CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTE400 Release 2024-02-01
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Ba3

(...)

2.Ba3 Na6 3.b5 Ba3 4.Na3 Nb4 5.Nc4 d6 6.e4 f5? (better 6...a6 7.a3 ab5 8.ab4 Ra1 9.Nd6 Qd6 10.Qa1 c6+=) 7.Bd3?? (better 7.a3+-) 7...Nd3 (7...Nf6 8.ef5 Nd3 9.cd3 Bf5 10.Qb3-/+) 8.cd3 fe4 (8...Nf6 9.Qc2-/+) 9.de4=+ Nf6 10.d3 c6 (10...Be6 11.Qc2=+) 11.bc6= bc6 12.Nf3 d5 (better 12...Bg4=+) 13.Nce5 de4 14.de4 Ne4? (14...Qd1 15.Rd1 Ne4 16.Nc6+/-) 15.Nc6 (15.Qd8!? Kd8 16.Nf7 Kc7 17.Nh8 Be6+-) 15...Qb6 (better 15...Qd1 16.Rd1 Bg4+/-) 16.Nce5?? (16.Qc2 Bf5 17.0-0 Qc5 18.Qc5 Nc5 19.Rfe1 Kd7 20.Nce5 Ke7+-) 16...Bf5 (16...Qf2) 17.g4?? (better 17.Qa4 Kf8 18.0-0+-) 17...Bg4 (17...Qf2) 18.Ng4 (better 18.Qa4 Ke7 19.Qe4 Bf3 20.Nf3 Qe6 21.Ne5+-) 18...Rd8?? (18...Qa5 19.Kf1 0-0+-) 19.Qa4 Rd7 20.Qe4 Re7 21.Nge5 Qa5 22.Kf1 0-0 23.Rg1 (better 23.Ng5!? Qb5 24.Kg2 g6+-) 23...Qb5 (23...Rf3 24.Qf3 Qe5+-) 24.Ke1 (better 24.Qe2!? Qe2 25.Ke2 Rf3 26.Kf3 Re5+-) 24...Qa5?? (better 24...Rf3 25.Rg5 Qb2 26.Qf3 Qa1 27.Kd2 Qb2 28.Kd3 Re5 29.Re5 Qe5 30.Qa8 Kf7 31.Qa7 Kg6 32.Qb6 Kf5+/-) 25.Kf1 (better 25.Kd1 Rf3 26.Qc4 Rff7 27.Nf7 Rf7+-) 25...Qb5 26.Ke1 (better 26.Qe2 Qe2 27.Ke2 Rf3 28.Kf3 Re5+-) 26...Qb2?? (26...Qa5 27.Kd1 Rf3 28.Qc4 Rff7 29.Nf7 Rf7+-) 27.Qd5+- Kh8 28.Qd6 (28.Rd1 Qc2+-) 28...Qc3?? (better 28...Qa1 29.Ke2 Qb2 30.Kf1 Rfe8=) 29.Nd2 (better 29.Kf1 Qa1 30.Kg2 Qg1 31.Kg1+-) 29...Qa1 (better 29...Re5 30.Qe5 Qe5 31.Kf1 Qa1 32.Kg2 Qa2-+) 30.Ke2 Ree8?? (better 30...Qe5 31.Qe5 Re5 32.Kf1 Rd8-+) 31.Kd3 (better 31.Ra1 Rf6 32.Qd4+-) 31...Qg1-+ 32.Nd7 (32.Qd4-+) 32...Qh2 (better 32...Rf2 33.Ne5 Qd1-+) 33.Nf8 (better 33.Qh2 Rf5 34.Qc7+-) 33...Qd6-+ 34.Kc2 Qf8 35.Ne4 Rc8 (35...Re4 36.Kd2 Qf2 37.Kc3 Qf3 38.Kc2 Re2 39.Kc1 Qf1) 36.Kb3 (36.Kd3 Qf3 37.Kd4 Rd8 38.Kc4 Qe4 39.Kb5 Rd5 40.Kc6 Qc4 41.Kb7 Rd7 42.Kb8 Qg8) 36...Rb8 (36...Qf3 37.Kb4 Qe4 38.Kb3 Qb1 39.Ka3 Rc2 40.f4 Ra2) 37.Ka4 Qe8 (37...Qb4) 38.Ka5 (38.Ka3 Qe4 39.f4 Qb4) 38...Qe4 (38...Qb5) 39.f3 (39.a3 Qb7 40.f4 Qb5) 39...Qf3 (39...Qd5 40.Ka4 Qa2) 40.Ka4 (40.a4 Qe3 41.Ka6 Qb6) 40...Qe4 (40...Qc6 41.Ka5 Qb5) 41.Ka5 Qb4 42.Ka6 Qb6 0-1. Pawlik - Tatiana47, Rated Classical game, lichess.org, 2014.

2.Ba3 b6 3.e4 (3.b5 Ba3 4.Na3 a6=+) 3...Bb7 (better 3...Nf6=+) 4.f3 (4.Nf3!?=+) 4...Nf6-/+ 5.Qe2 (5.Nh3 d5 6.ed5 Nd5-/+) 5...d6 (5...a6!? 6.Nh3–+) 6.Qd3 (6.Nc3-/+) 6...Nh5 (better 6...d5!? 7.ed5 Nd5-/+) 7.g3 (7.Ne2 Be7=+) 7...Nc6 (7...a5 8.b5=+) 8.b5 Nd4 9.Bb2 (9.Ne2 Ne6=+) 9...Qf6 (better 9...Ne6-/+) 10.g4?? (10.Nc3 g6 11.Bg2=) 10...Nf4–+ 11.Qc3 (11.Qc3 0-0-0 12.Ne2 Nde2 13.Be2–+). Stahn,Hartmut (2000) – Schmidt,Jewgeniy (2000), remoteschach.de, 2001.

2.Ba3 c5 3.bc5 (--> 1.b4 c5 2.bc5 e5 3.Ba3).

2.Ba3 Ke7 3.f3 (3.e4 Nf6=) 3...Kf6 4.h3 (4.d4 Nc6 5.de5 Ke5 6.Bb2 Ke6=) 4...Kg5 (4...Kg6 5.h4 Be7 6.g3=+) 5.Rh2 (5.d4 Nc6 6.de5 Ne5+= (6...Bb4? 7.Bb4 Nb4 8.Qd2 Kg6 9.Qb4+-)) 5...Kh4 (5...Kg6 6.g3=+) 6.Qc1 (6.e3 Kh5 7.f4 Kh6=) 6...Kg3 (better 6...Qg5 7.g4 Qf4=+) 7.d4?? (7.Rh1 d5 8.h4+-) 7...Kh2-+ 8.e4 (8.g3 Kg3 9.Qe3-+) 8...Qh4 9.Ke2 Nc6 (9...Kg1 10.Qe3 Kh2 11.de5-+) 10.c3 (10.Qe3 ed4 11.Qf2 Qf2 12.Kf2 Be7-+) 10...ed4 (10...Kg1 11.Qe3 Kh2 12.b5 Ba3 13.Na3 ed4 14.cd4-+) 11.g3 (11.b5 Nce7 12.Bc5 a6-+) 11...Qg3 (11...Kg1 12.gh4 d3 13.Ke1 Be7 14.Qd2 Bh4 15.Kd1 Kf1 16.Qh2 Bg5 17.Nd2 Bd2 18.Kd2) 12.b5 d3! 13.Kd3 Ne5 14.Kc2 Qf2 (better 14...d6 15.f4 Nf3 16.Nf3 Qf3 17.Nd2-+) 15.Ne2 Qf3 (15...Ng6 16.Bf8 d6 (16...Qf3 17.Nd2 Qe4 18.Ne4 d5 19.Qe3 Nf8 20.Qg1) 17.Bg7 f6+/- (17...Qf3 18.Nd2 Qf2 19.Bd4 Bd7 20.Bf2 Ne5 21.Bg3 Kh1 22.Nf4 Bb5 23.Bb5)) 16.Nf4 (16.Qg5 Qe4 17.Kd1 Qa4 18.Kc1 Ba3 19.Na3 Nd3 20.Kd2 Qf4 21.Nf4 Nf4 22.Qf4 Kh1 23.Qf3 Kh2 24.Qg2) 16...Qe4 17.Bd3 (17.Kb2 d6-+) 17...Nd3 (17...Qa4 18.Kb2 Nd3 19.Nd3 Qb5 20.Bb4 Bb4 21.Qf4 Kh3 22.Nf2 Kg2 23.Qg4 Kf2 24.Qf4 Kg2 25.Qg4 Kh2 26.Qh4 Kg2 27.Qg4 Kh2 28.Qh4 Kg2 29.Qg4=) 18.Nd3 Qa4 19.Kd2 Qe4 (19...d6 20.c4 Be7 21.Ke2=) 20.Bf8?? (20.Kc2 d6 21.Nd2 Qa4 22.Nb3 Kh3 23.Qg5 Qg4 24.Nf2 Kg2 25.Ng4 Bf5 26.Kd2 Bb1 27.Ne3 Kh3 28.Qg4 Kh2 29.Qg2) 20...Nf6-+ 21.Bc5 Qg2 22.Kd1 Qf1 23.Ne1 Re8 (23...Qb5?? 24.Qf4 Kh3 25.Qf3 Kh4 26.Ng2 Kg5 27.Be3 Kg6 28.Nh4) 24.Bg1 (24.Be3 Kh3 25.Nd2 Qb5 26.Ndf3-+) 24...Kg1 25.Qg5 Kh2 (better 25...Kh1 26.Kc2 Re2 27.Kb3 Qe1 28.Qf4-+) 26.Nd2 (26.Qd2 Kh3 27.Na3 d5-+) 26...Re1 (better 26...Qe1 27.Kc2 Qa1 28.Qf4 Kh3 29.Qf3 Kh4 30.Qf4 Kh5 31.Qf3 Kg5 32.Qg3 Ng4 33.Nf3 Kf5 34.Nd4 Kf6 35.Qf4 Ke7 36.Qg4 Qa2 37.Kd1 Qb1 38.Kd2 Kf8-+) 27.Kc2 Ra1 28.Nf1 Rf1 29.Qg7 d6 30.Kb2 (30.Qf7 Rf2 31.Kb3 Kh3 32.Qe7-+) 30…Bh3 (30...Bh3 31.Qf7 Rf2 32.Ka3 Ne4-+) 0-1. BlindfoldAccount (2100) - opperwezen (2690), lichess.org, 2016.

2.Ba3 Qh4 3.g3 Qg4 4.d3 Bb4 5.Bb4 Qb4 6.c3 Qb2 7.Nd2 Qc3 8.e4 c6 9.Qg4 Qa1 10.Ke2 g6 11.Nc4 Qa2 12.Ke1 Qb1 13.Ke2 Qb4 14.Nd6 Qd6 15.Nf3 h6 0-1. GeligumDomine - milena2006, Rated Classical game, lichess.org.

2.Ba3 h5 3.e4 a5 4.b5 g6 5.Bf8+/– Kf8 6.Qf3 d5 7.ed5+/– Bg4 8.Qe4 f5? 9.Qc4 Nf6? 10.Qc5 Ke8 11.Nc3 b6 12.Qc4+– f4 13.f3 Bd7 14.Bd3 a4?? 15.Bg6 Kf8 16.d6! cd6 17.Qf7 1–0. poyntman – chassel, internet, 2007.

3.c3 (--> 1.b4 e5 2.c3 d5 3.Ba3).

2.Ba3 c6

3.e4 d6 4.Nf3 Be7 5.d4 ed4 6.Nd4 (worse 6.Qd4 Bf6 7.e5 de5 8.Qd8 Kd8=+) 6...Nh6 7.Bc4 0-0 8.0-0 Kh8 9.Nc3 Bg4 (9...b5 10.Bb3=) 10.f3+= Bh5 11.Rb1 a6 12.g4 Bg6 13.Bc1 Bg5 (better 13...b5!? 14.Bb3 Ng8=) 14.f4+/- Bf6 15.f5 Ng4 (15...b5 16.Bh6 bc4+-) 16.fg6+- Ne5 (better 16...Qb6 17.Rf6 Nf6 18.Bf7 hg6 19.Bg6 Nbd7+-) 17.Bf7 Qe7 (17...Nf7 18.Ne6 Qb6 19.Kg2 hg6 20.Nf8 Kg8+-) 18.Nf5 Qc7 19.Qh5 Ng6 20.Bg6 h6 21.Rf3 Bc3 (21...b5 22.Bh6! gh6 23.Qh6 Kg8 24.Rg3+-) 22.Rh3 (22.Bh6 Kg8 23.Be3 Rf5 24.Qh7 Kf8 25.Qh8 Ke7 26.Qe8 Kf6 27.Rf5) 22...Bd4 (22...Kg8 23.Rc3 Rf6 24.Rg3+-) 23.Kg2 (better 23.Nd4 Kg8 24.Bh6 gh6 25.Ne6 c5 26.Qh6 Rf1 27.Rf1 cb4 28.Qh8) 23...Nd7 (23...Kg8 24.Bh6 Rf5 25.Qf5 Qd7 26.Bh7 Kh8 27.Bf4 Bf6 28.Qd7 Nd7 29.Bf5 Bh4 30.Rh4 Kg8 31.Be6 Kf8 32.Bd6 Ke8 33.Rh8 Nf8 34.Rf8) 24.Bh6 Nf6 (24...Be5 25.Bg7 Kg8 26.Qh7) 25.Bg7 (25.Bg7 Kg8 26.Qh8) 1-0. IsOnRampage (1910) - eduard76 (1785), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

3.Nf3 g6 4.Ne5+= Qf6 5.d4 d6+/– 6.Ng4?? Bg4–+ 7.f3 Be6 8.e4 Nd7 9.Bd3?! Qd4 (9...Qd4 10.c3 Qe3 11.Qe2 Bh6–+) 0–1. andre2004 – zggenev, ChessWorld.net, 2005.

2.Ba3 g6

3.e4 Bg7 4.Bd3 d5=+ 5.Nc3 d4 6.Nce2 Ne7 7.c3 dc3 8.dc3= Bg4 9.Bb5 (9.Bb5 Nd7 10.h3=). formrtexn – mduerr, net–chess.com, 2003.

3.Nf3 Nc6 4.b5 Ba3 5.Na3 Nf6?? 6.bc6+– dc6 7.Ne5 0-0 8.e3 Qd6 9.Nac4 Qc5 10.Rb1 b5 11.d4 bc4 12.dc5 c3 13.Nc6 (13.Nc6 Bd7 14.Qf3+–) 1–0. mikekelly666 – nandy conure, ChessWorld.net, 2005.

2.Ba3 Nh6

3.Nc3 a5!? 4.Bb2 ab4-/+.

3.Nc3 Qf6 4.Ne4 (4.Nf3 c6=) 4...Qf5 5.d3 (5.Ng3 Qe6 6.c3 a5=+) 5...Ng4 (5...a5 6.c3-/+) 6.f3 (6.h3!? Nf6 7.g4=+) 6...Ne3-/+ 7.Qd2 Nd5 (7...Qf4 8.c4-/+) 8.Rb1 (8.c4 Nf6=+) 8...Qe6 (8...a5 9.c3-/+) 9.Nh3 (9.c4 Nf6=+) 9...Nb6 (9...a5 10.c4 Nb4 11.e3-/+) 10.Nhg5 (10.c4 d5 11.cd5 Nd5=+) 10...Qa2-/+ 11.Rb3 (11.Qc1 f5 12.c4 fe4 13.Ne4 a5=+) 11...Na4 (11...h6 12.Nc3 Qa1 13.Bc1=) 12.Nc3 (12.Bc1 b5-/+) 12...Nc3 13.Qc3 Nc6 (better 13...f6 14.Ne4 d5 15.Qc7 Nc6 16.Nd6 Bd6 17.Qd6 Qc2-+) 14.h4?? (14.b5!? Nd4 15.Bf8 Rf8 16.Rb2 Qa1 17.Kd2-/+) 14...d6 (better 14...Nd4!? 15.e3 Nb3 16.Qe5 Be7 17.Qg7-+) 15.h5? (15.e3 h6 16.b5 Ne7-/+ (worse 16...hg5 17.bc6 b6 18.h5-/+)) 15...a5 (better 15...h6 16.Nh3 d5-+) 16.Nf7? (better 16.e3-+) 16...Kf7 17.Rh4 (17.b5 Nd4 18.Rb2 Qa1 19.Kd2 c6 20.bc6 b5-+) 17...a4 (better 17...Be6 18.ba5 Bb3 19.Qb3 Qb3 20.cb3 Ra5-+) 18.Rf4 (18.Rb2 Qa1 19.Kf2-+) 18...ef4 19.Rb2 Qe6 (better 19...Qa1 20.Kf2 Be7 21.Rb3 Bh4 22.Kg1 Qc3 23.Rc3-+) 20.b5 Na5 (20...Qe5 21.Qe5 Ne5 22.Rb4-+) 21.d4 (21.Rb4 Qf6 22.Qf6 gf6 23.Rf4 Bd7-+) 21...Nb3! 22.g4 (22.cb3 Qd5 Double attack (22...Qd5 Decoy)) 22...Bd7 (better 22...Na5 23.Rb4 Qa2 24.Qc7 Ke8 25.d5 Qd5 26.Re4 Be6 27.g5-+) 23.Qc7 (23.cb3 Be7-+) 23...Kg8 (better 23...Nd4 24.Qb7 Be7-+) 24.Qb7 Re8 (better 24...Ra5 25.cb3 Rb5-+ (25...Bb5?! 26.Qb6=+)) 25.Qa7 (25.cb3 ab3 26.d5-+) 25...Bb5 (better 25...Nd2 26.Kd2 Qe3 27.Kd1 Qa3-+) 26.Qa5 (26.cb3 Qe3 27.Qb7 Qc3 28.Kd1 Qd4 29.Rd2 Qa1 30.Bc1 Re5-+) 26...Rb8 (better 26...Na5 27.Rb5 Qc4-+) 27.Qa7 (27.cb3 ab3 28.Qb4 Ra8 29.Qb5 Ra3-+) 27...Nc1 (better 27...Rc8 28.e4 Bf1 29.Qa4-+) 28.Qb8 Be2 29.Bg2 (29.Bd6 Bf1 30.Kf1 Qe2 31.Kg1 Qe1 32.Kg2 Qg3 33.Kh1 Qf3 34.Kh2 Qg3 35.Kh1 Qh3 36.Kg1 Ne2 37.Kf2 Qe3 38.Kg2 f3 39.Kh3 Ng1 40.Kg3 f2 41.Kg2 Qf3 42.Kf1 Qe2 43.Kg2 f1Q 44.Kg3 Qef2) 29...Bf3 30.Kf2 (30.Kf1 Qe2 31.Kg1 Qg2) 30...Qe2 31.Kg1 Bg2 (31...Qg2) 32.Qd8 Bh3 (32...Qf1 33.Kh2 Qh1) 33.Rb6 Qg2 0-1. italo17 – helenohsb, Rated Classical game, lichess.org, 2015.

3.Nf3 e4 4.Nd4 Be7 5.e3 0-0 6.Be2 d5 7.d3 a5 8.b5 Ba3 9.Na3 Qg5 10.de4 de4 11.g3 Qe7 12.Nc4 Bh3 13.Qd2 a4 14.Bf1 Bf1 15.Kf1 Qc5 16.Qe2 c6 17.Rb1 Rd8 18.Kg2 cb5 19.Rb5 Qc7 20.Rhb1 Ra7 21.Re5 Nd7 22.Nb5 Qb8 23.Rd5 Ra8 24.Rbd1 Qc8 25.Nca3 Qc6 26.Rd6 Qc8 27.Qd2 Rf8 28.Rd7 Qc6 29.Qb4 Rae8 30.Nc7 Re5 31.Nd5 Qd7 32.Nf6 gf6 33.Rd7 b5 34.Nb5 Rb8 35.c4 Ng4 36.h3 Nh6 37.Qd6 Rbe8 38.Nc7 Rf8 39.Qf6 Rh5 40.Ne6 Nf5 41.Qf7 Rf7 42.Rd8 Rf8 43.Rf8# 1–0. Green Light Chess v2.15c – Holmes040, computer chess game, 2001.

3.Nf3 Ng4 4.h3= Nf6 5.Ne5 Nc6 6.Nd3 d5 7.e3 Ne4 8.f3?? (better is 8.Bb2+=) 8...Qh4–+ 9.Ke2? (9.g3 Qg3 10.Ke2–+) 9...Ne5 (better is 9...Ng3 10.Kf2 Nh1 11.Kg1 Ng3–+) 10.Ne5?? (better is 10.fe4 Nd3 11.Kd3 de4 12.Kc3 Qf6 13.Kb3=) 10...Nf2?? (better is 10...Ng3 11.Kd3 Nh1–+) 11.Qe1+– Qh5 12.Qf2 (12.Nf7!? Nh1 13.Nh8 Bd6+–) 12...Qe5 13.d4 Qd6 14.b5 Qb6 0–1. Cerebro – Arruti, playchess.de, 2004.

2.Ba3 a5

3.ba5 d5 4.Bf8= Kf8 5.Nf3 Qf6 6.h3? e4–+ 7.Nh2?? Qa1 8.Nc3 Qd1 9.Kd1 Ra5 10.e3 Nf6 11.Be2 (11…c5 12.d4–+). vulpo – Kuroro Lucifer, ChessWorld.net, 2005.

3.b5 d6 4.d4 e4 5.Nc3 d5 (better 5...Nf6=+) 6.e3?? (better 6.Bf8 Kf8 7.e3=) 6...Ba3-+ 7.Qh5 (7.Qb1 Nf6-+) 7...Nf6 8.Qe5 (8.Qd1 Bb2 9.Nge2 Ba1 10.Qa1 0-0-+) 8...Be6 9.Be2 (9.b6 c6 10.Qc7 Bb2-+) 9...Bb2 (9...Bd6 10.Qg5 h6 11.Qg7-+) 10.Na4 (10.Ne4 Ba1 11.Nf6 gf6-+) 10...Ba1 11.Nh3 Nbd7 12.Qg5 0-0 (12...Bh3!? 13.0-0 Bd4 14.ed4-+) 13.0-0 Bd4 (13...Qe7!? 14.Ra1 Qb4 15.Nc5 Nc5 16.dc5 Bh3 17.gh3-+) 14.ed4 Bh3 15.f4 (15.gh3 Qe7 16.Nc3 Nb6-+) 15...Bg2 (better 15...Qe7 16.Bd1-+) 16.Qg2 (16.Kg2 Rc8-+) 16...Nb6 (16...Qe7 17.c3-+) 17.Nc3 (17.Nc5 Rb8-+) 17...Nc4 (17...Re8 18.Nd1-+) 18.Nd1 (18.Bc4 dc4 19.Ne4 Qd4 20.Nf2 Ra7-+) 18...Kh8 (18...Qd7 19.a4-+) 19.f5 (19.Bc4 dc4 20.c3 Qd7-+) 19...Qd7 20.Rf4 (20.a4 Nb6-+) 20...Qb5 21.Rh4 (21.Qf1 Qb1 22.Bc4 dc4-+) 21...Qd7 (21...Qb1!? 22.Qf1 Qc2 23.Bc4 dc4 24.Qe1-+) 22.Qg5 (22.Bc4 dc4 23.c3 c5-+) 22...Nd6 23.Ne3 (23.c3 Qf5 24.Qf5 Nf5-+) 23...Nb5 (better 23...Qa4 24.c3 Qa2 25.Bf1-+) 24.Ng4 Threatening mate: Nxf6 24...Nd4 (better 24...Ng4 25.Rg4 g6-+) 25.Nf6 Ne2 26.Kf2 h6 (26...Qf5 27.Qf5 e3 28.Ke2 gf6 29.Qh7) 27.Rh6! (27.Rh6 gh6 28.Qh6) 1-0. MARYMARY - chickadeelittle (1780), ChessWorld.net, 2009.

3.Qc1 ab4 4.Bb2 Nc6 5.e4 d5 6.ed5 Qd5–+ 7.Nc3?? bc3 8.Bc3 Bb4 9.Bb2 Nf6 10.c4 Qe4 11.Kd1 (11…Qf4 12.Ne2 Qf2 13.a3–+; 11.Be2 Qg2 12.Bf3 Qg6–+). poyntman – beowolf5, internet, 2007.

3.c3 d5 4.d4 ed4-/+ 5.cd4 ab4–+ 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 Bd6 8.e3 0-0 9.Bd3 Bg4 10.0-0 Nbd7 11.h3 Bh5 12.Nbd2 Re8 13.Qb3 b6 14.g4 Bg6 15.Bg6 hg6 16.a3 ba3 17.Ba3 Qe7 18.Nb1 Qe6 19.Nc3 Ba3-/+ 20.Ra3 Ra3 21.Qa3 Ng4 22.Nb5 Qf5 23.Nc7?? Qf3 24.Ne8 Qh3 25.Qd6 Nde5! 26.de5 Qh2# 0–1. Keelan,Martin J – Roldan,Antonio (2040), TGT, 1998.

3.e4 ab4 4.Bb2 Bc5 5.Be5 f6 (better 5...Nf6!? 6.d4 Bb6-+) 6.Bg3 h5 (better 6...Qe7 7.Be2 Qe4-/+) 7.Bh4?? (better 7.Nf3=) 7...g5-+ 8.Nf3 gh4 9.Nh4 (9.d4 Ba7 10.Nbd2 Nc6-+) 9...Rh6 (better 9...Qe7!? 10.Qe2 Qh7 11.Qc4-+) 10.Bc4 Ne7 11.d3?! (11.d4 Bb6-+) 11...d6 12.h3 Bd4 (12...Nbc6 13.0-0-+) 13.Nd2 (13.Qd2 Rh7 14.c3 bc3 15.Nc3-+) 13...Ba1 14.Qa1 Nec6 (14...Ng6!? 15.Nf5 Bf5 16.ef5-+) 15.0-0 Na5 16.Qd4 Nbc6 17.Qd5 (17.Qe3 Rh7 (17...Nc4 18.Qh6 N4e5 19.Qh5 Nf7 20.Ra1-/+) 18.Bg8 Rh8-+) 17...Rh8 (better 17...Nc4 18.Qg8 Kd7 19.Qg7 Qe7 20.Qh6 Nd2-+) 18.Qf7 1-0. angel027 - 12 bore, ChessWorld.net, 2014.

3.e4 Bb4 4.c3 Bc5?? (4...Ba3 5.Na3 Nf6 6.Qb1–+) 5.Bc4?? (better 5.Bc5 Nf6 6.Qa4+–) 5...Ba7 (5...Qe7 6.Bc5 Qc5 7.Qb3-/+) 6.Qh5 (6.Nf3!? Nc6 7.d4 ed4 8.cd4= (worse 8.Nd4 Qf6 9.Nf3 Nge7-/+)) 6...Qf6=+ 7.Nf3 d6 8.0-0 (8.d4 Nc6 9.d5 g6-/+) 8...Nh6 (8...Nc6 9.d3-/+) 9.Bb2 (9.h3 0-0=+) 9...Bg4-/+ 10.Qh4 Qg6 11.Ng5? (11.Qg5 Nd7-/+) 11...0-0?? (better 11...f6 12.Ne6 Kd7 13.Ng7 Qg7–+) 12.d4 (12.Na3=) 12...Be6 (12...ed4 13.cd4 Nc6 14.h3-/+) 13.d5 (better 13.Ne6!? fe6 14.Qe7=) 13...Bg4 (13...Bd7 14.Nd2-/+) 14.Nd2 (14.h3 Bd7 15.Na3-/+) 14...f5 (14...Na6!?=+) 15.Ne6 Nd7 16.Nf8 (16.h3 fe4 17.hg4 Ng4 18.Nf8 Rf8 19.Be2 Nf2 20.g3–+) 16...Rf8=+ 17.Kh1 (better 17.Rae1=+) 17...Kh8?? (17...fe4 18.h3 Rf4–+) 18.h3 (18.f3 Bh5+–) 18...Bh5 (better 18...fe4 19.hg4 Ng4=) 19.Rg1?? (better 19.Bb5 Nf6 20.f4+=) 19...fe4-/+ 20.Ne4 (better 20.g4 Bg4 21.Rg2-/+) 20...Rf4?? (better 20...Bf2 21.Nf2 Nf5–+) 21.Qd8= Nf8 (21...Rf8 22.Qh4 Bf2 23.Nf2 Nf5–+) 22.Bd3 Kg8 (better 22...Be2 23.Bc2 Kg8+=) 23.g4?? (23.Rae1 Qf5 24.Bc1+– (24.Qc7 Rh4 25.Re3 Be3 26.Qg7 Kg7 27.fe3 Re4–+)) 23...Ng4-/+ 24.Rad1?? (better 24.Rg2 Qh6 25.hg4 Bg4 26.Kg1–+) 24...Nf2–+ 25.Kh2 Qh6 (25...Bd1?! 26.Rg6 hg6 27.Bc1–+; 25...Nd1?! 26.Rg6 Bg6 27.Bc1–+) 26.Ng5 (26.Qg5 Nd1 27.Bc1 Bg1 28.Qg1–+) 26...Nd3 27.Rd3 Bg1 28.Kg1 Rf6 (28...Be2 29.Rd2 Qh4 30.Re2 Qg3 31.Rg2 Qe1 32.Kh2 Rf1 33.Qf8 Kf8 34.Ne6 Ke8 35.Nc7 Kf7 36.Rg5 Rh1 37.Kg2 Qf1 38.Kg3 Rh3 39.Kg4 Qf3) 29.Bc1 (29.Rg3 Qg6 30.Ne4 Qe4 31.Qf6 Qe1 32.Kh2 Qg3 33.Kg3 gf6 34.Bc1–+) 29...Be2 30.Rg3 Rf1 (better 30...Qh4 31.Ne4 A) worse 31...Qe4 32.Qf6 Bg4 33.Qg5+– (33.Rg4?? Qg4 34.hg4 gf6–+); B) 31...Rf1 32.Kh2 Qd8–+) 31.Kh2 Rc1 32.Ne6 (32.Qc7 Rf1 33.Qb6 Qf6–+) 32...Rf1 (better 32...g6 33.Qf6–+) 33.Rg7 Kh8 34.Rg5 (34.Qg5 Qg5 35.Rg5–+ (35.Ng5?? Kg7 36.Kg3 Bc4–+)) 34...Bc4 35.Qc7 (35.Nf8 Rf8 36.Qe7 Ba2–+) 35...Bd5 36.Qd6 Rh1 37.Kg3 Qh3 38.Kf2 Qf3 (38...Qe6?? 39.Qf8 Qg8 40.Rg8 Bg8 41.Qf6) 0–1. vaingrecsky – bolu, net–chess.com, 2019.

3.ba5 Ba3

4.Na3 Ra5 5.Nc4 Rc5 6.e3 Nf6 =.

4.Na3 Ra5 5.Nc4 Rc5 6.e4 b5 7.Ne3+= c6 8.Qg4 Qf6 (8...g6 9.Qf3=) 9.Nf5 Nh6= 10.Ng7 Kf8 11.Nh5? Ng4–+ 12.Nf6 Nf6 13.Nf3 Ne4 14.Bd3 Nf6 15.0-0 d6 16.Ng5 h6 17.Ne4 Ne4 18.Be4 f5 19.Bf3 e4 20.Bh5 Be6 21.c3 Ke7 22.a4 ba4 23.Ra4 Nd7 24.Ra7 Rg8 25.Rb1 f4 26.g3 fg3 27.hg3 Kf6 28.Re1 Ke5 29.Bf3?? Bf5 30.d4 Kf6 31.dc5 ef3-/+ 32.cd6 Nc5 33.Ree7 h5 34.Rf7+/– Ke5 35.d7 Bd7 36.Rf3 h4 37.Re3 Kd5 38.Ra5 hg3 39.fg3 Kc4 40.Kg2 Rh8 41.Re5 Bh3 42.Kg1 Nd3 43.Re4 Kc3 44.Re3? Kd4–+ 45.Re7 Bg4 46.Ra4+/– Kd5 47.Rg4 c5?? (Better is 47...Rd8+–) 1–0. pinecrest1981 – Housewife, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Na3 Ra5 5.Nc4 Rc5 6.e4 d5 7.ed5 Qd5 8.Ne3 Qd6 9.Ne2 Nf6 10.Nc3 0-0 11.Bd3 Qc6 (11...Qd4 12.Bf5=+) 12.f3= Nbd7 13.0-0 Re8 14.Be4 Ne4 15.fe4 Nf6 16.Qf3 Qd6 17.Ncd5+/– Nd5?? 18.Qf7 Kh8 19.Qe8 (19...Qf8 20.Rf8; 19.Nd5?! Rd8 20.d4 ed4+/–; 19.ed5?! Rg8+/–) 1–0. orane (2095) – pietrissimo (2500), Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Na3 Ra5 5.Nc4 Rc5 6.e4 Nf6!? =+.

4.Na3 c6 5.Nc4= e4 6.Nd6+/– Kf8 7.e3 Nf6 8.Bc4 Qe7?? 9.Nc8+– (9...Qc5 10.Qe2+–) 1–0. pinecrest1981 – philstein, Caissa.com, 2004.

4.Na3 d5 5.e3 Ra5 6.Nb5 Nf6 7.d4 Nc6 8.Nf3 Bg4 9.de5 Ne5 10.Qd2 Nc6 11.Nbd4 Qa8 12.Bb5 Bf3 13.gf3 Ra2 14.Ra2 Qa2 15.0-0 0-0 16.Bc6 bc6 17.Qc3 Qc4 18.Qc4+= dc4 19.Nc6 Ra8 20.Rb1 h5 21.Rb4+= c3 22.Rc4 Ra3 23.Nd4 h4 24.Rc7 h3+= 25.Nb3 Nd5 26.Rc5 Nb4 27.Rc3 Nc2 28.f4 Kh7 29.Rc2 Rb3 30.Rc1 f5 31.Rd1 Rb6 32.Kf1 Rb2 33.Rd5 Kg6 34.Rd6 Kf7 35.Rd7 Kg6 36.Ke1 Rc2 37.Rd2 Rc1 38.Rd1 Rc2 39.Rd6 Kf7 40.Rd8 Rc1 41.Ke2 Rh1 42.Kf3 Ke7 43.Rd5 Rh2 44.Rf5+– Rh1 45.Rh5 g6 46.Rh4 Rh2 47.Rg4 Rh1 48.Rg6 Rf1 49.Rh6 Rh1 50.e4 Rh2 51.e5 Rh1 52.f5 Re1 53.Rh7 Kf8 54.e6 h2 55.Rh2 Kg7 56.Kf4 Kf8 57.Kg5 Ke7 58.Rh7 Kd6 59.Kf6 Re2 60.Rd7 Kc5 61.e7 Kc4 62.Rd6 Kc5 63.Re6 Ra2 64.e8Q Rf2 65.Rc6 Kb5 66.Rc7 Ka5 67.Qa8 Kb5 68.Qb8 Ka5 69.Ra7# 1–0. Green Light Chess v2.13 – LordKing30, computer chess game, 2001.

4.Na3 Nf6 5.Nc4 Nc6-/+ 6.Nf3 e4 (7.Nfe5 Ne5 8.Ne5 d6=+) 0–1. jorlinsky – pcmvr (1700), net–chess.com, 2006.

3.b5 Ba3

4.Na3 b6 5.e4 Qh4 6.d3 Nh6 7.Nf3 Qf6 8.c4 g5 9.g3 g4= 10.Nd2 Bb7 11.Be2 Rg8 12.0-0 c6 13.bc6 Nc6 14.Nb5+= 0-0-0 15.a4 Nd4 16.Nd4+/– ed4 17.f3 gf3 18.Bf3 Rde8 19.Qb3 Rg5 20.Rab1+– Rc5 21.Bh5 Rh5?? 22.Rf6 Ng4 23.Rf7 Rh2 24.Nf3 Rf2 25.Qb6 Ne5 26.Qb7 Kd8 27.Qb8# 1–0. andre2004 – IrishBouncer, ChessWorld.net, 2005.

4.Na3 d5 5.d4 (5.c4 Nf6+=) 5...Qd6 6.Nb1 Qb4 7.c3 Qb5 8.e3 (8.a4 Qb2 9.Ra3 Bf5+=) 8...Qb2 9.Nd2 Nd7 10.Rb1 (10.Qc1 Qc1 11.Rc1 Ne7-/+) 10...Qc3 11.Ne2 (11.Rb3 Qc6-/+) 11...Qa3–+ 12.Qb3 (12.Qc2 Qd6-/+) 12...Qb3 13.Rb3 Ne7 (13...Ngf6 14.Nf3 ed4 15.Ned4–+) 14.e4 (14.Rc3 Kd8–+) 14...0-0 (14...a4 15.Rg3–+) 15.g3 (15.de5 Ne5 16.f4 N5c6–+) 15...de4 (15...a4 16.Rb1–+) 16.Ne4 b6 (16...f5 17.Ng5 a4 18.Ra3–+) 17.f4 (17.de5 Bb7 18.N2c3 Nc5 19.Nc5 Bh1–+) 17...Bb7 18.Bg2 ed4 19.Nd4 Nc5 20.Re3 Rad8 21.Nb3 (21.Nb5 Nd5 22.Re2 Nd3 23.Kf1 Ba6–+) 21...Nf5 22.Re2 Nb3 23.ab3 Nd4 24.Rd2 (24.Nf6 gf6 25.Bb7 Ne2 26.Ke2 Rfe8 27.Kf3 Rd3 28.Kg4 Rb3–+) 24...Be4 25.Be4 Rfe8 26.0-0 Re4 27.Rfd1 (27.Kg2–+) 27…Nf3 (27...Nf3 28.Kf2 Nd2–+) 0–1. Gorsky,Ivan – Wall,Bill, chess.com, 2008.

4.Na3 Qe7 5.Nc4 d5-/+ 6.Nb2 Nf6 7.c4 Be6 8.d3 0-0 9.Qb3 dc4 10.Nc4 e4 11.0-0-0 Nbd7 12.e3-/+ a4 13.Qc3 Nd5 14.Qd4 Qb4 15.de4? Nc3–+ 16.Kd2 Nd1 17.Kd1 Qb1 18.Ke2 Bc4 19.Qc4 Ne5 20.Qd4 Rad8 21.Qe5 Qd1# 0–1. Lekarka – jmrn, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Na3 Qe7 5.h3 Qa3 6.d3 Qc3 7.Qd2 Qa1 8.Qd1 Qa2 9.Kd2 c6 10.e3 cb5 11.Nf3 b4 12.Ng5 b3 13.Kc3 b2 14.Be2 Qa3 15.Kc4 Qa4 16.Kc5 Qc6# 0–1. stefanie@ – Andylein1989, mySchach.de, 2005.

4.Na3 Nf6 5.Qc1 0-0 6.Qb2 d5 (6...d6!?=+) 7.Qe5= Re8 8.Qb2 Nbd7 9.0-0-0 (9.e3 Qe7=) 9...Nc5 10.f3 Be6 11.Qd4 Qe7 12.g4 c6 13.e3?? (13.Kb2 Rac8=) 13...cb5?? (better 13...Nce4 14.Qb2 Nf2-+) 14.Bb5 Red8 15.Kb2 Na6 16.Ne2 Nb4 17.Nc3 (17.Rb1 Nc6 18.Qa4 Nd7=) 17...Rac8 (17...Nc6 18.Qa4=+) 18.h4 (18.Ka1 Nc6 19.Bc6 bc6=) 18...Nd7 (18...Nc6 19.Qa4=+) 19.f4 (19.h5 h6 20.Qf4=) 19...Nc5 (better 19...Bg4 20.Rdg1 Nf6=+) 20.f5+= Bd7 21.Rdf1 (21.f6!? gf6 22.Rhg1+=) 21...Bb5 22.Nab5 Na4 (22...Ne4 23.Rh2 Nc6-/+) 23.Na4+= Rc2 (better 23...Nc2!? 24.f6 gf6+=) 24.Kb1+- Ra2 25.Nac3 (better 25.f6 Qe6 26.Nac3 Ra1 27.Kb2 Rf1 28.Rf1+-) 25...Ra3?? (better 25...Ra1 26.Ka1 Nc2 27.Ka2 Nd4 28.Nd4 Qc7+-) 26.Na3+- Nc6 27.Qa4 b5 (27...d4 28.Nd1+-) 28.Nab5 Rb8 29.f6 (better 29.Kc2+-) 29...d4 (29...Qb4 30.Qb4 ab4 (30...Nb4?? 31.fg7 Kg7 32.Rf5+-) 31.Nd5 Rb5+-) 30.fe7 dc3 31.Qb3 Ne7 32.Qf7 Kh8 33.Qe7 (33.Qe7 Rb5 34.Ka1 h5 35.Qf8 Kh7 36.Rf7 Rg5 37.hg5 cd2 38.Qg7) 1-0. FeegLood (2575) - hoppa (1875), Time forfeit, 2015.

3.c3 ab4

4.cb4 Nc6 5.e3 Bb4 6.Qb3 Ba3–+ 7.Na3 Qe7 8.Bc4?? Ra3–+ 9.Qa3 Qa3 10.Nf3 Qb2 11.Rd1 Nf6 12.0-0 d5 13.Bd3 b5 14.Ra1 Ne4 15.Rfb1 Qa3 16.Bb5 Qd6 17.d4 0-0 18.a3 Bh3 19.gh3 ed4 20.ed4 Nd4! 21.Nd4 Qg6 22.Kf1 Nd2 23.Ke2 Nb1 24.Bd3 Nc3 25.Kd2–+ Ne4 26.Kc2 Qg2 27.Rf1 c5 28.Nf5 c4 29.Ne7 Kh8 30.Be2 Nf2 31.h4 Qe4 32.Kd2 c3! 33.Ke1 c2 34.Kf2–+ Qe7 35.Bf3 Qc5 36.Kg3 d4 37.Rc1 d3 38.Be4 Qe3 39.Bf3 Qc1 40.a4 Qg1 41.Kh3 c1Q 42.a5 Qcf1 43.Bg2 Qfg2# 0–1. Jolilein – baltruma, mySchach.de, 2005.

4.cb4 Nf6 5.Nf3 e4 6.Qb3? ef3–+ 7.Qf3 d5 8.e3 Bg4 9.Qf4 Bd6 10.Nc3 Bf4 (11.Bb2 Be5–+) 0–1. nwishn (1900) – pcmvr (2110), net–chess.com, 2006.

4.Bb4 Bb4 5.cb4 Nf6 6.Nf3 d6 7.Nc3 0-0 8.e4 Bg4 9.Bc4 Nc6-/+ 10.Qb3 Bf3–+ 11.gf3 Nd4 12.Qb2 Nf3 13.Ke2 Nd4 14.Kd1 Ng4 15.Rg1 Nf2 16.Kc1 Nh3 17.Rg3 Nf4 18.d3 Qh4 19.Qf2 Qe7 20.Bd5 c6 21.Kd2 cd5 22.Rag1 g6 23.Nd5 Nd5 24.Ke1 Nb4 25.Qb2 Ra2 26.Qc3 Qf6 27.Rf1 Nbc2 28.Qc2 Nc2 29.Ke2 Nd4 (30.Ke1 Re2 31.Kd1 Qf1) 0–1. cloc – llinna (1745), net–chess.com, 2005.

2.Ba3 a6

3.Nc3 Nc6 4.e4 h6 (4...Nb4?! 5.Nf3 Nc6 6.Bf8 Kf8 7.Bc4=) 5.Be2 (5.Nf3!?=) 5...Nf6 6.Nh3? (6.Nf3 a5 7.b5 Ba3 8.bc6 dc6 9.Ne5 0-0-/+) 6...Nb4 7.Bb4 (7.0-0!?-/+) 7...Bb4-+ 8.a3 Bc5 9.Rb1 d6 10.0-0 Bh3 11.gh3 Qd7 12.Bg4 Ng4 13.hg4 0-0-0 14.Nd5 Qe6 15.c4 h5 16.Qf3 (16.Qb3 b6 17.g5 Qg4 18.Qg3 Qe4 19.d3-+) 16...hg4 17.Qf7 (17.Qf5-+) 17…Qf7 (17...Qf7 18.Ne7 Qe7 19.Rb7 Qh4 20.Rb8 Kd7 21.Rd8 Kd8 22.h3 Qh3 23.d4 Qh2) 0-1. yngwie17 – kasandan, Rated Classical game, lichess.org, 2015.

3.Nc3 Be7 4.e4 a5 5.Qb1?? Nc6?? 6.Bc4?? ab4–+ 7.Bb4 Bb4 8.Nf3 Bc3 9.dc3 Nf6 10.Nd2 0-0 11.h3 Na5 12.Bb3 Nc6 13.c4?? Nd4 14.c3 Nb3 15.Nb3 b6 16.0-0 Bb7 17.f3 Nh5 18.c5 Nf4 19.c4 Ne2 20.Kf2 Nf4 21.g3?? Nh3–+ 22.Kg2 Ng5 23.Nd2 Bc6 24.Rh1 bc5 25.f4 Ne6 26.fe5 Qg5 27.Nf3 Qg6 28.Nd2 Nd4 29.Rh4 Rfb8 30.Qd3 h6 31.g4 Rb2 32.Kg3 Rba2 33.Rah1 R8a3 34.Qa3 Ra3 35.Kf2 Be4 36.g5 Qg5 37.Ne4 Ra2 38.Ke1 Qc1 0–1. boldeagle – ahmed sharkawy_1, ChessWorld.net, 2005.

3.c4 Nc6 4.d3 Nf6 5.e4 d6 6.b5? Nd4 7.Bb2 Bg4 8.f3 Bh5 9.g4 Bg6= 10.Ne2?? Nf3–+ 11.Kf2 Nh4 12.d4?? Ne4 13.Ke3 Qg5 14.Kd3 Qg4 15.ba6 Qf3 16.Kc2 Qh1 17.ab7 Rb8 18.Qe1 Nf3 19.Qa5 Ne1! 20.Kd1 Nd3 21.Qa7 Qf1 (22.Kc2 Qe2 23.Nd2 Qd2 24.Kb3 Qb2 25.Ka4 Qb4) 0–1. lurch – flakyscalp, net–chess.com, 2002.

3.c4 Nf6 4.Nc3 Nc6 5.Rb1 Bd6 6.e4 Qe7?? 7.c5+– b5 8.cd6 Qd6 9.Nf3 a5?? 10.Nb5 (10…Qe7 11.Nc7 Kd8 12.Na8 ab4 13.Bb2+–) 1–0. Lekarka – thaiboxer2, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.Nf3 f6 4.Nc3 a5 5.Qb1 Nc6 6.b5 Ba3 7.bc6 dc6 8.Qb3 Bb4 9.a3 Bc5 10.Ne4 Bd6 11.Nd6 Qd6 12.e3 e4 13.Nd4 Be6 14.Bc4 Bc4 15.Qc4 0-0-0 16.Nf5 Qe5 17.Ng7 Qa1 18.Ke2 Qh1 19.Qe6 Rd7 20.Qe8 Rd8 21.Qe4 Nh6 22.Qf4 Qg2 23.Qh6 Qg4 24.Kf1 Rd2 25.Qf6 Rd1 Normal 0-1. Wikone - Magiking210, Rated Classical game, lichess.org, 2015.

3.e3 Nc6

4.c3 d5

5.Bb2 Nf6 6.b5 ab5 7.Bb5 Bd7 8.Ne2 Bd6 9.0-0 Ne7 10.Bd7 Qd7 11.d3 0-0 12.Nd2 Qf5 13.Qc2 e4 14.de4 Bh2 15.Kh2 Qh5 16.Kg1 Qe2 17.Rfe1 Qa6 18.ed5 Ned5 19.c4 Ne7 20.Nb3 Qe6 21.Bf6 Qf6 22.Red1 Rfd8 23.Rd8 Rd8 24.Rd1 Nc6 25.Rd8 Qd8 26.Qe4 Qd1 27.Kh2 Qd6 28.f4 Qe7 29.Qe7 Ne7 30.e4 Nc6 31.a3 f6 32.g4 Kf7 33.Kg3 h6 34.a4 Ke7 35.c5 Ke6 36.Kf3 Kf7 37.Ke3 g5 38.Nd2 gf4 39.Kf4 Ne5 40.Nb3 Kg6 41.Nc1 Kg7 42.Nb3 Kf7 43.Kg3 Nc6 44.Kf3 Ke7 45.Kf4 Ne5 46.Kf5 Nc4 47.Nd4 c6 48.Kg6 Ne5 49.Kh6 Nd7 50.Kg6 Nc5 51.a5 Nd7 52.Kf5 Kd6 53.Nf3 c5 54.g5 fg5 55.e5 Ke7 56.Ng5 c4 57.Ne4 Nb8 58.Nd2 c3 59.Nb3 Nc6 60.Ke4 c2 61.Kd3 Ne5 62.Kc2 Kd6 63.Kc3 Nc6 64.Kc4 Kc7 65.Kb5 Na5 66.Na5 b6 67.Nc4 Kd7 68.Ne5 Kc7 69.Kc4 Kd6 70.Nd3 Kc7 71.Kb5 Kb7 72.Nf2 Ka7 73.Ne4 Kb7 74.Nf6 Ka7 75.Ne8 Kb7 76.Nd6 Ka7 77.Nf5 Kb7 78.Ne3 Ka7 79.Nd5 Kb7 80.Nc3 Ka7 81.Na2 Kb7 82.Nb4 Ka7 83.Kc6 b5 84.Kc7 Ka8 85.Kd6 Kb8 86.Ke5 Ka8 87.Kd5 Kb8 88.Kd6 Ka8 89.Kc7 Ka7 90.Kc6 Ka8 91.Kb6 Kb8 92.Kc5 Ka8 93.Kd4 Kb8 94.Ke4 Ka8 95.Kd3 Kb8 96.Ke3 Ka8 97.Kd2 Kb8 98.Kc3 Ka8 99.Kb3 Kb8 100.Ka3 Ka8 101.Kb2 Kb8 102.Kb3 Ka8 103.Kc3 Kb8 104.Kd4 Ka8 105.Ke5 Kb8 106.Ke6 Ka8 107.Kf5 Kb8 108.Kg4 Ka8 109.Kg3 Kb8 110.Kf2 Ka8 111.Ke1 Kb8 112.Kd2 Ka8 113.Kc2 Kb8 114.Kb2 Ka8 115.Ka2 Kb8 116.Nd5 Ka8 117.Kb2 Kb8 118.Kb3 Ka8 119.Kb4 Kb8 120.Nc3 Ka8 121.Ne2 Kb8 122.Nd4 Ka8 123.Nc6 Kb7 124.Ne5 Ka6 125.Nd7 Ka7 126.Nc5 Kb6 127.Ne6 Kc6 128.Nf4 Kb6 129.Nd5 Kc6 130.Nf6 Kb6 131.Ne4 Kc6 132.Ng5 Kb6 133.Nf3 Kc6 ½–½. Green Light Chess v2.15c – King of Kings 2.02, computer chess game, 2001.

2.Ba3 b5

3.Nc3 a6 4.e4 Nc6 5.Nd5 Nf6 6.f3 Nd5 7.ed5 Nb4 8.Rb1 Nd5 9.Rb3 Ba3 10.Ra3 c6 11.Bd3 0-0 12.f4 Nf4 13.Be4 d5 14.Bf3 e4 15.Be2 Ng2 16.Kf1 Nf4 17.Bh5 Qf6 18.Rg3 Nh5 19.Ke2 Ng3 20.Ke3 Nh1 21.Ne2 Nf2 22.Qf1 Ng4 0–1. sklc – hardcoremachine, gameknot.com, 2013.

3.d3 d5 (better 3...a5-/+) 4.Nc3 (4.c3 Nf6-/+) 4...c6 (4...a5 5.Nb1–+) 5.Qc1 (5.Nb1 a5-/+) 5...Be7 (5...a5 6.Nd1–+) 6.Nf3 (6.Nb1-/+) 6...d4 (better 6...a5!? 7.Bb2 ab4–+) 7.Nd1 (7.Ne4 f5 8.Ned2 a5 9.ba5 Nd7=+) 7...Bf5 (7...a5!? 8.Ne5 ab4=+) 8.e4 (8.Ne5 a5=) 8...de3 9.Qe3 (9.Ne3 Be6=) 9...Nf6 (9...f6 10.c3=) 10.Qe5= g6 (10...Bd7!?=) 11.Ne3+– 0-0 (11...Be6!?+–) 12.Nf5+– gf5 13.Qf5 Nd5 (13...a5 14.Qg5 Kh8 15.Bb2 Bb4 16.Kd1+–) 14.Rb1 (14.Kd1 Qd6+–) 14...Bf6 (better 14...Re8!? 15.Be2 Qd7 16.Qd7 Nd7+–) 15.Kd2 Re8 16.d4 Bd4? (better 16...Bg7 17.c3 Nd7+–) 17.Nd4 Qh4 18.Nf3 (18.Bb2 Rd8 19.g3 Qh6 20.Kd1 Nb4+–) 18...Qh6 (better 18...Qf2 19.Kd1 Ne3 20.Kc1 Nf5–+ (20...Nf1 21.Rb3+–)) 19.Ng5 (better 19.Qg5 Qg5 20.Ng5+–) 19...Na6 (19...f6 20.Re1 Re1 21.Qc8 Qf8 22.Qf8 Kf8 23.Nh7 Kg7 24.Ke1 Kh7+–) 20.Qf7 Kh8 21.Bb2 (21.Bb2 Nc3 22.Bc3 Re5 23.Be5 Qf6 24.Bf6) 1–0. rhometal – sonrisante, net–chess.com, 2017.

3.d4 e4 4.Nh3 d5 5.Qd2 (5.Nf4 c6=+) 5...h6 (5...Bh3 6.gh3 Nc6 7.Rg1-/+) 6.g3 c6 7.f3 g5 (7...Nf6 8.Bg2-/+) 8.g4 (8.fe4 de4 9.Bg2 Be6=) 8...Qf6 (8...h5 9.fe4 hg4 10.Nf2=+) 9.fe4=+ de4 10.Qe3 Ne7 (10...Bg4 11.Nf2 Qe6 12.Bg2=+) 11.Qe4 Bb7 (11...h5 12.gh5 Rh5 13.Qd3=+) 12.Qe5?? (better 12.Bg2+/-) 12...Qe5-/+ 13.de5 c5 (better 13...Nd5 14.Kd2 Bg7-/+) 14.bc5?? (better 14.e4 Be4 15.Bb5 Nec6 16.0-0 cb4 17.Nf2=) 14...Bh1-+ 15.Nc3 a6 16.Bb2 Rh7 (16...Bc6 17.e4 b4 18.Nd1-+) 17.Kd2 (17.Nf2 Bc6-+) 17...Nbc6 18.Nf2 Rd8 19.Kc1 Ne5 (19...Nd5 20.a4 Ne3 21.ab5 ab5 22.Nh1 Bc5 23.Ng3-+) 20.Nh1 Ng4 21.a4 (21.Ne4 Bg7-+) 21...b4 (better 21...Ne3 22.ab5 ab5 23.Nf2 Nf1 24.Nb5-+) 22.Ne4 Rd5 (22...Ng8!? 23.Bh3 Ne3 24.Kb1-+) 23.h3? (better 23.Bg2!? Kd8 24.Nd6-+) 23...Ne3-+ 24.Nf6 Kd8 25.Nd5 (25.Nf2 Rc5 (25...Nf1?! 26.Nh7 Ng6 27.Nd3=) 26.Nh7 Rc2 27.Kb1 Rb2 28.Kb2 Bg7 29.Kb1 Nf1-+) 25...N7d5 (25...Nf1 26.Bf6 (worse 26.Nb4 a5 27.Nd3 f5=) 26...Ke8 27.Be7 Be7 28.c6+=; 25...N3d5?! 26.e4 Nc7 27.Ng3=+) 26.Bd4 (26.Ng3 f5 (26...Nf1?! 27.Nf1 Bc5 28.e4-+) 27.Bd4 f4-+) 26...Nf1 27.Nf2 Ng3 28.Kd2 a5 29.Be5 Bc5 (better 29...Bg7!? 30.Bg7 Rg7 31.Rg1-+) 30.Bg3 f5 31.Nd3 (31.e4 Bd4 32.Rf1 f4-+) 31...Ba7 (31...Be3 32.Ke1 f4 33.Bf2-+) 32.Ne5 (32.Be5 h5-+) 32...f4 (32...Rc7 33.Ng4 f4 34.Bf2-+) 33.Bh2 (33.Nc6 Ke8 34.Na7 Ra7-+) 33...Be3 (33...Rc7 34.Bg1 Ne3 35.Be3 Be3 36.Kd3 Rc3 37.Ke4 Rc2 38.Nf7 Ke8 39.Nh6 Re2 40.Ng4-+) 34.Kd3 Rc7 35.Nc4 Rd7 (better 35...Rc5!? 36.h4-+) 36.Ne5 Rb7 37.Nc6 Kc7 38.Na5 Rb8 39.Ke4 (39.Kc4 Kd6 40.Kb3 Kc5-+) 39...Nc3 40.Kf5 Ne2 41.Kg6 (41.Nb3-+) 41...Rh8 (41...Nd4!? 42.Nc4 Nc2 43.Rd1-+) 42.Rb1? (better 42.Re1 Bb6 43.Re2 Ba5 44.Kg7=) 42...Bd2 (42...Ra8!? 43.Nc4 Ra6 44.Kh5-+) 43.Nc4 Bc3 44.a5 (44.Ne3 Kc6 45.Nf5 Ra8-+) 44...Nd4 45.h4 (45.Nb6 Kc6 (worse 45...Nc2 46.Nd5 Kc6 47.Nc3 bc3 48.Rc1-/+) 46.Na4 Bd2-+ (46...Nc2?! 47.Nc3 bc3 48.Rc1-/+)) 45...Kb7 (45...Nc2 46.Bg1-+) 46.Nd6 (46.Bg1 Nc2 47.hg5 hg5 48.Nd6 Ka6 49.Kg5 Rh1-+) 46...Ka6 47.Bg1 gh4 (better 47...Nf3 48.hg5 hg5 49.Bb6-+) 48.Ne4? (48.Bd4 Bd4 49.Rb4 h3-+) 48...Nb5 (48...Nc2!? 49.Rc1 Ne3 50.Nc3 bc3 51.Be3 fe3 52.Rc3-+) 49.Kh5 (49.Bb6 Na3 50.Rf1 Rg8 51.Kf7-+) 49...Ka5 50.Kh4 Ka4 (50...Re8!? 51.Nc3 Nc3 52.Rf1-+) 51.Kh5? (51.Nc5 Ka3 52.Rb3 Ka2-/+) 51...Ka3 (better 51...Na3!? 52.Nc3 bc3-+) 52.Bc5 (better 52.Rb3 Ka2 53.Nc3 Nc3 54.Rb4-/+) 52...Nc7?? (better 52...Rc8 53.Rb3 Ka4 54.Nc3 bc3 55.Rb4 Ka5-+) 53.Nc3 Re8 (53...Rf8 54.Bb4) 54.Bb4 1-0. venaverme - jrm12, gameknot.com, 2018.

3.e3 Nf6 4.Bb5 c6 5.Be2 d5 6.Nf3 Bd6 7.b5 Ba3 8.Na3 cb5 (8...a6!? 9.bc6 Qd6+=) 9.Bb5+/- (worse 9.Ne5 Qe7 10.Bb5 Kf8=+) 9...Bd7 (9...Kf8!?+/-) 10.Ne5+- Bb5 11.Nb5 0-0 12.0-0 (12.Rb1 Qa5+-) 12...Nbd7? (better 12...Qe8!? 13.Ng6 fg6+=) 13.Nd7 Qd7 14.Nd4 Ne4 15.d3 Nc3 16.Qd2 Na4 (16...Rfc8 17.Ne2 Ne2 18.Qe2+-) 17.Qa5 Nb6 18.Rab1 Rab8 19.Rb5 Nc4?? (19...Rfc8+-) 20.dc4 Rb5 (20...dc4 21.Rfb1 Rb5 22.Qb5 Qb5 23.Rb5+-) 21.Qb5 Qb5 22.cb5 Rb8 (22...Rc8 23.Nc6 Kf8 24.Rd1+-) 23.a4 a6 (23...g5 24.Nc6 Rb7 25.Rd1+-) 24.Nc6 Rb6 25.Ne7 Kf8 26.Nd5 Rb7 27.ba6 Ra7 28.Nb4 (better 28.Rb1 g5 29.Rb6+-) 28...Ke7 (28...f5 29.c4+-) 29.Rd1 (29.Nc6 Ke6 30.Na7 Kf5+-) 29...Ke6 30.c4 g6 (30...Rc7 31.e4+-) 31.g3 (31.c5 Kf5+-) 31...f5 (31...g5 32.c5 Kf6 33.c6+-) 32.Rd5 (better 32.c5!? Kf7 33.c6 Ke6+-) 32...h5 33.Rb5 Rc7 34.Rb7 Rc4 (34...Rc8 35.Nd5 Rc4+-) 35.a7 Rb4 36.Kg2 (36.Rb4 Kd6 37.a8Q Kc5 38.Qa5 Kd6 39.Rb6 Ke7 40.Qa7 Kd8 41.Rb8) 36...Rb7 (36...Ra4 37.Rh7 Ke5+-) 37.a8Q Rb2 (37...Rc7 38.a5 h4 39.Qg8 Kd7 40.Qh7 Kc8 41.Qg6 hg3 42.Qf5 Kd8 43.fg3+-) 38.Qc6 (better 38.Qg8 Kf6 39.Qh8 Kf7 40.Qb2 h4+-) 38...Kf7 39.Qd5 Ke8 40.Qe5 Kf7 41.Qb2 f4 42.a5 g5 43.a6 fe3 44.a7 ef2 (44...h4 45.a8Q h3 46.Kh1 e2 47.Qd5 Kg6 48.Qe6 Kh7 49.Qb7 Kh8 50.Qec8) 45.a8Q f1Q (45...h4 46.Qf2 Kg6 47.Qe8 Kg7 48.Qd4 Kh6 49.Qdh8) 46.Kf1 h4 (46...g4 47.Qe5 Kg6 48.Qae8 Kh6 49.Q8h5) 47.Qd5 Kg6 48.g4 Kh7 (48...h3 49.Qf5 Kh6 50.Qbf6) 49.Qf7 Kh6 50.Qh8 (50.Qbf6) 1-0. FeegLood (2015) - harihari (1620), lichess.org, 2015.

3.e4 a5 4.d3 (better is 4.Bb2!?=) 4...Bb4-/+ 5.Bb4 ab4 6.Qg4 Qf6 7.Nf3 Nc6 8.c4 (8.Qg3!?–+) 8...d5! (8...d5 9.Qg3 bc4–+) 0–1. Treaclebelly – monas, chessworld.net, 2013.

3.e4 Nc6 4.c3 (4.Bb5 Bd6+=) 4...Bb7 (4...a6!?-/+) 5.Bb5= a6 (5...a5 6.Nf3 Nf6 7.0-0=) 6.Bc4 Nf6 (6...Bd6 7.Nf3+=) 7.Qb3+= Qe7 (7...Bd6 8.Bf7 Kf8 9.Nf3+–) 8.b5 (better 8.d3 Nd8 9.Nf3+–) 8...Nd8?? (better 8...Na5 9.Be7 Nb3 10.ab3 Ke7 11.ba6 Be4+–) 9.Be7+– Be7 10.ba6 Be4 11.f3 (11.Nf3!? 0-0+–) 11...Bg6 12.Na3 0-0 13.Qa4 (13.Nh3 Bc5+–) 13...Nc6 (13...d5 14.Be2+–) 14.Nb5 d5 (14...Rfc8 15.Nh3+–) 15.Bb3 (15.Nc7 Ra7 16.Nd5 Nd5 17.Qc6 Nf4+–) 15...Na7 (15...Rfc8 16.Nh3 Nb8 17.a7+–) 16.Nc7 Rac8 (16...Rad8 17.Ne2+–) 17.Nd5 Bd6 (17...Nd5 18.Bd5 Rfd8 19.Be4+–) 18.Nf6 gf6 19.Qd7 (better 19.Ne2 Rc6 20.Bd5 Rb6+–) 19...Rfd8 (19...Bc5 20.f4! Rfd8 21.Qg4+–) 20.Qa7 Bc5 21.Qb7 f5 22.Ne2 Rb8 23.Qc7 Rdc8 24.Qe5 Ba7 25.Nf4 (better 25.Rb1 Re8 26.Qc7 Bb6 27.Bf7 Bf7 28.Rb6 Rbc8 29.Qg3 Kh8+–) 25...Re8 26.Be6! fe6 (26...Re6 27.Ne6 Decoy; 26...fe6 27.Ng6 Decoy) 27.Ng6 hg6 28.d4 (28.h4 Re7+–) 28...Kf7 29.0-0 Red8 30.g4 (better 30.Qc7 Kf6 31.Rae1 Re8 32.Qa7 Ra8+–) 30...Rd5 31.Qc7 Kf6 32.Qa7 (32.h4 g5 33.hg5 Kg6+–) 32...fg4 33.Qb8 (33.Qb8 Kg7 34.a7 Kh7 35.a8Q Kh6 36.Qe5 Re5 37.Qh8 Kg5 38.f4 Kf5 39.Qe5) 1–0. toroada_cavallo – skeeterss0, gameknot.com, 2014.

3.e3 a6

4.Bb2 Nc6 5.Qh5 d6 6.Nf3? Nf6 7.Qh4=+ Be7 8.Qg3?? Nh5–+ 9.Qg7 Ng7 10.Bd3 f5 11.0-0 Bf6 12.Re1 e4 13.Nd4 Bd4 14.ed4 Nb4 15.Na3 Nd3 16.Reb1 Nb2 17.Rb2 c5 18.dc5 dc5 19.c3 Qf6 20.Rbb1 Be6 21.g3 0-0 22.Nc2 f4 23.Ne1 fg3 24.fg3 Qf1 0–1. madidog – SirGraves, ChessWorld.net, 2005.

4.c4 Bb7 5.c5 (5.Nf3 e4 6.Nd4 Nc6=) 5...e4 6.Ne2 (6.d4 ed3 7.Qd3 d6=+) 6...Nc6 (6...d6 7.Nf4=+) 7.Nbc3 Nf6 8.Ng3 Nb4?? (better 8...d6 9.Qb1 Qe7=) 9.Bb4+- a5 (better 9...Bc6 10.Ba3 Qb8+-) 10.Qb3?? (better 10.c6 Bc6 11.Bf8 Kf8 12.Bb5 Bb5 13.Nb5+-) 10...ab4+= 11.Qb4 e4 seems the pivot of the position 11...Qe7 12.Qb5 (better 12.Bb5!? Rd8 13.Bc4+/-) 12...Bc6=+ 13.Qb4 Qc5 14.Qc5 Bc5 15.Bb5 Bb5 16.Nb5 0-0 (16...Kd8 17.Ke2=) 17.0-0 (17.Nc7 Ra5 18.a4 Bd6=) 17...c6 18.Nc3 d5 19.Nce2 (19.Rfb1 Rfb8=+) 19...Ba3-/+ 20.Rfb1 Rfb8 21.Nd4 c5 22.Nb3? (22.Rb8 Rb8 23.Nc2 Bb2=+) 22...c4 (better 22...Rb6!?-+) 23.Nd4-/+ Bb2 24.Nc6 Rb6 25.Ne7?? (better 25.a4 Rb3 26.Ra2-/+) 25...Kf8-+ 26.Nef5 g6 (26...Rab8!? 27.Kf1-+) 27.Nd4 Bd4 (27...Nd7 28.a3-+) 28.ed4 Ra2! 29.Ra2 Rb1 30.Nf1 Ke7 31.f3 ef3 32.gf3 Nd7 33.Kf2 Nb8 (33...Ke6 34.Ne3-+) 34.Ne3 Kd6 (34...Rb5-+) 35.Ra8?? (better 35.Ra5=) 35...Nc6-+ 36.Ra6 Rb2 37.Ke2 c3 38.Kd1 (38.Kd3 Rd2 39.Kc3-+) 38...Rd2 39.Kc1 Rd3 (better 39...Rd4 40.Nd1 Rd3-+) 40.Nc2-/+ Rf3 (better 40...f6!?-/+) 41.Nb4+= Rf2 (41...Kd7 42.Rc6 Rh3 43.Rf6+=) 42.Rc6 Kd7 43.Rc3 Rh2 44.Rc2 (better 44.Rc5!?+=) 44...Rh4 (44...Rc2 45.Kc2 Ke6 46.Na6-/+) 45.Rd2 (45.Nd5 Rd4 46.Nf6 Kd6 47.Nh7 Rh4 48.Rd2 Ke5 49.Re2 Kf5 50.Rf2 Rf4=+) 45...Kd6-/+ 46.Nd3? (46.Kc2 f5-/+) 46...f6?? (better 46...Rd4 47.Kc2 f5-+) 47.Nc5=+ Rf4 (47...g5 48.Kc2=+) 48.Kc2 h5 49.Kc3 h4 50.Re2 (50.Ra2 Kc6=+) 50...g5 (50...h3 51.Re6 Kc7 52.Re7 Kc6 53.Rh7 Rf3 54.Kb4=+) 51.Re6=+ Kc7 52.Re7 (52.Na6 Kd8 53.Nb4=+) 52...Kd8 (better 52...Kb6!?-/+) 53.Rd7= Kc8 54.Rd5 (better 54.Rh7 Rf1 55.Kd2=) 54...h3-/+ 55.Nd3? (55.Ne6 h2 56.Rd8 Kb7 57.Nc5 Ka7 58.Rd7 Kb6 59.Rb7 Kc6 60.Rb1-+) 55...h2 (55...Rf1 56.Rc5 Kd8 57.Ra5-+) 56.Nf4 h1Q 57.Rf5 (57.Rc5 Kd7 58.Nd5-+) 57...Qf3 (better 57...Qc1 58.Kd3 Qb1 59.Ke3 Qf5 60.Ne2-+) 58.Kc4 gf4 59.Rf6 Qe2 60.Kd5 f3 61.Rf8 Kb7 62.Rf7 Kb6 63.Rf6 Kb5 64.Rc6 (64.Kd6 f2 65.d5 f1Q 66.Rf1 Qf1-+) 64...f2 65.Rc5 (65.Rf6-+) 65...Kb4 66.Rc8 (66.Rc1 Qf3 67.Kd6 Qf4 68.Kc6 Qc1 69.Kd7 f1Q 70.d5 Qf7 71.Kd6 Qcc7) 66...f1Q 67.Rb8 Ka5 (67...Kc3 68.Rc8 Kd3 69.Rf8 Qf8 70.Kc6 Qc8 71.Kb6 Qb2 72.Ka5 Qa8) 68.Ra8 (68.Re8 Qf5 69.Re5 Qd7 70.Kc5 Qc2) 68...Kb6 69.Rb8 (69.Ra6 Ka6 70.Kd6 Qf6 71.Kd5 Qfe6 72.Kc5 Q2c4) 69...Ka7 (69...Kc7 70.Rc8 Kc8 71.Kd6 Qf8 72.Kd5 Qf5 73.Kd6 Qee6) 70.Rb5 (70.Rf8 Qf8 71.Kc6 Qc8 72.Kd6 Qee6) 70…Qc4 (70...Qc4 71.Ke5 Qe1 72.Kf6 Qc6 73.Kf7 Qee8 74.Kg7 Qcg6; 70...Qb5 71.Ke6 Qc6 72.Ke5 Qff6) 0-1. stevensnow92 (1940) - Aaron_Whitney (2435), Casual Rapid game, lichess.org, 2022.

4.c4 bc4 5.Bc4 d5 6.Be2=+.

4.Nf3 e4 5.Nc3? d5?? 6.Nd4=+ Bd6 7.Nd5= c6 8.Nc3 a5 9.Ne4+/– ab4 10.Bb2 Be5 11.Ne6 Be6 12.Be5 f6 13.Bb8 Qb8+/– 14.Nc5 Bc4 15.Qg4+– Ra2? 16.Ra2 Qd6 17.Bc4 Qc5 18.Ra8 (18.Ra8 Ke7 19.Qe6) 1–0. mikekelly666 – xCalvin, ChessWorld.net, 2005.

3.e4 a6

4.Nf3 d6 5.h3 Nf6=+ 6.d3 g6 7.Nc3 Bg7 8.Bb2 0-0 9.a3 c5 10.Be2 Nc6 11.bc5 dc5=+ 12.Nb1 Qc7 13.Nbd2 Nh5 14.Ng5 Nf4-/+ 15.Bf3 h6 16.g3 Nd3 17.cd3 hg5 18.Nb3 c4 19.dc4 bc4 20.Nc5?? Qa5–+ 21.Qd2 Qc5 22.0-0 Bh3 23.Rfd1 Rad8 24.Qg5 Rd1 25.Rd1 Nd4 26.g4?? Nf3 (26...Nf3 27.Kh1 Qf2 28.Qg6 Bg2#) 0–1. Lekarka – drmk, Live Game Caissa's Web, 2006.

4.Nf3 d6 5.h3 h6 6.c4 Be6 (6...Nf6 7.Nc3=) 7.Qb3 (7.cb5 ab5 8.Bb5 c6+/–) 7...Nc6 (7...Nf6 8.Qc2 c6 9.cb5 ab5 10.Be2+=) 8.d3 (8.Qc2 Na7+=) 8...bc4 9.Qa4 Bd7 10.dc4 Nd4 11.Qd1 Nf3 12.gf3 (12.Qf3 Qf6=) 12...Bc6 13.Bd3 Nf6 14.b5 Bb7 15.Nc3 Nh5 (15...ab5 16.Qb3-/+) 16.Qa4 (16.Bc1!?=) 16...Nf4-/+ 17.ba6 Ke7 (better is 17...c6 18.Bf1 Ra6-/+) 18.c5?? (better is 18.Qd1 Ra6 19.Bc1=) 18...Nd3–+ 19.Kf1 dc5 (worse is 19...Nc5 20.Bc5 dc5 21.Rd1 Ba6 22.Kg2–+) 20.Nd5 (20.Rd1 Ba6 21.Kg2 Qd4 22.Bc5 Qc5 23.Nd5 Ke6 24.Rd3 Bd6–+ (24...Bd3?! 25.Qa8 Bb5 26.Qd8–+)) 20...Bd5 21.ed5 Kf6 (better is 21...Qd5 22.Kg2 Qd4 23.Qd4 ed4 24.Rhd1 Nf4 25.Kg3 Ne2 26.Kg2–+) 22.Qc6 (22.Qe4 Nb4 23.Bb4 cb4–+) 22...Bd6 23.Rd1 Nb4 24.Bb4 cb4 25.Rg1 (25.f4 ef4 26.Rd4 Ke5–+) 25...Qc8 26.Rg4 (26.Kg2 Qa6 27.Rd2 Qc6 28.dc6 Ra6–+) 26...h5 27.Rb4 (27.Re4 Ra6 28.Qc4 Qh3 29.Ke2 Ra3–+) 27...Qh3 (better is 27...Ra6 28.Qc4 Bb4 29.Qh4 g5 30.Qb4 Qh3 31.Kg1 g4–+) 28.Ke2 Qc8 29.f4 (29.Rb7–+) 29...Qa6 30.Qc4 (30.Qa6 Ra6 31.fe5 Ke5 32.Rb2–+) 30...Bb4 31.fe5 Ke7 32.d6 cd6 33.ed6 Bd6 34.Kd3 Rhd8 35.Re1 Kf8 36.Kc3 Rac8 37.Re4 Rc4 38.Rc4 Be5 39.Kb3 Rd3 40.Kb4 Qa3 41.Kb5 Rd5 42.Kc6 Qd6 43.Kb7 Rb5 44.Ka8 Qa6# (44...Qb8#) 0–1. pikelet – pape reyes, chessworld.net, 2014.

2.Ba3 Nc6

3.b5 Nb4 4.c3 Nd5 5.e4 Ndf6 6.Bc4 d6 7.d4 Bg4 8.Qb3 g6?? 9.Bf7+– Ke7 10.f3 Nh6 11.de5 Nf7 12.ef6 Ke8 13.fg4 Qf6 14.Nf3 Bh6 15.0-0 Ng5 16.Qc4 Qf4 17.Ng5 Qe3 18.Rf2 Bg5 19.Nd2 Rf8 20.Raf1 Rf2 21.Rf2 Qe1 22.Qf1 Qe3 23.Bc1 (23...Be7 24.Qc4+–; better is 23.Nc4 Qe4 24.Rf8 Kd7 25.Ra8+–) 1–0. Droogstoppel – logocom, playchess.de, 2001.

3.b5 Nd4 4.e3 Nb5?? (better 4...Ba3 5.Na3 Ne6=+) 5.Bb5 (5.Bf8 Kf8 6.Bb5 d5+-) 5...c6 (5...Ba3 6.Na3 a6 7.Be2+-) 6.Bf1 (6.Bf8 Kf8 7.Be2 d5+-) 6...d5 (6...Ba3 7.Na3 Nf6 8.Nc4+-) 7.Bb2 (7.Bf8 Kf8 8.d4 ed4 9.Qd4 Qf6+-) 7...Nf6 (better 7...Bd6+-) 8.Be5 Be7 9.Bb2 Be6 10.d3 0-0 11.Qf3 (11.Nf3 Re8+-) 11...Qb6 12.Bc1 Bb4 13.c3 Ba5 14.d4 Qb5?? (14...c5 15.dc5 Qc5+-) 15.Bb5 cb5 16.Ne2 Bg4 17.Qf4 Bh5 (17...Be2 18.Ke2 Rfc8 19.a4 ba4 20.Ra4+-) 18.Ng3 Bg6 19.0-0 Rac8 20.Bd2 (20.Ba3!? Rfe8+-) 20...Rfe8 21.h4 (21.Qg5 Bc7+-) 21...h5 (21...Bc7 22.Qf3+-) 22.Qg5 (better 22.Qf3 Bc7 23.Nf5 Ne4+-) 22...Ng4 (22...Bc7 23.e4! de4 24.Ne2+-) 23.Nf5 (23.Qd5 Bd8+-) 23...Nf6 (23...Bd8 24.Qf4 Re6 25.Qf3+-) 24.Nd6 Rcd8 (24...Ne4 25.Qd5 Nd6 26.Qd6+-) 25.Ne8 Re8 26.Na3 Ne4 (26...a6 27.Rfd1+-) 27.Qd5 Nd2 28.Rfe1 (28.Qb5 Rc8 29.Qa5 Nf1 30.Rf1 Rc6+-) 28...Be4 (28...Bc3 29.Qb5 Rb8 30.Rac1+-) 29.Qb5 Rd8 (29...Rd8 30.Qa5 Rc8+-). tunniato - ymann1, lichess.org, 2020.

3.c3 d6 4.e4 Nf6 5.f3 g5 6.d4= g4 7.Bc4 Rg8 8.b5 Ne7 9.fg4?? Ne4 10.h3 c5 11.g3?? cd4 12.cd4? Qb6?? 13.d5?? Qe3 14.Ne2 Nf2 15.Bd6 Nd1 16.Be5 Nf2 17.Bd6 Ne4 18.Be5 Qc5 19.Nd2 Nd5 20.0-0-0 (20.Bd4 Qb4 21.0-0–+). Duffer – altnaw, chess.net, 1998.

3.Nc3 Nb4 4.Rb1 (4.Nf3 f6-/+) 4...c5 5.Nf3 f6 6.e3 b6 7.d4 ed4 8.ed4 Nh6 9.Bb5 Nf5 10.d5 Nd6 11.0-0 Nb5 12.Re1 Kf7 13.Nb5 Ba6 14.Nc3 g5 15.Ne4 Rg8 16.d6 Rc8 17.c3 Na2?? 18.Qd5+– Kg6?? 19.Qg8 Bg7 20.Qa2 g4 21.Nh4 Kh5 22.Qf7 1–0. Wloka,Frank – Dammer,Lukas, remoteschach.de, 2003.

3.e4 Nf6 4.g3 d5 5.Nf3? Ne4 6.Nc3 Bf5 7.Nh4 Nc3 8.Qf3?? Nd4 9.Qc3 Nc2 10.Kd1 Na1 11.Qa1?? Bg4 12.f3 Bh5 13.Bb5?? c6-/+ 14.Bd3?? Be7 15.Nf5?? Bf6 16.g4 e4 17.Bc2 Ba1 18.Ng7 Bg7 19.Rg1 Bd4 20.Rg3 e3 21.Rh3 Rg8 22.gh5 Rg1 23.Ke2 Rg2 24.Kd3 Rd2# 0–1. Sundragon – Conan, playchess.de, 2002.

3.f4? Nd4 4.e3=+ Nc6 5.b5 Ba3 6.Na3 Na5 7.fe5 b6? (Better is 7...Qh4!? 8.g3 Qe7=) 8.Nf3 Bb7 9.d4 f6 10.Rb1 fe5 11.Ne5 Nf6 12.c4 Ne4?? 13.Qg4 Qe7 14.Qh5 g6 15.Ng6 Qb4?? 16.Rb4+– 1–0. Hammi.Bogart – Kunk, ChessWorld.net, 2003.

3.f4? ef4 4.Nf3 Bb4 5.Bb4 Nb4 –+.

3.f4? Qf6 4.Nc3 ef4 5.Nf3 Bb4 (5...Nb4!? 6.Bb4 Bb4–+) 6.Bb4-/+ Nb4 7.Qb1 Nc6 8.Nd5 Qd6 9.Qb2 Nf6 (< 9...Qd5 10.Qg7 f6 11.Qh8+=) 10.Nf6 gf6 11.Qc3 b6 12.Rb1 Ne5 13.Nd4 Bb7?? (Better is 13...Qc5 14.Qc5 bc5=+) 14.Nb5+/– Qc6 15.Nc7 Ke7 16.Qb4 d6 17.Na8 Ba8 18.Rb3 Qc2+/– 19.Rc3 Qe4 20.Qa3 a5 21.Rc7 Nd7 22.Qb2 Kd8 23.Qc3 Re8 24.Rc4 Qe5 25.d4 Qd5 26.Rc8+/– Ke7 27.Re8 Ke8 28.a3 Ke7 29.e3 fe3 30.Qe3 Qe6 31.Kf2 Qe3 32.Ke3 f5 33.Rg1 Nf6 34.Be2 Ng4 35.Kf4+/– Nf6 36.Kf5 Nd5 37.Bd3 Bc6 38.Re1 Kd7 39.Kg5 b5 40.Bh7 b4 41.Bf5 Kc7 42.ab4 ab4 43.h4 f6 44.Kg6 Nf4 45.Kf6 Bg2 (46.Kg5 Nh5 47.Kh5 b3+–) +–. orane (2175) – Mustaphapeepee (1780), Live Game Caissa's Web, 2004.

3.g3 d5 4.Nc3 Nf6–+ 5.f3 Bf5 6.Bh3 g6 7.g4 Be6 8.g5 Nh5 9.Be6 fe6 10.h4 Nb4 11.Qb1 a5 12.Nh3 c5 13.e3 d4 14.ed4 ed4 15.Ne4 b6 16.Rf1 e5 17.f4 Bg7 18.f5 Rf8 19.fg6 Rf1-/+ 20.Kf1 hg6 21.Qe1?? Nc2–+ 22.Qc1 Na1 23.Nhf2 Bf8 24.Ng4 Be7 25.d3 Qc8 26.Nef2 Ng3 27.Kg2 Nf5 28.Nf6 Bf6 29.gf6 Ne3 30.Kf3 Nac2 31.Bb2 Qf5 32.Ke2 Nb4 33.a3 Nbd5 34.Ne4 Kd7 35.Ng5 Qf6 36.Qb1 Rh8 37.Qh1 Nc7 38.Qh2 Qf1 39.Kd2 Qd1 0–1. bsjostedt – donsjostedt, net–chess.com, 2004.

3.h4 Bb4-/+ 4.Bb4 Nb4 5.e3 Nf6–+ 6.Nc3 0-0 7.Nf3 e4 8.Ng5 d5 9.a3 Nc6 10.Rb1 h6 11.f3 hg5 12.hg5 Nh7 13.fe4 de4 14.Ne4 Ng5?? 15.Qh5+– f6 16.Ng5 fg5 17.Bc4 Qd5 18.Bd5 Be6 19.Be6 Rf7 20.Qf7# 1–0. Skaki_119 – Larsenvb, computer chess game, 2000.

3.b5 Ba3

4.Na3 Na5 5.c4 Qe7 6.Qb3?? Qc5 7.Qa4 b6=+ 8.e4 Nf6 9.d3 0-0 10.Nc2=+ d6 11.Be2 Bg4 12.Bg4 Ng4=+ 13.Nh3 Rad8 14.0-0= Nf6 15.Nb4 Rd7 16.Na6 Qd4+= 17.Rad1 d5= 18.Ng5 Qc3 19.cd5+– h6 20.Nf3 Ng4?? 21.Nb4 Rd6?? 22.Rc1 Qb2 23.Rc7 Qe2 24.Ra7 Rdd8 25.Nc6 Rc8 26.Ne7 Kh8 27.Nc8 Rc8 28.h3 Rc1 29.Ra8 Kh7 30.Rc1 Qf2 31.Kh1 Ne3 32.Rg1 Nb7 33.Qa7 Nc5 34.Qf7 Nd3 35.Qg8 Kg6 36.Qe6 Kh7+– 37.Rf8 Nf4 38.Qg8 Kg6 39.Rf4! Qg3 40.Ne5 Kh5 41.Qf7 g6 42.Ng6! Qg6 43.Rh4! Kg5 44.Qg6 Kg6+– 45.d6 Nc4 46.d7 Kg5 1–0. pinecrest1981 – JayDeeTwo, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Na3 Nb8 =+.

4.Na3 Nd4 5.e3 Ne6 6.c4 Nf6 7.Nf3 d6 (7...e4 8.Nh4=+) 8.d4 e4 9.d5 (9.Nd2 0-0=) 9...Nc5=+ 10.Nd4 0-0 11.Be2 Nfd7 (11...c6 12.Nb3 cd5 13.cd5 Nb3 14.Qb3 Qa5 15.Kf1=+) 12.0-0 f5 (12...a6 13.Qc2=+) 13.f4 (13.Nac2 Qh4=) 13...Nf6 (13...ef3 14.Rf3 Ne5 15.Rf4=+) 14.Nac2 Qe8 15.a4 Bd7 16.Nb4 Qe7 17.h3 (17.a5 a6=) 17...Ne8 (17...a5 18.ba6 Na6 19.Na6 Ra6 20.Qb3=) 18.Kh2 (18.a5 Bc8+=) 18...g5 (18...a5 19.ba6 ba6 20.Nbc6=) 19.g4 (better 19.a5!?+/-) 19...fg4 20.Bg4 gf4 21.Bd7 Qd7 22.Rg1 (better 22.Rf4!? Rf4 23.ef4=) 22...Kh8-/+ 23.Qg4 (23.ef4!? Rf4 24.Qd2=+) 23...Qg4-+ 24.Rg4 f3 25.Nf3? (better 25.a5-+) 25...ef3 (25...Rf3!? 26.Rg3-+) 26.Rf4 Ng7 27.Kg3 (27.Rf1 Rf4 28.ef4 Nf5-+) 27...Rf4 (better 27...Nh5!? 28.Kf3 Nf4 29.ef4-+) 28.ef4 Rf8 29.Kf3 Nh5 30.Nc6 (30.f5 Rf5 31.Kg4-+) 30...bc6 31.dc6 Rf4 32.Kg2 Rc4 33.Re1 Ra4 34.Re8 Kg7 35.Re7 Kf6 36.Rc7 Ne6 (better 36...Nf4 37.Kg3 Ra3 38.Kf4 Ne6 39.Ke4 Nc7 40.Kd4 Nb5 41.Kc4-+) 37.Rh7 Nhf4 38.Kf3 (38.Kg3 Ra3 39.Kg4 Nd5 40.Rh6 Kf7-+) 38...Nd5 (better 38...Ng5 39.Kg3 Nh7 40.h4-+) 39.Rh6 Kg5 (better 39...Kf5 40.Kg3 Rb4 41.Rh5 Ke4 42.Rh4 Ndf4-+) 40.Re6-/+ Rb4 (40...Rf4 41.Kg3 Nc3 42.Re7-/+) 41.Rd6 Rb5 42.Ke4 Nb6 43.Rd8 a5 (43...Rc5!? 44.Rd7 a5-+ (44...Nd7?? 45.cd7 Rc4 46.Kd5+-)) 44.c7=+ Rc5 45.Rg8? (better 45.Rd6=+) 45...Kf6-+ 46.c8Q (46.Rh8 Ke7-+) 46...Rc8 47.Rc8 (47.Rg3 Rc4 48.Kd3 a4-+) 47...Nc8 48.Kd4 Kg5 49.Kc4 Kh4 (better 49...Nb6 50.Kb3 a4 51.Kb4 Kh4-+) 50.Kb5= Kh3 51.Ka5 ½-½. ch77essi988 (1715) - jkoren (1775), Casual Blitz game, lichess.org, 2020.

4.Na3 Qe7 5.Nc4 Nd4 6.c3 d5 (Better is 6...Nb5!? 7.Qb3 c6-/+) 7.Ne3 Nb5 8.Nd5 Qd6 9.e4 c6 10.Ne3 Nf6 11.Bc4 a6 12.Qb3 Be6 13.Nf5 Qd7?? 14.Ng7+– Kd8 15.Be6 fe6 16.Ne6 Ke7? 17.Nc5 Qc8 18.Nf3 b6 19.Nd3 Qe6 20.Qb4 c5 21.Nc5 bc5+= 22.Qc5 Nd6?? 23.Ne5 Rhc8 24.Qd4 Nb5 25.Qb4 Qd6 26.Rb1 Qb4 27.Rb4 Ke6 28.Nf3 Na3 29.Nd4 Kf7 30.Rb7 Kg8 31.0-0 Ne4+= 32.Rd1 Rcb8 33.Rb8 Rb8 34.f3 Nc5 35.g4 Rb2 36.h4 Nd3 37.Kf1 Nc4 38.Ke2 Nf4 39.Ke1 Ng2 40.Ke2 Nh4 41.f4 Ng6 42.f5 Nge5 43.g5 Ra2 44.Nf3 Nf3 45.Kf3 Rd2 46.Rd2? Nd2–+ 47.Ke3 Nc4 48.Kd4 Nd6 49.Ke5 a5?? 50.Kd6+– a4 51.Ke7 a3 52.f6 1–0. Hammi.Bogart – chessH, ChessWorld.net, 2003.

4.Na3 Nce7 5.e3 d5 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 e4 9.Be2 c5 10.0-0 Qa5 11.Qc1 Qa4 12.c4 d4 13.ed4 cd4 14.f3 f5 15.fe4 fe4 16.d3 ed3 17.Bd3 Rd8 18.Nc2 Qa5 19.Qg5 Qc3 20.Rad1 Ng6 21.Bg6 hg6 22.Qg6 Kd7 23.Rd4 Kc7 24.Rd8 Qe5 25.Rf7 Ne7 26.Rh8 Qe2 27.Rc8 Kd7 28.Qf5 Qe6 29.Re7 Ke7 30.Qf8 Kd7 31.Qd8 1–0. Green Light Chess v2.13 – Mustang17, computer chess game, 2001.

4.Na3 Nce7 5.e3 d5 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 e4 9.Be2 c5 10.0-0 Qa5 11.Qc1 Qa4 12.c4 d4 13.ed4 cd4 14.f3 f5 15.fe4 fe4 16.Bh5 Kd7?? 17.Qb2 Kc7 18.b6! ab6 19.Nb5 Kc6 20.Qd4 Qb4 21.Qe4 Kc5 22.d4 Kc4 23.Be2 1–0. Green Light Chess v2.13 – Mustang172, computer chess game (LAPTOP), 2001.

4.Na3 Nce7 5.e4 b6 6.Qf3 (6.d4!?+=) 6...Nf6 7.Bd3 d6 8.h3 0-0 9.g4 h6 10.g5 hg5 11.h4 Bg4 (Better is 11...g4!? 12.Qe3 Bb7–+) 12.Qg3=+ Bh5?? (12...gh4 13.Rh4 Qd7 14.Rh1=+) 13.Qg5 Ng6 14.f3 Nf4 15.Qg3 Nd3 16.cd3 Nh7 17.Nc2 f5 18.f4?? ef4–+ 19.Qg2 fe4 20.de4 f3 21.Qf2 Qe7 22.d3 d5 23.0-0-0 de4 24.de4 Qe4 25.Nh3 Qa4 26.a3 Qb5 27.Ng5 Ng5 28.hg5 Qg5 29.Kb1 Qb5 30.Kc1 Rf6 31.Rh4 Qg5 32.Kb1 Rh6 33.a4 Re8 34.Rhd4 Re2 35.Rd8 Kh7 36.Qd4 f2 37.Rd5 Qg1 38.Qd3?? Bg6 39.Qe2 Bc2?? 40.Kc2 Qg6 41.R5d3 Rh2 42.Rf1 Qc6 43.Kd2 Qh6 44.Kd1 Qg6 45.Rf2 Rf2 46.Rh3 (46...Kg8 47.Qf2 Qb1 48.Ke2 Qc2 49.Kf1 Qa4 50.Qf5 Qd1 51.Kf2 Qd2 52.Kf3 Qd1 53.Kf4 Qf1 54.Rf3 Qc1 55.Ke4 Qc2 56.Rd3+/–) 1–0. pinecrest1981 – PoPer, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Na3 Nce7 5.e4 Nf6 6.d4 =+.

4.bc6? Bb2–+ 5.cb7 Bb7 6.Nc3 Ba1 7.Qa1 Qg5 8.Nf3 Bf3 9.ef3 Nf6 10.Nb5 0-0 11.Nc7 Rac8 12.Qc3 Nh5 13.g3 Qd8 14.Qe5 Re8 15.Ne8 Qe8 16.Qe8 Re8 17.Be2 Rb8 18.0-0 Rb2 19.f4 Nf6 20.Bc4 Rc2 21.d3 d5 22.Bb3 Rc3 23.d4 Kf8 24.Rd1 Ke7 25.Kg2 a5 26.h4 Kd6 27.Kh3 g6 28.Kg2 h6 29.f3 =. Kunk – byron_de, ChessWorld.net, 2003.

3.e4 Bb4

4.Bb4 Nb4 5.a3 Nc6 6.c4 d6 7.g4 (Better is 7.Nc3!?–+) 7...Nf6 8.Bh3 (8.d3 Ng4 9.Nf3 0-0–+) 8...Ne4 9.g5 (9.Bg2 Nc5–+) 9...Qg5 10.Nf3 (10.Bc8 Rc8 11.Nf3 Qg2–+) 10...Qf4 (10...Bh3?! 11.Ng5 Ng5 12.Rg1=+) 11.Rg1 (11.Bg2 Nc5 12.0-0–+) 11...Bh3 12.Ng5 (12.Qe2 Bg4 13.Rg4 Qg4 14.d3–+) 12...Qf2 0–1. seeker – amstel, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Bb4 Nb4 5.a3 Nc6 6.Nf3 Nf6 -/+.

4.Bb4 Nb4 5.c3 Nc6 6.d4 ed4 7.cd4 Qe7 8.Nc3 Nf6 9.e5 d6 10.f4 de5 11.fe5 0-0 12.Nf3 Rd8 13.Bc4 (Better is 13.Qa4-/+) 13...Nd4!!–+ 14.0-0 (14.Qd4 Rd4) 14...Nf3 15.Kf2 (15.Qf3 Qe5 16.Be2–+) 15…Qc5 (16.Kg3 Qe5 17.Kf3 Bg4 18.Kf2 Bd1 19.Rad1 Ng4 20.Kf3 Nh2 21.Kf2 Qc3–+) 0–1. Hammi.Bogart – marekt, ChessWorld.net, 2003.

2.Ba3 d5

3.b5 (--> 1.b4 e5 2.b5 d5 3.Ba3).

3.Qc1 Nc6 4.b5 Ba3 5.Qa3 Nd4 6.Qa4 Bf5 7.d3 a6 8.ba6?? b5 (9.Qa5 Nc2 10.Kd2 Na1 11.Qb5 c6–+; Better is 8...Bd7!? 9.Qa5 Nc2 10.Kd2 Na1 11.Qc3–+) 0–1. SCRATCHY – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.c3 Qf6 4.Nf3 Bg4 5.Ng1 a5 6.Qa4 Nc6?? 7.b5+– Ba3 8.Na3 Nge7?? 9.Qg4 h5 10.Qf3 Qg5 11.bc6 e4 12.Qg3 Qg3 13.hg3 Nc6 14.e3 0-0-0 15.Ne2 f5 16.Nd4 Ne5 17.c4 dc4 18.Bc4 Nc4 19.Nc4 g6 20.a4 Rde8 21.Ke2 b6 22.d3 Kb7 23.Rab1 Re7 24.Nb3 Re6 25.Nd4 Rf6?? 26.Na5+– Ka6 27.Nc4 c5 28.Nb3 Rd8 29.de4 fe4 30.Ncd2 Rfd6 31.Ne4 Re6 32.Ng5 Rf6 33.f4 c4 34.Nd4 Rd5 35.Ndf3 c3 36.e4 Rc5 37.Kd3 Rd6 38.Kc2 Rdc6 39.Rbd1 Ka5 40.e5 Ka4 41.e6 Rc7+– 42.Ne4 Rc4 43.Ra1 Kb4 44.Nfg5 Re7 45.Rhb1 1–0. boldeagle – Kunk, ChessWorld.net, 2005.

3.c3 g6 4.e3 Bg7 5.Bd3 e4 6.Bc2 (6.Bf1 Nf6=+) 6...b6 (6...Qg5 7.g3-/+) 7.d4 (7.Ne2 Qg5 8.0-0 Bg4=+) 7...Nf6 (7...Qg5 8.g3=+) 8.Ba4 Bd7 9.b5 a6 10.ba6 Ra6 11.Bb3 Ra8 12.f3 (12.c4 Be6 13.cd5 Nd5=+) 12...Na6 (12...Bb5 13.Ne2-/+) 13.fe4=+ Ne4 14.Bd5 Nd6?? (Better is 14...c6 15.Be4 Qh4 16.Kf1 Qe4=) 15.Qf3 Ra7? 16.Bd6 Qf6 17.Qe4 Be6 18.Bc6 Kd8 19.d5 cd6? 20.de6+– fe6 21.Bb7 Nc5+= 22.Qc6 Nb7?? 23.Qb6+– Kc8 24.Qa7 Qe5 25.Qa8 Kc7 26.Qa7 d5?? 27.Nf3+– Qe4 28.0-0 Qd3 29.Na3 Bc3 30.Rab1 (30...Qb1 31.Rb1+–) 1–0. chk – pwj, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.Nc3 d4 4.Nb5? Bd7 5.c4 Bb5?? 6.cb5=+ a6 7.e4 ab5-/+ 8.Bb5? c6–+ 9.Bc4 Ra3 10.d3?? Bb4 11.Kf1 Bc3 12.Qf3 Nf6 13.Ne2 Ba1 14.Qf5 b5 15.Qe5 Kf8 16.Bb5 cb5 17.Qb5 Kg8 18.Nc1 Rc3 19.Ne2 Rc6 20.g3 Rb6 21.Qa5 Rb1 22.Qe1 Re1 23.Ke1 Qd7 24.Kd2 Bb2 25.Rb1 Qb5 26.Nd4 Qb4 27.Kc2 Qc3 28.Kd1 Qd3 29.Ke1 Qb1 30.Kd2–+ Ne4 31.Ke3 Qe1 32.Kd3 Qf2 33.Ke4 Qd4 34.Kf3 Nc6 35.g4 Ne5 36.Kg3 Qg4 37.Kf2 Nd3 38.Ke3 Qd4 39.Kd2 Nf2 40.Ke2 Bc1 (41.a4 Nd1 42.Kf3 Qf4 43.Ke2 Qe3 44.Kd1 Qd2#; 40...Qd1 41.Kf2 Bd4 42.Kg3 h5 43.h3 Qf1 44.a4 Qf2#) 0–1. Jolilein – crca108, mySchach.de, 2005.

3.c4 d4 4.e4 de3-/+ 5.de3 Qd1 6.Kd1 Nf6 7.c5 Ne4 8.Nh3?? Bh3–+ 9.Ke2 Bd7 10.f3 Bb5 11.Ke1 Bf1 12.Rf1 Nf6 13.Nc3 c6 14.Rd1 Be7 15.e4 0-0 16.Bb2 a5 17.a3 ab4 18.ab4 Na6 19.Ba3 Nc7 20.Kf2 Ra3 21.Rc1 Rb3 22.Kg1 Rb4 23.Rb1 Rb1 24.Rb1 Rb8 25.Na4 Nh5 26.Kf2 Nb5 27.Nb6 Bc5 (28.Kf1 Bb6–+) 0–1. Lekarka – longdongsilverth, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.d3 Nc6 4.Qd2 Nf6 5.Nh3 Bh3 6.gh3 Bd6 7.Rg1 g6 8.Bg2 Qe7 9.c3 0-0-0 10.Bb2 Kb8 11.a4 d4 12.Ba3? dc3-/+ 13.Qc3 Nb4 14.Nd2-/+ Nbd5 15.Bd5 Nd5 16.Qc4?? Ba3 17.Qb5 Bb4 18.Rb1 a5 19.h4 Bd2 20.Kd2 b6 21.e4 Nb4 22.Qc4 Qh4 23.Rgc1 Qf2 24.Kd1 Rc8 25.Rb4 ab4 26.Qb4 Qf3 27.Kc2 Rhd8 28.Ra1 Qd3 29.Kb2 Qd4 30.Kb3 Qb4 31.Kc2 Qe4 32.Kb3 Rd3 33.Ka2 Qe2 34.Kb1 Rd1 0–1. esko – nemesis, net–chess.com, 2001.

3.d4 a5 4.c3 ed4 5.Qd4 Nf6 6.h3 ab4 7.Bb4 Nc6 8.Qe3 Be7 9.Be7 Qe7 10.Qg3 0-0-/+ 11.f3? Qe3–+ 12.Qc7 Qc1 13.Kf2 Qb2 14.g4 Qa1 15.Na3 Ra3 (16.e3 Qa2 17.Ne2 Rc3–+) 0–1. 123SS – Astronaut, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.d4 Nd7 4.e3 e4 5.Ne2 Bd6 6.g3 Ngf6 7.Bh3 0-0 8.0-0 c6 9.c3 b5 10.Nd2 Nb6 11.Bc8 Rc8 12.Nc1 Qd7 13.Ncb3 Nc4 14.Nc4 dc4 15.Nc5 Bc5 16.dc5 Nd5 17.Bb2 f5 18.Qd4 Qf7 19.Rad1 Rfd8 20.Qe5 Rc7 21.Qd4? h5?? 22.Rd2? Rcd7–+ 23.Rfd1? Qe7 24.a3 Nf6 25.Qd7 Nd7 26.Rd7 Rd7 27.Rd7 Qd7 28.h4 Qd1 29.Kg2 Qf3 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qb1 32.f4 Qb2 (33.Kf1 Qc3–+) 0–1. The Enchanter – boldeagle, ChessWorld.net, 2005.

3.d4 Qf6 4.e3 e4 5.Bb5 c6-/+ 6.Ba4 b5 7.Bb3 Bd6 8.Ne2 Nh6 9.0-0 Ng4 10.h3=+ Nh6 11.Ng3 g6 12.f3? Bg3–+ 13.fe4 Qe6 14.Qf3-/+ Bd6 15.ed5=+ Qf5 16.dc6 Qf3-/+ 17.Rf3 Nc6 18.Bd5 Bb7 19.e4 0-0 20.c3 Rab8 21.e5?? Be7 22.Rf2 Nd8 23.Bb7=+ Rb7 24.Nd2 a5 25.Ne4 ab4 26.Bb4 Bb4 27.cb4 Ne6 28.Nd6 Rb6= 29.d5 Nc7-/+ 30.Rd2 f6 31.Rf1 fe5 32.Rf8 Kf8 33.Nc8 Rb8–+ 34.d6 Rc8 35.dc7 Rc7 36.Kh2 e4 37.Re2 Re7 38.a3 e3 39.g4 Nf7 40.Kg3 g5 41.Kf3 Ne5 42.Ke3 Nc4 43.Kd3 Re2 44.Ke2 Na3 45.Kd3 Nc4 46.Kd4 Kf7 47.Kc5 Na3 48.Kd4 Kf6 49.Ke4 h6 50.Kd5 Nc4 51.Kc5 Na3?? 52.Kd5 Kg6 53.Kc5 h5 54.Kd5 hg4 55.hg4 Kf6 56.Ke4 Ke6 57.Kd4 Nc4 58.Ke4 Nd6 59.Kd4 Nc4 60.Ke4 Na3 61.Kd4 Nc2 62.Kc5 Ke5 63.Kb5 Kf4 64.Kc4 Nb4! 65.Kb4 Kg4 66.Kc3 Kf3 67.Kd2 Kf2 (68.Kd3 g4–+) 0–1. Lekarka – agim35, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.e3 a6 4.Nf3 Bd6 5.b5 ab5 6.Bd6 Qd6 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Nd7 9.d3 Ngf6 10.h3 0-0-/+ 11.Nbd2 c5 12.c4=+ Ra3 13.Nb3 Rfa8 14.cd5 Nd5–+ 15.0-0 b5 16.Qc2 Nb4 17.Qd2 Qd3 18.Qd3? Nd3 19.Rfd1 c4 20.Nc1 N7c5 21.Nd3 Nd3 22.Rab1 b4 23.Nd2? c3 24.Nc4 Ra2 25.Nb6 Rd8 26.Rbc1 e4 27.f3 f5 28.Rd3 ed3 29.Nc4 d2 30.Nd2 cd2 31.Rd1 Rc2 (32.Kf2 Rc1 33.Rd2 Rd2 34.Kg3 b3–+) 0–1. nwishn (1900) – losertoo (1860), net–chess.com, 2006.

3.e3 c5 4.bc5 Nc6 5.Nf3 Nf6 6.Bb5 Bd7 (6...Bg4!?=) 7.Bc6+/– Bc6 8.Ne5 Bc5?? (Better is 8...Nd7 9.Nd7 Qd7+/–) 9.Bc5+– Ne4 10.Bd4 Nf2 11.Qh5 Nd3 12.cd3 Qh4 13.Qh4 0-0 14.Qg4 Bd7 15.Nd7 Rad8 16.Qg7# 1–0. Trkn – act4, ICC, 2004.

3.e3 d4 4.Bb5 Nc6 5.ed4 ed4 6.Bc6 bc6 7.d3 Nf6 8.Qe2 Be7-/+ 9.c3 0-0 10.Qf3? Re8 11.cd4?? Bb4 12.Kf1 Re1# 0–1. wonderhorse (1620) – fpellet (1745), net–chess.com, 2007.

3.e3 f5 4.b5 Ba3=+ 5.Na3 Qd6 6.Qc1 Be6 7.c4 d4 8.c5 Qe7 9.c6 bc6-/+ 10.Qc6?? Nc6–+ (11.Nc2 de3 12.fe3 Qc5–+) 0–1. pinecrest1981 – khozeh, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.e3 Bf5 4.c4 (4.Nf3 Bd6=+) 4...Nf6 5.Qa4 (5.Nf3 Nbd7=+) 5...c6-/+ 6.c5 Be7 (6...Nbd7 7.Nf3=+) 7.Be2 Nbd7 8.d3 (8.Nf3!?=+) 8...a5-/+ 9.Nd2?? (better 9.b5 Nc5 10.Bc5 Bc5 11.bc6-/+) 9...ab4–+ 10.Qb4 Bc5 (worse 10...Nc5 11.Kf1 Nd3 12.Qe7 Qe7 13.Be7 Ke7 14.Ngf3–+) 11.Qb7 Ra3 (11...Ba3 12.Qc6 Bb2 13.Rb1 Ra2 14.Qc2–+) 12.Qc6 Bd3 13.Ngf3 (13.Bd3 Rd3 14.Ngf3–+) 13...Ra6 14.Qa6 (14.Qb7 Rb6 15.Qa7 Rb1 16.Rb1 Ba7 17.Bd3 e4–+) 14...Ba6 15.Ba6 0-0 (15...e4 16.Nd4 Bd4 17.ed4–+) 16.0-0 (16.Be2 e4 17.Nd4 Bd4 18.ed4 Qa5–+) 16...Bb4 (better 16...e4 17.Rfb1–+) 17.Nb3 Nc5 (17...Qa8!? 18.Bb5 Bc3 19.Rac1–+) 18.Nc5 Bc5 19.Ne5 (19.Be2 e4 20.Nd4 Bd4 21.ed4 Qa5–+) 19...Qb6 (19...Qd6!? 20.Nd3 Ng4 21.Rfe1 Qh2 22.Kf1–+) 20.Bd3 Be3! 21.Rab1 (21.fe3 Qe3 Double attack) 21...Qd4 (21...Bf2 22.Rf2 Qe3 23.g3–+) 22.Bh7 Kh7 23.Nf3 Bf2! 24.Rf2 Qa7 (better 24...Qc5 25.Kf1–+) 25.Ng5 (25.Kf1 Ng4 26.Rd2 Rc8–+) 25...Kg6 26.Nh3 Ng4 27.Nf4 (27.Rbb2 Re8 28.g3 Re1 29.Kg2 Ne3 30.Kf3 Qd4 31.Nf4 Kh6–+) 27...Kh7 28.Nh3 Re8 29.g3 Re2 30.Rbf1 Nf2 (30...Ra2 31.Ng5 Kh6 32.Nh3–+) 31.Rf2 Rf2 32.Nf2 Qa2 33.Kg2 d4 0–1. rhometal – ndriana, net–chess.com, 2017.

3.e3 Nf6 (--> 2.Ba3 Nf6 3.e3 d5).

3.e3 g6 4.b5 Bg7 5.Bb2 c6 6.Nc3 a6 7.bc6 Nc6 8.d3 Nf6 9.h3 0-0 10.Nf3 b5 11.a3 Be6 12.d4 e4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Ne8 15.Na2 Qc7 16.Nb4 Be5 17.Be5 Qe5 18.Be2 Qg5 19.Bg4? f5–+ 20.Be2 Qg2 21.Kd2 Qf2 22.Qf1 Qf1 23.Raf1 Nd6 24.h4 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Kc3 a5 27.Nc6 Ra6 28.Nd4 Rb6 29.Rb1 Rfb8 30.Ne6 Re6 31.Rhf1 Rc6 32.Rg1 Kf7 33.Rgd1 Kf6 34.Rd5 Rcb6 35.Rd7 h5 36.Rdd1 g5 37.hg5 Kg5 38.Rg1 Kh6 39.Rgf1 Rf6 40.a4 b4 41.Kc4 h4 42.Rf4 Rc8 43.Kb3?? Rc3 44.Kb2 Re3 45.Rh4 Kg7 46.Rf4 Ra3 47.Rd1 Ra4 48.Rd5 Kg6 49.Re5 Ra3 50.Rb5 e3 51.Re5 Kg5 52.Rf1 Kg4 53.Re8 f4 54.Rg8 Kf5 55.Rg2 Ke4 56.Re1 f3 57.Rh2 e2 58.Rhe2 fe2 59.Re2 Re3 60.Rh2 a4 61.Rh1 Re2 62.Rh4 Rf4 63.Rh7 a3 64.Kb3 Ke3 65.Rd7 a2 66.Ra7 Kd2 67.Ra2 Kc1 68.Ra1= Kd2 69.Ra2 Ke3 70.Ra4 Rd4 71.Ra5 Kf2 72.c3 bc3 73.Rc5 c2 74.Rc2 Rc2 75.Kc2 Ke3 76.Kc3 Re4 77.Kc2 Rc4 78.Kb3 Kd3 79.Ka3 Kc3 80.Ka2 Rb4 81.Ka3 Rb8 (82.Ka4 Kc4 83.Ka5 Rb5 84.Ka6 Kc5 85.Ka7 Kc6 86.Ka6 Rd5 87.Ka7 Rd8 88.Ka6 Ra8; 81...Re4 82.Ka2 Re1 83.Ka3 Ra1) 0–1. jimmyjf – touwladder, ChessWorld.net, 2004.

3.e3 h6 4.Nf3 Nd7 5.c4= e4 6.Nd4 Qf6 7.Nc3 c6 8.cd5+– c5? 9.bc5 Bc5 10.Ne4 Qe5 11.Nc5 Qd5 12.Nb5 Nc5 13.Nc7 (13…Kd8 14.Nd5+–) 1–0. pierre – eterra, internet, 2009.

3.e4 d4 4.Bc4 Nf6 5.d3 Be6 6.Bb3 c6 7.h3 Nbd7 8.Nf3 a5 9.b5 cb5 10.Bf8 Rf8 11.Be6 fe6 12.Na3 Qb6 13.Rb1 b4-/+ 14.Nc4 Qc5 15.Ng5 Ke7 16.0-0 b5–+ 17.Nd2 h6 18.Ngf3 a4 19.Rb2=+ g5 20.Qb1= g4 21.hg4+= Ng4 22.Rb4 Rab8 23.Nh4 Rg8 24.a3 Ndf6 25.Ndf3 Nh5 26.g3 Ng3 27.fg3+/– Ne3 28.Rf2 Rg3 29.Ng2?? Ng4 30.Re2?? Rf3–+ 31.Nh4 Rg3 32.Kf1 Rf8 33.Ke1 Rg1 34.Kd2 Rb1 35.Ng6 Ke8 36.Rb1 Rf6 37.Nh4 Qc3 38.Kd1 Rf1 (39.Re1 Qe1#) 0–1. Lekarka – experten3, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.e4 de4 4.Nc3 Nf6 5.f3 ef3 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nc6 9.Bb5 Qd7 10.0-0 Be7 11.Rae1=+ Bd6?? 12.d4!+/– Bb4 (12...Nd4 13.Qb7). waller – fromper, HCL–B2174 playchess.de, 2003.

3.f3 Bb4!–+ 4.Bb4 Qh4 5.g3 Qb4 6.c3?? (better is 6.Nc3 Nf6 7.Rb1–+) 6...Qb2 7.Qb3 (7.Na3 Qa3 8.f4 e4–+) 7...Qa1 8.e3 Nc6 9.Kf2 Nge7 10.Bg2 0-0 (10...Na5!? 11.Qa4 Nec6 12.Qc2–+) 11.Ne2 Na5 12.Qc2 (12.Qa3 Nc4 13.Qe7 Qa2 14.Qc7 Re8–+) 12...Bf5 (12...Nc4 13.d3 Qb2 14.Qc1 Qc1 15.Nc1–+ (15.Rc1?? Nb2–+)) 13.e4 (13.d3 Bd3! 14.Qd3 Qa2–+) 13...de4 14.fe4 Be6 15.Nc1 Nc4 (15...f5 16.Ke1–+) 16.Nb3 Qb2 17.Rc1 Qc2 18.Rc2 Rad8 19.Nc5 Nd6 (19...Bc8 20.d3 b6 21.dc4 bc5 22.Nd2–+) 20.Rb2 (20.Ne6 fe6 21.Ke2–+) 20...Nc4 (better is 20...Bc8!? 21.d4–+) 21.Rb7?? (21.Rc2 Bc8 22.d3–+) 21...Nd2–+ 22.Ne6 fe6 23.Ke3 Nb1 24.Rb1 Rb8 25.Rb4 (25.Rb3 c5 26.Bf3 Nc6–+) 25...Rb4 26.cb4 a5! 27.b5 (27.ba5 Ra8 Decoy) 27...a4 28.a3 (28.Bh3 Kf7–+) 28...Rb8 29.Bf1 Nc8 30.Bc4 Kf7 31.Kd3 (31.Bd3 Nd6 32.Bc2 Rb5 33.Ba4 Rb2–+) 31...Nd6 32.h3 Nb5 0–1. maviay (2080) – knightmare (2575), net–chess.com, 2013.

3.Nf3!? Nd7 4.e3 +=.

3.f4? ef4–+ 4.g4?? (4.Nf3 Nf6–+) 4...g5 (4...Qh4) 5.b5 c5 6.Bg2 Be6 7.Nc3 b6 8.Na4 Bg4 9.h4 f6 10.Bd5?? Qd5–+ 11.d4 Qh1 12.Qd2 Qg1 0–1. Bia,Bianca – Franziska,Franzi, remoteschach.de, 2002.

3.g4 Bg4 4.Bg2 Nc6 5.Bb2 (5.c4 Nf6–+ (5...Nb4 6.Bb4 Bb4 7.Qa4 c6 8.Qb4+/–; 5...dc4?! 6.Bc6 bc6 7.Qa4–+)) 5...Bb4 6.Nf3 Qf6 7.Ng5? (7.h3 Bf5 8.Na3–+) 7...Qg5 8.Bd5 Nge7 9.Bc6 Nc6 10.Be5 Qe5 11.Nc3 Bc3 12.Qb1 Qe2# 0–1. snagz – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.h3 a6 4.e3 Nf6 5.Be2 Be7 6.Nf3 e4 7.Nd4 0-0 8.Bg4 Bg4 9.hg4=+ Ng4?? 10.Qg4+– b6 11.Nf5 g6 12.Ne7 Qe7 13.b5 c5 14.bc6 Qe5 15.c3 Rc8 16.Qc8 (16…Kg7 17.Bf8 Kf6 18.Rh7 Nc6 19.Qc6 Qe6 20.Qa8+–) 1–0. pinecrest1981 – pitfall, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.h4 Bf5 4.Nc3 a5 5.f3 ab4 6.g4 Be7 7.Bb4 Bh4 8.Rh4 Qh4# 0–1. Chad's Chess V015 – Amyan145, computer chess game, 2001.

3.Bb2 Bb4

3.Bb2 c6

4.Be5 f6 5.Bb8 Rb8 6.a3 f5 7.e3 =.

3.Bb2 d4

4.c3 dc3 5.Bc3 Nc6 6.b5 Bb4?? 7.bc6+– Bc3 8.Nc3 bc6 9.Nf3 f6 10.e3 Ne7 11.Bc4 Nf5 12.Qa4 Bd7 13.Ne4 Nd6 14.Nc5 Nc4 15.Qc4 Qe7 16.d4 e4 17.Nd2 f5 18.f3 ef3 19.Nf3 Qe3 20.Kd1 Rb8 21.Re1 (21.Re1 Qe1 22.Ke1+–) 1–0. mtr – telnyb, internet, 2009.

4.c3 c5 5.bc5 Bc5 6.cd4 ed4 7.Qc2 b6?? 8.Qe4+– Ne7 9.Qa8 0-0 10.Qb8 1–0. mtr – stejfym, internet, 2009.

3.Bb2 Bd6

4.Nf3 Nd7 5.a3 Ngf6 6.e3 a5 7.b5 0-0 8.Be2 c5 9.0-0 e4 10.Ne1 =+.

4.a3 f5

4.a3 Nf6

3.Bb2 Nd7

3.Bb2 f6

3.Bb2 Nf6

3.Nc3 a5

4.Rb1 ab4 5.Bb4 c5 6.e3 cb4 7.Rb4 Bb4 8.Bb5 Nc6 (9.Nge2 Nge7–+) 0–1. rweasley – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Rb1 Nf6 5.e3? (5.d4 ed4 6.Qd4 Nc6 7.Qe3 Be6-+) 5...Bd6?? (better 5...ab4 6.Bb5 Nbd7 7.Bb4 c5 8.Bc5 Bc5-+) 6.Nb5 Be7 7.Qc1 c6 8.Nc3 0-0 (8...d4 9.Nd1-/+) 9.ba5 Ba3 10.Qa3 Ra5 11.Qd6?? (better 11.Qb2-/+) 11...Qd6-+ 12.Rb6 d4 13.ed4 ed4 14.Nd1 Re8 15.Ne2 Ra2 16.g3 Bg4 (better 16...d3 17.Rb2 Rb2 18.cd3-+) 17.h3 Be2 (17...d3 18.Rb2 Rb2 19.hg4 dc2 20.f4 Ng4 21.d4 Qb4 22.Ndc3 c1Q) 18.Be2 Qe6 19.Kf1 Qe2 20.Kg2 Ra1 (20...Ra1 21.Nc3 dc3 22.Ra1 cd2-+) 0-1. WarlpiriMan - boqsa (2360), ChessWorld.net, 2020.

4.Nb1 ab4 5.Bb2 –+.

4.Nb5 Bb4?! 5.Bb2 Nd7 6.Nf3 -/+.

4.Nb5 c6 5.Nc3 (5.ba5 cb5 6.Bf8 Kf8 7.e3–+) 5...ab4 (5...Bb4?! 6.Bb4 ab4 7.Nb1–+) 6.Bb2 bc3 7.Bc3 d4 8.Bb2 Qb6 9.Bc1 (9.Qc1 Bd6–+) 9...Nf6 10.a4 (10.e3 de3 11.fe3 Be6–+) 10...Bb4 11.Bb2 (11.Nf3 e4 12.Ne5–+) 11...Bd2! 12.Qd2 (12.Kd2 Qb2) 12...Qb2 13.Qd1 (13.Rd1 Ne4 14.Qd3 Qb4 15.c3 Nc3 16.e3–+) 13...Qc3 14.Qd2 Qa1 15.Qd1 Ra4 16.Nf3 Qc3 17.Qd2 Ra1 0–1. astrocreep – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.Nc3 Nf6

4.d3 d4 5.Ne4 Be7 6.c3 dc3 7.Nc3 Bd7 8.Nf3 0-0 9.Ne5=+ Nc6 10.Qb3?? Ne5–+ 11.b5 c6 (12.d4 Ng6–+; 11...Ba3!? 12.Qa3 a6 13.ba6 Ra6 14.Qb3–+) 0–1. Ridgereeno – The Enchanter, ChessWorld.net, 2005.

4.d4 ed4 5.Na4? (better 5.Qd4 Nc6 6.Qe3 Be6 7.Nb5-+) 5...a5-+ 6.Qd4 (6.Bc1 Bb4 7.Bd2 Ne4 8.Bb4 ab4-+) 6...Nc6 (better 6...ab4!? 7.Bb4 Ra4 8.Qe5 Be7 9.Be7 Qe7 10.Qe7 Ke7 11.e3-+) 7.Qe3 Be6 (better 7...Qe7!? 8.Qb3 ab4 9.Bb2-+) 8.Nc5 ab4 (8...Ng4 9.Qf4 Bd6 10.Ne6 Bf4 11.Nd8 Be5-+ (11...Kd8?! 12.Nf3-+; 11...Rd8?! 12.Nf3-+; 11...Nd8?! 12.Nf3-/+)) 9.Bb2?? (9.Ne6 fe6 10.Qe6 Qe7 11.Qe7 Be7=+) 9...Qc8 (better 9...Ng4 10.Ne6 Ne3 11.Nd8 Nc2 12.Kd1 Na1 13.Nc6 Ra2-+) 10.Bf6 gf6 11.Nf3?? (better 11.Nb3-+) 11...d4! 12.Nd4 Theme: Interference. (12.Qd4 Nd4) 12...Bc5 13.0-0-0 (13.Rd1 Ra2 14.Qf4 Bd4 15.Rd4 Nd4 16.Qd4 Qd7 17.Qd7 Kd7-+) 13...Bd4 (better 13...Ra2 14.Qe4 Ra1 15.Kd2 Bd4 16.Ra1 Ba1 17.e3 Bc3 18.Kd1-+) 14.Qg3 (14.Rd4 Nd4 15.Qd4 Ra2 16.Qb4 Ra1 17.Kd2 Qd7 18.Ke3-+) 14...Ra2 15.Qg7 Ra1 (15...Bc3 16.Qg8 Rg8 17.Rd8 Qd8 18.e4 Ra1) 16.Kd2-+ f5 17.Qh8 Bh8 (17...Bh8 18.Ke3 Rd1-+) 0-1. WarlpiriMan - PeteGwent (2160), ChessWorld.net, 2020.

4.e3 a5 5.b5 Ba3 6.Nf3 Bg4 7.Rb1 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Bd6 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.a4 Nb6 13.d3 Qd7 14.Ng5 h6 15.Nf7 Rf7 16.f3 Raf8 17.e4 d4 18.g5 dc3 19.h4 hg5 20.hg5 Qh3 21.Qe1 Nh5 22.Rf2 Bc5 23.Bf1 Qg3 24.Bg2 Rf3 (25.d4 Rf2 26.Qf1 Bd4 27.Kh1 Rf1 28.Rf1 Rf1 29.Bf1 Qg1#) 0–1. aliwood – lea_dc, internet, 2005.

3.d3 a5

4.b5 Ba3 5.Na3 Qd6 6.Qc1 Nf6 7.c3 e4 8.e3 0-0 9.Nc2 ed3 (9...Be6 10.de4 Ne4 11.Nd4=+) 10.Bd3 Nbd7 11.Nf3 Nc5 12.Be2 Bg4 13.0-0 Nce4 14.Ncd4 c5 15.h3? (better 15.bc6 bc6 16.c4=) 15...cd4-+ 16.hg4 dc3 (better 16...de3 17.Qe3 Rfe8-+) 17.Rd1? (better 17.Nd4-+) 17...Ng4 18.Rf1 Nd2! 19.g3? (19.Nd2 Qh2 Mate attack) 19...Nf1 20.Qf1 Rfe8 21.Nd4 (21.Qg2 Qb6 22.Ne1 Ne3 23.fe3 Re3-+ (worse 23...Qe3 24.Kf1-+)) 21...Ne5 (21...Ne3 22.Qe1 Nf5 23.Nf5-+) 22.f4 (22.Rc1 Rac8-+) 22...Nc4 23.Bc4 dc4 24.Qc4 Rac8 25.Qe2 (25.Qd3-+) 25…Qd4! (25...Qd4 26.Kf2 Qa4-+) 0-1. stevensnow92 (1970) - Aaron_Whitney (2325), Casual Rapid game, lichess.org, 2022.

4.c3 ab4 5.cb4?? Ra3!–+ 6.Nf3 Bb4 7.Nfd2 Ra8 8.a3 Nf6 9.Qb3 Nc6 10.e3 0-0 11.Ra2 Bd2 12.Nd2 Rb8 13.Be2 Be6 14.Qc2 d4 15.Ra1 de3 16.fe3 Ng4 17.Bg4 Bg4 18.0-0 Be2 19.Rfd1 Bd1 20.Qd1 Qd3 21.Nf1 Qd1 22.Rd1 Rfd8 23.Ra1 Rd3 24.a4 Ra8 25.Kf2 b5 26.Ke2 (26...Rd6 27.Nd2–+; 26.Rc1 Na7 27.ab5 Nb5–+). Lekarka – gauge, Live Game Caissa's Web, 2006.

4.c3 Nf6 5.b5 Ba3 6.Na3 c6 (6...0-0!? 7.Nf3–+) 7.bc6 1–0. Krahl,Wolfgang – Kluegel,Raphael, desc–online.de, 1999.

4.Qd2 ab4 5.Bb4 Bb4 6.Qb4 Nc6 7.Qb3 Nd4 (7...d4 8.c3-/+) 8.Qc3 Ra6 9.e3? (Better is 9.Qd2-/+) 9...Rc6–+ 10.Qd2 (10.ed4 Rc3 11.Nc3 ed4 12.Nce2–+) 10...Nc2 11.Kd1 Na1 12.Be2 (12.Qb2 Qh4 13.Qe5 Be6–+) 12...Rc2 13.Qa5 b6 14.Qb5 c6 (15.Qa4 b5–+) 0–1. rene822 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Qd2 Nc6 5.b5=+ Ba3 6.Na3 Nd4 7.e3 Ne6 8.c4 d4 9.e4 Nf6 10.Nf3 Qd6 11.Nc2 Nf4 12.g3 Ne6 13.Bg2 Bd7 14.a4 0-0 15.0-0 Nc5 16.Ra3 h6 17.Qe2 Rac8 18.Rd1 Bg4 19.h3 Bh5 20.Qd2 b6 21.Rf1 c6 22.Nh2 cb5 23.ab5 Rc7 24.g4 Bg6 25.Nf3 Rfc8-/+ 26.Rc1 Qe6 27.Nh4 Bh7 28.Rb1? h5 29.f3 hg4 30.fg4 Nfd7 31.Nf5 Bf5 32.ef5 Qd6 33.Bd5 Nf6-/+ 34.Bg2 Ne8 35.Ra2 Nf6 36.Ne1 Nfd7 37.Nc2 Nf8 38.Rf1 Nb3 39.Qd1 Nd7 40.Ne1 Ndc5 41.Raf2 Qd7 42.f6= g6 43.Nf3 Qd6 44.Re2 Re8 45.g5 a4 46.Rfe1 Nd7 47.Re4= Qc5 48.Qe2 a3 49.Rh4 Qd6 50.Qa2 Qb4= 51.Rb1 Ndc5=+ 52.Bf1 Rcc8 53.Qh2? a2?? 54.Qa2+= Qc3 55.Rd1 e4= 56.Ne1 Nc1 57.Qd2 Qd2 58.Rd2+= N1b3 59.Rd1 Re5 60.Rg4 e3 61.Be2 Ne6 62.Nf3 Rf5 63.Rb1 Nec5 64.Nd4+/– Nd4 65.Rd4 Rg5 66.Kh2 Re5 67.Rd6 Rf5 68.Rf1 Rf1+/– 69.Bf1 Re8 70.Be2 Na4? 71.Kg3+– Nc3 72.Kf3 Na4 73.Rd7 Kf8? 74.Rb7 g5 75.d4 Kg8 76.Re7 Kf8 77.Re3 Re6 78.Re6 fe6 79.Kg4 Nc3 80.Bd3 Nd1 81.Kg5 Nf2 82.Bf1 Kf7 83.Bg2 Nd1 84.h4 Ne3 85.Be4 Nc4 86.h5 Nd6 87.Bc6 Nf5 88.h6 Nh6 89.Kh6 Kf6 90.Be4 Kf7 91.Kg5 Ke7 92.Kf4 Kf6 93.Bc6 Kf7 94.Ke5 Ke7 95.d5 ed5 96.Kd5 Kd8 97.Kd6 Kc8 98.Bd5 Kd8 99.Kc6 Ke7 100.Kb6 Kd7 101.Kb7 Kd6 102.Bc6 Ke7 103.Kc7 Ke6 104.b6 Ke7 105.b7 Ke6 106.b8Q Ke5 107.Qe8 Kd4 108.Kd6 Kc4 109.Qe2 Kd4 110.Qd2 Kc4 111.Bd7 Kb3 112.Qc1 Kb4 113.Qb2 Kc4 114.Bb5 1–0. NN – SuperConstellation4, 1987.

3.d3 Nf6

4.e3 Bd6 5.Nf3 0-0 6.Be2 Qe7 7.0-0 Re8 8.Nc3 c6 9.h3 Bb4 10.Bb4 Qb4 11.Qd2 Nbd7 12.Rab1 Qd6 13.Rb4?? Qb4–+ (14.Rb1 Qd6–+) 0–1. sundfar – Andy1, HCL–A1587 playchess.de, 2003.

4.e3 Bd6 5.Nf3 0-0 6.Ng5 h6 7.Nf3 a5 8.ba5 Ba3 9.Na3 Qd6 10.Qc1 Ra5 11.d4? Qb4–+ 12.Kd1 Ra3 13.Rb1 Qa4 14.Bb5 Qa5 15.Ne5 c6 16.Bd3 Ra2 17.Ke2 Ne4 18.Re1 Nc3 19.Kf1 Nb1 20.Qb1 Nd7 21.Nd7 Bd7 22.Qb7 Ra1 23.Ra1 Qa1 24.Ke2 Be8 25.h4 Qg1 26.g3 f6 27.g4 Qg4 28.Kd2 Qh4 29.f4 Qf2 30.Be2 Bh5 31.Qa6 Be2 32.Qe2 Qe2 33.Ke2 h5 34.Kf3 g5 0–1. nwishn (1900) – gdraper (2035), net–chess.com, 2006.

3.d4 Nc6

4.b5 Ba3-/+ 5.Na3 Nd4 6.f4? f6 7.e3 Nf5 8.Qd2 Qd6 9.Qc3 ef4 10.ef4 Qf4 11.Nf3 Qe3 12.Qe3 Ne3 13.Bd3 Ng2 14.Kf2 Nf4 15.Rae1 Ne7 16.c4 Nd3 17.Kg3 Ne1 18.Re1 Kf7 19.c5 Re8 (20.Kf2 a6–+) 0–1. breaker – touwladder, ChessWorld.net, 2004.

4.e3 e4 5.Bb5 Bd7 6.Bc6 Bc6 7.Nc3 Nf6 8.h3 Nd7 9.f3 Qh4 10.Kf1 Nf6 (11.Qc1 Bd7-/+; 10...Nb6 11.Qe2-/+) 0–1. AmericanRusky – easydigital, ChessWorld.net, 2005.

4.de5 Ne5 5.c3 Bf5 6.f4 Nc4 7.Qa4 c6 8.e3 b5 9.Qd1 Qd7 10.Bc4 dc4 11.Qd7 Kd7 12.Ne2 a5 13.ba5 Ra5 14.Bf8 Ke8 15.Bg7 Ne7 16.Bh8 Bc2 17.0-0 Bd3 18.Re1 Nf5 19.Bd4 Nd4 20.Nd4 h5 21.Nc6 Ra6 22.Nb4 Rd6 23.Nd3 cd3 24.Nd2 Rg6 25.Rab1 Rb6 26.a4 Rg6 27.ab5 h4 28.h3 Re6 29.b6 1–0. andre2004 – KaiKerling, ChessWorld.net, 2005.

3.d4 ed4

4.Qd4 Be7 5.b5 Bf6 6.Qe3 Ne7 7.c3 0-0 8.Nd2 a6 9.Rb1 ab5–+ 10.Bb2 Ra2 11.h3 Bf5 12.Ra1 Rb2 13.Ra8 d4 14.cd4 Bd4 15.Rb8 Qd6 16.Rf8 Kf8 17.Qg3 Qb4 (18.Qg7 Kg7 19.Ngf3 Rb1) 0–1. breaker – marekt, ChessWorld.net, 2004.

4.Qd4 Nf6 5.Nc3 Be6 6.e3-/+ Nc6 7.Qd3 Be7 8.Na4 0-0 9.c3 Ne5 10.Qd1 Ne4 11.Nf3? Ng4 12.Qc2 Ngf2 13.Rg1 Ng4 14.c4 Ne3 15.Qd3 Nc4 16.Bc1 Bb4 17.Ke2 Re8 (18.Qb3 c5–+; better is 17...Bf5!? 18.g4 Ng3 19.Kf2 Bd3 20.Kg3 Bf1 21.Rf1–+) 0–1. QueenAmyitis – agrillage, internet, 2005.

4.Qd4 Nc6-/+

5.Qb2 Qf6 -/+.

5.Qd2 Qf6 6.b5 Ba3 7.c3 Bc5 8.e3 Nce7 9.Nf3 Be6 10.a4 Ng6 11.Bd3 N8e7 12.0-0 0-0 13.Qc2 Rfe8 14.Nbd2 Bf5 15.e4 Be6 16.e5 Ne5 17.Bh7 Kf8 18.Ne5 Qe5 19.Nf3 Qf6 20.Bd3 Ng6 21.Rfe1 Nf4 22.Bf1 Bf5 23.Qd2 Ne6 24.c4 dc4 25.Bc4 Rad8 26.Qc1 Bd6 27.Qe3 Nc5 28.Qd2 Bh2! 29.Nh2 Rd2 (30.Re8 Ke8 31.Re1 Kf8–+) 0–1. QueenAmyitis – lea_dc, internet, 2005.

5.Qd2 Qf6 6.c3 Nb4 7.Bb4 (7.Nf3!?-/+) 7...Bb4–+ 8.e3 c6 9.a3 Bc5 10.g3 (10.Nf3 Ne7–+) 10...Ne7 11.Bh3 0-0 12.Bc8 Rac8 13.g4 Ng6 14.Ra2 (14.h3 Rfe8–+) 14...Qe6 15.h3 (15.Nf3–+) 15...Qe4 16.Rh2 (16.Qd1 Qh1 17.Kf1–+) 16...Qb1 17.Ke2 Qg1 18.Rb2 Qh2 19.Rb7 Be3! 20.Qe1 (20.Ke3 Qe5) 20...Bf2! 21.Qf2 Rce8 22.Kf1 Qh3 23.Qg2 Re1! 24.Kf2 (24.Ke1 Qg2) 24...Qe3 0–1. rum – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qe3 Be6 6.b5 Ba3 7.bc6?? (better is 7.Na3 Nce7 8.Nf3+=) 7...Bd6 (better is 7...Bb2 8.cb7 Rb8 (8...Ba1?! 9.ba8R Qa8 10.Qc5-/+) 9.Qa7 Ba1–+) 8.cb7+/– Rb8 9.Nc3?? (better is 9.Qa7 c6 10.Nd2+=) 9...Rb7 10.Nd5 Qd7 (better is 10...Nf6!? 11.Nf6 Qf6–+ (worse is 11...gf6 12.Nf3+=)) 11.Nf4= Nf6 12.Ne6 Qe6 (worse is 12...fe6 13.a3+=) 13.Qe6 fe6 14.f3 (better is 14.e3!?=) 14...Be5+= 15.Rd1 0-0 (better is 15...Nd5!? 16.Rd3 Nb4+=) 16.e4+= Rb2 17.Bc4 Re8 18.Bb3 c5 19.Ne2 Nd7?? (19...g5 20.h4 g4 21.Kf2+/–) 20.c4 (better is 20.Rd7 Rb1 21.Rd1 Rd1 22.Kd1+–) 20...Nb6 21.0-0?? a5?? 22.Nc1 a4 23.Nd3 Re2?? 24.Ne5+– ab3 25.Rd6?? ba2? 26.Rb6+– Ra8 27.Ra1 g6 28.Nd7 Rc2 29.Nc5 Rc4 30.Ne6 Kf7 31.Nf4 Rc2 32.Kf1 Ra3 33.Ne2 Re3 34.Nd4 Rd2 35.Nb3 Rde2? 36.Ra6 Rb2 37.R6a2 Rbb3 38.Re2 Rec3 39.Rae1 Kf6 40.e5 Ke6 41.h4 Rc5 42.f4 Rb4 43.g3 Rb3 44.Rg2 h5 45.Kg1+– Rcc3 46.f5?? gf5= 47.Rf1? Rg3–+ 48.Rg3 Rg3 49.Kh2 Re3 50.Rg1 Re5 51.Rg6 Kf7 52.Rh6 f4-/+ 53.Kg2 Kg7 54.Rd6 Re3 55.Rd5 Rg3 56.Kf2 Kg6 57.Rd6 Kf5 58.Rd8 Kg4 59.Rg8 Kh4 60.Rh8 Rb3 61.Rf8 Kg5 62.Rg8 Kf6 63.Rg1? h4 64.Rh1? Kg5 65.Rg1 Kh5 66.Kg2 Rg3 67.Kh2 Rg1 68.Kg1 Kg4 69.Kg2 h3 70.Kf2 Kh4 71.Kg1 Kg3 72.Kh1 f3–+ 73.Kg1 h2 74.Kh1–+ Kf4 75.Kh2 Ke3 76.Kg1 Ke2 77.Kh2 f2 78.Kg3 f1Q 79.Kh2 Ke3 80.Kg3 Qf3 81.Kh4 Qg2 82.Kh5 Kf4 83.Kh6 Kf5 84.Kh7 Kf6 85.Kh6 Qg6 0–1. roni991955 – ttaoufik, internet, 2013.

5.Qf4 Bd6 6.Qe3 Qe7 7.Qe7 Nge7 8.c3 Bf5 9.Nf3 0-0-0 10.e3 Ne5 11.Nd4 Nd3 12.Bd3=+ Bd3 13.Nd2 c6 14.N2b3 Rhe8 15.0-0-0 Bg6 16.f4 Nf5 17.Rhe1? Ne3–+ 18.Rd2 Nc4 19.Re8 Re8 20.f5 Re1 21.Kc2 Na3 22.Kd3 Bh5 23.Nc5 Bf4 24.Rf2 Rd1 (25.Rd2 Rd2#) 0–1. Lekarka – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.d4 Bd6

4.Nc3 Nf6-/+ 5.h3 ed4 6.Qd4 Nc6 7.Qd2 Bb4 8.Bb4-/+ Nb4 9.a3 Nc6 10.e3 Bf5 11.Bb5 0-0 12.Bc6 bc6 13.Nf3 Rb8 14.0-0 Qd6 15.Nd4 Bg6 16.a4 Rfe8 17.Rfe1 Ne4 18.Qd3? Nf2!–+ 19.Qe2 Ne4 20.Nd1 Re7 21.Qa6 c5 22.Nc6-/+ Ree8 23.Nb8= Rb8 24.Qd6 cd6 25.c3 h5 26.Kh2 h4 27.Rc1 Ng3 28.Nf2? d4?? 29.ed4 cd4 30.cd4= Rb4 31.Rc8 Kh7= 32.Ree8 Bf5 33.Rh8 Kg6 34.Rh4 Nf1–+ 35.Kg1 Ne3 36.Rd8 Rb1 37.Kh2 Nf1 38.Kg1 Ng3 39.Kh2 Nf1 40.Kg1 Ng3 41.Kh2 Nf1 ½–½. GeneV – kansas (1645), internet, 2007.

4.Nf3 f6 (better 4...e4!? 5.Ng1 e3-/+) 5.de5 fe5 6.Qd5?? (better 6.Bb2 Bb4 7.Nbd2=+) 6...c6 (better 6...Bb4 7.Bb4 Qd5–+) 7.Qe4 (7.Qd2!?+–) 7...Nf6= 8.Qh4 e4 9.Ng5 (9.Nfd2 Qe7=) 9...Qe7 (9...Be5 10.c3 Nd5 11.Nd2–+) 10.e3 (10.c3=) 10...Bb4 (better 10...h6 11.c3 Bf5-/+) 11.c3?? (11.Bb4 Qb4 12.Nd2 Qb2+=) 11...Bc3?? (better 11...Ba3 12.Na3 Qa3 13.Ne4 Nbd7–+) 12.Nc3+= h6?? (better 12...Qa3 13.Nge4 0-0 14.Bc4 Kh8+=) 13.Be7+– Ke7 1–0. Gladstone (1630) – kirklandlake (1645), ChessWorld.net, 2018.

3.d4 e4

4.b5 Ba3-/+ 5.Na3 Qd6 6.Qc1=+ Qb4 7.c3 Qd6 8.e3 c6 9.bc6 bc6 10.Nh3 Bh3=+ 11.gh3 Nf6 12.c4 0-0 13.cd5 cd5 14.Nb5= Qb4 15.Qd2 Qb5?? 16.Bb5+– Nbd7 17.0-0 Nb6 18.Rfc1 a6 19.Bc6 Nc4 20.Rc4! dc4 21.Ba8 Ra8 22.Qb4 Rc8 23.Rb1 Nd7 24.Qb7 Rd8 25.Qa6 c3 26.Rc1 Nb8 27.Qb6 Rc8 28.Rc3! (28…Re8 29.Rc7+–) 1–0. Kevin@home – CSLewis, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 a6 5.b5 Ba3= 6.Na3 ab5 7.Nb5=+ c6 8.Nc3 b5 9.Nce2 Nf6-/+ 10.h3 0-0 11.g4 b4 12.c3=+ Qa5 13.Qb3 Na6 14.a3 c5 15.g5 Nd7 16.Nf4? c4–+ 17.cb4 Nb4! 18.Qb4 Qb4 19.ab4 Ra1 20.Ke2 c3 (21.f3 c2–+) 0–1. breaker – Mengs, ChessWorld.net, 2004.

4.e3 a6 5.Nc3 a5 6.Nb5? c6 7.Nc3? ab4 8.Bb4 Bb4 9.Qd2 Qa5 10.Kd1 Bc3 11.Qe2 Ba1 12.Nh3 Qa2 13.Rg1 Qb1 14.Kd2 Qb4 15.Kd1–+ Bc3 16.Kc1 Ra1# 0–1. prata83 – mic, internet, 2006.

4.e3=+ Nc6 5.b5 Ba3 6.Na3 Nce7 7.c4 c6 8.c5?? Qa5–+ 9.Qd2 Qa3 10.b6 ab6 11.cb6 Nf6 12.Be2 0-0 13.Qc1 Qc1 14.Rc1 Ra2 15.Nh3 Bh3 16.gh3 Rfa8 17.0-0 Re2 18.Ra1 Ra1 19.Ra1 Rb2 20.Ra8 Ne8 21.Re8 1–0. letsbuymour – vwfast12, internet, 2007.

4.e3 Bd6 5.b5 Ba3 6.Na3 c6 7.f4?? (7.Qd2 a6 8.bc6 b5=+) 7...Nf6 (7...Qa5 8.Qd2 Qa3 9.c4-+) 8.Be2?? (8.Qd2 a6 9.bc6 b5-/+) 8...Qd6 (better 8...Qa5 9.Qd2 Qa3-+) 9.Qc1 c5 10.dc5 Qc5 11.Nh3 (better 11.c4!?=+) 11...Bh3 12.gh3 Nbd7 13.Rg1 0-0 14.Kf2 d4 (14...Rfc8!? 15.c4-+) 15.ed4-/+ Qd4 16.Kg2 (16.Qe3!? Qe3 17.Ke3-/+) 16...e3 17.Rd1 (17.Qf1 Rfe8-+) 17...Qe4 (17...Qf4!? 18.Rf1 Qg5 19.Kh1-+) 18.Bf3 Qg6 (better 18...Qf4!? 19.Re1 Rae8 20.Bb7 Re6-+) 19.Kh1-/+ Ne4 (better 19...Rae8 20.Bb7 Qh6-/+) 20.Be4?? (better 20.Qe3 Rfe8 21.Bg2=) 20...Qe4-+ 21.Kg1 Nf6 22.Re1 Nd5 Threatening mate: Nxf4 23.c4 (23.Qd1 Nf4 24.Qg4-+) 23...Rac8 (23...Nf4 24.Qb2 Nh3 25.Kf1 Qf3 26.Qf2 Qf2) 24.Re2?? (24.Qb1 Rc4 25.Nc4 Qc4 26.Qf5 Qb5 27.Rad1=) 24...Nb6 (24...Nf4 25.Qf1 Rc5-+) 25.Qe3= Qg6 26.Kh1 (26.Rg2!? Qf6 27.Rc1=) 26...Nc4=+ 27.Nc4 Rc4 28.Rae1 h6 (better 28...Qf5!?-/+) 29.Qa7= Rf4 30.Qb7 Rb4?? (30...Qf5 31.Rg2=) 31.Re7 (better 31.Qe7 Rb5 32.Qf8 Kh7 33.Rg2+-) 31...Qg5 (31...Qd3 32.Qg2=+) 32.Rg1 (32.R7e5 Qd2+=) 32...Qc5 (32...Qb5 33.Qg2 g5 34.Qf3=+) 33.Rc7 (33.Qg2 g5 34.Rb7 Rb5=) 33...Qf2 34.Qg2 Do you see the mate threat? 34...Qf6 (better 34...Qg2 35.Rg2 Rb1 36.Rg1 Rb5=+) 35.Rc3?? (better 35.Rc6!? Qd4 36.Rd6+/-) 35...Rb5 (better 35...Qc3 36.Qd5 Qb2-+) 36.Rf3=+ Qd4 37.Rg3 Do you see the mate threat? 37...g5 38.h4 f6 39.hg5 fg5 40.h4 (better 40.Rf3=) 40...Qd5?? (40...Rf2 41.Qh3 Qe4 42.R1g2 Rb1 43.Kh2 Rg2 44.Rg2 Qe5 45.Qg3 Qa1=) 41.hg5 Qg2 42.R3g2 hg5 43.Rg5 Rg5 (43...Rg5 44.Rg5 Kf7+/-). WarlpiriMan - thebreaker303, ChessWorld.net, 2011.

4.e3 Nf6 5.Bb5 c6=+ 6.Ba4 b5 7.Bb3 Na6 8.Ne2 Bb4 9.Bb4 Nb4 10.c3?? Na6 11.0-0 Qd6 12.Ng3 Bg4 13.Qd2 h5 14.h3 h4 15.Nh1 Bf5 16.Bd1 g5–+ 17.f4 gf4 (18.Rf4 Bc8=+; better is 17...g4 18.Nf2 Rg8 19.hg4 Ng4–+) 0–1. AmericanRusky – CSLewis, ChessWorld.net, 2005.

4.e3=+ Nf6 5.c4 c6 6.c5 Be7 7.Be2 0-0 8.Nc3 a5 9.Na4 Nbd7 10.b5 cb5 11.Bb5 b6 12.Bc6 Rb8 13.Rb1 Ba6 14.Ne2 b5 15.Nac3 b4 16.Bc1? bc3 17.Rb8 Nb8 18.Ba4 Bb7 19.Nc3 Nc6 20.0-0 Qb8 21.Bd2 Nb4 22.Qb3 Ba6 23.Rb1 Bc4 24.Qa3 Qc7 25.Bb5 Bb5 26.Nb5 Qd8 27.Bb4-/+ ab4 28.Rb4 Nd7 29.Qa7 Qc8 30.Qc7 Qc7 31.Nc7= Nf6 32.a4 Rc8 33.Rb7= Bd8 34.Nb5 Ne8 35.Na7 Ra8 36.c6 Nc7 37.h3 f5 38.Nb5 Nb5 39.ab5+/– Rc8 40.Rd7 Bc7 41.Rd5+– f4 42.Rd7+/– fe3 43.fe3 Bg3 44.Kf1 Rf8 45.Ke2+– Rf2 46.Kd1 Rf1 47.Kc2 Rf2 48.Kb3 Re2 49.d5 Re3 50.Kc4 Re1 51.c7?? Rc1 52.Kd4 Rc7 53.Rd8 Kf7–+ 54.Ke4 Rb7 55.d6 Rb5 56.Kf3?? Rb3–+ 57.Ke4 Bh4 58.Kd5?? Bd8 59.Kc6 Ke6 (60.Kc5 Bf6–+) 0–1. Lekarka – ripper, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.f3 Bd6 5.e3-/+.

4.f3 Nf6 5.e3 Bd6-/+.

4.f3 Nf6 5.e3 ef3 6.gf3 Bd6=+.

4.f3 Nf6 5.fe4 Ne4 6.Qd3 Nc6 7.c3-/+.

4.f3 Nf6 5.fe4 Ne4 6.Qd3 Qf6 7.Nf3 g6 (7...Qb6 8.c3-/+) 8.Qe3 (8.c4 Be6=+) 8...Bg7 (8...Qb6 9.c3-/+) 9.Qb3 (9.c4 Nc6 10.Nc3 Nd4 11.Nd4 Qd4 12.Qd4 Bd4 13.Ne4 Ba1 14.cd5–+) 9...c6 10.Bb2 (10.e3 Bg4 11.Be2 Qe6=+) 10...0-0 11.b5 (11.e3 Re8=+) 11...c5 (better 11...Bf5-/+) 12.dc5?? (12.Qd5 Qe7 13.Qb3 Bg4=+) 12...Qe6 (better 12...Qb2 13.Qb2 Bb2–+) 13.Nd4 (13.Bg7 Kg7 14.Nbd2 Nc5 15.Qc3 Qf6=) 13...Qf6 14.Qf3 (14.Nf3 Qb2 15.Qb2 Bb2–+) 14...Qh4 15.g3 Qe7 16.Ba3?? (better 16.c3=+) 16...Bd4–+ 17.c6 Qc7 (17...Qg5 18.h4 Qh6 19.Bh3 Ba1 20.Bc8 Nc6 21.Bb7–+) 18.c3 Qa5 (better 18...Bf2 19.Kd1 Rd8 20.Bg2 bc6 21.Rf1–+) 19.Bb2 (19.Bf8 Kf8 20.cb7 Bb7 21.Bg2 Nc3 22.Nd2 Qb5 23.Rf1–+) 19...Bf2 20.Kd1 Qb5 21.Ba3 Re8 22.cb7 Bb7 23.e3 (23.Kc1 d4 24.e3 d3–+) 23...Qd7 (better 23...Qa4 24.Kc1 Nc3 25.Bc5–+) 24.Nd2 (24.Kc1 d4! 25.ed4 Bd4–+) 24...Nc6 (better 24...Qa4 25.Nb3 Qa3–+) 25.Ne4 (25.Kc1 Be1 26.Ne4 Re4 27.Bh3–+) 25...de4 (25...Re4 26.Qf2 d4 27.ed4 Nd4 28.Kc1–+) 26.Ke2 ef3 27.Kf2 Ne5 (27...Qd2 28.Kf3 Qe3 29.Kg2 Ne5 30.Kh3 Qh6) 28.Bc1 (28.Ke1 Rad8 29.Bh3 Qd2 30.Kf1 Qe2 31.Kg1 f2) 28...Qc7 (28...Ng4 29.Ke1 f2 30.Ke2 Rad8 31.e4 Qd3) 29.Bb2 Red8 30.Kg1 Qc5 31.Bc1 (31.Re1 Rd2 32.Ba6 f2 33.Kf1 fe1R 34.Ke1 Qe3 35.Kf1 Qf2) 31...Qc3 (31...f2 32.Kf2 Ng4 33.Ke1 Qc3 34.Ke2 Qd3 35.Ke1 Qd1) 32.Rb1 (32.h3 Qe1 33.Rh2 Qg3 34.Kh1 f2 35.Rg2 Qh3) 32...f2! 33.Kf2 (33.Kf2 Ng4 Mate attack) 33...Bh1 (33...Qc2 34.Bd2 Rd2 35.Be2 Re2 36.Kf1 Bg2 37.Kg1 Qb1) 34.Rb2 Bf3 (34...Rd1 35.Bd2 Rd2 36.Rd2 Qd2 37.Be2 Ng4 38.Kg1 Qe2 39.Kh1 Qh2) 35.Bg2 (35.Kg1 Qc1 36.e4 Qe3 37.Rf2 Ng4 38.Bg2 Qf2 39.Kh1 Bg2) 35...Rd1 (35...Nd3 36.Kf3 Qf6 37.Kg4 Qf5 38.Kh4 Qh5) 36.Bf3 (36.Bd2 Rd2 37.Rd2 Qd2 38.Kf1 Bg2 39.Kg1 Nf3) 36...Re8 (36...Qe1 37.Kg2 Qf1) 37.Bd1–+ Qc1 38.Rb7 (38.Rb5 Qd2 39.Be2 Ng4 40.Kf3 Re3 41.Kg4 Qe2 42.Kh3 Qf1 43.Kh4 Re4 44.g4 Qf2 45.Kg5 Qf4 46.Kh4 Qg4) 38...Qd1 39.Ra7 (39.g4 Qd2 40.Kg3 Qe3 41.Kh4 Qf2 42.Kg5 f6 43.Kh6 Ng4) 39...Qf3 (39...Ng4 40.Kg2 Ne3 41.Kf2 Qf1) 40.Kg1 (40.Ke1 Rd8 41.Ra8 Qh1 42.Kf2 Ng4 43.Ke2 Qd1) 40...Qe3 (40...Ng4 41.Rf7 Kf7 42.h3 Qg3 43.Kf1 Qf2) 41.Kg2 Qa7 (41...Qf3 42.Kh3 Qf1 43.Kh4 Nf3 44.Kg4 Re4) 42.Kh3 (42.g4 Qb7 43.Kf2 Qf3 44.Kg1 Ng4 45.a4 Re1) 42...Qa2 (42...Qf2 43.a3 g5 44.g4 Qf3) 43.g4 g5 44.Kg3 Qa3 (44...Nc4 45.h4 Re3) 45.Kg2 Qf3 46.Kg1 Qg4 (46...Ng4 47.h3 Re1) 47.Kf2 (47.Kh1 Nf3 48.h3 Qh3) 47...Qh4 (47...Nd3 48.Kf1 Re1) 48.Kg2 (48.Ke2 Qh2 49.Ke3 Nc6 50.Kf3 Qe2 51.Kg3 Re3) 48...Ng4 49.h3 Ne3 (49...Qf2 50.Kh1 Re1) 50.Kg1 (50.Kf3 Nf5 51.Kg2 Qg3 52.Kf1 Re1) 50...Qh3 (50...Qg3 51.Kh1 Qg2) 51.Kf2 Qg2 (51...Qf1 52.Kg3 Qg2) 52.Ke1 Nc2 53.Kd1 Re1 0–1. venaverme – barrawatp, gameknot.com, 2018.

3.e3 a5

4.ba5 Ba3 5.Na3 Ra5 6.Nb5 c5 7.c4 Ne7 8.cd5 Nd5 9.Qc2 b6 10.Nf3 Nc6 11.Bc4 0-0 12.0-0 Ncb4 13.Qb1 Nc6 14.Qc2 Ba6 15.a4 Ndb4 16.Qe4 Bb5 17.ab5+/– Ra1 18.Ra1 Na5 19.Ne5 Qe7 20.f3 Kh8?? 21.Ng6!+– (21…hg6 22.Qe7+–) 1–0. marre – oppo1, internet, 2010.

4.ba5 Ba3 5.Na3 Ra5 6.Nb5 Bd7 7.Nc3 Ne7 8.d4 e4 9.Qh5 c6 10.Rb1=+ b6 11.Nge2 Bf5 12.g3 Nd7-/+ 13.Bg2 h6 14.Nf4 g5–+ 15.Nh3 Nf6 16.Qd1 Bg4 17.Qc1 Qc7 18.Qb2-/+ b5 19.Ng1 Bh5 20.a4 0-0 21.ab5 cb5 22.Nb5 Qd7 23.Nc3=+ Nc6 24.Qc1 Rfa8 25.Nge2 Bf3 26.0-0 h5 27.Qd2 R5a6 28.Nc1 Bg2 29.Kg2= Na5 30.Nb3 Nc4 31.Qe1 Qf5 32.Nd2 Na3 33.Rc1 Rc6-/+ 34.Nb3 Qf3 35.Kg1 h4 36.Nd2 Qf5 37.Ndb1 Nc4 38.Nd1?? Ng4 39.Nbc3?? Rh6 40.f4 hg3 41.Qg3 Nh2 42.Rf2 Nf3 43.Rf3 ef3 44.Qf3 Rd8 45.Ne2 Re8 46.Ng3 Qh3 47.Qg2 gf4 48.Qh3 Rh3 49.Ne2 fe3 50.Ndc3 Rh5 51.Nf4 Rg5 52.Kf1 Rf5 53.Ncd5 Nb6! 54.Nb6 Rf4 55.Ke2 Rd4 56.c4 Rd2 57.Kf3 Rf2 58.Kg3 Re5 59.Nd5 Rg5 60.Kh4 Rg7 61.Kh3 e2 62.Re1 (62.Ne7 Kh7 63.Re1 Rf6 64.Ng6 Rfg6 65.Re2 Rh6#) 0–1. Green Light Chess v2.13 – Amyan143, 2001.

4.ba5 Ba3 5.Na3 Ra5 6.Nb5 Ne7 7.c4 Be6 8.Qb3 0-0 9.Nf3 c6 10.Nc3 b5 11.cd5 Nd5 12.Qc2 Nf6 13.Be2 b4 14.Na4 Qe7 15.Ng5 Bd5 16.0-0 Qa7 17.Bd1 h6 18.Nh3 Rd8 19.d3 c5 20.f3 Nbd7 21.Nf2 Rb8 22.Qd2 c4 23.dc4 Bc4 24.Re1 Ra4 25.Ba4 Qa4 26.Rec1 Qa6 27.Rab1 Qa2 28.Rb2 Qa6 29.Rb4 Rc8 30.e4 Qe6 31.Nd1 Rc6 32.Ne3 Ba6 33.Rc6 Qc6 34.Rb1 Qc7 35.Nf5 Qc4 36.Rc1 Qb5 37.Ne7 Kf8 38.Nc6 Qb6 39.Kh1 Bb7 40.Qd6 Kg8 41.Ne7 Kh7 42.Qb6 Nb6 43.Rc7 Ba6 44.Nc6 Nfd7 45.Nb4 Bb5 46.Nd5 Na4 47.Rb7 Bc6 48.Rc7 Bd5 49.ed5 Nab6 50.g4 Kg6 51.Rc6 Kg5 52.d6 h5 53.h3 Nd5 54.Ra6 Kf4 55.gh5 Kf3 56.Ra1 N5f6 57.Rg1 Nh5 58.Rf1 Kg3 59.Rf7 Nhf6 60.Rg7 Kh3 61.Kg1 Kh4 62.Kf2 Nc5 63.Ke2 Nfd7 64.Ke3 Kh5 65.Rg3 Nb6 66.Ke2 Kh6 67.Rc3 Nbd7 68.Rg3 Nb7 69.Rb3 Nd8 70.Ra3 Ne6 71.Kd3 Kg5 72.Ke4 Nec5 73.Kd5 Kf4 74.Ra5 Nb3 75.Ra7= Nf6 76.Ke6 Ng8?? 77.Kf7+– Nh6 78.Kg6 Nf5 79.Rf7 Nc5 80.Rf5 Ke4 81.Rf7 Ke3 82.Rc7 Ne6 83.Kf7 Nd8 84.Ke7 Kd4 85.Kd8 e4 86.Ke7 Ke3 87.d7 Ke2 88.d8Q Kf3 89.Qd1 Kg3 90.Qf1 e3 91.Ke6 Kh4 92.Qg1 Kh3 93.Rh7 1–0. GLChess213 – Amyan14, computer chess game, 2001.

4.Bb2 ab4 5.Be5 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Bb2 Nf6 8.Ne2 Bd6 9.0-0 Ne5 10.Bd7=+ Nfd7 11.f4 Ng4 12.Bg7 Rg8=+ 13.Bb2 Bc5 14.Rf3 Qh4 15.h3+= Ngf6 16.Bf6 Nf6= 17.d4 Bb6 18.Nd2 Ne4 19.Kh2 Ra3 20.Nb1 Ra6 21.g3 Qh5=+ 22.Kg2 c5 23.Nd2 Ra3 24.dc5+= Bc5 25.Nb3 Bd6 26.Nbd4 Kd7 27.Nb5 Ra5 28.Nd6 Nd6 29.Qb1 b5? 30.Qb4+– Ra4 31.Qb3 Rc4 32.Nd4 Ke7 33.Qa3 Ra4 34.Qc3 Rc8 35.Qb3 Rac4 36.Rb1 Rc3 37.Qb2 f5 38.Re1 Kd7 39.Rf2 R3c5 40.Kh2 Ne4 41.Rg2 Nc3? 42.Qa3 Qg6 43.g4 fg4 44.Rg4 Qf6 45.Reg1 R5c7 46.Rg7 Ke8 47.Rg8 Kf7 48.Rc8 Rc8 49.Qa7 Kf8 50.Qh7 Qf7 51.Qh8 Ke7 52.Qc8 Ne2 53.Nc6 Kd6 54.Ne5 Qf4 55.ef4 Nf4 56.Re1 Ke7 57.Ng4 Kd6 58.Re8 d4 59.Rd8 Ke7 60.Qd7# 1–0. Green Light Chess v2.15c – CaptureR1, 2001.

4.Bb2 Bb4 5.Be5 Nf6 6.a3 Bd6 7.Bd6 Qd6 8.Nc3 0-0 9.Qf3 c6 10.Qg3 Bg4?? (Better is 10...Qe7=) 11.Qd6+– (11...Re8 12.Nge2+–) 1–0. orane (2155) – Strac56, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Bb2 Bb4 5.Be5 Nf6 6.a3 Be7 7.Nf3 Be6 8.Bb5 c6 9.Be2 Nbd7 10.Bb2 0-0 11.Nc3 b5 12.0-0 b4 13.ab4 ab4 14.Na2 c5 15.Ng5 Bf5 16.d3 Qc7 17.Qd2 Ra4 18.Rfb1-/+ Rfa8 19.Nc1 Ra1 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Ng4 22.Nf3=+ Bh4 23.g3 Be7 24.Nb3 Qa7 25.Qd1 Ngf6 26.Qb1 Qa6 27.Ne5 Ne5 28.Be5 Nd7 29.Qa1= Qa1 30.Ba1 Bg6 31.Bb2 Nb6 32.Na5= f6 33.Nc6 Bd6=+ 34.Bg4 Kf8 35.Be6 Be8 36.Na5 Ke7 37.Bf5 g6-/+ 38.Bg4 Na4 39.Ba1 Bc7 40.Nb3 Bc6 41.Bc8 h5 42.h4 Nb6 43.Bh3 Bd6 44.Bg2 Ba4 45.Bb2? c4-/+ 46.dc4 dc4 47.Nd4 b3 48.cb3= cb3 49.Bf1 Kf7 50.Bh3 f5 51.Bf1 Ke7 52.Bd3 Kd7 53.e4 f4 54.gf4 Bf4 55.Ne2 Bh6 56.e5 g5 57.hg5 Bg5 58.f4 Be7 59.f5 Bg5 60.f6+= Ke6 61.Bd4 Nd7 62.Bc4 Kf5 63.f7 Be7 64.e6 Nf8 65.Ng3 Kg4 66.Nf1 h4?? 67.Ne3+– Kg5 68.Nd5 Bd6 69.Nb6 Bb5? 70.Bb3+– h3 71.Bd5 Kf5?? 72.Nc8+– Ba3 73.e7 Be7 74.Ne7 Kf4 75.Bg7 Nh7 76.Ng8 Kg3 77.Nf6 (77...Be2 78.Nh7 h2 79.Kh1 Kf4 80.f8Q Ke3 81.Qc5 Kf4 82.Qd4 Kg3 83.Be5 Kh3 84.Ng5#) 1–0. GLChess213 – Bestia05, 2001.

4.Bb2 Nd7 5.b5 Ngf6 6.Be2 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 Ne5 9.0-0 Neg4 10.h3 Nh2 11.Re1 Qd7 12.c4 0-0 13.cd5 Nd5 14.d3 Nf3 15.Bf3 ef3 16.Qf3 Nb4 17.Rd1 Be5 18.Na3 c5 19.bc6 Nc6 20.Nac2 Re8 21.Rab1 Ra6 22.Nb3 Qc7 23.Qe2 Bd6 24.Ncd4 a4 25.Nb5 Bh2 26.Kh1 Qb8 27.Nc5 Ra8 28.Qc2 Re7 29.Na4 Re8 30.Nb6 Ra2 31.Ra1 Be6 32.Ra2 Ba2 33.Bg7! Be6 34.Qb2 Be5 35.Be5 Ne5 36.Kg1 f6 37.Nc3 Qd8 38.d4 Nf7 39.Ra1 Nd6 40.Ra7 Kh8 41.Ne2 Bf5 42.Qb4 Rg8 43.Ng3 Be6 44.d5 Bf7 45.Qc5 Qf8 46.e4 Bg6 47.Ra8 Be8 48.Rb8 h6 49.Qa3 Kh7 50.Nd7! Qf7 51.Qd6 Bd7 52.Rb7 Rd8 53.e5 Kg6 54.Rc7 Qf8 55.Rd7 Qd6 56.Rd6 Rf8 57.Ne4 Kf5 58.Rf6 Ke4 59.Rf8 Ke5 60.Rd8 Kd4 61.f4 Ke4 62.Re8 Kd5 63.f5 h5 64.f6 h4 65.f7 Kd6 66.f8Q Kd5 67.Qb4 Kc6 68.Rd8 Kc7 69.Qd6 Kb7 70.Rb8 Ka7 71.Qb6 1–0. GLChess213 – GnuChess414, computer chess game, 2001.

4.b5 Ba3 5.Na3 Qd6 6.Qc1 Nf6 7.c4 d4 8.c5 Qd5 (8...Qe7 9.c6=+) 9.Nf3 d3 10.Qc3 e4 11.Ne5 (11.Nd4 0-0=+) 11...0-0-/+ 12.f3 (12.c6 bc6 13.Nc6 Nc6 14.Qc6 Qc6 15.bc6 Ra6-/+) 12...Re8 13.Nac4 Bf5 (13...Nbd7 14.Nd7 Bd7 15.fe4 Ne4 16.Qd3-/+) 14.fe4 Be4 (14...Ne4 15.Qd3 Qc5 16.g4+=) 15.Nd3 Bd3 (worse 15...Bg2 16.Nf4 Bh1 17.Nd5 Nd5 18.Qa3+/-) 16.Bd3 (16.Qd3 Qc5 17.Rb1 Nbd7=) 16...Qg2=+ 17.0-0-0 Ne4 (17...Qd5!?=+) 18.Qc2 (18.Qd4 g6 19.Rhg1+-) 18...Nd7?? (18...Nf6 19.Bf5+=) 19.c6?? (better 19.Rhg1 Qh3 20.Be4 Nc5 21.Bf5+-) 19...Ndc5+= 20.Rhg1 Qh3 (better 20...Qh2 21.Be4 Ne4 22.cb7 Rab8+=) 21.Qb2?? (21.Be4!? Ne4 22.cb7+/-) 21...g6 (better 21...Nd3 22.Kb1 Nb2 23.Nb2 bc6 24.bc6 Rad8-+) 22.Bc2 (better 22.Be4 Re4 23.d4 bc6 24.bc6=) 22...bc6-+ (22...Qh2 23.d4 Qe2 24.Be4 Qb2 25.Kb2 Ne4 26.cb7=+) 23.bc6 Rab8 (23...Nf2 24.Qf6 Nd1 25.Rf1-+) 24.Qd4 (24.Qa3 Qe6 25.d3 Rb5-/+) 24...Rb4 (better 24...Rbd8!? 25.Qb2 Nf2-+) 25.d3 Nd3?? (better 25...Reb8=+) 26.Bd3+/- Nd6 27.Qg4 Qe3?? (better 27...Qh6 28.a3 Ra4+=) 28.Ne3+- Rg4 29.Ng4 f5 (29...Kg7+-) 30.Nf6 Kf7 31.Nh7 (better 31.Ne8!? Ke8 32.Rge1 Kf8+-) 31...Rh8 (31...Kg7 32.Ng5 Kf6 33.h4+-) 32.Ng5 Kf6 33.Rde1 1-0. Pneumatic (1635) - vmazurak (1760), Rated Blitz game, 2014.

3.e3 Nc6

4.b5 Ba3 5.Na3 Nce7 6.c4 Qd6 7.Nc2 Nf6 8.h3 Be6-/+ 9.d3 0-0-0 10.Nf3 dc4 11.dc4 Qc5 12.Qb1 Bc4 13.Bc4 Qc4 14.Qb2 Ng6 15.Na3 Qd3 16.Qb3 Qb3 17.ab3 e4 18.Nd4 Nf4 19.0-0 g6 20.Nc4= Rd4 21.ed4+= Ne2 22.Kh2 Nd4 23.Ra7+/– Rd8?? 24.Ra8+– Kd7 25.Rd8 Kd8 26.Rd1 b6 27.Rd4 (27...Ke7 28.Nd2+–) 1–0. Al Bundy – Trkn, itsyourturn.com, 2001.

4.b5 Ba3 5.Na3 Nce7 6.Be2 e4 7.d3 Qd6 8.Qc1 Nf6 9.de4 Ne4 10.Qb2 0-0 11.Nf3 Qg6 12.Rg1 Qb6 13.c3 Qc5 14.c4 Rd8 15.Rc1 Qd6 16.cd5 Nd5 17.Nc4 Qe6 18.Bd3=+ Nf4 19.Bb1 Nd5 20.Nce5+= f5 21.Qd4 Qe8 22.Be4= fe4 23.Qe4 Qb5 24.Qc4 Qa5-/+ 25.Ke2 Be6 26.Ng5 Rd6 27.Ne6 Re6 28.f4 Rd8 29.Rgd1+= c6 30.Kf2 Rde8 31.Rc2 Qa3 32.Qd4 g5 33.g3 b5 34.Rdd2+/– a6? 35.Rc6+– Rc6?? 36.Qd5 Rce6 37.f5 Qd6 38.fe6 Qd5 39.Rd5 Re6 40.e4 Kf8 41.Nd7 Ke8 42.Nc5 Rh6 43.Kg2 g4 44.e5 Rc6 45.e6 Ke7 46.h3 gh3 47.Kh3 a5 48.Kg4 a4 49.Kf5 Rc7 50.Na6 Rc2 51.Rd7 Kf8 52.Nc7 Rf2 53.Ke5 Re2 54.Kd6 Rd2 1–0. Green Light Chess v2.13 – Yace 0.99.50, 2001.

4.b5 Ba3 5.Na3 Nce7 6.Nf3 Qd6 7.Nb1 Bg4 8.a4? e4–+ 9.h3 Qh6 10.a5 ef3 11.hg4 Qh1 12.Qf3 Nf6 13.Ra4 h6 14.Nc3 c5 15.a6 b6 16.Rf4 Rd8 17.g5 hg5 18.Rg4 Ng4 19.Qg4 d4 20.ed4 cd4 21.Ne2 Qh7 22.c3 Qb1 23.Nc1 dc3 24.dc3 Qc1 25.Ke2 Rd2 26.Kf3 Qc3 27.Ke4 f5 28.Qf5 Qd4 29.Kf3 Rf2 30.Kg3 Nf5# 0–1. fjcxcomm – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.b5 Ba3 5.Na3 Nf6 6.bc6 0-0 7.Bb5 Qd6 8.c4?? Qa3=+ 9.cd5 Nd5 10.Qh5?? Nb4 11.Nf3 Qb2?? 12.Ke2?? g6?? 13.cb7?? Bb7-/+ 14.Qh6?? Rad8 15.Rhd1 e4?? 16.Ng5+= Rd2?? 17.Rd2+– Rd8 18.Qh7 Kf8 19.Qf7 1–0. wonderhorse – jklaassen, net–chess.com, 2005.

4.Bb5 Bd7 5.Bc6 Bc6 6.d3 a5 7.c3 d4-/+ 8.cd4?? Bg2–+ 9.Qa4 Bc6 10.b5 Bh1 11.b6 Bc6 12.bc7 Qc7 (13.Qb3 Ba3 14.Na3 ed4–+) 0–1. The Enchanter – color1972, ChessWorld.net, 2005.

4.b5 Nce7

5.Be7 Be7 6.Nf3=+ Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 Nf6 9.a4 e4 10.Bg4 0-0 11.Nc3 Qd6 12.0-0=+ Nd7 13.d4 f5 14.Be2 Nf6 15.f3 Rac8 16.fe4 fe4 17.Rf5 c6-/+ 18.Bg4 Rc7 19.Re5 Ng4–+ 20.Qg4 Qf6 21.Qe2 Bd6 22.Rf1? Qf1 23.Qf1 Rf1 24.Kf1 Be5 25.de5 Re7 0–1. Dingleberry – fimetic, ChessWorld.net, 2002.

5.Nf3 Ng6 6.Be2 Ba3=+ 7.Na3 Qd6 8.Qc1 Bg4 9.b6 ab6-/+ 10.Nb5 Qc5 11.c4 N8e7 12.cd5=+ Nd5 13.Qc5 bc5 14.e4 c6 15.ed5 cb5-/+ 16.Bb5 Bd7 17.Bc4 Ra4 (18.Rc1 Rb4-/+) 0–1. polka – peiman, net–chess.com, 2001.

3.e3 Bd6

4.c4 dc4 5.Bc4 Nf6 6.Nf3 0-0 7.Qb3 Nc6 8.Ng5 Qe7-/+ 9.0-0 Ng4 10.Nf7 Rf7-/+ 11.Bf7 Qf7 12.Qf7 Kf7 13.b5 Nb4 14.Bb4 Bb4–+ 15.Nc3 Bf5 16.e4 Be6 17.Rfc1 Bd6 18.d3 Kg8 19.Rc2 Rc8 20.a4 Bc5?? 21.Nd5= Bd6 22.Nc3 Bc5 23.Nd5=+ Bd6 24.Nc3–+ Bc5?? 25.Nd5= Bd6 ½–½. Green Light Chess v2.15c – Monik211, 2001.

4.c4 Nf6 5.Nc3 dc4 6.Bc4 0-0 7.Nge2 Nbd7 8.Nb5 Nb6 9.Bb3 Be7 10.d4 ed4 11.Qd4 Qd4 12.Nbd4 Nfd5 13.Nc2=+ Bf5 14.Ned4 Bg6 15.0-0 Rfe8-/+ 16.Rad1 a5 17.ba5 Ra5 18.Bd5 Nd5 19.Nb3 Ra3 20.Na3 Nc3 21.Nc4 Nd1 22.Rd1 Bf5 23.Nca5 Bc8 24.Rd4 g6 25.Rd5 c6 26.Rd4 h6 27.h3 Kf8 28.Nc1 c5–+ 29.Rd2 b6 30.Nc6 Bf6 31.Na7 Be6 32.Nb5-/+ Rd8 33.Rd8 Bd8 34.Nc3 Bc4 35.a4 Bf6 36.Ne4 Bg7 37.Nd6 Be6 38.Nb5 Bd5 39.Ne2 Bb3 40.Nec3 h5 41.g4 hg4 42.hg4 g5 43.f4 gf4 44.ef4 Ke7 45.Kf2 Kd7 46.Ke3 Kc6 47.Na7 Kb7=+ 48.Nab5 Ka6 49.Kd3 Ka5 50.Nd6 Kb4 51.Nde4 c4 52.Kd2 Bc3 53.Nc3= Ba4 54.Na4 b5?? 55.Nc3+– Kc5 56.Ne4 Kd5 57.Ng5 f6 58.Nh7 Ke6 59.Nf8 Ke7 60.Ng6 Kf7 61.Nh4 b4 62.Nf5 Ke6 63.Ne3 c3 64.Kd3 Kf7 65.Nd5 Ke6 66.Nb4 Ke7 67.Nd5 Ke6 68.Nc3 Kf7 69.Ke4 Kg6 70.Nd5 f5 71.gf5 Kf7 72.Ke5 Kg7 73.f6 Kf7 74.f5 Kf8 75.Ke6 Ke8 76.f7 Kf8 77.Nf4 Kg7 78.f6 Kh6 79.Kf5 Kh7 80.f8R Kh6 81.Rh8# 1–0. Green Light Chess v2.15c – Bionic401, 2001.

3.e3 Be6

4.b5 Ba3 5.Na3 Ne7 6.d4 e4 7.c4 0-0 8.c5 c6 9.Qb3 Nd7 10.Nc2 f5 11.f3 Ng6 12.Kd2 Nf6 13.Nh3 ef3 14.gf3 f4 15.Ng5 Bf5 16.Bh3 Bh3-/+ 17.e4? Bc8 18.e5 Ne8 19.Rag1 h6 20.Ne4 Bf5 21.Nc3 Qh4 22.Rg2 Bh3 23.Rg6-/+ Qf2 24.Ne2 Bg2 25.Rg1?? Qf3?? 26.R1g2 Qb3 27.ab3 f3 28.R2g3 fe2? 29.Ke2 Rc8? 30.Rh6 Kf7 31.Rf3 Kg8? 32.Rf8 Kf8 33.Rh8 Kf7 34.bc6 bc6 35.Kd3 Rb8 36.b4 a6 37.Kc3 g5 38.Ne3 Kg7 39.Rh3 Kg6 40.Rg3 Ng7 41.h4 Ne6 42.Ng4?? gh4= 43.Rf3? Kh5 44.Nf6 Kg5 45.Nd7 Rh8-/+ 46.Rf1 Nf4 47.Kd2 h3-/+ 48.Rg1 Kh4 49.Nf6? Ng2?? 50.Ke2 Kg3 51.Ra1? Nf4 52.Kd2 h2 53.Rh1 Kg2 (54.Rb1 h1Q 55.Rh1 Rh1–+) 0–1. xorb – MissLayla, ChessWorld.net, 2009.

4.Nf3 Bd6 5.Bb2 Nd7 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Bb5 Ngf6 9.Be5 Be5 10.Ne5+= 0-0 11.Nd3 a6 12.Bd7 Qd7 13.Nc3 b6 14.0-0 Bf5 15.Ne5 Qe6 16.f4 g5? 17.fg5+– Ng4 18.Rf5! Ne5 19.Rf6 Qd7 20.Qb3 Ng4 21.Nd5 Rad8 22.e4 Qb7 23.Qg3 Ne5 24.Qe5 (24...Rfe8 25.Qf5 Re4 26.Qe4 Qd5 27.Qd5 Rd5 28.Rb6+–) 1–0. marre – oppo3, internet, 2010.

3.Nf3 Bd6

4.Nc3 d4 5.Nd5?? Nf6?? 6.c4 dc3 7.Nc3 0-0 8.e4 a6 9.Bc4 Bg4 10.b5?? Ba3–+ 11.Ne5 Bd1 12.Kd1 Bb2 13.Re1 Bc3 14.Ke2 Ba1 (15.Nf7 Rf7 16.Bf7 Kf7 17.Ra1 Ne4–+; better is 14...Be5!? 15.ba6 Ba1 16.ab7–+) 0–1. Izzy5150 – erch, ChessWorld.net, 2005.

4.d3 Nf6 5.c4 dc4 6.dc4 0-0 (6...e4 7.c5 ef3 8.cd6 cd6 9.gf3=) 7.Nc3 (7.c5 e4 8.cd6 ef3 9.dc7 Qc7 10.gf3 Rd8=) 7...Bf5 (7...e4!? 8.c5 Be7=+) 8.c5= Be7 (8...e4=) 9.Nh4 (better 9.Ne5!? Qe8 10.Qd4+=) 9...Be6-/+ 10.f3?? (better 10.Nf3 Nbd7 11.Qc2-/+) 10...a5 (better 10...Nfd7!? 11.g3 Bh4 12.gh4 Qh4 13.Kd2 Nc5 14.Qe1 Qf4 15.Kc2–+) 11.b5 1–0. Thangaraj,Prabu (1800) – Vuong Linh,Nguyen, FICGS, 2009.

4.e3 Be6 5.d4 e4 6.Nfd2 Nd7 7.c4 c6 8.c5 Bc7=+ 9.Be2 f5 10.f4 Ngf6 11.0-0= 0-0 12.Nc3 a6 13.Bb2 Qe8 14.a4 Bf7 15.b5= Bh5 16.b6 Bb8 17.h3 Be2 18.Qe2 h5 19.a5 h4= 20.Nd1 Nh5 21.Rf2 Ng3 22.Qe1 Rf6 23.Nf1 Rg6 24.Rd2 Nf1 25.Qf1 Rg3 26.Re2 Qg6 27.Kh2 Nf6 28.Nf2? Nh5?? 29.Bc3? Re3!!–+ 30.Bd2? Rg3 31.Nh1 Rd3 32.Be3?? Ng3 33.Ng3 Qg3 34.Kh1 Re3 35.Rae1 Re2 36.Re2 Qf4 37.Qf4 Bf4 38.Rf2 Be3 39.Rf5 Bd4 40.Rh5 e3 41.Rh4 e2 42.Rd4 e1Q 43.Kh2 Qe5 (44.Rf4 Qf4 45.Kh1 Re8 46.g4 Qd2 47.h4 Re1#) 0–1. Lekarka – Mjster, Live Game Caissa's Web, 2006.

4.e3 Nf6 5.Be2 0-0 6.0-0 Qe7 7.c3 a5 8.Qa4 Bd7 9.b5 (9...e4 10.Bd6 Qd6 11.Nd4=). mikekelly666 – rampantpawn, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 Bg4 5.b5 Ba3 6.Na3 Qe7 7.Qc1 Nd7 8.Be2 Ngf6 9.h3 Bh5 10.0-0 0-0 11.c3 e4 12.Nd4 Be2 13.Ne2 Ne5 14.Nf4? g5–+ 15.Ne2 Nd3 16.Qc2 Qa3 17.Ng3 Qd6 18.a4 Qe6 19.a5 Nd7 20.b6 ab6 21.ab6 Nb6 22.Qb3 Ra1 23.Ra1 Qf6 24.Rf1 Nc4 25.Nh5 Qg6 26.Nf4 gf4 27.Qb1 Nd2 28.Qd1 Nf1 29.Qf1 Ra8 30.h4 Ra2 31.h5 Qh5 (32.Qb1 Rf2 33.Qe1 Rg2 34.Kg2 Qf3 35.Kh2 Ne1 36.ef4 Qg2) 0–1. aliwood – agrillage, internet, 2005.

3.Nf3 e4

4.Nd4 Bd6 5.e3 Ne7 6.c4 dc4 7.Nc3 Be5 8.Bc4 Bd4 9.ed4 Qd4 10.Qe2 Bf5 11.Rc1 0-0 12.Nb5 Qb6 13.Nc7 Nbc6 14.Na8 Ra8 15.b5 Nd4 16.Qe3 Ng6 17.Bc5 Qf6 18.Bd4 Qh4 19.0-0 Nf4 20.g3 Nh3 21.Kh1 Qh5 22.Bd5 Ng5 23.h3 Qh3 24.Kg1 Nf3 25.Qf3 ef3 26.Bf3 h6 27.Bb7 Rb8 28.Bc6 Rc8 29.Ba7 Rc6 30.bc6 Be4 31.f3 Qg3 32.Kh1 Bf3 33.Rf3 Qf3 34.Kh2 Qf4 35.Kh3 Qd2 36.Rc5 Qe3 37.Kg2 Qe2 38.Kg3 Qd3 39.Kf2 Qd4 40.Kf3 Qd1 41.Ke3 Qe1 42.Kf3 Qd1 43.Ke3 Qg1 44.Kf3 Qh1 45.Kg3 Qg1 ½–½. waller – GDark7, playchess.de, 2002.

4.Nd4 Nf6 5.b5 Ba3 6.Na3 0-0 7.e3 c5 8.Nb3 b6 9.Nb1 a6 10.Na3 Bd7 11.Be2 ab5 12.Bb5?? Ra3–+ 13.0-0 Bb5 14.d3 ed3 15.cd3 Ra4 16.Re1 Qd6 17.d4 c4 18.Nd2 c3 19.Nb3 Rc8 20.Qc2 Ng4 21.h3 Qh2 0–1. madidog – akadawn, ChessWorld.net, 2005.

2.Ba3 d6

3.c3 a5 4.e4 (4.b5!?=+) 4...ab4-/+ 5.cb4 Be6 6.d3 (6.Bb2 Nf6 7.Nc3 d5 8.ed5 Nd5-/+) 6...f5 (6...d5 7.Nf3-+) 7.f3? (better 7.Nf3!?=+) 7...fe4 (better 7...d5-+) 8.Be2? (8.fe4 g6 9.Nf3-/+) 8...ed3 9.Bd3 Nf6 (better 9...e4 10.fe4 Qf6 11.e5 Qe5 12.Qe2 Ra3 13.Qe5 de5 14.Na3 Bb4 15.Kf2 Ba3 16.Rb1-+) 10.f4? (10.Ne2 Nd5 11.Qc1 c6-+) 10...ef4 (better 10...e4 11.Bf1 d5-+) 11.Bg6 (11.Nh3 Bh3 12.gh3-+) 11...hg6 12.b5 (12.Qe2 Qe7 13.Nf3 Bf5-+) 12...Qd7 (better 12...Ng4 13.Nf3 Ne3 14.Qd2-+) 13.Bd6 (13.Ne2 f3 14.gf3 Qb5 15.Nbc3-+) 13...Bd6 14.Nc3 Bb4 15.Qd7 Nbd7 16.Kd2 Bc3 (better 16...Ne4! 17.Kc2 Bc3 18.Ne2-+) 17.Kc3 Ne4 18.Kd4 Nf2 (18...Ndc5 19.Ke5 0-0 20.g4 Rad8 21.Rd1 Rd1 22.Nf3 Rd5) 19.Re1 Kf7 (19...Kf7 20.Nf3 Rh5 21.Re6 Ke6 22.Re1 Kd6-+) 0-1. Chesomate - Spahic (1945), Rated Blitz tournament YMJnwIYr, lichess.org, 2015.

3.Nc3 c6 4.Na4 d5 5.Rb1 Nd7 6.e3 a5 7.b5?? Ba3–+ 8.b6 Ndf6 9.d4 Bb4 10.c3 Ba3 11.Nf3 e4 12.Ne5 Nh6 13.Be2 Nfg8 14.h3 f6 15.Bh5 g6 16.Ng6 hg6 17.Bg6 Kf8 18.f3 Kg7 19.Bh5 Nf5 20.f4 Ne3 21.Qe2 Nf5 22.Qg4 Kf8 23.Qg6 Qe7 24.0-0 Bd7 25.Bd1 Ne3 26.Bb3 Be8 27.Qg3 Nf1 28.Rf1 Bd6 29.c4 Bf7 30.c5 Bb8 31.Nc3 Bh5 32.Qh4 Qg7 33.g4 Ne7 34.Bd1 Bf7 35.Qg3 f5 36.g5 Ng6 37.Rf2 Rh4 38.a4 Qd4 39.Ne2 Qd1 40.Kg2 Qa4 41.Qc3 d4! 42.Nd4 Nf4 43.Rf4 Bf4 44.Nf5 Qa2 45.Kf1 Qc4 46.Qc4–+ Bc4 47.Kf2 Rh3 48.Kg2 Rg3! 49.Ng3 Bg3 50.Kg3 Re8 51.Kf4 Kg7 52.Kg4 e3 53.Kh5 e2 54.g6 e1Q (55.Kg4 Qg1 56.Kf5 Qd4 57.Kg5 Re5#) 0–1. Jolilein – MichaelKnopf, mySchach.de, 2005.

3.c4 a5 4.Nc3?? Bd7?? 5.d3?? Nf6?? 6.e4?? Be7?? 7.Be2?? 0-0?? 8.Nf3?? b6?? 9.Nd5 Nd5 10.cd5 Na6 11.Qb3 ab4=+ 12.Bb4 Nb4 13.Qb4 Ra4 14.Qb3 Ra5 15.0-0 Ba4 16.Qb4 Bb5 17.Rfb1 Ba6 18.a4 Bg5 19.Bf1 Qe7 20.d4= Bf6 21.Ba6 Ra6 22.a5 ed4=+ 23.Re1 d3 24.Qb5 Raa8 25.Qd3? Ba1–+ 26.Ra1 Ra5 27.Ra5 ba5 28.Qa6? Qe4 29.Qa5 Qb1 30.Ne1 Re8 31.Kf1 h6 32.f3 Re7 33.Kf2 Qb2 34.Kf1 Kh7 35.Qa6 Qc1 36.Qa5 Qc4 37.Kf2 Qe2 38.Kg3 Qe1 39.Kf4 Qa5 (40.Kg4 Qb4 41.Kh3 Qc4 42.f4 Qf4 43.g3 Qf5 44.g4 Re3 45.Kg2 Qf3 46.Kg1 Re1#) 0–1. Lekarka – livewire, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.c4 b6 4.Qc2 Nf6 5.e4 (5.Nc3!?=) 5...Be7 (5...Nc6 6.Nc3 Nd4 7.Qd1=+) 6.Be2 (6.Nf3 0-0=) 6...Nc6-/+ 7.Nf3 Bb7 (7...a5!? 8.Qa4 Bb7=+) 8.d3=+ 0-0 (8...a5 9.b5 Nb4 10.Qd1=) 9.0-0= h6 (9...a5 10.b5 Nb4 11.Qd1=) 10.b5 Nb8 11.Nbd2 a6 12.Bb2 ab5 13.d4 (13.cb5 Nbd7=) 13...ed4 (better 13...bc4 14.de5 de5 15.Ne5 Nc6 16.Nc6 Bc6 17.Bc4 Ba3 18.Ba3 Ra3=) 14.Bd4 (better 14.cb5 d3 15.Bd3+=) 14...bc4 15.Bc4 Nc6 16.Be3 (16.Bb2 Ra5-/+) 16...Ng4 (16...Nb4 17.Qb1-+) 17.a3 (17.Bf4!?-+) 17...Ne3 18.fe3 Na5 (18...Bf6 19.Ra2-+) 19.Bd5 Bd5 (19...c6!? 20.Ba2-+) 20.ed5-/+ Bg5 21.e4 (21.Rfe1 Nb7-/+) 21...Bf6 22.Rac1 Rc8 (22...Ra7 23.Rfe1-/+) 23.Nc4 (23.Nb3 c5 24.dc6 Nc6-/+) 23...Nc4-+ 24.Qc4 Bb2 25.Rc2 (25.Rce1 Ba3 26.Nd4 Bc5-+) 25...Ba3 26.Kh1 Bc5 27.h4 (27.e5 Ra8-+) 27...Qe7 28.Re2 Qd7 (28...Ra8 29.Ree1-+) 29.Nh2? (better 29.e5-+) 29...b5 30.Qc3 (30.Qc2 f6-+) 30...b4 31.Qg3 (31.Qc4 f6-+) 31...Qb5 32.Rf6 (32.Rfe1-+) 32...Qe2 33.Nf3 Qe4 (better 33...b3 34.Nd2 Qd2 35.Rf1-+) 34.Rh6 Qd5 (better 34...b3!? 35.Rf6 Qe3 36.Kh2-+) 35.Qg4 Rce8 (better 35...b3 36.Qh5 Qh5 37.Rh5-+) 36.Rh5 Qe6 (better 36...Qd1 37.Kh2 d5 38.Rf5 Bd6 39.Qg3-+) 37.Qg3 b3 38.Nd2 Qe1 39.Qe1 Re1 40.Kh2 b2 41.Rd5 b1Q (41...Rd1 42.Rf5 Rb8 43.Nb1 Rb1 44.Kg3 Rh1 45.Rc5 b1Q 46.Rc2 Rb3 47.Kg4 Qc2 48.Kf4 Qg2 49.Kf5 Rf1) 42.Nb1 Rb1 43.g4 Re8 44.Rd2 Rbe1 (44...Rbe1 45.Kg2 R8e4-+) 0-1. Shocker36 (1895) - frankie65 (1690), ChessWorld.net, 2013.

3.c4 Be7 4.Nc3 Bf6 5.Nf3 Nh6 6.Nd5 e4-/+ 7.Nf6 Qf6 8.Ng1 Ng4 9.Nh3 0-0 10.Qc2?? Qa1–+ 11.Bc1 Qe5 12.e3 Nh2 13.Bb2 Nf3 14.gf3-/+ Qe6 15.Rg1 g6?? 16.Ng5+= Qe7 17.fe4?? Nc6?? 18.Qc3?? f6-/+ 19.Nf3 a5 20.b5 Nb4 21.e5 de5 22.d4 Na2 23.Qb3 Qb4 24.Nd2 Qb3 25.Nb3 a4 26.Nc5 a3 27.Ba1 Nb4 28.de5 Nc2 29.Kd2 Na1 30.e6 Re8 31.Bh3 Nb3 32.Nb3 a2 33.Na1 Be6 34.Rg4 Bg4 35.Bg4 Rad8 36.Kc3 Rd6 37.Be2 Red8 38.Nb3 h5 39.Kb2 Ra8 40.Ka1 h4 41.Nd4 g5 42.Bf3 Kg7 43.Bb7 Ra7 44.Bf3 h3 45.Nf5 Kg6 46.Nd6 cd6 47.Bd5? h2 48.Bg2? Kh5 49.b6 Ra4 50.b7 Rb4 51.Ka2 g4 52.Ka3 Rb6 53.Ka4 Kh4 54.Ka5 Rb1 55.Ka6 g3 56.fg3 Kg3 57.Bd5 Ra1?? 58.Kb6= Rb1 59.Kc7 Kf2 60.b8Q Rb8 61.Kb8 Ke3 62.Kc7 f5 63.Kd6 f4 64.Bh1 f3 65.c5 f2 66.Bg2 h1Q! 67.Bh1 f1Q 68.Bd5 Qd1 69.c6 Qh5 70.c7 Qg6 (71.Ke7 Qf5–+; 70...Qf5 71.Kc6–+) 0–1. Lekarka – Kingluke, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.d4 ed4 4.Qd4 Nc6 5.Qb2 Nf6 6.b5 Ne5 7.e3 (7.Nd2 g6 8.Ngf3 Nf3 9.Nf3 Bg7=+) 7...Bd7 (7...g6 8.Nc3-/+) 8.Nd2 (8.Be2 a6 9.ba6 ba6=+ (worse 9...Ra6 10.Ba6 ba6 11.Nd2+=)) 8...Be7 (8...g6 9.Ngf3 Nf3 10.Nf3=+) 9.Ngf3=+ Ng6 (9...0-0 10.Be2=+) 10.Be2 (10.Bd3 0-0=) 10...0-0 11.0-0 a6 12.ba6 ba6 13.Qc1 (13.Rab1 c5=) 13...Nd5 (13...c5!?=+) 14.c4= Nb6 (14...Nf6=) 15.Bb2 (15.Rb1 Bf5 16.Rb3 c5+=) 15...Bf6 (15...Na4 16.Rb1=+) 16.Ne4 (16.Bf6 Qf6 17.c5 Na4 18.cd6 Nc3+=) 16...Bb2 17.Qb2 Bc6 18.Ned2 Na4 19.Qc2 Qf6 (19...Nc5 20.Nd4 Ba4 21.Qc3=) 20.Nd4+= Bd7 21.Bf3 (21.Rab1 Nc5=) 21...Rab8= 22.Nc6 (22.Rab1 Ne5=) 22...Bc6 23.Bc6 Nc5 24.Rab1 Ne5 25.Bf3 Rfe8 26.Be2 Qh4 (26...Qg6 27.Qg6 Ng6 28.Nb3=) 27.Rb8 Rb8 28.Rb1 Re8 29.Nf3 Nf3 30.Bf3 h5 31.Qf5 g5?? (better 31...g6 32.Qc2 Qf6=) 32.Bd5 (better 32.g3 Qc4 33.Bd5 Qd5 34.Qd5+-) 32...Ne6 33.Rb7 (better 33.h3 g4 34.g3+-) 33...g4?? (better 33...Qg4 34.Qc2 h4+-) 34.Rc7!! Re7 (34...Nc7 35.Qg6 Mate attack) 35.Rc8 (better 35.g3 Qh2 36.Kh2 Rc7 37.Qh5+-) 35...Kg7 36.Be4 (better 36.g3 Qg5 37.Be6 Qf5 38.Bf5+-) 36...Qg5 (36...Ng5 37.g3 Nh3 38.Kg2 Qg5 39.Qh7 Kf6+-) 37.Qh7 Kf6 38.Rg8 Ng7 (38...Qg8 39.Qg8 Rc7 40.Qh8 Ke7+-) 39.Rh8 (better 39.Rg7 Re4 40.Rg5 (40.Qe4?! Kg7 41.Qd4 f6+-) 40...Kg5 41.Qe4+-) 39...Re5?? (39...Re8 40.g3+-) 40.Bd3 (better 40.h4 gh3 41.f4+-) 40...Re7? (better 40...Re8!?+/-) 41.Qh6 (41.Rd8!? Ke6 42.Be4 Rc7 43.Bd5 Ke7+-) 41...Qh6 42.Rh6 Kg5? (better 42...Ke5+-) 43.Rd6 Ne6 44.Ra6 Nc5 (44...Rd7 45.Be2+-) 45.Ra5 Rc7 46.Bf1 (46.Kf1 Kf6 47.Ke2 h4+-) 46...Kf6 47.f3 gf3 48.gf3 Kg6 (48...Ke7 49.f4+-) 49.Kg2 Kh6 (49...f5 50.Kg3+-) 50.h4 (50.f4 Kg6+-) 50...f6 (50...Kg6 51.a4+-) 51.Be2 Ne6 (51...Rc8 52.f4+-) 52.f4 (better 52.Rf5 Rc6+-) 52...Rc6 (52...Nc5 53.Ra8+-) 53.Kf3 (53.Rh5 Kg7 54.a4 Nc7+-) 53...Nf8 (53...Nc5 54.e4+-) 54.Ke4 Ng6 (54...Re6 55.Kd4 Rd6 56.Kc3+-) 55.Bh5 (55.Bh5 f5 56.Rf5 Nh4 57.Kd5+-) 1-0. PetLot (2025) - Bendega (2025), lichess.org, 2021.

3.h3 Qf6 (3...Nf6 4.Nf3=+) 4.e4 Nc6 5.Nf3 b5 (5...d5 6.Nc3 de4 7.Ne4 Qf4-/+) 6.Bb5+– Bb7 (6...Nge7 7.Nc3 Qg6 8.Rh2+–) 7.Nc3 a6 8.Bc4 0-0-0 (8...Nge7 9.0-0+–) 9.b5 (9.Qe2 Nd4 10.Nd4 ed4+–) 9...ab5 10.Bb5 Nge7 11.g3 (11.d3 Nd4+–) 11...Nd4+– 12.Nd4 (better 12.Be2!?+–) 12...ed4= 13.Nd5 Bd5 (better 13...Nd5 14.ed5 Qe5 15.Qe2 Bd5=) 14.Qg4?? (better 14.ed5 Qe5 15.Qe2 Nd5 16.f4 Qe2 17.Ke2+–) 14...Be6–+ 15.Qe2 (15.Qh5 g6 16.Qd1 d5–+) 15...d3 16.Qd3?? (16.e5 de5 17.Ba6 Kd7 18.Qd3 Bd5 19.Rh2–+) 16...Qa1 17.Ke2 Qh1 18.h4 Bg4 19.Ke3 Qf3 (19...c5 20.Bd7 Kd7 21.Bc5 Qf3 22.Kd4 Qf2 23.Kc3 Qc5 24.Qc4 Qe5 25.d4 Qg3 26.Qd3 Qe1 27.Kb2 Rb8 28.Qb3 Rb3 29.ab3 Qe4 30.d5 Bd1 31.Kc3 Qc2 32.Kb4 Nd5 33.Ka5 Qc5 34.Ka4 Nc3) 20.Kd4 c5 21.Kc4 Be6 22.Kc3 Qf6 23.Qd4 (23.e5 Qe5 24.Qd4 Qd4) 23…Qd4 0–1. chriches – bykrydyr, gameknot.com, 2018.

3.d4 f6

4.Nc3 ed4 5.Qd4 Nc6+=.

4.de5 de5 5.Qd8 Kd8 6.b5 Ba3 7.Na3=+.

4.de5 de5 5.Qd8 Kd8 6.e4=.

4.de5 fe5 5.Nc3 Nf6 6.Nf3 e4-/+.

4.de5 fe5 5.e4 Nf6= 6.Nc3!?=.

4.de5 fe5 5.e4 Nf6 6.Nd2 Be7 7.Ngf3 0-0 8.Be2 (8.Bc4 Kh8=) 8...h6 (8...d5!?=+) 9.0-0 Nbd7 10.c4 (10.Qb1 Nb6+=) 10...Kh7 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.Bb4=) 11.h3 (11.Qc2 a5=) 11...Rf7 (11...Nh5 12.Ne5 de5 13.Bh5=) 12.Qc2 Nf8 (12...a5 13.c5+=) 13.c5+/- Be6 14.Bc4 (14.Nc4 Ng6+/-) 14...Qc8 15.Rac1 Nh5 (15...Ng6 16.Qc3+=) 16.Kh2 (16.cd6!? Bd6 17.Nh4+=) 16...Nf4= 17.Be6 Qe6 (worse 17...N8e6 18.cd6 Bd6 19.Nc4+/-) 18.Qc4 N8g6 19.Qe6 Ne6 20.g3 (20.cd6 Bd6 21.Nc4 Rd8=) 20...Raf8 21.Ne1?? (21.cd6 Bd6 22.Rc3 b5=) 21...Nd4 (21...Rf2 22.Kg1 Rd2 23.cd6 cd6 24.Rf8 Bf8 25.Rc2 Rc2 26.Nc2-+) 22.Bb2?? (better 22.Kg2=+) 22...Rf2-+ 23.Rf2 Rf2 24.Kg1 Rd2 25.Bd4 Rd4 26.cd6 Bd6 27.a3 Re4 28.Nf3 (28.Kf2 Ne7-+) 28...Re3 29.Kf2 Ra3 30.h4 (30.Rc4 Ra4-+) 30...Rb3 (better 30...e4 31.Nd4 Bg3 32.Kg1-+) 31.h5 (31.Re1 Rb4 32.h5 Rb2 33.Ke3 Ne7-+) 31...Ne7 32.Rc4 (32.Re1 Nc6-+) 32...b5 33.Re4 Nc6 34.Rg4 (34.Re3 Rb4 35.Ke2 Rg4-+) 34...Rb4 35.Rg6 Ne7 36.Re6 Nf5 37.Kg2 a5 38.Kh3 Ne3 (better 38...Rb3 39.Nh4 Nh4 40.Re8-+) 39.g4 Ng4 40.Nh4 Rf4 (better 40...a4 41.Re8 Nf6 42.Ra8-+) 41.Ng6 Nf6 42.Re8 Ne8 (42...Ne8 43.Kg3 Nf6 44.Kh2 Nh5 45.Nf4 Nf4 46.Kg3 a4 47.Kf3 a3 48.Kf2 a2 49.Kf3 a1Q 50.Kg4 Qd1 51.Kf5 e4 52.Ke4 Qd3) 0-1. PetLot (2040) - Bendega (2015), lichess.org, 2021.

4.de5 fe5 5.e4 Nf6= 6.f3 Nc6 (6...d5 7.Ne2-/+) 7.b5 (7.Nc3 d5 8.Nd5 Be6-/+) 7...Ne7 (7...Nd4 8.Bb2 d5 9.Bd4 ed4 10.Qd4-/+) 8.Ne2 (8.Nc3 d5 9.Be7 Qe7 10.Nd5 Qc5=+) 8...Bd7 (8...d5 9.Ng3-/+) 9.c4 (9.Nec3!?=) 9...Ng6 10.Nbc3 Be7 11.h4 0-0 (11...Nh5!? 12.g3 0-0=+) 12.h5= Nh8 13.g4 (13.h6!? g6 14.Nd5=) 13...h6 (13...Nf7 14.h6 g6 15.Bc1-/+) 14.Qd2 (14.Qb3 Nf7=+) 14...Nh7 (14...Nf7 15.Ng3-/+) 15.Nd5? (better 15.Bg2!? Nf7 16.0-0=+) 15...Rf3 16.Ne7 Qe7 17.Bg2?? (better 17.Nc3-/+) 17…Ra3-+ 0-1. PetLot (2035) - Bendega (2015), lichess.org, 2021.

3.e4 f5

4.Nc3 A) 4...fe4 5.d3 (5.Ne4 Nf6 6.Nf6 Qf6 7.Qh5 g6 8.Qf3 Be7 9.Qc3 0-0) 5...ed3 (5...Nc6 6.de4 Nf6 7.Nf3 Be6 8.Be2 Qd7 9.0-0 a6) 6.Bd3 Nf6 7.Nf3 Nc6 8.0-0 d5 9.Bb5 Qd6; B) 4...Nf6 5.ef5 Bf5 (5...a5 6.b5 Bf5 7.Qf3 Qc8 8.Bd3 Bd3 9.cd3 Be7) 6.Qf3 Bd7 7.Bc4 Nc6 8.Nge2 Bg4 9.Qg3 a5.

4.Bd3 Qg5 (4...fe4 5.Be4 Nf6 6.Bf3=+ (6.Nc3 Ne4 7.Ne4 Nc6 8.b5 Nd4 9.Nf3 Nb5) 6...d5 7.Nh3 Bh3 8.gh3 Nc6 9.c4 dc4) 5.Qf3= (5.Nf3 Qg2 6.Rg1 Qh3 7.Nc3 Ne7 8.Rg3 Qh6 9.Qe2 a5) 5...f4 (5...Nc6 6.Ne2 d5 7.ed5 e4 8.Qf4 Qf4 9.Nf4 ed3) 6.Nh3 (6.Bb5 c6 (6...Nc6 7.h4 Qg6 8.Nc3 Nf6 9.h5 Qg4) 7.Bc4 b5=+ 8.Bb3 Nf6 9.Nc3 a5; 6.h4 Qg4 7.Nc3 Nf6 8.Qg4 Bg4 9.b5 Be7) 6...Qg6=+ 7.Nc3 (7.Be2!?=+ Nc6 8.Qh5 Nd4 9.Bb2 Nc2) 7...Bg4-/+ (7...Nc6 8.Bf1 Nf6 9.Qd3 a5) 8.Bb5? (better 8.Nf4 ef4 9.Qf4-/+ Nc6) 8...c6–+ 9.Qd3 cb5 (9...Bd7 10.Rg1 cb5 11.Nb5–+) 10.Qb5 Bd7 (better 10...Nc6 11.Qb7 Rc8–+) 11.Qd3?? (11.Qb7 Bc6 12.Qc8 Kf7 13.Rg1–+) 11...Qg2 12.0-0-0 Qh3 13.Nd5 (13.Qh3 Bh3 14.Nd5 Kd8–+) 13...Na6 (better 13...Qd3 14.cd3 Na6 15.d4–+) 14.Qh3 Bh3 15.b5 Bg2 16.Rhg1 (16.ba6 Bh1 17.Rh1 Rb8–+) 16...Be4 17.ba6 (17.Nc3 Bf3 18.ba6 Bd1 19.ab7 Rb8 20.Kd1 Rb7–+) 17...Bd5 18.Kb1 (18.d4 e4 19.ab7 Rb8–+) 18...ba6 19.Ka1 (19.d3 Bf3 20.Rde1 Rb8 21.Ka1 Nf6–+) 19...Nf6 20.Rge1 (20.d4 e4–+) 20...Be7 (20...Ng4 21.d4 Nf2 22.de5 Nd1 23.Rd1–+) 21.d4 e4 22.Rc1 (22.Bc1 g5 23.h4 Ng4 24.hg5 Nf2 25.Bf4 Nd1 26.Rd1 Rc8–+) 22...Rc8 23.Bb2 Rc4 24.c3 (24.Rg1 Kf7–+) 24...Kd7 (24...Ng4!? 25.Rg1 Nf2 26.Rg7–+) 25.Re2 (25.Rg1 g6–+) 25...Ra4 26.a3 Be6 (better 26...Bc4!? 27.Rd2–+) 27.Rg1 g6 28.Bc1 (28.Kb1 Bc4 29.Rd2 d5–+) 28...Rb8 29.Bb2 Bc4 30.Rd2 d5 31.Rgd1 Ba3 32.Ba3 Ra3 33.Ra2 Ra2 0–1. Nielsen,Bjorn – Jorgensen,Morten, Politiken Cup (5), 2006.

4.ef5 A) 4...Nf6 A1) 5.Nc3 Bf5 (5...Nc6 6.g4 a5 7.b5 Nb4 8.Rc1 h5 9.g5 Ng8) 6.Qf3 Qc8 7.Bd3 Bd3 8.cd3 Be7 9.Nge2 0-0; A2) 5.Qf3 Nc6 6.Bb5 e4 7.Qf4 d5 8.Bc6 bc6 9.Ne2 Qd6; B) 4...Bf5 5.Qf3 Qc8= (5...Ne7 6.Qb7 Nbc6 7.Bb5 Rb8 8.Bc6 Kf7 9.Be8 Ke8) 6.Bd3 Bd3 7.Qd3 Nf6 8.Nc3 Qg4 9.Qf3 Nc6.

3.e4 Nf6

4.Nc3 d5 5.Nd5 Ne4 6.c4 =+.

4.Nc3 Be6 5.Bb5 Nbd7 6.Nf3 a6 7.Be2= Nb6 8.d4 Bc4 9.de5 Be2 10.Ke2 de5 11.Qd8+= Rd8 12.Ne5 Bd6 13.Nd3 Nc4 14.Bc1 0-0 15.Bg5 Ne5 16.Bf6 gf6 17.Rab1 Nc4 18.Nd5 Kg7 19.Ne3+– Rfe8? 20.Nc4 (20...Re4 21.Ne3+–) 1–0. pozarski (2010) – crazysquare (1815), GameColony.com, 2002.

4.Nc3 Be7 5.Nf3 0-0 6.Bb2 h6 7.d4 ed4 8.Qd4 Nc6 9.Qc4 d5 10.Nd5 Nd5 11.ed5 Nb4 12.Qc3 f6 13.Bc4 Kh8 14.Rd1 Na6 15.Ba6 ba6 16.0-0 Bd6 17.Rb1 Bg4 18.h3 Bh5 19.Nd4 Bf7 20.Ne6 Be6 21.de6 Qe7 22.Qe3 c5 23.f4 Rac8 24.f5 c4 25.Bd4 Qc7 26.Ba7 Rfe8 27.Bb6 Qb7 28.Rfd1 (28…Qe7 29.a4+–) 1–0. Trkn – jailgirl (1690), ICC, 2004.

4.Nc3 g6 5.Bc4 Bg7 6.Nge2 0-0 7.0-0 a6 8.d3 c6 9.Bb3 b5 10.Bc1 Nbd7 11.a4+= Bb7 12.Bd2 c5 13.bc5 dc5 14.ab5+/– ab5 15.Ra8 Qa8 16.Nb5 Bc6 17.Nd6 Qb8 18.Nc4 Nb6 19.f4 Nc4 20.Bc4 Nd7 21.Bc3 Bb5 22.Bb5 Qb5 23.fe5 Ne5 24.Nf4 Nd7 (Better is 24...Qd7!?+–) 25.Bg7 Kg7 26.Qa1 Kg8 27.Nd5 c4?? (27...Rb8+–) 28.Ne7 1–0. Trkn – guest582, ICC, 2004.

4.d3 Be6 5.c3 a5 6.b5=+ Qd7 7.c4 b6 8.Nf3= Qc8 9.Ng5 Bd7= 10.Nc3 h6 11.Nf3+= Bg4 12.Be2 Be7 13.Ne5?? de5 14.Be7 Be2 15.Qe2-/+ Ke7 16.0-0 Nbd7 17.Nd5 Nd5 18.cd5 Re8 19.Qh5 Kf8–+ 20.f4 Nf6 21.Qe2 ef4 22.Rf4 Nd5! 23.Rf5?? Nc3 24.Qf3?? Qe6 25.Rf1 Re7 26.e5 Rd8 27.d4 Nb5 28.Rd1 Qd5 29.Qf4 Nd4 30.Rh5 Ne2 31.Kf2 Nf4 32.Rd5 Rd5 33.Rf5 Nd3 34.Kf3 Ne5 35.Ke4 c6 (35...c6 36.g4 g5 37.Rg5 hg5 38.Ke3 Ng4 39.Kf3 Nh2 40.Kg3 Re2 41.a3 Rd3#) 0–1. Lekarka – Kusco, Live Game Caissa's Web, 2005.

2.Ba3 e4

3.Bb2 Nf6 4.a3 d5 5.d3 Bd6 6.de4 de4 7.e3 a5 8.Nd2 ab4 9.Bb5 Ke7 10.ab4 =.

3.d4 d5 4.e3 Nf6 5.c4 Be6 6.Qc2 dc4 7.Bc4 Bc4 8.Qc4 a6 9.Nc3 Bd6 10.Nge2 =+.

3.d4 e3 4.fe3 d5 5.Nf3 Nf6 6.Qd3 Nc6 7.b5 Ne7 8.c4 dc4 9.Qc4 a6 10.ba6 =.

3.d4 Be7 4.e3 Nf6 5.Be2 0-0 6.c4 d5 7.b5 Ba3 8.Na3 Be6 9.c5 Nfd7 10.Rc1 =+.

3.d4 Qf6 4.e3 d5 5.c3 c6 6.Nd2 Bd6 7.Qb3 Qg6 8.Ne2 (8.b5 Ba3 9.Qa3 cb5=) 8...Nf6 (8...b5 9.Nf4 Qf5 10.Bc1=+) 9.Ng3 (9.b5 Ba3 10.Qa3 cb5=) 9...Qh6 (9...Ng4 10.Be2-/+) 10.Be2 (10.c4 Bg3 11.fg3 Ng4 12.cd5 A) 12...Ne3?! 13.Ne4 Nf1 14.Kf1= (14.Rf1 cd5 15.Qd5 Qe3 16.Kd1 0-0-+); B) 12...Qe3 13.Qe3 Ne3=) 10...Ng4 (better 10...Bg3!? 11.fg3 b5-/+) 11.0-0?? (better 11.Ndf1=+) 11…Qh2 0-1. PetLot (2055) - opperwezen (2285), lichess.org, 2017.

3.d4 Nf6 4.e3 Be7 5.c4 0-0 6.Qc2 Re8 7.Be2 d6 8.Nc3 Bf5 9.Bb2 Nbd7 10.a3 =+.

3.e3 Nf6 4.d4 d5 5.c4 a5 6.b5 Ba3 7.Na3 a4 8.Be2 Qd6 9.h3?? (better is 9.c5 Qe7 10.Nb1=) 9...Qa3–+ 10.Qc2 Qb4 11.Kf1 a3 0–1. Treaclebelly – karlsdad, ChessWorld.net, 2013.

2.Ba3 f5

3.Bb2 d6 4.e3 Nf6 5.Be2 a6 6.c4 (6.Nf3 Be7=) 6...Be6 (6...Be7 7.d4=) 7.Nf3= h6 (7...Nc6 8.a3=) 8.d4 (8.0-0 g5+=) 8...ed4 (better 8...e4!? 9.Nh4 d5=) 9.Nd4+- (9.Qd4?! Nc6 10.Qc3 Ne4=) 9...Qd7 10.0-0 Qf7 11.Ne6 Qe6 12.Nc3 g6? (better 12...Nbd7+-) 13.Nd5+- Nd5 14.cd5 (14.Qd5?! Qd5 15.cd5 Rg8+=) 14...Qg8 15.Rc1 (15.Bh8 Qh8 16.Rc1 Qg7+-) 15...Bg7? (better 15...Rh7+-) 16.Rc7 Nd7 17.Qa4 Qf7 (17...Rd8 18.Bg7 Qg7 19.Rb7 0-0+-) 18.Bg7 Qg7 19.Bb5! 1-0. Panza - cr50, ChessWorld.net, 2020.

3.c4 e4 4.g3 Nf6 5.Bg2 c6 6.Nh3 d5 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.Qb3-/+) 8.Nf4 Nc6 9.b5 Ba3 10.Na3 Nd4 11.Qa4 Qb6 12.0-0 (12.e3 Ne6=+) 12...Bd7 (12...g5!? 13.e3 gf4 14.ed4 f3-/+) 13.Rab1 0-0 14.e3 Ne6 15.Ne6 Qe6 16.Qd4 a6 17.Nc2? (17.b6 Bb5 18.Rfc1 Bd3=+) 17...ab5 (17...Bb5!? 18.Rfe1-+) 18.a3 Rfc8 19.Qb2 Rc4 20.Nd4 Attacking the isolated pawn on b5 20...Qa6 21.Rfc1 (better 21.d3!? ed3 22.Qd2-/+) 21...Qa3-+ 22.Qa3 Ra3 23.Rc4 bc4 24.Rb7 Ra2 25.Rb8 Kf7 26.Rb1 Rd2 27.Rc1 Ba4 (27...Ng4 28.Rf1-+) 28.Bf1 (28.Nf5 Ng4 29.Nd4 Ke7-+ (29...Rf2?! 30.Bh3=)) 28...Bb3 29.Nf5 Ng4 30.h3 (30.Nd6 Ke7 31.Nc8 Kf6-+) 30...Nf2 31.h4 Nd3 (31...g6 32.Nd6 Ke6 33.Nc4 Bc4 34.Bc4 dc4 35.Rc4-+) 32.Ra1 Ra2 33.Rb1 Nb4 (better 33...Ne5!? 34.Bg2-+) 34.Nd4 Nc2 (34...Ra3!? 35.Bh3-+) 35.Nb3 cb3 36.Rb3 Ra1 (36...Ke6 37.Bb5-+) 37.Kg2 Ne1 38.Kf2 Nf3 39.Be2 Nd2 (better 39...Ra2!? 40.Rb7 Kf6-+) 40.Rb7=+ Ke6 (40...Kf6 41.Rb6 Kf5 42.Rb7=+) 41.Rb6 (better 41.Rg7!? Rh1 42.Bg4 Kd6 43.Rh7=) 41...Ke5 (41...Kf5!?=+) 42.Rb8 1-0. jack0211 (1680) - uxim (1630), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

3.d4 Nc6 4.d5 Nd4?? 5.e3+– Nc2 6.Qc2 Nf6 7.Qf5 d6 8.Qd3 e4 9.Qd4 c6 10.Nc3 c5 11.bc5 dc5 12.Bc5 Bc5 13.Qc5 Nd7 14.Qd6 Qe7 15.Qe7 Ke7 16.f3 ef3 17.Nf3 Nb6 18.0-0-0 Bg4 19.d6 Ke6 20.Rd4 Rac8 21.Kc2 Nd5 22.Rd5 Bf5 23.Bd3 Bd3 24.Rd3 Rhd8 25.Rhd1 Rd7 26.Kb3 a5 27.a4 Rc6 28.Nb5 b6 29.Nfd4 Kd5 30.Nc6 Kc6 31.Rc1 Kb7 32.Rc7 Rc7 33.dc7 Kc8 34.Rd8 (34.Rd8 Kb7 35.c8Q) 1–0. breaker – MC Q, ChessWorld.net, 2004.

3.e3 d5 4.d4 Nf6 (4...Bd6 5.c4 dc4 6.Bc4 ed4 7.ed4 Qe7 8.Ne2 Bb4 9.Bb4 Qb4 10.Nd2=) 5.c4 (5.de5 Ne4+=) 5...Ne4 (better 5...ed4!? 6.Qd4 Nc6=+) 6.de5+= c5 (better 6...Nc6 7.cd5 Ne5=) 7.bc5?? (7.cd5 cb4 8.Bb2 Bc5+-) 7...Bc5?? (better 7...Qa5 8.Ke2 dc4=+) 8.Bc5+/- Nc5? (8...Qa5 9.Ke2 Qc5 10.cd5+/-) 9.Qd5 (better 9.cd5!? 0-0+-) 9...Nbd7 (9...Qb6 10.Nd2 Nc6 11.Rb1+/-) 10.Nf3 Qa5 11.Nbd2 Ne4?? (11...Nb6 12.Qd4+/-) 12.e6 (12.Qa5 Nec5+-) 12...Ndf6?? (better 12...Ndc5 13.e7 Ke7+=) 13.Qa5+- Nd2 14.Nd2 Be6 15.Qb5 Bd7 16.Qb7 0-0 17.Be2 Rac8 18.Qa7 Bc6 19.0-0 Ng4 20.Bg4 fg4 21.e4 (21.Qd4 g3 22.fg3 Rfd8+-) 21...h5 22.Rae1 h4 23.Qe3 (23.Qe7 Rf6+-) 23...h3 24.gh3 Rce8 25.hg4 Rf6 26.f3 (26.f4 Ra8+-) 26...Rh6 27.Nb3 Ba8 28.Nd4 Re5 29.Nf5 Rf5 30.gf5 (30.ef5 Bc6 31.g5 Rd6 32.Qe7 Rd3 33.g6 Ba4 34.Qe8 Be8 35.Re8) 30...g6 31.Qh6 (31.Qh6 Kf7 32.Qh7 Ke8 33.Rb1 Bb7 34.Rb7 gf5 35.Qe7) 1-0. sezwho (1890) - Mat789189 (1960), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

3.e4 Nh6 4.ef5 Nf5=.

2.Ba3 Qf6

3.b5 e4 4.c3 Ba3 5.Na3 Qd6 6.Qc1 a6 7.ba6 Ra6 8.Nc4 Qc5 9.e3 d5 10.Ne5 f6-/+ 11.Ba6 Na6 12.d4 Qa5 13.Ne2 fe5–+ 14.de5 Bg4 15.Qd2 Nc5 16.0-0-/+ Be2 17.Qe2 Ne7 18.Qh5 Ng6 19.Qf5-/+ Ne7 20.e6?? Nf5–+ (20...Nf5 21.Rab1 Ke7–+) 0–1. pinecrest1981 – desmond, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.c3 b6 4.Qa4 (4.e3 Bb7=) 4...Bb7+= 5.Nh3 (5.d3 a5 6.b5 Ba3 7.Na3 Ne7+=) 5...Nc6 (5...Nh6 6.e3+=) 6.Qb3 (6.b5 Nce7=) 6...d6 (better is 6...a5 7.b5 Nce7+=) 7.g3? (better is 7.e4!?+=) 7...Na5-/+ 8.Qb2?? (8.ba5 Bh1 9.f3+=) 8...Nc4–+ (8...Bh1?! 9.ba5 Bc6 10.ab6 ab6 11.e3–+) 9.Qb3 Na3 (9...Bh1 10.Qc4 c6 11.f3+=) 10.Qa3 (10.f3 Nb1 11.Rb1 d5–+) 10…Bh1 (10...Bh1 11.f3 Qh6–+) 0–1. BFO – Wall,Bill, chess.com, 2008.

3.c3 d5 4.Nf3 +=.

3.c3 Nh6 4.e4 d6 5.b5 Ng4 6.Nf3 c6 7.bc6 d5 (7...Qg6 8.d3 Nc6 9.Nbd2=) 8.Bb5?? (8.cb7 Bb7 9.ed5 Ba3 10.Qa4 Kd8 11.Qg4–+ (11.Na3?! e4 12.Qa5 Qb6 13.Qb6 ab6+–)) 8...bc6+= 9.Bc6? (better is 9.Bd3!?+=) 9...Nc6 10.Qa4? (better is 10.ed5!? Ne7 11.h3-/+) 10...Bd7 11.ed5? (11.Bf8 de4 12.Bg7 Qg7 13.Qe4 Nf6–+) 11...Nd4 (better is 11...Nb4 12.Qb3 Nd3 13.Kf1 Ba3 14.Na3 e4–+) 12.Qb3?? (12.Qd1 e4 13.cd4 ef3 14.Qf3 Qd4 15.d6–+) 12...Nb3 13.ab3 e4 14.Bf8 Rf8 15.h3 ef3 16.g3 Qe5 17.Kd1 Nf2 18.Kc2 Bf5 19.Kb2 Nh1 20.Na3 Ng3 21.d4 Qe2 22.Nc2 Qc2 23.Ka3 Qc3 24.d6 Qa1 25.Kb4 Rb8 26.Kc5 Rb3 27.Kd5 Be6 28.Kc6 Qc1# 0–1. igor_d – gerakc, gameknot.com, 2013.

3.c4 e4 4.Nc3 Bd6 5.Rb1 Be5 6.Ne4+= Qf5 7.d3 Nf6+= 8.Nf6 gf6 9.Qc2 Bd4 10.Nf3 Be5 11.e4 Qh5 12.Be2 Nc6 13.b5 Nd4 14.Nd4 Qg5 15.Nf3 Qg2 16.Rg1 Qh3 17.Ne5 fe5 18.Bg4 Qh2 19.Ke2 d6 20.Rh1?? Bg4–+ 21.Kd2 Qf4 22.Kc3 0-0-0 23.Qa4 Kb8 24.Rb2 Bf3 25.Rhb1 f5 26.c5 dc5 27.Bc5 b6 28.Be3 Qh4 29.Qc4 Qe7 30.a4? fe4 31.d4 ed4 32.Bd4 Rhf8 33.a5 Qa3 34.Rb3 Qa5 35.Rb4 Qa3 36.R4b3 Qa5 37.Rb4 Be2 38.Qe2 Rf3 39.Be3= Rd3 40.Kc2 Qa2 41.R1b2 Qd5 42.Kc1 Rh3 43.Qf1?? Qh5–+ 44.Kc2 Rh1 45.Qd3 ed3 46.Kd3 Rd1 47.Rd2 Rd2 48.Kd2 Qd5 49.Rd4 Qa2 50.Kd3 Qb3 51.Ke4 Qb5 52.f4 a5 53.Rd5 Qb1 54.Ke5 a4 55.Bd4 h5 56.f5 h4 57.Rd8 Kb7 58.f6 Qb5 59.Ke6 Qc6 60.Kf7 Qf3 61.Kf8 h3 62.Be5 Qh5 63.Bh2 a3 64.Rd7 a2 65.Rc7 Ka6 66.Rc1 Qa5 67.Ra1 Qd2 68.Bg1 h2 69.Bh2 Qh2 70.f7 Qb2 71.Rh1 a1Q 72.Ra1 Qa1 73.Ke8 Qf1 74.f8Q Qf8 75.Kf8 b5 76.Ke7 b4 77.Kd6 b3 78.Kd5 b2 79.Ke4 b1Q 80.Ke3 Kb5 81.Kf4 Kc5 82.Ke5 Qd3 83.Kf4 Kd5 84.Kg5 Qe4 85.Kf6–+ Qe5 86.Kf7 Kd6 87.Kg6 Ke6 88.Kh6 Kf7 (88...Kf7 89.Kh7 Qg7#) 0–1. Lekarka – Apracs, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.Nf3 Qd8 4.e4 Nc6 5.b5 Ba3 6.bc6 Bb2 7.Ne5 Be5 8.c3 bc6 9.Be2 Nf6 10.Bf3 0-0 11.0-0 Bb7 12.Na3 d5 13.ed5 cd5 14.Rb1 Bc6 15.d4 Bd6 16.Nc2 Bb5 17.Be2 Be2 18.Qe2 Re8 19.Qd3 c5 20.Rbe1 cd4 21.Re8 Qe8 22.Re1 Qd7 23.Nd4 Re8 24.Re8 Qe8 25.g3 h6 26.Qa6 Qe7 27.Nc6 Qe1 28.Kg2 Qc3 29.Na7 Ne4 30.a4 Qc2 31.a5 Bf8 32.Qc8 Qf2 33.Kh3 Qa7 Normal 0-1. fr0sty – Bobbyfischertime, Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

3.f4 Qf4 4.g3 Qg4 5.Bh3 Qe4 6.Nc3 Qh1 7.Kf1 c5 8.bc5 Bc5 9.Bc5 Qh2 10.e3 Na6 11.Rb1 Nc5 12.Rb5 d6 13.Nd5 Bh3 14.Nh3 Qh3 15.Ke2 a6 16.Rb7 Nb7 17.Nc7 Kd7 18.Na8 f5 19.Qb1 g5 20.Qb7 Ke6 21.Nc7 Kf7 22.Na6 Ne7 23.a4 Rc8 24.a5 Rc2 25.Nc7 Qg3 26.a6 Qg4 27.Kd3 e4 28.Kd4 Rd2 29.Kc4 Nd5 30.Nd5 Ke6 31.a7 Qe2 32.Kc3 Rc2 33.Kb4 Qc4 34.Ka5 Ra2 35.Kb6 Rb2 36.Ka5 Rb7 37.a8Q Qa2 Normal 0-1. Beata – Rustychess, Rated Correspondence game, lichess.org, 2016.

3.b5 e4 4.c3 Ba3 5.Na3 d5

6.Qa4 Nd7 7.Qd4 Ne7 8.d3 -/+.

6.Nc2 c6 7.e3 Ne7 8.Nd4 c5 9.Nb3 b6 10.Ne2 c4 11.Nbd4 0-0 12.Qa4 a6 13.Nc6 (Better is 13.Nf4-/+) 13...ab5?? (Better is 13...Nbc6 14.bc6 Nc6–+) 14.Qa8 Nbc6 15.a4? b4 16.a5? bc3 17.dc3 Bg4 18.Qa6?? Be2–+ 19.Ke2 Qc3 20.Rd1 ba5 21.f3 f5 22.Kf2 f4 23.Be2 Qe3 24.Ke1 Nd4 25.Rd2 ef3 26.gf3 Nf3 (27.Kf1 Nd2 28.Ke1 f3 29.Qe6 Qe6 30.Kd1 Qe2 31.Kc2 Nb3 32.Kb1 c3 33.Rf1 Qb2) 0–1. pinecrest1981 – boncoir, Live Game Caissa's Web, 2004.

2.Ba3 Nf6

3.b5 c5 4.bc6 (4.c4!?=) 4...Nc6-/+ 5.Bf8 Kf8 6.e3 g5 (6...d5-/+) 7.d4? (better 7.Bb5!?=+) 7...ed4-+ 8.ed4 Kg7 9.Nd2 (better 9.Nc3 Re8 10.Nge2-/+) 9...Re8 10.Ne2 (10.Be2 d5-+) 10...Nd4 (10...Qa5 11.c3 Qc3 12.Rc1-+) 11.c3 (11.Nb3 Nf5 12.Qd3 d5-+) 11...Nf5 12.Nf3 (12.Qc2 d5 13.0-0-0 Qb6-+) 12...g4 (better 12...Ne4!? 13.Nfd4 d5 14.g4-+) 13.Nfd4 Qa5 14.Qd2 (14.Nf5 Qf5 15.h3 g3 16.fg3 b6-+) 14...Ne4 (better 14...d5-+) 15.Qc2?? (better 15.Nf5 Qf5 16.Qd4 Kf8 17.h3-+) 15...Nd4 16.Nd4 (16.Qd3 Ne2 17.Be2 Nc3 18.Qd4 Re5 19.Qg4 Kf8 20.0-0 Ne2 21.Kh1-+) 16...Ng3 (better 16...Nc3 17.Be2 Ne2 18.Kf1 Nd4 19.Qd3-+) 17.Kd2 (17.Be2 Nh1 18.Kf1-+) 17...Nh1 18.Bd3 (18.Re1 Qg5 19.Kd1 Re1 20.Ke1 d5-+) 18...Nf2 19.Bh7 (19.Nf5 Kf8 20.Re1-+) 19…Qg5 0-1. BitChess (2380) - Lance5500 (2510), lichess.org, 2016.

3.b5 d6 4.Nf3 Be7 5.Nc3 0-0 6.e4 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 Nbd7 9.0-0 a6 10.ba6 Ra6 11.Be2?? Ra3–+ 12.Nb5 Ra8 13.a4 Ne4 14.a5 Bg5 15.a6 ba6 16.Nc3 Nd2 17.Re1 Nc5 18.f3 e4 19.Ne4 Nde4 20.fe4 Re8 21.Bf3 c6 22.Rf1 Ne4 23.Qd3 Nc5 24.Qf5 Re5 25.Qh3 Bf6 26.Bc6 Rg5 27.Rf6 Qf6 28.Rf1 Qe7 29.Ba8 Ne6 30.Bd5?? Nf4 31.Qc8 Qf8 32.Bf7! (32...Kf7 33.Rf4 Rf5 34.Qf5 Ke7 35.Qf8 Kd7 36.Qf7 Kc6 37.Rc4 Kb5 38.Qd5 Kb6 39.Qd6 Ka7 40.Rc7 Ka8 41.Qf8#) 1–0. pinecrest1981 – GoneGator, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.c3 d5 4.e3 Bd7 5.d4 ed4 6.Qd4 Nc6 7.Qd3 Bd6 8.Be2 Ne5 9.Qd4 0-0 10.Nf3 Ng6 11.g3 Re8 12.Bd3 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Qh4 Ne4! 15.Qd8 Rad8 16.f3? Nc3–+ 17.0-0?? Ne2!! 18.Be2 Ba1 19.Nd2 Bc3 20.Nb1 Re3 21.Bd1 Bd4 22.Kg2 Bf5 23.Nd2 Ra3 24.g4 Bd3 25.Re1 Ra2 26.Kg3 Rd2 27.Ba4 Bf2 (28.Kg2 Be1 29.Kg1 b5 30.Bb3 Bg3 31.Bd5 Re8 32.Be4 Re4 33.fe4 Bh2 34.Kh1 Be4) 0–1. dmakaveli – hardloser, net–chess.com, 2001.

3.Nc3 c6?? 4.e3 d5 5.Ne4?? (better 5.Qc1=+) 5...de4-+ 6.Ne2 Bd6 7.d4 0-0 8.Qb1 (8.de5 Be5 9.Qd8 Rd8-+) 8...ed4 9.Qb3 (9.Nd4 a5-+) 9...de3 10.Qf7 (10.fe3 Ng4 11.Rd1-+) 10…Rf7 (10...Rf7 11.0-0-0 ef2-+) 0-1. lakdrcjbj_fwn (2185) - CrazyMadMax4 (2385), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

3.Nc3 Nc6 4.e4 Bb4 5.Bb5?? Ba3–+ 6.f4 Bb2 7.Rb1 Bc3 8.dc3 Ne4 9.c4 Nc3 10.Qc1 Nb1 11.Qb1 ef4 12.Nf3 0-0 13.g4 d6 14.g5 a6 15.Ba4 Ne5 (16.Qb3 Nf3 17.Qf3 Qg5–+; better is 15...Qe7 16.Kd1 Ne5 17.Ne5 de5 18.Qb2–+) 0–1. Izzy5150 – mickster the king, ChessWorld.net, 2005.

3.c4 e4 4.Nc3 Nc6 5.Qb1 Qe7 6.Nh3 Ne5 7.e3 d5 8.Nd5 Nd5 9.cd5 Bh3 10.gh3 -/+.

3.d4 e4 4.e3=+ Be7 5.c4 0-0 6.Ne2 d6 7.Nbc3 Re8 8.Qc2 Bf8 9.Ng3 e4 draws heavy fire 9...Qe7 (9...c5 10.dc5 dc5 11.Rd1=) 10.Be2+= g6 11.b5 (11.Bb2 h5+=) 11...h5 12.h3 (12.Bb2 a6=) 12...h4 13.Nf1 a6 14.c5 ab5 15.Bb4?? (15.cd6 cd6 16.Nb5 Qd8=) 15...c6 (better 15...Nc6 16.Rb1 Nb4 17.Rb4 dc5 18.Rb5 cd4 19.ed4 Rd8-+) 16.cd6=+ Qe6 17.Nd2 Na6 18.Qb1? (better 18.Bc5!?=) 18...Nb4-/+ 19.Qb4 Bd6 20.Qb1 Ra3 (20...b4 21.Nd1-/+) 21.Qc2 Bd7 22.Nb3 (22.0-0 Bb8 23.Rfd1 Qd6-/+) 22...Rea8-+ 23.0-0? (better 23.Qb2-+) 23...b4 24.Nb1 Rb3! 25.Bc4 (25.ab3 Ra1 Discovered attack (25...Ra1 Pinning; 25...Ra1 Deflection; 25...Ra1 Remove defender; 25...Ra1 Clearance); 25.Qb3 Qb3 Combination) 25...Rb1! 26.Be6 (26.Rab1 Qe7 Combination; 26.Qb1 Qc4 Deflection (26...Qc4 Overloading); 26.Rfb1 Qf5 Combination) 26...Rf1 27.Kf1 Be6 (27...fe6?! 28.Rb1-+) 28.Kg1?! (28.Qb2-+) 28...b3 29.Qb1 (29.Qb2 ba2 (29...Ra2?! 30.Ra2 ba2 31.d5 Bd5 32.Qf6-+) 30.d5 Bd5 (worse 30...Nd5 31.Ra2 Rb8 32.Ra7-+) 31.Qf6 Bf8 32.Qh4 Bg7 33.Ra2 Ra2 (33...Ba2?! 34.Qe4 Be6 35.f3-+) 34.Qd8 Bf8-+) 29...Ra2 30.Kf1 (30.Qe1 b2 31.Rb1 Bc4-+) 30...Ba3 (30...Bc4 31.Kg1 Nd5 32.Kh1-+) 31.Ra2 ba2 32.Qa1 Bc4 33.Kg1 b5 34.d5 Nd5 35.g3 hg3 36.fg3 b4 37.Kf2 b3 38.Qe5 b2 39.g4 a1Q (39...b1Q 40.Qe8 Bf8 41.Qf8 Kf8 42.Kg3 Qe1 43.Kg2 Ne3 44.Kh2 Qf2 45.Kh1 a1Q) 40.Qe8 (40.Qb8 Kh7 41.Qg8 Kg8 42.Kg3 Qg1 43.Kh4 Be7 44.g5 Qg5) 40...Bf8 41.Qe4 (41.Qd8 Qf1 42.Kg3 Qe1 43.Kg2 Ne3 44.Kh2 Qf2 45.Kh1 Qg2) 41...b1Q (41...Qf1 42.Kg3 Bd6 43.Qe5 Be5 44.Kh4 Qf6 45.g5 Qf2 46.Kg4 Ne3) 42.Kg3 (42.Qb1 Qb1 43.Kf3 Qh1 44.Kg3 Bd6 45.Kh4 f6 46.e4 Qe1) 42...Qe4 43.Kh4 (43.Kf2 Qe3 44.Kg2 Qag1) 43…Qf1 (43...Qf1 44.Kg3 Qe3 45.Kh4 Qfh3; 43...Be7 44.Kg3 Qg1) 0-1. stevensnow92 (1980) - Aaron_Whitney (2320), Casual Rapid game, lichess.org, 2022.

3.e3 Nc6 4.b5 Ne7 (4...Ba3 5.Na3 Ne7 6.Nf3=+) 5.g4 (5.Nf3!? e4 6.Nd4=) 5...d6=+ 6.Nc3 (better 6.g5!? Ne4 7.Nf3=+) 6...Bg4–+ 7.Be2 Be2 8.Qe2 Ned5 (8...Ng6 9.Bb2–+) 9.Nf3 (9.Nd5 Nd5 10.Qf3 c6-/+) 9...Be7 (9...Nc3 10.dc3 e4 11.Nd4–+) 10.Nh4 (10.Nd5 Nd5 11.Bb2 c6-/+) 10...0-0 (10...Nc3 11.dc3 Qd7 12.Bb2–+) 11.Nf5 (better 11.Nd5 Nd5 12.Nf5-/+) 11...Qc8 (better 11...Nc3 12.dc3 Qd7-/+) 12.e4=+ Qe6 (12...g6 13.f4 ef4 14.Nd5 Nd5 15.Bb2=+) 13.Rg1 (better 13.Nd5!? Nd5 14.Qc4+=) 13...Nc3=+ 14.Rg7 Kh8 (14...Kh8 15.dc3 a6=+) 0–1. Thangaraj,Prabu (1800) – Davis,Mark, FICGS, 2009.

3.f3 Na6 4.b5 Nc5 (4...Ba3 5.Na3 Nc5 6.e3-/+) 5.e3 b6 (5...Be7 6.d4 ed4 7.ed4+=) 6.c4 (6.d4 ed4 7.ed4 Ne6 8.Bf8 Kf8+=) 6...Bb7 (6...a6 7.d4 ed4 8.ed4+=) 7.d4= ed4 8.ed4 Ne6 9.Bf8 Nf8 (9...Kf8 10.d5 Nc5 11.Nc3+=) 10.Nc3 (10.Qe2 Ne6 11.d5 Nd5 12.cd5 Qf6 13.de6 de6=) 10...Ne6+= 11.d5 Nc5 12.Qe2 Qe7 13.Qe7 Ke7 14.Nh3 (14.Kd2 Rhe8=) 14...h6 (14...a6 15.Nf4+=) 15.Be2 (15.Kd2 c6 16.Nf4 Rhe8=) 15...d6 (15...Rhe8 16.Kd2=) 16.0-0 (16.Kd2 a6=) 16...Kd7 17.Nf4 g5 (17...a6 18.a4=) 18.Nd3+= Rhe8 (18...a6 19.f4 Nd3 20.Bd3+=) 19.Nc5 (19.f4 g4+=) 19...bc5 (19...dc5 20.Ne4 Ke7 21.Bd3+=) 20.Bd3 (20.Ne4 Ke7+=) 20...Re3 (20...a6 21.Ne4 Ne4 22.fe4+= (worse is 22.Be4 ab5 23.cb5 Re5-/+)) 21.Rad1 Rae8 (21...a6 22.f4 g4 23.Kf2=) 22.Kf2 (better is 22.Ne4!? Ne4 23.fe4+– (23.Be4?! a6=)) 22...R3e5+= 23.Rfe1 Re1 (23...a6 24.Re5 Re5 25.ba6 Ba6 26.a4+=) 24.Re1 Re1 25.Ke1 a6 26.ba6 (26.a4 ab5 27.Bf5 Ke7 28.ab5 Nd7 29.Bd7 Kd7+=) 26...Ba6 27.Kd2 c6 28.Ne4 Ne4 29.fe4 cd5 30.ed5 Ke7 31.Kc3 h5+= 32.a4 g4 33.g3 f6 34.Bg6+– Kd7? 35.Bh5 f5 36.Bg6 f4 37.gf4 Ke7 38.Bf5 Kf6 39.Bg4 Kg6 40.h4 1–0. Wall,Bill – Loblo, chess.com, 2008.

3.f3 d5 4.e3 -/+.

3.Nf3 a5 4.ba5 Ba3 5.Na3 d5 6.Nb1 Nc6 7.a6 e4 8.ab7 Bb7 9.Ng5 Qe7 10.Nc3 d4 11.Rb1 Ng4 12.Nce4 f5 13.Nh3 Nb4 14.Ng3 d3 15.Rb4 Qb4 16.cd3 Ra2 17.Nf5 Qb2 18.Ng7 Kd7 19.Nf5 Bd5 20.Nd4 Ra1 21.e4 Rd1 22.Kd1 Qb1 23.Ke2 Be4 24.de4 Qe4 25.Kd1 Qb1 26.Ke2 Re8 27.Kf3 Nh2 28.Kg3 Nf1 29.Rf1 Rg8 30.Kh2 Qf1 31.g3 Rf8 32.Nc2 Rf2 33.Nf2 Qf2 34.Kh3 Qf5 35.Kh4 Qc2 36.d4 Qe4 37.g4 Qd4 38.Kg3 Qe3 39.Kg2 c5 40.g5 Qg5 41.Kf3 c4 42.Ke4 c3 43.Kd3 Qd2 44.Ke4 c2 45.Ke5 c1Q 46.Ke4 Qf4 47.Kd5 Qc6 0–1. mikekelly666 – Double Wood, ChessWorld.net, 2005.

3.g3 d5 4.Bg2 a5 5.c3 ab4-/+ 6.cb4 c6 7.f3 Bd6–+ 8.e4 d4 9.Ne2 0-0 10.d3?? Qe7 11.Nd2?? Bb4 12.Bb4 Qb4 13.f4 Ng4 14.Rb1 Qa5 15.fe5? Ne3 16.Qb3 Ng2 17.Kd1 Ne3 18.Kc1 Qa2 19.Nd4 Qb3 20.Rb3 Ra2 21.Nc4 Nc4 22.Kb1 Rd2 23.Rc1 Ne5 24.Nc6 Nbc6 25.h4 Rd3 26.Rd3 Nd3 27.Rd1 Nce5 28.h5 Be6 29.Rg1 g6 30.hg6 fg6 31.Kc2–+ b5 32.Kc3 b4 33.Kd4 b3 34.g4 b2 35.g5 Ba2 36.Rb1 Bb1 37.Kd5 Bc2 38.Kd6 b1Q 39.Ke6 Qb6 40.Kd5 Qc6 41.Kd4 Qc5 0–1. bjhaskins – rhand (2200), net–chess.com, 2003.

3.h3 d5 4.e3 Bf5 5.b5 Ba3 6.Na3 Qd6 7.Qc1 Nbd7 8.c4 0-0 9.Nf3 d4 10.ed4 ed4–+ 11.d3 Rfe8 12.Be2?? Bd3 13.0-0 Be2 14.Re1 Bf3 15.gf3 Re1 16.Qe1 Qa3 17.Qd1 Re8 18.Qd4 Qf3 19.Qd1 Qh3 20.Qf1 Qg4 21.Qg2 Qg2 22.Kg2 h5 23.a4 Ng4 24.Kf3 Nde5 25.Ke2 Nc4 26.Kd3 Nd6 27.Rc1 Nf2 28.Kc3 h4 29.Rc2 Ng4 30.Kb2 Re7 31.Rc5 g6 32.Rg5 Nf2 33.Rd5 Re3 34.Rc5 (34...Nd3 35.Kc3 Nc5 36.Kd2 Nc4 37.Kc2 Na4 38.Kc1–+). Garyman – ncc_1701, ChessWorld.net, 2005.

3.Bb2 Bb4

4.Be5 0-0

5.Nf3 d5 6.e3 Nc6 7.a3 Bc5 8.Bf6 gf6 9.d4 Bd6 10.Nc3 +=.

5.Nf3 d5 6.e3 Bg4 7.Be2 Re8 8.Bf6 Qf6 9.c3 Nd7 10.Qb3 =.

3.b5 Ba3

4.Na3 0-0 5.Qb1 d5 6.c3 Re8 7.h4 Nh5 8.f3? e4 9.fe4? de4 10.e3? Ng3 11.Rh2 Qf6 12.Nf3?? ef3 13.Kf2 Nf1 14.Qf1 fg2 15.Kg2 Qd6 16.Qg1 Qd2 17.Qf2 Qd5 18.Kg1 Re4 19.Rf1 Rg4 20.Rg2 Rh4 21.Qh4+= Nd7?? 22.Qe7 Nf8 23.Rg5 Qa2 24.c4 Be6-/+ 25.Rf7?? Bf7–+ 26.Qf6 Ng6 27.Rc5 Qa3 28.Rc7 Qe3 29.Kf1 Rf8 30.b6 Bc4! 31.Rc4 Rf6 (32.Rf4 Rf4 33.Kg2 Rf2 34.Kh1 Qc1#) 0–1. manofsteel2 – souled, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Na3 0-0 5.c4 a6 6.e3 ab5 7.Nb5 (7…d6 8.d4 ed4 9.Nd4-/+). pinecrest1981 – Freud, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Na3 0-0 5.Nf3 d6 6.c3 a6 7.Qa4 Bd7 8.Ng5 h6 9.Nf3 Qe7 10.e3 Bg4 11.d4 Bf3 12.gf3 ed4 13.cd4 Nbd7 14.ba6 Ra6 15.Ba6+/– ba6 16.Qa6 Qe6 17.Qc6 Qf5 18.Nb5 Rc8 19.Nd6! (19…Qa5 20.Kf1+–) 1–0. pierre – dimpusic, Yahoo, 2005.

4.Na3 0-0 5.Nf3 e4 6.Nh4 d5 7.c4? c6 8.bc6 bc6 9.e3? Nbd7?? 10.Nf5 Ne5 11.cd5? Bf5–+ 12.dc6 Nc6 13.h3 Ne5 14.Nc4 Nc4 15.Bc4 Be6 16.Be6 fe6 17.0-0 Nd7 18.d3 Nc5 19.d4 Nd3 20.Qg4 Qd5 21.h4 Qf5 22.Qg3 Rac8 23.Qd6 Rc2 24.Rab1 Rf2 25.Rf2 Qf2 26.Kh1 Qh4 27.Kg1 Qf2 28.Kh1 Qf6 29.d5 Rd8 30.Rb8 Rb8 31.Qb8 Qf8 32.Qa7 ed5 33.a4 g5 34.Qb7 Qf7 35.Qb5 g4 36.a5 g3 37.Qb8 Kg7 38.Qg3 Kf8?? 39.Qd6= Kg7 40.a6?? Nb4?? 41.Qb4 Qf1 42.Kh2 Qa6 (43.Qe7 Kg6 44.Qe8 Kg5 45.Qe5 Kh6 46.Qd5 Qg6=). pinecrest1981 – GoneGator, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Na3 d6 5.b6? ab6 6.Nb5-+.

4.Na3 d6 5.b6? ab6-+ 6.e3?? Qe7 (6...Ra3 7.Nf3-+) 7.Nf3?? (7.Nc4 0-0-+) 7...d5 (better 7...Ra3 8.Be2 0-0-+) 8.Nb5 Ne4 (8...0-0 9.Be2-+) 9.Nc3 (9.c4 dc4 10.Bc4 c6-/+) 9...c6 (better 9...Nc3 10.dc3 Qa3-+) 10.Na4?? (better 10.Ne4 de4 11.Ng1-/+) 10...Ra6 (better 10...Ra4 11.c4 Ra3-+) 11.Ba6+/- Na6 12.Nb6 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3?? (14.gf3 Ng5 15.h4 Ne6+/-) 14...Nac5?? (better 14...Qb4 15.Qf5 0-0-+ (15...Qb6?! 16.Qe5 Kf8 17.0-0=)) 15.Rb1+/- Kd8 (15...0-0!?+/-) 16.a4+- Na6 (better 16...Re8+-) 17.Qg4 g6 (17...Qe6 18.Qg7 Re8+-) 18.Qc8 1-0. venaverme – duberry, gameknot.com, 2018.

4.Na3 d6 5.b6? cb6 6.c3 Bd7 7.Nc4 Qe7 8.a4 0-0 9.a5 b5 10.Ne3 Nc6 11.a6 b6 (11...ba6 12.Ra6 b4 13.g3-+) 12.Rb1 (12.Qb1 Na5-+) 12...Nd8 (12...Nb8 13.Ra1-+) 13.Qc2 (better 13.g3-/+) 13...Nc6?? (13...Bc8 14.Ra1-+) 14.g3 (14.Qd1 Bc8 15.Rb5 Ba6 16.Rb2-+) 14...Nb8 15.Bg2 Bc6 (15...e4 16.g4 Bc6-/+ (16...Ng4?! 17.Ng4 Bg4 18.Qe4 Qe4 19.Be4 Na6 20.Ba8 Ra8 21.Rb5=)) 16.Bc6=+ Nc6 17.Rb5 Nb8 18.Qa2 g6 (18...Qd7 19.Rb1=+) 19.Nd5 (19.Nf3 Qe6 20.Rb2 Qc8=) 19...Nd5=+ 20.Rd5 Qe6 21.c4 (21.Nf3 Na6 22.Ng5 Qf5 23.Rd6 Qg5 24.Qa6 Rad8 25.Rd8 Rd8=+) 21...Nc6 22.Nf3? (22.Qa3 Rfd8 23.d3 Nd4=+) 22...h6?? (22...Nb4 23.Qb3 Nd5 24.cd5-+) 23.h4? (better 23.Qa3=) 23...Nb4-+ 24.Qb3 Nd5 25.cd5 Qd7 (25...Qc8 26.h5 g5 27.d4-+) 26.h5 g5 27.e4 (27.d4 Rfe8-+) 27...Rac8 (27...f5 28.d3-+) 28.Kf1 (28.0-0 f5 29.d4 fe4-+) 28...Rc1 29.Kg2 (29.Ne1 f5 30.d3 fe4 31.de4 Qg4-+) 29...Rh1 30.Kh1 Qh3 31.Nh2 f5 32.ef5 Rf5 (32...Qf5 33.f3 e4 34.g4-+) 33.Qb5 (33.Qc2 Rf6 34.g4 Qa3 35.Qc8 Kg7 36.Qc7 Rf7-+) 33...Rf2 (33...Rf8!? 34.g4 Rc8 35.Qb1-+) 34.Qe8 Kg7 35.Qg6 Kf8 36.Qh6 Ke8 37.Qg6 Ke7 (37...Kd7!? 38.Qg7 Kc8 39.Qg8 Kc7 40.Qg7 Qd7 41.h6-+) 38.Qg5-/+ Kf7 (better 38...Rf6-/+) 39.Qg6= Kf8 40.Qd6 Ke8 41.Qe5 Kd8 (41...Kf7 42.Qc7 Kg8 43.Qd8 Kf7 44.Qc7 Kg8 45.Qd8 Kf7 46.Qc7=) 42.Qb8 (42.Qg5 Kc8 43.Qg4 Qg4 44.Ng4 Rd2+=) 42...Ke7 43.Qa7 Kd6?? (better 43...Ke8 44.Qb8 Kf7 45.Qc7 Kg8 46.Qd8 Kf7 47.Qc7 Kg8 48.Qb8 Kf7 49.Qb7 Kg8 50.Qb8 Kf7=) 44.Qb6+- Ke5 45.Qf2 Kd5 46.a7 Qc8 47.Qf3 Kd4 48.a8Q Qc1 49.Kg2 Qd2 50.Qf2 (50.Kh3 Qd3 51.Qad5 Kc3 52.Qfd3 Kb2 53.Q3b3 Kc1 54.Qg5) 50...Kc3 (50...Qf2 51.Kf2 Kc5 52.h6 Kb5 53.Qb7 Kc5 54.h7 Kd6 55.Qb6 Ke7 56.h8Q Kf7 57.Qbf6) 51.Qd2 (51.Qa5 Kd3 52.Qfd2 Ke4 53.Qad5) 51...Kc4 (51...Kd2 52.Nf3 Kc3 53.Qc6 Kb2 54.Nd4 Ka3 55.Qc3 Ka4 56.Qc4 Ka5 57.Qb5) 52.Qc8 (52.Qad5) 52...Kb5 53.Qb2 Ka5 (53...Ka4 54.Qa6) 54.Qa8 1-0. venaverme - frank64, gameknot.com, 2018.

4.Na3 d6 5.e3!?-/+.

4.Na3 d6 5.Nf3!?-/+.

4.Na3 b6

5.c4 Bb7 6.Nf3 d6 7.d3 0-0 8.e4 a6 9.ba6 Ra6 10.Nc2 c5 11.a4 Qd7 12.Be2 Ra4 13.0-0 Na6 14.Na3 Nc7 15.Nd2 Rfa8 16.Ndb1 b5 17.h3? b4 18.Nc2 Ra1 19.Na1 Ra1 20.Bg4 Ng4 21.hg4 d5 22.ed5 Bd5! 23.cd5 Nd5 24.Qe2 Rb1 25.Qe5?? Rf1–+ 26.Kf1 h6 27.g5 hg5 28.Qg5 Nc3 29.Qc5 Qd3 30.Kg1 b3 (31.f3 Ne2 32.Kf2 Qd4 33.Qd4 Nd4–+; 30...Ne2 31.Kh2 Qh7 32.Qh5 Qh5) 0–1. pinecrest1981 – Oswaldo, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Na3 d5

5.c3 0-0 6.Nc2 c6 7.bc6 Nc6 8.d3 Bf5 9.e4 (better 9.e3!?-/+) 9...de4-+ 10.de4 Be4 11.Nf3? (better 11.Qd8 Rfd8 12.Ne3-+) 11...Qd1 12.Rd1 (12.Kd1 Ng4 13.Rg1-+) 12...Bc2 13.Rc1 Ba4 14.Bc4 e4 15.Nd4 (15.Nd2 Ne5 16.Be2 Rfe8-+) 15...Ne5 (better 15...Nd4 16.cd4 Rfd8-+) 16.Nf5 (16.Be2-+) 16...Nc4 17.Ne7 Kh8 18.Rd1 (18.Nf5-+) 18...Bd1 19.Kd1 Rad8 20.Ke1 Nd5 Black prepares the advance e3 (better 20...Rd2 21.g3-+) 21.f3 Nc3 22.Kf2 e3 23.Kg3 Rfe8 24.Re1 Re7 25.Rc1 Rd3 (25...Ne2 26.Kg4 Nc1 27.f4 e2 28.Kg5 Rd5 29.f5 e1Q 30.a4 Rf5 31.Kf5 Qe4 32.Kg5 Re5) 26.f4 h6 (26...Ne2 27.Kh4 Nc1 28.g3 Na2 29.Kh3 e2 30.Kg4 Ne3 31.Kg5 Rd5 32.Kh4 Re6 33.g4 e1Q 34.Kh3 Rh6) 27.Kf3 Kh7 Black intends e2 (27...e2 28.Kg4 Nd1 29.g3 e1Q 30.Kh4 Rg3 31.Rc2 Rg5 32.Rf2 Qf2 33.Kh3 Re3) 28.Re1 e2 29.Kf2 Rd1 (29...Ne4 30.Kg1 Rd1 31.g4 Re1 32.Kg2 Rg1 33.Kg1 Ne3 34.h3 e1Q 35.Kh2 Qd2 36.Kg1 Qg2) 30.Re2 (30.h3 Re1 31.Kg3 Rg1 32.Kf2 e1Q 33.Kf3 Ne3 34.g4 Qe2) 30...Re2 31.Kg3 Ra2 (31...Rd3 32.Kg4 Rg2 33.Kh4 g5 34.fg5 hg5 35.Kh5 Rh3) 32.h4 (32.Kg4 Rg2 33.Kh3 Ne3 34.Kh4 Rh1 35.h3 Rg4 36.Kh5 Rh3) 32...Ne3 (32...Ne4 33.Kh2 Raa1 34.Kh3 Ne3 35.g4 Rh1) 33.Kh3 (33.Kf3 Re2 34.Kg3 Rf1 35.Kh3 Rg2 36.h5 Rh1) 33...Rg2 34.h5 Rh1 0-1. kassanen (1775) - PawnAvalanche (1710), Casual Bullet game, lichess.org, 2021.

5.c4 0-0 6.cd5 Qd5 7.Qb3 Qd8 8.Qc3 a6 9.b6 Nc6 10.Nc4 cb6 11.Ne5 Ne5 12.Qe5 Re8 13.Qg5 Bg4 14.f3 Qd6 15.e3 h6–+ 16.Qh4 Rad8 17.Rd1 Bf5 18.Qf2? Bc2–+ 19.Rc1 Qb4 20.g3 Qb2 21.Ne2 Rd2!! 22.e4 Qb4 23.Qe3 Rd3 24.Kf2 Re3 (25.Ke3 Ne4 26.Rc2 Qa3 27.Rc3 Nc3 28.Kf2 Ne2 29.Be2 Qc5 30.Kf1 Qc2 31.Bd3 Qd3 32.Kg2 Re2 33.Kh3 Qf3 34.Kh4 g5 35.Kh3 Qh5#) 0–1. Pierred (2145) – Gebhard66386 (2595), Rated game, 2005.

5.c4 Qd6 6.Qa4 0-0 7.cd5= Qd5 8.e3 Ne4 9.d3 Nc5 10.Qc2 b6 11.Ne2?? c6 12.Nc3 Qe6=+ 13.Be2 Bb7 14.e4 cb5-/+ 15.Nab5 Nba6 16.a3 Qg6 17.0-0 Bc8 18.Na4 Bh3 19.Bf3 Rac8 20.Na7+= Rc7 21.Nb5 Rc6 22.Nac3 Qg5 23.Nd5 Rg6+= 24.Ne7?? Qe7–+ 25.Kh1 Bg4 26.Rg1? Qg5 27.Bg4 Qg4 28.f3 Qh5 29.Nd6?? Rh6 30.h3 Qg6 31.g4?? Qd6–+ 32.Rg3 Nd3 33.g5 Rh5 34.Rd1 Nac5 35.g6 hg6 36.Kg2 Nf4 37.Kf1 Qc6 38.Kf2 Nh3 (39.Kg2 Nf4 40.Kg1 Ra8–+; better is 38...Ncd3 39.Qd3 Nd3 40.Rd3 Qc2 41.Ke3–+) 0–1. pinecrest1981 – wayne95, Caissa.com, 2004.

5.d4 ed4 6.Qd4 c5 7.Qc5 Ne4 (8.Qe3 Qa5 9.Kd1 0-0-/+) 0–1. AmericanRusky – Morphystyle, ChessWorld.net, 2005.

5.d4 e4 6.e3 0-0 7.f4 ef3 8.Nf3 Ne4 9.Bd3 Bg4 10.c4=+ Ng5 11.Qc2? Bf3-/+ 12.gf3 Qe7 13.Kd2? Nf3–+ 14.Kc1 Qa3 15.Kd1 Re8 16.Bh7 Kh8 17.e4 Nd4 18.Qc1 Qf3 (19.Kd2 Qe2 20.Kc3 Qc4 21.Kd2 Qe2 22.Kc3 Kh7–+; 18...Kh7 19.Qa3 dc4 20.Qh3 Kg8 21.Rc1+/–) 0–1. breaker – JF_, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 0-0 6.Nf3 Re8 7.Be2 Bg4 8.Qb1 c6 9.h3 Bf3 10.Bf3 e4 11.Be2 Nbd7 12.0-0 c5 13.c4 d4 14.d3 b6 (14...ed3!? 15.Qd3 Ne5-/+) 15.Nc2= Ne5 16.Qb3? (16.Rd1 Qd7=) 16...Qd6 (better 16...ed3!? 17.Bd3 Nd3 18.Qd3 de3 19.Qd8 ef2 (19...Rad8?! 20.Ne3 Ne4 21.Rfe1=) 20.Rf2 Rad8-+) 17.Rad1 ed3 18.Bd3 Nd3 (18...Rad8 19.Bf5=) 19.Rd3+= Rad8 (19...Nh5 20.Kh1+=) 20.ed4+/- cd4 21.Rd4 Qc5 22.Rfd1 Rd4 23.Nd4 Ne4 24.Qe3 (24.Qd3 f5+/-) 24...f5 (better 24...Qc4!? 25.Rc1 Qd5= (25...Qa2?? 26.Qe4 Rf8 27.Nc6+-)) 25.Rc1 Qa3?? (better 25...Re5+/-) 26.Qa3+- 1-0. dannysmet (1815) - DavidOrtega (1735), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.e3 0-0 6.Nh3 a6 7.Qe2 c6 8.f4? Bg4 9.Qd3 e4 10.Qc3 ab5 11.Be2 Be2 12.Ke2 Qd6 13.Rab1 Ra3 14.Qb2 Nbd7 15.Ra1 Nb6 16.Qd4 Nfd7 17.Rhf1 Nc4 18.f5 c5 19.f6 g6 20.Qc4 bc4 21.Rf4 Nf6 22.Ng5 Nh5 23.Nh3 Nf4 24.ef4 Rfa8 25.Rb1 Qa6 26.c3 d4 27.Rc1 Ra2 28.Nf2 e3 29.Ne4 Qe6 30.Nc5 Qg4 31.Ke1 ed2 32.Kf1 dc1Q# 0–1. Jolilein – reisinger, mySchach.de, 2005.

5.e3 c6 6.bc6 bc6 7.Rb1 0-0 8.Rb4 a5 9.Rh4 Qd6 10.Nb1 Bf5 11.Nc3 Re8 12.d4 Nbd7 13.Nf3 e4–+ 14.Ng5 h6 15.Nh3 Rab8 16.Rf4? Bg6 17.Rg4?? Bh5 18.Be2 Ng4 19.Bg4 Bg4 20.Qg4 Nf6 21.Qg3 Qa3 22.Kd2 Rb2 23.f4 Reb8 24.Rd1 Rc2! 25.Ke1 Qc3 26.Kf1 Ra2 27.Qe1 Qe1 28.Re1 Rbb2 29.g4 Rh2 30.g5 Rh3 31.Kg1 Ng4 32.gh6 Rg3 33.Kf1 Rf2# 0–1. Jolilein – reisinger, mySchach.de, 2005.

5.e3 Qe7 6.Nb1 0-0 7.d4 ed4 8.Qd4 c5 9.Qd3 Ne4 10.c3 -/+.

5.c4 c6

6.bc6 Nc6 7.cd5 Qd5 8.Nc2 0-0 9.Nf3 e4–+ 10.Ne3 Qh5 11.Ng1 Be6 12.Qb1 Rab8 13.d3? Qa5 14.Kd1 ed3 15.ed3 Rfd8 16.Nf3 Ne4 17.Ke2 Nc3 (18.Kd2 Nb1 19.Kc2 Qc3 20.Kd1 Qa1–+) 0–1. pinecrest1981 – tuvi, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.Nc3 a5

4.Qb1? Nc6 5.Nb5 Bb4 6.c3 Ba3 7.d4?? ed4 8.Na3 dc3 9.e4 d5 10.f3 de4 11.fe4 Qd2# 0–1. pgonzalez – niall, net–chess.com, 2007.

4.g4 ab4 5.g5 Ra3 6.Nb1 Ne4 7.Bg2 Ng5 8.f4 Ne6 9.Na3 Nf4 10.Bf3 ba3 11.e3 Qh4 12.Kf1 Ne6 13.d3 Bc5 14.Qc1 0-0 15.h3 d6 16.Ne2 Ng5 17.Bg2 Nh3 18.Bh3 Bh3 19.Kg1 Qg4 20.Kf2 Qg2 21.Ke1 Bg4 22.Ng3 Qg3 23.Kf1 Qf3 24.Kg1 Be3 25.Qe3 Qe3 26.Kf1 Be2 27.Ke1 Bf3 28.Kf1 Qe2 29.Kg1 Qg2# 0–1. Chad's Chess V015 – KnightX 1.71a, computer chess game (LAPTOP) (1), 2001.

3.c4 d5

4.cd5 Nd5 5.Qa4 Bd7 6.Qb3 Be6 7.Qa4 (7.b5 Ba3 8.Qa3 e4=+) 7...Nd7 8.b5 Nc5 (8...Bd6 9.Nf3-/+) 9.Bc5 (9.Qc2 Qd6=+) 9...Bc5-/+ 10.b6? (better 10.Nf3-/+) 10...c6-+ 11.ba7?? (11.e3 Nb4 12.Nc3 ab6 13.Qd1-+) 11...Qb6 12.e3 Qb2 (12...Qa7?! 13.Qa7 Ra7 14.Nc3-+; 12...Ra7?! 13.Qc2-+) 13.Qb4 (13.Qb3 Qa1 14.Nf3-+) 13…Bb4 (13...Bb4 14.Bd3 Ra7-+) 0-1. stevensnow92 (1890) - Aaron_Whitney (2410), Casual Rapid game, lichess.org, 2022.

4.cd5 Nd5 5.b5 Ba3 6.Na3 0-0 7.Qc2 a6 8.e4 Nf4 9.g3 Ng6 10.Rb1 -/+.

3.d4 ed4

4.Qd4 Nc6 5.Qb2 a6 6.Nf3 Be7 7.Nbd2 d5 8.Nd4 0-0 9.N2b3 Ne4 10.e3 Bf6 11.b5 Nd4 12.Bf8?? Nf3!–+ 13.gf3 0–1. boldeagle – rampantpawn, ChessWorld.net, 2005.

4.Qd4 Nc6 5.Qe3 Be7 6.b5=+ Nb8 7.Qe7 Qe7 8.Be7 Ke7 9.e3 d5 10.c4 Bf5 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nb6 13.Be2 c6 14.g4 Bg6 15.Nc3 Rd8 16.Rd1 Rd1=+ 17.Kd1 cb5 18.Bb5 a6 19.Be2 Nc6 20.a3 Rc8-/+ 21.Bf3 f6 22.Ke1? Bf7?? 23.Nge2 Nc4 24.Bd5? N4e5 25.Bf7 Kf7-/+ 26.Nd5 b5 27.Nd4?? Nd4–+ 28.ed4 Nc4 29.f4 Na3 30.Kf2 Rd8 31.Ra1 Rd5 32.Ra3 Rd4 33.Ra6 Rf4 34.Kg3 Re4 35.Ra7 Re7 36.Ra3 b4 37.Rb3 Rb7 38.h4 g6 39.Kf4 h5 40.gh5 gh5 41.Ke4 Ke6 42.Ke3 Rb5 43.Kf3 Rf5 44.Kg3 Rb5 45.Kf3–+ Kf5 46.Kg3 Ke4 47.Kf2 f5 48.Re3 Kd4 49.Rb3 f4 50.Kf3 Ke5 51.Rb2 b3 52.Re2 Kf5 53.Rg2 Rb4 54.Rb2 Ke5 55.Re2 Kd5 56.Rb2 Kc5 57.Rb3 Rb3 58.Kf4 Rb5 59.Kg3 Kd4 60.Kh3 Ke4 61.Kg2 Kf4 62.Kh3 Rb3 63.Kg2 Kg4 64.Kf2–+ Kf4 65.Kg2 Rf3 66.Kh2 Kg4 67.Kg2 Kf4 68.Kh2 Rg3 69.Kh1 Kg4 70.Kh2 Kf3 71.Kh1 Kf2 72.Kh2 Re3 73.Kh1 Rh3# 0–1. Dorkus (1610) – Humpty, chess.net, 1998.

4.Qd4 d6 5.e4 Nc6 6.Qe3 Be7 7.Nf3 (7.b5 Ne5=+) 7...0-0 (better 7...d5-/+) 8.h3? (8.Nc3 a6=+) 8...a6 (8...Ne4!? 9.Bb5 (9.Qe4?? Bf6 10.Be2 Ba1-+) 9...Bf6 10.Bc6 bc6 11.0-0-+) 9.Bd3 (9.Nc3 b5=+) 9...Nd7 (9...Re8 10.0-0-/+) 10.Nc3 Nce5 (10...Bf6 11.Qd2=+) 11.Ne5 Ne5 12.0-0 Bf6 13.Nd5 Nd3 14.Nf6 Qf6 15.Qd3 Qg6 (15...Re8 16.Rfe1=+) 16.Bb2= b6 17.a4 Bd7 (17...Re8 18.Rfe1=) 18.a5 (18.Rfe1=) 18...Qe6 (18...Rfb8 19.Bd4 ba5 20.ba5=+) 19.Qd5 (19.ab6 cb6 20.Rfd1 Bb5+/-) 19...Qg6 (19...Rab8 20.Qe6 fe6 21.c3=) 20.Kh1 (20.Ra3 c6 21.Qc4 b5+-) 20...Rac8 21.Ra3 c5?? (better 21...Be6 22.Qc6 f6+=) 22.Rg3+- (22.ab6?! Bc6 23.Qa2 Qe4+= (23...Be4? 24.Rg3 Qh6 25.Rg7 Qg7 26.Bg7 Kg7 27.Re1+-)) 22...Be6 (22...Qh6 23.Rg7 Qg7 24.Bg7 Kg7 25.ab6 cb4 26.Qd6+-) 23.Qd6 (better 23.Rg6 hg6 24.Qd6 Bc4+-) 23...Rcd8 (23...Bg4 24.Qb6 Qb6 25.ab6 cb4 26.Rg4+- (worse 26.hg4 Rc2 27.Rb3 a5+-)) 24.Qb6 (better 24.Rg6 Rd6 25.Rg7 Kh8 26.Rf7 Kg8 27.Rg7 Kh8 28.Rg3 Rd4 29.ab6 h5 30.bc5 Kh7 31.Bd4 Bc4+-) 24...Qh6 25.Bg7 Qg7 26.Rg7 Kg7 27.Qc5 Rc8 28.Qg5 Kh8 29.Qf6 (29.Qe5 Kg8 30.Qg3 Kh8+-) 29...Kg8 30.c3 Rc6 (30...Rfd8 31.f4 Rd3 32.f5+-) 31.f4 Rfc8 32.f5 Kf8 (32...Bb3 33.Qg5 Kh8 34.e5+-) 33.Rc1 (33.fe6 Kg8 34.Qg5 Kh8 35.Rf7 Rg8 36.Qf6 Rg7 37.Qg7) 33...Bb3+- 34.Qh8 Ke7 35.Qh7 Rc3 36.Rc3 Rc3 37.e5 (better 37.Qh6 Rc4 38.Qa6 Ke8 39.Qb5 Kf8 40.Qb8 Ke7+-) 37...Bc2 (37...Rc6+-) 38.Qh4 Kf8 39.e6 fe6 40.Qh8 (40.Qf6!? Kg8 41.Qe6 Kh8 42.Qe5 Kh7 43.Qc3 Bf5+-) 40...Ke7 41.Qc3 Bf5 42.g4 Be4 43.Kh2 Bd5 1-0. poputchik (1635) - goran_matija (1725), Rated Classical game, lichess.org, 2014.

4.Nf3 a5 5.Qd4 ab4 6.Bb4 d6 7.Qb2 Be7 8.e3 Nd5 9.Bc3 Nc3 10.Nc3 =+.

3.e3 c6

4.b5 Ba3 5.Na3 0-0 6.c3 d5 7.Nh3 h6 8.c4 Bh3 9.gh3 Ne4 10.f3 Qh4 11.Ke2 dc4 12.fe4 Qe4 13.Rg1 Rd8 14.Ke1 Qh4 15.Rg3 a6 16.Nc4 Nd7 17.Qb3 cb5 18.Nd6 Nc5 19.Qf7 Kh8 20.Qg7 1–0. Droogstoppel – ajbe24, playchess.de, 2002.

4.b5 d5 5.Bf8 Kf8 6.d4 e4 7.bc6 bc6 8.c4 g6 9.Nc3 Kg7 10.Qa4 Bd7 11.Nge2 Qe7 12.Rb1 c5 13.Qa3 cd4?? 14.Qe7+– (14…dc3 15.cd5+–) 1–0. MT – guest1612, ICC, 2004.

3.e3 d5

4.Nc3 a5 5.Bb5 c6 6.Ba4 ab4 7.Bb4 Bb4 8.a3 Bc3 9.Bc6 Nc6 10.dc3 Qa5 11.Ne2 0-0 12.0-0 Be6 13.Rb1 Qa3 14.Rb7 Rfb8 15.Rb8 Rb8 16.f4 Ne4 17.fe5 Ne5 18.Nf4 Qc3 19.Nd5 Bd5 20.Qd5 Qe3 21.Kh1 Nf2 22.Rf2 Rb1 (23.Qd1 Rd1 24.Rf1 Rf1#; 22...Qe1 23.Rf1 Qf1#) 0–1. alarconconsult – thotares (1695), internet, 2007.

4.d4 e4 5.Bb5 (5.Ne2 Nc6-/+) 5...Bd7 (5...c6!? 6.Be2–+) 6.Bd7-/+ Nbd7 (6...Kd7?! 7.Nh3=; 6...Nfd7?! 7.Ne2+=) 7.Ne2 Bd6 8.b5 Nb6 9.Bd6 Qd6 10.Nd2 0-0 11.a4 a6 12.a5 Nbd7 13.ba6 Ra6 14.c4 c5 (14...Rfa8!?-/+) 15.0-0+= Rfa8 (15...cd4 16.Nd4 Rd8 17.cd5 Qd5 18.Qc2+=) 16.cd5= Qd5 (16...Ra5? 17.Ra5 Ra5 18.Nc4 Qd5 19.Na5 cd4 20.Nb3+–) 17.Nc3 Qc6 18.Qb3 cd4 19.ed4 Ra5 20.Ra5 Ra5 21.Re1 Rg5 (21...Qa6 22.Qb2=) 22.Nde4+= Ne4 23.Ne4 Rg6 24.d5 Qa6 25.Ng3 h6 26.Qe3 (26.Nf5 Rg5 27.Ne7 Kh8+/–) 26...Qa8 (26...Kh7 27.Qe7 Qa5 28.Rd1+=) 27.Nf5 Ra6 28.Qg3 Qf8 29.Rd1 g6+/– 30.Qc7 Nc5?? 31.Ne7+– Kg7 32.Qc5 Qb8 33.d6 Qd8 34.Qc3 Kh7 35.d7 Ra8 36.Qf6 Qf8 37.d8Q! Rd8 38.Rd8 Qd8 39.Qf7 Kh8 40.Ng6# 1–0. Wessel,Kai (2210) – Hangmann,Christian (2005), remoteschach.de, 2003.

4.Qe2 Bd6-/+ 5.Nc3 (5.b5!?-/+) 5...a5–+ 6.g3?? (better is 6.Bb2–+) 6...ab4 7.Nb5 (7.Nd5 Ra3 8.Nf6 Qf6–+) 7...ba3 (worse is 7...Ra3 8.Na3 ba3 9.f4–+) 8.Nf3 (8.d4 0-0 9.Nd6 Qd6 10.de5 Qb4 11.Qd2 Qb2–+) 8...0-0 9.Nh4 (9.Nd6 Qd6 10.Bg2 Nc6–+) 9...Bc5 (better is 9...Be7–+) 10.Nf5 (10.0-0-0–+) 10...Bf5 11.Rb1 (11.0-0-0 c6 12.d4 ed4–+) 11...Bc2 (better is 11...c6 12.g4 Bc2 13.Rc1–+) 12.Rb2 (12.Rc1 Bf5 13.Rc5–+) 12…ab2 (12...ab2 13.Nc3 Ra2–+) 0–1. Haevecker,Melanie (2000) – Steingraeber,Barbara (2240), remoteschach.de, 2003.

4.Be2 Bd6 5.b5 Ba3 6.Na3 Qd6 7.Nb1 a6 8.ba6 Na6 9.Nf3 Bg4 10.0-0 =+.

4.Nf3 Nc6 5.b5 Ba3 6.Na3 Na5 7.d4 ed4 8.Qd4 0-0 9.Bd3 c5 10.Qc5+/– b6 11.Qb4 Bb7 12.0-0 Rc8 13.Bf5 Rc7 14.Rfd1 Re8 15.Rd4 Qe7 16.Qe7 Ree7 17.Rad1 g6 18.Bd3 Kg7 19.Kf1 Nd7 20.h4 Ne5 21.Ne5 Re5 22.Ke2 h5 23.g3 Rc3 24.Nb1 Rc7 25.Nd2 Ba8 26.a3 Ree7 27.c4 dc4 28.Nc4 Nc4 29.Bc4 Bb7 30.f3 Bc8 31.e4 Be6 32.Be6 fe6 33.R4d2 Kf7 34.Ke3 Rc5 35.a4 Rc4 36.Rd4 Rc3 37.R1d3 Rc1 38.e5 Rcc7 39.Rd8 Rc4 40.R3d4 Rc3 41.Ke4 Rcc7 42.R8d6 Ke8 43.g4 Rcd7?? 44.Rd7 Rd7 45.Rd7 Kd7 46.gh5 gh5 47.Kf4 Ke7 48.Kg5 Kf7 49.Kh5 Kg7 50.Kg5 Kf7 51.Kh6 (51…Ke8 52.Kg7+–; better is 51.h5 Kg7+–) 1–0. Trkn – samone, ICC, 2004.

4.Nf3 Bd6 5.b5 Bg4 6.Be2 a6 7.ba6 Bf3 8.gf3 Ba3-/+ 9.Na3 Na6 (10.d4 ed4 11.Qd4 Qe7-/+) 0–1. Zamoht – Schlapp12, ChessWorld.net, 2005.

4.h3 Bd6 5.Nc3 (5.Nf3 0-0-/+) 5...a5–+ 6.Rb1?? (better 6.Nb5–+) 6...ab4 7.Bb4 c5 8.Nb5 (8.Bb5 Nc6 9.Bc5 Bc5–+) 8...cb4 9.Nd6 Qd6 10.Ra1 (10.Nf3 Ra2 11.Ra1 Ra3–+) 10...0-0 11.c3 (11.Ne2 Nc6–+) 11...bc3 12.dc3 Ne4 13.Qc2 (13.Bd3 Qg6–+) 13...Ra3 14.Ne2 Nc6 15.f3 (15.Qb2 Bd7–+) 15...Nb4! 16.cb4 (16.Qd1 Nc3 17.Qd2–+) 16...Qb4 17.Kd1 Nf2 18.Kc1 Nd3 19.Kd1 (19.Qd3 Rd3 20.Rh2 Bf5 21.Nd4 Qd2 22.Kb1 Rb3) 19…Qe1 0–1. dex_radja – win_draw_loss (1995), gameknot.com, 2017.

4.d4 ed4

5.ed4 a5

6.Qe2 Be6

7.b5 Ba3 8.Na3 Qd6 9.Nb1 0-0 10.Nc3 Bd7 11.Qd2 Re8 12.Be2 Bg4 13.Kf1 Nbd7 14.Bg4 Ng4 15.Nf3 Ngf6 16.Kg1 Ne4 17.Qd3 c5 18.Re1 c4 19.Qe3 Nc3 20.Qc3 Qb4 21.Qb4 ab4 22.h4 Re1 23.Ne1 Nf8 24.Rh3 Ne6 25.Re3 Ra2 26.Re5 b3 27.cb3 cb3 28.Nf3 b2 29.Nd2 Ra1 30.Kh2 Rd1 31.Kg3 Rd2 32.Re1 Rd3 33.f3 Rb3 34.Rb1 Nd4 (35.Kf4 Ne2 36.Kf5 Rb5–+) 0–1. Bestia_03h_8 – Phalanx_22, PC/Ajelibre–0103 g15+5, 2001.

4.Nf3 e4

5.Nd4 Bd6 6.Be2 0-0 7.0-0 c6 8.c3 Qc7 9.h3 Bd7 10.Bb2 a5 11.b5 Re8 12.Na3 Bh2 13.Kh1 Ra7 14.c4 Bd6 15.cd5 Nd5 16.bc6 bc6 17.Rc1 Qd8 18.Nc4 Bc7 19.d3 Nb4 20.a3 Nd3 21.Bd3 ed3 22.Qd3 Rb7 23.Qc3 Qf6 24.Rb1 Ra7 25.Rbd1 Rb7 26.Qd3 Qh4 27.Nf3 Qh5 28.Qd4 f6 29.Nh2 Be6 30.Bc3 Rb5 31.Nd2 Be5 32.Qd3 Bf5 33.Qc4 Be6 34.Qd3 Bf5 35.Qc4 Be6 36.Qd3 Rd5 37.Qc2 Rc5 38.Nb1 Nd7 39.f4 Bc7 40.Nd2 Rd8 41.e4 Bf4 42.Nb3 Bh2 43.Nc5 Qc5 44.Kh2 a4 45.Qc1 Bb3 46.Rd4 Qe7 47.Qd2 c5 48.Rd6 Be6 49.Rd1 c4 50.Ra6 Bf7 51.Ba5 Qe5 52.Kh1 c3 53.Bc3 Qe4 54.Ba5 Ra8 55.Ra8 Qa8 56.Qd7 Bb3 57.Re1 Bf7 58.Rc1 Be8 59.Qe6 Kh8 1–0. Green Light Chess v2.13 – EnginMax260, computer chess game (LAPTOP) (1), 2001.

5.Nd4 Bd6 6.Be2 0-0 7.Qc1 Bg4 8.Nc3 Be2 9.Nce2 c6 10.b5 Ba3 11.Qa3 Qc8 12.bc6 bc6 13.0-0 c5 14.Nb3 Qa6 15.Qa6 Na6 16.Rab1 Rab8 17.Rfd1 Rb6 18.d3 ed3 19.cd3 Rfb8 20.Rbc1 Rb5 21.Nf4 Kh8 22.Rd2 Kg8 23.Rdc2 Rc8 24.Ne2 c4 25.dc4 dc4 26.Rc4 Rd8 27.Ned4 Rb6 28.Nc6 Ra8 29.Na7 Rbb8 30.Nc6 Re8 31.a4 Nd5 32.Rd4 Ne7 33.Nba5 Nf5 34.Rd5 Ne7 35.Rb5 Nc8 36.Nc4 Re4 37.Rd1 Re8 38.Rd7 Rf8 39.Rdb7 Re8 40.Rd5 Rf8 41.e4 Re8 42.N4e5 Rf8 43.Nd3 Kh8 44.Rdd7 Kg8 45.e5 g6 46.e6 Kh8 47.Nce5 h5 48.Ng6 Kg7 49.Rf7 Kg6 50.Rf8 Nd6 51.Nf4 Kh6 52.Ra8 Kg5 53.Rf7 Nf5 54.Nh3 Kh4 55.Rf5 Kg4 56.Rf4# 1–0. Green Light Chess v2.15c – Mint v2.3, computer chess game (LAPTOP) (2), 2001.

5.Nd4 Bd6 6.Be2 Be5 7.b5 Bd7 8.0-0 c6 9.Nc3 Bd4 10.ed4 cb5 11.Nb5 a6?? 12.Nd6+– (12…Kf8 13.Nb7 Ke8 14.Nd8 Kd8 15.Qb1+–) 1–0. Trkn – guest3422, ICC, 2004.

5.Nd4 a5

6.ba5 Ba3

7.Na3 Qe7

8.Qc1 0-0 9.Be2 c5 10.bc6 Nc6 11.Nab5 Bg4 12.Qd1 Be6 13.f4 Rfc8 14.Ne6 Qe6 15.0-0 b6 16.a4 Kh8 17.c3 h6 18.Nd4 Nd4 19.cd4 Kg8 20.Rb1 Rc6 21.Bb5 Rc7 22.Qe1 Rc2 23.Be2 Rac8 24.Bd1 R2c7 25.Bb3 Qf5 26.Rb2 Rc6 27.Bd1 Kh8 28.Be2 Qe6 29.Ba6 R8c7 30.Qb1 Ra7 31.Bb5 Rcc7 32.Be2 Rc6 33.Qe1 Rac7 34.Rb5 Rc2 35.Bd1 Rc1 36.Qh4 Ra1 37.Bb3 Rf1 38.Kf1 Rc1 39.Kf2 Rh1 40.Rd5 Qc8-/+ 41.Qh3?? Ng4 42.Kg3-/+ Rh2 43.Qh2 Nh2 44.Kh2 f6 45.Rd6 Qc1 46.Bd5 Qd2 47.Rd8 Kh7 ½–½. Chess Academy Engine – Gandalf432f, WD–9, 2000.

3.e3 Bd6

3.e3 Be7

4.Bb2 Bb4 5.Be5 0-0 6.c4 Re8 7.Nf3 Nc6 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d6 10.Be2 d5 11.d4 dc4 12.Bc4 Na5 13.Be2 Nd5 14.Nd5+= Qd5 15.Rc1 Nc6 16.Qa4 Qa5 17.Qa5+– Na5 18.Rc7 Nc6? 19.Bc4 Nb4?? 20.Bf7 Kf8 21.Be8 Ke8 22.a3 Nc2 23.Rc2 (23…Be6 24.Ne5+–) 1–0. Trkn – guest4413, ICC, 2004.

4.Nf3 Nc6 5.b5= Ba3 6.Na3 Ne7 7.Ne5+= d6 8.Nf3 Bg4 9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.d4 Qd6 12.Qd3 Rac8 13.c4 Bf5 14.Qb3 Ne4 15.Bd3 Nd2?? 16.Nd2+– Bd3 17.Qd3 dc4 18.Nac4 Nd5 19.Nd6 (19...cd6 20.Rfc1+–) 1–0. Trkn – guest2883, ICC, 2004.

4.Nf3 e4 5.Nd4 =+.

3.Nf3 Nc6

4.c3 b5 5.e3 a6 6.g3 Be7 7.Bh3 d5 8.Bc8 Qc8 9.h3 0-0 10.d3 Rd8 11.0-0 Qh3 12.Nbd2 Ng4 13.e4 de4 14.Ne4 f5 15.Ned2 Rd3 16.Re1 Rad8 17.Bc1 e4 18.Qe2 ef3 19.Nf3 Bf6 20.Be3 Nce5 21.Rac1 Nf3 22.Qf3 Bc3 23.Re2 Rd1 24.Rd1 Rd1 25.Re1 Re1 0–1. willi_weizenkeim – stevosaurus, playchess.de, 2002.

3.Nf3 e4

4.Nd4 a5 5.ba5 Ra5 6.Bf8 Rf8 7.Nc3 Nc6 8.Nc6 dc6 9.g3 Bf5 10.Bg2 Qd4 11.e3 Qc4 12.Qe2 Qe2 13.Ne2 c5 14.0-0 b6 15.Nc3 Ke7 16.Rfd1 Rd8 17.h3 Bg6 18.Rab1 Kf8 19.Rb3 Nd5 20.Nd5 Rd5 21.a3 Rd6 22.Rc3 Ra8 23.d4 c6 24.Rb3 b5 25.Rc3 cd4 26.Rd4 Ke7 27.Be4 Rd4 28.ed4 Be4 29.Re3 f5 30.f3 Kd6 31.fe4 fe4 32.Re4 Ra3 33.Kf2 Kd5 34.Re7 g5 35.Rh7 Rc3 36.Rd7 Ke6 37.Rg7 Rc2 38.Kf3 Kf5 39.Rf7 Kg6 40.Rd7 b4 41.Kg4 b3 42.Rd6 Kf7 43.Kg5 Ke7 44.Rg6 b2 45.Rg7 Ke6 46.Rb7 Kd5 47.Rb4 Ke4 48.d5 Kd5 49.h4 Kd6 50.Kg6 c5 51.Rb8 Rg2 52.h5 Kc7 53.Rb2 Rb2 54.Kf5 c4 55.Ke4 Rh2 56.Kd4 c3 57.Kc3 Rh3 58.Kd4 Rg3 59.h6 Rh3 60.h7 Kd6 61.h8Q Rh8 62.Kd3 Kd5 63.Ke3 Rh4 64.Kd3 Rh3 65.Ke2 Kd4 66.Kf2 Re3 67.Kg2 Ke4 68.Kg1 Kf3 69.Kh2 0–1. Green Light Chess v2.13 – Comet B.35, computer chess game, 2001.

4.Nd4 Nc6 5.c3 Nd4 6.cd4 c6 7.e3 Qb6 8.Qa4 d5 9.b5 Bd7 10.Nc3 =.

4.Nd4 Nc6 5.Nc6 dc6 6.d3 Be6 7.Qc1 Qd4 8.c3 Qd7 9.Nd2 ed3 10.ed3 0-0-0 11.Be2 Bf5 12.d4 Re8 13.Nc4 Nd5 14.Qd2 Qe6 15.Ne3 Ne3 16.Qe3 Qe3 17.fe3 Re3 18.Kd2 Re8 19.Bc4 f6 20.Rhe1 Bd6 21.Re8 Re8 22.g3 a5 23.Rf1 g6 24.Re1 Rd8 25.Ke3 b5 26.Bf7 Kb7 27.Kf3 ab4 28.cb4 Ra8 29.Re3 Ra4 30.Rb3 h5 31.Kf2 Kb6 32.Kg1 Be4 33.Be6 Bd5 34.Bd5 cd5 35.Kg2 c6 36.Kf2 h4 37.Kg2 hg3 38.hg3 f5 39.Kf1 g5 40.Ke2 g4 41.Kf1 f4 42.gf4 Bf4 43.Rc3 Ra7 44.Rb3 Rh7 45.Bb2 Rh2 46.Bc3 Ra2 47.Be1 Rh2 48.Bg3 Rh3 49.Kf2 Bd6 50.Kg2 Kb7 51.Kf2 Kc8 52.Rc3 Kd7 53.Rb3 Bf4 54.Ra3 Ke6 55.Rd3 Kf5 56.Kg2 Rg3 57.Rg3 Bg3 58.Kg1 Ke4 59.Kh1 0–1. Green Light Chess v2.15c – Comet B.37, computer chess game, 2001.

4.Nd4 d5 5.c3 Ng4 6.f3 Ne5 7.b5 Ba3 8.Na3 ef3 9.ef3 0-0 10.Qc2 Re8 11.0-0-0 Qd6 12.Qa4 b6 13.Nc6 Nbc6 14.bc6 Qc6 15.Bb5 Qg6 16.Be8 Nd3 17.Kb1 Nc5 18.Qc2 Bf5 19.Rhe1 Bc2 20.Nc2 Kf8 21.Bb5 Qg2 22.Re3 g6 23.Nb4 Ne6 24.Nd5 Qh2 25.Rde1 Qd2 26.Nb4 a5 27.Nd3 Qc3 28.f4 c5 29.Ne5 Qb4 30.Ka1 Qb5 31.Rd1 Nd4 32.Red3 Nc2 0–1. Droogstoppel – Pietros, playchess.de, 2001.

4.Nd4 d5 5.e3 Bd6 6.Be2 0-0 7.0-0 c6 8.c3 Qc7 9.h3 Bd7 10.Bb2 a5 11.b5 Re8 12.Na3 Bh2 13.Kh1 Ra7 14.c4 Bd6 15.cd5 Nd5 16.bc6 bc6 17.Rc1 Qd8 18.Nc4 Bc7 19.d3 Nb4 20.a3 Nd3 21.Bd3 ed3 22.Qd3 Rb7 23.Qc3 Qf6 24.Rb1 Ra7 25.Rbd1 Rb7 26.Qd3 Qh4 27.Nf3 Qh5 28.Qd4 f6 29.Nh2 Be6 30.Bc3 Rb5 31.Nd2 Be5 32.Qd3 Bf5 33.Qc4 Be6 34.Qd3 Bf5 35.Qc4 Be6 36.Qd3 Rd5 37.Qc2 Rc5 38.Nb1 Nd7 39.f4 Bc7 40.Nd2 Rd8 41.e4 Bf4 42.Nb3 Bh2 43.Nc5 Qc5 44.Kh2 a4 45.Qc1 Bb3 46.Rd4 Qe7 47.Qd2 c5 48.Rd6 Be6 49.Rd1 c4 50.Ra6 Bf7 51.Ba5 Qe5 52.Kh1 c3 53.Bc3 Qe4 54.Ba5 Ra8 55.Ra8 Qa8 56.Qd7 Bb3 57.Re1 Bf7 58.Rc1 Be8 59.Qe6 Kh8 1–0. Green Light Chess v2.13 – EnginMax260, computer chess game, 2001.

4.Nd4 d5 5.e3 Bd6 6.Be2 0-0 7.Qc1 Bg4 8.Nc3 Be2 9.Nce2 c6 10.b5 Ba3 11.Qa3 Qc8 12.bc6 bc6 13.0-0 c5 14.Nb3 Qa6 15.Qa6 Na6 16.Rab1 Rab8 17.Rfd1 Rb6 18.d3 ed3 19.cd3 Rfb8 20.Rbc1 Rb5 21.Nf4 Kh8 22.Rd2 Kg8 23.Rdc2 Rc8 24.Ne2 c4 25.dc4 dc4 26.Rc4 Rd8 27.Ned4 Rb6 28.Nc6 Ra8 29.Na7 Rbb8 30.Nc6 Re8 31.a4 Nd5 32.Rd4 Ne7 33.Nba5 Nf5 34.Rd5 Ne7 35.Rb5 Nc8 36.Nc4 Re4 37.Rd1 Re8 38.Rd7 Rf8 39.Rdb7 Re8 40.Rd5 Rf8 41.e4 Re8 42.N4e5 Rf8 43.Nd3 Kh8 44.Rdd7 Kg8 45.e5 g6 46.e6 Kh8 47.Nce5 h5 48.Ng6 Kg7 49.Rf7 Kg6 50.Rf8 Nd6 51.Nf4 Kh6 52.Ra8 Kg5 53.Rf7 Nf5 54.Nh3 Kh4 55.Rf5 Kg4 56.Rf4# 1–0. Green Light Chess v2.15c – Mint v2.3, computer chess game, 2001.

4.Nd4 Be7 5.e3 0-0 6.Be2 Nc6 7.Nc6 dc6 8.0-0 Bd6 9.d4 Qe7 10.c3 a5 11.Qd2 Bg4 12.Bg4 Ng4 13.h3 Nf6 14.Qb2 ab4 15.Bb4 b5 16.Na3 Ra4 17.Nc2 Rfa8 18.a3 Qe6 19.Rac1 Qf5 20.Rb1 Nd5 21.Rfc1 Nb4 22.cb4 Qd5 23.Qc3 R8a6 24.Rf1 Ra7 25.f3 f6 26.fe4 Qe4 27.Rbd1 Qd5 28.Qd3 Ra8 29.Rf3 Qa2 30.Rdf1 Kh8 31.Qe4 R4a6 32.Rf5 Kg8 33.R5f2 Rb6 34.Qg4 Rab8 35.Ra1 Qb2 36.Qe6 Kh8 37.Qe4 Kg8 38.Qd3 Re8 39.Rff1 c5 40.bc5 Bc5 41.Rfb1 Qa1 42.Ra1 Bd6 43.Rb1 Reb8 44.Qf5 Bf8 45.Nb4 Kh8 46.Rc1 Bd6 47.Nc6 Rf8 48.Qd3 Ra8 49.Rc3 Kg8 50.e4 Ra4 51.e5 Ba3 52.Qf5 h6 53.ef6 Bd6 54.f7 Kh8 55.Qc8 Kh7 56.Qg8 Kg6 57.f8N Bf8 58.Rg3 Kf6 59.Qf8 Ke6 60.Re3 Kd7 61.Qe8 Kd6 62.Qe6# 1–0. Green Light Chess v2.15c – Techno171, computer chess game, 2001.

4.Nd4 Be7 5.e3 Nc6 6.Nc6 dc6 7.Be2 0-0 8.0-0 Be6 9.Qc1 a5 10.ba5 Ra5 11.Be7 Qe7 12.Nc3 b5 13.f3 ef3 14.Bf3 Qd7 15.Rf2 b4 16.Ne2 c5 17.a3 ba3 18.Ra3 Ra3 19.Qa3 Qd2 20.Qc5 Ng4 21.Bg4 Bg4 22.Nf4 Qd1 23.Rf1 Qd6 24.Qd6 cd6 25.h3 Bf5 26.Rd1 Bc2 27.Rd6 Rb8 28.Rd4 Re8 29.Kf2 Bf5 30.Kf3 Bc8 31.e4 f5 32.ef5 Bf5 33.g4 Bc2 34.h4 Rc8 35.Kg3 h6 36.h5 Bb3 37.Ng6 Kh7 38.Rd7 Ba4 39.Re7 Rc3 40.Kf2 Rc2 41.Ke3 Bc6 42.Ne5 Bb5 43.Kd4 Rh2 44.Ra7 Rh4 45.Ke4 Be8 46.Re7 Bh5 47.Kf5 Bg4 48.Ng4 Kg8 49.Ne5 Rh2 50.Re8 Kh7 51.Kg4 g5 52.Re7 Kg8 53.Kf5 Ra2?? 54.Nd7+– Kh8 55.Nf6 Rf2 56.Kg6 Rf6 57.Kf6 Kg8 58.Rg7 Kf8 59.Rg6 Ke8 60.Rh6 Kd7 61.Kg5 Ke7 62.Kf4 Kd7 63.Ke5 Kc7 64.Kd5 Kd7 65.Rh7 Kd8 66.Ke6 Kc8 67.Kd6 Kb8 68.Kc6 Ka8 69.Kb6 Kb8 70.Rh8 1–0. GLChess213 – NewRival1826, computer chess game, 2001.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!