CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTF187 Release 2023-03-14
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8

(...)

8.a3 a6 9.ab4 (9.ab4 Nb4 (9...dc4) 10.Qa4+– A) 10...c5 11.Bf6 gf6 12.Qb3 (12.Na3 dc4 13.Bc4+–) 12...Bf5 13.Na3+–; B) 10...Qd6 11.Bf6 Bd7 12.Qb3 Qf6 13.Nc3+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Zbroja,Ted, corr 3GMM–F, 2001.

8.Qc2 d4 9.Nd4? Nd4–+ 10.Bd4 Qd4 11.Nc3 Bc3 12.dc3 Qe4 13.Rc1 Bf5 14.Qe4 Be4 15.f3 Bc6 16.Kf2 Rad8 17.Be2 Re7 18.Rhe1 Red7 19.a3 Rd2 20.Red1 Ba4 21.Rd2 Rd2 22.Ke1 Ra2 23.Bd1 Bd1 24.Rd1 Kf8 25.Rd8 Ke7 26.Rb8 b6 27.Rb7 Ra3 28.Rc7 Nd7 29.Ra7 Ra7 (29...Ra7 30.e4 Ra2–+) 0–1. Marble – Barry, 72SF1, 1972.

8.Qc2 Bf8 9.a3 g6 10.Be2 Bg7 11.0-0 Ne7 12.Nc3 b6 (12...Bf5 13.Qb3=) 13.Nd5+= Nfd5 14.Bg7 Kg7 15.cd5 Nd5 16.Rac1 c5 17.a4 (17.d4 Bf5 18.Qd2 Qd6+=) 17...Nb4 18.Qc3 Qf6 19.d4 (better 19.Qf6 Kf6 20.d4=) 19...Bg4?? (better 19...Na2 20.Qc4 Nc1 21.Rc1 cd4 22.Nd4 Bb7-/+) 20.dc5+/- Qc3 21.Rc3 Rac8 22.Bb5 Re7 23.c6 a6 24.Be2 Rc6 25.Rc6 Nc6 26.Ba6 Bf3 27.gf3 Ne5 28.f4 Nd7 29.Rb1 Re4 30.Bb5 Nc5 31.Bc6 Re6 32.Rb6 Na4 33.Rb4 (33.Ba4 Rb6) ½-½. Mroz,Antoni - Gugulski,Marcin, corr 2AMM Poland, 1994.

8.Nc3 d4 9.Nd5 Nd5 10.cd5 Qd5 11.a3 de3 12.fe3 Bd6 (12...Re3! 13.Be2 Ba5 14.0-0–+) 13.Rc1 (13.Be2 Bf5-/+) 13...Bg4 14.Bc4 Qh5 15.Qb3 Na5 (15...Bg3 16.Kd1 Ne5 17.Be5 A) worse 17...Re5 18.Bf7 Qf7 19.Qf7 Kf7 20.Rc7 Re7 21.Re7 (21.hg3?? Rc7 22.Rh7 Rac8–+) 21...Ke7 22.hg3+–; B) 17...Bf3?! 18.gf3 Qf3 19.Kc2 Be5 20.Rcf1-/+; C) 17...Be5 18.Qb7 Rab8-/+) 16.Qc3-/+ Bf8 17.Ba2 (17.Be2 c6-/+) 17...Nc6 (17...Bf3 18.gf3 Nc6 19.Qb3-/+) 18.0-0 Be6 19.Bb1 (19.Be6 Re6 20.Qb3 Bd6-/+) 19...Rad8 20.h4 (better 20.e4-/+) 20...f6 (better 20...Bd5!?–+) 21.Ng5= Qh4?? (better 21...Nd4! 22.ed4 fg5+=) 22.Ne6+– Re6 23.Ba2 Rde8 24.Rf4 Qh6 (better 24...Qg3!? 25.Be6 Re6+–) 25.Be6+– Re6 26.Qc4 (better 26.Qb3!? Kf7 27.Re4+–) 26...Kf7 (better 26...Nd8 27.Qc7 Rd6+–) 27.Rcf1 (27.Re4 f5 28.Rf1 Ne7+–) 27...Ke7 (27...Bd6 28.Rh4 Qg6 29.Qb5=) 28.a4 (better 28.d4 g5 29.Rg4+–) 28...Kd7= 29.Rh4 (29.d4 Nd8=) 29...Qg6 30.Rg4 Qh5 31.Rh4 Qg6 32.Qe2 (32.Qb3 Nd8=) 32...Qc2 (32...Bd6 33.Rg4 Qh6 34.Rf3=+) 33.Bc3 Qg6 34.Qf3 (34.Rg4 Qc2=) 34...Bd6 35.d4 Nd8 (better 35...Re8!?=) 36.d5+– Re7 37.Qh3 Ke8 38.Rh7 Rf7 39.Rh8 Rf8 40.Rf8 (40.Bd4 Rh8 41.Qh8 Ke7 42.Ba7 Nf7+–) 40...Kf8 41.Qc8 (41.Bd4 a5+–) 41...Ke7+= 42.Qh3 (42.Qf5 Qf5 43.Rf5 c6+=) 42...Qc2 (42...Qe4!?=) 43.Bd4 b6 (43...a6 44.Qg4 Qh7 45.e4+–) 44.Qh8 (44.Qg4 Qh7+–) 44...Qg6+= 45.Qh3 a5 (45...Qc2 46.Qg4 Qh7 47.Rc1+–) 46.Qf3 (46.Rf5 Nf7+–) 46...Qh7 (46...Nf7 47.Qf5 Qf5 48.Rf5+=) 47.Qh3 Qe4 (47...Qg6!?=) 48.Qh8+= Qg6 49.e4 (49.Rc1 Qg5+=) 49...Nf7 50.Qh4 Bg3 51.Qh3 Bd6? (better 51...Kd8+=) 52.Qe6+– Kd8 53.Rf3 (better 53.Rf6 Qh5 54.Rf3+– (54.Rf7?! Qd1 55.Rf1 Qd4 56.Kh1 Qa4+–; 54.Qf7?! Qd1 55.Rf1 Qd4 56.Kh1 Qe4 57.Qg8 Kd7 58.Rf7 Be7+–)) 53...Ng5+= Attacks the backward pawn on e4 54.Qg8 Kd7 55.Rf6 Qe4 56.Rd6 cd6 57.Qg7 Qe7? (better 57...Kc8+=) 58.Qe7+– Ke7 59.Bb6 Nh7 (59...Ne4 60.Ba5 Nc5 61.Kf2+–) 60.Bd4 (60.Ba5 Nf6+–) 60...Nf8 (60...Nf6 61.Bc3 Nd5 62.Ba5 Ne3+–) 61.Kf2+– Nd7 62.Ke3 Nc5?? (62...Kf7+–) 63.Bc5 dc5 64.Kd3 Kd7 65.Kc4 Kd6 66.g3 (66.g3 Ke7 67.Kc5 Kd7 68.d6 Ke6 69.Kc6 Kf5 70.d7 Kg4 71.d8Q Kg3 72.Qa5 Kg2 73.Qd5 Kf2 74.a5 Kg1 75.a6 Kf1 76.a7 Ke2 77.a8Q Ke3 78.Qa7 Kf4 79.Qf2 Kg4 80.Qdf5) 1–0. Chaves,Jor (1865) – Santos Filho,T (2090), I Duchamp Int Open (8), 2017.

8.cd5 Qd5 9.Bf6 gf6 10.a3 Ba5 11.Nc3 Qd6 12.Be2 Bg4 13.Qa4 Bh5 14.Ne4 Qe6 15.Nc5 Qc8 16.Bb5 Bb6 17.Nb7 Re6 18.Bc6 Qf8 19.Bd5 Re7 20.d4 1–0. Van Rooijen,Peter – Muldoon,Brian, C–2001–556 (FCV), 2001.

8.Be2 a5 9.a3 Bd6 10.0-0 Be6 11.Qc2 h6 12.c5 Be7 13.Bb5 (13.d4 Qd7=) 13...Bd7 (13...Ne4 14.d4=) 14.d4 (14.Nc3 Qb8+=) 14...Nb4 15.ab4 (15.Qe2!? is worth consideration 15...c6 16.Ba4+=) 15...Bb5+= Black has the pair of bishops 16.Rc1 ab4 17.Ra8 (17.Qb3!?+=) 17...Qa8-/+ 18.Qb3 Qa4 19.Qa4 Ba4 20.Nbd2 (20.Ne1 g5-/+) 20...Nd7 (20...Ra8 21.Ra1–+) 21.Ne1 Nb8 22.Ra1 (22.Nd3 Nc6 23.Ra1-/+) 22...Bc6 (22...Bb5!?–+) 23.Nb3 (23.Ra7 Na6+=) 23...f5 24.Nd3 Na6 25.Na5 Bb5 26.Nf4 b6 27.Nb3 bc5-/+ 28.dc5 Nc5 29.Nc5 Bc5–+ 30.Nd5 Bd6 31.Ra7 Rd8 32.h3? Rd7?? 33.Ra8? Kf7–+ 34.Ra1 Bc6 35.Nf4 g5 36.Ne2 Be4 37.Nd4 c5 38.Nb5 Bb8 39.Rc1 c4! 40.Bd4 Bd3 41.Ra1 Rb7 42.Na7 Ba7 43.Ba7?? b3 44.Bd4 b2 45.Bb2 Rb2 46.Ra7 Ke6 47.Ra6 Kd5 48.Ra5 Ke6 49.Ra1?? Rb1 (49...Rb1 50.Rb1 Bb1–+) 0–1. Tulacz,Dorota – Reszka,Malgorzata (2110), Poland–chT U20 Wisla, 2000.

8.Be2 b6 9.0-0 a5 10.d4 dc4 11.Bc4 Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Qd3 Ra8 14.Qc2 Nb8 15.a3 Bf8 16.Nbd2 Nbd7 17.Rad1 b5 18.Ne5 Qb8 19.Ndf3 h6 20.Rc1 c5+= 21.Nd7 Nd7 22.dc5 Nc5 23.Qf5 Ne6 24.Rc6 g6 25.Qc2 b4 26.ab4 ab4 27.Qb3 Qb5 28.Nd4 Qa4 29.Qa4 Ra4=+ 30.Ne6 Re6 31.Re6 fe6 32.Rb1 Kf7 33.Kf1 Ra5 34.Ke2 Ra2 35.Kd3 Ra5 (35...Bd6 36.f4=+) ½–½. Catic – Sustarsic,Andrej (2210), Yugoslavia, 1979.

8.Be2 Ne4 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Bc3 11.dc3 Qc5 12.Rc1 Qb6 13.Qb3= Nc5 Black gets strong initiative 14.Qc2 Qa5 15.0-0 Qa2=+ 16.Ng5 g6 17.Bf3 Bf5 18.e4 Bc8 19.Ra1 Qb3 20.Bd1 Qc2 21.Bc2 Ne5 22.Ba3 Ned7 23.Rfe1 f6 24.Nh3 a5 25.Nf4 c6 26.Ne2 Kg7 27.f3 Ra6 28.Nd4 a4 29.Kf2 b5 30.Ke3 Nb7 31.Red1 Ne5 32.Ke2 Bd7 33.Rdb1 Ra5 34.Bb4 Ra7 35.Ba3 Rd8 36.h3 Ra5 37.f4 Nc4 38.Bd3 Na3 39.Ra3 Nc5 40.Bc2 Ne6 41.Ke3 c5 42.Ne6 Be6 43.g4 Re8 44.Bd3 Bd7 45.Rb2 Rb8 46.Kd2 b4 47.Ra1 a3 48.Rb3 Be6 49.Kc2 Bb3 50.Kb3 a2 51.Kb2 bc3 52.Kc2 Ra3 53.Kc1 Rb4 54.f5 Rd4 55.Bc2 g5 56.Bd1 Re4 (56...Re4 57.Kc2 Re3–+) 0–1. Pierred (2270) – Heyplay,jonny275 (2435), Rated game, 3m + 0s, 2005.

8.Be2 Bf8 9.cd5 Nd5 10.0-0 Be6 11.d3 Bd6 12.Nbd2 Nb6 13.a3 Qe7 14.Nc4 Rad8 15.Nd6 Rd6 16.Qc2 Bg4 17.Rfe1 Bf3 18.Bf3 Qg5 19.Rac1 Ne5 20.Be5 Qe5 21.Qc7 Rd3 22.Qe5 Re5 23.Red1 Rd1 24.Rd1 Re8 25.Bb7 Rb8 26.Bc6 g6 27.a4 Rc8 28.Bb5 a5 29.g3 Kf8 30.Rd6 Rb8 31.Rc6 Ke7 32.Rc7 Kf8 33.Ra7 Ra8 34.Ra8 Na8 35.f3 Nb6 36.Kf2 Ke7 37.Ke2 Kd6 38.Kd3 Kc5 39.e4 Kb4 40.Be8 f6 41.f4 Na4?? 42.Ba4= Ka4 43.Kc4 Ka3?? 44.e5+– fe5 45.fe5 a4 46.e6 Kb2 47.e7 a3 48.e8Q a2 49.Qe2 Ka3 50.Qd3 Kb2 51.Qd2 Kb1 52.Kb3 a1N 53.Kc3 (53...Nc2 54.Qc2 Ka1 55.Qb2) 1–0. Adam,Hanna – Hennings,Dirk (1630), 5. Eckbauer Open, 2002.

8.Be2 Ng4 9.Qb3 Bc5 (9...Be6 10.a3 dc4 11.Bc4=+) 10.0-0 (better 10.cd5!? Nb4 11.Nc3+/-) 10...d4=+ 11.Qb5 de3 (11...Qd6 12.ed4 Bd4 13.Bd4 Re2 14.Bc5=) 12.de3 (12.Qc5 ef2 13.Rf2 Nf2 14.Qf2 Bg4+=) 12...Be3 (12...Qe7 13.Nc3 a6=) 13.fe3+= Ne3 14.Qg5 (14.Re1 Nc2 15.Qh5 A) 15...Na1?? 16.Ng5 (16.Ba1?! Qd6=) 16...Re5 17.Qh7 Kf8 18.Qh8 Ke7 19.Qg7+-; B) 15...Ne1?? 16.Ng5 Re5 17.Qh7 Kf8 18.Ba3 Nb4 19.Qh8 Ke7 20.Bb4 c5 21.Qd8 Kd8 22.Nf7 (22.Be1?! Re2 23.Nc3 Rc2+/-) 22...Ke7 23.Ne5 (23.Be1?! Re2 24.Nc3 Re1 25.Re1 Kf7+=) 23...cb4 24.Nd2+-; C) 15...h6=) 14...f6 15.Qg3 Nf1 16.Bf1 Qe7 17.Nc3 Qe3 (better 17...Qb4!? 18.Rb1 Bf5=) 18.Kh1+/- Bf5?? (18...Qb6 19.Nb5 Re4 20.Nc7 Rb8+/-) 19.Nd5+- (19.Qc7?! Qf2 20.Ba3 Rab8=) 19...Qh6 20.Nf6 Kh8 21.Ne8 Re8 22.Ng5 (22.Qc7 Re7 23.Re1 Be6+- (23...Rc7?? 24.Re8)) 22...Bg6? (22...Qg6 23.Qf4+-) 23.Bd3 (23.Qc7 b6+-) 23...Ne7 (23...Nd8 24.Rf1 Bd3 25.Nf7 Nf7 26.Rf7+-) 24.Bg6 (better 24.Rf1 c6 25.Qe3+-) 24...Ng6?? (24...Qg6 25.Rf1 Kg8+-) 25.Nf7 (25.Nf7 Kg8 26.Nh6 gh6 27.Qc7 Re7 28.Qd8 Kf7 29.Rf1 Nf4 30.Rf4 Kg6 31.Qg8 Rg7 32.Qg7 Kh5 33.Qg4) 1-0. yasminoah (1985) - DoumBlanchette (1905), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Nc3 d4

9.Nb5 de3 10.fe3 Re3 11.Be2 a6 12.a3 Ba5 –+.

9.Nb5 de3 10.fe3 Re3 11.Be2 Ne4 12.0-0 Nd2 (< 12...Bd2 13.Nc7 Nc3 14.Qd2 Ne2 15.Kh1 Qd2 16.Nd2-/+) 13.Nd2 Qd2 14.Qd2 Bd2 15.Nc7? (15.Kf2 Re7–+) 15...Re2 16.Na8 Be6 (16...Be3 17.Kh1 Rb2–+) 17.Ba3 (17.Rf2 Be3 18.Raf1 Rb2 19.Nb6 Bb6 20.c5 Bc5 21.a3–+) 17...Bc4 18.Bc5 Ba5 19.Rf4 Bd5 20.Rd1 (20.Rf2 Rd2 21.Rd2 Bd2 22.Rd1 Bg2 23.Kg2+–) 20...Rg2–+ 21.Kf1 Rd2 (22.Rd2 Bd2–+) 0–1. Loulou – skoraf, HCL–B1698 playchess.de, 2003.

9.Nb5 de3 10.fe3 Re3 11.Kf2 Re8 12.d4 (12.Bf6 Qf6 13.d4 Ba5–+) 12...Qe7 13.Qe2 (13.Bd3 a6 14.a3 ab5 15.ab4 Ng4 16.Kg3 Ra1 17.Ba1 Qd6 18.Ne5 Nce5 19.de5 Ne5 20.Bh7 Kh7 21.Qd6 cd6 22.Be5 Re5 23.cb5 Rb5 24.Rf1–+) 13…Ng4 (13...Ng4 14.Kg1 Qe2 15.Be2 Re2–+) 0–1. Zaichenko,Andrey (1800) – Block,Benjamin (1800), FICGS, 2007.

8.cd5 Nd5

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8).

9.Be2 Re3 10.fe3 Ne3 11.Qa4 Ng2 12.Kf2 Bh3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Re3 10.fe3 Ne3 11.Qa4 Ng2 12.Kf2 Bh3).

9.Be2 Re3 10.fe3 Ne3 11.Qb3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Re3 10.fe3 Ne3 11.Qb3).

9.Be2 Qe7 10.0-0 Bg4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7).

8.Be2 d4

9.Nd4+= Nd4 10.Bd4 c5 11.Bc3 Ne4= 12.Qb3 Bc3 (12...Bc3 13.dc3 b6=). Tuchtenhagen,Harald – Hunstock, corr SOK–89–52, 1989.

9.Nd4 Nd4 10.Bd4 Bg4 11.a3 Ba5 12.Bc3 Be2 13.Qe2 c6 14.0-0 Bc7 15.d3 Qd6 16.g3 Rad8 17.Rd1 Bb6 18.Nd2 Qd3 19.Qd3 Rd3 20.Bf6 gf6 21.Kf1 Rc3 22.Rac1 Ra3= 23.c5 Ba5 24.Nc4 Ra2 25.Ra1 Ra1 26.Ra1 Bb4 27.Ra7 Rb8 28.Na5 Bc5 29.Rb7 Rb7 30.Nb7 Be7 31.Na5 c5 32.Ke2 Kg7 33.Kd3+– Kg6 34.Nb3 Kf5 35.f3 Ke5 36.Kc4 Bd6 37.Nc5 h5 38.Nd3 Kf5 39.Kd5 Be7 40.Kc6 Kg5 41.Kd7 Ba3 42.Ke8 Kf5 43.Kf7 Kg5 44.e4 Bd6 45.f4 Kg4 46.Kf6 h4 47.gh4 Kh4 48.e5 Ba3 49.f5 Kg4 50.Kg6 Be7 51.f6 Ba3 52.e6 Bf8 53.e7 Be7 54.fe7 Kh3 55.e8Q Kg4 56.Qe3 Kh4 57.Qg3# 1–0. Pierred (2155) – Maitre,Shredder 9 (2440), Rated game, 5m + 0s, 2005.

8.Be2 h6

9.0-0 Be6 10.a3 Be7 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Bf8 14.d4 Qd5 15.Nbd2 (15.Qd5 Nd5 16.Nc3 Rad8 17.Rab1 g5 18.g4=) 15...Qc4 (15...Rad8 16.Qd5 Rd5 17.Rfe1 Ne4 18.Ne4+=; 15...Qh5 16.Rfe1 Qf5 17.Ne5 Ne5 18.de5=) 16.Nc4 Ne4 (16...Rad8 17.Rac1 Rd5 18.Rc2=) 17.Rfc1 (17.Rab1 a6 18.Rfc1=) 17...Ne7 (17...Rad8 18.Bc3= (18.Rab1=)) 18.Na5 (18.Nfe5 Nd5+=) 18...Nd5= 19.Rab1 (19.Nb7? Rab8–+) 19...Rab8 20.Rc2 Re6 21.Bc1 Rb6 22.Rb6 ab6 23.Nc4 h5 (23...Ra8 24.Ncd2 Nd2 25.Nd2=) 24.Nfd2 Nd2 25.Nd2 (worse is 25.Rd2 Ra8+=) 25...c6 26.Nb1 b5 27.Kf1 Nb6 28.Ke2 Nc4 29.Rc3 f6 30.Kd3 Kf7 31.Kc2 Ke6 32.Rb3 Na5 33.Rc3 Nc4 34.Rd3 Be7 35.Bb2 g6 36.e4 Nb2 37.Kb2 Rd8 38.Nc3 Kf7 39.f4 b4 40.ab4 Bb4 41.d5 Bc3 42.Kc3= cd5 43.ed5+= Rc8 44.Kd4 g5 45.f5 h4 46.Rb3 Rc7? 47.d6+– Rd7 48.Kd5 Ke8 49.Ke6 g4 50.h3 (50.h3 gh3 51.Rh3 Rd6 52.Kd6+–; 50.Kf6?! Rd6 51.Kg5 Rd2 52.Kh4 Rg2 53.Rb7 Kf8+–) 1–0. Lippmann,Ulrich (1875) – Schallueck,Hans_Christian (1690), 40 sen. LEM N'sachsen, 2006.

9.0-0 Be6 10.cd5 Nd5 11.Bb5 a6 (11...Nde7 12.Nd4 Bd7 13.Qh5= Nd4 14.Bd4 c5 15.Bd7+=; 11...Rb8 12.Bc6 bc6 13.Qc1 Bd6 14.Nd4 Bd7 15.Ba3=; 11...Bd6 12.Bc6 bc6 13.Nd4 Bd7 14.Nc3 c5 15.Nf3=; 11...Bd7 12.Qb3 a6 13.Qd5 ab5 14.Qb5 Bf8 15.Qb3=; 11...Qd6 12.Nd4 Nde7 (12...Bc5 13.Ne6 Re6 14.Qf3 Nce7 15.Bc4+=) 13.a3 Bc5 14.Ne6 Qe6 15.d4=; 11...Bg4 12.Bc6 (12.a3) 12...bc6 13.h3 Bh5 14.Bc3 Rb8 15.Bb4+=) 12.Bc6 bc6 13.Nd4 (13.Ne5 Bd6 14.Nc6 Qd7 15.Qc1=) 13...Bd7 14.Qc2 Qf6 (14...Rb8 15.d3= (15.a3 Bd6 16.Nc3=)) 15.Rc1+= Bd6 16.f4 (16.Nc6 Qg5+=) 16...Rab8 17.Nb3 Qh4 (better is 17...Qe6=) 18.Bd4?? (better is 18.Na3=) 18...Bf4! 19.h3 (19.ef4 Re1) 19...Bh3! 20.ef4?? (20.gh3 Qg3) 20...Re2 21.d3 Qg4 22.Qe2 Qe2 23.gh3 Nf4 24.Bf2 Qf3 25.Kf1 Re8 (25...Re8 26.Rc6 Qg2#) 0–1. Orso,J – Sziebert,Adam (2390), Budapest HUN ch sf, 1998.

9.0-0 Bf5 10.d4 dc4 11.Bc4 Nd5 12.a3 Bf8 13.Nc3 Nc3 (13...Be6 14.Qd3=) 14.Bc3+= Be4 15.Nd2 (15.Qb3 Qd7 16.Nd2 Bf5+/–) 15...Bd5 16.Qb3 Bc4 17.Qc4 Qd7 18.a4 a5 19.Qb5 Bb4 20.Rfc1 Qc8 21.d5 Bc3 22.Rc3 Nb4 23.Nc4 Rd8? (better is 23...Qd8+=) 24.Nb6!+– c6 25.dc6 bc6 26.Qe2?? Qa6= 27.Qa6 Ra6 28.Nc4 f6 29.Kf1 Rd5 30.Ke2 Ra7 31.Nb6 Rd8 32.Rd1 Rd1 33.Kd1 Ra6 34.Nc4 Ra8 35.e4 Kf7 36.Ke2 Ke6 37.Ke3 g6 38.Kd4 Rd8 39.Kc5 Nd3 40.Kc6 Nf2= 41.Kb5 Ne4+= 42.Re3 Rd5 43.Kb6 Rd4 44.Kb5 f5 45.Na5 Kd5 46.Nb7 Rd2-/+ 47.Rb3 Rg2 48.h3 Rg3 49.Rg3 Ng3 50.a5 f4 51.Nc5 Nf5 52.a6 Nd4 53.Kb6= Nc6 54.Nd3 f3+= 55.Nb4 Ke4?? 56.Nc6 f2 57.a7 f1Q 58.a8Q Qf2 59.Kb5 Qe2 60.Kc5 Kf4 61.Qb8 Kg5 62.Qd8 Kh5 63.Nd4 Qe5 64.Kc4 Qe4 65.Qf6 g5 66.Qf2 ½–½. Melich,Jindrich (2065) – Hlavac,Rudolf (2170), CZE–chT2, 2003.

8.h3 a6

9.a3 Ba5 10.Qb3 d4-/+ 11.Be2 de3 12.fe3 Ne4 13.Nc3 Bc3 14.Bc3-/+ Ng3 15.Rh2 Ne2 16.Ke2 Qd6 17.Kf2 Qd3 18.c5 Na5 19.Qb1 Qb1 20.Rb1 Nc4 21.a4 a5 22.Bd4 Na3 23.Rb2 Rb8? 24.Ra2+– Nb1 25.d3 Bf5 26.e4 Bg6 27.Ra1 f5 28.e5 f4 29.Ke2 b5 30.cb6 c5 31.Bc5 Nc3 32.Kd2 Nd5 33.Rb1 Red8 34.Nd4 Nb4 35.Rb3 Rd5+/– 36.Rb4?? ab4-/+ 37.Nc6?? Rd3 38.Ke2+/– f3? 39.gf3 Rc3? 40.Nb8 Rc5 41.Nd7 Rc2 42.Kd1 Rh2 43.b7 Bc2 44.Kc1 Rh1 45.Kb2 b3 46.b8Q Kf7 1–0. Fritz 6 – EXchess 3.11, 2004.

9.a3 Ba5 10.Qb3 d4-/+ 11.Be2 de3 12.fe3 Ne4 13.Nc3 Qd6 14.Ne4= Re4 15.Kd1 Qg3 16.c5 Re7 17.Qd5 Rd7 18.Qe4 Rd8 19.Nd4 Bd7 20.Bd3 h6 21.Qh7 Kf8 22.Ne2 Qg2? 23.Rg1+– Qf2 24.Bg7 Ke8 25.Rb1 Bh3 26.Bh6 Be6 27.Bg5+– Rdb8?? 28.Be4 Kd7?? 29.Bc6 bc6+= 30.Qd3 Bd5 31.e4 Rb1=+ 32.Qb1 Re8 33.Qd3 Qc5?? 34.ed5+– Re2? 35.Qf5 Kd6 36.Ke2 Qg1 37.Qf6 Kd5 38.Qf7 Kc5 39.Be3 Qe3 40.de3 Bc3 1–0. Fritz 6 – Comet B50, 2004.

9.cd5 Nd5 10.Qc2 Qe7 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.dc3 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.Bd3 Qh5 16.0-0 Bd7 17.Qd1 Qd1 18.Rfd1 Ba4 19.Rd2 Red8 20.Rb1 Rd7? 21.Rb7+/– a5 22.Kf1 Rad8 23.Rbb2 Bc6+= 24.f3 Bd5 25.Ke2+/– a4 26.a3 c6 27.Rb4 Bb3 28.Rd4 Rd5 29.Be4 Rd4 30.Rd4 Rd4 31.cd4 Bc4 32.Kd2 Bb5 33.Bd3 Bd3 34.Kd3 Kf8 35.Kc4 f5 36.Kc5 g5 37.Kc6 Ke7 38.Kc7 h5 39.d5 Kf6 40.Kc6 f4 41.e4 g4 42.fg4 hg4 43.hg4 Ke5 1–0. Fritz 5.32 – EXchess 3.11, 2004.

9.Be2 dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3 Na5 12.Bc2 Nc4 13.Bc3 Nd5 14.Bb4 Nb4 15.d4 Re3 16.Kf1?? Bb7 17.Nbd2 Nc2 18.Qc2 Bf3 19.Nf3 Qd5 20.Kg1 Re4 21.Ng5 Rh4 22.Nf3 Rh6 23.Re1 Rg6 24.Kh2 Rd8–+ 25.Re2 Qd6 26.g3 Qd5 27.Rhe1 Re6 28.Re6 fe6 29.Qe4 Rf8 30.Kg2 Qe4 31.Re4 Rf3 32.Kf3 Nd2 33.Ke3 Ne4 34.Ke4 Kf7 35.d5? b4 36.f4 a5 37.Kd4 ed5 38.Kd5 a4 39.Kc4 c5 (39...c5 40.h4 Ke7–+) 0–1. Sternik,Ryszard – Franek,Mieczyslaw, corr 1. AMM Poland, 1991.

8.a3 Ba5

9.Qa4 Ne4 10.cd5 Qd5 11.Be2 Nc5 12.Qc4 Qc4 13.Bc4 Be6 14.Be6 Re6 15.0-0 Nd3 16.Bc3 Rd8 17.a4 Re4 18.Rd1 a6 19.Ne1 Ne1 20.Re1 ½-½. howland (2355) - marekt (2180), gameknot.com, 2020.

9.Qc2 d4-/+ 10.Qb3 Ng4 11.Ke2 Bf5 (better 11...de3 12.de3 Nge5-/+) 12.Nd4?? (better 12.h3 d3 13.Ke1-/+) 12...Nd4–+ 13.Bd4 Qd4 14.Nc3 Nf2! 15.Rg1 (15.Kf2 Deflection from d2 15...Qd2 A double attack) 15...Ng4 16.Nd1 (16.Ne4 Qa1 17.h3 Ne3 18.Qe3 Re4–+) 16…Ne3! (16...Ne3 17.Qc3 Bg4 18.Kf2 Qf4 19.Ke1 Ng2) 0–1. Seitz,J – Kuhlmann,Antonius Egidius J, corr ICCF TT–4–90–12, 1990.

9.Nc3 d4 10.Nb5 de3 11.fe3 a6 12.Nbd4? (12.Nc3 Ne5 13.Ne5 Re5-/+) 12...Bg4 (better 12...Re3! 13.Be2 Nd4 14.Nd4 Re4-+) 13.Be2-/+ Bf3 14.Nf3 (14.Bf3?? Nd4 15.0-0 Nf3 16.Rf3 Bd2 17.Bf6 gf6-+) 14...Ne4 (better 14...Re3 15.0-0 Re8-/+) 15.Nd4?? (better 15.Qc2 Qe7 16.Kf1-/+) 15...Qh4 (better 15...Bd2 16.Qd2 Nd2 17.Rd1 Qh4 18.Kd2-+) 16.g3 Ng3! 17.Kf2?? (17.hg3 Qg5 Double attack (17...Qh1 Pinning; 17...Qh1 Deflection; 17...Qg5 Decoy)) 17...Nh1 (17...Ne4 18.Kg2 Qf2 19.Kh3 Ng5 20.Kg4 Re4 21.Kg5 h6 22.Kh5 Rh4) 18.Kg2-+ Nf2 19.Qe1 Qh3 20.Kf2 Qh2 21.Kf1 Nd4 22.Bd4 Bb6 (better 22...c5 23.Bc5 Re5-+) 23.Bc3 (23.Bb6 cb6 24.Bf3 Rad8-+) 23...Re4 (better 23...Re3 24.c5 Qh3 25.Kf2 Bc5 26.d4 Rae8 27.Bg4 Qh4 28.Kf1 Qg4 29.Qf2 Rf3 30.Re1 Rf2 31.Kf2 Bd4 32.Bd4 Qd4 33.Kg3 Re1 34.Kg2 Qg4 35.Kf2 Re2 36.Kf1 Qg2) 24.Bf3 Rh4 (better 24...Rc4!? 25.Qf2 Qh3 26.Qg2 Qg2 27.Bg2-+) 25.Qf2 (25.Qe2 Rb8 26.Qh2 Rh2-+) 25...Qf2 26.Kf2 f5 (better 26...Rb8!? 27.Rg1 g6 28.d4-+) 27.Rg1 g6 28.Bb7 (28.Bd5 Kf8 29.Bb7 Rd8-+) 28...Rc8?? (better 28...Rb8 29.Ba6 f4-+) 29.Bc8+- 1-0. Fettito (1645) - Kristounours (1640), lichess.org, 2019.

9.c5 d4 10.Be2 de3 11.fe3 Re3 12.Nc3 (12.0-0 Re8-/+) 12...Re7 (12...Re8 13.Rc1-+) 13.0-0-/+ Bg4 14.Re1 (14.h3 Nd4 15.Rf2 Bc3 16.Bc3 Re2 17.Re2 Nf3 18.gf3 Bf3 19.Re8 Ne8 20.Qf3 Qg5 21.Kh1 Qc5 22.Qb7 Rd8-+) 14...Nd4 15.Nd4? (better 15.Nb5 Ne2 16.Re2-+) 15...Qd4 16.Kh1 Be2 (16...Rae8!? 17.Qb1-+) 17.Re2 Re2 18.Qe2 Re8 19.Qd1 c6 (19...Ng4 20.Qf1 Nf2 21.Kg1 Nd3 22.Kh1 Nb2 23.Qb5-+) 20.Qc2? (20.Na4 Qf4 21.Bf6 Qf6-+ (21...gf6?! 22.Nc3-/+)) 20...Bc7 (better 20...Ng4 21.Ne4 Qe4 22.Qe4 Re4-+) 21.Rf1 (21.d3 Qc5 22.Qd1-+) 21...Qh4 (21...Qf4! 22.Qh7 Kh7 23.Kg1 Qh2 24.Kf2 Ng4 25.Kf3 Qf4) 22.h3 (22.g3 Bg3 23.d3-+) 22...Qg3 23.Kg1 Qh2 24.Kf2 Qg3 (24...Ng4 25.hg4 Qh4 26.Kg1 Bh2 27.Kh1 Bg3 28.Kg1 Qh2) 25.Kg1 Nh5 (25...Ng4 26.Qh7 Kh7 27.hg4 Qh4 28.d3 Bh2 29.Kh1 Bg3 30.Kg1 Qh2) 26.Qf5-+ Qh2 27.Kf2 Ng3 (27...Nf4 28.Rg1-+) 28.Qf3?? (28.Re1 Rd8 29.Qg4 Rd2 30.Ne2=+) 28...Nf1 29.Kf1 (29.Ne4 f5! 30.Qb3 Kf8 31.Qf3-+) 29...Qf4 (29...Qh1 30.Kf2 Qe1) 30.Qf4-+ Bf4 31.Ne2 (31.d3 Re3 32.d4 Rd3-+) 31...Bh6 (31...Bd2 32.Ng3 g6 33.Ne2-+) 32.g4 (32.Bc3 Rd8 33.d4 b6 34.cb6 ab6-+) 32...g6 (32...Bd2 33.Ng3-+) 33.Kf2 (33.Bc3 Rd8 34.d4 b6-+) 33...Bg7 (better 33...Bd2 34.Bd4 f5-+) 34.Ng3 (34.Bg7 Kg7 35.Kf3-+) 34...Bb2 35.Ne2 (35.Kf3 Rd8 36.Ke2 Ba3-+) 35...Ba3 36.Nf4 (36.d4 f5-+) 36...Bc5 37.Kf3 Bb6 38.Nd3 Kg7 39.Nb4 (39.Nb2 a5-+) 39...Rd8 (better 39...Ba5 40.Nc2-+) 40.d3 (40.Ke2 Ba5 41.Nd3 f5-+) 40...Rd7 (better 40...Rd4 41.Nc6 Rd3 42.Ke2 Re3 43.Kf2 bc6 44.h4-+) 41.Ke4 Rd4 42.Ke5 Rb4 43.Kd6 Rb3 (43...Rd4 44.Ke7 Bd8 45.Ke8 Bf6 46.g5 Rd8) 44.d4 Rd3 45.Ke5 Rd4 46.h4 (46.g5 c5 47.h4 Bc7) 46...Rd3 (46...c5 47.g5 Bc7) 47.h5 Rh3 (47...Rd4 48.g5 c5 49.h6 Kf8 50.Kf6 Bd8 51.Ke5 Bc7 52.Kf6 Rf4) 48.Kf4 Kh6 49.g5 Kh5 50.Ke5 Rh4 51.Kf6 Rg4 52.Kf7 Rg5 53.Ke7 Rf5 54.Kd7 g5 55.Kc8 Rf4 (55...Rf7 56.Kb8 g4 57.Kc8 g3 58.Kb8 g2 59.Kc8 g1Q 60.Kb8 Qg8) 56.Kb7 g4 57.Ka6 Kg5 (57...c5 58.Kb5 Rd4 59.Ka6 c4 60.Kb7 c3 61.Kc8 c2 62.Kb8 Rd8 63.Kb7 c1Q 64.Ka6 Qc4 65.Kb7 Qc8) 58.Kb7 g3 59.Ka6 (59.Ka8 g2 60.Kb8 Rf7 61.Ka8 g1Q 62.Kb8 Qe3 63.Kc8 Qe8) 59...g2-+ 60.Kb7 g1Q 61.Ka6 Qe1 (61...Qg4 62.Kb7 Qd7 63.Ka6 Ra4) 62.Kb7 Rd4 63.Ka6 (63.Kc6 Qe6 64.Kb7 Rd7 65.Kb8 Qe8) 63...Rd2 64.Kb7 Qe3 (64...Qe7 65.Kc6 Qd7) 65.Ka6 (65.Kc6 Qc3 66.Kb5 Rb2 67.Ka4 Rb4) 65...Bd4 (65...Qe2 66.Kb7 Qe7 67.Kc6 Qd7) 66.Kb7 Qe5 (66...Qe5 67.Kc6 Qc5 68.Kb7 Rb2 69.Ka6 Qb6; 66...Rb2 67.Kc6 Qe6 68.Kc7 Be5 69.Kd8 Rd2) 0-1. brucepeng (1920) - tdekoekkoek (1985), lichess.org, 2020.

9.Bd3 d4 10.0-0 Bg4 11.h3 (11.ed4 Nd4 12.Bd4 Bf3 13.Bf6 Qf6 14.Qf3 Qa1=+) 11...Bf3-/+ 12.Qf3 (12.gf3 Ne5 13.Qe2 Nd3 14.Qd3 c5-/+) 12...Ne5 (12...de3!? 13.Qf5 ed2 14.Bf6 Qf6 (14...gf6?! 15.Qh7 Kf8 16.Qh6 Ke7 17.Qe3 Kf8 18.Qh6 Ke7 19.Qe3 Ne5 20.Qc5 Qd6 21.Qa5=) 15.Qh7 Kf8–+) 13.Qe2=+ Nd3 14.Qd3 de3 15.Bd4? (better 15.Qd8 ef2 16.Rf2 Rad8 17.Bf6 gf6 18.Kf1-/+) 15...c5–+ 16.de3 (16.fe3 cd4 17.Qd4 Qd4 18.ed4 Re4–+) 16...cd4 17.ed4 Re4 18.d5 (18.Rd1 Rc8–+) 18...Qc7 19.Rc1 (19.d6 Qc6–+ (worse 19...Qc4 20.Qc4 Rc4 21.Rd1–+)) 19...Rc8 (19...Rae8 20.Nd2 Re2 21.Nf3–+) 20.c5 (20.d6 Qc5–+) 20...Re1 (better 20...Qe5 21.f3 Rd4–+ (21...Qa1 22.fe4 Rc5 23.Rc5–+)) 21.Re1 Be1 22.Qb5 (22.Qe3 Ba5 23.d6 Qc5 24.Qc5 Rc5–+) 22...Qc5 (22...Bf2 23.Kf2 Qf4 24.Ke2 Qe5 25.Kf1 Qa1 26.Qb7–+) 23.Qe2 (23.Qc5 Rc5 24.f3–+) 23...Re8 (better 23...Qd4 24.Ra2 Rc1 25.Kh2 Rb1 26.Rc2–+) 24.Qf3 Bf2! 25.Kh2 (25.Qf2 Re1) 25...Qd6 26.g3 Re2! 27.Nc3 (27.Qe2 Theme: Deflection from g3 27...Qg3 Demolishes the pawn shield) 27...Bg3 28.Kg1 Qc5 29.Kf1 Rf2 (29...Rf2 30.Kg1 Rf3 31.Kh1 Rc3 32.Re1 Rc2 33.Re8 Ne8 34.d6 Rh2) 0–1. Iglesias,Ivan – Accattato,Nicola, St.Casabl., 2002.

9.Bd3 Bg4 10.0-0=+.

9.cd5 Qd5 10.Be2 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Qd6+=) 10...Bf5 (10...Qf5 11.Qa4=+) 11.0-0 (11.Bf6 gf6 12.0-0 a6+=) 11...Rad8 (11...Qd6 12.d4=+) 12.d4 (12.Bf6!? gf6 13.d4+=) 12...Ne4 13.Qc1 Bg4 14.h3 Qh5?? (better 14...Bf5=) 15.hg4+– Qg4 16.Qc4 Re6 17.Ne5 Qh4 18.Ng4 Rdd6 (18...Ne7 19.Qb3 h5=) 19.f3?? (19.Bf3 Nf6 20.d5 Ng4 21.Qg4 Qg4 22.Bg4 Rd5 23.Be6 fe6+–) 19...b5? (19...Ng3 20.d5 b5 21.Nf6 Qf6 22.Bf6 bc4 23.de6 gf6 24.ef7 Kf8 25.Bc4 Nf1 26.Kf1 Ne5=+) 20.Qb5+– Rh6? (better 20...Ng3 21.Rc1 h5+–) 21.fe4 Qh1 (21...Be1 22.Nh6 Rh6+–) 22.Kf2 Qh4 23.g3 Rdf6 24.Nf6 Rf6 25.Kg2 Rg6 The mate threat is Qxg3 26.Rf3 Be1 Threatening mate... how? 27.Qf5 Rg3 28.Rg3 Qg3 29.Kf1 Ne7 Do you see the mate threat? 30.Qf3 (30.Qf3 Qf3 31.Bf3+–) 1–0. Schiffler,L – Schulte, Grethen, 1951.

9.Be2 Qe7 10.0-0 (10.Qb3 dc4 11.Bc4 Nd7=) 10...Bf5 (10...dc4 11.Bc4 Be6 12.Bb5=) 11.Qb3= dc4 12.Bc4 Bb6 13.Qc3 (13.Qb5 Be6=) 13...Rad8=+ 14.d4 (14.Rc1 Be4=+) 14...Ne4 (14...Na5 15.Ba2=+) 15.Qc1= Be6 (15...Nd6 16.Bd5=) 16.Bb5 (16.Be6 Qe6 17.Nc3 Nf6=) 16...Bd5=+ 17.Qd1 (17.Qc2 Ng5 18.Nfd2 Nh3 19.Kh1 Qg5–+) 17...Rd6 (17...Nd6 18.Bd3=+) 18.Nc3= Nc3 19.Bc3 Red8 (19...a6 20.Bd3 Qf6 21.Qc2 Bf3 22.Bh7 Kf8 23.gf3-/+) 20.Bd3 Rh6 (20...Rf6 21.Qe2=) 21.Re1 Be4 (21...Qe6 22.Rc1=) 22.a4 (22.Be4 Qe4 23.Qb1 Qg4=) 22...Rd5 23.Be4 (23.Rc1 a6=) 23...Qe4 24.Qb1 Qg4 25.e4 Rg6 (25...Rd8 26.a5 Rg6 27.g3 Qf3 28.Re3=) 26.g3 Rh5 (26...Rd7 27.Kg2 Rf6 28.Qd3=) 27.Qd3 Rf6 28.Re3 Rd6 29.e5 (29.Rb1 Qg6=) 29...Rd5=+ The pressure on the backward pawn d4 grows 30.Rb1 a6 (30...Qe6 31.Rb5=+) 31.Re4 (31.Qe4 Qe4 32.Re4 Kf8=) 31...Qg6 (31...Qf5 32.Qe3=+) 32.Rb2 h6 33.Qe2 Nd8 (better 33...Qe6=+) 34.Nh4+– Qh7 (34...Qc6 35.Qh5 Qc3 36.Rbe2+=) 35.Re3 (35.e6 Nc6 36.ef7 Kf7 37.Rf4 Rhf5 38.Qe4 (worse 38.Rf5 Rf5 39.Qc2 g6+–; 38.Nf5 Rf5 39.Qh5 Kf6 40.d5 Bd4 41.dc6 Rf4 42.cb7 Qf5 43.Bd4 Rd4 44.Qf5 Kf5+–) 38...Rf4 39.Qh7+–) 35...g6? (better 35...Rh4 36.gh4 Qf5+=) 36.Ng2+– Threatening g4 (36.Ng2 Ne6 37.g4 Nd4 38.Bd4 Bd4 39.gh5 Bb2 40.Qb2 Rd1 41.Ne1+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Chomicki,Henryk, Goleniow corr, 1993.

9.Nf3 Re8 10.Bb5 Bd7 11.Qb3 a6 (11...Nb6 A) 12.Bd3 A1) 12...Be6 13.Qc2 h6 14.0-0 Qd6 15.Rc1 Rab8=; A2) 12...h6 13.Qc2 (13.0-0 Be6 14.Qc2 Qd6 15.Rc1 Rab8=) 13...Be6 14.0-0 Qd6 15.Rc1 Rab8=; A3) 12...Qe7 13.Qc2 (13.Nc3 Rad8 14.Qc2 h6 15.0-0 Bg4=; 13.0-0 Qc5 14.Rc1 Qh5 15.Nc3 Bh3=) 13...h6 14.0-0 Bg4 15.Nd4 Nd4=; B) 12.Qc2 a6 (12...Qe7 13.Nc3 Rad8 14.0-0 a6 15.Bc6 Bc6=; 12...Rc8 13.Bd3 h6 14.0-0 Qe7 15.Nc3 Rcd8=) 13.Bd3 h6 14.0-0 Qe7 15.Nd4 Nd4=; C) 12.Nc3 C1) 12...Qe7 13.Qc2 (13.0-0 a6 14.Bd3 Rad8 15.Be4 Bc3=; 13.d4 Be6 14.Qc2 Bd5 15.Ke2 Bf3+=) 13...Rad8 14.0-0 a6 15.Bc6 Bc6=; C2) 12...a6 13.Bd3 Bg4 14.Be4 Rb8 15.Rb1 Bf3=; C3) 12...Be6 13.Qc2 Bc4 14.Rb1 Ne5 15.Ne5 Re5+=; C4) 12...Ne5 13.Ne5 Re5 14.Bd3 Qh4 15.Qc2 Bc6+=; D) 12.0-0 Be6 13.Qc2 Bd5 14.Qf5 a6 15.Bc6 g6=) 12.Qd5 (12.Bc4 Be6 13.Qb7 Bd2 (13...Qd6+= 14.Qb3 Rab8 15.Qc2 Qc5-/+) 14.Nbd2 Na5 15.Qa6 Nf4-/+) 12...ab5+= 13.0-0 Ne7 14.Qh5 (14.Qb7?? Bc6 15.Qa8 Qa8–+) 14...Ng6 (14...Nf5 15.Ne5 Re7=) 15.Nc3 (15.d3 Bc6 16.Nd4 Qd7=) 15...Bc3 (15...Qf6 16.d4+=) 16.Bc3= Bc6 17.Ng5 h6 18.Nf7 Kf7 (18...Qd3 19.f4 Qe4 20.Rf2+=) 19.Qf5+/– Kg8 20.Qg6 Qd7 21.f4 (21.d3 Re7 22.Bd4 Ra6+/–). Vehre,John L Jr – De Haan,Bote, corr USA, 1988.

9.h3 d4 10.Qb3 Bf5 (better 10...Ne4 11.Be2 de3 12.fe3 Qd6-+) 11.Bd3?? (better 11.Be2 de3 12.fe3-/+) 11...Bd3 (11...de3 12.Be2 ed2 13.Nbd2-+) 12.Qd3 de3 13.Qd8 ef2 (better 13...ed2 14.Kf1 Rad8 (14...Nd8?! 15.Nbd2 Ne4 16.Ne4 Re4 17.Nd4-/+) 15.Nbd2 Bd2 (15...Rd2?! 16.Nd2 Bd2 17.Bf6 gf6 18.Rd1-+) 16.Bf6 gf6-+) 14.Kf1 Rad8 (worse 14...Nd8 15.Bf6 gf6 16.Kf2-/+) 15.Bf6 gf6 16.Kf2 Nd4 (16...Bb6 17.Kf1 Na5 18.c5 Bc5 19.Ra2-+) 17.Rd1 (17.Ra2 Re2 18.Kg3 Nf5 19.Kf4 Ne3-+) 17...Nf3 18.Kf3 (18.gf3 Rd3 19.Kg3-+) 18...Rd3 19.Kf2 Re4 (19...Bb6 20.Kf1 Rd4 21.g4-+) 20.Ra2 (20.Rc1 Bd2 21.Nd2 Rd2 22.Kf3 f5-+) 20...Rc4 (20...Bb6!? 21.Kf1 Rc4 22.Rb2-+) 21.Ke2 Rg3 22.Kf2 Rg5 23.g3 Bb6 24.Kg2 h5 (24...f5 25.d3 Rd4 26.Kf3-+) 25.Rf1 (25.d3 Rd4 26.Nc3 h4-+) 25...Rc6 (better 25...h4!? 26.g4 f5 27.Rf5 Rf5 28.gf5-+) 26.Nc3 Re6 27.Raa1 c6 28.Rf4 (28.Rab1 h4 29.g4 Kg7-+) 28...Bc7 29.Rf3 f5 30.h4 Rg4 31.Rg1 (31.Rb1 b5 32.Rc1 Reg6-+) 31...f4 32.Rgf1 Rg3 33.Rg3 fg3 34.Rf3 Kg7 35.d3 Rf6 36.Rf6 Kf6 37.Ne4 Kf5 38.Ng5 f6 39.Kf3 (39.Ne4-+) 39…fg5 (39...fg5 40.hg5 Kg5-+) 0-1. petrobbo (2005) - fraggle_jock (2010), ChessWorld.net, 2012.

9.Qb3 d4

10.Be2 Bb6 11.Qd3 Bg4 12.0-0 (12.Qc2 Qd6-/+) 12...Qd7 (12...Bf3 13.gf3 Qd7 14.Qb3-/+) 13.c5 (13.Qb3!?=+) 13...Bc5-/+ 14.Qb5 Bb6 15.a4 a6 16.Qb3 Na5 17.Qd1? (better 17.Qa3-+) 17...d3 (17...de3?! 18.fe3 Qd6 19.Nh4-/+) 18.Bf6 de2 19.Qe2 gf6 20.h3 (20.Kh1 Rad8-+) 20...Bh5 (20...Nb3 21.hg4 Na1 22.Nc3-+) 21.g4 (21.Ra3 Bc5 22.Ra2 Nc6-+) 21...Bg4! 22.hg4 Qg4 23.Kh1 Qh5 24.Kg2 Kh8 25.Rg1 Nb3 26.Rh1 (26.Kf1 Na1 27.Qd1-+) 26…Rg8 (26...Rg8 27.Ng5 Rg5 28.Qg4 Qg4 29.Kh2 Qg2) 0-1. Alevizakis,Panagiotis (1860) - Sarandos,V (2205), Aegean Open, 2018.

10.Be2 de3 11.fe3 Ne4 12.0-0 Bg4 13.d4= Qe7 14.Bc1 Rab8 15.d5 Ne5 16.Qc2 Bb6 17.Ne5 Qe5 18.Bg4 Qa1 19.Bb2? Be3–+ 20.Kh1 Qa2 21.Bf5 Bd4 22.Be4 Qb2 23.Bh7 Kh8 24.Qf5 Qe2 25.g3? Re5 26.Qd3 Qd3 27.Bd3 Re3 28.Bc2 Rbe8 (28...Rbe8 29.Bd1 Bc5–+) 0–1. Lindebaum,Andre (1840) – Pueschel,Werner (2155), Berlin GER Unicorn Open, 2007.

10.Be2 de3 11.fe3= Ne4 12.Bc3 Bg4 13.Ba5 Na5 14.Qc2 Bf3 15.Bf3 Nd6 16.0-0 Nac4 17.Bh5 Ne5 18.Nc3 Qg5 19.Be2 Rad8 20.Rf2 c6 21.Raf1 b5 22.Rf4 a6 23.Ne4 Ne4 24.Re4 c5 25.Qb2 c4 26.a4 Rd5 27.Rff4 Red8 28.h4 Qe7 29.ab5 ab5 30.Qa1 Qc7 31.Rd4 Ng6 32.Rfe4 Rd4 33.Rd4 Rd4 34.Qd4 Ne5 35.Qc3 h6 36.h5 Qd6 37.Qa5 Qd5 38.g4 g6 39.Qb6 Kg7 40.Qa5 Nf3 41.Bf3 Qf3 42.Qb5 Qg4 43.Kf2 Qh4 44.Kg2 Qg5 (44...Qg5 45.Qg5 hg5 46.h6 Kh6–+; < 44...gh5 45.Qb2 Qf6 46.Qb4 Qg6 47.Kh3 Qg4 48.Kh2–+) 0–1. Vollbrecht,Joerg – Gerull,Christian Peter, CiF, 1998.

10.Be2 de3 11.fe3 Ne4 12.Nc3 Bg4 13.Ne4 Re4=.

10.Be2 de3 11.fe3 Ne4 12.Qd3 Qd3–/+ 13.Bd3 Nc5 14.Ke2 Be6 15.Bc2 (15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Rad8–+ (< 16...Nd3 17.Kd3 Rad8 18.Bd4–/+)) 15...Bc4 16.d3 Bb3 17.Rc1 (17.Bb3!? Nb3 18.Ra2–/+) 17...Rad8–+ 18.d4 Bc2 19.dc5 (19.Rc2!? Ne4 20.g4–/+) 19...Bf5 20.Nbd2 Rd3 (20...Rd5 21.h3–+) 21.Nc4 Rb3 22.Bd4 (22.Kf2 b5 23.cb6 Bb6–+ (23...cb6?! 24.Nd4 Nd4 25.Bd4=+; 23...ab6?! 24.Nd4 Nd4 25.Bd4=+)) 22...Nd4 23.Nd4 Bd3 24.Kf2 Bc4 25.Nb3 (25.Rc4 Rbe3 26.Rb1 Be1 27.Kg1–+) 25...Bb3 26.Rab1 Bd2 (27.Rb3 Bc1–+) 0–1. Rosenhahn,Erwin – Pagni,Carlo, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

9.cd5 Nd5

10.Qa4 a6 (10...Bd7 11.Be2 Bb6 12.Qc2 Be6 13.0-0 a6 14.Nc3 Qd7 15.Nd5=; 10...Nb6 11.Qc2 Be6 12.Bd3 h6 13.0-0 Qd6 14.Rc1 Nd5 15.Bb5=; 10...Bf5 11.Bb5 Re4 12.Qb3 Re6 13.0-0 Be4 14.Be2 Rb8 15.d3=; 10...Be6 11.Bb5 Nb6 12.Qc2 Bd5 13.Qc5 Qe7 14.Qe7 Re7 15.Ke2=) 11.Qc2 Nf4 12.Kd1 Ng6 13.Bd3 Be6 14.Be4 Bd5 15.Nc3=+.

10.Qb3 Nb6 11.Bd3 h6 12.Qc2 Na4 13.Bc3 Nc3 14.Nc3 Qe7 15.0-0=.

10.Qb3 Rb8 11.Bc4 (11.Qc2 Nf4=+) 11...Be6 12.Nc3 (12.Qc2 Nf4 13.0-0 Bc4 14.Qc4 Nd3=+) 12...Nf4 (12...Bc3 13.Bc3 b5 14.Bd5 Bd5 15.Qb2-/+) 13.0-0 Bc4 14.Qc4 Nd3 15.Rfb1 (15.Rab1 Qd7=+) 15...Nce5 16.Ne5 Ne5 (16...Re5 17.Ne2 Qd5 18.Qd5 Rd5 19.Bc3=+) 17.Qa4 Bb6 (17...c5 18.d4 Nd3 19.Na2=+) 18.d4= Nd3 (18...Ng4 19.h3 Nf6 20.Rd1=) 19.Qc2 (19.Qb5 Nb2 20.Rb2 c6=) 19...Nb2 20.Rb2 Ba5 21.Rab1+= Bc3 22.Qc3 b6 23.Rb4 Rc8 24.Ra4 a5 25.Rc4 Qd6 26.Rc6+/– Qd7 27.Rc1 Re7 28.Rb6!+– cb6 29.Qc8 Qe8 30.d5 Kf8 31.d6 Rd7 32.Rc6 b5 33.Qa6 a4 34.Rc8 Rd8 35.Rd8 Qd8 36.Qb5 Qd6 37.Qa4 Qd3 38.h3 g6 39.Qb4 Kg8 40.e4 Qd1 41.Kh2 Qa1 42.a4 (42…h6 43.a5+–) 1–0. Kern,Guido (2410) – McGuire, Hessen clubgame, 1997.

10.Qb3 Re7 11.Bb5 Qd6 12.Qa4 Nb6 13.Qh4 f6 14.0-0 a6 15.Bc6=.

10.Qb3 Nf4 11.Bc4 Be6 (11...Ng2 12.Kf1 Bh3 13.Bf7 Kf8 14.Ke2–+ (worse 14.Be8 Qe8 15.Rg1 Qh5 16.Bg7 Ke7–+)) 12.0-0=+ Bc4 13.Qc4 Nd3 14.Bd4 Nd4 15.Nd4 c5 (15...Ne5 16.Qc2=+) 16.Nb3 Bc7 (16...Bb6 17.f4=+) 17.Nc1 (17.f4 b5 18.Qb5 Bf4=+) 17...Qd6 18.f4 Rad8 19.Ra2 b6 (19...Ba5 20.Nd3 Qd3 21.Rc1=+ (worse 21.Qc5 Bb6 22.Qb4 Re4–+)) 20.Nc3 Qe6 21.Qe6 Re6 22.Nd3 Rd3 23.Nb5 Bb8 24.a4 (24.Rc1 a6 25.Nd4 Re8=) 24...a6 25.Nc3 f5 (25...Bc7 26.Rb1=+) 26.Rc1 Kf7 (26...Bd6 27.Rb1 Be7 28.a5 ba5 29.Rb8 Kf7 30.Rc8=) 27.Nd1 (27.a5 b5 28.Nb5 ab5 29.Rc5 b4 30.Rf5 Rf6=+) 27...Red6 (27...Bd6 28.Kf2=+) 28.Rcc2 b5 (28...Rb3 29.Kf2=+) 29.ab5= ab5 30.Rcb2 (30.Rc5 Rd2 A) worse 31.Rf5 Ke6 32.Rd2 Rd2 (worse 32...Kf5 33.Rd6 Bd6 34.Kf2+=) 33.Rb5 Rd1 34.Kf2 Bc7-/+; B) 31.Rd2 Rd2 32.Nf2= (worse 32.Rf5 Ke6 33.Rb5 Rd1 34.Kf2 Bc7-/+)) 30...b4=+ 31.Nf2 (31.Kf1 b3 32.Ra3 c4=+) 31...R3d5 (31...Ra3!? 32.Ra3 ba3-/+) 32.Kf1=+ Rb6 33.Ra4 g5 34.g3 (34.fg5 Bh2 Pinning (34...Bh2 Deflection)) 34...h6 (34...gf4 35.gf4 Bd6 36.Ra7 Be7 37.d3=+) 35.Ke2 Ke6 (35...gf4 36.gf4 Kf6 37.d4=) 36.h4 gf4 37.gf4 Bd6 38.Ra8 Be7 (38...Kf7 39.Ra7 Be7 40.Nd3=+) 39.Rh8= Bh4 40.Rh6 Bf6 41.e4 fe4 42.Ne4 Kf5 (42...Kf7 43.d3=) 43.Nf6 (43.d3 Bb2 44.Rb6 Kg4=) 43...Rf6 (43...Re6 44.Kf2 Rf6 45.Rf6 Kf6 46.Ke3=) 44.Rf6 Kf6 45.Ke3 Kf5 (45...Ke6 46.d3=) 46.Rb1 (46.d3 Ke6=) 46...Rd8 (46...Ke6 47.Rg1=) 47.Rh1 (47.Ra1 Rd7=) 47...Re8 (47...Rc8 48.Rh5 Kg6 49.Rg5 Kf6 50.d3=) 48.Kf3 (48.Kd3 Kf4 49.Rf1 Kg4=) 48…Rc8 ½–½. Andersson,Egart – Schwertel,Gottfried, corr SOK–98–E004B, 1998.

10.Bb5 Ne3 11.fe3+= Re3 12.Kf2 Rf3 (12...Re6 13.Re1+=) 13.gf3?? (13.Qf3 Nd4 14.Bd4 Qd4 15.Qe3+=) 13…Bb6-+ (13...Bb6 14.d4 Nd4-+) 0-1. Haroldlee123 (1815) - pgabrych (2280), ChessWorld.net, 2013.

10.Bb5 Qe7 11.0-0 (11.Nd4 Qg5 12.Bc6 bc6 13.0-0 Rb8 14.Bc3 Bg4 15.f4=; 11.Qa4 Nb6 12.Qf4 Nd5 13.Qg3 f6 14.Bc6 bc6 15.0-0=) 11...Bd7 12.Qb3 (12.d4 a6 (12...Rad8 13.Qb3 a6 14.Bd3 Nf6 15.Rc1+=; 12...Qd6 13.Nbd2 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rb1=; 12...Rab8 13.Qb3 Qe6 14.Bc4 Nce7 15.Bc3+–) 13.Bc4 Nb6 14.Bd3 Bg4 15.Bc3=; 12.d3 a6 13.Bc6 Bc6 14.Ne5 Bb5 15.Qb3=) 12...Nb6 13.d4 Rad8 (13...Be6 14.Qd1= Bd5 15.Bc3=) 14.Bd3 (14.Rc1 a6 15.Bd3=) 14...Bg4 15.Nbd2 Bd2 16.Nd2 Bh5 (16...Qh4 17.Qc2=) 17.Rab1 (17.Rfc1 Bg6+=) 17...Bg6 18.Bg6 hg6 19.Bc3 Qe6 20.Qe6 Re6 21.Rfc1 Ree8 22.Bb4 Rd5 23.Bc5 Rd7 24.Nf3 Rdd8 25.Bb6 (25.Kf1 Re4+–) 25...ab6 26.a4 Rd7 27.Ng5 Ra8 ½–½. Husslein,G – Markus,Roland, corr SOK–88–18, 1988.

10.Bb5 Qe7 11.Bc6 Ne3! (11...bc6?! 12.Qa4 Qc5 13.0-0=) 12.Qa4 (12.fe3 Qe3) 12...Ng4 13.Be5 bc6 14.Qa5 Ne5 15.Ne5 Qe5 (15...Qg5 16.Kf1 Re5 17.Qa4–+) 16.Qe5-/+ Re5 17.Kd1 Bg4 18.f3 Bf5 19.Nc3 Rb8 20.Re1 Re1 21.Ke1 Re8 22.Kf2 Rd8 23.Ra2 g5 24.Rb2 Kg7 25.g4 Bg6 26.Ke3 Rd3 27.Ke2 a6 28.Rb7 Rd7 29.Ra7 Re7 30.Kf2 Bd3 31.Kg3 Rd7 32.Na4 (32.h4!? gh4 33.Kh4=+) ½–½. Morin,Jay – Fiedler,Reinhard, corr SOK–89–29, 1989.

10.Bb5 Nde7 11.Bc4 Nf5 12.0-0 Nd6 13.Bd5 Ne7 14.Bb3 Bg4 15.d3=.

10.Bb5!? Nf4!?

10.Bb5 Bf5 11.Bc6=.

10.Bb5 Bg4 11.Bc6 bc6 12.Qa4 Bf3 13.gf3 Ne3 (13...Bb6 14.Rg1 (< 14.Qc6 Nf4 15.Ra2 Rb8=+) 14...f6 15.Qc6+=) 14.fe3+/– Re3 15.Kd1 Bb6 (15...Qd5 16.Rg1 g6 17.Qd4 Qd4 18.Bd4 Rf3 19.Rg3 Rf1 20.Kc2+=) 16.Qc6 (better is 16.Rg1!? f6 17.Qg4+–) 16...Rb8 17.Qc4 Rd3 (17...Rf3? 18.Qg4 Rf6 19.Bf6 Qf6 20.Nc3+–) 18.Bc3 Qd7 (18...Rf3? 19.Qg4 Rc3 20.Nc3+–) 19.Qg4 f5 20.Qc4 Kh8 21.Rf1 Rd8 22.Ra2 Qe8 (22...Re8 23.Rb2+/–) 23.Re1 Qd7 24.f4 Rd5 (24...Be3 25.Rb2+/– (25.Re3?! Re3 26.Be5 c6=)) 25.Rc2 a5 26.Re5 c6 27.Rb2 Bg1 28.h4 h6 29.Ba5 Re5 30.fe5 Re8 31.Bc3 Bh2 32.Qc5 f4 33.e6 Qe6 34.Rb7 f3? 35.Bg7 Kg8 36.Bc3 Be5 37.Qg1 Kh8 38.Qe3 Qf6 39.Qe4 (39...Re7 40.Be5 Qe5 41.Re7 Qe4 42.Re4+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Oberkalkofen,Christ, compuserve, 1995.

10.Qc2 Nf4 (10...Bg4 11.Be2 a6 12.h3 Be6 13.0-0 Qd7 14.Rc1 Bf5 15.d3=; 10...g6 11.Bb5 Bf5 12.Qa4 Nb6 13.Qf4 Bd7 14.Bc6 Bc6 15.Ne5+=; 10...Bd7 11.Bd3 Nf6 12.0-0 Bg4 13.Ng5 h6 14.Ne4 Nd7 15.Bb5=; 10...Qd6 11.Bd3 g6 12.Be4 Bg4 13.h3 Be6 14.Nc3 Rad8 15.Nd5=) 11.Kd1 Ng6 12.Bb5 Bd7 13.Qc5 Bb6 14.Qg5 a6 15.Bd3=+.

10.Nc3 Nf4 11.Qa4 Nd3 12.Bd3 Qd3 13.Qb5 Qg6 14.Qg5 Qg5 15.Ng5=+.

10.Nc3 Nf4 11.g3 Nd3 12.Bd3 Qd3 13.Ne2? (13.Qb1!? Qd8 14.h3-/+) 13...Bg4 (13...Qe4!? 14.Neg1 Rd8 15.Qb1 Bd2 16.Kf1–+) 14.Neg1 Rad8 15.h3 Be6 16.Qe2? (better is 16.Rc1–+) 16...Qc2 17.Bc1 (17.Bg7 Kg7 18.Qd1 Qe4–+) 17...Bc4 (better is 17...Bb3–+) 18.Qd1 Qd3 19.Qe2 Qe4 20.Qd1 Rd3 (better is 20...Nd4 21.Nd4 Qd4 22.Ra2 Ba2 23.Ne2–+) 21.Rh2 Nd4 22.Nd4 Qd4 23.Rb1 Rde3!! 24.fe3 Qe3 25.Ne2 Qg1# 0–1. Arechavaleta_Saez,Julian – Gonzales,V, corr ICCF–Cup8/9 V018, 1990.

10.Nc3 Bf5 11.Bc4 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.dc3 Qf6 14.Nd4 Ne5 15.Nf5=+.

10.Nc3 Bg4 11.Be2 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.dc3 Qf6 14.Qb3 Be6 15.Qb2=+.

10.Bc4 Nb6 11.Bb5 Qd5 12.Qe2 Bg4 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 a6 15.Bc6=+.

10.Bc4 Rb8 11.0-0 Bg4 12.Qb3 Be6 13.Rc1 Bb6 14.Bb5 Bg4 15.Bc6=.

10.Bc4 Re3 11.fe3 Ne3 12.Qb3 Ng2 13.Kf2 Nf4 14.Bf7 Kh8 15.Re1 Nd3 16.Kf1 Bh3 17.Kg1 Bb6 18.Kh1 Ne1 19.Ne1 Qg5 20.Qg3 Qg3 21.hg3 Rf8 22.Kh2 Bd7 23.Bd5 Rf2 24.Ng2 Nd4 25.Bd4 Bd4 26.Ra2 c6 27.Be4 Be6 28.Rc2 Bb3 29.Kh3 Bc2 30.Bc2 g5 31.Ne1 h5 32.Bg6 Rf1 33.Nc2 g4 34.Kg2 Rg1 35.Kh2 Bc5 36.Ne3 Be3 37.de3 Re1 38.Kg2 Kg7 39.Bf5 Re3 40.Kf2 Rb3 41.Be4 Kf6 42.Nd2 Rb2 43.Ke3 a5 44.Bd3 b5 45.Ne4 Ke5 46.Ng5 Rb3 47.Nf7 Kf6 48.Nd8 c5 49.Kd2 c4 50.Bc2 Ra3 51.Nc6 Rg3 52.Na5 h4 53.Nc6 Rg2 54.Kc1 h3 55.Be4 Re2 56.Bc2 g3 57.Bd1 Re1 58.Kd2 Rd1 59.Kd1 h2 60.Nd4 h1Q 61.Kd2 Qe4 62.Kc3 Qe3 63.Kb4 Qd4 64.Kb5 g2 65.Kc6 g1Q 66.Kb5 Qc5 67.Ka4 Qa1# 0–1. poesimannen (2015) – diegodon (2135), FICS rated standard game, 2013.

10.Bc4 Be6 11.Bb5 Nde7 12.0-0 a6 13.Be2 Qd5 14.Nc3 Qf5 15.d3=.

10.Be2 Ne3 11.fe3 Re3 12.0-0 (12.Bc3 Re7 (12...Bc3 13.Nc3 Re7 14.0-0 Nd4 15.Bd3+–) 13.Ba5 Na5 14.0-0 Be6 15.Nc3+–) 12...Re4 (12...Re7 13.Bb5 (13.Nc3+– Bg4 14.Qa4 Qd7 15.Bb5+=) 13...Bb6 14.d4 Qd6 15.a4+–) 13.d4 (13.Nc3 Bb6 14.Kh1 Re8 15.Bb5+–) 13...Bb6 14.Bd3 (14.Nbd2 Re8 (14...Re7 15.Nc4 Be6+–) 15.Nc4+–) 14...Bd4? (better 14...Rd4!? 15.Bh7 Kh7 16.Nd4 Bd4 17.Bd4 Qd4 18.Qd4 Nd4 19.Rf7 Nc2=) 15.Nd4+– Rd4 16.Bh7 (better 16.Qh5!? g6 17.Qh6+–) 16...Kh7= 17.Bd4 Qd4 18.Qd4 Nd4 19.Rf7 ½–½. Hermann,G – Maass,Thomas, corr ICCF–Cup8/9 V213, 1990.

10.Be2 Be6 11.Qc2=+.

10.Be2 Qe7 11.0-0= Nf4 12.Bb5 Ng2? 13.Kg2+– Bg4 14.Bc6 bc6 15.Qa4 Bf3 16.Kf3 Qg5 17.Qc6?? Qh5= 18.Kg2 Rab8 19.f3 Re6-/+ 20.Qc1 Rg6 21.Kf2 Qh2 22.Ke1=+ Re8 23.Qc5 Bb6 24.Qc3 Rg1 25.Rg1 Qg1 26.Ke2 Qg2 27.Kd3 Qf3?? 28.Qg7# 1–0. machete99 (2155) – Player (2560), ICC, 2002.

10.Be2 f6 11.0-0= a6 (11...Be6 12.Qc2=) 12.Qc2 Nce7 (12...Qe7!?=) 13.Nc3+– b5 14.Bd3 f5 (14...Ng6!?+–) 15.a4 b4 (15...Bd7 16.Nd5 Nd5 17.ab5 ab5 18.Bf5 Bf5 19.Qf5+–) 16.Nd5 Qd5?? (better 16...Nd5 17.Nd4 Qd6 18.Nf5 Bf5 19.Bf5 Kh8+–) 17.Bc4+– (17.Bc4 Be6 18.Bd5 Bd5 19.Qc5+–) 1–0. UncleBulgaria (2460) – Idonthinkso (2310), ChessWorld.net, 2017.

10.Be2 h5 11.0-0 h4 12.h3 Bf5 13.d3 Re3?? (better is 13...Qe7+=) 14.fe3+/– Ne3 15.Qa4 (15.Qb3 Nf1 16.Kf1 Qe7+/–) 15...Nf1 16.Bf1 Bd3 17.Nbd2 Bd2 18.Nd2 Bf1 19.Nf1 Qg5 20.Re1 Qc5 21.Kh1 Qf2 22.Bc3 Rd8 23.Qg4 f6 24.Qe6 Kh8 (24...Kh7!?+/–) 25.Ne3 Ne5 26.Ng4 Ng4 27.Qg4 (27.hg4?! h3 28.Qe4 hg2 29.Qg2 Qg2 30.Kg2 Rd3=) 27...Kg8?? (better is 27...Qc5 28.Re5! fe5 (28...Qc3?? 29.Rh5 Kg8 30.Qe6 Kf8 31.Rh8) 29.Qh4 Kg8 30.Qd8 Kf7+–) 28.Re7 Qf1 29.Kh2 Rd1 (29...Qf4 30.Qf4 Rf8 31.Qg4 Rf7 32.Qe6 Kh7 33.Qf7 Kh6 34.Bd2 Kh7 35.Qg7) 30.Qg7 1–0. Abreu Suarez,Isauro (2025) – De Castro De Leon,Jorge (1680), 25th Torneo de Navidad Fundacion CajaCa, 2014.

10.Be2 h6 11.0-0 Bf5 12.d3 Bh7 13.Nd4 (13.Qc2 Qd6=) 13...Qd7 (13...Nd4!? 14.Bd4 Nf4-/+) 14.Nf3 (14.Bg4 Qd6 15.Nf5 Bf5 16.Bf5 Nce7=) 14...Rad8 15.Qb3? (15.Qc2 Qe6 16.Nc3 Bc3 17.Bc3 Nf4=+) 15...Bb6 (better 15...Nf4! 16.Nc3 Ne2 17.Ne2 Qd3-+ (17...Bd3?! 18.Rfd1 Bc4 19.Qc2-/+)) 16.Nc3= Na5 17.Qd1 (17.Qd5 Qd5 18.Nd5 Rd5=) 17...Qe7 (better 17...Nc3!? 18.Bc3 Bd3 19.Ba5 Ba5 20.Bd3 Qd3-/+) 18.Nd5= Rd5 19.Bd4?? (19.Qc2 Nc6=) 19...Nc6?? (better 19...Bd4 20.Nd4 Rd4 21.ed4 Qe2-+) 20.Bb6= cb6 21.d4 Rdd8 22.Qc2?? (better 22.Qa4=) 22...Bc2-+ 23.Rac1 Bg6 (better 23...Bb3 24.Ra1-+) 24.Rc6 (24.Rc3 Qf6 25.Rd1 Bh5-+) 24...bc6 25.Ne5 f6 (better 25...Qa3 26.Nc6 Re3 27.Bb5-+) 26.Ng6 Qf7 (26...Qa3!? 27.Nf4-+) 27.Nf4 g5 (27...Qa2 28.h4-+) 28.Nd3 (28.Bh5 Qc4 29.Be8 gf4-+) 28...Qg6 (better 28...Qa2 29.Bh5 Re6 30.Bg4-+) 29.Nb4 c5 30.dc5 (30.Nc6 cd4 31.Nd8 d3 32.Bd3 Qd3-+) 30...bc5 31.Nc6 Rc8 (31...Rd2 32.Bc4 Kf8 33.Na5-+) 32.Na5 (32.Na7 Ra8 33.Nb5 Reb8-+) 32...Re7 (better 32...Qc2 33.Bb5-+) 33.Nc4 (33.Rc1 f5-+) 33...Rb7 (better 33...Qc2 34.Re1 Rd8 35.Kf1-+) 34.Nd6 Rcc7 35.Nb7 Rb7 36.g3 (36.Bf3 Rb1 37.Bd5 Kg7-+) 36...Rb1 37.Rb1 Qb1 38.Kg2 Qb2 39.Bc4 Kg7 40.Bd5 Qa3 41.Be4 (41.h4 Qd3 42.Bb7 c4-+) 41...Qb4 42.Bc6 (42.Bf5 c4-+) 42...c4 43.Be4 c3 44.Bc2 Qb2 45.Be4 Qd2 (45...a5 46.h4-+) 46.Kf3 c2 47.Bc2 Qc2 48.Kg2 a5 49.h4 a4 50.hg5 a3 51.gh6 Kh6 52.Kf3 (52.Kg1 a2 53.Kg2 a1Q 54.g4 Qe4 55.f3 Qc2 56.Kh3 Qh1 57.Kg3 Qhh2) 52...a2 53.Kf4 (53.g4 a1Q 54.Kg2 Qe4 55.f3 Qc2 56.Kh3 Qh1 57.Kg3 Qhh2) 53...a1Q 54.f3 (54.Kg4 f5 55.Kf3 Qcd1 56.Kf4 Qg4) 54...Qc5 (54...Qg6 55.e4 Qc1) 55.e4 (55.Kg4 f5 56.Kf4 Qae5) 55...Qaa7 (55...Qg5) 56.g4 (56.Kg4 Qd7 57.Kf4 Qc1) 56...Qaa5 (56...Qe5) 57.Kg3 Qe5 58.Kf2 (58.f4 Qe1 59.Kh3 Q5c3 60.Kg2 Qcg3) 58...Kg5 (58...Qd2 59.Kf1 Qa1) 59.Ke3 (59.f4 Qf4 60.Kg2 Qad2 61.Kh3 Qg4) 59...Qa3 (59...Qe1 60.Kd3 Q5c3) 60.Kf2 Qec5 (60...Qa2 61.Ke3 Qc3) 61.Kg3 (61.Kg2 Qc2 62.Kg3 Qe2 63.e5 Qaf3) 61...Qcc3 (61...Qg1 62.Kh3 Qf3) 62.Kg2 (62.Kh3 Qf3 63.Kh2 Qb2 64.Kg1 Qbf2) 62...Qf3 63.Kg1 Qfc3 (63...Qae3 64.Kh2 Qef2) 64.Kf2 (64.Kf1 Qab2 65.e5 Qcc1) 64...Qa2 65.Kf1 Qca1 (65...Qc1) 0-1. brucepeng (1940) - HerculesRoquefeler (1950), lichess.org, 2020.

10.Qb3 Bb6

11.Bb5 a6 12.Bc6 bc6 13.Qc2 Rb8 14.0-0 Qd6 15.Rc1 c5 16.Nc3+=.

11.Bb5 a6 12.Bc6 bc6 13.Qc2 Qd6 14.0-0 Rb8 15.Rc1 Bg4 16.Qc6 Qc6=+.

11.Bb5 a6 12.Bc6 bc6 13.Qc2 Qd6 14.0-0 Bg4 15.Ng5 Qh6 16.Ne4 Bf5 17.d3 Qg6 18.Nbc3=.

11.Bb5 Qd6 A) 12.Nc3 Nf6 (12...Be6 13.Ne4 Qe7 14.Bc6 bc6 15.Qc2=) 13.Ng5 Re7 14.0-0 h6 15.Nf3=; B) 12.Qd3 Rd8 (12...a6 13.Bc4 Nf4 14.Qd6 cd6 15.Kf1=) 13.Bc4 Qc5 14.Qe4 Ba5 15.Ng5=.

11.Be2 Be6 12.Qd3 (12.Qc2 Qd7 13.0-0 a6 14.Nc3 Rad8 15.Rfc1=) 12...Nce7 (12...Qe7 13.Qc2 a6 14.0-0 Qd7 15.Nc3=) 13.0-0 (13.Nc3 c6 14.0-0 Qd7 15.Na4=) 13...Ng6 (13...c6 14.Nc3 Bc7 15.Ne4=) 14.Nc3 Nc3 (14...Qd6 15.Ng5=; 14...c6 15.Nd5=) 15.Qc3 f6 16.d4 Bd5 17.Qc2 c6 18.Bd3 Bf3 19.gf3 Nf8 (19...Nh4 20.f4 Kh8 21.Qe2=+ (21.Bh7? Qd7 22.f3 f5–+)) 20.Kh1 Bc7 21.Rg1 Kh8 22.Rg2 Qd5 23.Be4 Qh5 (23...Qe6 24.a4+=) 24.d5+– Be5 (24...Qd5 25.Bd5) 25.dc6 bc6 26.Rag1 Ne6 (26...Re7 27.Be5 Qe5 28.Qc6+=) 27.Be5 fe5 (27...Qe5!? 28.Bh7 Rac8+–) 28.Bc6+– (28.Qc6?! Rac8 29.Qd7 Rc7+–) 28...Rac8 (better 28...Rec8 29.Qa4 Rab8+–) 29.Qa4?? (better 29.Be8 Re8 30.Qc6+–) 29...Re7 (29...Red8 30.Rg4+=) 30.Bd5 Nc7 (30...Nc5 31.Rc1+=) 31.Rg5 Qh6 32.Bb7 Rd8 (32...Rf8 33.Be4 Ne8 34.Qb4+–) 33.Qa7 Ne6 (33...Qf6!?+–) 34.Re5+– Qf6 35.f4 g5? (35...Qf7 36.Qa6 Nc5 37.Rc5 Rb7+–) 36.Qa5 Rg8 (36...Rde8 37.Rf5 Qb2 38.Bc6+–) 37.fg5 Reg7 (37...Qf2 38.Bd5 Qf8 39.Qc3+– (39.Re6?! Re6 40.Qe1 Re8+–)) 38.f4 (38.f4 Nd8 39.Bd5+– (39.gf6?? Rg1); 38.gf6?? Rg1) 1–0. Hirtreiter,Michael – Liese, BdF, 1987.

10.Bb5 a6

11.Bc6!? bc6 12.Qa4=.

11.Be2 Qd6 12.Qc2=+.

11.Be2 Re3?? 12.fe3+- Ne3 13.Qa4 Ng2 14.Kf2 Bh3 15.Kg3 Qd6 16.Ne5 (16.Kh3 Nf4 17.Kg3 Ne2 18.Kf2 Nf4=+) 16...Bd7 17.Qe4 (17.Kg2 Ne5 18.Qf4 Qd5 19.Kg3 Nd3-+) 17...Re8 18.Qd3 (18.d4 Qh6 19.Qg2 Ne5 20.de5 Qg6 21.Kf2 Qb6 22.Kg3 Qb2-+) 18...Re5 19.Be5 Qe6 20.Qe4 (20.Kg2? Ne5 21.Qe3 Bc6 22.Kg3 Bh1-+) 20...Qh3 (20...Ne5 21.h3 Qd6-+) 21.Kf2= Ne5 22.Qg2? (22.Qe5 Bb6 23.d4 Qh4 24.Kg2 Bd4 25.Qg3 Bh3 26.Kf3 Qf6 27.Qf4 Qc6 28.Qe4 Bg4 29.Kg3 Qe4 30.Bg4 Qh1 31.Ra2 Be5 32.Kh3 Qb1 33.Rf2-+) 22...Qh4 23.Qg3 Qf6?? (better 23...Qd4 24.Qe3 Qa1-+) 24.Ke1+- Qc6 25.Rg1 Qc1 26.Bd1 Ng6 27.Qd3 Ba4 28.Nc3 Qa1 29.Na4 Qe5 30.Kf1 Qh2 31.Qd8 Nf8 32.Qg5 Ne6 33.Qa5 Qh3 34.Kf2 Qh2 35.Rg2 Qf4? (better 35...Qh4 36.Ke3 Qh6 37.Ke4 Qf4 38.Kd3 Qd4 39.Ke2 Nf4 40.Kf3 Ng2 41.Kg2 b5+=) 36.Kg1 b5? (36...Qe4 37.Be2 Nf4 38.Bf1 Ng2 A) 39.Bg2?! Qe1 40.Bf1 Qg3 41.Kh1 Qh4 (41...Qa3? 42.Qc7 Qf3 43.Kg1 Qg4 44.Bg2 Qd1 45.Kh2 Qh5 46.Kg3 Qg5 47.Kf3+-) 42.Kg2 Qe4 43.Kf2 Qf4 44.Ke1 Qg3 45.Ke2 Qg4 46.Ke3 Qg3 47.Ke2 Qg4 48.Kd3 Qf3 49.Kc2 Qa3=; B) 39.Qc7 Qd4 40.Kg2 Qd2 41.Kf3 Qd5 42.Ke3 Qe6 43.Kd4 Qf6 44.Qe5 Qf2 45.Kc3+-) 37.Qa6 ba4 38.Qa4 Qa4 39.Ba4 g6 (39...Kf8 40.Re2 g5 41.Bd7+-) 40.Bd1 (40.Rg3 h5+-) 40...Kf8 (40...Kg7 41.a4+-) 41.a4 Ke7 42.a5 Kd6 43.Bb3 Nf4 44.Rh2 (44.Bf7?! Ng2 45.Kg2 c5+-) 44...h5 45.Bf7 Kc6 46.d4 Kb5 47.Ra2 Ka6 48.Bc4 Ka7 49.Rb2 h4 50.a6 (50.a6 c6 51.Rb7 Ka8 52.Rc7+-) 1-0. marekt (2195) - drengur1 (2155), gameknot.com, 2018.

11.Be2 Bg4 12.0-0 Qd6 13.h3 (13.d3 Rad8=+) 13...Bf5 14.d3 Qg6?? (better 14...Re7=+) 15.Nh4+– Qg5 16.Nf5 Qf5 17.e4 Qe6 (17...Qf4 18.g3 Qd6 19.ed5+–) 18.Bg4 (18.ed5?! Qe2 19.Qe2 Re2+–) 18...Qd6 19.ed5 Qd5 20.Nc3 (better 20.Bf3 Qb5 21.Bc3+–) 20...Qg5 (better 20...Bc3 21.Bc3 Nd4+–) 21.Bd7 Red8 (21...Re7 22.Bc6 Bc3 23.Bc3 bc6 24.Qa4+–) 22.Bc6 bc6 23.Ne4 Qg6 24.Qa4 Bb6 25.Qc4 (25.Rad1 Rd5+–) 25...Rd5 26.Rfe1 Rf5 (26...Rad8 27.Rad1+–) 27.Re2 (27.Rac1 Rd5+–) 27...Rf4 (27...Rh5 28.Rae1 h6 29.Kh2+–) 28.Rae1 h6 29.Be5 Rf3 (29...Rf5 30.Qc3+–) 30.Kh2 (30.Kh2 Rf5 31.d4+–) 1–0. marekt – doyabestson, ChessWorld.net, 2018.

10.Bb5 Qd6

11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5 13.Nc3 Rad8 14.Rc1 Bc3 15.Bc3 Qa3 16.Bc6 bc6 17.Bd4 Nf4 18.Ra1 Qd3 19.Kh2 Ng2 20.Kg2 Re6 21.Kh2 c5 22.Bg7 Qd6 23.Be5 Re5 24.Rg1 Kf8 25.Rg3 Rf5 26.Kg2 Qc6 27.Ra7 Bf3 28.Rf3 0–1. Rosner,Dirk – Leisebein,Peter, Riepe–Einladungsturnier, 1999.

11.0-0 Qg6 12.Qb3= Be6 13.Qa4 Nb6 14.Qf4 a6 15.Bc6 bc6 16.Rc1 f6 17.Bc3 Nd5 18.Qg3 Qg3= 19.hg3 Nc3 20.Nc3 Bb6 21.Na4+= Bd5 22.d3 Ba7 23.e4 Bb3 24.Nc5 Bc5 25.Rc5 Rad8 26.Ne1 Ba4+= 27.Ra5 Bb5 28.f3 Bd3 29.Nd3 Rd3 30.Ra6 Rb8 31.Ra2 Rb1 32.Kf2 Rdb3 33.g4 Rb6 34.Ra8 Kf7 35.Ra7 Rb7 36.Rb7 Rb7 37.a4 Ke6 38.a5 Ra7 39.Ke3 Kd6 40.Kd4 Ra6 41.Kc4 h6 42.g3 g6 43.f4 g5 44.Kb4 Kd7 45.Kc5 ½–½. marekt – ST_KAOURAS, ChessWorld.net, 2009.

11.Qa4 a6 12.Bc6 Qc6 13.Qc6 bc6 14.0-0 Rb8 15.Bd4 Bg4 16.Rc1 Bf3 17.gf3 Re6 18.Nc3 Rd8 19.Rab1 Rg6 20.Kf1+= Rh6 21.Be5 Rh5 22.Nd5 Re5 23.Nb4 Bb4 24.Rb4 c5 25.Rb7 c6 26.Ra7 Kf8 27.Ke2 Red5 28.Rc2 Ke8 29.Ra6 Kd7 30.a4 Kd6 31.Ra7 Rd7 32.Rd7 Kd7 33.Rc4 Kc7 34.a5 Kb7 35.Rg4 g6 36.Rh4 h5 37.Rf4 f5 38.Ra4 Ka6 39.e4 Rd8 40.h4 f4 41.Rc4 Kb5 42.Rc1 Rd6 43.a6 Ka6+/– 44.Rc5 Kb6 45.Re5 Rf6 46.d4+– Rd6 47.Kd3 (47.Kd3 Kc7 48.Re7 Kd8 49.Rf7+–) 1–0. Grott,Peter (1815) – Vetter,Udo, V0060 DESC, 2000.

11.Qa4 Nb6 12.Qh4=.

11.Qa4 Bd7 12.Bc6 Qc6 13.Qc6 Bc6 14.Ne5 Bb5 15.a4=+.

11.Qc2 Bg4 12.Bc6 bc6 13.0-0 Bf3 14.gf3 Re6 15.Qf5 Rb8-/+ 16.Bc3 Ne7 17.Qc2 Qd5 18.Qd1 Qh5 19.Ba5=+ Rb7 20.Bc3?? Rb5 21.Re1 Qh3 (21...Qh3 22.Qa4 Rg6 23.Qg4 Nf5 24.Qg6 fg6 25.f4 Nh4 26.Bg7 Qg2#) 0–1. Jung,Michael – Schoen,Werner, Telechess, 2003.

11.Bc6 Qc6 12.0-0 Qh6?? 13.Qc2?? c6 14.Nc3 Be6 15.Ne2 Bc7 16.g3 Qh5 17.Nfd4 Bh3 18.Rfe1 Bb6 19.Qd3 c5–+ 20.e4 cd4 21.ed5 Qd5 22.Nf4 Qd7 23.Nh3 Qh3 24.Bd4?? Qd7–+ (24...Qd7 25.Re4 Re4 26.Qe4 f5–+) 0–1. Stummerer – Teuschler, corr osterr–cp, 1990.

10.Bb5 Bd7

11.0-0 a6 12.Bc4 Nb6 13.Ba2 Bg4 14.d4. Grehl,Siegfried – Jacewicz,Grzegorz, corr 3GMM½–06, 1998.

11.0-0= a6 12.Bc6 Bc6 13.Nd4 Bd7 14.Qh5 c6 15.Nf3 Nf6 16.Qg5= Re6 17.d3 h6 18.Qh4 Rd6 19.Bf6 Rf6 20.Nbd2 Bd2 21.Nd2 Rg6 22.Nf3 c5 23.Rfc1 Bc6=+ 24.Qd8 Rd8 25.Ne1 b6 26.a4 Rd5 27.e4 Rd4 28.a5 Bb5 29.ab6 Rb6 30.Rc5 Bd3 31.f3 Bb5 32.Kf2 Kh7 33.h4 Rbd6 34.g4 Rd2 35.Ke3 Re2 36.Kf4 Rb6 37.Rc7+= Rf6 38.Kg3 Rd2 39.Ng2 Rd7 40.Rd7 Bd7 41.Ne3 Rd6 42.h5 Rd3 43.Nc4 Be6 44.Ne5 Rd6 45.f4 Rb6 46.f5 Bb3 47.Rc1 Rb5 48.Nd7+/– f6 49.Rc6 a5 50.Nf8 Kh8 51.Rc8 Bg8 52.Ng6 Kh7 53.Rc7 Rb3 54.Kh4 Rb6 55.Ra7 Bb3 56.Ra8 Bg8 57.Ra5 Rb7 58.e5 fe5 59.Nf8 Kh8 60.Re5 Bf7 61.Rc5 Rb8 62.Ne6 Re8 63.Rc6 Kg8 64.g5 hg5 65.Kg5 Kh8 66.h6 gh6 67.Kh6 Bg8 68.Rd6 Bh7 69.f6 Bg8 70.Nf4 Bf7 71.Ng6 Kg8 72.Ne7 Kf8 73.Rd7 Ra8 74.Ng6 Kg8 75.Rb7 Re8 76.Ne7 Re7 77.fe7 Be8 78.Kg5 Kf7 79.Kf5 Ba4 80.Ke5 Bc6 81.Rc7 Be8 82.Kd6 Kg6 83.Rc3 Kg7 84.Rg3 Kf7 85.Rf3 Kg6 86.Kc7 (86.Kc7 Kg5 87.Kd8+–) 1–0. bambinik – jeron, internet, 2001.

11.0-0 a6 12.Be2 b5 13.Nc3 Nc3 14.dc3 Be6 15.Qc2 Qd5 16.Bd3 Qh5 17.c4 Bc4 18.Bc4+= bc4 19.Qc4 Qb5 20.Qb5 (20.Qc2 Rab8+=). Rosner,Dirk – Wilkes,Guenter, corr, 1998.

11.0-0 Nce7 12.Bd3 b5 13.Ne5 Nc6 14.Bh7!+/– Kh7?? 15.Qh5+– Kg8 16.Qf7 Kh7 17.Qg6 Kg8 18.Nc6 (18.Nc6 Re7 19.Nd8 Rd8 20.Qg5+–) 1–0. Skonieczny,Jerzy – Wantoch_Rekowski,Jacek, corr or01–012 E–mail, 2001.

11.0-0 Nce7 12.Be2 Ng6 13.d4 (13.Qb3 c6=) 13...Bc6 14.Nbd2 Nc3 (14...Ngf4!? 15.Bc4 Bd2 16.Qd2 Nb6+=) 15.Bc3+= Bc3 16.Rc1 Bd2 17.Qd2 Qd6 18.Qb4 (18.Rc5 Bd5=) 18...Qf6 (18...Nf4 19.Bc4 Qg6 20.Nh4 Nh3 21.Kh1+=) 19.Rfd1 Rad8 20.Qa5 Qe7 21.Qa7 Nf4 22.ef4 Qe2 23.Re1 Qa2 24.Ne5 Qd5 (24...Qd2 25.Qc5+=) 25.Nc6 Re1 26.Re1 Qc6 27.Qc5 Qc5 28.dc5 Kf8 29.g3 Ra8 30.Re3 Ra5 31.Rb3 ½–½. Fernandez,Dan (2375) – Palliser,R (2455), 4NCL, 2013.

11.0-0 Bf5 12.Nd4 Nd4 13.Be8=.

11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.Bc6 bc6 15.Nd4 Qh4 16.Kh2 Rab8 17.Qc1 Be4 18.Nc3 c5 19.Ne4 cd4 (19...Re4? A) 20.Qc5?! A1) 20...Rb2? 21.Qd5 (21.Qa5? Ne3 22.Qc3 Nf1 23.Rf1 Rb8-/+) 21...Rd4 22.ed4+– (22.Qd4?! Rd2 23.Qe5 Rf2 24.Kg1 Rf1 25.Rf1 Kf8+/–); A2) 20...Ne3 21.de3 Rb2=; B) 20.Nf5 Qg5 21.Qc5+–) 20.Ng3 de3 21.de3 g6 22.Rd1 Nf6 23.Kg2 Bb6 24.Qc3 Re6 25.Rac1 c5 26.Qc2 h6 27.e4 Bc7 28.Bf6 Qf6 29.Qc5 Bg3 30.Kg3 Rb3 31.Kg2 Re4 32.Qa7 Qf3 33.Kg1 Rf4 34.Rd8 Kh7 35.Qc5 Ra3 (35...Qh3 36.Rh8 Kh8 37.Qe5 Kh7 38.Qf4-/+) 36.Rc8 Rd3 37.Re8? (37.Rf8 g5 38.Qc2 Qh3 39.Rf7 Rf7 40.Qe2–+) 37…Rdd4–+ (38.Qd4 Rd4–+) 0–1. Dlugolecki,Grzegorz – Rizzi,Davide, GIGANT, 1999.

11.Qb3 Nb6 12.0-0 a6 (12...Be6 13.Qc2=) 13.Be2 (13.Bd3 Bg4=) 13...Ne7 (13...Be6 14.Qc2=) 14.Ng5 (14.Qc2 Bb5 15.d3 Na4=) 14...Ned5=+ 15.f4 (15.Nf3 Nf4 16.ef4 Re2=+) 15...h6-/+ 16.Bf3? (better is 16.Nh3-/+) 16...Ba4–+ (16...hg5?! 17.Bd5 Nd5 18.Qd5-/+) 17.Qd3 hg5 18.fg5? (better is 18.Qd4 f6 19.fg5–+) 18...Qg5 19.h4 Qd8 20.Bh5 Nf6 (20...Rf8 21.Qd4 f6 22.e4–+) 21.Qf5 Qd5 22.Bf6 gf6 23.Qg4 Kh7 24.Rf6 Rg8 25.Qf5-/+ Qf5 26.Rf5 Bb5 27.a4 Na4 28.Bd1 Rg7 29.Ba4= Ba4 30.Ra4 Bb6 31.Raf4 Rf8 32.Nc3+= c6 33.Rb4+/– Bd8 34.Rb7 Kh6 35.Ne2 f6? 36.Rg7+– Kg7 37.Rc5 f5 38.Nf4 (38...Re8 39.g3+–; 38.Nd4 Rf6 39.Nf5 Kf8+–) 1–0. Diener,Rudolf – Weder,Erhard, corr DDR, 1985.

11.Qb3 Nb6 12.Qc2 a6 13.Bd3 g6 14.0-0 Qe7 15.Be2=.

11.Qc2 Qe7 12.0-0 (12…Rad8 13.d3=). pcmvr – littlenimzo, ChessWorld.net, 2002.

10.Be2 a6

11.0-0 Qd6 A) 12.Nc3 Bf5 13.Nd5 Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3=; B) 12.d3 Bf5 (12...Qg6 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 b6 15.Bf3=) 13.Nfd2 b5 14.Qc2 Ne5 15.Nb3=+; C) 12.Qc2 Qh6 (12...Bg4 13.Ng5 Qh6 14.Bg4 Qg5 15.Bd7+=; 12...Rb8 13.Nc3 Nc3 14.dc3 Qc5 15.Bd3=) 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Qc3=.

11.0-0 Be6 12.Qc2 Rb8 (12...Qd7 13.Bd3 h6 14.Nc3 Red8 15.Na4=) 13.Nc3 Qd7 14.Ne4 Bb6 15.Rab1=.

11.0-0 Qe7 A) 12.Qc2 Bg4 13.Rc1 Qd7 14.d3 Rad8 15.Nc3=; B) 12.Re1 Bf5 (12...Bd7 13.Qc2 Rad8 14.Nc3 Bg4 15.Nd5=; 12...Bg4 13.Nc3 Rad8 14.Nd5 Rd5 15.Qb3=; 12...Be6 13.Qc2 h6 14.Bc4 Qd6 15.Rc1=) 13.Qb3 Qd7 14.Rc1 Rab8 15.Rc5=; C) 12.Qb3 Nb6 (12...Qd6 13.Nc3 Be6 14.Ne4 Nf4 15.Bc4+=; 12...Qe6 13.Bc4 Nce7 14.e4 c6 15.ed5+–; 12...Rd8 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Ra7 15.Qb2=) 13.Qc2 Be6 14.Bd3 h6 15.Nd4=.

11.0-0 Bf5 12.d4 Qe7 13.Qb3 Nf4 14.Bd1 (14.Bc4 b5 15.ef4 bc4 16.Qc4 Qe2=) 14...Bd3=+ 15.Nbd2 (worse 15.ef4 Bf1 16.Ne5 Ne5 17.fe5 Bb5-+) 15...Bd2 16.Nd2 Bf1 17.Nf1 Ng6 18.Qb7 Rab8 (18...Qd6 19.Rc1 Nge7 20.Qb3=) 19.Qa6+= Rb2 20.Qc6 Reb8 21.Bc2 Qd6 22.Qc3 Ne7 23.g3 Nd5 24.Qc4 ½-½. unrulyqueen (2290) - marekt (2125), gameknot.com, 2020.

11.0-0 Bg4 A) 12.Qb3 Qd6 (12...Qd7 13.Rc1 Rab8 14.h3 Be6 15.Qc2=; 12...Ra7 13.Bc4 Be6 14.Qc2 Ra8 15.d4=) 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 b5 15.d4=; B) 12.d3 Rb8 (12...Be6 13.Qc2 Qe7 14.Nbd2 Rad8 15.Rfc1=; 12...Bf5 13.Qc2 Qd6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=; 12...Qd6 13.Nbd2 Bd2 14.Qd2 Rad8 15.Rab1=; 12...Qd7 13.Nbd2 Bc3 14.Qc2 Bb2 15.Qb2=) 13.Qc2 Qd6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=.

11.Qc2 Bg4 A) 12.Qd3 Ne3 13.Qe3 Re3 14.fe3 Qd6 15.0-0–+; B) 12.Bc4 Kh8 (12...Rb8 13.Bd3 g6 14.Be2 Qd7 15.0-0=+) 13.h3 Bf3 14.gf3 Qg5 15.Kf1=+; C) 12.h3 Bh5 13.Bd3 Bf3 14.Bh7 Kh8 15.gf3=+.

11.0-0 b5

12.a4 b4 13.Qc2 Nce7 14.Bd3 h6 15.Bc4=.

12.Qc2 Bb7 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Qc3 Qd5 16.d4 Re7 17.Rfc1 Nd8 (17...Rae8 18.Bd3+=) 18.Qc5 (18.a4!?+–) 18...Qc5= 19.Rc5 Ne6 20.Rc3 Rd8 21.Rac1 f6 22.Nh4 (22.Bd1 Kf7=) 22...Nd4 23.Bf1? (better 23.ed4 Re2 24.Rc7=+) 23...Ne6–+ 24.Nf5 (24.f4 Rd2–+) 24...Red7 25.Nd4 Nd4 26.ed4 c6 (26...Rd4?! 27.Rc7 R8d7 28.h3-/+) 27.d5 Rd5 28.a4 (28.Be2 Rd2 29.Bf3 Ra2–+) 28...Rd1 (28...Rd2 29.ab5 cb5 30.Rc7–+) 29.h3 (29.Rd1 Rd1 30.ab5 cb5–+) 29...b4 30.Rc5 (30.Rd1 Rd1 31.Rd3 Rd3 32.Bd3 c5 33.Bc4 Kf8–+) 30...Kf8 (30...b3 31.Kh2 b2 32.Rd1 Rd1 33.Bc4 Kf8 34.Ba2–+) 31.f4 (31.R1c4 R8d4 32.Rd4 Rd4–+) 31...R8d4 (31...b3 32.R1c4 b2 33.Rb4–+) 32.g3 (32.R5c4 a5 33.Rd4 Rd4–+) 32...Ke7 (better 32...b3 33.R5c3 b2 34.Rd1 Rd1 35.Rb3–+) 33.Kf2 (33.R5c4 a5 34.Rd1 Rd1 35.Re4 Kf8–+) 33...Kd6 (better 33...b3 34.Be2 Rc1 35.Rc1 Ra4–+) 34.Ba6 (34.Rd1 Rd1 35.Rc2–+) 34...Rc1 (34...Ba6?! 35.Rc6 Kd5 36.Rd1 Rd1 37.Ra6=+) 35.Rc1 Ba6 36.Ke3 (36.Rc2 Rd3–+) 36...c5 37.h4 Kd5 0–1. Hilbert,Stephan J (1605) – Hase,Pavel (2275), FICGS, 2014.

12.Qc2= Bb7 13.Bd3 g6 14.Nc3 Nce7 15.Ne4+=.

12.Qc2= Qd6 13.Ng5 (13.Bd3 g6 14.Be4 Bb7 15.d3=) 13...Qg6 (better 13...f5= 14.Rc1 Nce7 15.a4=) 14.d3 (better 14.Qg6!? fg6 15.a4+–) 14...Ne5 (14...Ne3!? 15.fe3 Qg5-/+) 15.Ne4=+ Bb6 16.Nbd2 (16.Nbc3 Bb7 17.Nd5 Bd5=+) 16...Be3!=+ 17.Nf3 (17.fe3 Ne3) 17...Ng4 (17...Bf4!?-/+) 18.Nh4 Qh6 19.Bg4 Bg4 20.fe3 Qh4 21.Rf2 (21.Bd4 Rad8=+) 21...Re6 (21...Rad8!?-/+) 22.Raf1 f5 (22...f6 23.Bd4 Rd8=+) 23.Qc5 (23.Qb3 c6 (worse 23...fe4 24.Qd5 Qd8 25.de4 Qd5 26.ed5+–) 24.Nc3 Rd8=) 23...c6 (23...Rd8 24.h3 Qe7 25.Qe7 Re7 26.Nc5 Ne3 27.Re1-/+) 24.h3=+ Bh3 (better 24...Qe7 25.Qe7 Re7-/+ (25...Ne7? 26.Nc5 Re3 27.hg4+–)) 25.gh3+– Qh3 26.Ng5?? (better 26.Rg2 Qe3 27.Qe3 Ne3 28.Rg7 Kf8 29.Rf3 Rg6 30.Rg6 hg6 31.Re3 fe4 32.Re4+–) 26...Rg6–+ 27.Rg2 Qe3 28.Qe3 Ne3 29.Rff2 (29.Rg3 Nf1 30.Kf1 c5–+) 29...Ng2 30.Rg2 c5 (30...c5 31.Nf3 Rg2 32.Kg2 Rd8–+; 30...Re8 31.Bd4 Re1 32.Kf2–+) 0–1. Brix,Berthold – Schupp,Alfred, BdF, 1975.

12.Qc2= Qd7 13.Bd3 h6 14.Rc1 Bb7 15.Bh7=.

12.Qc2= Nce7 13.d3 Bg4 14.h3 Be6 15.Nd4=.

12.d3 Qd6 (12...Bb7 13.Qc2 Qe7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=; 12...Qd7 13.Qc2 Bb7 14.Rc1 Rad8 15.d4=; 12...Qe7 13.Qc2 Ne3 14.fe3 Qe3 15.Rf2+=) 13.Qc2 Qg6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=.

12.Bd3 Nf6 (12...Nce7 13.Qc2 f5 14.Rc1 Qd7 15.a4=; 12...f5 13.Qc2 Nce7 14.Rc1 Qd6 15.a4=; 12...Bb7 13.Qc2 g6 14.Nc3 Qd7 15.Nd5=; 12...Qd6 13.Qc2 g6 14.Be4 Bb7 15.Rc1=; 12...Bg4 13.Qc2 Bf3 14.Bh7 Kh8 15.gf3=; 12...g6 13.Qc2 Bb7 14.Nc3 Qd7 15.Be2+=) 13.Qc2 Bb7 14.Rc1 Qd6 15.Ng5=.

11.0-0 Bf5

12.Qb3=+ b5 13.a4 b4 14.Bc4 Be6 15.Qd3=.

12.Qb3=+ Nb6 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Qg5 15.Rc1=.

12.Qb3=+ Rb8 13.Nc3 Nb6 14.d3 Qd6 15.Qc2=.

12.Qb3 Qd7 13.Qb7?? Reb8 14.Ba6 Rb7 15.Bb7 Rb8 16.Bc6 Qc6–+.

12.Qb3=+ Qd7 13.Rc1 b5 14.a4 b4 15.Qc4=.

12.Qb3 Qd7 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Be6 15.Qb2 (15.Qb7? Reb8 16.Ba6 Nc3 17.dc3 Rb7 18.Bb7 Rd8–+) 15...Nc3 16.dc3 Rab8 17.Rfd1 Qe7 18.Qc2 Bg4 19.h3 Bf3 20.Bf3 Ne5 21.Be4 h6 22.a4 a5 23.Rd4 c6 24.Bh7 Kh8 25.Bd3 Kg8 (25...c5 26.Rd5=) 26.Rb1 Qc7 27.Rd1 b5 28.Be2 b4 29.cb4 (29.f4 b3 30.Qf5 c5+/–) 29...Rb4 (29...ab4!? 30.f4 b3=) 30.Rb4+= ab4 31.Qc5 Qe7 32.Qe7 Re7 33.a5 (33.Rd8 Kh7+=) 33...Rc7 (33...g5!?+=) 34.Rd8+/– Kh7 35.Re8 f6 36.f4 Nf7 (36...Ng6 37.Kf2+/–) 37.Rb8 (37...Nd6 38.Rb4+–) 1–0. rompepelotas – marekt, ChessWorld.net TNo. #12353, 2004.

12.Nc3 Nc3 (12...Qd6 13.Nd5 Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3=; 12...Rb8 13.Rc1 Qf6 14.Qb3 Bc3 15.Bc3=; 12...Qd7 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3=) 13.dc3 Qf6 14.Qb3 Bb6 15.c4=.

12.d3 Qd6 (12...Qe7 13.Qa4 Rad8 14.Rc1 Nb6 15.Qc2=; 12...Qd7 13.Qc2 Rad8 14.Rc1 Qe6 15.Bf1=+) 13.Qc2 Rad8 14.Rc1 Bb6 15.Kh1=+.

12.d4 Re6 13.Qb3= Rh6 14.Rc1 Bb6 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bg4 17.d5+= Ne7 18.h3 Bc8 19.e4 Ba7 20.Be5+/– c6 21.d6 Ng6 22.Bg3 b5 23.Rc6 Bb6 24.a4 Bb7 25.ab5 ab5 26.Ra8 Ba8 27.Rc7! Nh8? 28.Re7 Bc6 29.Ne5 Rd6 30.Nf7 Bf2 31.Bf2 (31.Bf2 Kf8 32.Nd8 Ke7 33.Bh4 Kd7 34.Nc6 Rc6 35.Qd5 Kc7 36.Bg3 Kb7 37.Bb5 Kc8 38.Qc6 Kd8 39.Qd7#) 1–0. wiking – danbots5k, internet, 2010.

12.d4 Qe7 13.Qb3 Nf4 14.Bd1 Bd3 15.Nbd2 (worse 15.ef4 Bf1 16.Ne5 Bb5-+) 15...Bd2 16.Nd2 Bf1 17.Nf1 Ng6 18.Qb7 Rab8 (18...Nce5!? 19.Bc3 Reb8=) 19.Qa6+= Rb2 20.Qc6 Reb8 21.Bc2 Qd6 22.Qc3 Ne7 23.g3 Nd5 24.Qc4 ½-½. unrulyqueen (2290) - marekt (2125), gameknot.com, 2020.

12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Qd6 14.d3 Nf4! 15.Bf3 (15.ef4 Qd4 Double attack (15...Qd4 Discovered attack; 15...Qd4 Deflection; 15...Qd4 Decoy)) 15...Bd3 16.Nd2? (better 16.Qa4!? Bf1 17.Kf1-/+) 16...Bd2–+ 17.Qd2 Bf1 18.Kf1 Ne6 19.Bb7 Rab8 (19...Qh2?! 20.Ba8 Ra8 21.Bb2–+; 19...Nd4?! 20.Qd4 Rad8 21.Qd6 Rd6 22.Rc1-/+) 20.Bf3 Qh2 21.g3 Rbd8 22.Qc3 (22.Bc6 Rd6 23.Qc3 Qh3 24.Kg1 Red8–+) 22...c5! (22...Nd4?! 23.ed4 Qh6 24.Kg2–+) 23.Be5 (23.Bc5 Rc8 Decoy) 23...f6 24.Ke2 fe5 25.Rh1 Nd4! 26.Kf1 (26.ed4 ed4 Double attack (26...ed4 Passed pawn)) 26...Nf3 27.Rh2 Nh2 28.Kg2 Ng4 29.Qc4 Kh8 30.Qg4 e4 31.Qh5 (better 31.Qe2!?-/+) 31...Rc8–+ 32.Qe2 c4 (32...c4 33.Qc2 c3–+) 0–1. Williams,Barry Mansell (1740) – Sherwood,Russell (1625), IECG, 2004.

10.Be2 Qd6

11.0-0 Bf5 12.Qb3 Rad8 13.Nc3 (13.Qb7? Rb8 14.Be5 Re5–+ (worse 14...Ne5 15.Qa7 Ra8 16.Qd4–+)) 13...Bc3 (13...Nb6 14.Nb5 Qd5 15.Qd5 Nd5 16.Nbd4 Nd4 17.Nd4=) 14.Bc3 (14.dc3 Nf4 15.Bc4 Be6 16.Be6 Qe6 17.Qe6 Ne6=+) 14...Nc3 15.Qc3 Be4 (15...Re7 16.d4=) 16.Rfc1 (16.d4 a6=) 16...Qg6 17.d4 Rd7 (17...a6 18.Ra2=) 18.Ne1 Bd5 (18...a6 19.Bd3=) 19.Bf3 Ne7 (19...Bf3 20.Nf3 Rb8 21.Qc5+=) 20.Rab1 (20.Qa5 Nc6 21.Qb5 Bf3 22.Nf3 Rb8+–) 20...b6 (20...c6 21.Bd5 Nd5 22.Qc5=) 21.Qc2+= Qc2 22.Rc2 Bf3 23.Nf3 c5 24.dc5 Rc7 (24...Rc8 25.Kf1 Rdc7 26.Rd1 bc5 27.Ne5+=) 25.Rbc1 (25.Ne1 Rc5 26.Rc5 bc5+–) 25...Rec8+= 26.Kf1 f6 (26...Rc5 27.Rc5 bc5 28.Nd2+=) 27.Ke2 Kf7 (27...Rc5!? 28.Rc5 bc5+=) 28.Nd4 Rc5 29.Rc5 bc5 (29...Rc5 30.Rc5 bc5 31.Nb3+–) 30.Nb5 Ke6 31.Na7 Ra8 32.Nb5 Ra5? (better 32...Rc8!?+–) 33.Rc5+– Ra4 34.Rc7 (34.Kd3 g6+–) 34...g6 (34...h5 35.Kd3+–) 35.Ra7 (35.Rb7 h6+–) 35...Rh4 (35...Ra7 36.Na7 Kd5 37.Nb5+–) 36.Nd4 (36.Nc7 Kd6 37.Ne8 Ke6 38.Ra6 Kf7 39.Nd6 Kg7+–) 36...Kd6 37.h3 Nd5 38.Kd3 f5 (38...Rh5 39.a4+–) 39.f4 (39.a4 Nf6+–) 39...Kc5 (39...Rh5 40.a4+–) 40.Ra6 h5 (40...Ne7+–) 41.Nf3 (41.Nf3 Nf4 42.ef4 Rf4 43.Rg6+–; 41.Rc6) 1–0. Arkell,Keith C – Gallagher,Joseph G, London, 1986.

11.0-0 Qg6 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 c6 14.f4 (14.Nc3 Nc3 15.dc3 Bf5+=) 14...Bh3 15.Rf2 Bf5 16.Rf3 Qh6 (16...Qe6 17.Rg3 f6 18.Bc4+=) 17.Rg3= g6 18.Bf3 Rad8 19.Bd5 (19.Ba7? Ne3 20.Qa4 Qg7–+) 19...Rd5 20.Be5 (20.Qa4 Bb6 21.Bb6 ab6=) 20...Red8 21.d4 Qh4 22.Nd2 Bd2 (22...Bc3 23.Rc1 Bb2 24.Rc4=) 23.Qd2= Qe7 24.e4 Be4 25.Re1 f6 (25...f5!?+=) 26.Re4= fe5 27.Rd3 (worse is 27.Re5 Re5 28.fe5 Qe5 29.de5 Rd2-/+) 27...c5 28.fe5 cd4 29.Red4?? (better is 29.Qa2 Kg7 30.Qb2+=) 29...Rd4–+ 30.Rd4 Qc5 31.Qa2 Kg7 32.Qc4 Qd4 (32...Qd4 33.Qd4 Rd4–+) 0–1. Briscoe,C (2265) – Roos,Ad (2060), 32nd Taminco Open, Ghent BEL, 2009.

11.0-0 Qg6 12.Kh1 Rb8 13.d3 Bd7 (13...Bg4 14.Qa4 Bf3 15.gf3 b5 16.Qh4 Qe6 17.Qg4 g6 18.f4 f5 19.Qg3 b4=) 14.Qa4 Rbd8 15.Rc1 Qg4 16.Rc4 Qf5 17.Qc2 Qg6 18.Nc3 Bc3 19.Bc3 Re3-/+.

11.0-0 Qg6 12.Kh1 Be6 13.d4 (13.Bb5 Nde7 14.d4 Qh5 15.Be2 Rad8 16.Nbd2 Qg6 17.Nc4 Bd5 18.Rc1 Bb6 19.Bd3 Bf3=) 13...Bg4 (13...a6 14.Nbd2= (14.Qd3 Qf6 15.Nbd2 Rad8 16.Ne4 Qg6 17.Ng3 Qh6 18.Qc2 Bg4 19.Rfc1 Rd7=) 14...Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Rc1 Bd2 17.Nd2 Bd5 18.Bf3 Bf3 19.Qf3 Rab8=; 13...Rad8 14.Bb5 Bg4 15.h3 Bd7 16.Bd3 Qh5 17.Nfd2 Qg5 18.Qc2 Qh4 19.Ne4 Bh3-/+) 14.Nbd2 (14.Qb3 Qd6 (14...Rad8= 15.Rc1 Bb6 16.Bd3 Qh5 17.Nbd2 Re6 18.Rab1 a6 19.Kg1 Na5=) 15.Rc1 Be6 16.Ng5 Nc3 17.Qb7 Rab8 18.Qb8 Rb8 19.Bc3 Bf5=) 14...Qh5 (14...Rab8 15.Nc4 Bc3 16.Qb3 Bb2 17.Qb2 Qe6 18.Rac1 Nf4 19.ef4 Qe2=) 15.Rc1 (15.Kg1 Re6 (15...Bc3 16.Qc2 Bd4 17.h3 Ne3 18.fe3 Be3 19.Kh1 Bf4=) A) 16.e4 Nf4-/+ (16...Rae8 17.Bc4 Bd2 18.Bd5 Rh6 19.Qd2 Bf3=) 17.d5 Rg6 18.Kh1 Ne2 19.dc6 Bd2-/+; B) 16.h3 Bh3 17.gh3 Qh3 18.Ng5 Rg6 19.Nde4 Nf6-/+; 15.Nc4 Re6 16.Ng1 Be2 17.Qe2 Qe2 18.Ne2 b5 19.Na5 Na5=) 15...Rad8 (15...Re6 16.Ng1 (16.h3 Bh3 17.gh3 Qh3 18.Nh2 Bd2 19.Bg4 Qh4=+) 16...Be2 17.Ne2 Bd2 18.Qd2= Qh4 19.Nc3 Rd8=) 16.Nc4= b5 (16...Re6 17.Ng1 (17.Na5 Na5 18.h3 Bh3 19.Nh2 Bg2=+) 17...Be2 18.Qe2 (18.Ne2= b5 19.Na5 Na5=+) 18...Qe2 19.Ne2 b5=+) 17.Ncd2 (17.Na5 Na5 18.a4 b4 19.h3 Rd6=) 17...Nce7 (17...Re6 18.Ne4 (18.e4 Bd2 19.Qd2= Nf6=) 18...Re4 19.Rc6 Re6=) 18.Nb3 (18.e4 Nf4 19.Rc5 Qg6 20.Bb5 c6=+) 18...Bb6 19.Re1 (19.Nc5 Nf5=) 19...Nf5 (19...Rd6 20.Ne5 Be2 21.Qe2 Qe2 22.Re2=; 19...Ng6=) 20.Ne5 (20.Bb5 Re6 21.Bc6 Nh4=+) 20...Be2= 21.Qe2 (21.Re2? Nde3 22.Qe1 Ng2 23.Kg2 f6–+) 21...Qe2 22.Re2 a5 23.g3 (23.Ree1 Nd6=) 23...Nd6 (23...b4 24.g4 Nh4 25.ab4 ab4 26.Nd3=) 24.Nc5 f6 25.Nc6 Ra8 26.Nd3 Nc4 27.a4 (27.Nf4 Nf4 28.gf4 Kf7=) 27...Nb2 (27...Nd6 28.Nf4 Nb4 29.ab5 Nb5 30.Nb4 ab4 31.d5=) 28.Rb2 b4 29.Nf4 Nf4 30.gf4 Re4 (30...Re6 31.f5 Rd6 32.Kg2=) 31.Rd2 (31.Kg2 Re6=) 31...Rae8 32.h4 R4e6 33.Kg2 Rd6 34.d5 f5 35.Ne5 Red8 36.Rcd1 Ra8 37.Kg3 Rh6 (37...Rb8 38.Nc4 Rdd8 39.f3=) 38.Rc2 Rb8 (38...Rd6 39.Nc4 Rdd8 40.Nb6 cb6 41.d6=) 39.Rc6+= Rd6 40.Nc4 Rc6 41.dc6 Kf7 42.Rd5 (worse 42.Nb6 Rb6 43.Rd7 Ke6 44.Rc7 Kd5-/+) 42...Ke6 43.Re5 Kf6 44.Kf3 (44.Na5?? Ba5 45.Ra5 b3–+) 44...Rd8 (44...Ra8 45.h5+–) 45.Na5 Ra8 46.Nc4 Ra4 47.Nb6 cb6 48.h5 b3 49.Rb5 Rc4 50.Rb6 Ke7 51.Rb3 Rc6 52.Rb7 Kf6 53.h6 gh6 54.Rh7 Kg6 55.Re7 Kf6 (55...Rc1 56.Kg3+–) 56.Re8 Kf7 57.Re5 Kf6 58.Kg3 Rc1 59.f3 Rc3 60.Kh4 Kg6 ½–½. Buczinski,Henryk – Broniek,Mariusz Maciej, corr IECG WC–2009–F–00004, 2010.

11.0-0 Qg6 12.Kh1 Bg4 13.h3 Qh6 14.Qa4 Bf5 15.Qb5 Rad8 16.Nc3 (16.Qb7 Rb8 17.Bg7 Qg7 (17...Rb7 18.Bh6 Rb2 19.Rc1+–; 17...Kg7?! 18.Qa6–+) 18.Qc6 Be4-/+ (18...Qa1?! 19.Nc3 Qa3 20.Qd5 Bc3 21.Qf5+=)) 16...Bc3 17.Bc3 Rd6 18.Rg1 (worse is 18.Qb7 Bh3 19.Nh2 A) worse is 19...Nc3 20.dc3 Bf5 21.Rfd1= (21.Qc7?? Re7 22.Qd6 Qd6–+); B) 19...Rb8-/+) 18...Nc3 19.dc3 Rf6 20.Nh2 (worse is 20.Qb7 Bh3 21.Qc7 Ne5+=) 20...Be4 21.f3 Bf5 22.f4 b6 23.Bf3 Qg6 24.Rad1 Kf8 (24...Re3 25.Qc6 h6 26.Qa8 Kh7 27.Rd8+–) 25.Rge1 Na5 26.Ng4 Bg4 27.Bg4 Qc2 28.Qd7 (28.Bd7 Rd8 29.Qe5+=) 28...Qc3-/+ Attacks the backward pawn on e3 29.Rc1 Qa3 30.Rc7 Qd6 31.Rd1 Qe7 32.Rd3 a6 33.Ra7 h5 34.Qe7 Re7 35.Rd8 Re8 36.Re8 Ke8 37.Ra8 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Kriksciunas,Bronislavas (2240), CP–2006–S–00001, 2009.

11.0-0 Qg6 12.Kh1 h6 13.d4 Re3 14.Nh4 (worse 14.fe3 Ne3 15.Nh4 Nd1 16.Ng6 Nb2=) 14...Qg5 15.fe3 Ne3 16.Qd3 Nf1 17.Nf3 Bf5 18.Qb5 Qe3 19.Bf1 Be4 20.Qe2 (20.Qb7 Rb8 21.Qa6 Rb2–+ (worse 21...Bf3 22.gf3 Qf3 23.Bg2 Qd1 24.Qf1 Qf1 25.Bf1 Rb2 26.a4–+)) 20...Qb3 21.Qb5 Qe3 22.Qe2 (22.Qb7 Rb8 23.Qa6 Rb2–+ (worse 23...Bf3 24.gf3 Qf3 25.Bg2 Qd1 26.Qf1 Qf1 27.Bf1 Rb2 28.a4–+)) 22...Qb3 23.Qb5 Qe3 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Godat,Terry (2320), SM–2009–0-00051, 2009.

11.0-0 Qg6 12.Nh4 Qe4 13.Bf3 Qh4 14.Bd5 Ne7 15.Bb3 c6 16.d3 Bc7 17.g3 Qh3 18.Nd2 Bg4 19.Qc2 Nf5=+.

11.Qc2 Bd7 12.0-0=.

11.Qc2 Bg4 12.Qc4 Bh5 (12...Bf5 13.Nc3 Bc3 14.Bc3+=) 13.0-0+= Rad8 14.Rc1 Re6 15.Nc3 Bf3 (15...Bc3!? 16.Bc3 Rh6=) 16.Bf3= Nb6 17.Qb5 a6 (17...Qd2? 18.Rd1 Bc3 19.Rd2 Bd2 20.Bg7 Kg7 21.Bc6+–) 18.Qb3 Ne5 (18...Qd2?? 19.Rd1 Nd4 20.Rd2 Nf3 21.gf3 Rd2 22.Ne4+–) 19.Bb7 Ng4 (better is 19...Nd3!? 20.Ne4 Qe7+=) 20.g3+/– Qd3 21.Rf1 (21.Ra2 Nc4 22.Qc2 A) 22...Qd2? 23.Rd1 Re3 24.fe3 (24.Rd2?! Re1 25.Kg2 Rd2 26.Qd2 Nd2+=) 24...Qe3 25.Kg2+–; B) 22...Nf2=) 21...Nc4= (21...Qd2?? 22.Rad1 Qd7 23.Rd7 Nd7 24.Qa4+–) 22.Qa4 Bb6 (22...Nb2?! 23.Qg4 c6 24.Rab1 Bc3 25.dc3 Qc3 26.Rfc1 Qa3 27.Qh4+=; 22...Qd2 23.Rad1 (23.Qc4?! Qb2 24.Qg4 Bc3+=) 23...Nh2 24.Rd2 Nd2 25.Rd1 Bc3 26.Bc3 Ndf3 27.Bf3 Nf3 28.Kg2+–) ½–½. Boehnke,Hartmut (2045) – Kuula,Risto, WS/H/201 ICCF, 2009.

11.Qc2 Bg4 12.Ng5= Qh6 13.Bg4 Ne3 (13...Qg5!? 14.Bf3 Rad8=) 14.fe3+– Qg5 15.Bf3 Qe3 16.Kd1 Rad8 17.Kc1 Qg5 (17...Qf4 18.Bc6 bc6 19.Nc3=) 18.Ra2 (18.Be4 Qh6+=) 18...Re6 19.Rf1 (19.h4 Qg3+=) 19...Bb6 (19...Red6 20.Ba1=) 20.Bc3 (20.Qc4 Ne5 21.Be5 Re5=) 20...Qb5= 21.Rh1 Ne5 (21...Rde8 22.Rd1=) 22.Be5+= (22.Bb7?? Nd3 23.Qd3 Qd3–+) 22...Qe5 23.Bb7 Bd4 (23...c6 24.g4+=) 24.Bf3 Rb8 25.Nc3 Reb6 26.Nd5 Rb5 27.Qe4 (27.Nc7? Rc5 28.Nd5 Bb2 (28...Rd5?! 29.Bd5 Qd5 30.Re1=) 29.Kd1 Rc2 30.Kc2 Ba3–+) 27...Qd6 28.Qd4 Rb1 29.Kc2 Rh1 30.Qa7 Re8 (30...Rd8 31.d4+=) 31.Rb2 (31.Nc7?? Rc8 32.d4 Rc7 (32...Qc7?! 33.Qc7 Rc7 34.Kd2=+) 33.Qc7 Qc7 34.Kd3 Qc1–+; 31.Qc7?! Qc7 32.Nc7 Rc8=) 31...Rhe1 (31...Qg6 32.d3 A) 32...Rh2?? A1) 33.Nc7?! Rd8 34.Qd4 Qg5 (34...Rd4?? 35.Rb8 Rd8 36.Rd8; 34...Rg2? 35.Bg2 Qg2 36.Kb1 Qf1 37.Ka2+–) 35.Qd8 Qd8+–; A2) 33.Ne7 Kh8 34.Ng6 hg6 35.Qc7+–; B) 32...Qh6+–) 32.Qc7 (better 32.Rb8!? h6 33.d3+– (worse 33.Nc7 Rb8 34.Qb8 Kh7-/+)) 32...Qa3= 33.Nc3 R1e7 34.Qc6 (34.Qf4 Qa6 35.Be4+–) 34...Re1 (34...Re6!? 35.Qd5 h6=) 35.Bd5+– Rf8 (35...Kh8 36.Rb1 R1e7 37.Bf7+–) 36.Bc4 (36.Rb7 Kh8+–) 36...Kh8 (36...Ra1+=) 37.Qa6 (37.Qc7 Re7 38.Qf4 Qa8+–) 37...Qc5= 38.Rb7 (38.Bd5=) 38...Ree8 (38...Qf5!? 39.Bd3 Qh5+=) 39.Qb5+– Qd6 40.Qd5 Qa3 (40...Qh2 41.Rf7 Qh4 42.Qe5+–) 41.Nb5 (41.Rf7 Rf7 42.Qf7 Rf8+–) 41...Qa4 42.Bb3 Rc8 43.Kb2 (43.Kb2 Qf4 44.Nd6 (44.Rf7 Rf7 45.Qf7 Qd2 46.Ka3 Qc1 47.Ka4 Qa1 48.Kb4 Qe1 49.Ka3 Ra8 50.Kb2 Qe2 51.Kc3 Qb5–+) 44...Qf6 45.Ka3 Ra8 46.Kb4+–) 1–0. Van Daatselaar,Jan Bart (2070) – Vegjeleki,Adolf (2145), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

10.Be2 Re3!?

11.fe3 Ne3

12.Qa4 Bf5 13.Bb5 Nc2 14.Qc2 Bc2 0–1. guest1422 – guest159, ICC, 2002.

12.Qa4 Ng2 13.Kd1 Bb6 14.Kc1 Be6 15.Bc4 Nf4 16.Be6 Ne6 17.Nc3 Qd6 18.Qg4 Rd8 19.Re1 h5 20.Qh5 Nf4 21.Qg4 Nd3 22.Kc2 Nd4 23.Nd4 (23.Kd3?? Nf3 24.Kc2 Ne1 25.Kb1 Qd2–+) 23...Ne1 24.Re1 Bd4 25.Re2 a6 26.Qe4 Qb6 27.Qe7 Bf6 28.Qb4 Qb4 29.ab4 Kf8 30.Ne4 Bb2 31.Kb2 b6 32.Kb3 g6 33.Kc4 Kg7 34.Nc3 Rd7 35.d4 g5 36.Nd5 f5 37.Re5 Rf7 38.Kd3 1–0. Degterev,Pavel (2115) – Vazquez,Rene Delfin (2100), IECG, 2007.

12.Qb3 Qe7 13.Nc3! Ng2 14.Kd1 Nf4 15.Re1 Ne2 16.Re2 Be6 17.Qb7 Qe8 18.Qa6 Rb8 19.Kc1 Qd7 20.Ne5 Ne5 21.Re5 Bb6 22.Qe2 Bd4 23.Rb5 Re8 24.Rb4 c5 25.Rb5 h6 26.a4 Bh3 27.Rb7 Qc6 28.Re7 Re7 29.Qe7 Qh1 30.Nd1 Bg4 31.Kc2 Bf5 32.Kb3 Qf3 33.Nc3 Be6 34.Ka3 Qd3 35.Qe8 Kh7 36.Qb5 Qd2 37.Rd1 Qh2 38.Qe2 Qd6 39.Qc2 g6 40.Ne4 Qb8 41.Bc3 Bf5 42.Rd4 cd4 43.Bd4 Qf8 44.Qc5 Qc5 45.Nc5 h5 46.a5 h4 47.Kb4 h3 48.Be5 Bg4 49.Kc3 g5 50.Kd2 f5 51.Bh2 Kg6 52.Ke3 Kf6 53.Kd4 Bf3 54.Nd7 Ke7 55.Ne5 Bg2 56.Ke3 Ke6 57.Kd4 f4 58.Ng4 Kf5 59.Nh6 Kg6 60.Ng4 Kh5 61.Nf2 Kh4 62.Ke5 f3 63.Kf5 Bf1 ½–½. Zumpe – Fessling, corr, 1986.

12.Qa4 Ng2

13.Kd1 Bb6+/– 14.Kc1 Be6 15.Bc3 Qd6 16.Bb5 Nf4 17.Ng5 Bf5 18.Rf1 Nd4 19.Bc4 Nd3 20.Bd3 Bd3 21.Rf7 Rd8 22.Qb4 c5 23.Qa4 Qd5 24.Re7 Qg5-/+ 25.Re8 Kf7 26.Rd8 Ne2 27.Kb2 Qd8 28.Qg4 Nd4 29.a4 Bf5–+ 30.Qg2 Qd7 31.Bd4 cd4 32.Na3 d3 33.Rc1 a6 34.Kb1 Bd8 35.Nc4 Kg8 36.Nb2 Be7 37.Qf3 g6 38.Qe3 Qd6 39.Qf3 (39.a5 Bd8 40.Qc5 Qc5 41.Rc5 Kf7-/+). Birzer,Lothar – Moon,John, corr ICCF/EM/C/A082, 1999.

13.Kd1 Bb6+/– 14.Kc1 Be6 15.Bc4 Nf4 16.Be6 Ne6 17.Nc3 Qd6 18.Qg4+/– Rd8 19.Re1 h5 20.Qh5 Nf4 21.Qg4 Nd3 22.Kc2 Nd4 23.Nd4 Ne1 24.Re1 Bd4 25.Re2 a6 26.Qe4 Qb6 27.Qe7 Bf6 28.Qb4 Qb4 29.ab4 Kf8 30.Ne4 Bb2 31.Kb2 b6 32.Kb3 g6 33.Kc4 Kg7 34.Nc3 Rd7 35.d4+– g5 36.Nd5 f5 37.Re5 Rf7 38.Kd3 (38.Kd3 g4 39.Re6+–) 1–0. Degterev,Pavel – Vazquez,Rene Delfin, CP–2005–Q–00017, 2007.

13.Kd1 Bb6 14.Qe4 Bf5 15.Qa4 Qd6 16.Kc1 Nf4 17.Nc3 Rd8 (17...Rd8 18.Re1 Ne5-/+) 0–1. Drefke,A – Nebe,Lutz, corr SOK–89–31, 1989.

13.Kd1 Bh3 14.Kc1 15.Bf1 Rd8+/– 16.Qb5 a6? 17.Qg5+– f6 18.Bf6! Qf6 19.Qf6 gf6 20.Bg2 Bg2 21.Rg1 Kf7 22.Rg2 Rd3 23.Rg3 h6?! 24.Ng5! (24.Ng5 hg5 25.Rd3+–) 1–0. Sundin,Tommy – Viberg,Jan, corr SSKK 1–20, 1987.

13.Kf2 g5 14.Kg2 +–.

13.Kf2 Bh3 14.Qe4 Bb6 15.Kg3 Qd6 16.Be5+= (16.Ne5 Be6 17.Bh5 f5=) 16...Qh6 17.Rg1=+ (17.Bf1 Ne5 18.Qe5+= (18.Bg2 Bg2 19.Kg2 Nf3 20.Qf3 Bd4–+; 18.Ne5?? Qg5 19.Kh3 Nf4 20.Qf4 Qf4–+)) 17...Re8 18.Rg2 Bg2 19.Kg2 Ne5 20.Nc3 Qg6 21.Qg6 Ng6 22.Bc4 Kf8 23.Rf1 Nf4 24.Kg3 Nh5 25.Kh3 Nf6 26.Nd5 Nd5 27.Bd5 c6 28.Bc4 Re4+= 29.Bf7 Ra4 30.Be6 Ra3 31.Bc8 Ke7 32.Bb7 Kd6 33.Kg3 a5 ½–½. Deneuville,Christian – Schwertel,Gottfried, corr SOK–98–131, 1999.

13.Kf2 Bh3 14.Qe4 Bb6 15.Kg3 Qd7 16.Ne5 Ne5+/– 17.Qe5 f6 18.Qh5 Qd6 19.Be5 fe5 20.Qh3 Nf4 21.Qf1 Rf8 22.Bc4 Kh8 23.Qf3 Qg6 24.Qg4 Bf2!! 25.Kf2 Qg4 26.Rf1 Ne6 27.Ke1–+ Qc4 (28.Rf8 Nf8–+) 0–1. Hagen,Peter – Scholz,Herbert, Oberjoch, 1999.

12.Qb3?! Ng2

13.Kd1 Bb6 14.Kc1 Be6 15.Bc4 Nf4 16.Qc3 Nd4 17.Nd4 Bd4 18.Qd4 Qd4 19.Bd4 Bc4 20.Nc3 b5 21.Rg1 g6 22.Kc2 Bd3 23.Kd1 f5 24.Re1 Kf7 25.Re3 (25.Re3 Rd8 26.Ba7+–) 1–0. Buss,Michael – Grehl,Siegfried, corr 3GMM–06, 1995.

13.Kf2 Nf4 14.Nc3 Bb6= 15.Kf1 (better 15.Ke1=) 15...Nd4-+ 16.Re1?? (better 16.Nd4 Qh4 17.h3-+) 16...Nb3 (16...Nf3 17.Qf7 Kf7 18.Bc4 Kf8 19.Re6 Be6 20.h3 Qd2 21.Be6 Qg2) 17.Rg1 Nd2 (17...Bh3 18.Rg2 Bg2) 18.Nd2 Qd2 (18...Bh3 19.Rg2 Bg2) 19.Ne4 (19.Rb1 Bh3 20.Rg2 Bg2) 19…Qb2 (19...Qb2 20.Rg3 Qd4-+; 19...Bh3 20.Rg2 Bg2) 0-1. brucepeng (1990) - tdekoekkoek (1995), lichess.org, 2020.

13.Kf2 Nf4 14.d4 Qe7 15.Bc4 Bf5 16.Nc3 Nh3 17.Kf1 (17.Kf1 Bd3 18.Kg2 Bc3 19.Kh3=+ (< 19.Bc3 Qe2 20.Kh3 Qf3 21.Kh4 Bf5 22.Bf7 Kh8 23.Rag1 Qf4 24.Rg4 Qg4); better is 17.Kg2+–) 1–0. Nebe,Lutz – Perlitz, corr SOK–89–44, 1989.

13.Kf2 Nf4 14.d4 Bg4 15.Bc4 Qe7 16.Nbd2 Bd2 17.Nd2 Na5 18.Bf7?? Kh8?? 19.Rae1 Qf6 20.Ne4 Qf5 21.Rhf1?? Nb3–+ 22.Bb3 Ne2 23.Ke3 Qb5 24.Bd1 Re8 25.Be2 Be2 (25...Be2 26.Rf4 g5 27.Rf8 Rf8 28.Re2 Qb3 29.Bc3 Re8–+; 25...Qb2 26.Bg4 Qa3 27.Kf4–+) 0–1. Klaus – Gorgs, 1988.

13.Kf2 Nf4 14.d4 Bg4 15.Bc4+/– Qe7 16.Kg3 Nh5?? 17.Kg4 Qe4 18.Kh3 Qf5 19.Kg2 Nf4 20.Kg3 Nh5 21.Kf2 Bb6 22.Qd3 (22.Qd3 Qf6 23.Re1+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Borrmann,Fritz, CiF, 1994.

13.Kf2 Nf4 14.Qe3 Bb6 15.d4 Ne2! 16.Ke2 Bg4 17.Rd1 Qh4.

13.Kf2 Bh3 14.Kg3 Qd6+/– 15.Kh3 Nf4 16.Kg3 Ne2 17.Kf2 Nf4 18.d4 Qg6 19.Nbd2?? Qg2 20.Ke3 Bd2 21.Nd2 g5 (21...g5 22.Qf7 Kf7 23.Rhe1 Re8 24.Ne4 Re4#) 0–1. Harding,Timothy David – Wedemeyer,Ulrich, corr EU–ch M881, 1989.

13.Kd1 Be6

14.Qa4 Bb6+= 15.Kc1 (15.Bc3 Qd7+=) 15...Qd6 (15...Na5 16.Bd1+=) 16.Qc2 Nf4 17.Bc4?? (better is 17.Nc3+/–) 17...Bc4-/+ 18.Qc4 Na5 19.Qc2?? (better is 19.Qf1 Nb3 20.Kc2 Na1 21.Ba1 Qg6 22.Kb3-/+) 19...Nd3 20.Kd1 Nf2 21.Kc1 Qd5 22.Qc3 (22.Nc3 Qf3 23.Rd1–+) 22...Bd4 23.Nd4 (23.Qd4 Nb3 24.Kc2 Nd4 25.Nd4 Qe4 26.Kb3 Qh1 27.Nc3 Qh2 28.Nf5–+) 23...Qh1 24.Kc2 Qd1 0–1. Wurm,Tamas – Wlasow,Andrey (2220), IECG, 2006.

14.Qb7 Bd5 15.Bf6 Ne5 (worse is 15...gf6 16.Rg1+/–) 16.Bd8 Bb7 17.Ne5 Ne3 18.de3 Rd8 19.Kc2 Bh1+/–.

14.Qd3 Bb3?? 15.Qb3+– (15.Qb3 Bb6 16.Bd3+–) 1–0. Garceran Nieuwenburg,David – Chan,Chak Man (1840), Hong Kong–ch, 2012.

14.Qd3 Bb6 15.Qd8 (15.Rf1!?+/–) 15...Rd8+= 16.Nc3 (16.Kc1!?+=) 16...Na5= 17.Rb1 Ne3 ½–½. Boehnke,Hartmut (2160) – Hoynck van Papendrecht,Frans M (2225), WS/M/352 ICCF, 2011.

14.Qd3 Qe7 15.Kc1 Rd8 16.Qe4 Bb6 17.Nc3 Na5 18.Bd1 Nc4 (18...Nc6 19.Ne5 Rd2 20.Kd2 Qg5 21.Kc2 Nd4 22.Kb1-/+) 19.Bb3 Nd2 20.Nd2 Qg5? (better is 20...Rd2!? 21.Be6 Be3 22.Bf7 Qf7+–) 21.Be6+– Rd2? (21...Qd2 22.Kb1 fe6+–) 22.Bf7! Kf7 23.Kb1 (better is 23.Qf3 Kg6 24.Ne4 Nh4+–) 23...Ne3 24.Ka2 Bd4 25.Rhf1 Nf1 26.Rf1 Bf6 27.Qc4 Kg6= 28.Qe4 Kh6 29.Rc1 Qc5 30.h4 Qf2 31.Qb4 b6+= 32.Kb1 c5 33.Qb3 Qh4 34.Qe6 Qf2?? 35.Nd1?? Rb2 (35...Rb2 36.Ka1 Ra2 37.Kb1 Ra1) 0–1. Wuenschmann,Bernd – Munninghoff,Alexander, Dresden GER, 2013.

14.Qd3 Qe7 15.Rg1 Rd8+= 16.Qb5 Ne3 17.Kc1 Nf5 18.Qb7 (18.Rf1 Bb6+=) 18...Bd5 (18...Qc5 19.Nc3 Ncd4 20.Nd4 Nd4 21.Bd3 Nb3 22.Kc2=) 19.Bg7+= Ng7 20.Qb2 f6 (20...f5 21.Kd1 Rb8=+) 21.Re1 (21.Kd1!?=) 21...Qc5=+ 22.Nc3 Bf3 23.Bf3 Qf2 24.Re3 Nf5 25.Nd1 (25.Qa2 Kg7 26.Ne4 Qg1 27.Kb2 Rd2 28.Nd2 Qe3 29.Bc6 Bc3 30.Kc1–+) 25...Qd2 26.Qd2 Bd2 27.Kc2 (27.Kb2 Ne3 28.Bc6 Nc4 29.Kb1 Kg7–+) 27...Be3 (worse 27...Ne3 28.Ne3 Be3 29.Bc6 Rd2 30.Kb3 Rh2 31.Rd1–+) 28.Bc6 Bf4 29.Be4 (29.Bh1 Bh2 30.Rb1 Be5–+) 29...Nd4 30.Kb2 (30.Kc3 Ne2 31.Kc2 Rd2 32.Kb3 f5–+) 30...f5 31.Bd3 Nf3 (31...Nf3 32.Bc4 Kg7–+) 0–1. lethe – pierred, net–chess.com, 2017.

14.Qd3 Qe7 15.Bg7!? Nf4 16.Bh6 Bb3 17.Qb3 Qe2 18.Kc1 Nd3 19.Kc2+–.

14.Qd3 Nf4 15.Qd8 Rd8 16.Re1+/–.

10.Be2 Re6

11.0-0= Rg6 12.Bd3 Rh6 13.Qb3 Re6=.

11.0-0= Rg6 12.Bd3 Rh6 13.Nc3 Nc3 14.dc3 Bg4=.

11.0-0= Rg6 12.Bd3 Rh6 13.Bc4 Be6 (13...Nb6 14.Be2=) 14.Qb3 (14.d3 a6=) 14...Qd6 15.d4 (15.d3 Rd8=) 15...Bb6 (15...Nb6 16.Be6 Re6 17.Bc3=) 16.Qc2 Re8 (16...Rd8 17.Rc1=) 17.Nbd2 Bg4 (17...Nf6 18.Bd3=) 18.Bd5 (18.Rfc1 Ba5 19.Ne4 Qg6+=) 18...Qd5 19.Ne5? (better 19.e4 Qh5 20.d5=) 19...Ne5–+ 20.de5 Rg6 (20...Rc6 21.Bc3–+) 21.e4 Qd8 22.Qc3 (22.Rfc1 Qg5 23.g3 Rh6-/+) 22...Qg5 (22...Rc6 23.Nc4 Be2 24.e6–+) 23.g3 (23.Nf3 Qh5 24.Kh1–+) 23...Rc6–+ 24.Qd3 Rd8 25.Nf3 Rd3 26.Ng5 h6 27.Nf7 (27.e6 hg5 28.ef7 Kf7–+) 27...Kf7 28.Kg2 (28.a4 Bh3 29.a5 Bf1 30.ab6 Rb6 31.e6 Ke8 32.Bg7 Bh3–+) 28...Bf3 (28...Rc2 29.e6 Be6 30.Be5–+) 29.Kh3 g5 30.Bc1 (30.a4 Rc2 31.Ra3 Ra3 32.Ba3 Ra2–+) 30...Kg6 31.Ra2 (31.Be3 Be3 32.fe3 g4 33.Kh4–+) 31...g4 32.Kh4 Rc1 (32...Rc1 33.Rd2 Bc5 34.Rc1 Be7) 0–1. Rohrbacher,W – Hemberger,R, Schwetzingen, 1993.

11.0-0= Rg6 12.Bd3 Rh6 13.Be4 f5 14.Bc2 Rd6 (14...Be6 15.Re1=) 15.d4 (15.Ne5 Be6=) 15...Be6 16.Bd3 Qe7 (16...Qf6 17.Qc2=) 17.Nbd2 Nb6 (17...Rd7 18.Nc4=) 18.Rc1 Bd2 19.Nd2 g6 (19...Re8 20.Qh5+=) 20.Nb3 (20.Re1 Bd5+=) 20...Na4 21.Ba1 Bd5= 22.Re1 Rdd8 23.Nd2+= Nb6 24.Bb2 Rf8 25.f3 Qg7 26.e4+/– Be6 27.Nb3 fe4 28.Nc5 ed3 29.Ne6 Qh6 30.Qd3 Rf5 31.Nc7+– Rd8 32.Qb3 Rf7 33.d5 (33...Rc7 34.dc6 Rd5 35.cb7 Rb7 36.Qc3+–) 1–0. Erlandsson,Harry – Rosner,Dirk, corr 3GMM–14, 1995.

11.0-0= Rg6 12.Kh1 Bg4 13.Nd4 Be2 14.Qe2 Nd4 15.Bd4 c6 16.f4 Bc7 17.Nc3 Nf4 18.ef4 (better is 18.Qf3!?+=) 18...Qd4–+ 19.Rf3 Re6 (19...Bf4?! 20.Raf1 Bd6 21.Rf7-/+) 20.Qf1 Qd2 21.Rd1 Qc2 22.f5 Re5 23.f6 Rae8 24.fg7 R8e7 (24...Kg7? 25.Rf7 Kg8 26.Rc7 Qd1 27.Nd1+–) 25.Rfd3 Ba5 26.Nb1 (26.Rf3–+) 26...Re1 27.Rd8 (27.Re1 Re1 28.Qe1 Be1–+) 27...Kg7 28.Re1 Re1 29.Rd1 Qd1 30.Nd2 (30.h4 Rf1 31.Kh2 Bc7 32.g3 Qe2 33.Kh3 Rh1) 30...Rf1 31.Nf1 Qf1 0–1. Jostov,Keylah – Sanga,Alberto (2010), IECG, 2009.

10.Be2 Nce7

11.0-0 c6 12.Qc2 Bc7 13.Re1 Bg4 14.h3 Bh5 15.d4 Ng6 (better is 15...Bf3!? 16.Bf3 Qd6=) 16.g4+/– Qd7 17.gh5 Qh3 18.hg6 Qg4 19.Kf1 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2305) – Peczkowski,Marek (2325), 3. Email Team Championship Poland, 2006.

11.0-0 c6 12.Qc2 Bf5 13.d3 Ng6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Rc8 16.Rac1 Bc3 17.Qc3 Qe7 18.Qa5 Be6 19.Nd4 b6 20.Qa6 Bd5 21.e4 Be6 22.f4 Bd7 23.Nc2 Rc7 24.f5 Bc8 25.Qa4 Nf8 26.Ne3 Qg5 27.Nd5 Rd7 28.Nf4 (worse is 28.Qc6 Bb7 29.Qc2 Bd5 30.ed5 Qe3 31.Rf2 Rd5-/+) 28...c5 29.Rf3 Qe7 30.Qb5 ½–½. Rook,Detlef (2250) – Yarmolyuk,Yury (2130), RA–2009–0-00059, 2009.

11.0-0 c6 12.Bc4 Be6 13.Qc2 Ng6 14.d4 Nh4=+ 15.Nh4 Qh4 16.Rc1 Qg5 17.Bd3= Ne3 18.fe3 Qe3 19.Kf1 Bg4 20.Nc3 Re6 21.Ne4 0–1. Sternik,Ryszard – Wozniak,Krzysztof, corr, 2000.

11.0-0 Bf5 12.d3 Ng6 13.Nd4 Bd7 14.Bf3 Qg5 15.Be4 Bg4 16.Nf3 Bf3 17.Qf3 Rad8 18.Ra2 h6 19.Qg3 Ne5 20.Qg5+= hg5 21.d4 Ng4 22.Bf3 Ngf6 23.h3 Ne4 24.Bc1 c5 25.Be4+/– Re4 26.dc5 Rc4 27.Rb2 Rc5 28.Rb7+/– Bb6 29.e4 Nf4 30.Be3 Rc6 31.Bb6 ab6 32.Re1 f6 33.Kh2 Rc2 34.Rf1 Rd6 35.a4 Rd4= 36.Rb6 Ra4 37.Rd6 Re4 38.g3 Ng6 39.Kg2 Ne5 40.Rd2 Rec4 41.Rd8 Kf7 42.Na3 Rc8 43.Nc2 Rd8 44.Ne3 Rd2 45.Ng4 Nd3 46.Kf3 Nb2 47.Ra1 Nd1 48.Ra7 Kg6 49.Ra6 Kh5 50.Ra5 Kg6 51.Ra6 Kh5 52.Ra5 Nc3 53.Ne3 Kh6 54.Ra7 Nb5 55.Rb7 Nd6 56.Re7 Kg6 57.g4 Kh6 58.Nf1 Rd3 59.Kg2 Rd4 ½–½. Jaeger,Erich (2015) – Hofstetter,Hans_Joachim (2440), RS–Pyramide remoteschach.de, 2007.

11.0-0 Bf5 12.d3 Ng6 13.Nd4 Bd7 14.Bf3 Qg5 15.Be4 Bg4 16.Nf3 Bf3 17.Qf3 Rad8 18.Qh3 c5 19.Ra2 h6 20.Ba1 c4 (20...a6 21.Rc2=) 21.Bg6+= fg6 22.Rb2 (22.dc4 Nc7+/–) 22...c3 (22...cd3 23.Rb7 Re7 24.Re7 Qe7 25.Qg4=) 23.Re2 (23.Rb7!? a6 24.Rc1+=) 23...Kh7 24.d4 Rc8 25.Rc2 Rc6 26.g3 Ne3 27.fe3= Qe3 28.Kh1 Qd4 29.Qg2 Qd3 30.Rg1 Re7 31.a4 Rf7 32.Nc3? Bc3–+ 33.Qe2 Qd5 34.Qg2 Qd4 35.Rc3 Rc3 36.h3 Rfc7 37.Bc3 Rc3 38.Qb7 Qa4 39.h4 Qg4 40.Kh2 Rc2 41.Rg2 Rg2 42.Kg2 a5 43.Qa8 a4 0–1. Wantoch_Rekowski,Jacek (2305) – Hofstetter,H_J (2440), 60yearsBdF–WS20, 2006.

10.Be2 Bf5

11.0-0 Bb6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bd3 14.Bd3 Qd3 15.Ne1 Qg6 16.Qe2 (16.d4 Ne7=) 16...Rad8 17.Kh1 (17.d3 Ne7=) 17...Nd4 18.Qc4 Nf5 19.Nf3 Re4 (better 19...Nd6 20.Qb3 c5=+) 20.Qe4? (better 20.d4!?=) 20...Ng3-/+ 21.fg3 Qe4 22.Ng5 Qc4?? (better 22...Qe7 23.Nf7 Rf8–+) 23.Rf7+= Qf7 24.Nf7 Kf7 25.Rf1 Ke6 26.Rf4 Rd7 27.g4 c6 28.g3 Rf7 (28...Rd3 29.Rf8+=) 29.Kg2 (29.Rf7 Kf7 30.d4 Bd8+–) 29...Bc7 (29...Rd7 30.d4+–) 30.Rf7 Kf7 31.g5 (31.d4 b6+–) 31...g6 (31...Bd6 32.Bb2+=) 32.g4 (32.d4 a5+–) 32...Ke6 33.e4 b5 34.d4 Bf4 (34...a5 35.h4+=) 35.h4+– Bc1 36.Bb4 Bb2 37.Bc5 a5 38.Kf3 b4 39.a4 (worse 39.ab4 a4 40.b5 cb5 41.d5 Kd7-/+) 39...Bc3 40.Ke2 Kd7 41.Kd3 Kc7 42.Kc4 White prepares d5 42...Be1 43.h5 Bd2 44.Be7 Kd7 45.Bf6 Bf4 46.d5 cd5 47.Kd5 Bc7 (47...Be3 48.Kc4+–) 48.e5 Bd8 49.e6 Ke8 50.Kd6 (better 50.Ke4!?+–) 50…b3= ½–½. Cerny,Thorsten – Hansen,Bernd, Schleswig Holstein–ch, 1991.

11.0-0 Bb6 12.d4 Qf6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Rad8 15.Qb3 Be4 16.Rfc1 Qg6 17.a4 a5 18.Nh4 Qf6 19.Nf3 Bd5 20.Qb5 Qg6 21.Bd3 Qg4 22.h3 Qh5 23.e4 Na7 24.Qb1 Be6 25.Ne1 Rd6 26.e5 Rdd8 27.Be4 c6?? 28.Qb6+– (28.Qb6 Qh4 29.Bf3+– (< 29.Qa7 Qe4 30.Qb7 Ra8+–; < 29.Ba5 Qe4 30.Qa7 Rd4+–; < 29.Qa5 Qe4 30.Qa7 Rd7+–)) 1–0. Rolly – flipper, playchess.de, 2003.

11.0-0 Bb6 12.h3= Bh5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bg6 15.d3 a5 16.Qa4 h6 17.Qb5 Re6 18.Qb2 Qf8 19.d4 Rae8?? (better is 19...Rd8+=) 20.d5+– (20.d5 Re3 21.fe3 Re3 22.Kh1+– (22.dc6? Re2 23.Kh1 Rb2 24.Bb2 bc6–+)) 1–0. forsetinn (2230) – postalpeet (2000), gameknot.com, 2014.

11.0-0 Re6 12.Qb3 Rg6 13.Kh1 (13.Qb7?? Rb8 14.Qa6 Rb2–+) 13...Qd6 14.Nc3 (14.Qb7? Rb8 15.Be5 Rb7 16.Bd6 Rd6–+ (16...cd6?! 17.Nh4 Bb1 18.Rfb1 Rb1 19.Rb1–+)) 14...Bc3 15.Bc3 Re8 (15...Rb8 16.d4=) 16.Bc4 (16.Qb7 Be4 17.Qb5 Rb8+=) 16...Be4 Black threatens strongly Rxg2 17.Ne1 (17.d3 Bf3 18.gf3 Rd8=) 17...Rh6=+ The mate threat is Qxh2 18.f4 Rd8 (18...a6 19.a4 (19.Qb7? Nc3 20.dc3 Na5–+) 19...Rb8 20.Nf3+=) 19.Bd5 (19.Nf3 Qc5=) 19...Bd5 (19...Qd5 20.Qd5 Rd5 21.Nf3=+) 20.Qb2 (20.Qb7 Bc4 21.d3 Rb8 22.Qb8 Nb8 23.dc4 Qc5=+) 20...Qg6 21.Nf3 (21.Qb7?? Qg3 22.Kg1 Qh2 23.Kf2 Qh4 24.Ke2 Nd4 25.Bd4 Bb7–+) 21...Qg3 Threatening mate: Rxh2 22.d4 Rdd6 (better 22...Re8!? 23.Rae1 b5=+) 23.Be1+= Qg4 24.Qf2 (better 24.Qb7!? Rd8 25.Rc1+=) 24...Rdg6 25.Rb1 Ne7 26.Rb5 Bc4 (26...b6 27.Rb2=+) 27.Ne5 (better 27.Rb7!? Qc8 28.Ra7=+) 27...Qh5-/+ Threatening mate... how? 28.g4 Rg4 29.Ng4 Bb5 30.Nh6 Qh6 31.Bb4 Nf5?? (better 31...Qc6 32.Kg1 Bf1 33.Qf1 Nd5–+) 32.Re1+= Bc6 (better 32...Nd6!? 33.Qg2 f5=) 33.e4+– Nh4? (better 33...Qh4 34.Qh4 Nh4+–) 34.d5 Bd7 (34...Be8 35.Qc5 Qd6 36.Qd6 cd6+–) 35.Be7 (35.Qa7 f6 36.Qb8 Kf7 37.f5+–) 35...f6 36.e5 (better 36.Qg3!?+–) 36...Bg4+= 37.ef6 (37.Qa7 Bf3 38.Kg1 Qg6 39.Kf2 Qc2 40.Ke3 Qc3 41.Kf2 Qd2 42.Re2 Qe2 43.Kg3 Nf5 44.Kh3 Qg2) 37...gf6 38.Qg3 Do you see the mate threat? 38...Kf7?? (38...Qh5!? 39.Bf6 Qd5 40.Kg1 Nf3 41.Kf2 A) 41...Ne1? 42.Qg4 Kf7 43.Qg7 Ke6 44.Qg8 (44.Ke1?! Qh1 45.Kd2 Qh2 46.Kc3 Qf4 47.Qe7 Kf5=) 44...Kd6 45.Be7 Kc6 46.Qd5 Kd5 47.Ke1+–; B) 41...Qc5 42.Re3 Qc2 43.Re2 Qc5 44.Kf1 Qc1 45.Kf2 Qc5 46.Kf1 Qc1 47.Kf2 Qc5=) 39.Bc5 (better 39.Qg4 f5 40.Qe2+–) 39...Bf3? (better 39...Qg6+=) 40.Kg1+– Threatening mate: Re7 40...Qg6 41.Re7 Kg8 42.Qg6 (42.Kf2!? b6 43.d6 cd6 44.Bd6 Qg3 45.hg3 Nf5 46.Ra7 Nd6 47.Kf3 b5+–) 42...hg6 (42...Ng6 43.Rc7 Bd5 44.Bd4+–) 43.Rc7 Bd5 44.Ba7 ½–½. Nagel,Jan – Boll,Peter A, Dieren, 1980.

11.0-0 Qe7 12.Qa4 a6 13.Nd4 Nd4 14.Qd4 Nf6 15.Nc3 (15.Qf4 Qe6=) 15...c5 16.Qf4 Qd7 17.Bf3 (17.Qa4 Qd8+=) 17...Bc7-/+ (worse is 17...Qd2 18.Na4 Bc8 19.Bf6 gf6 20.Nc5+–) 18.Qh4 Qd2 19.Na4 Ne4 20.Rac1 Bd8 21.Qf4 Bg6 22.h4 (22.Qg4 f5 23.Qh3 Be7=) 22...h5 (22...Qa5 23.Nc3 Bc7 24.Qg4-/+) 23.Rc4 Qd3 (23...f5 24.Be4 Re4 25.Re4 fe4 26.Qe5=) 24.Rfc1 (24.Re4 Re4 25.Be4 A) worse is 25...Be4 26.Nc5 Qc2 27.Qe4 (27.Ne4?! Qb2 28.a4 Be7=) 27...Qc5 28.Qb7+/–; B) 25...Qe4 26.Qe4 Be4 27.Nc5 Bc6+=) 24...Rc8 (24...b6 25.Be5 f5 26.Bb2-/+) 25.Nc5 (25.Be5!? Nd2 A) 26.Rc5? Rc5 (26...Nf3?! 27.gf3 Rc5 28.Rc5–+) 27.Rc5 Qf1 28.Kh2 Nf3 29.Qf3 Bh4–+; B) worse is 26.Nc5 B1) worse is 26...Nf3 27.Qf3 Qa3 28.Ra1 (worse is 28.Qb7 Rc5 29.Rc5 Re5-/+) 28...Rc5 29.Ra3 Rc4 30.Rc3 Rh4 31.Qb7+=; B2) 26...Qa3 27.Bb7 Nc4 28.Qc4 Bh4 29.Bc8 Rc8-/+; C) 26.Bb7 Nc4 27.Qc4+=) 25...Nc5-/+ 26.Rc5 Rc5 27.Rc5 Qb1 28.Bc1 Be7 (28...Bc2 29.Qc4 Qc1 30.Kh2 Qa3 31.Qc2 b6+=) 29.Rc3 (better is 29.Rc7!?=) 29...Ba3!-/+ 30.Qa4 (30.Ra3 Qc1 Double attack (30...Qc1 Deflection; 30...Qc1 Decoy; 30...Qc1 Overloading)) 1–0. Teichmann,Erik (2325) – Steadman,M (2260), Sydney Int Open, 2010.

11.0-0 Qe7 12.Bb5= Qc5 13.Nd4 Bd7 14.Bc6 (14.Qh5 Rad8=) 14...Bc6 15.Nb3 (15.Nf5 f6=) 15...Qb5 16.Qc2 (16.d3!?=) 16...Nf4=+ 17.f3 (17.Na5?? Nh3 18.gh3 Qg5) 17...Bb6 18.Nc3 Qg5 19.g3 Rad8 20.Ne4 Qg6 21.Nbc5 (better is 21.Qc4–+) 21...Bc5 22.Qc5 Nh3 23.Kg2 Re4 24.Rad1 b6 25.Qc3 Ng5 26.d4 (26.fe4 Ne4 27.Qb4 a5–+) 26...Re6 27.d5 Rd5 28.Rd5 Bd5 29.Qc7 Bc6 30.Qd8 Re8 31.Qd4 Qc2 32.Kg1 f6 33.e4 Nh3 34.Kh1 Qe2 35.Rg1 Qf3 36.Rg2 Qf1 (37.Qg1 Nf2 38.Rf2 Be4 39.Rf3 Bf3#) 0–1. Pal,Antal – Zylla,Johannes, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

11.0-0 Qe7 12.Bb5= Qd6 13.d3 a6 14.Bc6 Qc6 15.e4 +/–.

11.0-0 Qe7 12.Bb5 Bg4 13.Qa4 Bf3 14.gf3 Rad8? (14...Qg5 15.Kh1 Qf5 A) worse is 16.Bc6 A1) 16...bc6?! 17.Qg4 (17.Qa5 Re6 18.Qc3 Qf3 19.Kg1 Rg6) 17...Qg4 18.fg4=; A2) 16...Qf3 17.Kg1 Re6–+; B) 16.Qg4 Qg4 17.fg4=) 15.Kh1?? (better is 15.Bc6 Qg5 16.Kh1+–) 15...Bb6 (15...Nb6!? 16.Qc2 Rd6=) 16.Rg1+= g6 17.Bc6 bc6 18.Qc6 Qh4 19.Rg3 Re6 20.Qc1 Nf4 (20...c6!?+=) 21.Qc4+/– (21.ef4 Bf2 22.Rg4 Qh3+=) 21...Ng2 (21...Be3 22.fe3 Re3–+) 22.Qf1 Be3? (22...Nf4 23.Rg4 Qh3 24.Qh3 Nh3+/–) 23.fe3 (23.Kg2?! Bf4+/–; 23.Qg2?! Bd4 24.Nc3 Rb8+=; 23.Rg2?! Bf4+–) 23...Re3 (23...Ne3 24.de3 Re3 25.Qf2+–) 24.Kg2 (24.de3!? Ne3 25.Qe2 Qh6+–) 24...Rb3 25.Qe1 Qc4 (25...Qf4 26.Bc3+–) 26.Bc3 Rb6 27.Rg4 Qa6 (27...Qb5 28.Qe3+–) 28.Re4 f6 (28...Re6 29.Qh4 f6 30.Re6 Qe6 31.Bf6+– (31.Qf6 Qe2 32.Kg3 Qe1 33.Kg4 Qg1 34.Kh3 Qf1 35.Kh4 Qf2 36.Kg5 Qg2 37.Kf4 Rf8+/–)) 29.Bb4 (29.Re8 Re8 30.Qe8 Kg7 31.Qe7 Kh6+–) 29...Qb5 30.d4 Qg5 31.Kh1 (31.Kh1 Rbb8 32.Qc3+–) 1–0. Tumurbator,Purev (2270) – Silva,Fernando (2295), Skopje ol (Men) qual–E, 1972.

11.0-0 Bg6 12.Qb3 Nf4 13.Bb5 a6 14.Bc6 Ne2 15.Kh1 bc6 16.Ne5 Rb8 (16...Bd2? 17.Ng6 Rb8 18.Qc2+–) 17.Qa2 Qf6 (17...Bd2? 18.Nc6 Qd6 19.Nb8+–) 18.Nc4 Qg5 19.Na5 Be4 20.f3 Bd5 21.Nc4 Qh4 22.d3 Re3 23.Nc3 Ng3 24.Kg1 Nf1 25.Nd5 Re2 26.Nf6 gf6 27.Rf1 Rbe8 28.Qb3 (28.Ne3 R8e3 29.Bf6 Qf6 30.Qc4–+) 28…Rg2!! (28...Rg2 29.Kg2 Re2 30.Rf2 Rf2 31.Kh1 Qh2) 0–1. Morriss,Pete (2010) – Kalinins,Valentine (2070), Dublin IRL, e2e4 Masters, 2013.

11.Qb3 Qd6 12.0-0 Rad8 13.Nc3 Be6 14.Ne4 (14.Qb7? Rb8 15.Qa6 Rb6–+ (15...Rb2?! 16.Ne4 Bc8 17.Qb5 Re4 18.Qb2-/+)) 14...Nf4 15.Bc4 Qe7 (15...Ne2 16.Kh1 Bc4 17.Qc4=) 16.Nf6 gf6 17.ef4 Bc4 18.Qc4 Bd2 19.Nd2 Rd2 20.Bc3 Qe2 21.Qb3 Qd3 22.Rab1 Nd4 23.Bd4 Qd4 24.Qb7 Qf4 25.Qa7 Rde2 (25...Qe5 26.Rbc1=) 26.g3 Qe5 27.Rbc1 Re7 28.Rc5 Qd6 29.Qa8 Kg7 (29...Re8 30.Qc6=) 30.Rd5+= Qe6 31.Rd8 Kh6 32.Rg8 f5?? (better is 32...Re8 33.Re8 Qe8 34.Qe8 Re8+=) 33.Qf8+– Kh5 34.Qg7 h6 (34...Qg6 35.Qh8+–) 35.Qc3 Qe4 (35...Qg6 36.Rg6 Kg6+–) 36.Qf6 Re1 (36...Rc2 37.Rh8 Qh1 38.Kh1 Rf2 39.Qh6 Kg4 40.Qh5) 37.Re1 Qe1 38.Kg2 Qe4 39.Kh3 c5 (39...Qg4 40.Rg4 fg4 41.Kg2 Re5 42.h3 gh3 43.Kh3 Rg5 44.Qf7 Rg6 45.Qf5 Rg5 46.g4) 40.f3! 1–0. forsetinn (2235) – chpot (1945), gameknot.com, 2014.

11.Qb3 Qd7 12.h3 (12.0-0 Nf4 13.Bc4 Nd3=) 12...Rad8 13.0-0 (13.Qb7?? Rb8 14.Qa6 Rb2–+) 13...Nb6 (13...Nf4 14.ef4 Re2 15.Nc3-/+) 14.d4 Bh3?? (better 14...Qd5 15.Qd5 Nd5=) 15.gh3+– Qh3 16.Qf7! Kf7 Decoy theme: f7 17.Ng5 A double attack 17...Kg8 (17...Ke7 18.Nh3 Na4 19.Ra2+–) 18.Nh3 Rd6 19.Nf4 (19.Rc1 Na4 20.Ra2 Rh6+–) 19...Ne7 (19...g5 20.Ng2+–) 20.Nc3 Ng6 21.Nh5 c6 22.Rad1 Nh4 23.Kh1 Rh6 24.Rg1 Re7 25.Rg5 Bc3 26.Bc3 Nd5 27.Bd2 Kf8 28.Kg1 Rg6 29.Rg6 Ng6 30.Rb1 (30.Ng3 Rd7+–) 30...Ke8 (30...Nh4 31.Ng3 Rd7 32.e4+–) 31.f3 (31.Ng3 Rd7+–) 31...Nf8 (31...Ne3 32.Be3 Re3 33.Ng7 Kf8 34.Kf2+–) 32.e4 g6 (32...Nb6 33.Ng3+–) 33.Bc4 Nb6 34.Nf6 Kd8 35.Bg5 (better 35.Bg8!? Nfd7 36.Bg5 Kc7+–) 35...h6 (35...Nc4?? 36.Ng8 Ke8 37.Be7+–) 36.Bh6 (better 36.Rb6!? ab6 37.Bh6 Ne6+–) 36...Nc4 Annihilates a defender: c4 37.Bf8 Rf7 38.Bh6 Kc8 (38...Na3 39.Rd1+–) 39.Bg5 Na3 40.Rc1 Nb5 (40...Rc7 41.Kf2+–) 41.d5 Kb8 (41...Kc7 42.e5+–) 42.Bf4 Ka8 43.Be5 a6 44.dc6 bc6 45.Rc6 Kb7 46.Rc2 Re7 47.Bb2 Re6 48.Rg2 Rd6 (48...a5 49.f4+–) 49.f4 (49.Rg6 Rd1 50.Kh2 a5+–) 49...Rd1 50.Kh2 a5 51.Rg6 a4 52.Nd5 (52.Nd5 Rd2 53.Rg2+–) 1–0. Mitrus,Cezary (1800) – Hoszowski,Piotr (2000), corr 1AMM Poland, 1991.

11.0-0 a6

12.Qb3=+ Ra7 13.Nc3 (13.Rc1 Be6 14.Bc4 Bb6 15.Qd3=; 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 b6 15.Bf3=; 13.Bc4 Be6 14.Qc2 Ra8 15.d4=; 13.d4 Qd7 14.Bc4 Rd8 15.Nc3=) 13...Be6 14.Qc2 Nc3 15.dc3=.

12.Qb3 b5 13.Nc3 (13.a4 A) 13...Nf4 14.ef4 Re2 15.ab5 Qb8 16.Nc3 Re6 17.Ng5+–; B) 13...Re4 14.d4 (14.ab5 Rb4 15.Qa3 ab5 16.Nc3 Bg4 17.Bb5+=) 14...ba4 15.Qa4 Re6 16.Rc1 Rb8 17.Rc6+=; C) 13...b4 14.Rc1 (14.Bc4 Be6 15.Qd3 Nb8 16.Rc1 c6 17.Nd4=) 14...Qd7 15.Qc4 Nde7 16.Ng5 Nd8 17.Bf3=; 13.Rc1 Qd7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Rad8 16.Qb2 f6 17.a4=) 13...Bc3 (13...Nc3 14.Bc3 (14.dc3 Rb8 15.Rfd1= Qf6 16.Rac1 Qh6 17.Nd4=+) 14...Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Rab1 Rad8 17.Rfc1=; 13...Nb6 14.d3 Bd3 (14...Rb8 15.Rfd1 Qd6 16.Rac1 Qh6 17.d4=; 14...Qd6 15.Rfc1 Re7 16.Qc2 Re6 17.Ne4=; 14...Qd7 15.Rfd1 Rab8 16.Rac1 b4 17.Ne4+=; 14...Re7 15.d4 Qd6 16.Rac1 Rb8 17.d5+=; 14...Qe7 15.Rac1 Be6 16.Qc2 b4 17.Ne4=) 15.Rfd1 Bc4 16.Bc4 bc4 17.Qc2=) 14.Bc3 Nc3 (14...Qd6 15.Rfc1 Bg4 16.h3 Bh5 17.Bb2=; 14...Re6 15.Rfc1 Qd6 16.Ng5 Rh6 17.h3=; 14...Qd7 15.Qb2 Nc3 16.Qc3 Ne7 17.Rfc1=; 14...Nf4 15.Bb5 ab5 16.ef4 Be4 17.Ne5=; 14...Bg4 15.Rac1 Qd6 16.Rfe1 Rad8 17.d4=) 15.Qc3 Re6 (15...Ne7 16.d4 Nd5 17.Qc5=) 16.Rac1 (16.Rfc1 Qd6 17.Nh4+=) 16...Rg6 (16...Qe7 17.d4+=) 17.g3 (17.Ne5 Ne5 18.Qe5 A) 18...Qd2? 19.Bf3 (19.Qf5?! Qe2 20.Rc7 Rf8=) 19...c6 20.Qf5+–; B) 18...Be6+=) 17...Rc8 18.d4 Qf8? (18...Rd6 19.Nh4 Be6 20.Bf3=) 19.Rfd1?? (better 19.Nh4!? Ne7 20.Ng6 Ng6 21.Qa5+–) 19...Be4 (19...Qd8 20.d5 Ne7 21.Nh4+=) 20.Nd2 Qe7?? (better 20...Bf5+=) 21.Ne4+– Qe4 (21...b4 22.ab4 Nb4 23.Bf3+–) 22.Bd3 Qe7 (22...Nd4 23.ed4 (worse 23.Qd4 Qd4 24.ed4 Rd6+–) 23...Qe7 24.Bg6 hg6 25.d5+–) 23.Bg6 hg6 (23...Nd4 24.Bh7! Kh7 25.ed4+–) 24.Qc6 Qa3 25.Ra1 Qb3 (25...Qd6 26.Ra6 Rb8 27.Rc1+–) 26.Rdc1 Qe6 (26...b4 27.Qa6 Qe6 28.Qe6 fe6 29.Ra7+–) 27.Ra6 Qc6 28.Rac6 b4 (28...Kf8 29.Rc7 Rc7 30.Rc7+–) 29.Rc7 (29.Rc7 Rc7 30.Rc7+–) 1–0. Nielsen,Joergen Axel – Pedersen,H, Denmark, 1973.

12.Qb3=+ Nb6 13.d4 (13.Rc1 Qd6 14.d4 Rad8 15.Nbd2=; 13.d3 Qd6 14.Rc1 Rad8 15.Nd4=; 13.Rd1 Qd5 14.Qd5 Nd5 15.Nc3=+) 13...Qd7 14.Bc3 Rad8 15.Rc1=.

12.Qb3=+ Rb8 13.Rd1 (13.d4 b5 14.Rc1 Qd6 15.Bd3=; 13.Rc1 Qd7 14.Nc3 Bc3 15.dc3=; 13.Bc4 Be6 14.Qc2 Qe7 15.d3=; 13.Nc3 Nb6 14.d3 Qd6 15.Qc2=) 13...Qd7 14.Nc3 Be6 15.Qc2=.

12.Nc3 Rb8 (12...Qd6 13.Nd5 Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3=; 12...Qd7 13.Nd5 Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3=; 12...Nc3 13.dc3 Qf6 14.Qb3 Bb6 15.c4=) 13.Nd5 Qd5 14.Qc1 Bd3 15.Bd3=.

12.d3 A) 12...Qe7 13.Qa4 (13.Qc2 Ne3 14.fe3 Qe3 15.Rf2–+; 13.Nfd2 Ne3 14.fe3 Qe3 15.Rf2–+) 13...Rad8 14.Rc1 Nb6 15.Qc2=; B) 12...Qd7 13.Qc2 (13.Nfd2 Rad8 14.Nc4 Qe6 15.Na5=; 13.Qa4 Rad8 14.Rd1 Qe6 15.Nd4=+; 13.h3 Qe7 14.Qa4 Rad8 15.Rc1=+) 13...Rad8 14.Rd1 Qe7 15.Nc3=; C) 12...Qd6 13.Qc2 (13.Nfd2 b5 14.Qc2 Qg6 15.Nb3=+) 13...Rad8 14.Rd1 Re3 15.fe3=.

12.d4 Ra7 A) 13.Bd3 A1) 13...Qd7 14.Bf5 (14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Qg4 16.Bc3 Bb6=; 14.Qb3 Bd3 15.Qd3 Qg4 16.Bc3 Bb6=) 14...Qf5 15.Nbd2 Nc3 16.Bc3 Bc3=; A2) 13...Qf6 14.Qc2 (14.Qb3 Bd3 15.Qd3 Raa8 16.Rc1 Rad8=; 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 Raa8 16.Bc3 Rad8=; 14.Bf5 Qf5 15.Nbd2 Qe6 16.Rc1 Bd2=; 14.Ne5 Bd3 15.Qd3 Ne5 16.de5 Qe6=) 14...Bd3 15.Qd3 Raa8 16.Rc1 Rad8=; A3) 13...Bd3 14.Qd3 Ra8 15.Rc1 Qd7 16.Qb3 Rab8=; B) 13.Qb3 B1) 13...Bb6 14.Rc1 (14.Re1 Be6 15.Qc2 Ba5 16.Nc3 Nc3=; 14.Bd3 Ne3 15.fe3 Re3 16.Rd1 Nd4=+; 14.Rd1 Na5 15.Qa4 c6 16.Nc3 Bc7=; 14.Nbd2 Na5 15.Qd1 c6 16.Ne5 f6=; 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Ba5 16.Nd5 Bd5=) 14...Na5 15.Qd1 Be4 16.Nc3 Nc3=; B2) 13...b5 14.Nc3 (14.Rc1 Qd6 15.Nc3 Nf6 16.Rd1 Ne7=) 14...Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Bb5 ab5=; B3) 13...Qd7 14.Bc4 (14.Nc3 Be6 15.Nd5 Bd5 16.Qc2 Be4=; 14.Rc1 Rd8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Qe7=) 14...Rd8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Be6=; B4) 13...Be6 14.Qc2 Qf6 15.Bd3 Qh6 16.Bc1 Bg4=; B5) 13...Re7 14.Rc1 (14.Rd1 Qd6 15.Bc4 Nb6 16.d5 Rd7=; 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Qd6 16.Rac1 b5=; 14.Bc3 Bb6 15.Bd2 Nd4 16.Nd4 Bd4=; 14.Bc4 Rd7 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Bg4=; 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Qd7 16.Rc1 f5=) 14...Qd6 15.Rc5 Be6 16.Qc2 Bb6=.

12.d4 b5 13.a4 A) 13...Rb8 14.Qc1 (14.ab5 ab5 15.Bd3 Qd7 16.Bf5 Qf5=) 14...Qd7 15.ab5 ab5 16.Na3 b4=; B) 13...b4 14.Nbd2 Nc3 15.Bc3 bc3 16.Nb3 c2=.

12.d4 Rb8 A) 13.Qb3 A1) 13...Qd7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b5 16.Rfc1 Be6=; A2) 13...Bb6 14.Nc3 (14.Re1 Qd7 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Rbd8=; 14.Rc1 Qd6 15.Nc3 Bd4 16.Nb5 ab5=; 14.Rd1 Qd6 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Be4=; 14.Bd3 Ne3 15.fe3 Re3 16.Qb6 cb6–+; 14.Nbd2 Na5 15.Qd1 c6 16.Ne5 Bc7=) 14...Bd4 15.Rfd1 Bc3 16.Rd5 Bb2+–; A3) 13...Re7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Qd6 16.Bc4 Nc3=; A4) 13...Qd6 14.Rc1 (14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b5 16.Qb2 Rbd8=; 14.Rd1 b5 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Re7=) 14...b5 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Rbd8=; A5) 13...Be6 14.Qc2 Qe7 15.Rd1 Bg4 16.h3 Bd7+=; A6) 13...b5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Qd6 16.Rfe1 Re7=; B) 13.Bd3 B1) 13...Qd7 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Qd7 16.Rc1 Qe6=; B2) 13...Bd3 14.Qd3 Qd6 15.Rc1 Rbd8 16.Qb3 Nb6=; B3) 13...Qc8 14.Ng5 (14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Qe6 16.Nbd2 Bd2=; 14.Bc2 Qe6 15.Bf5 Qf5 16.Qb3 Re6=; 14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Qg4 16.Qb3 Qe6=; 14.Qb3 Bd3 15.Qd3 Qg4 16.h3 Qh5=) 14...h6 15.Bc4 Nce7 16.Nf7 Kf7=; B4) 13...Qf6 14.Bf5 (14.Bc4 Rbd8 15.Qb3 Nce7 16.Rc1 Rd6=) 14...Qf5 15.Qb3 Red8 16.Nc3 Bc3=.

12.d4 Qd6 A) 13.Qb3=+ A1) 13...b5 14.Rc1 Rab8 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Qf6=; A2) 13...Rad8 14.Rd1 (14.Nc3 Nb6 15.d5 Ne5 16.Ne5 Re5=; 14.Rc1 Nb6 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Rd7=) 14...Be6 15.Qc2 Qd7 16.Bd3 h6=; A3) 13...Be6 14.Qc2 Bg4 15.Nc3 Rad8 16.Na4 Rb8=; A4) 13...Bb6 14.Rc1 (14.Rd1 Na5 15.Qa4 Nf4 16.Nc3 Ne2=; 14.Re1 Na5 15.Qa4 Rad8 16.Nc3 Nc3=; 14.Bd3 Ne3 15.fe3 Re3 16.Qb6 cb6–+) 14...Rac8 15.Nbd2 Na5 16.Qd1 c6=; B) 13.Bd3 B1) 13...Qf6 14.Bf5 (14.Bc4 Rad8 15.Qb3 Nce7 16.Rc1 b5=; 14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Rad8 16.Nc3 Bc3=; 14.Qb3 Bd3 15.Qd3 Rad8 16.Nc3 Bc3=; 14.Bc1 Bd3 15.Qd3 Rad8 16.Rd1 Bb6=) 14...Qf5 15.Qb3 Rab8 16.Rc1 Re6=; B2) 13...Bd3 14.Qd3 Rad8 15.Rc1 Bb6 16.Nc3 Nf6=; B3) 13...Qd7 14.Bf5 (14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Rad8 16.Bc3 Bb6=; 14.Qb3 Bd3 15.Qd3 Rad8 16.Bc3 Bb6=; 14.Bc1 Rad8 15.Qc2 Bd3 16.Qd3 Qd6=) 14...Qf5 15.Qb3 Rab8 16.Rc1 Re6=; B4) 13...Be4 14.Ng5 (14.Be4 Re4 15.Qc2 Rae8 16.Ne5 Rh4=) 14...Bg6 15.Qc2 Bd3 16.Qd3 Nf6=; B5) 13...Bg6 14.Bg6 Qg6 15.Qb3 Rad8 16.Rc1 Bb6=; B6) 13...Qe6 14.Bf5 (14.Bc1 Bd3 15.Qd3 Nf6 16.Bd2 Bb6=) 14...Qf5 15.Nbd2 Qg6 16.Qb1 Qg4=; C) 13.Nh4 C1) 13...Be6 14.Bd3 (14.Qc2 Rad8 15.Bd3 h6 16.Nf5 Qd7=; 14.Nf3 Qd7 15.Bd3 Bf5 16.Bf5 Qf5=) 14...Rad8 15.Qc2 Nf6 16.Nf5 Bf5=; C2) 13...Bd7 14.Nf3 (14.Bd3 Rad8 15.Qc2 Qh6 16.Nf3 Bg4=) 14...Bg4 15.Qc2 Qe6 16.Ng5 Qf5=; C3) 13...Be4 14.Nf3 (14.Nd2 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Ne4 Re4=+) 14...Qg6 15.Qb3 b5 16.Rc1 Rab8=; D) 13.Nbd2 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Nc4 Qf6 16.Rc1 Ba5+–.

12.d4 Qd7 A) 13.Qb3 A1) 13...Nf4 14.Bc4 b5 15.Bf7 Qf7 16.Qf7 Kf7=; A2) 13...Rab8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b5 16.Rfc1 Qd6=; A3) 13...Be6 14.Qc2 h6 15.Rc1 Rab8 16.Nbd2 Bd2=; A4) 13...Bb6 14.Nc3 (14.Rc1 Rad8 15.Nbd2 Na5 16.Qa2 c6=) 14...Nc3 15.Bc3 Rad8 16.Qb2 Qd5=; A5) 13...Rad8 14.Rc1 Nb6 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Qd6=; A6) 13...Bg4 14.Qc2 Qe6 15.Ng5 Qf5 16.Qf5 Bf5=; A7) 13...b5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Rfe1 Ne2=+; B) 13.Nfd2 B1) 13...b5 14.Qb3 (14.Nb3 Bb6 15.Nc3 Rad8 16.Bf3 Nc3=) 14...Be6 15.Qc2 Rad8 16.Bd3 f5=; B2) 13...Rad8 14.Nc4 (14.Nb3 Bb6 15.Nc3 Ne3 16.fe3 Re3=) 14...Qe6 15.Bf3 Bg6 16.Na5 Na5=; B3) 13...Qe6 14.Bf3 Bb1 15.Rb1 Bd2 16.Qd2 Rad8+=; B4) 13...Rac8 14.Nc4 b5 15.Na5 Na5 16.a4 Nc4=; B5) 13...Rab8 14.Nc4 b5 15.Na5 Na5 16.Nd2 Qd6=; B6) 13...Re7 14.Nb3 (14.Nc4 Rae8 15.Bf3 b5 16.Na5 Na5=) 14...Bb6 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Rd8=.

12.d4 Qe7 13.Nbd2 (13.Qb3 A) 13...Qd7= 14.Rc1 (14.Nc3 Be6 15.Nd5 Bd5 16.Qc2 Qe7=; 14.Rd1 Rad8 15.Rc1 Nb6 16.Bc3 Be6=) 14...Rab8 15.Rc5 Be6 16.Bc4 Red8=; B) 13...Qd6 14.Nc3 (14.Bc4 Rad8 15.Rc1 Bg6 16.Be2 Bb6=) 14...Bc3 15.Bc3 b5 16.Rfe1 Rad8=) 13...Bc3 (13...Nc3 14.Qe1=+ Ne2 15.Qe2 Rad8 16.Nc4 Be4=) 14.Qb3= (14.Qc1 Bd2 15.Nd2 Qd6 16.Bf3 Bd3=) 14...Bb2 15.Qb2 Rab8 (15...Qf6 16.Rac1 Ra7=) 16.Bc4 (16.Rac1 Be6=) 16...Nb6 17.Rfc1 Nc4 18.Rc4 Be4 (18...Be6!? 19.Rc5 Qd6=) 19.Ne4+= Qe4 20.Rac1 f6 (20...Red8 21.Qb1 Qe7 22.Rc5+=) 21.Nd2 Qe6 (21...Qg6 22.Rc5+–) 22.e4 Qd6 23.Qa2 Kf8 24.d5 Red8 25.Nf3 (25.dc6?! Qd2 26.Qd2 Rd2=) 25...Ne5 26.Ne5 (26.Rc7 Nc6 27.R7c6 bc6-/+) 26...Qe5 27.Rc7 Qd6 (better 27...Qe4!? 28.d6 Qe8+–) 28.Qb3+– Rd7 29.Qb4 Ke7 30.f4 Qb4 31.ab4 Re8 32.e5 fe5 33.fe5 Kd8?? (33...Rc7 34.Rc7 Kd8 35.Rg7 Re5 36.Rb7 h5+–) 34.Rc8 Ke7 35.d6 Kf7 (35...Kf8 36.Rf1 Rf7+–) 36.Re8 (better 36.Rf1 Kg6 37.Re8+–) 36...Ke8 37.Rc8 Kf7 38.Rc7 Ke6 39.Rd7 Kd7 40.Kf2 (40.Kf2 b6 41.Ke3+–) 1–0. Grehl,Siegfried – Fritsch,Wolfgang, corr DDR–ch M899, 1988.

12.d4 Qf6 13.Bc4 (13.Qb3 Nf4 14.Bc4 Ng2 15.Nc3 b5 16.Bf7 Qf7=+) A) 13...Nce7 14.Ne5 (14.Qa4 Qb6 15.Qb3 Rad8 16.Ne5 c6=) 14...b5 15.Bd5 Nd5 16.Qf3 Bb1=; B) 13...Rad8 14.Qb3 (14.Bd3 Bg4 15.Qb3 Bf3 16.gf3 Qf3-/+; 14.Be2 Qe6 15.Qb3 b5 16.Nbd2 Rb8=+; 14.Bd5 Rd5 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Bg4=+) 14...Nce7 15.Rc1 Rd6 16.Ne5 b5=; C) 13...Nb6 14.Bd3 Rad8 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Qe6=.

11.0-0 Qd6

12.Qa4 a6 13.Rc1 (13.Nd4 Nd4 14.Qd4 f6 15.Nc3=) 13...b5 14.Qb3 Nb6 15.Ng5=.

12.Qb3 Bb6 13.Nc3 (13.d4 Na5 14.Qd1 Rad8 15.Nc3=; 13.Rc1 Na5 14.Qa4 Nf4 15.Bb5=+; 13.Re1 Na5 14.Qa4 Rad8 15.Nc3=) 13...Be6 14.Qc2 Nc3 15.Qc3=.

12.Qb3 Nb6 13.Qb5 (13.d4 Rad8 14.Bc3 a6 15.Rc1=; 13.Nc3 Rad8 14.Nb5 Qe7 15.Nbd4=; 13.Rc1 a6 14.d4 Rad8 15.Bc3=; 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 c5 15.Qb5=+) 13...Be4 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=.

12.Qb3 Rab8 13.Bc4 Rbd8 14.d3 Bg6 15.Nbd2=.

12.Qb3 Be6 13.Qc2 Bd7 14.Nc3 Bg4 15.Nd5 Qd5 16.Rfc1 Rad8 17.d4 Qh5 18.Bc3 Bb6 19.Rab1 Ne7 20.e4+= Ng6 21.h3 Bh3 22.gh3+/– Nf4 23.Kf1 Qh3 24.Ke1 c5 25.Rb6 ab6 26.e5?? cd4–+ 27.Bd4 Rc8 28.Bc3 Qh1 29.Kd2 Red8 30.Nd4 Qg2 31.Bd3 Qf2 32.Kd1 Qe3 33.Qd2 Qg1 (33...Qg1 34.Bf1 Qf1 35.Kc2 Rc3 36.Kc3 Rc8 37.Nc6 Rc6 38.Kb3 Qb5 39.Ka2 Nd3–+) 0–1. Pierred (2145) – THEWHITEMAGE (2550), Rated game, 2m + 0s, 2005.

12.Qb3 Be6 13.Qc2 Bg4 14.Ng5 Qh6 15.Bg4+=.

12.Qb3 Be6 13.d4 Nf4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4=.

12.Bb5 A) 12...Rad8 13.d3 (13.Nd4 Nd4 14.Be8 Nc2 15.Qf3-/+) 13...Bg4 14.h3 Bh5 15.g4=+; B) 12...Nde7 13.Qb3 (13.d4 a6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3=; 13.Nc3 Rad8 14.d4 a6 15.Bd3=) 13...Be6 14.Qc2 a6 15.Bc6=; C) 12...Rab8 13.Qa4 (13.d3 Bg4 14.h3 Bh5 15.Qc2=+; 13.Nc3 Bg4 14.Be2 Rbd8 15.Nd5=) 13...Re4 14.Qb3 Re7 15.d3=; D) 12...a6 13.Nd4 (13.Be2 Rad8 14.Qb3 Qe6 15.Kh1=+; 13.Bc6 Qc6 14.Ne5 Qb5 15.Bd4=+) 13...Nd4 14.Be8 Nc2 15.Qf3=+.

12.Nc3 a6 13.Nd5 (13.Qb3 Nb6 14.d4 Rad8 15.d5=) 13...Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3=.

12.Nc3 Rad8 13.Qb3 Nb6 14.Nb5 Qd5 15.Qd5=.

12.Nc3 Rad8 13.Nb5 Qe7 14.d3 Nf4 15.Nbd4=+.

12.Nc3 Rad8 13.Nd5 Qd5 14.d4 Be4 15.Rc1 (15.Bd3 Qf5 16.Be4 Qe4=) 15...Qa2-/+ 16.Bc3 Qa3 17.Ba5 Qa5 (< 17...Na5 18.Rc7 Qd6 19.Rc3=) 18.Qb3 Qd5 (better is 18...Qb6 19.Qc3 a6=+) 19.Qb7? (19.Bc4 Qh5 20.Be2-/+) 19...Nd4!–+ 20.Qa6? (20.Nd4 Qb7) 0–1. Rush,Bradley – de Ruysscher,Remy, corr IECG Cat–B, 1995.

12.d3 A) 12...Rad8 13.Qc2 Re7 14.Rd1 Re3 15.fe3=; B) 12...a6 13.Nfd2 (13.Qc2 Rad8 14.Rd1 Re3 15.fe3=; 13.h3 Re7 14.Nfd2 Qg6 15.Bf3=+) 13...b5 14.Ne4 Qh6 15.Qc2=; C) 12...Rab8 13.Nfd2 (13.Qc2 Rbd8 14.Rd1 Re3 15.fe3=; 13.h3 Rbd8 14.Qc2 Qe6 15.e4=+) 13...b5 14.Ne4 Qe7 15.Qc2=; D) 12...Rac8 13.Nfd2 (13.Qc2 Rcd8 14.Rd1 Qh6 15.Kh1=) 13...Rcd8 14.Nc4 Qg6 15.Bh5=; E) 12...Qe7 13.d4 (13.Qa4 Rad8 14.Rc1 Bb6 15.Kh1=+) 13...Qe6 14.Qb3 Rad8 15.Nbd2=; F) 12...Qd7 13.Qc2 (13.Qa4 Bb6 14.Qc2 Re3 15.fe3=; 13.Nfd2 Rad8 14.Nc4 Nb6 15.Na5=+; 13.Nbd2 Bc3 14.Nc4 b5 15.Rc1-/+) 13...Rad8 14.Rd1 Qe7 15.Nc3=; G) 12...Re6 13.h3 (13.Qc2 Rae8 14.Rd1 Bb6 15.Re1=+; 13.Nh4 Rh6 14.g3 Rh4 15.gh4=+; 13.Ng5 Rh6 14.g3 Qg6 15.Qb3=+; 13.Nfd2 Rh6 14.g3 Bh3 15.Re1=+) 13...Re7 14.Nfd2 Qg6 15.Bf3=+.

12.d4 a6 13.Qb3 b5 14.Rc1 Rab8 15.Bd3=.

12.d4 a6 13.Nbd2 b5 14.Rc1 Rab8 15.Nb3=.

12.d4 a6 13.Nbd2 Bc3 14.Qc1 Bd2 15.Nd2 Rad8 16.Bf3 Bd3 17.Re1 Qg6 18.Bd5 Rd5 19.e4 Rd4 (worse is 19...Be4 20.f3 f5 21.Qc4+/– (21.Ne4?! fe4 22.Qc4 Qf5=)) 20.Re3 Rd6 (worse is 20...Be4 21.f3 Rd3 22.Re4 Re4 23.Ne4 Rf3 24.Nc5+/–) 21.Rg3 Qh5 22.Rg7 Kf8 23.Rg3 Red8 24.a4 Ke8 25.Rh3 Qg5 26.Re3 Be2 27.Bc3 Rg6 28.g3 Bg4 29.a5 Kf8 30.Qb2 Rb8 31.f4 Qe7 32.Kg2 b5 33.f5 Rd6 34.Bb4+/– Kg8 35.Bd6 Qd6 36.Nf1 Ne5 37.h3 Nc4 38.Qc3 Ne3 39.Ne3 Be2 40.Nd5 Rd8 41.Nf6 Kf8 42.Rc1 Bc4 43.Nh7 Ke7 44.h4 Qd2 45.Qd2 Rd2 46.Kf3 c5 47.e5 Rd3 48.Kf4 Rd4 49.Kg5 b4 50.Nf6+/– b3 51.Rb1 Rd3 52.h5 Rg3 1–0. Hoebel,Hartmut (2140) – Weber,Karlheinz (2240), GER–ch36 V7 email, 2004.

12.d4 a6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Rad8 15.Nbd2 Bd2 16.Qd2 f5 17.Rfe1 Re4 18.Qc2 Qg6 19.Rad1 f4 20.Bc1 Re3 21.fe3? (21.Qg6 Re1) 21…Qc2 0–1. Guest847593 – Wall,Bill, playchess.com, 2012.

12.d4 a6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Re7 15.Rc1=.

12.d4 a6 13.Nh4 Be4 14.Nd2 Nc3 15.Bc3=+.

12.d4 Rad8 13.Qb3 a6 14.Rc1 Nb6 15.Bc3=.

12.d4 Rad8 13.Qb3 Re6 14.Bd3 (14.Qb7? Rb8 15.Qa6 Rb2–+) 14...Bg4 15.Nbd2 (15.Qb7? Bf3 16.Qb3 Be4 17.Be4 Re4–+) 15...Bd2 16.Nd2 Rh6 17.g3 Rh5 18.Be4 (18.Qb7? Rb8 19.Nc4 Rb7 20.Nd6 Rb2–+) 18...Qh6 19.h4 (19.Qb7? A) 19...Rh2?! 20.Rac1 Nce7 21.Rfe1= (21.Qa7 Qh3 22.Rfe1 f5 23.Rc7 fe4 24.Re7 Qg2); B) 19...Rb8 20.Qa6 Rb2–+) 19...Nce7 (19...Na5 20.Qc2=) 20.Bf3 (better is 20.Qb7 a6 21.Rac1+/–) 20...Rh4?? (better is 20...Bf3 21.Nf3 Nc6=) 21.gh4+– Qh4 22.Qd1?? (better is 22.Bg2+–) 22...Rd6 23.Bg4 Rh6?? 24.Kg2+– Rg6 25.Rg1 h5 26.Kf1 hg4 27.Ke2 Nf5 28.Ne4 Re6 29.Kd3?? Re4= 30.Ke4 Qf2 31.Qg4 0–1. Kolosovskiy,A (2030) – Gude,R (2115), Pavlodar KAZ, Open, 2013.

12.d4 Rad8 13.Bd3 Be4 14.Be4 Re4 15.Qc2=.

12.d4 Re6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Rae8 15.Nbd2 Bd2 16.Nd2 (16.Qd2 Rg6 (16...Rh6 17.Qd3 Qg6 18.Qg6 Rg6 19.Rfc1 f5 20.Rc5 Rd8 21.Rd1 Re6; 16...a6 17.Rfe1 h6 18.Ne5 f6 19.Nd3 b6 20.Rac1 Na5 21.Qc2 R6e7) 17.Qc2 Qe6 18.Ne5 Ne5 19.de5 Qg4 20.g3 Rc6 21.Qd3 Nb6) 16...Rh6 (16...Rg6 17.g3 b6 18.Kh1 Rh6 19.e4 Nf6 20.Kg1 Ng4 21.h4 Rh4; 16...h6 17.g3 Rg6 18.Qb3 Nf6 19.Rac1 b6 20.Qb5 Re6 21.f4 Na5; 16...h5 17.Nc4 Qd8 18.Qf5 h4 19.Rad1 Rf6 20.Qh3 Rh6 21.Ne5 Rd6; 16...b6 17.Nc4 Qd7 18.Ne5 Qe7 19.g3 Rd8 20.Nc6 Rc6 21.e4 Nf6) 17.h3 (17.g3 Qe6 18.Rfe1 Rd8 19.f3 Qh3 20.Re2 Rg6 21.Ne4 h5) 17...Rg6 'Black has an active position' (17...Qg6 18.Qg6 Rg6 19.Rac1 f5 20.Rc5 Rd8 21.Rfc1 Re6) 18.Rae1 (18.Nf3 Rd8 19.Bc1 Qd7 20.Rb1 b6 21.Nh4 Re6) 18...Nb6 'White has a cramped position' (18...Qe6 19.Rc1= a6 20.Nf3 Rd8 21.Rc5 Rd6; 18...Qf6 19.Nf3 h6 20.Rc1 Qe7 21.Rfd1 Qe4) 19.f4 '+/=' 'Black has a very active position' (19.Re2 Na4 20.Nf3 Ne5 21.Ne5 Re5) 19...Rg3 (19...Na4 20.Ba1 Nb6 21.f5 Rh6) 20.Ne4 'White threatens to win material: Ne4xd6' 20...Qg6 '?' (better is 20...Rg2! and Black hangs on 21.Kg2 Qd5+=) 21.f5 '+–' 21...Rg2 22.Kh1 Ne5 '??' 'a blunder in a bad position' 23.de5 Qc6 24.Kg2 Re5 25.Be5 Nc4 1–0. Myslowski,Karol (1930) – Brustman,Jan (2100), Polonia–B Warsaw Poland, 1978.

12.Qb3 Rad8

13.Qb7? Rb8 14.Be5 Re5 –+.

13.Rc1 Bb6 14.Nc3 Nc3 15.Qc3=.

13.Rc1 Re6 14.Bb5 Nce7 15.Bc4 Bb6 (15...Qd7 16.d3 Rb6 17.Qc2 Bg6 18.Bd4 Rd6 19.Ne5 Qe8 20.Bc5 Rf6+=; 15...Qb6 16.Nd4 Qb3 17.Bb3 Red6 18.Nf5 Nf5 19.Be5 R6d7 20.e4 Re7+–) 16.Nc3 c6 17.d3 Ne3 18.fe3 Be3 19.Kh1 Bc1 20.Rc1 Re3+=.

13.Rc1 Re6 14.Qb7? Rb8 15.Qc6 Qc6 16.Rc6 A) 16...Rb2 17.Rc5 Reb6 18.g4 (18.Ra5 Rb1 19.Rb1 Rb1 20.Bf1 Bd3-/+; 18.Rd5?! Rb1 19.Rb1 Rb1 20.Bf1 g6+–) 18...Rb1 19.Rb1 Rb1 20.Kg2 Bg4 21.Ra5+–; B) 16...Rc6–+.

13.Rc1 Re6 14.Nc3 Nb6 15.Nb5 Qe7 (15...Qd5 16.Qd5 Nd5 17.Nh4 Bg6 18.Ng6 Rg6 19.d4 a6 20.Nc3 Bc3+=; 15...Qd7 16.Nbd4 Nd4 17.Nd4 Rh6 18.Nf5 Qf5 19.Rc7 Rd2 20.Bf3 Rg6+–) 16.Nbd4 Nd4 17.Nd4 Re5 18.Nf5 Rf5 19.Qc2 Rfd5 20.d3 c6+=.

13.Rc1 Re6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Rh6 (15...b6 16.d4 a5 17.Bb2 Nce7 18.Ne5 f6 19.Nc4 Qd7 20.Nd2 Re8=; 15...Nc3 16.Rc3 Rh6 17.Rac1 Be4 18.h3 Bd5 19.Qb1 Ne5 20.Ne5 Qe5=; 15...Nb6 16.Qb2 f6 17.d4 a6 18.Nd2 Ne7 19.Bb4 Qd7 20.Bf3 Kh8+–; 15...Be4 16.d3 Nc3 17.Rc3 Bd5 18.Qc2 Ne5 19.Ne5 Qe5 20.d4 Qg5=) 16.Bb2 Be4 17.h3 (17.Qb7 Bf3 18.Bf3 Qh2 19.Kf1 Rb8 (19...Nf4 20.ef4 Rd2 21.Qc8 Nd8 22.Qd8 Rd8–+) 20.Qa6 Nde7-/+) 17...Nb6 18.a4 (18.d4 Qg6 19.Kh1 a5 20.Qc3 a4=) 18...a5 (18...Bd3 19.Bd3 Qd3 20.Qd3 Rd3=) 19.Qb5 (19.d4 Qg6 20.Kh1 Bd5=) 19...Rg6 (19...Qg6 20.Rc5 (20.d3 Bd3=+) 20...f6=+ (20...Rd5 21.Rd5 Bd5 22.Bd3=)) 20.d3+= (20.d4 Qe7=; 20.d4 Qf6=) 20...Bd3 21.Bd3 Qd3 22.Qd3 Rd3 23.Ne5 Ne5 24.Be5 c6 25.Rcb1 Re6 (25...Nc4!? 26.Rb7 h6=) 26.Bd4+– Nc4 27.Rb7 h5 28.Rc1 Nd2 29.Bc3 Re4 30.Rc2 (30.Bd2 Rd2 31.Rc6 Ra4 32.Rc8 Kh7 33.Rf7 Ra1 34.Kh2 a4+=) 30...Nc4 31.Kf1 Nd6 32.Rb8 Kh7 33.Ba5 Ra4 34.Ke2 Rda3 (34...Rd5 35.Bc7 Nc4 36.e4=) 35.Be1 (better 35.Rc6!? Ra2 36.Bd2+–) 35...Ra2= 36.Rbb2 Rb2 37.Rb2 f5 (37...Nc4 38.Rc2=) 38.Rc2 Ra6 39.Bc3 (39.f3 g5=) 39...Ne4 40.Bd4 (40.Bb2 Kg6=) 40...c5 41.Be5 (41.Bc5? Rc6–+) 41...Rg6 (41...Re6 42.Bb8 Rg6 43.Bf4=) 42.Kf1 (42.Bf4 c4=) 42...Re6 43.Bb2 c4 44.Bd4 Rc6 45.Ra2 1–0. Buczinski,Henryk (2140) – Totorat,Udo (2140), SA–2011–O–00203, 2011.

13.Rc1 Re6 14.Nc3 Nc3 A) 15.Bc3 Be4 (15...Bc3 16.Rc3 Rh6 17.d4 Be4 18.h3 Bd5 19.Qc2 Re8 20.Qa4 a6=; 15...Bd3 16.Bd3 Qd3 17.Qb2 Bc3 18.Rc3 Qa6 19.Rb1 Rb8 20.d4 Re7+=; 15...Bb6 16.Qb2 Rg6 17.Nh4 Rh6 18.g3 Bd3 19.Bd3 Qd3 20.Bg7 Rh4=) 16.Ng5 Bd5 17.Qb7 Rg6 18.h4 Nd4 19.Qa6 Bc3 20.Rc3 Qa6-/+; B) 15.dc3 Qf8 (15...Bb6 16.Rd1 Qe7 17.Rd8 Qd8 18.c4 Rd6 19.Qc3 Qf8 20.Rd1 Rd1=; 15...Qe7 16.Rd1 Be4 17.Rd8 Nd8 18.Rd1 Rb6 19.Qa4 Nc6 20.Rd2 Bd5+=; 15...Rb8 16.Qb5 Bg4 17.Rd1 Qe7 18.Rd2 Qf6 19.Qb3 Ree8 20.Rad1 Be6=; 15...Qc5 16.Nd4 Nd4 17.cd4 Qb6 18.Bc4 Qb3 19.Bb3 Rb6 20.Bc3 Rb3=; 15...Qd7 16.Rd1 Rd6 17.c4 Qc8 18.Rd6 Rd6 19.c5 Rd7 20.Bb5 Qf8+=) 16.Rd1 Bb6 17.Nd4 Nd4 18.cd4 Be4 19.Qb4 Bd5 20.Bd3 Qb4=.

13.Rc1 Re6 14.d4 a6 15.Nfd2 (15.Nbd2 b5 16.Nh4 Bh3 17.Qc2 Bd2 18.Qd2 Rh6 19.Qc2 Bg2 20.Kg2 Rh4-/+; 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 b5 17.Bd2 Rh6 18.Rc5 Be4 19.g3 Qf6 20.Qd1 Nb6=+; 15.h3 Bb6 16.Nc3 Ne3 17.fe3 Re3 18.Rd1 Qg3 19.Kh1 Bh3 20.gh3 Rf3–+; 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Rd7 17.Qb3 Nb6 18.Bc3 Qe7 19.Qb2 Bc3 20.Nc3 Qf6=; 15.Bf1 Rh6 16.Nc3 Bc3 17.Bc3 Be4 18.h3 Bf3 19.gf3 Rg6 20.Bg2 Qe6=+) 15...b5 (15...Rh6 16.h3 Nb6 17.Bf3 Qg6 18.d5 Bb1 19.Nb1 Ne7 20.Rc5 Rh3+=; 15...Qe7; 15...Bd2; 15...Bb6; 15...Nb6) 16.Bf3 Rh6 17.h3 Nde7 18.a4 Rb8 19.ab5 Rb5 20.Qa3 Qg6=.

13.Rc1 h6 14.Qb7 Nde7 15.Qa6 Rb8 16.Bc3 Bb6 17.d4 Bc8 18.Qa4 Bd7 19.Qd1 Nd5 20.Nbd2 Qg6 21.Bc4 Nc3 22.Rc3 Qh5 23.Be2 Qd5 24.Nc4 g6 25.Rac1 Kg7 26.Bd3 f5 27.Nb6 Rb6 28.Rc5 Qd6 29.Nd2 Qf6 30.Nc4 Rb7 31.Ne5! Ne5 32.de5 (32.Re5?! Reb8+–) 32...Qf7 33.Ba6 (33.Ba6 Rb6 34.Rc7 Ra6 35.Rd7+–) 1–0. Rook,Detlef (2260) – Lifshitz,Samuel (1760), CP–2007–S–00003, 2010.

13.Nc3 Be6 14.Qc2 Nf6 15.d4=.

13.Rd1 Be6 14.Qc2 h6 15.Nc3=.

13.d4 Be6 14.Qc2 Nce7 15.Ne5=.

11.0-0 Qd7

12.Qa4 A) 12...Nb6 A1) 13.Qh4 Re4 (13...Re6 14.Rc1 Rae8 15.Bb5 Qd5 16.Bc6; 13...Qd6 14.Nc3 Rad8 15.Qg5 Qg6 16.Qg6; 13...Qe6 14.Bb5 Be4 15.Qg3 Bg6 16.Bc3) 14.Qg3 Rg4 15.Ne5 Rg3 16.Nd7; A2) 13.Qb3 Rad8 (13...a6 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Rad8 16.Bf3; 13...Qd6 14.Qb5 Bd7 15.Qh5 Rad8 16.Nc3; 13...Rab8 14.d4 a6 15.Bc3 Rbd8 16.Rc1) 14.d4 Re7 15.Bc3 a6 16.Rc1; A3) 13.Qd1 Bd3 (13...Rad8 14.d4 Nd5 15.Qb3 Bb6 16.Bb5; 13...a6 14.d4 Rad8 15.Bc3 Bc3 16.Nc3; 13...Qe6 14.d3 Nd5 15.Qa4 Rad8 16.Qh4) 14.Bd3 Qd3 15.Nd4 Ne5 16.Ne2; A4) 13.Qf4 Re4 (13...f6 14.Qg3 Qd6 15.Qd6 cd6 16.Rc1; 13...Rad8 14.Bb5 Nd5 15.Qg3 f6 16.d3; 13...a6 14.Qg3 Bg6 15.Ne5 Ne5 16.Be5) 14.Qg3 Rg4 15.Ne5 Rg3 16.Nd7; B) 12...Qd6 B1) 13.Nc3 a6 (13...Nb6 14.Qh4 Qg6 15.d4 Rad8 16.Rac1; 13...Nc3 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Be4 16.Ng5; 13...Bc3 14.dc3 Nf4 15.Bc4 Nd3 16.Qb5) 14.Nd5 Qd5 15.Qf4 Re4 16.Qg5; B2) 13.Bb5 Nb6 (13...a6 14.Bc6 Qc6 15.Qc6 bc6 16.Rc1; 13...Re4 14.d4 Nb6 15.Qc2 Bg6 16.Bc6; 13...Bb6 14.Bc6 bc6 15.Rc1 c5 16.Qc4) 14.Qh4 f6 15.Rc1 Be4 16.Qh5; B3) 13.Nd4 Nd4 (13...Nb6 14.Nf5 Na4 15.Nd6 cd6 16.Bc3; 13...Nde7 14.Nf5 Nf5 15.Rc1 Nfe7 16.Qg4) 14.Qd4 f6 15.Bf3 Be6 16.Nc3; B4) 13.Rc1 Bb6 (13...Nde7 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qe5 16.d4; 13...Rad8 14.Bb5 Re4 15.Qb3 Ree8 16.Bc6; 13...a6 14.Nd4 Bd7 15.Nc6 Bc6 16.Qg4) 14.d4 Rad8 15.Nc3 Nc3 16.Bc3; C) 12...Re4 C1) 13.Qb5 a6 (13...Rb8 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 a6 16.Qc5; 13...Nb6 14.Bc3 a6 15.Qb3 Rae8 16.d4; 13...Rd8 14.Rc1 Bb6 15.Nc3 Nc3 16.Bc3) 14.Qb3 Nf4 15.Bc4 Ng2 16.d3; C2) 13.Qd1 Rae8 (13...Re7 14.Bb5 Bg4 15.d3 a6 16.Bc6; 13...a6 14.Bd3 Re7 15.Bf5 Qf5 16.d3; 13...Rd8 14.Bb5 Bg4 15.d3 Re6 16.h3) 14.Bb5 Bg4 15.d3 R4e6 16.h3; C3) 13.Qb3 Nb6 (13...Re7 14.Bb5 Nb6 15.Rc1 Be4 16.Ne5; 13...Rb8 14.Bc4 Nb6 15.Bb5 Re7 16.d3; 13...Nf4 14.Bb5 Ng2 15.Ne5 Re5 16.Be5) 14.Bb5 Re7 15.Rc1 Be4 16.Ne5; D) 12...Rad8 D1) 13.Rc1 Nb6 (13...Nde7 14.d4 a6 15.Ne5 Ne5 16.Qa5; 13...Re4 14.Qb3 Nb6 15.Bb5 Qe6 16.Qe6; 13...Be4 14.Ne5 Ne5 15.Qe4 Qd6 16.Qa4) 14.Qh4 Re4 15.Qg3 Rg4 16.Ne5; D2) 13.Nd4 Nb6 (13...Nde7 14.Nf5 Qf5 15.d4 Nd5 16.Rc1) 14.Qb3 Nd4 15.Bd4 Qe6 16.Qb2; D3) 13.Nc3 a6 (13...Bc3 14.dc3 Re4 15.Qd1 Qe6 16.Nd4; 13...Nb6 14.Qf4 a6 15.Qg3 f6 16.d4; 13...Be6 14.Nd5 Bd5 15.d3 Qe6 16.Rac1) 14.Rfd1 b5 15.Qh4 Bc3 16.dc3; 4) 13.Bb5 Nb6 (13...Re4 14.Nd4 Nb6 15.Qd1 Rh4 16.Bc6) 14.Qh4 Re4 15.Bc6 bc6 16.Qh5; E) 12...a6 E1) 13.Rc1 Bb6 (13...b5 14.Qd1 Nb6 15.d4 Na4 16.Bc3; 13...Re7 14.h3 Rb8 15.Qh4 Rd8 16.Qg3; 13...Rab8 14.d3 Bb6 15.Kh1 Rbd8 16.Nbd2) 14.Kh1 Qd6 15.Nc3 Nc3 16.Bc3; E2) 13.Nc3 Rad8 (13...b5 14.Qb3 Nb6 15.d3 Rad8 16.Rfd1; 13...Bc3 14.Bc3 b5 15.Qb3 Rad8 16.Qb2; 13...Rab8 14.Nd5 Qd5 15.Qf4 Re4 16.Qg5) 14.Rfd1 b5 15.Qh4 Bc3 16.dc3; E3) 13.Qb3 Nf4 (13...Rad8 14.Rc1 Bb6 15.Nc3 Be6 16.Qc2; 13...Rab8 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Rbd8 16.Ne4; 13...b5 14.Rc1 Nf4 15.Bf1 Nd3 16.Bd3) 14.Bc4 Ng2 15.Kg2 Bb1 16.Bf7; E4) 13.d3 Rad8 (13...Qe6 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 Nf6 16.Qh4; 13...Qd6 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 f6 16.Bf3; 13...Rab8 14.Qh4 Qd6 15.Qg5 Bg6 16.Nh4) 14.Qh4 Qd6 15.Ng5 Qh6 16.Qh6.

12.Qb3 A) 12...Be6 A1) 13.Qa4 a6 (13...Qd6 14.Rc1 Rab8 15.Nd4 Nb6 16.Qb5; 13...Qe7 14.Bb5 Nb6 15.Qf4 Bd5 16.Qg3; 13...Nb6 14.Qh4 Qe7 15.Qg3 f6 16.Bb5) 14.d3 Rad8 15.Qh4 Qe7 16.Qe7; A2) 13.Bc4 a6 (13...Rad8 14.Ng5 Nb6 15.Ne6 fe6 16.Bb5; 13...Nb6 14.Be6 Re6 15.d3 Rd6 16.Rd1; 13...h6 14.d4 Bb6 15.Bb5 Nde7 16.Qc2) 14.Ng5 b5 15.Bd3 Bf5 16.Rc1; A3) 13.Qd3 Rad8 (13...Bb6 14.Nc3 Rad8 15.Ng5 Bf5 16.Qd5; 13...Re7 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 f6 16.Qh4; 13...a6 14.Qc2 Rad8 15.Rc1 Bf5 16.Qb3) 14.Qc2 Bf5 15.d3 Qd6 16.Rd1; A4) 13.Qc2 a6 (13...Bg4 14.Nc3 Rad8 15.Ne4 Bb6 16.Ng3; 13...Rad8 14.Bb5 Nde7 15.Rc1 Qd5 16.Nc3; 13...Rab8 14.Bb5 Nde7 15.Nc3 Rbd8 16.d3) 14.Nc3 Rad8 15.Ne4 Bf5 16.d3; B) 12...Rab8 B1) 13.Nc3 Be6 (13...Nb6 14.d3 Be6 15.Qc2 Qe7 16.Nb5; 13...Bc3 14.dc3 Na5 15.Qb5 Qb5 16.Bb5; 13...Nf6 14.d4 Be6 15.Bc4 Bc4 16.Qc4) 14.Qc2 Rbd8 15.d3 Qe7 16.Rfc1; B2) 13.Bc4 Nb6 (13...Red8 14.d4 Be4 15.Be2 Nf6 16.Nc3; 13...Rbd8 14.Bb5 Be4 15.Ne5 Qd6 16.Bc6; 13...Be6 14.Ng5 b5 15.Bd3 Bf5 16.Rc1) 14.Bb5 a6 15.Bc6 bc6 16.Bc3; B3) 13.Re1 a6 (13...b5 14.Bb5 a6 15.Bc6 Qc6 16.Nd4; 13...Re7 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Rd8 16.Ne4; 13...Nb6 14.Rc1 a6 15.Nd4 Nd4 16.Bd4) 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Rbd8 16.Na4; B4) 13.d4 Bg4 (13...a6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b5 16.Rfc1; 13...Qd6 14.Bc4 Red8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3; 13...Nf4 14.Bb5 Ng2 15.Ne5 Re5 16.de5) 14.Qc2 Qe6 15.Ng5 Qf5 16.Qf5; C) 12...Nb6 C1) 13.d4 a6 (13...Rad8 14.Bb5 Be6 15.Qc2 Bd5 16.Bd3; 13...Qd6 14.Nbd2 Rad8 15.Nc4 Nc4 16.Bc4; 13...Rab8 14.Bb5 Be4 15.Ne5 Qf5 16.Nc3) 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Rad8 16.Bd3; C2) 13.Bb5 Qd6 (13...Be4 14.Ng5 Qd5 15.Qd5 Bd5 16.Bc3; 13...Rab8 14.Ne5 Qe6 15.Qe6 Re6 16.Bc6; 13...Re7 14.Rc1 Be4 15.Ne5 Qd6 16.Bc6) 14.Bc6 Qc6 15.Rc1 Qa4 16.Nd4; C3) 13.Nd4 Nd4 (13...Be4 14.d3 Bd5 15.Qc2 Nd4 16.Bd4; 13...Bg6 14.Nc6 Qc6 15.Bc3 Bc3 16.Nc3; 13...Rad8 14.Nf5 Qf5 15.d4 Rd4 16.Bd4) 14.Bd4 Rad8 15.Rc1 Be6 16.Qb2; C4) 13.Rc1 a6 (13...Re7 14.Rc5 Be6 15.Qc2 Nd5 16.Bb5; 13...Rab8 14.Rc5 Be6 15.Qc2 Nd5 16.Ng5; 13...Be6 14.Qb5 a6 15.Qg5 f5 16.Ne5) 14.Nd4 Be4 15.d3 Bd5 16.Qd1; D) 12...Bg4 D1) 13.d4 Rab8 (13...Be6 14.Bc4 Bb6 15.Bb5 Nde7 16.Qc3; 13...Nf4 14.Bc4 Ng2 15.Ng5 Bh5 16.Nf7; 13...a6 14.Rc1 Rab8 15.Bd3 Bf3 16.gf3) 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Qb2; D2) 13.Re1 Rad8 (13...Rab8 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Bf5 16.Bd3; 13...Nb6 14.Rc1 a6 15.d4 Be6 16.Qc2; 13...a6 14.Nc3 Rad8 15.Rad1 b5 16.Nd5) 14.Nc3 a6 15.Rad1 b5 16.Nd5; D3) 13.Rd1 Nf4 (13...Rad8 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Re7 16.Na4; 13...a6 14.Nc3 Be6 15.Qc2 Rad8 16.Na4; 13...Be6 14.Bb5 Rab8 15.Qa4 Nb6 16.Qh4) 14.Bc4 Nh3 15.Kf1 Bf3 16.gf3; D4) 13.Nc3 Bc3 (13...Be6 14.Qc2 Rad8 15.d3 Qe7 16.Rfc1; 13...Nb6 14.d4 Rad8 15.Rad1 Be6 16.Qc2; 13...Rad8 14.Nd5 Qd5 15.Qd5 Rd5 16.d4) 14.Bc3 Rab8 15.Rfe1 Be6 16.Bb5; E) 12...a6 E1) 13.d4 Nf4 (13...b5 14.Rc1 Bb6 15.Nc3 Ne3 16.fe3; 13...Be6 14.Qc2 Rad8 15.Bd3 h6 16.Rc1; 13...Bg4 14.Rc1 Rab8 15.Bd3 Bf3 16.gf3) 14.Bc4 b5 15.ef4 bc4 16.Qc4; E2) 13.Nc3 Be6 (13...Nb6 14.d4 Be6 15.Qc2 Bc3 16.Bc3; 13...Bc3 14.Bc3 b5 15.Rfc1 Rad8 16.Qb2; 13...Nf6 14.Na4 Qd6 15.Rfc1 Be6 16.Qc2) 14.Qc2 Rad8 15.Ne4 Bf5 16.d3; E3) 13.Ng5 h6 (13...Rad8 14.Bf3 h6 15.e4 hg5 16.ef5; 13...Nb6 14.Bf3 h6 15.Bc6 bc6 16.Nf3; 13...f6 14.Nf3 Be6 15.d4 Rad8 16.Qc2) 14.Bf3 Rad8 15.e4 hg5 16.ef5; E4) 13.Rc1 Rab8 (13...Nb6 14.Nd4 Be4 15.d3 Bd5 16.Qd1; 13...b5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Rad8 16.Qb2; 13...Ra7 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 b6 16.Bc4) 14.d4 b5 15.Bd3 Rb6 16.Bf5.

12.Bb5 A) 12...Bg4 A1) 13.d3 a6 (13...Qd6 14.Bc6 Qc6 15.Ne5 Qb5 16.Qc2; 13...Qe6 14.Qa4 Bf3 15.gf3 Nb6 16.Qg4; 13...Rab8 14.h3 Bh5 15.e4 Nf4 16.Bc1) 14.Bc6 Qc6 15.Ne5 Qb5 16.Qc2; A2) 13.Qa4 Bf3 (13...Nb6 14.Qf4 Bf3 15.Qf3 Ne5 16.Be5) 14.gf3 Re6 15.Kh1 a6 16.Be2; A3) 13.Re1 a6 (13...Qd6 14.Bc6 Qc6 15.Ne5 Qb6 16.Qc2; 13...Rab8 14.h3 Bh5 15.g4 a6 16.Bc6; 13...Bb6 14.e4 Nf4 15.Qb3 Bh3 16.Bc6) 14.Bc6 Qc6 15.Ne5 Qb5 16.Qc1; A4) 13.h3 Bf3 (13...Bf5 14.Nd4 Nde7 15.Qa4 Bb6 16.Nf5; 13...Be6 14.Ne5 Qd6 15.Nc4 Qc5 16.Bc6; 13...Bh5 14.g4 Bg6 15.Qa4 a6 16.Bc6) 14.Qf3 a6 15.Bc4 Rad8 16.Qg3; B) 12...Rab8 B1) 13.d3 Bg4 (13...a6 14.Bc6 bc6 15.Ne5 Qe6 16.Nc4; 13...Nde7 14.Ne5 Qd6 15.Qa4 Ne5 16.Be8; 13...Bg6 14.Ne5 Qe6 15.Nc4 Bb6 16.e4) 14.h3 Bh5 15.e4 Nf4 16.Bc1; B2) 13.Qc1 Qd6 (13...Nde7 14.Ne5 Qe6 15.Bc4 Nd5 16.Bd5; 13...Qe7 14.d3 Qd6 15.Nbd2 Bd2 16.Qd2; 13...Qe6 14.d3 Bg4 15.Nbd2 Qg6 16.Qc5) 14.d3 a6 15.Bc6 bc6 16.Rd1; B3) 13.Nd4 a6 (13...Bb6 14.d3 Ne3 15.fe3 Re3 16.Qa4; 13...Nde7 14.Qa4 Bb6 15.Nf5 Qf5 16.d4; 13...Bg4 14.Bc6 bc6 15.Qc2 Qd6 16.Rc1) 14.Nf5 Qf5 15.Bc6 bc6 16.Bc3; B4) 13.Qa4 Nb6 (13...Re4 14.Bd4 Nb6 15.Qa5 Na5 16.Bd7) 14.Qh4 f6 15.Nd4 Re4 16.f4; C) 12...Qd6 C1) 13.Qa4 Nb6 (13...a6 14.Bc6 Qc6 15.Qc6 bc6 16.Rc1; 13...Re4 14.d4 Nb6 15.Qc2 Bg6 16.Bc6; 13...Bb6 14.Bc6 bc6 15.Rc1 c5 16.Qc4) 14.Qh4 f6 15.Rc1 Be4 16.Qh5; C2) 13.Qb3 Nb6 (13...Be4 14.Ng5 Bg6 15.Rc1 h6 16.Nf3; 13...Rab8 14.Nc3 Nb6 15.d4 a6 16.Be2; 13...Bb6 14.Nc3 Nf6 15.d4 a6 16.Bc4) 14.Bc6 Qc6 15.Rc1 Qa4 16.Nd4; C3) 13.Nc3 Bc3 (13...Nde7 14.Qb3 Bg4 15.Ne4 Qg6 16.Bd3; 13...Rad8 14.Nd4 Nd4 15.Be8 Nc2 16.Qh5; 13...Nb6 14.Bc6 Qc6 15.Nd4 Qg6 16.Nf5) 14.dc3 a6 15.c4 ab5 16.Qd5; C4) 13.d3 Bg4 (13...Bd7 14.Nbd2 Qg6 15.Ne4 Rad8 16.Qb3; 13...Nde7 14.Nd4 Bd7 15.Qh5 Nd4 16.Bd4; 13...Bg6 14.Nd4 Rab8 15.Ra2 Bb6 16.Qa4) 14.h3 Bh5 15.Bc6 Qc6 16.Nd4; D) 12...Nde7 D1) 13.Qa4 a6 (13...Qd5 14.Rc1 Bd3 15.Qg4 Bg6 16.Bc4; 13...Bb6 14.Ne5 Qd6 15.d4 a6 16.Nc6; 13...Qd6 14.Ne5 Bb6 15.d4 Reb8 16.f4) 14.Qa5 ab5 15.Qc3 f6 16.d4; D2) 13.Qb3 Be4 (13...Be6 14.Qa4 a6 15.Qa5 Na5 16.Bd7; 13...Red8 14.Ne5 Qe8 15.d3 a6 16.Nf7; 13...Rad8 14.Ne5 Qe6 15.Qa4 Bb6 16.Bc4) 14.Bc4 Nc8 15.Ng5 Bg6 16.d4; D3) 13.d4 a6 (13...Qd6 14.Bc3 a6 15.Bd3 Bb6 16.Bf5; 13...Qe6 14.Bc3 Bb6 15.Ne5 Red8 16.Bc4; 13...Qd5 14.Qa4 a6 15.Bc4 Qd6 16.Qb3) 14.Ne5 Qd6 15.Bc6 Nc6 16.Qf3; D4) 13.Ne5 Qd6 (13...Qd8 14.Qh5 Qd5 15.Bc4 Bg6 16.Qg5; 13...Qe6 14.Qa4 Bb6 15.Bc4 Nd5 16.Nc6; 13...Qc8 14.Qb3 Be6 15.Qa4 Bb6 16.Nc6) 14.Qa4 Bb6 15.d4 a6 16.Nc6; E) 12...a6 13.Ne5 Qe6 (13...Qd6 14.Nc4 Qc5 15.Bc6 bc6 16.d3) 14.Bc6 bc6 15.Nc4 Rab8 16.Bg7.

12.Nc3 a6 A) 13.Rc1 Nb6 (13...Rad8 14.Na4 Rb8 15.Nc5 Qd6 16.d3; 13...Bc3 14.dc3 Qe6 15.Nd4 Nd4 16.cd4; 13...Be6 14.Na4 b6 15.Qc2 Nd8 16.Ne5) 14.d4 Rad8 15.Na4 Na4 16.Qa4; B) 13.Na4 b6 (13...Qd6 14.Rc1 Ra7 15.Nc5 Bb6 16.d4; 13...Rab8 14.Rc1 Qd6 15.d3 Re3 16.Nh4; 13...Qe7 14.Qb3 Qd6 15.Rfc1 Rab8 16.d4) 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.dc3; C) 13.Qb3 Be6 (13...Nb6 14.d4 Be6 15.Qc2 Bc3 16.Bc3; 13...Bc3 14.Bc3 Rab8 15.Qb2 Nc3 16.Qc3; 13...Nf6 14.Na4 Qd6 15.Rfc1 Be6 16.Qc2) 14.Qc2 Rad8 15.Ne4 Bf5 16.d3; D) 13.Nd5 Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Qc5 16.Qb3.

12.Nc3 Nb6 13.Na4 Qd5 (13...Na4 14.Qa4 Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Qg4; 13...Qd6 14.Rc1 Na4 15.Qa4 Bb6 16.Qh4; 13...Rab8 14.Nc5 Qd6 15.d4 Nd5 16.Rc1) 14.d4 Nc4 15.Bc3 Rac8 16.Bc4.

12.Nc3 Nb6 13.Rc1 Rad8 (13...a6 14.d4 Rad8 15.Na4 Na4 16.Qa4; 13...Bd3 14.Nb5 Be2 15.Qe2 Na4 16.d4; 13...Rab8 14.Nb5 Nd5 15.Nbd4 Nd4 16.Nd4) 14.d4 a6 15.Na4 Na4 16.Qa4.

12.Nc3 Nb6 13.d3 Rad8 (13...Rac8 14.Na4 Qe7 15.Rc1 Be6 16.Nc5; 13...Rab8 14.Qb3 Be6 15.Qc2 Nd5 16.Nd5; 13...Bc3 14.Bc3 Rad8 15.Nd4 Nd5 16.Bb2) 14.d4 a6 15.Rc1 Qd6 16.Qb3.

12.Nc3 Nb6 13.d4 Rad8 (13...a6 14.Qb3 Be6 15.Qc2 Bc3 16.Bc3; 13...Rab8 14.Na4 Na4 15.Qa4 a6 16.Rac1; 13...Qd6 14.Qb3 Be6 15.Qc2 Bc3 16.Bc3) 14.Rc1 a6 15.Na4 Na4 16.Qa4.

12.Nc3 Rab8 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.dc3=.

12.Nc3 Nc3 13.dc3 Qe6 14.Qa4 a6 15.Nd4=.

12.Nc3 Nc3 13.dc3 Qe6 14.Qa4 Bb6 15.Rad1 Rad8 16.Bb5 (16.Rd8 Rd8 17.Nd4 Nd4 18.cd4 c5 19.dc5 Bc5=) 16...Qa2 17.Bc1 Rd1 18.Qd1 (18.Rd1 Bc2 19.Qf4 Bb3+= (worse is 19...Bd1 20.Bc4 Qc4 21.Qc4+=)) 18...a6 19.Bc6 bc6 20.Nd4 Bd7 21.Qa4 Qd5 22.c4 c5 23.Qb3 (23.Qc2 Qe4 24.Qe4 Re4-/+) 23...Qh5 24.Nf3 Bc6 25.Ne1 (25.Qd1 Ba5-/+) 25...Qe2 (25...Re6!?-/+) 26.Nd3+= Be4 27.Nb2 Rd8 (27...Qc2 28.Qc2 Bc2 29.f3+=) 28.f3 Qc2 29.Qc2 Bc2 30.Rf2 Bb3 31.e4 Rd7 32.g4 c6 33.Be3 a5 34.Kg2 a4 35.Re2 f6 36.h4 h6 (36...Kf7 37.Kf2=) 37.h5= Kf7 38.Kf2 Rd8 39.Rd2 Rd2 40.Bd2 Bc7 41.f4 Ke6 42.Ke2 Bc2 43.Be3 Kf7 44.Bd2 Ke6 45.Be3 Kf7 46.Bd2 Ke6 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2245) – Weiner,Jerry, 3rd Webchess Open Tournament prel., 2008.

12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qe6 15.Nd4=.

12.Nc3 Qd6 A) 13.Qb3 Nb6 (13...Nf6 14.Bc4 Be6 15.Be6 Re6 16.Rab1; 13...Be6 14.Ne4 Nf4 15.Bc4 Qe7 16.Nf6; 13...Nc3 14.dc3 Rab8 15.Rfd1 Qg6 16.Bc4) 14.d4 Be6 15.Qc2 Bc3 16.Bc3; B) 13.Rc1 Nc3 (13...Rad8 14.Nd5 Qd5 15.Bc4 Qd7 16.Qb3; 13...Nf6 14.Nb5 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.Qb3; 13...Bc3 14.dc3 Qe6 15.Nd4 Nd4 16.Qd4) 14.dc3 Qe7 15.Qb3 Bb6 16.Bb5; C) 13.Qa4 a6 (13...Nb6 14.Qh4 Rad8 15.Qg5 Qg6 16.Qg6; 13...Nc3 14.Bc3 Bb6 15.Qb5 Be4 16.Bc4; 13...Bc3 14.dc3 Nf4 15.Bc4 Nd3 16.Qb5) 14.Nd5 Qd5 15.Qf4 Re4 16.Qg5; D) 13.Nb5 Qe7 (13...Qd8 14.Rc1 Qe7 15.Qa4 Bb6 16.Nbd4; 13...Qh6 14.Nbd4 Be4 15.Nc6 Qc6 16.d3; 13...Qg6 14.Nh4 Qg5 15.Nf5 Qf5 16.Rc1) 14.Qb3 Rad8 15.Nbd4 Nd4 16.Nd4.

12.Nc3 Qe6 A) 13.Nd5 Qd5 14.d4 Rad8 15.Bd3 Bd3 16.Qd3; B) 13.Qa4 Bc3 (13...a6 14.Qh4 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.dc3; 13...Nb6 14.Qf4 a6 15.Qg3 Bg6 16.Rfc1; 13...Nc3 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Rad8 16.Nd4) 14.dc3 Rad8 15.Rad1 Rd7 16.Qb3; C) 13.Qb3 Nc3 (13...Nb6 14.Qe6 Re6 15.Rac1 Re7 16.Nb5; 13...Bc3 14.Bc3 Nc3 15.Qc3 Rad8 16.Rfc1) 14.Bc4 Ne2 15.Kh1 Qg6 16.Be2; D) 13.Nb5 Rad8 (13...Bb6 14.Nh4 Rad8 15.Nf5 Qf5 16.d4; 13...Nf4 14.Nbd4 Ne2 15.Qe2 Nd4 16.Nd4; 13...Qe7 14.Qb3 Rad8 15.Nbd4 Nd4 16.Nd4) 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4 Qb6 16.Bb5.

12.Nc3 Be6 13.Ne4 (13.Ng5 Rad8 14.Ne6 Nc3 15.Bc3=) 13...Bb6 14.Qc2 a6 15.Ng3=.

12.d3 a6 A) 13.Nbd2 Bc3 (13...Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rb1 Rab8 16.Nb3; 13...Rad8 14.Rc1 b5 15.Nb3 Bb6 16.Nc5; 13...Ra7 14.Rc1 Be6 15.Nc4 Bb6 16.d4) 14.Nc4 b5 15.Rc1 bc4 16.Bc3; B) 13.Qa4 Rad8 (13...Qe6 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 Nf6 16.Qh4; 13...Qd6 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 f6 16.Bf3; 13...Bg4 14.Rc1 Bb6 15.Nc3 Ne3 16.fe3) 14.Qh4 Qd6 15.Ng5 Qh6 16.Qh6; C) 13.h3 Qe6 (13...Qe7 14.Qa4 Rad8 15.Rc1 Nb6 16.Qc2; 13...Rad8 14.Qc2 Qe6 15.Qa4 Ne3 16.fe3; 13...Qd6 14.Qc2 Rad8 15.Rd1 Re3 16.fe3) 14.Qa4 Rad8 15.Qh4 Ne3 16.fe3; D) 13.Qc2 Rad8 (13...Qe6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Rfb1; 13...Qd6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc3; 13...Qe7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Rad8 16.Qb2) 14.Rc1 Qe6 15.Bf1 Bg4 16.Nbd2.

12.d3 Rab8 13.Qc2 (13.Qa4 Rbd8 14.Qh4 Qd6 15.Ng5=+) 13...Rbd8 14.Rd1 Qe7 15.Nc3=.

12.d3 Rac8 13.Qc2 (13.Qa4 Rcd8 14.Qh4 Qd6 15.Ng5=+; 13.Nfd2 Bb6 14.Nc4 Bc5 15.Qc2=+; 13.h3 Qe6 14.Qa4 Rcd8 15.Qh4=+; 13.d4 Rcd8 14.Qb3 Be6 15.Qc2=) 13...Rcd8 14.Rc1 Qe6 15.Nc3=.

12.d3 Qd6 A) 13.Qc2 Rad8 (13...Qe6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Rfd1; 13...a6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc3; 13...Rab8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Qe6 16.Rab1) 14.Rd1 Re3 15.fe3 Ne3 16.Qb3; B) 13.h3 Rad8 (13...Rab8 14.Qc2 Rbd8 15.Rd1 a6 16.Nc3; 13...Rac8 14.Qc2 Rcd8 15.Rd1 Re3 16.fe3; 13...a6 14.Qc2 Rad8 15.Rd1 Re3 16.fe3) 14.Qc2 Qe6 15.e4 Nf4 16.Bc1; C) 13.Kh1 Rad8 (13...Nf6 14.Nc3 a6 15.Qc2 Rad8 16.Rfd1; 13...Nde7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Rad8 16.d4; 13...Rab8 14.Qc2 Rbd8 15.Nbd2 Nf4 16.Nc4) 14.Qc2 Qe6 15.Nh4 Bg4 16.Bg4; D) 13.Nfd2 Qe6 (13...Rad8 14.Nc4 Qg6 15.Bh5 Qg5 16.Bf3; 13...Nb6 14.Nb3 Rad8 15.Bf3 Qd3 16.Qd3; 13...Qg6 14.Nc4 Rad8 15.Bh5 Qg5 16.Bf3) 14.Nc4 Nf4 15.Na5 Ne2 16.Qe2.

12.d3 Qe6 A) 13.d4 Rad8 (13...a6 14.Qb3 Rad8 15.Nbd2 Bd2 16.Nd2; 13...Rab8 14.Qb3 Red8 15.Bc4 h6 16.Bc3; 13...Red8 14.Qb3 a6 15.Nbd2 Ra7 16.Rac1) 14.Qb3 a6 15.Nbd2 b5 16.Rfc1; B) 13.Kh1 Nf4 (13...Bg4 14.Qc2 Rad8 15.Ng5 Qf5 16.Bg4; 13...Qe7 14.Qa4 Rad8 15.Rc1 Bb6 16.Nbd2; 13...Rad8 14.Nh4 Nce7 15.Nf5 Nf5 16.Qa4) 14.Nh4 Ne2 15.Nf5 Qf5 16.Qe2; C) 13.Nbd2 Bc3 (13...Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc1 Bf6 16.d4; 13...Rad8 14.Nc4 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Rb1; 13...Bb6 14.Nh4 Be3 15.Nf5 Bd2 16.Bg4) 14.Rb1 Rad8 15.e4 Bb2 16.Rb2; D) 13.Qa4 Rad8 (13...a6 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 Nf6 16.Qh4; 13...Bb6 14.Nc3 Rad8 15.Rad1 a6 16.Nd5; 13...Nb6 14.Qc2 Rad8 15.Nh4 Bg4 16.Bf3) 14.Qh4 Ne3 15.Qg5 f6 16.Bf6.

12.d3 Qe7 A) 13.d4 Qe6 (13...Rad8 14.Qb3 Qe6 15.Nbd2 a6 16.Rfc1; 13...Rab8 14.Qb3 Red8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3; 13...Qd6 14.Qb3 Rad8 15.Rc1 Bb6 16.Nc3) 14.Qb3 Rad8 15.Nbd2 a6 16.Rfc1; B) 13.Nbd2 Nc3 (13...Rad8 14.Nc4 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Rb1; 13...Bc3 14.Qc2 Nf4 15.Bc3 Ne2 16.Kh1 Qc5; 13...Qe6 14.Ne4 Bb6 15.Ng3 Be3 16.fe3) 14.Bc3 Bc3 15.Rb1 Rab8 16.Rb3; C) 13.e4 Nf4 (13...Rad8 14.Qc1 Nb6 15.Qf4 Be6 16.Nc3; 13...Be6 14.Qc1 Nb6 15.d4 Bg4 16.d5) 14.Bc1 Ne2 15.Qe2 Bg4 16.Bb2; D) 13.Qa4 Rad8 (13...Qe6 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 Nf6 16.Qh4; 13...Qd6 14.Rc1 Bb6 15.d4 Rad8 16.Nc3; 13...Bb6 14.Nc3 Rad8 15.d4 Nc3 16.Bc3) 14.Rc1 Nb6 15.Qc2 Qd7 16.Nd4.

12.d3 Re7 13.Qc2 (13.Qa4 Rae8 14.Rd1 Bg4 15.h3=+) 13...Rae8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=.

12.d4 a6 A) 13.Nfd2 b5 (13...Rad8 14.Nc4 Qe6 15.Na5 Na5 16.Nd2; 13...Re7 14.Nc4 Rae8 15.Na5 Na5 16.Nc3; 13...b6 14.Nb3 b5 15.Nc5 Qd6 16.Bf3) 14.Bf3 Nf6 15.Qc1 Ne4 16.Rd1; B) 13.Nh4 Be4 (13...Be6 14.Bd3 Nf6 15.Qc2 Rad8 16.Nf3; 13...Rad8 14.Nf5 Qf5 15.Qb3 Rd6 16.Bf3) 14.Nf3 Qf5 15.Qb3 Bc2 16.Qc4; C) 13.Bd3 Rad8 (13...Bd3 14.Qd3 Rad8 15.Bc3 Bb6 16.Nbd2; 13...Rab8 14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Rbd8 16.Bc3; 13...Rac8 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Rb8 16.Nc3) 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 b5 16.a4; D) 13.Qb3 Nf4 (13...Be6 14.Qc2 Rad8 15.Bd3 h6 16.Rc1; 13...Bg4 14.Rc1 Rab8 15.Bd3 Bf3 16.gf3; 13...Rab8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b5 16.Rfc1) 14.Bc4 b5 15.ef4 bc4 16.Qc4.

12.d4 Rab8 A) 13.Bd3 a6 (13...Re7 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Re6 16.Rc1; 13...Qe6 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 a6 16.Nc3; 13...Bd3 14.Qd3 Qg4 15.Bc3 Bb6 16.Rc1) 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Qd7 16.Rc1; B) 13.Qc1 Nf4 (13...a6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Qe6 16.Bd2; 13...b5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Bd1; 13...Qd6 14.Rd1 Bg4 15.Qc2 Qe6 16.Ng5) 14.Bb5 a6 15.Bc4 Nd3 16.Qc2; C) 13.Qa4 a6 (13...Qd6 14.Rc1 a6 15.Qb3 Bb6 16.Nc3; 13...Nb6 14.Qb3 a6 15.Bc3 Bc3 16.Nc3; 13...Be4 14.Rc1 a6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3) 14.Ne5 Ne5 15.Qa5 Nd3 16.Qd2; D) 13.Qb3 Bg4 (13...a6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b5 16.Rfc1; 13...Qd6 14.Bc4 Red8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3; 13...Nf4 14.Bb5 Ng2 15.Ne5 Re5 16.de5) 14.Qc2 Qe6 15.Ng5 Qf5 16.Qf5.

12.d4 Qd6 A) 13.Nh4 Be4 (13...Be6 14.Bd3 Rad8 15.Qc2 Nf6 16.Nf5; 13...Bd7 14.Bd3 Rad8 15.Nf3 Qh6 16.Qb3; 13...Bc8 14.Bd3 Be6 15.Qc2 h6 16.Nc3) 14.Nd2 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Ra2; B) 13.Bd3 Qe6 (13...Qf6 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Rab8 16.Rc1; 13...Bd3 14.Qd3 Rad8 15.Rc1 Qe6 16.Qb3; 13...Bg6 14.Bg6 Qg6 15.Qb3 Qd6 16.Rc1) 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Rab8 16.Rc1; C) 13.Nfd2 Rad8 (13...Qg6 14.Bf3 Bc2 15.Qc1 Rad8 16.e4; 13...Bb6 14.Bf3 Bg6 15.e4 Nf4 16.Nc4; 13...Bd2 14.Nd2 Rad8 15.Rc1 Qg6 16.Bf3) 14.Nc4 Qg6 15.Na5 Be4 16.Bf3; D) 13.Qb3 Rad8 (13...Rab8 14.Bc4 Rbd8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3; 13...a6 14.Rc1 b5 15.a4 Be6 16.ab5; 13...Be6 14.Qc2 Bg4 15.Rc1 Rad8 16.h3) 14.Rc1 Bb6 15.Nc3 Nc3 16.Qc3.

12.d4 Qe6 A) 13.Qc1 a6 (13...Qd6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Bc4; 13...Qf6 14.Bb5 Re6 15.Qc5 Nce7 16.Bd7; 13...Bg4 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 a6 16.Rb1) 14.Nbd2 Rad8 15.Nb3 Bb6 16.Nc5; B) 13.Qa4 a6 (13...Nb6 14.Qd1 Rad8 15.Bc3 a6 16.Bd3; 13...Rad8 14.Rc1 Nb6 15.Qd1 a6 16.Bc3; 13...Red8 14.Rc1 Nb6 15.Qd1 a6 16.Nbd2) 14.Qb3 Rad8 15.Nbd2 b5 16.Rfc1; C) 13.Nh4 Be4 (13...Ne3 14.fe3 Qe3 15.Rf2 Be4 16.Kf1; 13...Rad8 14.Nf5 Qf5 15.Qb3 Bb6 16.Bd3; 13...Nce7 14.Nf5 Nf5 15.Bd3 Nd6 16.Qa4) 14.Nf3 Qg6 15.Qb3 Rad8 16.Rc1; D) 13.Qb3 Rad8 (13...Bb6 14.Nc3 Nc3 15.Qc3 Ba5 16.Qc4; 13...Red8 14.Bc4 Bb6 15.Bd5 Rd5 16.Nc3; 13...h6 14.Nfd2 Qd7 15.Bf3 Be6 16.Nc4) 14.Nbd2 Bb6 15.Rac1 Na5 16.Qa4.

12.Nh4 a6 13.Nf5 Qf5 14.Qb3 Qe6 15.Bf3 Rad8 16.d4.

12.Nh4 Rad8 A) 13.d3 Be6 (13...Nce7 14.Nf5 Nf5 15.Bh5 Bb6 16.Qb3; 13...Nb6 14.Nf5 Qf5 15.Qc2 Qg6 16.Rc1; 13...Nde7 14.Nf5 Qf5 15.Qb3 Qd5 16.Qa4) 14.Nf3 Bg4 15.Qc2 Qe6 16.h3; B) 13.d4 Be4 (13...Be6 14.Bd3 h6 15.Qc2 Qe7 16.Nf3; 13...a6 14.Nf5 Qf5 15.Qb3 Bb6 16.Bd3) 14.Qb3 Qe6 15.Bf3 f5 16.Rc1; C) 13.Bb5 Be4 (13...Be6 14.Qc2 Nd4 15.Bd4 Qb5 16.Nf3; 13...Bb1 14.Rb1 Nde7 15.d4 a6 16.Bd3; 13...Rb8 14.Nf5 Qf5 15.Qe2 Re6 16.Qd3) 14.d3 Nde7 15.Bd4 Bd5 16.Nc3; D) 13.Nf5 Qf5 14.d4 a6 15.Qb3 Bb6 16.Bd3.

12.Nh4 Be6 13.Qc2 (13.d4 Qe7 (13...Qd8 14.Nf3 Qf6 15.Qc2 Bf5 16.Qb3; 13...Rad8 14.Bd3 Nf6 15.Qc2 Bd5 16.Nf5; 13...a6 14.Qc2 h6 15.Bd3 Qe7 16.Nf3) 14.Nf3 Qf6 15.Bb5 Bg4 16.Bc6; 13.Nf3 Rab8 (13...Rad8 14.Bb5 Bg4 15.h3 Bf3 16.Qf3; 13...a6 14.Qc2 Rab8 15.Nc3 Rbd8 16.Ne4; 13...f6 14.Qc2 Bf5 15.Qb3 Rad8 16.Rc1) 14.Bb5 Bg4 15.Qa4 Bf3 16.gf3; 13.d3 Rad8 (13...a6 14.Qc2 Rad8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3; 13...Re7 14.Nf3 Rae8 15.Qc2 Bg4 16.h3; 13...Qe7 14.Nf3 a6 15.Qc2 Rad8 16.Nbd2) 14.Nf3 Bb6 15.Qc2 f6 16.Nc3) 13...Rad8 (13...a6 14.Bd3 g6 15.Be2 f5 16.Nf3; 13...Rab8 14.Bd3 g6 15.Nf3 Bg4 16.Be4; 13...Nce7 14.Nf3 c6 15.Ne5 Qd8 16.d4) 14.Rc1 h6 (14...Nb6 15.d4 Bd5 16.Nc3) 15.h3 (15.Bb5 Nde7 16.Nf3) 15...Bb6 (15...Nde7 16.Nf3) 16.Bb5 Bh3 (16...Nde7=) 17.Qa4?? (17.gh3 Qh3 18.Bc6+–) 17...Qg4 18.Qg4 Bg4 19.Bc6 bc6 20.Rc6 Ne7 21.Rc1 c5 22.a4 Nc6 23.Bc3 Rd7 24.Nf3 Nb4 25.Na3 Nd3 26.Rcb1 Bc7 27.Ne1 Be2 28.Rb3 Re6 29.Nac2 f6 30.Nd3 Bd3 31.Ne1 Bc4 32.Rbb1 Rc6 33.Rc1 Bd5 34.Nd3 Kf7 35.f3 g5 36.Rab1 h5 37.Rb5 Attacking the isolated pawn on c5 37...Bb6 38.Ba5 The pressure on the isolated pawn grows 38...Bf3 39.Bb6 (39.Nc5!? Be4 40.Kf2 Bc5 41.Rbc5 Rc5 42.Rc5=+) 39...ab6-/+ (39...Rb6? 40.Nc5 Bc6 41.Nd7 Bd7 42.Rb6 ab6 43.Rc4+–; 39...Rd3?! 40.Ba7 Be4 41.Rb2=+) 40.a5 Bg2 (40...ba5!? 41.Nc5 Be2-/+) 41.ab6=+ Rd3 42.b7 Rd8 43.Kg2 Rb8 (worse 43...Rd2 44.Kf3 Rd8 45.Ra1+=) 44.d3 Rc7 45.Rcb1 Kg6 46.Rb6 g4 47.e4 Kg5 48.R1b5 Kf4 49.Rf6 (49.Kf2 g3 50.Kg2 Kg4 51.Rf6 Rbb7 52.Rb7 Rb7 53.Rg6 Kh4 54.Rg3 Rb2 55.Kf3 c4-/+) 49...Ke3 50.Rfb6 h4 51.e5 Kf4 Black intends g3 (51...Kd3!? 52.e6 Kd4–+) 52.e6-/+ h3 53.Kh1 g3 54.Rb1 Kg4 55.Re1 Re7 (55...Rcb7 56.Rb7 Rb7 57.e7+–; 55...Rbb7 56.Rb7 Rb7 57.e7+–) 56.Reb1 Kf5 ½–½. Buczinski,Henryk (2195) – Engelhard,Christof (2180), WC–2011–F–00004, 2011.

12.Nc3 Rad8

13.Qa4 a6 (13...Bc3 14.Bc3 a6 15.Qb3 b5 16.Qb2; 13...Nb6 14.Qf4 a6 15.Qg3 Qd6 16.Qg5; 13...Be6 14.Nd5 Bd5 15.d3 Qe6 16.Rac1) 14.Rfd1 b5 15.Qh4 Bc3 16.dc3.

13.Na4 Qd6 (13...b6 14.Rc1 Qd6 15.Bb5 Bd7 16.d4; 13...Qe7 14.Qb3 Nb6 15.Nb6 Bb6 16.d4; 13...Rb8 14.Nc5 Qd6 15.Nh4 Bc8 16.Rc1) 14.Rc1 b6 15.Bb5 Nde7 16.d4.

13.Qb3 Nb6 (13...Be6 14.Qc2 Bc3 15.Bc3 a6 16.Rfb1; 13...Bg4 14.Nd5 Qd5 15.Qd5 Rd5 16.d4; 13...Nc3 14.Bc3 Be4 15.Rac1 Bb6 16.Qb2) 14.d4 Re7 15.Rfd1 Be6 16.d5.

13.Rc1 a6 14.Na4 Bb6 15.Nb6 Nb6 16.Nd4.

13.Rc1 Nb6 14.d4 a6 15.Na4 Na4 16.Qa4.

13.Rc1 Bc3 14.Bc3 a6 15.Qb3 b5 16.Qb2.

13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bb6 15.Bb5 Qd5 16.Bc6.

13.Rc1 Qf5 14.Nd5 Rd5 15.Qb3 Bd2 16.Nd2 Be2 (better is 16...Rd2!? 17.Qc3 Rb2 18.Qb2 Be2 19.Qe2 Re5+/–) 17.e4+– Re4 18.Ne4 Qe4 19.Rfe1 Rg5?? (better is 19...h5 20.f3 Qd3 21.Qb7 Nd4 22.Bd4 Qd4 23.Kh1 Qd2+–) 20.f3 Qe7 (20...Qe6 21.Qe6 fe6 22.Re2+–) 21.Qb7 Nd8 (21...Rb5 22.Qc8 Qd8 23.Qd8 Nd8 24.Re2+–) 22.Qc7 Rg2 (22...Qe3 23.Kh1 Rd5+–) 23.Kg2 Qg5 24.Kf2 Ne6 25.Qb8 Nf8 26.Rc8 h6 (26...Qe7 27.Re2 Qh4 28.Kg1 Qg5 29.Rg2 Qc5 30.Rc5 f6 31.Qb3 Kh8 32.Qf7 Ne6 33.Rg7 Nc5 34.Rh7) 27.Rf8 Kh7 28.Rh8 Kg6 29.Rg1 1–0. forsetinn (2040) – eternal_life_4u (1750), gameknot.com, 2013.

13.Nd5 Qd5 14.d4 Be4 15.Bd3=+.

12.d3 Rad8

13.Qc2 a6 14.Rd1 Re3 15.fe3 Ne3 16.Qc1.

13.Qc2 Qd6 14.Rd1 Qh6 15.Kh1=.

13.Qc2 Qe6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Rfd1.

13.Qc2 Qe7 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Rfd1.

13.Qc2 Re7 14.Rd1 Re3 15.fe3 Ne3 16.Qb3.

13.d4 a6 14.Qb3 Nf4 15.Bc4 b5 16.ef4.

13.d4 a6=+ 14.Nfd2 Nb6 (14...Qe7=+) 15.Nc3 (better is 15.Nb3!?=+) 15...Nd4!-/+ 16.ed4 Qd4 17.Ndb1 Qe5 18.Qb3 Bb1 19.Ba6 Be4 (19...ba6 20.Rab1 Rd2 21.Ba1-/+) 20.Ne4 (20.Bb5 c6 21.Be2 Rd2–+) 20...Qe4 21.Qg3 g6 22.Qg5 ba6 23.Qf6 (23.Qa5 Nc4 24.Qc3 Nb2 25.Qb2 Re7-/+) 23...Kf8 24.Qg7 Ke7 25.Bf6 Ke6 26.Bd8 Rd8 27.Qh7 Nd5 28.Qh6 (28.Qh3 Ke7 29.Kh1 Nf4 30.Qh4 Ke8 31.Qh8 Kd7–+) 28...Nf4 29.Qg5 f6 30.Qg4 f5 31.Qg5 Bc3 32.Ra2 Bf6 33.Qg3 Qc4 34.Qe3 (34.Qf3 Kf7 (34...Qa2?! 35.Qf4 Qc2 36.Qf3–+) 35.Re1 g5–+) 34…Kf7 (35.Qc1 Nh3 (35...Qa2?! 36.Qc7 Be7 37.Qf4–+) 36.gh3 Qa2 37.Qc7 Be7–+) 0–1. Hlousek – Buczinski,Henryk, corr 3GMM–34, 1997.

13.d4 Bb6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Qe6 16.Qa4.

13.d4 Qd6 14.Qb3 Bb6 15.Nc3 Nc3 16.Bc3.

13.d4 Qe6 14.Qb3 a6 15.Nbd2 b5 16.Rfc1.

13.Kh1 Nb6 (13...Qe7 14.Qa4 Qd6 15.Qc2 Re6 16.Rd1; 13...Nde7 14.d4 Nd5 15.Qb3 Nb6 16.Bb5; 13...Re7 14.Qc2 Rde8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3) 14.Bd4 Bg4 15.Bb6 Bb6 16.d4.

13.Nh4 Be6 (13...Nce7 14.Nf5 Nf5 15.Bh5 Bb6 16.Qb3; 13...Nde7 14.Nf5 Nf5 15.Qc2 Qd5 16.Rc1; 13...Nb6 14.Nf5 Qf5 15.Qc2 Nd5 16.Bf3) 14.Nf3 a6 15.Ng5 Bf5 16.Bh5.

12.d4 Rad8

13.Qa4 a6 (13...Qe6 14.Rc1 Nb6 15.Qd1 Re7 16.Bc3; 13...Nb6 14.Qb3 a6 15.Bc3 Qd5 16.Qd5; 13...Be4 14.Qb3 Bb6 15.Nbd2 Na5 16.Qb5) 14.Rc1 Nb6 15.Qd1 Qe6 16.Bc3.

13.Qb3 Qe6 (13...Be6 14.Qc2 a6 15.Bd3 h6 16.Rc1; 13...Nb6 14.Bb5 Be6 15.Qc2 Bd5 16.Bd3; 13...a6 14.Rc1 Nb6 15.Bc3 Be6 16.Qb2) 14.Nbd2 Bb6 15.Rac1 Na5 16.Qa4.

13.Bb5 a6 14.Ne5 Re5 (better 14...Ne3!? 15.Bc6 bc6 16.fe3 Re5-/+) 15.Bc6+= Qc6 16.de5 Rd7 17.Qf3 Be6 (17...Qg6 18.h4+=) 18.Rc1+/- Qb5 19.Bc3 Nc3 20.Nc3 Qb2? (20...Bc3 21.Rc3 c6 22.Qg3+/-) 21.Ne4 (21.Rab1!? Qa3 22.Qb7 Qf8+-) 21...h6 (21...Qe5 22.Nc5 Rd5 23.Nb7+/-) 22.Nc5 Bd5?? (better 22...Rd5!? 23.Ne6 fe6+/-) 23.Qd1 (better 23.e4 Bc6 24.Nd7 Bd7+-) 23...Rd8 24.Nb7! Qb7 (24...Qb7 25.e4 Combination; 24...Bb7 25.Qd8 Pinning (25.Qd8 Deflection)) 25.Rab1?? (better 25.e4+-) 25...Qa8-/+ 26.Qa4 (26.Qg4 Be4 27.Ra1 Qd5-+) 26...Bb6 (better 26...Bg2!? 27.Rc4 Bh3-+) 27.Rd1-/+ Rf8 28.Qg4 Be6 (28...Re8 29.Qg3-/+) 29.Qg3 Kh8 30.a4 (30.Qh4 Bd5 31.Qg3 Re8-/+) 30...a5 31.h4 (31.Qh4 Bd5 32.Qg3 Bc6-/+) 31...Qc6 (31...Qe8 32.Ra1-+) 32.Rb5 (32.Qf4!?-/+) 32...Qc2 33.Qf3? (better 33.Ra1-+) 33...Qa4 34.Rbb1 (34.Rdb1 Qh4 35.Ra1 Qg4 36.Qg4 Bg4-+) 34...Qa3 (better 34...Bg4 35.Qd5 Bd1 36.Rd1 Qh4-+) 35.Qe4 Bb3 36.Rd3 a4 37.g4? (37.Rd7 Qc5 38.Ra1 Qc3-+) 37...Qa2 (37...Qe7 38.Rdb3 ab3 39.Rb3 Qh4 40.Ra3-+) 38.Rdd1 (38.Rc1-+) 38...Bd1 39.Rd1 Qb3 (39...a3 40.g5-+) 40.Rb1 Qe6 41.g5 (41.Ra1 f6 42.Qf3 Kg8 43.Ra4 fe5-+) 41...a3 42.gh6 Qh6 (42...gh6 43.Kf1-+) 43.Ra1 Bc5 44.Qc4 (44.Rc1 Qb6-+) 44...Qg6 45.Kf1 (45.Kh2 Qb6-+) 45...Be7 (better 45...Rb8!? 46.Rc1-+) 46.Qc7 Qd3 47.Kg1 Bh4 48.Qc5 (48.Qd6 Rd8 49.Qb4 Qh7-+) 48...Qg6 49.Kf1 Rd8 (49...Rb8 50.e4 Rb2 51.Qc8 Kh7-+) 50.Ra3 (50.Qb4 Qh5 51.Kg2-+) 50...Qf5 (50...Rd2 51.Qc2 Rc2 52.Ra8 Kh7 53.Ra2 Ra2 54.e6 Rf2 55.Ke1 Qb1) 51.f4 (51.e4 Qe4 52.Qd6 Rd6 53.ed6 Qc4 54.Kg2 Qc6 55.Kh2 Qd6 56.Rg3 Bg3 57.fg3 Qd2 58.Kh3 f5 59.g4 Qe3 60.Kg2 f4 61.g5 Qg3 62.Kf1 f3 63.g6 Qg2 64.Ke1 Qe2) 51...Rd2 (51...Qh3 52.Ke2 Qg2) 52.Qc6 (52.Qf8 Kh7 53.Qh8 Kh8 54.Ra8 Kh7 55.Rh8 Kh8 56.e4 Qh3 57.Kg1 Bf2) 52…Qh3 (52...Qh3 53.Kg1 Bf2) 0-1. jhonores (2190) - Trainmore (2185), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

13.Qc1 Nf4 (13...Qd6 14.Bb5 Re6 15.Nbd2 Bd2 16.Qd2; 13...Bg4 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Qb2; 13...a6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nf4 16.Bc4) 14.Bb5 Nd3 15.Qc2 Ne1 16.Qc5.

13.Bd3 a6 (13...Rb8 14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Qg4 16.Bc3; 13...Bd3 14.Qd3 Qe6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3; 13...Qe6 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Nb6 16.Rc1) 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 b5 16.Rc1.

11.0-0 Nce7

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 b6 19.Rc4 A) 19...Rc8 20.Re1 (20.Rd1 a6 21.Ne5 f6 22.Nd3 a5=; 20.Qb2 Be4 21.Rfc1 Ree8 22.Ne5 Nf6=) 20...a6 21.Qb2 Ree8 22.Rcc1 a5=; B) 19...a6 20.Ne5 (20.Rd1 Rc8 21.Qb2 Be4 22.Rcc1 b5=; 20.Qb2 Be4 21.Rfc1 b5 22.Rc5 Nb6+=; 20.Re1 Rae8 21.Ne5 c5 22.Nf3 Rc8=; 20.a4 Rb8 21.a5 b5 22.Rc5 Be4+=) 20...c5 21.f4 Rc8 22.Bf3 Nf6+=; C) 19...Rae8 20.Rd1 Bg4 21.h3 Bh5 22.Rd2 f6=.

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 Rb8 A) 19.Ne5 A1) 19...Rd8 20.Bf3 (20.Ra5 a6 21.Qb2 Qc7 22.Rc5 f6=; 20.Bh5 Re7 21.Re1 Be6 22.Be2 f6=) 20...f6 21.Nc4 Qe7 22.Nd2 Bd3=; A2) 19...Re7 20.Re1 (20.Bf3 Be6 21.Qc2 f6 22.Nc4 Qd7=; 20.Qc4 Rbe8 21.Bf3 Be6 22.Qa4 f6=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 fe5 22.Bf5 e4=; 20.Ra5 a6 21.Qb2 Rbe8 22.Bc4 Be6=) 20...f6 21.Nf3 Rbe8 22.Nh4 Bd7=; A3) 19...f6 20.Nd3 (20.Bd3 fe5 21.Bf5 Rh6 22.Be4 Rf8=; 20.Nf3 b6 21.Rc4 Rbe8 22.Rd1 Be4=; 20.Nc4 Qd7 21.Ra5 b6 22.Ra6 Rc8=) 20...b6 21.Rc4 Be4 22.Qb2 a5=; A4) 19...Ree8 20.Qc4 (20.Ra5 a6 21.Re1 f6 22.Nd3 Qd8=; 20.Re1 f6 21.Nf3 Rbd8 22.Bc4 Qe6=; 20.Bh5 Re7 21.Re1 f6 22.Bf7 Kh8=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 Rbc8=; 20.Rc4 Qe6 21.Re1 Re7 22.Ra4 a6=) 20...Rbd8 21.Rc1 f6 22.Nf3 Re7+=; A5) 19...Rbe8 20.Bh5 (20.Bf3 f6 21.Nc4 Qd7 22.Nd2 R6e7=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 fe5 22.Bf5 Rh6=; 20.Ra5 a6 21.Qb2 R6e7 22.Bc4 Be6=; 20.Re1 f6 21.Nc4 Qd7 22.Nb2 R8e7=; 20.a4 f6 21.Nc4 Qd8 22.Nb2 Be4=) 20...R6e7 21.Re1 Qh6 22.Bf3 f6=; B) 19.Rd1 B1) 19...Re7 20.Ne5 (20.Qb2 Rd8 21.Rdc1 Rde8 22.Ne5 f6=; 20.Qc4 Rbe8 21.Rc1 Bg4 22.h3 Bf5=; 20.Ra5 b6 21.Ra4 Rc8 22.Nh4 Be6=; 20.Nh4 Bd7 21.Ra5 a6 22.Nf3 Bg4=; 20.Qd2 Qe6 21.Rdc1 Qd6 22.Bd3 Bd3=) 20...f6 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 Rd8=; B2) 19...Rd8 20.Ra5 (20.Qb2 Re7 21.Rdc1 Rde8 22.Ne5 f6=; 20.Rd2 b6 21.Rc4 Rc8 22.Qb2 Re7=; 20.Ne5 f6 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 b6=; 20.Qa1 Be4 21.Qb2 b6 22.Rcc1 Rg6=) 20...a6 21.Ne5 Rh6 22.Bd3 Be6=; B3) 19...a6 20.Qb2 (20.Ne5 f6 21.Nc4 Qd7 22.Qb2 b6=; 20.Bc4 Rbe8 21.Bd5 cd5 22.Ne5 f6=) 20...Re7 21.Rdc1 Rbe8 22.Ne5 f6+=; B4) 19...b6 20.Rc4 Rc8 21.Qb2 a5 22.Rcc1 Rc7=; B5) 19...Ree8 20.Ra5 (20.Qc4 Rbd8 21.Ne5 f6 22.Nd3 Be6=; 20.Ne5 f6 21.Nf3 Rbd8 22.Ra5 a6=; 20.Qb2 Re7 21.Rdc1 Rbe8 22.Ne5 f6=) 20...Ra8 21.Ne5 Qe6 22.Bf3 f6+=; B6) 19...Qe7 20.Qc4 (20.Bc4 Be4 21.Nd2 b6 22.Ne4 bc5=; 20.Qb2 Rd8 21.Rdc1 Be4 22.Nd2 Nf6=; 20.Ne5 f6 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 Rd8+=; 20.h3 Re8 21.Ne5 f6 22.Nf3 Be4=; 20.a4 Bg4 21.h3 Bf5 22.Bc4 Be4=) 20...Re8 21.Ne5 Qg5 22.Bf3 Nb6+=; B7) 19...Rbe8 20.Qb2 (20.Ne5 f6 21.Bd3 fe5 22.Bf5 Rh6=; 20.Rd2 Be4 21.Ra5 a6 22.Qb2 Qc7=; 20.Ra5 a6 21.Ne5 Qd8 22.Rc5 f6=) 20...R6e7 21.Rdc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; C) 19.Ra5 C1) 19...a6 20.Ne5 (20.Qb2 Re7 21.Rc1 Rbe8 22.Bc4 Be4=; 20.Rd1 Rbe8 21.Qb2 R8e7 22.Rc1 Be4=; 20.Qc5 Qd8 21.Ra4 Ra8 22.Qa5 Qf6=; 20.Re1 Rbe8 21.Qb2 R6e7 22.Rc1 Qe6=) 20...f6 21.Nd3 Re7 22.Nb4 Nb4=; C2) 19...Ra8 20.Rd1 (20.Qb2 Re7 21.Rc1 b6 22.Ra4 Rc8=; 20.Re1 b6 21.Ra6 Re7 22.Rd1 Rd8=; 20.Bc4 b6 21.Ra6 Re7 22.Re1 Rae8=; 20.Ne5 b6 21.Ra4 f6 22.Nf3 a5=) 20...Qd8 21.Rc5 Bg4 22.h3 Bf5=; D) 19.Bc4 D1) 19...Rd8 20.Re1 (20.Qb2 b6 21.Bd5 bc5 22.Be6 Be6=; 20.Bd5 cd5 21.Qc3 Be4 22.Ne5 f6=; 20.Ra5 a6 21.Bd5 cd5 22.Qc3 Be4=; 20.Qd2 Bg4 21.Ng5 Re7 22.Bd3 h6=; 20.Bb3 Rde8 21.Bd5 cd5 22.Qc3 Rg6=; 20.h3 Rg6 21.Bd5 cd5 22.Kh1 Be4=+) 20...Rde8 21.Bd5 cd5 22.Rc7 R6e7=; D2) 19...Rbe8 20.Bd5 (20.Qb2 b6 21.Bd5 bc5 22.Be6 Be6=) 20...cd5 21.Rc7 Bd3 22.Re1 R6e7=; E) 19.Re1 E1) 19...b6 20.Rc4 Rbe8 21.Ne5 c5 22.Nf3 Rc8=; E2) 19...Re7 20.Ne5 (20.Qc4 Rbe8 21.Rc1 Bg4 22.h3 Bh5=; 20.Qb2 Be4 21.Nd2 b6 22.Rcc1 Rbe8=; 20.Qd2 Be4 21.Ng5 Bg6 22.Rec1 Rbe8=; 20.a4 Rc8 21.Ne5 f6 22.Nf3 b6=) 20...Rbe8 21.Bh5 Be6 22.Bf3 f6=; E3) 19...Qe7 20.Ne5 (20.Bc4 Be4 21.Nd2 b6 22.Ne4 bc5=; 20.Qb2 Re8 21.Bc4 Be4 22.Nd2 b6=; 20.Qc4 Re8 21.Ne5 f6 22.Nf3 Qd6=; 20.Rd1 Re8 21.Ne5 f6 22.Nf3 Rd6=; 20.a4 Re8 21.a5 Qd6 22.Ne5 f6=) 20...f6 21.Nf3 Be4 22.Nd2 Bf5+=; E4) 19...Rd8 20.Bc4 (20.Ra5 a6 21.Qb2 Re7 22.Rc1 Bg4=; 20.Ne5 f6 21.Nc4 Qd7 22.Ra5 b6=+; 20.Rd1 Rde8 21.Ra5 a6 22.Qb2 R6e7=) 20...Rde8 21.Bd5 cd5 22.Rc7 R6e7=; E5) 19...Rbe8 20.Ra5 (20.Ne5 f6 21.Nc4 Qd7 22.Nb2 b6=; 20.Bc4 a6 21.Bb3 b6 22.Bd5 cd5=; 20.Qb2 b6 21.Rc4 Be4 22.Ne5 c5=) 20...a6 21.Qb2 R6e7 22.Rc1 Qe6=; F) 19.Qb2 F1) 19...Re7 20.Re1 (20.Rd1 Rbe8 21.Rdc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; 20.Rfc1 Rbe8 21.Ne5 f6 22.Nc4 Qd7=; 20.Ra1 Rbe8 21.Rac1 Bg4 22.Ne5 Be2=; 20.Rc4 Rbe8 21.Rfc1 Bg4 22.h3 Bh5=; 20.Qb3 b6 21.Rc4 Rbe8 22.Rfc1 Rc7=; 20.Rcc1 Rbe8 21.Ne5 Qe6 22.Bc4 Qd6=) 20...b6 21.Rcc1 Rbe8 22.Ne5 Rc7+=; F2) 19...b6 20.Rcc1 (20.Rc4 Rc8 21.Rfc1 Ree8 22.Ne5 c5=) 20...Rd8 21.Rfd1 Re7 22.Ne5 c5+=.

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 Rd8 A) 19.Ra5 A1) 19...Qb8 20.Rd1 (20.Bc4 b6 21.Ra6 Qb7 22.Qb2 Re7=; 20.Qb2 b6 21.Ra4 b5 22.Ra6 Qb7=; 20.Ne5 b6 21.Ra4 c5 22.Rc4 Qd6=; 20.Ra4 b5 21.Ra5 Qb6 22.Qd2 Nf4=) 20...b6 21.Ra4 b5 22.Ra5 Qb6=; A2) 19...Ra8 20.Ne5 (20.Qb2 Re7 21.Rc1 b6 22.Ra4 Rc8=; 20.Re1 b6 21.Ra6 Re7 22.Rd1 Rd8=; 20.Bc4 b6 21.Ra6 Re7 22.Re1 Rae8=; 20.Rd1 b6 21.Ra6 Re7 22.Ra4 Nf4=; 20.Qd2 Re7 21.Rc1 b6 22.Ra4 Rc8=) 20...b6 21.Ra4 f6 22.Nf3 a5=; A3) 19...a6 20.Re1 (20.Qb2 Qc7 21.Ra4 Ra8 22.Rc4 Rae8=; 20.Rd1 Re7 21.Qb2 Bg4 22.Rd3 Bc8=; 20.Ne5 Rde8 21.Qb2 Qd8 22.Rc5 f6=; 20.Qd2 Be4 21.Ng5 Rh6 22.h3 Bg6=; 20.Bc4 Be4 21.Ne5 Bf5 22.Qb2 b5=) 20...Qc7 21.Qd2 Qe7 22.Bd3 Bd3=; B) 19.Rd1 B1) 19...Re7 20.Ne5 (20.Qc4 Be4 21.Ne5 Qh6 22.Bf3 Bf3=; 20.Qb2 Qf6 21.Ne5 Be4 22.Bd3 Bd3=; 20.Rd2 Rde8 21.Ne5 f6 22.Nf3 Be4=; 20.Re1 Be4 21.Nd2 Bg6 22.Nc4 Qe6=) 20...Qe6 21.Bc4 f6 22.Nd3 Rd6+=; B2) 19...Qe7 20.Ne5 (20.Qb2 Bg4 21.h3 Bh5 22.Rd2 Bg6=; 20.Ra5 b6 21.Ra6 Bg4 22.Rd2 c5=) 20...f6 21.Nf3 Qe8 22.Nh4 Be4=; B3) 19...Ree8 20.Re1 (20.Rd2 Re7 21.Ne5 f6 22.Nf3 Qe6=; 20.Ra5 a6 21.Qb2 Bc8 22.Rc1 b6=; 20.Qc4 Qe6 21.Rc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; 20.Ne5 f6 21.Nf3 Re7 22.Nh4 Bd7=; 20.Qb2 Re7 21.Rdc1 Qh6 22.Ra5 b6=; 20.a4 Bg4 21.Qc2 Qf6 22.Ne5 Be2=) 20...a6 21.Qb2 Rd7 22.Rec1 Rde7=; B4) 19...Be4 20.Ng5 (20.Ne5 f6 21.Nc4 Qe7 22.Nd2 f5+=; 20.Nd2 Rh6 21.h3 Bf5 22.Bf3 b6=) 20...Rh6 21.h3 Bg6 22.e4 Nf4+=; B5) 19...a6 20.Ne5 (20.Qb2 Re7 21.Rdc1 Be4 22.Nd2 Nf6=) 20...Rh6 21.h3 Re6 22.Bf3 f6+=; B6) 19...Bg4 20.Re1 (20.h3 Bh5 21.Qb2 Re7 22.Rdc1 Qe6=; 20.Ra5 Nf4 21.ef4 Re2 22.Ne5 Be6=; 20.Qb2 Qe7 21.h3 Bh5 22.Rd3 b6=; 20.Rd2 Rde8 21.Ra5 a6 22.Qc2 Rh6=; 20.Qc2 b6 21.Rc4 Qa3 22.Bd3 Bf3=+) 20...Re7 21.Qc2 Qf6 22.Ne5 Be2=; B7) 19...Rde8 20.Ra5 (20.Rd2 Be4 21.Ne5 f6 22.Bf3 Bf3=; 20.Ne5 f6 21.Bd3 fe5 22.Bf5 Rh6=; 20.Qb2 R6e7 21.Rdc1 Bg6 22.Ra5 b6=) 20...a6 21.Qb2 R8e7 22.Ne5 Qd8=; C) 19.Bc4 C1) 19...Re7 20.Bd5 cd5 21.Qc3 Be4 22.Ne5 f6+=; C2) 19...Rg6 20.Ne5 (20.Nh4 Bh3 21.Bd5 cd5 22.Ng6 Qg6=; 20.Bd5 cd5 21.Ne5 Bh3 22.g3 Re6=) 20...Re6 21.Bd5 cd5 22.Qc3 f6+=; C3) 19...Be4 20.Ng5 Rh6 21.h3 Bg6 22.Bd5 cd5+=; C4) 19...a6 20.Bd5 cd5 21.Qb2 b6 22.Rc3 Ree8=; C5) 19...Rde8 20.Bd5 (20.Qb2 b6 21.Bd5 bc5 22.Be6 Be6=) 20...cd5 21.Rc7 Bd3 22.Re1 R6e7=; C6) 19...Ree8 20.Bd5 cd5 21.Qc3 b6 22.Rc6 Rc8=.

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 Be4 A) 19.Ne5 A1) 19...f6 20.Nc4 Qd8 21.Nd2 Bg6 22.Rd1 Qd6=; A2) 19...Rd8 20.Bh5 g6 21.Bg4 f5 22.Be2 f4+=; A3) 19...Rae8 20.Bh5 g6 21.Bg4 f5 22.Be2 f4+=; A4) 19...Nf6 20.Rd1 (20.Qb2 b6 21.Rcc1 c5 22.Nc4 Qf8=; 20.f3 Bd5 21.Rc3 Nd7 22.Nd7 Qd7=; 20.Ra5 b6 21.Nc4 Qc7 22.Re5 Ree8=; 20.Rc3 Rae8 21.Qb2 b6 22.Bc4 Nd5=; 20.Re1 b6 21.Rc3 c5 22.Nf3 Rc8=) 20...Bd5 21.Bd3 Ne4 22.Be4 Be4+=; A5) 19...Re7 20.Rd1 (20.Qc4 Rd8 21.Rc1 Qh6 22.Qb3 Qg5=; 20.Re1 Rae8 21.f3 Bf5 22.e4 Nf4=) 20...f6 21.Nc4 Qe6 22.Nd2 Bg6=; B) 19.Nd2 B1) 19...Nf6 20.Qb2 (20.Re5 Bd5 21.Qc3 b6 22.Rc1 Rd8=; 20.Nc4 Qe7 21.Re5 Rc8 22.Re6 Qe6=; 20.Ne4 Ne4 21.Ra5 c5 22.Rd1 Rh6=; 20.Bc4 Re7 21.Ne4 Ne4 22.Rf5 Rae8=; 20.Ra5 Bd5 21.Qc5 b6 22.Qd6 Rd6=; 20.Rd1 Bd5 21.Qb2 Qe7 22.Rc3 Re8=) 20...b6 21.Ne4 Ne4 22.Rc2 Rd8=; B2) 19...Bg6 20.Nc4 Qe7 21.Ne5 Re8 22.Bg4 Rd6+=; B3) 19...Bf5 20.Bf3 (20.Nc4 Qe7 21.Bf3 Rd8 22.Ne5 f6=) 20...Rh6 21.h3 Qg6 22.Nc4 Qe6+=; B4) 19...Rh6 20.h3 Bg2 21.Kg2 Qg6 22.Bg4 f5-/+; C) 19.Ng5 Rh6 20.h3 (20.g3 Bg6 21.e4 Nb6 22.Rd1 f6=; 20.f4 Bg6 21.Bf3 Re8 22.Bd5 cd5=) 20...Bg6 21.Bf3 Nf6 22.Rd1 Re8+–.

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 Qe7 19.Ne5 (19.Bc4 A) 19...Rd6 20.Ne5 (20.Bd5 Rd5 21.Rd5 cd5 22.Qc5 Qd8=) 20...Rad8 21.Re1 f6 22.Nd3 Be6=; B) 19...Qd8 20.Qb2 (20.Ne5 f6 21.Nf3 b6 22.Bd5 cd5=; 20.Bd5 cd5 21.Qc3 Be4 22.Ne5 b6=; 20.Re1 b6 21.Bd5 cd5 22.Rc7 Re7=) 20...b6 21.Bd5 cd5 22.Rc3 Be4+=; C) 19...Be4 20.Nd2 b6 21.Ne4 bc5 22.Nc5 Rh6=) 19...Rd8 (19...f6 20.Nf3 Re8 21.Bc4 Rd6 22.Bd5 cd5=; 19...Rd6 20.Re1 (20.Bc4 f6 21.Nd3 Be6 22.Nb4 Nb4=; 20.Qb2 Re8 21.Bf3 f6 22.Nc4 Rd7=; 20.Qd2 Re8 21.Bf3 f6 22.Nc4 Rd7=; 20.Qc4 Re8 21.Rc1 f6 22.Nf3 Kh8=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 fe5 22.Bf5 ed4=; 20.f3 Rh6 21.g4 Be6 22.e4 Nb6=) 20...f6 21.Nf3 Re8 22.Nh4 Bd7=; 19...Re8 20.Bf3 (20.Bh5 Rf8 21.Bf3 f6 22.Bd5 cd5=) 20...f6 21.Nc4 Qd7 22.Nd2 R6e7=; 19...Qe8 20.Bh5 (20.Bc4 f6 21.Nf3 Rd6 22.Qb2 b6=; 20.Bf3 f6 21.Bd5 cd5 22.Nf3 b6=; 20.Qb2 f6 21.Nf3 b6 22.Rcc1 Rd8=) 20...Re7 21.Re1 Be6 22.Qc2 Rd8+=; 19...Qd6 20.Bf3 (20.Rd1 f6 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 b6=; 20.Bh5 Re7 21.Re1 f6 22.Bf7 Kh8=; 20.Ra5 b6 21.Ra4 f6 22.Nf3 a5=; 20.a4 f6 21.Nc4 Qd7 22.a5 Rb8=) 20...f6 21.Nc4 Qd7 22.Nd2 Bd3+=; 19...Qh4 20.Bf3 (20.Bc4 Rh6 21.Nf3 Qe4 22.Bd5 cd5=; 20.Qb2 Qe7 21.Rfc1 f6 22.Nf3 Re8+=) 20...Rh6 21.h3 Bh3 22.gh3 Qh3+–) 20.Bh5 g6 21.Be2 f6 22.Nf3 Nf4= ½–½. Feldborg,Brian – Rozzoni,Roberto, corr EM/M/202 ICCF Email, 2002.

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 Re7 A) 19.Qc4 A1) 19...Qf6 20.Ne5 (20.Rc1 Rae8 21.Ne5 Be4 22.Bd3 Bd3=; 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Rae8 22.Rfc1 Qe6=; 20.Rd1 Qe6 21.Ne5 f6 22.Nf3 Rc8=; 20.Re1 Rae8 21.Ne5 Be4 22.f3 Bg6=; 20.Ra1 Be4 21.Rc1 Rae8 22.Ne5 Qg5=; 20.Qb3 Rd8 21.Ne5 Be4 22.Bd3 Bd3=) 20...Rae8 21.Bf3 Be6 22.Qa4 Ra8+=; A2) 19...Bd7 20.Qd3 (20.Qb3 b6 21.Rc4 Nf4 22.Bd1 Ng6=; 20.Qa4 Bg4 21.Qc2 Qf6 22.Ne5 Be2=) 20...Rae8 21.Re1 Qh6 22.Ne5 Be6=; A3) 19...Be4 20.Nd2 (20.Ne5 Rd8 21.Rc1 Qh6 22.Qb3 Qg5=; 20.Rc1 Rae8 21.Ne5 Qh6 22.Bf3 Bf3=; 20.Qa4 Qg6 21.Nh4 Qh6 22.Nf3 Rae8=; 20.Ng5 Nf6 21.Qb4 Bd5 22.Rb1 Rae8=) 20...Bg2 21.Kg2 Re3 22.Bf3 Rc3=; A4) 19...Rae8 20.Ne5 (20.Rc1 Bg4 21.Ne5 Nb6 22.Qc2 Be2=; 20.Rd1 Bg4 21.Qd3 Nf4 22.ef4 Bf3=; 20.Qa4 a6 21.Rfc1 Bg4 22.Qc2 Nf4=; 20.Re1 Be4 21.Nd2 Bg2 22.Kg2 Re3=; 20.Ra1 Bg4 21.Re1 Nf6 22.Qb4 a6=) 20...f6 21.Nf3 Qe6 22.Rc1 a6=; A5) 19...Rd8 20.Rc1 (20.Ne5 Be4 21.Rc1 Qh6 22.Qb3 Qg5=; 20.Qa4 a6 21.Rfc1 Rde8 22.Ne5 Be4=; 20.Rd1 Be4 21.Ne5 Qh6 22.Bf3 Bf3=) 20...a6 21.Qb3 Qe6 22.Bc4 h6+=; A6) 19...Rc8 20.Bd3 (20.Rc1 Rec7 21.Bd3 Bd3 22.Qd3 Re8=; 20.Qa4 b6 21.Rcc1 Qf6 22.Ne5 c5=; 20.Qb3 b6 21.Rcc1 Be6 22.Qd3 Nf6=) 20...Be6 21.Qa4 b6 22.Rc2 h6=; A7) 19...a6 20.Rc1 (20.Rd1 Rae8 21.Ne5 f6 22.Nd3 Be6=; 20.Ne5 Rd8 21.Rc1 f6 22.Nf3 Be4=; 20.Qb3 Rae8 21.Rfc1 Bg4 22.h3 Bf5=; 20.Qa4 Rae8 21.Rfc1 Bg4 22.Qc2 Nf4=; 20.Re1 Rae8 21.Ne5 f6 22.Nd3 Be6=; 20.Ra1 Rae8 21.Ne5 Rd8 22.Rc1 Qe6=) 20...Rae8 21.Ne5 f6 22.Nd3 Be6=; B) 19.Qd2 B1) 19...Be4 20.Qb2 (20.Ng5 Bg6 21.Rfc1 Nb6 22.Nf3 Be4=; 20.Rfc1 Qg6 21.g3 Rae8 22.Ne5 Qg5=) 20...Rae8 21.Nd2 Bf5 22.Rfc1 Qg6=; B2) 19...b6 20.Rc4 (20.Rcc1 Rd8 21.Bd3 Bd3 22.Qd3 Qf6=) 20...Qa3 21.Ne5 Rc7 22.Rfc1 a5=; B3) 19...Rd8 20.Qb2 (20.Rfc1 Be4 21.Ne5 f6 22.Nd3 Qe6=) 20...b6 21.Rc4 a6 22.Rfc1 Rc8=; B4) 19...Rc8 20.Qb2 (20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Rce8 22.Rfc1 Nf6=; 20.Rfc1 Rce8 21.Ne5 f6 22.Nf3 Be4=; 20.Rcc1 Be4 21.Rfd1 a6 22.Qb2 Qg6=) 20...b6 21.Rc4 Qf6 22.Rfc1 c5+=; B5) 19...Rb8 20.Rfc1 (20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Qf6 22.Rfc1 Rd8=; 20.Qb2 Rbe8 21.Rfc1 Be4 22.Nd2 Nf6=; 20.Rd1 Rbe8 21.Rdc1 Be4 22.Ne5 f6=; 20.Re1 Be4 21.Ng5 Bg6 22.Rec1 Rbe8=; 20.Ra1 Rc8 21.Rac1 Rce8 22.Bd3 Bd3=) 20...Rbe8 21.Qb2 Bg4 22.Ne5 Be2=; B6) 19...Rf8 20.Qb2 (20.Rfc1 Rfe8 21.Bd3 Bd3 22.Qd3 Qf6=; 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Qe6 22.Qc2 Rfe8=; 20.Rd1 Be4 21.Ng5 Bg6 22.Rdc1 Rfe8=; 20.Re1 Be4 21.Ng5 Bg6 22.Rec1 Rfe8=; 20.Ra1 b6 21.Rc4 Be4 22.Ng5 Bg6=) 20...b6 21.Rc4 a6 22.Rd1 Be4=; B7) 19...Rae8 20.Rfc1 Be4 21.Ne5 f6 22.Nc4 Qe6=; C) 19.Rd1 C1) 19...Rd8 20.Ne5 (20.Qb2 Be4 21.Rdc1 Qg6 22.R5c4 Rde8=; 20.Qc4 Be4 21.Qa4 a6 22.Nd2 Bg6=; 20.Rd2 Rde8 21.Ne5 Qe6 22.Bc4 Qd6=; 20.Ra5 b6 21.Ra4 Nf4 22.ef4 Re2=) 20...f6 21.Bd3 Qe6 22.Qc2 g6=; C2) 19...Rb8 20.Ne5 (20.Qb2 Rd8 21.Rdc1 Rde8 22.Ne5 f6=; 20.Qc4 Rbe8 21.Ne5 Be4 22.Rc1 Qf6=; 20.Ra5 b6 21.Ra4 Rc8 22.Nh4 Be6=; 20.Qd2 Rbe8 21.Rdc1 Be4 22.Ne5 f6=; 20.Nh4 Bd7 21.Ra5 a6 22.Nf3 Bg4=) 20...f6 21.Bd3 Qe6 22.Qc2 Bd3=; C3) 19...Rf8 20.Qb2 (20.Ne5 f6 21.Nd3 Be4 22.Qc4 Qe6=; 20.Qc4 Rfe8 21.Ne5 f6 22.Nd3 Be6=; 20.Nh4 Bd7 21.Bd3 Qf6 22.g3 Bg4=; 20.Ra5 b6 21.Ra4 Nf4 22.Bf1 Ng6=; 20.Qd2 Rc8 21.Rdc1 Rce8 22.Ne5 f6=; 20.Rd2 Rfe8 21.Bd3 Bd3 22.Rd3 Nf6=) 20...Rfe8 21.Rdc1 Be4 22.Nd2 Nf6=; C4) 19...a6 20.Ne5 (20.Qb2 Rae8 21.Rdc1 Rd8 22.Ne5 f6=; 20.a4 Rae8 21.a5 Bg4 22.h3 Bf5=; 20.Rd2 Rae8 21.Rb2 Qe6 22.Ne5 f6=; 20.Qc4 Rae8 21.Ne5 f6 22.Nd3 Be6=; 20.Nd2 Rc8 21.Nc4 Qe6 22.Qb2 Rce8=) 20...Rae8 21.Bf3 f6 22.Nd3 Be4=; C5) 19...Qe6 20.Qb2 (20.Qd2 Rae8 21.Rdc1 Qd6 22.Qb2 Be4=; 20.Qc4 Rae8 21.Rc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; 20.Nh4 Be4 21.Nf3 Qg6 22.Nh4 Qh6=; 20.Ne5 f6 21.Nd3 Be4 22.Nb4 Nb4=; 20.Rd2 Rd8 21.Rb2 Rd6 22.Bc4 b6=; 20.Bd3 Bd3 21.Rd3 f6 22.Rb3 Rd8=) 20...Rae8 21.Rdc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; C6) 19...Rae8 20.Ne5 (20.Qc4 Bg4 21.Rd2 Qh6 22.Qd3 Ne3=; 20.Qb2 Bg4 21.h3 Bf5 22.Rdc1 Qf6=; 20.Rd2 Be4 21.Ne5 f6 22.Nc4 Qe6=; 20.Ra5 b6 21.Ra6 Bg4 22.h3 Bh5=) 20...f6 21.Nf3 Bg4 22.Qc4 Re6=; C7) 19...Qf6 20.Qc4 (20.Ne5 Qe6 21.Bc4 Rd8 22.Qb2 Rd6=; 20.Rd2 Be4 21.Rb2 Rae8 22.Ne5 Qg5=) 20...Rae8 21.Ne5 Be4 22.Bd3 Bd3=; D) 19.Ne5 D1) 19...f6 20.Nd3 (20.Nf3 Rae8 21.Qc4 Be4 22.Rc1 Kh8=) 20...Rae8 21.Nb4 Nb4 22.Rf5 Nd5+=; D2) 19...Rd8 20.Re1 (20.Bf3 f6 21.Bd5 cd5 22.Nf3 Bd3=; 20.Qc4 Be4 21.Rc1 Qh6 22.Qb3 Qg5=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 Qe6 22.Qc2 g6=) 20...f6 21.Nf3 Rde8 22.Nh4 Be6=; D3) 19...Rf8 20.Qc4 (20.Bf3 f6 21.Bd5 cd5 22.Nf3 Bd3=; 20.Ra5 a6 21.Qb2 Rfe8 22.Bc4 Be6=; 20.Re1 f6 21.Nf3 Rfe8 22.Qb2 b6=; 20.Rd1 f6 21.Nf3 Qe6 22.Qb2 Rfe8=; 20.h3 Rfe8 21.Qc4 Be4 22.Rc1 Qh6=) 20...f6 21.Nf3 Rfe8 22.Rc1 Qe6=; D4) 19...a6 20.Rd1 (20.a4 f6 21.Nc4 Qe6 22.Qb2 Rae8+=; 20.Bf3 Be6 21.Qc2 Rae8 22.Rb1 Qc7+=) 20...f6 21.Nc4 Qe6 22.Qb2 Rae8+–; D5) 19...Qe6 20.Bc4 Rae8 21.Re1 f6 22.Nd3 Bd3+=; D6) 19...Rb8 20.Ra5 (20.Bf3 Be6 21.Qc2 f6 22.Nc4 Qd7=; 20.Qc4 Rbe8 21.Bf3 Be6 22.Qa4 f6=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 Rd8=; 20.Re1 Rbe8 21.Bh5 Be6 22.Qc2 Nf6=) 20...a6 21.Bc4 f6 22.Nd3 Rbe8=; D7) 19...Rae8 20.Qc4 (20.Bh5 Be6 21.Qc2 Nf6 22.Bf3 Bd5=; 20.Rd1 f6 21.Nf3 Bg4 22.Re1 Kh8=; 20.Re1 f6 21.Nf3 Qe6 22.Qc4 Rc8=; 20.Bf3 f6 21.Bd5 cd5 22.Nf3 b6=) 20...f6 21.Nd3 Be4 22.Nb4 Kh8=; E) 19.Qb2 E1) 19...Rd8 20.Rfc1 (20.Rd1 Be4 21.Rdc1 Qg6 22.Nh4 Qf6=) 20...Rde8 21.Ne5 f6 22.Nf3 Bg4=; E2) 19...Bg4 20.Qc2 (20.Re1 Rae8 21.Qc2 Qh6 22.Ra5 Ne3=+; 20.h3 Bf5 21.Rfc1 Rae8 22.Ne5 f6=; 20.Rfc1 Rae8 21.Ne5 Be2 22.Qe2 f6=) 20...Nf6 21.Rc1 Bf3 22.Bf3 Rae8=; E3) 19...Rae8 20.Rfc1 Qf6 21.Ne5 Qd6 22.Bf3 Be6=; E4) 19...Rb8 20.Rfc1 (20.Rc4 Rbe8 21.Ra4 b5 22.Ra6 Bc8=; 20.Rd1 Rbe8 21.Rdc1 Be4 22.Nd2 Nf6=; 20.Re1 b6 21.Rc4 Rbe8 22.Rec1 Rc7=; 20.Ra1 b6 21.Rc4 Rc8 22.Rd1 Qe6=; 20.Qb3 Rd8 21.Rfc1 Bg4 22.Qc2 Qh6=; 20.Rcc1 Rbe8 21.Bc4 Nb6 22.Bb3 Be6=) 20...Rbe8 21.Ne5 Be4 22.Bh5 Qe6=; E5) 19...Rf8 20.Rfc1 (20.Rd1 Rfe8 21.Rdc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; 20.Re1 b6 21.Rc4 Rc8 22.Rd1 Qe6=; 20.Ra1 Rd8 21.Rac1 Qh6 22.Ne5 Ne3=; 20.Rc4 Rfe8 21.Ra4 b5 22.Ra6 Bc8=; 20.Qb3 Rfe8 21.Rfc1 Bg4 22.h3 Bh5=; 20.Rcc1 Rfe8 21.Ne5 Qe6 22.Bc4 Qd6=) 20...Rfe8 21.Ne5 f6 22.Nc4 Qd7=; E6) 19...b6 20.Rcc1 (20.Rc4 Rc8 21.Rd1 Qe6 22.Rcc1 Rd8=) 20...Rae8 21.Rfd1 Be4 22.Ne5 c5+=; E7) 19...Rc8 20.Rd1 (20.Rc4 Rce8 21.Rfc1 Qh6 22.Kh1 Be4=; 20.Rfc1 b6 21.R5c4 Be4 22.Nd2 Bg6=; 20.Re1 b6 21.Rc4 Qe6 22.Rec1 Rcc7=; 20.Rcc1 Rce8 21.Bc4 Nb6 22.Bb3 Qf6=; 20.Ra1 b6 21.Rc4 Be4 22.Rac1 Ree8=) 20...b6 21.Rcc1 Be4 22.Nd2 Rce8=.

12.Nc3 c6 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc5 Qd6 17.Qc1 Re6 18.d4 Rae8 A) 19.Ne5 A1) 19...R6e7 20.Rd1 (20.Qc4 f6 21.Nd3 Be6 22.Qa4 a6=; 20.Re1 f6 21.Nf3 Qe6 22.Nd2 Rd8=; 20.Bh5 Qe6 21.g4 Bg6 22.Bg6 hg6=; 20.Bf3 f6 21.Bd5 cd5 22.Nf3 b6=) 20...f6 21.Nf3 Qe6 22.Qc4 a6=; A2) 19...R8e7 20.Re1 (20.Bf3 f6 21.Nc4 Qd7 22.Nd2 b6=; 20.Rd1 f6 21.Bd3 fe5 22.Bf5 Rh6=; 20.a4 Rh6 21.Bf3 Be6 22.h3 f6=) 20...f6 21.Nf3 b6 22.Rc4 Be4=; A3) 19...f6 20.Nf3 (20.Nd3 b6 21.Rc4 Be4 22.Qb2 f5=; 20.Nc4 Qd7 21.Ra5 b6 22.Ra6 Qb7=+) 20...b6 21.Rc4 Nf4 22.Bd1 b5=; B) 19.Rd1 B1) 19...b6 20.Rc4 Bg4 21.Rd2 Nf4 22.ef4 Bf3+=; B2) 19...R6e7 20.Ne5 (20.Qb2 Qe6 21.Rdc1 Bg4 22.Ne5 Be2=; 20.Qc4 Be4 21.Ne5 Re6 22.Ra5 b5=; 20.Rd2 Be4 21.Ne5 Qh6 22.Bc4 Nb6=; 20.Ra5 b6 21.Ra6 Bg4 22.h3 Bh5=) 20...Qe6 21.Bc4 f6 22.Nd3 Bd3+=; B3) 19...Bg4 20.h3 (20.Rd2 b6 21.Rcc2 f6 22.Rc4 Nf4=; 20.Ra5 a6 21.h3 Bh5 22.Qb2 R6e7=; 20.Qb2 b6 21.Rc2 Qe7 22.Rdc1 Qf6=) 20...Bf5 21.Bc4 a6 22.Bd5 cd5=; C) 19.Bc4 C1) 19...b6 20.Bd5 cd5 21.Rc7 Bd3 22.Re1 Be4=; C2) 19...a6 20.Bd5 (20.Qd2 b6 21.Bd5 bc5 22.Be6 Be6=; 20.Re1 Qd8 21.Bd5 cd5 22.Qc3 b6=; 20.Bb3 b6 21.Bd5 cd5 22.Rc8 Bd3=) 20...cd5 21.Qc3 b6 22.Rc7 Bd3=; C3) 19...Be4 20.Ng5 Rh6 21.h3 Bg6 22.Bd5 cd5=; C4) 19...Rd8 20.Bb3 (20.Qb2 b6 21.Bd5 bc5 22.Be6 Be6=; 20.Re1 a6 21.Bd5 cd5 22.Qb2 Be4=; 20.Ra5 a6 21.Bd5 cd5 22.Qc3 b5=; 20.Qd2 Bg4 21.Ng5 Re7 22.Bd3 h6=; 20.Bd5 cd5 21.Qb2 b6 22.Rc3 Ree8+=; 20.a4 b6 21.Bd5 cd5 22.Rc7 Re7=) 20...Bd3 21.Re1 Be4 22.Ng5 Re7+=; C5) 19...Rg6 20.Nh4 (20.Bd5 cd5 21.Ne5 Bh3 22.g3 Rge6=) 20...Rh6 21.Bd5 cd5 22.Nf3 Be4=; D) 19.Qb2 b6 (19...R6e7 20.Rfc1 Bg4 21.Ne5 Be2 22.Qe2 f6=) 20.Rcc1 (20.Rc4 Nf4 21.Rc3 Ne2 22.Qe2 Be4=) 20...Nf4 21.Bc4 Nd5 22.Qb3 a5=; E) 19.Re1 E1) 19...b6 20.Rc4 Be4 21.Rd1 Bf3 22.Bf3 Rh6+=; E2) 19...Be4 20.Rd1 (20.Ne5 Nf6 21.Ra5 a6 22.Qb2 R6e7=; 20.Ng5 Rh6 21.h3 Bg6 22.Nf3 Re7=; 20.Nd2 Rh6 21.h3 Bf5 22.Ra5 a6=; 20.Qb2 Rh6 21.h3 b6 22.Rc4 Rg6=) 20...b6 21.Rc4 Bf3 22.Bf3 Rh6+=; E3) 19...R6e7 20.Ne5 (20.Qc4 Be4 21.Nd2 Bg2 22.Kg2 Re3=; 20.Qb2 Be4 21.Nd2 Nf6 22.Nc4 Qd8=; 20.Rd1 Bg4 21.h3 Bh5 22.Rd2 Bg6=) 20...f6 21.Nf3 a6 22.Nh4 Bd7=; F) 19.Ra5 a6 20.Qb2 (20.Ne5 Qd8 21.Rc5 f6 22.Nf3 Qd6=; 20.Qd2 Be4 21.Ng5 Rh6 22.h3 Bf5=; 20.Rd1 Bg4 21.h3 Bh5 22.Rd2 Qd8=; 20.Re1 R6e7 21.Bc4 Be4 22.Nd2 Bg6=) 20...R6e7 21.Rc1 Qe6 22.Bc4 Rd8=.

11.0-0 h6

12.Qb3 Qd6 (12...Rb8 13.Nd4 (13.Nc3 Be6 14.Nd5 Qd5 15.Qc2=) 13...Be4 14.Nf3 (14.Rd1= Nf4 15.Bc4-/+) 14...Nf4 15.ef4=; 12...Nb6 13.Rc1 (13.d4 Be6 14.Qc2 Bd5 15.Nbd2=) 13...Be6 14.Qc2 Nd5 15.Bb5=; 12...Qd7 13.d4 (13.Rc1 Rab8 14.Nd4 Nd4 15.Bd4=; 13.Rd1 Be6 14.Bb5 Bg4 15.Qa4=; 13.Nc3 Be6 14.Bc4 Bc3 15.Bc3=; 13.Bb5 Rab8 14.Qa4 Nb6 15.Qf4=) 13...Be6 14.Bc4 Bb6 15.Bb5=) 13.d4 (13.Rc1 Rab8= 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=; 13.Nc3 Nb6 14.Nb5 Qd7 15.Nbd4=) 13...a6 (13...Be6 14.Bc4 (14.Qb7? Reb8 15.Qa6 Rb6–+) 14...b5 15.Bb5= (15.Qb5? Rab8–+)) 14.Rc1 (14.Qb7? Reb8 15.Ba6 Rb7 16.Bb7 Rb8 17.Bc6 Qc6–+ (worse 17...Rb2 18.Rc1–+)) 14...Bb6 (14...b5 15.Bd3= (15.Nc3 Bc3 16.Bc3=)) 15.Nc3 Nd4 (15...Be6 16.e4 Na5 17.Qc2 Nc3 18.Qc3=+ (worse 18.Bc3 Nb3-/+)) 16.Nd4+= Bd4 17.Nd5 (17.Qd5 Qd5 18.Nd5 Bb2 19.Nc7 Bc1 20.Ne8 Bb2-/+ (20...Re8?! 21.Rc1 Rd8 22.Kf1=)) 17...Bb2 18.Qb2 Qd5 19.Rc7 b5 20.Bh5 (20.Bf3 Be4 21.Rd1 Qf5 22.Be4 Qe4=) 20...Be6 21.Bf3 Qd8 22.Rac1 Rc8 23.Rc8 Bc8 24.a4 (24.Bc6 Re6 25.h3 Rd6=) 24...ba4 25.Bc6 Re6 26.Ba4 Rd6 27.h3 (27.Qe5 Rd2=) 27...Be6 28.Bc2 (28.Qe5 Rd2 29.Qf4 Qd3=) 28...g6 (28...Qg5 29.f4 Qb5 30.Qc3=) 29.Rb1 Qg5 (29...Kh7 30.Qe5=) 30.Kh2 (30.Qa1 Rd8=) 30...Bd5 31.Rg1 Kh7 32.Qd4 Rd7 33.f4 Qe7 34.Ba4 Bc6 35.Qc4 Ba4 36.Qa4 Rd2 (36...f5 37.Re1=) 37.Qc4 (37.e4 Qe6=) 37...Qb7 (37...Qf6 38.Rb1 Rd8 39.Rb7=) 38.e4 Rf2 39.Rb1 Qb1 40.Qf7 Kh8 41.Qf8 Kh7 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 ½–½. Gavrijski,Dimitar (2010) – Krueger,Jan, corr ICCF WSTT/3/06/2, 2006.

12.Nc3 a6 13.Rc1 (13.Qb3 Nb6 14.d4 Be6 15.Qc2=; 13.Nd5 Qd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3=) 13...Qf6 14.Qb3 Bc3 15.Bc3=.

12.Nc3 Nb6 13.Nb5 (13.d4 Qd6 14.Rc1 a6 15.Qb3=; 13.d3 Qd7 14.Na4 Na4 15.Qa4=; 13.Bb5 Bd3 14.Bc6 bc6 15.Ne2=) 13...Be6 14.d3 Bd5 15.Qc2=.

12.Nc3 Rb8 13.Rc1 (13.Qa4 a6 14.Qb3 Be6 15.Qc2=; 13.Qb3 Be6 14.Qc2 Qe7 15.d4=; 13.Nb5 Qd7 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4=) 13...Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rc3=.

12.Nc3 Nc3 13.dc3 Qd1 14.Rfd1 Rad8 15.Nd4 Nd4 16.cd4 c6 17.Rdc1 Bb6 18.a4 a6 19.a5 Bc7 20.Bf3 Be4 21.Be4 Re4 22.Bc3 Rd5 The isolani on a5 becomes a target 23.Bb4 (23.Rcb1 Re7=) 23...f5 (23...Rb5 24.Rab1=) 24.g3 Rb5 25.Rab1 Re6 26.Be1 Rd6 27.Rb5 ab5 28.Bb4 Rd7 29.Kf1 Bd6 30.Bc5 g6 (30...Kf7 31.Ke2=) 31.Ke2 Bc5 32.Rc5 (worse is 32.dc5 Kf7+=) 32...Rd6? (better is 32...Kf7!?+=) 33.d5+– cd5 (33...Rd5? 34.Rd5 cd5 35.Kd3+–) 34.Rb5 Rd7 35.Kd3 Kf7 36.Kd4 Ke6 (36...Kf6 37.h4+–) 37.Rb6 Kf7 38.Ke5 Re7 (38...Kg7 39.Ke6 Rc7 40.Kd5+–) 39.Kd5 Rd7 40.Kc5 Rd2?? (40...Rc7 41.Kd6 Re7+–) 41.Rb7 Kf6 42.Rb4 (better is 42.a6!? Rf2 43.a7 Ra2+–) 42...Rf2 43.h4 Ra2 (43...Re2 44.a6 Re3 45.a7+–) 44.Kb6 Ra3 (44...Rd2 45.a6+–) 45.a6 Re3 46.a7 Re6 (46...Re8 47.Kc6+–) 47.Ka5 Re5 48.Ka6 Re3 49.Rb6 (49.Rb6 Kg7 50.a8Q Ra3 51.Kb7 Ra8 52.Ka8+–) 1–0. Morriss,Pete (2075) – Goodwin,Ed H (1795), British Chess Championships, 2015.

12.Nc3 Nc3 13.dc3 Qf6 14.Qb3 Rad8 15.Rfd1=.

12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Qb3=.

12.Nc3 Qd6 13.Qb3 (13.Qa4 a6 14.Nd5 Qd5 15.Rac1=; 13.Nd5 Qd5 14.d4 Be4 15.Bd3=; 13.Rc1 Nc3 14.dc3 Qf6 15.Qb3=; 13.Nb5 Qd7 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4=) 13...Nb6 14.Nb5 Qd7 15.Nbd4=.

12.Nc3 Qd7= 13.Rc1 (13.Qa4 a6 14.Rad1 Nb6 15.Qf4=; 13.Nd5 Qd5 14.d4 Rad8 15.Qc1=; 13.Qb3 Be6 14.Bc4 Bc3 15.Bc3=; 13.Re1 Rad8 14.Rc1 Nc3 15.Bc3=) 13...Rad8 14.Na4 Qd6 15.Nc5=.

12.Nc3 Qf6 13.Rc1 (13.Nd5 Qb2 14.Bc4 Qc2 15.d3=; 13.Qc1 Bc3 14.Bc3 Nc3 15.Qc3=; 13.Qb3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Qc3=) 13...Rad8 14.Na4 Qd6 15.Nc5=.

10.Be2 Bg4

11.0-0 a6 12.Qc2 Qd7 13.Ng5 Be2-/+ 14.Qh7 Kf8 15.Qg7 Ke7 16.Qf7 Kd8 17.Re1 Bd3 18.e4 Qf7 19.Nf7 Ke7?? 20.Ng5?? Nf4-/+ 21.Re3 Bb6–+ 22.Rf3 Rf8 23.Nc3-/+ Ne2 24.Kh1 Nc3=+ 25.Rd3 Na4 26.Bc3 Nc3 27.dc3 Rf2 28.Nf3 Rg8–+ 29.Nh4 Ne5 30.Nf5?? Rf5! (30...Rf5 31.Rd7 Kd7 32.ef5 Ng4–+) 0–1. Lielmezs,Girts – Pintonello,Gilberto, TE–2004–P–01712, 2005.

11.0-0 a6 12.d4 Qd6 13.Nbd2 Qe7 14.Nc4= Bc3 15.Qb3 Bb2 16.Qb2 b5 17.Ncd2 Na5 18.Rac1 Rad8 19.Bd3 f6 20.Rfe1 Kh8 21.Nh4 Qd7 22.Qc2 g6 23.Be4 c6 24.Nhf3 Qe7 25.a4 Nb4 26.Qc3 Nc4 27.Nc4 Na2 28.Qc2 Nc1 29.Ncd2 Bf3 30.Bf3 Na2 31.Qa2 Rd4 32.ab5 cb5 33.Ra1 Ra4 34.Qb2 Qe5+= 35.Qe5 Re5 36.Rc1 Ra2 37.Ne4 f5 38.Ng5 Rc5 39.Rd1 Rc8 40.g4 h6 41.Nf7+= Kg7 42.Nd6 Rf8 43.Bd5 Ra3 44.gf5 gf5 45.Kg2 Kf6 46.Rd4 Ra4 47.Rd3 ½–½. Myrberg,Johnny – Rosner,Dirk, email 4AMM–F, 1998.

11.0-0 a6 12.h3 Bh5 13.Qb3 Nf6 14.Nc3 Bf3 15.Bf3 Ne5 (15...Qd2?? 16.Rfd1 Nd4 17.ed4+– (17.Rd2? Nb3 18.Rc2 Na1 19.Ba1 c6–+)) 16.Bb7 Rb8 17.d4 Nd3 18.Na4 Nb2 19.Qb2 (worse is 19.Nb2 Qc8 20.Bc8 Rb3-/+) 19...Qd7? (better is 19...Ne4 20.Rfb1 Nd6+=) 20.Nc5+– Qd6 21.Rab1 (21.Na6 Qa6!? 22.Ba6 Rb2-/+) 21...Nd7? (better is 21...Bb6 22.Rfc1 g6+–) 22.Na6 Rb7 (22...Rbd8 23.Qb5 Bb6 24.a4+–) 23.Qb7 Bb6 (23...Rd8 24.a4 Nb6 25.Nb8+–) 24.Rfc1 Qa3 (24...g6 25.Nc7 Rb8 26.Nb5+–) 25.Nc7 (25.Nc7 Rb8 26.Qc6 Bc7 27.Qc7 Rb1 28.Rb1+–) 1–0. Fritz11 – jumbo, casual, 2013.

11.0-0 Bb6 12.h3 Bh5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bg6 15.d3 a5 16.Qa4 h6 17.Qb5 Re6 18.Qb2 Qf8 19.d4 Rae8 20.d5 1–0. forsetinn (2230) – postalpeet (2000), gameknot.com, 2014.

11.0-0 Nce7 12.Qa4 Bf3 13.Bf3 c6 14.Qc2 (14.Nc3 b5 15.Qc2 Qd7+/–) 14...Ng6 15.g3 Qe7 16.d4 Rad8 17.Nd2 Ne3 (17...Bd2!? 18.Qd2 f5+=) 18.fe3+/– Qe3 19.Rf2 Ne5 20.Kg2 (20.Bh5 g6 21.Ne4+/– (21.de5?? Rd2 22.Qd2 Bd2–+)) 20...Nd3+= 21.Nc4 Ne1?? (better is 21...Qf2 22.Qf2 Nf2 23.Kf2 Bc7+=) 22.Re1!+– Qe1 (22...Be1 23.Ne3 Combination; 22...Qe1 23.Rf1 Decoy) 23.Ne5 (better is 23.Rf1 Qe6 24.Na5+–) 23...Re5 24.de5 Bb6 25.Re2 Qg1 26.Kh3 h5? (26...Qf1 27.Bg2 Qd1+–) 27.Qe4 Qf1 (27...Re8 28.Bh5 Qf1 29.Rg2+–) 28.Bg2 Qd1 29.e6 fe6 (29...Qd6 30.ef7 Kf7+–) 30.Qe6 Kh8 (30...Kh7 31.Be4 Kh8 32.Qh6 Kg8 33.Qg7) 31.Qh6 1–0. Jove Grau,Lluis (2075) – Tonus,Alex (1905), Benidorm ESP, 2014.

11.0-0 Nce7 12.Nc3 c6 13.Nd5 cd5 (13...Nd5 14.Qa4 f5 15.h3=) 14.Nd4 Bc7?? (better 14...Be2 15.Qe2 Qb6=) 15.Bg4+- Ng6 (15...Be5 16.Qc2+-) 16.Bf3 (16.f4 Ne7+-) 16...Qd6 17.g3 Rac8 (17...Ne7 18.Bg2 Qg6 19.Qb3+-) 18.Nf5 Qe6 (18...Qd8+-) 19.Ng7 Qh3 (19...Qd6 20.Ne8 Re8 21.Qa4+-) 20.Bg2 Qh6 (20...Qd7 21.Ne8 Re8 22.Qb3+-) 21.Nf5 (better 21.Ne8 Re8 22.Qa4 Qf8+-) 21...Qg5 22.Nd4 (22.Qf3 Be5 23.d4 Bb8+-) 22...a6 (22...Bb6 23.Qa4+-) 23.Qe1 (better 23.Rc1 Ba5+-) 23...Ne5 (23...Ne7 24.Bh3 Rcd8 25.Qe2+-) 24.Nf3 (24.f4 Qd8 25.fe5 Be5+-) 24...Nd3 (24...Nf3 25.Bf3 Be5+-) 25.Qb1 (better 25.Ng5 Ne1 26.Rfe1 h6+-) 25...Qg6 26.Nd4 (better 26.Nh4!? Qb6 27.Qd3 Qb2+-) 26...Nb2 27.Qb2 Re5 (27...b5 28.a4 Rb8 29.ab5+-) 28.Nf3 (better 28.Qb7 Qg4 29.Rac1 Qd7+-) 28...Rg5 (28...Re7 29.Qb7 Qe6 30.Qb4+-) 29.Qd4 (better 29.Qb7 Re8 30.Ng5 Qg5 31.Qc7+-) 29...Rh5 30.Nh4 (better 30.Rfc1 Qe6 31.Qa7+-) 30...Qh6 (30...Qe6 31.Rac1 Bd8 32.Nf5 Rf5 33.Qg4 Kf8 34.Rc8 Qc8 35.Bh3+-) 31.Bd5 (better 31.Qg4 Qg5 32.Qc8 Qd8 33.Qb7+-) 31...Rh4 (31...Rd8 32.Bf7! Kf7 33.Qc4 Ke8 34.Qc7+-) 32.gh4 (32.gh4 Rd8 33.Kh1+-) 1-0. Jimito100 (1980) - Afwan (1920), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

11.0-0 Bf3 12.Bf3+/= Ne5 13.Be2 c5= 14.d4 cd4 15.Bd4 Nc6 16.Bb2 Qb6 17.Qd5 Qb2 18.Qa2 Qf6 19.Nd2 Rad8 20.Nf3 Bb6 21.Rfd1 Ne5 22.Rac1 Rd1 23.Rd1 Ng4 24.Qc4 h5 25.Qb5 Re3 26.Rc1?? Rc3 27.Qe8 Kh7 28.Rf1? Ra3 29.h4 Qf4 30.Qe7 0–1. Buczinski,Henryk (2200) – Osipow,N (2200), DMSl.–Klasa A Poland, 1994.

11.0-0 Nf6 12.Nc3= Ne5?? (better is 12...Nd5=) 13.Ne5+– Re5 14.Bg4 Ng4 15.Qg4 Qd2 (15...g6 16.Qe2+–) 16.Na4 Qd5 (16...f5 17.Qh5 Re7 18.Qf5+–) 17.Be5 Qe5 18.Rac1 Bb6 (18...Qe7 19.Rfd1 b6 20.Nc3 Bc3 21.Rc3+–) 19.Nb6 ab6 20.Qd7 Qd6 (20...c5 21.Rb1+–) 21.Rc7 Qd7 22.Rd7 g6 (22...h5 23.Ra1+–) 23.Rb7 Ra3 24.Rb6 Ra7 25.h4 h5 26.Rd1 Kg7 27.f4 Ra3 28.Kf2 Ra2 29.Kf3 Ra7 30.Rd5 Kh6 31.f5 Ra1 32.fg6 fg6 33.Rdd6 Rf1 34.Ke4 Rh1 35.Rg6 Kh7 36.g3 Ra1 37.Rge6 Ra4 38.Kf5 Ra5 39.Kf4 Ra4 40.e4 Ra7 41.Kg5 Rg7 42.Rg6 Re7 43.Kh5 Re4 44.Rge6 Re6 45.Re6 Kg7 46.Kg5 Kf7 47.Kf5 Kg7 48.Re7 Kh6 49.h5! Kh5 50.Rh7 1–0. Chirpii,A (1960) – Krylov,Sergey P, Yuzhny UKR, Open, 2011.

11.Qa4 Qd7 12.0-0 Bb6 13.Nc3 (13.Kh1 Na5 14.Qd7 Bd7=) 13...Nc3 14.dc3 (14.Bc3 Nd4 15.Qd1 Ne2 16.Qe2 Qd5=+) 14...Nd4-/+ 15.Qd1 Ne2 16.Qe2 Qc6 17.c4 Rad8 18.Rad1 h6 19.e4? (better 19.h3 Bf5 20.Nd4 Bd4 21.Rd4=+) 19...Rd1-+ 20.Rd1 Qe4 21.Qd2 (21.Qd3-+) 21...Bf3 22.gf3 Qf3 (22...Qf3 23.Re1 Qf2 24.Qf2 Re1 (24...Bf2?! 25.Kf2 Re1 26.Ke1=) 25.Kg2 Bf2 26.Kf2 Re4-+) 0-1. Burns,Chris - Ker,Anthony, 112th ch–NZL New Zealand, 2004.

11.Qa4 Qd7 12.h3 Bh5 13.Bb5= Bf3 14.Bc6 Ne3-/+ 15.fe3 Bd2! 16.Nd2 Re3 17.Kf1 Bg2! 18.Kg1 Bc6 19.Qg4 Qg4 20.hg4 Rg3 21.Kf2 Rg2 22.Ke3 Re8 23.Kd3 Rd8 24.Bd4 Rg4 25.Rh2 Rgd4 26.Kc3 Rd3 27.Kc2 Ba4 28.Kc1 Rc3 29.Kb1 Rc2 30.Ra2 Ra2 31.Ka2 f5 32.Kb2 f4 33.Kc3 Bc6 34.Rh5 g6 35.Rh4 f3 36.a4 f2 37.Rd4 Rd4 38.Kd4 Bg2 39.Nf1 Bf1 40.Ke3 b5 41.Kf2 ba4 42.Kf1 a3 0–1. Kulbachny,Vladimir (1975) – Konenkin,Dmitry (2130), Moscow Region–ch op, 2004.

11.Qb3 Qd7 12.Qb7?? Reb8 13.Qa6 Rb2 –+.

11.Qb3 Qd7 12.Nc3 Nf4 13.Rg1 Rad8 14.Rd1 Bf3 15.Bf3? Nd4 16.Qa4 Nf3 17.gf3 Nd3 18.Ke2 Nb2 19.Qa5 Qd3 20.Ke1 Nd1 21.Ne4 Qb1 22.Rg7 Kg7 (22...Kh8 23.Rh7 Kh7 24.Qh5 Kg7 25.Qg5 Kf8 26.Qh6 Ke7 27.Qf6 Kd7 28.Qf5 Kc6 29.Qc5 Kd7 30.Qf5 Ke7 31.Qf6 Kd7 32.Qf5=) ½–½. Pal,L – Ruszin,T, corr I/493, 1999.

11.Qb3 Qd7 12.h3 Bf5 13.0-0 Rad8 14.Rc1 Nf4 15.Bf1 Nd3 16.Bd3 Bd3 17.Rc5 Be4 18.Rg5+= g6 19.Ra5 Na5 20.Qc3 f6 21.Qf6 Qe7 22.Qh8+– Kf7 23.Qg7 Ke6 24.Qe5 Kd7 25.Qa5 Bf3 26.gf3 Kc8 27.Qa7 Qg5 28.Kh1 Qd5? 29.Qa8 Kd7 30.Qa4 Kc8 31.Kg2 Re6 32.h4 Qh5 33.Qg4 Qd5 34.Nc3 Qb3 35.Rb1 h5 36.Qf4 Kb8 37.a4 (37.a4 Qc2 38.Ba1+–; 37.Qf7 Rde8+–) 1–0. Dziedzina,Michael (2175) – Taner,Harun, Telechess, 2003.

11.0-0 Qd6

12.Qa4 Bd7 13.Qh4 (13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Bf5=) 13...Re6 (13...Rad8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.dc3=) 14.Bc4 (14.Nc3 Nc3 15.dc3 Rh6=) 14...Rg6=+ 15.Nc3?? (better 15.Ng5 h6 16.Ne4=+) 15...Bc3–+ 16.Bc3 Rg4 17.Qg4 (17.Bd5 Qd5 18.Qh3–+) 17...Bg4 18.Rad1 (18.Bd5 Qd5 19.Nd4 Nd4 20.Bd4 c5–+) 18...Bf3 19.gf3 Qg6 (19...Nc3 20.dc3 Qg6 21.Kh1–+) 20.Kh1 Nb6 (better 20...Nc3 21.dc3 Ne5–+) 21.Rg1 Nc4 22.Rg6 hg6 0–1. Macedo,Alexandre Soares De (1870) – Rocha (2175), LXXXIV Championship Brasileiro Absoluto, 2017.

12.Qa4 Bh5 13.Qh4 Bg6 14.d4 Nce7 15.Ne5 Qb6 16.Nc4 (worse is 16.Ng6 Ng6 (16...Qb2?! 17.Ne7 Ne7 18.Qh5-/+; 16...Qg6?! 17.Rc1=; 16...fg6?! 17.Bc1=) 17.Qg5 Qb2 18.Qd5 Nf4 (worse is 18...Qa1 19.Qa5 Qb2 20.Bd3-/+; 18...Qe2?! 19.Qa5 b6 20.Qd2=) 19.ef4 Re2 (19...Qa1?! 20.Bh5 Re1 21.Re1 Be1 22.Bf7 Kh8 23.Qb7-/+) 20.Qa5 Qa1 21.Qc7 Qd4 22.Qb7 Rae8–+) 16...Qb3 17.a4 (17.Rc1 Nf5 18.Qg5 Re4+=) 17...Qc2 18.Qg4 Nf6 19.Nba3 Qa4 (worse is 19...Ng4 20.Nc2 Bc2 21.Na5+/–) 20.Qg5 Ned5 21.Ne5 h6 22.Qh4 (22.Qg3 Qb3 23.Nac4 Bc3 24.Bc3 A) worse is 24...Qc3 A1) 25.Ng6?! Qc2= (worse is 25...fg6 26.Rfc1 Qb4 27.Bd3+/–); A2) 25.Rfc1 Qb4 26.Ng6 fg6 27.Bd3+/–; B) 24...Nc3?! 25.Bf3+=; C) 24...Ne4+=) 22...Qb3 23.Bc1 Bc3 24.Bc4 Qb6 25.Ra2 Bf5 26.g4 (26.Nb5!? Bb4 27.Ba3 Ba3 28.Ra3+=) 26...Be6-/+ 27.f4 Ne7 28.Rg2 Ne4 29.g5 Nf5 30.Qh3 hg5 31.fg5 Ne3?? 32.Be6= Re6 33.Be3 Bd4 34.Nac4 Be3 35.Kh1 Re5 36.Nb6+= Bb6 37.g6 fg6 38.Qb3 Kh7 39.Rf4+– Nf2 40.Rgf2 Bf2 41.Qb7 Rd8 42.Rf2 Rd1 43.Kg2 Rg5 44.Kf3 Rf5 45.Ke2 Rd2 46.Kd2 Rf2 47.Ke1 Rh2 48.Qa7 Rc2 49.Qe3 Rh2 50.Qc5 Rh5 51.Qc7 Rf5 52.Qh2 ½–½. Boehnke,Hartmut (1985) – Blau,Dieter (2180), GER–ch37 V8 email, 2005.

12.Qb3 Rad8 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Nc3 15.dc3 b6 16.Rad1 Qf6 17.h3 Na5 18.Qa4 Bf3 19.Bf3 Qc3 20.Rd7 Rf8 21.Rfd1 Rd7 22.Qd7 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2305) – Oleksy,Jozef (2260), 3. Email Team Championship Poland, 2006.

12.Qb3 Rad8 13.d4 Qg6 14.Nh4 Qh5 15.Bg4 Qg4 16.Nf3 Re6 17.h3 Qh5 18.Rc1 Rf6 19.Nbd2 Rg6-/+ 20.Qd3 Bd2 21.Nd2 Re8 22.Rc2 Qg5 23.Qf1 a6 24.Rac1 Qh6 25.Kh1 Rf6 ½–½. van Daatselaar,JB – Lubas,Jozef, EM/CL/Q21–4 ICCF Email, 2002.

12.Qb3 Nf4 13.Bc4 Ne6 14.d4 Bf3=+ 15.gf3 Bb6 16.Nd2 Na5=+ 17.Qb5 Nc4 18.Nc4 Qe7 19.Qh5 c6 20.d5 Qg5 21.Qg5+= Ng5 22.f4 Ne4 ½–½. Giorgetti,Fosco (2040) – Perez,Giorgio (2000), SEMI, 2004.

12.Qc2 Nf4 13.Bc4 Bf3 14.gf3 Ne5 15.ef4 Nf3 16.Kg2 Qf4 17.Qb3 Qg4 18.Kh1 Qh3 19.Bf7 Kh8 (19...Kh8 20.Bg7 Kg7 21.Qc3 Bc3 22.Rg1 Kf7 23.Rg7 Bg7 24.d4 Qh2) 0–1. Waibel,Ulrich – Douglass,Stephen, compuserve, 1998.

12.Nc3 Nc3 13.dc3 Rad8 Red8 16.Rd6 Rd6 17.Rd1 Rd1 18.Bd1 Ne5 19.Ne5 Bd1 20.Nc4 Bb6 21.Nb6 cb6 22.e4 Kf8 ½–½. Stapinski,Ryszard (1800) – Kukla,Krzysztof (1800), corr Poland, 2000.

12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Qc2 Rad8 16.Rfd1 a6 17.Rd8 Rd8 18.Rd1 Rd1 19.Bd1 Qd6 20.a4 Ne5 21.Ne5 Qd1 22.Qd1 Bd1 23.a5 Be2 24.f3 f6=+ 25.Nd7 Kf7 26.Nc5 b6 27.Nb7? Ke7–+ 28.Kf2 Bb5 29.e4 Bc6 (29...Bc6 30.Nc5 bc5–+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Borrmann,Fritz, TT–15.21 ETC, 2005.

12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6 15.h3 Bf5 16.Qb3 b6 17.Rad1 a6 18.Rd2 Na5 19.Qb4 Re4 20.Qb2 Nc4 21.Bc4 Rc4 22.Nd4 Be4 23.f3 Bb7 24.Rfd1 Re8 25.e4 Bc8 26.Rd3 Rc5 27.Qd2 h6 28.Nb3 Rce5 29.Nd4 ½–½. Degterev,Pavel (2460) – Geissler,Walter (2320), WC15/WS64 ICCF, 2006.

12.Nc3 Rad8=.

12.d4 a6 13.Nbd2 b5 14.Qc2 Nf6 (14...Nf4 15.Bd1 Bd2 16.Qd2=) 15.Rac1 Ne7 16.Nb3 Bb6 17.e4 Nh5 (17...Qf4 18.h3 Bh5 19.e5=) 18.h3 Bc8 19.Nh2 Nf4 20.Bf3 Qg6 21.Kh1 f5 22.e5 Rb8 23.Rcd1 Bb7 24.Rg1 Be4 25.Be4 fe4 26.Bc1 Nd3 27.Be3 Nf5 28.Nf1 Rf8 (better is 28...Rbd8 29.Nfd2 Nf2 30.Bf2 e3-/+) 29.Nc5? (better is 29.f3-/+) 29...Ne3–+ 30.Ne3 Nf2 31.Kh2 Bc5 32.Qc5 Qg5 (32...Nd1 33.Rd1 Rf7 34.d5–+) 33.Qd5 (33.Rde1 Rbd8 34.Nd5-/+) 33...Kh8 34.Rde1 Qf4 35.g3 Qf3?? (better is 35...Qh6 36.h4 Rbd8–+) 36.e6-/+ Qf6 37.Ref1?? Qh6–+ 38.h4 Qe3 39.e7 Rfe8 40.Qd7 Qe2 41.Kg2 Ng4 42.Kh3 h5 (42...h5 43.Rh1 Ne3 44.Qe8 Re8 45.Rf8 Kh7–+) 0–1. onny555 (1845) – atraf (1845), gameknot.com, 2012.

12.d4 Qg6 13.Qd3=+.

12.Nd4 Be2 13.Ne2 Ne5 14.d4 Ng4 (15.Ng3 Nge3 16.fe3 Ne3-/+) 0–1. Kern,Michael – Otto,Jeffrey M, CP.1997.P.00030, 1998.

12.h3 Bd7 13.Qc2 Nce7 14.d3 Ng6 15.Nbd2 Ndf4 16.Nc4 Ne2 17.Qe2 Qa6 18.Na5 Qa5 19.Qc2 Rac8 20.Rac1 Qh5 21.Kh2 Bh3!-/+ 22.gh3 Qf3 23.Rg1 Qd5 24.Rg3 Qd6 25.Qc3 Qe5 26.Qd2 Qd6= 27.f4 f6 28.Rcg1 Rcd8 29.d4 Rd7 30.Qg2 Qd5 31.Qf2 Re4 32.R3g2 Qh5 33.Bc1 Nh4 34.Rg3 Nf5 35.R3g2 Rde7 36.Qa2 Kh8 37.Qd5 c6 38.Qd8 Qe8 39.Qa5 Ne3 40.Be3 Re3 41.Qa7 Qc8 42.Rg3 Rg3 43.Rg3 Re2 44.Kg1 Re7?? (better is 44...Qd8–+). Wuenschmann – Kucharkowski,Jens, Freital, 1989.

12.h3 Bf5 13.d4 Rad8 14.Nbd2 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Ra2 Qd7 17.Nb1= Ba5 18.Rb2 Bb6 19.Nbd2 Na5 20.Ne5 Qe7 21.Ndc4 f6 22.Na5 Ba5 23.Nc4 Bb6 24.Bh5 g6+= 25.Bf3 Be4 26.Be4 Qe4 27.a4 Qd5 28.Qb3+/– c5 29.Nb6 Qb3 30.Rb3 ab6 31.dc5 bc5 32.Rb7 Ra8 33.Rc1 Ra5 34.Rd1 Ra4 35.Rdd7 Rh4 36.Rg7 Kh8 37.Rgc7 Rh5 38.Kh2 Kg8 39.g4 Rh4 40.Rg7 Kh8 41.Rgf7 f5 42.gf5 gf5 43.Rbc7 f4 44.ef4 Rh5 45.f5 Kg8 46.Kg3 Rd8 47.Kg4 Rh6 48.h4 Rdd6?? 49.Rg7 Kf8 50.Rcf7 Ke8 51.Rb7 Kf8 52.Kg5 (52.Kg5 c4 53.Rgc7+– (53.Rh7?! Rh7 54.Rh7 Rc6+–); 52.Rh7?! Rh7 53.Rh7 Rc6+–) 1–0. Muri,Heinrich – Traut,Gerhard, EM/MN/066 ICCF Email, 2003.

12.h3 Bh5 13.Nc3 Bc3 14.dc3 Na5 15.c4 Nb6 16.Qc2 Bf3 17.c5 Be4 18.Qe4 (18.cd6 Bc2 19.Rac1 Bb3 20.dc7 Re7–+) 18...Re4 19.cd6 cd6 20.Rac1 Na4 21.Bf3 Re7 22.Rc2 Nb2 23.Rb2 Rc8 24.Rd1 g6 25.Rbd2 (worse is 25.Rd6 Nc4 26.Rbd2 Nd6 27.Rd6 Rc3–+) 25...Nc4 26.Rc2 Rec7 27.Rdc1 b5 28.a4 a6 (worse is 28...ba4 29.Bd5 Nb6 30.Rc7 Rc7 31.Rc7 Nd5 32.Rc6+/–) 29.Bd5 Kf8 30.e4 Ke7 31.ab5 ab5 32.f3 Rc5 33.Kf2 Na3 34.Rc5 dc5 (34...Rc5?! 35.Ra1 b4 36.Ra2-/+) 35.Ke3 c4 36.Kd4 b4 0–1. Whitmarsh,Jerry (2025) – Bishop,Nicholas (2150), IECG, 2004.

12.h3 Bh5 13.Nc3 Bc3 14.dc3 Qe6 15.Qa4 Ne5 16.g4 Bg6 17.Rad1 Nb6 18.Qf4 f6 19.Qb4 a5 20.Qb5 Be4 21.Ne5 fe5 22.Bc1 Bc6 23.Qd3 e4 24.Qd4 Qe7 25.c4 Na4 26.Qd2 Qh4 27.Kg2 Rf8 28.Bb2 Nb2 29.Qb2 Rae8 30.c5 Rf6 31.Rd2 Ref8 32.Bd1 a4 33.Rh1 Kh8 34.Rf1 Rg6 35.Qe5 Rh6 36.Rh1 Rhf6 37.Qb2 R6f7 38.Rf1 Re7 39.Qb4 Ree8 40.Qa5 Rc8 41.Qb4 Rf7 ½–½. Gierth,Karlheinz (2185) – Mauro,Lucio (2175), WC–2009–F–00003, 2009.

12.h3 Bh5 13.d4 Qg6 14.Qd3 Qd3 15.Bd3 Bf3 16.gf3 Rad8 17.Rd1 Re6 18.Nd2 Bd2 19.Rd2 Na5 20.Rc2 Rh6 21.Bf1 Nb3 22.Rb1 Rb6 23.Rd1 Rc6 24.Rc6 '+/–' 24...bc6 25.Kh2 Rb8 26.Kg3 h6 27.h4 a5 28.Bd3 Nb6 '+/=' 29.Bc2 Nc4 30.Bc3 Na3 31.Bb3 Rb3 32.Ba5 Nb5 33.Ra1 h5 34.Rc1 Ra3 35.Bb4 Ra4 36.Bd2 Ra2 37.Be1 Ra6 38.Rc5 g6 39.Bd2 Kf8 40.d5 Ke8 41.dc6 Na7 42.Ba5 Kd8 43.Rd5 Kc8 44.Bc3 Nc6 45.Bf6 Na5 46.Rd8 Kb7 47.Bc3 Nc4 48.Bb4 Rb6 49.Bf8 Re6 50.Rd7 Ne5 51.Rd5 Kc6 52.e4 Nd7 53.Ba3 Re8 54.Kf4 Rb8 55.Rd3 Rb5 56.Be7 Re5 57.Bb4 Rb5 58.Rd4 Ne5 59.Be7 Nd7 60.Rd1 Rb3 61.Rd2 Rb5 62.Rd4 Rb3 63.Rd1 ½–½. Buczinski,Henryk (2210) – Sacerdotali,Sergio (2140), RM–2010–O–00055, 2010.

12.d4 Rad8

13.Qb3 Be6 14.Bc4 (14.Qb7? Rb8 15.Qa6 Bc8–+) 14...Nb6 15.Be6 Qe6 16.Qe6 Re6 17.Rc1=.

13.Qb3 Nce7 14.h3 (14.Nc3 Qe6 15.Nd5 A) 15...Qd5? 16.Bc4 Qh5 A1) 17.Qb7? Rb8 18.Qa7 Bf3 (18...Rb2?! 19.Ne5 Bb6 20.Qa4=) 19.gf3 Rb2–+; A2) 17.Ne5+–; B) 15...Nd5=) 14...Bh5 (14...Be6 A) 15.Qb7? Rb8 16.Qa7 Nc6–+ (16...Rb2 17.Qa5 Reb8 18.Nbd2+–); B) 15.Ne5=) 15.Nc3 (< 15.Qb7 Rb8 16.Qa7 Nc6–+ (< 16...Rb2 17.Qa5 Nc6 18.Qa6+=)) 15...Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 (17.Qb7?? Ba1 18.Ra1 Bf3 19.Qf3 c5–+) 17...Nd5 18.Qc4 (18.Qb3 b6=) 18...Re6 (18...c6 19.Rfc1=) 19.Rab1 (19.Rfc1 c6=) 19...Nb6 (19...b6 20.Rfc1=) 20.Qc5+= Bg6 21.Rbc1 c6 22.Qa5 Qb8 23.Ne5 (23.Rfd1 Nd5+=) 23...Be4= 24.Bg4 (24.Rfd1 f6 25.Nd3 Nd5=) 24…Ree8 ½–½. Beutel,Heinrich – Ernstmeier,Uwe, EK–197 CIS Chessforum, 1996.

13.Qc2 Qe7 14.Bd3 Bf3=+ 15.gf3 Rd6 16.Kh1 Rh6 17.Rg1?? Qh4–+ 18.Rg2 Nf4! (18...Nf4 19.Be4 Ng2 20.Kg2 Qh3 21.Kg1 Re4 22.Qe4 Ne7–+) 0–1. Kreuzer,Uwe – Dauner,Karl, Verbandsliga Nordbaden, 1993.

13.Nbd2 Nc3 14.Bc3+= Bc3 15.Ra2 (15.Rb1 Bd2 16.Qd2 b6+=) 15...Bd2 16.Qd2 Ne7 (16...Be6 17.Rb2 Bd5 A) worse 18.Rb7 Nd4 19.Rb4 c5 20.Nd4 Qg6-/+ (20...cd4?? 21.Rd4 Qa3 22.Rd5+-); B) 18.Qc3=) 17.Ne5 (17.Qc2!?+=) 17...Be2=+ 18.Qe2 Ng6 (18...c5 19.Nc4 Qc7 20.dc5 Qc5 21.a4=+) 19.Nc4 Qa6 20.Qc2 Re6 21.Nd2 Rc6 22.Qb1 b6 23.h3 Qa5 24.Rc1 Rc1 25.Qc1 c5 26.Nc4 (26.Nf3 cd4 27.Nd4 Qd5=) 26...Qa4=+ 27.Rd2 cd4 28.Rd4 Rd4 29.ed4 h6 (29...Qc6 30.Qc2=+) 30.Kh2 (better 30.d5!?+=) 30...Qd7-/+ 31.Qc3?? (better 31.Ne5 Qd4 32.Ng6 fg6 33.Qc7-/+) 31...Nf4?? (better 31...Qc7 32.Kg1 b5-+) 32.g3?? (better 32.Ne5!? Qe6 33.Qc6=) 32...Ne6 (32...Qh3 33.Kg1 Qg2) 33.Qf3-/+ Qd4 34.Ne3 Qd2 35.Kg2 Qd7 36.Qa8 Kh7 37.Qe4 g6 38.Ng4 Qe7 39.Qe5 Qb7 (better 39...Qg5!?-/+) 40.Kh2= h5 41.Nf6 Kh6 42.Ng8 (42.Ng8 Kh7 43.Nf6 Kh6 44.Ng8 Kh7 45.Nf6=). Healey,M (2140) - Brunner,N (2425), 17th Nancy Blitz, 2019.

13.Nbd2 Nce7 14.Nc4+= Qa6 15.Nce5 Qe6? (better 15...Bf3!? 16.Bf3 Qf6+=) 16.Ng5+- (16.Ng4?! Qg4 17.Ne5 Qh4+=) 16...Be2 17.Qe2 Qf5 18.Ngf7 Rc8 19.e4 Nf4 20.Qf3 (20.Qc4 Qe6 21.d5 Qa6 22.Qa6 ba6+-) 20...Qf6 21.d5 (21.Qb3!? Qe6 22.d5 Ned5 23.ed5 Qd5 24.Nh6 Kf8 25.Nd7 Ke7 26.Qe3 Kd7 27.Qf4 Bd2 28.Qa4 c6 29.Bg7 Kc7+-) 21...Neg6 (21...Rf8 22.Rab1+/-) 22.Ng6+- Qg6 23.Qf4 Qf7 24.Qf7 Kf7 25.f3 (25.e5 Rcd8 26.Rfd1 Re7+-) 25...Bb6+/- 26.Kh1 c6 27.dc6 (27.d6!? Ke6 28.Rad1+-) 27...Rc6 28.Rac1 Rec8 29.Rc6 Rc6 30.Rc1 Rd6 31.Bc3 Rd3 32.h3 Be3 33.Rc2 Ke6 34.Kh2 Rd1? (34...Bf4 35.Kg1+/-) 35.Kg3 (35.Bg7!? Rd3 36.Bc3 Bf4 37.Kg1 h5+-) 35...Rd8 36.f4 (36.Bb2!? g5+-) 36...Rc8+/- 37.f5 (37.Kf3 Bd4 38.Bd4 Rc2 39.Bg7 Ke7+=) 37...Kd7 (37...Kf7 38.e5+=) 38.Kf3+/- (38.Kf3 Bd4 39.Bd4 Rc2 40.Bg7+=) 1-0. opperwezen (2770) - TricksOnlyNL (2555), IM TricksOnlyNL Arena, lichess.org, 2017.

13.Nbd2 Qg6!? 14.Rc1 Re3 15.fe3 Ne3=.

11.0-0 Qd7

12.Nc3 Bc3 13.dc3= Rad8 14.c4 Nb6 15.Qc2 Qf5 16.Qf5 Bf5 17.Rad1 Bg4 18.Rd8 Rd8 19.Rc1 f6 20.Kf1 Na4 21.Bd4 Bf3 22.Bf3 Nd4 23.ed4 Rd4 24.Bb7 c5 25.Ke2 Kf7 26.Ba6 Kg6 ½–½. Neumeyer,A – Leisebein,Peter, corr, 1998.

12.d4 Rad8 13.Qb3 Bb6 14.Nc3=+.

12.d4 Rad8 13.Qb3 Nf4 14.Bb5 Bf3=+ 15.gf3 Qh3?? 16.ef4+/– Rd6 (17.Qc2 Rg6 18.Qg6 fg6–+) 0–1. Frosinos,Ioannis – Koumanis,Stamatis, Ikaros op, 1994.

12.d4 Rad8 13.Qc2 Re6 14.Nbd2 Rg6 15.Rfd1 Re8 16.Nc4 Qe6 17.Nfe5 Ne5 18.Ne5 Be2 19.Qe2 Rh6 20.Rac1 c6 (20...f6 21.Nc4 Bb6 22.Nb6 Qb6 23.Qc2=) 21.e4+= Nf6 22.d5 cd5 23.ed5 Qd6 (23...Nd5 24.Qe4 Nf6 25.Qb7=) 24.g3 (better is 24.Qb5!? Qb6 25.Qb6 Bb6 26.d6+–) 24...Bb6= (24...Nd5? 25.Qb5 Rhe6 26.Rd5+–) 25.Kg2 (better is 25.Nc4 Qd7 26.Qf3=) 25...Nd7?? (better is 25...Nd5 26.Qg4 Rf6+=) 26.Qb5+/– Rd8 27.Nd7 Qd7 28.Qd7 Rd7 29.Rc8 Rd8 30.Rd8 Bd8 31.Be5 Ra6 32.Rc1 f6 33.Rc8 fe5= 34.Rd8 Kf7 35.Rd7 Kf6 36.Rb7 Ra3 37.g4 h6 38.h4 Rd3 39.Ra7 Rd5 ½–½. Abreu Suarez,Isauro (2020) – Cabrera Trujillo,Jorge (2360), Tenerife ESP, Team Ch Div1, 2013.

12.d4 Rad8 13.Bd3 Bf5 14.h3 h6 15.Qc2 Bd3 16.Qd3 Qe6 17.Nbd2 Bd2 18.Nd2 Nf6 19.Rac1 Ne4 20.Ne4+= Qe4 21.Qe4 Re4 22.Rc5 Re7 23.d5 Nb8 24.Ra5 a6 25.Rd1 c6 26.Rc5 Kf8 27.Bd4 Red7 28.Be5 b6 29.Rc2 c5 30.Rcd2 Re8 (30...Re8 31.Bf4 b5=). PSION – PSION, 4', 1990.

12.Nd4 Be2 13.Ne2 Ne5 14.Qc2 Qb5 15.d4 Nc4 16.Bc1 Nd6 17.Ra2 Bb6 18.a4 Qa6 19.Qb3 c6 20.Nbc3 Nc3 21.Nc3 Qd3 22.Qc2 Qc4 23.Ba3 Rad8 24.Ne2 Qd5 25.Nf4 Qg5 26.a5 Bc7 27.Nh3 Qf5 (27...Qd5 28.Bc5=) 28.Bd6 Qc2 29.Rc2 Rd6 (worse is 29...Bd6 30.a6+/–) 30.Rb1 Rb8 31.Rcb2 Rd7 32.a6 b5 33.Ng5 Rb6 34.Ne4 Re7 (34...Ra6?? 35.Nc5 Bd6 36.Na6+–) 35.Nc5 Bd6 36.Ra2 Bc5 37.dc5 Rb8 38.Rd2 Kf8 39.Rb4 Ke8 40.e4 (40.Rg4 f5 41.Rh4 h6=) 40...Rd8 41.Rd8 Kd8 42.f4 Rd7 43.Kf2 Rd2 44.Kf3 Ra2 45.Rd4 Kc7 46.e5 Ra6 47.f5 Ra4 (47...Ra3!? 48.Ke2 Rc3–+) 48.Rd1 a5 (48...Rc4!? 49.e6 fe6 (worse is 49...Rc5 50.Rd7 Kb6 51.Rf7+/–) 50.fe6 Rc5 51.Rd7 Kb6-/+) 49.e6= Ra3 50.Ke4 Ra4 51.Kf3 Ra3 ½–½. Gunawan,Ronny (2395) – Teh,Eu Wen Aron (2250), Jakarta INA, Indonesia Open, 2013.

9.Be2 Bb6

10.0-0 d4-/+ 11.Qc1 d3 12.Bd3?? Qd3–+ 13.Ne1 Qg6 14.d4 Na5 15.Nd2 c6 16.Nef3 Bh3 17.Nh4 Qg4 18.Ndf3 Bg2! 19.Ng2 Qf3 20.Qd1 Qd1 21.Rad1 Nc4 22.Nf4 Nb2 (22...Nb2 23.Rc1 g5–+) 0–1. Reussner – Woelfelschneider,Peter, THT8, 2001.

10.d4 dc4 11.Bc4 Ba5 12.Nbd2 Nd5 13.Qb3 Bd2 14.Nd2 Na5 15.Qc2 Nc4 16.Nc4 Qg5 17.0-0 Bf5 18.Qd2 Qe7 19.Rae1 Bd7 20.Rc1 Bb5 21.Rfe1 Bc4 22.Rc4 Rad8 23.Qc2 Qe4 24.Qe4 Re4 25.f3 Re7 (worse is 25...Ne3 26.Rc3 Red4 27.Rce3+–) 26.Bc1 Nb6 27.Rb4 a5 28.Rb5 Rd4 29.Ra5 Rc4 30.e4 f6 31.Be3 Nd7 32.Rd1 Kf7 33.Rad5 Ne5 34.Bc5 c6 35.Be7 cd5 36.Bd6 de4 37.Be5 fe5 38.fe4 Re4 39.Rd7 Kf6 40.Rb7 Ra4 41.Rb3 Rc4 42.Kf2 Rc2 43.Kf3 Ra2 44.h4 h5 45.g4 hg4 46.Kg4 Rg2 47.Rg3 Ra2 48.Rf3 Ke6 49.h5 e4 50.Rg3 Ke5 51.Kg5 Rh2 52.a4 Ra2 53.Kg6 Kf4 54.Rg1 Ra4 55.Kg7 Ra7 56.Kg8 e3 57.h6 e2 58.h7 ½–½. Olcum,Ahmet – Doison,A (2040), 23rd ECC Men, Kemer TUR, 2007.

10.cd5 Nd5 11.Qc2 Bg4 12.Nc3 Nf6 13.0-0 Qd7 14.Na4 Ne4 15.d3+= Nd6 16.Qc3 f6 17.Nc5 Bc5= 18.Qc5 b6 19.Qc2+= Rac8 20.h3 Bf5 21.Rac1 Na5 22.e4 Bg6 23.Nh4 Bf7= 24.Bg4 Be6 25.Be6 Qe6 26.f4 c5 27.Rce1 c4=+ 28.e5 cd3 29.Qd3= Ndc4 30.Ba1 fe5 31.Be5= Qc6 32.Nf5+= Ne5 33.Re5 Re5 34.fe5 Qc5 35.Kh1 Qe5 36.Qd7 Qc7?? 37.Ne7 (37.Ne7 Kh8 38.Nc8 h6 39.Rf8 Kh7 40.Qf5 g6 41.Rf7 Qf7 42.Qf7 Kh8 43.Ne7 Nc4 44.Ng6) 1–0. Johansson,Ragnar – Jaegerflod,Kent, corr SSKK, 1986.

9.Be2 dc4

10.Bc4 Qd6 11.Qb3 Be6 12.0-0 Bc4 13.Qc4 Rad8 14.Rc1 Ne4 15.d4 Qh6 16.Qc2 Qh5 17.Nc3 Bc3 18.Qc3?? Nc3–+ (18...Nc3 19.Bc3 a5–+) 0–1. Deneuville,Christian – Skonieczny,Jerzy, corr or01–012 E–mail, 2001.

10.Bc4 Ne4 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5 13.Be2 Qe7 14.Nd4 Be2 15.Nc6 bc6 16.Qe2 Rab8 17.Bd4 c5 18.Bc3 Bc3 19.Nc3 Nc3 20.dc3 Qe6 21.Rfd1 g6 22.c4 Qf6 23.Ra2 Re6 24.Rad2 Rd6 25.Kh2 h5 26.Kg1+= Qc3 27.e4 Rd2 28.Qd2 Qc4 29.Qf4 Re8 30.f3 Qe6 31.Qc7+= c4 32.Qa7+/– c3 33.Rc1 Qc4 34.Qe3 c2 35.Qd2 Rc8+= 36.h4 Qb3 37.Kh2 Qb8 38.Kh3 Qb3 39.Ra1?? Qe6 40.g4 hg4 41.fg4 Qe4 42.Rc1 Qf3 43.Kh2 Rc3 44.Rc2 Qh3 (44...Qh3 45.Kg1 Qg4 46.Kf1 Qc4 47.Qe2 Rc2 48.Qc4 Rc4–+) 0–1. Nevednichy,Vladislav (2535) – Pavlovic,Milos (2530), Novi Sad–Beograd tt, 2002.

10.Bc4 Be6

11.0-0?? Bc4–+ 12.Re1 Ne4 13.Nc3 Nc3 (better is 13...Nc5!? 14.Qc2 Bd3 15.Qd1–+) 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Qd1 (15...Qf6 16.Qc2–+) 16.Red1 Rad8 17.h4 Na5 18.Nd4 (18.Kh2 Bd5–+) 18…c5 (18...c5 19.Nf3 Bb3 20.Rd8 Rd8–+) 0–1. Stapinski,Ryszard (1925) – Dorer,Manfred (2390), ICCF Veterans World Cup, 2009.

11.Qb3 Ne4 12.0-0 (12.Qb7?? Bc4 13.Qc6 Qd3–+) 12...Nc5 (worse is 12...Bd2 13.Nfd2 (13.Nbd2?! Nd2 14.Nd2 Qd2 15.Be6 Re6+=) 13...Nd2 14.Qc3 Nf3 15.gf3 Qg5 16.Kh1 Bc4 17.Qc4+–; worse is 12...Nd2 13.Nbd2 (13.Nfd2?! Bd2 14.Be6 Re6+=) 13...Bd2 14.Be6 Re6 15.Rad1+– (15.Qb7?? Rb8 16.Qa6 Rb2–+; 15.Nd2?! Qd2 16.Rad1 Qe2+=)) 13.Qc2 Bc4 14.Qc4 Nd3 15.Qb3 Qd6 16.Nc3 (16.Qb7?? Rab8 17.Qa6 Rb2–+) 16...Rad8 17.Ne2 Qd5 18.Qd5 (18.Qb7?? Rb8 (18...Nb2 19.Qb2 Qe4 20.d4+/–) 19.Qa6 Rb6 (19...Rb2?! 20.Ned4 Nd4 21.Nd4–+; 19...Nb2?! 20.Nc3 Bc3 21.dc3–+) 20.Qb6 ab6–+) 18...Rd5 19.Rfb1 b6 20.Bd4 f6 21.Rb3 Nce5 22.Nc3 (22.Ne5!? Ne5 23.d3=) 22...Bc3 23.Rc3 c5 24.Ne5 Ne5 25.Be5 fe5 26.Rc2 Red8 27.Raa2 e4 28.h4 Kf7 29.a4 Rh5 30.g3 Ke6 31.Rab2 ½–½. BH (2175) – Alf,Henning (2410), BdF, 2008.

11.Be2 Qd7 12.Qc2 Rad8 13.0-0 Bb6 14.d4 Na5 15.Nbd2 Bd5 (15...Bf5 16.Bd3 Bd3 17.Qd3=) ½–½. Jacobi,Karl_Heinz (1910) – Rost,Wolfgang Dr (1805), 14sen.LSEM Sachsen/Anh. op, 2006.

11.Be2 Ne4 12.0-0 Nc5 13.Nc3 Nd3 14.Rb1 a6 15.Ba1 b5 16.a4 Bc3 (16...b4 17.Qc2 Nc5 18.d4=) 17.Bc3 (17.dc3 Bc4+=) 17...Bc4 18.Ne1 Nce5 19.f4 Ne1 20.Qe1 (worse is 20.Be5 Nd3+=) 20...Nd3 21.Qg3 f6 22.Qg4 Qe7 23.Ra1 c6 24.Rfb1 Qd6 25.ab5 cb5 26.h4 Rac8 (26...Ra7 27.h5+=) 27.h5= h6 28.Qg6 Red8 29.Ba5 Rf8 30.Bg4 Bf7 31.Qf5 Rc5 32.Qd7 Qd7 33.Bd7 Rh5 34.Bc3 Rd8 35.Bg4 Rhd5 36.Ra6 b4 ½–½. Buczinski,Henryk (2200) – Kinchant,Kevin D (2290), VWC4pg26, 2011.

11.Be2 Ne4 12.0-0 Nc5 13.Nc3 Nd3 14.Rb1 a6 15.Ba1 Bf5 16.Rb7= Bb6 17.Na4 Na5 18.Rb6 (worse is 18.Nb6 cb6 19.Qc2 Nb7-/+) 18...cb6 19.Nd4 Bg6 20.f4 Be4 21.Nc3 Nc5 22.Ne4 Ne4 (worse is 22...Re4 23.Bf3 Rc8 24.Be4 Ne4 25.d3+–) 23.d3 Nf6 24.Nf5 b5 (24...Rc8 25.e4+=) 25.g4 (25.Qe1 Re6+/–) 25...Re6 26.Ng7 Re3 27.Nf5 Re6 28.Bf3 Rc8 29.Qb1 (29.g5 Nd5 30.Qd2+/–) 29...Qc7? (better is 29...Nd5=) 30.g5+/– Qf4 31.Nh6+– Kg7 32.Nf7 Qe3? 33.Kh1 Kf7 34.Bf6 Ke8 35.d4 Rc7 36.Bh5 Kd7 37.Bg4 Kc6 38.d5! Kd5 39.Bf3 Kc4 40.Qb4 Kd3 41.Rd1 Kc2 42.Qb1 (42.Qb2) 1–0. Boehnke,Hartmut (2085) – Rozumek,Krzysztof (1840), WS/H/170 ICCF, 2009.

11.Be2 Ne4 12.0-0 Nc5 13.Nc3 Nd3 14.Qc2 Bf5 (14...Bc4 15.Na4 Qd5 16.Bd4=) 15.Rad1 (15.Rab1 Bg6 16.Qd1 Rb8+=) 15...Bg6 (15...h6 16.Ne1 Nb2 17.Qb2=) 16.Qb3 Bb6 17.Na4 Qd7 18.Qc3 f6 19.Nh4 Be4 20.Ba1 h6 (20...Na5!? 21.Nb6 cb6+–) 21.f3= Bh7 22.f4 Rad8 (22...Ne7 23.Qc4 Qd5 24.Nb6 ab6 25.Qc7=) 23.f5 ½–½. Kural,A. Serhat (2140) – Murlasits,Martin (2200), WC17/WS70 ICCF, 2009.

11.Be2 Ne4=+ 12.0-0 Nc5 13.d4? Nb3–+ 14.e4 Qf6-/+ 15.Nbd2 Nd2 16.e5?? Qf4–+ 17.Bc1 Bb3 (17...Bb3 18.Qb3 Qh2 19.Kh2 Nb3–+; better is 17...Nf3 18.Bf3 Qd4 19.Bc6 Qd1 20.Rd1 bc6–+) 0–1. Kukula – Grehl,Siegfried, corr 3GMM½–06, 1998.

11.Be6 Re6

12.0-0 Qd3 13.Ne1 Qb5 14.Qc2 Ng4 15.h3?? (better is 15.Nf3=) 15...Nh2!–+ 16.Kh2 Qf1 17.Nd3 Rd6 18.Nc5 Rg6 19.Qe4 Qf2 20.Nb3 (20.Qf3 Qf3 21.gf3 Rd8–+) 20...Bb6 21.Qf3 (21.Ra2 Qg3 22.Kh1 Rd8–+) 21...Qf3 (better is 21...Be3!? 22.Qf2 Bf2 23.g4–+) 22.gf3 Na5 23.Nc1 (23.Na5 Ba5 24.Bc3 Bc3 25.Nc3 Rd8–+) 23...Nc4 24.Bc3 Rd8 25.Ne2 Ba5 26.Ba5 Na5 27.Ra2 Rb6 28.Nec3 Nc4 29.Kg2 (29.Kg3 Rb3 30.Rc2 c6–+ (worse is 30...Na3 31.Na3 Ra3 32.Nb5–+)) 29...Rb2 (better is 29...Rb3!? 30.Kf2–+) 30.Rb2 Nb2 31.d4 Nc4 32.Kf2 Rd6 33.f4 (33.Nb5 Rh6 34.Nc7 Rh3 35.Kg2–+) 33...Rh6 34.e4 Rh3 35.e5 (35.a4 Nd2!–+) 35...Na3! 36.Na3 Rc3 37.Nb5 Rc2 38.Ke3 a6 39.Kd3 (39.Na7–+) 39...ab5 40.Kc2 h5 41.d5 (41.Kd2 h4 42.Ke3 h3–+) 41...h4 0–1. Macedo,Alexandre Soares De (1835) – Gomes,Jose Murilo (1930), 20th IRT da Academia Potiguar de Xadrez, 2016.

12.0-0 Qd3=+ 13.Ne1 Qg6 14.Nc3 Rd8 15.d4 Nd5 (better 15...Bc3!? 16.Bc3 Nd5=) 16.Nd5+= Rd5 17.Nd3 (17.Qb3 Qe4 18.Qb7+=) 17...Rg5 (17...Re4!?+=) 18.Nf4+– Qe4 19.d5 (19.h4 Rf5 20.Ne6 fe6+–) 19...Reg6+= Threatening mate: Rxg2 20.g3 Ne7 Pawn d5, live or die! (20...Rd6 21.Qb1 Qb1 22.Rab1 Rgd5 23.Nd5 Rd5 24.Rfd1 Rd1 25.Rd1+–) 21.Ng6+– Ng6 (21...Rg6 22.Qb1 Qf3 23.Qc2+–) 22.Qd4 Threatening mate... how? 22...Qd4 23.Bd4 (23.ed4?! Rd5 24.Rfc1 Bb6+=) 23...Rd5 24.Rfd1 (24.Ba7 f5+–) 24...b6 (24...c5 25.Bb2 Rd1 26.Rd1+–) 25.Rac1 (25.Bb2 Rb5 26.Rd8 Nf8+–) 25...c5 26.Bb2 Rg5? (better 26...Rd1 27.Rd1 b5+–) 1–0. Merten,Rainer – Gross,Wilhelm, xv/12, 1987.

12.Qc2 Qd5 13.0-0 Qh5 14.Nc3 (14.Rc1 Nd5=) 14...Ng4 15.h3 Nge5 16.Ne5 Ne5 (worse 16...Qe5 17.d4 Qg5 18.d5+–) 17.d4 Ng6 (17...Nc4 18.Na4 b5 19.Nc5=) 18.Ne4 (18.d5 Re5=) 18...Qf5 19.f3 c6 (19...Qd5 20.Bc3=) 20.Qb3 (20.Rab1 Qd5=) 20...Bb6 21.Rf2 (21.Rad1 Rae8 22.Kh2 Ne7=+) 21...Rae8 22.Qb4 (22.Rc1 Rd8=) 22...Qd5 23.Bc1 (23.Rd1 Nh4=) 23...f5=+ 24.Nc3 Qd8 25.Ne2 R6e7 26.Rb1 Kh8 27.Qc4 (27.Rf1 Qd7=+) 27...Qd6 28.a4 Rd7 (28...c5 29.Ba3 Re3 30.dc5=+) 29.Bd2 (29.Rb3 Qf6=+) 29...c5 (29...f4 30.ef4 Qf6 31.a5 Bd4 32.Nd4 Rd4 33.Qc5 Nf4 34.Bf4 Qf4 35.Qa7=) 30.a5 Bd8 (30...Bc7 31.f4 (31.Rb7?? Qh2 32.Kf1 Qh1 33.Ng1 Bh2–+) 31...b6 32.Qc2=+) 31.Rb2 (31.Rd1 Be7=) 31...b6 (31...f4 32.dc5 (32.Qc5? Qc5 33.dc5 fe3 34.Be3 Re3–+) 32...Qe5 33.Bc3 Qe3 34.Qa4=) 32.Rc2 (32.Rf1 Bc7 33.f4 Qc6=+) 32...Bf6 33.ab6 (33.dc5 bc5 34.Nc1 Rc8=+) 33...ab6 (worse 33...cd4 34.ba7 (worse 34.ed4 ab6 35.Bb4 Qd5=+) 34...Ra7 35.Nd4+=) 34.Qb5 Red8 35.Bc1 (35.Rb2 f4 36.ef4 cd4=+) 35...Ra7 36.Rf1 (36.Rb2 cd4 37.ed4 Ra1=+) 36...cd4-/+ 37.Rc6 Qd7 ½–½. Sternik,Ryszard (1965) – Antoszewski,Miroslaw (2115), corr Poland, 1999.

12.Qc2 Nd5=.

12.Qc2 Nd7 13.0-0 Nde5 14.Ne5 Ne5 (14...Re5? 15.Be5 Ne5 16.d4+–) 15.Be5 Re5 16.d4 Rh5 17.Nc3 (17.Qb3 Qd5 18.Qd5 Rd5=) 17...c5 18.Ne2 cd4 (18...Rc8 19.Qb3 Bc7 20.h3=) 19.Nd4 Rc8 20.Qe4 Qd7 (20...Qc7 21.h3 Re5 22.Qf3=; 20...Bc7 21.g3 (21.Qb7?? Bh2 22.Kh1 Bd6 23.Kg1 Rh1 24.Kh1 Qh4 25.Kg1 Qh2) 21...Rd5 22.Rfc1=) 21.Rac1 (21.Rfd1 Rd5=) 21...Rd8 (21...Bc7 22.h3=) 22.h3 (22.Qf3 Rd5=) 22...Rd5 23.Rc4 (23.Rfd1 Bb6=) 23…Bb6 ½–½. Muri,Heinrich – Soederberg,Kaj, corr EM/MN/066 ICCF Email, 2003.

12.Qc2 Nd7 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Nc5 15.0-0 Qd3 16.Qd3 Nd3 17.Rfb1 Rb8 (17...b6 18.Nd5 Rc8 19.Rb3+=) 18.Nb5 (18.Nd5 Rd6 19.Nc7 a6=) 18...Re7 (18...Rc8 19.Nbd4 Nd4 20.Nd4+=) 19.Nfd4+= Nd4 (19...Na5 20.Na7 Ra8 21.Nab5+=) 20.Nd4 Ne5 21.Nf5 Rd7 22.d4 Nc4 23.Rb4 Nb6 24.Ng3 Re8 25.a4 (25.Rab1 c6=) 25...c6 26.a5 Nd5 27.Rc4 g6 (27...Re6 28.Rac1+=) 28.Ne2 (28.a6 Re6+=) 28...f5= 29.a6 Re6 30.ab7 Rb7 31.g3 (31.Nc3 f4 32.Nd5 cd5 33.Rc8 Kf7 34.ef4 Ra6=) 31...g5 (31...Kf7 32.Nc1+=; 31...Rd6 32.Nc1+=) 32.Nc3+= f4 33.Nd5 cd5 34.Rc8 Kf7 (34...Kg7 35.ef4 gf4 36.Rd8+=) 35.ef4 gf4 36.Rd8 Ree7 (36...f3 37.Rd5 Re4 38.Rf5 Kg7 39.Rf3 Rd4 40.Rfa3+–; 36...f3 37.Rd5 Ra6 38.Rc1+=) 37.Rd5+– fg3 38.hg3 Red7 39.Rd7 Rd7 40.f4 Rd4 41.Ra7 Kg6 42.Kg2 h6 (42...h5 43.Ra5+–) 43.Kh3 Rd1 (43...Rc4 44.Ra6 Kh7 45.Kg4+–) 44.Ra6 (44.g4 Rg1+–) 44...Kf5 45.Ra5 Kf6 (45...Kg6 46.g4+–) 46.Kg2 (46.g4 Rf1 47.Ra4 Rg1+–) 46…Rd3 ½–½. Muri,Heinrich – Kahl,Fred, corr EM/MN/053 ICCF Email, 2002.

12.Qc2 Ne4 13.0-0 Qd5 14.d3 (better is 14.Nc3!? Bc3 15.Bc3=) 14...Nc5-/+ 15.d4 Ne4 16.Nbd2 (16.Bc3 Rae8=) 16...Bd2+= 17.Nd2 Nd2 18.Qd2 Na5 (18...Rae8 19.Rac1=) 19.Qe2 Nb3 ½–½. Muri,Heinrich (2410) – Mendl,Manuel (2480), WCCC32SF05 ICCF, 2008.

12.Qc2 Ne4 13.0-0 Qd5 14.d3 Nc5 15.d4 Ne4 16.Nbd2 Nd2 17.Nd2 Bd2 18.Qd2 Na5 19.Qe2 Nc4 (19...Nb3) 20.Rfc1 b5 21.a4 c6 (worse 21...Nb2 22.Qb2 Rg6 23.g3+–) 22.Bc3 f5 23.Qf3 (23.Qd3 a5=+) 23...a5 (23...Qf3 24.gf3 a6 25.Kf1=+) 24.ab5 (24.Qd5!? cd5 25.ab5=+) 24...Qf3-/+ 25.gf3 cb5 26.Kf1 Rc6 (26...a4 27.d5 Rd6 28.e4=+; 26...a4 27.Rcb1 Rb6 28.Ke2=+) 27.Rcb1 Ne3 (27...Rb6 28.Ke2=+) 28.fe3 Rc3 29.Rb5 (29.Kf2 a4 30.Rb5 f4 31.ef4 Rc2 32.Kg3 a3=+) 29...a4 30.Ke2 (30.Kf2 f4 31.ef4 Rc2 32.Kg3 a3=) 30...Re8 (30...f4 31.ef4 a3 32.d5=; 30...f4 31.e4=+) 31.Ra4= (worse 31.Rf5 Ree3 (31...Rce3?! 32.Kf2=) 32.Kf2 a3-/+) 31...Ree3 32.Kd2 Red3 33.Ke2 Rf3 34.Ra8 (34.Ra7 Rce3 35.Kd1 Rb3=) 34...Kf7=+ 35.Ra7 (35.Rb7 Kf6 36.Rf8 Kg5 37.Rg7 Kf4-/+) 35...Kf6 36.Rb6 Kg5 37.Rg7 Kf4 38.Rh7 Rce3 (38...Rc2 39.Ke1=+) 39.Kd1 Rf1 40.Kd2 Rf2 41.Kd1 Ree2 42.Rg6 Rd2 43.Ke1 Rfe2 (43...Ke4 44.Re7 Kd3 45.Rg3 Kc4 46.h4=+) 44.Kf1 Rh2 45.Rh2 Rh2 46.Rg2 (46.d5 Ke5 47.d6 Rh7=) 46...Rh1 47.Rg1 Rh3 (47...Rh4 48.Kg2=+) 48.Ke2 (48.Rg8 Kf3 49.Kg1 Rh6=+) 48...Ke4 49.Rd1 Rh2 (49...f4 50.Kf2=+) 50.Kf1 Rh1 (50...Ke3!? 51.Kg1 Rh4=+) 51.Ke2= Rd1 52.Kd1 f4 53.Ke2 Kd4 ½–½. Muri,Heinrich (2375) – Rattinger,Thomas (2455), Swiss Friends white, 2007.

12.Qc2 Ng4 13.0-0 Nge5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Re5 16.d4 Rh5 17.Nd2 c5 18.Nf3 Qe7 (18...cd4 19.ed4 Qd7 20.Rab1=) 19.Rfd1 (19.Rab1 Rd8=) 19...Bc7 (19...Rd8 20.Rac1=) 20.g3 (20.g4 Rd5 21.e4 Rd6 22.Qc5 Qe4=+) 20...b6 (20...Rd8 21.Rab1 Bb6 22.dc5 Rc5 23.Rd8 Qd8 24.Qe4=) 21.Rac1 Bd6 22.a4 Re8 23.dc5 Rc5 24.Qd3 Rc1 25.Rc1 g6 26.Kg2 Bc5 27.Rc4 Rd8 28.Qc3 Qd6 29.h3 Qd3 30.Qd3 Rd3 31.a5 Kg7 32.ab6 ab6 33.Kf1 Ra3 34.Rc2 h6 35.Ne5 Be3 (35...Be7 36.Nc6 Bf6 37.Ke2=) 36.Rc7 (36.fe3 Re3 37.Ng4 Rg3=) 36...Bd4 37.Nf7 Ra1 38.Kg2 Ra2 39.Ne5 ½–½. Muri,Heinrich (2375) – Savegren,Kurt (2435), Swiss Friends white, 2007.

12.Ng5 Rd6 13.0-0 h6 14.Nf3 b6 (14...Ne4 15.d4=) 15.Qc2 Nd5 (15...Qe7 16.d3=) 16.Rc1 Qd7 (16...Qe7 17.d3=) 17.Nc3 (17.Be5 Ne5 18.Ne5 Qe6+=) 17...Bc3= 18.Bc3 Nc3 (18...Re8 19.Bb2=) 19.Qc3+= Rg6 20.Kh1 (20.d4 Qg4 21.Ne1 Rd8+=) 20...Qg4 21.Rg1 a6 (21...Rd8 22.d4=) 22.d4+= Qe4 (22...Rd8 23.Rac1=) 23.Rac1 Rc8 24.Qd2 (24.Qc4 b5 25.Qc2 Qc2 26.Rc2 Na5+=) 24...Rd6= 25.Rgd1 Nb8 (25...Ne7 26.Qe2 b5 27.Nd2=) 26.Qe2 c5 27.Kg1 (27.a4 Qe6=) 27...Qb7 (27...Qe6 28.Rd2=) 28.Qb2 Nd7 29.Qc2 Nf6 30.Ne5 Nd7 31.e4 (31.f4 Ne5 32.fe5 Rdd8=) 31...Ne5=+ 32.de5 Rd1 33.Rd1 c4 (33...b5 34.Kh1=+) 34.Rd6 (34.Rd5 b5=+) 34...b5 35.e6 (35.h3 a5-/+) 35...fe6-/+ 36.h3 c3 37.Rd1 (37.f3 a5 38.Rd1 Qa7 39.Kh1 Qc5–+) 37...a5 (37...Qe7 38.Qd3–+) 38.Qb3 Qe4 (38...Qe4 39.Qb5 c2–+) 0–1. pierre – Skipslot, internet, 2007.

10.Bc4 Bg4

11.0-0 Ne4 12.d3 Nd6 13.Bb3 (13.Bd5 Ne5=) 13...Ne5 (13...Nf5 14.h3 Bf3 15.Qf3 Qd3 16.Bd5=) 14.Be5= Re5 15.h3 Bf3 16.Qf3 Qh4 (16...Rf5 17.Qe2=) 17.Rd1 (17.d4 Rf5 18.Qd1 c5=) 17...Rb5 18.Bd5 (18.Ba2 Re8 19.Nd2 Rf5=) 18...c6+= 19.Bc4 (19.Ba2 Rd8+=) 19...Rb2 (19...Nc4 20.dc4 Qc4 21.Nd2-/+) 20.a4 (20.Ba2 Re8 21.d4 Qe4 22.Qe4 Ne4+=) 20...Re8 (20...Nc4 21.dc4 Qc4 22.Qf5-/+) 21.Na3 Bb4 (21...Nc4? 22.Nc4 (worse is 22.dc4 Bb6 23.Rd3 Bc5+=) 22...Bc3 23.Nb2 Bb2 24.Rab1+–) 22.Qg3?? (better is 22.Rdc1-/+) 22...Qg3–+ 23.fg3 Re3 (23...Re3 24.Kh2 Ree2–+) 0–1. rekbo – Janek, internet, 2017.

11.0-0 Ne5 12.Be2 Bf3 13.Bf3 c6 14.d4 Nc4 15.Bc3 Bc7 16.Nd2 (16.Qb3!? Nb6 17.Bb4=) 16...Qd6-/+ 17.g3 Nd2 (17...Na3!? 18.Qb3 Nb5-/+) 18.Qd2 Ne4 19.Qc2 Nc3 20.Qc3 Re6 21.Rab1 Rf6 22.Bg2 Bb6 23.a4 Rb8 (23...Rf5 24.Qc2 Rg5 25.Rfd1+=) 24.Rb3 (24.a5 Bd8+/-) 24...h5 (24...Rf5 25.Qc2 Ra5 26.Be4+=) 25.Rfb1 (25.a5 Bd8+/-) 25...Qc7 26.Qb2 h4 27.a5 Ba5 28.Rb7 Rb7 29.Qb7 Qb7 30.Rb7 Bb6 (30...Be1 31.Rb8 Kh7 32.Rb2+/-) 31.Rb8 Kh7 32.Rc8 c5 (32...a5 33.gh4 Kg6 34.Be4 Kh5 35.Rh8 (35.Rc6?! Rc6 36.Bc6 Kh4+/-) 35...Rh6 36.Rb8+-) 33.dc5+- Bc5? (better 33...Ba5+-) 34.Rc5 1-0. jhonores (2180) - osu5nc (2215), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

11.0-0 Qe7 12.h3 Bh5 13.Be2 Rad8 14.Nc3 Bf3 15.Bf3 Ne5 16.Be2 (16.Bb7? Rb8 17.d4 Rb7 18.de5 Qe5–+ (18...Rb2?! 19.ef6 Qf6 20.Qa4=)) 16...c6 (16...Nd3 17.Qc2 Qd7 18.Nb1=) 17.Qc2= Qd6 18.d4 Ng6 19.Bd3 Nh4 20.Nd1 Qe6 21.f3 g6 22.Bc1 Nf5 23.g4 (23.Bf5!? gf5 24.Rb1=) 23...Ng3+= 24.Rf2 h5 (24...Be1!?+=) 25.Rb1 (25.Bc4 Nd5 26.e4 Be1+=) 25...b5 26.a4 a6 27.Kg2 h4 28.ab5 ab5 29.Qa2 Be1 30.Qe6 Re6 (worse is 30...fe6 31.Rc2 (31.Bg6?! Bf2 32.Be8 Be3 33.Be3 Ne8+/–) 31...Kf7 32.Rc6+–) 31.Ra2 Nd5 32.Ra3 Nb4 ½–½. Buczinski,Henryk (2200) – Conterno,Dominique (2080), SM–2011–O–00177, 2011.

11.0-0 Qe7 12.h3 Bh5 13.Be2 Ne4 14.Nc3 Bc3 (14...Nc3 15.Bc3 Bc3 16.dc3 Ne5 17.Ne5 Be2 18.Qe2 Qe5 19.Rab1 b6 20.Qc4 Rad8 21.Rfd1) 15.Bc3 Nc3 (15...Rad8 16.Qb3 (16.Qc1 Qc5 17.Rb1 Nc3 18.dc3 Ne5 19.Rb7 Bf3 20.Bf3 Nf3 21.gf3; 16.Qa4 Nc3 17.dc3 Ne5 18.g4 Bg6 19.Rad1 Bd3 20.Bd3 Nd3 21.Qb5) 16...b6 17.d4 Qe6 18.Qe6 Re6 19.Rfc1 Bf3 20.Bf3 Ne7 21.Be1; 15...Qc5 16.Rb1 (16.Qb3 Nc3 17.dc3 b6 18.Rfd1 Red8 19.a4 a5 20.Qb5 Qb5 21.ab5; 16.Bb2 Rad8 17.d4 Qf5 18.Qc2 Rd6 19.Rac1 Rh6 20.a4 Qe6 21.Rfe1) 16...Nc3 17.dc3 Red8 18.Qa4 Bf3 19.Bf3 Rab8 20.c4 Ne5 21.Bb7; 15...Rab8 16.Qb3 (16.Qc2 Qc5 17.Rfc1 Qd6 18.Bb4 Nb4 19.ab4 Bf3 20.gf3 Ng5 21.d4; 16.Qa4 b5 17.Qb3 Qe6 18.Qb2 Red8 19.Rfc1 Qg6 20.d4 Rd6 21.Ne5; 16.Qc1 Qc5 17.Qb2 Nc3 18.dc3 b6 19.Rfd1 Red8 20.Qb3 h6 21.a4) 16...Ng5 17.Qd1 Ne4 18.Qb3 Ng5 19.Qd1 Ne4 20.Qb3 Ng5 21.Qd1; 15...b6 16.Bb2 (16.Qc2 Rad8 17.Rfc1 Rd6 18.d4 Bg6 19.Qd1 Qd7 20.Bb4 Rd5 21.Qf1; 16.Rc1 Qd6 17.Qa4 Re6 18.Bc4 Nc5 19.Qd1 Rg6 20.Kh1 Rh6 21.d3; 16.Qb3 Rad8 17.d4 Qe6 18.Qe6 Re6 19.Rfc1 Bf3 20.Bf3 Ne7 21.Bb4) 16...Rad8 17.d3 Nc5 18.d4 Rd6 19.Qc2 Bg6 20.Qc4 Na5 21.Qc3) 16.dc3 Qf6 (16...Ne5 17.Ne5 Be2 18.Qe2 Qe5 19.Rab1 b6 20.Qc4 Rad8 21.Rfd1) 17.Qc2 (17.Qb3 b6 18.Rad1 Ne5 19.Nd4 Be2 20.Ne2 Rad8 21.Nf4) 17...Bg6 (17...Rad8 18.Qb3 b6 19.Rfd1 Ne5 20.Ne5 Be2 21.Rd8) 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Red8 (19...Rad8 20.Qc4 Qd6 21.Qb3) 20.Qc2 (20.Qc4 Qd6 21.Qb3) 20...Rd6 21.Rab1 (21.Nd4=) 21...b6 22.c4 h6 23.Qa4 Rd3 24.Rfc1 Ne5 25.Ne5 Qe5 26.Rd1 Rad8 27.Rd3 Rd3 28.Qa7 g6 29.Qa6 Rc3 30.Qb5 Qb5 31.cb5 Ra3 32.Rc1 Rb3 33.Rc7 Rb5 34.g4 Kg7 35.Kg2 Rb2 ½–½. Buczinski,Henryk (2180) – Ottesen,Soren Rud (2410), DE5A/pr13, 2011.

11.Be2 Ne4 12.0-0 Qe7 13.Nd4 Be2 14.Nc6 Bd1 15.Ne7 Re7 16.Rd1 f5 17.a4 Rd8 18.d4 f4 19.ef4 Red7 20.Kf1 Nc5 21.Ra2 Rd5 22.g3 Ne6 23.Bc3 Bc3 24.Nc3 Rd4 25.Rd4 Rd4 26.Nb5 Rd1 27.Kg2 (27.Ke2 Rd8+=) 27...a6 28.f5 Nf4 ½–½. Muri,Heinrich (2375) – Blank,Wolfgang (2505), Swiss Friends white, 2007.

9.Be2 Be6

10.Qc2 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Re7. Van Rooijen,Peter (1745) – Altenburg,Nils (1645), 13. VCC–Open, 2003.

10.cd5 Bd5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 a6 13.Nd5 Nd5 (worse 13...Qd5 14.Bf6 gf6 15.Qc2+– Rad8 16.Rab1+–) 14.Qc2 h6 (14...Rad8 15.Rac1 Re6 16.Bc4+=) 15.Rac1 (15.Rfc1 Re6 16.Bc4+–) 15...Rad8 (15...Bb6!?+= 16.d4+=; 15...Re7 16.d4+=) 16.Ba6!+– Nd4 (16...ba6 17.Qc6) 17.Bd4 (17.ed4?! Qa6 (worse 17...ba6 18.Qa4 Rb8 19.Rc5+=) 18.Rce1 c6=) 17...Qa6 18.Rb1 b6 19.Be5 c5 20.d3 Re6 21.Rfc1 Rde8 (21...f6 22.Bb2+–) 22.Bb2 Qa8 23.Qa4 Rg6 24.Qd7 Ree6 25.Kf1 Rd6 26.Qh3 Qa6 27.Ne5 Rge6 28.Qh5 Re7 29.Nc4 Nf6 30.Qf5 Rde6 31.Na5 (31.Kg1 Qa8+–) 31...Qa5+– 32.d4 Ne4 33.Kg1 Re8 (33...Qa8 34.dc5 Nd2 35.Ra1+–) 34.d5 Rg6 35.Qd7 Qa8 36.Rd1 Rd8 37.Qf5 Qa4 38.Rbc1 (38.h4!?+–) 38...Rg5= 39.Qf4 Rgd5 40.Rd5 Rd5 41.Qg4 Rg5 (41...Nc3 42.Qf3 Rd1 43.Rd1 Qd1 44.Qd1 Nd1 45.Bc1=+) 42.Qc8= Kh7 43.Qb7 Nd6 44.Qb6 Qe4 (44...Qg4 45.g3 Ne4 46.Qc6+=) 45.g3 Nc4 46.Qb3 Ne5 (46...Nd2!? 47.Qc2 Nf3 48.Kf1 f5+=) 47.Be5+– (47.Rc5?? Nf3 48.Kf1 Nd2 49.Kg1 Nb3 50.Rg5 hg5–+) 47...Re5 48.Qc2 (48.Qf7 Qd3+–) 48...Qc2+– 49.Rc2 Kg6 50.Rc4 Kf6 51.e4 Re8 52.Rc5 (52.f4 Ra8+–) 52...Re4 53.Ra5 Re2 54.a4 Ra2 55.Ra7 Kg6 56.a5 f6 57.a6 h5 58.Ra8 Kh7 59.a7 (59.h3 Kg6+–) 59...Kg6+– 60.Kg2 ½–½. Tidemalm,Gustav – Seger,Yngve, corr SSKK Sweden, 1985.

10.cd5 Bd5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Bc3 13.dc3 Ne5 (13...Qe6 14.c4 Bc4 15.Bc4 Qc4 16.Bf6=; 13...Qe7 14.c4 Be4 15.Qb3 Nd7 16.Rad1=) 14.c4 Nc4 15.Bf6 gf6 16.Qa4=.

10.cd5 Bd5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Bc3 (12...Be6 13.Ng5=) 13.Bc3 (13.dc3 Qe6=) 13...Rad8 (13...Ng4!? 14.g3 Qh6=) 14.d3= Bf3 15.Bf3 Nd5 16.Bb2 Ne5 17.Be5 Qe5 (17...Re5 18.Qb3 b6 19.d4=) 18.Qb3+= b6 19.d4 Qd6 (19...Qe6 20.Rfc1+=) 20.Rfc1+– Re7 (20...c6 21.Qa4+–) 21.Qa4 a5 22.Rc6 Qd7 23.Bd5 Qd5 24.Rac1 h6 (24...Qe4 25.Qc4+– (25.Rc7?? Rc7 26.Re1 Qd3–+)) 25.Rc7 Rc7 26.Rc7 Qa2 27.h3 Qb1 (27...Rf8 28.Rc6+–) 28.Kh2+– Qa2 29.Rc2 Qe6 30.Qc6 Qb3 31.a4 h5 (31...Rf8 32.e4+–) 32.Qc7 Rf8 33.Qc4 Qb1 34.d5 Rd8 35.e4 Qa1 36.Qc7 Re8 (36...Rf8 37.Rc4 Qa2+–; 36...Rf8 37.Rc4+– (37.Qb6?! Qe5 38.g3 Qe4+–)) 37.d6 (37.Qb6?! Qa4 38.Rd2 Qe4 39.Qa5 Qe5 40.g3 h4+–) 37...Qe5 38.Kh1 (38.Kg1 Rf8 39.d7 Qa1 40.Kh2 Qf6+–) 38...Rf8 (38...Kh7 39.Qf7 Re6 40.f4 Qe4 41.d7+– (41.Qh5?! Rh6 42.Qd1 Rd6 43.Qd6 Qc2+=)) 39.d7 (39.Qb6?! Qe4 40.Ra2 Qe1 41.Kh2 Qe5 42.g3 h4+–) 39...Qe7 (39...Qa1 40.Rc1 Qf6+–; 39...Qd4 40.Rc6 h4+–) 40.Qb7 (40.Qb7 Kh7 41.Rc8+–; 40.Qb6?! Qd7 41.Qc6 Qd4+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Malmstroem,Jan, email 4AMM–F, 1998.

10.cd5 Bd5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Be6 A) 13.Ng5= Rad8 (13...Bf5 14.Qb3 Bg6 15.Rfd1 a6 16.d4=) 14.Qb1 Qd7 15.Ne6 Qe6 16.d3=; B) 13.d4 a6 (13...Rad8 14.Qc2 a6 15.Rfc1 Bc3 16.Bc3=; 13...Re7 14.Qc2 Bc3 15.Bc3 Bd5 16.Rfc1=; 13...Rab8 14.Qc2 Rbd8 15.Bd3 Bc3 16.Bc3=; 13...Rac8 14.Qc2 Rcd8 15.Na4 Bd5 16.Nc5=) 14.Qc2 Bc3 15.Bc3 Bd5 16.Qb2=; C) 13.d3 Rad8 14.Nb5 Qe7 15.Qa4 Bb6 16.Qh4=; D) 13.Qc2 Rad8 (13...a6 14.Ng5 Rad8 15.Nce4 Ne4 16.Qe4+=) 14.Na4 Nd7 15.Ng5 Nf8 16.Ne6=.

10.cd5 Bd5 11.0-0 Qe7 12.Qc2=.

10.cd5 Bd5 11.0-0 h6 12.Nc3 Be6 13.Qc2 Nd5 14.Na4 Nce7 (14...Rb8 15.Bb5+=) 15.Nc5+= Bc8 16.Ne5 Bb6 17.d4 f6 18.Ned3 f5 19.Ne5 c6 20.Rfd1 Bc7 21.Bc4 Rf8 22.a4 (22.a4 Re8 23.Ncd3+/–) 1–0. Skerlik,Stanislav – de Baan,Erik P, corr ICCF Jubilee Officials/IM–A, 2001.

10.cd5 Nd5

11.0-0 Qe7 12.Qc2 Rad8 (12...h6 13.Rc1 Qd7 (13...Rad8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc3 Bf5 17.Qb2 Be4) 14.Nc3 Rad8 15.d4 Bf5 16.Qb3 Be6 17.Qc2 Bf5) 13.Rc1 (13.Ba6 Rb8 (13...ba6 14.Qc6 Nb6 15.Qc2 Bc4 16.Rc1 Bd3 17.Qc6 Rd5) 14.Bb5 (14.Bc4 g6 15.d3 Nf6 16.Be6 Qe6 17.Nbd2 Bd2) 14...Bd7= (14...a6 15.Bc4 Nb6 16.Be2 g6 17.d3 Nd5) 15.Bc4 Be6 16.d4 Nf6 17.Bd3 g6) 13…Bg4 (13...Bg4 14.Qa4 Bd7= 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Qd6 17.Qb3 Nc3; 13...Rd6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc3 Bf5 17.d4 h6). Rehbein,Gerhard – Luzuriaga,Norberto Horacio, corr SOK–98–132, 1998.

11.0-0 f6 12.d4 Kh8 (12...Qd7 13.Qc1 Qd6 14.Nbd2=) 13.Qc2 Nce7 14.Bd3 Bg8 15.Nbd2 c6 16.Ne4 Bc7 17.Ng3 Qd7 18.Rfd1 Rac8 19.Nf5 Rcd8 20.Rd2 Nf5 21.Bf5 Qf7 22.g3 (22.Rb1 Bd6=) 22...Qh5+= 23.Nh4 Ne7 24.Be4 Bd5 25.Ng2 Be4 26.Qe4 Nd5 27.Qc2 f5 28.Nf4 (better is 28.Rb1!?+=) 28...Bf4–+ 29.ef4 Re4 30.Qd1 Qg6 31.Kh1 Rde8 32.Qf3 (32.Rb1 R8e7–+) 32...Qe6 (32...Nf4 33.Rg1 Nd5 34.Bc1–+) 33.Kg2 Kg8 34.Rc1 Qg6 35.Kh1 (35.Qb3 Kh8 36.Kf1 Qe6–+) 35...Re1 (better is 35...Nf4!? 36.Qb3 Nd5 37.Rdd1–+) 36.Re1 Re1 37.Kg2 Re4 38.Kh1 (38.Qb3 b6-/+) 38...Qe6 (38...Nf4 39.Rd1 Nd5 40.Bc1–+) 39.Kg2-/+ g6 40.Kf1 Nb6 41.Qd3 Re1 42.Kg2 Qd5 43.Qf3?? Rg1!!–+ (43...Rg1 44.Kg1 Qf3–+) 0–1. Francke,Dirk – Hellwege,W (2030), Dresden GER, 2013.

11.0-0 Qd7

12.Bb5 Bg4 A) 13.d3 a6 14.Bc6 Qc6 15.Ne5 Qb5 16.Qc2+=; B) 13.h3 Bf5 14.Nd4 Nde7 15.Qa4 Bb6 16.Nf5=.

12.Qc2 Bf5 13.d3 Rad8 14.Rc1 Qe6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3=.

12.d4 a6 13.Nbd2 Rad8 14.Rc1 Bd2 15.Qd2 Bf5 16.Rc5 b6=.

12.d4 a6 13.Nbd2 Rad8 14.Bd3 Bf5 15.Bf5 Qf5 16.e4=.

12.d4 a6 13.Nbd2 Rad8 14.Ne4 Bb6 15.Bd3 Bf5 16.Qb1 Kh8=.

12.d4 Bf5 13.Qb3 a6 14.Rc1 Rab8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 b5 17.Bb4 h6 18.Rc5 Be6 19.Qd1 Rb6 20.Rac1 Ndb4 21.ab4 Nb4 22.Ne5 Qd8 23.Rc7 Nd5 24.R7c5 b4 25.Qf1 b3 26.Ba6 f6 27.Nf3 Rb4 28.Rb1 Qd6 29.Nd2 Reb8 30.Bc4 b2 31.Qd3 Nb6 32.Be6 Qe6 33.h3 Na4 34.Rc7 f5 35.Qc2 Ra8 36.Rc6 Qd5 37.Rc4 Rab8 38.Rc7 R8b7 39.Rc8 Kh7 40.e4 Qd4 41.ef5 Rf7 42.g4 Rf6 43.Re1 Nb6 44.Rb8 Nd7 45.Rd8 Rb8 46.Rb8 Nb8 47.Nc4 Nc6 48.Nb2 Ne5 49.Qe4 Qe4 50.Re4 Nf3 51.Kg2 Nd2 52.Re6 Re6 53.fe6 Kg6 54.f4 Kf6 55.f5 g6 56.Nd1 gf5 57.gf5 Ne4 58.Ne3 h5 59.Kf3 Ke5 60.Nc4 Kf5 61.e7 Nf6 62.Nd6 Ke5 63.e8Q Ne8 64.Ne8 Kf5 65.h4 Kg6 66.Kf4 Kf7 67.Nd6 Kg6 68.Ke5 Kg7 69.Kf5 Kh6 70.Kf6 Kh7 71.Kg5 Kg7 72.Kh5 Kf6 73.Kh6 Ke6 74.Kg7 Kd6 75.h5 1–0. Myrberg,Johnny – Malfait,Andre, corr TKM/A003, 1999.

12.d4 Rad8

13.Qc1 Bg4 14.h3 (14.Qc4 a6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 b5+=; 14.Qc2 Bf5 15.Qb3 Qe6 16.Nbd2 Bb6=) 14...Bh5 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Bg6=.

13.Qc2 Bf5 14.Bd3 (14.Qb3 Nb6 15.Bb5 Be6 16.Qc2 Bd5=) 14...Bd3 15.Qd3 Nf6 (15...a6 16.Rc1 Qe6=) 16.Nc3 (16.Bc3 Bb6=) 16...Ne5 17.Qe2 Nf3 18.Qf3 c6 19.Rac1 Re7 (19...Bc7 20.Rfd1+=) 20.Na4 Ne4 21.Rfd1 Rde8 22.Nc5 Qd6 23.Ne4 Re4 24.Rc5 Bd8 25.Re5 R4e5 (25...R8e5?? 26.de5 Re3 27.ed6 (27.Rd6?? Re1; worse is 27.fe3 Qe7+–) 27...Rf3 28.gf3+–) 26.de5 Qe6 27.Qe2 Bc7 28.f4 (28.Qd2 h6 29.Qb4 b5=) 28...Rd8 (28...f6 29.f5 Qf5 30.ef6 gf6 31.Bd4+=) 29.Rd8 Bd8 30.Bd4 Qb3 31.Qb2 Qb2 32.Bb2 a5 33.Kf2 b5 34.f5 (34.Kf3 c5+=) 34...c5-/+ 35.Ke2 c4 36.Kd1 b4 37.ab4 ab4 38.Bd4 h5 39.Kc2 Kf8 40.h3 h4 41.e4 Ke8 42.Kb2 Kd7 43.e6 fe6 44.Bg7 ef5 45.ef5 Ke7 46.Kc2 Kf7–+ (46...Kf7 47.Be5 b3 48.Kc3 Bf6 49.Kc4 Be5 50.Kb3 Kf6–+) 0–1. Williams,Barry M – Roberts,Earl N, corr NZCCA TT, 1999.

13.Nbd2 a6 14.Rc1 Bd2 15.Qd2 Bf5 16.Nh4 Bg4=.

13.Nbd2 a6 14.Nc4 Bc3 15.Qc1 Bb2 16.Qb2=.

13.Nbd2 a6 14.Ne4 Bb6 15.Bd3 Bf5 16.Qb1 Kh8=.

13.Nbd2 Bc3 14.Qc1 Bd2 15.Qd2 a6 16.Rfc1 (16.e4=) 16...Bf5 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 Qg4 19.Rab1 Rd6 20.h3 Qh5 21.Ba1 b5 22.Qc2 Rde6 23.Qa2 Nce7 24.Ne5 Qf5 (24...Qg5 25.Qb3=) ½–½. Kern,Michael – Lange,Steffen, CiF, 1998.

13.Bd3 Bf5 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Nb6 16.Rc1 Rd5=.

13.e4 Nf4 14.Bb5 Bh3 15.Nh4 Re4 16.f3 Re5 –+.

9.Be2 Bf5

10.0-0 Bb6 11.d4 dc4 12.Bc4 Qd6 13.Nc3 Rad8 14.h3 (14.h3 Na5 15.Ba2=). Springer,U – Perlitz,J, corr SOK–89–50, 1989.

10.0-0 dc4 11.Bc4= Bd3 (11...Ne4 12.d3 Nc5 13.d4=) 12.Bd3 Qd3 13.Bf6 gf6 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Qc3 16.Qd7 Re7 (16...Ne5!? 17.Qf5 Kg7=) 17.Qg4+= Kh8 18.Rfc1 (18.Rab1 Qa3 19.Qh4 Kg7+=) 18...Qa5 (18...Qd3 19.Qf4 Qd6 20.Qd6 cd6 21.Nh4=) 19.Rd1 Ne5 20.Ne5 Qe5 21.h3 Rg8 22.Qd4 (22.Qf3 c6=) 22...Qg5 (22...c5 23.Qd3=+) 23.g3 b6 24.h4 (24.Rac1 c5 25.Qd3 Qe5=+) 24...Qe5 25.Qe5 (25.Rac1 c5 26.Qc4 Qf5=+) 25...fe5-/+ (25...Re5?! 26.Rd7 Kg7 27.Rc7=) 26.Kg2 c5 27.Rd5 f6 28.a4 Rc8 29.Rad1 (29.Kf3 c4-/+) 29...Kg7 30.Rd7 (30.R5d3 Kf7-/+) 30...Rc7 31.Re7 Re7 32.f4 (32.Kf3 c4-/+) 32...Kf7 (32...ef4 33.ef4 c4 34.Kf3–+) 33.fe5 (33.Kf2 c4–+) 33...Re5 34.Rd7 (better 34.Kf3–+) 34...Re7 35.Re7 0–1. Szkodnikow_i_ofiar (2030) – UncleBulgaria (2390), ChessWorld.net, 2015.

10.0-0 Qd6 11.Qb3=.

10.0-0 Qe7 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Nb6 13.Qb5 a6?? (better is 13...Qd7+=) 14.Qf5+– Rad8 15.Qg4 f6 16.d4 Nd5 17.Bc4 Kh8 18.Nh4 Ne3 (18...g6 19.Qf3 Qe6 20.Rc1+–) 19.fe3 (19.Ng6 hg6 20.Qh4) 19...Qe3+– 20.Kh1 Re4 (20...Nd4 21.Nf5 Nf5 22.Qf5+– (22.Rf5?! Re4 23.Qg3 Qg3 24.hg3 Rc4 25.Ra5 Rc2+=)) 21.Ng6! hg6 22.Qg6 Nd4?? (22...Rh4 23.Rf6! Rh6+–) 23.Bd4 (23.Bc1 Qc1 24.Rc1+– (24.Qe4 Qc4 25.Rd1 c5+=)) 23...Rdd4 24.Qh5 Qh6 25.Qh6 gh6 26.Bf7 Rf4 27.Rc1 Rd3 28.a4 Bb4 (28...Rfd4 29.Bh5+=) 29.h3 (29.g3 Rf2+/–) 29...c6 30.Rc4?? (better is 30.Kg1+=) 30...Rf1 31.Kh2 Bd6 0–1. madik – stameni, gameknot.com, 2014.

10.Qb3 Bb6 11.cd5 Na5 12.Qa4 Nd5 13.0-0 a6 14.Rc1 Qd6 15.Nc3 Bg6 16.d4 c6 17.Ne5 Bc7 18.Nd5 cd5 19.Bc3 b5 20.Qd1 Nc4 21.Bb4 Qe6 22.Nd3 Bd3 23.Qd3 f5 24.Bf3 g6 25.Qc2 Qd7 26.g3 Qc6 27.a4 Bd6 28.ab5 ab5 29.Qb3 Bc7 30.Be1 Kf7 31.Ra8 Ra8 32.Rb1 Rb8 33.Ra1 Ke6 34.Bb4 h5 35.Bc5 Bd6 36.Bb4 Bc7 37.Ra7 Rb7 38.Qa2 Bd6 39.Ra6 Rb6 (40.Rb6 Qb6 41.Bd6 Qd6+/–). Bougot,Joel (1920) – Brunelliere,Gilles (1930), FRA–chT3 Gr5, 2002.

9.Be2 Bg4

10.0-0 Ne4 11.d3 Ng5 12.Ng5 Be2 13.Nf7 Bd1 14.Nd8 Be2 15.Nc6 bc6 16.Rc1 Rab8 17.Bc3 Bc3 18.Nc3 Bd3 19.cd5 1–0. Sternik,Ryszard – Grehl,Siegfried, corr SOK–96–114, 1996.

10.0-0 Bf3 11.Bf3 Ne5 12.Be5 Re5 13.d4 Re6 14.cd5+/– Nd5 15.Qb3 c6 16.Qb7 Rb8 17.Qa7+– Ne3 18.fe3 Re3 19.Ra2 Bb6 20.Qa4 Bd4 21.Kh1 c5 22.Nd2 Qe8 23.Qe8 Rbe8 24.Bd5 Re1?? 25.Bf7 (25.Bf7 Kh8 26.Be8 Re8 27.Nb3+–) 1–0. Kretschmar,Heinz – Aylestock,Michael, corr olm10 qual GP2 B4, 1982.

10.cd5!?

10.0-0 dc4

11.Bc4 Ne5 12.Be5 Re5 13.Bf7 Kf8 14.Ba2 c6 15.d4 (worse 15.Ne5 Bd1 16.Rd1 Bc7=) 15...Rf5 (15...Re7!?+=) 16.Qc2 Rf3 17.gf3 Bf3 18.Qc5 (18.Qc5 Ke8 19.Qf5+/-) 1-0. marekt (1985) - rosaxl (1780), gameknot.com, 2014.

11.Bc4 Ne5 12.Be2 Bf3 13.Bf3 Nd3 14.Bd4 c5 15.Bc3 Bc7 16.Bb7 Rb8 17.Bf3 Ne4 18.Qc2 (18.g3 Qd7=) 18...f5 (better 18...Bh2!? 19.Kh2 Qh4 20.Kg1 Nef2 21.Rf2 Qf2 (21...Nf2?! 22.Qf5 Ne4 23.Be4 Re4 24.Qf2=) 22.Kh2 Rb6 23.Bg7 Kg7 24.Qb2 Nb2 25.Bg4 Rg6 26.Bh3 Rg2 27.Bg2 Re4 28.Kh1 Rh4 29.Bh3 Rh3) 19.a4 (19.Qa2 Kh8+=) 19...Re6 (worse 19...Nc3 20.Nc3 (20.Qc3?! Rb4=; 20.dc3?! Rb2 21.Qd1 f4 22.ef4 Bf4=) 20...Kh8 21.Nb5+/-) 20.Na3?? (better 20.Qa2 Qd6 21.g3+=) 20...Bh2-+ (20...Nc3?! 21.Qc3 (21.dc3?? Bh2 22.Kh1 Qh4-+) 21...Rh6 22.h3+=) 21.Kh2 Rh6 22.Kg1 Qh4 23.g3 (23.Qb3 Rb3 24.Bh5 Rh5 25.Bg7 Qh2) 23…Qh2 0-1. brucepeng (1930) - tdekoekkoek (1975), lichess.org, 2020.

11.Bc4 Qe7 12.d4 Rad8 13.Be2 Ne4 14.Qc2 Rd6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Rh6 (16...Rg6 17.Kh1+=) 17.Bb2 (17.h3 Bh3 (17...Nc3 18.Qc3 Be6 19.Rfb1+=) 18.Qb3 Rg6–+) 17...Qe6 (17...Qd6!? 18.Ne5 A) 18...Ne5 19.de5 Re5 A1) 20.Bg4? Rc5 21.Be5 Qe5–+ (21...Rc2?! 22.Bd6 Nd6 23.Rfc1 Rc1 24.Rc1-/+; 21...Re5 22.Rfd1 Qe7 23.f4+=); A2) 20.Be5 Qe5 21.f4+–; B) 18...Be2 19.Qe2 f6=) 18.Ne5= Ne5 19.de5 Be2 20.Qe2 Qe7 21.f3 Nc5 22.Rac1 c6 23.Qc2 Nd7 24.f4 b5 25.Qe4 Rc8 26.f5 Nb6 27.f6 Qe6 28.fg7 Nc4 29.Bc3 Rg6 30.Rf4 Qd5 31.Qd5 cd5 32.Bd4 a6 33.Rcf1 Rc7 34.Rf6 Nd2 35.Rd1 Ne4 36.Rg6 hg6 37.h4 Kg7 38.g4 Kf8 39.h5 Rc2 40.Rf1 gh5 41.gh5 Kg8 42.Rf4 Rc7 43.Kg2 a5 44.Rf1 b4 45.ab4 ab4 46.Ra1 Kh7 47.Ra5 ½–½. Wolf,Wolfgang (2175) – Neumann,Bernd (2195), GER–ch36 V2 email, 2004.

11.Bc4+= Qe7 12.d4 Rad8 13.h3 Ne5! 14.Bf7 Qf7 15.hg4 Nfg4 16.Ne5 Ne5 17.Qa4=.

11.Bc4 Qe7 12.d4 Ne4 13.h3 Bh5 14.Qc2 Rad8 15.Nbd2 Nd2=+ 16.Nd2 Ne5 17.Nb3 Bg6 18.Qe2 Nc4 19.Qc4 Bb6 20.a4 c6 21.Ba3 Qg5 22.Nc5 Bc7 23.f4 Qd5 24.Qc3 b6 25.Na6 Rc8 26.Nc7 Rc7 27.a5 Be4 28.Rf2 Rcc8 29.Kh2 Re6 30.Qb2 b5 31.a6 Rce8 32.Bc5 Qd7 33.Qc1 Rg6 34.Qd2 h5 35.Qe2 h4 36.Qh5 Rh6 37.Qd1= f5 38.Ra3 Qf7 39.Kh1 Ree6 40.Raa2 Reg6 41.Kh2= Rg3 Black fights for the Initiative 42.Qe1 Bd5 43.Rac2 Re6-/+ 44.Rfe2 Bc4 45.Rc4 bc4 46.Qc3 Re4 47.Qd2 Kh7 48.Qc1 Qc7–+ (48...Qc7 49.Qe1 Kg8–+) 0–1. Muri,Heinrich – Blank,Wolfgang, corr EM/MN/066 ICCF Email, 2003.

11.Bc4 Qe7 12.Be2 Rad8 13.d4 Ne4 14.Qc2 Bb6 15.Nc3= Nf2 16.Rf2+/– Qe3 17.Nd1 Qe7 18.Kh1 Bf3=+ 19.gf3 Nd4 20.Qc3 Rd6 21.Rg2 Rg6 22.Rg6= hg6 23.Bf1 Nf5 (23...Nf5 24.Qb4 Qb4 25.ab4 Nh4=). Kreuzer,Uwe – Sternik,Ryszard, corr SOK–91–76, 1991.

8.a3 Bd6

9.Qc2 Ne5 10.Be5 Be5 11.d4 Bd6 12.c5 Bf8 13.Nbd2 b6 14.Bb5 Bd7 15.Bd7 Qd7 16.0-0 bc5 17.dc5 Rab8 18.c6 Qd6 19.Qa4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Rfd1 Qh6 22.Nd2 Rb6 23.Ne4 Qc6 24.Qc6 Rc6 25.Ng3 g6 26.Ne2 Rb8 27.Nd4 Ra6 28.a4 c5 29.Nb5 c4 30.Kf1 Bg7 31.Nd4 h6 32.Ra2 Be5 33.Ke2 Rd8 34.a5 Rc8 35.f4 Bg7 36.Nb5 Rc5 37.Rd8 Kh7 38.Rd6 Rd6 39.Nd6 f5 40.e4= c3 41.Kd3 fe4 42.Ne4 Rd5 43.Ke3 a6 44.g4 Kg8 45.h4 h5 46.gh5 gh5 47.Ra4= Kh7 48.Rc4 Ra5 49.Rc6 Kg8 50.Ng5 Rf5 51.Ra6 Rf6 52.Ra8 Rf8 53.Ra2 Rc8 54.Rc2 Bf6 55.Ne4 Bh4 56.Rc3 Rc3 57.Nc3 Kf7 58.f5 Bg5 59.Ke4 h4 60.Kf3 h3 61.Kg3 Kf6 62.Kh3 ½–½. bambinik (2455) – TheNigga (2475), internet, 2003.

9.Qc2 Be6 10.c5 Be7 11.Ng5 Bd7 12.Be2 h6 13.Nf3 Ne4 14.d4 Bf6 15.0-0 Qe7 16.Nc3 Nc3 17.Qc3 Bg4 18.h3 Bf5 19.Bd3 Bd3 20.Qd3 Rab8 21.Qf5 Rbd8 22.Rab1 b6 23.Qf4 bc5 24.dc5 Bb2 25.Rb2 Qc5 26.Rb7 Rd7 27.Rc7 Rc7 28.Qc7 Qc3 29.Rb1 Qc2 30.Rb7 Rf8 31.Qd6 Na5 32.Rb8 Rb8 33.Qb8 Kh7 34.Qa7 Qc1 35.Kh2 Qa3 36.Nd4 Nc4 37.Qf7 (37.Qf7 Qd6 38.Kg1+/–) 1–0. Herrchen,R – Fergason,K, PCM–2005–G11.27, 2005.

9.d4 dc4 10.Bc4 Qe7 11.Qc2 Be6 12.Bd3 Bd5 13.Nbd2 a6 14.0-0 Ne4 15.Rfc1 f5 16.Bc4 Qe6 17.Ne4 fe4 18.Nd2 Kh8 19.Bd5 Qd5 20.Rf1 Qh5 21.h3 Qg6 22.f3 ef3 23.Qg6+/– hg6 24.Rf3 Rad8 25.Rc1 Be7 26.Nb3 Bg5 27.Rc3 Rd6 28.Nc5 Na5 29.Bc1 b5 30.Rg3 Bf6 31.Rg6 Bd4 32.Rd6 Bc3 33.Rd3 ½–½. Van Daatselaar,JB – Burgarth,Ulrich, EM/CL/Q21–4 ICCF Email, 2002.

9.d4 Bf5

10.Nc3 dc4 11.Bc4 Na5 12.Ba2 c6 13.0-0 b5 14.Rc1 Qb8 15.Ne5 Be5=+ 16.de5 Qe5 17.Na4 Qe7 18.Nc5 Rad8 19.Qe1 Nc4 20.Bc4 bc4 21.Bf6 Qf6 22.Rc4 Qg5 23.Qe2 Rd5 24.Qf3 Bg6 25.Rfc1 Qe5 26.h3 Qb2 27.R4c3 h6 28.Na4 Qa2 29.Nc5 a5 (29...Qb2 30.e4 Rd2 31.Rc4=) ½–½. Glowatzki,Tihomir – Bonetti,Shane, ETC, 2005.

10.Nc3 dc4 11.Bc4 a6 12.0-0 b5 13.Be2 Qd7 14.Nd2 Na5 15.Bf3 Rad8=+ 16.Qc1 Rc8 17.Qd1 c5-/+ 18.dc5 Be5 19.c6 Qd6 20.h3 Red8 21.Nb3 Qd1 22.Bd1 Nc4 23.f4 Bc7 24.g4 Nb2 25.gf5 Rd3 (25...Rd3 26.Rc1 Re3–+) 0–1. Boehnke,Hartmut – Coche,Wilhelm, ML–133, 2002.

9.cd5 Nd5

10.Be2 Qd7 11.Qc2 Qf5 12.Qf5 Bf5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Ne5 (14...Rad8 15.d3=) 15.Nh4 (15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5+=) 15...Be4 (15...Be6 16.d4 Nc4 17.Bc4 Bc4 18.Bb4=) 16.d4 (16.f3 Bc2 17.d4 Ng6 18.Ng6 Re3+=) 16...Ng6 17.Ng6 Bg6 18.Bf3 (18.Bb4 Rad8=) 18...Rab8 (18...c6 19.Bb4 Bb4 20.ab4+=) 19.Bb4+= Rec8 20.Rc1 (20.Ke2 b6 21.Bc6 a5 22.Bd6 cd6+=) 20...a5= 21.Bd6 cd6 22.Kd2 b5 23.Bb7 (23.Rc8 Rc8 24.Rc1 Rc1 25.Kc1 Kf8+=) 23...Rc4 24.Bd5 Ra4 Black plans b4 25.Ra1 b4 26.ab4 Rab4 27.Rhc1 (27.Ra5?? Rb2 28.Ke1 Rb1 29.Ke2 Rh1-+) 27...a4 28.Ke1 h5 (28...Kf8 29.Bc6 Rc8 30.h3=) 29.Bc6 (better 29.Rc6!?+/-) 29...Rc8= 30.d5 Rc7 31.Rc3 Be4 32.Rca3 Ra7 (32...Bg2 33.Ra4 Ra4 34.Ra4+=) 33.f3+/- (33.Ba4?! Bg2 34.Bb3 Ra3 35.Ra3 g5=+) 33...Bc2 34.Kd2 Bb3 35.e4 g5 (35...g6 36.Rb1+=) 36.Rc1 (36.Rb1 Ra6+=) 36...Kg7 (36...Rc7 37.Rb1+=) 37.Ke3 (37.Rb1 Ra6+=) 37...Re7 (37...f5 38.Rb1 fe4 39.Ba4 Rba4 40.Rab3 ef3 41.gf3 Re7 42.Kd2 Re5-/+) 38.Rb1+= Rc4 39.Kd3 (39.Rab3 ab3 40.Rb3 Rc2-+) 39...Rc2 40.Ba4 Ba4 41.Ra4 (41.Rg1!?+=) 41...Rg2= 42.Rb6 (42.Rh1 Rb7 43.Ra3 Kf6=) 42...Rd7 (better 42...Rh2!? 43.Ke3 Rh3-/+) 43.Raa6+= Rh2 44.Rd6 Rd6 45.Rd6 h4 46.Rc6 h3 47.d6 (47.Ke3 Rg2 48.Rc1 h2=) 47...Rh1=+ 48.Rc2 Rd1 49.Ke3 Rd6 50.Kf2 (50.Rh2 Rh6=) 50...h2 (50...g4 51.fg4 Rd3 52.e5=+) 51.Kg2 Rh6 52.Kh1 (52.Rc1!? Kg6 53.Rc6 f6 54.Kh1=+) 52...Rh3-+ 53.Rc5 Kg6 (better 53...Rf3!? 54.Kh2 Kf6-+) 54.Rc6=+ Kg7 55.Rc5 f6 56.e5 f5 57.e6 Rf3 58.Re5 Kf8 59.e7 Ke8 60.Kh2 g4 61.Kg2 Rf4 62.Kg3 Re4 (62...Rf1!?=+) 63.Rf5 Ke7 64.Ra5 Rb4 65.Rh5 Kf6 66.Ra5 Kg6 67.Rd5 Kf6 68.Ra5 Kg6 69.Rd5 Kf6 70.Ra5 ½-½. Nakamura,Hikaru (2735) - Swiercz,D (2645), ch-USA, 2020.

10.Be2 Qe7 11.Nc3 Nc3 12.dc3 Bf5 13.Bd3 Bd3-/+ 14.Qd3 Rad8 15.Qb5 Qe4 16.0-0 Ne5 17.Ne5 Re5 18.Qe2 Rd5 19.Rad1 ½–½. Jeschke,Holger – Maass,Joerg, Germany, 1996.

8.a3 Be7

9.Qc2 Bg4 10.d4 Qd7 11.Ne5 Ne5 12.de5 Ne4 13.Bd3 Nc5 14.Bh7 Kh8 15.Nd2 dc4=+ 16.0-0 b5 17.Bd4 Rad8 18.f3 Be6 19.Be4 a6 20.Rfd1 Ne4 21.Ne4 Bf5 22.Bb2 Be4 23.fe4 Qe6 24.Rf1 Rd3 25.Rf3 Kg8 26.Qe2 Red8 27.Rh3 (27.Qe1 Bc5–+) 0–1. Sternik,Ryszard (1935) – Baer,Werner (2100), Tiger Temat, 2005.

9.d4 Be6 10.Nbd2 Bf5 11.Be2 Ne4 12.0-0 Bf6 13.Ne4 de4 14.Nd2 Qd6 15.Qc2 b6 16.Rfd1 Rad8 17.Nf1 h6 18.Ng3 Bg6 19.Bc3 Na5 20.c5 Qe6 21.Ba5 ba5 22.Qa4 Rb8 23.Rab1 Qe7 24.Qa5 c6 25.Bg4 Bg5 26.d5 Rb1+/– 27.Rb1 cd5 28.c6 Qe5 29.c7 f5 30.Nf5!! h5 31.Bh3 Kh7 32.Nd4 Bf4 33.Rc1 h4 34.c8Q Rc8 35.Rc8 Qh5 36.g4 hg3 37.hg3 Bg5 38.Be6 Bf6 39.Qc7 Bd4 40.Qb8 Qd1 41.Kh2 Qh5 42.Bh3 Kh6 43.Rh8 Bh7 44.ed4 Qf7 45.Qd6 Qf6 46.Qf6 gf6 47.Bf5 Kg5 48.Bh7 Kg4 49.Bg8 Kf3 50.Bd5 f5 51.Kg1 f4 52.Rf8 Ke2 53.gf4 Kd3 54.Ba8 Kd4 55.Re8 Kc3 56.Re4 Kb3 57.f5 Ka3 58.f6 Kb2 59.f7 a5 60.f8Q Kb3 61.Bd5 Kb2 62.Qf3 a4 63.Re2 Kc1 64.Qc3 (64.Qc3 Kb1 65.Be4) 1–0. MerchantParkPro (1920) – jaskier (2120), internet, 2006.

9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qh5 11.Bc4+=.

9.cd5 Nd5 10.Be2 Bf5 (10...Bf6 11.d4=) 11.Nc3= Bf6 12.0-0 Qd7 13.d4 Nc3 (13...Rad8 14.h3=) 14.Bc3 Qd5 (14...Rab8 15.Bd3=) 15.Nd2 Rad8 16.Re1 b5 (16...Bg6 17.a4=) 17.Rc1+= Re6? (better is 17...a6!?+=) 18.Ba1+– Nd4 (18...h5 19.Bf3 Qd7 20.d5+–) 19.Bd4 Bd4 20.ed4 Qd4 21.Nf1 Qf6 22.Qb3 c6 (22...a6 A) 23.Rc7 Bd3 24.Qa2 Qe5 25.Rf7 Qd5 (25...Kf7?? 26.Bh5 Ke7 27.Re5 Re5 28.Qf7 Kd6 29.Ne3+–; worse is 25...Be2 26.Re7 Rdd6 27.Re2 Qe2 28.Qe2 Re2 29.Re2+–) 26.Qd5 Rd5 27.Bd3 Re1=; B) 23.Qb4 Qe7 24.Ne3 Qb4 25.ab4+–) 23.Bf3 Re1 (23...a5 24.Re3+–) 24.Re1 Rc8 (24...h6 25.Qe3+–) 25.Qe3 Qe6 26.Qc3 Qd7 (26...Qc4 27.Qc4 bc4 28.Rc1+–) 27.Ng3 Bg6 (27...h6 28.Nf5 Qf5 29.Bc6+–) 28.h4 f5 (28...h6 29.Qc5+–) 29.Qc5 f4 (29...Rc7 30.h5 a5 31.hg6 hg6 32.Qb6+–) 30.Re7 Qd8 31.Qe5 Qf8 32.Nh5 Bf7 (32...Bh5 33.Bh5 Kh8 34.Rf7+–) 33.Bg4 Re8 34.Re8 Be8 35.Ng7! Bg6 (35...Qg7 36.Qe8 Double attack (36.Qe8 Deflection; 36.Qe8 Overloading)) 36.Ne6 Qe7 37.Qb8 Qe8 (37...Be8 38.Nc7 h5 39.Bh5 Qe1 40.Kh2+–) 38.Qc7 Qf7 39.Qd8 Qe8 40.Qg5 b4 (40...Kf7 41.Qe5 Qe7 42.Qg7 Ke8 43.Qg8 Kd7+–) 41.h5 1–0. marekt – glennobrien, gameknot.com, 2015.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Be6 (10...Na5 11.Ba2+=) 11.Be6= fe6 12.Qb3 Qd5 13.Qd5 (13.Qb7? Rab8 14.Qc7 Rec8–+) 13...ed5 14.0-0 Ne4 15.d4 Na5 16.Nc3 Nb3 17.Ra2 Nbd2 (better is 17...c6!?=) 18.Nd2+/– Nd2 19.Rd1 Nc4 20.Nd5 Nb2? (20...Bd6!?+/–) 21.Ne7 (21.Rb2!? Ba3 22.Rb7 c6+–) 21...Re7+/– 22.Rb2 c6 23.Kf1 Rd8 24.Ke2 Rd5 25.f3 c5 26.e4 b6 27.dc5 Rc5 28.Ke3 Rc3 29.Rd3 Rd3 30.Kd3 Rd7 31.Ke3 Rc7 32.Rd2 Kf8 33.g4 g5 34.a4 Ke7 35.Rd5 Rc3 36.Kd4 Rf3 37.Rg5 Rh3 38.Rg7 Kd6 39.Ra7 Rh2 40.Rf7 Rh4 41.Rf6 Kc7 42.Kd5 Rg4 43.Rf7 Kc8 44.Rh7 Rg1 45.e5 Kd8 46.Ke6 Rg4 47.Rh8 (47.Ra7!? Rg6 48.Kd5 Ke8+–) 47...Kc7 48.Rh7 Kc6?? (48...Kd8 49.Ra7 Rg6 50.Kd5 Ke8+–) 49.Ra7+– Rh4 50.a5 ba5 51.Ra5 Rh6 52.Kf5 Rh1 53.Ra7 Rh5 54.Kf6 Rh6 55.Kg7 Re6 56.Ra5 Kd7 57.Kf7 Re7 58.Kf6 Re6 59.Kf5 Rh6 60.e6! Kd6 (60...Re6 61.Ra7 Double attack (61.Ra7 Decoy)) 61.Ra6 Ke7 62.Ra7 Ke8 63.Ke5 Rh1 64.Ra4 Re1= ½–½. poesimannen (1925) – shydroxide (1960), gameknot.com, 2013.

9.d4 Bg4

10.Nbd2 Na5 11.Qc2 h6 (11...Bf3 12.Nf3 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qc4=) 12.cd5 Nd5 13.Bd3 (13.Ne5 Be6+=) 13...Bf8 (13...Rc8 14.Ne5 Be6 15.Bh7 Kf8 16.e4+=) 14.0-0 c6 15.g3 (15.Ne5 Be6+=) 15...Nf6 16.Ne5 Bh3 17.Rfd1 Qd5 (17...Be6 18.Bc3 Nd5 19.Bh7 Kh8 20.Bf5+=) 18.e4+/- Qd8 19.Bc3 Ng4 20.Ndf3 f6?? (better 20...Ne5 21.Ne5 Bd6+/-) 21.Ng6+- b5 (21...f5 22.Ba5 Qa5 23.e5 Nf2 24.Kf2+-) 22.Nf4 (better 22.Ba5 Qa5 23.Qb3 Kh7+-) 22...Nf2 23.Qa2 Kh8 24.Kf2 Bc8 (24...Bg4 25.Ng6 Kh7 26.h3 Bf3 27.Kf3+-) 25.Qf7 Re7 (25...Bg4+-) 26.Ng6 Kh7 27.Nf8 Kh8 28.Ng6 Kh7 29.Ne7 (29.Ne7 Bf5 30.Ng5 Kh8 31.ef5 Qe7 32.Qe7 hg5 33.Re1+-) 1-0. marekt (1960) – madik, gameknot.com, 2014.

10.Bd3 dc4 11.Bc4 Qd7 12.0-0 Rad8 13.Nc3 a6 14.h3 Bh5 15.Be2 b5 16.Qc2 Bg6 17.Qb3 Na5 18.Qa2 c5 (18...Bd6 19.Rac1=) 19.Ne5= Qe6 20.Qe6 fe6 21.dc5 Bc5 22.Rfd1 Nb3 23.Rd8 Rd8 24.Rd1 Rd1 25.Bd1 Nd2 26.Ng6 hg6 27.Bc1 Nc4 Attacking the isolated pawn on a3 28.a4 b4 29.Bb3 bc3 (better 29...Ne3!? 30.Be6 Kf8 31.fe3 bc3=) 30.Bc4+/- Kf7 31.Ba6 Nd5 (31...g5 32.Be2+/-) 32.Kf1+- Kf6 33.Ke2 Nb4 34.Bc4 Bb6 35.h4 Ba5 36.f3 Bb6 37.f4 Ba5 38.e4 Nc2 39.e5 Kf7 40.Kd1 Nb4 41.Be3 Nc6 42.Bd3 (42.Kc2 Ke7+-) 42...Ne7 43.Be4 Nd5 44.Bd5 ed5 45.Kc2 Ke6 46.Bd4 Kf5 47.Bc3 Bd8 48.a5 d4 (48...Ke6 49.a6 Bb6 50.Kd3+-) 49.a6 Bb6 50.Bb2 Ba7 51.Kd3 1-0. marekt (2015) - t_fight, gameknot.com, 2014.

8.a3 Bf8

9.Qc2 d4 10.Bd3-/+.

9.Qc2 Be6 10.Ng5 (10.Be2 h6=) 10...d4-/+ 11.Ne6 fe6 (11...Re6 12.Be2-/+) 12.Be2+= e5 13.0-0 e4 14.ed4 Nd4 15.Bd4 Qd4 16.Ra2 Bd6 17.Qb3 Kh8 18.Qc3 (18.Qb2 Qb2 19.Rb2 b6+=) 18...c5 (18...Qc5 19.Rb2 b6 20.Rb5+=) 19.Qh3 Rad8 20.Nc3 (20.Qb3 Re7+=) 20...Bf4-/+ Black prepares e3 21.Rd1 (21.Nb5 Qe5-/+) 21...e3 22.fe3 Be3! 23.de3 (23.Kh1 Bg5-/+) 23...Qc3 24.Rd8 Rd8 25.Qf3 Re8 26.Bf1 (26.Qb7 Qe3 27.Kf1 Ng4 28.Qf3 Nh2 29.Ke1 Nf3 30.gf3 Qg1 31.Kd2 Rd8 32.Bd3 Qf2 33.Kc1 Qa2 34.Bc2 Qa3 35.Kb1 Rb8 36.Bb3 Rb3 37.Kc2 Rb2 38.Kd1 Qa1) 26...Qe3 (26...Ne4 27.Re2 Qc4 28.Rf2-/+) 27.Qe3-/+ Re3 28.a4 Kg8 29.a5 Rb3 30.h3 Rb1 31.g4 h5 (31...Ne4 32.Kg2-/+) 32.gh5 Nh5 33.Kf2 Nf4 34.Ra3 Rb2 35.Ke3 Ne6 36.h4 Nd4 37.Ke4 Kf7 (37...Rd2 38.Bh3-/+) 38.Kd5+= Ne6 39.Rf3 (39.Kd6 Rd2 40.Rd3 Rf2+=) 39...Ke7 40.Re3 Rd2 41.Ke5 Nd8 42.Ra3? (better is 42.a6!?-/+) 42...Nc6–+ 43.Ke4 Rd4 44.Kf5 Rh4 45.a6 b6 46.Bg2 (46.Rg3 Nd4 47.Kg5 Rh1–+) 46...Nb4 (better is 46...Kd6!? 47.Rd3 Rd4–+) 47.Rg3 Rh5 48.Kg6 Rh4 49.Kf5 Rh5 50.Kg6 Re5 (50...Rh2 51.Be4–+) 51.Bb7 (51.Kg7 Nc2-/+) 51...Re1 (51...Kf8!?–+) 52.Kg7-/+ Ra1 53.Re3 Kd6 54.Kf7 (54.Kf6 Na6 55.Re6 Kd7 56.Re7 Kd8-/+) 54...Rf1-/+ (54...Na6?! 55.Re6 Kd7 56.Re7 Kd8 57.Re8 Kc7 58.Bf3=) 55.Ke8 (55.Kg6!?-/+) 55...Rf4–+ 56.Bc8 (56.Rc3–+) 56...Rc4 57.Kd8 (57.Re6 Kc7 58.Bd7 Rh4–+) 57...Nc6 (57...Rh4 58.Re6 Kd5 59.Re3–+) 58.Ke8 Rh4 (58...Rh4 59.Kf7 b5 60.Re6 Kc7–+) 0–1. Ivanets,Vladimir – Chenchik,Andrey, 5th Cup Governov B, 2009.

9.Be2 Bg4 10.d4 dc4 11.Bc4 Bf3 12.Qf3 (12.gf3 Qd7=+) 12...Nd4 13.Qd1 Bc5 (13...Nc6 14.Qf3=+) 14.0-0 Nf5 (14...Nc6 15.Qf3=+) 15.Qb3 (15.Qc2 Nd6 16.Bd3 Nde4=) 15...Qe7 (15...Nd6 16.Bd3=+) 16.Nc3 (16.Qb7 Rab8 17.Bf6 Qf6-/+) 16...c6 (16...Nd6 17.Bd3=+) 17.Qc2 Nd6 (17...Nh6 18.Bd3=+) 18.Ba2 (18.Bd3 b6=) 18...Nde4-/+ 19.Bb1 (19.Ne4 Ne4 20.Bc4 Rad8-/+) 19...Rad8 (19...Nf2 20.Na4 Be3 21.Rf2 Rad8–+) 20.Rd1?? (better 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Qe4 22.Be4 Re4 23.Rfc1-/+) 20...Nf2!–+ 21.Re1 (21.Qf2 Decoy theme: f2 21...Be3 A pinning theme) 21...Be3 22.Kf1 (22.Re2 N2g4 23.Kh1 Rd2 24.Qd2 Qc7–+) 22...Qc5 (22...Nd3 23.Rd1 Ng4 24.g3–+) 23.Re2 (23.Re3 Qe3 24.Qf2 Qf2 25.Kf2 Rd2 26.Kf1 Rb2–+) 23...N2g4 24.g3 Rd2! 25.Rd2 (25.Qd2 Bd2) 25...Bd2 26.Qd2 Ne3 27.Kg1 Nc4 28.Qf2 Re1 29.Kg2 Ne3 30.Qe3 Qe3 31.Bh7 Kh7 (31...Kh7 32.Re1 Qe1–+) 0–1. Gross – Hess, corr, 1985.

9.Bf6 Qf6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Qg6+=.

9.d4 Bg4

10.Nbd2 dc4 11.Bc4 Na5 12.Ba2 (12.Bd3 Qd5=) 12...c5 (12...Qd7 13.Bc3 Nc6 14.Qb3=) 13.dc5 Bc5 14.0-0 b6 (14...Rc8 15.Qa4 Bd7 16.Qf4+=) 15.Qb1 (15.Qa4 Qd7 16.Qd7 Nd7+=) 15...Bh5 16.Rd1 Qe7 17.Qf5 Bg6 18.Qg5 Nd7 (18...Ba3?? 19.Ba3 Qc7 20.Bb2+–) 19.Qg4 (19.Qe7 Be7 20.Nc4 Nc4 21.Bc4 Nc5=) 19...Nf6 20.Qf4 (20.Qh4 Rad8+= (20...Ba3 21.Ba3 Qb7 22.Bb2+–)) 20...Bd6 (20...Ba3?? 21.Ba3 Nh5 22.Qa4+– (22.Be7?! Nf4 23.Bd6 Ne2 24.Kf1 Nc3+–)) 21.Qa4 (21.Bf6 gf6 22.Qg4 Rad8+=) 21...Rac8 (21...Rad8 22.Bb1=) 22.Bb1 (22.Qh4 Bc2 (22...Ba3? 23.Ba3 Qb7 24.Bb2+–) 23.Ng5 Bg6=) 22...Bb1 23.Rab1 Bb8 (23...Nd5 24.Nd4 Qh4 25.N2f3+=) 24.Rbc1+= Rc1 25.Rc1 Rd8 (25...Qd7 26.Qc2+=) 26.Qh4 Nd5 27.Qg4 Qf8 28.Nh4 f6 29.Nf5 Nb7 (29...Be5 30.Be5 fe5 31.Nf3+=) 30.Ne4 (30.Nf3 Nd6+=) 30...g6 (30...Be5 31.Be5 fe5 32.Ng5+–) 31.Rc6 (31.Rd1 Be5 32.Nh6 Qh6 33.Be5 fe5 34.Qe6 Kf8 35.Rd5 Rd5 36.Qd5 Qg7+–) 31...Be5 32.Be5 fe5 33.Rg6 hg6 34.Qg6 Kh8 35.Qh5 Kg8 36.h3 Ne7 (36...Qa3 37.Qg6 Kf8 38.Ng5 Qa1 39.Kh2 Qh1 40.Kh1 Ne3 41.Ne6) 37.Nh6 (37.Nh6 Kg7 38.Qg5 Kh8 39.Nf6+– (39.Qe5?! Kh7 40.Nf7 Rd1 41.Kh2 Kg8+=)) 1–0. Hoebel,Hartmut (2140) – Schorra,Helmut (2155), GER–ch36 V7 email, 2004.

10.Nbd2 dc4 11.Bc4 Qd6 12.0-0 Rad8 13.Qc2 g6 (better is 13...Re7!?=) 14.Ng5+/– Be6 15.Nde4 Ne4 16.Ne4 Qe7 17.d5! Bd5 (17...Bf5 18.dc6 Bg7 (18...Be4?? 19.Qc3 Qe5 20.Qe5 Re5 21.Be5+–) 19.Bg7 Kg7 20.Qc3 Qe5 21.Qe5 Re5+–) 18.Nf6 (18.Nf6 Qf6 19.Bf6 Bc4 20.Qc4+–) 1–0. pierred – cristero (2460), net–chess.com, 2016.

10.Nbd2 Bd6 11.c5 Be7 12.Bd3=.

10.Nbd2 Ne4 11.Be2 (11.cd5 Qd5 12.Ne4 Re4=) 11...Na5 (11...Nd2 12.Nd2 Be2 13.Qe2 dc4 14.Qc4=) 12.Ne4 de4 13.Nd2 Be2 14.Qe2 Qg5 15.0-0 Rad8 16.f3 ef3 17.Rf3 Nc6 (17...c5 18.Qf2 Bd6 A) worse is 19.Rf7 Bh2 (worse is 19...Re3 20.Rf1 Qh6 21.h3+/–) 20.Kh2 Qh5 21.Kg3 Qf7 22.Qf7 Kf7 23.Rf1 Kg6-/+; B) 19.d5=) 18.Qf2+= Rd7 19.Rf1 Nd8 20.e4 White prepares the advance d5 20...Qg6 21.Rg3 Qh6 (21...Qb6 22.Rb3 Qg6 23.Qe3+=) 22.d5+/– c6 (22...a6 23.Bd4+/–) 23.Kh1 (23.Qf5 Ree7 24.Rh3 Qg6+/–) 23...cd5+= 24.cd5 Rc7 25.Bf6 Kh8 26.Bg5 (26.Bd4+/–) 26...Qb6 (26...Qa6 27.Qf5+=) 27.Qf5 (27.Qb6 ab6 28.Bf4 Rc2+/–) 27...Qg6 28.Qf3 Qa6 29.e5! Re5 30.Bd8 Rd7 31.Bg5 Red5 32.Ne4 (32.Be7! Rd2 33.Bf8+–) 32...Rd3 33.Qf5 R3d5 34.Qf4 Rd4 (34...h6 35.Bh4+=) 35.Re1 Rd1 36.Rge3 h6 (36...Qa3 37.Nf6 R7d6 38.Qh4 (38.Ra3?? Re1 39.Qf1 Rf1) 38...Re1 39.Qe1+=) 37.Qf3 (37.Bh4 Re1 38.Re1 Qa3+/–) 37...Re1+= 38.Re1 Qa3 1–0. Spichkin,Alexander (2140) – Levushkina,Elena (2305), Aeroflot Open B, 2017.

10.cd5 Qd5 (10...Nd5 11.Bb5=+) 11.Be2 (11.Nc3 Qd6=) 11...Rad8=+ 12.Nbd2 (12.Nc3 Qe6=) 12...Ne4 (12...Be6 13.Qc2=) 13.h3 (13.Ne4 Re4 14.Qd3 Re7=) 13...Bh5 (13...Bf5 14.Qb3=) 14.Ne4 Qe4 15.0-0 Bg6 (15...Qd5 16.Rc1=) 16.Qb3 Qc2 (16...a6 17.Rac1+= (worse 17.Qb7 Rb8 18.Qa6 Rb2-/+)) 17.Bc4 (17.Qc2 Bc2 18.Rfc1 Be4+=) 17...Qb3 18.Bb3 Na5 19.Ba2 (19.Ba4 c6=) 19...c5 (19...Bd6 20.Rfc1=) 20.Bc3 (20.Ne5!?+=) 20...Nc6=+ 21.d5 (21.Bc4 Be4 22.Rfd1 Bf3 23.gf3 cd4 24.ed4 Bd6=) 21...Ne7 22.Rfd1 Nc8 (22...Be4!?=+) 23.Ne5= Nd6 (23...Bc2 24.Rd2 Ba4 25.Rc1+=) 24.f3 (24.Ng6 fg6 25.a4 b6+=) 24...Bc2= 25.Rd2 (25.Rdc1 Ba4+=) 25...Ba4 (25...Bf5 26.g4 Bc8 27.Kf2=) 26.e4 (26.Kf2 f6 27.Nd3 Rc8=) 26...Nb5 (26...Be7 27.Nd3 Rc8 28.Kf2=+) 27.Bb2+= Nd4 28.Nc4 (28.Nd3 Nb3 29.Bb3 Bb3=) 28...Bb5 (28...b5 29.Na5=) 29.Rb1 (29.Kf2+=) 29...Bc4 (29...a6!?+=) 30.Bc4+– b6 31.Kf1 (31.Kf2 Bd6+–) 31...Bd6+= 32.Bc3 (32.Bd4 cd4 33.Bb5 Re7+=) 32...Be5 (32...Bf4 33.Rdb2+=) 33.Ba1 (33.Rd3 Kf8+=) 33...Rd6 34.a4 (34.Bd4 Bd4 35.Ke2 f5=) 34...f5 (34...Kf8 35.Bd4 Bd4 36.Ke2=) 35.Bd4 (35.ef5 A) worse 35...Nf5 36.Re1 Ng3 37.Kf2 Bd4 38.Bd4 (38.Kg3?! Re1 39.Bd4 cd4=) 38...Re1 39.Ke1 (39.Kg3?! cd4 40.Rd4 h6=) 39...cd4 40.Rd4+–; B) 35...Bf4 36.Rd4 cd4 37.Bd4 Rc8+=) 35...Bd4 36.ef5 Kf7 (36...Re3 37.Re2 Rc3 38.Bb3+=) 37.Re2 Re2 38.Ke2 Kf6 39.f4 (39.g4 Kg5+=) 39...Kf5 40.Kf3 Kf6 41.Re1 a6 (41...g6 42.g4+=) 42.Rb1 a5 43.Re1 g5 (43...g6 44.Re6 Re6 45.de6+–) 44.g4 (44.g3 gf4 45.gf4 h6+–) 44...h6 (44...gf4 45.Kf4 Kf7 46.g5+–) 45.Re8 (45.h4 gf4 46.Kf4 Bc3 47.g5 hg5 48.hg5 Kf7+–) 45...Kf7 (45...gf4 46.Kf4 Bf2 47.Kf3+=) 46.Rb8 (46.Re6!? Re6 47.de6 Ke7 48.f5+–) 46...gf4+= 47.Kf4 Rf6 48.Ke4 Kg6 (better 48...Rd6!?+=) 49.Rg8+– Kh7 50.Rd8 (50.Rc8 Kg7 51.Rc6 Rf8+–) 50...Kg7 (50...Rf2 51.d6 Bf6 52.Rc8+–) 51.d6 Rf8 52.Rd7 Kf6 53.Re7 (53.Rb7 Rh8+–) 53...Rd8 54.Kd5 Kg5 55.Ke6 White prepares the advance d7 (55.Kc6 Kh4+–) 55...Bf6 (55...Kh4 56.d7 Kh3 57.Re8 Rd7 58.Kd7 Kg4 59.Kc6+–) 56.d7 Rb8 (56...Be7 57.Ke7 Rh8+–) 57.h4! (57.h4 Kg4 58.Kf6+–) 1–0. Burke,J (2075) – Costello,C (1975), London Chess Classic FIDE Open, 2010.

8.cd5 Qd5

9.Qb3 Qd8 10.Bc4 Be6 11.Be6 Re6 12.0-0 Bd6 (12...Nd5 13.a3 Bd6 14.d3=) 13.d4 (13.Ng5 Re7 14.Bf6 gf6 15.Nf3+/- (worse 15.Qb7 Nb4 16.Ne4 c6 17.Qa8 Qa8 18.Nd6 Nc2-+)) 13...Re8 14.Nbd2 Ne4 (better 14...Rb8!?=) 15.Ne4+/- Re4 16.Ng5?? (better 16.Qb7 Re6 17.Qb3+/-) 16...Qg5-+ 17.d5? (17.Qb7 Bh2! 18.Kh2 Qh6 19.Kg1-+) 17...Ne5 (better 17...Rb4 18.Qd1 Rb2 19.dc6 bc6-+) 18.f4-/+ Qh5 (18...Qh6 19.fe5 Re5 20.Rf3-/+) 19.fe5 Be5 20.Be5 Re5 21.d6 (better 21.Qb7!? Rae8 22.Rac1 Rd5 23.Rc7=) 21...cd6 22.Qb7 Rae8 23.Rf3 (23.Rac1-/+) 23...Rg5 (better 23...Re3 24.Qd7 Re1 25.Re1 Re1 26.Kf2 Qh4 27.Rg3 Qe7 28.Qc8 Qe8-+) 24.Raf1=+ f6 25.Rh3?? (better 25.Qa7 Ra5 26.Qd7=+) 25...Qh3-+ 26.Qd7 0-1. bazilishek (1690) - YUSSUFFF (1690), lichess.org, 2020.

9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Ne4 11.Bb2 (11.Qb3 Qd6=) 11...Nb4 (11...Be6=+) 12.d4 (12.Qa4 Nc6=) 12...Bg4 (12...Qa5 13.Nd2 Bf5 14.Bc4 Nd2 15.Kd2 Na2 16.Ke2 Nc3 17.Bc3 Qc3 18.Qa4-/+) 13.Be2 (13.Qa4 Qd6=) 13...Bf3 (better 13...Na2!? 14.Qa4 Nac3 15.Bc3 Nc3-/+) 14.gf3= Nf6 15.Qb3? (better 15.a3!? Nc6 16.e4 Ne4 17.fe4 Qe4 18.Rg1=) 15…Qb3-/+ (15...Qb3 16.ab3 Nc2 17.Kd2 Na1 18.Ra1 c6-/+) 0-1. FERNANDO_2013 (1840) - ivano1122 (1845), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

8.Nc3 d4 9.Nb5 de3 10.fe3 Re3 11.Be2 Re8 12.0-0 a6 (12...Ng4 13.Kh1-+) 13.Nc3 (better 13.Bf6!? gf6 14.Nc3-/+) 13...Bc5-+ 14.Kh1 Bf5 (14...Ng4 15.Qc2-+) 15.Qe1 (better 15.Na4!? Bd4 16.Nc3-+) 15...Bd3 16.Qg3? (16.Qd1 Ng4 17.Bd3 Qd3 18.Nd5-+) 16...Be2 17.Ne2 Re2 18.d4 (18.Bf6 Qf6 19.Qc7 Qg6-+) 18...Bf8 (better 18...Bd6 19.Ne5 Rb2 20.Qc3-+) 19.Bc3 (19.d5 Rb2 20.dc6 bc6-+) 19…Ne4 (19...Ne4 20.Qh3 Nc3-+) 0-1. yasminoah (1915) - Gorbenko (1935), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Be2 Ne4

10.a3 Bd6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bf5 13.0-0 Rad8 14.Qa4 Be4=+ 15.Rfc1 Qh5 16.Qb5 Qb5 17.Bb5 Bd5 18.d4= Re6 19.Bd3 Rde8 20.Re1 Be4 21.Be4+= Re4 22.Reb1 b6 23.Bb4 Ne7 24.Bd6 cd6 25.Rc1 a6 26.Rab1 Nd5 27.Rc6+/– R4e6 28.Nd2 f5 29.Nc4 b5 30.Nd6 Rd8 31.Nb7 Rc6 32.Nd8 Rc2 33.h3 f4 34.Re1 fe3 35.fe3 Ra2 36.Ne6 Kf7 37.Nc5 a5 38.e4 Nc3= 39.Kf1 Ra3=+ 40.Kf2 Ra2 41.Kf3=+ b4 42.d5 Ke7 43.Re3 g6 44.Nb3 Kd6 45.e5=+ Kd5 46.e6 Nb5 47.e7 Nc7 48.Rd3 Ke6 49.Nc5 Kf7 50.Rd7 Ne8 51.Ne4 b3 52.Ng5 Kg7 53.Rd8 b2 (53...b2 54.Rb8 Kf6 55.Nh7 Ke7 56.Rb7 Kd8–+) 0–1. Registration (2390) – Maenkartu (2115), ICC, 2003.

10.Nc3 Bc3 11.dc3=+.

9.Be2 Bf5

10.0-0 Qd6 11.a3 Ba5 12.d4+=.

10.0-0 Rad8 11.d4 Ne4 12.Qb3 Qb3 13.ab3 a6 (13...Be6 14.Bc4=+) 14.Ba3 (14.Rc1 Rd6=) 14...h6 (14...Ba3 15.Ra3 Nb4 16.Rc1=) 15.Bb4 Nb4 16.Nbd2? (better 16.Rc1=) 16...Nc3-+ 17.Bd1 Bd3 18.Re1 Bb5 (18...Re6 19.Rc1 Nd1 20.Red1-+) 19.Rc1? (19.Nc4 c5 20.Rf1 Re7-/+) 19...Ncd5 (19...Nd1 20.Red1 Be2 21.Re1-/+) 20.Be2? (better 20.Bc2=+) 20...Be2-+ 21.Re2 c6?? (better 21...Nd3 22.Rc4 N5f4-+) 22.Nc4= Nd3 23.Ra1 f6 24.Rc2 N3b4 25.Rd2 Nc7 (25...Nc3 26.g3=) 26.Ne1 Nb5 27.Nc2 Nc2 28.Rc2 Kf7 29.Nb2 Rd7 30.Nd3 Rde7 31.Nc5 (better 31.g3!?=) 31...Nd4-/+ 32.Rd2 Ne6 33.Ne4 (33.Ne6 Re6 34.Kf1 Re5-/+) 33...Rb8 (33...Rd8 34.Rad1-/+) 34.Nd6 Kf8 35.Nc4 Ree8 36.Rd7? (better 36.Nd6 Rbd8 37.Rad1-/+) 36...Re7 37.Rad1?? (better 37.Rd2=) 37...Rd7-+ 38.Rd7 Rd8 (better 38...Nc5!? 39.Nb6 Nb3 40.e4-+) 39.Rd8 Nd8 40.e4 Ke7 (40...b5 41.Nd2-+) 41.f4 (41.Ne3 c5-+) 41...b5 42.Na5? (better 42.Nd2-+) 42...Kd6 43.b4 c5 44.bc5 (44.Kf2-+) 44...Kc5 45.Kf2 (45.e5 Kb4 46.e6 Ne6 (46...Ka5?? 47.e7 Nc6 48.e8Q+-) 47.Nc6 Kc4-+) 45…Kb4 0-1. Lance5500 (2415) - SFA_Gang (2290), lichess.org, 2019.

10.0-0 Rad8 11.d4 (11.Bf6!? gf6 12.d4+=) 11...Ne4+= 12.Nbd2 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Rc1 Bb4 15.Bc4 Qa5 16.a4 Bd2 17.Nd2 Be6 18.Bb5 Bd5 19.Nb3 Qb4 (19...Qb6!?=) 20.Nc5+/– a6 21.Rb1 Qa3 22.Bc6 Bc6 23.Qc1 (23.Nb7!? Ba4 24.Ra1 Bd1 25.Ra3+/–) 23...Qc1 24.Rfc1 Rb8 25.h3 a5 26.Rb2 Kf8? (better is 26...f5+=) 27.d5!+– Bd5 28.Nd7 Ke7 29.Nb8 Rb8 30.Rc7 (better is 30.e4!? Be4 31.Re1 f5+–) 30...Kd6 31.Rc1 Bc6 32.Rc4 Kd5 33.Rf4 f6 (33...Ke6 34.Rb6+–) 34.Rf5 (34.Rf5 Kc4 35.Ra5+–) 1–0. Ponyi,Attila – Bernei,Andras (2270), Salgotarjan, 1980.

10.a3 Be7 11.Bf6 Bf6 12.d4-/+.

10.Bf6 gf6 11.a3 Qa5=.

10.a3 Ba5

11.0-0 Rad8 12.d4 Ne4 13.Qc1 Qd6 14.Rd1 Be6 15.Nbd2 White gets in control 15...Bd5 16.Nc4 Qh6 17.Nfe5 Ne5 18.de5 Bb6 19.Nb6 cb6 20.Bf3 Qg6 21.Rd4= Nc3 22.e4+/– Ne4 23.Qd1 Re5 24.Be4+– Re4 25.Rd5 Rde8 26.h3 h6 27.Rd8 h5 28.Rc1 Kh7 29.Re8 Re8 30.Rc4 b5 31.Rh4 a6 32.Qh5 Qh5 33.Rh5 Kg6 34.Re5 Rd8 35.Re7 Rd2 36.Bc3 Rc2 37.Ba5 Ra2 38.Bb4 a5 39.Ba5 Ra3 40.Bb6 b4 41.Rb7 b3 42.Bd4 (42.Bd4 f6 43.Kh2+–) 1–0. Miralles,Gilles – Spiridonov,Nikola, Burgas, 1985.

11.0-0 Rad8 12.d4 Ne4=+ 13.Nfd2 Nd2 14.Nd2 Qd7 15.Nc4= Bb6 16.Rc1 f6 17.Qd2 Ne5 18.Nb6 cb6 19.Rfd1 Ng6 20.f3 Nf8 21.e4+/– Bg6 22.Qb4 Qe7 23.Bb5+– Qb4 24.ab4 Re7 25.d5 Bf7 26.d6 Re6 27.d7 a6 28.Rc8 Ree8 29.de8Q Rd1 30.Bf1 Be8 31.Re8 (31...Kf7 32.Rb8+–) 1–0. Kamminga,G – Johannesson,Jon, corr Netherlands–Iceland, 1995.

11.0-0 Rad8 12.Bf6!? gf6 13.d4+=.

11.0-0 Ne4 12.d3 Nc5 13.Nd4=.

11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qd6=.

9.Be2 Bg4

10.0-0 Bd6 11.h3 (11.Bf6 gf6 12.d4 Rad8+=) 11...Bh5 (11...Bf3 12.Bf3 Ne4 13.d4=) 12.Nc3 (12.Bf6!? gf6 13.Nc3+=) 12...Qe6 13.Qc2 (13.d4 Qd7=) 13...Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Be2 Nd5 (15...Nc4!?=) 16.Nd5+= Qd5 17.Bc4?? (17.f4 Nc6+=) 17...Qc6 (better 17...Nc4 18.Bc3 Rad8-+) 18.Bd3 (better 18.Be5!? Re5 19.Qb3+=) 18...Nd3= 19.Qd3 Rad8 20.Qe2 (20.Qf5 Qd7 21.Qg5 f6 22.Qd5 Qe6 23.Qe6 Re6=+) 20...Qb6 (20...Qe4 21.Qb5=+) 21.d4 Be7 22.a3 Bf6 (22...Qg6 23.Qb5=) 23.Rab1 Qa5 24.Rfc1 c6 25.Qg4 Qg5 26.Qg5 Bg5 27.Bc3 Bf6?? (better 27...Rd7=) 28.Rb7+- Re7 29.Rcb1 (29.Re7 Be7 30.Bb4 Bb4 31.ab4 Kf8 32.Rc6 Rb8+-) 29...a6 (29...h5 30.Ba5 Rc8 31.a4+-) 30.R7b6 Rc8 (30...c5 31.Ba5 Rc8 32.Rc1+-) 31.Ra6 (better 31.Rc6 Ree8 32.Rbb6 Rc6 33.Rc6 Ra8+-) 31...Rec7?! (31...c5 32.Rc6! Ree8 33.Rc8 Rc8 34.a4+-) 32.Rab6 (better 32.Bb4!? Bh4+-) 32...h6 33.Ra1 (33.Bb4!? Be7+-) 33...c5 34.a4 cd4 35.Bd4 Bd4 36.ed4 Rd7 (36...Rc1 37.Rc1 Rc1 38.Kh2+-) 37.a5 Rd4 38.a6 Ra8 39.a7 Rd7 (39...Rdd8+-) 40.Rb8 Rb8 (40...Rd8 41.Rd8 Rd8+-) 41.ab8Q (41.ab8Q Kh7 42.Ra8 Rd1 43.Kh2 Rd5 44.Qg8 Kg6 45.Ra6 Kf5 46.Qc8 Ke4 47.Ra4 Rd4 48.Qc6 Kf5 49.Ra5 Rd5 50.Rd5 Kf4 51.Qc4) 1-0. fishissushi (1850) - ASMT (1875), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

10.0-0 Qh5 11.d4.

10.0-0 Qh5 11.h3 Ne5? 12.hg4+– Nfg4 13.Be5 Re5 14.Nh4 Qh4+/– 15.Bg4 Rg5 16.Bf3 Rd8 17.Re1 Rd6 18.Kf1 Qc4 19.Qe2+– Qh4 20.g3 Qh3 21.Bg2 Qh2 22.Nc3 Rg3 23.fg3 Rf6 24.Qf2 Qg3 25.Qf6 gf6 26.Ne4 Qe5+/– 27.Rab1 a5 28.Ke2 Qb5 29.Kf2 Qe5 30.Rg1+– Kf8 31.d4 Qf5 32.Bf3 b6 33.Rbc1 c5 34.d5 Qe5 35.Rc2 f5+= 36.Nd2 b5 37.Nb3?? c4 38.Nd4 f4 39.Nb5 Qe3 40.Kg2 Qb6 41.Rc4 Qb5 42.Rf4 Qa4 43.Rf1 Qa2 44.Rf2 Qa1 45.Bh5 Bc5 46.Rf7 Kg8 47.Re2 Qg1 48.Kh3 Qh1 49.Kg4 Qd1 50.Kf4 Qe2! 51.Be2 Kf7 ½–½. Schiffler,L – Bruechner,S, Grethen, 1952.

10.a3 Ba5 11.0-0 Ne4 12.d4 Re6 13.h3 Bf5 14.Nbd2 Nd2 15.Nd2 Bd2 16.Qd2 Rg6 17.g4 Na5 18.Rad1 Nb3=+ 19.Qe1 Bc2 20.f3 (20.f3 Bd1 21.Bd1–+; 20.Bd3!? Qf3 21.Qe2 Qe2 22.Be2 Bd1 23.Rd1-/+). Ruether,Rudolf – da Silva Marques,Ivan, TT–04–0017 B, 2004.

10.Nc3 Qh5 11.0-0 Bd6 12.g3 Ne5 13.Ne5 Be2 14.Qe2=+ Qe5 15.d4 Qe6 16.Rac1 c6 17.Rfd1 Rad8 18.Qf3 Bc7 19.Ne2 Qa2 20.Rd2 Qd5 21.Kg2 Qf3 22.Kf3 Ne4 23.Rdc2 a5 24.Nc3 Nc3 25.Rc3 Rd6 26.Rb3-/+ Rb8 27.e4 Bd8 28.e5 Rh6 29.h4 Re6 30.Ke4 b5 31.Rbc3 Rb6 32.d5 cd5 33.Kd5 Rb8 34.Rc8 Rc8 35.Rc8 Re8 36.Kc6 Rf8 37.Kb5+= (37.Kb5 Be7 38.Rf8 Kf8 39.Bc3+/–) 1–0. Piszcz – Kowalkowski, corr 1. AMM Poland, 1991.

9.Bf6 gf6

10.a3 Ba5 11.Nc3 Qd6 (11...Bc3 12.dc3 Qc5 13.Qc1=+) 12.Be2= Bg4 (12...Bc3 13.dc3 Qc5 14.Qd2=) 13.Qa4 (13.0-0 Bc3 14.dc3 Qd1 15.Rfd1 Ne5+=) 13...Bh5 (13...Bf3!? 14.gf3 Bc3 15.dc3 Kh8=) 14.Ne4 Qe6 (14...Qd8 15.Bb5 Bb6 16.Bc6 bc6 17.Rc1+=) 15.Nc5+– Qc8 (15...Qg4!? 16.Qg4 Bg4 17.Nb7 Bb6+–) 16.Bb5+– Bb6 17.Nb7! (17.Bc6?! bc6 18.Qc6 Qd8+–) 17...Re6?? (17...Qb7 18.Bc6 Double attack (18.Bc6 Decoy)) 18.Bc6 Qf8 (18...Rb8 19.Na5 Qa6 20.Nc4 Qa4 21.Ba4+–) 19.Bd5 (19.0-0 Rb8 20.Rfc1 f5+–) 19...Re7 20.d4 1–0. Van Rooijen,Peter – Muldoon,Brian, C–2001–556, 2001.

10.a3 Ba5 11.Be2 Bf5 12.0-0 Rad8 13.Nc3 Qc5 (13...Bc3 14.dc3 b6 15.Qa4=) 14.Na4+= Qf8 (14...Qd5 15.Rc1+=) 15.Kh1 (15.d4 Bb6+=) 15...Ne5 16.d4 b6 17.Qb3 Nf3 18.Bf3 Rd6 (18...c5 19.dc5 Rd2 20.cb6 ab6 21.Nc3+=) 19.Rac1 (19.Nb2 Red8 20.Nc4 Be6+/–) 19...Re7 (better is 19...c5!? 20.d5 Be4+/–) 20.Nb2+– a6 21.a4 Qd8 22.Rfd1 Be4 23.Be4 Re4 24.Qc4 Rd7 (24...Kg7 25.Qa6 f5 26.Kg1+–) 25.Qa6+– Bb4 (25...f5 26.Nd3+–) 26.Nd3 Bd6 27.a5 ba5 28.Qa5 Rh4 29.h3 Qe7 30.Qf5 Qe6 31.Qf3 Qe4 32.Qe4 Re4 33.Nc5 Bc5 34.Rc5 (34.dc5?! Rd1 35.Rd1 Re5+/–) 34...Re5 35.Rc6 (35.de5?! Rd1 36.Kh2 fe5+/–) 35...Re6 36.Rc3 Rb6 37.Rdc1 Rb7 38.g4 Re7 39.Kg2 Kg7 40.Kg3 h6 (40...Ra7 41.Kf4+–) 41.Kf4 Ra7 42.h4 Rd7 43.f3 Kg6 44.Rc5 Rb7 (44...Kh7 45.R1c4+–) 45.d5 Ra7 (45...f5 46.gf5 Kg7 47.e4+–) 46.e4 Kg7 47.Rc6 Re7 48.R1c2 Rd7 49.R2c4 Re7 50.Rc3 Kg6 (50...Rb7 51.Ra6+–) 51.g5 hg5 52.hg5 Rd7 (52...Kh7 53.Rf6 Ra2 54.Kf5+–) 53.Rf6 Kg7 54.Kf5 (better is 54.Rcc6 Re7+–) 54...Rd6 (54...Ra5+–) 55.f4 Rb7 56.Rc5 (56.Rc6!? Rf6 57.Rf6 Rb3+–) 56...Rd7 57.e5 Kg8 (57...Re7+–) 58.g6 fg6 (58...Kg7 59.gf7 Rf7 60.Rf7 Kf7 61.e6 Ke7 62.Ke5+–) 59.Rg6 Kf8 60.e6 Rh7 61.Kf6 Rb4 62.f5 Rb6 63.Ra5 Rf7 1–0. Arasan 11?6 64_bit (2565) – Hamsters 0?7?1 (2615), CCRL, 2010.

10.Qc2 Bf5=.

10.Nc3 Bc3 11.dc3 Qc5 12.Qd2 Rd8 (12...Bg4 13.Bd3+=) 13.Qb2= Ne5 14.Be2 Nd3 15.Bd3 Rd3 Attacks the isolani on c3 16.Rc1 (16.0-0 Rc3 17.Nd4 c6=) 16...b6+= 17.Qb4 Qf5 (17...Be6 18.0-0+=) 18.Nh4 (18.Qc4 Bb7=) 18...c5 19.Qa4 Qe6 (19...Bd7 20.Nf5 Ba4 21.Ke2-/+) 20.0-0+= c4 21.Rfd1 Bd7 22.Qa6 Qd5 23.Rd3 cd3 (worse is 23...Qd3 24.Qb7 Re8 25.Qa7 Re3 26.Qb6+=) 24.Rd1 Bb5 25.Qa3 Kh8 26.Qb4 Rg8 27.g3 Bc4 28.Rd2 Qe6 (28...Ba2? 29.Qf4 Qd8 30.Ra2+–) 29.Ng2 a5 30.Qa4 (30.Qb1 Qc6+=) 30...Rd8 31.Nf4 Qe4 32.Qd1 (32.h4 f5+=) 32...Ba6-/+ 33.h3 Rc8 34.c4 (34.Nd3? Bb7 35.f3 Qe3 36.Nf2 Rc3–+) 34...Bc4 35.a4 (35.Kh2 Rd8-/+) 35...Ba6 36.g4 (36.Kh2 Rc3-/+) 36...Rc6 (36...Rc3 37.Qa1 Rc6 38.Nh5-/+) 37.Kh2 (37.Nd3? Bb7 38.f3 Qe3 39.Nf2 Rc3–+) 37...Rd6 38.Kg3 Qe8 (38...Kg7 39.Nh5 Kg8 40.Kh4-/+) 39.h4 (39.Nd3?? Qd8–+) 39...h6 40.Qf3 (40.Nd3?? Qd7–+) 40...Kh7 41.Nh5 (41.Qd1 Bc4-/+) 41...Qe5 (41...Qa4 42.Nf6 Rf6 43.Qf6+–) 42.Kg2 b5 43.ab5 Bb5 44.e4 a4 45.Qe3 a3 46.Qa7 Bd7 47.Qa3 Bg4 (47...Qe4 48.f3 Qd4 49.Qb3-/+) 48.Ng3-/+ Qd4 49.Qb3 Be6 50.Qd1 Qc3 (50...f5 51.Qf3 fe4 52.Qe4 Qe4 53.Ne4-/+) 51.Qe1 Qc5 52.Qd1 Qd4 53.Qf3 Qc3 54.Qe3 Rd8 55.Kh2 Rd7 56.Kg2 Rd8 57.Kh2 Bg4 58.Kg2 Bc8 59.Rd1 Rd6 (59...Be6 60.Rd2 Bg4 61.Qf4-/+) 60.Rd2 (60.Rc1 Qd4 61.Qd4 Rd4=) 60...Rd8 61.Rd1 Rd6 (61...Bd7 A) 62.Qd3?? Bh3 63.Kh3 Rd3 (63...Qd3?! 64.Rd3 Rd3 65.Kg4–+) 64.Rd3 Qd3–+; B) 62.Rd2-/+) 62.Rd2+= Qc4 63.f3 Qb5 64.Ne2 Qd7 65.Nf4 Ba6 66.Nh5 f5 67.e5 Rg6 68.Kh2 Qa4 69.Kh3 Qc6 70.Rb2 Qe8 71.Qd4 Qc6 72.Qe3 Qd7 73.Qf4 Qc7 74.Qd4 (74.Qf5 Bc8 75.Nf6 Kh8 76.Qc8 Qc8 77.e6 Rf6 78.Kh2 Qc7 79.Kg1 Rg6 80.Rg2 d2 81.Kf2 Qc5 82.Ke2 Rg2 83.Kd3 d1Q 84.Ke4 Qdd4) 74...Qc6 75.Qe3 ½–½. Hamsters 0?7?1 (2615) – Arasan 11?6 64_bit (2565), CCRL, 2010.

10.Nc3 Qh5 11.Be2 Bg4 12.h3 Rad8 13.0-0 (13.Qa4!? Bd7 14.a3 Bc3 15.dc3+=) 13...Bc3 14.hg4 Qa5 (14...Qa5 15.Rb1 Bd2=) 0–1. Narloch,Zbyslaw (1840) – Gosek,Zenon (2075), Druzynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych Poland, 2008.

10.Be2 Bf5 11.a3 Ba5 12.0-0 Bd3 13.Nc3 Bc3 14.dc3 Rad8 15.Bd3 Qd3 16.Nd4 Qc3 (16...Ne5 17.Qd3 Nd3 18.Rfd1=) 17.Qg4+= Kh8 18.Rfc1 Qb2 19.Rab1 Qa3 20.Nc6 bc6 21.Rc6 Qe7 22.Rbc1 Qe4 (22...Rd7 23.g3+=) 23.Qe4 Re4 24.Rc7 a5 (24...Kg7 25.Ra7 Rc4 26.Raa1+–) 25.Rf7 a4 (25...Rc4! 26.Ra1 Ra4+=) 26.Ra7 (26.g3 Ra8+–) 26...Rb4 (26...Rc4 27.Ra1+–) 27.g3+– Rdb8 (27...a3 28.Ra3 Rd7 29.Ra6+–) 28.Rcc7 1–0. d'Ettorre,Rodolfo (1900) – Laine,Jari (1850), FICGS, 2008.

10.Be2 Bg4 11.0-0 Ne5 12.Ne5 Be2 13.Qe2 Qe5?? (better is 13...Re5 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Qc6+=) 14.Qg4+– (14…Kh8 15.Qb4+–) 1–0. hal1958 – tirailleur, HCL–B2138 playchess.de, 2003.

10.Be2 Kh8

11.0-0 Rg8 12.Kh1 (12.Nc3 Bc3 13.dc3 Bh3 14.g3 Qc5 15.Re1 Qc3 16.Qa4 Qb4 17.Qb4 Nb4=; 12.Ne1 Ne5 (12...Bd7 13.Bf3 Qg5 14.d4 Qh4 15.Nd3 Bd6 16.g3 Rg7 17.Nc3 Rag8+/–; 12...Be6 13.Bf3 Qb5 14.a4 Qa6 15.Qc2 Na5 16.Nc3 c6 17.Rb1 Bd6+=; 12...Qf5 13.d4 Be6 14.Nd2 Qa5 15.Ndf3 Bc3 16.Rb1 Nb4 17.a4 Rae8+=; 12...Qg5 13.Bf3 Bd7 14.d4 Qh4 15.Nd3 Bd6 16.g3 Rg7 17.Nc5 Bc5+=) 13.Nc3 Qc6 14.Rc1 Bh3 15.e4 Rg2 16.Ng2 Rg8 17.f4 Bc3+=) 12...Qf5 (12...Qe4 13.d4 Be6 14.Rg1 Rad8 15.Bd3 Qg4 16.h3 Qh5 17.Be4 Na5+=; 12...Be6 13.d4 Qe4 14.Bd3 Qg4 15.Rg1 Bd5 16.a3 Ba5 17.Bc2 Rg7=; 12...Bf5 13.d4 Rae8 14.a3 Ba5 15.Qc1 Rg7 16.Rg1 a6 17.Qb2 b5+/) 13.d4 Be6 14.Bd3 Qg4 15.Rg1 Bd5 16.a3 Ba5 17.h3 Qe6=.

11.a3= Ba5 12.Nc3 Bc3 (12...Qf5 13.Qb3 Rb8 14.Qf7 Be6 15.g4 Bf7 16.gf5 Ne7 17.Ne4 Nd5+=; 12...Qc5 13.Qb3 Rg8 14.Rg1 Rd8 15.Rc1 Be6 16.Qb2 Ne5 17.d4 Nc4+=; 12...Qd8 13.Bb5 Bd7 14.Qb3 Rg8 15.Bf1 Rb8 16.Qf7 Bg4 17.Be2 Bf3+=; 12...Qd6 13.0-0 Rg8 14.Ne4 Qe7 15.Qc2 Bf5 16.d3 Ne5 17.Nd4 Be6+/–; 12...Qe6 13.Qc2 f5 14.0-0 f4 15.Bd3 Ne5 16.Ng5 Qg4 17.Qa4 c6+=) 13.dc3 Qc5 14.0-0 (14.Qc2 Rg8 15.Rg1 Bf5 16.Qb2 Be4 17.0-0-0 Rad8+=) 14...Rg8 (14...Qc3 15.Qa4 Re7 16.Rac1 Qa5 17.Qb3 Qb6+=) 15.g3 (15.Qb3 Bh3 16.Ne1 Rad8 17.Qb7 Qc3+/–) 15...Qc3 (15...Bh3 16.Re1 Qc3 17.Qa4 Be6=) 16.Qb1 Ne5 (16...Qc5 17.Qb2 Kg7=) 17.Rc1 Qa5 18.Qa2 (18.Qb3 b6+=) 18...Kg7= 19.Nd4 c6 20.Rab1 Rd8 21.f4 Ng6 22.Rb4 Qc7 23.Bf3 a5 24.Rb3 a4 (24...Be6 25.Ne6 fe6 26.Rcb1=) 25.Rd3+= Ne7 26.g4 (26.Rcd1 Bh3=) 26...Ng6= 27.Qf2 Qa5 28.Rdd1 h6 29.h4 Kg8 30.Qg3 Ne7 31.f5 Qe5 32.Qe5 fe5 33.Ne2 Bd7 34.Rb1 b5 35.Rb5 cb5 36.Ba8 Ra8 37.Rd7 Nc6 38.Nc3 b4 39.Rd6 Rc8 40.ab4 a3 41.Na2 e4 42.g5 hg5 43.hg5 Ne5 44.Ra6 Nf3 45.Kf1 Rc2 46.Ra3 Rd2 47.Ra8 Kh7 48.g6 fg6 49.fg6 Kg6 50.Ra6 Kf5 ½–½. Buczinski,Henryk (2140) – Morcin,Tom (1875), SA–2011–O–00203, 2011.

11.Qa4 Bd7 12.Nc3 Qf5 13.a3 Bd6 14.Qb3 Rab8 15.Nb5 Be6 16.Qa4 Rg8 17.Rg1 Bd5+=.

11.Qc2 Qh5 12.Nc3 Bd6 (12...Be6 13.a3 Bd6 14.Qb2 Reb8 15.Ne4 Qg6 16.Qf6 Qf6 17.Nf6 Na5+/–; 12...Rg8 13.Nb5 Ba5 14.Nfd4 Nd4 15.Nd4 Qg6 16.Bf3 Bb6 17.Qc3 c6+=; 12...Bg4 13.Qb2 Rad8 14.a3 Bc3 15.dc3 b6 16.h3 Bf3 17.Bf3 Qc5+=; 12...a6 13.Qb2 Kg7 14.a3 Bd6 15.d4 Qg6 16.Rd1 Rb8 17.Bd3 Qg4+/–; 12...Rb8 13.a3 Bd6 14.Nb5 Qg6 15.Qg6 fg6 16.d4 Bf5 17.Bc4 Kg7+=) 13.d4 Qg6 14.Qb3 Nb4 15.Rc1 c6 16.g3 Be6 17.Qb2 Bg4+=.

11.Nc3 Qa5 12.Qb3 Rg8 13.Rg1 Rb8 14.a3 Be6 15.Qb2 Bd6 16.d4 Ne7 17.Kf1 Nd5+=.

8.Be2 dc4

9.0-0 Na5 10.Qa4 Nd5 11.Nc3 Bd7 12.Qc2 Nf6 13.d3 Bf5 14.Rad1 b6 15.e4= Bg6 16.a3 Bd6 17.Rfe1 Qe7 18.e5 Be5 19.Ne5 Qe5 20.Ne4 Qf5 21.Bf6 gf6 22.Qc3 Kg7 23.Ng3 Qe5 24.d4 Qb5 25.f4 Qb3 26.Qb3= cb3 27.f5 Rad8 28.fg6 fg6=+ 29.Kf2 f5 30.Ba6 c6 31.Re8 Re8 32.Ne2 Rd8 33.a4 Kf6 34.Ke3 h5 35.Kd2 c5 36.Kc3 Rd5 37.h4 Rd8 38.d5+= Ke5 39.Bb5 Rd5 40.Rd5 Kd5 41.Nf4 Ke4 42.Ng6 c4 43.Be8 Ke3 44.Ne7 b2 45.Kb2 Kd2 46.Nd5 Nb7 47.Bh5 Nc5 48.Be8 Nd3? 49.Kb1+– Ne5 50.h5 Ng4 51.Bd7 Nh6 52.Kb2 Kd3 53.Bb5 Kd4 54.Ne7 Kd3 55.Nc8 1–0. marekt – HanadaNo3, schemingmind.com, 2006.

9.0-0 Qd5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 White is in command 11...Qe6 12.Qa4 b6 13.Rab1 a5 14.Nb5 Qe7 15.Bc4 Bf5 16.Rbc1 Ne5 17.Be2 c5 18.d4 +/–.

9.a3 Bc5 10.Bc4 Na5 11.Bb5 c6 12.Be2 Be6 13.d4 Bd6 14.Nbd2 Qb6 15.Qc2 Nb3 16.Rb1 Nd2 17.Nd2 Qa5 18.Bd3 Ba2 19.Ra1=.

9.Qc2 Be6 10.Bc4=+ Bc4 11.Qc4 Re4 12.Qe2 Rg4 13.0-0= Qd6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Ne4 16.Bb2 Re8 17.Nd4 Rg6 18.Nc6 Qc6 19.f3 Nd6 (19...Nd6 20.Rac1 Qb6=). Muri,H – Koelbel,S, corr ICCF EU/M/Gr/786 (year?).

9.Bc4 Na5 10.Be2 Bf5 11.a3 Bf8 12.0-0 c5 13.Nh4 Be6-/+ 14.Nf3 Nb3 15.Ra2 Nd4! 16.Nd4 Ba2 17.Nf5 Qb6 18.Qc1 Rad8 19.f3? Bb1 20.Qb1 Rd2 21.Bf6 Qf6 22.Ng3 Re3 23.Re1 Qb2 (23...Qb2 24.Qb2 Rb2–+) 0–1. Reussner,Hans_Dieter – Krammer,Werner, DESC, 2001.

9.Bc4 Bd6 10.Be2 Bf5 11.Nc3 h6 (11...Nb4 12.0-0=+) 12.0-0 Bh7 (12...a6 13.d4=+) 13.d3 Qe7 (13...Nb4 14.g3=) 14.Qb3 (14.Nb5 Nd5=) 14...Na5 (14...Qd7 15.Nd2= (15.Qb7?? Rab8 16.Qa6 Rb2-+)) 15.Qa4 Nc6 16.Nb5 Bc5 (16...Nd5=) 17.Ba3 (better 17.Bf6 gf6 18.Qf4+/-) 17...Ba3=+ 18.Qa3 Qa3 19.Na3 Nb4 (19...Nd5 20.Rfe1=+) 20.Rfd1 c5 (20...Nfd5 21.Rd2=) 21.Ne1 (21.d4!?=) 21...Rad8 d3 draws heavy fire 22.Nac2 Nc6 (22...Nbd5 23.Bf3-/+) 23.a4 (23.Bf3 Rd6=+) 23...b6 24.Kf1 (24.Rac1 Na5-/+) 24...Rd6 (24...Nd5 25.Ra3-/+) 25.Bf3 (25.d4 Ne4=+) 25...Na5 26.d4 Nb3 27.Ra3 c4 28.Be2 (28.Na1 Na5 29.Nac2-/+) 28...Rc8 (better 28...Ne4!?-/+) 29.Na1=+ Na5 30.Rc1 (30.f3 Rcd8=+) 30...Rd7 (30...Bf5 31.Nf3-/+) 31.Nf3 (31.Nb3 Nb3 32.Rb3 Ne4=) 31...Ne4 Black plans c3 (31...Rdc7 32.Ne5-/+) 32.Ke1 (32.Nb3 Nb3 33.Rb3 Rdc7=+) 32...Rdc7 33.Nd2 Nd6 34.Bd1 c3 35.Nf3 Be4 36.Bc2 Bf3 (better 36...g5!?-/+) 37.gf3= a6 (better 37...f5!?=) 38.Bd3+= Ra8 (38...f5 39.Ba6 Ra8 40.Bb5 Nb5 41.ab5+/-) 39.Rac3+/- Re7 (39...Rc3 40.Rc3 b5 41.Nc2+/-) 40.Rc7 (40.Nb3 Nb3 41.Rb3 b5+-) 40...Ree8 (40...Kf8 41.R7c2+/-) 41.Kf1 (41.Rd7 Re6+-) 41...b5+/- 42.ab5 Nb5 (42...ab5 43.e4+/-) 43.Bb5 (better 43.R7c2!?+-) 43...ab5+/- 44.Nc2 Nc4 (44...Nb3 45.Rd1 Rec8 46.Rc8 Rc8 47.Nb4+/-) 45.Ne1 (45.Nb4 g6+/-) 45...Ra2 46.Rc2 Ra1 47.Ke2 f5 (47...g5 48.h3+/-) 48.Rc5 Rf8 49.Rb5 (better 49.Nd3!?+/-) 49...Na3= 50.Rbc5 Nc2 51.Rc2 (51.Nc2 Rh1=) 51...Rb8 (51...Rfa8 52.Rc7=) 52.Nd3 Rh1 53.d5 Rh2 54.e4 fe4 55.fe4 Re8 56.Ke3 Rh4 57.f3 Rh3 (57...g5 58.Rc7+=) 58.d6 g5?? (58...Rd8 59.e5 Rh5 60.Ke4+-) 59.e5 (59.d7 Rd8 60.Rc8 Kf8 61.Rd8 Ke7+-) 59...g4?? (better 59...Rf8+=) 60.d7+- Rf3 61.Ke4 Rd8 (61...Ra8 62.Nf4 Kf7 63.e6 Ke7+-) 62.Rc8 Rff8 (62...Kf7 63.e6! Ke6 64.Rd8 Ke7+-) 63.Rd8 Rd8 64.e6 Kf8 65.Ke5 (better 65.Ne5 g3 66.Nc6+-) 65...Ke7= 66.Nf4 Rd7 67.ed7 Kd7 68.Kf5 g3 69.Kg4 Ke7 70.Kg3 Kf6 71.Kh4 Kf5 72.Kh5 Kf4 73.Kh6 ½-½. Lance5500 (2450) - Valera_B5 (2710), lichess.org, 2020.

9.Bc4 Re4 10.Qb3 Be6 11.Be6+=.

9.0-0 b5

10.a4= ba4 11.Qa4 Bd7 12.Qc2 a5 13.Bc4 h6 14.d4 Ne4?? (better is 14...Bd6=) 15.Bd5+– Nf2 (15...Qe7 16.Bc6 Bc6 17.Qc6+–) 16.Qf2 (16.Rf2 Re3 17.Bc6 Bc6 18.Qc6 Re6+–) 16...Ne7 (16...Rf8 17.e4+–) 17.Ba8 Qa8 18.Ba3 Nd5 (18...Qb7 19.Bb4 ab4 20.Ne5+–) 19.Ne5 Bb5 (19...Re7 20.Bb4 (worse is 20.Nf7 Ba3 21.Ra3 Bb5+–) 20...Nb4 21.Nc3+–) 20.Qf7 Kh7 (20...Kh8 21.Bb4 Nb4+–) 21.Qg6 Kg8 22.Rf7 Re7 (22...Bf8 23.Bf8 Re5 24.Qg7) 23.Qg7 1–0. Dawidczyk,Roman – Kaczmarczyk,Marcin, Otwarta Liga Mazowiecka Poland, 2009.

10.Nc3 Bc3-/+ 11.Bc3 Be6 12.Qc2 a5 13.d3 Bf5-/+ 14.Bf6 Qf6–+ 15.a3 Bd3 16.Bd3-/+ cd3 17.Qd3 Na7 18.Rad1 c5 19.Qd7 Qe7 20.Qg4 Qe4 21.Qg5 Qe7 22.Qh5 Rac8 23.Rd5 g6 24.Qh6 b4 25.ab4 ab4 26.h4 Qf8 27.Qg5 Qe7?? 28.Qg3?? Nc6 29.Rfd1 Red8 30.h5 Rd5 31.Rd5 Rd8 32.Rf5?? Rd1 33.Kh2 Qd6 34.Ng5?? (better is 34.Qd6 Rd6 35.Rc5 gh5 36.Rh5=+) 0–1. Szabo – Gerold, corr SOK–87–15, 1987.

10.d3 cd3 11.Bd3 Bg4 12.Bb5 Re6 13.Qa4 Bf3=+ 14.gf3 Ne4-/+ 15.fe4?? Qg5 16.Kh1 Rg6 17.Bc6 Qg2 0–1. guest1525 – guest2642, ICC, 2005.

9.0-0 Be6

10.Qc2 b5 11.a4=.

10.Qc2 Bc5 11.d4 cd3-/+.

10.Qc2 Qd5 11.Rc1 Na5 12.Bf6=.

10.Qc2 Be7 11.Bc4 Bc4 12.Qc4=.

9.Bc4 Ne4

10.0-0 Be6 11.Be2 Qd6 12.Qc2 Bh3?? 13.d3+– Qg6 14.Nh4 Qg5 15.de4 Qh4 16.gh3 Re4 17.Nc3 Bc3 18.Qc3 f6?? 19.Qb3 Kf8 20.Qb7 Rb8 21.Ba3 (21.Ba3 Kg8 22.Qc6+–) 1–0. pierred (2750) – jboger (1985), net–chess.com, 2009.

10.0-0 Be6 11.Be6 Re6 12.a3 Be7 13.d3 Bf6 14.Bf6 Qf6=+ 15.d4 Rae8 16.Nbd2 Nd2 17.Qd2 Qf5 18.Rac1 Rf6 19.Qb2+= b6 20.Rc3 Qg4 21.h3 Qd7 22.Rfc1 h6 23.Qb5+/– (23.Qb5 a6 24.Qa6+/–) 1–0. Cornacchini,Gabriele – Kern,Michael (1775), IECC, 2001.

10.0-0 Bg4 11.d4 Qf6 12.Be2 Rad8 13.Nbd2 Nd2–+ 14.Nd2 Be2 15.Qe2 Nd4! 16.Bd4 Qd4! 17.ed4 Re2 18.Nf3 c6 19.h3 Bc3 (20.Rab1 b5–+ (20...Bd4?! 21.Nd4 Rd4 22.Rb7=+)) 0–1. Reussner,Hans Dieter – Hort,Wolfgang (1705), 04. VCC–Open, 2001.

10.a3 Ba5 11.0-0 Bg4 12.Be2 Qd6 13.h3 Bf3 14.Bf3 Rad8 15.Be4 Re4 (15...Bd2?? 16.Qc2 (worse is 16.Nd2 Qd2 17.Qd2 Rd2 18.Bc6 bc6+–; 16.Qd2?! Re4 17.Qd6 Rd6+–) 16...Ba5 17.Bh7 Kh8 18.Be4+–) 16.d4 Re6 17.Nd2 Bd2 18.Qd2 Rg6 19.Qe2 Qe6 20.Kh1 Nd4 21.Bd4 (21.Bd4 Rd4; 21.ed4 Qe2 Pinning (21...Qe2 Deflection)) 21...Rd4 22.Qf3 (22.ed4 Qd5 Double attack (22...Qe2 Pinning; 22...Qe2 Deflection; 22...Qd5 Decoy)) 22...Rd5 23.Rfd1 Rgg5 24.Rd5 Rd5 (24...Qd5?? 25.Rd1 c6 26.Rd5 Rd5 27.Qf4+–) 25.Rc1 c6 26.Qg3 Rd6 27.Kh2 g6 28.Qf4 Kg7 29.Rb1 b6 30.a4 Rd2 31.Rb4 c5 32.Re4 Qf6 33.Qf6 Kf6 34.Rf4 Kg7 35.Kg3 Rc2 36.Kf3 a6 37.Re4 b5 0–1. Van Esbroeck,Dirk – Amartsev,Petr (1760), 34. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

9.Bc4 Be6

10.Qb3 Bc4 11.Qc4=+ Qd6 12.0-0 Rac8 (12...Rad8 13.a3 Ba5 14.Bf6 Qf6 15.d4=) 13.d4 Na5 14.Qc2 Qe6 15.Nbd2 c5 16.dc5 Bc5 (16...Rc5 17.Qa4 Bd2 18.Bf6=+) 17.Qa4 Nc6 18.Rac1 Nd7 19.Qb5 Bb6 20.Rc4 Qg6 21.Nh4 Qd3 22.Bg7 Nce5?? (22...f6 23.Bh6 Nce5 (23...Qd2?? 24.Rg4 Kf7 25.Rg7 Kf8 26.Rh7 Kg8 27.Rg7 Kh8 28.Ng6) 24.Rg4 Kf7 25.Qd3 Nd3+/–) 23.Be5+= Rc4? 24.Qc4 Ne5+/– 25.Qd3 Nd3 26.Nhf3 Rc8+= 27.Rd1 Rc2 28.Ne4 Nf2 29.Nf2+= Be3 30.Rf1 Ra2 31.h3 a5 32.Ne5 a4 33.Nc4 Bd4 (34.g4 a3 35.Na3 Ra3–+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Huotari,Pentti, corr ICCF–Cup8/9 V167, 1990.

10.Qb3 Nd5 11.Qc2-/+.

10.Bb5 Rb8 11.0-0=+ Qd5 (11...Bf5 12.Nc3=+) 12.Qa4 (12.Bc6 bc6 13.Bf6 gf6=) 12...Be7 (12...Bg4 13.Nd4 Bd7 14.Nc6 bc6 15.Qb4 Rb5 16.Qa3-/+) 13.Nc3= Qh5 (13...Qd6 14.Bc4=) 14.Ne2 Bd7 15.Ng3 Qg4 16.Qg4 Ng4 17.Nh5 g6 18.Ng3 a6 19.Be2 Bf6 20.d4 (20.Rfb1 Bg7=) 20...Bg7 (20...h5 21.Nd2=) 21.Rac1 Nf6 22.Rfd1 Ne4 (22...Be6!? 23.a3 h5=) 23.Ne4+– Re4 24.Nd2 Ree8 25.Bf3 Rec8 (25...h5 26.Ba3+–) 26.Ne4+– Nd8 (26...Be6 27.Nc5 Ba2 28.Bc3+–) 27.Nc5 (27.Bc3 Ba4 28.Rd2 Bb5+–) 27...Bc6 (27...Bb5 28.a4 Bc6 29.Bc6 Nc6 30.Ba3+–) 28.Bg4 (28.Rd2 Bf3 29.gf3 Ne6+–) 28...f5 29.Be2 Bd5 30.Nd7 (30.Bc4 Bc4 31.Rc4 b5+=) 30...Ra8+= 31.Bc4 Bc4 32.Rc4 Ne6 (32...Nc6 33.Rb1+=) 33.Rdc1 (better 33.d5!? b5 34.Rc2 Bb2 35.de6+–) 33...Rd8= 34.Nc5 Nc5 35.Rc5 c6 36.Ba3 Rd7 37.Rb1 (37.g3 Bf6=) 37...Rf8 (37...f4 38.Rb3=) 38.g3 Rff7 39.Rc3 Bf6 40.Bc5 Bd8 (40...g5 41.Kg2=) 41.Bb6 (41.Kg2 Kg7=) 41...Be7 42.f3 Kf8 43.e4 Bd8 44.Bc5 Be7 45.Ba7 Bd8 46.e5 Ke7 47.f4 Ke6 48.Kf2 (48.Rcb3 g5=) 48...Rd5 49.Rcb3 Rb5 50.Rb5 cb5?? (better 50...ab5 51.d5 cd5 52.Rb5 b6=) 51.d5!+– Ke7 (51...Kd5 52.Rd1 Double attack) 52.e6 Rg7 (52...Rf6 53.Bc5 Ke8 54.Rc1+–) 53.Bc5 Ke8 54.d6 Ba5 (54...h5 55.Rd1 Rd7 56.ed7 Kd7 57.Ke3+–) 55.Rc1 Kd8 (55...Bd8+–) 56.Bd4 (56.Bd4 Rd7 57.Bf6 Ke8 58.Rc8 Bd8 59.e7 Kf7 60.Rd8 g5 61.e8Q Kf6 62.Rd7 gf4 63.gf4 b4 64.Qf7) 1–0. Karacsony,Zsolt (2070) – Mocanu,Adrian, Techirghiol op, 1999.

10.Bb5 Bd5 11.Nc3 Bf3 12.Qf3 Nd4 13.Qd1 Bc3 14.Be8 Bb2 15.Bf7 Kf7 16.Rb1 Qd5 17.0-0 Qa2 18.d3 (18.ed4 Bd4 19.Rb7 Bb6 20.Qf3 Rd8 21.d3 Kg8) 18...Bc3 19.ed4 Bd4 20.Qf3 Re8 21.Qb7 Re7 22.Qb5 Re2 23.Qb7 Rc2 24.Rb4 Bb6 25.Rf4.

10.Qc2 Bf8 11.0-0 h6 12.d4 Nb4 13.Qb3 Bc4 14.Qc4 c6 (14...Qd5 15.Qb3= (15.Qc7?? Rac8 16.Qg3 Ne4–+)) 15.Nc3 Rc8 (15...Bd6 16.Ne5 Qe7 17.a3=) 16.Rab1 (16.Ne5 Re6+=) 16...Nbd5 17.a4 (17.Ne5!?=) 17...b5=+ 18.Qd3 b4 19.Nd5 cd5 20.Qa6 (20.Ne5 Qa5=+) 20...Re6 (20...Qb6 21.Qb6 ab6 22.Rfc1-/+) 21.Qd3 (21.Qa7?? Ra8 22.Qb7 Rb6 23.Qa8 Qa8–+) 21...Rec6 (21...Qe8 22.Qb3-/+) 22.Ne5 Rc2 23.Rfc1?? (better 23.f3=+) 23…Rb2!–+ 0–1. Cernik,Lukas (2180) – Crha,Pavel (2175), CZE–chT3A Middle, 2005.

10.Be2 a5 11.0-0 a4 12.a3 Bd6 13.Nc3 Bb3 14.Qb1 Na5 15.Bb5 c6 16.Ba4 Ng4 17.h3 Ne5 18.Ne5 Be5 19.d4 Bc7 20.Bc1 Qd6 21.f4 Ba4 22.Na4 Nc4 23.Qb3 b5 24.Nc5 (better 24.Nb2!? Qd5 25.Nc4 bc4 26.Qc2=) 24...Bb6-/+ 25.Rf3 Bc5 26.dc5 Qc5 27.Rg3 Re6 28.Qc3 (28.a4 g6-/+) 28...Rg6 (28...f6 29.Kh2-/+) 29.Rg6 hg6 30.Kh2 f6 31.Qd3 (31.Rb1 Ra7=+) 31...Kh7 (31...Qf5 32.Qb3-/+) 32.e4 Re8 (32...Qe7 33.Ra2=+) 33.Rb1 Qd6 34.Qf3 (34.Qd6 Nd6 35.e5 fe5 36.fe5 Nc4=+) 34...Qd4 (34...Re6 35.a4 ba4 36.Ra1=+) 35.e5=+ Re6 (35...Qc5 36.Qg4=) 36.Qg4= Re7 37.Rb3 Rf7 38.e6 (38.a4 Qd5= (38...ba4 39.Rb8 Qf2 40.Qc8 g5 41.Qf5 g6 42.Qc8 Qg2 43.Kg2 Ne3 44.Be3 Kh6 45.ef6 gf4 46.Bf4 g5 47.Qf5 Rf6 48.Qg5 Kh7 49.Qg8)) 38...Re7 39.Rg3 (better 39.a4!?=) 39...Qe4-/+ 40.f5? (better 40.a4!?-/+) 40...Qf5–+ 41.a4 (41.Qf5 gf5 42.Rc3 Ne5–+) 41...Qg4 42.Rg4 (42.hg4 Re6 43.ab5 cb5–+) 42...Re6 43.ab5 cb5 44.Rh4 (44.Rg3 g5–+) 44...Kg8 45.Rd4 g5 46.Rd8 (46.Rd5 Re1 47.Bg5 fg5 48.Rb5 Ne5–+) 46...Kf7 47.Rb8 (47.Bd2 Re2 48.Bb4 Ne3–+) 47…Re1 (47...Re1 48.Bg5 fg5 49.Rb5 Kf6–+) 0–1. Nassar,Marc (1875) – Repka,Christopher (2475), 1st Lebanese Chess Clubs Division, 2017.

10.Be2 a6 11.0-0 h6 12.a3 Ba5 13.Nc3 Qe7 14.d4 Rad8 15.Qc2 Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Bc3 Bc3 18.Qc3 f5 19.Rfc1 (19.Bc4!?+=) 19...f4+= 20.Bc4 fe3 21.Bd5 Rd5 22.fe3 Qe3 23.Qe3 Re3 24.Kf2 Re7 25.Rab1 Na5 26.h3 b5 27.a4 Nc4 28.ab5 ab5 29.Re1 Rf7 30.Kg3 Nd6 31.Ne5 Rf5 32.Nc6 Rg5 33.Kh2 Kh7 34.Re7 Nf5 35.Rc7 Nd4 36.Ne7 Rde5 37.Rd1? (better is 37.Rd7-/+) 37...Re2–+ 38.Rd4 (38.Kh1 Ne6 39.Rc3 Rgg2 40.Nd5 Rh2 41.Kg1 Reg2 42.Kf1–+) 38...Reg2 (38...Rgg2?! 39.Kh1+=) 39.Kh1 Rg1 40.Kh2 R5g2 0–1. mr5reasons1 (1650) – wallaby66 (1720), gameknot.com, 2013.

10.Be2 Nd5 11.0-0 a6 12.Qc2 Bd6 13.a3 Qd7 14.d3 Rad8 15.Nbd2 f5 (15...Be7 16.Ne4=) 16.Nc4=.

10.Be2 Nd5 11.0-0 Nb6 12.Qc2 Bd6 13.a3 a5 14.d4 a4 (14...Bd5 15.Nc3=) 15.Nbd2 Na5 (15...Bd5 16.e4 Nb8 17.Rae1+=) 16.e4 Nb3 17.Rae1 c6 18.Qc3 (18.Nc4 Nc4 19.Bc4 Bc4 20.Qc4 Qe7=+) 18...Nd2 19.Nd2 Bf4 (19...Qh4 20.h3 Qf4 21.g3-/+) 20.Nf3 (20.d5 f6 21.de6 Bd2-/+) 20...f6 (20...Qf6 21.Qb4 Qd8 22.Ne5=) 21.Bd3 Qd7 22.Qc2 Qf7 23.e5 Qh5 24.Re4 fe5 25.de5 Rf8 26.Rb4 Bg4 27.Rb6 Bf3 28.h3 ½–½. Nock,J – Piersig,K, corr, 1995.

10.Be2 Nd5 11.0-0 Qd6 12.Nd4-/+.

10.Be2 Bd6 11.0-0 Qe7 (11...Nb4 12.a3 Nbd5 13.d3=) 12.d4 (12.d3 Ng4=+) 12...a6 13.Nc3 Rad8 14.Qb1 Bg4 15.h3 Bh5 16.Nh4 Be2 17.Nf5 Qd7 18.Ne2 Na5 (18...Ne7 19.Nd6 Qd6 20.e4=) 19.Rc1 (19.Nd6 cd6 20.d5 Nd5=) 19...b5=+ 20.Nd6 (20.d5 Be5 21.Be5 Re5=+) 20...cd6 21.Bc3 Nc4=+ 22.a4 Rc8 23.ab5 ab5 24.Ng3 Nd5 25.Be1 Ne7 26.Bb4 Nd5 27.Be1 Ne7 28.Bb4 (28.Rc3 Rb8=) ½–½. Skerlik,Stanislav (2280) – Kracht,Joerg (2415), corr ICCF Jubilee Officials, 2001.

10.Be2 Qd7 11.0-0+= Ne4 12.d3 Nd6 13.Ng5 Bf5 14.Nc3 h6 15.Nf3 Be6 16.a3 black timed out 1–0. aspasio – bigart (2685), net–chess.com, 2014.

10.Be2 Ne4 11.0-0 Qd5 12.d3= Ng5 13.Nc3 Nf3 14.Bf3 Qa5 15.Bc6+= bc6 16.Ne4 Rab8 17.Qc2 Bd5 18.Ng3 Rb6 19.Rfc1 Rd8 20.Bd4 Rbb8 21.Rcb1 Rb5 22.a4 Rbb8 23.Rc1 Bf8 24.Ne4 Be4 25.de4 c5 26.Be5 Rb7 27.Bc3 Qa6 28.Rd1 Rd1 29.Rd1 Qc4 30.a5 f6 31.f3 Bd6 32.Qd2 Rb5 33.Rc1 Qe6 34.Qd5 Qd5 35.ed5 Kf7 36.Kf2 Be5 37.Bd2 Ke7 38.Ke2 Kd6=+ 39.e4 Rb2 40.g3 c6 41.dc6 Kc6 42.Kd1 Kb5 43.f4 Bd4 44.Rc2 Rb1 45.Rc1 Rb3 46.Rc2 Rf3 47.Rc1 c4 48.Rb1 Rb3 49.Kc2 Ka4 50.Rb3 cb3 51.Kb1 Kb5 52.Bc1 Ka5 53.Bb2 Bb2 54.Kb2 Kb4 55.e5 fe5 56.fe5 Kc5 57.Kb3 Kd5 58.Kc3 (58.Kb4 Ke5 59.Kc4 Ke4–+) 0–1. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

10.Be2 Ne4 11.0-0 Qe7 12.a3 Ba5 13.Qc2 Bg4 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc3 Ne5 17.Rfc1 Bf3 18.gf3 c6 19.Rab1 Ng6 20.Qc5 Qd7 21.d4 Re6 22.Qg5 Ne7 23.Bd3 f5 24.Kh1 Rf8 25.Rg1 Rg6 26.Qh4 b5 27.Rg6 Ng6 28.Qh5 Ne7 29.Qg5 Qd6 30.a4 b4 31.Bc4 Kh8 32.Rg1 g6 33.Bb3 Kg7 34.a5 Rf6 35.Rd1= Nd5 36.Bc4 h6 37.Qg2= Nc3 38.Rd2 Qd8 39.Qg3 f4 40.Qh3 Nb5 41.Bd3 Qe8 42.Re2 Qf7 43.Kg2 Nc3-/+ 44.Rd2 fe3 45.fe3=+ Qd5 46.a6 b3 47.Qg3=+ Qa5 48.Qe5 Nd5 49.Rd1 b2 50.Kh1 Qa3 51.Be4 Nc3 52.Rg1 Ne4 53.Qe4 Kf7 54.Qe5 Re6 55.Qc7=+ Re7 56.Qc6 Qd3 57.Qd5 Kg7 58.Qd6 Rf7 59.Qb8 Qc2 60.Qe5=+ Kh7 61.Qb5 h5 62.d5 Rf3 63.Qd7? Kh6–+ 64.Qe8 0–1. pierre – 100le, internet, 2007.

10.Be2 Qe7 11.0-0 Rad8 12.Qc2 Bg4 13.d4 Bd6 14.a3 Ne4 (14...Qe6 15.Bc4 Qf5 16.Qf5 Bf5 17.d5=) 15.Nbd2 (15.Nc3 Ng5 16.Ng5 Qg5=) 15...Nd2=+ 16.Qd2 Qe6 (16...Be6 17.Bd3=) 17.h3 Bf5 18.Bd3 (18.d5 Qh6 19.Rad1 Ne7=) 18...Qd5 (18...Bd3 19.Qd3 Qd5 20.Rfe1=) 19.Bf5 Qf5 20.Rfc1 Ne7 (20...Qd5 21.Qc2=) 21.a4 f6 (21...c5 22.Qc2 cd4 23.Bd4=) 22.Ba3+= Ba3 (22...Nd5 23.Bd6 cd6 24.Rab1+=) 23.Ra3 Nd5 24.a5 (24.Qa5 a6+=) 24...Qd7 (24...Rb8 25.Rb3+=) 25.Qa2 c6 26.Rb3 Re6 27.Qc2 Rde8 28.Nd2 b5 (28...b6 29.ab6 ab6 30.Ra3+=) 29.Rb2 Qc7 (29...Qd8 30.Nb3+=) 30.Nb3+– Qd6 31.Rbb1 (31.Nc5 R6e7+–) 31...Nb4 32.Qd2 Nd5 33.Nc5 R6e7 34.Nd3 a6 (34...Rc7 35.Qa2+–) 35.Qa2 (35.Qc2 Rc8+–) 35...Kh8 36.Qc2 Rc7 37.Nc5 Ra7 38.Nb3 Rc7 39.Qf5 (39.Rb2 Qd8+–) 39...Kg8 (39...Ra7 40.Qf3+–) 40.Nc5 Ra7 41.Qc2 ½–½. Mehlhorn,Uwe (2440) – Stolz,Stephan (2410), RSS5D pro–17, 2004.

10.Be2 Qe7 11.0-0 Rad8 12.Qc2 h6 13.Nc3 Qd7 14.d3 Bf5 15.a3 Bd6 16.Rfd1 a6 17.e4 Bg6 18.Na4 Qe7 19.Re1 Nd7 20.g3 Qe6=+ 21.Rac1 Bh5 22.Qc3 ½–½. wiking – Bergman, queenalice.com, 2009.

10.Be2 Qe7 11.0-0 Rad8 12.d3 Bd6 13.Qa4 Nd5 14.Nbd2 a6 15.Ne4 Nb6 16.Qc2 Bd5 17.Nd6 Qd6 18.e4 Nb4? 19.Qd2 Bc6+= 20.Bd4 Bb5 21.a4 Na4=+ 22.Be5 Qe7 23.d4 Be2–+ 24.Qe2 b5 25.Rfe1 c5–+ 26.dc5 Nc5 27.Red1 Nc6 28.Rd8 Rd8 29.Bc3 Qe4 30.Qb2 Nd3 31.Qc2 b4 32.Bb2 b3! 33.Qb3 Rb8 34.Qa3 Rb2 35.Qa6 h6 36.Qc8 Kh7 37.Qh3 f6 38.Qc8 Rf2 39.Qa8 Rg2! 40.Kh1 (40.Kg2 Qg4) 0–1. marekt – sultan_velmoja, Yahoo, 2005.

10.Be2 Be7 11.0-0 Nb4 12.a4 (12.Nc3 Nd3 13.Qb1 Bc4=) 12...c5 13.d4 Rc8 Black prepares the advance c4 14.Nbd2 a6 (14...c4 15.Rc1 Nd3 16.Bd3 cd3 17.Ne5 Rc1 18.Bc1=) 15.Qb1 c4 (better 15...Nfd5!?=+) 16.Rc1+= b5 17.e4 Nh5 (17...Bg4 18.ab5 ab5 19.Bc3+=) 18.g3 f5 19.ef5 Bd5 20.Ne5 Nf6 21.Bc3 Qd6 22.g4 (22.ab5 ab5 23.Ra5 Rb8+–) 22...Red8 (22...Rb8 23.ab5 ab5 24.g5+–) 23.g5 Nd7 24.f4 Qb6 25.ab5 (25.Bb4 Qd4 26.Kf1 Ne5 (26...Qf4?! 27.Nef3 Bg5 28.ab5-/+) 27.fe5 Qf4 (27...Bg5?! 28.Nf3 Bf3 29.Bf3 Bc1 30.Qc1–+) 28.Ke1 Bg5–+) 25...ab5 26.Nef3 (26.f6 gf6 27.Nd7 Rd7 28.g6=) 26...Qd6+= 27.Bb4 (27.Bb4 Qb4 28.Qb4 Bb4 29.Rab1 Bd2 30.Nd2+=). Mehlhorn,Uwe (2440) – Kottusch,Dieter (2300), RSS7E pro–13, 2004.

10.Be2 Ng4 11.Nc3 Nce5 12.d4 Nc4 13.Qc1 Bd5 14.a3= Bf3 15.gf3 Nge3 16.ab4 Ng2 17.Kd1 Nce3 18.fe3 Ne3 19.Kd2 Qd4 Opening the d–file gets Black a lot of play 20.Bd3 Rad8–+ 21.Nd5 Qd5 22.Qc3 Nc4 23.Kc2 Nb2 24.Be4 Na4 25.Bd5 Nc3 26.Kc3 Rd5 27.Ra7 Rf5 28.Rb7 Rf3 29.Kd4 f5 30.Rc1 Re4 31.Kd5 Rd3 32.Kc6 Rd2 33.b5 Re6 34.Kc7 Rh2 35.b6 Rb2 36.Rh1 g5 37.Rb8 Kg7 38.b7 Rf6 39.Rh5 h6 40.Rh1 f4 41.Rf1 h5 42.Rg1 g4 43.Rh1 f3 44.Ra8 Rf7 (44...Rf7 45.Kd6 Rbb7 46.Rh5 f2–+) 0–1. Pierred (2170) – Diogenes II (2545), Rated game, 5m + 0s, 2005.

10.Be2 h6 11.0-0 Qe7 12.d4 Ne4 (12...Rad8 13.Bb5=+) 13.a3= Ba5 14.Qc2 Bd5 15.Bc3 Rad8 (15...Bb6 16.Nbd2=) 16.Ba5 Na5 17.Nbd2 Nd2 18.Nd2 (< 18.Qd2 Nb3 19.Qc3 Na1 20.Ra1 b6–+) 18...Nc6 19.Bf3 Bf3 20.Nf3 Rd5 21.Rfc1 Rc8 22.Qb3 Rd6 23.Rc3 Nd8 24.Rac1 Rb6 25.Qc2 Rc6 26.d5 Rc3 27.Qc3 Qd6 28.e4 c6 29.Nd4 Qe5 30.Qe3 Ra8 31.f4 Qe8 32.d6 Ne6 33.Nf5 Qd7 34.Ne7 Kh8 35.e5 (35...a6 36.f5+–) 1–0. Adam – Bussler, corr DDR, 1989.

10.Be2 Bf5

11.a3=+ Bd6 12.d4 Na5 (12...Rb8 13.0-0=+) 13.0-0 c6 14.Nbd2 Bc7 (14...Qb6 15.Bc3 Nd5 16.Ba5 Qa5 17.Nc4=) 15.Re1 Qd5 16.Rc1 Rad8 17.Bc3 Ne4 (17...Nd7 18.Bb4=) 18.Bb4 Qe6 19.Bd3 Nd2 20.Bf5 Qf5 21.Nd2 Qg6 (21...Qe6 22.Rc5 b5 23.Qf3 Rd4 24.Rec1=) 22.Nf3 (22.Rc5 b5=) 22...b5 23.Ba5 Ba5 24.Re2 Bc7 25.a4 (25.Qc2 Qc2 26.Rec2 Bd6=) 25...b4+= 26.Qc2 Re6 27.Qg6 Rg6 28.Rb2 a5 29.Rbc2 Rb8 30.Nd2 Rc8 (30...Rh6 31.f4+=) 31.d5+/– (31.Rc6? Bh2 32.Kh2 Rgc6 33.Rc6 Rc6–+) 31...Bb6 (31...cd5 32.Rc7) 32.Rc6 Rgc6 33.Rc6 Rc6 34.dc6 f5 35.Nc4 Bc7 36.f3 Kf7 37.e4 h5 (37...Ke6 38.Kf2+/–) 38.h3 (38.ef5 h4+/–) 38...h4 39.Kf2 Kf6 40.Ke3 Ke6 41.Kd4 (41...g6 42.e5+/–) 1–0. Mehlhorn,U – Schuhmacher,R, ML–088, 2001.

11.0-0 Qd6

12.a3 Ba5

13.Qb3 Ne4 14.d4 (14.Bc4 Be6 15.Be6 Re6 16.d4 Rd8 17.Nc3 Bc3 18.Bc3 a5 19.Rfc1=) 14...Be6 15.Qc2 Bd5 16.Nc3 Bc3 17.Bc3 f5 18.Bd2 Nd2 19.Qd2=.

13.Qb3 Be6 14.Qc2 A) 14...Bg4 15.d4 (15.Bc3 Rad8 16.Ba5 Na5 17.d4 Nc6 18.Nc3 Qe6 19.Qb2=) 15...Rad8 16.Rc1 Qd5 17.Nbd2 Bf5 18.Qb3 Bd2= 19.Nd2=; B) 14...Bd5 15.Nc3 Bc3 B1) 16.dc3 Rad8 17.Rad1 Qe7 B11) 18.Qf5 Be4 (18...Na5= 19.Nd2=) 19.Qg5=; B12) 18.Nd2 Ne5 19.c4=; B2) 16.Qc3 Rab8 17.d3 Bf3 18.Bf3 Ne5 19.Be2=.

13.Qb3 Be6 14.Qd3 Bd5 15.Nc3 Bc3 16.Qc3 A) 16...Rad8 17.d3 A1) 17...Qe7 18.Rfb1 (18.Rfc1 a6= 19.e4=) 18...Be6 19.Qc2+=; A2) 17...Be6 18.Rfc1 a6 19.Ng5=; B) 16...Rab8 17.d3 Bf3 18.Bf3 Ne5 19.Be2=.

13.Nh4 Ne7 (13...Bd7 14.Qc2=+ Rad8 (14...a6 15.d4 Rad8 16.Bd3 Ne7 17.e4 Qf4 18.Nf3 Bb5=; 14...Bb6 15.Nc3 Bg4 16.Nb5 Qd5 17.f3 Be6 18.Bf6 gf6=) 15.d4 Be6 16.Bd3 Bd5 17.Nc3 Bc3 18.Bc3 Ng4=) 14.Nf5= Nf5 15.Qc2 Nh4 (better 15...Ne7= 16.Nc3 c6 17.Rfc1 Ng6 18.d4 Bc7=) 16.Qa4+– Qb6 17.Bc3 (17.Qh4? Qb2 18.Qa4 b6–+ (18...Qa1?! 19.Qa5 c6 20.Qb4-/+)) 17...Bc3 18.Nc3 (worse 18.dc3 Qb2 19.Qh4 Qa1–+ (worse 19...Qe2 20.a4=+)) 18...g5 (18...Ng6 19.Rab1 Qd6 20.Rb7 Qd2 21.Rc7+–) 19.Rab1 Qc6 20.Qc6 bc6 21.Rb7 Re7 22.f4 (22.d4 Nf5 23.Bd3 Nd6+–) 22...g4 23.e4! Ne4 24.Ne4 Re4 25.Bg4 f5 26.Bh3 Ra4 27.Rb3 (27.Rc1 Ra3 28.Rc6 Rc8+–) 27...Rd8 28.g3 Ng6 29.Bf5 Rd2 30.Be6 Kg7 31.f5 Nf8 32.f6 Kg6 33.Re3 Ra5 (33...Rad4 34.Bf5 Kf7 35.Bc8+–) 34.Bc4+– Rc5 35.Rf4 Nd7 36.f7 Rd1 (36...Nf8 37.Re8 Rc4 38.Rc4 (38.Rf8?! Rc1 39.Rf1 Rf1 40.Kf1 Rh2=) 38...Kf7 39.Ra8+–) 37.Bf1 (37.Kf2 Rd2 38.Ke1 Rh2+–) 37...Nf8 38.Re8 Kg7 39.Ra8 a5? (better 39...Rcc1+–) 40.Rg4 Kf7 41.Rf4 Kg7 42.Raf8 1–0. Wisniewski,Jan – Wojtczak,Krzysztof, corr 2AMM Poland, 1993.

13.Qb3 Bb6

14.Qb5 A) 14...Be4 15.d3 (15.Nc3 Bf3 16.Bf3 Ne5 17.Bb7 Neg4 18.g3 Rab8 19.Qc6=+) 15...Bd5 16.Nc3 a6 17.Qa4 Be6 18.Qh4 Ba5 19.Rfc1=; B) 14...Bg6 15.d3 (15.d4 Rad8 16.Nc3 a6 17.Qg5 Qe6 18.Rac1 Ba5 19.Nd2=) 15...Rad8 16.Rd1 a6 17.Qa4 Nd7 18.d4 Ba5 19.Qb3=; C) 14...Bd7 15.Qd3 Qe7 16.Nc3 Bg4 17.Qc2 Rad8 18.Rfc1 Ba5 19.Rab1=.

14.Rc1 Rad8 15.d4 Be6 16.Qc2 Na5 17.Nbd2 Bd5 18.Ne5 c6 19.Bd3+=.

14.Nc3 A) 14...Be6 15.Qc2 Qd7 16.Na4 Bf5 17.Nb6 ab6 18.d3 Nd5 19.Bd1+=; B) 14...a6 15.Na4 (15.d4 Rad8 16.Na4 Nd5 17.Nb6 Nb6 18.Rac1 Be4 19.Nd2=; 15.d3 Rab8 16.Rfd1 Be6 17.Qa4 Nd5 18.Qh4 Qe7 19.Qg3=) 15...Ba5 16.Rac1 b6 17.d4 Be6 18.Bc4 Nd8 19.Be6+=; C) 14...Rab8 15.Rfc1 (15.d4 Rbd8 16.Rfc1 Na5 17.Qa4 c6 18.Rd1 Be6 19.Qb4=; 15.Rac1 a6 16.d4 Be6 17.Qc2 Ba5 18.Bd3 Bc3 19.Qc3+=; 15.Nb5 Qe7 16.Rac1 Rbd8 17.d4 a6 18.Nc3 Na5 19.Qb4=; 15.Qb5 Bg6 16.d4 a6 17.Qg5 Ba5 18.Rfc1 Bc3 19.Bc3=; 15.Ng5 Re7 16.d4 Rbe8 17.Rfe1 h6 18.Nf3 Be6 19.Qc2=) 15...a6 16.Bc4 Re7 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Nd8 19.d4+=; D) 14...Bg4 15.Qc2 (15.d4 Rad8 16.Rad1 Be6 17.d5 Nd5 18.Ng5 Nde7 19.Qb5=+; 15.Nb5 Qe7 16.Qc4 Ne4 17.Rfd1 Rad8 18.d4 Nf2 19.Kf2–+; 15.Rab1 Rad8 16.d4 Bf5 17.Rbc1 a6 18.Na4 Nd5 19.Nb6=) 15...Rad8 16.d4 Ba5 17.Rfc1 Nd5 18.Na4 Bb6 19.Rab1=; E) 14...Rac8 15.Na4 (15.Rfc1 Na5 16.Qa4 a6 17.d4 Be6 18.Nd2 Rcd8 19.Qc2=; 15.Rac1 Na5 16.Qa4 a6 17.d4 Be6 18.Nd2 Ng4 19.g3=; 15.d4 Rcd8 16.Rfc1 Na5 17.Qa4 c6 18.Rd1 Be6 19.Qb4=; 15.Nb5 Qe7 16.d4 Be6 17.Qc2 Na5 18.Bd3 Bb3 19.Qb1=; 15.Qb5 Bg6 16.d4 Rcd8 17.Rfc1 a6 18.Qg5 Na5 19.Ra2=) 15...Be4 16.Nb6 cb6 17.d3 Bd5 18.Qa4 Nd7 19.Rfd1=; F) 14...Qd7 15.Na4 (15.d3 Be6 16.Qc2 Nd5 17.Rab1 a6 18.Na4 Ba7 19.Nc5=; 15.d4 Be6 16.Qa4 a6 17.Ng5 Bf5 18.d5 Nd4 19.Qd7=) 15...Be6 16.Qc2 Bf5 17.Nb6 ab6 18.d3 Nd5 19.Rfe1=; G) 14...Rad8 15.d3 (15.d4 a6 16.Na4 Nd5 17.Nb6 Nb6 18.Rac1 Be4 19.Nd2=; 15.Na4 Be4 16.Nb6 ab6 17.Bf6 Qf6 18.d4 Bd5 19.Qc3=) 15...Na5 16.Qa4 Qe6 17.Rad1 Nc6 18.Qh4 Rd7 19.Na4=.

14.Bc4 Re7 15.Bf6 Qf6 16.Nc3 Rd7 17.Nd5 Qd8 18.Nb6 ab6 19.d4=.

14.Rd1 Rad8 15.d4 Be6 16.Qc2 Ba5 17.Ne5 Bd5 18.Qa4 b6 19.Nc4=.

14.d4 A) 14...Re7 15.Nc3 (15.Ne5 Ne4 16.Nc6 Qc6 17.Nc3 Rd8 18.Rac1 Qd6 19.Qb5=; 15.Rc1 Rae8 16.Ne5 Na5 17.Qa4 Nd7 18.Nd7 Bd7 19.Qc2=) 15...Rd8 16.Rac1 a6 17.Na4 Nd5 18.Nb6 Nb6 19.Rfd1=; B) 14...Bg4 15.Nbd2 (15.Nc3 Rad8 16.Rfd1 a6 17.Rab1 Bf5 18.Ne5 Ne5 19.de5=; 15.Qc2 Qd7 16.Nc3 Bf5 17.Qa4 a6 18.Rfd1 Rad8 19.d5=; 15.Rc1 Rad8 16.Nc3 Be6 17.Qc2 h6 18.Bb5 a6 19.Bd3=; 15.Bc4 Qd7 16.Ne5 Ne5 17.de5 Ne4 18.f3 Nc5 19.Bf7=+; 15.Rd1 Rad8 16.Nc3 a6 17.Na4 Be6 18.Qc2 Na5 19.Nc5=) 15...Rad8 16.Rfc1 Bf5 17.Nc4 Qd5 18.Nfd2 Qd7 19.Bf3=; C) 14...Rad8 15.Ne5 Be6 16.Qc2 Ne7 17.Nd2 Bf5 18.Qa4 Ng6 19.Ndc4=; D) 14...Be6 15.Qd3 (15.Qc2 Rad8 16.Ng5 Bd5 17.Rc1 h6 18.Nh3 a6 19.Nc3=+) 15...Qd7 16.Rc1 Rad8 17.Nbd2 Bf5 18.Qb3 Na5 19.Qd1=.

14.Ng5 A) 14...Bg6 15.Nf3 (15.Rc1 Rad8 16.Bf3 Ne5 17.d4 Nd3 18.Rf1 Nb2 19.Qb2-/+; 15.Re1 Na5 16.Qa4 c5 17.Bb5 Re7 18.Nf3 Be4 19.Bc3=+) 15...Rad8 16.d4 a6 17.Nc3 Bf5 18.Na4 Nd5 19.Nb6=; B) 14...Re7 15.Rc1 Ng4 16.Bg4 Bg4 17.Qc2 Qh6 18.Ne4 Qg6 19.Ng3=+.

10.Be6 Re6

11.0-0 Qd3 12.Qb3 Rd8 13.Ng5 Qb3 14.ab3=.

11.0-0 Qd5 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2 Rg6 15.Kh1 Qf5 (15...Rd8 16.Rab1=+) 16.Rac1 (16.d3 Nc3 17.Qc3 Rd8=) 16...Qg4=+ 17.Ne1 Qe2 18.Nd3 (18.Kg1 Re8=+) 18...Rd8-/+ (18...Nc3 19.Nf4 Qa6 20.Ng6=) 19.Nf4 Nf2 ½–½. Majchrowski – Woschkat,Karl_Heinz, corr 3GMM–58, 1995.

11.0-0 Qd5 12.Nc3 Qd3 13.Ne1 Qg6 14.Qc2=+.

11.0-0 Qd5 12.Bf6 gf6 13.d4+=.

11.0-0 Qd5 12.Bf6 Rf6 13.d4 Re8=+.

11.0-0 h6 12.Qc2= Nd5 (12...Qd7 13.a3 Be7 14.Ne2=) 13.a3 Bf8 (13...Bc3 14.Bc3 a6 15.d3=) 14.Qb3 (14.d3 Be7+=) 14...Nc3 15.Bc3 Rb8 (15...Qd3=) 16.Nd4 (16.d4!? Ne7 17.Bb4+=) 16...Nd4=+ 17.Bd4 c5 18.Bc3 b5 19.d4 c4 20.Qc2 a5 21.e4 (21.Rfd1 b4 22.d5 Rg6=) 21...b4 22.d5 (22.ab4 ab4 23.d5 Re8=+) 22...Rg6 (22...b3 23.Qb1 Re8 24.Rd1-/+) 23.Be5 Rc8 24.f4 (24.ab4 ab4 25.Rfd1 Bc5=+) 24...Rb6 25.Bd4 (25.ab4 ab4 26.Rfd1 Rb5=+) 25...Rb7 26.a4 (26.ab4!? ab4 27.Rac1=+) 26...c3 27.Qb3 (27.Rab1 f5-/+) 27...Bc5 (better 27...Qc7!? 28.Rac1 Qc4 29.Qc4 Rc4–+) 28.Bc5-/+ Rc5 29.Rac1 (29.Rad1!?-/+) 29...Re7–+ 30.Rfe1 Kh8 (30...Qd6 31.f5–+) 31.Kf2? (31.Rcd1 Qb6 32.Kh1 Qf6–+) 31...f6 (31...f5 32.Kf3–+) 32.Rc2 (32.f5 Qe8 33.Qc2 Rc4–+) 32...Qd6 (32...f5 33.e5 Rd5 34.Kf1–+) 33.Kf3 (33.g3 f5! 34.e5 Qd5 35.Qd5 Rd5–+) 33...Re8 (better 33...Rd5! 34.Qd5 Qd5 35.ed5 Re1–+) 34.Rd1-/+ Qe7 35.Re1 (better 35.Rd4-/+) 35...Qd6 (35...Qf7!?–+) 36.Rd1-/+ Qe7 37.Re1 ½–½. Yuan,Ziqi (1690) – De Noskowski,Adrian (1875), ACT Championship, 2016.

11.a3 Ba5 12.Qc2= Ne4 (12...Re8 13.0-0=) 13.0-0 Ng5 14.Nd4?? (better is 14.Ng5 Qg5 15.Nc3=) 14...Nd4–+ 15.Bd4 (15.ed4 Nf3! 16.gf3 Qg5 17.Kh1 Qh5–+) 15...Nf3 16.Kh1 (16.gf3 Qg5) 16...Nd4 17.ed4 Qd4 18.Nc3 Rd8 19.Rab1 Bb6 20.h3 (20.Na4 Re2–+) 20...Qd2 (20...Red6 21.Rbd1–+) 21.Rbd1 Qg5 (21...Qc2?? 22.Rd8 Re8 23.Re8) 22.Rd8 (22.Qf5 Rd1 (22...Qf5?? 23.Rd8 Re8 24.Re8) 23.Rd1 Qe7–+ (23...Qf5 24.Rd8 Re8 25.Re8)) 22...Qd8 23.Rd1 Qe7 24.Qc1 c6 25.f3 Bc7 26.Ne4 h6 27.Nc5 Re2 28.a4 b6 29.Na6 Bd6 30.Qc3 Qg5 31.g4 Qh4 (32.Qg7 Kg7 33.a5 Qh3 34.Kg1 Qg2; 31...Qf4 32.Qg7 Kg7 33.Kg1 Qe3 34.Kf1 Qf2) 0–1. Waibel,Ulrich – Ernstmeier,U, compuserve, 1997.

11.a3 Be7 12.Qc2=+.

11.Qb3 Ne4 12.0-0 Ng5 13.Ng5 Qg5 14.f4 Qh4 15.Rf2 Rae8 16.Na3 Rh6 17.g3 Qe7 18.Nc4 Na5 19.Na5+= Ba5 20.Qd5 b6 21.Rc1 Rd6=+ 22.Qe5 f6 23.Qe7= Re7 24.Ba3 c5-/+ 25.d4 Re3 26.dc5 Rd8 27.cb6 Ra3 28.b7 Rc3 29.Rc3 Bc3 30.Rc2. Morante,P – Piza Cortizo,Daniel Ricardo (2320), St Cugat op, 1992.

11.0-0 Qd3

12.a3 Be7 13.Nc3 Rd8 14.Ne2 Nd5 15.Ng3 Na5 (15...Bd6=+) 16.Rc1 (better 16.Qb1!? Qa6 17.Nf5=) 16...Nc4-/+ (worse 16...Ba3 17.Ba3 Qa3 18.e4=) 17.Bd4 c5 (17...Ba3 18.Qc2 Qc2 19.Rc2 Nd6=+) 18.Bg7=+ Kg7 19.Ne1 Qd2 20.Qg4 Kh8 21.Nf5 Rg8 22.Qc4 Nb6 23.Qc2 Qc2 24.Rc2 Rg5 25.Ng3 (25.Ne7!? Re7 26.Nf3=) 25...c4=+ 26.Nf3 Ra5 27.Nd2 (better 27.Ra1!?=+) 27...Rc6-+ (27...Ba3?! 28.Nc4 Nc4 29.Rc4=+) 28.e4 Ra3 29.Nf5 Bf6 Black plans c3 30.Nf3 c3 (30...Re6!? 31.Re1-/+) 31.Rd1 (31.e5 Bg7=+) 31...h5 (31...Rc7 32.Kf1-/+) 32.e5 Rc5 33.Nd6 Be7 (33...Rd5 34.Rdc1 Kg8 35.Nf5-/+) 34.Kf1 (34.Nb7 Rd5 35.Rdc1 Rd7-+) 34...Bd6 35.ed6 Nd7 36.Ne1 Kg7 37.Re2 Rb3 38.f4 Rc8 39.Re7 Rd8 40.Nc2 Rb2 41.Rc1 Nb6 42.Ne3 Rd6 43.Rc3 Nd5 44.Nd5 Rd5 45.Re2 Re2 46.Ke2 a5 47.Rg3 Kf6 48.Ra3 Kf5 49.Kf3 b6 50.Ke3 (50.g3 Rc5-+) 50...f6 51.Kf3 (51.g3 Rb5-+) 51...Rd4 52.g3 a4 53.h3 b5 54.g4 Kg6 55.Ke3 Rb4 56.Rd3 f5 (56...hg4 57.hg4 Rc4 58.Ra3-+) 57.Rd6 (57.g5 Re4 58.Kf3 Re6-+) 57...Kf7 58.gh5 a3 59.Rd1 a2 60.Ra1 Rb2 61.Kd3 (61.h6-+) 61...b4 62.Kd4 (62.h6 b3-+) 62…Rc2 (62...Rc2 63.Ra2 Ra2-+) 0-1. zuri9 (2325) - leormebanco (2295), gameknot.com, 2018.

12.a3 Be7 13.Ne1=+.

12.Qb3 Rd8 13.Rc1 Ne4 14.Qd3 Rd3-/+ 15.Kf1 Rd5 16.d4= a5 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Ba3 19.Rc2 Rb5 20.Rd1 f5 21.h3 Re8 22.Nd2 a4 23.g4 g6 24.gf5+= gf5 25.Ke2 Kf7 26.Nc4+= Bd6 27.d5+/– Ne7 28.Be5 Rd8 29.Bd6 cd6 30.Rcd2 Kf6 31.Rd4 h5 32.R1d2 Rb1 33.Na3 Rh1= 34.Rh4 Kg5 35.Ra4 Rh3 36.Rc4 Ng6 37.Rb4 f4 38.Rb7+= Rc8 39.Rb6 Rc3 40.Nc2 f3+– 41.Kd1 Rh1 42.Ne1 h4 43.Rdb2 h3? 44.Kd2+– Re1 45.Ke1 Rd3?? 46.Rd2?? Ra3 (46...Ra3 47.Rd6 h2 48.Rg6 Kg6–+; 46...h2 47.Rd3 h1Q 48.Kd2 Qf1–+) 0–1. Van Rooijen,Peter (1705) – Skonieczna,Barbara (1700), PCM–02–G12 TSC, 2003.

12.Qb3 Rd8 13.Qd3 Rd3 14.Nc3 Ne4 15.Ne4 Re4 16.Rfd1 h6 17.Kf1= Re7 18.Ke2 Red7 19.Rac1 f6 (19...R3d5 20.a3 Bd6 21.d3=) ½–½. Preusse,Goetz – Leisebein,Peter, corr, 1990.

12.Qb3= Rd8 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Qb3 15.ab3 a6 16.Rc1 c5 17.Bc3 Bc3 18.Rc3 Ne4 19.Rc2 Rb6 20.f3= Nf6 21.Ra3 Rc6 22.Ra5 Rdc8 23.Kf2 Nd5=+ 24.Ke2 Nb4 25.Rc1 b5 26.Nc3 c4 27.bc4= Rc4 28.Rb1 f5 29.Na2 Na2= 30.Ra2 R4c6 31.Rba1 Ra8 32.Ra5 Rb6 33.d4+= Kf7 34.Kd3 Ke6 35.e4 fe4 36.fe4 b4 37.e5 b3= 38.Ke4 b2=+ 39.Rb1 Rc8 40.d5 Kd7 41.Ra2 Rc2 42.g4 Rh2 43.Kd3 Rg2 44.Ra4 Rg3 45.Kc2 Re3–+ 46.Rf4 Re5 47.Rf7 Re7 48.Rf2 Kd6 49.Rd2? Reb7 (49...Reb7 50.Kd1 a5–+) 0–1. Paulauskiene,Vilma – Ciuksyte,Zivile, Lithuania, 1994.

12.Qb3 Rd8 13.Ng5 Qb3 14.ab3 Red6 15.d4 a6 16.Bc3 h6 17.Nf3 Ne4 18.Rc1 Nc3 19.Nc3 Bc3 20.Rc3 Rd5 21.Kf1 Rb5 22.Ke2 Kf8 23.Ne1 Ke7 24.Nd3 Kd6 25.Nc5 Re8 26.Kf3 f5 27.h4 Nb4 ½–½. Pachurka,Roland – Milde,Lars, desc–online.de, 2006.

12.Ne1 Qd6 13.d4 Rae8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Ne4 16.Qb3 Nc3 17.Qc3 Qb4 18.Qb4 Nb4 19.Rb1 Rb6 20.a3 Nd5 21.Nd3 Nc3 22.Rb4 Rb4 23.ab4 c6 24.Ra1 a6 25.Nc5 Re7 26.g3 Nd5= 27.Nd3 f6 (27...f5 28.h4=) ½–½. Blauhut,Holger – Landgraf,Manfred, corr SOK–90–58, 1989.

12.Ne1 Qf5 13.Qc2 Qg4 14.Bf6 Rf6 15.Nc3 Rg6 16.Rb1= a5 17.Ne4 Rd8 18.f4 Rd7 19.a3+= Ba3 20.f5 Rh6 21.Rb7 Qh5 22.h3 Qe2 23.f6 White gets the initiative 23...Qa6 24.Rb1 Rd8 25.fg7 Be7 26.Ng3 Re6 27.Nf5 Bf6 28.d4 Ne7 29.Nf3 Re8 30.Nh6 Kg7+– 31.Ng5! Rh8 32.Ne6 Qe6 33.Ng4 Nd5 34.Rf3 Bd8 35.Ne5 Rf8 36.e4 Nf6 37.Rb7 Re8 38.Rf5 Kg8 39.Kh2 Qd6 40.Qb3 Re6 41.Qg3 Kf8 42.Qe3 Ke8 43.g3 Qa6 44.Rb2 a4 45.Rbf2 Qb6 46.Re2 Be7 47.Qc3 Qb4 48.Qc7 Qd4 49.Nc6 Qd7 50.Qb8 Bd8 51.Nd8 Qd8 52.Qb4 Qe7 53.Qa4 Kf8 54.Qd4 Rd6 55.Qe3 Re6 56.e5 Nd7 57.Re1 Kg8 58.Qf4 Qe8 59.Re3 Ra6 60.Re2 Re6 61.Re1 Rc6 62.Rf1 Rc2 63.Kg1 Qa8 64.Qg5 Kh8 65.R1f2 Rf2 66.Kf2 Qa2 67.Kf3 Qe6 68.g4 h6 69.Qe3 Kg8 70.Kg3 Qa6 71.Qc3 Qe6 72.Kf4 Qa6 73.Qd2 Qb5 74.Qd1 Qc4 75.Ke3 Qc3 76.Qd3 Qe1 77.Kd4 Qb4 78.Kd5 Qb7 79.Kd6 Nf8 80.Qd5 Qd7 81.Kc5 Ne6 82.Kc4 Qa4 83.Kc3 Qa3 84.Kc2 Qe3 85.Kd1 Qg1 86.Kd2 Qh2 87.Kc3 Qg1 88.Rf3 Qa1 89.Kb4 Qg1 90.Kc4 Kg7 91.Qd6 Qc1 92.Rc3 Qf1 93.Kb4 Qf4 94.Ka5 Qf2 95.Ka4 Qa7 96.Kb4 Qb7 97.Ka3 Qa8 98.Kb3 Qe4 99.Kb2 Qg2 100.Kc1 Qf1 101.Kc2 Qe2 102.Kb1 Qb5? 103.Ka2 Qa4 104.Kb2 Qb5 105.Rb3 Qe2 106.Ka3 Qc4 107.Rd3 Qc1 108.Kb4 Qb1 109.Rb3 Qe4 110.Ka5 Qg2 (110...Qg2 111.Rd3 Qa2 112.Ra3 Qc4+–; 110...Qe1 111.Ka6+–). Pierred (2145) – abs1_deep junior (2495), Rated game, 2m + 0s, 2005.

12.Ne1 Qg6=+ 13.d4 Nd5 14.Ba3 Rae8 15.Nd3 Ba3 16.Na3= Ne3 17.fe3+= Re3 18.Nf4 Qe4 19.Nc2+– Rc3?? 20.Re1 Qe1 21.Ne1 Rce3 22.Nf3 h6 23.Qd2 g5 24.Nd5 Re2 25.Nf6 Kf8 26.Qd3 R8e3 27.Qh7 Nb4 28.Qh6 Ke7 29.Qg5 Ke6 30.d5 Kd6 31.Qf4 Kc5 32.Qc7 Kb5 33.a4 Ka6 If Black now only could play Rc2... 34.Nd7 Nd3 35.Nc5 (35.Nc5 Nc5 36.Qc5+–; 35.Nb8#) 1–0. Berlacki,Piotr – Marzluf,Dieter, Bad Woerishofen, 1992.

12.Ne1 Qg6 13.d4 Be1 14.Re1 Nb4 15.Re2 Rd8 16.Nc3 c5 17.Rd2 cd4 18.Ne2 Red6 19.a3 Nc6 20.Nd4= h6 21.Qa4 Ne5 22.Qa7 Nc4-/+ 23.Re2 Qd3 24.Rae1 Re8 25.Qc5 b5 26.h3 Rd5 27.Qb4 Rg5 28.Nf3+/– Nd5 29.Qb5 Rg2 30.Kh1 Rd8 31.Ne5 Ne5 32.Qd3 Nd3 33.Kg2 Ne1 34.Re1 Rb8 35.Bd4 Ra8 36.Rd1 Kh7 37.Kf3 Ra3 38.Bc5 Nc3 39.Rd3 Rb3 40.Kg2 Na4 41.Rb3 Nc5 42.Rb5 Ne4 43.Kf3 Ng5 44.Kg4 g6 45.h4 Ne6 46.h5 Kg7 47.hg6 fg6 48.f4 Kf6 49.e4 h5 50.Kg3 g5 51.f5 Nd8 52.Rb8 Nf7 53.Re8 Kg7 54.Re6 Kf8 55.e5 Ne5 56.Re5 Kf7 57.Re6 Kf8 58.Rf6 Ke8 59.Rg6 g4 60.Rg7 Kf8 61.f6 Ke8 62.Kh4 Kf8 63.Re7 Kg8 64.Kh5 g3 65.Kg6 Kf8 66.Rb7 Ke8 67.f7 Kf8 68.Kf6 g2 69.Rb8# 1–0. Pierred (2120) – Sale e Pepe (2455), Rated game, 3m + 0s, 2005.

11.0-0 Ne4

12.d3 Rd6 13.Nd4 Nd4 14.ed4 Nf6-/+ 15.Nd2 Nd5 16.Nc4 Rh6 17.h3 c6 18.Qg4 Qe7 19.Rac1 (19.a3 Rg6 20.Qf5 Rf6-/+) 19...Qe6 (19...Re8!? 20.a3 Bd6 21.Rb1–+) 20.Qe6-/+ Re6 21.a3 Bf8 22.Rfe1 Re1 23.Re1 Nf4 24.Re3 g6 25.Rf3 Ne6 26.Ne5 f5 27.Re3 Nf4 28.Kf1 Nd5 29.Re1 Re8 30.g3 Kg7 31.Nd7 Re1 32.Ke1 Bd6 33.Ke2 Kf7 34.Kd2 Ke8 35.Ne5 Ke7 36.Nc4 Bc7 37.Ke2 Ke6 38.Ne3 (38.f4 h6-/+) 38...Ne3 39.Ke3 Kd5 40.Bc3 Bd6 41.Bb2 b5 42.g4 fg4 43.hg4 a5 Black prepares b4 44.g5 b4 45.ab4 Bb4 46.Kf4 a4 47.Kg4 (47.Ke3 a3 48.Ba1–+) 47...a3 48.Ba1 Bd2 (48...Bd2 49.Kf3 Bg5–+) 0–1. onny555 (1845) – mohabon (1980), gameknot.com, 2012.

12.d3 Rd6 13.Nd4 Nd4 14.de4!? Nc6 15.Qg4+=.

12.d3 Rd6 13.Nd4 Nd4 14.de4 Ne6 15.Qh5 Qg5=+.

12.d3 Ng5 13.d4 Nf3 14.Qf3 Rf6 15.Qe2 Rh6 16.g3 (16.h3) 16...Qd7 17.Qf3 Re8 18.a3 Bd6 (18...Ba5; 18...Bf8) 19.Nd2 Bf8 (19...Nd8 20.e4 Ne6 21.Qf5 Rf6=+) 20.Rfd1 Rf6 21.Qg2 Rg6 22.Rac1= h5?! 23.d5 Ne5 24.Be5 (24.Nc4) 24...Re5 25.Nc4 Re8 26.h4? (26.f4 Bc5 27.Rd3 Qe7 28.Qf3 h4 29.Ne5 Ra6-/+) 26...b5 27.Na5 Ba3 28.Rc6 (28.Rb1 Bc5 29.Nc6 a6 30.Ra1 Be3–+) 28...Rc6 (28...Bd6) 29.Nc6 Bc5 30.Rb1 (30.Qf3) 30...b4 31.e4 Qg4-/+ 32.e5 a5 33.Kh2 Qe2 34.f4 Qg2 35.Kg2 a4 36.Rc1 Bf8 37.Nb4!? Bb4 38.Rc7 a3 (38...Ra8 39.d6 a3 40.d7 Rd8 41.f5 g6 42.fg6 fg6 43.Rc8 Be7 44.Rc6 Rd7 45.Rg6 Kf7 46.Ra6 Rd3 47.g4 hg4 48.h5 Rh3 49.h6 Bf8 50.h7 Be7–+) 39.d6 g6 (39...Ra8 40.d7 Rd8 41.f5 Kf8 42.f6 gf6 43.ef6 Kg8 44.Rc8 Ba5 45.Rc5 Bb6 46.Rc3 Rd7 47.Ra3 Kh7 48.g4 hg4 49.Ra4 Bd8 50.Rg4 Bf6 51.Kf3 Rd3 52.Kg2 Rd2 53.Kg3 Be5 54.Kf3 f6–+; 39...f6!? 40.d7 Rd8 41.e6 f5) 40.Ra7 Rb8 41.g4 (41.Kf3 Bc5 42.Ra5 Rb3 43.Ke4 Bb6 44.Ra8 Kh7 45.Ra6 Bf2 46.d7 Rg3 47.d8Q f5 48.ef6 Re3 49.Kd4 Re8 50.Kc3 Rd8 51.Ra3 Bh4 52.Ra7 Kh6 53.f7 Kg7–+) 41...Bc5 42.Ra5 Rb2 43.Kf3 hg4 44.Kg4 a2 45.h5 (45.d7 Be7 46.Ra8 Kg7 47.Kf3 Bh4 48.Ke3 Bd8 49.Kd3 Bb6 50.Kc3 Rf2 51.Kb3 Rd2 52.Ra2 Ra2 53.Ka2 Kf8 54.Kb3 Ke7 55.Kc4 Kd7 56.Kd5 Ba7 57.Ke4 Ke6 58.Kf3 Kf5–+) 45...gh5 46.Kh5 Rg2 (46...Bd6!! 47.Ra8 (47.ed6 Rb5 48.Rb5 a1Q–+) 47...Bf8 48.Kg5 Kh7 49.Kf6 Bc5 50.Kf5 (50.Kf7 Rb7 51.Kf6 Ra7–+) 50...Kg7 51.Ke4 Rd2 52.Ra6 Bd4–+) 47.f5 Re2 (47...f6 48.d7 Bb6 49.d8Q (49.Ra8 Kg7 50.Ra7 Kf8 51.e6 Ke7 52.Ra8 Bd8 53.Kh4 Rb2 54.Kg4 Kd6 55.Kf4 Kd5 56.Ra7 Rf2 57.Kg3 Rf5 58.Ra2 Ke6 59.Rd2 Rd5–+) 49...Bd8 50.Ra8 Kf7 51.e6 Ke7 52.Ra7 Kd6 53.Rd7 Ke5–+) 48.Kh6 Rh2 49.Kg5 Kg7 50.d7 Bb6 51.Ra8 f6! 52.ef6 Kf7 53.d8N (53.Ra6 Bd8 54.Ra7 Bf6 (54...a1Q?? 55.Ra1) 55.Kf4 Ke7–+) 53...Bd8 54.Ra7 Kf8 55.Ra8 Rg2 56.Kf4 Kf7 57.Kf3 Rd2 58.Ke3 Rh2 59.Ra7 Kf6 60.Kd3 Kf5 61.Kc4 Bf6 62.Ra5 Ke4 0–1. Myrberg,Johnny (1940) – Erlandsson,Calle (1850), SWE team ch, div II:6, 2004.

12.d4 Rg6 (12...Qd5 13.Ba3=+) 13.Qb3 (13.d5 Ng5=) 13...Ng5 (13...Qd7 14.Nh4 Rg4 15.g3 Rh4 16.f3 Ng3 17.hg3-+) 14.Nbd2 Qf6 (better 14...Bd2 15.Nd2 Nh3 16.Kh1 Qg5=) 15.a3?? (better 15.Kh1 Qe7 16.Nh4 Bd2 17.Ng6 hg6 18.Qb7+=) 15...Nf3-+ 16.Nf3 Qf3 17.Kh1 (17.g3 Bd6 18.d5-+) 17…Qg2 0-1. fishissushi (1885) - OleksijP (1915), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

11.Ng5 Re8

12.0-0 Bd6 13.d3 h6 14.Nf3 Nb4 15.Na3 Ng4 16.d4 c6 17.Nc4 Nd5 18.Qb3 Rb8 19.Ba3 Bc7 20.Rac1 Ngf6 21.Qc2 Nb6 22.Nce5 Qd5 23.Bc5 Ne4 24.Rfd1 Be5 25.de5 Qc5 26.Qe4 Qe7 27.Qf4 Nd5 28.Qg3 Rbd8 29.Kh1 Nc3=+ 30.Rd8 Rd8 31.Nd4 Na2 32.Ra1 Nc3 33.Nf5 Qg5 34.Qf3 Rd7 35.h4 Qg6 36.Ra7 Qe6 37.Ra8 Kh7 38.Nd6 f6 39.h5+/– Rc7 40.Ra3 fe5= 41.Qf8 Qg4 42.Rc3 Qh5 43.Kg1 Qd1 44.Kh2 Qh5 45.Kg3 Qg6 46.Kh3 ½–½. Pierred (2145) – Nakas (2450), Rated game, 2m + 0s, 2005.

12.0-0 Qe7 13.Qf3 Rad8 14.Bf6=.

12.0-0 h6 13.Nf3 Ne4 14.a3 (14.a3 Bd6 15.Nc3=). pierre (2040) – RONY2001 (1710), internet, 2006.

12.0-0 h6 13.Nf3 Ne4 14.d3 Nc5 15.a3 Nd3 16.Bd4 +/–.

9.Bc4 Qe7

10.0-0=+.

10.a4 Na5 11.Be2 Be6 12.Nd4 Bd5 13.0-0 c5 14.Nc2 (14.Nf3!? Nb3-+) 14...Nb3 15.Nb4 cb4 0-1. Darkseid (1865) - dewil (2650), ChessWorld.net, 2014.

9.Bc4 Bf5

10.0-0 Qe7 11.d4 Rad8 12.Nc3 a6 13.a3 Bd6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 b5 16.Rfe1 Na5 17.e4 Nc4 18.Bc1 Bc5 19.Be3 Bb6 20.a4 Ne3 21.Re3 Ng4 22.Nd5 Rd5 23.ed5 Ne3 24.fe3 ba4 25.Ne5 f6 26.Nc4 Qd7 27.d6 Rb8 28.Rb1 Qc6 29.Rb4 cd6 30.Qb1 Qe8 31.Rb6 Rb6 32.Qb6 d5 33.Nd6 Qe3 34.Kf1 Qc1 35.Ke2 Qc2 36.Ke3 Qc1 ½–½. pereira – Eddie_Mo, internet, 2006.

10.a3 Ba5 11.Qb3 Be6 12.0-0 Bc4= 13.Qc4 Re4 14.Qc2 Qd5 15.Bf6+/– gf6 16.Nc3 Bc3 17.Qc3 Ne5 18.Ne5 fe5+= 19.d3 Rg4= 20.e4 Qd6 21.Rac1 c6 22.Qc5 Qf6 23.f3= ½–½. Lehr,Thomas – Danker,Frank, Schleswig Holstein–ch op, 1994.

9.Bc4 Bg4

10.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 Nc6 5.Bb2 d5 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bg4 9.c4 dc4 10.Bc4).

10.Qb3! Qd7 11.Bf6. W Gross.

10.Qb3! Be6 11.Be6! fe6 12.a3. W Gross.

10.Qb3! Qe7 11.a3?! (11.Ng5! Nd8 12.Nf7! Nf7 13.Bf7 Qf7 14.Qb4) 11...Bf3 12.ab4? Bg2 13.Rg1 Be4 14.b5 Ne5 15.Rg3 Nc4 16.Qc4=+. Katzensteiner – Sander, corr SOK–88–20 (Katzensteiner, W Gross).

10.h3 Bh5 11.0-0 Na5 12.Be2 a6 13.d4 c5?? (13...Nd5 14.Ne5 Be2 15.Qe2=) 14.Bc3?? (better 14.a3+-) 14...Bc3= 15.Nc3 cd4 16.Nd4 Be2 17.Qe2 Qd4?? (better 17...Rc8 18.Qd3 b5=) 18.Qd1?? (better 18.ed4 Re2 19.Ne2+-) 18...Qc3-+ 19.Rc1 Qb4 20.Qc2 Nc6 (20...b5 21.Qc3 Qc3 22.Rc3-+) 21.Rfd1 Qe7 22.Rd2 Rec8 (22...Ne4 23.Rdd1-+) 23.Rcd1 Rab8 24.Qb1 h6 25.h4 (25.Qf5 b5-+) 25...Qe4 (25...Ne4 26.Rd7 Qh4 27.Qb2-+) 26.g3 (26.Qe4 Ne4 27.Rc2 Ne5-+) 26...Qb1 (26...Qf3 27.Rc2-+) 27.Rb1 Ne4 28.Rd5 (28.Rc2 Ne5 29.Rcb2 Nd3 30.Rb7 Rb7 31.Rb7 Rc2-+) 28...Nc3 29.Rbd1 (29.Rdd1 Ne5-+) 29...Nd1 (29...Nb4 30.R5d4 Nd1 31.a3-+) 30.Rd1 Rd8 31.Rc1 Rd2 32.Kg2 (32.Ra1 Ne5 33.a3 Rc8-+) 32...Rbd8 (32...Ra2 33.g4-+) 33.Rc4 (33.a4 Ra2 34.Rc4 Ne5-+) 33...R8d7 (33...Ra2 34.g4-+) 34.Re4 (34.a3 R7d3-+) 34...Ra2 35.Re8 Kh7 36.Rb8 Rdd2 37.Re8 Rf2 38.Kh3 Rf6 (38...f5 39.Rh8 Kh8 40.e4 Rh2) 39.Kg4 Raf2 (39...Rf1 40.Kh5 g6 41.Kg4 f5 42.Kh3 Rh1) 40.Re4 Re2 (40...Rh2 41.Re8 g6 42.e4 Rf1 43.Re7 h5 44.Kg5 Ne7 45.e5 Rf5) 41.Rf4-+ Re3 42.Rf6 gf6 43.Kf4 Re5 44.Kg4 Kg7 45.Kf4 Kg6 46.g4 Kg7 47.g5 Rc5 (better 47...fg5 48.Kf3-+) 48.g6 Kg6 49.h5 Kh5 50.Kg3 Kg6 51.Kf3 Re5 52.Kf4 b6 53.Kf3 b5 54.Kf4 b4 55.Kf3 (55.Kg3 b3 56.Kg4 b2 57.Kf3 b1Q 58.Kf2 Qd3 59.Kg1 Qg3 60.Kf1 Re1) 55...b3 56.Kf4 (56.Kg3 b2 57.Kg2 b1Q 58.Kf2 Qd3 59.Kg1 Qg3 60.Kf1 Re1) 56...b2 57.Kf3 b1Q 58.Kf4 (58.Kg2 Re2 59.Kg3 Qd3 60.Kf4 Re4) ½-½. fishissushi (1965) - nikolajtesla (1950), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Be2 Be6

9.a3 Bd6 10.cd5 Nd5 11.0-0 (11.Nc3 Qf6 12.0-0 Qg6 13.g3 h6 14.Qb1 Qb1 15.Rfb1 Rad8 16.Kg2) 11...Nb6 (11...g6 12.Nc3 Qf6 13.Qc2 Qe7 14.Nb5 Rad8 15.Nd6 Rd6 16.h3) 12.d3 (12.Qc2 f5 13.d4 Qd7 14.Ng5 Bd5 15.Nc3 Bc4 16.Bc4) 12...a5 (12...Nd5 13.Nbd2 h6 14.Ne4 Qe7 15.h3 a5 16.Qc2) 13.a4 (13.Nc3 f6 14.Ne4 Nd5 15.g3 Be7 16.Nd4) 13...Qe7 (13...Nd5 14.Nbd2 Qd7 15.Ng5 Bf5 16.Bf3) 14.Nbd2 (14.Nc3 Nd5 15.Ne4 f6 16.Qc2) 14...f6 (14...f5 15.e4 fe4 16.de4) 15.d4 (15.Ne4 Nd5 16.Qc2) 15...Qf7 (15...Bd5 16.Qc2) 16.e4 Nc4 17.Nc4 Bc4 18.Bc4 Qc4 19.Re1 Rad8 20.Rc1 Qa2 21.Re2 Bf4 22.Rc3 Rd7?? (better is 22...f5 23.Bc1 Qb1 24.ef5 Re2 25.Qe2 Bc1 26.Qc4 Kh8 27.Rc1 Qf5=) 23.d5+– Nb4? (23...f5 24.Bc1 Qa1+–) 24.Ba3 Rd5 25.Qe1 Bd2 (25...f5 26.Ra2 Na2 27.Rc4+–) 26.Rd2 Rd2 27.Qd2 Qb1 28.Rc1 Qe4 29.Re1 Qc6 30.Re8 Qe8 31.Bb4 ab4 32.Qb4 Qc6 33.Qb3 Kh8 34.g3 h6 35.Nd4 Qe4 36.Qe3 Qd5 37.Qc3 c5 38.Nb3 b6 39.a5 ba5 40.Na5 Qd1 41.Kg2 Qd5 42.Qf3 Qa2 43.Qa8 Kh7 44.Qe4 Kh8 45.Nc4 Qa7 46.Qd5 1–0. Olcum,Ahmet – Rendboe,J (2255), 23rd ECC Men, Kemer TUR, 2007.

9.Qb3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Qd5 12.Qd5 Nd5 13.Nd4 (13.Nc3 Nf4 14.0-0 Nd3+=) 13...Nd4-/+ 14.Bd4 Nb6 (14...Nf4 15.Kd1 Rad8 16.a3-/+) 15.Bc3 (15.Ke2 c6+=) 15...Bc3 (15...a5!?-/+) 16.Nc3= Rad8 17.d4 (better is 17.Ke2!?=) 17...Rd4-/+ 18.Nb5 (18.Ke2 Rg4-/+) 18...Rd7 (18...Rb4 19.Nc3–+) 19.Rb1 (19.Rd1 Rd1 20.Kd1 a6-/+) 19...a6 (19...c6 20.Nc3–+) 20.Nc3-/+ g6 (20...Red8 21.0-0-/+) 21.0-0 Kf8 22.Rfd1 Red8 23.Rd7 Rd7 24.Ne4 Rd3 (24...Nc4 25.Nc5 Rd2 26.g3-/+) 25.g3 Rd5 26.Nf6 (26.Rc1!?+=) 26...Ra5 27.Rb2 (27.Rc1 Na8-/+ (27...Ra2?! 28.Rc7 h5 29.Rb7=)) 27...Rf5 28.Ne4 Ke7 29.Rc2 Na8 (better is 29...c6!?-/+) 30.Nc5= b6 31.Na6 c5 32.a4 Rf6 33.a5 (better is 33.Kf1!?=) 33...ba5-/+ 34.Nc5 Rc6 35.Rc3 Nb6 36.Ne4 (36.e4!?+=) 36...Rc3-/+ 37.Nc3 a4 38.Kf1 Kd6 39.Ke2 Kc5 40.Kd3 Kb4 41.Na4? (better is 41.Kc2!?-/+) 41...Ka4 42.Kd4 Kb5 (42...Nd7!?–+) 43.Ke5-/+ Nd7 (43...Nc4 44.Kf6 Nd6 45.f4-/+) 44.Kd6+= Nc5 45.Ke7 Ne4 (45...f5!? 46.Kf6 Ne4 47.Kg7 g5+=) 46.Kf7= Nf2 47.h4 Ng4 48.e4 Kc6 49.Kg7 Kd6 50.Kh7 Ke5 51.Kg6 Ke4 52.Kg5 Kf3 ½–½. Khomushku,Ajush – Radionov,Deni, Novokuznetsk RUS, SFO Ch U15 (b), 2014.

9.Qb3 Qd6 10.a3 Ba5 11.0-0 (11.Qb7?? Rab8 (11...dc4?! 12.Nd4 Nd4 13.Bd4-/+) 12.Be5 Ne5 (worse 12...Rb7 13.Bd6 cd6 14.cd5 Nd5 15.Ng5-+) 13.Qa7 Nf3 14.Bf3 Qe5-+) 11...Ne4 12.d4 (12.Qb7?? Reb8 (12...dc4?! 13.Ne5 Ne5 14.Qe4=+) 13.Qa8 Ra8 14.cd5 Bd5-+) 12...a6 13.Rd1 (13.Qb7?? Reb8 (13...dc4?! 14.Ne5 c3 15.Nc3 Bc3 16.Nc6 Bb2 17.Qb2 Qc6 18.Rfc1-+) 14.c5 Rb7 15.cd6 Rb2-+) 13...Rad8 14.Nbd2 (14.Qb7? Rb8 15.Qa6 Bc8-+ (15...Rb2 16.c5 Qd8 17.Bb5-+)) 14...Nd2 15.Nd2 Bd2 16.Rd2 (16.c5 Na5 17.Qc2 Qe7 18.Rd2 Nc4 19.Bc4 dc4+=) 16...dc4 (better 16...Na5 17.Qc3 Nc4 18.Bc4 dc4=+) 17.Qb7? (better 17.Qc3!? Ne7 18.d5+=) 17...Na5 (better 17...Rb8 18.Qa6 Ra8-+) 18.Qa6?? (18.Qb4 Nb3 19.Rad1 Nd2 20.Rd2-/+) 18...Nb3 (better 18...Qa6 19.Rad1 Bd5-+) 19.Rc2?? (better 19.Qd6 cd6 20.Rdd1 Na1 21.d5=+) 19…Qa6-+ (19...Qa6 20.Rd1 c5 21.dc5 Rd1 22.Bd1 Nc5-+) 0-1. Dima164 (2230) - unjournakamura (2285), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

9.Qc2 Ba5 10.0-0 h6 11.a3= Qe7 12.h3 dc4 Black launches an attack 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Qe4 15.d4 Ne5 16.Ne5 Re5 17.Nc3 Bc3=+ 18.Qc3 Nd5 19.Qe1 Rg5-/+ 20.g3 Re8 21.Kh2 Qf3 22.h4 Rg6 23.Qd1 Re3! 24.Qf3 Rf3 25.Rae1 Rb3 26.Re8 Kh7 27.Bc1 Rd3–+ 28.Ra8 a6 29.Rf8 Rf6 30.Kg2 Kg6 31.Re1 Re6 32.Re5 Re5 33.de5 Rc3 34.Bb2 Rb3 35.Bc1 Rb1 36.Bd2 Rd1 37.Bf4 h5 38.Kf3 Ra1 39.Ke4 Nc3 40.Kd3 Nb5 41.Rb8 Ra3 42.Ke4 Nc3 43.Kd3 Nd5 44.Ke4 Nf4 45.Kf4 b5 46.Rc8 Ra4 47.Ke3 Rc4 48.Ra8 Rc6 49.f4 b4 50.Ke4 b3 (50...b3 51.Rb8 Rb6 52.f5 Kh7 53.Rb6 cb6–+) 0–1. Skerlik,S – Ryan,B, corr ICCF EU/M41 (year?).

9.cd5 Nd5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Be6).

9.a3 Be7

10.Qc2 Qd7 11.Ng5 (11.cd5 Nd5 12.0-0 a6=) 11...Bf5 12.d3 Rad8 13.c5 h6 (13...d4 14.e4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.de4-/+) 14.Nf3 Ng4 (14...b6 15.cb6 cb6 16.0-0=+) 15.Nd4 Bf6 (15...Nd4 16.Bd4 Bf6 17.Qb2=+) 16.Nc6 (16.Nf5!? Qf5 17.0-0=) 16...Qc6=+ 17.Bf6 Qf6 (worse 17...gf6 18.0-0+=) 18.Nd2?? (better 18.Ra2-/+) 18…Qa1-+ (18...Qa1 19.Nb1 Qf6 20.Bg4 Bg4-+) 0-1. Nachetudo - Demonique (1785), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

10.cd5 Qd5 11.0-0 Rad8 12.Nc3 Qb3 13.Qb3 Bb3 14.Nb5 Rd7 15.Nbd4 Nd4 16.Nd4 Ba4 17.Nf3 Ne4 18.d4 Bf6 19.Bd3 Rd6 20.Be4 Re4 21.Nd2 Re8 22.Rac1 Rb6 23.Ba1 Bc6 24.Bc3 Be7 25.Ra1 Ra6 26.Bb4 Bd8 27.Rfe1 f5 28.Rac1 Bd5 29.Rc5 c6 30.Rcc1 b5 31.f3 Bf6 32.Bc5 Bg5 33.Kf2 Ra4 34.g3 h5 35.h4 Bh6 36.Nb1 a5 37.Nc3 Rc4 38.Nd5 cd5 39.f4 Rb8 40.Ke2 g6 41.Kd3 Bf8 42.Bf8 Kf8 43.Rb1 Ke7 44.Rb3 Kd6 45.Reb1 b4 46.ab4 ab4 47.Ra1 Kc6 48.Ra6 Rb6 49.Ra8 Kb5 50.Rd8 Ka4+= 51.Rb1 b3 52.Rd5 Rc2 53.Rc5 Rg2 54.Ra1 Ra2 55.Rb1 Kb4 56.Rc4 Ka3 57.Rc3 Rg2 58.d5?? Ka2–+ 59.Rcb3? Rb3 60.Rb3 Kb3 61.d6 Ra2 62.d7 Ra8 63.Kd4 Rd8 64.Ke5 Rd7 65.Kf6 Rd6 66.Ke5 Ra6 67.e4 fe4 68.Ke4 Ra5 69.Kf3 Kc3 70.g4 hg4 71.Kg4 Kd4 (71...Kd4 72.Kg3 Ke3 73.f5 gf5 74.Kh3 f4 75.Kg4 f3 76.h5 f2 77.Kh3 f1Q 78.Kh2 Rh5 79.Kg3 Qf3) 0–1. Castano Sequeros,Fernando – Agrest,Inna (2175), 2012.

9.Qc2 dc4

10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Qd5 12.Qd5 Nd5 13.0-0 Bd6 14.a3 Nb6 15.d4 Nc4 16.Bc3 Re7 17.Nbd2 Na3 18.Nb1 (better is 18.d5!? Nb8 19.Nd4+=) 18...Nc2–+ 19.Ra2 N2b4 20.Rb2 a5 21.Nbd2 Nd5 22.Nb1 Ncb4 23.Bd2 c5 24.dc5 Bc5 25.Nc3 Rd8 26.Nd5 Rd5 (26...Nd5?! 27.Ba5 b6 28.Bd2+=) 27.Rc1? (27.Ra1 Nc6 28.Kf1–+ (28.Ba5? Na5 29.Kf1 Nc6–+)) 27…Nd3 (27...Nd3 28.Rc5 Rc5–+ (28...Nc5?! 29.Ba5 Rd1 30.Be1–+)) 0–1. Rush,Bradley – Obrien,Glenn, ZL–2012–0-01075, 2012.

10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Re4 12.Qc2 Rg4 13.0-0 Qd5 14.h3 Rg6 15.Nc3 Qh5 16.Kh1 Re8 17.Ne2 Bd6 18.Ned4 Nd4 19.Bd4 Re6 20.Rab1 Ne4 21.Rb7 h6 22.d3?? Rg2!! 23.Rb8 Kh7 (24.Qc4 Qh3 25.Nh2 Qh2) 0–1. Bhuiyan,Abul Kashem (2135) – Galan,Francois (2025), Paris, 2003.

10.Bc4 Bd5 11.Bd5 Nd5 12.0-0 Bd6 13.a3 Ne5 14.Ne5= Be5 15.Be5 Re5 16.d4 Re6 17.Nd2 Qe7 18.Nf3 Rd8 19.Rfe1 Nf6 20.Reb1 c6 21.Rb4 a5 22.Rb2 h6 23.Rab1 b5 ½–½. Johansson,Ragnar – Andersson,Bengt, corr SSKK vet, 1991.

10.Bc4 Bd5 11.Bd5 Nd5 12.0-0 Bd6 13.Nc3 Ndb4=+ 14.Qb1 Ne5 15.Ne5 Be5 16.d4 Bd6 17.a3 Nc6 18.Nb5 Re6 19.Nd6 Qd6= 20.Rd1 Qd5 21.Qd3 Rae8 22.Rac1 Rg6 23.Qf1 a6 24.Re1 Qd6 25.f3 Rh6 26.g3 Rh5 27.Qf2 b5 28.e4 Na5 29.Rc3 Nc4 30.Ba1 Re6 31.e5 Qd7 32.f4 Reh6 33.Qf3 Qd8 34.Re2 c6 35.Rcc2 Qe8 36.Qb3 Nb6 37.Bc3 Qd7 38.Rcd2 Nc4 39.Ra2 Rg6 40.Bb4? Qd4–+ 41.Kf1 Rh4 42.Qc3? Rf4 (42...Rf4 43.Rf2 Rf2 44.Rf2 Qd1 45.Qe1 Ne3 46.Kg1 Qe1 47.Be1 Nc4–+) 0–1. babo – pierre (1930), internet, 2006.

9.cd5 Bd5

10.0-0 a6 11.a3 Bd6 12.Nc3 Be6=+ 13.d4 Na5 14.e4 Bb3 15.Qb1 Be7 16.e5 Nd5 17.Bd3 h6 18.Re1 Bc4 19.e6 Bd3 20.ef7 Kf7 21.Qd3 Kg8 22.Nd5 Qd5 23.Re5 Qc4 24.Qg6 Nc6 25.Rh5 Qf7 26.Rh6 Qg6 27.Rg6 Bf6 28.Rb1 Rad8 29.Rg4 Rd5 30.Bc3 b5 31.Rc1 a5 32.Bb2 Re6 33.Kh1 Rdd6= 34.Rc5 Bd4 35.Bd4 Rd4 36.Rd4 Nd4 37.Rc7 Re2 38.Rb7 Ra2 39.Rb8 Kf7 40.Rb7 Kf6 41.Rb6 Ke7 42.h4 Nf3 43.gf3 Ra3 44.Rb5 a4 45.Rb7 Kf6 46.Rb6 Kf5 47.Rb5 Ke6 48.Rb6= Kf7 49.Rb7 Kg6 50.Kg2 Rd3 51.Rb6 Kf5 52.h5 a3 53.Rb5 Kf4 54.Ra5 Rb3 55.Ra7 Kg5 56.Rg7 Kh5 The passed pawn on f3 will quickly become a dangerous weapon 57.Ra7 Kg5 58.Ra5 Kf4=+ 59.Ra4 Ke5 60.Ra5 Kd4–+ 61.f4 Kc3 62.f5 Kb2 63.f6 Rb7 64.Re5 a2 65.Re2 Kb3 66.Re3 Ka4 67.Re1 Rf7=+ 68.Re4 Kb5 69.Re5 Kb4 70.Re4 Kc3 71.Re3 Kb2 72.Re2 Kb3 73.Re3 Kc2 74.Re2 Kb1 75.Re1 Kb2 76.Re2 Ka3 77.Re3 Kb2 78.Re2 ½–½. COMP – COMP, 2002.

10.0-0 a6 11.d4 Ne4 12.Nfd2 Nf6 13.Nc3 Be6 14.Bc4 Qd7=+ 15.Be6 Qe6 16.a3 Bd6 17.h3 Rad8 18.Qb3 Qb3 19.Nb3 b6 20.Rac1 Nb8 21.Rfe1 Re7 22.g3 Rde8 23.Nd2 Nc6 24.Kf1 h6 25.Nc4 Nd8 26.Nd6 cd6 27.Na2 b5 28.Nb4+= a5 29.Nc6 Nc6 30.Rc6 Ne4 31.Bc3 Nc3 ½–½. pumpkin (2080) – mluka (2270), net–chess.com, 2002.

10.0-0 Bd6 11.Nc3= Be6 12.d4 Bf5 13.Nd2 Qe7 14.Nc4 Ne4 15.Nd6 Nd6 16.Nd5 Qd7 17.Rc1 Rac8 18.Nf4 Ne4 19.Bb5+= a6 20.Bc6+/– bc6 21.Qa4 Rb8 22.Ba3 Qd8 23.f3 Nd2 24.Rf2 Nb1+= 25.e4 Na3= 26.Qa3 Qd4 27.Ne2 Qd2?? 28.Ng3+– (28.Ng3 Qd6 29.Qd6 cd6 30.Nf5+– (30.ef5?! c5+–); 28.ef5 Re2 29.Re2 Qe2-/+; 28.Qa6?! Bd7=) 1–0. Krafzik,Joachim – Fleckner,Hans, Bad Woerishofen op Sen, 2003.

10.0-0 Ne4 11.d3 Ng5 12.Nbd2 Nf3 13.Nf3 Bd6 14.e4= Be6 15.d4 f5 16.d5 fe4 17.de6 ef3 18.Bf3 Qh4 19.g3 Qe7 20.Be4 Qg5 21.Qb3 Rab8 22.f4 Qg4 23.Rab1 Kh8 24.Qc3 Be5 25.Bf3 Bc3 26.Bg4 Bb2 27.Rb2 Nd4 28.Rc1 c6 29.f5 b6 30.h3 g6 31.fg6 hg6 32.Rf2 Rb7 33.Rcf1 c5 34.Rf6 Rbe7 35.Rg6 Ne6 36.Be6 Re6 37.Re6 Re6 38.Kf2 b5 39.Rc1 c4 40.a3 Kh7 41.g4 Rh6 42.Rc3 Kg6 43.Re3 Rh8 44.Ke2 a6 45.Kd2= Kg5 46.Rf3 Kh4 47.Kc3 Re8 48.a4 Re1 49.ab5 ab5 50.Rf5 Re3 51.Kd4 Rb3 52.Rh5 Kg3 53.g5 Rd3 54.Ke4 Rd6 55.Rh6 Rd8 56.Rc6 Kh4 57.g6 Rg8 58.Kd4 Kh5 59.Rb6 Rd8 60.Kc3 Rd3 61.Kc2 Kh6 62.Rb5 ½–½. Pierred – Xexeu,Fritz 8 (2470), Friendly Game, 2m + 0s, 2005.

10.0-0 Ne4 11.d3 Ng5 12.Nfd2 Ne6 13.a3 Bd2 14.Nd2 Qg5 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Qe7 17.d4+= Ng5 18.Rc1 Rad8 19.Ng5+/– Qg5 20.Qb3 Rb8 21.Rfd1 Rec8 22.Rc5 Qe7 23.Qc3 f6 24.Rc1 Qd7 25.e4+– Kf8 26.d5 Ne5 27.Rc7 Rc7 28.Qc7 Qc7 29.Rc7 Nf7 30.Bc3 Nd6 31.Bb4 (31.Bb4 Rd8 32.Rb7+–) 1–0. pierre – KingsRock, internet, 2006.

10.0-0 h6 11.Nc3 Bc3 12.dc3 Qe7 13.c4 Be4 14.Qb3 b6 15.Nd2 Rad8 16.Ne4 Ne4 17.Rad1 Nc5 18.Qc3 Qg5 19.Rd5 Ne4 20.Qb3 Rd5 21.cd5 Nd2? 22.Qc3+– Nf1 23.Qc6 Rd8 24.Bf1 Qd5 25.Qc3 Qg5 26.Qc7 Rd2 27.Bc3 Rd8? 28.Qa7 b5 29.Bd4 Rc8 30.Qd7 Ra8 31.Bb5 Rd8 32.Qb7 Qh5 33.h3 Qd1 34.Kh2 Qe1 35.Qc7 Ra8 36.Qe5 Kf8 37.Qg7 Ke7 38.Qf6 (38.Qf6 Kf8 39.Qd6 Kg8 40.Qg3 Kh7 41.Qg7#) 1–0. Fritz 6 – Fritz 5.32, 2004.

10.Nc3 Bf3 11.gf3 Re6 12.Rb1 Rb8 13.Rg1 Qd6 14.Rg2= Rd8 15.Bc4 Re7 16.Ne4 Ne4 17.Bg7 Nd2 18.Bh6 Qg6 19.Rg6 hg6 20.Rb4 Nc4 21.Qa1 N4e5 22.Rb7 Kh7 23.Bf4 Nd3 24.Kf1 Nf4 25.ef4 Rd6 26.a4 Red7 27.Qc3 a5 28.Kg2 f5 29.Qc5 Re6 30.Qf8 Rg7 31.h4 Re1 32.Rb5 Rd1 33.Rc5 Rd6 34.Qa8 Nd4 35.Rc4 Nb3 36.Rc3 Nd4 37.Qa5 c6 38.Qa8 Rdd7 39.Qb8 Rg8 40.Qe5 Rgd8 41.a5 Kg8 42.a6 Kf7 43.Re3 Nc2 44.Rb3 Nd4 45.Rb7 Ne6 46.Rd7 Rd7 47.h5 gh5 48.Qf5 Ke7 49.a7! Rd8 50.Qe4 Kd6 (50...Rg8 51.Kh2 Kd6 52.Qd3 Kc5 53.Qa3 Kb6 54.a8Q Ra8 55.Qa8+–) 1–0. COMP – COMP, 2002.

10.0-0 Qd6

11.Nc3 Rad8 12.Nd5 Nd5 13.a3 Ba5 14.Qc2 Nf4 15.Bb5+/– Nd3 16.Bd4 Nde5 17.Ne5+– Ne5 18.Be8 Re8 19.Be5 Re5 20.Rfb1 Bb6 21.a4 a5 22.d4 Rg5 23.Qe4 h5 24.Qb7 h4 25.Qa8 Kh7 26.Qe4 g6 27.Qh4 Rh5 28.Qg3 Qd5 29.Rb5 Qc4 30.Rh5 gh5 31.Qg5 Qc3 32.Qh5 Kg7 33.Rb1 Qc2 34.Qb5 f5 35.g3 f4 36.gf4 Kf7 37.Qb3 (37.Qb3 Qb3 38.Rb3+–) 1–0. pierre – yuri_abramov_israel, internet, 2008.

11.Nc3 Bc3

12.dc3 Ne5 13.c4 Nc4 14.Bf6 gf6 15.Bc4 Bc4 16.Qd6 cd6 17.Rfd1 d5 18.Nd4 Rac8 19.a4 b6 20.h3 Rc5 21.Rac1 Rec8 22.g4 h5 23.gh5 Kh7 24.Rd2 Ra5=+ 25.Ra1 b5 26.Rb1 ba4-/+ 27.Ra1 Rg8 28.Kh2 a3 29.Nc6 Ra4 30.Rd4 Rg5 31.Nd8 Rh5 32.Nf7 Ra6 33.Rg1 f5 34.Ra1 a2 35.Kg3? Rg6–+ 36.Kh2 Rg7 37.Ne5 Rhg5 38.Rh4 Kg8 39.Nf3 Rg2 40.Kh1 Rf2 41.Rf4 Rb2 42.Rd4 Rb1 43.Rd1 Rd1 44.Rd1 Be2 45.Ra1 Bf3 46.Kh2 Rg2 (46...Rg2 47.Kh1 Rb2 48.Kg1 Rb1 49.Kf2 Ra1 50.h4 Be4 51.h5 Rh1 52.h6 a1Q 53.h7 Kh7 54.Kg3 Qe5 55.Kf2 Qh2#) 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

12.dc3 Ne5 13.c4 Nc4 14.Bf6 gf6 15.Bc4 Bc4 16.Qd6 cd6 17.Rfd1 d5 18.Nd4 Rac8 19.Rac1 b6 20.a3 Rc7 21.Nf5 Rc5 22.Rc3 Kf8 23.Rd4 Ba2 24.Rc5= bc5 25.Ra4 d4 26.Ra7 d3–+ 27.g4? Be6 28.Kf1 Rd8 29.Nd4 cd4 30.e4 Rb8 31.Ke1 Rb2 32.Ra8 Kg7 33.Kd1 d2 34.Rg8 Kg8 35.Ke2 Bc4 36.Kf3 d1Q 37.Kg3 Qg1 38.Kh3 Bf1 39.Kh4 Qh2# 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

12.dc3 Ne5 13.c4 Nc4 14.Bf6 gf6 15.Bc4 Bc4 16.Qd6 cd6 17.Rfd1 d5 18.Nd4 Rec8 19.Nf5 Rc7 20.Rac1 Rd8 21.g4 h5 22.gh5+= Kh7 23.h4 b5 24.Kh2 b4 25.Rd4 a5 26.Rg4 Rdc8= 27.Rg7 Kh8 28.h6 Ba2 29.Nd6 d4=+ 30.Rd1 Rg8 31.ed4 a4 32.d5= Rd8 33.Nf7+= Rf7 34.Rf7 a3 35.Rd4?? b3–+ 36.Rf6 b2 37.Rb6 b1Q 38.Rb1 Bb1 39.Ra4 a2 40.Kg3 Rd5 41.Kf3 Kh7 42.Ke2 Kh6 43.Ra8 Kh5 44.f4 Kh4 45.Ke3 Rd3 46.Ke2 Rd8! 47.Ra5 Kg4 48.f5 Rd5! 49.Ra8 Bd3 (49...Bd3 50.Ke1 Bc4–+) 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

12.dc3 Ne5 13.c4 Nc4 14.Bf6 gf6 15.Nd4 Qe5 16.Rc1 Nb6 17.Bd3 Kh8 18.Qc2 Rad8 19.Rfd1+= Qg5 20.e4 Ba2 21.Nf3 Qf4 22.Ra1 Be6 23.Ra7 Bg4 24.Rb7 Bf3 25.gf3 Qf3 26.Rd2 Qh3 27.f3 Rg8 28.Kf2 Rg2 29.Ke1 Rg1 30.Kf2 Qh2 31.Ke3 Nc4! 32.Qc4 Re1 33.Re2 Re2 34.Be2 Qg1 35.Kf4 Qg5# 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

12.dc3 Ne5 13.c4 Nc4 14.Bf6 gf6 15.Nd4 Qe5 16.Rc1 Nb6 17.Bd3 Kh8 18.Qc2 Rad8 19.Rfd1+= Qg5 20.g3 c6 21.Bh7 c5 22.Nb3 Nc4 23.Bd3 Ne3=+ 24.fe3 Qe3 25.Qf2 Bb3 26.ab3 Rd3 27.Rd3 Qc1 28.Kg2 Qg5 29.Rd7 Kg7 30.Qf3 Re3 31.Qb7? Re2 32.Kf3 Qe3 33.Kg4 f5 34.Kf5 Qe6 35.Kf4 Rf2 36.Qf3 Qf6 37.Ke4 Qf3 38.Ke5 Qf5 39.Kd6 Rd2 40.Kc6 Qd7 41.Kc5 Rd4 42.h3 Qd5# 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

10.0-0 Qe7

11.a3 Bd6 12.Nc3 Bf3 13.Bf3 Qe5 14.g3 Rad8 15.Bc6 bc6 16.Rb1 Qa5 17.Qf3 Re6 18.Rfc1 Ba3 19.Ra1+/– Bb2 20.Ra5 Bc1 21.d4 Bd2 22.Rc5 Bc3 23.Rc3 Ne4 24.Ra3 Nd2? 25.Qd1 Nc4 26.Ra7 c5 27.Rc7 Ne5 28.Rc5 Re7 29.Qb3 Nf3 30.Kg2 Ne1 31.Kh1 Nf3 32.Qd5! Rb8 33.Qf3 Kf8 34.Qf5 (34.Qf5 Kg8 35.Rc8 Re8 36.Rc7+–) 1–0. Fritz 8 – Fritz 5.32, 2004.

11.a3 Bd6 12.Nc3 Bf3 13.Bf3 Qe5 14.g3 Qf5 15.Bc6 bc6 16.Rb1 Ne4 17.Ne4+= Qe4 18.d3 Qg6 19.Qc2 Rab8 20.Rfc1 a6 21.a4 c5 22.Kg2 c6 23.Ba3+/– Red8 24.Rb8 Bb8 25.Rd1 Bc7 26.Bc5 h6 27.Bd4 Re8 28.Rb1 Rb8 29.Rc1+– Ba5 30.Qc6 Qd3 31.Qd5 Qd2 32.Qe5 f6 33.Qb8 Kf7 34.Qb7 (34.Qb7 Kg8 35.Rc8 Bd8 36.Rd8 Kh7 37.Qe4 f5 38.Qf5 g6 39.Qf7#) 1–0. Fritz 8 – Fritz 5.32, 2004.

11.a3 Ba5

12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 Nc5 15.d4 Ne4 16.Rc1 Qe6 17.Ne5 Ne5 18.de5 Bc6 19.f3 Rad8 20.Bd4 Ng5 21.h4 Qg6 22.hg5 Qg5 23.Bd3 h6 24.Qe2 a5 25.Bb5 Re6 26.Bc6 Rc6 27.Rc6 bc6 28.Qc2 Qe7 29.Qc6 Qa3 30.Qc7 Re8 31.Ra1 Qd3 32.Qa5 Rc8 33.e6 fe6 34.Qe5 Qg6 35.Ra7 Qb1 36.Kh2 (36.Kh2 Qb8 37.Rg7 Kf8 38.Bc5 Rc5 39.Qb8 Kg7 40.Qa7 Kf6 41.Qc5+–) 1–0. Fritz 8 – Fritz 5.32, 2004.

12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 Rad8 15.Rc1 a6 16.d3 Nc5 17.Rc3 Ne6 18.Re1 Qf6 19.Qc1 Qg6 20.e4+/– Ba2 21.Qe3 Ned4 22.Nd4 Nd4 23.Rc5 Ne6 24.Rf5+/– Rd7 25.Ra1 Bb3 26.d4 Bc2 27.Bh5 Qh6 28.Qh6 gh6 29.Re5 Bd3 30.d5 Ng7+/– 31.Re8 Ne8 32.Bg4 Re7 33.e5+– Bc4 34.Rd1 Bb3 35.Rd2 Nd6 36.f4 Ne4 37.Rd4 Bc2? 38.Bf5 c6 39.d6 Nd6 40.ed6 Re2 41.d7 Rg2 42.Kg2 Be4 43.Re4 f6 44.d8Q Kf7 45.Re7# 1–0. Fritz 8 – Fritz 5.32, 2004.

12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 Rad8 15.Qc2 Ng5 16.Qc3 f5 17.Nh4 Rf8 18.d3 Rd7 19.Kh1 Qe6 20.Bd1 Qh6 21.Bb3 Bb3 22.Qb3 Qe6 23.Qc3 f4 24.ef4 Rf4=+ 25.Rae1 Qf7 26.Bc1 Rh4 27.Bg5 Rhd4 28.Qb2 b6 29.Rc1 Qg6 30.Qb5 R7d6 31.Rfd1?? R4d5–+ 32.Qb3 Qg5 33.Qc2 Rd4 34.Qb3 Kf8 35.Rc2 Rh4 36.Re1 Qh5 37.Kg1 Rh2 38.f3 Rh1 39.Kf2 Qh4 40.Ke3 Qe7 41.Qe6 Qe6 42.Kf4 Qf6 43.Kg4 h5 44.Kg3 Qh4# 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 Rad8 15.Qc2 Ng5 16.Qc3 f5 17.Nh4 Rf8 18.d3 Rd7 19.Kh1 Qe6 20.Bd1 Qh6 21.Bb3 Bb3 22.Qb3 Qe6 23.Qc3 f4 24.ef4 Rf4=+ 25.Rae1 Qf7 26.Bc1 Rh4 27.Bg5 Rhd4 28.Qb2 b6 29.Re4 Rd3 30.Qc1 Qg6 31.Qc4 R7d5 32.Rfe1 b5 33.Qc1 Qe4–+ 34.Re4 Rd1 35.Re1 Rc1 36.Rc1 Ne5 37.Be3 Nc4 38.Ba7 Na3 39.h3 Nc4 40.Rb1 c6 41.Be3 Kf7 42.Kg1 Ke6 43.Kf1 Ne3 44.fe3 Rd2 45.e4 Ke5 46.Rc1 Rd6 47.Re1 b4 48.Kf2 c5 49.Rc1 Rc6 50.Rc4 b3 51.Rc3 c4 52.Re3 c3 53.Re1 c2 54.Ra1 b2 (54...b2 55.Ra2 c1Q 56.Ra5 Rc5 57.Rc5 Qc5 58.Kf3 b1Q 59.Kg3 Qe1 60.Kg4 Qe4 61.Kg5 Kd4#) 0–1. Fritz 8 – Fritz 8, 2004.

12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 Rad8 15.d3 Be6 16.Qc2 Nd6 17.Qc5 a6 18.Rac1 Bg4 19.Rfd1 h6 20.Qc3 Nf5? 21.h3+– Bh5 22.g4 Bg4 23.hg4 Ncd4 24.Rd2 Nb5 25.Qc5 Nfd6 26.a4 b6 27.Qe5 Qf8 28.Qg3 Na7 29.g5 Nf5 30.Qh3 Rd5 31.e4 Ra5 32.ef5 c5 33.gh6 gh6 34.Qg4 Kh7 35.Ng5! Kg8 36.Ne6 (36.Ne6 Kh7 37.Nf8 Rf8 38.Qg7#) 1–0. Fritz 8 – Fritz 5.32, 2004.

8.Be2 Qe7

9.0-0 Bg4 10.d4 dc4 11.Ne5 Be2 12.Qe2 Ne5 13.de5 c3 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nd7 16.Qb5 Nb6 17.Rab1 c6 18.Qb2 Rad8 19.Ba5 Qe5 20.Qe5 Re5 21.Bb6 ab6 22.Rb6 Re7 23.Rfb1 g6 24.Kf1 Rd2 25.R1b2 Rb2 26.Rb2 Kf8 27.Ke2 Rd7 28.a4 Ke7 29.g4 Kd8 30.Rd2 Rd2=+ 31.Kd2 Kc7 32.e4 g5 33.Kc3 Kd6 34.Kd4 f6 35.a5 c5 36.Kc4 Kc6 37.f3 b6 38.ab6 Kb6 39.h3 h6 40.Kc3 Kb5 41.Kb3 c4 42.Kc3 Kc5 43.Kc2 Kd4 44.Kd2 c3 45.Kc2 Kc4 (46.Kc1 Kd3–+) 0–1. Krooss,Dietmar (1795) – Gosch,Stefan (1835), Schleswig Holstein–ch, 2001.

9.Qc2 Bd6 10.h3 Nb4-/+ 11.Qc3 Bf5 12.Nd4 Be4 13.a3 c5 14.ab4 cd4 15.Qd4 dc4 16.0-0 b5 17.Nc3 Be5 18.Qc5 Qd7 19.Ne4? Ne4–+ 20.Qe5 Re5 21.Be5 Qd2 22.Bf3 f5 0–1. mluka (2230) – davidswhite (2385), net–chess.com, 2001.

9.0-0 dc4

10.Bc4 Bg4 11.Nc3 Ne5 12.Be2 Bf3 13.Bf3 Rad8 14.Bb7 Nc4 15.Qc1 Rd2 16.Nd1 Nb2 17.Nb2 Ng4 18.Nc4 Rd3 19.Qb1 Red8 20.Bf3= Rc3 21.Be2 Rc4 22.Bc4 Bc3 23.Qf5 Ba1 24.Ra1 Ne5 25.Bb3 c5 26.Qe4 Ng6 27.Qe7 Ne7 28.Kf1 Ng6 29.Ke2 Kf8 30.Rc1 Rc8 31.f4 Ke7 32.Rc4 Kd6 33.Re4 Rc7 34.Kd3 Nh4 35.g3 Nf3 36.h3 Ng1 37.h4 Nf3 38.Re8 Re7 39.Re7 Ke7 40.Bd1 Nh2 41.Be2 f5 42.e4 g6 43.e5+/– Kd7 44.Kc4 Kc6 45.a3 h6 46.a4 a5 47.e6 h5? 48.e7 Kd7 49.Kb5 Ke7 50.Ka5 c4 51.Kb4 c3 52.Kc3 Kd6 53.Kd4 1–0. Mehlhorn,U – Nitschke,N, BFO–069, 2000.

10.Bc4 Bg4 11.h3 Bh5 12.d4 a6 13.a3 Bd6 14.Nbd2 Rad8 15.Bd3 Qd7 16.Qc2 Ne7 17.e4 Bf4 18.e5+= Nfd5 19.Bh7 Kh8 20.Be4 Qe6 21.Rfe1 Bg6 22.Bg6 Ng6 23.Ne4 Qf5 24.Re2 Re7 25.a4 Qh5 26.Rae1 b6 27.Ba3 Re6 28.a5 Nh4 29.Nh4 Qh4 30.ab6 Rb6 31.Nc3 Rc6 32.Bc5 Nc3 33.Qc3 Qh5 34.Qb3 Rg6 35.Re4 Bd2 36.R1e2 Bh6 37.g4 Qf5 38.f4! (38.f4 Bf4 39.Kh1+–) 1–0. Schaefer,Dirk (2020) – Friedrich,Fritz (1985), remoteschach.de, 2004.

9.0-0 Be6

10.a3 Bd6 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 a6 14.Rc1 Rad8 15.d4 Nb8 16.Qb3 b5 17.a4 c5 18.ab5 ab5 19.dc5 Bc5 20.Ra5 Ne4 21.Rb5 Nd7 22.Nc3 Ndf6 23.Ne4 Ne4 24.Qc2 Rc8 25.Bd4 Qa7?? 26.Bc5+– Nc5 27.Rc5 (27.Rc5 Rc5 28.Qc5 Qc5 29.Rc5+–) 1–0. pierre (2060) – chess55555 (1650), internet, 2006.

10.a3 Bd6 11.cd5 Nd5 12.d4 Rad8 13.Bb5 Bf5 14.Bc6 bc6=+ 15.Nbd2 c5 16.Nc4 Be4 17.Re1 Rb8 18.Nfd2= Nb6 19.Nd6 cd6 20.dc5 dc5 21.Qg4 f5=+ 22.Qe2 Nd5 23.Ne4 Qe4 24.Qd2 Nb6 25.Qc3 Re7 26.Qc1 Na4 27.Bc3 Re6 28.Kh1 Rb3-/+ 29.Bd2 Rb2 30.Rb1=+ Reb6 Black gets strong initiative 31.Rb2 Rb2 32.Rd1 Rc2–+ 33.Qa1 Nb2 34.Rb1 Qd3 35.Ba5 Rf2 36.Rc1 Qe4 37.Rg1 Nd3 38.Bc7 Qe3 39.Bg3 Rc2 40.Rb1 Qe2 41.Rg1 f4 42.Qb1 Rb2 43.Qf1 0–1. COMP – COMP, 2002.

10.cd5 Nd5 11.Bb5 Bg4 12.Bc6= bc6 13.h3 Bh5 14.Re1 Rab8 15.e4 Nf4 16.a3? Bc5–+ 17.Bc3 Nd3 18.Re2 Bf3 19.gf3 Qg5 20.Kh1 Qh5 21.Qf1 Qf3 22.Kh2 Qf4 23.Kg2 Re6 24.f3 Rg6 25.Kh1 Rg3 26.Re3 (26.Be5 Ne5 27.Nc3–+) 0–1. COMP – COMP, 2002.

9.a3 Bd6

10.Qc2 Bg4 11.cd5 Nd5 12.0-0 Ne5 13.Be5 Be5 14.d4 Bd6 15.Nbd2 c6 16.Nc4= Bc7 17.Rfc1 Nf4 18.Bd1 Ng6 19.Qc3 Rad8 20.Rab1 Be6 21.Bc2 Bd5 22.Ncd2 Bd6 23.Bg6 hg6 24.a4 Qd7 25.a5 Re7 26.h3 Rde8 27.Re1 Qc7 28.Red1 Qc8 29.Rb2 c5 30.dc5 Bc5 31.Re1 Rc7 32.Qd3 Rd8 33.Nd4 b6 34.N2b3 Bb3 35.Qb3 ba5 36.Rd1 Bb6 37.Rbd2 Rc3 38.Qa4 Rc4 39.Qa1 a4 40.Nf3 a6 41.Qa2 Rc2?? 42.Rd8+– (42.Rd8 Bd8 43.Rd8 Qd8 44.Qc2+–; 42.Rc2 Rd1 43.Kh2 Bc7 44.g3 Qf5=+) 1–0. Schulz,Hans_Juergen – Baer,Werner, TTo4 TSC, 2002.

10.0-0 dc4

11.Bc4 a6 12.Qc2=+.

11.Bc4 Bf5 12.d4 Rad8 13.Bd3 Qe6 14.Bf5 Qf5 15.Nbd2 Ne7 16.Qb3 Ned5 17.Nc4 Rb8 18.a4 Ne4 19.Qc2 Nb4 20.Qb1 Qe6 21.Rc1 f6 22.Ba3 a5? 23.Nd6+/– Qd6 24.Bb4 ab4 25.Qb3 Kh8 26.Rc4 b6 27.Rb4 Ra8 28.Rb1 Qd7 29.Qc2 Ra7 30.h3 Kg8 31.Rc1 Qf7 32.Nd2 Nd2 33.Qd2 f5 34.Rc6 h6 35.Qc2 Re6 36.Re6 Qe6+/– 37.Rb5 Qd7 38.Rf5 Ra4 39.Qb3 Kh7 40.Rd5 Ra1 41.Kh2 Qe7 42.Qc2 Kg8 43.Qc6 Qf6 44.Qf6 gf6 45.Rd8 Kf7 46.Rd7 Ke6 47.Rc7 b5 48.Rb7 Rb1 49.Kg3 1–0. Mehlhorn,U – Ploenes,H, BFM–227, 2001.

11.Bc4 Bg4

12.Bb5 Bd7=+.

12.d4 Rad8 13.Nc3=+.

12.d4 Ne4

13.Be2 a6 14.Qb3=+.

13.Be2 Nb8 14.Nbd2= Nd7 15.Nc4 Nb6 16.Nfe5 Be2 17.Qe2 Nc4 18.Nc4 b5 19.Nd6 Nd6 20.a4 a6 21.Ba3 Qd7 22.Bd6 cd6 23.ab5 ab5 24.Rab1 Reb8 25.Rb4 Ra4 26.Rfb1 Rb4 27.Rb4 d5 28.h3 Qc6 29.Qb2 Kf8 30.Rb3 Qb7 31.Rb4 Qc6 ½–½. Mehlhorn,U – Knab,T, M–357–D, 2001.

13.Be2 Qf6 14.Nbd2 Qh6 15.h3 Bf5=.

13.Be2 Qf6 14.h3 Be6 15.Bd3 Bd5 16.Nbd2=.

13.Be2 Qf6 14.h3 Bf5 15.Nbd2 Nd2 16.Nd2 Qg6 17.Bg4 Rad8 18.Bf5 Qf5 19.Rb1 h6 20.e4 ½–½. marekt – mozartlover, ChessWorld.net, 2004.

8.Be2 Bf5

9.0-0 =+ (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 Nc6 5.Bb2 d5 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bf5 9.c4).

9.Qb3 dc4 10.Bc4 Qe7.

9.Qb3 Qd6 10.a3= Ba5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Be6 13.0-0 Bb6 14.Be6 Re6 15.d4 Na5 16.Qa2 c6 17.Ng5 Bc7 18.g3 Re7 19.e4 Qd7 20.e5 Nd5 21.Qb1 g6 22.Nge4 Kg7 23.Nf6 Nf6 24.ef6 Kf6 25.d5 Kg7 26.dc6+= bc6 27.Nd5+/– Kf8 28.Ne7+– Qe7 29.Re1 Qc5 30.Bf6 Rb8 31.Qe4+– Bd6 32.Rad1 (32.Rad1 Kg8 33.Rd3+–) 1–0. Schiffler,L – Kretschmar, corr DE–2ch, 1951.

9.Qb3 Qd7.

9.Qb3 a5-/+

10.a3 a4 11.Qa2 Be7 12.Nc3–/+.

10.a3 a4 11.Qa2 Be7 12.Bf6 Bf6 13.d4 dc4 14.Qc4=+.

10.a3 a4 11.Qc2?? Bc2–+ (11...Bc2 12.cd5 Nd5 13.ab4 Ncb4–+) 0–1. Brauch,R – Fischbach,R, corr QTV, 1993.

10.a3 Bc5 11.h3 (better 11.Qb7!? Qd7 12.cd5 Nd5 13.Bb5=) 11...d4 12.ed4 (better 12.Qb7 Be4 13.Qb5=+) 12...Bd4 13.Nd4 (13.Kf1 Ne4 14.Nc3 Nf2-+) 13...Nd4 14.Bd4 Qd4 15.Qc3 Qe4 16.Qe3 (16.Qf3 Qf3 17.gf3-+) 16…Qg2 (16...Qg2 17.Rf1 Bh3-+) 0-1. AhmedSultanov - Arnulf_Chleb, lichess.org, 2019.

10.a4 Qd6 11.0-0 Rad8 12.Nc3 Bc3 13.Bc3= Be4 14.Bf6 dc4= 15.Bc4 Qf6=+ 16.Be2 Nb4 17.Rac1 c6 18.Nd4 Qg6 19.f3 Bd3 20.Bd3 Nd3 21.Rc4 c5 22.Ne2 Ne5 23.Rc5+= Rd2 White creates threats along the open d–file 24.Qb5 Nc6 25.Nf4 Qd6 26.Rd5 Rd5 27.Nd5 Rd8 28.e4 Rd7 29.Rd1 Kf8 30.Ne3 ½–½. Trokenheim,Marek – Fredriksson,Stefan, corr SSKK 1–422, 1989.

8.Be2 Bg4

9.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 Nc6 5.Bb2 d5 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bg4 9.c4).

9.a3 Ba5 10.cd5? (10.Qb3 Bb6 11.cd5+=) 10...Nd5 11.0-0 (11.Qa4 Bf3 12.Bf3 Ne3!?) 11...Qd6! 12.d4 (12.Qa4? Nf4) 12...Rad8 13.Qc2 Qe7 14.Bd3? Bf3 15.gf3 Rd6 16.Kh1 Rh6 17.Rg1 Qh4 18.Rg2 Nf4–+ 0–1. Kreuzer – Dauner, 1993.

9.Qb3 Qe7 (9...a5 10.cd5 Nd5 11.a3+=) 10.0-0 (10.cd5 Na5 11.Qd3 Rad8=) 10...dc4+= 11.Qc4 Bh5 (11...Bd6 12.d3+=) 12.Nc3 (12.Qh4!?+=) 12...Bf3= 13.Bf3 Ne5 14.Qe2 Nf3 (14...c6 15.a3 Bd6 16.d4 Nf3 17.Qf3=) 15.Qf3= c6 16.d4 (16.d3 Rad8 17.Rfd1 Bd6=) 16...Rad8 17.Ne2 (17.Rfc1 Bd6=) 17...Ne4 (17...Nd5 18.Ng3=) 18.Rfd1 Rd6 (18...Bd6 19.Nc3+=) 19.Ng3 (19.a3 Ba5=) 19...Rf6 (better is 19...Ng3!? 20.Qg3 Rd5+=) 20.Qe4+= Qe4 21.Ne4 Re4 22.d5 Rd6 23.dc6 (23.a3 Bc5 24.Rac1 Bb6+=) 23...bc6= 24.Rd6 Bd6 25.Rd1 Be7 (25...Re6 26.Be5 Be7 27.Bg3=) 26.Rd7 f6 (26...Bf8 27.Kf1 (27.Ra7? Rb4–+) 27...Ra4 28.Rd8=) 27.Rd4 (27.Ra7 Rb4 28.Re7 Rb2=) 27...Re6 (27...Rd4 28.ed4 Bd6 29.h4+=) 28.g3 (28.Ra4 Rd6 29.Kf1 Rd7=) 28...c5 (28...Rd6 29.Rc4 Rd2 30.Bd4+=) 29.Rd2 (29.Rd7 a6=) 29...Ra6 (29...Rd6 30.Rc2+=) 30.Bc3= Ra3 (30...Rd6 31.Rd6 Bd6 32.f4=) 31.Rc2 Kf7 32.Kf1 Ke6 33.e4 Bd6 34.Ke2 Be5 (34...g5 35.f3=) 35.Be5 Ke5 (35...fe5 36.f4=) 36.Rc5 Ke4 37.Rc4 Kd5 38.Rc7 (38.Rc2 g5=) 38...Ra2+= 39.Kf3 g5 40.Rh7 a5 41.Rd7 (41.h4 gh4 42.gh4 a4=) 41...Ke5 (41...Ke6 42.Ra7=) 42.Re7 (42.h4 gh4 43.gh4 Ra3 44.Ke2 Kf4=) 42...Kd6 (42...Kf5 43.h4 Ra3 44.Ke2 gh4 45.gh4+=) 43.Re4 (better is 43.Ra7!?=) 43...f5-/+ 44.Re1 (44.Re8 g4 45.Ke3 a4-/+) 44...g4 45.Ke3 a4 46.h4 (46.Rb1 Ra3 47.Kd4 Kc6-/+) 46...gh3 47.Rh1 a3 48.Rh3 Ra1 (48...Rb2 49.Rh7-/+) 49.Rh6 Kd5 (better is 49...Kc5!? 50.Ra6 Kb4-/+) 50.Ra6= a2 51.Kf4 Kc4 52.Kf5 Kb3 ½–½. Hornos Garcia,Bernabe (1685) – Alquezar Calpena,Marc (1775), Sants Open, 2015.

9.Qc2 d4 10.Nd4?? Nd4–+ 11.Bd4 Be2 12.Qb2 Bc4 13.Qb4 Qd4 (13...Qd4 14.Qc3 Qg4–+) 0–1. Brzoza,Miroslaw – Krawczyk, corr Poland, 1980.

9.cd5 Qd5

10.0-0 Rad8 11.d4 Bd6 12.Nbd2 Qh5 13.h3 Bh3 14.gh3 Qh3 15.Qc2 Ng4 16.Bd3 Re3 17.Bh7 Kf8 18.Be4?? Nd4 19.Bd4 Bh2 20.Kh1 Be5 21.Kg1 Bd4 22.Qc7 Bb6 23.Qf7 Kf7 24.Ng5 Ke7 25.Nh3 Rh3 26.Nc4-/+ Bc7 27.Bb7=+ Rd4 28.Rae1 Kf6 29.Ne3 Bb6?? (better is 29...Kg5=+) ½–½. b4_player (2140) – JULION12 (1810), GameColony.com, 2004.

10.0-0 Qe6 11.Nc3 Rad8 12.Qb3 Qb3 13.ab3 a6 14.d4 Be6 15.Bd1 (15.Bc4 Bf5=). Reimer,Karl – Baumann,Walter, Hagenbach Pfalz op, 1998.

9.cd5 Nd5

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4).

10.0-0 Qd7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qd7).

8.h3 d4

9.Qb3 Bf5 10.Na3?? a5 11.Nb5 a4 12.Qd1 de3 13.fe3 Re3 (13...Re3 14.Kf2 Re6–+). Cedergardh – Dahlgren, Alingsas, 1987.

9.Be2 d3 10.Bf1 Rb8 11.Qb3 Bf5 12.Nc3 Nd7 13.Ba3 Nc5 14.Qb2 a5 15.Nb5 Ba3 16.Qa3 Nb4 17.Nbd4 Be4 18.0-0-0 c6 19.Kb1 b5–+ 20.cb5 Bd5 21.Ka1 Qf6 22.Rc1 Ne6 23.Qb2-/+ Nd4 24.Nd4 Na2 25.Rc6 Qf2 26.Bd3 Nb4 27.Rc3 Qg2 28.Rd1 Qh3 29.Bf5 Qh5 30.Rg1 Qh2 31.Rcc1 Qe5 32.Qa3 Red8 33.Qc3 g6 34.Qc7 Qe8 35.Rc3 Kh8 36.Bh3 Be4 Black launches an attack 37.Be6 Rd4 38.Qe5 Kg8-/+ 39.ed4 If White now only could play Bxf7.... 39...Nc2 40.Rc2 Bc2 41.Bc4 Qf8 42.Ka2 Rc8 43.Qd5 Be4!! 44.Qe4 Rc4 45.Rb1 Qd8 46.Rb2 Rd4 47.Qc2 Qd5 48.Ka1 Rc4 49.Qd1 Rc3 50.Kb1 Qd3 51.Ka1 Ra3 52.Ra2 Ra2 53.Ka2 Qb5 54.Qf3 a4 55.Ka1 Qe5 56.Ka2 (56.d4 Qd4 57.Kb1 Qb4 58.Ka1 h5–+) 0–1. Fritz 8 – Fritz 6, 2005.

9.Be2 de3 10.fe3 Re3 11.0-0 Re8 12.d4 Bf8 13.a3 Nh5 14.Bd3 Ng3 15.Re1 Bh3?? 16.Re8 Qe8= 17.gh3 Qe3 18.Kg2 Re8?? 19.Bc1 Qe6 20.Kg3 Bd6 21.Kg2 Kh8 22.d5 Qf6 23.dc6 Qa1 24.cb7 Qa2 25.Qc2 (25.Qc2 Qc2 26.Bc2+–) 1–0. Mear,D – Hudson,N, Sell, 1997.

9.Qb3 de3

10.fe3 Ne4 11.a3 Ba5 12.Qd3 Qd3 13.Bd3 Ng3 14.Rf1 Re3 15.Kf2 Rd3 16.Kg3 Be6 17.c5 Rad8 18.Nc3 Nd4 19.Ne4 Nb3 (20.Rab1 Bd2–+) 0–1. marekt – coreycraig, ChessWorld.net, 2004.

10.fe3 Ne4 11.a3 Be7 12.Rg1 Bh4 13.g3 Bg3–+ 14.Kd1 Bf5 15.Nc3 Nc5 16.Qa2 Qd6 17.Ne2 Be5 18.Ne5 Ne5 19.Nd4 Bg6 20.Nb5 Qd7 21.Bd4 Ncd3 22.Be5 Re5 (22...Re5 23.Be2 Rd8–+) 0–1. Kern,Michael – Atuan,Jorge Daniel, C1.1997.0.00087, 1997.

10.fe3 Bf5 11.Bc3 Qd6 12.Kf2 Ne4–+ 13.Kg1 Qg3?? 14.Bb4= Qf2 15.Kh2 Ng3 16.Nc3 Nh1 17.Kh1+/– Rad8 18.Nd5 Rd7 19.d3 Qg3? 20.Be1+– Qd6 1–0. Schwichtenberg,Juergen – Will,Karl_Heinz, Bad Wildungen op Seniors, 1998.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!