CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTH350 Release 2023-05-16
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 e4

(...)

6.a3 Ne7 (6...Qd7 7.c4=) 7.Nd2 Ng6 8.c4 c6 9.c5 Be7 10.Nb3 (10.h4 0-0=) 10...f5=+ 11.Nh3 0-0 12.f4 b6 13.a4 Bh4 (13...a6 14.cb6 Qb6 15.a5=) 14.g3 Bf6 15.Nf2 Ne7 16.h4 (16.Rc1 Bd7=) 16...Nd7=+ 17.Ba3 Rf7 (17...Rc8 18.g4 fg4 19.Ng4 Bg4 20.Qg4=+) 18.Be2 g6 (18...Rc8 19.Rc1=+) 19.cb6 (19.h5 g5+=) 19...Nb6 (19...cb5 20.ba7 ba4 21.Nc5 Nc5 22.Bc5=) 20.Be7 (20.Nc5 Bc8 21.Qc2 Nc4+=) 20...Qe7= 21.Nc5 cb5 22.Ne6 (22.ab5 Rc8 23.Ne6 Qe6=) 22...Qe6=+ 23.ab5 Rc7 (23...h5 24.0-0=) 24.0-0 (24.h5!?=) 24...Be7 25.Ra6 Rc3 26.Qd2 Qc8 27.Nd1 (27.Rfa1 Rc7=) 27...Rc2–/+ 28.Qe1 Nc4 29.Kf2? (better 29.Bc4!? Rc4 30.Qa5=+) 29...Nd2 30.Rh1 Nf3 31.Qa5? (better 31.Qf1 Qb7 32.Rc6–+) 31...Re2! 32.Ke2 Qc2 33.Kf1 Qd1 34.Kg2 Qe2 35.Kh3 Nh4! 36.gh4?? (36.gh4 Qf2 Double attack (36...Qf3 Deflection; 36...Qf3 Decoy)) 36...Qf3 37.Kh2 Qf2 38.Kh3 Bh4 39.Qe1 Qf3 40.Kh2 Be1 (40...Be1 41.Re1 Qf2 42.Kh3 Qe1–+) 0–1. donex7 (1805) – onny555 (1845), gameknot.com, 2014.

6.a4 c6 7.Ne2 a5 (7...Nh6 8.Nf4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2=) 8.g3 (8.Nf4 Qd7+=) 8...b6 (8...Qd7 9.Nf4=+) 9.Bg2 (9.Nf4 Bf7=) 9...Bd7 (9...Bb4 10.Nd2=) 10.0-0 cb5 11.Re1 (better 11.Nf4!? Ne7 12.Nd5+=) 11...ba4=+ 12.Nec3 (better 12.Nf4 Bf5 13.f3=+) 12...b5 (better 12...Bc6!?-/+) 13.Nd5 (13.Qh5 g6 14.Qd5 Ra6 15.Nb5 Rb6 16.Qe4 Qe7+/-) 13...b4 (better 13...Bc6!? 14.Nf4 Ne7+=) 14.Be4+/- Nc6?? (14...Bc6 15.c4 Nh6 16.Qh5 Nf7 17.Rd1+/-) 15.Qd3 (15.Qh5 g6 16.Qg6 hg6 17.Bg6) 15...Nge7 16.Ne7 Ne7 (better 16...Qe7!? 17.Ra4 Ra7 18.Bh7 Rh7 19.Qh7 Ne5 20.de5 Ba4 21.ef6 gf6+/-) 17.Ba8+- Qa8 18.Nd2 Ng6 19.Ne4 (19.e4!? a3 20.Bc1 Qc6+-) 19...Be7+/- 20.Nc5 (better 20.Nd2+/-) 20...0-0?? (better 20...a3 21.Nd7 ab2 22.Nf6 Kf7+=) 21.Nd7+- Rf7 22.Qc4 (better 22.Nb6 Qf3 23.Na4 Qg4+-) 22...a3 23.Bc1 Qb7 24.Nc5 (24.Qe6 Qc7 25.c4 Qd6+-) 24...Bc5 25.dc5 (25.Qc5 Qc7 26.Qc7 Rc7+-) 25...Qc6? (25...Ne5 26.c6! Nc4 27.cb7 Rb7+-) 26.Bd2 (better 26.Rd1 Qe8 27.c3+-) 26...Ne5=+ 27.Qd4? (better 27.Qa2 Nf3 28.Kf1 Nd2 29.Ke2=+) 27...Rd7 28.Qf4 Rd2?? (better 28...Nf3 29.Kf1 Nd2 (29...Rd2?! 30.Red1=+) 30.Kg1 Nf3 31.Kf1 Nh2 32.Kg1 Nf3 33.Kf1 Ne1 34.Qc4 Kf8 35.Re1 Qf3-+) 29.Red1 Rd1 (better 29...Nf3!? 30.Kf1 Nh2 31.Kg1 Nf3 32.Kf1 Nd4 33.Qb8 Kf7=+) 30.Rd1+= Qc5 31.Rd8 Kf7 32.Qe4 Qc7 33.Rd1 g6 34.Qd5 Kg7 35.Qe6 Qc2 36.Rd7 Nd7 37.Qd7 Kh6 (37...Kh6 38.Qh3 Kg7 39.Qd7 Kf8 40.Qd8 Kf7 41.Qd7 Kg8 42.Qe8 Kg7 43.Qd7=). chessbit – bozzotor, Rated Bullet game, lichess.org, 2018.

6.a4 Bd6 7.Nd2 Nd7 8.c4 c6 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Qe7 11.Rc3 Nh6 12.Ne2 0-0 13.Nf4 Bf7 14.cd5 cd5 15.Qc2 Rab8 16.Rc7 Qd6 17.a5 Nf5 18.Be2 Ne7 19.0-0 Rfc8 20.Rc1 Rd8 (20...g5!? 21.Nh5 b6+=) 21.f3 g5 22.Nh3 ef3 23.Bf3 (worse is 23.Nf3 g4 24.Nf4 gf3 25.Bf3 Rbc8+=; 23.gf3?! Qe6 24.Nf2 Qe3=) 23...Bg6 24.Qb3 Kg7 25.Nf2 h5 (25...f5 26.Nd3+/–) 26.Be2 (26.Nd3 b6+–) 26...Nf8 (26...Rbc8 27.Rc8 Rc8 28.Rc8 Nc8 29.Qc3+/–) 27.Bd3 (27.e4 Ne6 28.e5 Qc7 29.Rc7 Nc7+/–) 27...Bd3 28.Qd3 Ne6 29.R7c3 Qb4 30.b6 Qa5 31.Rb1 ab6 32.Ra3 Nc6 (32...Nc5 33.dc5 Qc5+–) 33.Ra5 ba5 34.Nf1 Nb4 35.Qf5 Rd6 36.Ng3 Rh8 37.Qf3 (37.Qf3 g4 38.Qe2+–; 37.Rf1 Nc7 38.Nfe4 de4 39.Qa5 Rd7 40.Qb4 Nd5+–) 1–0. kamret (2230) – fijaker (1800), GameColony.com, 2003.

6.a4 Nh6 7.Ba3 =+.

6.c3 Nd7 7.a4 Nh6 8.h3 Bd6 9.Nd2 Nf5 1–0. Moderlack,Stefan – Klawitter,Bernd, DESC, 1999.

6.Nc3 c5 7.Nge2 c4 8.Nf4 Bf7 9.Qg4 Nh6 10.Qg3 Nf5 11.Qg4 Ne7 12.Ne6?? (12.Be2 f5 13.Qg3 a6=) 12...Be6?? (better 12...Qd7 13.Ng7 Kd8–+) 13.Qe6= Qd7 14.Qd7 Nd7 15.Be2 Nb6 16.0-0 Ng6 17.a4 Bb4 18.a5 Bc3 19.Bc3 Nd7 20.Bb4 Kf7 21.c3 b6 22.a6 h5 23.f4 (23.f3!? Rac8 24.fe4 de4 25.Ra4+–) 23...Ngf8 24.Bd1 Ne6 25.f5 Nc7 26.Ba4 g6 27.Bd6 Ne8 28.fg6 Kg6 29.Bb4 f5 30.Rf2 Ng7 31.Raf1 h4 32.h3 Nf8 33.Bd6 Nfe6 34.Be5 Rhf8 35.Kh2 Rf7 36.Bd1 Nf8 (36...Nc7 37.Bc7 Rc7 38.Rg1+=) 37.g4 Nd7? (better 37...hg3 38.Kg3 Nfe6+–) 38.gf5 Nf5 39.Rg1 Kh7? (39...Kh6 40.Bf4 Kh7 41.Rg5+–) 40.Bg4 (40.Bh5 Ne5 41.de5 Rff8 42.Bg6 Kh6 43.Bf5 Rg8+–) 40...Raf8?? (40...Ne5 41.Bf5 Rf5 42.Rf5 Nf3 43.Kh1 Ng1 44.Kg1 Rg8 45.Kf2 Rg3 46.Rd5 Rh3 47.Rd7 Kg6 48.Ra7 Rh2 49.Kg1 Rc2+–) 41.Bf4 (better 41.Bf5 Rf5 42.Rf5 Rf5 43.Rg7 Kh6 44.Rd7 Rf2 45.Kg1+–) 41...Ng3?? (better 41...Ne3 42.Be3 Rf2 43.Bf2 Rf2 44.Rg2 Rg2 45.Kg2 Nf6–/+) 42.Be6+– Rg7 43.Bd5 Nf6 44.Bc4 Nfh5 45.Bd5 Nf4 46.ef4 Rc7 47.c4 (better 47.Re1!? Re7+–) 47...e3 48.Rf3 e2 49.Re1 Kg6 50.f5! Rf5 (50...Rf5 51.Kg2 Combination; 50...Nf5 51.Re2 Deflection) 51.Rf5 Kf5 52.Bc6 Kf4 53.d5 Ke3 54.d6 Rh7 55.d7 Rd7 56.Bd7 Kd2 57.Re2! Ke2 (57...Ke2 58.Kg1 Combination; 57...Ne2 58.c5 Combination) 58.c5 (58.Kg2 Ne4 59.Bc6+=) 58...bc5?? (better 58...Kf2=) 59.b6!+– ab6 60.a7 Nf1 61.Kg1 c4 (61...Nd2 62.a8Q Nf3 63.Kg2+–) 62.a8Q (62.Bg4 Ke1 63.a8Q Ne3 64.Qa1 Kd2 65.Qd4 Kc2 66.Qe3 Kb2 67.Qd2 Kb3 68.Bd1 Ka3 69.Qc3 Ka2 70.Qc4 Ka1 71.Qb3 b5 72.Bc2 b4 73.Qb1) 62...Ne3 (62...Nd2+–) 63.Qe4 c3 64.Bb5 Kd2 65.Qd3 (65.Qd3 Kc1 66.Qc3 Kb1 67.Qe3 Kb2 68.Bc4 Kc2 69.Qb3 Kd2 70.Kf2 Kc1 71.Bd3 b5 72.Qc2) 1–0. dtpwaldi – wybitnytalent (1650), kurnik, 2011.

6.Nc3 Bd6+= 7.Nge2 Ne7 8.Nf4 Bf4 9.ef4 a6 (9...Qd6 10.Qd2+=) 10.a4 (10.Qh5 g6 11.Qe2 ab5 12.Qb5 Nbc6+=) 10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nf5 (12...0-0 13.Be2=) 13.Qa7 (13.Na4 Nd7=) 13...b6 (13...0-0 14.Ba3 Re8 15.Be2=) 14.Ne2 (14.Qa4 Qd6+=) 14...0-0+= 15.Qa4 (15.Ng3 Re8+=) 15...Qd7 16.Ba3 (16.Ng3 Ng3 17.hg3 Rc8+=) 16...Rc8 17.Ng3 Nh4 (17...c5 18.Nf5 Bf5 19.Be2+=) 18.h3 (18.Qa7 Ng6+=) 18...c6 19.Qb3 (19.Qb4 cb5 20.Bb5 A) worse is 20...Ng2 21.Kf1 Nc6 22.Bc6 (22.Kg2?! Nb4 23.Bd7 Bd7 24.Bb4 Rc2=) 22...Qc6 23.Kg2+/–; B) 20...Qd8+=) 19...f5 (19...cb5 20.Bb5 Qc7 21.f5=) 20.c3 (20.bc6 Qc6 21.Ne2 Qc2 22.Qb6 Nc6–/+) 20...Qc7 21.Ne2 cb5 (21...Ng6 22.Bc1–/+) 22.Qb5 (22.Qb4 Nc6 23.Qd6 Qd6 24.Bd6 Ra8–/+) 22...Nc6 23.Bb2 (23.Qb2 Ra8–/+) 23...Bf7 (23...Ra8 24.Bc1–/+) 24.Kd1 (24.Qa6 Na5–/+) 24...Na5 25.Rg1 (25.Ng1 Ng6–/+) 25...Nc4 26.Bc1 Qa7 (26...Qa7 27.Ng3 Qa1–/+; 26...Ra8 27.Ng3–/+) 0–1. Osthus,Reinhard (1895) – Grott,Peter (2025), DESC, 2002.

6.c4 Be6 7.Qb3 dc4 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Ne7 (9...f5 10.Nh3=) 10.Nc3+= Nd7 11.Nge2 (11.Ne4!? Nb6 12.Qd3+/-) 11...Nb6 12.Qb3 Qd7 (12...f5 13.Nf4+=) 13.Nf4 (13.Ne4 Qd5 14.N2c3 Qb3 15.ab3 Ned5+/-) 13...0-0-0 (13...f5!?+=) 14.Ne6+/- Re8 15.Nc5 Qg4 16.0-0 (16.N3e4?! Qg2 17.Qe6 Kb8+=) 16...Ng6 17.N5e4 Re4? (better 17...Qe6+/-) 18.f3+- (18.Ne4?! Qe4 19.Rac1 Nd5=) 18...Qg5 (18...Qe6 19.Ne4 Qb3 20.ab3+-) 19.Ne4 (19.Ne4 Qd5 20.Qd5 Nd5 21.Kf2+-; 19.fe4?! Qe3 20.Kh1 Qd4+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.c4 f5 7.c5 Nf6 8.Nh3 h6 9.f4 (9.Nf4 Bf7=) 9...Be7 10.Be2 Ng4 11.Bg4 (11.Qd2 0-0=) 11...fg4+= 12.Ng1 (12.Nf2 0-0+=) 12...g5 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.Ne2–/+) 13.Ne2+= h5 (13...Qd7 14.Nbc3+=) 14.0-0= Nd7 (14...Qd7 15.Nbc3=) 15.Nbc3 (15.Qc2 Rf8+=) 15...Nf8 (15...Rf8 16.f5 Rf5 17.Rf5 Bf5 18.Nd5+/–) 16.a4 (16.f5 Bf7+/–) 16...h4 (16...Qd7 17.Qb3+=) 17.f5+/– Bf7 18.Rf2 (18.a5 Rh6+/–) 18...Bh5 (18...Bf6 19.a5+=) 19.g3 (19.Qb3 g3 20.hg3 hg3 21.Ng3 Bf7+=) 19...Nh7 (19...Bf7 20.a5=) 20.Qb3 (20.a5 Nf6=) 20...Nf6= 21.Kg2 (21.a5 a6=) 21...Kf7 (21...hg3 22.Ng3 Qd7 23.a5+=) 22.Nc1 (22.a5 Ke8+=) 22...Kg7 (22...Ke8 23.N1e2=) 23.N1a2 (23.a5 a6=) 23...hg3 24.Kg3 (24.hg3 Qd7=) 24...Bf7 25.Nb4 d5 becomes the focus of attention (better is 25.Kg2!?=) 25...Rh3–/+ 26.Kg2 Qh8 27.Kf1 (27.Kg1!?+=) 27...Rh2 Black creates threats along the open h–file 28.Rh2 Qh2 29.Qc2 (29.Ke1 g3 30.Ne2 Bh5 31.Ng3 Qg3 32.Kd2 Qf2 33.Kc1 Qf5–+) 29...Rh8 The mate threat is Qh1 30.Qh2 Rh2 31.Ra2 Kh6 (31...g3 32.Ba3 Ng4 33.Bc1 Rh1 34.Kg2 Rc1 35.Ncd5–+) 32.Ba3 Ra2 (32...Rh3 33.c6 Rf3 34.Kg1–/+) 33.Nba2 Bd8 (33...a5 34.Kg2 Kg7 35.Kg3–/+) 34.Kg2 (34.Nb4!?=) 34...Be8 35.Kg3 (35.Nb4 c6+=) 35...Bd7 36.Nb4 (36.c6 bc6 37.Bf8 Kh7+=) 36...c6 (36...Bf5?! 37.c6 Bc8 38.Nbd5 Nd5 39.Nd5 bc6 40.bc6=) 37.bc6 bc6 (37...Bc6?! 38.Kg2–/+) 38.Nd1 (38.Kg2 Kh7–+) 38...Kh5 (38...a5 39.Nc2–+) 39.Nf2 (39.Kg2 a5 40.Na6 Bf5–+) 39...Bc7 (better is 39...a5!? 40.Nc2–+) 40.Kg2 Kh4 (40...Ne8 41.Bb2–+) 41.Na6 Ba5 42.Bb4? (42.Nb8 Be8 (42...Bf5?! 43.Nc6 Bd2 44.Ne7+=) 43.Bb2 g3–+) 42...Bb4+= 43.Nb4 a5 (43...Bf5?! 44.Nc6 g3 45.Nd1+=) 44.Na6 g3 45.Nh1 Ng4 46.Ng3 Ne3 47.Kf2 Nf5 48.Ne2? (better is 48.Nf5 Bf5 49.Nb8–+) 48...Kh3 (48...g4 49.Nb8 Be8 50.Kg2–+) 49.Nb8 Be8 50.Ng1 (50.Ke1 g4–+) 50...Kh2 51.Ne2 g4 52.Na6 g3 (52...e3 53.Ke1–+) 53.Ng3 Ng3 54.Nc7 Bd7 55.Ke1 Kg2 56.Na8 (56.Kd2 Kf2 57.Kc2 Ne2–+) 56...Kf3 57.Nb6 Bg4 58.Na8 Ke3 59.Nc7 Be2 (59...Kd4 60.Na6–+) 60.Nd5 (60.Ne6–+) 60...cd5 61.c6 Nf5 62.c7 Nd4 63.c8Q Nf3 0–1. Spiegel,M – Merkl, corr SOK–90–62, 1990.

6.Be2 Nh6 7.a4 Bb4 8.c3 Be7 9.Nd2 0-0 10.c4 c6 11.Qb3 Nd7 12.c5 f5 (12...Bf5 13.f3 Kh8 14.fe4 de4 15.Qc2=) 13.Nh3+= Bf7 14.Nf4 (14.0-0 Qc7+=) 14...g5 (14...Bg5 15.0-0=) 15.Nh3+= Qc7 16.f4 gf4 (16...ef3!? 17.gf3 Rae8=) 17.Nf4+– Ng4 18.Bg4 (better 18.0-0!?+–) 18...fg4= 19.g3 (19.0-0 g3=) 19...Rae8 20.h3 Nf6 21.b6 ab6 22.Qb6 (22.cb6 Qd7=) 22...Qd7 (22...Qb6 23.cb6 Ra8 24.Nb3=+) 23.h4 (23.Rb1!?=) 23...Nh5=+ 24.a5 (24.Nh5 Bh5 25.Qb3 Qc7–/+) 24...Bd8 (24...Ng3 25.Rh2–+) 25.Qb3 (25.Nh5 Bh5 26.Qb3 Bc7–/+) 25...Bc7 (better 25...Ng3 26.Rh2 Nf5–+) 26.Ne4?? (better 26.Rg1!?=+) 26...Qf5 (better 26...Re4 27.Kf2 Qe7–+ (27...Bf4?! 28.ef4 Rfe8 29.Rhe1–+)) 27.Nd6 Bd6 (27...Bd6 28.cd6 Nf4 29.gf4 Qf4–+) 0–1. Ovcharenko,Leonid – Starkov,Dmitry, 2008.

6.Ne2 a6 7.Nf4 Bf7 8.c4 dc4 9.Qc2 ab5 10.Qe4 Ne7 11.Nd2 c6 12.a4 Qd6 13.Be2 (13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qa3–+) 13...Ra4 14.0-0 Ra1 15.Ra1 Nd7 (better is 15...Na6–/+) 16.Ra8+= Nb8 17.Ba3 b4 18.Qb1 1–0. pierred (2790) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

6.Ne2 c5 7.Nf4+= Bf5 (7...Bf7!?+=) 8.Nc3 Ne7 9.g4 (9.dc5!? Nd7 10.Nfd5+/–) 9...Bg6 (9...cd4 10.Qd4 Bg4 11.Bg2+=) 10.Ne6 (10.Ng6 hg6 11.dc5 Nd7+/–) 10...Qd6+= 11.Nf8 Rf8 12.Bg2 (12.dc5 Qc5 13.h4 Bf7=) 12...c4= 13.f3 ef3 (13...f5 14.0-0=) 14.Bf3 Nd7 15.h4 (15.Qe2 f5=) 15...Qg3 (better is 15...f5+=) 16.Kf1?? (better is 16.Kd2 f5 17.Rg1 Qh4 18.Nd5 Nd5 19.Bd5 fg4 20.Kc1+=) 16...Bc2!–+ 17.Qc2 Qf3 18.Kg1 f5 19.Qg2? (19.g5 Qe3 20.Qf2 Qf2 21.Kf2–+) 19...Qe3 20.Qf2 Qf2 21.Kf2 fg4 22.Kg3 h5 23.Rhe1 Rf3 24.Kg2 Kf7 25.Ba3 (25.Rf1 Nf5 26.Rf3 gf3 27.Kh3 Re8–+) 25...Nf5 (25...Rc3?! 26.Re7 Kg6 27.Rd7 Ra3 28.Rd6 Kh7 29.Rd5–+) 26.Nd5 (26.Rac1 a6–+) 26...Ra3 27.Rf1 g6 (27...Kg6 28.Kg1–+) 28.Rae1 (28.Kg1 Kg7 29.Nf4 Nh4 30.Ne6 Kg8–+) 28...Rf3 (better is 28...Ra2 29.Kg1 Nf6 30.Nc7–+) 29.Rf3 gf3 30.Kf3 Nd4 (30...Nh4 31.Kf2 Nf5 32.a4–+) 31.Kg2 (31.Kf4 Re8 32.Re8 Ke8–+) 31...Re8 32.Rf1 Kg7 33.Nf4 (33.Rf4 Nb5 34.Rc4 Re2 35.Kf1 Ra2–+) 33...c3 34.a4 (34.Rc1 c2 35.Nd5 Re2 36.Kh3 Nc5–+) 34...c2 0–1. Blum,Steffen (1910) – Rheindt,Stefan (2015), RS–Pyramide remoteschach.de, 2009.

6.Ne2 Nd7 7.Nf4 Bf7= 8.a4 (8.Nc3 g5 9.Nh5 Nh6=) 8...g5 9.Nh5 f5 (9...Bd6 10.Nd2+=) 10.a5 (10.Be2=) 10...g4 (10...Ngf6!? 11.Nf6 Qf6=) 11.Nf4+– Bb4 (11...Bd6 12.a6 ba6 13.Ra6+= (13.ba6?! Ngf6=)) 12.c3 (12.Nc3 Ngf6 13.Be2 0-0+–) 12...Bd6+= 13.Ba3 (13.a6 b6+=) 13...Bf4 14.ef4 Ne7 15.h3 (15.Nd2 h5+=) 15...gh3 (15...g3 16.fg3 Nc8 17.Kf2+–) 16.Rh3 Ng6 (16...Nf8 17.g3+=) 17.Bc1 Nf6 (17...Ndf8 18.a6 b6 19.Na3+–) 18.Na3 (18.a6 b6+=) 18...Qd6 (18...0-0 19.Nc2+=) 19.Qd2 Ng4 (19...0-0-0 20.a6 b6 21.Nc2+=) 20.c4 (20.Be2 Be6+–) 20...dc4 (20...Qf6 21.c5+=) 21.Nc4 Bc4 22.Bc4 0-0-0 23.b6 (23.a6 Rhe8 24.ab7 Kb7+–) 23...cb6 24.ab6 Qb6? Attacks the isolani on d4 (better 24...a6+=) 25.Rb3+– Qd4 (25...Rd4 A) 26.Rb6?! Rd2 27.Ra7 Rd7 (27...Rf2 28.Be6 Kd8 29.Rbb7 Rf1 30.Kf1 Nh2 31.Ke2 Nf4 32.Kd1 Ne6 33.Ra8) 28.Rg6 Kb8+–; B) 26.Qb2 Qc5 27.Be6 Kd8 28.Rc3+–) 26.Qc2 Qf2 (26...Qa1 27.Bd5 Qc3 28.Qc3 Kd7 29.Rb7 Ke8 30.Qc6 Kf8 31.Qc5 Rd6 32.Qc8 Rd8 33.Qd8) 27.Qf2 Nf2 28.Kf2 Kb8 (28...Rd1 29.Be6 Kb8 30.Bf5 Re8+–) 29.Be3 b6 30.Rba3 Rd7 (30...Rc8 31.Be6 Rc6 32.Bf5+–) 31.Be6 Re7 (31...Rg7 32.Bf5 Rf8 33.Be4 Nf4 34.Bf3+–) 32.Bf5 Rf8 (32...Rhe8 33.g3+–) 33.g4 Rf6 (33...Nh4 34.Bb6! Nf5 35.Ra7 (worse 35.gf5 Rf5 36.Ba7 Kc7+–) 35...e3 36.Ke2 Ra7 37.Ba7 (37.Ra7?! Nd6+–) 37...Kc7 38.gf5 Rf5 39.Ke3+–) 34.Rh1 Rc6 (34...Ref7 35.Ra4 Rf5 36.gf5+–) 35.Kg3 Rcc7 (35...Rc4 36.Rha1+–) 36.Rd1 Re8 (36...Rc4 37.Bd4+–) 37.Rd4 Rce7 (37...Nf8 38.Re4 Rce7 39.Re7 Re7 40.g5+–) 38.Rb4 Kb7 (38...Rc7 39.Be4 Kc8 40.Bf3+–) 39.g5 Nf8 (39...Kc6 40.Raa4 Rf7 41.Be4 Re4 42.Re4+–) 40.Raa4 Nd7 (40...Rc7 41.Be4 Kc8 42.Rc4 Rc4 43.Rc4 Kd8 44.f5+–) 41.Be4 (41.Be4 Kc8 42.Rc4 Kd8 43.Ra7+–) 1–0. pcmvr (2610) – huimre (2605), net–chess.com, 2006.

6.Ne2 Bf7 7.c4 c6 8.Nec3 a6 (8...dc4 9.Qa4=) 9.bc6+= bc6 10.Be2 f5 11.cd5 cd5 12.Qa4 Nd7 13.0-0 (13.Ba6? Qb6 14.Nb5 Kd8–+ (14...Ra6? 15.Qa6 Qa6 16.Nc7 Kd8 17.Na6+–)) 13...Ngf6 14.Ba3 (14.Ba6? Qb6–+) 14...Ba3 15.Qa3 (15.Na3 0-0+=) 15...Qe7= 16.Qe7 (16.Qa5 0-0=) 16...Ke7 17.Nd2 Rhc8 18.Rac1 Nb6 19.Nb3 Nfd7 20.f3 (20.Rc2 Be6=) 20...g6 (20...Ra7 21.Kf2=) 21.g4 Be6 22.fe4 fe4 23.Na5 Ra7 (23...g5 24.h3=+) 24.Rc2 Kd6 (24...Rac7 25.Rfc1=) 25.Rfc1+= Rb8 26.g5 Rc7?? (better 26...Raa8+=) 27.Ne4!+– de4 28.Rc7 Ba2 29.R1c6 Ke7 30.Bg4 (30.Ba6?! Nd5 31.Ra7 Rb1 32.Kf2 Rb2 33.Kg3 Ne3+–) 30...Kd8 (30...Ke8 31.Rd6 Ke7 32.Rdd7 (32.Bd7? Kd6 33.Ra7 Nd7–+; worse 32.Rcd7 Nd7 33.Rd7 Kf8+–) 32...Nd7 33.Rd7 Kf8 34.Nb7+–) 31.Nb7 Rb7 (31...Ke8 32.Rd6 Kf8 33.Kf2+–) 32.Rb7 Bd5 33.Rd7! Nd7 34.Rd6 Theme: Double Attack (34.Rd6 Bc4 35.Rd7 Ke8 36.Rh7+–) 1–0. onur604 (2320) – igor102 (2215), lichess.org, 2020.

6.f3 f5 7.fe4 (7.Nh3 Nf6=+) 7...fe4 (7...Qh4 8.Kd2 fe4 9.g3–/+) 8.Ne2 Bd6 (8...Bg4 9.c4 Qh4 10.Kd2 dc4 11.Qc2=+) 9.Nf4 Qd7 (9...Bf4 10.ef4 Nf6 11.Be2=+) 10.Nc3 (10.Qh5 g6 11.Qh4 Bf7=) 10...Bf4 11.ef4 Nf6 12.Be2 (12.Ba3 a6=+) 12...0-0 13.0-0 c6 14.Ba3 Re8 15.Rb1 Bg4 16.Rb3 Be2 17.Ne2 (17.Qe2 b6=+) 17...Ng4 (17...cb5 18.Re1–/+) 18.Ng3 Nf6 (18...cb5 19.f5 Nf6 20.Nh5–/+) 19.Qe2 (19.Ne2 cb5 20.Qb1 a6–+) 19...a6 (19...cb5 20.Qb5 Qb5 21.Rb5=+) 20.b6 Qf7 (20...a5 21.Rb2=+) 21.Nf5= Re6 22.Rg3 g6?? (better 22...Ne8 23.Ne3 Nd7=) 23.Nh6+– Kg7 24.Nf7 Kf7 25.f5 gf5 26.Rf5 (26.Rf5 Ke8 27.Rf6 c5 28.Qh5 Kd7 29.Qd5 Ke7 30.Qe6 Kd8 31.Rg8) 1–0. aravind555 (1685) – LPR_Donbass (1700), lichess.org, 2020.

6.Nh3 a6 7.Nf4 Bf7 8.c4 (8.Nd2 ab5 9.Bb5 c6=) 8...dc4 9.Qa4 (9.Qc2 ab5 10.Qe4 Ne7 11.Qb7 Nbc6–/+) 9...g5+= 10.Nh3 Qd6 (10...c6!? 11.Bc4 A) 11...ab5?? 12.Bf7 (12.Qa8?! Bc4 13.Qb7 Nh6+–) 12...Kf7 13.Qa8+–; B) 11...Bc4 12.Qc4 Qd5 (worse is 12...cb5 13.Qe6 Qe7 14.Qc8 Kf7 15.d5+/–) 13.Qd5 cd5=) 11.Ba3= Qe6 (11...Qd7 12.Bf8 Kf8 13.Nc3=) 12.Bf8+= Kf8 13.Nd2 Now all is on c4 13...Qg4 (13...c3 14.Nb1 Kg7+=) 14.f3 (better is 14.Rc1!?+=) 14...ef3+= 15.gf3 Qd7 16.Nf2 (16.Nc4 Qb5 17.Qa3 Ne7+=) 16...Kg7 (16...Qb5 17.Qa3 Ke8 18.Rc1+=) 17.Bc4 (17.Rb1 Qe7 18.Nd1 c3=) 17...Bc4+= 18.Nc4 (18.Qc4 ab5 19.Qb3 Qe7+=) 18...Qb5 19.Qc2 Qc6 20.0-0-0 (20.Ne4 b5 21.Na3 Qc2 22.Nc2 Ne7+=) 20...Ne7 (20...Qf3!? 21.Ne4 Qh3–/+) 21.e4+= b5 22.Ne3 White prepares d5 22...Qc2 23.Kc2 Nbc6 24.Nh3 h6 (24...Rhe8 25.d5 Nb4 26.Kb2=) 25.Rhg1 (25.f4 Ng6 26.d5 Nce7=) 25...Ng6 26.d5 Nce7 27.f4 Rad8 28.f5 Ne5 29.Nf4 Rd6 30.Ne6 Kf7 31.Kb3 (31.Nc5 Rb8+=) 31...c6 32.dc6 The passed pawn on c6 will quickly become a dangerous weapon 32...Rd1 33.Rd1 N7c6 34.Nc7 g4 (34...Na5 35.Kb4 Nac4 36.Ned5 a5 37.Kb5 Rb8 38.Kc5–/+) 35.Na6+= Rg8 Black gets in control 36.Nd5 (36.a4 ba4 37.Ka4 Ra8=) 36...Rg5 (36...g3 37.hg3 Rg3 38.Kc2+=) 37.Rd2 (37.Nac7 Rh5 38.Nb5 Rh3 39.Ka4 Nc4+=) 37...g3+= 38.Rg2 gh2 39.Rh2 Rg3 40.Kb2 Nc4 41.Kb1 (41.Kc1 Nd4 42.Rh1 Rg2–/+) 41...Nd4 Threatening mate: Rg1 42.a4 Rb3 43.Ka2 ba4 44.Nc5 Ra3 45.Kb1 Nb3 46.Nb3 ab3 47.Rh6 b2 Threatening mate... how? 48.Kc2 (48.Rf6 Ke8 49.Re6 Kd8–+) 48...Ra1 Threatening mate: Rc1 49.Rf6 Ke8 50.Re6 Kd7 Threatening mate... how? 51.Nc3 Rc1 52.Kb3 Rc3! 53.Kc3 b1Q 54.Kc4 Qb2 (54...Qd1 55.Rg6–+) 55.Kd5 Qc3 (55...Qb8 56.Rg6 Qb3 57.Kd4 Qb2 58.Kd5 Qd2 59.Ke5 Qh2 60.Kd5–/+) 56.Rd6 Ke7 57.Re6 Kf7 58.e5 Qf3 (58...Qd3 59.Kc6–/+) 59.Kd4 Qg4 60.Kd5 Qd1 61.Ke4 Qa4 62.Kd5 Qd7 63.Ke4 Qa4 (better is 63...Qb7!? 64.Kd4 Qb4 65.Kd5 Qb3 66.Kd4 Qb2 67.Kd3 Qb1 68.Kd4 Qa1 69.Kc5 Qc1 70.Kd5 Qd2 71.Ke4 Qe2 72.Kd4 Qf2 73.Kd5 Qg2 74.Kd4 Qg1 75.Kc4 Qg8–/+) 64.Kd5= Qa2 ½–½. Van Rooijen,Peter – Lehnen,Patric, SI–2007–0-00072, 2007.

6.a4 Bb4

7.c3 Ba5 8.Nd2 Ne7 9.Ne2 c6 10.Nf4 Bf5 11.Be2 Bc7 12.Ba3 Bf4 13.ef4 Qc7 14.0-0 Qf4 =.

7.c3 Bd6 8.Nd2 f5 (8...Ne7 9.c4 c6 10.Ne2=) 9.g3 Nf6 10.Bg2 c5 (10...0-0 11.Nh3=) 11.Ne2 (11.dc5 Bc5 12.Ne2 0-0=) 11...c4 (11...Nbd7 12.Nf4 Bf7 13.0-0=) 12.Nf4 Bf7 13.0-0 Nbd7 14.h3 (14.h4 Ng4=) 14...g5 15.Ne2 h5 (15...0-0+=) 16.f4 (better is 16.a5!?=) 16...gf4–/+ 17.Nf4 Ke7 (better is 17...h4!? 18.gh4 Rh4–/+) 18.a5 Qg8 0–1. Baer,Cy (1895) – Rheindt,Stefan (2015), remoteschach.de, 2007.

6.a4 c5

7.Nc3 c4 8.Qh5 g6 9.Qe2 =+.

7.Nc3 cd4 8.Qd4= Nh6 (8...Bd6 9.Rd1 Be5 10.Qd2=) 9.Rd1 Increases the pressure on the backward pawn 9...Nf5 10.Qd2 Bb4 11.Nge2 0-0 (11...Qc7!?=) 12.Nf4+= The pressure on the backward pawn d5 grows 12...Qe8 (12...Bf7 13.Nfd5 Qd6 14.Bc4+–) 13.Nfd5 (13.Ne6 Qe6 14.Qd5 Qd5 15.Rd5 Rc8 16.Rf5 Bc3 17.Bc3 Rc3+–) 13...Ba5 14.Nf4 Bf7 15.Be2 Qc8 16.0-0 Kh8 (16...Rd8 17.Qc1 Nd6 18.Ncd5+–) 17.Bg4 (17.f3 Rd8 18.Qc1 Rd1 19.Nd1 Nd6+–) 17...Bc4 18.Bf5 Qf5 19.Rfe1 (19.Qd6 Rc8 20.Rfe1 Bc3 21.Bc3 a6+–) 19...Rd8= 20.Qd8 Bd8 21.Rd8 Bg8 22.Ncd5 h6?? (22...a6 23.Ne7 Nc6 24.Rg8 Rg8 25.Nf5 ab5 26.ab5 Nb4+–) 23.Ne7 (better 23.Nc7 Kh7+–) 23...Qg4 (23...Qc5 24.Nfg6 Kh7 25.Nf8 Kh8 26.Neg6) 24.h3 (24.Nfg6!? Kh7 25.Nf8 Kh8+–) 24...Qg5 25.Rg8 Kh7 26.Ne6 Nc6 27.Ng5 hg5 28.Ra8 Ne7 29.Ra7 Nc8 30.Rb7 Nd6 31.Rc7 Kg6 32.Rd1 Nf5 33.b6 (better 33.a5 g4 34.hg4 Nh6+–) 33...g4 34.b7 gh3 35.gh3 Kg5 36.b8Q Kg6 37.Qe8 Kg5 38.Rd5 Kh6 (38...g6 39.Qe4 Kh6 40.Qf4 g5 41.Qf5 Kh5 42.Rh7) 39.Rf5 g6 (39...g5 40.Rf6) 40.Qf8 1–0. Mephisto Mondial – SuperForte, 1994.

7.dc5= Bc5 8.Ne2 Bg4 9.Qd2 Ne7 10.Nd4 0-0 11.c4 Bd4 12.Bd4 Kh8 (12...Qc7!?=) 13.Nc3+/– dc4 14.Bc4 Nd7 (14...Bf5 15.0-0+/–) 15.Ne4 b6 (15...Nf5 16.0-0+/–) 16.0-0 Ne5 17.Bb3 Rc8 18.Rac1 Qd7 19.Rc8 Rc8 20.Be5 (20.Nf6 gf6 21.f4 N7g6+–) 20...Qd2+/– 21.Nd2 fe5 22.f3 Bf5 23.e4 Bg6 (23...Bd7 24.f4 Rd8 25.fe5+–) 24.Nb1 (24.Nb1 Ng8 25.Rd1+–; 24.Be6 Rc5+–) 1–0. Borucki,Bogumil – Mostowik,Daniel, corr 1AMM Poland, 1991.

7.dc5 Bc5 8.Qh5 g6 =.

6.c4 Bb4

7.Bc3 Bc3 8.Nc3+= c6 (8...f5 9.cd5 Bd5 10.Nd5 Qd5 11.Qc2+=) 9.c5 (9.bc6 bc6 10.Rb1 Ne7+=) 9...Qa5 (9...Ne7 10.Rb1=) 10.Qd2+= f5? (better is 10...Qc7!?+=) 11.Ne4!+– Qd2 (11...fe4 12.Qa5) 12.Nd2 Nf6 13.Ngf3 Nbd7 14.Bd3 0-0 (14...Ne4 15.Rb1+–) 15.0-0 (15.Ng5!? Rae8 16.Ne6 Re6 17.Bf5 Re7+–) 15...h6 (15...Ne4 16.Rab1+–) 16.bc6 (16.Rfb1 Rab8+–) 16...bc6 17.Rab1 Rfb8 (17...Rab8 18.Nb3+–) 18.Ba6 Rb1 19.Rb1 (19.Nb1?! Rb8+/–) 19...Rb8 (19...Rd8 20.Rb7+–) 20.Rb7 (20.Bb7 f4 21.Bc6 Rb1 22.Nb1 fe3 23.fe3 Ng4+–) 20...Ne4 (20...Rb7 21.Bb7 Nb8 22.Ne5+–) 21.Ne4 (better is 21.Nb3!?+–) 21...de4+/– 22.Ne5 (22.Nd2 Rb7 23.Bb7 Bd5+–) 22...Rb7 23.Bb7 Ne5 24.de5 Bd5 25.Kf1 (better is 25.Bc8!? g6 26.a4+/–) 25...Kf7= 26.Ke2 (26.h4 Ke6=) 26...Ke6 27.f4 ef3 28.gf3 Ke5 29.a3 (29.Kf2 g5+=) 29...Bc4–/+ 30.Kd2 Kd5 31.Kc3 Be2 (worse is 31...Kc5 32.Bc6 Be6 33.Bb7=) 32.e4 Kc5 33.ef5 Bf3 34.Bc8 (34.Kd3 Bd5–/+) 34...Kd5 (34...Kd5 35.Be6 Ke5–/+) 0–1. Kreuzer,Uwe – Stolle,Erhard, corr, 1988.

7.Bc3 Be7 8.cd5 Bd5 9.Qg4=.

7.Nd2 dc4 8.Rc1 Bd2 9.Qd2+=.

7.Nd2 c6 8.a4 (8.c5 Ne7=) 8...Ne7 9.Qb3 (9.c5 Qa5+=) 9...Bd2 10.Kd2 0-0 (10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4+=) 11.c5 Nd7 12.a5 White intends b6 (12.Ne2 Bg4+=) 12...f5 (12...cb5 13.Bb5 a6 14.Be2=) 13.Nh3= Ng6 14.g3 (14.a6 Rb8=) 14...Rb8 (14...a6 15.bc6 bc6 16.Ke1+=) 15.b6 (15.Nf4 Nf4 16.gf4 a6=) 15...a6 (15...Ra8 16.Nf4 Nf4 17.gf4 ab6 18.ab6+=) 16.Bg2 h6 (16...Qe7 17.Kc1=) 17.f4 (17.Kc1 Qe7=) 17...ef3 18.Bf3 Nf6 19.Kc3 (19.Nf4 Bf7=) 19...Nd7 (19...Qe7 20.Nf4 Bf7 21.Kc2+=) 20.Qc2 Qf6 21.Kb4 (21.Kb3 Rbe8=) 21...Kf7 (21...Rbe8 22.Nf4=) 22.Nf2 (22.Kb3 Kg8=) 22...Rg8 (22...Rbe8 23.Kb3=) 23.Rhf1 Nh8 (23...Rge8 24.e4 Kg8 25.e5+=) 24.e4+/–. Mazur – Achilleas, corr, 1973.

6.Be2 a6

7.Bh5 g6 8.Be2 ab5 9.Bb5 c6 10.Be2 Bd6 11.Nd2 Qc7 12.c4 Bh2 13.cd5 Bd5 14.Nh3 Bd6 15.0-0 (15.Qc2 Qe7=+) 15...Nd7 16.Qc2 f5 17.Nc4 Bh2 18.Kh1 b5 19.Nd2 Bd6 (19...Ra2? 20.Ra2 Ba2 21.d5 cd5 22.Qc7 Bc7 23.Bh8+–) 20.a4 ba4 21.Ra4 Ra4 22.Qa4 Nb6 23.Qa5 Ne7 24.Rc1 Kd7 25.Ng5 Ra8 –+.

7.Bh5 g6 8.Be2 ab5 9.Bb5 c6 10.Be2 Bd6 11.Bg4 (11.Nd2 Qa5=+) 11...Bg4 –/+.

6.Be2 c6

7.a4 a6 8.Nd2 f5 (8...Bb4 9.c3 Be7 10.ba6 Na6 11.a5=) 9.c4 (9.Nh3!?=) 9...dc4+= 10.Bc3 (better is 10.Nc4!? Bb4 11.Nd2+=) 10...ab5–+ 11.ab5 Ra1 12.Qa1 cb5 13.Qb2 (13.d5 Bd5 (13...Qd5? 14.Bg7 Bb4 15.Qb2 Bd2 16.Qd2+–) 14.Bh5 Kd7 15.Bg7 Bg7 16.Qg7 Ne7–+) 13...Qd7 14.Nh3 (14.Bh5 Bf7 15.Bf7 A) worse is 15...Qf7 16.Qb5 Nd7 17.Qb7+/– (worse is 17.Qc4 Qc4 18.Nc4 b5+=; 17.Nc4?! Ngf6+=); B) 15...Kf7–+) 14...Nf6 15.Nf4 Bd5 16.0-0 Na6 17.Ba5 Bd6 18.Rb1 Bf4 19.ef4 Bc6 20.Nc4 (20.Qc2 0-0–+) 20...bc4 21.Bc4 Nc7 (21...Nb8 22.d5 Bd5 23.Rd1 Bc4 24.Rd7 Nbd7 25.Qb7–+) 22.d5? (22.Bc7 Qc7 23.Ra1–+) 22...Ncd5 (22...Ncd5 23.Rd1 b5–+; 22...Bd5?! 23.Rd1 Bc4 24.Rd7 Kd7 25.Qb7–+; 22...Nfd5?! 23.Qe5 Qe7 24.Bd5 Qe5 A) 25.fe5?? Nd5 (25...Bd5?! 26.Rc1–/+) 26.Bd2 Kf7–+; B) 25.Bc6 bc6 26.fe5–/+) 0–1. Bergljung,Andreas – Grosse,Werner, corr SSKK, 1984.

7.Nd2 Bd6 +=.

7.Bh5 g6 8.Be2 Ne7 9.Nc3 Bg7 10.bc6 Nbc6 11.Qd2 0-0 12.0-0-0 (12.Rb1!?=+) 12...Rc8 –/+.

7.Bh5 g6 8.Be2 Ne7 9.Nc3 Bg7 10.Qd2 0-0 11.0-0-0 (11.Ba3 a6 12.bc6 b5–/+).

6.Be2 Bd6

7.Ba3 Ba3 8.Na3 Qd6=.

7.Nc3 a6 8.Nh3 Ne7 (8...ab5 9.Nb5 Ne7 10.0-0 0-0 11.Nd6 Qd6 12.Nf4 Nbc6) 9.Nf4 Bf4 10.ef4 ab5 11.Nb5 c6 12.Nc3 Nd7.

7.Nc3 Nd7 8.a4=+.

7.Nc3 f5 8.Bh5 (8.Nh3 Nf6=+) 8...g6 (8...Kd7 9.Nh3=+) 9.Be2 b6 (9...Qg5 10.g3=+) 10.a4 (10.Nh3 a6=) 10...Qg5 (10...a6 11.Nh3=) 11.g3 (11.Bf1 Nf6=) 11...Qe7 12.Bf1 (12.a5 ba5 13.Ra5 c6=) 12...Nf6 (12...a6 13.a5 ab5 14.ab6 (worse 14.Bb5 c6–/+) 14...Ra1 15.Qa1=+) 13.Bg2 (13.a5 Bb4 14.ab6 cb6=+) 13...Bd7 (13...Nbd7 14.a5=+) 14.Nge2 c6 15.0-0 cb5 (15...a6!?=+) 16.Nb5= Bb5 17.ab5 Qd7 (17...h5 18.h4=) 18.Nc3 Bb4 (18...h5 19.h4=) 19.Rb1 (19.Qe2 0-0+=) 19...0-0= 20.Ba1 (20.Qe2 a6=) 20...Qd6 (20...a5 21.ba6 Na6 22.Na2=+) 21.Na2 Ba5 22.Rb3 (22.Bc3 Bc3 23.Nc3 a6=) 22...Rc8 (22...a6 23.ba6 Na6 24.Bc3=+) 23.Qe2 (23.Bc3 Bc3 24.Nc3 a5 25.ba6 Na6=) 23...a6 24.Rfb1 (24.ba6 Na6 25.Bc3 Rc4=) 24...ab5 25.Rb5 Nbd7 26.c3 Rc4 27.Bf1 Rac8 (27...Ra4 28.Nc1=+) 28.Qd2 (28.Nb4 R4c7=+) 28...R4c6 (28...R4c7 29.Nb4=) 29.Kg2 (29.Nb4 R6c7=) 29...Kg7 (29...Ra8 30.Nb4 Bb4 31.R5b4=) 30.Nb4=+ Bb4 (30...R6c7 31.Bb2=+) 31.R5b4= Ra8 (31...R6c7 32.Bb2=) 32.Bb5 (32.Rc1 Rc7=) 32...Rc7 33.h3 (33.Bb2 Nb8=) 33...Rca7 34.Qb2 (34.Bb2 Nb8=) 34...Ra2 (34...g5 35.Qc1=+) 35.Qc1= Nh5 (better 35...g5=) 36.Bd7?? (better 36.R4b2=) 36...Qg3 (36...Qd7?! 37.Rb6 R8a7 38.Bb2+=) 37.Kh1 Qf3 (37...Qf3 38.Kh2 Qf2 39.Kh1 Ng3) 0–1. mic (2100) – anmir, net–chess.com, 2008.

7.Nc3 Kf7 8.Nh3 Ne7 (8...Nh6 9.0-0 Bh3 10.gh3 c6 11.f3 Nf5 12.Qd2 ef3) 9.Nf4 Bf4 10.ef4 a6 11.ba6 Na6 12.0-0 Qd6.

7.c4 c6 (7...dc4 8.Nc3+= (8.Qc2 Ne7 9.Nd2 f5 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 a6 12.Qb3 Nd5) 8...Ne7 9.Qc2 f5 10.Nh3 Nd7 11.0-0 h6 12.f3 ef3) 8.Nc3 (8.Qa4 Nh6 (8...a6 9.c5 Be7 10.Nc3 Nh6 11.Nh3 Bh3 12.gh3 0-0) 9.Nc3 0-0 10.c5 Be7 11.Nh3 Bh3 12.gh3 Qd7) 8...Ne7 9.Qb3 (9.c5 Bc7 10.Nh3 0-0 11.Qb3 cb5 12.Nb5 Bh3) 9...Nd7 (better is 9...dc4!? 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 f5= (11...Qa5 12.0-0-0 Bb4) 12.Nh3 Qa5; 9...Kf7 10.Nh3 Qd7 11.Nf4 Bf4 12.ef4 a6) 10.c5+/– Bc7 (10...Bc5 11.dc5 Nc5 12.Qb4 b6) 11.Ne4 0-0 (11...Ba5 12.Nc3 0-0) 12.Nf3 Bf7 (12...b6 13.0-0+/–; 12...Ba5+/–) 13.Nd6 Bd6 14.cd6 Nf5 15.Ba3 Re8 16.Rc1 c5? (better is 16...Nb6+–) 17.dc5 Ne5 18.0-0 d4 19.Qb1 Bg6 20.Ne5 Re5 21.Bd3 de3 (21...Rb8 22.Bb2 Nh4 23.Bg6 (23.ed4?! Rg5+–; worse is 23.Bd4 Rg5 24.Kh1 Rg2 25.Bg6 Rg6+–) 23...Ng6 24.Bd4+–) 22.f4 e2 23.fe5 ef1Q 24.Rf1 Nh4 (24...Ne3 25.Re1 Qa5 26.Bg6 Qa3 27.Bh7 Kh8 28.Qd3 Qc5 29.Qe3 Qe3 30.Re3 fe5 31.Bg6 Re8 32.d7 Rd8 33.Re5 Rf8 34.Re8 Kg8 35.Rf8 Kf8 36.d8Q) 25.Qb3 Kh8 (25...Bf7 26.e6 Be6 27.Qe6 Kh8 28.Qf7+–) 26.ef6 gf6 27.Bb2 (27.Bb2 Kg7 28.Qd5+–) 1–0. Tiedemann,Joern (2125) – Zornack,Andre (1985), RSS7E basic–17, 2009.

7.Nd2 A) 7...c6 8.Nh3 (8.c4 Ne7 9.Nh3 cb5 10.cb5 Nd7 11.Nf4 Bf4 12.ef4 Qc7) 8...cb5 (8...Ne7 9.c4 cb5 10.cb5 Nd7 11.Rc1 0-0 12.Qb3 Bh3) 9.Nf4 Bf4 10.ef4 Ne7 11.0-0 0-0 12.Nb3 Bd7; B) 7...Ne7 8.c4 c6 9.Nh3 0-0 10.Qb3 cb5 11.cb5 Bh3 12.gh3 f5.

6.Ne2 Bb4

7.c3 Bd6 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.Nbc3 Ne7 11.Qb3 Qd7 12.Qa4 cb5 13.Qb5 Nbc6 14.Ng3 b6 15.Ba3 =+.

7.c3 Bd6 8.g3 Nd7 9.Nf4 Bf4 10.gf4 Ne7 11.Qh5 Bf7 12.Qh3 g6 13.Be2 f5 14.0-0 Ng8 15.Kh1 Ngf6 16.Rc1 c6 17.a4 0-0 18.Nd2 cb5 19.ab5 b6 20.f3 Qc7 21.Rg1 Kg7 (21...ef3!? 22.Qf3 Ne4 23.Ne4 de4+=) 22.Qf5+/– Rfe8 23.fe4 de4? (better is 23...Ne4!? 24.Ne4 Re4+/–) 24.c4+– Be6 25.Qg5 Bf5?? (25...Kf7 26.Ra6+–) 26.d5 (better is 26.Qf5 Kh8 27.Qg5+–) 26...Nc5 (26...Kf7+–) 27.Qf6 Kg8 28.Qh8 1–0. typ48 – o1o2, internet, 2013.

7.Bc3 Bd6 8.Nf4 Bf4 9.ef4 Ne7 10.Qh5 g6 11.Qe2 Qd6 12.Qd2 Nd7 13.Bb4 c5 14.dc5 Nc5 15.Qd4 b6 16.Qf6 Rf8 17.Qe5 Nd3 18.cd3 +=.

7.Nd2 Ne7 8.c3 Bd6 9.c4 c6 10.Nc3 0-0 11.Qb3 Qd7 (11...f5 12.c5 Bc7 13.Be2=) 12.a4 (12.Be2 Bc7+/–) 12...f5 13.bc6 (13.Be2 f4+=) 13...bc6= (13...Qc6?? 14.cd5 Nd5 15.Bc4+–) 14.c5 Bc7 15.Qb7 Ba5 16.Qa8 Na6?? (better is 16...Qc7+=) 17.Qf8!+– Kf8 18.Ba6 Ng6 (18...f4 19.0-0 f3 20.g3+– (20.gf3?! Bh3 21.Kh1 ef3+–)) 19.g3 Ne7 20.h4 Bf7 (20...Bb4 21.Rb1 Qd8 22.Nb3+–) 21.Ra3 (21.Rb1 Be6+–) 21...f4 22.Rb3 (better is 22.gf4!? Bh5 23.Rg1 Nf5+–) 22...fe3 23.Rb8 (23.fe3 Bc7 24.Nf1 Nf5+–) 23...Be8? (23...Bd8 24.Nb3 Ke8+–) 24.fe3 Bc7 (24...Qg4 25.Nf1+–) 25.Rb7 (better is 25.0-0 Kg8 26.Ra8+–) 25...Bg3 26.Kd1 Bh5 (26...Qg4 27.Kc1 Bh4 28.Ra7+–) 27.Kc2 (27.Kc1 Qd8 28.Ne2 Bb8 29.Rf1 Kg8+–) 27...Qd8 28.Ra7 (28.Ne2 Bb8 29.Rf1 Kg8+–) 28...Qb8? (28...Nf5 29.Rf1 Bg4+–) 29.Rb7 (29.Rf1 Bf7 30.Rb7 Qa8+–) 29...Qa8 30.Rb6 Bc7 31.Bb7 Qe8 (31...Qb8 32.Rb3 Qe8 33.Rf1 Bf7 34.Kc1+–) 32.a5 (32.Rf1 Kg8 33.a5 Bb8+–) 32...Bb8 (32...Bb6 33.Rf1 (worse is 33.cb6 Nf5+–; 33.ab6?! Qb8 34.Rf1 Ke8+–) 33...Bf3 34.cb6+–) 33.Na2 (33.Rf1!? Kg8+–) 33...Be2 34.Nb4 Bb5 (34...Bc7+–) 35.Rb5! cb5 36.Nd5 (better is 36.Rf1 Kg8 37.Nd5+–) 36...Nc6 (36...Qd7 37.Ne7 Qb7+–) 37.a6 (better is 37.Rf1 Kg8 38.Bc6+–) 37...Qe6 38.Bc6 Qc6 39.Nb4 Qh6 (39...Qc8 40.Ra1 Qc7 41.Ne4 Qh2 42.Nd2+–) 40.Ra1 Qe3 (40...Ba7 41.Rf1 Kg8 42.Rf5+–) 41.a7 Ba7 42.Ra7 Qf2 (42...Qg1 43.c6 e3 44.c7 Qg6 45.Kc3+–) 43.Bc3 (better is 43.c6 e3 44.c7 Qd2 45.Kb3 Qd1 46.Ka2+–) 43...e3 44.Nd3 Qg2 45.Nf4 Qh2 (45...Qh1 46.Ne6 Ke8 47.Ng7 Kd8 48.Ne6 Ke8 49.Nc7 Kf8 50.Nb5 e2+–) 46.Ne6 (46.c6 Qf4 47.Bb4 Ke8 48.Ra8 Kf7 49.Rf8 Ke6 50.Rf4 e2 51.Re4 Kf5 52.c7 e1N 53.Re1 g5 54.c8Q Kf6 55.Qg8 gh4 56.Rf1) 46...Ke8 47.Ng7 Kd8 (47...Kf8 48.c6 ed2+–) 48.Ba5 Kc8 49.c6 1–0. Lunin,Mikhail – Shipilova,Olga, Zhukovsky Championship A, 2010.

6.Ne2 f5

7.c4 dc4 8.Nf4 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Bf7+=.

7.c4 c6 8.Nf4+= Bf7 9.bc6 Bb4 10.Bc3+/– Bc3 11.Nc3 bc6 12.Qa4 Kf8 (12...Nf6 13.cd5 Nd5 14.Nfd5 Bd5 15.Nd5 Qd5 16.Bc4+/–) 13.Rb1 Ne7 14.Rb7 g5 15.Nfe2 (15.Nh3 Rg8+/–) 15...Nd7 (15...dc4 16.g4+/–) 16.c5 (16.cd5 Nb6 17.Qa5 Ned5+–) 16...a5 17.h4 Qc8 18.Rb3 gh4 (18...g4 19.h5+/–) 19.Qa3 Qc7 20.Qb2 Ra7 21.Nf4 (21.Rh4 Ke8+/–) 21...Ng6+= 22.Nh5 Ke7 23.Be2 Rb8 24.Rb8 Qb8 25.Qc1 Ndf8 (25...Rb7 26.a3=) 26.f4 (26.Bd1 Rb7=) 26...Be6 27.g3 hg3 28.Ng3 Kf6 (28...Ke8 29.Nh5+=) 29.a3 Bf7 (29...Rb7 30.Qa1=) 30.Bd1 (30.Bf1 Rb7=) 30...Ne7 31.Qc2 Bg6 32.Qd2 Ke6 33.Nf1 Nd7 34.Qc2 Nf6 ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Oleak,Wolfgang (2000), remoteschach.de, 2003.

7.c4 c6 8.Nf4 Bf7 9.bc6 bc6 10.cd5 Bb4 (10...cd5!? 11.Nc3 Nf6+=) 11.Bc3+/– Ne7?? (better is 11...Bc3 12.Nc3 Ne7+/–) 12.Bb4+– 1–0. Wight,David – Klawitter,Bernd, QE.2004.0.064, 2004.

7.c4 c6 8.Nf4+= Bf7 9.bc6 Nc6!? 10.cd5 Bd5 11.Nd5 Qd5+=.

7.Nf4 Bf7=.

6.Ne2 Nh6

7.Nd2 g5 8.c4 dc4 9.Nc3 (9.Ne4 Bd5 10.Qc2 Bd6+=) 9...Bb4 (9...Bg4 10.Qc2 f5+=) 10.Qc2 f5 11.d5 Bd7 (11...Qd5 12.Nd5) 12.Nce4! (12.Nc4 Bb5 13.a3 Bc4 14.Bc4 Bc3 15.Qc3 Rg8+/–).

7.Nf4 Bb4 8.Nd2 Bg4 9.Be2 =.

7.Nf4 Bf7 8.Be2 Be7 9.0-0 a6 10.Bh5 g6 (10...0-0 11.Nc3=) 11.Be2 ab5 12.Bb5 Nd7 13.f3 g5 14.Nh3 ef3 15.Qf3 g4 16.Qf4 gh3 17.Qh6 hg2 18.Kg2 Rg8 19.Kh1 Bg6 20.Bd3 Nf8 21.Nc3 c6 22.Rab1 Bd3 23.cd3 Rg6 24.Qh4 b5 25.Ra1 Qd7 26.a4 =+.

7.Nf4 Bg4 8.Be2 Be2 9.Qe2 g6 (9...Nf7 10.c4 dc4 11.Qc4+=) 10.c4+= c6 11.bc6 bc6 12.cd5 Bd6 (12...cd5 13.Nc3 Nd7 14.Nfd5+/–) 13.dc6 +–.

6.Nh3 g5

7.c4 dc4 8.Qh5 Bf7 9.Qg4 c6 10.Qe4 Ne7 11.Qf3 Rg8 12.bc6 Nbc6 13.Qd1 b5 14.Nd2 Nd5 15.e4 =+.

7.Qh5 Kd7 8.Be2+=.

6.c4 dc4

7.Ba3 Be7+=.

7.Qa4 b6?? 8.Bc4 Bd7? (8...Bc4 9.Qc4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1+–) 9.d5 (better 9.Bd5 c6 10.bc6 Nc6 11.Bc6+–) 9...a5 (9...a6 10.Nd2+–) 10.d6! cd6?? (10...cd6 11.Bg8 Combination; 10...Bd6 11.Bg8 Combination) 11.Bg8 Rg8 (11...d5 12.Bd5 Bb4 13.Bc3+–) 12.Qe4 Be7 13.Qa8 Bb5 (13...Nc6 14.Qd8 Nd8+– (14...Kd8?? 15.bc6 Bc6 16.Nf3+–)) 14.Qd5 Kf8 15.Qb5 Qc7 (15...Qd7 16.Qb6 Nc6 17.Qb5+–) 16.Nf3 g5 (16...Qc5 17.Qe2 d5 18.0-0+–) 17.Nd4 Qb7 18.0-0 h5 19.Ne6 Kf7 20.Qf5 Rh8 21.Ng5 Ke8 22.Qg6 Kd7 23.Bf6 Bd8 24.Qg7 Kc8 25.Rc1 Nc6 26.Qh8 Qd7 27.Bd8 Kb7 28.Rc6! Kc6 (28...Kc6 29.Na3 Combination; 28...Qc6 29.Qh7 Double attack) 29.Nc3 Qg4 (29...Qa7 30.Rb1 Kb7 31.Nd5 Kc6 32.Qe8 Kb7 33.Bb6 Qb8 34.Bd4 Ka6 35.Rb8 h4 36.Qc6) 30.Qe8 Kb7 (30...Qd7 31.Qe4 d5 32.Qa4 Kd6 33.Nce4 Ke5 34.Qd7 de4 35.Nf7) 31.Rb1 b5 (31...Qb4 32.Qd7 Kb8 33.Qc7 Ka8 34.Qc8 Ka7 35.Rb4 ab4 36.Nb5) 32.Rb5 Ka6 (32...Ka7 33.Qe7 Qd7 34.Qd7 Ka8 35.Qb7) 33.Qc6 Ka7 34.Qb7 1–0. DEFFM – tsiptarRYLD, freechess.org, 2019.

7.Qc2 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 f5 10.g4 (10.Nh3 Nf6 11.Nf4 Bf7=) 10...g6 (10...Nf6 11.gf5 Bf5 12.Bc4+=) 11.Nge2 Qd6 12.Nf4 Nd7 13.a4 Bf7 14.a5 0-0-0 (14...Ne7 15.Ra4=) 15.Ra4+= Kb8 16.Bc4 Bc4 17.Rc4 Ne7 18.0-0 g5 (18...Nf6 19.b6 c6 20.ba7 Ka7 21.Qb2+/–) 19.Nh5+/– Qe6 20.Ra4 f4 (20...fg4 21.a6 Nb6 22.Ra3+=) 21.h3 fe3 22.fe3 Rhf8 23.Rc1 (23.Ne4?! Rf1 24.Kf1 Nd5+=) 23...Rc8 (23...Rf3!? 24.d5 Qf7 25.Ne4 Nd5 26.Ng5 Rf1 27.Rf1 Qf1 28.Kf1 Ne3 29.Ke2 Nc2+–) 24.Qe4 (24.a6 b6+/–) 24...Qf7 25.Ra2 c6 26.a6 (26.Rac2 cb5 27.Nb5 Rc6+–) 26...Nd5+– 27.Nd5 (27.ab7 Rc7 28.Nd5 cd5 29.Qb1+/–) 27...cd5+/– 28.Rc8 Rc8 29.Qf5 Qf5 30.gf5 Rf8 31.Rf2 Nf6 32.Nf6 Rf6 33.Kg2 ba6 34.ba6 Kc7 35.Kg3 h6 36.Kg4 Kd8 (36...Kd7!?+=) 37.Ra2+– 1–0. drengur1 (2040) – marekt (2070), gameknot.com, 2014.

7.Qc2 Qd7 8.Bc4= Bb4 9.Nd2 (9.Bc3 Bc4 10.Bb4 Qb5 11.Qe4 Kf7+=) 9...Bd2 10.Kd2 Bc4 11.Qc4 a6 (11...Ne7 12.Ne2+=) 12.a4 (12.Rc1 Ne7+= (worse is 12...Qb5 13.Qb5 ab5 14.Rc7+=)) 12...ab5 (12...Ne7 13.Ne2+=) 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qf7 (14...Ne7 15.Ne2=) 15.Qc2 (15.Qf7!? Kf7 16.Ne2+=) 15...f5= 16.Nh3 Nf6 17.Rc1 Nd5 (17...c6 18.Rb1=) 18.Nf4 Nf4 19.ef4 Nd7 (better is 19...c6!?=) 20.Qc7+/– Ke7 21.Ke1 Qb3 22.d5 (22.Qb7 Rb8 23.Qa7 Rb5+=) 22...Qb5 23.Qc3 (worse is 23.Bg7 Rg8 24.Be5 Qd5 25.Bf6 Kf6=) 23...Rg8 24.Qd4 (24.Rd1!?+/–) 24...Kf7= 25.h3 h5 (25...Qa5 26.Kf1=) 26.Bb2 h4 27.Rc2 Qa5 28.Kf1 Qa6 29.Kg1 Qd6 30.Qa7 (30.Qc4 Rd8+= (30...Qf4?? 31.d6 Kg6 32.Qg8+–)) 30...Qa6 (30...Qd5!? 31.Rc7 Rd8=) 31.Qe3+= Qd3 (31...Qd6 32.Qb3 Rb8 33.Ba3+=) 32.Rc7 (32.Qd3!? ed3 33.Rd2+=) 32...Qd5= 33.Qa7 Rd8 34.Qa3 Rg8 35.Qb4 (35.Qa7 Rd8=) 35...Re8 (35...b5 36.Kh2=) 36.Qc3 Rg8 37.g3 (better is 37.Qb4!?=) 37...hg3 ½–½. aperturaf – pcmvr, net–chess.com, 2017.

7.Nd2 c6 8.bc6 (8.Ne4 Bb4 (worse is 8...cb5 9.Qh5 Bf7 10.Qb5 Nc6 11.Bc4+=) 9.Bc3 Qa5=) 8...Nc6+= 9.Ne2 (9.Rc1 Qa5+=) 9...Bb4 (9...Qa5!?–/+) 10.Bc3+= Qa5 (10...b5 11.Ne4 Rc8 12.a4=) 11.Rc1 (11.Ne4 Bd5 12.Bb4 Qb4 13.N4c3 Rd8=) 11...Nge7 (11...Qa2?? 12.Ra1 Qa1 13.Qa1+–) 12.Bb4 (12.Ne4 0-0= (worse is 12...Qa2 13.Nf4 Bf5 14.Bb4 Be4 15.Bc4+/–)) 12...Nb4 Do you see the mate threat? (worse is 12...Qb4 13.Nf4 Bf7 14.Bc4+/–) 13.Nf4 The pressure on c4 grows 13...Bf7 (13...Bg8!? 14.Bc4 Na2 15.Ba2 Ba2=) 14.Bc4+= Bc4 15.Nc4 Nd3 16.Kf1 Qa6 (16...Qa2 17.Nd3 ed3 18.Nd6 Kf8 19.Qd3+=) 17.Nd3+/– ed3 18.Qd3 Rc8 19.Ke2 (19.e4 b5 20.Nd6 Qd6 21.Qb5 Kf7 22.Qb3 Kg6–/+) 19...Qa2+= 20.Nd2 (20.Kf3 0-0+=) 20...0-0 21.Qb5 (21.Qb3 Qb3 22.Nb3 b5+=) 21...Qd5 (21...b6 22.Qb3 Qb3 23.Nb3=) 22.Qd5 ½–½. Bendig,Frank (2110) – Epiney,Flo (1860), IECG, 2002.

7.Nd2 f5 8.Bc4 Bc4 9.Nc4 Bb4 10.Nd2 (10.Kf1 Nf6=) 10...Nf6 (10...Qg5 11.Kf1+=) 11.Ne2= Nbd7 (11...Nd5 12.Qb3+=) 12.0-0 (12.Bc3 Bd6=) 12...Bd6 (12...Nb6 13.a3 Bd2 14.Qd2=) 13.f3 (13.Qb3 Qe7=) 13...ef3 (13...Nd5 14.Qb3 (worse is 14.fe4 Ne3 15.Qb1 Qg5–+) 14...N7f6 15.fe4 fe4 16.Nc4=) 14.Rf3 (worse is 14.gf3 Nd5 15.Nc4 Qg5 16.Kh1 Ne3 17.Ne3 Qe3–/+; 14.Nf3?! Qe7+=) 14...g6 (14...Qe7 15.Nc4= (worse is 15.Rf5 Ng4 16.Rf3 Bh2 17.Kh1 Bd6+=)) 15.Rc1 (15.Nc4 Nb6 16.Nb6 ab6+=) 15...Nb6 16.Qb3 Qd7 17.e4 (17.Nc3 Ng4 18.h3 Nf6+=) 17...Ne4 18.Ne4 fe4 19.Re3 0-0-0 20.a4 (better is 20.Re1!?+=) 20...Rhe8–/+ 21.Rec3 (21.Qc2 Qf5–/+) 21...Nd5–+ 22.Rc6? (22.Rh3 Qg4 23.Re1 Bb4–+) 22...Kb8 (22...Bh2 23.Kh2 bc6 24.Rc6–+) 23.Kh1 (23.Rf1 Qg7 24.Rcc1 Qh6–+) 23...Nf4 (better is 23...Qf5 24.R6c2 Nb4–+) 24.Nc3?? (better is 24.Nf4 Bf4 25.Rf1–+) 24...Qg4 25.Rg1 Nd3 (25...Nd3 26.Rb1 bc6 27.bc6 Bb4–+; 25...bc6?? 26.bc6 Bb4 27.Qb4 Ka8 28.Qb7) 0–1. Casamitjana Nunez,Andres – Rodriguez Lopez,Rafael (2285), Mondariz op, 1998.

7.Qa4 Nd7

8.Qc2 Bb4 9.Nd2 Pawn c4, live or die! (9.Bc3 Bc3 10.Nc3 f5=) 9...Bd5 (9...Bd2 10.Qd2 Nb6 11.Ne2+=) 10.Bc4 (10.Bc3 Bc3 11.Qc3 Ne7=) 10...Nb6 (10...Bc4 11.Qc4 Ne5 12.Qe6 Ne7 13.Kf1 Bd2 14.de5 Qd3 15.Ne2+=) 11.Bc3 (11.Bd5 Bd2 12.Qd2 Qd5=) 11...Bc3+= 12.Qc3 Nc4 13.Nc4 Qd7 (13...a6 14.Qb3+=) 14.Qb4 (14.Nd2 Ne7+=) 14...a6 15.Na3 (15.ba6 Ra6 16.Nd2 Qg4 17.Qb5 Bc6+=) 15...Ne7 (15...Qg4 16.Kf1–/+) 16.Ne2+= f5 17.Nf4 Bf7 (17...ab5 18.Nb5 0-0 19.0-0=) 18.ba6 (18.0-0 0-0=) 18...Ra6+= 19.Nc2 Qa4 (19...Ra7 20.0-0+=) 20.Qa4 (20.Qd2 A) 20...Ba2? 21.Nb4 Rb6 22.Na2+– (22.Ra2?! Qb4 23.Ra8 Kd7 24.Rh8 Qb1 25.Qd1 Qd1 26.Kd1 Rb1 27.Kd2 Rh1 28.Rh7 Ke8+=); B) 20...Rb6 21.0-0 0-0= (worse is 21...Ba2 22.Rfc1+=)) 20...Ra4 21.a3 Bc4 22.Kd2 (22.Rb1 b5+=) 22...0-0 (22...g5 23.Nh5+=) 23.Rhb1 b5 (23...b6 24.Rb4 Rfa8 25.h4=) 24.Rb4 (24.Ne2 Be2 25.Ke2 c6=) 24...Rfa8 25.Ra4 (25.h4 Kf7=) 25...Ra4 (worse is 25...ba4 26.Rc1 Ra7 27.Nb4+=) 26.Nb4 (26.h4 Kf7=) 26...c6 (26...Kf7 27.h4=) 27.Kc3 (27.h4 g6=) 27...g5+= 28.Nh3 h6 29.f4 (29.Kb2 Kf7+=) 29...ef3 30.gf3 Nd5 31.Nd5 Bd5 32.f4 (32.Ng1 Kf7+=) 32...Rc4 (32...Bg2 33.Nf2 gf4 34.ef4–+) 33.Kd2 g4 (33...Bg2!? 34.Nf2 gf4–/+) 34.Nf2+= h5 35.h4 (35.Nd1 Ra4 36.Nc3 Ra5+=) 35...Ra4 (35...c5 36.dc5 Rc5 37.Rb1–/+) 36.Nd3 g3 (36...Ra5 37.Nc5–/+) 37.Nc5 Ra7 38.Rg1 Rg7 39.e4? (better is 39.a4+=) 39...fe4–+ (39...Be4?! 40.Ne4 fe4 41.Ke3+=) 40.Ke3 Kh7 (40...g2 41.a4 ba4 42.Na4–+) 41.a4 (41.f5 Ra7 42.Rg3 Ra3 43.Kf2 b4–+) 41...ba4 42.Na4 g2 43.Nc5 (better is 43.Nb6–+) 43...Rg3 44.Kf2 Rf3 (44...Rh3 45.Kg2 Rh4 46.Kf2 Rf4 47.Ke3 Rf3 48.Kd2–+) 45.Kg2 Rf4 (45...e3 46.Re1–+) 46.Kh3 Rf3 (better is 46...e3!? 47.Rg5 e2 48.Re5–+) 47.Rg3 Rf1 48.Re3 Rh1 (48...Rf4 49.Rg3 Kh6 50.Re3–+) 49.Kg3 Rg1 (49...Kg6 50.Ne4 Rd1 51.Nd6 Rd4 52.Kh3–/+) 50.Kf2 (better is 50.Kf4!? Rg4 51.Ke5 Rh4 52.Nd7–/+) 50...Rg4–+ 51.Rh3 Kg6 52.Ke3 (52.Nd7 Kf5 53.Ne5 Rf4 54.Ke3 c5–+) 52...Kf5 53.Nd7 (53.Kf2 Kf4 54.Ke2 Rg2 55.Kf1 Ra2–+) 53...Rf4 (53...Rg1!? 54.Rh2 Rg3 55.Kd2 Rd3 56.Ke2 Rd4 57.Rf2 Kg4 58.Nf6 Kh4 59.Rf5–+) 54.Ne5 (54.Nf6 Bf7 (54...Kf6? 55.Kf4 Kg6 56.Rg3 Kf6 57.Rg5+–) 55.Nd7 Be6–+) 54...c5 55.Ng6 (55.Nd7 cd4 56.Kd4 Bc6–+) 55...cd4 (55...Kg6 56.Kf4 cd4 57.Rg3 Kf6 58.Rg5+=) 56.Kd4 Kg6 57.Kd5 Kf5 58.Kd4 (58.Rh1 e3 59.Rh3 e2–+) 58...Rf3 (58...Kg4 59.Rh1 Kf3 60.Rf1 Kg3 61.Rg1 Kh4 62.Ke3–+) 59.Rh1 Kf4 Black prepares the advance e3 (59...Rd3 60.Kc4–+) 60.Rg1 (60.Rd1 Rf2–+) 60...Rf2 (60...Rd3 61.Kc4–+) 61.Rg5 Rd2 62.Kc3 e3 63.Rh5 (63.Rg1–+) 63...Rd1 (63...Rd1 64.Rh6 e2–+) 0–1. Woda,Janusz – Borrmann,Fritz, corr, 1966.

8.Qc2 Bd5 9.Ba3 c5 10.bc6 Qa5 11.Qd2 Qd2=.

8.Qc2 f5 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qg5 11.g3 Bd6+=.

8.Bc4?? Nb6 9.Qc2 Nc4–+.

8.Nd2 a6 9.Nc4 ab5 10.Qb5 c6 11.Qb7 Bc4 12.Bc4 Rb8 13.Qc6 Rb2 14.Qe4 Ne7 15.Kf1=+.

8.Nd2 Nb6 9.Qc2 f5 10.Nc4 Rc8 11.Ne5 Bd6+=.

8.Nd2 f5 9.Qa5 Ngf6 10.Rc1 Nd5 11.a3 N7b6+=.

7.Qc2 Qd5

8.a4 a6 9.Ne2 Bb4 10.Nd2 ab5 11.Nf4 Qf5 12.g4 (12.g4 Qg4 13.Qe4=). Woelfelschneider,Peter (2125) – Hanison,Bernard (1875), Tigers T9e–21.28, 2004.

8.Qa4=.

8.Nd2 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Qc3 Qb5 11.Ne4 Nc6 12.Rc1 Qd5 13.Nc5 b5 14.a4 a6 15.Qb2 Kf7 16.ab5+/–.

8.Nd2 Qb5 9.Qe4= Qc6 10.Qc6 Nc6 11.Bc4 (< 11.Nc4 Bb4 12.Nd2 Rd8=+) 11...Bc4 12.Nc4 0-0-0 13.Nf3 Bb4 14.Ke2 Nge7 15.a3 Bd6 16.e4 Rhe8 17.Rae1 Nd5 18.Kf1 Nf4 19.Bc3 Kb8 (19...Kd7 20.d5 Ne5 21.Be5 Be5 22.Nfe5 fe5 23.Rb1+=) 20.d5+=.

8.Ne2 Bb4 9.Nbc3 Nd7–/+.

8.Ne2 Qb5 9.Qe4 Qb2 10.Qe6 Kd8–+.

8.Ne2 f5 9.Nf4+= Qd7 10.Nd2 The pressure on c4 grows 10...Bd6? (better is 10...Bf7 11.Bc4 a6+=) 11.d5+– (11.Ne6?! Qe6 12.Bc4 Qg6+/–) 11...Bf7 12.Bg7 (12.Bc4?! Nf6+=) 12...Bf4 13.ef4 Bd5 (13...a6 14.Bh8 ab5 15.a4 ba4 16.Bc4+–) 14.Bh8 Qb5 15.Bc4 Qc5 (15...Bc4 16.Nc4 Qb4 17.Nd2+–) 16.Rb1 Nd7 (16...Bc4 17.Rb7 Nc6 18.Nc4 0-0-0+–) 17.Rb5 (17.Rb5 Qf8 18.Bd5+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Regginos,Dimitris, IECG, 1998.

7.Qc2 Ne7

8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qd5 10.Qa4 Nd7 11.Nc3 (11.Qc2 f5 (11...Qg5 12.Ne2 Qg2 13.Rg1 Qh2 14.Qe4 0-0-0) 12.a4 (12.Nc3 Qc4 13.Qe2 Nb6 14.Rc1 Qe2) 12...c6= (12...a6 13.Nc3 Qc4 14.Rc1 Nd5) 13.Ne2 cb5 14.ab5 Qb5; 11.Ne2 Nb6 12.Qc2 Qb5 13.Nbc3 Qd3 14.Qb3 0-0-0) 11...Qg5 12.g3 (12.Kf1 Nd5 13.Nge2 Nc3 14.Nc3 Nb6) 12...Nd5 (12...f5 13.Nge2= Nb6 14.Qb3 Qh6) 13.Nge2 (13.Ne4!? Qg6 (13...Qf5 14.f3 Qe6) 14.Nd2= Nb4) 13...N7b6+= 14.Qc2 (14.Qb3 Bb4) 14...Qg6 (better is 14...f5!? 15.Nd5 Nd5+=) 15.Qe4+= Qe4 16.Ne4 a6 17.ba6 Ra6 18.0-0 (18.Bc3 Ra3 19.g4 Nc4+=) 18...Nc4 19.Rfb1 b6 20.a4 Kf7 21.Bc1 f5 22.Nd2 Nd2 23.Bd2 Be7 24.Nc3 Nc3 25.Bc3 Rha8 26.Rb5 g6 27.a5 ba5 28.Raa5 (28.Ba5? c6 29.Rb7 Ra5–+) 28...Ra5 29.Ra5 (worse is 29.Ba5 c6 30.Rb6 Ra5 31.Rc6 Ra2–/+) 29...Ra5 30.Ba5 c6 (30...c5 31.dc5 Bc5 32.h4+/–) 31.Bb6 Ke6 32.Kf1 Kd5 33.Ke2 g5 34.h3 g4 (34...h5 35.f3+–) 35.hg4+– fg4 36.f3 gf3 37.Kf3 h5 38.e4 Ke6 39.Bc7 h4 (39...Bb4 40.Bf4+–) 40.gh4 Bh4 41.Ke3 Be1 42.Bf4 Bb4 43.Kd3 Be7 44.Kc4 Bf8 45.Bg3 Be7 46.Bc7 Kd7 47.Bf4 Ke6 48.Be3 ½–½. Degterev,Pavel (2530) – Podvoysky,Evgeny Borisovich, Champions League, 2007.

8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qd5 10.Qa4 Qg5 11.Kf1+= Nd7 12.Nc3 Nd5 13.Ne4 Qf5 14.Ng3 Qd3.

8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qd5 10.Qc2 A) 10...Qb5 11.Nc3 A1) 11...Qb6 12.Ne4 (12.f3 ef3 13.Nf3 Nbc6 14.0-0 0-0-0 15.Rab1 Nb4 16.Qd2 Qa6 17.a3; 12.Nge2 f5 13.0-0 Na6 14.Qa4 Nc6 15.Rab1 Qb4 16.f3 Qa4 17.Na4; 12.Nh3 f5 13.0-0 Na6 14.Rab1 0-0-0 15.Ba1 Qh6 16.Qb3 Qb6 17.Qa4; 12.Rb1 f5 13.Nge2 Nd7 14.0-0 0-0-0 15.Ba3 Qa6 16.Nf4 Nf6 17.Na4) 12...Qc6 13.0-0-0 f5 14.Qc6 Nbc6 15.Nc3 Nb4 16.Ba3 Nec6 17.Kb2; A2) 11...Qc6 12.Nge2 (12.f3 ef3 13.Nf3 Na6 14.0-0 0-0-0 15.e4 Qc4 16.Qb3 Qb3 17.ab3; 12.Rd1 Na6 13.d5 Qb6 14.Nge2 0-0-0 15.Nf4 f5 16.0-0 Nb4 17.Qb3) 12...Na6 13.Qe4 Nb4 14.Qc6 Nec6 15.0-0-0 Bd6 16.a3 Na6 17.Kc2; A3) 11...Qc4 12.Qe4 Nbc6 13.Nge2 0-0-0 14.0-0 Kb8 (14...Nd5 15.Qf3 Ndb4 16.Qf5 Kb8 17.Nf4) 15.a4 Nd5 16.Nd5 Qd5 17.Qd5; B) 10...Qg5 11.Ne2 Qg2 12.Rg1 Qh2 13.Qe4 c6 14.Nbc3 Qd6 15.a4 f5 16.Qf3 Nd7 17.Ba3; C) 10...f5 C1) 11.a4 C11) 11...a6 12.Qc7 (12.Nc3 Qc4 13.Rc1 Nd7 14.Nge2 Kf7 15.0-0 ab5 16.Nb5 Qc2 17.Rc2) 12...Nd7 13.Qc1 Rc8 14.Qd2 Qb3 15.Ra3 Qe6 16.Rc3 Ra8 17.ba6; C12) 11...Nd7 12.Ne2 0-0-0 (12...Nb6 13.Nbc3 Qc4 14.0-0 Nbd5 15.Rac1 Nb4 16.Qb1 Nd3 17.Rc2) 13.0-0 Nf6 14.Nd2 Kb8 15.f3 ef3 16.Rf3 Qd7 17.Nc4; C2) 11.Nc3 Qc4= 12.Qe2 (12.Rc1 a6 13.a4 Nd7 14.Nge2 Kf7 15.0-0 Nb6 16.f3 ab5 17.ab5; 12.Nge2 a6 13.b6 Nbc6 14.Rc1 Nc8 15.d5 Ne5 16.0-0 Nb6 17.Ne4) 12...Qe2 13.Nge2 Nd7 14.f3 ef3 15.gf3 Nb6 16.e4 Ng6 17.0-0-0.

7.Qc2 f5

8.Bc4= Bb4

9.Bc3 Bc4

10.Bb4 Bb5? 11.Qc5 Nd7 12.Qb5+–.

10.Bb4 Bb5? 11.Qc5 Qg5 12.Qb5 Nd7 13.Qf1 +– (13.Qb7? Rb8 14.Qb8 Nb8–+).

10.Bb4 Bd3 11.Qb3 Qd7 12.Nc3 Nf6 13.Nh3 a6 (13...Bb5? 14.Nb5 Na6 15.Ba3+–) 14.Nf4 ab5 (14...Bb5!? 15.Rd1 Nc6=) 15.Nd3= ed3 16.Nb5 Na6 (16...Qb5?? 17.Qe6 Kd8 18.Be7 Ke8 19.Bf6 Kf8 20.Qe7 Kg8 21.Qg7) 17.Ba3 d2 18.Kd2 Ne4 19.Ke1 c6 20.f3 cb5 21.fe4 fe4 22.Rf1 b4 23.Bb4 Nb4 24.Qb4 0-0-0 (better is 24...Qd5!?+/–) 25.Qc4+– Qc7 26.Rc1 Rd7 27.Qc7 Rc7 28.Rc7 Kc7 29.Rf7 Kc6 30.Rg7 Ra8 31.Rh7 Ra2 32.g4 Rg2 33.h3 b5 34.Rh5 (34.Re7!? Kd5 35.Re5 Kc4 36.Re4 b4 37.d5 Kc3+–) 34...b4 35.Rc5 Kb6 36.Kd1 Rg3 37.Re5 (37.Kd2 Rg2 38.Kc1 Rg3+–) 37...b3 (37...Re3 38.h4 Rd3 39.Kc2 Rd4 40.h5+/–) 38.Kd2 (38.Kc1 Re3 39.h4 Re2+/–) 38...Rh3 (38...Re3 39.Ke3 b2=) 39.Re4+– Rh2 40.Kc1 Rc2 41.Kb1 Kb5 42.d5 Kc5 43.Rd4 Kd6 44.e4 Rg2 45.Rb4 ½–½. Bonetti,Shane (2110) – Johansson,Mats, Orangutan Cup, Final, 2005.

10.Bb4 Bd3 11.Qb3 Qd7+= (worse is 11...Bb5 12.Qe6 Ne7 13.Be7 Qe7 14.Qc8 Qd8 15.Qf5+=) 12.Nc3 (12.Nf3 A) 12...Qb5? 13.Ne5 Bc4 14.Nc4+– (worse is 14.Qc4 Qc4 15.Nc4 Nc6+–); B) 12...ef3 13.Qd3 fg2=) 12...Nf6 (12...Bb5 13.Nb5 Qb5 14.Qe6 Kd8 15.Bf8=) 13.Nh3= c6 (13...a6 14.ba6 Ra6 15.d5=) 14.Nf4 (14.bc6 Nc6 15.Nf4 Nb4 16.Qb4 Ba6=) 14...Bb5+= (worse is 14...cb5 15.Nd3 ed3 16.Nb5+/–) 15.Nb5 cb5 16.Rc1 (16.Rd1 Nc6=) 16...a5 (16...Nc6 17.0-0+=) 17.Bd2 (17.Bc5 Na6=) 17...b4+= 18.Rc5 Nc6 19.Ne6 Rg8 20.0-0 (20.Rf5 Ke7 21.d5 Nd5+=) 20...Ke7+= 21.Nf4 Rgc8 (21...g5 22.Ne2+=) 22.Rd1= Ke8 23.Rb5 Ne7 (23...Ra7 24.Qa4+=) 24.Re5= Ra6 25.f3 (25.a3!?=) 25...ef3+= 26.gf3 b5 27.Nd3 Rd6 28.Nc5 (28.a3 Qb7 29.Kg2 Rd5+=) 28...Qc6 29.e4 (29.Kg2 g5+=) 29...fe4–/+ 30.Bg5 (30.Ne4 Rd4 31.Re6–/+) 30...a4 (30...ef3 31.Rde1 f2 32.Kf2=) 31.Qb4 (31.Qe3 Rd5 32.Bf6 Qf6 33.Rd5 Nd5 34.Qe4 Ne7 35.Qh7 Qg5 36.Kf2 Qf5 37.Qg7 Qc2 38.Ke1 Qa2+=) 31...ef3–/+ 32.Qe1 Rc7 33.Ne6 Rcd7 34.Ng7 Kf7 35.Nf5 Ng4 (better is 35...Nf5!? 36.Rf5 Kg6 37.Bf6 Rf6 38.Rf6 Kf6 39.Qh4 Kg7 40.Qg3 Kf8 41.Qb8 Kf7 42.Qf4 Qf6 43.Qf6 Kf6–/+) 36.Re7+= (worse is 36.Be7 Rg6 37.Nh6 Nh6 38.Bg5 Rd5–/+) 36...Kg6 37.Qd2 (better is 37.Rc1!? Qd5 38.Nd6 f2 39.Qf2 Nf2 40.Rd7 Qg5 41.Kf2 Qc1 42.Nf7–+) 37...f2–/+ 38.Kf1 Nh2 39.Kf2 Qf3 (39...Kf5?? 40.Qf4 Kg6 41.Qf7 Kg5 42.Re5 Kg4 43.Qh5 Kf4 44.Qg5) 40.Kg1 Qf5 41.Kh2 Qg5 42.Re3 Qh6 43.Kg2 Kg7 (43...Kf7 44.Rf1 Kg7 45.Rg3 Rg6 46.Qe1–/+) 44.Rg3 Kh8 (44...Kf8 45.Qh6 Rh6 46.a3–/+) 45.Qh6 Rh6 46.d5 Rh5 (46...Rhd6 47.Rg5–/+) 47.d6+= Rh6 (47...Re5 48.a3+=) 48.Rgd3 Kg7 49.Rd5 (49.a3 Kf7+=) 49...b4 50.R5d4 (50.Kg3 b3 51.ab3 ab3–/+) 50...b3 51.Ra4 ba2 52.Ra2 Rhd6 53.Rd6 Rd6 54.Kh3 Kg6 (54...Kf6 55.Ra8–/+) 55.Ra5 (55.Ra8 Rd3 56.Kh4 Rd4 57.Kh3 Rd1–/+) 55...h5 (55...h6 56.Ra8–/+) 56.Kh4 ½–½. Bonetti,Shane (2110) – Lane,M, ETC, 2004.

10.Bb4 Bd3 11.Qc5 Qe7 12.Nc3 Qc5 13.Bc5 Nf6 14.a4 a6=+ 15.Rc1 ab5 16.ab5 Nbd7 17.Nge2 Kf7 18.Ng3 Ke6 19.Rd1 Nc5 20.dc5 Nd7 21.Nh5 Nc5 =+.

7.Nc3 Bb4

8.Qa4 a5 9.Nge2 Nd7 10.a3 Bc3 11.Nc3 Nb6+=.

8.Qa4 Bc3 9.Bc3 Qd5 (9...Nd7 10.Qc2 (10.Bc4? Nb6 11.Qc2 Nc4–+) 10...Bd5 11.Ba5=+) 10.b6 (better 10.Ne2 g5 11.Bb2+=) 10...c6?? (10...Nc6 11.Ne2 g5 12.Rb1 cb6 13.Ng3=+) 11.ba7 (better 11.Qa7 Ra7 12.ba7+–) 11...Na6= 12.Rb1 (better 12.Ne2 Qb5 13.Qb5 cb5 14.Ba5=) 12...b5?? (better 12...Ra7 13.Ne2 b5–/+) 13.Qa6+– Ne7 14.Qb7 c5? (14...Kf7+–) 15.dc5 (better 15.Qb5 Kf7 16.Ne2 (worse 16.Qc5 Qc5 17.dc5 Ra7+–) 16...cd4 17.Bd4 Qb5 18.Rb5+–) 15…Qb7–+ 0–1. iczker – mioara200, kurnik, 2014.

8.Qa4 Qd6 9.Nge2 Nd7 10.a3 Bc3 11.Nc3 Nb6+=.

8.Qa4 Qe7 9.Rd1 Nd7 10.d5? (better 10.a3 Bc3 11.Bc3=+) 10...Bd5?? (better 10...Nc5 11.Qc2 Nd3 12.Ke2 Bc3 (12...Nb2?! 13.Qb2 Bg4 14.f3 ef3 15.gf3–+) 13.Qc3 Bd5–+) 11.Rd5+– Nb6 12.Qd1 Nd5 13.Qd5 Rd8 14.Qb7 Nh6 15.Bc4 Qc5? (15...Nf5 A) 16.Qa7?? Qd6 17.Qa4 Qd2 18.Kf1 Qb2–+ (18...Bc3?! 19.Bc3 Qc3 20.g3–+); B) 16.Qc6 Kf8 17.Bb3+–) 16.Qc6 (better 16.Qe4 Qe7 17.Qe7 Ke7 18.Nf3+–) 16...Qc6+– 17.bc6 Ke7 18.Nge2 Nf7 19.0-0 Nd6? (better 19...Rd2 20.Nd5 Kf8+–) 20.Bb3 Rhe8 (20...Bc3 21.Nc3 Rc8+–) 21.Nd5 Kf8 22.Nb4 Nb5 23.Bc4 (better 23.Nd4 Nd4 24.Bd4 Rd4 25.ed4 Ke7+–) 23...a6 (23...Nd6 24.Ba6 Rb8 25.a3+–) 24.Bb5 (better 24.Na6 Nd6 25.Bb3 Rc8+–) 24...ab5 25.Ba3 Kf7 26.g4 g6 27.Nf4 Rd2 (27...Re5 28.Kg2+–) 28.Nfd5 Rc8 (28...Re5 29.Nc7 Rc5+–) 29.Na6 (better 29.Bc1 Rd5 30.Nd5+–) 29...Rd5+– 30.Rb1 f5 31.Nb4 Rd2 32.Na6?? (32.g5 Ra8 33.Bb2 Ke6+–) 32...Ra8?? (32...Ra2 33.Rb3=+) 33.Nc7?? (33.Bb4 Rc2 34.Nc7 Raa2 35.Nb5 Rc6 36.Nd4=) 33...Ra3–/+ 34.Nb5 Raa2 35.c7 Rdc2?? (better 35...Rac2=+) 36.Nd6+– Ke6 37.c8Q Rc8 38.Nc8 fg4 39.Rb6?? (better 39.Kg2+–) 39...Kf5?? (better 39...Kd7=) 40.Rb5 (40.Nd6 Ke5+–) 40...Kf6 41.Rb6 Kg5?? (41...Kf5 42.Nd6 Ke5 43.Nf7 Kd5 44.Rd6 Kc5 45.Rd4+–) 42.Rb5 Kh4?? (42...Kf6 43.Nd6 Ra4+–) 43.Rb4 (43.Kg2 Rd2+–) 43...Ra1? (better 43...Kh3 44.Rb1 Rd2+–) 44.Kg2 h5 45.Re4 Kg5 46.Nd6 Kh6 47.Re5 Rd1 48.Nf5 gf5 49.Re6 (49.Re6 Kg5 50.Re8=+) 1–0. iczker – bvulle (1675), kurnik, 2011.

8.Qa4 Qe7 9.Nge2 Nd7 10.a3 Bc3 11.Nc3 f5+=.

8.Nge2 c6 9.a3 Ba5 10.Nf4 Bd5 11.bc6 Nc6+=.

8.Nge2 c6 9.Nf4 Bf7 10.Be2 cb5 11.0-0 Nc6 (11...Bc3 12.Bc3 g5 13.Nh5–/+) 12.Ne4+= Nge7 13.a3 Ba5 14.Nc5 Nf5 (14...Qc8!?=) 15.d5 Ne5 16.Nb7 Qc7 17.Na5 Qa5 18.Bg4 g6 (better is 18...Nd6!?+=) 19.Bf5+/– gf5 20.Qc2 Ng6 (better is 20...Qd8+/–) 21.Qf5 c3 (21...Qb6 22.d6 Nf4 23.ef4 Qd6 24.Qe4 Kf8 25.Qa8 Kg7 26.Qa7 Rd8+–) 22.Ng6 hg6 23.Qf6 Qc7 (23...Rh5 24.Qc6 Kf8 25.Qa8 Kg7+–) 24.Qh8 (24.Qh8 Ke7 25.Qa8 cb2 26.Rad1+–) 1–0. Pcmvr – Wenik, playchess.de, 2005.

8.Nge2 Ne7 9.Nf4 Bf7 10.Qa4 Bc3 11.Bc3 g5=.

8.Nh3 c6 9.a3 Bc3 10.Bc3 Bd5 11.Nf4 g5+=.

7.Nd2 Bb4

8.Rc1 Bd2 9.Qd2 a6 10.Qb4 Qd6 11.Qa5 Qd7+=.

8.Rc1 Ne7 9.Bc4= Bc4 10.Rc4 Bd2 11.Qd2 a6 12.Qc2 ab5 13.Rc7 The passed pawn on d4 quickly leads to threats 13...Nbc6 14.Rb7 Qa5 (worse is 14...Ra2 15.Rb5 Na7 16.Rb7+=) 15.Bc3 Qa6 16.Rc7 b4 (16...Qb6 17.Re7 Ne7 18.Qe4 Ra2 19.Qb1–/+) 17.d5 (17.Re7 Ne7 18.Bb4 Qe6+=) 17...bc3 (17...Nd5 18.Qe4 Kd8 19.Rg7 Qa2+/–) 18.dc6–+ Qa2 19.Qa2 Ra2 20.Rd7? (20.Kd1 Kf7 (20...Rf2?! 21.Ne2–+) 21.Kc1 Rha8–+ (21...Rf2?! 22.Nh3 Rb2 23.Rb7–+)) 20...Ra1 (better is 20...Nc6 21.Rd1 c2–+) 21.Rd1–/+ Rd1 (21...Ra3!?–/+) 22.Kd1+= Nc6 (22...Kf7 23.Kc2+=) 23.Ne2 Kf7 24.Nc3 f5 25.Ke2 (25.f3 ef3 26.gf3 Rb8+=) ½–½. Bendig,Frank – Bartsch,KH, corr TT002 BdF, 1997.

8.Rc1 Ne7 9.Bc4= Qd7 10.Be6+= Qe6 11.a3 Bd2 12.Qd2 c6 13.bc6 Nbc6 (13...Nec6? 14.d5 Qg4 15.dc6 Nc6 16.f3 ef3 17.Nf3+–) 14.Ne2 0-0 (14...Nd5 15.Nf4 Nf4 16.ef4=) 15.0-0 (15.Nf4 Qf5=) 15...Rac8 (15...Nd5 16.Nc3=) 16.Nf4 Qd7 (16...Qf5 17.d5 Rfd8 18.Rfd1=) 17.Qd1 (17.Qc2 f5=) 17...Kh8 (17...Nd5 18.Qb3 Nce7 19.f3 Rc1 20.Rc1=) 18.Qh5 (18.d5 Nd8 19.Qd4 Rc1 20.Rc1+=) 18...Qf5 (18...Rfd8 19.f3 g6 20.Qh6 ef3 21.Rf3+=) 19.Qe2 (better is 19.Qf5!? Nf5 20.Ne6+/–) 19...a6 (19...Rfd8 20.Rc2=) 20.Rc5 Qd7 21.Rfc1 b6 22.Rh5 (22.R5c2 b5+=) 22...a5 (22...Nb8 23.Rd1=) 23.Rh3 g5?? (better is 23...Qf5 24.Qh5 Qh5 25.Rh5 Na7+=) 24.Qh5+– Do you see the mate threat? 24...Nf5 25.Ng6 Kg8 26.Nf8 Kf8 27.Qh7 Qh7 28.Rh7 (28.Rh7 Nfe7 29.d5+–) 1–0. Welti,Manfred – Spiegel,M, corr SOK–90–62, 1990.

8.Ne2 Bd2 9.Qd2 a6 10.b6 (10.ba6 Na6 11.a3 b5+=) 10...cb6 11.Nf4 (11.Qc2 Bd5+=) 11...Bd5 12.Qc2 b5 13.a4 b6 14.Be2 Ne7 (14...Nh6 15.0-0+=) 15.0-0 (15.ab5 ab5 16.Ra8 Ba8+=) 15...Qd7–/+ 16.Nd5 Qd5 (worse is 16...Nd5 17.ab5 f5 18.Bc4+–) 17.f3 ba4 18.Bc4 Qc6 19.d5 (worse is 19.fe4 b5 20.Bd3 Qc2 21.Bc2 Nbc6–/+) 19...Nd5 20.Qe4 Ne7 21.Qg4 Rf8 22.Ba3 g6 23.Qd4 Ra7 24.Rfd1 Rd7 25.Qf4 Rd1 26.Rd1 Nd7 27.Rd6 Qb7 (better is 27...Qc7+–) 28.Be6 Nc5 29.Bc5 bc5 30.Qa4 Nc6 31.Qe4 (worse is 31.Rc6 Qb1 32.Kf2 Qb2 33.Kg3 Qe5 34.Qf4 Qf4 35.Kf4 Ke7+–; worse is 31.Qc6 Qc6 32.Rc6 Ke7+–) 31...f5 (31...Rf7 32.Bf7 Kf7 33.Qe6 Kf8 34.Qf6 Kg8 35.Rc6 Qb1 36.Kf2 Qc2 37.Kg3+–) 32.Bf5 (32.Bf5 Kf7 33.Qd5 Kg7 34.Rd7 (34.Qc6?! Qc6 35.Rc6 Rf5+/–) 34...Qd7 35.Bd7+–) 1–0. pcmvr (2645) – huimre (2650), net–chess.com, 2007.

8.Rc1 a6

9.Bc3 Bc3 10.Rc3 f5 11.Qb1 c6+=.

9.Bc4 Bd2 10.Kd2 Bc4 11.Rc4 Ne7 12.Qb3 ab5–/+ 13.Qb5 Nbc6 14.Ra4 (14.Qb7?? Rb8 15.Qa6 Rb2 16.Ke1 Ne5 17.Qa4 Kf7–+) 14...Kd7 (14...0-0!?=+) 15.Ne2= Ra4 16.Qa4 Nd5 (16...Qa8 17.Nc3 Qa4 18.Na4=) 17.Bc3 (17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Qa8=) 17...Kc8 (17...Qe7 18.Rc1=) 18.Rb1 Nb6 (worse 18...Nc3 19.Nc3 f5 20.Qa8 Kd7 21.Qb7+–) 19.Rb6 (19.Qb3 Qd5=) 19...cb6=+ 20.Qc4 (20.Qb5 Qd7=+) 20...Kb8 (20...Qd6 21.Ng3=+) 21.d5 (21.Ke1 Qd7=) 21...Re8 (21...Ne7 22.Nf4 Qd7 23.Qe4=+) 22.Kc2 (better 22.Nf4!?=) 22...Ne7–/+ 23.Qe4 Nd5 (23...Qd5 24.Qf4 Kc8 25.Qg4 Kd8 26.Qg7 Qa2 27.Kd1 Qb1 28.Kd2=+) 24.Qd4 (24.Qh7 Qc7 25.Qg6 Rh8–/+) 24...Re5 (24...b5 25.e4–/+) 25.e4 (25.Qd3 Qc7 26.Kd2 Nc3 27.Nc3 Re8–/+) 25...Qc7 26.g3 Nc3 27.Nc3 Re8 (27...f5 28.Kd3–/+) 28.Kb2 (28.Kd3!?–/+) 28...Qc5–+ 29.Qd2 Qb4 30.Kc2 Rc8 31.f3? (better 31.Qd3–+) 31...b5 32.Qf4 (32.a4 ba4 33.Kd3 Qc4 34.Ke3 Qc3 35.Qc3 Rc3 36.Kd2 Rc7–+) 32...Ka8 33.Qd2 Qa3 0–1. jackhammer3000 (1845) – fred_42 (2090), gameknot.com, 2015.

9.Bc4 Bc4

10.Rc4 Bd2

11.Kd2! ab5 12.Qh5 Kf8 13.Qb5 Ra2 14.Qb7 +/–. Sokolski.

11.Kd2 ab5 12.Qh5= Kf8 13.Qb5 Nc6 (13...b6 14.a4 Ne7 15.Ba3=) 14.Ra4 (14.Qb7 Ne5 15.Rc2 Nd3+/–) 14...Rb8 (14...Nge7!?=) 15.Ne2+= Nge7 16.Nf4 White intends d5 16...Qd7 17.d5 Kf7 18.Kc1 Rhd8 Can d5 get defended? 19.Re4 (19.Rd1 Ne5 20.Qd7 Rd7 21.Re4 Ra8+/–) 19...f5 20.Qb3 Nd5 White gets strong play along the open d–file 21.Rd1 Na5 22.Qc2 (worse is 22.Qd5 Qd5 23.Re7 Ke7 24.Nd5 Kf7 25.Nc7 Nc4–/+) 22...Qc6 23.Red4 Qc2 (23...Nf4 24.Rd8 (24.Rf4?! Rd1 25.Kd1 Rd8 26.Bd4 Qc2 27.Kc2 g6+=; 24.ef4?! Rd4 25.Bd4 Qc2 26.Kc2 Rd8=) 24...Rd8 25.Rd8+–) 24.Kc2 Nc6 25.Rd5 Nb4 26.Kc1 (26.Kb3 Nd5 27.Rd5 Rd5 28.Nd5 Rd8 29.Nc7 Rd2+/–) 26...Nd5 27.Rd5 Rd5 28.Nd5 Rd8 (better is 28...Rc8!?+–) 29.Nc7 Rd2?? (29...Rc8 30.Be5 Ke7+–) 30.Kd2 (30.Kd2 g6 31.f3+–) 1–0. Bendig,Frank – Gappel,Heinz, corr BdF H, 2000.

11.Kd2 Ne7 12.a4 ab5 13.Qh5 Kd7 14.Qb5 Nbc6 15.Nh3 (15.Qb7?? Rb8 16.Qb5 Rb5 17.ab5 Na5–+) 15...Kc8 16.Rb1 Ra6 17.Ke1 Kb8 (17...Qd7 18.Rc5 Qd6 19.Nf4=) 18.Nf4+= Rb6 19.Qc5 g5 20.Ne2 Nd5 21.a5 Ncb4 22.Kf1 Nd3 23.Qa3 Rb5 24.Nc1 Qg8 25.Ra4 (25.Nd3? Ne3 26.fe3 Qc4–+) 25...Qe8 26.Nd3 ed3 27.a6 b6 (27...Nb6 28.a7 Ka8 29.Rb4+=) 28.Kg1 (28.Rc4 Qh5 29.Qd3 Qh2+/–) 28...Qc6 (28...Qc6 29.Qd3 Rb2 30.Rb2 Qa4–/+) 0–1. Blechar,Michael J (2230) – Merrow,Charles, S70011 ICCF, 2007.

11.Kd2 Ne7 12.Ke1+=.

11.Qd2 ab5 12.Rb4 c6 (12...Qd5 13.Qe2 Ra5 14.Rb3–/+) 13.a4 (13.Ne2 Ne7–/+) 13...Ra4 14.Ra4 ba4 15.Qc2 b5 (15...a3 16.Qe4 Ne7 17.Bc3–+) 16.Qe4 Ne7 17.Ne2 (17.Nf3 Qa5 18.Nd2 b4–/+) 17...Qd5 18.Qd5 (18.Qf4 Na6 19.e4 Qb3–+) 18...Nd5–+ (18...cd5?! 19.Nc3 Kd7 20.Nb5=) 19.Kd2 Kd7 (19...b4 20.e4 Nb6 21.Rb1–+) 20.e4 (20.Ba3 Na6–+) 20...Nb6 21.Kc3 (21.Kc2 Na6–+) 21...Nc4 (21...Na6 22.Ba3–+) 22.Bc1 (22.Ra1 Re8 23.f3 Na6–+) 22...Rd8 (22...Na6 23.Ng3–+) 23.f3 (23.Bf4 Na6–+) 23...f5 (23...Na6 24.Nf4–+) 24.Ng3 (24.ef5 Na6–/+) 24...fe4–+ 25.fe4 Na6 (25...c5 26.dc5 Kc6 27.Nf5–+) 26.Rf1–/+ Nd6 (26...Ke8 27.Nf5 Rd7 28.Bf4–+) 27.e5 b4 28.Kd3 Nb5 29.Nh5? (29.Bg5 Re8 30.Nh5 Rg8+=) 29...Rg8 (better is 29...Kc8 30.Be3 c5 31.Ng7 Nd4–+) 30.Kc4 (30.Bh6 b3 (worse is 30...gh6 31.Nf6 Kc7 32.Ng8+=) 31.Ng7 Kc7–/+) 30...Nbc7 31.Rf7 Ke6 32.Rg7 Rg7 33.Ng7 Kd7 (33...Kf7 34.Nf5–/+) 34.Nh5 (34.g4 Nd5+=) ½–½. Borrmann,Fritz – Geerlings,Heinz, CiF, 1986.

11.Qd2 ab5 12.Rc1 Ra2 13.Ne2 f5 14.Nc3 (14.d5 Qd7 15.Nc3 Ra8 16.Nb5 Na6 17.Qa5 Rc8 18.Be5 Nf6 19.Bf6+=) 14...Ra6 15.Nb5 c6 16.d5 Kf7 17.dc6 Qd2 18.Kd2 bc6 19.Nd6=.

11.Qd2 ab5 12.Rc1 Ne7 13.a3 A) 13...c6 14.Ne2 (14.f3 Qd5 15.Qf2 Nd7 16.Ne2 Qb3 17.Ng3 b4 18.ab4 Ra2 19.Rb1–/+) 14...0-0 15.Qc2 f5 16.Nf4 Qa5 17.Qd2 Qd2 18.Kd2 Kf7 19.f3–/+; B) 13...Na6 14.Ne2 (14.Qc2 f5 15.Ne2 Nd5 16.g4 g6 17.gf5 gf5 18.Rg1 Qh4 19.Rg7–/+) 14...Qd7 15.Nc3 f5 16.0-0 Nc5 17.Rb1 Na4 18.d5 0-0 19.Rfd1–/+; C) 13...f5 14.Ne2 Nd5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Na6 17.Qb3 Qd7 18.0-0 Rd8 19.f3+=; D) 13...Nd5 14.Ne2 (14.Qe2 Qd7 15.f3 Qe7 16.Qb5 c6 17.Qe2 ef3 18.Nf3 Qe3 19.Qe3–/+) 14...Qd7 15.Qc2 f5 16.Qb3 c6 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Qf7 19.Qb4–/+.

11.Qd2 ab5 12.Rc1 Ne7 13.Ne2 Nbc6 (13...Nd5 14.a3 (14.Nc3 Nc3 15.Qc3 c6 16.Ra1 Qd5 17.Qb3 Qb3 18.ab3 Ra1 19.Ba1–/+) 14...Qd7 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Na6 17.0-0 Qd5 18.f3 c6 19.fe4+=; 13...c6 14.0-0 (14.a3 0-0 15.Qc2 f5 16.Nf4 Qa5 17.Qd2 Qd2 18.Kd2 Kf7 19.f3–/+; 14.Bc3 Nd5 15.0-0 0-0 16.Bb4 Re8 17.a3 Na6 18.Nc3 Ndb4 19.ab4–/+; 14.Nc3 f5 15.a3 0-0 16.Qc2 Qd6 17.Qb3 Kh8 18.0-0 Nd7 19.f3–/+; 14.Ng3 f5 15.Bc3 0-0 16.Bb4 Na6 17.Be7 Qe7 18.Rb1 Nc7 19.0-0–/+) 14...f5 15.Bc3 Nd5 16.f3 Qe7 17.fe4 fe4 18.Nf4 Nc3 19.Rc3–/+; 13...Qd7 14.a3 (14.Qc2 Nbc6 15.Qe4 Ra2 16.Qb1 Qd5 17.Ba1 Ra4 18.0-0 b4 19.Nf4+=) 14...Nd5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Na6 17.0-0 Qd5 18.f3 ef3 19.e4+=) 14.0-0 (14.a3 Nd5 (14...Qd7–/+ 15.Nc3 Qf5 16.0-0 Nd5 17.Nb5 0-0 18.Nc3 Nc3 19.Rc3=) 15.Ng3 f5 16.Nf5 b4 17.Ng7 Kf7 18.Nf5 ba3 19.Ba1+=) 14...b4 (worse is 14...Ra2 15.Nc3 Ra7 16.Ne4= 0-0 17.Ra1 Qd5 18.Ra7 Na7 19.Nc3=) 15.Qc2 (15.Ra1 Qd6 16.Qc2 f5 17.Qb3 Na5 18.Qa4 Nec6 19.Qb5–/+) 15...Ra2 (15...f5 16.Nf4 Nd5 17.Qb3 Nf4 18.ef4+= Ra5 19.f3+=) 16.Ra1+= Ra1 17.Ba1 (17.Ra1 f5 18.Nf4 Qd7 19.Ra8+=) 17...f5 18.Nf4 Nd5 19.Qb3 (19.Qc4–/+) 19...Nce7 (19...Nf4 20.ef4 Qe7 21.Rc1–/+) 20.Ne6 Qd7 21.Ng7 Kf7 22.Nh5 Ra8 23.Ng3 Qa4 24.Qb1 b3 25.Bb2 Qb5 (25...Qc4 26.Rd1–/+) 26.Re1 Ra2 27.Re2 Nb6 28.Qc1 Qc4 29.Qb1 (29.Qe1 Na4 30.Ba1 Re2 31.Ne2 b2 32.Bb2 Nb2–+) 29...Qd3 30.Re1? (30.Qc1 Nc4 31.h3–+) 30...Nc4 31.Ba1 Rc2 (31...Qb1 32.Rb1 b2 33.Bb2 Nb2 34.f3–+) 32.Qd1 (32.h3 Na3 33.Qd1 Qd1 34.Rd1 b2 35.Bb2 Rb2–+) 32...Qd1 33.Rd1 b5 34.d5 (34.Rb1 Nd2 35.Rd1 b2 36.Bb2 Rb2–+) 34...b2 35.Bb2 Nb2 36.Rf1 1–0. Tiedemann,Joern (1940) – Peetoom,Frank (1740), RSS7E basic–22, 2010.

8.Rc1 c6

9.Bc4 Bc4 10.Rc4 Qa5 11.bc6 Nc6 The passed pawn on d4 quickly leads to threats (worse is 11...bc6 12.a3 Bd2 13.Qd2+=) 12.a3 Bd2 (12...Qg5 13.g3 Bd2 14.Qd2=) 13.Qd2= Qd2 (13...Nge7 14.Rc5 Qb6 15.Qc2=) 14.Kd2+= Nge7 15.Ne2 0-0-0 (15...Na5 16.Ra4 Nac6 17.Ng3=) 16.Rc5 (16.f3 ef3 17.gf3 Ng6+=) 16...b6 (16...Nd5 17.Rhc1+=) 17.Rc2 Kb8 18.Ng3 (18.f3 ef3 19.gf3 Ne5+=) 18...f5= 19.Ke2 Rc8 (better is 19...Rd6!?+=) 20.Rhc1+– Na5 (20...Rhd8 21.Nf5! Nf5 22.Rc6 Rc6 23.Rc6+–) 21.d5! (21.d5 Rc2 22.Rc2+–) 1–0. Kilpatrick,Robert – Seyfried,Jack, corr SCCA, 1987.

9.Bc4 Bc4 10.Rc4 Qa5 11.bc6 Nc6 12.Ne2 Bd2 13.Qd2 Qa2 14.Qc2 Nge7 (14...Qa5 15.Bc3 Qf5 16.Ng3+=) 15.0-0 Qa6 (15...Qa5 16.Nf4 g5 17.Ne6+/–) 16.Nf4 (16.Ng3 f5 17.d5 Na5+–) 16...0-0+/– 17.Ra4 Qb5 18.Ba3 Rf7 19.Rb1 Qf5 20.Rb7 Rc8 21.Qa2 g5 22.Be7 (22.Ne2 Nd5 23.Rf7 Kf7+/–) 22...gf4+– 23.Bc5 Threatening mate... how? 23...Nd8 (23...Qh5 24.h3 Kg7 25.Qe6 Rb7 26.Qc8+–) 24.Rf7 (24.Rba7?! Qh5 25.h3 fe3 26.fe3 Kg7+–) 24...Nf7 25.Ra7 Threatening mate: Qxf7 25...Qh5 26.h3 Rd8 27.Be7 Re8 (27...Rb8 28.ef4 Qd1 29.Kh2+–) 28.Bf6 (28.ef4 h6 29.Ra8 Ra8 30.Qa8 Kh7 31.Qe4 Kg7+–) 28...fe3 29.Ra5 (29.Ra5 ef2 30.Kf2+–) 1–0. Bendig,Frank (2090) – Urisek,Mitja (1955), IECG, 2000.

9.Bc4 Bc4 10.Rc4 Qa5 11.Ne2 Bd2 12.Qd2 Qd2 (12...Qb5!? 13.Rb4 Qa6=) 13.Kd2+– Ne7 14.Ng3 f5 15.d5 Nd5 16.Bg7 Rg8 17.Nf5 Kf7 18.Rb1 Kg6 19.bc6 bc6 20.g4 h5 21.Ba1 (21.h3 hg4 22.hg4 Rg7 23.Ng7 Nb6 24.Re4 Kg7+–) 21...hg4 22.Ng3 Nf6 23.Bf6 Kf6 24.Ne4 Kf5 25.Ke2 Rd8 (better 25...Rh8+–) 26.Ng3 Kf6 27.Rg4 Nd7 28.Ne4 Ke6 29.Rg6 Kf5 30.Rc6 Rab8 31.Ng3 Kg4 32.f3 Kh3 33.Kf2 Nf6 (33...Rh8 34.Rb8 Nb8+–) 34.Rb8 Rb8 35.Rf6 Rb2 36.Ne2 Kh4 37.f4 1–0. Bendig,Frank (2375) – Fernandez Ballon,Armel (2385), CiF–12.Superturnier, 2010.

9.bc6= Nc6 10.Bc4 Bc4 11.Rc4 Qa5 (11...Bd2 12.Qd2 Qd5 13.Qc2=) 12.a4 (12.a3!? Bd2 13.Qd2=) 12...Rd8+= 13.Ne2 (13.f4!?+=) 13...Ne5!–+ 14.Rb4? (14.de5 A pinning theme 14...Rd2 A double attack) 14...Nd3 (14...Qb4 15.Bc3 Nd3 16.Kf1–+) 15.Kf1 Qb4 (15...Nb4 16.Bc3 Qb6 17.Qb3–+) 16.Bc3 Qb6 17.Ne4 Qa6 18.Qb3 Ne7 19.Kg1 Nd5 (19...Nd5 20.N4g3 b6–/+; 19...f5 20.N4g3–/+) 0–1. Cotarelli,Franco – Jacewicz,Grzegorz, corr 3GMM–30, 1995.

6.c4 c6

7.Qb3 cb5 8.cd5 Bd5 (worse is 8...Qd5 9.Bb5 Nc6 10.Qa4+/–) 9.Qb5 Nc6 10.Nc3 (10.Qb7?? Rb8 11.Qa6 Rb2–+) 10...Bb4 11.Nh3 a6 12.Qa4 (12.Qb7?? Ra7 13.Qa7 Na7–+) 12...Nge7 13.Be2 b5 14.Qc2 Rc8 15.0-0 Bc3 16.Qc3 Ne5 17.Qa3 Nc4 18.Qa6 Qd7 19.Bc4 Bc4 20.Rfc1 0-0 (20...Kf7 21.Qa5=) 21.Ba3+= Kf7 ½–½. Hanison,Bernard (2060) – Vetro,Filippo Dr (2145), Friendly, 2002.

7.Qb3 Ne7?!

7.Nc3 Qa5 8.Qb3 Bb4 (8...Ne7 9.c5=) 9.a3+= Bc3 10.Bc3 (worse 10.Qc3 Qc3 11.Bc3 dc4=+) 10...Qb6 11.c5 Qc7 12.Ne2 Ne7 13.Nf4 Bf7 14.Be2 a6 (14...cb5 15.Bb5 Nbc6 16.0-0+=) 15.bc6+– bc6 16.Qb6 Qa7 17.h4 Nd7 18.Qa7 Ra7 19.h5 Nf8 20.Kd2 Ne6 (20...Nd7!?+–) 21.Ne6 Be6 22.Ba5 0-0 23.Bb6 Raa8 24.Bc7 Nf5 (24...Ra7 25.Bd6+–) 25.Rab1+– Ra7 (25...a5 26.Bf4+–) 26.Bf4 (26.Bb8 Ra8 27.Bf4 a5+–) 26...a5 27.Rb6 Rc8? (better 27...Bd7+–) 28.Ba6 Rca8 (28...Re8 29.Rc6 g5 30.hg6 hg6 31.Rb6+–) 29.Bb7 1–0. forsetinn (2175) – onny555 (1835), gameknot.com, 2014.

7.Nc3 dc4 8.Qa4=+.

7.Nc3 f5 8.Qb3 (8.cd5 cd5 9.Nh3 Bd6=) 8...Nf6 (8...dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4=) 9.Nh3 (9.bc6 bc6 10.cd5 cd5=) 9...Bd6 (9...dc4!? 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Qd7=) 10.c5 Bc7 11.Ng5 (11.bc6!? Nc6 12.Qb7+=) 11...Bc8= 12.a4 (12.Rb1 Ng4 13.bc6 bc6=+) 12...h6 (12...Ng4 13.h4=) 13.Nh3= 0-0 14.Nf4 g5 (14...Bf4 15.ef4 Be6 16.Be2=) 15.Ng6 Re8 16.h4 Kg7 (16...g4!?=) 17.hg5+/– hg5 18.Ne5 Be5 19.de5 Re5 20.Ne2 Re8 21.Ng3 Kg6 22.Be2 1–0. Welti – Segura, OH, 1992.

7.c5 b6 8.Ba3 bc5 9.Bc5 Bc5 10.dc5 Qe7 11.Qd4 =.

7.c5 Nd7 8.Qb3 (8.Ne2 Bg4=) 8...cb5 (8...a6 9.bc6 bc6 10.Nd2=) 9.Bb5 Ne7 (9...a6 10.Bd7 Qd7 11.Ne2+=) 10.Nc3+= a6 11.Bd7 (11.Be2 Bf7+=) 11...Qd7= 12.Nge2 Kf7 (12...Ng6!?=) 13.Nf4+/– Increases the pressure on d5 13...Rb8 14.Ne6 (14.0-0 g6+/–) 14...Qe6+= 15.Rc1 (15.0-0 g6+=) 15...g6 16.Ne2 (16.h4 Bg7+=) 16...Bh6= 17.h3 (17.0-0 b6 18.Qa3 Rhc8=) 17...g5 (17...Rhc8 18.h4=) 18.Rc3 (18.Qb4 Kg7+=) 18...b6= 19.Qc2 bc5 (19...Rhc8 20.0-0=) 20.Rc5 (20.dc5 Nc6+=) 20...Rhc8= 21.Ba3 (21.Rc8 Rc8 22.Nc3 Bf8=) 21...Bf8 (21...Nc6 22.Rc3=) 22.Rc8 Qc8 23.Kd2 (23.Nc3 Rb1 24.Bc1 Rb4=) 23...Qc2+= 24.Kc2 Nc6 (24...Ke6 25.h4+=) 25.Bf8 Kf8 26.a3 Kf7 (26...Ke7 27.Nc3 Kd6 28.f3 ef3 29.gf3=) 27.Nc3 Ke6 28.Rb1 (28.Na4 Kd6=) 28...Rb1+= 29.Kb1 ½–½. Kilpatrick,Robert – Thompson,Ian, corr SCCA, 1978.

7.c5 Ne7 8.Qb3 Nd7 9.Nd2 f5 10.a4 Nf6 11.Ne2 Bd7 12.Nc3 Rb8 13.b6 a6 14.Be2 Be6 15.Na2 Ng6 16.g3 h5 17.Qc2 h4 18.0-0-0 h3 (18...Kd7 19.gh4 Nh4 20.Nb4+=) 19.Nb3 (19.Nb4 Kd7+=) 19...Qd7 20.Na5 (20.Nb4 Ng4 21.Rdf1 Kd8=) 20...Ne7 21.Nb4 Ra8 22.Qb3 (22.Kd2 Kd8+=) 22...g5 23.Ba6! U Wai Wen – Chu Sun, China, 1962.

7.bc6 bc6 8.c5 f5 9.Ne2 Nf6 10.Nf4 Bf7 11.Nc3 Be7 12.Qa4 (12.Rb1 0-0+=) 12...0-0 13.Be2 Qc7 14.0-0 Nbd7 15.a3 g5 16.Nh3 Ng4 17.g3 Bg6 18.Na2 a5 19.Bc3 Bf6 20.Nc1 (20.Rab1 Ra7+=) 20...Ra7 (better 20...Nc5 21.Qd1 Ne6-/+) 21.Nb3+= Increasing the pressure on the isolated pawn on a5 21...Rfa8 ½-½. Reed,Ken - Roberts,Earl, NZL NZCCA TT Class, 1997.

7.bc6 Nc6 8.Nc3 (8.c5 b6 9.Qa4 Bd7 10.Bb5 Nge7 11.Nd2+=) 8...Bb4 9.c5 Nge7 10.a3 Ba5 11.Nge2 =.

7.cd5 cd5 8.Nd2 Nd7 9.Nb3 (9.Qb3 a5=) 9...Bd6 10.Ne2 Ne7 11.Nc3 0-0 12.a4 Rc8 13.Be2 Bb8 (better 13...f5=+) 14.0-0? (14.a5 f5=) 14...Ng6?? (14...Rc3 15.Bc3 Qc7 16.g3 Qc3 17.Rc1–+) 15.Bg4? (better 15.f4 Ne7 16.a5=) 15...f5–+ 16.Bh5 Qc7 (better 16...Rc3 17.Bc3 Qc7–+) 17.g3= Nh4 (17...Qd8 18.Bg6 hg6 19.a5=) 18.a5 (18.Ba3 Nf6 19.Be2 Rfe8=) 18...g6 (18...Rfd8 19.Rc1 Qd6 20.Nc5 Nc5 21.dc5=) 19.Be2+= Nf6 (19...f4 20.ef4 (20.gh4?? f3 21.Re1 Qh2 22.Kf1 Qg2) 20...Bh3 21.Nd5+– (21.gh4 Qf4 22.Ne4 Qh2)) 20.Na4 (better 20.Ba3!? Rfe8 21.Rc1+–) 20...f4+= 21.Rc1 (better 21.ef4!? Bh3 22.b6 (22.gh4?? Qf4 23.Nac5 Qh2) 22...ab6 23.Nb6 Bf1 24.Qf1+=) 21...Qd6=+ 22.ef4 (22.gh4?? f3 23.Rc7 Bc7 24.Re1 Qh2 25.Kf1 Qg2) 22...Nf5 (22...Bh3!?=+) 23.Rc5 e3 (23...b6 24.Rc8 Bc8 25.Qd2+=) 24.Bf3 (24.Rc8 Rc8 25.Qd3 ef2 26.Rf2 Ne4+–) 24...ef2 (24...Ne4 25.Be4 de4 26.Nc3 Rc5 27.Nc5+=) 25.Rf2+– Ne3 26.Qd3 Neg4 27.Bg4 (27.Re2 Bf5 28.Qd1 b6 29.Rc8 Rc8+–) 27...Ng4 28.Re2 Bf5 29.Qc3 (29.Qd2 Rce8+=) 29...Rce8= 30.Re5 Attacks the isolani on d5 (30.Qd2 Re2 31.Qe2 b6 32.ab6 ab6=) 30...Ne5 31.de5 Qe6 32.Nd4 Qf7?? (better 32...Be5 33.Ne6 Bc3 34.Nf8 Ba5 35.Ng6 hg6 36.Rd5 Re1 37.Kf2 Rh1+=) 33.b6?? (33.Nf5 Qf5 34.e6 Be5 35.Qe5 Qe5 36.fe5 Re6 37.Rd5 Rc8+–) 33...a6?? (33...Be5 34.Rc7 Bd7 (34...Bc7? 35.Nf5 Be5 36.Nh6 Kg7 37.Qe5 Re5 38.Nf7 Kf7 39.Be5 ab6 40.ab6+–) 35.Rb7 Rc8+= (35...Ba4?? 36.Rf7 Rf7 37.fe5 ab6 38.Nf5+–)) 34.Rc7 (better 34.Nf5 Qf5 35.e6+– (35.Rd5?! Qb1 36.Qc1 Qa2+–)) 34...Bc7= 35.bc7 Be4 (better 35...Bc8=) 36.e6+– Qf6 37.Nc5 g5? (37...Rc8 38.Nd7 Qg7+–) 38.Nd7 Qg6 (38...Qg7 39.Nf8 Rc8+–) 39.Nf8 (39.Ne2 Rf6 40.Nf6 Qf6 41.Qf6 d4 42.Qf7 Kh8 43.Bd4) 39...Rf8 (39...Qg7 40.Nd7 Rc8 41.f5+–) 40.f5! Qf6 (40...Bf5 41.Nf5 Combination) 41.c8Q Rc8 42.Qc8 Kg7 43.Qd7 Kh6 44.Bc3 (44.e7 Bc2 45.e8Q Qg6 46.fg6 Bg6 47.Qf8 Kh5 48.Qh3) 44...Bf5 45.Ne2 (better 45.Qe7! Qe7 46.Nf5 Kh5 47.Ne7+–) 45…Qg6 (45...Qg6 46.h4 Be6 47.hg5 Kg5 48.Qe7 Kf5+–). slihuatamanio – jasonterrible, kurnik, 2013.

7.cd5 Bd5 8.Nc3 b6 9.bc6 Nc6 The passed pawn on d4 quickly leads to threats (9...Bb4 10.Qg4 g6 11.Bb5+=) 10.Bb5 (10.Qh5 Bf7 11.Qf5 Bb4 12.Qe4 Nge7+=) 10...Nge7 (10...Bb4!?=) 11.Qh5 Bf7 12.Qh4 (12.Qg4 Bd5+–) 12...Qd6 (12...f5!? 13.Qg5 Qd6=) 13.Qe4 Bd5?? (better 13...a6 14.Bc6 Qc6 15.Qc6 Nc6+–) 14.Nd5+– Qd5 (14...f5 15.Qe5 Qe5 16.de5 Rc8+–) 15.Bc6 (better 15.Qd5 Nd5 16.Bc6 Ke7 17.Ba8+–) 15...Qc6+– 16.Qc6 Nc6 17.Nf3 Bb4 (17...Kd7 18.Ke2+–) 18.Ke2+– 0-0 (18...Bd6 19.Rhd1+–) 19.Rac1 Ne7 20.Rc4 (20.a3 Bd6+–) 20...a5 (20...Nd5 21.a3 Bd6 22.Rc6+–) 21.a3 (21.e4 Rae8 22.a3 Bd6+–) 21...Bd6 22.Rhc1 Rac8 (22...b5 23.R4c2+–) 23.Rc8+– Rc8 24.Rc8 Nc8 25.Kd3 (25.a4 Bc7+–) 25...Be7 (25...b5 26.h3+–) 26.e4 Kf7 (26...b5 27.d5+–) 27.e5 (27.d5 b5+–) 27...Ke6 (27...b5 28.d5+–) 28.Ke4 (28.a4 Kd5+–) 28...f5+– Black fights for the Initiative 29.Kf4 (29.Kd3 b5 30.Bc1+–) 29...Kd5? (better 29...b5!?+–) 30.Kf5+– g6 (30...b5 31.Ne1+–) 31.Kf4 b5 32.h4 (better 32.Ng5+–) 32...Nb6+– 33.g4 (33.Nd2!? Na4 34.Ba1+–) 33...Nc4+= Attacks the isolani on a3 34.Bc1 Na3 35.Ba3 Ba3 36.h5?? (better 36.Ke3=) 36...Bc1–+ 37.Kg3 g5 38.Kg2?? (better 38.Ne1 b4 39.e6 Ke6 40.Nd3–+) 38…a4 (38...a4 39.Ne1 Bd2–+ (39...Kd4? 40.e6 Ba3 41.Nc2 Ke5 42.Na3+–); better 38...b4 39.Ne1 b3–+) 0–1. aravind555 – Pavel_Pashkevych, lichess.org, 2018.

7.Qb3 dc4

8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qd5 10.Qd5 cd5 11.Nc3 Bb4 12.Nge2 Ne7 13.a4 Ba5 14.0-0 Nd7 15.Rfc1 Kf7 16.Ba3 Nb6 17.Bc5 g5 (17...Rhc8 18.Bb6 Bb6 19.Nf4+/–) 18.f3 ef3 19.gf3 f5 20.Kf2 (20.Bb6 Bb6 21.a5 Bc7+=) 20...h5 21.e4 Rad8 22.e5 The passed pawn on e5 will become decisive later 22...Ng6 23.Rc2 Ke6 (23...Nd7 24.Bd6 Ke6 25.f4+=) 24.Bb6 ab6 25.Nd1 g4 (25...Ne5 26.de5 d4 27.Rc4+/–) 26.Rc7 (26.Rac1 Ra8+/–) 26...Rd7 27.Rd7 Kd7 28.Ne3 Ke6 29.Rc1 Rh7 (29...f4 30.Ng2 Rf8 31.Rc7+–) 30.Rc8 Bd2 31.Re8 Ne7 32.Nf1 (32.Rd8 Be3 33.Ke3 Kf7+–) 32...Bg5 33.Rd8 f4 34.Rd6 Kf5 35.Rd7 (35.Rb6 Bh4 36.Neg3 fg3 37.hg3 Bg5 38.Rb7 h4+/–) 35...Bh4 36.Kg2 Rh8 37.Rb7 Rc8 38.Nfg3 (38.h3 g3 39.Rb6+=) 38...fg3= 39.hg3 gf3 40.Kf3 Bg5 41.Rb6 Ra8 42.Nc3 Rc8 43.Ne2 Ra8 44.Nc3 ½–½. Kreuzer,Uwe – Kucharkowski,Jens, corr SOK–91–76, 1991.

8.Bc4 Bc4 9.Qc4 f5 10.Nc3 Qg5 11.Qe6 =.

7.Qb3 Nd7

8.Nc3 Nb6 9.cd5 (9.c5 Nc4+=) 9...cd5 (9...Bd5 10.Nd5 Nd5 11.bc6 Bb4 12.Kd1 bc6 13.Qc2+=) 10.Ne4+= Nc4 (10...de4 Exploits the pin 11.Qe6 Annihilates a defender: e6) 11.Nc3 Nb2 12.Qb2 Bd6 13.Nf3 (13.Bd3 Rc8+/–) 13...Ne7 (13...Qa5 14.Bd3+/–) 14.Bd3+/– 0-0 15.0-0 Rc8 16.Rfc1 Rc7 (16...Re8 17.Rc2+/–) 17.a4 b6 (17...Bg4 18.b6 ab6 19.Nb5 Rc1 20.Rc1 Bf3 21.gf3+/–) 18.Ne2 Qb8 19.Rc7 Bc7 20.Ng3 Bg3 21.hg3 Nf5 (21...Bf5 22.Bf5 Nf5 23.Qc2+/–) 22.Qb1+– g6 23.Nh4 (23.a5 Qd6+–) 23...Ne7 (23...Nd6 24.Qb4+/–) 24.Ra2 (24.Qb4 Re8+–) 24...f5 (24...Rc8 25.Rc2+/–) 25.Nf3+– Rc8 26.Rc2 Rc2 27.Qc2 Nc8 28.Qc6 Nd6 (better is 28...Qd6+–) 29.Ng5 Bf7 30.Nf7 Nf7 31.Qd5 Qd6 (31...Kg7 32.Bc4 Ng5 33.g4+–) 32.Qa8 (32.Qa8 Kg7 33.Qa7+–) 1–0. Feilmayr,Erwin – Hasler,Ulrich, corr SOK–90–65, 1990.

8.Nc3 Ne7 9.bc6 bc6 10.cd5 Bd5 11.Nd5 Nd5 12.Qc2 Qa5 13.Kd1 =.

8.c5.

8.Nc3 Qa5

9.a4 Bb4+= 10.Be2 (10.f3 ef3 11.Nf3 Ne7=) 10...Ne7 11.Kf1 (11.bc6 bc6 12.Kf1 f5+=) 11...Bc3 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4+=) 12.Bc3 Qc7 (12...dc4 13.Bc4 (13.Ba5? cb3 14.Rb1 cb5 15.ab5 a6–+) 13...Bc4 14.Qc4 cb5 15.ab5= (15.Ba5? bc4 16.Ne2 f5–+)) 13.Nh3 (13.c5 0-0+=) 13...Bh3 (13...dc4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4+=) 14.gh3+= f5 (14...Rc8 15.Rc1+=) 15.Rc1 (15.Rg1 Ng6+=) 15...Nf6 (15...f4 16.Ke1–/+) 16.Bb4 (16.Rg1 Qh2 17.bc6 bc6 (worse is 17...Qh3 18.Ke1 b6 19.Rg7+=) 18.Rg7 Rb8+= (18...Qh3 19.Ke1 Nd7 20.Bb4+/–)) 16...Qd7 (16...cb5 17.ab5 f4 18.Be7 Ke7 19.Rg1+=) 17.cd5 (17.Rg1 dc4 18.Bc4 Ned5=) 17...cd5 18.Qa3 Rd8 (18...Ng6 19.b6 Qe6 20.Bb5 Kf7 21.Rc7 Kg8 22.ba7 Ra7 23.Qc3+=) 19.Rg1 g6 (19...Rg8 20.Rg5=) 20.Kg2 (20.a5 b6=) 20...Kf7 (20...g5 21.Kh1 h6 22.a5=) 21.a5 g5 (21...b6 22.Kh1=) 22.Kh1 (22.h4 gh4 23.Kf1 Ng6=) 22...Rhg8 23.Bc5 (23.h4 g4+=) 23...Nc8= 24.Qb3 (24.h4 g4=) 24...f4 (24...b6 25.Bb4=) 25.b6 (25.b6 ab6 26.Bb6 Nb6 27.Qb6+= (worse is 27.ab6 Qh3 28.Rc7 Kg6=)). Kilpatrick,Robert – Reid,DR, corr SCCA, 1988.

9.c5 Ne7 10.Ba3 (10.Nge2 Nf5=) 10...Bg4 (10...Nf5 11.bc6 bc6 12.Bb4=) 11.Rb1 (11.Bb4 Qc7=) 11...Qc7 (11...Rc8 12.Bb4 Qd8 13.bc6 bc6 14.h3+=) 12.h3 Bh5 (12...Bf5 13.bc6 bc6 14.Qd1=) 13.Nge2 Rb8 14.Qa4 Ra8 15.Bb4 Bf7 16.Nf4 Ng6 (16...Nf5 17.Be2+=) 17.bc6+/– bc6 18.Ng6 (18.Ba5 Qc8+=) 18...hg6 (better is 18...Bg6 19.Ba5 Qc8+/–) 19.Ba6 Nb6 (19...Rb8 20.Be2+=) 20.cb6 ab6 21.Bf8 Rf8 22.0-0 Rh8 23.Rfc1 Kd8 (23...Be6 24.Ne2 Bd7 25.Nf4+–) 24.Nb5 (24.Ne2 Qa7+/–) 24...cb5 25.Qb5 (25.Rc7 ba4 26.Rb7 Ra6 27.Rb8 Ke7 28.Rh8 Be8+/–) 25...Qa7 26.Qc6 1–0. Dopper,Johan – Krasny,Henryk Jan, corr 3GMM–31, 1996.

9.c5 Ne7 10.Nge2 Bf7 11.g3 (11.Bc1 Rb8=) 11...f5 (11...b6 12.Bh3 Rb8 13.0-0=) 12.a4 (12.Ba3 cb5 13.Bb4 Qd8=) 12...g6 (12...b6 13.Ba3 Nc5 14.dc5=) 13.Nc1 (13.Bg2 b6 14.Ba3 Nc5 15.dc5 d4+=) 13...Bg7 14.Be2 (14.Qc2!?=) 14...Nc5–/+ 15.dc5? (better is 15.Qc2 Nd7 16.Nb3–/+) 15...d4–+ 16.Qc2 dc3 17.Ba3 Rd8 (better is 17...0-0-0 18.0-0 Rd2–+) 18.Nb3? (18.bc6 bc6 19.0-0–+) 18...Qa4 19.Nd4 (19.Bc1 Bb3 20.Ra4 Bc2 21.Ra7 cb5 22.Rb7–+) 19...Qc2 (better is 19...Rd4 20.Qc1 Rd2 21.bc6 Re2 22.Ke2 Qb5 23.Ke1 c2 24.Qc2 Ba1 25.cb7 Nc6–+) 20.Nc2 0-0 (20...Bb3 21.Nd4 Bd4 22.ed4 Rd4 23.Rc1–+) 21.Bb4 (21.h3 Bb3 22.Nd4 Bd4 23.ed4 Rd4–+) 21...cb5 (21...Rd2 22.Nd4 Bd4 23.ed4–+) 22.c6 Nc6 A pinning theme (22...bc6 23.Be7 Theme: Double Attack) 23.Bf8 Bf8 (23...Rf8?! 24.Bb5 Rb8 25.Kd1–+) 24.Bb5 Nb4 25.Nd4 (25.Nb4 Bb4 26.0-0–+) 25...Rd4! 26.ed4 Nc2 A double attack 27.Ke2 Nd4 28.Kf1 Nb5 29.Kg2 c2 (29...c2 30.Rhc1 Bb3–+) 0–1. Gerold – Schwieger, corr ICCF EU–M–411, 1979.

9.bc6!? bc6 10.Qb7+/–.

9.Nge2 dc4 10.Qc2 Bd5+=.

9.f3 f5 10.bc6 bc6 11.cd5 (11.Qb7 Rb8 12.Qc6+=) 11...cd5 (11...Bd5 12.Qc2=) 12.Qb5= Qb6 13.Nd5 Bd5 (13...Qd6 14.fe4 Rb8 15.Qe2 Bd5 16.ed5 Qb4 17.Qd2 Qb2 18.Qb2 Rb2 19.Nf3–+) 14.Qd5 Qb4 15.Kd1 Qa4 16.Qb3 Qa5 (16...Qc6 17.Bb5 Qb7 18.Bc4+/–) 17.Bb5 Rb8?? (better is 17...Rd8+/–) 18.Bd7+– Kd7 19.Qb8 Bd6 (19...Nf6 20.Qb7 Ke6 21.Qb3 Qd5 22.Rc1+–) 20.Qb3 (20.Qb7 Qc7 21.Qb5 Ke6 22.Qe8 Qe7 23.d5 Kd5+–) 20...ef3 21.Nf3 Ne7 22.Bc3 (22.Qb7 Qc7 23.Qb5 Qc6 24.Qc6 Nc6+–) 22...Qc7 (22...Qa6 23.Rc1+–) 23.Rc1 Rc8 24.Ng5 Ke8 (24...Qc4 25.Qc4 Rc4 26.Nh7 Rc8+–) 25.Qf7 Kd7 26.Qe6 Ke8 27.Bd2 Qb7 28.Rc8 Qc8 29.Qf7 (better is 29.Qd6 Qb7+–) 29...Kd7 1–0. Bendig,Frank – Hasler,Ulrich, corr KGP–Z–05, 1991.

7.Qb3 f5

8.a4 dc4!? 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qg5=.

8.a4 Bd6 9.c5 Bc7 10.Ne2 (10.bc6 Nc6 11.Qb7 Bd7+=) 10...Nd7 11.Nd2 Ngf6 (11...Ne7 12.Rb1=) 12.Nf4 (12.bc6!? bc6 13.Qb7+/–) 12...Bf7 13.Be2 g5 14.Nh3 Rg8 Black intends g4 15.f3 (15.0-0!?=) 15...ef3+= 16.gf3 (16.Nf3? g4–+; 16.Bf3? g4–+) 16...g4 17.fg4 Ng4 18.0-0-0 Qh4 19.Bg4 fg4 20.Nf4 Qh6 21.Rdf1 0-0-0 22.Qd3 Rdf8 23.Qe2 Be8 24.Nd3 (24.Kd1!?+=) 24...Rf1–/+ 25.Nf1 g3 (25...Nf6!? 26.Nf2 Bd7–/+) 26.Qg2+= Qe6 27.bc6 bc6 28.hg3 Bg6 29.Nb4 Rf8 30.Qe2 Nb8 31.Rg1 Qe4 (31...Bf5 32.g4 Qg6 33.Qf2+=) 32.Nd2= Qe6 33.g4 Re8 Attacking the backward pawn on e3 34.Nf1 a5 35.Nd3 Qe4 36.Kd2 Na6 (36...Rg8!?=) 37.Ng3+= Bg3 38.Rg3 Nb4 39.Nb4 ab4 40.Qa6 (better is 40.Rg1!?+=) ½–½. Kilpatrick,Robert – Livie,Douglas, corr ch–SCCA, 1989.

8.a4 Nd7 9.Nc3 (9.c5 Ne7=) 9...Ngf6 (9...Ne7 10.c5=) 10.Nh3 h6 (10...Be7 11.Nf4 dc4 12.Qa2+=) 11.Nf4 (11.a5 g5=) 11...Bf7 12.h4 (12.cd5 cd5 13.a5 Nb8+/–) 12...Bd6 13.g3 0-0 (13...Rb8 14.c5 Bf4 15.gf4=) 14.Ba3 White prepares the advance c5 14...Ba3 15.Ra3 g5 (better is 15...Qa5!?=) 16.hg5+/– hg5 17.Nh3 Nh7 18.c5 (18.bc6 bc6 19.cd5 Rb8+/–) 18...Qc7 (18...Nc5 19.dc5 d4 20.Bc4 dc3 21.Qc3 Bc4 22.Qc4 Qd5 23.Qc2+=) 19.a5 (19.Qb2 Be6+/–) 19...Rae8 (19...Nc5!? 20.dc5 d4+=) 20.Qa4 White intends a6 (20.b6 Qb8+/–) 20...Ndf6+/– 21.a6 (21.b6 Qe7+/–) 21...b6 22.cb6 White gets in control 22...Qb6 23.bc6 White creates threats along the open b–file 23...Rc8 24.Bb5 Be8 25.Kd2 (25.Qd1 Bc6 26.Be2 Rb8+=) 25...Bc6 26.Rb1 Bb5 (26...Rf7 27.Rab3+=) 27.Rb5 Qe6 28.Qb3 Can d5 get defended? (28.Rb7 Rc4 29.Qb5 f4+=) 28...Rfd8 (28...Rcd8 29.Rb7 Rf7 30.Qb5+=) 29.Raa5+/– d5 seems the pivot of the position 29...f4 (29...Rd6 30.Nd5 Nd5 31.Rd5+/–) 30.Nd5 Kh8 (30...fe3 31.fe3 Kh8 32.Ng1+/–) 31.Ng1 fg3 (31...f3 32.Nc3 Qc6 33.Rb7+/–) 32.fg3 Ng4 (32...Nd5 33.Rd5 Rd6 34.Rdb5+–) 33.Nc3+– Qh6 34.Rb7 (better is 34.Rf5+–) 34...Qh2? (better is 34...Ne3 35.Ke3 g4 36.Ke4 Re8 37.Re5 Re5 38.de5 Ng5 39.Kd3 Ne6+–) 35.Nge2 (better is 35.Nce2 Qh6 36.Ra7 Nhf6+–) 35...Rf8 (35...Nhf6 36.Qb5 (36.Rg5?! Qh6 37.Qb5 Nh2+/–; 36.Ra7 Ne3 37.Ke3 Ng4 38.Ke4 Qf2=) 36...Ne3 37.Ke3 (37.Ra7? Qf2 38.Ra4 Nfd5–+; 37.Qg5 Rd4 38.Kc1 Rc3 39.Kb2 Qe2 40.Kc3 Qd3 41.Kb2 Qc2 42.Ka3 Rd3 43.Rb3 Qb3) 37...Rc3 38.Nc3 Ng4 39.Ke4 Qc2 40.Kf3 Nh2 41.Ke3 Qc3 42.Ke2 Qf3 43.Kd2 Rd4 44.Kc2 Qf2 45.Kb3 Qg3 46.Ka2 Rd2 47.Qb2 Rb2 48.Kb2 Qf2 49.Kb3 Qe3 50.Kb4 Qd4 51.Kb3–+) 36.Ne4 (36.Ra7 Ne3 37.Ke3 Rf3 38.Ke4 Qg2 39.Rh7 Kh7=) 36...Rce8 37.Qd3 (37.Ng5 Ng5 38.Rg5 Re3 39.Qe3 Ne3 40.Ke3 Rf3 41.Kd2 Rd3 42.Kd3 Qe2 43.Ke2=) 37...Qg2?? (37...Rf3 38.Rg5 Nf2 39.Nf2 Ng5+–) 38.Rh7! 1–0. Kagan,Shimon – Osipov,V, Petrozavodsk, 1980.

8.a4 Nf6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Be7 =.

8.a4 Nf6 9.bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Nbd7 =+.

8.a4 Nf6 9.Nd2 Nbd7 10.Nh3 dc4 (10...Bd6 11.Ng5 Qe7 12.Ne6 Qe6 13.bc6 bc6 14.Qb7+=) 11.Bc4 Bd5 (11...Bc4 12.Qc4 cb5 13.Qb5=) 12.Nf4 (12.bc6 bc6 (12...Bc6?? 13.Bf7 Ke7 14.Qe6) 13.0-0 Qb8=) 12...Nb6= 13.bc6 (13.Nd5 cd5 14.Be2 Rc8=) 13...bc6 (13...Nc4 14.cb7 Rb8 15.Nd5 (15.Nc4 Rb7 16.Qc2 Bc4–+) 15...Nd5 16.Qc4 Rb7 17.Rb1+=) 14.Nd5= Nfd5 15.0-0 Rb8 16.Be2 Qc7 (16...Bd6 17.Qc2=) 17.a5+= Nd7 18.Qa2 (18.Qc2 Bd6 19.h3 0-0=) 18...Bd6= 19.h3 h5 (19...Bh2 20.Kh1 Bd6 21.Rfb1=) 20.Rac1 g5 21.Rc2 (21.Bc4 Qd8+=) 21...g4 (21...Bh2 22.Kh1+=) 22.Rfc1 Exerts pressure on the isolated pawn (22.h4+=) 22...Ne7 (22...gh3!? 23.gh3 Qb7=) 23.d5 (23.h4 Bh2 24.Kh1 Bd6+/–) 23...Rg8 (23...Ne5 24.dc6 gh3 25.gh3 Rh6+=) 24.Rc6 (better is 24.dc6 Ne5 25.Be5 Be5 26.h4+/–) 24...Nc6= 25.dc6 (25.dc6 Nf8 26.Qg8 Rb2 27.Nc4 Bh2 28.Kf1 Qc6 29.Qh8+– (29.Nb2?! Qc1 30.Nd1 Be5=; 29.hg4?! hg4 30.Qh8 Re2 31.Ke2 Bc7+–)) 1–0. Bendig,Frank – Ruhle,Ernst_Olaf, corr TT003 BdF, 1995.

8.a4 Nf6 9.Nd2 Be7 (9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=) 10.Nh3 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Qe7=) 10...Nbd7 (10...Qd7 11.Nf4=) 11.Be2 (11.Ng5 Bg8=) 11...dc4 12.Bc4 Nd5 (12...Bc4 13.Nc4 Nd5 14.Ba3=) 13.Nf4 Nf4 14.Be6 Nd3 15.Ke2 c5 (15...Rf8!?=) 16.Bf5+= c4 (16...Rf8 17.g4+= (17.Be4 Rf2 18.Kd1 Nb2 19.Ke1 Bh4 20.Qb2 cd4 21.Qd4 Qa5 22.Bg6 hg6–+)) 17.Qc4 (17.Nc4 Rf8 18.Bd7 (18.Bh7 Rf2 19.Kd1 Rg2–+) 18...Qd7 19.f3+=) 17...Nb2+= 18.Qb3 Nd3 19.Ne4 (19.Qe6 Nf8 20.Qe4 Nb4+/–) 19...Nb4 20.Rhc1 g6 (20...b6 21.Qe6 Nf8 22.Qe5+/–) 21.Qe6 Nb6 22.Bh3 N6d5? (better is 22...Rf8+/–) 23.Ng5+– Rf8 24.Nh7 Qd6 25.Rc8 Rc8 26.Qc8 Qd8 27.Nf8 Kf8 (27...Qc8 28.Bc8 Nc3 29.Kf3 Bf8 30.Bb7+–) 28.Qb7 Qd6 29.Rc1 (worse is 29.Qa7 Nc3 30.Kd2 Ne4 31.Ke1 Nc2 32.Kd1 Na1 33.Qa8 Kg7 34.Qe4 Qa3+–) 29...Nf6 (29...Kg7 30.Qa7 Na2 31.Rc5+–) 30.Qa7 (30.Rc7 Nbd5 31.Qc8 Kg7 32.Ra7 Qa3+–) 30...Nbd5 31.Qc5 (31.Rc8 Kg7+–) 31...Qh2 32.Qc8 (32.Qc6 Ba3 33.Qc8 Kg7+–) 32...Kg7 33.Rc6 Qg1 34.b6 Ne4 35.Rg6! Kg6 36.Bf5 Kg7 37.Be4 Nf6 (37...Nb6 38.Qc7 Kf8 39.a5+–) 38.Qc7 Kf7 39.b7 Ne4 40.Qf4 Nf6 41.b8Q Qg2 42.Qb3 Kf8 43.a5 (better is 43.Qh6 Qg7 44.Qb8 Kf7 45.Qg7 Kg7+–) 43...Qc6 (43...Qg6 44.e4! Qh5 45.Ke3 Qa5 46.e5 Qe1 47.Kd3 Qf1 48.Kd2+–) 44.Qh6 Ke8 45.Qg8! Kd7 (45...Ng8 46.Qc6 Pinning (46.Qc6 Deflection; 46.Qh5 Decoy)) 46.Qh3 1–0. Bonetti,Shane (2125) – Sicker,Rolf (1885), K0–38 ETC, 2005.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4=.

8.c5 b6=.

8.c5 Qd7=.

8.bc6 bc6 9.Qb7 Qb6 10.Qa8 Qb2 11.cd5 Qc1 12.Ke2 Qc4 13.Ke1 Qc1 14.Ke2 Qc4 15.Ke1 Qc1 16.Ke2 =.

8.bc6 Nc6 9.Qb7 Bd7=.

8.Nc3 Nf6

9.bc6 bc6 10.Nh3 Nbd7=.

9.bc6 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Qb7 Ndb4+=.

9.Nh3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4=.

9.Nh3 Qd7 10.Nf4 (10.c5 Bc5 11.dc5 d4+=) 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 cb5 (12...Bd6 13.Ne6=) 13.Nb5 Na6 14.0-0 Qc6 (14...Rc8 15.Qb3 Ra8 16.Ne6+/–) 15.Qe6 (better is 15.Qa4!? Qd7 16.d5+/–) 15...Qe6= 16.Ne6 Kd7 17.Nf8. Dopper,Johan – van Geemen,Jan, 1991.

9.Nh3 Be7 10.bc6 White fights for the Initiative 10...bc6 (10...Nc6 11.Nf4 Na5 12.Qd1=) 11.Nf4+= Bf7 12.cd5 0-0 (12...Nd5 13.Bc4 Nd7 14.Ncd5 cd5 15.Bd5 Bd5 16.Qd5 Rb8+–) 13.Ne6+/– Be6 14.de6 f4 The passed pawn on e6 will quickly become a dangerous weapon (14...a5 15.Qb7 Na6 16.Ba6+/–) 15.Bc4 (15.ef4 Qd4 16.Rd1 Qb6+–) 15...fe3 16.fe3 Ng4 (16...Na6 17.Ba6 Rb8 18.Qc2+/–) 17.Ne4 Qa5 18.Nd2 Qg5 19.Rf1 (19.e4 Ne3 20.g3 Ng2 21.Kd1 Ne3 22.Ke2 Nc4 23.Qc4 Qh5 24.Ke1 a5+–) 19...Qe3 (19...Ne3!? 20.Rf8 Kf8+/–) 20.Qe3+– Ne3 21.Rf8 Kf8 22.Ke2 Nc4 23.Nc4 Na6 24.Ne5 (24.Rf1 Bf6 25.Ba3 Kg8+–) 24...Nc7 25.Nc6 Bd6 26.Rf1 Ke8 27.e7 (27.Kd3 Ne6 28.d5 Nf4 29.Ke4 g5+–) 27...Be7 28.Ne7 (28.Kd3 Rc8+–) 28...Ke7 29.Rf5 Re8 (29...Ke6 30.Re5 Kd7 31.Ba3+/–) 30.Kd3+– g6 31.Ba3 Ke6 32.Re5 Kd7 33.Re8 (33.Ke4 a6+–) 33...Ne8 34.d5 Nf6 35.Kd4 Ng4 (35...g5 36.h3+–) 36.h3 Nh6 (36...Nf2 37.Bc1+–) 37.Ke5 Nf5 38.Bc5 a6 39.g4 (39.g4 Ng3 40.g5+–) 1–0. Dopper,Johan – Labahn,Wolfgang, corr TT, 1993.

9.Nh3 Bd6

10.a4 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 =.

10.a4 Nbd7 11.Ba3 (11.c5 Bc7=) 11...Qc7 (11...Ba3!? 12.Ra3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Qe7=) 12.Ng5 (12.Bd6 Qd6 13.c5 Qc7+=) 12...Bg8 13.Rc1 (13.Bd6 Qd6 14.c5 Qc7=) 13...h6 (13...Ba3 14.Qa3 dc4 15.Qa2+=) 14.Nh3 (14.Bd6 Qd6 15.c5 Qe7=) 14...Ba3 15.Qa3 dc4 16.Nf4 (16.bc6 bc6 17.Qa2 c5 18.Bc4 cd4=) 16...g5 (16...c5 17.Nb1+=) 17.Ng6 (17.bc6 bc6 18.Nfe2 Rb8+=) 17...Rh7 18.bc6 bc6 Opening the b–file gets Black a lot of play (18...Qc6 19.Nb5 Kd8 20.Ne5 Ne5 21.Qf8 Ne8 22.de5+/–) 19.h4 g4 (19...Rg7 20.h5+=) 20.g3 (20.Qa2 Bf7 21.h5 Nh5 22.Rh5 Bg6+=) 20...Rb8+= 21.Be2 (21.Qa2 Rb3+=) 21...Rb3 (21...c5 22.0-0 cd4 23.Nb5 Rb5 24.ab5–/+) 22.Qa1 Nh5 23.0-0? (better is 23.Qa2–/+) 23...Ng3!–+ 24.Rfe1 (24.fg3 Qg3) 24...Ne2 (24...Nh5 25.Nb1–+) 25.Ne2 Bd5 (25...Qd6 26.h5–+) 26.Nef4 (26.Rc2 Qd6 27.Ngf4 Ra3–+) 26...Qa5 27.Rb1 (27.Ne2 Qb4–+) 27...Nb6 28.Re2 (28.Rb3 cb3 29.Rb1 Qb4–+) 28...Qb4 29.Reb2 (29.Rc1 c3–+ (29...Na4?! 30.Ra2 Nb6 31.Ra7–+; 29...Qa4?! 30.Ra2 Qb4 31.Ra7–+)) 0–1. Sternik,Ryszard – Stepinski,S, corr ch tt Poland, 1987.

10.c5+= Bc7 11.bc6 Nc6 (worse is 11...bc6 12.Qb7 Nbd7 13.Qc6+–) 12.Qb7 Bd7 13.Qb3 Rb8 14.Qc2 f4 15.0-0-0 (better is 15.Nf4!? Bf4 16.ef4 Nd4 17.Qd2+=) 15...Nb4 (15...fe3 16.fe3 Nb4 17.Qb1+=) 16.Qb1+= fe3 (16...Bh3 17.gh3 0-0 18.Kd2+=) 17.fe3–/+ Ng4 (17...0-0 18.Kd2+=) 18.a3 (18.Nd5 Nd5 19.Qe4 Qe7 20.Qe7 Ke7–/+) 18...Ne3–/+ 19.ab4 Nd1 (worse is 19...Rb4 20.Nd5 Nd5 21.Qe4 Ne7 22.Qe1+=; 19...Nf1? 20.Nd5 (20.Rhf1?! Bh3 21.gh3 Qg5 22.Kc2 Rb4+–; 20.Rdf1?! Bh3 21.gh3 Qg5 22.Kc2 Rb4+/–) 20...0-0 21.Rhf1 Rf1 22.Rf1 Bh3 23.Qe4 (23.Nc7?! Qg5 24.Kd1 Qg2=) 23...Qg5 24.Ne3 Bg2 25.Qe6 Kh8 26.h4+–) 20.Nd1? (better is 20.Nd5!? Nb2 21.Qe4 Kf8 22.Kb2=) 20...Rb4 (20...Bh3 21.gh3 Bf4 22.Kc2 Rb4 23.Qa2–/+) 21.Qa2 Bc6 (better is 21...Bh3!? 22.gh3 Bf4 23.Kc2 0-0–/+) 22.Bc3 Rb8 (22...Ra4 23.Qf2+=) 23.Ne3 (23.Ndf2 Qe7+=) 23...0-0 24.Be2 a5 25.Bg4 Re8 26.Bd1 a4 (better is 26...Re7!?=) 27.Ba4+/– Ra8? (better is 27...Ba4 28.Qa4 Kh8+/–) 28.Bc6+– Ra2 29.Bd5 Kh8 30.Ba2 Ba5 31.Bb2 Qb8 32.Rd1 h6 (32...Qh2 33.Ng5 h6 34.Nf7 Kh7 35.Nd6+–) 33.g3 Qb4 34.Kb1 Rb8 Threatening mate: Qxb2 35.Nc4 e3 (35...Bc7 36.Nf2 e3 37.Nd3+/–) 36.Nf4 Qa4 The mate threat is Qxd1 37.Rc1 Bd2 38.Rc2 Ra8 Threatening mate... how? 39.Bc1 Rb8 40.Bb2 (40.Nb6 Bc1 41.Kc1 Qd4+=) 40...Ra8+= Do you see the mate threat? 41.Na3 Rb8 42.c6 Rb2 43.Kb2 Decoy to b2 (43.Rb2 Qd1 The nicest combinations are those leading to mate) 43...Qd4 44.Kb1 Qb4 45.Rb2 Threatening mate: Rxb4 45...Qe4 (45...Qa3?? 46.Rb8 Qf8 47.Rf8 Kh7 48.Bg8 Kh8 49.Ng6) 46.Rc2 Qb4 ½–½. Balendo,E – Veitsel,G, 13 ch USSR, 1977.

7.Nc3 Bb4

8.Qa4 Qa5 9.Qb3 (9.Qa5 Ba5 10.cd5 Bd5=) 9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Ne7 (11...Qb5 12.Qe6 Ne7 13.Qe4=) 12.a3 (12.bc6 Nbc6 13.Nge2 f5=) 12...Bc3+= 13.Bc3 Qb5 14.Qb5 cb5 15.Bb4 (15.Ne2 Nd5+=) 15...Nbc6 (15...Nd5 16.Ne2+=) 16.Ne2 Nd5 17.Bd6 (better is 17.Ng3!?+=) 17...Kd7–+ 18.Bg3 g5 (18...b4 19.Rb1–+) 19.Rb1 (19.h4 h6–/+) 19...a6 (19...b4 20.Kd2 b6 21.h4 ba3 22.hg5 fg5 23.Rh6–/+) 20.0-0 (20.h4 h6–/+) 20...h5 (20...b4 21.Rfc1 b6 22.a4–+) 21.h4 Rac8 (21...b6 22.Rfc1–+) 22.Rfc1 b4 (22...b6 23.hg5 fg5 24.Bh2–+) 23.Rc5 Ke6 24.ab4 (24.hg5 fg5 25.f4 Rhd8 26.ab4 b6–/+ (worse is 26...Ndb4 27.Rg5 Rd5 28.Rg7+=; 26...Ne3?! 27.b5 ab5 28.Rbb5+=)) 24...Ncb4–+ 25.Ra5 (25.f3 ef3 26.gf3 gh4 27.Bh4 Rhg8 28.Kh1 Rc5 29.dc5+=) 25...b6 (25...Rc2 26.Kf1–+) 26.Ra3 Rc6 27.hg5–/+ h4 28.Nf4 Nf4 29.Bf4+= a5 30.gf6 Nd5 31.Be5 Rh5 32.Rab3 Rh7 33.f3+/– a4 34.Ra3 Kf5 35.Rf1+– ef3 36.Rf3 Kg6+/– 37.Ra4 Rf7 38.e4 Nf6+/– 39.Rf4 Kg5 40.Ra1 Re7 41.Raf1 Nh5 42.Rf5 Kg4 43.Rf8 Rg6 44.R1f5 Rb7 45.Rh8 Rg5 46.Rg5 Kg5 47.Rg8 Kh6 48.Rg4 b5 49.Rh4 b4 50.g4 (50.g4 Kg5 51.Rh5 (worse is 51.gh5 Kh4 52.d5 Kg4+=) 51...Kg4 52.Rf5+–) 1–0. Frenzel,Lothar – Husslein, corr SOK–87–16, 1987.

8.Qb3 Ba5 9.bc6 Nc6 10.Nh3 (10.Qb7 Nge7 11.Qb3 Rb8–/+) 10...Bh3 11.gh3 Nge7 12.cd5 (12.Qb7?? Rb8 13.Qb5 Rb5 14.cb5 Nb4–+) 12...Nd5 13.Bc4 (13.Qb7 A) 13...Nc3?! 14.Qc6 Qd7 15.Qc5= (15.Qa8?? Ke7 16.Ba3 Ke6 17.Qa7 Qa7 18.Bc4 Kd7–+); B) 13...Bc3 14.Bc3 Nce7 15.Bd2+=; C) 13...Nce7 14.Rc1 Rb8 15.Bb5 Kf8–+) 13...Nc3+= 14.Bc3 Bc3 15.Qc3 Qd7 16.Qc2 f5 17.0-0 Na5 18.Rac1 Nc4 19.Qc4 Rd8 (19...Rf8!?+=) 20.Qc5= Qd5 21.Qa3 Qd7 22.Rc3 a6 23.Rfc1 Qe7 (better is 23...Qe6!?=) 24.Qb3 Qf7 25.Qf7 Kf7 26.Rc7 Kg6 27.Rb7 Rd6 28.Rcc7 Rg8 29.Kg2 h6 30.Kg3 Kf6 31.Rf7 Kg6 32.a4 Rf6 33.Rf6+– gf6 34.Ra7 Kh5 35.Kf4 Rg5 36.Ra6 Kg6 37.Ra8 Rh5 38.Rg8 Kf7 39.Rc8 Kg6 40.Rc1 Rh3 41.Rg1 Kf7 42.Kf5 Rh2 43.Rf1 Rh5 44.Ke4 Ra5 45.Ra1 Ke6 46.Rb1 Ra4 47.Rh1 Ra2 48.f3 Kf7 49.Rh6 1–0. Blechar,Michael J (2230) – Johansson,Christer (2185), Sweden – USA (server), 2007.

8.Qb3 Bc3 9.Bc3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Ne7 =.

8.Qb3 Bc3 9.Bc3 Ne7 10.a4 (10.c5!?+=) 10...dc4= 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Qd5 13.Qd5 cd5 14.Ne2 Nd7 15.a5 Kf7 16.Kd2 Rhc8 17.Bb4 Rc4 18.Be7 Ke7 19.Rhc1 Rac8 20.Nc3 Ke6 21.a6 b6 22.Na2 f5 23.Nb4 Nb8 24.g3 R8c7 25.h3 Rc8 26.Rc2 Rc2 27.Nc2 Rc4 28.Na3 Rc7 29.Ra2 Rc8 30.Rc2 Rc2 31.Nc2 h5?? (better is 31...Ke7=) 32.h4+– Nd7 33.Ke2 Kd6 34.Nb4 Nb8 35.f3 Ke6 36.Kf2 Kd6 37.g4 g6? (better is 37...hg4 38.fg4 fg4+–) 38.gf5 gf5 39.Kg3 Nd7? (39...Ke6+–) 40.Nc6 1–0. forsetinn (2320) – marekt (2070), gameknot.com, 2014.

7.Nc3 Bd6

8.a4 Bb4 9.Qh5 g6 10.Qh4 +=.

8.a4 Ne7 9.Nge2 (9.bc6 Nbc6 10.cd5 Nd5 11.Ne4 Bb4 12.Nd2 Rc8=) 9...0-0 (9...Qa5 10.c5 Bc7 11.Qd2+=) 10.Nc1 (10.c5 Bc7=) 10...f5 (10...Bb4+=) 11.g3 (11.c5 Bc7+=) 11...Nd7 (11...dc4 12.bc6 bc6 13.Bh3–/+) 12.Nb3? (12.c5 Bc7+=) 12...g5?? (better is 12...dc4 13.bc6 cb3 (13...bc6?! 14.Nd2–/+) 14.cd7 Bb4–+ (14...Bd7?! 15.Qb3 Kh8 16.Qb7=)) 13.h4 (13.c5 Bc7=) 13...f4 (13...dc4 14.Nd2 g4 15.bc6 bc6 16.Bc4+=) 14.gf4 (14.c5 Bc7 15.gf4 gf4 16.Rg1 Ng6+=) 14...gf4 15.Rg1 Ng6 16.h5 (16.Qh5 Qf6 17.Kd1 fe3 (worse is 17...dc4 18.Ne4 Qg7 19.Na5+/–) 18.fe3 A) worse is 18...dc4 19.Nd2+/– (worse is 19.Ne4 Qf1 20.Rf1 Rf1 21.Kd2 Rf5–/+); B) 18...Bh2+=) 16...Qh4–/+ 17.ef4 e3 (worse is 17...Qf4 18.Qe2 Qh2 19.Rg5+/–) 18.Qe2 Bf4 (18...ef2 19.Qf2 Qf2 20.Kf2 dc4 21.Nd2 Bf4 22.Nf3+/–) 19.Kd1 (19.Rg2 dc4 20.bc6 bc6+=) 19...Bh2 (19...Qf2 20.Rg2 Qe2 21.Ke2 dc4=) 20.Rg2+/– (20.hg6 Bg1 21.Qe3 Bg4 22.Be2 Bf2–+ (22...Qf2 23.Qf2 Rf2 24.Bg4+=); 20.Qe3 Rae8 21.Rg2 Bg4 22.Rg4 Qg4 23.Be2 Qg2 (23...Re3?! 24.Bg4 Rf2 25.Nd2–/+) 24.hg6 Re3 25.gh7 Kh7 26.fe3 dc4 27.bc6 bc6–+ (27...Qc6?! 28.Nd2–/+)) 20...Rf2 Opening the f–file gets Black a lot of play (20...Bh3 21.Rh2 Bf1 22.Rh4 Be2 23.Ke2 Nh4 24.fe3=) 21.Rf2 Bg4 22.Rh2 (22.hg6? ef2 23.gh7 Kh7 24.bc6 bc6–+) 22...Be2 23.Re2 (23.Be2? Qh2 24.hg6 dc4 25.Bc4 Kg7–+) 23...Qh5 24.Kc1? (24.bc6 bc6 25.cd5–+) 24...Rf8–+ (24...dc4?! 25.Na5 Rf8 26.Re1 cb5 27.ab5 Rf1 28.Rf1=) 25.Bg2 Qg5 26.Nd5 Rf2 27.Kd1?? Re2 28.Ke2 Qg2 29.Ke3 Qb2 (29...Qb2 30.Nf4 Qb3 31.Nd3 Nb6 32.bc6 Nc4 33.Ke4 bc6–+) 0–1. Karadag,Cem – Duchesne,Edward L, WCh U20 Graz, 1978.

8.Qa4 f5 9.bc6 bc6 10.cd5 Bd7 11.Qb3 Ne7 12.dc6 Nbc6 +/–.

8.Qa4 f5 9.bc6 bc6 10.Nd5 Ne7+/– 11.Ne7 Qe7 12.c5 Bc7 13.Ne2 0-0 14.Nc3 Rf6 15.Rb1 Bf7 16.Bc4 Nd7 17.g3 Bc4 18.Qc4 Qf7 19.Qa6 Nf8 20.Ba1 Rh6 21.h4 Qe8 22.Rb7 Ne6 23.Ra7 Rb8 24.Qc4 (24.Qc4 Kh8 25.a4+/–) 1–0. forsetinn (2315) – marekt (2125), gameknot.com, 2014.

8.Qa4 f5 9.bc6 bc6 10.Nd5 Ne7 11.Ne7 Qe7 12.c5 Bc7 13.Ne2 0-0 14.Nc3 Qf7 15.Bc1 a5 16.Rb1 Ra7 17.Be2 Na6 18.a3 (18.Qc6?! Bd7 19.Qa6 Ra6 20.Ba6 Be6+=) 18...Rb8 19.h3 (19.Qc6?! Rb1 20.Nb1 Bd7 21.Qa6 Ra6 22.Ba6 Bh2=+) 19...Rb1 20.Nb1 Nb8 21.Nd2 f4 22.Qc2 (worse 22.Ne4 Bb3 23.Ng5 Ba4 24.Nf7 Kf7 25.Bc4 Kf8 26.ef4 Nd7=+) 22...fe3 23.Ne4 ef2 24.Nf2 Bf5 25.Qd1 Nd7 26.0-0 Qe6 27.Re1 Bg3? (better 27...Nf6!?+–) 28.Bf3+– (28.Bf3 Qf7 29.Rf1+– (29.Bc6 Bf2 30.Kf2 Be4 31.Kg1 Bc6–/+)) 1–0. forsetinn (2350) – marekt (2190), gameknot.com, 2014.

8.Qb3 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 +=.

8.Qb3 Qd7 9.bc6+= bc6 10.Rc1 (10.cd5 Bd5 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 f5=) 10...Ne7 11.cd5 cd5 (11...Bd5 12.Nd5 cd5 13.Bb5=) 12.Nb5 0-0 13.Nd6 Qd6 14.Ba3 Qd8 (14...Qd7 15.Bb5 Qd8 16.Ne2+/–) 15.Bb5 (15.Ne2 Nbc6+=) 15...Qa5 (15...a6 16.Qa4=) 16.Qb4 (16.Kd1 Rf7=) 16...Qb4= 17.Bb4 Rc8 18.Ne2 (18.Bc5 a6 19.Be2 Nbc6=) 18...Rc1 (18...a6 19.Rc8 Nc8 20.Ba4=) 19.Nc1 Nbc6 (19...Kf7 20.Bd6=) 20.Bd6 Rd8 21.Ba3 (21.Bg3 Nb4=) 21...Kf7 (21...Rb8 22.Be2=) 22.Nb3 Rb8 23.Be2 Nb4 24.Bb4 Rb4 25.Kd2 Bd7 26.Rc1 (26.Kc3 Rb6+=) 26...Ba4 (26...a5+=) 27.Rc7 (27.Kc3!? Rb6 28.Nc5+=) 27...Bb3+= 28.Kc3 Rc4 29.Bc4 Bc4 30.Ra7 The passed pawn on a2 will quickly become a dangerous weapon 30...Ke6 31.a4 Kd6 (31...Bf1 32.g3=) 32.a5 h5 33.a6 Nc6+= 34.Ra8 Kc7 35.a7 Kb6 36.Rg8 Na7 37.Rg7 Nb5 38.Kd2+= Nd6 39.Rg6 Bb5 40.Rf6 Kc7 41.Kc3 Be8 42.Kb4+/– Kc6 43.Rh6 Bf7 44.h4 Kd7+= 45.g4 hg4= 46.Rh7 Ke7 47.Rg7 Nf5 48.Rg4 Kf6 49.Kc5 Ke6 50.Rf4 Bg6 (50...Bh5 51.Kb6=) ½–½. Balendo,E – Kolker,B, 13 ch USSR, 1977.

8.bc6 bc6 9.Qb3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 f5 +=.

8.bc6 bc6 9.Qb3 Qd7 +=.

7.Nd2 Bb4

8.Qb3 Bd2 9.Kd2 Ne7 (9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4=+) 10.a4 (10.c5 0-0=) 10...0-0 (10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4=+) 11.c5= Nd7 12.Ne2 Bf7 13.Nc3 (13.Nf4 b6=) 13...Qc7 (13...Nc5 14.Qb4 Ne6 15.Be2–/+) 14.Be2 (14.Ke1 Nc5 15.dc5 d4=+) 14...f5 (14...Nc5 15.dc5 d4 16.Qa3 dc3 17.Bc3 Rfd8 18.Ke1=+) 15.g3 a6 (15...Qd8 16.Ke1=) 16.b6= Qd8 17.h4 (17.Qd1 Nf6=) 17...h5 (17...Nc5!? 18.dc5 d4=+) 18.Qd1 g6 (18...Qe8 19.Kc1=) 19.Ba3 Nf6 20.Bb4 (20.Kc1 Kg7+=) 20...Ng4 21.Bg4 (better 21.Rf1!?+=) 21...fg4=+ (worse 21...hg4 22.a5+=) 22.Qc2 (22.Ke1 Be6–/+) 22...Be6 23.Nd1 (23.Kc1 Rf3=+) 23...Bf5 (23...Nf5!?–/+) 24.Kc3 Kg7 25.Rf1 (25.Kb2 Be6=+) 25...Ng8 (25...Be6 26.Kb2=+) 26.Kb3 (26.Kb2 Qe7=+) 26...g5 (26...Be6!?–/+) 27.hg5 Qg5 28.Qe2 Ne7 (28...Kf7 29.Nb2=+) 29.Rh1= Bg6 30.Qf1 (30.a5 Rf3=) 30...Rf3 31.Be1 (31.Ka2 Raf8=+) 31...Raf8 (31...Nf5 32.Qg2 Nd4 33.Kb2–+) 32.Rh2 (32.Ka2 Kf7–/+) 32...Rg3 (32...Nf5 33.Bc3–/+) 33.Qh1 (33.f4 Rf4 34.Qh1 Re3 35.Ne3=+) 33...Rgf3–+ 34.Nc3 Nf5 35.Ne2 (better 35.Rd1–+) 35...Ne3 36.fe3 Qe3 (better 36...Rf1 37.Bd2 Rh1 38.Rah1 g3–+) 37.Nc3?? (better 37.Bc3–/+) 37...Rf1 38.Qg2 Re1 39.Re1 Qe1 40.Qe2 (40.Qa2 Rf3 41.Qd2 Qb1 42.Ka3 Rd3–+) 40...Qa1 (better 40...Qe2!? 41.Ne2 g3 42.Rh3–+) 41.Rf2 Rf3 (better 41...Qg1 42.Rf8 Kf8–+) 42.Rf3 gf3 (42...gf3 43.Qh2 Qc1–+; 42...ef3?! 43.Qe5 Kf8 44.Qd6 Kf7 45.Qc7 Kg8 46.Qb8 Kh7 47.Qc7 Kh6 48.Qf4 Kg7 49.Qe5 Kg8 50.Qb8 Kg7 51.Qe5=) 0–1. popovicigelu – tarikatsky (1660), kurnik, 2013.

8.c5 Ne7=.

8.cd5 cd5 9.Be2 (9.Ne2 Ne7=) 9...Ne7 10.a3 Bd6 11.Rc1 (11.Qb3 f5=) 11...0-0 12.Rc3 (12.Qb3 Qa5=) 12...Nd7 (12...Qe8 13.f3=+) 13.f3 ef3 (13...Bc7 14.Rc1=) 14.Ngf3= Rc8 15.Qc2 (15.Rc8 Nc8 16.0-0 Qe7=) 15...Nf5 (15...Rc3 16.Qc3 Nb6 17.Qb3=) 16.Qb3 (16.Rc8 Qc8 17.Qb3 Re8=) 16...Rc3 (16...Qe7 17.Kf2=+) 17.Qc3 Nb6 18.e4 (18.Qd3 Re8=+) 18...de4–/+ 19.Ne4 Na4 (19...Nd5 20.Qd2 Bf4 21.Qd3–/+) 20.Qd2=+ Nb2 21.Nd6 Qd6 22.Qb2 Rd8 Increasing the pressure on the isolated pawn on d4 (22...Ne3 23.Kf2 Ng4 24.Kg1–/+) 23.0-0 (23.Kf2 Bd5–/+ (23...Nd4? 24.Rd1+–)) 23…Nd4 (23...Nd4 24.Nd4 Qd4 25.Qd4 Rd4–/+). Psion – Psion, 4', 1990.

8.cd5 Bd5 9.a3 Ba5 10.Nh3=.

6.Nd2 a6

7.a4 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Bb4 10.c3 Ba5 11.Qb3 Qb6 12.Qc2 Ne7 13.Bd1 (13.Rb1 Qc7=) 13...Nd7+= 14.Ne2 0-0 15.Nb3 (15.Rb1 Qc7+=) 15...Qc7 (15...c5 16.Ba3=) 16.Nf4 (16.Ba3 Nb6 17.Na5 Ra5 18.Nf4=) 16...Bf5 (16...Qd6 17.Ba3 (worse is 17.Na5 Ra5 18.Rb1 b6+=) 17...c5 18.dc5+/–) 17.0-0 (17.g4 Bg6–/+) 17...Ng6 (17...c5 18.Na5 Ra5 19.g4+=) 18.Ne2 (18.Ba3 Rf7 19.Ng6 Bg6 20.Na5 Ra5=) 18...Nb6 (18...c5 19.c4=) 19.Nd2 (19.Ba3 Rf7+=) 19...Rfe8 20.Ng3 Be6 21.Be2 Qe7 (21...c5 22.dc5 Qc5 23.Nb3+=) 22.Rfc1 (22.Nb3 Qd6=) 22...f5+= 23.Nb3 f4 24.Nh5 (24.Ba3 Qf6 25.Na5 fg3 26.Nb7 Qf2 27.Kh1 Na4 28.Nd6–+) 24...fe3–/+ 25.fe3 Qg5 26.Qd2 Rf8 (26...Bg4 27.Ng3–/+) 27.Nc5 (27.Ng3 Ne7–/+) 27...Bg4 28.Ng3 Rf7 (28...Be2 29.Qe2 Qe7 30.Rf1–/+) 29.Rf1+= Raf8 30.Bb5?? (30.Rf7 Rf7 31.Rf1 Rf1 32.Bf1=) 30...cb5–+ 31.ab5 (31.Rf7 Rf7 32.ab5 Nc4–+) 31...Nc4 32.Qe1 Rf1 (32...b6 33.Rf7 Rf7 34.h3–+) 33.Nf1 b6 34.Na4 Bd7 35.Bc1 (35.Ba3 Rf7–+) 35...Bb5 36.Ng3 Ne7 (36...Qf6 37.Nb2–+) 37.Qe2 (37.Ba3 Qf6–+) 37...Ba4 38.Ra4 b5 (worse is 38...Bc3 39.Ne4 de4 40.Qc4 Nd5 41.Ra3–+) 39.Ra5 Na5 40.Qb5 Qg4 41.Qa4 (41.Qe2 Qe2 42.Ne2 Nc4–+) 41...Nc4 42.Qc2 Nf5 43.Nf1 (43.Nf5 Rf5 44.Qb3 Qe2–+) 43...Qh4 44.Qe2 Ra8 45.g3 Qh3 46.Qf2 (46.Qg2 Qh5–+) 46...Ra1 47.Qe1 Nb2! 48.Qd2 (48.Bb2 Exploits the pin 48...Re1 Annihilates a defender: e1) 48...Nd3 49.Qg2 Qg2 50.Kg2 Rc1 51.g4 Nh4 52.Kh3 g5 53.Nd2 Re1 54.Nf1 Rf1 55.Kg3 (55.c4 Rf3) 55...Rf3 0–1. NN – REXChess, 1994.

7.a4 f5 8.Ne2 Nf6 9.Nf4 Bf7 10.c4 (10.Be2 Bd6=) 10...Bd6 (10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 ab5 13.ab5 Bb4 14.Kf1 Ra1 15.Ba1=) 11.Nd5 (11.c5 Bf4 12.ef4 ab5 13.Bb5 c6=) 11...Nd5+= 12.cd5 Bd5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 0-0 15.Qc2 (15.ba6 Na6 16.Bc4 Nb4=) 15...c6+= 16.ba6 Na6 17.Ba6 (17.a5 Qe7 18.Ra4 f4+=) 17...Ra6= 18.0-0 b5 19.Qc5 (19.Rfa1 b4 20.Rb3 Bb3 21.Qb3 Qd5 22.Qb4 f4+=) 19...Ra4 20.Ra4 ba4 21.Qb4 f4 22.Qa4 Qe7 (22...Qe8 23.Qc2+=) 23.g3 (23.Qc2 f3+=) 23...Qe6 24.Ra1 Qf5 (24...f3 25.Qd1+=) 25.ef4 (25.gf4 Qg4 26.Kf1 g5=) 25...g5+= Black launches an attack 26.Qa3 gf4 27.gf4 Kh8 28.Qe3 Rg8 29.Kf1 Qg4 (29...Qh5 30.Rc1+= (30.Ne4?? Bc4 31.Ke1 Rg1 32.Kd2 Ra1–+)) 30.Ke1 (30.Re1 Bf7 31.Qg3 Qh5–/+) 30...Qg1–/+ 31.Nf1 Bc4 Do you see the mate threat? 32.Kd2 Bf1 33.Qe4 Black now must not overlook the idea Ra7 33...Qf2 34.Kc3 Threatening mate... how? 34...Qe2 35.Qe5 Qe5 36.fe5 (36.de5 Bh3–/+) 36...Bg2–+ 37.Rg1 (37.Kc4 Rb8–/+) 37...Rg4 (37...Bd5 38.Re1–+) 38.Rb1 (38.Re1 Kg7–+) 38...Bd5 39.Rb2 Kg7 40.Rf2 Rg2 (40...Rg2 41.Rg2 Bg2–+) 0–1. Pachurka,Roland (1800) – Hoegerl,Gerd (2115), DESC, 2002.

7.a4 Nh6 8.Ne2=.

7.Ne2 ab5 8.Nf4 Bf5 9.Bb5 c6 10.Be2 Bd6 11.c4 Ne7 12.Qb3 (12.Nh5 0-0=) 12...Bf4 (12...b6 13.f3 ef3 14.Bf3=) 13.ef4 (13.ef4 Qd7 14.0-0=). Van Rooijen,Peter (1700) – Itter,Erik (1770), WC.2005.P.00007, 2002.

7.Ne2 Bg4 8.h3 Bh5 9.c4 dc4 10.Qc2+=.

7.Nh3 g5 A) 8.c3 A1) 8...Ne7 9.Qa4 c6 10.c4 Nd7 11.ba6 Ra6 12.Qc2 Ra8 13.Be2 Bg7 14.0-0; A2) 8...Kf7 9.f3 (9.f4 g4 10.Nf2 Nh6 11.Qb3 ab5 12.Bb5 Nc6 13.0-0 Na5 14.Qd1) 9...ef3 10.Qf3 Kg7 11.e4 Nh6 12.c4 Bg4 13.Qc3 dc4 14.Bc4; A3) 8...Nh6 9.Qa4 Kf7 10.Be2 Ng4 11.c4 c6 12.Rc1 Kg6 13.0-0 Qd6 14.g3; B) 8.a4 B1) 8...ab5 9.ab5 (9.Bb5 c6 10.Be2 Nh6 11.0-0 Bd6 12.Bh5 Bf7 13.Bf7 Kf7 14.c4) 9...Nd7 10.Be2 Nh6 11.0-0 Kf7 12.f3 Ra1 13.Qa1 Bh3 14.gh3; B2) 8...Nh6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.c4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 f5 14.Bc3; B3) 8...Ne7 9.c4 (9.Be2 Bg7 10.Nb3 Nd7 11.ba6 ba6 12.Bg4 Bg4 13.Qg4 h5 14.Qe2) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Nf5 12.cd5 Bd5 13.Bc4 Bc4 14.Nc4.

7.Qh5 g6 8.Qd1 Bd6=+.

7.a4 Bb4

8.Ba3 Bc3 9.Qh5 g6 10.Qd1 Ba1 11.Qa1 ab5 12.ab5–+.

8.c3 Bd6=.

8.c4 Bd2 9.Qd2 Ne7 10.c5 0-0 11.f3 c6 12.fe4 de4 13.Be2 Bd5 14.Nh3 Nd7 15.Nf4 Ng6 (15...Bf7 16.ba6 ba6 17.Bc3+=) 16.Nd5 cd5 17.0-0 Rc8 18.Rac1 White intends c6 18...Re8 (18...ab5 19.ab5 f5+/–) 19.c6 (better is 19.ba6 b6 20.c6+–) 19...bc6+= 20.bc6 Nb8 21.Ba3 Rc6 22.Rc5 (22.Rc6!? Nc6 23.Ba6+=) 22...Qb6 23.Rfc1 (23.Rd5? Qb3 24.Rc5 Qa3 25.Rc6 Nc6 26.Ba6 Qa4–+) 23...Ne7 24.Bh5 g6 25.Bg4 f5 26.Bh3 (26.Bd1 Rec8+=) 26...Kf7 (26...Qb3 27.Qc3 Qa4 28.Ra1–+) 27.Rf1 (27.Qc3 Rec8+=) 27...Rec8 (27...Qb3!? 28.Rc6 Nbc6–/+) 28.g4+= Rc5 29.dc5 Qe6 30.c6? (better is 30.Qf2!? Nd7 31.Qh4+=) 30...Nbc6–+ (30...Rc6?! 31.Be7 Ke7 32.gf5+=) 31.Be7 Ne7 (31...Ke7?! 32.gf5 gf5 33.Bf5 Rg8 34.Kh1+=; 31...Qe7?! 32.Qd5 Qe6 33.Qe6 Ke6 34.gf5 Kd5 35.Rf4=) 32.Qf2 Kg7 33.gf5 gf5 34.Kh1 Rg8 35.Rg1 Kf7 36.Rg8 (36.Rb1 Qf6–+) 36...Kg8 (36...Ng8?! 37.Bf5 Qf6 38.Kg2–/+) 37.Qg3 Qg6 38.Qb8 Kf7 39.Qa7 (39.Bf1 Qc6 40.Qa7 Qa4 41.Qa6 Qa6 42.Ba6 Ke6–+) 39...Qc6 40.Kg1 (40.Bf1 Qa4 41.Qa6 Qa6 42.Ba6 Ke6–+) 40...Qc1 (better is 40...Qa4!? 41.Bf1–+) 41.Bf1 Qc6 42.Qb8?? (42.Bh3 Qa4 43.Bf1–+) 42...Qg6 (better is 42...Qa4!? 43.Qh8 Kg6 44.Qe5–+) 43.Kh1 Qg4 44.Qf4? (44.Qb6–+) 44...Qf4 45.ef4 a5 46.Bb5 Ng6 47.Kg2 Nf4 48.Kf2 Ke6 49.Ke3 Ke5 50.h4 (50.Kd2 d4 51.Bc6 e3 52.Ke1 d3–+) 50...d4 51.Kd2 Nd5 (better is 51...e3 52.Kd1–+) 52.Ke2 (52.h5 e3 53.Ke1 Nc3–+) 52...f4 Black prepares e3 (better is 52...Nc3 53.Kf1 Nb5 54.ab5–+) 53.Ke1 f3 54.Kf1 (54.Kf2–+) 54...Kf4 55.Kf2 e3 56.Kf1 Ke4 (56...Nb4 57.Ke1 d3 58.Kf1 Kg3 59.h5 e2 60.Ke1 f2 61.Kd2 e1Q) 57.Bd3 Kd3 58.h5 (58.Kg1 f2 59.Kh2 f1Q 60.h5 Nf4 61.Kg3 Ne2 62.Kh2 Qf2 63.Kh3 Qg3) 58...e2 (58...Nf6 59.h6 Ne4 60.Ke1 f2 61.Kf1 e2 62.Kg2 f1Q 63.Kh2 Qf2 64.Kh3 Qg3) 59.Ke1 f2! 0–1. captainevans – wsatanw, playok.com, 2012.

7.a4 c6

8.ba6 Na6 9.c4 Nc7 (9...Bb4 10.c5+=) 10.c5= Nh6 11.Ne2 g5 12.h4 Nf7 13.hg5 fg5 14.Nc3 Bg7 15.Be2 Qd7 16.Bh5 (16.Rb1 Rb8+=) 16...Ke7 17.Bf7 Bf7 (worse is 17...Kf7 18.Qh5 Ke7 19.Qg5 Bf6 20.Qh6+/–) 18.Nf3?? (18.Qb3 Ne6=) 18...Qf5?? (18...ef3 19.Qf3 Bg6 20.Qg3–+) 19.Qb3?? (19.Ng1 Be6=) 19...Rab8?? (better is 19...ef3 20.gf3 Kd7–+) 20.Nd2= h5 21.a5 g4 22.g3 Bf6 23.Ne2 h4 24.gh4 Bh4 Attacks the backward pawn on f2 25.Nf4? (25.Rh2 Be6=) 25...Bg5?? (better is 25...g3–+) 26.Rh8+= Rh8 27.Qb7 Kd7 28.Ng2?? (better is 28.Nf1 Bf4 29.ef4–/+) 28...Rh1–+ 29.Ke2 Rh2 30.Rg1 (30.Nf4 g3 31.Kd1 Bf4 32.a6 Rf2 33.Qb3–+) 30...g3! 31.fg3 (31.Rf1 Bh5 32.Ke1 gf2 33.Rf2–+) 31...Bh5 32.Ke1 Be3! 33.Rf1 (33.Ne3 Qf2) 33...Bd2 34.Kd2 Rg2 (34...Qf1 35.Qa6 Qg2 36.Qe2 Qe2 37.Kc3 Qb2) 35.Kc3 Qf1 36.Kb3 (36.Qc8 Kc8 37.Kb4 Rb2 38.Kc3 Qc1) 36...Qc4 37.Ka3 Rg3 0–1. popovicigelu – jeglin, kurnik, 2012.

8.c4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 cb5 11.cb5 Qb6 12.Bc3 Bd6 13.Qa5 (13.Ba5 Qa7 14.b6 Qa8=) 13...Nd7 (13...Qa5 14.Ba5 Nd7 15.Bc3=) 14.Qb6 (14.Qa8!? Bb8 15.Ba5=) 14...Nb6+= 15.Ba5 Nc8 16.Ne2 (16.f3!? b6 17.Bc3 ef3 18.Ngf3+=) 16...b6–/+ 17.Bc3 Na7 18.Nc1 Ne7 19.Be2 (19.Na2 Bd7–/+) 19...Bd7 20.0-0 (20.Na2 Bb5 21.f3 ef3 22.Bf3 Kd7–/+) 20...Nb5 21.Bb5 (21.Na2 Nc3 22.Nc3–+) 21...Bb5 22.Re1 Kf7 (22...Kd7 23.Ncb3–+) 23.f3 f5 24.fe4 (24.Na2 Bd3–+) 24...fe4 (24...de4 25.Ncb3–+) 25.Na2 Ra8 26.Ra1 (26.Rb1 Bc6 27.Nb4 Bd7–+) 26...Ke6 (26...Nf5 27.Rb1 Bd3 28.Rb6 Ra2 29.g4 Bh2 30.Kh2 Ne3 31.Kg3–+) 27.Kf2 (27.g4 Ng6–+) 27...Rf8 (better is 27...Bh2!? 28.g4–+) 28.Kg1 Nf5 29.Re1 (29.Rb1 Bc4 30.Nc4 dc4 31.Bd2–+) 29...Ra8 30.Nb4 (30.Nc1 Rc8 31.Na2 Bd3–+) 30...Ra4 (30...h5 31.Nb1–+) 31.Nc2 Ra2 32.Rc1 Bd3 (32...Ba4 33.Nb4 Bb4 34.Bb4 Ne3 35.Bc3–+) 33.g4 (33.Ne1 b5 (33...Ne3?! 34.Nd3 ed3 35.Re1+=) 34.g4 Ne7–+ (34...Ne3?! 35.Nd3 ed3 36.Re1–+)) 33...Bc2 34.gf5 Kf5 35.Nf1 Bd3 36.Bd2 (36.h3 g5–+) 36...Bf1 37.Rf1 Kg4 38.Rd1 (38.Rf2 Kh3 39.Rg2 b5–+) 38...Kf3 39.h3 (39.Rf1 Ke2 40.Bc1 Bh2 41.Kg2 Kd3 42.Kh3 Bd6 43.Rd1 Kc4–+) 39...Ke2 40.Rb1 Rd2 41.Rb6 Be7 42.Rb7 Bf6 0–1. adristel – jeglin, kurnik, 2014.

8.c4 ab5 9.cb5 Bd6 10.Qb3 Qd7 11.Ne2 Ne7 12.Nc3 0-0 13.Be2 f5 14.g3 g5 (14...Ra5 15.Ba3=) 15.h4 h6 (better is 15...g4!?=) 16.hg5+/– hg5 17.Rh5 g4 18.Kf1 (18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Bf7+=) 18...Kg7 19.Kg2 Rh8 20.Rah1 Rh5 21.Rh5 Kg6 22.Rh4 Qe8 23.Ba3 Ba3 24.Qa3 Kg7 25.Qd6 (25.Rh2 Qd8+=) 25...Ng6= 26.Rh2 Qe7 27.Qe7 Ne7 28.Nb3 Nd7 29.Nc5 (better is 29.a5!?+=) 29...Nc5–/+ 30.dc5 Ng6 31.b6 (better is 31.Rh1–/+) 31...Ne5–+ 32.Rh1 Nd7 33.Rc1 Nc5 34.Nd5 Nb3 (34...cd5 35.Rc5 Ra4 36.Rc7 Kf6 37.Rb7+=; worse is 34...Na4 35.Nc7 Nb6 36.Ne6 Kf6 37.Nc5+–) 35.Nc7 Nc1 36.Na8 (36.Bd1 Ra5 37.Ne6 Kf6–+) 36...Ne2 37.Nc7 Bc4 (better is 37...Kf6–+) 38.a5 Nc3 39.a6 (39.a6 Ba6 40.Na6–+). popovicigelu – jeglin, kurnik, 2012.

8.c4 dc4 9.Bc4 (9.ba6!? Na6 10.Bc3=) 9...Bc4–/+ 10.Nc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 cb5 13.Na3 (13.Nd2!? f5 14.d5=) 13...Qa5–/+ 14.Ke2 b4 15.Nc2? (better is 15.Nc4 Qb5 16.Qc1–/+) 15...Qb5–+ 16.Ke1 b3 17.Na3 Bb4 18.Bc3 Qa5 19.Bb4 Qb4 20.Kd1 (20.Ke2 b2 21.Qb1 Qa3 22.Qe4 Ne7–+) 20...b2 21.Qa2 Qa4 22.Kd2 (22.Ke1 Qa3!! 23.Qa3 b1Q 24.Ke2–+) 22...b1Q (better is 22...Qa3! 23.Qb1 f5–+) 23.Qb1 (23.Qe6!? Ne7 24.Nb1 Qb4 25.Kc2+=) 23...Qa3–+ 24.Qb7 Qd6?? (24...Qd3 25.Ke1 Nd7 26.Ne2–+) 25.Qc8?? (25.Qg7 Qb4 26.Kc2 Qc4 27.Kb2–+) 25...Kf7 26.Nh3 (26.Qb7 Ne7 27.Qe4 Nd5–+) 26...Qb4 27.Kc2 Qa4 28.Kb2 (28.Kd2 Qa5 29.Qc3 Qc3 30.Kc3–+) 28...Qb4?? (28...Qb5 29.Kc1 Nc6 30.Rg1–+) 29.Ka2?? (29.Kc2 Nc6 30.Rc1 Nce7–+) 29...Na6?? (29...Nd7 30.Qc2–+) 30.Rb1?? (better is 30.Qa6 Ne7 31.Rb1+=) 30...Qa4 31.Kb2 Nb4 (better is 31...Ne7 32.Qc2 Rb8 33.Kc1–+) 32.Qc7?? (better is 32.Qc4 Kg6 33.Nf4 Kh6 34.Qb3 Qb3 35.Kb3–+) 32...Ne7 33.Qc4 Ned5 34.Ra1 (34.Qb3 Nd3 35.Kc2 Rc8 36.Kd1 Rc1 37.Ke2–+) 34...Qc6 (34...Nd3 35.Qd3 Rb8 36.Kc1 Qa1 37.Kd2 Qa5 38.Kc2 Qa2 39.Kd1 ed3 40.Ng5 fg5 41.e4 Rb1) 35.Ra7–+ Kg6 36.Nf4?? (36.Qc6 Nc6 37.Rb7–+) 36...Nf4 37.ef4 (37.Qf7 Kf5 38.g4 Kg4 39.ef4 Nd3 40.Ka3 Qc3 41.Qb3 Qa1 42.Qa2 Qc1 43.Ka4 Qc6 44.Ka5 Qc3 45.Ka6 Nb4 46.Kb5 Rb8 47.Rb7 Rb7 48.Ka4 Na2 49.h3 Kh3 50.d5 Qb4) 37...Qc4 0–1. popovicigelu – jeglin, kurnik, 2012.

7.Nh3 ab5

8.Bb5 c6 9.Nf4 Bf7 10.Be2 Bd6 11.c4 (11.Nh5 g6 12.Ng3 Ne7 13.c4 0-0 14.c5) 11...Ne7 12.Nh5 (12.cd5 Nd5 13.Ne4 Bf4 14.ef4) 12...0-0 13.0-0 (13.c5 Bc7 14.Qb3) 13...Nd7 14.Ng3 (14.c5=) 14...f5 15.f4 dc4 16.Nc4 Nf6 17.a4 Nfd5 18.Qb3 Bc7 19.a5 Ba5 20.Qb7 Rb8 21.Qa7 Rb2 22.Qa5 Qa5 23.Ra5 (23.Na5? Ne3 24.Rfb1 Rb1 25.Rb1 Ra8–+) 23...Rc2 24.Rf2 Be6 25.h3 Rb8 26.Ra3 Rb4 (better is 26...Nc8!?+=) 27.Ra8+= Nc8 28.Nd6 Ndb6 29.Rb8 Nd5 30.Ra8 Nc7 (30...Ndb6!? 31.Rb8 Nd5 32.Rb4 Nb4 33.Ndf5 Nd3+=) 31.Rc8+/– Bc8 32.Nc8 g6 33.Bf1 Rc3 34.Ne2 Re3 35.Ne7 Kf7 36.Nc6 Rb1 37.Ne5 Ke6 38.g3 Nd5 39.Nc4 Reb3 40.Kh2 Rb4 41.Ne5 Ne3 42.Kg1 Re1 43.d5 Kd6 (43...Nd5?! 44.Nc6 Rbb1 45.Ncd4 Kf6 46.g4–/+) 44.g4 Nf1 (44...Rf1?! 45.Rf1 Nf1 46.Kf1 Kd5 47.Kf2=) 45.Rf1 Re2 46.Rd1 e3 47.Nf7 Ke7 48.Ne5 Rd2 (48...Rf4?! 49.d6 Ke6 50.d7=) 49.Re1 Rf4 50.Re3 Re4 51.Nc4 Re3 52.Ne3 f4 (52...f4 53.d6 Rd6–+) 0–1. Horbach,Frank – De Reu,Paul (2035), IECG, 1998.

8.Nf4 Bf7 9.Bb5 c6 10.Be2 Bd6 11.c4 Ne7 12.0-0 0-0 13.g3 Bf4 14.ef4.

6.Nd2 Bb4

7.Ne2 Ne7 8.Nf4 Bf7 9.Be2 (9.Qg4 0-0 10.Ne6 Be6 11.Qe6 Kh8 12.c3 Bd6 13.Qh3) 9...Ng6 (9...Nd7 10.0-0 0-0 11.c3 Bd6 12.Qb3 Nb6 13.a4) 10.Ng6 hg6 11.c3 Bd6 (11...Be7 12.c4 Nd7 13.0-0) 12.h3 (12.c4 Nd7 13.c5) 12...f5 13.Qa4 (13.Qb3=) 13...c6 (13...Qg5 14.g3=) 14.Ba3+= 0-0 (14...Ba3 15.Qa3 g5 16.Rb1+=) 15.0-0-0 (15.Bd6!? Qd6 16.Rb1+/–) 15...Be8 16.c4 cb5 17.cb5 Na6 18.Qb3 (18.Bd6 Qd6 19.Qa5 Nc7+=) 18...Ba3 19.Qa3 Nc7 20.Qb3 b6 (20...Rc8 21.Kb1+=) 21.Kb2 (21.f3 ef3 22.Nf3 a6 23.ba6 b5+=) 21...a5 22.a4 Ne6 (22...Rc8 23.Rc1+=) 23.Rc1 Qd6 24.f4 (24.Rc2+/–) 24...Nd4? (better is 24...g5!? 25.g3 Bd7+=) 25.ed4+– Qf4 26.Nf1 (26.Qd5? Bf7 27.Qc6 Qd2 28.Rc2 Qb4 (worse is 28...Qd4 29.Qc3 Rad8 30.Qd4 Rd4 31.Ka3–+) 29.Kc1 Qd4–+) 26...Qf2 27.Qe3 (27.Qd5 Bf7 28.Qc6 Qe2 29.Qc2 Qc2 30.Rc2 Rad8–+) 27...Qh4 28.g3 Qe7 29.h4?? (better is 29.Qb3+–) 29...Qb4= 30.Qb3 Qd4 31.Kb1 Bf7 32.Ne3 Qb4 (32...Qe5 33.Rcd1 Qg3 34.Rhg1+=) 33.Qb4 ab4 34.Bd1 d4 35.Nc4 Rab8 (35...Bc4 36.Rc4 Rad8 37.Rb4=) 36.Ne5 Be8 (36...Rb7 37.Rc6+=) 37.Bb3+= Kh7 38.Rc7 (38.Rc4 d3+/–) 38...Kh6 39.Rf1 (39.Rd1 Rd8+=) 39...Rd8 40.Kc1 (40.Be6=) 40...e3 (40...g5!?=) 41.Bc4 (41.Re7 Kh5+=) 41...b3 (41...g5 42.hg5 Kg5 43.Nf3 Kh6 44.Rh1 Bh5 45.Rc6 g6+/–) 42.Kb2 Rf6 43.Kb3 Rfd6 (43...Rf8 44.Kc2 g5 45.hg5 Kg5 46.Nf3 (46.Rg7 Kf6 47.Rb7 Ke5+=) 46...Kh5 47.Rg7+–) 44.Kc2 (better is 44.Re7 Rf6 45.Rd1+–) 44...Rd5?? (better is 44...Ra8+–) 45.Bd5 Rd5 46.Nd3 (better is 46.Re7!? Rd8+–) 46...Bd7 47.Nf4 d3 (47...Rd6 48.Rd1 g5 49.hg5 Kg5 50.Ne2+–) 48.Nd3 Be6 (48...g5 49.hg5 Kg5 50.Re1+–) 49.Re1 (49.Rc6 Bg8+–) 49...f4 (49...Rd4 50.Rc6 Bd5 51.Rb6 Ra4 52.Re3+–) 50.gf4 (50.Nf4!? Rd6+–) 50...Bf5 51.Re3 Kh5 52.Kc3 Kh4 (52...Bd3 53.Rd3 Rf5 54.Rg7 Rf4 55.Rg3 Kh4 56.Rg1+–) 53.Rc6 Kg4 54.Rb6 Rd7 55.a5 1–0. Zornack,Andre (1985) – Rheindt,Stefan (2015), RSS4D basic–12, 2008.

7.Ne2 Nh6 8.a3 (8.c3 Bd6 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Qa4 cb5 12.Qb5 Nc6 13.Qb7) A) 8...Bd6 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Qa4 cb5 12.Qb5 Nd7 13.Qb7; B) 8...Ba5 9.c3 (9.Nf4 Bf7 10.c4 dc4 11.Qc2 g5 12.Qe4 Kf8 13.Ne2) 9...0-0 10.Nf4 Bf7 11.Be2 g5 12.Qa4 b6 13.Nh5; C) 8...Bd2 9.Qd2 Nd7 10.Nf4 Qe7 11.Be2 0-0 12.0-0 Nb6 13.Bc3.

7.a3 Ba5

8.c3 Ne7 9.Ne2 0-0 10.Nc1 c6 11.Qb3 Qd7 12.Be2 f5 13.0-0 f4 14.ef4 Rf4 15.g3 (15.f3!?+=) 15...Rf7 16.Qd1 (16.Qa4 Bb6–/+) 16...cb5 17.Ndb3 (17.f3 Bh3 18.Re1 Qc6–/+) 17...Bb6–+ 18.a4 ba4 19.Nd2 a6 20.Ra4 Nbc6 21.c4 (21.f3 e3 22.Ndb3 Bf5–+) 21...dc4 (21...Nd4 22.Bd4 Bd4 23.cd5 Qd5 24.Bc4 Bf2 25.Rf2+=) 22.Nc4 Bc4 (22...Nd5!? 23.Ra3–+) 23.Bc4–/+ Kf8?? (better is 23...Nd5–/+) 24.Bf7+/– Kf7 25.Qh5 (25.Re1!?+/–) 25...Kg8= 26.d5 Nd8?? (better is 26...Qd5 27.Qd5 Nd5 28.Re4 Rd8=) 27.Re4+– Ng6 28.Rfe1 Nf7 29.Nd3 Rd8 30.d6 Rf8? (30...Qd6 31.Re8 Pinning; 30...Nd6 31.Qd5 Pinning) 31.Ne5?? (better is 31.Ba3+–) 31...Nfe5–+ (31...Nge5?! 32.Be5 Ne5 33.Qe5 Bf2 34.Kg2 Be1 35.Re1–/+) 32.Be5? (32.Kh1 Nf7 33.f4–+) 32...Bf2 (32...Ne5?! 33.Qe5 Bf2 34.Kg2 Be1 35.Re1–/+) 33.Kh1 Be1 (33...Ne5?! 34.Qe5 Be1 35.Re1–/+) 34.Re1 b5 (34...Qc6 35.Kg1 Qc5 36.Kh1 Ne5 37.Qe2–+) 35.h3?? (better is 35.Qd1–+) 35...Rf2 (35...Qc6 36.Kg1 Qc5 37.Kh1 Ne5 38.Qe2 Qc6 39.Qg2 Qd6 40.Rc1–+) 36.Kg1 (36.Qg4 Ne5 37.Qd7 Nd7–+) 36...Rf5 (better is 36...Qa7 37.Re4 Qc5 38.Bf4 Qh5 39.Kf2 Qc5 40.Kf3–+) 37.Qg4 (37.Qd1 Re5 38.Qb3 Kh8 39.Re5 Ne5 40.Qd5–+) 37...Qa7 (better is 37...Ne5 38.Qe2 Nf3 39.Kg2 Ne1 40.Qe1 Qd6–+) 38.Bd4+= Qd7?? (better is 38...Qf7+=) 39.Rf1 (better is 39.Re7 Qc8 40.d7 Rf1 41.Kg2 Qa8 42.Qe4 Qe4 43.Re4+–) 39...Rf7?? (better is 39...Rf1 40.Kf1 Qd6–+) 40.Rf7= Kf7?? (40...Qf7 41.d7 Qe7+–) 41.Qd7 Kg8 (41...Ne7 42.Qe7 Kg6 43.g4 b4 44.Qg7) 42.Qg7 1–0. karoo54 – uyuyu, kurnik, 2012.

8.Ne2 Ne7 9.Nf4 Bf7 10.Be2 0-0 (10...a6 11.0-0=) 11.0-0 c6 12.a4 Nd7 (12...b6 13.Ba3=) 13.c4 (13.Ba3 Bc3 14.Ra2 a6=) 13...Bc7 (13...g5 14.Nh3=) 14.bc6 bc6 15.cd5 (15.Rb1 Bf4 16.ef4 Qc7=) 15...cd5 (15...Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Ba3=) 16.Ba3 Re8 17.Nb3 (17.Rc1 Bf4 18.ef4 Rc8=) 17...Nb6 (17...Bf4 18.ef4 Ng6 19.Qd2=) 18.Bb5+= Rf8 19.Qg4 (19.Nc5 Bf4 20.ef4 Nc4+=) 19...f5 (19...Qc8 20.Qh4 Nf5 21.Qh3+=) 20.Qh4 (20.Qg5 Nbc8+=) 20...Bd6 (20...Nec8 21.Qg3 Nd6 22.Nc5+=) 21.Nc5 (21.Bd6 Qd6 22.Nc5 Ng6 23.Ng6 Qg6+=) 21...Ng6 (21...Nc6 22.Qh3 Nd4+–) 22.Qd8+– Rfd8 23.Ng6 hg6 (better is 23...Bg6!? 24.Bc6 Rac8+=) 24.Nb7+– Ba3 25.Nd8 (25.Ra3?! Rdc8+=) 25...Rd8 (25...Bd6 26.Nf7 Kf7 27.a5+–) 26.Ra3 Rc8 (26...Nc4 27.Rc3+–) 27.Rb3 Kf8 (27...Be6 28.h4+–) 28.Rfb1 Ke7 (28...Rc2 29.a5 Nc8 30.R3b2 Rb2 31.Rb2+–) 29.a5 Nc4 30.Ba6 (30.Ba6 Rc7 31.Rb7 Rb7 32.Rb7 (32.Bb7?! g5+–) 32...Kf6 33.Bc4 dc4 34.a6+–) 1–0. pcmvr (2695) – iivanov (2500), net–chess.com, 2006.

7.c3 Ba5

8.a4 c6 9.Qb3 (9.Nb3=) 9...Ne7 (9...Qd7!?=) 10.Ne4+= 0-0 (10...de4 Exploits the pin 11.Qe6 Annihilates a defender: e6) 11.Nf3+/– Kh8 (11...Nd7 12.Bd3+/–) 12.Nc5 Bc8 13.Ba3 (13.Be2 b6 14.Nd3 a6+/–) 13...f5 (13...b6 14.Nd3+/–) 14.g3 (14.Ne5 Rf6+/–) 14...Ng6 Black plans f4 (14...b6 15.Nd3 Bb7 16.Nf4+/–) 15.Be2 Re8 16.h4 (16.0-0 b6 17.Nd3 cb5 18.ab5 Be6+–) 16...Qf6 (16...b6 17.h5 Ne7 18.Nd3+/–) 17.Rc1 (17.h5 Ne7+/–) 17...f4 (17...b6 18.h5 Ne7 19.Nd3+/–) 18.h5 fe3? (better is 18...Nf8 19.gf4 b6+–) 19.hg6 Bg4 (19...ef2 20.Kf2 h6 21.bc6 bc6 22.c4+–) 20.Qd1 (20.Rh7 Kg8 21.Qd1 b6+–) 20...Bc7 (20...ef2 21.Kf2 b6 22.Rh7 Kg8 23.Rh8 Kh8 24.Qh1 Bh3 25.Qh3 Qh4 26.Qh4 Kg8 27.Qh7 Kf8 28.Ne6) 21.Rh7 Kg8 22.Rh4 (22.fe3 b6 23.Nb7 Bc8+–) 22...Bf3 23.Bf3 Rf8 (23...b6 24.bc6 ef2 25.Kf2 bc5 26.Rh8 Kh8 27.Qh1 Kg8 28.Qh7 Kf8 29.Bc5 Bd6 30.Qh8 Ke7 31.Re1 Qe6 32.Qh4 Kf8 33.Bd6 Re7 34.Qh8 Qg8 35.Be7 Ke8 36.Qg8) 24.Bd5! cd5 (24...Rf7 25.Bf7 Qf7 26.Rh8 Kh8 27.Qh5 Kg8 28.gf7 Kf8 29.Ne6) 25.Rh8! The nicest combinations are those leading to mate 1–0. Gorbylev,Aleksandr – Cehic,Goran (2150), Ch World (for the Deaf), 1996.

8.Qa4 b6 9.Nb3+/– Ne7 10.Na5 ba5 11.Qa5 0-0 12.Ne2 Nd7 13.Nf4 Bf7 14.Be2 g5 15.Nh3 Nb6 16.0-0 (16.Ba3 Be6+/–) 16...Qd7 17.a4 Be6 18.Ba3 Rf7 19.f4 (better is 19.Qa6+/–) 19...Bh3+= 20.gh3 Qh3 21.Bc1 (21.Rf2!?–/+) 21...gf4 22.c4?? (22.Rf4 Nc4 23.Bg4–+) 22...Rg7 23.Kf2 (23.Bg4 Rg4 24.Kf2 Qh4 25.Ke2 Rg2 26.Kd1 Qh5 27.Rf3 Qf3 28.Ke1 Qe2) 23...Qh4 0–1. popovicigelu – olmitica, kurnik, 2013.

8.Qa4 c6 9.Ne2 Bd7 (9...a6 10.bc6 b5 11.c7 Qc7 12.Qb3=) 10.Nf4= a6 (10...Qb6 11.Nb3 g5 12.Ne2+– (12.Qa5?! Qa5 13.Na5 gf4+/–; 12.Na5?! gf4 13.ef4 cb5=)) 11.ba6 (11.bc6 Bc6 12.Qd1 g6+=) 11...Na6 12.Qc2 (12.Qb3 b6=) 12...Nc7 (12...Ne7 13.Rb1+=) 13.Be2= Ne6 (13...Ne7 14.0-0=) 14.Ne6 Be6 15.0-0 f5 (15...Qd6 16.Rfb1=) 16.Nb3 (16.Qb3 b6=) 16...Bc7+= 17.Nc5 Bc8 (17...Qh4 18.g3 Qe7 19.c4+=) 18.f3 Qh4 The mate threat is Qxh2 19.f4 g5 (19...b6 20.g3 Qf6 21.Nb3+=) 20.Qd2 (20.g3 Qh6=) 20...gf4 21.ef4 Nf6 (better is 21...b6 22.Nb3 Ba6+=) 22.Qe1? (22.c4 dc4 23.Bc4 Nd5 24.Bd5 cd5+=) 22...Qh6?? (better is 22...Qe1 23.Rfe1 b6–+) 23.Qg3 (23.Qd2!?=) 23...Rg8 24.Qe3 b6 25.Nd3 Ba6 26.Ne5 Be2 (26...Be5 27.de5 Ng4 28.Bg4 Bf1 29.Bh3–+) 27.Qe2 Ng4 Threatening mate... how? 28.h3 (better is 28.Ng4!? Rg4 29.g3–/+) 28...Ne5–+ 29.fe5 Qh3 30.Rf2 Kd7 (30...Rg3 31.c4 e3 32.Rf3–/+) 31.a3 Rg3 Black intends e3 (31...Rae8 32.Re1–+) 32.Qd2 (32.Raf1!?–/+) 32...Rag8 33.Kf1 (33.Re2 f4! 34.Rf1 f3–+) 33...Qh1 34.Ke2 Qh5 35.Kf1 (35.Ke1–+) 35...e3 36.Qe2 (36.Qc2 ef2 37.e6 Ke6 38.Qe2 Qe2 39.Ke2 Rg2 40.Rf1–+) 36...Qh1 0–1. Dietrich,Maximilian – Preusser,Raimund, Niedersachsen–ch U13, 1996.

8.Ne2 Ne7 9.a4 0-0 10.Nb3 Bb6? (better is 10...c6=) 11.a5 Nd7 (11...a6 12.Nf4 Qd6 13.Ba3+–) 12.ab6 Nb6 13.Nf4 Bf7 14.Be2 g5 15.Nh5 Ng6? (15...Bh5 16.Bh5 Nc4 17.Ba3+–) 16.0-0 (16.Ba3 Ne7 17.Nc5 Bh5 18.Bh5 Nc4+–) 16...f5 17.f3 (better is 17.Ba3!? Ne7+–) 17...ef3 18.Bf3 g4 (18...Nc4 19.Bc1 Nh4 20.Be2 Bh5 21.Bh5+–) 19.Be2 Nh4 20.Nf4 Qe7 21.Qd2 Nc4 (21...Rfe8 22.Nc5+–) 22.Bc4 dc4 23.Nc5 (better is 23.Ba3!? Qd7 24.Nc5 Qb5+–) 23...b6 24.Na6 Ng6 (24...Qd7+–) 25.Ba3 c5 (25...Qd7 26.Bf8 Rf8 27.Qc2+–) 26.bc6 (26.bc6 Qe4 27.Bf8 Rf8 28.c7+–) 1–0. Krivoshapko,Alexander – Skokov,Boris, Omsk RUS, Summer Open, 2013.

8.f3 f5 9.a4 (9.Nb3 Bb6=) 9...Nf6 10.Nb3 Bb6 11.a5 ef3 12.Nf3 (< 12.ab6 fg2 13.Bg2 cb6+/–) 12...Bd4 (12...a6 13.ab6 cb6 14.Bd3+–) 13.ed4 0-0 14.Bd3 Re8 (14...a6 15.0-0+–) 15.0-0 Nbd7 (15...a6 16.Nc5 Qc8 17.Ng5+–) 16.Ng5 g6 17.c4 (17.a6 Rb8+–) 17...dc4 (17...a6 18.Ne6 Re6 19.ba6 ba6 20.cd5 Nd5 21.Bc4+–) 18.Ne6 Re6 19.Bc4 Nf8 20.Nc5 Nd5 21.Nb7 (better is 21.Ne6 Ne6 22.a6 Rb8+–) 21...Qd7 22.Qb3 c6 23.bc6 Qc6 24.Bd5 Qc8 25.Rae1 Rb8 26.Re6 Kh8 27.Re7 Ra8 28.Bf7 Ne6 29.Be6 Qe6 30.Qe6 Rf8 31.d5 Rf6 32.Bf6# 1–0. SuperForte – REXChess, 1994.

7.c3 Bd6

8.a4 c5 9.dc5+/– Bc5 10.Nb3 (10.Ne4 Nd7 11.Nc5 Nc5+/–) 10...Bd6 (10...Nd7 11.Ne2=) 11.Ne2 Nh6 12.Ned4 (12.Nbd4!? Bf7 13.Nf4=) 12...Bf7= 13.Be2 Nd7 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qe7 (15...Ne5 16.0-0=) 16.Qa1 (16.Ra1 0-0=) 16...Rc8 (16...0-0 17.0-0=) 17.a5= 0-0 (17...Ne5!?=) 18.a6+= Nc5?? (better is 18...b6 19.Nc6 Rc6 20.bc6 Ne5+=) 19.Nc5+– Rc5 20.ab7 Qb7 21.Ra7 Qb6 22.Ra6 Qb8 23.Kd2 (better is 23.0-0 Rc7+–) 23...Rc4? (23...Rc7+–) 24.Bc4 dc4 25.h3 Rd8 (25...f5 26.Qa5 f4 27.b6+–) 26.Qa5 Be8 (26...Nf5 27.b6 Nd4 28.cd4+– (28.ed4?! Bd5+–)) 27.Ra1 Nf5 (27...Nf7 28.Ra8 Qd6+–) 28.Ra8 (28.Ra8 Qa8 29.Qa8 Ra8 30.Ra8+–) 1–0. Hingst,Thomas (2095) – Rheindt,Stefan (2015), RSS7E basic–13, 2009.

8.a4 Ne7+=.

8.c4 c6 9.Qb3 Ne7+=.

6.Nd2 c5

7.c3 Bd6 8.a4 (8.dc5 Bc5 9.c4 Qe7=) 8...cd4 (8...Nd7 9.c4 cd4 10.Bd4 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bb4 13.Kf1=) 9.ed4 (9.cd4 Nd7=) 9...Ne7+= 10.Qb3 Bf7 (10...f5 11.Ba3+=) 11.Ne2 (11.c4 0-0+=) 11...Nd7 12.f3 (12.Ba3 Ba3 13.Qa3 0-0+=) 12...0-0 (12...e3 13.Nb1–/+) 13.fe4+= de4 14.c4 f5 15.Nc3 (15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Rc8+=) 15...Kh8 (15...Ng6 16.g3–/+) 16.Be2+= Qc7 17.Nf1 (17.b6 Qb6 18.Qb6 ab6= (worse is 18...Nb6 19.c5+/–)) 17...Ng6 (17...Rae8 18.a5+=) 18.g3 (18.Ne3 Nf4+=) 18...Rae8–/+ 19.Nd2 (19.Ne3 f4 20.Ncd5 Qa5 21.Bc3 Qd8 22.gf4 Nf4 23.Nf4 Qh4 24.Kd2 Qf4+=) 19...Rd8 (19...e3 20.Nf3–/+) 20.Qc2 Nf6 (20...Bb4 21.Rd1+=) 21.c5 (21.b6 ab6 (worse is 21...Qb6 22.c5 Bc5 23.dc5+=) 22.Nb5 Qe7+=) 21...Be7–/+ 22.Nd1 Nd5 (22...f4 23.gf4 Qf4 24.Ra3–/+) 23.0-0+= Be8 (23...Qd7 24.a5+=) 24.Bc4 Bf6 (24...Bg5 25.Nb3+=) 25.Bd5 Rd5 26.Qc4 (better is 26.Ne3!? Bd4 27.Bd4 Rd4 28.Rf5 Rf5 29.Nf5=) 26...Bf7–/+ 27.Qe2 (27.Qc2 A) 27...Rd4?! 28.Rf5 Rd5 29.Rf6 gf6 30.Ne4= (30.Bf6?! Kg8=); B) 27...Rfd8 28.Nb3 f4–/+) 27...Rd4 White creates threats along the open f–file (27...Rfd8 28.Nb3 R5d7 29.Qc2–/+) 28.Rf5 (better is 28.Rc1+=) 28...Qe7 (better is 28...Rfd8!? 29.Ne4 Bc4+=) 29.Ne3= Rdd8 (29...Rd3 30.Bf6 gf6 31.Rd1+=) 30.Bf6+= gf6 31.Kh1 (31.Raf1 Be6 32.R5f2 Bh3=) 31...Qe6 (31...Be6 32.Ne4 Bf5 33.Nf5–+) 32.Qf2 Attacks the backward pawn on f6 (32.Raf1 Qa2 33.R5f2 Rfe8+=) 32...Rd3 (32...Ne5!? 33.Rf6 Nd3+=) 33.Ndc4+/– Be8 (33...Qe7 34.Nd6 Be6 35.Rh5+=) 34.Rf1 (better is 34.Re1+/–) 34...Kg7? (better is 34...Bd7!?+/–) 35.Nd6+– White fights for the Initiative 35...Rd6 (35...Ne5 36.Rf4 (36.Nb7?! Nf3 37.Nd6 Bg6 38.Rf3 ef3+/–) 36...Rd6 37.Nf5 Kh8 38.Nd6+–) 36.cd6 Qd6 (36...Ne5 37.Qg2+–) 37.Nd5 Bf7 (37...Ne7 38.Rf6 Rf6 39.Nf6+– (39.Qf6?! Qf6 40.Nf6 Bg6+–)) 38.Nf6 e3 (38...Bc4 39.Nh5 Kg8+–) 39.Qe3 Kh8 (39...Ne7 40.Rg5 Bg6 41.Nh5 Kg8 42.Qb3 Nd5+–) 40.Qc3 Ne5 (40...Rd8 41.Rh5 h6 42.Rh6 Kg7 43.Rh7 Kf8 44.Rf7 Kf7 45.Ne4 Ke8 46.Nd6 Rd6 47.Qc8 Ke7 48.Qc7 Rd7 49.Re1 Ne5 50.Qe5 Kf7 51.Qe6 Kg7 52.Qd7 Kg6 53.Qd6 Kg5 54.Qe6 a6 55.Re5) 41.Ne4 (better is 41.Re5 Qd8 42.Ng4+–) 41...Qe7 42.Re5 Qe5 43.Qe5 Kg8 44.Nf6 Kg7 45.Ne8 Kh6 46.Qg7 Kh5 47.Nf6 1–0. NN – SuperForte 5 Mhz, 1992.

7.c3 Nd7 8.Ne2=.

7.c4 cd4= 8.ed4 (8.cd5 Bd5 9.Bd4 Nh6=) 8...Bb4 (8...dc4 9.Qa4=) 9.c5 (9.Rc1 Qd7=) 9...Qa5 (better is 9...Ne7=) 10.Bc1?? (better is 10.a3 Bd2 11.Qd2 Qd2 12.Kd2+=) 10...Bc3–/+ 11.Rb1 Qa2 12.Rb3 Bg4?? (12...Qa1 13.Ra3 Bd2 14.Qd2+–) 13.Be2 (13.Qg4 Bd2 14.Bd2 Qb3 15.Qc8 Ke7 16.Qb7 Nd7 17.Ne2=) 13...Bd2 14.Bd2 Be2 15.Ne2 Qa4 16.Bc3 (16.Nf4!?+=) 16...Ne7= 17.Nf4 0-0 18.0-0 Nd7 (18...Rc8 19.Ne6=) 19.Qc2 (better is 19.Ne6 Rf7 20.Re1=) 19...f5?? (better is 19...Rfc8+=) 20.Ra1+– Nc5 21.dc5 (21.Ra4!? Na4 22.Bb4 Rfc8+–) 21...Qc4 22.Ne6 Rf7 (22...d4 23.Nd4 Rfc8+–) 23.Rb4 Qd3 24.Qb3 Ng6 (24...Qe2 25.Nf4 Qg4 26.Nd5 Nd5 27.Qd5+–) 25.Rd1 Qe2 26.Rbd4 (26.Re1 Qg4 27.Qd5 Nh4+/–) 26...Ne7?? (better is 26...e3 27.f3 Re8 28.Qd5 Nh4 29.Rh4 Qf2 30.Kh1 e2+–) 27.Nf4+– Qg4 28.Nd5 Nd5 29.Rd5 Raf8 30.Rd7 Qg5 31.Be5 f4 (31...e3+–) 32.Bd6 f3 Do you see the mate threat? 33.g3 Qf6 (33...e3 34.Bf8 ef2 35.Kf2+–) 34.Bf8 Kf8 35.Rd8 Qd8 36.Rd8 Ke7 37.Qd5 Kf6 38.Rd6 Ke7 39.Qe4 Kf8 White now must not overlook the idea g6 40.Rd8 1–0. NN – SuperForte 5 Mhz, 1993.

7.dc5!? Qc7 A) 8.Nb3 Nh6 9.Be2 Bc5 10.Nc5 Qc5 11.Bd4 Qc7=; B) 8.Ne2 Bc5 9.Nf4 Bf7 10.Rc1 Bb4 11.a3 Ba5+=; C) 8.c4 Qc5 9.cd5 Qd5 10.Bc4 Qf5 11.Qb3 Bc4 +/–.

7.dc5!? Qc8 8.c4+= Qc5 9.Bd4 Qd6 10.Nh3 dc4 11.Nf4 Bf7 +/–.

7.bc6 Nc6+= 8.Bb5 (8.Ne2 Bd6= (8...g5 9.c4 dc4 10.Nc3 Bb4 11.Qc2 Qe7+=) 9.c4 dc4 10.Ne4 Rc8 11.N2c3 Bb4=; 8.Nh3 Bd6 9.c4 Nge7 10.c5 Bc7 11.Ng1 0-0+=) 8...Bd6 (8...Qb6 9.a4+= a6 10.Bc6 Qc6 11.Ba3 Be7+=; 8...Qa5 9.a4 a6 10.Ne2 Bd6 11.c4 Bb4+=) 9.Ne2 (9.c4 Qa5= 10.Qc2 f5 11.Nh3 Nf6=) 9...Nge7 (9...a6 10.Nf4 Bf4 11.Bc6 bc6+=) 10.c4 0-0 (10...a6 11.cd5 Bd5=) 11.Nc3 (11.Qb1 f5+=) 11...f5 12.c5 Bc7 13.0-0 (13.f4 a6 14.Be2 Ba5=) 13...f4+= 14.Rb1 (14.Qb3 Nf5 15.Rae1 fe3 16.fe3 Qh4–+) 14...fe3 15.fe3 Rf1 16.Nf1 Rc8 17.Ne2 Qf8 18.Bc3 Bg4 19.Qe1 Qf6 20.Rb2 Rf8 21.Neg3 a6 (21...Qg6 22.Rf2+=) 22.Ba4= Bc8 23.Rf2 Nf5 24.Bb3 Qe6 25.Qe2 (25.Nf5 Rf5 26.Rf5 Qf5=) 25...Nce7 (25...Ng3 26.Rf8 Kf8 27.Ng3 Bg3 28.hg3 Qf7+=) 26.Qg4 (better is 26.Nf5!? Nf5 27.Qh5=) 26...Nd4!–/+ 27.Qg5? (27.Bd4 Qg4; 27.ed4 Qg4) 27...Rf2–+ 28.Kf2 Qf7 29.Kg1 Ne6 (29...Nb3?! 30.ab3 h6 31.Qh4–+) 30.Qh4 Nc5 31.Nh5 Ng6 32.Qe1 Nb3 33.ab3 Be5. NN – SuperConstellation4, 1988.

7.dc5!? Bc5

8.Nb3 Bb4 9.c3 Bd6 10.Nd4 Bf7 11.Nh3 Nd7 12.Nf4 Bf8? (better is 12...Bf4!? 13.ef4 Ne7=) 13.Nde6+/– (13.Nde6 Qc8 14.Nf8 Nf8 15.Nd5+/–) 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

8.Nb3 Bb4 9.Nd2=.

8.Nb3 Bb6 9.Ne2 Ne7 (9...Bg4 10.h3 Bh5 11.Qd2+=) 10.Ned4+= Qd6 11.Ne6 Qe6 12.Be2 0-0 13.0-0 Nd7 14.a4 Nc5 15.a5 (better is 15.Nc5 Bc5 16.a5+=) 15...Bc7?? (15...Nb3 16.cb3 Bc7 17.a6=) 16.Nd4 (better is 16.Nc5 Bh2 17.Kh2 Qd6 18.Kg1 Qc5 19.Ba3+–) 16...Qd6 Threatening mate... how? 17.g3 Qd7 18.f4 ef3 19.Nf3 (19.Bf3 Be5+=) 19...Nf5= 20.Ne5?? (better is 20.Bd4 Qe7 21.Ra3=) 20...Be5 (20...fe5 21.Ba3 Qd6 22.Qd2–+) 21.Bg4 (21.Bd4 Bd4 (21...Nd4?! 22.ed4 Rae8 23.Bh5–/+) 22.ed4 Ne3–+) 21...Bb2 22.Bf5 Qd6 (22...Qf7 23.Ra2 Be5 24.Qg4–+) 23.Rb1 Be5 (23...Bc3 24.Qh5 h6 25.Qg6–+) 24.Qh5 Do you see the mate threat? 24...g6 (better is 24...h6!? 25.Qg6 Rfd8 26.Qh7 Kf8 27.Qh8 Kf7 28.Qh7–+) 25.Bg6 Threatening mate: Qxh7 25...Qe7 (25...hg6 26.Qg6) 26.Bd3 (26.Bf5 Rad8–+) 26...Kh8 27.Qh6 (27.Kh1 Rad8–+) 27...Rg8 28.Rb4?? (28.Bf5 Bc3–+) 28...Rg7 (better is 28...Nd3 29.Rh4 Nb2–+) 29.Rh4 Bc3 30.Rf5 Bd2 31.Qf6?! (31.Kf2–+) 31...Qf6 32.Rf6 Be3 (32...Ba5?! 33.Kf2–+) 33.Kg2 Bg5 34.Rhh6 White intends a6 (34.Rhf4 Bf4 35.Rf4 Rc7–+) 34...d4 (34...Nd3 35.cd3 Rc7 36.a6 Rc2 37.Kh3–+) 35.a6 (35.Bc4 Rc8 36.Rd6 Bh6 37.Rh6 Ne4–+) 35...b6 (35...Nd3 36.cd3 Rb8 37.Re6 Bh6 38.Rh6 ba6 39.ba6–+) 36.Rd6 (36.Rb6 ab6 37.Rb6 Re7–+) 36...Bh6 37.Rh6 Rd8 (37...Nd3 38.cd3 Rg5 39.Rd6–+) 38.h3 (38.Rf6 Nd3 39.cd3 Re7–+) 38...Kg8 (38...Nd3 39.cd3 Rg5 40.Rc6–+) 39.g4 (39.Bc4 Kf8–+) 39...Re7 (39...Nd3 40.cd3 Rg5 41.Rc6–+) 40.Kg3 (40.Bf5 Ne4–+) 40...Rc7 (better is 40...Re3 41.Kf2 Nd3 42.cd3–+) 41.Kf2 (41.Bf5 Re8–+) 41...Rf7 (41...Nd3 42.cd3 Rf8 43.Kg2 Rc2 44.Kg3–+) ½–½. Kwiek,Janusz – Kapuscik, corr ch35–Poland, 1992.

8.Ne2 Bb4 9.Nd4 Bf7 10.c3=.

8.Ne2 Ne7 9.Nd4 White threatens to win material: Nd4xe6. A comfortable square for the white kn (9.Nf4 Bf7=) 9...Bf7 10.c4 0-0 (10...Bb4 11.cd5 Qd5 12.a3 Bd2 13.Qd2=) 11.Be2 (11.Rc1 a6=) 11...Nd7 12.0-0 Ne5 (12...Nb6 13.Qc1=) 13.cd5 Bd5 14.Qa4 Bd6? (better is 14...b6!?= would allow Black to play on) 15.Ne4!+/– a fitting end to a beautiful game 15...Be4 (15...Be4 16.Ne6 Combination) 16.Ne6+– Qc8 17.Nf8 Bc2 18.Qd4 Bc5 19.Qd2 (19.Qf4!? Bd6 20.Rac1 Kf8+–) 19...Bf5 20.Nh7 Kh7 21.Rac1 (21.Be5 fe5 22.Rac1 Qc7+–) 21...b6 (21...Qd7 22.Qe1 Qd6 23.Be5 Qe5 24.Qd1+/–) 22.Ba3 (22.Be5!? fe5 23.Rfd1 Qb8+–) 22...Qd7 23.Qd7 (23.Qc3!? Rc8 24.Rfd1 Qb7+/–) 23...Nd7+/– 24.Bc5 Nc5 25.Rfd1 Kg8 26.Bc4 Kf8 27.f3 Re8 28.e4 Bd7 29.g4 (29.Rc3 f5+/–) 29...Nc8 (29...Ng6 30.Bf1 Be6 31.Rc2+=) 30.Rd4 Ke7 Black king safety dropped 31.Rcd1 Be6 32.Be6 Ke6 33.Kf2 (33.h4 Nb7+/–) 33...g5 White has a new backward pawn: h2 34.Kg3 Ne7 (34...Nb7 35.h4 gh4 36.Kh4+=) 35.Rd8 Kf7 36.R1d6 Ng8 (36...Rd8 37.Rd8 Na4 38.Ra8+/–) 37.h4 gh4 38.Kh4 Ke7 (better is 38...Re7!? 39.Ra8 Rb7+/–) 39.Re8+– Ke8 40.g5 (40.Kh5 Nb7 41.Rc6 Kd8+–) 40...fg5 (40...Ke7 41.e5 fe5 42.Rd5+/–) 41.Kg5+/– Kf7 42.Kf5 Ne7 43.Ke5 Ng6 44.Kd5 Nf4 45.Kc6 Nfe6 46.Kd5 Ke7 47.e5 Nf4 48.Kd4 Nfe6 49.Kc4 Nd7 Black threatens to win material: Nd7xe5 (49...Kf7 50.Rc6=) 50.Kd5+= Ndc5 51.Kc6 (51.Rc6 Kd7+=) 51...Nd8 (51...Kf7 52.Rd1=) 52.Kd5 (52.Kc7 Nce6 53.Kb8 Nf7 54.Re6 Ke6+–) 52...Nde6+= Twofold repetition 53.Rc6 Kd7 54.Rd6 An ideal square for the white rook. (54.Kc4 Nb7+=) 54...Ke7= 55.a3 Nc7 56.Kc6 N7e6 57.Rd1 Kf7 58.a4 Na4 (58...Kg6 59.a5 ba5 60.Rh1=) 59.Rd7+= Kg6 (59...Ke8 60.f4 Nac5 61.Ra7 Nf4 62.Kb6+/–) 60.Ra7+/– Nd4 61.Kb7 Nc3 62.Kb6 Ncb5 (62...Kf5 63.Rd7 Ndb5 64.f4+/–) 63.Ra5 White threatens to win material: Ra5xb5 (63.Ra4 Nf3 64.Kb5=) 63...Nf3 64.Rb5 Kf5 65.Kc6 Ke6 ½–½. Melich,Jindrich (2130) – Hlavacek,Jiri (2210), CZE–chT2J, 2002.

8.Ne4 Nd7 9.Nc5 Qa5 10.c3 Nc5+/–.

8.Ne4 Be3 9.Nf6 Nf6 10.fe3 0-0+=.

6.Nd2 c6

7.a4 Qa5 8.c3 (8.bc6 Nc6 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Nge7+=) 8...Bd6 9.Qb3 (9.Ba3 Bc7=) 9...Bd7 (9...Bg4 10.bc6 bc6 11.Qb7+–) 10.Ba3= Ba3 11.Ra3 Ne7 12.Be2 Nc8 (12...Nf5 13.bc6 Nc6 14.Qb7=) 13.c4 (13.bc6 bc6 14.Qb4 Qb4 15.cb4 Nd6+=) 13...dc4 14.Bc4 (14.Qc4 cb5 15.Qc5 b6+=) 14...Nd6 15.Be6 (15.Be2 a6=) 15...cb5+= 16.Bd7 Kd7 17.ab5 Qb5 18.Ne4 Qb3 (18...Ne4 19.d5) 19.Nc5 (worse is 19.Rb3 Ne4 20.Rb7 Kd6–/+) 19...Ke7 (19...Kc6 20.Rb3 Nd7 21.Ne6=) 20.Rb3 ½–½. Nock,Joerg – Lex,C, corr Germany, 1995.

7.a4 Bb4 8.bc6 Nc6 9.Bb5=+.

7.a4 Qb6 8.c4 (better is 8.Nh3=) 8...c5 (better is 8...Bb4!?=) 9.cd5+/– Bd5 10.Nc4 (better is 10.Qh5!? Bf7 11.dc5 Bh5 12.cb6+/–) 10...Qe6= 11.Qb3 (11.Rc1 cd4 12.Qd4 Bb4 13.Nd2 Bd2 14.Qd2 Ne7+=) 11...Nd7 12.Nh3 Bd6 13.Nd6 Qd6 14.Bc4 Ne7 (14...Bc4 15.Qc4 cd4 16.Ba3+=) 15.Nf4 Nb6 (15...Bc4 16.Qc4 cd4 17.Bd4+=) 16.Bd5 (16.Nd5 Ned5 17.Ba3 Nc4 18.Qc4 Qe6 19.dc5 0-0+/–) 16...Nbd5 (16...Ned5!? 17.Nd5 Qd5 18.Qd5 Nd5 19.dc5 Nb4+/–) 17.dc5+/– Qc5 18.Ne6 (better is 18.Ba3!? Qc3 19.Qc3 Nc3 20.Be7 Ke7 21.Ra3+/–) 18...Qb4= 19.Qb4 Nb4 20.Nc7 (20.0-0 Nd3 21.Ng7 Kf7=) 20...Kf7 (better is 20...Kd7!? 21.Na8 Nd3 22.Ke2 Nb2 23.Rhd1 Nd3+=) 21.Na8= Nc2 22.Ke2 Na1 23.Ra1 Ra8 24.Rd1 Ke6 (24...a6 25.b6 Rc8 26.Ba3=) 25.Rd4+= f5 26.Rc4 (26.f3 ef3 27.Kf3 g5+=) 26...g6 27.f3 Rc8 28.Rc8 Nc8 29.Kf2 (29.Bd4 Kd5 30.h4 Kc4–/+) 29...Nd6 (29...Kd5 30.Bd4+=) 30.Kg3 ef3 (30...a6 31.b6=) 31.gf3 Kd5 (31...a6 32.b6=) 32.Kf4 Nf7 (32...Kc4 33.Ke5 Nc8 34.Bd4+=) 33.e4 (33.Bg7 Kc4=) 33...fe4 (33...Kc4 34.Bf6=) 34.fe4 Kc4 35.Bf6 h6 (35...Kb4 36.e5 Ka4 37.e6=) 36.h3 (36.Be7 a6+=) 36...Kc5 (36...Kb3+=) 37.h4 (37.Be7 Kc4+=) 37...Kd6 (37...Kb4!?=) 38.Bd4+= a6 ½–½. Bivens,William H – Breaux, corr, 1984.

7.a4 Nh6 8.Ne2 Bd6 9.Ng3 0-0 10.Be2 a6 11.Ba3 (11.bc6 Nc6 12.c4 dc4 13.Nge4 Bb4=) 11...ab5 (better is 11...Ba3!? 12.Ra3 ab5–/+) 12.Bd6= Qd6 13.ab5 Nd7 14.0-0 f5 15.c4 cb5 16.c5 Qe7 17.Ra8 Ra8 18.Qb3 Rb8 (18...b6!? 19.c6 Nf6+=) 19.Bb5+/– Bf7 20.Rc1 Rc8 (20...Nf6 21.Ra1+/–) 21.Bd7 Qd7 22.Rb1 Rb8 23.Qb5 (23.Qb6 Be8+/–) 23...Be8 24.Qd7 Bd7 25.Nh5 Bc6 26.Nf4 Rf8 (26...Ra8 27.Nb3=) 27.h3 g5 (better is 27...Ra8!?+=) 28.Ne6+/– Re8 29.Ng5 Re7 (29...f4 30.ef4 Nf5 31.Rb4+=) 30.Re1 (30.Nb3 Nf7 31.Nf7 Kf7+–) 30...Nf7 (30...f4 31.g4 fg3 32.fg3=) 31.Nf7+– Rf7 32.g3 Bd7 33.h4 h5 34.Rb1 Bc6 35.Rb6 Rf8 36.f3 Ra8 37.Rb2 Kf7 38.fe4 (38.Kf2 Ke7+–) 38...fe4+/– 39.Nf1 Kg6 40.Kg2 Kf5 (40...Ra3 41.Kf2+/–) 41.Rf2 (41.Kh3 Ra1 42.Rf2 Kg6+/–) 41...Kg6+/– 42.Nh2 Bd7 43.Rb2 Ra7 44.Rb6 Bc6 45.g4 Ra2 46.Kg3 Ra3 (better is 46...Ra1+–) 47.gh5 Kh5 48.Ng4 Ra1 (48...Rd3+–) 49.Kh3 (better is 49.Nf6 Kg6 50.Nd5+–) 49...Rh1+/– 50.Nh2?? (better is 50.Kg2 Re1 51.Kf2+/–) 50...Re1 (50...Rg1 51.Rc6 bc6 52.Nf1 Rf1 53.Kg3 Rf3 54.Kh2 Kh4 55.Kg2 Rf5 56.Kh1 Kg3 57.Kg1 Kh3 58.Kh1 Rf1) 51.Rb3 ½–½. Melzig,Ernst – Zoll,Theo, 14sen.Bad Sooden–Allendorf, 2002.

7.Nb3 Bd6 8.Qd2 Ne7 9.f3 f5 10.Nc5 Qc8 11.Nh3 b6 12.Ne6 Qe6 13.Ng5 (13.fe4 fe4 14.Nf4 Qf6+=) 13...Qd7 (13...Qg6 14.f4+=) 14.c4 a5 (14...cb5 15.cb5 a6 16.a4=) 15.a3 (15.bc6 Nbc6 16.Rc1 h6=) 15...0-0 (15...ef3 16.gf3 h6 17.bc6 Qc6 18.cd5 Nd5+=) 16.bc6+= Nbc6 17.cd5 Nd5 18.Bb5 (18.Bc4 Nce7 19.fe4 fe4 20.Ne4 Rac8+/–) 18...Rac8 (18...Be7 19.Rc1 Rac8 20.Ne4 fe4 21.fe4 Bh4 22.g3+=) 19.0-0 (19.fe4!? fe4 20.Ne4+=) 19...Qe7 (19...ef3 20.Nf3 Rfe8 21.Rac1+=) 20.Bc4 (20.fe4 fe4 21.Rf8 Rf8+=) 20...Qg5 (20...Ncb4!? 21.Bb3 A) 21...Qg5? 22.ab4 f4 23.fe4 (23.ba5?! fe3 24.Qe2 ef3 25.Rf3 Kh8 26.Bd5 Qd5 27.ab6 Qb3+/–) 23...fe3 24.Qd3+– (24.Bd5?! Qd5 25.Qe3 Rf1 26.Rf1 Qa2+=); B) 21...a4 22.Ba4 Qg5+=) 21.Bd5+= Kh8 22.fe4 Ne7 23.Be6 (23.Qf2!? Nd5 24.ed5=) 23...Bh2= 24.Kh1?? (24.Kh2 Qh6) 24...Qh6–+ 25.Rf2 (25.g3 Bg3 (25...Qe6?! 26.Qh2 fe4 27.Rad1–+) 26.Kg1 Qe6–+) 25...Bf4 (25...Bg3 26.Kg1 Qh2 27.Kf1 fe4 28.Bf7 Bf2 29.Qf2 Qh1 30.Qg1 Rf7 31.Ke2 Qh5 32.Kd2 Qb5 33.d5 Qb2 34.Ke1 Qa1 35.Kd2 Qb2 36.Ke1 Rc1) 26.Kg1 Be3 (26...Qe6?! 27.Rf4 fe4 28.Rf8 Rf8 29.Rf1–/+) 27.Qe2 Bf2 (27...fe4 28.Bc8 Rf2 29.Qf2 Bf2 30.Kf2 Qd2 31.Kg1 Qb2 32.Rf1 Qd4 33.Kh1–+) 28.Qf2 Qe6 29.d5 (29.e5 Qb3 30.Rc1 Rc1 31.Bc1 Qd1 32.Qf1 Qd4 33.Qf2 Qe5–+) 29...Qe4 (better is 29...Qg6 30.Rf1 Kg8–+) 30.Re1 Rc2 (better is 30...Qd5 31.Re7 Qd1 32.Qf1 Qf1 33.Kf1 Rg8–+) 31.Bg7+= Kg7 32.Qg3?? (32.Re4 Rf2 33.Re7 Rf7 34.Rf7 Kf7 35.Kf2–+) 32...Qg4–+ 33.Re7 Kh8 (33...Kg8 34.Qg4 fg4 35.Re5–+) 34.Kh2?? (better is 34.Qe5 Kg8 35.Qe6 Kh8 36.Qe5 Kg8 37.Qe6 Kh8 38.Qe5=) 34...Qg3–+ 35.Kg3 Rd2 (35...Rd2 36.Kf3 Rd5–+) 0–1. Weisbrod,Juergen – Halaszyn,M, corr ICCF, 1974.

7.c4 cb5 8.cb5 Nd7 9.Rc1 Rc8 (9...Qa5 10.a4=) 10.Rc8 Qc8 11.a4 (11.Qh5 g6 12.Qd1 Bd6=) 11...Bd6 12.f3 ef3 13.Ngf3 Ne7 (13...Bf5 14.Be2+=) 14.Bd3= Nf5 15.Qe2 Nb6 16.a5 (16.e4 de4 17.Be4 Kf7+=) 16...Na4+= 17.Bf5 Nb2 18.b6 a6 (18...Bf5 19.Qb5 Qd7 20.ba7 Qb5 21.a8Q Kf7 22.Qh8 Nd3 23.Kd1 Nf2 24.Ke1 Nh1 25.g4 Bg4 26.Qd8 Bh2 27.Qb6 Bg3 28.Kd1 Bf3 29.Nf3 Nf2 30.Kc2 Qd3 31.Kb2 Qe2 32.Ka1 Qf3 33.Qb7 Kg6 34.Qb1 Ne4 35.Qg1–+) 19.Be6 Qc1 20.Kf2 Qh1 21.Nf1 Nc4 22.Qa2 Be7 (22...Kd8 23.Bd5 Na3 24.Bb7+–) 23.Bd5 (23.Qa4 Kf8 24.Qd7 g6+=) 23...Nd6 24.Qa4 Kf8 (24...Kd8 25.Ng3 Qc1 26.e4=) 25.e4 (25.Qd7 f5+/–) 25...f5 (better is 25...Rg8!?+=) 26.ef5 Nf5 (26...g5 27.Ng3 Qb1 28.Ne5+–) 27.Bb7 Nd6 28.Ng3 Qc1 29.Ba6 Qb2 (29...Kg8 30.Qb3 Nf7 31.b7+–) 30.Kg1 Qc1 31.Nf1 Bf6 (31...Kg8 32.Qd7 Kf7 33.Ne5 Kf6 34.Qg4+–) 32.Qb4 White plans b7 32...Ke7 33.d5 (better is 33.Qc5!? Qd1 34.Bb7+–) 33...Qc3 34.Qc3 (34.Qg4 Qc5 35.Kh1 Qd5+/–) 34...Bc3+/– 35.N1d2 Ba5 36.b7 Bb6 (36...Bd2 37.Nd2 Rb8 38.Bd3=) 37.Kf1 Rb8 38.Ne5 Rf8 (38...Rb7 39.Bb7 Nb7 40.Ndc4+/–) 39.Ke2+– Bc7 40.Nc6 Kd7 41.Nf3 Bb8 42.Nfe5 Kc7 43.Nb8 (43.Nd4 Nb7 44.Ne6 Kc8 45.Nc4 (45.Nf8?! Be5 46.g3 h5+–) 45...Bh2 46.Nf8+–) 43...Rb8= 44.Ke3 Nb7 45.Kd4 (45.Bd3 Kd6 46.Nc6 Ra8+=) 45...Nd6 46.Bd3 Rb2 47.Bh7 Rg2 48.h4 Rh2 49.Ng6 (49.Nf3!? Rf2 50.Be4+=) 49...Nf5–/+ 50.Ke5 Nh4 51.d6 Kd8 52.Nf8 (52.Nh4 Rh4 53.Bg6 Rh6–/+) 52...Nf3–+ 53.Kf4 Ne1 (53...Rf2 54.Ne6 Kd7 55.Nc5 Ke8 56.Kg3+=) 54.Ke5 (54.Bf5 Rf2 55.Ke4 Re2 56.Kd5 Ke8=) 54...Ke8 (54...Rh5 55.Ke4–/+) 55.d7 Ke7 Black gets in control 56.Bf5 Re2 57.Kf4 (57.Be4 g5–/+) 57...Rf2 58.Kg4 (58.Ke4 Kd8–/+) 58...Ng2 (58...Kd8 59.Ng6–/+) 59.Ng6 (59.Kg5 Ne3 60.Ng6 Kd8–/+) 59...Kd8 60.Kg5 Ne3 61.Bh3 Rf3 62.Nf4 (62.Be6 Rg3 63.Kh5 Rg1–/+) 62...Rg3–+ 63.Kh4 Rg1 64.Kh5 g5 65.Ne6 Kd7 66.Ng5 Kd6 67.Bc8 (67.Be6 Rh1 68.Kg6 Ke5–+) 67...Nd5 (67...Rh1 68.Kg6–+) 68.Bb7 Rb1 (better is 68...Nf6!? 69.Kg6 Ke5–+) 69.Nf7 (better is 69.Ne4 Ke5 70.Bd5 Rh1 71.Kg5 Kd5 72.Nf6 Ke6 73.Ng4–/+) 69...Ke7?? (better is 69...Ke6 70.Bd5 Kd5–/+) 70.Bc6?? (70.Bd5 Rb5 71.Kg4 Rd5 72.Ng5+=) 70...Nf6 (70...Nf6 71.Kg6 Ke6–+; 70...Kf7?! 71.Bd5 Kf6 72.Be4+=) 0–1. SuperForte – Mephisto Mondial, 1994.

7.c4 dc4 8.bc6 Nc6 9.Bc3=+.

7.Be2 Nh6 8.Nb3 Bb4 9.c3 Bd6 10.Nh3 0-0 (10...0-0 11.Nf4 Bf4 12.ef4 cb5=+; 10...Bh3!? 11.gh3 Qd7–/+) 0–1. Scott – Spiegel,M, corr SOK–88–21, 1988.

7.Ne2 f5 8.bc6 (8.Nf4 Bf7=) 8...bc6 (8...Nc6 9.Nf4 Bf7 10.Rc1=) 9.Qc1 (9.c4 Bd6=) 9...Qa5 (9...Nd7 10.Nf4 Bf7 11.Ba3=) 10.c4+= Nf6 11.c5 Bc8 12.Qc3 (12.Rb1 Ba6= (12...Qa2?? 13.Ra1 Qa6 14.Ra6 Ba6 15.Nf4+–)) 12...Qc7 13.Nf4 g5 14.Nh3 (14.Ne2 Bg7=) 14...Bh6 15.Rb1 (15.Ng1 Nbd7=) 15...Nbd7 (15...f4 16.Ng1=) 16.Nb3 Nf8 (16...a5 17.a4=) 17.Qa5 (17.Ng1 Ne6=) 17...Qd7 18.Ng1 (18.Bc1 Ne6=) 18...Ng6 (18...Rb8 19.Qa4 Ne6 20.Na5=) 19.Qb4 (19.Qa4 f4=) 19...0-0 20.Bc1 (20.h4 g4= (20...Nh4? 21.g3+–)) 20...f4 21.Na5 (21.h4 fe3 22.Be3 Ng4=) 21...Ng4 (21...fe3 22.Be3 (worse is 22.fe3 Ng4 23.Nh3 Qc7–/+) 22...Ng4 23.Qd2+=) 22.ef4= gf4 (22...Nf4 23.Bf4 Rf4 24.Nh3+=) 23.h3 Nf6 24.Rb3 (24.Qa4 Ne7=) 24...Re8 (24...Qc7=) 25.Nc6 (25.Ne2!?=) 25...Qc6–/+ 26.Bb5 Qe6 27.Be8 Ne8 28.Ne2 Ba6 29.Rg1 e3 (29...Rc8 30.Rc3–/+) 30.Rb2 (30.fe3 fe3 31.Qa3 Nc7–/+) 30...ef2 31.Kf2 Bg5 32.g3 (better is 32.Ke1!?–/+) 32...fg3–+ 33.Ng3 Bc1 34.Rc1 Nf4 35.Qd2 Nd3 36.Kg2 Ng7 37.Rcb1 Nb2 38.Rb2 Qf6 (38...Rf8 39.Kh2–+) 39.Kh2 Re8 40.Qf2 Qh4 41.Nh1 (41.Rd2 Rf8 42.Qg2 Bc4–+) 41...Qf2 42.Nf2 Re2 43.Rb8 Kf7 (43...Kf7 44.Kg1 Ne6–+) 0–1. Cetwinski,Olgierd (2210) – Jaworski,Miroslaw (2305), corr Poland–ch42, 1999.

7.Nh3= cb5 8.Bb5 Nd7 (8...Nc6 9.Nf4 Qb6 10.Ne6+–) 9.Nf4 Bf7 (9...Qa5 10.Ne6 Ke7 11.Nf8 Nf8 12.a4+–) 10.c4 (10.0-0 Bd6+=) 10...a6 11.Bd7 (11.Ba4 dc4 12.Ne4 b5=) 11...Qd7= 12.Nd5 Bd5 13.cd5 Qd5 (13...f5 14.Qb3+=) 14.Qa4 (14.Qb3 Qb3 15.ab3 Bb4=) 14...Kf7 (14...b5 15.Qb3 Qb3 16.ab3=) 15.Rc1 (15.Qb3 Qb3 16.ab3 Bb4+=) 15...b5 (15...Bd6 16.Qc4 Qc4 17.Nc4 Bb4 18.Bc3+=) 16.Qb3 Qb3 17.Rc7 Kg6 18.ab3 Bb4 19.Bc3 Bc3 20.Rc3 f5 21.f3 (21.g4 Nf6 22.gf5 Kf5+/–) 21...ef3 (21...Nf6 22.fe4 fe4 23.Ke2=) 22.Nf3 (22.gf3 b4 23.Rc7 Re8 24.Rg1 Kh6+–) 22...Ne7+= 23.Kd2 (23.Ne5 Kf6+=) 23...Rhc8 (23...Rhd8 24.Ne5 Kf6 25.g4+=) 24.Ra1 (24.Rc8 Rc8 25.Ra1 Ra8+=) 24...Rc3 25.Kc3 (25.Ne5 Kf6 26.Kc3 Nd5 27.Kd3 a5=) 25...Nd5 (25...a5 26.Ne5 Kf6 27.Nd7 Kf7 28.Nc5=) 26.Kd3 (26.Kd2 Kf6=) 26...Kf6 27.h4 (27.Ne5 a5=) 27...a5 28.Rc1 (28.Ne5 a4=) 28...Nb4+= 29.Kd2 a4 30.ba4 ba4 31.Ra1 a3 32.Ne5 a2 33.Nd3 Nd3 34.Kd3 Ra3 35.Kc4 Ke6 36.h5 Kd6 37.Kb4 Re3 38.Ra2 Kd5 39.Ra7 (39.Ra5 Kd4 40.Rf5 Rg3=) 39...Rg3+= (39...Rg3 40.h6 Kd4 (worse is 40...Rg2 41.Rd7 Ke6 42.Rg7+=; 40...gh6 41.Rd7 Ke4 42.Re7 Kd4 43.Re2–+) 41.Rg7 f4+=). Bardyn,K – Sikora,Adam, Radom–ch corr Poland, 1993.

7.Nh3= Nh6!?=.

7.a4 a6

8.Ne2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 cb5 11.Nf4 –+.

8.Ne2 Bd6

9.c4 ab5 10.c5 Bc7 11.ab5 Ra1 12.Ba1=.

9.c4 Nd7 10.c5 (10.bc6 bc6 11.Ba3 Bc7=) 10...Bb8 (10...Bc7 11.Nf4 Bf4 12.ef4=) 11.b6 (11.Ng3 Ne7=) 11...Ne7 (11...f5 12.Nc3=) 12.Nb3 (12.Qb3 f5=) 12...0-0 13.Na5 Qc8 14.Qd2 (14.Nc3 f5=) 14...f5 (14...Ng6 15.Nc3=) 15.g3 g5 (15...Bf7 16.Bg2=) 16.Nc1 (16.Bg2 Nf6=) 16...Nf6 17.Ncb3 (17.h4 f4 18.gf4 gf4 19.ef4 Ng4+=) 17...Ng6 18.Nb7? (better is 18.Bh3=) 18...Qb7–+ 19.Na5 (19.Rb1 Kg7–+) 19...Qd7 20.Bc3 (20.Rb1 f4–+) 20...Rf7 (20...f4!? 21.gf4 Nh4 22.Kd1–+) 21.Rb1–/+ White prepares b7 21...Qe8 (21...Rf8 22.b7 Ra7 23.Rb6–/+) 22.b7 Ra7 23.Rb6 Bc7 (23...Ne7!?–/+) 24.Qb2+= Bb6?? (24...Nd7 25.Rc6 Ba5=) 25.Qb6+/– (25.Qb6 Qb8 26.Nc6 Rfb7 27.Nb8 Rb6 28.cb6+–) 1–0. NN – NN, (year?).

9.c4 Nd7 10.c5 Bb8 11.b6 Ne7 12.Nb3 0-0 13.Na5 Qc8 14.Qd2 f5 15.g3 g5 Black prepares the advance f4 16.h4 f4 (better is 16...g4!?=) 17.hg5+/– fg3 (17...fe3 18.Qe3 Bg4 19.Bg2+/–) 18.fg3 (18.Ng3 Bg3 19.fg3 Rf7+/–) 18...Rf3 19.0-0-0 (19.Nf4 Nf8 20.Bg2 Rg3 21.Ne6 Ne6=) 19...Nf8 (19...Nf5 20.Nf4 Nf8 21.Be2 Rg3 22.Rdg1= (22.Ne6 Ne6 23.Rdg1 Ne3–/+)) 20.Nf4 Nf5 21.Ne6 (21.Re1 Ng3 22.Bg2 Rf4 (worse is 22...Nh1 23.Bf3 ef3 24.Rh1+=) 23.ef4 Nh1 24.Rh1 Ng6+=) 21...Ne6= 22.Bh3 Ne3 (better is 22...Ng3!? 23.Rhg1 Nf5 24.Bf5 Rf5+=) 23.Qh2+– h6 (23...Kf8 24.Be6 Qe6 25.Qh7+–) 24.Rdg1 White gets the initiative (24.gh6?! Nd1 25.Kd1 Kh7= (worse is 25...Bg3 26.Rg1 Kh8 27.Rg3+/–; 25...Rg3? 26.Rg1 Rg1 27.Qg1 Kh8 28.Qg7 Ng7 29.Bc8+–)) 24...Qe8 (24...hg5 25.Be6 Qe6 26.Qh8 Kf7 27.Rh7 Kg6 28.Rg7 Kf5 29.Qh3 g4 30.Qh7 Kf6 31.Qg6) 25.Be6 (25.gh6 Ng5+–) 25...Qe6 26.Qh6 Qh6 27.gh6 Bg3 (27...Rf7 28.g4+–) 28.Nb7 Kh8 (28...Kh7 29.Na5 Rc8 30.Rh5+–) 29.Na5 Rc8 30.Kb1 (30.h7 Nf5+–) 30...Nf5 (30...Kh7 31.Rh5+–) 31.Rh5 Ne7 32.Rg5 (32.Bc1 e3 33.Rg3 Rg3+–) 32...Bf4 (32...Bh2 33.R1g2 Bf4 34.Rg7+–) 33.Rg7 Nf5 (33...Re8 34.Bc1 e3 35.Rf7+–) 34.b7 (34.Rd7 e3 35.b7 Re8 36.Nc6 e2+–) 34...Re8 35.Rf7 (35.R7g6 e3 36.Rc6 e2+–) 35...Nh6 36.Rf4! Rf4 37.Nc6 e3 38.b8Q Rb8 39.Nb8 e2 40.Re1 (40.Re1 Rf1 41.Bc3+–) 1–0. Sokolski,Alexey – Livshits, Minsk, 1956.

9.c4 Nd7 10.c5! Be7 11.Nf4 Bf7 12.Qg4!+/–.

9.Nf4 Bf5=.

9.c4 dc4

10.ba6 ba6 11.Ne4 Ne7 12.Nd6 Qd6 13.Nc3 +=.

10.ba6 Na6 11.Ne4 Bb4 12.Bc3 Ne7 =.

10.Nc3 ab5!? 11.Nde4 b4 12.Nd6 Qd6 –/+.

10.Nc3 f5 11.Bc4 –+. Fournier.

10.Nc3 f5 11.Nc4 Bb4 =.

10.Nc3 f5 11.bc6 bc6! Fournier.

10.Nc3 f5 11.bc6 Nc6 12.d5 Bd5 (12...Nb4 13.de6 Qe7 14.Bc4+–) 13.Nd5 Be5 (13...b5 14.Bg7 Nge7 15.Qh5 Kd7 16.ab5+–) 14.Be5 Ne5 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Ne7 (16...Rc8 17.Rc1+–) 17.Qh5 (17.Qh5 Ng6 18.Qf5+–) 1–0. Fournier,Frederic – Wilk,Bronislawa, corr 3GMM–05, 1995.

7.a4 Bd6

8.Ba3 Ne7=.

8.c4 dc4 9.Rc1 (9.Ne4 Bb4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Ne7=) 9...Bb4 (9...Ne7 10.Ne4 Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Rc3+=) 10.Bc4 (10.Bc3 Ba3 11.Rb1 Qd7=) 10...Qd6 (10...Bc4 11.Rc4 Bd2 12.Qd2=) 11.Qb3 (11.Bc3 Bc3 12.Rc3 Bc4 13.Nc4 Qb4+/–) 11...Bc4= 12.Rc4 a5 (12...Bd2 13.Kd2 Qd7 14.Ne2=) 13.Ke2 (better is 13.ba6!? Bd2 14.Kd2 Na6 15.Qb7+/–) 13...f5= 14.Bc3 Bc3 (14...Qg6 15.Kf1 Bc3 16.Rc3=) 15.Rc3 (15.bc6 bc6 16.Rc3 Ne7=) 15...Ne7 16.Nh3 Nd5 17.Rc5 (17.Rc2 Ra7=) 17...Nd7+= 18.Rc2 Nb4 19.Rb2 (19.Nc4!? Qh6 20.bc6 bc6 21.Rd2=) 19...cb5–/+ 20.ab5 Nb6 21.Nc4 Nc4 22.Qc4 Ke7 23.Ng5 Qd5?? (23...Nd5 24.Rc2 Rhc8 25.Qc8 Rc8 26.Rc8 h6–/+) 24.Rb4!+– Kd6 (24...ab4 25.Qd5) 25.Qd5 (better is 25.b6!? Qc4 26.Rc4 Rhc8 27.Rc8 Rc8+–) 25...Kd5 26.Rb2 h6 27.Nh3 (27.Nf7 Rhc8+–) 27...Rhc8 28.Kd2 (28.Nf4 Kd6+–) 28...g5 29.Rc1 (29.b6 a4+–) 29...Rc1 30.Kc1 Rc8 (30...Kc4 31.Rc2 Kb4 32.Rc7 Kb5 33.Rb7 Kc4 34.Rb6+–) 31.Kd2 (31.Rc2 Rc2 32.Kc2 Kc4+–) 31...b6 (31...Ra8 32.f3+–) 32.Ng1 Rc4 (32...h5 33.Nh3+–) 33.Ne2 Rb4 (33...g4 34.Nc3 Ke6 35.f3 gf3 36.gf3 ef3 37.Kd3+–) 34.Nc3 (34.Rb4 ab4 35.Kc2 Kc4+–) 34...Kc4 35.Kc2 (35.Rc2!? Kb3+–) 35...h5 (35...Rb2 36.Kb2 h5 37.h3+–) 36.Rb4 (36.Ra2 a4+–) 36...ab4 37.Ne2 (37.Ne2 h4 38.g3+–) 1–0. Kilpatrick,Robert – McGhee,Malcolm, corr SCCA, 1978.

8.c4 Nh6 9.Qb3 0-0 10.bc6 (10.cd5 Bd5 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nf7 13.Ne4 Kh8+/–) 10...bc6 (10...Nc6!? 11.c5 Na5+=) 11.cd5+/– cd5 12.Ne4 de4 Exploits the pin. . (better is 12...Be7!?+/–) 13.Qe6+– Kh8 (13...Nf7 14.Qe4 Qa5 15.Kd1+–) 14.Qe4 Bb4 15.Kd1 Nd7 16.Bd3 (16.Nf3 Nc5 17.Qc2 Rc8+–) 16...f5 17.Qd5 Qe7 (17...Rf6 18.Bb5 Rd6 19.Qb3+–) 18.Nf3 (18.Qb7 Bd6 19.Bb5 Ng4+–) 18...Ng4 19.Ke2 Rae8 (19...Rad8 20.Qc6+–) 20.Bc1 (20.Bf5!? Ne3 21.Qd7 Nc4 22.Qe7 Re7 23.Kf1 Nb2+–) 20...f4+/– 21.h3 Ndf6 (21...Ngf6 22.Qg5+/–) 22.Qf5 (22.Qb5 Nh6+–) 22...Nf2 (22...Nh6 23.Qb5+– (23.Qf4?! Nd5 24.Qg5 Qg5 25.Ng5 Nf4 26.Kf1 Nd3=)) 23.Kf2 fe3 24.Ke2 Qd6 25.Rf1 (25.Rg1 g6 26.Qe5 Re5 27.de5 Qd5 28.ef6 Bc3 29.Be3 Bf6+–) 25...g6 (25...Qg3 26.Be3 Re3 27.Ke3 Re8 28.Be4 Ne4 29.Qe4 Re4 30.Ke4 Qg2+=) 26.Qg5?? (26.Qe5 Re5 27.de5+/–) 26...Nh5 (26...Nd5 27.Ne5 Nc3 28.Ke3 Nd5 29.Ke2 Nc3 30.Ke3 Nd5 31.Ke4 Nc3 32.Ke3=) 27.Ne5+= Rf1 28.Kf1 Qd4 With the decisive threat Rxe5. 29.Ng6 hg6 30.Qh6 (30.Qg6 e2 31.Be2 Rf8 32.Bf4 Qa1 33.Qb1 Qb1 34.Bd1 Qd1 35.Kf2 Bc5) 30...Kg8 Threatening mate: e2 31.Qg6 Ng7 32.Ke2 Qc3 33.Qh7 (33.g3 Re6 34.Qh7 Kf8 35.Rb1 Qe1 36.Kf3 Qh1 37.Kg4 Qd1 38.Kf4 Bd6 39.Kg5 Re5 40.Bf5 Rf5 41.Qf5 Nf5 42.Be3 Qb1 43.Bf4–+) 33...Kf8–+ The mate threat is Qe1 34.Qh4 Ne6 35.Qb4? (better is 35.Be3 Nd4 36.Kf2 Qb2 37.Kg1 Qa1 38.Kh2 Re3 39.Qf6 Ke8 40.Bb5 Nb5 41.Qa1 Bd6 42.Kg1–+) 35...Qb4–+ 36.Ba3 Nf4 37.Kf3 (37.Kf1 Nd3 38.Bb4 Nb4–+) 37...Nd3 (better is 37...Qa3! 38.Ra3 Nd3 39.Ra2 Ne1 40.Ke2 Ng2 41.Kf3–+) 38.Bb4 Nb4 39.Ke2 Nd5 40.Re1 (40.Rf1 Kg7–+) 40...Ke7 (40...Re4 41.Ra1–+) 41.g3 Kd6 42.Rc1 Ke5 (42...Rf8 43.Kd3–+) 43.Rc4 (43.a5 Rb8–+) 43...Rb8 44.Kd1 (44.g4–+) 44...Rb1 0–1. Kilpatrick,Robert – Bryson,Douglas Marshall, corr SCCA, 1979.

8.c4 Nh6 9.Qb3 Qd7 10.bc6 bc6 11.c5=.

8.c4 Nh6 9.Qb3 f5 10.bc6+/– bc6 White creates threats along the open b–file (10...Nc6 11.Qb7 Bd7 12.cd5+/–) 11.Qb7+= 0-0?? Black prepares the advance f4 (better is 11...Nd7 12.Qc6 Nf7+=) 12.c5 (12.Qa8 Qb6 13.Ba3 Nd7+–) 12...Be7 (12...f4 13.Qa8 (13.cd6?! Nd7+–) 13...fe3 14.fe3 Qh4 15.Kd1+–) 13.Qa8 Qc7 14.Bb5 g5 Black intends f4 (14...f4 15.ef4 cb5 16.ab5 Qf4 A) 17.Qa7 Qf2 18.Kd1 Bg4 19.Kc2 Bg5–+ (19...Qg2?! 20.Qe7 Qh1 21.Qd6=); B) 17.f3+–) 15.Ne2 (15.h4 cb5 16.ab5 Na6+–) 15...f4 16.0-0 (16.Nc3 fe3 17.fe3 Nf5+–) 16...f3 17.Ng3 (better is 17.gf3 ef3 18.Nf3 cb5 19.ab5 Rf3 20.Ra7+–) 17...Bh3?? (17...cb5 18.ab5 Na6 19.Qc6 (19.Ra6?! Ra8 20.Re6 fg2 21.Kg2 Nf7=) 19...Qc6 20.bc6 fg2 21.Kg2+– (21.Ra6?! gf1Q 22.Ngf1 Ra8+/–)) 18.Bc3 (better is 18.gh3 Nf7 19.Rfc1 cb5 20.Qd5 ba4 21.Qe4+–) 18...Bg2 (18...fg2 19.Rfc1+–) 19.Rfb1 Qd7 (19...Kf7+–) 20.Nf3 (20.Bc4 Na6 21.Rb7 Qh3 (21...Ra8?? 22.Rd7 dc4 23.Re7+–) 22.Ra7 dc4+=) 20...ef3? (better is 20...Bf3 21.Bc4 Na6+–) 21.Bd3+– Qh3 22.Rb8 Ng4 Do you see the mate threat? (22...Ng4 23.Rf8 Bf8 24.Bh7 Qh7=). Kirdin,Georgy Pavlovich – Kulpinsky, corr URS, 1991.

8.Ne2 Qc7 9.Ng3=+.

8.Ne2 f5 9.Ba3= Nf6 10.Bd6 Qd6 11.Nf4 Bf7 (11...0-0 12.c4=) 12.Be2 Nbd7 (12...g5 13.Nh3 Rg8 14.0-0+=) 13.0-0 (13.bc6 Qc6 14.Bb5 Qc7=) 13...Nf8 (13...0-0 14.a5+=) 14.c4 (14.a5 Ne6 15.Ne6 Be6+=) 14...Ng6 (14...c5 15.dc5 Qc5 16.cd5 Nd5 17.Rc1+=) 15.Nh3 (15.c5 Qe7 16.Ng6 Bg6+=) 15...0-0 (15...cb5 16.c5 Qd7 17.Bb5+– (17.ab5?! 0-0+=)) 16.a5 (16.c5 Qe6+=) 16...b6 (16...dc4 17.Nc4 (worse is 17.Bc4 Bc4 18.Nc4 Qd5–/+) 17...Bc4 18.Bc4 Kh8 19.Ng5+=) 17.Ng5 (17.Qc2 f4+=) 17...f4 18.Nf7 White gets in control 18...Rf7 19.ab6 c5 (19...cb5!? 20.c5 Qc6+=) 20.Ra6+/– Rb7 (20...cd4 21.b7 Qb8 22.ba8Q Qa8 23.ed4 Qe8+–) 21.ba7+– Qe7 (21...Rb6 22.dc5 Qc5 23.Nb3+–) 22.dc5 (22.b6 Nd7 23.Qb3 f3 24.Nf3 ef3 25.Bf3 Nf6 26.cd5 c4+–) 22...f3 (22...Qc5 23.Nb3 Qc7 24.Rc6+– (24.cd5?! Raa7 25.d6 Qf7+–)) 23.gf3 Nd7 (23...Qc5 24.cd5 ef3+–) 24.c6 Qg5 25.Kh1 Rba7 (25...Nh4 26.Rg1 Qg1 27.Kg1+–) 26.Ra7 (26.cd7 Ra6 27.ba6 Ra6 28.Ne4 Qd8 29.Qd5 Kh8+–) 26...Ra7 27.cd7 Rd7 28.cd5 (better is 28.Ne4 Qf5 29.Nc5 Rc7+–) 28...Kh8 (28...Rd5 29.Bc4 Kh8 30.Rg1 Rd2 31.Qd2+– (31.Rg5?! Rd1 32.Rg1 Rg1 33.Kg1 Ne5+–)) 29.Ne4 (29.fe4 Ne5+–) 29...Qd5 (29...Qe5 30.d6+–) 30.Qd5 Rd5 31.Rb1 (31.Rb1 Kg8 32.Bc4+–) 1–0. Brenner,Sabine – Rotenberg,Ina, NRW–chT U20 Germany, 1995.

8.c4 Bb4

9.Ba3 Bc3 10.Rc1 Qa5 11.bc6 Nc6=.

9.bc6 Nc6 10.Rc1 Nge7=.

9.bc6 Nc6 10.cd5 Bd5+= 11.Bb5 Nge7 12.Ne2 (12.Qh5 g6 13.Qh4 Nf5–/+) 12...Qa5 (12...a6!? 13.Bc6 Nc6–/+) 13.Ba3+= 0-0 (13...Ba3 14.Ra3 Rc8 15.Rc3+=) 14.Bc6 (14.Bb4!? Nb4 15.0-0=) 14...Nc6+= (worse is 14...Bc6 15.Qb3 Nd5 16.Bb4 Qb4 17.Ng3=; 14...bc6?! 15.Bb4 Qb4 16.Rb1=) 15.Bb4 Nb4 16.0-0 Nd3 17.Nc1 Nc1 (17...Rad8 18.Nd3 ed3 19.e4=) 18.Qc1 (18.Rc1 Rad8=) 18...Rac8 19.Qb2 Rc7 (19...Rfd8 20.f3 ef3 21.Nf3+=) 20.Qb5 Qb5 21.ab5 b6 (21...Rc2 22.Rfd1 Ra8 23.f3=) 22.Rfb1 (22.f3 ef3 23.gf3 Rc2+=) 22...Rfc8+= 23.Kf1 (23.Kf1 Kf7 24.Rd1+=). Mostowik,Daniel – Dobosz,Roman, corr 1AMM Poland, 1991.

9.Ne2 Bd2 10.Qd2 dc4 11.Nc3=.

9.Ne2 Bd2 10.Qd2 dc4 11.Nf4 Bd5 12.Qc3 g5 13.Nh5 cb5 14.ab5 Qc8 15.Rc1 Can c4 get defended? 15...a6 16.Qa5 Kf7 (16...Nd7 17.ba6 Qc6 18.a7=) 17.ba6= Ne7 18.Qc5 (18.a7!? Na6 19.Ba3+=) 18...Na6+= 19.Qd6 Qc6 20.Qc6 bc6 21.Ba3 Nc7 22.Be7 Ke7 23.Ng3 (23.Bc4?? Bc4 24.h4 g4–+) 23...Ra4 24.Be2 Na6 (24...Rha8 25.h4 Ra1 26.Rd1–/+) 25.0-0 (25.h4 Nb4 26.hg5 fg5–/+) 25...Rb8 26.f3 ef3 27.gf3 (27.Bf3 Nb4–/+) 27...Rb2 28.Ra1 Ra1 29.Ra1 Nb4 (better is 29...Nc7–/+) 30.Rc1? (better is 30.Ra7 Kd8 31.e4–/+) 30...Na2–+ 31.Rc4 (31.Rf1 c3 32.Bd3 c2 33.Bc2 Rc2–+) 31...Re2 (31...Re2 32.Ra4 Rd2 33.Ra7 Kf8–+) 0–1. Wolszczak – Thystrup,Preben, corr 3GMM–26, 1996.

9.Ne2 Ne7 10.Nc3 0-0 11.Qb3 Qa5 12.Rc1 f5 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 Qd8 15.Be2 Ng6 (15...f4 16.0-0=) 16.0-0+= f4 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Nb5 Qg5 20.Kh1 Nh4 21.g3 f3 (21...Bh3!? 22.ef4 Rf4=) 22.Nc7 Bh3 (22...fe2 23.Qf8 Kf8 24.Ne6 Ke7 25.Ng5 ef1R 26.Nf1+–) 23.Bd1 (23.Bb5 a6 24.Ne4 Qh5 25.Na8 ab5+/–) 23...Nd7 (23...Na6 24.Na6 Bg2 25.Kg1 Bf1 26.Kf1 Ng6+–) 24.Bb3+– (24.Na8 Bf1 25.Nc7 Qg4 26.Nd5 Ng6+–) 24...Kh8 25.Bd5 Rab8 26.Ne4 Bg2 27.Kg1 Qg4 28.Rfd1 (28.gh4 Bh1 29.Ng3 Qh3 30.Qf8 Rf8 31.Bf3 Bf3 32.e4 Qg2) 28...Nf5 29.Ne6 Nf6 (29...Rfc8 30.Rc8 Rc8 31.a5+–) 30.Nf6 (worse is 30.Nf8 Nd5 31.Nc3 Nfe3+–) 30...Rf6 31.Rb1 (31.Qc5!? Re8 32.Nf4 Ne7+–) 31...Re8 32.Nf4 Bh3 33.Rd2 (33.Qc5 Ne7+–) 33...g5 (33...Nd6 34.Qc5 (34.Nh3 Qh3 35.Bf3 Nc4–/+) 34...Nc8 35.a5+– (35.Nh3?! Qh3 36.Bf3 Rf3=)) 34.Nh3 (better is 34.Nd3!? Ne7 35.Bb7 Qh5+–) 34...Qh3 35.Bf3 Rh6 36.Rdb2 (36.Rbb2!?+–) 36...Qh2+/– 37.Kf1 Rf6 38.e4 Ng3 39.fg3 Qg3 40.Rf2 g4 41.Rb3 Ref8 (41...Re4 42.Rb8 Qb8 43.Be4 Rf2 44.Kf2 Qf4 45.Kg1 h5+–) 42.e5+= Rf4 43.e6 gf3 44.e7 (44.d5 Qh4 45.Qb2 Kg8+=) 44...Qh3+= 45.Ke1 Qh1 46.Kd2 Rd4 47.Ke3 (47.Rd3 Qh6 48.Kd1 Rd3 49.Qd3 Re8=) 47...Qe1+= 48.Kd4 Qf2 49.Re3 Qd2 50.Ke4 Qc2 51.Rd3 (51.Kd5!? Qf5 52.Re5 Qf7 53.Re6–/+) 51...Qc4–/+ 52.Ke5 Qf4 53.Ke6 Qf5 54.Kd6 f2 (54...Qg6 55.Kc7 Qb6 56.Kd7 Qb7 57.Kd6 Qb8 58.Kd5–/+) 55.Qc3 (55.Qb2 Rf6 56.Kc7 Qa5 57.Kb8 Qb6 58.Kc8 Qc6 59.Kd8+=) 55...Rf6–/+ 56.Kc7 f1Q 57.e8Q +–. Mueller,Klaus – Kalianov,LD, corr ICCF Cp, 1972.

9.Ne2 Bg4 10.Qc2 (10.h3 Bh5=) 10...Ne7 11.h3 Be6 (11...Bf5 12.Bc3 Bd6 13.Rb1=) 12.Nc3 (12.Nf4 Bf7=) 12...0-0 (12...f5 13.Qb3 Qa5 14.Rc1=) 13.Qb3 Ba5 (13...Qa5 14.cd5 Nd5 15.Bc4= (15.Nce4? f5 16.Bc3 Bc3 17.Nc3 Qc3 18.Qc3 Nc3–+)) 14.cd5+= Bd5 15.Bc4 Kh8 (15...f5 16.bc6 bc6 17.0-0+=) 16.0-0 (16.bc6 bc6 17.0-0 f5+=) 16...f5 17.Ba3 (17.bc6 bc6 18.Ba3 Nd7+=) 17...Bc3 (17...Bc4 18.Qc4 Bc3 19.Be7 Qe7 20.Qc3=) 18.Qc3+= Nd7 (18...Bc4 19.Qc4 Rf6 20.Be7 Qe7 21.Rfd1+=) 19.bc6+/– bc6 20.a5 (20.Rab1+/–) 20...g5 (20...Bc4!? 21.Qc4 Rf6+=) 21.Rab1 (21.f3 ef3 22.Nf3 h6+/–) 21...Rf7 (21...Bc4 22.Nc4 Nd5 23.Qc2+/–) 22.Rb7 Nf6 (22...Kg7 23.f3 Bc4 24.Be7 (24.Qc4?! Nd5 25.Qa4 Ne3+/–) 24...Re7 25.Nc4+/–) 23.Bc5 (23.Rfb1 Rg7+–) 23...h5 (23...Bc4 24.Qc4 Rg7 25.Qe6+–) 24.Qa3 (24.Ba7 Bc4 25.Bb6 Qc8 26.Qc4 Kg7+–) 24...Nd7 25.Ra7 The passed pawn on a5 will quickly become a dangerous weapon (25.Ba7?! Nc8 26.Bc5 Qa5 27.Qa5 Ra5+=) 25...Ra7 26.Ba7 h4 (26...f4 27.Ra1+–) 27.Be2 (27.Bc5 g4 28.hg4 fg4 29.Be7 Qe7 30.Qe7 Re7+–) 27...Nf6 (27...f4 28.Rb1+–) 28.Rb1 (28.Bb6 Qd7+–) 28...Kh7 (28...Nd7 29.Bb6 Qf8 30.Qc3+–) 29.Bc5 (better is 29.a6 Nd7 30.Bb8+–) 29...g4 (29...Nd7 30.a6 Ng6 31.Bd6+–) 30.hg4 (30.a6 Nc8 31.Rb8 Qd7+–) 30...fg4 (30...Nd7 31.a6 Ng6 32.gf5+–) 31.Rb7 (better is 31.a6!? Nc8+–) 31...Nf5 Black intends g3 32.a6 g3 (32...Qa8 33.Qb4 g3 34.Rb8 gf2 35.Kh2 Ng4 36.Kh3 Qb8 37.Qb8 Nge3 38.a7 Ra7 39.Ba7+–) 33.Rf7 (better is 33.a7!? Rb7 34.a8Q Qa8 35.Qa8 Rb2+–) 33...Bf7 34.a7 gf2 35.Kf2 Qg8 36.Bd6 Qa8 37.Be5 Nd7 38.Bg4 (worse is 38.Ne4 Bd5 39.Nd6 Ne7+–) 38...Ne5 (38...Kg6 39.Bf5 Kf5 40.Qe7+–) 39.Bf5 Ng6 (39...Bg6 40.Qe7 Kg8 41.Be6 Kh8 42.de5+–) 40.Qe7 Kg7 41.Bg6 Kg6 42.Qe4 Kg7 43.Qe5 (43.Qe5 Kg6 44.Qb8 Qa7 45.Qa7+–) 1–0. Jefimow,Bronislaw – Jankowicz,Robert, sF.2.ch.Gdansk Poland, 1967.

8.c4 Ne7

9.Ba3 Ba3 10.Ra3 0-0=.

9.Qb3 0-0 10.c5+= Bc7 11.Ne4 Ba5 12.Bc3+/– Bc3 13.Nc3 Qa5 14.Bd3 cb5 (14...b6 15.Rb1 bc5 16.dc5+/–) 15.Bb5 a6 (15...b6 16.cb6 Qb6 17.Rb1+/–) 16.Bd3+– Nbc6 (16...Nec6 17.Rb1 Rf7 18.Nge2+–) 17.Nge2 (17.Rb1 Ra7+–) 17...Rab8 (17...Nb4!? 18.Nf4 Bf7+–) 18.Rb1+– Bf7 (18...Qc7 19.0-0+–) 19.0-0 Qd8 20.Rb2 (20.Qc2 Bg6+–) 20...Qd7 (20...a5 21.Rfb1+–) 21.Rfb1 Kh8 (21...Na5 22.Qb6 Bg6 23.Bg6+–) 22.Qc2 (22.Nf4 Rfe8+–) 22...a5 23.Na2 (23.Nf4 Nb4 24.Bb5 Nc2 25.Bd7 Na3+–) 23...Ng6 (23...Bg6 24.Nf4 Bd3 25.Qd3+–) 24.Rb6 Nh4 25.Qb3 (25.Bh7?! g6+/–) 25...Qg4 (25...Bg6 26.Bg6 Ng6 27.Nac3+–) 26.Ng3 Be6 (26...Rfc8 27.h3 Qd7 28.Rb7 Rb7 29.Qb7+–) 27.Rb7 Nb4 (27...Ng6 28.Rb6+–) 28.Rb8 (28.Nb4 Rb7 29.h3 Qg5–/+) 28...Rb8 29.Nb4 Rb4 (29...ab4 30.Rc1+–) 30.Qc2 g6 (30...f5 31.Rb4 ab4 32.h3+–) 31.Rb4 ab4 32.f3 (32.h3 Qg5+–) 32...Qg5 33.f4 Qh6 34.Qb3 g5 (34...Qf8 35.Qb4 Qe8 36.e4+–) 35.f5 Bf7 36.Qb4 g4 (36...Qf8 37.a5+–) 37.Qb8 Kg7 38.Qf4 Qf4 39.ef4 Be8 40.Bb5 (40.a5!? Kf8+–) 40...Bf7 (40...Kf7+–) 41.c6 (41.c6 Nf5 42.Nf5 Kf8 43.c7+–) 1–0. Diener,Rudolf – Dietze,Otto, corr DDR, 1973.

9.Qb3 0-0+= 10.c5 Bc7 11.Ne4! Ba5 12.Bc3+/– Bc3 13.Nc3 Nd7 (13...Qa5 14.Bd3+/–) 14.Bd3 b6 (14...Qa5 15.Nge2+/–) 15.cb6+– ab6 16.bc6 Nc6 17.Nd5 Nc5 18.dc5 Bd5 19.Bc4 (19.Qb6 Qd7 20.Nf3 Rfb8+=) 19...Bc4 20.Qc4 Kh8 21.cb6 (21.Rd1 Qc7 22.cb6 Qb6+–) 21...Qb6 22.Ne2 Ne5 23.Qd4 (better is 23.Qc3+/–) 23...Qd4? (23...Qa5 24.Nc3 Rfd8–+) 24.Nd4+– Nd3 (24...Ra5 25.Ke2+–) 25.Ke2 Nc5 26.a5 Rfb8 27.Nc6 (27.Rhc1!? Rb2 28.Kf3 Nd3+–) 27...Rb2 28.Kf3 Nd3? (better is 28...Nb3+–) 29.Rhf1 h6 (29...Ra6 30.Nd4+–) 30.Ra3 Nb4 (30...Ra6 31.Rd3 Rc6 32.Rd8 Kh7 33.Rd5+–) 31.Nb4 Rb4 32.Rd1 Rb5 (32...Ra6 33.Rd5+–) 33.a6 Rb6 (33...Ra7 34.Rd6+–) 34.a7 Rb7 35.Rda1 Kg8 36.g4 (36.Ke4 Kf7+–) 36...Kf7 37.h4 Ke6 (37...Ke7 38.h5+–) 38.Ra6 (38.Ra6 Kd7 39.h5+–) 1–0. Woronowicz,Zbigniew – Wilk,B, corr Poland, 1995.

9.Qb3 0-0 10.c5+= Bc7 11.Ne4 de4 Exploits the pin 12.Qe6.

9.Qb3 0-0 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Qa3=.

9.Qb3 0-0 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3=.

9.Qb3 dc4!? 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Nd5=.

9.Qb3 Bf7 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0-0 12.Nh3 Nd7 13.a5 cb5 14.Qb5 Qc7 15.Be2 g5 (15...Rac8 16.Rc3=) 16.0-0+= Be6 17.cd5 (17.Qb4 Nb8+=) 17...Bd5 18.Qb1 White launches an attack 18...Qd6 19.Rc3 Qe6 20.Bc4 (20.f3 ef3 21.Bf3 Rac8+/–) 20...b6 (20...Bc4 21.Rc4 Nc6 A) 22.Qb7 Na5 23.d5 Qd6–+ (worse is 23...Nb7 24.de6 Ndc5 25.e7+=); B) 22.a6+/–) 21.Qe4!+/– Bc4 (21...Be4 Deflection from e6 22.Be6 Theme: Double Attack) 22.Rc4 Qf7 (22...Qe4 23.Ne4 ba5 24.Rc7+–) 23.Rc7+– Nd5 24.Rb7 f5 25.Qd3 h6 (25...Ne5 26.Qa6 (26.Rf7?! Nd3 27.Rf8 Rf8+–; 26.de5?! Qb7 27.a6 Qc6+=) 26...Nc7 27.Qe2+– (27.de5?! Na6 28.Rf7 Kf7+/–)) 26.a6 g4 27.Nf4 Nf4 28.ef4 Qd5 29.Qc4 Nf6 30.Re1 Rf7 (30...Rfd8 31.Qc7 Rd7 32.Qe5 Qe5 33.fe5 (33.Re5 Rd4 34.Rf5 Rd2–+) 33...Rd4 34.Nb3+/–) 31.Re5+/– Qc4 32.Nc4 Nd7 (32...Rd8 33.Ne3 Rd4 34.Rb8 (34.Rf5?! Ra4=) 34...Kh7 35.Rf5=) 33.Rd5+– Nf8 (33...Re8 34.Ne5 Ne5 35.fe5+–) 34.Rf7 Kf7 35.g3 (35.Rf5 Ke7+–) 35...Ne6 (35...Rc8 36.Rf5 Kg6 37.Nd6+–) 36.Rd7 (36.Nd6 Kf6+–) 36...Ke8 (36...Kf6 37.Ne5 Nd8 38.f3 gf3 39.Kf2+–) 37.Rh7+– Nf8 38.Nd6 Kd8 39.Nb7 (39.Rh6 Rb8+–) 39...Ke8 40.Rh6 Ke7 41.Rc6 (41.Nd6 Rd8 42.Nf5 Ke8+–) 41...Nd7 (41...Re8!? 42.Nd6 Kd7 43.d5 Re1 44.Kg2+–) 42.d5 b5 (42...Nb8 43.d6 Ke6 44.Rc8+–) 43.Nd6 b4 44.Nf5 Kd8 45.Nd4 Nb6 46.Rc5 (46.f3 gf3 47.Kf2 Kd7+–) 46...Rc8 47.Rb5 (47.Ne6 Kd7 48.Rc8 Kc8+–) 47...Rc1 48.Kg2 Ra1?! (48...Kd7+–) 49.Nc6 Kc7 50.Nb4 (50.Nb4 Re1 51.h4+–) 1–0. Zschalich,Arndt – Schroeter,G, corr DDR–ch M900, 1989.

9.Qb3 Bf7 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0-0 12.Nh3 Nd7 13.Be2 a6 (13...c5 14.0-0=) 14.bc6 (14.0-0 ab5 15.ab5 Ra3 16.Qa3 dc4 17.Bc4 f5+=) 14...bc6 15.0-0 Qa5 (15...c5 16.Rc1=) ½–½. Dziel,Jaromir – Hrtko,Vladimir, corr ICCF EU/M/GT/419, 1996.

9.Qb3 Bf7 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Nd7 12.f3 f5 13.a5=.

9.c5 Bc7 10.Ne2 0-0 11.Nc3 f5 12.g3 Nd7 13.h4 Nf6 (13...Rc8 14.Qh5+=) 14.Bh3 (14.Be2 Qd7+=) 14...Qd7 15.Qe2 Bf7 16.Qf1 h6 (16...Ba5–/+) 17.0-0-0? (17.a5!?+=) 17...Ba5 (17...Bh5 18.Re1–+) 18.Rg1 (18.Nb3 Bc3 19.Bc3 Bh5–/+) 18...Rfc8 (18...Bh5 19.Re1–/+) ½–½. Hollstein,Gerhard – Hoegerl,Felix, PF–op Mehlingen, 1992.

9.Ne2 cb5 10.c5 Bc7 11.ab5=.

9.Ne2 dc4 10.Nc3=.

9.Ne2 Nd7 10.Nc3 (10.bc6 bc6 (worse is 10...Nc6 11.cd5 Bd5 12.Nc3+/–) 11.Ba3 Bc7=) 10...f5 11.Qb3 (11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 0-0=) 11...0-0 12.Be2 Nf6 (12...Rf6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3=) 13.g3 (13.c5 Bc7=) 13...Qd7 (13...c5 14.cd5 Ned5 15.Bc4=) 14.Ba3 (14.c5 Bc7=) 14...Bf7 (14...Ba3!? 15.Ra3 c5+=) 15.Bd6= Qd6 16.Qa3 (16.c5 Qe6=) 16...Qa3 (16...Qe6 17.Rb1=) 17.Ra3 Bh5 (17...Rfc8 18.c5=) 18.Bh5+= Nh5 19.Ke2 Nf6 (19...Rfc8 20.Rb1+=) 20.bc6 (20.Rb1 dc4 21.bc6 bc6 22.Nc4 c5+=) 20...bc6 21.Rb1 Rfc8 (21...Rfb8 22.Rab3 Rb3 23.Rb3+=) 22.Rb7+= White gets in control 22...Kf8 23.Rab3 c5 24.dc5 (24.cd5 cd4 25.ed4 Nfd5 26.Nd5 Nd5=) 24...dc4= 25.Nc4 Rc5 26.Nd6 Rd8 27.Rb8 The mate threat is Rxd8 27...Nc6 28.Rd8 Nd8 29.Rb8 Rc3 (29...Ke7 30.Rd8 Rc6 31.Ra8 Kd6 32.Nb5 Kd5 33.Ra7 (worse is 33.Na7 Ra6+=) 33...Rc2 34.Ke1+/–) 30.Rd8 Ke7 31.Rc8 Ra3 32.Nf5 Kd7 33.Rc4 Ra2 (33...Nd5 34.Ng7 Ra4 35.Ra4 Nc3 36.Kd2 Na4 37.g4+=) 34.Kf1+/– Ng4 (34...g6 35.Rd4 Ke6 36.Nd6+/–) 35.Re4 Nf2 (35...Rf2 36.Ke1 Rf5 37.Rg4+/–) 36.Rd4 (better is 36.Re7!? Kc6 37.Rg7+–) 36...Ke6+/– 37.Ng7 Ke5 38.Nf5 (38.Rd7 Ng4 39.Re7 Kd5+/–) 38...Ne4 (38...Kf5 39.Rf4 Ke5 40.Rf2 Ra4 41.Ke2+/–) 39.Nh4 Ng5 (39...a6 40.a5+/–) 40.Rf4 Ne4 41.Rf7 (41.Rf5 Ke6 42.Ra5 Rh2+/–) 41...Ke6 (41...Rh2 42.Rh7 Ng3 43.Kg1 Ra2 44.Re7 Kf6 45.Ra7 Ne2 46.Kf2 Nc3 47.Kf3 Ra4 48.Ra4 Na4=) 42.Ra7+– Rh2 43.Rh7 (43.Ra6 Kd5 44.Ra5 Kc4+–) 43...Ng3+/– 44.Kg1 Ra2 45.Ra7 Ne2 46.Kf2 (46.Kf1 Ng3 47.Ke1 Re2 48.Kd1 Re3+/–) 46...Nc3 47.Kf3 Ra4 48.Ra4 Na4 49.Ke4 ½–½. Mueller,Klaus – Essegern,Kurt, corr DDR–M, 1970.

9.Ne2 f5 10.c5 Bc7 11.Ng3 0-0 12.Be2 f4 13.ef4 Bf4 14.0-0 Nf5 15.Nf5 Bf5 16.Re1 Qg5 17.Nf1 Bh3 18.Ng3 e3 19.Bf3 ef2 20.Kf2 Bg4 21.Ra3 a6 (21...Bg3 22.hg3 Nd7 23.Bc1+=) 22.b6 Nd7 23.Kg1 Bg3 24.hg3 Bf3 25.Rf3 Rf3 26.Qf3 Nf6 27.Re7 Rf8 28.Qf4 (28.Rb7?? Ng4 29.Qe2 Qh5 30.Qe6 Kh8–+) 28...Qg6 29.Rb7 Nh5 Attacking the isolated pawn on g3 (29...Qc2!? 30.Ra7 Qb2–+) 30.Qd6= Qb1 31.Kh2 Nf6 (31...Qb2?? 32.Rb8 Rb8 33.Qb8 Kf7 34.b7+–) 32.Qe6 Kh8 33.Rc7 Qg6 34.Rc8 (34.Qc6?? Ng4 35.Kg1 Qb1 36.Bc1 Qc1) 34...Qh5 35.Kg1 Qd1 36.Kh2 Qh5 37.Kg1 Qd1 38.Kh2 Qh5 ½–½. Plock,Joerg – Krasny,Henryk Jan, corr or01–003 E–mail, 2001.

9.Qb3 f5

10.Ba3 Ba3 11.Ra3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 cb5 14.Qb5 Nbc6=.

10.c5 Bc7=.

10.f3 Qc7 11.g3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4+=.

10.f3 Nd7 11.c5= Bc7 12.fe4 fe4 13.Ne4 Nf5 (13...Ba5 14.Nd2=) 14.Nf3+= Qe7 15.Neg5 h6 16.Ne6 Qe6 Attacking the backward pawn on e3 17.Kf2 (17.Bc1 Ba5 18.Kd1 Nf6+=) 17...Nf6 18.Re1 (18.a5 Ne3 19.Bd3 Nfg4 20.Kg1 Nd1=) 18...Ba5 Black fights for the Initiative 19.Re2 0-0 (19...Ne4 20.Kg1=) 20.Kg1= Rae8 Increases the pressure on the backward pawn 21.Ne5 (21.Qd3 Ne4=) 21...Ne4+= 22.Qd3 Nh4 23.Rc2 (23.Qd1!?+=) 23...Be1 24.h3? (24.Qe4 Rf1 (worse is 24...de4 25.Bc4+/–) 25.Kf1 de4 26.Ke1 Qb3–/+) 24...Ng3 (better is 24...Bf2 25.Rf2 Rf2–+ (25...Nf2?! 26.Qb1–+)) 25.Kh2 (25.Be2 Rf2 26.Rh2 Ref8–+ (26...Re2?! 27.Re2 Ne2 28.Qe2+=)) 25...Qf6 (25...Nh1 26.Kh1 Nf5 27.Be2–/+) 26.Be2 Nh1 27.Kh1 Bg3 28.Nf3 (28.Ng4 Qe6–/+) 28...Nf5 (28...Qf5 29.Bc1–+) 29.Bc1 (29.Ne5!? Be5 30.de5–/+) 29...Bf2–+ 30.Ne5?? (better is 30.bc6 Ng3 31.Kh2 bc6 32.Qa6–+) 30...Re5 31.Bf3 Re3 (31...Re3 32.Be3 Be3 (32...Ne3?! 33.Rf2 Nf5 34.Rd2+=) 33.bc6 Ng3 34.Kh2 Qf4 35.Qe3 Nf1 36.Kg1 Ne3–+) 0–1. Buczinski,Henryk – Swedziol,Ludwik, corr Poland, 1988.

10.f4 ef3 11.Ngf3 0-0 12.Bd3 Ng6 13.0-0 Nd7 14.Rae1 Nf6 15.Ng5. W Labahn.

10.Nh3 Ng6 11.g3 (11.c5 Bc7+=) 11...0-0 (11...Nd7 12.Ba3 Ba3 13.bc6 bc6 14.Qa3=) 12.Ba3 White plans c5 (12.c5 Bc7=) 12...Be7 (12...Ba3 13.Ra3 Rf7 14.f4=) 13.Be2 (13.bc6 Nc6 14.Qb7 Rc8 15.Be7 Nge7+=) 13...Nd7 (13...Ba3 14.Ra3 dc4 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Kh8 17.0-0=) 14.Be7 Qe7 15.c5 (15.0-0 Nf6=) 15...Rfb8 (15...Qf6 16.Ra2=) 16.a5 (16.0-0 Nf6=) 16...Nf6 17.0-0 f4 (17...Bd7!?=) 18.Nf4+= Nf4 19.ef4 Ng4 (19...cb5 20.Bb5 Rf8 21.f3+/–) 20.h3 (20.f3!? Nf6 21.Qe3+/–) 20...Nf6 (20...Nh6 21.Rfb1 Nf5 22.Qb4 cb5 23.g4+=) 21.g4 g6 (21...cb5 22.Bb5 a6 23.Be2+/–) 22.Rab1 (22.f3 cb5 23.Bb5 b6 24.ab6 ab6 25.Ra8 Ra8 26.cb6 Qd6 27.fe4 de4+/–) 22...Nd7 (22...cb5 23.Bb5 Qc7 24.Qe3+/–) 23.bc6 (23.f3 b6 24.Qe3 bc5 25.bc6 Rb1 26.Rb1 Nb8 27.dc5 Nc6 28.fe4 d4+–) 23...bc6 24.Qe3 Qe8 (24...Qh4 25.Kh2+/–) 25.a6 (25.Rbe1 Qd8+–) 25...Rb1 (25...Qf7 26.f3 Rb1 27.Rb1 ef3 28.Nf3+–) 26.Rb1 Rb8 27.Rb8 Nb8 (27...Qb8 28.Bf1+–) 28.Qb3 (28.f3 ef3 29.Nf3 Qc8+–) 28...Qc8 (28...h6 29.f3+–) 29.Kg2 (29.Qb7 h5 30.Qa7 Kf8+–) 29...Kf7 (29...h5 30.gh5 gh5 31.Qg3 Kf8 32.f3+/–) 30.f3 (30.Qb7!? Qb7 31.ab7 Ke7+–) 30...Na6 31.fe4 de4 32.Ne4 (32.Qa4!? Nc7 33.Ne4 Bd5+–) 32...Bb3+/– 33.Nd6 Ke6 34.Nc8 Nb4 35.Na7 Kd5 36.Bf3 Kd4 37.Nc6 Nc6 38.Bc6 Kc5 39.Be4 Kd6 (39...Kd4 40.Bb1+/–) 40.Kf3+– Ke7 (40...Bd1 41.Ke3+–) 41.g5 (41.Ke3 Kf6+–) 41...Kf8 (41...Ke6 42.Ke3+–) 42.Ke3 Kg7 43.Kd4 Be6 44.h4 Bg4 45.Ke5 (45.Bd3 Bf3+–) 45...Bh5 46.Kd4?? (46.Bc6 Bg4+–) 46...Bg4 47.Ke3 Be6 48.Bf3 Bf7 49.Bg4 (49.Kd4 Be8+–) 49...Be8 (49...Bd5 50.Kd4 Bc6 51.Ke5+–) 50.Kd4 Bf7 ½–½. Kreuzer – Roehrl, 1981.

10.Nh3 0-0

11.Ba3 Ng6 12.c5 Bc7 13.b6 ab6 14.cb6 Bd6. W Labahn.

11.Nf4 Bf4 12.ef4 Qc7 13.Ba3+=.

11.Nf4 Bf7 12.g3 (12.c5 Bf4 13.ef4 Qc7=) 12...g5 (12...dc4 13.Nc4 Qc7 14.Ba3 Bf4 15.gf4=) 13.Nh3= h6 14.Be2 (14.c5 Bc7=) 14...Nd7 15.0-0 (15.c5 Bc7=) 15...Be6 (15...dc4 16.Bc4 Nd5 17.Ba3=) 16.Kg2 (16.c5 Bc7 17.Kg2 Nf6=) 16...Rc8 (16...f4 17.gf4 Qc8 A) 18.fg5 Bh3 19.Kh3 Nc5 20.Bg4 Nb3 21.Bc8 Nd2 (worse is 21...Rac8 22.Nb3 hg5 23.Kg4+=) 22.Bb7 Nf1 23.Rf1 Rab8 24.bc6 dc4–+; B) 18.bc6 bc6 B1) 19.fg5? Bh3 20.Kh3 Nc5 21.Bg4 Nb3 22.Bc8 Nd2 (worse is 22...Rac8 23.Nb3 hg5 24.Ba3 Ba3 25.Ra3+=; 22...Nc8?! 23.Nb3 Rb8 24.c5 Rb3 25.cd6 Rb2 26.d7–+; worse is 22...Rfc8 23.Nb3 hg5 24.Ba3 Ba3 25.Ra3+/–) 23.Be6 Kh7–+; B2) 19.Qc3–/+) 17.Rfc1 (17.c5 Bc7=) 17...Ng6 (17...dc4 18.Bc4 Nd5 19.bc6 bc6 20.Ba3 Ba3 21.Qa3=) 18.cd5 cd5 19.Rc8 Qc8 20.Rc1 (20.Kg1 Nf6 21.Kh1 f4+=) 20...Qe8 ½–½. Jefimow,Bronislaw – Jankowicz,Robert, corr Poland, 1969.

11.Ng5 Bc8 12.f4 ef3 13.Ngf3 f4! W Labahn.

11.Ba3 Ba3

12.Qa3 Ng6 13.Ng5?? (better is 13.Qc3=) 13...Qg5–+ 14.Qd6 Qe7 (14...Qf6 15.bc6 bc6 16.cd5 cd5 17.Rb1–+) 15.Qg3 (15.Qe7 Ne7 16.Rb1 cb5 17.Rb5 b6–+) 15...f4 16.Qg6 (16.ef4 dc4 17.Rc1–+) 16...hg6 17.Be2 (17.ef4 dc4 18.Bc4 Bc4 19.Nc4 Qb4 20.Nd2 Qd4–+) 17...Qg5 18.g3 (18.Rf1 fe3 19.fe3 Qe3 20.Rf8 Kf8–+) 18...fe3 19.fe3 Qe3 20.0-0-0 Qe2 (20...Qe2 21.bc6 e3 22.cb7 Nc6 23.ba8R Ra8–+) 0–1. Fiedler,Reinhard – Labahn,Wolfgang, corr SOK–90–60, 1990.

12.Ra3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Nd5=.

12.Ra3 Nd7 13.Nf4 (13.Ng5 Bf7 14.Be2 h6 15.Nf7 Rf7) 13...Bf7 14.h4 Ng6 15.Ng6 hg6. W Labahn.

12.Ra3 Ng6? 13.bc6 (13.g3 f4) 13...bc6 (13...Nc6 14.Qb7 Na5) 14.Qb7 f4 15.Qa8 fe3 16.fe3 Qh4 17.Kd1 Bh3 18.gh3. W Labahn.

12.Ra3 h6 13.f4 ef3 14.Nf3 g5 15.Ne5 f4 16.ef4 Bh3 17.Qh3 Rf4. W Labahn.

9.Ne2 0-0

10.Ba3 Ba3 11.Nf4 Qd6 12.Ne6 Qe6 13.Ra3 Nd7=.

10.Nc3 Nd7 11.Qb3 f5 12.g3 Nf6 (12...a6 13.c5 Bb8 14.Bh3=) 13.Ba3 White intends c5 (13.c5 Bc7=) 13...g5 (13...Ba3!? 14.Ra3 Qc7+=) 14.Bd6= Qd6 15.c5 Qd7 16.h4 (16.Rb1 Rab8+=) 16...f4 (16...g4 17.Rb1=) 17.ef4 (17.hg5 fe3 18.fe3 Ng4+=) 17...gf4 (17...g4 18.Rb1=) 18.Ne2 (18.gf4 Nh5=) 18...Nh5 (18...f3 19.Nf4+=) 19.Nf4 (19.gf4 Ng6= (19...Nf4? 20.Qg3 Neg6 21.Nf4 Rf4 22.Be2+–)) 19...Nf4 20.gf4 Rf4 Black creates threats along the open g–file 21.Qg3 (21.Rb1 Nf5 22.Rg1 Kf7=) 21...Rg4 22.Qc3 Rf8 23.Rh2 (23.Qa5 Nc8 24.Qc3 Qf7+=) 23...Nf5 (23...Qc7 24.Rg2 Rg2 25.Bg2–/+) 24.h5 Qc7 25.Rh1? (better is 25.Rh3–/+) 25...e3!–+ 26.fe3 Deflection from g3. (26.Qe3 Ne3) 26...Qg3 27.Ke2 Nd4! 28.Kd1 (28.Qd4 Rd4) 28...Rgf4 (28...Bf5 29.Kc1–/+) 29.Bd3 Bf5 30.ef4? (better is 30.ed4 Bd3 31.Kc1+=) 30...Bg4–+ 31.Kc1 Ne2 32.Kc2 Nc3 33.Rag1 Qf4 34.Rh4 (34.Kc3 Qa4 35.Be2 Rf4 36.Rg4 Rg4 37.Bg4 Qg4 38.bc6 bc6–+) 34...Qa4 35.Kc3 (35.Nb3 Rf4 36.Kc3 Kh8–+) 35...d4 (35...Qa3 36.Nb3 d4 37.Kd4 Qb2 38.Ke4 Re8 39.Kf4 Qf2 40.Kg4 Qg1 41.Kf5 Qf2 42.Rf4 Rf8 43.Ke6 Qe3 44.Be4 Rf4 45.Na5 Re4 46.Kd7 Re7 47.Kc8 Qf4 48.bc6 Qc7) 36.Kb2 Qb4 37.Nb3 Rf2 38.Bc2 Rc2! 39.Kc2 Decoy to c2 39...Qc3 40.Kb1 Qb3 41.Ka1 Qa4 42.Kb2 Qb5 (42...cb5 43.Rgg4 Kf8 44.Rf4 Ke7 45.Rd4–/+) 43.Ka2 Qc4 44.Kb2 Qc3 45.Kb1 (45.Ka2 Qc2 46.Ka1 d3 47.Rgg4 Kf7–+) 45...d3 46.Rhg4 Kf7 (46...Kf7 47.Rf4 Ke6–+) 0–1. Franke,R – Arzumanjan,ST, corr ICCF EU/M/GT/238 (year?).

10.Nc3 Nd7 11.bc6 bc6 12.c5=.

10.Nc3 f5

11.Qb3 Nd7=.

11.c5 Bc7=.

11.g3 dc4 12.Ba3=+.

11.g3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4+=.

11.g3 Nd7

12.Ba3 c5 13.Rc1 Rc8 14.f3–/+.

12.Ba3 Bc7 13.a5 (13.f3 Nb6+=) 13...Nf6 (13...dc4!? 14.bc6 bc6+=) 14.a6= b6 (14...cb5 15.ab7 Rb8 16.Be7 Qe7 17.Nb5 Rb7 18.Ra7 Ra7 19.Na7 dc4 20.Bc4 Bc4 21.Nc4+=) 15.bc6+= Re8 16.Qa4 g5 (16...Rb8 17.Rb1+=) 17.h4 gh4 (17...g4 18.cd5 Ned5 19.Rc1+=) 18.Be7 Re7 19.Rh4 Rg7 20.Rh6 Bf7 21.Bh3 (better is 21.Nb5 Ng4 22.Rh3+/–) 21...Nh5? (better is 21...Rg6 22.Rg6 hg6+/–) 22.Nd5+– (22.cd5?! Qg5 23.Rh5 Bh5+=; 22.Bf5?! Qg5 23.Bh7 Rh7 24.Rh7 Kh7 25.cd5 Ng3+/–) 22...Bg3 23.fg3 (23.Rh5 Bf2 24.Kf2 Bh5+–) 23...Qg5 24.Bf5 (24.Ne7 Qe7 25.Nf1+/–) 24...Qh6+/– 25.Be4 The passed pawn on e3 quickly leads to threats 25...Ng3 26.Bf3 Bd5 27.Bd5 (27.cd5? Qe3 28.Kd1 Nf5–+) 27...Kh8 28.Qa3 Re8 29.0-0-0 Rc7 (29...Rge7!? 30.Kb2 Re3+=) 30.Re1+= Nf5 e3 becomes the focus of attention 31.Be4 (31.Ne4 Nd4 32.Qb2 Re5 33.Qd4 Qh5+–) 31...Ng3= 32.Bd5 Nf5 33.Be4 (33.Ne4 Nd4 34.Qb2 Re5 35.Qd4 Qh5+–) 33...Ng3= 34.Bd5 ½–½. Jentsch,Joachim – Potratz,Bodo, corr DDR, 1990.

12.Qb3 Rc8 13.Ba3 White prepares c5 (13.c5 Bc7+=) 13...Nf6 (13...Ba3 14.Ra3 c5 15.a5+=) 14.Bd6= Qd6 15.c5 Qd7 16.a5 Bf7 (16...Rb8 17.b6=) 17.h4 (17.a6 Rb8=) 17...Bh5 18.Be2 (18.a6 Rb8=) 18...Be2+= 19.Ke2 Rb8 20.Rhb1 Qe8 (20...cb5 21.Nb5 Nc8 22.Kf1=) 21.bc6 (21.Ke1 Qd8=) 21...bc6 (21...Qc6 22.Ke1+=) 22.Qb8= Qb8 23.Rb8 Rb8 24.Rb1 Rb1 25.Ndb1 Kf7 26.a6 (26.f3 Ke6=) 26...Nd7 27.Na2 Nb8 28.Nb4 Ng8 29.Nd2 (29.Nc3 Nf6=) 29...Nf6 (29...Ke6 30.Nb3=) 30.Nb3 Ke7 31.Na5 (31.f3 Kd7=) 31...Kd7 32.Nb7 (32.f3 ef3 33.Kf3 g6=) 32...Ne8 33.f3 (33.Na5 Nc7 34.Kd2 g6+= (worse is 34...Nba6 35.Nbc6 Nb5 36.Ne5 Ke7 37.Nac6 Kf6 38.Nd7 Kf7 39.f3+=)) 33...Nc7+= 34.Nd6 g6 35.Nf7 (35.h5 Nba6 36.Na6 Na6 37.fe4 fe4 38.hg6 hg6+=) 35...Nca6 36.Na6 Na6 37.Ng5 (37.fe4 fe4 38.Ng5 h6+=) 37...h5 (37...ef3 38.Kf2+=) 38.fe4 de4 39.Nf7 Ke6 40.Ne5 Nb4 (40...Nc5 41.Nc6 Nd3 42.Na7=) 41.Ng6= Kd5 (41...Kf7 42.Nf4=) 42.Ne5 (42.Kd2 Ke6+=) 42...a5= 43.Kd2 a4 44.Kc3 a3 45.Ng6 Threatening mate: Nf4 (45.Kb4?? a2 46.Ng6 Ke6–+) 45...Ke6 46.Nf4 (46.Kb4?? a2 47.Ka5 a1Q 48.Kb6 Qe1 49.Kc6 Qe3 50.d5 Kf7 51.Ne5 Kf6 52.Nd7 Kg7–+) 46...Kf7 47.Nh5 (47.Kb3 a2 48.Kb2 Nc2 49.Ka2 Ne3=) 47...Nd5 48.Kb3 Ne3 49.Nf4 Nd5 (49...Nc4 50.d5 (50.Kc4?? a2–+) 50...cd5 51.Nd5+=) 50.Ne2 Kg6 51.Ka3 Kh5 52.Kb2 Kg4 53.Kc1 (53.Kc2 Ne3 54.Kd2 Nc4 55.Ke1 Ne3=) 53...f4 54.gf4 The passed pawn on f4 quickly leads to threats 54...Kh4 55.Kd2 (55.Kd1 Kg4=) 55...Kg4 Attacking the isolated pawn on f4 56.Ke1 Kf3 (56...Nf4?? 57.Nf4 Kf4 58.d5+–) 57.Kf1 Ne7 (57...Nf4?? 58.Nf4 Kf4 59.d5+–) 58.Ke1 Ke3 59.Kf1 Kd2 60.Kf2 e3 61.Kf3 Kd3 62.Ng3? (62.d5 cd5 63.Nc1 Kd2–/+) 62...Kd4?? (better is 62...Nf5! 63.Ne2 Nh4 64.Kg4 Ke2–+) 63.f5 Nd5 64.Nf1 (64.Ke2 Kc5 65.Kd3 Kd6=) 64...Kd3 65.Ne3 Ne3 66.f6 Nc4 67.Kf4 Kd4 68.f7 Ne5 69.f8N ½–½. Franke,R – Glasner,R, corr ICCF EU/M/GT/238 (year?).

12.c5 Bc7+=.

12.bc6 bc6 13.c5 Bc7+=.

12.bc6 Nc6? 13.cd5 (13.Nd5?! Bd5 14.cd5 Nb4=) 13...Bd5 14.Nd5+–.

8.c4 f5

9.Ba3 Ba3 10.Ra3 A) 10...Qd6 11.c5 (11.Rb3 Nf6 12.Nh3 0-0 13.c5 Qe7 14.Nf4 Bf7 15.Be2 a6 16.ba6) 11...Qe7 12.Ne2 Nf6 13.Nf4 0-0 14.Be2 Nbd7 15.Nb3 Rab8 16.Na5; B) 10...Nd7 11.Ne2 (11.Nh3 Ngf6 12.bc6 bc6 13.Be2 0-0 14.Nf4 Qe7 15.c5 Rab8 16.Rb3; 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Nh3 Ngf6 14.Be2 0-0 15.Nf4 Bf7 16.Rc3; 11.cd5 cd5 12.Ne2 Ngf6 13.Nf4 Bf7 14.Rc3 0-0 15.Be2 Qa5 16.Qc1) 11...Ngf6 12.c5 0-0 13.Nf4 Bf7 14.Be2 g5 15.Nh3 h6 16.0-0; C) 10...Nf6 11.Nh3 (11.Ne2 0-0 12.Nf4 Qe7 13.c5 a6 14.bc6 Nc6 15.Be2 Bf7 16.0-0) 11...Qe7 12.Qb3 a6 13.Nf4 ab5 14.Ne6 Qe6 15.ab5 Ra3 16.Qa3; D) 10...Qe7 11.Qb3= (11.c5 Nf6 12.Ne2 a6 13.bc6 Nc6 14.Nf4 0-0 15.Be2 Bf7 16.0-0; 11.Rc3 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Nf4 a6 14.Qb3 Nbd7 15.Be2 Bf7 16.bc6; 11.Qc1 Nf6 12.Nh3 0-0 13.Nf4 Nbd7 14.Be2 c5 15.0-0 cd4 16.ed4) 11...a6 12.Nh3 ab5 13.cb5 Nf6 14.Nf4 0-0 15.Be2 Rc8 16.0-0.

9.Ba3 Ne7 A) 10.Bd6 Qd6 11.c5 (11.Nh3 0-0 12.c5 Qc7 13.Be2 Nd7 14.0-0 Nf6 15.Qb3 Ng6 16.Rab1) 11...Qc7 12.Nh3 0-0 13.Be2 Nd7 14.0-0 Nf6 15.Qb3 Bf7 16.Rab1; B) 10.Nh3 B1) 10...0-0 11.Be2 (11.Qb3 f4 12.Nf4 Bf4 13.ef4 Rf4 14.Be2 Nf5 15.Bb2 Rf2 16.Kf2; 11.Bd6 Qd6 12.c5 Qc7 13.Be2 Nd7 14.0-0 Nf6 15.Qb3 Bf7 16.Rab1) 11...Ba3 12.Ra3 Ng6 13.0-0 Qe7 14.c5 Nd7 15.Qc2 Nf6 16.bc6; B2) 10...Bf7 11.Be2 0-0 12.0-0 Ba3 13.Ra3 a6 14.Qb3 Nd7 15.Ng5 Qa5 16.bc6; B3) 10...Ba3 11.Ra3 Ng6 12.Qh5 Nd7 13.Nf4 Qf6 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.Ng6.

9.Ba3 Nf6 10.Qb3 A) 10...0-0 11.Nh3 (11.Ne2 Ba3 12.Nf4 Bf7 13.Ra3 Nbd7 14.Be2 Qa5 15.Ra2 g5 16.Nh3) 11...Ba3 12.Ra3 Qe7 13.Nf4 Nbd7 14.Be2 Bf7 15.0-0 c5 16.a5; B) 10...f4 11.cd5 (11.bc6 Nc6 12.Bd6 Qd6 13.Qb7 0-0 14.c5 Qd7 15.Qd7 Bd7 16.Ra3; 11.Ne2 fe3 12.fe3 0-0 13.Nf4 Bf4 14.Bf8 Bg5 15.Bb4 Ng4 16.cd5; 11.Nh3 Bh3 12.gh3 Ba3 13.Qa3 Kf7 14.Rg1 Qa5 15.ef4 Nbd7 16.f5) 11...cd5 12.ef4 Bf4 13.Ne2 Bh6 14.Qg3 Qa5 15.Nf4 Kf7 16.Ra2.

9.Ba3 Nf6 10.Bd6= Qd6 11.c5 (11.Nh3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Qb4 14.Nd2 cb5 15.ab5 Nbd7 16.Rb1; 11.Ne2 dc4 12.Nf4 c3 13.Nb1 0-0 14.Nc3 Nbd7 15.bc6 bc6 16.Be2) 11...Qc7 (11...Qe7 12.Nh3 0-0 13.Be2 a6 14.Nf4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1) 12.Nh3 0-0 13.Be2 Nbd7 (13...Bf7 14.0-0 Nbd7 15.Qb3 Qa5 16.Qc2) 14.0-0 (14.Nf4 Rfe8 15.0-0 Bf7 16.a5) 14...Ng4 (14...Bf7 15.Qb3 Qa5 16.Qc2) 15.Bg4 (15.g3 Ndf6 16.Nf4) 15...fg4 16.Nf4 Bf5 17.Qb3 Nf6 18.a5 a6 19.bc6 bc6 20.Rfb1 Rfb8 21.Qa3 Rb5 22.Nf1 (22.Rb5!? ab5 23.Nf1=) 22...Rab8+= 23.Qa2 Rb1 (23...Kf7 24.Rb5 Rb5 25.Nd2+=) 24.Rb1= Rb1 25.Qb1 Qa5 26.Qb8 Kf7 27.Qb7 Bd7 28.Nh5 Qd8 29.Nf6 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2320) – Acedanski,Jan (2375), Champions League, 2007.

9.Ba3 Nf6 10.Nh3 A) 10...0-0 11.Bd6 (11.Be2 dc4 12.Nc4 Ba3 13.Ra3 Nd5 14.0-0 a6 15.Qd2 ab5 16.ab5; 11.Nf4 Bf7 12.Be2 Ba3 13.Ra3 Nbd7 14.c5 g5 15.Nh3 h6 16.0-0) 11...Qd6 12.c5 Qd7 13.Be2 a6 14.Nf4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1; B) 10...Qe7 11.Bd6 Qd6 12.c5 Qe7 13.Be2 0-0 14.0-0 Nbd7 15.Nb3 Rac8 16.Na5; C) 10...Ba3 11.Ra3 Qe7 12.c5 0-0 13.Nf4 a6 14.bc6 Nc6 15.Be2 b6 16.Ne6.

9.a5 f4 10.c5 (10.bc6!? bc6 11.ef4=) 10...fe3+= 11.cd6 ed2 12.Qd2 Qd6 13.Ba3 Qd7 14.Qb4 (14.Rb1 Nf6+=) 14...Qe7 (14...Nf6 15.Rb1–/+) 15.Rb1 (15.Qc3 Qc7+=) 15...Qb4 16.Rb4 (16.Bb4 cb5 17.Bb5 Bd7+=) 16...b6 (16...Bd7 17.bc6 Nc6 18.Rb7 Na5 19.Rc7–/+) 17.Ra4–/+ ba5 18.Ra5 Ne7 (18...cb5 19.Bb5 Kf7 20.Ne2–/+) 19.Bc5 (19.b6 a6=) 19...Nd7 (19...cb5 20.Ra7 Ra7 21.Ba7–/+) 20.Ra7–/+ Ra7 21.Ba7 0-0 (21...Kf7 22.f3 cb5 23.Bb5 Ra8 24.Bd7 Bd7–+) 22.Bc5? (better is 22.f3+=) 22...Nc5–+ 23.dc5 cb5 24.Bb5 Rb8 (24...Rc8 25.Ne2–+) 25.Ba4 Rb1 26.Bd1 (26.Kd2 Rb2 27.Ke1 Kf7–+) 26...d4 (26...Rc1 27.Ne2 Rc5 28.Kd2–+) 27.Ne2–/+ Bb3 Threatening mate... how? 28.Kd2 e3! 29.fe3 de3 30.Ke3 Rd1 31.Rd1 Bd1 32.Nd4 (32.Nc3 Bb3–+) 32...Ba4 (32...Kf7 33.Ke4–+) 33.Ke4 (33.g4 Kf7–+) 33...Kf7 34.Ke5 Nc6 35.Nc6 Bc6 (35...Bc6 36.g4 Ke7–+) 0–1. Nielsen,Joergen Axel – Sendjilov,ES, corr ICCF EU–GT–42, 1969.

9.Qb3 Ne7 10.c5 Bc7 11.Nh3=.

9.Qb3 f4 10.cd5 (10.bc6!? Nc6 11.cd5+= (worse 11.Qb7 Nge7 12.Qb3 dc4 13.Nc4 0-0=+)) 10...Bd5= 11.Bc4 fe3 12.Qe3 Ne7 13.Ne2 Nf5 14.Qb3 (14.Qh3 Qg5=) 14...e3=+ 15.fe3 Qh4 16.Kd1 Qf2 17.Bd5? (better 17.e4 Ne3 18.Kc1 Nc4 19.Nc4 Bc4 20.Qc4 Qe3 21.Kd1 Qe4 22.Ba3=) 17...Ne3-/+ 18.Qe3? (better 18.Kc1 cd5 19.Ba3 Qe2 20.Bd6-/+) 18...Qe3-+ 19.Bc4 Nd7 20.Re1 0-0-0 (20...Kd8 21.Nf3 Re8 22.bc6 bc6 23.Rc1-+) 21.bc6 bc6 22.Bc3 (22.Rc1 Nb8-+) 22...Rhe8 (22...Nb6 23.Rc1-+) 23.Ra2 (23.Ba6 Kc7 24.Ba5 Nb6 25.Rc1 Bh2 26.Rh1-+) 23...Nb6 (23...Bh2?! 24.Nf1 Qh6 25.Bd2-+) 24.Ba6 (24.Ba5 Nc4 25.Nc4 Qd3 26.Nd2 Bc7 27.Bc7 Kc7-+) 24...Kd7 25.Ba5 Nd5 26.Nc4 (26.Bc4 Rb8 27.Bd5 cd5 28.Rc2-+) 26...Qb3 27.Rc2 Bb4 28.Bb4 (28.Kc1 Qa4 29.Bb4 Nb4-+) 28…Nb4 (28...Nb4 29.Na3 Qa3-+) 0-1. Mely (2225) - arhumar (2505), ChessWorld.net, 2016.

9.c5 Bc7 10.Ne2 Nf6 11.Nc3 (11.g3 0-0=) 11...f4+= 12.Be2? (better is 12.ef4 Bf4 13.g3+=) 12...fe3–+ 13.fe3 Ng4 14.Nf1 Qh4 15.g3 Qh3 16.Bg4? (better is 16.Qb3 0-0 17.bc6 bc6 18.Qb7–+) 16...Bg4 (16...Qg4?! 17.Qg4 Bg4 18.a5–/+) 17.Qd2 0-0 18.Nd1 Rf7 (18...Nd7 19.Rg1 Qh6 20.Nf2–+) 19.Rg1 Na6 (19...Qh6 20.Nf2 Bf3 21.h4–+) 20.Bc3 (20.ba6 Raf8 21.Qg2 Ba5 22.Bc3 Qg2 23.Rg2 Bc3 24.Nc3 Rf1 25.Kd2 Ra1 26.ab7–+) 20...Raf8 (20...Raf8 21.Nf2 Rf2 22.Qf2 Rf2 23.Kf2 Nb8–+) 0–1. phildo (1905) – marekt (2145), gameknot.com, 2014.

9.Nh3 Nf6

10.Ba3 0-0 11.Bd6 Qd6 12.c5 Qe7 13.Be2 h6 (13...b6!? 14.Nf4 bc5 15.dc5 a6+=) 14.0-0 g5 15.Kh1 Nbd7 (15...f4 16.Ng1=) 16.bc6 bc6 17.Rb1 Rab8 18.Qc2 f4 19.ef4 (19.Ng1 Rb1 20.Rb1 fe3 21.fe3 Qd8+=) 19...Bh3 20.gh3 (20.Rb8 Rb8 21.fg5 hg5 22.gh3 Rb4+=) 20...gf4+= 21.f3 (21.Rg1 Kh7+=) 21...Rb1–/+ 22.Rb1 Rb8 (22...Re8 23.fe4 de4 24.Bc4 Kh8 25.Rf1–/+) 23.Rg1 (23.Rb8 Nb8 24.fe4 Ne4=) 23...Kh8+= 24.fe4 Ne4 (better is 24...de4 25.Rf1 f3–/+) 25.Rg6? (25.Nf3 Rg8 26.Rg8 Kg8=) 25...Ndf6?? (25...Nf2 26.Kg1 Qe2 27.Rh6 Kg8 28.Qg6 Kf8 29.Rh8 Ke7 30.Qg7 Ke6 31.Rh6 Nf6 32.Rf6) 26.Nf3= Nf2 (26...Kh7 27.Ne5=) 27.Kg2 N6e4? (27...Qh7 28.Qf5 N2e4 29.Rf6 Rg8 30.Kf1+=) 28.Ne5 (better is 28.Rh6!? Kg8 29.Rc6+/–) 28...Qh4 (28...Qh7!? 29.Rc6 Rg8 30.Bg4 h5+=) 29.Rh6! (29.Rh6 Qh6 30.Nf7 Kg7 31.Nh6 Kh6 32.h4+/–) 1–0. Kwiek,Janusz – Mostowik,Daniel, corr 1AMM Poland, 1991.

10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0-0 (11...dc4 12.Nf4 Bd5 13.Bc4 Bc4 14.Nc4+=) 12.c5 a6 13.b6 Nbd7 14.Nf4 Bf7 15.h4 (15.Be2 Ne8+=) 15...Re8 16.Be2 Nf8 17.Nf1 (17.h5 Qe7+=) 17...Ne6= 18.Ng3 White prepares h5 18...Nf4 19.ef4 Be6 20.h5 h6 (20...Qe7 21.h6 g6 22.Kf1=) 21.Kf1 a5 22.Kg1 Nd7 23.Qd2 Qf6 24.Re3 Nf8 25.Bf1 Bf7 26.Re1 Ne6 27.Ne2 Kh8 28.Qe3 Kg8 29.Rh3 Qd8 30.Rd1 Qb8 31.Rh1 Rf8 32.Rd2 Kh7 33.Rd1 Kg8 34.Qg3 Qe8 35.Qh3 Qd7 36.Re1 (worse is 36.Qf5 Nc5 37.Qd7 Nd7+=) 36...Kh8 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2245) – Mitrescu,Mircea, 3rd Webchess Open Tournament prel., 2008.

10.Ba3 Bc7 11.Ng5 Bg8 12.Rb1=.

10.Qb3 Qd7 11.c5 Bc7 12.Ng5+=.

10.Qb3 Nbd7 11.Ng5 (better is 11.c5 Be7 12.Be2+=) 11...Qe7? (better is 11...Bg8=) 12.c5+– (12.Ne6?! Qe6 13.bc6 bc6+=) 12...Bc7 (better is 12...Nc5!? 13.dc5 Bc5 14.Ne6 Qe6+–) 13.bc6 Nf8 14.Ne6 (14.cb7 Rb8+–) 14...Ne6 (14...Qe6 15.cb7 Rb8 16.Qb5 Kf7 17.Rb1+–) 15.cb7 Rb8 16.Bb5 Kf7 17.Ba3 (17.c6 Bd6+–) 17...Rhd8 (17...Ba5 18.c6 Qc7 19.Rc1+–) 18.Rc1 (18.c6 Qe8+–) 18...Ng4 (18...Ba5 19.c6 Bd2 20.Kd2+–) 19.c6 (19.Bc6 Nf6+–) 19...Qf6 Black prepares the advance f4 (19...Qh4 20.g3 Qh3 21.Bf1+–) 20.g3 f4 (20...Kg8+–) 21.ef4?? (better is 21.gf4!? Qh4 22.Rf1 Nh2+–) 21...Nd4 (21...Qd4!? 22.Rf1 Ba5+/–) 22.Qd1+– Qe6 (22...e3 23.fe3 Ne3 24.Qh5 Kg8 25.Bd3+–) 23.Bc5 (23.Bb2 Nb5 24.ab5 d4+–) 23...e3 (better is 23...Nf3 24.Kf1 a6 25.Nf3 ef3+–) 24.Bd4 ed2 25.Kd2 Qe4 (25...Ba5 26.Bc3 Bc3 27.Rc3 Nf2 28.Qh5 Kg8 29.Qe5 Qe5 30.fe5 Ne4 31.Kc2 Nc3 32.Kc3+–) 26.Kc3 (26.Kc3 a6 27.Bd3+– (27.Qg4 Ba5 28.Kb3 Qd4 29.Qf5 Kg8+/–); 26.Qg4?! Qd4 27.Kc2 a6+–) 1–0. Suess,Stefan – Weisker, corr, 1985.

10.c5 Bc7 11.Be2 0-0=.

10.c5 Bc7 11.Nf4 Bf7 (11...Bf4 12.ef4 Qc7 13.Qb3=) 12.Be2= Nbd7 13.h4 (13.0-0 0-0=) 13...Nf8 14.g4 (14.h5 Bf4 15.ef4 Ne6=) 14...Ng6 (better is 14...Bf4!? 15.ef4 fg4–/+) 15.Ng6= hg6 16.g5 Nh7 17.Rg1 Nf8 18.f4 Rh4 19.Qb3 Qd7 20.0-0-0 Ne6 (20...Rh2 21.Rde1+=) 21.Rh1= Rh1 22.Rh1 0-0-0? (22...Nf8 23.Kd1=) 23.Bc3?? (better is 23.bc6 Qc6 24.Bb5 Nc5 25.dc5 Qc5 26.Kb1+–) 23...Rg8 24.Kc2 (24.Kc2 Nc5 25.bc6 bc6 26.dc5+=; 24.bc6 bc6 25.Ba6 Kd8=). Orlik,Adam – Bieganowski,Roman, corr Poland, 1989.

10.Ng5 Bd7=.

10.Qb3 0-0

11.Ba3 Qe7 12.Bd6 (12.c5 Bc7 13.bc6 Nc6 14.Qb7 Na5+/–) 12...Qd6 13.c5 Qc7 (13...Qd7 14.Be2+=) 14.Nf4 (14.Be2 b6 15.Nf4 Qd7+=) 14...Bf7 (14...Qf7 15.Rb1+=) 15.h4 (15.Be2 b6 16.Rc1 Rc8+=) 15...Nbd7 16.Be2 White intends h5 (16.a5 Rfd8=) 16...h6 (16...b6 17.bc6 Qc6 18.cb6 Nb6 19.a5=) 17.h5 (17.Rc1 Qa5+=) 17...Kh7 (17...b6 18.bc6 Qc6 19.cb6 Nb6 20.a5=) 18.0-0+= b6 19.cb6 ab6 20.bc6 Qc6 21.Rfc1 Qd6 22.Ra2 (22.Nf1 Be6+/–) 22...Rfc8+= 23.Rac2 (23.Rc8 Rc8 24.Rc2 Rc2 25.Qc2 Nf8=) 23...Rc2= 24.Rc2 Nf8 25.Nf1 (25.Rb2 Ne6 26.Ng6 Bg6 27.hg6 Kg6 28.Qb6 Qb6 29.Rb6 Ra4 30.Re6 Ra2 31.Ne4 fe4+= (worse is 31...Re2 32.Nf6 gf6 33.Rd6+/–)) 25...Ne6 26.Ne6 Qe6 (26...Be6 27.Rb2=) 27.Ng3 Be8 28.Bb5 (28.Ra2 Qc6=) 28...Ra5 (28...Bb5 29.Qb5 f4 30.ef4+=) 29.Be8 (29.Ra2 f4 30.ef4 Bb5 (worse is 30...Nh5 31.f5 Qg8 32.Be8 Qe8 33.Qb6+/–; worse is 30...Bh5 31.f5 Qd6 32.Nh5 Nh5 33.Rc2=) 31.ab5 Ra2 32.Qa2 Qg4=) 29...Qe8+= 30.Qb6 (30.Ra2 b5 31.ab5 Rb5+= (31...Qb5?! 32.Qb5 Rb5 33.Nf5=)) 30...Ra4 31.Qc7 (31.Rc1!?+=) 31...Ra1–/+ 32.Rc1 Rc1 33.Qc1 f4 (33...Nh5!? 34.Nf5 Qd7–/+) 34.ef4= Nh5 35.Nh5 Qh5 36.Qc5 ½–½. Muri,Heinrich – Graeser,K, corr ICCF EU/M/Gr14 (year?).

11.Ba3 Ba3

12.Qa3 a6 13.ba6 Na6 14.Nf4 Bf7 (14...Nc7 15.Qb4 Qd7 16.c5+= (16.Qb7? Rfb8 17.Qc7 Qc7 18.Ne6 Qa5–+)) 15.c5 (15.Rb1 b6=) 15...Nc7 (15...Qa5 16.Be2=) 16.Rb1 (16.Qb3 Ra7=) 16...Ra7 17.g3 (17.Qb4 Qe7=) 17...Qe7 18.Rb4 g5 19.Ng2 Bh5 (19...Ne6 20.Qb3=) 20.Qb2 Exerts pressure on the backward pawn (20.Qb3 Ne6=) 20...Ne6 (20...Bf3 21.Rb7 (21.Nf3? ef3 22.Nf4 gf4 23.gf4 Ne4–+) 21...Ra4 22.Nb1= (22.Nf3? ef3 23.Nf4 gf4 24.gf4 Ng4–+)) 21.Qb3 Bf3 22.h4 (22.Nf3? ef3 23.Nf4 gf4 24.gf4 Ne4–+) 22...Nd7 (22...g4 23.Qc2+=) 23.Rg1 (23.Rh2 g4=) 23...Nec5 24.dc5 Nc5 Exerts pressure on the isolated pawn 25.Qa3 Rfa8 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 (25...g4 26.Nf3 ef3 27.Nf4+=) 26.hg5 Ra4 27.Ra4 Ra4 Threatening mate: Nd3 28.Qb2 Qd8 The mate threat is Qa5 29.g6 h5 (29...hg6 30.Rh1 Bh5 31.Qc3–+) 30.Qe5 d4 The mate threat is Ra1 31.Qc5 Ra1 32.Nb1 Rb1 33.Kd2 Rd1 34.Kc2 d3 (34...d3 35.Kb2 Qf6 36.Qd4 Qd4 37.ed4 Bg2–+) 0–1. Muri,Heinrich (2340) – Elent,Michael (2240), corr ICCF EM/MN/066 Email, 2003.

12.Qa3 a6 13.Qb2 (13.Nf4 Bf7=) 13...Nbd7 (13...dc4 14.Nf4 c3 15.Qc3=) 14.Ng5 (14.Nf4 Bf7=) 14...Bf7 15.Nf7 Kf7 (15...Rf7 16.bc6 bc6 17.Qc3=) 16.ba6 (16.bc6 bc6 17.Qc3 Kg8=) 16...ba6 17.c5 (17.a5 Qe7=) 17...Qc7 (17...Qa5 18.Qc2=) 18.Be2 Rfb8 (18...Kg8 19.Qc3=) 19.Qc3 a5 20.0-0 Rb4 21.Rfb1 Rab8 22.Rb4 Rb4 23.Bd1 (23.Rb1 Ra4 24.Bd1 Rb4 25.Rb4 ab4 26.Qb4 f4=) 23...Qb7 (23...f4 24.f3=) 24.Ra3 Nb8 (24...Qc7 25.Rb3 Ra4 26.Rb1=) 25.Rb3 Nfd7 (25...Rb3 26.Bb3 Qb4 27.Qb2=) 26.Rb4 (26.Be2 Nf6+=) 26...ab4 (26...Qb4 27.Qc2=) 27.Qb3+/– Na6 28.Be2 (28.g4 g6+=) 28...Ndb8 29.Ba6 (29.f3 Qe7+=) 29...Na6= 30.Qd1 g6 (30...Kg8 31.Nb3+=) 31.Nb3 Qa7 32.Qd2 Qc7 33.Qe2 Qa7 34.Qd2 (34.a5 Kg8+=) ½–½. hal1958 – yorugua, playchess.de, 2002.

12.Qa3 Qd7 13.Nf4=.

12.Qa3 Nh5 13.Be2 Qh4 14.Qd6 Re8 15.Rb1 dc4 16.bc6 Nc6 17.Rb7 c3 18.Qc6 Rac8 19.Rc7 cd2 20.Kd2 Nf6 21.Rb1 Bd7 (21...Rc7 22.Qc7 Nd5 23.Qa7+/–) 22.Qc4 Be6 (22...Kh8 23.Rbb7 Rc7 24.Qc7+–) 23.Qc5 (23.Qe6! Re6 24.Rc8 Re8 25.Re8 Ne8+–) 23...Nd5 24.Rc8 Rc8 25.Qd6 Qf6 26.Ng5! Nc7 (26...Qg5 27.Qe6 Double attack (27.Qe6 Deflection)) 27.Ne6 Qe6 (27...Ne6 28.Rb8 Rb8 29.Qb8 Qd8 30.Qa7+–) 28.Qe6 Ne6 29.Rb7 (29.Rb5!? g6+–) 29...Rc7 30.Rc7 Nc7 31.Kc3 Kf7 32.Kc4 Ke7 33.Kc5 Ne8 34.Kb5 Nd6 35.Ka6 f4 36.Ka7 (36.Bb5 fe3 37.fe3 Kd8 38.Ka7 Kc7+–) 36...fe3 37.fe3 Nf5 38.a5 Ne3 39.a6 Kd6 40.Kb7 Nd5 41.a7 Nc7 42.h4 g6 43.Bg4 e3 44.h5 gh5 45.Bh5 Kd7 46.g3 Kd6 47.Bg4 h6 48.d5! h5 (48...Nd5 49.a8Q Combination; 48...Kd5 49.Bf3 Double attack (49.Kc7 Deflection)) 49.Bh5 Kd7 50.Be2 (50.Be2 Kd6 51.g4+–) 1–0. Muri,Heinrich – Voltolini,L, corr ICCF EU–M–952, 1993.

12.Qa3 h6 13.c5 g5 14.Qb4 Qd7 15.Qc3 Kh8 16.Nb3 Qc8 17.Rc1 Nh7 Black intends f4 18.Nd2 Kg8 19.Be2 f4 20.Ng1 Nd7 21.h4 Rf7 (better is 21...g4!?=) 22.hg5+/– hg5 23.Bh5 Rg7 24.Be2 Ndf6 Black prepares the advance g4 (24...Rf7 25.Nh3 Ndf6+/–) 25.Qb3 Qc7 26.Rc3 Rf8 27.Nh3 Bh3 28.Rh3 g4 29.Rh1 f3 30.gf3 ef3 31.b6 ab6 32.cb6 Qd6 33.Bd3 Ng5 34.Nf1 Nfe4 35.Qa3 Qf6 36.Rc1 g3 37.Ng3 Ng3 38.fg3 f2 39.Kd2 Nf3 40.Kc2 0–1. Vitols,Karlis (2230) – Timko,Viktor, ICCF corr Rozinov Memorial, 1998.

12.Ra3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Nd5=.

12.Ng5 dc4 13.Qa3 Bd5 14.bc6 Nc6 (14...Bc6? 15.Ne6 (15.Nc4?! Bd5+=) 15...Qc8 16.Qf8 Qf8 17.Nf8 Kf8 18.Bc4+–) 15.Nc4 h6 16.Nh3 Qd7 17.Rd1 Rfb8 18.Be2 Ne7 19.Ne5 Qd8 20.0-0 g5 21.Rd2 b6 22.Rfd1 Nc6 23.Ba6 Ne5?? (better is 23...Qe7 24.Qb2 Rd8+=) 24.de5+– b5 (24...Qf8 25.Qb2+–) 25.ab5 (25.ef6 b4 26.Qb2 Qb6 27.Rd5 Qa6+–) 25...f4 (25...Qf8 26.Qc3 Bf7 27.ef6 Bh5+–) 26.ef6 Qf6 27.Rd5 fe3 28.Qe3 1–0. MacChess 5.0 – Rival, 2000.

12.Qa3 Qa5

13.Rc1 A) 13...a6 14.Nf4 (14.Qd6 Bf7 15.Ng5 Qa4 16.cd5 ab5 17.Ne6 Rc8 18.Qg3 g6 19.Nc7; 14.Ng5 Bf7 15.bc6 Nc6 16.Nf7 Rf7 17.cd5 Nd5 18.Rc5 Qd8 19.Bc4; 14.bc6 Nc6 15.Nf4 Rfe8 16.Be2 Rac8 17.Rc3 Qc7 18.Ne6 Re6 19.0-0) 14...Bf7 (14...Re8 15.Qd6 Bf7 16.cd5 Rd8 17.Qe5 ab5 18.dc6 Nc6 19.Qb5) 15.bc6 Nc6 16.cd5 Nd5 17.Rc5 Qb4 18.Qb4 Ncb4 19.Nd5; B) 13...Nbd7 B1) 14.bc6 bc6 15.Ng5 Bf7 16.Qc3 Qc3 17.Rc3 Rfc8 18.Be2 Rab8 19.0-0; B2) 14.Qd6 Bf7 15.Ng5 Qa4 16.Nf7 Kf7 17.Be2 Rac8 18.bc6 Rc6 19.Qf4; B3) 14.Qc3 Qc3 (14...Qd8 15.Nf4 Qe7 16.Be2 Rab8 17.0-0 dc4 18.Bc4 Nd5 19.Bd5; 14...Qc7 15.Nf4 Rae8 16.bc6 Qc6 17.Qb2 Qb6 18.Qb6 Nb6 19.a5) 15.Rc3 Nb6 16.Nf4 Bd7 17.bc6 bc6 18.a5 Na4 19.Ra3; B4) 14.Nf4 Bf7 15.Qc3 Qc3 16.Rc3 g5 17.Nh3 h6 18.c5 Bh5 19.f4; B5) 14.Ng5 Bf7 (14...Rae8 15.Qd6 Bf7 16.bc6 bc6 17.Qc6 Rb8 18.cd5 Rb2 19.Qc3; 14...Rfe8 15.bc6 bc6 16.Qd6 Bf7 17.Nf7 Kf7 18.cd5 cd5 19.Bb5) 15.bc6 bc6 16.Qc3 Qc3 17.Rc3 Rfc8 18.Be2 Rab8 19.0-0; C) 13...cb5 14.Nf4 (14.Qe7 Bd7 15.ab5 Re8 16.Qd6 Re6 17.Qf4 Qa3 18.Rb1 a6 19.Ng5) 14...Bf7 (14...b4 15.Qb2 Bf7 16.cd5 Na6 17.d6 Rfc8 18.Bc4 Bc4 19.Nc4; 14...Bd7 15.cb5 g5 16.Nh3 h6 17.Be2 a6 18.Qb3 Kg7 19.Qb2; 14...Re8 15.Ne6 bc4 16.Qd6 Nc6 17.Be2 Re7 18.Nf4 Rd8 19.Qa3) 15.cd5 b4 16.Qb2 Na6 17.d6 Rfc8 18.Bc4 Bc4 19.Nc4; D) 13...Bf7 D1) 14.Nf4 Nbd7 (14...a6 15.bc6 Nc6 16.cd5 Nd5 17.Rc5 Qb4 18.Qb4 Ncb4 19.Nd5; 14...Re8 15.cd5 Nd5 16.bc6 Nc6 17.Rc5 Qb4 18.Qb4 Ncb4 19.Nd5; 14...cb5 15.cd5 b4 16.Qb2 Na6 17.d6 Rfc8 18.Bc4 Bc4 19.Nc4; 14...Rd8 15.cd5 Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Qc3 Qc3 18.Rc3 a6 19.bc6) 15.Qc3 Qc3 16.Rc3 Rac8 17.bc6 Rc6 18.c5 g5 19.Nh3; D2) 14.Qc3 Qc7 (14...Qc3 15.Rc3 Nbd7 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Ba6 Rfb8 19.Ng5; 14...Qd8 15.Be2 a6 16.bc6 Nc6 17.Nf4 Qe7 18.0-0 dc4 19.Nc4; 14...Qb6 15.Be2 Nbd7 16.0-0 c5 17.Nb3 Rac8 18.Ng5 Qd6 19.Rfd1) 15.Be2 a6 16.bc6 Nc6 17.Nf4 Qe7 18.0-0 dc4 19.Nc4; D3) 14.cd5 cd5 15.Qc3 Qc3 16.Rc3 Nbd7 17.Rc7 Rab8 18.Be2 Rfc8 19.Rc8.

13.Qd6 A) 13...Re8 A1) 14.c5 a6 (14...Bf7 15.Ng5 h6 16.Nf7 Kf7 17.Rb1 Re7 18.Qf4 Qa4 19.Qf5; 14...Bd7 15.Nf4 Bc8 16.Be2 Rd8 17.Qe7 Re8 18.Qd6 Rd8 19.Qe7; 14...Bc8 15.Nf4 Rd8 16.Qe7 Re8 17.Qd6 Rd8 18.Qe7 Re8 19.Qd6; 14...h6 15.Nf4 Bf7 16.Rb1 Rd8 17.Qe5 a6 18.Qf5 Nbd7 19.Be2) 15.Nf4 Bf7 16.b6 Qc3 17.Rb1 Nbd7 18.h4 Rad8 19.Qc7; A2) 14.Nf4 Bf7 15.Rc1 cb5 16.cd5 ba4 17.Be2 Na6 18.Ba6 Red8 19.Qe5; A3) 14.Ng5 Bd7 15.Rb1 Qa4 16.bc6 Qc6 17.Qa3 Rc8 18.Be2 h6 19.Nh3; A4) 14.Rc1 Qa4 (14...Bc8 15.Nf4 Rd8 16.Qa3 g5 17.Qe7 Rf8 18.Nh3 f4 19.Ng5; 14...Bf7 15.Ng5 Nbd7 16.Nf7 Kf7 17.bc6 bc6 18.Qc6 Rec8 19.Qb5; 14...Kh8 15.Ng5 Bg8 16.cd5 Bd5 17.bc6 Nc6 18.Rc5 Qa4 19.Rd5; 14...dc4 15.Ng5 Bd5 16.Bc4 Bc4 17.Rc4 a6 18.bc6 Nc6 19.Qa3) 15.Nf4 Bf7 16.cd5 cd5 17.Rc7 Nbd7 18.Be2 Rec8 19.0-0; B) 13...Bf7 B1) 14.Rc1 Rd8 (14...Nbd7 15.Ng5 Qa4 16.cd5 cd5 17.Be2 Qa2 18.Rc7 Ne8 19.Qd7; 14...Qa4 15.Ng5 Nbd7 16.Be2 cb5 17.cb5 Qa2 18.Qe7 Qa5 19.Nf7; 14...Ng4 15.cd5 Bd5 16.bc6 Nc6 17.Rc5 Rad8 18.Qc6 Qd2 19.Kd2 bc6; 14...a6 15.Ng5 Qa4 16.cd5 ab5 17.dc6 bc6 18.Ne6 Rc8 19.Be2) 15.Qf4 cb5 16.cd5 Nbd7 17.Bb5 Rac8 18.Rd1 Bh5 19.0-0; B2) 14.c5 a6 15.bc6 Nc6 16.Be2 Rad8 17.Qf4 Bg6 18.Qg5 Qc3 19.Rd1; B3) 14.Ng5 cb5 (14...a6 15.Be2 ab5 16.cb5 cb5 17.Rc1 Ra6 18.Qe7 Rc6 19.Rc6) 15.Rb1 bc4 16.Rb5 Qa4 17.Rb7 Nbd7 18.Be2 c3 19.Nb3.

13.Qe7 Bc8 A) 14.cd5 Re8 15.Qd6 Rd8 16.Qe7 Re8 17.Qd6 Rd8 18.Qe7 Re8 19.Qd6; B) 14.Rb1 a6 (14...Qa4 15.Ng5 Qa5 16.cd5 cd5 17.Rc1 Bd7 18.Be2 a6 19.Ne6; 14...cb5 15.ab5 Re8 16.Qb4 Qb4 17.Rb4 a5 18.Ra4 Kf7 19.c5; 14...Re8 15.Qb4 Qb4 16.Rb4 a6 17.bc6 Nc6 18.Rb6 Ra7 19.Be2) 15.Nf4 ab5 16.ab5 g5 17.Ne6 Rf7 18.Qd6 Be6 19.Qe6; C) 14.Ng5 h6 (14...a6 15.b6 h6 16.Ne6 Be6 17.Qe6 Kh8 18.Qf5 Nbd7 19.c5) 15.Ne6 Rf7 16.Qd6 Be6 17.Qe6 Qc3 18.Rb1 f4 19.ef4; D) 14.Nf4 Re8 (14...a6 15.cd5 ab5 16.dc6 bc6 17.Be2 Qc3 18.Ra3 Qc1 19.Bd1 ba4; 14...g5 15.Nh3 h6 16.cd5 Rf7 17.Qd6 cd5 18.Rc1 Nbd7 19.f4; 14...Rf7 15.Qd6 cb5 16.cb5 Qc3 17.Rb1 Qc7 18.Qa3 Qa5 19.Be2) 15.Qd6 Rd8 16.Qe7 Re8 17.Qd6 Rd8 18.Qe7 Re8 19.Qd6.

13.Qe7 Bd7 14.Nf4 (14.Ng5 a6 (14...cb5 15.cb5 a6 16.Ne6 Be6 17.Qe6 Kh8 18.Rb1 Qa4 19.ba6; 14...Qc3 15.Rd1 Re8 16.Qf7 Kh8 17.g3 Qa3 18.Ke2 f4 19.gf4; 14...Qd8 15.Qd8 Rd8 16.Be2 h6 17.Nh3 g5 18.0-0 Kg7 19.Rab1) 15.b6 Qc3 16.Rd1 h6 17.Ne6 Be6 18.Qe6 Kh8 19.Qf5; 14.cd5 cb5 (14...Re8 15.dc6 Nc6 16.Bc4 Kh8 17.Qd6 Nb4 18.0-0 Nd3 19.Bd3; 14...cd5 15.Nf4 a6 16.Rb1 Qa4 17.Qd6 ab5 18.Nd5 Qa3 19.Nf6) 15.Nf4 Rf7 16.Qd6 Na6 17.Rc1 ba4 18.Qa3 b5 19.Be2) 14...cb5 (14...a6 15.b6 Re8 16.Qd6 Bc8 17.Be2 Nbd7 18.c5 Nf8 19.Ra2; 14...Rf7 15.Qd6 cb5 16.cb5 a6 17.Rb1 ab5 18.Bb5 Bb5 19.ab5; 14...Re8 15.Qd6 Kh8 16.cd5 cb5 17.Rb1 Qa4 18.Be2 Qc2 19.h4) 15.cb5 a6 (15...Rf7 16.Qe5 a6 17.Nd5 Nd5 18.Qd5 ab5 19.Rc1) 16.Rb1 (16.Ne6 Be6 17.Qe6 Kh8 18.Rb1 Qa4 19.ba6) 16...ab5 (16...Qa4 17.Qd6 ab5 18.Nd5 Qa6 19.Qc5) 17.Bb5 Re8 18.Qd6 Bc6 (18...Bb5 19.ab5 Qa3 20.Qa3 Ra3 21.Ke2=) 19.Ne6+= (19.Bc6+=) 19...Bb5 20.Rb5 Qa4 21.Nc7 Na6 22.Ne8 Qb5 23.Qe6 Kf8 (23...Kh8 24.Nd6 (24.Nf6?? Nc5 25.Qe8 Re8 26.Ne8 Nd3 27.Kd1 Nf2 28.Ke1 Nh1–+) 24...Qd7 25.Qd7 Nd7 26.Ke2=) 24.Nf6+= gf6 25.Qf6 Kg8 26.Qg5 Kh8 27.Qf5 Nb4 28.Qe5 Kg8 29.Qg5 Kh8 30.Qe5 Kg8 31.Qe6 Kh8 32.Qe5 ½–½. marere (2180) – Teaser3001 (2175), Rated game, 5m + 0s, 2010.

13.Qe7 Bf7 14.Qb7 Nbd7 15.c5 cb5 16.Bb5 Rab8 17.Qa6 Qc3 18.Rb1 Ng4 19.Qa7.

13.Nf4 Bf7 A) 14.Rc1 Nbd7 (14...a6 15.bc6 Nc6 16.cd5 Nd5 17.Rc5 Qb4 18.Qb4 Ncb4 19.Nd5; 14...Rd8 15.cd5 Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Qc3 Qc7 18.Bc4 a6 19.Qb3) 15.Qc3 Qc3 16.Rc3 g5 17.Nh3 h6 18.bc6 bc6 19.cd5; B) 14.Qa2 a6 (14...g5 15.Nh3 h6 16.Be2 a6 17.bc6 Nc6 18.0-0 Ng4 19.Qb2) 15.Be2 dc4 16.bc6 Nc6 17.Bc4 Nb4 18.Qb3 Nfd5 19.Nd5; C) 14.bc6 Nc6 (14...bc6 15.Qd6 Rd8 16.Qe5 Nbd7 17.Qf5 Rab8 18.Rd1 Rb2 19.Be2) 15.Rb1 dc4 16.Rb5 Qc7 17.Rf5 b6 18.Be2 Ne7 19.Re5; D) 14.cd5 Nd5 (14...cd5 15.Be2 Nbd7 16.Ra2 Rac8 17.0-0 Rc3 18.Nb3 Qc7 19.Qb4) 15.Nd5 Bd5 16.Rb1 Nd7 17.bc6 bc6 18.Qb4 Qb4 19.Rb4.

13.Ng5 A) 13...Bd7 A1) 14.Be2 h6 (14...Re8 15.Qb2 f4 16.bc6 Nc6 17.0-0 Ne7 18.cd5 Ned5 19.Nc4; 14...f4 15.Qa2 fe3 16.fe3 Qc3 17.Qa3 Qa5 18.Qa2 Qc3 19.Qa3; 14...a6 15.bc6 Nc6 16.cd5 Nd5 17.Bc4 Ncb4 18.0-0 Kh8 19.Bd5) 15.Nh3 a6 16.b6 Be8 17.Nf4 Bf7 18.cd5 cd5 19.Ra2; A2) 14.cd5 cd5 15.Qe7 Qc3 16.Rb1 f4 17.Qc5 Rc8 18.Qc3 Rc3 19.ef4; A3) 14.Qe7 cb5 (14...a6 15.b6 Qc3 16.Rd1 h6 17.Ne6 Be6 18.Qe6 Kh8 19.Qf5) 15.cb5 Qc3 16.Rd1 Re8 17.Qc5 Qc5 18.dc5 f4 19.Rb1; A4) 14.Qd6 Re8 15.Rb1 Qa4 16.bc6 Qc6 17.Qa3 Rc8 18.Be2 h6 19.Nh3; B) 13...Re8 B1) 14.Be2 h6 (14...Bd7 15.Qb2 f4 16.bc6 Nc6 17.0-0 Ne7 18.cd5 Ned5 19.Nc4; 14...a6 15.Qd6 Bf7 16.Ra2 Qd8 17.Qb4 ab5 18.cb5 cb5 19.Qb5) 15.Ne6 Re6 16.Rb1 Nbd7 17.bc6 bc6 18.Qb4 Qb4 19.Rb4; B2) 14.Rb1 Bd7 (14...Bc8 15.bc6 bc6 16.cd5 h6 17.Nh3 Nd5 18.Bc4 Ba6 19.Qb4) 15.Qb4 Qb4 16.Rb4 b6 17.Be2 c5 18.dc5 bc5 19.Rb3; C) 13...Bf7 C1) 14.Be2 a6 (14...Nbd7 15.Rb1 dc4 16.Nf7 c3 17.Nh6 gh6 18.Qa2 Nd5 19.Nc4; 14...h6 15.Nf7 Rf7 16.Qb2 Nbd7 17.0-0 Rff8 18.Rfb1 Rab8 19.h3) 15.Qd6 ab5 16.cb5 cb5 17.Nf7 Rf7 18.Rc1 Nc6 19.Bb5; C2) 14.Rb1 Nbd7 (14...h6 15.Nf7 Rf7 16.Qb4 Qb4 17.Rb4 a6 18.Be2 ab5 19.cb5; 14...a6 15.ba6 Na6 16.Rb7 Rab8 17.Qe7 Rb7 18.Qb7 Nb4 19.Nf7) 15.h4 Rab8 16.Be2 dc4 17.Nf7 c3 18.Nh6 gh6 19.Qb3; C3) 14.h4 a6 (14...Nbd7 15.Be2 dc4 16.Nf7 Rf7 17.Bc4 Nd5 18.Ra2 N7b6 19.0-0; 14...h6 15.Nf7 Rf7 16.Be2 a6 17.Ra2 ab5 18.cb5 cb5 19.Bb5) 15.Be2 ab5 16.cb5 cb5 17.Bb5 Nc6 18.Rc1 f4 19.Qc3; C4) 14.h3 a6 (14...h6 15.Nf7 Rf7 16.Be2 a6 17.Qb2 ab5 18.cb5 Nbd7 19.bc6; 14...Nbd7 15.Be2 dc4 16.bc6 bc6 17.Nf7 Rf7 18.Bc4 Nd5 19.Ra2) 15.Be2 ab5 16.cb5 cb5 17.Bb5 Nc6 18.Qb2 Qb4 19.Rb1; C5) 14.Qd6 Nbd7 (14...cb5 15.Rb1 Rd8 16.Qc5 Qa4 17.Qb5 Qb5 18.Rb5 Rd7 19.Nf7; 14...a6 15.Rb1 ab5 16.ab5 Qc3 17.Be2 Ra2 18.Rd1 Qa5 19.Qe5) 15.bc6 bc6 16.Nf7 Kf7 17.cd5 cd5 18.Bb5 Rfd8 19.Ke2.

7.a4 f5

8.c4 Bb4 Black gets the initiative 9.c5 Ne7 10.h4 (10.Ne2 0-0=) 10...0-0+= 11.Nh3 b6 12.Nf4 Bf7 13.Qb3 bc5 14.dc5 Qa5 (14...Bc5? 15.Qc3 d4 16.Qc5 de3 17.fe3+–) 15.Qc2 Nd7 16.Bd4 Rfc8 17.bc6 (17.Kd1!?=) 17...Nc5 18.Bc5 Bc5 19.Ba6 Rc7 20.Bb7 Rb8 21.0-0 (21.Kd1 d4 22.Nb3 Bb3 23.Qb3 Kh8–+) 21...d4 (21...Bb4!? 22.Ra2 Qb6 23.a5 Ba5 24.Qa4–+) 22.Nb3–/+ Bb3 23.Qb3 Kh8 24.ed4 Bd4 (24...Nc6?! 25.dc5 Rcb7 26.Qd5=) 25.Rad1 Nc6 26.Qe6 Rcb7 (26...Qa4 27.Bc6 Bf2 28.Kf2 Qc2 29.Kg3 Rc6 30.Qf5+/–) 27.Qc6 Rb4 28.Ne6 Bf6 29.Nc5 Rc4 30.Rd5 (30.Rb1 Rd8 31.Rfc1 Rc3–+) 30...Be7 31.Nd7 Rc6 32.Ra5 Rb7 33.Ne5 Rc5 (33...Rc2!? 34.Nf7 Kg8 35.Rf5–+) 34.Rc5–/+ Bc5 35.Rc1 Rc7 36.Rd1 Threatening mate: Rd8 36...g6 37.Nd7 Be7 38.g3 Kg7 39.Ne5 Kf6 40.f4 (40.Rd7 A) 40...Ke5? 41.Rc7 Bd8 42.Ra7+– (42.Rh7?! Bb6+–); B) 40...Rd7 41.Nd7 Ke6–+) 40...Ke6 41.Rd2 Bd6 42.h5 Be5 43.fe5 Ke5 44.hg6 hg6 45.Rd8 (45.Rb2 g5–+) 45...Rc4 (45...Rc4 46.a5 Ra4–+) 0–1. Dobielecki,Jerzy – Matlak,Jacek, corr Poland, 1989.

8.Nh3 Bd6 9.Be2 Qh4 10.Ba3 Bc7 11.c4 Ne7 12.Qb3 0-0 13.cd5 (13.bc6 Nbc6 14.Qb7 Rfc8+/–) 13...cd5= 14.Rc1 Rc8 15.Nf4 (15.0-0!?=) 15...Bf4+= 16.Rc8 Nc8 17.g3 Bg3 18.fg3 Qg5 19.0-0 Nd7 20.Rc1 Qd8 21.Qb4 h6 22.a5 Nf6 23.Nb3 Kf7 24.Qc5 Rb8 (better is 24...b6!? 25.Qc6 Rb8=) 25.Qc7+/– Qc7 26.Rc7 Bd7? (26...Kg8 27.Nc5 Bf7 28.Nb7 Ne8+/–) 27.Nc5+– Ke8 28.Rb7 (better is 28.b6!? ab6 29.Nd7+=) 28...Rb7+= 29.Nb7 g6 30.Nd6 Kd8 (30...Nd6!? 31.Bd6 Ng4+/–) 31.Nf7+– Kc7 32.Nh6 Be6 33.Kf2 Ne8 34.g4 Ned6 35.gf5 gf5 36.Kg3 Bd7 37.b6 (37.Bd6!? Nd6 38.h4 Nb5 39.Bb5 Bb5 40.Nf5 Be8+–) 37...ab6+/– 38.ab6 Nb6 39.Kf4 Nbc4 40.Bd6 Kd6 41.Nf7 Ke6 42.Ne5 Bb5 43.h4 Kf6 (43...Ne5 44.Bb5 Nd3 45.Kg5+=) 44.h5+/– Kg7 45.Nc4 dc4 (45...Bc4 46.Bd1 Kf6+–) 46.d5?? (better is 46.Bc4 Bc4 47.Kf5+–) 46...c3+= 47.Bd1 (47.Bb5?? c2 48.Kf5 c1Q 49.Ke4 Kf6–+) 47...Be2 (47...Kf6!? 48.h6 Bd7+=) 48.Bc2+/– (48.Be2?? c2 49.Kf5 c1Q 50.h6 Kf7 51.Ke4 Qh1 52.Bf3 Qh6–+) 48...Bh5 49.Kf5 Kf7 50.d6?? (50.Ke4 Bg6 51.Kd4 Bc2 52.Kc3 Bg6+=) 50...Ke8 (50...Bg6 51.Ke5 Ke8 52.Kf6+/–) 51.Ba4 (better is 51.Be4!? Kd7 52.Ke5+/–) 51...Kd8= 52.Ke5 Be8 53.Bc2 Bc6 54.Kd4 Kd7 55.Kc3 Kd6 56.Kd4 Bb7 57.Be4 Be4 58.Ke4 Ke6 59.Kd4 Kd6 60.e4 Ke6 61.e5 Ke7 62.Kd5 Kd7 63.Ke4 Ke6 64.Kf4 Ke7 65.Kf5 Kf7 66.e6 Ke7 67.Ke5 Ke8 68.Kd5 Ke7 69.Ke5 Ke8 70.Kf6 Kf8 71.e7 Ke8 72.Ke6 ½–½. Melich,Jindrich (2190) – Haba,Zdenek (2275), CZE–chT1b Czechia, 1995.

7.c4 Bb4

8.cd5 Bd5 9.Nh3 Ne7 10.Nf4 Qa5 11.a3 Bd2 12.Qd2 Qd2 13.Kd2 0-0 14.Nd5 Nd5 15.Bc4 Nd7 16.Ba2 N7b6 17.bc6 bc6 18.Rhc1 Rfc8 19.Rc5 Kf8 20.Rac1 Ne7 21.Rh5 h6 22.Rh4 f5 23.g4 Ng6 24.Rh5 Ne7 25.a4 (25.gf5 Rab8+–) 25...Nbd5 (better is 25...Na4!? 26.Ba3 fg4+/–) 26.Ba3 Ke8 (26...fg4? 27.Re5 a5 28.Bd5 cd5 29.Re7+–) 27.gf5 Nf6 28.Rh4 Nf5 29.Rf4 g6 30.Rg1 Kd7 (30...Rd8 31.Rg6 Nd4 32.ed4 Rd4 33.Kc2 Ra4 34.Rff6 Ra3+–) 31.Rg6 1–0. Grabowski,Benedykt (1860) – Ruslin,Alexey, 11. LSS No Engine Cup Preliminary, 2009.

8.Ne2 Bd2 9.Qd2 dc4 10.bc6 Nc6 11.Nc3=.

8.Ne2 Ne7 9.Bc3 (9.Nf4 Bf7 10.c5 0-0=) 9...Bd6 10.c5 Bc7 11.Qa4 (11.Qb3 f5=) 11...Nd7 12.bc6 bc6 13.g3 (13.Rb1 Rb8=) 13...g5 (13...Bf5 14.Nf4=) 14.Rb1 (14.h4 g4=) 14...h5 (14...Rb8 15.Rb8 Bb8 16.h4=) 15.h4 a5 (15...Rb8 16.Rb8 Qb8 17.Ba5=) 16.Nc1 (16.Rb7 Bg4=) 16...Bg4 17.Bg2 (17.Be2 Be2 18.Ne2 Ra6=) 17...Kf7 (17...gh4 18.Rh4 Nf8 19.Rh1=) 18.a3 (18.Rb7 Ke8=) 18...gh4 (18...Ke8 19.Rb7=) 19.gh4 (19.Rh4 Ke8+=) 19...Rg8= 20.Qc2 (20.Bf1 Ke8=) 20...Rg7 (20...Ke8 21.Qa4=) 21.Rb2 Qc8 22.Qb3 f5 23.f3 (23.Qa4 Ke8=) 23...ef3+= 24.Nf3 Bg3 (24...Ke8 25.Qc2+=) 25.Kd2 f4 (25...Nf6 26.Ne5 Ke8 27.Qb7=) 26.Ng5 (26.Ne2 Rb8 27.Qa4 Rb2 28.Bb2 fe3 29.Ke3 Qb8+=) 26...Kg8 (26...Ke8 27.ef4 Bf4 28.Kc2–/+) 27.ef4 (27.e4 f3 28.Nf3+= (worse is 28.Bf3 Rg5 29.hg5 Bf3–+)) 27...Rb8 28.Qa2 (28.Qa4 Bf4 29.Kc2 Bf5 30.Kd1 Rb2 31.Bb2 Qb8–/+) 28...Rb2 (28...Bf4 29.Kc2–/+) 29.Bb2 (29.Qb2 Bf4 30.Kc2 Nf5–/+) 29...Nf6 (29...Bf4 30.Kc3+=) 30.Nd3= Nf5 (30...Ng6 31.Bf1+=) 31.Kc3 Re7 32.Bf1 (32.Rg1 Re3 33.Bf1 Bf2 34.Rg4 hg4–+) 32...Be1 33.Kc2 Ng3 34.Ne5?? (34.Rg1 Nf1 35.Rf1 Re2 36.Kc1–+) 34...Nh1–+ (34...Nh1 35.Bc1 Bh4–+) 0–1. pcmvr – aperturaf, net–chess.com, 2017.

7.bc6 Nc6

8.c4 dc4 9.Bc3 Nge7 10.Bc4 (10.Qh5 Bf7 11.Qb5 Nd5–/+) 10...Bc4 11.Nc4 Nd5 12.Ne2 Rc8 13.Nd2 f5 14.0-0 Nc3 (14...b5 15.Qb3+=) 15.Nc3= Bb4 16.Qb3 Bc3 17.Qc3 0-0 (17...Qd5 18.Rab1 Rc7 19.Qa3=) 18.Qb3 Rf7 19.Rac1 Rcc7 20.f3 (20.Rfd1 Qd6+=) 20...g6 (20...Na5 21.Qe6 ef3 22.Rc7 Qc7 23.Nf3 Qe7+/–) 21.fe4 (better is 21.d5!? Na5 22.Qb5 Rc1 23.Rc1 ef3 24.Nf3=) 21...Nd4–/+ 22.ed4 Qd4 A double attack. 23.Kh1 Rc1 24.Rc1 Qd2 Threatening mate... how? 25.Rd1 Qf4 26.ef5 Qf5 27.Rd8 (27.h3 Kg7–/+) 27...Kg7–/+ Do you see the mate threat? 28.h3 Qf1 (28...Qe5 29.Qd1–/+) 29.Kh2 Qf4 30.Qg3 Qg3 31.Kg3 Kf6 32.Ra8 b6 33.Kf4 g5 (33...Re7 34.Rf8 Ke6 35.Ra8–/+) 34.Kg4 Kg6 Black gets the initiative 35.Rg8 Kh6 36.Rc8 (36.Rg5 Rf2 37.g3 Ra2+=) 36...Rf4–/+ 37.Kg3 Ra4 38.Rc2 Kg6 39.Kf3 Ra3 (39...Kf5 40.Rd2–/+) 40.Ke4 g4 (40...h5 41.Rc6 Kf7 42.Rc7 Ke6 43.Rc6 Kd7 44.Rc2–/+) 41.hg4 Kg5 42.Rd2 (42.Rc7 Ra2 43.Rh7 a5–/+ (43...Rg2?! 44.Ra7 Rg4 45.Kd5=)) 42...Kg4 43.Ke5 (43.Rf2 h5–/+) 43...h5 44.Re2 Kg3 45.Kf5 (45.Rd2 Re3 46.Kf6 h4–+) 45...h4–+ 46.Kg5 (46.Rd2 a6–+) 46...Ra5 47.Kf6 Rc5 48.Rd2 a5 49.Rb2 (49.Ke6 b5–+) 49...b5 50.Rd2 (50.Re2 b4–+) 50...b4 51.Re2 (51.Rb2 Rb5–+) 51...a4 (51...Rc4 52.a3–+) 52.Rb2 Rb5 53.Ke6 a3 54.Rd2 (54.Re2 b3 55.ab3 Rb3–+) 54...Ra5 (54...b3 55.ab3 Rb3 56.Ra2–+) 55.Rd3 (55.Rd4 b3 56.Rd3 Kg2 57.Rb3 Rc5–+) 55...Kg2 56.Rd2 Kf3 (56...Kf1 57.Rd1 Kf2 58.Rd2 Ke1 59.Rd3–+) 57.Rd3 Ke4 (57...Kf2 58.Kf6–+) 58.Rh3 (58.Rb3 Rb5–+) 58...Rh5 59.Kf6 (59.Kd6 b3! 60.ab3 a2–+) 59...b3! 60.ab3 (60.Rb3 h3) 60...a2 61.Rh1 h3 62.Kg6 Ra5 63.Ra1 h2 64.b4 Rb5 65.Re1 Kf3 (65...Kf3 66.Rc1 Rb4–+) 0–1. Rosner,Dirk – Svensson,Jan, corr TKM–A010, 2000.

8.Ne2 Bd6=.

7.Ne2 Bd6

8.c4 Ne7 9.Nc3 0-0 10.Rb1 f5 11.Qb3 Rf6 (11...b6 12.a4=) 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 f4 (13...b6 14.cd5 cd5 15.Be2=) 14.ef4 (14.bc6 bc6 15.ef4 Rf4=) 14...Rf4 15.bc6 bc6 (15...Nbc6 16.Rb7 Nf5 17.cd5=) 16.Nb3 (16.Rb7 Rf7=) 16...Nd7 17.Na5 Rc8 18.cd5 (18.Rb7 Rf7 19.Ra7 Nf5+=) 18...Nd5+= Black gets deadly initiative 19.Bc4 (19.Ba6 Rb8 20.0-0 Qc7=) 19...Qg5 20.g3 (20.Qd6 Nc3 21.Qd7 Rcf8 22.Qe6 Kh8–/+) 20...Rf3 21.Qd6 Attacks the isolani on c6 (21.Ne4?? Qf5 (21...Ra3?! 22.Ng5 Ra5 23.Ne6–+) 22.Bd3 Qe4 23.Be4 Ra3–+) 21...Nc3 22.Qd7 Do you see the mate threat? 22...Rcf8 23.Qe6 (23.Be6 Kh8 24.0-0 Nb1 25.Nc6–+) 23...Kh8–+ 24.0-0 Nb1 (24...Qa5 25.Rb7 Qg5 26.Qc6+/–) 25.Nb3 (25.Rb1 Rf2 26.Qe4 Qa5–+) 25...Rf2 26.Qe4 Rf1 27.Bf1 Nc3 The mate threat is Nxe4 (27...Nc3 28.Qe5 Qe5 29.de5 Na2–+) 0–1. Van Rooijen,Peter – Machin,Eric, a1–h8 Winners Tournament, 2001.

8.c4 f5 9.Rb1 (9.c5 Bc7+=) 9...Nf6 (9...dc4? 10.d5 Qc7 11.de6+–) 10.Nc3 (10.c5 Bc7+=) 10...0-0 (10...dc4 11.bc6 Nc6 12.d5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Bg7+=) 11.bc6 Nc6 12.cd5 Nd5 The passed pawn on d4 will become decisive later 13.Bc4 Bb4 14.Bd5 (14.Qb3 Bc3 15.Bc3 Rb8=) 14...Bd5+= 15.Nd5 Qd5 16.a3 Bd2 17.Qd2 Na5 18.Ba1 (18.Qb4 Rac8+=) 18...Nc4 19.Qb4 f4 (19...b6 20.0-0+=) 20.Qc5 (20.ef4 b6+=) 20...Qf7 (20...Qc5 21.dc5 fe3 22.Rb7 ef2 23.Ke2+=) 21.ef4+= Rac8 22.Qb4 (22.Qa7 Qf4 23.0-0 Nd2–+) 22...Qf4 Threatening mate... how? 23.0-0 Nd2 24.Qb2 e3 (24...Rc6 25.g3 Qh6 26.Kg2–+) 25.f3 e2 26.Rfe1 Nf3 27.gf3 Qe3 28.Kh1 Qf3 29.Kg1 Qg4 (29...Qe3 30.Kh1 Qe4 31.Kg1–+) 30.Kh1 Qe4 31.Kg1 Rc6 (31...Rc6 32.Qb3 Kh8–+) 0–1. Cetwinski,Olgierd (2210) – Szczepankiewicz,Dariusz (2235), corr Poland–ch13T, 1999.

8.Nf4 Bf4 9.ef4 Nh6 (9...Qd6 10.Qh5 g6 11.Qe2 Qf4 12.Nb3+=) 10.Qh5= Nf7 (10...Bf7 11.Qh3=) 11.a4 g6 (11...0-0 12.Be2=) 12.Qh4 (12.Qe2 a6=) 12...0-0 (12...Nd6 13.Qg3=) 13.Be2 (13.Qg3 Nd6=) 13...Nd6 14.Qg3 Nf5 (14...Qc7 15.Qb3=) 15.Qc3= Qc7 16.Nb3 Nd7 (16...Qf4 17.0-0=) 17.bc6 bc6 18.Ba3 Rfe8 19.Qd2 e3 20.fe3 ½–½. Santa Cruz,Nestor – Sicker,Rolf, corr ICCF TT–04–0019 A, 2004.

6.Nd2 Bd6

7.c4 Ne7 8.c5 0-0 9.cd6 cd6 10.Rc1 Qa5 11.a4 Nd7 12.Ba3 Nb6 13.Bd6 Rfe8 14.Ne2 Nf5 15.Bc5 Nc4 16.Nc3 b6 17.Nc4 dc4 18.Ba3 a6 19.d5 Bd7 20.Bc4 ab5 21.Bb5 Bb5 22.ab5 Qa3 23.0-0 Qd6 24.Qc2 Qe5 25.Na4 Rab8 26.Qc6 Nh6 27.Nb6 Ng4 28.g3 h5 29.Nd7 Qe7 30.Nb8 Rb8 31.Qe6 Qe6 32.de6 Re8 33.b6 Kf8 34.b7 Ke7 35.Rc8 1–0. popovicigelu – kristof1990, internet, 2013.

7.Ne2 c6 8.bc6 (8.c4 Ne7=) 8...bc6 (8...Nc6 9.c4=) 9.Rb1 Ne7 10.c4 0-0 11.Qc1 f5 (11...Na6 12.Nc3 Nb4 13.c5=) 12.Qc3 (12.Ba3 Ba3 13.Qa3 Ng6=) 12...Ng6 Black prepares f4 (12...Nd7 13.Ba3 Bc7 14.Nf4 Bf4 15.ef4=) 13.Ba3 f4 (13...Ba3 14.Qa3 Rf7 15.h4=) 14.Nf4 Nf4 15.ef4 Ba3 16.Qa3 Rf4 17.Qe3 (17.Be2 Rf8+=) 17...Rf6 (17...Rf8 18.Rb7=) 18.a3 Nd7 19.Be2 Qc7 20.h3 (20.0-0 Raf8=) 20...Nf8 (20...Raf8 21.0-0=) 21.cd5 (21.Rc1 Qf7=) 21...cd5 22.Rb5 (22.0-0 Ng6=) 22...Ng6+= Black gets the initiative 23.0-0 Nf4 24.Rfb1 (24.Kh1 Raf8+=) 24...Rg6–/+ 25.g4 h5 26.Rb7 Qd6 (26...Ne2 27.Kf1 Qh2 28.Ke2 hg4 29.Nf1 Qh3 30.Ng3–/+) 27.Nf1 (27.Kf1!?–/+) 27...hg4–+ 28.h4 Rf8 (better is 28...Ne2 29.Qe2 Qa3–+) 29.Ra7 g3 30.fg3 Ne2 31.Qe2 Rf1! 32.Kf1 (32.Qf1 Qg3 A classical mating theme) 32...Qg3 (32...Qg3 33.Ra8 Kh7 34.Qh5 Rh6 35.Qh6 gh6 36.Ra7 Kg6–+) 0–1. Cetwinski,Olgierd (2210) – Marcinkiewicz,Jan (2360), corr Poland–ch13T, 1999.

7.Ne2 Nh6 8.c4 c6 9.Nc3 0-0 (9...Nd7!?=) 10.Qb3+/– Be7 11.cd5 cd5 12.Nde4! Bf7 (12...de4 13.Qe6 Double attack (13.Qe6 Pinning; 13.Qe6 Deflection; 13.Qe6 Decoy)) 13.Nd2 f5 14.g3 Ng4 15.Bg2 Nf6 16.Nf3 Kh8 17.Ne5 Bg8 18.0-0 Ne4 19.Rfd1 Nd7 20.Nd7 (20.Nd5 Nb6–/+) 20...Qd7 21.a4 Rac8 22.Rac1 g5 (22...Rc7 23.Ba3 Ba3 24.Qa3+/–) 23.Ba3+– g4 24.Be7 Qe7 25.Ne2 (25.Nd5 Qd6+=) 25...Qd6 26.Nf4 Rc4 27.Be4 (27.h3 gh3 28.Bh3 a6+–) 27...fe4 (27...Rb4 28.Qa3 fe4 29.Rb1+–) 28.Rc4 dc4 29.Qc2 Bd5 30.Qe2 (30.Rc1 Rc8+–) 30...Rg8 (30...c3!?+/–) 31.Nd5+– Qd5 32.Rc1 Rc8 33.Qg4 Rc7 34.Qf4 Rf7 (34...Rc8 35.Rc2+–) 35.Qb8 Kg7 36.Qa7 c3 37.Qc5 (37.Rc3 Qa2 38.f3 ef3 39.Rc2 Qc2 40.Kf1 Qe2 41.Kg1 Qe1) 37...Qa2 38.Qe5 Kg8 (38...Kf8 39.Rf1 (39.Qe4?! Qf2 40.Kh1 Qd2=) 39...Qa4 40.d5+– (worse is 40.Qe4 Qb5 41.Ra1 Qh5+–)) 39.Qg5 (39.Rf1!? Qc2+–) 39...Kf8 40.Qd8 Kg7 41.Qg5 Kf8 ½–½. Melich,Jindrich (2075) – Rajnys,Vladimir (1985), CZE Czechia–ch, 1993.

7.f3 f5= 8.fe4 (8.Nh3 Nd7 9.c4 Qh4 10.g3+=) 8...fe4–/+ 9.c4?? (9.Nh3 Nd7 10.Qh5 g6 11.Qg5–/+) 9...c6 (better is 9...Qh4!? 10.Ke2 Nf6 11.c5–+) 10.bc6?? (10.Nh3 Qh4 11.g3 Qh6=) 10...bc6?? (10...Qh4 11.Ke2 bc6 12.c5 Bg4 13.Ngf3–+) 11.cd5?? (11.Nh3 Nd7+=) 11...cd5?? (better is 11...Qh4 12.Ke2 cd5–+) 12.Bb5 Bd7?? (better is 12...Nd7 13.Ne2 Ngf6–/+) 13.Qh5+– g6 14.Qd5 Bb5 15.Qb5 Nd7 16.Ne4 (better is 16.Qc6 Rb8 17.Ne4 Bb4 18.Ke2+–) 16...Bc7? (better is 16...Qh4 17.Nf2 Rb8+–) 17.Qc6+– Ne7 (17...Rc8 18.Qe6 Qe7 19.d5 Qe6 20.de6+–) 18.Qe6 (better is 18.Nf6 Kf7 19.Qd7+–) 18...Ba5?? (18...Rb8 19.Ba3 Rb6+–) 19.Kf2 Rf8 (19...Bb4 20.a3 Qb6 21.Qb6 Nb6 22.ab4+–) 20.Nf3 Rb8 (20...Rf5 21.g4 Qb6 22.Nd6 Kd8 23.Ba3+–) 21.Ba3 (21.Nd6) 21...Bb4 (21...Rb6 22.Nd6 Rd6 23.Bd6 Rf6 24.Qe7 Qe7 25.Be7 Ke7+–) 22.Bb4 (22.Bb4 Rb6 23.Nd6 Rd6 24.Bd6+–) 1–0. Krivoshapko,Alexander – Skokov,Boris, Omsk Russia, City Championship, 2015.

7.c4 Bb4

8.cd5 Qd5 9.a3 Ba5=.

8.Ne2 dc4 9.Nc3+=.

8.Ne2 c6 9.bc6 (9.Nf4 Bf5=) 9...bc6 (9...Nc6 10.Nf4 Bf7 11.cd5 Bd5 12.Nd5 Qd5 13.a3 Bd2 14.Qd2+=) 10.cd5 Bd5 White creates threats along the open b–file 11.Bc3 Bd6 12.Ng3 Bg3 13.hg3 Nh6 14.Qb1 (14.Qh5 Nf7+=) 14...Qe7 15.Bb4 Qe6 16.Bc5 Nd7 17.Qb7 Kf7 (17...Rd8 18.Qa7 Ng4 19.Be2+/–) 18.Ba6 (18.Be2 Rhb8 19.Qc7 a6+=) 18...Kg6 (18...Rhd8 19.a4+/– (19.Ba7? c5 20.Bc4 Bc4 21.Bc5 Bd5–+)) 19.Rc1 (19.Ba7 c5 20.Bc4 Bc4 (20...Bb7?! 21.Be6 Nf8 22.Bc4 Ra7 23.dc5+=) 21.Nc4 Qc4 22.Rh6 Kh6–+ (22...gh6 23.Qe4 Kf7 24.Qb7 Qc3 25.Ke2 Qa1 26.Qd7 Kg8 27.Qg4 Kf8 28.Bc5 Kf7 29.Qd7 Kg6 30.Qg4 Kf7 31.Qd7 Kg8 32.Qg4 Kf7=)) 19...Rab8 (19...Nc5 20.Rc5 (20.dc5?! Ng4=) 20...Rhb8 21.Qc7+=) 20.Qc7 (20.Qa7!? Ra8 21.Qb7+/–) 20...Nc5+= 21.Rc5 Nf5 (21...Rb2 22.a3+=) 22.Be2 h5?? (better is 22...h6+/–) 23.Qb8!? Rb8 Theme: Deflection from h5 24.Bh5 Kh6?? (better is 24...Kg5–+) 25.Bf7+– (25.Bf7 Kg5 26.Be6 Be6 27.Ne4 Kg6 28.Nc3+–) 1–0. Meininger,K – Hartmann,Wolfram, 1992.

8.Ne2 Qd7 9.Bc3+=.

7.c4 dc4

8.Qc2 Ne7 9.Qe4 Qd7 10.Nc4 (10.Qb7? Bd5 11.Qa8 Ba8 12.Nc4 Bb4 13.Kd1 Nf5–+) 10...Bb4 11.Nd2 0-0? (11...c6 12.Qd3+=) 12.Qc2 (12.Qb7 Bd5 13.Bc4 Bc4 14.Qa8 Qb5 15.Qe4 Bd2 16.Kd2 Qb2 17.Qc2 Qa1 18.Qc4 Kh8 19.Ke2–+) 12...c6+= 13.bc6 Nbc6 14.Ngf3 Rac8 15.Qd1 Nd5 16.Be2 Bc3 17.Qb1 (17.Rb1 Bb2 18.Rb2 Nc3=) 17...Ncb4 (17...Bf5 18.e4 Be4 19.Qe4 Bb2–/+) 18.Bc3= Rc3 Black gets deadly initiative 19.Bd1 (better is 19.0-0!? Nc2 20.Bd3=) 19...Rc1–/+ 20.Qc1 Nd3 21.Kf1 Nc1 22.Rc1 Qb5 23.Ke1 (23.Kg1 Qb2 24.Rb1 Qa2+=) 23...Nb4–/+ 24.Be2 Qa5 25.Bc4 (25.e4 Na2 26.Ra1 Re8–/+) 25...Bc4–+ 26.Rc4 Na2 (26...Na2 27.Kf1 b5–+) 0–1. Kasper,Peter – Klausner,Helmut, corr DDR M06, 1989.

8.Ne4+= a6 9.Bc3+=.

8.Ne4 Ne7 9.Ne2 White terminates the opponent with strong threats (9.Qc2 f5 10.Bc4 Bb4 11.Nd2 Bc4 12.Qc4 Bd2 13.Kd2 c6+=) 9...0-0 (9...Nd5 10.Nc5 Qe7 A) worse is 11.Ne6 Bb4 (worse is 11...Qe6 12.Nc3 Nb6 13.Qf3+/–) 12.Nc3 Nc3–+; B) 11.a3 Bc5 12.dc5=) 10.N2c3+= f5 (better is 10...Rf7!?+=) 11.Ng5+– Qd7 12.Qa4 h6?? (better is 12...Kh8+–) 13.Ne6 Qe6 (13...Rf6 14.Nc5 Qc8+–) 14.Bc4 (14.Bc4 Qf7 15.Bf7 Rf7 16.0-0+–; 14.Qc4?! Qf7+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

8.Ne4 f5 9.Nd6 Qd6 10.d5 Qb4 (10...Bd5 11.Bg7) 11.Qd2 Qd2 12.Kd2 Nf6? (12...c3 13.Bc3 Bd5 14.Bg7 a6+–).

8.Ne4 Bb4

9.Bc3 a5. Husslein.

9.Bc3 Bc3?! 10.Nc3 a6 11.Qa4!? Husslein.

9.Bc3 Bc3 10.Nc3 a6 11.d5+/– Bd7 12.Bc4 ab5 13.Nb5 Ne7 (13...Bb5 14.Bb5 c6 15.Bc4+/–) 14.d6+– Bb5 15.Qh5 Ng6 16.Qb5 Nd7 17.dc7 Qc7 18.Nf3 (18.Nf3 Ra5 19.Qb3+/–) 1–0. Husslein – Lohr, corr SOK–88–18, 1988.

9.Bc3 Bc3 10.Nc3 c6 11.Qa4 (11.bc6 Nc6 12.d5+/–) 11...cb5 (better is 11...a6!? 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 ab5 14.Qe6 Qe7 15.Qc8 Kf7+=) 12.Qb5+– Qd7 13.Bc4 (13.d5 a6 14.Qd7 Bd7+– (14...Kd7?? 15.de6 Ke6 16.Bc4 Kf5 17.Rb1+–)) 13...Bc4+/– 14.Qc4 Nc6 15.Nge2 Rc8 (15...Nge7 16.0-0+/–) 16.Qb5 (16.Rd1 Na5 17.Qb5 Nc4+/–) 16...a6 (16...f5 17.Rb1 b6 18.0-0+/–) 17.Qh5+– g6 18.Qd5 (18.Qf3 f5+–) 18...Qe7 (18...Qd5 19.Nd5 Nce7 20.Ndc3+–) 19.0-0+– Rd8 (19...f5 20.Rac1+–) 20.Qb3 Qd7 (20...b5 21.Rfc1 Na5 22.Qb1+–) 21.Ne4 Na5 (21...b5 22.Nc5 Qc8 23.Rfd1+–) 22.Qg8! Rg8 Decoy theme: g8 23.Nf6 A double attack 23...Kf7 (23...Ke7 24.Nd7 Kd7 25.e4+–) 24.Nd7 Rd7 25.Rfc1 (25.e4 b5+–) 25...Nc6 (25...b5 26.Rc3 Nc4 27.e4+–) 26.Rab1 Rf8 (26...Rgd8 27.Nf4+–) 27.Rb6 (27.Nf4 h6+–) 27...Kg7 28.Nf4 (28.Nc3 Na7+–) 28...Re7? (better is 28...Nd4 29.Kf1 Rff7+–) 29.Nd3 (29.d5 Nd8+–) 29...Rf5 (29...Rf6 30.d5 Nd8 31.Rf6 Kf6 32.d6+–) 30.Nc5 Nd8 31.Rcb1 Ref7 (31...Rf6 32.e4+–) 32.Nb7 (better is 32.Rd6 Nc6 33.Nb7 Rb5 34.Rb5 ab5+–) 32...Nb7 33.Rb7 Rf2 34.Rf7 Rf7 35.Rb6 Ra7 (35...a5 36.Rb5 Ra7 37.a4+–) 36.a4 Kh6 (36...a5 37.Kf2+–) 37.Kf2 Kg5 (37...a5 38.Rb5+–) 38.Kf3 h5 (38...Rf7 39.Ke2 Ra7 40.e4+–) 39.e4 (39.a5 h4+–) 39...Rf7 (39...Rc7 40.h4 (40.Ra6?! Rc3 41.Ke2 Rc2 42.Ke3 Rg2+–) 40...Kh4 41.Rg6+– (41.Ra6?! Rc3 42.Kf4 Rg3+–)) 40.Ke3 Ra7 (40...Rc7 41.Kd3 Rf7 42.g3+–) 41.h4 (41.a5 Rc7 42.Kd3 Rc1 43.Ra6 Rh1+–) 41...Kh6 (41...Kh4 42.Rg6 a5 43.e5+–) 42.e5 (42.a5 Kh7+–) 42...Kg7 (42...a5 43.d5 Kg7 44.Kd4+–) 43.d5 (43.a5 Ra8+–) 43...Kf7 (43...a5 44.Ke4 Kf7 45.Kf4+–) 44.Ke4 (44.Ke4 Rc7 45.e6 Kf6 46.e7 Kf7 47.d6+–) 1–0. Kreuzer – Paulsen, tt Verb'Liga, 1982.

9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Ne7 11.Rc1+=.

9.Bc3 Qe7 10.Ne2+=.

7.c4 c6

8.a4 (--> 6.Nd2 c6 7.a4 Bd6 8.c4).

8.Qa4 cb5 9.cb5 (better is 9.Qb5!? Qd7 10.cd5+/–) 9...Nd7= 10.Rc1 Nb6 (10...Ne7 11.Qb3 Qa5 12.Ne2=) 11.Qb3= f5 (11...Qe7 12.Ne2=) 12.Nh3 g5 (12...Rc8 13.Rc8 Bc8 14.Ba3=) 13.g3 (13.Ba3 Rc8+=) 13...h6 (13...Qe7 14.Qd1 Nh6 15.Qh5 Nf7 16.Be2+=) 14.a4 (14.Ba3 Rc8=) 14...Rc8 (14...Nf6 15.Ba3+=) 15.Rc8 Nc8 16.Ba3 Nf6 17.Bd6 Nd6 18.Qc3 Qd7 (18...Rh7 19.a5+=) 19.f4 (19.Qc5!?=) 19...ef3–/+ 20.Nf3 Nfe4 21.Qb3? (21.Qc2 Qd8–/+) 21...Qc8 (21...g4 22.b6 gf3 23.ba7–+) 22.Nf2 (better is 22.Nd2!?–/+) 22...Qc1–+ 23.Nd1 (23.Qd1 Qe3 24.Qe2 Qc3 25.Nd2 Qd4 26.a5–+) 23...g4 24.Be2 (24.Bd3 gf3 25.Qc2 Qc2 26.Bc2 Nc4–+) 24...gf3 25.Bf3 Qd2 26.Kf1 f4! 27.g4 (27.gf4 Bh3 The nicest combinations are those leading to mate) 27...h5 (better is 27...fe3!? 28.Qe3 Rf8 29.Qd2 Nd2 30.Kg2 Nf3 31.Rf1 Bg4 32.b6 ab6 33.Ne3 Nh4 34.Kg1–+) 28.ef4 hg4 29.Be4 Ne4 30.b6 0-0 0–1. Wunden,W – Seidel,Dirk, NRW–ch U15 Brilon, 1993.

8.Qa4 Bc7 9.c5 Ba5 10.Ne2=.

8.Qb3 dc4!? 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 Ne7+=.

8.Qb3+= Qd7 9.c5 Bc7= 10.Ba3 (10.Rb1 Ne7=) 10...Ba5 11.Rb1 Nh6 (11...Bd2 12.Kd2 Ne7 13.Ke1=) 12.bc6+= White launches an attack 12...bc6 13.Bb4 Bb4 14.Qb4 0-0 15.Ne2 Qc7 (15...Rf7 16.Nf4+=) 16.Nf4 Bg4 (16...Qd7 17.Be2+/–) 17.h3 Bc8 (17...Bf5 18.Qb7 Qb7 19.Rb7+/–) 18.Be2+/– Re8 (18...Nf5 19.0-0+/–) 19.Qb3 (19.0-0 Nd7+/–) 19...Nf7 20.0-0 (20.Qa4 Be6+/–) 20...f5 (20...Nd7 21.Rfd1+/–) 21.Rfc1 Re7 (21...Nd7 22.Qa4+=) 22.a3 (22.Rc2 Nd7+/–) 22...Nd7 23.Qa4 Rb8 (23...Re8 24.Rc2+/–) 24.Rb4 (24.Rb8 Nb8 25.Rb1 Nd7+/–) 24...Rb4 (24...g5 25.Nh5+/–) 25.ab4 Nf6 26.b5 cb5 27.Qb5 The passed pawn on c5 will become decisive later 27...Nd8 28.Qb3 Bb7 29.Ra1 (29.Nf1 Ne6 30.Ne6 Re6+/–) 29...g5 (29...Bc6 30.Qa3+/–) 30.Nh5 Nh5 31.Bh5 a6 (31...Bc6 32.Be2+/–) 32.Be2 Re6 33.Nb1 Rh6 (33...Qc6 34.Nc3+/–) 34.Nc3 Qf7 35.Na4 g4 36.hg4 Qf6 37.Nb6?? (better is 37.f4 Qh4 38.g5 Qh1 39.Kf2 Qh4 40.g3 Qh2 41.Ke1 Qg3 42.Kd2+=) 37...Qh4–+ Threatening mate... how? 38.f4 Qh1 39.Kf2 Qa1 40.Nd5 Kf8 41.Nc3 (41.c6 Rh1 (41...Rc6?! 42.Qb4 Kg7 43.Qe7 Nf7 44.gf5=; 41...Bc6 42.Qb4 Kg7 43.Ne7–/+) 42.Qb4 Kg7–+) 41...fg4 42.Bg4 Rh1 43.Nd1 Qc1 44.Qb4 Kg7 (44...Rd1?! 45.Bd1 Qd1 46.c6 Ke8 47.cb7 Nb7 48.Qb7 Qd2 49.Kg3 Qe3 50.Kg4 Qd4 51.Qa6 Qd1 52.Kh4 Qd8 53.Kg3=) 45.c6 (45.f5 Qc2 (45...Rd1 46.Bd1 Qd1 47.Qb6 Qd2 48.Kf1–+) 46.Kg3 h5–+) 45...Bc6 (45...Rd1 46.Bd1 Bc6 47.Be2–/+; 45...Qc6 46.Qe7 Kg8 47.Qd8 Kf7 48.Nc3+=) 46.Qe7 Nf7 47.Be6 The mate threat is Qxf7 47...Qd2 (47...Qd1?? 48.Qf7 Kh6 49.Qf6 Kh5 50.Qg5; 47...Rd1?? 48.Qf7 Kh6 49.Qf6 Kh5 50.Qg5) 48.Kg3 Be8 (48...Rd1?? 49.Qf7 Kh6 50.Qf6 Kh5 51.Qg5; 48...Qd1?? 49.Qf7 Kh6 50.Qf6 Kh5 51.Qg5) 49.Bf7 Bf7 ½–½. Martins,Karin – Trokenheim,Marek, corr TKM–A002, 1999.

8.Qb3+= Qd7 9.bc6 bc6 10.Rb1 a5+=.

8.Qb3 Qd7 9.bc6 bc6 10.Rb1 Nh6 11.cd5 cd5?? (better is 11...Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nf7+=) 12.Bb5+– Nc6 13.Rc1 Rc8 14.Qa4 0-0 15.Bc6 Rc6 (15...Qf7+–) 16.Qc6 Rc8 17.Qc8 Qc8 18.Rc8 Bc8 19.Ne2 Bb4 20.a3 Ba5 21.Nc3 Bc3 22.Bc3 Nf7 23.Bb4 1–0. Mai,Wolfgang (2025) – Kayaalp,Berk (1725), AA/C13/sf/B ICCF, 2012.

8.Qb3+= Qd7 9.bc6 Qc6?? 10.c5 Nd7 11.Bb5+– (worse is 11.cd6 Qd6 12.Ba3 Qb6+–).

8.Qb3 Be7 9.c5 (9.bc6 Nc6 10.Qb7 Nb4=) 9...Nh6 (9...Qd7!?=) 10.Ne4+/- 0-0 11.Ng3 (11.Bd3 b6+/-) 11...Bf7 (11...b6!?+=) 12.Nf3 Nd7 (12...b6 13.cb6 ab6 14.Bd3+/-) 13.a4 (13.Bd3 cb5 14.Qb5 Qc7+-) 13...g5 (13...Rc8!?+/-) 14.Bd3+- Re8 15.0-0 Nf8 16.Rad1 Ng6 17.Bb1 (17.Rb1 Qd7+-) 17...Qd7 18.Qd3 Nf8 19.Nf5 (19.Rfe1!? Bg6 20.e4 de4 21.Ne4 Rad8+-) 19...Nf5+/- 20.Qf5 Be6 (20...Qf5 21.Bf5 Bg6 22.Bb1+/-) 21.Qd3+- Bf7 22.Rfe1 Bg6 23.Qc3 (23.Qb3 Qe6+-) 23...Bh5 (23...Bb1!? 24.Rb1 cb5 25.ab5 Qb5+/-) 24.e4+- Bf3 (24...Ng6 25.ed5 cd5 26.c6 bc6 27.bc6+-) 25.Qf3 (25.gf3?! Ng6 26.Bd3 Nh4+/-) 25...Ng6 (25...g4 26.Qg3+-) 26.bc6 bc6 27.ed5 cd5 28.Ba2 (28.Bf5!? Qa4 29.Qd5 Kg7+-) 28...Rad8 29.Bc3 Kf8? (29...Nh4 30.Qe4 Kf8+-) 30.Ba5 Nh4 31.Qh5 Qf5 (31...Rb8 32.Qh7 Rb2+-) 32.Bd8 Rd8 33.Qh6 Kf7 (33...Kg8 34.Re7 Qg6 35.Qg6 Ng6 36.Ra7 Kh8+-) 34.Qh5 Kg7?? (34...Kf8 35.Bb1 Qd7+-) 35.Re7 Kg8 (35...Kh8 36.Bb1 Nf3 37.gf3 Qg4 38.fg4 h6 39.Qh6 Kg8 40.Qg7) 36.Qf7 Kh8 37.Qg7 1-0. zembelek (2095) - marjan (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Qb3 Ne7 9.c5+/– Bc7 10.Ne4 0-0 (10...de4 A pinning theme 11.Qe6 A pinning theme) 11.Ng3 Nd7 (11...b6 12.Nf3+=) 12.Bd3+/– f5 (12...Ba5 13.Bc3+/–) 13.f4 (13.N1e2!?+/–) 13...Nf6 14.Nf3 Ng4 15.Ke2 Ng6 (15...Bd7 16.bc6 bc6 17.Ne5+=) 16.h3+/– Nh6 17.a4 Nf7 (17...Re8!?+/–) 18.Nf5 Bf4? (better is 18...Qf6 19.Ng3 Nh4+–) 19.ef4+– Nf4 20.Kd2 (20.Kd1!? Ng2 21.Rg1 Qf6+–) 20...Ng5 21.Nd6 (better is 21.Ng5 Qg5 22.Ne3+–) 21...Ng2? (21...Ne4 22.Be4 de4 23.Qe3 Ng2 24.Qe2+/–) 22.Ng5 (22.Ne5!? Nh3 23.Nb7 Qg5 24.Kc3 Ngf4+–) 22...Qg5 23.Kc3 (23.Kc2 Rf2 24.Kb1 Nf4+–) 23...Rf2 (23...Nf4 24.Rag1 (24.Nb7 Nd3 25.Qc2 Rf3–+) 24...Qe7 25.Rf1+–) 24.Ne4! de4 Exploits the pin. The mate threat is Qd2 25.Qe6 Kh8 26.Bc1 (26.Qe4?! Qd2 27.Kb3 Qb2 28.Kc4 cb5 29.ab5 g6=) 26...e3 27.h4 Qh5 28.Ra2?? (better is 28.Be3 Rf3 29.Bg5 Rd3 30.Kd3 Qg5 31.hg5 Nf4 32.Kc4 Ne6 33.Rae1 Ng5 34.Re7+–) 28...Nf4+/– 29.Qc4 Nd3 30.Kd3 Qf3 (30...Qf5 31.Kc3 Re8 32.Re1 Ra2 33.Qa2+/–) 31.Re1 Re8 32.Rae2 (32.Re3?? Qd1 33.Kc3 Qc1 34.Kb4 Qe3 35.Rf2 Qf2 36.bc6 bc6–+) 32...h5 (32...Re7 33.Be3 (33.Re3 Qf5 34.Kc3 Rc2 35.Kb3 Rc4 36.Kc4 Qc2 37.Kb4 Qb1 38.Ka5 Re3 39.Re3 Kg8 40.bc6 bc6–/+) 33...Qe4 34.Kc3 Re2 35.Re2 Qh4 36.Bf4 Qh3 37.Kd2+–) 33.Kc3 (33.Re3 Qf5 34.Kc3 Re3 35.Be3 Rc2 36.Kb3 Rc4 37.Kc4 Qe4–+) 33...Re4 (33...Qg2 34.Qd3+– (34.Be3?! Re3 35.Re3 Rc2 36.Kb3 Rc4 37.Re8 Kh7 38.Kc4 Qc2 39.Kb4 Qb2 40.Kc4 Qc2 41.Kb4 Qb2 42.Kc4 Qc2=)) 34.Qd3 (34.Re3 Re3 35.Re3 Qf8+–) 34...Re2 35.Qe2 Qf5 (35...Qe2 36.Re2 Rh4 37.Re3+– (worse is 37.Be3 Kh7+–)) 36.Be3 (36.Be3 Rh4 37.Rf1+–; 36.Qd3 g6+–) 1–0. Diener,Rudolf – Klebaner,JS, corr ICCF H–1296, 1992.

8.Qc2 Ne7 9.Ne2 0-0 10.Nc3 f5 11.g3 (11.c5 Bc7=) 11...Nd7 12.Be2 Kh8 (12...dc4 13.Nc4 Bb4 14.bc6 Nc6 15.a3 Bc3 16.Bc3+=) 13.a4 (13.bc6 bc6 14.0-0 Rb8=) 13...Bc7 (13...dc4 14.Nc4 Bb4 15.0-0+=) 14.0-0 Nf6 15.c5 g5 (15...Ng4 16.Rfb1=) 16.Ra3 (16.f3!?+=) 16...f4= 17.Nde4 (17.Rb1 fe3 18.fe3 Nf5=) 17...Bf5 (17...de4 18.Ne4 cb5 19.Nf6 Rf6 20.ab5+=) 18.Bd3 (18.b6 ab6 19.cb6–+) 18...de4 19.Ne4 Be4 20.Be4 Ned5 21.Bg2 fe3 (21...cb5 22.ab5 Nb4 23.Qa4+=) 22.fe3+= Ng4 23.Rf8 Qf8 24.e4 Ndf6 (24...Nge3 25.Qd3 Ng2 26.Kg2=) 25.Qe2 (25.bc6!? bc6 26.Rf3=) 25...Re8= 26.Rf3 Qe7 (26...Qh6 27.h3 Re4+=) 27.Rf1 Nh6 28.Qd3 Kg7 29.Re1 Nhg8 30.Bc3 Kh6 (30...g4 31.a5=) 31.Bb4 Nd7 32.Qc2 Ngf6 33.d5 (33.bc6 bc6 34.Bd2 Qf7=) 33...Be5 34.Rd1 Ng4 (34...Kg7 35.bc6 bc6 36.Qc1+=) 35.Qe2 (35.bc6 Ne3 36.d6 A) 36...bc6 37.Qe2 (37.de7 Nc2 38.Rd7 Nb4–/+) 37...Nd1 38.de7 Bd4 39.Kf1 Ne3 40.Ke1+/–; B) 36...Qe6+=) 35...Ngf6 36.Qc2 Rf8 37.bc6 bc6 38.dc6 Opening the d–file gets Black a lot of play 38...Nb8 39.c7 (39.Rd6 Qc7 40.Rd1 Nc6–/+) 39...Qc7 40.c6 (40.Qd3 Kg7–/+) 40...Rd8 41.Rd8 Qd8 42.Bf8?? (42.Kh1!?+=) 42...Kg6 (42...Qf8 43.c7 Bd4 44.Kh1 Qc8–+) 43.Ba3 Qb6 44.Kh1 Nc6 45.Bc5 Qa5 46.Qf2 (46.Bf2 Qc3 47.Qc3 Bc3–+) 46...Qa4 47.Qf5 Kg7 48.Qg5 Kf7 (48...Kh8 49.Qe3–+) 49.Qd2 (49.Qf5 Qd1 50.Bg1 Bd4–+) 49...Qa1 50.Bg1 Bd4 (50...Bd4 51.Bf1 Qf1 52.Qa2 Kg6–+) 0–1. Reissner,B – Stielfried,Martin (2285), Bundeswehr–ch, 1988.

8.c5. Frenzel – Fischer, corr.

8.bc6 bc6 9.Rb1=.

8.bc6 bc6 9.c5 Bc7 10.Ne2 Ne7 11.Nf4 Qd7 12.Ne6 Qe6 13.Be2 0-0 14.0-0 f5 15.Qb3 Nd7 16.f3 Qh6 17.g3 Rab8 18.Qc3 Qg6 19.f4 h5 20.Rfb1 h4 21.Nf1 hg3 22.hg3 Kf7 23.Qe1 Rh8 24.Qf2 Rh7 25.Bc3 Rbh8 26.Kg2 Nf6 27.Rb7 Bd8 28.Rb8 Ng4 29.Bg4 Qg4 30.Qe1 Qf3 31.Kg1 Rh1 0–1. kaasparov – oberleis, internet, 2013.

7.Ne2 Ne7

8.c4 c6 9.a4 Nd7 (9...dc4 10.Ne4 (10.Nc3 f5 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bb4 13.0-0 cb5 14.ab5+=) 10...0-0 (10...cb5 11.ab5 Nf5 12.Ra4 a5 13.Nd2 Ne7 14.Nc3+/–) 11.Nd6 (11.N2c3 Bb4 12.Be2 a6 13.ba6 Na6 14.Qc2=) 11...Qd6 12.Nc3 cb5 13.ab5 Rc8 14.Ba3+=) 10.Nc3 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 (11.Nf4 Bf7 12.Ra3 0-0 13.bc6 bc6 14.Qc2=) 11...cb5 12.ab5 dc4 13.Nf4 Bf7 14.Bc4+/–; 10.bc6 bc6 11.Ba3 Bc7 12.Rc1 Nb6 13.cd5 cd5 14.Qc2+=) 10...0-0 11.Qb3 (11.Be2 f5 12.Qb3 Rf6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3=; 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f5 14.Be2=; 11.Rb1 Rb8 12.Be2 f5 13.c5 Bc7 14.f4=) 11...f5 12.g3 (12.Be2 Rf6= 13.Ba3 Ba3 14.Ra3=) 12...Nf6 (12...Rf7 13.c5 Bc7 14.Be2=) 13.Ba3 (13.c5 Bc7 14.Be2=) 13...Ba3 14.Qa3 (14.Ra3+=) 14...Ng6 (14...cb5 15.cb5 Nc8 16.a5+=) 15.Be2 (15.bc6 bc6 16.Rb1 Qd7=) 15...Kh8 (15...cb5 16.cb5 a6 17.ba6 ba6 18.0-0=) 16.a5 dc4 17.bc6 bc6 18.Bc4 Bc4 19.Nc4 Nd5 20.0-0 Qg5 21.Rfc1 h5 (21...Qf6 22.Rab1+=) 22.Ne5 (22.Qc5 Rfd8+/–) 22...Rf6 (22...Ne5!? 23.de5 Ne3 24.Ne4 fe4 25.Qe3 Qe3 26.fe3 Rae8+=) 23.Nd5 (23.Nc6 Rc6 24.Nd5 Rac8+/–) 23...cd5 24.Rc7 h4? (24...Ne5 25.de5 Re6 26.Qc5+/–) 25.Ng6?? (better is 25.Nf7 Rf7 26.Rf7 hg3 27.hg3+– (27.fg3?! Nh4+–)) 25...Rg6+/– 26.Rac1 Qg4 27.Qb3 hg3 28.hg3 (28.fg3 Rd6 29.Rf7+=) 28...f4? (28...Rd8 29.R1c6 Rc6 30.Rc6=) 29.ef4 (better is 29.Qd5 Rf8 30.ef4+/–) 29...Qf4= 30.Rc8 Rc8 31.Rc8 Kh7 32.Rc2?? (32.Qb8 Qb8 33.Rb8 Ra6=) 32...e3?? (32...Qg4 33.Rb2–+) 33.Qd3?? (better is 33.Qe3 Qe3 34.fe3 Rg3 35.Kf2+=) 33...Qf3–+ 34.Qe2?? (34.Qf1–+) 34...Qe4 (better is 34...ef2 35.Kf1 Qh1 36.Kf2 Rf6 37.Ke3 Qg1 38.Kd2 Rf2–+ (38...Qd4?! 39.Qd3 Qd3 40.Kd3–/+)) 35.Rc1–/+ Rf6?? (35...ef2 36.Kf2 Qd4 37.Kg2 Qe4 38.Qe4 de4 39.Kf2–/+) 36.Qh5?? (better is 36.Qe3 Qf5 37.Kg2+/–) 36...Rh6–/+ 37.Qe2?? (better is 37.f3 Qe6 38.Qg4 Qg4 39.fg4–/+) 37...Rf6 (37...Qh1) 38.Qh5 ½–½. Melich,Jindrich (2160) – Verner,Pavel, CZE–chT2 Czechia, 1999.

8.c4 c6 9.bc6 bc6 10.Rb1 A) 10...0-0 11.c5 (11.Nc3 f5 12.c5 Bc7 13.f4 Nd7 14.Be2=) 11...Bc7 12.Nc3 f5 13.f4 ef3 14.Nf3=; B) 10...Qd7 11.Qa4 (11.c5 Bc7 12.Nc3 0-0 13.Qb3 a5 14.Na4=) 11...0-0 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 Ng6 14.Nc3+=; C) 10...a5 11.Qa4 (11.c5 Bc7 12.Ng3 0-0 13.Be2 f5 14.Nh5=; 11.Nc3 0-0 12.cd5 cd5 13.Nb5 Nbc6 14.Be2=) 11...Nd7 12.Ba3 Nb6 13.Rb6 Ba3 14.c5=; D) 10...a6 11.Qa4 (11.cd5 cd5 12.Qb3 Bc7 13.Nc3 Nbc6 14.Qa4=) 11...0-0 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 Ng6 14.h4+=; E) 10...Nd7 11.Nc3 (11.c5 Bc7 12.Nc3 0-0 13.Be2 f5 14.g3=) 11...0-0 12.c5 Bc7 13.Be2 f5 14.f4=.

8.c4 c6 9.bc6 bc6 10.Nc3 Nd7 (10...0-0 11.Be2 (11.c5 Bc7 12.Be2 Nd7 13.Rb1 f5 14.f4=; 11.Rb1 f5 12.Be2 f4 13.Nf1 Nf5 14.ef4+=) 11...Nd7 12.c5 Bc7 13.Rb1 Rb8 14.0-0=) 11.Be2 (11.c5 Bc7 12.Rb1 0-0 13.Be2 f5 14.f4=; 11.Rb1 0-0 12.c5 Bc7 13.Ba6 f5 14.f4=) 11...0-0 12.c5 Bc7 13.Rb1 Ba5 (13...f5 14.f4=) 14.0-0 Rb8 15.Nb3 Bc7 16.f3 ef3 17.Bf3 f5 18.Qe2 Rf6 19.Qa6 Rh6 20.g3 (worse is 20.Qa7 Bh2 21.Kf2 f4 22.ef4 Nf5–/+ (22...Bf4?! 23.Bc1 Bc1 24.Rbc1–/+)) 20...Nf6 21.Qa7 Ne4 22.Qa6 Ng3? (better is 22...Ra8 23.Qe2 Bc8+=) 23.hg3+– Bg3 24.Bg2 Qc7 25.Ne2 Ng6 26.Rf3 Bh2 27.Kf2 Nh4 28.Rh3 (28.Rh3 f4 29.ef4 (29.Rh2 fe3 30.Ke3 Qh2–+; worse is 29.Nf4 Bh3 30.Bh3 Bf4–+) 29...Bh3 30.Bh3 Bf4 31.Rh1+=) 1–0. Buss,Michael – Brown,Richard, USCF87CA162, 1987.

8.c4 c6 9.bc6 bc6 10.c5 Bc7 11.Rb1 (11.Nc3 0-0 12.Be2 Nd7 13.Rb1 f5 14.0-0=) 11...0-0 12.Nc3 Nd7 13.Ba6 f5 14.f4=.

7.Ne2 f5

8.c4 c6 9.a4 Nf6 10.g3 0-0 11.Nc3 Nbd7 12.Qb3 h6 (12...Rc8 13.Ba3 Ba3 14.Ra3+=) 13.Ba3 White intends c5 13...Ba3 14.Ra3 g5 15.c5 f4 (15...Rb8!?=) 16.Nce4 Qe7 (16...fe3 17.fe3 Ne4 18.Ne4 Qa5 19.Qc3 Qc3 20.Nc3+/–) 17.Nf6 Qf6 18.Kd1 (18.gf4 gf4 19.Rg1 Kh8 20.bc6 bc6+/–) 18...Rae8 (18...fe3 19.Qe3 Rae8 20.f3+=) 19.Qd3 (19.gf4!? gf4 20.Be2+/–) 19...fe3+= 20.fe3 (20.Qe3?? Bg4 21.Kc1 Re3 22.fe3 Qf2–+) 20...Bf5 21.Qe2 Qe6 (better is 21...Nc5 22.bc6 Ne4 23.Ne4 Be4+=) 22.Bg2?? (better is 22.h3+=) 22...Bg4–+ 23.Bf3 Rf3! 24.Nf3 Qe4 (24...Qe4 25.Rf1 Qb1 26.Kd2 Qb2 27.Ke1 Qa3–+) 0–1. Izoitko,Alexey – Shister,Elena (2035), St Petersburg White Nights op, 2004.

8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Qb3 0-0 (10...Qc7 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 dc4 14.Nc4 Bc4 15.Bc4+/–) 11.bc6 (11.c5 Be7+=) 11...bc6 (better is 11...Nc6 is a viable option 12.Nd5 Bd5 13.cd5 Na5+=) 12.c5+– Be7 (12...Bc7 13.Qb7 Nbd7 14.Qc6+–) 13.Qb7 Qd7?! cannot solve the problems of the position (13...Nbd7 14.Qc6 Bf7 15.Rb1+–) 14.Qa8 Qc7 (14...Rc8 15.Na4 Qc7+–) 15.g3 (better is 15.Bb5 and White can celebrate victory 15...cb5 16.Nb5+–) 15...Nbd7+/– 16.Qf8 Nf8 17.Nb3 (17.Rb1 Ne8+/–) 17...Bc8 (17...Bd8 18.Ba3+/–) 18.Na4 (18.Nd1 h5+/–) 18...Ne6 (18...Bd8 19.Bc3+/–) 19.h4 (better is 19.Rb1!?+/–) 19...Nh5 20.Rg1 Nf8 (20...f4 21.ef4 Ng3 22.fg3 (worse is 22.Rg3 Bh4 23.Nc3 Bg3 24.fg3 g5–/+) 22...Nf4 23.gf4 Qf4 24.Be2 Bh4 25.Kd1+=) 21.0-0-0 (21.Bc3 Bh4 22.Ba5 Qb8 23.gh4 Qh2+/–) 21...Nd7 (21...f4!? 22.ef4 Nf4=) 22.Bc3 Nhf6 23.Rd2 Nb8 (23...Bb7 24.Bh3 g6 25.Ba5+=) 24.Rb2 Bd8 25.Na5 (25.Ba5 Qd7+/–) 25...Na6 (25...Ng4 26.a3+/–) 26.Kb1 (26.Kd2 Ng4 27.Kd1 Qd7+=) 26...Qd7 27.Ka1 Bc7 (27...Nc7 28.Rb8 Kf7 29.Nb7 Bb7 30.Rb7+=) 28.Be2 Kf8 (28...Ba5 29.Ba5 h6 30.Ba6 Ba6 31.Rb8 Kh7 32.Rgb1+/–) 29.Rgb1 (better is 29.Nb7 Nb8 30.Rgb1+–) 29...Ng8?? causes further problems for ? (better is 29...Ba5 30.Ba5 g6+/–) 30.Nb6! surprise! 30...ab6 (30...ab6 31.cb6 Passed pawn) 31.cb6 Bd8?? the final mistake, not that it matters anymore (31...Ne7+–) 32.b7 Bb7 33.Rb7 (better is 33.Nb7 and White wins 33...Bc7 34.Ba6 Kf7+–) 33...Nc7 34.Bb4 Be7 35.Rc1 (35.Ra7 Bb4 36.Rb4 Nf6+–) 35...Bb4 36.Rb4 Ne7 37.Rb6 Qd6? (37...Ne8+–) 38.Nc6 Qa3 39.Rbb1 (better is 39.Rc5!? and White can already relax 39...Nc6 40.Rbc6 Ne8+–) 39...Ne8 40.Ne5 Qa5 41.Rb2 g6 42.h5 Nd6 (42...Nf6+–) 43.h6 Ndc8 44.g4 Nb6 (44...f4 desperation 45.Bb5 Nd6+–) 45.Rb6! Decoy: b6 45...Qd2 (45...Qb6 46.Nd7 Decoy Double attack) 46.Rb8 Nc8 47.Rbc8 Ke7 48.g5 f4 (48...Qc1 doesn't change the outcome of the game 49.Rc1 Kd6 50.Rc6 Ke7 51.Rc7 Kd8 52.Rh7 f4 53.Rd7 Kc8 54.h7 fe3 55.h8Q) 49.R1c7 1–0. Skalozubov,Alexander (2235) – Kovpak,Anastasia (2110), Serpukhov op, 2002.

8.c4 c6 9.c5 Bf8=.

6.Nd2 Qd7

7.a4 Bb4 8.c3 Bd6 9.Qb3 Ne7 10.c4 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Qg4 13.g3 Nd7 14.Ne2 f5 15.0-0?? (better is 15.Ba3 Rc8 16.Bd6 cd6 17.Qb4=) 15...Nb6–+ 16.Qb3 Qe2 17.Qd1 Qd3 18.Nb3 Nc4 19.Qd3 ed3 20.Bc3 Nd5 21.Bd2 Nd2 22.Nd2 Rd8 23.Nc4 Nc3 24.Nd6 cd6 (24...Rd6?! 25.Ra3 Nd5 26.Rd3–+) 25.Rfd1 Nd1 26.Rd1 Rc8 27.Rd3 Rc1 28.Kg2 Kd7 29.Ra3 Rhc8 0–1. popovicigelu (1625) – sonero16 (2065), kurnik, 2012.

7.a4 c6 8.c4 Bb4 9.Qb3 (9.cd5 Bd5 10.Ba3 Ba5=) 9...Bd2+= 10.Kd2 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Ne7 13.Ne2 Nd5 14.Ba3 a6 15.Rhb1 ab5 16.ab5 Ra5 17.b6 Ra8 18.Nc3 Nc3 19.Qc3 Na6 20.h3 Qf5 21.Ke2 g5 22.Bd6 g4 23.h4 Qe6 24.Bf4 Rg8 25.g3 (25.Rb4 Rg7+=) 25...Rg7 26.Rd1 Rd7 27.Rdb1 Rd5 28.Qb3 Kf7 29.Kf1 Kg7 30.Kg2 Qf5 31.Qc4 h6 32.Kh2 c5 33.Rb5 Rad8 34.Raa5 Qd7 35.Kg2 Qc6 36.Kh2 Qd7 37.Kg2 Qc6 38.Kh2 (38.dc5 f5 39.Qb3+=) 38...Qc8 (38...Qd7 39.dc5 Rd2 40.Kg2+/– (40.Qe4?? Rf2 41.Qg2 Rg2 42.Kg2 Qd2 43.Kf1 Qd1 44.Kf2 Rd2#)) 39.Kg2 (39.dc5!? Rd2 40.Kg2+=) 39...Qd7 (39...Qc6 40.dc5 f5 41.h5+=) 40.Kh2 Qf7?? (40...Qc8!?=) 41.Bc7 (41.dc5!? Qe7 42.c6+–) 41...R8d7 (41...Nc7 42.bc7 Qc7 43.Ra7+/–) 42.Ra6 ba6 43.Rc5 Rc5 44.Qc5 1–0. popovicigelu – pululu (2010), kurnik, 2011.

7.c4 dc4

8.Qa4 c6=+ 9.bc6 Qc6 10.Qc6 Nc6 11.a3 b5 12.Ne4 b4 (12...Rd8 13.Rc1=+) 13.ab4 Bb4 14.Kd1 Rb8 (14...Rb8 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Nge7=; 14...Rd8 15.Nf3=).

8.Nc4 Bb4 9.Nd2 a6=.

8.Nc4 Bb4 9.Nd2 f5 10.a3 Ba5 11.Qh5 (11.Nh3 Nf6=) 11...Bf7 12.Qg5 Bd5 13.Rc1 c6 (13...Bd2 14.Kd2 Nf6 15.Ke1=) 14.Ne2 cb5 15.Nc3 (15.Nf4 Bd2 16.Kd2 Nf6 17.Bb5 Nc6+=) 15...Bc3+= 16.Bc3 a6 17.Be2 (17.g4 Nh6 18.gf5 Nf5= (worse is 18...Qf5 19.Qf5 Nf5 20.f3+/–)) 17...Nf6 (17...Nc6 18.0-0+=) 18.Bb4 Nc6 19.Bc5 Rb8 20.Qg3 Rg8 (20...Rc8 21.0-0=) 21.0-0 (21.Bb6 Rc8+=) 21...b6 22.Bd6 Rc8 23.a4 ba4 24.Nc4 Qa7 25.Ba3 (25.Be5 Rd8=) 25...Ra8 26.f3 (26.Nd6 Kd8=) 26...b5 27.Nd6 Kd8 28.fe4 Be4 (28...Ne4!? 29.Ne4 Be4+/– (29...fe4 30.Qg5 Qe7 31.Qd5 Qd7 32.Qg8 Qe8 33.Rf8 h5 34.Re8 Kc7 35.Qg7 Kb6 36.Bc5 Ka5 37.Qc7)) 29.Bf3+– b4 (29...Bf3 30.Qf3 b4 31.Qc6 ba3 32.Nb7 Qb7 33.Qb7 Rb8 34.Qb8 Ke7 35.Rc7 Nd7 36.Qg8 h5 37.Qg7 Ke6 38.Qd7 Kf6 39.Qf5) 30.Ne4 (30.Rc6?! Bc6 31.Bc6 Rb8 32.Nf7 Ke7+/–) 30...fe4 31.Rc6 ef3 32.Rf6! ba3 (32...gf6 A pinning theme 33.Qg8) 33.Rd6 (33.Rd6 Qd7 34.Qg5 Ke8 35.Qe5 Qe7 36.Re6+–) 1–0. Van Rooijen,Peter – Mullen,John, IECC, 2000.

8.Nc4 c6 9.a4 Bb4 10.Nd2 f5 11.Nh3 Nf6 12.Nf4 0-0 13.Ba3 Ba3 14.Ne6 Qe6 15.Bc4 Nd5 16.Ra3 cb5 17.ab5 Nd7 18.0-0 N7b6 19.Bb3 Qd7 20.Qa1 Qb5 21.Rb1 Qc6 22.Ra7 Ra7 23.Qa7 Rf7 24.Bd5 Nd5 25.Qb8 Rf8 26.Qb7 Qb7 27.Rb7 Rc8 28.g3 Rc1 29.Nf1 g6 30.h3 h5 31.Rb5 (31.h4 Kf8+/–) 31...Nc7 32.Kg2?? (better is 32.Re5+/–) 32...Nb5–+ 33.g4 h4 (33...h4 34.Nh2 f4–+) 0–1. Kuni – Zimmermann, Tigerschachclub, 2002.

8.Nc4 c6 9.Nd2 f5 10.Qa4 Nf6 11.Nh3 Nd5 12.Ng5 Bg8 13.Rd1 Be7 14.Nh3 a6 15.bc6 Nc6 16.a3 Rc8 17.Rc1 Be6 18.Be2 0-0 19.Nb1 Rfd8 20.0-0 Rc7 21.Nc3 =+.

7.f3 ef3

8.Ngf3 a6 9.ba6 Na6 10.Bd3 Nb4 11.0-0 Qa4 12.Qc1 Bd6 13.a3 Nd3 14.cd3 Nh6 15.e4 Bf4 (15...0-0 16.Re1–/+) 16.ed5 (16.Qc3!?=+) 16...Bd5 –/+.

8.Ngf3 a6 9.ba6 Na6 10.Bd3 Nb4 11.0-0 Nd3 (11...Na2 12.c3 Bg4 13.Bb1+–).

6.Nd2 Nd7

7.c4 Qe7 8.c5 0-0-0 9.a4 g5 10.g3 f5 11.h4 gh4 12.Rh4 Ngf6 13.Ne2 Ng4 14.Nf4 Bf7 (14...Bh6 15.c6 Bf4 16.cd7 Bd7 17.Rg4 fg4 18.gf4+=) 15.Nb3 (15.c6!? Ndf6 16.Ba3+/–) 15...Bg7 16.Be2 Bf6 17.Rh3 h5 18.a5 Kb8 19.Ba3 Qe8 20.c6 Nf8 21.cb7 Ng6? Black prepares the advance h4 (21...Ne6 22.Ne6 Be6 23.Qc2+–) 22.Ng6 (22.Nh5!? Be7 23.b6 Ba3 24.bc7 Kc7 25.Ra3 Kb7 26.Nc5 Ka8+–) 22...Bg6 23.a6 f4 24.gf4 (24.ef4 e3 25.f3 Nf2+/–) 24...Bf5 25.Rh1 h4? (25...Rg8+–) 26.Na5 Bd7 27.Qb3 (27.Rc1 Ne3 28.fe3 Qe6+–) 27...Nh6 (27...Qe6+–) 28.Qd5 Nf7 (28...Qf7 29.Qc5 Qe6 30.Rc1+–) 29.Nc6 (better is 29.Rc1 Bd4 30.ed4 Bb5 31.Qc5+–) 29...Bc6 30.Qc6 Qe6 (30...Be7+–) 31.Qe6 Bd4 32.Qf7 (32.ed4 Nh6 33.b6 Rd7 34.ba7 Ka7 35.Bc5 Kb8 36.Qc6 Rd4 37.a7) 32...Ba1 33.Be7 Rdg8 34.Rh4 Bc3 35.Kd1 Rd8 36.Bd8 Rd8 37.Kc2 Ba1 38.Rh7 Bg7 (38...Be5 39.fe5 Rd2 40.Kd2 c5 41.Qf8) 39.Rg7 Rd2 40.Kd2 c6 (40...c5 41.Qf8) 41.Rg8 1–0. popovicigelu – kristof1990 (1605), kurnik, 2013.

7.f4 ef3 8.Ngf3= Nh6 9.c4 Qe7 10.c5 (10.Qb3 c6=) 10...Bf5+= 11.Qb3 Ng4 12.Ke2 Bc2 13.Qc3 Ba4 14.h3 Bb5 15.Kd1? (better is 15.Ke1!? Bf1 16.Kf1+=) 15...Ne3 (15...Nf2!? 16.Ke1 Nh1 17.Bb5–+) 16.Kc1 g5?? (better is 16...Nf1 17.Nf1 b6–+) 17.Bb5+– 0-0-0?? (better is 17...Ng2 18.Rg1 c6+–) 18.Bd7 (18.Re1 Nc5 19.dc5 Qc5 20.Qc5 Bc5 21.Bf6 Ng2+–) 18...Rd7 (18...Kd7 19.Re1 Re8+–) 19.Re1 g4 (19...Ng2 20.Re7 Re7 21.Qd3+–) 20.Re3 (20.Qe3?! gf3 21.Qf2 Qf7 22.Qf3 Bh6+–) 20...gf3 (20...Qd8 21.hg4 Bh6+–) 21.Re7 Re7 (21...Be7 22.c6 Rdd8 23.cb7 Kb7 24.Nf3+–) 22.gf3 (better is 22.Qf3!? c6+–) 22...Re1 23.Kc2 Ra1 24.Ba1 f5 (24...c6 25.Qa3 a6 26.Qe3+–) 25.Qd3 (better is 25.Qe3 Bg7+–) 25...Bg7 26.Qf5 Kb8 27.Qf7 Bh6 28.Qf6 Re8 29.Qh6 b6 30.Kd3 (30.Qh7 c6 31.Ne4 Kc8 32.Qa7 b5 33.Nd6 Kd8 34.Qb8 Ke7 35.Qe8 Kf6 36.f4 Kg7 37.Qe7 Kh6 38.Qf7 b4 39.Nf5) 30...bc5 31.dc5 Kb7 32.a4 a5 33.f4 Re4 34.Be5 (34.c6 Ka7 35.Ne4 de4 36.Ke4 Ka6 37.Qh5 h6 38.Qb5 Ka7 39.Qb7) 34...Ra4+– 35.Qh7 Ka6 36.Qc7 Kb5 (36...Ra3 37.Bc3 Rc3 38.Kc3 Kb5 39.Qb6 Ka4 40.Qb3) 37.Qb6 1–0. popovicigelu – geodorna (1855), kurnik, 2011.

7.f4 Nh6 8.c4+=.

7.c4 Bb4

8.a3 Bd2 9.Qd2 dc4 (9...Ne7 10.Rc1=) 10.Qc2 Nb6 11.Qe4 Qd5 12.Qd5 Bd5 (12...Nd5? 13.Bc4 Nf4 14.Bf1+– (14.ef4?! Bc4 15.Rc1 Bd5+=)) 13.a4 (13.Rc1 a6 14.ba6 Ra6=) 13...c6 14.a5 Nc8 (14...Nd7 15.bc6 Bc6 16.0-0-0=) 15.bc6+= Bc6 16.Nf3 (16.Bc4? Bg2 17.Bb5 Kd8–+) 16...Bf3 17.gf3 b5 18.ab6 Nb6 19.f4 (19.Ba3 c3+=) 19...a5 20.Rb1 Ne7 21.Ba3 g6?? (better is 21...Ra6+=) 22.Rb6+– (22.Rb6 Nd5 23.Re6 Kf7 24.Rd6+–) 1–0. Steinmann,Joachim – Jacewicz,Grzegorz, corr 3GMM–30, 1995.

8.a3 Bd2 9.Qd2 Ne7 10.Rc1 =.

8.cd5 Bd5 9.a3 Bd2 10.Qd2 Ne7 =.

8.cd5 Bd5 9.a3 Bd6 =.

8.cd5 Bd5 9.Ne2 Ne7 10.Nf4 0-0 11.Nd5 Nd5 12.a3 Ba5 (12...Bd2 13.Qd2 N7b6 14.Be2=) 13.Be2 (13.Bc4 N7b6 14.Bb3 a6 15.ba6 Ra6=) 13...f5 (13...c5 14.0-0 Bd2 15.Qd2+=) 14.0-0 c6 (14...Bd2 15.Qd2 f4 16.ef4 Rf4 17.Bc4+=) 15.Rc1 (15.bc6 bc6 16.Bc4 Rb8=) 15...cb5= 16.Bb5 N7f6 (16...Bd2 17.Qd2 f4 18.Qc2=) 17.Bc4 Kh8 18.Bd5 (18.Nb3 Rc8=) 18...Nd5 (worse is 18...Qd5 19.Rc5 Qd8 20.Nc4=) 19.Nc4 Bc7 (19...f4 20.f3=) 20.Qb3= White gets in control 20...Qe7 21.Ne5 Be5 22.de5 The passed pawn on e5 quickly leads to threats. White creates threats along th 22...Rad8 23.Rfd1 Qf7 24.Qc4 (24.Rc5 Nf6 25.Qc2=) 24...Rd7 (24...Qe6 25.Bd4=) 25.Qc5 b6 26.Qc6 (26.e6 bc5 27.ef7+=) 26...Rdd8 (26...Re8!?=) 27.e6+= Qe8 28.Qb7 Threatening mate... how? (worse is 28.Rd5 Qc6 29.Rc6 Rd5+=) 28...Qe7 29.Qe7 Ne7 30.Rd7 Rd7 31.ed7 Rd8 32.Rc7 Kg8 (32...a6 33.Bd4 Nd5 34.Rc8+–) 33.Ra7 Ng6 (33...Kf7 34.Rc7+/–) 34.Bd4+– Nf8 35.Bb6 Rd7 36.Rd7 Nd7 37.Bd4 Nb8 (37...Kf7 38.a4+/–) 38.a4 Kf7 (38...Nc6 39.Kf1+/–) 39.a5+– g5 40.f3 Na6 41.fe4 (41.g4 Ke7+–) 41...fe4+/– 42.g4 Kg6 (42...Ke6 43.Kf2+/–) 43.Kf2 Kf7 44.Ke2 Kg6 (44...Ke6 45.Kd2+/–) 45.Kd2 h5 46.gh5 Kh5 47.Kc3 Kg4 48.Kc4 Nc7 49.Bf6 (49.Be5 Na6 50.Kb5 Kf3+–) 49...Kf5+/– 50.Bd8 (50.Bc3 g4+/–) 50...Ne8 (50...Ne6 51.Bb6 g4 52.a6+–) 51.Kd5+– (51.Kd5 Nc7 52.Bc7+–) 1–0. Rosner,Dirk – Hlousek,Heinz, corr 3GMM–35, 1996.

8.Ne2 dc4 9.Bc3 Bd6 (9...Bc3 10.Nc3 f5 11.Bc4 (11.Qh5 g6 12.Qh3 Qe7 13.d5 Bf7 14.Bc4+=) 11...Bc4 12.Nc4 Ngf6 13.Qb3 Qe7 14.0-0=) 10.Ne4 (10.Ng3 Bg3 11.hg3 Qe7 12.Ne4 a6 13.Nd2 Qa3 14.Nb1=) 10...Bf7 (10...Ne7 11.Nd6 cd6 12.Nf4 Bf7 13.Qg4 Rg8 14.e4+=; 10...Nb6 11.Nc5 (11.Nd6 cd6 12.Nf4 Qd7 13.Ne6 Qe6 14.Be2+=) 11...Bc8 12.Ng3 Ne7 13.Qh5 g6 14.Qh6+=) 11.Qc2 (11.Nd6 cd6 12.Nf4 Qb6 13.Qa4 d5 14.Ba5+=; 11.N2g3 Ne7 12.Qf3 Rb8 13.Be2 0-0 14.Nd6+=; 11.g3 Ne7 12.Bg2 Nd5 13.Qc2 Bg6 14.Ba5+=; 11.Rc1 a6 12.Nd6 cd6 13.Ng3 Ne7 14.Ne4=) 11...Ne7 (11...Bg6 12.f4 Qe7 13.N2g3 Nb6 14.Nd6+=) 12.N2g3 a6 (12...Bg3 13.Ng3 a6 14.ba6+=) 13.Nd6 (13.Rb1 Nb6 14.Ba5+=) 13...cd6 14.ba6 Ra6 15.Be2 0-0 (15...d5 16.0-0=) 16.0-0 Qc7 (16...d5 17.Rfe1+=) 17.a4 Rfa8 18.Rfb1 Nb6 (18...d5 19.Rb5=) 19.a5+= Nbc8 20.Qb2 R8a7 21.Bf3 b6 (21...Nc6 22.Qc2+=) 22.ab6+= Rb6 23.Qc1 Nd5 (23...Rb1 24.Rb1 Bg6 25.Ra1+=) 24.Ra7 Qa7 25.Ra1 Ra6 26.Ra6 Qa6 27.Bd5 Bd5 28.e4 Bf7 29.d5 Bg6 30.h4 h5 31.Qb2 Qb6 32.Bb4 Kf7 (32...Qb5 33.Qa3+=) 33.Qc3 Qa6 34.f3 Kg8 35.Kh2 Bf7 (35...Qa2!?+/–) 36.Nf5+– Be8 37.Qd4 Bf7 (37...Bb5!?+–) 38.Bc3 Nb6 (38...Qb7+–) 39.Ng7 Nd7 40.Nf5 Bg6 41.Ne3 Qc8 42.Nc4 Qc5 (42...Qb8 43.f4+–) 43.Kg3 Bh7 (43...Kf7 44.Qc5 dc5 45.Kf4+–) 44.Qc5 dc5 (44...Nc5?? 45.Nd6 Nd7 46.Kf4+–) 45.Kf4 Kf7 46.g4 hg4 (46...Kg6 47.Nd6+–) 47.Kg4 Ke8 (47...Ke7 48.Kh5+–) 48.Kh5 Kf8 49.Kh6 Bg8 50.Ne3 1–0. pcmvr (2645) – huimre (2650), net–chess.com, 2007.

7.c4 c6

8.a4 Bd6 9.c5 Bc7 10.Ne2 Ne7 11.Nc3 0-0 12.Qb3 Rc8 (better is 12...f5!?=) 13.Nde4+/– Bf7 14.Ng3 f5 15.Bd3 f4 16.Nf5 (better is 16.ef4!? Bf4 17.Nce2 Bg3 18.Ng3+/–) 16...Nf5= 17.Bf5 fe3 18.fe3 Bh5 (18...Qh4!? 19.g3 Bg3 20.Kd2 Be1 21.Rae1 Qf2 22.Re2 Qf5+=) 19.0-0+= Qh4 20.Be6 Kh8 21.g3 Bg3 22.hg3?? (22.Qc2 Qg5 23.Kh1 Qe3 24.hg3 Qe6 25.Qh2 Bf3 26.Kg1 Qe3 27.Qf2–+) 22...Qg3–+ 23.Kh1 Bf3 24.Rf3 Qf3 25.Kg1 (25.Kh2 Qf2 26.Kh1 Rf6 27.Qd5 Rh6 28.Qh5 Rh5 29.Bh3 Rh3) 25...Qe3 (25...Qg3 26.Kh1 Rf2 27.Bd7 Qg2) 26.Kh2 (26.Kg2 Rf2 27.Kh1 Qf3 28.Kg1 Qg2) 26...Rf2 27.Kh1 Qf3 0–1. popovicigelu – kubalonek (1635), kurnik, 2012.

8.a4 Ne7 9.c5 Ng6 10.Ne2 Be7 11.Nf4 Bf7 (11...Nf4 12.ef4 0-0 13.Qb3+=) 12.bc6 bc6 13.g3 Nf4 14.ef4 Qa5 15.Bg2 Rb8 16.Qc2 0-0 17.0-0 Rb7 18.Bc3 Qa6 19.Rfb1 Rfb8 20.Rb7 Rb7?? (better is 20...Qb7 21.f5 Re8=) 21.Bf1+– Rb5 (21...Qf1 22.Kf1 Be6 23.Rb1+–) 22.ab5 Qb5 (22...Qc8 23.Ra7 Bd8+–) 23.Bb5 (23.Bb5 cb5 24.Ra7+–) 1–0. mihai740609 – mc56, kurnik, 2013.

8.a4 f5 9.c5 g6 (9...Ng6 10.Nh3=) 10.f4 (10.Nh3 Bh6+=) 10...Bg7= 11.Ne2 h6 12.Nc3 Nd7 13.Be2 Nf6 14.0-0 g5 (14...Ng4 15.Bg4 fg4 16.a5=) 15.fg5 (15.Rb1 gf4 16.Rf4 Ng4 17.Bg4 fg4=) 15...hg5= 16.h3 (better is 16.a5!?=) 16...Qc7 17.a5 g4 18.b6? (18.a6 ba6 19.Ra6 gh3 20.Rf4–+) 18...Qg3 19.hg4 (19.Qe1 Qe3 20.Rf2 Qg5–+ (worse is 20...Qd4 21.Nb3 Qe5 22.a6 ba6 23.Na4–+)) 19...Qh2 (19...Rh2 20.Rf2 Qh4 21.g3 Qg3 22.Rg2 Qg2) 20.Kf2–+ Ng4 (better is 20...f4 21.Nde4 de4 (worse is 21...Ne4 22.Ne4 de4 23.Ke1 Qg3 24.Kd2 Qe3 25.Ke1–+) 22.ef4 Qf4 23.Ke1 Qg3 24.Kd2 Ng4–+) 21.Bg4 fg4 22.Rg1?? (22.Qb3 Rf8 23.Ke1 Qg3 24.Kd1 Rf1 25.Nf1–+) 22...Rf8 (better is 22...g3 23.Ke2 Bg4 24.Nf3 Bf3 25.Kd2 Bd1 26.Rad1 ab6 27.ab6 Nf5–+) 23.Ke2 Nf5 (better is 23...g3 24.Nde4 Bg4 25.Kd2 Bd1 (25...de4 26.Qg4 Rf2 27.Ne2+/–) 26.Nd6 Kd7 27.Rgd1 Nf5 28.Nf5 Rf5 29.ba7 Rf2 30.Kc1 Qg2–+) 24.Qe1 g3 25.Nde4 de4 26.Ne4 Qh5 (26...Bd5!? 27.a6 ba6 28.Nd2 Bg2 29.Kd3 ab6 30.cb6–+) 27.Kd3 Qg6 28.Rf1 (28.a6 ba6 29.Ra6 Bd5 30.Ra7 Be4 31.Ke2 Rb8–+) 28...Bd5 29.Rf4 a6 30.Kc3 (30.Qe2 Nh6 31.Rf8 Bf8–+ (worse is 31...Kf8 32.Rf1 Nf7 33.Rf4–+)) 30...0-0-0 31.Nd6 (31.Rf5 Be4 (31...Qf5?! 32.Qg3 Be5 33.Qe5 Qe5 34.de5 Be4 35.Kb4–+) 32.Rf8 Rf8–+ (32...Bf8?! 33.Qe2–+)) 31...Nd6 32.cd6 Rf4 (worse is 32...Rd6 33.Rf8 Bf8 34.Ba3–+) 33.ef4 Rd6 (33...Qd6 34.Qe3–+) 34.Rd1 Bc4! (34...Bc4 35.Kc4 Qc2 36.Bc3 Qg2–/+) 0–1. popovicigelu – roman2124 (1760), kurnik, 2012.

8.a4 Nh6 9.c5 Be7 10.Ne2 0-0 11.Nf4 Bf7 12.Be2 g5 13.Nh5 Bh5 14.Bh5 Kg7 15.0-0 f5 16.f3 (better is 16.Be2+=) 16...Nf6+= 17.fe4 fe4 (17...g4!?–/+) 18.h3 Qc7 19.Qe2? (better is 19.Be2=) 19...Qg3–+ (19...Nh5?! 20.Qh5 Nf5 21.Ne4=) 20.Bg4?? (better is 20.Rf6 Rf6 21.Nf1–+) 20...Nhg4 21.hg4 Ng4 (21...Qg4?! 22.Qe1–/+) 22.Rf2 (22.Qg4 Qg4 23.Rfe1–+) 22...Qh2 23.Kf1 Qh1 0–1. popovicigelu – tarim45, kurnik, 2012.

8.Qa4 Nb6 9.Qb4?? Bb4–+ 0–1. tyop (1785) – maniuszek (1680), kurnik, 2012.

8.Qa4 Nb6 9.Qc2=.

8.Qa4 Qb6 9.c5 Qc7 10.Ne2 Ne7 11.Nf4 Bf7 12.bc6 bc6 13.Bc3 a5 (13...g5!? 14.Ne2 Rb8+=) 14.Rb1 Ng6 15.Ng6 hg6 16.Nb3 Rb8 17.Qa5 Qc8 (better is 17...Qa5 18.Ba5 Ra8+–) 18.Ba6 Qd8 19.Qd8 Kd8 20.0-0 Be7 21.Na5 Kc7 22.Bb7 Bc5 (22...f5 23.Rfc1+–) 23.dc5 Nc5 24.Bc6 f5 (24...Be6+–) 25.Bg7 (better is 25.Be5 Kd8 26.Rb8 Ke7 27.Rh8+–) 25...Rhg8 (25...Kd6 26.Bh8 Rh8+–) 26.Be5 (26.Be5 Kd8 27.Bb8+–) 1–0. tyop (1770) – pavelhod (1685), kurnik, 2013.

8.c5 f5 9.g3 Ngf6 10.Be2 Be7 11.Nh3 h6 12.Nf4 Bf7 13.Ng2 g5 14.Qa4 Qc7 15.Bc3 0-0 16.bc6 bc6 17.Ba5 Qc8 18.Rb1 Bd8 (18...Bh5 19.Bh5 Nh5 20.0-0=) 19.0-0 (19.Bd8!? Rd8 20.Ba6+–) 19...Bc7 20.Bc3 f4 (better is 20...Nb8!?+=) 21.Ba6+– (21.Qc6?! f3 22.Nf3 ef3 23.Bf3 g4=) 21...Qd8 22.Qc6 f3 23.Ne1 Ng4 24.Rb7 (24.Bb7!? Rb8+–) 24...Nb8+/– 25.Rb8?? (25.Qc7 Qc7 26.Rc7 Na6+/–) 25...Qb8 (25...Rb8 26.h3 Nf6–/+) 26.Bb7+/– Nh2?? (better is 26...Rc8 27.Bc8 Qc8+=) 27.Kh2+– (27.Ba8?! Nf1 28.Nf1 Qa8 29.Qc7 Rc8+/–) 27...Bg3 (27...Rc8 28.Ba8 h5+–) 28.fg3 Qd8 (28...h5 29.Ba8 Qa8 30.Qh6+–) 29.Ba8 (29.Ba8 Qa8 30.Qh6+–) 1–0. baovn21 – brjh74 (1610), kurnik, 2011.

8.Ne2 Bd6 9.c5 Bc7 10.Nf4 Bf4 11.ef4 f5 (11...Qc7!?=) 12.Qh5 g6 13.Qh3 Ngf6 14.Qh6 Qe7 15.Qg5 Bf7 16.Qg3 Nh5 17.Qe3 Ndf6 18.h3 Qc7 19.g3 0-0 20.a4 Be8 21.Be2 Ng7 22.0-0 Bd7 23.Rfe1 Kh8 24.Bf1 Ngh5 25.Rab1 Rg8 26.Kh1 Rg7 27.Bc3 (27.Nb3!?+/–) 27...Rag8+= 28.b6 ab6 29.cb6 Qb8 30.Rec1?? (better is 30.a5=) 30...g5–+ 31.fg5 Rg5 32.Nf3 (32.Bb4 Ng3 33.fg3 Rg3 34.Qf2–+) 32...Ng3 33.fg3 Rg3 (33...ef3?! 34.Qe5 Qe5 35.de5–+) 34.Rc2 (34.Bb4 Rf3 (34...ef3?! 35.Qe5 Qe5 36.de5–+) 35.Qh6 Rg6 36.Qf8 Qf8 37.Bf8 Nh5–+) 34...Rf3 (34...ef3?! 35.Qe5 Qf8 36.Qc7–+) 35.Qh6 Rg6 36.Qh4 Rfg3 (better is 36...f4!? 37.Bg2 Rfg3 38.Be1–+) 37.Rg2 f4 (37...Rg2!? 38.Bg2 Qg3 39.Qg3 Rg3 40.Bd2–+) 38.Rg3 fg3 (worse is 38...Rg3 39.Qf6 Kg8 40.Bb4+/–) 39.Bb4 Qg8 (39...Bg4!? 40.Be7 Bf3 41.Bg2–+) 40.a5 g2 (40...e3 41.Qf4 Qc8–/+) 41.Bg2+= Rg2?? (better is 41...Bf5+=) 42.Qf6+– Rg7 (42...Qg7 43.Qd8 Qg8 44.Qd7 Rg7+–) 43.Bf8 Bh3 (43...Qf7 44.Bg7 Qg7 45.Qg7 Kg7+–) 44.Bg7 (44.Rg1! Bg2 45.Rg2 Qf7 46.Bg7 Kg8 47.Bh6 Qg6 48.Qf8) 44...Qg7+– (44...Qg7 45.Qd8 Qg8 46.Qg8 Kg8+–). orane (2170) – procyk (1870), Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nd2 Ne7

7.Ne2 Nd7 (7...Ng6 8.c4=) 8.c4 c6 9.Nf4 Bf7 10.Be2 Ng6 (10...cb5 11.cb5 g5 12.Nh5+=) 11.Ng6+= Bg6 12.0-0 (12.Qb3 dc4 13.Bc4 Nb6+=) 12...Bd6 13.f3 (13.Rc1 Qb8+=) 13...Qc7 (13...ef3 14.Rf3 Qc7 15.Rh3=) 14.g3 (14.f4 dc4 15.bc6 Qc6 16.Nc4 Bf7+=) 14...0-0 (14...ef3 15.Bf3 cb5 16.cb5=) 15.bc6 (15.Rc1 ef3 16.Bf3 Bg3 17.hg3 Qg3 18.Bg2 Qe3 19.Rf2 Nb6+–) 15...bc6= (worse 15...Qc6 16.Qb3 Qc7 17.fe4 dc4 18.Qc4 Qc4 19.Bc4 Bf7 20.Rac1+–) 16.Qc1 Qb7 (16...Rab8!?=) 17.fe4+– Rab8 (17...Rfb8 18.Bc3 de4 19.c5+–) 18.Rb1 de4 (18...Qc8 19.cd5 cd5 20.Bg4 Qc1 A) 21.Rbc1? Rb2 22.Bd7 Rd2–+; B) 21.Bc1?! Rb1 22.Nb1 Nb6+= (worse 22...Be4 23.Bd7 Bb1 24.Be6 Kh8 25.Ba3 Ba3 26.Rb1+–); C) 21.Rfc1+–) 19.Ba3 White prepares the advance c5 (19.c5 Bc7+–) 19...Qc7 (19...Ba3 20.Qa3 Qc7 21.Rb8 Rb8 22.c5+–) 20.Bd6 Qd6 21.Rb8 (21.c5 Qe7+–) 21...Rb8 22.Rf4 (22.c5 Qe7+–) 22...Qe7+= 23.c5 Rd8 (23...Nf8 24.Bc4 Kh8 25.Qa3+=) 24.Qc2+– f5 (24...Nf8 25.Bc4 Kh8 26.Qa4+–) 25.Nc4 Rb8 (25...Kh8 26.Nd6 Nf6 27.Bc4+–) 26.Nd6 (26.Qa4 Rb1 27.Rf1 Rf1 28.Bf1 Qf6+–) 26...Qg5 (26...Nf6!?+–) 27.Bc4 Kh8 28.Be6 Nf6 29.Nf5 (29.Bf5 a6+–) 29...h6? (29...Bf5!? 30.Bf5 Nd5 31.Re4 Ne3+–) 30.Ne7 (30.h4 Qh5 31.Ne7 Bf7 32.Nc6 Rf8 33.Bf7 Rf7+–) 30...Be8 (30...Re8 31.Ng6 Qg6 32.Qb3+–) 31.Qc1 (31.Qf2 h5+–) 31...Nh7 (31...Qh5 32.Rf2+–) 32.Nc8 Nf6 33.Nd6 Rd8 (33...Kh7 34.Rf5 (34.Ne4?! Ne4 35.Re4 Bg6+–) 34...Qg6 35.Qc2+–) 34.Ne4 (34.Qf1!? Qg6+–) 34...Ne4 35.Re4 Bg6 36.Rf4 (36.Rg4 Qf6 37.Bb3 Re8+–) 36...Qe7 37.Bb3 Re8 38.Ba4 (38.Qe1!? Kh7+–) 38...Be4 39.Qd2 (39.Bd1 Bd3+–) 39...Bd5 40.Qf2 Rb8 (40...g5 41.Rf6 Qe4 42.Rf8 (42.Rh6 Kg8 43.Kf1 Qb1 44.Ke2 Qb2 45.Ke1 Qc1 46.Bd1 Re3 47.Qe3 Qe3 48.Kf1 Qc1–+) 42...Rf8 43.Qf8 Kh7 44.Kf2 Ba2 45.g4+–) 41.Bb3! Bb3 (41...g5 42.Rf5 Bb3 43.ab3+–) 42.ab3 Kg8 43.Qf3 (43.Qe2!? Re8 44.Qc4 Kh8+–) 43...Qe6 (43...Rb3 44.Qc6 Qe3 45.Kg2 Rb2 46.Kh3+=) 44.Qe4 (44.e4 Rb3 45.Rf8 Kh7 46.Qf5 Qf5 47.ef5 Rb4+–) 44...Qe4 45.Re4 Kf7 46.Rf4 Ke6 47.b4! g5 (47...Rb4 48.d5 Double attack) 48.Rf2 (48.Re4 Kf5 49.Re7 Rb4+–) 48...Rb4 49.Ra2 Rb7 (49...Kf5 50.Kf2+–) 50.h4 (50.e4 Rb4 51.Ra6 Rd4 52.Rc6 Ke5 53.Rh6 Ke4+–) 50...Kd5 51.hg5 (51.Ra6!?+=) 51...hg5= 52.Ra6 Rf7 (52...g4 53.Kf1=) 53.g4 Rf3 54.Ra3 (54.Ra7 Re3 55.Rd7 Kc4=) 54...Ke4 55.Kg2 Rf7 (55...Re3?? 56.Re3 Kd4 57.Ra3+–) 56.Rc3 Rf6 57.Rb3 Rf8 ½–½. ChessMaster 7 – ChessMaster 7, 2000.

7.c4= Nd7

8.Rc1 Nb6 9.a4 c6 10.cd5 cd5 11.a5 Nd7 12.a6 ba6 13.ba6 Rb8 14.Rb1 (14.Ba3 Qa5 15.Bc5 Nc5 16.Rc5 Qb4=) 14...Rc8 (14...Nc6 15.Qh5 g6 16.Qe2=+) 15.Bb5= Nc6 16.Ne2 Bb4 17.0-0 0-0 18.f3 (better is 18.Nf4!? Qe7 19.f3= (19.Ne6?! Qe6 20.f3 Rb8=)) 18...Qa5 –/+.

8.Rc1 Nb6 9.a4 Nf5 10.a5 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qh5 g6 13.Qg4 =+.

8.Rc1 Nb6 9.a4 Bf7 10.a5 Nd7 11.cd5 (11.a6 ba6 12.ba6 Rb8=) 11...f5 (11...Bd5 12.Bc4 c6 13.bc6 bc6 14.Bc3=) 12.d6 (12.a6 ba6 13.d6 cd6 14.ba6 Rb8=) 12...cd6= 13.a6 ba6 14.ba6 Rb8 15.Bc3 Nd5 16.Bc4 N7b6 (16...Qg5 17.g4=+) 17.Ne2 (17.Bb5 Nd7 18.Bc6 Nc3 19.Rc3 Qa5=+) 17...Nc4=+ 18.Qa4 Qd7 19.Qd7 Kd7 20.Nc4 Nc7 21.Nd2 d5 (21...Na6 22.Ng3 Ke6 23.d5 Kd5 24.Nf5–/+) 22.Ra1 Rb6 23.f3 ef3 24.Nf3–/+ Bd6 25.0-0 Na6–+ 26.Ng5 Bg6 27.Nf4 Bf4 28.ef4 h6 29.Nf3–/+ Kd6 30.Ba5 Rbb8 31.Bc3= Rb6 32.Ba5–/+ Rb5 33.Ne5 Bh5=+ 34.Rfc1 Be8 35.Bd8 Nb4 36.Ra7 g6?? 37.Nf7 Bf7 38.Be7 Ke6 39.Re1# 1–0. SuperForte – ChessMaster2000, February, 1994.

8.Rc1 c6 9.a4 Nb6 10.cd5 cd5 11.a5 Nd7 12.a6 ba6 13.ba6 Rb8 14.Rb1 (14.Ba3 Qa5 15.Bc5 Nc5 16.Rc5 Qb4=) 14...Rc8 (14...Nc6 15.Qh5 g6 16.Qe2=+) 15.Bb5= Nc6 16.Ne2 Bb4 17.0-0 0-0 18.Ne4 de4 19.d5 Nde5 20.de6 (20.dc6 A) 20...Nc6? 21.Qa4+–; B) 20...Rc6?? 21.Be5 Qd1 22.Rfd1+– (22.Rbd1?! Rc5+/–); C) 20...Qd1 21.Rfd1 Nc6+/–) 20...Qb6 (20...Nd3 21.Nf4 Nb2 22.Qd8 Rfd8 23.Rb2+/–) 21.Be5 (21.e7 Rfe8 22.Qd5 Nf7+–) 21...Qb5+/– 22.Bd6 Rfd8 23.e7 Rd7?? 24.Qb3+– Kh8 25.Qe6 Ne7 26.Be7 Rcc7 27.Rb4 Re7 28.Rb5 h6 29.Rb8 Kh7 30.Qg8 Kg6 31.Nf4 Kf5 32.Rb5 Rc5 33.Rc5 Re5 34.Qh7 Kg4 35.Qg7 Rg5 36.h3 Kh4 37.Qh6 Rh5 38.Rh5# 1–0. SuperForte – ChessMaster2000, 1994.

8.Rc1 f5 9.Ne2=.

6.Nd2 f5

7.a4 Nf6 8.Ne2 Bf7 9.g3 (9.Ng3 Qd7=) 9...Bb4 10.Bg2 0-0 11.0-0 a6 12.c3 Bd6 13.Qc2 Qe8 14.ba6 Ra6 15.Rfb1 Nbd7 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Qe7 18.Ra2 Ra7 19.Rab2 (19.a5 Rfa8+=) 19...b6 (19...Nb6 20.Ra2–/+) 20.Nf4+= Rfa8 21.Rb4 (21.Ra2!?+=) 21...c5–/+ 22.dc5 bc5 (22...Nc5?! 23.Rb6 Qc7 24.R6b4+=) 23.Rb7 Ra4 24.Bh3 Ra2 25.Qc1 g5 26.Ne2 Bh5 27.Kf1 (27.Bf1 Qe6–+) 27...Qe6 28.Ke1 (better is 28.Ng1–+) 28...Ne5 29.Kf1 (29.Rb8 Rb8 30.Rb8 Kg7–+) 29...Qa6 (better is 29...Nc4!? 30.R1b2 Nb2 31.Rb2 Rb2 32.Qb2–+) 30.R7b6 (30.g4 Nf3 31.R7b2 Bg4 32.Bg4 Rb2 33.Rb2 Nh2 34.Ke1 fg4 35.Ng1–+) 30...Qe2 (30...Qe2 31.Kg1 Rd2–+) 0–1. Coope,Derek William (1795) – Voetter,Hans_Dieter (2350), EM/CL/Q07–4 ICCF Email, 2002.

7.c4 a6 8.Nh3 Nf6 9.Qb3 (9.Nf4!? Bf7 10.Nd5 Nd5 11.cd5=) 9...ab5= 10.Qb5 Nc6 11.Bc3 (11.Qb7?? Na5 12.Qa8 Qa8–+) 11...Bd7 12.Qb2 (worse is 12.cd5 Nb4 13.Bb4 Bb5 14.Bb5 Nd7 15.Bf8 Kf8–+; worse is 12.Qb7 Rb8 13.Qa6 Bb4 14.cd5 Nd5 15.Bb4 Ncb4–/+ (worse is 15...Rb4 16.Bc4 Nce7 17.Qa5+/–; worse is 15...Ndb4 16.Qc4+/–)) 12...b6 (12...Bd6 13.c5 (worse is 13.Qb7 Rb8 14.Qa6 Bb4–/+) 13...Be7 14.Bb5+=) 13.Nf4 Ba3 (13...Bd6 14.Nd5 (worse is 14.cd5 Ne7+=) 14...0-0 15.Be2=) 14.Qb3 Ne7 (14...Bd6 15.Nd5 Na5 16.Ba5 Ra5 17.c5 bc5 18.Qc3=) 15.cd5 (15.Nd5 Ned5 16.cd5 Qe7=) 15...Bd6= 16.Ne6 Be6 (better is 16...Qc8!? 17.a4 Kf7=) 17.de6+= c6 18.Nc4 (18.Bc4 Ned5 19.a4 0-0=) 18...Nfd5 Black prepares f4 19.Be2 (19.Rc1 b5 20.Nd6 Qd6=) 19...0-0 Black prepares the advance f4 20.a4 (20.Rc1 Rf6=) 20...f4 (20...Nc3 21.Qc3 Nd5 22.Qb3=) 21.Nd6 (better is 21.Bd2!?+=) 21...Qd6+= 22.Bd2 fe3 (22...f3 23.gf3 ef3 24.Bd3=) 23.Be3 Ne3 24.fe3 (24.Qe3 Nd5 25.Qb3 Qe6=) 24...b5 (24...Nd5 25.Rf1+=) 25.Ra2 (25.a5 Nd5=) 25...ba4+= 26.Ra4 Rab8 27.Qa3 (27.Qc2 Nd5+=) 27...Qe6 28.Kd2 h6 29.Rf1 Rf1 30.Bf1 Kh7 31.Ra8 (31.Rb4 Rf8 32.Bc4–+) 31...Rb1–/+ (31...Rb1 32.Be2 Nd5–/+) 0–1. Kural,A Serhat (2000) – Karg,Hermann (2460), Jubilee, 2007.

7.c4 b6 8.Qb3 Nf6 9.Nh3 Bd6 10.Ng5 (10.cd5 Nd5 11.Bc4 Bb4+/–) 10...Bg8 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Bb4 (12...Qg5?? 13.Bd5 Qg2 14.0-0-0 Bd5 15.Qd5 Qf2 16.Nc4+–) 13.Nh3 (13.a3 Ba5+=) 13...Qd6 14.Ke2 (14.f3 Nd7 15.fe4 fe4 16.0-0-0=) 14...Bd2?? (better is 14...a5+=) 15.Kd2+/– Qb4 16.Qb4 Nb4 17.Be2 (17.Rhc1 Kd7 18.Be2 c6+/–) 17...Nd5 (17...Nd7 18.Rhc1 0-0-0 19.Ba3+=) 18.f4 (18.Rhg1 h5+/–) 18...Nd7+= 19.Rhc1 (19.g4 N7f6 20.g5 Nd7+=) 19...h6 20.Bh5 (20.Nf2 N7f6+=) 20...Bf7= 21.Bf7 (21.Be2!?=) 21...Kf7–/+ 22.Nf2 N7f6 23.g3 a6 24.a4 Ra7 25.Ra3 (25.Nd1 g5–/+) 25...Rha8 (25...ab5 26.ab5 Ra3 27.Ba3–+) 26.Rca1 (26.Rb3 ab5 27.ab5 g5–/+) 26...g5 (26...Ne8 27.a5 ab5 28.ab6 Ra3 29.Ra3 Nb6 30.Ra8 Na8 31.Kc2–+) 27.Bc1 (27.Nd1!?–/+) 27...gf4–+ 28.gf4 Rg8 29.Ke2 Rg2 30.h3 (30.Kf1 Rh2 31.Kg1 Rh4 32.ba6 Ra6–+) 30...Nh5 31.Kf1 Rg7 (31...Rg3 32.h4–+) 32.ba6 (32.Bd2 Rg3 33.ba6 Ra6–+) 32...Ra6 33.Bd2 Rg6 (better is 33...Ra8 34.Ke2 Rag8–+) 34.Nh1? (better is 34.a5–/+) 34...Ra8–+ 35.Be1 Rag8 36.Bf2 Rc6?? (better is 36...Rg2 37.a5 Rh2–+) 37.a5+= Ra8 38.Be1 (better is 38.a6!?+=) 38...ba5–/+ 39.Ba5? (39.Nf2 a4–+) 39...Rca6 (39...Rc2!? 40.Nf2 Rg8 41.Re1–+) 40.Kf2 (40.Ke2 Rg6 41.Nf2 Rb8–+) 40...Ke6 (40...Rg8!? 41.Be1 Rag6 42.Ke2 Rg2 43.Nf2–+) 41.Ke2 Kd7 (41...Rg8!? 42.Be1 Ra3 43.Ra3–+) 42.Nf2–/+ Ng3 (better is 42...Rg6 43.Be1 Rag8–/+) 43.Kd2?? (better is 43.Ke1+=) 43...Nb6–+ 44.Kc3 Nh5 (better is 44...Ne2 45.Kb3 Rb8–+) 45.Nd1–/+ Nf6 46.Nb2? (better is 46.Kb3–/+) 46...Nfd5–+ 47.Kd2 Rg8 48.Bb6 (48.R1a2 Rg2 49.Kc1 Rh2–+) 48...Ra3 (better is 48...Rg2 49.Kc1 Rb6–+) 49.Ra3–/+ Rg2 50.Kc1 Nb6 51.Ra5?? (better is 51.Nd1–/+) 51...Rb2!–+ 52.Kb2 (52.Rf5 Re2 53.Rh5–+) 52...Nc4 (52...Nc4 53.Kc3 Na5–+) 0–1. Schwichtenberg,Juergen – Thielemann,Joachim (1740), 2rd Berlin Germany, Senior Championship, 2010.

7.c4 Bd6 A) 8.Ne2 Nf6 (8...Bf7 9.c5 Be7 10.Ng3 Nh6 11.Be2=; 8...c6 9.c5 Bc7 10.Qa4 Qc8 11.b6+=) 9.c5 Be7 10.Nf4 Bf7 11.Be2=; B) 8.Nh3 B1) 8...Qd7 9.c5 (9.Ng5 Nf6 10.c5 Be7 11.Be2+=) 9...Be7 10.Nf4 Nf6 11.Be2+=; B2) 8...Nh6 9.c5 Be7 10.Nf4 Bf7 11.Be2+=; B3) 8...Nf6 9.c5 (9.Ng5 Qc8 10.c5 Be7 11.Ne6+=) 9...Be7 10.Be2 Bd7 11.0-0+=; B4) 8...Qf6 9.Qb3 (9.Rc1 Nd7 10.Qb3 dc4 11.Bc4+=) 9...dc4 10.Bc4 Bf7 11.0-0+=; C) 8.Rc1 C1) 8...Nh6 9.Ne2 (9.c5 Be7 10.Nh3 0-0 11.Nf4=) 9...Ng4 10.cd5 Bf7 11.Nc3+=; C2) 8...Nf6 9.c5 (9.Ne2 dc4 10.Nc4 Bc4 11.Rc4=) 9...Be7 10.Ne2 0-0 11.Nf4=; D) 8.Qh5 g6 9.Qd1 (9.Qe2 Nf6 10.c5 Be7 11.Nh3=) 9...Nf6 10.c5 Be7 11.Nh3=; E) 8.c5 Be7 9.Be2 (9.Nh3 Bf7 10.Be2 Nf6 11.0-0+=; 9.Ne2 Bg5 10.Ng3 Nf6 11.Nb3=) 9...Bd7 10.Nh3 Nf6 11.Qb3+=.

7.c4 Qd7 A) 8.Rc1 A1) 8...Nf6 9.Qa4 (9.c5 a6 10.ba6 Na6 11.Qb3=; 9.Qb3 a6 10.ba6 Ra6 11.c5=; 9.Nh3 dc4 10.Nc4 Bb4 11.Bc3=) 9...c6 10.c5 a6 11.bc6=; A2) 8...a6 9.Qa4 (9.ba6 Na6 10.c5 Nf6 11.Qb3=; 9.cd5 Bd5 10.Qa4 b6 11.Qc2+=) 9...Nf6 10.Nh3 Bd6 11.c5+=; A3) 8...dc4 9.Nc4 Nf6 10.a3 a6 11.Ne5+=; A4) 8...Nh6 9.Nh3 (9.c5 Be7 10.Nh3 0-0 11.Nf4=; 9.Qb3 a6 10.ba6 Ra6 11.c5=; 9.Qa4 Ng4 10.Ne2 Bd6 11.c5=) 9...dc4 10.Nc4 Bb4 11.Bc3+=; A5) 8...Be7 9.Ne2 (9.Nh3 Nf6 10.Nf4 Bf7 11.Qb3=; 9.cd5 Bd5 10.Qa4 Nf6 11.Ba3=) 9...Nf6 10.Nf4 Bf7 11.Qb3=; B) 8.c5 B1) 8...Be7 9.Be2 (9.Nh3 Nf6 10.Be2 c6 11.Nf4=; 9.Rb1 Nf6 10.Nh3 Bf7 11.Be2=) 9...Nf6 10.Nh3 0-0 11.Nf4+=; B2) 8...Nf6 9.Qa4 (9.Be2 Be7 10.Nh3 0-0 11.0-0+=; 9.Rb1 Be7 10.Nh3 0-0 11.Nf4=; 9.a3 a6 10.ba6 ba6 11.Nh3=; 9.Nh3 Be7 10.Be2 a6 11.Qa4=) 9...Ng4 10.Nh3 Be7 11.Be2+=.

7.Ne2 Bd6=.

7.Nh3 Bd6 8.c4 c6 (8...dc4 9.d5 (9.Bc4?! Bc4 10.Nc4 Bb4 11.Nd2 Nf6=; 9.Nc4?! Bb4 10.Nd2 Nf6=) 9...Bb4 10.Bc4 (10.de6?! c3 11.Bc3 Bc3=) 10...Bd5 11.Bd5 Qd5 12.Bg7+–) 9.a4 (9.c5 Bc7=) 9...Nd7 (9...dc4 10.d5 (10.Bc4?! Bc4 11.Nc4 Bb4 12.Nd2 Nf6=; worse is 10.Nc4 Bb4 11.Nd2 Nf6=) 10...Bb4 11.Bc4 (11.de6?! c3 12.Bc3 Bc3=) 11...cd5 12.Bd5 (12.Bg7?! dc4 13.Qc2 c3=) 12...Qd5 13.Bg7+–) 10.Qb3 (10.c5 Bc7=) 10...Ngf6 11.Ba3 (11.c5 Be7=) 11...Ba3 (11...c5 12.cd5 Bd5 13.Bc4+=) 12.Qa3 Qe7 (12...cb5 13.ab5 dc4 14.Ng5+/– (worse is 14.Bc4 Nd5=)) 13.c5 (13.Qe7 Ke7 14.c5 Rhc8+=) 13...0-0= 14.Be2 h6 (14...a6 15.b6+=) 15.a5 (15.Nf4 Bf7+=) 15...a6 (15...cb5 16.Nf4 Bf7 17.Bb5+=) 16.b6 (16.bc6 bc6 17.Qa4 Rfc8+=) 16...g5 17.0-0-0 (17.Qc3 Qg7+=) 17...Nh7 (17...f4 18.ef4 g4 19.Ng1+/–) 18.f3 (18.Ng1 f4+=) 18...ef3 19.gf3 (worse is 19.Nf3 g4 20.Nf4 gf3 21.gf3 Kf7–/+; 19.Bf3?! g4 20.Nf4 gf3+=) 19...Rae8 (19...f4 20.Ng1=) 20.Rde1 (20.Rhg1 Bf7 21.Nf1 Kh8+=) 20...f4= 21.Nf2 fe3 (21...Qg7 22.Qd3=) 22.Qe3+= Qf6 (22...Kg7 23.Qc3+=) 23.Qc3 Bf5 24.Bd1 (24.h4 gh4 25.f4 Bg6+=) 24...Re7 (24...Re1 25.Re1 Qg6 26.Bc2+=) 25.Nb3 (25.Re7 Qe7 26.h4 gh4+=) 25...Rfe8 (25...Re1 26.Re1 Qg6 27.h4+=) 26.Qd2 (26.h4 Re1 27.Re1 Re1 28.Qe1 gh4 29.Qe8 Nhf8=) 26...Nhf8 (26...Re1 27.Re1 Re1 28.Qe1=) 27.Ng4 (27.Re7 Re7 28.Rg1 Kf7+=) 27...Bg4= 28.fg4 Ng6 (28...Re1 29.Re1 Re1 30.Qe1 Qf4 31.Qd2=) 29.Bc2+= Nf4 30.Bf5 (30.Re7 Re7 31.Re1 Re1 32.Qe1 Nf8+=) 30...Qf7 (30...Re2 A) 31.Bd7 Re1 32.Kc2 R1e2 33.Be8 Qe7–+ (worse is 33...Rd2 34.Kd2 Qe6 35.Re1 Qg4 36.Bc6–+; 33...Re8?! 34.Re1 Qg6 35.Kc3+=); B) 31.Re2 Re2 32.Qc3=) 31.Kd1 (31.h4 Re2 32.Re2 Ne2 33.Kb1 Ng3=) 31...Re2 (31...Nf6 32.Re7 Qe7 33.h4=) 32.Re2 Re2 33.Qc3 Nf6 34.Nc1 (34.h4!?+=) 34...Ne4+= Threatening mate... how? 35.Be4 Re4 36.Re1 Qe6 37.Re4 Qe4 38.h3 Kf7 39.Kd2 Qg2 40.Ke1 Qg1 (40...Nh3 41.Qd3 Qe4 42.Qe4 de4 43.d5 cd5 44.c6 bc6 45.b7+–) 41.Kd2 Qf2 (41...Qh2 42.Kd1–/+) 42.Kd1+= Qf1 43.Kc2 Qc1 (better is 43...Qg2!? 44.Kb3 Kg8+=) ½–½. Gorbylev,Aleksandr – Patackas,Jonas_Petras, Ch World (for the Deaf), 1996.

7.Nh3 Nf6 8.Nf4 Bf7 9.Be2 =.

7.c4 Bb4

8.a3 Ba5 9.Ne2 (9.cd5 Bd5 10.Ne2 Nf6 11.Bc3=; 9.Rc1 a6 10.Ne2 Ne7 11.Nf4=; 9.c5 Nf6 10.Nh3 0-0 11.Nf4=) 9...Ne7 10.Bc3 Bc3 11.Nc3=.

8.cd5 Bd5 9.a3 (9.Nh3 Nf6 10.Nf4 a6 11.a3=; 9.Ne2 Nf6 10.a3 Ba5 11.Bc3=) 9...Ba5 10.Ne2 Nf6 11.Bc3=.

8.Ne2 dc4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Nf6 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.Qb3 Nc3 14.Qc3 0-0 15.Rc1 c6 (15...Qg5 16.g3+=) 16.Ne5 (16.Qb3 Kh8+/–) 16...Qe8 (16...Qd5 17.Qc4+=) 17.bc6+/– Nc6 18.Nc6 bc6 19.Qc6 Qc6 20.Rc6 Rfb8 21.Kd2 Rb2 22.Rc2 Rab8 23.f3 a5 24.fe4 fe4 25.Rhc1 a4 26.Rb2 Rb2 27.Rc2 Rb1 28.Kc3 Re1 29.d5 Re3 30.Kd4 Re1 31.Ke5 Kf7 (31...e3 32.d6 Kf7 33.Rc7 Kg6 34.Rc4+=) 32.d6 (better is 32.Rc7 Kg6 33.Ra7+/–) 32...Rf1? (better is 32...e3+=) 33.Rc7+– (33.Ke4?! Ke6 34.Rd2 Re1 35.Kf3 Kd7+/–) 33...Kf8? (33...Ke8 34.Rg7 Rf7+–) 34.d7 (34.d7 Ke7 35.Ke4=; better is 34.Rc8 Kf7 35.d7+–). Nielsen,Joergen Axel – Borrmann,Fritz, corr ICCF EU–I–GT–42, 1969.

7.c4 dc4

8.a3 A) 8...Nf6 9.Bc4 (9.Nc4 Nbd7 10.Qb3 Nd5 11.Nh3+=; 9.Qc2 a6 10.Bc4 Bc4 11.Qc4+=; 9.Nh3 c3 10.Bc3 Nd5 11.Qc2+=) 9...Bc4 10.Nc4 a6 11.ba6=; B) 8...c6 9.bc6 (9.Qh5 g6 10.Qd1 Nf6 11.bc6+=) 9...Nc6 10.Bc4 Bc4 11.Nc4+=; C) 8...a6 9.ba6 b5 10.a4 c6 11.ab5+=.

8.Qc2 a6 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qd7 11.a4=.

8.Qc2 c6 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qd7 11.a4=.

8.Qc2 Ne7 9.Bc4 (9.g4 fg4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4+=; 9.Nh3 Nd5 10.a3 a6 11.Bc4+=; 9.a3 c6 10.Bc4 Bc4 11.Qc4+=; 9.Bc3 Nd5 10.Bc4 Qg5 11.g3+=) 9...Bc4 10.Qc4 Nd5 11.Ne2=.

8.Qc2 Nf6 9.a3 a6 10.Bc4 Bc4 11.Qc4+=.

8.Qc2 Nf6 9.Bc4 Nd5 (9...Bc4 10.Qc4 Qd7 11.Ne2=) 10.Bd5 (10.Qb3 Bb4=) 10...Qd5 (10...Bd5 11.Ne2+=) 11.Qc7 (11.a4!?=) 11...Qb5–/+ Opening the c–file gets Black a lot of play 12.Qe5 (12.Qc3 Bb4 13.Qc2 Nc6–/+) 12...Qe5 (12...Qd7 13.Ne2 Bd6 14.Qa5–+) 13.de5 Nc6 14.Ne2 Bb4 15.Nd4 (15.a3 Bd2 16.Kd2 Rd8 17.Ke1 Rd7+=) 15...Nd4 (15...Kf7 16.Nc6 bc6 17.a3–/+) 16.Bd4 (16.ed4 Rc8 17.Kd1 Bf7+=) 16...Rc8–/+ 17.a3 Ba5 18.Kd1 0-0 (18...Ke7 19.Rb1 b6 20.f4–/+) 19.Rb1+= Rc7 (better is 19...b6+=) 20.Nb3?? (better is 20.Ke2+=) 20...Bb3–+ 21.Rb3 Rfc8 22.Bb2 Rc2 23.Rb5 (23.Bc3 R2c3 24.Rc3 Rc3 25.a4–+) 23...Rd2 24.Ke1 Rb2 0–1. Kreuzer – Giacomelli, Soellingen, 1987.

8.Bc3 A) 8...c6 9.Rb1 a6 10.bc6 b5 11.a4=; B) 8...a6 9.Rb1 (9.Qb1 Nf6 10.ba6 b6 11.Bc4=) 9...ab5 10.Rb5 Bd5 11.Bc4+=; C) 8...Nf6 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 a6 11.Qb3=; D) 8...Nd7 9.a4 (9.Qh5 g6 10.Qd1 Ngf6 11.Bc4+=; 9.Nc4 Ngf6 10.Nh3 Nd5 11.Nf4+=; 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 Qg5 11.g3+=) 9...Ngf6 10.Bc4 Nd5 11.Ne2+=.

8.Bc4 Bc4 9.Nc4 Bb4 10.Nd2 (10.Kf1 Nf6=) 10...Qd5 (10...Qg5 11.Kf1+=) 11.a4 (11.Qh5 g6 12.Qe2 Nf6+=) 11...a6 12.Rc1 (12.ba6 Na6 13.Nh3 Qa5+=) 12...c6 (12...ab5!? 13.ab5 Qb5 14.Rc7 Nc6–/+) 13.bc6= Nc6 14.Ne2 Nf6 15.0-0 (15.Nf4 Qa5=) 15...0-0 16.Nc3 Qf7 17.Qb3 (17.f3 ef3 18.Rf3 Nd5=) 17...Qb3 (17...Rfd8 18.f3 f4 19.Nce4 Ne4 20.Qf7 Kf7 21.Ne4 fe3 22.Bc3 Bc3 23.Rc3+=) 18.Nb3= Rac8 19.Rfd1 (19.f3 Ne7=) 19...Na5 (19...Rfd8 20.Kf1+=) 20.Na5= Ba5 21.Ne2 Nd5 (21...Rc1 22.Rc1 Bb4 23.Nf4=) 22.g3 (22.Rc5!? Rc5 23.dc5=) 22...Rfd8 (22...Bb4 23.Nf4 Nb6 24.Ra1+=) 23.Nf4 Nf4 24.gf4 Kf7 25.Kf1 (25.f3 b5+=) 25...h6 (25...b5 26.ab5 ab5 27.f3+=) 26.f3= ef3 (26...b5 27.ab5 ab5 28.fe4 fe4 29.Ra1+=) 27.Kf2 g5 (27...b5 28.ab5 ab5 29.Kf3=) 28.Kf3 g4 (28...b5 29.fg5 hg5 30.ab5 ab5 31.e4 Rc1 32.Bc1=) 29.Ke2 h5 30.Kd3 Re8 31.Rb1 (31.Ke2 h4=) 31...Ke6+= 32.Rdc1 (32.Rbc1 Kd5–/+) 32...Kd5–/+ 33.Ba3 (33.Rc5 Rc5 34.dc5 Bb4–/+ (worse is 34...Kc5 35.Bd4 Kd5 36.Rb7+=)) 33...b6 34.Rc8 Rc8 Black fights for the Initiative 35.Bb4 Bb4 36.Rb4 Rc6 37.Rb1 h4 38.Rb4 (38.Rb3 g3 39.hg3 hg3–+) 38...g3 39.hg3 hg3 40.Rb2 (better is 40.Ke2 Ke4 41.d5 Kd5 42.Rd4 Kc5 43.Rd8–+) 40...Rg6 41.Rg2 b5 (41...b5 42.ab5 ab5 43.e4 fe4 44.Kc3 Rg4–+) 0–1. Rosner,Dirk – Grott,Peter (1815), DESC, 2000.

8.Bc4 Bc4 9.Nc4 Bb4 (9...Qg5 10.Kf1=) 10.Nd2 (10.Kf1 Nf6=) 10...Qg5+= 11.g3 (11.Kf1 a6+=) 11...a6 12.Qb3 Qe7 13.ba6 Ra6 (13...ba6?! 14.Ba3 Nc6 15.Rc1+=) 14.Ne2 (14.Bc3 Nc6+=) 14...Bd2 15.Kd2 Rb6 16.Qa4 Qd7 (16...Nc6 17.Rhb1+=) 17.Qd7= Nd7 18.Rab1 (18.Rhb1 Ne7=) 18...Ngf6 19.Rhc1 Nd5 (19...c6 20.a4=) 20.Nc3 (20.Nf4 N7f6=) 20...N7f6+= 21.Nd5 Nd5 22.a4 (22.Rc5 c6+=) 22...Kd7–/+ 23.a5 Ra6 24.Rc5 (24.Bc3 Rb8+=) 24...Kd6 25.Rb5 (25.f3 ef3 26.Rf1 b6 27.ab6 cb6–/+) 25...b6 26.ab6 cb6 27.Rc1 (27.f3 Ra2–/+) 27...Rha8 28.h4 Ra2 29.Rc2 g6 30.Kd1 (30.Rb3 R8a4+=) 30...R8a4 (30...R8a7 31.Bc3 R7a4 32.Bd2–/+) 31.Rb3 Ra5 (31...Kd7 32.Kd2–/+) 32.Kd2 (32.Bc3 Ra6–/+) 32...Ra8 (32...b5 33.Rc5 b4 34.Ra5 Ra5 35.Kc2–/+) 33.Bc3 Rc2 (33...R8a4 34.Rbb2 Rb2 35.Bb2–/+) 34.Kc2 Ra2 (34...Kc6 35.Rb2–/+) 35.Bb2 (35.Rb2 Ra4–/+) 35...Kc6–/+ 36.Kb1 Ra4 37.Bc3 (37.Ba3 b5–/+) 37...b5 (37...Nc3?! 38.Rc3 Kd6 39.Kb2=) 38.Be1 Nb6 (38...b4 39.Rb2–/+) 39.Bb4 (39.Bc3 Rc4–/+) 39...Nc4 40.Bc3 Na3 (better is 40...h6!?–/+) 41.Kb2= ½–½. Rosner,Dirk – Ryska,Jiri, CiF, 2000.

8.Bc4 Bc4 9.Nc4 Bb4 10.Kf1 Nf6 11.Qb3 Nd5 12.Nh3 a5 (12...Qd7 13.Nf4 Nf4 14.ef4=) 13.Ne5 (13.ba6 Na6 14.a3 Be7 15.Qb5 c6 16.Qb7 0-0+=) 13...a4 14.Qc4 Rf8 (14...a3 15.Rb1 Rf8 16.Bc1=) 15.Nf4 Nf4 16.ef4 a3 (16...Qe7!?=) 17.Qb4+/– ab2 18.Qb2 Qd5 (18...Ra4 19.Rd1+=) 19.Ke2 Nd7 (19...Ra4 20.Rhc1 Kd8 21.Rc5+–) 20.Rhc1 Ne5 21.fe5 Qd7 22.Rc5 (22.Kf1 f4+/–) 22...f4 23.f3 (23.e6 f3 24.gf3 Qd6+/–) 23...b6 (23...Ra4 24.Rd1+/–) 24.Rc2 (24.e6 Qd6 25.Rc6 ef3 26.gf3 Qd5+/–) 24...ef3 25.Kf3 Qd5 26.Kf2 Rf7 27.Rd2 (27.Re1 f3 28.g3 h5+/–) 27...f3 28.g3 g5 29.h3 Rd8 (29...g4 30.hg4 Ra5 31.Rb1+/–) 30.Qb3 (30.Re1 g4 31.hg4 c5 32.bc6 Qc6+–) 30...Qb3 (30...h5 31.Qd5 Rd5 32.a4+/–) 31.ab3 h5 32.Ra4 (32.g4 hg4 33.hg4 Rf4+/–) 32...Re7 (32...g4 33.hg4 hg4 34.d5+/–) 33.Rc2 (33.Kf3 Re5 34.de5 Rd2+/–) 33...g4 34.hg4 (34.Rc6 gh3 35.Rh6 Red7+/–) 34...hg4+= 35.Ke3 Rd5 36.Rb4 (36.Ra8 Kf7 37.Ke4 Red7+=) 36...Rf7 37.Rf2 (37.Ke4 Rd8 38.Rf2 Rfd7+=) 37...Rd8 (37...Rh7 38.Kf4 Rg7 39.Kf5+=) 38.Ke4+= Rfd7 39.Rc4 Ra8 (39...Ke7!?+/–) 40.e6+– Rh7 41.Rfc2 Rc8 (41...Ra5 42.d5 Rb5 43.Rc7 Rc7 44.Rc7 Rb4 45.Ke5+–) 42.d5 Rd8 43.Rc7 f2 44.Rf7 (44.Rh7?! f1Q 45.Rh8 Ke7 46.Rc7 Kd6 47.Rc6 Ke7 48.Rh7 Ke8 49.Rh8 Ke7 50.Rc7 Kd6 51.Rc6 Ke7=) 44...Rf7 45.ef7 Kf7 46.Rf2 Ke7 47.Ke5 1–0. Haznedaroglu,Kivanc (1990) – Gavrijski,Dimitar (2010), corr ICCF WSTT/3/06/2, 2006.

8.Ne2 A) 8...c6 9.Nf4 (9.bc6 Nc6 10.Nf4 Bf7 11.Bc4=; 9.Qa4 Bd7 10.Qc4 cb5 11.Qb3+=) 9...Bf7 10.bc6 Nc6 11.Bc4=; B) 8...Nd7 9.Nf4 Bf7 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=; C) 8...Nf6 9.Nf4 Bf7 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=; D) 8...a6 9.Nf4 (9.ba6 Ra6 10.Nf4 Bf7 11.Nc4=) 9...Bf7 10.ba6 Ra6 11.Nc4=.

7.c4 c6

8.a4 dc4 9.Rc1+=.

8.a4 dc4 9.bc6 Nc6 10.Rc1+=.

8.a4 Nf6 9.Qb3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=.

8.a4 Nf6 9.Qb3 Bd6 10.Be2 (10.c5 Bc7=) 10...0-0 (10...Qc7 11.h3+=) 11.Nh3 (11.c5 Bc7+=) 11...Kh8 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4+– (13.Qc4?! Kh8=)) 12.Ng5 (12.c5 Bc7=) 12...Bg8 (12...dc4!? 13.Ne6 cb3 14.Nd8 Rd8 15.Nb3 cb5 16.ab5 a5=) 13.c5+= Be7 (13...Bc7 14.0-0=) 14.0-0 (14.bc6 Nc6 15.Qb7 Rb8 16.Qc6 Rb2+/–) 14...Nbd7 (14...Nfd7 15.bc6 Nc6 16.Qb7–+) 15.Rfe1 (15.Rab1 Qa5 16.Bc3 Qc7+=) 15...h6 (15...Qc7 16.bc6 bc6 17.Reb1=) 16.Nh3+= g5 (16...Bf7 17.Nf4+=) 17.a5 White intends b6 (17.Reb1 Be6+/–) 17...Qc7 (17...a6 18.bc6 bc6 19.Qc3+/–) 18.b6 (18.a6 b6 19.bc6 Qc6+/–) 18...Qb8 19.a6 (19.Reb1 ab6 20.ab6 Ng4+/–) 19...ab6 (19...Ng4 20.Nf1=) 20.cb6+= ba6 21.b7 Ra7 22.Ba6 Qc7 (22...Bd6 23.Nf1=) 23.Ba3 (23.Bc3+=) 23...Ba3+/– 24.Qa3 (worse is 24.Ra3 Nb8 25.Qb4 c5=) 24...Rb8 (24...Ng4 25.Nf1 c5 26.Qc3+=) 25.Qc3 c5 26.Reb1 (26.Rec1 c4 27.Rcb1 Qd6–/+) 26...c4 (26...Qd6 27.Qa3+=) 27.Ra2 (27.Rb3 Be6 28.Rb4 f4 29.ef4 gf4+=) 27...Kg7 (27...Be6 28.Rbb2+=) 28.Nf1 (28.Qb4!?+/–) 28...Ne8 (28...f4 29.Nd2+=) 29.Ng3+= Nd6 30.Qe1 Be6 (30...f4 31.ef4 gf4 32.Nf4+/–) 31.Nh5 (31.Bc4!? Ra2 32.Ba2 Rb7 33.Rc1=) 31...Kg6+= 32.Qe2=. pierre – leonled, internet, 2008.

8.a4 Nf6 9.Qb3 Nbd7 10.Nh3 Be7 11.a5 0-0 (11...a6 12.bc6 bc6 13.Qa4 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4=) 12.a6 Rb8 13.Ba3 White prepares the advance c5 (13.ab7 Rb7 14.Ng5 Bf7=) 13...ba6 (13...cb5 14.Be7 Qe7 15.c5=) 14.Be7 Qe7 15.Ra6 cb5 (15...Nb6 16.c5 Bc8 17.Ra5+= (17.cb6?! Ba6 18.ba6 Rb6=)) 16.c5+= Rb7 17.Ra5 Increases the pressure on b5 (17.Nf4 Bf7+=) 17...Nc5 (17...Rc7 18.Bb5 Rb8 19.Nf4+=) 18.dc5+= White gets the initiative 18...d4 19.Qb4 de3 20.fe3 Ng4 (20...Rc8 21.Nb3 (21.Bb5? Rc5 22.Qa3 Qc7–+) 21...Nd7 22.Nf4 Nc5 23.Nd4=) 21.Rb5 (21.Ke2 Kh8 22.Rb5 Rb5 23.Qb5 Rc8+=) 21...Rb5 22.Qb5 Ne3 23.Nf4 Bf7 24.Nc4 Nc2 25.Kd1 Nd4 (25...Qc7 26.Ne2 Rc8 27.Kc2 Qc5 28.Qc5 Rc5 29.Ng3 Bc4 30.Bc4 Rc4 31.Kb3+=) 26.Qb4 Rd8 (better is 26...Qh4!? 27.Ne5 Qf2+=) 27.Nd6+= Nc6 (27...Bb3 28.Kd2 Qe5 29.Bc4 Kf8 30.Nd5 Bc4 31.Qc4=) 28.Qc3+/– g5 29.Nh3 f4 30.Kc1 (30.Ke1 Rb8 31.Bc4 Ne5 32.Nf7 Nf7+/–) 30...h6 31.Nf2 e3 32.Ng4 White threatens strongly Nf5 32...e2? (better is 32...Rd6 33.cd6 Qd6+–) 33.Be2! Qe2 34.Nh6 Kh7 35.Nhf7 (35.Nhf7 Qg2 36.Re1 Rd6 37.cd6+–; 35.Ndf7 Rd5 36.h4 Nd4+=) 1–0. Wolf,M – Broberg,Horst, corr DDR–11ch prel, 1980.

8.a4 Nf6 9.c5 Be7=.

8.a4 Nf6 9.Ne2 Bd6 (9...dc4 10.Nf4 Bf7 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bb4 13.Kf1=) 10.h3 (10.c5 Bc7=) 10...0-0 (10...dc4 11.Nc3+=) 11.Qc2 (11.c5 Bc7=) 11...Nbd7 (11...dc4 12.Nc3+=) 12.Ba3= Ba3 13.Ra3 Qe7 (13...c5 14.Nf4 Bf7 15.dc5=) 14.Rc3 (14.c5 Rac8=) 14...Nb6 (14...c5 15.Nf4 cd4 16.ed4=) 15.a5 (better is 15.bc6!? bc6 16.Nf4=) 15...Nc4+= 16.bc6 b5 (16...Na5 17.cb7 Qb7 18.Nf4+=) 17.ab6= ab6 18.Nc1 (18.Nc4 dc4 19.Nf4 b5–/+) 18...b5–/+ 19.Rb3 (19.Qb1 b4 20.Rb3 Rfc8–/+) 19...Rfb8 (19...Qc7 20.Rb5 Na3 21.Qc5 Nb5 22.Bb5–+) 20.Na2 Ra4 (better is 20...Qd6–/+) 21.Bc4+= dc4 22.Rb5!? Rb5 Decoy theme: b5 (22...Rba8 23.Nc3 Ra1 24.Ndb1=) 23.Qa4 Rb2 (23...Rb8+=) 24.Qa5 (better is 24.Nc3 Qf8 25.Qa5+/– (25.Nc4? Rb4 26.Qa3 Rc4 27.Qf8 Kf8–+)) 24...Ra2?? (better is 24...Qe8=) 25.Qa2+– c3 (25...Qe8 A) 26.Nc4?! Qc6 27.Ne5 Qc3 (worse is 27...Ba2 28.Nc6 Kf7 29.Kd2+–) 28.Qd2 Qa1 29.Qd1 Qa5 30.Kf1 Qc7+–; B) 26.Qa4 Bd5 27.Nc4 Bc6 28.Qa7+–) 26.Nc4 Kf8 (26...Qd8 27.0-0+–) 27.0-0 Qb4 (27...Nd5 28.Rc1+–) 28.Qa3 Nd5 (28...Qa3 29.Na3 f4 30.ef4+–) 29.Rc1 (29.Qa8 Ke7 30.Ne5 Kf6+–) 29...Qa3 (29...Ke8 30.Qa8 Ke7 31.Ne5+–) 30.Na3 f4 (30...Ke7 31.Nb5+–) 31.Nb5 (31.Nb5 fe3 32.fe3+–) 1–0. Chwojnicki,Lucjan – Opolski, corr Poland, 1979.

8.c5 Nf6=.

7.c4 Nf6

8.a4 Bb4 9.Ba3 Ba5 10.cd5 Nd5 11.Rc1+=.

8.a4 g5 9.cd5 (9.a5 a6=) 9...Bd5 (9...Nd5 10.Ba3=) 10.Bc4 (10.Ne2 Bb4=) 10...Bb4 (10...Bc4 11.Nc4 Bb4 12.Nd2+=) 11.Bd5= Qd5 12.Ne2 Nbd7 13.0-0 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 a6=) 13...h5 (13...0-0-0 14.Ba3 Ba3 15.Ra3=) 14.f3 (14.Ba3 Ba3 15.Ra3 0-0-0=) 14...0-0-0 15.fe4 (15.Rc1 Kb8=) 15...fe4 (15...Ne4 16.Ne4 Qe4 17.Qb3=) 16.Nc3 (16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Rhf8=) 16...Bc3 17.Bc3 Ng4 18.Qe2 Qd6 Do you see the mate threat? 19.g3 Rde8 (19...Ngf6 20.Nc4 Qd5 21.Ne5=) 20.Rf5 (20.a5 Rhf8+=) 20...Qg6 (20...Rhf8 21.Nc4 Qe6 A) 22.Rg5? Rf2 23.d5 Qh6 (23...Re2 24.de6 Nb6 25.Nb6 cb6 26.Rh5+/–) 24.Nd6 Qd6–+ (24...cd6?! 25.Qc4 Nc5 26.Rg4 hg4 27.Kf2–+); B) 22.Rff1+=) 21.Rff1 (21.Raf1 Nh6 22.R5f2 Ng4=) 21...Nb6 22.Bb2 Nd5 23.Nc4 Qe6 (23...Rhf8 24.h3 Nh6 25.Ne5=) 24.Rac1 (24.a5 Ref8=) 24...Kb8 (24...Rhf8 25.a5=) 25.Ba1 (25.a5 Rhf8=) 25...h4 26.h3 Nge3 27.g4?? (better is 27.Ne3 Ne3 28.Qe3 Qh3 29.Qf2 hg3 30.Qg2+=) 27...Nf1–+ 28.Rf1 (28.Qf1 Rhf8 29.Qe1 Rf3–+) 28...Rhf8 (28...Nf4!? 29.Rf4 gf4 30.d5 Qd5 31.Bh8 Rh8 32.a5–+) 29.Bb2 (29.Rf8 Rf8 30.Ne5–+) 29...Nf4 (29...Nf4 30.Rf4 gf4–+) 0–1. Hasler,Ulrich – Merkl,M, corr, 1993.

8.c5 A) 8...Qd7 9.Be2 (9.Nh3 Be7 10.Be2 a6 11.Qa4=; 9.Rb1 Be7 10.Nh3 0-0 11.Be2=) 9...Be7 10.Nh3 c6 11.Nf4=; B) 8...Bd7 9.Qb3 (9.Nh3 a6 10.ba6 Na6 11.Qb3=; 9.Qa4 Be7 10.Be2 c6 11.Nh3=; 9.a4 Be7 10.Ne2 a6 11.Nf4=; 9.a3 a6 10.Qa4 Be7 11.Nh3=) 9...a6 10.ba6 ba6 11.Nh3=; C) 8...Be7 9.Ne2 (9.Nh3 a6 10.Nf4 Bf7 11.ba6=; 9.Be2 b6 10.Qa4 0-0 11.cb6=) 9...a6 10.Nf4 Bf7 11.ba6=; D) 8...Ng4 9.Nh3 (9.Ne2 Qh4 10.g3 Qh6 11.Nf4=; 9.h3 Qh4 10.g3 Qh6 11.Ne2=; 9.Be2 Qh4 10.Bg4 Qg4 11.Qg4=) 9...Qh4 10.g3 Qh6 11.Nf4=; E) 8...b6 9.Rc1 (9.Qc2 a6 10.Nh3 Bd7 11.c6=) 9...a6 10.Qa4 Nbd7 11.ba6+=; F) 8...a6 9.Qb3 (9.Nh3 ab5 10.Bb5 Bd7 11.Be2=) 9...b6 10.cb6 cb6 11.ba6=.

8.Ne2 b6 9.Qa4 (9.Nf4 Bf7+=) 9...Bd6+= 10.Nc3 Nbd7 (10...a5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Bc4+=) 11.Qb3 0-0 12.cd5 Bf7 13.Nc4 Be7 (13...Rc8!?+–) 14.Ne5+– Qe8 (14...Ne5 15.de5 Ng4 16.e6+–) 15.Nc6 Bd6 16.Ba3 f4 17.Bd6 cd6 18.Bc4 fe3 (18...f3 19.gf3 ef3 20.Qa3+–) 19.fe3 Ng4 20.Ne2 Bg6 (20...a6 21.ba6 Nb8 22.0-0 Ne3 23.Qe3 Nc6 24.Nc3+– (24.dc6?! Bc4 25.Rf8 Kf8+–)) 21.Nf4 Rf6 (21...Nh6 22.Qa3 Rf4 23.ef4+–) 22.0-0 Nf8 23.h3 Nh6 24.g4 Nf7 25.Ne6 (25.Ne6 Rf1 26.Rf1+–) 1–0. Pierre – Bondrar, internet, 2019.

8.Ne2 dc4 9.Nf4 Bf7 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=.

8.Ne2 Nbd7 9.Nf4 Bf7 10.c5+=.

8.Nh3 A) 8...Bb4 9.c5 (9.Rc1 a6 10.Nf4 Bf7 11.a3=; 9.Nf4 Bf7 10.c5 0-0 11.Be2=; 9.a3 Bd2 10.Qd2 0-0 11.Nf4=) 9...Qe7 10.Be2 0-0 11.a3=; B) 8...dc4 9.Nf4 Bf7 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=.

7.Ne2 Nf6

8.Nf4 Bf7 9.Be2 Bd6 10.Nh3 c6 11.a4 Qe7 12.0-0 Qc7 13.g3 h5 14.Ng5 h4 15.Nf7 Kf7 16.Kg2 Qc8 17.c4 (better 17.Ba3!? Ba3 18.Ra3 hg3 19.fg3=) 17...hg3–/+ 18.cd5?? (better 18.fg3 f4! 19.h4 f3 20.Nf3 ef3 21.Rf3–/+) 18…Rh2–+ (18...Rh2 19.Kg1 Qh8 20.Bh5 Rh5 21.Qh5 Qh5 22.fg3 Bg3–+) 0–1. Hal1958 – Frits, playchess.de, 2003.

8.Nf4 Bf7 9.h4 Bd6+= 10.g3 Nbd7 11.c4 c6 12.Qb3 0-0 13.Ba3 Qe7 (13...Ba3 14.Qa3 cb5 15.cb5+=) 14.Bd6= Qd6 15.c5 Qc7 16.bc6 bc6 17.Qa3 Nh5 18.Nh5 Bh5 19.Ba6 Nf6 20.Rb1 Rab8 21.0-0 Bf3 22.Rb8 Rb8 (worse is 22...Qb8 23.Rb1 Qe8 24.Rb7+/–) 23.Rb1 Rb1 24.Nb1 g5 (better is 24...Bg4!?=) 25.hg5+/– Qf7 (25...Nd7 26.Nd2 Bg4 27.Qb2+/–) 26.Nd2+– (26.gf6?? Qh5 27.f7 Kf7 28.Nc3 Qh1) 26...Ng4 27.Kf1?? (better is 27.Qa5+–) 27...Qh5–/+ 28.Nf3 ef3?? (better is 28...Qh1 29.Ng1 Nh2 30.Ke2 Qg1=) 29.Ke1+/– Qh2 30.Qb2 Qg1 31.Bf1 Kg7 32.e4 Kg6 (32...de4 33.a4 a5 34.d5 Kg6 35.dc6 e3–+) 33.ef5+= Kg5 34.Qd2 Kf6 35.Qc2?? (better is 35.a4=) 35...Nh2–+ 36.Qd3 Qf1 37.Qf1 Nf1 38.Kf1 Kf5 39.Ke1 Ke4 40.Kd2 Kd4 0–1. Melich,Jindrich (2190) – Matlak,Marek (2435), Ceske Budejovice op, 1995.

6.Nd2 Nh6

7.Ne2= Bb4 8.c3 Bd6 9.c4=.

7.c4 Bb4

8.cd5 Qd5 9.Ne2 Qb5 10.Bc3 Na6 11.Nf4 Qc6 12.Bb4 (< 12.Ne6 Bc3 13.Ng7 Kf8–/+) 12...Nb4 13.Rc1 Qd7 14.Ne6 Qe6 15.Rc7 0-0 16.Bc4 Nd5 17.Qb3 Rad8 18.Rc5 (18…Nf7 19.Bd5+–; 18.Qb7?! Rf7 19.Bd5 Rd5 20.Qc8 Qc8 21.Rc8 Rf8 22.Rf8 Kf8 23.Ne4 Rb5+–; 18.Rb7?! Rf7+–).

8.Ne2 dc4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 0-0 11.Nce4 (11.Nc4?! f5=) 11...Re8 (11...f5 12.Nc5 Bd5 13.Bc4 Bc4 14.Nc4+/–) 12.Qc2 c3 13.Nc3 c5 (13...f5!?+/–) 14.dc5+– Nd7 15.Nde4 Qc7 16.Bd3 Re7 17.Nd6 Nc5 18.Bh7 Kh8 19.Nf5 Nd3 20.Qd3 Nf5 21.Bf5 Rd7 22.Qc2 Bf5 23.Qf5 Qc3 24.Ke2 Rd2 25.Kf3 Rad8 26.Rac1 Qb2 27.Kg3 R2d5 28.Qh3 Kg8 29.Qe6 Kh8 30.Rhd1! Rd1 31.Rd1 Rd1 32.Qe8 Kh7 33.Qh5 Kg8 34.Qd1 Qa2 35.Qd8 Kh7 36.Qd3 Kh6 37.Qd7 Qc2 38.Kf3 (38.Qb7?! Qg6 39.Kf4 Qg5 40.Ke4 Qg2 41.f3 Qc2 42.Kd5 Qb3 43.Kd4 Qd1 44.Kc5 Qc1 45.Kd6 Qe3=) 38...a5 39.Qh3 (39.h4 a4 40.g4 a3+=) 39...Kg6 40.Qg4 Kh6 41.Qh4 Kg6 42.Qe4 Qe4 43.Ke4 b6 44.Kd5 Kg5 45.h3 Kh4 46.e4 Kg5 47.g3 Kg6 48.h4 f5 49.f3 (49.e5 Kf7+–) 49...fe4 50.Ke4 (50.fe4?! a4 51.Kd4 a3+=) 50...Kf6 51.g4 g5? (51...a4 52.Kd4 a3+–) 52.hg5 Kg5 53.Ke5 Kh4 54.Kd4 Kg5 55.Ke4 Kh4 56.Kd5 Kg5 57.Kd4 (57.Kc4!? Kf4+–) 57...Kf4 58.Kd3 Kg5 59.Ke3 Kh4 60.Kd2 Kg5 61.Ke2 Kf4 62.Ke1?? (62.Kd1 Kg5+–) 62...Kg5 63.Kd2 Kf4 64.Kc3 Kg5 65.Kd3 Kf4 66.Kc4 Kg5 67.Kd5 (better is 67.Kc3+/–) 67...Kf4= 68.Kd4 Kg5 69.Kc3 Kf4 70.Kc2 Kg5 71.Kc1 Kf4 72.Kb2 Kg5 73.Kb3 Kf4 74.Ka3 Kg5 75.Kb2 Kf4 76.Kb3 (76.Kc1!?+/–) 76...Kg5= 77.Ka2 Kf4 78.Ka1?? (78.Kb1 Kg5 79.Kc2=) 78...Kg5= 79.Kb1 Kf4 80.Kc1 Kg5 81.Kd1 Kf4 82.Ke2 Kg5 83.Ke1 Kf4 84.Kd2 Kg5 85.Kc2 Kf4 86.Kb1 Kg5 87.Ka1 Kf4 88.Ka2 Kg5 89.Ka3 Kh4 90.Kb3 Kg5 91.Kc4 Kh4 92.Kd3 Kg5 93.Ke4 Kh4 94.Kf5 a4 95.g5 a3 96.g6 a2 97.g7 a1Q 98.g8Q Qb1 99.Kf6 Qb2 100.Ke7 Qa3 101.Kd7 Qf3 102.Qd8 Kg4 103.Qb6 Qd5 104.Kc8 Kf5 105.Qc6 Qg8 106.Kc7 Qg3 107.Kb7 Qb3 108.b6 Kg5 109.Kb8 Qg8 110.Qc8 Qd5 111.b7 Qd6 112.Ka7 Qa3 113.Kb6 Qb4 114.Kc6 Qc4 115.Kd7 Qd4 116.Ke6 Qe4 117.Kd6 Qd4 118.Kc7 Qf4 119.Kd8 Qf8?? (better is 119...Qf6 120.Ke8 Qe5 121.Kf7 Qf6 122.Kg8 Qg6 123.Kf8 Qf6 124.Ke8 Qe5 125.Kd7 Qd4 126.Ke7 Qf6 127.Kd7 Qd4=) 120.Kd7+– Qf5 121.Kd6 Qf4 122.Kd5 Qd2 123.Kc6 Qc3 124.Kb5 Qb3 125.Ka6 Qa3?? (125...Qa4 126.Kb6 Qb4 127.Kc7 Qf4 128.Kd7 Qd4 129.Ke7 Qf6 130.Ke8 Qh8 131.Kf7 Qh7 132.Kf8 Qh8 133.Ke7 Qf6 134.Kd7 Qd4=) 126.Kb6 Qb3?? (better is 126...Qb4 127.Kc7 Qf4 128.Kd7 Qd4 129.Ke7 Qf6 130.Ke8 Qh8 131.Kf7 Qh7 132.Kf8 Qh8 133.Ke7 Qf6 134.Kd7 Qd4=) 127.Kc7+– Qc4 128.Kd8 Qg8 129.Kc7 Qc4 130.Kb8 Qf4 131.Ka8 Qa4 132.Kb8 Qf4 133.Qc7 Qf8 134.Ka7 Qa3 135.Kb6 Qb3 136.Ka6 Qd3 137.Ka5 Qa3 138.Kb5 Qb3 139.Kc6 Qc3 140.Kd7 Qh3 141.Ke7 Qh7 142.Kd6 Qh2 143.Kc6 Qh1 144.Kc5 Qg1 145.Kb5 Qb1 146.Ka5 Qa1 147.Kb6 Qb1 148.Ka7 Qa1 149.Kb8 Qh8 150.Qc8 Qe5 151.Ka8 Qa5 152.Kb8 Qe5 153.Ka7 Qa5 154.Kb8 Qe5 ½–½. Pierre (2195) – Perepe (2540), Rated game, 5m + 0s, 2005.

7.c4 c6

8.a4 Bb4 9.cd5 Bd5 10.Ne2+=.

8.a4 Bd6 9.Qb3 Qd7 10.Ba3 0-0 11.Bd6 Qd6 12.c5 (12.bc6 Qc6 13.cd5 Bd5+= (13...Qd5?? 14.Bc4 Qd6 15.Be6 Kh8 16.Ne4+–)) 12...Qe7 13.Ne2 f5 (13...Nd7 14.Nf4+=) 14.g3 (14.Nf4 Nd7+=) 14...g5 (14...Nd7 15.bc6 bc6 16.Qb7=) 15.h4+= Nf7 (better is 15...g4!?+=) 16.hg5+/– Ng5 17.Nf4 Bf7 18.Be2 Nd7 19.bc6 bc6 20.Qb7 Rfc8 21.Bd1 (21.Qa6 Ne6+/–) 21...a5 22.Rb1 Qd8 23.Bc2 Rc7 24.Qb2 Rb8 25.Qc3 Rb1 26.Bb1 Rb7 27.Ke2 (27.Bc2 Ne6+=) 27...Rb4 28.Bc2 Nf6 29.Rb1 Qb8 30.Rb4 ab4 31.Qb2 Qb7 32.Ke1 Nd7 33.Bd1 Ne6 ½–½. Muri,Heinrich – Jankowski,Jerzy, corr ICCF EU–H–GT–98, 1982.

8.a4 Be7 9.Ne2 0-0 (9...dc4 10.Nf4 Bf7 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bb4 13.Kf1+=) 10.c5 (10.Nf4 Qd7=) 10...Qe8 (10...b6 11.Rc1=) 11.Nc3 (11.Nf4 Qf7+=) 11...f5= 12.g3 (12.Ne2 Bh4=) 12...Rf6 (12...Ng4 13.Be2=) 13.Nb3 (13.Be2 Ng4=) 13...g5 Black prepares f4 (13...Ng4 14.h3 Rh6 15.Be2=) 14.Na5 (14.h3 Nf7=) 14...Qc8 15.Qb3 (15.Qh5 Nf7 16.bc6 b6=) 15...Bd8 (15...Nd7 16.Qb4=) 16.Qb4 Qc7 Black plans f4 17.Nb3 f4 18.ef4 gf4 19.Ne2 (19.Bc1 f3+=) 19...fg3 (19...f3 20.Nf4=) 20.hg3+= Ng4 21.Bh3 (21.Nf4 Bf5+=) 21...Qf7 (better is 21...Nf2!? 22.Be6 Kg7–/+) 22.Bg4 (22.Nf4!?+=) 22...Bg4+= 23.Nf4 Nd7 (23...Rf5 24.Rh2+=) 24.Bc1 Nf8 (24...Rf5 25.Rb1=) 25.Be3 Ng6 26.Qd2 (26.Ng6 Rg6 (worse is 26...Qg6 27.bc6 bc6 28.Qb7+/–) 27.Nd2 Bf6=) 26...Bc7+= 27.Ne2 (27.bc6 bc6 28.Ne2 Rb8+=) 27...Rf8 28.0-0-0? (better is 28.Rh2!?+=) 28...cb5 (28...Qd7 29.bc6 Qc6 30.Qa2–+) 29.ab5 Qe8 (29...Qd7 30.Nc3 Bf3 31.Qa2 Bh1 32.Rh1–/+) 30.Nc3–/+ Qd7 (30...Bd1!? 31.Kd1 Qf7–/+) 31.Rde1 a5 (better is 31...Bf3!? 32.Rh2 Bb8+=) 32.Qa2= b6 (32...Rf5=) 33.Rh6 (better is 33.cb6 Bb6 34.Nc5 Bc5 35.dc5+=) 33...Nf4+= 34.Rf6 Nd3 (34...Nd3 35.Kd2 Rf6+=). Franek – Maciszewski, corr Poland, 1973.

8.c5 Be7=.

7.Ne2 Bd6

8.c4+= c6 9.Nc3 Bb4 10.a3 Bc3= 11.Bc3 0-0 (11...dc4 12.bc6 Nc6 13.Ne4+=) 12.c5 (12.Qb3 Rf7+=) 12...Qd7 (12...Nd7 13.Qb3 f5 14.bc6 bc6 15.Qb7+=) 13.a4 (13.Rb1 Bg4 14.Qb3 Rf7+=) 13...Qf7 (13...a6 14.bc6 Nc6 15.Qb3+=) 14.Qe2 (14.Rb1 Rc8+=) 14...a6 (14...Rc8 15.a5=) 15.b6 (15.bc6 bc6 16.Rb1 f5+=) 15...Nd7= 16.0-0-0 (16.a5 Qe7=) 16...Bg4 (16...f5 17.f3=) 17.f3 Bh5 18.Qf2 f5 19.Be2 (19.Re1 Rae8=) 19...Qe7 20.Qg3 (20.Rhe1 Rae8=) 20...Nf6 (20...ef3!? 21.Bf3 Bf3 22.gf3 Qe3–/+) 21.Rde1 (21.Rdg1 Bg6 22.Qe5 Rae8 23.Qe7 Re7 24.fe4 Ne4 (worse is 24...fe4 25.g4+=) 25.Ne4 Re4=) 21...ef3 (21...Rae8 22.Rhg1=) 22.Bf3 (22.Nf3? Ne4 (22...Qe3?! 23.Nd2 Qg3 24.hg3 Be2 25.Re2–+) 23.Qc7 Qc7 24.bc7 Nc3–+) ½–½. Wozniak,Janusz – Graczykowski,Wojciech, corr Poland Poland, 1985.

8.c4 c6 9.Nc3 Bb4 10.Qb3 Bc3 11.Bc3 Qd7 12.Rb1 0-0 (12...dc4 13.Nc4 Bd5 14.Qa3 Bc4 15.Bc4+=) 13.bc6 +/–.

8.c4+= c6 9.Nc3 Qd7 10.Qb3+=.

6.Ne2 c6

7.a4 Qa5 8.Bc3 Qc7 9.Nf4 Bf7 10.Nd2 Bd6 11.Ne2 (11.Qg4 g6=) 11...a6 (worse 11...Bh2 12.g3 Bg3 13.Ng3+–) 12.Qb1 ab5 (12...Nh6 13.Qb3=+) 13.ab5= Ra1 14.Qa1 (14.Ba1 Qa5=+ (14...Bh2? 15.g3+–)) 14...cb5=+ 15.Ba5 (15.Qb2!?=+) 15...b6–/+ 16.Bc3 b4 (16...Bh2? 17.g3+–) 17.Bb2 (17.Qa4 Qc6 18.Qc6 Nc6–/+) 17...Ne7 (17...Qc2 18.Nf4–/+) 18.Qa4 Nbc6 19.Qa8 Nc8 20.Nf4 (20.Qa4 0-0–/+) 20...0-0–+ 21.Qa4 N8e7 22.Bb5 Rc8 23.0-0 Bf4 (23...g5 24.Ne2–+) 24.ef4–/+ Qf4 25.Qb4?? (better 25.Nb3–+) 25…Nb4 (25...Nb4 26.Nb3 Rc2–+) 0–1. aravind555 – bad_able (1720), lichess.org, 2018.

7.Nbc3 Qa5 8.Qd2 (8.Nf4 Ba3 (8...Bf5 9.Qd2 g5 10.bc6 bc6 11.Nh5 Nd7 12.Rb1 Rb8 13.Be2 Nh6) 9.Qc1 Bf5 10.Be2 Bb2 11.Qb2 Ne7 12.0-0 Nd7 13.f3 ef3) 8...g5 9.Ng3 Qb4 (9...cb5 10.Nb5 Qd2 11.Kd2 Kd7 12.c4 Nc6 13.cd5 Bd5) 10.a3 Qb2 (10...Qd6 11.Be2= Nd7 12.bc6 bc6 13.0-0 Rb8; 10...Qa5 11.h4 Nh6 12.hg5 fg5 13.Nce4 Qd2) 11.Ra2+= Qa2 12.Na2 Ba3 13.Nb4 (13.c4 Bd6) 13...a5 (13...Ne7+/–) 14.ba6! Na6?? (14...ba6 15.Qc3 Combination; 14...Na6 15.Na6 Decoy) 15.Ba6 (better is 15.Na6!? Bd6 16.Qc3 h5+–) 15...Bb4? (better is 15...ba6!? 16.0-0 Ne7+/–) 16.Qb4+– Ra6 17.Qb7 Ra1 18.Ke2 Rh1 19.Nh1 (19.Qc6!? Kf7 20.Nh1 Ne7+–) 19...Ne7+/– 20.Ng3 Kf7 21.Kd2 h5 22.h3 f5 23.Qc7 h4 ½–½. Tiedemann,Joern (1940) – Rheindt,Stefan (1775), RSX20E – NoEngine–Grossturnier–1, 2010.

7.Nbc3 Bd6 A) 8.f3 f5 (8...ef3 9.Nf4 Bf4 10.ef4 Nh6 11.Qf3 Bg4 12.Qg3 Qe7 13.Kf2 Qb4) 9.Nf4 Bf4 10.ef4 Ne7 11.Kf2 0-0 12.Qd2 cb5 13.Bb5 Qa5; B) 8.Nf4 Bf4 9.ef4 Ne7 10.f3 f5 11.Be2 0-0 12.0-0 cb5 13.Nb5 a6.

7.Nf4 Bf7

8.a4 A) 8...Bb4 9.Bc3 (9.c3 Bd6 10.Nd2 Ne7 11.Qg4 0-0 12.Be2 f5 13.Qh3 Nd7 14.0-0; 9.Nd2 Ne7 10.Be2 0-0 11.0-0 Nd7 12.c3 Bd6 13.bc6 bc6 14.Ba3; 9.Nc3 Ne7 10.Be2 0-0 11.0-0 Nd7 12.bc6 bc6 13.Qd2 Qa5 14.h3) 9...Bc3 10.Nc3 Ne7 11.Be2 0-0 12.0-0 g5 13.Nh5 Nd7 14.bc6; B) 8...g5 9.Nh5 Nh6 10.h4 Nd7 11.hg5 fg5 12.Be2 Nf5 13.Bg4 Be6 14.c4; C) 8...Bd6 9.Nc3 (9.Be2 Ne7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Qc7 12.Ba3 Nd7 13.Bd6 Qd6 14.Qd2; 9.Nd2 Nh6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qc7 12.g3 Bf4 13.ef4 Nf5 14.Bg4; 9.Qg4 g5 10.Ne6 Qd7 11.Ng7 Kd8 12.Qd7 Nd7 13.Nf5 Bf8 14.Be2) 9...Nh6 10.Be2 0-0 11.bc6 bc6 12.Ba3 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.Qd2; D) 8...a6 9.Nc3 (9.Nd2 g5 10.Nh5 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nh6 13.h4 Nf5 14.hg5) 9...g5 10.Nh5 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.h4 Qa5 14.Kd2; E) 8...Nh6 9.Nd2 (9.Nc3 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Nd7 12.Ba3 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.Qd2; 9.Be2 Bd6 10.c4 dc4 11.Nd2 0-0 12.Nc4 Bb4 13.Kf1 Nf5 14.Rc1; 9.c4 dc4 10.Be2 Bd6 11.Nd2 0-0 12.Nc4 Bb4 13.Kf1 Nf5 14.Rc1; 9.g3 g5 10.Nh5 Be7 11.c4 dc4 12.Nc3 a6 13.Be2 0-0 14.0-0; 9.h3 Bd6 10.Be2 0-0 11.Nc3 Nd7 12.0-0 g5 13.Nh5 Qc7 14.Qd2) 9...Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qc7 12.g3 Bf4 13.ef4 Nf5 14.Bg4.

8.Nc3 a6 9.a4 g5 10.Nh5 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa5 13.bc6 Bb4 14.Kd2.

8.Nc3 a6 9.a4 g5 10.Nh5 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa5 13.h4 Bb4.

8.Nc3 a6 9.bc6 Nc6 10.Be2 Nh6 11.0-0 Be7 12.f3 g5 13.fe4 gf4 14.ed5.

8.Nc3 g5 9.Nh5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa5 13.h4 Nd7 14.bc6.

8.Nc3 Nh6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.Qd2 Nd7 12.Rab1 Rb8 13.bc6 bc6 14.Na4.

8.c4 dc4 9.Nc3 cb5 10.d5 Bb4 11.a3 Bc3 12.Bc3 Ne7 13.Qg4 0-0.

8.c4 g5 9.bc6 Qb6 10.Nd5 Bd5 11.cd5 Qb2 12.Nd2 Bb4 13.Rc1 bc6.

8.Nd2 Bd6 9.Qg4 (9.a4 Nh6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qc7 12.g3 Bf4 13.ef4 Nf5 14.Bg4; 9.g3 Nh6 10.c4 0-0 11.cd5 cd5 12.Bh3 a6 13.a4 Qb6 14.0-0) 9...g6 (9...g5 10.Ne6 Qd7 11.Ng7 Kd8 12.Qd7 Kd7 13.Nf5 Bf8 14.h4) 10.c4 (10.Be2 cb5 11.0-0 Nc6 12.Bb5 Nh6 13.Qh3 Nf5 14.g4) 10...f5 11.Qd1 (11.Qh3 Nf6 12.Be2 cb5 13.cb5 g5 14.Nh5) 11...Nf6 12.c5 (12.Be2 0-0 13.0-0 cb5 14.cb5) 12...Bf4 13.ef4 Qc7 (13...0-0 14.Be2) 14.g3 Nbd7 15.Be2 0-0 16.0-0 h6 17.Nb3 cb5 18.Bb5 Rfc8 19.Rc1 Be8 20.f3 Nb8 21.Be2 ef3 22.Bf3 Ba4 23.Re1 Ne4 24.Qd3 Nc6 25.Bc3 Qg7 26.Re3 Re8 27.Rce1 Kh7 28.Kg2 Re6 29.Qc2 Rae8 30.Qb2 Qf6 31.Na5 Na5 32.Ba5 Qg7 0–1. Rooijen van,Peter (1655) – Perez,Giorgio (1895), IECG, 2010.

8.Nd2 Nd7 9.c4 g5 10.Nh5 Ne7 11.Be2 cb5 12.cd5 Bd5 13.Ng3 Qa5 14.0-0.

8.Nd2 Nd7 9.bc6 bc6 10.Rb1 Nh6 11.c4 g5 12.Nh5 Bb4 13.cd5 cd5.

8.Nd2 Nd7 9.bc6 bc6 10.c4 Rb8 11.Rb1 Nh6 12.Be2 Bb4 13.a3 Bd6 14.0-0.

8.Nd2 g5 9.Nh5 Nh6 10.c4 Bb4 11.cd5 cd5 12.Rc1 0-0 13.h4 Nd7 14.Ng3.

8.Nd2 g5 9.Nh5 Nh6 10.c4 Bb4 11.cd5 cd5 12.h4 0-0 13.Be2 Nd7.

8.Nd2 Nh6 9.c4 Bb4 10.Qa4 Qa5 11.Qa5 Ba5 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5.

8.Nd2 Nh6 9.c4 g5 10.bc6 bc6 11.Nh5 Nd7 12.Be2 Rb8 13.Bc3 Bb4 14.Bb4.

8.Nd2 Nh6 9.bc6 bc6 10.c4 g5 11.Nh5 Nd7 12.h4 Rb8 13.Rb1 Qa5 14.Nf6.

8.Nd2 Nh6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.c4 dc4 12.Nc4 Bf4 13.ef4 cb5 14.Ne3.

8.Be2 a6 9.c4 dc4 10.bc6 Nc6 11.Nc3 Bb4 12.d5 Bc3 13.Bc3 Ne5 14.Rb1.

8.Be2 a6 9.bc6 Nc6 10.c4 dc4 11.Nc3 Bb4 12.d5 Bc3 13.Bc3 Ne5.

8.Be2 Bb4 9.c3 (9.Nd2 Ne7 10.0-0 0-0 11.c4 Bd2 12.Qd2 dc4 13.a4 Qd7 14.Rfc1; 9.Bc3 Bd6 10.0-0 Ne7 11.Nd2 0-0 12.Nb3 Qc7 13.Qd2 cb5 14.Bb4; 9.Nc3 Ne7 10.0-0 0-0 11.Bg4 Qb6 12.a3 Bc3 13.Bc3 cb5 14.Qd2) 9...Bd6 10.c4 Ne7 11.cd5 Nd5 12.bc6 bc6 13.Nc3 Nf4 14.ef4.

8.Be2 g5 9.Nh5 a6 10.bc6 Nc6 11.0-0 Qb6 12.Qc1 Na5 13.Nd2 0-0-0.

8.Be2 Nh6 9.Nd2 (9.c4 dc4 10.Qc2 cb5 11.Qe4 Qe7 12.Qf3 Nc6 13.0-0 Qd7 14.Qe4; 9.a4 Bd6 10.Nc3 0-0 11.0-0 Nd7 12.Ba3 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.Qd2; 9.0-0 Bd6 10.Nc3 0-0 11.Rb1 Qe7 12.bc6 bc6 13.Qd2 Nd7 14.Na4; 9.Nc3 Bd6 10.0-0 0-0 11.h3 Nd7 12.Qd2 g5 13.Nh5 Nf5 14.bc6; 9.Qd2 cb5 10.Nc3 b4 11.Na4 Nc6 12.0-0 Qa5 13.Nc5 Bc5 14.dc5) 9...Bd6 10.c4 Bf4 11.ef4 0-0 12.0-0 Qd6 13.g3 cb5 14.cb5.

8.Nd2 Ne7

9.a4 Nf5 10.Qg4 Qd7 11.Be2 Bd6 12.0-0 0-0 13.Nb3 Nh6 14.Qg3.

9.Rc1 Ng6 10.Nh5 Be6 11.c4 Kf7 12.cd5 cd5 13.Be2 Nd7 14.0-0.

9.c4 Nd7 10.bc6 bc6 11.Be2 Rb8 12.Rb1 g5 13.Nh5 Nf5 14.Bg4.

9.c4 g5 10.Nh5 Nd7 11.Rc1 cb5 12.cd5 Nd5 13.Bb5 Qa5.

9.bc6 Nbc6 10.c4 Qa5 11.Rc1 0-0-0 12.Bc3 Qc7 13.Be2 g5 14.Bg4.

9.Be2 Ng6 10.Nh5 cb5 11.Bb5 Nc6 12.c4 dc4 13.Bc3 a6 14.Bc6.

8.Nd2 f5

9.Rb1 Nf6 10.Be2 Bd6 11.c4 0-0 12.Qb3 a6 13.ba6 Na6 14.0-0.

9.Nb3 Nf6 10.Be2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.0-0 Bd6 13.Rb1 0-0 14.h4.

9.c4 Nf6 10.Qa4 Bd6 11.Be2 0-0 12.0-0 Qc7 13.g3 Nbd7.

9.c4 Nf6 10.Qa4 Bd6 11.Be2 0-0 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 dc4 14.Bc4.

9.Be2 Nf6 10.0-0 Bd6 11.c4 0-0 12.Qb3 a6 13.a4 Nbd7 14.Ba3.

9.g4 fg4 10.Qg4 Nf6 11.Qf5 g6 12.Qh3 Bd6 13.Qh6 Ng4 14.Qh3.

9.h4 Nf6 10.c4 Bd6 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Qa4 Nd7 14.Nc4.

8.Be2 cb5

9.0-0 Nc6 10.Bb5 a6 11.Ba4 Bd6 12.c4 Bf4 13.cd5 Bd5.

9.0-0 Nc6 10.Nd2 Qb6 11.Rb1 Bd6 12.Ba1 Qc7 13.Rb5 Nge7 14.c4.

9.a4 ba4 10.Nc3 Bd6 11.Bb5 Nc6 12.Qg4 g6 13.Nfd5 f5 14.Qe2.

9.Bb5 Nc6 10.0-0 g5 11.Nh5 Qb6 12.c4 dc4 13.Nc3 0-0-0 14.Rb1.

9.Nc3 b4 10.Na4 Qa5 11.Nc5 Bc5 12.dc5 Nc6 13.Qd2 Nge7 14.c3.

9.Nd2 Qb6 10.Rb1 Bd6 11.a4 Bf4 12.ef4 b4 13.f3 Nc6 14.fe4.

9.Bh5 g6 10.Be2 Nc6 11.0-0 Nge7 12.Bb5 a6 13.Be2 Bh6 14.c4.

8.Be2 Bd6

9.0-0 Ne7 10.Nc3 0-0 11.h3 a6 12.a4 Qc7 13.Qd2 Nd7 14.ba6.

9.a4 Ne7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Qc7 12.bc6 Bf4 13.ef4 Nbc6 14.Qd2.

9.Nc3 Ne7 10.0-0 0-0 11.a4 Qc7 12.bc6 Bf4 13.ef4 Nbc6 14.Qd2.

9.Nc3 Ne7 10.0-0 0-0 11.Qd2 Nd7 12.Rab1 Qc7 13.bc6 bc6.

9.c4 Ne7 10.Nd2 0-0 11.0-0 dc4 12.Qa4 a6 13.Bc4 cb5 14.Bf7.

9.Qd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Ne7 13.0-0 g5 14.Nh5.

9.Nh5 g6 10.Ng3 cb5 11.Bb5 Nd7 12.c4 f5 13.c5 Bc7 14.Nc3.

6.Ne2 Bd6

7.Nbc3 Ne7+= 8.Ng3 (8.Nf4 Bf4 9.ef4+=) 8...c5 (8...Nd7!?+=) 9.dc5= Bc5 (better is 9...Be5!?=) 10.Nge4!+/– Be3 (10...de4 11.Qh5) 11.Nf6! gf6 12.fe3 Qb6 13.Qh5 (13.e4 Qe3 14.Qe2 Qe2 15.Be2 Kf7+–) 13...Bf7 14.Qf3 (14.Qh3 Be6 15.Qh6 Nf5 16.Qh5 Kd7 17.Nd5 Bd5 18.Qf5 Qe6+–) 14...Nd7 15.Bd3 Ne5 16.Qf4 (16.Qe2 Nc4 17.Bc4 dc4+–) 16...N7g6 17.Qd4 (17.Bg6!? hg6 18.Na4+/–) 17...Nd3 (17...Nd3 18.Qd3 Ne5+/–; 17...Qd4!? 18.ed4 Nd3 19.cd3 Nf4+=). Hottelet,Michael – Kizewicki,J, corr ICCF we cup pr, 1994.

7.c4 a6 8.Qa4 (8.c5 Be7=) 8...c6 9.Nec3 Bd7 (9...dc4!? 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 f5 12.bc6 Nc6 13.Qe6 Nge7=) 10.bc6 (10.cd5 cb5 11.Bb5 f5+/–) 10...bc6 (10...Bc6 11.Qb3 dc4 12.Bc4+/–) 11.Qb3+/– (worse is 11.cd5 cd5 12.Qb3 Bc6=) 11...Qa5? (better is 11...Ra7+/–) 12.c5+– (12.cd5 cd5 13.Qb7 Qb4 14.Qa8 Qb2 15.Qd5 Bb4 16.Qe4 Ne7–+) 12...Bc5 13.dc5 (13.Qb7!? Qb4 14.Qa8 Qb2 15.dc5 Kf7+–) 13...Qc5 14.Nd2 a5 (14...Ne7 15.Na4 Qa5 16.Qb7 Qa4 17.Bd4+–) 15.Ba3 a4?? (better is 15...Qa7+–) 16.Qb8! (16.Bc5?! ab3 17.Nb3 Na6+–) 16...Rb8 17.Bc5 Ra8 18.a3 Ra5 19.Bb4 Ra7 20.Be2 g6 21.Rb1 Ne7 22.Bc5 Ra8 23.Rb7 h5 24.0-0 (24.Bd1 h4+–) 24...Rh7 25.Rfb1 Nc8 (25...Bf5 26.Rb8 Rb8 27.Rb8 Kd7 28.Na4+–) 26.Bd1 Ra5 27.Na4 Ra6 (27...Rf7 28.Rc7+–) 28.Rb8 Kf7 (28...Bf5 29.Nb6 Kd8 30.Be2+–) 29.R1b7 Ke6 30.Rc8! Ra5 31.Rf8 (31.Rd8 Rb5 32.Bb6 Kd6+–) 31...Rb5 32.Ra7 (32.Bb6 Ke7 33.Rg8 g5+–) 32...Rg7 (32...g5 33.Nb3 Ke5 34.Nb6 Rb6 35.Bb6+–) 33.Nb3 (33.Nb3 Ke5 34.Bd4 Kd6 35.Rf6 Ke7 36.Rc6+–) 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Tiedemann,Joern, remoteschach.de, 2002.

7.Nf4 Bf7=.

7.Ng3 Ne7 8.Be2 (8.Ba3 Ba3 9.Na3 0-0+=) 8...0-0 (8...a6 9.ba6 Na6 10.c4+=) 9.0-0 Nd7 (9...a6 10.Ba3+=) 10.Nd2 (10.Ba3 Bg3 11.fg3 Rc8=) 10...f5 (10...c6 11.a4=) 11.c4 c6 (11...dc4 12.Nc4 Bg3 13.fg3+=) 12.a4 (12.c5 Bc7=) 12...f4+= 13.ef4 Bf4 14.Nh5 Bc7 15.bc6 (15.Qc2 Rc8+=) 15...bc6 (15...Nc6 16.Bg4 Bf7 17.Rc1+=) 16.cd5 (16.Rb1 Nf5+=) 16...cd5 17.Qb3 (17.Ba3 Rb8+=) 17...Rb8–/+ 18.Qa2 (18.Qc2 Nf5–/+) 18...Nf6 (18...Nc6 19.Rac1 Nb4 20.Qa3–/+) 19.Nb3 (19.Nf6!? Rf6 20.Ba3–/+) 19...Nh5–+ 20.Bh5 Ng6 (better is 20...Nc6!? 21.Nc5 Qh4–+) 21.Bg6+= hg6 22.Nc5 (better is 22.Ba3 Rf5 23.Rfc1+=) 22...Bh3 (better is 22...Qd6 23.g3 Rf3+=) 23.Ne4+= (23.gh3?? Qg5 24.Kh1 Qf4 25.Qd5 Kh7–+) 23...Bf5 24.Nc5 Kh7 (24...Qd6 25.f4+/–) 25.Bc3 (25.Rae1+/–) 25...Qg5? (better is 25...Qd6!? 26.f4 g5+/–) 26.Qd5+– Rbd8 (26...Qh4 27.g3 Qh5 28.f4+–) 27.Qb7 Rf7 28.f4 Qh5 29.Ne4 White threatens.... what? (29.Qa7? Bf4 30.Rf4 Ra7–+) 29...Bf4 30.Ng5 (30.Rf4 Rb7) 30...Qg5+/– 31.Qf7 Be4 The mate threat is Qxg2 32.Qa2 (32.Rf2 Be3 33.Kf1 Bf2 34.Qf2 (34.Kf2?? Bd5 35.Qd5 Qd5–+) 34...Bg2 35.Qg2 Rf8 36.Kg1 Qe3 37.Kh1 Qc3 38.Rd1=) 32...Be3–/+ Exerts pressure on the isolated pawn 33.Kh1 Rc8 34.Rad1 Rc3 35.Rf8 Threatening mate... how? 35...Bd5 36.Qe2 Bf4 (36...Ra3 37.Rc8–+) 37.Rf1? (better is 37.Kg1–+) 37...Bd6 (37...Bd6 38.R8f3 Qh5–+) 0–1. Hageberg,Olav Kristian – Abolins,Imants, corr NOR–LET, 1997.

7.c4 dc4

8.Nec3 A) 8...Qd7 9.Qa4 (9.d5 Bg4 10.Qc2 f5 11.Nd2 Nf6 12.a3=; 9.Nd2 Bb4 10.Qa4 Bc3 11.Bc3 a6 12.Rb1+=) 9...Qd8 10.Ne4 Nd7 11.Qc2 Bb4 12.Bc3+/–; B) 8...Bb4 9.Qa4 Bd6 10.Ne4 Nd7 11.Qc2 Bb4 12.Nbd2+/–; C) 8...a6 9.Ne4 (9.Nd2 Bb4 10.Nde4 c6 11.bc6 Nc6 12.a3=; 9.ba6; 9.Qc2) 9...Qd7 10.ba6 Ra6 11.Nbc3 Ne7 12.Nd6+=; D) 8...f5 9.Nd2 (9.d5 Bf7 10.Bc4 Nf6 11.Qc2 Nbd7 12.0-0+=; 9.Qh5 g6 10.Qd1 Nf6 11.Nd2 Bb4 12.Rc1=; 9.a3 Nf6 10.Nd2 0-0 11.Bc4 Bc4 12.Nc4=) 9...Nf6 10.Bc4 Qe7 11.Qb3 Bf7 12.Ba3=.

8.Nd2 c6 9.Nc3 Bb4 10.Nde4 a6 11.bc6 Nc6 12.a3=.

8.Nd2 Qd7 9.Nc3 Bb4 10.Qa4 Bc3 11.Bc3 a6 12.Rb1+=.

8.Nd2 Nd7 9.Ne4 (9.Nc3 f5 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Nb6 12.Qh5=) 9...Ne7 10.N2c3 Bb4 11.Be2 f5 12.Ng5+=.

8.Nd2 f5?? 9.d5!+– 1–0. pcmvr (2775) – ppramanik (2450), net–chess.com, 2006.

8.Nd2 Nh6 9.Qc2 c6 10.Qe4 Qe7 11.Nc3 f5 12.Qc2+=.

8.Nd2 Ne7

9.Qa4 f5 10.Nc4 Nd5 11.Nd6 cd6 12.Nc3=.

9.Qc2 f5 10.Nc4 Bb4 11.Nc3 c6 12.Ba3=.

9.Nc3 f5 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 a6 12.Nd6=.

9.Ng3 f5 10.Nh5 0-0 11.Ng7 Bf7 12.d5=.

9.Ne4 Nd7

10.Rc1 A) 10...Nd5 A1) 11.N2c3 a6 (11...Nc3 12.Nc3 0-0 13.d5 Bf5 14.Bc4 Ne5+/–) 12.Nd6 cd6 13.Nd5 Bd5 14.Bc4 Bc4+=; A2) 11.Nd6 cd6 12.e4 N5b6 13.d5 Bf7 14.Ng3 0-0+/–; B) 10...Bb4 B1) 11.N2c3 a6 12.a3 Bc3 13.Nc3 ab5 14.Qh5 Bf7=; B2) 11.N4c3 Bd6 12.Ng3 Nb6 13.Qf3 c6 14.bc6 Nc6+=; B3) 11.Nd2 Nb6 12.Nf4 Bf7 13.Bc3 Ba3 14.Rc2 Ned5+=.

10.Qc2 Bb4 11.N2c3 (11.Bc3 Nd5 12.a3 Be7 13.Bb2 a6 14.Qc4 f5=) 11...Nd5 (11...0-0 12.a3 Ba5 13.Be2 Nb6 14.Nc5 Bf5+=; 11...a6 12.ba6 Ra6 13.Be2 0-0 14.0-0 Re8+=) 12.a3 Ba5 13.Nd2 N7b6 14.Rc1 Qe7=.

10.N2c3 Nd5+= A) 11.Nd5 Bd5 12.Nc3 Bf7 13.Qf3 Rb8 14.Be2 c6+=; B) 11.Rc1 Bb4 (11...a6 12.Nd6 cd6 13.Nd5 Bd5 14.Bc4 Bc4+=; 11...Nc3 12.Nc3 0-0 13.d5 Bf5 14.Bc4 Nb6+/–; 11...N7b6 12.Nc5 Nc3 13.Bc3 Bc5 14.Qh5 Bf7+=; 11...Bf8 12.Qf3 N5b6 13.Nc5 Nc5 14.dc5 Nd7+/–) 12.a3 Ba5 13.Nd2 N7b6 14.Qh5 g6+=; C) 11.Qf3 Bb4 12.Rc1 a6 13.ba6 b5 14.a3 Bc3+=; D) 11.Nd6 cd6 12.e4 Nc3 13.Bc3 Rc8 14.d5 Bf7+=; E) 11.Qh5 Bf7 (11...g6 12.Qf3 Bb4 13.Rc1 f5 14.Nd2 N7b6+=) 12.Qf3 N7b6 13.Be2 a6 14.ba6 Ra6+=.

10.Nd6 cd6= 11.Nc3 (11.Rc1 d5 (11...Qa5 12.Nc3 a6 13.a4 Nb6 14.Be2 0-0=) 12.Nf4 Qb6 13.Ba3 a6 14.ba6 Qa5=; 11.e4 Qa5 (11...d5 12.Nf4 Qa5 13.Qd2 Qb6 14.Rc1 Rc8+=) 12.Nc3 d5 13.Qd2 Rc8 14.Be2 de4=; 11.Bc3 Bf7 (11...Qb6 12.Nf4 d5 13.Be2 0-0 14.Qa4 a5+=; 11...0-0 12.Nf4 Bf7 13.Qf3 Nb6 14.Qb7 Ned5=; 11...d5 12.Nf4 Qb6 13.Be2 0-0 14.a4 Rfe8+=; 11...Nb6 12.Nf4 Qd7 13.Ne6 Qe6 14.Qh5 Qf7=) 12.Nf4 0-0 13.Qf3 Nb6 14.Qb7 Ned5=; 11.Nf4 Bf7 (11...Qa5 12.Qd2 Qd2 13.Kd2 Bf7 14.e4 a6=) 12.Bc3 g5 13.Ne2 d5 14.Ng3 h5=) 11...d5 (11...Qa5 12.Rc1 a6 13.a4 Nb6 14.Be2 0-0=) 12.Be2 0-0 13.0-0 a6 14.ba6 (14.a4 ab5=) 14...Ra6 15.a4 Nb6 16.Qc2 Qc7 17.Ba3 Rfa8 18.Bc5 Ng6 19.Rfb1 Nd7 20.Rb5 Ra5 21.Bb4 Rb5 22.Nb5 Qc6 23.Bh5 Nh4 24.g3 (24.Nd6 Ra6+=) 24...Bf5 (24...Qb5 25.ab5 Ra1 26.Bd1=) 25.Qd1 Ng6 26.Nd6 Bd3 27.a5 b6 (27...Rd8 28.Qa4 Nb8 29.Qc6 Nc6 30.Bc5+/– (30.Nb7 Rb8–/+)) 28.Bg4 Ngf8 (28...f5 29.Nf5 ba5 30.Ra5 (worse is 30.Ba5 Rf8 31.Nh4 Nh4 32.gh4 Qf6+=) 30...Ra5 31.Ba5=) 29.a6+/– g6 30.a7 f5 31.Bf3 Ne6 32.Qa4 Qa4 33.Ra4 Be4 34.Be2 Nc7 (34...Nd8 35.Nb5 Nc6 36.Bd6+=) 35.f3 (35.Ra2 Bb1 36.Ra1 Be4+/–) 35...Bc2 36.Ra2 Bb3 37.Ra1 Nf6 38.Kf2 Bc2 (38...Nfe8 39.Ra3+/–) 39.Ke1 Nfe8 40.Kd2 (40.Nc4 dc4 41.Bc4 Kg7+/–) 40...Nd6 41.Bd6 (worse is 41.Kc2 Ndb5–/+) 41...Nb5 42.Bb8 Bb3 43.Ra6 g5 44.f4 g4 45.Bf1 h6 (45...c3 46.Kc1 Bc4 47.Bc4 dc4+–) 46.Kc1+– Na7 47.Ba7 b5 48.Bg2 c3 49.Ra3 Bc4 50.Bc5 Ra3 51.Ba3 Bb3 52.Bb4 c2 53.Kb2 Kf7 54.Ba3 Bc4 55.Kc2 Ke6 56.Bf8 h5 57.Kc3 Kd7 58.Bg7 Ke7 59.Kb4 Kd6 60.Be5 Kc6 61.Bf6 Kd6 62.Bd8 Be2 63.Ba5 Kc6 64.Kc3 Kd6 65.Bb4 Kc6 66.Kd2 Bc4 67.Ke1 Kd7 68.Bf1 (68.Bc5 Kc6+–) 68...Kc6 69.Be2 Kd7 70.Kd2 Ke6 71.Bd3 Kf6 72.Ba5 Ke6 73.Kc3 Bd3 74.Kd3 Kd7 75.Kc3 Kd6 76.Kb4 Kc6 77.Bd8 Kd7 78.Kb5 (78.Kb5 Kd6 79.Bb6+–) 1–0. pcmvr (2800) – huimre (2775), net–chess.com, 2007.

10.N2c3 Bb4

11.a3 Ba5 12.Be2 f5 13.Qa4 Bc3 14.Nc3 Nb6+=.

11.a3 Bc3 12.Nc3 Nb6 13.Qh5 Bf7 14.Qf3 c6+=.

11.Rc1 a6 12.a3 Bc3 13.Nc3 ab5 14.Qh5 Bf7=.

11.Be2 Nd5 12.a3 f5 13.ab4 fe4 14.Ne4 Qh4+=.

11.Be2 f5 12.Nd2 Nb6 13.a3 Bc3 14.Bc3 Ned5+=.

11.Be2 a6

12.ba6 Ra6

13.0-0 Nb6 14.Bh5 Ng6+=.

13.0-0 Bf7

14.a3 Ba5

15.Qb1 0-0 A) 16.Rd1 Qb8 (16...Nf5 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Qc8 19.Nd5 c6+/–; 16...Ra7 17.Qc2 c6 18.Nd6 b5 19.Nf7 Rf7+=; 16...Re8 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Qc8 19.Qa2 Qe6+=) 17.Na4 Ra7 18.Qc2 b5 19.Nac5 Nc5+=; B) 16.Bf3 Bg6 (16...Re8 17.Rd1 Be6 18.Qc2 Bf5 19.Qe2 Be6+=; 16...Bc3 17.Nc3 c6 18.a4 Bg6 19.e4 Nb6+=; 16...c6 17.Rc1 Bg6 18.Ne2 Nb6 19.Nf4 Re8+/–) 17.Qa2 Bf7 18.Rfd1 b5 19.Rac1 Nd5=; C) 16.Qc2 c6 (16...Nc8 17.Rfd1 Qe7 18.Na4 Ncb6 19.Nb6 Nb6+=) 17.a4 Nb6 18.Nc5 Ra7 19.Rfc1 Bg6+=; D) 16.Rc1 Ra8 (16...Ng6 17.Qc2 Re8 18.Rab1 Be6 19.Ba1 Qa8+/–; 16...Nc8 17.Bg4 Be6 18.Be6 Re6 19.Na4 Re7+=; 16...h6 17.Qc2 f5 18.Nd2 Nb6 19.Ncb1 Bd5+/–; 16...Be6 17.Nd2 b5 18.a4 ba4 19.Nc4 Bc3+/–) 17.Nb5 f5 18.Ng5 Nb6 19.Nc3 Qd6+=.

15.Rb1 0-0 A) 16.Qc2 c6 (16...Ra8 17.Ba1 Nb6 18.Nc5 Qb8 19.Rfc1 Re8+/–; 16...Nc8 17.Ba1 Bb6 18.Na4 Qe7 19.Nd2 Qa3+=; 16...Ng6 17.d5 Nb6 18.Rfd1 Qe7 19.d6 cd6+/–; 16...Kh8 17.Rfd1 Re8 18.Nc5 Nc5 19.dc5 Qc8+=) 17.a4 Nb6 18.Nc5 Ra7 19.Bg4 Bg6+=; B) 16.Qc1 Nc6 17.Rd1 Qe7 18.Qc2 Re8 19.Ng3 Nb6+=.

15.Qc1 0-0 A) 16.Rd1 Bc3 (16...Nf5 17.Qc2 Nd6 18.Nc5 Ra7 19.Bg4 Nb6+=) 17.Qc3 b5 18.a4 Qa8 19.Bg4 Nb6+=; B) 16.Nb5 f5 17.Nd2 Bd2 18.Qd2 Bd5 19.Nc3 c6+=; C) 16.Rb1 Nc6 17.Rd1 Qe7 18.Qc2 Re8 19.Ng3 Nb6+=.

15.Rc1 0-0 A) 16.Qc2 c6 17.a4 Nb6 18.Nc5 Ra7 19.N3e4 Ned5+=; B) 16.Bf3 Re8 17.Qc2 Bc3 18.Nc3 Bg6 19.e4 c6+=; C) 16.a4 Re8 17.Qc2 Nc6 18.Rfd1 Qe7 19.Rd2 Kh8=; D) 16.Bh5 Bc3 17.Nc3 c6 18.Bf7 Rf7 19.Qf3 b5=; E) 16.Nb5 Rb6 (16...Rc6 17.Nd2 Rb6 18.a4 Bd2 19.Qd2 Nc5+=) 17.a4 Rc6 18.Bc3 Bc3 19.Nec3 Ra6+=.

15.Qc2 0-0+= A) 16.Rab1 c6 (16...Ng6 17.d5 Nb6 18.Rfd1 Qe7 19.d6 cd6+/–; 16...Nc8 17.Ba1 Bb6 18.Na4 Qe7 19.Nd2 Qa3+=) 17.a4 Nb6 18.Nc5 Ra7 19.Bg4 Bg6+=; B) 16.Rfc1 Re8 (16...Ra8 17.Nb5 Nb6 18.Nc5 Qb8 19.Bc3 Re8+/–; 16...Nc6 17.Bg4 Ra8 18.Bf3 Ne7 19.Qe2 c6+=; 16...Ng6 17.d5 Bc3 18.Nc3 Nb6 19.a4 Ra5+=; 16...Nc8 17.Na4 Ncb6 18.Nac5 Ra7 19.Nd7 Qd7+=) 17.Rab1 Ng6 18.Ba1 Bc3 19.Nc3 Nb6+=; C) 16.Rfb1 Nc8 (16...Kh8 17.Rd1 Re8 18.Nc5 Nc5 19.dc5 Qc8+/–) 17.Na4 Ncb6 18.Nec5 Nc5 19.dc5 Na4=; D) 16.Rfd1 Qa8 (16...Ra8 17.Nb5 Nb6 18.Nc5 Qb8 19.Bc3 Re8+/–; 16...Nc8 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Qe7 19.Na4 Re8+/–; 16...Kh8 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Qc8 19.Nb5 Nc6+/–; 16...Re8 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Qc8 19.Nb5 Qf5+=) 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Rc6 19.Na4 Qa6+=; E) 16.Nb5 f5 (16...Rc6 17.Bc3 Bc3 18.Nbc3 Qa8 19.Rfd1 f5+/–; 16...Kh8 17.Rac1 c6 18.Nbd6 b5 19.Nf7 Rf7+/–) 17.Ng5 Nb6 18.Nf7 Rf7 19.Bc4 Nc4+=.

15.d5 Bc3 16.Nc3 Nb6 17.e4 0-0 (17...c6 18.dc6 Nc6 19.Nb5 (19.Qb1+= 0-0+=) 19...0-0+=) 18.Qd4 (18.a4 c6 (18...Ra5+/– 19.Ba3 f5+/–) 19.a5 Nbc8+=) 18...Nc6+= 19.Qe3 Ne5 (19...Ne7+=) 20.a4 Ra5 21.Ba3 Re8 22.Bb4 Ra8 23.Rfd1 Qd7 (23...f5 24.a5 Nc8+–) 24.a5+– Nc8 25.f4 Ng4 (25...Nd3!? 26.Bd3 cd3 27.Qd3+–) 26.Qh3 h5 27.Bc4 Nd6 28.Bd3 Rab8 29.Qg3 b5 (29...Rbc8 30.Rac1+–) 30.a6 Nc4 31.a7 Ra8 32.Bc4 bc4 33.Bc5 c6 34.d6 g6 (34...Be6 35.h3 Nh6 36.Na4 Ra7 37.Ba7 Qa7 38.Qf2+–) 35.h3 Nh6 36.Qh4 Re6 (36...Kg7 37.Bd4 Re6 38.Na4 Ra7 39.Ba7 Qa7 40.Qf2 Qf2 41.Kf2+–) 37.Qf2 Kg7 (37...Kh7 38.Na4 Ra7 39.Ba7 Rd6 40.Bd4+–) 38.Qd4 (38.Na4 Bg8+–) 38...Ng8 39.Na4 g5 (39...Ree8+–) 40.Nb6 (40.Nb6 Ra7 41.Nd7 Rd7 42.fg5+–) 1–0. pcmvr (2800) – huimre (2755), net–chess.com, 2007.

15.Bf3 0-0 A) 16.Rc1 Re8 17.Qc2 Bc3 18.Nc3 Bg6 19.e4 c6+=; B) 16.Qe2 Re8 17.Rac1 Ng6 18.Qc2 Nh4 19.Be2 f5=; C) 16.Qb1 c6 17.Nd6 Bg6 18.e4 b5 19.Nb7 Qb8=; D) 16.Qc1 f5 17.Ng3 c6 18.a4 Nf6 19.Ba3 Nfd5=; E) 16.Qc2 Re8 17.Rfc1 Bc3 18.Nc3 Bg6 19.Qd1 c6+=.

7.c4 c6

8.Qa4 cb5 9.Qb5+= Nc6 A) worse is 10.Qb7 Bd7 (10...Nge7) 11.cd5 (11.Qa6 Rb8 12.Nec3 Rb6 13.Qa4 Rb2–+) 11...Nb4–+ 12.Kd2 Nd3 13.Qa6 Nb2–+; B) 10.Nbc3 a6 (10...Nge7 11.cd5 a6 12.Qb7 Rb8 13.dc6 Rb7=) 11.Qb7 Bd7 12.Rb1 dc4 13.Bc1 Bc7=; C) 10.Nec3 Nge7 (10...a6 11.Qb7 Bd7 12.c5 Bc5 13.Qb3 Bb4+=; 10...Bb4 11.a3 Ba5 12.Nd2 Nge7 13.cd5 Bd5=) C1) worse is 11.Nd5 a6 12.Qa4 (12.Qb6 Nd5 13.Qd8 Rd8 14.cd5 Bd5+=) 12...Nd5 13.cd5 Bd5–/+; C2) 11.Qb7? Rb8 (11...dc4?! 12.Ne4 Rb8 13.Nd6 Qd6 14.Ba3+=) 12.Qa6 Rb2–+; C3) 11.cd5+= a6 12.Qb7 Na5 13.Qa8 Qa8=; D) 10.cd5 Bd5 11.Nbc3 Bb4 12.Qb7 Nge7 13.Qa6 Rb8+=.

8.Qa4 cb5 9.Qb5+= Qd7 10.Nec3+/– dc4 (10...f5 11.cd5 Bf7 12.Nd2 Nf6 13.Nc4 Bf8+/–; 10...Bf7 11.cd5 f5 12.Nd2 Be7 13.Nc4 Nf6+–; 10...a6 11.Qd7 Nd7 12.cd5 Bf5 13.Nd2 Bb4+/–) 11.Ne4 Be7 (11...Qb5?? 12.Nd6 Kd7 13.Nb5+–; 11...Nc6 12.Nbc3 Nge7 13.0-0-0 Bb4+–) 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Nh6 (13...Na6+/–) 14.Nbc3 Nf7 15.Nd5 0-0? (better is 15...Nc6+/–) 16.Ba3!!+– (16.Ne7?! Qe7 17.Nc5 Nc6+/–) 16...Bd8 (16...Ba3 17.Ndf6) 17.Bf8 Kf8 18.0-0 b5 (18...Na6 19.Rac1+–) 19.Qb3 a5 (19...a6 20.Nc5 Qc6 21.Rac1+–) 20.Nc5 Qe8 (20...Qc6+–) 21.Nc7! Bc7 22.Ne6 (22.Ne6 Qe6 23.Qe6+–) 1–0. pcmvr (2730) – ilivanov (2545), net–chess.com, 2007.

8.Qa4 dc4 9.Nec3 a6 10.bc6 Nc6 11.d5+/–.

8.Qa4 dc4 9.Nd2 a6 10.Nc3=.

8.Qa4 Bd7 9.Nf4 cb5= (9...Ne7 10.cd5 (10.Nc3 cb5 11.cb5 Bf4 12.ef4 Be6 13.Qb3=; 10.Ba3 Bf4 11.ef4 cb5 12.cb5 Ng6 13.Nc3=; 10.Qc2 Bf4 11.ef4 cb5 12.cd5 0-0 13.Nc3=) 10...Nd5 11.Nd5 cd5 12.Be2 0-0 13.Nc3=; 9...Bf4 10.ef4 Ne7 11.Nc3 cb5 12.cb5 Be6 13.Qb3=; 9...dc4 10.Bc4 (10.Nc3) 10...cb5 11.Bb5 Nc6 12.d5 Qa5 13.Qa5+=; 9...g5 10.Ne2 dc4 11.Nec3 f5 12.Nd2 a6 13.Nc4+=) 10.cb5 Ne7 11.Be2 (11.Nc3 Bf4 12.ef4 Be6 13.Qb3=) 11...0-0 (11...Bf4 12.ef4 Qc7 13.g3=) 12.0-0 g5 (12...Bf4 13.ef4 Ng6 14.Bc1=) 13.Nd5 (better is 13.Nh5!?+=) 13...Nd5+= 14.Bc4 Bh2 (14...Be6!? 15.Nc3 Bc7=) 15.Kh2+= Be6 16.Qb3 Qc7? (better is 16...Qd6!? 17.Kg1 Rc8+/–) 17.Kg1+– Qf7 18.Nc3 Nc7 (18...Rd8 19.Ne4 a5 20.Nc5+–) 19.d5 (19.Ne4 Bc4 20.Nf6 Kg7+=) 19...Bf5 20.f3 ef3 (20...Nd7+–) 21.Rf3 Bg4 22.Rg3 Bd7 23.Ne4 Qg6 (23...h6 24.Nf6 Qf6 25.Bf6 Rf6 26.d6 Ne6+–) 24.d6 Kg7 25.Ng5 (25.Ng5 Ne8 26.Rd1+–) 1–0. pcmvr (2800) – jrichner (2485), net–chess.com, 2007.

8.Qa4 f5 9.c5+= Be7 10.Nf4 Bf7 (10...Qd7 11.Be2 Nf6 12.Nd2+=) 11.Be2 Nf6 12.Nc3 (12.0-0+=) 12...0-0 13.Rb1 Qc8 14.Bc1 Bd8 (14...cb5 15.Nb5 Nc6 16.0-0=) 15.0-0+= Qd7 16.Kh1 Re8 17.Bd2 Rf8 18.a3 Re8 19.Rb2 Re7 20.Rfb1 Qc8 21.Na2 cb5 22.Qb5 Nc6 23.Qa4 g5 24.Nh3 g4 (24...h6!?+=) 25.Nf4+/– Rc7 26.Nc3 Re7 27.Be1 Rd7 28.Bb5 Kf8 29.Na2 Ng8 30.Nb4 Nge7 31.Bc3 Kg8 32.Bd2 Kf8 (32...Kg7 33.Kg1+/–) 33.Kg1 Ke8 34.Rb3 a6 35.Bf1 Na7 36.Na2 Nac6 37.Nc3 Rb8 38.Nce2 Bc7 39.Ng3 Kf8 40.R3b2 Kg7 41.Qc2 Kh8 42.Qd1 Kg7 43.Nge2 Kg8 44.Qc2 Kf8 45.Qa4 Kg8 46.Nc3 Kh8 (46...Rd8 47.Be2+/–) 47.Qd1 Rd8 48.Nce2 Na5 49.Ba5 Ba5 50.Ng3 Qc6 51.Be2 Bc7 52.Qd2 a5 53.Qc3 b6 54.Bb5 Qf6 55.Ba6 Kg8 56.cb6 Bb6 57.a4 Qd6 58.Qc1 Qf6 59.Rb3 Kh8 60.Qa3 Qd6 61.Qd6 Rd6 62.Be2 Be8 63.Bb5 Bf7 64.Bd7 Rd7 65.Rb6 Rb6 66.Rb6 Ra7 67.Kf1 Kg8 68.Rb8 Kg7 69.Ke1 h6 (69...Kf6 70.h4+=) 70.Ngh5 Kh7 71.Rb5 Kh8 72.Kd2 Kg8 73.Rb6 Kh7 74.Nf6 Kg7 75.N4h5 Kg6 76.Kd1 Nc8 77.Nf4 Kg7 78.N6h5 Kh7 79.Rf6 Bh5 80.Nh5 Rb7 81.Ra6 Ra7 (81...Rb1 82.Kc2 Rf1 83.Nf4 Rf2 84.Kc3+/–) 82.Ra7 Na7 83.Nf6 Kg6 84.Nd5 Nc8 85.Kc2 Kf7 86.Kc3 Nd6 87.Nb6 Ke6 88.d5 Ke5 89.Nc4 Kd5 90.Nd6 (better is 90.Na5 h5 91.Nb3+/–) 90...Kd6+– 91.Kc4 Kc6 92.h4 gh3 (92...g3 93.fg3 h5+–) 93.gh3 Kd6 94.Kb5 Kd5 95.Ka5 Kc5 96.Ka6 Kc6 (96...Kc4 97.a5 Kd3 98.Kb5+–) 97.a5 Kc7 (97...h5 98.h4 Kc7 99.Kb5+–) 98.Kb5 Kb7 99.a6 Ka7 100.Ka5 h5 101.h4 (101.h4 Ka8 102.Kb6+–) 1–0. pcmvr (2760) – huimre (2725), net–chess.com, 2007.

8.Qa4 Nh6 9.bc6 Nc6 10.cd5 Bd5 11.Nec3 Bb4 12.Bb5 0-0 13.0-0 Bc3 14.Nc3 (14.Bc3?! a6 15.Bc6 Bc6=) 14...Kh8 15.Nd5 Qd5 16.Rac1 Rfc8 17.Rc5 Qd6 18.Ba3 a6 19.Be2 Qd8 20.d5 Ne5 21.Qe4 Rc5 22.Bc5 Qa5 23.f4 Nd7 24.Bd4 Qa2 25.Bd3 Nf8 26.Qf3 Nf7 27.e4 Ng6 28.Qe3 Qa3 29.Bc5 Qa2 30.Bb1 Qc4 31.Rc1 Qa4 32.h4 Nh4 33.Qh3 Ng6 34.e5 f5 (34...Qf4?? 35.Be3 Qe3 36.Qe3 Nge5 37.Qh3+–) 35.g3 (worse is 35.Qf5 Qf4 36.Qf4 Nf4+=) 35...Nh6 36.Qg2 Rc8 37.Qa2 Qb5 38.Qa3 Qe2 39.Bf2 Rf8 40.Re1 Qh5 41.Bb6 Qh3 42.e6 Re8 43.Qd3 Ng4 44.Re2 Nf6 45.d6 Qg4 46.Kh1 Nf8 47.Ba2 Qh5 48.Kg2 Rc8 49.Rc2 Qe8 50.e7 Rc2 51.Qc2 N8d7 52.Bd4 b5 53.Qc7 Qa8 (53...Qh5 54.Qd8 Ne8 55.Qd7 b4 56.Qe6 b3 57.Bb3 Nf6 58.d7 Qh2 59.Kh2 h5 60.e8Q Kh7 61.Qf5 Kh6 62.Qeg6) 54.Kg1 1–0. pcmvr (2775) – huimre (2705), net–chess.com, 2006.

8.Nec3 Ne7 9.Nd2 (9.bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 (worse is 10...dc4 11.Bd6 Qd6 12.Ne4 Qb4 13.Qd2+/–) 11.Na3 Qa5=) 9...0-0 10.Qb3 (10.bc6 A) 10...Nec6?? 11.cd5 (11.Nd5?! f5+=) 11...Bd5 12.Nd5+–; B) worse is 10...Nbc6 11.cd5 Bd5 12.Nd5 Nd5 13.Ne4+=; C) 10...bc6 11.Rb1 f5=) 10...f5 (10...Qd7 11.bc6 bc6 12.Ba3=) 11.g3 (11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 f4 14.ef4 Rf4=) 11...Nd7 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Kh8 14.g4=) 12.a4 (12.c5 Bc7+=) 12...Nf6 (12...Rc8 13.c5 Bc7 14.Rb1+=) 13.Ba3 h6 (13...Bc7 14.bc6 bc6 15.Qb4+=) 14.Bd6 (14.bc6 bc6 15.Bd6 Qd6+=) 14...Qd6 15.c5 Qd7 16.a5 g5 (16...Rab8 17.b6=) 17.a6+= b6 (17...Rab8 18.ab7 Rb7 19.h4+=) 18.Na4 Rab8 (18...Rfb8 19.Rb1+=) 19.Qb2 (19.cb6 ab6 20.bc6 Qc7+/–) 19...f4 (19...bc5 20.Nc5 Qd6 21.Nb7=) 20.cb6 (20.gf4 gf4 21.cb6 fe3 22.fe3 ab6 23.bc6 Qc7+/–) 20...fe3+= 21.fe3 ab6 22.a7 (22.bc6!? Nc6 23.Bb5+= (23.Nb6? Qa7–+)) 22...Qa7= 23.Nc5 Qa1 (23...bc5 24.Ra7) 24.Qa1 bc5 25.dc5 Nf5 (25...cb5 26.Qe5 Kf7 27.Be2+=) 26.Qc3 (26.Qe5 Rbe8 27.Qc3 Ng4–/+) 26...Ng4= 27.Bh3 Nfe3 28.Bg4? (better is 28.bc6 d4 29.Qc1=) 28...Ng2–+ 29.Kd1 (29.Kd1 Bg4 30.Kc2 Rb5 31.h3–+). Velker,Wim – Labahn,Wolfgang, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

8.c5 Bc7 9.Nbc3 Ne7 10.Qb3 f5 11.a4 (11.Rb1 0-0 12.bc6 Nbc6 13.Qb7 Rb8 14.Qa6 Ba5 15.Nf4; 11.Nf4 Bf4 12.ef4 0-0+=) 11...0-0= 12.Nf4 Bf4 13.ef4 Nd7 14.Ne2 (14.Be2 b6 15.cb6 Nb6+=) 14...Nf6 (14...Rb8 15.Rc1=+) 15.Qe3 (15.g3 a6=) 15...Ng4 (15...Ng6 16.g3=+) 16.Qg3 (16.Qd2 Qc7=+) 16...Nf6 (16...Qa5 17.Qc3 Qc7=) 17.Nc3 (17.Qe3 a6–/+) 17...Qc7 (17...Bf7 18.Be2=) 18.Be2 Bf7 19.Bc1 Bh5 20.Bh5 Nh5 21.Qg5 Nf6 (21...g6 22.0-0=) 22.0-0 a6 (22...a6 23.Be3 Qd7=). Hasek,Frantisek – Alvarez Villar,Nelson, TT–16 ETC, 2005.

8.c5 Bc7 9.Nbc3 Ne7 10.Qb3 f5 11.Rb1 0-0 12.bc6 Nbc6 13.Qb7 Rb8 14.Qa6 Ba5 15.Nf4 –+.

8.Qa4 Bc7

9.Nbc3 dc4 10.Ng3 a6 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Bg3 13.Qe6 Qe7 14.Qc8 Kf7 15.bc6 Bf2 16.Kf2 bc6 17.Rhc1 +=.

9.Nbc3 Ne7 10.Ba3 0-0 11.bc6 bc6 12.Rc1 Re8 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Nc3 Ba5 16.Bc4 Bc4 17.Qc4 Qd5 18.Qe2 Qb5 19.Kf1 Bc3 20.Rc3 Nd7 21.Qc4 Qd5 22.Ke2 Nb6 23.Qb3 Kh8 24.Qd5 cd5 (worse is 24...Nd5 25.Rc6 Rac8 26.Rhc1 Rc6 27.Rc6+–) 25.Rb1 Nc4 26.Rb5 Red8 (worse is 26...Na3 27.Ra3 Rab8 28.Rd5 Rb2 29.Ke1 Rb1 30.Kd2 Rb2 31.Kc3 Rf2 32.Ra7 Rg2 33.Re7 Rc8 34.Rc5+/–) 27.f3 f5 28.Rc4 (28.Bc5 a6 29.Rb7 Re8=) 28...a6 29.Rbc5 dc4 30.Rf5 ef3 31.gf3 Rab8 32.Rc5 Rdc8 33.Kd2 Rc5 34.Bc5 Kg8 (34...Rb1!?+=) 35.Kc3+= Rb1 36.d5 Kf7 37.Kc4 Rb2 38.h3 (38.a3!?=) 38...Rc2 39.Kb4 Ra2 40.e4 Rb2 41.Kc3 Re2 42.Kd4 a5 (42...Rh2 43.e5+=) 43.e5= a4 44.e6 Kf6 45.Kc4 Rc2 46.Kb5 Rc5 47.Kc5 a3 48.Kd6 a2 49.e7 a1Q 50.e8Q Qa3 51.Kc7 Qa7 52.Kd6 Qa3 53.Kc7 Qa7 ½–½. Koehler,J (2145) – Muller,H (2050), OCC–2002–03, 2002.

9.c5 cb5 10.Qb5 Qd7 11.Qd7 Nd7 =.

9.cd5 Qd5 10.Nec3 Qf5 11.Nd2 +=.

9.cd5 Bd5 10.Nbc3 Ne7 11.Ba3 f5 (11...0-0 12.Nd5 Nd5 13.Bf8 Kf8 14.Rb1+/–) 12.Be7 Ke7 (12...Qe7?? 13.b6! 0-0 14.bc7 Qc7 15.Nd5 cd5 16.Rc1+–) 13.Rc1 Nd7 14.bc6 Bc6 15.Qb3 Rc8 16.Ng3 Bg3 17.fg3 Nf6 18.Bc4 Ng4 19.d5 Bd7 20.d6 (20.Be2!? Ne3 21.Kf2 Ng4 22.Bg4 fg4 23.Qb4 Kf7 24.Ne4=) 20...Kf8= (20...Kd6 21.Rd1 Kc7 22.Bb5+/–) 21.Be2 Qg5 22.Qb7 Qe3 23.Qd7 ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Farmer,Walter (2400), remoteschach.de, 2002.

8.Qa4 Qd7

9.Nec3 f5 10.bc6 Qc6 11.Nb5 Kd7 A) 12.Nd2 A1) 12...Be7 13.cd5 (13.Rc1) 13...Bd5 14.Rc1 Qa6 15.Qc2 Nf6 16.Qc7+–; A2) 12...Kd8 13.Rc1 Qd7 14.Qa5 b6 15.Qc3 Nf6 16.c5+/–; B) 12.c5 B1) 12...Be7 13.N1c3 (13.Qb3 Kd8 14.Be2 Nd7 15.0-0 a6 16.N5c3+=; 13.Nd2 Nf6 14.Nb3 Kd8 15.Be2 Rf8 16.0-0+= ; 13.Be2 Nf6 14.0-0 Rc8 15.Rc1 Na6 16.Nd2+=) 13...Nf6 14.Rc1 Rc8 15.Qb4 Na6 16.Qa3+/–; B2) 12...Bf8 13.Be2 (13.Qb3 Kd8 14.Be2 Nf6 15.0-0 Nbd7 16.Rc1+=; 13.Nd2 Nf6 14.Be2 Be7 15.Qb3 Kd8 16.0-0+=; 13.N1c3 Nf6 14.Be2 Be7 15.Qb3 Kd8 16.Rc1+=; 13.Qb4 Kd8 14.Nd2 b6 15.Rc1 a6 16.Nd6+=) 13...Nf6 14.0-0 Be7 15.Qb3 Kd8 16.Rc1+=; C) 12.Ba3 Ba3 (12...Be7) 13.N1a3 Nf6 14.Rc1 Kd8 15.Rc2 Qd7 16.c5+=; D) 12.N1c3 Nf6 13.Nd6 Qa4 14.Na4 Kd6 15.c5 Ke7 16.Rb1+=; E) 12.cd5 Bd5 13.N1c3 (13.Nd2) 13...Nf6 14.Nd5 Nd5 15.Rc1 Qb6 16.Bc4+–.

9.Nec3 f5 10.bc6 Qc6 11.Nb5 Nd7 A) 12.Nd2 Bb8 13.Ba3 (13.Rc1 Nb6 14.Qb3 Ne7 15.Ba3 Qd7 16.c5=; 13.cd5 Bd5 14.Ba3 Nb6 15.Nd6 Bd6 16.Qc6+=) 13...Nb6 14.Qb4 Kf7 15.Rc1 Qd7 16.c5+=; B) 12.Nd6 Qd6 13.c5 Qc6 14.Bb5 Qc7 15.Nc3 Ngf6 16.Ne2+=; C) 12.cd5 Bd5 13.N1c3 Bb8 14.Nd5 Qd5 15.Rc1 Ne7 16.Bc4+–.

9.Nec3 f5 10.bc6 Qc6 11.Nb5 Kd8!?+= A) 12.N1c3 Nf6 13.Nd6 (13.cd5 Nd5 14.Rc1 Bb4 15.a3 Bc3 16.Bc3+=; 13.c5 Be7 14.Be2 a6 15.Na3 b5 16.cb6+=) 13...Qd6 14.Qb3 Qd7 15.cd5 Bd5 16.Nd5+/–; B) 12.cd5 Bd5 13.N1c3 Nf6 14.Rc1 Qd7 15.Nd6 Qd6 16.Nd5+/–.

9.Nec3 f5 10.bc6 Qc6 11.Nb5 Ke7 12.cd5 (12.Ba3 Ba3 13.Qa3 Kf6 14.c5 a6 15.Nd6 b6 16.cb6+/–; 12.c5 Bc7 13.N1c3 (13.Qa3 Na6 14.N5c3 Bc8 15.Nd2 Nf6 16.Bb5+=) 13...Na6 14.Ba3 Nf6 15.Qb3 Ba5 16.Nd6+/–) 12...Bd5 13.N1c3 Nf6 14.Nd6 Qa4? (better is 14...Kd6!? 15.Nb5 Kd7+/– 16.Rc1+/–) 15.Nf5+– (15.Na4?! Kd6 16.Ba3 Ke6 17.Nc5 Kf7=) 15...Ke6 16.Ng7 (16.Na4?! Kf5 17.Nc3 Rd8+/–) 16...Kf7 17.Na4 Kg7 18.Nc3 Nc6 19.Nd5 Nd5 20.Bc4 Nce7 21.Ke2 Rac8 22.Bb3 b5 (22...Rc6 23.Rac1+–) 23.f3 a5 (23...ef3 24.gf3 Rhd8 25.e4 Nf4 26.Ke3+–) 24.fe4 a4 25.Bd1 (25.ed5?! ab3 26.Kd3 Rc2+–) 25...Nc3 26.Kd3 b4 27.Rf1 (27.a3 Ng6 28.ab4 Ne5 29.Kc2 Ne4 30.Kb1 Nd2 31.Ka2 Nd3 32.d5 Nb2 33.Kb2 Nc4 34.Kb1 Ne3+–) 27...a3 (27...Ng6 28.Bg4 Rc7 29.Bc3 Rc3 30.Kd2+–) 28.Bc3 Rc3 29.Ke2 Rhc8 30.Rb1 Nc6 31.d5 Ne5 32.Rb4 Rc2 (32...R8c4 33.Rb7 Kg6 34.Rb3+–) 33.Bc2 Rc2 34.Kd1 Ra2 35.Rf5 Nd3 36.Rb7 Kg6 37.Rb6 Kg7 38.d6 (38.Rg5 Kf8 39.e5 Rf2 40.Rb8 Kf7 41.Rb7 Kf8+–) 38...Nf2 39.Kc1 Ne4 (39...Ra1 40.Kc2 Ra2 41.Kb1 Re2 42.Rb7 Kg6+–) 40.Rb7 Kg6 41.d7 Rd2 42.Ra5 (42.Ra5 Rd6 43.Rb6 Rb6 44.d8Q Rc6 45.Kb1+–) 1–0. pcmvr (2730) – ilivanov (2545), net–chess.com, 2007.

9.Nec3 f5 10.bc6 Qc6 11.Nb5 Kf7 12.N1c3 Nf6 13.Rc1 Qd7 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Ba3+–.

7.Nd2 c6

8.c4 dc4 9.Nc3 A) 9...Bb4 10.Qa4 (10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Ne7 12.0-0 Bc3 13.Bc3 Qd5 14.Nd2 0-0 15.f3 ef3) 10...Bc3 (10...Qa5 11.Qa5 Ba5 12.Nc4 Bc4 13.Bc4 Ne7 14.Rc1 cb5 15.Bb5 Nbc6) 11.Bc3 a6 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 ab5 14.Qe6 Ne7 15.Ne4 Qd5; B) 9...Ne7+= 10.Nce4 (10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Bb4 12.Qb3 Nd5 13.0-0 Bc3 14.Bc3 0-0 15.bc6 Nc6) 10...0-0 (10...Bb4 11.Qa4 a5 12.a3 Bd2 13.Nd2 Nd7 14.Nc4 Nb6 15.Nb6 Qb6; 10...a6 11.Qh5 g6 12.Nf6 Kf7 13.Qf3 Nf5 14.Nfe4 Kg8 15.ba6 Na6; 10...cb5 11.Qh5 Kf8 12.Nd6 Qd6 13.Qb5 Qc6 14.Qc6 Nbc6 15.Nc4 Rd8) 11.Qa4 c3 12.Bc3 Nd5 13.Bc4 Be7 14.Rb1 Qd7 15.0-0 f5.

8.c4 dc4 9.bc6 Nc6 10.Ne4 (10.Nc3 Bb4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qd5 13.Qb3 Bc3 14.Bc3 Nge7 15.0-0 b5) 10...b5 (10...Nge7!?= 11.N2c3 Nd5 12.Rc1 Be7 13.Bc4 Ne3 14.fe3 Bc4 15.Nd2 Ba6; 10...Bb4 11.Bc3 Qa5 12.Qd2 0-0-0 13.Rb1 Qd5 14.f3 Bd6 15.a4 a6; 10...Qa5 11.Bc3 Bb4 12.Qd2 b5 13.Nc5 Bf7 14.Nb7 Qb6 15.Bb4 Qb7) 11.N2c3 '+/–' 'White threatens to win material: Nc3xb5' (11.a4 b4 12.d5 Be5 13.de6 Bb2 14.Nf4 Nge7 15.Bc4 Ba1) 11...Bb4 (11...Nge7 12.Nb5 Bb4 13.Bc3+/– (13.Nbc3 Rb8 14.Be2 Bd5 15.f3 0-0) 13...0-0 14.Qa4 a6 15.Na3 Ba3) 12.Qh5 Bf7 (12...Kf8!? 13.Qb5 Nge7+/– 14.Bc4 a6 15.Nc5 ab5) 13.Qb5 '+–' 13...Nge7 14.Bc4 0-0 (14...f5 15.Bf7 Kf7) 15.Bf7 Rf7 16.0-0 Rb8 17.Qa4 f5 '?' (better is 17...h6+–) 18.Ng5 Rf6 (18...Bc3 does not help much 19.Nf7 (worse is 19.Bc3 Rf6+–) 19...Kf7 20.Bc3+–) 19.Qb3 Kh8 20.Nf7 Rf7 21.Qf7 Qd6 (21...Qd7 doesn't improve anything 22.Rab1 Nd8 23.Qc4+–) 22.Rab1 Ba5 (22...Rg8 is not much help 23.Rfc1+–) 23.Ba1 (better is 23.Ba3! makes it even easier for White 23...Nb4 24.Bb4 Bb4+–) 23...Rd8 (23...Rg8 does not win a prize 24.Nb5 Qd7 25.Rfc1+–) 24.Ne2 (24.Rb7 seems even better 24...Bc3 25.Bc3 Rg8+–) 24...Bc7 (24...Nd5 cannot change what is in store for ? 25.Qf5 Bc7 26.g3+–) 25.g3 (better is 25.Nf4 might be the shorter path 25...Rg8+–) 25...Ng6 (25...Rg8 does not solve anything 26.Nf4+–) 26.Rb7 Rc8 (26...Nce7 does not improve anything 27.d5 Ne5 28.Be5 Qe5 29.Nd4+–) 27.Re1 (27.Rc1 and White can already relax 27...Qe7 28.Qe7 Nge7+– (28...Nce7?? 29.Rcc7 Rc7 30.Rc7+–)) 27...Nce7 (27...Nd8 is the last straw 28.Qe8 Nf8+–) 28.Nf4 Rf8 (28...Qf6 desperation 29.Qf6 gf6 30.Ng6 hg6+–) 29.Ng6 Ng6N 30.Qc7 Qc7 31.Rc7+– 1–0. Freienstein,Falk – Brunner,Hans, Zuerich op–B, 1981.

8.c4 dc4 9.Ng3 A) 9...a6 A1) 10.b6 Nd7 (10...Bg3 11.hg3 Nd7 12.Ba3 Ne7 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 0-0 15.Rb1 f5) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bg3 13.hg3 Nb6 14.Nd2 f5 15.g4 Nf6; A2) 10.bc6 Nc6 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bg3 13.hg3 Qd5 14.Qh5 Qh5 15.Rh5 Kf7; A3) 10.ba6 Na6 11.Nge4 Bb4 12.a3 Bd2 13.Nd2 b5 14.a4 Nc7 15.ab5 Ra1; B) 9...Bb4 B1) 10.Rc1 a6 (10...Bd2 11.Qd2 cb5 12.Ne4 Nc6 13.Ba3 Qa5 14.Qa5 Na5 15.Nd6 Kd7; 10...cb5 11.Qh5 Ke7 12.Qb5 Qb6 13.Qb6 ab6 14.Bc4 Bc4 15.Rc4 Nc6) 11.ba6 b5 12.a3 Bd2 13.Qd2 Ne7 14.Ne4 Na6 15.Be2 0-0; B2) 10.Nge4 Qa5 (10...a6 11.bc6 Nc6 12.a3 Bd2 13.Qd2 Nh6 14.Nc5 Bd5 15.e4 Qe7) 11.a3 Bd2 12.Qd2 Qd2 13.Nd2 cb5 14.a4 Na6 15.ab5 Nb4; C) 9...Ne7 10.Nge4 a6 (10...Bb4 11.Qa4 Bd2 12.Kd2 Bd5 13.f3 f5 14.Nc3 Nd7 15.bc6 bc6; 10...0-0 11.Qa4 c3 12.Bc3 Nd5 13.Bc4 Be7 14.Rb1 Qd7 15.0-0 a6; 10...cb5 11.Qh5 Kf8 12.Nd6 Qd6 13.Qb5 Qc6 14.Qc6 Nbc6 15.Nc4 Rd8; 10...Qd7 11.Qa4 0-0 12.Bc4 cb5 13.Qb5 Bc4 14.Qc4 Rf7 15.0-0 Nbc6) 11.Qh5 Bf7 12.Qg4 Kf8 13.bc6 f5 14.cb7 Ra7 15.Qf3 fe4; D) 9...Bg3 10.hg3 Ne7 (10...a6 11.bc6 Nc6 12.Ne4 Nge7 13.Nc5 Bf7 14.a4 b6 15.Ne4 Bg6; 10...Qa5 11.Qc2 Ne7 12.a4 cb5 13.Rh5 f5 14.ab5 Qb5 15.Rg5 Na6) 11.Nc4 0-0 12.Qh5 h6 13.Ba3 a6 14.b6 Nd7 15.Be2 f5.

8.c4 f5 9.c5+= Bc7 10.Nf4 (10.Qa4 Qc8+=) 10...Bf7 (10...Bf4 11.ef4 Nf6 12.Qb3=) 11.h4 (11.Qb3 Ne7=) 11...Nf6 12.a4 (12.Qb3 Bf4 13.ef4 Qc7+=) 12...Nbd7 (12...Bf4 13.ef4 Qc7 14.Qb3+=) 13.Be2 Qe7 (13...Bf4 14.ef4 Qc7 15.g3=) 14.a5 Bf4 (14...cb5 15.Bb5 0-0 16.Qb3=) 15.ef4 e3 (15...0-0 16.a6 Nb8 17.bc6 bc6 18.Rb1=) 16.fe3 Qe3 17.Qb3 (17.Ra3 Qf4 18.a6 Qc7=) 17...Qb3 (17...Qf4 18.a6 Rb8 19.Qf3=) 18.Nb3+= Ne4? (18...cb5 19.Bb5 Kd8 20.a6 ba6 21.Ra6+=) 19.0-0 (19.a6!? Rb8 20.ab7 Rb7+–) 19...0-0 (19...a6!? 20.bc6 bc6+=) 20.a6+/– ba6 (20...Ng3!? 21.Rf2 Rfb8 22.ab7 Rb7+/–) 21.bc6+– Ndf6 (21...Nb8 22.c7 Ng3 23.Bd1+/– (23.cb8R?! Ne2 24.Kf2 Rfb8 25.Ke2 Rb3=)) 22.Ba6 (22.Ra6?! Ng3 23.Rf2 Nfe4=) 22...Be6 (22...Rae8 23.Rfe1 Re7 24.Bb7+–) 23.Bb7 Rae8 24.Ra7 Bc8 25.Re1 Ng4 (25...Re7 26.Rea1 Rfe8 27.Ra8+–) 26.Nc1 (26.Ra8 Kf7 27.g3 Be6 28.Re8 Ke8+–) 26...Ngf2 (26...Nc5 27.Bc3 Re1 28.Be1+–) 27.Bc3 h6 28.Ba5 Rf7 (28...Re7 29.Re2 Ng4 30.Na2+–) 29.Ne2 (29.Re2!? Ng4+–) 29...Nd3 30.Rb1 Nf6 (30...Nec5 31.Ra8 Rff8 32.dc5 Nc5 33.Nd4+–) 31.Ra8 Rff8 32.Rc8 Rc8 33.Bc8 Rc8 34.c7 (34.c7 Kf7 35.Rb8 Rc7 36.Bc7+–) 1–0. MarcosRamos (1780) – henriken (1855), internet, 2007.

7.Nd2 Ne7

8.c4 c6 9.Nc3 f5 (9...0-0 10.bc6 bc6 11.Qb3=) 10.Rb1 (10.Qh5 g6 11.Qh6 f4 12.bc6 bc6=) 10...0-0 11.Qb3 Nd7 (11...b6 12.a4=) 12.Be2 (12.Ba3 Ba3 13.bc6 bc6 14.Qa3 f4 15.ef4 Rf4=) 12...Rf6 (12...dc4 13.Bc4 Bf7 14.g4+=) 13.Ba3 Bf7 (13...Ba3 14.bc6 bc6 15.Qa3=) 14.bc6 bc6 15.Bd6 Rd6 16.Qa3 Qc7 17.h3 Re8 18.0-0 Rf6 19.Kh1 (19.Rfc1 Nb6+=) 19...Nb6 (19...dc4 20.Bc4 Bc4 21.Nc4+=) 20.c5 Nd7 21.Ba6 Rb8 22.Rb8 Nb8 (22...Qb8 23.Rb1 Qe8 24.Ne2+/–) 23.Rb1 f4 24.Rb7 Qd8 25.Be2 fe3 26.Qa7 ed2 (26...Nc8 27.Rb8 ed2 28.Qa8+/–) 27.Rb8 (27.Re7 Rf2 28.Rb7 Nd7 29.Rd7 Qf8+/–) 27...Nc8+/– 28.Ba6 Be6 (28...Na7?? 29.Rd8 Be8 30.Re8 Kf7 31.Rb8+–) 29.Qa8 Rf8 (29...Kh8 30.Bc8 (worse is 30.Rc8 Bc8 31.Nd1 Rf8 32.Qc6 Ba6 33.Qa6 Qa8–+) 30...Rf8 31.Qc6 (31.Be6?! Qb8 32.Qb8 Rb8=) 31...Bc8 32.a4+/–) 30.Qc6 Qf6 (better is 30...Kf7+–) 31.Bc8 (worse is 31.Rc8 Bc8 32.Qf6 gf6+=) 31...Bc8 32.Qf6 (32.Rc8?! Qc6 33.Rc6 Rf2+/–) 32...Rf6 (32...gf6 33.Rb2+–) 33.Rc8 Kf7 34.Kg1 Ra6 35.Kf1 Ra3 36.Rc7 Ke6 (36...Kg6 37.Nd1 Rd3 38.Ke2+–) 37.Nd1 (37.Nd1 Ra2 38.Rg7+–) 1–0. Cetwinski,Olgierd (2210) – Kolanowski,Marek (2000), corr Poland–ch42/43 sf3, 1998.

8.c4 c6 9.bc6 bc6 10.Nc3 0-0 11.c5 (11.Be2 f5=) 11...Bc7 12.Rb1 f5 13.Be2 (13.f4 Qe8=) 13...f4+= 14.ef4 Bf4 15.Nb3 (15.Bc1 Nf5 16.Nb3 e3–/+) 15...e3 16.fe3 Be3 17.Rf1 Nf5 18.Qd3 Nd4 19.Rf8 (19.Nd4 Qh4 Theme: Double Attack) 19...Qf8 Do you see the mate threat? 20.Nd4 Qf2 21.Kd1 Bd4 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Luckow,Rolf, DESC, 1999.

8.c4 Ne7!?=.

7.Nf4 Bf4

8.ef4 Qd6 9.Qc1 Nd7 10.Be2 Ne7 (10...0-0-0 11.Qe3=+) 11.Ba3= Qb6 12.c3 Nf5 13.0-0 0-0-0 14.Nd2 e3 (14...Nd6 15.Qb2=+).

8.ef4 Ne7=.

8.ef4 Nh6=.

6.Ne2 Bg4

7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Nd2 Ne7 10.Rc1 Nd7 11.f3 ef3 12.gf3 Bf5 13.e4 de4 14.fe4 Be6 15.Nf4 +=.

7.c4 dc4

8.Qc2 Qd5 9.Nec3 Bb4 (9...Qe6!?+=) 10.Nd2 +/–.

8.Qc2 f5 9.Nf4 Nf6 (9...a6 10.Ne6 Qd7 11.Nf8 Kf8 12.ba6+=) 10.h3 +=.

7.h3 Bh5

8.c4 dc4 9.Qc2 =.

6.Nh3 Bb4

7.Bc3 Bd6 8.Nf4 Bf4 9.ef4 Ne7 10.Qh5 Bf7 11.Qg4 0-0 12.Bb4 a6 13.Nd2 Re8 14.Nb3 Qd7 15.Qd7 Nd7 16.ba6 ba6 17.Rb1 Nf5 18.a3 Reb8 19.Rd1 Bh5 20.Rc1 c6 21.h3 Bg6 22.g4 Nh4 23.Bd6 Nf3 24.Ke2 Rb7 25.f5 Bf7 26.Ke3 a5 27.a4 Kh8 28.Be2 +/–.

7.Nd2 Bd6 8.c4 c6 9.bc6 bc6 10.c5 Bc7 11.Nf4 Bf4 12.ef4 Ne7 13.Qh5 g6 14.Qd1 Qc7 15.Qb3 =.

7.Nd2 Bd2

8.Kd2 Qd7 9.Nf4 a6 10.Ne6 Qe6 11.Qh5 g6 12.Qh4 c6 13.ba6 Na6 14.f3 b5 15.a4 Nc7 16.fe4 de4 17.Qg3 +=.

8.Kd2 g5 9.f3 ef3 10.gf3 Ne7 11.Nf2 a6 12.h4 gh4 13.Rh4 Nf5 14.Rh5 Qe7 15.Qe1 (15.Rh2 ab5 16.Bb5 Bd7 17.Bd7 Nd7–/+) 15...Ng3=+ 16.Rh6 Nf1 17.Qf1 Nd7 18.ba6 Ra6 19.Nd3 Rg8 20.Qh1 Bf5 21.Re1 Bg6 (21...Nb6 22.e4 de4 23.fe4 Nc4 24.Kc1=) 22.a3 Nb6 23.e4 (23.Bc1 Nc4 24.Kd1 b5=+) 23...Nc4–/+ 24.Kc1 de4 25.Nc5 e3 (25...Rb6!? 26.Rg6 Rg6 (26...hg6? 27.Re4 Ne5 28.f4+–) 27.Re4 Qe4 28.Ne4 f5=) 26.Na6= ba6 27.Qf1 Nb2 (better 27...Qe6!?=) 28.Kb2+– c5 29.Qc4 Rg7 (29...Kf8 30.Qc5 Qc5 31.dc5+–) 30.Rh4 (30.Qc3 cd4 31.Qd4 Qb7 32.Kc1 Re7 33.Re3 Qc7+–) 30...f5 (30...Qb7 31.Ka1 Qf3 32.dc5 Bf5+–) 31.Rf4+– Qb7 32.Ka1 1–0. Idelis – Mister_Genious, playchess.de, 2004.

7.Nd2 Qd7

8.Nf4 Bf7 9.Be2 g5 10.c3 Bd6 11.Nh5 Kd8 12.c4 dc4 13.Qa4 (13.Ne4 Qb5 14.Rb1 Qd5 15.Nd6 Qa5 16.Qd2 Qd2 17.Kd2 cd6=) 13...c6 14.bc6 Nc6 15.Ne4 b5 16.Qc2 (better is 16.Qb5!? Rb8 17.Nhf6 Rb5 18.Nd7 Bb4 19.Kf1 Kd7 20.d5 Bd5 21.Rd1+=) 16...Bg6 17.d5 (17.0-0!?=) 17...Nb4 –/+.

8.Nf4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Bd2 11.Kd2 g5 12.Nh5 a6 13.a4 Qf7 14.Qg4 Nd7 =+.

8.Nf4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Bd2 11.Kd2 g5 12.Nh5 a6 13.a4 Qf7 14.h4 Nd7 15.hg5 fg5 16.ba6 Ra6 =+.

6.Nh3 Bd6

7.Ba3 Ne7

8.Bd6 Qd6 9.Nf4 Qb6 10.c4 f5 11.cd5 Bd5 12.Nd5 Nd5 13.Bc4 Qd6 14.Qb3 Nf6 +=.

8.Bd6 Qd6 9.Nf4 Nd7 10.c4 dc4 11.Ne6 Qe6 12.Qc2 Nb6 13.Nd2 f5 14.Nc4 Nd7 15.Be2 =.

7.c4 dc4

8.Qc2 Bb4 (8...Bh3 9.Qe4 Qe7 10.Qe7 Ke7 11.gh3+=) 9.Bc3= Qe7 (9...Bc3!? 10.Nc3 f5=) 10.Qe4 +=.

8.Nc3 Qd7 9.Qc2=.

7.c4 c6

8.Qa4 Bd7 (8...dc4 9.Nc3 Bh3 10.gh3=) 9.c5 (9.Nc3 cb5 10.Nb5 Bc7+=) 9...Be7 (9...Bh3 10.cd6 Be6 11.Ba3=) 10.Nf4+= Nh6 11.Nc3 g5 12.Nh5 Bg4 13.Ng3 Nf5 (13...Qd7 14.Rb1+=) 14.Nge4 (14.Nf5 Bf5 15.bc6 bc6+–) 14...de4+= 15.bc6 bc6 16.h3 Ne3 (better 16...Bh5!? 17.g4 Nh4 18.gh5 Nf3 19.Ke2 f5+=) 17.fe3+– Be6 18.d5 Bd5 19.0-0-0 (better 19.Rd1 Kf8 20.Bc4+– (20.Ne4?! Nd7=)) 19...0-0?? (19...Nd7 20.Nd5 cd5 21.Rd5 Rc8+–) 20.Nd5+– (20.Ne4?! Qe8=) 20...cd5 21.Rd5!! Qc7 (21...Qd5 22.Bc4 Pinning (22.Bc4 Decoy)) 22.Qe4 (22.Qe4 Rf7 23.Rf5+–) 1–0. rcm06 (2200) – onny555 (1905), gameknot.com, 2014.

8.c5 Bc7=.

8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 (worse 9...Bd5 10.Nc3=) 10.Bb5 Nd7 11.Nc3 Rb8 12.Qa4 Qb6 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 Ne7 (14...Bh3 15.Rb1 Qd8 (15...Bg2 16.Bd7 Kd7 17.Rb6 ab6 18.Qa7 Ke6 19.Qb8 Bh1 20.Qe8 Kf5 21.Qd7 Kg6 22.Nd5+-) 16.gh3 Ne7+=) 15.Nf4+/- Kf7 (15...Bf7 16.Rb1 Qc7 17.Kd2+/-) 16.Rb1 (16.Bd7 Bd7 17.Qe7 Ke7 18.Nfd5 Kf7 19.Nb6 Rb6 20.Ne4 Bc6 21.Nd6 Kg6+-) 16...Qc7+/- 17.0-0 Rhc8 (17...Nb6 18.Rfc1 Qd8 19.Ne6 Ke6 20.Qa6+/-) 18.Rfc1+- Qd8 19.Ba6 (19.Ne6 Ke6 20.Qa6 Kf7 21.Qa7 Nb6+/-) 19...Rb1 (19...Rc7 20.Ne6 Ke6 21.Nb5 Rc1 22.Rc1+/-) 20.Rb1+- (20.Nb1?! Rc1 21.Qc1 Qa5=) 20...Rb8 21.Bb7 (21.Ne6?! Rb1 22.Nb1 Ke6+/-) 21...Nf8 22.Qa7 (worse 22.Ne6 Ne6 23.Qa7 Qc7+-) 22...Qc7? (22...Kg8+-) 23.Nfd5 (23.Ncd5?! Qc2 24.Rf1 Re8+-) 23...Nd5 24.Nd5 (24.Nd5 Qd8 25.Bc8 Qd7 26.Qb8 Qd5 27.Be6 Ne6 28.Rb7 Kg6 29.Re7+-) 1-0. onur604 (2320) - omid2021 (2450), Casual Rapid game, 2021.

7.Nf4 Bf4

8.ef4 Qd6 9.Qd2=.

8.ef4 Ne7 9.Be2 0-0 10.0-0 a6 11.ba6 Na6 12.Qd2 Nf5 (12...Qd7 13.Re1+=) 13.Nc3 (13.Re1 Qc8=) 13...b6= 14.a4 (14.Rfe1 Qd6=) 14...Nb8 (14...c6 15.Rfe1=) 15.Rfe1 Qd7 16.Nb5 (16.Bb5 c6 17.Be2 Qc7+=) 16...c6+= 17.Nc3 Qc7 18.Ba3 Rc8 19.g4 (19.Rab1 Nd7=) 19...Nd6 20.f5 Bf7 21.Qf4 (21.Qe3 c5 22.Nb5 Nb5 23.ab5 cd4 24.Qd4 Nd7+= (worse is 24...Qc2 25.Rac1 Ra3 26.Rc2 Rc2 27.Qb6+/–)) 21...c5+= 22.dc5 (22.f3 cd4 23.Nd5 Bd5 24.Bd6 Qc3 (24...Qc2?? 25.Rac1 d3 26.fe4+–) 25.fe4 Bc6+=) 22...bc5 23.Red1 d4 24.Bc1 (24.Ne4 Ne4 25.Qe4 Ra4+=) 24...Qe7 (worse is 24...dc3 25.Qd6 (worse is 25.Rd6 Nc6+=) 25...Qd6 26.Rd6=) 25.Nb5 Nb5 26.Bb5 Nc6 27.Bd2 Qe5 28.Re1 (28.Qe5 Ne5 29.Bf4 Ng4=) 28...Qf4+= 29.Bf4 Bd5 30.Red1 g5 (30...Nb4 31.Rd2+=) 31.Bd6 (31.fg6 hg6 32.h4 Be6=) 31...c4 32.Kf1 d3 33.c3 (33.f3 e3 34.cd3 Nd4–/+) 33...Kg7 (33...Kf7 34.Ke1+=) 34.Re1 (34.Ke1!?+=) 34...h5–/+ 35.gh5 Rh8 (35...Kh6 36.Rad1–/+) 36.Bc6 (36.f3 ef3 37.Bc6 Bc6–/+) 36...Bc6 37.a5 Rh5 38.f3 (38.a6 g4 39.Ra5 Rhh8–/+) 38...Rd8 39.Bc7 Rd7 40.Bg3 d2 (40...ef3 41.Re6 Bd5 42.Ree1–+) 41.Red1–+ e3 42.Ke2 Rd3 43.a6 Rh8 44.a7 Re8 45.Bb8 Rc3 46.a8Q? (better is 46.Rg1–+) 46...Ba8 47.Ra8 Rc1! 48.Rd2 (48.Rc1 dc1Q) 48...ed2 49.Kd2 Rf1 50.Kc3 (50.Ra7 Kh6 51.Bg3 Rf3–+) 50...Kh8 51.Kc4 Rd1 52.Kc3 Rc8 53.Kb2 Rd5 54.Ka2 Rb5 (54...Rb5 55.h3 Rf5–+) 0–1. Van Rooijen,Peter (1855) – Herzog,Klaus (1990), remoteschach.de, 2005.

8.ef4 Ne7 9.Be2 Qd6 10.Qd2 Ng6 11.Bh5 Nd7 12.Ba3 Qb6 13.Be2 c6 14.bc6 Qc6 15.0-0 Qc7 16.f3 Qf4 (16...Nf4 17.fe4 Ne2 18.Qe2=) 17.fe4 Qe4 18.Nc3 Qh4 19.Nb5 Kd8 20.Bd6 Rc8 (20...Ndf8!?+/–) 21.Qa5+– (worse is 21.Na7 Ra8 22.Nb5 Ndf8+–) 21...b6 22.Qa7 Re8 (22...Rc2?? 23.Qa8 Rc8 24.Bc7 Ke7 25.Qa3 Nc5 26.Bb6+–) 23.Qb7 Qe4 (23...Rc2 24.Bd3 Rg2 25.Kg2 Bh3 26.Kh1+–) 24.Bd3 Qg4 25.Rf2 Rg8 26.Re1 Nh4 27.Na7 1–0. Pcmvr – AronVug, playchess.de, 2005.

8.ef4 Ne7 9.Qh5 Kd7=.

6.Nh3 Nh6

7.Nc3 Bb4 8.a3 Ba5 (8...Bg4!? 9.Be2 Bc3 10.Bc3 Bh3 11.gh3 Nf5=+) 9.Nf4 =.

7.Nc3 Bg4 8.f3 Bh3 9.gh3 =+.

7.Nd2 Bd6 8.Be2 0-0 9.Nf4 Bf4 10.ef4 Qd6 11.g3 Nd7 12.a4 Rfe8 13.Ba3 Qb6 14.Nb3 Bh3 15.Nc5 Nc5 16.Bc5 Qe6 17.Qc1 Bg2 18.Rg1 Qh3 19.Qd2 (19.Qe3 Qh2 20.Kd2 Nf5–+) 19...Nf5 20.0-0-0 a6 21.g4 Nh4 22.g5 ab5 23.gf6 ba4 24.fg7 a3 25.Bh5 Nf3 26.Bf3 Bf3 27.Rde1 Qh6 28.Qe3 –/+.

7.Nf4!? Bf5 8.Nc3 =.

7.Nd2 Bg4=+

8.Be2 Bh3 9.gh3 c6 10.c4 Bb4 11.a3 Bd2 12.Qd2 0-0 13.a4 Nd7 14.Ba3 =.

8.Be2 Bh3 9.gh3 Qd7 10.c4 Qh3 11.Bf1 (11.cd5 Bb4=) 11...Qh4 =+.

7.Nf4!? Bg4

8.Qd2 g5 =+.

8.Be2 Be2 9.Qe2 =.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!