nc7? (26...Qc5 27.Ra4 b5 28.Ra5+/-) 27.Rd1 (27.Qc4 Qf6 28.Qf4 Bf5+-) 27...Qc5? (27...Bd3 28.Qc3+-) 28.Rd8 (28.Rd7!? Re7 29.Re7 Qe7 30.Qc4 Bf5+-) 28...Re8 29.Qd1 (29.Rd7 Rc8+-) 29...Bd3 30.Rd7 Re7 (30...Qe5 31.Bh5 Re7 32.Rc1+-) 31.Rc1 Rd7? (better 31...Qe5+-) 32.cd7 Qd6 (32...Ne6 33.Be4! Be4 34.Rc4 Qf8+-) 33.Rc4 Qd7 34.Rd4 (34.Rd4 Qe7 35.Rd3+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2765) - Sergey_Naboka (2535), lichess.org, 2019.

9.Na3 c3!?

10.dc3 Ne5 11.a5 Nf3 12.Bf3 e5 13.Nc4 Bc7 14.0-0 Be6 15.Qa4 e4 16.Be2 Ng4 17.h3 Bh2 18.Kh1 Bb8 19.g3 Nf2 20.Rf2 Bg3 21.Rg2 Qh4 22.Qc2 Bh3 23.Rg3 Qg3 24.Qe4 Be6 25.Rf1 Rfe8 26.Bd3 (26.Na3 Rad8 27.Qg2 Qg2 28.Kg2–+) 26...Qh3 27.Kg1 Rad8 28.Rf3 Qh5 29.Rg3 Bc8 30.Qh7 Qh7 31.Bh7 Kh7 32.Ba3 Re4 33.Nb2 Rd2 34.Kf1 Rc2 35.Nd1 b6 36.ab6 ab6 37.Ke1 Ra4 38.Bb2 Rh4 (39.Nf2 Rb2–+) 0–1. Gerold,Guenter – Cottarelli,Franco, corr ICCF TT, 2004.

10.dc3 Qe7 =+.

10.Bc3 e5 =.

10.Bc3 Qe7 11.Nc4 Bc7 12.d3 e5 13.Nfd2 Rd8 14.Qc2 (14.0-0 Nd5 15.Bb2 N7f6=) 14...Nd5 15.Bb2 N7f6 16.h3 Nb4 17.Qb3 Be6 18.a5 Nfd5 19.0-0 (19.Be5?? Be5 20.Rc1 Bc7–+) 19...Qe8 20.d4 (20.Nf3!?+=) 20...ed4–/+ 21.ed4 Nf4 22.Bf3 Qb5 23.a6 (23.Bc3 Nfd5 (23...Rd4?! 24.Bd4 Rd8 25.Bc3 Rd2 26.Bd2 Bc4 27.Qb1=) 24.Bd5 Rd5–/+ (worse is 24...Bd5 25.dc5 Ba5 26.Ra4+=)) 23...Bd5 (better is 23...Rab8!? 24.ab7 a5–/+) 24.ab7+= Bb7 (better is 24...Qb7 25.dc5 a5+=) 25.Bb7?? (25.Na3 Qd3 26.Bb7+=) 25...Qb7–+ 26.dc5?? (26.Nf3 cd4 27.Rfd1–+) 26...Qg2 0–1. Frosinos,I (1730) – Theodorou,Nikolas (2125), Rethymno GRE, 5th Open, 2013.

9.Bc4 Nb6

10.Na3 =+.

10.Be2 Nbd5 (10...Re8 11.0-0=) 11.Na3 b6 12.Nc4 White plans a5 12...Bc7 13.0-0 Bb7 14.Nfe5 (14.d4 Qe7=) 14...Qe7 (14...Nd7 15.Nd7 Qd7 16.d4=) 15.f4 (15.a5 Nb4+=) 15...Nb4 (15...a6 16.Qb3=) 16.a5 ba5 (16...Rfd8 17.d3=) 17.Na5+= Ba5 (17...Bd5 18.Nac6 Nc6 19.Nc6 Bc6 20.bc6+=) 18.Ra5 Rfd8 19.d3 (19.Qc1 a6 20.ba6 Ba6 21.Ba6 Na6+–) 19...Be4 (19...a6 20.b6+=) 20.Qb3 Bd5 (20...Bb7 21.Nc4+=) 21.Qc3+– Bb7 22.Ng4 (22.Rc1 Rdc8 23.Nc4+–) 22...Nbd5 (22...Ne8!?+=) 23.Nf6+– Nf6 (23...gf6 24.Qe1+–) 24.Rfa1 h6 (24...Bd5 25.e4 Bb7 26.Ra7 Ra7 27.Ra7+–) 25.Ra7 Ra7 26.Ra7 Ra8 (26...Rd7 27.Ba3+–) 27.b6 (27.Rb7 Qb7 28.Bf3 Qb8 29.Ba8 Qa8 30.Qc5 Nd5+–) 27...Ra7 28.ba7 Ba8 29.Qa3 Qb7 30.Bf3 Nd5 31.Kf2 (31.f5 Kh7 32.fe6 fe6+–) 31...Qb6 (31...f6 32.f5 ef5 33.Qa2+–) 32.Be5 (better 32.f5+–) 32...Nc7?? (32...f6 33.Bb8 Kh7+–) 33.Bc7 Qc7 34.Ba8 1–0. GuestTTFR – GuestRSTB, freechess.org, 2020.

8.a4 Qc7

9.0-0 b6 10.g3 (10.cd5 ed5 11.Nc3 a6=) 10...Bb7=+ 11.d4 dc4 12.dc5 c3 (12...Bc5!? 13.Qc2 Bb4=+) 13.cd6= Qd6?? (better 13...cb2 14.Ra2 Qc5=) 14.Qd6+- (14.Qd6 cb2 15.Ra2+-) 1-0. BAMABAM (1800) - wer (1875), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.0-0 e5 10.Nh4=+.

9.Nc3 b6 10.Qb3 Bb7 11.d3 Rad8 12.h3 Ne5 13.Ne5 Be5 14.f4 (better is 14.0-0=+) 14...d4 (better is 14...Bc3!? 15.Qc3 d4–/+) 15.fe5+= dc3? (15...Qe5 16.ed4 cd4 17.Na2=) 16.Bc3 (better is 16.Qc3!? Nd7 17.0-0+/–) 16...Nd7+= (16...Bg2? 17.Rg1 (17.ef6?! Bh1 18.fg7 Rfe8=) 17...Nd5 18.cd5 Bd5 19.Qb2+–) 17.0-0-0 (17.0-0!? Ne5 18.Bb2+=) 17...Ne5=+ 18.Qb2 f6 19.e4 Ng6 20.Rhf1 Nf4 21.Rf2 (21.e5 Ne2 22.Qe2 f5=+) 21...e5–/+ 22.Bf1 Ne6 23.g4 Rd6 24.h4 Rfd8 (24...Nd4!?–/+) 25.g5= Nf4 26.gf6 gf6 27.Rf3 (better is 27.Be2 Qg7 28.Rf4 ef4 29.Rf1=+) 27...Kf7?? (27...Be4 28.Rf4 ef4 29.Bf6 Rd3 30.Bd3 Rd3 31.Re1=+) 28.Re3?? (better is 28.Be5 fe5 29.Qe5+–) 28...Qd7 29.Rd2 h5 30.Kb1 Rg8 31.Ka1 Rg1 32.Qb1 Nd3?? 33.Red3+/– Rd3 34.Rd3. Zylla,Johannes – Burmester, Betriebssport Brett, 1988.

9.Nc3 dc4 10.Bc4 b6 11.0-0 Bb7 12.Be2 Rad8 13.Qb3 (13.h3!?=+) 13...Bf3-/+ 14.Bf3 Bh2 15.Kh1 Ne5 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Ng4 18.Qc4 (18.f3!? Bg1! 19.f4 Nf2 20.Kg1 Ne4 21.d3-/+) 18...Rd2 19.Qc3?? (better 19.Bh7 Kh7 20.Qg4 Rb2 21.Qh5 Kg8 22.Qh2 Qh2 23.Kh2-/+) 19...Be5 20.Qd2 Bc3!! 21.g3 (21.Bc3 Qh2 Mate attack; 21.Qc3 Qh2 Mate attack) 21...Bd2 22.Rad1 (22.Kg2 Be3! 23.Bf3 Bf2 24.Rf2 Nf2 25.Kf2 Rd8-+) 22...Be3! 23.fe3 (23.f4 Rd8 24.Kg2 Rd1 25.Rd1 Bf4-+) 23...Qg3 24.Rd2 Qh3 (24...Qh3 25.Kg1 Qe3 26.Rdf2 Nf2 27.Bh7 Kh7 28.Rf2 Rd8 29.Bc3 Rd1 30.Kg2 Qg5 31.Kf3 Qf5 32.Kg2 Qg4 33.Kh2 Rd3 34.Kh1 Qh3 35.Kg1 Rg3 36.Rg2 Qg2) 0-1. Mely (2270) - Buntybon (2030), ChessWorld.net, 2016.

9.d3 dc4!? 10.dc4 b6=+.

9.d3 Ne5 10.Nbd2= Bd7 11.Qc2 b6 (11...h6 12.h3=) 12.Qc3 (12.0-0 Nf3 13.Nf3 e5 14.cd5 Nd5=) 12...Ng6 13.h4 (better 13.0-0=) 13...e5 (better 13...h6=+) 14.cd5+= Nd5 15.Qb3 Nb4 (15...Be6!? 16.Nc4 f6+=) 16.h5+– Ne7 17.Nc4 Be6 18.Ng5 (18.h6 g6+–) 18...Qd7 (18...Bc4!? 19.dc4 Nf5+–) 19.h6+– g6 (19...Bc4 20.Qc4 (20.dc4?! Qf5 21.hg7 Rfd8 22.Nh7 Qc2 23.Nf6 Kg7 24.Nh5 Kf8+=) 20...g6 21.e4+–) 20.Ne4+– f6 (20...Bc4 21.Qb4! (worse 21.Qc4 Ned5+–) 21...cb4 22.Nf6 Kh8 23.Nd7+–) 21.Ned6 Qd6 22.Qb4 (22.Nd6 Bb3 23.Kd2 Rad8–+) 22...Qd5 (22...cb4?? 23.Nd6 Rad8 24.Ne4+–) 23.Qb3 Qg2 24.Rf1 Rad8 25.a5 Rd7 (25...Qh3 26.Bc3+–) 26.ab6 ab6 27.Ra6 Rb8 (27...Rd6 28.Ra7 Nf5 29.Qc2 Bc4 30.Qc4 (30.dc4 Nh4 31.Ra1 Qh2–/+) 30...Kh8 31.Bc3+–) 28.Qa4 Nd5 (28...Bc4 29.Qc4 Qd5+–) 29.Ra8 Rbd8 (29...Rf8 30.Rf8 Kf8 31.Qa8 Ke7 32.Nb6+–) 30.Rd8 Rd8 31.Qa7 (31.Qa7 Bd7 32.Qb7+–) 1–0. Steffens,Olaf (2175) – Wojciechowski,Paul (1910), Polar Capital Jersey Open, 2019.

8.a4 e5

9.0-0 d4 10.ed4 ed4 11.d3 b6 12.Nbd2 Bb7 13.Re1 Qc7 14.h3 Rae8 15.Bf1 (15.a5 Re7=+) 15...Re1-/+ 16.Qe1 Re8 17.Qd1 Ne5 18.Be2 Re7 (18...Qe7!?-/+) 19.Ne5=+ Re5 20.Nf3 Bf3 (better 20...Re8!?-/+) 21.Bf3= Qe7 22.Qb3?? (better 22.Kf1=) 22...Re1 23.Re1 Qe1 0-1. saraajogadora (1700) - pseudonymous (1780), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

9.0-0 e4 10.Ne1-/+.

9.d3 e4 10.de4+= de4 (10...Ne4 11.cd5 Ndf6+=) 11.Nfd2?? (better 11.Qd6 ef3 12.Bf3+-) 11...Be5 12.Qb3 Bb2 13.Qb2 Re8 14.Nc3 Ne5 (14...a6 15.0-0=) 15.0-0 (15.Nde4 Ne4 16.Ne4 Nc4 17.Nf6 gf6 18.Bc4 Qd4+=) 15...Nd3= 16.Bd3 ed3 17.Rad1 Bg4 18.f3 Bh5 19.Nce4 (better 19.Qa3!? Re3 20.Qc5=) 19...Ne4-/+ 20.Ne4 Re4 21.fe4 Bd1 22.Rd1 Qe7 (22...Qd7 23.Qa3 Rd8 24.Rd2=+) 23.e5 (better 23.Qc3!?=) 23...Rd8-/+ 24.Qc3 Qd7 25.h3 b6 26.Kf2 (26.e4 Qd4 27.Qd4 Rd4-/+ (27...cd4?! 28.Rd3 Kf8 29.Kf2=)) 26...Qf5-/+ 27.Kg1 Qe4 28.Kf2 g5 (better 28...Rd7-/+) 29.Qb2? (better 29.Rd2=+) 29...Qc4-+ 30.Kf3 (30.Qa1 Qe4-+) 30...Qd5 (better 30...Qa4!? 31.Rd2-+) 31.e4 Qe6 32.Qc3 c4 33.a5 (better 33.Kg3-+) 33...ba5 34.Qa5 Qd7 35.b6 Rc8 (better 35...ab6 36.Qc3 b5-+) 36.ba7=+ Ra8 37.Rd2? (better 37.Qd5 Qd5 38.ed5 Ra7 39.Ke4=+) 37...Ra7 38.Qc3 Qc6?? (38...Qe6 39.Rb2-+) 39.g4?? (better 39.Rd3 Qc7 40.Rd6=) 39...Qb5 (39...Rd7 40.Ra2-+) 40.Rd1 (40.Rb2 Qc5 41.e6 Qc7-+ (worse 41...fe6 42.Rb8 Kf7 43.Qh8+=)) 40...Ra4 (40...Rd7 41.Rd2-+) 41.Rc1 (41.Qd4 Ra8-+) 41...Kf8 (better 41...Qb6!? 42.Qd2 h6 43.h4 gh4 44.Rh1-+) 42.e6 fe6 (42...Ke7!? 43.ef7 Qb8-+ (43...Kf7?! 44.Qh8=)) 43.Qh8 (43.Qf6 Ke8 44.Qe6 Kd8 45.Qf6 Kd7 46.Qf7 Kc8 47.Qf8 Kb7 48.Qe7 Kb8 49.Rf1=) 43...Ke7-/+ 44.Qh7 Kd6 45.Qg7 Qe5 (better 45...d2 46.Qf8 Kc7-/+) 46.Qf7?? (better 46.Qf8 Kd7 47.Qf7 Kc8 48.Qe8 Kc7 49.Qe7 Kc6 50.Qe8 Kc7 51.Qe7 Kc6 52.Qe8 Kc7=) 46...Qf4! 47.Qf4 gf4 48.Kf4 d2 49.Rd1 c3 50.Ke3 (50.Ke3 Rc4 51.g5-+). Antares_Sco (1870) - RDL74 (2085), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2016.

9.d3 d4

10.0-0 a6 11.Qc2 =+.

10.0-0 b6 11.a5 ba5 12.Qd2 Bc7 =.

10.0-0 b6 11.Nbd2 de3 12.fe3!? Ng4 13.e4 =.

10.0-0 b6 11.Nbd2 de3 12.Ne4 ef2=+ 13.Nf2 (13.Rf2 Bc7=+) 13...Bb7–/+ 14.Nh4 (14.a5 ba5 15.Ne4 Ne4 16.de4 Qc7–/+) 14...e4 (14...a6!?–+) 15.de4=+ Qc7 16.Nf3 Ne4 17.Bd3 Ndf6 (17...f5 18.a5–/+) 18.Qc2 Nf2 19.Qf2 Ne4 20.Qh4 Bf4 (20...Rae8 21.Rae1 f5 22.Qh5–/+) 21.Be4 (21.Bc1 Bc1 22.Be4 Be3 23.Kh1 Be4 24.Qe4 Rfe8–/+) 21...Be4 22.Bc1 Bc1 23.Rac1 Bd3 24.Rfe1 Rfe8 25.Ra1 (25.Rcd1 Be2 26.Ng5 h6–+ (26...Bd1?? 27.Qh7 Kf8 28.Qh8)) 25...f6 (25...Be2 26.Ng5 h6 27.Ne4–/+) 26.Ra3 Re1 27.Qe1 Qd7 28.Qd2 Rd8 29.Qc1 Qe6 30.Nd2 Qe3 31.Kh1 Qe2 32.Kg1 Be4 33.Ne4 Rd1 34.Qd1 Qd1 35.Kf2 Qd4 36.Kf3 f5 37.Ng3 g5 38.Ne2 Qc4 39.h3 Qb4 40.Ra1 Qb2 41.Re1 Qb3 42.Kf2 Qa4 43.Rb1 Kf7 44.g3 h5 45.Rb2 Kf6 46.Kg2 Qa3 47.Rd2 Qb4 48.Rd8 Qb5 49.Kf2 a5 (50.Ke3 Ke5–+) 0–1. Fehr,Wolfgang – Dieng,M, corr SOK–92–xx , 1992.

9.d4 cd4

10.ed4 dc4 11.de5 Bb4 12.Kf1 =.

10.ed4 e4 11.Ne5 (11.Nfd2 Re8+=) 11...Re8 (11...Qc7 12.Nd7 Bd7 13.c5+=) 12.Nd7 Bd7 (12...Nd7 13.c5 Bc7 14.Nc3+=) 13.c5= Bf4 (better is 13...Bc7=) 14.a5? (better is 14.Bc1!? Bc1 15.Qc1=) 14...e3–/+ 15.Nc3 ef2 16.Kf1? (better is 16.Kf2 Be3 17.Ke1–+) 16...Ng4!! 17.Qb3 (17.Bg4 Re1 Theme: Double Attack) 17...Qh4 (17...Nh2?! 18.Rh2 Bh2 19.Qd5–+) 18.Nd5 (18.Nd1 Re2! 19.Ke2 Re8 20.Kd3–+) 18...Be6 (better is 18...Nh2 19.Rh2 Qh2 20.Kf2–+) 19.Qf3 (19.Qh3 Qh3 20.gh3 Bd5 21.hg4 Be3–+) 19...Nh2 (19...Bd5 20.Qg4 Qe7 21.g3–+) 20.Rh2 Qh2 21.Kf2 (21.Nf6 gf6 22.Kf2–+) 21…Bd5 (21...Bd5 22.a6 Bf3 23.Rh1 Qg2 24.Ke1 Qe2#) 0–1. Stabenow,Juergen – Kliesch,Bernd Walter, corr DDR–ch10 sf07, 1978.

10.ed4 Bb4

11.Bc3= Bc3 12.Nc3 Qa5 13.Qb3 (better is 13.Qd2!? dc4 14.de5+=) 13...Ne4 (13...ed4 14.Nd4 Rd8 15.Rc1=+) 14.Ra3 (14.Rc1 dc4 15.Qc2 ed4 16.Nd4 Nec5=+) 14...ed4–/+ 15.Nd4 Ndc5 (15...dc4 16.Qb2–/+) 16.Qb2 Rd8 (16...dc4 17.0-0–/+) 17.0-0 Nc3 18.Qc3 Qc3 19.Rc3 Na4 20.Ra3 (20.Re3 dc4 21.Bc4 h6–/+) 20...Nc5 (20...dc4 21.Ra4 Rd4 22.Rc4 Rc4 23.Bc4–/+) 21.Re1 (21.cd5 Rd5 22.Rd1 Be6–/+) 21...Be6 (21...dc4 22.Bc4 Kf8 23.Rae3–/+) 22.Ne6 fe6 23.cd5=+ Rd5 24.Rea1= a6 25.Kf1 Rd6 26.Rc1 Ne4 27.Rc7 a5 28.Rb7 Rc8+= 29.g3 Rd2 30.Ra5+= Rf8? 31.f4 Rc8 32.Bc4?? Nc5? 33.Raa7+– Rh2 34.Rg7 Kh8 35.Rac7 Rd8? 36.Kg1 Rc2 37.Rh7 Kg8 38.Rcg7 Kf8 39.Rf7 Kg8 ½–½. Borkowski,A – Collier,David, Bristol op, 1996.

11.Bc3=+ Bc3 12.Nc3 e4 13.Nd2 dc4 14.Nce4 (14.0-0!?=) 14...Ne4–/+ 15.Ne4 Re8 16.Nd6 Re6 17.Nc4 Qg5 (17...a6 18.ba6 Raa6 19.0-0+=) 18.0-0 Rg6 (18...a6 19.d5 Re7 20.b6+/–) 19.Bf3+/– Nf6 (19...Re6 20.Re1+/–) 20.Re1 Be6 (20...Bg4!?+/–) 21.Ne5+– Rh6 22.g3 (better is 22.Bb7!? Rd8 23.Rc1+–) 22...Nd5+/– 23.Bg2 Rc8 24.Rc1 Nc3 25.Nf3 (25.f4 Qf6 26.Qd3+–) 25...Qc1!?=+ 26.Qc1 Ne2!? 27.Re2 Rc1 28.Ne1 Kf8 (better is 28...Rd1!?=+) 29.Bb7+= Ra1 (29...Bc4 30.Re3=) 30.Bc6 f5 (30...Rh5 31.g4 Rg5 32.h3+=) 31.d5 Bf7 32.Kg2 Rd6 33.Re5 Rd1 34.Nf3 Bd5 35.Rf5 Ke7 36.Bd5 R1d5 37.Rf4 h6 38.Rc4 Rd7 39.Rc6 Kd8 40.Re6 Re7 41.Ra6 ½–½. Schulze,H – Fischer,G, Mittelfranken–ch, 1991.

11.Bc3!? e4 12.Bb4 ef3 13.Bf3 (worse is 13.Bf8 fe2 14.Qe2 Nf8–/+) 13...Re8 14.Kf1 dc4 15.Na3 =.

11.Nbd2 e4–/+ 12.Ne5? (better is 12.Ng1–/+) 12...e3!–+ 13.0-0 (13.fe3 Ne5) 13...Bd2 14.f4 (14.fe3 Ne4 15.Ra3 Qg5–+) 14...Ne5 (14...Re8 15.Bc1 Ne4 16.Bh5 Ne5 17.fe5–+) 15.fe5 Ne4 16.c5 Nf2 (16...f6 17.Bf3–+) 17.Qc2 Qg5 18.Bf3 Bf5 19.Qb3 Be4 (19...Nd3 20.Qa2–+) 20.Rf2 ef2 21.Kf2 Qh4 22.Ke2 Ba5 23.Rh1 (23.Qe3 f5–+) 23...Qh6 (better is 23...f6!? 24.g3 Qh6 25.Bc1–+) 24.Bc1 (24.Rd1 Qg6 (worse is 24...Qh2 25.Be4 de4 26.Qh3–+) 25.Be4 Qe4 26.Kf1 f6–+) 24...Bf3 (24...Qg6 25.Rf1–+) 25.gf3 (25.Qf3 Qg6 26.Rd1 Qc2 27.Bd2 f6–+) 25...Qh3 26.Qd1 (26.Rg1 Qh2 27.Kf1 Bd2 28.Bd2 Qd2–+) 26…f6 (26...f6 27.Kf2 Bc3–+) 0–1. Roczniak,Jan – Kosla,J, corr Poland (year?).

9.d4 ed4

10.ed4 Nb6 11.Nbd2 Nc4 (11...cd4 12.0-0=) 12.Nc4= dc4 13.0-0 Be6 14.dc5 Bc5 15.Ng5 Nd5 16.Ne6 (16.Ne4 Bb6 17.Rc1 Qh4–/+) 16...fe6 17.Bc4 Bf2 18.Kh1 Qg5 19.Qe2 Be3 20.Rae1 Rae8 21.Rf3 Rf3 22.Qf3 Rf8 23.Qe4 Qf5 24.Qf5 Rf5 25.h3 Bf4? (better 25...Bc5 26.Re6 Kf8+–) 26.g4+– (26.Re6 Bg3 27.Bd4 Kf7+–) 26...Rf6 27.Bf6 Nf6 28.b6 a5 29.Be6 Kf8 30.Bc8 g5 31.Rd1 Ne4 32.Rd8 Ke7 33.Rd7 Kf6 34.Rb7 (worse 34.Bb7 Nc5 35.Rc7 Na4+–) 34...Nc5 35.Ra7 Na4 36.b7 Nb2 37.Ra5 Bb8 38.Rf5 Kg6 39.Rf8 Kg7 40.Rd8 Be5 (40...Bg3 41.Bf5 Nc4 42.Rd7 Kf6 43.Rh7+–) 41.Rd4! Kf6 (41...Bd4 42.b8Q Combination) 42.Bf5 h6 (42...Bb8 43.Bc2 h6 44.Rb4+–) 43.Bc2 Bb8 44.Rb4 Ke5 45.Rb2 Kd6 46.Ra2 Kc6 47.Be4 Kb6 (47...Kc5 48.Ra8 Bf4 49.Kg2+–) 48.Ra8 Bc7 49.Rh8 Kc5 50.Rh6 Kd4 51.Re6 1–0. pierre – Oliver36, internet, 2007.

10.ed4 Nb6 11.Nbd2 Be6!? =+.

10.ed4 dc4 11.0-0 =+.

9.cd5 Nd5

10.Nc3 Nc3!? 11.dc3 Qe7=.

10.Nc3 N7f6 11.Nd5+= Nd5 12.Bc4 (12.Ne5 Re8 13.Nc4 Be6 14.Nd6 Qd6+/-) 12...Nb4 (12...Nb6 13.Bd3 c4 14.Bf1=) 13.0-0 (13.Be5 Be6 14.Be2 Be5 15.Ne5 Qd5+=) 13...e4=+ 14.Ne5 Be5 15.Be5 Be6 (15...Nd3 16.Bc3=) 16.Be6 fe6 17.Bg3 (better 17.Bc3!? Nd3 18.Qg4+=) 17...Nd3 18.Qg4 Rf6?? (better 18...Qd5!?=+) 19.Qe4 (19.Bh4 Rg6 20.Qg6 hg6 21.Bd8 Rd8+-) 19...Rg6? (better 19...Qd5 20.Qd5 ed5+=) 20.Ra3+- Qf6?? (20...Nb4 21.Qb7 c4+-) 21.Rd3 Re8 (21...Qf7 22.Rc3 Rg5 23.d4+-) 22.Qb7 h5 23.h4 Rg4 (23...Rf8 24.Rc1 a5 25.ba6+-) 24.Qd7 (24.Qa7 Rc4+-) 24...Re7 (24...Rf8 25.Rc1 Ra4 26.Rc5+-) 25.Qd8 Kh7 26.Rd7 Rd7 27.Qd7 c4 (27...Rb4 28.Rc1 c4 29.Rc4 Rc4 30.Qd3 Kg8 31.Qc4+-) 28.Qd6 (28.Qa7!? c3 29.b6 cd2+-) 28...c3 (28...Qf5 29.f3 Rg6 30.Rc1+-) 29.dc3 (29.d4 Qg6+-) 29...Qc3 (29...Ra4 30.c4! Qf5 31.Rc1+-) 30.Qe5 (better 30.Qe6 Qf6 31.Qd7+-) 30...Qc7 (30...Qe5 31.Be5 Ra4+-) 31.Qc7 (31.Qh5 Kg8 32.Bc7 Rh4 33.Qh4 Kf7 34.Qg5 Kf8 35.Be5 a5 36.Rd1 Kf7 37.Rd7 Ke8 38.Qe7) 31...Rg6 32.Qe5 (better 32.Qa7 e5+-) 32...Rf6 33.Rd1 Rf5 (33...a6 34.Rd7 Rg6 35.ba6 Kh6 36.Bf4 Kh7 37.Qh5 Kg8 38.Qg6 e5 39.Qg7) 34.Qe6 Rf6 (34...Rc5 35.Qe4 Kg8 36.Rd8 Kf7 37.Qe8 Kf6 38.Rd6 Kf5 39.Qe6) 35.Qe4 Kh6 (35...g6 36.Rd7 Kg8 37.Qd5 Rf7 38.Qf7 Kh8 39.Be5) 36.Rd5 (36.Rd8 Rf8 37.Rf8 g6 38.Qe7 g5 39.Rf6) 36...Rg6 (36...g6 37.Qe8 Rf7 38.Qf7 a6 39.Bf4 g5 40.hg5) 37.Bf4 Kh7 38.Rh5 Kg8 39.Qg6 (39.Qe8) 39...Kf8 40.Bd6 Kg8 41.Re5 (41.Qe6) 41...Kh8 42.Re8 1-0. BeepBeepImAJeep (2540) - Heldra92 (1845), lichess.org, 2018.

10.d4 cd4 11.ed4 ed4 12.Nd4 Nf4 13.0-0 Ne2 14.Qe2 Qh4 15.g3 Qg5 16.f4 Qg6 17.Qf3 Nf6 18.Nc3 Ng4 19.Ne4 Qh5 20.Qg2 Bc7 21.Rfe1 Bf5 22.Nf5 Qf5 23.Nf2 Nf2 24.Qf2 Rfe8 25.Qd4 Re1 26.Re1 f6 27.Re7 Rd8 28.Qc4 Kh8 29.Qc7 Rd1 30.Kf2 Qc2 31.Re2 Qc7 32.Re8 1-0. RichardSommer (2040) - axeman (1980), lichess.org, 2020.

8.a4 Re8

9.Nc3 dc4 10.Qc2=+.

9.Nc3 Nf8 10.cd5 (10.0-0 dc4 11.Bc4 Ng6=) 10...ed5 11.Qb3 Be6 12.Ng5 d4 (12...Qe7 13.Ne6 c4 14.Qa2 Ne6 15.0-0=+) 13.Ne6 Ne6 14.Nd1 Bc7 15.Bc4 Qd6 16.g3 (16.a5 Re7=+) 16...Rad8 17.Ba3? (17.0-0!?=+) 17...Ne4 (better 17...Ba5 18.0-0 Ne4-+) 18.d3? (18.f3 Nd2! 19.Kd2 de3 20.Kc1 Qd2 21.Kb1 e2 22.Be2 Qe2-+) 18...de3?? (better 18...Ba5 19.Ke2 Nd2-+) 19.de4=+ Qd2 20.Kf1 ef2?? (better 20...e2 21.Be2 Qe2 22.Ke2 Nd4 23.Ke3 Nb3-+) 21.Nf2+- Nd4? (21...Qg5 22.Rd1+-) 22.Qa2 (better 22.Bf7 Kh8 23.Qd1 Qc3 24.Be8 Nb3+-) 22...Qg5?? (better 22...Qa2 23.Ra2 Bd6+-) 23.Bf7 Kh8 24.Be8 Re8 25.Re1 (better 25.Qf7 Rc8+-) 25...Be5 (25...Rf8 26.Kg2+-) 26.Kg2 (better 26.Qf7 Qd8 27.Bc5+-) 26...Qg4 (26...Rc8 27.Rhf1+-) 27.Re3 (27.Ng4!? Bd6+-) 27...Bf6 (27...Qc8+-) 28.Ng4 Be5 29.Rf1 (better 29.Bc5 Ne6 30.Ne5 b6+-) 29...h5 30.Qf7 Rd8 31.Qh5 Kg8 32.Ne5 Ne6 (32...Nf5 33.Rf5 Rd2 34.Re2 Re2 35.Qe2 g6 36.Qc4 Kh8 37.Qf7 gf5 38.Ng6) 33.Qf7 (33.Ng6 Nf4 34.Rf4 Rd2 35.Kf3 Rf2 36.Kf2 c4 37.Rf8) 33...Kh7 (33...Kh8 34.Qe6 Rd2 35.Kg1 Rd1 36.Nf7 Kh7 37.Ng5 Kh8 38.Qe8) 34.Qe6 Rd2 (34...Rd2 35.Kh3 Rd8 36.Rf5 g5 37.Qf7 Kh6 38.Rf6). ClayPigeons (2195) - lamambanegra (2300), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.0-0 b6

10.Nc3 Bb7 11.h3 Rc8 12.Rc1 Bb8 13.Re1 (13.cd5 ed5 14.d4 c4=) 13...Nf8 (13...dc4 14.Nb1=+) 14.d4 (14.cd5 ed5 15.d4 c4=) 14...Ng6 (14...dc4!? 15.dc5 Rc5=+) 15.cd5 Nd5 16.dc5 Nc3 17.Qd8 (better 17.Rc3!? bc5 18.Qd8 Red8 19.Ba3+=) 17...Ne2-/+ (17...Red8?! 18.Rc3 Rc5 19.Rec1=) 18.Re2 Red8 (18...Rcd8?! 19.c6 Ba8 20.c7 Bc7 21.Rc7 Bf3 22.gf3+=) 19.Nd4?? (better 19.c6 Ba8 20.Rec2-/+) 19…bc5-+ (19...bc5 20.Nb3 c4-+) 0-1. kasperoff (1695) - Demis110 (2020), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2018.

10.d4 Bb7 11.Nc3 cd4 12.Nd4 dc4 13.Bf3 Bf3 14.Qf3 Ne5 15.Qe2 Rc8 16.f4 Nd3 17.Nc6 Rc6 18.bc6 Nb2 19.Qb2 Bc5 20.Rfe1 Qc7 21.Rac1 Ng4 22.Nd1 e5 23.Rc4 ef4 24.Rc5 bc5 25.Qb7 Qb7 26.cb7 Ne3 27.Ne3 fe3 28.Re3 Rb8 29.Re7 Kf8 30.Rc7 c4 31.a5 a6 32.Kf2 c3 33.Ke2 c2 34.Kd2 g6 35.Rc8 Kg7 36.Rb8 1-0. RichardSommer (2145) - timerunsout (2115), lichess.org, 2020.

10.d4 Bb7 11.dc5 Nc5 12.Nd4 e5 13.Nf3 dc4 14.Bc4 Qc7 15.h3 Rad8 16.Qc2 Be4 17.Qc3 Bf3 18.gf3 Ne6 19.Be6 Re6 20.Qc7 Bc7 21.Nc3 Nd5 22.Ne4 h6 23.Rac1 Bb8 24.Rfd1 Kh7 25.Kg2 f5 26.Nc3 Nc3 27.Rd8 Na4 28.Rb8 Nb2 29.Rc7 Nd3 30.Ra7 e4 31.fe4 fe4 32.Rf8 Rg6 33.Kf1 Ne5 34.Ke2 Nc4 35.Rc7 Na3 36.Rcc8 Rd6 37.h4 Kg6 Time forfeit 0-1. RichardSommer (2090) - magochess10 (2095), lichess.org, 2020.

10.d4 dc4 11.Nbd2 Bb7 12.Nc4 Rc8?? (better 12...Bc7=) 13.Nd6+- (13.Nd6 Qc7 14.dc5 bc5 15.Ne8 Re8 16.Rc1+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2590) - StarThanatos (2250), lichess.org, 2016.

9.0-0 e5

10.d3 dc4 11.dc4 Bc7 (11...Qc7 12.Nfd2=) 12.Nc3 b6 (12...e4!? 13.Nd2 Qe7+=) 13.e4+= Bb7 14.Qc2 Ng4 (14...h6 15.Nd5+–) 15.Rad1 Qe7 (15...Ngf6!?+–) 16.Nd5+– Bd5 17.cd5 (worse 17.ed5 e4 18.d6 Bd6–/+; 17.Rd5?! Ngf6+=) 17...Bd6 (17...Nf8 18.Nd2 Nf6 19.Nc4+–) 18.Nd2 Qh4 19.h3 Ngf6 20.Nc4 Ne4?? (20...Bf8 21.Bf3 g6+–) 21.Bd3 Ndf6 22.Rfe1 1–0. DEFFM – GuestVPTG, freechess.org, 2019.

10.d3 d4 11.h3=+.

10.d4 cd4 11.ed4 e4 12.Nfd2 Qc7 13.h3 Nf8 (13...dc4 14.a5=+) 14.Nc3= e3 (better is 14...dc4!? 15.Nc4 Bh2 16.Kh1 Bf4=) 15.fe3+/– Re3 16.Rf6! Bh2 (16...gf6 17.Nd5) 17.Kh1 Rc3 18.Rf7! (18.Bc3 gf6) 18...Qf7 (18...Kf7 19.Bc3) 19.Bc3 (< 19.Kh2 Re3 20.a5 Qf4 21.Kg1 Re8=+) 19...Bd6 20.cd5 Kh8 (20...Qf4 21.Nf3+/–) 21.Bf3 (21.Ne4 Qd5 22.Nd6 Qd6+–) 21...Qf4 22.Nf1 Ng6 23.Be1 Qg5 24.Qc1 Qf6 25.Qd1 Qg5 26.Bd2 Qf6 27.Be3 Bd7 28.Bg4 Bg4 29.Qg4 Rf8 30.Nd2 Qf7 31.Qe6 Qe6? 32.de6+– Rf6 33.d5 Rf5 34.Nc4 Rd5 35.Ba7 Bb4 36.Rb1 Be7 37.g3 Rd3 38.Bf2 Rc3 39.Nb6 Rc2 40.Kg1 Ne5 41.Nd5 (41...Nd3 42.Bd4+– (42.Ne7?! Nf2 43.h4 Re2+/–)) 1–0. Sundin,Tommy – Paczek,Jacek, Skelleftea op, 1989.

10.d4 e4 11.Nfd2 dc4 12.Nc4 Bh2?? (better 12...Bb8=) 13.Kh2+- cd4 14.Bd4 Qc7 15.Kg1 Ng4 (15...Qd8 16.Nd6 Re6 17.Bf6 Nf6 18.Ne4+-) 16.g3 (16.Bg4!? Qc4 17.Bg7 Kg7 18.Bd7 Rg8+-) 16...Ndf6 17.Bf6 (17.Nbd2 Qe7+-) 17...Nf6 18.Nbd2 (18.Qd6 Re7+-) 18...Be6 19.Rc1 Rad8 20.Qc2 Qe7 (20...Re7 21.a5+-) 21.Qb2 (better 21.Ne4!? Nd5 22.Ned2 Nb4+-) 21...Bg4 22.Nb3 Qb4 23.Nd4?? (better 23.Bg4 Ng4 24.Nd4+-) 23...Qc4?? (better 23...Qb2 24.Nb2 Be2 25.Ne2 Rd2=) 24.Bc4 Rd5 (24...Re7 25.b6 ab6 26.Qb6+-) 25.Bd5 (25.Bd5 Nd5 26.Qb3+-) 1-0. saraajogadora (1720) - Szandor (1775), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

10.d4 e4 11.Nfd2 cd4 12.Bd4 Qc7 13.Qb3 Ne5 14.cd5 Neg4 15.h3 Nh6 16.Nc3 Be5 17.Be5 Qe5 18.Qc2 Bf5 19.Rac1 Rac8 20.Qb3 Bd7 21.Nc4 Qg5 22.Kh1 Nf5 23.g4 Nh4 24.Nd6 Nf3 25.Bf3 ef3 26.Nc8 Qh4 27.Kh2 Ng4 0-1. RichardSommer (2025) - BluexRay (2050), lichess.org, 2020.

9.cd5 ed5

10.0-0 b6 11.d4 Qe7 12.Nc3 Bb7 13.a5 Rac8 14.a6 Ba8 15.dc5 bc5 16.Na4 (16.Rc1=+) 16...Nb6 (better 16...d4 17.b6 Nb6 18.Nb6 ab6=+) 17.Nb6+= ab6 18.Nd2 d4 (better 18...Ne4+=) 19.ed4 (better 19.Nc4+/-) 19...Qe2-/+ 20.dc5 (20.Qe2 Re2 21.Nc4 Ne4-/+) 20...Bc5 (20...Rc5 21.Bf6 gf6 22.Qe2 Re2 23.Rfd1-+) 21.Bf6 gf6 22.Nb3 (better 22.Qe2!? Re2 23.Nb3-/+) 22…Qe4 (22...Qe4 23.Qf3 Qc4-+) 0-1. BeepBeepImAJeep (2750) - seventy_seven (2655), lichess.org, 2020.

10.0-0 Ne5 11.d4 (11.Be5!? Be5 12.Ne5 Re5 13.d4 cd4 14.Qd4+=) 11...Nf3=+ 12.Bf3 c4 13.Nc3 Qc7 (13...Bf5 14.Ba3=+) 14.g3 (14.Nd5!? Nd5 15.Bd5 Bh2 16.Kh1=) 14...Be6 15.Rc1 b6 (15...Rac8 16.e4 de4 17.Ne4 Ne4 18.Be4=) 16.Ne2 (16.e4!? Bb4 17.Nd5 Bd5 18.ed5=) 16...Rac8 17.Nf4 (17.Nc3 Qd7=+) 17...Bf4-/+ 18.ef4 Qd7 19.Bc3 Bg4 20.Re1 Bf3 21.Qf3 Ne4 22.Bb4 Qf5 (22...a6 23.ba6 Qa4 24.Qa3 Qa3 25.Ba3-+) 23.Kg2 g6 (23...Re6 24.Re3-/+) 24.Re3 (24.Qa3 h6=) 24...h5 25.Rce1 Nf6 (25...Qg4!?=+) 26.Re5= Re5 27.de5 Ne4 28.Qe3 c3 29.f3 Nd2 (better 29...Nc5 30.Bc5 Rc5=+) 30.Bc3+/- Nc4 31.Qf2 (31.Qd4!? Qe6 32.Rd1+/-) 31...Qd3= 32.Bd4 Na3 33.Re2 Rc4 (33...Rc2 34.Rc2 Nc2 35.Bb2=) 34.Bb2 (34.Rd2 Qf5+=) 34...Nc2= 35.e6 fe6 36.Re6 Kf7 (36...d4 37.Qe2 Qe2 38.Re2 Ne3 39.Kf2 Ra4 40.Ke1=+) 37.Rf6 (better 37.Qe2!? Qe2 38.Re2+=) 37...Ke7=+ 38.Kh3 Ne3 39.Be5 Rc2 (39...Ra4!? 40.Kh4 d4=) 40.Qe1+= Re2?? (better 40...Qf1 41.Qf1 Nf1+=) 41.Qb4 Ke8 42.Rf8 Kd7 43.Qd6 1-0. BeepBeepImAJeep (2755) - Sr2004 (2480), lichess.org, 2019.

9.Nc3 dc4 10.Qc2=+.

9.Nc3 Nf8 10.0-0 dc4 11.Bc4 Ng6=.

9.Nc3 Nf8 10.cd5 ed5 11.Qb3 Be6 12.Ng5 d4 (12...Qe7 13.Ne6 c4 14.Qa2 Ne6 15.0-0=+) 13.Ne6 Ne6 14.Nd1 Bc7 15.Bc4 Qd6 16.g3 (16.a5 Re7=+) 16...Rad8 17.Ba3? (17.0-0!?=+) 17...Ne4 (better 17...Ba5 18.0-0 Ne4-+) 18.d3? (18.f3 Nd2! 19.Kd2 de3 20.Kc1 Qd2 21.Kb1 e2 22.Be2 Qe2-+) 18...de3?? (better 18...Ba5 19.Ke2 Nd2-+) 19.de4=+ Qd2 20.Kf1 ef2?? (better 20...e2 21.Be2 Qe2 22.Ke2 Nd4 23.Ke3 Nb3-+) 21.Nf2+- Nd4? (21...Qg5 22.Rd1+-) 22.Qa2 (better 22.Bf7 Kh8 23.Qd1 Qc3 24.Be8 Nb3+-) 22...Qg5?? (better 22...Qa2 23.Ra2 Bd6+-) 23.Bf7 Kh8 24.Be8 Re8 25.Re1 (better 25.Qf7 Rc8+-) 25...Be5 (25...Rf8 26.Kg2+-) 26.Kg2 (better 26.Qf7 Qd8 27.Bc5+-) 26...Qg4 (26...Rc8 27.Rhf1+-) 27.Re3 (27.Ng4!? Bd6+-) 27...Bf6 (27...Qc8+-) 28.Ng4 Be5 29.Rf1 (better 29.Bc5 Ne6 30.Ne5 b6+-) 29...h5 30.Qf7 Rd8 31.Qh5 Kg8 32.Ne5 Ne6 (32...Nf5 33.Rf5 Rd2 34.Re2 Re2 35.Qe2 g6 36.Qc4 Kh8 37.Qf7 gf5 38.Ng6) 33.Qf7 (33.Ng6 Nf4 34.Rf4 Rd2 35.Kf3 Rf2 36.Kf2 c4 37.Rf8) 33...Kh7 (33...Kh8 34.Qe6 Rd2 35.Kg1 Rd1 36.Nf7 Kh7 37.Ng5 Kh8 38.Qe8) 34.Qe6 Rd2 (34...Rd2 35.Kh3 Rd8 36.Rf5 g5 37.Qf7 Kh6 38.Rf6). ClayPigeons (2195) - lamambanegra (2300), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Qc2 b6

9.0-0 a6 =.

9.Nc3 Bb7 10.cd5 ed5 11.0-0 Qc7 12.g3 Rac8 13.d4 Ne4 14.Rac1 cd4 (14...Nc3 15.Bc3 c4 16.Bb2=+) 15.Nd4 Be5 (15...Nc3 16.Qc3 Qc3 17.Bc3=) 16.Bg4 Bd4 17.ed4 f5 18.Qe2 Qd6 (18...Qd8!? 19.Ne4 de4 (19...fg4?? 20.Nd6+–) 20.Rc8 Qc8+=) 19.Ne4+– de4 20.Rc8 Bc8 21.Qc4 Kh8 22.Bf5! Bb7 (22...Rf5 23.Qc8 Deflection (23.Qc8 Overloading)) 23.Qe6 Qe6 24.Be6 Nf6 25.Bc4 Ng4 (25...Bd5 26.Bd5 Nd5 27.Re1+–) 26.d5+– e3 27.f3 e2 28.Be2 Ne3 29.Rc1 Nd5 30.f4 Rc8 31.Rc8 Bc8 32.Be5 Be6 33.a3 Kg8 34.Kf2 Kf8 35.Bb8 Nc3 (35...Nf6 36.Ba7 Nd7 37.Ke3+–) 36.Bd3 Bd7 (36...g6 37.Ba7 Nd5 38.Bb8+–) 37.Ba7 Nb5 (37...Na4 38.Bh7 Bb5 39.Ke3+–) 38.Bb6 h6 (38...Nd6 39.Bh7 Nf5 40.h3+–) 39.a4 Nc3 40.a5 Bc6 41.a6 Ke8 (41...g5 42.Bd4 Nd5 43.f5+–) 42.Bd4 Ne4 (42...Nd5 43.Bg7 Kd7 44.Bh6+–) 43.Ke3 Nf6 (43...Nd6 44.Bg7 Kd7+–) 44.Bf6 gf6 45.a7 Kd7 46.Be4 1–0. Silent Move (2115) – Teddo (1915), redhotpawn.com, 2015.

9.d3 e5 10.0-0 =.

9.cd5 Nd5 10.0-0 a6 =.

9.0-0 Bb7

10.Nc3 dc4 11.Bc4 Bf3 12.gf3 =.

10.Nc3 dc4 11.Rfd1 a6 =+.

10.Rd1 h6 11.cd5 ed5 12.Nc3 Re8 13.d4 c4 14.a4 a6 15.Nd2 a5 16.Ba3 Bb4 17.Qb2 Qe7 18.Rdb1 Ba3 19.Qa3 Qe6 20.Rd1 Rac8 21.Rac1 Nf8 22.Qb2 Ng6 23.Nf1 Nh4 24.Ng3 Rc7 25.Qd2 Qd6 26.Nh5 Nh5 27.Bh5 g6 28.Bg4 h5 29.Be2 Rce7 30.Kh1 Qf6 31.Rf1 Qg5 32.Rg1 Re6 33.Bd1 Rf6 34.Rc2 Kg7 35.Qc1 Rd6 36.Qb2 Qf6 37.Re2 Qd8 38.Rc2 Rf6 39.Rc1 Qd7 40.Qd2 Qf5 41.Rc2 Rfe6 42.Qc1 Qf6 43.Qd2 Rd6 44.Rc1 Bc8 45.Qb2 Bg4 46.Qd2 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2305) – Walczak,Andrzej (2365), Roman Kaminski Memorial Poland, 2006.

10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb7 =.

10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.dc3 Qc7 =.

10.Nc3 Qc7

11.Ng5 Bh2–/+ 12.Kh1 Bd6 13.cd5 ed5 14.Bf3 (14.Rfc1 Rfe8–/+) 14...h6 15.Nh3 (15.Nd5 Bd5 16.Bd5 hg5 17.Ba8 Ra8–/+) 15...Ne5–+ 16.e4? (better is 16.Be2–+) 16...d4 (16...Nf3 17.gf3 Qd7 18.Ng1–+) 17.Nd1 Nf3 18.gf3 Rae8 (18...Qd7 19.Ng1–+) 19.d3 (19.Qc4 Qd7 20.Ng1 Ne4 21.fe4 Re4 22.f4 Rf4 23.Rf3 Rf3 24.Nf3 Bf3 25.Kg1 Qg4 26.Kf1 Qg2 27.Ke1 Re8 28.Ne3 Bg3) 19...Nh5 (19...Qd7!? 20.Ng1–+) 20.Kg2 (20.a4 Bc8 21.Qd2 Bh3–+) 20...Bc8 21.Rh1 (21.Bc1–+) 21...Bh3 22.Kh3 (22.Rh3 Nf4 23.Kh2 Nh3 24.Kh3 Qd7 25.Kg2 Qb5 26.Bc1–+) 22...Nf4 23.Kh2 Qe7 24.Bc1 Qh4 25.Kg1 Qg5 (26.Kf1 Qg2 27.Ke1 Qh1 28.Kd2 c4–+) 0–1. Palacios Sanchez,Gabriel – Busom Isach,Carlos (2240), Catalunia–ch, 2002.

11.cd5 ed5

12.Rfc1 =.

12.d4 cd4 13.Nd4 Bh2 14.Kh1 =+.

12.d4 Ne4 13.dc5 bc5 14.Rfd1 Ndf6 =.

12.d4 Ne4 13.h3 Rfc8 14.dc5 bc5 15.Bc4 =.

12.d4 Ne4 13.h3 cd4 14.Nd4+= Rac8 15.Rac1 Ndf6 (15...Bh2 16.Kh1 Be5 17.Qa4=) 16.Ne4 (16.Qd3+=) 16...Ne4 (16...de4!? 17.Qc7 Bc7+=) 17.Qc7+/- Rc7 (17...Bc7 18.Bg4+-) 18.Nf5 Rfc8 19.Rc7 Rc7 20.Nd6 (20.Bg7 Rc2 21.Bd3 Rc7+-) 20...Nd6+= 21.Be5 Rd7 22.Rc1 (22.Rd1 Ne4+/-) 22...Nc4 23.Bc4 dc4 24.Rc4 f6 (24...Rd1 25.Kh2 a6 26.Rc7+-) 25.Bb8 (25.Rd4 Bd5 26.Bb8 Kf7+/-) 25...a6 (25...Rd1 26.Kh2 a6 27.Rc7+-) 26.a4 (26.Rd4 Rd4 27.ed4 ab5+=) 26...ab5 27.ab5 Rd1 28.Kh2 Rb1 (28...Bd5 29.Rd4 Rd4 30.ed4+/-) 29.Rd4 h6 (29...Ba8 30.Rd8 Kf7 31.Bd6+=) 30.Rd7 Be4 31.f3 Bc2 (31...Bg6 32.e4+/-) 32.Rd6 (32.Rc7 Bd3+/-) 32...Rb5+= 33.Bc7 Rb2 (33...f5 34.Bb6 Kf7 35.Rc6+/-) 34.Bb6 Ba4 (34...Kf7 35.e4+/-) 35.Bd4 Rc2 36.h4 (36.e4 Kf7+/-) 36...Bb5 37.Rb6 Bf1 (37...Be2 38.Kg3+/-) 38.Rb2 Rb2 39.Bb2 h5 40.Kg3 Kf7 41.e4 Ke6 42.Kf2 Bb5 (42...Bd3 43.Bd4+/-) 43.Ke3 g6 44.Kf4 Bf1 45.g3 Be2 46.Bd4 Bd1 (46...f5 47.Be3+/-) 47.g4 hg4 48.fg4 (48.Kg4 Bc2+/-) 48...Be2 49.e5 (better 49.g5!? fg5 50.Kg5+/-) 49...fe5+= 50.Be5 Bd1 (50...Bg4!? 51.Bd4 Bf5+=) ½-½. Havlicek,Libor Sr - Maracek,I, SVK-chT3C, 2001.

12.Qf5 Rfe8 =.

9.d3 Bb7

10.0-0 a6 =.

10.0-0 dc4 11.dc4 a6 =.

10.Nbd2 a5 11.0-0= a4 12.a3 =.

10.Nbd2 a5 11.0-0= Rc8 12.Rfe1 Qe7 =.

10.Nbd2 a5 11.0-0= Rc8 12.e4 Qc7 13.h3 (13.Rae1 d4=) 13...Rfd8 14.Rad1 h6 15.Rfe1 Bf4 (15...d4 16.Bc1=) 16.Bf1 de4 (16...d4 17.g3 Bd6 18.Bg2=) 17.de4 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Be5 Qe5 20.g3 (20.Bd3 Rd7=) 20...Nd7 (20...Rd6 21.Nf3 Rd1 22.Qd1=) 21.Nf3 Qf6 22.Bg2 e5 23.Qc3 Qe7 (23...Qe6 24.Rd2=) 24.Rd2 (24.Re2 a4=) 24...Rb8 (24...a4 25.Red1=) 25.Nh4 (25.Red1 Be4 26.Ne5 Ne5 27.Be4 Rd2 28.Rd2 Re8+=) 25...Nf8 (25...Nf6 26.Nf5 Qc7 27.Rd3=) 26.Nf5 (26.Rd8 Rd8 27.Nf3 Ng6=+) 26...Qc7 27.Red1 f6 (27...Rd2 28.Rd2 Ne6 29.Nd6=) 28.Ne3 (28.Nd6 Ne6 29.Nb7 Qb7+=) 28...Ne6 29.Nd5 Bd5 30.ed5 (30.Rd5 Nd4 31.Qe3 Rd6=) 30...Nd4= 31.Qd3 (31.Re1 Rd6=) 31...Qd6 (31...f5 32.Qe3=) 32.Be4 Rf8 33.Bf5 Rbe8 34.Re1 Re7 35.Kg2?? (better 35.Re3=) 35...e4-+ (worse 35...Nf5 36.Qf5 Rd8 37.Rde2+=) 36.Re4 Theme: Interference. (36.Qe4 Nf5) 36...Nf5 37.Re7 Ne7 38.Re2 Rd8 39.Re6?? (better 39.Qe4 Rd7 40.f4-+) 39…Qe6 (39...Qe6 40.a3 Qf5-+) 0-1. Struck,Bernd Dieter (2020) - Staller,Peter (2330), GER-ch Seniors, 2002.

10.Nbd2 a6 11.ba6 Ra6 12.0-0 =+.

10.Nbd2 Qc7 11.a4 a5 (11...a6 12.cd5 ed5 13.0-0=) 12.h3 (12.cd5 Nd5 13.0-0 Nb4=) 12...e5 13.e4 (13.0-0 Rad8=) 13...de4 14.de4 Be7 (14...Rad8 15.Rd1=) 15.g4 (15.Rd1 Rad8=) 15...h5 (15...Rad8!?=) 16.Rg1 (16.gh5 Nh5 17.Ne5 Ne5 18.Bh5 Rad8+=) 16…hg4 (16...Rad8 17.0-0-0+=). Kjaerstad,Eivind J – Natskar,Alf, corr Norway, 1971.

8.Nc3 dc4

9.a4 a5 10.Bc4 b6 (10...e5 11.d3+=) 11.Qb3 (11.d4 Qc7=) 11...Re8 (11...Bb7 12.Be6 Bf3 13.gf3+=) 12.d3 (12.0-0 Bb7+=) 12...Bb7= 13.e4 (13.Qc2 Bf3 14.gf3 Ne5=) 13...Qc7 (13...Ng4 14.0-0+=) 14.Ne2 Ng4 Can h2 get defended? 15.Qc3 e5 (15...Nde5!?=) 16.Ng3+= Rf8 (16...Nh6!?+=) 17.Nf5+/– g6 (17...Rad8!?+/–) 18.Nd6+– Qd6 19.h3 Ngf6 20.Ne5 Ne5 21.Qe5 Qe5 22.Be5 Nd7 23.Bc3 (23.Bd6 Rfe8+–) 23...Rfe8 24.f4 Nf8 (24...Rad8 25.Kf2+–) 25.0-0 Bc8 (25...Rad8 26.f5 Rd7 27.fg6 hg6 28.Rf6+–) 26.f5 (26.Bd5 Ra7+–) 26...Ra7 27.g4 Rd7 (27...Rc7 28.Rae1+–) 28.Ra2 (28.Rae1 g5+–) 28...Rde7 (28...g5 29.h4 gh4 30.Rh2+–) 29.Raf2 g5 30.h4 (30.h4 gh4 31.Rh2+–) 1–0. Adam,Stefan – Bartsch,Gerhard, corr DDR–ch11 sf02, 1981.

9.a4 e5 10.Qc2 (worse 10.Bc4 e4 11.Ng5 Ne5–/+) 10...a5 (10...h6 11.h4=) 11.Bc4 (11.ba6 ba6 12.Bc4 Bb7=) 11...Nb6 12.Be2 Re8 (12...h6 13.0-0=) 13.Ng5 Qe7 14.Rc1 (14.Nge4 Bf5=) 14...h6 15.Nge4 Bf5 (15...Ne4 16.Ne4 Bf5 17.Ba3=) 16.d3 (16.0-0 Ne4 17.Ne4 c4=+) 16...Ne4 (16...c4 17.0-0= (17.dc4? Ne4 18.Ne4 Bb4 19.Kf1 Rad8–+)) 17.de4= (worse 17.Ne4 c4 18.0-0 cd3 19.Bd3 Rac8–/+) 17...Be6 (17...Bg6 18.0-0=) 18.0-0+= Rad8 (18...c4 19.Nd5 Bd5 20.ed5=) 19.Rfd1 Qh4 (19...Bb8 20.Ba3+=) 20.Nb1 (20.g3 Qg5+=) 20...Rd7 (20...Qe7 21.Nd2+=) 21.Bc3 (21.Nd2 Bg4 22.Nf3 Qe7+=) 21...Ra8= 22.Nd2 Bb8 (22...Qe7 23.Bb2=) 23.Bb2 (23.g3 Qe7+=) 23...Bc7 24.Nf3 (worse 24.Qc5 Na4 25.g3 Qd8–/+) 24...Qf6 25.Ba3 (25.Rd7 Nd7 26.Nd2 Qg5+=) 25...Rd1 26.Rd1 c4 27.Bb2 Bg4 28.h3 Be6 (28...Bf3 29.Bf3 Qe7 30.Bc3=) 29.Bc3+= Ra7 (29...Bb8 30.Qa2+–) 30.Nd2 (30.Qa2!?+–) 30...Qg5 (30...Qg6 31.Kh2 Ra8 32.g3+=) 31.Kh2 (31.Kf1 Ra8+=) 31...Ra8 (31...Qe7 32.Rc1+=) 32.Nf3+= Qf6 (32...Qe7 33.Be5 (33.Ne5? f6–+) 33...Be5 34.Ne5+=) 33.Rd2 (33.Kh1 Kh7+=) 33...Kh7 34.Kg1 (34.Bf1 Qe7=+) 34...Kg8 35.Kh1 (35.Bb2 Rc8=) 35...Kh7 (35...Qe7 36.Ne5 Qa3 37.Bd4 Be5 38.Be5 (38.Bb6? c3 39.Rd4 Qb2–+) 38...Na4 39.Bc4=) 36.Bb2 (36.Rd1 Ra7+=) 36...Rc8 (36...Qe7 37.Bd1 f6 38.Nh4=+) 37.Kg1 (37.Rd1 Qe7=) 37...Qe7 38.Bd1 (worse 38.Ne5 c3 39.Qc3 Na4–+; worse 38.Be5 Be5 39.Ne5 Qb4=+) 38...Nd7 39.Bc3 f6 40.Be2 Qa3 (40...Nc5 41.Rd1=+) 41.Bc4= Bc4 42.Rd7 Be6 (better 42...Bb3 43.Qd3 Be6=+) 43.Bb2+– Qb3 44.Qb3 Bb3 45.Nh4 Ba4 46.Nf5 Bb5 (46...Kh8 47.Rg7 (47.Ng7?! Bb5 48.Rf7 Kg8=) 47...Bb5 48.Rf7+–) 47.Rg7 Kh8 48.Rf7 Bd3 49.Rf6 (49.f3!?+–) 49...Be4+= 50.Rh6 Kg8 51.Ne7 Kg7 52.Rh5 Ra8 53.Be5 (53.f3 Bg6 54.Rg5 Kf6 55.Rg6 Ke7 56.Rg7 Kd6+=) 53...Be5+– 54.Re5 Bd3 (54...Bc6!?=) 55.Nd5+– a4 (better 55...b5+–) 56.Nc7?? (better 56.Nb6 Ra6 57.Na4+–) 56...Ra7= 57.Rd5 Be2 58.Rd2 Bc4 59.Ne8 (59.Rd4 b5 60.Rd7 Kh6 61.Rd6 Kg7 62.Rd7 Kh6 63.Rd6 Kg7 64.Rd7=) 59...Kf8=+ 60.Nd6 b5 61.Nc4 bc4 62.Ra2 c3 63.Kf1 (63.g4 a3=) 63...Rb7 (63...Rc7 64.Rc2 a3 65.Ke2=+) 64.g4= Rb2 65.Ra4 c2 66.Rc4 Rb1 67.Kg2 c1Q 68.Rc1 Rc1 69.h4 Rc3 (69...Kg7 70.f4=) 70.Kf3 (70.g5 Kf7 71.h5 Ke6=) 70...Kf7 71.h5 Kf6 72.Kf4 Rc5 73.Kg3 Re5 74.Kf3 Kg5 75.Kg3 Kf6 76.Kg2 (76.Kf3 Ra5=) 76...Re4 77.Kf3 Rc4 (77...Ke5 78.h6 Rb4 79.Kg3=) 78.Kg3 Re4 79.Kh4 ½–½. bambinik – NotWithBush, internet, 2001.

9.Qc2 Qc7 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 h6 12.a4 e5 13.Bc4 Nf6 ½-½. aspasio – iamachessstudent, net-chess.com, 2013.

9.Bc4 e5 10.d3 =+.

9.Bc4 b6

10.0-0 Bb7 11.Be2 Qc7 12.h3 (12.Rc1 h6=) 12...e5 (12...c4 13.Qc2=) 13.d3 Rad8 (13...Nd5 14.Ne4=) 14.Qc2 (14.Qb3 Rfe8+=) 14...Rfe8 (14...Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Nd2+=) 15.Rfd1 (15.Nd2 h6+=) 15...e4= 16.de4 Ne4 17.Rac1 (17.Nd5 Bd5 18.Rd5 Ndf6+=) 17...Ndf6 18.Qb3 Qe7 19.Rf1 (19.Ne4 Ne4 20.Qc4 Ra8=) 19...Bb8 (19...Kh8 20.Ne4 Ne4 21.Rcd1+=) 20.Rcd1 (20.Ne4!? Ne4 21.Rfd1=) 20...Rd1–/+ 21.Qd1 (21.Rd1? Nf2! 22.Kf2 Qe3 23.Kf1 Bg3–+) 21...Qc7 22.Ne4 Be4 (22...Ne4 23.Re1–/+) 23.Re1= Bf3 (23...Rd8 24.Qc1=) 24.Bf3 Rd8 25.Qc2 Qh2 26.Kf1 Be5 27.Be5 Qe5 28.Rd1 Rd1 29.Qd1 g6 30.g3 (30.g4 Ne4=) 30...Qb2 31.Qa4 Qc1 32.Kg2 c4 33.Qa7 c3 34.Qb8? Kg7–+ 35.Qe5 Qd2?? 36.g4= c2 37.g5 c1Q 38.gf6 Kh6 39.Qf4 g5 40.Qg4 Kg6 41.Be4 Kf6 42.Qf5 Ke7 43.Qe5 Kd8 44.Bc6 Kc8 45.Qe8 Qd8 46.Qf7 Qc7 47.Qe8 Qd8 48.Qf7 Qc7 49.Qe8 Qd8 ½–½. Schiefelbusch,Dirk (2100) – Borjini,Mohamed (1915), Dortmund–ch, 2004.

10.d4 Bb7 11.d5 ed5 12.Nd5 Ng4 13.0-0 Be5 (13...Nge5 14.Ne5 Ne5 15.Be2=) 14.Ne5 (14.Qc2 Bb2 15.Qb2 Ndf6=) 14...Nde5 15.Qb3 Qg5 (15...Qh4 16.Be5 Ne5 17.Rac1=) 16.Be5 (16.e4 Nc4 17.Qc4 a6=) 16...Qe5 (16...Ne5? 17.f4 Qh5 18.fe5 Qe5 19.Rad1+–) 17.f4 (17.Nf4 g5 18.Qd1 h5=+) 17...Qe4 18.Rf3 Rfd8 19.Rd1 Rd7 20.Qd3 (20.Rd2!?=) 20...Re8 21.Rg3 h5 (21...Bd5!? 22.Bd5 Qd3 23.Rd3 Nf6=+) 22.Qe4+= Re4 23.Rg4 hg4 24.Nf6 gf6 25.Rd7 Rc4 26.Rb7 Ra4 27.Kf2 Ra2 28.Kg3 f5 29.h3 gh3 30.gh3 Kg7 31.h4 Ra5 (32.Kf3 Rb5 33.Ra7 c4–/+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz (1665) – Fritz,Manfred (2075), EKTH–164 CIS Chessforum, 1996.

10.d4 Qc7 11.Be2 cd4 12.ed4 Bb7 13.Rc1 Rac8 14.g3 Ba8 15.0-0 Qb7 16.Re1 Ne4 17.Qd3 Ng5 18.Kg2 Nf6 19.Qe3 h6 20.h4 Ng4 21.Qd3 Nh7 22.d5 ed5 23.Nd4 Ne5 24.Qf5 Nf6 25.Bf3 Nf3 26.Qf3 Qd7 27.Nce2 Bc5 28.Nf4 Ne4 29.Qd3 Rfe8 30.f3 Nd6 31.Nc6 Re1 32.Re1 Nb5 33.Ne5 (33.Qb5 Rc6 Remove defender) 33...Qe8 34.Re2 Nd6 35.Neg6 Ne4 36.Ne5 d4! 37.Re4 (37.Bd4 Rd8 Decoy) 37...Be4 38.Qe4 Bd6 39.Bd4 Be5 40.Be5 f6 41.Bd6 Qe4 42.fe4 Rc2 43.Kf3 Ra2 44.Nd5 b5 45.Nc7 a6 46.Ke3 h5 47.Kd3 Kf7 48.Kc3 Ra4 49.e5 fe5 50.Be5 Rc4 51.Kd3 Rc6 52.Nd5 a5 53.Ne3 Rc1 54.Kd2 Rg1 55.Bf4 a4 56.Kc3 a3 57.Kb3 b4! 58.Kb4 g5 59.hg5 a2 60.Nc2 a1Q 61.Na1 Ra1 62.Kc3 Ra4 63.Be3 (63.Bd6 Kg6 64.Kd3 Kg5–+) 63...Kg6 64.Kd3 Kf5 (64...Rg4 65.Bf2–+) 65.Bc5? (better is 65.Ke2–/+) 65...Rg4 66.Bf2 (66.Bd6–+) 66...Rg5 67.Ke3 (67.Ke2 Kg4 68.Be1 Rb5–+) 67...Kg4 68.Be1 (68.Ke2 Re5 69.Kf1 Kf3–+) 68...Rf5 69.Ke2 (69.Ke4 Rf3 70.Bb4 Rg3–+) 69...Kh3 70.Ke3 Kg2 0–1. pierred (2845) – fluors, net–chess.com, 2015.

9.Bc4 Nb6

10.Qb3 Nc4 11.Qc4 e5 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Now all is on e5 13...Qe7 14.0-0 (14.d3 f5 15.Qc4 Be6+=) 14...f5–/+ 15.Qc4 (15.Qc2 e4 16.Ne1 a6 17.ba6 b5–/+) 15...Be6 16.Qc3 e4 17.Ne5 Rad8 18.a4 (18.d4 Be5 19.de5 Rd3–/+) 18...c4 (18...Be5 19.Qe5 Rd2 20.Rfd1–/+) 19.Rfd1 (19.Rad1 Qf6+=) 19...Bb4 (19...f4 20.Rac1+=) 20.Qc2+= Rc8 (20...Bd5 21.a5+= (21.Nc4? Rc8–+)) 21.Rac1 The pressure on c4 grows (21.Bd4 Bd5+=) 21...Bd5–/+ 22.Bd4 Ba3 (22...Bd6 23.f4–/+) 23.Rb1+= Bd6 24.f4 (24.Qc3!?–/+) 24...ef3–+ 25.Nf3 Be4 26.Qa2 (26.Qc3 Bb1 27.Rb1 b6–+) 26...Bb1 27.Rb1 f4 (27...Qe4 28.Rc1 Qd3 29.Ba7–/+) 28.Rc1 (28.Ba7 Qe4 29.Re1 fe3 30.Re3 Qf5–/+) 28...fe3–+ 29.de3 Qe6 (29...Qe6 30.Ba7 Rc7–/+; 29...Qc7 30.Qc2 Rfe8 31.h3–/+) 0–1. Rush,Bradley – Vasquez Nigro,Dario Javier, CD.2004.0.00079, 2004.

10.Qb3 e5 11.Nd5 Nc4 12.Qc4 +=.

10.Be2 Nbd5 11.0-0 Qe7 12.Nd5 ed5 13.d4 (13.Qc2!?+=) 13...c4–/+ 14.Ne5 Nd7 15.Nd7 Bd7 16.a4 f5 17.Bf3 Be6 18.Qc1 Rf6 19.g3 Qf7 20.Ba3 Bc7 21.Bb4 Rh6 22.Qa3 g5 Black prepares the advance f4 23.Kg2? (23.Bd6 Rc8+=) 23...Re8 (23...f4!? 24.ef4 Bh3 25.Kg1 Bf1 26.Rf1 gf4–/+) 24.Bd6 Bd8 25.Rh1 Qd7 (25...f4 26.ef4 (26.gf4?? Bh3 27.Kg1 gf4–+) 26...Bh3 27.Kg1–/+) 26.h3? (better is 26.Be5!?=) 26...f4–/+ 27.g4 Bf7 (better is 27...fe3!? 28.Be5 ef2–/+) 28.Be5+= fe3 29.fe3 Be7 30.Qc3 Bd6 31.Bd6 Rd6 32.Rae1 Bg6 33.Rhf1 Bd3 34.Rf2? (34.Be2 Re3 35.Bd3 Rd3–/+) 34...Rde6?? (34...Rf6 35.e4 de4 36.Be2 Rf2 37.Kf2 e3 38.Kg1–+) 35.Qc1? (35.Qa3 b6 36.Bd1 Qd8–/+ (36...Re3?? 37.Re3 Be4 38.Bf3+–)) 35...h6 (35...Rf8 36.Kh2–+) 36.Ra2?? (better is 36.Qa3–/+) 36...Rf6 37.Rf2 (37.b6 Qf7 38.ba7 Rf3 39.e4 de4 40.Qd1–+) 37...Ref8 38.Qd1 R8f7 39.Qd2 Kf8 (39...Qd6!? 40.Ref1–+) 40.Qb4 (40.Qc3 Be4 41.Ref1 Rf3 42.Rf3 Rf3 (42...Bf3?! 43.Rf3 Kg7 44.Rf7 Qf7 45.Qc2–/+) 43.Rf3 Qf7–+) 40...Ke8 (40...Kg7 41.Ref1 Qe8–+) 41.a5?? (41.b6 ab6 42.Qd2–+) 41...Rf3! 42.Rf3 (42.Rf3 Be4 Pinning (42...Be4 Decoy)) 42...Be4 43.Ref1 (43.Qc5 Rf3 44.Re2–+) 43...Rf3 (43...Bf3?! 44.Rf3 b6 45.ab6 ab6 46.Qb1+=) 44.Rf3 Qf7 0–1. Koerner,Helmut (1770) – Dombrowsky,Michael (2000), 7th Berlin–ch Seniors, 2011.

10.Be2 e5 11.0-0 Re8 12.Ng5 (12.e4 Be6=+) 12...e4 (12...Nfd5 13.Nge4=) 13.d3 (13.Qc2 Bf5 14.f3 ef3 15.Qf5 fe2 16.Ne2 Nbd5 17.Nh7 Be7+/–) 13...Qc7 (13...ed3 14.Qd3 Bh2 15.Kh2 Ng4 16.Kg1 Qg5 17.Qd6–/+) 14.h3 Bf5 (14...ed3 15.Bd3 c4 16.Bb1=) 15.de4 Ne4 (15...Bg6 16.Nd5 Nfd5 17.ed5 Bh2 18.Kh1=+) 16.Nge4+= Be4 17.Ne4 Re4 18.Qd3 (18.Qc2 Rh4+=) 18...Re6 19.Rfd1 (19.Bg4 Rd8 20.Qc2 Re7=) 19...Na4 20.Rab1 Nb2 21.Rb2 Rd8 (21...Bh2 22.Kh1=) 22.Kf1 (22.g3 Be7 23.Qc4 Rd1 24.Bd1 Qa5=) 22...Be7=+ 23.Qb3 Rd1 24.Qd1 Qh2 25.Bf3 Rd6 26.Rd2 Qh1 27.Ke2+= Qd1 28.Kd1 Rd2 29.Kd2 b6 30.Kd3 Kf8 31.Kc4 Ke8 32.Kd5 Kd7 33.e4 c4 34.Bg4+/– Kc7 35.Kc4 Kd6 36.f4 Bh4 37.e5 Kc7 38.Kd5 Bg3 39.f5 Bh4 40.e6 fe6 41.Ke6 Bf6 42.Bh5 h6 43.Bf3 Bc3 44.g4 Bf6 45.Be2 Bc3 46.h4 Bf6 47.Kf7 Kd6 48.Kg6 Ke7 49.Bc4 Kf8 50.g5+– hg5 51.hg5 Bd4 52.f6 gf6 53.gf6 Bc3 54.Kf5 Ke8 55.Ke6 Bb4 56.Be2 Bc5 57.Bh5 Kf8 58.f7 Bd4 59.Be2 Bg7 60.Bc4 Bh6 61.Kd7 Bg7 62.a4 Bc3 63.Ba2 Bb4 64.Kc6 Ke7 65.Kb7 Ba5 66.Ka7 Kf8 67.Kb7 Ke7 68.Kc6 Kf8 69.Kd7 Bb4 70.Be6 Ba5 71.Kd8 Bb4 ½–½. Kleiser,Gregor (2165) – Spiegel,Wilfried (2225), Liechtenstein op, 1995.

8.d3 a6

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 b6 12.Nbd2 Bb7 13.0-0 Qa8 (13...Qc7 14.cd5 Nd5 15.Nc4=) 14.Qb3 e5 15.Bb2 d4 16.Ra1 Qb8 17.e4 Qc7 18.Ra7 Ra8 19.Ra8 Ba8 20.Qa4 Bb7 21.h3 (21.Bc1 Nh5=) 21...Nh5=+ 22.g3 f6 (better 22...Nhf6!?=+) 23.Nh4 g6 (23...g5!? 24.Bh5 gh4+=) 24.Bh5+- gh5 25.Qd1 Nf8 26.Nf5 h4 27.Qg4 (27.Nd6?! Qd6 28.Qg4 Ng6+=) 27...Ng6 28.Nh4 (28.Nd6?! Qd6 29.Nf3 hg3 30.fg3 Kh8+=) 28...Bc8 29.Nf5 Kh8 30.Nf3 Bf5 (30...Bf8!?+/-) 31.Qf5+- Qg7 32.Qe6 Qe7 33.Qf5?? (33.Qc8 Qf8 34.Qg4 Qg7+-) 33...Qg7 34.Bc1 Qa7?? (34...Nf8 35.Nh2+-) 35.Bh6 (better 35.Qf6 Kg8 36.Qd6+-) 35...Be7 (35...Qf7+-) 36.Qc8 (36.Qc8 Bf8 37.Bf8+-) 1-0. petrobbo (1980) - aber_aos (1955), ChessWorld.net, 2011.

9.ba6 Ra6 10.Nc3 Nb6 11.a4 Bd7 12.Nb5 Be7 13.0-0 Nc8 14.Ne5 Be8 15.d4 Nb6 16.cd5 cd4? (better 16...Nfd5 17.dc5 Nd7+/-) 17.d6+- Bd6 18.Nd6 Qd6 19.Ba6 ba6 20.Bd4 Nbd7 (20...Nfd5+-) 21.Nd7 Nd7 22.Bc3 Qd1 23.Rfd1 (23.Rad1?! Nb6 24.Bb4 Ba4 25.Bf8 Bd1+-) 23...f5 24.Rd6 Nc5 (24...Nb8 25.Re6 Bf7 26.Rb6+-) 25.Bb4 Nb3 26.Ra3 White prepares the advance a5 26...a5 27.Rb3 ab4 28.Rb4 Bf7 (28...Kf7 29.Rb7 Kg8 30.a5+-) 29.a5 Rc8 30.f4 h6 (30...Kf8+-) 31.a6 Ra8 (31...Kh7 32.a7 Rc1 33.Kf2+-) 32.Rb7 Be8 33.a7 1-0. marekt - golden_moon, internet, 2012.

9.Nc3 Nb6 10.0-0 Bd7 11.a4 dc4 (11...a5 12.h3=) 12.dc4+– Be7 (12...Qc7 13.Qc2+–) 13.Ne5 (13.Qc2 Qc7+–) 13...ab5 14.ab5 Qc7 15.f4 Ra1 16.Ba1 Rd8 17.Qe1 Be8 18.Qg3 g6 19.Bf3 Nfd7 (19...Nbd7 20.Bb2+=) 20.Ne4+– Ne5 (20...Qc8 21.Nd7 Nd7 22.Bc3+–) 21.Be5 Qc8 22.Nf6 Bf6 23.Bf6 Rd2 24.Qg5 (better 24.Qh4 Nd7 25.Ba1+–) 24...Bd7?? (better 24...Nd7+–) 25.Bc3+– Rd3 (25...Nc4 26.Qf6 e5 A) 27.fe5?! Be6 (27...Bb5 28.e6 Ne5 29.Be5 Rg2 30.Bg2 Bf1 31.Qf7) 28.Bd2 Nd2+–; B) 27.Bd2 Nd2 28.Bd5+–) 26.Bb7 Qb7 (26...Qe8 27.Qf6 Rc3 28.Qc3 Qb8+–) 27.Qd8 Be8 28.Qe8 1–0. mihael1968 (1720) – tactix47 (1730), gameknot.com, 2014.

9.Nc3 dc4 10.dc4 Qe7 =.

9.ba6 ba6+=

10.Nbd2 Qb6 11.Rb1 Qa5 12.0-0 (12.cd5 A) 12...Qa2? 13.Nc4 Rb8 14.Ra1 (14.Nd6?! Rb2 15.Rb2 Qb2=) 14...Qb2 15.Nb2 Rb2 16.de6 fe6 17.Qc1+–; B) 12...Nd5?! 13.a3=; C) 12...ed5 13.a3 Rb8=) 12...Rb8 (12...Qa2 13.Bc3 Qa3 14.Qc2+=) 13.cd5 ed5 14.a3 Bb7 15.Qc2 Bc6 16.Rfc1 Ba4 17.Qc3 Qc7 18.Bd1 Nb6 (18...Bd1!? 19.Rd1 Rb5=) 19.Qa5+= Bd1 20.Rd1 Nfd7 (20...Nbd7 A) 21.Qa6?? Ra8 22.Qb5 Rfb8 23.Qb8 Rb8–+ (23...Qb8?! 24.Bf6 Qa7 25.Bc3=+; < 23...Nb8 24.Bf6 gf6 25.Rb3–+); B) 21.Qa4=) 21.Qa6 Ra8 22.Qb5 Rfb8 23.Qb3 c4 24.Qc2 Ba3 25.Ba3 Ra3 26.dc4 Ra4 (26...Nc4 27.Nc4 Rb1 28.Qb1 (28.Rb1?! dc4 29.Nd2 c3+/–) 28...Qc4 29.Ne5+–) 27.Ng5 g6 28.c5 (28.Rb2 dc4 29.Nde4 Ra5+=) 28...Qc5= 29.Qc5 Nc5 ½–½. Boehnke,Hartmut (2045) – Gromov,Sergey, EM/M/185 ICCF Email, 2002.

10.Nbd2 Bb7 11.0-0 Qc7 (11...Rb8 12.Qc2=) 12.h3 (12.Qc2 Rab8=) 12...Bc6 (12...Rab8 13.Qc2=) 13.a4 (13.Qc2 Rab8=) 13...Rfb8 (13...Rab8 14.Qc2+=) 14.Bc3 (14.Qc2 Rb7=) 14...Qd8 (14...e5 15.cd5 Nd5 16.Qc1–/+) 15.Qc2 Ra7 (15...e5 16.cd5 Nd5 17.a5+=) 16.Rfb1= Rb1 (16...Rab7 17.Rb7 Rb7 18.d4=) 17.Rb1 Ra8 18.d4 (18.a5 Bc7=) 18...Ne4 19.Ne4 (19.cd5 Nc3 20.Qc3 ed5 (20...Ba4? 21.de6 fe6 22.Qc4+–) 21.dc5 Nc5=) 19...de4 20.Nd2 cd4 21.Bd4 (21.ed4 e3 22.Nf3 Bf4=) 21...e5+= 22.Bc3 Nc5 Exerts pressure on the isolated pawn 23.Ra1 (23.Bb4 Ba4 24.Qc3 Bc6 25.Bc5 Bc5 26.Qe5 Bd6+= (worse is 26...Qd2 27.Qc5 Be8 28.Bg4+=)) 23...a5 24.Nf1 Qe8 The pressure on the isolated pawn grows 25.Bd1 f5 (25...Bc7 26.Ng3–/+) 26.Qd2 (26.Qa2 Qe6+=) 26...Bc7–/+ 27.Qa2 Qe6 (27...Qg6 28.Qa3 Bd6 29.Qb2+=) 28.Qe2 (28.Ng3 Qg6–/+) 28...Rd8 29.Nd2 (29.Bc2!?–/+) 29...Rd3 30.Ra3 Qe7 (30...Qd6 31.Bc2 Na4 32.Nb1 Nc3 33.Rc3 Rc3 34.Nc3–/+) 31.Bc2 Rd6 32.Ra1+= Rg6 33.f3 ef3–/+ 34.Nf3 Ne4 35.Be1 Qc5 36.Nh4 Rf6 37.Nf3 Bb6 38.Kh1 Rh6 39.Kh2 Bc7 40.Bb3 g5 41.Bd1? g4–+ 42.Ng1 Nf6 43.h4 f4 44.ef4 Bb6 45.fe5 Qg1 46.Kg3 If White now only could play c5... 46...Bf3 47.Qb2 Nh5# 0–1. Frosinos,Ioannis – Tzoumbas,Anastasios (2345), Korinthos op 3rd, 1999.

10.Nbd2 Rb8 11.Qc2 =.

8.d3 dc4

9.dc4 Qa5 10.Nc3 Ne5?? (better is 10...Qc7=) 11.Qd6+– Qb4 12.0-0-0 (12.Qe5 Nd7 13.a3 Qb2+/–; 12.Ne5?! Qb2 13.0-0 Qc3 14.Qc5 a6+–) 12...Nc4 13.Bc4 Qc4 14.Ne5 Qh4 15.Qc5 Qf2 16.Rhf1 Qg2 17.Qe7 Bd7 18.Rg1 Qf2 19.Nd7 (19.Nd7 Nd7 20.Rg7 Kh8 21.Rd7+–) 1–0. marekt – AsceticKingK9, ChessWorld.net, 2012.

9.dc4 Bb8

10.0-0 Ng4 (10...Qe7 11.Nc3 (11.Qc2 e5 12.Nc3 e4 13.Nd2 Re8 14.Rfd1 a6 15.ba6 Ra6 16.Nd5 Nd5=) 11...Rd8 12.Qc2 a6 13.Rfd1 b6 14.Rd2 Bb7 15.Rad1 ab5 16.cb5 Bc7=; 10...e5 11.Nbd2 (11.Nc3 e4 12.Nd2 Qe7 13.Qc2 Re8 14.Rfd1 a6 15.ba6 Ra6 16.Nd5 Nd5=) 11...e4 12.Ng5 Re8 13.Qc2 Qe7 14.Rfd1 h6 15.Nh3 Nb6 16.Bf6 Qf6=) 11.Qc2 (11.Qd3 Nde5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qd3 14.Bd3 Ne5 15.Rd1 Nd3 16.Rd3 a6+=) 11...Qc7 12.Nbd2 (12.Rd1 Rd8 13.Nbd2 a6 14.a3 ab5 15.cb5 f6 16.h3 Nge5+=) 12...Re8 (12...Nh2 13.Ng5 g6 14.Rfd1 Ng4 15.Bg4 Qh2 16.Kf1 Qh1+–) 13.Rfd1 (13.h3 Ngf6 14.Rfd1 e5 15.Bd3 a6 16.Ng5 h6+=) 13...Nh2 14.Ng5 f5 15.f4 (15.g3 Qd8 16.f4 h6+=) 15...h6 (15...Qd8 16.Qc3 Qf6+/–) 16.Nh3 (worse is 16.Kh2 hg5 17.Rf1 gf4 18.ef4 Qd8–/+; 16.Bh5 Re7=) 16...Ng4 17.Bg4 fg4 18.Qg6 Re7 19.Ne4 (19.Nf2 Nf8 20.Qh5 g3+=) 19...gh3= 20.Rd7 Bd7 (worse is 20...Qd7 21.Nf6 Kf8 22.Nd7 Bd7 23.gh3+–; 20...Rd7?? 21.Nf6 Kh8 22.Qh7) 21.Nf6 Kf8 22.Qh7 Rf7 (22...gf6?? 23.Qh8 Kf7 24.Qf6 Ke8 25.Qh8 Kf7 26.Qg7 Ke8 27.Qg8) 23.Qh8 Ke7 24.Ng8 Kd8 25.Rd1 Qd6 26.Rd6 Bd6 27.Nh6 (27.gh3?! Bf8=) 27...Rf8 28.Qg7 Kc7 29.Be5 b6 30.Bd6 Kd6 31.g4 Kc7 32.Kh2 Rfe8 (32...a6 33.a4+–) 33.Qe5 Kc8 34.Nf7 Rf8 35.Nd6 Kd8 36.a4 Kc7 (36...Rg8 37.Kh3 Ke7 38.f5+–) 37.g5 Rg8 (37...Kd8 38.g6 Rg8+–) 38.Ne8 Kd8 39.Nf6 Rg7 40.Qd6 Rf7 (40...Re7 41.Nd7 Ke8 42.g6 Rd7 43.Qe6 Kd8 44.Qg8 Ke7 45.Qa8+–) 41.f5 (better is 41.Nd7 Rd7 42.Qf8 Kc7 43.Qa8 Kd6+–) 41...e5 (41...ef5 42.Nd7 Rd7 43.Qf8 Kc7 44.Qa8+–) 42.Nd5 1–0. BlackDemon (2650) – CraftyNovus (2070), FICS rated standard game, 2013.

10.Qc2 A) 10...e5 11.e4 (11.Nc3 a6 12.0-0 ab5 13.cb5 Re8 14.e4 Qe7 15.Rfd1 Bd6 16.a4 Rd8+=) 11...Bd6 12.Nc3 Qb6 13.0-0 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ra1 Qc7+=; B) 10...Qe7 11.Nc3 (11.0-0 e5 12.Nc3 e4 13.Nd2 Re8 14.Rfd1 a6 15.ba6 Ra6 16.Nd5 Nd5=) 11...Rd8 12.0-0 a6 13.Rfd1 b6 14.Rd2 Bb7 15.Rad1 ab5 16.cb5 Bc7=.

10.Nc3 A) 10...Qb6 11.Qc2 (11.0-0 Rd8 12.Qc2 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ra1 Ne5 16.Ne4 Nf3+=) 11...Rd8 12.0-0 a6 13.Rfd1 e5 14.Na4 Qe6 15.Nc5 Qe7 16.Ba3 Qe8+/–; B) 10...Qe7 11.Qc2 (11.0-0 Rd8 12.Qc2 a6 13.Rfd1 b6 14.Rd2 Bb7 15.Rad1 ab5 16.cb5 Bc7=) 11...Rd8 12.0-0 a6 13.Rfd1 ab5 14.cb5 Bd6 15.Bd3 Ne5 16.Ne5 Be5+=.

10.Nbd2 A) 10...e5 11.e4 (11.Qc2 Qe7 12.0-0 e4 13.Ng5 Re8 14.Rfd1 h6 15.Nh3 Nb6 16.Bf6 Qf6=) 11...Qa5 12.Qc2 a6 13.0-0 Bd6 14.a4 Qc7 15.a5 b6 16.ab6 Nb6+=; B) 10...Qe7 11.Qc2 (11.0-0 Rd8 12.Qc2 e5 13.Bd3 a6 14.Rfd1 b6 15.ba6 Ra6 16.Ne4 Nf8=) 11...e5 12.0-0 e4 13.Ng5 Re8 14.Rfd1 h6 15.Nh3 Nb6 16.Bf6 Qf6=.

10.Bd3 A) 10...e5 11.Nc3 (11.Qc2 Re8 12.Nc3 a6 13.0-0 ab5 14.cb5 Qe7 15.Ng5 h6 16.Nge4 Qe6=) 11...Nb6 12.Qc2 Qe7 13.a4 Be6 14.Ng5 h6 15.Ne6 Qe6 16.Ne4 Ne4+=; B) 10...Qe7 11.Qc2 (11.Nbd2 e5 12.Qc2 Rd8 13.0-0 a6 14.Rfd1 b6 15.ba6 Ra6 16.Ne4 Nf8=) 11...Rd8 12.0-0 e5 13.Nbd2 a6 14.Rfd1 b6 15.Ng5 h6 16.Nge4 Bb7=.

9.dc4 Qc7

10.0-0 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Qc2 Ng4 h2 seems the pivot of the position (12...a6 13.Rfd1=) 13.g3 (13.h3 Ngf6=) 13...f5 (better 13...a6=+) 14.Ng5+/- Rae8 (14...Ne3 15.fe3 Rae8 16.Bf3+-) 15.Bg4+- h6 16.Bh5 (16.Ne6 Re6 17.Bf5 Re7+-) 16...hg5 17.Be8 Re8 18.f4 (18.e4 Rf8+-) 18...g4 (18...gf4 19.ef4 a6 20.ba6 Ba6 21.Rad1+-) 19.Rad1 (19.e4 Rf8+-) 19...Be7 (19...Nf6 20.Bf6 gf6 21.e4+-) 20.a4 (20.e4 Rf8+-) 20...a5 (20...Bf6 21.e4+-) 21.Kf2 (21.ba6 Ba6 22.e4 Qc6+-) 21...Kf7 (21...Nf6 22.Be5 Qc8 23.Kg1+/-) 22.e4+- g6 (22...Rh8 23.Kg1 Rh5 24.Rfe1+-) 23.Rfe1 (23.Kg1 Rd8+-) 23...Rg8 (23...Rd8 24.Kg1+-) 24.ef5 gf5 25.Be5 (25.Re6 Ke6 26.Re1 Be4 27.Ne4+-) 25...Ne5+/- 26.Re5 Ba8 (26...Rh8 27.Kg1 Ba8+=) 27.Ke2 (better 27.Re2!?+-) 27...Rh8+= 28.Re1 (28.Ke1 Rh2 29.Qd3 Rh1 30.Nf1 Bg2=) 28...Rh2 (28...Bf6 29.Re3 Bd4 30.Ra3=) 29.Kd1 Attacks the backward pawn on e6 29...Qd7 30.Kc1 (better 30.Re6!? Bf3 31.Kc1 Qe6 32.Re6 Ke6 33.Qd3 Rh1 34.Kb2 Bf6 35.Kb3=) 30...Qd4=+ 31.Re6 (31.R5e2 Re2 32.Re2 Qg1 33.Kb2 Bf6 34.Ka2 Qg3 35.Nf1 Qf4 36.Re1-+) 31...Be4!-/+ The mate threat is Qa1 32.R6e4 (32.Qe4 Theme: Deflection from d2 32...Qd2 The nicest combinations are those leading to mate) 32...fe4 33.Rd1 Bf6 34.Qb3 (34.Qa2 Qc3 35.Kb1-+) 34...Qa1 (34...e3 35.Qa2 ed2 36.Kb1 Rh1 37.Qa3 Qe4 38.Qd3 Qd3 39.Ka2 Qc2 40.Ka3 Qb2) 35.Kc2= Qd4 Do you see the mate threat? 36.Kc1 e3 37.Nb1 (37.Kc2 Rd2 38.Rd2 Qd2 39.Kb1 e2 40.Qc2 e1Q 41.Ka2 Qc2 42.Ka3 Qg3) 37...e2 (37...Qb2 38.Qb2 Bb2) 38.Re1?? (better 38.Rd4 e1R 39.Rd1 Bb2 40.Qb2 Rd1 41.Kd1 Rb2 42.Nc3-+) 38...Qf2-+ 39.Kd2 Qd4 (better 39...Rh1! 40.Re2 Qd4 41.Qd3 Rd1 42.Kd1 Qd3 43.Nd2 Qg3 44.f5-+) 40.Kc1 Qf2 (40...Rf2 41.Qc2 Rf1 42.Qe2 Re1 43.Qe1 Qb2 44.Kd1 Qb1 45.Ke2 Qe4 46.Kd1 Qc4-+) 41.Kd2 Rh1!! 42.Re2 (42.Rh1 Decoy to h1 42...e1Q Theme: Double Attack) 42...Qd4 43.Qd3 Rd1!! 44.Kd1 A deflection 44...Qd3 A double attack 45.Rd2 (45.Nd2-+) 45...Qb1 46.Ke2 Bd4 47.f5 Qe4 48.Kf1 Qf3 49.Ke1 Qg3 (49...Bc3 50.f6-+) 50.Kf1 Qg1 (50...Qf3 51.Ke1 Bc3 52.f6 Qf4 53.Ke2 Qd2 54.Kf1 g3 55.Kg1 Bd4 56.Kf1 g2) 51.Ke2 Qf2 52.Kd1 Qf3 (better 52...Qf1 53.Kc2-+) 53.Re2 g3 54.f6 (54.Kc2 Qe2 55.Kc1 g2 56.f6 g1Q) 54...g2 55.Kd2 White threatens to counter with Re7 55...Bc3 (55...Qc3 56.Kd1 g1Q 57.Re1 Qge1) 56.Kc2 g1Q (56...Qe2 57.Kc3 g1Q 58.Kb3 Qge3) 57.Re7 Kf6 58.Kb3 (58.Rf7 Kf7 59.Kb3 Qb1 60.Ka3 Qb2) 58…Qb1 (58...Qb1 59.Ka3 Qb2) 0-1. Schmidt,Thomas - Heinrich,Helmut, Spree op, 1997.

10.0-0 e5 11.Nfd2 =+.

10.Nbd2 Rd8 =.

10.Qd3 b6 11.0-0 Bb7 12.Nbd2 Rad8 13.Rfd1 Ne5 14.Qa3 Nf3 15.Nf3 Bf3 16.Bf3 Bh2 17.Kf1 Rd1 18.Rd1 Bd6 19.Bf6 gf6 20.g4 Rd8 21.Ke2 Bf8 (21...Kg7!?=) 22.Rd8+= Qd8 23.Qa7 Bd6 24.Be4 h6 25.Qa3 Kg7 26.f4 e5 27.f5 Bb8 28.Qa8 Qc7 29.Qa4 Qd6 30.Qa6 Qc7 31.a3 Qa7 32.Kd3 Qc7 33.Kc3 Qd8 34.Qa4 Qd6 35.Qc2 Qd8 36.Bd5 e4 (36...Qd7 37.Kb2+/–) 37.Kb3 Bg3 38.Qe4 Be1 39.Kc2 Ba5 40.Kd3 Be1 41.a4 Ba5 42.Qh1 Qd6 43.Qh5 Qe7 44.Ke2 Draw agreed ½–½. marekt – LeHorla, ChessWorld.net, 2013.

10.Qd3 Rd8 11.0-0 b6 12.Rd1 Nf8 13.Qc3 Bb7 14.Nbd2 a6 15.a4 ab5 16.cb5 Ng6 17.Nc4 (17.Bd3!?=) 17...Bf3–/+ 18.Bf3 Bh2 19.Kh1 Rd1 20.Rd1 Ra4 21.Qc2 Ra2 22.g3 (22.Qb3 Ra7=) 22...Bg3=+ 23.fg3 Qg3 24.Rd8 Nf8 25.Qg2?? (25.Bc6–/+) 25...Qh4= 26.Qh2 Qe1 (26...Qc4 27.Rf8 Kf8 28.Qd6 Ke8 29.Bc6 Nd7 30.Qd7 Kf8 31.Qe8) 27.Kg2= h6 (27...N6d7 28.Qd6 Qh4 29.Qd7 Qc4 30.Rf8 Kf8 31.Qd8) 28.Qd6+/– N6h7 29.Qd2 (29.Qe5 Nf6 30.Qb8= (30.Nb6? Qb4–+)) 29...Qh4= 30.Nb6 h5?? (30...Qg5 31.Kf2 Rb2 32.Rf8 Nf8 33.Qb2 Qd8=) 31.Kf1 (31.Rc8 Qg5 32.Kf1 Qf6 33.Bf6 Rd2+–) 31...Qh3 32.Bg2 Qf5 33.Ke2 h4 34.Bf3 h3 35.e4 Qg6 36.Nc4 Ra4 (36...h2+/–) 37.b6 (better is 37.Qc2!? Rb4 38.b6+/–) 37...Rc4+= 38.b7 Re4 39.Kf2 h2 40.Qd1?? (40.Rf8 Nf8 41.Be4 Qe4 42.b8Q–+) 40...Rb4= 41.b8Q Rb8 42.Rb8 c4 (42...Qg5 43.Rd8+=) 43.Ra8 f6 44.Bc1 c3 (44...Ng5 45.Ba3 Nf3 46.Rf8 Kh7 47.Qf3 Qg1 48.Ke2–+) 45.Rc8+/– c2 (45...Ng5 46.Bg5 (< 46.Rc3 Nh3 47.Ke2 Qg3=+) 46...Qg5 47.Rc3+/–) 46.Rc2 Ng5 47.Bg5 Qg5 48.Qc1 Qc1 49.Rc1 f5 50.Rc7 (50.Rh1 g5+–) 50...Kh7 (50...Ng6 51.Bh1+=) 51.Kg2 Kg6 (51...e5 52.Bd5+/–) 52.Rc8 Nh7 53.Rc6 Ng5 54.Bd1 Kf6 55.Kh2 Ke5 56.Kg2 Kf4 57.Rc7 g6 58.Rg7 e5 59.Rg6 e4 60.Rh6 Ke5 61.Kg3 Ne6 62.Rh8 Kf6 (62...f4 63.Kf2 Nd4+–) 63.Bb3 Nd4 64.Bc4 Nf3 65.Rf8 Kg5 66.Bd5 Ng1 67.Rg8 Kf6 68.Kf4 Nh3 69.Ke3 Ng5 70.Re8 Nh3 71.Be6 Ng5 72.Bc8 Nf7 73.Kf4 1–0. Bendig,Frank – Solis Gomez,Jose Alberto, CiF LT–003 CIF, 2003.

8.d4 b6

9.0-0 a6 10.Nc3=.

9.0-0 Bb7 (--> 8.0-0 b6 9.d4 Bb7).

9.a4 Bb7 10.0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.a4 Bb7 10.d4).

9.Nbd2 a6 10.0-0=.

9.Nbd2 Qc7 10.0-0 Bb7 11.Qc2 Rfe8 12.Rfd1 (12.dc5 bc5 13.Bd3 d4=) 12...Rac8 (12...cd4 13.ed4 a6 14.Rdc1=+) 13.a4 (13.dc5!? bc5 14.Bd3=) 13...cd4=+ 14.ed4 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Bf3 Ne4 19.Be4 de4 20.Ra3 Qc5 21.Rg3 (21.Re3!? f5 22.Rde1=+) 21...e3-/+ 22.Re3 Re3 23.fe3 Qe3 24.Kf1 Re8 25.Nb1 Be4 26.Qd2 Qc5 27.Nc3 Qc4 28.Kg1 Qc5 29.Kf1 Bf5 30.Qd4 Qe7 31.Qf2 Bg6 32.Qd4 Bc2 33.Rc1 h6 34.h3 Bb3 35.Rb1 Rd8 36.Qf2 Qb4 37.Qe1 (37.Qe3 Qc4 38.Kg1 Ba4-+) 37...Qd4 38.g3 Be6 (38...Be6 39.Kg2 Qd2 40.Kh1 Bh3 41.Qd2 Rd2-+) 0-1. Levin,Anatoly Borisovich - Kunakov,VZ, RUS-ch5 qf2 corr, 2002. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 Bd6 5.e3 c5 6.c4 0-0 7.Be2 Nbd7)

9.cd5 Nd5 10.0-0 Bb7=.

9.0-0 Qc7

10.dc5 bc5 11.Qc2 (11.cd5 ed5 12.Nc3 Nb6=) 11...Bb7 12.Nbd2 Ne4 (12...Ng4 13.h3 Nge5 14.cd5 ed5 15.Ne5 Ne5 16.f4=) 13.h3 (13.Rfd1 Nd2 14.Rd2 Rfd8=) 13...f5 (13...Nd2 14.Qd2 dc4 15.Rfd1+= (worse 15.Bc4 Bf3 16.gf3 Ne5=+)) 14.a4 (14.Rfd1 Rad8=) 14...h6 (14...Rad8 15.Rfd1=) 15.Rfd1 Rf7 16.a5 Raf8 Black plans f4 (16...Rd8 17.cd5 ed5 18.a6=) 17.Bd3 (17.cd5 ed5 18.a6 Ba8=) 17...Ndf6 18.Nb3 (18.cd5 ed5 19.a6 Ba8=) 18...Nh5 Black intends f4 (18...Rd8 19.cd5 Bd5 20.Rac1=) 19.a6 (19.cd5 Bd5 20.Nbd2 Nd2 21.Nd2 Rb8+=) 19...Ba8 20.Na5 (20.cd5 Bd5 21.Nbd2 Nd2 22.Nd2 Rb8+=) 20...f4 (20...Nhf6 21.cd5 ed5 22.Nb3=) 21.cd5+= ed5 22.Be4 de4 23.Nc4 ef3 (23...Be7 24.Be5 Qc8 25.Ne1+=) 24.Nd6+/- fe3 (24...Re7 25.Qg6 Rd8 26.Nf5+- (26.Qh5?! Rd6 27.Rd6 Qd6=+)) 25.Nf7 Rf7 26.b6 (26.Rac1 Nf4 27.fe3 Ne2 28.Kf1 Nc1 29.Qc1 fg2 30.Kg1 Bf3-+) 26...ab6 (26...Qb6 27.fe3 f2 28.Kh1 Ng3 29.Kh2-+) 27.Re1 (27.gf3 b5= (27...Bf3 28.a7 Ba8 29.Rf1=+)) 27...ef2+= 28.Qf2 (worse 28.Kf2 Qg3 29.Kf1 fg2 30.Kg1 Rf8-+ (30...Qh3?? 31.Re8 Rf8 32.Qc4 Kh7 33.Rf8 Qe3 34.Rf2+-)) 28...Qc8 29.Re5 (better 29.Rf1!?+=) 29...fg2=+ 30.Qe3 (30.Qe2 Nf6 31.Qe3 Qd7=+) 30...Qf8 (30...Rf1 31.Rf1 gf1R 32.Kf1 Qa6 33.Kg1-/+) 31.Qb3 Kh8 The mate threat is Rf1 (31...Kh8 32.Qc4 Ng3=+). Boehnke,Hartmut (2005) - Dvorniak,Alexei, EM/M/179 ICCF Email, 2002.

10.Nbd2 Bb7 11.Qc2 (11.dc5 bc5 12.Qc2 Rac8=) 11...Rac8 (11...cd4 12.ed4 Rfc8 13.Rfc1=+) 12.cd5= ed5 (worse 12...Bd5 13.e4 Ne4 14.Ne4 cd4 15.Qb1+/-; 12...Nd5?! 13.Rfc1=) 13.dc5 bc5 14.Qf5 Rfe8 15.h4 (15.Rfc1!?=) 15...d4-/+ 16.h5 (16.Qd3 Nb6 17.Rad1 Qe7-/+) 16...h6 (16...de3 17.fe3 Re3 18.Bc4-/+) 17.Rac1 (17.Bd3 Ne5 18.ed4 Nd3 19.Qd3 c4-/+) 17...de3 18.fe3 Re3 19.Bd3 Ne5 20.Ne5 Be5 (worse 20...Re5 21.Be5 Be5 22.Kh1+=) 21.Nc4 Rg3 (21...Bb2 22.Ne3 Bc1 23.Rc1 Qg3-+) 22.Be5-/+ Rg2 23.Kh1 Rf2 24.Be4?? (better 24.Kg1 Rf5 25.Bf5-/+) 24...Ne4 (better 24...Rf5 25.Bc7 Be4 26.Kg1 Rg5 27.Bg3 Rg3 28.Kf2 Rh3-+) 25.Rf2+/- Nf2 26.Kg1 Qe7 27.Kf2 Qh4 28.Ke3 (better 28.Bg3!? Qd4 29.Kf1+-) 28...Re8+= 29.Nd6?? (better 29.Kd2 Rd8 30.Kc3+=) 29…Qd4-+ (29...Qd4 30.Ke2 Re5 (30...Qe5?! 31.Qe5 Re5 32.Kf2-+) 31.Kf1 Rf5 32.Nf5 Qf4 33.Ke2 Qc1 34.Ne7 Kh7-+) 0-1. Walzer,Heinz (1900) - Huss,Rolf (2095), Karl Mala mem op, 2004.

9.Nc3 Bb7

10.0-0 a6 =.

10.0-0 dc4 11.Bc4 cd4 12.Qd4 +=.

10.0-0 Rc8 11.Rc1 dc4+= 12.Bc4 (12.Nb1 cd4 13.Bd4 Bd5+=) 12...cd4 (12...Bf3 13.Qf3 cd4 14.Ne4–/+) 13.Qd4 Bb8 (13...Bf3!? 14.Qd6 Bg2 (14...Rc4?! 15.gf3 Rc5 16.Ba3=) 15.Kg2 Rc4–/+) 14.Be2= Qe7 (14...Bf3 15.Bf3 Ne5 16.Be2+=) 15.Qh4 Rfd8 (15...Nc5 16.Rc2=) 16.Ng5 (16.Rfd1 Nc5=) 16...h6 17.Nge4 Nd5 (17...Be5 18.f4 Qb4 19.fe5 Ne4 20.Rb1=) 18.Qe7+= Ne7 19.Ba3 (19.Rfd1 Nf5+=) 19...Nd5 20.Nd5 Bd5 21.Nc3 Bc4 (21...Bb7 22.Be7 Re8 23.Bb4=) 22.Rfd1 (22.f4 Be2 23.Ne2 Nc5=) 22...Be2 (22...Ne5 23.Be7 Rd1 24.Nd1=) 23.Ne2 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/22, 1995.

10.0-0 Rc8 11.cd5 ed5 12.Qa4 Qc7 13.g3 (13.Rfd1 Rfe8=) 13...Rfe8=+ 14.Rac1 (14.Qa7?? Ra8 15.Qa8 Ba8 16.dc5 bc5-+ (worse 16...Qc5 17.Rfc1 Qb4 18.Rc2-+; worse 16...Bc5 17.Rfc1-+; worse 16...Nc5 17.Rfd1-+)) 14...h5 (14...Qb8 15.Rfd1=) 15.Nd2 (15.Qa7?? Ra8 16.Qa8 Ra8-+) 15...h4 (15...Re7!?=) 16.dc5+/- Bg3?? (better 16...bc5 17.Qh4 Be7+/-) 17.hg3+- (17.fg3?! bc5 18.Qh4 Re3+-) 17...hg3 (17...bc5 18.Qh4 Qb8 19.Nb3+-) 18.c6 Nc5 19.Qh4 (19.cb7 Na4 20.bc8R Qc8 21.Na4 Qh3-+) 19...gf2 (19...Ba8 20.fg3 Re3 21.Rf6 Qg3 22.Qg3 Rg3 23.Kf2+-) 20.Rf2 Ba8 (20...Bc6 21.bc6 Qd8 22.Rh2+-) 21.Rf6 gf6 (21...Qd8 22.Nd5! Na4+-) 22.Nd5 (22.Nd5 Qe5 23.Be5 Re5 24.Qg4 Kf8 25.Qc8 Kg7 26.Qa8+-) 1-0. onur604 (2320) - comfortable (2330), Casual Rapid game, 2021.

10.0-0 Rc8 11.cd5!? Nd5 12.Rc1=.

10.a4 Rc8 11.cd5 ed5 12.dc5 bc5 13.Qb3 (13.a5 Re8=) 13...Re8 Black plans c4 (13...d4 14.ed4 Bf3 15.Bf3 cd4 16.Nd5–/+) 14.0-0+= d4 (14...Ne5+=) 15.Nd1 (15.ed4 Bf3 16.Bf3 cd4 17.Ne2+=) 15...c4 (better is 15...Qc7!? 16.Bc4 Nb6–/+) 16.Bc4= Bf3 (16...Rc4 17.Qc4 Bf3 18.Qd4 Bc5=) 17.gf3 (better is 17.Bf7 Kf8 18.gf3+/–) 17...Rc4 18.Qc4 Ne5 19.Qc1? (19.Qc2 A) worse is 19...Nf3 20.Kg2 Qd7 21.h3 (21.Bd4?? Qg4 22.Kh1 Qh3 23.Qh7 Kh7 24.Bf6 Qf1) 21...Nh4 22.Kg1–+; B) 19...Qa8 20.e4 d3 21.Be5 dc2 22.Bd6 Qd8–+) 19...Qa8 (19...Nf3!? 20.Kg2 Qd7 21.Rh1–+) 20.e4?? (better is 20.Ba3 Nf3 21.Kh1 Nd2 22.Qc6 Ba3 23.Rg1–+) 20…Nf3 (20...Nf3 21.Kh1 Qe4 22.Qc3 Qf4 23.Kg2 Qh2 24.Kf3 Qh3#) 0–1. Vogel,Frank – Quednau,Hans Joachim, corr, 1967.

10.dc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.0-0 (12.Nd5 Bd5 13.0-0 Rc8=) 12...Rc8 (12...Nc3 13.Bc3 a6 14.ba6 Ba6 15.Ba6 Ra6 16.Qd3=) 13.Qb3 (13.Qa4 Nc3 14.Bc3 Qc7+=) 13...Be7 14.Nd5 (14.Rfd1 Nc5 15.Qc4 Bf6=) 14...Bd5 (worse is 14...ed5 15.Bd4+=) 15.Qa4 Bf6 (15...Nc5 16.Qg4 (16.Qa7?? Ra8 17.Qa8 Qa8–+) 16...Bf6 17.Bd4=) 16.Bf6 Nf6 17.Rac1 (17.Rfc1 Qe7=) 17...Ne4 18.Qb4 (18.Qd4 Rc5=) 18...Qf6 19.Bc4 Ba8 20.Nd4 Rc5 (20...Rfd8 21.f3 Nc5 22.Rfd1=) 21.f3 Qh6 22.Rfe1 (22.fe4?? Qe3 23.Rf2 Qc1 24.Bf1 Qe3–+ (24...Be4?! 25.Ne6 fe6 26.Rf8 Kf8 27.Qe4–+)) 22...Ng5 (better is 22...Nd6=) 23.Rc3 (23.e4 Rfc8=) 23...Rd8 (better is 23...Nf3!? 24.Nf3 Bf3–/+) 24.Be2 (24.Rf1 Qg6 25.Kh1 Qh5=) 24...e5 25.Nf5 Qf6 26.e4 Ne6 27.Rc5 Nc5 28.Qb1 (28.Qa3 Bb7=) 28...g6 (28...Bb7 29.Rd1=) 29.Nh6 Kg7 30.Qc1 Qe7 (30...Qf4 31.Ng4=) 31.Ng4 (31.Bc4 Rd4 32.Ng4 Bb7+=) 31...Bb7 (31...h5 32.Qh6 Kg8 33.Ne3+=) 32.Rd1 (32.Qh6 Kg8+=) 32...Rd4 (32...Rd1 33.Bd1 Bc8 34.Ne3=) 33.Rd4+= ed4 34.Qd2 Ne6 35.Bc4 (35.Qh6 Kh8+=) 35...Qg5+= 36.Qg5 Ng5 37.Kf2 h5 (37...Ne6 38.Ne5 Kf6 39.Nc6+=) 38.Ne5 Kf6 39.Nc6 Bc6 40.bc6 Ke7 41.e5 (41.Ke2 Kd6 42.Kd3 Kc6+=) 41...Ne6 42.h4 Kd8 43.g3 Kc7 44.Bd5 b5 45.Ke2+/– a6 46.Kd3 a5 47.Ke4 Kb6 48.g4 Kc7 49.gh5+– gh5 50.f4 d3 51.f5?? d2–+ 52.fe6 d1Q 53.ef7 Qg4 54.Kd3 Qf5 55.Kd4 Qf4 56.Kd3 Kd8 57.Be6 b4 58.Kc2 Ke7 (58...Ke7 59.c7 Qe4 (59...Ke6 60.c8Q Kf7 61.e6 Kg6 62.Qe8 Kh6 63.Kb3+=) 60.Kb3 Qf3 61.Kb2 Qc3 (61...Ke6 62.c8Q Kf7 63.e6 Kg7 64.Qd7 Kg8 65.Qd8 Kh7 66.Qc7 Kg6 67.e7 Qa3 68.Kb1 Qd3 69.Kb2 Qe2 70.Kb3=) 62.Kb1 Qd3 (62...Ke6?! 63.f8Q Qd3 64.Kc1 Qc4 65.Kd1 Qd5 66.Kc1 Qc6 67.Kd1 Qd5 68.Kc1 Qc4 69.Kb2 Qd4 70.Kc2 Qc3 71.Kb1 Qd3 72.Kc1 Qc3 73.Kb1=) 63.Kb2 Qd4 64.Kb3 Qc3 65.Ka4 Qc6 (65...Ke6 66.f8Q Qc6 67.Ka5 Qc7 68.Kb4 Qb7 69.Ka3 Qa6 70.Kb3 Qd3 71.Kb4 Qe4 72.Ka5 Qe5 73.Ka4 Qe4 74.Qb4 Qc6 75.Kb3+=) 66.Ka5 Qc7 67.Kb4 Qb6 68.Kc3 Qe6 69.f8Q Kf8–+) 0–1. Vogel,Frank – Weinitschke,Guenter, corr, 1973.

10.dc5 Nc5 11.cd5 Nd5 12.0-0 =.

10.cd5 Nd5 11.0-0 Nc3 12.Bc3 Qc7 =.

10.Qd3 Qc7

11.a4 a5 12.cd5 Nd5!? 13.0-0 Nb4 =+.

11.a4 a5 12.cd5 e5 13.dc5 Nc5+= 14.Qc4 Rfe8 15.h4 (15.Rc1 Qd7+=) 15...e4 (15...Rac8 16.0-0=) 16.Nd4+= Rac8 17.Nc6 Qd7 18.0-0-0 (18.Rc1!?+=) 18...Ng4=+ 19.Rhf1 Ne5 20.Qa2 Ncd3 21.Kb1 Nb2 (21...Nc6 22.dc6 Bc6 23.Bd3 ed3 24.bc6 Qc6 25.Qd5+– (25.Rd3?! Qg2 26.Rfd1 Bb4+–); < 21...Bc6 22.dc6 Qf5 23.f4 Nb2 24.Rd6+– (24.Qb2?! Nd3 25.Bd3 ed3+/–)) 22.Qb2 Qf5 23.f4 (23.Qc2 Ng4 24.Bf3+=) 23...Bc6?? (23...Nd3 24.Bd3 ed3+/–) 24.fe5+– (24.dc6?! Nd3 25.Bd3 ed3+/–) 24...Qe5 25.dc6 Bc7 (25...Bc5 26.Bc4 Rc7 27.Nd5 Qb2 28.Kb2+–) 26.Rd7 Re7 27.Nd5 Qb2 28.Kb2 Be5 29.Kb3 Rd7 30.cd7 Rd8 31.Nb6 (31...Bc7 32.Nc4 Rd7 33.b6+–; 31.Ne7 Kf8 32.Nc6 Rd7 33.Ne5 Rc7+–) 1–0. Fehr,Wolfgang – Zimmer,Georg, corr SOK–90–66, 1990.

11.a4 a5 12.cd5 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 +=.

11.a4 Rfc8 12.Rd1 =+.

11.cd5 Nd5 12.Ne4 Nb4 –/+.

9.Nbd2 Bb7

10.0-0 Qc7 =.

10.a4 cd4 11.Bd4 e5 12.Bb2 +=.

10.a4 Re8 11.0-0 (11.dc5 Nc5 12.0-0 e5=) 11...e5 (11...cd4 12.Nd4 Qc7 13.h3=) 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Re5 15.Nf3 (15.a5 a6 16.ba6 Ra6=) 15...Re6 16.Qc2 Qe7 (16...d4 17.ed4 cd4 18.Qd3=) 17.cd5 Nd5 18.Rfd1 (18.Bc4 Nb4 19.Qe2 Rf6=) 18...Rg6 (18...Nf4 19.Ra3=) 19.Ne1 (19.a5 Rd8+=) 19...Re8 (19...Rd8 20.a5=) 20.Qd2 (20.Bc4 Nb4 21.Qc3 a5=) 20...Rd6 21.Qb2 Red8 22.Bf3 (22.Bc4 Qf6 23.Qf6 Nf6 (23...Rf6? 24.e4+-) 24.Rd6 Rd6=) 22...Nb4 (22...R6d7 23.a5=) 23.Rd6 Rd6 24.Bb7 Qb7 25.Qe5 Threatening mate: Qe8 25...Qd7 26.h3 (26.a5 Rd5 27.Qe4 Qe6= (27...Qb5? 28.ab6 a6 29.Ra5+-)) 26...h6 27.Nf3 Rd5 28.Qb2 (28.Qb8 Qd8 29.Qd8 Rd8=) 28...Rd1=+ 29.Rd1? (better 29.Ne1!?=+) 29...Qd1-+ 30.Kh2 Qa4 31.Qe5 (31.Qd2 Qb5 32.Qd8 Kh7-/+) 31...Qb5 32.Qb8 Kh7 33.Qa7 f6 34.Qd7?? (better 34.Nh4 c4 35.Qf7-/+) 34...Nd3 (better 34...Qd7 35.h4-+) 35.Nh4 (35.Qb5 c4+-) 35...Ne5 (better 35...Qd7 36.Nf3 Nf2-+) 36.Qe6 (better 36.Qb5 c4 37.f4+-) 36...Qc6-+ 37.Qf5 g6 38.Qc2 (38.Qb1 c4-+) 38...f5 (38...c4 39.f4 Nd3 40.Qa2-/+) 39.f4-/+ Nd7 40.Qc4 (40.g4!? fg4 41.hg4-/+) 40...Kg7-+ 41.Nf3 (41.g4 fg4 42.hg4 b5-+) 41...b5 42.Qc3 Kh7 43.Qd3 (43.Nd4 b4 44.Qb3 Qf6-/+ (44...cd4?! 45.Qf7 Kh8 46.Qe8 Kg7 47.Qe7 Kg8 48.Qe8 Kg7 49.Qe7 Kg8 50.Qe8 Kg7=)) 43...c4 (43...b4 44.Qb3 Kg7 45.Kg1-+) 44.Qc3 (44.Qa3 Qc5 45.Qa8 Qc7-/+) 44...Qd5 (44...Qc5 45.Nd2-+) 45.Qb4 (45.Nd4!?-/+) 45...Qc5-+ 46.Qd2 Nf6 (better 46...Nf8-+) 47.Nd4? (better 47.Qd8 Kg7 48.Nd4-+) 47...b4 Black prepares c3 48.Ne6 (48.Qa2 Qd5-+) 48...Qe7 49.Nd4 Ne4 (49...b3 50.Qc3 Qb7 51.Qb2-+) 50.Qc2 (50.Qe2 c3-+) 50...c3 (50...Qf7 51.Qb2 b3 52.Kg1-+) 51.Nc6 (51.g4 fg4 52.Nc6 Qe6 53.Nb4 gh3-+) 51...Qb7 52.Na5 (52.Qb3 c2! (52...Qc6?! 53.Qf7 Kh8 54.Qf8 Kh7 55.Qf7 Kh8 56.Qf8 Kh7 57.Qf7=) 53.Qc2 b3-+) 52...Qc7 53.Nb3 g5 54.g3 gf4 55.ef4 (55.gf4 Qg7 56.Qg2 Qf7-+) 55...Qb6 (better 55...Qa7 56.Qg2-+) 56.Kg2 (56.Qe2-+) 56…Qe3 (56...Qe3 57.g4 Qg3 58.Kf1 Qh3 59.Ke2 Qg4 60.Kd3 Qf4-+) 0-1. Nicklich,Wolfgang - Olsson,Sture, corr, 1978.

10.Rc1 Qe7 11.0-0 a6 12.cd5 ed5 13.dc5 bc5 14.a4+=.

10.Rc1 Qe7 11.0-0 e5 12.de5 Ne5 13.Qb3 dc4 14.Nc4 Nf3 15.Bf3 Bf3 16.gf3=.

10.Rc1 Qe7 11.0-0 e5 12.de5 Ne5 13.Qb3 Rad8 14.a4 (14.Be5 Be5 15.cd5 Bc7=) 14...Rd7 (14...dc4 15.Bc4 Nfg4 16.Be5 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Rfd1=) 15.cd5 Bd5 16.Qc3 (16.Qc2 Nf3 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 Ne4=) 16...Ng6 (16...Bf3!? 17.Nf3 Ne4+=) 17.Bc4= Bc7 (17...Bc4 18.Nc4 Rfd8 19.a5=) 18.Bd5 Rd5 19.Nc4 (19.Rfd1 Rfd8=) 19...Rfd8 20.Rfe1 (20.Qc2 Ng4 21.h3 N4e5 22.Be5 Ne5 23.Nfe5 Be5=) 20...Rd3 (20...Qe4 21.Qc2=) 21.Qc2 Ne4 (21...R3d5 22.e4 R5d7 23.Bf6 Qf6 24.e5=) 22.Red1 (22.Bd4 cd4 23.Qd3 de3 24.Qe3 Bf4 25.Qe4 Qe4 26.Re4 Bc1+=) 22...Qd7 (22...Rd1 23.Rd1 Rd1 24.Qd1=) 23.Rd3 (23.Rf1 Qe8+=) 23...Qd3= 24.Qd3 Rd3 25.Be5 (25.Ba1 f6=) 25...Ne5+= 26.Nfe5 (worse is 26.Nce5 Ra3 27.Nc6 Ra4 28.Ne7 Kf8–/+) 26...Be5 27.Ne5 Ra3 28.f3 (28.Rd1 g5 29.h3 Ra4 30.Rd8 Kg7–/+) 28...Nc3 (better is 28...Nf6+=) 29.Rc3?? (better is 29.Nc4=) 29...Rc3–+ 30.Nc6 Re3 31.Na7 f5 (31...Ra3 32.Kf2–+) 32.Nc6 (32.Kf2 Re8–+) 32...c4 33.Kf2 f4 (33...f4 34.Nb4 g5–+; 33...Re8 34.Nd4 c3 35.Nc2–+) 0–1. Nicklich,Wolfgang – Olsson,Sture, corr, 1978.

10.Rc1 Qe7 11.0-0 e5 12.de5 Ne5 13.Qc2 Rfe8=.

8.d4 dc4

9.0-0 a6 10.dc5 Bc5 11.Bc4 Qe7 =.

9.0-0 Qc7 A) 10.dc5 A1) 10...Bc5 11.Qc1 (11.Nbd2 a6 12.a4 Rd8 13.Bc4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 b6 16.Rc1 Bb7 17.Bd3=; 11.Qc2 a6 12.Bc4 e5 13.Rc1 ab5 14.Bb5 Re8 15.Nbd2 b6 16.Ne4 Re7 17.Nf6+=) 11...e5 12.Nbd2 e4 13.Ng5 Bd6 14.g3 Be5 15.Bc4 Nc5 16.Bd4 Nd3 17.Qc2+/-; A2) 10...Nc5 11.Bf6 gf6 12.Bc4 Rd8 13.Qe2 b6 14.Rc1 Bb7 15.Nbd2 Rd7 16.Rc2 Rad8 17.Rac1=; B) 10.Nbd2 Ng4 11.h3 Nh2 12.Nh2 Bh2 13.Kh1 cd4 14.Bd4 Be5 15.Nc4 Bd4 16.Qd4 e5 17.Qd6+=.

9.0-0 cd4 10.Qd4 Nb6 (10...Qb6 11.Qc4 (11.Qb6 Nb6 12.Nbd2 Bd7 13.a4 Rfd8 14.Bf6 gf6 15.Rfc1 c3 16.Rc3 Bb4 17.Rc2=; 11.Bc4 Rd8 12.Qh4 a6 13.Nc3 Be7 14.Rfd1 ab5 15.Nb5 Ra5 16.Rab1 Qc5 17.Bd3+=) 11...a6 12.a4= (12.Rd1 ab5 13.Qb5 Rd8 14.Na3 Be7 15.Qb6 Nb6 16.Rd8 Bd8 17.Nb5+=) 12...ab5 13.Qb5 Ra5 14.Qb6 Nb6 15.Bf6 gf6 16.Rd1 Bb4 17.Bb5+=) 11.Rd1+= Be7 12.a4 (12.Nbd2 Qd7 13.a4 Rd8 14.Qd7 Bd7 15.Nc4 Nbd5 16.Nce5 a6 17.Bd4+=) 12…Qd4 ½-½. Romischke - Bergmannshoff, 1996.

9.Bc4 Ne4 10.Nc3 Ndf6 11.dc5 Bc5 12.0-0 b6 13.Qc2 Bb7 14.Rfd1 Qc7 15.a4 Be3 16.Ne4 Be4 17.Qe2 Bc5 18.Rac1 Bf3 19.Qf3 Qe7 20.Rc3 Rfd8 21.Rcd3 Rac8 22.Bb3 Rd3 23.Qd3 Ng4 24.h3 Nf2 0-1. Orang4Utan (1690) - gospodinoblomov18359 (1765), lichess.org, 2017.

9.Bc4 Qe7 10.Nbd2 (10.0-0 Rd8=) 10...e5 (10...cd4 11.Nd4 Rd8 12.0-0+=) 11.0-0 (11.de5 Ne5 12.Be5 Be5=) 11...e4 12.Nh4 (12.Ne1 Rd8+=) 12...Nb6+= 13.Be2 (13.dc5 Bc5 14.Be2 Nfd5–/+) 13...cd4 (13...c4 14.g3 Bh3 15.Ng2–/+) 14.Bd4+= Be5 15.Be5 Qe5 16.g3 (16.Qc1 Re8–/+) 16...Be6 17.Nb3 Nfd5 (17...Rfd8 18.Nd4–/+) 18.Qd4+= Qd4 19.Nd4 (19.ed4? Nc3 20.Rae1 Rfd8–/+) 19…Nc3 ½–½. Kusinski,Bogdan – Filutowski,Ryszard, corr Poland–ch12, 1970.

(...)

9.ed4 dc4 10.Bc4 a6 11.ba6 ba6 12.0-0 Bb7 13.Nc3 (13.Ba3 Nb6 14.Bd3 Bf3 15.Qf3 Ba3 16.Na3 Qd4–/+) 13...Qa5 14.Re1 (14.Be2!?–/+) 14...Rac8–+ 15.Qd3 (15.Nd2 Nb6 16.Qb3 Bf4 17.Re6 fe6 18.Be6 Kh8 19.Bc8 Rc8–+) 15...Bf3 16.gf3 Qh5 0–1. Zaichenko,Andrey – Trokenheim,Marek (1800), FICGS, 2008.

9.Qd4 e5 10.Qh4 Bb4 11.Nfd2 Qa5 12.cd5 Nd5=.

9.Bd4 e5 10.Bc3 e4 (10...Qc7 11.cd5 Rd8 12.Qb3+=) 11.Nfd2 Nb6 12.cd5 Nbd5 (12...Re8 13.Nc4 Nbd5 14.Nd6 Qd6 15.Bd4=) 13.Ne4 Ne4 Deflection from d5 14.Qd5 Annihilates a defender: d5 14...Nc3 15.Nc3 Bb4 (15...Be6 16.Qd4= (worse is 16.Qb7 Bb4 17.Rc1 Qa5–+)) 16.Qd8 Rd8 17.Rc1 Be6 18.0-0 Rd2 (18...Rac8 19.Ne4=) 19.Bf3+= Rc8 20.Ne4 (20.Nb1!? Ra2 21.Bb7+=) 20...Rc1= 21.Rc1 Ra2 ½–½. Beach,Steve – Horner,Jeff, BChM, 1969.

9.Bd4 dc4=+

10.Bc4 Nb6 11.Bb3 Nbd5 12.Nbd2 (12.0-0 Bd7 13.a4 Qe7=) 12...Re8 (12...Qe8 13.Bd5 Nd5 14.Qb3=) 13.0-0 e5 14.Bb2 e4 15.Ng5 (better 15.Bf6 Nf6 16.Ng5=) 15...h6?? (better 15...Bh2 16.Kh2 Ng4 17.Kg1 Qg5-/+) 16.Nge4! Ne4 (16...Re4 17.Ne4 Combination; 16...Ne4 17.Bd5 Deflection (17.Bd5 Overloading)) 17.Ne4+- (17.Bd5?! Bh2 18.Kh2 Qd5 19.Ne4 Qe4=) 17...Re4 18.Bd5 (better 18.Qd5 Qe7 19.Rfd1+-) 18...Rb4? (better 18...Re7!?+/-) 19.Ba3+- Rb5 (19...Qh4 20.Bf7! Kf7 21.Qd6+-) 20.Bd6 Bf5 (20...Be6 21.Be4+-) 21.e4 (21.a4 Rb6 22.Bc5 Rb2+-) 21...Bg6 (21...Be6 22.a4 Rb6 23.Bc5+-) 22.e5 (22.a4 Rb6 23.Bc5 Rb2+-) 22...Rc8 (22...Qa5 23.Bc4 Rb2 24.Qg4+-) 23.a4 Rb2 (23...Rb6 24.Qg4 Kh8 25.f4+-) 24.Qd4 Rcc2 25.Rae1 (better 25.Ba3 Rd2 26.Bf7 Kf7 27.Qd8 Rd8 28.Bb2 Rd2+-) 25...Rd2 26.Qc3 Rbc2 27.Qb3 (27.Qf3 b6+-) 27...Rb2 28.Qc4 Rbc2 29.Qb5 Rb2 30.Bb3 1-0. zembelek (2035) - ChessBeam (1915), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

10.Bc4 e5 11.Bb2 Nb6 12.Bb3=+.

10.Nfd2 +=.

8.cd5 Nd5

9.Na3 b6 10.0-0 Bb7 11.Nc4 Bc7 12.d4 N5f6 13.dc5 Nc5 14.Qd8 Bd8 15.Nd4 Rc8 16.Nd6 Rc7 17.Nb7 Nb7 18.Nc6 Ne4 19.Be5 Rd7 20.Rfd1 Nbc5 21.f3 Rd1 22.Rd1 Bf6 23.fe4 Be5 24.Ne5 Ne4 25.Rd7 Rc8 26.Ra7 Rc1 27.Bf1 1–0. PostModernist – CSN_thePatzer, ICS, 2000.

9.Nc3 Nc3 10.dc3 Qe7 11.Qc2 =.

9.Nc3 N5f6

10.0-0 b6 11.d3 Bb7 12.Qc2 Qc7 =.

10.0-0 b6 11.d3 Bb7 12.e4 a6 13.Qc2 =+.

10.0-0 b6 11.d3 Bb7 12.e4 Qe7 13.Re1 (13.a4 a6=) 13...Rfd8=+ 14.Qc2 Rac8 15.Bf1 (15.Rac1 Bf4 16.Rcd1 e5=) 15...Ng4 (15...Ne5 16.Nd2 Bc7 17.Nc4=+) 16.h3 (16.Be2 Qf6 17.h3 Nge5=+) 16...Nge5 Black prepares c4 17.Ne5 (17.Nd2 Qg5=+) 17...Be5 18.Ne2 (18.a4 Bc7=+) 18...Bb2 (18...Qf6 19.Nc3-/+) 19.Qb2=+ c4 (19...Qd6 20.Ng3=+) 20.dc4 Be4 21.Ng3 Bg6 22.Rad1 Nc5 23.Rd8 (23.Qa3 a5=+) 23...Rd8 24.Re3 (24.Qe5 a6=+) 24...h6 (24...Qd6 25.a3=+) 25.Kh2 (25.Be2 Qc7=+) 25...Qh4 (25...Qd6 26.Qe5=+) 26.Kg1 (26.Qe5 Qd4=+) 26...f5 (26...Rd1 27.Qe2 Qd4 28.Qf3-+) 27.Rf3 (better 27.Ra3!?=) 27...f4-/+ Black gets strong initiative 28.Ne2 Nd3 29.Qc3 e5 30.Nf4 (30.Nc1 e4 31.Rd3 ed3 32.Nd3 Bd3 33.Bd3 f3-/+) 30...Nf4 31.c5? (31.Qe5!? Nh5 32.g3-/+) 31...bc5 (31...e4 32.Rg3 Nd5 33.Qe5-+) 32.Qc5 (32.Qe5 Nd5 33.Qe6 Kh7 34.Qg6 Kg6 35.Bd3 Kh5 36.g4 Qg4 37.hg4 Kg4=+) 32...e4 33.Rg3 (33.Ra3 Rd1 34.Kh2 Kh7-+) 33...Rd1 34.Qc4 (34.Kh2 Qf6 (34...Rf1?! 35.Qc4 Kh7 36.Qf1-/+) 35.Bc4 Kh7-+) 34...Kh7 35.Rg4 (35.a3 Qf6 36.Rg4 e3-+) 35...Qf6 36.Rg3 (36.Kh2-+) 36...Nd3 37.f3 (37.Rd3 ed3 38.g4 Qf3 39.Qc7 Rf1 40.Kf1 Qh1) 37...Rf1! 38.Kh2 (38.Kf1 Decoy theme: f1 38...Qa1 The nicest combinations are those leading to mate) 38…Qf4 (38...Qf4 39.fe4 Rf2 40.Qd3 Be4 41.Qe4 Qe4 42.Kg1 Qe1 43.Kh2 Rf1 44.Rg7 Kg7 45.b6 Rh1; 38...Qa1!? 39.Rg6 Rh1 40.Kg3 Qe5 41.Kh4-+) 0-1. Morera,Lazaro - Mestel,A, Lima,OH, 1982.

10.0-0 b6 11.d4 Bb7 =.

10.0-0 e5 11.Qc2 =.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!