CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTH700 Release 2023-05-20
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Qe7

(...)

5.a3 Bd6 6.Ne2 b6 (6...c6 7.0–0=) 7.Nbc3= Ba6 8.Nd5 Qf8 9.Ba2 c6 10.Ne3 Ne7 11.0–0 Ng6 12.Nf5 Bc7 (12...Ba3? 13.Ba3 Be2 14.Qe2+– (14.Bf8?! Bd1 15.Bg7 Bc2+=)) 13.d3 Ne7 14.Neg3 Nf5 15.Nf5 g6 16.Ne3 Bd6 17.f4 Qh6?? (better is 17...Bc5 18.Qe2 Qd6 (18...Ba3?? 19.Ba3 c5 20.fe5+–) 19.fe5 fe5=) 18.Ng4+– Qg7 (18...Qh4 19.g3 Qh3 20.Nf6 Kd8 21.fe5 Bc5 22.Kh1 Rf8+–) 19.fe5 fe5 20.Rf7 (20.Rf7 Qf7 21.Bf7 Kf7 22.Ne5 Ke8 23.Nd7 Nd7 24.Bh8+–) 1–0. DEFFM – Slooowly, freechess.org, 2018.

5.Nc3 Qd6 6.Nge2 Ne7 7.0–0 a6 8.a3 (8.Ng3 b5 9.Bb3 Bb7=) 8...Ba5 (8...Bc5 9.Ng3=) 9.Ng3 (9.d3 b5 10.Bb3 Bb7=) 9...Bb6 (9...Qc5 10.Bb3=) 10.Nf5 Nf5 11.ef5 Qd4 (11...g6!?+=) 12.Qh5+/– g6?? (better is 12...Kd8 13.Qf7 Qg4+/–) 13.fg6+– d6 14.g7 Kd7 15.gh8Q Kc6 16.Qf3 Kc5 (16...e4 17.Qe8 Nd7 18.Qee4 Qe4 19.Qe4 d5 20.Qd5) 17.Na4 Kc4 18.Qb3 1–0. pierre – cottontie, ChessWorld.net, 2005.

5.Nc3 g6 6.Nd5 Qc5 7.Bb3 Ne7? (better is 7...Ba5=) 8.Nf6+– Kf8? (8...Kd8 9.Nf3 Nec6+–) 9.Qf3 Kg7 10.Nd5 Na6 (10...Bd2 11.Kd2 Qd6+–) 11.Be5 Kg8 (11...Kh6 12.Qh3 Kg5 13.Nf3) 12.Ne7 1–0. pierre – Buzz74, ChessWorld.net, 2005.

5.Qe2 c6 6.c3 Ba5 7.Nf3 d6 8.d4 Bg4 9.h3 Bh5 10.g4 Bg6 11.Nbd2 ed4 12.Nd4 Nd7 13.0–0–0 Bb6 14.f4 Bd4=+.

5.Qe2 Nc6 6.Nc3 Nd4 7.Qd3 c6 8.Nge2 Bc3 9.Qc3 d5 10.ed5 cd5 11.Bd3 Bf5 12.Ba3 Ne2 13.Be2 Qf7 14.Qb3 Rc8=+.

5.Qe2 Nh6 6.f4 (6.c3 Ba5+=) 6...Nc6 (6...ef4 7.a3 Bc5 8.e5–/+) 7.Nf3 (7.a3 Ba5–/+) 7...d6 (7...ef4 8.Nc3–/+) 8.0–0 (8.c3 Ba5–/+) 8...Be6 (8...Bc5 9.Kh1–/+) 9.Nc3 (9.Be6 Qe6 10.Nc3 Bc3+=) 9...Bc3–/+ 10.Bc3 0–0 (10...ef4 11.Rab1 b6 12.Bb5+=) 11.f5 (11.Rab1 Rab8+=) 11...Bc4 12.Qc4 Qf7 13.Qb5 (13.Qf7 Kf7 14.d3 d5+=) 13...Rab8–/+ 14.a4 (14.d3 d5–/+) 14...Rfd8 15.a5 (15.Rae1 a6 16.Qb3 b5 17.ab5 Qb3 18.cb3 Rb5–/+) 15...a6 Black gets strong initiative 16.Qe2 d5 17.d3 de4 18.de4 Qe7 (18...Qh5 19.Rfd1–/+) 19.Kh1 (19.Qc4 Nf7–/+) 19...Qc5–+ 20.Bb2 (20.Be1 Rd7–/+) 20...Rd7 (20...Na5 21.Ra4 b6 22.Rfa1–+) 21.Bc1 (21.Ba3 Qc3–/+ (worse is 21...Qa5 22.Qc4 Kh8 23.Rfb1+=)) 21...Nf7 22.g4 (22.Ra4 Rbd8–+ (22...Na5?! 23.Be3 Qc3 24.Bd2 Qc2 25.Ra5+=)) 22...Rbd8 (22...Na5 23.g5 fg5 24.Ng5 Ng5 25.Bg5–+) 23.g5 Nd4 (23...Na5 24.gf6 Nc4 25.fg7 Kg7 26.Ng5 Ng5 27.Bg5+=) 24.Nd4 Qd4 (24...ed4?! 25.gf6 gf6 26.Rg1 Kh8 27.Qg2+=; 24...Rd4?! 25.gf6 Qc6 26.fg7 Kg7 27.Re1+=) 25.Ra3 (25.Rb1 fg5 26.Rb7 Nd6–+) 25...Ng5 (25...fg5 26.Rb3–+) 26.Bg5 fg5 27.f6 (27.Rb3 Qa4–+) 27...gf6 28.Rg3 (28.Rb3 c6–+) 28...Rf8 (28...Kg7 29.Qf3 Rd6 30.Qf5–+) 29.Qg4 (29.Rb3 c6–+) 29...Qc4 30.Rgf3 (30.Qf5 Rff7 31.h4 h6–+ (31...Qc2?! 32.hg5 Rg7 33.Rgg1+=)) 30...Qc6 (30...Rd2 31.h4 Qe2 32.R1f2 Qf2 33.Rf2 Rf2 34.hg5–+) 31.Rf5 (31.c3 b6–+) 31...Rd4 32.Rf6 (32.Re1–+) 32...Rf6 33.Qg5 (33.Re1 Qc3 34.Qg3 Qc2–+) 33...Rg6 (33...Rg6 34.Qf5 Qe4 35.Qe4 Re4–+) 0–1. juanpacio (1755) – sculkin (1865), internet, 2007.

5.Ne2 Na6 6.Ng3 g6 7.0–0 b6 8.c3 Bd6 9.d4 c6 10.a4 Bb7 11.Qe2 Nc7 12.Nd2 Nh6 13.Rae1 Ne6 14.Nf3 Nf7 15.Qc2 0–0 16.Ne2 Rac8 17.Rd1 Kg7 18.Rd2 ed4 19.cd4 Bb4 20.Nc3 d5! 21.Ba2 (21.ed5 cd5 Combination) 21...Nd6 22.Re1 de4 (better is 22...Bc3!? 23.Bc3 Ne4–+) 23.Ne4+= Qd7?? (better is 23...Nf4 24.Bc3 Bc3 25.Nc3 Qd7–/+) 24.Nf6 (better is 24.Nd6 Nf4 25.Nc8+– (25.Nb7?! Qg4 26.Nh4 Rce8+/–)) 24...Rf6+/– 25.Re6 (25.Be6!? Qd8 26.Bc8 Bd2 27.Qd2 Bc8 28.d5+–) 25...Bd2 (25...Re6? 26.Be6 Qc7 27.d5 Kf8 28.Bc8 Qc8 29.Rd4+–) 26.Qd2 Re6 27.Be6 Qe7 28.d5 Kf8 29.Qd4 Ke8 (29...Nf7 30.Qg7 Ke8 31.dc6 Rc6 32.Qg8 Qf8 33.Bf7 Ke7 34.Ba3 Rc5 35.Ne5 Qg8 36.Bg8+–) 30.Qh8 (30.Bc8 Nc8 31.Qh8 Qf8 32.Qh7 Qf5+–) 30...Qf8 31.Qh7 (31.Qh7 Rc7 32.Qc7+–; 31.Bc8 Qh8 32.Bh8 Nc8–/+) 1–0. Grund,Karl – Horniak,Jan, EU/H/GT/12 corr ICCF, 1965.

5.Ne2 c5 6.Nec3 a5?? (better is 6...d6=) 7.Nd5+– Qd6 8.a3 (8.Nb4?! ab4 9.a3 Nc6=) 8...f5?! (8...a4 9.ab4 cb4+–) 9.f4 (9.Nb4?! cb4 10.ef5 Nc6+/–) 9...Kd8 (9...Bd2 10.Nd2 (worse is 10.Kd2 Nc6+–) 10...Nc6 11.ef5+–) 10.Be5 (10.Nb4?! cb4 11.Qe2 Nc6 12.fe5 Qg6+/–) 10...Qg6 11.Bc7 (11.ab4?! d6 12.Nb6 Ra7+–; 11.Nb4 Qg2 12.Rf1 d6 13.Bd6 Qe4 14.Qe2 ab4 15.Qe4 fe4+–) 11...Ke8 12.0–0 (worse is 12.ab4 Qg2 13.Rf1 Qe4 14.Qe2 Nc6+–; 12.Nb4 Qg2 13.Rf1 Qe4 14.Qe2 ab4=) 12...fe4 13.f5 (13.Nb4?! ab4 14.Qe2 d6+=) 13...Qc6 14.Qh5 Kf8 15.Ne7!! Qf6 (15...Ke7 16.Qf7 Mate attack; 15...Ne7 16.Qf7 Mate attack) 16.Ng8 (16.Bg8?! Ke7 17.ab4 Na6+/–; 16.ab4?! Ke7 17.Bg8 Na6+/–) 16...Qd4 17.Kh1 Qc4 (17...Qg1 18.Kg1 g6 19.fg6 Kg7 20.Be5) 18.Bd6 (18.Bd6 Kg8 19.Qe8) 1–0. pierre – jazzy, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 c6 6.0-0 b5 7.Bb3 a5 8.a4 Ba6 9.ab5 Bb5 10.d3 Na6? (better 10...d6=) 11.c4+- Bc4 12.Bc4 Nc5 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Nh6 15.Re1 Nf7 16.Na4 Na4 17.Ra4 Nd6 18.Ba2 Nb5 19.Qd2 Nc3 (19...Qd8+-) 20.Qc3 1-0. chris280zx - banzaj (1645), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

5.Nh3 Nc6 6.Nc3 (better 6.0–0=) 6...Na5 (better 6...Qc5!? 7.Bb3 Nge7=+) 7.Bg8+– Rg8 8.Nd5 Qd6 9.Qh5 g6? (better 9...Kf8!? 10.a3 Nc4 11.ab4 c6+–) 10.Qh7+– Rf8 11.Qg6 Rf7? (11...Kd8 12.Ng5! Bd2 13.Kd2 Nc4 14.Kc1 c6 15.Nf7 Rf7 16.Qf7 cd5+–) 12.f4 c6 (12...Nc4 13.0–0 Bc5 14.Kh1+–) 13.Nb4 Qb4 14.Bc3 Qb5 (14...Qf8 15.fe5 d5 16.Ba5+–) 15.fe5 fe5 (15...b6 16.Rf1 Ba6+–) 16.Ng5 Kd8 17.Be5 Nc4 18.Qg8 Ke7 19.Qf7 (19.Qf7 Kd8 20.Qf8) 1–0. Pierre – GuestPunbv, internet, 2020.

5.Nc3 Na6

6.Ba6 ba6 7.Nd5 Qc5 8.c3 (8.Nb4? Qb4 9.Rb1 Qe4 10.Kf1 Rb8–+) 8...Ba5 9.Qh5 (9.Qb3!?=) 9...g6=+.

6.Nd5 Qc5 7.Ba6 ba6 8.Rb1 (8.Nb4? Qb4 9.Rb1 Qe4 10.Kf1 d5–+) 8...Bb7 (8...Ne7 9.Qh5 Ng6 10.c3= (< 10.Nb4 Qb4 11.Ne2 Qe4–/+)) 9.Nb4 (9.Bc3!? Bc3 10.Rb7+=) 9...Qb4=.

6.Nh3 Bc3 7.Bc3 Nc5 8.d3 (8.Bb4 a5 9.Ba3 Nd3 10.cd3 Qa3=+) 8...d6 9.0–0 g6 10.f4 Na4 (10...Bh3!? 11.gh3 0–0–0=+) 11.Bb5+=.

5.Nc3 Kd8

6.a3 Bc5 7.Nd5 Qe8 8.Ne2!?+=.

6.a3 Bc5 7.Nd5 Qe8 8.Qg4 Qf8 9.Qh5 Nc6 10.Nf3 Na5 11.Ba2 Ne7 12.0–0 Nd5 13.Bd5 (13.ed5 e4 14.Nd4 Qe8+=) 13...c6=.

6.a3 Bc5 7.Nd5 Qe8 8.Nh3 d6= 9.d3 Bh3 10.gh3 Qd7 11.Rg1 f5 (better is 11...c6 12.Ne3 Nh6=+) 12.Nf4+/– Qc6 (12...ef4 13.Rg7) 13.Ne6 Kd7? (better is 13...Kc8 14.Rg7 Bb6+/–) 14.Rg7+–.

6.Nd5 Qc5 7.Qe2 Nc6 8.c3 Ba3 9.Ba3 Qa3 10.Qg4 Qf8 11.Nf3 (11.Qf3!?+=) 11...Na5=.

5.Nc3 Nh6

6.Nd5 Qc5 7.Bb3 b6 8.Qh5 (8.c3 Ba5 9.Qh5 Kd8 10.a4+=) 8...Nf7?? (better is 8...Kd8+/–) 9.Nf6!!+– gf6 (9...Kd8 10.c3 gf6 11.Qf7 Rf8 12.cb4 Rf7 13.bc5 Re7+–) 10.Qf7 (10.Bf7?! Kd8 11.c3 Ba5+/–) 10...Kd8 11.Qf6 Qe7 12.Qh8 Qe8 (12...Qf8 13.Qh7 d6 14.Nf3+–) 13.Qh7 c5 (13...d6 14.Bf7 Qf8 15.f4+–) 14.h4 Bb7 (14...d6 15.Bd5 Nc6 16.c3+–) 15.h5 Nc6 (15...Qe7 16.Qg8 Kc7 17.h6 Be4 18.h7 Bh7 19.Qh7+–) 16.h6 Kc7 17.Qg7 Qh8 (17...c4 18.Bc4 Nd4 19.h7+–) 18.Nf3 Qg7 (18...Rd8 19.Ne5 Nd4 20.Qh8 Rh8 21.c3 Nb3 22.ab3+–) 19.hg7 Ne7 20.Be5 d6 21.Bf6 Ng8 22.Bg8 Rg8 23.Ng5 d5 24.e5 c4 25.Rh8 Rg7 26.Ne6 Kd7 27.Ng7 d4 28.Rd8 Kc6 29.Rb1 Kb5 30.a3 a5 31.ab4 ab4 32.Ne6 Bg2 (32...Be4 33.Nd4 Ka6 34.Ra1 Kb7 35.Rda8 Kc7 36.R1a7 Bb7 37.Bd8 Kd7 38.Rb7 Ke8 39.Bb6) 33.Nd4 Kc5 (33...Ka6 34.Rd7 b5 35.Bd8 b3 36.Ra1) 34.Be7 1–0. pierre – the little rascal, ChessWorld.net, 2005.

6.Nd5 Qc5 7.Bb3 Kf8 8.Qh5 (8.Nb4?! Qb4 9.Qf3 d6=) 8...Qd6 9.f4 (9.Nb4?! Qb4 10.Qf3 d6=) 9...ef4 10.e5 fe5 11.Be5+–.

6.Nd5+/– Qc5 7.Bb3 Ng8+/–.

6.Nd5+/– Qc5 7.Qh5 Kd8+= 8.Ne3 (worse is 8.Nb4 Qc4 9.Bc3 Qe4 10.Ne2 a5–+ (10...Qg2? 11.Rg1 Qe4 12.Rg7+–)) 8...Qd4?? (better is 8...b5 9.Be2 Bb7+=) 9.Bd4+– ed4 10.Nd5 c6 (10...Bf8 11.Nf3+–) 11.Nb4 d5 12.ed5 c5 (12...a5 13.Nd3 b5 14.dc6 bc4 15.Qc5 cd3 16.c7 Kd7 17.cb8N Rb8 18.Qd4 Ke7 19.Qc5 Kd7 20.cd3 Re8 21.Ne2+–) 13.Nd3 Nd7 (13...Re8 14.Kf1 Bg4 15.Qh4+–) 14.Nf4 Nb6 15.Ne6 Be6 16.de6 Nc4 17.Qd5 (17.Qd5 Kc7 18.Qc5 Kb8 19.Qc4+–) 1–0. pierre – TALWYN, ChessWorld.net, 2005.

5.Qe2 Bc5

6.Nc3 c6 7.Na4 Bd6 8.Nc3 b5 9.Bb3 a5 10.a4 b4 11.Nd1 Bc5 12.Nf3 d6 13.0–0 Nh6 14.Re1 Bg4=+.

6.Nf3 Nc6 7.Nc3 d6 8.0–0 Bg4 9.Na4 Qd7 10.Rfb1 Rb8 11.h3 Be6 12.Bb3 Nge7 13.Be6 Qe6 14.Bc3 0–0–/+.

5.Ne2 Ba5

6.0–0 Qb4–/+ 7.Bb3 (7.Bc3 Qc4 8.Ba5 Qe4 9.Bc7 Na6–/+) 7...Qe4 8.d4 d6 9.de5 de5 Black gets in control. 10.Ng3 Qc6 11.Nh5 Qd7 12.Qe2 (12.Qd7 Bd7 13.Ng7 Kf8+=) 12...Qg4–/+ 13.Qb5? (better is 13.Qg4!? Bg4 14.Ng7 Kf8 15.Ne6 Be6 16.Be6+=) 13...Nc6–+ 14.Ng3 Nge7 15.f4 (15.Na3 a6 16.Qd3 Bd7–+) 15...ef4 16.Ne2 Bb6 17.Kh1 Ng6 18.Nd4 (18.h3 Qh4 19.Ng1–+) 18...Bd4 19.Bd4 f3! 20.Rf3 (20.gf3 Qd4) 20...Qd4 21.Nc3 a6 22.Qe2 Nce5 23.Rd1 Qa7 24.Nd5 b5 25.Nf6 (25.Rg3 c6 26.Nc3 Bf5–+) 25...gf6 26.Rf6 Bg4 27.Qd2 Bd1 28.Re6 Ne7 29.Re5 c5 30.Bd5 0–0–0 (30...0–0–0 31.Qd1 Qd7–+) 0–1. Lanca,Ivan (2280) – Makovsky,Petr (2310), Moravia–ch8 corr9800, 1998.

6.Nec3 Nc6+=.

6.Ng3 Qb4 7.Bb3 Nc6 8.0–0=.

6.Ng3 g6 7.Qf3 (7.Nc3 Qc5 8.Bb3 d6=) 7...Nc6=+ 8.0–0 (8.Qb3 Nh6=+) 8...d6 9.Qa3 a6 (9...Bb6 10.Nc3=+) 10.Nc3 Qg7 11.Rad1 (11.Qb3 b5 12.Bg8 Qg8=+) 11...Bg4 (11...b5 12.Be2=+) 12.Rb1 (12.f3 Bd7 13.Nd5 Nge7=+) 12...b5 13.Bg8 (13.Be2 Be6 14.Nd5 A) < 14...Bd2 15.Bb5 Qd7 16.Qa4 (16.Ba6?! Bg5=) 16...ab5 17.Qa8 Kf7 18.Bc1 Bc1 19.Rfc1+/–; B) 14...Nge7=+) 13...Rg8–/+ (13...Qg8?! 14.Nd5 Qf7 15.Bc3 Bc3 16.Qc3=) 14.Nd5 Bd2 15.c4 (15.Bc3 Bc3 16.Qc3 Kd7–/+) 15...Ra7 (15...bc4!? 16.Qa4 Kd7–/+) 16.cb5 ab5 17.Qd3 Bg5 18.Qb5 Bd7 19.Bc1 Kf7 20.Bg5 fg5 21.Qc4 Na5 22.Qc1 Rf8 23.Qe3 (23.Qg5 Nc6+=) 23...c5 24.Qg5 Kg8 25.f4 (25.Rfd1 Nc6=) 25...h6 (25...Nc6=) 26.Qe7 (26.Qh4 Nc4 27.fe5 Rf1 28.Nf1 Qe5 29.Rb8 Kf7 30.Qh6 Qg7 31.Qf4 Bf5 32.ef5 Qd4 33.Qd4 cd4 34.fg6 Kg6+–) 26...Qe7 (26...ef4 27.Qd6 fg3 28.Rf8 Qf8+–) 27.Ne7+/– Kg7 28.f5 Be8 29.Nc8 Ra6 30.Rb6 (30.Rf2 Rf6+=) 30...Rb6 31.Nb6 Bc6 32.fg6 (32.Rd1 Rb8 33.Nd5 Bd5 34.Rd5 Nc4=+) 32...Rf1 (32...Rb8 33.Nd5 Bd5 34.Nf5 Kg6 35.Ne7 Kh7 36.Nd5=) 33.Kf1+= Kg6 ½–½. Benassi,Aspasio (2085) – Makovsky,Petr (2270), WC–2001–F–00002, 2001.

5.Ne2 b6

6.0–0 Bb7 7.Ng3 Nc6 8.c3 Bd6 9.Nf5 Qf8 10.Nd6 cd6 (10...Qd6? 11.Ba3 Nb4 12.Bb4+– (< 12.cb4 Qd4 13.Qe2 Qe4 14.Qe4 Be4+–)) 11.d4 ed4 (11...f5 12.Nd2=) 12.cd4+= Nge7 13.Nc3 a6 14.a4 f5 15.ef5 Qf5 16.Re1 Kd8 17.Ne4 Qg6 18.Qb3 Nc8 19.Bf7 Na5 (19...Qf5 20.Rac1 Rf8 21.Nd6 Nd6 22.Qb6 Kc8 23.Ba3+–) 20.Qa2 (better is 20.Qf3!? Be4 21.Re4+– (21.Qe4?! Qe4 22.Re4 Rf8+=)) 20...Qf5+= 21.Ng3 Qf6 22.Rac1 Rf8 23.Bd5 Qf2 (better is 23...Bd5 24.Qd5 Nc6+= (24...Qf2 25.Kh1 Nc6 26.Rf1+–)) 24.Kh1+– Re8? (better is 24...Nc6 25.Bc6 Bc6+– (< 25...dc6 26.Rf1+–)) 25.Re8 Ke8 26.Bb7 Nb7 27.Rf1 Qe3 (27...Qf1 28.Nf1 Ne7+–) 28.Qg8 (28.Qg8 Ke7 29.Qf8 Ke6 30.Qf7) 1–0. Brzoza,Miroslaw – Ulinski,James E, corr Poland, 1980.

6.0–0 Bb7 7.Ng3 g6 8.c3 Bc5 9.d4 Ba6?? (better is 9...Bd6=) 10.Ba6+– Na6 11.Qd3 Nb4 (11...Nb8 12.dc5 Qc5 13.Rd1+–) 12.cb4 Bb4 13.de5 fe5 (13...c6 14.a3 Ba5+–) 14.Qd5 c6 15.Qe5 0–0–0 (15...Qe5 16.Be5 Nf6 17.Bf6 Rf8+–) 16.Qh8 h5 17.Qd4 h4 18.Ne2 h3 19.g3 g5 (19...d5 20.e5+–) 20.e5 Bc5 21.Qa4 Kb7 22.Nd2 b5 (22...d6 23.Ne4 Qf7 24.Ng5+–) 23.Qc2 d6 24.Ne4 Rf8 (24...Qf7 25.ed6 Bd6 26.Ng5+–) 25.Rac1 d5 26.Nc5 Kc7 27.Na6 Kb6 28.Qc6 Ka5 Black prepares b4 29.Nc7 (29.Bc3 b4 30.Nd4 bc3 31.Qb5) 29...Rb8 (29...Qc7 30.Qc7 Ka4 31.Qa7 Kb4 32.Ba3) 30.Bc3 b4 31.Qa6 1–0. pierre – shadowfakx, ChessWorld.net, 2005.

6.c3 Ba5=+.

6.Nbc3 Nh6 (6...Qc5 7.Bb3=+) 7.0–0 (7.Nd5 Qc5 8.Bb3 Bb7=) 7...Nf7 (7...c6 8.a3 Ba6 9.Ba6 (< 9.ab4 Bc4 10.Ba3 0–0=+) 9...Bc3 10.Bb7 (< 10.Bc3 Na6 11.d4 0–0=+) 10...Bb2 11.Ra2 Ba3 12.Ba8+=) 8.a3 (8.Nd5 Qc5 9.Bb3 Bb7=) 8...Ba5 (8...Bc3 9.Nc3 Ba6 10.Bf7 Qf7 11.d3=+) 9.d4 (9.Nd5 Qc5 10.Ne3 Bb7=) 9...ed4 (9...c6 10.Bf7 Kf7 11.de5 Qe5 12.Re1=+) 10.Qd4 (10.Nd4 Nd6 11.Nd5 Qd8+=) ½–½. Hirtreiter,Michael – Graber, BdF, 1988.

5.Ne2 Qc5

6.Bb3 Qc6=.

6.Bb3 d6 7.0–0 Nd7 8.c3 Ba5 9.d4 ed4 10.cd4 Qg5 11.f4 Qg6 12.Ng3 f5 13.ef5 Qf5?? (better is 13...Qh6+=). Woelfelschneider,Peter – Schwentlick,Thomas, corr ICCF, 1982.

5.Nf3 Qc5

6.Qe2 d6 7.c3 Ba5 8.Ba3 Qb6 9.0–0 Bg4 10.Rc1 Ne7 11.h3 Bh5 12.Rc2 a6 13.Rb2 Qa7 14.d3 b5–/+.

6.Qe2 Ne7 7.c3 Ba5 8.Ba3 Qb6 9.0–0 Nbc6 10.Rd1 d6 11.d3 f5 12.ef5 Bf5 (< 12...Nf5 13.d4 Nce7 14.de5+/–) 13.d4 Ng6 14.de5 (14.Ne5 Nce5 15.de5 Ne5 16.Rd5–/+) 14...Nce5 15.Ne5 Ne5=.

5.f4 Nc6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Nc6 5.f4 Qe7).

6.Qh5 g6 7.Qh4 d6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Nc6 5.f4 d6 6.Qh5 g6 7.Qh4 Qe7).

5.Nh3 d6

6.a3!? Ba5 7.Nc3=.

6.c3 Bc5= 7.0–0 Be6+= 8.Be6 Qe6 9.d4 Bb6 10.f4 (10.a4 a5+=) 10...Nc6 11.Kh1 Qf7 (11...Qd7 12.d5 Nd8 13.Nd2+=) 12.fe5 de5 13.d5 0–0–0 (13...Nd8+=) 14.Qc2 (14.Qg4 f5 15.Ng5 A) 15...fg4? 16.Nf7 (16.Rf7?! Nf6+=) 16...Nf6 17.dc6+–; B) 15...Qf6 16.Qf5 Qf5 17.Rf5 Nf6+/–) 14...Nb8 (14...Na5!? 15.Ng5 Qg6=) 15.Ng5+= Qd7 16.Ne6 Re8 17.c4 Be3?? (17...Re6!? 18.de6 Qe6+=) 18.Nc3?? (better is 18.Qb3 Bd4 19.Bd4 Re6 20.de6 Qd4 21.Qg3+–) 18...Na6+/– 19.Rad1 Bc5 20.Na4 (20.Qd3+/–) 20...Bb4 (20...Re6 21.de6 Qe6 22.Nc5 Nc5 23.Ba3+/–) 21.Rb1 (21.a3 Bf8 22.Be5 Ba3+–) 21...Ba5 (better is 21...Re6!? 22.de6 Qe6+=) 22.Ba3 Re6 23.de6 Qe6 24.Qb3 Qc6?? (better is 24...b6+/–) 25.Bf8+– h5 (25...Nh6 26.Bg7 Rg8 27.Bh6 Qe4 28.Rb2+–) 26.Qh3 (26.c5 Nh6 27.Bg7 Re8 28.Rf6 Qe4+–) 26...Kb8 (26...Qd7 27.Qd7 Kd7 28.Bg7+–) 27.Rbd1 (27.Rfd1!? Qe8 28.Qb3 Bb6+–) 27...Qe8 28.Bg7 Rh7 29.Bf6 Nf6 30.Rf6 Rh8 31.Qb3 (31.Qd7 Qd7 32.Rd7 Bb4+–) 31...Qe7?? (31...Bb6+–) 32.Ra6 (32.Ra6 Bb6 33.Nb6 cb6 34.Ra3+–) 1–0. Tagirov,Kajum K (1865) – Shamigulov,Albert, Championship Respublik Bashkortostan, 2010.

6.c3 Bc5 7.d4 Bb6 8.a4 ed4 9.0–0 dc3 (9...Bh3!? 10.gh3 Nc6=) 10.Nc3+– Be6 (10...Bh3 11.Nd5 Qd7 12.gh3+–) 11.a5 (better 11.Nd5 Bd5 12.ed5+– (12.Qd5?! c6 13.Qd1 Nd7+–; worse 12.Bd5 Nc6+–)) 11...Ba5? (11...Bc4 12.ab6 cb6+= (12...Bf1?? 13.Ra7 Nh6 14.Ra8+–)) 12.Nd5+– (12.Ra5?! Bc4 13.Qa4 Nc6 14.Qc4 Na5 15.Qb5 Nc6 16.Qb7 Rb8 17.Qc6 Qd7 18.Qd7 Kd7=+) 12...Qd8 (12...Bd5 13.Qd5 Nc6 14.Bb5+–) 13.Ra5 c6 14.Ra3 (better 14.Ne3 d5 15.ed5 cd5 16.Rd5 Bd5 17.Nd5+–) 14...cd5+– 15.ed5 (better 15.Nf4 dc4 16.Ne6+–) 15...Bf5? (better 15...Bh3 16.Rh3 Nd7+–) 16.Re1+– Kf7 (16...Kf8 17.Nf4+–) 17.g4 (17.Nf4 Kf8+–) 17...Bg6 18.Qe2 (18.Nf4 Nd7 19.Ne6 Qc8+–) 18...Nh6 (18...Kf8 19.Nf4 Bf7 20.Qe4+–) 19.Re3 Rf8 (19...Qc8 20.Re7 Kf8 21.Ba3+–) 20.Ng5 (better 20.Re7 Kg8 21.g5+–) 20...Kg8 21.Re7?? (21.Ne6 Qc8 22.Nf8 Kf8+–) 21...Qc8?? (21...Nf7!? 22.Nf7 Bf7=) 22.Bb5?? (better 22.Qe6 Qe6 A) 23.R1e6 Rc8 (23...fg5 24.Rg7 Kh8 25.Rgg6 Rf6 26.Bf6) 24.Bd3 Na6 25.Bg6 hg6 26.Bf6 gf6 27.Rf6 Rc4+–; B) 23.de6 Rc8 (23...fg5 24.Rg7 Kh8 25.Rg6 Rf6 26.Bf6) 24.Rc7 Na6 25.Rc8 Rc8 26.e7 Kh8 27.Nf7 Bf7 28.Bf7 Nc7+–; C) 23.Ne6 Ng4 24.Rg7 Kh8 25.Rg6 hg6 26.Nf8+–) 22...Na6+= (22...fg5?? 23.Rg7 Kh8 24.Rg6 Qc3 25.Bc3 Rf6 26.Bf6) 23.Ne6 Bf7?? (better 23...Rf7 24.Re8 Qe8 25.Be8 Re8+–) 24.Bd7+– Qb8 (24...Re8 25.Re8 Qe8 26.Be8 Re8 27.Ba3+–) 25.g5 Nf5 (25...Nc5 26.gh6 Nd7 27.Rd7 Qe8 28.Rb7 Qa4 29.hg7 Rfe8 30.Bf6 Rac8+–) 26.gf6 g6 (26...Nc7 27.fg7 Ne6 28.gf8Q Qf8 29.Rf7 Neg7 30.Rf8 Rf8 31.Qg4 b5 32.Bf5 Rf6 33.Bf6 b4 34.Qg7) 27.Nf8 Qf8 28.Rf7! (28.Rf7 Qf7 29.Be6+–) 1–0. Strukov,VI – Sorokin, corr, 1977.

5.a3 Ba5

6.Nc3 Bb6 7.Nd5 (7.Nf3 Bf2 8.Kf2 Qc5 9.d4 Qc4 10.de5 Ne7 11.ef6 Qc5 12.Qd4 Qd4 13.Nd4 0–0+=) 7...Qc5 8.Qe2 (8.Qh5 Kf8 9.Ne3 g6+=) 8...c6 (8...Nc6 9.a4 d6 10.Nf3+=) 9.Nb6+= ab6 10.d4 ed4 11.Nf3 b5 (better is 11...Qa5!? 12.Nd2 c5+/–) 12.Bb3+/– b4 13.Bd4 Qa5? (better is 13...Qe7 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Qb4 16.Nd2 Na6+/–) 14.0–0 White prepares the advance e5 14...ba3 15.e5 fe5 (15...f5+–) 16.Be5 Ne7 (16...Kd8 17.Bd6 Qf5+–) 17.Bd6 Qd8 18.Rfe1 (18.Ng5 Rf8 19.Qh5 Ng6 20.Rfe1 Qe7 21.Re7 Kd8 22.Bc7 Kc7 23.Ne6 Kb6 24.Qc5 Ka6 25.Ra3) 18...b6 19.Be7 (19.Ng5 Rf8 20.Qh5 g6 21.Qh7 Rf6 22.Re7 Qe7 23.Qe7) 19...Ba6 (19...d5 20.Bd8 Be6 21.Qe6 Kd8 22.Qd6 Nd7 23.Ne5 Ra7 24.Nc6 Kc8 25.Na7 Kd8 26.Nb5 Kc8 27.Qc7) 20.Qe5 d6 (20...Bc4 21.Bc4 Qc8 22.Bg5 Kf8 23.Qd6) 21.Bd6 Kd7 (21...Qe7 22.Qe7) 22.Qe6 1–0. DEFFM – GuestBRLDww, freechess.org, 2018.

6.Nc3 Bc3 7.Bc3 d6 8.Nf3 Be6 9.Qb1 b6 (9...Bc4? 10.Qb7 Kd7 11.Qa8+–) 10.Qb3 Bf7 11.Bd5 c6 12.Bf7 Qf7 13.Qb4 Qe6 14.0–0 Ne7 15.Qa4 b5 16.Qa5 Nd7 17.a4 a6 (better is 17...ba4!? 18.Ra4 0–0–/+) 18.ab5= cb5 19.Qb5 ab5 20.Ra8 Kf7 21.Rh8 Nf8 22.Ra1 Qd7 23.Nh4 g6 24.Ra8 Nc8 25.Nf3 (25.Rb8 Kg7 26.Rf8 Kf8–+) 25...Kg7 (25...Qb7!? 26.Ra3 Qe4 27.d3–+) 26.Rf8 Kf8 27.Rb8 Kg7 28.Ba5 (28.h4 Qc6–+) 28...Qc6 29.h4 Ne7 (29...Qc2 30.Rb7 Kh6 31.d4 Qe4 32.Bd2 Kh5 33.Rh7 Kg4 34.Ne5 Kf5 35.Nf3–+) 30.Bb4 Qe4 31.Bd6 Nf5 32.Bc5 Qc2 33.Rb5 e4 34.Nd4 Qd1 35.Kh2 Nh4 (35...Qd2?! 36.Rb7 Kg8 37.Rb8 Kf7 38.Rb7 Ke8 39.Nf5 gf5 40.Rh7–/+) 36.Ne6 Kf7 37.Nf4 Qg4 (37...Qd2 38.Rb7 Ke8 39.Ne6+=) 38.Rb7 Kg8 39.Rb8 Kg7 40.Rb7 Kg8?? (better is 40...Kh6 41.Bf8 Kg5–+) 41.Rb8= Kf7 42.Rb7 Ke8 43.Re7 Kd8 44.Re4 Kd7 45.f3 Qf5 46.d4 g5 47.Ne2 Ng6 48.Ng3 Qd5 49.Nh5 Qc6 50.Re1 f5 51.Ra1 Qb5 52.Ra7 Ke6 53.Ng7 Kf6 54.Nh5 Ke6 55.Ng7 Kd5 56.Nf5 Qb8 57.Nd6 Nf4 (57...Qf8 58.Nf7 Qb8 59.g3=) 58.Ra5+= (58.Rh7?? Qb2 59.Kg3 Qg2) 58...Ke6 59.Ne4 Qb2 60.Ra6 (60.Ng5 Kf6 61.Ne4 Kg7 62.Ra7 Kg6 63.Ra6 Kg7+=) 60...Kd5 Exerts pressure on the isolated pawn (60...Kd7!? 61.Nf6 Kc7 62.Ra7 Kc6 63.Ra6 Kc7 64.Ra7 Kc6 65.Ra6 Kc7=) 61.Ra2+= Qb8 (61...Qa2 62.Nc3 Double attack (62.Nc3 Decoy)) 62.Ra5+/– Kc4 63.Bd6 Qb2 (63...Qd8 64.Rg5 Ne6 65.Rh5+/–) 64.Rc5 (64.Rg5?! Ne6 65.Rh5 Nd4+=) 64...Kd3 65.Rg5 Ne2 66.Nf2 Kd2 67.d5 Qa1 68.Bc5 Qf6 1–0. valeriuzaharia (2015) – onny555 (1905), gameknot.com, 2012.

6.Nf3 Qc5 7.Bb3 Qc6 (7...d6 8.0–0+=) 8.Qe2 (8.0–0 Ne7 9.d4 d6=) 8...g5 (8...d6 9.0–0+=) 9.0–0= g4 10.Ne5 (10.Ne1!? d6 11.Bd5=) 10...fe5+= 11.Qg4 Qg6 12.Qe2? (better is 12.Qg6!? hg6 13.Be5+=) 12...Nc6–+ 13.Qb5 (13.f4 Nf6 14.f5 Qg5–+) 13...a6 (13...Qe4 14.Bd5 Nd4 15.Qa5 (15.Be4 Nb5 16.Be5 d5+/–) 15...Ne2 16.Kh1 Qc2 17.Be5+–) 14.Qc5 (14.Qe2 Nf6 15.d3 Nd4 16.Bd4 ed4–+) 14...Nf6 (14...Qe4?! 15.Bd5 d6 16.Qc6 bc6 17.Be4=) 15.Nc3 (15.Re1–+) 15...Ne4?? (better is 15...d6 16.Qe3 Bc3 17.Bc3 Qe4–+) 16.Ne4= Rf8 17.Ng3 (17.Bd5 b6 18.Qe3 Rf5+=) 17...Bd2 18.Rad1 (18.Be5 d6 19.Qd5 de5 20.Qd2 Bd7=) 18...Ba5 (18...d6 19.Qc4 Bf4 20.Ne2–/+) 19.Bc3 (19.Qd5 Qg5+=) 19...b6 (19...d6!? 20.Qe3 Bb6–+) 20.Qe3+= Qg7 (20...Bc3 21.Qc3 Bb7 22.Bd5–/+) 21.Ba5 (21.Bd5!? Bc3 22.Qc3=) 21...Na5+= (worse is 21...ba5 22.Bd5+=) 22.Nf5?? (better is 22.f4 d6 23.Rde1=) 22...Rf5–+ 23.Rd5 (23.Bd5 Bb7 24.Bb7 Nb7 25.Qe4–/+) 23...Nb3 24.cb3 Bb7 (24...Bb7 25.Rfd1 0–0–0–+) 0–1. smooth_moves03 (1995) – minimardi (2165), ICC, 2003.

6.f4 Nc6 7.f5 d6 (7...g6 8.Qg4+=) 8.Qh5 Kf8 (8...Kd8 9.Bg8 Rg8 10.Qh7+=) 9.Nc3 (9.Ne2 Bb6+=) 9...Bc3 (9...g6 10.fg6 Qg7 11.Qf3 hg6 12.Nge2+=) 10.Bc3= Bd7 (10...Qe8 11.Qf3=) 11.Rb1 b6 12.Qe2 (12.Nf3 g6 13.fg6 Qg7=) 12...Nd4 13.Qd3 (13.Bd4 ed4 14.Kf2 Re8+=) 13...Nh6+= 14.Nh3 (14.Kf2 Re8+=) 14...b5 (14...Nhf5 15.0–0 (worse is 15.ef5 Bf5 16.Qg3 Bh3 17.Qh3 Nc2 18.Kf2 Na3–/+) 15...Nh6 16.Nf4+=) 15.Ba2 (15.Bb3 Nhf5 16.ef5 Bf5+=) 15...c5 (15...Nhf5 16.Bd5 c6 17.ef5 cd5 18.0–0 Nf5 19.Rf5 Bf5 20.Qf5–/+) 16.Bd4 (16.Bd5 Re8 17.0–0 c4=) 16...ed4 (16...c4!? 17.Qf3 ed4–/+) 17.Bd5= c4 (17...Re8 18.0–0=) 18.Qd4+= White gets in control 18...Nf5 19.Qf2 Re8 20.0–0 Qe5 (20...Nh6 21.Qa7 Bh3 22.Qe7 Ke7 23.gh3+=) 21.Nf4 Nd4 22.Qh4 (22.c3 Nb3 23.Qa7 Rd8+/– (23...Nd2?? 24.Qd7 Re7 25.Qh3+–)) 22...Be6 (better is 22...Ke7!? 23.c3 Nb3=) 23.Ne6 (23.c3 Bd5 24.ed5 Nc2+/–) 23...Ne6+= 24.Rb5 White gets strong play along the open b–file 24...Qd4 25.Qf2 Qf2 26.Kf2 Nc5 27.Ke3 a6 (27...h5 28.Ra5 Re7 29.d4 cd3 30.cd3+–) 28.Rb6+– Ne4 29.Kd4 Nd2 30.Rd1 c3 31.Rb7 Threatening mate: Rf7 31...h5 (31...h6 32.Rf7 Kg8 33.Rc7 Kh7 34.Rc3+–) 32.Kc3 (better is 32.Rc7!?+–) 32...Ne4 33.Kd4 (33.Kb2 Nc5 34.Rf7 Kg8 35.Rf6 Kh7 36.Rd6 Rhf8+–) 33...Ng5+/– 34.Rdb1 h4 (34...Rh6!? 35.R1b6 Ne6 36.Be6 Re6 37.Ra6 Kg8+/–) 35.R1b6+– h3 36.g3 Rh6 (36...f5 37.Rd6 Rh6 38.Rdd7+–) 37.Rd6 f5 38.Rdd7 Rg6 39.c4 f4 40.gf4 Ne6 41.Kc3 (41.Be6 Ree6 42.c5 Re8+–) 41...Rf6 42.c5 Rf4 43.c6 Nc5?? (43...Rc8+–) 44.Rf7 Rf7 45.Rf7 (45.Bf7?! Rc8 46.Bc4 Rc6 (46...Nb7?! 47.cb7 Rb8 48.Bd5–/+) 47.Rf7 Ke8 48.Rg7 Nd7+=) 45...Kg8 46.Rf3 Kh7 47.Bf7 Ne4 48.Kc2 Ng5 (48...g5 49.Be8 Nd6 50.Rh3 Kg7 51.c7+–) 49.Rh3!! Nh3 50.Be8 (50.Be8 Nf4 51.c7+–) 1–0. Katalymov,Boris N – Muratov,Vladimir, Novgorod, 1961.

6.f4 ef4 7.Qh5 Kd8 8.Qa5 Qe4 9.Be2=.

6.Nh3 d6 7.Nc3 f5 8.Qh5 g6 9.Qf3 Bc3 10.Bc3 fe4 11.Qe4 Nc6 12.Qe3 Qh4 13.Nf4 Bf5 14.g3 Qe7 15.Nd5 Qd7 (15...Qg7 16.Rb1 0–0–0 17.f4=) 16.d3 0–0–0 17.Bb5 (17.Rb1 Bh3=+) 17...Bh3 18.Nb4 (18.Qe4 a6 19.Ba4 Bf5=+) 18...Nge7–/+.

6.Qh5 g6 7.Qh4 (7.Qe2 c6+=; 7.Qf3 Nc6=+) 7...d6 8.f4 Be6 9.Be6 Qe6 10.Nf3 Nd7 11.0–0 (11.Kd1 0–0–0–/+) 11...0–0–0 (11...Qc4!? 12.fe5 Qc2–+ (12...Ne5?! 13.Nc3=+; 12...de5?! 13.Nc3=+)) 12.Nc3=+ Ne7 13.Kh1 h6 14.Qg3 Bc3 15.Bc3 Qc4 16.Rfe1 g5 17.fe5 fe5 18.Bb4 (18.Rab1 Nc6–/+) 18...Nc6 (18...Qc2?! 19.Bd6 Nc6 20.Be5 Nde5 21.Ne5 Ne5 22.Qe5 Qd2 23.Rab1=+) 19.Bc3 (19.Rac1 Nb4 20.ab4 Qb4–/+) 19...Rdf8 20.Re3 (20.Rab1 Rf4 21.Bb4 Rhf8–+ (21...Nb4?! 22.ab4 Re4 23.Ra1–+)) 20...Rf4 21.Rc1 (21.Qe1 Rhf8–+) 21...Nf6 22.Ba1 (22.Qe1 Re4 23.Re4 Qe4–+ (23...Ne4?! 24.Be5 Ne5 25.Ne5–+)) 22...Ne4 (worse 22...Re4 23.d3 Qc5 24.Re4 Ne4 25.Qg4 Kb8 26.Qe4 (worse 26.de4 Qa3 27.Rf1 Nb4=) 26...Qa3 27.Rf1+=) 23.Qe1 Nc5 24.d3 Qf7 25.Bc3 Rf8 26.h3 Ne6 27.Rb1 Ned4 (27...h5!? 28.Nd2–+) 28.Bd4 ed4 (28...Rd4?! 29.Nd4 Nd4 30.Qb4=+) 29.Re2 (29.Re4 Qd7 30.Rf4 Rf4–+) 29...b6 (29...g4 30.hg4 Rg4 31.Re4 Qh5 32.Nh2–+) 30.Re4 Re4 (30...Qa2 31.Rf4 Rf4 32.Rc1–+) 31.Qe4 d5 32.Qg4 Qf5 33.Qh5 g4 (33...Qf6!? 34.Qg4 Kb7 35.Re1–+) 34.hg4–/+ Qh5 35.gh5 Rf5 36.Kh2 (36.Kg1 Kd7–/+) 36...Rh5–+ 37.Kg3 Rf5 38.Kg4 (38.Rh1 Rf6–+) 38...Rf6 39.Re1 (39.Kh5 Kd7–+) 39...Kd7 40.Kh5 Kd6 (40...b5 41.Rh1–+) 41.Re2 (41.Re8!?–/+) 41...Kc5 (41...a5 42.Re8 b5 43.Rh8–+) 42.Nh4 (42.Nh2 b5–+) 42...Kb5 (42...Nd8 43.Re7 Ne6 44.Rh7–+) 43.Ng6 (43.g4 Ka4–+) 43...Ka4 44.Kh6 Ka3 45.g4 Kb4 (45...a5 46.g5 Rf1 47.Nh4–/+) 46.g5–/+ Rd6 (46...Rf3 47.Ne7 Kc5 48.Nc6 Rh3 49.Kg7 Kc6 50.g6=) 47.Kh7 a5 (47...Rd7 48.Kh6–/+) 48.Nf4 Kc3 (48...a4 49.g6 a3 50.g7–/+) 49.g6 Rd7 50.g7 Nb4 51.Kh6 Rg7 52.Kg7 c6 53.Kf6 (53.Re6 Kc2 54.Ng6 Kd3 55.Ne5 Kc3 56.Rf6–+) 53...a4–+ 54.Ke5 a3 55.Rh2 Nc2 (better 55...a2 56.Rh1 Kb2–+) 56.Nd5?? (better 56.Kd6 a2 57.Rh1–+) 56...cd5 57.Kd5 (57.Rh8 b5 58.Kd5 b4–+) 57…a2 0–1. Jacobs,Jean – Demoulin,Paul, Belgian championship, 1970.

6.Nf3 Nh6

7.0–0 Nf7 8.d3 0–0 9.Nh4 (9.d4 ed4 (9...Nc6 10.d5 Ncd8 11.d6 Qd6 12.Qd6 cd6+=; 9...d6 10.Qd3 ed4 11.Nd4 Re8 12.Nd2 Kh8+=) 10.Nd4 Nc6 11.Qd3 Re8 12.Bc3 Nd4–/+; 9.Nc3 c6 (9...d6 10.Nd5 Qd7 11.d4 b5 12.Bb3 c6+=) 10.d4 d6 11.Qd3 Nd7 12.Rfd1 ed4+=; 9.Bc1 d6 (9...Nc6 10.c3 d6 11.Nh4 Qd7 12.Nf5 Ne7+=; 9...c6 10.d4 b5 11.Bb3 ed4 12.Qd4 Bb6+=) 10.Be3 c6 11.Nbd2 b5 12.Bb3 Bc3–/+; 9.c3 d6 (9...Bb6 10.Nh4 g6 11.Bc1 d6 12.Nf3 Nc6+=; 9...c6 10.Nbd2 Qd8 11.Ba2 Na6 12.d4 d5+=) 10.Nbd2 f5 11.Rb1 fe4 12.Ne4 c6–/+) 9...d6 (9...Qc5 10.Bc1 d6 11.Qf3 Nc6 12.c3 Ne7+=) 10.Nf5 (10.Qf3 c6+= 11.Nf5 Bf5 12.Qf5 Rd8+=) 10...Bf5–/+ 11.ef5 Kh8 (11...c6 12.Be6–/+ Na6–/+) 12.Bd5 (12.a4 Rd8–/+ (12...Nd7–/+); 12.c3 c6–/+) 12...c6 13.Bb3 d5 14.Nd2 (14.c4 d4–/+) 14...Nh6–+ 15.g4 (15.c4 Qd6–+) 15...Nd7 (15...Ng4!? 16.Qg4 Bd2 17.Rfd1–+) 16.h3 (16.c3 Rfe8–+) 16...Bc7 (16...Nf7 17.Re1–+) 17.Nf3 Nc5 18.Ba2 Na4 19.Bc1 Rad8 (19...Nf7 20.Qd2–+) 20.Qe1 (20.Bb3 Nc5–+) 20...e4 (20...Nf7 21.Rb1 Nd6 22.c4 dc4 23.dc4–+) 21.de4 de4 22.Nh4?? (better is 22.Bh6 gh6 23.Qe3–+) 22...Qe5 23.f4 (23.Nf3 Qa1 24.Qe4 Nc3–+) 23...Qa1 24.Bb3 Bb6 (24...Nc3 25.Be3 Rd1 26.Qf2 Bf4 27.Bf4 Rf1 28.Qf1 Ne2 29.Kg2 Qf1 30.Kf1 Nf4 31.Ng2 Nh3 32.Ne3–+) 25.Kh2 (25.Be3 Qa3 26.Bb6 Nb6 27.Qe4 Rfe8–+) 25...Qd4 (25...Nc3 26.Ng2 Rd1 27.Qd1 Nd1 28.Rd1–+) 26.Ba4 (26.Ng2 Nc5–+) 26...Qa4 27.g5 (27.Qe2 Rfe8–+) 27...Qc2 28.Rf2 (28.Ng2 Nf5 29.Qb4–+) 28...Bf2 (28...Bf2 29.Ng2 Nf5–+) 0–1. Breitenstein,Otto – Koerner,S, BdF, 1985.

7.0–0 Nf7 8.d3 d6 A) 9.Nh4 c6 (9...Nc6 10.Qh5 Qf8 11.Nc3 Nd4 12.Nd5 c6+=; 9...0–0 10.Qf3 c6 11.Nf5 Bf5 12.Qf5 Rd8+=; 9...g6 10.Nf3 Be6 11.Nbd2 Bd2 12.Nd2 c6+=; 9...Qd8 10.Qf3 g6 11.Qg3 c6 12.Bf7 Kf7+=; 9...a6 10.Qh5 Qf8 11.Nf3 b5 12.Bb3 Nd7+=) 10.Qh5 0–0 11.Nf5 Qd8 12.Nc3 d5+=; B) 9.d4 Nd7 (9...0–0 10.Qd3 ed4 11.Nd4 Re8 12.Nd2 Kh8+=; 9...Be6 10.Be6 Qe6 11.Qd3 0–0 12.Nc3 Bb6+=; 9...ed4 10.Nd4 Ne5 11.Bd5 c6 12.Bb3 Na6+=; 9...c6 10.Nbd2 Be6 11.d5 cd5 12.ed5 Bd7+=; 9...Nc6 10.d5 Ncd8 11.Nbd2 f5 12.ef5 0–0+=) 10.Nbd2 ed4 11.Bd4 Nde5 12.c3 Nc4–/+; C) 9.c3 0–0 (9...Bb6 10.Nbd2 0–0 11.Nh4 g6 12.Nhf3 Nc6+=; 9...Nc6 10.Nbd2 0–0 11.Bd5 Bb6 12.d4 Bg4+=; 9...Bd7 10.d4 b5 11.Bb3 0–0 12.a4 ba4+=; 9...c6 10.Nbd2 0–0 11.d4 Bg4 12.Qa4 Bb6+=; 9...Nd7 10.Nbd2 c6 11.Re1 b5 12.Bf7 Qf7+=) 10.Nh4 c6 11.Qf3 Qd7 12.Bb3 Na6–/+; D) 9.Bc1 c6 (9...0–0 10.Be3 Bb6 11.Bd2 Be6 12.Be6 Qe6–/+; 9...f5 10.c3 fe4 11.de4 Bb6 12.Qd3 Be6–/+; 9...a6 10.Be3 0–0 11.Bb3 Nc6 12.c3 Be6+=; 9...Nd7 10.c3 0–0 11.Be3 Bb6 12.Nh4 Be3+=; 9...Bd7 10.Be3 b5 11.Bb3 Bb6 12.Nbd2 0–0–/+) 10.Bf7 Qf7 11.Nbd2 Be6 12.Nb3 Bc3–/+; E) 9.Qe2 Bg4 (9...Be6 10.d4 0–0 11.Be6 Qe6 12.Qd3 Bb6–/+; 9...0–0 10.d4 Nd7 11.Nc3 Nb6 12.Nd5 Nd5–/+; 9...Nc6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Be6 12.Be6 Qe6+=; 9...c6 10.d4 0–0 11.Rd1 Nd7 12.Nbd2 ed4+=; 9...Bd7 10.Nc3 c6 11.Rfe1 b5 12.Bb3 0–0–/+) 10.h3 Bh5 11.c3 c6 12.Bb3 Nd7–/+; F) 9.Bc3 Nc6 (9...Bb6 10.Bd2 Be6 11.Be6 Qe6 12.Nc3 f5+=; 9...Bc3 10.Nc3 c6 11.d4 0–0 12.Qd3 b5+=) 10.Bd2 0–0 11.c3 Bb6 12.Nh4 g6–/+; G) 9.Nc3+= c6 (9...0–0 10.Nd5 Qd7 11.d4 b5 12.Bb3 c6+=) 10.d4 b5 11.Bb3 0–0 12.Qd3 a6+=; H) 9.Nfd2 0–0 (9...Be6 10.Be6 Qe6 11.Nc4 Bb6 12.Nb6 ab6+=; 9...Bd7 10.Nc3 c6 11.Nb3 Bc3 12.Bc3 0–0+=) 10.Nb3 Nc6 11.Qh5 a6 12.Bc1 Be6+=.

5.a3 Bc5

5.a3 Bd6 6.Ne2 b6 (6...c6 7.0–0=) 7.Nbc3= Ba6 8.Nd5 Qf8 9.Ba2 c6 10.Ne3 Ne7 11.0–0 Ng6 12.Nf5 Bc7 (12...Ba3? 13.Ba3 Be2 14.Qe2+– (14.Bf8?! Bd1 15.Bg7 Bc2+=)) 13.d3 Ne7 14.Neg3 Nf5 15.Nf5 g6 16.Ne3 Bd6 17.f4 Qh6?? (better is 17...Bc5 18.Qe2 Qd6 (18...Ba3?? 19.Ba3 c5 20.fe5+–) 19.fe5 fe5=) 18.Ng4+– Qg7 (18...Qh4 19.g3 Qh3 20.Nf6 Kd8 21.fe5 Bc5 22.Kh1 Rf8+–) 19.fe5 fe5 20.Rf7 (20.Rf7 Qf7 21.Bf7 Kf7 22.Ne5 Ke8 23.Nd7 Nd7 24.Bh8+–) 1–0. DEFFM – Slooowly, freechess.org, 2018.

6.d3 Nc6 7.f4 (7.Nc3!?+=) 7...ef4 8.Ne2 (8.Nc3 Ne5 9.Bg8 Bg1=) 8...f5 (better is 8...Ne5!? 9.Nd2 Be3–+) 9.Nf4+= Nf6 (9...fe4 10.Nd5 Qf8 11.Nc7 Kd8 12.Rf1+/–) 10.Nd2 (10.Nc3 Qe5 (10...fe4 11.Ncd5 Qd6 12.Nf6 gf6 13.Qh5 Kd8 14.Ne6 de6 15.Bf6 Ne7 16.Bh8 ed3 17.Rd1 Bb4 18.ab4 Qb4 19.Kf1+–) 11.Ncd5 Nd4 12.Nf6 Qf6+=) 10...Rf8 (10...Ne5 11.Bb3 Neg4–+) 11.Qe2 (better is 11.Bf6!? Qf6 12.Nd5+=) 11...Nd4–+ 12.Bd4 Bd4 13.Rb1 (13.Rb1 fe4 14.de4–+). nimzo1 – TheWelshKnight, ChessWorld.net, 2014.

6.Ne2 Bf2!–/+ 7.Kf2 Qc5 8.Ke1 (better is 8.d4!? Qc4 9.Nd2–/+) 8...Qc4–+ 9.d3 Qc6 (9...Qb5 10.Bc1–+) 10.Ng3 (10.Nd2 Ne7–+) 10...Ne7 11.Nc3 0–0 12.Qg4 (12.Rb1 d6–+) 12...d5 13.Qf3 d4 14.Nd5 (14.Nd1 Qc2 15.Rf1 Ng6–+) 14...Nd5 15.ed5 Qc2 16.Qe2 Qb3 17.Rc1 (17.Kf2 Na6–+) 17...Qd5 18.Rf1 Nc6 19.Nh5 (19.Kf2 Qf7–+) 19...Qb5 (19...f5 20.Ng3–+) 20.Kf2 Bf5 21.Rcd1 e4 22.de4 (22.Ng3 ed3 23.Qd2 Rae8–+) 22...Qe2 23.Ke2 Bg4 24.Kf2 (24.Kd2 Bh5 25.Rc1 Bg6–+) 24...Bh5 25.Rd3 (25.Rd2 Rad8–+) 25...Rfe8 26.Re1 (26.g4 Bg4 27.Bd4 Re4–+) 26...Rad8 27.h3 (27.Rd2 Bg6–+) 27...Ne5 28.Rb3 (28.Rd2 Nc4 29.Rc2 b5–+) 28...c5 29.Rb7 (29.Kf1 b6 30.Bc1 c4–+) 29...Nd3 30.Kf1 Ne1 31.Ke1 Re4 32.Kf2 d3 33.Bc1 Rc4 (better is 33...d2 34.Bd2 Rd2 35.Kg1 Re1 36.Kh2–+) 34.Bd2 Rc2 35.Ke3 Re8 36.Kd3 Bg6 0–1. jamespond – pierre, ChessWorld.net, 2005.

6.Bg8 Rg8–/+ 7.Nc3 c6 8.Na4 b5 (better is 8...Na6!?–/+) 9.Nc5= Qc5 10.Qh5 g6 11.Qh7 Qf8 (11...Qc4 12.d4 c5 13.de5 Qe4 14.Kd1 Qd5 15.Kc1=) 12.Nf3 (12.d4 Rg7 13.Qh3 ed4 14.Bd4 c5+=) 12...Rg7= 13.Qh4 d6 14.d4 ed4 (14...Be6 15.Qg3=) 15.Bd4+= Nd7 16.Bc3 (16.Bc3 Ne5 17.Qg3=). mickster the king – andre2004, ChessWorld.net, 2005.

6.d3 Nh6

7.Bc1 Nf7 8.Nf3 (8.Nc3 c6 9.Na4 Bd6 10.Nc3 b5 11.Bf7–/+) 8...c6 9.0–0 b5 10.Bb3 d6 11.c3+=.

7.Nc3 c6 8.Qh5 (8.Na4 b5 9.Nc5 bc4 10.Qh5 Nf7 11.Na4–/+; 8.Nf3 b5 9.Ba2 d6 10.d4 ed4 11.Nd4–/+; 8.Bb3 d6 9.Nf3 b5 10.0–0 Nf7 11.d4+=; 8.Nge2 b5 9.Ba2 d6 10.d4 ed4 11.Nd4–/+) 8...Nf7 (8...Kd8 9.Nf3 d5 10.ed5 Bg4 11.Qh4–/+) 9.Nf3 d6 (9...b5 10.Bb3 a5 11.Nh4–/+) 10.0–0 (10.Nh4 0–0 11.Nf5–/+) 10...Be6 (10...b5 11.Ba2–/+ (11.Bb3–/+)) 11.Be6+= Qe6 12.Na4 Nd7 13.Nc5 Nc5 14.Rab1 Ke7 15.Bc3 b6 (15...g6 16.Qh4–/+) 16.Bb4+= Na6 17.Bc3 c5 (17...d5 18.Rfd1+=) 18.Nh4= g6 19.Qe2 Nc7 20.f4 Qd7 (20...ef4 21.Rbe1+=) 21.fe5= de5 22.Qf2 (22.Rf2 Nb5 23.Bb2 Nd4+=) 22...Qe6 23.Bd2 a5 (23...Rad8 24.a4=) 24.Be3 a4? (better is 24...Rab8=) 25.Rb6!!+– (25.Rb6 Nd6 26.Bc5+–) 1–0. Trkn – hagenmueller, itsyourturn.com, 2001.

7.Nc3 d6 8.Na4 (8.Qh5 Nf7 9.Nf3 c6 10.Na4 b5 11.Bf7–/+; 8.h3 c6 9.Qh5 Nf7 10.Nf3 b5 11.Bb3–/+; 8.Nd5 Qd7 9.Qh5 Nf7 10.Nc3 0–0 11.Nf3–/+; 8.Rb1 c6 9.Qh5 Kd8 10.Bc1 Ng4 11.Nh3–/+) 8...Nd7 9.Bc1 Nf7 10.Nf3 c6 11.Nh4–/+.

7.Nc3 Nf7 8.Nge2 (8.Na4 c6 9.Bf7 Kf7 10.Qh5 g6 11.Qf3+=; 8.Nf3 c6 9.Na4 Bd6 10.Nh4 g6 11.Nc3+=; 8.Bc1 c6 9.Qg4 b5 10.Bb3 Ng5 11.Nge2–/+; 8.Qe2 c6 9.Na4 Bd6 10.Nc3 b5 11.Bb3–/+; 8.Qg4 0–0 9.Qg3 c6 10.Nf3 b5 11.Bb3–/+) 8...c6 9.Na4 b5 10.Bf7 Kf7 11.Nc5+=.

7.Nd2 A) 7...Nf7 8.Ne2 (8.Ngf3 c6 9.0–0 d6 10.a4 Be6 11.Be6+=; 8.Nb3 Bb6 9.a4 Nc6 10.Ne2 Na5 11.Na5+=) 8...c6 9.0–0 d6 10.Nb3 Bb6 11.a4+=; B) 7...Nc6 8.Nb3 (8.Qh5 Nf7 9.Nb3 Bb6 10.Nf3 0–0 11.0–0+=; 8.Bd5 Nd4 9.c3 Ne6 10.Ne2 c6 11.Bb3+=) 8...Bb6 9.Qh5 Nf7 10.Nf3 d6 11.Nh4+=; C) 7...d6 8.Nb3 (8.Rb1 c6 9.Qh5 Kd8 10.Ngf3 b5 11.Bb3–/+; 8.Qh5 Nf7 9.Nb3 Nd7 10.Nc5 Nc5 11.Nf3–/+) 8...Bb6 9.Qh5 Kd8 10.h3 f5 11.Bc1+=; D) 7...c6 8.Qh5 (8.Nb3 b5 9.Nc5 bc4 10.Qh5 Nf7 11.Na4–/+) 8...Kd8 9.Ngf3 b5 10.Bb3 d6 11.Qh4+=.

7.Nf3 A) 7...a6 8.0–0 (8.Nc3 b5 9.Bb3 c6 10.0–0 d6 11.d4+=; 8.Bc1 b5 9.Bb3 Nf7 10.a4 b4 11.0–0+=; 8.Bb3 d6 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd8 11.c3+=; 8.a4 Nc6 9.Nc3 d6 10.0–0 Bg4 11.Nd5+=; 8.Bd5 c6 9.Bb3 d6 10.0–0 Bg4 11.h3+=) 8...b5 9.Bb3 d6 10.a4 ba4 11.Ba4+=; B) 7...c6 8.0–0 (8.Nc3 b5 9.Ba2 d6 10.d4 ed4 11.Nd4–/+; 8.Bc1 d5 9.Bb3 de4 10.de4 Nf7 11.0–0–/+; 8.Bb3 d6 9.0–0 Bg4 10.h3 Bh5 11.c3+=; 8.a4 d5 9.Bb3 de4 10.de4 Be6 11.Bc1–/+; 8.Ba2 d6 9.0–0 Bg4 10.h3 Bh5 11.c3+=) 8...b5 9.Bb3 d6 10.a4 b4 11.d4+=.

7.Qh5 A) 7...Kd8 8.Nd2 (8.Bc1 Ng4 9.Nh3 d6 10.0–0 c6 11.Nc3–/+; 8.Nf3 d6 9.Nbd2 c6 10.0–0 b5 11.Bb3+=; 8.Nc3 c6 9.Nf3 d5 10.ed5 Bg4 11.Qh4–/+; 8.Ne2 d6 9.Bc1 Ng4 10.0–0 c6 11.Nbc3+=; 8.Qe2 d6 9.Nf3 Nd7 10.c3 f5 11.Nbd2+=) 8...d6 9.Nb3 Bb6 10.h3 f5 11.Bc1+=; B) 7...Nf7 8.Ne2 (8.Nf3 g6 9.Qh4 d6 10.Nc3 c6 11.0–0+=; 8.Nd2 g6 9.Qh4 Nd6 10.Bb3 Nc6 11.f4+=; 8.Nc3 c6 9.Nf3 b5 10.Bb3 a5 11.Nh4–/+; 8.Bc1 g6 9.Qd1 c6 10.Nf3 b5 11.Bb3–/+) 8...g6 9.Qh4 d6 10.Nbc3 c6 11.Na4+=.

6.Nh3 c6

7.0–0 d6 8.Qf3 b5 9.Bg8 (9.Bb3 Nh6=+) 9...Rg8–/+.

7.Nc3 d6 8.0–0 Bd4 9.Re1 Nd7 10.Qh5 g6 11.Qh4 b5 12.Ba2 Nc5 (12...f5 13.Qe7 Ke7 14.ef5 gf5 15.Nd5 cd5 16.Bd4=+) 13.Rab1 (better is 13.Nd5!? cd5 14.Bd4=) 13...f5–/+.

6.Nh3 Nc6

7.0–0 Na5 8.Bd5 c6 9.Bg8 (9.Ba2 d6=+) 9...Rg8–/+.

7.Nc3 Na5 8.Nd5 Qd8 9.Bb5?? (better is 9.Ba2=) 9...c6–+.

7.Nc3 Na5 8.Bg8 +/–.

7.Nc3 d6 8.Nd5 Qd7 9.0–0=.

6.Nh3 d6

7.Nc3 c6 8.0–0 b5 9.Bb3 f5 10.ef5 Bf5 11.Qf3 Qd7 12.Nb5 Bh3 13.gh3 Nf6 (13...a6!? 14.d4 ab5 15.dc5 d5 16.Be5 Nf6+/–) 14.d4 +/–.

7.Nc3 c6 8.d3 Be6 9.0–0 Bc4 10.dc4 Nd7 11.Rb1 Nb6 12.Qd3 Qf7 13.Rfd1 Nh6 14.Bc1 Ng4 15.Kh1 (15.Qg3 f5–/+) 15...Nc4 (15...Bf2 16.Qf3 Qh5 17.Rd6–+) 16.f3 Nh6 17.Na4 0–0–0 18.Rb3 b5 19.Nc3 Kb7 (better is 19...g5!?–/+) 20.a4=+.

6.Nh3 Nh6

7.Nc3 d6 8.Nd5 Qd7 9.0–0 c6 10.Ne3 b5 11.Bb3 Qe7 12.Qf3 Be6 13.Be6 Qe6 14.Qh5 Qf7 15.Qf7 (15.Qd1 0–0=+) 15...Nf7 16.c3 (better is 16.d4 ed4 17.Nf5–/+) 16...Ng5 (better is 16...Be3 17.de3 Nd7–+) 17.Ng5+=.

7.Nc3 d6 8.Nd5 Qd7 9.Qh5 Nf7 10.0–0 c6 11.Ne3 0–0 12.Nf5?? (better is 12.Rad1=) 12...d5–+.

6.Qh5 g6

7.Qf3 c6 8.Ne2 A) 8...d6 9.0–0 (9.Nbc3 b5 10.Bb3 Nh6 11.0–0 a5 12.Qg3 f5 13.Rab1–/+) 9...b5 10.Bg8 Rg8 11.d4 Bb6 12.a4 ba4 13.Nd2+=; B) 8...f5 9.Ng3 f4 10.Ne2 Nf6 11.Nbc3 b5 12.Bb3 a5 13.a4–/+.

7.Qf3 Nc6 8.Nc3 Nd4 9.Qd3 c6 10.Nf3 f5 11.Bg8 Rg8 12.Nd4 ed4 13.Ne2–/+.

7.Qf3 Nc6 8.Nc3 Nd4 Black gets in control 9.Qd3 c6 10.Bg8 Rg8 11.Nge2 d6 12.Nd4 ed4 (12...Bd4 13.Na4–/+) 13.Na4 (13.Ne2 f5 14.f3 fe4 15.Qe4 d3 16.cd3 d5 17.Qe7 Ke7–/+) 13...f5–/+ 14.Nc5 dc5 15.0–0 fe4 16.Qc4 (16.Qg3 h5 17.Rae1 h4–/+) 16...Be6–+ 17.Qe2 Bd5 18.Qg4 (18.Rfe1 0–0–0–/+) 18...Qe6 (18...h5 19.Qe2–+) 19.Qg5 (19.Qe6!? Be6 20.Rae1–/+) 19...Qf5–+ 20.Qh4 (20.Qg3 0–0–0–+) 20...h5 (20...g5 21.Qh5 Kd8 22.c3–+) 21.Qg3 (21.Rfe1 Kd7 22.c3 d3–+) 21...Qe6 (21...g5 22.f3 0–0–0 23.fe4 Qe4 24.d3–+) 22.Qc7 (22.Rfe1!? 0–0–0 23.f3 Qf5 24.fe4 Be4–+) 22...Qe7 23.Qf4 (23.Qg3 0–0–0–+) 23...0–0–0 24.a4 Rdf8 25.Qg3 g5 26.Qh3 (26.Rae1 g4 27.Qa3 Rf7–+) 26...g4 27.Qh5 (27.Qa3 e3 28.Qd3 ef2 29.Rf2 Rf2 30.Kf2 g3 31.hg3–+) 27...Qg5 (27...e3 28.de3 A) 28...de3?! 29.Qe5 Rf2 30.Rf2 (30.Qe7?? Rg2 31.Kh1 Rg3 32.Qe4 Be4 33.Rf3 Bf3) 30...ef2 31.Kf2–+; B) 28...Qe4 29.Qd5 Qd5 30.ed4 cd4–+) 28.Qg5 Rg5 29.g3? (29.c3 dc3 30.Bc3 Rf7–+) 29...Re8 (29...Rh5 30.Rae1–+) 30.a5 (30.Ba3 b6 31.a5 Rh5 32.ab6 ab6–+) 30...Rh8 31.Ba3 Rgh5 32.h4 gh3 33.Kh2 b6 34.ab6 ab6 35.Bb2 (35.g4 Rh4 36.Rg1 Kd7–+) 35...Kb7 (35...Kd7 36.g4 Rh4 37.Rg1–+) 36.Rae1 (36.Ra3 Rg8–+) 36...Ra8 (36...Rf5 37.Rd1–+) 37.d3 (37.f4 Ra2 38.Rb1 Be6–+) 37...Re5 (better 37...Ra2!? 38.Rb1–+) 38.de4 (38.Bc1 Ra2 39.c4 dc3 40.Kh3 Re8 41.de4 Bc4–+) 38...Re4 (38...Be4?! 39.Bd4 cd4 40.f3–+) 39.Re4 Be4 40.Kh3 Ra2 41.Bc1 Rc2 42.Bf4 d3 (42...Bf3 43.g4 d3 44.Kg3–+) 43.Re1 (43.f3 Bd5 44.Rd1 c4–+) 43...Bf3 44.Re7 Ka6 45.Rd7 (45.g4 Bd5 46.Kg3 d2 47.Bd2 Rd2–+) 45...c4 46.g4 Rf2 (46...Bd5 47.Kg3–+) 47.Kg3 Rf1 48.Rd8 (48.Rd4 c5 49.Rd6 Bd1–+) 48...Bd5 49.Ra8 (49.Bd2 Rd1 50.Bb4 Kb5–+) 49...Kb5 (better 49...Kb7 50.Rb8 Ka7–+) 50.Re8 (50.Bd2–+) 50...Rf3 51.Kh4 Rf4 52.Re1 d2 53.Rd1 c3 54.Kg3 Rf3 55.Kg2 (55.Kh2 c2 56.Rd2 c1Q 57.Rb2 Qb2 58.Kg1 Qf2 59.Kh1 Re3) 55...Rd3 (55...c2 56.Rf1 Rf1 57.Kg3 d1Q 58.Kh4 Be6 59.Kg3 Qg4 60.Kh2 Qh3) 56.Kf2 (56.Kf1 c2 57.Rb1 cb1Q 58.Ke2 d1Q 59.Kf2 Qf3) 56...c2 57.Rd2 (57.Rg1 d1Q 58.Rg3 Qd2 59.Kf1 c1Q) 57...Rd2 58.Ke3 c1Q 59.Kf4 Rg2 (59...Rf2 60.Kg3 Qe3 61.Kh4 Rh2) 60.Ke5 Rg4 61.Kd6 Qh6 62.Kd7 (62.Kc7 Rg7 63.Kd8 Qh8) 62...Rg7 63.Ke8 (63.Kd8 Qh8) 63…Qh8 0–1. Markzela (1780) – Seeadler003xx (2035), lichess.org, 2020.

7.Qf3 Nc6 8.Nc3 d6 9.Nge2 f5 10.Bb5 Nf6 (10...Kd8 11.ef5 gf5 12.0–0 Nd4 13.Nd4+=) 11.ef5 Bf5 12.Bc6 bc6+= 13.Qc6+=.

7.Qf3 Nc6 8.Ne2 d6 9.Nbc3 f5 10.Bb5 Kd8 11.ef5 gf5 12.0–0 Nd4 13.Nd4+=.

7.Qf3 d6 8.Nc3 Be6 9.Nd5 Bd5 10.Bd5 c6 11.Bb3 Nd7 12.Ne2 0–0–0 13.d4 (better is 13.0–0!?+=) 13...ed4–/+ 14.Nd4 Ne5?? (better is 14...d5–+) 15.Qe2 (15.Qh3 Kb8=) 15...Bd4 (better is 15...Nh6=) 16.c3?? (better is 16.Bd4 Nd7 17.Ba7+=) 16...Bb6 17.0–0 Nh6 (17...f5 18.ef5 gf5 19.Qc2–+) 18.h3 (18.Bc1 Nef7–+) 18...Nhf7 19.a4 a6 (19...f5 20.ef5 gf5 21.a5–+) 20.a5 Ba7 21.Rfd1 h5 22.c4 Bc5 23.Bc3 (23.Rab1 Rhe8–+) 23...g5 24.Ba4 (24.Bd4 g4 25.Qe3 gh3 26.Qh3 Nd7–+) 24...Qe6 (24...g4 25.Kh2–+) 25.Bb3 Ng6 (25...g4 26.h4–+) 26.Qf3 Nfe5 27.Qf5 Qf5 28.ef5 Nh4 29.Be5 (29.Bc2 g4–+) 29...de5 30.Bc2 g4 31.Be4 gh3 (31...g3 32.Kf1 gf2 33.Rab1–+) 32.gh3 (32.g3 Ng2! 33.Bg2 hg2 34.Kg2 Rdg8–+) 32...Rhg8 33.Kh2 (33.Kf1 Rd1 34.Rd1 Rg5–+) 33...Bf2 34.Rd8 Rd8 35.Ra2 Be3 (35...Be1 36.Re2 Rd2 37.Rd2 Bd2 38.Kg1–+) 36.Kg3 Bg5 0–1. GuestLCZK – GuestVRHR, freechess.org, 2018.

7.Qh4 c6 8.Nf3 d6 9.0–0 Be6 (9...h5 10.Qg3 g5 11.Ne1–/+) 10.Be6=+ Qe6 11.d4 Bb6 12.Nbd2 Nd7 (12...h5 13.de5 de5 14.Qg3–/+) 13.c4 h5 14.d5 (14.h3 g5 15.Qg3 g4–/+) 14...cd5 15.cd5 Qg4 16.Qg4 (16.Rac1!?–/+) 16...hg4 17.Ne1 Ne7 (17...f5 18.Nc4 Ke7 19.Nc2–+) 18.Nc4 Bc5 (18...Nc5 19.Nd6 Kd7 20.Nc4 Ne4 21.Rd1–/+) 19.Nd3 Nc8 20.Nc5 (20.Rfc1 b5 21.Na5 Ncb6–/+) 20...Nc5–/+ 21.Rfd1 (21.Nd2!?–/+) 21...Ne4–+ 22.Rab1 (22.Rac1 f5–+) 22...Ke7 (22...b5 23.Ne3 f5 24.Rbc1–+) 23.a4 (23.Re1 Nc5–+) 23...b6 24.Ba3? (24.Ne3–+) 24...Nc3 25.Rdc1 Nb1 26.Rb1 Rd8 (26...Kd7 27.a5–+) 27.a5 Rd7 28.a6 Rc7 29.Ne3 f5 30.g3 (30.Bb4 Kd7–+) 30...Rb8 31.Ng2 (31.Bb4 Kf6–+) 31...b5 32.Nh4 (32.Bb4 Rc2–+) 32...Kf6 33.f4 (33.Bb4 Rc2–+) 33...g5 (33...gf3!? 34.Bb2–+) 34.fg5 Kg5 35.Ng2 (35.Rf1 f4–+) 35...Rb6 36.Bc1 Kg6 37.Nh4 Kf6 38.Be3 (38.Bh6 Ra6 39.Rf1 Ne7–+) 38...Ra6 39.Rb5 (39.Ng2–+) 39...Ra1 40.Kf2 (40.Kg2 Rc2 41.Bf2 Raa2–+) 40...Ra2 (40...Rc2 41.Bd2 Rd2 42.Ke3 Rh2 43.Kd3 Ra3 44.Kc4 Rc2 45.Kb4 Rcc3 46.Rb7 Rab3 47.Ka5 Rb7 48.Ka4 Rc1 49.Nf5 Ra1) 41.Kg1 (41.Kf1 Rh2 42.Kg1 Re2–+) 41...Rcc2 (better 41...Rc3–+) 42.Rb8 (42.Rb1–+) 42...Ra1 43.Bc1 (43.Rb1 Rb1 44.Bc1 Rbc1) 0–1. Markzela (1800) – Seeadler003xx (2070), lichess.org, 2020.

7.Qh4 d6 8.Nc3 c6 (8...f5 9.Qe7 Ne7 10.Na4 Bd4 11.Bd4 ed4 12.Ne2 Bd7–/+) 9.Nge2 (9.Na4 Nd7 10.Nc5 Nc5 11.Ne2 f5 12.Qe7 Ne7–/+) 9...Be6 (9...b5 10.Bb3 a5 11.f4 a4 12.Ba2 Ra7–/+) 10.Be6 Qe6 11.0–0 Ne7 (11...Nd7 12.Rad1 d5+=) 12.Kh1 (12.Rad1 Nd7+=) 12...0–0 (12...Nd7–/+) 13.f4 Nd7 14.Rf3 d5 15.Rh3 Rf7 16.Rf1 (16.Qg3!?–/+) 16...d4–+ 17.Na4 (17.Nd1 Qc4 18.Qe1 Qc2 19.fe5 fe5 (19...Qe4?! 20.Nf2 Qd5 21.Ng4–/+) 20.Rf7 Kf7 21.Rh7 Kg8–+) 17...Bd6 (17...Qc4!? 18.Nc5 Nc5 19.Qe1 Qc2 20.Bc1–+) 18.fe5 fe5 19.Rf7 Qf7 (19...Kf7?! 20.Qh7 Ke8 21.Qg7–/+) 20.Bc1 (20.c4 b5 21.c5 Bc7–+ (21...ba4 22.cd6 Nc8 23.Qd8 Nf8 24.Rf3–/+)) 20...Rf8 (20...Qf1 21.Ng1 h5 22.Bb2–+) 21.Nb2 (21.Ng1 Nc8–+) 21...Qf1 22.Ng1 Rf7 23.Nd3 Qd1 24.Rf3 (24.Bb2 Qd2 25.Qg4 Nf8–+) 24...Rf3 25.gf3 Qc2 26.Qh3 Nf8 (26...Nc5 27.Nc5 Bc5 28.Qf1–+) 27.Qf1 Qc4 28.Kg2 Ne6 29.Nh3 g5 30.Ndf2 Qf1 31.Kf1 c5 32.d3 b5 (32...h6 33.Nd1–+) 33.Ng4 (33.Ng5 Ng5 34.Bg5 Kf7–+) 33...Kf7 34.Ng5 Ng5 35.Bg5 c4 36.Ke2 (36.a4 a6–+) 36...h5 37.Nh6 Kg6 38.Bc1 c3 (38...a5 39.h3–+) 39.Kd1 a5 40.Kc2 a4 41.h3 Nc6 42.Nf5 Bf8 43.Nh4 Kf6 44.Ng2 (44.Kb1 b4 45.Nf5 b3–+) 44...Na5 (better is 44...b4!? 45.f4–+) 45.f4 Nb3 46.fe5 Ke5 47.Nf4 (47.Nh4 Bc5 48.Bh6–+) 47...Bc5 48.Nh5 (48.Ng6 Kf6 49.Nf4 Nc1 50.Nd5 Kf7 51.Kc1 Ba3 52.Kb1–+) 48...Nc1 49.Kc1 Ba3 50.Kd1 b4 51.Ng3 b3 52.Ne2 Be7 53.Ng1 c2 54.Kd2 (54.Ke1 c1Q 55.Kf2 b2 56.Nf3 Kf4 57.Nd4 Bh4 58.Kg2 Qd2 59.Ne2 Qe2 60.Kg1 b1Q) 54...Bb4 (54...Bb4 55.Kc1 Ba3 56.Kd2 c1Q 57.Ke2 Qg1 58.Kf3 b2 59.h4 b1Q 60.h5 Qd3) 0–1. Olcum,Ahmet – Berg,R (2125), 23rd ECC Men, 2007.

5.c3 Ba5

6.Qb3 Nh6 7.h3 Nf7 8.Ba3 d6 9.Ne2 (better is 9.Qa4!? Nc6 10.Bb5=) 9...Bb6–/+.

6.d4 Nc6 7.d5 Qc5+=.

6.d4 d6?? 7.Qa4+– Nc6 8.d5 Bb6 9.dc6 Kf8 10.Bd5 bc6 11.Bc6 Rb8 12.Ba3 f5 13.ef5 Bf5 14.Ne2 Bf2?? (better is 14...Nf6+–) 15.Kf2 Qf6 16.Re1 (better is 16.Qa7 Bb1 17.Bf3+–) 16...Bc2–+.

6.Nf3 Bb6 7.0–0+=.

6.Nf3 c6 7.Qb3 Nh6 8.a4 Nf7 9.Nh4 d6 10.Ba3 Bc7 (10...Nh6 11.Nf3–/+) 11.0–0 b6 12.f4 Na6 13.f5 Nc5 14.Bc5 dc5 15.d3 Nd6 16.Be6? (better is 16.Nd2!?–/+) 16...Be6–+ 17.fe6 g6 (17...c4!? 18.Qd1 0–0–0–+) 18.Nd2–/+ 0–0–0 19.Nhf3 Rde8 20.c4 (20.Qc2 Qe6 21.a5 c4–/+) 20...Qe6 (20...a5 21.Ra2–+) 21.Qa3 (21.a5 b5–/+) 21...f5 (21...a5 22.Rab1–+) 22.Rfb1 (22.a5 Kd7–/+) 22...Qe7 (22...a5!?–+) 23.a5–/+ fe4 24.ab6 ab6 (24...ef3 25.bc7 f2 26.Kf1 Qc7 27.Qc5+–) 25.de4 Qe6 26.Qd3 h6 27.Ra4 g5 28.Rba1 Rhf8 29.Ra8 Kd7 30.R8a7 Kc8 31.Qc2 (31.Ra8!? Bb8 32.R1a7=) 31...g4 32.Nh4 (32.Ne1 Kd8–/+) 32...Rf4 (32...Qf6 33.Nf5–/+) 33.Ra8 Kd7 34.Qd3 Ra8 35.Ra8 Ke7 (better is 35...b5–+) 36.Ra7= Qc8 (better is 36...Kd8!? 37.Ra8 Kd7+=) 37.Ng6+/– Kf6 38.Nf4 ef4 39.Qc3 Kg6 40.Qa1 Ne8 41.Qh8 Qd7 42.Nf1?? (better is 42.Kf1!?+=) 42...Qd4 (42...Nf6!? 43.e5 Qd4 44.Kh1 Be5 45.Qg7 Kf5–+) 43.Qd4+= cd4 44.Kf2 c5 45.Rb7 Kf6 46.Nd2 Ke5 47.h3 h5 48.h4 (48.hg4!? hg4 49.Ke2–/+) 48...d3–/+ 49.Ra7 Kd4 50.Ra8 Nf6 51.Rc8 Be5 52.Rd8 (52.Ke1–+) 52...Kc3 53.Ke1 g3 (53...Kc2 54.Ra8 Bc3 55.Ra2 Kc1 56.Kf1 Bd2 57.Ra3–+) 54.Rf8 (54.Kd1–+) 54...Ng4 55.Rf5 (55.Ra8 Ne3 56.Ra3 Kc2 57.Ra2 Kc1 58.Nb3 Kb1–+) 55...Bd4 (55...Kc2 56.Re5 Ne5 57.Nf1–+) 56.Rf4 Bf2 57.Kd1 Ne3 58.Kc1 Ng2 (58...Nc4?! 59.Nc4 Kc4 60.e5 Kd5 61.Re4–/+) 59.Rf6 (59.Rf2 gf2 60.e5 Nh4 61.Ne4 Kc4 62.Nf2–+) 59...Be3 60.e5 Bd2 61.Kb1 Nh4 62.Rf1 g2 63.Rd1 Nf3 (63...Be3 64.Rd3 Kd3 65.Kb2 g1Q 66.Ka2 Qf2 67.Ka3 Qc2 68.e6 Bc1) 64.e6 Bg5 65.Rc1 Kd4 (65...Bc1 66.e7 g1Q 67.e8Q Bb2 68.Qe1 Qe1 69.Ka2 Qa1) 66.Kb2 g1Q (66...Bc1 67.Ka2 g1Q 68.Kb3 Qd1 69.Ka2 Qd2 70.Kb3 Qc2) 67.Rc3 Qg2 68.Kb3 d2 (68...Nd2 69.Ka4 Qc6 70.Ka3 Kc3 71.e7 Qa8) 69.e7 (69.Rd3 Kd3 70.Ka4 Nd4 71.Ka3 d1Q 72.e7 Qb3) 69...d1Q 70.Ka3 (70.Rc2 Qgc2 71.Ka3 Qdd3) 70...Be7 (70...Qa1 71.Kb3 Qgb2) 71.Re3 (71.Rc2 Qa1 72.Kb3 Qg6 73.Ra2 Qgb1 74.Rb2 Qbb2) 71...Qc1 (71...Qa1 72.Kb3 Qgb2) 72.Ka4 Qa2 (72...Qc4 73.Ka3 Qb4) 73.Kb5 Qcc4 74.Kc6 (74.Kb6 Qaa6 75.Kc7 Qd6 76.Kb7 Qca6) 74...Qe6! 75.Re6 (75.Re6 Qd5 Deflection (75...Qd5 Decoy)) 75...Qe6 76.Kb7 (76.Kb5 Kd5 77.Ka4 Qe1 78.Kb3 Qb1 79.Ka3 c4 80.Ka4 Qb3) 76...b5 (76...Qd7 77.Ka6 c4 78.Kb6 Bc5 79.Ka6 Qc6 80.Ka5 Qb6 81.Ka4 Qb4) 77.Ka7 (77.Kc7 c4 78.Kb7 Qd7 79.Kb6 Bc5 80.Ka5 Qd8 81.Kb5 Qb6 82.Ka4 Qb4) 77...Ne5 78.Kb7 Qc6 79.Ka7 Bd8 (79...c4 80.Kb8 Nd7 81.Ka7 Bc5) 80.Kb8 Nd7 81.Ka7 Bb6 (81...Bb6 82.Ka6 Nb8) 0–1. qr19kaash – dinofan (1800), gameknot.com, 2014.

6.Nf3 d6 7.h3 (7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Qd7+=) 7...Be6?? (7...Bb6 8.0–0+=) 8.Be6?? (better is 8.Qb3! Bc4 9.Qb7+/–) 8...Qe6+= 9.0–0 Bb6 10.d4 Ne7 11.Qa4 c6 12.d5 Qd7 13.c4 0–0 14.Qb3 Kh8 15.Nc3 Na6 16.Bc1 Nc5 17.Qc2 Rac8 18.Be3 cd5 19.Nd5 Nd5 20.cd5 f5 21.Bc5 Rc5 (21...dc5?! 22.Ne5 Qe7 23.Nc4 fe4 24.d6=) 22.Qd3 fe4 23.Qe4 Rf4 24.Qe2 Rd5 25.Rac1 Rc5 26.g3 Rf6 27.Ng5 (27.Kg2–+) 27...Rc1 28.Rc1 Rf2 (28...Bf2?! 29.Kh2 Bb6 30.Qb5–+) 29.Qh5 (29.Qf2 Bf2 30.Kf2–+) 29...Rc2 30.Kf1 Qf5 (30...Qb5 31.Ke1 Bf2 32.Kd1 Qd3) 31.Qf3 Qf3 (31...Rc1 32.Kg2 Qc2 33.Qe2 Qe2) 32.Nf3–+ Rc1 33.Ke2 Rc2 34.Kd3 Ra2 35.Ke4 g6 36.Kd5 Bc5 37.Ng5 Ra3 38.g4 b5 39.Ke6 (39.Nf7 Kg7 40.Ne5 b4–+) 39...Kg7 (better is 39...b4 40.Nf7 Kg7 41.Nd6 Bd6 42.Kd6–+) 40.Ne4 Rh3 41.Nd6 Bd6 42.Kd6 e4 43.Kc5 e3 44.Kb5 (44.Kd6 e2 45.Kd5 e1Q 46.Kc6 Qe6 47.Kb7 Qb6 48.Ka8 Re3 49.g5 Re8) 44...e2 45.Ka6 (45.Kb4 e1Q 46.Kc5 Rc3 47.Kd4 Qd2 48.Ke5 Rd3 49.g5 Qe3) 45...e1Q (45...Rb3 46.Ka7 e1Q 47.g5 Qa5) 46.Ka7 (46.Kb7 Rb3 47.Kc6 Qc1 48.Kd5 Rd3 49.Ke5 Qe3) 46...Qb4 47.g5 0–1. gyananidhi (1615) – dinofan (1770), gameknot.com, 2014.

6.Nf3 g5+=.

6.f4 Nc6 7.Nh3+=.

6.f4 d6 7.f5 (7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Qd7 9.Bc6 Qc6 10.Qa5 Qe4 11.Kf2 Nh6= (worse is 11...ef4 12.Nf3 Qc6 13.c4+/–)) 7...Nc6 8.Qh5 Kf8 Black loses the right to castle (8...Kd8 9.g4+=) 9.Ne2 (9.Na3 Bb6 10.Qh4 g6=) 9...Bd7 (9...g6 10.Qg4=) 10.0–0 (10.Na3 a6=) 10...Be8 (10...Nh6 11.Na3=) 11.Qf3 (11.Qh4 Rd8=) 11...Bf7 Black threatens to win material: Bf7xc4 12.Na3 Bb6 13.Kh1 Bc4 14.Nc4 Qf7 15.Ne3 Be3 16.Qe3 Nge7 17.d4 Nc8 (17...Qc4 18.Kg1=) 18.Qd3 Nb6 19.d5 White threatens to win material: d5xc6 (19.Rfb1 g6+=) 19...Nb8 (19...Na5 20.Kg1+=) 20.Ba3 Na6 21.Rab1 (21.c4 Rg8=) 21...Ke7 (21...h5 22.h3=) 22.c4 Rab8 White has an active position (22...Rhd8 23.Kg1=) 23.Nc3 (23.Rf3 Rhd8=) 23...Nd7 (23...Rhd8 24.Rb3=) 24.Nb5 Ndc5 25.Bc5 Nc5 A sound move 26.Qe3 Kd7 27.Na7 (27.Qe2!?= should not be overlooked) 27...Ra8–/+ 28.Qa3 Rhb8 29.Qa5? (better is 29.Rb5 Ke8 30.Rc5 dc5 31.Qc5–/+) 29...Ne4?? gives the opponent counterplay (29...Qf8 30.Qb5 Ke7–+) 30.Qa4= Kd8 31.Rb7 White has a king attack. 31...Qd7?? (better is 31...Nc5 would bring relief 32.Nc6 Ke8 33.Rb8 Rb8=) 32.Rb8+– Rb8 33.Nc6 Ke8 34.Qc2 Ra8 35.Qe4 Ra2 36.Qb1 Ra8 37.Qb7 Rc8 (37...Qc8 does not save the day 38.Qc8 Rc8 39.Ra1+–) 38.g4 Kf7 39.Na7 Re8 (39...Rd8 doesn't get the bull off the ice 40.Nb5 Qe7 41.Ra1+–) 40.Nb5 Re7 41.Ra1 h5 (41...g6 42.Ra8 Re8 43.Re8 Ke8 44.Qa8 Ke7+–) 42.Ra7 hg4 43.Qc7 Qc7 44.Rc7 Rc7 45.Nc7 g6 (45...Kf8+– a last effort to resist the inevitable) 46.fg6 Kg6 47.Ne8 f5 (47...Kf7 does not win a prize 48.Nd6 Kf8 49.c5+–) 48.Nd6 (48.Nd6 Kf6 49.c5+–) 1–0. Cernik,Lukas (2085) – Kupka,Frantisek (2010), Klatovy op–A, 2001.

5.c3 Bc5

6.Qb3 Nh6 7.Ne2 a6 8.a4 Nc6–/+ (8...f5 9.d4 (9.ef5 Nf5 10.0–0 Nc6 11.Bd5 Qf6 12.d4–/+; 9.Ba3 Ba3 10.Qa3 fe4 11.Bd5 c6 12.Be4–/+; 9.Ng3 f4 10.Ne2 Nc6 11.a5 Qf6 12.d4–/+) 9...Ba7 10.Nd2 Nc6 11.Bd5 d6 12.0–0+=) 9.a5 (9.Bd5 Na5 10.Qd1 f5 11.Ng3 f4 12.Ne2–/+) 9...b5 (9...f5 10.ef5 Nf5 11.0–0–/+ Rf8 12.Nc1–/+) 10.Bd5 Rb8 (10...Na5 11.Ra5 c6 12.Ba3–/+) 11.0–0 (11.d4 Ba7 12.0–0+=) 11...Nd8 (11...Na5 12.Ra5+=) 12.Qc2 c6 13.Bb3 d6 14.d4 Ba7 15.f4 (15.Bc1 Ndf7+=) 15...Be6 16.Nd2 Bb3 17.Nb3 c5 18.fe5 de5 19.Nd2 (19.Ng3 Nc6 20.Ne2 Ng4–+) 19...0–0 (19...Ng4 20.Qd3–/+) 20.h3 (20.de5 c4 21.Kh1 Ng4–/+) 20...Nc6 (20...ed4 21.cd4 cd4 22.Bd4–/+) 21.d5 Nd8 (21...c4 22.Kh1 Nd8 23.Bc1–/+) 22.c4 Nb7 23.Ng3 Nd6 24.Ra2 (24.Bc1 Rfd8–/+) 24...bc4 (24...b4 25.Raa1–/+) 25.Nc4+= Nc4 26.Qc4 Rb4 (better is 26...Rb3! 27.Kh2 Rb5+=) 27.Qa6+= c4 (27...Rfb8 28.Bc1 Nf7 29.Bd2+/–) 28.Kh2+/– f5? (better is 28...Ra8 29.Qc6 Qb7+/–) 29.Ba3+– (29.ef5?! Ng4 30.Kh1 Nf2 31.Kh2 Ng4 32.Kh1 Nf2 33.Kh2 Ng4=) 29...f4 30.Ne2 (better is 30.Nh5 Ng4 31.Kh1 Nf2 32.Raf2 (32.Rff2?! Bf2 33.Bb4 Qb4 34.Qe6 Rf7=) 32...Bf2 33.Bb4 Qb4 34.Qe6 Rf7 35.Qe8 Qf8 36.Qf8 Kf8 37.Rf2+–) 30...Ng4+= 31.Kh1 f3?? (better is 31...Nf2 32.Rf2 Bf2+=) 32.gf3+– (32.Bb4 fg2 33.Kg2 Ne3 34.Kh1 Rf1 35.Ng1 Qb4 36.Qa7 Qb1 37.Qe3 Qa2–+) 32...Ne3 (32...Nf2 33.Kh2 Rf3 34.Qc8 Rf8 35.Bb4 Qb4 36.Qe6 Kh8 37.Ng3+–) 33.Bb4 Qb4 34.Rc1 (better is 34.Qe6 Kh8 35.Rg1+–) 34...Rf3? (34...Qe7 35.Rb1 Bd4+–) 35.Qa7+= Rh3 36.Kg1 Qf8 37.Nd4 Rg3?? (better is 37...ed4 38.Rb1 Rg3 39.Kh2 Rg6=) 38.Kh2+– Qf4 39.Qb8 Kf7 40.Qf8! Kf8 41.Ne6 (41.Ne6 Ke7 42.Nf4 ef4 43.a6 Ng4 44.Kh1 Rh3 45.Kg1+/–) 1–0. Schiffler,L – Oppenrieder,Fritz, corr, 1950.

6.d3!?=+.

6.d4 ed4–/+ 7.Bg8 (better is 7.Qh5!? g6 8.Qe2 dc3 9.Nc3–/+) 7...Qe4–+.

6.d4 Bd6 7.de5 (7.Qh5 g6 8.Qe2 f5=) 7...Be5 (7...fe5 8.Nf3=+) 8.Qb3 (8.Ne2 Qd6=+) 8...Nh6 9.Nf3 d6 10.Bd5 (10.Ne5!? fe5 11.Bc1=+) 10...c6–/+ Black gets the initiative 11.Bc4 Nd7 12.0–0 Nc5 13.Qd1 (13.Qc2 Ne4! 14.Ne5 Qe5–/+) 13...Be6 (13...Ne4 14.Re1 Bf5 15.Nbd2 Nd2 16.Qd2–+) 14.Nbd2 0–0 15.Be6 Ne6 16.Qb3 Kh8 17.Ne5 (17.Rad1 Nf4–/+) 17...fe5 18.h3? (18.Nf3 Qf6 19.Bc1 Nc5–/+) 18...b5 (better 18...Nf4!? 19.c4 Ng2 20.Kg2 Qg5 21.Kh1 Qd2–+) 19.c4 a6 20.a4 (20.cb5 ab5 21.Rfd1 Nf4–+) 20...Qg5 (20...Nc5 21.Qc2 Na4 22.cb5 cb5 23.Rfb1–+) 21.Bc1 Nf4 Threatening mate: Qxg2 22.g3?? (better 22.Qf3–/+) 22...Nh3 23.Kh1 Ng4 24.Nf3 (24.Kg2 Nf4! 25.gf4 Ne3 26.Kf3 Qf4 27.Ke2 Nf1–+) 24...Qh5 (24...Rf3 25.Qf3 Qh5 26.Kg2 Nf4 27.Qf4 ef4 28.Bf4 bc4 29.Bd6–+) 25.Kg2 Rf3! 26.Qf3 (26.Kf3 ba4) 26...Nf4! (26...bc4 27.Rh1 Qg6 28.Rh3+– (28.Kh3 Qe4 29.Kg2 Nf2 30.Kf2 Qd4 31.Kg2 Qa1+–)) 27.Qf4 (27.Bf4 Qh2 The nicest combinations are those leading to mate) 27...Qh2 (better 27...ef4 28.Bf4 bc4 29.Bd6–+) 28.Kf3 ef4 29.Kg4 Rf8 (better 29...fg3 30.Bf4 h5 31.Kf3–+) 30.Bf4 Qg2 (better 30...bc4 31.Rae1 d5–+) 31.Bd6?? (31.ab5 g5 32.Bg5 Qe4 33.Bf4 cb5 34.cb5 ab5 35.Rfe1–+) 31...Qe4 32.Kh3 (32.Bf4 Qf5 33.Kf3 g5 34.ab5 gf4–+) 32...Qe6 33.Kg2 Qd6 34.Rfd1 (34.Rad1 Qa3 35.cb5 Qf3 36.Kg1 cb5 37.ab5 ab5–+) 34...Qf6 35.Rd2 (35.f4 Qb2 36.Kh3–+) 35...Qa1 36.Rd6 Qa2 37.Rc6 Qf2 38.Kh3 Qf1 39.Kg4 (39.Kh4 g5! 40.Kg4 Qf5 41.Kh5 Qh3 42.Kg5 Rf5) 39...Qf3 (39...Qf5 40.Kh4 g5 41.Kh5 Qh3 42.Kg5 Rf5) 40.Kh3 Qc6 (40...Qc6 41.Kh2 Rf2 42.Kh3 Qh6 43.Kg4 Qg6 44.Kh4 Rh2) 0–1. Lunnaris01 (1610) – aleksey_hmyz1980 (1615), lichess.org, 2020.

6.Qh5!? g6 7.Qe2+=.

6.Qe2 d6

7.d4 Bb6 8.a4 a6 9.a5 Ba7 10.Nd2 (10.Nf3 Nc6+= 11.Bd5 Qd7 12.0–0 Nge7 13.Bb3+=; 10.Bd5 c6 11.Bc4 ed4 12.cd4 f5 13.e5+=) 10...Nh6 (10...Nc6 11.Ngf3+= f5 12.0–0 Nf6 13.ef5+=) 11.Ngf3 Nc6 12.0–0 Bg4 (12...Nf7 13.Qd3+=) 13.h3 (13.Bd5+=) 13...Bh5 14.Qd3 Bf7 15.Nh4 (15.Rfb1 ed4 16.cd4 0–0=) 15...0–0 (15...f5 16.Nf5 Nf5 17.ef5=) 16.Kh1 (16.d5 Nd8+=) 16...Bc4 (16...f5 17.Nf5 Nf5 18.ef5–/+) 17.Nc4 (17.Qc4 Kh8+=) 17...Rae8 18.d5 Nb8 19.Bc1 f5 20.Nf5 Nf5 21.ef5 e4 22.Qb1 Rf5 23.Be3 c5 24.Qb3 Rd8 (24...Rd5? 25.Nb6 Bb6 26.Qd5 Qf7 27.Qf7 Kf7 28.ab6+–) 25.Rab1 Rd7 (25...Rd5?? 26.Nb6 Bb6 27.Qd5 Qf7 28.Qf7 Kf7 29.Rb6+– (29.ab6?! Nd7+–)) 26.Rfd1 (26.Nd2 Qe8=) 26...Rc7 (26...Qf7 27.Nb2+=) 27.Nb6 (27.Qc2 Nd7=) 27...Bb6+= 28.Qb6 Rd7 29.Qa7 Rf8 30.Rb6 Qe5 (30...Qf7!?+=) 31.c4 Qc3 32.Rdb1 (32.Rb7!? Rb7 33.Qb7 Qc4 34.Qe7+=) 32...Qc4+= 33.Rb7 Qa2 34.Kh2?? (better is 34.R1b6 Qa1 35.Kh2 Qe5 36.g3+=) 34...Qb1!–+ 35.Rd7 (35.Rb1 Ra7) 35...Nd7 36.Qd7 Qb8 37.h4 (37.Qe6 Kh8–+) 37...Qe8 (better is 37...Qd8!? 38.Qe6 Kh8 39.Qe4 Qa5 40.Qe6–+) 38.Qd6 Qb8 (38...c4 39.Kg1 Qc8 40.Bd4–+) 39.Qb8 Rb8 40.d6? (better is 40.Kg3–+) 40...c4 41.Kg3 Rd8 42.Kf4 0–1. Richter,Kurt – Rellstab,Ludwig, Bad Aussee, 1939.

7.d4 Bb6 8.a4 a6 9.Nd2 A) 9...ed4 10.cd4 Nc6 11.Ngf3 Bg4 12.Qe3 f5 13.ef5+=; B) 9...f5 10.a5 (10.de5 Qe5 11.Ngf3 Qe7 12.a5 Bc5 13.Nd4=; 10.ef5 Bf5 11.a5 Ba7 12.de5 Qe5 13.Ndf3–/+) 10...Ba7 11.de5 Qe5 12.Ngf3 Qe7 13.0–0=; C) 9...Bd7 10.Ngf3 (10.a5 Ba7 11.Ngf3 Nc6 12.0–0 Nh6 13.Rfb1=; 10.Qh5 g6 11.Qe2 Nc6 12.Ngf3 f5 13.0–0+=) 10...Nc6 11.0–0 ed4 12.cd4 Na5 13.Rfe1=; D) 9...Nc6 10.Ngf3 ed4 11.cd4 Bg4 12.Qe3 f5 13.ef5+=.

7.d4 Bb6 8.a4 a6 9.Nf3 A) 9...ed4 10.cd4 (10.Nd4 Nh6 11.0–0 Bg4 12.Qc2 Nf7 13.Bd5+=) 10...Nc6 11.Nc3 Bg4 12.Nd5 Ba5 13.Kd1+=; B) 9...Nc6 10.Nbd2 (10.Bd5 Qd7 11.Nbd2 Nge7 12.Bb3 Na5 13.Ba2–/+; 10.0–0 Bg4 11.Bd5 Qd7 12.h3 Bh5 13.Re1+=) 10...Bg4 11.Bd5 ed4 12.cd4 Nb4 13.Bb3+=.

7.d4 Bb6 8.a4 Nc6 9.Bb5 a6 10.a5 (10.Bc6 bc6 11.Nf3–/+ Rb8 12.0–0 a5 13.Nbd2+=) 10...Ba7 11.Ba4 Kd8 12.Bc6 bc6 13.Nf3+=.

7.d4 Bb6 8.a4 ed4 9.cd4 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Nf3 a6 12.Bc6 Bc6 13.a5+=.

6.Nf3 Bf2!–/+

7.Kf1 Bb6–+ 8.Nh4 (8.Ke1 Nc6–+) 8...g6 (8...Nh6 9.Qh5 g6 10.Qe2–+) 9.Qb3 (9.Nf3 d6–+) 9...Nh6 (9...f5 10.Bg8 fe4 11.Ke2–+) 10.d4 (10.Nf3 f5 11.ef5 Nf5–+) 10...ed4 11.Nd2 (11.cd4 Nc6–+ (< 11...Qe4 12.Nf3 Kd8 13.Nc3–+)) 11...Nc6 (11...dc3 12.Qc3 Ng4 13.Ke2–+) 12.Re1 (12.cd4 Bd4 13.Bd4 Nd4–+) 12...Na5 (12...Ng4 13.cd4 Nd4 14.Bd4 Bd4 15.Nhf3–+) 13.Qc2 (13.Qd1 dc3 14.Bc3 Qc5–+) 13...Ng4 (better is 13...dc3 14.Qc3 Ng4–+) 14.Nf5?? (14.cd4 f5 15.Nhf3 f4–+) 14...Qc5 (better is 14...gf5 15.cd4 f4–+) 15.cd4–/+ Qf8 16.h3 gf5 (16...Nh6 17.Ne3–/+) 17.ef5=+ Ne5 (better is 17...Kd8 18.hg4 Nc4 19.Nc4 Qg7 20.Nb6 ab6=+ (< 20...cb6 21.d5 d6 22.Qe4+/–)) 18.de5+= Kd8 19.ef6 Qc5 (< 19...Nc4 20.Qc4 d6 21.f7+–) 20.Re2 d5 21.f7 (better is 21.Bd3+=) 21...Nc4?? (better is 21...d4 22.Nf3 Qd6+=) 22.Bf6 (< 22.Bh8 Ne3 23.Re3 Kd7+– (23...Qc2 24.f8Q Kd7 25.Qe8 Kd6 26.Be5 Kc5 27.Nb3 Kb4 28.a3 Ka3 29.Nd4 Qc3 30.Rc3 Ka2 31.Qa4 Kb2 32.Rb3 Kc1 33.Ke2)) 22...Kd7 23.Bh8?? (23.Nc4 Qc4 24.Qc4 (24.Bh8?! Qc2 25.Rc2 Ke7 26.f8Q Kf8+=) 24...dc4 25.Bh8+–) 23...Ne3–/+ 24.Re3 Qc2 25.f8Q Be3 26.Qf7 Kd6?? (26...Kc6 27.Qe8 Bd7 28.Qe3 Rh8=) 27.Qf6+/– Kd7?? (better is 27...Kc5 28.Qe7 Kb5 29.Qe3 Bf5+=) 28.Qe6 Kd8 29.Bf6 (29.Qe3?! Bf5 30.Kg1 Kd7+/–) 1–0. Schinkmann,Karl – Fabritius,Herbert, GER–ch Seniors, 2001.

7.Kf2!? Qc5 8.d4 Qc4 9.Nbd2–/+.

7.Kf2 Qc5 8.d4 Qc4 9.de5 fe5 (9...Qe4?! 10.Re1 Qg6 11.ef6 Kd8 12.fg7 Qg7 13.Kg1+=) 10.Ne5 Qb5 11.Qd5?? (11.Qh5 g6 12.Qe2 Qb6 13.Ke1=) 11...Qb2–+ 12.Kg3 (12.Nd2 Nf6 13.Qf7 Kd8–+) 12...Nf6 13.Qf7 Kd8 14.Rf1 (14.Kf3 d5 15.Re1–+) 14...Ne4 15.Kf4 d6 16.Qg7 de5 (16...Qa1?? 17.Qh8 Ke7 18.Qg7 Ke8 19.Qf7 Kd8 20.Qf8) 17.Ke4 (17.Ke3 Re8 18.Qh7–+) 17...Qe2 (17...Qa1 18.Qf6 Ke8 19.Qe5 Kd8 20.Qh8 Kd7 21.Qd4 Ke8 22.Qe5 Kd7 23.Rf7 Kc6 24.Rf6 Be6 25.Re6 Kd7 26.Qd5 Kc8 27.Re8) 18.Kd5 Qd3 19.Ke5 Re8 (19...Qf1?! 20.Qh8 Ke7 21.Qh7 Qf7 22.Qh4 Kd7 23.Qh3 Kc6 24.Qf3 Qf3 25.gf3 Nd7 26.Kf4–+) 20.Kf4 Qe3 0–1. emeryt85 – kmicic11, kurnik, 2013.

5.Nc3 Bc3

6.Bc3 Nh6 7.Ne2 Nc6 (7...d6 8.0–0=) 8.Rb1 (better is 8.0–0=) 8...Na5?? (better is 8...Nf7=) 9.Bb4+– (9.Ba5?! Qc5 10.Bb5 a6+/–) 9...d6 10.Ba5 b6 11.d4 (11.d4 Bb7 12.d5+–; 11.Bd5 Rb8+–) 1–0. pierre – yelmboys, ChessWorld.net, 2005.

6.Bc3 b6

7.d3 Ba6= 8.Bb3 Nc6 9.Qh5 g6 10.Qf3 Nh6 11.Ne2 Nf7 12.a4 (12.0–0 0–0–0=) 12...Ng5 13.Qg3 Ne6 (13...Qc5 14.Qh4=) 14.0–0 g5 (14...Qc5 15.Qh3 Ng5 16.Qh4=) 15.Qe3 Nf4 16.Rfb1 Ne2 17.Qe2 h5 18.Bd5 Rd8 19.a5 b5 20.Qe3 Ra8? (20...Qd6!?+=) 21.d4 (21.Bb4 Nb4 22.Ba8 c5 23.Rb4 cb4 24.Qa7 Qd6+–) 21...ed4+– 22.Bd4 Nd4 23.Ba8 (23.Qd4?! c6 24.Ba2 Qe5=) 23...c5 (23...Qc5 24.Rd1 Ne6 25.Qd2+–) 24.Rb3 (24.Rb3 Nc2 25.Qc3 Na1 26.Qa1–+). Pereira – Cisko, internet, 2020.

7.Ne2 Bb7 8.Ng3 Nh6 (8...Qc5 9.Bb3=) 9.Qh5 Kd8 10.0–0 c6 (10...Nc6 11.a4+/–) 11.d4 d5 (better is 11...Kc8!?+/–) 12.de5+– dc4 13.ef6 gf6 14.Qh6 Rf8?? (14...Nd7+–) 15.Nf5 Qe6 (15...Qf7 16.Rad1 Nd7 17.Rd7 Kd7 18.Rd1 Ke8 19.Nd6 Ke7 20.Nf7 Rf7+–) 16.Qf8 Qe8 17.Bf6 Kd7 (17...Kc7 18.Qe8 Bc8 19.Be5 Kb7 20.Nd6 Ka6 21.Qc8 Ka5 22.a4 b5 23.Bc3 Kb6 24.a5 Kc5 25.Nb7) 18.Rad1 Kc7 19.Be5! Qe5 A deflection 20.Qd8 1–0. pierre – dawn1, ChessWorld.net, 2005.

7.Nf3 Bb7 8.d3 d6 9.Bg8 Rg8 10.0–0 Nd7 11.a4 a5 12.Nh4 g6 13.f4 Rf8 14.fe5 fe5 15.Rf8 Qf8 16.Qg4 Ke7 17.Rf1 Nf6 18.Qg5+/–.

6.Bc3 Nc6

7.Rb1 d6 8.Qh5 g6 9.Qh4 (9.Qe2!?=) 9...f5 10.Qe7 Nge7 11.ef5 Nf5 12.Ne2 Rf8 13.0–0 Nfe7 14.f3 a6 15.Rfe1 h6 16.d4 b5 17.Bb3 b4 (17...a5 18.a4 b4 19.Bb2=+) 18.Bd2=.

7.Qh5 g6 8.Qf3 d6 9.Ne2 h5 (9...Be6 10.Bd5=) 10.Qg3 Qg7 11.0–0 h4 12.Qe3 h3 13.Rfb1 (better is 13.g3=) 13...hg2–/+.

6.Bc3 d6

7.Rb1 Nd7 8.Nf3 Nb6 9.Bb3 a5 10.0–0 a4 11.Bg8 Rg8 12.d4 Qf7 (12...Nc4 13.Qe2 Qe6 14.d5+–) 13.a3 Nc4 14.Qc1 d5 15.ed5 e4 (15...Bg4 16.de5 Bf3 17.gf3 Qd5 18.f4–/+) 16.Re1 (16.Nd2 Qd5 17.Nc4 Qc4=) 16...Qd5 17.Qf4 (17.Nd2 Nd2 18.Qd2 Be6+=) 17...Nd6 (17...Na3 18.Re4 Kd8 19.Rb2–/+) 18.Nd2 e4 draws heavy fire (18.Bb4 Bf5=) 18...f5 (18...Bf5 19.f3 Rd8 20.fe4 (20.Ne4?! Kf7+=) 20...Be4 21.Ne4+– (21.Re4?! Ne4 22.Ne4 f5+–)) 19.f3 (19.Qf3 Kd8 20.Qe3 Be6+=) 19...Qc6 (19...g5 20.fe4 fe4 21.Qe5 Be6 22.Ne4 Qe5 23.de5 Ne4 24.Re4=) 20.Re3= Be6 (20...Rf8 21.fe4 fe4 22.Qe5 Kd7 23.Ne4+/–) 21.fe4+= fe4 22.Qe5 (22.Ne4 Nc4 23.Nd6 Qd6 24.Qd6 cd6 25.Re6 Kd7=) 22...Kd7 (22...Qd5 23.Ne4 Qe5 24.de5+=) 23.Ne4 Ne4 24.Re4 Rae8 25.Re3 Bh3 The mate threat is Qxg2 26.d5 Qg6 Threatening mate: Qxg2 27.Rg3?? (better is 27.Rh3 Re5 28.Be5–/+) 27...Qc2–+ (27...Re5?! 28.Rg6 Rd5 29.Rg3+= (29.Rg7? Rg7 30.Bg7 Rg5 31.Rd1 Ke6–+)) 28.Rg7 Rg7 29.Qg7 Re7 30.Qe7 Ke7 (30...Ke7 31.Re1 Kd7 32.gh3 Qc3–+) 0–1. Isischess – Isischess, 1994.

7.Rb1 Nh6 8.Qh5 Nf7 9.Nf3 0–0 (9...g6 10.Qh4=) 10.Nh4 Nc6 (10...g6 11.Ng6 hg6 12.Qg6 Kh8 13.h4=) 11.0–0 (11.Nf5 Qe8 12.Qh4 Bf5 13.ef5 Ne7=) 11...Nd4 (11...g6 12.Qe2=) 12.Rfc1 (12.Bd4 ed4 13.Rfe1 Qe5=) 12...c5 (12...g6 13.Qd1=+) 13.Bd5 (13.Nf5 Nf5 14.ef5 Qd7=) 13...Rb8 (13...g6 14.Qd1=+) 14.a3 (14.Bd4 cd4 15.Nf5 Bf5 16.Qf5 Kh8=) 14...Be6 15.Bd4=.

7.Nf3 Be6 8.Qb1 b6 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 Kd7 11.d4+– a6 12.0–0 b5 (12...Kc8 13.Rab1 Nd7 14.a4+–) 13.Qd3+– c6 (13...Nh6 14.a4 b4 15.Bb4+–) 14.a4 ba4?? (14...Ke8+–) 15.de5 Kc7 (15...fe5 16.Ne5 Ke8 17.Nc4+–) 16.Ba5 Kb7 (16...Kd7 17.Bb4 Ke8 18.Bd6 Qd8+–) 17.ed6 Qe6 18.Rfb1 Kc8 19.Rb8! Rb8 (19...Rb8 20.Qa6 Double attack; 19...Kb8 20.d7 Mate attack) 20.Qa6 Kd7 21.Qa7 Kd6 22.Rd1 (22.Rd1 Qd5 23.Rd5 cd5 24.Qc7 Ke6 25.Nd4) 1–0. Pierre – Vyckrot, internet, 2020.

7.Nf3 Be6 8.Qb1 b6 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 Qf7 11.Qf7 Kf7 12.d4–/+.

7.Nf3 Be6 8.Qb1 b6 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 Nh6 11.d4 (11.0–0 Qf7 12.Qa4 c6+=) 11...Nf7 (11...ed4 12.Qd4 Nf7 13.Nh4+=) 12.0–0 0–0 13.h3 (13.Rad1 Nd7+=) 13...c5–/+ 14.d5 (14.dc5 dc5 15.Nh4 g6–/+) 14...Nd7 (14...f5 15.ef5 Qf6 16.Qe4–/+) 15.Rae1 (15.Bd2 f5 16.ef5 Qf6+=) 15...a6 (15...f5 16.Nd2–/+) 16.a4 (16.Qd3 f5 17.ef5 Nf6–/+) 16...Rfb8 (16...f5 17.ef5 Qf6 18.Qd3–/+) 17.Rb1 Nf8 (17...f5 18.ef5 Qf6 19.Qe4+=) 18.Rb3 Ng6 19.Rfb1 Qc7 20.g3 (20.Bd2 Ne7+=) 20...h6 (20...Ne7 21.R3b2–/+) 21.h4 (21.Bd2 Ne7–/+) 21...Nf8 (21...Ne7 22.h5–/+) 22.Qe2 (22.Bd2 f5+=) 22...Nd7 23.Nd2 Rb7 (23...Qd8 24.Nc4=) 24.Kg2 (24.Nc4 Rab8+=) 24...Kh7 (24...Raa7 25.Qg4+=) 25.Nc4 Rab8 26.Ne3 Ra8 (26...Ra7 27.Qg4+=) 27.Bd2 (27.Nc4 Rbb8+=) 27...Nh8 (27...Rbb8 28.Qh5 Rf8 29.Qf5 g6 30.Qg4=) 28.Nf5 Nf7 29.h5 Ng5?? (better is 29...Kh8=) 30.f4+– ef4 (30...c4 31.Re3 Ne4 32.Re4+–) 31.gf4 c4 32.Rb4 b5 (32...Ne4 33.Qe4 Nc5 34.Qc4 Re8+–) 33.fg5 hg5 (33...fg5 34.Bc3 Nc5 35.ab5 (worse is 35.Bg7 Re8 36.e5 de5+–) 35...ab5 36.Rb5 Rb5 37.Rb5+–) 34.ab5 ab5 (34...Rb5 35.Ra1 Re8 36.Rc4+– (36.Ra6?! Rd5 37.Ng3 Nc5+–)) 35.Rb5 (35.h6 g6 36.Nd4 Nc5 37.Nb5 Qe7 38.Qc4 Rab8+–) 35...Rb5 36.Rb5 c3 37.Be1 (37.Be3 Ne5+–) 37...Ne5 (37...Ra3 38.Bg3 Ne5 39.Be5 de5 40.Rb1+–) 38.Rb3 Qf7 (38...Ra1 39.Bc3 Ra2 40.Rb2+–) 39.Nd6 Qc7 40.Nf5 g6 (40...Ra2 41.Rc3 Qb8 42.Bg3+–) 41.Rc3 Qd8 (41...Qb6 42.hg6 Kg6+–) 42.hg6 Kg6 43.Rh3 g4 44.Rh6 Kf7 45.Rh7 Kg8 46.Rg7 Kh8 (46...Kf8 47.Bb4 Qd6 48.Bd6 Ke8 49.Qb5 Nc6 50.Qc6 Kd8 51.Qa8) 47.Qf1 Ra3 48.Bg3 Rg3 49.Kg3 (49.Kg3 Nf3 50.Qh1 Nh4 51.Qh4) 1–0. Janek – Stugess, internet free game, 2017.

7.Nf3 Be6 8.Qb1 Bc4? 9.Qb7 Kd7 10.Qa8+–.

7.Nh3 Be6 8.Be6 Qe6 9.0-0 g5 10.d4? (10.Qb1 b6 11.f3 Nc6=+) 10...Nd7?? (better 10...g4-+) 11.Qh5 Qf7 12.Qf7 (12.Qe2 h5 13.f3 Nb6=+) 12...Kf7-/+ 13.Rab1 (13.f3 Nb6-/+) 13...b6 (13...g4 14.Rb7 gh3 15.Rc7 hg2 16.Rb1-/+) 14.de5 (14.f3 c5 15.de5 de5-/+ (15...Ne5?! 16.Rbd1=)) 14...de5 15.Rfd1 Rd8 16.a4? (16.f3!?-/+) 16...Ne7 (16...g4 17.f4 gh3 18.fe5-+) 17.Rd3 (better 17.f3-+) 17...Nc5 18.Rd8 Rd8 19.a5 (19.f3 Na4 20.Be1 a5-+) 19...Nc6 (better 19...g4 20.Ng5 fg5 21.Be5-+) 20.ab6 ab6 (20...g4 21.ba7 Na7 22.Ng5 fg5 23.Be5-+) 21.f3 Nd4 22.Rb2?? (22.Bd4 Rd4 23.Kf1-+) 22...Ne2 23.Kf2 Nc3 24.Ng1 (24.Kg3-+) 24…Nd1 (24...Nd1 25.Kg3 Nb2-+) 0-1. test33000 (1640) - likor64 (1795), Rated Bullet game, lichess.org, 2013.

7.Qh5 g6 8.Qe2 Nc6 9.Rb1 Qg7 10.Nf3=.

7.Qh5 g6 8.Qe2 Nc6 9.Bd5 Qd7 10.0–0–0 Nge7 11.Qf3 (11.Bb3!?=+) 11...Rf8 (11...Nd5!? 12.ed5 Ne7 13.d4–+) 12.Bc4 f5 13.ef5 d5 14.Bb5 Rf5 (< 14...gf5 15.Be5 a6 16.Bc6 Qc6 17.Qh5 Qg6 18.Qg6 Ng6 19.Bc7+=) 15.Qe2 d4 16.Ba5?? (16.Bb2 e4 17.Bc4 Na5–/+) 16...d3 17.Bd3–/+.

5.Nc3 Qc5

6.Qe2 Ne7 7.Nf3=+.

6.Bg8 Bc3!? 7.Bc3 Rg8 8.Qh5 g6 9.Qh7 Qc4=.

6.Bg8 Rg8

7.Qh5+= Kd8 8.Qh7 Qc4 (8...Qf8!?+=) 9.Nd5+/– Re8 10.Ne3 (better is 10.Nb4 Qb4 11.Rb1+/–) 10...Bd2?? (better is 10...Qf7+=) 11.Kd2+– Qb4 (11...Qf7 12.Kc1+–) 12.Kc1 Qe1 13.Nd1 d6 14.Qg7 Re6 (14...Qe4 15.Qf6 Kd7 16.Nf3+–) 15.h4 (15.Qg6 Nc6+–) 15...Qe4 16.Qh8 (16.Ne3 Nd7 17.h5 Re7 18.Qg8 Re8+–) 16...Kd7 17.Ne3 b6 (17...Na6 18.h5 Kc6 19.h6+–) 18.Qg7 Kc6 (18...Re7 19.Qf6 Qf4 20.Qf4 ef4 21.Nd5+–) 19.h5 Nd7 (19...Qb4 20.h6 Qe1 21.Nd1+–) 20.h6 Bb7 21.Nf3 Ree8 (21...Qa4 22.h7+–) 22.Rh4 Rg8 23.Qf7 Qg6 (23...Raf8 24.Qh5 Nc5 25.Re4 Ne4+–) 24.Qd5 1–0. pierre – the little rascal, ChessWorld.net, 2005.

7.Qh5 Kf8 8.Nf3 b6 9.0–0 Ba6 10.Rfe1 (worse is 10.Qh7 Bf1 11.Rf1 Bc3 12.Bc3 Qc4–/+) 10...Nc6 11.Nd5 Bc4 12.c3 (12.Qh7?! Bd5 13.ed5 Qd5=) 12...Ba5 13.a4 (worse is 13.Nc7 Rc8 14.Nd5 Bd5 15.ed5 Qd5 16.Ba3 d6 17.Qh7 Kf7+=; 13.Qh7?! Bd5 14.ed5 Qd5=) 13...b5 14.ab5 (14.Qh7?! Bd5 15.Ba3 b4 16.ed5 Qd5 17.cb4 Bb4 18.Bb4 Nb4=) 14...Qb5 15.Reb1 d6 16.Ba3 (16.Qh7 Bd3 17.Nh4 Ne7 18.Ne7 Ke7 19.Ng6 Kf7+=) 16...Qa6 17.Bb4 Rd8 18.Qh7 Bd3 19.Nh4 (better is 19.Re1 Bc4 20.d3 Bd3 21.Ba5 Na5 22.Ng5+–) 19...Bb1?? (better is 19...Qc4 20.Ng6 Kf7+–) 20.Ng6 (20.Rb1 A) 20...Nb4? 21.cb4 (worse is 21.Nb4 Bb4 22.cb4 Qa2–/+) 21...Qd3 22.Ra1+–; B) 20...Qd3 21.Ra1 B1) 21...Nb4? 22.Ng6 (22.Nb4?! Bb4 23.Ng6 Kf7=) 22...Kf7 23.Qh5 Qe4 24.Nh8 Ke6 25.Qf7 Kf5 26.Qg6 Ke6 27.Qe4 Nd5 28.Qg4 Ke7 29.Ng6 (worse is 29.Ra5 Rh8 30.Rd5 Rb8+–) 29...Kf7 30.Ra5+–; B2) 21...Qd2+=) 20...Kf7 21.Qh5 (21.Rb1?! Qe2 22.Ba5 Rb8=) 21...Ke6 (21...Rgf8 22.Ra5 Be4 23.Ngf4 Kg8 24.Ra6 ef4 25.Rc6 Rf7 26.Rc7 Rc7 27.Nc7 d5+–) 22.Ndf4! (22.Rb1?! Rge8+=) 22...ef4 (22...ef4 23.Qd5 Mate attack) 23.Qd5 Kd7 24.Qf5 Ke8 25.Qe6 Ne7 26.Qe7 1–0. b4_player – verry, casual, 2013.

7.Qh5 Kf8 8.Qh7+= Bc3 9.Bc3 (9.dc3?! Qc4=) 9...Nc6 (9...Qc4 10.f4 ef4 11.Ne2+=) 10.Ne2 (10.Nf3 d5 11.Rc1 Qa3+=) 10...d5= 11.ed5 Qd5 12.0–0 Ne7 (12...Ke7 13.f4=) 13.Ng3 (13.f4 ef4 14.Nf4+=) 13...f5 Black intends e4 (better is 13...Ke8!?=) 14.Rae1+/– e4 15.f3 f4 (15...Ke8!?+–) 16.fe4 Qg5 (16...Qa2 17.Rf4 Ke8 18.Nf5+–) 17.Nh5 b6 (17...Ke8+–) 18.Bg7 Ke8 (18...Rg7 19.Rf4 (19.Qg7?! Qg7 20.Ng7 Kg7+–) 19...Ke8 20.Ng7 Kd7 21.Qh3 Kc6 22.Qc3 Kb7 23.Rf7+–) 19.Nf6 (19.Nf6 Kd8 20.Ng8+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Furey,Conrad, Telecomm, 1995.

7.Qh5 Kf8 8.Qh7+= Qc4 9.a3 Bc3 10.Bc3=.

7.Qh5 g6 8.Qh7 Qc4 9.Nge2 Bc3 10.Nc3+=.

5.Nc3 c6

6.a3 Bc5 7.Na4 (7.Bb3=) 7...Bd6 8.Nc3 b5 9.Bb3 Bc5 10.Nf3 a5 11.d4 ed4 12.Nd4 Nh6 13.0–0 a4 14.Ba2 d6 =+.

6.Bb3 d6=.

6.Nge2 d6 7.Ng3 (7.0–0 f5+=) 7...Be6 (7...b5 8.Bb3+=) 8.Nf5 (8.Be6 Qe6 9.Nf5 Qd7+=) 8...Bf5–/+ 9.ef5 d5 10.Qh5 Qf7?? (better is 10...Kd8 11.Be2 Nh6–/+) 11.Qf7+– Kf7 12.Nd5! Bd6 (12...cd5 13.Bd5) 13.Nc7 Ke7 14.Na8 Nh6 15.Nb6 (15.d4 Nd7 16.Rb1 b5+–) 15...ab6 16.Bd3 Nd7 17.f3 Nc5 18.Be4 Nf7 (18...g6 19.fg6 hg6 20.c4+/–) 19.Ke2 Ng5 20.d3 Na4 21.Bc1 (21.Rab1 Ra8+–) 21...Nf7 (21...Nc3 22.Kf1+/–) 22.Bd2+– Bc5 23.g4 (23.f4 ef4 24.Rae1 Bd6+–) 23...Bd4 24.Rab1 Nd6 25.f4 Nb5 26.Rb5 cb5 27.fe5 fe5 28.Bb7 (28.Bb4 Kf6+–) 28...Nc3+/– 29.Bc3 Bc3 30.Rb1 (30.h4 h5 31.g5 b4+/–) 30...b4 31.Kf3 (31.h4 Rd8+/–) 31...Rd8 32.Bc6 (32.h4 Kd6+/–) 32...Kd6 33.Ba4 Kc5 34.Rf1 (34.h4 h5+/–) 34...Bd2 (34...Rd4 35.g5+/–) 35.Rf2+/– Bg5 (35...Bc3 36.Re2+/–) 36.Re2 Bf6 37.h4 h6 38.g5 (38.Bb3 Rd4+/–) 38...hg5 39.hg5 Bg5 40.Re5 Rd5 41.Re6 Rd6 (41...b5 42.Bb3 Rd4 43.Rg6+/–) 42.Rd6 Kd6 43.Ke4 Bf6 44.d4 Bh4 45.Bb3 Bf6 46.Kd3 Bh4 47.Kc4 Bf2 48.Kb4 (48.c3 bc3 49.Kc3 b5+/–) ½–½. Mroz,Antoni – Kowalowka,Janusz, corr Poland–chT7, 1986.

6.f4 Na6 A) 7.Nge2 A1) 7...Nh6 8.a3 (8.fe5 fe5 9.Ng3 Qc5 10.Bb3 Kd8 11.Qe2 Rf8 12.Rf1 Rf1 13.Kf1) 8...Ba5 9.fe5 Qe5 10.Bb3 Qh5 11.Nd4 Qd1 12.Rd1 Nc5 13.0–0; A2) 7...ef4 8.Nf4 (8.Bd3 g5 9.Nd4 Qf7 10.Qe2 Ne7 11.Bc4 Qg6 12.e5 b5 13.Bd3; 8.Bb3 f5 9.ef5 f3 10.gf3 Nh6 11.f6 Qf6 12.Na4 Qh4 13.Ng3; 8.Rb1 Nc5 9.0–0 b5 10.Bg8 Rg8 11.Nf4 Bb7 12.d3 0–0–0 13.a3; 8.Ba6 ba6 9.Nf4 Bc3 10.Bc3 Qe4 11.Qe2 d5 12.Qe4 de4 13.0–0) 8...d5 9.Bd3 Bc3 10.dc3 de4 11.Bc4 Nh6 12.Qh5 Kf8 13.0–0; B) 7.Qf3 B1) 7...b5 8.Bb3 Nc5 9.Nge2 Nb3 10.ab3 Nh6 11.Qh5 Qf7 12.Qf7 Nf7 13.fe5; B2) 7...Nc5 8.Nge2 (8.Nh3 b5 9.Bg8 Rg8 10.0–0 d6 11.a4 Bc3 12.Qc3 Bh3 13.Qh3) 8...b5 9.Bg8 Rg8 10.fe5 fe5 11.0–0 Rf8 12.Qh3 Ne6 13.Qh7; B3) 7...Nh6 8.fe5 Qe5 9.Nge2 b5 10.Bb3 Qg5 11.d4 Qh4 12.Ng3 Bd6 13.Nce2; B4) 7...ef4 8.Nge2 b5 9.Bb3 Nc5 10.Nf4 Bc3 11.Bc3 Qe4 12.Kf2 Qf3 13.Kf3; C) 7.fe5 fe5 8.Qh5 (8.Bb3 Nf6 9.Nf3 Nc5 10.Qe2 d6 11.0–0 Bc3 12.dc3 Rf8 13.Nd2) 8...g6 9.Qe2 b5 10.Bb3 Nc5 11.Nf3 Nb3 12.ab3 Nf6 13.0–0; D) 7.Qh5 g6 8.Qf3 b5 9.Bb3 Nc5 10.Nge2 ef4 11.0–0 g5 12.a3 Bc3 13.Bc3; E) 7.Nh3 E1) 7...ef4 8.Nf4 d5 9.Bd3 Bc3 10.Bc3 de4 11.Ba6 ba6 12.Qh5 Qf7 13.Qe2; E2) 7...Bc5 8.Qf3 (8.Qe2 b5 9.Bb3 Bd4 10.fe5 fe5 11.Nd1 Qh4 12.Nhf2 Nc5 13.Bd4; 8.Qh5 g6 9.Qh4 b5 10.Bb3 d6 11.0–0–0 Be6 12.fe5 de5 13.Nf2; 8.a3 d6 9.f5 Nh6 10.Qh5 Kf8 11.g4 b5 12.Bb3 Nf7 13.Ng1; 8.Rf1 d5 9.ed5 ef4 10.Qe2 Nb4 11.0–0–0 Qe2 12.Be2 Bh3 13.gh3; 8.Kf1 b5 9.Bb3 Nh6 10.Qh5 Kd8 11.Ne2 d6 12.Nf2 Bf2 13.Kf2) 8...b5 9.Bb3 Bd4 10.Nf2 Nc5 11.0–0 Nh6 12.Ncd1 Nb3 13.ab3; E3) 7...b5 8.Bb3 Bc5 9.Qh5 g6 10.Qf3 Nh6 11.Nf2 d6 12.a4 b4 13.Ne2; E4) 7...Nc5 8.fe5 (8.Qh5 g6 9.Qe2 b5 10.Bb3 Nb3 11.ab3 Nh6 12.fe5 0–0 13.ef6; 8.Qf3 b5 9.Be2 Nh6 10.0–0 0–0 11.a3 Ba5 12.fe5 Qe5 13.Rab1; 8.Qe2 b5 9.Bg8 Rg8 10.0–0 d6 11.Nb5 Bh3 12.gh3 Ne6 13.Qc4) 8...Qe5 9.Qe2 Ne4 10.Ne4 Qb2 11.0–0 d5 12.Rab1 Qe5 13.Rb4; E5) 7...Nh6 8.Qh5 (8.a3 Bc5 9.Qh5 Kd8 10.fe5 Qe5 11.Qe5 fe5 12.Rf1 b5 13.Be2; 8.fe5 Qe5 9.Nf2 b5 10.Bb3 Nc5 11.Qf3 Nf7 12.0–0 0–0 13.Na4; 8.Qe2 b5 9.Bb3 Nc5 10.fe5 Qe5 11.Nf2 Nf7 12.0–0 0–0 13.Na4) 8...Kd8 9.fe5 Qe5 10.Qe5 fe5 11.a3 Be7 12.0–0 b5 13.Be2; E6) 7...Kf8 8.fe5 (8.Qf3 b5 9.Bb3 d5 10.ed5 ef4 11.Kf1 Bc3 12.Bc3 Bh3 13.gh3; 8.Qe2 b5 9.Bb3 Bc5 10.fe5 Qe5 11.Nd1 Qc7 12.Ne3 Bd6 13.Qh5; 8.Ba6 ba6 9.0–0 Rb8 10.Rb1 Qc5 11.Kh1 d6 12.Nf2 ef4 13.Nd3; 8.a3 Bc5 9.fe5 Qe5 10.Qe2 Ne7 11.Na4 Bd4 12.c3 Qa5 13.cd4) 8...Qe5 9.Nf2 d5 10.Bd3 Ne7 11.0–0 Bd6 12.g3 Nb4 13.Be2; E7) 7...Bc3 8.Bc3 (8.dc3 d5 9.ed5 ef4 10.Kf1 Bh3 11.gh3 Qe4 12.Qe1 Nc5 13.Qe4) 8...Nc5 9.Qh5 g6 10.Qf3 Ne4 11.Qe4 d5 12.Qe2 dc4 13.fe5; E8) 7...d5 8.ed5 ef4 9.Kf1 Bh3 10.Qh5 Qf7 11.Re1 Ne7 12.Qf7 Kf7 13.dc6.

6.f4 b5 7.Bb3 ef4 (7...Bc3 8.dc3 a5 9.a4 ef4 10.Ne2 Qe4 11.0–0 Qe3 12.Kh1 ba4 13.Ra4; 7...Na6 8.Nge2 Nc5 9.0–0 Nb3 10.ab3 ef4 11.Nf4 Nh6 12.Qh5 Qf7 13.Qh4) 8.Nge2 (8.Nh3 Bc3 9.Bc3 b4 10.Bd4 Qe4 11.Qe2 Qe2 12.Ke2 Ne7 13.Nf4) 8...f5 9.ef5 f3 10.gf3 Nh6 11.a3 Bc3 12.Bc3 Nf5 13.0–0.

6.f4 Bc3 7.Bc3 ef4 8.Qh5 (8.Qe2 b5 9.Bd3 b4 10.Bb2 d5 11.ed5 Bg4 12.Qe7 Ne7 13.d6; 8.Ne2 Qe4 9.Bg8 f3 10.gf3 Qh4 11.Ng3 Rg8 12.0–0 Kd8 13.Rb1; 8.Qg4 Qe4 9.Kf2 Kf8 10.Qe2 d5 11.Bd3 Qe7 12.Qe7 Ne7 13.Ne2) 8...g6 9.Qe2 d6 (9...b5 10.Bd3 b4 11.Bb2 d6 12.Nf3 Nd7 13.a3) 10.Nh3 (10.Nf3!?–/+ Nd7 11.0–0 Nc5 12.Nd4 Ne4 13.Rae1) 10...Bh3–+ 11.gh3 Nd7 12.0–0 f3 (12...g5 13.h4 b5 14.Bb3–/+; 12...Ne5 13.Rf4) 13.Rf3–/+ (13.Qf3=) 13...Ne5 14.Re3 Nh6 15.Rf1 Rf8 16.Bb3 0–0–0 17.a4 (17.Rg3 Kb8–/+) 17...Rde8 18.Kh1 Kb8 19.a5 Qc7 20.Qe1 g5 (20...f5 21.Re2 fe4 22.Rf8 Rf8 23.Re4–/+) 21.Qe2 Qg7 22.Ba4 f5 23.Rb1 Ka8 24.Bd4 Qc7 25.Reb3 Rb8 26.Bb6 Qc8 27.d4 (27.a6 f4+= (27...ab6 28.Rb6 fe4 29.Ra1+/–)) 27...Nd7–+ (27...ab6 28.ab6 Qc7 29.Bc6 Qb6 30.Rb6 Ka7 31.Rb7 Rb7 32.Rb7 Ka8 33.Qa6) 28.e5 (28.Ra3–+) 28...de5 (28...ab6 29.ab6 Nc5 30.dc5 Qc7 31.Ra3 Rbe8 32.bc7 b5 33.cb6 Kb7 34.Qa6 Ka6 35.Bc6; 28...Nb6?! 29.ab6 a6 30.ed6–/+) 29.de5 Nb6 (29...ab6 30.ab6 Nc5+–) 30.ab6–/+ Qe6?? (better is 30...a6–/+) 31.ba7+/– Qd5 (31...Ka7 32.Qe3 b6 33.Ra3+–) 32.Qg2 Qg2 33.Kg2 Ka7 34.Bc6! b5 (34...bc6 35.Ra1 Mate attack) 35.c4 b4?? (better is 35...Rfd8+/–) 36.c5+– (36.Rb4?! Rb4 37.Rb4 Rb8 38.Rb8 Kb8+–) 36...Rbc8 37.Ra1 (better is 37.Bd7!? Rc5 38.Ra1 Ra5 39.Ra5 Kb6+–) 37...Kb8 38.Rb4 Kc7 39.Rb6 (39.Rb6 Rf7 40.e6+–) 1–0. Lapshun,Yury (2475) – Blazquez,Denis (2165), IX Sants Open, Barcelona ESP (2), 2007.

6.f4 Qc5 7.Bb3 (7.Bg8 Rg8 8.Qh5 Kf8 9.fe5 d6 10.a3 Ba5 11.Nge2 de5 12.d4 Qc4 13.de5) A) 7...d6 8.fe5 (8.Nge2 Nd7 9.Na4 Qa5 10.a3 Bc5 11.Bc3 Qb5 12.d4 ed4 13.Nd4; 8.Qh5 g6 9.Qh4 Nd7 10.Nf3 ef4 11.Qf4 Ne5 12.0–0–0 Qf2 13.d4; 8.a3 Bc3 9.Bc3 ef4 10.Qf3 Ne7 11.Ne2 Ng6 12.Nf4 Qg5 13.Nd3) 8...de5 9.Nh3 Ne7 10.Nf2 Na6 11.0–0 h5 12.Ne2 Qb6 13.d4; B) 7...Na6 8.Qh5 (8.Qg4 Qe7 9.Nge2 d5 10.Qf3 d4 11.Nb1 Nc5 12.c3 dc3 13.Bc3; 8.a3 Bc3 9.Bc3 d6 10.fe5 de5 11.Qh5 g6 12.Qh4 Qd6 13.Ne2; 8.Nge2 Ba5 9.fe5 fe5 10.d4 ed4 11.Qd4 Qd4 12.Nd4 Nf6 13.0–0; 8.fe5 fe5 9.Qh5 g6 10.Qg5 Qe7 11.Nf3 Qg5 12.Ng5 Nf6 13.a3; 8.Qf3 Ne7 9.fe5 Qe5 10.Nge2 d6 11.d4 Qg5 12.0–0 Bg4 13.Qg3) 8...g6 9.Qh4 ef4 10.Qf4 Qd6 11.Qd6 Bd6 12.Nf3 Nc5 13.0–0; C) 7...h5 8.Nge2 Na6 9.Na4 Qd6 10.c3 Ba5 11.0–0 Ne7 12.fe5 Qe5 13.Ng3; D) 7...Ne7 8.Nge2 (8.fe5 fe5 9.Nf3 Rf8 10.Rf1 b6 11.Na4 Qe3 12.Qe2 Qe2 13.Ke2 b5; 8.Qh5 g6 9.Qh4 ef4 10.a3 Bc3 11.Bc3 d5 12.Ne2 Nd7 13.Nf4; 8.a3 Bc3 9.Bc3 ef4 10.Ne2 Ng6 11.Nd4 d6 12.Qe2 h5 13.Be6) 8...Ba5 9.fe5 fe5 10.Ng3 Na6 11.Qg4 Rf8 12.0–0–0 g6 13.Rhf1.

6.Bg8 Rg8–/+ 7.Nf3 Bc3 8.Bc3 d5 9.ed5 cd5 10.a3 (10.0–0 Nc6–/+) 10...Bg4 (10...d4 11.Bb2–/+) 11.0–0 (11.h3 Bh5 12.g4 Bf7–/+) 11...Nc6 (11...e4 12.h3 Bf3 13.gf3–/+) 12.h3 Bh5 13.g4 (13.Re1 Qc5–/+) 13...Bf7 14.d3 (14.d4 0–0–0–/+) 14...h5 15.Nh2 (15.g5 d4 (15...fg5?! 16.Ne5 Ne5 17.Re1+=) 16.Bd2 0–0–0–+) 15...hg4 16.Ng4 (16.hg4 d4 17.Bd2 Rh8–+) 16...Rh8 17.Kg2 (17.Qf3 Qc5 18.Bb4 Nb4 19.ab4 Qb4–+) 17...d4 18.Bd2 f5 19.Ne5 Qh4 (19...Qe5?! 20.Re1 Bd5 21.f3–/+) 20.Rh1 Ne5 (20...Bd5!? 21.Nf3 Ne5 22.Qe1 Bf3 23.Kf1–+) 21.Qe2 Bd5 (21...Bd5 22.Kf1 0–0–0 23.Qe5 Bh1 24.Qf5 Rd7–+) 0–1. MR J. – pierre, ChessWorld.net, 2005.

6.a3 Ba5

7.Nge2 b5 8.Bb3 Na6 9.0–0=.

7.Nge2 b5 8.Bb3 Qc5 9.0–0 (9.d4 ed4 10.Qd4 Qd4 11.Nd4 Ne7=) 9...Bb6 (9...Ne7 10.d4 ed4 11.Qd4 Qd4 12.Nd4=) 10.Ng3 d6 (10...Ne7 11.Nh5 Kf8 12.Qg4+/–) 11.Nce2 g6 (11...Bg4!?+/–) 12.d4 ed4 13.Nd4 (13.Bd4 Qg5+/–) 13...Qg5 (13...Bd7 14.Ne6 Be6 15.Be6+–) 14.Nf3+– Qc5?? (better is 14...Qf4 15.Bc1 Qg4 16.Qd6 Qd7+–) 15.Bd4 Bg4 16.Bc5 Bc5 17.h3 Bc8 18.Qd2 Ne7 (18...a5 19.Nd4 Ne7 20.Be6+–) 19.e5 fe5 20.Ne4 Na6 (20...Nd7 21.Nd6 Bd6 22.Qd6 Rf8+–) 21.Nd6 Bd6 22.Qd6 Rf8 23.Ne5 Rb8 24.Nc6 Rf7 (24...Nc6 25.Rfe1 Ne5 26.Re5 Be6 27.Re6 Kf7 28.Re7) 25.Qd8 1–0. pierre – amygm, ChessWorld.net, 2005.

7.Nge2 b5 8.Bb3 d6 9.0–0 Nd7 10.d4 Rb8 11.Rb1 Nh6 12.d5 c5–/+.

7.Nge2 d6 8.Ng3 Nh6 9.Qh5 Kd8 10.h3 Be6 11.Qe2 Nd7 12.0–0 Bc4 13.Qc4 g5 14.d4 Bb6 15.Nce2 Kc7 16.a4 a5 17.Rab1 g4 (17...Qf7 18.Qd3=) 18.h4 (18.Bc1 Qf8+=) 18...f5= 19.Nf5 (19.de5 A) worse is 19...Ne5 20.Qb3 Qf7 21.Be5 Qb3 22.Bd6 (22.Rb3?! de5 23.Rfb1 Ra6+=) 22...Kd6 23.Rb3+/– (23.cb3?! fe4 24.Ne4 Kc7=); B) 19...de5 20.Bc1 Qh4 21.Bh6 Qh6=) 19...Nf5+= 20.ef5 d5 (20...Qh4!? 21.de5 de5+= (21...Ne5?? 22.Be5 Rhe8 23.Bg3+–)) 21.Qd3 e4 22.Qg3 Kc8 23.c4 Bc7 24.Ba3 Qf7 25.Qb3 Rb8 26.cd5 Qf5 27.d6 Bb6 28.Rbc1 (28.Ng3 Qd5 29.Qd5 cd5+/–) 28...Kd8 (28...Rf8 29.Ng3 Qf4 30.Bc5+=) 29.Ng3 (29.Bc5!? Bc5 30.dc5+=) 29...Qd5= 30.Qb1 Attacking the isolated pawn on e4 30...Re8 31.Ne2 (31.Bc5 Bc5 32.dc5 b6=) 31...Ba7+= Exerts pressure on the isolated pawn (worse is 31...Bd4 32.Rfd1 Bf2 33.Kf2+/–) 32.Qc2 Nf6 (32...Qh5 33.Bc5 Bc5 34.dc5 Qh4 35.Qc3=) 33.Nf4 (33.Rb1 A) 33...Bd4? 34.Rbd1+– (34.Nd4?! Qd4 35.Bc5 Qe5+/–); B) 33...Qh5+=) 33...Qf5 (33...Qd4 34.Bb2 Qd6 35.Rfd1+–) 34.Qd2 Kd7 35.d5 (35.Bc5 b6 36.Ba3 Rbc8=) 35...Nd5+= (35...cd5 36.Rc7 Kd8 37.Qa5 Bf2 38.Rf2 b6 39.Qa7 Rc8 40.Qb6 Qd7 41.Rb7 Qc7 42.dc7 Rc7 43.Qc7) 36.Qa5?? (better is 36.Nd5 Qd5 37.Qd5 cd5 38.Rc7 Ke6 39.Rd1–/+) 36...Bb6–+ (36...Qf4?! 37.Qa7 g3 38.Rb1=) 37.Qd2 Qf4 38.Qc2 (38.Qf4 Nf4 39.Rb1 Bd4–+) 38...g3 39.Bc5 Bc5 (39...Nb4 40.Qb2 Nd3 41.Qb6 Nc1 42.Qb2–+) 40.Qc5 Qd6 41.Qc4 Re7 42.Qe2 Rg8 43.a5 (43.Rc4 gf2 44.Rf2 e3–+) 43...e3 (43...gf2!? 44.Qf2 Reg7 45.Rc2 Rg2 46.Qg2 Rg2 47.Rg2 Qc5 48.Kh2–+) 44.fe3 Qh6 45.Qb2 Qe3 46.Kh1 Kc7 47.a6 b6 (better is 47...ba6!? 48.Qc2 Rg6 49.Qc4–+) 48.Qb5 Qc1! 49.Rc1 (49.Rc1 Re1 Pinning) 49...Re1!! 50.Re1 cb5 0–1. Romanov,Evgeny – Starkov,S, Kemerovo RUS, City Ch, 2014.

7.Nf3 b5 8.Bb3 Na6 9.0–0 d6 10.Re1 Nh6 11.d4 Bg4 12.d5 c5–/+.

6.a3 Bc3

7.Bc3 d5 8.ed5 Qc5 9.Be2 (9.Qh5 g6 10.Qh4 cd5+=) 9...Ne7 (9...cd5!? 10.Bb4 Qc6–/+) 10.dc6= Nbc6 11.Bb4 (better is 11.Bh5!? g6 12.Bf3=) 11...Nb4–/+ 12.ab4 Qb4 13.Bf3 (13.Bh5 Kd8–/+) 13...Bf5 (13...0–0 14.Ne2–/+) 14.Rb1 (14.Ne2 e4 15.Bh5 g6–/+) 14...Qa4 15.Rb7 Bc2 16.Qc1 Rc8 17.Qb2 Be4 18.Rb4 Rc1! 19.Qc1 Qb4 20.h4 (20.Be4 Qe4 21.Ne2–+) 20...0–0 21.Rh3 (21.h5 Rc8 22.Qa1 Rc2–+) 21...Rc8 (21...Rc8 22.Qd1 Qb2 23.Be4 Rc1–+) 0–1. mtrc – Seaman2, internet, 2002.

7.Bc3 d5 8.ed5 Qf7 9.Qf3 c5 10.Ne2 Nd7 11.Ba5 Nh6 12.d3 Nb6 13.Bb6 ab6 14.Ng3+=.

7.Bc3 d6 8.Qh5 g6 9.Qe2 b5 10.Bb3 a5 11.d4 a4 12.Ba2 ed4+=.

6.Nf3 Qc5

7.Bb3 Bc3 8.Bc3 d5 9.Qe2 Ne7 10.0–0 b6 11.Rfb1 a5 12.a4 Bg4+=.

7.Bd3 d5 8.a3 Ba5 9.Qe2 Ne7 10.0–0 Bg4 11.h3 Bh5 12.Rfe1 d4 13.Nb1 Ng6 14.g3 Nf8–/+.

6.f4 d5

7.ed5 cd5? 8.Nd5+– Qd6?? (better is 8...Qc5 9.Qe2 Bg4+–) 9.fe5 fe5 10.Qh5 (10.Nb4?! Qb4 11.Be5 Qe7+–) 10...g6 (10...Kd8 11.Be5 Nf6 12.Bd6 Nh5 13.Bb4+–) 11.Qe5 Qe5 12.Be5 Nf6 13.Bf6 Rf8 14.Nf3 Bf5 (14...Nc6 15.0–0 Be6 16.Ng5 Bd5 17.Bd5+–) 15.Rb1 a5 (15...Nc6 16.Bg5 Bc2 17.Rb2+–) 16.Kd1 Nc6 (16...Kd7 17.a3 b5 18.Nb6 Kc6 19.Na8 bc4 20.ab4 Rf6 21.ba5+–) 17.a3! Bd6 (17...Ba3 18.Nc7 Double attack (18.Rb7 Pinning; 18.Rb7 Deflection; 18.Rb3 Decoy)) 18.Re1 Kd7 19.Rb7 Kc8 20.Rb6 Kd7 21.Bb5 Rab8 22.Ne5 Kc8 23.Ba6 (23.Ba6 Rb7 24.Bb7 Kb8 25.Nc6) 1–0. Karl – Twnkq, internet private, 2018.

7.ed5 Nd7 8.Nge2 (8.Qf3 Nb6 9.Bb3 e4 10.Qe4 Qe4 11.Ne4 cd5 12.a3 Be7 13.Nc3; 8.Kf1 Nb6 9.Bb3 cd5 10.Nd5 Nd5 11.Bd5 Qc5 12.Bb3 ef4 13.c3) 8...ef4 9.Bb3 Nc5 10.0–0 Nb3 11.ab3 Bg4 12.Qe1 g5 13.dc6.

7.ed5 ef4 8.Kf1 (8.Qe2 Nd7 9.dc6 bc6 10.Nf3 Rb8 11.0–0–0 Nb6 12.Rde1 Qe2 13.Be2; 8.Nge2 Nh6 9.a3 Bc3 10.Bc3 cd5 11.Bd5 Nc6 12.Bf3 Bg4 13.0–0) 8...Nd7 9.dc6 bc6 10.Qf3 Ne5 11.Qf4 Nc4 12.Qc4 Qc5 13.Re1.

6.f4 ef4

7.Nge2 Na6 8.Nf4 (8.Bd3 g5 9.Nd4 Nc5 10.0–0 d6 11.a3 Bc3 12.Bc3 Nh6 13.Qh5; 8.Bb3 f5 9.a3 Qh4 10.Kf1 Be7 11.ef5 Nh6 12.Qe1 Nc5 13.Qh4) 8...d5 9.Bd3 Bc3 10.Bc3 de4 11.Bc4 Bf5 12.Qe2 Nb4 13.0–0–0.

7.Nge2 Bc3 8.Bc3 Qe4 9.Bg8 f3 10.gf3 Qh4 11.Ng3 Rg8 12.0–0 Kd8 13.Qb1.

7.Nge2 Bc3 8.Nc3= d5 9.Bb3 d4 10.Ne2 Qe4 (10...c5!? 11.0–0 g5 12.Nf4 gf4 13.Qh5 Kf8 14.Rf4 Nc6=+) 11.0–0+– c5? (better 11...Bg4 12.Rf2 Na6+–) 12.Nf4+– Kd8 13.Qh5 Qc6? (13...Bf5 14.g4 g6+–) 14.Qf7 Ne7 15.Qg7 Re8 16.Bf7 Nf5 17.Qh7 Re7 (17...Rf8 18.Ng6 Rf7 19.Qf7 Qe6 20.Qf8 Kc7+–) 18.Rae1 Qd6 (18...Ne3 19.Qg8 Re8 20.Qg7+– (20.de3?! Rg8 21.Bg8 Qb5+=)) 19.Qg8 Kc7 20.Nd5 Kd7 21.Be8 (21.Be8 Kd8 22.Bc6 Re8 23.Qe8) 1–0. Pierre – Cheysenne, internet, 2020.

7.Nge2 Bc3 8.Nc3 d5 9.Bb3 de4 10.0–0 f5 11.Ne2 Nf6 12.Nf4 Na6 13.Nh5.

7.Nge2 f5 8.a3 Ba5 9.Nf4 Nf6 10.Qe2 fe4 11.0–0 Na6 12.Na4 b5 13.Nh5.

7.Nge2 f5 8.Bb3 fe4 9.Nf4 Nf6 10.Nh5 Rf8 11.a3 Bc5 12.Na4 Bf2 13.Kf2.

7.Nge2 f5 8.Nf4 Nf6 9.a3 Ba5 10.Qe2 fe4 11.0–0 Qc5 12.Kh1 d5 13.Ncd5.

7.Nge2 f5 8.ef5? f3 9.gf3 Qh4 10.Ng3 Qc4–/+.

7.Nge2 Nh6 8.Rf1 (8.Nf4 d5 9.Bd3 de4 10.Ne4 f5 11.Qh5 Kd8 12.0–0 fe4 13.Be4; 8.Bd3 d5 9.0–0 Bc5 10.Kh1 g5 11.ed5 Ng4 12.Ne4 0–0 13.N2c3; 8.Bb3 d5 9.0–0 Bg4 10.h3 Bh5 11.Qe1 Be2 12.Qe2 Qe5 13.Na4) 8...g5 9.a3 Bc3 10.Nc3 d5 11.Qh5 Nf7 12.Bd3 0–0 13.a4.

6.Qh5 g6

7.Qe2 b5 8.Bb3 Ba6 9.Qf3 (9.Nf3+=) 9...Ba3 (9...d6!?+=) 10.Ba3+= Qa3 11.Bg8 (11.Nb5 Qb2 12.Qc3 Qc3 13.Nc3 f5+=) 11...Rg8= 12.Qf6 Qe7 13.Qe7 Ke7 14.Rb1 d6 15.Nf3 Nd7 16.d4 b4 (16...g5!?=) 17.Rb4+/– Rab8 18.Ra4 (better is 18.Rb8 Rb8 19.de5 Ne5 20.Ne5 de5 21.Kd2+/–) 18...Bb5? (better is 18...Rb6+=) 19.Ra7+– (19.Nb5?! Rb5 20.Ke2 a5+/–) 19...Ra8 20.Ra8 (20.Rb7 Ba6 21.Rc7 Rgc8 22.Rc8 Bc8+–) 20...Ra8 21.Kd2 (21.Nb5?! cb5 22.Kd2 Ra2+/–) 21...Nb6 22.Nb5 Ra2? (22...Nc4 23.Kd3 cb5+–) 23.Nc3 Nc4 (23...Ra3 24.Rb1 (24.de5?! Nc4 25.Kd3 Nb2 26.Kd4 de5 27.Ne5 c5 28.Kd5 Rc3+–) 24...ed4 25.Rb6 (25.Nd4?! Nc4 26.Ke2 Rc3+–) 25...dc3 26.Kd3+–) 24.Kd3 Nb2 25.Ke2 Ra3 26.Rb1 Ra2 (26...Nc4 27.Rb3 ed4 28.Nd4 Kd7+–) 27.Na2 (27.Na2 Nc4 28.Nb4+–) 1–0. pierre – TAFFY DIVER, ChessWorld.net, 2005.

7.Qe2 b5 8.Bb3 Bc5 9.Nf3 a5 10.a4 b4 11.Nd1 d6 12.Rb1 f5 13.ef5=.

7.Qe2 b5 8.Bb3 Nh6 9.a4 ba4 (9...Bc3 10.Bc3 b4 11.Bb2=) 10.Na4 (10.Ra4 Bc5=) 10...Ba6 11.Qe3 Nf7 12.Ne2 (12.Nf3 d6=) 12...0–0 (12...Nd6 13.c3 Ba5 14.Ba3=) 13.0–0 Kg7 (13...d6 14.c3 Ba5 15.Rfb1=) 14.d3 (14.c3 Ba5=) 14...Nd8 (14...d6 15.f4=) 15.f4 (15.c3 Bd6=) 15...d6 16.fe5 (16.c3 Ba5=) 16...de5 (16...fe5 17.Rf8 Qf8 18.d4=) 17.Bc1 g5 (better is 17...Nd7!?=) 18.Ng3+/– Bc8 19.Qf2 Ne6?? (better is 19...Na6+/–) 20.Nf5+– Kf7 (20...Kh8 21.Ne7 Be7 22.Nb6+–) 21.Ne7 Ke7 22.c3 Ba5 (22...Bd6 23.Nb6! ab6 24.Ra8 Nc5+–) 23.Ba3 c5 24.Be6 Be6 25.Qc5 (25.Qc5 Kd7 26.Qd6 Kc8 27.Qe6 Nd7 28.Qc6 Kd8 29.Qa8 Kc7 30.Qa7 Kc6 31.Qa5 f5 32.Qd5 Kc7 33.Bd6 Kd8 34.Qa8 Nb8 35.Qb8 Kd7 36.Nc5 Kc6 37.Ra6) 1–0. pierre – DANIELO, ChessWorld.net, 2005.

7.Qf3 d6 8.a3 Ba5 9.Nge2 Be6 (9...f5 10.ef5 Bf5 11.Bb3–/+) 10.Ba2 (10.Be6 Qe6 11.d4 Ne7+=) 10...Ba2 (10...f5 11.ef5 Bf5 12.Bb3–/+) 11.Ra2+= Nd7 12.0–0 Nh6 (12...Qe6 13.d4+=) 13.d3 0–0 (13...f5 14.Bc1 fe4 15.de4–/+) 14.Bc1+= Nf7 15.h4 (15.Be3 Bb6+=) 15...Qe6 (15...f5 16.h5–/+) 16.Rb2 Rab8 17.Be3 Bb6 18.Rfb1 f5 19.Qh3 (19.ef5 Qf5 20.Qf5 gf5 21.Bb6 Nb6–/+) 19...d5 (19...Nd8 20.ef5 Rf5 21.Bb6 Nb6 22.h5–/+) 20.ed5. pierre – opponent, internet, 2008.

7.Qf3 d6 8.Nce2 Be6 9.Be6 Qe6=+.

7.Qh3 Na6 8.Ba6 ba6 9.Qd3=+.

7.Qh3 b5 8.Bb3 Na6=+.

7.Qh4 d6

8.a3 Bc5 9.Na4 Nd7 10.Nc5 Nc5 11.Rb1 b5 12.Ba2 Be6 13.Be6–/+.

8.f4 Be6 9.Bb3 Nd7 10.Nge2 0–0–0 11.0–0 h5 12.Kh1 (12.f5!? Bb3 13.ab3–/+ (worse is 13.cb3 g5 14.Qh3 Nh6–+)) 12...g5–/+ 13.fg5 fg5 14.Qf2 Kb8 15.d4 (15.Be6 Qe6 16.Qf5 Qe7–/+) 15...Ngf6–+ 16.Be6 (16.d5 cd5 17.ed5 Bg4–+) 16...Qe6–/+ 17.a3 (17.Qf5 Qc4 18.de5 de5 19.Qg5 Rhg8–+) 17...Ba5 (17...Bc3 18.Nc3 Rhf8 19.Qd2–+) 18.de5 de5 19.Qf5 Qc4 20.Rad1? (better is 20.Qg5 Rhg8 21.Qf5–+) 20...Rhf8 21.Qg5 (21.Kg1 Ng4 22.Qg5 Bb6 23.Kh1 Nf2 24.Rf2 Rf2–+ (24...Bf2?! 25.h3–+)) 21...Ng4 (21...Bc3 22.Bc3 (22.Nc3?? Ne4 23.Qc1 Rf1 24.Rf1 Nc3–+) 22...Ne4 23.Be5 Kc8 24.Qh5 Nf2 25.Rf2 Rf2 26.Rd7 Kd7 27.Ng1–+) 22.Qh5 (22.Qe7 Nf2 23.Kg1 Nd1 24.Rd1 Bb6 25.Kh1 Rf2–+) 22...Nf2 (22...Rf1 23.Rf1 Bc3 24.Qg4 Bb2 25.Ng3–+) 23.Rf2 Rf2 24.h3 Qg8 25.Rg1 Qg7 (better is 25...Kc8!? 26.Bc1 Bc3 27.Nc3 Rc2 28.Nb1–+) 26.Nd1 Rf7 (26...Rh8 27.Qh8 Qh8 28.Nf2–+) 27.Ne3 Rf2 28.Ng4?? (28.Nd1 Rh8 29.Qh8 Qh8 30.Nf2–+) 28...Rh8–+ (28...Re2 29.Ne5 Ka8 30.Nc4+/–) 29.Qh8 Qh8 30.Nf2 Bb6 31.Rd1 Bf2 (31...Qh7!? 32.Nd3 Qe4–+) 32.Rd7–/+ Kc8 33.Rf7 Bb6 (better is 33...Bc5 34.Ng3 Qg8–/+) 34.Rf5? (better is 34.Ng3+=) 34...Qh4–+ 35.Bc3?? (35.Rf1–+) 35...Qe4 36.Re5 Qc2 37.h4 (37.Re7 Bc5 38.Re8 Kd7–+) 37...Bc7 (better is 37...Qd1 38.Kh2 Bc7 39.Nf4–+) 38.Re8 (38.Re3 Kd7 39.g3–+) 38...Kd7 39.Re3 Bb6 40.Re5 Bc7 ½–½. Drazic,Sinisa (2505) – Bernardi,Ruben (2140), 8th Bratto op–A, 2008.

8.f4 Be6 9.Bb3 Nd7 10.Nge2 Nc5 11.0–0 (11.Be6 Ne6 12.f5 Nc5=+) 11...0–0–0 12.f5 (12.Kh1 Bd7=+) 12...gf5 (12...g5 13.Qh5 Nb3 14.ab3–/+) 13.ef5= Bb3 14.ab3 Na6 15.Kh1 d5 16.Qf2 (16.d4!? Rf8 17.Na4=) 16...d4 (16...Nh6 A) 17.Qa7? Bc5 18.Ba3 Ba3–+ (18...Ba7? 19.Be7 Rd7 20.Bf6+–); B) 17.Qh4 Nf7 18.Qh5–/+) 17.Ne4 Nc5 18.N2g3 a6 (18...h5 19.Nc5 (19.Ra7? h4–+) 19...Qc5 20.Rfc1–/+) 19.Nc5 (19.Qf3 h5 20.Nc5 Bc5=+ (20...Qc5? 21.c3+–)) 19...Bc5 (19...Qc5 20.d3=+) 20.Ne4= h5 21.Qh4 (21.Qe2 Bd6=) 21...Qf8 (21...Kb8 22.Ra4=) 22.d3 (22.Rf3 Kb8=) 22...Be7=+ 23.Bc1 (23.Kg1 Qf7=+) 23...Qg7 24.h3 Rf8 (24...Nh6 25.Rf3=+) 25.Rf3 Qh7 (25...Nh6 26.Bd2=+ (26.Qh5? Rfg8 27.Rg3 Ng4–+)) 26.Bd2 (26.Kg1 Qf7=) 26...Nh6 (26...Qf7 27.Ng3=) 27.Raf1 (27.Qh5 Rfg8 28.Kg1 Nf7 29.Qh7 Rh7=) 27...Qf7 (27...Rfg8 A) 28.Nf6?? Qg7 29.Ng8 Bh4 30.Nh6 Bf6–+ (30...Rh6?! 31.Bh6 Qh6 32.f6–/+); B) 28.b4=+) 28.Kg1 (28.Rg3 Kb8=) 28...b6 29.Qe1 (29.b4=) 29...Qe8 (29...Qd5 30.Bb4 c5 31.Bd2=+) 30.Bh6 (better 30.c4!?+=) 30...Rh6=+ 31.Rg3 (31.c3 Qd7=+) 31...Rg8 (31...Kb7 32.Qd2 Rh7 33.Rg6–/+) 32.Rg8=+ Qg8 33.Qh4 (33.c3 Qd8 34.c4 c5=+) 33...Qf7 (33...Rh8 34.Kh1–/+ (34.Nf6? Qf8–+)) 34.Rf3 a5 35.Qe1 (35.Rf1 Rh8–/+) 35...h4 36.Qd2 (36.c3 Rh7 37.cd4 ed4–/+) 36...Rh5 (36...Rh7 37.Qe2–+) 37.Rf1 (37.Qe2 Kb7–+) 37...Qh7 (37...Qg8 38.Qd1 Rh7 39.Qf3–+) 38.Qf2 (38.Qd1 Kb7 (38...Rf5?? 39.Qg4+–) 39.Qf3 Qh8–+) 38...Kc7 (38...Kb7 39.Qf3–+) 39.Qf3 b5 (39...Qh8!?–+) 40.c3 dc3 41.Nc3 Ba3 (better 41...Bc5 42.Kh1 Bd4–/+) 42.Rf2?? (better 42.Ne4 Rh6 43.Ra1=) 42...Bc5–+ 43.Ne4 (43.Kh2 Bf2 44.Qf2–+) 43...Rf5 44.Nc5 (44.Qf5 Qf5 45.Nc5 Qg6–+) 44...Rf3 45.Rf3 f5 46.d4 Kd6 0–1. Korolkov,Anatoliy – Matveenko,Yury (2125), RUS–ch Seniors, 2009.

8.f4 Be6 9.Bb3 f5 10.Qe7 Ke7 11.ef5 gf5 12.Nf3 Nd7 13.Ne2–/+.

8.f4 Be6 9.Be6 Qe6 10.Nge2 Ne7 11.a3 Bc5 12.Na4 Nd7 13.Nc5–/+.

8.f4 ef4 9.Nge2 b5 10.Bg8 Rg8 11.Qf4 f5 12.0–0 Bc3 13.Bc3–/+.

5.Ne2 c6

6.0–0 Ba5 7.c3 Bc7 8.Qb3 Nh6 9.a4 d6 10.Na3 (10.Bc1 f5 11.d3 Nf7=+) 10...Nf7 (10...f5 11.d3–/+) 11.Nc2 0–0 12.Rae1 (12.Ne3 Nd7=+) 12...Kh8 (12...a6 13.d4–/+) 13.d4 Nd7 14.f4 a6 15.Ng3 (15.fe5 de5 16.Ba3 Bd6=+) 15...b5 16.Bd3 Rb8 (16...Nb6 17.ab5 cb5 18.Ne3=+) 17.ab5 ab5 18.Nf5 (18.Nb4 Rb6=) 18...Qd8 19.fe5 (19.Nb4 Rb6 20.Qc2 Nb8=+) 19...de5 (19...Nfe5 A) 20.de5? Nc5 21.ef6 Rf6–+ (21...Nb3? 22.fg7 Kg8 23.gf8R Qf8 24.Nfd4+–); B) 20.Be2 Nc4 21.Nb4=) 20.Ba3= b4 21.Bb4? (21.Nb4 c5 22.dc5 Nc5=) 21...ed4 (21...c5 22.Bc4 cb4 23.Nb4 ed4 24.Bf7 dc3–+) 22.cd4= c5 23.dc5 (better 23.Bc4!? Nd6 24.Nd6 Bd6 25.dc5 Nc5 26.Qa3 Ne4 27.Re4 Qb6 28.Kh1 Bb4 29.Nb4 Qb4 30.Qe3=+) 23...Nc5!–/+ 24.Qc4? (24.Bc5 Exploits the pin 24...Rb3) 24...Nd3?? (better 24...Ne5 25.Qc5 Bb6–+) 25.Rd1?? (25.Bf8 Bf5 A) 26.ef5? A1) 26...Ne1?! 27.Qf7 (27.Ne1?? Bb6 28.Bc5 Qc7–+) 27...Nf3 28.Kh1 (28.Rf3?? Rb1 29.Rf1 Bb6 30.Bc5 Bc5 31.Nd4 Qd4 32.Kh1 Rf1) 28...Qf8 29.Qc7=; A2) 26...Nfe5 27.Bg7 Kg7–+; B) 26.Rf5? Nfe5 (26...Ne1?! 27.Qf7 Qf8 28.Qf8 Rf8 29.Ne1–/+) 27.Re5 Be5–+; C) 26.Qf7 Qf8 27.Qf8 (worse 27.Qc7 Ne1 28.Re1 Rc8=+) 27...Rf8 28.ef5 (worse 28.Rf5 Ne1 29.Ne1 Re8–/+) 28...Bb6 29.Kh1 Ne1 30.Ne1=) 25...Bb6 (25...Nfe5 26.Rd3 Nc4 27.Rd8 Rd8 28.Rc1–+) 26.Nfe3 (26.Kh1 Nfe5 27.Qd5 Bb7 (worse 27...Nb4 28.Nb4 Qd5 29.ed5–+) 28.Bf8 Bd5 (worse 28...Qf8 29.Qd6 Qd6 30.Nd6–+) 29.Bg7 Kg8 30.ed5 Nf2 31.Rf2 Bf2–+) 26...Be3 (26...Nfe5 27.Qd3 Nd3 28.Bf8–+) 27.Ne3 Nfe5 (27...Nb4?! 28.Rd8 Nd8 29.Qc7–+) 28.Qc3 (28.Rd3 Nc4 29.Rd8 Rd8 30.Bc5–+) 28...Qe8 (better 28...Rb4 29.Nd5 Rc4–+) 29.Bf8= Qf8 30.Rd3 Nd3 (30...Ba6 31.Rdd1 Bf1 32.Rf1=) 31.Qd3= Qc5?? (better 31...Qe7=) 32.Kh1 (32.Kh1 Ba6 33.Qa6 Qe3 34.Rf6 Qe4 35.Rf1=; 32.Qd8 Qf8 33.Qf8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2570) – tabak (2065), lichess.org, 2016.

6.0–0 d6 7.Ng3 Nh6 8.c3 Ba5 9.d4 Nd7 10.Qh5 Kd8 11.f4 (better is 11.Bc1!?=) 11...Nb6–/+ 12.Bb3 Bg4 13.Qh4 ef4 14.Nh5?? (better is 14.Rf4 g5 15.Qh6 gf4 16.Qf4+=) 14...Bh5 (better is 14...g5 15.Qe1 Bh5–+) 15.Qh5–/+ Qe4 16.Qa5 Ng4 (16...Qe3 17.Kh1 Qe2+/–) 17.Bc1+= h5? (better is 17...Ne3 18.Rf3 Re8+=) 18.Bf4+– g5 19.Nd2 (19.Bd6?? Qe3 20.Kh1 Nf2 21.Kg1 Nd3 22.Kh1 Nf2 23.Kg1 Nh3 24.Kh1 Qg1 25.Rg1 Nf2) 19...Qe2? (19...Qe7 20.Rae1 Qc7 21.Bg5 Nd5 22.Qc7 Kc7 23.Bd5 fg5 24.Rf7 Kb8+–) 20.Rae1 Qd3 21.Rf3 Qg6 (21...Qa6 22.Qa6 ba6 23.Bd6+–) 22.Bd6 h4 (22...Re8 23.Be6 f5 24.Qf5 Qf5 25.Rf5 Nh6+–) 23.Be7 (23.Be7 Kc7 24.h3+–) 1–0. pumpkin (1910) – thefrench, net–chess.com, 2001.

6.0–0 Nh6 7.Ng3 d6 8.d4 Nf7 9.f4 ed4 10.Bd4 b5 11.Bb3 0–0 12.c3 (12.a4 a5=) 12...Ba5 (12...Bc5 13.Re1+=) 13.f5 (13.a4 a6+=) 13...c5 14.Be3 (14.Bd5 Bb7 15.Bb7 Qb7–/+) 14...Bb7 (14...c4 15.Bc2–/+) 15.Be6 Nc6 16.Qg4 (16.Qb3 a6–/+) 16...Nce5 17.Qh3 Kh8 18.Rf4 (better is 18.a4!? b4 19.cb4 Bb4 20.Na3–/+) 18...Ng5–+ 19.Qh5 h6 (19...Qe8 20.Rh4 Qh5 21.Rh5 Ne6 22.fe6–+) 20.Rh4 Bc6 21.Bg5 (21.Kh1 Be8 22.Qd1 Ne6 23.fe6 Qe6 24.Nf5–+) 21...fg5 22.Rh3 (22.Rg4–+) 22...g4 23.Qh4 Qe8 (23...Qe8 24.f6 gh3 25.fg7 Kg7 26.Nf5 Rf5 27.Bf5 hg2 28.Qg3 Kh8–+; better is 23...Qb7!? 24.f6 gh3 25.fg7 Qg7 26.Bh3–+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Allerkamp, corr ICCF, 1995.

6.c3 Ba5 7.Qb3 Nh6 8.Ng3 d6 9.0–0 Nd7 (9...f5 10.ef5 Nf5 11.Nf5 Bf5 12.Ba3–/+) 10.d4+= Bc7 (10...b5 11.Be2+=) 11.Nd2 (11.Bc1!?=) 11...Nb6+= 12.Be2 Be6 13.Qc2 0–0 14.c4 ed4 15.Bd4 Rac8 16.Rab1 c5 17.Ba1 Bd7 18.Rfe1 Bc6 19.Bd3 g6 20.Ndf1 Ng4 21.f4 Rce8 22.Re2 Qd7 23.Rbe1 Nc8 (23...g5 24.Nh5 gf4 25.Nf4=) 24.Bc3= a6 25.Rb1 Na7 26.Qb3 Exerts pressure on the backward pawn 26...Kg7 27.Nd2 b5 28.Nf3 b4 29.Ba1 a5 30.Rbe1 Nc8 31.Bc2 Nb6 Black prepares a4 32.h3 a4 33.Qd3 Nh6 34.Nh5?? (better is 34.Nd2+=) 34...gh5–+ 35.e5 Do you see the mate threat? 35...Kg8 36.ef6 Re2 37.Re2 Rf7 38.Ng5 Will h7 fall? 38...Bd8? (38...Nc8 39.Nh7 Qf5 40.Qf5 Nf5 41.Bf5 Rh7 42.Bh7 (42.Bc8?! Kf8+/–) 42...Kf8 43.Bf5+–) 39.Qg3?? (better is 39.Nf7!? Qf7 40.Qd6+–) 39...h4+= 40.Qh4 Nf5 41.Qg4 Nd4 42.Re8!! Qe8 Blocks the square `8 43.Nf7 Eliminates the defender f7 43...Kf7 44.Qg7 Ke6 Plans Nxc4 45.f5 Ke5 46.f7 (46.f7 Kf4 47.fe8Q Be8 48.Bd4 Bg6 49.Qh6 Bg5 50.Bf6 Ke3 51.Qg5 Ke2 52.Qf4 Nc4 53.Qf2) 1–0. Mueller,Klaus – Schulze,Sven, corr DDR, 1969.

6.c3 Bc5 7.d4 ed4 8.0–0! dc3 9.Nbc3 d6 10.Nf4 +=.

6.Ng3 g6 7.c3 Bc5 8.0–0 d6 9.d4 Bb6 10.Nd2 Be6 11.Qb3 Bc4 12.Nc4 Nd7 13.Ba3 c5 14.Rad1 Qe6? 15.dc5+– Nc5 16.Bc5 Bc5 17.Nd6!! (17…Qd6 18.Rd6 Bd6 19.Qb7+–) 1–0. orane (2025) – drpainter99 (1690), Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Ng3 d6

7.0–0 Nh6 8.c3 Ba5 9.d4 b5 10.Bb3+=.

7.0–0 Nh6 8.c3 Ba5 9.d4 Nd7 10.Qh5= Kd8 11.Bc1 d5 12.ed5 Nb6=.

7.0–0 Nh6 8.c3 Ba5 9.d4 Nd7 10.Qh5= Kd8 11.f4 Bb6 (11...Nb6 12.Qe2–/+) 12.a4 (12.fe5 fe5 13.a4 ed4 14.cd4 Ne5+=) 12...ef4 (12...ed4 13.cd4 d5 14.a5–/+) 13.Rf4+= Ne5 14.Be2 g5 (14...Be6!?+=) 15.Rf1= Qg7? (better is 15...Nef7=) 16.a5+– Bd4 (16...Ba5 17.Ra5 (17.de5?! Bb6 18.Kh1 de5+/–) 17...Bg4 18.Bg4 Neg4 19.Bc1+–) 17.cd4 Ng6 18.Bc1 Be6 19.Rf6 (19.Qf3 Rf8+–) 19...Ng8 20.Rf2 h6 (20...Nf4 21.Bf4 gf4 22.Nf5 Bf5 23.Qf5+–) 21.Qf3 (21.Nf5 Bf5 22.ef5 N6e7+–) 21...Qd4 22.Qa3 Nf4?? (22...Qc5 23.Qc5 dc5+–) 23.Bb2 Ne2 (23...Qc5 24.Qc5 dc5 25.Bh8+–) 24.Ne2 Qd1 (24...Qc5 25.Qc5 dc5 26.Rf8 Ke7 27.Ra8+– (27.Bh8?! Rf8 28.Nbc3 Rf7+–)) 25.Rf1 Qe2 26.Qd6 (26.Qd6 Ke8 27.Rf8) 1–0. Hohenberger,Karl – Lissack, corr, 1973.

7.0–0 Nh6 8.c3 Ba5 9.d4 Nd7 10.Qh5 Kd8 11.f4 Nb6–/+ 12.Be2 Na4 13.fe5 de5 (13...Nb2 14.ef6 Qc7 15.fg7 Qg7 16.Qa5 b6 17.Qb4+–; 13...fe5 14.Bc1 Bc3 15.Nc3+–) 14.Ba3 Qf7 15.de5 Qh5 (15...Nc3 16.Nc3 Bc3 17.Rad1 Ke8 18.ef6 Bf6 19.e5 Qh5 20.Bh5 g6 21.Rf6 gh5 22.Rh6+–) 16.Nh5 fe5 (16...Nc3? 17.Nc3 Bc3 18.Rad1 Kc7 19.Bd6 Kb6 20.ef6+– (20.Ng7?! Be5 21.Rb1 Ka5 22.Bb4 Kb6 23.Bd2 Kc7 24.Bh6 Rd8+–); 16...Bc3 17.Rd1 Bd7 18.Nc3 Nc3 19.e6 Nd1 20.Rd1+–) 17.Bd6 (17.Rd1 Bd7 18.Bb4 Bb6 19.Kh1 Kc8 20.Ng7 Ng4 21.Bg4 Bg4+=) 17...Nc3 (17...Bg4 18.Bg4 Ng4 19.Ng7–/+) 18.Nc3 Bc3 19.Rad1 Bd4 20.Kh1 Bg4 (20...Bd7 21.Ng7 Ng4 22.Bg4 Bg4 23.Be5 Bd1 24.Rd1+=) 21.Bg4= Ng4 22.Be5 Ne5 23.Rd4 Ke7 24.Ng7 Rad8 25.Nf5 Ke6 26.Ng7 Ke7 27.Nf5 Ke6 ½–½. epiglotis (2010) – janviaene (2200), net–chess.com, 2001.

7.c3 Ba5 8.0–0 Be6 9.Be6 Qe6 10.Nf5 Qd7 11.f4 Na6 12.fe5 de5 13.Ba3 (13.d4 0–0–0 14.Qf3 Bb6=+). Schiffler – Urban, corr, 1950.

5.Ne2 Nc6

6.a3 Ba5 7.0–0 d6 8.Nbc3 Be6 9.Nd5 Qd7 10.c3 Bb6 11.d4 Na5 12.Bd3 Ne7 (12...Bd5 13.ed5 Ne7 14.Rc1+= (14.Re1 Nd5 15.c4 Ne7 16.Rb1 Nac6 17.d5–/+; 14.de5 de5 15.c4 e4 16.Be4 Nc4 17.Bc3+=) 14...c6 15.dc6 Nac6 16.Bb5 a6 17.Ba4+=) 13.c4 (13.Nb6 ab6 14.d5 Bf7+= 15.f4 f5 16.a4 Bh5 17.Qc2+=) 13...0–0+= 14.Rc1 (14.Nb6 ab6 15.d5 Bg4 16.f3 Bh5 17.Qc2+=; 14.Qc2 ed4 15.Nd4 Ng6 16.Ne6 Qe6 17.Rfd1+=; 14.Bc3 Bg4 15.f3 Bh5 16.Rb1 Nac6 17.c5=) 14...ed4 15.Nb6 (15.Nd4 Bd4 16.Bd4 Nac6+= 17.Be3+=) 15...ab6 16.Nd4 Bf7 (16...Bg4 17.f3+=) 17.f4 (17.Re1+=) 17...Nac6 18.Nf3 (18.Nb5 Be6+=) 18...Qg4 19.Qd2 Ng6 20.g3 (20.Ne1 Rfe8–/+) 20...Na5 21.Rc3 Rfe8 22.Kg2 Qd7 23.Nd4 Nc6 24.Nf3 Na5 25.h4 (25.Nd4 Ne7 26.Rd1–/+) 25...Qa4 (25...Qc6 26.Qc2–/+) 26.h5 (26.Qc2 Qc2 27.Rc2 Nb3–/+) 26...Nf8 (26...Nc4?! 27.Qe2 Nf4 28.gf4=) 27.h6 (27.Qc2 Qc2 28.Rc2 Bh5–+) 27...Nc4–+ 28.Bc4 (28.Qe2 b5–+) 28...Bc4 29.Rfc1 d5 (29...Re4? 30.Rc4 Rc4 31.Qd5 Kh8 32.Rc4+–) 30.hg7 Kg7 31.e5 Nd7 (31...Kg8 32.Re3 c5 33.ef6–/+) 32.ef6 (32.Re3 Nc5 33.ef6 Kf8+=) 32...Nf6 33.Rc4? (33.Ne5 b5–/+) 33...dc4 34.Bf6 Kf6 35.Qd4 Kg6 36.f5 Kf7 37.Ng5 Kg8 38.Qd5 Kh8 39.Qd4 Kg8 40.Rc4 (better is 40.Qd5 Kh8 41.Qd4 Kg8=) 40...Qa5?? (40...Qb5 41.Ne6 Re6 42.fe6 c5 43.Qg4 Kh8+/–) 41.Qd7+– Re2 42.Kh3 (42.Kh3 Re7 43.Qe7 Qf5 44.Kh4+–) 1–0. Oboron,Jerzy – Bielecki,Witold, Wroclaw Poland, 1984.

6.c3 Bc5 7.0–0 d6 8.d4 Bb6 9.a4 a6 10.Nd2 Bd7 (10...f5 11.Ng3 fe4 12.Nde4=+) 11.Nb3 (11.Bd5 Be6=+) 11...Nh6 (11...ed4 12.cd4 Qe4 13.a5–/+) 12.a5= Ba7 13.d5 Nd8 14.h3 (14.Bc1 Ndf7=+) 14...Ndf7 (14...f5 15.Ng3–/+) 15.Bd3 0–0 16.Kh2 (16.Qc2 Ng5=+) 16...f5–/+ 17.Qd2 (17.Ng3!?–/+) 17...fe4–+ 18.Be4 Qh4 (18...Ng5 19.f3–/+) 19.f3–/+ Ng5 20.Qe1 Qh5 21.Ng3 Qh4 (21...Qf7 22.Qe2–/+) 22.Ne2 Qe1 23.Rae1 Ne4 24.fe4 Bb5 25.Rf8 Rf8 26.Ng3 Bf2 27.Rc1 Ba4 28.Nd2 Be3 29.Ngf1 Bd2 30.Nd2 Rf2 31.Ra1 (31.Nc4 Bb3 32.Kg3 Re2–+) 31...Rd2 32.Ra4 Rb2 33.Rc4 Nf7 0–1. Van Esbroeck,Dirk – Oakes,Barrie, corr ICCF TT–4–90–14, 1991.

6.Nbc3 Bc3 7.Nc3= White launches an attack 7...Qb4 8.Bb3 d6 9.a3 Qd4 10.d3 a6 (better is 10...Qc5=) 11.Nd5+/– Qb2 12.Nc7 Kd8 13.Na8 Qc3 14.Kf1 Qc5 15.Rb1 (15.Qb1 Nge7 16.Bf7 b5=) 15...b5 16.a4 Qa7 17.ab5 Nce7 18.d4 ed4 19.b6 Qa8 20.Qd4 Qb8 21.Rd1 Ng6 (21...Kd7 22.c4 Nc6 23.Ba4+–) 22.Qd6 (22.b7!? Bb7 23.Qb6 Ke7+–) 22...Qd6 23.Rd6 Ke7 24.Rc6 Nh6 25.Rc7 Bd7 26.Ba4 Ne5 27.f4 Kd8 28.fe5 Ba4 29.e6 Ng8 30.Kf2 (30.Kf2 Bc2 31.Rd7 Kc8 32.Rc1+–; worse is 30.Rg7 Kc8 31.Kf2 Kb8+–) 1–0. Johansson,Ragnar – Johansson,Knut, corr SSKK, 1989.

6.Nbc3 Qc5 7.Bb3 Nge7 8.0–0 Na5 9.a3 Bc3 10.Bc3 Nb3 11.cb3 d6 12.d4 Qb6 13.Ng3 0–0 14.Rc1 c5–/+.

6.Nbc3 Nd4 7.Nd5+– Qd6 (7...Qc5 8.c3 Ba5 9.cd4 (worse 9.Nd4 Qc4 10.d3 Qa6=+) 9...Qc4 10.0–0+–) 8.0–0 (8.Nd4 ed4 9.Qg4 Kf8 10.Bd4 Ne7+–) 8...Ne2+– 9.Qe2 c6 (9...Ne7 10.Nb4 Qb4 11.Rfb1+–) 10.Nb4 Qb4 11.Rab1 Qe7 12.f4 d6 13.fe5 fe5 (13...de5 14.Qe3+–) 14.d4 (better 14.Rf7!? Qh4 15.Rg7+–) 14...Nf6+– 15.de5 de5 16.h3 (better 16.Qe3!? Qb4 17.Qg5 Qc4 18.Qg7 Qc5 19.Kh1+–) 16...Be6= 17.Be6 Qe6 18.Rf5 Attacking the isolated pawn on e5 (better 18.Rbd1=) 18...Qa2 (better 18...Nd7=) 19.Re5+– Kf7 (19...Kd7 20.Qe1 Rhg8 21.Kh2+–) 20.Qf1+= b6?? (20...Rhf8 21.Rf5 Kg8 22.Bf6 gf6 23.Rb7 Rfb8 24.Rb8 Rb8+–) 21.Rf5+– Ke7? (21...Ke8 22.Bf6 gf6 23.Rf6 h5+–) 22.Rf6 (22.Rf6 Rhf8 23.Ra1 Qa1 24.Qa1 (worse 24.Ba1 gf6 25.Qa6 Kd6+–) 24...gf6 25.Qa6+–; 22.Bf6?! gf6 23.e5 Qc2 24.ef6 Kf7+–) 1–0. Bedbur,H – Fischer,A, BdF, 1985.

6.Nec3 d6 7.Nd5 Qd7 8.Nbc3 Bc3 9.Bc3 Nge7 10.Qh5 Kd8 11.0–0 Nd5 12.Bd5 Ne7 13.Bc4 b5 14.Be2 Bb7=+.

6.Nec3 Nh6 7.Nd5= Qd6 8.c3 (8.Nb4? Qb4 (8...Nb4?! 9.a3=) 9.Bb3 Qe4 10.Kf1 d6–+) 8...Bc5 (8...Na5 9.Bb5 Bc5 10.d4=) 9.d4 ed4 10.cd4 Nd4 11.Bd4 Bd4 12.Qd4 c6 13.Nbc3 cd5 14.Bd5 Qe5 15.Qe5 fe5 16.Rb1 Ke7 17.0–0 (17.Ke2 Rb8=) 17...Rb8 18.Nb5 (18.Bc4 d6=) 18...a6 19.Nc7 b5 20.Rfc1 Nf7 (20...Ng4 21.Rb3 Nf6 22.Rg3+=) 21.a4 (21.Rb3 h6=) 21...Nd6 22.Rc5 Ne8 23.Ne8 Re8 24.Bc4 d6 (24...d5 A) worse is 25.Rd5 Be6 26.ab5 Bd5 27.ed5 Rec8–/+; B) 25.ed5? Bf5 26.d6 Kd7 27.Bb5 ab5 28.Rbb5 Bd3 (28...Kd6?! 29.Rd5 Ke7 30.Re5 Be6 31.a5–/+) 29.Rb8 Rb8–+; C) 25.Bd5 Bd7 26.ab5 ab5 27.Bb3=) 25.Rc7 Bd7 26.ab5 Rb6 27.Rb3 Kd8 28.Rd7 Kd7 29.ba6 Rb3 30.Bb3 Rb8 31.Bc4 Rb1 32.Bf1 Kc6 33.h4 Kc5 34.f3 Kd4 35.Kf2 g6 36.a7? (better is 36.g3+=) 36...Ra1–+ 37.Kg3 Ra7 38.Bb5 Ke3 (38...Kc5 39.Be8–+) 39.Bc4 h6 40.Be6 (40.Bd5 Kd4–+) 40...g5 (40...h5 41.Bc4–+) 41.h5 Ra8 42.Bf7 Rf8 43.Be6 Rf4 44.Bg4 Ke2 45.Kh3?? (45.Be6–+) 45...Rg4 (45...Rg4 46.Kg4 Kf2=; 45...Kf2 46.Kh2 Rg4 47.fg4 Ke3–+) 0–1. Staberg,Karl_Arne – Persson,Conny, corr SSKK 2–772, 1992.

6.f4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Nc6 5.f4 Qe7 6.Ne2).

6.0–0 Na5

7.Bb3 Nh6 8.c3 Nb3 9.ab3 A) 9...Bd6+= 10.Bc1 (10.d3 f5 11.Bc1 f4 12.Nd2 0–0 13.d4+=) 10...f5 11.d4 fe4 12.Bh6 gh6 13.Re1+=; B) 9...Bc5 10.Bc1 (10.d4 Bb6 11.Bc1 Nf7 12.Nd2 ed4 13.Nd4+=; 10.Ng3 d6 11.d4 Bb6 12.Na3 Bg4 13.Qd3+=; 10.Na3 a6 11.d4 Ba7 12.Qd3 f5 13.Ng3+=) 10...Nf7 11.d4 Bb6 12.Nd2 ed4 13.Nd4+=.

7.Bb3 Nh6 8.c3 Nb3 9.Qb3 Ba5 10.Na3 (10.Bc1 Bb6 11.a4 a5 12.Na3 d6 13.Nc4+=; 10.d3 Bb6 11.a4 Qf7 12.Nd2 d6 13.a5+=; 10.c4 Qe6 11.Nbc3 0–0 12.Qa4 Bc3 13.Nc3+=; 10.Ba3 Qe6 11.Qe6 de6 12.d3 b6 13.Rd1–/+; 10.a4 Qf7 11.c4 Qg6 12.Ng3 b6 13.Bc3+=; 10.d4 Bb6 11.Nd2 d6 12.Nc4 Nf7 13.a4+=) 10...Bb6 11.Nc4 d6 12.a4 Be6 13.a5+=.

7.Bb3 Nh6 8.c3 Nb3 9.Qb3 Bc5 10.d4 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 d6 12.f4 c6 13.Rab1–/+; 10.Bc1 Nf7 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.f4–/+; 10.Re1 d6 11.d4 Bb6 12.a4 Be6 13.c4–/+; 10.Qc2 d6 11.d4 Bb6 12.a4 a5 13.Bc1–/+; 10.Ng3 d6 11.d4 Bb6 12.a4 a5 13.Nd2–/+; 10.a4 Qe6 11.Qe6 de6 12.d4 Bd6 13.Ba3–/+) 10...Bb6 11.Nd2 d6 12.Nc4 Nf7 13.a4+=.

7.Bb3 Nh6 8.c3 Nb3 9.Qb3 Bd6 10.d3 (10.Bc1 f5 11.d3 fe4 12.de4 Ng4 13.Ng3–/+; 10.Ng3 Qe6 11.d3 0–0 12.Bc1 Nf7 13.Be3+=; 10.Re1 f5 11.ef5 Nf5 12.d4 e4 13.Ba3+=; 10.c4 Qe6 11.Nbc3 Nf7 12.Ng3 0–0 13.Nf5+=; 10.Ba3 Ba3 11.Na3 d6 12.f4 c6 13.d4–/+; 10.Na3 b6 11.Nb5 Bb7 12.Ng3 a6 13.Nd6+=; 10.Rd1 f5 11.ef5 Qh4 12.f3 e4 13.g3–/+; 10.f3 f5 11.Ng3 Qf6 12.Ba3 Bf8 13.ef5–/+) 10...b6 (10...Nf7 11.Ng3 Qe6 12.Nf5 Bf8 13.Ne3–/+) 11.c4 (11.Ng3 Qe6+= 12.Bc1 Nf7 13.Be3+=) 11...Bc5 12.Nbc3 0–0 (12...f5 13.Bc1+=) 13.Na4 (13.Nd5+=) 13...d6 14.Nc5 dc5 15.a4 Qd6 16.a5 Nf7 17.Ra3 Rd8 18.f4 Bg4 19.fe5 Ne5 20.Nf4 Nc6 21.Bc3 ba5 (21...Nd4 22.Qb2–/+) 22.Nd5+= Rab8 23.Qa2 Rf8 (23...Nb4 24.Qd2 Nd5 25.cd5+=) 24.Qf2 (24.Ba5 Rb7+=) 24...Rb7 25.h3 Bh5 26.Raa1 (26.Ra4 Be8+=) 26...Bf7 27.d4 (27.Qe3!? Rfb8 28.Rfc1–/+) 27...cd4–/+ 28.Bd4 Nd4 (28...Rfb8 29.Bc3–+) 29.Qd4 Kh8 30.c5 Qe6 31.Ra5 Rd8 32.c6 (32.Qa4 c6 33.Ra6 Be8–/+ (33...cd5? 34.Re6 Be6 35.c6+–)) 32...Qc6 33.Ra7 Ra7 34.Qa7 Re8 35.Nc7 Re4 36.Nb5 Re2 37.Rf2 Qc1 (37...Re1 38.Kh2 Bg8 39.Qa5–/+) 38.Kh2 Rf2 39.Qf2 Qg5 40.Nd4 (40.Nd6 Qe5 41.Qg3 Bd5–/+) 40...h5 41.Qf5 Qd2 42.Qe4 Qf2 43.Nf3 g5 44.Qd4 Qd4 45.Nd4 Kg7 ½–½. Retzer,Olaf (1835) – Jankowski,Volker (1850), HL–053, 2001.

7.Bd3 Nh6 8.c3 Bc5 9.h3 0–0 10.Qa4 b6 11.c4 f5 12.Ba3 (12.ef5 d6 13.Be4 Bd7–/+) 12...d6 13.Nbc3?? (better is 13.Bc5 dc5 14.f4–+) 13...Bd7 14.Nb5 a6 15.Bc5 dc5 (15...bc5?! 16.Qa5 ab5 17.Qc7–/+) 16.Nec3 f4 17.Nd5 Qg5 18.f3 Bh3 19.Rf2 ab5 20.Qb5 (20.cb5 Ra7–+) 20...c6 (20...c6 21.Qb6 cd5 22.ed5 Rfb8–+) 0–1. Schaar,Joerg (1940) – Mehlhorn,Wolfgang (2470), CiF – Radko Krc Memorial, 2008.

7.Bd5 c6 8.Bg8 (8.a3!? Bd6 9.Ba2=) 8...Rg8=+ 9.c3 (9.Bc3 b6=+) 9...Bc5–/+ 10.d4 Bb6 11.Ba3 Qe6 (11...d6 12.de5 fe5 13.Bd6–/+) 12.Ng3=+ d5 13.de5 Qg4 (13...fe5 14.Nd2=+) 14.ef6 gf6 15.ed5 Qd1 16.Rd1 cd5 17.Rd5 Nc4 18.Ne4 Kf7 19.Nd6 Nd6 20.Bd6 (20.Rd6? Bh3 21.g3 Rge8–+) 20...Be6 21.Rd2 Rac8 22.Bf4 h5 (22...Ba5 23.Be3=+) 23.Na3= Rc5 24.c4 Ba5 25.Rb2 Bb6 (25...b6 26.Rd1=) 26.Be3+= Ra5 27.Bb6 ab6 28.Nc2 Bc4 29.Rb6 Bd5 30.Ne3 Bc6 31.Rb2 Rga8 32.h3 Kg6 33.Kh2 Ra4 34.g3 h4 35.Ng2 hg3 36.fg3 Bg2 37.Kg2 f5 (37...Ra3 38.h4+=) 38.h4 (38.Rb6 Kh5+=) 38...b5 39.Kh3 R8a5 40.Rf2 b4 41.Rb1 Re5 42.Rb3 Re1 43.Kg2 Re6 44.Kh3 Re1 45.Kg2 Re6 46.Rd2 Re1 47.Rc2 Kh5 48.Rf2 Re5 49.Rd3 Rea5 50.Rdd2 ½–½. Panza (2550) – Clay56 (2380), ChessWorld.net, 2010.

7.Bg8 Rg8 8.d4 (8.Nec3 c6+=) 8...Nc4 9.Bc3 Nb6 (9...Rh8 10.Bb4 Qb4 11.Nbc3+=) 10.a4 a5 11.Qd3 d5 (11...Rf8 12.Re1+=) 12.Bb4 (12.de5 de4 13.Qe4 g6=) 12...ab4 Attacks the isolani on a4 13.ed5 Bg4 (13...Nd5 14.Qh7 Be6 15.de5 fe5 16.Qe4=) 14.f3 Bh5 15.Nd2 Nd5 (worse is 15...Na4 16.d6 Qd7 17.de5 fe5 18.Qd5+–) 16.de5 Bf7 (worse is 16...Qe5 17.Qb5 c6 18.Qb7 Qe3 19.Kh1+/–) 17.a5 (17.Nd4 Nf4 (17...Qe5?? 18.Rfe1+–) 18.Qb5 Qd7=) 17...Kf8 (17...Qc5 18.Kh1+=) 18.Rfe1 (18.f4 Qc5 19.Nd4 Nc3+=) 18...fe5 (18...Qe5 19.Nf1=) 19.Qh7 Ra6 (19...Nf6 20.Qf5=) 20.Qf5 g6 (20...Qe6 21.Qe6 Re6 22.Ng3=) 21.Qd3 (21.Qc8!? Kg7 22.Qb7 Qc5 23.Kh1=) 21...Qc5= Attacking the isolated pawn on a5 22.Kh1 Qe3 23.Nc4 Qd3 24.cd3 Kg7 25.Rab1 (25.Kg1 Rga8 26.Rab1 c5+=) 25...c5 26.Nc1 (26.Ne5 Ra5 27.Kg1 Ra2+=) 26...Nc3 27.Rb2 (27.Ra1 Re8+=) 27...Bc4 (27...Rd8 28.Nb3 Na4 29.Rd2–/+) 28.dc4 Ra5 (28...Kf6 29.Nb3 Rc8 30.Rd2+=) 29.Nb3= b6 (29...Na4 30.Rd2 Ra7 31.Rd7 Kf6 32.Rc7+=) 30.Na5+= ba5 The passed pawn on a5 will quickly become a dangerous weapon 31.Re5 Rd8 (31...a4 32.Rc5 a3 33.Rb4+–) 32.g4 Rd7 33.Rc2 (better is 33.Kg2!?+=) 33...a4 34.Rc5 Ra7 35.Re5 a3 36.Re1 Rc7 37.h4 (37.g5 Rc4 38.Re7 Kf8+=) 37...Kf7 (37...Rc4 38.Rec1+=) 38.Ra1 (38.Kg2 Rc4 39.Rec1 Rc5=) 38...Rc4+= 39.Rd2 Rc5 (39...Nb5 40.Rd3=) 40.Rd7 Ke6 41.Rg7 Kf6 42.Ra7 Ke5 (42...Rc6 43.h5=) 43.Kg2 (43.Ra6 g5 44.hg5 Kf4=) 43...Kd4 44.h5 (44.Ra6!? Ne2 45.Kf2=) 44...gh5+= 45.gh5 (45.R1a3 ba3 46.Ra3 Rg5+=) 45...Rh5–/+ 46.R7a3 ba3 47.Ra3 Rg5 48.Kf2 Rg8 49.Ra7 Rg6 50.Ra8 Rg7 (50...Nd5 51.Re8+=) 51.Rh8 (51.Re8 Rf7+=) 51...Nd5 (51...Re7 52.f4+=) 52.Rf8 (52.Rh4 Ke5+=) 52...Nb6 (52...Ke5 53.Re8 Kf5 54.Rd8+=) 53.Rh8 (53.Rd8 Ke5+=) 53...Nd7 (53...Rc7 54.Rh4 Ke5 55.Kg3+=) 54.Re8 (54.Rh4 Kd3+=) 54...Nf6 55.Rh8 (55.Rf8 Rg6+=) 55...Ra7 56.Rf8 Ra2 57.Kg3 Ke5 58.Rb8 Rd2 59.Rb5 Nd5 60.Rb8 Kf5 (60...Rd1 61.Rf8+=) 61.Rb1 (61.Rf8 Nf6+=) 61...Nc3 62.Rb8 Ne2 63.Kf2 Nf4 64.Ke3 Rd3 65.Kf2 Ra3 66.Rf8 Ke5 67.Re8 Kd6 68.Rh8 (68.Rd8 Ke6+=) 68...Kd7 (68...Nd3 69.Ke2–/+) 69.Rg8 (69.Kg3 Nd3+=) 69...Ke6 (69...Ke7 70.Kg3 Ne2 71.Kg4 Ra4 72.Kf5 Nd4 73.Ke4 Ne6 74.Ke5–/+) 70.Rh8 (70.Re8 Kf7 71.Re4 Nd3 72.Ke2 Kf6–/+) 70...Rc3 71.Rg8 Rb3 72.Rh8 (72.Re8 Kd6+=) 72...Kf7 73.Rh7 Kf6 74.Rh8 Ke5 ½–½. pcmvr – Apocalypse, internet, 2005.

7.Bd3 Bc5

8.c3 Bb6 9.Na3 Qe6 (9...d6 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 f5 12.ef5 Bf5–/+; 9...Qf7 10.Qa4 Qg6 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 Ne7+=; 9...Qd6 10.Bc2 Bc5 11.Nb1 Ne7 12.d4 Bb6+=; 9...Nc6 10.Nc4 d6 11.Nb6 ab6 12.Bb5 Qf7+=; 9...Nh6 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 f5 12.ef5 c6–/+) 10.Ng3 Ne7 11.Qh5 Ng6 12.Be2 0–0–/+.

8.c3 Bb6 9.Qa4 Nc6 (9...Qe6 10.Na3 Ne7 11.Nc4 Nec6 12.Nb6 ab6–/+; 9...Nh6 10.Ba3 c5 11.c4 Qd6 12.Qc2 Qe6+=; 9...Qd6 10.Bc2 Qc6 11.Qc6 dc6 12.d4 Nc4–/+; 9...Rb8 10.Ba3 Qe6 11.Ng3 Ne7 12.c4 Qc6+=; 9...a6 10.Ba3 Qe6 11.c4 Qc6 12.Qc6 Nc6+=; 9...c6 10.c4 d6 11.Nbc3 Bd7 12.Qc2 Be6–/+; 9...Qf7 10.Na3 Nc6 11.Bc2 a6 12.d4 Nge7+=; 9...Kf7 10.Na3 d6 11.Nc4 Bd7 12.Qc2 Nc4+=) 10.Kh1 (10.Ng3 Nh6–/+ 11.Bb5 a6 12.Bc1 Rb8–/+) 10...Nh6–/+ 11.Bc4 (11.Ng3 d6 12.Bc4 Bd7–/+) 11...Ng4 12.Ba3 (12.d4 f5 13.h3 Qh4–/+) 12...d6 13.d4 ed4 14.cd4? (better is 14.Bb5!? Bd7 15.Nd4–+) 14...Bd4!–+ (14...Qe4 15.f3 Qf5 16.d5–/+) 15.Nd4 Qe5 16.Nf3 Qa1 17.Qc2 Nd4 18.Qc1 Nf3 19.Bb2 (19.gf3 Nh2! 20.Bb2 Qb2 21.Qb2 Nf1 22.Bf1 c6–/+) 19...Qb1!–+ 20.Qb1 Nd2 (worse is 20...Nfh2 21.Rc1+=; worse is 20...Ngh2 21.Rc1 Nd2 22.Bb5 c6 23.Bc6 bc6 24.Qc2+/–) 21.Qc2 Nf1 22.Bf1 Kd8 23.h3 (23.Kg1 Re8–/+) 23...Ne5–+ 24.Qb3 Rf8 (24...Re8 25.Qg3 Ng6 26.Qb3–+) 25.f4 Ng6 26.Qg3 Rf7 27.Bc4 Rd7 (27...Re7 28.Bd3–+) 28.Be6 (28.h4!?–/+) 28...Re7–+ 29.Bg8 b6 (29...Re4?! 30.Bh7 Re2 31.Qg6 Rb2 32.Qg7+=) 30.h4 Nf8 (30...Bb7 31.Bh7 Nf8 32.Bf5–+) 31.e5 Nd7 32.ef6 Nf6 33.Bf6 gf6 34.Bd5 Rb8 35.Qg8 Re8 36.Qf7 Bd7 37.Qf6 Kc8 38.Qh6 c6 39.Bf7 Re1 40.Kh2 Kc7 41.Qh7 Re7 42.Qh5 Rf8 43.Bg6 Be6 (43...c5 44.f5+=) 44.Qg5 Kd7 45.h5 (better is 45.a3!?=) 45...Ba2–/+ 46.Bf5 Be6 47.Be6 Re6 (47...Ke6 48.g4 Kd7 49.f5–/+) 48.f5 (48.Qg7 Ke8 49.Qa7 Rf4+=) 48...Re7 49.g4 c5 (49...a5 50.f6 Ree8 51.Qf5 Kc7 52.Qh7 Kd8 53.Qa7 Rf6 54.Qb6 Kd7 55.Qa7 Ke6 56.Qa5=) 50.f6 Ree8 51.Qf5 Kc6 52.g5 Re5 53.Qf3 (53.Qg4 Rh8=) 53...d5 (53...Kc7 54.Qg4 Re1 55.Kg2=) 54.f7 Rg5? (54...Kd7 55.g6 Ke7+–) 55.Qf6+– Kb5 56.Qg5 Rf7 57.Qd5 Rf6 58.Qg5 (58.Qg5 Rf7 59.h6+–) 1–0. Lanca,Ivan (2280) – Koukal,Vladimir (2185), corr Moravia–ch8, 1998.

8.c3 Bb6 9.Nc1 Qe6 (9...Qf7 10.Nb3 Nb3 11.ab3 d6 12.Bc4 Qg6+=; 9...Nc6 10.Bc4 d6 11.d4 Nh6 12.Nb3 Bg4+=; 9...d6 10.Nb3 Nc6 11.Bb5 a6 12.Bc6 bc6–/+; 9...Nh6 10.Nb3 Nb3 11.ab3 0–0 12.Bc4 Kh8–/+; 9...c6 10.Nb3 d6 11.Na3 Nh6 12.Na5 Ba5–/+; 9...a6 10.Nb3 Nc6 11.Bc4 d6 12.d4 f5+=; 9...Qd6 10.Na3 Ne7 11.Nc4 Qe6 12.Na5 Ba5+=) 10.Nb3 Ne7 11.Na5 Ba5 12.Qa4 Bb6–/+.

8.c3 Bb6 9.Ng3 Qf7 (9...Nh6 10.Qh5 Qf7 11.Qf7 Nf7 12.Be2 d6+=; 9...d6 10.Be2 Nh6 11.d4 0–0 12.Bc1 Nf7–/+) 10.Be2 Ne7 11.d4 0–0 12.Nd2 ed4–/+.

8.c3 Rb8 A) 9.Bc2 Bb6 (9...d6 10.d4 Bb6 11.Bd3 Be6 12.Ng3 Qf7+=; 9...b5 10.d4 Nc4 11.Bc1 Bb6 12.a4 ba4+=; 9...Qe6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Ne7 12.Bb3 Nb3+=) 10.d4 d6 11.Bd3 Nh6 12.Nd2 0–0+=; B) 9.Qa4 b6 (9...Nc6 10.Bc4 a6 11.Bd5 b5 12.Qd1 Bb7+=) 10.Ng3 Bb7 11.Be2 Nh6 12.d4 Bd6+=; C) 9.Nc1 b5 10.Nb3 Nc4 11.Bc1 Bb6 12.a4 ba4+=; D) 9.Bc1 d6 10.Ng3 b5 11.Bc2 Nc6 12.Bb3 Qd7+=; E) 9.Ng3 b5 10.Be2 Nc4 11.Bc1 a6 12.d4 Bb6+=.

8.c3 c6 9.Ng3 Nh6 (9...Qf7 10.Qa4 b6 11.Be2 d5 12.d4 Be7=; 9...d5 10.Qa4 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 Bd6+=; 9...b6 10.Be2 Qf7 11.d4 Be7 12.f4 ef4+=; 9...d6 10.Be2 Be6 11.d4 Bb6 12.Ba3 Rd8+=; 9...Qd8 10.Be2 Qb6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 d5+=) 10.Be2 d6 11.d4 Bb6 12.Bc1 Nf7+=.

8.c3 Qd6 9.Bc2 Qe6 (9...Bb6 10.d4 Ne7 11.Ba3 Qe6 12.d5 Qg4+=; 9...Ne7 10.d4 Bb6 11.Ba3 Qe6 12.d5 Qg4+=; 9...Qb6 10.Bb3 Nb3 11.ab3 Qe6 12.d4 Be7=; 9...b5 10.a4 ba4 11.Ra4 Bb6 12.d4 Ba6=; 9...Nc4 10.Bc1 Ne7 11.d4 Bb6 12.Bd3 Na5=; 9...Qc6 10.d4 Nc4 11.Bc1 Be7 12.Bd3 a6=; 9...Nh6 10.d4 Bb6 11.Ng3 Qf8 12.Bc1 Nf7+=; 9...Rb8 10.d4 Bb6 11.Bd3 Qe6 12.Qc2 Ne7+=) 10.d4 Bb6 11.Nd2 Ne7 12.f4 0–0+=.

8.c3 Nh6 A) 9.Bc2 d6 (9...0–0 10.d4 Bb6 11.Bc1 Nf7 12.Qd3 d6–/+; 9...Nf7 10.d4 Bb6 11.Nd2 d6 12.Bd3 0–0+=; 9...Bb6 10.d4 0–0 11.Qd3 d6 12.Bc1 Nf7–/+; 9...Qe6 10.d4 Bb6 11.Bc1 Nf7 12.Ng3 0–0+=) 10.d4 Bb6 11.Bd3 0–0 12.Bc1 Nf7–/+; B) 9.Bc1 Nf7 (9...f5 10.Bc2 fe4 11.Be4 Ng4 12.d4 Qh4+=; 9...Bb6 10.Bc2 Nf7 11.d4 d6 12.Qd3 0–0–/+; 9...0–0 10.Bc2 Nf7 11.d4 Bb6 12.Qd3 d6–/+; 9...b6 10.Bc2 Ba6 11.d3 0–0–0 12.Re1 Ng4+=) 10.Bc2 Bb6 11.d4 0–0 12.Bd3 d6–/+.

6.0–0 d6

7.Nbc3 Ba5 8.Nd5 Qf8 9.d4 Bg4 10.f3 Bh5 (10...Bd7 11.f4 0–0–0 12.c3 Qe8 13.Qd3 Nge7 14.Ne3=) 11.c3 (11.Bc3 0–0–0 12.Qd2 Bc3 13.Qc3 Nge7 14.Rab1=; 11.Rb1 Nge7 12.Bc3 ed4 13.Ba5 Nd5 14.Bd5+–; 11.Bc1 Nge7 12.Rb1 Nd5 13.ed5 Nd8 14.c3=; 11.Nc1 ed4 12.Nb3 Bb6 13.Bb5 Bf7 14.Nd4=; 11.Bb5 a6 12.Ba4 b5 13.Bb3 Nge7 14.a4=; 11.Qd3 Nge7 12.Bc3 Bb6 13.Nb6 ab6 14.d5=; 11.Qb1 Nge7 12.de5 Nd5 13.ed5 Bb6 14.Kh1+=; 11.Ba3 Nge7 12.Rb1 Nd5 13.Bd5 Bb6 14.c3=) 11...0–0–0 (11...Bf7 12.f4= (12.Bb5 Kd7 13.f4 a6 14.Bc6=) 12...a6 13.fe5 de5 14.a4=; 11...a6 12.Nc1 Bf7 13.Nb3 0–0–0 14.Qd3+=) 12.Rb1 (12.Qa4 Nge7+/– 13.Bb5 Bb6 14.Nb6+=) 12...Bb6 (12...Nge7!?+= 13.Qa4 Be8 14.f4+=) 13.Nb6+/– cb6 14.d5 (14.Qd3+/–) 14...Na5 15.Bd3 1–0. Roczniak,Jan – Kik,K, corr Poland, 1985.

7.Nbc3 Bg4

8.Nd5= Qd8 9.Nb4 Nb4 10.a3 Nc6 11.d4 Nh6 12.f4 ed4+= (12...Nd4 13.Bd4 ed4 14.Rb1 Rb8 15.Qd4 a6 16.Qd3 Qc8=; 12...Qe7 13.d5 Nb8 (13...Nd8 14.h3 Bd7 15.f5 0–0 16.Qd3 a6=; 13...Na5 14.Bd3 ef4 15.Bc3 b6 16.Ba5 ba5=) 14.h3 Be2 15.Qe2 ef4 16.Rf4 Nd7=) 13.h3 (13.Qe1 Be2 (13...Qe7 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Be6 16.Be6 Qe6+=) 14.Qe2 Qe7 15.Rad1 Nf7 16.Bd4 Nd4+=; 13.Qd2 Be2 (13...Qe7 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Be6 16.Be6 Qe6+=) 14.Qe2 Qe7 15.Rad1 Nf7 16.Bd4 Nd4+=; 13.Qd3 Be2 (13...Na5 14.Nd4 Nc4 15.Qc4 c6 16.f5 Qd7=) 14.Qe2 Qd7 15.Bd5 Ng4 16.Bc6 bc6+=; 13.Re1 Na5 14.Qd4 Nc4 15.Qc4 Qe7 16.Nd4 0–0–0+=) 13...Bh5 (13...Be2 14.Qe2 Qe7 15.Rad1 Nf7 16.Bd4 Nd4+=; 13...Na5 14.Ba2 Be2 15.Qe2 c5 16.c3 Nc6=) 14.Bd4 (14.Qd3 Be2 15.Qe2 Qe7 16.Rad1 Nf7+=) 14...Qe7 15.Qd3?? (better is 15.Re1+= Nd4 16.Qd4 Bf7+=) 15...Be2–+ 16.Qe2 Nd4 17.Qh5 Nf7 (17...Kd7 18.Bd3–+) 18.e5 (18.Qd5 c5 (18...Nc2?! 19.Rac1–+) 19.Rab1 Rb8–+) 18...g6 (18...Nc2 19.ef6 Qe3 20.Kh1–/+) 19.Qd1 Nc6 (19...de5!? 20.fe5 Qc5 21.Bf7 Kf7 22.Rf2 Qe5 23.Rb1–+) 20.ef6 Qf6 21.Re1 Kf8 22.g3 (22.Rb1 Rb8–+ (22...Qf4?! 23.Bf7 Kg7 24.Bd5+=)) 22...Kg7 (better is 22...Qd4 23.Qd4 Nd4 24.Re4–+) 23.Re6 (23.Rb1 Rab8 24.Qd3–+) 23...Qc3 24.Bd3 Rhe8 (24...Rhe8 25.Re8 Re8–+) 0–1. Trkn – Chasz136, itsyourturn.com, 2000.

8.Nd5 Qd7

9.c3 Ba5 10.d4 A) 10...Rb8 11.Qb3 (11.Ne3 b5 12.Bb3 Be2 13.Qe2 Bc3 14.Bc3+=) 11...Bb6 12.Nb6 cb6 13.Bd3 Na5 14.Qb4=; B) 10...0–0–0 11.Rb1 (11.Ne3 Nh6 12.Rb1 f5 13.Ng4 Ng4 14.Qb3+=) 11...Nge7 12.f3 Be6 13.Qa4 ed4 14.cd4+=; C) 10...a6 11.Ne3 b5 12.Ng4 Qg4 13.Bd3 Nh6 14.Bc1=; D) 10...Nce7 11.Ne3 (11.f3 Be6 12.Qb3 Bd5 13.ed5 Rb8 14.f4=) 11...Bh5 12.Qb3 Bb6 13.a4 Nc6 14.Be6=; E) 10...Nge7 11.Ne3 (11.Ne7 Ne7 12.Qb3 0–0–0 13.de5 fe5 14.f3=; 11.f3 Be6 12.Qb3 Bg8 13.Bc1 Bb6 14.Nb6+=; 11.h3 Be6 12.Qb3 Bg8 13.Bc1 ed4 14.cd4+=) 11...Bh5 12.Qb3 Bb6 13.Be6 Qd8 14.Ng3=.

9.c3 Ba5 10.Ne3 A) 10...Nge7 11.d4 (11.Ng4 Qg4 12.Ng3 Qd1 13.Rfd1 h5 14.d4+=) 11...Bh5 12.Qb3 Bb6 13.Be6 Qd8 14.Ng3=; B) 10...Bb6 11.Ng4 (11.d4 Bh5 12.Nd5 Nge7 13.Bb5 a6 14.Nb6+=) 11...Qg4 12.Ng3 Qg6 13.d4 Nge7 14.Qa4=; C) 10...Nh6 11.Ng4 Qg4 12.Ng3 Qd1 13.Rfd1 f5 14.ef5=; D) 10...Bh5 11.Qb3 (11.Nf5 Kd8 12.Nfg3 Bf7 13.Bf7 Qf7 14.Qb3=) 11...Bb6 12.Be6 Qe7 13.Nd5 Qf8 14.Nc7+–; E) 10...Be6 11.Be6 Qe6 12.d4 Qd7 13.a3 Nge7 14.Ng3+=.

9.c3 Ba5 10.f3 A) 10...Bh5 11.Qb3 (11.Ng3 Bg6 12.d4 Rb8 13.Rb1 b5 14.Bd3+=; 11.Bc1 Nge7 12.Ne7 Qe7 13.Qa4 Bb6 14.d4+=; 11.Rb1 Nge7 12.Ne7 Bb6 13.d4 Ne7 14.Qb3+=; 11.d4 Nge7 12.Ne7 Qe7 13.Bb5 Bb6 14.Qa4=) 11...Nge7 12.Ne3 Bb6 13.Be6 Qd8 14.d4=; B) 10...Be6 11.d4 (11.f4 Nge7 12.Qb3 Bd5 13.Bd5 Nd5 14.Qd5+=; 11.Qb3= Bd5 12.Bd5 Bb6 13.d4 Na5 14.Qc2+=; 11.Rb1 Nce7 12.d4 Nd5 13.ed5 Bf5 14.Qb3–/+; 11.Bc1 Nce7 12.d4 c6 13.Qb3 Bd5 14.ed5+=) 11...Nge7 12.Qb3 Bg8 13.Bc1 ed4 14.cd4+=.

9.c3 Ba5 10.h3 A) 10...Be6 11.Rb1 (11.d4 Nge7 12.Qb3 Bg8 13.Bc1 ed4 14.cd4+=; 11.Qb3 Nd8 12.d4 c6 13.Ne3 Ne7 14.Be6=; 11.f4 Nge7 12.Qa4 f5 13.Bb3 fe4 14.Qe4–/+) 11...Nd8 12.d4 f5 13.de5 de5 14.Qb3=; B) 10...Bh5 11.Qb3 (11.d4 a6 12.Rb1 b5 13.Bb3 Nge7 14.Qc2+=) 11...Bb6 12.Qa4 Nge7 13.Nb6 cb6 14.d4+=.

9.c3 Bc5 10.d4 (10.h3 Na5 11.Bb5 c6 12.hg4 cb5 13.Bc1 a6 14.d4=) 10...ed4 (10...Na5 11.Bd3 c6 12.Ne3= Bb6 13.Ng4 Qg4 14.Ba3=; 10...Bb6 11.Nb6 (11.f3 Bh5 12.Bb5 a6 13.Nb6 cb6 14.Bd3=; 11.h3 Na5 12.Bd3 Bh5 13.Qc2 Ne7 14.Nb6+=) 11...ab6 12.f3 Bh5 13.Bb5 ed4 14.cd4+=) 11.cd4+= Bb6 12.f3 Bh5 13.Qa4 (13.Bb5 a6 14.Nb6 cb6+=) 13...Na5= 14.Nc7 (14.Bb5 c6 15.Nb6 ab6=) 14...Bc7 15.Bb5 Nc6 16.d5 Nge7 17.Rfc1 Bb6 (17...Rc8 18.Bd4 Bb8 19.dc6 bc6 20.Ba6=) 18.Bd4+= 0–0 (18...Rc8!?+=) 19.dc6+/– bc6 20.Bc6 Nc6 21.Qc6 (worse is 21.Rc6 d5 22.ed5 Qd5 23.Bb6 Be8=) 21...Qd8 (21...Bd4 22.Nd4 Rfd8 23.Rab1 Qc6 24.Nc6+/–) 22.Bb6 ab6 23.Rd1 Bf7 24.Rd6 Qb8 25.Qb6 Qb6 26.Rb6 Ra2 27.Ra2 Ba2 28.Nc3 Bf7 29.Nb5 h6 (29...Ra8 30.Kf2+/–) 30.Nd6+– Rd8 31.Nf7 (31.f4 Kf8+–) 31...Kf7+/– 32.h4 Ra8 33.Kh2 Re8 (33...h5 34.Rb7 Kg6 35.Kg3+/–) 34.h5 (34.Rb7 Kg8+–) 34...Re5 (34...Re7 35.g4+–) 35.g4 (35.Rb7 Kg8 36.g4 Kh7+–) 35...Re7 36.Kg3 Ra7 37.Kf4 Ra5 38.Rb7 Kf8 39.Rd7 Ra3 40.Rd5 Ke7 41.Rb5 Rc3 42.Rb7 ½–½. Roczniak,Jan – Mos,Aleksander, corr Poland, 1979.

6.0–0 Nh6

7.c3 Na5 8.Bd5 Bd6 9.a4 (9.a3 c6 10.Ba2 f5=) 9...c6 10.Ba2 b6 11.d4 Ba6 12.Nd2 Rf8 13.Re1 0–0–0 14.Ng3 Rde8 15.Qc2 Qd8 (15...Bc7 16.Rab1+=) 16.Nf3 Qe7 (16...Bc4 17.Bc4 Nc4 18.Bc1+/–) 17.Nh4 f5 18.Nhf5 Nf5 19.Nf5 Qf6 20.Rad1 Bc4 21.Bc1 Ba2 22.Qa2 Bc7 23.Ba3 Rf7 (23...Rh8 24.Bb4 ed4 25.cd4+/– (25.Rd4? Qf5 26.Qe2 Qe5–+; < 25.Nd4 c5+=)) 24.Bd6 (24.Bb4!?+/–) 24...ed4 25.Bc7 (< 25.cd4 Qe6 26.Qe6 de6 27.Bc7 ef5=; 25.Rd4? Qf5!? 26.Qe2 Qg5 27.Qa6 Nb7 28.Bc7 Kc7 29.Qa7 Qa5 30.Qa5 ba5–+) 25...Kc7 26.cd4 d5 27.Ng3 g5 (27...de4 28.Ne4 Qg6 29.d5+/–) 28.Re3 (28.ed5!? Re1 29.Re1 cd5 30.Re5+/–) 28...Nc4+= 29.Rf3 Qg6 30.Rc3 (30.Rf7 Qf7 31.Qc2 Kb8+=) 30...h5 31.ed5 cd5 32.Nf1 Kb8 33.a5 b5 34.Ne3 Qc6 35.a6 (35.Rb1 Ka8+=) 35...g4 36.Rb1 Ka8 37.Rcb3 Rb8 (37...Ne3 38.Re3 Re3 39.fe3+=) 38.Rb4 Rb6 39.Qe2 Re7 40.Qd3 Re8 41.R4b3 Reb8 42.Ra1 (42.Nc2 h4+=) 42...Ne3 43.Qe3 Ra6 44.Rab1 (44.Rc1 Re8 45.Qf4 Qc2=+) 44...Ra4 45.Rd1 Rc4 46.Qg5 b4 47.Rbb1 b3 48.Qh5 b2 49.Qg5 Rc2 50.Qe3 (50.Rf1 Qc4 51.Qe3 Rc8–+) 50…Qe8–/+ (51.Qa3 Qe4–/+) 0–1. mrkt – Dibbellabbes, ChessWorld.net, 2004.

7.Ng3 d6 8.c3 Ba5 9.d4 Bb6 10.a4 Na5 11.Ba2 Be6 (11...Bg4 12.Qd3+=) 12.d5 (better is 12.Be6!? Qe6 13.Bc1+=) 12...Bg4–/+ 13.Qc2 (13.Qd3 0–0–/+) 13...Bc5 (13...f5 14.h3 f4 15.Nh1–+) 14.c4 b6 15.Bc3 Nb7 16.a5 ba5 17.Ba5 (17.Bd2!?–/+) 17...Na5 18.Qa4 Qd7 19.Qa5 0–0 20.Bb3 f5 21.ef5 (21.Ba4 Qf7 22.Bc6 Rab8–+) 21...Nf5–+ 22.Ne4 Bb6 23.Qd2 Nh4 24.Qd3? (better is 24.Ba4 Qf5 25.Ng3–+) 24...Ng2!–+ 25.Nbc3 (25.Kg2) 25...Nf4 26.Bd1 (26.Qg3 Nh3 27.Kg2 Bf3 28.Qf3 Rf3 29.Kf3–+) 26...Nd3 0–1. Kirdin,Georgy Pavlovich (2255) – Feher_Polgar,Pal (2255), corr ICCF WT/M/GT/295 ICCF, 1991.

7.c3 Bc5

8.d4 Bb6

9.Ba3 d6 10.d5 Na5 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.Ng3 f5.

9.a4 a6 10.Nd2 Ba7 (10...f5 11.Bd5 fe4 12.Be4 Ng4 13.Bf3 Nf6+=; 10...Na5 11.Bd5 d6 12.Rb1 Bg4 13.Re1 Nf7=; 10...d6 11.Bd5 f5 12.ef5 Bf5 13.Nc4 Ba7=; 10...Nf7 11.Ng3 d6 12.a5 Ba7 13.d5 Ncd8=; 10...ed4 11.cd4 d6 12.Bd5 Rb8 13.Re1 Ba5=; 10...Rb8 11.Bd5 d6 12.Nc4 Ba7 13.Bc1 Nf7+=; 10...Qd8 11.Bd5 d6 12.Nc4 Ba7 13.Bc1 Ng8=) 11.Bd5 d6 12.Rb1 Nf7 13.f4 0–0+=.

9.a4 a6 10.Bd5 Na5 (10...f5 11.ef5 Nf5 12.Re1 d6 13.Nd2 Be6=; 10...d6+= 11.Nd2 Na5 12.Rb1 Be6 13.Be6 Qe6+=; 10...Nf7 11.Nd2 d6 12.Rb1 0–0 13.Nc4 Ba7+=; 10...Ba7 11.Nd2 d6 12.Rb1 Nf7 13.f4 0–0+=; 10...Rb8 11.Nd2 d6 12.Nc4 Ba7 13.Bc1 Nf7+=) 11.Bc1 Nf7 12.Nd2 d6 13.Rb1 0–0+=.

9.a4 a6 10.Re1 Na5 (10...d6 11.Bd5 Na5 12.Nd2 Be6 13.Rb1 0–0+=; 10...Nf7 11.Ng3 d6 12.a5 Na5 13.Ra5 Ba5+=; 10...Rb8 11.Bd5 d6 12.Nd2 Nf7 13.Nc4 Ba7+=; 10...f5 11.ef5 d6 12.Nf4 Qh4 13.g3 Qg4=; 10...Ra7 11.Bd5 Na5 12.Bc1 Nf7 13.Nd2 d6+=) 11.Bd3 d6 12.Bc1 Nf7 13.Be3 0–0+=.

9.a4 a6 10.f4 d6 (10...ed4 11.Nd4 d6 12.Qh5 Kd8 13.Nd2 Re8–/+; 10...Ng4 11.Qd2 ed4 12.cd4 Qe4 13.Ng3 Qe3–/+) 11.fe5 (11.Ng3 Ng4 12.Qd2 Na5 13.Bd5 Bd7+=) 11...Ne5 (11...fe5 12.Bd5–/+ Ng4 13.Qd3 Qh4–/+) 12.Bb3+= Be6 (12...Neg4 13.Ng3 (13.Qd3+= f5+=) 13...f5+=) 13.Nf4 (13.Be6 Qe6=) 13...Bb3 14.Qb3 Qf7 15.Nd5 0–0 (15...Nc6!?=) 16.Nd2 (16.Bc1 Nc6 17.Bh6 gh6 18.Rf6 Nd4=) 16...Ba7 (16...Nc6 17.Nc4 Na5 18.Na5 Ba5 19.Qb7+=) 17.Nc7 (worse is 17.Qb7 Rfb8 18.Qc7 Rb2–/+) 17...Qb3 18.Nb3 Rac8 19.Nd5 Rfe8 20.Bc1 (20.Rab1 Nd3 21.Rf3 Nb2 22.Rb2 Re4+=) 20...Nhf7 21.Rb1 Rc3?? (better is 21...Ng6 22.Re1 f5=) 22.Nc3+– 1–0. Schiffler,L – Oppenrieder,Fritz, corr, 1951.

9.a4 d6 10.Bb5 a6 11.a5 Ba7 12.Bd3 f5 13.Bc1 f4+=.

9.Bd5 Nf7 10.Nd2 0–0 11.Qa4 f5 12.Rae1 fe4 13.Ne4 d6.

5.Ne2 d6

6.0–0 Nc6 7.d3 (7.Nbc3 Bc3 8.Nc3 Na5 9.Be2 Be6 10.Nd5 Qd7 11.Bc3 Nc6 12.Rb1=) 7...Be6 (7...Na5 8.Bg8 Rg8 9.Nbc3 Be6 10.Nd5 Bd5 11.ed5 c6 12.dc6+=) 8.Bb3 (8.Be6 Qe6 9.c3 Ba5 10.Qb3 Qd7 11.Nd2 Bb6 12.d4+=) 8...0–0–0 (8...Bg4 9.c3 Bc5 10.h3 Bh5 11.Bd5 Qd7 12.d4–/+) 9.Nbc3 (9.c3 Ba5 10.Bd5 Qd7 11.Qb3 Re8 12.Be6+=) 9...a6 (9...Qf7 10.Nd5 Bc5 11.c3 Nce7 12.d4+=) 10.Nd5 Bd5 (10...Qd7 11.Rb1 Bc5 12.d4+=) 11.ed5 (11.Bd5 Bc5 12.Bc6=) 11...Na5 12.c4 (12.d4=) 12...Qd7 13.Ba4 Qg4 14.a3 Bc5 15.Qd2 Ne7 16.Qa5 (16.h3 Nc4 17.Qc2= (worse is 17.hg4 Nd2 18.Rfd1 b5–/+; 17.dc4?! Qc4 18.Nc3 Bd4=)) 16...Qe2–/+ 17.Rab1 Qd3 18.Rfc1 h5 (18...Qe2 19.Qe1 Qe1 20.Re1–+) 19.Bc2 Qe2 20.Bc3 (20.Qe1 Qe1 21.Re1 c6–+) 20...Bf2 21.Kh1 Bb6 22.Qb4 h4 23.Rb2 Qe3 Black prepares the advance h3 24.Bd2 Qc5 25.Qc3 (25.Qb3 Rde8–+) 25...h3! 26.Be4 (26.gh3 Nd5 Combination) 26...f5 27.Bf3 (27.Bg5 fe4 28.Be7 Rd7–+) 27...hg2 28.Bg2 Qd4 (28...Qf2 29.Qb3 Rh2 30.Kh2 Rh8 31.Qh3 Rh3 32.Kh3–+) 29.Rcb1 (29.Qb3 Qh4 30.h3 g5–+) 29...Qc3 (better is 29...Qh4!? 30.h3 Bd4 31.Qb3 Bb2 32.Rb2–+) 30.Bc3 Rh4 31.c5 Bc5 32.Rb7 Rdh8 (32...Ba3 33.Ba5 Rb4 34.Rc7 Kb8 35.Rcc1 Rb1 36.Rb1 Kc8 37.Bf1–/+) 33.h3 (33.Rb8 Kd7 34.Rh8 Rh8–+) 33...g5 (better is 33...Rh3 34.Bh3 Rh3 35.Kg2 Rc3–+) 34.Ba5 Bb6 (34...Ba3?? 35.Rc7 Kd8 36.Rb8 Nc8 37.Rbc8) 35.Bb6 Kb7 (35...cb6 36.R1b6 Rh3 37.Kg1+–) 36.Bf2 (36.Be3 Kc8 37.Bg5 R4h7–+) 36...Kc8 37.Bh4 Rh4 38.Kg1 g4 39.Rb4 Ng6 (39...e4 40.Bf1 Nd5 41.Rd4–+) 40.Kf2 (40.hg4 Rg4 41.Rg4 fg4 42.Be4–+) 40...Nf4 (worse is 40...gh3 41.Rh4 hg2 42.Ra4–+) 41.Kg3 (41.hg4 Ng2 42.gf5 Rb4 43.ab4 Nf4–+) 41...gh3 (41...Ng2 42.hg4 Rg4 43.Rg4 fg4 44.a4–+) 42.Kh4 (42.Bf3 Rh6–+) 42...hg2 43.Rb1 Ne2 44.Kh3 g1Q 45.Rg1 Ng1 (45...Ng1 46.Kg2 Ne2–+) 0–1. paolo999123 (1645) – dinofan (1780), gameknot.com, 2014.

6.0–0 Bg4 7.Bg8 Rg8 8.c3 Be2 9.Qe2 Bc5 10.d4 Bb6 11.Nd2 Nc6 12.d5+=.

6.Nbc3 Bc3 7.Nc3 c6 8.0–0 Be6 9.f4 Bc4 10.fe5 de5 11.d4 Nd7 12.Rb1 ed4 13.Qd4 Qc5 14.Qc5 Nc5 15.e5 0–0–0 16.Rf4 Bf7 17.ef6 Nf6 18.Ne4 Nfe4 19.Rf7 Rd7 20.Rbf1 Rg8 21.Rd7 Nd7 22.Rf7 Nef6 23.h3 h6 24.a4 Kd8 25.Bf6 gf6 26.Rh7 Rg6 27.Kf2 Kc7 28.c4 Kd6 29.a5 Nc5 30.g4 a6 31.Kf3 Nd7 32.Kf4 Rg5 33.Rh6 Ra5 34.Ke4 Re5 35.Kd4 c5 36.Kd3 a5 37.Rh8 a4 38.Ra8 Nb6 39.Ra7 Kc7 40.Ra5 Rg5 41.Ke4 Nc4 42.Ra4 Nd6 43.Kf4 b5 44.Ra7 Kc6 45.h4 Rg8 46.h5 b4 47.Ra1 b3 48.h6 Nf7 49.h7 Rh8 50.Rh1 Ng5 51.Kf5 Rh7 52.Rb1 Rb7 53.Kf6 Ne4 54.Ke5 Nd6 55.Rd1 b2 56.Rd6 Kc7 57.Rh6 b1Q 58.Rf6 Qb2 59.Kf5 Qf6 60.Kf6 Kd6 61.g5 c4 62.g6 c3 63.g7 Rg7 64.Kg7 c2 0–1. an27 – hajdede (1745), kurnik, 2014.

6.Nbc3 c6 7.Ng3 (7.0–0 b5 8.Bb3 Bg4+=) 7...g6 (7...b5 8.Bb3–/+) 8.0–0+= h5 (8...b5 9.Bb3+=) 9.f4= Bg4 10.Be2 Be2 (10...Bc5 11.Kh1 Be6+=) 11.Qe2 (11.Nce2 h4 12.Nh1 h3+=) 11...Bc5 (better is 11...h4 12.Nh1 Bc5 13.Nf2 h3+=) 12.Kh1–+ h4 13.Qg4 hg3 14.Qg6 Qf7 Threatening mate: Rxh2 15.Qg3 Nd7 16.Na4 Bb6 (16...0–0–0 17.Nc5 Nc5 18.fe5 de5 19.Qe5–+) 17.d3 (17.fe5 de5 18.Nb6 ab6–+ (18...Nb6?! 19.Be5 Qh7 20.Bf6 Nf6 21.Qe5 Kd7 22.Rf6–/+)) 17...Bc7 (17...Bd4 18.c3 ef4 19.Qf4–+) 18.fe5 de5 19.d4 0–0–0 20.de5 Qh7 (20...Be5 21.Be5 Re8 22.Bd4–+) 21.h3 (21.Rad1 Ne7–+) 21...Qe4 22.Qb3 (22.Nc3 Qe5 23.Qe5 Be5–+) 22...fe5 (worse is 22...Ne5 23.Nc5 Rh3 24.Qh3 Qg4 25.Qg4 Ng4 26.Rae1+=) 23.Rad1 b5 24.Rd7 Rd7 (24...Qa4 25.Rc7 Kc7 26.Be5 Kb6 27.Bh8+/–; 24...ba4?! 25.Rd8 Bd8 26.Qe6 Kb7 27.Rf7 Ne7 28.Be5–+) 25.Nc5 Qd5 26.Nd7 Kd7 (26...Qd7 27.Rf8 Kb7 28.Rg8 Qd1 29.Kh2 Rg8 30.Qg8 e4 31.Be5 Be5 32.g3 Qc2 33.Kh1 Qd1 34.Kh2 Qe2 35.Kh1 Qf1 36.Kh2 Qf2 37.Kh1–+) 27.Rf7 Ne7 28.Ba3 (28.Qd3–+) 28...Qd1 29.Kh2 e4 30.g3 0–1. Makowski,Zbigniew – Okecki,Jerzy, Gdansk Poland, 1989.

6.Ng3 Nh6 7.c3 Bc5 8.d4 ed4 (8...Bb6 9.Bc1+=) 9.0–0 (better is 9.cd4!? Bb6 10.Nc3=) 9...dc3–/+ 10.Nc3 c6 11.Qh5 Kd8 12.Nf5 (12.Rfd1 b6 13.h3 Nd7–/+) 12...Nf5 13.ef5 Nd7 14.Rfe1 Ne5 15.Rad1 (15.Bb3 d5–/+) 15...Kc7 (15...g6 16.fg6 Bg4 17.Re5 Bh5 18.Re7 Ke7 19.g7 Bd1 20.gh8R Rh8 21.Nd1–/+) 16.Kf1 (better is 16.Na4!? Bb4 17.Bc3–/+) 16...g6–+ 17.fg6? (better is 17.Qe2 Qg7 18.Be6 gf5 19.Bc8 Rac8 20.Na4–+) 17...Qg7 18.Qe2 (18.Re5 fe5 19.Ne4 hg6–+) 18...hg6 (18...Nc4?! 19.Qc4 hg6 20.Ne4–/+) 19.h3 (19.Kg1 Bg4 (19...Nc4?! 20.Qc4 b5 21.Qb3–+) 20.Qf1 Rh2 21.Kh2 Rh8 22.Kg3 Qh6–+ (22...Nc4 23.Qc4 Bd1 24.Nd1+=)) 19...Bg4! (19...Nc4?! 20.Qc4 Bf5 21.Qf4–/+) 20.Qe4 (20.hg4 Rh1 A classical mating theme) 20...Bd1 21.Rd1 Rae8 22.Na4 (22.Bb3 Kb8–+) 22...Nc4 23.Qc4 Rh5 (better is 23...b5 24.Qd3 ba4 25.Bd4–+) 24.Nc5 Rc5 25.Qa4 (25.Qf4 Qe7 26.Kg1 g5–+) 25...Qe7 (25...Qe7 26.Kg1 Qe4–+) 0–1. Gudowicz – Olej,Emil, corr Poland, 1966.

6.Bg8 Rg8 7.Nec3 c6 8.Na3 Be6 9.Qf3 Na6 10.Ne2 d5 11.Nb1 Nc5 12.ed5 Bd5 13.Qh3 g6 14.Nbc3 Be6 15.Qh4 f5 16.Qh6 0–0–0 17.Qe3 Na4! 18.Rb1 (18.Na4 Bd2 Double attack) 18...Nb2 19.Rb2 Ba3 20.Rb1 Qc5 21.Qh3 Rd7 22.0–0 Rd2?? (22...Bb4–+) 23.Na4?? (better is 23.Ne4! Qc2 24.Nd2 Qd2 25.Qa3 Qe2 26.Qe7+– (26.Qa7?! Qa6 27.Qc5 e4+/–)) 23...Qd6–+ (23...Qc2 24.Qa3 Re2 25.Nc3 Ba2 26.Ne2 Bb1 27.Nc3=) 24.Qe3 Ba2 (24...Rc2?! 25.Qa7 Bb4 26.a3+=) 25.Ra1 Rc2 (25...Bc4 26.Ra3 Be2 27.Re1–+) 26.Rad1? (26.Rfd1 Bc5 27.Nc5 Qc5 28.Qc5 Rc5 29.Ra2 a5–+) 26...Re2! 27.Qa7? (27.Qe2 Bd5 Combination) 27...Rd2 28.Qa8 Kd7 29.Qb7 Ke6 30.Rd2 Qd2 31.Qc6 Qd6 32.Qb7 Bd5 (better is 32...Qe7!? 33.Qf3 Kf7 34.Nc3–+) 33.Qh7 Kf6 34.Nc3 Rb8 35.Rd1 Bc5?? (35...Qc6 36.Qc7 Rc8–+ (36...Qc7?! 37.Nd5 Kf7 38.Nc7–/+)) 36.h4?? (better is 36.Rd5 Rb1 37.Nb1 Qd5 38.Qh8 Ke7 39.Qg7 Kd8 40.Nc3+=) 36...Bd4 (better is 36...Bf2!? 37.Kh1 Bd4 38.Nd5 Qd5 39.Qh6–+) 37.Ne2 Qc5 38.Nd4 ed4 39.h5 Bf7 40.hg6 Bg6 41.Qh4 Kg7 42.Rd4 Rb1 43.Kh2 Qc7 44.f4 Rb8 45.Qe1 Re8 46.Qa1 Kh7 47.Qd1 Re7 48.Qd2 Be8 49.Rd3 Kg8 50.Qa2 Bf7 51.Rg3 Kf8 52.Qb2 Re4 53.Qh8 Ke7 54.Qh4 Ke6 55.Qh6 Ke7 56.Qg5?? (better is 56.Qh4 Kd7 57.Qf6 Qf4 58.Qf7 Kd6 59.Qf8 Kd5 60.Qd8 Kc5 61.Qf6+=) 56...Ke8–+ 57.Rf3 Be6 58.Qf6 Qh7 (better is 58...Qe7!? 59.Qh8 Qf8 60.Qh5 Qf7 61.Qh8 Qg8 62.Qh5 Ke7 63.Qh4 Kd7–+) 59.Rh3–/+ Qf7 60.Rh8 Kd7 61.Qd8 Kc6 62.Qa8 Qb7 63.Qe8 Bd7 64.Rh6 Kb5 65.Qh8 Qd5 (better is 65...Be6!?–/+) 66.Qb2 Rb4 67.Qe2 Ka5?? (better is 67...Qc4 68.Qe5 Qc5 69.Qe2 Rc4 70.Qb2 Qb4 71.Qe5 Rc5 72.Qe2 Qc4 73.Qb2 Ka4 74.Qa1 Kb3 75.Qb1 Kc3 76.Qc1 Kb3 77.Qb1 Ka3 78.Qa1 Kb4 79.Qb2 Ka4 80.Qa1 Kb5 81.Qb2 Ka4=) 68.Qa6 (68.Ra6) 1–0. Tagirov,Kajum K (1910) – Musikhin,Alexandr (1960), Ufa Cup, 2007.

6.0–0 Be6

7.Be6 Qe6 8.c3 Bc5 9.Ng3 Ne7 10.d4 Bb6 11.Nd2 0–0 12.d5 Qf7 13.Nc4 Bc5 (13...Nd7 14.Nb6 Nb6 15.f4–/+) 14.a4 (14.Qb3 b6 15.Ba3 Nd7–/+) 14...f5–/+ 15.ef5 (15.Qd3!?–/+) 15...Nd5–+ 16.Qd3? (better is 16.Ne4 Nd7 17.Na5–+) 16...Nf4 17.Qe4 d5 18.Ne5 de4 19.Nf7 Rf7 20.Ne4 Rf5 21.Rad1 Nc6 22.Rd7 (22.Rfe1 Ne6–+) 22...Bb6 23.Rfd1 (23.Ng3 Rf7 24.Rf7 Kf7–+) 23...Ne5 (23...Re8 24.g4 Rfe5 25.c4 Re4 26.Rg7 Kf8 27.Rf1–+) 24.Ng3 (24.Rd8 Rd8 25.Rd8 Kf7–+) 24...Nd7 (better is 24...Nh3! 25.gh3 Rf2 26.Rd8 Rd8 27.Rd8 Kf7 28.Kh1–+) 25.Nf5 Ne5 26.Bc1 (26.c4 Re8 27.Kf1 Ned3–+) 26...Ne2 27.Kf1 Nc1 (better is 27...Nc3!? 28.Rd2 Rf8 29.Ne7 Kh8 30.f3 Na4 31.Rd5–+) 28.Rc1 Nd3 (28...Bf2 29.Rd1 Bb6 30.Ne7 Kf7 31.Nd5–+) 29.Rc2 (29.Rb1 Rd8–+) 29...Nf2 30.Ne7 (30.a5 Bc5 (worse is 30...Ba5 31.Rf2 Bc3 32.Ne7 Kh8 33.Nd5–+) 31.Ke1 Re8 32.Re2 Nd3 33.Kd2 Re2 34.Ke2 Nb2–+) 30...Kf7 31.Nd5 Ng4 (31...Ng4 32.Ke1 Re8 33.Re2 Nh2 34.Re8 Ke8–+) 0–1. Suess,Stefan – Facius,Stefan, corr, 1986.

7.Be6 Qe6 8.d4 Ba5 9.Qd3 (9.d5 Qg4 10.Bc3 Bb6 11.Ng3) 9...Nd7 10.Na3 Ne7 11.Nc4 Bb6 12.Nb6 ab6 13.Qc3 c6 (13...Ra2? 14.Ra2 Qa2 15.Ra1 ed4 16.Nd4 (16.Ra2 dc3 17.Nc3 Kf7–/+) 16...Qa1 17.Ba1+–) 14.Qb3 Qb3 15.ab3 Kf7 16.c4 ed4 17.Nd4 Nc5 18.f3 d5 19.ed5 Ra1 20.Ra1 cd5 21.Bc3 Rd8 22.Kf2 (22.Ra2 Nc6 23.Rd2 Nd4 24.Rd4 Nb3 25.Rd5 Rd5 26.cd5 Ke7–+) 22...Nc6–/+ 23.cd5 Rd5 24.Nc6 bc6 25.b4 Ne6 26.Ra6 Rb5 27.Ra7 Kg6 28.h4 c5 29.bc5 Rc5 30.Bd2 Rd5 31.Be3 b5 32.Rb7 h5 33.g4 Nd8 34.Rb6 Kf7 35.Ke2 Ne6 36.Rb7 Kg8 37.Rb8 Nf8 38.Bc1 Kf7 39.Rb7 Kg6 40.Bb2 Nd7 41.Rc7 Nb6 42.Rb7 Nc4 43.Bc3 Kh6 44.Rc7 Rd6 45.Rc5 Re6 46.Kf2 hg4 47.fg4 Rb6 48.g5 fg5 49.Rg5 g6 50.Kf3 Rb8 51.Rd5 b4 52.Rc5 ½–½. Daatselaar,JB van (2200) – Wegman,WPJ (2165), KW2007A ICCF, 2007.

7.Be6 Qe6 8.f4 Nc6 9.c3 Bc5 10.Kh1 Bb6 11.d4 Qd7 12.Nd2 Nh6 13.Rf3 (13.Qb3 Nf7+=) 13...0–0–0 (13...ed4 14.cd4 d5 15.Rc1–/+) 14.a4 (14.Rb1 ed4 15.cd4 d5+=) 14...ed4 15.Nd4 (15.cd4 d5 16.e5 Rhf8+=) 15...d5–/+ 16.ed5 Qd5 17.N4b3 (17.Nc6 Qc6 (17...Qd2?! 18.Nd8 Rd8 19.Qd2 Rd2 20.Ba3=) 18.a5 Bc5–/+) 17...Ng4 18.Qf1 (18.Qe1 Qh5 19.h3 Nf2 20.Rf2 Rhe8–+ (20...Bf2?! 21.Qf2 Rhe8 22.Re1=)) 18...Be3 19.Bc1 Rhe8 20.Rb1 Bb6 21.h3 Ne3 22.Qb5 Nd1 (22...Qf7 23.Qe2–+) 23.Qd5 Rd5 24.c4 Re1 25.Rf1 Rf1 26.Nf1 Nf2 27.Kh2 (27.Kg1 Nh3 28.Kh2 Rd1 29.Kh3 Rf1–+) 27...Rd1 28.Nfd2 (28.Ng3 Nd3 29.Ne2 Be3–+ (29...Nc1?! 30.Rc1 Rd8 31.c5–/+)) 28...Be3 29.Nf3 Nd3 (29...Nd3 30.Be3 Rb1–+) 0–1. Nathans,P – Hatlebakk,Einar, Ybbs WchT U26, 1968.

7.Be6 Qe6 8.f4 Ne7 9.c3 Ba5 10.d4 ed4 11.Nd4 Bb6 12.Qh5 White prepares the advance f5 12...g6 13.Qb5 Qd7 14.Qe2 Nbc6 15.f5 Rf8 16.Kh1 Nd4 17.cd4 0–0–0 18.a4 c6 (18...a6 19.fg6 hg6 20.d5–/+) 19.a5 Bc7 20.a6 b6 21.d5 gf5 22.dc6 Qc6 White creates threats along the open c–file (better is 22...Qe6!? 23.Nc3 fe4 24.Qe4 Qe4 25.Ne4 Nc6 26.Nf6 Rf7–/+) 23.Nc3+= Kb8 24.Rac1 Qd7 25.Nb5 Rc8 26.Ba3 (worse is 26.Nc7 Rc7 27.Rc7 Qc7 28.ef5 Qd7=) 26...Rfd8 27.ef5 (worse is 27.Nc7 Rc7 28.Rc7 Qc7 29.ef5 Nc6=; 27.Rc7?! Rc7 28.Bd6 Qd6 29.Nd6 Rd6 30.ef5 Rcd7+/–) 27...Re8? (better is 27...Nc6+/–) 28.Rc7+– Rc7 29.Bd6 Nd5 30.Qd3 (30.Bc7? Nc7 31.Qf3 Nb5–+) 30...Qc6 31.Rd1 (31.Nc7?! Nc7 32.Rd1 Kc8+/–; 31.Bc7?! Nc7 32.Nc7 Qc7+=) 31...Re3 (31...Ne3 32.Bc7 Qc7 33.Nc7 Nd1 34.Qd1 Kc7+–) 32.Bc7 (32.Bc7 Kc8 A) 33.Qd5?? Qd5 34.Rc1 Qc5–+ (34...Qb5?! 35.Bb6 Kb8 36.Be3 Qa6 37.Bg1–/+); B) 33.Qe3 Qb5 34.Qe6 Kc7 35.Rc1 Qc5 36.Rc5 bc5 37.Qd5+–; 32.Qd5?? Qd5 33.Bc7 Ka8–+) 1–0. Kleinke,Uwe – Richter,M, corr DDR, 1985.

6.c3 Ba5

7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Bb6 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Qd7 11.Qa8 Ne7 12.a4 (12.Ng3 Qb5 13.Bc1–/+) 12...a5?? (better is 12...0–0 13.a5 Ba6 14.Qf8 Kf8 15.ab6 Qb5+/–) 13.Na3+– Qa4 14.d4 (14.0–0 0–0 15.d4 ed4 16.Nd4 Bd4 17.cd4 Qb4+–) 14...0–0 15.0–0 Nc6 (15...Bf5 16.Qa6 Be4 17.Qc4 Qc4 18.Nc4+–) 16.Rfe1 (16.Rfc1 f5 17.ef5 Bf5+–) 1–0. pereira – Altotemmi, internet, 2006.

7.Qa4+/– Nc6 8.Bb5 Rb8 9.Qa5+– Nh6?? (better is 9...a6 10.Bc6 bc6+–) 10.Qa7 0–0 11.Bc6 bc6 (11...Be6 12.Bb5 Ra8 13.Qe3+–) 12.Qb8 Ba6 (12...f5 13.ef5 Bf5 14.Qb7+–) 13.Qb3 (13.Qb3 Kh8 14.c4+–) 1–0. Springer – Bedbur, corr, 1987.

7.Qa4+/– Nc6 8.Bb5 Bd7!? 9.Bc6 Bc6 10.Qa5 Be4+/–.

6.c3 Bc5

7.0–0 Nh6 (--> 5.Ne2 Nh6 6.0–0 d6 7.c3 Bc5).

7.d4 Bb6 8.0–0 Nc6 9.Bb5 a6 10.Ba4 Ba7 11.Nd2 b5 12.Bb3+=.

7.d4 Bb6 8.0–0 Nh6 (--> 5.Ne2 Nh6 6.0–0 d6 7.c3 Bc5 8.d4 Bb6).

7.d4 Bb6 8.a4 ed4 9.a5 Bc5 10.0–0 (10.cd4!? Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Nbc3=) 10...dc3+= (worse is 10...Qe4 11.cd4 Bb4 12.Ng3+–) 11.Nbc3 c6 12.Nf4 Nh6 13.Qh5 Nf7 (13...Kd8!?–/+) 14.Ncd5 (14.Ng6 hg6 15.Bf7 Kf7 16.Qh8 Na6+=) 14...cd5 15.Nd5 Qd7 16.Bf6 0–0 (16...gf6 17.Nf6 Theme: Double Attack) 17.Ne7 Kh8 18.Ng6 White intends e5 18...Kg8 19.Nf8 Kf8 20.e5 (20.Bc3 Nh6=) 20...de5 (better is 20...d5!? 21.Rfd1 Qg4 (21...dc4? 22.Rd7 Bd7 23.e6 Bf2 24.Kf2 Be6 25.Bc3+–; 21...gf6?! 22.e6 Qe6 23.Bd5–/+) 22.Qg4 Bg4 23.Bd5 Bd1 24.Bb7 Bg4–/+) 21.Rad1 Threatening mate... how? 21...Bd6 22.Qh7 The mate threat is Qxg7 22...gf6 23.Bf7 Nc6 (23...Qf7? 24.Qh8 Ke7 25.Qc8+–) 24.Rd6 (24.Qg8 Ke7 25.Bh5 Nd4+=) 24...Qf7 25.Qh8 Ke7 26.Rfd1 Qf8? (better is 26...Qg6!? 27.a6 Kf7 28.ab7 Bb7+–) 27.Qh7 Qf7 28.Rd7! Bd7 29.Rd7! Theme: Double Attack 29...Kd7 A deflection 30.Qf7 Ne7 31.h4 f5 32.Qf6 e4 33.h5 (33.h5 Rc8 34.Qd4 Ke6 35.Qa7 Rc1 36.Kh2+–) 1–0. Pietrzak,A – Szczepanski, corr Poland, 1988.

7.d4 ed4 8.cd4 Bb4 A) 9.Kf1 d5 (9...c6 10.Qb3 d5 11.ed5 b5 12.Bd3 a6 13.Nbc3 Bd6 14.Re1 Qd8+=; 9...Kf8 10.Qa4 d5 11.Bd5 c6 12.Qc2 g6 13.Bc4 Kg7 14.Kg1 Nd7=) 10.Bd5 c6 11.Bc4 Nh6 12.a3 Bd6 13.Nbc3 Nd7 14.Kg1 Nb6=; B) 9.Bc3 Bc3 (9...a5 10.a3 Bc3 11.Nbc3 c6 12.0–0 Nh6 13.Rc1 b5 14.Bb5 cb5=) 10.Nbc3 c6 11.0–0 b5 12.Bg8 Rg8 13.Rc1 Bg4 14.f3 Bd7=.

7.d4 ed4 8.cd4 Bb6 9.Qb3 Nh6 (9...Nc6 10.0–0 Na5 11.Qa4 Bd7 12.Bb5 c6 13.Bd3 Rc8 14.Qa3 d5+=) 10.Nbc3 Nf7 (10...Nc6 11.Bd3 Be6 12.Nd5 Qf7 13.Nef4 Ba5 14.Bc3 Bc3=) 11.a4 (11.Nd5 Qd7 12.Qa3 Na6 13.Ng3 0–0 14.0–0 Qe8+=) 11...c6 (11...Nc6 12.Nd5 Qd7 13.Nb6 ab6 14.Qc2 0–0+=) 12.0–0 (12.a5 Bc7 13.0–0 f5 14.ef5 d5=) 12...0–0 13.f4 (13.a5 Bc7 14.Rfe1 f5=) 13...f5 (13...Ba5 14.Ba3 a6=) 14.a5 Ba5 (14...Bc7=) 15.Ra5 fe4 16.Re5 (better is 16.Qa3 b5 17.Ba2+=) 16...de5–/+ 17.fe5? (17.Ba3 Qe8 18.fe5+/–) 17...b5–+ 18.Bf7 Rf7 19.Nf4 g5 20.Ba3 Qd7 21.e6 (21.Ncd5 cd5 22.e6 Qe6 23.Ne6 Be6 24.Qb5–/+) 21...Qd4 22.Kh1 Be6 (22...Rf4 23.e7 Kg7 24.Rf4 gf4 25.e8Q Qf6 26.Qbg8 Kh6 27.Bf8 Qf8 28.Qef8 Kh5 29.Qh7 Kg5 30.Qfg7) 23.Qe6 Qd7 (23...gf4?! 24.Rf4 Qd7 25.Rg4 Kh8 26.Qe5 Rg7 27.Rg7 Qg7 28.Qe8 Qg8 29.Qe5 Qg7 30.Qe8 Qg8 31.Qe5 Qg7=; 23...Qc3?? 24.Nh5 Nd7 25.Qf7 Kh8 26.Bf8 Rf8 27.Qf8 Nf8 28.Rf8) 24.Rd1 Qe6 (24...gf4 25.Rd7 Nd7 26.Ne4+/–) 25.Ne6 Na6 26.Ng5 Rf5 27.Nge4? (27.Nce4 b4 28.Bb2 Raf8+=) 27...h6?? (better is 27...b4 28.g4 Rf7–+) 28.Ng3 c5?? (28...Rf2 29.Nce4 Ra2 30.Bc1+=) 29.Rd7 (better is 29.Nf5 b4 30.Rd6+–) 29...c4?? (better is 29...Rf6–/+) 30.Bb2 (better is 30.Nf5 b4 31.Nh6 Kh8 32.Bb2+–) 30...b4 ½–½. Szary,Marcin – Adamczyk,Wieslaw, Poland, 2010.

7.d4 ed4 8.cd4 Bb6 9.Nbc3 Nc6 (9...f5 10.ef5 Bf5 11.0–0 Qh4 12.Nd5 Nc6 13.Ng3 Nh6 14.Nf5 Nf5=; 9...Nh6 10.0–0 Nc6 11.Re1 Na5 12.Nd5 Qd7 13.Bd3 0–0 14.Nef4 Nc6=; 9...c6 10.0–0 Nh6 11.Re1 Be6 12.Be6 Qe6 13.a4 Ba5 14.Rb1 0–0=) 10.0–0 Nh6 11.Re1 Na5 12.Nd5 Qd7 13.Bd3 0–0 14.Nef4 Nc6=.

7.Qb3 Nh6

8.0–0 a6 9.a4 Nc6 10.a5 Nf7 (10...Ba7 11.d4=) 11.d4 Ba7 12.Nd2 Ncd8 (12...0–0 13.Bd3=) 13.Ng3 (13.f4 0–0+=) 13...g6 14.f4 (14.h4 Ne6+=) 14...Be6 (14...Nc6 15.Ne2=) 15.Kh1 (15.f5 Bd7 16.Bd5 0–0+–) 15...0–0 (15...ef4 16.Rf4 Bc4 17.Nc4 Ne6+–) 16.fe5 (16.f5!? Bc4 17.Nc4+– (worse 17.Qc4 Nc6+=)) 16...fe5= 17.Nf3 (17.Rad1 Rb8=+) 17...Bc4=+ 18.Qc4 Ne6 19.h3 (19.Ne2 Rac8=+) 19...Rac8 20.Nh2 (20.Ne2 Kg7=+) 20...c5 (20...ed4!? 21.cd4 c5 22.dc5 Rc5=+) 21.d5=+ Nf4 22.Bc1 (22.Ne2 Nh5=+) 22...h5 (22...Qg5 23.Rf3–/+) 23.Bf4? (23.Ne2 Ng5 24.h4 Ne2 25.Rf8 Rf8 26.Bg5 Ng3 27.Kg1=+) 23...ef4–+ 24.Rf4 (24.Ne2 Ne5 25.Qa2 g5–/+) 24...Ne5 25.Rf8 (25.Qf1 c4 26.Rf8 Rf8–+ (26...Qf8?! 27.Nf3–/+)) 25...Rf8 (25...Kf8?! 26.Qe2=+; 25...Qf8?! 26.Qb3 Qg7 27.Rb1=+) 26.Qe2 (26.Qa4 Qg5 27.Nf5 gf5 28.ef5 c4–+) 26...Qg5 27.Ngf1 (27.Nf5 gf5 28.Nf3 Nf3 29.Qf3 c4–+) 27...c4 28.Ra2 (28.h4 Qh4 29.g3–+) 28...Rf2 29.Qf2 Bf2 30.Rf2 Qc1 31.Rf6 (31.Kg1 Qc3 32.Nf3 Nf3 33.gf3 Qa5–+) 31...Qc3 32.Rd6 Qa5 33.Nf3 (33.Ne3 Qc5 34.Rd8 Kh7 35.Nhf1–+) 33...Nf3 34.gf3 c3 35.Rg6 Kf7 36.Rg1 Qc5 37.Ng3 Qe3 38.Rg2 (38.Rf1 c2 39.Nf5 Qe2–+) 38...h4 39.Nf5 (39.Ne2 c2–+) 39...Qf3 40.Kh2 Qg2! (40...Qg2 41.Kg2 c2 42.Nh6 Ke8–+) 0–1. Kuehnemund,Lutz (1920) – Reichenbach,Werner (2295), Berlin Lichtenberger op 8th, 2009.

8.0–0 a6 9.d4 Ba7 10.Nd2 b5 11.Bd3 Be6 12.d5 Bf7 13.Rab1 Nd7 14.Ba3 c5 (14...0–0!?+=) 15.c4= b4 16.Bb2 (16.Bc1 0–0=) 16...a5 (16...0–0 17.Bc1+=) 17.Bc2 Nb6 18.f4 a4 19.fe5?? (better is 19.Qg3 0–0 20.Bc1+=) 19...ab3–+ 20.ef6 gf6 (20...gf6 21.ab3 Nd7–+) 0–1. Hirtreiter,Michael – Hollander,Steffes, corr Germany, 1987.

8.0–0 Bb6 9.Bc1+=.

8.0–0 Nf7 9.a4 a5 10.d4 Bb6 11.Nd2 0–0 12.f4 Nc6 13.Kh1 (13.fe5 fe5 (worse is 13...de5 14.Ba3 Qd7 15.Bf8 Kf8 16.Nf3+/–) 14.Rf2 Ncd8=) 13...Kh8 (13...Bg4!?–/+) 14.fe5+= de5 15.Ba3 Nd6 16.Bd5 ed4 17.Nc4 Ba7 18.Bc6 bc6 19.e5 (19.Nd4 c5 20.e5 Nc4 21.Qc4 Qe5=) 19...fe5 20.Rf8 Qf8 21.Ne5 Be6 (better is 21...Qe8!? 22.cd4 Bd4 23.Nd4 Qe5–/+) 22.Qe6= Re8 23.Bd6 cd6 (23...Re6? 24.Bf8 Re5 25.Nd4+–) 24.Nf7 ½–½. Franke,Roland – Kuspiel,Manfred, corr DDR–ch M782, 1985.

8.a4 a5 9.0–0 Nc6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Nd8 (11...f5 12.Bb5 Bd7 13.ef5 Nf5 14.Rae1+=) 12.f4 (12.Bb5 Kf8=) 12...Be6 13.fe5 de5 14.Kh1 Nhf7 15.Ba3 Nd6 (15...Qd7 16.Rad1=) 16.de5 fe5 17.Rad1 Be3 (17...Rc8 18.Bd6 Qd6 19.Be6 Qe6 20.Nc4+=) 18.Bd6+= cd6 19.Be6 Ne6? (19...Qe6 20.Qb5 Ke7 21.Nc4+/–) 20.Qb5 (better is 20.Nc4 Bc5 21.Ne5+–) 20...Qd7+= 21.Qd7 Kd7 22.Nc4 Bc5 23.Ne5 Ke7 24.Nc4 b6 (24...Rhc8 25.Ng3 g6 26.e5 de5 27.Ne5+=) 25.Ng3 (25.Nd4!? Bd4 26.cd4+/–) 25...g6+= 26.e5 Rad8 27.ed6 Bd6 28.Nb6 (worse is 28.Rd6 Rd6 29.Nd6 Kd6 30.Rd1 Ke7+=) 28...Bg3 29.hg3 Rhf8 30.Rfe1 Rd1 31.Rd1 Nc5 32.Rd5 Rf5 33.Rd4 Re5 34.Nd5 (34.Kh2!?+=) 34...Kd6= 35.Nb6 Kc7 36.Nc4 Rh5 37.Rh4 Rh4 ½–½. Kuehn,Peter – Broberg,Horst, corr DDR–ch12 sf07, 1983.

8.a4 a6 9.d4 Ba7 10.Nd2 Nc6 11.a5 Nd8 12.h3 Be6 13.f4 Bc4 14.Qc4 Nhf7 15.0–0 0–0 16.Kh1 Qe6 17.Qd3 Re8 18.Ng3 (18.fe5 de5 19.d5 Qd7+=) 18...Qd7 (18...ed4 19.cd4 d5 20.Rae1–/+) 19.Nh5+= Kh8 20.Qg3 Threatening mate: Qxg7 20...Rg8 21.Nf3 (better is 21.fe5!? de5 22.d5+=) 21...ed4–+ 22.Qh4 (22.cd4? Qb5 23.Nf6 gf6–+ (23...Qb2?! 24.Rfb1 Qe2 25.Ng8 Kg8 26.Re1–/+)) 22...d5 (22...f5 23.cd4 fe4 24.Nf6–/+) 23.Nd4 (23.cd4 Nd6 24.e5 fe5 25.Ne5 Qf5+=) 23...Bd4 (23...Nd6!? 24.ed5 Bd4 25.cd4–+) 24.cd4–/+ f5 (worse is 24...de4 25.Nf6 Qf5 26.Ng8 Kg8 27.d5+/–) 25.e5 Nc6 26.g4 Rae8 27.Ng3 fg4 28.hg4 g5 29.fg5 Ng5 30.Rf5 (30.Bc3 Qd8–/+) 30...Qd8 (30...Qe7 31.Nh5 Ne4 32.Nf6 Nf6 33.Rf6–/+) 31.Qh5 Rg6 32.Kg2 (32.Bc3!?+=) 32...Reg8–+ 33.Rh1 Qe7 (33...Na5?? 34.Rg5 R6g7 35.Rg7 Rg7 36.Nf5+–) 34.Rhf1 (34.Qh4 Qd7 (34...Na5?! 35.Bc1 R8g7 36.Nh5=) 35.Rhf1 Qe6–/+ (35...Na5?! 36.Bc1 Qg7 37.Nh5=)) 34...R6g7 35.R5f4 (35.Rf6 Qb4 (35...Na5?! 36.Nf5 Qd7 37.Ng7 Qg7 38.Ba3=) 36.Ba1 Nd4–+) 35...Ne6 (35...Na5?! 36.Nf5 Qf7 37.Ng7 Qg7 38.Kh2+=) 36.Rf7 Qb4 37.Bc1 Qd4 (37...Qa5 38.Bh6 Qa3 39.Bg7 Ng7 40.Qh6 Nd4 41.g5+–; 37...Ncd4?! 38.Bh6–/+) 38.Rh1 (better is 38.Bg5 Rf7 39.Qf7 Rg5 40.Qe6–/+) 38...Qd3 39.g5 (39.Rh4 Qc2 40.Kh3 Ncd4–+ (40...Na5?! 41.Rg7 Ng7 42.Qh6–+)) 39...Ncd8 (better is 39...Ne5 40.Rd1 Qc4 (40...Rf7 41.Rd3 Rf2 42.Kf2 Nd3 43.Kf1 Nc1 44.Nf5+=; 40...Nf7 41.Rd3 b5 42.Rd5+–) 41.Rg7 Ng7–+ (41...Rg7 42.Qe8 Rg8 43.Qe6+–)) 40.g6?? (better is 40.Rg7 Qc2 41.Kh3 Rg7 42.Qe8 Rg8 43.Qd7–+) 40...Qc2 (40...Qc2 41.Rf2 Qg6 42.Qg6 Rg6–+) 0–1. Miralles,Gilles (2290) – Arlandi,Ennio (2300), EU–ch U20 Groningen, 1983.

8.a4 a6 9.d4 Ba7 10.Nd2 Nf7 11.0–0 Nc6 A) 12.Bd5 Na5 (12...0–0 13.Nc4 Rb8 14.h3 Kh8 15.Ne3 Ng5 16.Nf5 Qe8 17.h4 Ne6; 12...Rb8 13.Nc4 0–0 14.Ne3 Na5 15.Qb4 c5 16.Qa3 Be6 17.f3 Bd5) 13.Qb4 c5 14.Qa3 0–0 15.Qa2 cd4 16.cd4 Bg4 17.f3 Bd7; B) 12.Bd3 Na5 13.Qc2 0–0 14.Ng3 ed4 15.cd4 Nc6 16.Nf3 Nb4 17.Qc4 Nd3; C) 12.a5 0–0 (12...Rb8 13.Nf3 0–0 14.Ng3 b6 15.ab6 Bb6 16.Qc2 Na5 17.Bd3 g6) 13.h3 Bd7 14.Bd5 Rab8 15.Nc4 Kh8 16.f4 f5 17.ef5 Bf5.

8.a4 a6 9.d4 Ba7 10.Nd2 Nf7 11.Bd3 Nc6 12.a5 ed4 (12...0–0 13.0–0 Bg4 14.d5 Ncd8 15.Ng3 Nh6 16.h3 Bd7 17.Be2 Ndf7; 12...Rb8 13.0–0 0–0 14.Nc4 Bd7 15.Ne3 b5 16.ab6 Bb6 17.Nd5 Qd8; 12...Bd7 13.0–0 0–0 14.Nc4 Rfb8 15.d5 b5 16.ab6 Bb6 17.Qc2 Ncd8; 12...Qd7 13.0–0 0–0 14.Rfd1 Rb8 15.Nc4 Re8 16.Ne3 b6 17.ab6 Bb6) 13.cd4 0–0 14.0–0 Rb8 15.h3 Kh8 16.Ra4 b5 17.ab6 Bb6.

8.a4 a6 9.d4 Ba7 10.Nd2 Nf7 11.f4 0–0 (11...Nc6 12.a5 0–0 (12...Bd7 13.Bd5 0–0 14.fe5 fe5 15.0–0 Bg4 16.Nf3 Rab8 17.h3 Bd7; 12...ed4 13.Nd4 0–0 14.0–0 Bd7 15.Rfe1 Bc5 16.Bd5 b5 17.ab6 Bb6) 13.fe5 fe5 14.0–0 Bg4 15.Nf3 Rab8 16.h3 Bd7 17.Bc1 Kh8; 11...ed4 12.cd4 Nc6 (12...0–0 13.0–0 Nc6 14.Bd5 Bg4 15.Nf3 Bb6 16.f5 Kh8 17.h3 Na5) 13.Bc3 0–0 14.0–0 Bg4 15.Qb7 Qd7 16.Bf7 Kf7 17.Qb3 Qe6) 12.f5 (12.fe5 de5 13.Ba3 c5 14.0–0 Nc6 15.Bd5 ed4 16.cd4 a5 17.e5 fe5) 12...c6 (12...c5 13.de5 de5 14.Bd5 Rd8 15.Nc4 Kh8 16.0–0 Nd6 17.Ng3 Nc6) 13.g4 (13.a5 Nd7+= (13...c5 14.0–0 ed4 15.cd4 Nc6 16.dc5 Bc5 17.Kh1 Nce5) 14.0–0 ed4 15.cd4 d5 16.Bd3 Nde5 17.Bc2 Nd6; 13.0–0 b5 14.Bd3 Nd7 15.ab5 cb5 16.Nf3 Bb7 17.Kh1 Bb6) 13...Nd7 14.0–0–0 (14.Be6!?–/+ c5 15.Bd5 ed4 16.cd4 cd4 17.Bd4 Bd4; 14.a5 b5 15.ab6 Nb6 16.Bd3 Rb8 17.Qc2 Nh6) 14...b5–+ 15.ab5 (15.Be6 ed4 16.cd4 Nb6 17.ab5 ab5) 15...ab5 16.Bd3 (16.Be6 Bb6 17.Kc2 Ba6) 16...Ba6 (16...Nb6 17.Nf3 Bb8) 17.h4 (17.Kc2 Bb7) 17...c5 (17...ed4–+) 18.Bb1 (18.Qe6 Qd8–+) 18...b4 19.c4 (19.de5 Be2 (worse is 19...de5 20.Nc4–+; 19...fe5?! 20.Nc4–+) 20.e6 Nde5 (20...Bg4?! 21.ef7 Kh8 22.Rdg1–+; 20...Bd1?! 21.Kd1 Nde5 22.ef7 Rf7 23.cb4–+) 21.ef7 Rf7–+) 19...cd4 20.Rdg1 (20.Qb4 Rfb8 21.Qa3 Bc5–+) 20...Nb6 (20...d3 21.Qd3 Bg1 22.Rg1–+) 21.g5 (21.Kd1 Rfc8 22.Bd3 Nd7–+) 21...Kh8 (21...Nc4!? 22.gf6 Qf6 23.Kd1 Nb2 24.Qb2–+) 22.g6? (22.Kd1 Nd7–+) 22...Nh6 (better is 22...Nc4 23.Kd1 Nb2 24.Qb2 d3–+) 23.Kd1 Qc7 24.Bc1 (24.Bd3 Nd7–+) 24...Rfc8 (24...Nc4 25.gh7 Ne3 26.Ke1–+) 25.gh7 (25.Bd3 Nc4 26.Nf3 Ne3 27.Be3 Bd3 (27...de3?! 28.Ba6 Bd4 29.Ned4 Ra6 30.Ke2 ed4 31.Nd4–+) 28.Qd3 de3–+) 25...Nc4 (25...Bc4?! 26.Nc4 Qc4 27.Rh3–+) 26.Nc4 Qc4 27.Qc4 Bc4 (27...Rc4?! 28.Bh6 gh6 29.Rg6–+) 28.Rg6 d3 29.Ng3 Bf7 (better is 29...Bb3 30.Kd2 Bd4–+) 30.Bh6 Bg6 (30...gh6!? 31.Kd2 Bg6 32.fg6–+) 31.fg6 gh6 32.Nf5 b3 (32...Bc5 33.Kd2–+) 33.Bd3 b2 (better is 33...Bb6!? 34.Bb1 h5–+) 34.Kd2–/+ Bc5 (34...h5!? 35.Rb1 Rcb8–/+) 35.Rb1+= Ba3 36.Nh6 Kg7 37.Ng8 Rg8 38.hg8Q Rg8 39.h5 Kh6 (39...Rc8 40.Bc2–/+) 40.Bc4 Rg7 (40...Rc8!? 41.Kc3 Kh5–/+) 41.Bf7= Kh5 42.Kc2 Kg5 (42...Rg6?? 43.Rg1+–) 43.Rh1 (43.Rg1!? Kf4 44.Rh1=) 43...f5–/+ 44.Rh7 (better is 44.Rg1!? Kf4 45.ef5 Kf5 46.Rf1 Ke4 47.Re1 Kf4 48.Rf1 Kg3 49.Kb3–/+) 44...Rg6–+ 45.Bg6 Kg6 46.Rh3 Bc5 47.Rg3 Kf6 48.Rf3 f4?? (better is 48...Bd4–+) 49.Kb2–/+ Kg5 50.Kc2 Kg4 51.Rf1 (better is 51.Rb3–+) 51...f3 52.Kd3 f2 53.Rh1 Kf3 54.Rb1 (54.Kc4 Ke4 55.Rf1 Be3–+) 54...Bb4! 55.Rf1 (55.Rb4 f1Q Combination) 55...Be1 56.Rh1 (56.Kc4 Ke4 57.Rh1 d5 58.Kc5–+) 56...Kg2 (56...Kg2 57.Ke2 Kh1 58.Kf1 Kh2 59.Ke2 Kg2 60.Ke3 d5 61.Kd3 f1Q 62.Kc2 Qc4 63.Kb2 Bb4 64.Kb1 Qe2 65.ed5 Ba3 66.d6 Qb2) 0–1. Penkov,Aleksey (2075) – Zytner,Yury (2290), Chigorin CC, St Petersburg RUS, 2005.

8.d4 Bb6

9.0–0 Nc6 10.Bc1 ed4 11.Bh6 gh6 12.Nd2 (12.Re1 Bd7 13.Bb5 dc3 14.Nbc3 Qe5–/+) 12...Na5 (12...dc3 13.Nc3 Nd4 14.Qd1 Qg7–/+) 13.Qc2 (13.Qb5 Bd7 14.Qh5 Kd8–/+) 13...dc3 14.Qc3 Nc4 (14...Bg4–/+) 15.Nc4 Rg8 16.Kh1 (16.Nb6 ab6 17.Rfc1 Rg7–/+ (worse is 17...Qe4 18.Ng3 Qg4 19.Qc7+=)) 16...Be6 (16...Qe4!? 17.Ng3 Qd4 18.Rae1 Kd8–/+) 17.Nb6–/+ ab6 18.Nd4 c6 (worse is 18...Ba2 19.Nf5 Qd7 20.Qc2+/– (20.Qf6?! Ra6=)) 19.Qc2 Ra5 20.Nc6? (better is 20.Rfe1–/+) 20...Qg7–+ 21.Rg1 Rc5 (21...bc6?! 22.Qc6 Qd7 23.Qb6–+) 22.Qa4 Rc6 0–1. Suess,Stefan – Stabenow,Juergen, corr SOK–87–12, 1987.

9.0–0 Nc6 10.Nd2 Na5 11.Qa4 Bd7 12.Bb5 f5 13.de5 Bb5 14.Qb5 c6+=.

9.0–0 Nc6 10.Bd3 A) 10...Rb8 11.Nd2 (11.Bc1 Nf7 12.d5 Na5 13.Qb4 0–0 14.Nd2 c6–/+; 11.d5 Na5 12.Qc2 f5 13.ef5 0–0 14.Ng3 Ng4–/+) 11...Bg4 12.Nc4 Be2 13.Be2 ed4 14.Nb6 ab6+=; B) 10...Bg4 11.Nd2 Rb8 12.Rab1 f5 13.ef5 Bf5 14.Bf5 Nf5+=.

9.0–0 ed4 10.cd4 Qe4 11.Nd2 Qg4 12.h3 Qf5 13.Bd3 Qe6 14.Bc4 Qd7+=.

9.0–0 Nf7 10.f4.

9.a4 ed4!? 10.0–0 Nc6 11.cd4 Na5–+.

9.a4 ed4 10.a5 dc3 11.Bc1–/+.

9.a4 ed4 10.cd4 Qe4 11.Bd5 (11.Nd2 Qf5 12.Qg3 Kf8 13.Bd3 Qh5 14.0–0–/+; 11.0–0 Nc6 12.a5 Na5 13.Ra5 Ba5 14.Ng3+=) 11...Qf5 12.Ng3 Qg6 13.a5 Ba5 14.Ra5+/–.

9.Nd2 f5=+.

9.a4 a5

10.Nd2+= Nd7 11.0–0 Nf8 (11...Rb8 12.Rab1+=) 12.f4 Be6 (12...Ng4!?=) 13.fe5+= fe5? (better is 13...de5!? 14.Ba3 Bc4 15.Nc4 Qe6+=) 14.Rf8!+– Rf8 Theme: Blockade (14...Qf8 15.Be6) 15.Be6 Rf6 (15...Rb8 16.Rf1+–) 16.Bd5 0–0–0 (better is 16...Ng4+–) 17.Nc4 Rdf8 (17...Ng4 18.Rb1 Kb8 19.h3+–) 18.Ba3 (18.Nb6 cb6 19.de5 de5+–) 18...Qd8 (18...Nf7 19.Rb1 Qd8 20.Ng3+–) 19.Na5!! c6 (19...Ba5 20.Qb7 Demolishes the pawn shield) 20.Be6 Kb8 21.Nc6! bc6 22.Bd6!! Theme: Double Attack. 22...Qd6 (22...Ka8 23.Bf8 ed4 24.Bg7 d3 25.Nd4 Bd4 26.Kh1 Rf1 27.Rf1 Bg7+–) 23.Qb6 Ka8 24.Qa5 (24.Qa5 Kb8 25.Rb1 Qb4 26.Rb4) 1–0. marekt – tamada, chessworld.net, 2008.

10.Nd2+= f5 11.ef5+=.

10.Nd2+= Bg4 11.0–0 Bh5 (11...Nc6 12.d5 Na7 13.h3+=) 12.f4 Nd7 (12...Nc6 13.fe5 fe5 14.Qb5+=) 13.fe5 Ne5 14.Nf4 Nc4 15.Qb5 Qd7 (better is 15...Kd8 16.Nc4 Be8+=) 16.Qh5+/– g6 17.Ng6! (17.Qh6 Nd2 18.Ng6 Rg8 19.Rf6 0–0–0 20.Qd2 Rg6 21.Rg6 hg6+/–) 17...Qg4?? (17...hg6 18.Qg6) 18.Qh6+– Nd2 (18...Qg6 19.Qg6 hg6 20.Nc4+– (20.Rf6 Nd2 21.Rg6 Kf7–/+)) 19.Nh8 (19.Qd2?! hg6 20.Rae1 Qh5+=) 19...Nf1 20.Rf1 0–0–0 (20...Qe4 21.Qf6 Qe3 22.Rf2 Qe1 23.Rf1 Qe3 24.Kh1+–) 21.Qf6 (21.Qh7 Rg8 22.Rf2 Qd1 23.Rf1 Qg4+–) 21...Qe2 (21...Rg8 22.Rf2+–) 22.Nf7 Rg8 Threatening mate... how? 23.Qf2 (23.Nd6 cd6 24.Qe6 Kc7 25.Qg8 Qe3 26.Kh1 Ba7 27.Qc4 Bc5 28.Rf7 Kb8 29.dc5 Qc5 30.Qc5 dc5 31.Rh7 Kc8+–) 23...Qc4 (23...Qe4 24.Qf5 Qf5 25.Rf5+–) 24.Qf5 Kb8 25.Qb5 (25.Qh7 Re8+–) 25...Qe6 (25...Qb5 26.ab5 a4 27.Ba3+–) 26.Qd5 Qh3 Do you see the mate threat? 27.e5 Qe3 28.Kh1 Qe2 The mate threat is Qxf1 29.Rg1 (better is 29.Rb1 Qc2 30.Re1 Qb2 31.Nd6 Qg2 32.Qg2 Rg2 33.Kg2 cd6+–) 29...c6 (29...Qb2 30.Nd6! cd6 31.Qg8 Ka7 32.e6+–) 30.Qf3 (better is 30.Qb3 Rf8 31.Ba3+–) 30...Qb2 31.Nd6 Bc7 32.Ne4 (32.Qf7 Rd8 33.Ne4 Qe2 34.Qh7 Rf8+–) 32...Qa2 33.Nc5 Ka7 (33...b6 34.Nd7 Kb7 35.Nf6+–) 34.e6 (34.Re1 Qd2 35.Rb1 Bb6+–) 34...Rg6 (34...Bd6 35.Qf7 Rb8 36.Nd7+–) 35.Qf7 Rg2 (35...Kb8+–) 36.Rg2 (36.Rg2 Qc4 37.Qc7 Qf1 38.Rg1 Qf3 39.Rg2 Qf1 40.Rg1 Qf3 41.Rg2 Qf1=). Pimmingstorfer,Christian – Essing,Arnold, NRW–Liga II, 1989.

10.Nd2 Nc6

11.0–0 Na7 12.f4 (12.Bd5 Nc6 (12...ed4 13.Nd4 Nf7 14.Nc4 Bd4 15.cd4 Nc6 16.Bc6+=) 13.Bc4 Nf7 14.d5 Na7 15.Bd3 Bc5 16.Bc1+=; 12.Rab1 Nf7 13.Bf7 Qf7 14.Nc4 Bd7 15.Nd6 cd6 16.Qb6+=; 12.Rae1 Nf7 (12...Bd7 13.Bd5 Nc6 14.Nc4 Ra6 15.Ba3 Nf7 16.de5=; 12...Bg4 13.Bd5 Nc6 14.Nc4 Ra6 15.Ne3 Be2 16.Re2+=) 13.Bd5 Nc6 14.Nc4 Ra6 15.Ne3 Qd7 16.Bc4=; 12.Rad1 Nf7 13.Bd5 Nc6 14.Nc4 Ra6 15.Ba3 Ba7 16.Rfe1=) 12...Ng4 (12...Nc6 13.fe5 fe5 14.Bd5 Ng4 15.Nc4 Ra6 16.Ba3=) 13.Rf3 Bd7 (13...f5 14.ef5 e4 15.Rh3 Bf5 16.Ng3=) 14.h3 Nh6 (14...ed4 15.cd4 Nh6 16.Rc1=) 15.fe5 (15.Bd5 ed4 16.cd4=) 15...fe5 (15...de5 16.Ba3=) 16.Kh1 (16.Bd5=) 16...0–0–0 (16...Nc6!?=) 17.Bd5+= Kb8 18.Nc4 Nc8 19.Ba3 c6? (better is 19...Qh4!?=) 20.Nb6+/– cd5 21.Nd5 Be6 (21...Qh4 22.Ng3 Rhf8 23.Raf1 Rf3 24.Rf3+/–) 22.c4 Bd5 23.cd5 g5 (23...Rhf8 24.Rc1 Rf3 25.Qf3+–) 24.de5+– Rhg8? (better is 24...g4 25.Rf4 Qg7+–) 25.Nd4 (25.Nd4 Ka8 26.Ne6+–) 1–0. Kaakinen,Erkki – Salonen,Eino, corr FIN–chT5, 1975.

11.0–0 Bd7 A) 12.Bb5 Nf7 (12...f5 13.ef5 Nf5 14.Rad1 ed4 15.Rfe1 Kd8 16.Nd4=) 13.Nc4 Ba7 14.d5 Ncd8 15.Bd7 Qd7 16.Ba3+=; B) 12.Bd3 Nf7 (12...f5 13.ef5 Nf5 14.Rab1 Qf6 15.Nc4 Be6 16.Qb5=) 13.Nc4 Ra6 14.d5 Ncd8 15.Ne3 Ra8 16.Nf5=.

11.0–0 f5 12.Rae1 (12.Bb5 Bd7 13.ef5 Nf5 14.d5+= Nd8 15.Nc4 Bc5 16.Ba3–/+) 12...fe4 (12...Qf6 13.ef5 Nf5 14.Ne4 Qh4 15.N2g3 Qh6 16.Bf7+/– 1.22; 12...Ng4 13.ef5 Bf5 14.de5 de5 15.Nd4 Bd7 16.h3+=; 12...Rf8 13.Bb5 Kd8 14.Bc6 bc6 15.de5 Qe5 16.Nd4+=) 13.Ne4 Ng4 14.N2g3 Rb8 15.Ba3 Ba7 16.h3+=.

11.0–0 Nf7 12.Bb5 ed4 (12...0–0 13.Nc4 ed4 14.Nb6 cb6 15.Nd4 Qe4 16.Rfe1=) 13.cd4 0–0 14.Rae1 Bg4 15.Bc6 bc6 16.Qg3+=.

11.0–0 Bg4 A) 12.Rad1 Rb8 (12...Nf7 13.Rfe1 0–0 14.Nf1 ed4 15.cd4 Rae8 16.Ne3=) 13.Rfe1 ed4 14.cd4 Be2 15.Re2 Nd4 16.Bd4=; B) 12.Rae1 Nf7 13.Bb5 ed4 14.cd4 0–0 15.f3 Be6 16.Qc3=; C) 12.f3 Bd7 (12...Bh5 13.Bd5 ed4 14.cd4 Bf7 15.Nc4 Ra6 16.Bc6=) 13.Bd5 f5 14.Rae1 f4 15.Nc4 Ra6 16.Kh1=.

11.0–0 Ng4 12.Bd3 (12.Bb5 Be6 13.d5 Bd7 14.dc6 bc6 15.Bd3 Ne3 16.fe3+/–; 12.h3 Nh6 13.Bb5 ed4 14.cd4 Bd7 15.Rfe1 Qf7 16.Nc4=) 12...Bd7 13.Nc4 Ra6 14.Ba3 Qf7 15.Bd6 Qg6 16.Rad1+/–.

11.Bb5 Bd7 12.0–0 (12.Rb1 f5 13.d5 Nd8 14.ef5 0–0 15.f6 Rf6 16.Ne4–/+; 12.d5 Nd8 13.Bc1 Ng4 14.0–0 0–0 15.Ng3 Bc5 16.Bd7+=) 12...f5 13.ef5 Nf5 14.Rae1 Rd8 15.d5 Na7 16.Bd7=.

11.Bd5 A) 11...Bg4 12.Rb1 (12.f3 Bd7 13.0–0 f5 14.Rae1 f4 15.Nc4 Ra6 16.Ba3=) 12...Nf7 (12...Be2 13.Ke2 ed4 14.cd4 Nf7 15.Nc4 Nd4 16.Bd4=) 13.Nc4 Ra6 14.Ne3 Be2 15.Nf5 Qf8 16.Bc6=; B) 11...f5 B1) 12.Rb1 fe4 (12...ed4 13.Nd4 Bd4 14.cd4 Nb4 15.0–0 Nd5 16.Rfe1+=) 13.Ne4 ed4 14.0–0 dc3 15.Qc3 Ne5 16.Rfe1–/+; B2) 12.Rd1 fe4 (12...ed4 13.Nd4 Bd4 14.cd4 Nb4 15.0–0 Nd5 16.Rfe1+=) 13.Be4 Bg4 14.Qc4 ed4 15.cd4 Nb4 16.Bc3–/+; B3) 12.0–0 Qf6 (12...Ng4 13.Rae1 fe4 14.Ne4 Rb8 15.Bc1 Bf5 16.Bg5+=) 13.Rad1 Ra6 14.ef5 Nf5 15.de5 Ne5 16.Nf3+=.

9.a4 a6

10.0–0 Nc6 (10...ed4) 11.Qc2 (11.Nd2 Na5 12.Qc2 Nc4 13.Nc4 Ba7 14.Bc1+=; 11.Bd5 Na5 12.Qb4 Be6 13.Be6 Qe6 14.Bc1+=; 11.Bd3 Be6 12.d5 Na5 13.Qc2 Bg4 14.Bc1+=) 11...f5 12.Nd2 fe4 13.Rae1 Be6 14.Qe4+=.

10.Bd5 Nc6 (10...ed4; 10...c6; 10...a5) 11.Qc2 (11.Bc1 ed4 12.Bh6 gh6 13.0–0 Na5 14.Qc2–/+; 11.Nd2 Na5 12.Qb4 Be6 13.Be6 Qe6 14.Rd1–/+; 11.Na3 Na5 12.Qb4 Be6 13.Nc4 Nc4 14.Qc4+=; 11.0–0 Na5 12.Qc2 c6 13.Ba2 f5 14.de5+=) 11...Rb8 12.Nd2 ed4 13.Bc6 bc6 14.cd4+=.

10.a5 Ba7

11.0–0 ed4 12.Nd4 Bd4 13.cd4 Nc6 14.Bd5=.

11.Qa4 Bd7 12.Qb3 Nc6 13.Nd2 f5 14.ef5+=.

11.Bc1 Nf7 12.Be3 Nc6 13.0–0 0–0 14.Nd2+=.

11.Nd2 Nf7 12.0–0 0–0 13.f4+=.

11.Nd2 Nf7 12.0–0 b5 13.ab6= cb6 (better is 13...Bb6!? 14.Bd5 Ra7= 15.Nc4 Nd7 16.Ng3 g6 17.Bc6 0–0 18.f4=) 14.Bd5+/– Bb7 15.Bb7 (15.Ng3 g6 16.Bb7 Qb7 17.Qe6 Kf8 18.Qf6 b5+/–) 15...Qb7+= 16.Qe6 Qe7?? (better is 16...Kd8+= 17.c4 b5 18.cb5+=) 17.Qd5+– 1–0. Jargosch – Hering,F, corr, 1951.

11.Nd2 Nf7 12.0–0 Nc6 13.Kh1 (13.Nf3 0–0+=) 13...0–0= 14.f4 Kh8 15.f5 Rb8 16.Qc2 Bd7 17.h3 ed4 (17...Rfe8 18.Be6+=) 18.cd4= (worse is 18.Nd4 Nce5 19.Bd5 Rfe8+=) 18...b5 19.ab6 Bb6 (worse is 19...Rb6 20.Bc3+/–) 20.Bc3 (20.Ra6? Nb4 21.Qc1 Na6 22.Ba6 c5–+) 20...a5 21.Qd1 (21.Qd3 Nb4 22.Bb4 ab4=) 21...Ng5 22.Nf4? (22.Rf4=) 22...Nd4?? (better is 22...Bd4 23.Bd4 Nd4–/+) 23.Qg4 (23.Nd5 Qe5 24.Nb6 Rb6 25.h4=) 23...Qe8= (23...Ne4?? 24.Ng6 hg6 25.Qh4) 24.Nh5 Bb5 (24...d5!? 25.Bd5 Bb5+=) 25.h4+= Bc4 26.Nc4 Increasing the pressure on the isolated pawn on a5 26...Ne2 (26...Qe4? 27.Rf4 Qe2 A) 28.Bd4?! A1) 28...Qc4?? 29.Bf6 (29.hg5?! Bd4 30.gf6 Qg8 31.Rd4 gf6+–) 29...Qf7 30.Bg7 Qg7 31.Ng7+–; A2) 28...Qg4 29.Rg4 Bd4 30.Rd4 Nf7+/–; B) 28.hg5 B1) 28...Qc4 29.gf6 (29.Bd4?! Bd4 30.gf6 Qg8 31.Rd4 gf6+–) 29...Rf7 30.fg7 (30.Rd4?! Qc3 31.fg7 Kg8=) 30...Kg8 31.Bd4 (31.Rd4?! Qc3 32.Rda4 Re8=) 31...Bd4 32.Rd4+–; B2) 28...g6 29.fg6 hg6 30.Nf6 Qg4 31.Rg4 Nf5+–; C) 28.Rd4?! Qc2 29.Nb6 Qc3+–; D) 28.Nb6 Qg4 29.Rg4 Nf5 30.Nd7+– (worse is 30.hg5 Rf7 31.Nc4 fg5+–)) 27.Qe2 Ne4 28.Be1 d5 29.Nb6 cb6 30.Rd1 Qc6 31.Qg4 Rb7 32.Nf4 The isolani on d5 becomes a target 32...Rd7 33.Rf3 Rfd8 34.Re3 a4 (34...Qb5 35.Nd5 Rd5 36.Rd5 Rd5 37.Re4+/–) 35.Nd5 Rd5 36.Qe4 h6 37.Rd5 Rd5 38.Qg4 Rd8 (38...Qd7 39.Qg6 Re5 40.Re5 fe5 41.f6 gf6 42.Qf6 Kg8 43.Bc3+–) 39.Re7+– Rg8 40.Bb4 b5 41.Qf4 (better is 41.Kh2!?+–) 41...Re8+/– 42.Ra7 Rd8 (42...Qe4!? 43.Qg3 g5+/–) 43.Kh2 Qc8 (43...Kg8 44.Rc7 Qd5 45.Be7+–) 44.Rf7 (44.Rf7 Qb8 45.Qb8 Rb8 46.Ra7+/–) 1–0. Morley,Paul (2270) – Bonoldi,Fabio (1990), Slovenia's, 2008.

11.Nd2 Nf7 12.0–0 g5 13.Ng3= c6 14.Rfe1 (14.Rab1 0–0 (14...Nh6 15.Nf3 Bg4 16.de5 de5 17.Ba3 c5 18.Bd5+/–) 15.Nf3 Bg4 16.Ba3 Bc8 17.Rfd1 c5 18.dc5+=; 14.Rad1 0–0 15.Nf3 c5 16.de5 de5 17.Rd3 Nc6 18.Ra1=; 14.Nf3 h5 (14...Rg8 15.Rab1 Rf8 16.Rfd1 c5 17.Ra1 Bg4 18.Rd3+=; 14...Rf8 15.Rab1 c5 16.d5 Qc7 17.Ra1 Bg4 18.Be2+=; 14...h6 15.Rab1 Rf8 16.Rfd1 c5 17.Ra1 Bg4 18.Nf5+=) 15.Rab1 h4 16.Ne2 h3 17.g3 Rf8 18.Nd2=; 14.Rfb1 0–0 (14...Nh6 15.Be2 Be6 16.Qb4 Nf7 17.Ba3 Bc8 18.Bc4+=) 15.Nf3 Kh8 16.Ba3 Nh6 17.Rd1 c5 18.dc5+=) 14...h5 (14...Nh6 15.Nf3 Bg4 16.Re3 Rf8 17.Rd3 Bf3 18.Rf3+=) 15.Ba3 c5 (15...ed4?? 16.Nf5 Bf5 17.Bf7 (worse is 17.ef5 Ne5 18.Ne4 c5 19.cd4 Nbc6 20.Nf6 Kd8 21.de5 Na5+–) 17...Kd8 18.ef5+–; 15...Nh6 16.Rab1 h4 17.Ne2 h3 18.g3=) 16.Nf5 (16.de5 de5 17.Bd5 Nd6 18.Nc4+=) 16...Bf5 17.ef5 Nc6 (17...Nh6 18.Be6+/–) 18.Ne4 Ncd8 19.dc5 dc5 20.Rad1 0–0?? (better is 20...Rc8+–) 21.Rd7!! (21.Rd7 Re8 22.Re7 Re7 23.Nf6 Kg7 24.Nh5 Kf8 25.Nf6+–) 1–0. Hecht,Hans – Schiffer,Carl, Traben Trabach, 1956.

11.Nd2 Nf7 12.0–0 g5 13.Ng3= Nh6 A) 14.Rfb1 Nc6 15.Bd5 Rb8 16.Qc4 Bd7 17.Ba3 ed4 18.cd4=; B) 14.Nf3 Nc6 15.d5 Nd8 16.Bc1 Bg4 17.Be2 Bc5 18.h3=; C) 14.Bd3 Nc6 (14...Nd7 15.Rfb1 Rb8 16.Qd1 Qf7 17.Bc4 Qg6 18.Be2=; 14...Qf7 15.Rab1 Nc6 16.d5 Ne7 17.Nf3 Bc5 18.Bc1=) 15.d5 Nd8 16.Rab1 Bd7 17.Be2 0–0 18.Rfe1=; D) 14.Bd5 Nc6 15.Rfe1 Rb8 16.Nc4 Qg7 17.Ne3 Qg6 18.Qc4=.

11.Bd3 Qe6 12.Nd2 Qb3 13.Nb3 f5 14.f4+=.

11.Nd2 Nc6

12.0–0 Rb8 13.Bd5 (13.d5 Nd8 14.Rae1+=) 13...f5 14.f4+=.

12.0–0 Nd8 13.Bd5 Rb8 14.f4+=.

12.0–0 Nd8 13.Ng3 Rb8+= 14.Rfb1+=.

12.0–0 Nd8 13.Ng3 Be6 14.f4 Bc4 15.Nc4 Nhf7 (15...ed4!? 16.cd4 Qf7=) 16.Nf5+= Qf8 17.fe5 Ne5 (17...de5? 18.Ba3 c5 19.Qa4 Nc6 20.d5+–) 18.Ne5 de5 19.Ba3 Qf7 20.Qa4 Nc6 21.Rab1 0–0–0 22.Rb7 Kb7 23.Rb1 Bb6 Attacking the isolated pawn on a5 24.ab6 cb6 25.d5 Na7 26.Nd6 Rd6 27.Bd6 Rd8 (27...Qe8!? 28.Qb3 Qb5=) 28.Bc5+/– Nb5 29.c4 (29.Bb6 Kb6 30.c4+/–) 29...bc5? (better is 29...Qc7 30.Bb6 Qb6 31.Kh1 Qd4+=) 30.cb5+– a5 31.b6 Ra8?? (better is 31...Qe7+–) 32.Qc6 Kb8 33.b7 (33.b7 Ra6 34.Qc8 Ka7 35.b8Q) 1–0. Jacobi,Karl Heinz (1915) – Weigelt,Alfred (2055), Sachsen/Anhalt–ch Seniors, 2005.

12.0–0 Nd8 13.Kh1 Be6 (13...Rb8 14.f4+=) 14.f4 (14.Rab1=) 14...Bc4 15.Nc4 Nhf7 (15...ed4 16.Nd4 Qf7 17.e5=) 16.fe5 (16.Ng3 0–0=) 16...de5 (16...fe5 17.Ng3 Qd7 18.de5 de5 19.Nf5+=) 17.Ng3 g6 (better is 17...Qe6!?=) 18.Ne3+/– c6 19.Ng4 Ne6 (19...0–0!?+/–) 20.Ba3 c5 21.Nf6 Kf8 22.de5 Kg7 23.Nf5 (23.Nf5 gf5 24.Nd5+/–) 1–0. Hebels – Brouwers, corr Netherlands, 1983.

12.0–0 Nf7 13.Rfe1 0–0= 14.Nf1 (14.Ng3 g6 15.Ne2 Bd7=) 14...Rb8 (14...Kh8 15.Ne3=) 15.Ne3+= Kh8 16.d5 (16.f4 Nh6 17.Nd5 Qd8=) 16...Ncd8= 17.Ng3 (17.Nf5 Qd7=) 17...g6 18.Bc1 (18.h4 Nh6 19.h5 f5–+) 18...Nh6 19.Nd1 (19.h3 Bd7=) 19...Qg7 20.Be2 f5 21.Rb1? (better 21.ef5!? Nf5 22.Ne4=) 21...f4–/+ 22.Nf1 g5 23.Nd2 (23.Bd3 g4–/+) 23...g4–+ 24.Kh1 Ndf7 25.c4 (25.Nc4 Ng5 26.Bd3 Qg6–+) 25...Ng5 26.Bf1 (26.Rf1 Bd7–+) 26...Nhf7 (26...f3 27.Ba3–+) 27.Ba3 (27.Qc3 Bd4 28.Qd3 Bd7–+) 27...Qh6 28.Qc3 (28.c5 Rg8 29.Nc4 dc5–+) 28…Bf2 (28...Bf2 29.Nf2 g3–+) 0–1. michaelbuss (2615) – Curlywurly (2770), ChessWorld.net, 2003.

12.h3 Nd8 13.0–0 Be6 (13...f5 14.ef5 Bf5 15.de5 Bh3 16.Ng3=) 14.d5 (14.Be6 Qe6 15.Qa4 Qd7+=) 14...Bd7+= 15.Nf3 f5 16.ef5 (16.Bd3 0–0+=) 16...Nf5 17.Bc1 h6 18.Re1 0–0 19.Nf4 Nh4 (better is 19...Rf7!? 20.Re2 Nh4–/+) 20.Ne5+= Qg5 (20...Qe5 21.Re5) 21.Nd7 Rf4 Threatening mate... how? 22.Re8 Kf7 23.Rf8 Ke7 24.Bf1 (24.g4 Rg4 25.hg4 Qg4 26.Kf1 Kd7 27.Qa4 Kc8 28.Be2 Qg2 29.Ke1 Qh1 30.Kd2+–) 24...Bf2–/+ 25.Kh1 Nf5?? (better is 25...Be3! 26.Rf4 Bf4–+) 26.Bf4+= Qf4 27.g4? (27.Rf5 Qf5 28.Ba6 Ra6 29.Nb8–+) 27...Qg3 28.Bg2 0–1. Sternik,Ryszard – Wisniewski,Jan, corr II Smok Wawelski Poland, 1994.

12.h3 f5 13.Bd5+=.

10.Nd2 Nc6

11.0–0 Na5 12.Qc2 Nc4 13.Nc4 Ba7 14.Bc1 Nf7 (14...Be6 15.d5 Bg4 16.Bh6 gh6 17.Rfb1=) 15.Be3 Be6 16.d5 Bd7 (16...Bg4 17.Rfb1 Nd8 18.Ba7 Ra7 19.Ne3+=) 17.Rfb1 Be3 18.Ne3 b6 (18...Rb8 19.Nf5 Bf5 20.ef5+=) 19.a5= b5 20.c4 0–0 (20...c6 21.dc6 Bc6 22.cb5+–) 21.cb5 Bb5 22.Nf5 Qd7 23.Nc3 Kh8 (23...c6!?=) 24.Nb5+/– ab5 25.Qd3 (25.a6 Ra7+=) 25...Rfb8 26.Ra3 (26.Qg3 g6 27.Ne3 f5=) 26...b4= 27.Raa1 g6 28.Ne3 Qb5 Attacks the isolani on a5 (28...c5 29.dc6 Qc6 30.Nd5+=) 29.Nc4 (29.Qb5 Rb5 30.a6 b3+=) 29...Ra6 30.Rb3 c5 31.dc6 Rc6 32.Nb6 (32.Nb2 Qa6=) 32...Qd3 33.Rd3 Nd8 (33...Rbb6 34.ab6 Rb6 35.Ra8 Kg7 36.Rb3=) 34.Rb3 (34.Nd7 Rbc8 35.Nf6 Rc1 36.Rd1 Rd1 37.Rd1 Rc2+/–) 34...Nb7+= 35.Rb4 (35.Nd5 Na5 A) 36.Nb4?? Rc4 (36...Nb3?! 37.Nc6 Na1 38.Nb8+=) 37.Rd3 Rcb4–+; B) 36.Rb4 Rb4 37.Nb4+=) 35...Na5+= 36.Nd5 (36.Ra5 Deflection from c1 36...Rc1 A classical mating theme) 36...Rb4 37.Nb4 Rc5 38.f3 Nb7 (38...Nc6 39.Nd5 f5 40.Ra8 Kg7 41.Kf2+=) 39.Ra8 (39.Nd5 Kg7=) 39...Kg7+= 40.Ra7 (40.Nd5 Rc2+=) 40...Rb5 41.Nc6 (41.Nd5 Rb2+=) 41...Kh6 42.Ne7 Rb2 43.Ng8 Kg5 44.g3 f5 45.h4 Kh5 46.Ra6 (46.Nf6 Kh6–/+) 46...fe4 47.Nf6 Kh6 48.Ne4 Attacks the pawn on d6 (48.fe4 Re2–/+) 48...Nc5 (48...Rb3 49.Ng5–/+) 49.Nc5 (49.Rd6 Ne4 50.fe4 Re2–/+) 49...dc5 50.Re6 (50.Rc6 Rb5–/+) 50...c4 51.Re5?? (better is 51.g4 Rb5 52.Re7–/+) 51...c3–+ (51...c3 52.Re7 c2–+) 0–1. Saint Jean,Benoit (1610) – Garibaldi,Lucio Manuel (1980), CP.2001.P.00093, 2001.

11.0–0 Na5 12.Qc2 f5 13.Bd3 0–0 14.Rae1–/+.

11.Rb1 Na5 12.Qc2 Nc4 13.Nc4 Ba7 14.Bc1+=.

11.Qc2 f5 12.Bd5 Bd7 13.0–0 Qf6 14.Rad1+=.

11.Rd1 Na5 12.Qc2 Nc4 13.Nc4 Ba7 14.Bc1–/+.

11.Bd5 Na5 12.Qb4 Be6 13.Be6 Qe6 14.Rd1–/+.

9.a4 Nc6

10.a5 Ba5 11.d5 b5 12.Bb5+–.

10.a5 Ba5 11.d5 Nd4 12.Nd4 ed4 13.Ra5 Qe4 14.Kd2 Qg2 15.Re1 Kd8 16.cd4 Qf2 17.Re2 Qf4 18.Ke1 Qh4 19.Kd2 Qg5 20.Kc2–/+.

10.a5 a6 11.ab6 cb6 12.Qb6 ed4 13.Bd5 d3 14.Nf4 f5 (14...Ne5+–) 15.Bc6 bc6 16.Qc6 Kf7 17.Qa8 Bb7 (17...Qe4 18.Qe4 fe4 19.Nd2+–) 18.Qh8 Qe4 19.Kd1 Ng4 (19...Qf4 20.Nd2 Ng8 21.Qh7+–) 20.Nd2 Qf4 21.c4 Nf2 (21...Qg5 22.Kc1 Ne5 23.Re1+–) 22.Kc1 Qg5 23.Rf1 Ne4 24.Rf5 Qf5 25.Qg7 Ke8 26.Qb7 Nc5 27.Qa8 Ke7 28.Bc3 Qf2 (28...Qd7 29.Qh8 Qf5 30.Rb1+–) 29.Kb2 Qe2 (29...Nd7 30.Qe4 Ne5 31.Ra6+–) 30.Rf1 Nd7 31.c5 dc5 32.Rf4 Qe6 33.Re4 (33.Re4 h5 34.Re6 Ke6 35.Qe8 Kd6 36.Nc4 Kc7 37.Ba5 Kc6 38.Qe6 Kb7 39.Qd7 Kb8 40.Qc7 Ka8 41.Nb6) 1–0. pierre – eladiovich, ChessHere.com, 2005.

10.Bb5 ed4 11.a5 (11.Qd5 Kd8 12.Bc6 bc6 13.Qc6 Rb8 14.f3–+; 11.Bc6 bc6 12.Nd2 d3 13.Nd4 f5 14.Qc4–/+) 11...Be6 12.Qa4 dc3 13.Bc1 Bc5 14.a6=.

10.Qc2 A) 10...Bg4 11.f3 (11.Bd5 Na5 12.0–0 c6 13.Ba2 Nf7 14.Na3–/+; 11.Bb5 a6 12.Bc6 bc6 13.a5 Ba7 14.Qd3–/+) 11...Bd7 12.Bd5 a6 13.Nd2 f5 14.Nc4+=; B) 10...a6 11.Bd5 (11.Nd2 f5 12.Bd5 fe4 13.Be4 ed4 14.cd4+=; 11.0–0 f5 12.Nd2 fe4 13.Ne4 Qh4 14.Rae1–/+) 11...Nf7 12.Nd2 0–0 13.0–0 ed4 14.Nd4+=; C) 10...f5 11.Bb5 (11.a5 Na5 12.Ra5 Ba5 13.Qa4 c6 14.Qa5–/+; 11.Nd2 fe4 12.Ne4 Bf5 13.d5 Na5 14.Bd3–/+; 11.Bc1 ed4 12.Bh6 gh6 13.ef5 Rf8 14.g4–/+) 11...Bd7 12.Bc6 Bc6 13.a5 Be4 14.Qa4–/+; D) 10...Na5 11.Nd2 (11.Bd5 c6 12.Ba2 f5 13.Nd2 fe4 14.Qe4–/+; 11.Ba2 f5 12.Nd2 fe4 13.Ne4 Be6 14.d5–/+; 11.Bd3 0–0 12.0–0 f5 13.Nd2 fe4 14.Ne4–/+; 11.Na3 f5 12.Bd3 0–0 13.0–0 Qh4 14.Rae1–/+) 11...Nc4 12.Nc4 Qe6 13.Qb3 ed4 14.cd4+=; E) 10...Bd7 11.0–0 (11.Nd2 f5 12.0–0 Rf8 13.Rab1 fe4 14.Ne4–/+; 11.f4 ed4 12.cd4 Ng4 13.Qd3 Nb4 14.Qb3–+; 11.Bd5 ed4 12.cd4 Nb4 13.Qb3 Nd5 14.Qd5–/+; 11.h3 f5 12.Nd2 fe4 13.Qe4 Bf5 14.Qe3–/+) 11...f5 12.Nd2 fe4 13.Ne4 Qh4 14.Rae1–/+.

10.Nd2 f5–/+.

10.Bd3 f5 (10...Rb8; 10...a6; 10...ed4; 10...Bd7) 11.a5 (11.Nd2 Be6 12.d5 Ng4 13.Rf1 Bf7 14.ef5–/+) 11...Na5 12.Ra5 fe4 13.Be4 ed4 14.Bd3–/+.

10.Bd5 Na5 (10...ed4; 10...a6) 11.Qc2 c6 12.Ba2 f5 13.Nd2 fe4 14.Qe4–/+.

10.a5 Na5

11.Ra5 Ba5 12.Qb5 c6 13.Qa5 ed4 14.cd4 Qe4–/+ 15.0–0 b6 16.Qa2 d5 17.Nbc3 Qh4 18.Nd5 cd5 19.Bb5 Kf7 20.Qd5 Be6 21.Qb7 Kg6 22.g3 Qg5 23.Nf4 1–0. Rudbeck,Joergen – Bivens, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

11.Ra5 Ba5

12.Qb5 c6 13.Qa5 ed4 14.cd4 (14.Qh5 Nf7+=) 14...Qe4–/+ 15.0–0 b6 (15...d5 16.Ng3 Qc2 17.Re1 Kd7 18.Ba3=) 16.Qa2 (16.Qc3 d5 17.Bd3 Qe6=) 16...d5 (16...b5 17.Nbc3 Qe7 18.Bd3–/+) 17.Nbc3 Qh4 18.Nd5 cd5 19.Bb5 (19.Bd5?! Be6 20.Be6 Qg5+–) 19...Kf7 20.Qd5 Be6 21.Qb7 Kg6 22.g3 Qg5 (22...Rhb8 23.Qb8!? (23.gh4? Rb7 24.Nf4 Kf7–+) 23...Qh2 24.Kh2 Rb8 25.Nf4 Kf7 26.Rc1+–) 23.Nf4 (23.Nf4 Qf4 24.gf4+–) 1–0. Rudbeck,Joergen – Bivens,William, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

12.Qa4 c6

13.Qa5 b5 14.Bd3=+.

13.Qa5 Be6 14.Bd3 (14.d5 A) 14...Bf7 15.Bc1 cd5 16.Bd5 Bd5 17.Qd5 Nf7 18.Ng3; B) 14...Bg4 15.Bc1 (15.f3 Bc8 16.Bc1 Nf7 17.Be3 0–0 18.0–0) 15...Nf7 16.f3 Bd7 17.0–0 0–0 18.Be3; C) 14...b6 15.Qa2 Bd7 16.Bc1 Nf7 17.Ba6 Rb8 18.Bc4; D) 14...cd5 15.ed5 (15.Bd5 0–0 16.Bc1 Nf7 17.Qa2 Bd5 18.Qd5) 15...Bf5 16.Bc1 0–0 17.Na3 Nf7 18.Ng3) 14...0–0 (14...Qd8 15.Qa3+= (15.Qa1 0–0 16.c4 f5 17.Nd2 Ng4 18.0–0; 15.Qa4 b5 16.Qc2 0–0 17.0–0 Qd7 18.c4) 15...0–0 16.Nd2 f5 17.c4 Ng4 18.ef5; 14...Nf7 15.0–0 0–0 16.f4 Qd8 17.Qa1 b5 18.Nd2) 15.Nd2 (15.0–0 Qd8 16.Qa4 f5 17.ef5 Bf5 18.Bf5) 15...f5 (15...Qd8 16.Qa3+/– (16.Qd8 Rfd8 17.c4 a5 18.d5) 16...f5 17.c4 Ng4 18.f3) 16.0–0+/– (16.de5 Ng4 17.Nf3 Qe8 18.Ba3) 16...f4 (16...b6!? 17.Qa3 fe4 (17...Rae8 18.c4) 18.Ne4 Nf5+=) 17.Ba3+– (17.de5 de5 18.Qe5) 17...Rf6?? (better is 17...Qd7+– 18.de5; 17...ed4 18.cd4) 18.de5 Rg6 19.ed6 Qg5 (19...Qf7 20.f3+–) 20.Qg5 Rg5 21.Nf4 Bd7 (21...Ra5 22.Bb4 Ra2 23.Nc4+–) 22.Nf3 Ra5 (22...Rg4 23.Bc1+–) 23.Bb4 Ra2 (23...Ra4 24.Bc2 Ra6 25.Bb3 Kf8+–) 24.Bc4 (24.Bc4 Kh8 25.Ba2+–) 1–0. pierre – ggartenhaus, internet, 2009.

13.Qa5 b6

14.Qa1 ed4 15.Bd3 (15.cd4 Qe4 16.0–0 d5 17.Nbc3 Qc2 18.Rc1; 15.0–0 dc3 16.Bc3 b5 17.Bd3 Ng4 18.Nd4; 15.Nd2 dc3 16.Bc3 b5 17.Bd3 Nf7 18.Nd4) 15...dc3 16.Nbc3 Ng4 17.Nd4 Ne5 18.Be2.

14.Qa3 ed4 15.Nd2 b5 16.Bd3 dc3 17.Qc3 Bd7 18.Nd4.

14.Qa4 b5 15.Bb5 cb5 16.Qb5 Bd7 17.Qd3–+.

14.Qb4 ed4 (14...b5 15.Bd3 a5 16.Qb3 Bd7 17.c4 a4 18.Qc3) 15.Bd3 (15.cd4 Qe4 16.0–0 d5 17.Re1 Kf7 18.Ng3) 15...dc3 16.Qc3 Bd7 17.0–0 Ng4 18.Ng3.

14.Qa2 ed4+=

15.Nd2 dc3 16.Bc3 b5 17.Bd3 Nf7 18.Nd4.

15.Bd3 dc3 16.Nbc3 Nf7 17.Nd4 Ne5 18.Be2.

15.cd4 Qe4

16.0–0 b5 17.Nbc3 Qe7 18.Bd3 b4 (18...Bf5 19.Bf5 Nf5 20.d5–+) 19.Nd1 (19.Ne4 Bf5 20.N2g3 Be6=) 19...a5 (19...Bf5 20.Bf5 Nf5 21.Re1+=) 20.Ne3 (20.Qa4!? 0–0 21.Qc6+=) 20...a4–/+ 21.Ng3 (21.Re1 Be6 22.d5 b3=) 21...d5 (21...Qf7 22.Bc4 Qd7 23.Re1–/+) 22.Qb1 (22.Re1 0–0–/+) 22...0–0 (22...Ba6!?–/+) 23.Re1 Qb7 (23...Be6 24.Bh7 Kh8 25.Bd3+=) 24.Bh7= Kh8 25.Nef5 (25.Qg6 Qf7 26.Ba1 Qg6 27.Bg6 Kg8–+) 25...a3 (25...Nf5 26.Bf5 Bf5 27.Qf5 a3–/+) 26.Nh6?? (26.Re7 Qb6 27.Nh6 a2 (27...gh6?? 28.Qg6 ab2 29.Qg7) 28.Nf7 Rf7 29.Re8 Rf8 30.Rf8) 26...ab2?? (26...gh6 27.Bd3 ab2 28.Qb2–+) 27.Bg6?? (better is 27.Nhf5=) 27...gh6–+ 28.Qb2 b3 (28...Rg8 29.Bd3–+) 29.Bb1 (29.Nf5 Bf5 30.Bf5 Rfe8–+) 29...f5 (29...Qb4 30.Re3–+) 30.Qc1 (30.Bd3 Ra2 31.Qb1 f4–+) 30...f4 31.Qc5 Threatening mate... how? 31...Kg8 32.Re7? (32.Ne2–+) 32...fg3 33.Rb7 gf2 (33...gf2 34.Kf1 Bb7–+; 33...Bb7?! 34.hg3 Ra1 35.Qc1–+) 0–1. Saint Jean,Benoit (1665) – Budra,Zilvinas (2175), WC.2005.P.00012, 2002.

16.0–0 b5 17.Nec3 Qe7 18.Bd3–/+.

16.0–0 b5 17.Ng3 Qe7 18.Bd3 a5–/+.

16.0–0 d5 17.Nbc3 Qg6 18.Nf4=+.

16.0–0 Qe7 17.Ba3 b5+= (17...Bf5 18.Ng3 b5 19.Bb5 cb5 20.Qd5 Rb8 21.Bd6 Rd8 22.Qb5+=) 18.Bb3 a5 (18...Nf5 19.Bb4 a5 20.Re1 Kf8 21.Ng3 ab4 22.Re7–/+) 19.Re1 Kd8 20.Bb4 Qc7 21.Nf4 (21.Qa3 Nf5 22.Bc2–/+) 21...Re8 (21...Ra7 22.Bd2+=) 22.Rc1 (22.Ne6 Be6 23.Be6 Ra7+=) 22...Bd7 23.Be6 (better is 23.Nc3!? Ra6 24.Nce2–/+) 23...Be6 (23...Be6 24.Ne6 Re6 25.Ba5 Ra5 26.Qe6 Qe7–+) 0–1. Schiffler,L – Jahr,Ulrich, Binz/Ruegen, 1950.

16.0–0 Qe7 17.Re1 A) 17...Bf5+= A1) 18.Ba6 d5 (18...Be6 19.Qa4 Bd5 20.Nbc3 0–0 21.Nd5 cd5 22.Bb5+=) 19.Ba3 Bb1 20.Rb1 Qd7 21.Qc2 Kf7 22.Rb3=; A2) 18.Nd2 Kd8 (18...d5 19.Ba3 Qe6 20.Nf3 dc4 21.Nf4 Qe1 22.Ne1 b5+/–) 19.d5 c5 20.Nf3 Re8 21.Nf4 Qe1 22.Ne1=; A3) 18.Nbc3 b5 (18...a5 19.Qa1 Kf8 20.d5 Qf7 21.Nd4 c5 22.Ne6+/–) 19.Qa1 Qb7 20.Ng3 Kd8 21.Nf5 Nf5 22.Bd3+=; B) 17...Nf7 18.Bf7 (18.d5 c5 19.Bb5 Bd7 20.Bd7 Qd7 21.Nd4 Ne5 22.Ne6+=) 18...Qf7 19.Nf4 Kf8 20.Qa3 c5 21.Qd3 c4 22.Qe2=.

13.Qa5 ed4

14.Nd2+=.

14.cd4 Qe4 15.0–0 b6 16.Qb4 (16.Qc3 Qg4=) 16...d5+= 17.Re1 (17.Nec3 Qe7 18.Nd5 Qb4 19.Nb4 Kd7 20.Nc3 b5 21.Bd3 a5+=) 17...a5 (worse is 17...dc4 18.Nf4 Qe1 19.Qe1 Kd8 20.Qb4+/– Re8 21.Nd2 Bd7+/–; 17...Kf7 18.Ng3 a5 19.Qc3 Qh4 20.Bd3 Bd7 21.Nd2 Qf4=) 18.Qb6? (better is 18.Qc3 0–0 19.Bd3+= Qe6 20.Bc1 f5 21.Bf4 Ba6+=) 18...dc4–+ 19.Nbc3 Qe6 20.d5 (20.Qc5 Kf7–+) 20...cd5 21.Qe6 (21.Nd5 Qb6 22.Nb6 Ra6 23.Nc4 Kf7–+) 21...Be6 22.Nd4 Kd7 (22...Kf7!? 23.Re6 Nf5 24.Nd5–+) 23.Re6 Nf5! 24.Rb6?? (24.Nf5 Ke6) 24...Nd4 25.Nd5 Nc6 (better is 25...Nc2!? 26.Kf1–+) 26.Rb7 Kd6 27.Ne3 Rhb8 28.Rg7 Ke6 (28...Rb3 29.Bf6 Rb1 30.Nf1–+) 29.f4 Ne7 (29...f5 30.Rc7 Ra6 31.Nc4–+) 30.Nc4 Nf5 31.Rc7 a4 32.g4 Rg8 33.h3 h5 34.Nb6 Rad8 35.Na4 (35.Rc6 Rd6 36.Rd6 Nd6 37.Na4 hg4–+) 35...hg4 36.Nc5? (36.Rc6 Kd7 37.Rc2 gh3 38.Kh2–+) 36...Kd6 37.Bf6 Kc7 (better is 37...gh3 38.Kh2 Rg2 (38...Kc7?! 39.Ne6 Kd7 40.Nd8–+) 39.Kh3 Rdg8–+) 38.Ne6 Kd7 39.Nd8 g3 (39...Rd8?! 40.Bd8 gh3 41.Bb6=; 39...gh3?! 40.Kh2 Rf8 41.Bg5–+) 40.Nb7?? (40.Bg5–+) 40...Rc8 41.Bb2 (41.Kg2 Rc2 42.Kf3–+) 41...Rc2 42.Ba3 Nh4 (42...Nh4 43.Nc5 Kc6 44.Kh1 Nf3 45.f5 g2; 42...Nd4 43.Nc5 Kc6 44.Kh1 Nf3 45.f5 g2) 0–1. Schiffler,L – Fischer, corr, 1951.

14.cd4 Qe4–/+ 15.0–0 d5 16.Ng3 Qc2 17.Re1 Kd7 18.Ba3=.

14.Qh5 Nf7+=.

6.Nbc3 Be6

7.Nd5 Bd5 8.Bd5 c6 9.Bb3 Nd7 10.0–0 0–0–0 11.a4 Ba5 12.d4 Nh6 13.c4 Nf7 14.Qc2 ed4 15.Nd4 Bb6 16.Nf5 Qf8 17.a5 Bc7 18.Rfd1 g6 19.Nd4+/– Qe7 20.f3 Rhe8 21.Ba3 c5 22.Nb5 a6 23.Nc7 Kc7 24.Ba4 Nfe5 25.Rab1 Rb8 26.Qb3 Nc6 27.Bc6 bc6 28.Qd3 Rb1 29.Rb1 Rb8 30.Rb8 Nb8 31.f4 f5! 32.e5 de5 33.Qe3 Nd7 34.g3 e4 35.Kg2 Qd6 36.h4 Qd3 37.Qd3 ed3 38.Bc1 Nf6 39.Kf3 Ne4 40.Ke3 Ng3 41.Kd3 Ne4 42.Be3 Kd6 43.Bg1 Nf6 44.Bh2 Ng4 45.Bg3 h6 46.Be1 Ke6 47.Bg3 g5 48.hg5 hg5 49.fg5 Kf7 50.Bd6 Kg6 51.Bc5 Kg5 52.Be7 Kg6 53.Kd4 f4 54.Bh4 Kf5 55.Kc5 f3?? 56.Kc6=+ f2?? 57.Bf2+– Nf2 58.Kb6 Ne4 59.Ka6 Nd6 60.Kb6 Nc4= 61.Kb5 Na5 ½–½. bratek55 – tantalo, kurnik, 2011.

7.Nd5 Bd5 8.Bd5 c6 9.Bb3 Nd7 10.0–0 g6 11.f4 Nh6 12.d4 0–0–0 13.fe5 de5 14.d5? Nb6 15.c4? Bc5 16.Kh1 Ng4 17.Qe1 Rhf8 18.h3? Ne3–+ 19.Rf3 f5 20.ef5 gf5 21.Ng3 f4 22.Ne4 Bd4 23.Bd4 ed4 24.Qf2?? cd5 25.cd5 Nbd5 26.Bd5 Nd5 27.Rc1 Kb8 28.Nc5 Ka8 29.Qd4 Ne3 30.Qb2 Rc8 31.Nd3 Rc1 32.Qc1 Qe4 33.Qc5? Rd8 34.Nf2?? a6 35.Ne4+– 1–0. bratek55 (1725) – p1on (1715), kurnik, 2011.

5.Ne2 Nh6

6.a3 Bc5 7.0–0 Nc6 8.Nbc3 Na5 9.Ba2 Nf7 (9...c6 10.d4 ed4 11.Nd4=) 10.Nd5 Qd6 (10...Qd8 11.d4 ed4 12.Bd4=) 11.d4 ed4 12.Nd4 Bd4 13.Bd4 b6 14.f4 (better is 14.Qh5 0–0 15.Qg4+=) 14...c6?? (better is 14...Nc6=) 15.e5!+– fe5 (15...Ne5 16.fe5) 16.fe5 Qb8 17.Qh5 cd5 18.e6! (< 18.Qf7 Kd8 19.Qg7 Re8 20.Qf6 Kc7 21.Bd5 Bb7+–) 18...de6 19.Qf7 Kd8 20.Qg7 (20…Qd6 21.Qh8 Kd7 22.Rf7 Qe7 23.Re7 Ke7 24.Qg7 Kd6 25.Qe5 Kc6 26.c4+–) 1–0. Rohde,Friedhelm – Bendig,Frank, corr BdF T5003, 1995.

6.Nbc3 c6 7.0–0 Nf7 (better is 7...d6+=) 8.f4?? (8.a3 Bc3 9.Bc3 d6+=) 8...d6 (better is 8...Qc5 9.d4 Qc4–+) 9.f5 (9.Kh1 0–0+=) 9...Nd7 (9...d5 10.Bb3–/+) 10.d4 (10.Kh1 b5 11.Bb3 Bc5–/+) 10...0–0 (10...ed4 11.Nd4 0–0 12.Rf2–/+) 11.Rf3 (11.a3!? Ba5 12.d5+=) 11...ed4–+ 12.Nd4 Nde5 13.Bf7 Rf7 14.Rh3 (14.Rg3 Nc4 15.Bc1 Qe5–+) 14...Bd7 (14...Nc4 15.Bc1–+) 15.Nce2 (15.Rb1 Re8–/+) 15...Nc4 (15...Bc5 16.Qe1–+) 16.Bc3 Qe4 (16...Bc5 17.Ng3–+) 17.Qd3 (17.Bb4 A) 17...Bf5?! 18.Nf5 Qf5 A1) 19.Bd6? Rd8–+ (worse is 19...Nd6 20.Qd6 Rd7 21.Qb4+=); A2) 19.Nd4=; B) 17...c5 18.Qd3 Qd3 19.cd3 Ne5–/+ (worse is 19...cd4 20.dc4 Bf5 21.Rh4+=)) 17...Qd3–+ 18.cd3 (18.Rd3? Bc5 19.Ng3 Re8–+) 18...Bc3 19.Nc3 Nb6 (19...Ne5 20.Rb1–+) 20.Ne4 Nc8 (20...d5 21.Nc5–+) 21.Rg3 (21.Re3 Re7 22.Rae1 Kf8–+) 21...Kf8 (21...d5 22.Nc5 Nd6 23.Rf3–+) 22.a4 (22.Rh3 c5 23.Ne6 Be6 24.fe6 Re7 25.Rh7 Kg8–+) 22...a6 (22...Re7!? 23.Rb1 b6 24.Rf3–+) 23.Rb1 (23.Rh3 c5 24.Ne6 Be6 25.fe6 Re7–+) 23...b5 (23...b5 24.Rh3 h6–+) 0–1. Roczniak,Jan – Zawislak,J, corr Poland (year?).

6.Ng3 b5 7.Bb5= 0–0 8.c3 Ba5 (8...Bc5 9.d4 ed4 10.Bc4 Nf7 11.cd4 Bb4 12.Bc3+=) 9.Qb3 Kh8 10.Ba3 d6 11.0–0 (11.Qd5 c6 12.Bc6 Nc6 13.Bd6 Rd8 14.Qc6 Qd6 15.Qa8 Bc3 16.Qa7 Ba1–+) 11...Bb6 (11...f5 12.Qd5 c6 13.Qd6 Qd6 14.Bd6+/–) 12.d3 (12.Qd5 Bd7 13.c4 Bb5 A) 14.Qa8?? Bc6 (14...Bc4?! 15.Rc1 Qf7 16.Qb7=) 15.Bd6 cd6 (15...Ba8? 16.Be7 Rf7 17.Bb4+–; worse is 15...Qd6 16.Qc6 Nc6 17.Re1–+) 16.Qc6 Nc6–+; B) 14.Qb5?! Bd4 15.Bb2 c6+=; C) 14.cb5=) 12...Na6 13.Qa4 (13.Bc1 Be6 14.Qc2 Nc5+=) 13...Nc5 14.Bc5 Bc5 15.Nd2 f5 16.ef5 (16.d4 Qg5=) 16...Nf5+= 17.Nge4 Bb6 18.Bc6 Rb8 19.Nc4 Be6 20.Nb6 ab6 21.c4 (21.d4 d5 22.Ng3 Ng3 23.fg3 e4+=) 21...Nd4–/+ 22.Ng3 Nc6 (22...Qh4 23.Rfe1–/+) 23.Qc6+= Qd7 24.Qe4 (24.Qd7 Bd7 25.Rfe1 Ra8+=) 24...Rf4 25.Qe3 Ra8 26.Ne2 Rf7 27.Nc3 (27.f4 Ra3 28.fe5 Bc4 29.ed6 cd6 (29...Rd3? 30.Qe4 Rf1 31.Rf1+–; 29...Bd3 30.Qe7 Qe7 31.de7+–) 30.Qb6 Rf1 31.Rf1 Ba2= (31...Ra2?? 32.dc4 Qe8 33.Nc3+–)) 27...Ra3 28.Nb5 Ra6 29.a4 (29.f4 c6 30.Nc3 Ra3+=) 29...Rf4 (29...c6 30.Nc3–/+) 30.Rfe1+= Rf8 (30...c6 31.Nc3+=) 31.Qe4 (31.d4 c6 32.de5 de5=) 31...Raa8 (31...Qf7 32.f4 Ra5 33.fe5 Ra4 34.ed6 Qf2 35.Kh1 Ra1 36.h3 Re1 37.Kh2 Qg1 38.Kg3 Re3 39.Qe3 Qe3 40.Kh2 Qe5 41.Kg1 Qe1 42.Kh2 Rf1 43.dc7 Rh1) 32.Nc3 (32.d4 Bf5 33.Qb7 c6 34.Qd7 Bd7 35.Nd6 ed4=) 32...Qf7–/+ 33.f3 Bf5 34.Qe2 Qd7 (34...Qg6 35.Ne4–/+) 35.Qd2 Qc6 36.Nb5 Qc5 (36...Ra5 37.d4–/+) 37.d4 (37.Qf2 Qf2 38.Kf2 Rf7=) 37...ed4 38.Qd4 c6 (38...Qd4 39.Nd4 Bd3 40.Re7=) 39.Qc5 dc5 40.Nd6 (40.Nc7 Ra5=) 40...Bc2 (40...Rf6 41.Nf5 Rf5 42.Reb1+–) 41.Ra2 Bg6 (41...Rf6 42.Nc8 Rc8 43.Rc2+/–) 42.Re7+= Rfd8 43.Nf7 (43.Rd2!?+=) 43...Bf7= 44.Rf7 b5 (44...Rd4 45.Rc7=) 45.cb5 (45.a5 Rd4+=) 45...cb5 46.Rc7 (46.a5 Ra6=) 46...c4 (46...ba4 47.Rc5 Rd1 48.Kf2=) 47.Rc5 (better is 47.a5!?=) 47...Ra4+= 48.Rb2 b4 ½–½. Stoliar,Sergey Efimovich – Landolfi,Franco, corr WE M, 1992.

6.Ng3 Nc6 7.Qh5 (7.Nc3 Qc5 8.Nd5 Ne7+=) 7...Kf8 (7...Kd8 8.a3 Bc5 9.0–0+=) 8.0–0 (8.Nc3 Qc5 9.Nd5 d6 10.Nf6 Bh3+/–) 8...d6+= 9.h3 (9.Nc3 Bg4 10.Qh4 f5 11.Qe7 Ke7 12.Nd5 Kd8 13.Nb4 Nb4+=) 9...Qe8 10.Qe8 Ke8 11.Nc3 (11.a3 Bc5+=) 11...Bc3 12.Bc3 Nd4 13.Bd4 ed4 14.Ne2 c5 15.c3 dc3 16.Nc3 (16.dc3 a6+=) 16...a6 (16...Bd7 17.Nd5 Kd8 18.Rab1+=) 17.a4 Kd8 (17...f5 18.Rfe1 fe4 19.Re4 Kd8 20.Rb1=) 18.Rfd1= Re8 19.Rab1 Ra7 (19...Kc7 20.d4=) 20.d4 Bd7 (20...Kc7 21.a5=) 21.dc5 (21.Bd5 Kc7=) 21...dc5 22.a5 (22.Bd5 Ke7=) 22...Kc8 (22...Kc7 23.Nd5 Kb8 24.f3+=) 23.Bd5 The backward pawn on b7 becomes a target (23.Kf1 Bc6=) 23...Rd8 (23...Re7 24.Rb6=) 24.Rb6 (24.Rbc1 Kc7+=) 24...Kc7 25.Ne2 Ng8 (25...f5 26.Rc1 fe4 27.Rc5 Kb8 28.Be4+/–) 26.Rc1 Ne7 27.Nd4 Rc8 28.Rc5 (28.Nb3 c4+/–) 28...Kb8 (28...Kd8 29.Rd6 Ke8 30.Nb3+=) 29.Rc8 (29.Nb3 Rc7+/–) 29...Kc8 30.g4 Kc7 31.f4 Nc8 32.Ne6 (32.Rb2 Ne7+/–) 32...Be6+= 33.Re6 b5 34.Re8 White plans e5 (34.Kf2 Kd8+/–) 34...Kb8+= 35.Be6 Rc7 36.Rh8 (36.Rg8 b4+/–) 36...h6 (36...b4 37.g5+/–) 37.Rg8 b4 38.e5 (38.h4 Rc6 39.Bb3 Rc7+=) 38...fe5 (38...Rc6 39.Bd5 Rc7 40.ef6 gf6 41.Rf8+/–) 39.fe5+= Rc6 40.Bf5 (40.Bb3 g5+=) 40...Rc7 41.Kf2 b3 42.e6 Re7 (42...Ka7 43.Rd8+=) 43.Ke3 Kc7 44.Kd2 (44.Kd4 Nd6 45.Kc3 Nb7+=) 44...Nd6 45.Kc3 Nf5? (better is 45...Nb7=) 46.gf5+– (46.gf5 Kd6 47.Ra8+–) 1–0. Armstrong,Alan – Muehlenbruch Guimaraes,Herley, Eclipse Email, 2000.

6.Ng3 g6 7.c3 Ba5 8.0–0 Bb6 9.d4 d6 10.Bc1 Nf7 11.a4 a6 12.a5 Ba7 13.Qb3 ed4–/+ 14.f4 Nd7 15.Kh1 Nc5 16.Qd1 dc3 17.Nc3 c6 18.Bf7 Kf7 19.e5 d5 20.ef6 Qf6 21.f5?? Bf5 22.Nf5 gf5 23.Qh5 Ke6 24.Bb2 Qg6 25.Rae1 Kd7 26.Qh3 Rhf8 27.Ba3 Rae8 28.Ne2? Ne4 29.Bf8=+ Nf2 30.Rf2 Bf2 31.Qb3? Kc8 32.Rb1+= Qf7 33.Qf3 Ba7 34.Bb4 Qe6 35.Ng3 c5 36.Re1 Qd7? 37.Re8+– Qe8 38.Qf5 Qd7 39.Qf8 Qd8 40.Bc5 (40.Bc5 Qf8 41.Bf8+/–) 1–0. Gross,Wilhelm – Fischer,A, corr T50E, 1988.

6.0–0 c6

7.c3 Ba5

8.Ng3 d6 9.d4 b5 A) 10.Bd3 0–0 (10...Bg4 11.Be2 Be2 12.Qe2 Bb6 13.Bc1 Nf7=; 10...a6 11.Qh5 Qf7 12.Qf7 Nf7 13.a4 0–0+=; 10...Bb6 11.a4 ba4 12.Nd2 0–0 13.Nc4 Be6=) 11.c4 b4 12.a3 c5 13.dc5 dc5+=; B) 10.Qh5 g6 (10...Nf7 11.Bb3 g6 12.Qh4 Be6 13.f4 ef4+=) 11.Qh6 bc4 12.Ba3 Bc7 13.Rd1 Bg4+=; C) 10.Bb3+= Bg4 (10...Bb6 11.a4 Bg4 12.Qd3 ba4 13.Ra4 Nf7=; 10...a6 11.Ba3 Bg4 12.Qd3 ed4 13.cd4 Nd7=; 10...Nf7 11.a4 a6 12.Ba3 Qc7 13.de5 de5=; 10...Be6 11.Bc1 Nf7 12.Be6 Qe6 13.Nf5 Kf8=) 11.f3 Be6 12.Be6 Qe6 13.a4 b4+=; D) 10.Be2 0–0 (10...Bb6 11.a4 ba4 12.Ra4 Be6 13.Bc1 Nf7=; 10...Be6 11.d5 Bd7 12.dc6 Bc6 13.Ba3 Bc7=; 10...Nf7 11.a4 b4 12.Bc4 Na6 13.d5 c5=; 10...a6 11.a4 ed4 12.cd4 b4 13.Nd2 Nf7=) 11.d5 Qc7 12.dc6 a6 13.a4 ba4+=.

8.Ng3 d6 9.d4 Qc7 A) 10.Bb3 Bg4 (10...Nf7 11.Qh5 0–0 12.f4 Na6 13.Na3 ef4=; 10...Na6 11.Nd2 Nf7 12.Nc4 0–0 13.Qh5 b5=; 10...Bb6 11.Nd2 Qe7 12.Nc4 Bg4 13.Qd2 Bc7=; 10...b5 11.Qh5 Nf7 12.a4 a6 13.ab5 ab5=) 11.f3 Bc8 12.Bc1 Nf7 13.f4 0–0+=; B) 10.Bc1 Nf7 (10...b5 11.Bb3 Nf7 12.Qf3 Bb6 13.Nh5 Ng5=) 11.Be3 0–0 12.Qf3 Nd7 13.Bb3 Nb6+=; C) 10.Qb3 Nf7 (10...Qd7 11.a4 a6 12.Bc1 Nf7 13.Ba3 Ng5=; 10...b5 11.Be6 Bb6 12.Bc1 Nf7 13.Bc8 Qc8=; 10...f5 11.Be6 g6 12.Bc8 Qc8 13.c4 f4=; 10...Na6 11.Rd1 b5 12.Be6 Be6 13.Qe6 Qe7=) 11.Rd1 0–0 12.Ba3 c5 13.Rd3 b6+=; D) 10.Qh5 Nf7 11.f4 ef4 12.Bf7 Qf7 13.Nf5 Bf5+=; E) 10.de5 de5 (10...fe5 11.Ba3 c5 12.Qd5 Nf7 13.Rd1 Nc6=) 11.Qh5 Nf7 12.Rd1 b5 13.Bb3 g6+=.

8.Ng3 d6 9.d4 Be6 10.Qb3 (10.Be6 Qe6 11.Bc1 Nf7= 12.Nf5 Kf8 13.Ba3 Bc7=) 10...Bc4+= (10...Bg4 11.Bc1 Nf7 12.h3 Bc8 13.Rd1 0–0+=) 11.Qc4 Nd7 (11...b5 12.Qb3 Qd7 13.a4 ba4=) 12.Qb3 (12.Bc1 g5= 13.Qe2 Qf7=) 12...0–0–0 (12...Bb6 13.Nd2 (13.a4 Qf7 14.Qc2+=) 13...Rc8=) 13.a4 (13.Bc1 g5=) 13...ed4 (13...Qf7 14.c4+=) 14.cd4 c5 (better is 14...d5!? 15.ed5 Qf7+=) 15.Rc1 (15.Nc3 Nb6+=) 15...Kb8 16.Na3 (16.Qb5 Bb4+=) 16...Bb4 (16...Bd2 17.Rcb1 Nf8 18.Qd3+=) 17.a5 Ba5 18.Rcb1 Bb6 (18...cd4 19.Nc4 Bc3 20.Qa3 Bb2 21.Qa7 (21.Rb2 Nc5 22.Qa7 Kc7+–; 21.Qb2?! Nc5=) 21...Kc7 22.Qa5 (worse is 22.Rb2 Rb8+–) 22...Kc6 23.Nb2+/–) 19.Nc4+/– Rc8 (19...f5 20.ef5 Rhf8 21.Nb6 ab6 22.Qf3+/–) 20.Bc3 (20.Bc1 g5+/–) 20...cd4 (20...Kc7 21.Nb6 ab6 22.dc5 dc5 23.Rd1+=) 21.Bd4 (21.Nb6 ab6 22.Bd4 Rc6+/–) 21...Rc4 (21...Nc5!? 22.Qa3 Kc7+/–) 22.Qc4+– Bd4 23.Qd4 Nc5 24.Ne2 (24.Ra5 Re8+–) 24...Rd8 (24...Qe5 25.Qd1+/–) 25.Nc3 Qe5 26.Qb4 Rd7. Lieber,Karl_Heinz – Wegner, corr, 1976.

8.Ng3 d6 9.d4 Nf7 A) 10.Ba3 ed4 (10...Bc7 11.Qb3 ed4 12.Nf5 Bf5 13.Qb7 Qe4=) 11.Bf7 Qf7 12.Qd4 0–0 13.Bd6 Rd8+=; B) 10.Qh5 b5 (10...g6 11.Qd1 0–0 12.f4 b5 13.Bb3 ef4+=; 10...Qc7 11.a4 g6 12.Qh4 Qe7 13.Rd1 Nd7+=; 10...Na6 11.Ba3 0–0 12.Rd1 g6 13.Qh4 ed4+=; 10...Qd7 11.Bb3 g6 12.Qf3 Qe7 13.Na3 b5=) 11.Bb3 g6 12.Qd1 h5 13.c4 bc4–/+; C) 10.Nd2 0–0 (10...b5 11.Bd3 0–0 12.a4 b4 13.cb4 Bb4+=; 10...Bd7 11.Nb3 Bc7 12.a4 0–0 13.Qf3 Kh8+=; 10...ed4 11.cd4 0–0 12.Nb3 Bc7 13.Re1 b5=; 10...Bc7 11.a4 0–0 12.Qf3 Qd7 13.Ba3 Re8=) 11.Nb3 Bc7 12.Qf3 b5 13.Bd3 Ng5+=; D) 10.a4 0–0 (10...Be6 11.Be6 Qe6 12.Nf5 Kf8 13.de5 fe5+=; 10...Qd7 11.Ba3 Qc7 12.de5 de5 13.Re1 b6=; 10...Bd7 11.Nd2 0–0 12.Nb3 Bb6 13.a5 Bc7=; 10...Na6 11.Nd2 0–0 12.Nb3 Bc7 13.Qf3 Re8=) 11.Qf3 Kh8 12.Nf5 Qc7 13.Ba3 Ng5+=; E) 10.Bb3 Na6 (10...Bd7 11.f4 ef4 12.Rf4 Bc7 13.Ba3 Ng5=; 10...Bb6 11.a4 Qd8 12.Ba3 ed4 13.cd4 0–0=; 10...b5 11.a4 a6 12.Ba3 Qd8 13.Nh5 g6=; 10...0–0 11.Qf3 Kh8 12.Qh5 g6 13.Qh4 Be6+=) 11.Na3 Bc7 12.Re1 0–0 13.Qf3 Re8+=.

8.Ng3 d6 9.d4 Bg4 A) 10.f3 Be6 (10...Bd7 11.Nd2 b5 12.Bb3 c5 13.a4 ed4=; 10...Bc8 11.Nd2 b5 12.Bb3 Be6 13.Be6 Qe6+=) 11.Be6 Qe6 12.Bc1 Nf7 13.Nf5 Rg8+=; B) 10.Be2 Be6 (10...Bd7 11.Nd2 Nf7 12.Nc4 Bc7 13.Ne3 Ng5=; 10...Be2 11.Qe2 g6 12.Nd2 Nf7 13.Nb3 Bb6+=) 11.Bc1 Nf7 12.d5 Bd7 13.Qb3 Bb6+=; C) 10.Qa4 Bb6 (10...Qc7 11.Qb3 Na6 12.Bc1 Nf7 13.f3 Bc8+=; 10...Qd8 11.Qb3 b5 12.Be6 Be6 13.Qe6 Qe7=; 10...Bd8 11.Qb3 Nf7 12.a4 Ba5 13.f3 Bc8+=; 10...b6 11.Bc1 Nf7 12.h3 Bd7 13.Qa3 0–0+=) 11.Nd2 Nf7 12.h3 Bc8 13.Rab1 0–0+=; D) 10.Qd3 f5 (10...Nd7 11.f3 Be6 12.Be6 Qe6 13.Bc1 Nf7+=; 10...a6 11.f3 Bd7 12.Bb3 Nf7 13.f4 0–0+=; 10...b5 11.Bb3 Nd7 12.Bc1 Ng8 13.h3 Be6+=; 10...Qd7 11.f3 Be6 12.d5 Bb6 13.Kh1 Bf7=) 11.f3 fe4 12.Ne4 Bf5 13.de5 Be4+=; E) 10.Qb3 Nf7 (10...a6 11.Bd3 b5 12.a4 Qf7 13.Qf7 Kf7=) 11.h3 Bc8 12.Rd1 0–0 13.Ba3 c5+=.

6.0–0 Nc6

7.a3 Bc5+=.

7.a4 Na5 8.Ba2–/+.

7.a4 d6 8.c3 (8.Nbc3 Bc3 9.Nc3 Bg4=) 8...Ba5 9.d4 Nf7 (9...Bb6 10.Bb5 a6 11.Bc6 bc6 12.a5+=) 10.Ng3 g6 (10...Bd7 11.d5 Ncd8 12.Nd2+=) 11.Nd2 (11.d5 Ncd8+=) 11...a6 (11...h5 12.d5 h4 13.Ne2+=) 12.Nb3 (12.Bf7 Qf7 13.d5 Na7=) 12...Bb6 13.a5 Ba7 14.Re1 (14.d5 Ncd8=) 14...Bd7 (14...h5 15.d5 Ncd8 16.Bc1=) 15.Qe2 (15.Rb1 0–0+=) 15...0–0 (15...h5 16.Rad1+=) 16.Rad1 (16.d5 Ncd8=) 16...Kg7 (16...Rab8 17.Bc1=) 17.Ba3 (17.d5 Ncd8=) 17...h6 (17...b5 18.ab6 Bb6 19.d5= (19.Ba6? Nb8–+)) 18.Rd2 (18.Bc1 Ng5+=) 18...ed4 (18...Rab8 19.d5 Ncd8 20.Bc1=) 19.cd4= Rfe8 20.h3 (20.Bc1 f5=) 20...Rad8 (20...f5 21.e5+=) 21.Bd5 f5 22.Qc4 (22.e5 Qg5 23.e6 f4+=) 22...Qf6+= Can d4 get defended? 23.Bb2 f4 24.Nh1 f3 (better is 24...Ra8=) 25.Ng3 (better is 25.Bc6!? bc6 26.Qa6 fg2 27.Kg2=) 25...fg2–/+ 26.Kg2 Ng5 27.Re3 (better is 27.Bc6!? Bh3 28.Kh2–/+) 27...Bh3–+ 28.Kh2 Be6 29.e5? (29.Rde2 Bg4 30.Rc2 Nf3 31.Kg2–+) 29...de5 30.de5 (30.Be6 Qe6 31.Qd3 Qg4–+) 30...Qf8 (30...Qf8 31.Red3 Rd5 32.Rd5 Nf3 33.Kh1 Nd2 34.Nd2 Qf2 35.Rd7 Bd7–+) 0–1. Anders,Hartmut – Bendig,Frank, corr Germany, 1989.

7.c3 Ba5 8.d4 Bb6 9.a4 Na5 10.Bd5 d6 11.Nd2 Be6 12.Qc2 Bd5 13.ed5 0–0 14.Rfe1 Rfe8 15.Nf4 Qf7 16.Ne6 c6 17.c4 ed4 18.Bd4 (18.Qd3 cd5 19.cd5 Ng4+=) 18...Bd4–/+ 19.Nd4 cd5 20.Nb5 Re5 21.cd5 Rd5 (worse is 21...Qd5 22.Qc3 Re1 23.Re1+=) 22.Ne4 Nf5 23.Qc7 The pressure on the isolated pawn grows 23...Nb3 24.Rab1 Nd2 25.Rbd1 Rb5 (25...Re8 26.Ned6 Nd6 27.Nd6 Rd6 28.Re8 (28.Qd6?! Ne4 29.Qd7 f5+–) 28...Qe8 29.Qd6+–) 26.Qf7= Kf7 27.ab5 Nc4 28.g4 Nh4 29.Re2 (worse is 29.Nd6 Nd6 30.Rd6 Nf3 31.Kf1 Ne1 32.Ke1 Re8 33.Kf1 Ke7–/+) 29...Kf8 30.Ra2 (worse is 30.Nd6 Rd8 31.Re6 Nf3 32.Kf1 Ng5 (worse is 32...Nh2 33.Ke2 Nd6 34.Rdd6 Rd6 35.Rd6+=) 33.Re8 Re8 34.Nc4 a6–/+) 30...f5 31.gf5 (worse is 31.Nd6 Rd8 32.Ra7 Nd6 33.gf5 Nhf5–+) 31...Nf5 32.Rda1 d5 33.Nc5 b6 34.Ne6 Kf7 (34...Ke7 35.Nc7 Rd8 36.Ra7=) 35.Nc7+= Rd8 36.Ra7 d4 37.Na8 Kf6 (37...Kg6 38.Rc7 Ncd6 39.Rc6+=) 38.Rc7+= Nfd6 39.Rc6 Exerts pressure on the isolated pawn 39...d3 40.Nb6 Nb6 41.Rb6 Ke5 42.Rd1 Kd4 43.Kf1 g5 44.h3 h6 45.Kg2 h5 46.Kf1 Nc4 (46...Ne4 47.h4=) 47.Rc6 (better is 47.Rg6!? Rd5 48.b6+/–) 47...Rd5= 48.b6 Rb5 49.Rc8 Rb6 50.Rg8 Rf6 51.Kg2 Re6 52.Rg5 Nb2 53.Rb1 d2 54.Rh5?? (54.Rb5 Rg6 55.Kf1 Rc6=) 54...d1Q?? (better is 54...Re1 55.Rb2 d1Q 56.Rb4 Kc3–+) 55.Rd1= Nd1 56.Rh4 Ke5 57.Kg3 Rg6 58.Rg4 ½–½. Erlandsson,Harry – Bendig,Frank, Malyszko mem3 sf–08 corr, 1999.

7.c3 Bc5

8.d4 Bb6 9.a4 a6 10.Nd2 A) 10...f5 A1) 11.ef5 Nf5 (11...d6 12.Bd5 Bf5 13.Nc4 Ba7 14.de5 de5=) 12.Re1 d6 13.Bd5 Be6 14.Bc6 bc6+=; A2) 11.Ng3 fe4 (11...Qf6 12.ef5 Nf5 13.a5 Ba7 14.Qh5 g6=) 12.Nde4 Qh4 13.Qh5 Qh5 14.Nh5 Nf5+=; A3) 11.Bd5 fe4 (11...d6 12.de5 de5 13.Ba3 Qh4 14.Nf3 Qf6=) 12.Be4 Ng4 13.Bc6 bc6 14.h3 Nf6+=; B) 10...Na5 B1) 11.Rb1 f5 (11...Nc4 12.Nc4 Ba7 13.Ne3 d6 14.Nd5 Qd8+=; 11...d6 12.Bd5 Be6 13.Be6 Qe6 14.Ba3 f5+=; 11...ed4 12.cd4 Nc4 13.Nc4 Ba7 14.Nf4 d6=) 12.ef5 d6 13.f6 gf6 14.Bd3 Qg7+=; B2) 11.Bc1 Nf7 (11...d6 12.Bd5 Bg4 13.f3 Be6 14.Nb3 Bd5+=; 11...Rb8 12.Bd5 d6 13.Nf3 Bg4 14.Ng3 Nf7+=; 11...f5 12.ef5 Nf5 13.Re1 d6 14.Nf4 Qg5=) 12.Bd5 d6 13.Rb1 0–0 14.Qc2 Be6+=; B3) 11.Bd5 Nf7 (11...d6 12.Rb1 Be6 13.Be6 Qe6 14.d5 Qg4=) 12.f4 0–0 13.Rb1 d6 14.f5 Bd7+=; C) 10...d6 11.Bd5 Nf7 (11...Bg4 12.Nc4 Ba7 13.Rb1 Nd8 14.Ne3 Bh5=; 11...Ba7 12.Rb1 Nf7 13.Ng3 0–0 14.Nc4 Qe8+=; 11...Na5 12.Rb1 Be6 13.c4 Bg4 14.f3 Be6+=) 12.Nc4 Ba7 13.Rb1 0–0 14.Bc1 Ncd8+=.

8.d4 Bb6 9.a4 a6 10.Bd5 A) 10...f5 A1) 11.ef5 Qf6 (11...Nf5 12.Re1 d6 13.Bc6 bc6 14.a5 Ba7+=) 12.Bc6 dc6 13.Re1 0–0 14.a5 Ba7+=; A2) 11.Bc1 fe4 12.Bh6 gh6 13.Be4 0–0 14.Bc6 dc6+=; A3) 11.Bc6 dc6 12.ef5 Bf5 13.Re1 Qf7 14.a5 Ba7+=; A4) 11.Nd2 d6 (11...fe4 12.Be4 Ng4 13.Nf4 d6 14.Nd5 Qf7=) 12.de5 de5 13.Ba3 Qf6 14.Nc4 Ba7=; B) 10...d6+= 11.Nd2 Nf7 (11...Bg4 12.Nc4 Ba7 13.Rb1 Nd8 14.Ne3 Bh5=; 11...Ba7 12.Rb1 Nf7 13.Ng3 0–0 14.Nf3 Bb6+=; 11...Na5 12.Rb1 Be6 13.c4 Bg4 14.f3 Bd7=) 12.Nc4 Ba7 13.Rb1 0–0 14.Bc1 Ncd8+=.

8.d4 Bb6 9.a4 a6 10.f4 d6 (10...Ng4 11.Qd2–/+ (11.Qd3 ef4 12.Bd5 Nce5 13.Qh3 f3 14.Ng3 fg2–+; 11.Ba3 d6 12.Qd3 ef4 13.Bb3 g5 14.Bc1 f5–+) 11...ed4 12.cd4 Qe4 13.Ng3 Qe3 14.Qe3 Ne3–/+; 10...ed4 11.Nd4 d6 (11...Nf7 12.Kh1 d6 13.a5 Na5 14.Ra5 Ba5+=) 12.Qh5 Nf7 13.Nd2 Rb8 14.Rae1 0–0+=) 11.fe5 (11.Ng3 Bg4 (11...Ng4 12.Qd2 Na5 13.Bd5 Bd7 14.h3 Nh6+=; 11...Bd7 12.Bd5 Bg4 13.Qd2 Na5 14.Bc1 ed4+=; 11...Na5 12.Na3 Bg4 13.Qd3 Nf7 14.Ba2 Qd7+=) 12.Qd2 A) 12...ed4 13.cd4 Be6 (13...Na5+= 14.Bd5 c6+=) 14.Be6 Qe6+=; B) 12...Be6 13.Be6 Qe6 14.Kh1 Na5–/+; 11.Re1 Bg4 12.Qd2 g5 13.fe5 fe5 14.Bd5 Rf8–/+) 11...Ne5 (11...fe5 12.Bd5–/+ Ng4 13.Qd3 Qh4 14.Bc6 bc6–/+) 12.Bb3+= Be6 (12...Neg4 13.Ng3+= f5 14.Qe1 Rf8+=) 13.Nf4 (13.Be6 Qe6 14.Nf4 Qd7=; 13.a5 Ba7 14.Bc1 Nhf7=) 13...Bb3 (13...Bg4 14.Qc2 c6 15.h3=) 14.Qb3 Qf7 (14...Nc6 15.Nd2 Na5 16.Qa3=) 15.Nd5 0–0 (15...Rb8!?=) 16.Nd2 (16.Bc1!? Nc6 17.Bh6 gh6 18.Kh1+/–) 16...Ba7 17.Nc7 (worse is 17.Qb7 Rfb8 18.Qc7 Rb2–/+) 17...Qb3 18.Nb3 Rac8 19.Nd5 Rfe8 20.Bc1 (20.Rab1 Nd3 21.Ba3 Re4 22.Rf6 Nf7+/–) 20...Nhf7= 21.Rb1+/–. Schiffler – Oppenrieder, 1950.

8.a4 Na5

9.Ba2 d6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Be6 12.Bc1 A) 12...0–0 13.Qc2 (13.Nf3 Ba2 14.Ra2 f5 15.de5 fe4 16.Qd5–/+; 13.Nb3 Nf7 14.Na5 Ba5 15.Be6 Qe6 16.d5+=; 13.Be6 Qe6 14.d5 Qg4 15.Ng3 Qd1 16.Rd1–/+) 13...c6 14.Nb3 Bb3 15.Bb3 Nf7 16.Ba2+=; B) 12...c6 13.d5 (13.Be6 Qe6 14.Nf3 Nf7 15.d5 Qg4 16.Ng3–/+; 13.Nf3 Nf7 14.Re1 0–0 15.Ng3 d5 16.Be3–/+; 13.Re1 0–0 14.Nb3 Nf7 15.Na5 Ba5 16.Be6+=; 13.Nb3 Nf7 14.Na5 Ba5 15.Be6 Qe6 16.d5+=) 13...cd5 14.ed5 Bg4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4+=; C) 12...ed4 13.cd4 (13.Nd4 Ba2 14.Ra2 0–0 15.N2f3 Nf7 16.Re1–/+; 13.Be6 dc3 14.Nc4 Qe6 15.Nb6 ab6 16.Bh6+=) 13...Ba2 14.Ra2 f5 15.Nc3 0–0 16.Nf3+=; D) 12...f5 13.Nb3 (13.de5 Ba2 14.Ra2 Qe5 15.Nd4 0–0 16.N2f3+=; 13.ef5 Ba2 14.Ra2 Nf5 15.Nf3 Qe6 16.d5–/+; 13.Be6 Qe6 14.d5 Qg6 15.Nb3 fe4 16.Na5–/+; 13.Qc2 Ba2 14.Ra2 ed4 15.cd4 0–0 16.Re1–/+) 13...Bb3 14.Bb3 fe4 15.Bh6 gh6 16.Bd5+=; E) 12...Ba2 13.Ra2 f5 14.de5 Qe5 15.Nd4 0–0 16.N2f3+=.

9.Ba2 d6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Be6 12.Be6 Qe6 13.f4 (13.d5 Qf7 (13...Qg4+= 14.Ng3 Qd1 15.Rad1 f5 16.Nf5+=) 14.Nb3 f5 15.Na5 Ba5 16.Nc1+=; 13.Ng3 0–0 14.d5 Qd7 15.Rb1 f5 16.Bc1–/+; 13.Rb1 0–0 14.d5 Qg4 15.Ng3 Qd1 16.Rfd1–/+; 13.Bc1 f5 14.d5 Qg6 15.Nb3 fe4 16.Na5–/+; 13.Rc1 0–0 14.c4 ed4 15.Bd4 Nc6 16.c5–/+) 13...0–0 (13...f5 14.fe5 de5 15.Qc2 0–0 16.Kh1–/+) 14.Kh1 (14.f5 Qd7–/+ 15.Nb3 d5 16.Na5+=) 14...f5 (14...Ng4 15.Qb1 f5 16.fe5–/+) 15.fe5 (15.d5 Qe8 16.fe5–+) 15...fe4 (15...de5 16.Qc2–/+) 16.Rf8 (16.Nf4 Qg4 17.Qg4 Ng4 18.Ne4 de5 19.de5 Nc4–/+) 16...Rf8 17.Ne4 de5 18.d5 (18.Ba3 Rd8 19.Qc2 ed4 20.cd4 Nf5–/+) 18...Qg4 (18...Qg6 19.N2g3–+) 19.Qd3–/+ Nb3 20.Re1 (20.h3 Qh4 21.Rb1 Nc5 22.Nc5 Bc5–/+) 20...Nc5 (20...Qh4 21.g3 Qh5 22.d6 cd6 23.Ba3–+) 21.Nc5 Bc5 22.Ng3? (better is 22.Bc1 Rf2 23.Ng3–+) 22...Qf4 (22...Qf4 23.Qb5 Bf2–/+) 0–1. Kaakinen,Erkki – Nystroem,Erkki, corr Finland, 1974.

9.Ba2 d6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Be6 12.Nf3 A) 12...Ba2 13.Ra2 ed4 14.Ned4 0–0 15.Bc1 Nf7 16.Re1–/+; B) 12...Bc4 13.Bc4 (13.Bc1 Ba2 14.Ra2 f5 15.ef5 Nf5 16.Nf4+=) 13...Nc4 14.Bc1 Nf7 15.Qd3 Na5 16.Ng3=; C) 12...ed4 13.Ned4 (13.Bc1 dc3 14.Be6 Qe6 15.Bh6 gh6 16.Nc3–/+; 13.Be6 dc3 14.Bc1 Qe6 15.Bh6 gh6 16.Nc3–/+; 13.cd4 Ba2 14.Ra2 Qe4 15.Bc1 Nf7 16.Nc3–/+) 13...Ba2 14.Ra2 0–0 15.Bc1 Ng4 16.Re1–/+; D) 12...Rb8 13.Ng3 (13.Be6 Qe6 14.Rb1 0–0 15.Re1 c6 16.Bc1–/+; 13.Qd3 Ba2 14.Ra2 f5 15.Bc1 fe4 16.Qe4+=; 13.Bc1 Nf7 14.Be6 Qe6 15.d5 Qg4 16.Ng3+=; 13.Qc2 0–0 14.Bc1 Nf7 15.Be6 Qe6 16.d5+=) 13...0–0 14.Bc1 Nf7 15.Qd3 Bd7 16.Be3+=; E) 12...0–0 13.Qb1 (13.Be6 Qe6 14.d5 Qg4 15.Bc1 Qe4 16.Bh6–/+; 13.Bc1 Ba2 14.Ra2 f5 15.Qc2 fe4 16.Qe4–/+; 13.Qc2 Ba2 14.Ra2 f5 15.Bc1 fe4 16.Qe4–/+; 13.Qd3 f5 14.de5 de5 15.Ba3 c5 16.Be6–/+) 13...c6 14.Bc1 Nf7 15.Re1 d5 16.ed5–/+.

9.Ba2 d6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Be6 12.f4 A) 12...0–0 13.Be6 (13.Qc2 Ba2 14.Ra2 f5 15.fe5 Qe5 16.Raa1–/+; 13.Ba3 Ba2 14.Ra2 Rae8 15.Qa1 Nc6 16.Kh1–/+; 13.fe5 fe5 14.Be6 Qe6 15.Qc2 Ng4 16.Qd3–/+; 13.Qb1 ed4 14.cd4 f5 15.Re1 Rae8 16.e5–/+) 13...Qe6 14.f5 Qd7 15.Nb3 d5 16.Na5+=; B) 12...ed4 13.cd4 f5 14.Qc2 Ba2 15.Ra2 fe4 16.Ne4–/+; C) 12...Ng4 13.Qb1 (13.Rf3 Ba2 14.Ra2 ed4 15.cd4 f5 16.Rg3–/+; 13.Re1 Ne3 14.Qb1 Ba2 15.Ra2 0–0 16.Bc1–/+) 13...Ne3 14.Rf2 0–0 15.Qd3 Ba2 16.Ra2–/+; D) 12...Ba2 13.Ra2 ed4 14.cd4 f5 15.Qc2 fe4 16.Ne4–/+.

9.Ba2 d6 10.d4 Bb6 11.Nd2 Be6 12.Ng3 A) 12...Ba2 13.Ra2 Qf7 14.Qb1 0–0 15.Nf3 ed4 16.Bc1+=; B) 12...Bg4 13.Ne2 (13.f3 Be6 14.Be6 Qe6 15.f4 0–0 16.f5–/+; 13.Qb1 Nc6 14.Nc4 Bd7 15.Bb3 ed4 16.Nb6=; 13.Nf3 f5 14.ef5 Nf5 15.Nf5 Bf5 16.de5=; 13.Qc2 c6 14.Nc4 Nc4 15.Bc4 Qd8 16.Qb3=) 13...ed4 14.cd4 Nf5 15.Nc4 Nd4 16.Bd4=; C) 12...c6 13.Nb3 (13.Be6 Qe6 14.Qh5 Qf7 15.Qh4 f5 16.de5+=; 13.f4 Ba2 14.Ra2 0–0 15.Qh5 ed4 16.cd4–/+; 13.Qh5 Bf7 14.Bf7 Qf7 15.Qh4 f5 16.de5+=; 13.Nf3 0–0 14.Bc1 Nf7 15.Qd3 Rae8 16.d5+=) 13...0–0 14.Na5 Ba5 15.d5 Bf7 16.Qd3+=; D) 12...Bf7 13.Nf3 (13.Bf7 Qf7 14.Nf3 ed4 15.cd4 d5 16.e5+=; 13.Qf3 0–0 14.Bf7 Qf7 15.Rfe1 Qg6 16.Nf5–/+; 13.Nb3 0–0–0 14.Na5 Ba5 15.Bf7 Qf7 16.Qe2+=; 13.f4 Ba2 14.Ra2 ed4 15.cd4 0–0 16.Bc3+=) 13...Ba2 14.Ra2 Qf7 15.Qb1 Qg6 16.Bc1=; E) 12...0–0 13.Be6 (13.Qh5 c6 14.f4 Ba2 15.Ra2 ed4 16.cd4–/+; 13.Qb1 c6 14.f4 d5 15.Qc2 ed4 16.cd4–/+; 13.Re1 f5 14.Be6 Qe6 15.Rb1 fe4 16.Nge4–/+; 13.Qf3 f5 14.ef5 Ba2 15.Ra2 Qf7 16.Raa1–/+) 13...Qe6 14.d5 Qe7 15.Qh5 c6 16.dc6–/+.

6.0–0 d6

7.c3 Ba5

8.Qa4! Nc6 9.d4! idea d5.

8.d4 Bb6 (--> 7.c3 Bc5 8.d4 Bb6).

7.c3 Bc5

8.d4! ed4 9.cd4 Qe4? 10.Bd3 –+.

8.d4 Bb6

9.a4 Nc6? 10.a5! Ba5 11.d5!

9.Nd2 Nf7 10.Qb3 Nc6 11.a4 Na5 12.Qc2 Nc4 13.Nc4 0–0?? (better is 13...Qe6 14.Ne3 a5+=) 14.a5+/– Be6 15.d5 (worse is 15.ab6 Bc4 16.ba7 Ba6+=) 15...Bc5 16.de6 Qe6 17.Qb3 Qg4 (17...f5 18.ef5 Qf5 19.Ba3+/– (worse is 19.Qb7 Qd3 20.Ne5 Ne5–/+)) 18.Ng3 g6 (18...Rab8 19.Ba3 b5 20.Rfb1+–) 19.Ne3 (19.Qb7 Rab8 20.Qd5 Rb5+–) 19...Qg5? (better is 19...Be3 20.fe3 Kg7+/–) 20.Bc1+– (20.Qb7?! Rab8 21.Qc7 Rb2=) 20...Qh4 21.Nd5 c6 22.Nc7 Rab8 23.Ne6 Rfe8 (23...Rfc8 24.Nc5 dc5 25.Be3+–) 24.Nc5 dc5 25.Rd1 (25.Be3 b6+–) 25...Qg4 26.f3 (26.Be3!? b6+–) 26...Qe6 27.c4 (27.Qe6!? Re6 28.Be3 b6+–) 27...Nd6 28.Ra4 b5 29.ab6 ab6 30.Ra2 (30.Qa2!?+/–) 30...Nc4 31.Rf2 b5 32.f4 ef4 33.Bf4 Ra8 34.Qf3 Ra3 35.Rd3 b4 (better is 35...Ra1 36.Rf1 Rf1 37.Qf1 h5=) 36.Bc1?? (better is 36.Ra3 ba3 37.Bc1+/–) 36...Ne5–/+ 37.Ra3 Nf3 38.Raf3 c4 39.Rf6 Qc8 (39...Qe7 40.Rc6 c3 41.Rc4+=) 40.h3 (40.Bh6 b3 41.Rf7+–) 40...c3 41.Bh6 b3 42.Ne2 c2 43.Nc3? (43.Bc1 Qd8 44.R6f3 Qd1 45.Kh2 Qd6 46.g3–/+) 43...Qd8 44.e5 b2 (better is 44...g5 45.Bg5 Qd4 46.Bc1 Qc3 47.Rf1 Qe5 48.Rc6–+) 45.Rc2 b1Q! 46.Nb1 Qd1 47.Kh2 Qc2 (47...Qb1 48.Rcc6 Qb7 49.Rce6+/–) 48.Na3 (48.Nd2 c5–+) 48...Qc5 49.Rf3 Qe5 50.Bf4 Qd5 51.h4 (51.Be3 g5 52.Rg3 h6–+) 51...Re2 52.Kg3 (52.Rg3 Qe4 53.Bg5 Ra2–+) 52...Qa2 53.Bh6 (53.Nc4 Rg2 54.Kh3–+) 53...Rg2 54.Kh3 Rh2 55.Kg4 Qg2 56.Rg3 Qe4 57.Bf4 h5 58.Kg5 Kg7 (58...Kg7 59.Rg4 Qf5) 0–1. Fiedler – Stabenow,Juergen, corr SOK–87–13, 1987.

9.Ng3 Nc6 10.Bd5+=.

9.Ng3 Be6 10.d5 (10.Be6 Qe6 11.Bc1 Ng8=) 10...Bf7 (10...Bg4 11.Be2 Bd7 12.Bc1+=) 11.Bc1= Bg6 12.Bh6 gh6 13.h4 (13.Qf3 Rg8=) 13...Nd7 (13...f5!? 14.h5 f4–/+) 14.h5= Bf7 15.Nf5 Qf8 16.Bb5 0–0–0 17.Bd7 (17.Nd2 Rg8 18.Kh2 Rg5=) 17...Rd7 18.Na3 Rg8 19.Kh2 Rg5 20.g4 Qe8 (20...Bc5 21.Nc4 c6 22.dc6 bc6=) 21.Ng3 (21.Rb1!?=) 21...Qg8 22.Kh3 Be8 (22...Bc5 23.Nc2–/+) 23.Nc4 Bc5 24.f4 ef4 25.Rf4 Rf7 26.Nf5 (26.Nf5 Bd7 27.Qf3+=). Fischer,A – Bedbur, corr, 1987.

9.a4 a5

10.Qb3 Nd7 11.Nd2 Rb8=.

10.Qb3 Nd7 11.f4 ed4!? 12.cd4 Qe4–/+.

10.Qb3 Nd7 11.f4 Nf7 12.Nd2 0–0 13.Kh1 Kh8 (13...Ba7 14.Qb5+=) 14.fe5= de5 15.Ba3 c5 (15...Nd6 16.Rad1=) 16.Bb5 Ba7 17.Ng3 g6 (17...Nd6 18.Bd7 Qd7 19.dc5+/– (19.Bc5?! Bc5 20.dc5 Nf7=)) 18.Nc4 ed4 19.cd4 Kg7 (19...Ng5+=) 20.e5 (better is 20.Bd7!? Bd7 21.Qb7+/–) 20...fe5= 21.de5 (better is 21.Rae1=) 21...b6 (better is 21...Bb8+=) 22.e6!+– Qe6 23.Bb2 Kg8 24.Qc3 (24.Qc3 Nfe5 25.Rf8 Kf8 26.Bd7 (26.Ne5?! Ne5 27.Rf1 Ke7+–) 26...Nd7 27.Qf3 Ke7 28.Qa8+–) 1–0. Brinkmann,Wilhelm – Bedbur,Heinz, corr, 1987.

10.Qb3 Nf7 11.f4 0–0 12.fe5 de5?? (better is 12...fe5 13.Nd2 Bg4+=) 13.Ba3+/– Qd8 14.Bf8 Qf8 15.Kh1 (15.Nd2 Nc6 16.Nf3 Bg4+/–) 15...Nc6 16.Nd2 (16.d5 Nb8+/–) 16...ed4+= 17.Nf3 d3 18.Ned4 Ncd8 (better is 18...Rb8!?+/–) 19.e5+– (19.Bd3?! Qe8+/–) 19...Kh8 20.ef6 gf6 21.Rae1 Bd7 22.Bd3 Nc6 23.Nc6 Bc6 24.Nd4 Bd4 25.cd4 Qg8 26.d5 (26.d5 Ne5 27.Bc4+–) 1–0. Biuzandian – Kovalenko, corr SU, 1974.

10.Qb3 Bg4 11.Ng3 Nf7 12.Na3 0–0 (12...Nc6 13.Bb5 ed4 14.cd4+=) 13.Nc2= Kh8 (better is 13...Bc8!?=) 14.Ne3+/– Bd7 15.Nd5 Qe8 16.Nb6 cb6 17.d5 (17.Qb6 Nc6 18.Ba3+/– (18.Qb7 Rb8 19.Qc7 Rb2–/+)) 17...Qd8 (17...Na6 18.Ba3 Ba4 19.Qb6=) 18.Bb5 Qc7 19.c4 Bb5 20.cb5 Nd7 21.Rfc1 Nc5 22.Qe3 Qd7 23.Nh5 (23.Nf5 Ng5 24.f3 Rac8=) 23...Qg4 (23...f5!? 24.ef5 Qf5–/+) 24.Ng3= Rac8 25.Nf5 (25.f3 Qg6=) 25...Rcd8 (better is 25...Qe4 26.Rc5 Qf5 27.Rc8 Rc8–+) 26.Rc4= Rd7 27.Ra3?? (better is 27.Rac1=) 27...Qd1 28.Qe1 Qe1 0–1. Trkn – Chasz136, itsyourturn.com, 2000.

10.Ng3 Nf7 11.f4 0–0 12.f5 Kh8 13.Nd2 c6 (13...Nc6 14.Nf3+=) 14.Nf3 Na6 15.Nh4 (15.Qb3 Ba7=) 15...Nc7 (15...ed4 16.cd4 Ne5 17.Bb3+=) 16.Qh5= Nh6 17.Bc1 d5 18.Bh6 (18.Ba3 c5 19.ed5+=) 18...dc4+/– 19.Be3 Kg8 20.Ng6 (20.Ng6 Qf7 21.Nf8 Qh5 22.Nh5 Kf8 23.Rfd1+/–) 1–0. Roczniak,Jan – Sobielga, corr Poland, 1985.

9.a4 a6

10.a5 Ba7

11.Qb3 Nf7 12.f4 0–0 13.fe5 de5 14.Nd2 Nc6 (better is 14...Qd7!?=) 15.Ba3+/– (15.Ba3 Qd7 16.Bf8 Kf8 17.Nf3 ed4 18.Qa3 Ke8 19.Bf7 Kf7 20.cd4 Nd4 21.Ne5 Ke8 22.Nd7 Nc2 23.Kh1 Na3 24.Nf6 gf6 25.Ra3+/–) 1–0. Borrmann,Fritz – Schnelli,Rolf, CiF, 1988.

11.Qb3 Nc6

12.Nd2 Rb8 13.Qa2 ed4 (13...f5 14.Rae1+=) 14.cd4 Bg4 15.f3 Bh5 16.Kh1 Bf7 17.Bf7 Nf7 18.Qc4 unclear. Kuhlmann – Malitz, 1983.

12.Nd2 Rb8 13.Bd5+=.

12.Nd2 Nd8 13.Kh1 (13.Bd5 Be6=) 13...Be6 14.f4 Bc4 15.Nc4 Nhf7 16.fe5 de5 17.Ng3 g6 (better is 17...Qe6!?=) 18.Ne3+/– c6 19.Ng4 Ne6 (19...0–0!?+/–) 20.Ba3 c5 21.Nf6 Kf8 22.de5 Kg7 23.Nf5 (23.Nf5 gf5 24.Nd5+/–) 1–0. Hebels,Albert – Brouwers,C, corr NED–ch H206, 1983.

12.Nd2 Nf7 13.de5 Nce5 14.Bf7 Qf7 15.Qf7 Kf7 16.Rfe1? (better is 16.Nf4–/+) 16...Nd3–+ 17.Reb1 Bf2 (17...Bf2 18.Kf1 Bc5–+). Hasler,Ulrich – Vazquez, corr ICCF/III45, 1965.

12.Nd2 Nf7 13.f4 0–0 14.fe5 Nce5 (worse is 14...de5 15.Ba3 Qd7 16.Bf8 Kf8 17.Nf3+/–; 14...fe5?! 15.Rf2+=) 15.Bf7 (15.Nf4 b5 16.ab6 Nc4= (worse is 16...Bb6 17.Nd5 Qe8 18.Nb6+–)) 15...Rf7 16.Kh1 Nd3 (16...Nc6!?+=) 17.Ba3= c5 (17...f5 18.Qc4 Ne5 19.de5 Qe5+/–) 18.Qc4+/– Ne5 19.de5 Qe5 (19...de5!? 20.Qb3 Bg4+/–) 20.Ng3 (20.Qd3 Re7+–) 20...Be6 21.Qd3 Rd8 (21...d5 22.ed5 Qd5 23.Qd5 Bd5 24.c4+–) 22.c4 Bg4 23.Rae1 Bb8 24.Nf5 (24.Qb3 Bc7 25.Bb2 Qg5+–) 24...Bc7 (better is 24...d5 25.g3 d4+/–) 25.h3?? (25.Ne3 Bc8 26.Nf3 Qe8+/–) 25...Bh5?? (better is 25...d5 26.g3 de4 (26...Bh3?! 27.ed5 Bf1 28.Rf1+=) 27.Qd8 Bd8 28.hg4 Qc3–+ (28...Ba5?! 29.Re4 Qb8 30.Rfe1+=)) 26.g4 Bg6 27.Nf3 Qe8 28.Qc3 Qa4 Attacking the isolated pawn on a5 29.Ra1 Ba5 30.Qd3 Exerts pressure on the backward pawn 30...Qc6 31.Bb2 Bc7 32.N3h4 Bf5 33.Rf5 b5 34.Rd5 b4 35.Nf5 a5 36.Qf3 Qe8 37.h4 (37.g5 fg5 38.Bg7+–) 37...a4= 38.Rd6?? (better is 38.g5 a3 39.Bf6 gf6 40.Nh6 Kh8 41.Nf7 Qf7 42.gf6= (worse is 42.Qf6 Qf6 43.gf6 Rf8–+)) 38...Bd6–+ 39.Nd6 (39.Rd1 Be5 40.Be5 Rd1 (worse is 40...Qe5 41.Rd8 Rf8 42.Qd3+=; worse is 40...fe5 41.Ra1–+) 41.Qd1 Qe5 42.Qa4 Qe4 43.Kh2 h5–+) 39...Rd6 0–1. Schiller – Richter, 1973.

12.Nd2 Nf7 13.f4 0–0 14.Kh1 b5 15.ab6 Bb6 16.Nf3 (better is 16.Bd5!? Bd7 17.fe5 fe5 18.Qc4+=) 16...Na5–/+ 17.Bf7 Rf7 18.Qc2 Bb7 19.fe5 de5 (19...fe5 20.de5 de5 21.c4–/+) 20.Ng3 ed4 (20...Nc4 21.Bc1 a5 22.Ra4–/+) 21.cd4+= Rd8 (better is 21...Qd7+=) 22.Nf5?? (better is 22.d5=) 22...Qe4–+ 23.Qe4 Be4 24.Ne3 (24.Nd2 Bf5 25.Rf5 Re7–+) 24...Bd3 (24...Re7 25.Ra3–+) 25.Rfe1 Nc6 26.Rad1 (26.Ra3 Bb5 27.Nc2 Re7–+) 26...Be4 0–1. Merkl – Hofmann, corr, 1985.

12.Nd2 Nf7 13.f4 0–0 14.Kh1 Ncd8 15.fe5 fe5 16.Ng3 Kh8 17.Nf5 Bf5 (17...Qe8 18.Bd5+=) 18.Rf5= Nh6 19.Rf8 Qf8 20.Rf1 Qe7 21.h3 Rb8 22.de5 de5 23.Ba3 Bc5 24.Bc5 Qc5 25.Ba6 Nc6 26.Bc4 (26.Bb7? Na5 (worse is 26...Qa5 27.Qe6 Qc3 28.Bc6 Qd2 29.Qe5+/–) 27.Qe6 Nb7–+ (27...Rb7? 28.Qe8 Ng8 29.Rf8 Qf8 30.Qf8+–)) 26...Na5 (worse is 26...Qa5 27.Qb7 Qb6 28.Qb6 cb6 29.Rb1+/–) 27.Qb4 Qb4 28.cb4 Nc4 29.Nc4 Re8 30.Rd1 Ng8 (30...b5 31.Na5 Ng8 32.Rd5+=) 31.Rd7= Re7 (31...b5!? 32.Nd2 c6=) 32.Re7+= Ne7 33.Ne5 Nc8 34.Nd3 Kg8 35.g4 Nd6 36.e5 Ne4 37.Kg2 b6 38.h4 Kf7 39.Kf3 Nc3 40.Ke3 (40.Nf4 c5 41.bc5 bc5+=) 40...c6 (40...Ke6 41.Kd4 Nb5 42.Kc4 Na3 43.Kc3+=) 41.Kd4 Nb5 42.Kc4 Ke6 43.h5 h6 44.Kb3 Nd4 45.Kc4 Nf3 46.Nf4 (46.Kb3 Ne5 47.Nf2 Kd5–+) 46...Ke5–+ 47.Ng6 Kf6 48.Nf8 Ke7 49.Ng6 Kd6 50.Nf4 (better is 50.Kc3–+) 50...Ne5 51.Kd4 Ng4 52.Ke4 Nf6 53.Kf5 Nd5 54.Nd5?? (54.Ne2–+) 54...cd5 (54...cd5 55.Kf4 Kc6–+) 0–1. Schiffler,L – Zirngibl, Berlin DDR–ch, 1951.

12.f4 Nf7 13.Kh1 0–0 14.fe5 fe5 15.Nd2 Ncd8 16.Ng3 Be6 17.Nf5 Qe8 18.Nf3 g6 19.Ne3 Bc4 20.Qc4 Qe6 21.Qd3 (worse is 21.Qc7 Rc8 22.d5 Rc7 23.de6 Be3 24.ef7 Nf7–/+) 21...Rc8 22.Rf2 ed4 23.cd4 c6 24.Raf1 Re8 25.Nd2 Bb8 (25...d5 26.Rf6 Qe7 27.e5=) 26.Rf6 (26.d5 Qd7+/–) 26...Qd7 27.e5 (27.Nec4 Bc7+=) 27...de5= 28.Ne4 (28.Rg6 Kh8 29.Rg4 Qd6+/–) 28...Kg7 (28...Qc7!?–/+) 29.Nc5 (better is 29.Nd6! Bd6 30.de5+=) 29...Qe7 30.Nf5 (better is 30.Qe2!?+=) 30...gf5–+ 31.Qf5 ed4?? (31...Rc7 32.Qg4 Kh8 33.de5 Qf6 34.Rf6 Rce7+–) 32.Bd4+= (32.Qc8?? Qf6 33.Qg4 Qg6 34.Qd4 Be5–+) 32...Be5 33.Ne6 Qe6 34.Re6 Re6 35.Qg4 Kf8 36.Be5 Re5 37.Qc8 Kg7 38.Qc7 Rd5 39.g4 h6 40.h4 Kg8 41.h5 Kg7 42.Kg2 Rd2 43.Kg3 Rd3 44.Kh4 Rd5 45.Rf5 Rd6 46.Qe7 White prepares the advance g5 46...c5 (46...Kg8+–) 47.g5 Rd4 48.Kg3 1–0. Brinkmann,Wilhelm – Frank,I, corr FRG jub–B, 1970.

6.0–0 Nf7

7.c3 Nd6 8.Bd5= Bc5 9.d4 Nc4?? (better is 9...ed4 10.cd4 Bb6=) 10.Bc4+– Bb6 (10...ed4 11.Nd4 Nc6 12.Nf5+–) 11.Nd2 Nc6 12.Qc2 Ba5 (12...d6 13.d5 Na5 14.Bb5 c6 15.Bd3+–) 13.d5 Nd8 14.Qa4 Bb6 15.Ba3 Bc5 16.Bc5 Qc5 17.Qb5 (17.Nb3 Qd6+–) 17...Qd6 (17...Qb5 18.Bb5 a6 19.Bc4+–) 18.Rab1 0–0 19.Ng3 Qa3 (19...a6 20.Qb4 Qb4 21.Rb4+–) 20.d6 Nf7 21.dc7 a6 (21...Qd6 22.Bd5 Qc7 23.Bb7 Rb8+=) 22.Qb4 Qb4 23.cb4 d6 24.Bd5 Re8 25.Nc4 Ra7 (25...Re7 26.Nb6 Rc7 27.Na8+–) 26.Bf7 (better is 26.Nd6 Kf8 27.Bf7 Ke7 28.Ne8 g6+–) 26...Kf7 27.Nd6 Kf8 (27...Ke7 28.Ne8 Ke8 29.Rfd1+–) 28.Ne8 (28.Nh5 b6 29.Ng7 Kg7 30.Ne8 Kf8 31.Nf6 Rc7+–) 28...Ke8 29.Rfd1 Ra8 30.Rd8 Kf7 31.Nf5 h6 (31...Ke6 32.Nd6 h6 33.Nc8 Rc8 34.Rc8+–) 32.Nd6 Kg6 33.Rc8 (33.Rc8 Rc8 34.Nc8+–) 1–0. Hasler,Ulrich – Hass,Roman, corr ICCF EU–III–1006, 1989.

7.Nbc3 c6 8.Ng3 d6 9.Qh5 0–0 10.Kh1 b5 11.Bb3 Kh8 12.Rae1 a5 13.a3 Bc5 14.f4 a4 15.Ba2 ef4 16.Rf4 Qe5 17.Qe5 (17.Qf3 Qg5 18.Bf7 Rf7 19.Nb5 cb5–/+) 17...Ne5 (17...de5!? 18.Rff1 b4 19.ab4 Bb4–+) 18.Nce2–/+ Nc4 19.Bc4 bc4 20.Nh5 (20.d3!?–/+) 20...Nd7–+ 21.g4 Ne5 22.h3 Be6 23.Ref1 (23.Ra1–/+) 23...d5 (better is 23...c3!? 24.Bc3 Ba3–/+) 24.Nf6+= Ng6 (24...Rf6?! 25.Rf6 (worse is 25.Be5 Rh6–/+) 25...gf6 26.Rf6=) 25.Nh5 Nf4 26.Bg7 Kg8 27.Bf8 Rf8 28.Nef4 (better is 28.Rf4 Ba3 29.Nc3=) 28...Bf7?? (better is 28...de4 29.Kg2 Bd5+=) 29.Nf6+/– Kg7 30.Nd7 Ba3 31.Nf8 Bf8 32.e5 a3 33.e6 Bg6 (33...Be8!?+/–) 34.Ng6+– hg6 35.Rf7 Kg8 36.Ra7 (36.Rc7 Bb4 37.c3 Bc5+–) 36...Bc5 37.Ra6 d4? (37...Kg7 38.Rc6 Bb4 39.g5 Bd2 40.Ra6 Bg5 41.Ra3+–) 38.d3 (better is 38.Rc6 a2 39.Ra6 Kf8+–) 38...cd3 39.cd3 Kf8 40.Rc6 Bb4 41.Ra6 g5 42.Kg2 Ke7 43.Kf3 Bd6 44.Ke4 Ke6 45.Kd4 Kd7 46.Kd5 Be7 47.Ra7 Kd8 48.Kc6 Bb4 49.d4 1–0. Kuehnemund,Lutz (1920) – Prix,Siegfried (1800), Berlin Lichtenberger op 8th, 2009.

7.Kh1 Nd6 8.Bb3 Ne4 9.f4 c6 10.d3 Nc5 11.fe5 fe5 12.Bf7 Kd8 13.c3 (13.a3!? Ba5 14.d4 ed4 15.Bd4–/+) 13...Ba5–+ 14.Ng3 (14.Bb3 Rf8 15.Rf8 Qf8–+) 14...Rf8 15.Qh5 (15.Ba3 Rf7 16.Rf7 Qf7 17.Bc5 d5–+) 15...Nd3 16.Ba3 d6 17.Ne4 (17.Qh7 Nf4 (17...Rf7?! 18.Qg8 Qe8 19.Qf7 Qf7 20.Rf7+=) 18.Bb3 Nd7–+) 17...Bc7 18.Nbd2 (18.Qf3 Nf4 19.Bb3 Be6–+) 18...Nf4 19.Rf4 ef4 20.Bd6 (20.Bb3–+) 20...Bd6 (20...Rf7?! 21.Be7 Re7 22.Qh7+=; 20...Qf7?! 21.Qg5 Ke8 22.Re1–+) 21.Nd6 Qd6 22.Nc4 Qe7 (22...Qh6 23.Qa5 Ke7 24.Qc7 Nd7 25.Nd6–+) 23.Rd1 (23.Qa5 b6 24.Nb6 ab6 (24...Rf7?! 25.Nd5 Ke8 26.Ne7 Re7 27.Rd1–+; 24...Qf7?! 25.Na8 Ke7 26.Qb4 Kf6 27.Qb8–/+) 25.Qa8 Rf7 (worse is 25...Qf7 26.Qb8 Qb7 27.Rd1 Ke8 28.Qe5 Kf7 29.Rd4–+) 26.Qb8 Qc7–+) 23...Nd7 (better is 23...Kc7 24.Nd6 Nd7–+) 24.Qa5 b6 25.Nb6 Rf7 (25...ab6 26.Qb6) 26.Nd5 Ke8 27.Ne7 Re7 (27...Ke7?! 28.Qg5 Ke6 29.Qg4 Rf5 30.Qg7+=) 28.Qc7 (28.Qa4 Rb8–+) 28...Ne5 29.Qd6 (29.Qd8 Kf7 30.Re1 Rb8–+) 29...Bg4 30.Rd4 f3 31.g3 (31.Kg1–+) 31...Nd7 (31...Nd7 32.Qe7 Ke7 33.Rg4 Rb8–+; 31...Re6!? 32.Qb4 Nd3 33.Qb1–+) 0–1. Poeltl,Thomas – Thystrup,Preben, corr ICCF TT–2–86–1, 1987.

7.c3 Ba5

8.Ba3= c5 9.d4 A) 9...ed4 10.cd4 (10.Nd4 d6 11.Nf5 Bf5 12.ef5 0–0 13.Re1=) 10...Nc6 11.Bd5 Bb4 12.Bb4 Nb4 13.dc5=; B) 9...0–0 10.Bc5 (10.dc5) 10...d6 11.Ba3 Be6 12.Nd2 Bb6 13.Be6+/–; C) 9...d6 10.dc5 dc5 11.Qa4 Nc6 12.Bb5 Qc7 13.Bc5=.

8.Ba3= d6 9.Qa4+/– Nc6 10.Bb5 Bb6? (better is 10...Bd7!? 11.Bc6 Bc6 12.Qa5 Be4+/– 13.Qb4+/–) 11.Bc6+– bc6? (11...Bd7 12.Bd7 Qd7+–) 12.Qc6 Qd7 13.Qd7 (13.Qa8 c6 14.Bd6 Nd6 15.a4–+) 13...Bd7+=. Schiffler – Neef, Aue, 1950.

8.Ba3= Nd6!?= A) 9.d4 A1) 9...Nc6 10.Bd5 (10.d5 Nd8 11.Ng3 g6 12.Qa4 b6 13.Rc1+=; 10.de5 fe5 11.Bd6 Qd6 12.Qd6 cd6 13.Rd1=; 10.Nd2 ed4 11.cd4 Bb4 12.Bb4 Nb4 13.Rb1=; 10.Bd3 0–0 11.Qb3 Kh8 12.Ng3 ed4 13.Nf5=) 10...Rb8 11.Nd2 b5 12.Bd6 cd6 13.a4=; A2) 9...b6 10.Qd3 (10.Ng3 g6 11.f4 Bb7 12.fe5 fe5 13.Bd5=; 10.de5 fe5 11.Bd6 Qd6 12.Qd6 cd6 13.Bd5=; 10.Bd3 Bb7 11.Nd2 ed4 12.Bd6 Qd6 13.Nc4=; 10.Bd5 Nc6 11.Ng3 g6 12.f4 Bb7 13.fe5=) 10...Bb7 11.Ng3 ed4 12.cd4 a6 13.Nc3=; A3) 9...Bb6 10.Nd2 (10.Bd5 Na6 11.Nd2 c5 12.Ng3 Nb5 13.dc5=; 10.Ng3 g6 11.Bd5 Nc6 12.Nd2 Na5 13.Nf3=; 10.Bb3 Na6 11.Nd2 c5 12.de5 fe5 13.Nc4=; 10.Re1 c5 11.Bd5 Na6 12.Qd3 Nf7 13.Nd2=) 10...Nc6 11.Bd5 Na5 12.Ng3 g6 13.Nf3+=; A4) 9...g6 10.Nd2 (10.Bd5; 10.de5; 10.Re1; 10.Qd3) 10...ed4 11.Nd4 a6 12.Rc1 b5 13.Bd5+=; A5) 9...a6 10.Nd2 (10.Ng3 g6 11.Bb3 Nc6 12.Bd5 ed4 13.cd4=; 10.Bd5 Nc6 11.Ng3 g6 12.f4 Rf8 13.fe5=; 10.de5 fe5 11.Qd5 Nc6 12.Bd6 cd6 13.Ng3=; 10.Nf4 ef4 11.Qh5 Kd8 12.Qa5 Nc6 13.Qh5=) 10...b5 11.Bd5 Nc6 12.Rb1 Ra7 13.Nb3=; B) 9.d3 B1) 9...b6 10.Qa4 (10.Nd2 c5 11.Bd5 Bb7 12.Bb7 Nb7 13.Bb2+=; 10.f4 Bb7 11.Nd2 c5 12.fe5 fe5 13.Qb3+=; 10.Ng3 c5 11.Bd5 Nc6 12.f4 Bb7 13.Bc1=; 10.Bb3 Bb7 11.f4 c5 12.fe5 fe5 13.Nd2+=) 10...Bb7 11.Nd2 Bc6 12.Qb3 a6 13.Bg8=; B2) 9...Nc6 10.Bd5 (10.Nd2 a6 11.Nb3 b5 12.Bd5 Bb6 13.c4=; 10.Ng3 g6 11.Qf3 Rb8 12.Bd5 b5 13.Bc5=; 10.Re1 Rb8 11.Ng3 g6 12.Bd5 b5 13.Bc5=; 10.Qc2 Rb8 11.Ng3 b5 12.Nf5 Qf8 13.Bd5=) 10...a6 11.Nd2 b5 12.Nb3 Bb6 13.c4=; B3) 9...g6 10.Bd5 (10.Nd2 Bb6 11.Bd5 c6 12.Bb3 Na6 13.d4=; 10.d4 Nc6 11.d5 Nd8 12.Bd3 a6 13.Nd2=; 10.Re1 b6 11.Nd2 c5 12.Bd5 Bb7 13.Bb7=; 10.Ng3 Nc6 11.Qf3 Rb8 12.Bd5 b5 13.Bc5=) 10...c6 11.Bb3 b6 12.d4 ed4 13.Nd4=; B4) 9...a6 10.Bd5 (10.Ng3 g6 11.Bd5 Nc6 12.f4 Rf8 13.Qg4=; 10.Nf4 ef4 11.Qh5 Kd8 12.Qa5 Qe5 13.Bd5=; 10.Bb3 b6 11.Ng3 g6 12.d4 Bb7 13.Qd3+=; 10.d4 b5 11.Bd5 Nc6 12.Ng3 g6 13.Bc5=) 10...c6 11.Bb3 Bb6 12.Nd2 c5 13.d4+=; B5) 9...Bb6 10.Bd5 (10.Ng3 c5 11.Bd5 Na6 12.d4 g6 13.de5=; 10.Re1 c5 11.Bd5 Na6 12.Ng3 Rb8 13.Nd2=; 10.Nd2 c5 11.d4 Nc4 12.Nc4 Qe6 13.d5=; 10.Qc2 c5 11.Nd2 Nc6 12.Bd5 f5 13.d4=) 10...c6 11.Bb3 Na6 12.Ng3 Bc5 13.Bc1=; C) 9.Bd5 C1) 9...Nc6 10.d4 (10.d3 Rb8 11.Ng3 g6 12.f4 b5 13.Bc5=; 10.Ng3 g6 11.d3 h5 12.Qa4 h4 13.Ne2=; 10.f4 b5 11.Ng3 g6 12.fe5 fe5 13.Rf7=; 10.Re1 Rb8 11.Ng3 g6 12.d3 b5 13.Bc5=) 10...a6 11.Ng3 g6 12.f4 Rf8 13.fe5=; C2) 9...Bb6 10.d4 (10.Ng3 g6 11.d3 c6 12.Bb3 c5 13.d4=; 10.Qb3 c6 11.Ng3 g6 12.Bg8 Qg7 13.Bd6=; 10.d3 c6 11.Bb3 Na6 12.Ng3 Bc5 13.Bc1=; 10.Re1 c6 11.Bb3 c5 12.Ng3 Nb5 13.Bc1=) 10...Na6 11.Nd2 c5 12.Ng3 Nb5 13.dc5=; C3) 9...Na6 10.Ng3 (10.d4 c6 11.de5 Qe5 12.f4 Qe7 13.Ng3+=; 10.f4 c6 11.fe5 Qe5 12.d4 Bb6 13.Rf2=; 10.Qa4 c6 11.Qa5 b6 12.Qa4 cd5 13.ed5=; 10.d3 c6 11.Bb3 b5 12.Nd2 b4 13.cb4+=) 10...g6 11.d4 ed4 12.cd4 c6 13.Bb3=; C4) 9...Rf8 10.Qc2 (10.Ng3 g6 11.d4 Nc6 12.Qa4 b5 13.Bd6=; 10.d3 c6 11.Bb3 Na6 12.Ng3 c5 13.d4=; 10.Re1 c6 11.Bb3 Na6 12.Ng3 c5 13.d4=; 10.d4 Nc6 11.Qa4 b5 12.Bd6 ba4 13.Be7=) 10...Nc6 11.d4 b5 12.Nd2 a6 13.Rab1=; C5) 9...c6 10.Bb3 (10.Bc4 b5 11.Bb3 Na6 12.d4 b4 13.cb4+=) 10...Na6 11.Ng3 c5 12.Bd5 Bb6 13.d4=; D) 9.Nd4 ed4 10.Qh5 (10.Bd6 Qd6 11.Qh5 Kd8 12.Qa5 Qe5 13.Qe5+=) 10...Kd8 11.Qa5 Nc6 12.Qh5 Qe5 13.Qe5+=; E) 9.Ng3 g6 10.Bd5 (10.d3 b6 11.f4 ef4 12.Rf4 Bb7 13.d4=; 10.d4 Bb6 11.Bd5 Nc6 12.Nd2 Na5 13.Nf3+=; 10.Qf3 h5 11.d3 b6 12.Bd5 c6 13.Bb3+=; 10.Qc2 b6 11.f4 c5 12.Bd5 Bb7 13.Bb7+=) 10...Bb6 11.d4 Nc6 12.Nd2 Na5 13.Nf3+=.

8.Ba3= Qd8 A) 9.Nd4 d6 (9...g6; 9...ed4) 10.Qa4 (10.Ne6 Be6 11.Be6 Ng5 12.Qb3 Bb6 13.d3+=; 10.Qb3 0–0 11.Ne6 Be6 12.Be6 Bb6 13.d3+=; 10.Bc1 ed4 11.Bf7 Kf7 12.Qh5 Ke7 13.Qa5+=; 10.Re1 Ng5 11.Nb3 Bb6 12.d4 Nc6 13.d5+=) 10...c6 11.Ne6 Be6 12.Be6 Ng5 13.Qb3+=; B) 9.Qa4 B1) 9...Nc6 10.Bd5 (10.d4 Bb6 11.Ng3 ed4 12.Nf5 d6 13.Ng7=; 10.Rd1 a6 11.Bd5 Bb6 12.d4 d6 13.Bc6+=; 10.Ng3 g6 11.Bc5 d6 12.Be3 Bb6 13.Bb6=; 10.d3 Bb6 11.d4 f5 12.ef5 d5 13.Bb5+=) 10...Bb6 11.c4 Bd4 12.Nbc3 Bc3 13.Nc3=; B2) 9...Bb6; B3) 9...b6; B4) 9...c6 10.Qb3 (10.Bf7 Kf7 11.Bd6 Bc7 12.Qb3 Kg6 13.Bc7+=; 10.f4 d5 11.Bd5 Nh6 12.fe5 fe5 13.d4+=; 10.Ng3 d6 11.Bf7 Kf7 12.Bd6 Qd6 13.Qa5+=; 10.d4 b5 11.Bf7 Kf7 12.Qb3 d5 13.de5+=) 10...Ng5 11.Ng3 d5 12.ed5 b5 13.Be2=; C) 9.d4 C1) 9...ed4 10.Nd4 (10.cd4 Nc6 11.Qa4 Bb6 12.Nbc3 Ng5 13.Rfd1=; 10.Bf7; 10.Qb3) 10...Ne5 11.Nf5 d6 12.Ng7 Ke7 13.Bd5+/–; C2) 9...d6 10.Qa4 (10.Bc1 0–0 11.Qd3 f5 12.ef5 d5 13.Bb3+=; 10.Bf7 Kf7 11.Qb3 Ke7 12.Nd2 Bb6 13.Nc4+=; 10.Nd2 0–0 11.Bf7 Kf7 12.Qb3 Kg6 13.f4=; 10.Qb3 0–0 11.f4 ed4 12.cd4 Nc6 13.f5+=) 10...c6 11.Bf7 Kf7 12.Bd6 Bc3 13.Qb3=; C3) 9...Bb6 10.Qb3 Nh6 11.Bc1 Nc6 12.Bh6 gh6 13.Bf7=; D) 9.Nf4 D1) 9...c5 10.Nh5 (10.Nd5 d6 11.Qh5 a6 12.f4 0–0 13.Ne3+=; 10.Bf7 Kf7 11.Qb3 Ke8 12.Nd5 d6 13.d3+=; 10.Nd3 b6 11.Bb2 Ba6 12.Na3 Nd6 13.Ba6+=) 10...g6 11.Bf7 Kf7 12.f4 ef4 13.Nf4=; D2) 9...g6 10.Qb3 (10.Nh5 d6 11.Ng7 Kf8 12.Ne6 Be6 13.Be6=; 10.Nd5 d6 11.f4 Nd7 12.fe5 Nfe5 13.Bb3=) 10...Nh6 11.Nd5 d6 12.d4 c6 13.Nb4=; D3) 9...d6 10.d4 (10.Ne6 Be6 11.Be6 Ng5 12.Qb3 Bb6 13.d3+=; 10.d3 ef4 11.Bf7 Kf7 12.Qh5 Ke7 13.Qa5+=; 10.Qa4 c6 11.Ne6 Be6 12.Be6 Ng5 13.Qb3+=; 10.Bb2 c6 11.Ne6 Be6 12.Be6 Ng5 13.Bc4–/+) 10...Bc3 11.Nc3 ef4 12.Bc1 f5 13.Qf3=; D4) 9...ef4 10.Qh5 (10.Bf7 Kf7 11.Qh5 g6 12.Qa5 f3 13.gf3+=) 10...g6 11.Qa5 f3 12.Bf7 Kf7 13.gf3+=; E) 9.Qb3 E1) 9...Nh6 10.d4 (10.Bc1 c6 11.d4 b5 12.Bd3 Nf7 13.a4=; 10.Ng3 d6 11.Nh5 Kf8 12.Bc1 f5 13.Ng3=; 10.Bc5 d6 11.Be3 Ng4 12.Bf7 Ke7 13.Ng3+=) 10...c6 11.Ng3 d5 12.ed5 b5 13.Be2=; E2) 9...Ng5 10.d4 (10.f4 Ne6 11.f5 Bb6 12.Kh1 Ng5 13.h4=; 10.Ng3 g6 11.f4 ef4 12.Rf4 Bb6 13.d4=; 10.h4 Ne6 11.d4 Bb6 12.Rd1 Nc6 13.Be6=; 10.d3 c6 11.h4 Ne6 12.Ng3 g6 13.Rd1+=) 10...c6 11.Ng3 d5 12.ed5 b5 13.Bd3=.

8.a4 0–0 9.d4= ed4 10.cd4 Bb4 11.Nbc3 Bc3 12.Nc3 c6 13.Ba3 ½–½. Hirtreiter,Michael – Czerwinski, corr BdF, 1988.

8.a4 Nd6!? 9.Bd3 0–0+=.

8.Qa4! Bb6 9.Ba3 –+. Schiffler.

8.d4 0–0 9.f4 +=. Grund.

8.d4 Bb6+= 9.Ng3 d6 10.a4 a5 11.Qb3 0–0 12.Kh1 Kh8 13.Nd2 Ng5 (13...Nc6!? 14.d5 Nb8+=) 14.f4= ef4 15.Rf4 Be6 16.d5 (better is 16.h4!? Bc4 17.Nc4+=) 16...Bc8 17.Nf5 Bf5 18.Rf5 (18.ef5!? Na6 19.Rff1+=) 18...Ne4–/+ 19.Ne4 Qe4 20.Raf1 Nd7 21.R5f4 Qg6 22.Qd1 Ne5 23.Be2 Be3 24.Rh4 (24.Rf5 Rab8–/+) 24...Bg5 25.Rh3 Qf7 26.c4 Rae8 27.Be5 Re5 28.Bd3 g6 (28...h6!?–+) 29.Qb1–/+ Kg7 30.Qb7 Be3 31.Qb5 Bb6 32.Qb1 Rfe8 33.Rhf3 Re3 34.Qa1 Rf3 35.Rf3 Re5 36.Qf1?? (better is 36.Rf1–/+) 36...Qe7–+ (36...Qe7 37.c5 Bc5–+) 0–1. Grund,Karl – Koerner, corr, 1985.

8.Ng3 0–0 9.f4?? (better is 9.Nf5 Qe8 (9...Qd8 10.Qg4+/– g6 11.Nh6 Kg7 12.Nf7 Qe8 13.Qh3+/–) 10.Qg4 g6 11.Nh6 Kg7 12.Bf7 Rf7 13.Nf7+/–) 9...Qc5–+ 10.d4 Qc4 11.Nd2 (11.Nf5 Qe6 12.Qg4 g6 13.fe5 fe5–+) 11...Qc6 (11...Qe6 12.Qa4 b6 13.fe5 fe5 14.Nb3–+) 12.Rc1 (12.Nf5 Re8 13.fe5 fe5–+) 12...d5 13.f5 (13.a4 Bb6–+) 13...de4 14.Nde4 Nd7 15.c4 (15.Ba3 Re8–+) 15...ed4 16.Bd4 Nde5 (16...Re8 17.Rf4–+) 17.Qc2 (17.Be5 Ne5 18.Qb3 Rd8–+) 17...b6 (17...Re8 18.Rfd1–+) 18.Rf4 (18.c5 Rd8 19.Rfd1 Bb7–+) 18...Ba6 19.Nh5 Rad8 (19...Qc4?! 20.Nef6 gf6 21.Be5 Qc2 22.Rg4 (22.Rc2?? fe5 23.Rg4 Kh8–+) 22...Ng5 23.Nf6 Rf6 24.Rg5 (24.Rc2 Rf5 25.Bf4 Kh8–+) 24...Rg6 25.Rg6 (25.Rc2 Rg5 26.Bc7 Rf5–+) 25...hg6 26.Rc2–+; 19...Nc4?! 20.Nef6 Kh8 21.Ng7–/+) 20.Qf2 Kh8 (20...Nc4 21.Nef6 Kh8 22.Qg3+/–; 20...Bc4 21.Qg3 Ng5 22.Ng5 fg5 23.Qg5–/+) 21.Rh4 Nh6 (21...Nc4 22.Qg3 Ng5 23.Ng5 Rd4 24.Ne6–/+) 22.Be5 fe5 23.Ng7 Qd7 (23...Qc4!? 24.Qb2 Nf5 25.Nf5 Rf5 26.h3–+) 24.f6 (24.Rh6 Qg7 (24...Kg7?! 25.Qg3 Kh8 26.Qe5 Qg7 27.Qg7 Kg7 28.Rc6–+) 25.Qh4 Rd4–+) 24...Ng4 25.Qc2 Qd4 26.Nf2 Qf2 27.Qf2 Nf2 28.Ne6 Nd3 29.Rd1 0–1. Roczniak,Jan – Pilat, Poland, 1980.

8.Ng3 Bb6= A) 9.a4 A1) 9...Nd6 10.Ba3 (10.Bd5 c6 11.Bb3 c5 12.a5 Bc7 13.Ba3=; 10.Bb3 Nc6 11.Ba3 g6 12.Bd5 Na5 13.d4=; 10.Be2 Nc6 11.Ba3 g6 12.Bb5 a6 13.Bc4+=; 10.Ba2 h5 11.Ba3 g6 12.Bd5 h4 13.Ne2+=) 10...c5 11.Bd5 Na6 12.d4 ed4 13.cd4+=; A2) 9...Nc6 10.Nf5 (10.d4 Qf8 11.Bd5 Rb8 12.Na3 Na5 13.Nc4=; 10.Bd5 g6 11.d4 Rb8 12.Na3 Na5 13.Nc4=; 10.d3 d6 11.Nf5 Bf5 12.ef5 g6 13.d4+=; 10.Bb5 a6 11.Nf5 Qf8 12.Ba3 d6 13.Bc6–/+) 10...Qf8 11.d4 Ng5 12.Bd5 Rb8 13.de5=; A3) 9...Ba5; A4) 9...a5 10.Nf5 (10.Qf3 g6 11.d4 d6 12.Nd2 h5 13.Rab1+=; 10.Qg4 g6 11.Ba3 Qd8 12.Qd1 d6 13.d3+=; 10.d4 d6 11.Nd2 0–0 12.Qf3 Nc6 13.d5+=; 10.d3 d6 11.Re1 0–0 12.Nd2 Na6 13.Qf3+=) 10...Qf8 11.d4 d6 12.Bd5 Bf5 13.ef5+=; B) 9.Bd5 g6 (9...Nh6; 9...Qf8; 9...Nc6; 9...d6) 10.Na3 (10.d4 d6 11.a4 c6 12.a5 Bc7 13.Bc4+=; 10.a4 c6 11.Bc4 d6 12.d4 f5 13.a5+=; 10.c4 Nd6 11.d4 ed4 12.Bd4 Bd4 13.Qd4–/+; 10.Bc4 d6 11.d4 Nc6 12.Na3 f5 13.ef5+=) 10...c6 11.Bb3 h5 12.Nc4 Bc7 13.Ne2+=; C) 9.d4 d6 (9...g6; 9...Nc6; 9...Qf8) 10.a4 (10.Qh5 g6 11.Qe2 h5 12.h3 h4 13.Nh1+=; 10.Nd2 Nc6 11.Nb3 0–0 12.d5 Na5 13.Na5+=; 10.Bc1 0–0 11.Be3 Nc6 12.Qd3 Na5 13.Bb3+=; 10.Qf3 Nc6 11.d5 Na5 12.Bd3 Ng5 13.Qh5–/+) 10...a5 11.Nd2 Bd7 12.Be2 Nc6 13.Nc4=; D) 9.Qg4 g6 (9...Nd6) 10.Ba3 (10.d4 Nc6 11.d5 d6 12.Qe2 Na5 13.Bd3+=; 10.Qd1 d6 11.d4 h5 12.Nd2 Nc6 13.Ne2+=; 10.d3 Nc6 11.Qd1 d6 12.Bc1 Na5 13.Na3+=; 10.Qe2 h5 11.Qf3 d6 12.h3 Ng5 13.Qe2–/+) 10...Qd8 11.Qd1 d6 12.d3 h5 13.Bc1+=; E) 9.Nf5 Qf8 10.Qa4 (10.Qg4 g6 11.Ne3 Nc6 12.Qh4 Ng5 13.Nd5=; 10.d4 Nc6 11.f4 d6 12.fe5 Bf5 13.Rf5+=; 10.d3 Nc6 11.Nd2 d6 12.Bd5 Na5 13.Nb3+=; 10.Bc1 Nc6 11.d3 d6 12.Nd2 Na5 13.Bd5+=) 10...Nc6 11.d4 ed4 12.cd4 Nd6 13.Ba3=.

8.Ng3 Qc5 9.Qb3 A) 9...Qf8 10.Ba3 Qg8 11.Bd5 Bb6 12.Nf5 d6 13.Bd6+/–; B) 9...Nd6 10.Bd5 Qb6 11.Ba3 g6 12.Bd6 cd6 13.Na3+=; C) 9...Nh6 10.Ba3 (10.Bc1; 10.d3; 10.Nh5) 10...Qc6 11.Bd5 Qa6 12.Nh5 g6 13.Nf6+=; D) 9...Ng5 10.d3 (10.d4; 10.Nf5; 10.Ba3; 10.Bc1) 10...Ne6 11.Nf5 g6 12.Ba3 Qb6 13.Ne7+=.

8.Ng3 Nc6 A) 9.d4 A1) 9...Nd6 10.Bd5 (10.Ba3 Bb4 11.Bb4 Nb4 12.Na3 Nc6 13.Nb5=; 10.Bd3; 10.Nf5) 10...ed4 11.cd4 Rb8 12.e5 fe5 13.de5+=; A2) 9...Rb8 10.Nd2 (10.d5 b5 11.Bb3 Ncd8 12.Nf5 Qf8 13.Nd2+=; 10.f4 d6 11.fe5 de5 12.Bd5 Bb6 13.a4+=; 10.Nf5 Qf8 11.f4 ed4 12.cd4 b5 13.Bd5=; 10.Qe2 d6 11.d5 Ncd8 12.Bc1 0–0 13.Be3+=) 10...Nd6 11.Bd5 b6 12.Nc4 Nc4 13.Bc4=; A3) 9...Qd8 10.Na3 (10.Bc1 0–0 11.Be3 d6 12.f4 ed4 13.cd4+=; 10.Nf5 g6 11.Qb3 Ng5 12.Nh6 Bb6 13.Nf7+=; 10.f4 d6 11.Qb3 Qd7 12.Nf5 0–0 13.Qd1+=; 10.Qb3 0–0 11.f4 Qe8 12.Na3 Bb6 13.fe5+=) 10...Bb6 11.Bf7 Kf7 12.Qb3 Ke8 13.Nc4=; A4) 9...a6 10.Nd2 (10.d5 Qc5 11.Bb3 Ne7 12.Ba3 Qb6 13.Nh5=; 10.f4 d6 11.fe5 de5 12.Bd5 Bb6 13.a4+=; 10.Nf5 Qf8 11.f4 ed4 12.cd4 b5 13.Bd5=; 10.Bc1 Nd6 11.Bd5 g6 12.Ba3 h5 13.Ne2=) 10...Nd6 11.Bd5 ed4 12.cd4 Nb4 13.Ba3=; A5) 9...Bb6 10.Nf5 (10.d5 Na5 11.Nf5 Qf8 12.Bb5 c6 13.Ba3+=; 10.a4 Na5 11.Nf5 Qf8 12.Nd2 d6 13.Ba2+=) 10...Qf8 11.f4 d6 12.fe5 Bf5 13.Rf5+=; B) 9.Bd5 B1) 9...d6 10.Bc6 (10.Qa4 Nfd8 11.d4 Bb6 12.Na3 Bd7 13.Qd1+=; 10.Nf5 Bf5 11.ef5 0–0 12.Re1 Ncd8 13.Ba3+=; 10.d3 Bb6 11.Qa4 Bd7 12.Nf5 Qf8 13.Qb3+=; 10.Re1 Bb6 11.Nf5 Qf8 12.Na3 Na5 13.d4+=) 10...bc6 11.Qa4 Rb8 12.Qa5 Rb2 13.Qa7=; B2) 9...Rb8 10.Na3 (10.Qa4 b5 11.Qb3 Qf8 12.Ba3 Ne7 13.Be7+=; 10.Qb3 Bb6 11.Nf5 Qf8 12.d4 d6 13.Nd2+=; 10.d4 d6 11.Na3 0–0 12.Nc4 b5 13.Ne3=; 10.Nf5 Qf8 11.f4 ef4 12.Rf4 Ne7 13.Ne7=) 10...d6 11.Nc4 Bb6 12.d4 Ra8 13.Qa4=; B3) 9...Qd8 10.Na3 (10.Nf5 g6 11.Ba3 d6 12.Ng7 Ke7 13.Qb3+=; 10.d4 0–0 11.Nd2 ed4 12.cd4 Ne7 13.Bf7+=) 10...Ne7 11.Bf7 Kf7 12.Nc4 Bb6 13.Nb6=; B4) 9...g6 10.Na3 (10.Ba3 Nd6 11.d3 h5 12.Bc5 b6 13.Be3+=; 10.Qa4 Bb6 11.d3 0–0 12.Nd2 Rb8 13.Rab1=; 10.d4 Bb6 11.a4 Rb8 12.Na3 Na5 13.Nc4=; 10.d3 Bb6 11.Nd2 Na5 12.Qa4 0–0 13.Nb3+=) 10...Bb6 11.Nc4 d6 12.Qa4 Bd7 13.Nb6=; B5) 9...Bb6 10.a4 (10.Nf5 Qf8 11.Qa4 Nfd8 12.d3 d6 13.Nd2+=; 10.Qa4 0–0 11.d4 Qe8 12.Nd2 Ne7 13.Bb3+=; 10.d3 d6 11.Qa4 Bd7 12.Nf5 Qf8 13.Qc2–/+; 10.Re1 d6 11.Nf5 Qf8 12.Na3 Na5 13.d4+=) 10...g6 11.d4 Rb8 12.Na3 Na5 13.Nc4=; C) 9.Qa4 0–0 (9...Bb6; 9...Qd8; 9...Rb8; 9...a6) 10.Na3 (10.Nf5 Qe8 11.d3 Bb6 12.Qd1 d6 13.Qg4+=; 10.Bd5 Bb6 11.d4 Qe8 12.Nd2 Ne7 13.Bb3+=; 10.d3 Bb6 11.Bd5 Qe8 12.Nd2 d6 13.Nc4+=; 10.d4 Bb6 11.d5 Na5 12.d6 Qe8 13.Nd2+=) 10...Bb6 11.Bd5 Qe8 12.Nc4 Bc5 13.Rfb1+=; D) 9.Qb3 Bb6 (9...0–0; 9...Nh6; 9...Qf8; 9...g6) 10.Nf5 (10.Bb5 d6 11.Qa4 Bd7 12.d4 0–0 13.d5–/+; 10.Bd5 d6 11.Qa4 Bd7 12.Nf5 Ncd8 13.Ne7+=; 10.Qa4 d6 11.Nf5 Bf5 12.ef5 0–0 13.d3–/+; 10.Qc2 d6 11.Bd5 Na5 12.d3 c6 13.Bb3–/+) 10...Qf8 11.Bd5 d6 12.d4 Na5 13.Qb4+=; E) 9.Nf5 Qf8 10.Qa4 (10.Bd5 g6 11.Ba3 d6 12.Bc6 bc6 13.Qa4=; 10.d3 d6 11.Bd5 Bb6 12.Nd2 Na5 13.Nb3+=; 10.Bc1 Bb6 11.d3 Na5 12.Bd5 g6 13.Ne3+=; 10.d4 Rb8 11.f4 ed4 12.cd4 b5 13.Bd5=) 10...Bb6 11.d4 ed4 12.cd4 Nd6 13.Ba3=.

8.Ng3 Qd8 A) 9.Nf5 g6 10.Qb3 (10.Ne3 Nd6 11.Qf3 Nc4 12.Nc4 Bb6 13.d4=; 10.Ng3 Nc6 11.d4 Bb6 12.f4 ed4 13.cd4+=; 10.Bf7 Kf7 11.Ne3 Kg7 12.d4 d6 13.Nd2+=; 10.Qa4 gf5 11.Bf7 Kf7 12.Qa5 c6 13.Qb4–/+) 10...Ng5 11.Nh6 Qe7 12.f4 Ne4 13.fe5=; B) 9.f4 B1) 9...ef4 10.Bf7 (10.Rf4 c6 11.Bf7 Kf7 12.Qh5 g6 13.Qh4+=) 10...Kf7 11.Qh5 g6 12.Qa5 fg3 13.c4+=; B2) 9...Bb6 10.Kh1 (10.d4 d6 11.Qh5 g6 12.Qh4 ed4 13.cd4+=) 10...ef4 11.Rf4 Ne5 12.Bb3 d6 13.d4=; B3) 9...Nd6 10.Na3 (10.Bb3 Bb6 11.Kh1 Qe7 12.Ba3 g6 13.fe5=; 10.Bd5 c6 11.Bb3 Nc4 12.Bc1 d5 13.ed5=; 10.Be2 Qe7 11.Ba3 Bb6 12.Kh1 g6 13.d4=) 10...Bb6 11.d4 Qe7 12.Bd5 Nc6 13.Nc2=; B4) 9...Qe7 10.d4 ef4 11.Nf5 Qf8 12.Ba3 d6 13.Qa4+/–; B5) 9...d6 10.Qh5 (10.d4 Nc6 11.Qb3 Qd7 12.Nf5 0–0 13.Qd1+=; 10.Qb3 Bb6 11.d4 0–0 12.fe5 de5 13.Ba3+=; 10.Na3 Bb6 11.d4 Qe7 12.fe5 Ne5 13.Qh5+=) 10...g6 11.Qh4 c6 12.Bb3 Nd7 13.d4=; C) 9.Qh5 C1) 9...0–0 10.f4 (10.d4 d6 11.Nf5 Nc6 12.Rd1 Qe8 13.Qf3+=; 10.Bc1 Nc6 11.d3 Ne7 12.Ba3 d6 13.d4+=; 10.Nf5 d6 11.d4 Nc6 12.Rd1 Qe8 13.Qf3+=; 10.d3 d6 11.Nf5 Nc6 12.Qg4 g6 13.Qg3+=) 10...Bb6 11.d4 Nc6 12.fe5 Nce5 13.Be2=; C2) 9...g6 10.Qe2 (10.Qf3 Ng5 11.Qe2 Nc6 12.d4 Bb6 13.d5+=; 10.Qd1 Nc6 11.d4 Bb6 12.Bd5 d6 13.Nd2+=; 10.Bf7 Kf7 11.Qf3 d6 12.d4 Kg7 13.Na3+=; 10.Qh4 c6 11.Bb3 d5 12.d4 Be6 13.f4+=) 10...Bb6 11.d4 Nc6 12.Qd3 Nd6 13.Bb3=; D) 9.Bc1 D1) 9...d6 10.d4 (10.Qh5 g6 11.Qf3 h5 12.h3 Ng5 13.Qe3+=; 10.d3 c6 11.Qf3 b5 12.Bb3 0–0 13.Be3+=; 10.Qb3 0–0 11.d3 Bb6 12.Be3 Nc6 13.Bb6–/+; 10.f4 c6 11.Qb3 0–0 12.d4 ed4 13.cd4–/+) 10...c6 11.Qf3 0–0 12.Be3 Qd7 13.Bb3+=; D2) 9...Bb6 10.Re1 (10.d4 d6 11.Qh5 Qe7 12.Be3 Nc6 13.Rd1+=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Nc6 12.d3 Qe7 13.Nd2+=; 10.Nf5 g6 11.Qb3 Ng5 12.Nh6 Nc6 13.Nf7+=; 10.d3 Nc6 11.Nf5 g6 12.Nh6 Nd6 13.Bb3+=) 10...c6 11.d4 d6 12.Qb3 0–0 13.Be3=; D3) 9...c6 10.d4 (10.Bb3 d5 11.d4 Be6 12.f4 Bb6 13.Kh1+=; 10.Qb3 0–0 11.Ba3 d6 12.Nf5 Bc7 13.d3+=; 10.Qf3 Ng5 11.Qh5 g6 12.Qe2 d5 13.ed5+=; 10.Bf7 Kf7 11.d3 d5 12.Qh5 g6 13.Qh4–/+) 10...d5 11.Bb3 Be6 12.f4 Bb6 13.Kh1+=; D4) 9...Nd6; D5) 9...Nc6 10.Qh5 (10.d3 0–0 11.Nf5 Ne7 12.Ne7 Qe7 13.Be3+=; 10.Nf5 g6 11.Qb3 Ng5 12.Nh6 Bb6 13.Nf7+=; 10.a3 0–0 11.Qf3 Ne7 12.a4 d6 13.d4+=; 10.d4 0–0 11.Be3 d6 12.f4 ed4 13.cd4+=) 10...g6 11.Qd1 Bb6 12.d3 Na5 13.Bf7+=; E) 9.d4 E1) 9...d6 10.Qf3 (10.Qh5 g6 11.Qd1 Bb6 12.a4 Nc6 13.f4+=; 10.f4 Bb6 11.a4 Nc6 12.Bd5 Na5 13.fe5=; 10.Bc1 c6 11.Qf3 0–0 12.Be3 Qd7 13.Bb3+=; 10.Na3 0–0 11.Qf3 Nc6 12.Nc2 Kh8 13.Bc1+=) 10...Nc6 11.Bd5 Qd7 12.Na3 Qg4 13.Qg4=; E2) 9...Nc6 10.Nh5 (10.Bc1 Bb6 11.Be3 0–0 12.f4 Na5 13.Bf7+=; 10.Nf5 g6 11.Qb3 Ng5 12.Nh6 Bb6 13.Nf7+=; 10.f4 d6 11.Qb3 Qd7 12.Nf5 0–0 13.Qd1+=; 10.Nd2 Bb6 11.Bf7 Kf7 12.Qb3 Ke8 13.Nc4=) 10...0–0 11.f4 d6 12.Qf3 ed4 13.Qg3=; E3) 9...Nd6 10.Bd5 (10.Nd2; 10.Bd3; 10.Be2; 10.Bb3) 10...Nc6 11.f4 ed4 12.cd4 Nb4 13.Bb3+=; E4) 9...Bb6 10.Bf7 (10.a4 Nc6 11.Bf7 Kf7 12.de5 d6 13.a5=; 10.Bd5 d6 11.Nd2 c6 12.Bf7 Kf7 13.Nc4+=; 10.f4 d6 11.Qh5 g6 12.Qh4 ed4 13.cd4+=) 10...Kf7 11.de5 d6 12.Qd5 Ke8 13.ed6=; E5) 9...0–0 10.f4 (10.Nf5 d6 11.Qg4 g6 12.Qg3 Kh8 13.Ne3+=; 10.Qh5 d6 11.Nf5 Nc6 12.Rd1 Qe8 13.Qf3+=; 10.Bc1 Bb6 11.Be3 Nc6 12.f4 ed4 13.cd4+=; 10.Qf3 Nc6 11.Rd1 Bb6 12.Nf5 d6 13.a3+=) 10...ed4 11.cd4 d6 12.Nc3 c6 13.Qh5=.

8.Ng3 g6 A) 9.Qa4 A1) 9...b6 10.d4 (10.Ba3 Nd6 11.d3 Ba6 12.Ba6 Na6 13.d4+=; 10.d3 Nd6 11.Ba3 Ba6 12.Ba6 Na6 13.d4+=) 10...Bb7 11.Ba3 Nd6 12.Bd5 Bc6 13.Bc6=; A2) 9...Nc6 10.Ba3 (10.Bd5 Bb6 11.Ba3 Qd8 12.Rd1 Ne7 13.Be7+=; 10.d4 Nd6 11.Bd5 b5 12.Qc2 ed4 13.Bc6+=; 10.d3 a6 11.Bd5 b5 12.Qb3 Rb8 13.Ba3+=; 10.Rd1 a6 11.Bd5 b5 12.Qb3 Bb7 13.d4+=) 10...Nd6 11.Bd5 b5 12.Bd6 Qd6 13.Qb5=; A3) 9...Bb6 10.Ba3 (10.d4 0–0 11.Bc1 Nc6 12.Bh6 Re8 13.Be3+=) 10...Qd8 11.d4 Nc6 12.Rd1 h5 13.Bf7=; A4) 9...Qc5 10.d4 (10.Ba3; 10.d3; 10.Qb3; 10.Bd5) 10...Qb6 11.Ba3 ed4 12.cd4 Nc6 13.Bc5+=; A5) 9...Nd6 10.Ba3 (10.Bd5 Bb6 11.d4 c6 12.Bb3 h5 13.Re1+=; 10.Qa5 Nc4 11.Qc7 Nc6 12.Bc1 b6 13.Kh1–/+) 10...b6 11.d3 Ba6 12.Ba6 Na6 13.d4+=; B) 9.Ba3 B1) 9...Qd8 10.Qb3 (10.d4 d6 11.Qb3 Rf8 12.Bf7 Rf7 13.Qa4+=; 10.Qa4 c6 11.Qb3 Ng5 12.Bd6 Bc7 13.Qa3=; 10.Bc5 d6 11.Be3 Bb6 12.d4 Nc6 13.a3=; 10.d3 d6 11.Qb3 0–0 12.Bc1 Kg7 13.Be3+=) 10...Ng5 11.f4 Bb6 12.d4 ef4 13.Rf4=; B2) 9...Nd6 10.d3 (10.Bd5 Nc6 11.Bc5 b6 12.Be3 Bb7 13.f4+=; 10.Qf3 b6 11.d4 Bb7 12.de5 fe5 13.Bd6+=; 10.Qb3 Bb6 11.d3 Nc6 12.Qd1 Na5 13.Nd2+=; 10.Qg4 b6 11.d4 Bb7 12.Rc1 a6 13.Bd5+=) 10...Nc6 11.Qf3 Rb8 12.Bd5 b5 13.Bc5=; C) 9.d3 C1) 9...Bb6 10.Qa4 (10.Nd2 d6 11.a4 Nc6 12.Nb3 a5 13.d4+=; 10.Bc1 Nc6 11.Be3 d6 12.Nd2 Be6 13.Rb1+=; 10.d4 Nc6 11.Bd5 d6 12.Nd2 Na5 13.Nb3+=; 10.Qb3 Nc6 11.Nd2 d6 12.Bd5 Na5 13.Qb4–/+) 10...Nc6 11.Bd5 h5 12.Ba3 Qd8 13.Ne2=; C2) 9...c6 10.Nd2 (10.Bc1 b5 11.Bb3 d6 12.Be3 Bb6 13.Nd2+=; 10.a4 h5 11.Nd2 h4 12.Ne2 h3 13.g3+=; 10.d4 d6 11.Nd2 Nd7 12.Bb3 h5 13.Nc4+=; 10.Bb3 d6 11.Nd2 0–0 12.Qf3 Be6 13.Nc4+=) 10...d6 11.a4 h5 12.h3 Be6 13.Be6+=; C3) 9...a6 10.d4 (10.Bc1 b5 11.Bd5 c6 12.Bb3 d6 13.Be3+=; 10.Nd2 b5 11.Bb3 Nc6 12.Bd5 Rb8 13.Nb3+=; 10.Bd5 c6 11.Bb3 d6 12.Nd2 b5 13.a4+=; 10.Qb3 0–0 11.a4 Nc6 12.Bc1 Bb6 13.Bh6+=) 10...0–0 11.f4 ed4 12.cd4 b5 13.Bd5=; C4) 9...Nc6 10.Nd2 (10.Qa4 a6 11.Bd5 b5 12.Qb3 Rb8 13.Rc1+=; 10.d4 Bb6 11.Qa4 0–0 12.Bd5 ed4 13.cd4+=; 10.Bd5 Bb6 11.Nd2 Na5 12.a4 c6 13.Ba2+=; 10.Bc1 d6 11.Bd5 Bb6 12.Nd2 Be6 13.Nc4+=) 10...h5 11.Bd5 h4 12.Ne2 Bb6 13.Nc4=; C5) 9...0–0 10.Bc1 (10.Qb3 d6 11.Bc1 c6 12.Bh6 Rd8 13.Qa3+=; 10.d4 d6 11.f4 Nc6 12.f5 Bb6 13.Bd5+=; 10.f4 Nc6 11.f5 Bb6 12.Kh1 Kg7 13.Nd2+=; 10.Ba3 d6 11.Bc1 Bb6 12.Bh6 Re8 13.Be3+=) 10...d6 11.Bh6 Re8 12.Be3 Nc6 13.Qa4+=; D) 9.Bc1 D1) 9...Nc6 10.Qa4 (10.Bd5 Bb6 11.d3 d6 12.Na3 Be6 13.Nc4+=; 10.d3 Bb6 11.Nd2 d6 12.Bd5 Na5 13.Nf3+=; 10.Qb3 Bb6 11.Ba3 d6 12.Bd5 Na5 13.Qb4–/+; 10.a3 Bb6 11.d3 d6 12.Bd5 Be6 13.Qa4+=) 10...Bb6 11.Bd5 Qf8 12.Ba3 Qh6 13.Rd1+=; D2) 9...c6 10.d4 (10.d3 d6 11.Be3 b5 12.Bb3 Bb6 13.d4+=; 10.Bb3 d6 11.d4 h5 12.Be3 h4 13.Nh1+=; 10.Qe2 h5 11.h4 d6 12.d4 Bg4 13.Qd3+=; 10.a4 d6 11.d4 Nd7 12.f4 ed4 13.cd4+=) 10...d6 11.Be3 0–0 12.Qd3 Rd8 13.Bb3+=; D3) 9...0–0 10.Qf3 (10.d3 d6 11.Bh6 Re8 12.Be3 Nc6 13.Bd5+=; 10.d4 d6 11.Qf3 Bb6 12.Rd1 Nc6 13.Bh6+=; 10.Qb3 c6 11.d3 d5 12.Bd5 cd5 13.Ba3+=; 10.Qa4 Bb6 11.d3 d6 12.Bh6 Rd8 13.Be3+=) 10...d6 11.d4 Bb6 12.Bh6 Rd8 13.Nf5=; D4) 9...a6 10.d4 (10.d3 b5 11.Bb3 Nc6 12.Bd5 Rb8 13.Qc2+=; 10.Bd5 c6 11.Bb3 h5 12.d3 d6 13.Ne2+=; 10.Bb3 d6 11.d4 h5 12.Ne2 Bd7 13.Be3+=; 10.Qa4 Nc6 11.Bd5 b5 12.Qc2 Bb7 13.d3+=) 10...Nd6 11.Ba3 Nc6 12.Bd5 ed4 13.cd4=; D5) 9...Bb6 10.Qa4 (10.d3 d6 11.Nd2 f5 12.ef5 gf5 13.Re1+=; 10.a3 Nc6 11.d3 d6 12.Bd5 Be6 13.Qa4+=; 10.Qb3 Nc6 11.d3 Na5 12.Bf7 Qf7 13.Qc2–/+; 10.Na3 d6 11.d4 Nc6 12.Nc2 Na5 13.Be2+=) 10...Nc6 11.Bd5 Qf8 12.d3 Ne7 13.Ba3+=; E) 9.d4 E1) 9...0–0 10.Nd2 (10.Bc1 d6 11.Qf3 Bb6 12.Rd1 Nc6 13.Bh6+=; 10.f4 Nc6 11.f5 d6 12.Qd3 Bb6 13.Nd2=; 10.Qf3 Bb6 11.Nd2 Nc6 12.Nb3 d6 13.Rfb1+=; 10.Qa4 Bb6 11.Bc1 d6 12.Be3 Nc6 13.a3+=) 10...Bb6 11.Bb3 d6 12.Nc4 Nc6 13.f4=; E2) 9...a6 10.Nd2 (10.Bd5 Nc6 11.Ba3 Nd6 12.f4 Bb6 13.fe5=; 10.Bc1 Nd6 11.Ba3 Nc6 12.Bd5 h5 13.Ne2=; 10.f4 ed4 11.cd4 b5 12.Bd5 c6 13.Bb3=; 10.Bb3 Nc6 11.Nd2 b5 12.a4 b4 13.cb4=) 10...b5 11.Bd3 Nc6 12.d5 Ncd8 13.a4=; E3) 9...Nd6 10.Ba3 (10.Bd3; 10.Bd5; 10.Bb3) 10...Bb6 11.Bd5 Nc6 12.Nd2 Na5 13.Nf3=; E4) 9...Bb6 10.f4 (10.Qa4 0–0 11.f4 d6 12.Nd2 Bd7 13.Qd1+=; 10.a3 Nc6 11.d5 Na5 12.Bd3 0–0 13.Nd2+=; 10.Na3 Nd6 11.Bd3 h5 12.Ne2 a6 13.c4=; 10.Nd2 Nc6 11.Qa4 0–0 12.Bd5 ed4 13.cd4+=) 10...ed4 11.cd4 Nc6 12.a3 h5 13.Bd5=; E5) 9...Nc6 10.Na3 (10.d5 Ncd8 11.Nd2 0–0 12.Nb3 Bb6 13.a4+=; 10.Nd2 Bb6 11.Qa4 0–0 12.Bd5 ed4 13.cd4+=; 10.Bc1 Bb6 11.d5 Na5 12.Bd3 h5 13.h3+=; 10.Ba3 Nd6 11.d5 Nd8 12.Qa4 b6 13.Rc1=) 10...Bb6 11.Bd5 Nd6 12.Nc2 h5 13.Ba3=.

7.c3 Bc5

8.a4 Nd6 A) 9.Qb3 Nc4 (9...Ne4; 9...Nc6; 9...b6) 10.Qc4 b6 11.Qd3 Qe6 12.a5 Ba6 13.Qf3–/+; B) 9.Bb3 Ne4 10.d4 (10.d3 Nf2 11.Rf2 Bf2 12.Kf2 d5 13.Ba3–/+; 10.Qc2 Nf2 11.Rf2 Bf2 12.Kf2 d5 13.Ba3–/+) 10...Bd6 11.Bc2 Ng5 12.Ng3 Qf7 13.Nf5–/+; C) 9.Bd5 c6 10.Bb3 (10.Ba2 Ne4 11.d4 Bb6 12.f3 Ng5 13.a5–+; 10.d4 cd5 11.dc5 Ne4 12.Qd5 Nc5 13.Na3–+) 10...Ne4 11.d4 ed4 12.Nd4 Bd4 13.cd4–/+; D) 9.Bd3–/+ D1) 9...0–0 10.Ng3 (10.Ba3 b6 11.Ng3 Na6 12.Qe2 Ba3 13.Na3–/+; 10.Qb3 Qf7 11.Bc2 Nc4 12.d4 Bb6 13.Na3–/+) 10...Nc6 11.Na3 Qf7 12.Bb1 Kh8 13.Nb5+=; D2) 9...Qe6 10.Bc2 (10.Nc1 b6 11.Nb3 Bb7 12.Re1 0–0 13.a5–/+; 10.Ba3 b6 11.Bc2 Ba6 12.d3 Ba3 13.Na3+=; 10.Ng3 Nc6 11.Bb5 a6 12.d4 ab5 13.dc5–/+; 10.Qc2 0–0 11.Nc1 b6 12.Nb3 Bb7 13.Re1–/+) 10...Nc4 11.Bc1 d5 12.d4 Be7 13.de5+=; D3) 9...a6 10.Bc2 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nc6 12.Nc4 b6 13.Nd6+=; 10.Ng3 b6 11.Bc2 Nc6 12.Bb3 Bb7 13.d4+=; 10.Nc1 Qf7 11.Nb3 Ba7 12.Ba3 Nc4 13.Bc4–/+; 10.a5 b5 11.ab6 Bb6 12.Ba3 Bb7 13.c4+=) 10...Nc6 11.d4 Bb6 12.Ba3 Na5 13.de5+=; D4) 9...b6 10.Na3 (10.Bc2 Bb7 11.Ng3 Nc6 12.d4 Nc4 13.Nf5–/+) 10...Bb7 11.Nb5 Nb5 12.ab5 a6 13.ba6+=; D5) 9...Nc6 10.Na3 (10.Bc2 Nc4 11.Bc1 Bb6 12.d4 d6 13.Bd3+=; 10.Ba3 Ba3 11.Na3 a6 12.Nc4 b6 13.Ng3–/+; 10.Nc1 Na5 11.Ba3 Ba3 12.Na3 a6 13.Qh5–/+; 10.Qc2 a6 11.Nc1 0–0 12.Nb3 Ba7 13.Ba3–/+) 10...a6 11.Bc2 0–0 12.d4 Bb6 13.Ng3+=.

8.a4 a5

9.Qc2 Bb6 (9...d6; 9...Ba7; 9...Nc6; 9...Na6) 10.d4 (10.Na3 0–0 11.d4 d6 12.Rab1 Nc6 13.d5+=; 10.Ng3 d6 11.Nf5 Bf5 12.ef5 Nc6 13.Bd5+=; 10.Bd5 d6 11.d4 c6 12.Bc4 Be6 13.d5+=; 10.d3 d6 11.Ng3 Nc6 12.Nd2 0–0 13.Rab1+=) 10...d6 11.Nd2 0–0 12.Rab1 Nc6 13.Bd5+=.

9.d3 d6 (9...0–0; 9...Bb6; 9...Nc6; 9...Ba7) 10.Ng3 (10.d4 Bb6 11.Ng3 Nc6 12.d5 Na7 13.Qh5+=; 10.Nd2 0–0 11.Ng3 Nc6 12.Nb3 Bb6 13.Nf5+=; 10.Qc2 0–0 11.d4 Bb6 12.Nd2 Nc6 13.d5+=; 10.Qb3 0–0 11.Nd2 Nc6 12.Rfb1 Rb8 13.Bd5+=) 10...Nc6 11.d4 Bb6 12.d5 Na7 13.Na3+=.

9.d4+= Bb6 (9...Ba7 10.Qb3 (10.Qd3 d6 11.Nd2 0–0 12.Rfb1 Nc6 13.Ng3+=; 10.Nd2 d6 11.f4 Nc6 12.Qb3 0–0 13.Rae1+=; 10.Bd5 d6 11.Ng3 Nc6 12.Na3 0–0 13.Rb1+=; 10.Bc1 0–0 11.Qd3 d6 12.Be3 Nd7 13.Bb3+=) 10...ed4 11.Nd4 0–0 12.Nd2 Nc6 13.Rab1=; 9...Nd6 10.Bd3 (10.Bd5; 10.Bb3; 10.Ba2) 10...Bb6 11.Ba3 Qe6 12.Nd2 Ba7 13.Ng3+=; 9...ed4 10.cd4 Bb4 11.Nbc3 c6 12.Ng3 d6 13.Na2=) 10.Ng3 (10.Nd2 d6 11.Bb5 c6 12.Bc4 f5 13.Ba3=; 10.Bd5 d6 11.Nd2 0–0 12.Nc4 Ra6 13.Qd3+=; 10.Qb3 d6 11.Nd2 0–0 12.f4 Bg4 13.h3+=; 10.Qd3 d6 11.Nd2 0–0 12.Rab1 Bd7 13.Bb3+=; 10.Qc2 d6 11.Nd2 0–0 12.Rab1 Nc6 13.Bd5+=) 10...g6 (10...d6 11.Nd2 (11.Qh5+= g6 12.Qe2 h5 13.h3+=) 11...Bd7 12.Be2 Nc6 13.Nc4=) 11.Na3 (11.Nd2 d6= 12.Rb1 h5 13.Bd5=) 11...Nc6 (11...h5 12.Bd5+= h4 13.Ne2=) 12.Nc2 (12.Bb3 d6 13.Nc4=) 12...Ncd8 (12...ed4 13.cd4 h5 14.Ne3+=; 12...d6 13.Ne3+=) 13.Ne3+= c6 14.Qb3 (14.Rb1 d6=) 14...Bc7 (14...Ba7 15.Rab1=) 15.Ba3 d6 16.f4 Be6 17.Rad1 (17.fe5 fe5 18.d5 Bd7=) 17...ef4 (17...Rb8 18.d5 Bd7 19.f5=) 18.Rf4 Bc4 19.Nc4 (worse is 19.Qc4 d5 20.Qb3 Qe6–+) 19...Ne6 (19...Rb8 20.e5 b5 21.ed6 bc4 A) 22.de7 Rb3 (22...cb3?! 23.Ne4 Ng5 24.Nf6 Kf7 25.Rff1=) 23.ed8Q Nd8 24.Re4 Kd7 25.Re7 Kc8–/+; B) 22.Re4 Qe4 23.Ne4 Rb3 24.Nf6 Kf8 25.dc7 Ra3 26.c8Q+–) 20.Qb7+/– 0–0 21.Rf2 Rfc8 (21...Qe8 22.Qb1+/– (22.Rf6?! Rb8 23.Qa7 Ra8=)) 22.Na5! Bd8 (22...Ra5 23.Qc8; 22...Ba5 23.Qe7) 23.d5 (23.Qe7 Be7 24.Nc4 Re8+–) 23...Qb7 (23...cd5 24.ed5 (worse is 24.Rd5 Qb7 25.Nb7 Bb6–/+) 24...Nf4 25.Bc1 (25.Rf4?! Qe3 26.Rf2 Ba5=) 25...Nd5 26.Rd5 (26.Qd5?! Ba5 27.Re2 Qc7=) 26...Qe1 27.Rf1+/–) 24.Nb7+– cd5 25.ed5 (worse is 25.Rd5 Bb6 26.Bb4 Nf4–/+; 25.Bd6?! de4 26.Nd8 Ned8 27.Ne4 f5 28.Nf6 Kg7 29.Ne8 Kh8+=; 25.Nd8?! Ned8 26.Rd5 Rc3 27.Bd6 Ra4+/–) 25...Nc5 (25...Ng7 26.Ne4 (26.Nd6?! Nd6 27.Bd6 Bb6+=; 26.Bd6?! Bb6+=) 26...Bb6 27.a5 (worse is 27.Ned6 Rc3 28.Nf7 Ra3–/+; 27.Nf6?! Kh8+–; 27.Bd6 f5 28.Bc5 fe4 29.Bb6 Rcb8+–) 27...Bf2 28.Kf2=) 26.Bc5 dc5 27.Nd8 (27.Ra2 Ba5 28.Ne4 f5 29.Nf6 Kg7+–) 27...Rd8 28.Ne4 (28.Rf6 Ra4 29.d6 Rc4+/–) 28...f5 (28...Ra4 29.Nf6 Kg7 30.Re1+–) 29.Nc5 Rdc8 30.Nb7 (30.Nd7 Rc3 31.Nb6 Ra6+–) 30...Rc3 31.d6 (31.Rb2 Ra3+–) 31...Rb3+/– 32.Nc5 Rc3 33.Ne6 Rc6 34.Ra2 (34.Rfd2!? Ra4 35.g3+=) 34...Nd6= 35.Nc7 ½–½. Ulyanov,Stadt – Pensa,Stadt, 1958.

9.Bd5 A) 9...d6 10.Ng3 (10.Qb3 c6 11.Bc4 0–0 12.d4 Ba7 13.Ng3+=; 10.Re1 0–0 11.d4 ed4 12.cd4 Bb4 13.Nbc3+=; 10.d4 Ba7 11.Nd2 0–0 12.Qc2 Nd7 13.Nc4+=) 10...0–0 11.d4 Bb6 12.Nd2 Nc6 13.Rb1+=; B) 9...Bb6 10.d4 (10.Na3 c6 11.Bb3 d6 12.Nc4 Bc7 13.Ng3=; 10.Ng3 d6 11.d4 0–0 12.Nd2 Nc6 13.Rb1+=; 10.d3 0–0 11.Ng3 d6 12.Qf3 c6 13.Bc4+=; 10.Bc1 0–0 11.d4 d6 12.Nd2 c6 13.Bc4+=) 10...d6 11.Nd2 c6 12.Bc4 f5 13.Ba3=; C) 9...0–0 10.Ng3 (10.d4 Bb6 11.Nd2 d6 12.Nc4 Ra6 13.Qd3+=; 10.Qc2 c6 11.Bc4 f5 12.d4 ed4 13.cd4+=; 10.Qb3 c6 11.Bc4 f5 12.d4 ed4 13.cd4+=) 10...d6 11.d4 Bb6 12.Nd2 Nc6 13.Nc4=; D) 9...Ba7 10.d3 (10.d4 d6 11.Ng3 Nc6 12.Na3 0–0 13.Rb1+=; 10.Ng3 d6 11.Nf5 Bf5 12.Bb7 Be4 13.Be4+=; 10.Qb3 Nc6 11.d4 0–0 12.Nd2 d6 13.f4+=) 10...d6 11.Ng3 c6 12.Bc4 f5 13.Nf5=; E) 9...c6 10.Bb3 (10.Ba2 0–0 11.Ng3 d6 12.d4 Bb6 13.Qf3+=; 10.Bf7 Qf7 11.d4 Be7 12.Ba3 d6 13.Nd2+=) 10...0–0 11.Ng3 d6 12.d4 Bb6 13.Qf3+=.

9.Ng3 A) 9...Nd6 10.Bd5 (10.Bb3; 10.Ba2; 10.Be2) 10...c6 11.Bb3 Na6 12.d4 Ba7 13.Nd2+=; B) 9...d6 10.d4 (10.d3 Nc6 11.d4 Bb6 12.Re1 0–0 13.d5+=; 10.Na3 0–0 11.d4 Bb6 12.Qh5 Qd7 13.Nc2+=; 10.Bd5 c6 11.Bc4 Be6 12.Be6 Qe6 13.Nf5=; 10.Re1 0–0 11.d4 Bb6 12.Qh5 g6 13.Qf3+=) 10...Bb6 11.Nd2 Bd7 12.Be2 Nc6 13.Nc4=.

8.d4 Bb6

9.a4 Ba5 10.Nd2 (10.Nc1; 10.Ng3; 10.Bc1; 10.Qd3) A) 10...Nc6 11.Bf7 (11.d5 Nb8 12.Nb3 Bb6 13.Ba3 d6 14.a5=; 11.Bd5 ed4 12.Nd4 Nd4 13.cd4 c6 14.Ba3=; 11.Ng3 Nd6 12.d5 Nd8 13.Bd3 b6 14.Ba3=; 11.Nb3 ed4 12.Ned4 Nd4 13.Nd4 Ne5 14.Bd5=) 11...Kf7 12.Nb3 ed4 13.Ned4 Nd4 14.Qd4+=; B) 10...ed4 11.Nd4 Ne5 12.Bd5 d6 13.Nf5 Qf8 14.Nb3+=; C) 10...Nd6 11.Ba3 (11.Bd5; 11.Ng3; 11.Bd3; 11.Rb1) 11...ed4 12.Nd4 Bc3 13.Nf5 Qe5 14.Bd6+/–; D) 10...a6 11.Bd5 (11.Nb3; 11.Ng3; 11.Rb1; 11.Bb3) 11...Bb6 12.a5 Ba7 13.Ng3 Nc6 14.Nf5+=.

9.a4 a6 10.a5= (10.Ng3 d6 (10...Nc6) 11.Nd2 (11.a5 Ba7 12.Nf5 Bf5 13.ef5 0–0 14.Re1+=; 11.Bc1 Nc6 12.a5 Ba7 13.d5 Ncd8 14.Re1=; 11.Re1 Nc6 12.a5 Na5 13.Ra5 Ba5 14.Qa4+=; 11.Bd5 Nc6 12.a5 Ba7 13.Nd2 0–0 14.Nf3+=) 11...Nc6 12.a5 Ba7 13.d5 Ncd8 14.Nf5=; 10.Nd2 Nc6 (10...d6; 10...Ba7; 10...0–0; 10...a5) 11.Ng3 (11.Bd5 Ba7 12.f4 0–0 13.Qb3 d6 14.Rab1+=; 11.Qc2 0–0 12.Nb3 Ba7 13.Rab1 d6 14.a5+=; 11.Rb1 0–0 12.Bd5 d6 13.Nc4 Ba7 14.Bc1+=; 11.Nb3 0–0 12.a5 Ba7 13.Ng3 d6 14.Qf3+=) 11...d6 12.a5 Ba7 13.d5 Ncd8 14.Nf5=; 10.Bd5 Nc6 (10...d6; 10...0–0; 10...a5; 10...Ng5) 11.f4 (11.Na3 Na5 12.Bc1 0–0 13.Be3 d6 14.Qd3+=; 11.Ng3 d6 12.a5 Ba7 13.Nd2 0–0 14.Nf3+=; 11.Nd2 0–0 12.Nc4 Ba7 13.Ng3 d6 14.Ne3=; 11.Qc2 0–0 12.Nd2 d6 13.Nc4 Ba7 14.Ne3+=) 11...ed4 12.cd4 0–0 13.Nd2 f5 14.e5=; 10.Bd3 Nc6 (10...d6; 10...0–0; 10...Ba7; 10...Qe6) 11.Ng3 (11.Nd2 0–0 12.Nc4 Ba7 13.d5 Ncd8 14.Ng3+=; 11.Na3 0–0 12.Nc4 Ba7 13.d5 Ncd8 14.Bc1+=; 11.d5 Na5 12.Ng3 d6 13.Nd2 0–0 14.Bc1+=; 11.Qc2 0–0 12.Nd2 ed4 13.cd4 Nb4 14.Ba3+=) 11...Qd8 12.d5 Na5 13.Nf5 g6 14.Ne3+=) 10...Ba7 11.Ng3 (11.Nd2 d6 12.Qa4 Bd7 13.Qb3 Nc6 14.f4+=; 11.Qd3 d6 12.Nd2 Nc6 13.Rfb1 0–0 14.Ng3+=; 11.Bc1 d6 12.Qa4 Bd7 13.Qb3 b5 14.ab6=; 11.Qc2 Nd6 12.Ba3 ed4 13.Nd4 Qe5 14.Bd5=; 11.Qb3 d6 12.Nd2 0–0 13.f4 Nc6 14.f5+=) 11...d6 12.f4 (12.Nd2 Nc6 13.d5 Ncd8 14.Nf5=) 12...ef4 (12...Nc6 13.fe5 Nce5 14.Bd5+=) 13.Rf4= Ne5 14.Bd5 c6 15.Bb3 Be6 16.Nf5 Bf5 17.ef5 Nf7 (17...d5 18.Rf1 Qd7 19.Kh1+=) 18.Nd2 (18.Rf1 0–0=) 18...d5= 19.Qf3 (19.Qe1 Qe1 20.Re1 Kd7 21.Ba3+/–) 19...0–0 (19...g5 20.fg6 hg6+=) 20.Ba3+– Qc7 21.Bf8 Kf8 22.Rh4 (22.c4 dc4 23.Bc4 Nd7+/–) 22...Ng5+/– 23.Qe2 (23.Qf2 Nd7+/–) 23...Qe5 (23...Nd7 24.Re1 Ne5 25.Nb1+/–) 24.Qf2 (24.Qd3 Nd7+/–) 24...Qd6+/– 25.Rg4 (25.Nf3 h6+/–) 25...Nd7 26.h4 (better is 26.Re1!?+/–) 26...h5+= 27.Rg5 fg5 28.hg5 Ne5 (28...Qe7=) 29.Qf4 (29.Qh4 Nf7 30.g6 Nh6+=) 29...Nf7 (29...Nc4 30.Qf2 Nd2 31.Qd2+=) 30.Qh4 (30.Qf3 Bb8 31.Nf1 Qf4=) 30...Qe7 31.Nf3? (better is 31.Re1!? Qg5 32.Nf3 Qh4 33.Nh4+=) 31...Qe3–/+ 32.Kh1 Qc3 33.Re1 Re8 (33...Qb3 34.g6 Qb4 35.gf7 Kf7 36.Qh5 Kg8 37.f6 Qe1 38.Ne1+–) 34.Re8 Ke8 35.g6? (35.Bd1 Qa5 36.f6 gf6 37.gf6 Qc3–/+) 35...Qc1 (better is 35...Qa1 36.Ng1 Nh6 37.f6 gf6 38.Qh5 Bd4 39.Bd1–+) 36.Kh2? (36.Ng1 Nh6 37.f6 gf6 38.Qf6–/+) 36...Bb8 37.g3 Nh6 38.Qh5 Qb2 39.Kh3 Qb3 40.f6 Kf8 (better is 40...Qd1–+) 41.Ne5 Be5 (better is 41...Bd6 42.f7 Ke7 43.Qg5 Ke6–+) 42.de5?? (42.Qe5 gf6 43.Qf6 Kg8 44.Kh4+=) 42...d4–+ 43.Kg2 Qc2 (better is 43...Qd5 44.Kf1–+) 44.Kh3 (44.Kf1 Qd3 45.Kf2 Qe4–+) 44...Qd3 (44...Qe4 45.g4 d3 46.Qg5 Ng4 47.fg7 Kg7 48.Qe7 Kg6 49.Qe8 Kg5 50.Qg8 Kf5 51.Qf7 Ke5 52.Qc7 Kd4 53.Qb6 Kc4 54.Qb1 Nf2 55.Kg3–+) 45.Kg2 Qd2 ½–½. Kaenel – Kernan, Dublin, 1976.

9.a4 Nc6 A) 10.Bd5 A1) 10...Nfd8 11.Nd2 (11.Re1; 11.Ng3; 11.f4; 11.Qc2) 11...ed4 12.cd4 d6 13.Nc4 Na5 14.Nf4=; A2) 10...Rb8 11.Ng3 (11.Nd2; 11.Qc2; 11.Na3; 11.Qb3) 11...Qf8 12.Na3 Na5 13.Nc4 Nc4 14.Bc4=; A3) 10...Ba5 11.Nd2 (11.Na3; 11.Nc1; 11.Qd3; 11.Ng3) 11...ed4 12.cd4 Nb4 13.Bf7 Qf7 14.Nb3+=; A4) 10...a5 11.Nd2 (11.Na3; 11.Ng3; 11.Qb3; 11.Bc1) 11...d6 12.Rb1 Ra6 13.Nc4 f5 14.Bc1=; A5) 10...Na5 11.Ng3 (11.Nd2+= d6 12.Nc4 0–0 13.Qd3 c6 14.Nb6+=; 11.f4 ed4 12.Nd4 d6 13.Nd2 c6 14.Bf7–/+; 11.Qd3 d6 12.Nd2 c6 13.Ba2 0–0 14.Rab1+=; 11.Re1 d6 12.Ng3 c6 13.Ba2 0–0 14.Qf3+=) 11...d6 12.Nd2 c6 13.Ba2 0–0 14.Qf3+=; B) 10.Nd2 Na5 (10...Rb8; 10...0–0; 10...Nh6; 10...a5) 11.Bd3 (11.Bd5 d6 12.Rb1 c6 13.Ba2 0–0 14.Ng3+=; 11.Ba2 d6 12.Re1 0–0 13.Qc2 Bg4 14.Nc4+=; 11.Qc2 0–0 12.Bd5 d6 13.Rab1 c6 14.Ba2+=; 11.Ng3 d6 12.Bd3 0–0 13.Qf3 Be6 14.d5+=) 11...d6 12.Rb1 0–0 13.f4 Bg4 14.h3+=; C) 10.Qd3 C1) 10...a6 11.Ng3 (11.Bc1 d6 12.Bd5 Bd7 13.Qg3 g6 14.Be3+=; 11.Bd5 ed4 12.Ba3 Qe5 13.Bc6 dc6 14.cd4+=; 11.Rd1 d6 12.Nd2 0–0 13.Bd5 ed4 14.Nd4+=; 11.Nd2 d6 12.Bd5 0–0 13.Nc4 Ba7 14.Ne3+=) 11...d6 12.Nd2 Na5 13.Bd5 0–0 14.Qf3+=; C2) 10...Rb8 11.Na3 (11.Bc1 d6 12.Be3 Na5 13.Nd2 0–0 14.Ba2+=; 11.Bd5 ed4 12.Nd4 Nfe5 13.Qd1 d6 14.Nf5+=; 11.Nd2 Na5 12.Bf7 Qf7 13.c4 ed4 14.Bd4+=; 11.Bb3 Na5 12.Ba2 d6 13.Nd2 Bg4 14.Nc4+=) 11...d6 12.Bd5 ed4 13.cd4 0–0 14.Nc4+=; C3) 10...0–0 11.Bd5 (11.Nd2 Na5 12.Bd5 d6 13.Nc4 c6 14.Nb6+=; 11.Bc1 d6 12.Re1 f5 13.ef5 Qf6 14.Ng3–/+; 11.Ng3 d6 12.Nd2 Na5 13.Ba2 Bd7 14.Nc4+=; 11.f4 d6 12.Nd2 Bg4 13.Rae1 Rae8 14.Bd5–/+) 11...ed4 12.Nd4 Re8 13.Ba3 Qd8 14.Nb3+=; C4) 10...d6 11.Ng3 (11.Nd2 Na5 12.Ba2 0–0 13.f4 Be6 14.Be6+=; 11.Bb5 a6 12.a5 Ba7 13.Bc4 0–0 14.Ng3+=; 11.Rd1 0–0 12.Nd2 Bg4 13.Nf3 f5 14.Ng3–/+; 11.Bd5 Na5 12.Nd2 c6 13.Ba2 0–0 14.Rab1+=) 11...Na5 12.Ba2 Bg4 13.Re1 0–0 14.Nf5+=; C5) 10...Na5 11.Ba2 (11.Nd2 d6 12.Bd5 c6 13.Ba2 0–0 14.Rab1+=; 11.Bd5 d6 12.Nd2 c6 13.Ba2 0–0 14.Rab1+=; 11.Ba3 d6 12.Bd5 Bg4 13.Ng3 c6 14.Ba2–/+; 11.Ng3 Nc4 12.Qc4 a5 13.Nf5 Nd6 14.Nd6+=) 11...d6 12.f4 Bg4 13.Nd2 c5 14.Rae1+=; D) 10.Qc2 D1) 10...Na5 11.Na3 (11.Nd2 d6 12.Bd3 0–0 13.Rab1 Bd7 14.f4–/+; 11.Ba2 d6 12.f4 c5 13.f5 Bd7 14.Bd5–/+; 11.Bd3 d6 12.Nd2 0–0 13.Rab1 Bd7 14.f4–/+; 11.Bd5 c6 12.Ba2 d6 13.Nd2 0–0 14.Rab1+=) 11...0–0 12.Ba2 Re8 13.Ng3 d6 14.Nc4+=; D2) 10...ed4 11.cd4 (11.Nd4 Nd6 12.Nc6 dc6 13.Nd2 Nc4 14.Nc4–/+; 11.Bf7 Qf7 12.cd4 0–0 13.d5 Na5 14.Nf4+=) 11...Nd6 12.Bd3 Nb4 13.Qd1 Ba5 14.Bc3+=; D3) 10...d6 11.a5 (11.Bd5 Na5 12.f4 c6 13.Ba2 ed4 14.cd4–/+; 11.f4 0–0 12.Bb5 Na5 13.Nd2 f5 14.Rae1+=; 11.Bb5 a6 12.a5 Ba7 13.Bd3 0–0 14.d5+=; 11.Nd2 0–0 12.Nb3 a5 13.Rab1 Bd7 14.Bd5+=) 11...Na5 12.Ra5 Ba5 13.Qa4 c6 14.Qa5+=; D4) 10...a6 11.Nd2 (11.Bd5 0–0 12.Nd2 d6 13.Nc4 Ba7 14.Ne3+=; 11.Ng3 Qd8 12.Qd3 d6 13.Nd2 0–0 14.Bd5+=; 11.Na3 Nd6 12.Rfe1 Nc4 13.Nc4 Ba7 14.d5+=; 11.Bb3 d6 12.Nd2 Na5 13.Ba2 0–0 14.Rae1+=) 11...0–0 12.Nb3 a5 13.Rab1 d6 14.Ng3+=; D5) 10...0–0 11.f4 (11.Nd2 d6 12.Bd5 Na5 13.Rab1 c6 14.Ba2+=; 11.Bd5 Na5 12.Nd2 c6 13.Ba2 d6 14.Nc4+=; 11.Bb5 a6 12.Bc6 dc6 13.a5 Ba7 14.Ba3–/+; 11.Qd3 d6 12.Bd5 ed4 13.Nd4 Nd4 14.cd4–/+) 11...d6 12.f5 a5 13.Nd2 Bd7 14.Rab1+=; E) 10.Ng3 E1) 10...Qf8 11.Nf5 (11.Bd5 a6 12.Na3 Ne7 13.Bb3 d6 14.f4=; 11.d5; 11.Be2; 11.Re1) 11...Ng5 12.Bd5 Rb8 13.de5 Ne5 14.Ba3+=; E2) 10...Nh6 11.Bd5 (11.Bb5; 11.Qh5) 11...Rb8 12.Bc1 Nf7 13.Be3 a6 14.de5+=; E3) 10...g6 11.Bd5 Rb8 12.Na3 Na5 13.Nc4 Nc4 14.Bc4=; E4) 10...Rb8 11.Bd5 (11.d5 Na5 12.Nf5 Qf8 13.Bb5 Bc5 14.Ba3+=; 11.Nf5 Qf8 12.f4 d6 13.fe5 de5 14.Ba3=; 11.Bd3 Qd8 12.d5 Na5 13.Qg4 g6 14.Nd2+=; 11.Ra3 g6 12.Bd5 h5 13.Ne2 h4 14.Nd2+=) 11...g6 12.Na3 Na5 13.Nc4 Nc4 14.Bc4=; E5) 10...a6 11.Nd2 (11.Nf5 Qf8 12.f4 d6 13.fe5 Bf5 14.ef5+=; 11.d5 Na5 12.Nf5 Qf8 13.Bd3 d6 14.Nd2+=; 11.Bd3 Qd8 12.d5 Ne7 13.a5 Ba7 14.Nd2+=; 11.Bd5 d6 12.a5 Ba7 13.Nd2 Rb8 14.Nf3+=) 11...d6 12.a5 Ba7 13.d5 Ncd8 14.Bc1=.

9.a4 ed4 A) 10.Nd4 A1) 10...0–0 11.Re1 (11.Qf3 Re8 12.Nd2 Kh8 13.Nf5 Qf8 14.a5+=; 11.Nd2 d6 12.a5 Bc5 13.Re1 Kh8 14.Nf5+=; 11.Bd5 Bd4 12.cd4 c6 13.Ba3 d6 14.Bc4+=; 11.Qd3 d6 12.a5 Bc5 13.Nd2 Kh8 14.f4+=) 11...d6 12.a5 Bc5 13.Nd2 Kh8 14.Nf5=; A2) 10...Qe5 11.Na3 (11.Nd2 0–0 12.Bd5 d6 13.Qb3 Na6 14.a5=; 11.Bd5 c6 12.a5 Bc7 13.f4 Qe7 14.Bb3=; 11.Re1 0–0 12.a5 Bc5 13.Nd2 Nc6 14.N2f3=; 11.Qd3 d6 12.a5 Bc5 13.Ba3 Ba3 14.Na3=) 11...Nd6 12.Qg4 g6 13.Nf3 Qe7 14.Bd5=; A3) 10...Nc6 11.Bd5 (11.Nd2 Nfe5 12.Nf5 Qf8 13.Bd5 g6 14.Nd4+=; 11.Nf5 Qf8 12.Bd5 Nfe5 13.Nd2 g6 14.Nd4+=; 11.Re1 Nfe5 12.Bd5 d6 13.Bc1 Bg4 14.Qd2–/+; 11.Nc6 dc6 12.a5 Bc5 13.Ba3 Bd6 14.Bf7+=) 11...Nfe5 12.f4 Ng6 13.Kh1 Nd4 14.cd4=; A4) 10...Ne5 11.Bd5 (11.Nf5 Qf8 12.Bd5 Nbc6 13.Nd2 g6 14.Nd4+=; 11.Bb3 d6 12.a5 Bc5 13.Nf5 Bf5 14.ef5+=; 11.Bb5 Nbc6 12.Nd2 0–0 13.Nc4 Qf7 14.Nb6+=; 11.Ba2 d6 12.Nf5 Bf5 13.ef5 Nbd7 14.a5+=) 11...d6 12.Nf5 Qf8 13.a5 Bc5 14.Qb3+=; A5) 10...d6 11.Nf5 (11.a5 Bc5 12.Nf5 Bf5 13.ef5 Ne5 14.Re1+=; 11.Re1 Ne5 12.Nf5 Qf8 13.Bb5 Nbc6 14.a5+=; 11.Nd2 Ne5 12.Nf5 Bf5 13.ef5 Nbd7 14.Re1+=; 11.Bd5 c6 12.Bb3 Ne5 13.a5 Bc5 14.Nd2+=) 11...Bf5 12.ef5 Ne5 13.Re1 Nbc6 14.Nd2+=; B) 10.cd4 B1) 10...Nd6 11.Ba3 (11.Nd2; 11.Bd3; 11.Bb3) 11...c5 12.Bd5 Na6 13.a5 Bc7 14.Nbc3+=; B2) 10...Ba5 11.Nbc3 (11.Ng3 Nc6 12.Bc3 d6 13.Re1 0–0 14.Qd2=; 11.f3 0–0 12.Nbc3 c6 13.Qd3 d6 14.Rac1+=; 11.Nf4 Qe4 12.Qh5 0–0 13.Bd3 g6 14.Qh7=; 11.Qc2 Nc6 12.Nbc3 Nb4 13.Qb1 Nd6 14.Bb3=) 11...Nc6 12.Rb1 0–0 13.Ng3 d6 14.Nd5=; B3) 10...a5 11.Nf4 (11.Nbc3; 11.Ng3; 11.Nd2; 11.Re1) 11...Qb4 12.Bf7 Kf7 13.Ba3 Qc4 14.Qh5+–; B4) 10...Nc6 11.Ng3 (11.Nd2 0–0 12.Nb3 a5 13.Ng3 Nb4 14.Qh5+=; 11.Re1 0–0 12.Bd5 Ba5 13.Bc3 Nb4 14.Ng3=; 11.Bd5 a5 12.Re1 0–0 13.Nd2 d6 14.Nc4=; 11.Bc3) 11...Nd6 12.Bd5 Rb8 13.Re1 Nf7 14.Bc3+=; B5) 10...c6 11.Re1 (11.Nbc3 0–0 12.Re1 Bc7 13.Qb3 d6 14.Ng3=; 11.Qb3 Ng5 12.f3 d6 13.a5 Bc7 14.Nbc3=; 11.Nd2 Ba5 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 0–0 14.Qh5=; 11.Ng3 d6 12.a5 Bc7 13.Re1 0–0 14.d5=) 11...0–0 12.Nbc3 Bc7 13.Qd3 d6 14.Ng3=.

9.Ng3 d6 10.a4 a5 11.Nd2+=.

9.Ng3 g6 10.a4 (10.f4 d6+=) 10...a5 (10...Nc6 11.Bd5 a5 12.Na3=) 11.Na3 (11.f4 Nd6 12.Bb3 Nc6=) 11...Nc6 (11...d6 12.Bb5 c6 13.Bd3=) 12.Nc2 Ncd8 (12...d6 13.Ne3 Ba7 14.Nd5+=) 13.Ne3+= c6 14.Ba3 (14.Rb1 d6+=) 14...d6= 15.Bb3 (15.Rb1 Ba7=) 15...Be6 (15...Ne6 16.Rb1 Ba7 17.d5=) 16.d5 Bd7 (16...Bc8 17.Nc4 Bc7 18.Rb1=) 17.Nc4 Bc7 18.Qd2 (18.Rb1 c5=) 18...c5 (18...Rb8 19.Rfb1=) 19.Ne3 (19.Bc1 0–0=) 19...0–0 (19...h5 20.h4=) 20.c4 (20.Bc1 b5=) 20...Nh6 (20...h5 21.f4+=) 21.Bb2= Ndf7 22.Qc3 (22.Rab1 Rae8=) 22...Rae8 (22...Ng4 23.Ng4 Bg4 24.Rab1=) 23.h3 (23.Bc2 Ng4=) 23...b6 (23...f5 24.ef5 Nf5 25.Ngf5 gf5 26.f4+=) 24.Bc2 ½–½. Sternik,Ryszard – Wilk, corr Poland, 1994.

9.a4 a5

10.Qb3 A) 10...d6 11.Bd5 (11.Nd2 0–0 12.f4 Bg4 13.h3 Be2 14.Be2+=; 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.Nd2 0–0 14.Rab1+=; 11.f4 Nc6 12.Nd2 Bg4 13.Nf3 0–0 14.Bd5+=; 11.Ng3 0–0 12.Nd2 Nc6 13.Rae1 ed4 14.Nf5+=) 11...Nc6 12.Nd2 0–0 13.Rae1 Re8 14.Nc4+=; B) 10...Ng5 11.Ng3 (11.Nd2; 11.Bd5; 11.Bd3; 11.f3) 11...d6 12.Nd2 Nc6 13.Bb5 ed4 14.cd4=; C) 10...Nc6 11.Na3 (11.d5 Na7 12.Nd2 0–0 13.Bd3 Bc5 14.Nc4+=; 11.Bd5 d6 12.Nd2 0–0 13.Rae1 Re8 14.Nc4+=; 11.Bd3 ed4 12.cd4 Qb4 13.Bc4 Nd6 14.Qb4–/+; 11.Nd2 0–0 12.f4 d6 13.fe5 Nce5 14.Nf4+=) 11...Nd6 12.Bd5 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Nab5=; D) 10...Na6 11.Ng3 (11.Nd2 0–0 12.Ng3 d6 13.f4 ed4 14.cd4+=; 11.Bd5 d6 12.Nd2 ed4 13.cd4 Nb4 14.Nf4=; 11.Bc1 Nd6 12.Ba3 ed4 13.cd4 Nb4 14.Bb4+=; 11.Ba3 d6 12.Bb5 Kd8 13.Nd2 Bg4 14.Qb2=) 11...d6 12.Bb5 Kf8 13.Nd2 h5 14.Nc4=; E) 10...0–0 11.Bd5 (11.Nd2 d6 12.f4 Bg4 13.fe5 fe5 14.Rf2+=; 11.Ng3 d6 12.Nd2 Nc6 13.d5 Ncd8 14.Bc1+=; 11.Re1 Nc6 12.Nd2 d6 13.d5 Nb8 14.Ng3+=; 11.Qc2 d6 12.Nd2 Nc6 13.Rab1 ed4 14.Nd4+=) 11...Nc6 12.Nd2 d6 13.Rae1 Re8 14.Nc4+=.

10.Qc2 A) 10...0–0 11.Bc1 (11.Nd2 d6 12.Rab1 Nc6 13.Bd5 ed4 14.Nd4+=; 11.f4 Nc6 12.Nd2 d6 13.f5 Bd7 14.Rab1+=; 11.Na3 d6 12.Rab1 Nc6 13.d5 Ncd8 14.Bc1+=; 11.Ra3 Nc6 12.Nd2 d6 13.Rb1 f5 14.ef5+=) 11...Nc6 12.d5 Na7 13.Nd2 Bc5 14.Nb3=; B) 10...Nc6 11.Na3 (11.d5 Ncd8 12.Nd2 0–0 13.Ng3 d6 14.Nf5+=; 11.Bd5 d6 12.Nd2 0–0 13.Nc4 Ra6 14.Rab1+=; 11.Ng3 d6 12.d5 Na7 13.Bc1 0–0 14.Re1+=; 11.Nd2 0–0 12.Rad1 d6 13.Bd5 ed4 14.Nd4+=) 11...0–0 12.Bd5 ed4 13.Nd4 Re8 14.Rab1=; C) 10...Nd6 11.Ba3 (11.Bd3 ed4 12.cd4 Nc6 13.Bc3 0–0 14.Nd2=; 11.Nd2 Nc4 12.Nc4 Ra6 13.Rfb1 d6 14.Bc1+=) 11...ed4 12.Nd4 c5 13.Nf5 Nf5 14.ef5=; D) 10...Na6 11.Qb3 (11.Na3 0–0 12.Bd5 c6 13.Nc4 Bc7 14.Ba3+=; 11.Rd1 d6 12.Nd2 0–0 13.Rab1 Bg4 14.h3+=; 11.f3 0–0 12.Nd2 ed4 13.cd4 Nb4 14.Qb3+=; 11.Nd2 0–0 12.Bd5 c6 13.Bc4 d6 14.Rab1=) 11...Nd6 12.Nd2 ed4 13.cd4 Ne4 14.Ne4=; E) 10...d6 11.Bc1 (11.f4 Nc6 12.fe5 de5 13.Bd5 Bd7 14.Qb3–/+; 11.Nd2 0–0 12.Rab1 Nc6 13.Bd5 ed4 14.Nd4+=; 11.Na3 0–0 12.Rab1 Nc6 13.d5 Na7 14.Bd3+=; 11.Qd3 0–0 12.Nd2 Nc6 13.Rae1 Bd7 14.Bb3+=) 11...0–0 12.Nd2 Nc6 13.d5 Ncd8 14.Ng3+=.

10.Nd2 A) 10...d6 11.Rb1 (11.Bd5 0–0 12.Nc4 Ra6 13.Qd3 c6 14.Bf7+=; 11.Qb3 0–0 12.f4 Bg4 13.h3 Be2 14.Be2+=; 11.f4 0–0 12.f5 Bd7 13.Rb1 Bc6 14.Qc2+=; 11.Ba3 Bg4 12.f3 Be6 13.Qb3 Nd8 14.Be6+=) 11...0–0 12.Bd5 ed4 13.Nd4 Na6 14.Nf5=; B) 10...Nc6 11.Rb1 (11.d5 Nb8 12.Ba3 d6 13.Bb5 c6 14.dc6=; 11.Ng3 Qf8 12.Nf5 d6 13.Rb1 Ne7 14.Ne3=; 11.Bb5 0–0 12.Ng3 ed4 13.Nf5 Qd8 14.Qg4+=; 11.Bd5 d6 12.Rb1 Ra6 13.Nc4 f5 14.Bc1=) 11...d6 12.Bd5 Ra6 13.Nc4 f5 14.Bc1=; C) 10...Ra7 11.Bd3 (11.Rb1 d6 12.Bd5 Be6 13.Be6 Qe6 14.d5=; 11.Bb5 c6 12.Bc4 d6 13.Qb3 Bc7 14.f4=; 11.Bd5 d6 12.Nc4 Ra6 13.Rb1 Be6 14.Ne3=; 11.f4 d6 12.Bd5 Be6 13.Qb3 Bd5 14.Qd5+=) 11...d6 12.Nc4 Nd7 13.Ng3 0–0 14.Nf5=; D) 10...Ng5 11.Bd5 (11.Rb1 d6 12.Ng3 Nf7 13.Bb5 c6 14.Bc4=; 11.Bd3 ed4 12.cd4 Nc6 13.Nc4 Ba7 14.Ne3=; 11.Qc2 Nc6 12.Bd5 ed4 13.Nd4 Ne6 14.Nf5=; 11.Ng3 d6 12.Rb1 Nc6 13.f4 ef4 14.Rf4=) 11...c6 12.Bc4 d6 13.Ng3 Be6 14.Be6=; E) 10...0–0 11.Rb1 (11.Bd5 d6 12.Nc4 Ra6 13.Qd3 c6 14.Bf7+=; 11.Qb3 d6 12.f4 Bg4 13.h3 Be2 14.Be2+=; 11.Rc1 d6 12.Ng3 Nc6 13.d5 Na7 14.Rb1+=; 11.Ng3 d6 12.Rb1 Nc6 13.Bd5 Ra6 14.Nc4=) 11...d6 12.Ng3 Nc6 13.Bd5 Ra6 14.Nc4=.

10.Qd3 A) 10...Nc6 11.Na3 (11.Nd2 0–0 12.Bd5 ed4 13.Nd4 Bd4 14.cd4+=; 11.Bc1 ed4 12.cd4 Nb4 13.Qb3 Nd6 14.Nd2–/+; 11.d5 Na7 12.Nd2 d6 13.Qg3 0–0 14.Bd3+=; 11.Ng3 d6 12.Nd2 0–0 13.Rab1 Bg4 14.Rfe1+=) 11...0–0 12.Nc2 Re8 13.Ng3 d6 14.Ne3=; B) 10...0–0 11.Ng3 (11.f4 d6 12.Nd2 Nc6 13.Rae1 Bg4 14.Rf2+=; 11.Bc1 d6 12.Nd2 Nc6 13.d5 Na7 14.Ng3+=; 11.Nd2 d6 12.Rab1 Bd7 13.Bb3 Be6 14.Bc1+=; 11.Qf3 d6 12.Ng3 Nc6 13.Rd1 Kh8 14.d5+=) 11...d6 12.Nd2 Bg4 13.Rab1 Ra7 14.Bc1+=; C) 10...Ra7 11.Qg3 (11.Na3 d6 12.Rab1 0–0 13.Bc1 Be6 14.Be3=; 11.Nd2 d6 12.Rab1 0–0 13.f4 Bd7 14.Bb3+=; 11.Bc1 Nc6 12.d5 Nb8 13.Na3 d6 14.Ng3=; 11.Rd1 d6 12.Na3 0–0 13.Bc1 Re8 14.Nb5+=) 11...Ng5 12.Nd2 d6 13.f4 Ne6 14.f5=; D) 10...Na6 11.Na3 (11.Bc1 ed4 12.cd4 Nb4 13.Qb3 Nd6 14.Nd2–/+; 11.Nd2 0–0 12.f4 d6 13.Qg3 Be6 14.Bb5+=; 11.Rd1 ed4 12.Ba3 Ne5 13.Be7 Nd3 14.Rd3–/+; 11.Ng3 d6 12.Nd2 0–0 13.Qf3 Kh8 14.Nf5+=) 11...ed4 12.cd4 Nb4 13.Qb3 Nd6 14.Ng3=; E) 10...d6 11.Bc1 (11.Nd2 0–0 12.Rab1 Bd7 13.Bb3 Be6 14.Bc1+=; 11.Qg3 0–0 12.Nd2 f5 13.Rae1 Bd7 14.de5+=; 11.Ng3 0–0 12.Bc1 Na6 13.Be3 ed4 14.cd4+=; 11.Na3 0–0 12.Rab1 Bg4 13.Bd5 c6 14.Bf7+=) 11...Nc6 12.d5 Ncd8 13.Ng3 0–0 14.Nd2+=.

10.Bd5 A) 10...0–0 11.Ng3 (11.Na3 d6 12.Nc4 Ra6 13.Qd3 c6 14.Bf7+=; 11.Qb3 Nc6 12.Nd2 d6 13.Rae1 Re8 14.Nc4+=; 11.Ba3 d6 12.Nd2 ed4 13.Nc4 d3 14.Ng3=; 11.Nd2 d6 12.Nc4 Ra6 13.Qd3 c6 14.Bf7+=) 11...d6 12.Nd2 Nc6 13.Nc4 Ra6 14.Ne3=; B) 10...Nc6 11.Na3 (11.Nd2 d6 12.Nc4 Ra6 13.Rb1 f5 14.Bc1=; 11.Qc2 d6 12.Nd2 0–0 13.Nc4 Ra6 14.Rab1+=; 11.Ng3 d6 12.Nd2 ed4 13.cd4 Nb4 14.Bb3=; 11.Qb3 d6 12.Nd2 0–0 13.Rae1 Re8 14.Nc4+=) 11...d6 12.Nc4 Ra6 13.Rb1 f5 14.Bc1=; C) 10...Ra6 11.Nd2 (11.f4 0–0 12.Qd3 d6 13.f5 Nc6 14.Qg3+=; 11.Bc4 Ra7 12.Nd2 d6 13.Rb1 0–0 14.Ng3+=; 11.Ng3 d6 12.Nd2 0–0 13.Qf3 Nc6 14.Bc4+=; 11.Bc1 Nc6 12.Ng3 d6 13.Bc4 Ra8 14.d5+=) 11...d6 12.Rb1 0–0 13.Bc1 ed4 14.Nd4=; D) 10...Ra7 11.Nd2 (11.Na3 d6 12.Nc4 Ra6 13.Rb1 Be6 14.Ne3=; 11.f4 ed4 12.cd4 Nc6 13.Nd2 Nb4 14.Ba3=; 11.Qb3 d6 12.Nd2 Nc6 13.Nc4 Ra6 14.Rab1=; 11.Ng3 d6 12.Nd2 c6 13.Qb3 Bc7 14.Bc4=) 11...d6 12.Nc4 Ra6 13.Rb1 Be6 14.Ne3=; E) 10...d6 11.Ng3 (11.Qb3 Nc6 12.Nd2 0–0 13.Rae1 Re8 14.Nc4+=; 11.Bc1 0–0 12.Nd2 c6 13.Bc4 f5 14.de5+=; 11.Na3 c6 12.Bb3 0–0 13.Nc4 Bc7 14.Ng3+=; 11.Nd2 0–0 12.Nc4 Ra6 13.Qd3 c6 14.Bf7+=) 11...0–0 12.Nd2 Nc6 13.Rb1 Ra6 14.Nc4=.

10.f4 Nc6 11.Kh1 ed4 12.Nd4 Nd4 (12...d6 13.Nf5 Bf5 14.ef5+=) 13.cd4 Qb4 (13...0–0 14.Qd3=) 14.Bf7 (14.Qc2!? Qd6 15.Na3=) 14...Kf7+= 15.Qh5 g6 16.Qd5 Kg7 17.Bc3 c6 18.Qa2 Qe7 19.e5 (19.Nd2 Bc7+=) 19...d5–/+ 20.ed6 (20.Qb3 Ra6–/+) 20...Qd6 21.Na3 Be6 22.Qb2 (22.Nc4!? Bc4 23.Qc4–/+) 22...Bc7–+ 23.Qf2 (23.Rae1 Rhd8–/+) 23...Bd5 24.Qh4 (24.Nc2 Rhe8–+) 24...Rae8 25.Nc2 g5 (25...Re2!? 26.Rf2 Rhe8 27.Rb1–+) 26.fg5 fg5 27.Qg5 Qg6 28.Rf5 Re2 (better is 28...Bd8 29.Qg6 Kg6–/+) 29.Ne1? (29.Ne3 Bd8 30.Qg6 Kg6–/+) 29...Rhe8 (29...Qg5 30.Rg5 Kf6 31.Rh5–+) 30.Nf3 R8e3 31.Bd2 (31.Rc1 Qg5 32.Rg5 Kf6 33.Rd5 cd5–+) 31...Rf3! 32.Rd5 (32.Rf3 Bf3) 32...cd5 33.gf3 Rh2 34.Kg1 Rd2 (34...Rd2 35.Qg6 Kg6–+) 0–1. Dzuris,Ivan – Thystrup,Preben, corr ICCF TT–2–86–1, 1987.

6.c3 Bc5

7.0–0 Nc6 8.d4 Bb6 9.Bd5+=.

7.0–0 g6 8.Ng3 Nf7 9.d4 Bb6 10.a4 a5 11.Na3 Nc6 12.Nc2 ed4 13.cd4 Nb4 14.Re1 0–0 15.Kh1 c6 16.Ba3 c5 17.e5 d5 (17...fe5 18.Re5 Qh4 19.Bf7 Kf7 20.dc5 Bc7+/–) 18.ed6+= Qd6 19.Ne4 Qd8 20.Qb1 Bf5 21.dc5 (worse is 21.Bb4 A) worse is 21...ab4 22.dc5 Be4 23.cb6+= (worse is 23.Re4 Bc5 24.Re2 Qa5+=); B) 21...cb4 22.Qb3 Rc8+= (22...Bd4? 23.Rad1+–)) 21...Be4 22.Re4 Bc5 23.Nb4 (23.Bb4?! ab4 24.Re2 Qa5+=) 23...ab4 24.Bb4 Qb6 (24...b6!?+/–) 25.Bc5+– Qc5 26.Qb7 Ra7 27.Qb2 Kg7 28.Qd4 Qc7 29.Bf1 Rd8 30.Qb2 Qa5 31.Kg1 Rd2 32.Qb4 f5 33.Rd4 Rc2 34.Qa5 Ra5 35.Bb5 Rb2 36.Re1 1–0. Korneev – Rushakov, Cupt. DDR, 1985.

7.d4 ed4–/+ 8.0–0 dc3 9.Nbc3 c6 10.Nf4. Mujvid – Tarakanov, 1962.

6.Ng3 d6

7.c3 Ba5 8.0–0 Bb6 9.d4 d6 10.Bc1 Nf7 11.a4 a6 12.a5 Ba7 13.Qb3 (13.Qa4 Nc6 14.d5+/–) 13...ed4–/+ 14.f4 (14.Bd5 c6 15.Qa4 dc3 16.Nc3 Nd7 17.Bf7 Kf7–/+) 14...Nd7 15.Kh1 Nc5 16.Qd1 (16.Bf7 Qf7 17.Qf7 Kf7 18.cd4 Nb3–+) 16...dc3 (16...Ne4!? 17.cd4 Ng3 18.hg3–+) 17.Nc3 c6 18.Bf7 Kf7 19.e5 (19.Rb1 Kg7–/+) 19...d5 (19...de5!? 20.fe5 Qe5 21.Qf3–+) 20.ef6 Qf6 21.f5?? (21.Be3 Nd7 22.Ba7 Ra7= (22...Qc3?? 23.Bd4 Qb4 24.Bh8+–)) 21...Bf5 (better is 21...Qc3 22.fg6 Ke8 23.Re1 Be6–+) 22.Nf5 gf5 23.Qh5 Ke6 24.Bb2 Qg6 25.Rae1 Kd7 26.Qh3 Rhf8 27.Ba3 Rae8 (better is 27...Rad8–+) 28.Ne2? (better is 28.Re8 Qe8 29.Rf5 Rf5 30.Qf5 Kd8 31.Qf2–+) 28...Ne4 (28...Qg4 29.Bc5 Qh3 (worse is 29...Bc5 30.Qd3–+) 30.Bf8 Qg4–+ (30...Rf8?! 31.gh3 b5 32.Kg2+=)) 29.Bf8+= Nf2 30.Rf2 Bf2 31.Qb3? (31.Rb1 Re2 32.Rb7 Kc8 33.Rb1–+) 31...Kc8 (31...Be1 32.Qb7 Kd8 33.Qb8 Kd7 34.Qb7 Kd8 35.Qb8 Kd7 36.Qb7=) 32.Rb1+= Do you see the mate threat? 32...Qf7 33.Qf3 Ba7 34.Bb4 Qe6 35.Ng3 c5 36.Re1 (36.Rc1 Qe3 37.Qe3 Re3 38.Nf5 c4 39.Ne3 Be3+–) 36...Qd7? (36...Qe1 37.Be1 Re1 38.Nf1 Re5+/–) 37.Re8+– Qe8 38.Qf5 Qd7 39.Qf8 Qd8 40.Bc5 (40.Bc5 Qf8 41.Bf8+/–) 1–0. Gross,Wilhelm – Fischer,A, corr T50E, 1988.

7.c3 Ba5?? 8.Qa4+– Nc6 9.Bb5 0–0 (9...Bd7 10.Bc6 Bc6 11.Qa5+–) 10.Bc6 Bb6 (10...bc6 11.Qa5 f5 12.Qa4+–) 11.Bd5 Kh8 12.d3 (12.d4 f5 13.Nd2 c6+–) 12...f5 13.ef5 Bf5 (13...Nf5 14.Nf5 Bf5 15.Qc2+/– (worse is 15.Bb7 Rab8+=)) 14.Nf5+– (14.Bb7?! Bf2 15.Ke2 Bg4 16.Bf3 Bf3 17.gf3 Bb6+/–) 14...Nf5 15.Qc2 (15.Ba3 c6 16.Bf3 Nh4+/–) 15...c6+/– 16.Bf3 (16.Be4 Bc5+–) 16...d5 (better is 16...Nh4!? 17.Nd2 Qg5+=) 17.Ba3 Bc5 18.Bc5 Qc5 19.Nd2 Rae8 (19...b6 20.Qb2+–) 20.0–0 Nh4 (20...Qd6 21.Bg4+–) 21.Rab1 (21.Bh5 Re7+–) 21...Qe7 22.Kh1 (22.Bg4 Qg5 23.Qd1 b5+–) 22...Rf6 (22...Qg5 23.Rg1 b6 24.c4+–) 23.Rb4 (23.Qa4 Rg6+–) 23...Ng6 (23...Nf5 24.Rfb1 b6 25.a4+–) 24.Rfb1 (24.Bh5 c5 25.Rbb1 b6+–) 24...b6 25.Rg4 (25.a4 Qc5 26.Nb3 Qf8+/–) 25...Ref8 (25...Qf7 26.Re1+–) 26.Re1 Nf4 27.Bd1 Rh6 28.Nf3 Ng6 (28...Re6 29.Kg1+–) 29.Qd2 Qd7 (better is 29...Qf6+–) 30.Ne5 (30.Rg5 Qd8+–) 30...Ne5 31.Re5 Rhf6 (31...Re6 32.Re6 Qe6 33.Rg3+–) 32.Bf3 Qc7 (32...Re6 33.Rgg5 Qd6 34.d4+–) 33.Qe3 (33.Qe3 Qd6 34.c4+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

7.c3 Qc5 8.Bd5 Ba5 9.Ba3=.

7.c3 Bc5

8.d4 ed4 9.cd4= Bb4 (9...Bb6 10.Nc3=) 10.Nc3 (10.Kf1 c6=) 10...Nf5 (10...c6 11.0–0=) 11.Qa4 (11.0–0 Ng3 12.Nd5 Qf8 13.fg3 Ba5 14.Nf6 gf6 15.Qh5 Kd8 16.Qa5 Qe7+/–) 11...Nc6 12.d5?? (12.Nf5 Bf5 13.0–0 Bc3 14.ef5 Bb2 15.Rae1 Bd4 16.Ba6+/–) 12...Bc3?? (better is 12...Ng3 13.hg3 Qe4 14.Kf1 Qc4 15.Kg1 Bd7–+ (15...Bc3 16.Qc4 Bb2 17.Rb1+/–)) 13.Bc3+= Ng3 14.hg3 Bd7 15.dc6 Bc6 (15...Qe4!? 16.Kd2 Qc6 17.Rae1 Kf8+=) 16.Bb5+– Bb5 17.Qb5 c6 18.Qh5 Kd7 (18...Kf8 19.Qf5+–) 19.Qe2 (19.0–0–0 Kc7+–) 19...Rae8 20.f3 (20.Qg4 Kc7 21.0–0–0+–) 20...f5 (20...d5 21.Qe3 b6 22.Rd1+/–) 21.0–0 (21.Qb2 Kc8 22.Bg7+/–) 21...fe4+= 22.Qe4 (22.fe4!? Qe4 23.Rf7 Kc8 24.Qe4 Re4 25.Rg7+/–) 22...Qe4= 23.fe4 Re4 24.Kh2 (better is 24.Rf7!? Re7 25.Re7 Ke7 26.Bg7=) 24...Re7–/+ 25.Rf2 (better is 25.Rae1 Rhe8 26.Re7 Re7 27.Rf8–/+) 25...d5 (25...Rhe8 26.g4–/+) 26.Raf1 (26.Bb4 Re4 27.Rf7 Kc8 28.Bd6+/–) 26...Rg8?? (better is 26...c5–+) 27.Bb4= (27.Bb4 Re6 28.Rf7 Kc8 29.Bc3=). Suess,Stefan – Richter, corr, 1988.

8.d4 Bb6

9.a4 c6 10.0–0 (10.a5 Bc7=) 10...Be6 (10...Bg4 11.f3 ed4 12.cd4=) 11.Nd2 (11.Be6 Qe6 12.a5 Bc7=) 11...Qf7 (11...d5 12.a5 Bd4 13.ed5 Bg4=) 12.Qb3 (12.Be6!? Qe6 13.Qh5 Nf7 14.Nf5=) 12...d5–/+ 13.ed5 cd5 14.Bb5 Nc6 15.a5 Bd8 16.Ba3 (16.f4 ef4 17.Ne2 a6 18.Nf4 ab5 19.Ne6 Qe6+/–) 16...Ba5 17.f4 ef4 18.Rfe1 (18.Rf4 Qc7 19.Rf2 Kd8–/+) 18...Qd7 (better is 18...Kd8 19.Ne2 Bc7–+) 19.Nge4?? (better is 19.Nh5 Kf7 20.Nf4+=) 19...de4–+ 20.Re4 0–0–0 21.Re6 Qd5 22.Rc6 bc6 23.Bc4 Qh5 24.Bc5 Ng4 25.Nf3 (25.Ra5 Qh2 26.Kf1 Ne3 27.Ke1 Qg3 28.Ke2 Nc4 29.Qc4 Rde8 (29...Qg2?! 30.Kd1+=) 30.Kd1 Re1 31.Kc2 Qg4 (31...Qg2 32.Ra7 Qg6 33.Kb2+–) 32.Qa6 Kd8 33.Qc6 Qd1 34.Kd3 Re3 35.Kc4 Qg4 36.Ra7 Rc3 37.Kc3 Qg3 38.Kc4 Qc3 39.Kc3 f3 40.Qd7) 25...Rd5 26.Ra5 The mate threat is Ba6 26...Qe8 27.Ba6 (27.Bd5?? Qe3 28.Kh1 Qc1 29.Qd1 Qd1 30.Ne1 Qe1) 27...Kd7 28.Qb7 Ke6 29.Bc4 Ne3 30.Bd5 Nd5 31.c4 Ne3 32.d5! (worse is 32.Qg7 Nc4 33.Ra7 Rg8 34.Qh7 Nd6+–) 32...Kf5 (32...cd5 33.Be3) 33.Ra7 cd5 34.cd5 g6 35.h3 (35.h3 Nc2 36.Qg7+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Tosic,Tomislav, corr SSKK teams, 1990.

9.a4 Nc6 10.0–0+=.

9.a4 Nc6 10.a5! Ba5 11.d5. Myrberg.

9.a4 Nc6 10.a5 Na5 11.Ra5 Ba5 12.Qa4 c6 13.Qa5=.

9.Bc1 Nf7=+.

9.Bc1 Bg4 10.f3 Bd7=.

9.a4 a5

10.0–0 Be6 11.Na3 0–0+= 12.Qb3 Re8 13.Nc2 Bc4 14.Qc4 Qe6 15.Qb5 Nd7 16.Rfe1 (16.d5 Qf7+=) 16...c6–/+ 17.Qe2 d5 18.ed5 Qd5 19.c4 Qf7 20.de5 (20.Qd3 ed4 21.Bd4 Bd4 22.Qd4 Ne5–/+) 20...Ne5 21.Be5 Re5 (worse is 21...fe5 22.Ne4 Bd4 23.Nd6+=) 22.Qd3 Re1 23.Re1 Ng4 24.Ne3 (24.Re2!?–/+) 24...Be3–+ 25.fe3 Ne5 26.Qb3 Nc4 27.Rb1 (27.Rc1 b5!–+) 27...Rb8 28.Rc1 b5 29.ab5 (29.Nf5 Qe8–+) 29...cb5 30.Ra1 b4 (30...Qc7 31.Qd3–+) 31.Nf1 Rd8 32.Rc1 Nb6 33.Qb2 Qd5 34.Qe2 Qd3 (34...a4 35.e4 Qd3 36.Qe1–+) 35.Qa2 Rd5 36.Qe2 (36.Rc6 b3 37.Qa3–+) 36...Qe2 (36...Qe2 37.e4 Qe4–+) 0–1. Scholz,G – Kowalevsky,EF, corr ICCF EU/M/GT/059 (year?).

10.0–0 Be6 11.Nd2 Nd7 12.Qb3 Bf7 13.Rfe1 (13.Bf7 Nf7 14.Nf5 Qf8=) 13...0–0+= 14.Qc2 (14.Qc2 Bc4 15.Nc4+=). Schirmer,Michael – Shishkin,VA, corr ICCF WT–H–838, 1992.

10.0–0 Be6 11.Be6 Qe6 12.Bc1 Ng8=.

10.Qb3 Nc6 11.Bd5 Nd8 (11...Bd7 12.Qd1–/+) 12.0–0+= Be6 13.f4 Bd5 14.Qd5. Nikrovich – Neiderwitz, Minsk, 1963.

10.Bc1 Nf7+=.

10.Nd2 Nc6 11.d5 Na7 12.Be2+=.

10.Nd2 ed4 11.0–0 (11.Qh5!? Kd8 12.cd4+=) 11...dc3–/+ 12.Bc3 Nc6 13.Qb3 Nf7 (13...Bc5 14.Rae1–/+) 14.Nf3 (14.Nf5 Bf5 15.ef5 Nfe5–/+) 14...0–0 15.Kh1 (15.Bd5 Nce5–/+) 15...Kh8 16.Nh4 Nh6 17.Rae1 Ne5 18.Ngf5 Nf5 (18...Bf5 19.Nf5 Nf5 20.ef5–/+) 19.ef5 Qd8 (better is 19...g5!? 20.fg6 Qg7–/+) 20.Be5= Bf5?? (better is 20...g5 21.fg6 fe5+= (worse is 21...de5 22.f4+–)) 21.Bd6+– (21.Nf5?! fe5 22.Be6 Qe8+=) 21...Qd6 22.Nf5 Qd8?? (better is 22...Qb4+–) 23.Re7 (better is 23.Qg3 g6 24.Re7 Qe7 25.Ne7 Kg7+–) 23...Qd2 24.Rg7 (worse is 24.Ng7 Qb4 25.Nf5 Qb3 26.Bb3 Rad8+–) 24...Rae8 (24...Qf4 25.Qh3 Qf5 26.Qf5 Kg7+–) 25.Qh3 h6 26.f4 (26.f4 Qf4 27.Rf4 Re1 28.Bf1 Rf1 29.Rf1 Be3 30.Qe3 b5 31.Qh6) 1–0. Kandelin,Jarl – Genga,Secondo, corr ICCF, 1976.

10.Nd2 Be6 11.0–0 0–0 12.f4 (12.Qb3 Re8+=) 12...ef4 (12...Nc6 13.fe5 fe5 14.Qb3+=) 13.Rf4 Nc6 14.Kh1 Rae8 15.d5 (15.Qh5!?+=) 15...Be3–/+ 16.Rf1 Ne5 (better is 16...Bd2!? 17.Qd2 Ne5–/+) 17.de6= Bd2 18.Ba2 Be3 19.Bc1 (19.Nf5 Nf5 20.ef5 b6–/+) 19...Bc1 20.Qc1 (20.Rc1 b6–/+) 20...c6 (20...b6 21.Nf5 Nf5 22.ef5–/+) 21.Qd2 (21.Qb2 Nd3 22.Qb6 Nc5–/+) 21...Rb8 22.Rad1 Rbd8 23.Rf4 (23.Qh6 gh6 24.Nf5 Qc7 25.e7 Kh8 26.ef8Q Rf8 27.Nd6 Qe7–/+) 23...b5 (23...Rfe8 24.Nf5 Nf5 25.ef5–/+) 24.Rh4 (24.Nf5 Nf5 25.ef5 Rfe8+=) 24...Nc4 (24...Kh8 25.Rh6 gh6 26.Nf5–/+) 25.Qe2 (25.Bc4 bc4 26.Nf5 Nf5 27.ef5 d5+=) 25...f5 (25...Qe6 26.ab5 cb5 27.Qh5+=) 26.Rh6 gh6 27.Nf5 (27.ef5 Ne5 28.ab5 cb5 29.Qb5 Ng4+/–) 27...Qe6 28.Qg4 Kf7 29.Rf1 Qg6 30.Qf4 (30.Bc4 bc4 31.Qh4–/+) 30...Ke8–+ 31.ab5 cb5 The passed pawn on a5 will become decisive later 32.Bc4 bc4 33.e5 (33.Qd2 d5 34.Qe3 Qg5+=) 33...Rf5 (33...d5 34.Nd6 Ke7 35.Nf5 Rf5 36.Qf5 Qf5 37.Rf5–+) 34.Qf5 Qf5 35.Rf5 Rb8 Do you see the mate threat? 36.Kg1 Rb3 (36...Rb5 37.Rf4 de5 38.Rc4–/+) 37.ed6–/+ a4 38.Ra5 a3 39.Kf2 (39.Ra7 Rc3 40.g4 Rb3–/+) 39...Rc3 40.Ke2 Kd7 41.Kd2 Rd3 42.Kc2 Kd6 43.g3 Kc6 (43...Re3 44.g4–+) 44.Ra6 (44.Rh5 Kb7–+) 44...Kc5 (44...Kb5!? 45.Ra7–+) 45.Rh6 Rd7 46.h4 (46.Kc3 Ra7 47.Rh5 Kb6 48.Rh6 Kb5 49.Rh5 Ka4–+) 46...Ra7 (46...Ra7 47.Kc3 a2 48.Rh5 Kd6 49.Rh6 Ke5 50.Rh5 Ke4 51.Kc4 a1Q 52.Rb5 Qc1 53.Kb4 Qa3 54.Kc4 Ra4 55.Rb4 Qb4) 0–1. Friberger,Torbjoern – Akoral,Sinan, corr SSKK 2–779, 1995.

10.Nd2 Be6 11.Qb3 Bf7 12.0–0 0–0 13.Rfe1 Nc6 14.Nf3 Bc4 15.Qc4 Qf7 16.Qf7 Nf7 17.Rad1 Rad8 18.Nf5 Rfe8 19.Nd2 Ra8 20.Nc4 Ba7 21.Nfe3 (21.d5 Ne7 22.Ne7 (worse is 22.Na5 Bf2 23.Kf2 Ra5–/+) 22...Re7 23.Rb1+=) 21...ed4–/+ 22.Nd5 dc3 23.Nc7? (better is 23.Bc3!? Bb8 24.Bf6 gf6 25.Nf6 Kf8 26.Ne8 Ke8 27.Kf1–/+) 23...cb2–+ 24.Na8 Ra8 25.Nb2 Nb4 26.Nc4 Bc5 27.Re2 b6 28.Kf1 Rd8 29.f4 Kf8 30.e5 (30.g3 d5 31.ed5 Rd5–+) 30...d5 31.Nb2 (31.Nd2 Nd3 32.ef6 Nf4 33.fg7 Kg7–+) 31...fe5 32.fe5 Ke7 33.g3 (33.Nd3 Nd3 34.Rd3 Ke6–+) 33...Ng5 34.Nd3 Rf8 35.Kg2 Ne4 36.Nb4 ab4 37.Rb2 (37.Rd5 Nc3 38.Red2 Nd5 39.Rd5 Rf2 40.Kh3 b3–+) 37...Ke6 38.Re1 Ke5 39.Rc2 (39.Reb1 Nc3 40.Rf1 Na4 41.Rf8 Bf8–+) 39...Bd4 0–1. Scholz,G – Peloff,J, corr ICCF EU/M/GT/077 (year?).

9.a4 a6

10.a5 Ba7

11.Nd2 Nc6 12.Nb3 f5 13.Qh5 Kf8 (13...Kd8 14.d5 f4 15.dc6 fg3 16.hg3 bc6 17.Bc1+=) 14.Qf3 (14.d5!? f4 15.dc6 fg3 16.fg3=) 14...f4 15.Ne2 Bg4 16.Qd3 Re8 17.Bd5 ed4 18.f3 (18.Nf4 Ne5 19.Qd2 dc3 20.Bc3–+) 18...Ne5–/+ 19.Qd2 Bf3 (19...Bf3 20.Nf4 Be4–+) 0–1. Friberger,Torbjoern – Martello,Juan, corr 3GMM–38, 1996.

11.Nd2 Nf7

12.0–0 0–0

13.f4 Nc6

14.fe5 de5 15.Ba3! Schiffler.

14.fe5 fe5

15.Qb3 ed4

16.Kh1 dc3 17.Bc3 Bd4 (better is 17...Rb8!?–/+) 18.Rf7+= Rf7 19.Rf1 Bf6 20.Bf6 gf6 21.Nh5 (better is 21.Nf5!? Bf5 22.Qb7=) 21...f5–/+ (21...Na5 22.Bf7 Kh8 23.Qc3+–) 22.ef5 Ne5 (better is 22...Kf8 23.f6 Qd7+=) 23.Qg3+/– Kf8 24.f6 Qd8?? (better is 24...Qe8 25.Qg7! Rg7 26.fg7 Ke7+/–) 25.Bf7+– (25.Bf7 Bg4 26.Ba2+–) 1–0. Schiffler – Skirl, Leipzig, 1950.

16.Kh1 dc3? 17.Bc3 Nd4! Schiffler.

16.Kh1 dc3? 17.Bc3 Ncd8 18.Nh5! Schiffler.

16.Kh1 dc3? 17.Bc3 Nce5 18.Qb2 (17.Bc3 Nce5 18.Be5 de5 19.Rf7! Rf7 20.Rf1) 18...c5 19.Nb3 –+. Schiffler.

16.Kh1 Nce5 17.cd4 Nc4 18.Nc4 Bd7 19.Rae1 (19.Qb7 Bb5 20.Rac1=) 19...Bb5 20.Rf3 Qe6 21.d5 Bc4 22.Qc4 Qd7 23.Ref1 Ng5 24.Rf5 Rf5 25.Rf5 (25.Nf5 Re8 26.Ng7 Ne4 27.Ne8 Qe8+/–) 25...h6 26.Nh5 (better is 26.e5!? de5 27.d6 Ne6 28.dc7=) 26...Ne4–/+ 27.Qf1 Nd2 28.Qf4 (28.Qd3 Re8 29.g4–+) 28...Re8 29.Qg3 Ne4 30.Qg7 (30.Nf6 Nf6 31.Rf6–+) 30...Qg7 31.Bg7 Nf2 (31...Nf2 32.Rf2 Re1 33.Rf1 Rf1) 0–1. Engel,M – Bendig,Frank, corr, 1985.

16.Kh1 Nce5 17.cd4 Nc4 18.Nc4 Bd7 19.Ne3 (19.Qb7 Bb5 20.Rac1=) 19...b5 20.Nef5 Bf5 (20...Qe8!?+=) 21.Nf5= Qd7 (21...Qe4? 22.Rae1 Qg4 23.Ne7 Kh8 24.Rf7+–) 22.Rf3 (22.Rac1!?=) 22...Rae8+= 23.Re1 (23.d5 A) 23...Re4 24.Ng7 (24.Bg7?! Rfe8 25.Raf1 h5+/–) 24...Ne5 25.Rf8 Kf8 26.Rf1 Kg7 27.Qf3+–; B) 23...Ne5 24.Be5 Re5=) 23...Kh8 (23...d5 24.Ba3 c5 25.dc5 de4 26.Qc3=) 24.Qe3 (better is 24.d5!? Ne5 25.Be5 de5 26.Ref1=) 24...Ne5!–+ 25.Rff1 (25.de5 Be3 Pinning (25...Be3 Deflection)) 25...Nc4 26.Qc3 d5 (26...Nb2?! 27.Qb2 d5 28.Qb4 de4 29.Re4–/+) 27.g4 (27.Ng3 Rf1 28.Rf1 de4 29.Ne4 Qg4–+) 27...Nb2 28.Qb2 de4 29.h3 (29.Qb4 Qd5 30.Ne3 Rf1 31.Rf1 Qd6 32.Qd6 cd6–+) 29...Qd5 0–1. Engel,M – Bendig,Frank, corr, 1987.

5.Nf3 Nc6

6.0–0 Na5 7.Be2 Qe6 8.d4 Nc4 9.de5 (9.Bc4!? Qc4 10.a3+=) 9...Nb2 =+ (< 9...Ne5 10.Nd4 Qb6 11.Nf5=).

6.0–0 Qc5 7.d3 b5 8.Bg8 Rg8 9.a4 a6 (9...Ba5 10.Nfd2 b4 11.Qh5 g6 12.Qh7=) 10.ab5 Qb5 11.c4 Qb6 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Bb7 (13...Qc5 14.Qe2=) 14.d4 (14.Rb1 Qa7+/–) 14...Nd4 15.Nd4 ed4 16.Bd4 Qe6 17.Qh5 Kd8 18.e5 Qc6 19.Qh3 Rb8 20.ef6 gf6 21.f3 Qd6 22.Ba7+–.

6.a3 Ba5 7.Nc3 (7.0–0 Qc5 8.Qe2 Nge7=) 7...Bc3= 8.Bc3 d6 (8...Qc5 9.Qe2=) 9.Qb1 (9.Rb1 Nh6+=) 9...Nh6+= 10.Bd5 (10.0–0 Nf7=) 10...Nf7 11.0–0 0–0 12.h3 (12.Qb3 Ncd8=) 12...a5 13.Nh4 g6 14.f4 (14.Nf3=) 14...Ra6 (14...Nd4 15.Bd4 ed4 16.Qb2= (16.Bb7?? Rb8–+)) 15.Qe1 (15.f5!? Rb6 16.Qe1+–) 15...Nd4= 16.Bd4 ed4 17.Qg3 (17.Nf3!?=) 17...c6=+ 18.Ng6 hg6 19.Qg6 Kh8 20.e5 f5?? (20...de5 21.fe5 A) 21...cd5 22.ef6 Rf6 23.Rf6+– (23.Qf6?! Qf6 24.Rf6 Kg7+=); B) 21...f5–/+) 21.ed6?? (better 21.Qh5 Kg7 22.Rf3+–) 21...Qd6+– 22.Bf7 Qg6 23.Bg6 c5 (23...Kg7 24.Bh5+–) 24.Bh5 Rh6 25.Bf3 Re8 26.Rfe1 Rhe6 27.Kf2 (27.Re6 Re6 28.Kf2 b5+–) 27...Kg7 (27...Re1!? 28.Re1 Re1 29.Ke1 b5+–) 28.Re6+– Re6 29.g4 Rb6 30.Re1 Rb2 (better 30...Re6+–) 31.Re8 fg4 32.hg4 (32.Rc8?! gf3 33.Rc5 d3+=) 32...Bg4 33.Bg4 Rc2 34.Ke1 (34.Ke2 Rb2 35.Rc8 b6+–) 34...Rb2 35.Be2 (35.Rc8 b6+–) 35...Kf6 (35...Rb1 36.Bd1+–) 36.Re5 b6 37.a4 Rb1 38.Bd1 c4 (38...Ra1 39.Ke2 Rc1 40.d3+–) 39.Re4 c3 40.dc3 (40.Rd4 c2 41.Rd6 Kf5 42.Ke2 cd1Q 43.Kf2 Qf1 44.Kg3 Rb3 45.d3 Qf4 46.Kh3 Qg4 47.Kh2 Rb2 48.Kh1 Qg2) 40...dc3 41.Rc4 b5 (41...Rc1 42.Ke2 Kf5 43.Bb3+–) 42.ab5 Rb5 43.Bc2 Rb4 (43...a4 44.Ba4 Rb2+–) 44.Rb4 ab4 45.Ke2 1–0. Fischer,Gerd (2085) – Margraf,Matthias (1990), Mittelfranken–ChTB1, 2009.

6.Nc3 b6 7.Nd5= d6?? (7...Qd6 A) 8.Nb4? Qb4 (8...Nb4?! 9.0–0=) 9.Bb3 Qe4 10.Kf1 Bb7–+; B) 8.c3 Bc5 9.d4 ed4 10.cd4 Bb4 11.Nd2=) 8.0–0 (8.Ne7 Nge7 9.c3 Ba5+–) 8...Bc5?? (8...Qd7 9.c3 Ba5 10.Qb3=) 9.Nh4 (9.Ne7 Nge7 10.d4 ed4 11.Nd4 Ne5+–) 9...Na5?? (better is 9...Qd7+=) 10.Ne7+– Ne7 11.Be2 g5 (11...0–0 12.c3 d5 13.d4 ed4 14.cd4+–) 12.Bh5 (12.Nf3 g4 13.Nh4 Rg8+–) 12...Kd8 13.Nf5! Nf5 (13...Bf5 14.ef5 Combination; 13...Nf5 14.ef5 Combination) 14.ef5 Bf5 (14...Rb8+–) 15.Qf3 Bc2 (15...c6 16.Qf5 Rf8+–) 16.Qf6 (16.Qf6 Kd7 17.d4 ed4 18.Bg4 Kc6 19.Bf3 Kb5 20.Ba8 Ra8 21.Bd4+–) 1–0. ch1nky – man_about_town (1655), gameknot.com, 2014.

6.Nc3 Qc5!? 7.Nd5 Ba5+=.

6.Bd5 Bc5 7.Nc3 Nh6 8.0–0 d6 9.d3 Be6 10.Rb1 0–0 (10...Bb6 11.Be6 Qe6 12.Nd5=+) 11.Bc1 Rab8 12.Bh6 gh6 13.Be6 Qe6 14.Nd5 Qg4+=.

6.0–0 d6

7.c3 Ba5 8.d4 Bb6 9.Nbd2 Nh6 10.Bd5 Na5 11.a3 c6 12.Ba2 Be6 13.Be6 Qe6 14.Qa4 0–0 =+.

7.c3 Ba5 8.d4 f5 9.ef5 (9.d5 fe4 10.Nfd2 Qg5 11.Ne4 Qg4+–) 9...e4 10.d5 Nd8 11.Re1 (11.Nbd2 Kf8 12.Re1 Nf6+/–) 11...Bd7 (better is 11...Bb6!? 12.Bb5 c6 13.dc6 bc6=) 12.Nbd2 Nf6 13.Bd3 0–0 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Bb6 (better is 15...Qf6!?+/–) 16.c4+–.

5.Nf3 d6

6.a3 Bc5 7.0–0 Bg4 8.c3 Nc6 9.h3 Bh5 10.Bd5 Bb6 11.d4 Qd8 12.Bc6 bc6 13.Nbd2 Rb8 14.Rb1 Ne7–/+.

6.Nc3 Bc3 7.Bc3 Be6 8.Qb1 b6 (8...Bc4? 9.Qb7 Kd7 10.Qa8+–) 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 Qd7 11.d4 Nc6 12.d5 Na5 (better is 12...Nce7+=) 13.Ba5+/– ba5 14.Rb1 Ne7 15.Rb7 Kf7 (15...Rc8 16.0–0+/–) 16.0–0 Rhc8 17.Nd2 Ng6 18.Rfb1 Nf4 19.f3 a4 20.R1b4 a5 21.Ra4 f5 22.g3 Nh3 (22...Ne2 23.Kf2 Nd4 24.c3+/–) 23.Kg2 fe4 24.Qe4 (24.Ne4 Kg6+–) 24...Ng5+/– 25.Qg4 Qg4 26.Rg4 h6 27.Rc4 Ke8 28.Rcc7 Rc7 29.Rc7 Rb8 30.h4 (30.Rg7?! Rb2 31.Rc7 Ra2+=) 30...Nf7 31.Nc4 g5 32.hg5 hg5 33.Kh3 (33.a3 Ra8+–) 33...Rb4 34.Na5 Ra4 35.Nc4 Ra2 36.Kg4 Kf8?! (36...Ra4+–) 37.Kf5 Rc2 38.Kf6 Kg8 39.Rc8 (39.Rf7?! Rc4 40.Rg7 Kf8 41.Rg5 Ra4+–) 39...Kh7 40.Kf7 Rf2 41.Rc7 Rf3 42.Ke6 Kg6 43.Nd6 Rg3 44.Ke5 (better is 44.Nf7 Rb3+–) 44...g4 (44...Rg1+–) 45.Nf5 Rd3 (45...Rb3 46.Rg7 Kh5+–) 46.Rg7 Kh5 47.Kf6 Rd5 48.Rg5 (48.Rh7) 1–0. Novikov,Konstantin (2225) – Abramov,Anatoli (2210), Rassadnev mem, 2006.

6.Nh4 Be6 7.Nf5 Bf5 8.ef5 Nh6 9.Qh5 Nf7 10.0–0 c6 11.c3 Ba5 12.d4 d5 13.Bb3 e4 (13...ed4 14.cd4 0–0 15.Nc3–/+) 14.Nd2 b5 (14...Bc7 15.g3–/+) 15.Rae1 0–0 16.f3 e3 17.g4? (better is 17.f4!?=) 17...Nd7 18.Re2 Bc7 19.Rfe1 Bf4 20.Nf1 Ng5 21.Ne3 Nf3 (21...Nf3 22.Kf2 Ne1 23.Nd5 Qe2 24.Ke2 Rae8 25.Ne3 Kh8+–) 0–1. Kulik,Roman (1940) – Boese,Artur (1910), Druzynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych Poland, 2008.

6.0–0 Nc6

7.a3 Ba5 8.c3 (8.Nc3 Be6 9.Nd5 Qf7=) 8...f5 9.ef5 Bf5 10.Qb3 (10.Bb5 Qd7+=) 10...0–0–0–/+ 11.d4 e4 12.Nfd2 Bb6 13.Bd5 (13.Bb5 Na5 14.Qa4 d5–/+) 13...Na5 14.Qa4 (14.Qb5 Rf8 15.Ba2 Qh4–/+) 14...Nf6 15.c4 (15.Ba2!?–/+) 15...e3–+ 16.Nf3 Bd7 (16...Ng4 17.Bc3 ef2 18.Kh1–+) 17.Qc2 c6 18.c5 dc5 (worse is 18...Nd5 19.cb6 Nb6 20.Nc3–+) 19.Ba2 cd4 20.Bd4 (20.Nd4 Bg4 21.Nf5 ef2 22.Kh1 Qe2 23.Qe2 Be2 24.Be6 Kb8–+) 20...Bd4 21.Nd4 Qe5 22.Qd3 (22.Nf3 ef2 23.Kh1–+) 22...ef2 23.Rf2 Ng4 24.Nf3 (24.Rf3 Qh2 25.Kf1 Rhe8–+) 24...Qa1 25.Rd2 (25.Re2 Rhe8–+) 25...Ne5 26.Ne5 Qe5 27.Re2 Qc5 28.Kf1 (28.Qe3 Qe3 29.Re3–+) 28...Rhf8 29.Ke1 Qc1 30.Qd1 Rf1! 31.Kf1 Deflection from d1 31...Qd1 (31...Qd1 32.Kf2 Rf8 33.Ke3 Re8 34.Be6 Re6 35.Kf3 Qe2 36.Kg3 Qe3 37.Kh4 Rh6) 0–1. Biss – pierre, ChessWorld.net, 2005.

7.c3 Ba5 8.d4 Bb6 9.Nbd2 Nh6 10.Bd5 Na5 11.Nc4 c6 12.Nb6 ab6 13.Bb3 Nb3 14.ab3 Ra1=+.

6.0–0 Be6

7.Qe2 Nh6 (7...Bc4 8.Qc4 Nc6 9.Qb3+=) 8.Nh4?? (better is 8.Be6!? Qe6 9.Qb5 Nc6 10.d4+– (10.Qb7?! Kd7=)) 8...0–0 (8...Nc6 9.Be6 Qe6 10.c3+=) 9.a3 (9.Be6!? Qe6 10.Qb5+=) 9...Ba5 10.f4 ef4 (better is 10...Bb6 11.Kh1 Nc6–/+) 11.Nf5+= Qf7 12.Be6 Qe6 13.Nh6 gh6 14.Rf4 Nd7 15.Qh5 Ne5 16.Qh6 (16.Kh1 Rae8 17.Bc3 Bb6=) 16...Rf7 (better is 16...Ng6!? 17.Rf3 Qe4–/+) 17.d4+= Ng6 18.d5 Qd7 19.Rf3 Qb5 20.Bd4 (20.Bc3 Qa4 21.Nd2 Ne5 22.Be5 fe5 23.Rf7 Qd4 24.Kh1 Qa1 25.Rf1 Qa3+–) 20...Qc4 (20...Re8!? 21.Qe3 f5=) 21.c3+/– Re8 (better is 21...Bb6 22.Qe3 Ne5 23.Rg3 Kh8+=) 22.Rf6?? (better is 22.Nd2 Qa4 23.Rf6 Rf6 24.Bf6+–) 22...Ne5?? (better is 22...Rf6 23.Nd2 Bc3 24.Bf6 Qc5 25.Kh1 Bf6–+) 23.Nd2 (23.Rf7 Kf7 24.Qh7 Kf8+–) 23...Qd3?? (better is 23...Rf6 24.Qf6 Bc3 25.Qg5 Ng6 26.Nc4 Bd4 27.Ne3 Ba1+–) 24.Rf7 Kf7 (24...Qd4 25.cd4 Nf7 26.Qf4 Bd2 27.Qd2 Re4 28.Qa5+–) 25.Qh7 Kf6 26.Rf1 Kg5 (26...Qf1 27.Kf1 Re7 28.Qh8 Kf7+–) 27.h4 (27.Rf5 Kg4 28.Qh5) 27...Kg4 28.Qf5 Kh4 29.Rf4 (29.Rf4 Kg3 30.Bf2) 1–0. man_about_town (1660) – dinofan (1760), gameknot.com, 2014.

7.Be6 Qe6 8.a3 Bc5 9.Nc3 Ne7 10.Nb5 Na6 11.d3 c6 12.Nc3 Bb6 13.Na4 Bc7 14.d4 Rd8 (14...Rd8 15.Re1 0–0–/+) 0–1. Kellerer – Bedbur,Heinz, corr, 1987.

6.c3 Bc5

7.0–0 Bb6 8.d4 Nc6 9.Bb5 Bd7 10.Bc1 ed4 11.cd4 Kd8 12.d5 Ne5 13.Bd7 Qd7 14.Nd4 Bd4=.

7.0–0 Be6 8.Bb5 Nd7 (8...c6 9.Ba4–/+) 9.d4+= Bb6 10.Nbd2 (better is 10.d5 Bg4 11.h3+=) 10...Qf7 (10...c6 11.Be2+=) 11.h3 (11.d5!? Bg4 12.Ne5 de5 13.Qg4+=) 11...Qh5 (11...c6 12.Bd3–/+) 12.Be2= Qh6 13.Nc4 (13.Bc1 f5=) 13...g5 (13...Qf4 14.d5 Bf7 15.Nb6 ab6 16.Bd3=) 14.Nfd2 (14.d5 Bf7=) 14...Ne7 15.d5 (15.Nb6 Nb6 16.a4 a5=) 15...Bf7+= 16.Qa4 Rd8 (16...Kd8 17.Nb6 Nb6 18.Qc2+=) 17.Nb6 (17.Nf3 0–0 18.Nb6 ab6+=) 17...ab6 18.Nb3 (18.Nf3 f5 19.Bc1 Rg8–/+) 18...Qg6 (18...f5 19.f3+=) 19.Bb5 (19.Rad1 f5 20.ef5 Qf6+=) 19...g4 20.h4 (20.hg4 Qg4 21.f3 Qg3+=) 20...Qh5 (20...f5 21.ef5 Qf5 22.c4–/+) 21.g3 (21.Bd7 Rd7 22.Qa8 Rd8 23.Qb7 A) 23...Qh4?! 24.g3 (worse is 24.Qc7 g3 25.fg3 Qe4–/+) 24...Qh3 25.Qc7=; B) 23...Rc8–/+) 21...f5–/+ 22.c4 f4 (22...fe4 23.Rfe1–/+) 23.Rfd1 (23.Bd7 Rd7 24.Qa8 Rd8 25.Qb7 Rc8=) 23...Ng6 (23...Bg6 24.Bd7 Rd7 25.Qa8 Rd8 26.Qb7–/+) 24.Kf1 (24.Qa7 0–0=) 24...Nh4 (better is 24...fg3 25.fg3 0–0 26.Bd7 Be8 27.Kg2 Bd7–+) 25.gh4= Qh4 26.Ke2 Qh2 (26...Qh3 27.Nd2 f3 28.Kd3 c6 29.dc6 Nc5 30.Kc2 Na4 31.c7 Ke7 32.cd8R Kd8 33.Ba4 Qg2–/+) 27.Nd2 (better is 27.Bd7 Rd7 28.Qa8 Rd8 29.Qb7 f3 30.Ke3+/–) 27...f3–/+ 28.Ke3 Qf4 29.Kd3 c6 30.Nf1?? (better is 30.Bc6 bc6 31.Qc6–/+) 30...Nc5–+ 31.Kc3 Na4 32.Ba4 Qe4 (32...b5 33.cb5 Qe4 34.Bc2–+) 33.Ne3 (33.Ng3 Qg6 34.dc6 bc6 35.Bc6 Ke7–+) 33...g3 34.Bc2 Qf4 35.Bc1 gf2 36.dc6 (36.Nf5 Qg4 37.Ba3 Bg6 38.Nd6 Rd6 39.Bd6 Bc2 40.Kc2 Qg6 41.Kb3 Qd6 42.dc6 Qc6–+) 36...bc6 37.Nf5 (37.Bb3–+) 37...Qc4 38.Kb2 f1Q 39.Rf1 Qf1 40.Ba4 Qc4 41.Bb3 Qe2 42.Kc3 Bb3 43.ab3 f2 44.Ra7 Qf3 45.Be3 f1Q (better is 45...Qf5 46.Bf2 Qf3 47.Kb4 Qf2–+) 46.Ng7= Kf8 Threatening mate: Qc1 47.Ne6 Ke8 Threatening mate... how? 48.Ng7 ½–½. Szewczak,Andrzej – Wiech,Grzegorz (2260), Warszawa Entropia–ch, 1996.

7.0–0 Be6 8.Be6= Qe6 9.d4 Bb6 10.a4 (10.Qb3 Qg4+=) 10...a5 11.Nfd2 (11.Nbd2 Ne7+=) 11...Nd7 12.Qh5 (12.d5 Qf7+=) 12...Qf7–/+ (12...Qf7 13.Qf7 Kf7–/+) 0–1. rolsch – pierre, ChessWorld.net, 2005.

7.0–0 f5 8.ef5 e4 9.Re1=.

6.Nc3 c6

7.0–0 Bg4 8.h3 Be6 9.Be6 Qe6 10.Ne2+=.

7.0–0 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 Nd7 10.a4 0–0–0 (10...Nh6 11.a5=) 11.a5 g5 (better is 11...Nh6=) 12.Ba3 (better is 12.a6 b6 13.Bd5=) 12...Ba3–/+ (12...Ba5?! 13.Bd6 Qd6 14.Ra5=) 13.Ra3 d5 14.ed5 Qa3 15.dc6 Nc5 (15...Qd6 16.cd7 Rd7= (16...Kd7?? 17.Qb7 Qc7 18.Bb5 Ke6 19.Qc7+–)) 16.cb7?? (better is 16.Qf5 Nd7 17.Rb1+/–) 16...Nb7?? (16...Kb8 17.Bg8 Rhg8 (17...Rdg8?! 18.Qf6 Nb7 19.Nd5–/+) 18.Qf6 Qa5 (18...Rd2? 19.Qe5 Kb7 20.Nb1 Qa5 21.Nd2 Qd2 22.Qc5+–) 19.Qe5 Qc7–+) 17.Ba6 (better is 17.a6!? Qb4 18.Rb1 (18.ab7?! Kb8 19.Bg8 Rhg8+=) 18...Qb1 19.Nb1+–) 17...Rd7 (17...Qe7 18.Qc6 Qc7 19.Bb7 Kb8 20.Qa6 Qb7 21.Rb1 Qb1 22.Nb1+/–) 18.Rb1 Qe7 19.Qc6 Kb8 20.Nd5 Qg7?? (20...Qf7 21.Bc4 Rc7 22.Nc7 Qc7+–) 21.Bb7 (21.Bb7 Nh6 22.Ba6 Rb7 23.Rb7 Ka8 24.Rg7 Kb8 25.Qb7; 21.Rb7 Rb7 22.Qe8) 1–0. dinofan (1770) – man_about_town (1655), gameknot.com, 2014.

7.0–0 Bg4 8.h3 Bh5 9.Rb1 Nd7 10.a3 Bc5 11.Qe2 Nh6 12.Rfe1 b5 13.Bb3 Nf7 14.Qd3 Bb6–/+.

5.Nf3 Nh6

6.0–0 b6 7.d4 (7.c3 Ba5=) 7...Bb7 (7...ed4 8.a3 Ba5 9.Nd4 Qe4 10.c3+=) 8.d5 (better is 8.de5!? fe5 9.Be5+=) 8...Ba6 9.Ba6 Na6 10.a4 (10.Bc1 Nf7+=) 10...0–0–0 (10...Nc5 11.Qe2+=) 11.Nc3 g5 12.Nb5 Kb7 (12...c6 13.d6 Qe6 14.Na7 Kb7 15.Nb5+=) 13.c3= Ba5 (13...Bc5 14.d6 Qe6 15.Nc7 Nc7 16.dc7 Kc7 17.Qe2+=) 14.Ba3 d6 15.c4 (15.Nd2!?=) 15...f5 16.Bc1 Rc8 (better is 16...f4!?+=) 17.Bg5+= Qg7 18.Bh6 Qh6 19.ef5 Rhg8 20.Qd3 (20.Kh1!?+=) 20...Qg7 21.Nh4 (21.g3 Qg4 22.Qe2 Nc5=) 21...Nc5 (21...Qg4!? 22.Qg3 Qc4–/+) 22.Qf3 e4 23.Qe3 (better is 23.Qf4=) 23...h5?? (better is 23...Qf6 24.Qf4 a6–/+) 24.Ng6 h4 25.Qg5 (25.Rab1+/–) 25...Qb2? (better is 25...h3!? 26.g4 a6=) 26.Qh4 (better is 26.Rfb1 Qc2 27.Qe7+/–) 26...Nd3? (better is 26...a6 27.Ne7 Rh8+/–) 27.Ne7 e3 (27...Qe5 28.Ng8 Rg8 29.f6+–) 28.fe3?? (better is 28.Nc8 ef2 29.Kh1 Rc8 30.Qe4+–) 28...Qg2 0–1. gtate (1700) – maf, net–chess.com, 2002. (=1.e4 e5 2.b4 Bb4 3.Bb2 Qe7 4.Nf3 f6 5.Bc4 Nh6)

6.0–0 Nc6

7.Nc3 Bc3 8.Bc3 d6 (8...Qc5 9.Qe2=) 9.h3 (9.Rb1!?=) 9...Be6+= 10.Be6 (10.Qe2 Qf7 11.Be6 Qe6+=) 10...Qe6 11.d4 ed4 (11...Qc4 12.Qd2+=) 12.Nd4 Nd4 (12...Qe4?? 13.Re1 Qe1 14.Qe1 Kf7 15.Qe6 Kf8 16.Nb5+–) 13.Qd4 0–0 14.Rfe1 b6 15.f4 (15.a4 Nf7+=) 15...Nf7 (15...Rae8 16.Qd5–/+) 16.Re3 (16.Qd5 Rae8–/+) 16...Rae8 17.Rg3 (17.Qa4 a5–/+) 17...Nd8 (17...Qe4?? 18.Rg7 Kh8 19.Qf6 Qe3 20.Kh2 Qc3 21.Qc3+–) 18.Bb2? (better is 18.Qd5!?–/+) 18...Qe4–+ 19.Qd2 Nc6 (19...Re7 20.Rb1–+) 20.Rf1 (20.Rd1 Re6–+) 20...Nb4 (20...Na5 21.f5–+) 21.f5 (21.a3 Nd5–+) 21...a5 (21...Nc2 22.Rc1 Ne3 23.Re1–+) 22.Qh6 Threatening mate... how? 22...Qe7 23.Rf4?? (better is 23.Qd2–+) 23...Qe1 (23...Na2 24.Re4 Qf7 25.Rh4 Re1 26.Kh2+/–; 23...Nc2 24.Re4 Qf7 25.Re8 Re8 26.Bf6+/–) 24.Kh2 The mate threat is Qxg7 24...Qg3! 25.Kg3 gh6 26.Rh4 (26.Rc4 Rf7 27.a3 Nd5–+) 26...Re2 27.Rh6 (27.Bc1 Na2 28.Bh6 Rf7–+) 27...Rc2 28.Bf6 (28.Bd4 Kg7 29.Rh4 Ra2–+) 28...Ra2 29.Kf3 c5 (29...Ra3!? 30.Ke2 Nd5 31.Bd4–+) 30.Bc3 (30.g4 Ra3 31.Kf2 Re8–+) 30...Ra3 (30...Ra3 31.Rd6 Rc3 32.Ke4 a4–+) 0–1. kopfjaeger58 – pierre, ChessWorld.net, 2005.

7.Nc3 Qc5 8.Nd5 Ne7 (< 8...Qc4 9.Nc7 Kf7 10.d3+/–) 9.a3 (9.d3!?=) 9...Qc4=+.

7.Bd5 d6 8.c3 Bc5 9.d4 Bb6 10.Nbd2 ed4 11.cd4 Bd7 (11...Nf7 12.a4 Ba5 13.Nc4+=) 12.Rb1 (12.a4 f5+/–) 12...0–0–0 (better is 12...Nf7!?+=) 13.Qb3 Na5 14.Qc2 Bb5 15.Rfc1 Kb8 16.Bc3 c6 17.Bc6 (17.Ba5!? Ba5 18.Bc6 Bc6 19.Qc6 d5 20.ed5 Bb6+–) 17...Bc6+/–.

6.0–0 d6

7.a3 A) 7...Ba5 A1) 8.d4 Be6 (8...Nc6 9.Nbd2 ed4 10.Nd4 Nd4 11.Qh5 Nf7 12.Qa5 Ne6) 9.d5 Bd7 10.Bc3 Bb6 11.Bd2 0–0 12.Nc3 Na6; A2) 8.Qe2 Nc6 (8...Nd7 9.Nc3 Nb6 10.Bb3 Bd7 11.h3 0–0–0 12.a4 Kb8) 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Be6 11.Rab1 Rb8 12.d4 Nd4; A3) 8.Nc3 Be6 (8...Bc3 9.Bc3 Be6 10.Qb1 b6 11.Qb3 Bc4 12.Qc4 Qf7) 9.Nd5 Bd5 10.Bd5 Nd7 11.d4 c6 12.Bc4 0–0–0; B) 7...Bc5 B1) 8.Qe2 Nd7 (8...Nc6 9.Nc3 Nf7 10.Nd5 Qd8 11.c3 0–0 12.d4 Bb6) 9.d4 ed4 10.Bd4 Ne5 11.Bc5 Nc4 12.Qc4 dc5; B2) 8.d3 Nd7 (8...Be6 9.Nc3 Bc4 10.dc4 c6 11.Bc1 Nd7 12.Qd3 Nf7) 9.Nc3 Nb6 10.Bd5 Nf7 11.d4 ed4 12.Nd4 0–0; B3) 8.Nc3 Be6 (8...Nc6 9.Nd5 Qd8 10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Bd4) 9.Nd5 Bd5 10.Bd5 c6 11.Bb3 Nd7 12.c3 Bb6.

7.c3 Ba5 8.Qa4 Nc6 9.Bb5 Bd7 (9...0–0 10.Bc6 bc6 11.Qa5 Rb8 12.Ba3 Rb6) 10.Bc6 Bc6 11.Qa5 f5 (11...Be4 12.Qa4 (12.Na3 0–0) 12...Bc6 13.Qd1+/–) 12.d3+– fe4 13.de4 Be4 14.Nbd2 Bc6 15.Nd4! Bg2? (15...ed4 16.Rae1 Combination) 16.Kg2 Qg5 17.Kh1 Qd2 18.Qb5 c6 (18...Ke7 19.Rg1 Nf7 20.Rae1+–) 19.Qb7 0–0 20.Bc1 Rab8 (20...Qd3 21.Bh6 Qg6 22.Bg7+–) 21.Qb8 (21.Bd2?! Rb7 22.Nc6 Rc8+–) 21...Qd3 (21...Rb8 22.Bd2 ed4 23.Bh6 gh6 24.cd4+–) 22.Qb3 Nf7 (22...Kh8 23.Bh6 ed4 24.cd4 Qb3 25.ab3 gh6 26.Ra7+–) 23.Rd1 Qh3 24.Ne6 Qf3 25.Kg1 Qg4 (25...Rc8 26.Ng5 Qg4 27.Kh1+–) 26.Kf1 Qh3 (26...Re8 27.Ng5 d5 28.Nf7 Kf7 29.Rd3+–) 27.Ke1 e4 (27...Qh2 28.Nf8 Kf8 29.Qb8 Ke7 30.Qa7 Ke6 31.Be3 Qh1 32.Kd2 Qd5 33.Kc2 Qe4 34.Kb2+–) 28.Nf8 Qg2 (28...Kf8 29.Bf4 Ke7+–) 29.Be3 Kf8 30.Rab1 (30.Rab1 Ke7 31.Qb7 Kf6 32.Qd7+–) 1–0. Dietrich,Udo (2350) – Schuetzbach,Gerd (2015), RSX16E4 – Sokolsky–1, 2010.

7.c3 Bc5 A) 8.Qc2 Nc6 (8...Bb6 9.Na3 Nc6 10.Bd5 Be6 11.Be6 Qe6 12.d4 Qf7) 9.d4 Bb6 10.Nbd2 Bd7 11.Nb3 0–0–0 12.a4 Na5; B) 8.Qe2 Nc6 (8...Bb6 9.d4 Nc6 10.Na3 Bd7 11.Bd5 Nf7 12.Nc4 0–0) 9.d4 Bb6 10.Nbd2 Na5 11.a4 Bd7 12.Rfd1 Nf7; C) 8.d4 Bb6 9.a4+= a5 10.Nbd2 Nf7 11.Bb5 Bd7 12.Bd3 ed4.

7.Nc3 A) 7...Be6 A1) 8.Be6 Bc3 (8...Qe6 9.Nd5 Na6 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6 12.Bc1 c6) 9.Bc8 Bb2 10.Bb7 Ba1 11.Qa1 0–0 12.Ba8 Nd7; A2) 8.Qe2 Bc3 (8...Bc4 9.Qc4 Bc3 10.Bc3 Nd7 11.Qc7 Nc5 12.Qa5 0–0) 9.Bc3 Nd7 10.h3 Nc5 11.Rfb1 Bc4 12.Qc4 Qf7; A3) 8.Nd5 Bd5 9.Bd5 c6 10.Bc4 Nd7 11.c3 Ba5 12.h3 Nc5; B) 7...c6 B1) 8.a3 Bc3 (8...Ba5 9.d4 Nd7 10.Ba2 Kf8 11.Re1 b5 12.Bb3 Bb7) 9.Bc3 Be6 10.Be6 Qe6 11.Rb1 b5 12.d4 0–0; B2) 8.Qe2 Be6 (8...Nd7 9.h3 Bc3 10.Bc3 b5 11.Bb3 Nc5 12.d4 Nb3 ) 9.a3 Bc3 10.Bc3 Nd7 11.d4 0–0 12.h3 b5; B3) 8.d4 Nd7 (8...b5 9.Bb3 Na6 10.Qe2 Kf8 11.a4 Bc3 12.Bc3 b4) 9.a3 Nb6 10.ab4 Nc4 11.Bc1 Nf7 12.Qe2 b5; C) 7...Nc6 C1) 8.Rb1 Bc3 (8...Be6 9.Nd5 Bd5 10.Bd5 0–0–0 11.Qe2 Bc5 12.Bc3 Qd7) 9.Bc3 Nf7 10.Qe2 0–0 11.Bd5 Ncd8 12.Nh4 c6; C2) 8.Nd5 Qd8 (8...Qd7 9.Nh4 Kf8 10.h3 Na5 11.Be2 Bc5 12.d4 ed4) 9.d4 Ba5 10.de5 fe5 11.h4 Ng4 12.a4 Rf8; D) 7...Bc3 D1) 8.dc3 Be6 (8...Na6 9.Qe2 Be6 10.Ba6 ba6 11.Bc1 Nf7 12.Rb1 0–0) 9.Bd5 Nd7 10.Rb1 0–0–0 11.Qe2 c6 12.Be6 Qe6; D2) 8.Bc3 Be6 (8...Nc6 9.Rb1 Nf7 10.Qe2 0–0 11.Bd5 Ncd8 12.Nh4 c6) 9.Qb1 b6 10.Qb5 Qd7 11.d4 Qb5 12.Bb5 c6.

7.d4 A) 7...ed4 A1) 8.Nd4 Nc6 (8...Nf7 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nc6 11.Nf5 Bf5 12.ef5 0–0–0) 9.c3 Bc5 10.Nd2 Ne5 11.Bd5 c6 12.Bb3 Nd3; A2) 8.c3 dc3 (8...Bc3 9.Bc3 dc3 10.Nc3 c6 11.Nd4 b5 12.Bb3 Nf7 ) 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nc6 11.Bd5 Nf7 12.Rb1 0–0; A3) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Nd4 Ng4 10.Nd2 Nc6 11.N2b3 Bb6 12.h3 Nge5) 9.c3 d3 10.Qd3 Nc6 11.Nbd2 Be6 12.Be6 Qe6; B) 7...Bd7 B1) 8.a3 Ba5 (8...b5 9.ab4 bc4 10.Nc3 Be6 11.d5 Bg4 12.h3 Bf3) 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qf8 11.Qd3 0–0–0 12.Rab1 Ne7; B2) 8.de5 de5 (8...Nc6 9.ef6 gf6 10.a3 Bc5 11.Nc3 0–0–0 12.Qd3 Ng4) 9.Nc3 Qc5 10.Qe2 Nc6 11.Nd5 0–0–0 12.c3 Ba5; B3) 8.Nc3 Bc3 (8...Be6 9.Nd5 Bd5 10.Bd5 c6 11.Bc4 Nd7 12.a3 Ba5) 9.Bc3 Nc6 10.Rb1 ed4 11.Nd4 Ne5 12.Bb3 Nhg4; C) 7...b6 8.de5 (8.a3 Ba5 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nc6 11.de5 de5 12.Qd5 Qd6; 8.c3 Ba5 9.Nbd2 Be6 10.Qa4 Bd7 11.Qc2 Nf7 12.Nh4 b5) 8...de5 (8...fe5 9.a3 Bc5 10.Nc3 c6 11.Bc1 Nf7 12.Bf7 Qf7) 9.a3 Bc5 10.Nc3 Nc6 11.Nd5 Qd8 12.Qe2 Nf7; D) 7...Nd7 D1) 8.Qe2 Nb6 (8...ed4 9.a3 Bc5 10.Bd4 Ne5 11.Bc5 Nc4 12.Qc4 dc5) 9.Bb3 Bd7 10.a4 Ba5 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 a5; D2) 8.Nc3 Nb6 (8...Bc3 9.Bc3 Nf7 10.Qb1 0–0 11.de5 de5 12.Qb4 c5) 9.Bb3 Be6 10.Qd3 0–0 11.Nb5 Bf7 12.c3 Ba5; D3) 8.a3 Nb6 (8...Ba5 9.de5 Ne5 10.Ne5 fe5 11.Qd3 c6 12.Nc3 Bd7) 9.Qd3 Ba5 10.Bb3 Bd7 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 Nf7.

7.Qe2 A) 7...Nd7 A1) 8.Nc3 Bc3 (8...Nb6 9.Nd5 Nd5 10.Bd5 c6 11.Bb3 Be6 12.Rab1 Ba5) 9.Bc3 Nb6 10.Rab1 Be6 11.Bb3 0–0 12.h3 Nf7; A2) 8.a4 Nf7 (8...Nc5 9.a5 d5 10.ed5 e4 11.Nd4 Qe5 12.c3 Nd3) 9.a5 0–0 10.Ra4 Bc5 11.Nc3 c6 12.Nh4 g6; A3) 8.Bb3 c6 (8...Kf8 9.c3 Ba5 10.d4 c6 11.h3 Nf7 12.Nbd2 Nb6) 9.c3 Ba5 10.d4 Nf7 11.Nbd2 0–0 12.Nc4 Bc7; B) 7...Nf7 B1) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 0–0 11.d4 Nd7 12.h3 Nb6) 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd8 11.c3 0–0 12.d4 Bb6; B2) 8.h3 0–0 (8...Nd7 9.Bc3 Bc5 10.d4 ed4 11.Bd4 Bd4 12.Nd4 Nc5) 9.a3 Ba5 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Nd7 12.Nh4 Nb6; B3) 8.Nc3 Bc3 (8...Nc6 9.Nd5 Qd7 10.d4 0–0 11.de5 de5 12.Nb4 Nb4) 9.Bc3 0–0 10.d4 Nd7 11.Rfd1 Nb6 12.Bb3 Be6; C) 7...Na6 C1) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 c6 10.Rad1 Be6 11.d4 ed4 12.Nd4 Bd4) 9.d4 Bg4 10.Rd1 ed4 11.Rd4 Bb6 12.Rd2 Be6; C2) 8.Bc3 Bc5 (8...Be6 9.Be6 Qe6 10.Qb5 Qd7 11.Qb7 Qc8 12.Qb5 Kf8) 9.d4 ed4 10.Nd4 Nb4 11.Na3 Bd7 12.Rab1 0–0–0; C3) 8.d4 ed4 (8...Bg4 9.c3 Ba5 10.Nbd2 ed4 11.cd4 Bd2 12.Qd2 Bf3) 9.Nd4 Nc5 10.c3 Ba5 11.Nd2 Ng4 12.f4 c6; D) 7...Nc6 D1) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Nc3 Be6 10.Nd5 Qf7 11.Qe3 0–0 12.Qb3 Rfe8) 9.Nc3 Nf7 10.Nd5 Qd8 11.c3 0–0 12.d4 Bb6; D2) 8.c3 Ba5 (8...Bc5 9.d4 Bb6 10.Nbd2 Na5 11.a4 Nf7 12.h3 0–0 ) 9.d4 Nf7 10.d5 Ncd8 11.Nbd2 0–0 12.a4 c6; D3) 8.Nc3 Bc3 (8...Bg4 9.Nd5 Qd7 10.h3 Bh5 11.Rab1 Ba5 12.Qe3 Nf7) 9.Bc3 Be6 10.Rab1 Rb8 11.d4 ed4 12.Nd4 Nd4.

6.0–0 Nf7

7.a3 A) 7...Bc5 A1) 8.Nh4 Nd6 (8...d6 9.Nc3 Nc6 10.Nf5 Bf5 11.ef5 Qd8 12.Be6 0–0) 9.Bb3 Ne4 10.Qg4 Nd6 11.Nc3 c6 12.Na4 Bb6; A2) 8.d4 ed4 (8...Nd6 9.Bd5 ed4 10.Nd4 Nc6 11.Nb3 Bb6 12.N1d2 Ne5) 9.Nd4 Bd4 10.Qd4 Nc6 11.Qe3 Nfe5 12.Be2 Qe6; A3) 8.Nc3 Nc6 (8...Nd6 9.Nd5 Qd8 10.Ne5 h5 11.Ng6 Rh6 12.Be2 Ne4) 9.Nd5 Qd8 10.d4 ed4 11.Nd4 0–0 12.Nf5 Nce5; B) 7...Nd6 B1) 8.Ba2 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Re1 Nf7 11.Nd5 Qd8 12.d4 ed4) 9.Nh4 Nc6 10.Qh5 Kd8 11.Nc3 Bc3 12.dc3 Ne4; B2) 8.Bd5 Ba5 (8...c6 9.ab4 cd5 10.ed5 Na6 11.b5 Nb4 12.Nc3 0–0) 9.Qe2 c6 10.Ba2 Na6 11.d4 ed4 12.Nd4 b6; B3) 8.Bb3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Nh4 g6 11.Nd5 Qd8 12.Re1 a6) 9.Re1 Nc6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Nb5 12.Bb2 Kf8; C) 7...Ba5 C1) 8.Nc3 Qc5 (8...Nc6 9.d4 ed4 10.Nd4 Nd4 11.Qd4 Bb6 12.Qd2 0–0) 9.Qe2 0–0 10.Na4 Qe7 11.d4 Nc6 12.Rfd1 ed4; C2) 8.Nh4 0–0 (8...Nc6 9.Nf5 Qc5 10.Ng7 Kf8 11.Bf7 Kf7 12.Nf5 h5) 9.Nc3 Qc5 10.Bd5 Nc6 11.Nf5 d6 12.Na4 Qb5; C3) 8.Qe2 0–0 (8...Qc5 9.Nc3 0–0 10.Na4 Qe7 11.d4 Nc6 12.d5 Ncd8) 9.Nc3 Nc6 10.Qe3 Bc3 11.Bc3 d6 12.Rab1 Rb8.

7.c3 Ba5 A) 8.Ba3 Nd6 (8...c5 9.d4 0–0 10.Bc5 d6 11.Ba3 Be6 12.Be6 Qe6) 9.Qb3 Nc6 10.Bd6 Qd6 11.Na3 Bb6 12.Bd5 Na5; B) 8.Qa4 Nc6 (8...Bb6 9.Ba3 c5 10.d4 0–0 11.de5 fe5 12.Nbd2 d6) 9.Ba3 Nd6 10.d4 b6 11.Bd6 cd6 12.Rc1 Bb7; C) 8.d4 0–0 (8...Nc6 9.d5 Ncd8 10.Qa4 Bb6 11.Ba3 Bc5 12.Nh4 g6) 9.Nbd2 Nc6 10.Nh4 ed4 11.Nf5 Qe8 12.cd4 Bd2.

7.c3 Bc5 A) 8.Nh4 Nd6 (8...d6 9.d4 Bb6 10.Nf5 Bf5 11.ef5 Nc6 12.Qg4 0–0–0) 9.Bb3 g5 10.Nf5 Nf5 11.ef5 Nc6 12.d4 Bb6; B) 8.Qc2 Nc6 (8...0–0 9.d4 Bb6 10.de5 fe5 11.Bd5 c6 12.Bc4 Na6) 9.d4 Bb6 10.Nbd2 0–0 11.Bd5 d6 12.Nc4 ed4; C) 8.d4 Bb6 (8...Nd6 9.Bd5 Bb6 10.Nbd2 Nc6 11.Qa4 Na5 12.c4 c6) 9.de5 Ne5 10.Ne5 fe5 11.Nd2 Nc6 12.a4 d6.

7.c3 Bd6= 8.Nh4 (8.a4 Nc6 (8...0–0 9.Nh4 g6 10.Qg4 Kh8 11.Qh3 Ng5 12.Ng6 Kg7 13.Ne7) 9.Na3 Na5 10.Bd3 Qe6 11.Nb5 0–0 12.Qe2 b6; 8.Qa4 c6 (8...0–0 9.Nh4 g6 10.Nf3 c6 11.Qc2 b5 12.Bb3 Na6) 9.Qc2 Na6 10.a4 0–0 11.d4 Nc7 12.Nh4 g6) 8...g6 (8...Nc6 9.Nf5 Qf8 10.Qa4 g6 11.Ne3 Ng5 12.f3 Bc5) 9.a4 (9.d3 Nc6= 10.Nd2 b6 11.Bd5 Bb7 12.Nc4 0–0–0; 9.d4 b6 10.Nd2 Bb7 11.Qg4 Nc6 12.Bd5 Ng5) 9...f5+= 10.Bf7 (10.g3 fe4 11.Na3 Na6 12.f3 ef3) 10...Kf7 11.Qb3 (11.g3!? fe4 12.c4+= Nc6) 11...Kg7–/+ 12.ef5?? (better is 12.g3 fe4 13.c4–/+) 12...Qh4–+ 13.g3 (13.Na3 Nc6–+) 13...Qf6 14.fg6 (14.Na3 b6 15.Nb5 gf5–+) 14...hg6 15.d4 (15.Na3 Nc6 16.Nb5 b6 17.Nd6 Qd6–+) 15...Qf5 16.de5 (16.h4–+) 16...Qh3 17.Re1 (17.Rd1 Qh2 18.Kf1–+) 17...Bc5 18.c4 Qh2 19.Kf1 Qf2 0–1. Klebe,Dieter (1645) – Dietrich,Udo (2350), RSX16E4 – Sokolsky–1, 2010.

7.c3 Nd6 A) 8.Bb3 Ba5 (8...Bc5 9.d4 Bb6 10.Nbd2 Nc6 11.de5 Ne5 12.Ba3 Rf8) 9.Qe2 Nc6 10.Na3 f5 11.d3 fe4 12.de4 b6; B) 8.Na3 Nc4 (8...Bc5 9.d4 ed4 10.cd4 Bb4 11.e5 Nc4 12.Nc4 Qf7) 9.Nc4 Qe6 10.Ne3 Bd6 11.d4 0–0 12.Nf5 Na6; C) 8.Bd5 c6 (8...Ba5 9.Qa4 Bb6 10.Ba3 c6 11.Bc4 Na6 12.d4 Bc7) 9.Bb3 Ba5 10.Ba3 Na6 11.d4 ed4 12.Re1 Nc7.

7.Nc3!? A) 7...Qc5 A1) 8.Bf7 Kf7 9.Nd5 d6 10.Nh4 h5 11.d4 Qc4 12.Ne3 Qa6; A2) 8.Bb3 Bc3 (8...Nc6 9.Nd5 0–0 10.Nc7 Rb8 11.Nd5 Ba3 12.d4 ed4) 9.Bc3 Nc6 10.Ne1 0–0 11.Nd3 Qe7 12.Rb1 Nd4; A3) 8.Qe2 Nc6 (8...Bc3 9.Bc3 Nc6 10.Rab1 a6 11.Bd5 0–0 12.Qe3 Qe3) 9.a3 Bc3 10.Bc3 0–0 11.h4 d6 12.Rfb1 a6; B) 7...Nc6 B1) 8.d4 Bc3 (8...Nd4 9.Nd4 ed4 10.Nd5 Qc5 11.Qd4 Qd4 12.Nc7 Kd8) 9.Bc3 Nd6 10.Bd5 ed4 11.Nd4 Kf8 12.Re1 Nd4; B2) 8.Qe2 Bc3 (8...Ba5 9.Nd5 Qd8 10.d4 0–0 11.de5 fe5 12.Qe3 d6) 9.Bc3 0–0 10.Rab1 b6 11.Nh4 g6 12.Bd5 Kh8; B3) 8.Nd5 Qc5 (8...Qd8 9.d4 Bd6 10.Ne3 0–0 11.Nf5 b5 12.Bd5 Bb7) 9.Nc7 Kd8 10.Bf7 Kc7 11.a4 Qa5 12.Qe2 b6; C) 7...c6 C1) 8.d4 Nd6 (8...Na6 9.a3 Ba5 10.Bf7 Kf7 11.de5 Nc5 12.Qd4 Ne6) 9.Qd3 Nc4 10.Qc4 Na6 11.a3 Bc3 12.Bc3 d6; C2) 8.Qe2 Na6 (8...0–0 9.a3 Ba5 10.Nh4 d6 11.f4 b5 12.Ba2 Na6) 9.a3 Ba5 10.Nh4 g6 11.f4 0–0 12.f5 b5; C3) 8.a3 Nd6 (8...Ba5 9.Nh4 g6 10.Nf3 0–0 11.h4 Na6 12.h5 b5) 9.Qe2 Nc4 10.Qc4 Bc5 11.d4 ed4 12.Nd4 Na6; D) 7...Bc3 D1) 8.dc3 0–0 (8...Nc6 9.Bc1 0–0 10.Qd5 Kh8 11.a4 d6 12.Be3 Bg4) 9.Qd5 Nc6 10.Rfb1 Rb8 11.h3 d6 12.Nh4 Kh8; D2) 8.Bc3+= Nc6 (8...0–0 9.d4 d6 10.Rb1 Nd7 11.de5 fe5 12.Bd2 Nb6) 9.Qe2 0–0 10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 c6.

7.d3 A) 7...0–0 A1) 8.a4 Nc6 (8...d6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nd7 11.d4 Nb6 12.Bb3 a5) 9.Nc3 Na5 10.Nd5 Qd6 11.Ba2 Kh8 12.c3 Bc5; A2) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Qe2 Qd8 11.Nd5 d6 12.c3 Na5 ) 9.Nh4 d6 10.Nc3 Nc6 11.Nd5 Qd8 12.a4 Be6; A3) 8.Nc3 Bc3 (8...Nc6 9.Nd5 Qd8 10.Rb1 a5 11.c3 Be7 12.Nh4 g6 ) 9.Bc3 Nc6 10.Rb1 b6 11.Nh4 g6 12.h3 Kh8; B) 7...Nd6 B1) 8.Bd5 c6 (8...Na6 9.a3 c6 10.Ba2 Ba5 11.Nbd2 Nc5 12.Nb3 Nb3) 9.Bb3 Na6 10.c3 Ba5 11.Nbd2 Nc5 12.Qc2 Nb3; B2) 8.Nc3 Nc4 (8...Bc3 9.Bc3 Nc4 10.dc4 Nc6 11.Qd3 d6 12.Rab1 0–0) 9.dc4 Bc3 10.Bc3 Nc6 11.Qd5 d6 12.Rad1 Qf7; B3) 8.Bb3 Nc6 (8...Na6 9.a3 Ba5 10.Nc3 c6 11.Nh4 Nc5 12.Qh5 Kd8) 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nb5 11.Bb2 Nbd4 12.Nd4 Nd4; C) 7...c6 C1) 8.c3 Ba5 (8...Bd6 9.Nh4 g6 10.a4 Bc7 11.Nd2 Na6 12.d4 0–0) 9.Nh4 d6 10.Nd2 0–0 11.Nb3 Bc7 12.d4 Be6; C2) 8.Nh4 d6 (8...g6 9.Nc3 0–0 10.a3 Bc5 11.Nf3 Na6 12.Qd2 b5) 9.Nc3 0–0 10.a3 Bc3 11.Bc3 Na6 12.Qf3 Nc5; C3) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 b5 10.Ba2 0–0 11.d4 ed4 12.Nd4 Qe5 ) 9.Nh4 d6 10.Nc3 b5 11.Ba2 g6 12.Qd2 Nd7; D) 7...Nc6 D1) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 0–0 10.Nd5 Qd8 11.Bc3 d6 12.a4 Be6 ) 9.Nc3 0–0 10.Qe2 Qc5 11.Na4 Qe7 12.d4 ed4; D2) 8.Nh4 d6 (8...b5 9.Bd5 g6 10.Nc3 Qc5 11.Qd2 0–0 12.a3 Ba5) 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 0–0 11.Rb1 Rb8 12.Nf5 Bf5; D3) 8.Nc3 Bc3 (8...0–0 9.Nd5 Qd8 10.Nb4 Nb4 11.Ba3 c5 12.Qd2 Qa5) 9.Bc3 0–0 10.Rb1 b6 11.Nh4 d6 12.Bd5 Qe8.

7.Qe2 A) 7...Nc6 A1) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Nc3 0–0 10.Qe3 Bc3 11.Bc3 d6 12.Rab1 Rb8) 9.Nc3 0–0 10.Nd5 Qd8 11.Rad1 d6 12.c3 Na5; A2) 8.h3 Na5 (8...0–0 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 b6 11.Nh4 Qc5 12.Rab1 d6) 9.a3 Nc4 10.Qc4 Bd6 11.d4 ed4 12.Bd4 0–0; A3) 8.Nc3 Bc3 (8...0–0 9.Nd5 Qd8 10.d4 Ba5 11.de5 fe5 12.h3 d6 ) 9.Bc3 0–0 10.Rab1 b6 11.Nh4 g6 12.Bd5 Kh8; B) 7...c6 B1) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.d4 d6 10.Nc3 0–0 11.Rad1 Nd7 12.h3 Nb6 ) 9.Nc3 b5 10.Bb3 0–0 11.h4 Na6 12.h5 Kh8; B2) 8.Nh4 g6 (8...d6 9.a3 Ba5 10.Bc3 Bb6 11.d3 0–0 12.a4 Na6) 9.a3 Bc5 10.Nc3 0–0 11.Na4 Na6 12.Bb3 d6; B3) 8.d4 d5 (8...b5 9.Bf7 Kf7 10.de5 Na6 11.ef6 gf6 12.Nd4 h5) 9.a3 dc4 10.ab4 0–0 11.Nbd2 b5 12.Rfd1 Nd7; C) 7...Nd6 C1) 8.a3 Nc4 (8...Ba5 9.Ba2 b6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Bb7 12.Nh4 g6 ) 9.Qc4 Ba5 10.Nc3 Qe6 11.Nd5 Nc6 12.Bc3 Bb6; C2) 8.Bd5 Na6 (8...c6 9.Bb3 Na6 10.c3 Ba5 11.d4 ed4 12.Nd4 b6) 9.a3 c6 10.Ba2 Ba5 11.d4 ed4 12.Nd4 b6; C3) 8.Bb3 b6 (8...Nc6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 b6 11.a4 Bb7 12.a5 Na5) 9.a3 Ba5 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Bb7 12.Nh4 g6; D) 7...0–0 D1) 8.Nc3 c6 (8...Bc3 9.Bc3 d6 10.d4 Nd7 11.Bb3 Nb6 12.h3 Be6) 9.Nd1 b5 10.Bb3 Na6 11.Ne3 Nc5 12.Nf5 Qd8; D2) 8.h3 c6 (8...Nc6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 b6 11.Nh4 Qc5 12.Rab1 d6 ) 9.a3 Bc5 10.Nc3 b5 11.Bb3 Na6 12.Rfe1 Bb7; D3) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd8 11.Bc3 d6 12.Rfb1 Rb8) 9.Nc3 Qc5 10.d4 ed4 11.Nb5 Nc6 12.Nbd4 Re8.

5.f4 d6

6.Nf3 ef4!? 7.0-0 Nc6-/+ (7...Qe4? 8.Re1 Qe1 9.Ne1+-).

6.Nf3 Bg4?? 7.c3= Bc5 8.Qb3 ef4?? (8...c6 9.Bg8 d5 10.ed5 Rg8 11.dc6 ef4 12.Kd1 Nc6 13.Qg8 Qf8 14.Qh7 0-0-0+-) 9.Qb7+- c6 (9...f5 10.e5 Bf3 11.gf3 Qh4 12.Ke2 de5 13.Qa8 Qd8+-) 10.Qa8 Qe4 (10...Qd8 11.d4 Bb6 12.0-0+-) 11.Be2 Kf7 12.d4 (12.Qb8 Be6 13.d4 Bc4+-) 12...Bb6 (12...Nh6 13.Qb7 Nd7+-) 13.Qb8 Ne7 (13...d5+-) 14.Qh8 Ng8 15.Na3 (15.Nbd2 Qc2 16.Nc4 Bf3 17.gf3 d5+-) 15...c5 16.Nc4 Bc7 17.Rc1 (17.Ncd2 Qe6+-) 17...d5 18.Ncd2 Qe3 19.dc5 (19.Qh7 c4+-) 19...Bf3 20.gf3 f5 21.Qh7 Ba5 22.Qf5 Nf6 23.Qd3 (better 23.Nb3!? Bc7 24.c4 d4+-) 23...Qc5 24.Nb3 Qb6 25.Na5 (25.Kd1 Qd8+-) 25...Qa5 26.0-0 1-0. sezwho (2000) - CaicoAmaral (2010), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

6.Nh3 Be6 7.Qe2 (7.Be6 Qe6 8.a3 Bc5+=) 7...Nc6–/+ 8.Bd5 (8.0–0 Bc5 9.Kh1 0–0–0–/+) 8...Qd7 (8...Bd5 9.ed5 Nd4 10.Bd4 ed4 11.Qe6–/+) 9.Qc4 (9.Qb5 Bh3 10.gh3 Rb8–/+) 9...Bh3–/+ 10.gh3 Nge7 11.Be6 Qd8 12.Bf7 (12.Rg1 Kf8+= (12...ef4 13.Rg7 b5 14.Qb5+–)) 12...Kf8–/+ 13.Rf1 h5 (13...ef4 14.Rf4 Ng6 15.Rf5–/+) 14.a4 (14.fe5 de5 15.a3 b5–/+) 14...Ba5 (14...h4 15.Be6–/+) 15.Ra3 (15.Be6 h4–/+) 15...Rh6 (15...ef4 16.Rf4 Ne5 17.Be5 de5 18.Rf1–/+) 16.fe5+= Ne5 17.Be5 de5 (17...fe5?? 18.Bg6 Nf5 19.Qf7) 18.Rd3 Qc8 19.Be6 Qe8 20.Rd7 (20.Bd7 Qg6+=) 20...Rd8–/+ 21.Qb5 Rd7 (21...Bb6 22.Rd8 Qd8 23.Qe5+=) 22.Bd7 c6 (better is 22...a6!? 23.Be8 ab5 24.Bb5 Nc8–/+) 23.Qb7+= (worse is 23.Be8 cb5 24.Bb5 a6+=) 23...Qd8 24.Bc6 Rg6 25.Bd5 (25.Bd7 Bb6+=) 25...Rg2= 26.Rf2 (26.Qa7 Nd5 27.ed5 Qd5 28.Qb8 Kf7 29.Qa7 Kg8–/+) 26...Rf2 27.Kf2 Nd5 28.ed5 The passed pawn on d5 will become decisive later (28.Qd5 Bb6 29.Ke2 Qd5 30.ed5 Ke7=) 28...Qb6 (28...f5 29.Kf1=) 29.Qb6 Bb6 30.Kf3 Ke7 31.Na3 Kd6 32.Ke4 Bg1 (32...g6 33.Nb5 Kc5 34.c3+=) 33.Nb5+/– Kc5 (33...Ke7 34.d4 a6 35.Na7 ed4 36.Nc6 Kd6 37.Nd4+=) 34.Na7 g6 35.d3 White gets kings attack 35...f5? (better is 35...Bh2 36.c4 f5 37.Kf3 g5+/–) 36.Ke5+– Bh2 37.Ke6 f4 38.Nb5 (better is 38.d4 Kb6 39.Nc8 Ka5 40.Nd6 Ka4 41.Ne4+–) 38...f3 39.Nc3 Bc7 (better is 39...Bg1!?+–) 40.Ne4 Kd4 (40...Kb4 41.d6 Bb6 42.d7+–) 41.d6 Threatening mate... how? 41...Bd8 42.h4 Ke3 43.Kf7 Kf4 44.Kg6 f2 (44...Kg4+–) 45.Nf2 Bh4 (45...Ke5 46.Kh5 Kd6 47.Ne4 Ke5 48.Kg4+–) 46.Ne4 (46.Ne4 Bd8 47.Kh5+–; 46.a5!? Ke5 47.a6 Bf2+–) 1–0. Labahn,Wolfgang (2265) – Carl,Manfred, Schleswig Holstein–ch masters, 1997.

6.Nh3 ef4 7.Nf2–/+.

6.Qh5 g6+= 7.Qf3 Nc6 (7...Be6 8.Qb3 Bc4 9.Qc4+=) 8.Qb3 (8.Nc3 Bc3 9.Qc3 Nh6=) 8...Qg7 (8...Kf8 9.Ne2 Bc5 10.Nbc3–/+) 9.Ne2 (9.Nf3 Bd7 10.fe5 fe5+=) 9...Nge7 (9...Bc5 10.Nbc3 Bd7 A) 11.Qb7?? Rb8 12.Qc7 Rc8–+ (12...Rb2?! 13.Bb3–/+); B) 11.Be6+=) 10.c3 (10.Nbc3!?=) 10...Ba5–/+ 11.fe5 Ne5 (11...de5 12.Na3–/+) 12.d4 (12.Na3!?+=) 12...Nc4–/+ 13.Qc4 c6 14.Ba3 (14.0–0 b5 15.Qb3 Qf7–/+) 14...Bc7 (14...d5 15.Qa4 Bc7 16.Nd2–/+) 15.Nd2 d5 (15...f5 16.Nf4–/+) 16.Qb3 (16.Qd3 de4 17.Ne4 Bf5–/+) 16...0–0 17.ed5 cd5 18.0–0 Rd8 (18...Qh6 19.Nf3 Rd8–/+) 19.Ne4 (19.Nf4!? Bf4 20.Rf4+=) 19...f5 20.Ng5 (20.N4g3 Qh6 21.Be7 Qe3 22.Rf2 Qe7–/+) 20...h6 21.Nf3 Nc6 22.Rae1 Na5 (22...g5 23.Bc5–+) 23.Qb1–/+ Nc4 24.Bc1 g5 25.Ng3 Qf7?? (better is 25...Rf8–/+) 26.Ng5+= hg5 27.Nf5 Qh5 28.h3 (better is 28.h4 Bf4 29.Bf4 gf4 30.Ne7 Kh8 31.Rf4+=) 28...Nd6?? (better is 28...Bd6+=) 29.Ne7+– Kg7 30.Nd5 Rd7 31.Nf6 Qg6 (31...Qh6 32.Nd7 Bd8 33.Nf8+–) 32.Nd7 Qb1 (32...Bd8 33.Qg6 Kg6 34.Re6 Kg7 35.Rd6 Be7+–) 33.Re7 Kh6 (33...Nf7 34.Rff7 Kh6 35.Rf6 Qg6 36.Nf8 Kh5 37.Rg6 Bh2 38.Kh2 Bh3 39.Rh7 Kg4 40.Rg5) 34.Rf6 Qg6 (34...Kh5 35.g4 Kh4 36.Rh6 Kg3 37.Re3 Kf4 38.Rf6 Nf5 39.Kf2 Bd7 40.Ree6 Qc1 41.Rf5) 35.Nf8 (35.Nf8 Kh5 36.Rg6 Nf7 37.Rf7 Bh2 38.Kh2 Bh3 39.Rh7 Kg4 40.Rg5) 1–0. Nadanian,Ashot (2405) – Khruschiov,Alexey (2425), Estrin mem4–th (8), 2002.

5.f4 ef4

6.Qh5 Kd8

7.Nc3 Bc3–+ 8.Bc3 Qe4 9.Qe2 d5 10.Bd3 Qe2 11.Ne2 g5 12.h4–/+ c5 13.hg5= d4 14.Rh7? Rh7–+ 15.Bh7 dc3 16.Bg8 cd2 17.Kd2 fg5 18.Rh1 Bg4 19.Rh8 Kc7 20.Bd5 Be2 21.Ke2 a5 22.Rh7 Nd7–+ 23.Rg7 Re8 24.Kf3 Re3 25.Kg4–/+ b6 26.Rg5=+ Nf6 27.Kf4 Nd5 28.Rd5 Rc3 29.g4? Rc2–+ (29...Rc2 30.g5 Kc6–+) 0–1. Meybohm,Dirk – Cuno, Halberstadt, 1990.

7.Qe2 A) 7...Nh6 8.c3 (8.a3 Ba5 9.Bc3 Bb6 10.Nh3 d6 11.Nf4–+; 8.Nc3 Re8 9.d3 Nf5 10.a3 Bc3 11.Bc3–+) 8...Bd6 9.d4 b6 10.Nd2 c6 11.Bd3–/+; B) 7...c6 8.a3 (8.c3 Ba5 9.Nf3 Nh6 10.Ba3 d6 11.0–0–+) 8...Ba5 9.Nf3 Nh6 10.0–0 Re8 11.Re1–/+.

7.Qf3–/+ A) 7...b5 8.Bd3 (8.Bb5 Bb7 9.Bd3 f5 10.Qf4 fe4 11.Bc4–/+) 8...Bb7 9.Qf4 d5 10.Bb5 a6 11.Be2–/+; B) 7...Nc6 8.Qf4 Ne5 9.Bb3 Bd6 10.Qe3 Nh6 11.Nf3–/+; C) 7...Nh6 8.a3 (8.Ne2 Re8 9.Nbc3 c6 10.a3 Bc3 11.Qc3–/+; 8.Nc3 Bc3 9.Bc3 Re8 10.d3 f5 11.0–0–0–+) 8...Bd6 9.Ne2 Re8 10.Nbc3 Nc6 11.Bd5–/+; D) 7...f5 8.e5 Qh4 9.Kd1 Nh6 10.a3 Bc5 11.Nh3–/+.

6.Qh5 g6

7.Qe2 Nc6 8.a3 (8.Nh3 Bd6 9.d4 Bb4 10.Kf2 g5 11.Bd5–/+; 8.c3 Ba5 9.Nh3 Ne5 10.Nf4 Nc4 11.Qc4–/+; 8.Nc3 Bc3 9.Bc3 Ne5 10.Bb3 d6 11.Rb1–/+) 8...Bc5 9.Nc3 h6 10.Nf3 Ne5 11.Nd5+=.

7.Qf3 b5 8.Bb5 (8.Bd3 a6 9.a4 ba4 10.Ne2 Nc6 11.Nf4–/+) 8...Bb7 9.Bd3 d5 10.Bb5 (10.Qf4 de4 11.Bb5 Bc6–/+) 10...Bc6 11.Bc6 Nc6 12.a3 Bc5 13.Nc3 Nd4 14.Qd3 c6 15.0–0–0 (better is 15.Kf1!? Rb8 16.Re1 Rb2 17.ed5 Qe1 18.Ke1 Nc2 19.Kd1 Na3 20.dc6+/–) 15...Rb8–+ 16.Na4 de4 17.Qc4 Ba3 18.Qd4 Rb4 19.Qc3 Ra4 20.Qc6 Qd7 21.Qd7 Kd7 22.Ba3 Ra3 23.c3 Ne7 24.Nh3 Rb8 25.Nf4 Ra1 (25...Rab3 26.d4–+) 26.Kc2 Ra2 27.Kc1 Rbb2 28.Rhe1 Rc2 (28...Nc6 29.Re4 Na5 30.Rb4 Rb4 31.cb4 Nb3 32.Kb1 Ra1 33.Kb2 Rd1 34.Kb3 Rd2 35.Kc3–+) 29.Kb1 a5?? (better is 29...Nc6 30.Re4 Rcb2 31.Kc1 Na5–+) 30.Re4–/+ a4 31.Rb4 Nc6 32.Rb5 f5 (32...a3 33.Ne2–+) 33.d4 h6 (33...a3!? 34.Re1 Rab2 35.Rb2 Rb2 36.Kc1 Na5–+) 34.Ng6 (34.g3 Rh2 35.Ng6 Rag2=) 34...a3 (better is 34...Rg2 35.d5 Nd8–/+) 35.Nh4?? (better is 35.g3+=) 35...Na5!! 36.Rd3 (36.Ra5 Rcb2) 36...Rf2 (better is 36...Rab2 37.Rb2 Rb2 38.Kc1 Nb3 39.Kd1 a2 40.Ke1 a1Q 41.Rd1 Qa6 42.c4 Qe6 43.Kf1 Qe2 44.Kg1 Qd1) 37.c4 (37.Nf5 Rab2 38.Rb2 Rb2 39.Kc1 Nb3 40.Kd1 a2 41.Ke1 a1Q 42.Rd1 Qa6 43.Ng3 Qe6 44.Kf1 Qe3 45.Ne4 Qe2 46.Kg1 Qd1) 37...f4 (37...Rae2 38.Ka1 Nc4 39.Rb7 Kd6 40.Rg3 Ra2 41.Kb1 Rab2 42.Rb2 ab2 43.Rb3–+) 38.c5 (38.Rc3 Rfb2 39.Rb2 Rb2 40.Ka1 Nb3 41.Rb3 Rb3–/+) 38...Nc4 39.Rb7? (39.Rc3 Rad2 40.Rc1 Na5 (40...Rd4?! 41.Nf3 Nd2 42.Ka1–/+) 41.c6 Kc8–+) 39...Kd8 (39...Kc8 40.Rdb3 Rab2 41.Rb2 ab2 42.Rb3 Rf1 43.Kc2 b1Q 44.Rb1 Na3 45.Kb2 Nb1 46.d5–+) 40.Rb8? (40.Rc3 Rad2 41.Ka1–+) 40...Kd7 (40...Kc7!? 41.Rdb3 Rab2 42.Rb2 ab2 43.Rb3 Rf1 44.Kc2 b1Q 45.Rb1 Na3 46.Kb2 Nb1 47.Nf3–+) 41.Nf3?? (41.Rb7 Kc8 42.Rdb3 Rab2 43.Rb2 ab2 44.Rb3 Rf1 45.Kc2 b1Q 46.Rb1 Na3 47.Kb2 Nb1 48.d5–+) 41...Rac2–+ 42.Rd1 Rg2 43.Rb7 Kd8 (43...Kc6 44.Rb4–+) 44.Ne1 (44.Ne5 Kc8 (44...Rh2?! 45.Nc4 Rc4 46.Rg1 Rb2 47.Rb2 ab2 48.Kb2–/+) 45.Rb3 Rb2 46.Rb2 Rb2 (46...Nb2?! 47.Rf1+=) 47.Ka1 Nd2 48.Rd2 Rd2–+) 44...Rb2 ½–½. Bonetti,Shane – Waltercomp (2350), ICC, 2002.

7.Qf3 Nc6 8.Qf4 Bd6 9.Qe3 Be5 10.Bc3 Nb4 11.Bb3+=.

7.Qf3 d6 8.Qb3= Qe4 9.Kf1 Ne7 10.Bf6 Rf8 11.Qb4 Qc2 12.Na3 Qf5? (12...Nbc6 13.Nc2 Nb4 14.Be7 Nc2 15.Bf8 Na1+/–) 13.Bg7+– Nbc6 14.Qc3 Nd5 (14...Rf7 15.Bf7 Qf7 16.Nf3+–) 15.Re1 Nce7 (15...Be6 16.Re6! Qe6 17.Bf8 Nc3 18.Be6 Kf8 19.dc3+–) 16.Bd5 c6?? (16...Qd5 17.Qc7 Be6 18.Bf8 Kf8+–) 17.Bf8 (17.Bc6 bc6 18.Qc6 Kf7 19.Re7 Ke7 20.Bf8 Qf8+–) 17...Qf8 18.Bf3 Bf5 19.Kf2 0–0–0 20.Ne2 1–0. pierre – rwills, ChessWorld.net, 2005.

7.Qf3 Bd6 8.d4 Nc6 9.Ne2 Na5 10.Bd3 b6 (better is 10...c5!? 11.c3 c4+=) 11.e5+= (11.Nf4?! Bb7 12.0–0 c5+=) 11...Bb7 12.ed6 Bf3 13.de7 Bg2 14.Rg1 f3 15.Nf4 Ne7 16.Nc3 1–0. Andersson,Lars H – Weiz,Walter, corr, 1991.

7.Qf3 Bd6 8.d4 Nc6 (8...f5 9.e5 Bb4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Qh4 12.Kd1+=) 9.Ne2+= Na5 10.Bd3 b6 (better is 10...c5!? 11.Nf4 cd4+=) 11.e5+= Bb7 (11...Be5 12.Qa8 A pinning theme) 12.ed6+/– Bf3 13.de7 Bg2 14.Rg1 f3 15.Nf4 Ne7 16.Nc3 g5 (16...d5+=) 17.Nh5 (17.Ng2 fg2 18.Rg2 Nac6+/–) 17...Kf7 (17...0–0–0 18.Nb5+=) 18.Kf2 (18.d5 Rae8 19.0–0–0 Ng6+=) 18...d5 (18...Nac6 19.Nb5 Nb4 A) 20.Nc7? Rac8–+ (20...Nd3?! 21.cd3 Rac8 22.Rac1+=); B) 20.Be4=) 19.Rge1 (19.Ba3 Rae8+=) 19...f5 (19...c6 20.Ba3 Rae8 21.Ng7 Kg7 22.Re7 Re7 23.Be7+=) 20.Ba3 Nec6 21.Nd5 Nd4 22.Re7 Kg6 23.Ndf6 c5 (23...Nac6 24.Rg7 Kh6 25.h4+=) 24.Rg7 Kh6 25.h4 The mate threat is hxg5 25...Ne6 26.hg5 Ng5 27.Bc1 (27.Bc1 f4 28.Bf4 Nc4 29.Bg5) 1–0. Andersson,Lars H – Gedigk,D, corr SOK–90–53, 1990.

7.Qf3 Bd6 8.Ne2 Nc6 9.d4 Na5 10.Bd3 c5 11.c3+=.

7.Qf3 c6

8.Ne2+= Na6 A) 9.c3 Ba5 (9...Bd6 10.d4 b5 11.Bd3 g5 12.h4 Qf7 13.hg5 fg5 14.Nd2 Bb7) 10.Ba3 c5 11.0–0 g5 12.d4 Rb8 13.Bb5 Nh6 14.Nf4 gf4; B) 9.Nbc3 Nc5 (9...b5 10.Bd3 Bc5 11.Nf4 Nb4 12.a3 Nd3 13.Nd3 Bd4 14.Kf1 Bb7; 9...Bc3 10.Nc3 Nc5 11.0–0 b5 12.Bb3 g5 13.Qh5 Kd8 14.h4 b4; 9...g5 10.h4 Kf8 11.hg5 fg5 12.a3 Ba5 13.0–0–0 Nf6 14.e5 Qe5) 10.0–0 b5 11.Bg8 Rg8 12.Qf4 Ne6 13.Qe3 Ba5 14.Nd1 Bb6; C) 9.a3 Ba5 (9...Bd6 10.Nbc3 b5 11.Ba2 b4 12.ab4 Nb4 13.Bb3 Rb8 14.Na4 Ba6) 10.Nbc3 g5 11.h4 b5 12.Qh5 Kd8 13.Bf7 Bb7 14.hg5 fg5.

8.Ne2+= b5 A) 9.Bb3 Na6 10.a3 Bd6 11.Nbc3 Nc5 12.Ba2 a5 13.Nf4 b4 14.ab4 ab4; B) 9.Bd3 Na6 (9...Bc5 10.Nbc3 d6 11.Qf4 g5 12.Qg3 Nd7 13.Nd1 Ne5 14.Ne3 Nh6) 10.Nf4 Nc5 11.0–0 Na4 12.Bd4 Nh6 13.Ne2 0–0 14.Nbc3 Nc3; C) 9.Bg8 Rg8 10.Qf4 Bd6 11.Qf6 Rf8 12.Qe7 Be7 13.Rf1 Rf1 14.Kf1 d6; D) 9.a3 bc4 (9...Ba5 10.Ba2 Na6 11.Nbc3 g5 12.Nd4 Qe5 13.Nce2 h5 14.0–0–0 g4) 10.ab4 Na6 11.c3 Nh6 12.Qf4 g5 13.Qf3 0–0 14.Na3 d5.

8.Ne2+= d5 9.ed5 Bf5 (9...Nd7 10.dc6 bc6 11.Nbc3 Rb8 12.Bb3 g5 13.Qh5 Kd8 14.0–0 Ne5) 10.Qf4+= (10.Nbc3 Bc2 11.Rc1 Bf5 12.Kf1 b5 13.Bb3 Nd7 14.d4 Bc3) 10...Bd6 11.Qf2 Nh6 12.h3 Nd7 13.dc6 bc6 14.0–0 Rb8.

8.Ne2+= d6 9.c3 (9.Qf4!? Nd7 (9...g5 10.Qf3 Nd7 11.a3 Ba5 12.0–0 Ne5 13.Be5 de5 14.Qh5 Kd8) 10.a3+= (10.0–0 Ne5 11.Bb3 Be6 12.Bc3 Bc5 13.d4 Bb6 14.Nd2 0–0–0) 10...Ba5 11.0–0 Ne5 12.Bb3 Be6 13.Be6 Qe6 14.d3 Bb6; 9.0–0 Nd7 (9...d5 10.Bd3 Nd7 11.ed5 Ne5 12.Qf4 Bd6 13.Qh4 f5 14.Qa4 Nf6) 10.Qf4 Ne5 11.Bb3 g5 12.Qe3 Nh6 13.Nbc3 Nhg4 14.Qh3 h5; 9.Nbc3 Nd7 (9...g5 10.g3 h5 11.gf4 Nd7 12.Qg2 Nh6 13.a3 Bc3 14.Bc3 g4; 9...Nh6 10.Qf4 Ng4 11.Bb3 h5 12.h3 g5 13.Qf1 Ne5 14.d4 Ng6) 10.Qf4 Ne5 11.Bb3 Be6 12.0–0 0–0–0 13.Rf2 Kb8 14.Nd5 cd5; 9.Bb3 Nd7 (9...g5 10.a3 Ba5 11.h4 Nd7 12.hg5 Ne5 13.Qh5 Kd8 14.Nf4 fg5; 9...Na6 10.Qf4 Nc5 11.Nbc3 g5 12.Qf3 h5 13.0–0 Bg4 14.Qf2 0–0–0) 10.Nbc3 g5 11.d4 Nb6 12.0–0 Be6 13.d5 Bf7 14.Rad1 cd5) 9...Ba5–/+ (9...Bc5 10.d4 Bb6 11.Qf4 Be6 12.Nd2 d5 13.Bb3 Nd7 14.0–0 0–0–0) 10.d4 (10.Qf4 Bc7 11.Ba3 f5–/+ (11...b5 12.Bb3 Nd7 13.0–0 Nc5 14.Bc2 Ne6) 12.d3 Nd7 13.0–0 Ne5 14.Nd2 g5) 10...f5 11.Ba3 (11.0–0 Qe4 12.Qf2 Qe3 13.Nf4 Qf2 14.Rf2 d5) 11...fe4 (11...Qe4 12.Bd6 Nf6 13.Nd2 Qf3 14.gf3 b5) 12.Qf4 Bc7 13.0–0 Nd7 (13...Bf5 14.g4 d5 15.Be7 Bf4 16.Rf4 Ne7 17.gf5 dc4 18.fg6+=) 14.Ng3 Ngf6 15.Re1 Rf8 16.Nd2 Kd8 (16...Nb6 17.Nge4 Ne4 18.Qe4 Qe4 19.Re4 Kd8 20.Rae1+=) 17.Nde4+= Ne4 18.Qe4 Qg7 19.Bc1 d5 (19...Bb6 20.Bg5 Kc7 21.Qh4+=) 20.Qh4 Nf6 21.Bh6 g5 22.Bg7 gh4 23.Bf8 hg3 24.Be7 Ke8? (24...Kd7 25.Bf6 gh2 26.Kh1 dc4 27.Re7 Kd6 28.Rh7 Ba5 29.Be7 Kc7 30.Bb4 Kb6 31.Ba5 Ka5+–) 25.Bf6 Kf7 26.Rf1 gh2 27.Kh1 1–0. marekt – Wonderboy, internet, 2010.

8.Ne2+= g5 9.h4 d5 (9...b5 10.Bd3 gh4 11.Rh4 Na6 12.Nf4 Bb7 13.Ng6 hg6 14.Rh8 0–0–0) 10.ed5 g4 11.Qf4 Bd6 12.Qf2 Nd7 13.dc6 bc6 14.0–0 Nh6.

5.Qh5 g6

6.Qf3 Nc6 7.Nc3 Nd4 8.Qd3 c6 9.Nge2 d5 10.ed5 Bc3 11.Qc3 cd5 12.Bd3 Bf5 13.Ba3 Ne2 14.Be2 Qd7=+.

6.Qe2 Nc6

7.Nc3 Bc3 8.Bc3 d6 9.Rb1 b6?? (better 9...f5=+) 10.Bg8+– Rg8 11.Qc4 Kd7? (11...Be6 12.Qc6 Kf7+–) 12.Qg8 Ba6 (12...f5+–) 13.Qa8 Nd4 (13...f5 14.Qg8+–) 14.Qa7 Nc2 15.Kd1 Bd3 16.Rb6 Be4 (16...Ke6 17.Rb8 f5 18.ef5 Bf5 19.Qa6+–) 17.Qa4 Ke6 18.Rb8 Qd7 19.Re8 Kf7 20.Qd7 1–0. Kamilsson – Pointer, internet, 2020.

7.Nc3 Nd4 8.Qd3 c6 9.Nge2 b5 10.Bg8 (10.Bb3 Bc5 11.Nd4 Bd4 7.Nc3) 10...Rg8 (10...Ne2 11.Ke2 Bc3 12.Qc3 Rg8 13.Rhb1=+) 11.a4 (11.Nd4 ed4 12.Ne2 f5=) 11...Bc3 12.Bc3 Ne2 13.Ke2 (13.Qe2 Qc5 14.ab5 cb5=+) 13...b4 14.Qc4 Ba6 (14...d5!? 15.Qb4 Qb4 16.Bb4 de4–/+) 15.Qa6= bc3 16.Qc4 d5 (16...Rf8!? 17.Qc3 f5=+) 17.ed5 (better 17.Qc6 Kf7 18.Qd5 (worse 18.ed5 Rac8 19.Qa6 Rgd8=) 18...Kg7 19.Rhb1+–) 17...cd5?? (better 17...Qd6 18.dc6 Qd2 19.Kf3 Rg7+=) 18.Qd5+– Rd8 (18...Kf8 19.Qa8 Kg7 20.Qc6+–) 19.Qg8 Kd7 20.Qc4 cd2 21.Rhd1 Ke8 22.Qg8 (22.Qg8 Qf8 23.Qh7+–) 1–0. Janek – Usfwjaf, internet, 2019.

7.Nf3 d6 8.Nc3 Bc3 9.Bc3 Be6 10.0–0 Bc4 11.Qc4 Qf7 12.Qb5 Rb8 13.d4 a6 14.Qa4 Qd7=+.

6.Qh3 Nc6

7.Nc3 d5 8.Nd5 Bh3 9.Ne7 Bg2 10.Ng8 Be7 11.Ne7 Ke7–+.

7.Qd3 A) 7...Bc5+= A1) 8.Nf3 d6 (8...Na5 9.Bg8 Rg8 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nc6+=; 8...Rb8 9.0–0 d6 10.Ba3 Ba3 11.Qa3 Bg4+=; 8...a6 9.0–0 b5 10.Bb3 b4 11.a3 a5+=; 8...Nh6 9.Ba3 f5 10.ef5 gf5 11.0–0 Ba3+=; 8...h6 9.0–0 d6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 f5+=) 9.Qb3 Bb6 10.0–0 Na5 11.Qa4 Bd7–/+ ; A2) 8.Ba3 f5 (8...Ba3 9.Na3 f5 10.ef5 gf5 11.Ne2 Nf6–/+ ; 8...Nd4 9.Bc5 Qc5 10.c3 Ne6 11.Nh3 d6–/+; 8...a6 9.Bc5 Qc5 10.Ne2 Nge7 11.Bb3 d6–/+; 8...a5 9.Nf3 Ba3 10.Na3 f5 11.Nb5 d6–/+; 8...Rb8 9.Ne2 f5 10.ef5 gf5 11.Bc5 Qc5–/+) 9.ef5 Ba3 10.Na3 gf5 11.Ne2 Nf6–/+; A3) 8.Ne2 Nh6 (8...Na5 9.Bg8 Rg8 10.Nbc3 d6 11.Nd5 Qg7+= ; 8...a6 9.0–0 Nh6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 b5+= ; 8...d6 9.Ba3 Ba3 10.Na3 f5 11.ef5 gf5–/+) 9.Ba3 f5 10.ef5 Nf5 11.Bc5 Qc5–/+; A4) 8.a3 Nh6 (8...Na5 9.Ba2 d6 10.Nc3 Nc6 11.Na4 Be6+= ; 8...a6 9.Nf3 b5 10.Bb3 Bb7 11.0–0 Rb8+=; 8...d6 9.Nc3 f5 10.Nd5 Qd8 11.Nf3 Na5+=) 9.Nc3 d6 10.Na4 Bd4 11.c3 Bb6+=; B) 7...Na5 8.Bb3 (8.Bd5 c6 9.Bg8 Rg8 10.a3 Bc5 11.Bc3 Bb6–/+ ; 8.Bg8 Rg8 9.Nc3 c6 10.a3 Bc5 11.Na4 b6–/+) 8...a6 (8...Nb3 9.ab3 c6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qd8+=; 8...Bc5 9.Nc3 c6 10.Nge2 Nb3 11.ab3 b5+=; 8...c6 9.Nc3 d5 10.ed5 Nb3 11.cb3 Qd6–/+; 8...Qd6 9.Qd6 Bd6 10.Nf3 b6 11.d4 ed4+=; 8...Nh6 9.Nf3 c6 10.Bc3 d5 11.Bb4 Qb4–/+ ; 8...h6 9.Ne2 Nb3 10.ab3 Qd6 11.Qd6 Bd6+=; 8...Qg7 9.Nf3 d6 10.Qb5 Nc6 11.c3 Ba5+=) 9.Nf3 d6 10.Nc3 c6 11.Bg8 Rg8–/+.

7.Bd5 a5 A) 8.Qd3 Bc5 (8...Nh6 9.Nf3 Bc5 10.a3 Qd6 11.Qe2 Ne7+= ; 8...Ra6 9.Bc4 Rb6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Nb4+=; 8...Qg7 9.Nc3 Nge7 10.Bc4 Bc3 11.Qc3 d6+=; 8...Qf8 9.Nf3 Nge7 10.Bc4 d6 11.a3 Bc5+=; 8...a4 9.a3 Bc5 10.Nc3 Nh6 11.Bc4 Nd4+=; 8...Bd6 9.a3 Qd8 10.Nf3 Nge7 11.Bc4 Bc5+= ) 9.a3 Qd6 10.Nf3 Nce7 11.Nc3 c6–/+; B) 8.a3 Bc5 9.Ne2 d6 10.Qb3 a4 11.Qb5 Qd7–/+; C) 8.Qb3 Nh6 (8...a4 9.Qc4 Bc5 10.Bg8 Na5 11.Qa4 Rg8+= ; 8...Qf8 9.a3 Bc5 10.Nf3 Nge7 11.Bc4 a4+=) 9.Nf3 a4 10.Qc4 Bc5 11.a3 Na5–/+; D) 8.a4 f5 (8...d6 9.Qb3 Nh6 10.Nf3 f5 11.Nc3 Nf7+=; 8...Qf8 9.Nc3 d6 10.Qd3 Bc5 11.Bc6 bc6–/+; 8...Qg7 9.Qe3 Nge7 10.c3 Bd6 11.Bb3 f5–/+; 8...Bc5 9.Qb3 Nh6 10.Nf3 d6 11.0–0 Ra6+=; 8...Rb8 9.Qb3 Qf8 10.Nf3 Nge7 11.Bc4 d6+=; 8...Ra6 9.c3 Bc5 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qg7+= ) 9.c3 Bc5 10.Ba3 Nf6 11.Qd3 b6–/+; E) 8.Nf3 d6 (8...Bc5 9.Nc3 d6 10.Qg3 f5 11.Na4 f4–/+) 9.Qh4 Bc5 10.Nc3 f5 11.Ng5 h6–/+; F) 8.Ne2 Bc5 (8...a4 9.0–0 Bc5 10.Ba3 Nb4 11.Bb4 Bb4+= ; 8...d6 9.Qb3 Nh6 10.0–0 Bc5 11.Nbc3 f5+=) 9.a3 d6 10.Qb3 a4 11.Qb5 Qd7–/+; G) 8.Qf3 Qd6 (8...Nh6 9.Ne2 d6 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6+=; 8...d6 9.Ne2 Bc5 10.Nbc3 Nb4 11.Bb3 Nh6+=; 8...Bc5 9.a3 Nd4 10.Bd4 ed4 11.Ne2 c6+=; 8...Qg7 9.Qe3 b6 10.c3 Bd6 11.Ba3 Qe7+=; 8...Ra6 9.Ne2 d6 10.a3 Bc5 11.Nbc3 f5+= ; 8...a4 9.Ne2 d6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nh6+=; 8...Ra7 9.Ne2 d6 10.Nbc3 h5 11.Na4 Bd7=) 9.Ne2 Nge7 10.a3 Bc5 11.Nbc3 Nd4+=.

7.Bd5 a6 A) 8.a3 Bc5 9.Qb3 Qg7 10.Nf3 Nge7 11.0–0 d6–/+; B) 8.Qg3 Qg7 (8...Bc5 9.Nf3 Nb4 10.Bb3 d6 11.0–0 Be6+= ) 9.Nf3 Nge7 10.Bc6 Nc6 11.a3 Ba5–/+; C) 8.Ne2 Bc5 (8...Qg7 9.Nbc3 Nge7 10.Qd3 d6 11.Bb3 Bc5–/+ ; 8...Qf8 9.f4 Nge7 10.Rf1 d6 11.Qh4 h5+=; 8...Rb8 9.0–0 Bc5 10.Qb3 Nh6 11.c3 Na5+=; 8...a5 9.Qb3 Nh6 10.Nbc3 Bc5 11.0–0 d6+=) 9.Qb3 Nh6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nb4–/+.

7.Bd5 Rb8 A) 8.Ne2 Qg7 (8...Bc5 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Nb4 11.Qc3 Nd5+= ; 8...Qf8 9.Nbc3 d6 10.Qd3 Nge7 11.Bb3 f5+=; 8...a6 9.a3 Bc5 10.Qb3 Qg7 11.Bc6 dc6+=) 9.Nbc3 d6 10.Qh4 Nge7 11.a3 Bc3–/+; B) 8.Qb3 Na5 (8...Qf8 9.Nf3 Nge7 10.Nc3 Bc5 11.Rb1 d6+= ) 9.Qd3 c6 10.Bg8 Rg8 11.a3 Bc5–/+; C) 8.Qg3 Bc5 (8...Qg7 9.c3 Ba5 10.Nf3 Nge7 11.Bc4 d6–/+ ) 9.Qb3 Nh6 10.Nf3 Nb4 11.0–0 b5–/+; D) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Ne2 Qg7 10.Qd3 Nge7 11.Nbc3 d6+= ) 9.Qb3 Qg7 10.Qb5 Bb6 11.Nc3 Nge7–/+.

7.Bd5 Bc5 8.Qb3 Nh6 (8...Qg7 9.Bc6 dc6 10.Nf3 Qe7 11.0–0 Rb8+=; 8...Qf8 9.Bc6 dc6 10.Nf3 Qe7 11.Ba3 Bd6+=) 9.Nf3 Nd4 10.Bd4 ed4 11.0–0 c6–/+.

7.Bd5 Nd8 8.Qb3+= (8.c3 d6 (8...Bc5 9.d4 c6 10.Bg8 d5 11.Qe3 ed4+=; 8...Bd6 9.Qf3 Ne6 10.Ne2 Ng5 11.Qd3 c6+=; 8...Ba5 9.Qf3 c6 10.Bb3 d6 11.d3 f5–/+) 9.Qf3 Ba5 10.Ne2 c6 11.Bb3 f5–/+; 8.a3 Bc5 9.Qg3 d6 10.Nc3 c6 11.Bb3 Be6–/+) 8...Nh6 (8...Ne6 9.a3 Bc5 10.Nf3 Nh6 11.Bc1 Nf7+=; 8...Qf8 9.Nf3 c6 10.Bc4 b5 11.Bg8 Rg8+=) 9.c3 Ba5 (9...Bc5 10.d4 ed4 11.cd4 Bb4 12.Bc3 Bc3 13.Nc3–/+) 10.Ba3 d6 (10...Qg7 11.Qa4 Bb6 12.Nf3+=) 11.Qa4= c6 12.Qa5 cd5 13.ed5 (13.Qd5 Nhf7=) 13...0–0 14.Ne2 b6 15.Qb4 Nb7 16.0–0 f5 (16...Qc7 17.d4=) 17.Re1 (better is 17.d4!?=) 17...Nc5 18.Nc1 Ng4 (better is 18...Ba6=) 19.d4?? (better is 19.h3 Nf6 20.d4+=) 19...Qh4 20.c4 Qh2 (20...Qf2 21.Kh1 Qf4 22.Kg1 Qd4 23.Kh1 Nf2 24.Kg1 Nh3 25.Kh1 Qg1 26.Rg1 Nf2) 21.Kf1–+ ed4 22.Re7 (22.Qd2 Ba6 23.Ke2 Bc4 24.Kd1 Qg2 25.Qd4 Nf2 26.Kc2 Bd3 27.Nd3 Nfd3 28.Nd2 Rac8 29.Bc5 Ne1 (29...dc5?! 30.Qd3 c4 31.Qf3 Qf3 32.Nf3–/+; worse is 29...Nc5 30.Kb2–+) 30.Re1 Rc5 31.Kb1 Rd5–+) 22...Qh4 (22...Qh4 23.g3 Qe7–+) 0–1. Neuhof,KE – Thuener,E, corr ICCF EU/M/GT/045 (year?).

7.Bd5 f5 8.a3 Bc5 9.ef5–/+ Nf6 10.Bc6 dc6 11.Qb3 gf5–/+.

7.Bd5 Qf8 A) 8.Qd3 Bc5 (8...Nge7 9.Bc4 d6 10.a3 Bc5 11.Nc3 f5–/+ ; 8...h6 9.Nf3 Nge7 10.a3 Bc5 11.Nc3 a6+=; 8...Rb8 9.Nf3 Nge7 10.Nc3 d6 11.a3 Bc3+=) 9.a3 Nge7 10.Bc4 f5 11.Nf3 fe4–/+; B) 8.Nc3 Nge7 (8...Nd4 9.Qd3 Ne7 10.Bc4 Bc3 11.Qc3 b5+= ; 8...d6 9.Bc6 bc6 10.Qd3 Ne7 11.Rb1 Bc5–/+; 8...Nce7 9.Bb3 d5 10.Qd3 d4 11.Qb5 Nc6+=) 9.Qd3 d6 10.Bc4 f5 11.Bb3 Bc3–/+; C) 8.a3 Bc5 9.Nc3 Nge7 10.Nge2 d6 11.Qh4 Nd4–/+; D) 8.Qb3 Nge7 9.a3 Bc5 10.Nf3 g5 11.h3 Nd5+=; E) 8.Qf3 Nge7 (8...Rb8 9.Ne2 Nge7 10.Nbc3 d6 11.a3 Ba5+= ; 8...Bc5 9.Ne2 Nge7 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nd5+=; 8...a6 9.Ne2 Nge7 10.c3 Ba5 11.d3 Nd5–/+; 8...h6 9.Ne2 Nge7 10.Nbc3 d6 11.Bc6 bc6+=; 8...Qg7 9.Ne2 Nge7 10.0–0 f5 11.a3 fe4–/+) 9.Nc3 Nd4 10.Qd1 Bc3 11.dc3 Nd5–/+ ; F) 8.Qg3 d6 (8...Bc5 9.Nf3 Nge7 10.Nc3 d6 11.Bc4 f5–/+ ; 8...Nge7 9.Bb3 d6 10.a3 Bc5 11.Nc3 f5–/+) 9.Bc6 bc6 10.Qb3 Bc5 11.Nc3 Ne7–/+; G) 8.Qe3 Nge7 (8...Bc5 9.Qb3 Nge7 10.Nf3 d6 11.0–0 f5–/+ ) 9.c3 Ba5 10.Bc4 d6 11.Nf3 f5–/+; H) 8.Nf3 Nge7 (8...Nce7 9.Bb3 d5 10.Qh4 h5 11.Bd5 Bd6–/+ ; 8...d6 9.Qh4 Nge7 10.a3 Bc5 11.Nc3 h5–/+; 8...Bc5 9.Nc3 Nge7 10.Qh4 d6 11.0–0 f5+=) 9.Qh4 h5 10.Qg3 g5 11.a3 Ba5–/+; I) 8.Qh4 Nge7 (8...Bc5 9.Nf3 d6 10.Bc6 bc6 11.d4 Rb8–/+ ; 8...h6 9.f4 Nge7 10.Nf3 d6 11.Bb3 Bd7+=; 8...Qg7 9.f4 Nge7 10.Nf3 d6 11.Nc3 Bc5+=; 8...d6 9.c3 Ba5 10.Na3 Nge7 11.Nc4 h5–/+) 9.Nf3 h5 10.Qg3 g5 11.a3 Ba5–/+; J) 8.Ne2 Nge7 (8...d6 9.Bc6 bc6 10.Qb3 Bc5 11.Nbc3 Bb6+= ; 8...Nce7 9.Bc4 a6 10.Qd3 b5 11.Bb3 Bc5+=) 9.Nbc3 d6 10.Qh4 Bc5 11.Bb3 Bd7+=.

7.Bd5 Qg7 A) 8.a3 Bc5 9.Qd3 Nge7 10.Bc4 a6 11.Nf3 b5–/+; B) 8.Qd3 Bc5 (8...Nge7 9.Bb3 d6 10.Nc3 f5 11.Rb1 Bd7–/+ ; 8...a6 9.Nf3 Nge7 10.Nc3 d6 11.Bb3 Bg4–/+; 8...h6 9.a3 Bc5 10.Nc3 Nge7 11.Na4 Bd6+=; 8...Rb8 9.a3 Bc5 10.Nc3 a6 11.Na4 Ba7+=; 8...Nce7 9.Bc4 a6 10.Nf3 Bc5 11.Nc3 d6+=) 9.Qb5 Bb6 10.Nf3 Nge7 11.Nc3 Nd4–/+; C) 8.Nc3 Nge7 (8...Nd4 9.Qd3 Ne7 10.Bc4 Bc3 11.Qc3 b5+= ; 8...d6 9.Qd3 Nge7 10.Bb3 f5 11.Rb1 Bd7–/+; 8...Bc5 9.Nf3 Nge7 10.Qh4 d6 11.Bb3 h5–/+; 8...a6 9.Qd3 Nge7 10.Nf3 d6 11.Bb3 Bg4+=; 8...Nce7 9.Qd3 Bc3 10.Bc3 Nd5 11.Qd5 Ne7–/+; 8...h6 9.Qd3 Nge7 10.Nf3 d6 11.Bb3 f5+= ) 9.Qd3 Nd5 10.Nd5 d6 11.f4 Bc5–/+; D) 8.Qe3 Nge7 (8...b6 9.c3 Bd6 10.Nf3 Nge7 11.Bb3 f5+= ) 9.a3 Ba5 10.Bc4 d6 11.Nc3 Nd4–/+; E) 8.Qb3 Nge7 9.Nf3 Bc5 10.0–0 d6 11.Bc4 a6–/+; F) 8.c3 Bc5 9.Ne2 Nge7 10.d4 Bb6 11.Bc6 Nc6–/+; G) 8.Nf3 Nge7 (8...d6 9.Be6 Nge7 10.Bc8 Rc8 11.a3 Bc5–/+ ; 8...Bc5 9.Nc3 Nge7 10.Qh4 d6 11.Bb3 g5–/+) 9.Qh4 h5 10.a3 g5 11.Qg3 h4–/+; H) 8.Qh4 d6 (8...Bc5 9.Nf3 Nge7 10.Nc3 d6 11.Bb3 h5–/+ ; 8...Nge7 9.Bc4 Bc5 10.Nf3 d6 11.Nc3 a6–/+; 8...h6 9.f4 Nge7 10.Nf3 d6 11.Bb3 g5–/+; 8...Rb8 9.Nf3 Nge7 10.a3 Ba5 11.Bc6 bc6–/+; 8...a6 9.Nf3 Nge7 10.a3 Bc5 11.Nc3 d6–/+) 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Bc6 bc6–/+; I) 8.Bc6 dc6 (8...bc6 9.Qb3 Bc5 10.Nf3 Ne7 11.0–0 d6+= ) 9.Qb3 Qe7 10.Ba3 a5 11.Nf3 Be6–/+; J) 8.Ne2 Nge7 9.Qb3 Bc5 10.Nbc3 Nd5 11.Nd5 d6–/+.

7.Qf3 A) 7...d6 A1) 8.Ne2 Na5 (8...Bc5 9.Nbc3 f5 10.Bb5 Kd8 11.ef5 Nb4+= ; 8...Nh6 9.Nbc3 Bc3 10.Qc3 f5 11.Bd5 Bd7= ; 8...Be6 9.Bd5 Bc5 10.Qb3 Nd8 11.Be6 Qe6–/+) 9.Bg8 Rg8 10.Bc3 Bc3 11.Nbc3 c6–/+; A2) 8.Nc3 Nd4 (8...Bc5 9.Na4 Be6 10.Qb3 Na5 11.Qb5 c6+=; 8...Bc3 9.Qc3 f5 10.ef5 Bf5 11.Nf3 0–0–0+=) 9.Qd3 c6 10.Nge2 Bc5 11.Na4 b5–/+; A3) 8.a3 Bc5 9.Qb3 Nh6 10.Nf3 f5 11.Bd5 fe4–/+; A4) 8.Bd5 Qg7 (8...Nh6 9.Ne2 Bc5 10.Bc6 bc6 11.d4 Bb6–/+; 8...Be6 9.Qb3 Kf7 10.c3 Bc5 11.Qb7 Bd5+=; 8...Bc5 9.Qb3 Qg7 10.Bc6 bc6 11.Nf3 Qd7+=) 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Bc6 bc6–/+; A5) 8.Qb3 Nh6 (8...Qg7 9.Nf3 Bc5 10.Nc3 f5 11.0–0 Kd8+=) 9.Nf3 Bc5 10.0–0 Bd7 11.Bd5 Na5+=; B) 7...Bc5 B1) 8.Nc3 Nd4 (8...d6 9.Na4 Be6 10.Qb3 Na5 11.Qb5 c6+=; 8...Nb4 9.Rc1 c6 10.a3 Na6 11.Ba6 ba6+=) 9.Qd3 c6 10.Nf3 f5 11.Bg8 Rg8–/+; B2) 8.Ne2 Na5 (8...d6 9.Nbc3 f5 10.Bb5 Kd8 11.ef5 Nb4+=) 9.Bg8 Rg8 10.Ba3 Ba3 11.Na3 d6–/+; C) 7...a6 C1) 8.Ne2 Na5 (8...Qd6 9.Qb3 Nh6 10.Qh3 Nf7 11.Nbc3 Ng5–/+ ; 8...d6 9.Nbc3 Bc3 10.Qc3 Be6 11.0–0 Bc4+= ; 8...b5 9.Bd5 Bb7 10.a4 Qc5 11.ab5 ab5=; 8...Bc5 9.Nbc3 Qd6 10.Rb1 Nge7 11.a3 b5–/+; 8...Rb8 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.d5 Na5+=) 9.Bg8 Rg8 10.a3 Bc5 11.d4 ed4–/+; C2) 8.Bd5 Qd6 (8...Bc5 9.Qb3 Nh6 10.Nf3 Nb4 11.Nc3 c6–/+; 8...Qf8 9.Ne2 Nge7 10.Nbc3 d6 11.Bc6 bc6+=; 8...Qg7 9.Ne2 Nge7 10.c3 Ba5 11.Na3 b5–/+; 8...Nh6 9.Ne2 d6 10.c3 Ba5 11.Na3 Bb6+=; 8...Rb8 9.Ne2 Qg7 10.c3 Ba5 11.Bg8 Rg8–/+; 8...a5 9.Ne2 Bc5 10.Nbc3 Nh6 11.Na4 Ba7+=) 9.Ne2 Nge7 10.Nbc3 b5 11.Bc6 Qc6–/+ ; C3) 8.Nc3 Bc5 (8...b5 9.Nd5 Qd6 10.Bb3 Bc5 11.Ne2 Bb7+=; 8...Qd6 9.Nd5 Bc5 10.Ne2 Na5 11.Bd3 b5+=; 8...Nd4 9.Qd3 c6 10.Nge2 b5 11.Bb3 d5+=; 8...Bc3 9.Qc3 Qb4 10.Ne2 Qc3 11.Bc3 d6+=; 8...Qd8 9.Nge2 Bc5 10.0–0 d6 11.Na4 Ba7+=; 8...Qc5 9.Nd5 Nce7 10.Be5 Nd5 11.Bd5 Qc2=; 8...b6 9.Nge2 Qd6 10.Bg8 Rg8 11.Nd5 Rf8+=; 8...Rb8 9.Nd5 Qd6 10.Nb4 Qb4 11.Bb3 Nd4+=; 8...Ba5 9.Nd5 Qd6 10.Rb1 Nce7 11.Ne2 b5+= ) 9.Nge2 Qd6 10.Rb1 Nge7 11.a3 Rf8–/+; D) 7...Nh6 8.Nc3 Nd4 9.Qd3 c6 10.Nge2 b5 11.Bb3 Bc5+=; E) 7...Rb8 E1) 8.Ne2 b5 (8...Na5 9.Bb3 d6 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6+= ) 9.Bd5 Qd6 10.Qb3 Nge7 11.Bc3 Bc5–/+; E2) 8.Nc3 Qd6 (8...Nd4 9.Qd3 c6 10.Nge2 Ne2 11.Qe2 b5–/+; 8...Qc5 9.Qd3 Nge7 10.Nge2 b5 11.Bb3 Na5+=) 9.a3 Nd4 10.Qd3 Bc5 11.Nf3 b5–/+; F) 7...h6 F1) 8.Qg3 Qg7 (8...Qh7 9.c3 Ba5 10.Nf3 d6 11.d3 f5–/+ ; 8...g5 9.Nc3 Qc5 10.Qd3 Nge7 11.Nd5 Nd5+=) 9.c3 Ba5 10.Nf3 Nge7 11.d3 f5–/+; F2) 8.a3 Bc5 9.Qg3 Qg7 10.Nc3 a6 11.Nd5 d6+=; F3) 8.Bc3 Bc5 (8...Bc3 9.Nc3 Nd4 10.Qd3 Qc5 11.Bg8 Rg8+= ; 8...Qd6 9.Ne2 Nge7 10.Bb4 Nb4 11.Bb3 b6–/+; 8...a5 9.Ne2 d6 10.0–0 Bc5 11.Rd1 h5+=) 9.Qg3 Qg7 10.Nf3 Nge7 11.0–0 d6–/+; F4) 8.c3 Ba5 (8...Bc5 9.Qg3 g5 10.Ne2 d6 11.Bd5 Be6+= ; 8...Bd6 9.Qg3 Qh7 10.d3 Bc5 11.Nf3 Nge7=) 9.Qg3 Qg7 10.Nf3 Nge7 11.d3 f5–/+; F5) 8.Nc3 Nd4 (8...Bc5 9.Na4 Bd6 10.Nc3 Nd4 11.Qd3 c6+=; 8...Qd6 9.Nge2 a6 10.Nd5 b5 11.Bb3 Bb7+=) 9.Qd3 c6 10.Nge2 b5 11.Bb3 Ne2+=; F6) 8.Ne2 Na5 9.Bb3 d6 10.c3 Nb3 11.ab3 Bc5+=; G) 7...Na5 8.Be2 (8.Bd5 c6 9.Bb3 d6 10.c3 Bc5 11.d4 Nb3–/+ ) 8...Qe6 (8...d6 9.Nc3 Be6 10.Nd5 Bd5 11.ed5 c6+= ; 8...Qd6 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Bc5 11.Rd1 Nd4+=; 8...Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Rb1 Nb4 11.Rc1 d6+=; 8...Qf7 9.Nc3 c6 10.Rb1 Nc4 11.Ba1 Ba5–/+) 9.a3 Bc5 10.Nc3 c6 11.d3 b5–/+.

7.Qg3 A) 7...Bc5 A1) 8.Nf3 d6 (8...Na5 9.Be2 d6 10.Nc3 Qf7 11.0–0 Nc4+= ; 8...Nb4 9.Bb3 d6 10.a3 Nc6 11.Nc3 Nd4+=; 8...Bb6 9.Nc3 Qc5 10.Bb3 d6 11.Nd5 Nb4+=) 9.Nc3 f5 10.ef5 Bf5 11.Nd5 Qd7–/+; A2) 8.Nc3 d6 (8...Nb4 9.Rc1 a6 10.Nf3 d6 11.a3 Nc6+= ) 9.Na4 Nd4 10.Bb3 Be6 11.Nc5 dc5–/+; B) 7...d6 8.Nc3 Bc5 (8...Qd8 9.a3 Ba5 10.Nd5 a6 11.Ne2 Nce7+= ; 8...Bc3 9.Qc3 f5 10.ef5 Bf5 11.Nf3 0–0–0+= ; 8...Qd7 9.Nd5 Bc5 10.Nf3 Na5 11.Be2 c6+=) 9.Nf3 f5 10.ef5 Bf5 11.Nd5 Qd7–/+; C) 7...Na5 C1) 8.Bd3 c6 (8...d6 9.Nc3 Be6 10.Nd5 Bd5 11.ed5 f5+= ) 9.Nf3 d5 10.Nc3 Bd6 11.Qh4 d4–/+; C2) 8.Be2 c6 (8...d6 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Nd2 ed4+= ) 9.Nc3 b5 10.Nf3 d6 11.a3 Bc5–/+; C3) 8.Bb3 Nb3 (8...d6 9.Ne2 Nb3 10.ab3 f5 11.f4 fe4+= ; 8...c6 9.Ne2 Bc5 10.Nbc3 b5 11.Nc1 d6–/+) 9.ab3 c6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 d5–/+; C4) 8.Bf1 c6 (8...d6 9.Nc3 Qd7 10.f4 c6 11.Be2 ef4+= ; 8...b6 9.Nf3 Nb7 10.a3 Bc5 11.Nc3 c6+=) 9.Nc3 b5 10.a4 Nc4 11.Bc4 bc4–/+; D) 7...a6 D1) 8.Nf3 Rb8 (8...Qc5 9.Bb3 d6 10.0–0 Ba5 11.Rd1 Nge7+= ; 8...b6 9.Bd5 Bb7 10.0–0 Na5 11.Bb7 Nb7= ; 8...d6 9.0–0 Be6 10.Bd5 Bc5 11.c3 Bd5+=; 8...b5 9.Bd5 Bb7 10.a4 ba4 11.Ra4 Qc5+=; 8...Na5 9.Be2 b5 10.c3 Bd6 11.d3 Bb7+=; 8...Bc5 9.Nc3 d6 10.Nd5 Qd8 11.0–0 b5+=; 8...Ra7 9.0–0 d6 10.a3 Bc5 11.Nc3 b5+=; 8...Ba5 9.Nc3 Qc5 10.Bb3 d6 11.Qh4 h5+= ; 8...Nh6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 d6 11.Qh4 Nf7–/+ ) 9.0–0 d6 10.c3 Ba5 11.d3 f5–/+; D2) 8.Bd5 Bc5 (8...Qg7 9.Nf3 Nge7 10.Bb3 d6 11.c3 Ba5–/+) 9.Qb3 Nh6 10.Nf3 Nb4 11.Nc3 c6–/+; D3) 8.Nc3 Qc5 (8...Qd6 9.Nf3 b5 10.Bb3 Bb7 11.0–0 Nge7+= ; 8...Nd4 9.Qd3 c6 10.Nge2 b5 11.Bb3 d5+= ; 8...b5 9.Bb3 Qd6 10.Nd5 Bb7 11.a4 Bc5+=; 8...Qd8 9.Nf3 Nge7 10.Qh4 Na5 11.Be2 0–0+=; 8...Bc5 9.Nf3 d6 10.Nd5 Qd8 11.0–0 b5+=; 8...Ba5 9.Nf3 Qc5 10.Bb3 d6 11.Qh4 Nce7+=; 8...Bc3 9.Qc3 Qb4 10.Ne2 Qc3 11.Bc3 b5+=) 9.Qd3 Nge7 10.Nf3 Na5 11.Bb3 Nb3–/+; D4) 8.Nh3 d6 (8...Rb8 9.Nc3 Qc5 10.Bb3 Nd4 11.f4 Ne7–/+ ; 8...Qc5 9.Bb3 d6 10.0–0 Ba5 11.c3 Bb6+=; 8...Ra7 9.0–0 d6 10.Qb3 Qg7 11.Be6 Be6–/+; 8...Bc5 9.Nc3 d6 10.0–0 f5 11.Ng5 Nf6–/+; 8...b6 9.Bd5 Bb7 10.c3 Bc5 11.0–0 0–0–0+=; 8...b5 9.Bd5 Rb8 10.0–0 Bc5 11.Rd1 Bb7–/+; 8...Na5 9.Be2 b5 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6+=; 8...Nh6 9.Nc3 Qc5 10.Bb3 Nd4 11.Nd5 Nc2+= ) 9.Nc3 Bc3 10.Qc3 f5 11.Qb3 Nf6–/+; D5) 8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Nf3 Qc5 10.Bb3 Nge7 11.Qh4 Qd6+= ) 9.Nf3 Na5 10.Ba2 d6 11.Nc3 c6+=; E) 7...Rb8 E1) 8.Nc3 Qc5 (8...Nd4 9.Rc1 c6 10.Nd1 d5 11.ed5 Nh6+= ) 9.Qd3 Nge7 10.Nge2 b5 11.Bb3 Na5+=; E2) 8.a3 Bc5 9.Nf3 b5 10.Bd5 Qd6 11.d4 Nd4+=; E3) 8.Nf3 a6 (8...Qc5 9.Bb3 d6 10.0–0 Ba5 11.Rd1 Bb6+= ; 8...Na5 9.Be2 d6 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6+=; 8...b5 9.Bd5 Qg7 10.Bc6 dc6 11.a4 a6+=; 8...d6 9.0–0 Be6 10.Bd5 Nh6 11.c3 Ba5+=) 9.0–0 d6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 f5+=; F) 7...a5 F1) 8.Ne2 d6 (8...a4 9.a3 Bc5 10.Nbc3 Qd8 11.0–0 Nd4= ; 8...Bc5 9.Nbc3 d6 10.Nd5 Qg7 11.Rb1 Nb4+=; 8...b6 9.Nbc3 Ba6 10.Nd5 Qd8 11.Ba6 Ra6=) 9.Nbc3 Bc5 10.Nd5 Qg7 11.f4 Nb4+=; F2) 8.Nc3 Nd4 (8...Qc5 9.Qd3 Bc3 10.Qc3 Qb4 11.Qb3 a4+=; 8...d6 9.Nd5 Qd8 10.Ne2 f5 11.c3 Bc5+=; 8...Bc3 9.Qc3 Qb4 10.a3 Qc3 11.Bc3 d6+=; 8...Bc5 9.Nd5 Qd8 10.Ne2 d6 11.Rb1 Nb4+=; 8...Qd6 9.Nge2 Nd4 10.Qd3 Ne2 11.Qd6 Bd6+=) 9.Qd3 c6 10.a3 Bc3 11.Qc3 b5–/+; F3) 8.Nf3 a4 (8...d6 9.0–0 Bc5 10.Nc3 Nb4 11.Rac1 Be6+=; 8...Qc5 9.Bd3 a4 10.c3 Ba5 11.0–0 Bb6+=; 8...b6 9.Bd5 Bb7 10.a3 Bd6 11.Nc3 f5+=; 8...Rb8 9.0–0 d6 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6=) 9.a3 Qc5 10.Bd3 Ba5 11.0–0 d6+=; F4) 8.a3 Bc5 9.Nc3 d6 10.Nge2 Nd4 11.Nd5 Ne2+=; G) 7...Nh6 G1) 8.a3 Bc5 (8...Na5 9.Be2 Bc5 10.Nc3 Nc6 11.Qh4 Ng8+=; 8...Ba5 9.Nc3 Qc5 10.Bb3 Nd4 11.Nf3 Nb3+=) 9.Nc3 d6 10.Nf3 f5 11.Nd5 Qg7–/+; G2) 8.Qh4 Nf7 (8...Na5 9.Be2 Nf7 10.Nc3 c6 11.a3 Bc5+=) 9.Nf3 d6 10.a3 Ba5 11.Nc3 Bc3–/+; G3) 8.Nc3 Na5 (8...Qc5 9.Bb3 Nd4 10.Nf3 d6 11.Nd4 Qd4+=; 8...Nd4 9.Nd5 Nc2 10.Kd1 Qc5 11.Nf6 Kf8=; 8...Qd8 9.Nf3 d6 10.Qh4 Bc3 11.Bc3 Nf7+=; 8...Bc5 9.Nd5 Qd8 10.Nf3 d6 11.0–0 f5+=) 9.Be2 c6 10.Nf3 b5 11.0–0 d6+=; H) 7...b6 H1) 8.Nc3 Qc5 (8...Nd4 9.Qd3 c6 10.Nge2 b5 11.Bb3 Ne2+=; 8...Qd6 9.a3 Ba5 10.Nf3 Nd4 11.Nd4 Qd4+=; 8...Bb7 9.Nd5 Qc5 10.Bb3 Qd6 11.Ne2 Nge7+=; 8...Bc5 9.Nf3 Nb4 10.Bb3 c6 11.Na4 Na6=; 8...a6 9.Nd5 Qd6 10.c3 b5 11.Bb3 Ba5+=) 9.Qd3 Bb7 10.Nge2 Na5 11.Bd5 Ne7+=; H2) 8.Nf3 Na5 (8...Bb7 9.Bd5 0–0–0 10.a3 Ba5 11.0–0 Qc5+= ; 8...a6 9.Bd5 Bb7 10.a3 Bd6 11.0–0 Qg7+= ) 9.Be2 Bb7 10.a3 Bc5 11.Nc3 a6+=; H3) 8.Bd5 Qg7 (8...Bc5 9.Nf3 Rb8 10.0–0 Bb7 11.Nc3 a6+=) 9.c3 Ba5 10.Nf3 Nge7 11.d4 Nd5–/+; H4) 8.Qd3 Qd6 (8...Bb7 9.a3 Bc5 10.Nf3 Nd4 11.0–0 Nf3+=; 8...a6 9.Nf3 Bc5 10.0–0 Bb7 11.a3 Na5+=; 8...Bc5 9.Ne2 a6 10.a3 b5 11.Bb3 Bb7+=) 9.Qd6 Bd6 10.Nf3 Bb7 11.d3 Nge7–/+; H5) 8.c3 Bc5 9.Nf3 Na5 10.Be2 Bb7 11.d3 d5–/+; H6) 8.a3 Bc5 9.Nf3 Bb7 10.Bd5 Rb8 11.Nc3 a6+=; I) 7...Nd4 I1) 8.Qd3 Bc5 (8...Ne6 9.Ne2 c6 10.a3 Bc5 11.a4 Nh6+= ; 8...f5 9.Bg8 Rg8 10.c3 fe4 11.Qe4 d5+/–; 8...Qc5 9.a3 Ba5 10.Bd4 Qd4 11.Qd4 ed4+=) 9.Nf3 Nf3 10.Qf3 c6 11.0–0 d6–/+; I2) 8.Bd4 ed4 9.Ne2 c6 10.Qd3 Bc5 11.0–0 f5+=; J) 7...Qc5 8.Bb3 Nge7 (8...d6 9.c3 Ba5 10.Nf3 Nge7 11.Qh4 f5+= ; 8...Qa5 9.Nf3 d6 10.0–0 Bc5 11.Nc3 Nge7+= ; 8...Ba5 9.Nc3 d6 10.Nf3 Nge7 11.0–0 Nd4+=; 8...Qb6 9.Nf3 Nge7 10.a3 Bd6 11.Qh4 a5+=) 9.Nf3 d5 10.a3 Ba5 11.Qh4 de4–/+.

7.Qh4 A) 7...f5 8.Qe7 Nge7 9.a3 Bc5 10.Nc3 d6 11.Na4 Bb6–/+; B) 7...Na5 B1) 8.Bd5 c6 9.Bg8 Rg8 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 f5–/+; B2) 8.Bf1 c6 (8...d6 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Nf3 ed4–/+ ; 8...Qe6 9.Nc3 Nc4 10.a3 Ba5 11.Bc4 Qc4–/+; 8...Qf7 9.Nc3 Nc4 10.a3 Ba5 11.Bc4 Qc4–/+; 8...Rb8 9.Nf3 h5 10.Qg3 g5 11.h3 d6–/+) 9.c3 Bc5 10.d4 ed4 11.cd4 Bb4–/+; B3) 8.Be2 Qe6 (8...Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd8 11.Nf3 d6+=; 8...Qf7 9.Nf3 Nc4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Na3+=; 8...d6 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Nd2 f5+=; 8...Rb8 9.c3 f5 10.Qg3 Bd6 11.ef5 gf5+=; 8...c6 9.c3 f5 10.Qe7 Be7 11.ef5 gf5–/+; 8...a6 9.Nf3 Qe6 10.0–0 h5 11.d4 g5+=; 8...b6 9.Nf3 h5 10.Qg3 g5 11.a3 Bc5+= ) 9.a3 Bc5 10.Nc3 c6 11.Nf3 Nc4–/+; C) 7...Bc5 C1) 8.Nf3 d6 (8...Na5 9.Be2 d6 10.Nc3 Be6 11.Nd5 Qf7–/+ ; 8...Nb4 9.Kd1 d6 10.c3 Nc6 11.d4 Bb6+=) 9.Nc3 f5 10.Ng5 h6 11.Bg8 Qg5–/+; C2) 8.Nc3 f5 (8...Nb4 9.Bb3 h5 10.Na4 g5 11.Qg3 h4+= ) 9.Qe7 Nge7 10.ef5 gf5 11.Nf3 d6+=; D) 7...Nd4 8.Bd4 ed4 9.Nf3 h5 10.e5 g5 11.Qe4 g4–/+; E) 7...a6 E1) 8.c3 Ba5 (8...Bc5 9.Nf3 f5 10.ef5 Qh4 11.Nh4 gf5–/+ ) 9.Nf3 d6 10.d3 f5 11.Qe7 Nge7–/+; E2) 8.Nf3 d6 9.c3 Ba5 10.d3 f5 11.Qe7 Nge7–/+; E3) 8.Ne2 f5 (8...d6 9.a3 Bc5 10.Nbc3 f5 11.Qe7 Nge7–/+ ; 8...Na5 9.Bb3 Nb3 10.ab3 d6 11.c3 Bc5–/+) 9.Qe7 Nge7 10.a3 Bc5 11.Nbc3 b5–/+; E4) 8.Qg3 Bc5 (8...b6 9.Nc3 Qc5 10.Qd3 Nge7 11.Nd5 Nd5–/+ ; 8...Nd4 9.Bd4 ed4 10.Ne2 b5 11.Bg8 Rg8+= ; 8...Qc5 9.Bb3 d6 10.Nf3 f5 11.Ng5 Nf6–/+; 8...d6 9.Nc3 Bc3 10.Qc3 Be6 11.Rb1 Bc4–/+; 8...Na5 9.Be2 d6 10.Nc3 Bc5 11.Nd5 Qf7+=; 8...Qd8 9.Nf3 Bc5 10.Nc3 d6 11.0–0 f5+=; 8...Nh6 9.Nc3 Bc3 10.Qc3 d6 11.d3 Nd4+=; 8...Ra7 9.Nf3 b5 10.Bd5 Bc5 11.0–0 Bb7+= ; 8...Rb8 9.Nf3 Bc5 10.Nc3 d6 11.0–0 Nb4+= ) 9.Nf3 d6 10.Nc3 f5 11.Nd5 Qg7–/+; E5) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nf3 d6 10.Nc3 f5 11.Ng5 h6+= ) 9.Nf3 d6 10.Bd5 f5 11.Ng5 h6–/+; F) 7...d6 F1) 8.Nf3 f5 9.ef5 Bf5 10.c3 Bc5 11.Qe7 Nge7–/+; F2) 8.Ne2 f5 (8...Na5 9.Bg8 Rg8 10.Nbc3 Bc3 11.Nc3 c6–/+) 9.Qe7 Nge7 10.a3 Bc5 11.Nbc3 Nd4–/+; F3) 8.a3 Bc5 9.Nc3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Na4 Bb6–/+.

6.Qh4 Nc6

7.a3 A) 7...Bc5+= A1) 8.Nc3 f5 (8...Nd4 9.Bg8 Nc2 10.Kd1 Na1 11.Nd5 Qg7+/–) 9.Qe7 Nge7 10.ef5 gf5 11.Na4 Bd4–/+; A2) 8.Ne2 f5 (8...d6 9.Nbc3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Na4 Bb6–/+) 9.Qe7 Nge7 10.Nbc3 a6 11.f4 Nd4–/+; A3) 8.Nf3 h5 9.Qg3 g5 10.Ng1 d6 11.Nc3 Nd4–/+; B) 7...Ba5 B1) 8.Nc3 Nd4 (8...f5 9.Qg3 Nf6 10.ef5 gf5 11.Nge2 d6–/+; 8...Bc3 9.Bc3 d6 10.Nf3 f5 11.Qe7 Nge7–/+) 9.Kd1 c6 10.Nge2 b5 11.Bg8 Bc3–/+; B2) 8.Nf3 d6 9.Bd5 f5 10.Ng5 h6 11.f4 fe4–/+; B3) 8.Ne2 d6 (8...f5 9.Qe7 Nge7 10.Nbc3 d6 11.Rb1 Rf8–/+) 9.Qg3 f5 10.Qb3 Nf6 11.ef5 gf5–/+.

7.c3 Bc5 A) 8.d3 f5 (8...Na5 9.Bg8 Rg8 10.Nf3 Nc6 11.Nbd2 f5–/+; 8...d6 9.Nf3 f5 10.Nbd2 Na5 11.Qe7 Ne7–/+; 8...b5 9.Bb3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Nf3 fe4–/+) 9.Qe7 Nge7 10.Ba3 Ba3 11.Na3 a6–/+; B) 8.Qg3 d6 9.Ba3 Bb6 10.Nf3 f5 11.d3 Nf6–/+; C) 8.Nf3 f5 9.ef5 Qh4 10.Nh4 gf5 11.d4 ed4–/+.

7.Ne2 Bc5 A) 8.a3 d6 (8...f5 9.Qe7 Nge7 10.Nbc3 a6 11.f4 Nd4–/+) 9.Nbc3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Rb1 a6–/+; B) 8.Nbc3 f5 (8...Nb4 9.Bb3 c6 10.Na4 d6 11.Nc5 dc5+=) 9.Qe7 Nge7 10.Na4 Bb4 11.ef5 Nf5+=.

7.Ne2 f5 8.Qe7 Nge7 9.a3 Bc5 10.Nbc3 a6 11.f4 Nd4–/+.

7.Nf3 A) 7...h5 A1) 8.h3 g5 (8...Qh7 9.Qg3 g5 10.Bd3 d6 11.a3 h4–/+) 9.Qg3 Qh7 10.Bd3 d6 11.a3 h4–/+; A2) 8.Bg8 g5 9.Qg3 Rg8 10.c3 Bc5 11.d3 d5–+; A3) 8.Qg3 g5 9.Bg8 Rg8 10.a3 Ba5 11.Ng1 d6–/+; A4) 8.Ng1 Nd4 9.Bd4 ed4 10.Ne2 Qe5 11.Qg3 Ne7+=; B) 7...d6 B1) 8.c3 Ba5 9.d3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Nbd2 Rb8–/+; B2) 8.a3 Ba5 (8...Bc5 9.Nc3 f5 10.Ng5 h6 11.Bg8 Qg5–/+) 9.Bd5 f5 10.Ng5 h6 11.f4 fe4–/+; B3) 8.Bd5 f5 9.ef5 Qh4 10.Nh4 Nge7 11.Bc6 Nc6–/+; B4) 8.Nc3 Bc3 (8...f5 9.Nd5 Qh4 10.Nh4 Kd8 11.ef5 gf5+=) 9.Bc3 h5 10.Qg3 g5 11.Ng1 Be6+=.

7.Qg3 A) 7...Bc5 A1) 8.Nf3 d6 (8...Nb4 9.Bb3 d6 10.a3 Nc6 11.Nc3 Nd4+=) 9.Nc3 f5 10.Nd5 Qg7 11.ef5 Bf5–/+; A2) 8.Nc3 d6 (8...Nb4 9.Rc1 a6 10.a3 Nc6 11.Bg8 Rg8+=) 9.Nf3 f5 10.Nd5 Qg7 11.ef5 Bf5–/+; B) 7...d6 8.Nc3 Bc5 (8...Qd8 9.a3 Ba5 10.Nd5 a6 11.Ne2 Nce7+=; 8...Bc3 9.Qc3 f5 10.ef5 Bf5 11.Nf3 0–0–0+=) 9.Na4 Nd4 10.Bb3 Bd7 11.Nc5 dc5+=; C) 7...Na5 8.Be2 d6 (8...c6 9.Nc3 b5 10.Nf3 d6 11.0–0 f5–/+; 8...Qe6 9.Nf3 c6 10.0–0 d5 11.ed5 cd5+=) 9.Nf3 Nc6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 f5–/+; D) 7...Qc5 8.Bb3 Nge7 (8...d6 9.Nf3 f5 10.c3 Ba5 11.ef5 Bf5+=; 8...Qa5 9.Nf3 d6 10.0–0 Bc5 11.Nc3 Nge7+=; 8...Ba5 9.Nc3 d6 10.Nge2 f5 11.Qh4 Nge7+=) 9.Nf3 d5 10.a3 Ba5 11.Qh4 de4–/+.

7.Ne2 Na5

8.Bb3 Nb3 9.ab3 d6 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6–/+.

8.Bb3 d6 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Ba4 c6–/+.

8.Bd3 c6 9.Nbc3 Bc5 10.Rb1 b5 11.a4 b4–/+.

8.Bd3 d6 9.a3 Bc5 10.Nbc3 Be6 11.Na4 Qd7–/+.

8.Bd3 Qe6 9.Nec3 c6 10.0–0 Bc5 11.Re1 b5–/+.

8.Bd3 Qf7 9.Nbc3+= Nc4 10.Bc4 Qc4 11.0–0 c6 (11...d6 12.d3 Qc6 13.Nd5 Qc2 A) worse is 14.Nb4 Qb2 15.Nd5 c6 (worse is 15...Qe2 16.Nc7 Kd8 17.Na8+=) 16.Nc7 Kd8 17.Na8 Qe2+=; B) 14.Nef4+/–) 12.d3 Qc5 13.Rfd1 (13.a3 Ba5=) 13...b6 (13...Kf7 14.d4 Qc4 15.Rd3+=) 14.Rab1 (14.a3 Ba5+=) 14...Bb7= 15.a3 (15.d4 ed4 16.Qh3 0–0–0 17.Nd4 Qe5=) 15...Ba3 16.d4 ed4 (16...Qf8 17.Qh3 Bb2 18.Rb2=) 17.Ba3 Qa3 18.Qh3 c5 (18...0–0–0 19.Ra1 Qe7 20.Nd4=) 19.Ra1 Qb2 (19...Qb4!? 20.Qd3 Bc6=) 20.Qd3+/– Qb4 (20...dc3 21.Qd7 Kf8 22.Qb7+/–) 21.Ra4 c4 22.Qd4 (22.Rb4 cd3 23.Nd4 dc2 24.Nc2 Rc8–/+) 22...Qe7 23.Qc4 (23.Rc4 Bc6+/–) 23...a5 (23...Kf8!?+/–) 24.Qc7+– Bc6 25.Rc4 Qe6 26.Nd5 Bd5 27.Rd5 Qe7 28.Qb6 (28.Nf4 Nh6+–) 28...Qd8 29.Qb3 Ne7 30.Rb5 Rf8 (30...Nc6 31.g3 Ne5 32.Ra4+–) 31.Nc3 (better is 31.Nd4+–) 31...Rc8? (31...a4 32.Na4 Rf7+–) 32.Rc8 Nc8 33.e5 a4 (33...Qc7 34.Ne4 Ke7 35.ef6 Rf6 36.Qa3 Nd6 37.Nf6 (37.Ra5?! Qc2 38.Re5 Kf7 39.Nd6 Rd6=) 37...Kf6 38.Ra5+–) 34.Na4 Ke7 (34...f5 35.h3+–) 35.Nc5 fe5 36.Rb7 Rf6 (36...Ke8 37.Nd7 Qd7 38.Rd7 Kd7 39.Qh3 Rf5 40.Qh7 Ne7 41.Qh3+–) 37.Nd7 Qd7 38.Rd7 Kd7 39.Qb7 Kd8 40.Qh7 Nd6 (40...Rc6 41.Qg8 Kc7 42.Qf7 Kd8 43.h4+–) 41.g3 (41.c4 Ne8+–) 41...Nf7 (41...Ke8 42.Qc7 Re6 43.g4+–) 42.c4 Ke8 (42...Ke7 43.Qh4+–) 43.c5 Ke7 (43...Re6 44.Qg8 Ke7 45.Qa8+–) 44.Qh4 Nd8 45.Qe4 (45.Kg2 Nc6+–) 45...Nc6 (45...Rc6 46.Qd5+–) 46.Kg2 Re6 47.Kf3 Kf6 (47...Nd4 48.Kg4+–) 48.h4 Nd4 (48...Kf7 49.Qc4+–) 49.Kg4 Nc6 50.Qd5 (50.h5 gh5 51.Kh5 Ne7+–) 50...Ke7 (50...Nd4 51.Qa8 Kf7 52.Qd8+–) 51.Kf3 e4 (51...Kf6 52.Ke4+–) 52.Kf4 Kf6 (52...Rf6 53.Ke4 Re6 54.Kf4 Rf6 55.Kg4+–) 53.g4 White plans h5 53...Ne7 54.Qb3 Nc6 (54...Rc6 55.Qc3 Kf7 56.Qc4 Kf8 57.Ke4+–) 55.h5 gh5 (55...e3 56.fe3 gh5 57.gh5+–) 56.gh5 (56.gh5 Ke7 57.Qb7 Ke8 58.Qh7+–) 1–0. Janek – Moras, internet free game, 2017.

8.Bd5–/+ c6 9.Bg8 Rg8 10.Bc3 Bc3 11.Nbc3 d6–/+.

7.Ne2 d6

8.a3 Bc5 (8...Ba5 9.Nbc3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Rb1 Rf8–/+) 9.Nbc3–/+ f5 10.Qe7 Nge7 11.Rb1 a6–/+.

8.c3 Ba5 9.d3 f5 10.Qe7 Nge7 11.Nd2 Bb6–/+.

8.Nbc3 Bc3 9.Nc3 f5 10.Qe7 Nge7 11.f4 Rf8–/+.

8.Nbc3 Be6 9.Nd5+= Bd5 10.Bd5 (10.ed5 f5 11.Qe7 Nce7+=) 10...Qd7 (10...Bc5 11.Qg3+= Nb4+=; 10...f5 11.Qh3 Qg5=) 11.c3 (11.Rb1 Bc5=) 11...Bc5 12.0–0 (12.d4 ed4 13.cd4 Bb4 14.Kf1 Bd2=) 12...0–0–0 (12...Nce7 13.Bb3= (13.Bb7? Rb8–+)) 13.d4 Bb6 14.Rab1 (14.a4 a5=) 14...a6 (14...g5 15.Qh5=) 15.c4 (15.Bg8 Rhg8 16.d5 Na5=) 15...Nce7 (15...Nd4? 16.Nd4 Bd4 17.Bd4+–) 16.Bg8 Ng8 (16...g5 17.Qg3 Rhg8 18.c5 dc5 19.de5+=) 17.Rfd1 (17.c5 dc5 18.de5 g5+=) 17...g5 (17...Qe6 18.d5 Qf7 19.Kh1+=) 18.Qg3 (better is 18.Qh5 Qe6 19.c5 dc5 20.de5=) 18...Re8 (18...Nh6 19.Qf3 Qe6 20.Qh5=) 19.Qb3 (19.c5 Ba7+/–) 19...Ba7 (better is 19...ed4 20.Ng3 Qc6 21.Bd4 Bd4 22.Rd4 Ne7=) 20.de5+/– fe5 21.Be5! Ne7?? (21...de5 22.Qb7 Double attack (22.Rd7 Pinning; 22.Rd7 Deflection); 21...Re5 22.Qb7 Double attack) 22.Qb7 (22.Qb7 Kd8 23.Qa7+–) 1–0. Szczesiak,Zenon – Wilk,E, corr Poland, 1994.

8.Nbc3 f5 9.Qe7 Nge7–/+ 10.f4 Rf8 11.Nd5 Ba5–/+.

6.Qh4 d6

7.a3 Ba5 8.Nc3 f5 9.Nf3 (9.Qe7!? Ne7 10.Nge2–/+) 9...Qh4 10.Nh4 Bc3 11.Bc3 fe4 12.g3 (12.f4 ef3! 13.Nf3 Ne7–+) 12...Nf6–+ 13.f4 ef3! 14.Nf3 Ne4 15.Bb2 Bg4 16.Rf1 Nd7 17.d3 Rf8 18.Nd2 Rf1 19.Nf1 Nec5 20.Ne3 (20.Ne3 Be6 21.Be6 Ne6 22.Kd2–+). Trigance,Emile – Mach,Jiri, FICGS, 2012.

7.a3 Bc5 8.Nc3 f5 9.Qe7 Ne7 10.ef5 (10.Na4 Bd4 11.Bd4 ed4–/+) 10...Bf5 11.d3 (11.Nb5 Bb6 12.d3 Rf8–/+) 11...Rf8 12.Nf3 (12.Bb3 Nbc6–/+) 12...Bg4 (12...Bh3 13.gh3 Rf3 14.Nd5+=) 13.Ne4 Bf3 14.gf3 (14.Nc5!? dc5 15.gf3 Nbc6–+) 14...Bb6 15.Ke2 (15.f4 d5 16.Bd5 Nd5 17.fe5 Nc6–+) 15...d5 16.Bd5 (16.Be5 dc4 17.Nf6 Kd8–+) 16...Nd5 17.Be5 Nc6 18.Bb2 Nd4 19.Kf1 (19.Bd4 Bd4 20.Rab1 0–0–0–+) 19...Nc2 20.Rc1 Nd4 21.Ng5 (21.h4 0–0–0 22.Bd4 Bd4–+) 21...Nf3 22.Ne6 Nd2 23.Ke1 Rf2 24.d4 (24.Bd4 Rg2 25.Bb6 ab6 26.Rf1 Nf1 27.Nc7 Nc7 28.Kf1 Rh2 29.Kg1–+) 24...Ne4 25.Ba1 Ba5 26.Bc3 Ndc3 27.Nc7 Bc7 (27...Bc7 28.Rc3 Ba5 29.Rf1 Bc3 30.Kd1 Rd2 31.Ke1 Ra2 32.Kd1 0–0–0 33.Rf3 Rd4 34.Kc1 Ra1 35.Kc2 Rd2 36.Kb3 Rb1 37.Kc4 b5) 0–1. Hilbert,Stephan J (1640) – Domingo,Jordi (1755), FICGS, 2015.

7.c3 Ba5=+.

7.Bd5 Na6 8.c3 Nc5 9.Qg3 Ba5 10.Ba3 Bb6 11.Ne2 f5 12.Bc5 Bc5 13.d4 ed4 14.cd4–/+.

7.Bd5 c6 8.Bg8 (8.Bb3 Nd7–/+) 8...Rg8 9.Ne2 (9.c3 Bc5–/+) 9...Be6 (9...f5 10.Qe7 Ke7 11.a3–+) 10.a4 (10.c3 Ba5–/+) 10...f5–+ 11.Qe7 Ke7 12.Ng3 (12.Nbc3 b6–+) 12...Nd7 13.0–0 Nf6 14.ef5 (14.c3 Ba5 15.d3 fe4 16.de4 h5–+) 14...gf5 15.Re1 (15.d4 f4 16.c3 Ba5 (16...fg3?! 17.cb4 gh2 18.Kh2–+) 17.de5 de5 (17...fg3?! 18.ef6 Kf6 19.hg3–/+) 18.Ba3 Kf7–+) 15...Rg6 (15...f4!? 16.c3 Ba5 17.Ne2–+) 16.f4 e4 17.Nc3 (17.Bd4 Nd5–+) 17...Bc5 18.Kh1 Ng4 19.Nce4 fe4 20.f5? (20.Ne4 Rf8 21.Nc5 dc5 22.Rf1–+) 20...Nf2 21.Kg1 Rg3 22.f6 (22.d4 Nh3 23.Kh1 Nf2 24.Kg1 Rg5 25.fe6 Rag8 26.Kf2 Rg2 27.Kf1 Bb4 28.Re4 Rc2–+) 22...Kf7 23.d4 (23.hg3 Nd3 24.Kh2 Nb2 25.Re4 Nc4–+ (25...Kf6?! 26.Rf1 Kg5 27.Re6–+)) 23...Rg6 (better is 23...ed3 24.hg3 d2 25.Re6 d1Q 26.Rd1 Nd1 27.Kh2 Ke6 28.Ba1–+) 24.dc5 Nh3 25.Kh1 Bd5 (better is 25...Rg2! 26.Bd4 dc5 27.Bc5 Rc2 28.Rac1–+) 26.Re3 (26.c4 Bc4 27.gh3 dc5–+) 26...Nf4 (better is 26...Nf2!? 27.Kg1 Rag8 28.g3–+) 27.g3 Nh3 (27...Nh5 28.cd6 Nf6 29.Rf1–+) 28.cd6 (28.Kg2 Ng5 29.cd6 Rd8–+) 28...Rd8 (28...Nf2!? 29.Kg1 Ng4 30.Ree1 Nf6 31.Bf6 Rf6 32.c4 Bc4 33.Re4–+) 29.Rd1?? (29.Kg2 Nf4 30.Kf2–+) 29...Nf2 (29...Nf2 30.Kg1 Nd1–+) 0–1. Tolmacheva,Eva – Bogdanova,Alexandra (2145), RUS–ch U16 Girls, 2001.

7.Bd5 f5 8.Qe7 Ne7 9.a3 Bc5 10.Nc3 Nd5 11.ed5 Nd7 12.f4 Kd8 13.Nge2 Re8 14.0–0–0–/+.

7.Bd5 f5 8.Qe7 Ne7 9.f4–/+.

7.Ne2 Nd7 8.a3 Bc5 9.d4 ed4 10.Bd4 Bd4 11.Nd4–/+.

7.Nf3 Be6 8.Bb3 A) 8...Nd7 9.Bc3 (9.0–0 h5 10.Qg3 g5 11.Be6 Qe6 12.Ne1–/+ ; 9.c3 Nc5 10.0–0 Bb3 11.ab3 Nd3 12.cb4–/+; 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nc5 11.d3 h5 12.Qg3–/+) 9...Bc3 10.Nc3 Nc5 11.d4 ed4 12.Nd4+=; B) 8...Bc5 9.Nc3 (9.0–0 Nc6 10.Nc3 f5 11.Be6 Qe6 12.Nd5+= ; 9.d4 ed4 10.Nd4 Bd4 11.Bd4 Bb3 12.ab3+=) 9...Na6 10.Nd5 Bd5 11.Bd5 Nb4 12.Bb3+=; C) 8...Na6 9.a3 (9.c3 Nc5 10.0–0 Bb3 11.ab3 Nd3 12.cb4–/+ ; 9.Be6 Qe6 10.a3 Bc5 11.Nc3 h5 12.Qg3–/+; 9.0–0 h5 10.Qg3 g5 11.Be6 Qe6 12.Ne1–/+; 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Nc5 11.d3 h5 12.Qg3–/+) 9...Bc5 10.Nc3 Bb3 11.cb3 f5 12.b4+= ; D) 8...Bd7 9.0–0 (9.Nc3 c6 10.a3 Bc3 11.Bc3 Na6 12.d4+= ; 9.c3 Ba5 10.0–0 f5 11.ef5 Qh4 12.Nh4–/+; 9.Qg3 Na6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Nc5 12.d3–/+) 9...f5 10.d4 Qh4 11.Nh4 Nc6 12.a3=; E) 8...Nc6 9.Nc3 (9.c3 Ba5 10.0–0 h5 11.Qg3 g5 12.Ne1–/+ ; 9.Be6 Qe6 10.a3 Bc5 11.Nc3 0–0–0 12.Na4–/+; 9.0–0 f5 10.Be6 Qe6 11.ef5 Qf5 12.c3–/+; 9.a3 Ba5 10.Be6 Qe6 11.Bc3 Bb6 12.Qg3–/+) 9...Bc3 10.Bc3 f5 11.ef5 Bb3 12.cb3–/+; F) 8...Bb3 9.ab3 (9.cb3 Nd7 10.0–0 Nc5 11.a3 Nd3 12.Ra2–/+ ) 9...Nc6 10.c3 Bc5 11.b4 Bb6 12.b5+=; G) 8...h5 9.Qg3 g5 10.h4 g4 11.Ng1 Nc6 12.Be6–/+.

7.Nf3 Be6 8.Be6 Qe6 9.0–0 (9.c3 Ba5 10.d3 Nd7 11.0–0 h5 12.Nfd2–/+) 9...Nd7 (9...h5 10.a3 Bc5 11.Ne1–/+ Qg4 12.Qg4–/+) 10.d4 Ne7 (10...c6 11.Rd1 Ne7 12.a3+=) 11.a4 (11.Rd1 0–0–0+= (11...c6 12.a3+=) 12.a3+=; 11.a3 Ba5 12.Rd1+=) 11...h5–/+ 12.Qg3 (12.d5 Qg4–/+; 12.c3–/+) 12...Qg4 (12...h4 13.Nh4 ed4 14.Nf3–/+) 13.c3 Qg3 14.fg3 Ba5 15.Na3 (15.Nfd2 ed4 16.cd4 Bb4–/+) 15...a6 (15...Nb6!? 16.Rf2–+) 16.Nc4–/+ Bb6 17.Ba3 Ba7 18.Rab1 Rb8 (18...d5 19.Be7 dc4 20.Ba3–+) 19.Nd6+= cd6 20.Bd6 Rc8 21.Rb7 Nc6 22.Rd1 (22.Kh1 ed4 23.Nd4 Bd4 (23...Nd4?! 24.Ra7 Nc6 25.Ra6–/+) 24.cd4 Nd4–+) 22...Bb6 23.Kf1 (23.Rb1 ed4 24.cd4 Bd4 25.Nd4 Nd4–/+) 23...Na5 (better is 23...ed4!? 24.cd4 Na5 25.Rd7 Kd7 26.Bc5 Bc5 27.dc5 Ke7 28.Rd6–+) 24.Rd7 Kd7 25.de5 Ke6 26.ef6 Nc4 (26...Rc3?! 27.Be7 Rf3 28.gf3=) 27.Bf4 Be3 (27...Kf6!? 28.Rd7 Rhd8 29.Bg5 Ke6–+) 28.Ke2 (28.Ng5!? Kf6 29.Rd7+=) 28...Bf4–/+ 29.gf4 Kf6 30.e5 (30.Rd7 Rhd8 31.Ra7 Ra8–/+) 30...Ke7 31.Nh4 Rc6 32.Rb1 (32.Rd4 Rhc8–+) 32...Rd8 33.Rb4 (33.Rb7 Kf8–+) 33...Rd2 34.Ke1 (34.Kf3 Rd3 35.Ke4 Rc3 36.Ng6 Rg6–+) 34...Rb2 (34...Rc2 35.Rb7 Kf8 36.Rb3–+) 35.Nf3 (35.h3 Kf7–+) 35...Rb4 (35...Rg2!? 36.Rb7 Kd8 37.Rb4–+) 36.cb4 Nb2 37.b5 ab5 38.ab5 Rb6 39.Nd4 (39.Ke2 Rb5 40.Nd4 Rc5–+) 39...Nd3 40.Ke2 (40.Kd2 Nf4 41.Kc3 Ng2–+) 40...Nf4 41.Kf3 (41.Ke3 Ne6 (worse is 41...Ng2 42.Ke4–+) 42.Nc6 Kd7–+) 41...Ne6 (41...Ne6 42.Nc6 Kd7–+) 0–1. Lorenc,Tomas (2175) – Jarabek,Vratislav (2030), CZE–chTV, 2001.

7.Nf3 f5 8.ef5 Qh4 9.Nh4 Bf5 10.Nf5 gf5 11.f4 Nc6 12.Bb5+=.

7.f4 Be6 8.Be6+= Qe6 9.Ne2 Nc6 10.0–0 (10.Nbc3 Bc3 11.Nc3 Nd4+=) 10...0–0–0 (10...Bc5 11.Kh1–/+) 11.c3 (11.Nbc3!?–/+) 11...Bc5 12.Kh1 Bb6 (12...d5 13.fe5 Ne5 14.Nf4–+) 13.a4 (13.d3 d5–/+) 13...Qb3 (13...f5 14.a5 Na5 15.ef5 gf5 16.d3–/+) 14.Bc1 0–1. Scheller,Claus Dieter – Carl,M, LEM, 1994.

7.f4 ef4 8.Qf4 Be6 9.Be6 Qe6 10.Nf3–/+.

7.Nc3 c6

8.Nge2 f5 9.Qg3 f4 10.Qf3 Nf6 11.h3 Be6 12.Bb3 a5 13.a3 Bc5 14.0–0–0 b5 15.d4 Ba3 16.de5 de5 17.Be6 Bb2 18.Kb2 Qe6 19.Qd3 0–0 20.Qd6 Qd6 21.Rd6 b4 22.Na4 Ne4 23.Re6 Nd7 24.f3 Ng5 25.Rc6 e4 26.Rc7 Ne5 27.fe4 Ne4 28.Rd1 Rac8 29.Rc8 Rc8 30.Nf4 Nc4 31.Kb3 Ne3 32.Rd7 Rc2 33.Ne6 Nd2 34.Rd2 Rd2 35.Nac5 Rg2 36.Nb7 Rg3 37.Na5 Nd5 38.Kc4 b3 39.Nb3 Nb6 40.Kb4 Nd5 41.Kc4 Nb6 42.Kb4 Nd5 43.Ka4 Nb6 44.Ka3 Rh3 45.Nec5 Nc4 46.Kb4 Nd6 47.Na5 Rh4 48.Kc3 Rh3 49.Kd4 Rh4 50.Kd5 Nf5 0–1. ejdrzej – foortosh39, kurnik, 2013.

8.Nge2 f5 9.Qh3 Nd7 10.ef5 gf5 11.Qh5 Kd8 12.0–0 Nb6 13.Bb3 Nf6 14.Qf3 d5 15.d3 Be6 16.a3 Bd6 17.Rfe1 Kc7 18.Ng3 f4 19.Qd1 fg3 20.fg3 h5 21.Ne2 h4 22.c4 hg3 23.Ng3 Nbd7 24.Rc1 Rag8 25.cd5 Bd5 26.Ne4 Ne4 27.de4 Bb3 28.Qb3 Nc5 29.Qc4 Qh4 30.h3 Qh3 31.Be5 Be5 32.Qf7 Kb8 33.Qf3 Qh2 34.Kf1 Rf8 35.Rc5 Rf3 36.gf3 Bd4 37.Rg5 Qf2 0–1. ejdrzej – foortosh39, kurnik, 2013.

8.Nge2 Be6

9.Be6 Qe6 10.0–0 Nd7 11.f4 0–0–0 12.a3 Bc5 13.Kh1 a6 14.Na4 Ba7 15.f5 gf5 16.ef5 Qf7 17.Rab1 Ne7 18.d4 Rhg8 19.de5 Ne5 20.Be5 fe5 21.Qb4 Nd5 22.Qb3 b5 23.Nac3 Qg7 24.Ng3 Ne3 25.f6 Qg4 26.Rf3 h5 27.h3 Qc4 28.f7 Rgf8 29.Nh5 Rd7 30.a4 Qb3 31.Rb3 Rdf7 32.Rf7 Rf7 33.ab5 ab5 34.Ne4 Kc7 35.Kh2 Nc2 36.Ng5 Rf5 37.h4 Nd4 38.Ra3 Kb7 39.Ra2 b4 40.Ng3 Rf8 41.N3e4 Nb5 42.Rb2 c5 43.Ne6 Rh8 44.g3 Bb8 45.Nc3 Kc6 46.Nb5 Kb5 47.Kh3 c4 48.g4 c3 49.Rb1 d5 50.h5 d4 51.Kh4 Kc4 52.g5 b3 0–1. ejdrzej (1660) – pionekh7 (1905), kurnik, 2013.

9.Be6 Qe6 10.f4 Nd7 11.0–0 Ne7 12.d4 0–0–0 13.de5 fe5 14.fe5 Ne5 15.Kh1 g5 16.Qg3 h5 17.Nd4 Qg4 18.Qg4 hg4 19.Kg1 Bc5 20.Nce2 N7g6 21.Ng3 Nf4 22.c3 Rh7 23.Rad1 Rdh8 24.Ngf5 Rh2 25.Ne3 g3 0–1. ejdrzej (1625) – pionekh7 (1800), kurnik, 2013.

9.Be6 Qe6 10.f4 Ne7 11.0–0 Nd7 12.f5 gf5 13.ef5 Bc5 14.Kh1 Qf7 15.d4 Bb6 16.Na4 Bc7 17.de5 de5 18.Ba3 0–0–0 19.Rab1 Nb6 20.Nb6 Bb6 21.Qb4 Nd5 22.Qb3 Qc7 23.c4 Ne3 24.Rf3 e4 25.Re3 Be3 26.Qe3 Qa5 27.Be7 Qa2 28.Rg1 Rd2 29.Nf4 Re8 30.Qe4 Rd7 31.Ne6 Rde7 32.c5 Re6 33.fe6 Qe6 34.Qh7 Qe7 35.Qf5 Qe6 36.Qb1 f5 37.Qa1 Kb8 38.h3 f4 39.Re1 Qe1 0–1. ejdrzej (1655) – pionekh7 (1810), kurnik, 2013.

9.Be6 Qe6 10.f4 Ne7 11.0–0 Nd7 12.f5 gf5 13.ef5 Qf7 14.d4 Bc3 15.Bc3 0–0–0 16.de5 de5 17.Rab1 Nd5 18.Qa4 a6 19.Rb7 Kb7 20.Rb1 N7b6 21.Ba5 Ka7 22.Qc6 Qb7 23.Bb6 Nb6 24.Qf6 Rhe8 25.c4 Qc7 26.h3 Rd2 27.Nc3 Rb8 28.Ne4 Rd4 29.c5 Re4 30.cb6 Rb6 31.Rb6 Qb6 32.Qb6 Kb6 33.g3 Re3 34.Kf2 Rd3 35.g4 Kc6 36.h4 Kd7 37.g5 Ke7 38.a4 a5 0–1. ejdrzej (1620) – pionekh7 (1825), kurnik, 2013.

9.Bb3 Nd7

10.0–0 Nc5 11.Be6 Ne6 12.f4 ef4 13.Nf4 Nf4 14.Qf4 0–0–0 15.a3 Bc5 16.Kh1 h5 17.Na4 h4 18.Nc5 dc5 19.d3 h3 20.g3 c4 21.d4 Qd6 22.Qf3 Kb8 23.c3 Ka8 24.Bc1 Qe6 25.Bd2 Rf8 26.a4 Ne7 27.a5 a6 28.Rab1 f5 29.d5 Qe4 30.Qe4 fe4 31.dc6 Nc6 32.Be3 Na5 33.Kg1 Nb3 34.Rbd1 Rf3 35.Rf3 ef3 36.Kf2 Rf8 37.Rd6 g5 38.Rg6 a5 39.Rg5 a4 40.Rb5 Kb8 41.Rb4 a3 42.Bf4 Kc8 43.Rc4 Kd7 44.Ra4 Nc5 45.Ra3 Nd3 46.Kf3 Ne5 47.Kf2 Nc4 48.Rb3 Kc6 49.Rb4 Ne5 50.Kg1 Nd3 51.Rd4 Nf4 52.Rf4 Re8 0–1. ejdrzej (1695) – pionekh7 (1895), kurnik, 2013.

10.0–0 f5 11.Qg3 f4 12.Qf3 Ngf6 13.h3 g5 14.d4 g4 15.hg4 Bg4 16.Qd3 0–0–0 17.f3 Be6 18.a3 Ba5 19.Na4 Rhg8 20.c4 Bh3 21.Rf2 Bg2 22.Rg2 Rg2 23.Kg2 Rg8 24.Kf2 Nh5 25.Nac3 Qh4 26.Kf1 Qh1 27.Kf2 Rg2 0–1. ejdrzej – pionekh7 (1765), kurnik, 2013.

10.Be6 Qe6 11.0–0 0–0–0 12.d4 Ne7 13.f4 Nb6 14.f5 gf5 15.ef5 Nf5 16.Qg4 Bc3 17.Nc3 Nd4 18.Qe6 Ne6 19.Rf6 Nd4 20.Ne4 Nc4 21.Bd4 ed4 22.Rd1 c5 23.c3 Rhe8 24.Ng5 Ne3 25.Rd3 Nd5 26.Rf7 Nc3 27.Nh7 Re1 28.Kf2 Re2 29.Kf3 Ra2 30.h4 b5 31.Nf6 b4 32.h5 b3 33.h6 b2 34.h7 b1Q 35.Ng8 Qd3 0–1. ejdrzej (1710) – pionekh7 (1840), kurnik, 2013.

10.f4 0–0–0 11.0–0–0 Nc5 12.h3 Nb3 13.ab3 g5 14.fg5 fg5 15.Qg3 h6 16.Rhf1 Nf6 17.d3 Nh5 18.Qh2 Nf4 19.Nf4 gf4 20.Ne2 Rhg8 21.g4 c5 22.Rg1 Qc7 23.Kb1 Qa5 24.Qf2 Ba3 25.Qe1 Qe1 26.Rde1 Bb4 27.c3 Ba5 28.Kc2 Bb6 29.Ref1 Rg6 30.Rg2 Rdg8 31.d4 cd4 32.cd4 Bc7 33.de5 de5 34.Nc3 a6 35.Nd5 Bd5 36.ed5 h5 37.Kd3 hg4 38.hg4 Rg4 39.Rg4 Rg4 40.Ke4 Rg3 41.Kf5 Re3 42.Ke6 Rb3 43.Be5 Be5 44.Ke5 f3 45.d6 Kd7 46.Rh1 Rb5 47.Ke4 Kd6 48.Kf3 Kc5 49.Ke3 Kb4 50.Kd3 Rd5 51.Kc2 b5 52.Rh4 Kc5 53.Kc3 a5 54.Rg4 Rh5 55.Rg8 Rh3 56.Kc2 a4 57.Rg5 Kb4 58.Rg4 Ka3 59.Kb1 b4 60.Kc2 b3 61.Kb1 Rh1 62.Rg1 Rg1 0–1. ejdrzej (1650) – pionekh7 (1910), kurnik, 2013.

10.f4 Nc5 11.Be6 Qe6 12.0–0 Ne7 13.d4 Bc3 14.Nc3 ed4 15.f5 gf5 16.ef5 Qf7 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 0–0–0 19.Bd4 Qd5 20.Qe3 Nf5 21.Rf5 Qf5 22.Ba7 Rhe8 23.Qb6 Re2 24.Rb1 Rd7 25.Qb3 Qe6 26.Qc3 Re7 27.Bf2 Qf5 28.Qg3 Qe5 29.Qe5 fe5 30.h3 Rc2 31.Rd1 Kc7 32.Bg3 Ra2 33.Kh2 Rg7 34.h4 h5 35.Kh3 Ra3 0–1. ejdrzej (1755) – pionekh7 (1850), kurnik, 2013.

10.f4 Nc5 11.Be6 Qe6 12.0–0 Ne7 13.f5 Qf7 14.fg6 Ng6 15.Qh3 0–0 16.d4 Bc3 17.Bc3 Ne4 18.Bb2 Ng5 19.Qd3 e4 20.Qe3 d5 21.Ng3 Ne7 22.c4 Qe6 23.Ba3 Rae8 24.Be7 Re7 25.cd5 cd5 26.Nf5 Rc7 27.Rae1 Kh8 28.Ng3 Nf7 29.Qf4 Qd6 30.Qf6 Qf6 31.Rf6 Kg7 32.Ref1 Rfc8 33.Nh5 Kg8 34.R6f5 Rd7 35.Nf6 Kg7 36.Nd7 Nd6 37.Rd5 Nc4 38.Ne5 Ne3 39.Rf7 Kg8 40.h3 Nd5 41.Rb7 e3 42.Nf3 Rc1 43.Kh2 e2 44.Rd7 Nc3 45.Ra7 e1Q 46.Ne1 Re1 47.a4 Rd1 48.a5 Rd4 49.a6 Ra4 50.Ra8 Kg7 51.a7 Nb5 52.g4 Ra7 53.Rb8 Nd6 54.Kg3 Ne4 55.Kh4 Nf6 56.Rb5 Rc7 57.Ra5 Ne4 0–1. ejdrzej (1670) – matus40 (1820), kurnik, 2013.

10.f4 Nc5 11.f5 Bb3 12.ab3 g5 13.Qh5 Qf7 14.Qf3 Bc3 15.Bc3 h5 16.d4 Nd7 17.Bb4 c5 18.dc5 dc5 19.Bc3 Ne7 20.h4 g4 21.Qe3 Nc6 22.g3 Nd4 23.Bd4 cd4 24.Qd3 a6 25.0–0 0–0 26.c3 dc3 27.Nc3 Nb6 28.Nd5 Nd5 29.ed5 Rfd8 30.Rad1 Rd6 31.Rd2 Rad8 32.Rfd1 Kg7 33.Qe4 Qc7 34.Rc2 Qb6 35.Kg2 R8d7 36.Qc4 Qb5 37.Qb5 ab5 38.Rc5 b4 39.Kf2 Ra6 40.Rb5 Ra2 41.Ke3 Rg2 42.Rb4 Rg3 43.Ke4 Rc3 44.d6 Rc6 45.Rd5 Kf7 46.Rc4 Rb6 47.b4 Rbd6 48.Rd6 Rd6 49.Rc7 Ke8 50.Rb7 Rd4 51.Ke3 Rf4 0–1. ejdrzej (1680) – pionekh7 (1835), kurnik, 2013.

7.Ne2 Be6

8.Be6 Qe6 9.0–0 Nd7 (9...Nc6 10.a3 Bc5 11.Nbc3+=) 10.f4 (10.a3 Bc5+=) 10...Qc4 (10...Bc5 11.Kh1–/+) 11.Nbc3 Ne7 12.fe5 (12.Kh1 Bc5+=) 12...de5 13.Kh1 0–0–0 14.a3 Bd6 (14...Bc5 15.d3 Qe6 16.Na4–/+) 15.d3 Qe6 16.Nb5 (16.Qh6 Nc6+=) 16...Kb8 (16...Bc5 17.Rab1–/+) 17.Qf2 (17.Nd6!? Qd6 18.Rab1+=) 17...Bc5–/+ 18.d4 Qc4 (18...ed4 19.Bd4 Qc4 20.Bc5 Nc5 21.Nbc3–+) 19.a4 (19.Nc7 Kc7 20.dc5 Qe4–/+) 19...Bb6 (19...Qc2!? 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 ed4 22.Nbd4 Qc5–/+ (22...Qe4 23.Re3 Qd5 24.Re7+/–)) 20.a5 Qb5 (20...Bd4 21.Nbd4 ed4 22.Nd4–/+) 21.ab6 cb6 (21...Qb6 22.Rfb1 Nc8 23.Ng3–/+) 22.Ba3+= Nc6 (22...Nc8!?+=) 23.Bd6 (23.d5 Na5=) 23...Ka8 24.Nc3 Qc4 25.Nd5 Can f6 get defended? 25...a6 26.Rfb1 (26.de5 fe5 27.Rfb1 Qe4 28.Nc7 Ka7 29.Nb5 Ka8 30.Nc7 Ka7 31.Nb5 Ka8 32.Nc7=) 26...ed4 (26...Nd4 27.c3 Qe2 28.Nc7 Ka7 29.Qg3=) 27.Nc7 Ka7 28.Nb5 Ka8 29.Nc7 Ka7 30.Nb5 ½–½. Jeschke – Carl,Manfred, Travemuende Open, 1997.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!