CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTH300 Release 2022-04-29
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0-0

(...)

11.0-0 e4 12.Nd4 Qe7 13.bc6 bc6 14.Nc6 Qf7 (better 14...Bh2!? 15.Kh1 Qd6=) 15.Nd4 Rab8 16.Rb1 Nc5 17.Ne6 Qe6 18.cd5 Qd5?? (better 18...Nd5 19.Bc4 Rfd8+/-) 19.Bc4 (19.Bc4 Qc4 20.Nc4+-) 1-0. pcmvr – ctrotter, net-chess.com, 2020.

11.0-0 Rf7 12.h3 (12.cd5 cd5 (worse 12...Bd5 13.e4+/-) 13.Ng5 Re7+=) 12...Rc8 (12...Qe7 13.cd5 cd5 14.Ng5=) 13.bc6 bc6 14.cd5 cd5 15.Bb5 (15.Ng5 Re7=) 15...Bb8 (15...Qb6 16.a4=+) 16.Rc1 h6 17.Bd7 (better 17.Rc8 Qc8 18.Qa1=) 17...Qd7?? (better 17...Rc1 18.Qc1 Nd7=+) 18.Be5+/- Rcf8? (18...Rc1 19.Qc1 Rf8+/-) 19.Bf6?? (better 19.Bb8 Rb8 20.Ne5+-) 19...Rf6= 20.Nb3?? (better 20.Rb1!?=) 20...Bh3 (20...Qd6 21.Nbd4 Rf3 22.Nf3 Rf3-+) 21.Nc5-/+ Qg4?? (better 21...Qf7 22.Nh4 Rf2 23.gh3 Bg3-/+) 22.g3?? (better 22.Qd5 Kh8 23.Ne1+=) 22...Bf1 (22...Bg3 23.Qd5 Kh8 24.Nh2 Bh2 25.Kh1 Bf1 26.Rf1 Rf2 27.Nd3 Rf1 28.Kh2 Qh4 29.Kg2 Qh1 30.Kg3 Rg1 31.Qg2 Rg2) 23.Kf1 (23.Qd5 Kh8 24.Nd7 Rf3 25.Nf8 Bg3 26.Qf3 Qf3 27.Rf1-+) 23...Rf3 24.Rc2 (24.Qd5 Kh8 25.Nd3 Bg3-+) 24...Bg3 (better 24...Rf2 25.Rf2 Qd1 26.Kg2 Qg4 27.Rf8 Kf8-+) 25.Nd3 (25.Qd5 Kh8 26.Nd3 Re3-+) 25...Bf2! 26.Nf2 (26.Rf2 Rf2 Mate attack; 26.Nf2 Qh3 Double attack) 26...Rf2! 27.Rf2 Rf2 (27...Qd1 28.Kg2 Qg4 29.Kf1 Rc8 30.Rg2 Rc1 31.Kf2 Rc2 32.Ke1 Qg2 33.e4 Qe2) 28.Ke1 Qg1 0-1. polog (2085) - bolu (2310), net-chess.com, 2021.

11.0-0 Ng4 12.h3 Nh6 (12...Ngf6 13.cd5 cd5 14.Nc4=) 13.cd5 cd5 14.Nc4 Qc7 (14...Qb8!? 15.Ng5 dc4 16.Ne6 Rc8+=) 15.Ng5+/– (15.Nd6?! Qd6 16.Rc1 Nf5=) 15...Bf7 16.Nf7 Nf7 17.Qd5 Nf6 18.Qd3 e4 (18...Rad8 19.Nd6 Rd6 20.Qc4+–) 19.Qb3 Bh2 20.Kh1 Kh8 (20...Bd6+–) 21.Rac1 Qb8 (21...Rad8 22.Ba3 Be5 23.Bf8 Rf8 24.Ne5 Qe5 25.Qa3+–) 22.Bf6 gf6 23.Nd2 (23.Qc2 Ng5+–) 23...f5 (23...Be5 24.Ne4 f5 25.Nc5+–) 24.Bc4 Kg7 25.g3 (25…Bg3 26.Rg1+–) 1–0. Schirmer,Michael – Nilsson,Nils Roland, corr 3GMM–05, 1995.

11.0-0 Kh8 12.cd5= cd5 13.Nc4 Will e5 fall? 13...Bc7 (better 13...Qc7!? 14.Nd6 Qd6=) 14.Nce5+/- Ne5 15.Ne5 Ne4 16.Rc1 Rc8 17.Bd4 Qh4 18.f3 Bb6?? (better 18...Nd6+/-) 19.Rc8+- Bc8 (19...Rc8 20.fe4 Bd4 21.Qd4 Qe4 22.Nf7 Bf7 23.Rf7 Qd4 24.ed4 g6+-) 20.fe4 Rf1 21.Qf1 Qe7 22.Bb6 ab6 23.ed5 g6 (23...Qe8 24.Qf7 Qf7 25.Nf7 Kg8 26.Nd6+-) 24.d6! Qe8 (24...Qd6 25.Nf7 Double attack (25.Nf7 Decoy)) 25.Qf6 Kg8 26.Bc4 (26.Bc4 Be6 27.d7 Qd7 28.Nd7 h5 29.Qf8 Kh7 30.Nf6) 1-0. marekt (2825) - bolu (2310), net-chess.com, 2021.

11.a4 Bc7 12.0-0 Bg4 13.Ba3 Re8 14.Ng5 Be2 15.Qe2 (15.Qe2 e4 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Rab1=+). alaamattar – mgilbert, net-chess.com, 2020.

11.a4 Rc8 12.0-0=+.

11.a4 Ne4?? 12.Ne4+- de4 (12...Bb4 13.Ned2 dc4+-) 13.Nd2 (better 13.Qd6 ef3 14.Qe6 Kh8 15.gf3+- (15.Bf3?! Nc5 16.Qh3 Nd3 17.Ke2 Nb2+/-)) 13...Nc5 14.0-0 Bf5 15.Nb3 Nd3 16.Qc2 Nb2 17.Qb2 c5 18.Rad1 Qc7 19.Rd2 b6 20.Rfd1 Rad8 21.Bf1 (21.a5 Bc8+/-) 21...Be7 22.Qa1 Rd2 23.Rd2 Rd8 24.Qc3 Rd2 25.Qd2 Be6 26.a5 Kf7 27.a6 g5 (27...Qd6 28.Qd6 Bd6 29.Nd2+/-) 28.Be2 (28.Qc2 Bf5+-) 28...g4 29.g3 (29.Qc2 Bf5+/-) 29...h5 30.Kg2 Kg6 31.Bd1?? (better 31.Qc2+/-) 31...Bc4-/+ 32.Bc2 Kf5 33.Be4 Ke4?? (better 33...Kf6 34.Nc1 Bb5-/+) 34.Qc2+= Kd5 35.e4 Kd6 36.Qc4 Threatening mate: Qd5 36...Kd7 37.h3 (37.Qd5 Ke8+/-) 37...Qd6 (37...gh3 38.Kh3 Qd6 39.Kg2=) 38.Qe2 (38.hg4 hg4 39.Qe2 Kc7+=) 38...Qg6 (better 38...gh3!? 39.Kh2 Qe6=) 39.Qd3 (39.hg4 hg4 40.Nd2 Bd6+/-) 39...Qd6 40.Qe2 (better 40.Qd6 Kd6 41.Na5 gh3 42.Kh3+-) 40...gh3=+ 41.Kh3? (better 41.Kh2=+) 41...Qe6-+ 42.Kg2 Qb3 43.Qh5 Qe6 (43...Qb5!? 44.Qg4 Kc7 45.Qg7-+) 44.Qd1 (44.Qh8 Bd8-+) 44…Bd6 (44...Bd6 45.Qh5 c4 46.Qh7 Be7-+) 0-1. alaamattar – ctrotter, net-chess.com, 2020.

11.a4 Qe7 12.0-0 e4 (better 12...Rac8=+) 13.Ne1? (better 13.Nd4 Nc5 14.cd5 Bd5 15.bc6+=) 13...Ne5 14.cd5 Bd5 15.Nc2 Qe6 (15...Nd3 16.Bd3 ed3 17.Ne1-/+) 16.h3? (16.Nd4 Qd7 17.bc6 bc6=+ (worse 17...Bc6 18.Nc6 bc6 19.Ne4 Ne4 20.Be5+-)) 16...Bc5?? (better 16...c5-+) 17.Bg4?? (better 17.Nd4 Bd4 18.Bd4=) 17...Neg4 18.hg4 Ng4 19.f4 (19.bc6 bc6 20.Bd4-+) 19...Be3 (better 19...ef3 20.Rf3 Bf3 21.Nf3 Be3 22.Kf1 Rad8-+) 20.Ne3 Ne3 21.Qe2 (21.Qh5 Nf1 22.Qg5 Qg6 23.Qg6 hg6 24.Nf1 Rf4-+) 21...Nf1 22.Qf1 (22.Rf1 e3 23.f5 Rf5 24.Rf5 Qf5 (24...ed2?! 25.Re5 Qd7 26.Qd2-+) 25.Qe3 Qg6-+) 22...Qg4 (better 22...cb5 23.Qf2 e3-+) 23.Re1 (23.Be5 e3 24.Nf3-+) 23...Rf4 24.Qe2 Rf3! 25.Nf3 (25.bc6 bc6 26.Ne4 Raf8-+) 25...ef3 26.Qf2 fg2 27.Be5 (27.Qd4 Qg6 28.bc6 bc6-+) 27...Rf8 (better 27...Qh3 28.Qg3 Qh1 29.Kf2 Rf8 30.Ke2 Qh5 31.Kd2 Qh6 32.Kc2 Rf3 33.Qg2 Rc3 34.Bc3 Bg2-+) 28.Qe2 (28.Qg3 Qd7 29.Bd6-+) 28...Qh4 (28...Qe2 29.Re2 Rf1 30.Kh2 g1Q 31.Kh3 Be6 32.Kh4 Qg4) 29.Bh2 (29.Bf6 Qf6 30.Qc2 Qd4 31.Re3 Qe3 32.Qf2 Qf2 33.Kh2 g1N) 29...Qd4 30.Qe3 Qe3 31.Re3 Rf1 0-1. polog (2085) - vaingrecsky (2235), net-chess.com, 2021.

11.Qc2 Rc8 12.Ng5 Bf7 13.Nf7 Rf7 =+.

11.0-0 dc4??

12.Nc4 Bc4?? 13.Bc4 Kh8 14.Qd6 Ne4 15.Qd3 Ndc5 16.Qd8 Rad8 17.bc6 bc6 18.Rad1 (18.Ne5 Nd2 19.Rfc1 Nc4 20.Rc4 Rd2+-) 18...Rb8 (18...Nd6 19.Ne5 Nc4 20.Nc4+-) 19.Ba1 Rb4 (19...Nb7 20.Ne5 Na5 21.Be2+-) 20.Ne5 Na4 (20...Ng5 21.Rd4+-) 21.Rd4 Nec3 (21...Nac5+-) 22.Ng6! hg6 (22...hg6 23.Rh4 Mate attack) 23.Rh4 1-0. marekt (2825) - polog (2085), net-chess.com, 2021.

12.Nc4 Bc4?? 13.Bc4+- Kh8 14.Qd6 Ne4 15.Qd3 Nec5 16.Qd6 Rf6?? (16...Ne4 17.Qd1 Rc8+-) 17.Qd2 (17.Ne5 Rd6 18.Nf7 Kg8 19.Nd8 Kf8 20.bc6 Rd8 21.cd7 R8d7+-) 17...a6 (17...cb5 18.Bb5 Rb6 19.Bd7 Qd7 20.Qd7 Nd7 21.Be5 Ne5 22.Ne5+-) 18.bc6 Rc6 19.Bd5 (19.Be5 Qe7 20.Qb2 Rf8+-) 19...Rc7 (19...Rd6 20.Rad1 Nb6 21.Ne5 Rd5 22.Nf7 Kg8 23.Nd8 Rd2 24.Rd2+-) 20.Rad1 (better 20.Be5 Ne5 21.Ne5 Qf6+-) 20...Rb8 (20...e4 21.Ne5 Ne5 22.Be5+-) 21.e4 (21.Ne5 Ne5 22.Be5 Rbc8 23.Bc7 Qc7+-) 21...b5 (21...Qe7 22.Rc1+-) 22.Ne5 Ne4 (22...Ne5 23.Be5 Rd7 24.Bb8 Qb8+-) 23.Nf7 (23.Ng6! hg6 24.Qh6) 23...Kg8+- 24.Nd8 Kf8 (24...Kh8 25.Nf7 Kg8 26.Ne5 Kf8 27.Nd7 Ke7 28.Be4 Kf7 29.Ne5 Kf8 30.Qd6 Re7 31.Qb8 Re8 32.Ba3 b4 33.Bb4 Kg8 34.Qe8) 25.Qf4 Ndf6 (25...Ke7 26.Qc7 b4 27.Nc6 Kf8 28.Nb8 Nef6 29.Qd8 Ne8 30.Nd7) 26.Ne6 Ke7 (26...Ke8 27.Qc7 Nd5 28.Rd5 Nc5 29.Ng7 Kf8 30.Rf5 Kg8 31.Qb8) 27.Qc7 Nd7 28.Be4 Re8 (28...Kf7 29.Qd7 Kg8 30.Qg7) 29.Qd7 1-0. bolu (2310) - polog (2085), net-chess.com, 2021.

12.Nc4 Nc5?? 13.Qd6+- Qd6 14.Nd6 Rfd8 (14...cb5 15.Be5 a6 16.Nd4+-) 15.Be5 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.bc6 bc6 18.Nd4 Bd5 19.Rfc1 Re8 20.f4 g5 (20...c5 21.Nb5 Rec8 22.Bg4+-) 21.Nc6 Bc6 (21...Kf8 22.Nb4 Bb7 23.Rc7+-) 22.Rc6 gf4 (22...Rac8 23.Rac1 Rc6 24.Rc6 gf4 25.ef4+-) 23.ef4 Rab8 (23...Rac8 24.Bc4 Kf8 25.Bd5 Rc6 26.Bc6 Re5 27.fe5+-) 24.Bb8 Rb8 25.Bd3 Nd2 26.Rd1 Nb3 27.Bc4 Kf8 28.ab3 a5 29.Rd7 Ke8 (29...a4 30.Rcc7 Ke8 31.Re7 Kf8 32.Rh7 ab3 33.Rh8) 30.Rh7 Rd8 31.Re6 (31.Rg6 Rd1 32.Kf2 Rd2 33.Ke3 Rg2 34.Rg2 a4 35.Rg8) 31...Kf8 32.Rf6 Ke8 33.Bb5 Rd7 34.Rd7 a4 35.Rg7 Kd8 36.Rf8 1-0. pcmvr - polog (2085), net-chess.com, 2021.

12.Nc4 Bc7 13.bc6 bc6 14.Nfe5 Ne5 15.Be5 Nd5+/-.

11.0-0 c5

12.Ng5 Bf5 13.cd5 Nd5 (13...Qe8 14.e4 Bg6 15.Ne6 Ne4 16.Nf8 Qf8 17.Ne4 Be4 18.Bg4+-) 14.Nc4+- N7f6 15.f4 (better 15.Bf3 Bb8 16.e4+- (worse 16.Be5 Be5 17.Ne5 h6+/-)) 15...e4?? (15...Be7 16.fe5 Ne4 17.Rf5 Ng5 18.Rf8 Kf8 19.Qf1 Kg8+-) 16.Bf6+- Qf6 (16...Nf6 17.Nd6 Bg6+-) 17.Qd5 Kh8 18.Nd6 g6 (18...Bg6+-) 19.Qb7 Qg7 20.Ngf7 Kg8 21.Bc4 Rab8 22.Nh6 Kh8 23.Ndf7 Rf7 24.Nf7 (worse 24.Bf7 Rb7 25.Nf5 gf5-/+ (25...Qf7 26.Nd6 Qd7 27.Nb7 Qb7 28.a4+-); worse 24.Qf7 Qh6 25.Qa7 Qf8+-) 24...Kg8 25.Qb8 Qf8 26.Qc7 (26.Qc7 Qd6 27.Nd6 Be6 28.Be6 Kh8 29.Qf7 c4 30.Qf6) 1-0. marekt (2825) - vaingrecsky (2235), net-chess.com, 2021.

12.Ng5+- Bf7 13.cd5 Bd5 14.e4 h6+-.

12.Ng5+- Bf7 13.cd5 Nd5?? 14.Nf7+- Rf7 15.Nc4 N7f6 (15...N7b6 16.Nd6 (16.Ne5?! Be5 17.Be5 Qe8+/-) 16...Qd6 17.e4+-) 16.f4 ef4 17.Bf6 Rf6 (17...Nf6 18.Nd6 Rd7 19.Qb3 Kf8+-) 18.Qd5 Kh8 19.Rad1 f3 (19...Bc7 20.Qb7 Qc8+-) 20.Bf3 Qe7 (20...Bh2 21.Kh2 Qf8 22.Qb7+-) 21.Nd6 Qe3 (21...Raf8 22.e4 b6 23.e5+-) 22.Rf2 Raf8 (22...Qe7 23.Nb7 Raf8 24.Re2+-) 23.Nf7! Kg8 (23...R6f7 24.Qf7; 23...R8f7 24.Qf7) 24.Ne5 Kh8 25.Ng4 Qa3 26.Nf6 gf6 27.Qb7 c4 (27...f5 28.Qe7 c4 29.Qa3 Re8 30.Qc3 Kg8 31.Bd5 Re6 32.Be6 Kf8 33.Rd7 Ke8 34.Qh8) 28.Be4 f5 29.Bf5 Qe3 (29...Qh3 30.gh3 Rg8 31.Kh1 Rg1 32.Rg1 c3 33.Qh7) 30.Qh7 1-0. pcmvr - vaingrecsky (2235), net-chess.com, 2021.

12.Ng5 Bf7 13.Nf7 Rf7 14.cd5 Nd5 15.Ne4 N7f6 (15...N7b6 16.Nd6 Qd6+-) 16.Nd6?? (better 16.Bc4 Bc7 17.Ng5+-) 16...Qd6+/- 17.Bc4 Rd8 18.Qb3 Kh8? (18...Rfd7 19.Rad1 Qe6+-) 19.Rad1+- Rfd7 20.e4! Ne4 21.Rd5 Qf6 (21...Qd5 22.Bd5 Nd2 23.Qg3 Rd5 24.Be5+-) 22.Be5 Qg6 (22...Qe7 23.Rd7 Rd7 24.Be6+-) 23.Rd7 Rd7 24.Qf3 (24.Qe3 Nd2 25.Qc5 Qe8+-) 24...Rd8 (24...Nf6 25.Qe3 b6 26.Bf6 gf6 27.Qe6+-) 25.Re1 Nd2 26.Qf4 (better 26.Qd1 h5 27.Bc3+-) 26...h5 (26...Nc4 27.Qc4 b6+-) 27.Bf7 Qh7 (27...Nf3 28.Qf3 Qg5 29.Bh5+-) 28.h4 (28.Qg5 Rf8 29.Bg6 Nc4 30.Bh7 Ne5 31.Re5 a5 32.Re7 Rg8 33.Be4 Re8 34.Re8) 28...Rd7 (28...Ne4 29.Re4 Rf8+-) 29.Bc3 (better 29.Bf6 Rd8 30.Bd8 Qe4 31.Re4 a5 32.Re8 Kh7 33.Qf5 Kh6 34.Qh5) 29...Qd3 30.Re8 (30.Qh6 Qh7 31.Bg7) 30...Kh7 31.Bg8 Kh8 32.Be6 (32.Qh6 Qh7 33.Qh7) 32...Kh7 33.Bf5 g6 (33...Qf5 34.Qf5 Kh6 35.Rh8) 34.Rh8 1-0. ctrotter (2565) - vaingrecsky (2235), net-chess.com, 2021.

11.0-0 h6

12.cd5+= cd5 13.Nc4 Will e5 fall? 13...Qc7 14.Nd6 Qd6 15.Rc1 Bf7 (15...Rfc8 16.h3+=) 16.Qc2 e4 (16...Bh5!?+=) 17.Nd4+/- g6 (17...Ne5 18.Qc7 Qc7 19.Rc7+/-) 18.Qc7+- Qc7 19.Rc7 Rab8 20.Nb3 b6 (20...Be6 21.Rfc1+-) 21.Rfc1 Be8 (21...Ra8 22.R1c6 Be8 23.Rd6+-) 22.Ra7 Rf7 (22...g5 23.Rcc7+-) 23.Rcc7 Rd8 24.a4 Nh7 (24...h5 25.a5 Ng4 26.Bg4 hg4 27.Nd4+-) 25.Nd4 Nc5 (25...Ndf6 26.Rf7 Bf7 27.Nc6+-) 26.Rf7 Bf7 27.a5 ba5 (27...Re8 28.ab6 Nf6 29.Rc7+-) 28.Nc6 Re8 (28...Rd7 29.b6 Nf8 30.Ba3+-) 29.Ne7 Kf8 (29...Re7 30.Re7 Nf8 31.Bd4+-) 30.Ba3 1-0. marekt (2825) - mgilbert (2100), net-chess.com, 2021.

12.cd5+= cd5 13.Nc4 The pressure on e5 grows 13...Qc7 14.Nd6 Qd6 15.h3 Bf7 (15...a6 16.ba6 ba6 17.Qa4+=) 16.Rc1+= Rfc8 17.Qa4 Rc1 18.Rc1 e4 (18...Bh5!?+/-) 19.Nh4 Be6 20.Ng6 Re8? (better 20...Nb6!? 21.Qd4 Bf7+/-) 21.Qa7+- Rb8 22.Nf4 Bf7 23.h4 g5 (23...Qb6 24.Qb6 Nb6 25.Bd4+-) 24.hg5 hg5 25.Nh3 Nh7 (25...Bh5 26.Bh5 Nh5 27.Ng5+-) 26.Bg4 Ndf8 (26...Qb6 27.Qa4 Nhf6 28.Bd7 Nd7 29.Ng5 Re8+-) 27.Rc7! (27.Rc7 Re8 28.Rb7+-) 1-0. pcmvr - mgilbert (2100), net-chess.com, 2021.

11.a4 Ng4

12.0-0 e4 13.Nd4?? Bh2 14.Kh1 Qh4 15.Bg4 Bg4 16.Qg4 Qg4 17.Kh2-+.

12.0-0 e4 13.Nd4?? Qh4 14.h3 Nf2 (worse 14...Rf2 15.Rf2 Qf2 16.Kh1-+) 15.Rf2 Qf2 16.Kh1 Bh3! (16...Bh3 17.Qf1 Qg3-+) 0-1. alaamattar – pcmvr, net-chess.com, 2020.

12.0-0 e4 13.Ne4 Bh2 14.Nh2 Nh2 15.Qd4+/- (15.Kh2?! de4 16.Qd6 Qb8 17.Qb8 Rab8+=).

12.0-0 Qf6=+.

11.0-0 cb5

12.cb5 Qb6 13.Rc1 =+.

12.cb5 Qb8 13.Ng5 Bf5 14.e4 de4 (14...h6!?=) 15.Nc4+/- Bc7 (better 15...Be7!?+/-) 16.Ba3+- Re8?? (better 16...Kh8+-) 17.Nd6 Bd6 (17...g6 18.g4 h6 19.Qb3 Kg7 20.gf5 hg5 21.Qf7 Kh8 22.Ne4 Rg8 23.Nf6 Rg7+-) 18.Bd6 (worse 18.Qd6 Qd6 19.Bd6 Nb6-/+) 18...Qd8 (18...Qc8 19.Qb3 Nd5 20.Qd5 Be6 21.Ne6+-) 19.Qb3 Nd5 (19...Be6 20.Ne6 Re6 21.Qe6 Kh8+-) 20.Qd5 (20.Qd5 Be6 21.Ne6+-) 1-0. marekt (2825) - ctrotter (2565), net-chess.com, 2021.

12.cb5 e4 13.Nd4 Bf7 14.N2b3 a6 15.Nf5 ab5?? (better 15...Be5 16.Be5 Ne5 17.ba6 ba6+=) 16.Nd6+- Qb6 17.Nb5 Nc5 (17...Bh5 18.Bh5 Qb5 19.Be2+-) 18.Bd4 Rac8 (18...Nfd7 19.Rc1 Nb3 20.Bb6 Nc1 21.Bd4 Ne2 22.Qe2+-) 19.Nc5 Rc5 20.Bc5 Qc5 21.Rc1 Qb6 22.a4 (22.Nd4 Qa5+-) 22...Qa5 (22...Be8 23.Rb1+-) 23.Nd6 Be6 (23...Qb4 24.Nf7 Rf7 25.Qd4+-) 24.Nb7 Qb6 25.Nc5 Rd8 (25...Bf5 26.Qd4+-) 26.Ne6 (better 26.a5 Qd6 27.Nb7 Qe7 28.Nd8 Qd8+-) 26...Qe6 27.Rc5 h6 28.a5 Nd7 (28...g6+-) 29.Rd5 Kf8 30.Bb5 Ke7 31.Rd7 (better 31.Qd4 Kf8+-) 31...Rd7 32.Qd7 Qd7 33.Bd7 Kd7 34.Rc1 g5 35.a6 Kd6 (35...Ke7 36.a7 g4 37.a8Q g3 38.Qe4 Kd7 39.Rd1 Kc7 40.Qc2 Kb6 41.Rb1 Ka5 42.Qa2) 36.a7 Ke5 (36...g4 37.a8Q Ke6 38.Rc6 Kd5 39.Qb7 Ke5 40.Qb5) 37.a8Q Kf5 38.Rc5 Kg4 39.Qe4 Kh5 40.g4 (40.Rc4 g4 41.Qg4) 40...Kh4 41.Qg6 (41.Qf3 h5 42.Qg3) 41...Kg4 42.Qh6 (42.Rc4 Kf3 43.Qh5 g4 44.Qg4) 42...Kf3 43.Kf1 g4 (43...Kg4 44.Qg5 Kf3 45.Qf5) 44.Qf4 (44.Qc6) 1-0. ctrotter (2565) - polog (2085), net-chess.com, 2021.

12.cb5 Qe7!?=+.

12.Ng5 Bf5 13.cd5 Nc5 14.Bb5 a6 (14...Nd5 15.Nde4 Ne3 16.fe3 Be4 17.Bc4 Kh8 18.Rf8 Qf8 19.Nf7 Qf7 20.Bf7+–) 15.Be2 b5 (15...Nd5 16.Nde4!? Ne3 17.fe3 Be4 18.Bc4 Kh8 19.Rf8 Qf8 20.Nf7 Qf7 21.Bf7+–).

12.cd5 Bd5

13.Bb5 Qb6 14.a4 e4 15.Ng5 a6 16.Bd7 Qb2 17.Nde4! Be4 (17...Ne4 18.Qd5) 18.Qd6 Kh8 19.Be6 Bg6 20.Ra2 Qc3 21.Qb6 Rae8 22.Rd1 (< 22.Qb7 Qe5–/+).

13.Bb5 Qb6 14.a4 e4 15.Ng5 Kh8 16.Qb1 Qc7 17.g3 Ne5 18.Rd1 (18.Nge4 Ne4 19.Ne4 Nf3 20.Kh1 Nd2–+; 18.Nde4 Ne4 19.Ne4 Nf3 20.Kg2 Nd2–+) 18...Qe7 19.Be2 (19.Nge4?? Ne4 20.Be5 Qe5–+ (20...Be5?! 21.Ne4 Rad8 22.Nd2–+))

13.Bb5 Qe7 14.Bc4 Nb6 15.Bd5 Nfd5 16.Ne4 Bc7 17.Qb3 Rfd8 18.Rfd1 a5 19.Rac1 a4 20.Qa3 Qe8 21.Qd3 Ne7 22.Qc2 Rd1 23.Rd1 Rc8 24.Qc5 Ng6 25.Nd6 Bd6 26.Qd6 Nc4 =.

13.e4 Be4? 14.Ne4 Ne4 15.Qd5 Rf7 16.Qe4 +–.

13.Ne4 Be4 14.Qd6= Bf3 15.Bf3 Qb8 16.Qd3 a6 17.Qf5 Rf7 18.Rac1 Ra7 19.Bd1 (19.Qe6 e4 20.Be4 Ne4 21.Qe4 b6+=) 19...Rf8 20.Ba3 Re8 (20...Rd8!?+=) 21.Bb3 +/–.

13.Ne4 Qe7 14.Nd6 Qd6 15.Bb5 =.

13.Bb5 a6

14.Bc4 Bb4 15.Qb3+/– Qa5 16.Rfd1 Bd2 17.Bd5 Qd5!? 18.Qd5 Nd5 19.Rd2 N5b6 +/–.

14.Bc4 Bb4 15.Qb3+/– Qa5 16.Rfd1 Bd2 17.Bd5 Nd5 18.Rd2 +–.

14.Bc4 Bb4 15.Be5 Ne5 16.Ne5 Bc3 =+.

14.Bc4 Rc8!? +=.

13.e4 Bf7

14.Bb5 Qa5 15.a4 Rac8 16.Re1 Bb4 17.Re3 Rfd8 18.Nb3 Qb6 19.Rd3 Ne4 20.Qe2 (20.Rd7 Qf2 21.Kh1 Rd7 22.Qd7 Rc2=) 20...Ndf6 21.Ne5 Rd3 22.Bd3 (< 22.Nd3 Bc3 (22...Bb3?! 23.Nb4 a6 24.Bf6 Qf6 25.Re1–/+) 23.Bc3 Rc3–/+ (23...Bb3?! 24.Bf6 Qf6 25.Re1=)).

14.Bb5 Qb6 15.a4 Rac8 16.Ng5 Bc5 17.Ndf3 Be6 18.Ne6 (18.Qd3 a6 19.a5 Qb5 20.Qb5 ab5 21.Ne6 Rfe8 22.Nc5 Rc5+=) 18...Qe6 19.Ng5 Qe7 20.Qb3 Kh8 21.Bc4 h6 22.Ne6 Rfe8 23.Bd5 Ne4 =.

14.Bb5 Qb6 15.Bc4 Rac8?? (15...Qb2 16.Bf7 Rf7=) 16.Bf7 Rf7 17.Rb1 Qc6 (17...Qa5!?=) 18.Ng5+= Re7 19.Qb3 Kf8 20.Ne6 Ke8 21.Rfc1 Bc5 22.Nc5 Nc5 23.Rc5! Qc5 24.Ba3 Qc2 25.Be7 Qd2 26.Ba3 Qd7 27.Rd1 Qf7 28.Qa4 Nd7 29.Qa7 Qa2 30.Qb7 +–.

14.Bb5 Qe7 15.Nc4 Bc7 (15...Ne4? 16.Nd6 Nd6 17.Ba3+–) 16.Rc1 Rac8 17.Bd7 Qd7 (17...Nd7 18.Ba3 Nc5 19.Bc5 Qc5 20.Nce5+/–) 18.Qb3 Qc6 (18...Ne4!? 19.Qb7 Nc5 20.Qa7 e4=) 19.Ba3 b5 (19...Qe4 20.Rfe1 Qf4 21.Bf8 Rf8 22.Qb7+/–) 20.Nce5 Qc1 21.Nf7 (21.Bc1 Bb3).

12.Ng5 Qe7

13.Ne6 Qe6 14.cd5 Qd5 15.e4 Ne4?? (better 15...Qe6+=) 16.Ne4+- Qe4 17.Bb5 Bc5 (17...Qb4 18.Bd7 Qb2 19.Qd5 Kh8 20.Qd6 Rf2 21.Rf2 Qa1 22.Rf1 Qd4 23.Qd4 ed4 24.Rf7+-) 18.Qd7 (18.Bd7?! Rf2 19.Rf2 Rf8 20.Be6 Kh8+-) 18...Bf2 19.Rf2 Rf2 20.Kf2 Qc2 21.Kg3 Qb2 22.Rf1 Qc3 (22...Kh8 23.Qb7 Rd8 24.Qe7+-) 23.Rf3 Qe1 (23...Qc8+-) 24.Kh3 Qb4 (24...Kh8 25.Qf5 Rg8 26.Bd3+-) 25.Qf7 Kh8 26.Be8 h6 27.Rg3 g5 (27...Qe7 28.Qe7 g5 29.Bg6 g4 30.Rg4 Kg8 31.Bd3 Kh8 32.Qe5) 28.Qf6 Kh7 (28...Kg8 29.Qg6 Kh8 30.Qh6 Kg8 31.Rg5) 29.Qg6 Kh8 30.Qh6 Kg8 31.Rg5 1-0. pcmvr - ctrotter (2565), net-chess.com, 2021.

13.Ne6 Qe6 14.cd5 Nd5 15.Bb5 N7b6 16.e4 Nf4 17.Qb3 Rad8 18.Rad1 Bc7 (18...Qb3!? 19.ab3 Bb4=) 19.Qe6 +=.

13.Ne6 Qe6 14.cd5 Qd5 15.e4 Qf7 (15...Ne4? 16.Ne4 Qe4 17.Bb5+–) 16.Bb5 Nb6 17.Nf3 Qe7 18.Ng5 Kh8 19.Qb3 a6 20.Be2 Bc5 (20...Nbd7 21.Bc4 Nc5 22.Qe3=) 21.Ne6 Rfc8 (21...Ne4 22.Nf8 Rf8 23.Bc1 Rf2 24.Rf2 Bf2 25.Kh1–/+) 22.Be5 +/–.

11.0-0 Qb6

12.cd5 cd5

13.Qa4 Bf5 14.Rfe1 Rac8 15.Rac1 a6 16.Qh4 =+.

13.Qa4 Bf5 14.Rfe1 Rac8 15.Rac1 Ng4 16.h3 (16.Rc8 Rc8 17.Nh4 Ne3+=) 16...Ngf6 =+.

13.Ng5 Rae8 =.

12.Ng5 Bf5

13.cd5 cd5 14.e4 Ne4 15.Nde4 Be4 16.Ne4 de4 17.Qd5 Kh8 18.Rad1 Rf6 19.Qe4 Rd8 20.Bd3 Rh6 21.Bc1 Nc5 22.Qc4 Nd3 23.Rd3 Rg6 24.Be3 Qa5 25.Rfd1 a6 26.ba6 ba6? 27.Rd5 +–.

13.cd5 cd5 14.e4 h6 15.ef5 hg5 16.a4 =.

13.e4 de4 14.Nde4 Ne4 15.Ne4 Bb4 16.Bg4 Rad8 17.Bf5 Rf5 18.Qg4 Rf7 19.Ng5 Re7 20.Qf5 Nf8 21.a3 Bd2 22.a4 cb5 23.ab5 Ng6 24.Nf3 e4 25.Nd2 Rd2 26.Bc3 Rd3 =.

11.0-0 Qc7

12.Rc1 Rad8 13.bc6+/- bc6 (13...Qc6?? 14.cd5 Qc1 15.Qc1 Bd5 16.Bc4+-) 14.Ng5 Bf5 (better 14...Bf7 15.cd5 Nd5+-) 15.e4?? (better 15.cd5 Nc5 16.dc6+-) 15...Ne4 16.Nde4 de4 (worse 16...Be4 17.cd5 Bd5 18.Bc4+/-) 17.Bg4 Nc5 18.Ba3? (better 18.Bf5!? Rf5 19.Qg4-/+) 18...Qe7 (18...Qc8 19.Bf5 Qf5 20.Nh3-+) 19.Bf5 (19.Nh3 Bg6-+) 19...Rf5 (better 19...Qg5!? 20.Bc5 Bc5 21.Be6 Kh8 22.Qg4-+) 20.Nh3 Nd3 21.Bd6 Rd6 22.Qg4 g6 23.Rb1 Rd4 24.Rb8 Kg7 25.Qe2 c5 (25...Rc4 26.Qe3-+) 26.Qc2 (26.Rfb1 Rf7-+ (26...Rc4?! 27.Qe3 Rb4 28.R1b4 Nb4 29.Qe4-/+)) 26...h6 27.Rfb1 Rd7 (27...Rf7 28.Ra8-+) 28.Qe2 (28.Qa4 Rf6 29.Qd7 Qd7-+) 28...Qh4-+ 29.R8b7 Rdf7 (better 29...Rff7!? 30.Rd7 Rd7-+) 30.Rf7 Rf7 31.Rd1 (better 31.f3=+) 31...g5 (31...Rd7 32.f3 ef3 33.gf3 Qh3 (worse 33...Qc4 34.Nf2+/-) 34.Rd3 Rd3 35.Qd3 Qe6-/+) 32.Rd2?? (32.f3 a6=) 32...g4?? (better 32...Rd7 33.f3 ef3 34.gf3 Qc4-+) 33.Qe4+= Nb4? (better 33...Nf4 34.Qe5 Qf6 35.Qf6 Rf6 (worse 35...Kf6 36.Nf4 Rb7 37.g3+-) 36.Rd7 Kg6 37.Nf4 Rf4 38.Ra7 Rc4+=) 34.Qe5?? (34.f3 a5 35.Rd6+-) 34...Rf6?? (better 34...Qf6 35.Qf6 Rf6-/+ (worse 35...Kf6 36.Nf4+=)) 35.Rd7 Kg6 (35...Kg8 36.Qe8 Rf8 37.Qg6 Kh8 38.Qg7) 36.Nf4 Rf4 37.Rg7 1-0. ctrotter (2565) - bolu (2310), net-chess.com, 2021.

12.Rc1 e4!? 13.Ng5 Rae8+=.

12.cd5 Bd5 13.bc6 bc6 (< 13...Qc6 14.Rc1 Qb6 15.Nc4=) 14.Ng5 (14.Nc4 Rab8 15.Rb1 Rfd8=) 14...h6 (14...e4 15.f4=+) 15.Nh3 (15.e4 hg5 16.ed5 cd5=+).

12.Ng5 Rfe8 13.Ne6 Re6 14.cd5 cd5 15.e4 Opening the c-file gets White a lot of play 15...Kh8 16.ed5 Nd5 17.Rc1 Bc5 18.Bg4 Re7 19.Ba3 b6 (19...N5f6 20.Bd7 Nd7 21.Ne4+/-) 20.Bf3 N7f6 21.Ne4 Rd8 22.Bc5 bc5 23.Rc5 Qb6 24.Qc2 Ne4 25.Be4 Nf6 26.a4 Ne4 27.Rc6 Qd4 28.Rc4 Qd6 29.Re4 a6 30.h3 ab5 31.ab5 Rc7 32.Qb2 Rc5 33.b6 Rb8 34.b7 Qd5 35.Rb4 h6 (35...Qd7 36.Ra1 Qe8 37.Ra8+-) 36.Ra1+- Rc7?? (better 36...Kh7+-) 37.Ra8! (37.Ra8 Ra8 38.ba8R Qa8 39.Rb8 Rc8 40.Ra8 Ra8 41.Qc3+-) 1-0. pcmvr – mgilbert, net-chess.com, 2020.

12.Ng5 Nc5

13.Nb3 Bf5 14.bc6 Na4 (14...bc6!? 15.Nc5 Bc5 16.cd5 cd5=+) 15.cb7 =.

13.Ne6 Ne6 14.Rc1 d4 15.Qb3 e4 (15...Nc5 16.Qa3 e4 17.Bd4 Nd3–/+ (17...Bh2 18.Kh1 Ne6 19.g3+/–)) 16.c5 +=.

13.Ne6 Ne6 14.cd5 cd5 15.Rc1 Qe7 16.Nf3 e4 17.Nh4 Ba3 18.Nf5 Qb4 19.Bc3 Qc5 20.Bf6 Qc1 21.Qd5+/– Qc8 22.Be7 Rf5 23.Qf5 Be7 24.Bg4 a6 25.Qd5 Kh8?? 26.Be6+– Qe8 27.ba6 Ra6 28.Rc1 Rd6 29.Qe4 Bf6 30.Bf5 Qe4 31.Be4 b6 32.g4 g6 33.f4 Rd2 34.Rc8 Kg7 35.Rc7 Kg8 36.g5 Bg7 37.Bc2 Bf8 38.Bb3 Kh8 39.Kf1 b5 40.Rc8 Kg7 41.e4 Rd4 42.Bd5 Rd2 43.h4 Rb2 44.f5 gf5 45.ef5 Rd2 46.Bb3 1–0. Fritz 6 – Comet B50, 2004.

13.Ne6 Ne6 14.Rc1 d4 15.ed4 ed4 16.Nf3 c5 =+.

13.Ne6 Ne6 14.cd5 cd5 15.Rc1 Qe7 16.Nf3 e4 17.Nh4 Ba3 18.Nf5 Qb4 19.Bc3 Qc5 20.Bf6 Qc1 21.Qd5 +/–.

11.0-0 Rc8

12.bc6 bc6

13.cd5 cd5 14.Nc4 The pressure on e5 grows 14...Bb8 (better 14...dc4!? 15.Qd6 Re8 16.Be5 Ne5 17.Qe5 c3=) 15.Nce5+/- Ne5 16.Ne5 Qd6 17.Rc1 Nd7 18.f4 Bf5 (better 18...Ne5 19.Rc8 Rc8 20.fe5 Qe7+/-) 19.Ba3!!+- Nc5 (19...Qa3 Deflection from d5 20.Qd5 Theme: Double Attack) 20.Bf3 a6 (20...Qb6 21.Bc5 Rc5 22.Rc5 Qc5 23.Qd5 Qd5 24.Bd5 Kh8 25.Nf7 Kg8+-) 21.Qd5 Be6 22.Rc5 Qd5 23.Bd5 Bd5 24.Rd5 Rfe8 25.Bb2 (25.Bb2 Ba7 26.Bd4 Bd4 27.ed4+-) 1-0. pcmvr – alaamattar, net-chess.com, 2020.

13.cd5 cd5 14.Nc4 The pressure on e5 grows 14...Bb8 15.Nce5 Ne5 16.Ne5 Ne8 17.Ba6 Rc7 18.f4 (18.Rb1 Nf6+/-) 18...Nf6 (better 18...Nd6!?+/-) 19.Ba3+- Re8 20.Bb5 Nd7 (better 20...Rc3 21.Be8 Ra3+-) 21.f5 Ne5 22.fe6 Re6 (22...Ree7+-) 23.Qd5!! Qd5 (23...Qd5 24.Rf8 Mate attack) 24.Rf8 1-0. pcmvr - bolu (2310), net-chess.com, 2021.

12.cd5= cd5

13.Ng5 Qe8 14.Ne6 Qe6 15.e4 =.

13.Nc4 Qc7

14.Nd6 Qd6

15.Qa4 Qb8 16.Rac1 Bg4 17.Qb4 e4 18.Nd4 Rce8 19.Qb3 Be2 20.Ne2 b6 21.Nf4 +=.

15.Rc1 Qb8 16.Rc8 Rc8 17.Re1 Qd6 18.Qa1 e4 19.Ne5 Rc2 20.Nd7 Bd7 (< 20...Qd7 21.Bd1 Rc8 22.Bf6 gf6 23.Qf6+/–).

15.Rc1 Bg4 16.Qa4 e4 17.Ba3 Nc5 18.Rc5 Rc5 19.Qa7 b6 20.Nd4 Be2 21.Bc5 bc5 22.Ne2 Ng4 23.Ng3 d4 24.h3 +/–.

15.Rc1 Bg4 16.Rc8 Rc8 17.a4 =.

13.Ng5 Bf5

14.e4 h6 15.ef5 hg5 16.Ne4 de4 17.Qd6 +/–.

14.e4 h6 15.ef5 hg5 16.Ne4 Ne4 17.Qd5.

11.0-0 Qe7

12.a4 Rac8 13.bc6 (13.Rc1 b6=+) 13...bc6 14.cd5 cd5 15.Ng5 Bf5 16.e4 Ne8 (16...Rb8 17.Ra2 de4 18.Nde4 Ne4 (worse 18...Be4 19.Ne4 Ne4 20.Qd5 Qf7 21.Qe4–/+) 19.Qd5 Kh8 20.Ne4 Be6 21.Qd6 Qd6 22.Nd6 Ba2–/+) 17.ef5= Qg5 18.Nf3 Qf5 19.Qd5 Kh8 (19...Qf7 20.Qf7 Kf7 21.Bd3+=) 20.Bd3 Qf6 (20...Qf4 21.Rfe1+=) 21.Qe4 g6 22.Qg4 (22.Bb5 Rb8+–) 22...Rc7 23.Bb5 (23.Rfe1 Ng7+–) 23...Nc5 (23...Rc2 24.Rab1 (worse 24.Bd7 Rb2 25.Rab1 Ba3+=) 24...Nc5 25.Rfc1+–) 24.Rfe1 Re7 25.Qg3 Ng7 (25...Nb3 26.Rad1 Nd4 27.Bd4 ed4 28.Qg4+–) 26.Ne5 Qf4 (26...Qf5 27.Bc6+–) 27.Qf4+– Rf4 28.Rad1 Re4 29.Re4 Ne4 30.Nc4 (30.Nc6 Re6+–) 30...Bc7 31.Bd4 Kg8 (31...Rf7 32.Ba7 Nf5 33.Re1+–) 32.f3 (32.Ba7?! Bh2 33.Kh2 Ra7+–) 32...Ng5 (32...a6 33.Ba6 (33.fe4?! ab5 34.ab5 Re4+–) 33...Ng5 34.Ne3+–) 33.Bf6 (33.Bf6 Nf3 34.gf3+–; 33.Ba7?! Bh2 34.Kh2 Ra7+–) 1–0. Franke,Claus Peter – Bahr,Robert, corr ICCF EU–M–690, 1988.

12.a4 Rad8 13.Ng5 Bf5 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.e4 de4 17.Nde4 Ne4 18.Qd5 Kh8 19.Ne4 Nf6 20.Nf6 Qf6 (20...gf6?! 21.Qf3 Qe6 22.Rfd1=) 21.Qa5 Qe7 22.Rac1 e4 23.Qc3 Be6 ½–½. Zylla,Johannes (2135) – Krebs,Juergen (2345), BdF T, 2004.

12.Rc1 Rac8 13.Ng5 Nc5 14.Ne6 Ne6 15.a4 (15.Nf3 Nc5=) 15...d4 16.ed4 Nd4 17.Bd4 (17.Nb3 c5=) 17...ed4=+ 18.Bd3 Bb4 19.Re1 Qc7 20.Rb1 (20.g3!?=+) 20...Bd2-/+ 21.Qd2 Ng4 22.g3 (22.f4 Rf4 (22...Qf4?! 23.Qf4 Rf4 24.bc6=) 23.g3 Rf6-/+) 22...Nf2 (22...Rf2? 23.Qg5 Rh2 24.Qg4+-) 23.Bf1 (23.Rf1 Nd3 24.Qd3 c5-+) 23...d3-+ 24.Bd3 (24.bc6 Qc6 25.Bg2 Qc4 26.Bb7 Rc5-+) 24...Rcd8 25.Re3 Ng4 (25...Nd3?! 26.Rd3 cb5 27.cb5 Qc5 28.Kh1=) 26.Re2 (26.bc6 Ne3 27.Qe3 Qc6-+) 26...Ne5 27.Bh7 (27.Re5 Qe5 28.Kg2 Qf5-+) 27...Kh7 28.Qc2 (28.Qe3 Rde8 29.Kh1 Qd7 30.Qe4 Kg8 31.bc6 bc6-+) 28...Kg8 29.Rbe1 (29.Qe4 Nf3 30.Kh1-+) 29...Nf3 30.Kg2 (30.Kh1 Ne1 31.Re1 Rd4-+) 30...Qf7 31.Rb1 (31.bc6 Ne1 32.Re1-+) 31...Qh5 32.h3 (32.h4 Nd4 33.Rbe1 Nc2 34.Kh2 Ne1 35.Re1 Rd2 36.Kg1 Qf3 37.Re2 Qe2 38.bc6 Qg2) 32...Nd4 33.g4 Qh6 34.Qe4 (34.Qd2 Ne2 35.Qh6 gh6 36.Rb3-+) 34...Ne2 35.Qe2 (35.h4 Qd2 36.Rb2 Nf4 37.Kg3 Qc3 38.Qf3 Ne2 39.Kg2 Qf3 40.Kh2 Rd1 41.Re2 Rh1) 35…Rd2 (35...Rd2 36.Qd2 Qd2 37.Kh1 Rf2 38.bc6 Qd6 39.cb7 Qh2) 0-1. ctrotter (2565) – pcmvr, net-chess.com, 2021.

12.Rc1 Bg4 13.cd5 cd5 14.e4 Bf3 15.Bf3 d4 16.Qb3 (16.Nc4 Nc5=) 16...Kh8 17.Nc4 Nc5 18.Qd1 (18.Qa3 b6=+) 18...Rac8 (18...Nce4 19.Re1 Nf2 20.Kf2=) 19.Re1 b6 20.h3 Qe6 21.Bd4 ed4 e4 draws heavy fire 22.Nd6 Qd6 23.e5 Qe7 24.ef6 Qf6 25.Qd2 h6 26.Rc4 The isolani on d4 becomes a target 26...Rcd8 Black prepares d3 27.Bc6 a5 28.Rcc1 d3 29.g3 Rd4 30.Kg2 (30.Re3 Qd6=+) 30...Kh7 (30...Ra4 31.Re3=+) 31.Re3= Rfd8 32.Rc3 Qg5 33.Kf1 Ra4 34.a3 Rad4 35.Bf3 a4 36.h4 Qg6 37.h5 Qf5 38.Kg2 Kh8 39.Qe1?? (better 39.Re7=+) 39...d2-+ 40.Re8 (40.Qd1 Nd3-+) 40…Kh7 (40...Kh7 41.Qe7 Nd3 42.Rd3 Re8 (42...Qd3?! 43.Be4 Re4 44.Qd8 Qd8 45.Rd8=; worse 42...Rd3 43.Be4 R8d5 44.Qe6 Rg3 45.fg3 Qe4 46.Qe4 Rf5 47.Qf5 g6 48.Qg6) 43.Qe8 A) worse 43...Rd3 44.Be4 Rf3 45.Bf5 (45.Bf3?! Qf3 46.Kf3 d1Q 47.Qe2 Qb3 48.Kg2 Qa3+/-) 45...Rf5 46.Qd8 Rb5 47.Qd3 Kg8 48.Qd2 (48.Qb5?! d1Q+=) 48...Rh5 49.Qd8 Kf7 50.Qb6+-; B) 43...Qd3-+) 0-1. pcmvr - marekt (2825), net-chess.com, 2021.

12.Ng5 cb5 13.Ne6 Qe6 14.cd5 Nd5 15.Bb5=.

12.Ng5 Rac8 13.Ne6 Qe6 14.cd5 cd5 15.e4=.

12.Ng5 Rad8 13.Ne6 Qe6 14.Rc1 e4 15.cd5 Nd5 (15...Qd5?? 16.Bc4 Qc4 17.Nc4+–) 16.bc6 bc6 17.h3 Nc5 18.Nb3 Nb3 19.ab3 Be5 20.Bg4 Qe7 21.Be5 (21.Bd4 Nb4=+) 21...Ne3= (21...Qe5?! 22.Qc2=).

11.Ng5 Bf7 12.Nf7 Rf7 13.a4 (13.0-0 Nc5=) 13...cb5 (13...Nc5!?=) 14.ab5+= dc4? (better 14...d4 15.ed4 ed4 16.Bd4 Bc5+=) 15.Bc4+- Qb6? (15...Qe7 16.0-0 Nb6 17.Bf7 Qf7 18.Nf3+-) 16.Qb3 (better 16.Bf7 Kf7 17.Qb3 Kg6 18.Nc4+-) 16...Nc5 (16...Raf8+-) 17.Bf7 Kf8 18.Qa2 (18.Qc4 Rd8 19.Bc3 Qc7+-) 18...Qb5?? (18...Nd3 19.Ke2 Nb2 20.Qb2 Kf7+-) 19.Bc4 Qb4 (19...Qe8 20.0-0+-) 20.Rd1 (better 20.0-0 Qb6 21.Be2+-) 20...Nfe4 (20...Nce4 21.Ke2 Rc8 22.Ne4 Ne4 23.Bd3+-) 21.Ba1 (better 21.Ba3 Qa5 22.Bc5 Qa2 23.Bd6 Nd6 24.Ba2 Ke7+-) 21...Nd2 22.Rd2 (better 22.Qd2 Qd2 23.Kd2 Ke7+-) 22...Ne4 23.f3 (better 23.Bd3 Nd2 24.Qd2 Qd2 25.Kd2+-) 23...Nd2= 24.Qd2 Qc4?? (better 24...Rc8 25.Be5 Qd2 26.Kd2 Be5=) 25.Qd6+- Kg8 26.Rf1 (26.Be5 a5+-) 26...Rc8 (26...a5 27.Qe5 Qb4 28.Bc3 Qh4 29.Kd2 Qd8 30.Ke2+-) 27.Qd2 (27.Qe5 Qf7+-) 27...e4 (27...Rc5 28.Kf2 Rd5 29.Qc1+-) 28.Bd4 (better 28.Qd7 Qc7 29.Qe6 Kh8 30.Qe4 Qc6+-) 28...ef3 29.Bb2?? (better 29.Rf3 b6 30.Rf4+-) 29...fg2+/- 30.Qg2 g6?? (better 30...Qb4 31.Qd2 Qe4+/-) 31.Qb7+- a5 (31...Rc7 32.Qa8 Rc8+-) 32.Qg7 1-0. vaingrecsky (2235) - polog (2085), net-chess.com, 2021.

12.Rc1 cb5

13.cd5 Bd5 14.Bb5 Rad8 Black plans e4 15.Bc4 e4 16.Ng5 Bc4 17.Rc4 Nb6 18.Rd4 (18.Bf6 Qf6 (18...Rf6? 19.Re4 Qd7 20.Qb3 Kh8 21.Rh4+-) 19.Qh5 Qh6 20.Qh6 gh6=) 18...Be5 (18...Qe5!? 19.Rd6 Qd6 20.Qb3 Kh8=+) 19.Qb3= Nbd5 (better 19...Nfd5!? 20.Nge4 Bd4=) 20.Ba3+/- Bh2 (20...Qd7 21.Bf8 Bd4 22.ed4 Rf8 23.Nge4+/-) 21.Kh1 (better 21.Kh2 Qe5 22.Kg1 Qg5 23.Bf8 Kf8 24.Ne4 Ne4 25.Re4+-) 21...Bd6+= 22.Bd6 (22.Rd5? Nd5 23.Qd5 Kh8 24.Nde4 Ba3-+) 22...Qd6 (22...Rd6? 23.Nde4 (23.Nge4?! Ng4 24.g3 Qe5+=) 23...Ne4 24.Ne4 Rh6 25.Kg1+-) 23.Nde4 Ne4 24.Ne4 Qb6 25.Qc4 Qc6 26.Qc6 bc6 27.Rc1 Ne7 28.Ra4 Ra8 29.g4 Rfb8 30.Kg2 a5 31.Nc5 Rb4 32.Rc4 Rb2 33.Kg3 Nd5 34.Nd3 Rd2 35.Ne5 Nb6 36.Rd4 Rd4 37.Rd4 c5 38.Rd6 Na4 39.Rc6 Nc3 40.a3 Ne4 41.Kf3 Nd2 42.Ke2 Nb1 43.Nc4 (worse 43.Rc5 Na3 44.e4 a4+=) 43...a4 44.Rc5 Rb8 45.Kf3 Rb3 46.Ra5 White begins to deal mighty blows 46...Na3 47.Nd6 Threatening mate... how? 47...h6 48.Ra4 Nb5 49.Nf5 Rc3 50.Kf4 Kf7 51.Ra5 Nc7 52.Ke5 Ne6 53.Ra7 Rc7 54.Rc7 Nc7 55.e4 (55.e4 Ne6 56.f4+-) 1-0. pcmvr – marekt, net-chess.com, 2020.

13.cd5 Bd5 14.Bb5 e4 15.Nd4 Qe5 (worse is 15...Ba2 16.Nf5 Qe6 17.Nd6 Qd6 18.Bd7 Qd7 19.Bf6 Rf6 20.Ne4=) 16.g3 Bc5 (16...Nb6 17.a4+=) 17.Bc4 Rf7 (17...Nb6 18.Bd5 Qd5 19.Qb3+=) 18.Qb3 Bc4 19.Nc4 Qh5 20.h4 (20.Qb7 Raf8 21.Qc6 Bd4 22.Bd4 Qh3 23.Bf6 Nf6+=) 20...Re8 21.Nb5 Re6 22.Rcd1 (22.Rfd1 Qe2 23.Nc7+/–) 22...Bf8= 23.Ncd6 Nc5 24.Qc2 Rfe7 (24...Bd6 25.Rd6 Rf8 26.Bf6 Rff6 27.Qc4+/–) 25.Bf6+= gf6 26.Qc4 Kg7 27.Nc8 Rf7 28.Nca7 Re8 29.Rd5 Re5 30.Re5 Qe5 31.Nc3 Rd7 32.Nab5 Kh8 33.Nd4 f5 34.Rb1 1–0. Muri,Heinrich (2405) – Destruels Moreno,Vicente (2405), III. Danube Cup–Paul Darmogray Memorial, 2008.

12.bc6 bc6

13.Qc2 Bf7 14.cd5 cd5 (< 14...Bd5 15.e4 Bf7 16.Ng5+=) 15.Rfc1 Bg6 16.Qd1 Rab8 17.Nb3 Rfc8 (17...a5 18.Qd2 a4 19.Na5–/+) 18.Rc8 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Qc1 Bh5 21.Na5 (21.Qc8!? Qf8 22.Qb7=) 21...e4 =+.

13.Qc2 Bf7 14.cd5 cd5 15.e4 Rac8 16.Qd1 Rb8 17.Bc1 Nc5 18.Ng5 Nce4 19.Nde4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Qc2 Qb7 22.Bg4 Qc7 23.Qc7 Bc7 24.Rd1 a5 25.Ba3 Rfd8 26.Rd8 Bd8 27.Bd6 Rb2 –/+.

13.Qc2 Bg4 14.cd5 cd5 15.e4 Rac8 16.Qb1 Nc5 17.ed5 e4 (< 17...Nd5 18.Bc4 Be6 19.Re1+=) 18.Nd4 Qe5 19.g3 Be2 20.Ne2 Qd5 21.Nc3 Qe6 22.Re1 (22.Nb5 Qh3 23.Bf6 Rf6 24.Nd6 Rd6 25.Ne4 Rh6–+) 22...Be5 23.Nd1 (23.Nce4!? Nce4 24.Re4 Ne4 25.Qe4–/+) 23...Rb8 –+.

13.Qc2 Bg4 14.cd5 cd5 15.e4 Rac8 16.Qd1 Rb8 17.Bc1 Bc5 18.ed5 e4 (18...Nd5?! 19.Ne4 Nf4 20.Bf4 Rf4 21.Rc1=).

12.cd5 cd5

13.Rc1 a6 14.ba6 ba6 15.Nb3 =+.

13.Rc1 a6 14.ba6 ba6 15.Rc6 Rab8 16.Qa1 e4 17.Nd4 a5 18.Ne6 Qe6 19.Rfc1 Rb6 20.Rb6 Nb6 21.Bd4 Bb4 22.Qb2 Nbd7 23.a3 Be7 24.Qc3 +=.

13.Rc1 Rac8 14.Rc8 (14.Qa4 e4 15.Nd4 Bc5=) 14...Rc8=+ 15.Qa4 Bb8 (15...Bb8 16.Rc1 Rc1 17.Bc1 Nb6=). Pane,Carlo Alberto(+) – Gall,Zdenek, corr 3GMM–27, 1996.

12.cd5 Bd5

13.bc6 bc6

14.Rc1 e4 15.Ng5 Ne5 16.Nc4 Nc4 17.Bc4 Be5 18.Bd4 Rad8 19.Bb3 Kh8 20.Bc5 Bd6 21.Bd6 Rd6 22.Qe2 Bb3 23.ab3 Rfd8 24.Rc2 h6 =+.

14.Qc2 Rab8 15.Rfb1 (15.e4 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Qe4 Rb2=) 15...Nc5 =+.

14.Qc2 e4 15.Nd4 Qe5 16.g3 Qg5 17.Bc4 Qh5 (17...Rfc8!?=) 18.Nc6 +=.

12.Ng5 Nc5

13.Ne6 Qe6 14.Qc2 Rac8 15.bc6 bc6 16.Rac1 Qe7 17.Nb3 Nb3 18.ab3 Rb8 19.c5 Bc7 20.f3 e4 21.f4 a5 ½–½. Dopper,Johan – Schirmer,Michael, corr TKM/A005, 1999.

13.Ne6 Qe6 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 (worse 15...Nd5 16.e4 Nb6 17.a4+/-) 16.h3 Rab8 17.Ba3 Qe7 (17...Rfc8 18.Rc1=+) 18.f3 (18.Rb1 g6=) 18...Kh8 (18...Nb7 19.Bc1-/+) 19.Nb3=+ Nb3 20.Bd6 Qd6 21.ab3 Rb4 22.Ra7 (22.Bd3!?=) 22...Qc5-/+ 23.Kf2?? (better 23.Qd2 Rb3 24.Rfa1-/+) 23…Qa7-+ (23...Qa7 24.Qd3 Qa2-+) 0-1. ctrotter (2565) - marekt (2825), net-chess.com, 2021.

13.Ne6 Ne6 14.a4 d4 15.ed4 ed4 16.Nf3 c5 17.Re1 Ng4 18.h3 Nf2 19.Kf2 Qh4 20.Kg1 Qg3 Do you see the mate threat? 21.Rf1?? (better 21.Bc1 d3 22.Ra3 de2 23.Re2-/+ (23.Qe2?? Nd4 24.Qf2 Nf3 25.Rf3 Rf3 26.Qg3 Rg3-+)) 21...Nf4 22.Qe1 (22.Rf2 Nh3 23.Kh1 Rf3 24.gh3 Qh3 25.Kg1 Rg3 26.Rg2 Qg2) 22…Qg2 0-1. ctrotter – pcmvr, net-chess.com, 2020.

13.Ne6 Ne6 14.Rb1 Rab8=.

13.Ne6 Ne6 14.Rb1 d4 15.Nf3?? (better 15.bc6 bc6 16.Bf3=) 15...de3-+ 16.fe3 (16.Be5?? Be5 17.Ne5 ef2 18.Rf2 Ne4-+; 16.Ne5?? ef2 17.Kh1 Nf4 18.bc6 Be5 19.cb7 Rad8-+) 16...Ng4 17.Qb3? (better 17.bc6 Ne3 18.cb7-+) 17...Nc5 18.Qc2 (18.Qc3 e4 19.Nd4-+) 18...e4 19.Nd4 (19.bc6 bc6 20.Bd4-+) 19...Qh4 20.h3 (20.Rf8 Rf8 21.Bf3 Qh2 22.Kf1 ef3 23.Ke1 fg2 24.Qh7 Qh7 25.e4 Qe4 26.Ne2 Qc2 27.bc6 Nd3) 20...Qg3 21.Rf8 Rf8 22.Nf3 ef3 23.Bf3 (23.Qh7 Kh7 24.Bf3 Rf3 25.Be5 Be5 26.hg4 Qh2) 23...Qh2 24.Kf1 Rf3! 25.Ke1 (25.gf3 Ne3 Mate attack) 25...Qg1 26.Kd2 Qe3 27.Kd1 Rf1 0-1. vaingrecsky (2235) – pcmvr, net-chess.com, 2021.

13.Ne6 Ne6 14.Nb3 Rad8 15.bc6 bc6 16.Rc1 Ba3 17.Ba3 Qa3 18.cd5 cd5 (worse 18...Rd5 19.Qc2 Rd6 20.Nd2+/-) 19.Rc6 Rd6 20.Qc1 Qb4 21.Na5 Nd8 22.a3 Qb8 23.Rc5 Rd7 24.Rd1 Qb6 25.Rb5 Rc7 26.Rb6 Rc1 27.Rc1 ab6 28.Nb3 Nf7 29.a4 Rb8 30.h3 Kf8 31.f4 Rb7 32.Rc6 ef4 (32...Ke7 33.Ba6 Ra7 34.Rb6+=) 33.ef4+= Nd8 34.Rc8 Ke7 35.Ba6 (35.Nd4 Ne6 36.Ba6 Rd7 37.Nf5 Kf7+=) 35...Ra7= 36.Bb5 Ne6 37.Rc6 Nf4 ½-½. marekt (2825) – pcmvr, net-chess.com, 2021.

12.Ng5 e4

13.Ne6 Qe6 14.bc6 bc6 15.Rb1 Rad8 16.Qa4 Nc5 17.Qa5 (17.Qa7 Ra8 18.Qb6 Rfb8 (18...Ra2?! 19.Ra1 Nfd7 20.Qb4–+) 19.cd5 cd5 (19...Rb6 20.de6 Ra2 21.Nc4+/–; < 19...Nd5 20.Qb8 Rb8 21.Bd4–+) 20.Qb8 Rb8–+) 17...Ng4 18.h3 Ne5 19.a3 Ncd3 20.cd5 cd5 21.Qa7 Nb2 22.Rb2 Nc6 23.Qb6 Rb8 (23...Ba3 24.Rc2 Rd6 25.Ne4 de4 26.Bc4+–) 24.Qc6 Bh2!

13.Ne6= Qe6 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 (15...Qd5?? 16.Bc4+–) 16.Nb3 Bc7 17.Nd4 Qd6 18.g3 Bb6 19.Qa4 Rac8 20.Ba3 Nc5 21.Rac1 Rc7 22.Qb5 Rb8 23.Rc2 Nfd7 (23...Rbc8 24.Rfc1=) 24.Rfc1+= Qg6 25.Bc5 Bc5 26.Qa4 h6 (26...Rbc8 27.Qb3 Kh8 28.Qd5+–) 27.Bb5 Nb6 28.Qa6 Rbc8 29.Nc6 Bd6 (29...Rc6 30.Bc6) 30.Ne7 Re7 (30...Re7 31.Rc8; 30...Be7 31.Rc7) 31.Rc8 Kh7? (31...Nc8 32.Rc8 Kh7+–) 32.R8c6+– Rf7 33.Rf1 Rf6 (33...Qf6 34.a4 Qe7 35.a5+–) 34.Qa7 (34.Qa7 Bg3 35.hg3 Rc6 36.Bc6 Qc6 37.Qf7+–) 1–0. Muri,Heinrich (2340) – Savegren,Kurt (2410), corr ICCF EM/MN/063 Email, 2003.

13.Ne6= Qe6 14.cd5=.

12.Ng5 Bf5

13.cd5= cd5 14.e4 de4 15.Nde4 Be4 16.Qd5?? (better is 16.Ne4 Ne4 17.Qd5 Qf7 18.Qe4+=) 16...Bd5–+ (16...Bd5 17.a3 e4–+) 0–1. Schwertel,Gottfried – Martello,Juan, corr 3GMM–38, 1996.

13.cd5 cd5 14.e4 de4!? 15.Nde4 Ne4 16.Qd5 Kh8 17.Ne4 Be4 18.Qe4 Nf6 =.

13.cd5 cd5 14.e4 Ne4 15.Nde4+/– de4 16.Bc4 Kh8 17.Nf7 Rf7 (17...Qf7 18.Bf7) 18.Bf7 Nc5 19.Ba3 Nd3 20.Bd6 Qf7 21.f4 Qd5 (21...ef4 22.Bf4 Qc4 23.Qb1=) 22.fe5+= Qd4 23.Kh1 Nf2 24.Rf2 Qf2 25.Qf1 e3 26.Qf2 ef2 27.Bc5 Re8 ½–½. Bendig,Frank – Feilmayr,Erwin, corr ICCF TT–6–02–Final, 2005.

13.cd5 Nd5 14.Nde4 Nc5 15.Bc4 Ne4 16.Bd5 cd5 17.Qd5 Rf7 18.Ne4 Be4 19.Qe4 +/–.

13.cd5 Nd5 14.Nde4 Rac8 15.Nd6 Qd6 16.e4 +/–.

11.bc6 bc6

12.0-0 Rb8 13.Qc2 e4 (better 13...Bg4!?=+) 14.Nd4+= Bf7 (14...Qb6 15.Ne6 Qb2 16.Qb2 Rb2 17.cd5 cd5 18.Nf8 Kf8-/+) 15.Nc6+/- Qc7? (better 15...Rb2!? 16.Qb2 Qc7+/-) 16.Nb8+- Bh2 (16...Rb8 17.h3+-) 17.Kh1 Qb8 18.Rab1 Qd6 (18...Qc7 19.Bc3+-) 19.c5! Qc7 (19...Qc5 20.Qc5) 20.c6 Nb6?? (better 20...Bd6+-) 21.g3 (better 21.Bf6!? gf6 22.g3 Bg3 23.fg3 Be6+-) 21...Bg3 22.f4 (22.Bf6!? Be6 23.Kg2 Be5+-) 22...Nh5?? (22...ef3 A) worse 23.Nf3 Bg6 24.Bd3 Bd3 25.Qd3 Qc6 26.Bf6 Qf6=+ (26...gf6? 27.Rg1+-); B) 23.Rf3 Be5 24.Be5 Qe5 25.Bd3=) 23.Be5?? (better 23.Bh5 Bh5 24.Rg1 Rf4 25.Rg3 (25.ef4?! Qf4 26.Rg2 Bf3 27.Nf3 ef3 28.Rg3 Qg3+-) 25...Rh4 26.Kg2+-) 23...Qe7+/- The mate threat is Qh4 24.Kg2 Bh4 25.Bh5 Bh5 26.Rh1 Be8? (26...Rc8!?+=) 27.c7 (27.Bd4!? Rf7 28.c7 Nc8+-) 27...Bd7+/- 28.Bd4 Rc8 29.Bb6 ab6 30.Rb6 Bf6 31.Rb8 Qe6 32.Kf1 Qa6 33.Kf2 Bg4 34.Nb3 h5 (34...Be6 35.Qe2 Qc6 36.Rc8 Bc8 37.Qh5 Qc2 38.Kg3+-) 35.Rc8 Bc8? (35...Qc8 36.Qc6 Kf8+-) 36.Rh5 Qd6 (36...g5 37.fg5 (37.Rg5?! Bg5 38.fg5 Qg6+-) 37...Be5 38.Rh6+-) 37.a4 (better 37.Qc5 Qc5 38.Nc5 g5+-) 37...Qe6 (37...g6 38.Rh2 Kg7+-) 38.Nd2 (better 38.Qd1 g5 39.Rg5 Bg5 40.Qg1+- (40.fg5?! Qf5 41.Ke1 Qg5+/-)) 38...Qg4= 39.Rh2?? (better 39.Ne4 Qh5 40.Nf6 gf6 41.Qc5=) 39...Bh4-+ 40.Rh4 Qh4 41.Kg2 Bh3 (better 41...Qh3!? 42.Kf2 Qh2 43.Ke1 Qg3 44.Kd1 Qg1 45.Nf1 Qf1 46.Kd2 Qf2 47.Kd1 Qe3 48.Qc6 Qd4 49.Kc2-+) 42.Kh1 Bg4 (42...Bf5 43.Kg2 Qh3 44.Kg1 Qe3 45.Kg2 Qh3 46.Kg1 Qg4 47.Kf1 e3-+) 43.Kg2 Bh3 (43...Qh3 44.Kg1 Qe3 45.Kh1 Qe1 46.Kg2 Qe2 47.Kg1 Kh7-+) 44.Kh2?? (44.Kh1 Bf5 45.Kg2 Qh3 46.Kf2 Qh2 47.Ke1 Qg3 48.Ke2 Bg4 49.Kf1 Bh3 50.Ke2 Qg2 51.Ke1 Qg1 52.Nf1 Qf1 53.Kd2 Qf2 54.Kc3 Qe3 55.Kb2 Bc8-+ (55...Qf4?! 56.c8Q Bc8 57.Qc8 Kh7 58.Qh3 Kg6 59.Qe6 Kh5 60.Qd5 g5 61.Kc3-+)) 44...Bc8?? (44...Bf5 45.Kg1 Qg3 46.Kh1 Qh3 47.Kg1 Qe3 48.Kg2 Qh3 49.Kg1 Qg4 50.Kf1-+) 45.Kg2 Bh3?? (better 45...Qh3!? 46.Kf2 Qh2 47.Ke1 Qg3 48.Kd1 Qg1 49.Nf1 Qf1 50.Kd2 Qf2 51.Kd1 Qe3 52.Qc6 Qd4 53.Kc2-+) 46.Kh1 (better 46.Kh2=) 46...Bc8 (46...Bf5 47.Kg1 Qg3 48.Kh1 Qh3 49.Kg1 Qe3 50.Kg2 Qh3 51.Kg1 Qg4 52.Kf1 e3-+) 47.Kg2=. ctrotter – alaamattar, net-chess.com, 2020.

12.a4 Rb8-/+ 13.Qc2 e4 (better 13...Bf7-/+) 14.Ng1?? (better 14.Nd4 Qe8 15.Nc6=) 14...Nc5 (better 14...Ng4 15.cd5 cd5-+) 15.Bf6?? (15.Bd4-+) 15...Qf6 16.f3 Qa1 17.Qd1 Qf6 (17...Qc3 18.cd5 cd5 19.Ba6 Na6 20.Ne2 Qe3 21.Qc1-+) 18.g4 Qh4 19.Kf1 Bg4 20.h3 ef3 21.hg4 Qh1 (21...fe2 22.Ke2 Qf2) 22.Bf3 (22.Ndf3 Ne4 23.Qe1 Bh2 24.Bd3 Rb2 25.Qf2 Bg1 26.Qg2 Ng3 27.Qg3 Be3 28.Qg1 Qg1) 22...Bh2 (22...Rb2 23.Qe2 Ne4 24.Ne4 Rb1 25.Qe1 Rf3 26.Ke2 Re1 27.Ke1 Qg1 28.Kd2 Qe3 29.Kc2 Qb3 30.Kd2 Qd3 31.Kc1 Ba3) 23.Qe2 Qg1 0-1. polog (2085) - ctrotter (2565), net-chess.com, 2021.

12.Qc2 Qb6 13.Rb1 Qc5 14.Nb3 Qb4 15.Nbd2 Qa5 16.Ng5 Rae8 17.cd5 cd5 (17...Bd5 18.e4 Ba2 19.Bc4 Bc4 20.Qc4 Kh8 21.Nf7 (21.Qc6 Bb4 22.Rd1 Rc8 23.Nf7 Kg8 24.Ne5 Rc6 25.Nc6 Bd2 26.Rd2 Qc5–+) 21...Rf7 22.Qf7=).

12.Ng5 Bf5 13.0-0 Rb8 14.Nb3 Qe7 15.Qc1 Kh8 16.Re1 Rb6 17.h3 h6 18.Nf3 Ne4 19.Bd3? (19.Rd1 Qe6 20.c5 Ndc5 21.Nc5 Bc5 22.Ne5 Bh3 23.Bf3 (23.gh3 Rf2 24.Ng4 Re2-+) 23...Rf3 24.Nf3 Bg2 25.Ne1-+) 19...Bh3!-+ 20.gh3 Theme: Deflection from f3 (20.Qc2 Nec5 21.Nc5 Nc5 22.Be5 Nd3 23.Bd6 Ne1 24.Be7 Nc2 25.Bf8 Na1 26.gh3 dc4 27.Nd4-+) 20...Rf3 Threatening mate: Qg5 21.Be4 Qg5 22.Kh2 (22.Kf1 de4 23.Ke2-+) 22...Rf2 23.Kh1 Qg3 (23...Qg3 24.cd5 Qh2) 0-1. ctrotter – marekt, net-chess.com, 2020.

12.Qc2 Rb8

13.0-0 Bg4 14.cd5 cd5 15.h3 Qc8 16.Rfc1 Qc2 –/+.

13.0-0 Bg4 14.cd5 cd5 15.h3 Qc8 16.Bc3 Be6 =+.

13.Ng5 Bf7 14.Nf7 Rf7 15.0-0 Nc5 16.cd5 cd5 (worse 16...Nd5 17.Nc4 Nb4 18.Qd1+–) 17.Rab1 Rfb7 (17...Qe8 18.Nf3 Nfe4 19.Nd2=+) 18.Ba1 Rc7 (18...Rb1 19.Rb1 Rb1 20.Nb1=) 19.Qf5 (19.Rfd1 e4=) 19...Rb1 20.Qb1 Rb7 21.Qc2 Qe7 22.Rc1 Rc7 (22...e4 23.Bd4=) 23.Qf5 g6 24.Qb1 Qd8 25.Nf3 Qe8 26.Qb5 Qb5 27.Bb5 a6 28.Bf1 Ncd7 (better 28...Ng4!?+=) 29.Rc7+– Bc7 30.Ba6 Kf8 31.Bb5 Ke7 32.a4 Ke6 33.Bc3 Nb8 (33...Nc5 34.Ng5 Ke7 35.a5+–) 34.a5 Ne4 35.Bb4 h6 36.Bd3 Nc6 37.a6 Bd6 38.Bd6 Kd6 39.Nh4 (39.Be4 de4 40.Nh4 Kc7 41.Ng6 Kb6+–) 39...Kc7 (39...Nc5 40.Bb5+–) 40.Ng6 Nc3 41.g4 d4 (41...Kb6 42.Bf1+–) 42.ed4 (42.e4 Na2+–) 42...ed4 (better 42...e4 43.Bc4 Nd4+–) 43.f4 Nb4 44.Ne5 Nd3 45.Nd3 Kb6 (45...Ne4 46.h4+–) 46.g5 hg5 (46...Ne2 47.Kf2 Nf4 48.Nf4 hg5 49.Ne6+–) 47.fg5 Ne4 48.g6 Nf6 49.Nb4 (49.Nb4 Nh5 50.Kf2+–) 1–0. Mrkvicka,Josef – Hartley,Richard, CiF, 1998.

12.Qc2 Bg4

13.Ng5 Be2 14.Ne6 Qa5 15.Nf8 Bc4 16.Bc3 =.

13.Ng5 e4 14.cd5 (14.Bg4 Ng4 15.Ne6–/+) 14...cd5 =+.

13.Ng5 g6 14.cd5 cd5 15.Bg4 Ng4 16.Qc6 (16.Qd3 Qa5 (16...Nf2 17.Qd5 Kh8 18.Ne6+=) 17.f3 Ngf6=+) 16...Nb6–/+ (16...Qg5 17.Qd5 Kh8 18.Qd6 Nf2 19.Nc4 Nh1 20.Qd7–/+).

11.cd5 cd5

12.0-0 Qb6 13.a4 h6 14.Re1 (14.a5 Qc7=) 14...Rac8=+ 15.h3 Bb8 16.a5 Qd6 17.Nf1 Ne4 18.Ba3 (18.a6 b6=+) 18...Ndc5 19.Ng3? (better 19.Bb2 Qd7 20.N1d2=+) 19...Ng3-+ 20.fg3 e4 21.Nd4 (21.Bc5 Rc5 22.Nh2 Qg3 23.Nf1 Rf1 24.Bf1 Rc8 25.Ra3 Rf8 26.Qf3 Rf3 27.Rc1 Qh2) 21...Qg3 22.Bf3 Nd3 (22...Qh2 23.Kf1 Bh3 24.Qc2 ef3 25.Nf3 Rf3 26.Ke2 Re3 27.Kd1 Re1 28.Ke1 Qg1 29.Kd2 Bf4 30.Kc3 Qa1 31.Bb2 Qe1 32.Kd4 Qe5) 23.Bf8 Rf8 24.Ne6 Qh2 25.Kf1 Rf3! (25...Rf3 26.Qf3 ef3 27.gf3 Qf2) 0-1. bolu (2310) - marekt (2825), net-chess.com, 2021.

12.0-0 e4 13.Nd4 Bf7 14.Nf5 Bc7 15.Bg4 (15.Rc1 Rc8+=) 15...Ne5 (worse 15...Ng4 16.Qg4 Bg6 17.Ng7+=) 16.Be2 Bg6 17.Nh4 Bf7 18.g3 (18.Ba3 Re8=) 18...Be6=+ 19.Kg2? (19.Rc1 Bd6=+) 19...b6?? (19...g5 20.f4 Neg4 21.Bd4-+) 20.f3? (20.f4 ef3 21.Nhf3 Nf3 22.Rf3 Qe7=) 20...Qd7 (20...g5 21.f4 Neg4 22.Bd4 gh4 23.f5 Nh2 24.Kh2-+) 21.g4? (21.Kg1 Bh3 22.Ng2 ef3 23.Nf3 Rae8=+) 21...Nfg4 22.f4?? (22.fg4 Ng4 Double attack) 22…Ne3-+ (22...Ne3 23.Kh1 Nd1 24.Be5 Ne3-+) 0-1. bolu (2310) - ctrotter (2565), net-chess.com, 2021.

12.a4 Qe7 13.0-0=+.

12.a4 Ng4 13.h3 (better 13.0-0!? Qe7 14.e4=) 13...Nf2-/+ 14.Kf2 e4 15.Qc2? (better 15.Ne4 Qh4 16.Kg1 Qe4 17.Qd4-/+) 15...ef3 16.Nf3 Rc8 17.Qd3 (17.Qd1 Qg5-+) 17...Nc5 18.Qd2 (18.Qd4 Rf7 19.Rad1 Ne4 20.Kg1-+) 18...Ne4 19.Ke1 Rf3 20.Qd4 Qa5 21.Kd1 (21.Bc3 Bg3 22.Kd1 Nc3 23.Kc1 Ne2 24.Kb1 Nd4 25.Ra2 Bf5 26.e4 Be4 27.Ka1 Nb3 28.Kb2 Qd2 29.Ka3 Bd6) 21…Nf2 0-1. polog (2085) - marekt (2825), net-chess.com, 2021.

12.0-0 Qe7

13.Qc2 Rac8 14.Qd3? (better 14.Qa4=+) 14...e4-+ 15.Qb3 d4 16.Qa4 ef3 17.Bf3 de3 18.fe3 Ne5 19.Qa7 (19.Bd4 Nf3 20.Nf3 b6-+) 19...Nf3 20.Nf3 Ng4 21.h3 Bc4 22.Rfc1 (22.Qd4 Bf1 23.Rf1 Ne3 24.Rf2-+) 22...Bc5 23.Qa4 (23.Qc5 Rc5 24.Bd4 Ne3 25.Bc5 Qc5-+) 23...Be3 24.Kh1 Rf3 25.gf3 Nf2 26.Kg1 (26.Kh2 Bf4 27.Kg2 Qg5 28.Kf2 Qg3) 26...Qg5 27.Kh2 Bf4 0-1. polog (2085) – pcmvr, net-chess.com, 2021.

13.Re1 Ng4 14.Nf1? (better 14.h3!? Nf2 15.Kf2=+) 14...e4-+ 15.Nd4 Nf2 16.Qd2 Bh3! 17.gh3? (17.a4 Qg5 18.g3 Bf1 19.Bf1 Bg3 20.Bg2 Nh3 21.Bh3 Be1 22.Qg2 Bf2 23.Kh1 Qg2 24.Kg2 Be3 25.Be6 Kh8 26.Nf5 Rf5 27.Bf5-+) 17...Nh3 18.Kg2 (18.Kh1 Qg5 19.Ng3 Bg3 20.hg3 Qg3 21.Bf3 Nf2 22.Qf2 Qf2 23.Re2 Rf3 24.Rf2 Rf2 25.Bc3-+) 18...Rf2 19.Kh3 (19.Kh1 Qg5 20.Bg4 Qg4 21.Ng3 Rd2 22.Re2 Re2 23.Rb1 Bg3 24.hg3 Qg3 25.Ne2 Nf2) 19...Qg5 20.Ng3 (20.Nf3 Qg2 21.Kh4 Be7 22.Bf6 Bf6 23.Ng5 Qg5 24.Kh3 Qg2) 20…Rh2!! (20...Rh2 21.Kh2 Qg3 22.Kh1 Qh2) 0-1. bolu (2310) – pcmvr, net-chess.com, 2021.

13.e4 Rac8 14.ed5 Bd5 15.Nb3 Nb6 16.h3 (better 16.Rc1!?-/+) 16…Na4-+ (16...Na4 17.Rb1 Be4-+) 0-1. mgilbert – marekt, net-chess.com, 2020.

13.e4 Ne4 14.Ne4 de4 15.Ng5 Qg5 16.Qd6=+.

13.Ng5 Nc5=+.

13.Ng5 Rac8 14.Ne6 Qe6 15.Qa4 (15.e4 Bb4 16.ed5 Qd5+=) 15...Nb6 (15...Nc5 16.Qa3=+ (16.Qa7?? Ra8 17.Qb6 Qe7-+)) 16.Qb3 Nfd7 17.Ba3 Ba3 18.Qa3 Rc2 19.Rfd1 Qf6 20.f3 Rfc8 21.Bf1 e4 22.Rac1 (22.Rab1!? R8c3 23.Rb3 ef3 24.Nf3 Rb3 25.ab3=+) 22…R8c3-+ (22...R8c3 23.Nb3 Rc1 24.Rc1 ef3 25.Qa7 Rc1 26.Nc1 f2 27.Kh1 Qc3-+) 0-1. mgilbert – pcmvr, net-chess.com, 2020.

12.Ng5 Qe7

13.Ne6 Qe6 14.Rc1 =+.

12.Ng5 Bf5

13.e4 Ne8

14.h4 h6 15.ef5 hg5 16.hg5 Nc7 17.g6 Rf5 +=.

14.ef5 Qg5=

15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1 Ndf6 18.Qb7?? Bb4 19.Kd1 Rd8 20.Kc2 Qf2 –+.

15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1 Ndf6 18.Rg2 Nd5 19.Ne5 Rf5 20.Nd3 =.

15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1 Qh3 18.Qb7 Bb4 19.Kd1 =+.

15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1 Qh3 18.Be5 Ne5 19.Qb7 Bb4 20.Kd1 Rd8 21.Kc2 Qf5 22.Kb3 Rf7 –+.

15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1 Qh3 18.Ne5 Qf5 19.f4 Rd8 –/+.

15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1 Qh3 18.Ne5 Qh2 19.Ng6 hg6 20.Rh1 +–.

13.e4 h6

14.ef5 hg5 15.0-0 Nb6 16.a4 +=.

14.ef5 hg5 15.0-0 Rc8 16.Re1 =.

14.ef5 hg5 15.Rc1 =.

14.ef5 hg5 15.h4 gh4 16.Rh4 Rc8 17.Rc1 Rc1 18.Bc1 Nh7 19.Nf3 +=.

14.ef5 hg5 15.h4 gh4 16.Rh4 Rc8 17.g3 Qa5 18.Kf1 Qb6 19.a4 Bc5 (19...a5 20.Ke1=+) 20.a5 =.

11.cd5 Bd5

12.0-0 e4

13.Nd4 Qb8 14.h3 c5 15.Nf5 Bh2 16.Kh1 Be6 (16...Be5 17.Ne7 Kh8 18.Be5 Qe5 19.Nd5 Nd5 20.Nc4=) 17.Bc4 Bc4 18.Nc4 Rd8? (better is 18...Be5 19.Ne5 Ne5=) 19.g3 +–.

13.Nd4 c5 14.Nf5 Bc7 (14...Be5 15.Qc2 Bb2 16.Qb2=) 15.Re1 (15.f3 ef3 16.Nf3 Qe8=) 15...b6 (better 15...Ne5 16.Rc1 g6=) 16.Bh5?? (better 16.Nc4+=) 16...Ne5 (better 16...g6!? 17.Nh6 Kg7 18.Ng4 gh5 19.Nf6 Nf6 20.Qh5-+) 17.Ng3 (17.Be2 Qd7 18.Ng3 Nd3 19.Bd3 ed3 20.Bf6 gf6-+) 17...Qd7 (17...Nh5 18.Be5 Be5 19.Qh5 Ba1 20.Ra1-+) 18.Be2 (better 18.f4 ef3 19.Nf3 Nh5 20.Ne5 Be5 21.Be5 Ng3 22.Bg3-/+) 18...Nfg4?? (18...Nd3!? 19.Bf6 Bg3 (worse 19...Rf6 20.Nde4 Ne1 21.Nf6 gf6 22.Bg4 Nf3 23.gf3+/-; 19...gf6?! 20.Bg4 Qf7 21.Rf1-/+) 20.hg3 Rf6 21.Bd3 ed3-+) 19.Bg4?? (better 19.Nde4 Rad8 20.Qa4+/-) 19...Ng4-/+ (19...Qg4?! 20.Nde4 Qd1 21.Rad1=) 20.Rf1? (20.Nde4 Bg3 21.Ng3 Rf2-/+) 20...Qb5 (20...Qe6!? 21.Qe2-+) 21.Rb1 (better 21.Bg7!? Nf2 22.Qh5 Kg7 23.Qd5=+) 21...Qd7-+ 22.Nde4 Rad8 23.Qe2 (23.Qc2 Qc6 24.h3 Nf2 25.Rf2 Rf2 26.Qf2 (26.Kf2? Qg6 27.Rc1 Bg3 28.Ng3 Rf8 29.Kg1 Qg3-+) 26...Be4 27.Rf1-+) 23...Bg3 (better 23...Nh2 24.Rfe1 Qg4 25.Qg4 Ng4-+) 24.Ng3=+ Be6 (24...Qe6!? 25.Rbc1 Nf6=+) 25.f3 Nf6 26.e4 (26.Bf6 gf6 27.Rfd1 Qa4=) 26...b5 (26...Qd2 27.Qd2 Rd2 28.e5=+) 27.Bf6 (better 27.Rfd1 Qc6 28.Qe3=) 27...Rf6 (better 27...Bc4 28.Qf2 Rf6=+) 28.Rfd1+/- Qc7 29.a3 (better 29.Rd8 Qd8 30.Rb5+/-) 29...Bc4 30.Qe3 Rfd6 31.Rdc1 (31.Rd6 Rd6 32.Nf5 Rd3=+) 31...Rd3-/+ 32.Qe1 (32.Qg5 Ra3 33.Nf5 Ra6=+) 32...Qf4 (32...Ra3 33.Nf5-/+) 33.Kh1 (33.a4 a6-/+) 33...a6 (33...Ra3 34.Nf5-+) 34.Qa5 Qc1?? (better 34...R8d6-/+) 35.Rc1+- Rd1 36.Nf1 Bf1 37.Qd8?? (better 37.Kg1 h6 38.Rd1 (38.Rc5?! R8d2 39.Rc8 Kf7 40.Rc7 Kg8 41.Qd2 Rd2 42.Kf1 Rd3=) 38...Rd1 39.Qa6 Bc4 40.Kf2 Rd2 41.Ke3 Rg2 42.h4+-) 37...Rd8-+ 38.Rf1 Kf7 39.h4 (39.Kg1 c4-+) 39...Rd3 40.Ra1 c4 41.Kh2 Ke6 42.a4?? (better 42.Kg3-+) 42...Ke5 (42...b4 43.Rb1 b3 44.Kg3-+) 43.ab5 ab5 44.Kg3?? (44.Ra5 Kd4 45.Rb5-+) 44...c3 45.Ra5 (45.Kf2 Kd4 46.e5 Rd2 47.Ke1 Rg2-+) 45...Kd4 (45...c2 46.Rb5 Kd4 47.Rb4 Kc5 48.Rb7-+) 46.Rb5 (46.Ra2-+) 46...c2 47.Rd5 (47.Rb4 Kc5 48.Rb7 Rd6-+) 47…Kc4 0-1. bolu (2310) - vaingrecsky (2235), net-chess.com, 2021.

13.Nd4 Qc7 14.bc6 Bh2 15.Kh1 bc6 16.g3 Bg3 17.fg3 Qg3 18.Nf5 Qh3 19.Kg1 Be6 20.Bc4 Bc4 21.Nc4 Nd5 22.Ncd6 Rab8 23.Rb1 h6 24.Qc2 =.

12.e4 Be4

13.Ne4 Ne4 14.0-0 Qb6 15.Bd3 Ndc5 16.Ne5 (< 16.Be5 Rf3 (16...cb5? 17.Be4 Ne4 18.Qd5 Kh8 19.Qe4 Be5 20.Ne5+–; 16...Nd3?! 17.Qd3 Be5 18.Ne5 Rf2 19.Rf2 Qf2 20.Kh1=+) 17.Bc4 Kh8 18.Bd6 Nd6 19.Qd6 Ne4–/+ (< 19...cb5 20.Qb6 ab6 21.Bb5+=)) 16...Nd3 17.Qd3 Nf2 (< 17...Qb5 18.Qe4 Qb2 19.Qc4 Kh8 20.Nf7 Rf7 21.Qf7+=) 18.Qc4 Kh8 19.Bd4 (19.Nf7 Rf7 20.Bd4 Nh3 21.gh3 Rf1 22.Rf1 cb5–/+ (22...Qb5?! 23.Bg7 Kg7 24.Qf7 Kh8 25.Qf6 Kg8 26.Qf7 Kh8 27.Qf6 Kg8 28.Qf7 Kh8=)) 19...Qc7 (19...c5 20.Nd7 (< 20.Bf2 Be5 21.Bc5 Qc7=+) 20...Bh2 21.Kh2 Qh6 22.Kg1 Qh1) 20.Rae1+/– Rf5 (20...c5 21.Bc3 (< 21.Bf2 Be5 22.Qc5 Bh2 23.Kh1 a6=+) 21...Nd1 22.Nf7 (< 22.Rd1 Be5 23.Be5 Qe5=+) 22...Rf7 23.Rf7 Bh2 24.Kf1 Nc3 25.Rc7 Bc7 26.Qf7+–) 21.Rf2 (21.Qe6 Rf6 22.Ng6 hg6 23.Bf6 Bc5+/–) 21...Re5+/– 22.Be5 Be5 23.Rfe2 Re8?? (better is 23...Bh2 24.Kh1 Rf8+/–) 24.Qf4!!+– Qa5 25.Re5 Qe1 26.Re1 Re1 27.Kf2 1–0. Fritz 8 – Comet B50, 2004.

11.Ng5 Qe7

12.0-0=.

12.bc6 bc6 13.Qc2 Nc5 14.Ne6 Ne6 15.0-0 d4 16.Bf3 Rad8 17.ed4 ed4 18.Rfe1 (worse 18.Bc6 Bh2 19.Kh1 Bc7-/+) 18...Bb4 19.Rad1 c5 20.a3 Ba5 21.Qa4 Bc7 22.Bc1 Qf7 23.Ne4 d3 (23...Ne4 24.Re4 Nf4 25.Bf4 (25.Qa7?? Ng2 26.Bg2 Bh2 27.Kh2 Qa7-+) 25...Bf4 26.Qa5=) 24.Ng5 Ng5 25.Bg5 Qg6 26.Be3 Ng4 27.Bg4 Qg4 28.Qa7 (28.Bc5?? Qh5 29.Bd6 Bd6-+) 28...Bd6 29.Qa6 (29.Rd3? Bb8 30.Qc5 Rd3-+; 29.Bc5?! d2 30.Rf1 Rf7=) 29...h5 (29...Rfe8 30.Qa4+= (worse 30.Rd3 Bh2 31.Kh2 Rd3-/+)) 30.Qc6 (30.Rd3?! Bh2 31.Kh2 Rd3 32.Bc5 Rc8=+) 30...Qc4 31.Bg5 d2 32.Re4 (32.Rf1 Qe6 33.Qa4 Ra8=) 32...Qb3= Threatening mate: Qxd1 33.Qa4 Qa4 34.Ra4 Ra8 35.Ra8 Ra8 36.Rd2 Ra3 Do you see the mate threat? 37.g4 Ra4 38.h3 Bf4 39.Rd8 Kf7 40.Rd7 Kg6 41.Bf4 Rf4 42.gh5 Kh6 43.Rd5 Rh4 44.Rc5 Rh3 45.Kg2 Rh5 46.Rc6 g6 47.f3 Kg7 48.f4 ½-½. marekt – pcmvr, net-chess.com, 2020.

12.Ne6 Qe6

13.0-0 Nc5 14.Rc1 Rac8 15.cd5 cd5 (15...Nd5? 16.e4 Nb6 17.Nc4+–; 15...Qd5?? 16.Bc4+–) 16.e4 Nce4 17.Ne4 de4 (17...Ne4?? 18.Bg4 Qf7 19.Rc8 (19.Bc8?! Bc5 20.Bg4 Bb6+–) 19...Rc8 20.Bc8+–) 18.Qa4 Qe7 19.Rc8 Rc8 20.Rc1 (20.Qa7? Rc2 21.Qe3 Rb2–+) 20...Rc1 21.Bc1 Bc5 22.Bg5 b6 23.Qc4 Kf8 24.h3 h6 25.Bf6 (25.Bh4 e3 26.f3 e4+=) 25...Qf6+= 26.Qe4 Qf2 27.Kh2 Qf4 28.Qf4 ½–½. Brisson,Pascal (2100) – Blondel,Francis (1960), FRA/Cup11/3T (FRA), 2011.

13.0-0 Nc5 14.Rc1 Qe7 15.cd5 cd5 16.e4 Nfe4 (16...Nce4 17.Ne4 de4 18.Bc4 Kh8 19.Qe2=) 17.Ne4 de4 18.Qd5 Kh8 19.Ba3 b6 20.Bc5 Bc5 21.Qe4 Rad8 22.Bd3 g6 ½–½. Steinmann,Joachim – Schirmer,Michael, corr TKM/A005, 1999.

13.0-0 Rac8 14.bc6 bc6 15.Rb1=+.

13.0-0 Rad8? 14.cd5 cd5 15.e4 Ne4 (15...de4? 16.Bc4! Nd5 17.Ne4 N7b6 18.Ng5 Qf6 19.Bd5 Nd5 20.Qd5 Kh8) 16.Ne4 de4 17.Bg4 Qg6 18.Qd5 Kh8 19.Bd7 Rd7 20.Rae1! –+.

13.0-0 e4 14.Rc1 Be5 15.Ba3 Rf7 16.bc6 bc6 17.Nb3 Nb6 18.Nd4 Bd4 ½–½. Korchut,Adam – Johansson,Mats, IECG, 2006.

13.0-0 e4 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 (15...Qd5?? 16.Bc4 Rab8 17.Bd5 Nd5 18.Bg7+–; 15...Nd5?! 16.Nc4=) 16.Nb3 Rab8 17.Qd2 (17.Bd4 Nb6=) 17...Ne5 (17...Bc7 18.Nd4 Qd6 19.g3=) 18.Nd4= Qd7 19.Rac1 Nfg4 (19...Qa4 20.Ne6 Rfe8 21.Nc7=) 20.Nb3 (20.Nc6 Nc6 21.Bg4 Qg4 22.Rc6 Qe6=) 20...Nd3= 21.Bg4 (better 21.Bd3 Bh2 22.Kh1 ed3 23.f3 Ne3 24.Qe3+= (worse 24.Kh2 Nf1 25.Rf1 Qa4=)) 21...Qg4–/+ 22.Rc6 Bh2?? (22...Qe6 23.Nd4 Qh6 (23...Rb2?! 24.Ne6 Rd2 25.Rd6 Rff2 26.Rf2 Rf2 27.Ng5–/+) 24.Rd6 Qd6–+ (24...Rb2?! 25.Qb2 Qd6 26.Qb7=+)) 23.Kh2+– Rf5 24.Qc3?? (better 24.Kg1+–) 24...Rg5 25.g3 Nf2 (25...Nf2 26.Qg7 Rg7–+) 0–1. Botta,Giancarlo – Thystrup,Preben, corr ICCF TT–2–86–final, 1991.

13.cd5 cd5 14.e4 (14.a4 Rac8=+) 14...Bb4 (worse 14...de4 15.Bc4 Nd5 16.Ne4=; 14...Ne4?! 15.Ne4 de4 16.0-0=+) 15.0-0 (15.ed5!? Qd5 16.f3-/+) 15...Bd2-/+ 16.Qd2 Ne4 17.Qb4 Rf7 18.Bd3 Ndc5 19.Bc2 Rf4 (19...Raf8 20.f3 Qb6 21.Kh1-/+) 20.f3? (better 20.Bc1!? Rh4 21.Be3-/+) 20...Qb6-+ 21.Kh1?? (better 21.fe4 Nd3 22.Bd4 Nb4 23.Bb6 Nc2 24.Rac1 Re4 25.Rc2 ab6 26.Rc7-+) 21…Ng3!! (21...Ng3 22.hg3 Rb4-+) 0-1. mgilbert (2100) – pcmvr, net-chess.com, 2021.

13.cd5 Qd5?? 14.Bc4+-.

13.0-0 Kh8

14.a4 Rac8!?=.

14.a4 d4 15.ed4+= ed4 16.Bf3 (16.Re1 Be5+=) 16...Nc5 (16...Be5 17.Ba3 Rfd8 18.Re1=) 17.g3 (17.Re1 Qd7 18.Nf1=) 17...Be5= 18.Ba3 Bd6 (18...Qd6 19.Nb3 Nfd7 20.bc6 Rf3 21.Qf3 bc6 22.Na5+–) 19.bc6+= bc6 20.Bc6 Rac8 (20...Rad8 21.Re1 Qc8 22.Bf3+=) 21.Bg2 Rfe8 22.Nf3 Nfe4 23.Nd4 (23.Qd4?! Nb3 24.Qa7 Na1 25.Ra1 Ba3 26.Ra3 Rc4=+) 23...Qc4 24.Nb5 Be5 25.Rc1 Nc3 26.Rc3?? (26.Nc3 Bc3 27.Bd5 Qd3 28.Bc5 Qd1 29.Rfd1 Rc5+–) 26...Bc3 27.Nd6 (worse 27.Na7 Rcd8 28.Qh5 Na4=+) 27...Qe6 28.Bf3 (28.Nc8 Qc8 29.Qc2 Bd4+–) 28...Qe7 (28...Red8 29.Bc5 Rc5 30.Nf7 Qf7 31.Qd8 Qg8 32.Rd1+–) 29.Nc8 (29.Qd5 Rf8+–) 29...Rc8 30.Bg4 (30.Bg4 Re8 31.Qd5+–) 1–0. Dopper,Johan – Meulenbroek,K, corr NED BV, 1991.

14.a4 Rad8 15.Rc1 Nc5=.

14.a4 Rad8 15.Qc2 e4 (15...Rc8 16.Rfd1=) 16.Ba3 (16.Rac1 Be5=) 16...Ne5 (16...Rc8 17.Bd6 Qd6 18.Rfd1=) 17.Bd6 Rd6 (17...Qd6 18.c5 Qc7 19.Ra3=+) 18.c5 (18.cd5 cd5 19.Qc5 b6=) 18...Rd7 19.Nb3 Nfg4 20.h3 Nh6 21.Nd4 Qe7 22.a5 Nf5 (22...cb5 23.Bb5 Rc7 24.Rac1=) 23.Nf5 Rf5 24.bc6 bc6 Opening the b–file gets White a lot of play (worse 24...Nc6 25.Bg4 Rg5 26.Bd7 Qd7 27.Kh1+–) 25.Rab1 (25.f3=) 25...Qf8 (25...Rf8 26.Rb3=) 26.a6 (26.f4!? Nd3 27.Bg4+–) 26...Rdf7= Increases the pressure on f2 27.Rb7 h6 28.Rfb1 Kh7 (28...Nd7 29.Ra7 Rf2 30.Rab7=) 29.Rf7+= Qf7 (29...Nf7 30.Bg4 Re5 31.Bd7+–) 30.Rb7 Qg6 (30...Qf6 31.Bf1+=) 31.Ra7+– Rg5 The mate threat is Rxg2 32.g3 (32.g4 h5 33.Rb7 hg4–/+) 32...Rg3= 33.fg3 Qg3 34.Kf1 Qh3 35.Ke1 Qe3 36.Kd1 ½–½. Sokolski,Alexey – Kotov,Alexander, Leningrad–ch, 1938.

14.a4 Rad8 15.Qc2 e4 (15...Nc5 16.h3=) 16.Ba3 (16.bc6 bc6 17.h3 Ne5+=) 16...Ne5 (16...Ba3 17.Ra3 Nc5 18.bc6 Qc6 19.cd5 Qd5 20.Rd1=) 17.Bd6 (17.cd5 cd5 18.Bd6 Qd6=) 17...Rd6 ½–½. Matveenko,Yury (2135) – Kopytin,Vladimir (2095), Voronezh Region Senior Championship, 2008.

14.Rc1 Rfc8 15.Nb3 dc4 16.Bc4 Qe7 17.bc6 (17.bc6 Rc6 18.Qd2=). marekt – mgilbert, net-chess.com, 2020.

11.Ng5 Bf5!?

12.Qb3 Nc5–/+ 13.Qc3 (13.Qd1 Nfd7 14.Ngf3 e4–/+) 13...cb5 14.e4? (14.cb5 Rc8 15.Rc1–+) 14...Be4 (14...Nfe4 15.Nde4 Ne4 16.Ne4 Be4 17.f3–+) 15.Qh3 bc4 16.0-0 (16.Nde4 Nce4 17.Ne4 Ne4 18.0-0–+) 16...Bg6 (16...Bd3 17.Ne6 Qd7 18.Nf8 Qh3 19.gh3 Be2 20.Rfe1–+) 17.Rad1 (17.Ne6 Ne6 18.Qe6 Bf7–+) 17...Qb6 (17...Qe7 18.f4 Nd3 19.Bd3 Bd3 20.Rfe1–+) 18.Ba3 Rac8 (18...Rfc8 19.Bc4 Rc6 20.Be2–+) 19.Bc4 Qc6 (19...dc4 20.Nc4 Qc7 21.Nd6+/–) 20.Be2 b6 21.f4 (21.Bc5 Bc5 (21...Qc5?! 22.Ne6 Qa3 23.Qa3 Ba3 24.Nf8 Kf8 25.Nf3–+) 22.Ne6 Rfe8 23.Nc5 bc5–+) 21...ef4 22.Bf3 (22.Ndf3 Nfe4–+) 22...Nfe4 (22...Rfe8!? 23.Bb2 Nd3 24.Bd4–+) 23.Nde4 de4 (23...Ne4?! 24.Be4 Bc5 25.Bc5 Qc5 26.Kh1 de4 27.Qe6 Kh8 28.Ne4 Be4 29.Qe4–+; 23...Be4?? 24.Be4 h6 25.Bd5 Qd5 26.Rd5 hg5 27.Rd6+–) 24.Be2 Be7 25.Bc4 Kh8 26.Bd5 Qf6 (26...Bg5?! 27.Bc6 Rc6 28.Qg4+=) 27.Ne6 Bf5 (27...Bf5 28.Rf4 Bh3 (28...Be6?! 29.Rf6 Bh3 30.Rf8 Rf8 31.gh3–+; 28...Ne6?! 29.Rf5 Qf5 30.Qf5 Rf5 31.Be6 Bc5 32.Bc5 Rfc5 33.Bc8 Rc8 34.Kf2–+) 29.Rf6 Rf6 30.gh3 e3–+ (worse is 30...Re6 31.Be6 Ne6 32.Be7–+)) 0–1. Wolszczak – Gall,Zdenek, corr 3GMM–26, 1997.

12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 (13...Rb8 14.dc6 Rb2+=) 14.Ba3?? (better is 14.e4 Qb6 15.Qb3=) 14...Ba3–+ 15.e4 Ne4 16.Nge4 (16.Nde4 Qa5 17.Nd2–+) 16...Qa5 (better is 16...Bb2 17.Ng3 Ba1 18.Qa1 Be6–+) 17.Ng3 Bb2 18.Nf5 (18.0-0 Nb6 19.Nf5 Ba1 20.Ne7 Kf7–+) 18...Ba1 (18...Rf5?! 19.Rb1 Bc3 20.Bg4–+) 19.Ne7 Kf7 (19...Kh8 20.Qa1 Qc5 21.Ng6 hg6 22.0-0–+) 20.Nd5 Rac8 (20...Qd5 Decoy to d5 21.Bc4 A pinning theme) 21.Ne3 (21.Bh5 g6 22.Qa1 Rc2–+) 21...Bc3 (21...Bc3 22.Nec4 Rc4 23.Bc4 Ke7–+) 0–1. Zielinski,P – Borrmann,Fritz, corr SOK–95–109, 1997.

12.g4?? Be4 13.f3 Bg6 14.cd5 cd5 15.e4 d4 (15...de4 16.Bc4 Kh8 17.Ne6) 16.Bc4 (16.Ne6!?) 16...Kh8 17.Qb3.

12.cd5 cd5

13.0-0 Qb6 14.e4= de4?? (better 14...h6=) 15.Nc4+- Qb5 16.Nd6 (16.Qd6?! Rac8 17.a4 Qc6+-) 16...Qb2 17.Bc4 (17.Nf5?! Nb6+-) 17...Kh8 18.Ndf7 (worse 18.Nf5 g6 19.Rb1 Qc3+-) 18...Kg8 19.Ne5 Kh8 20.Nef7 Kg8 21.Rb1 Qc3 22.Nd6 Kh8 23.Rb3 (23.Nf5?! Qc4 24.Qd2 Qd3 25.Qd3 ed3=; 23.Rb7?! g6+/-) 23...Qa5 24.Rb5 (24.Rb7?! Bg6 25.Ndf7 Bf7 26.Nf7 Rf7 27.Bf7 Nc5+-) 24...Qc7 25.Rf5 (25.Nf5?! Qc4 26.Rb7 Qc5 27.Ng7 A) 27...Kg7?? 28.Ne6 (28.Rd7?! Kh8 29.Ne6 Qb6+-) 28...Kg6 29.Nc5 Nc5 30.Rb5+-; B) 27...Qg5=) 25...h6 (25...g6 26.Ne6 Qc6 27.Rf4+-) 26.Ne6 Qc6 (26...Qb8 27.Bb5 Nb6 28.Nf8 Qf8 29.Ne4+-) 27.Bb5 (27.Bb5 Qc3 28.Bd7 Nd7 29.Rf7+-) 1-0. marekt – alaamattar, net-chess.com, 2020.

13.0-0 Ne8!? 14.Ngf3 Rc8=+.

13.0-0 h6 14.e4= Qb6!?=.

13.0-0 h6 14.e4= de4? 15.Qb3+/- Kh8 16.Nf7 Rf7 17.Qf7 b6 18.Nc4 Qc7 19.Nd6 Qd6 20.Rfd1 Qc5 (20...Qb4 21.Bc1+-) 21.Rac1 Qf8 22.Qf8 Rf8 23.Rc7 Ra8 24.Bc4 Nc5 25.Be5 Nd3 26.Ba1 Bg6 27.f3 ef3 (27...Re8 28.fe4 Ne5 29.Bd5+-) 28.Bd3 (worse 28.Rd3 Bd3 29.Bd3 Rd8+-) 28...Rd8 29.Bc2 Rd1 30.Bd1 (30.Bd1 fg2 31.Ra7+-) 1-0. marekt – ctrotter, net-chess.com, 2020.

13.e4 de4 14.g4?? (14.Qb3 Kh8 15.Nf7 Rf7 16.Qf7+=) 14...Ng4!–/+ 15.Nge4 (15.Bg4 Qg5) 15...Be4 16.Ne4? (better is 16.Qb3 Kh8 17.Ne4–/+) 16...Bb4–+ 17.Nc3?! (17.Bc3 Bc3 18.Nc3 Nf2 19.Qd5 Kh8–+) 17...Bc3 (better is 17...Nf2 18.Qb3 Kh8 19.Qb4 Nh1–+) 18.Bc3 Nf2 19.Qd5 Kh8 20.Rg1 Qh4 21.Be5 (21.Rg3 Ne4 22.Qb7 Ng3 23.hg3 Qg3 24.Kd2–+) 21...Ne5 22.Qe5 (22.Rg3 Qh2 23.Qe5 Nd3 24.Bd3–+) 22…Nd3 (22...Nd3 23.Kd2 Ne5–+) 0–1. Suess,Stefan – Schwaegerl,Manfred, corr, 1984.

13.e4 Be4 14.Nde4 de4 15.Ne4 Ne4 16.Qd5 Kh8 17.Qe4.

13.e4 Be4 14.Nde4 de4 15.Ne6.

13.e4 Be4 14.Ne6.

13.e4 Ne4 14.Nde4 Bb4 15.Kf1! de4 16.Qb3 –+.

13.e4= Ne4 14.Nde4+= de4 15.Qd5 Kh8 16.Nf7 The pressure on the isolated pawn grows (worse is 16.Qd6 Qg5 17.g4 Bg4–/+) 16...Rf7 17.Qf7 Qa5 18.Kf1 (18.Kd1 Qa4 19.Qb3 Qb3 20.ab3 Nc5=) 18...Rf8+= 19.Qb3 Bc5 20.Qg3? (better is 20.Bc3 Qb6 21.Bb4–/+) 20...Bg4!!–+ 21.f3 (21.Qg4 A deflection 21...Rf2 Demolition of pawn structure) 21...ef3 22.gf3 Bf3!! 23.Bf3 Deflection from b5 (23.Qf3 A pinning theme 23...Rf3) 23...Qb5 Theme: Double Attack 24.Kg2 Qb2 25.Kh3 Rf6 26.Bh5 Rh6 27.Qf3 (27.Qg4 g6 28.Raf1 Rh5 29.Kg3 e4 30.Qe4 Bd6 31.Rf4 Nf6–+) 27...Nf6 28.Rhd1 (28.Rad1 Rh5 29.Kg3 Ne4 30.Kg4 Rg5 31.Kh4–+) 28...Qb6 (better is 28...Rh5 29.Qh5 Qa3 (29...Nh5?? 30.Rd8 Bf8 31.Rf8) 30.Kg2 Nh5 31.Rd8 Bf8–+) 29.Rab1 Rh5 (worse is 29...Nh5 30.Rb6 Nf6 31.Kg2 Bb6 32.Qb7 Rg6 33.Kf1+/–) 30.Kg3 (30.Kg2 e4 31.Qh5 Nh5 32.Rb6 Bb6–+) 30...e4 (better is 30...Rg5 31.Kh4 Qe6 32.Rd8 Ng8 33.Rg8 Kg8–+) 31.Rb6 ef3 (31...Bb6?! 32.Qf4 h6 33.Qb8 Kh7 34.Qb7=) 32.Rb7 (32.Rd8 Ng8 33.Re6 Bb6–+) 32...f2 (32...h6 33.Kf3 Rh2 34.Ra1–+) 33.Rb8 Ng8 34.Kg4 (34.Rb7 Rg5 35.Kf3 Rg1–+) 34...Rh2 35.Rbb1 (35.Kf3 Rh3 36.Kg2 Rh5–+) 35...h6 (35...h6 36.Kf3 Nf6–+) 0–1. Diener,Rudolf – Heinrich,HJ, corr DDR–ch H146, 1972.

13.e4 Ne4 14.Nde4 de4 15.Qd6 Qg5 16.g3 (16.g4!? Rf6 17.Qd5 Be6 18.Qb7+=) 16...Rac8–/+ 17.Qd5 (17.Rd1 Rc2 18.Bc4 Kh8–+ (18...Rc4?! 19.Qd5 Kh8 20.Qc4=)) 17...Kh8 18.Be5? (better is 18.Ba3 Rfd8 19.h4–/+ (19.Qb7?? Nc5 20.Qc8 Qd2 21.Kf1 Rc8–+)) 18...Bh3 (18...Ne5?! 19.Qe5 Rc2 20.Qd4–/+) 19.Rd1 (19.Bg7 Qg7 20.Rd1 Nc5–+) 19...Qe5 (worse is 19...Ne5 20.Qd2 Qe7 21.Qe3–+) 20.Qe5 (20.Qd2 Nc5 21.Qd4 Qc7–+) 20...Ne5 21.Bf1 (21.b6 ab6 22.a4 Rc2–+) 21...Nf3 22.Ke2 Bg4 (22...Bg4 23.b6 Nd4 24.Kd2 Nc2–+) 0–1. Hasler,Ulrich (1990) – Barlow,John A (2515), World Cup XII P058, 2000.

13.e4= h6 14.ef5 hg5 15.0-0 =.

13.e4 Ne8

14.Qb3 Nb6 15.Ngf3+= Be6 16.ed5 (16.Ne5!? Qe7 17.Qe3+=) 16...Bd5= 17.Bc4? (better is 17.Qe3!? Nf6 18.0-0= (worse is 18.Be5 Ng4 19.Qd4 Bf3 20.Bd6 Be2 21.Ke2 Rf2 22.Kd1 Rg2–+)) 17...Nc4–/+ 18.Nc4 Qc7 (18...Rf4 19.Rc1 Re4 20.Kf1–/+) 19.Nfd2 Rc8 20.Rc1 Rf4 21.b6 (21.Nd6 Qc1 22.Bc1 Rc1 23.Ke2 Bb3 24.Rc1 Nd6 25.ab3 Nb5+=) 21...ab6 (21...Bc4 A) 22.bc7 Bb3 23.ab3 Rc7–/+ (worse is 23...Bc7 24.Be5 Rf7 25.Bd4=); B) 22.Nc4?! Qf7 23.ba7 Ra8+/–; C) 22.Rc4 Qc4 23.Nc4 (23.Qc4? Rfc4 24.Nc4 Rc4–+) 23...Rcc4 24.ba7+–) 22.Nb6?? (better is 22.Nd6 Qd6 23.Qh3 Rc1 24.Bc1 Ba2 25.Bb2–/+) 22...Qc1–+ 0–1. Suess,Stefan – Kometzky,Attila, corr ICCF GT–120, 1986.

14.Qb3 Nb6 15.Ngf3 (15.h4 h6 16.Ngf3 Bg4+=) 15...Be6 16.Ne5 Be5 (16...Rc8 17.0-0+=) 17.Be5 Qg5 (17...Qe7 18.Qc3+=) 18.Qg3+/– Qg3 (18...Qh6 19.Bd4+/–) 19.Bg3 (19.hg3 Nf6 20.Bd6 de4 21.Bf8 Rf8+/–) 19...de4 20.Ne4 Nf6 21.Nf6 (21.Nf6 Rf6 22.0-0+/–) 1–0. Suess,Stefan – Spoerr,Rolf, corr, 1975.

14.Qb3 Nb6 15.Ngf3+= Be6 16.Ne5!? Qe7 17.Qe3+=.

14.Qb3 Nb6 15.h4 h6 16.Ngf3 Bg4+=.

14.Qb3 Nc7= 15.Ngf3 Be6 (better is 15...Nc5!? 16.Qe3 Be4 17.Be5 Be5 18.Ne5 Qf6 (18...Bg2? 19.Rg1+–) 19.Ne4 Ne4–/+) 16.ed5= Bd5 (16...Nc5 17.Qc2 Bd5 18.Ne5=) 17.Bc4 Nb6 (better is 17...Bc4 18.Qc4 Kh8=) 18.0-0-0?? (better is 18.Bd5 Ncd5 19.0-0+= (19.Ne5? Be5 20.Be5 Qe7–+; 19.Be5? Be5 20.Ne5 Qe7–+)) 18...Nc4–+ 19.Nc4 Qe7?? (better is 19...e4 20.Nfd2 Rc8–+) 20.Rd5+= Nd5 21.Ne3 Discovered attack 21...Kh8 (21...Rac8 22.Kd1 Rcd8 23.Nd5 Qf7+/–) 22.Qd5 (22.Nd5!? Qe6 23.Re1+=) 22...Rac8 (22...e4 23.Nd2 Rf2 A) worse is 24.Ne4 Bf4 25.Nf2 A1) 25...Qe3? 26.Kb1 Qf2 27.Bg7 Kg7 28.Qb7 Bc7 29.Qc7 (29.Qa8?! Qf5 30.Kc1 Bf4 31.Kb2 Qb5 32.Kc3 Be5 33.Kd2 Bf4 34.Kc3 Be5 35.Kd2 Bf4 36.Kc3=) 29...Kg8 30.Qc4 Kh8 31.Qc3 Kg8 32.Qf3+–; A2) 25...Be3 26.Kb1 Bf2=; B) 24.Nf5 Qc7 25.Kb1+/–) 23.Kb1 Rc5 24.Qd2 (better is 24.Qb3 a6 25.Nc4=) 24...a6? (better is 24...Rb5!? 25.Qe2 Qe8=) 25.ba6 (25.Rd1 Bb8 26.Qd7 Qf6 27.ba6 ba6+/–) 25...ba6 26.Rd1 Rfc8?? (better is 26...Bb8+/–) 27.Qd6+– Qe8 28.Ne5 (28.Nf5 R5c7+–) 28...Rb5 29.N3c4 h6 (29...Rcb8 30.Nc6 Ra8 31.Qe7 Qe7 32.Ne7+–) 30.Qd7 Qd7 (30...Kg8 31.f4 Rcb8 32.Qe8 Re8 33.Rd7+–) 31.Rd7 Rbc5 (31...Rg8+–) 32.Ng6 Kh7 33.Rg7 1–0. Suess,Stefan – Pilarski,Tomasz, corr, 1984.

14.Qb3 Nc7!? 15.Qg3 Ne6 16.Ne6 Be6=.

14.Ndf3 Qa5 15.Kf1 de4 16.Nh4=.

14.Ndf3 Be4 15.Ne4= de4 16.Qd5 Kh8 17.Qe4 Nc5 18.Qe3 e4 19.Nd2 Qe7 (19...Bf4 20.Qc5 Qd2 21.Kf1+=) 20.Ba3 (20.Rc1 Na4 21.Bd4 Bf4=) 20...Nc7 21.0-0 Nd5 22.Qd4 Nf4 23.Bc4 Nh3 24.Kh1 (24.gh3 Qg5) 24...Nf2! 25.Rf2 (25.Qf2 Rf2) 25...Rf2 26.Qf2 e3 27.Qg1 ed2 28.Rd1 Na4 29.Rd2 (29.Bd6 Qd6 30.Bb3 Nc3–+) 29...Ba3 30.Bb3 (30.Qf1 Nc3–+) 30...Nc3 31.Bc4 Rc8 32.Bb3 (32.Bd3 Bb4–+) 32...Bc5 33.Qa1 (33.Qf1 Rf8 34.Qa1 Qf6–+) 33...Re8 34.h3 Qe1 35.Qe1 Re1 36.Kh2 Bg1 (36...Bg1 37.Kg3 Ne4 38.Kg4 Nd2–+) 0–1. Gerold,Guenther – Zeh,Karl Heinz, corr ICCF EU–M, 1981.

14.ef5 Qg5 15.0-0 (better is 15.Nf3 Qg2 16.Qd5 Kh8 17.Rg1=) 15...Qf5–/+ (worse is 15...Rf5 16.Nf3 Rf3 17.Bf3+=) 16.Bg4 Qf7 17.Bd7 (17.Nf3 e4 18.Nd4 Nc7–/+) 17...Qd7 18.Nf3 d4 (18...Qb5 19.Be5 Rf3 20.a4–+) 19.a4 (19.Qb3 Qf7 20.Rfe1 Qb3 21.ab3 Rf5–/+) 19...Nf6 (19...Rd8 20.Re1 Qf5 21.Qd2–/+) 20.h3 (20.Re1 Rae8–/+) 20...Qf7 (20...Rad8 21.Re1 Rfe8 22.Qd3–/+) 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Qd5 (22...Rae8 23.Re1 Nd7 24.Qe2–/+) 23.Re1 Rfe8 (23...Rae8 24.Rb3–/+) 24.Qb3 Qb3 25.Rb3 Nd7 26.Ra3 (26.Rd3 Rad8–/+) 26...Rad8 (26...Rac8 27.Rd3–/+) 27.Raa1 Nc5 (27...d3 28.Re4–/+) 28.Ne5 (28.Re5 Re5 29.Ne5 d3+=) 28...d3–/+ 29.f4 d2 (29...g5 30.g3 gf4 31.gf4–/+) 30.Red1 Rd5 (30...Rd4 31.Nf3 Rf4 32.Nd2 Na4 33.Rdc1–/+) 31.Nf3 (31.Ra2 Ne4 32.Rc2 Rf8+=) 31...Ne4–/+ Black gets strong initiative 32.Ra2 Rc8 33.Kh2 (33.Nd2 Nc3 34.Rda1 Na2 35.Ra2 a6 36.ba6 ba6–/+) 33...Rc1 34.Rdd2 (34.Nd2 Rd1 35.Ne4 R1d4–/+) 34...Nd2 35.Nd2 a6 36.ba6 ba6 37.Nf3 (37.Kg3 Rc3 38.Nf3 Ra5–/+) 37...Rc4–+ 38.Kg3 (38.g3 Rdc5–+) 38...Rf5 39.Ne5 (39.a5 Rcf4 40.Nh4 Rf6–+) 39...Rcf4 40.a5 Re4 (40...Re5?! 41.Kf4 Rb5 42.h4=) 41.Nd7 (41.Nc6 Rg5 42.Kf3 Rc4–+) 41...Rb4 42.Nb6 Rbb5 (42...Rb3 43.Kg4 g6 44.Nd7–+) 43.Nc4 Rbc5 44.Ra4 (44.Nd6 Rfd5 45.Ne4 Ra5–+) 44...Rfd5 45.Rb4 (45.Ne3 Ra5 46.Rb4 Rd8–+) 45...Rb5 (45...Rd4 46.Rb8 Kf7 47.Rb7 Kg6 48.Ne3–+) 46.Ra4 (46.Ne3 Rb4 47.Nd5 Rb5–+) 46...Rd4 47.Kf2 (47.Nb6 Ra4 48.Na4–+) 47...Rf5 48.Ke3 Rff4 (48...Rff4 49.Ra3 Rc4–+) 0–1. Scholz,Guenter – Zeh,Karl Heinz, corr ICCF, 1980.

14.h4+= de4 15.Qb3 (15.g4 Bg6 16.Ne6 Qa5 17.Nf8 Kf8+/–) 15...Kh8 16.Nf7 Rf7 17.Qf7 Bg6 18.Qd5 (18.Qb3 Nef6 19.h5 Nc5+=) 18...Nb6 (18...Bb4 19.Rd1+/– (19.Qb7 Bd2 20.Kf1 Nc5–+)) 19.Qb3 (19.Qb7 Bb4 20.Rd1 Nd6+=) 19...Nf6 (19...Qd7 20.h5 Bf7 21.Qg3+/–) 20.h5+– Bf5 21.h6 Qe7 (21...g5 22.Qg3 Nfd7 23.f4 ef3 24.Nf3+/– (24.gf3?! Na4 25.Bc1 Qf6+=)) 22.hg7 (22.g4 Ng4 23.Bg4 Bg4 24.hg7 Qg7 25.Ne4 Bc7+–) 22...Qg7 23.Kf1 (23.Rh2 Nfd5 24.g4 Bg6+–) 23...Rg8 (23...Nfd5 24.Rh2+/–) 24.Rh2 Qd7 (24...Bg4 25.Rd1+/–) 25.Rd1 (25.Nc4 Be6 26.Nb6 ab6+–) 25...Be6+/– 26.Nc4 Qc7 27.Rd6 Bc4 28.Bc4 (better is 28.Qb4!? Ng4 29.Rh4+=) 28...Nc4+= 29.Rd1 e3 (29...Ng4 30.Rh4 Nf2 31.Kf2 Qc5 32.Bd4 ed4 33.Kg1–+ (33.Re4?? d3 34.Kf3 Qh5 35.Kf2 Qf5 36.Kg1 Qe4 37.Qc3 Rg7–+)) 30.Rc1= Nd2 (30...Ne4 31.Qd3 Qf7–/+) 31.Ke2+/– ef2 32.Qe6 Threatening mate... how? (32.Rc7 f1Q 33.Kd2 Rd8 34.Bd4 Rd4 35.Kc2 Qf2 36.Kb1 Qg1 37.Kb2 Qh2 38.Rc8 Kg7 39.Rc7 Kh6–+) 32...Rg6?? (32...Qd8 33.Be5 Rf8+–) 33.Be5 Threatening mate: Bxf6. (33.Rc7 f1Q 34.Kd2 Ne4 35.Kc2 Qe2 36.Kb1 Qd1 (36...Re6?! 37.Rhh7 Kg8 38.Rhg7 Kf8 39.Rh7 Qf1 40.Bc1–+) 37.Bc1 Qd3 (37...Re6?! 38.Rhh7 Kg8 39.Rcg7 Kf8 40.Rd7 Qd7 41.Rd7+=) 38.Ka1 Qd4 (38...Re6?! 39.Rhh7 Kg8 40.Rhd7+=) 39.Bb2 Qd1 (39...Re6 40.Bd4 ed4 41.Rhh7 Kg8 42.Rcg7 Kf8 43.Rb7+–) 40.Rc1 Qc1 (40...Re6 41.Rd1 Nf6 42.Re1+–) 41.Bc1 Re6–/+; 33.Kd2? Qc1! 34.Bc1 Ne4 35.Ke2 Re6–+) 33...Qc1 34.Bf6 Rf6 35.Qf6 Kg8 36.Qg5 1–0. Zschalich,Arndt – Otte,Harro, corr DDR–ch M736, 1985.

14.h4!? h6 15.Qb3+=.

14.h4 h6 15.ef5 hg5 16.hg5 Nc7+/–.

12.cd5 Nd5!

13.Nge4 Be4 14.Ne4 Bb4 15.Nd2 Qa5 16.bc6 (16.Bc1 cb5 17.a3 N7b6–/+) 16...bc6 17.Bc1 Kh8 (17...Bc3!? 18.Rb1 Qa2–/+) 18.Qc2 (18.0-0 Nc3 19.Nb3 Nd1 20.Na5 Nc3–+ (worse is 20...Ba5 21.Rd1 Nf6 22.Ba3+=)) 18...Qb6 (18...Qc5 19.Qd3+=) 19.Qb3 (19.a3 Ba5=) 19...Nc5 (19...Rfb8 20.0-0+=) 20.Qc2= Rf2 (20...Ne6 21.a3 Rf2 22.ab4 Re2 23.Ke2 Qe3 24.Kf1–+) 21.Kf2 Ne3 22.Qb1 Plans Kg3 (22.Ke3 Decoy theme: e3 22...Ne4 Discovered attack) 22...Nc2 Threatening mate... how? 23.Kf1? (23.Qc2 Nd3 Discovered attack) 23...Rf8–+ 24.Nf3?? (24.Bf3 Na1 25.Qa1 Bd2 26.Bd2–+) 24...Ne4 (24...Ne4 25.Be3 Ne3 26.Kg1 Nc4 27.Nd4 Qd4; 24...Na1?! 25.Be3 (worse is 25.Qa1 Ne4 26.Qd4 Qd4 27.Be3 Qe3 28.Bc4 Nd2) 25...Bc3 26.Qb6 ab6 27.Bc5 bc5 28.Bd3–+) 0–1. Sternik,Ryszard – Kornowski,Zdzislaw, corr Poland, 1967.

13.Ngf3 e4 14.Nd4=.

13.Ngf3 Be6 14.0-0=.

13.h4 Nc5 14.e4+= Bg4 15.0-0 (15.ed5!? Nd3 16.Bd3 Bd1 17.Rd1 cd5 18.Bh7 (worse is 18.Nh7 e4 19.Nf8 ed3–/+) 18...Kh8 19.Bd3=) 15...Be2+= 16.Qe2 Nf4 17.Qc4 Kh8 18.g3 (18.bc6 b5 19.Qc2 Qc7=) 18...Nfd3 19.Ba3 cb5 (19...Qd7 20.bc6 bc6 21.Rad1+=) 20.Nf7= Rf7 21.Qf7 b4 22.Bc1 Rc8 (22...Bf8 23.Nb3 Ne4 24.Qb7=) 23.a3 (23.Rd1 Rc7 24.Qf3 Kg8=) 23...Rc7 24.Qf3 b5 25.ab4 Nb4 26.Nb3 Nc6 27.Nc5 Bc5 28.Be3 Bd4 29.Ra6 h6 30.Qe2 Qb8 (30...Nb4 31.Ra3 Nc2 32.Ra2 Be3 33.fe3+=) 31.Bd4 Nd4 32.Qh5 Re7 33.Rb1 b4 Black plans b3 34.Qg6 b3 35.Kg2 Qf8 36.Qh5 Qc8 37.Qg6 Qf8 ½–½. Cottarelli,Franco (2140) – Rawlings,Alan J. C (2210), WS/M1 .ICCF, 2007.

13.h4 h6!? 14.g4 hg5 15.gf5 gh4 = (15...Rf5? 16.e4+–).

12.g4?? Ng4-+

13.Bg4 Qg5 14.Be2 Qh4 15.bc6 bc6 16.cd5 Bh3-+.

13.Bg4 Qg5 14.Bf5 Qf5 15.Qe2 (15.0-0 Qg6 16.Kh1 Nc5 17.cd5 Nd3-+) 15...Qc2 16.Rb1 (16.bc6 Nc5 17.cb7-+) 16...Nc5 (16...Bb4 17.0-0 Bd2 18.cd5 cd5 19.Rbd1 Qg6 20.Kh1-+) 17.0-0 Ne4 18.Bc1 Nc3 (18...Nc3 19.Qg4 Nb1 20.Nb1 Rf6-+; 18...Qa2?! 19.Rb2 Qa4 20.Ne4 de4 21.Qd1 Qd1 22.Rd1-+) 0-1. mgilbert (2100) - marekt (2825), net-chess.com, 2021.

13.Bg4 Qg5 14.Bf5 Rf5 15.cd5-+.

13.h4 Nf2! 14.Kf2 Bc2 15.Kg1 (15.Kg2 Bd1 16.Rad1 Qb6-+) 15...Bd1 16.Rd1 h6 17.Ne6 (17.cd5 cd5 18.Bf3 e4 19.Nde4 hg5 20.Ng5 Rf3 21.Nf3 Qe8-+) 17...Qb6 18.Nf8 (18.c5 Bc5 19.Nf8 Be3 20.Kg2 Rf8 21.Rhf1 cb5 22.h5-+) 18...Qe3 19.Kf1 (19.Kg2 Qe2 20.Kh3 Rf8 21.Rhe1 Qd3 22.Kg2 Rf4 23.Re2 Qe2 24.Kh3 Qg4 25.Kh2 Rf2 26.Kh1 Qg2) 19...Rf8 20.Nf3 (20.Bf3 Rf3 21.Nf3 Qf3 22.Kg1 Qd1 23.Kf2 Qd2 24.Kf1 Bc5 25.Rh2 Qh2 26.Ke1 Qb2 27.cd5 Qf2 28.Kd1 Be3 29.bc6 Qd2) 20...Rf3 21.Ke1 (21.Bf3 Qf3 22.Kg1 Qd1 23.Kf2 Qd2 24.Kf1 Bc5 25.Bd4 Bd4 26.Rh2 Qh2 27.Ke1 Qf2 28.Kd1 Be3 29.cd5 Qd2) 21...Bb4 22.Bc3 Bc3 23.Rd2 Qd2 0-1. vaingrecsky (2235) - marekt (2825), net-chess.com, 2021.

12.h3 Qe7

13.h4 Ne4 14.g4?? (better 14.Nge4 Be4 15.Ne4 de4 16.0-0=) 14...Nf2!-+ 15.Qc1 (15.Kf2 Bc2 Double attack) 15...Bg4 (better 15...Nh1 16.gf5 e4 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Bc4 dc4 20.Qc4 Kh8 21.Qe4-+) 16.Bg4 (16.Rf1 Be2 17.Ke2-+) 16...Nd3 (16...Nh1?! 17.cd5 cd5 18.Be6 Kh8 19.Bd5-+; 16...Ng4?! 17.cd5 cd5 18.Qc2-+) 17.Ke2 Nc1 18.Rac1 Rf6 19.Rcg1 (19.Rhf1 Raf8-+) 19...Raf8 20.Rg2 Nc5 21.Ndf3 (21.Rhg1 Kh8-+) 21...Na4 (21...dc4!? 22.bc6 h6 23.Nd2 hg5 24.hg5-+) 22.Ba1 d4 (22...h6 23.bc6 bc6 24.Nh3-+) 23.Re1 (23.Ne4 Rh6-+) 23...de3 (23...Bb4 24.Reg1 Qc5 25.Be6 Re6 26.Ne6 Qc4 27.Kd1 Qd3 28.Nd2 Bd2 29.Rd2 Qb1 30.Ke2 Qg1 31.Nf8 Qe3 32.Kd1-+) 24.Ke3 (24.Ne4 Rf3! 25.Bf3 Qf7-+) 24...Nc5 (better 24...cb5 25.cb5 Bc7 26.Rc2-+) 25.Kf2 (25.bc6 bc6 26.Nd2-+) 25...Nd3 26.Kf1 (26.Ke2 Ne1 27.Ke1 h6-+) 26...Ne1 27.Ke1 h6 28.Ne4 Rf3 29.Bf3 Rf3 30.c5 Re3 (30...Qh4 31.Ng3 Bc5 32.Be5 Bb4 33.Bc3 Bc3 34.Kd1 Rd3 35.Ke2 Qd4 36.Nf1 Qe4 37.Kf2 Bd4 38.Ne3 Qe3 39.Kf1 Rd1) 31.Re2 Re2 (31...Qh4 32.Nf2 Bc5 33.Re3 Be3 34.Ke2 Qf2 35.Kd3 Qd2 36.Ke4 Qe2 37.bc6 Bb6 38.Kf5 Kf7 39.Be5 g5 40.cb7 Qf3 41.Bf4 Qf4) 32.Ke2 Bc5 33.bc6 bc6 34.Nc5 Qc5 35.Kd3 a5 (35...Qa3 36.Bc3-+) 36.h5 Kf7 37.Ke4 Qd5 (37...Qd5 38.Ke3 e4-+) 0-1. vaingrecsky (2235) - bolu (2310), net-chess.com, 2021.

13.h4 h6 14.Ngf3 Nc5 15.Nh2 (better 15.Ba3-/+) 15...Nh5 (15...cb5 16.cb5 Rac8 17.Ndf3-/+) 16.Bh5?? (better 16.cd5 Qh4 17.Rc1= (worse 17.dc6 Ng3 18.Bc4 Kh8-+)) 16...Nd3-+ 17.Kf1 (better 17.Ke2 Nb2 18.Qb3-+) 17...Nb2 18.Qb3 Nd3 (better 18...Qh4 19.Bf3 Nc4-+) 19.f3?? (19.Nhf3-+) 19...Qh4 20.Ke2 Nc5 (20...Qf2 21.Kd1 Bb4 22.Qb4 Nb4 23.Ng4 Qg2 24.Re1 dc4 25.Nh6 gh6 26.Kc1 Nd3 27.Kc2 Ne1 28.Kc3-+) 21.Qb4 (21.Qb2 Qh5 22.cd5 Qg5-+) 21...Ne4 22.Ne4 (22.fe4 Bb4 23.Nhf3 Qg3 24.cd5 Qg2 25.Kd3 Rad8-+) 22...Bb4 (22...de4?! 23.Qd6 Qh5 24.Qe5 ef3 25.Nf3-/+) 23.Bg4 (23.Ng4 Qe7 24.Ng3-+) 23...de4 24.Bf5 Rf5 25.Ng4 ef3 (25...Qg3 26.Kf1 ef3 27.Rh2 Qg4 28.Rb1 Qc4 29.Kf2 Qc2 30.Kg3 Rg5 31.Kh3 Qf5 32.Kh4 Qg4) 26.gf3 Qd8 27.Rad1 Qa5 28.e4 Qa2 29.Kf1 (29.Rd2 Qd2 30.Kf1 Rf3 31.Kg1 Bc5 32.Ne3 Be3) 29...Rf3 30.Kg1 Rg3 31.Kf1 Qg2 0-1. vaingrecsky (2235) - ctrotter (2565), net-chess.com, 2021.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!