CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTI900 Release 2023-06-19
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6

(...)

4.a3 a6 5.c4 b6 6.Nc3 Bb7 (6...Be7 7.Be2 Bb7 8.Nf3 0-0 9.0-0 Qe8 10.d4 a5 11.b5 Ne4; 6...a5 7.b5 Bb7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qe8 11.Nd4 Qg6; 6...Bd6 7.Nf3 Bb7 8.Be2 a5 9.b5 0-0 10.0-0 Ng4 11.h3 Nf6; 6...c5 7.bc5 Bc5 8.Na4 Bb7 9.Bf6 Qf6 10.d4 Bc6 11.Ne2 0-0; 6...Nc6 7.Nf3 Be7 8.d4 0-0 9.Be2 Bb7 10.0-0 Qe8 11.d5 Nd8) 7.Nf3 Be7 8.Be2 a5 9.b5 Ra7 10.0-0 0-0 11.Qa4 Qe8 ½–½. Egerland,Edit (2235) – Fenda,Zdenek, Bratislava Slovan op, 1989.

4.a3 Bd6 5.c4 0-0 6.Nf3 Nc6 7.d4 b6 8.Be2 Bb7 9.Nc3 e5 10.de5 Be5 11.Ne5 Ne5 12.0-0 Ne4?? (better is 12...a5+=) 13.Ne4+– fe4 14.Be5 d6 15.Bb2 c5 16.b5 a6 17.a4 ab5 18.ab5 d5 19.cd5 Bd5 20.Ra8 Qa8 21.Qa1 Qa1 22.Ra1 Ra8 23.Ra8 Ba8 24.Bc4 Kf8 25.Be5 Bb7 26.Bc7 Bc8 (26...Ke7 27.Bb6 Kd6 28.Ba7+–) 27.Bb6 Bd7 (27...Bb7 28.Bc5 Ke8 29.h4+–) 28.Bc5 Ke8 29.b6 Bc6 (29...Bc8 30.Bd5+–) 30.Ba6 (better is 30.Bb5! Kd7 31.b7 Kc7 32.Bc6 Kc6+–) 30...Kd7 31.Bd4 g6 32.b7 Kc7 (32...Bb7 33.Bb7 Ke7+–) 33.Ba7 (33.Be5 Kb6 34.b8Q Ka6 35.Bd4 Ka5 36.Bc5 Bb7 37.Qb7 h6 38.Qb6 Ka4 39.Qb4) 33...Bb7 34.Bb7 Kb7 35.Bd4 h5 36.h4 Kc6 37.g3 Kd5 38.Kf1 Kc4 39.Ke1 Kd3 40.Kd1 Kc4 41.Kd2 Kb4 42.Kc2 Kc4 43.Bf6 Kd5 44.Kc3 Kc5 45.Bh8 Kd5 46.Kb4 Kd6 47.Kc4 Ke6 48.Kd4 Kf5 49.Kd5 g5 50.hg5 Kg5 51.Ke4 Kg6 52.f4 Kh7 53.Bf6 Kg6 54.Bh4 Kh6 55.Ke5 Kg6 56.f5 Kg7 57.Ke6 Kg8 58.Ke7 Kg7 59.f6 Kg8 60.f7 Kg7 61.f8Q Kh7 62.Qf7 Kh6 63.Bf6 h4 64.Qg7 Kh5 65.Qg5 (65.g4) 1–0. Fournier,Frederic – jorgezgz98, Active, 2008.

4.c4 b6 5.Qb3 Bb7 6.Nf3 Bd6 7.d4 Kf8 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.Be2=) 8.c5 (8.Be2 a5 9.ba5 Ra5+=) 8...Be7 9.Bc4 Kf7 (9...a5 10.a3=) 10.Ng5 (10.Ne5 Ke8+/-) 10...Kg6+= 11.h4 (11.Nh3!?+=) 11...h6 (11...Bg2? 12.Rg1 Ng4 13.Rg2 Bg5 14.hg5 Qg5 15.Be2+-) 12.Nf3 Rf8 13.Nbd2 Kh7 14.0-0 Ne4 15.g3 Nd2 16.Nd2 Bh4 (16...a6 17.Qc3=) 17.e4 (17.gh4 Qh4 18.d5 b5=+) 17...fe4 (17...Bg5 18.f4 Be7 19.ef5 ef5 20.Rfe1=+) 18.Rae1 (18.gh4 Qh4 19.Qg3 Qf4 20.Qf4 Rf4+=) 18...Qg5 (better 18...Be7!?-/+) 19.Ne4= Be4? (better 19...Qg4 20.Be2 Qg6= (20...Qe4?? 21.Bd3+-)) 20.Re4+- Bg3 21.fg3 (21.Qg3 Qg3 22.fg3 Rf1 23.Bf1 Kg8+-) 21...Rf1 (21...Nc6 22.a3+-) 22.Kf1 (22.Bf1 Nc6+-) 22...Nc6 23.Bd3 (better 23.Rf4+-) 23...Rf8? (better 23...Kg8 24.Rf4 a5+-) 24.Rf4 Kg8 25.Bh7! Kh7 26.Rf8 Qg4 (26...Qg6+-) 27.Qd3 Qg6 28.Qg6 (better 28.Rh8! Kh8 29.Qg6+-) 28...Kg6 29.b5 Nd4 (29...Nb4+-) 30.Bd4 e5 (30...bc5 31.Bc5 e5 32.Ba7+-) 31.Be5 d6 (31...bc5 32.Rc8 d6 33.Rc7+-) 32.cd6 Kg5 (32...cd6 33.Bd6 Kh5+-) 33.dc7 g6 (33...Kh5 34.c8Q g5 35.Rg8 a6 36.Qh3) 34.c8Q h5 (34...Kh5 35.Qh3 Kg5 36.Qh4) 35.Qd8 (35.Bf4) 35...Kh6 (35...Kg4 36.Qh4) 36.Rf6 (36.Rh8) 36...Kg5 37.Rg6! Kg6 (37...Kg6 38.Qf6 Mate attack) 38.Qe7 (38.Qf6 Kh7 39.Qg7) 38...Kf5 39.Qf6 Ke4 (39...Ke4 40.Ke2 Kd5 41.Bc3 h4 42.Qc6). ClayPigeons (2125) - Onowu (2035), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.c4 c6 5.Qb3 d5 6.Nf3 Na6 7.a3 Bd7 8.cd5 cd5 9.Nc3 Rc8 10.d4 (10.Nb5 Nc7 11.Na7 Ra8+=) 10...Ne4 11.Ne5 Bd6 (11...Nc3 12.Bc3 Bd6 13.Ba6 ba6 14.0-0+=) 12.Nd7 Qd7? (better 12...Kd7 13.Ba6 ba6 14.Ne4 fe4 15.Qa4 Ke7 16.Qa6 Qc7+=) 13.Bb5+- Rc7?? (better 13...Rc6+-) 14.Bd7 Kd7 (14...Rd7 15.Ne4 fe4 16.Qa4+-) 15.Ne4 (15.Nb5!? Rc4 16.f3 Nf6+-) 15...fe4 16.0-0 Rhc8 17.b5 Nb8 18.Rac1 Rc4 (18...Ke7 19.Rc7 Rc7 20.Qd1+-) 19.Rc4 Rc4 20.Rc1 (better 20.f3!? ef3 21.e4 Kd8+-) 20...Rc1 21.Bc1 Ke7 (21...Kd8 22.f3 ef3 23.e4+-) 22.Qa4 (22.Qc2 Kd8 23.f3 Nd7 24.fe4 h5+-) 22...Nd7 (22...a6 23.Bd2 ab5 24.Qb5 Ba3 25.Bb4 Bb4 26.Qb4 Ke8 27.Qb7+-) 23.Qa7 g5 (23...b6 24.Qa8 Nf8 25.f3 ef3 26.e4 de4 27.Qb7 Kf6 28.Qb6+-) 24.Qb7 Ba3 (24...g4+-) 25.Ba3 Ke8 (25...Kd8 26.Qa8 Nb8 27.Qb8 Kd7 28.Qb7 Kd8 29.Qe7 Kc8 30.Bd6 e5 31.Qc7) 26.Bd6 (26.Bd6 h6 27.Qc8 Kf7 28.Qd7 Kg6 29.Qe8 Kf6 30.Be5 Kf5 31.h3 g4 32.Qh5; 26.Qc8 Kf7 27.Qd7 Kf6 28.Qe7 Kg6 29.Qe8 Kg7 30.Bf8 Kf6 31.g4 h5 32.Qe7 Kg6 33.Qg7) 1-0. ClayPigeons (2095) - EmrushAsllani (2130), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

4.c4 d5 5.cd5 ed5 6.Nf3 Bb4 (6...Bd6+=) 7.Qb3 (better is 7.Qa4!? Nc6 8.Bb5=) 7...Be7–/+ 8.Nc3 Nc6 9.Bb5 Bd7 (9...0-0 10.Bc6 bc6 11.d3–/+) 10.Bc6 (better is 10.Nd5!? Nd5 11.Qd5+=) 10...Bc6+= 11.Ne5 a5 12.Nc6 bc6 13.Qc2 0-0 (13...Qd7 14.Ne2+=) 14.Qf5= Ne4 (better is 14...Kh8!? 15.Qe6 Bd6=) 15.Qe6+/– Kh8 16.Ne4 de4 17.Qe4 Bf6 (17...Bh4 18.g3 Bf6 19.Bf6 Qf6 20.0-0+/–) 18.Bf6 Qf6 19.0-0 Rae8 (19...Rab8 20.Rab1+–) 20.Qa4+– Qe5 (20...Re5 21.Rac1+–) 21.f4 (21.Rac1!? Re6+–) 21...Qd5+/– 22.Rf2 Rb8 (22...Re4 23.Qa3 Kg8 24.Rc1+–) 23.Rc1+– Rb2 24.Qc6 (24.d4 Qe4 25.Qa3 Rb4+–) 24...Qa2+/– 25.Qc7 Rd2 26.Rd2 (26.Qd6 Rd6 27.Ra2 Re6+–) 26...Qd2 27.Qc5 Kg8 28.h3 a4 29.Rc2 Qd1 30.Kh2 Rb8? (better is 30...Qd7!?+/–) 31.Qc7 Rd8 32.Rc3 (better is 32.Qc4!? Kh8 33.Qa4+–) 32...Qd2 0–1. GuestPMJM – GuestYMXC, freechess.org, 2017.

4.d4 g6 5.Nf3 (5.a3 a5=) 5...Bg7 (5...Bb4!? 6.c3 Be7=+) 6.Nbd2 0-0 7.Ne5 d6 8.Nec4 (8.Nd3 a5=) 8...b6 (8...Nd5 9.b5=) 9.Qf3 d5 (9...Nd5 10.Bd3=) 10.Na3 (10.Ne5 Nbd7+=) 10...Ne4 11.Qe2 Bb7 (11...c5 12.bc5 bc5 13.Rb1=+) 12.Ne4= fe4 13.0-0-0 (13.c4 a5 14.b5 c5=) 13...a5 14.b5 Nd7 15.c4 Nf6 16.g3 (16.Rd2 c5=+) 16...Qe7 17.Bg2 a4 18.cd5 (18.f3 ef3 19.Bf3 c6–/+) 18...ed5–/+ 19.Nb1 a3 20.Bc3 Ra4 21.Kc2 Rfa8 22.Bd2 Rc4–+ 23.Nc3 c6 24.Kb1?? cb5 25.Nb5? Ba6 26.Qc4 dc4 27.Nc3 Qb4 (27...Qb4 28.Ka1 Qb2) 0–1. fordey – kingscrusher, ChessWorld.net, 2005.

4.Bf6 gf6 5.Qh5 Ke7 6.Nf3+=.

4.a3 c5

5.b5 d5 6.c4 Bd6 7.d4 cd4 8.Bd4 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.Nc3? (better is 10.cd5 e5 11.Bb2=) 10...e5–+ 11.c5 (11.Ne5 Ne5 12.c5–+) 11...Nc5?? (better is 11...ed4 12.ed4 Qa5–+) 12.Bc5 (better is 12.Ne5!? Ne6 13.Be2=+) 12...Bc5–+ 13.Ne5 Qc7 14.Nd3 (14.f4 Rd8 15.Qd3 Ne4 16.Ne4 fe4–/+ (16...de4?! 17.Qb3 Kf8 18.Be2=)) 14...Be3! 15.fe3? (better is 15.Qb3 Bd4 16.Rc1–+) 15...Qc3 16.Kf2 Ne4 (16...Ng4 17.Kg1 Ne3 18.Qc1–+) 17.Kf3 (17.Kg1 f4! 18.Rc1 Qa3 19.ef4 Rf4–+) 17...Qf6 (better is 17...f4!? 18.ef4 Nd2 19.Kg3–+) 18.Nf4 g5 19.Qd5 Kh8 20.Nh5?? (20.Qd4 gf4 21.Kf4–+) 20...g4 21.Ke2 Qb2 22.Kd3 Qd2 23.Kc4 Qc3 0–1. slavisa11 – rut8, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.bc5 Bc5 6.d4 Qb6 7.Bc1 Be7 8.Nf3 Nc6 9.Be2 d6 10.0-0 0-0 11.c4 Ne4 12.Nfd2 Ng5 13.Nc3 a6 14.Rb1 Qc7 15.Nf3 e5 (15...Nf3 16.Bf3 Na5 17.Rb4=) 16.Ng5 Bg5 17.Nd5 Qd8 18.f4 Bf6 19.Nf6 Qf6 20.d5 (20.fe5 de5 21.d5 Rd8+/-) 20...Ne7 (20...Nb8 21.fe5 Qe5 22.Qd4+/-) 21.Bb2 Ng6 22.Bh5 Qe7 (22...b5 23.Bg6 Qg6 24.fe5 de5 25.c5+/-) 23.Bg6 hg6 24.Qf3 (24.fe5 de5 25.Qb3 Rd8+/-) 24...e4 25.Qg3 Kf7 26.Bd4 Bd7? (better 26...b5!?+/-) 27.Rb6 Rab8 (better 27...Rac8 28.c5 dc5 29.Bg7 Kg7 30.Rg6 Kh7+-) 28.c5! dc5 29.Qg6 (better 29.Rg6!? Rg8 30.Rg7 Rg7 31.Qg7 Ke8 32.Qh8 Qf8 33.Qe5 Kf7 34.Qf6 Ke8 35.Qg6 Qf7+-) 29...Kg8 30.Be5 Rbd8 (30...Rbc8 31.Bd6 Qf7 32.Bf8 Qg6 33.Rg6 Kf8 34.Rb6+-) 31.Rb7 Qe8?? (31...Rf7 32.Rc1 (worse 32.Qa6 Bc8 33.Re7 Ba6 34.Rf7 Kf7+-) 32...c4 33.Qa6+-) 32.Qg5 (32.Qg7) 32...Qe7?? (32...Rf7+-) 33.Qe7 Rfe8 (33...Rf7 34.Qd8 Kh7 35.Qh4 Kg6 36.Rb6 Be6 37.Re6 Rf6 38.Rf6 gf6 39.Qf6 Kh5 40.Qg5) 34.Qg7 1-0. sezwho (2065) - claymore (2105), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 0-0 7.Be2 Nc6 8.Nc3 d5 9.0-0 Bd6 10.Nb5 Bb8 11.c4 a6 12.Nbd4 Nd4 13.Bd4 Ne4 (13...dc4 14.Bc4 b5 15.Bb3=) 14.cd5 (14.d3 Nf6+=) 14...ed5 15.d3 Ng5 (15...Nf6 16.Qb3+=) 16.Ng5+– Qg5 17.f4 (17.Bf3 f4 18.Qb3 Be6+–) 17...Qe7 18.Bf3 Be6 19.Qb3 Rd8 20.Rfc1 Bf7 21.Rab1 b5 22.a4 (22.Rc6 Ba7 23.Qb4 Qd7+=) 22...ba4 (22...Ba7 23.Qb4 Qb4 24.Rb4 ba4 25.Ra4 Bd4 26.Rd4+=) 23.Qa4 Ba7 24.Kf2 (24.Ba7 Ra7 25.Qd4 Rb7+=) 24...Bd4 25.Qd4 a5 26.Ra1 Ra7 27.Ke2 (27.Ra4 Rc7 28.Rc7 Qc7+=) 27...a4= 28.Qc5 Qd7 29.Kd2 (29.Ra3 Raa8 30.Qd4 Ra5=) 29...a3 (better 29...Be6=+) 30.Kc3?? (better 30.Ra3!? Ra3 31.Qa3+=) 30...Ra4 (better 30...Rc7!? 31.Qc7 Qc7 32.Kd2 Qa5 33.Ke2–+) 31.Ra3?? (31.Kd2 a2=+) 31...d4 (better 31...Rc8 32.Qc8 Qc8 33.Kd2 Qc1 34.Kc1 Ra3–+) 32.ed4 (better 32.Kd2 de3 33.Ke3 Ra3 34.Qa3 Qd4 35.Ke2 Qf4 36.g3–/+) 32...Ra3–+ 33.Qa3 Qd4 34.Kc2 (34.Kd2 Qf2 35.Be2–+) 34...Rc8 (34...Qf4?! 35.Qc3–/+) 35.Kb1 (35.Kd1 Qg1 36.Kd2 Qf2 37.Be2 Qf4 38.Kd1 Rc1 39.Qc1 Bb3 40.Qc2 Bc2 41.Kc2–+) 35...Rb8 36.Kc2 Qf2 (36...Qf4?! 37.Re1–+) 37.Be2 (37.Kc3 Rc8 38.Bc6 Rc6 39.Kb4 Qb6 40.Ka4 Qa6 41.Kb4 Qb7 42.Ka4 Ra6) 37...Rc8 (37...Qe2 38.Kc3 Rc8 39.Kd4 Qf2 40.Ke5 Qe3 41.Kf5 Be6 42.Kg5 h6 43.Kg6 Bf7 44.Kf5 Qe6) 38.Kd1?? (38.Kb1 Rc1 39.Kc1 Qe2 40.Qa8 Qe8 41.Qe8 Be8 42.g3–+) 38...Re8 39.Rc2 Kh8 (better 39...Bh5! 40.Qb3 Kh8–+) 40.Qc5 (better 40.g4–+) 40...Qf4?? (40...Qg2 41.Rb2–+ (41.Qf5?? Bb3 42.Qg4 Qc6–+)) 41.Qb5?? (41.Qc7 Qf2 42.Qf7 Qg1 43.Kd2 Qe3 44.Ke1 Qg1 45.Kd2 Qe3 46.Kd1 Qg1 47.Kd2=) 41...Rb8?? (41...Qh2 42.g4 f4–+) 42.g3=+ Qd6 43.Qc5 (43.Rc6 Qf8 44.Rb6 Ra8=) 43...Qa6 (43...Qh6 44.Ke1–/+) 44.Kd2 (44.d4 Qb7 45.Qf5 Bg6–+) 44...Re8 45.Kc3?? (better 45.Qf5 Bb3 46.Qh5–/+) 45...Qh6 (better 45...Rc8 46.Qc8 Qc8 47.Kd2 Qa6–+) 46.Kd4 (46.Kd4 Qf6 47.Qe5 Qe5) 1–0. FeegLood (2375) – Arka50 (2610), lichess.org, 2016.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 d5 7.Be2 Nc6 8.0-0 Bd6 9.c4 e5 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Nb6 12.Ba2 e4 (better 12...Qe7=) 13.Bg7+– ef3 (13...Rg8 14.Bg8 ef3 15.Qb3+–) 14.Qf3 (14.Bh8 Bh2 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 fg2 17.Kg2 Qg5 18.Kh2 Qh6 19.Kg1 Qg5 20.Kh2 Qh6 21.Kg2 Qg5 22.Kh2=) 14...Be5 (better 14...Ke7!? 15.Qh5 Be5 16.Qf7 Kd6 17.Bh8 Bh8+–) 15.Bh8+– Bh8 16.Nc3 (16.Qh5 Ke7 17.Qh7 Kd6+–) 16...Ke7 (16...Qg5 17.d4+–) 17.d4 (17.Qh5 Qf8+–) 17...Be6 (17...Qd6 18.Nb5 Qg6 19.Nc7+–) 18.Be6 Ke6 19.Rfe1 Ne5? (19...Bf6 20.Rad1 Nd5 21.Na4+–) 20.Qh3 (20.de5 Be5 21.e4 Qf6+–) 20...Qg5?? (better 20...Nd3 21.Reb1 Qc8+–) 21.e4 (21.de5!? Qg4 22.Qh6 Qg6 23.Qg6 hg6+–) 21...Rg8 (21...Nec4 22.Qh7 f4 23.Nd5+–) 22.ef5 (22.de5 Qg4 23.ef5 Qf5 24.Qh6 Qg6 25.Qg6 hg6+–) 22...Qf5 23.Qh4 (better 23.Qe3 Nbc4 24.Qe2+–) 23...Nd5?? (23...Rg4 24.Qd8 Qf3 25.g3 Qc3 26.Qe8 (26.Qh8?! Qd4 27.Qe8 Kd6+–; 26.de5?! Qc8 27.Qd6 Kf7+–) 26...Kd6 27.de5 Be5 28.Rad1 Bd4 29.Qe6 Kc7 30.Qg4+–) 24.de5 (24.Nd5 Qg4 25.Qe7 Kf5 26.Re5 Be5 27.Qe5 Kg6 28.Qd6 Kg5 29.f4 Kh5 30.Nf6 Kh4 31.Ng4 Rg6 32.Qe7 Kh5 33.Qh7 Kg4 34.Qg6 Kf4 35.Re1 b5 36.Re4) 24...Rg4?? (better 24...Nc3 25.Qb4 Qd3+–) 25.Qh6 (25.Qd8 Rg2 26.Kg2 Qg4 27.Kf1 Qh3 28.Ke2 Qg4 29.Kd3 Qf3 30.Re3 Ne3 A) 31.Qh8 Nd5 32.Kd4 Qc3 33.Ke4 Qc4 34.Kf3 Qd3 35.Kg4 Qd4 36.Kg3 Qa1 (36...Qe5? 37.Qe5 Ke5 38.Re1 Kf6 39.Re8+–) 37.Qc8 Ke5 38.Qe8 Kd6–+; B) worse 31.fe3 Be5 32.Qe8 Kf5+–; C) 31.Qe8 Kf5 32.Qf7 (32.Qh8?! Nd1 33.Kc2 Qc3 34.Kd1 Qa1 35.Ke2 Qa2 36.Kf1 Qc4 37.Ke1 Qc3 38.Ke2 Qc2 39.Ke3 Qc3 40.Ke2 Qc2 41.Ke3 Qc3 42.Ke2=; 32.fe3 Be5 33.Rb1 a6 34.Qd7 Kg5 35.Qe7 Kg6 36.Rg1 Bg3 37.Rg3 Qg3 38.hg3 Kf5 39.e4 Kg4 40.Ke3 Kh5 41.Qg7 h6 42.Nd5 b5 43.Nf6) 32...Kg4 33.h3 Qh3 34.fe3 Qh4 35.Rg1 Qg3 36.Qf4 Kh5 37.Qg3 Bf6 38.Rh1 Bh4 39.Rh4) 25...Rg6 26.Qd2 Rg2 27.Kh1 Qf3 (27...Rh2 28.Kh2 Be5 29.f4 Qf4 30.Qf4 Nf4+–) 28.Re3 (better 28.Qd5 Qd5 29.Nd5 Rf2 30.Nc7 Ke7 31.Rad1+–) 28...Ne3–/+ 29.Qd6 Kf5 (better 29...Kf7!? 30.Qd7 Kg6 31.Qd3 Kh6 32.Qe3 Qe3 33.fe3 Rc2–/+) 30.Qd7?? (better 30.Qf8 Kg4 31.Qg8 Kf5 32.Qf7 Kg4 33.Qg8 Kf5 34.Qf7 Kg4 35.Qg8=) 30…Ke5 (30...Ke5 31.Qe7 Kf5 32.Qd7 Kg5 33.Qe7 Kg4 34.Qe3 Bc3 35.h3 Qh3 36.Qh3 Kh3–+) 0–1. FeegLood (2425) – Arka50 (2550), lichess.org, 2016.

4.a3 c6

5.c4 a5 6.b5 c5 (6...d6 7.Be2=) 7.Nf3+= Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 10.Nc3 Bb7 11.d4 Ne4 12.Na4 Qc7 13.Ne5 d6 14.Nd3 Nd7 15.Nf4 Kf7 (better is 15...Ng5!?+=) 16.d5+– Ng5 17.de6 Ne6 18.Ne6 Ke6 19.Bf3 (19.Bg7 Rg8 20.Bf3 Rg7 21.Bd5 Kf6–/+) 19...Bf6 20.Bd5 Ke7 21.Qf3 Bd5 22.Qd5 Bb2 23.Nb2 Rab8 24.Rad1 g6 25.Nd3 (25.Qf3 Rbe8+/–) 25...Qb7 26.Nf4 Qd5 27.Nd5 (27.cd5?! Nf6=) 27...Ke6 28.e4 Nf6 (better is 28...f4!?+=) 29.ef5+– Kf5 30.Rfe1 Nd5 31.Rd5 (worse is 31.cd5 Rbe8+=) 31...Kf6 32.Rd6 Kf5 33.f3 Rfd8 34.Red1 Rd6 35.Rd6 Rb7 36.Kf2 Ke5 37.Rd8 Re7 38.g4 Re6 39.h4 h6 40.Kg3 g5 41.hg5 hg5 42.Rf8?? Kd4= 43.f4 Kc4 44.fg5 Kd5 45.Rf6+/– Kd6 46.Kf4 Ke7? 47.Kf5+– Re1 48.Rb6 Rf1 49.Ke5 Rg1 50.Rb7 Kf8 51.Kd5 Rg4 52.Kc5 Rg5 53.Kb6 a4 54.Ka5 Rg4 55.Rc7 Ke8 56.b6 Kd8 57.Rc5 Kd7 58.Ka6 Kd6 59.Rc3 (59.Rc3 Kd7 60.Rc7 Kd8 61.Rh7+–) 1–0. Nilsson,Jonas (1995) – Madsen,Svend (1630), Esbjerg DEN, 2007.

5.c4 d5 6.cd5 cd5 7.Nc3 a6 8.Nf3 Nc6 9.Qb3 Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 Bd6 12.Rac1 Bd7 13.b5 (13.Na4 Qc7=) 13...Na5 14.Qd1 (14.Qa2!?=) 14...Nc4=+ 15.Bc4 dc4 16.ba6 Ra6 17.Ne2 (17.d3 cd3 18.Qd3 Ba3 19.Ba3 Ra3=+) 17...b5 (17...Ba4 18.Qe1-/+) 18.d3=+ cd3 (18...Qc7 19.dc4 bc4 20.Qd4=+) 19.Qd3= Be8 (19...Qa8 20.Be5 Be5 21.Ne5 Ra3 22.Rc3=) 20.Ned4 Attacks the isolani on b5 20...Ne4 21.Qb3 Bf7 (21...Qa8 22.Nb5 (worse 22.Ne6 Bf7-/+) 22...Bb5 23.Qb5=) 22.Qb5 (22.Nb5!? Qb8 23.Rfd1+/-) 22...Rb6= 23.Qe2 g6 (23...Qd7!? 24.Ne1 e5=) 24.Nc6 (24.Nb5 Qb8 25.a4 Be8+/-) 24...Qd7 (24...Qa8 25.Nce5+/-) 25.Nfe5 Be5 (25...Qb7 26.Bd4 (26.Nf7?! Rf7 27.Nb4 Bb4 28.ab4 Rb4+=) 26...Ra6 27.f3+-) 26.Ne5+- Qb7 (26...Qd2 27.Qd2 Nd2 28.Bd4+-) 27.Bd4 Ra6 28.f3 Nd6? (28...Nf6 29.Rfd1+-) 29.Bc5 (better 29.Nd7! e5 30.Nc5 Qb5 31.Qb5 Nb5 32.Na6 ed4+-) 29...Rd8 (29...Rc8 30.Qd3 Nb5 31.e4+-) 30.Rfd1 Be8 31.Bb4 (better 31.Rb1!? Qa8 32.Rb6 Bb5 33.Rb5 Nb5 34.Rd8 Qd8 35.Qb5 Ra5+-) 31...Nf7 (31...Ba4 32.Rd4 Bb3 33.e4 fe4 34.fe4+-) 32.Nf7 Rd1 33.Rd1 Kf7 34.Rd8 (better 34.Qb2 Qa7 35.Qe5+-) 34...Rc6 35.Qd2 (better 35.Qb2 Qa7 36.Rd3+-) 35...Rc8?? (better 35...Qc7 36.Ba5 Rc1 37.Kf2 Qc4+/-) 36.Qd6+- Rc1 37.Kf2 Rc2 38.Ke1 Rc1 (38...g5 39.Qf8 Kg6 40.Qg8 Qg7 41.Qe6 Kh5 42.Qf5 Rc1 43.Kf2+-) 39.Kd2 (39.Kd2 Rc2 40.Kc2 Qc6 41.Kd3 Qd6 42.Bd6 Bb5 43.Kd4+-) 1-0. kaalmakreel (2105) - lytsbigjin (2035), ChessWorld.net, 2009.

5.d4 d5 6.Nf3 Bd6 7.c4 0-0 8.cd5 ed5 9.Nbd2 Ne4 10.Bd3 Nd7 11.0-0 Ndf6 12.Rc1 Be6 13.g3 a6 14.Qb3 Kh8 15.a4 Rc8 16.b5 ab5 17.ab5 Bd7 18.bc6 Bc6 19.Be4 (better is 19.Ba3!?+=) 19...fe4 (worse is 19...Ne4 20.Ba3=) 20.Ne5 Be5 21.de5 Ng4 22.Bd4 Rf5 23.f4 Rh5 24.h4 Nh6 25.Qd1 g6 (25...Qe8!?+=) 26.Rf2 Nf5 27.Qg4? (better is 27.g4 Rh6 28.Ne4 Qh4 29.e6 Nd4 30.Qd4 Kg8 31.Nf6 Kf8 32.Nd7 Ke7 33.Qg7 Kd6 34.Qe5 Ke7 35.Qg7 Kd6 36.Qe5 Ke7 37.Qg7=) 27...Nd4–+ 28.ed4 Bd7 (better is 28...e3!? 29.Rg2 ed2 30.Rd2 Rf5–+) 29.Rc8–/+ Qc8 (29...Bg4?? 30.Rd8 Kg7 31.Nf1+–; 29...Bc8?! 30.Qe2=) 30.Qd1? (better is 30.Qe2 Qc3 31.Nf1 Qd4 32.Qb2 Qb2 33.Rb2+=) 30...Bg4?? (30...e3 31.Re2 ed2 32.Qd2–+) 31.Qe1?? (better is 31.Qb3=) 31...Qc3–+ 32.Nf1?? Qe1 (32...Qe1 33.Ra2 Bh3–+) 0–1. Fournier,Frederic – Werwolf64, Partie evaluee, 5m + 0s, 2009.

5.d4 d5 6.Nf3 Bd6 7.Nbd2 Nbd7 8.c4 Qe7 9.c5 Bc7 10.Bd3 e5 11.Qc2?? (better 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.0-0+=) 11...e4-+ 12.Be4 (12.Be2 ef3 13.Nf3-+) 12...fe4 13.Ne5 (13.Ng1 0-0 14.h3 Nh5-+) 13...Ne5 14.de5 Be5 15.Be5 Qe5 16.0-0 (16.Rd1 Qg5 17.Kf1 0-0-+) 16...0-0 (16...Ng4 17.g3-+) 17.Nb3 (17.h3 g5-+) 17...Qg5 (better 17...Ng4!? 18.g3-+) 18.Nd4 Bh3 19.f4 Qg6 (19...ef3 20.Rf3 Bg4 21.Rf4-+) 20.Kh1 (20.f5 Qg5 21.Qd2 Rae8-+) 20...Bd7 21.Rae1 Ng4 22.h3 Nf6 23.f5 Qh6 24.Qf2 Nh5 (24...a5 25.Qg3-+) 25.g4 Nf6 26.Kg2 g6 27.Qg3 gf5 (better 27...Qg5-+) 28.g5 Qg7 29.gf6 Qg3 30.Kg3 Rf6 31.Rf4 Kh8 32.Ref1 Raf8 (32...Rg8 33.Kf2-+) 33.a4 White plans b5 (33.R1f2 Rg6 34.Kh2 b6-+) 33...Rg8 34.Kh2 Rgf8 (34...Rfg6 35.R1f2-+) 35.b5 (35.Kg3 Rg6 36.Rg4-+) 35...cb5 36.ab5 a6 37.c6 (better 37.ba6!? ba6 38.Rb1-/+) 37...bc6-+ 38.bc6 Bc8?? (better 38...Bc6!? 39.Rc1 Bd7-+) 39.c7 (39.Rc1 Rg8-/+) 39...R8f7-+ 40.Ra1? (better 40.Rc1!?-+) 40...Rc7 41.Nf5?? (41.Ra5-+) 41...Bf5 42.Rf5 (42.Rf2-+) 42...Rf5 43.Ra6 Rcf7 (43...Rf3 44.Ra3-+) 44.Kg3 (44.Rd6 Re5 45.Rc6 Rf3-+) 44...Rf3 45.Kg2 (45.Kg4 Re3 46.Rd6 Rd3 47.Rd8 Kg7-+) 45...Rf2 (45...Re3!? 46.Ra8 Kg7 47.Ra5-+) 46.Kg3 R7f3 47.Kg4 Rg2 48.Kh4 Rg7 (48...Re3 49.Rd6-+) 49.Ra8 (49.Rd6 Rgg3 50.Rd5 Rh3 51.Kg4 Rhg3 52.Kh4 Kg7-+) 49...Rg8 50.Kh5 (50.Kh5 Rh3). danishguy (2070) - q2487575 (2070), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.a3 Nc6

5.c4 d5 6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Ne4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 dc4 11.Bc4 Kh8 12.d4 Bf6 13.Qb3 Qe7? 14.Rad1?? Bd7? 15.d5?? Nd8 16.Bf6 Qf6 17.de6 Be6 18.Nd4 Bc4+= 19.Qc4 c6 20.g3 Nf7 21.Qe6 Ng5 22.Qf6 Rf6 23.h4 Ne4 24.Nb3 b6 25.Rd7 a5 26.ba5+/– ba5 27.Rfd1 a4 28.Rd8 Rf8 29.Rf8 Rf8 30.Nd4 Nc3? 31.Rc1+– Nb5 32.Nc6 Na3 33.Ra1 Nb5 34.Ra4 Nc3 35.Ra7 h6 36.Rd7 Ne4 37.Rd8 Rd8 38.Nd8 Kg8 39.Kg2 Kf8 40.f3 Nc5 41.Nc6 Kf7 42.g4 fg4 43.fg4 Ke6 44.Kf3 Kd6 45.Nd4 Nd7? 46.Nf5+– Ke5 47.Ng7 Kf6 48.Ne8 Kg6 49.Nd6 Ne5 50.Kg3 Nd3 51.Nf5 Ne5 52.Nd4 Nc4 53.e4 Nd2 54.e5 Nc4 55.Kf4 h5 56.gh5 Kh5 57.e6 Kg6 58.h5! Kh5 59.Kf5 Kh6 60.Kf6 Kh7?? 61.Kf7 Ne5 62.Kf6 Ng4?? 63.Kf5 Ne3 64.Kf6 Nd5?? 65.Kf7 Kh6 66.e7?? Ne7= 67.Ke7 ½–½. ludice (1715) – pomade2 (1675), kurnik, 2011.

5.Nf3 d6 6.d4 g6 7.c4 Bg7 8.Nbd2 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 Qe7 11.Re1 e5 12.de5 (12.b5 ed4 13.bc6 de3 14.cb7 ef2 (worse is 14...Bb7 15.Bf6 Bf6 16.Bd3 Ba1 17.Qa1–/+) 15.Kf2 Ng4 16.Kg3 Bb2–+) 12...de5 (12...Ne5!? 13.Qc2 Ne4+=) 13.b5+/– Nd8 14.Be5 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Qb3 Nd2 17.Nd2 Bd7 18.Qc3 Qf6 19.Qf6 Kf6 20.Nf3 Ne6 21.Nd4 Nd4 22.ed4 a6 23.a4 c6 (23...ab5 24.cb5 Re4 25.Rac1 Ra4 26.f3= (26.Rc7?? Re2 27.Rec1 Rd4–+)) 24.Bd3 (24.Kf1 cb5 25.ab5 ab5 26.cb5 Ra1 27.Ra1 Be6+/–) 24...Rac8? (24...ab5!? 25.ab5 cb5 26.cb5 Re1 27.Re1 Ra4=) 25.b6 (25.Re8 Re8 26.bc6 bc6+/–) 25...c5 (25...Re1 26.Re1 c5 27.d5 Ba4 28.Ra1+=) 26.d5 (26.Re8 Re8 27.d5 f4+–) 26...Re5? (26...Re1 27.Re1 Ba4 28.Ra1+=) 27.f4 (better is 27.a5!?+–) 27...Re1+/– 28.Re1 Re8? (better is 28...Ba4 29.Ra1 Bb3+/–) 29.Re8+– Be8 30.a5 Bd7 31.Kf2 Ke7 32.Ke3 Kd6 33.h3 Be8 34.g4 Bd7 35.gf5 Bf5 36.Bf5 gf5 37.Kf3 Ke7 38.Kg3 Kf6 39.Kh4 h6 40.Kh5 Kg7 41.h4 Kf6 42.Kh6 Kf7 43.Kg5 Kg7 44.h5 Kf7 45.h6 Kg8 46.Kf5 Kh7 47.d6 Kh6 48.d7 Kh5 49.d8Q Kh6 50.Qc7 Kh5 51.Qh7 1–0. Fournier,Frederic (1845) – xikawapa, Active, 2008.

4.a3 d6

5.Nf3 Nc6 6.b5 Ne7 7.Bc4 d5 8.0-0?? (better 8.Bf1=) 8...dc4–+ 9.Ne5 Ne4?? (9...Qd5 10.a4–+) 10.Bc3? (10.Qh5 g6 11.Ng6 Ng6 12.Bh8 a6=+ (12...Nd2? 13.Rd1+–)) 10...Bd7 (10...Ng6 11.Qh5 Nf6 12.Qe2–+) 11.a4? (11.Qh5 g6 12.Ng6 Ng6 13.Bh8 Qe7–+) 11...Nd5 (11...Ng6 12.Nc4 c6 13.f3–+) 12.Nc4? (12.Qh5 g6 13.Ng6 Ndf6 (13...hg6?! 14.Qg6 Ke7 15.Bh8=) 14.Bf6 Nf6–/+) 12...Bb4?? (12...Nec3!? 13.Nc3 Qf6 14.Ne2–+) 13.Bb4 (13.Bg7!? Rg8 14.Qh5 Ke7 15.Qh7=+) 13...Nb4–+ 14.c3 (14.Ne5–+) 14...Nd3 15.f3 (15.f4–+) 15...Qh4?? Black plans f4 (better 15...Nec5–+) 16.fe4=+ Qe4 17.Qb3 0-0 Black prepares the advance f4 18.Nb2 f4 (18...Nb2 19.Qb2 e5=+) 19.Na3 (19.Qc2 fe3 20.Qd3 Rf1 21.Qf1–+) 19...fe3–/+ 20.de3?? (20.Nd3 Qd3 21.de3 Qe3 22.Kh1 Rf1 23.Rf1 Rf8–/+) 20...Nb2 (20...Qe3 21.Kh1 Rf1 22.Rf1 Nf2 23.Kg1 Nh3 24.Kh1 Qg1 25.Rg1 Nf2) 21.Qb2–/+ Qe3 22.Rf2 (22.Kh1!?–/+) 22...Rf2–+ 23.Qf2 Qc3 24.Qe1 (better 24.Rd1–+) 24...Qd4 25.Kf1 (25.Kh1 Qa4 26.Rd1–+) 25...Rf8 26.Ke2 Qg1 (better 26...Qe4 27.Kd1 Qg2–+). gordiemac – toolman (1745), ChessWorld.net, 2011.

5.h4 Be7 6.h5 0-0 7.h6 g6 8.Nh3 Ne4 9.Bc4 Bf6 10.d4 d5 11.Bb3 b6 12.c4 Ba6 (better 12...c5=) 13.cd5+– ed5 14.Nf4 Qe7?? (better 14...c6=) 15.Bd5 (15.Nd5 Qd6 16.Nf6 Kh8 17.Ne4 fe4 18.d5 Kg8+–) 15...Kh8 16.Ba8 c6 17.Nc3 Qc7 (17...Rc8 18.Ne4 Qe4 19.Qc1+–) 18.Ne4 fe4 19.Qg4 (better 19.Ne6 Qd6 20.Nf8 Qf8+–) 19...Nd7 (19...Bc4+–) 20.Ne6 Qd6 (20...Qb8 21.Nf8 Nf8 22.Bc6+–) 21.Nf8 Nf8 22.Qe4 c5 (22...Bb5+–) 23.dc5 bc5 24.Bf6 (24.Rd1 Bb2 25.Rd6 Bc3 26.Kd1 Ba1 27.Qe7 Bc4 28.Qf8 Bg8 29.Rd8 cb4 30.Qg8) 24...Qf6 25.Rc1 cb4 26.Qb4 (26.Qb4 Bc4 27.Rc4 g5 28.Rc8 Qa1 29.Ke2 Qa2 30.Kd3 Qa3 31.Qa3 a5 32.Qf8) 1–0. FeegLood (2695) – Nf5andwins (2035), lichess.org, 2016.

4.a3 g6

5.Be2 Bg7 6.Nf3 0-0 7.d3 d5 8.Nbd2 b6 9.0-0 Bb7 10.c4 c5 11.Rc1 Nbd7 12.bc5 Nc5 13.d4 Nce4 14.Ne4 Ne4 15.c5 bc5–/+ 16.dc5 Bb2–+ 17.Rb1 Nc3 18.Qc2 Nb1 19.Qb1?? Qf6 20.Nd4 Bd4 21.ed4 Rab8 22.Qd3 e5 23.de5 Qe5 24.Bf3 Bc6 25.g3 Rfe8 26.h4 Rb5 27.a4 Rc5 28.Qa6 Qc7 29.Qd3 d4 30.Bc6 Qc6 31.Qd4 Qd5 32.Qf6 Qe6 33.Qd4 Re5 34.Qa7 Re1 35.a5 Rf1 36.Kf1 Qc4 37.Kg2 Qd5 38.Kf1 Qh1# 0–1. sunnyda – borecek333 (1675), kurnik, 2012.

5.Nf3 Bg7 6.c4 0-0 7.Be2 b6 8.d3 Bb7 9.Nbd2 d6 10.0-0 Nbd7 11.Re1 c5 12.b5 Bf3 13.Bf3 (worse is 13.gf3 a6+=) 13...d5 14.a4 Qc7 15.g3 Rfe8 16.Rc1 Rad8 17.Qc2 h6 18.Bg2 Kh7 19.Nf3 g5 20.cd5 Nd5 21.Bg7 Kg7 22.d4 Qd6 23.dc5 Nc5 24.Red1 Qe7 25.Nd4 Qf6 26.Bd5 Rd5 27.Nc6 f4 28.Rd5 ed5 29.ef4 gf4 30.Qc3 (30.Rd1!?+=) 30...Qc3 31.Rc3 fg3 32.fg3 Na4 33.Rd3 Re1 34.Kf2 Rb1 35.Rd5 Nc3 36.Rd7 Kg6 37.Na7 Nb5 38.Nb5 Rb5 39.Rd6 Kg5 40.h3 h5 41.Kf3 Rf5 42.Ke3 b5 (42...Rb5 43.Ke4=) 43.Rb6 (43.Ke4 Rc5 44.Rb6=) 43...Rc5 44.Rb7 Kf5 45.Rf7 Kg6 46.Rb7 Rc3 47.Kf2 Rb3 48.Rb6 Kf5 49.Rb7 b4 50.Rb5 Kg6 51.Rb6 Kg5 52.Rb5 Kh6 53.Rb6 Kg7 54.Ke2 (54.Rb7 Kf6=) 54...h4 (better is 54...Rg3!? 55.Rb4 Rh3–/+) 55.gh4= Rh3 56.Rb4 Kh6 57.Kf2 Kh5 58.Kg2 Rh4 59.Rb5 Kg4 60.Rb4 Kg5 61.Rb5 Kg4 62.Rb4 Kg5 63.Rh4 Kh4 ½–½. Fournier,Frederic (2100) – guisepp (2060), Active, 2005.

5.g4 fg4+= 6.h3 g3 (6...gh3!? 7.Nh3 Bg7–/+) 7.fg3= Bd6 8.Qf3 0-0 9.Qg2 c6 10.Ne2 a5 11.ba5 Ra5 12.Nbc3 Qc7 13.d3 b5 14.e4 Qa7 15.Nb1 Nh5 16.e5 Be7 17.Qg1 c5 18.Bg2 b4 19.Qe3 ba3 20.Ra3 Bb7 21.Be4 Be4 22.de4 Nc6 23.Kd1 Rb8 24.Rb3 Rab5 25.Nc1? (25.Nd2!?+=) 25...Na5 (25...c4 26.Qa7 Na7 27.Rb5 Rb5 28.Ba3 Ng3 29.Re1–+) 26.g4 (26.Na3 Rb3 27.Nb3 Nb3 28.cb3 Qb6–/+) 26...Ng7 27.h4? Nb3–+ 28.cb3 Rb3! 29.Nb3 Qa4 30.N1d2= c4 31.h5 gh5 32.gh5 h6 33.Rg1 Bf8 34.Rg3 Kh7 35.Qd4 Rb4 36.Qf2 Rb8?? 37.Qf7+– cb3 38.Qg6 Kg8= 39.Qh6 Qa2 40.Qg5?? Qb2–/+ 41.h6 Qc2 42.Ke2 b2?? 43.Qf6+– Qd2 44.Kd2 b1N 1–0. Curic,Drazen (2245) – Vlaic,Branko (2215), Bol CRO, Team Ch (m) GpB, 2013.

4.b5 c5

5.c4 b6 6.Nf3 (6.Be2 d5=) 6...Bb7 7.Be2 Be7 8.0-0 (8.d4 a6=) 8...0-0 9.Nc3 d5 10.cd5 (10.d4 a6=) 10...ed5 (10...Nd5 11.d4=) 11.Re1 (11.Qc2 f4+=) 11...Kh8 (11...a6 12.a4=) 12.Qc2+= Ne4 13.d3 Nd6 (13...Nc3 14.Bc3 a6 15.ba6 Ra6 16.Qb2=) 14.a4 (14.d4 c4+=) 14...a5 (14...a6 15.d4+=) 15.Rad1 (15.d4 c4+=) 15...Bf6 (15...f4 16.d4 fe3 17.fe3=) 16.Qb3 (16.d4 Nd7+=) 16...Nd7 17.d4 (17.Ba3 Qe7+=) 17...c4 18.Qc2 (18.Qa2 Ne4=) 18...Ne4 19.Nd2 (19.Rc1 Qe7=) 19...Be7 (19...Qe7 20.Ra1 Bh4 21.g3 Nc3 22.Qc3+/– (22.Bc3?! Bf6=)) 20.f3 (20.Nde4 fe4 21.f3 Bd6=) 20...Nd2=+ 21.Qd2 Bb4 22.f4 g5 23.Rf1 g4 24.g3 Nf6 25.Qc1 Qe7 26.Rfe1 h5 27.Bf1=+ h4 28.Re2 Nh5 29.Rg2 Rae8 30.Re1 Kg7 31.Qc2 Qd6 32.gh4 Nf4! 33.Rf2 Nh5 34.Rg2 f4 35.h3?? g3–+ (35...g3 36.Rc1 f3–+ (< 36...Re3 37.Qd2–+; 36...fe3?! 37.Re1–+)) 0–1. Hess,Helmut – Galicki,Ryszard (2040), 14sen.Brandenburg op, 2005.

5.c4 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d6 8.d4 Qe8 (8...Ne4 9.0-0=) 9.0-0 Nbd7 10.Nbd2 (10.Nc3 Qg6=) 10...Qg6= 11.g3 Qh6 12.Re1 Ng4 (12...a6 13.ba6 b6 14.Qc2=) 13.Bf1 b6 14.Bg2 (14.h3 Ngf6+=) 14...Bb7 15.a4 Ngf6 (15...a6 16.Qc2=) 16.a5 Rab8 (16...ba5 17.Nb3 Be4 18.Na5+/–) 17.Qb3 (17.Qc2 Be4 18.Qb3 Ra8+=) 17...Ne4= 18.Red1 (18.Qc2 Ndf6 19.h3 Bd8=) 18...Ndf6 (18...cd4 19.ed4 Ndf6 20.Bc1=) 19.Rf1 (19.h3 Qg6+=) 19...d5 20.ab6 ab6 21.dc5 (21.Ra7 Rfd8=) 21...Bc5 (21...Ng4 22.h3 Bc5 23.hg4 fg4 24.Be5 gf3 25.Nf3+=) 22.Bf6 (better is 22.Ne4!? Ne4 23.Ra7+=) 22...Qf6–/+ (22...Rf6?! 23.Ne4 fe4 24.Ne5+=; worse is 22...gf6 23.Ne4 fe4 24.Nd4 Bd4 25.ed4=) 23.Qc2 (23.Ra7 Rf7+=) 23...Rbd8 (23...Nf2 24.Kf2 d4 25.Nb3 de3 26.Ke2+=) 24.Nb3 (24.Ra7 Nd6 25.Rc1 Ra8 26.Rb7 Nb7 27.cd5 e5=) 24...dc4 (24...Bd6 25.Nfd2–/+) 25.Qc4 (25.Nc5 bc5 26.Qc4 Bd5+=) 25...Bd5–/+ 26.Qc2 Rc8 27.Nc5 (27.Rac1 Be3! 28.Qc8 Nf2–/+) 27...Rc5 (27...Nc5?! 28.Rfc1=; 27...bc5?! 28.Nd2 Nd2 29.Qd2=) 28.Qa4 Bc4 29.Nd4 Bf1 (29...Nc3 30.Qa3 Bf1 31.Bf1–+) 30.Rf1 Nc3 (30...e5 31.Nf5 Nc3 32.Qb3 Kh8 33.e4–+) 31.Qb3 Nd5 32.Rd1 Kh8 (32...Nc7 33.Bf3–/+) 33.Rd3? (33.Ne6 Qe6 34.Bd5 Qf6+=) 33...h6 (33...Rc1 34.Bf1 Rd8 35.Kg2–+) 34.Nc6? (34.Ne6 Rc1 35.Bf1 Qe6 36.Qd5 Qc8+=) 34...Ra8 (better is 34...Rc1!? 35.Rd1 Qa1 36.Rc1 Qc1 37.Bf1 Ra8–+) 35.Bd5–/+ ed5 36.Rd5 Rc1 (better is 36...Rd5!? 37.Qd5 Qa1 38.Kg2 Qb1–/+) 37.Kg2= Qa1 38.Qd3 Rg1 39.Kh3 g6 (39...Qb1 40.Qf5 Qf1 41.Kg4 Qe2 42.Kh3 Qf1 43.Kg4 Qe2 44.Kh3 Qf1=) 40.Rd8 (40.Ne7!? Kh7 41.Rd7 Qf1 42.Qf1 Rf1 43.f4+/–) 40...Rd8= 41.Qd8 Kh7 42.Qe7 Qg7 43.Qd8?? (better is 43.Qe6=) 43...g5 44.f4 g4 45.Kh4 Rg2 46.h3 0–1. Schwichtenberg,Juergen – Reinemann,Guenter (1815), 2rd Berlin Germany, Senior Championship, 2010.

5.Nf3 d5=.

5.f4 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.c4 Nbd7 9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Bd7 12.a4 a6 13.Qb3 ab5 14.Bb5 Nbd5 15.Na3 Bb5 16.ab5 Nd7 17.Nc4 Qc7 18.Rfc1 Bf6 19.Nce5 Be5 20.Ne5 Ra1 21.Ra1 Rc8 22.Nc4 Kf7 23.g3 g6 24.d3 N7b6 25.Be5 Qd7 26.Nd6 Ke7 27.Nc8 Nc8 28.e4 Nb4 29.ef5 gf5 30.Qc4 b6 31.d4 Qd5 32.Qc3 Nd6 33.Ra7 Kd8 34.Bd6 Qd6 35.d5 e5 36.fe5 Qd5 37.Qa1 c4 38.Rh7 f4 39.e6 c3 40.Rh8 Ke7 41.Qa7 Ke6 42.Rh6 Kf5 43.Rh5 Ke4 44.Rd5 Nd5 45.Qa4 Kd3 46.Qd1 Kc4 47.gf4 Ne3 48.Qc1 Kd3 49.h4 c2 50.h5 Nf5 51.Kf2 Kc3 52.Kf3 Nd4 53.Kg4 Nb5 54.h6 Nd6 55.Qa3 1–0. Wiktor – Ekenberg, Sweden 1957.

4.b5 Bc5

5.c4 0-0 6.Nf3 c6 7.d4 Be7 8.a4 a6 9.Bd3 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d6 12.0-0 Qb6 13.Qb3 Na6 (13...cb5!? 14.Nbd2 Nc6+=) 14.Nc3+/- cb5 (14...Nc7 15.Bf5! cb5 16.cb5+/-) 15.Nb5 (15.cb5 Nc7+/-) 15...Nc7 (15...Ne4 16.Be4 fe4 17.Nd2+/-) 16.Rb1 (16.Bf5 Bd7 17.Rb1 Rc8 18.Nc7 Qb3 19.Rb3 ef5 20.Rb7 Bd8+/-) 16...Nb5 (16...Ne4 17.Nc7 Qc7 18.Be4 fe4 19.Nd2+/-) 17.cb5 (17.Bf5 d5 18.Bd3 dc4 19.Bc4 Qd6 20.Qb5 Ng4+-) 17...Kh8 (17...Ne4 18.Qc2=) 18.Bc3 Nd5 (18...Bd7 19.Bc4 Rc8 20.Bb4+=) 19.Bd2+/- Qd8 20.Bc4 Nc7 21.b6 Nd5 22.Bd5 ed5 23.Qd5 Qd7 (23...Re8 24.Qf7+/-) 24.Rc1+- Qe6 (better 24...Re8+-) 25.Qe6 Be6 26.Rc7 Bd8 27.Rb7 Bd5 28.Rb8 (better 28.Rd7 Bb6 29.Rd6 Bf3 30.gf3 Rb8+-) 28...Kg8? (28...Rg8 29.h3+-) 29.Bb4 (29.b7 Bc7 30.Rc8 Bb8+-) 29...Be4? (29...Be7 30.Rf8 Kf8+-) 30.Bd6 Re8 (30...Be7 31.Rf8 Kf8 32.Be7 Ke7+-) 31.Ne5 Bf6 (31...Bd5+-) 32.Re8 1-0. ClayPigeons (2145) - zoranstojkovic (2085), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.d4 Bb6 6.Bc4 0-0 7.Nf3 d5 8.Be2 Nbd7 (8...a6 9.a4=) 9.0-0 Qe7? (better 9...a6+=) 10.Ba3+– Qf7 11.Bf8 Kf8 12.c4 Ne4 13.Qc2 (13.c5 Ba5+–) 13...Ndf6? (13...Qf6+–) 14.Ne5 Qe7 15.c5 Ba5 (15...Nc5 16.a4+–) 16.f3 Ng5 17.Qa4 b6 18.Nc6 Qe8 19.Bd3 (19.Rc1 Kg8 20.Na5 ba5+–) 19...Bd7 (19...a6 20.Na5 ba5 21.f4+–) 20.Na5 ba5 21.Qa5 e5 22.c6 Bc8 23.Qc7 e4 (23...ed4 24.Re1+–) 24.fe4 fe4 (24...Nge4 25.Be4 Qe4 26.Qf4+–) 25.Be2 Kg8 26.Nc3 Qg6 (26...h6+–) 27.Nd5 Nf3 (27...Qe8 28.Rf6 Be6 29.Qe5+–) 28.Rf3 (28.Rf3 ef3 29.Ne7 Kh8 30.Ng6 hg6 31.Qd8 Kh7 32.Bf3+–) 1–0. Guest – GuestLexoe, internet, 2020.

5.d4 Bb6 6.Bc4 0-0 7.Nf3 Kh8 (7...a6 8.a4=) 8.Ba3 (8.Nbd2 a6 9.a4 d5+=) 8...Re8 (8...d6 9.0-0=) 9.Ne5 (9.0-0 a6=) 9...Kg8 10.Nc3 (10.Bd3 a6 11.Nc4 Ba7+=) 10...d5 (10...Ba5 11.Bb2 Ne4 12.Qd3–+) 11.Bd3= Nbd7 12.Nd7 Bd7 13.0-0 Ba5 14.Bb2 (14.Na4 b6 15.c3 c6 16.bc6 Bc6=) 14...c6 15.Qf3 (15.bc6 Bc6 16.Ne2 Qd6+=) 15...Bc3 (15...cb5!? 16.Ne2 Ne4–/+) 16.Bc3+= cb5 17.Qg3 Rc8 (17...Ne4 18.Be4 Rc8 19.Bb4 de4 20.Rfc1–/+) 18.Bb4 a5 (18...Ne4 19.Qe5+=) 19.Bd6 Bc6 (19...Ne4 20.Be4 de4 21.Rfc1+=) 20.f3= b4 21.a3 (21.Rfc1 Ba4 22.a3 ba3 23.Ra3 Nh5=) 21...ba3 22.Ra3 b5 (22...a4 23.Rb1=) 23.Rfa1 Ra8 (better is 23...a4!?=) 24.Bc7+/– Qc8 (24...Qe7 25.Ra5 Qb4 26.Ra8 Ra8 27.Ra8 Ba8 28.Be5+–) 25.Ra5+– Ra5 26.Ra5 Re7 (26...Qb7 27.Be5 Kh8 28.Qg5+–) 27.Bd6+– Rb7 28.Ra1 (28.Bb4 Rd7+–) 28...b4+/– 29.Ba6 (better is 29.Be5 Ne8 30.Qg5+/–) 29...Bb5?? (better is 29...Qa8 30.Bc5 b3 31.cb3 Rb3+=) 30.Bb7+– Qb7 31.Bb4 (better is 31.Bc5 Bd7 32.Ra7 Qb5 33.Ra8 Be8+–) 31...Qc6 (31...Bd7 32.Qd6 h6 33.Qc5+–) 32.Ra7 Qc8 (32...Nd7 33.Rc7 Qa6+–) 33.Qg7 1–0. Fagan – Ivan, internet corr, 2018.

5.d4 Bb6 6.Bc4 a6 7.a4+=.

5.Nf3 0-0 6.d4 (6.Nc3 d5=) 6...Bb6 (6...Be7 7.c4=) 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 (10...Ne4 11.Nc3=) 11.0-0+= cb5 12.Bb5 Nc6 (12...d5 13.c4+=) 13.Nbd2 (13.c4 Qc7+=) 13...Bc7 14.Bb2 b6 (14...Qe7 15.c3+=) 15.Ba3 d6?? (better is 15...Re8+=) 16.Bc6+– 1–0. DEFFM – Idiotwind, freechess.org, 2018.

5.Nf3 a6 6.d4 Be7 7.c4=.

4.b5 g6

5.c4 Bg7 6.Nc3 0-0 7.Qb3 d6 8.d4 a5 (8...Nbd7 9.Nf3=) 9.Nf3+= Kh8 (9...Nbd7 10.Be2+=) 10.Be2 (10.Bd3 Nbd7+=) 10...b6 (10...Qe7 11.0-0+=) 11.0-0 Bb7 (11...Qe7!?+/–) 12.c5+– Bd5 13.Nd5 Nd5 14.c6 a4 (14...Qe7 15.a4+–) 15.Qc4+– a3 (15...Qf6 16.Rad1+–) 16.Bc1 g5 17.Nd2 g4 18.Qb3 (18.g3 h5+–) 18...Qh4 19.g3 (19.Ba3 f4 20.Bb2 f3 21.gf3 gf3 22.Nf3 Qg4 23.Kh1 Rf3+–) 19...Qh3 20.f4 (20.Ba3 f4 21.Nf3 A) 21...gf3?! 22.Bf3 Rf6 23.Bg2= (23.ef4 Rh6 24.Rfd1 Ra3 25.Qa3 Nf4 26.gf4 Rg6 27.Kh1 Rg2 28.Bg2 Qa3–/+); B) 21...Ne3–+) 20...Rf6 (20...gf3 21.Nf3 Bh6 22.Rf2+–) 21.Ba3 Rh6 22.Rf2 Ra5? (22...Qh5+–) 23.Bd6! Rb5 (23...cd6 24.Nc4 Double attack (24.Nc4 Decoy)) 24.Qb5 Ne3 (24...Rf6 25.Bc7! Nc7 26.Qb6 Nc6 27.Qc6 Nd5 28.Qe8 Rf8 29.Qe6 Nc3+–) 25.Qb6! Bd4 (25...cb6 26.Nc4 Double attack (26.Nc4 Decoy; 26.c7 Passed pawn)) 26.Qb8 Kg7 27.Qf8 Kg6 28.Qe8 Kg7 (28...Kf6 29.Be7 Kg7 30.Qf8 Kg6 31.Qg8 Bg7 32.Qe8) 29.Bf8 Kf6 30.Qe7 Kg6 31.Qe6 Bf6 32.Qe8 1–0. Janek – esson, internet free game, 2017.

5.c4 Bg7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d6 8.d4 Nbd7 9.0-0 Qe7 10.Nbd2 e5 11.de5 de5 12.a4 e4 13.Nd4 Nc5 14.Ba3 b6 15.N2b3 Qe5 16.Nc5 bc5 17.Nc6 Qd6 18.Qc2 Be6 19.Rfd1 Nd5 20.cd5 Bd5 21.Bc4 Ba1 22.Bd5 Kg7 23.Bb2 Bb2 24.Qb2 Kh6 25.Qe2 Rae8 26.Bf7 Qf6 27.Be8 Re8 28.Na7 g5 29.a5 f4 30.ef4 gf4 31.a6 f3 32.Qe3 Kg7 33.Rd7 Kf8 34.Qc5 Kg8 35.Qd5 Kh8 36.Qd4 Qd4 37.Rd4 e3 38.fe3 Re3 39.Kf2 Re2 40.Kf3 Rc2 41.Rb4 Kg7 42.Nc6 Kf6 43.a7 Ra2 44.Rd4 Ra3 45.Kf4 Ra2 46.Rd8 Rg2 47.a8Q Rh2 48.Rf8 1–0. Orang4Utan (1650) – Charlox (1690), lichess.org, 2017.

5.Nf3 d6 6.Be2 (6.Bc4 Bg7+=) 6...Bg7 (6...e5 7.0-0=) 7.c4 (7.d4 a6+=) 7...c6 (7...0-0 8.d4+=) 8.a4 (8.d4 a6+=) 8...a6 9.d4 ab5 (9...0-0 10.0-0+=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 0-0 (11...cb5 12.cb5 b6 13.0-0+=) 12.0-0 (12.Nc3 Nbd7+=) 12...h6 (12...cb5 13.cb5 f4 14.Nc3+=) 13.Nc3 Nbd7 14.Qb3 (14.Bb2 e5+=) 14...Kh7 (14...c5 15.Bb2+=) 15.Bb2 (15.Rd1 c5+=) 15...Nb6 (15...c5 16.Ra1+=) 16.Ba3+/– White plans c5 16...Rf7 (16...Ne4 17.Ne4 fe4 18.Nd2 cb5 19.cb5+–) 17.Bd6! Qd6 18.c5 Qc7 19.bc6 (better is 19.cb6 Qb6 20.Na4+/–) 19...Qc6?? (better is 19...Nbd5 20.Nb5 Qb8+/– (20...Qc6?? 21.Ne5+–)) 20.Ne5+– (20.Qb6?! Qb6 21.cb6 Rf8+–; 20.cb6?! Nd7+–) 20...Qc7 (20...Qe8 21.Nf7 (21.cb6?! Rf8+–; 21.Qb6?! Nd5 22.Nd5 Be5+–) 21...Qf7 22.Qb6+–) 21.Nb5 (21.Qb6?! Qb6 22.cb6 Rf8+–) 21...Qe7 22.Nf7 (22.cb6?! Rf8+–) 22...Qf7 23.Nd6 Qd7 (23...Qg8 24.Qb6 Ne4 25.Rc1+–) 24.Qb6 Nd5 25.Qb3 e5 (25...b6+–) 26.Qd5 Bf8 (26...Qe6 27.Bc4 Qd5 28.Bd5 Bd7+–) 27.Bc4 Qg7 28.Ne8 (28.Ne8 h5 29.Ng7 Bg7 30.de5+–) 1–0. DEFFM – flavo, freechess.org, 2018.

5.Nf3 Bg7 6.d4 0-0 7.Bd3 c6 8.a4 a6 9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.Bb5 Qa5 13.Nc3 Ne4 14.Bd3 Nc3 (14...d5 15.Bb2=) 15.Qe1 e5 (better 15...Ne2! 16.Qe2 d6+=) 16.Bc3+– Qd5 17.e4 (17.Ne5!? Qe6+–) 17...fe4+– 18.Be4 Qc4 19.Ne5 Re8?? (better 19...Qe6+–) 20.Nc4 1–0. onur604 (2285) – BrunoBarbo (2020), lichess.org, 2020.

4.d4 Bb4

5.c3 Be7 6.Be2 d5 7.Nd2 Nbd7 8.h3 b6 9.Qc2 Bb7 10.g4 fg4 (10...Ne4!?–/+) 11.hg4=+ Nf8 12.f3 Qd6 13.Kf2 (13.f4 h6=+) 13...Ng6 (13...c5!?–/+) 14.g5 Nd7 15.Rh7 Rh7?? (better is 15...Kf7 16.Bd3 e5–/+) 16.Qg6+– Kf8 (16...Kd8 17.Qh7 Bg5 18.Qg8 Nf8 19.Qg7 Bh4 20.Kg2 Be7+–) 17.Qh7 Bg5 18.f4 (18.Qh8 Kf7 19.Qh5 Kf6+–) 18...Bh6 19.Ngf3 Nf6 20.Qg6 Ke7 21.Rh1 Rf8 22.Ne5 Nd7 23.Nd7 Kd7 24.Nf3 Rf6 25.Qg3 Kc8 26.Ne5 g5 27.Rh6! Rh6 28.Nf7 Qf8 29.Nh6 Qh6 30.fg5 Qg6 31.Qf4 Kd7 32.Qf6 Qc2 33.Qf7 Kd8 34.Ba3 Ba6 35.Qe7 Kc8 36.Qe6 Kb8 37.Qg8 Bc8 38.g6 Qf5 39.Ke1 Qb1 40.Bd1 Qd3 41.Bc1 Qc3 42.Bd2 Qd3 43.g7 Qg6 44.Qf8 Qg3 45.Ke2 Kb7 46.g8Q Bg4 47.Kd3 Bf5 48.Kc3 (48.Kc3 Qg8 49.Qg8+–) 1–0. Bui Dac Khuong – Nguyen Hoai Nam (2070), VIE–chT, 2003.

5.Bc3 Bc3 6.Nc3–/+.

4.Be2 Bb4

5.Nf3 0-0 6.0-0 Qe7 7.d3 (7.c3 Bc5=+) 7...b6 8.Nbd2 Bb7 9.Rb1 d5 10.Nb3 Bd6 11.Ba1 (11.Ne5 c5–/+) 11...c5 12.Nfd2 (12.Ne5 Nc6 13.f4 Qc7–/+) 12...e5 13.d4 (13.Re1–+) 13...c4 (better is 13...ed4!? 14.ed4 c4–+) 14.de5–/+ Be5 15.Be5 Qe5 (< 15...cb3 16.Bf6 Rf6 17.Nb3+=) 16.Nf3 Qe7 17.Nbd4 g6 (17...Ne4 18.Rb2–/+) 18.Re1 Ne4 19.Ra1 Nc6 20.Nc6 Bc6 21.Qd4 (21.Nd4 Bd7–/+) 21...Qf6 22.Ne5 Rac8 23.a4 Rfe8 24.f4 Rc7 25.Red1 Rd8 26.Bc4= Rd6 27.Bd3 Bb7 28.Ra3 Nc5 29.a5 Nd3 30.Qd3 Kg7 31.ab6 ab6 32.c3 g5 33.Nf3 h6 34.Ra7 Rdd7 35.Nd4 Bc8 36.Nf5 Kh8 37.Rc7 Rc7 38.Nd4 gf4 39.Rf1 Rf7 40.Rf4 Qe7 41.Nc6 Qf8?! 42.Ne5 Qa3 43.Nf7 (43.Nf7 Kg7 44.Qd4 Kf8 45.Qh8 Ke7 46.Qd8 Ke6 47.Rf6) 1–0. dearwish (1800) – denveralex (2205), net–chess.com, 2004.

5.Bh5 g6 6.Be2 Rf8 (6...d5 7.Nf3+=) 7.Nf3 c6 (7...d5 8.0-0+=) 8.0-0 (8.a3 Ba5+=) 8...d6 9.a3 (9.d4 Ne4+=) 9...Ba5+= 10.c4 (10.d4 Ne4+=) 10...Na6 (10...e5 11.d4 e4 12.Nfd2+=) 11.d4= Nc7 (11...h6 12.Nc3=) 12.Nbd2 Ne4 13.Ne4 (13.Qc2 Nd2 14.Nd2 Na6=) 13...fe4 14.Nd2 d5 (14...Bd2 15.Qd2 d5 16.Bc3=) 15.Qc2 (better is 15.Nb3 Na6 16.Na5 Qa5 17.Qc2=) 15...h5 (better is 15...Na6=) 16.Nb3+/– b6 17.f3 (17.Na5 ba5 18.Bc3 Rb8+/–) 17...Qg5 18.Na5 ba5 19.Qd2 (better is 19.cd5!? Qe3 20.Rf2+/–) 19...ef3+= 20.Bf3 (20.Rf3 Rf3 21.Bf3 Ba6 22.cd5 cd5+=) 20...Ba6= 21.Rf2 (21.Qa5 Rc8=) 21...Bc4 22.a4 (22.Qa5 Qe7=) 22...Na6 (22...Rf7 23.Qe1+=) 23.Qa5 Qe3 (23...Rb8!? 24.Ba3 Rf5+=) 24.Re1= Qb3 (24...Qg5 25.Re6 Kd7 26.Re5=) 25.Re6+= Kd7 26.Rfe2?? (better is 26.Rg6 Qe3 27.Qc3 Qc3 28.Bc3+/–) 26...Be2–+ 27.Re2 Qd1 (better is 27...Nb4 28.Rf2 Rfe8–+) 28.Re1 Qb3 29.Qd2?? (better is 29.Re2!?=) 29...Rf6?? (29...Rae8 30.Re8 Re8 31.Bd1 Qe3 32.Qe3 Re3 33.Kf2–+) 30.Re3? (better is 30.Qe2 Rf3 31.gf3–/+) 30...Qa4–+ 31.Ra3 (31.Qe2 Rf7–+) 31...Qb5 (31...Qb4 32.Qc1 Nc7 33.Bc3–+) 32.Be2 Qb6?? (better is 32...Qb4 33.Qc1 Rb8 34.Ra6 Qb2 35.Ra7 Kd8 36.Qb2 Rb2–+) 33.Ra6+= Qb7 (33...Qc7 34.Bd3+=) 34.Ra3 (34.Bd3 Rb8 35.Ba3 Kc8+–) 34...Rb8 (34...Re8 35.Ra1+=) 35.Bc3 (35.Bc1 Re6+=) 35...Qb1= (35...Qb1 36.Bd1 Rb7=). GuestMGFW – GuestJCCQ, freechess.org, 2017.

4.Nf3 Be7

5.a3 (--> 4.a3 Be7 5.Nf3).

5.Ne5 0-0 6.Bd3 d6 7.Nf3 e5 8.Ng5 h6 9.Nh3 Be6 10.0-0 f4 11.ef4 Bh3 12.fe5 Bg2 13.Kg2 Nd5 14.Bc4 c6 15.Qg4 Kh8 16.Bd3 Bg5 17.Qe4 Nf4 18.Kh1 Nd3 19.cd3 Rf4 20.Qg6 Qd7 21.e6 Qe7 22.Nc3 Rb4 23.Rab1 Rh4 24.Ne4 Bf4 25.Ng3 Na6 26.Rfe1 Nc5 27.Bd4 Nd3 28.Qd3 1–0. Hgvanmoork (1875) – EliB (1795), lichess.org, 2018.

4.Bf6 Qf6–/+

5.c3 Bb4 6.d4 Be7 7.Nd2 (7.Qh5 g6 8.Qf3 e5–/+) 7...b6 (7...0-0 8.Qf3–/+) 8.Ngf3 (8.Qh5 g6 9.Qh6 Nc6–/+) 8...0-0 9.Bd3 (9.a4 Bb7–/+) 9...Bb7 10.0-0 c5 11.Rb1 Nc6 12.Bb5 Rac8 13.Qe2 d5 (13...Rc7 14.Rfe1–/+) 14.Bc6 Rc6 15.Ne5 Rc7 16.Rfc1 Rfc8 17.Qd3 cd4 (17...f4 18.Ndf3–/+) 18.ed4 Qf8 (18...Qh4 19.Rc2–/+) 19.Rb3 Bg5 (19...Bd6 20.Re1–/+) 20.Rc2 Bf6 (20...Bf4 21.Ndf3–/+) 21.Ndf3 Qd6 (21...Bc6 22.Qa6 Be8 23.Rc1–/+) 22.Re2 (22.a4 Rc4–/+) 22...g6 (22...Bc6 23.Nc6 Rc6 24.Re1–/+) 23.h3. Janek – Erendor, internet, 2017.

5.d4 Bb4 6.c3 Ba5 (6...Be7 7.Qh5 g6 8.Qf3–/+) 7.Qa4 (7.Qh5 g6 8.Qf3 0-0–/+) 7...Nc6 (7...b6 8.Qa3–/+) 8.Bb5 Bc3?? (better is 8...Bb6–/+) 9.Nc3+– a6 (9...f4 10.Nf3+–) 10.Bc6 bc6 11.Nf3 Bb7 (11...Rb8 12.0-0+–) 12.0-0 (12.Rb1 Ra7+–) 12...c5 (12...c5 13.Ne5 Rd8+–). pinecrest1981 – ChiefWahoo, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.a3 a5

5.ba5 Ra5 6.Nf3 Nc6 7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.d3 Rb5 10.Qc1 Ng4 11.h3 Bf6? 12.Bf6?? Nf6= 13.Nbd2 Ne5 14.c4 Ra5? 15.Qc3 Nf3 16.Nf3 b6 17.d4 Ne4 18.Qc2 Bb7 19.Nd2 Qg5 20.f3?? Ng3 21.Rfe1?? Qe3 22.Kh2 Ne2 23.Nb3 Qf4 24.Kh1 Ng3 25.Kg1 Raa8 26.c5 bc5 27.Nc5 Qd4 28.Kh2 Bf3! 29.gf3 Nh5 30.Rad1 Qf4 31.Kg2 Qg3 32.Kf1 Qh3 33.Qg2 Ng3 34.Kf2 Qg2 35.Kg2 Nh5 36.Rd7 Ra3 37.Ne6 Re8 38.Nc7 Re1 39.Rd8 Kf7 40.Rd7 Kg6 41.Nd5 (41.Nd5 Ra2 42.Kh3 Rh1) 1–0. exp2005 – motlajs, kurnik, 2011.

5.b5 Bc5 6.Nf3 0-0 7.d4 Be7 8.Be2 d6 9.0-0 Nd5 10.c4 Nb6 11.Nbd2 Bd7 12.a4 Qe8 13.Rc1 White plans c5 13...c6 14.c5 Nc8 15.cd6 Bd6 16.Ne5 Be5 17.de5 cb5 18.Nf3?? (better 18.ab5 Na7 19.Ba3+/-) 18...b4=+ (18...ba4?! 19.Ba3=) 19.Nd4 Ba4 20.Qe1 (better 20.Rc8!? Bd1 21.Re8 Re8 22.Rd1=+) 20...Nb6 21.Qd2 Nd5 (21...Qg6 22.Bd3-+) 22.Bf3 (better 22.Nf5!? Nc3 23.Nd6 Ne2 24.Qe2-/+) 22...Bc6-+ 23.Nc6 bc6 24.Qd4 (24.Rfd1 Qg6-+) 24...a4 (better 24...Qe7!?-+) 25.Bd5-/+ a3 (better 25...ed5 26.Qb4 Qe6-/+) 26.Qb4?? (better 26.Bf3=) 26...ab2-+ (26...ed5?! 27.Ba3 Rf7 28.Qc3+=) 27.Be6 Qe6 28.Qb2 Nd7 29.Qb6?? (29.f4-+) 29...Nb6 30.Rb1 Nd5 31.Rfc1 Rfc8 (31...f4 32.ef4 Nf4 33.Kh1-+) 32.g3 Rab8 33.Ra1 Rb2 34.Rf1 Qe5 (better 34...Ne3 35.fe3 Qb3-+) 35.Kg2 Qe4 36.Kg1 (36.Kh3 Qg4 37.Kg2 Ne3 38.Kg1 Qf3 39.fe3 Qg2) 36...Ne3! 37.Rae1 (37.fe3 Qg2 Mate attack) 37…Qg2 0-1. muhammadaudii (2025) - bayu0004 (2065), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.b5 c6 6.a4 d5 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.d3 Bd7 10.c4 dc4 11.dc4 cb5 12.ab5 Be8 (12...Bb4 13.Bc3 Be7 14.0-0+=) 13.0-0 (better 13.Qd8!? Bd8 14.Ba3+–) 13...Bh5 14.Nc3 Nbd7 15.Qc2 Nc5 (15...Qc7 16.Nd4 Be2 17.Nce2=) 16.Rad1 (16.Na4 Nfe4+=) 16...Qc7= 17.Nd4 (17.Na4 Na4 18.Qa4 Nd7=) 17...Be2 18.Nce2 g6 19.Nf4 Qb6 20.Nb3 Rad8?? (better 20...a4!? 21.Nc5 Bc5 22.Bf6 Rf6=) 21.Nc5?? (better 21.Rd8 Qd8 22.Nc5 Bc5 23.Ne6+–) 21...Bc5?? (better 21...Rd1 22.Rd1 Bc5 23.Bf6 Rf6+–) 22.Rd8+– (22.Rd8 Qd8 23.Ne6+–) 1–0. Markzela (1685) – woll (1960), lichess.org, 2020.

5.b5 Bd6 6.h4 (6.Be2 0-0=) 6...0-0 7.h5 c6 8.h6 g6 9.Nf3 a4 10.Nc3 Ne4 11.Qe2 Qa5 (better 11...Be7!?=) 12.Qd3+– Be7 13.Ne4 fe4 14.Qe4 d5 15.Qd3 Nd7 16.Rh3 (16.bc6 bc6 17.Qc3 Qc3 18.Bc3 Bd6+–) 16...Nc5 (16...e5!? 17.bc6 bc6+=) 17.Qc3+– Qc3 18.Bc3 (18.dc3?! Bf6=) 18...Ne4 19.Bb2 (19.Bg7 Rf7+–) 19...e5 20.Rh2 Bg4 (20...cb5 21.Bb5 Nd6 22.Be2+–) 21.Be2 (better 21.Ne5!? Bf6 22.Ng4 Bb2 23.Ra2+–) 21...Bd6+– 22.d3 (22.Rh4 Bf3 23.Bf3 Ng5+–) 22...Nf2 (22...Bf3!? 23.Bf3 Ng5+=) 23.Kf2+– e4 24.Rh4 ef3 25.gf3 Bd7 26.Rg1 (26.c4 Be7 27.Rhh1 cb5 28.cd5 b4+–) 26...Kf7 (26...cb5 27.c4+=) 27.e4 (27.c4 cb5 28.cd5 Rfc8+=) 27...Ke6 (27...cb5 28.ed5 Bf5 29.Ke3+=) 28.Ke3 (28.bc6 bc6 29.d4 Rfb8+–) 28...Bc5 (better 28...cb5 29.c3 Rac8+=) 29.Bd4 (29.d4 Be7 30.Rhg4 cb5 31.c3+=) 29...b6?? (29...Ba3 30.bc6 Bc6 31.f4 de4 32.de4=) 30.Rg5?? (30.Bc5 bc5 31.ed5 cd5+–) 30...Rae8?? (better 30...Ba3!? 31.f4 Bc1 32.Kf3 a3=+) 31.c4 (better 31.Bc5 bc5 32.c3+–) 31...Kd6?? (31...Ba3 32.cd5 Kd6 33.Rg6 hg6 34.dc6 Bc6 35.bc6 Kc6+–) 32.bc6+– Bc6 33.cd5 (better 33.Bc5 bc5 34.cd5+–) 33...Rf5?? (better 33...Ba3 34.Rh1 Bd7 35.Bb6 Rc8+–) 34.Rf5 (34.dc6?! Rg5 35.f4 Rg1 36.Bc5 bc5 37.e5 Kc6 38.Bf3 Kd7=+) 34...gf5 35.dc6 (better 35.Bc5 bc5 36.dc6 Kc6+–) 35...Re5 (35...Ba3 36.Bb6 Bc1 37.Kf2 Kc6+–) 36.f4 Rd5 (36...Re7 37.Bc5 bc5 38.Bd1+–) 37.Bc5 (better 37.ed5 Kc7+–) 37...bc5 (37...Rc5 38.e5 Kc6+–) 38.Bf3 (38.ed5 Kc7 39.Rh5 Kb6 40.Rf5 Kc7 41.Rf7 Kb6 42.Rb7 Ka6 43.d6 Ka5 44.d7 Ka6 45.d8Q c4 46.Qb6) 38...Rd4 39.Rh5 (39.ef5 Kc7 40.Rg4 Rd8+–) 39...fe4 (39...Kc6 40.Rf5 Rd7 41.e5 Kb5 42.Rg5+–) 40.Be4 Kc7 41.Rc5 Rd8 42.Bd5 1–0. FeegLood (2345) – Arka50 (2590), lichess.org, 2016.

5.b5 a4

6.c4 c6 7.Nc3 d5 8.Na4 Nbd7 9.Nc3 Bd6 10.f4 e5 11.fe5 Ne5 12.cd5 cd5 13.Nf3 0-0 14.Be2 Neg4 15.0-0+/– f4 16.h3 Nh6 17.Qb3 fe3 18.de3 Nf5 19.Nd5+– Nd5 20.Qd5 Kh8 21.e4 Qb6+= 22.Nd4 Ne3?? 23.Rf8+– Bf8 24.Qg5 Nc2+/– 25.Kh1?? Nd4=+ 26.Rd1 Ne6 27.Qe5 Qc7 28.Qh5 Bd7 29.Qf7 Bb5!–+ 30.Bb5?? Qf7 0–1. wybitnytalent – koziolekmat (1855), kurnik, 2011.

6.c4 c6 7.Nc3 Be7 8.Na4 cb5 9.cb5 0-0 10.Nc3 d5 11.Nge2 Bd7 12.f4 Ne4 13.Nd4 Bh4 14.g3 Bf6 15.Ne4 fe4 16.Qh5 Be8 17.Qg4 Bd4 18.Bd4+/– Qe7 19.Bh3 Bd7 20.Qe2 Ra3 21.0-0 Ra1 22.Ra1 Be8?? 23.Ra7 Bf7? 24.Qg4+– g6 25.Qd1?? Qc7 26.Qa1 Nd7 27.Bh8 e5 28.Bd7 Kh8? 29.Qe5 Qe5 30.fe5 Rb8 31.e6 Be8 32.Be8 Re8 33.Rb7 Re6 34.Rd7 Re5?? 35.b6 d4 36.b7 Rb5 37.Rd8 Kg7 38.b8Q Rb8 39.Rb8 de3 40.de3 1–0. wybitnytalent (1620) – klimkownia (1760), kurnik, 2011.

5.b5 b6

6.c4 Bb7 7.Nf3 d6 8.Be2 Be7 9.Qc2 Nbd7 10.Nc3 0-0 11.0-0 Nc5 12.d4 Nce4 13.Nd2 Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Bd3 d5 17.cd5 ed5 18.Rfc1 Bd6 19.Be4 fe4 20.Qb3 Rf5 21.Be1 Qh4 22.g3? Qh3–+ 23.Ra2? Rh5 24.f4 ef3 25.Rf2? Rf8 26.e4 Bg3! 27.Rf3 Bh2 28.Kh1 Rf3 29.Qd5 Rf7 30.Qd8 Rf8 31.Qd5 Kh8 32.Bb4 Bg3 33.Kg1 Qh2 0–1. orangutanb4 (2000) – pontuseuxinus (1720), kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.c4 c5 8.Be2 Be7 9.Nc3 0-0 10.0-0 Ne4 11.d3 Nc3 12.Bc3 Bf6 13.Bf6 Qf6 14.d4 d6 15.dc5 dc5 16.Qd6 e5 17.Qe5 Nd7 18.Qc7 Bc8 19.Rad1 Qe7 20.Bd3 Rb8 21.Bf5! Rb7 (21...Rf5 22.Rd7 Combination) 22.Qc6 Rf5 (22...Ne5 23.Qd5 Kh8 24.Ne5 Bf5+–) 23.Qc8 (23.Qc8 Nf8 24.Qf5+–) 1–0. Fournier,Frederic – guest7934, Active, 2005.

6.Nf3 Bb7 7.d4 d5 (7...Be7 8.Be2=) 8.c4 Nbd7 9.cd5 Nd5 10.Nbd2 (10.Bc4 Bd6+=) 10...Qe7 (10...Bd6 11.Be2=) 11.h4 (11.Rc1 Rc8+=) 11...c5 (11...Rc8 12.Rc1+=) 12.bc6+= Bc6 13.Rc1 Bb7 (13...Rc8 14.Bb5 Qd6 15.Nc4+=) 14.Bb5+/- Qd6? (better 14...Kd8+/-) 15.Nc4 Qe7 16.Nce5 N5f6 17.Nd7 Nd7 18.Ne5 Bc8 (18...Kd8 19.Bd7 Bg2 20.Qb3+-) 19.d5 (19.d5 Qd6 20.de6+-) 1-0. marekt - rthurc (2585), net-chess.com, 2022.

5.b5 d5

6.c4 c6 7.Nf3 Be7 8.Nc3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.d4 Ne4 11.0-0 g5 (11...cb5 12.cd5 Nc3 13.Bc3 ed5 14.Bb5=) 12.Qc2+/- Bf6 13.Ne5 Ne5 14.Ne4 (worse 14.de5 Be5 15.Rac1 Qe7=) 14...fe4 15.de5 Bg7 16.cd5 cd5 17.Bd4 Bd7 18.Rfc1 Rc8 19.Qa4 Qe7 (19...Rc1!? 20.Rc1 Qb8 21.Qa5 Be5 22.Be5 Qe5+=) 20.Qa5 Rf5 (20...Qf7!? 21.f3 ef3 22.gf3 Qf5+/-) 21.Bg4 Rf7 22.a4 Rcf8 23.Ra2 Be8? (better 23...Rc8 24.Rc8 Bc8+-) 24.Bc5 (better 24.Qb6!? Bd7 25.Qb7 Qd8+-) 24...Qc7 25.b6 Qc6 (25...Qe5 26.Bh5 Qb8+-) 26.Ba3 Qd7 27.Rc7 Qd8 28.Be6 Be5 29.Bf8 (better 29.Rc8 Qf6 30.Qd5 Kg7 31.Bf7 Rf7 32.Re8 Bc3+-) 29...Kf8 30.Qc5 (better 30.Bf7 Bf7 31.Rb7 Qc8 32.Rf7 Kf7 33.Qd5 Kf6+-) 30...Bd6 31.Qd5 (better 31.Rf7 Bf7 32.Qc8 Qc8 33.Bc8+-) 31...Bc7+/- 32.Bf7 (32.bc7!? Rc7 33.Qf5 (33.Qd8?? Rc1 34.Qd1 Rd1) 33...Ke7 34.Ra1+/- (worse 34.Qg5 Ke6 35.Qg8 Kf5-/+)) 32...Bf7+= 33.Qd8 (worse 33.bc7 Qc7 (33...Qd5?? 34.c8Q Be8 35.Ra1+-) 34.Rc2 Qc2 (34...Bd5?? 35.Rc7 b6 36.Rh7+-) 35.Qd8 Be8 36.Qf6 Kg8 37.Qg5 Kf7 38.Qf5 Ke7 39.Qh7 Kd6=+) 33...Bd8 34.Rb2 Ke8 (34...Bc4 35.Rc2 Ba6 36.Rc5+=) 35.a5 (35.Rb4 Bd5 36.a5 Kd7+-) 35...Kd7 (better 35...Bc4!?+=) 36.a6+- ba6 37.b7 Bc7 38.b8Q The mate threat is Rb7 38...Bb8 39.Rb8 a5? (better 39...Kc7 40.Rf8 Bg6+-) 40.Ra8 (40.Ra8 g4 41.Ra5+-) 1-0. zembelek (2020) - Farshad54 (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.Be2 Bd6 7.f4 0-0 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 Qe7 10.Ne5.

6.Nf3 Bd6 7.c4 0-0 8.Nc3 Nbd7 (8...c5 9.d4+=) 9.d4 dc4 (9...Ne4 10.c5 Be7 11.Be2+=) 10.Bc4+= Nb6 11.Bd3 Bd7 12.0-0 Qe7 13.a4 Be8 14.Qb3 Bh5 (14...Bf7 15.Ne5+=) 15.Ne5 (15.Bf5!? Bf7 16.Bd3+/-) 15...Nfd7+= 16.Ne2 (16.Nd7 Qd7 17.Rfe1 Rad8+=) 16...Be2 (16...Be5 17.de5 Nc5 18.Qc2 Nd3 19.Qd3 Be2 20.Qe2=) 17.Be2+= Nd5 18.Rac1 N7b6 19.Nd3 Nd7 20.g3 (20.Bf3 N7b6+=) 20...Rfd8 21.Bf3 N7f6 22.Bg2 Rab8 23.Rc2 h6 24.Bc3 Ra8 25.Bd2 Ne4 26.Bc1 Nef6 27.f3 Nb4 28.Nb4 Bb4 29.Bb2 Rd7 30.Bh3 Qf7 31.e4 Re7 32.Bg2 Rd8 33.g4 (33.Rfc1 fe4 34.fe4 Kh7+/-) 33...f4 34.Rfc1 Kh8 35.Kh1 Rdd7 36.Rg1 Qe8 37.Bf1 Rd8 (37...Nh7 38.Bc4+=) 38.g5+/- hg5 39.Rg5 Nh7 40.Rg4 Qh5 41.Rcg2 Nf6 42.Rg6 Qh4 43.Qc2 Ra8 44.R2g5 Qh7 45.Qg2 Be1 46.d5 Bh4 47.Rf6! (47.Rf6 Bg5 48.Qg5 gf6 49.Bf6 Rg7 50.Bh3+- (50.Qg7 Qg7 51.Bg7 Kg7=+; 50.Bg7?! Qg7 51.Qh5 Kg8+=; 50.de6?! Kg8 51.Qf4 Re8+-)) 1-0. marekt - pcmvr (2850), net-chess.com, 2022.

6.f4 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Qe7 10.Ne5.

5.b5 d6

6.d4 Be7 7.Be2 0-0 (7...Bd7 8.Nf3+=) 8.c4 (8.Nf3 Nbd7=) 8...c6 (8...Qe8 9.Nf3+=) 9.Nf3+= Qc7 (9...Bd7 10.Nc3+=) 10.0-0 Nbd7 11.Nbd2 (11.Qd3 Ne4+=) 11...Ne4 12.Ne4 (12.Rc1 Ndf6+=) 12...fe4 13.Nd2 Nf6 (13...d5 14.Rc1+=) 14.a4 (14.f3 ef3 15.Nf3 b6+=) 14...d5= 15.Rc1 (15.c5 e5=) 15...Bd7 (15...Bd6 16.Kh1=) 16.Nb3 Qd8 (16...Rac8 17.bc6 Bc6 18.Nc5=) 17.Nc5+= Bc8 18.Nb3 Qe8 (18...Bd7 19.f3=) 19.b6 (19.Qd2 cb5 20.cb5 Bd6=) 19...Bd6 (19...Qg6 20.f3=) 20.c5+= Bb8 21.Bc3 (21.Qd2 e5+=) 21...e5= 22.Na5 (22.Qd2 Bg4 23.h3 ed4 24.ed4 Be2 25.Qe2 Nh5=) 22...ed4 (22...Qg6 23.Re1=) 23.Qd4= Qg6 24.g3 (24.f4 ef3 25.Bf3 Re8=) 24...Ng4 25.Rb1 (25.Bg4 Qg4 26.Nb3 Qg6+=) 25...Ne5+= 26.Rb2? (better is 26.Kg2!?+=) 26...Bh3–+ 27.Rfb1? (better is 27.Rd1–+) 27...Qf7 28.Bd1 Qf5 29.Nc6? bc6–+ 30.Ra2? Rf7 31.Qb4?? Nd3 32.b7 Ra7 33.Qb6 Rd7?? 34.Qc6+= Re7?? 35.Qc8!+– Qf8 36.Qh3 Rab7 37.Rb7 Rb7 38.Qe6 Kh8 39.Qd5 Rb1+/– 40.Qh5 Nc5 41.a5 Nd3 42.a6 Ba7 43.Kg2 Rc1 44.Bd4 Bd4 45.ed4 Ne1 46.Kh3 Rd1?? 47.a7 Qa8 48.Qd1 Nf3 49.Qb3 Qc8 50.Kg2 Ne1 51.Kf1 (51.Kf1 g6 52.a8Q Kg7 53.Ra7 Kh6 54.Qe3 g5 55.Qc8 Kh5 56.g4 Kh6 57.Qe6#) 1–0. Bonetti,Shane (2220) – Player (2355), ICC, 2002.

6.Be2 Be7=.

6.f4 Nbd7 7.Nf3 Qe7 (7...Nc5 8.Be2 (8.Nc3= Be7 9.Be2 Nfe4 10.0-0 Bf6 11.Nd4 Nc3 12.Bc3 Na4=) 8...Be7 9.0-0 0-0 10.Bd4 a4 11.d3 Bd7 12.Nc3 c6=; 7...Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nb6 10.Nc3 Qe8 11.Qe1 Qg6 12.Qh4 Nfd5=; 7...Nb6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.c4 a4 11.Bd4 c5 12.Bb2 d5=; 7...a4 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nd4 Nb6 11.Nc3 Qe8 12.Rb1 Qg6=) 8.d4 (8.Bc4 g6= 9.0-0 Bg7 10.Nc3 Nb6 11.Be2 Ne4 12.d4 0-0=) 8...b6 (8...g6 9.c4= (9.Be2 Bg7 10.0-0 0-0 11.c4 c5 12.Qd3 b6=) 9...Bg7 10.Be2 0-0 11.Nc3 c5 12.Qd3 b6+=; 8...Ng4 9.Qd2 Ndf6 10.Bd3 Bd7 11.0-0 Ne4 12.Qe2 Ngf6+=) 9.Bd3 (9.Nc3 g6= (9...Bb7 10.Bd3 c6 11.0-0 Rc8 12.Qe2 cb5+=) 10.Bc4 Bg7 11.0-0 Bb7 12.Rb1 0-0=) 9...Bb7 (9...g6 10.0-0 (10.Nc3= Bg7 11.0-0 0-0 12.Na4 Bb7=) 10...Bg7 11.c4 Bb7 12.Nc3 0-0=) 10.Nbd2 (10.c4 g6= (10...Ne4 11.Nc3 0-0-0 12.Be4 fe4+=) 11.0-0 Bg7 12.Qc2 0-0+=) 10...0-0-0 (10...g6 11.0-0= (11.Qe2 Bg7 12.0-0 0-0=) 11...Bg7 12.c4 e5=) 11.Qe2 (11.0-0 h6 (11...Kb8= 12.c4 Ne4+=) 12.Qe2 g5=; 11.c4 h6 12.Qe2 Ne4+=) 11...Ne4= 12.c4 (12.0-0 Qf6+= (12...Kb8=)) 12...Ndf6 (12...Kb8=; 12...Qe8+=) 13.0-0-0 (13.0-0!?=) 13...h6 (13...Kb8 14.Kb1+=) 14.Be4 (14.Bc2 Kb8+=) 14...fe4 (14...Ne4 15.Rhg1–/+) 15.Nh4+= Qe8 (15...Qf7 16.f5 ef5 17.Nf5+=) 16.g4 (16.f5 d5 17.c5 ef5+=) 16...g5–/+ 17.Ng2 Rg8 (17...Qg6 18.h4 Rg8 19.fg5 hg5 20.h5+=) 18.Rdf1+= gf4 19.Rf4 Bg7 (19...Be7 20.Rhf1 Qg6 21.h3+=) 20.Rhf1+= Qe7 (20...Rf8 21.Nh4+=) 21.Qf2 (21.Nh4 Nh7 22.Ng2 Ng5+=) 21...Rdf8 22.h3 Kb8 (22...e5 23.Rf5 Nd7 24.Nh4+=) 23.Qg3 (23.Qh4 Qf7+=) 23...d5 24.R4f2 dc4 (24...a4 25.Qh4 Bc8+=) 25.Nf4 (better is 25.Nc4!? Nd7 26.Nf4+=) 25...c3–/+ 26.Bc3 Qa3 27.Bb2 Qd6 28.Kb1 Nd5 29.Nc4? Qb4 30.Nd5 Bd5?? 31.Nb6–/+ Rf2 32.Rf2–/+. Kool,Gerard J (2060) – Meijer,Dolf (2205), RSB–ch Rotterdam, 1998.

5.b5 Be7

6.Be2 0-0 7.Nf3 d6 (7...b6 8.0-0 Bb7 9.Nc3 a4 10.d3) 8.d4 c6 9.0-0 (9.c4 b6 10.Nc3) 9...cb5 10.Nc3.

6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.d4 (9.c4 dc4 10.Bc4) 9...c6 (9...Nb6 10.Nbd2) 10.c4.

6.Nf3 b6 7.d4 (7.Bf6 Bf6 8.c3 c6=) 7...Bb7 8.Bc4 (8.c4 Ra7=) 8...0-0 9.Nc3 d5 (9...Bf3 10.gf3 Re8 11.Rg1=) 10.Bd3 (10.Bf1 c6+=) 10...Ne4 11.Ne2 g5 ½–½. Warmowski,Pawel (2000) – Paszek,Krzysztof (2135), Torun op Poland, 2002.

6.Nf3 d6 7.Bc4=.

6.Bf6 Bf6 7.d4 d6=.

6.Nh3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 c6 9.Nc3 e5 10.f4.

4.a3 b6

5.c4 Bb7 6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Qe8 9.Nc3 h6 10.h3 (10.Nb5 Na6+=) 10...d6 11.Nd4 Qf7 12.Ncb5 (12.Bf3 Bf3 13.Qf3 Nbd7+=) 12...Na6 13.Rc1 g6 (13...c5 14.Nc2=) 14.f4 (14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Ne4+=) 14...Ne4 (14...c5 15.Nc2=) 15.Bf3 (15.d3 Ng3 16.Bf3 c6+/-) 15...c6 (15...c5 16.d3 cd4 17.ed4+=) 16.Nc3 (16.d3 cb5 17.cb5 Nb8+=) 16...Nc3 (16...c5!? 17.bc5 dc5=) 17.Bc3+= Rac8 18.b5 Nc5 (18...Nb8!?+/-) 19.Nc6 Bc6 20.Bc6 a5 (20...a6 21.Qf3 ab5 22.cb5+/-) 21.Qc2 Bf6 (21...a4 22.Bd4+-) 22.d4 (22.Bf6 Qf6 23.d4 Ne4+-) 22...Nd7 23.e4 White intends d5 23...Nb8 (23...fe4 24.Qe4 Kh7 25.Qe3+-) 24.d5 (24.ef5 gf5 25.d5 Nc6 26.dc6 Qc7+-) 24...Bc3 25.Qc3 Qg7 (25...Nc6!? 26.dc6 fe4 27.Qd4+-) 26.e5 (26.Qg7 Kg7 27.e5 Rfd8+-) 26...ed5 (26...Rfd8 27.Rfe1+-) 27.cd5 Nd7 28.e6 Nc5 29.Qg7 Kg7 30.Rc5! bc5 (30...bc5 31.Re1 Combination; 30...dc5 31.Re1 Combination) 31.b6 (31.Re1 Kf6 32.e7 Rfe8 33.Be8 Re8 34.Re6 Kf7+-) 31...Rb8 (31...Kf6 32.Rb1+-) 32.Rb1 (32.e7 Rg8 33.Re1 Rb6+-) 32...Kf6 33.b7 g5 34.fg5 hg5 35.a4 (35.Rb5 a4+-) 35...Ke5?? (better 35...Rg8+-) 36.e7 (36.e7 Rh8 37.Re1 Kd4 38.e8Q Rhe8 39.Re8 (39.Be8?! Rb7 40.Rd1 Ke5+-) 39...Rb7 40.Bb7+-) 1-0. kaalmakreel (2130) - jhms7 (1935), ChessWorld.net, 2021.

5.d4 Bb7

6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 d6 9.Nfd2 h6 10.Bf3 Bf3 11.Nf3 Nbd7 12.Nbd2 c5 13.bc5 bc5 14.c3 Rb8 15.Bc1 Qa5 16.Qc2 Rb7 17.Nc4 Qa6 18.Qd3 Qb5 19.a4 Qa6 20.Rd1 cd4 21.cd4 Rc8 22.a5?? Qc4–+ 23.Qd2 Qc3 24.Qa2 Qc2 25.Qe6 Kh7 26.Ba3 Qe4 27.Qf7 Bf8 28.h4?? Rcb8 29.h5 Ne5 30.Ne5 Rf7 31.Nf7 f4 32.Bd6 Bd6 33.Nd6 Qd5 34.ef4 Qd6 35.Rac1 Qf4 36.Re1 Rb2 37.Rf1 Ng4 (37...Ng4 38.g3 Qf7 39.f4 Qh5 40.Rc2 Rc2 41.Re1 Qh2 42.Kf1 Qf2) 0–1. wojtekkk – padalinka (1700), kurnik, 2011.

6.f4 g6 7.Nf3 Bg7 8.c4 d6 9.Nc3 Nbd7 10.Ng5 Qe7 11.Qc2 h6 12.Nf3 a5 13.b5 0-0 14.Be2 Ng4 15.Qd2 e5 16.d5 ef4–/+ 17.ef4 Rae8 18.0-0 Bc3 19.Qc3 Qe2?? 20.Qg7 1–0. amator111 (1635) – puma09, kurnik, 2011.

5.Be2 Bb7

6.Bf3 c6 7.Ne2 Be7 8.0-0 0-0 9.d3 d5 10.Nd2 Nbd7 11.c4 Rc8 12.Rb1 Ng4? 13.Nf4 e5 14.Ne6 Qe8 15.Nf8 Bf8 16.Bg4 fg4 17.Qg4 Nf6 18.Qg3 e4 19.Bf6 Qf7 20.Ba1 ed3 21.Nf3 dc4 22.Ne5 Qd5 23.Qg4 Re8 24.Nd7 Re7?? 25.Nf8 Kf8 26.Qf4 Rf7 27.Qb8 Ke7 28.Qb7 Kd8 29.Qb8 Kd7 30.Qa7 Kc8 31.Qa8 Kc7 32.Rbc1 b5 33.a4 h5 34.ab5 Qb5 35.Qa7 Qb7 36.Be5 Kc8 37.Qb7 Kb7 38.Rc4 Rd7 39.g3 d2 40.Rd1 Kb6 41.Bd4 Kb5 42.Rc5 Kb4 43.Rc6 Kb3 44.Rb6 Kc2+– 45.Rc6 Kd1?? 46.Ra6 Ke2 47.Ra1 d1Q 48.Rd1 Kd1 49.Kg2 Ke2 50.h3 g6 51.g4 hg4 52.hg4 Kd3 53.f3 Ke2 54.Kg3 Rf7? 55.f4+– Kd3 (55...Kd3 56.Kh4 Rd7+–). sunnyda – motlajs, kurnik, 2011.

6.Bf3 Nc6 7.b5 Na5 8.Bb7 Nb7 9.Qf3 Nd6 10.a4 Be7 11.Ne2 0-0 12.Ng3 Nfe4 13.Ne4 Ne4 14.0-0 Bf6 15.Bf6 Qf6 16.d4 Rac8 17.Na3? Nd2–+ 18.Qe2 Nf1 19.Rf1 f4 20.ef4? Qf4 21.c3 Qd6 22.Nc4 Qd5 23.Ne5 Ra8 24.Qg4 a6 25.Qg5 ab5 26.ab5 Qb5 27.Qe7 Rae8 28.Qa3? Ra8 29.Qe7 Rae8 30.Qa3 Qa5 31.Qb3? Rd8 32.h3 h6 33.Ng6 Rf6 34.Ne5 Qd5 35.Qb4 d6 36.Ng4 Rff8 37.Qb2 c5 38.dc5 bc5 39.Qe2 e5 40.Ne3 Qe6 41.Qh5 d5 42.Ng4 e4 43.Qh4 d4 44.cd4 cd4 45.Qg3 d3 46.Ne3 Rc8 47.Qh4 Rfd8 48.Qh5 d2 49.Kh2 Rc1 50.Qe2 Rf1 51.Nf1 d1Q 52.Qd1 Rd1 (52...Rd1 53.Kg1 Qd6 54.g4 Qd3 55.Kg2 Qf3 56.Kg1 Qh3 57.g5 Rf1) 0–1. wojtekkk – padalinka (1720), kurnik, 2011.

5.Nf3 Bb7

6.c4 a5 7.b5=.

6.c4 d6 7.d4 (7.Nc3 Nbd7+=) 7...Be7 (7...a5 8.Nc3=) 8.Nc3 (8.d5 ed5 9.cd5 Nd5 10.Bg7 Rg8+=) 8...0-0 9.Ng5 (9.d5 Qd7=) 9...Qd7= 10.Qb3 (10.Qa4 c6=) 10...h6 (10...Ng4 11.Nf3=) 11.Nf3 f4 (11...a5 12.b5=) 12.h3 (12.Bd3 fe3 13.fe3 Ng4=) 12...fe3 13.fe3 Nh5 14.Be2 (14.d5 Ng3 15.Rg1 c6+=) 14...Ng3+= 15.Rg1 Qe8 (15...Ne2 16.Ne2 Bf3 17.gf3 Bh4 18.Kd1 Rf3 19.Qc2–/+) 16.Qc2 (16.c5 Rf6=) 16...Nd7 (16...Ne2 17.Qe2 c5 18.Rf1=) 17.Nb5 (17.Bd3 Bf3 18.Bh7 Kh8=) 17...Bd8 (17...Ne2 18.Qe2 Qg6=) 18.0-0-0 (18.Bd3!?=) 18...a5+= 19.c5? (better is 19.Kd2+=) 19...Ne2–+ 20.Qe2 Ba6 21.Rd2? (21.c6 Nb8 22.Kd2 Qc6–+) 21...Nf6 (21...ab4 22.c6–+) 22.a4 Ne4 23.Rc2 c6 24.Qd3 d5 25.Ne5 cb5 26.c6 Bc7 27.ab5 Bc8 28.ba5 Ra5 29.Ba3 Rf2 30.Rf2 Nf2 31.Qb3 Be5 32.de5 Qg6 33.g4 Qd3 (33...Qd3 34.Qd3 Nd3 35.Kc2 Ra3–+; 33...Nh3?! 34.Rf1 Ra8 35.Rf8 Kh7 36.Qc2 Qc2 37.Kc2 Ra3 38.Rc8 Ra2 39.Kb3–+) 0–1. Vivo Teruel,Juan Vt – Pastor Domingo,Manuel, Valencia–ch Super Preferente, 1994.

6.c4 Be7 7.Nc3 0-0 8.Be2 d6 9.0-0 Nbd7? 10.d4 Ng4 11.h3 Ngf6? 12.Qc2?? Ne4+= 13.Ne4 fe4 14.Nd2 d5 15.cd5 ed5= 16.f4 c6=+ 17.Rac1 b5 18.Nb3= a5? 19.Na5+/– Ra5 20.ba5 Qa5 21.Qc3 Qa4 22.Bd1 Qa8 23.Bg4 Nf6 24.Be6 Kh8 25.f5 Nh5 26.Qe1 Qb8 27.Bc3 Ng3 28.Rf2+/– Bh4 29.Rb2?? Nf5= 30.Qe2 Nh6 31.Qh5 Qg3=+ 32.Be1?? Qe3–+ 33.Kh1 Rf1 34.Kh2 Qg1 0–1. erisonpassos – tompadehorsow, kurnik, 2011.

6.Bc4 Bd6 7.Nc3 a6 8.Qe2 Nc6 9.d3 0-0 10.0-0 Qe8 11.g3 (11.e4 Qg6=) 11...Ng4 12.Nd2 a5 13.f3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 (15.Ra1 Nf6=) 15...Nge5 16.b5 Na5 17.Ba2 Qh5 18.d4 Nf7 19.e4 Ng5 20.e5 Bb4 21.h4 (21.d5 f4 22.g4 Qg6+=) 21...Bc3–/+ 22.Bc3 Ne4 23.Ne4 (23.Qe4 fe4) 23...fe4 24.Ba5 (24.Bb4 ef3 25.Qd2 Qg4–/+) 24...ba5 25.d5? (better is 25.Bb3!?–/+) 25...Bd5 (25...ef3?! 26.de6 de6 27.Be6 Kh8 28.Qf2 Qe5 29.Bc4–+; 25...Rf3?! 26.Rf3 ef3 27.de6 fe2 28.ed7 Kf8 29.d8Q Qe8 30.Qe8 Ke8 31.Kf2+=) 26.c4 ef3 27.Qf2 (27.Qe1 Bb7 28.Bb3 f2 29.Rf2 Rf3–+) 27...Be4 28.Rd1 Rf7 29.c5 Qe5 30.b6 cb6 31.cb6 d5 32.Kh2 g5 33.hg5 h6 (33...Qg5 34.Kg1–+) 34.gh6 Rh7 35.Kg1 Qg5 36.b7 Rb7 (36...Rb7 37.Rd2 Qh6–+) 0–1. Shwartz – Murey, Beersheva, 1983.

6.Be2 c5 7.b5 d5 8.0-0 Nbd7 (8...Bd6 9.Ne5=) 9.Ng5+= Qe7 10.d4 g6 11.a4 Bg7 12.a5 0-0 13.a6 Bc8 14.c4 Ne4 15.Nf3 Ndf6 16.Qb3 Bd7 17.Nbd2 Rfd8 (17...Rac8 18.Ne4 fe4 19.Ne5+=) 18.Rfd1 Be8 19.Ne4 de4 20.Ne5 cd4 21.ed4 Rac8 22.c5 (22.Ba3 Qc7+–) 22...Nd5 23.cb6 Nb6 24.Ba3 Qg5?? (better 24...Qf6+–) 25.Qe6+– Kh8 26.Be7 Qf4 27.Bd8 Rd8 28.Qe7 Ra8 29.Rac1 e3 (29...Qh6 30.Rc7 Bf8 31.Qf6 Bg7 32.Qe6+–) 30.Bf3 (30.f3!? Qh6 31.Rc7 Bf8+–) 30...ef2 31.Kh1 Bb5 (31...f1Q 32.Rf1 Qd4+–) 32.Ba8 Qe5 33.de5 (33.de5 f1Q 34.Rf1+–) 1–0. Jan_Ek – Pleifin, internet, 2020.

6.Be2 Be7 7.0-0 0-0 8.c4 d6 9.d4 Ne4 10.Nbd2 Nd7 11.Rc1 Qe8 (11...Bf6 12.Ne4 fe4 13.Nd2+=) 12.Qc2 (12.d5 Bf6 13.Nd4 Bd4 14.Bd4 Nef6+=) 12...Rf6 (12...Qg6 13.Qd3=) 13.c5 Nd2 (worse 13...dc5 14.dc5 bc5 15.Bf6 Ndf6 16.b5+/-) 14.Qd2 Be4 15.d5 e5 (15...Bd5!? 16.Bf6 Bf6 17.cd6 cd6+/-) 16.c6 Nf8 17.Ng5 Qg6 (17...Rh6 18.Ne4 fe4 19.f4+-) 18.Ne4 (18.f4!? Re8+-) 18...fe4+/- 19.g3 Qf7 (19...a5 20.b5+/-) 20.Qc2 (20.Rc4!?+-) 20...Qg6+/- 21.Qd2 Rf3?? (21...Qf7 22.Rc4 Qg6+-) 22.Kg2 (22.Bf3 ef3 23.Qc2+-) 22...Qg5? (22...Rf6 23.f3+/-) 23.Qd1 (23.Bf3!? ef3 24.Kf3 Ng6+-) 23...Ng6 (23...Rf7+/-) 24.Bf3 (better 24.Rc4!?+-) 24...Nh4+/- 25.Kh1 Nf3 26.Rg1 (26.h3 a5+/-) 26...Rf8 (26...Ng1 27.Kg1 Qf5 28.Qc2=) 27.Rg2= Qg4 (27...Rf6 28.Rc4 Qg4-/+) 28.Rc2?? (better 28.Qa4+/-) 28...Rf6-+ 29.Bc1?? (29.Be5 de5 30.d6 Rd6 31.Qd6 Bd6 32.Rc1-+) 29...Rh6 30.Bd2 (30.Rd2 b5-+) 30...Qh3 31.Qg1 Ng1 32.Kg1 Qg4 (better 32...Qh5 33.g4 Qf7-+) 33.Be1 (33.Rc1-+) 33...Qd1 34.Kh1 Qc2 35.Rg1 Qe2 36.Kg2 Qf3 37.Kf1 Rh2 38.Bc3 (38.a4 Bg5 39.b5 Be3 40.Rg2 Qg2 41.Ke2 Qf3 42.Kf1 Rh1) 38...h5 (38...Qf2) 39.a4 (39.Be1 h4 40.Rg2 Rh1 41.Rg1 hg3 42.Rh1 g2 43.Kg1 gh1Q) 39…Qf2 0-1. dannysmet (2025) - YDNAM143 (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Be2 Be7 7.c4 0-0 8.0-0 d6 9.Nc3 e5 10.c5 (10.d4 e4 11.Nd2 a5+=) 10...Nbd7 11.Ng5 Qc8 12.cd6 Bd6 (better 12...cd6!? 13.f4 Qc6 14.Qb3 Kh8+–) 13.Qb3 Kh8 14.Nf7 Rf7 15.Qf7 e4 16.Nb5 Ne5 (16...Bd5 17.Nd6 Bf7 18.Nc8 Rc8 19.d3+–) 17.Nd6 Nf7 (17...cd6 18.Be5 de5 19.Rac1+–) 18.Nc8 (18.Nf7 Kg8 19.Bf6 gf6–/+ (19...Kf7?! 20.Bd4=+)) 18...Rc8 19.Rac1 1–0. Adlai – Sulky, internet, 2019.

5.f4 Bb7

6.Nf3 c5 7.b5 Be7 8.Be2 0-0 9.c4 Ne4 (9...a6 10.ba6 Ba6 11.0-0=) 10.0-0 Bf6 11.Qc2 Bb2 12.Qb2 Qf6 (12...a6 13.d3 Nf6 14.Nc3=) 13.Ra2 d5 (13...Qh6 14.d3 Nf6 15.Ng5=) 14.d3+= Qb2 15.Rb2 Nd6 (15...Nf6 16.d4+=) 16.Ne5= Nf7 (16...Rd8 17.Rd1+=) 17.Nf7 (17.d4 Ne5 18.fe5 Nd7+=) 17...Rf7 18.Nd2 Nd7 19.Nf3 (19.d4 Nf6+=) 19...Rd8 (19...Re7 20.Rd2=) 20.Rd2 Rf6 (20...Re7!?=) 21.d4+= cd4 (21...Rh6 22.Rfd1+=) 22.ed4 (22.Rd4 a5+=) 22...dc4 23.Bc4 Nf8 (23...Bf3 24.Rf3 Nc5 25.Re3+=) 24.Ne5 (24.Kf2 Rh6+/–) 24...Bd5 (24...Ng6 25.g3+/–) 25.Rc1 (25.Nc6 Re8 26.Rc1 Ng6+/–) 25...Bc4 (25...Ng6 26.Bd5 Rd5 27.Rc8 Rf8 28.Ng6 hg6 29.Rc7+=) 26.Rc4 Rd5 (26...Ng6 27.Ng6 Rg6 28.Kf2+/–) 27.a4 Nd7 (27...Ng6!? 28.Ng6 hg6+/–) 28.Nc6+– Rf7 29.Na7 Nc5 30.Nc6 Rfd7 31.Re2 Ne4 32.Ra2 Rc5? 33.Rc5+– bc5 34.Ra1 cd4 35.Rd1 d3? 36.Ne5+– Rd6 37.Rd3 Rd3 38.Nd3 Nd6 39.Nc5 Kf7 40.b6 Ke7 41.b7 Nb7 42.Nb7 g5 43.fg5 e5 44.a5 Kd7 45.h4 e4 46.a6 (46.a6 Kc6 47.a7 Kb7 48.h5+–) 1–0. Strickland,Robert – Anthony,John, Winston–Salem, 1986.

6.Nf3 g6 7.c4 Bg7 8.Nc3 d6 9.Be2 Qe7 10.0-0 a5 11.d4 Nbd7 12.b5 0-0 13.a4 e5 14.de5 de5= 15.Ba3 Qe6? 16.Bf8 Rf8 17.fe5 Ne5 18.Ne5 Qe5+= 19.Qd4 Qe7 20.Rad1 Ng4–/+ 21.Nd5? Qe8?? 22.Qd3+– Kh8 23.Bg4 Bd5 24.Qd5 Qe3 25.Kh1 fg4 26.Rf8 Bf8 27.Qd4 Qd4 28.Rd4 h5 29.Rd7 Bd6 30.h3 gh3 31.gh3 g5 32.Kg2 g4 33.hg4 hg4 34.Kf2 Kg8 35.Ke3 g3+/– 36.Kf3 Kf8 37.Rh7 Kg8+= 38.Rd7 Kf8 39.Kg2 Kg8 40.Rd6 cd6= 41.Kg3 Kf7 42.Kf4 Ke7 43.Kf5 Kd7?? 44.Kf6+– d5 45.cd5 Kd6 46.Kf7 Kd5 47.Ke7 Kc4 48.Kd6 Kb4 49.Kc6 Ka4 50.Kb6 Kb4 51.Kc6 a4 52.b6 a3 53.b7 a2 54.b8Q Ka3 55.Qe5 (55.Qe5 Kb3 56.Qa1+–) 1–0. efektar (1930) – antique (1965), kurnik, 2011.

4.a3 d5

5.c3 a5 6.Nf3=.

5.c3 Bd6 6.g3 (6.c4!?=) 6...0-0 7.d3 c6 8.h3 (8.c4 e5=+) 8...Qc7 9.Nd2 e5 10.Qc2 (10.c4 Nbd7=+) 10...e4 (10...a5 11.Bg2–/+) 11.0-0-0 (11.c4 Be6=+) 11...ed3 (11...a5 12.Nb3–/+) 12.Bd3=+ Ne4 13.Ngf3?? (better 13.Nb3=+) 13...Nf2–+ 14.g4 Nh1 (14...Qe7 15.Bf5 Bf5 16.gf5 Nh1 17.Rh1 Qe3 18.c4–+) 15.Rh1 g6 (better 15...c5!? 16.bc5 Qc5 17.gf5 Qe3 18.c4–+) 16.c4 Be6?? (16...a5 17.Qc3 Kf7 18.gf5 gf5 19.b5–+) 17.gf5?? (17.Qc3 Bc8 18.Qh8 Kf7 19.Qh7 Ke8 20.Qg6 Kd8 21.Bg7 fg4 22.Bf8 Bf8 23.hg4+–) 17...Bf5–/+ 18.Qc3? (better 18.Bf5!? Rf5 19.Qc3–/+) 18...Nd7?? (better 18...Bd3 19.Qd3 Nd7–+) 19.Qg7 1–0. Delboy Smith (1855) – Kal1 (2035), ChessWorld.net, 2013.

5.c4 Be7 6.Nh3 0-0 7.Qf3 a5 8.b5 Nbd7 9.Nf4 Nb6 10.cd5 ed5 11.d3 g5 12.Ne2 Na4 13.Bd4 Nc5=+ 14.Nc1 f4 15.ef4 Bg4 16.Qg3 Bd6 17.Ne2 Re8–+ 18.Bc5 Bf4 19.Bd4 Bg3 20.hg3 Bf5 21.Nbc3 Qd6 22.Rh6 Bg6 23.f4 Ng4 24.Rh1 c5 25.bc6 bc6 26.Bg1 Bd3 27.Rh5 h6 28.Kd2 Rab8 29.fg5 Be2 (29...Be2 30.Be2 Rb2 31.Kc1 Ree2–+; 29...Rb2 30.Kc1 Rbe2 31.Be2–+) 0–1. Pierred (2195) – Solidius (2495), Rated game, 3m + 0s, 2005.

5.d3 Bd6 6.Nd2 0-0 7.c4 c6 (7...a5 8.c5 Be7 9.d4=+) 8.Ngf3= Qe7 9.Be2 e5 10.cd5 cd5 11.Qb3 Kh8 12.Rc1 Nc6 13.h3 (13.b5 e4 14.de4 fe4 15.bc6 ef3 16.Nf3 bc6 17.Rc6 Bd7=) 13...Be6 14.b5 Na5 (14...d4 15.Qa4 de3 16.fe3=) 15.Qc3 (15.Qa4 e4 16.de4 fe4 17.Qa5 ef3 18.Nf3 Ne4+=) 15...e4 16.Qa5 ef3 17.Nf3 b6 (17...f4!? 18.Qd2 fe3 19.Qe3 Nh5+=) 18.Qa4 f4 (18...a6!? 19.ba6 Bd7+/-) 19.e4+- de4 20.de4 Bc5 21.0-0 Nh5 (21...Bd5 22.ed5 Qe2 23.Qb3+-) 22.Bd4 Ba3 23.Rc6 Rad8? (better 23...Bc5+-) 24.Re6! Qe6 25.Qa3 Qd7 (25...Qe4 26.Bc4+-) 26.Be5 (26.Rd1 Qe8 27.Ne5 Nf6+-) 26...Qe6 (26...Rfe8 27.Qa1+-) 27.Qa7 (27.Rc1 Rfe8+-) 27...Nf6 (27...Rd7 28.Qa3 Re8 29.Rc1+-) 28.Bf6 (28.Rc1 Ra8 29.Qb7 Qa2+-) 28...Rf6 (28...gf6 29.Qc7 Qe4 30.Re1+-) 29.Rd1 (29.e5 Rff8+-) 29...Rdf8 (29...Rd1 30.Bd1 Qd6 31.Be2+-) 30.Rd7 Qe4 (30...Rg6 31.Kh2 Qe8 32.Qc7+-) 31.Rg7 Rd6 (31...Ra8 32.Rh7! Qh7 33.Qa8 Qg8+-) 32.Ng5 Qb1 33.Kh2 Rg6 (33...Rh6 34.Qe7 Qf5 35.Bd3 Rh5 36.Bf5 Rf7 37.Qf7 Rh3 38.Kh3 f3 39.Rh7) 34.Rh7 Kg8 35.Bc4 (35.Bc4 Re6 36.Qg7; 35.Rh8 Kh8 36.Qh7) 1-0. allyouneedisluft (2460) - gamerrocko (2380), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

5.d4 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 c6 8.0-0 a6 9.Nbd2 Ne4 10.c4 Nd7 11.cd5 (11.c5 Qe8+=) 11...ed5= 12.Ne4 (12.Qc2 Bd6=) 12...fe4=+ 13.Ne5 Ne5 14.de5 Qe8 15.Bd4 Be6 16.Qc2 Qg6 17.Rac1? (better 17.f4=+) 17...Bh3-+ 18.g3 Bf1 19.Bf1 Rf7 20.Bg2 Raf8 21.Rf1 h5 (21...Qg4 22.h3 Qg6 23.Qd1-+) 22.Qe2 (22.f4 h4-+) 22...h4 23.b5? (23.Bh3 hg3 24.hg3-+) 23...ab5 24.a4 (24.Qb2 Qh6-+) 24...hg3 25.ab5 (25.fg3 ba4 26.Rf7 Qf7-+) 25...gf2 (better 25...Rf2 26.Rf2 Rf2 27.Qf2 gf2 28.Kf2 Bh4 29.Ke2 Qg2 30.Kd1-+) 26.Rf2 (26.Kh1-+) 26...Rf2 27.Qf2 Rf2 28.Kf2 cb5 (better 28...Bh4 29.Ke2 Qg2 30.Kd1-+) 29.e6 Qe6 (better 29...Bh4 30.Ke2 Qg2 31.Kd1-+) 30.h3 Bf6 31.Bc5 d4! 32.ed4 (32.Bd4 Bd4 Combination; 32.ed4 b6 Decoy) 32...Qd5 (32...Bh4 33.Kg1-+) 33.Ke3 b4! 34.Bb4 (34.Be4 Bg5 35.Kf3 Qf7 36.Kg2-+) 34...Qd4 35.Kf4 Qb4 36.Be4 Kf8 37.h4 b5 (37...Qd2 38.Kf3 Bh4 39.Bb7 Qf2 40.Ke4 Qg2 41.Kd3 Qb7 42.Ke3 Qd5 43.Ke2 Qe4 44.Kd2 Be1 45.Kd1 Bc3 46.Kc1 Qe2 47.Kb1 Qb2) 38.h5 Qc5 39.Bf5 b4 (39...Qe5 40.Kf3 Qf5 41.Ke2 Qe4 42.Kf2 Bh4 43.Kg1 Qe1 44.Kg2 Qf2 45.Kh1 Bg3 46.h6 Qf1) 40.Kg4 Qd4 41.Kg3 Qe5 (41...Qe3 42.Kg2 Qe2 43.Kg3 Be5 44.Kh4 Qe1 45.Kg5 Qe3 46.Kg6 Qh6) 42.Kg4 b3 (42...Qe2 43.Kg3 Be5 44.Kh4 Qe1 45.Kg5 Qe3 46.Kg6 Qh6) 43.h6 b2 (43...Qe2 44.Kh3 Qf3 45.Kh2 Qf2 46.Kh3 Bh4 47.hg7 Kg7 48.Kg4 Qg3 49.Kh5 Qg5) 44.h7 Qh2 (44...Qe2 45.Kh3 Qf3 46.Kh2 Qf2 47.Kh3 Qf5 48.Kg3 Be5 49.Kg2 Qg4 50.Kf2 Bd4 51.Ke1 b1Q 52.Kd2 Qbd1) 45.h8Q Qh8 46.Bb1 Qh1 (46...Qh4 47.Kf3 Qh1 48.Kg3 Qb1 49.Kf2 Bd4 50.Kg3 Qg6 51.Kh3 Bf2 52.Kh2 Qg3 53.Kh1 b1Q) 47.Be4 (47.Bc2 Qg2 48.Kf5 Qc2 49.Kf4 Qg2 50.Ke3 b1Q 51.Kf4 Qbe4) 47...b1Q (47...Qe4 48.Kg3 Qe3 49.Kg4 b1Q 50.Kh5 Qf5) 48.Bh1 Qh1 49.Kf4 Ke7 50.Kf5 (50.Ke3 Qh3 51.Kd2 Bc3 52.Kc2 Bb4 53.Kb1 Qc3 54.Ka2 Qc2 55.Ka1 Bc3) 50...Qd5 (50...Qf3 51.Kg6 Qd3 52.Kh5 Qf5) 51.Kg6 (51.Kf4 g5 52.Kg3 Qd3 53.Kg4 Qe4 54.Kg3 Qe2 55.Kh3 g4 56.Kg3 Qf3 57.Kh2 Qh3 58.Kg1 Bd4) 51...Qg5 (51...Qd3 52.Kh5 Qf5) 52.Kh7 Qh6 (52...Kf7 53.Kh8 Qh4) 53.Kg8 ½-½. muhammadaudii (2035) - Alashan (2080), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.f3 Nc6 6.d3 Bd6 7.g3 (7.f4 Qe7=+) 7...0-0 8.Ne2 a5 Black terminates the opponent with strong threats 9.b5 Na7 10.a4 c6 11.bc6 Nc6 12.c3 Qb6 13.Qc1 Re8 (13...Bd7 14.Ba3 Ba3 15.Ra3–/+) 14.Bg2 (14.Ba3 Bb8=+) 14…Ne5–/+ (14...Ne5 15.Nf4 Qa6–/+) 0–1. Delboy Smith (1690) – TheWelshKnight (2130), ChessWorld.net, 2010.

5.f3 Bd6 6.g3 (6.f4 0-0=) 6...0-0 7.Bg2 (7.c4 Be7=+) 7...c6 (7...a5 8.b5–/+) 8.d3 (8.f4 a5=+) 8...Nbd7 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.Qd2–/+) 9.Nd2 (9.c4 e5=+) 9...Qc7 (9...a5 10.Qb1–/+) 10.c3 Bg3 (10...e5 11.c4–/+) 11.hg3= Qg3 12.Kf1 h5?? (better 12...Ng4 13.Qe2 Nh2 14.Rh2 Qh2=) 13.Rh3 (13.Ne2 Qg6+–) 13...Qg5 (13...Qg6!?+–) 14.f4 Qg6 15.Bf3 (15.c4!? a5+–) 15...Ng4 16.Qe2 (16.Bh1 e5 17.Ne2 e4+–) 16...Ndf6 (16...e5 17.Re1+–) 17.Nb3 (17.c4 Re8+–) 17...b6 (17...e5 18.Bg2+–) 18.Nd4 (18.c4!? Bb7+–) 18...Bd7+– 19.Nc2 (19.Bg2+–) 19...Kf7 (better 19...e5!?+–) 20.c4+– Rh8 21.cd5 (21.Ke1 Ke8+–) 21...cd5 (21...ed5 22.Ke1+–) 22.Nd4 (22.Ke1 Ke8+–) 22...Rac8 (22...e5 23.fe5 Ne5 24.Nb5 Bb5 25.Be5+–) 23.a4 e5 (23...Ke8 24.Ke1+–) 24.fe5+– Ne5 25.Nb5 Nf3 26.Nf3 Ng4 27.Bd4 (27.Nh4 Qh6 28.Qf3 Rc2 29.Qd5 Qe6+–) 27...f4 (27...Ke8 28.Nh4 Qh6 29.Na7+–) 28.Rh4 (better 28.ef4 Rhe8 29.Ng5 Kf8 30.Qd2+–) 28...Ne3?? (better 28...Rhe8 29.e4 a6+–) 29.Be3+– fe3 (29...Rhe8 30.Rf4 Kg8+–) 30.Ne5 (30.Ne5 Kf6 31.Ng6 (31.Nd7 Ke7 32.Qe3 Kd7 33.Qh3 Kd8+–) 31...Kg6 32.Nd6 Rcf8 33.Kg1+–) 1–0. Delboy Smith (1900) – Kal1 (1865), ChessWorld.net, 2014.

5.Nf3 a6 6.d3 Bd7 (6...a5 7.b5=) 7.Nbd2 (7.c4 dc4 8.dc4 c5=) 7...c5 (7...a5 8.Rb1=) 8.bc5 Bc5 9.Be2 0-0 10.0-0 Nc6 11.c4 (11.a4 Rc8=) 11...b5 (11...dc4 12.Nc4 b5 13.Nce5=) 12.Qc2 (better is 12.d4 Bd6 13.cb5 ab5 14.Bb5+=) 12...b4?? (better is 12...Qe7=) 13.cd5+– Nd5 14.Qc5 ba3 (14...Rc8 15.Nc4+–) 15.Qa3 (15.Ba3 Qf6+–) 15...Rb8 (15...Qe7 16.Qe7 Nde7 17.Ne5 Ne5 18.Be5+–) 16.Rfc1 Qb6 (16...Qe7 17.Qe7 Nce7 18.Nc4+–) 17.Nc4 Qb5 (17...Qd8 18.Qd6+–) 18.Qd6 Rfd8 (18...Rb7 19.Qg3 e5 20.Nfe5+–) 19.Qg3 g6 20.Nfe5 Ne5 (20...f4 21.ef4 Nde7+–) 21.Qe5 (21.Ne5?! Qb2 22.Bf3 Bb5+–) 21...Kf7 22.Qg7 Ke8 23.Nd6 1–0. orane3 – AwlNawl, internet, 2006.

5.Nf3 Nc6 6.d4 Bd6 7.Nbd2 (7.c4 0-0+=) 7...0-0= 8.c4 Ne7?? (better 8...f4 9.ef4 Bf4=) 9.c5+- Bc5 10.bc5 Ng6 (10...b6 11.Rb1+-) 11.Ne5 (11.h4 Ng4+-) 11...Qe8 (11...Ne5 12.de5 Nd7 13.Qc2+-) 12.Ndf3 Ne4 (12...Ne5 13.Ne5 (13.de5?! Ne4+-) 13...Nd7 14.Bb5+-) 13.Bd3 Ne5 (13...Bd7 14.0-0+-) 14.Ne5 (14.de5?! Nc5 15.Rc1 b6+-) 14...c6 (14...Nf6 15.Qc2+-) 15.0-0 b6 16.f3 (16.Qc2 Nf6+-) 16...Ng5 17.Rc1 bc5 (17...Nf7 18.Qa4 b5 19.Qb4+-) 18.Rc5 Bb7 19.Qa4 Rb8 20.Bc3 (20.Rb1 Nf7+-) 20...a6 (20...Nf7 21.Nf7 (21.Nc6?! Rc8+-) 21...Rf7 22.Ra5+-) 21.Bb4 (21.Be1 Nf7+-) 21...Rf6 (21...Nf7 22.Rc2 (22.Nc6?! Nd8+-) 22...Ne5 23.de5+-) 22.Nc6 Bc6 23.Qc6 Qc6 24.Rc6 Nf7 (24...a5 25.Be7+-) 25.Ra6 (25.Rfc1 h5+-) 25...g5 (25...Nd8 26.Bd6 Rc8 27.a4+-) 26.Rc1 h5 (26...g4 27.fg4 fg4 28.Be7+-) 27.Rc7 Rf8 (27...g4 28.f4 Nh6 29.Be7+-) 28.Re7 Rc8 (28...Nd8 29.Rd7 R6f7 30.Rf7 Rf7 31.Ra8+-) 29.Ree6 Re6 30.Re6 f4 (30...Kg7 31.Bf5 Rc1 32.Kf2+-) 31.e4 (31.Rg6 Kh7 32.Rc6 Kg7 33.Rc8 Nh8 34.Bf8 Kf6+-) 31...g4 (31...Rc1 32.Kf2 Rd1 33.Ke2 Rd3 34.Kd3+-) 32.fg4 hg4 33.ed5 Kh8 34.Kf2 (better 34.Be7 g3 35.hg3 fg3+-) 34...Ng5 35.Rh6 Kg7 36.Rg6 Kf7 37.Rg5 Rd8 38.d6 1-0. Bendega (2035) - adecahya (1830), lichess.org, 2021.

5.f4 a5 6.b5 (6.ba5 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Ra5 9.0-0 Qe7 10.Ne5) 6...Bc5 (6...a4 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.Qe1) 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Qe7 10.Bd4.

5.f4 c5 6.Nc3 (6.bc5 Bc5 7.Nf3 A) 7...0-0 8.Be2 (8.Nc3 Nc6 9.Bb5 a6 10.Bc6) 8...Nc6 9.Nc3 Ne4 10.0-0; B) 7...Nc6= 8.Be2 0-0 9.Nc3 Ne4 (9...a6 10.0-0) 10.0-0; 6.b5 Be7 7.Nf3 0-0 8.Be2 a6 9.Nc3 ab5 10.Nb5) 6...Nbd7 (6...cb4 7.Nb5 Nc6 8.ab4 (8.Bf6 gf6 9.Qh5 Kd7 10.ab4) 8...Bb4 9.Bf6 gf6 10.Qh5 Kd7 11.c4+=) 7.Nf3 (7.bc5 Bc5 8.Nf3 A) 8...a6 9.Be2 0-0 (9...b5 10.Ra2) 10.Na4; B) 8...0-0= 9.Be2 a6 (9...Ne4 10.0-0) 10.Na4= (10.0-0)) 7...Be7 (7...cb4!? 8.Nb5 (8.ab4 Bb4 9.Nb5 a6 10.Ng5) 8...a6 9.ab4 Nb6+= 10.Ng5) 8.Ng5 (8.bc5 Bc5 9.Ng5 (9.Be2 0-0 10.0-0) 9...Nb8 10.Nb5) 8...Qb6 (8...Nb8 9.Bb5 (9.bc5 0-0 10.Be2) 9...Nc6 10.bc5 Bc5 11.0-0=; 8...cb4 9.Ne6 bc3 10.Nd8) 9.a4 (9.Nb5 a6 (9...cb4? 10.Bd4 Qc6 11.Ne6+–) 10.Ne6 ab5 11.Ng7 Kd8 12.Nf5 Bf8+=; 9.Na4 Qc6 10.Nc5) 9...0-0 (worse is 9...Qb4 10.Ne6 Kf7 11.Nc7+/–; 9...cb4 10.a5= (10.Nb5)) 10.a5 Qc6 (worse is 10...Qb4 11.Qc1 d4 12.ed4 cd4 13.Ba3 Qa3 14.Ra3 Ba3 15.Qa3 dc3 16.Qc3+–) 11.Bb5 Qd6 12.bc5 Nc5 13.Be2 Bd7 14.0-0 Qc7 (14...d4 15.ed4 Qd4 16.Kh1=) 15.Nf3 Nce4 (15...Bc6 16.Ne5=) 16.Ne4 (16.Ne5 Rac8=) 16...de4 (16...fe4 17.Be5 Bd6 18.Bd6 Qd6 19.Ne5=) 17.Be5 Bd6 18.Bd6 Qd6 19.Nd4 (19.Ne5 Rac8=) 19...Rfb8 (19...Rac8 20.Qe1=) 20.Qc1 b5 21.ab6 (21.Qa3 b4 22.Qb3 Nd5+=) 21...Rb6 (21...a5 22.c4 Qb6 23.c5+=) 22.c4+= Qc5 23.Qa3 Qa3 24.Ra3 a5 25.c5 Rb4 26.Rc1 Nd5 27.Bc4 Nc7 28.c6+/– Bc8 29.d3 ed3 30.Bd3 Kf7 31.Rca1 a4 32.Bc2 Nd5 33.Ra4 Rba4 34.Ra4 Ra4 35.Ba4 Ne3 36.Kf2 Ng4 37.Ke2 Ke7 38.h3 Nf6 39.Bb3 Kd6 40.Kd2 Nh5= ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Griesche,Veit (2030), remoteschach.de, 2004.

5.f4 c6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Ng5 Ne4?? (better is 9...Nb6=) 10.Ne6+– Qe8 (10...Qb6 11.Nf8 Nf8 12.Be5+–) 11.Nf8 (better is 11.Nc7 Qd8 12.Na8+–) 11...Qf8 12.d3 Bf6 (12...Nef6 13.Nd2+–) 13.Qc1 (13.de4!? Bb2 14.Ra2 Bf6 15.ed5 Qe7+–) 13...Nd6 14.Nd2 b6 15.c4 dc4 16.Nc4 Bb7 17.Bf6 Nf6 18.Nd6 Qd6 19.Qc4 Kh8 20.Bf3 b5 21.Qc3 Nd5 22.Qd4 Rd8 23.Rad1 Qg6 24.e4 fe4 25.de4 1–0. wybitnytalent – gaillousse, kurnik, 2011.

5.f4 Be7 A) 6.Be2 0-0 (6...a5 7.b5 c6 8.Nc3 0-0 9.Nf3 Ne4 10.0-0) 7.Nf3 c5 8.bc5 Bc5 9.0-0 Nc6 10.Nc3; B) 6.Nf3 0-0 7.Be2 c5 8.bc5 Bc5 9.Nc3 (9.0-0 Nc6 10.Nc3) 9...Nc6 10.0-0.

5.h4 a5 6.ba5 Bd6 7.Nc3=+.

5.h4 h6 6.Nh3 Bd6 7.Nf4 Bf4 8.ef4 Nc6 (8...0-0 9.Qf3=) 9.Rh3 (9.Bb5 a5+=) 9...Ne7 (9...0-0 10.b5 Ne7 11.Be5=) 10.Rg3 (10.Bf6 gf6 11.Qh5 Kd7+=) 10...0-0= 11.Nc3 Nh5?? (better 11...a5=) 12.Qh5+– Qe8 (12...Rf7 13.Qh6 Qf8+–) 13.Nd5! Qh5 (13...ed5 14.Rg7 Mate attack; 13...Nd5 14.Rg7 Mate attack) 14.Rg7 Kh8 15.Re7 (15.Ne7 Qg5 16.Rf7 e5 17.Be5 Qg7 18.Ng6 Kh7 19.Rg7) 15...Kg8 16.Rg7 Kh8 17.Rc7 Kg8 18.Rg7 Kh8 19.Rb7 (19.Ne7 Qg5 20.Rf7 e5 21.Be5 Qg7 22.Ng6 Kh7 23.Rg7) 19...Kg8 20.Rg7 Kh8 21.Ra7 (21.Ne7 Qg5 22.Rf7 e5 23.Be5 Qg7 24.Ng6 Kh7 25.Rg7) 21...Kg8 22.Rg7 Kh8 23.Rg5 (23.Ne7 Qg5 24.Rf7 e5 25.Be5 Qg7 26.Ng6 Kh7 27.Rg7) 23...Kh7 24.Rh5 ed5 25.0-0-0 (better 25.a4 Re8 26.Be5 Kg6+–) 25...Be6 (25...Kg6 26.Be2+–) 26.Bd3 Kg6 27.g4 Rac8 28.Rg1 (better 28.gf5 Bf5 29.Rf5 Rf5 30.Rg1 Kf7 31.Bf5 Rc4+–) 28...Rc7 29.gf5 Kh5 30.Be2 Kh4 31.Rh1 1–0. FeegLood (2370) – xxqiooipxx, lichess.org, 2015.

5.c4 c6

6.Nc3 Bd6 7.f4 0-0 8.Nf3 Bd7 9.Qc2 (9.c5 Be7=) 9...Be8 (9...b6 10.Be2=) 10.Ng5 (10.Be2 dc4 11.Bc4 Bf7+=) 10...Bf7 (10...Bd7 11.c5 Be7 12.Be2+=) 11.c5 Be7 12.h3 (12.Be2 b6+=) 12...h6 (12...a5 13.Nf7 Rf7 14.g4=) 13.Nf3 (13.Nf7 Rf7 14.Be2 Ne4+=) 13...Nbd7 (13...Ne4 14.Rg1=) 14.Be2 Nh5 15.0-0-0 (better 15.g4 Ng3 16.Rg1 Ne2 17.Ne2 fg4 18.hg4 Bh4 19.Kd1+=) 15...Ng3-/+ 16.Rhg1 a5 17.Bd3 (17.d4 b6-/+) 17...ab4 18.ab4 Bf6 19.Ne2 Ne2 (19...Ra2 20.Nc3 Ra7 21.Ne2-/+) 20.Be2 b6 21.Bf6 gf6 (better 21...Nf6!? 22.d3 bc5 23.Qc5 Ra2-/+) 22.d4 bc5 23.dc5 Kh7 (23...Qb8 24.Qc3=) 24.g4 (24.Kd2 Kh8+=) 24...Bg6 (24...Qb8 25.Qb1= (25.gf5? Ra1 26.Kb2 Qb4 27.Qb3 Qb3 28.Kb3 Rb8 29.Kc3 Ra3 30.Kc2 Ra2 31.Kc1 Re2-+)) 25.Nh4 (better 25.Bd3 e5 26.Bf5+/- (worse 26.gf5 Bh5 27.Be2 Qb8=+)) 25...Qe8?? (better 25...Qb8 26.Qb1 Bf7+=) 26.Ng6+- Qg6 (26...Rg8 27.Nh4+-) 27.gf5 Ra1 (27...Qe8 28.fe6 f5+-) 28.Kb2 Qf5 (28...Qg1 29.Rg1 Rg1 30.fe6 Kg7 31.ed7 Rg2+-) 29.Bd3 Kh8 (29...Rd1 30.Bf5 ef5 31.Qf5 Kh8 32.Rd1+-) 30.Bf5 (30.Bf5 Ra7 31.Be6 Nc5 32.Qc5 Raa8 33.Qe7 Rf7 34.Qf7 Ra2 35.Ka2 d4 36.Rg8) 1-0. kaalmakreel (2105) - lytsbigjin (2005), ChessWorld.net, 2009.

6.Nc3 Bd6 7.f4 b6 8.Nf3 0-0 9.cd5 ed5 10.Bd3 a5 11.b5 c5 12.0-0 Kh8 (12...c4 13.Be2=) 13.a4 (13.Qc2 a4+/–) 13...Ra7 (13...Be6!?=) 14.Qb1 d4 15.ed4 cd4 16.Ne2 (worse is 16.Nd4 Bc5 17.Nce2 Rd7 18.Bf5 Rd4 19.Bd4 Bd4 20.Nd4 Qd4 21.Kh1 Bf5 22.Qf5 Nbd7+=; 16.Bf5? dc3 17.Bc3 Bf5 18.Qf5 Nd5–+) 16...Bc5 17.h3 (17.Bd4 Rc7+/–) 17...Re7 (17...Ne4 18.Kh2=) 18.Kh2 (worse is 18.Nfd4 Re2 19.Be2 Bd4 20.Kh2 Ne4 21.Bd4 Qd4–/+; 18.Bd4?! Ne4 19.Be4 Re4 20.Bc5 bc5+/–) 18...Rfe8 19.Ng3 (19.Ned4 Qd6 20.Bf5 Qf4 21.Kh1 Nh5 22.Bc8 Ng3 23.Kg1 Nf1+=) 19...g6 20.Bc4 Qd6 21.Ng5 Kg7 22.Qa2 Qc7 (22...Bb7 23.Nf7 Qc7 24.Ne5+=) 23.d3 (23.Rac1 Qd7=) 23...Re3 (23...Bd6!? 24.Bc1 h6+=) 24.Bc1= R3e7 25.Bd2 (25.Bb2 Bd6 26.Bc1 h6+=) 25...h6+= 26.Nf3 Bb7 27.Ne5 Ba8 28.Rae1 Bd6 29.Qb2 Bc5 30.Bc1 Nbd7 31.Qf2 Nd5 32.Bd5 Bd5 33.Bb2 Ne5 34.fe5 Rd8 35.Qf4 Bb3+= 36.Bc1 Rh8 37.Bb2 Qd7 38.Ne2 Rd8 39.Ra1 Qd5 40.Nc1 Re5 41.Nb3 Re2 42.Bc1?? Bd6 43.Nd4 Bf4 44.Rf4 Qg2# 0–1. Fabus,Marian (1810) – Kovacik,Emil (2170), SVK–ch, 2005.

6.c5 Nbd7 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.Ne5 (9.0-0 b6 10.Qc2 bc5=) 9...Ne5= 10.Be5 b6 11.d4 (11.Qa4 b5 12.Qc2 a5=) 11...bc5 (11...Nd7 12.Bg3=+) 12.bc5 Qa5 (12...Nd7 13.f4=) 13.Qd2+= Qd2 (13...Qd8!?+=) 14.Nd2+– a5 (14...Ng4 15.Nf3+–) 15.0-0 (15.Rb1 Ra7+–) 15...Ba6 (15...Ng4 16.Bg4 fg4 17.Rfb1+–) 16.Ba6+– Ra6 17.Rab1 Re8 (17...Ra7 18.Rb6 Rc8 19.Rfb1+–) 18.f3 (18.Rb7 Ng4 19.Nf3 h5+–) 18...Ra7 19.Rb2 g5 (19...Nd7 20.f4 g5+=) 20.h3 (20.Rb6 Rc8 21.Bb8 Ra8+–) 20...Kf7 (20...Nd7 21.Bd6=) 21.Rb6 (21.Bb8 Ra8 22.Bh2 Ra7+=) 21...Rc8 (21...Nd7 22.Rc6 Ne5 23.de5=) 22.Rfb1 (22.Bb8 Ra8 23.Bg3+=) 22...Bd8 (better 22...Nd7 23.Bb8 Nb8 24.Rb8 Rb8 25.Rb8 e5=) 23.Rb7+– Rb7 24.Rb7 Kg6 25.a4 (25.Ra7 h5+–) 25...Ne8 (25...Ra8 26.Bc7+–) 26.Nb3+– h5 27.Bg3 (27.Rb6 Nf6+–) 27...g4 28.Be1 (better 28.Ra7!?+–) 28...Ra8+= 29.f4 (29.hg4 fg4 30.e4 gf3 31.gf3 de4 32.fe4 Bc7+=) 29...Nf6 (29...gh3 30.gh3 Ng7+–) 30.Bh4+– Ne4 (better 30...Rc8+–) 31.Be1 (31.Bd8!? Rd8 32.Na5+–) 31...h4 Black prepares the advance g3 (31...Kh6 32.hg4 hg4 33.Nc1+–) 32.Kh2 (32.Nc1 Bf6+=) 32...g3= 33.Kg1 Kf6 (33...Ra6 34.Rb8 Bc7 35.Rc8+=) 34.Kf1 Ra6 35.Rd7 (35.Nc1 Kg6+–) 35...Ra8 36.Rd8?? (better 36.Nc1 Rc8 37.Rb7+–) 36...Rd8–/+ 37.Na5 Ra8 (37...Rc8–/+) 38.Bb4? (38.Nc6 Ra4 39.Ne5 Ra3=+) 38...Rc8 (38...Ra6 39.Ke2–+) 39.Ke2 (better 39.Be1–/+) 39...Ke7–+ 40.Kd3 Kd7 (40...Nf2 41.Kc2 Nh3 42.Be1–+) 41.Be1 Rb8 (41...Ra8!? 42.Kc2–+) 42.Kc2 Nf2 (better 42...Ra8–+) 43.Nb3=+ Kc7 44.a5 Kb7 (44...Nd3! 45.Bc3 Nb4 46.Kb2 Rb7=+) 45.Nd2= Ne4 46.Ne4 (46.Nf3 Rh8=) 46...fe4–/+ 47.Bc3 Ka6 48.Be1 Kb5 49.Kb3 Ka6 (49...Ra8 50.Bb4–/+) 50.Kc2 Kb5 (50...Ka7 51.Bc3–/+) 51.Kb3 Ka6 (51...Ra8 52.Bb4–/+) 52.Bb4 (52.Kc2 Ka7–/+) 52...Kb5 (52...Ka7 53.Kc3=+) 53.Bd2 (53.Be1!?=) 53...Rb7 54.Bb4 Rb8 (54...Ka6 55.Ka4–/+) 55.Bd2 Rb7 (55...e5 56.de5 Kc5 57.Kc2–/+) 56.Bb4 Rb8 (56...Ra7 57.Bc3–/+) 57.Bd2 Ka6 (57...Rf8 58.Kc2–/+) 58.Bb4 Kb5 (58...Rb5 59.Ka4–/+) 59.Bd2 Rb7 (59...Rh8 60.Bb4–/+) 60.Bb4 Rb8 (better 60...Ka6!?–/+) 61.Bd2= ½–½. petrobbo (2020) – Hirni888 (2105), ChessWorld.net, 2017.

6.Nf3 Bd6 7.Be5 0-0 8.c5 Be7 9.Nd4 Ng4 10.f4!? Ne5 11.fe5 b6 12.Qc2 a5 13.cb6 ab4? 14.b7! Bb7 15.Ne6 Qc8 16.Nf8 Qf8 17.Bd3 g6 18.Qb2 c5 19.Bc2 c4 20.ab4 Bh4 21.g3 d4 22.Rg1?! (22.0-0) 22...Ra1 23.Qa1 d3 24.Bd3 cd3 25.gh4 Qb4 26.Qa2 Kg7 27.Nc3 Qh4 28.Kd1 Qh2 29.Re1 Bf3 30.Kc1 Qe5 31.Qa7 Kh6 32.Rf1 Nc6 33.Qa4 Bg2 34.Qh4 Kg7 35.Rf2 Be4 36.Ne4?? Qa1# 0–1. Pietrzak,Wojciech – Fenda,Zdenek, Presov, 2000.

6.Nf3 Bd6 7.Ng5 h6 8.Nf3 0-0 9.Nc3 Nbd7 10.Nd4 Qe7 11.Be2 Ne4 12.Ne4 fe4 13.0-0 e5 14.Nb3 Qg5 15.cd5 cd5 16.Nc5? Nf6 17.g3 b6 18.Na6 Bh3 19.Re1 Ng4 20.f4 ef3! 21.Bf3 e4 22.Bg2?? Bg2 23.Kg2 Nh2! (23...Nh2 24.Be5 Be5 25.Kh1 Nf3 26.Qf3 ef3 27.Re2 fe2 28.Rg1 Rf1 29.d4 Qg3 30.Rf1 ef1Q#) 0–1. wybitnytalent – zbyti (1680), kurnik, 2011.

6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 Bd6 8.Rc1 0-0 9.cd5 ed5 10.Bd3 Ng4 11.h3 Nde5 12.Bb1 Nf3 13.gf3 Qg5?? (better is 13...Ne5–/+) 14.Kf1 (14.hg4 Qe7+–) 14...Rf7?? (better is 14...Nh2 15.Ke2 Qh5–+) 15.f4?? (better is 15.hg4 g6 16.gf5 Bf5 17.f4+–) 15...Qh4 16.Qf3 Nf6 17.Rg1 Be6 18.Ne2 Ne4 19.Ke1 a5 20.Qg2 Qh6 21.Nd4 Bd7 22.f3 ab4 23.ab4 Nf6 24.Bf5 g6 25.Bd7 Nd7 26.Ke2 Bb4 27.f5 Ra2 28.Rc2 c5 29.fg6 hg6 30.Ne6 Nf8 31.Nf8+– Rf8 32.Qg6 Qg6 33.Rg6 Kh7 34.Rg7 Kh6 35.Rb7 Ba3?? 36.Bg7 Kh5 37.Ra2 Re8 38.Ra3 d4 39.e4 Kh4 40.Bf6 Kh3 41.Kf2 Rh8 42.Bh8 Kh4 43.Rg7 c4 44.Ra1 c3 45.Rh1 1–0. Couradin,Bruno (1660) – Baron,Romuald (1670), Montigny le Bretonneux op 1st, 2002.

6.h3 Bd6 7.f4 0-0 8.Nf3 Nbd7 (8...Ne4 9.d3 Ng3 10.Rg1=+) 9.Be2 (9.c5 Be7=) 9...Re8 (9...dc4 10.Bc4 Nd5 11.0-0=) 10.0-0 (10.c5 Be7=) 10...e5 (10...dc4 11.Bc4 a5 12.b5=) 11.fe5 (11.c5 Bc7 12.fe5 Ne5+=) 11...Ne5= 12.Nc3 (12.c5 Nf3 13.Rf3 Bc7=) 12...dc4 (better 12...Nc4!? 13.Bc4 dc4-/+) 13.Ne5= Be5 14.Bc4 Kh8 15.Qb3 (better 15.Qc2!?=) 15...Qd2 (15...b5 16.Bf7 A) 16...Qd2 A1) worse 17.Be8 Qe3 18.Rf2 Bd4-/+ (18...Ne8?! 19.Qf7 Bd6 20.Ne2=); A2) 17.Rfe1 Qd8 18.Be8 Qe8 19.e4=; B) 16...Re7-+) 16.Na4? (better 16.Rf3 Qd6 17.Rd1-/+) 16...Qb2?? (16...b5 17.Be5 A) 17...bc4?! 18.Qc3 Qc3 19.Bc3-/+ (19.Nc3?? Re5 20.Kf2 Bb7-+); B) 17...ba4?! 18.Qc3 Qc3 19.Bc3=+; C) 17...Re5-+) 17.Nb2+- Bb2 (17...a5 18.ba5 Ra5 19.Rad1+-) 18.Qb2 1-0. dannysmet (2090) - bluewim (2110), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

6.Nh3 Bd6 7.Nc3 0-0 8.d4 Ne4 9.Bd3 Nd7 10.0-0 a6 (10...Qh4 11.Qc1=) 11.f3 (11.c5 Bc7+=) 11...Nc3= 12.Bc3 b5 (12...dc4 13.Bc4 Nb6 14.Bd3=) 13.cb5 (13.c5 Bc7+=) 13...ab5 14.a4 ba4 15.Ra4 Ra4 16.Qa4 Qb6 17.e4 (17.Qa5 Qb8 18.f4 Nf6=) 17...fe4=+ 18.fe4 Rf1 19.Kf1 de4 (19...Bh2 20.e5=+) 20.Be4= The isolani on c6 becomes a target 20...Ba6 (worse 20...Bh2 21.Qc6 Bc7 22.Ng5 Qc6 23.Bc6+/-) 21.Kg1 Bb5 (21...Qb5 22.Qb5 Bb5 23.Ng5=) 22.Qa5 (22.Qb3!? Nf8 23.Ng5+=) 22...h6 (22...Qb8 23.Qa2 Bh2 24.Kh1 Nf8=) 23.Qb6 (23.Qa2!? Nf8 24.Nf2=) 23...Nb6=+ 24.Nf2 Nd5 25.Bd5 ed5 26.h3 (26.Ng4 Kf7=+) 26...Kf7 27.Ng4 Bd3 (27...Bg3!?=+) 28.Ne5= Be5 29.de5 Ke6 30.Kf2 Kf5 (30...g5 31.g4=) 31.g3 h5 32.e6 (32.Ke3!? Bc4 33.g4 hg4 34.hg4 Kg4 35.e6 d4 36.Bd4 Be6 37.Bg7=) 32...Ke6=+ 33.Bg7 Kf5 34.Bf8 Ke4 (34...Be4 35.Bc5=) 35.Bc5 (35.Bd6 Kd4 36.g4 Bg6=) 35...d4 (35...Ba6 36.g4 hg4 37.hg4=+) 36.g4= hg4 37.hg4 Kd5 (37...Bc4 38.g5=) 38.g5 Bg6 39.Ke2 Kc4 40.Kd2 d3 41.Be7 Kd4 42.Bc5 Ke4 43.Be7 Kd5 44.Bc5 Ke5 45.Be7 Kf5 46.Bf6 Ke6 47.Bd8 Kd7 48.Bf6 Kc7 49.Be7 Kb6 50.Bc5 Kb5 51.Be7 Kc4 52.Bc5 Kb3 53.Be7 Ka2 54.Bc5 Ka3?? (54...Kb3 55.Bd6=) 55.Be7 (better 55.b5 Ka4 56.b6+-) 55...Kb3 56.Bc5 Kc4 57.Be7 Kd5 58.Bc5 Ke4 59.Be7 Kf4 60.Bf6 Kf5 (60...Be4 61.Bd8=) 61.Be7 (better 61.Kd3!? Ke6 62.Kc4+/-) 61...Ke6 62.Bf6 Kd5 63.Be7 ½-½. Findus (1990) - aqp666 (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.d4 c6

6.Nd2 Bd6 7.c4 0-0 8.c5 Bc7 9.Ngf3 b6 10.Be2 a5 11.0-0 Nbd7 12.Qc2 Bb7 13.Rfc1 Ne4 14.Bc3 (14.cb6 Bb6 15.b5 Rc8=) 14...Ndf6 (14...Nc3 15.Qc3 b5 16.g3=) 15.Rcb1 White prepares b5 (15.cb6!? Bb6 16.Ne4 Ne4 17.ba5 Ba5 18.Ba5 Qa5 19.Ne5+/-) 15...Nc3 16.Qc3 Ba6 (16...b5 17.Ne5=) 17.b5 (better 17.cb6!? Be2 18.bc7 Qc7 19.b5+/-) 17...cb5= 18.Bb5 bc5 19.Qc5 Bd6 20.Qc6 Bb5 21.Rb5 Rc8 22.Qb6 (22.Qa6 Ne4 23.Qa5 Qe8=) 22...Qd7 (better 22...a4=+) 23.Nb3?? (23.Ne5 Qe7=) 23...a4 (better 23...Rb8 24.Rc1 Rb6 25.Rb6 Ne4-+) 24.Nc5= Bc5 (24...Qe7 25.Qa6=) 25.Rc5 Rb8 26.Qa5 Ne4 (26...Qb7 27.Rc7 Qb5 28.Qb5 Rb5 29.Ra7+=) 27.Ne5 (27.Rc7 Qd8 28.Qa7 Qf6+=) 27...Qd8 (27...Qb7 28.Rc7 Qb1 29.Rc1=) 28.Qd8+= Rfd8 29.Ra5 (29.Rc6 Rd6 30.Rcc1 h6+=) 29...Ra8 30.Ra8 Ra8 31.f3 Nd6 32.Rb1 Rc8 33.Rb4 1-0. Bendega (2040) - SergRiv12 (2085), lichess.org, 2021.

6.Nf3 Bd6 7.Nbd2 0-0 8.Nb3 Nbd7 9.Bd3 Qe7 10.c4 Ne4 11.c5 Bc7 12.Qc2 Ndf6 13.Nfd2 (13.0-0 Nd7+=) 13...Nd2 (better 13...Ng4 14.Nf3 Ngf2-/+) 14.Nd2+= (worse 14.Kd2 Ng4 15.Ke1 Nh2=+ (worse 15...Bh2 16.Be2+=)) 14...Ne4 15.Be4 (better 15.Nf3!?+=) 15...fe4=+ 16.Ne4 (better 16.0-0!?=+) 16...de4-+ 17.Qe4 e5! 18.0-0-0? (18.de5 Bf5 Decoy) 18...Rf2 19.d5 Bf5 20.d6 (20.Qc4 cd5 21.Qd5 Kh8 22.Rd2 Rd2 23.Qd2-+) 20...Qf7 (better 20...Qe6 21.Rhf1 Rf1 22.Qe5 Qc4 23.Bc3 Rd1 24.Kd1 Qf1 25.Kd2 Qg2 26.Ke1 Rf8 27.Qg7 Qg7 28.Bg7 Kg7 29.dc7 Rc8-+) 21.Qh4 (21.dc7 Rf8 22.Qf5 Qf5 23.Rd2 Rd2 24.Kd2 Qf2 25.Kc1 Qe3 26.Kc2 Qe4 27.Kc3 Qg2 28.Rd1 Qf3 29.Rd3-+) 21...Rc2 22.Kb1 Bd8 (22...Qb3 23.Qh7 Kh7 24.dc7 Qb2) 23.e4 Bh4 (23...Qb3 24.Qd8 Rd8 25.ef5 Qb2) 24.Kc2-+ Be4 25.Kc1 Qb3 26.Rd2 (26.Rd3 Qd3 27.Be5 Qc2) 26...Bg5 27.Rhd1 (27.Rg1 Qc2) 27…Qc2 0-1. danishguy (2055) - sarcino (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bd6 7.Bd3 Qe7 (7...a5 8.c3=) 8.Nbd2 Nbd7 9.Nb3 0-0 10.c4 Ne4 11.c5 Bc7 12.Qc2 Rf6 13.Nbd2 Qf8 14.Ne4 (better 14.0-0+=) 14...fe4-/+ 15.Be4 de4 16.Qe4 Qe7 17.Qd3 Rf7 18.0-0-0 (18.0-0!?-/+) 18...Nf6 19.h3 Nd5 20.Rhf1 (20.h4 h6-+) 20...a5 21.Ne5? (21.ba5 e5 22.Qe4-+) 21...Be5 22.de5 ab4 23.e4 ba3 (better 23...Qc5 24.Qc2 Nc3 25.Rd8 Rf8 26.Rf8 Qf8 27.ab4 Qf4 28.Qd2 Na2 29.Kd1 Qe4-+) 24.ed5 (24.Ba3 Qg5 25.Kb2 Qg2 26.ed5-+) 24...ab2 25.Kb2 cd5 (25...Qc5 26.f4-+) 26.Qb5 (26.Qd4 b6! 27.cb6 Qa3 28.Kc2 Rf4-+) 26...Qd7 (better 26...Qg5 27.Qe2-+) 27.Qd7 Bd7 28.f3 Bb5 29.Rf2 (29.Ra1 Rc8 30.Rfc1 Rfc7-+) 29...Bc4 (29...Rc7 30.Rc2-+) 30.Ra1 Ra1 31.Ka1 Rc7 32.Rb2 Ba6 33.Rb6 (33.Rc2 Rc6-+) 33...Rc5 (33...Kf7 34.Rb4-+) 34.Re6 d4 35.f4 Rd5 36.Rd6 (36.Kb2 Kf7 37.Rb6 d3-+) 36...Rd6 37.ed6 Bb5 38.Kb2 Bc6 (38...Kf7 39.h4-+) 39.Kc2 (39.Kb3 Bd5 40.Kc2 Be4 41.Kb3 Kf7-+) 39...Kf7 40.Kd3 Ke6 (40...Bg2 41.h4-+) 41.Kd4 (41.d7 Bd7 42.Kd4 h5-+) 41...Kd6 (better 41...Bg2 42.d7 Kd7 43.h4-+) 42.g4 Ke6 43.f5 (43.Ke3 b5-+) 43...Kf6 44.h4 (44.Ke3 Bg2 45.Kf4 Bh3 46.g5 Kf7-+) 44...g6 (better 44...Bf3 45.g5 Kf5 46.Kd3-+) 45.fg6 hg6 46.Ke3 Bd7 47.Kf4 White prepares g5 47...b5 48.g5 Kg7 (better 48...Ke6!? 49.Ke4-+) 49.Ke5 Bf5 50.Kd4 Bd7 51.Ke5 Kf7 52.Kd5 Ke7 53.Ke5 Be8 54.Kd5 Kf7 55.Ke5 (55.Kd4 Ke6 56.Ke4-+) 55...Ke7 (better 55...Bc6 56.Kf4-+) 56.Kd5 b4 57.Ke5 (57.Kc4-+) 57...b3 58.Kd4 b2 59.Ke5 b1Q 60.Kf4 (60.Kd4 Qb2 61.Ke3 Qc3 62.Kf2 Qd2 63.Kf3 Bc6 64.Kg3 Qg2 65.Kf4 Qf3 66.Ke5 Qe3) 60...Qh1 (60...Qc1 61.Kf3 Qe1 62.h5 Bc6 63.Kg4 Qg1 64.Kh3 Bd7 65.Kh4 Qf2) 61.Kg4 Qh4! 62.Kh4. danishguy (2045) - sackedurqueen (2080), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bd6 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nbd2 a6 10.c4 Ne4 11.cd5 (11.c5 Bc7+=) 11...ed5= 12.Ne4 (12.Qc2!?=) 12...fe4-/+ (12...de4?! 13.Ne5 Nf6 14.Bc4 Nd5 15.Qc2=) 13.Ne5 Qe7 14.Bg4 (14.Ng4!?=+) 14...Ne5-+ 15.Bc8? (15.de5 Be5 16.Be5 Qe5-+) 15...Rac8 (better 15...Nc4 16.Bb7 Qb7-+) 16.de5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Rc1 Qg5 19.g3 (19.Qd4!?-+) 19...Rf3 20.Qd4 h5 21.h4 Rg3?? (better 21...Qf5 22.Qc5 Rc7-+) 22.fg3= Qg3 23.Kh1 Qh4 24.Kg2 Qg3?? (better 24...Qg4 25.Kh2 Qh4 26.Kg1 Qg3 27.Kh1 Qh4 28.Kg1 Qg3 29.Kh1 Qh4=) 25.Kg3+- (25.Kg3 h4 26.Kh4+-) 1-0. muhammadaudii (2035) - madswan (2035), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bd6 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nbd2 Ne4 10.c4 Ndf6 11.cd5 (11.c5!? Bc7 12.Ne5+=) 11...ed5= (worse 11...Nd5 12.Ne4 fe4 13.Ne5+=) 12.Ne4 fe4 13.Ne5 Qe7 14.Rc1 Be6 15.b5 Nd7 (better 15...cb5!? 16.Bb5 a6=+) 16.bc6+= Ne5 17.cb7 (17.de5 Bc5 18.cb7 Qb7+=) 17...Rab8 (better 17...Nf3! 18.Bf3 Rab8=) 18.de5+/- Be5?? (better 18...Qb7 19.Bg4 Bg4 20.Qg4 Be7+/-) 19.Be5+- Rb7 20.Bc3 (20.Ba6 Rb6 21.Rc7 Qc7 22.Bc7 Ra6+-) 20...Rd7 (20...Qa3 21.Bd4 Rfb8+-) 21.Bb4 Qg5 22.Bf8 Bh3 23.g3 (23.Bg4 Bg4 24.Rc8 Bd1 25.Be7 Kf7 26.Bg5 Be2+-) 23...Kf8 (23...Bf1 24.Bg4 Rd8 25.Bg7 (worse 25.Qf1 Qg4 26.Bc5 Qd7+-) 25...Qg7 26.Be6 (26.Qf1?! Qg4 27.Qa6 Rf8+-) 26...Kf8 27.Kf1+-) 24.Rc8 Kf7 (24...Rd8 25.Rd8 Qd8+-) 25.Rc1 Qf5?? (25...Kf8 26.Qa4 Rf7+-) 26.Re1+- h5 (26...Qe5 27.f3+-) 27.Bf1 (better 27.Bh5!? Ke7+-) 27...Bg4 28.Be2 Bf3?? (28...Bh3 29.Bh5 g6+-) 29.Bf3 ef3 (29...Qf3 30.Qc2+-) 30.Qd4 (better 30.Rb1 h4+-) 30...Qh3 (30...Kg6 31.Kh1+-) 31.Qf4 Kg8 (31...Kg6 32.Qf3 Qe6 33.Rc5+-) 32.Rc8 Kh7 33.Rh8! Kh8 34.Qf8 Kh7 35.Qf5?? (better 35.Qf3 Kg6 36.Rc1+/-) 35...Kg8 (35...Qf5 36.Rc1 Qh3 37.Rc8 Qg2) 36.Qh3+- d4 37.Qd7 d3 (37...Kh7 38.ed4 h4 39.Qf5 g6 40.Re7 Kh6 41.Qf6 hg3 42.Qh4) 38.Qd3 (38.Rc1 Kh7 39.Qf5 g6 40.Rc7 Kh6 41.Qf4 g5 42.Qd6) 38...h4 (38...Kf8 39.Qf5 Ke8 40.Qe6 Kf8 41.Rd1 g5 42.Rd7 g4 43.Qf7) 39.Qg6 h3 (39...a6 40.Rd1 Kf8 41.Rd7 hg3 42.Qf7) 40.Rc1 (40.Rc1 Kf8 41.Rc7 a6 42.Qf7) 1-0. muhammadaudii (2035) - madswan (2035), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.d4 Bd6

6.c4 0-0 7.b5 c6 8.Qc2 cb5 9.cb5 Bd7 10.a4 Be8 (10...a6 11.Nc3=+) 11.Nd2 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Ne4=) 11...a6=+ 12.ba6 (better 12.Ngf3=+) 12...Ra6?? (better 12...Na6 13.Bc3 Nb4=+) 13.Ba6+– ba6 14.0-0-0?? (better 14.Ba3+–) 14...Ne4 (14...Rf7 15.Rf1–/+) 15.Ne4=+ fe4 (worse 15...de4 16.Kd2+=) 16.f4 (16.Rf1 Nc6 17.Kd2 Na5–/+) 16...Bh5 (16...Qa5 17.Bc3 Bb4 18.Bb4 Qb4 19.Qb2 Qc4 20.Qc2 Qc2 21.Kc2 Ba4 22.Kd2 Bd1 23.Kd1–+) 17.Ne2=+ Qh4 (17...Qd7 18.Kd2 Bb4 19.Bc3 Be2 20.Bb4=+) 18.Rdg1 (18.Rdf1 Qg4 19.Rf2 Qh4=) 18...Qg4 (better 18...Qf2 19.g4 Be8=) 19.h3?? (better 19.Ng3=) 19...Qe2–+ 20.Qe2 Be2 21.Kd2 Bh5 (21...Bd3 22.Rc1–+) 22.g4 Be8 23.f5? (23.Ra1–+) 23...ef5 24.gf5 Ba4 (24...Rf5 25.Ra1–+) 25.h4 (25.Rg5 Be7 26.Rg2 Bd7–+) 25...Rf5 26.Rg3 (26.Rf1 Rf1 27.Rf1–+) 0–1. pat_cash87 – moth666, lichess.org, 2020.

6.c4 0-0 7.cd5 ed5 8.Nf3 c6 9.Be2 Ne4 10.0-0 Nd7 11.Nc3 Qe7 12.Ne4 (12.Qc2!?=) 12...fe4-/+ (12...Qe4?! 13.b5=) 13.Ne5 (13.Nd2 Qh4 14.g3 Qe7-/+) 13...Ne5 14.de5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Qd4 Qg5 17.b5? (better 17.f4 ef3! 18.Rf3-/+) 17...Bh3-+ 18.g3 Bf1 19.Rf1 Rf6 20.bc6 bc6 21.a4 Raf8 (21...Qg6!? 22.Kg2-+) 22.Qa7 Qe5 23.Qd7 (23.Qd4 Qe6 24.Qd2-+) 23...Qb2 24.Re1 (24.Qg4 Rf5 25.h3-+) 24...Rf2 25.Qe6 Kh8 26.Qd6 Qd2 27.Rf1 Qe2 (27...Rf1 28.Kg2 Qe2 29.Kh3 Qh5 30.Kg2 R8f2) 28.Rf2 (28.Qf8 Rf8 29.Rf8) 28...Qf2 29.Kh1 Qf1 0-1. muhammadaudii (2010) - raanana (2015), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.c4 c6 7.f3 Nh5 (7...dc4 8.Bc4 Nd5 9.Qd2=+) 8.g3 Nd7 9.Bg2 Qe7 10.c5 Bc7 11.Ne2 0-0 12.Nd2 e5 13.0-0 e4 14.f4 Nhf6 15.h3 h6 (15...b6 16.Rc1 Qe6 17.a4=+) 16.Kh2 Nh7 (16...b6 17.Rc1=) 17.Ng1 g5 18.Qh5 (18.a4 b6=) 18...Qg7 19.a4 Ndf6 20.Qe2 White prepares the advance b5 20...Bd7 21.b5 h5 (21...g4 22.bc6 Bc6 23.a5=+) 22.Ba3 (22.Ra3 cb5 23.ab5 h4-/+) 22...h4=+ 23.bc6? (better 23.gh4!? gf4 24.ef4=+) 23...hg3-+ 24.Kh1 bc6 25.Rab1 Rab8 26.Rb8 Bb8 27.Bb2 (27.Bc1!?-/+) 27...gf4 28.ef4 Qh6 29.Qe3 Nh5 (29...Qh4!? 30.Ne2 Ng4 31.Qg3 Qg3 32.Ng3-+) 30.Ne2-/+ N7f6 31.Ng3?? (better 31.Kg1-/+) 31...Bf4-+ 32.Rf4 Qf4 (32...Qf4 33.Qf4 Nf4-+; 32...Nf4?! 33.Ne2 N6h5 34.Bc1-+) 0-1. dannysmet (2095) - rebnat (2120), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 a5

6.b5 c5 7.c4 b6 8.Nc3 Bb7 9.Qb3 (9.d4 Nbd7+=) 9...Be7 10.cd5 ed5 11.d4 c4 12.Qc2 Ne4 13.Ne5 0-0 14.Be2 Nc3 15.Bc3 f4 (better 15...Nd7=) 16.0-0-0?? (better 16.e4 Nd7 17.Nc6 Bc6 18.bc6=) 16...fe3-+ 17.fe3 Bg5 (better 17...Ba3!? 18.Kd2 Nd7-+) 18.Bd2-/+ Nd7 19.Nf3 Bh6 20.Qc3 (better 20.Rhf1!?-/+) 20...Nf6-+ 21.h3 (21.Ne5 Ne4 22.Qc2 Qd6-+ (22...Nd2?! 23.Qd2 Qe8 24.Qc3-/+)) 21...Ne4 22.Qb2 (22.Qa1 Qe8-+) 22...c3! 23.Bc3 Nc3 (23...Be3?! 24.Kb1 Nf2 25.Rd3-+) 24.Qc3 (24.Rd3 Ne4 25.Rg1 Qc7 26.Kb1 Qg3-+) 24...Rc8 25.Kd2 (25.Rd3 Qd6 26.Kd2 Rc3 27.Rc3 Qg3-+) 25...Rc3 26.Kc3 Be3 0-1. dannysmet (2010) - arkadiusbass (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.b5 c5 7.c4 b6 8.d4 Be7 9.Be2 Ne4 10.Nbd2 0-0 11.0-0 Bb7 12.Rc1 Nc6?? (better 12...Nd7=) 13.cd5 (better 13.bc6!? Bc6 14.Ne5+-) 13...Na7 14.de6 Nd2 (14...Bd5 15.Bc4+-) 15.Qd2 (15.Nd2?! cd4 16.ed4 Bd5+-) 15...Rc8 16.dc5 Bf3 17.Qd8 Rcd8 (17...Rfd8 18.gf3 Bc5+-) 18.Bf3 (18.gf3?! Rd2 19.cb6 Re2+-) 18...Bc5 19.Rfd1 (better 19.Rc5 bc5 20.e7 Nb5 21.Rc1+-) 19...Nb5 20.a4 (20.Bd5!? Be7+-) 20...Nc7 21.Rc5?? (better 21.Rd8 Rd8 22.e7+-) 21...Rd1=+ 22.Bd1 bc5 23.Bb3?? (23.Bc3 Ne6 24.Ba5 Kf7=) 23...Re8 (better 23...Rb8 24.Bc4 Rb4-+) 24.Bc3 Ne6 25.g3 (25.Ba5 Kf8=) 25...Kf7=+ 26.Ba5 g6 (26...Rb8 27.Bc2=+) 27.Bc3 Ke7 28.Kf1 Kd6 29.Ke2 (29.h4 Nc7=+) 29...Nc7 (29...Nd4 30.Bd4 cd4 31.Bc4-/+) 30.Bc4 (30.f4 Ra8=+) 30...Nd5-/+ 31.Bd2 Nb4 (31...Ra8 32.Bb3-/+) 32.h4 h6 (32...Ra8 33.Bb3=+) 33.Bb5 (better 33.Bf7!? Ra8 34.Bg6 Ra4 35.Bf5=) 33...Re5 34.Bc3 Rd5?? (better 34...Re7=+) 35.Bg7 (35.Bc4 Nc6+/-) 35...g5 (35...Ke7 36.Bh6 Na2 37.Bg5 Kf8 38.Bf6+/-) 36.hg5 (better 36.Bh6!? gh4 37.gh4+-) 36...hg5+/- 37.Bf6 (37.Bc4 g4+/-) 37...g4+= 38.Bc3 (38.Bc4 Kc6 39.Bd5 Nd5+=) 38...Nc2 (38...Ke7 39.f3=+) 39.f3 (better 39.Bd3 Nb4 40.Bc4+/-) 39...gf3=+ 40.Kf3 Na3 41.Be8 (41.Be2 Nb1 42.Ba5 Ke5 43.Bc7 Kf6=+) 41...Nc4 (41...Ke7 42.Bg6 Rd3 43.Bg7-/+) 42.e4 (42.e4 Rd3 43.Kf4 Rc3 44.ef5-+). dannysmet (2030) - cozuel22 (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.b5 c6 7.c4 Bd7 8.a4 Bb4 9.Bc3 cb5 10.cb5 Ne4 (10...Bd6 11.Be5 Be5 12.Ne5+=) 11.Qb3 (11.Bg7!? Rg8 12.Bd4+/-) 11...Bc3 (11...Nc3 12.Nc3 0-0 13.Rc1=) 12.Nc3+= 0-0 13.Bd3 (13.Nd5 Bb5 14.Nf4 Bf1 15.Qe6 Kh8 16.Rf1 Nc6+/-) 13...b6 14.0-0 (14.Rc1 Be8=) 14...Be8= 15.Ne5?? (15.Rfc1 Bh5 16.Nd4 Nc5= (16...Nd2? 17.Qa2 Nf3 18.gf3 Qg5 19.Kf1+-)) 15...Nd7?? (better 15...Nd2 16.Qa3 Nf1 17.Rf1 Qc7-+) 16.Be4 Ne5 17.Bf3? (better 17.Bb1=+) 17...Nd3?? (better 17...Nf3 18.gf3 Qh4-+) 18.Be2 (better 18.Nd5!? Nc5 19.Qc4 ed5 20.Qd5 Qd5 21.Bd5 Bf7 22.Ba8 Ra8 23.d4=) 18...Nc5= 19.Qa3 (19.Qa2 d4 20.ed4 Qd4=) 19...Qg5 (19...d4!? 20.ed4 Qd4=+) 20.d4+= Ne4 (20...Nb7 21.f4 Qg6 22.Rac1+=) 21.Rac1 (21.Ne4 fe4 22.Qd6 Rf6+/-) 21...Bh5 (21...Nc3!? 22.Qc3 f4+/-) 22.Bh5 Qh5 23.f3?? (better 23.Ne4 fe4 24.Qd6+/-) 23...Nd2= 24.Qa2?? (better 24.Rfe1=) 24...Nf1-+ 25.Rf1 Rac8 26.Qb3 Qh6 27.e4?? (better 27.f4-+) 27...fe4 (better 27...Qe3 28.Kh1 Rc3-+) 28.fe4 (28.Ne2-+) 28…Qe3 (28...Qe3 29.Rf2 Qf2 30.Kh1 Qe1) 0-1. dannysmet (2075) - doja54 (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

6.b5 Bd6 7.d4 Nbd7 8.Nbd2 c5 9.bc6 bc6 10.Bd3 0-0 11.0-0 Rb8 12.Rb1 Ne4 13.Be4 (better 13.c4!?=) 13...fe4-/+ (13...de4?! 14.Ne5=) 14.Ne5 Be5 15.de5 Ba6 16.c4 Nb6 (worse 16...Bc4 17.Nc4 dc4 18.Qd6+=) 17.Qg4 Nc4 18.Qe6 Rf7 19.Nc4 Bc4 20.Bd4 (20.Rfc1 Ba2 21.Ra1 Rb2 22.Rc6-+) 20...Bf1-+ 21.Rb8?? (better 21.Rf1 Qd7 22.Qd7 Rd7 23.f4-+) 21...Qb8 22.Kf1 (22.h3 Qb1 23.Bc5 Ba6 24.Kh2 Qb8-+) 22...Qb1 23.Ke2 Qc2 (23...Qc2 24.Ke1 Qf2 25.Kd1 Qf1 26.Kd2 Kh8 27.Qf7 Qf7-+) 0-1. rthurc (2585) - pcmvr (2850), net-chess.com, 2022.

6.b5 Nbd7 7.c4 Be7 8.Be2 c5 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=) 9.d4 0-0 10.–0 cd4 11.Nd4 (11.Bd4 Ne4+=) 11...Nb6 Black prepares a4 12.cd5 ed5 (12...Nfd5 13.Nf3=) 13.Nc3 (13.Nd2 Bd6+=) 13...Bd6 (13...Nc4 14.Bc4 dc4 15.Qe2+=) 14.g3+= a4 15.Nf3 (15.Qc2 Ne4+=) 15...Qe7= 16.Qd4 Be6 17.Rfc1 (17.Qb6? Bc5 18.Qc5 Qc5–+) 17...Nfd7 18.Qd1 Nc5 (18...Kh8 19.Nd4=) 19.Nd4 Be5 20.Rab1 Rfd8 21.Bf1 (21.Rc2 Rac8=) 21...Bd4 (21...Nb3 A) worse is 22.Ne6 Qe6 23.Na4 Na4 (worse is 23...Nc1 24.Nb6 Bb2 25.Na8 Ba3 26.Nc7+–) 24.Qb3 Nb2+=; B) 22.Nb3 ab3 23.Ne2 (23.Qb3? d4 24.Qb4 Qb4 25.ab4 dc3 26.Bc3 Bc3 27.Rc3 Rd2–+) 23...Bb2 24.Rb2 Ra3 25.Nd4+=) 22.Qd4 Nc4 23.Nd5 Rd5 24.Qc4 Nb3 25.Qf4 Nc1 26.Rc1 Rc5 (26...Rd7 27.b6 Qf8 28.Rc7=) 27.Rc5= Qc5 28.Qg5 Qc7 29.b6 Qf7 30.Qh4 (30.Bb5 Ra5 31.Qd8 Qf8=) 30...h6 (30...Qd7 31.h3+=) 31.Qd4= Qe7 32.Qe5 Rc8 33.Bg2 Rc5 34.Qb8 Bc8 35.Qf4 Qd8 (35...Rc2 36.Bd5 Kh7 37.Qd4=) 36.Qa4+= Kh7 37.h4 (37.Qb4!? Qd1 38.Bf1+=) 37...Qb6+= 38.Qd4 Qc7 39.e4 (39.Qb4 Rc4 40.Qb3 Rc2=) 39...b6 ½–½. Cirulis,Ilmars (1890) – Pareschi,Remo (2050), FICGS, 2015.

5.Nf3 c5

6.bc5 Bc5 7.d4 Bb6 8.Be2 Nc6 9.0-0 0-0 10.c4 Bd7 11.cd5 Nd5 (11...ed5 12.Nc3=) 12.Nc3+= Be8 13.Nd5 Qd5 14.Rc1 Rc8 15.Bc4 Qe4?? (15...Qd6 16.Ng5 Nd8 17.Qb3+/–) 16.Bd3 (better is 16.Ng5 Qh4 17.Be6 Kh8 18.Nf3+– (worse is 18.Bc8 Qg5 19.Bb7 Bh5+–)) 16...Qd5+= 17.Qe2 Bg6 18.Bc4 Qd6 19.Ne5 Ne5 20.de5 Qe7 21.Rfd1 a6?? (21...Rc6 22.Bb5 Rc1 23.Bc1=) 22.Bc3?? (better is 22.Rd6 Rc4 23.Qc4+– (23.Rc4?! Bc7 24.Rd3 f4+–; 23.Rb6 Rc1 24.Bc1 Qc7+=)) 22...Qa3?? (better is 22...Bc5 23.Bb4 Bb4 24.ab4 b5=) 23.Be6+– Kh8 24.Bc8 (24.Bb2 Rc1 25.Ba3 (25.Rc1?! Qe7 26.Bd5 Rd8+=; 25.Bc1?! Qe7 26.Bd5 Rd8=) 25...Rd1 26.Qd1+–) 24...Rc8 25.Bb2 Qf8 26.Rc8 (26.Ba3 Qe8 27.Qb2 Rc1 28.Rc1 Bd8 29.Qb7 f4 30.ef4 Bf5+–) 26...Qc8 27.Rc1 Qe6 (27...Qd7 28.Qc4 h6 29.Qc8 Be8 30.Bd4 Bd4 31.ed4+–) 28.Qc4 (28.Qf3 Bf7 29.Qb7 Bg8+–) 28...Bf7 29.Qe6 (better is 29.Qc8 Bg8 30.Qb7+–) 29...Be6+/– 30.Bd4 Bd8 31.Rb1 b5 32.Rc1 Kg8? (better is 32...Bc4!?+/–) 33.Rc6+– Bd7?? (33...Kf7 34.Ra6 Be7 35.Ra7+–) 34.Ra6 (34.Rd6 Be8 35.Rd8 Kf7 36.e6 Ke7+–) 34...b4 (34...Kf7+–) 35.Ra8 b3 (35...Be6+–) 36.Rd8 Kf7 37.Rd7 (37.Rd7 Ke6 38.Rg7+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

6.bc5 Bc5 7.d4 Bd6=.

6.bc5 Bc5 7.Be5 Nc6 8.d4 Ne5 (8...Qa5 9.Qd2 Bb4 10.c3=) 9.Ne5 Bd6 10.Bb5 Bd7 (10...Ke7 11.0-0=) 11.Nd7 (11.Bd7 Nd7 12.Qh5 g6 13.Ng6 Nf6=) 11...Nd7= 12.c4 0-0 13.Nc3 Nf6 14.c5 Be7 15.f3 (15.Qa4 Qc7 16.Bd3 b6=) 15...a6 (15...b6 16.cb6 Qb6 17.a4–/+) 16.Bd3+= Rc8 (16...b6!? 17.cb6 Qb6+=) 17.0-0 (17.Qb3 Qa5+=) 17...b6 (17...Qc7 18.Qb3+=) 18.Ba6 Ra8 (18...Rb8 19.c6+/–) 19.Bb7+/– Ra7 (19...Ra5 20.c6 Ba3 21.Qb3+/–) 20.c6 Ra3 21.Ra3 Ba3 22.Nb5 Bd6 23.Qb3 e5 (23...Bb8!?+/–) 24.Rc1+– Qe7?? (better is 24...Rf7+–) 25.Nd6 Qd6 26.de5 (26.de5 Qe5 27.c7+– (27.Qb6?! Qd6+–); 26.Qb6?! ed4 27.Qd4 Rf7+–) 1–0. marre – quvzh, internet, 2010.

5.Nf3 c6

6.c4 Bd6 7.d4 0-0 8.Bd3 Ne4 9.Nc3 Nd7 10.0-0 a6 11.Qb3 b5 (11...Qf6 12.c5 Bc7 13.Ne2+=) 12.cb5 (better 12.cd5!? cd5 13.Nd5+/-) 12...ab5= 13.a4 ba4 14.Ra4 Ra4 (14...Rb8 15.Rfa1=) 15.Qa4 (15.Na4 Ndf6=) 15...Bb7 16.b5 c5 17.Ne1?? (better 17.Qc2=) 17...Nd2-+ 18.Ba3 (18.Qc2 Nf1 19.Bf1 cd4 20.ed4 e5-+) 18...Nf1 19.Bf1 Qb6 (19...Qc7!? 20.dc5 Nc5 21.Qh4-+) 20.Nd3 (20.Qd1 Qc7 21.Nf3 Ra8-+) 20…Ra8 (20...Ra8 21.Bc5 Nc5 22.dc5 Bc5-+) 0-1. Findus (1970) - anandaqp (2115), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.c4 Be7 7.Qb3 0-0 8.Be2 Bd7 (8...dc4 9.Bc4 Nd5 10.0-0=) 9.0-0+= Be8 10.d3 Bf7 11.Nbd2 Nbd7 12.Rfe1 h6 (12...Bd6 13.Nd4+=) 13.Rac1 Rc8 14.Nf1 (14.c5 b6+=) 14...Ng4 (14...c5 15.d4 cb4 16.ab4 dc4 17.Rc4=) 15.Red1 Bf6 16.h3 Bb2 17.Qb2 Ngf6 18.Rc2 Qe7 19.Ng3 g6 (19...Nh5 20.Nh5 Bh5 21.Qd4+=) 20.Bf1 (20.cd5 Nd5 21.d4 g5+=) 20...Kh7 (20...e5 21.Be2=) 21.Ne2 (21.cd5 ed5 22.Be2 Be6+=) 21...e5= 22.Rcd2 (22.c5!?=) 22...e4=+ 23.Ne1 (23.de4 fe4 24.Nfd4 dc4=+) 23...Ne5 (23...ed3 24.Nd3 Ne4 25.Rc2 dc4 26.Ne1-/+) 24.cd5=+ Nd3 (24...ed3 25.Nd3 Nc4-/+) 25.Nd3+= ed3 26.Rd3 cd5 27.Nf4 Rfd8 28.Be2?? (better 28.Rd4+=) 28...g5-/+ 29.Nd5 (29.Rd4 gf4 30.Rf4 Qe6-+) 29...Nd5 (29...Bd5!? 30.Rd4-+) 30.Bf3-/+ Nf6 31.Qb1 (31.Rd8!? Rd8 32.Rd8 Qd8 33.Bb7 Qd1 34.Kh2-/+) 31...Rd3-+ 32.Rd3 (32.Qd3 Bg6-+) 32...Bg6 33.Qd1 Re8 (33...f4!? 34.ef4 Bd3 35.Qd3 Kg7 36.fg5 Rc1 37.Kh2 Qe5 38.g3 hg5 39.Qd2-+) 34.Rd6 h5 Black intends g4 (34...Rf8 35.Qd4-/+) 35.Be2 (35.Bb7!? Qb7 36.Rf6-/+) 35...g4 (35...Qe5 36.Rd8-+) 36.g3 (36.Qd4 Rf8-+) 36...gh3 37.Kh2 (37.Qd4 Rf8 38.Bd3 Rf7-+) 37...Kh6 38.Kh3 Ng4 (better 38...Ne4 39.Rg6 Kg6 40.Bh5 Kh6-+) 39.Kg2 Qe4 (39...h4 40.Rd7 h3 41.Kg1-+) 40.Bf3-/+ Qe5 41.Qd2. ClayPigeons (2080) - kxkmull (2040), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.c4 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Bd7 9.Ne5 (9.c5 b6 10.d4 a5+=) 9...Be8 (9...dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3+=) 10.d3+= Nbd7 11.Nd2 Ne5 12.Be5 Nd7 (12...a5 13.c5+=) 13.Bc3 e5 (13...dc4 14.Nc4 Bf7 15.Qc2+=) 14.f4 e4 (14...ef4 15.Rf4 Bd6 16.Rf2+=) 15.de4 (15.cd5 ed3 16.Bd3 Nb6+=) 15...de4 16.Nb3 c5 (16...Bf6!? 17.Nd4 Qc7+=) 17.Qd5+/– Bf7 (17...Rf7 18.Qb7 cb4 19.ab4+/–) 18.Qf5 Qc7 (18...cb4!? 19.ab4 Bf6+/–) 19.Qe4+– Nf6 20.Qc2 (20.Bf6 Bf6 21.Bd3 g6 22.Nc5 Ba1 23.Ra1 b6+–) 20...Rae8 (20...cb4 21.ab4 Bg6 22.Bd3 Bd3 23.Qd3+–) 21.Be5 (21.Bd3 Kh8+–) 21...Qb6 22.b5 (22.bc5 Bc5 23.Nc5 Qc5+–) 22...Nd7 (22...Qe6 23.Rad1+–) 23.Qc3 (23.Bd3 Ne5 24.Bh7 Kh8 25.fe5 g6 26.Rf7 Rf7 27.Bg6 Ref8 28.Bf7 Rf7+–) 23...Bf6 (23...Ne5 24.Qe5 Bf6 25.Qc5 Qc5 26.Nc5 Re3–/+) 24.Bf6+– Nf6 25.Bf3 Re7 (25...Bg6 26.Rad1+–) 26.Rfe1 Rfe8 (26...Qc7 27.Qd3+–) 27.Kf2 (27.Rad1 Ne4 28.Be4 Re4+–) 27...a6 (27...Ne4 28.Be4 Re4 29.Nd2+–) 28.a4 (28.Qa5 Qa5 29.Na5 ab5 30.Nb7 Bc4+–) 28...Bh5 (28...Qc7 29.Kg1+–) 29.h3 (29.Qa5 Qa5 30.Na5 Bf3 31.Kf3 Ne4+–) 29...Bf7? (29...Bf3 30.a5 (30.Kf3 Ne4 31.Qd3 ab5+/–) 30...Ne4 31.Kg1–+) 30.Nd2 (30.Qa5 Qd6 31.Rad1 Qb8+–) 30...h5 (30...Rd8 31.Kg1+–) 31.g3 (31.Kg1 Qe6+–) 31...Qe6 (31...h4 32.gh4 Qe6 33.Bg2+–) 32.Bg2 (32.Kg2 h4+–) 32...Qf5 (32...Bg6 33.e4 Rd8 34.f5+–) 33.Re2 (33.e4 Qe6+–) 33...g5 (33...h4 34.Rd1+–) 34.Rae1 (34.e4 Ne4 35.Ne4 Re4 36.Re4 Re4 37.Be4 Qe4+–) 34...Re4 (better is 34...ab5 35.ab5 h4+–) 35.Ne4 Re4 (35...Ne4 36.Be4 Re4 37.Rd2 Bc4 38.Rd8 Kf7 39.Qh8+–) 36.Qc2 Bc4 37.Rd2 (37.ba6 Ba6 38.Rd2 g4 39.hg4 Ng4 40.Kg1 Re3 41.Bd5 Kg7 42.Re3 Ne3 43.Qc3 Qf6 44.Qe3 b6+–) 37...g4 (37...ab5 38.ab5 (38.Be4?! Ne4 39.Kg1 Qh3+–) 38...Bb5 39.Kg1+–) 38.h4 (better is 38.hg4!? hg4 39.ba6 Ba6 40.Be4 Ne4 41.Kg2 b5+–) 38...ab5 39.Rd8 (39.ab5 Kg7+–) 39...Kh7 (39...Kg7 40.Kg1 ba4 41.Be4 Qe4 42.Qa4 Qf3 43.Rd7 Nd7 44.Qd7 Bf7=) 40.ab5?? (better is 40.Kg1 ba4 41.Be4 Qe4 42.Qa4+–) 40...Rf4!–+ 41.ef4 Do you see the mate threat?. (41.gf4 Qc2) 41...Qc2 42.Kg1 Be2 (42...Qc3 43.Re7 Kg6 44.Kh2–+) 43.Rd6 (43.f5 Qb2–+) 43...Kg7 (43...Bf3 44.Bf3 gf3 45.Re7 Kh8 46.Rd8 Ng8 47.Rh7 Kh7 48.Rd7 Kh8 49.Rd2 Qd2 50.Kf1 Qe2 51.Kg1 Qg2) 44.Bb7?? (44.b6 Ne4 45.Be4 Qe4 46.Kh2–+) 0–1. Giralt Toro,Julio (1730) – Perez Ferris,Miguel (1995), It (open) (b), 2006.

6.d4 Rg8 7.Be2 g6 (7...a5 8.ba5 Qa5 9.Bc3=) 8.0-0 Bg7 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.c4+=) 9.Nc3 (9.c4 dc4 10.Bc4 Nd5+–) 9...Ng4 (9...Nbd7 10.b5+=) 10.Qd2 Nf6 11.Nd1 Nbd7 12.Re1 (12.c4 Ne4 13.Qc2 g5+–) 12...b6 (12...Ne4 13.Qd3+=) 13.c3 (13.c4 Ne4 14.Qc2 Qf6+–) 13...c5 14.Qc2 cb4 (14...Qe7 15.Qa4+=) 15.ab4 a5 16.ba5 ba5 17.c4 Nb6 (better 17...dc4!? 18.Bc4 Nb6+–) 18.c5+– Nbd7 19.Bb5 Ne4? (19...Qc7 20.Qa4+–) 20.Nc3 (20.c6 Qb6 21.cd7 Bd7+–) 20...Nc3 (20...Ba6!?+–) 21.Bc3 Ba6 22.Ne5?? (better 22.Bc6 Rc8 23.Ba5+–) 22...Bb5–+ 23.Rab1 (23.Qb3 Qb8 24.Nd7 Bd7 25.Qb8 Rb8 26.Ba5 Rc8–+) 23...Rb8 (23...Be5 24.Rb5 Bc7 25.Ra1–+) 24.Nd7 Qd7 25.Qa2 (better 25.Ba5 Qc6 26.Rb4–+) 25...a4 26.Rec1 Qc6 27.Rb4 e5 (better 27...Kf7!? 28.Bd2–+) 28.Rcb1 e4 (28...Ke7 29.Qb2 a3 30.Qa3–/+) 29.Qa3 (better 29.Qb2 a3 30.Qa3–/+) 29...Qd7?? (29...Rf8 30.Ra4 Rf7 31.Ra6 Qa6 32.Qa6 Ba6 33.Rb8 Kd7 34.Ba5–+) 30.Ra4 Ba4 A pinning theme. The mate threat is Rxb1 31.Rb8 A double attack 31...Kf7 32.c6?? (32.Rb6–+) 32...Qd6 (better 32...Rb8 33.Bb4 Qc6–+) 33.c7 (better 33.Qd6 Rb8 34.Qb8 Bc6 35.Qc7 Kg8 36.Qc6+–) 33...Rb8 (better 33...Qa3 34.Bb2 Qd3–+) 34.cb8Q Threatening mate: Qaxd6. (34.Qd6?? Rb1 35.Be1 Re1) 34...Qb8 35.h3 Bf6 (35...Qb5 36.Bb4–+) 36.Bb4?? (36.Qa4 Qb1 37.Kh2 Qb7=+) 36...Qb7 (36...Bc2 37.Qc3–+) 37.Bc5?? (37.Qa4 f4=+) 37...Be7 (better 37...Qb3–+) 38.Qa4= Bc5 39.Qb5?? (better 39.dc5 Qc7 40.Qb5=) 39...Qb5–+ 40.dc5 Qb1 41.Kh2 Qd3 (better 41...Qe1 42.c6 Qf2 43.c7–+) 42.Kg3 Qe2 (42...d4 43.Kf4 Qc2 44.Kg3 d3 45.f3 ef3 46.Kf3 Qe2 47.Kf4 d2 48.g4 Qf2 49.Ke5 d1Q 50.gf5 Qf5) 43.Kf4 Qf2 44.Ke5 Qg2 45.Kd5 Qh3 46.Kc6 Qe3 (46...Qe3 47.Kb6 Qb3 48.Ka6 e3 49.c6 e2 50.c7 e1Q 51.c8Q Qa1) 0–1. Markzela – xKONGEx, lichess.org, 2020.

6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.Nc3=.

6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.Ne5+=.

6.Be2 Bd6 7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7 9.c5 Bc7 10.Nc3 Ne4 11.Ne4 (11.Qc2 e5=) 11...fe4 12.Nd4 Nf6 13.Bg4?? (13.f4 Qe7=) 13...Qe7?? (better 13...Ng4 14.Qg4 e5–+) 14.Bh3 e5 15.Nb3? (better 15.Bc8!? Rac8 16.Nb3=+) 15...Bh3–+ 16.gh3 Rad8 (16...Nd7 17.d3 ed3 18.Qd3–+) 17.Kh1 Kh8 18.Rg1 (18.f3 ef3 19.Qf3 Rf7–+) 18...Qf7 19.Qe2 g6 (19...d4!? 20.Qd1–+) 20.Raf1–/+ Nh5 21.Na5 Bb8 22.Rg2 Rd7 23.Qg4 Re7 24.h4 (24.f3 ef3 25.Rgf2 Qe8=+) 24...Qf3 25.Qf3 Rf3 26.Rg5 Rh3 (26...Kg7 27.Kg2 h6 28.Rg4–+) 27.Rfg1 Rh4 28.R1g4 Rg4 29.Rg4 Rf7 (29...Nf6 30.Rg1–+) 30.Kg2 (30.Rg5 Ng7–/+) 30...Nf6 (30...Kg7 31.a4–+) 31.Rg5–/+ Nh5 (better 31...Re7!?–/+) 32.Be5 (32.Rg4 Kg7–+) 32...Be5=+ 33.Re5 White gets strong initiative 33...Kg7 (better 33...Nf6!?=+) 34.Re8+= Nf6 35.Rb8 Nh5? (better 35...Ng4+–) 36.Rb7+– Rb7 37.Nb7 Nf6 37...a6+–) 38.Nd6 (better 38.Na5!? a6+–) 38...Nd7 (38...a6 39.f3+–) 39.b5 Nc5? (39...Nc5 40.bc6 Na4+–; 39...cb5 40.c6 Nb6+–). Markzela (1680) – Lindenschach (1830), lichess.org, 2020.

6.Be2 Bd6 7.d3 Nbd7 8.Nbd2 0-0 9.c4 Qc7 10.c5 Be7 11.0-0 e5 12.e4 (12.Ng5 Nb8+=) 12...fe4= 13.de4 d4? (better 13...Ne4 14.Ne4 de4=) 14.Ng5+- Nb8 (14...Nc5 15.bc5 Bc5 16.Qc2+/-) 15.Qb3 Kh8 16.Nf7 Rf7 17.Qf7 b6 18.f4! ef4 19.Nc4 (19.Bd4 bc5 20.e5 Bd6 21.Qc7 Bc7 22.bc5 Nd5+-) 19...bc5 (19...d3 20.Bh5 bc5 21.e5+-) 20.e5 Nd5?? (20...Ng8+-) 21.Qe8 (21.Qe8 Bf8 22.Qf8) 1-0. PEREIRA – Adlai, internet, 2021.

6.Be2 Bd6 7.Be5 0-0 8.d4 Ne4 9.h3 (9.Bd6 Qd6 10.c4 dc4 11.Bc4 a5 12.ba5 Ra5+=) 9...Qc7 10.c4 Nd7 11.Bd6 Qd6 12.c5 Qc7 13.0-0 e5 14.Bd3 h6 15.Nh4 ed4 16.ed4 Ndf6 17.Ng6 (17.Re1 Nf2 18.Kf2 Ne4 19.Kg1 Qg3=) 17...Re8= 18.Ra2 Be6 (18...Kh7 19.Ne5=) 19.f4 (19.Re1 a5 20.ba5 Ra5+=) 19...Ng3 (19...a5 20.ba5 Ra7 21.Ne5+=) 20.Rf3 Nfe4 21.Be4?? (21.Ne5 Nh5+=) 21...Ne4?? (better 21...de4 22.Rg3 Ba2–+) 22.Re3= Bf7 23.Ne5 Re7 24.Nd2 Rd8 (24...Rae8 25.Qa4+=) 25.Rc2 (25.Qa4 a5+=) 25...a5 26.Ndf3 (26.ba5 Qa5 27.Rb2 Rde8+=) 26...ab4 27.ab4 White fights for the Initiative. 27...Ra8 28.Nh4 Ra4? (better 28...Qc8+=) 29.Nf5+– Re5 (29...Rb4 30.Ne7 Qe7+–) 30.fe5 Rb4 31.Ra2 b6 (31...Bg6 32.Nh4 Bf7 33.Rb3 Rb3 34.Qb3+–) 32.Qg4 Rb1 (32...Ng5 33.h4 Ne6 34.Rg3+–) 33.Kh2 Be8 (33...Ng5 34.h4 bc5 35.hg5+–) 34.Nh6 (better 34.cb6 Rb6 35.Ra8 Kh7 36.Re8 Nf6 37.Qg7 Qg7 38.Ng7 Ne8 39.Ne8 Rb7+–) 34...Kh7 35.Nf5 bc5 (35...Qf7 36.cb6 Rb6 37.Qh4 Qh5 38.Qh5 Bh5+–) 36.Re4 de4 (36...Rf1 37.Ra8 Qf7+–) 37.Qe4 (better 37.Ra8 Qf7 38.Re8+–) 37...Rb4 (37...Rb8 38.Ne7 g6 39.Qh4 Kg7+–) 38.Nd6 (38.Nd6 Bg6 39.Qh4 Kg8 40.Ra8 Rb8 41.Rb8 Qb8 42.Qg3+–; better 38.Qh4 Kg8 39.Ra8 Rb8+–) 1–0. petrobbo (1970) – phsspokthepak (2090), ChessWorld.net, 2009.

6.Be2 Nbd7 7.0-0 Be7 8.c4 0-0 9.Qb3 Ne4 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bf6 (11...f4 12.ef4 Rf4 13.Rae1+=) 12.cd5 (12.Bf6 Qf6 13.d4 f4+/-) 12...ed5+= 13.b5 Nc5 14.Qb4 Ne4 15.Bf6 Qf6 16.bc6 bc6 17.Rac1 (17.d4!?+=) 17...c5=+ 18.Qb3 Be6 (18...c4 19.Qb5 Be6 20.d3=+) 19.d3 (19.d4 Rab8 20.Qc2 Rfc8=) 19...d4 (19...Rab8 20.Qa4 Nc3 21.Qc2 Ne2 22.Qe2=) 20.Qc2= Nc3 21.ed4 Ne2 22.Qe2 cd4 23.Nd4 Bd5 24.Nf3 (24.Qb2 Rab8 25.Qc3 Qg6+=) 24...Rfe8 25.Qd1 Qb2 (25...Qd6 26.Rc3=) 26.Rc5 Bf3 (better 26...Rad8!?=) 27.Qf3+/- Qa3 28.Qf5 Qb4 29.g3 (29.Rc7 Qf8 30.Qd5 Kh8+/-) 29...a5+= 30.d4 (30.Qd5 Kh8+=) 30...a4 (30...Qd4 31.Ra5 Ra5 32.Qa5+=) 31.Qd5+= Kh8 32.Qc4 (32.Rd1 Rad8 33.Qc6 Re1 34.Re1 Qe1 35.Kg2 Qd1+/-) 32...Qd2 33.Qc3 Qc3 34.Rc3 Red8 35.Rd1 a3 36.Rcc1 a2 37.Ra1 Kg8 (37...Rdb8!?=) 38.Rd2+= Rd5 (38...Kf7 39.f4+=) 39.Raa2 Ra2 40.Ra2 Rd4 41.Ra7 Rd8 42.Kf1 Re8 43.Kg2 h6 44.Kf3 Kh7 45.Ra4 Re7 46.Re4 Ra7 47.Kg4 (47.h3 Kg6+/-) 47...Ra2+= 48.Rf4 Kg6 49.Kf3 Ra7 50.Ke4 Re7 51.Kd5 Re8 52.Kd6 Re2 53.Kd5 (53.h3 Kg5+=) 53...Kh7 (53...Re8!?=) 54.Kd4 Kg6 55.Kd3 Re7 (55...Rb2 56.h3+/-) 56.Re4+/- Rf7 57.Ke3 Kg5 58.h3 Kg6 59.Rg4 Kh7 60.Rf4 Re7 61.Kd3 Kg6 62.Re4 Rf7 63.Re2 (63.f4 Rb7+/-) 63...Kf5 64.Kd4 Kg6 (64...Rd7 65.Kc5+/-) 65.Kd5 Rf3 66.Ke4 Rf7 67.f4 Kh7 68.Re3 Kg6 69.Kd5 Ra7 70.Kd6 Kf6 71.Re6 Kf5 72.Re7 Ra6 73.Kd5 Kf6 74.Re3 Ra5 75.Kd6 (75.Kd4 Ra4 76.Kc5 Ra5 77.Kc4 Ra4 78.Kb5 Ra1+/-) 75...Ra6 (better 75...Ra7!? 76.Re8 Ra3 77.Re6 Kf7=) 76.Kd7 Ra7 77.Kc6 Ra6 78.Kb5 Rd6 ½-½. De Pool,T - Khanom,Afrooza, Novi Sad ol (Women), 1990.

6.Bf6 Qf6 7.d4 Bd6 8.Nc3 (8.c4 0-0=) 8...0-0 9.Bd3 Bd7 (9...Nd7 10.0-0+=) 10.Qd2 (10.Na4 a5 11.Nb6 Ra7=) 10...Be8+= 11.Be2 Nd7 12.0-0 Bh5 13.g3 (13.b5 Nb6+=) 13...Bg4 (13...Nb6 14.Qd1–/+) 14.Rab1 White prepares the advance b5 (14.Kg2 Qh6 15.Rfb1 f4 16.ef4 Bf4–/+) 14...g5 (14...e5 15.de5 Ne5 16.Nd4–/+) 15.Rfe1+= Qh6 (15...Nb6 16.e4 fe4 17.Qg5 Qg5 18.Ng5 Be2 19.Ne2–/+) 16.a4 White plans b5 (16.Na4 Qh5 17.Qd1 b6+=) 16...Qh5 17.Qd1 Rf6 18.b5 (18.Nd2 Rh6 19.Nf1 Be2 20.Qe2 Qe2 21.Ne2 g4+=) 18...Rh6 (18...c5 19.a5–/+) 19.bc6 (19.h4!? gh4 20.Nh4+=) 19...Bf3–/+ 20.Bf3 Qh2 21.Kf1 bc6 22.Rb7 (22.Qe2 e5–/+) 22...Nb6 (22...Nf6 23.Bg2–/+) 23.Qd3 (23.Bg2 Nc4–/+) 23...Nc4 24.Bg2 Qh5 (24...a6 25.Reb1–/+) 25.Reb1 f4 26.gf4 (26.ef4 gf4 27.gf4 Bf4–/+) 26...gf4 27.ef4 Bf4 28.Rd1? (better is 28.Ne2 Nd2 29.Ke1 Nb1 30.Nf4–+) 28...Rf8 29.Bf3 Qg5 (better is 29...Qh2!? 30.Ke2 Be3 31.Rf1 Rf3 32.Nd1–+) 30.Ke2 Rh2 (30...Be3! 31.Ne4 de4 32.Qe4 Bf2 33.Ra7–+) 31.Rh1 (31.Ra7 Rf2! 32.Kf2 Qg3 33.Kf1 Ne3 34.Qe3 Be3 35.Rg7 Kg7 36.Ke2 Qf3 37.Ke1 Qf2) 31...Rh1 32.Bh1 Qh6 (32...Qh4 33.Be4 Be3 34.Bh7 Kh8 35.Qe3 Ne3 36.fe3 Qf2 37.Kd3 Qf1 38.Ne2–+) 33.Bf3 Bc1 (better is 33...Be3 34.Nd1 Qh3 35.Qh7 Qh7 36.Rh7 Kh7 37.Ne3 Nb2–+) 34.Nd5?? (34.Na2 Be3! 35.Ra7–+ (35.fe3?? Qh2 36.Kd1 Rf3 37.Qh7 Qh7 38.Rh7 Kh7–+)) 34...cd5 (34...ed5 35.Re7–+) 35.Ra7 (35.Rc7 Nb2 36.Qc3 Na4–+) 35...Nb2 (better is 35...Qh2 36.Re7 Nd2 37.Qa6 Nf3 38.Qe6 Kh8 39.Qd5–+) 36.Qc3 Nc4 37.Rb7?? (37.Qd3 Qh2 38.Re7–+) 37...Nd2 (better is 37...Qf4 38.Qd3 Rf5–+) 38.Bg2 Qf4 (38...Kh8 39.Qh3 Qh3 40.Bh3–+) 39.Qg3 (39.Qh3!? Rf7 40.Rf7 Kf7 41.Qh7 Kf6 42.Qh8 Ke7 43.Qg7 Kd6 44.Qe5 Qe5 45.de5 Ke5 46.Kd1+=) 39...Qg3–+ 40.fg3 Nc4 41.Bh3 (41.Re7 Be3 42.Bf3 Bd4 43.Re6 Rf5–+) 41...Re8 42.c3 e5 (better is 42...Bb2–+) 43.Bd7+= Re7 (43...Rd8 44.Be6 Kf8 45.de5 Ne5 46.Rb5+=) 44.Bc6 Rb7 (44...Kf8 45.Re7 Ke7 46.Bd5=) 45.Bb7= Kf8 46.Bd5 Nb6 47.Bb3 ed4 48.a5 Nc8 49.cd4 Ke7 50.a6 Kd6 51.Kd3 (51.Bc4 Kc6=) 51...Kc6+= 52.Bg8? (52.d5 Kb6 53.Kc2–/+) 52...h6–+ 53.Be6 (53.Ke2 Nd6–+) 53...Nd6 54.Kc2 (54.Bg4 Kb6–+) 54...Be3 55.Kd3 Bf2 56.g4 Kb6 57.Bc4 Nc4 (57...Bg3 58.Bd5–+) 58.Kc4 Ka6 59.Kd5 (59.d5 Kb7–+) 59...Kb7–+ 60.Ke4 Bh4 61.Ke5 Kc7 62.Ke6 Kd8 63.Kd6 Ke8 64.Ke6 Kf8 (better is 64...Bg5–+) 65.Kd7? (better is 65.d5–+) 65...Kf7 66.d5 Kf6 67.Kd6 Kg5 68.Ke6 (68.Kc5 Bg3 69.Kd4 Kg4 70.Ke3–+) 68...Kg4 69.d6 h5 70.Kd5 Kf3 71.Ke6 Bd8 0–1. mtra – dreitausend, internet, 2002.

6.Be2 Be7

7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7 9.d4 Ne4 10.Nc3 Ndf6 11.Ne4 fe4 12.Ne5 Nd7 13.Nd7 Bd7 14.cd5 (14.c5!?=) 14...ed5=+ 15.Qb3 Bd6 16.f4 ef3 17.Rf3 Qh4 18.g3 Qe4 19.Raf1 Bh3 20.R1f2 Rf3 21.Bf3 Qb1 22.Qd1 Qg6 23.b5 Rf8 24.bc6 bc6 25.Bg2 Rf2 26.Kf2 Bg2 27.Kg2 Qe4 28.Qf3 Qc2 29.Qf2 Qe4 30.Qf3 Qc2 31.Qf2 Qf2 (better 31...Qd3!?-/+) 32.Kf2= Kf7 33.Kf3 Ke6 34.e4 de4 35.Ke4 Bf8 36.a4 g6 37.Ba3?? (better 37.Bc1=) 37…Ba3-+ 0-1. muhammadaudii (2140) - Malek2005 (2070), lichess.org, 2020.

7.d3 0-0 8.0-0 Bd7 9.Nbd2 Be8 (9...a5 10.ba5 Qa5 11.Ne5=) 10.c4+= Bh5 11.cd5 ed5 12.Rc1 Nbd7 (12...Bd6+=) 13.Ne5 (better is 13.Nd4!? Be2 14.Qe2+/–) 13...Ne5 14.Be5 Nd7 15.Bg7?? (better is 15.Bc3 Be2 16.Qe2=) 15...Be2–+ 16.Qe2 Kg7 17.Nf3 Nf6 (17...Bd6 18.Rc3–+) 18.d4 (18.Nd4!? Qd7 19.Qf3–+) 18...Ne4 19.h3 (19.Ne5 a5–+) 19...Bf6 (19...a5 20.Ne5–+) 20.Qc2 (20.b5 Rc8–+) 20...Qe7 21.Qe2 Kh8 22.Qc2 (22.b5 Rac8–+) 22...Rg8 23.Kh1 Rg7 24.Rg1 Rag8 25.Rcf1 Nd6 (25...Qe6 26.Kh2–+) 26.g3 (26.Qa4 f4! 27.ef4 Qe4 28.Qa7 Nb5–+) 26...Ne4 27.Kh2 Ng5 (27...Qf7 28.Nd2–+) 28.Ng5 (28.Qf5 Rf8 29.Ng5 Bg5–+) 28...Bg5 (28...Rg5 29.Qc5–+) 29.Qf5 Rf7 30.Qc2 Qe4 31.Qe4 de4 32.h4 Be7 33.Kh3 Bd6 34.Rg2 Rf3 35.Rc1 a6 36.Rc2 Rgf8 37.Kh2 h5 38.Kg1 Rg8 39.Kh2 Rg4 40.Kh3 Kg7 41.Kh2 (41.Rd2 Kf6–+) 41...Kf6 (better is 41...Rh4! 42.Kg1 Rh3 43.Rd2–+) 42.Kh3 Ke6 43.Rd2 Kd5 44.Rc2 a5! 45.ba5 Ba3 46.Rc3 (46.Rg1!? Rg8–+) 46...Bb4 47.Rb3 (47.Rc2 Rf5–+) 47...Ba5 (better is 47...Kc4!? 48.Rb2 Rg7–+ (worse is 48...Ba5 49.Rb7 Be1 50.Rb2–+)) 48.Rb7 Be1 49.Rh7 Bf2?? (better is 49...Rg6 50.Rh5 Kd6–+) 50.Rh5+– Kc4 51.Kg4 Re3 (51...Be3 52.Rf5 Rf5 53.Kf5 Kd4 54.Ra2+–) 52.Re5 (better is 52.Rf2 Kd4 53.Kf4+–) 52...Be1 (52...Kd4 53.Re7 (53.Rf2?! Ke5 54.h5 c5+=) 53...Rf3 54.h5+–) 53.Kf4 (better is 53.h5 Bc3 54.Rc5 Kd4 55.Rc6+–) 53...Rd3?? (better is 53...Kd4 54.Re7 Rf3 55.Kg4 Ke3+–) 54.Re4 (54.Rc2 Kb3 55.Rc6 Rd4 56.Rb5 Ka4+–) 54...Rd4 (54...Bc3 55.h5+–) 55.Rd4 Kd4 56.Re2 Bc3 (56...Ba5 57.h5 Bc3 58.h6+–) 57.Rc2 c5 (57...Ba5+–) 58.h5 (58.Rc3 Kc3 59.Ke3 Kb3+–) 58...c4 (58...Ba1 59.Rc1 Bb2 60.Rb1+–) 59.Rc3! Kc3 60.h6 Kd3 61.h7 c3 62.h8Q c2 63.Qh1 (63.Qa1 Kd2 64.Qd4 Ke2 65.Qe3 Kd1 66.Qd3 Kc1+–) 63...Kc3 (63...Kd2+–) 64.Qc1 Kb3 65.g4 Kb4 66.g5 Kb5 67.g6 Kb6 68.g7 Ka7 69.g8Q Ka6 70.Qb8 Ka5 71.Qa1 1–0. Fournier,Frederic – Draba, Partie evaluee, 1m + 2s, 2008.

7.d3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.c4 Re8 10.Nbd2 Bd6 11.c5 Bc7 12.e4 (12.d4!?+=) 12...fe4= 13.de4 Ne4 14.Bd3 (14.Ne4!? de4 15.Nd2=) 14...Nd2–/+ 15.Qd2 Nf6 (better is 15...e5!? 16.Qc3 Qf6–/+) 16.Rae1 Qe7 17.Qc2 Qf7 18.Bf6 (18.Ne5 Qh5+=) 18...Qf6 (better is 18...gf6!? 19.Nd4 e5–/+) 19.Bh7+= Kf8 20.Bg6 Re7 21.Bh5 Bd7 (21...e5 22.Nd2+=) 22.Qh7 Qh6 (22...g5 23.Qd3=) 23.Qh6 gh6 24.Re2 (better is 24.Ne5!? Be8 25.Be8 Ree8 26.f4=) 24...e5+= 25.Rfe1 e4 26.Nd4 (26.Nh4 Rg7 27.f3 ef3 28.Nf3 a5=) 26...Be5 27.Nc2 Kg7 28.f3 Bf5 29.fe4 Be4 30.Bf3 Bf3 31.gf3 Rae8 32.f4 Bf6 33.Re7 Re7 34.Re7 Be7 35.Nd4 Bf6 36.Ne6? (better is 36.Nf5!? Kg6 37.Nd6+=) 36...Kf7 37.Nc7 (37.f5 Bb2 38.a4 Kf6–+) 37...Bd8 (better is 37...Bb2 38.a4 Ba3–+) 38.Na6?? (better is 38.Na8–/+) 38...ba6–+ 39.Kf2 Bf6 40.Kf3 Bb2 41.a4 Ba3 42.b5 ab5 43.ab5 Bc5 (better is 43...cb5 44.c6 Ke7 45.c7–+) 44.bc6 Bd6 45.Ke3 Ke6 46.Kd4 (46.h3 a5 47.Kd4 Bf4–+) 46...Bf4 47.h4 a5 48.h5 (48.Kc5 Bd6 49.Kb5 d4–+) 48...Kd6 49.c7 Kc7 (better is 49...Be5 50.Ke3 Kc7–+) 50.Kd5 a4 (50...Kd8!? 51.Kc4–+) 51.Kc4 a3 52.Kb3 Bd6 53.Ka2 Kd7 54.Kb3 Ke6 55.Ka2 Kf5 56.Kb3 White threatens to counter with Kg5 56...Kg5 57.Ka2 Kh5 58.Kb3 Kg4 59.Ka2 h5 60.Kb3 h4 61.Ka2 h3 62.Kb3 h2 63.Kc4 h1Q 64.Kb5 Qc1 65.Kb6 Qc5 66.Kb7 a2 67.Ka6 a1Q 68.Kb7 Qaa7 0–1. Fournier,Frederic (1980) – Bossner (2230), Echecs21, 2003.

7.d3 0-0 8.0-0 Ng4 9.Nbd2 Bf6 10.d4 Be7 11.c4 Nd7 12.h3 Ngf6 13.Ng5 Nb6 14.c5 Nc4 (14...h6!? 15.Ngf3 Nbd7+=) 15.Nc4+- dc4 16.Bc4 Nd5 17.Nf3 Bg5 18.Ne5 Be3?? (better 18...Bd7+-) 19.Bd5 Bf2 20.Rf2 Qd5 21.Rc1 b5 (21...Bd7 22.Qd2+-) 22.cb6! ab6 23.Rc6 Bb7 (23...Rb8 24.Qf3+-) 24.Rc7 Rfd8 (24...Rab8 25.Rd7 Qe4+-) 25.Qh5 Rf8 26.Nf7 Rac8 27.Ng5 h6 (27...Qg2 28.Rg2 h6 29.Qg6 Rf7 30.Qf7 Kh8 31.Qg7) 28.Qg6 Rf6 (28...Qg2 29.Rg2 Rf7 30.Qf7 Kh8 31.Qg7) 29.Qg7 1-0. Ybb – Carry, internet, 2019.

7.d3 0-0 8.g3 a5=+ 9.c3 (9.Qd2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qb6=+) 9...Bd7 (9...Bd6 10.0-0=+) 10.Nbd2 Be8 (10...Qc7 11.Nb3=+) 11.Ng5 (11.0-0 Bh5=) 11...Qc8 (11...Bf7 12.Nf7 Rf7 13.0-0=) 12.ba5 (12.0-0 e5=) 12...c5 (12...Ra5 13.0-0=+) 13.c4= Ra5 ½-½. Roibal,Felisardo - Magaldi,Nelson (2235), URU-ch prel Roja, 2001.

7.d3 a5 8.c3=.

5.Nf3 Bd6

6.c4 0-0 7.c5 Be7 8.d4 c6 9.Nbd2 b6 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Bh4 (11...Nd7 12.h3=) 12.Ne5 (12.Nh4!? Qh4 13.Nf3+/-) 12...Bb7+= 13.g3 Bg5 (13...Bf6 14.f3 Ng5 15.f4+=) 14.Kg2 (14.cb6 ab6 15.Rc1 Bf6+=) 14...Nd7 15.Ndf3 Bf6 (15...Ne5 16.Ne5 bc5 17.dc5=) 16.Nd7 Qd7 17.Ne5 Be5 (17...Qc7 18.f3 Ng5 19.Rc1+=) 18.de5+/- bc5 19.Be4?? (19.f3 c4 20.Bc4+/- (20.fe4?! cd3 21.ef5 d4 22.Qd3 c5 23.e4 ef5 24.Qc4 Qf7 25.Qf7 Kf7=)) 19...fe4-/+ 20.bc5 Ba6 21.Re1 Rf3 22.Bd4 Raf8 23.Ra2 Bc4 24.Rb2 Qf7 25.Qd2 h5 26.Rc1 (26.h4 Qg6-/+) 26...Bd3 (26...h4 27.Kg1-+) 27.Rc3 (27.h4 Qe8-/+) 27...Qg6 28.Rd3?? (better 28.Kg1-+) 28...ed3 29.Qe1 h4 30.Rd2 (30.Kg1-+) 30...Qe4 31.Kg1 h3 (31...g5!? 32.Qb1-+) 32.Qf1 Qg4 (better 32...Rb8 33.Bb2 Qf5 34.Bd4-+) 33.Qd3 R3f5 (33...Rb8!? 34.Qf1-+) 34.Qf1 g5 (better 34...Rb8 35.f4 Rff8-+) 35.Qe2? (better 35.Rb2!?-/+) 35...Qe4 (35...Rf2 36.Qf2 (36.Qg4?? Rf1) 36...Rf2 37.Kf2-+) 36.Qf1 (36.f4 Rb8 37.Rd1 gf4 38.Qg4 Kf7 39.Qh3 f3-+) 36...g4 37.Rb2 Qe3?? (better 37...Kg7 38.Rb7 R5f7-+) 38.Be3+- Rf3 39.Qe2 (39.Qd3 R3f5 40.Qd4 Kf7 41.Rb7 Ke8 42.Qa4 Rf3 43.Qc6 Kd8 44.Qd7) 39...R8f5 40.Bd4 (40.Rb4 Rf7 41.Rg4 Kh8 42.Qa6 Rc7 43.Qf1 Rg7 44.Qh3 Kg8 45.Rg7 Kg7 46.Qg4 Kf7 47.Qf3 Ke8 48.Bg5 Kd7 49.Qf7 Kc8 50.Qe6 Kb8 51.Qe8 Kb7 52.Qd7 Kb8 53.e6 a6 54.e7 d4 55.e8Q) 40...Ra3 41.Qg4 Kf7 (41...Kh8 42.Rb8 Kh7 43.Rb7 Kh6 44.Qh3 Kg6 45.Qh7 Kg5 46.Rg7) 42.Qh3 (42.Rb7 Ke8 43.Qg8 Rf8 44.Qe6 Kd8 45.Qd7) 42...Ra1 (42...Rg3 43.fg3 Kg7 44.Qg4 Kf7 45.Rb7 Ke8 46.Qg8 Rf8 47.Qe6 Kd8 48.Qd7) 43.Kg2 Rd1 (43...Rg1 44.Kg1 Kg7 45.Qg4 Kf8 46.Rb8 Ke7 47.Qh4 Rf6 48.Qf6 Kd7 49.Qf7) 44.Qh4 (44.Qh4 Rg1 45.Kg1 Kg7 46.Rb7 Rf7 47.Qf6 Kg8 48.Qf7 Kh8 49.Qh7; 44.Qh7 Ke8 45.Rb8) 1-0. Bendega (2060) - Ludi_konj_78 (1840), lichess.org, 2021.

6.c4 0-0 7.d4 c6 8.Qb3 Nbd7 9.Nc3 Ne4 10.Be2 Ndf6 11.0-0 Bd7 12.Rac1 Ng4 13.h3 Nh6 14.a4 White prepares the advance b5 14...g5 (14...Nf7 15.Rc2+=) 15.b5 g4 16.hg4 fg4 (16...Ng4 17.Ba3+=) 17.Ne4+/- gf3 18.gf3?? (18.Nd6 fe2 19.Rfe1=+) 18...de4-+ 19.fe4 (19.f4 Qh4 20.Rfd1-+) 19...Qg5 20.Kh1 (20.Bg4 Qg4 21.Kh1 Qh5 22.Kg1 Qh2) 20...Qh4 21.Kg2 (21.Kg1 Qh2) 21…Qh2 0-1. ClayPigeons (2135) - Barfold (2075), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

6.c4 0-0 7.cd5 ed5 8.Nc3 c6 9.d4 Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Ndf6 12.h3 Bc7 13.Qc2 Qd6 14.Ne5 Be6 15.f3 Ng5 16.Rac1 Nf7 (better is 16...Qe7+=) 17.Bf5 (better is 17.Nb5 Qe7 18.Nc7 Qc7 19.b5+/–) 17...Ne5+= 18.de5 Qe5 19.Be6 Qe6 20.Ne2 (20.Rfe1!?–/+) 20...Qe3–+ 21.Kh1 Qg5 22.Qc5 (better is 22.f4!? Qh6 23.b5–/+) 22...Nh5–+ 23.Qf2? (23.Rce1 Rae8 24.f4 Bf4 25.Nf4 Ng3 26.Kh2 Nf1 27.Rf1 Rf4–+) 23...Ng3 (better is 23...Qd2 24.g4 Qb2 25.gh5 Qa3–+) 24.Ng3 Bg3 25.Qg1 Rfe8 26.Bd4 Re2 27.Bf2?? (27.Ba7 Be5 28.Rce1 Ra2–/+) 27...Rae8 (better is 27...Bf2 28.Qh2 Rae8–+) 28.Bg3 (better is 28.Ba7!? h6 29.Bd4–/+) 28...Qg3–+ 29.Rfe1?? (29.b5 cb5 30.Rc5–+) 29...Re1 30.Re1 Re1 0–1. Fournier,Frederic – R200E10Y, Active, 2005.

6.c4 dc4 7.Bc4 0-0 8.Qb3 Re8=.

6.c4 dc4 7.Bc4 0-0 8.d4 c6 (8...a5 9.b5 Qe8 10.Qb3+=) 9.Qb3 Qe7 10.Nc3 b5 (10...Nd5 11.0-0+= (worse 11.Bd5 ed5 12.0-0 Nd7=+)) 11.Bd3 Nd5 12.0-0 Nd7 13.Nd5 (13.e4 fe4 14.Ne4 Bc7+–) 13...ed5+= 14.Bb5 cb5 15.Qd5 Kh8 16.Qa8 Nf6?? (better 16...Nb6 17.Qc6 Bb7 18.Qb5 Bf3 19.gf3 Qg5 20.Kh1 Qh5=) 17.Rfc1+– Bb7 (17...Be6 18.Qc6 Bc4 19.d5+–) 18.Qa7 Bf3 (18...f4 19.ef4 Ra8 20.Qa8 Ba8 21.Rc8 Ng8 22.Ra8 Qb7+–) 19.Qe7 Be7 20.gf3 Bd6 (20...Nd5 21.Rc6+–) 21.Rc5! Nh5 (21...Bc5 22.bc5 Passed pawn) 22.Rb5 Rf6 (22...Kg8 23.Rc1 h6 24.Rc6+–) 23.Rc1 h6 (23...Rf8 24.Rc6 Be7 25.Re5+–) 24.a4 Rg6 (24...Be7 25.Rb7 Bf8 26.a5 Bb4 27.Rb4+–) 25.Kh1 f4 26.Rh5 fe3 27.fe3 Re6 28.d5 Re3 29.Rh6 Kg8 30.Rd6 Rf3 31.Rcc6 (31.Rc7 Rf1 32.Kg2 Rf7 33.Rd8 Kh7 34.Rf7 Kg6 35.Rdf8 Kh5 36.Rg7 Kh4 37.Rh8) 31...Rb3 32.Rd8 Kh7 33.Bg7! Kg7 (33...Kg7 34.Rd7 Mate attack) 34.Rd7 Kf8 35.Rc8 1–0. Pierre – Moser, internet, 2020.

6.c4 dc4 7.Bc4 0-0 8.Ng5 Re8 (8...Qe7 9.Qb3 Re8 10.Nc3=) 9.Qb3 Qd7 (9...Qe7 10.d4=) 10.Bf6 (10.Qd3 Kh8+=) 10...gf6= 11.Nc3?? (better is 11.Nf3=) 11...fg5–+ 12.Nb5 (12.d4 Nc6–+) 12...Nc6 13.Nd6 cd6 14.d4 d5 (14...b5 15.Bd3 Ne7 16.Rc1–+) 15.Bd3 Rb8 (15...e5 16.b5 Nd8 17.de5 Re5 18.0-0–+) 16.0-0 b6 (16...a6 17.Rac1–+) 17.Rac1 a5 18.Bb5 Bb7 19.Rc2 (19.ba5 ba5 (19...Na5?! 20.Bd7 Nb3 21.Rc7–/+) 20.Qa4 Rec8–+) 19...Rbc8 (19...ab4!? 20.Bc6 Bc6 21.Qb4–+) 20.ba5 ba5 21.Rfc1 h5?? (21...Rc7 22.Bc6 Rc6 23.Rc6 Bc6 24.Qb6–+) 22.Rc3?? (better is 22.Qa4+=) 22...Rc7–+ 23.Qa4 (23.Bc6 Rc6 24.Rc6 Bc6–+) 23...Rec8 24.Bc6 (24.Rc5 Qd6–+) 24...Bc6 (24...Rc6 25.Qa5 Rc3 26.Rc3–+) 25.Qa5 g4 26.Qc5 (better is 26.Qb4–+) 26...Bb5 (better is 26...h4!?–+) 27.Qc7–/+ Rc7 28.Rc7 Qd6 29.Rc8 (29.Ra7 Bc4 30.Rb1 Qf8+=) 29...Kg7 30.R1c7 Kg6 31.Rg8 Kh6 (31...Kf6 32.Rc3–+) 32.Rgg7 e5?? (better is 32...Be8 33.Rh7 Kg6–+) 33.Rh7+– Kg6 34.Rcg7 Kf6 35.Rh6 Kg7 36.Rd6 Bc4 (36...ed4 37.Rd5 Bc6 38.Rc5+–) 37.de5 Kf7 (37...Bb3 38.Rc6+–) 38.a4 Ke7 39.a5 h4 40.a6 Ba6 41.Ra6 h3 42.Rd6 1–0. mgriffin – rmoore, net–chess.com, 2001. (=1.a3 d5 2.b4 e6 3.e3 f5 4.Bb2 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.c4 dc4)

6.c4 dc4 7.Bc4 a5 8.Qb3 Qe7 9.b5=.

6.c4 Nbd7 7.cd5 ed5 8.Nc3 0-0 9.Be2 c6 10.0-0 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 13.Bc3 (worse is 13.dc3 Qe7 14.Qd4 Be6+=) 13...Ne4 14.Bb2 Bd7 15.d3 Nf6 16.Bf3 h6 17.Bf6 (17.Bd4!?+=) 17...Qf6= 18.g3 Rae8 19.Re1 b5 20.Qc2 (20.a4 a6+=) 20...Re6 (better is 20...Re3! 21.Kg2 Rfe8 22.Re3 Re3–/+) 21.Rad1+= Rfe8 22.Qd2 R8e7 23.Kf2 g5 24.Re2 gf4 25.ef4 Re2 26.Be2 Qd4 27.Kf1 Qe3 28.Qe3 Re3 29.Re1 Be6 30.Kf2 d4 31.Bf1 Re1 32.Ke1 Bd5 33.Kd2 Bb3 (33...Kf7 34.Bh3 Ke6 35.g4=) 34.h3 (34.Bg2 Bd5 35.Bd5 cd5+–) 34...Kf7? (better is 34...Bd5=) 35.Bg2+– Kg6 36.Bc6 1–0. Fournier,Frederic (1665) – kornneo, Active, 2007.

6.d4 Nbd7 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.Bd3=. pierre – gex, internet, 2011.

6.Be2 c6 7.0-0 0-0 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 Ne4 10.c4 Qe7 11.c5 Bc7 12.Ne5 Nd2 (12...Ne5 13.de5 b6 14.Bd4=) 13.Qd2+= Nf6 14.h3 Ne4 15.f3?? (better 15.Qe1+=) 15...Nd2-+ 16.Rfd1 Be5 (16...Qg5 17.f4 Qg3 18.Bf3 Nf3 19.Nf3-+) 17.de5 Nc4 (better 17...Qg5!? 18.Bd4 Nb3 19.Rab1 Nd4 20.ed4 Qe3 21.Kf1 Qa3 22.Rd3-+) 18.Bc4 dc4 19.f4 Rd8 20.Bd4 Rd5 (20...a5 21.Rac1-+) 21.Rac1 b6! 22.Rc4 (22.cb6 ab6 Combination) 22...Ba6 23.Rcc1 Be2 24.Rd2 Bh5 (24...Bb5 25.Ra1-+) 25.Kf2 (25.cb6 ab6 26.Rc6 Ra3 27.Rc8 Kf7-+) 25...Rad8 (better 25...Qh4 26.Kg1-+) 26.Rcc2 Qb7 (26...Qh4 27.Kg1 bc5 28.bc5 Rc5 29.Kh2 Rd4 30.ed4 Qf4 31.g3 Rc2 32.gf4 Rd2 33.Kg3 Rd4 34.Kf2 Rd3 35.h4 c5 36.Kg1 c4 37.a4 c3 38.Kg2 c2 39.Kf2 c1Q 40.Kg2 Qc2 41.Kg1 Rd1) 27.g3 Bf7 (better 27...bc5!? 28.Rc5 Rc5 29.bc5-+) 28.Kf3 b5 (28...Qa6 29.Kf2-+) 29.g4 Bg6 30.g5 Bh5 (30...Qa6 31.Ra2-+) 31.Kf2 Ra8 (31...Qa6 32.Rd3-+) 32.Ra2 a5 33.Rdb2 ab4 (33...Rd4 34.ed4 Qd7 35.Rd2 ab4 36.d5-+) 34.ab4 Rdd8 (better 34...Ra4 35.Rd2 Rb4 36.Ra1-+) 35.Ke1 Ra2 36.Ra2 Ra8 37.Ra8 Qa8 38.Kf2 Qa2 39.Kg3 Qe2 40.h4 (40.e4 Qf3 41.Kh2 Qf4 42.Kg2 Qe4 43.Kh2 Qd4 44.Kg2 Qd2 45.Kg3 f4 46.Kh4 Bf3 47.g6 Qd8) 40...Qf3 41.Kh2 Bg4 (41...Qf2 42.Kh3 Bg4) 42.Kg1 (42.e4 Bh3 43.ef5 Qg2) 42...Bh3 43.h5 (43.e4 Qg2) 43…Qg2 0-1. Bendega (2025) - arw1n (2040), lichess.org, 2021.

6.Be2 Qe7 7.Nc3 b6 (7...a6 8.d4=) 8.d4 (8.Nb5 0-0+=) 8...Bb7 9.0-0 Nbd7 10.Qd2 (10.Nb5 0-0+=) 10...Rc8 (10...a6 11.Qd3=) 11.Rac1 (11.Nb5 Ne4 12.Qd3 a6 13.Nd6 cd6=) 11...a6 12.Rfe1 c5 13.Nb1 (13.bc5 bc5 14.dc5 Nc5=+) 13...c4 (13...cb4!? 14.Qd3 Ne4-/+) 14.c3 b5 15.Qc2 a5 16.Nbd2 ab4 (16...0-0 17.ba5 Ra8 18.a4=+) 17.ab4 Ra8 18.Ng5 0-0 19.Qd1 (19.Ra1 Ne4 20.Ngf3 Ndf6=+) 19...h6 (19...Ra2 20.Rc2-/+) 20.Ngf3=+ Ra2 21.Rb1 (21.Qc2!?=+) 21...Rfa8 22.Qc1 Nb6 23.Ra1 Ne4 24.Ne4 (24.Qc2 Ra1 25.Ra1 Ra1 26.Ba1 Bc6=+) 24...fe4-/+ 25.Nd2 Qh4 26.g3 Bg3?? (better 26...Qg5-/+) 27.fg3 Qf6 (27...Ra1 28.Ba1 Qg5 29.Bf1+/-) 28.Nf1 (28.Ra2 Ra2 29.Qb1 Ra8+-) 28...e5 29.Ra2 Ra2 30.Qb1 Ra8 31.Qc2 ed4 (31...Rf8 32.Bg4+/-) 32.cd4 (32.ed4 Rf8 33.Bh5 Bc8+-) 32...Na4 (32...Rf8 33.Bg4+/-) 33.Ra1 Bc8 34.Bd1?? (better 34.Kg2+/-) 34...Bh3-+ 35.Be2?? (better 35.Qe2 Bf1 36.Qf1 Qf1 37.Kf1 Rf8 38.Kg1 Nb2 39.Bg4-+) 35...Rf8 36.Ba3 (36.Bc4 bc4 37.Qe2-+) 36...Qf2 37.Kh1 h5! (37...h5 38.Qe4 de4 39.Bc4 bc4 40.b5 Bg2) 0-1. alessandrocarvalhaes (1940) - rabbins74 (2165), Casual Bullet game, 2020.

6.Ne5 0-0 7.Be2 c6 8.0-0 Nbd7 9.f4 Qc7 10.Nd7 Bd7 11.c4 dc4 12.Bc4 b5 13.Bb3 Kh8 14.Nc3 a5 15.Rc1 Qb6 (15...Qd8 16.ba5 Qa5 17.a4=) 16.ba5 (16.Na2 Nd5=) 16...Ra5 17.a4 (17.Nb1 Nd5=) 17...ba4=+ 18.Na4 Ra4 19.Ba4 Exploits the pin 19...Qb2 20.Bc6 Bc6 21.Rc6 Ne4 Attacking the backward pawn on d2 22.d3 Qb5 23.Qc2 (better 23.Rc4!? Nf6 24.Qf3=+) 23...Bc5-+ 24.Re6 Be3 25.Kh1 Rb8 26.Re1 (26.Qe2 Bd4-+) 26...Nf2 27.Kg1 Bd4 (27...Bd4 28.Kf1 Ng4-/+ (28...Qd3?? 29.Qd3 Ne4 30.Qd4+-)) 0-1. rthurc (2585) – marekt, net-chess.com, 2022.

6.Ne5 0-0 7.Be2 Nbd7 8.f4 a5 9.b5 c5 10.bc6 (10.0-0 Qc7 11.Nf3 Re8=) 10...bc6 11.0-0 Qc7 12.d4 Rb8 13.Bc3 Ne4 14.Rf3? (better is 14.Qe1 Nc3 15.Nc3=) 14...Rb1!–+ 15.Qb1 (15.Rb1 Nc3 Double attack (15...Nc3 Decoy; 15...Nc3 Remove defender); 15.Qb1 Nc3 Double attack (15...Nc3 Decoy; 15...Nc3 Remove defender)) 15...Nc3 16.Qf1 (16.Qe1 Ne4–+) 16...Ne4 (16...Qb6 17.Qe1 Qb2 18.Bf1 Ne5 19.fe5 Ba3 20.Ra3 Qa3 21.e4 fe4 22.Re3–+) 17.Rh3 (17.Qe1 c5–+) 17...c5 18.Qf3?! (18.Qc1–+) 18...cd4 (18...Be5?! 19.de5 Ne5 20.fe5–+; 18...Ne5?! 19.de5 Be5 20.fe5–+) 19.Qh5 (19.Nd7 Bd7 20.ed4 Qc2 21.Rd1–+) 19...Ndf6 (worse is 19...Ne5 20.Qh7 Kf7 21.fe5 Be5 22.Bd3–+) 20.Qg5 (20.Qh4 de3 21.Re1–+) 20...Ng5 (20...Ng5 21.fg5 Be5 22.gf6 d3 23.fg7 Bg7 24.Bd3 Ba1–+) 0–1. Hilbert,Stephan J – Voudouris,Nick (1635), FICGS, 2014.

6.h3 0-0 7.g4 (7.c4 a5 8.c5 Be7=) 7...f4 8.g5 fe3?? (8...Ne4 9.ef4 Bf4 10.g6=+) 9.de3?? (better 9.gf6 ef2 10.Kf2 gf6 11.Nh4+-) 9...Ne4=+ 10.h4 (10.g6 h6=+) 10...c5 11.Bg2 (better 11.c4!? Qc7 12.Bd3-/+) 11...cb4-+ 12.ab4 Bb4 13.c3 Bd6 14.0-0 (14.Nbd2 Qb6 15.Ra2 Bg3 16.fg3 Qe3 17.Qe2 Qe2 18.Ke2 Ng3 19.Ke3 Nh1 20.Bh1 Nc6-/+) 14...h6 (better 14...Qc7!?-+) 15.c4-/+ h5 (better 15...hg5!? 16.hg5 Ng5 (worse 16...dc4 17.Qd4 c3 18.Nc3 Nc3 19.Bc3=+) 17.Ng5 Qg5-/+) 16.cd5 e5? (16...Qb6 17.Bd4 Bc5+=) 17.Nc3?? (17.Ne5 Bf5 18.Nc4+/-) 17...Nc3=+ 18.Bc3 Attacking the isolated pawn on e5 18...Nd7 (18...Bg4!? 19.e4 Qd7-/+) 19.e4 (19.Nd2 Qe8 20.Nc4+/-) 19...Nc5 (19...Rf4 20.Qe2=) 20.Qc2 (20.Ne5 Qc7 21.Ng6 Bg4+/-) 20...Bg4 (20...Nd7 21.Qe2=) 21.Nd2?? (better 21.Ne5!? Be5 22.Be5+-) 21...Rc8 (21...b5!?=+) 22.Nc4 b5 23.Ne3?? (23.Ne5 b4 24.Ng4 bc3+/-) 23...b4?? (better 23...Na4 24.Ra4 ba4 25.Ng4 hg4-/+) 24.Bb4+/- Na6 (better 24...Rf4 25.Bc3 Qd7+=) 25.Qc8?? (better 25.Bd6 Rc2 26.Bf8+-) 25...Bc8-+ (25...Qc8? A) 26.Ng4?? A1) 26...Bb4?! 27.Ne5 Bc5 28.Nd3-+; A2) 26...Qg4?? 27.Bd6 Nb4 28.Bb4+- (worse 28.Bf8 Nd3 29.f3 Qh4+-); A3) 26...Nb4 27.Ne3 Bc5-+; B) 26.Bd6 Be2 27.Rfc1+-) 26.Bd6 Qd6 27.Nf5 (27.Rfc1 Bb7-+) 27...Bf5 28.ef5 Rf5 29.Bh3 (29.Rfc1 Qb6 30.Rf1 Rf4-+) 29...Rf3 (29...Rf4!? 30.Rfc1 Qb6 31.Ra2-+) 30.Be6 Kh7 31.Kg2 (31.Rfe1 Nc7 32.Ra4 Nd5 33.Bd5 Qd5-+) 31...e4 32.Rfc1 (32.Ra4 Nc5 33.Re4 Ne4 34.Kf3 Nd2 35.Kg2 Nf1 36.Kf1 Qf4-+) 32...Nc5 33.Ra7 (33.Rc2 Ne6 34.de6 Rf4-+) 33...Ne6 34.de6 Qf4 Black prepares e3 (34...Qd2 35.Rg7 Kg7 36.Rc7 Kg6 37.Rg7 Kg7 38.Kh1 Rf2 39.e7 Qd1) 35.Rf1 (35.Rc2 Qg4 36.Kf1-+) 35...e3 (35...Qg4 36.Kh2 Rh3) 36.Rf7 (36.Rd7 Qg4 37.Kh2 Rh3) 36…Qg4 (36...Qg4 37.Kh2 Rh3) 0-1. black_bishop_88 (2495) - Casttuper (2410), lichess.org, 2020. (=1.a3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 d5 4.e3 e6 5.Nf3 Bd6)

6.c4 c6

7.Nc3 Nbd7 8.Nd4 Ne5 9.cd5 ed5 10.f4 Ng6 11.Bd3 Ne4 12.0-0 0-0 13.Nb3 Qh4 14.Ne2 Re8 15.Rc1 a6 16.Nbd4 a5 17.b5 c5 18.Nf3 Qe7 19.a4 b6 20.Ng3 Ng3 21.hg3 Rf8 22.Ng5 h6 23.Nf3 Bb7 24.Nh2 Rae8 25.g4 Bc8 26.g5 hg5 27.Qh5 Qf7 28.Qg5 Be7 29.Qg3 Bh4 30.Qh3 Bf6 31.Bf6 Qf6 32.Nf3 Nh8 33.Ng5 Qh6 34.Qh6 gh6 35.Nf3 Kg7 36.Kf2 Nf7 37.Rh1 Rg8 38.Rh5 Nd6 39.Ne5 Ref8 40.Rch1 Rf6 41.R1h4 Ne4 42.Be4 de4 (worse is 42...fe4 43.Ng4 Rg6 44.Nh6+–) 43.g4 fg4 44.Ng4 The backward pawn on h6 becomes a target 44...Rd6 45.Nh6 (45.Rh6?! Rh6 (worse is 45...Rd2 46.Kg3+/–) 46.Rh6 Bg4 47.Rb6 Rd8=) 45...Rd2 46.Kg3 Rf8 47.f5 Rd1 48.Re4 Rg1 49.Kf2 Ra1 50.Rg4 (50.Rg4 Kf6 51.Rg6 Ke7 52.Rb6 Ra4 53.Rg5 Ra2 54.Kf3+–) 1–0. Tsirakovsky,Sergey (1835) – Molano,Ismael, 32. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

7.Nc3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Ne4 10.d3 Ng5 11.Ng5 Qg5 12.c5 Bc7 13.f4 Qe7 14.Rf3 e5 15.Rc1 ef4 16.ef4 Nf6 17.Rg3 Bf4 18.Qe1 Bg3 19.Qg3 Ng4 20.Bg4 fg4 21.Re1 Qf7 22.Nd1 Bd7 23.Nf2 Rae8 24.Re8 Re8 25.Ng4 Bg4 26.h3 Bf5 27.d4 Be4 28.Kh2 Rf8 29.Bc1 Qf2 30.Qg4 Qd4 31.Bh6 Qe5 32.g3 Rf2 33.Kg1 Rg2 34.Kf1 Qa1 35.Bc1 Qc1 36.Qd1 1–0. OnlyPolishOpening (1830) – coconutYogurt (1620), lichess.org, 2020.

7.Nc3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Qe7 10.b5 e5 11.d3 e4 12.Nd4 Ne5 13.Qb3?? (better 13.cd5 cd5 14.Qd2=) 13...ed3-+ 14.Bf3 (14.Bd1 dc4 15.Qa2-+) 14...Nf3 (better 14...dc4 15.Qa4 c5 (15...Nf3?! 16.Nf3 cb5 17.Nb5-+) 16.Bd5 Nd5 17.Nd5 Qf7-+) 15.Nf3-/+ Ne4 (15...Be6!? 16.cd5 Nd5 17.Nd5 Bd5 (17...cd5?! 18.Qd3 Rac8 19.Bd4=) 18.Qd3 Rad8 19.bc6 Bf3 20.Qc4 Kh8 21.gf3 Rc8-/+) 16.cd5= c5 (16...Nc5!? 17.Qc4 Rd8=) 17.Rad1 g5 (17...Nc3!? 18.Qc3 Bd7 19.Qd3 a6 20.ba6 Ra6+=) 18.Rd3+/- g4 19.Nd2 Bh2?? (better 19...Nd2 20.Rd2 Qh4+/-) 20.Kh2+- Qh4 (20...g3 21.fg3 Nd2 22.Rd2+-) 21.Kg1 Rf6 22.f3?? (better 22.Nce4 Rh6 23.f4 fe4 24.Qc3+-) 22…g3-+ (22...g3 23.Re1 Nf2-+) 0-1. dannysmet (1960) - timschochet (2065), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

7.Nc3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Qe8 10.a4 (better 10.c5!? Bc7 11.d4=) 10...Bb4=+ 11.Qb3 Bd6 12.a5 (12.d4 f4=+) 12...Nc5 13.Qc2 Nfe4 14.d4 Nc3 15.Bc3 Ne4 16.Bb2 White intends c5 16...Qh5 (16...Qe7 17.Ne5=+) 17.g3 (17.Ba3 dc4 18.Ne5 Qh6=) 17...Qh6 18.c5 (18.Ba3 dc4 19.Qc4 Ba3 20.Ra3 Rb8=) 18...Bc7 19.Ne5 Be5 20.de5 Ng5 21.Bd4 Kh8 22.f4 Ne4 23.Qb2 Qg6 24.Bf3 a6 (24...Rg8 25.Rfd1=+) 25.Bg2 (25.Rab1 Rd8=) 25...h5 26.Kh1 h4 27.Be4 fe4 28.Rg1 (28.gh4 Qh5=) 28...h3=+ 29.g4 Qh7 (29...Kg8 30.Qb6=) 30.Rg3 Kg8 31.Qf2 Kf7 32.Rag1 Rh8 33.Qf1 (33.f5 Rf8= (33...ef5 34.gf5 Ke8 35.Rg7 Qf5 36.Rg8 Rg8 37.Rg8 Kf7 38.Qf5 Bf5 39.Ra8+-)) 33...Ke7 34.g5 Bd7 35.Qe2 Be8 36.Qg4? (36.Rb1 Rb8=+) 36...Qf5 (better 36...Bh5 37.Qh3 Bf3 38.Rf3 ef3 39.Qh7 Rh7-+) 37.g6 Qg4 38.Rg4 Rh6 39.R1g3 Rd8 40.Kg1 Kd7 41.Kf2 Kc8 42.Rg5 Bd7 43.R3g4 Rf8 44.Kg3 Be8 45.Bc3 Rf5 (45...Kd7 46.Rh4=+) 46.Be1 (46.Rf5!? ef5 47.Rg5=) 46...Rg5 47.Rg5 Rg6 (47...Bg6 48.Rg4=+) 48.Kh3 (48.Rg6 Bg6 49.Kh3 Bh5=) 48...Rg5 49.fg5 Bh5 50.Kg3 g6 51.h4 Kd7 52.Bc3 Ke7 53.Kf4 Kd7 54.Be1 Ke7 55.Bg3 Kd7 56.Bh2 Ke7 57.Bg3 Kd7 58.Bf2 Ke7 59.Be1 Kd7 60.Bc3 Ke7 ½-½. dannysmet (2050) - moschmosch (2110), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

7.c5 Be7 8.d4+=.

7.d3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 dc4 10.dc4 Qe7 11.c5 Bc7 12.Qc2 b6 13.cb6 ab6 14.Nb5 cb5 15.Qc7 Ba6 (15...Nd5 16.Qg3+=) 16.Qc2 (16.Rd1!? Rfd8 17.Bf6 Qf6 18.0-0+/– (worse is 18.Rd7 Rd7 19.Qd7 Rd8 20.Qd8 Qd8–/+)) 16...Ne4 17.0-0 Rac8 18.Qb3 Bb7 19.Bb5 Bd5 20.Qd1 (20.Qd3+/–) 20...f4? (better is 20...Rfd8!?+=) 21.Bd7+/– Qd7 22.Ne5 Qe7 23.f3 Nd6 24.e4 Bb7 (24...Bc4 25.Rf2+–) 25.Rc1 Ba6 26.Rf2 Nc4 27.Nc4 Rc4 (27...Bc4 28.Rd2 Qe8+–) 28.Rc4 Bc4 29.Rd2 e5 30.Rd7 Qg5 (30...Qf6 31.a4+–) 31.Qd6 Bb5 (31...Re8 32.Qb6 Be6+–) 32.Qd5 (32.Qd5 Kh8 33.Qb5+–) 1–0. Ramon Solans,Albert (2400) – Bonet Verdu,Marcel (1920), Tornabous ESP, Lleida Ch, 2014.

7.d4 dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3=.

7.d4 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.Bd3 Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3=) 10.0-0 g5 (10...Qf6 11.Rc1+=) 11.c5+= Bb8 (11...Bc7 12.Be2+=) 12.Nd2 (12.Be2 g4 13.Nd2 Nd2 14.Qd2 Qh4+=) 12...Rf6 (12...e5 13.de5 Be5 14.Qc2=) 13.Ne2 (13.Be2 Nc3 14.Bc3 Qc7+=) 13...g4 14.f3 g3 (better is 14...gf3!? 15.Nf3 Rh6+/–) 15.fe4+– (15.Be4?! gh2 16.Kh1 fe4 17.fe4 Rf1 18.Qf1 a5+=; 15.Ne4?! fe4 16.fe4 de4 17.Be4 Rf1 18.Qf1 Qh4+/–) 15...gh2 16.Kh1 Rg6?? (better is 16...fe4 17.Bc2 e5+–) 17.ef5 ef5 18.Bf5 Rg5 (18...Rg7 19.e4+–) 19.e4 (better is 19.Be6 Kh8 20.e4+–) 19...Nf6 (19...Nf8+–) 20.Bc8 Qc8 21.Rf6 Qg4 22.Qf1 (22.Qf1 Bc7 23.e5+–) 1–0. Wall,Bill – Streetman,Perry, internet, 2003.

7.d4 Nbd7 8.c5 Bc7=.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 0-0 9.Be2 Ne4 10.0-0 Rf6 11.Ne5 Rh6 12.f4 Nd2 13.Qd2 Be5 14.de5 Qh4 15.h3 Nf8 16.cd5 cd5 17.Qe1 Qe7 18.Rc1 b6 19.Qc3 Bd7 20.Qc7 Qh4 21.Qb7 Rd8 22.Qa7 Rc8 23.Rc8 Bc8 24.Qb6 Bd7 25.b5 Be8 (25...Qg3 26.Rf3 Qe1 27.Bf1+–) 26.a4 Qg3 27.Rf3 Qe1 28.Bf1 Bh5 29.Rf2 Bg4 (29...Qb4 30.a5 Qa4+–) 30.Bd4 (better is 30.Ba3!? Qc3 31.Bf8 Qc8+–) 30...Bh3 31.Bc5 (worse is 31.gh3 Rh3 32.Qc7 Rg3 33.Rg2 Rg2 34.Kg2 g5+–) 31...Rg6 32.Qd8 h6 33.Qf8 Kh7 34.b6 Bg2 (34...Qb1 35.Qc8 Bg2 36.Rg2 Rg2 37.Kg2 Qe4 38.Kf2 Qc2 39.Kg1+–) 35.Rg2 Rg2 36.Kg2 Qd2 37.Kg1 Qe1 38.b7 Qg3 39.Kh1 Qf2 40.Ba6 Qe1 41.Kg2 Qd2 42.Kf3 Qd1 43.Kf2 Qd2 44.Be2 Qc2 (44...Qb2 45.Qf7 Qb1 46.Bf8 Qb7 47.Qb7 d4 48.Qg7) 45.b8Q 1–0. Fournier,Frederic (2155) – Velling,Martin (1930), Chess.com, 2013.

7.d4 Nbd7 8.Be2 0-0 9.Qc2 h6 (9...dc4!? 10.Bc4 Nb6=) 10.Nbd2+= g5 (10...Ne4 11.0-0+=) 11.0-0+– Ne4 12.Ne5 Qc7 (12...Ne5 13.de5 Bc7 14.cd5 ed5 15.Nb3+–) 13.Ne4 de4 (13...fe4 14.f4 gf4 15.ef4+–) 14.c5+– Be5 15.de5 Ne5 16.Qc3 Ng6 17.Rad1 g4 (17...Qh7 18.f3 ef3 19.Bf3+–) 18.h4 (18.Rd6 Qe7+–) 18...h5 (18...Qh7!?+–) 19.Rd6+– Kh7 20.Rfd1 Qf7 (20...e5 21.Bc4 Qe7 22.b5 cb5 23.Bb5+–) 21.Bc4 Rg8 22.Rd8 Nf8 23.R1d6 Qe7 24.b5 cb5? (better 24...Rb8+–) 25.Bb5 Qh4 (25...a6 26.Ba4 Qf7+–) 26.Rf8 (26.Rf8 g3 27.Rg8 gf2 28.Kf1 Qh1 29.Kf2 Qh4 30.Kg1 Qe1 31.Qe1 Bd7 32.Rd7 Kg8 33.Qg3 Kf8 34.Rb7 e5 35.Qg7) 1–0. zuri9 (2260) – chessus11 (1665), gameknot.com, 2017.

7.cd5 ed5 8.Nc3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Ne4 11.d3 Nc3 12.Bc3 Nf6 13.Qc2 Qe7 14.Rfe1 Bd7 15.Rac1 Rae8 16.h3 Bb8 17.Nd4 Qd6 18.Nf3 h5 19.Qb2 g5 20.Be5? (better is 20.b5 g4 21.Bb4=) 20...Qe6?? (better is 20...Re5 21.Ne5 Qe5 22.Qe5 Be5–+) 21.Bb8+– Rb8 22.Ng5 Qe7 23.Nf3 Kh7 24.Qe5 Qe5 25.Ne5 Be6 26.g3 h4 27.Kg2 Rbe8 28.d4 Rg8 29.Kh2 hg3 30.fg3 Ne4 31.Rg1 Rg7 32.Rg2 Reg8 33.Rcg1 Kh8 34.Bh5 Kh7 35.Bf7?? (better is 35.Bf3+/–) 35...Rh8?? (better is 35...Bf7 36.a4 Be6–+) 36.Be6+– Kh6 37.Bf5 Nc3 38.g4 Kg5 39.Nf3 Kf6 40.Rf2 Nb5 41.Ra1 Nd6 42.Kg3 (better is 42.Ne5+–) 42...Ke7?? (better is 42...Nf5 43.Kf4 Nd6 44.g5 Ke6+–) 43.Nh4 (43.Nh4 Rh6 44.Re1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1925) – edvar, Active, 2011.

7.cd5 ed5 8.Nc3 0-0 9.Be2 Ne4 10.Ne4 (better is 10.0-0!?=) 10...fe4–/+ (10...de4?! 11.Qb3 Kh8 12.Ne5=) 11.Nd4 Nd7?? (better is 11...a5–/+) 12.Ne6+/– Qg5?? (better is 12...Qh4 13.Nf8 Nf8+/–) 13.Ng5+– 1–0. Fournier,Frederic (1790) – syslop (1965), rated blitz game, 2002.

7.Be2 dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3= (9.Ba2 a5 10.Nc3) 9...a5 10.Nd4.

7.Be5 0-0 8.c5 Be7 9.Nd4 Ng4 10.f4!? Ne5 11.fe5 b6 12.Qc2 a5 13.cb6 ab4? 14.b7! Bb7 15.Ne6 Qc8 16.Nf8 Qf8 17.Bd3 g6 18.Qb2 c5 19.Bc2 c4 20.ab4 Bh4 21.g3 d4 22.Rg1?! (22.0-0) 22...Ra1 23.Qa1 d3 24.Bd3 cd3 25.gh4 Qb4 26.Qa2 Kg7 27.Nc3 Qh4 28.Kd1 Qh2 29.Re1 Bf3 30.Kc1 Qe5 31.Qa7 Kh6 32.Rf1 Nc6 33.Qa4 Bg2 34.Qh4 Kg7 35.Rf2 Be4 36.Ne4?? Qa1 0–1. Pietrzak,Wojciech – Fenda,Zdenek, Presov, 2000.

7.Ne5 0-0 8.f4 Nbd7 9.Nf3 Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nd5 11.0-0=) 10.d3 Nef6 11.Nbd2 Ng4 12.Qe2 Qb6 13.Bd4 c5 14.bc5 Bc5 15.Rb1 Qa5 16.cd5 ed5 17.h3 Ngf6 18.Kf2 (18.Ra1 Re8=+ (18...Ba3? 19.Bb2+–)) 18...Bd4 19.Nd4 Nb6 (19...Qa3 20.Ne6 Rf7 21.g3–/+) 20.N2b3 (20.Ra1!?=) 20...Qa3–/+ 21.g3 Qe7 22.Bg2 Bd7 23.Rhe1 Bc6 (23...Rfc8 24.Qd2=+) 24.Qa2 (24.Nf5 Qe8=) 24...Rae8 (24...Nfd7 25.Rbc1 Qd6 26.Rc3=+) 25.Na5 (25.Qa7 Nc8 26.Qc5 Nd6+–) 25...Qd6 (25...Qd7!?=) 26.Nac6 (26.Nb7 Bb7 27.Qa7 Nbd7 28.Nf5 Qe6+–) 26...bc6 27.Qa7 Nbd7 28.Qa6?? (28.Nf5 Qe6 29.e4 c5+–) 28...Rc8?? (28...Nc5 29.Nf5 Ng4 (29...Na6? 30.Nd6 Re6 31.Nb7+–) 30.hg4 Rf5=+ (30...Na6 31.Nd6 Nc5 32.Ke2+–)) 29.Rbc1 (29.Nf5 Qe6 30.Nd4+–) 29...Nc5? (29...Nb8 30.Qb7 g6=) 30.Rc5?? (better 30.Nf5 Na6 31.Nd6+–) 30...Qc5=+ 31.Qa1 (31.Ne6 Qc2 32.Re2 Qb3=) 31...Qd6 (31...Ra8 32.Qc1 Qb4 33.Nc6–/+) 32.Nf5 Qe6 33.g4 (better 33.e4=+) 33...c5?? (33...g6 34.Nh6 Kg7+–) 34.Bd5!+– Nd5 (34...Qd5 35.Ne7 Double attack (35.Ne7 Decoy); 34...Nd5 35.Qg7 Mate attack) 35.Qg7 1–0. FeegLood (2630) – e_player (2135), lichess.org, 2015.

7.Bf6 Qf6= 8.d4 0-0 9.Nc3 (9.Qc2 dc4 10.Bc4 b5=) 9...Nd7 (9...dc4 10.Bc4 b5 11.e4=) 10.Be2 (10.Qc2 Qf7=) 10...g6 (10...dc4 11.Bc4 b5 12.Ba2=) 11.0-0 h5 (11...dc4 12.Bc4 b5 13.Bb3=) 12.Qb3 White plans b5 12...Kg7 13.b5 (13.Rfd1 dc4 14.Bc4 Nb6+=) 13...g5 (13...dc4 14.Bc4 e5 15.Rfd1+=) 14.Nd2 (14.bc6 bc6 15.Rab1 g4+=) 14...Qh6 (14...h4 15.Rab1+=) 15.bc6+/– bc6 16.Rab1 Rf7 (16...h4 17.Qa4 h3 18.g3+/–) 17.Qa4 Nb8 18.Rfc1 (18.Rb2 h4+/–) 18...Qh8 (18...h4 19.c5 Bc7 20.Rb3+/–) 19.c5 (19.Rc2 h4+–) 19...Bc7+/– 20.Rb2 (20.Rc2 Qh6+/–) 20...g4 21.Rcb1 (21.Bd3 e5+/–) 21...Qe8 (21...e5 22.Bd3+/–) 22.Bd3 (22.f4 gf3 23.Nf3 Rf8+/–) 22...h4 23.f4 a5 (23...Rf8 24.Nb3+/–) 24.Ne2 (24.Qd1 Ba6 25.Ba6 Na6+/–) 24...Bd7 (24...Ba6 25.Ba6 Ra6 26.Rb7+/–) 25.Nc1 (25.Qb3 Bc8+/–) 25...Kf6 (25...h3 26.gh3 gh3 27.Nf3+/–) 26.Bf1 Rf8 (26...Bc8 27.Ndb3+–) 27.Nd3+– Qg6 (27...Kg7 28.Ne5+–) 28.Rb7 Rc8 29.Ne5 (29.Be2 h3 30.g3 Kg7+–) 29...Qe8 (29...Be5 30.fe5 Ke7 31.Be2+–) 30.Be2 (30.Nb3 Kg7+–) 30...Be5 31.fe5 Ke7 32.Qd1 1–0. Rosner,Dirk – JESTER101, AtlanticChess.com, 2001.

7.Nc3 0-0

8.Qb3 Nbd7 9.cd5 ed5 10.Be2 Qe8 11.h3 (11.0-0 f4=) 11...Rf7 12.g4 fg4 13.hg4 Ng4 14.Ng5 Nf2 15.Nf7 Nh1?? (better 15...Qf7 16.Rf1 Bg3=+) 16.Nd6+- Qg6 17.0-0-0 (17.Nd5 Kf8 18.Nc7 Rb8+-) 17...Ng3 18.Nc8 Ne2? (better 18...Rc8 19.Rg1 Ne5+/-) 19.Ne2 Rc8 20.Nf4 (better 20.Rg1 Qf7 21.Qc3+- (worse 21.Rg7 Qg7 22.Bg7 Kg7+-)) 20...Qg4 21.Kb1 (21.Rh1 Rf8+-) 21...Nf8 (21...g5!? 22.Nd3 Qc4 23.Qc4 dc4+/-) 22.Rh1 a5 (22...Rc7 23.Bd4+-) 23.ba5 h6? (23...Rc7 24.Qb6 Rd7 25.a6 ba6 26.Qc6+-) 24.Nh5 (better 24.Qb7 Rd8+-) 24...Ne6 (24...Rc7 25.Ka2 Ne6+-) 25.Qb7 Nc5? (25...Rc7 26.Qb8 Kh7+-) 26.Qg7 Qg7 27.Ng7 Rb8 28.Ka2 (28.Rh6?! Nd3 29.Kc2 Nb2+-) 28...Ne4 (28...Rb2 29.Kb2 Kg7 30.Rc1+-) 29.d3 (better 29.Nf5 Nd2 30.Rh6 Kf7+-) 29...Nf2 30.Rg1 Nd3 31.Nf5 Kf7 32.Rg7 (32.Nh6 Ke6 33.Bc3 c5+-) 32...Kf8 (32...Ke6 33.Nd4 Kd6+-) 33.Rh7?? (better 33.Rg2+-) 33…Rb2= (33...Rb2 34.Ka1 Rb3=) 0-1. BobDylanFischer (2140) - jhonores (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2020. (=1.Nf3 d5 2.b4 e6 3.a3 f5 4.Bb2 Nf6 5.e3 Bd6)

8.Qc2 Qe7 (8...a5 9.b5=) 9.Be2 (9.c5 Bc7=) 9...Bd7 (9...e5 10.0-0=) 10.h3 (10.c5 Bc7+=) 10...a5 (10...e5 11.c5 Bc7 12.0-0=) 11.b5 (11.c5 Bc7=) 11...Ne4 Black intends f4 (11...cb5 12.cb5 Rc8 13.g4=) 12.g4 (12.bc6 Bc6 (worse 12...Nc6 13.cd5 ed5 14.Nd5+–; 12...bc6?! 13.d4=) 13.cd5 Nc3 14.dc6 Ne2 15.cb7 Qb7 16.Ke2 Nc6+=) 12...Nc3=+ 13.Qc3 f4 14.h4 (14.Ne5 a4=+) 14...fe3 15.de3 cb5 16.cb5 Bb5 17.Ng5 Bd7?? (better 17...Be2 18.Ke2 Nc6 19.Qg7 Qg7 20.Bg7 Kg7 21.Ne6 Kf6 22.Nf8 Rf8 23.g5 Kf5=+) 18.Qd3+– g6 19.Qd4 e5 20.Qd5 Kg7 (20...Kh8!? 21.Rd1 Bc7+–) 21.Rd1+– (21.Qb7?! Nc6 22.Qb3 Rab8+=) 21...Bc7 (better 21...Rf6 22.Qb7 Bc6 23.Qe7 Be7+–) 22.Qb7 Bc6 (22...Rc8 23.Rc1 (23.Qa8?! Bc6 24.Qa7 Bh1+–) 23...Nc6 24.Rc6 Bc6 25.Qc6+–) 23.Qc7!! Qc7 (23...Qc7 24.Ne6 Double attack (24.Ne6 Decoy)) 24.Ne6 Kf7 25.Nc7 (25.Nf8?? Bh1 (worse 25...Kf8 26.Rf1–+) 26.Nh7 Nd7–+) 25...Bh1 26.Be5 Ra7 (26...Rc8 27.Bc4 Kf8+–) 27.Bc4 Ke7 28.Bd6 Kd7 29.Nb5 Bf3 30.Bf8 (better 30.Rd2!? Rc8 31.Bc5 Ke8 32.Nd6 Kd7 33.Nc8 Kc8 34.Ba7 Bg4 35.Bb8 Kb8 36.Rd8 Kc7+–) 30...Bd1 31.Na7 Bg4 32.Bh6 Kd6 33.Bf4 Kc5 34.Bb8 (34.Bg8 Nd7 35.Bh7 Bf5+–) 34...Kc4 35.Nc6 Kb3 (35...Bc8 36.Na5 Kb5 37.Nb3+–) 36.Na5 (36.Bd6 a4+–) 36...Ka3 37.Nc4 Kb4 38.Ne5 Be6 39.Bd6 Kc3 40.f3 Kc2 41.Kf2 Kd2 (41...Kc3 42.Bc5+–) 42.Bb4 (42.e4 Kc3+–) 42...Kc2 43.Ng4 (43.e4 Kb3 44.Bd6 Kc3+–) 43...Kb3 44.Bf8 Kc3 (44...Kc4 45.Nf6 h5 46.Bd6+–) 45.Nf6 h5 46.Ne4 Kc4 47.Kg3 Kd5 (47...Bg8 48.Kf4+–) 48.Kf4 Bf7 (48...Bf5 49.Nd6 Bh3 50.e4 Kd4 51.Nf7+–) 49.Kg5 Ke5 50.Bd6 (50.Bd6 Ke6 51.Bb4+–) 1–0. Welling,Gerard (2400) – Achleitner,Robert, Velden op, 1994.

8.c5 Bc7 9.Be2 Nbd7 10.0-0.

8.c5 Be7=.

8.cd5 ed5 9.g3 Nbd7 10.Ne2 Qe8 11.Bg2 Ne5 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.0-0+=) 12.0-0 Nd3 13.Bd4 b6 14.Qc2 Ba6 15.Nc3 Bc4 16.Ne1 Nb4 17.ab4 Bf1 18.Bf1 Bb4 19.Na2 (19.Qf5 Bc3 20.dc3 Ne4+=) 19...Bd6 20.Bg2 Qd7 (20...b5 21.Nc3 a5 22.Qf5=) 21.Nd3 (21.Rc1!?+=) 21...Ne4= 22.Ne5 Be5 23.Be5 Qe7 24.Bb2 Rac8 25.d3 Nf6 26.Rc1 Rfd8 (26...a5 27.Bd4 Qd8 28.Nc3+=) 27.Qa4 c5 28.Qf4 (28.Qb3!?+=) 28...Qe6 29.Bh3 Ng4 30.Re1 d4 31.e4?? (better is 31.Nc1+=) 31...Qa2–+ 32.Qf5 Qb2 33.Bg4 Rf8 34.Qd5 Kh8 35.Rf1 Rcd8 36.Qc4 Qc3 37.Rc1 Qc4 38.Rc4 Rf7 39.e5 Re7 40.e6 Rde8 41.f4 Re6 42.Be6 Re6 43.Kf2 Kg8 44.Ra4 a5 45.Ra3 Kf7 46.g4 g6 47.h4 h5 48.g5 Ke7 49.Ra2 Kd7 50.Rc2 (50.Ra1 Re7–+) 50...a4 (50...Re3 51.Rb2 Kc6 52.f5 gf5 53.Rb1–+) 51.Rb2 (51.Rc4 Re3 52.Ra4 Rd3–+) 51...Kc6 52.f5 gf5 53.Kf3 b5 (53...Re3!? 54.Kf4 Rd3 55.g6–+) 54.Kf4 b4 55.Kf5 a3 56.Ra2 Re8 (56...Re3!? 57.g6 Rg3 58.Kf6–+) 57.g6 Kb5 58.Kg5 (58.g7 Ka4 59.Kg6–+) 58...Ka4 59.Kh5 (59.g7 Rg8 60.Kg6–+) 59...b3 60.Rf2 (60.Rg2 Rh8 61.Kg5 b2–+) 60...b2 61.g7 Rg8 (61...b1Q 62.Rf8 Re5 63.Kg4 Qg1 64.Kf4 Qg7 65.Ra8 Kb4 66.Rb8 Kc3 67.Rb7 Qf6 68.Kg3 Qg6 69.Kf2 Rf5 70.Ke1 Qe6 71.Kd1 Rf1) 62.Kh6 0–1. Fabus,Marian (1815) – Knaperek,Jozef (2035), SVK–chT2C, 2006.

7.c5 Bc7

8.Nc3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0.

8.d3 0-0 9.g3 (9.Nbd2 b6=) 9...Qe7 10.Bg2 e5 11.0-0 e4 12.de4 (12.Nd4!?=) 12...fe4–/+ 13.Nd4 Bg4 (13...Nbd7 14.Nf5 Qe6 15.Nd4+=) 14.Qd2 (14.Qb3 Nbd7+=) 14...Nfd7 (14...Nbd7 15.h3 Be6 16.Rd1–/+) 15.f4 ef3 16.Nf3 b6 (16...Nf6 17.Bd4+=) 17.cb6 (better is 17.Nc3 Kh8 18.e4 Bf3 19.Bf3+/–) 17...Nb6+= (worse is 17...ab6 18.Nc3 Nf6 19.Nd4+/–) 18.Bd4 N8d7 19.Qc3 Nc4 Exerts pressure on the isolated pawn (19...Rac8!?+=) 20.Nbd2+= Nd2 (20...Bf3 21.Bf3 Nde5 22.Be2 Nd2 23.Qd2+=) 21.Qd2 (21.Nd2 Ne5+/–) 21...Rae8 (21...Nb6 22.Qc3 Nc4 23.e4+=) 22.Qc3 (22.Rac1 Nb6 23.Bc5 Bd6 24.Bb6 ab6 25.Rc6 Bb8 26.Qd5 Kh8+–) 22...Bf3+= 23.Rf3 (23.Bf3 Ne5 24.Bg2+=) 23...Ne5 (23...Rf3!? 24.Bf3 Ne5+=) 24.Rf8+/– Rf8 25.e4 (25.Rc1!?+/–) 25...de4+= 26.Be4 The isolani on c6 becomes a target (26.Re1 Qf7 27.Be4+=) 26...Qf6? (better is 26...Bb6!?+=) 27.Kg2 h5 (27...a6 28.Rc1+/–) 28.Re1 (28.b5 Qe6 29.bc6 Ng4+–) 28...h4 (28...a6 29.Qb3 Qf7 30.Qf7 Kf7 31.Bf5+/–) 29.Qb3 (29.b5 Qe6 30.bc6 h3 31.Kg1 a5+–) 29...Kh8 30.Ba7 Ng4 31.Qf3 (better is 31.Qd1!? Qg5 32.Qc1 h3 33.Kh1+–) 31...h3+= 32.Kg1?? (better is 32.Kh3 Qh6 33.Kg4 Rf3 34.Bf3+=) 32...Qf3–+ 33.Bf3 Rf3 34.Re8? (34.Re4 Ra3 35.Bd4 Rd3 36.Bg7 Kg7 37.Rg4 Kf8–+) 34...Kh7 35.Re7 (35.Re4 Ra3 36.Rg4 Ra7 37.Rh4 Kg6 38.Rh3–+) 35...Be5 36.Re6 (36.a4 Ra3 37.Kf1 Nh2 38.Ke2–+) 36...Ra3 37.Rc6 Ra7 (37...Ra1 38.Rc1 Rc1) 38.Kf1 Nh2 (38...Nh2 39.Ke2 Ra2 40.Kd3 Ng4–+) 0–1. Parker,Kaja – Coulon,Dominic (1660), 27th NATO Chess, 2016.

8.d4 0-0 9.Nc3 Ne4 10.Bd3 Qe8 11.0-0 Qh5 12.Be2 g5 (12...Nd7 13.b5+=) 13.h3 (13.Ne5 Qh4+–) 13...Qh6 14.Ne5 Nd7 15.Nb1 (15.Ne4 fe4 16.Bg4 Ne5 17.de5 Qg7+=) 15...g4 (15...Ne5 16.de5 Qg7 17.f4=) 16.hg4+= Ndf6 (16...Ne5 17.de5 Qg7 18.Qd4=) 17.Nd2 (17.gf5 ef5 18.Nd2 Nd2 19.Qd2 Ng4 20.Bg4 fg4+=) 17...Bd7 (17...Ng4 A) 18.Ng4?? fg4 19.g3 Bg3 20.fg3 Qe3 21.Kh1 Rf2 (21...Nd2?! 22.Rf8 Kf8 23.Bg4–/+; 21...Qd2?! 22.Rf8 Kf8 23.Qd2 Nd2 24.Bg4=+) 22.Rf2 Nf2 23.Kh2 Nd1–+; B) 18.Bg4 Nd2 19.Qd2 Be5 20.de5 fg4 21.Qe2+=) 18.Bf3 (better 18.gf5!? ef5 19.Ndf3+–) 18...Nd2 19.Qd2 (better 19.g5 Nf3 20.Nf3=) 19...fg4–/+ 20.Rfe1?? (20.Bd1 Ne4 A) 21.Ng4?? Bh2 (21...Nd2?! 22.Nh6 Kg7 23.Ng4=+) 22.Nh2 Nd2–+; B) 21.Qc1–+) 20...gf3–+ 21.Nf3 (21.gf3 Qh3 22.e4 Be5 23.Qg5 Kh8 24.de5 Rg8–+) 21...Ne4 22.Qd1 Rf3! 23.Qf3 (23.Qf3 Qh2 Combination; 23.gf3 Qh2 Mate attack) 23...Qh2 24.Kf1 Nd2 (24...Nd2 25.Ke2 Nf3 26.gf3 Bg3–+) 0–1. anotheridiot (2005) – kovacic (2320), ChessWorld.net, 2017.

8.d4 0-0 9.Nc3 Ne4 10.Ne4 fe4=+ 11.Ne5 Qg5 (11...Qh4 12.Qd2=+) 12.h4 (12.Qg4 Qg4 13.Ng4 Nd7=) 12...Qe7 (12...Qf6 13.Ng4 Qf7 14.Qe2=+) 13.f4 Nd7 14.g4 Ne5 15.de5 b6 16.Bd4 b5 17.Ra2 (17.a4!? ba4 18.Qa4+=) 17...a5=+ 18.Qb3 a4 (18...Qf7!?=) 19.Qd1 Qf7 20.Rf2 g5?? (better 20...Bd8+=) 21.hg5+- Qg7 22.Rfh2 Bd7 23.Qe2 Qg6 (23...Rf7+-) 24.Rh7 Qh7 25.Rh7 Kh7 26.Qh2 Kg7 27.Qh6 Kf7 28.g6 Ke7 (28...Ke8 29.Qh7 Kd8 30.g7+-) 29.Qg7 (better 29.Qh7!? Kd8 30.g7 Re8+-) 29...Ke8 30.Qh7 Kd8 31.g7 (31.g7 Re8 32.g8Q Rg8 33.Qg8 Be8 34.g5+-) 1-0. kianas (2085) - Kal1 (1980), ChessWorld.net, 2012.

8.d4 0-0 9.Bd3 Nbd7 10.Nbd2 Ne4 11.0-0 Ndf6 12.g3 Bd7 13.a4 a6 14.Ra2 g5 15.Ne5 g4 16.Kh1 h5 17.Nb3 Kg7 18.Nd2 (18.f3 gf3 19.Qf3 Ng4+=) 18...Ng5 (18...Kg8!?=) 19.f4 gf3 20.Ndf3 Nf3 21.Qf3 Be8 22.Bc3 Bg6 23.Ng6 Kg6 24.Rg2 Ne4 25.Bb2 Kh6 26.b5 ab5 27.ab5 Qf6 28.b6 Bd8 29.Qf4 Qg5 30.Be4 Qf4 31.gf4 de4? (31...fe4 32.Rfg1 Bf6=) 32.d5 Bf6 33.dc6 bc6 34.Bf6 Rf6 35.Rfg1 Rb8 36.Rg7 e5 37.fe5 Re6 38.b7 Rd8 (38...h4+–) 39.Rg8 Ree8 40.R1g6 Kh7 41.Re8 Re8 42.Rc6 Rb8 43.Rc7 Kg6 (43...Kg6 44.c6 Rd8+–). wesolyPolak (1780) – Cameron20 (1880), GameColony.com, 2002.

8.Be2 0-0 9.Qc2 Nbd7 10.Ng5 (10.Nd4 Nb8+=) 10...Qe7= 11.f4 a6 12.0-0 Ne4 13.Nf3 e5 14.d3 Nef6 15.Qd2 ef4 16.ef4 b6 17.d4 Ne4 18.Qc1 Ndf6 (18...Ng3 19.hg3 Qe2 20.Re1+=) 19.Ne5 bc5 20.bc5 Be5 (20...Qe6 21.Nc3=) 21.fe5+= (worse is 21.de5 Nd7–/+ (21...Nc5?! 22.ef6 Qe2 23.Qc5 Qb2 24.Nc3=)) 21...Ng4 22.Qe1?? (better is 22.Nc3+/–) 22...Ne3–/+ 23.Bd3 Nf1 24.Qf1 Qg5 Black prepares the advance f4 25.Bc1 f4 26.Nd2 Bf5 (26...Qg6 27.Nf3–/+) 27.Nf3+= Qg4 28.e6 (28.Ba6!? Ra7 29.Bd3+=) 28...Ng5 29.Ne5 Nh3 30.Kh1 Bd3 31.Nd3? f4 becomes the focus of attention (31.e7 Rfe8 32.Nd3–/+ (32.Ng4? Bf1 33.gh3 f3–+)) 31...Ng5 (better is 31...Qe6!? 32.Ne5 Ng5–+) 32.e7–/+ Rfe8 (32...Rf6 33.Rb1–+) 33.Bf4 Re7 34.Ne5 Qf5 35.Qc1 (better is 35.Bg5!? Qg5 36.Nc6+=) 35...Ne4 36.Nc6 Rf7 37.Be3 Raf8 38.Kg1 Nc3 (better is 38...Nc5 39.dc5 Qe6–+) 39.Qe1?? (better is 39.Ne7 Re7 40.Qc3–/+) 39...Qf1!! 40.Qf1 Rf1 41.Rf1 Ne2 0–1. Macedo,Alexandre Ricardo (1980) – Teixeira,Thiago Santos, BRA–ch sf Vitoria, 2009.

8.Be2 Qe7+=.

8.Be5 Nbd7 9.Bc7 Qc7 10.d4 (10.Nd4 Nf8=) 10...0-0 (10...e5 11.Be2=) 11.Bd3+= Ne4 12.Nbd2 (12.0-0 e5+=) 12...Rf6 (12...e5 13.0-0=) 13.Qc2 (13.0-0 e5=) 13...Rh6 (13...e5 A) worse is 14.Be4 fe4 (14...de4?! 15.Ne5 Ne5 16.de5 Qe5 17.0-0=) 15.Ne5 Ne5 16.de5 Qe5–/+; B) 14.de5 Ne5 B1) worse is 15.Be4 fe4 (15...de4?! 16.Ne5 Qe5 17.0-0=) 16.Ne5 Qe5–/+; B2) 15.Ne4?? Nd3 (15...de4?! 16.Ne5 Qe5 17.Bc4 Be6 18.Rd1=; 15...fe4?! 16.Be4 de4 17.Ne5 Qe5 18.Rd1–+) 16.Qd3 fe4–+ (16...de4?! 17.Qe2 ef3 18.Qf3–+); B3) 15.Ne5 Qe5 16.0-0=) 14.Nf1 (14.Rd1 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Qe5=) 14...e5= 15.Ng3? (better is 15.Rd1=) 15...Ng3–+ 16.Bf5?? (16.fg3 e4 17.0-0–+) 16...Nh1 17.Ng5 (17.Ke2 e4 18.Be4 de4–+) 17...Nf6 (17...e4 18.Be4 Nf6 19.Bh7 Nh7 20.Nf3 Rh2 21.Nh2 Qh2 22.0-0-0 Qg2 23.f4–+) 18.h3 (18.0-0-0 Rh2 19.Nf3 Bf5 20.Qf5 Rh5 21.Qe6 Kf8 22.Ne5 Re8 23.Qd6 Qd6 24.cd6 Nf2–+) 18...e4 19.Bc8 Rc8 20.0-0-0 Qh2 21.Qa4 (21.f3 Rg6 22.f4 b6–+) 21...Nf2 (21...Nf2 22.Rd2 Qg2–+) 0–1. Trkn – zweitausend, itsyourturn.com, 2001.

8.Be5 Be5 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Nd7 11.d4=.

7.d4 0-0

8.Nc3 Bd7 9.Bd3 Be8 10.Qb3 Nbd7 11.Ng5 Qe7 12.f4 (12.c5 Bc7=) 12...Ne4 (12...dc4 13.Bc4 Nd5 14.Bc1=+) 13.Nce4 fe4 14.Be2 h6 15.Nh3 Bh5 16.c5 (16.g4!? Qh4 17.Nf2=) 16...Qh4-/+ 17.Nf2 Be2 18.Ke2 Be7 19.g3 Qh5 20.g4 Qg6 21.h4 b5 22.h5 Qf7 23.a4 Rfb8 24.Bc3 ba4 25.Qa4 Rb5 (25...Rc8 26.Rag1=) 26.Qa6+= Nb8 27.Qc8 Bf8 (27...Kh7 28.Ra5 a6 29.Rha1+/-) 28.g5 hg5? (better 28...Rb7+=) 29.h6+- gh6 30.Ng4 Kh7 31.Rh6!! Bh6 32.Rh1 (32.Rh1 Nd7 33.Qa8+-) 1-0. Meskovs,N (2555) - Krustkalns,K (2195), TCh-LAT, 2019. (=1.Nf3 f5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3 d5 5.e3 Bd6 6.c4 c6)

8.Nc3 Nbd7 9.b5 Ne4 10.Bd3 Qe7 (10...Nc3 11.Bc3 dc4 12.Bc4=) 11.0-0 (11.c5!? Bc7 12.bc6 bc6 13.Qa4=) 11...Nc3= 12.Bc3 cb5 (12...dc4!? 13.Bc4 Nb6=) 13.c5+= (worse 13.cb5 Ba3 14.Ra2 Bd6=) 13...Bc7 14.Bb5 Nf6 15.Nd2 (15.Bb4 a5 16.Bc3 b6 17.cb6 Bb6+=) 15...Bd7 16.Bd3 Bc6 17.f3 Nh5 18.Qc2 Qh4 19.f4 Nf6 20.g3 (20.Nf3 Qh6+=) 20...Qh3 21.Nf3 Ng4 22.Qe2 Rf6 23.Ne5 Ne5 24.fe5 Rff8 25.Rab1 Rab8 26.Rfe1 Qh6 27.Bd2 Qg6 28.Qg2 Qe8 (28...b6 29.Rec1 bc5 30.Rb8 Rb8 31.Rc5=) 29.Qe2 Qd8 (29...Qg6 30.Qf3=) 30.Rec1 Ba5 31.Qe1 (31.Ba5 Qa5 32.Rb3 Ba4+=) 31...Bc7 (31...Bd2 32.Qd2 Qg5 33.Qf2+=) 32.Bb5 (32.Qf2 Qe8+=) 32...Qd7 33.Qe2 Qf7 34.a4 (34.Bc6 bc6 35.Qa6 Qd7+/-) 34...Qg6 35.Qg2 (35.Bc6 bc6 36.Rb8 Bb8+=) 35...a6 (35...Be8 36.Qf3+=) 36.Bc6 bc6 37.Qh1 (better 37.Rb8!? Rb8 38.Qe2+=) 37...f4 (better 37...Rb1 38.Rb1 f4-/+) 38.ef4?? (38.Rb8 Rb8 A) 39.ef4? Qd3 40.Qg2 Rb2-+ (40...Qd4?! 41.Qf2 Qa4 42.Qf3-/+); B) 39.Qf3 fg3 40.Qg3=+) 38...Rb1-+ 39.Rb1 (39.Qf3-+) 39...Qb1 40.Kf2 Qh1 41.Ke3 Qe4 (41...Rb8 42.a5 Rb3 43.Bc3 Qh2 44.Kd3 Qb2 45.f5 Rc3) 42.Kf2-+ Rb8 43.Be3 (43.Bb4 Rb4 44.g4 Rb2 45.Kg3 Qe3 46.Kh4 Rh2 47.Kg5 Bd8) 43...Rb2 44.Ke1 (44.Bd2 Rd2 45.Kf1 Qb1) 44...Qe3 45.Kd1 Qd2 0-1. dannysmet (2050) - eagle22475 (2045), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

8.Nc3 Nbd7 9.c5 Bc7 (9...Bb8 10.Be2 Ne4 11.0-0 Ndf6 12.Ne5 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2 f4) 10.Be2 e5 11.0-0 e4 12.Nd2 Ng4 13.h3 Nh2 14.Re1 Qh4.

8.Nc3 Nbd7 9.Bd3 dc4 (9...Ne4 10.0-0 Qf6 11.c5 Bc7 12.h3 Qg6 13.Ne2 a5 14.Qa4 Qh6) 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 a5 12.b5 Bd7 13.0-0 Nbd5 14.Nd5 Nd5.

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 dc4 (9...Qe7 10.0-0 dc4 11.Bc4 a5 12.Qb3 Nd5 13.Bd3 ab4 14.Nd5 ed5; 9...b6 10.c5 Bc7 11.0-0 bc5 12.dc5 Qe8 13.Qc2 Bb7 14.g3 Ne4) 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 a5 12.b5 Bd7 13.0-0 cb5 14.Nb5 Bb5.

8.Nc3 Ne4 A) 9.Qb3 a5 (9...Nd7 10.Bd3 Ndf6 11.c5 Bc7 12.0-0 Bd7 13.g3 Qe7 14.Rad1 b6; 9...Rf6 10.Bd3 Rg6 11.g3 Nd7 12.cd5 cd5 13.0-0 Ndf6 14.Nb5 Ng4; 9...Qf6 10.Bd3 Qg6 11.0-0 Nd7 12.Kh1 Ndf6 13.c5 Bc7 14.h3 Qh6; 9...Qe8 10.c5 Bc7 11.Bd3 Nd7 12.0-0 Ndf6 13.Rad1 Qh5 14.h3 b6) 10.c5 Bc7 11.b5 a4 12.Qc2 cb5 13.Bb5 Bd7 14.Bd3 Nc6; B) 9.Bd3 a5 (9...Nd7 10.0-0 Qe7 11.h3 Ndf6 12.c5 Bc7 13.Qc2 Bd7 14.Ne5 Nc3; 9...Qf6 10.0-0 Nd7 11.cd5 ed5 12.Qb3 Qg6 13.b5 Rb8 14.Rad1 a6; 9...Rf6 10.0-0 Nd7 11.c5 Bc7 12.Qa4 Rg6 13.Rfd1 e5 14.Be2 ed4; 9...Qe7 10.0-0 Nd7 11.h3 Ndf6 12.c5 Bc7 13.Qc2 Bd7 14.Ne5 Nc3) 10.c5 Bc7 11.0-0 Nd7 12.b5 Ndf6 13.b6 Bb8 14.h3 Qe8; C) 9.c5 Bc7 (9...Be7 10.Be2 Nd7 11.0-0 Qc7 12.Qc2 Rf6 13.Ne4 de4 14.Ne5 Ne5) 10.Bd3 Nd7 11.0-0 Qe7 12.a4 Ndf6 13.Ne5 a5 14.ba5 Ra5.

8.Nc3 Qe7 A) 9.h3 Nbd7 (9...a5 10.c5 Bc7 11.b5 cb5 12.Nb5 Nc6 13.Bd3 Ne4 14.0-0 b6) 10.c5 Bc7 11.Be2 Ne4 12.0-0 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Qe5; B) 9.Be2 dc4 (9...Nbd7 10.0-0 dc4 11.Bc4 a5 12.Qb3 Nd5 13.Bd3 N7b6 14.ba5 Ra5; 9...Ne4 10.0-0 Nd7 11.Qc2 Ndf6 12.c5 Bc7 13.Ne5 Nd7 14.f4 Ndf6; 9...Bc7 10.0-0 Nbd7 11.Qb3 Ne4 12.Qc2 Nb6 13.c5 Nd7 14.Rfd1 e5; 9...a5 10.c5 Bc7 11.0-0 Nbd7 12.b5 Ne4 13.Qa4 cb5 14.Qb5 Ndf6) 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 a5 12.Qb3 Nd5 13.Bd3 N7b6 14.ba5 Ra5; C) 9.c5 Bc7 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Ne4 12.Qd3 Rf6 13.g3 Rg6 14.a4 e5; D) 9.Bd3 dc4 (9...Ne4 10.0-0 Nd7 11.h3 Bc7 12.Qc2 Ndf6 13.Ne5 a5 14.f3 Ng3; 9...Nbd7 10.0-0 dc4 11.Bc4 a5 12.Qb3 Nd5 13.Bd3 N7b6 14.ba5 Ra5) 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 a5 12.Qb3 Nd5 13.Bd3 N7b6 14.Ne5 ab4.

8.c5 Be7 A) 9.Nc3 Ne4 (9...Nbd7 10.Ng5 Nb8 11.Be2 Ne4 12.Nge4 fe4 13.0-0 Nd7 14.f3 ef3; 9...Qc7 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Nd7 12.Qc2 Rf6 13.Rfc1 Rg6 14.g3 Bf6; 9...a5 10.Bd3 Nbd7 11.Ng5 Nb8 12.0-0 Ne4 13.Nge4 fe4 14.Be2 Nd7) 10.Be2 Nd7 11.0-0 Qc7 12.Qc2 Rf6 13.g3 b6 14.a4 Rg6; B) 9.Bd3 Ne4 (9...Qc7 10.Nc3 Ne4 11.0-0 Nd7 12.Qa4 a5 13.b5 Ndf6 14.b6 Qb8; 9...Nbd7 10.Ng5 Nb8 11.0-0 Qc7 12.Nc3 Ne4 13.Nh3 Nd7 14.Nf4 Nc3; 9...a5 10.Nc3 Ne4 11.0-0 Nd7 12.Qc2 Qc7 13.b5 Ndf6 14.b6 Qb8) 10.0-0 Nd7 11.Nc3 Ndf6 12.Qa4 Qc7 13.h3 Nc3 14.Bc3 Ne4.

8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 Ne4 10.0-0 Rf6 11.Ne5 Rh6 12.f4 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.Qe1 Be5 15.de5 g5 (15...b6 16.Rc1+=) 16.Rd1 Bd7 17.Bf3 Qe7 18.Be4 fe4 19.f5 (19.Bd4!?+/–) 19...ef5= 20.cd5 cd5 21.Rd5 Bc6 (21...Rc8!?=) 22.Rd2 (better is 22.Rd6!? Re6 23.Rf5+–) 22...Rf8+= 23.Qg3 Rg6 24.Rd6 Bb5 25.Rc1 f4 (25...b6!?+=) 26.Rg6 hg6 27.ef4 Rf4 28.Rc8 (28.Qb3!? Kh7 29.Qh3 Rh4 30.Qe3+–) 28...Rf8+/– 29.Rf8 (29.Rf8 Qf8 30.h3+/–) 1–0. Lebel Arias,Julia (2065) – Astolfi Perez,Eneida (2075), FRA–ch (Women), 1991.

8.Bd3 Ne4 9.0-0 Nd7 10.c5 Bc7 11.Ne5 Qf6 (11...Ne5 12.de5 b6 13.f3+=) 12.f4+= a5 13.Nd2 Ne5 14.de5 (14.fe5 Qg5 15.Rf4 b6+=) 14...Qe7 15.Qc2 (15.Ne4 fe4 16.Be2 b5=) 15...g5 (15...b5 16.Be2=) 16.Ne4 (16.Bd4 g4+=) 16...fe4 17.Be2 gf4 18.ef4 Rf7 19.Bd4 Bd7 (19...ab4 20.ab4 Ra1 21.Ba1+/– (worse is 21.Ra1 Rf4 22.b5 cb5=)) 20.Qd2 Rg7 21.Qe3 Qe8 22.Qh3 White plans f5 22...Qg6 23.Kh1 Be8 24.g4 Rf7 25.f5 Qg5 (25...Qg7 26.Qc3+/–) 26.Be3 (26.Rad1 ab4 27.ab4 Bd7+/–) 26...Qd8+= 27.Bf4 Qb8 (27...Bd7 28.Qg3+=) 28.fe6 Rg7 (28...Re7!? 29.Bg5 Rg7+– (29...Re6 30.Rf8 Kf8 31.Qh7 Be5 32.Rf1 Bf4 33.Bf4 Bf7 34.Bd6 Ke8 35.Qh8 Bg8 36.Qg8 Kd7 37.Rf7 Re7 38.Re7)) 29.Bh6+– Be5 30.e7 (better is 30.Rae1+–) 30...Bd7?? (better is 30...Rf7 31.Rf7 Bf7+=) 31.Rf8+– (31.Rf8 Qf8 32.ef8Q Rf8 33.Bg7 Kg7 34.Rf1 Rf1 35.Qf1 ab4 36.ab4+–) 1–0. Cirulis,Ilmars (1865) – Voudouris,Nick (1800), FICGS, 2016.

8.c5 Bc7

9.Nc3 b6 10.Bd3 Nbd7 11.0-0 Bb7 12.Qa4 a5 13.cb6 Nb6 14.Qb3 Ne4.

9.Nc3 Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Qe7= (11...Qf6 12.Kh1 Qe7 13.h3 e5 14.de5 Nc3) 12.Qc2 e5 13.Be2 ed4 14.Nd4 Ne5.

9.Nc3 Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.Ne2 Qe7 12.0-0= e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5.

9.Nc3 Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.Ne2 Qe8 12.g3 (12.0-0 b6+=) 12...Ndf6 13.0-0 Qh5 14.Nf4 Qh6 15.h4 (15.Ne5!?+=) 15...Ng4= 16.Kg2? (better is 16.Qe2=) 16...Nef2–+ 17.Qe2 Nd3 18.Qd3 a5 19.Bc3 (19.Rfc1 Ra6–+) 19...b6 (19...b6 20.Qd2 ab4 21.ab4 Ba6–+) 0–1. de Visser,Arno – Cottarelli,Franco, Sokolski, 2003.

9.Nc3 Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.Ne2 Qf6 12.Qa4 (12.0-0 b6 13.cb6 ab6 14.Qc2 Bb7) 12...a6 (12...Qh6 13.h3= Ndf6 14.0-0 Bd7) 13.0-0 g5 (13...e5= 14.g3 Ng3) 14.Ng3 (14.Qc2!?= g4) 14...g4+= 15.Be4 fe4 (15...de4?! 16.Nd2=) 16.Nd2 Qg5 (16...Qh4 17.Rfe1+=) 17.Bc3 (17.Rae1!?+=) 17...h5–/+ 18.Ne2 Nf6 (18...h4 19.Kh1–/+) 19.Nf4 (19.Nb3 g3 20.hg3 h4–+) 19...Bf4 20.ef4 Qf4 21.Rae1 (21.g3 Qg5 22.Rae1 h4–/+) 21...Bd7 (21...h4 22.Re3–/+) 22.Qa5 Rae8 (22...h4 23.Qb6–/+) 23.Qb6+= Bc8 24.Re3 (24.Nb3 Nd7 25.Qa5 e5–/+) 24...Nh7 (24...Nd7 25.Qa5–/+) 25.Nb3 (25.a4 Nf6+=) 25...Ng5 26.Bd2 (26.Na5 Rf7 27.Bd2 e5–+) 26...Qf5–/+ 27.h4?? (better is 27.a4–/+) 27...Nf3–+ 28.Kh1 Nh4 (better is 28...Qf6!? 29.g3 (29.gf3 Qh4 30.Kg1 gf3 31.Qc7 e5 32.Qh7 Kh7 33.Rf3 ef3 34.Rd1 Qh3 35.de5 Qg2) 29...Nd2 30.Nd2 Qd4 31.Re2–+) 29.Qc7 (29.Rc3 Qf6 30.Qc7 Nf5–+) 29...Rf7 30.Qh2 (30.Qb8 Ng6–+) 30...Ng6 31.Kg1 (31.Rc3 e5 32.de5 Qe5 33.Qe5 Ne5–+) 31...Ref8 (31...h4 32.Ree1–+) 32.Rc3 (32.Re2 h4 33.Be3 h3–+) 32...h4 33.Qd6 (33.g3 h3–+) 33...g3! 34.Bh6 (34.fg3 Qf1 Pinning (34...Qf1 Deflection)) 34...gf2 35.Kh2 (35.Kh2 Re8 36.Be3–+) 0–1. pierre – Okanchess, internet, 2011.

9.Nc3 Ne4 10.Bd3 Nd7 (10...Bd7 11.0-0+=) 11.Ne2 (11.0-0 Qf6=) 11...Ndf6 (11...a5 12.Qa4+=) 12.0-0+= Bd7 (12...Nd7 13.b5+=) 13.Nf4 g5 (13...Qe7 14.Ne5+=) 14.Ne2+/– Be8 (14...Ng4 15.Ne5 Ne5 16.de5+/–) 15.Ne5 Nh5 (15...Nd7 16.f3 Nef6 17.Qd2+/–) 16.f3 Nef6 Black intends g4 17.Qe1 g4 (17...Nd7 18.f4+/–) 18.fg4 Be5 19.gh5 Bc7 20.Nf4 Bf4 21.ef4 Qd7 (21...Ne4 22.Be2+–) 22.h6+– Ng4 (22...Ne4 23.Qh4+–) 23.h3 (23.Qh4 Qd8 24.Qg5 Bg6+–) 23...Nh6 24.Qh4 (24.Rf3 Rf6+–) 24...Qg7+/– 25.Rae1 Rf6 26.Re2 Kh8 27.Rf3 (27.Qe1 Bf7+/–) 27...Rg6 28.Rfe3 Bd7 29.a4 (29.Qf2 Rg8+/–) 29...Ng8 30.g4 Nf6 31.Qe1 (31.g5 a5 32.Qe1 ab4 33.Qb4 Ne4+=) 31...Rg8 (31...Ng4!? 32.hg4 Rg4 33.Kh2 Rg8=) 32.g5+= h6 (32...Ne4 33.Kh2+=) 33.h4+/– hg5 34.hg5 Rh6 35.Rg3 Rh7 (35...Ne4!? 36.Rgg2 Rh7+/–) 36.Rh2+– Rh2 37.Kh2 Nh7 38.Rh3 Rf8 (38...Ra8 39.Qe5 Qe5 40.de5+–) 39.Rh6 (39.b5 cb5 40.ab5 Kg8+–) 39...Re8 (39...Kg8 40.Qe5+–) 40.Be2 Re7 41.Bh5 Qf8 (41...e5 42.Rg6 ef4 43.Rg7 Re1 44.Rd7 Ng5 45.Rd8 Kh7 46.Re8=) 42.Qh4 Qg7 (42...Be8 43.Be8 Qe8 44.g6+–) 43.Kg3 Be8 44.Be8 Re8 45.Qh5 Re7 46.g6 Qg8 (46...Kg8 47.Rh7 Qf6 48.Rh6+–) 47.Qh4 (47.Qh4 Rf7 48.Kf2+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Ato del Avellanal, corr III Copa Peru, 2000.

9.Nc3 Ne4 10.Be2 Nd7 11.0-0 Ndf6 12.Ne5 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2 Bd7.

9.Nc3 Ne4 10.Be2 Nd7 11.0-0 Ndf6 (11...Qe7 12.Rb1=) 12.h3 (12.Ne5 Nd7+=) 12...Qe8 13.Ne4 fe4 14.Nd2 e5 15.de5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nb3 Qg5 18.Kh2 Qh4 19.Qd4 Bg4 20.Ra2 (20.f3 Bf5=) 20...Be2=+ 21.Re2 Rf7 22.g3 (22.Nd2!?=+) 22...Qh5-/+ 23.Rb2 Raf8 24.b5 (24.Qd1 Qg6-/+) 24...g5 (better 24...Ng4!? 25.Kg2 Ne5 26.bc6 bc6-+) 25.bc6=+ bc6 26.Na5 Ng4 (better 26...g4 27.h4 Rc7=+) 27.Kg2+= Nf2 28.Rff2 Rf2 29.Rf2 Rf2 30.Kf2 Qf3 31.Ke1 Qg3 32.Kd2 Qh3? (32...Qc7 33.Qa4 Qh2 34.Kc3 Qe2 35.Nc6 Qe3 36.Kb4 Qd2 37.Kb5 Qd3 38.Ka5 Qh3 39.Ne7 Kf8 40.Nd5 Qd3+-) 33.Nc6+- Qd7? (33...Qg2 34.Kd1 Qf1 35.Kc2 Qf2 36.Kb3 Qf7+-) 34.Nb4 g4 (34...Qf7 35.c6 Qf2 36.Kc3+-) 35.Qd5 (35.c6 Qc7 36.Qd5 Kf8 37.Qf5 Ke8 38.Qe4 Qe7 39.Qg4 Qd6 40.Kc1 Ke7 41.Qg7 Kd8 42.Qg8 Kc7 43.Qh7 Kc8 44.Qb7 Kd8+-) 35...Qd5 36.Nd5 Kf7 37.Nc3 g3 (37...Ke6+-) 38.Ke2 h5 39.Ne4 h4 40.Kf3 Ke6 41.c6 (better 41.Ng3 hg3 42.Kg3 Kd5+-) 41...Ke7 42.Ng3! 1-0. kianas (2110) - Kal1 (1985), ChessWorld.net, 2013.

9.Nc3 Ne4 10.g3 Bd7 11.Bg2 a5 12.0-0 Be8 13.Nd2 Nd7 14.f3 Bh5 15.Qc2 Nc3 16.Bc3 Nf6 17.Nb3 a4 18.Na5 Ba5 19.ba5 Bg6 20.Qa4 Ne8 21.Rfb1 Rb8 (better is 21...Ra7!? 22.Rb6 Nc7+/–) 22.a6+– f4 23.Rb7 Rb7 24.ab7 Nf6 (24...Qc7 25.Qb3 Nf6+–) 25.Qc6 Qd7 (25...fg3 26.hg3 Re8+–) 26.Qd7 Nd7 27.c6 Nb6 (27...Bd3 28.Bf1 Bf1 29.Rf1 fg3 30.c7+–) 28.c7 Nc4 29.c8Q Rc8 30.bc8Q Kf7 31.Bb4 Kf6 32.Qd8 Kf7 (32...Kf5 33.g4) 33.Qf8 1–0. Fournier,Frederic (2195) – Dante72 (1835), queenalice.com, 2007.

9.Nc3 Qe7 10.Be2 Nbd7 11.0-0 e5 12.g3 Ne4 13.Qa4 ed4 14.Nd4 Ne5.

9.Nc3 Qe8 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Ne4 12.Qc2 e5 13.Rad1 Qe7 14.h3 ed4.

9.Nbd2 Nbd7 (9...Qe7 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Ne4 12.Qc2 Nd2 13.Nd2 e5 14.h3 e4; 9...a5 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Nd7 12.Qe2 Qe7 13.h3 e5 14.b5 Nec5; 9...Ne4 10.Bd3 Nd7 11.0-0 Qe7 12.Qc2 Rf6 13.g3 Rg6 14.Be2 e5; 9...b6 10.Qc2 bc5 11.bc5 Nbd7 12.Be2 Rb8 13.0-0 Ne4 14.Rab1 Ndf6) 10.Bd3 Qe7 11.0-0 Ne4 12.Qc2 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5.

9.Bd3 a5 10.Nc3 Ne4 11.0-0 Nd7 12.b5 Ndf6 13.b6 Bb8 14.g3 Qe8.

9.Bd3 Bd7 10.0-0+= Be8 11.Nbd2 Bh5 12.Be2 (12.Qa4 Ne4=) 12...Bf3 (12...Ne4 13.a4=) 13.Nf3+= Nbd7 14.Qa4 White prepares the advance b5 14...Ne4 15.b5 cb5 16.Qb5 Rb8 17.Rab1 Ndf6 18.Qa4 Qe7 19.Bb5 (19.Qa7?? Ra8 20.Qa8 Ra8–+) 19...g5 (19...Qf7 20.h3+= (20.Qa7 Ra8 21.Qa8 Ra8–+)) 20.Rfc1 (20.Qa7? Ra8 21.Qa8 Ra8–+) 20...g4 21.Ne5 Be5 (21...Nd2 22.Ra1 Nfe4 23.Qa7 Qh4–/+) 22.de5+/– Nh5 23.Bd4 f4 24.Qa7 Qg5? (better is 24...g3 25.fg3 fg3+/–) 25.Bd7+– Qg6 (25...Qf5 A) 26.Rb7?! Rb7 27.Qb7 fe3 28.Be3 Nf2 29.Qd5 A1) 29...ed5?? 30.Bf5 Rf5 31.c6+– (31.Bf2?! Nf4 32.Rc2 Re5+–); A2) 29...Ng7+–; B) 26.c6 Rbd8 27.Rb7+–) 26.c6 f3 (26...g3 27.hg3 fg3 28.f3+–) 27.c7 (27.Rb7 g3 28.hg3 Rb7 29.cb7 Nhg3 30.Be6 Qe6=) 27...Rbc8 (27...g3 28.Be6! Qe6 29.cb8Q (29.cb8B?? gf2 30.Kf1 Qg4 31.gf3 Qf3 32.Qa5 Nhg3 33.hg3 Ng3; 29.cb8N?? gf2 30.Kf1 Qg4 31.gf3 Qf3 32.Qa5 Nhg3 33.hg3 Ng3; 29.Qb8?? gf2 30.Kf1 Qa6 31.Rb5 Qb5 32.Rc4 Qc4) 29...gf2 30.Kf1 fg2 31.Ke2+/–) 28.Bc8 fg2 (28...g3 29.Be6 Qe6 30.hg3 Nhg3+–) 29.Qb7 (worse is 29.Bb7 Nf2 30.Kg2 Nh3 31.Bd5 ed5 32.Rf1 Qe4 33.Rf3 Qf3) 29...Qf5 (29...Ng7 30.Be6! Ne6+–) 30.Be6! Qe6 Decoy theme: e6 31.c8Q Nf4 32.Qf8! Kf8 Decoy theme: f8 33.Rc8 Qe8 34.Re8 1–0. lucya – ceann, gamecolony.com, 2007.

9.Bd3 Nbd7 10.0-0 Ne4 11.Nbd2 a5 12.Qe2 Ndf6 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 Ne4.

9.Bd3 Ne4 10.Nbd2 a5 11.0-0 Nd7 12.Qe2 Qe7 13.b5 cb5 14.Bb5 Ndf6.

9.Bd3 Qe7 10.0-0 Ne4 11.Nbd2 Nd7 12.Qe2 Rf6 13.g3 Rg6 14.Bc2 e5.

9.Bd3 Qe8 10.Nc3 Nbd7 11.0-0 Qg6 12.Qa4 e5 13.g3 Qh6 14.Bf5 Nc5.

9.Be2 Bd7 10.0-0 Ne4 11.Nbd2 Be8 12.a4 White intends b5 12...Nd7 13.Nb3 Qf6 14.b5 Qh6 15.Ne5 Be5 16.de5 Ndc5 (worse is 16...Nec5 17.bc6 Nb3 18.cd7 (18.Qb3?! bc6 19.Ba3 Rf7=) 18...Na1 19.de8N Rfe8 20.Qa1+/–) 17.Nc5 Nc5 18.Ba3 b6 19.Qc2 (19.Rc1 cb5 20.ab5 f4 21.ef4 Rc8=) 19...cb5+= 20.Bc5 bc5 21.ab5 c4 22.b6 a5 23.Qc3 a4 24.Qb4 f4 25.Qd6 Bf7 (25...fe3? 26.b7 ef2 27.Kh1+–) 26.b7 Rab8 27.Rfb1 fe3 28.Ra4?? (better is 28.f3–+) 28...ef2 29.Kf1 (29.Kh1 Rb7! 30.Rf1–+) 29...Qh2 30.Qb8 Qg1 0–1. Kuperman,Carlos – Schiller,Eric, Pan American, 1988.

9.Be2 Qe7 10.Nc3 Nbd7 11.0-0 e5 12.Qc2 Ne4 13.Rfd1 ed4 14.Nd4 Bh2.

7.Be2 0-0

8.0-0 dc4 9.Bc4 b5 10.Ba2 += (10.Bb3=).

8.0-0 Qe7 9.Nc3 e5 10.cd5 e4 11.Nd4 cd5 12.Qb3 Be6 13.Ncb5 Nc6 14.Nc6 bc6 15.Nd6 Qd6 16.Qc3 (16.Bd4 Rf7+=) 16...Rac8 17.Rac1 Rf7 (17...a5 18.ba5 c5 19.Qe5+=) 18.Qe5+/- Qe5 19.Be5 Nd7 20.Bd4 Nb6 21.Ba6 Rcc7 22.Be5 Bc8 23.Bc7 Ba6 24.Bb6 ab6 (24...Bf1 25.Kf1 ab6 26.Rc6+/-) 25.Rc6 Bf1 26.Rc8 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Kf1 b5 29.Ke2 Ke7 30.Kd1 Kd6 (30...g5 31.Kc2+/-) 31.Kc2+- d4 (31...g5 32.Kb3+-) 32.Kb3 (32.ed4 f4+-) 32...Kd5 (32...d3 33.a4 ba4 34.Ka4+-) 33.a4 (33.ed4 Kd4 34.a4 Kd5+-) 33...ba4 34.Ka4 Kc4?? (34...de3 35.de3 Kc6+-) 35.b5 1-0. Braun,A (2605) - Seul,G (2370), Titled Tuesday, 2020. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 d5 5.e3 Bd6)

8.Nc3 b6 9.0-0 Nbd7 10.Nd4 Ne5 11.cd5 cd5 12.f4 Nc4 (12...Neg4 13.h3 Nh6 14.Ncb5+–) 13.Bc4+– dc4 14.Qe2 Bd7 15.Qc4 Rc8 (15...Qc8 16.Qd3+–) 16.Qb3+– Qe7?? (better 16...Qe8+–) 17.Nf5 (17.Nf5 Qd8 18.Nd6+–) 1–0. Panza (2685) – craig4000 (2015), ChessWorld.net, 2018. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 d5 5.e3 Bd6 6.c4 c6)

8.Nc3 Nbd7 9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 a5 12.b5 Qe7 (12...c5 13.d3=) 13.Nd4 Kh8 14.bc6 bc6 15.Nc6 (15.f4!? Bd7 16.Rb1=) 15...Qc7=+ 16.Nd4 Bh2 17.Kh1 Be5 (17...Ng4 18.Rb1=+) 18.f4 (18.Nf3 Ba6 19.Nd5 Nbd5 20.Be5 Qc5=) 18...Bd4 19.Nb5 Qf7 20.Bd4 (20.Nd4 a4 21.Ba2 Nbd5=) 20...a4=+ 21.Ba2 (21.Bf6 Qf6 22.Ba2 Ba6=+) 21...Ba6 22.Rb1 Ng4 23.Qf3 (23.Bb6?? Qh5 24.Kg1 Qh2) 23...Rab8 24.d3 Qd7 25.Nc3? (better 25.Bc4–/+) 25...Bd3–+ 26.g3 (26.Kg1 Bf1 27.Rf1 Rfd8–+) 26...Bf1 (better 26...Rfc8 27.Kg1 Bf1 28.Qf1 Ne3 29.Qd3–+) 27.Rf1 (27.Qf1 Nd5 28.Nd5 ed5–+) 27...Rfc8 28.Rb1 (28.Kg1 Nc4 29.Qd1 Qe8–+) 28...Nd5! 29.Rb8 (29.Bd5 Rb1 Double attack; 29.Nd5 Rb1 Double attack (29...Rb1 Decoy)) 29...Rb8 (29...Nc3?? 30.Qa8 h5 31.Rc8 Kh7 32.Rc3+– (32.Bc3?? Qd1 33.Kg2 Qe2 34.Kg1 Qf2 35.Kh1 Qh2)) 30.Nd5 (30.Bd5 ed5 31.Qd5 Qd5 32.Nd5–+) 30...Qc6 31.Qe2 (31.Kg1 ed5 32.Qd1 Rc8–+) 31...Qc1 32.Kg2 ed5 33.Bd5 Rc8 34.Bb2 (34.Be4 fe4 35.Kh3–+) 34...Qb1 35.Ba2 Ne3! (35...Ne3 36.Kf2 Qe4–+) 0–1. Pierre – Chessy, internet, 2020.

8.Nc3 Nbd7 9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=.

8.Nc3 Nbd7 9.0-0 e5 10.Qc2 (10.Qb3 e4 11.Ng5 Ne5 12.cd5 cd5+=) 10...e4 (10...Qe7 11.Rfc1= (worse is 11.Qf5 e4–/+)) 11.Nd4+= f4? (better is 11...Ne5 12.cd5 Nd5 13.Nd5 cd5+=) 12.Ne6+– Qe7 13.Nf8 Qf8 (13...Nf8 14.cd5 cd5 15.f3+–) 14.d3 (14.cd5 cd5 15.f3 Be5+–) 14...fe3 15.fe3 Qe8 (15...ed3 16.Qd3 Bc7 17.Rad1+–) 16.de4 de4 17.c5 Bc7 18.Bc4 Kh8 19.Rad1 (19.h3 Qg6 20.Rad1 Ne5 21.Ne4 Bh3 (21...Qe4 22.Qe4 Bh3 23.Rf6 gf6 24.Be5 Be5 25.Bd3 Kg7 26.Qh7 Kf8 27.Bc4 Bh2 28.Kh2 Be6 29.Be6 Rd8 30.Rd8) 22.Be5 Be5+–) 19...Qh5 (19...Ng4 20.Qe4 Qe4 21.Ne4 Bh2 22.Kh1 Ne3+–) 20.h3+– (20.Ne4 Qh2 21.Kf2 Qh4 22.Ke2 Ne4–/+ (22...Qe4? 23.Qe4 Ne4 24.Rf7 Ng3 25.Ke1+–)) 20...Ne5? (20...Qe5 21.Ne4 Qh2 22.Kf2 a5+–) 21.Ne4 Bh3 (21...b5 22.Ba2 (22.Nf6 gf6 23.Qf2 Qg5 24.Qf6 Qf6 25.Rf6 bc4 26.Rc6 Kg8 27.Rc7 Nd3+–) 22...Bg4 23.Rd2+– (23.hg4 Neg4 24.Rf3 Ne4+/–)) 22.Nf6 (22.gh3 Qg6 23.Qg2 Qg2 24.Kg2 Nc4 25.Nf6 Ne3 26.Kg1 Nd1 27.Rd1 gf6 28.Bf6 Kg8+–) 22...gf6 23.gh3 Qh3 24.Qg2 (24.Rf6 Qe3 25.Qf2 Qf2 26.Rf2 Rg8 27.Bg8 Kg8+–) 24...Qe3? (24...Qg2 25.Kg2 Nc4 26.Bf6 Kg8+–) 25.Kh1 (better is 25.Rf2 Re8 26.Rd3 Qd3 27.Bd3+–) 25...Qh6= 26.Kg1 Qe3 27.Rf2 Rf8 28.Be5 (better is 28.Bc1 Nc4 29.Be3 Ne3+–) 28...Be5 29.Kf1 Bd4 (29...Qa3 30.Qg4 Qe3+–) 30.Rf3 (30.Rf3 Qe5 31.Qg4+–) 1–0. wlittle (2300) – ozewiezewoze (2130), net–chess.com, 2003.

8.Nc3 Qe7 9.0-0 Nbd7 10.c5.

8.c5 Bc7 9.Nc3 Nbd7 10.0-0.

8.c5 Be7+= 9.0-0 b6 10.Nc3.

8.h3 Qe7 9.c5 Bc7 10.Nc3 1–0. Fournier,Frederic (1905) – adarzak (1875), Active, 2005.

8.0-0 Nbd7

9.Qb3 Qe7 10.d4+=.

9.Qb3 Kh8 10.d3 (10.c5 Be7+=) 10...Qe8 11.Re1 (11.Nc3 Qg6+=) 11...Qg6 (11...e5 12.cd5 Nd5 13.Nc3=) 12.Nbd2 (12.Nc3 Rd8+=) 12...e5= 13.Nf1 (13.cd5 Nd5 14.Nc4 Qe6+=) 13...e4 14.Nd4 Ne5 15.f4 (15.c5 Bc7=) 15...ef3+= 16.Nf3 dc4 17.dc4 Nf3 18.Bf3 Ne4 19.Qc2 Be6 20.Rad1 Ng5 (20...Rad8 21.Bd4+=) 21.Kh1 (21.Nd2 Rad8+=) 21...Nf3 (21...Rfd8 22.e4+=) 22.gf3 Bc7 23.Re2 (23.Nd2 Rf7+=) 23...Qf7 (23...Qh5 24.Nd2+=) 24.Rg2 Rg8 25.Nd2 Bd8 26.Rdg1 (26.e4 Bb6=) 26...Bf6 27.Bd4 (27.Bf6 Qf6 28.e4 a5+=) 27...Bd4+= 28.ed4 Qf6 (28...Rad8 29.Qc3+=) 29.Qd3 (29.Nb3!?+=) 29...Rad8–/+ 30.Nb3 b5! 31.cb5 cb5 32.Na5 Rd4 33.Qb5 Bd5 34.Rf1 h6 35.Re2 (35.Qe2!?–/+) 35...Qb6–+ 36.Qc5 (36.Qa4 Rd3 37.Ref2 Rc8–+) 36...Qc5 (36...Rd3 37.Kg1–+) 37.bc5 Ra4 (37...Rc8 38.Re3 Rc5 39.Nb3 Bb3 40.Rb3–+) 38.Re5 0–1. Puentes,Alvaro (2090) – Gamboa,Nelson (2355), Cali COL, 3rd Latinoamerican Cup–A, 2012.

9.Qc2 Qe8 10.d3 e5 11.cd5 cd5 12.Nc3 e4 (12...Nb6!?=) 13.Nd4+/– Qe5 14.g3 a6 15.Na4 ed3 16.Bd3 Ne4 (16...Qe8 17.Nf5 Be5 18.Nd4+–) 17.f3 Ng3 (17...Nef6 18.Nf5 Qe6 19.f4+–) 18.hg3 (18.Nf5 Nf5 19.Be5 Ne5+–) 18...Qe3? (better is 18...Qg3 19.Qg2 Qg2 20.Kg2 g6+–) 19.Kg2 g6 (19...Ne5 20.Bf5 Ng6 21.Bg6 hg6+–) 20.Rae1 Qh6 21.f4 Nf6 22.Ne6 Re8 (22...Be6 23.Re6 Bf4 24.Rf6 Bg3 25.Qc3 Qh2 26.Kf3 Qh5 27.Kg3 Qg4 28.Kf2 Qh4 29.Kf3 Qg4 30.Ke3 Qg5 31.Ke2 Rf6 32.Qf6 Re8 33.Kd1 Qf6 34.Bf6+–) 23.Ng5 Qf8 (23...Re1 24.Re1 (24.Bf6?! Rf1 25.Bf1 Qf8+–) 24...Qg7 25.Nb6+–) 24.Re8 Ne8 (24...Qe8 25.Bf6 Bd7 26.Nb6+–) 25.Nb6 (25.Nb6 Nf6 26.Qb3+–) 1–0. Julia,E (2340) – Ferrara,Enzo (1950), Norberto La Porta Cup, 2014.

9.c5 Bc7 10.Nc3 (10.Nd4 Nb8+=; 10.Qc2+=) 10...e5= 11.Qc2 e4 (11...Ng4 12.h3 Ngf6 13.d3=) 12.Nd4 Ne5 13.f4 ef3 14.gf3 (14.Nf3 Nf3 15.Rf3 Ng4=) 14...g6 (14...f4!?+=) 15.Na4 (15.f4 Nc4 16.Bc4 dc4+/–) 15...Nf7 16.f4 Qe7 17.Rf2 Ne4 18.Rg2 Nh6 19.Nc3 Qh4 (19...Re8 20.Rf1+=) 20.d3 (better is 20.b5 Bd7 21.d3+/–) 20...Nf6+– 21.Nf3 Nfg4 (21...Qh3 22.Rg3 Qh5+–) 22.Nh4 Ne3 23.Qd2 Ng2 24.Kg2 Ng4 (24...Bd8 25.Nf3+–) 25.Bg4 fg4 (25...Bd8 26.Bf3 Bh4 27.Nd5+–) 26.Nd5! cd5 (26...cd5 27.Qc3 Combination) 27.Qc3 Kf7 (27...Rf6 28.Qf6 d4 29.Bd4 Be5 30.Be5 g3 31.Qg7) 28.Qf6 Ke8 29.Re1 Kd7 (29...Be5 30.Re5 Be6 31.Re6 Kd7 32.Re7 Kc8 33.Qf8) 30.Re7. pierre – jenny, internet, 2011.

9.cd5 ed5 10.d4 Ne4 11.Nc3 Qe8 12.Ne4 (better 12.Qc2=) 12...fe4–/+ (worse 12...Qe4 13.b5+=) 13.Ne5 Ne5 14.de5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Qd4 Qg5 17.g3 (17.f4!? ef3! 18.Rf3 Rf3 19.Bf3–/+) 17...Bh3–+ 18.b5? (better 18.f4 ef3 19.Rf3 Rf3 20.Bf3–+) 18...Bf1 19.Bf1 (19.Rf1 Qf6–+) 19...Qf6 20.Qf6 Rf6 (20...gf6?! 21.bc6 bc6 22.Rc1–+) 21.bc6 bc6 22.Rb1 ½–½. mr5reasons1 (1770) – tarpon777, gameknot.com, 2019.

9.d4 Ne4

10.Nbd2 g5

11.Qc2 A) 11...Ndf6 A1) 12.Ne4 Ne4 (12...fe4 13.Ng5 Ng4 14.Ne4 Bh2 15.Kh1 Qh4 16.Bg4 Bc7) 13.c5 Bc7 14.Ne5 g4 15.f3 gf3 16.gf3 Ng5; A2) 12.Ne5 Nd2 (12...g4 13.Ne4 Ne4 14.f3 gf3 15.gf3 Ng5 16.cd5 cd5) 13.Qd2 Ne4 14.Qc2 g4 15.f3 gf3 16.gf3 Ng5; A3) 12.c5 Bc7 (12...Nd2 13.Qd2 Ne4 14.Qd3 Bc7 15.Ne5 Qe7 16.f3 Nf6) 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 Ne4 15.Qe1 g4 16.f3 gf3; B) 11...g4 B1) 12.Ne4 de4 (12...fe4 13.Ne5 Qg5 14.Ng4 h5 15.c5 Bc7 16.Ne5 Ne5) 13.Nd2 Qc7 14.Kh1 Bh2 15.d5 Be5 16.de6 Rf6; B2) 12.Ne5 Bc7 (12...Nd2 13.Qd2 Be7 14.Rfd1 Ne5 15.de5 Bd7 16.f3 a5) 13.Rad1 Qg5 14.Kh1 Ne5 15.de5 Bb6 16.c5 Bc7; C) 11...Nd2 C1) 12.Qd2 Qf6 (12...dc4 13.Bc4 Nb6 14.Qd3 Nc4 15.Qc4 Be7 16.Qc2 Qd5) 13.c5 Bc7 14.Qc3 g4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Qg5; C2) 12.Nd2 Nf6 (12...g4 13.c5 Bc7 14.b5 cb5 15.Bb5 Nf6 16.Bc3 Bd7) 13.c5 Bc7 14.h3 Bd7 15.Nf3 Ne4 16.Ne5 Qe7; D) 11...Qe7 D1) 12.c5 Bc7 (12...Nd2 13.Nd2 Bc7 14.f4 g4 15.a4 Nf6 16.Nb1 Bd7) 13.h3 Ndf6 14.Ne5 Bd7 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 Be5; D2) 12.Rad1 a5 (12...Ndf6 13.c5 Bc7 14.Ne4 Ne4 15.Ne5 g4 16.f3 gf3) 13.c5 Bc7 14.h3 ab4 15.ab4 g4 16.hg4 fg4; D3) 12.Ne5 a5 (12...Bc7 13.f4 Ne5 14.de5 gf4 15.Rf4 Qg7 16.Ne4 de4) 13.c5 Bc7 14.f3 Ne5 15.de5 Nd2 16.Qd2 Bd7.

11.c5 A) 11...Nd2 A1) 12.Qd2 Bc7 (12...Be7 13.h3 Qc7 14.Qc2 b6 15.Bc3 Bb7 16.Rab1 Kg7) 13.h3 g4 14.hg4 fg4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Qg5; A2) 12.Nd2 Be7 (12...Bc7 13.f4 Rf7 14.Qb3 Rg7 15.Kh1 gf4 16.ef4 Nf6) 13.Bc3 Nf6 14.Qc2 Qc7 15.Nf3 Ne4 16.Ne5 Bd7; B) 11...Be7 B1) 12.Ne4 fe4 (12...de4 13.Nd2 Nf6 14.Nc4 Bd7 15.Qc2 g4 16.Ne5 Nd5) 13.Nd2 Qc7 14.Qc2 e5 15.Qb3 Kg7 16.f3 ef3; B2) 12.Qc2 Qc7 (12...g4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Nd2 15.Qd2 Bd7 16.Bd4 Rf7) 13.h3 Ndf6 14.Ne5 Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qe1 Kg7; B3) 12.h3 Qc7 (12...Nd2 13.Qd2 Qc7 14.Qc2 b6 15.a4 Bb7 16.a5 g4) 13.Qc2 Nd2 14.Nd2 Nf6 15.Nf3 Ne4 16.Ne5 Bf6; C) 11...Bb8 C1) 12.Ne4 fe4 (12...de4 13.Nd2 Nf6 14.Nc4 Nd5 15.Qc2 b5 16.Ne5 Be5) 13.Nd2 Bc7 14.f3 ef3 15.Bf3 Nf6 16.Qe2 Qe7; C2) 12.Rc1 Ndf6 (12...Qe7 13.h3 Ndf6 14.Ne5 Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qd3 a5) 13.Ne5 g4 14.f3 gf3 15.gf3 Ng5 16.Kh1 Kh8; C3) 12.h3 Qe7 (12...Ndf6 13.Ne5 Bd7 14.a4 Qe7 15.Bd3 Nd2 16.Qd2 Ne4) 13.Qc2 Ndf6 14.Ne4 Ne4 15.Ne5 Bd7 16.Bd3 Be5; D) 11...Bc7 D1) 12.Ne5 Ne5 (12...Qe7 13.f3 Ne5 14.de5 Nd2 15.Qd2 Bd7 16.Bd3 a5) 13.de5 Bd7 14.f3 Nd2 15.Qd2 Qe7 16.Bd3 a5; D2) 12.Ne4 fe4 (12...de4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Qd1 15.Rfd1 Kg7 16.Rd2 f4) 13.Nd2 Qf6 14.Qb3 Qh6 15.g3 Nf6 16.f3 Qh3; D3) 12.h3 Ndf6 (12...Qe7 13.Qc2 Ndf6 14.Ne4 Ne4 15.Ne5 Bd7 16.Bd3 Be5) 13.Ne5 Bd7 14.Ne4 Ne4 15.Qe1 Be8 16.f3 Nf6.

11.cd5 A) 11...cd5 A1) 12.Rc1 a5 (12...Ndf6 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 a5 15.b5 Bd7 16.a4 Qe7) 13.b5 Ndf6 14.Ne5 Qb6 15.f3 Nd2 16.Qd2 Bd7; A2) 12.Ne4 fe4 (12...de4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Bc7 15.Qb3 Bd7 16.Rac1 Rc8) 13.Ne5 Qe7 14.Qd2 Qg7 15.Qc3 Rf5 16.g4 Ne5; A3) 12.Ne5 Ne5 (12...Be7 13.f3 Ne5 14.de5 Nd2 15.Qd2 Bd7 16.Bd4 a6) 13.de5 Bc7 14.Rc1 Bd7 15.f3 Nd2 16.Qd2 Bb6; B) 11...Nd2 B1) 12.Nd2 ed5 (12...cd5 13.Rc1 a5 14.ba5 Qa5 15.Qc2 Qb6 16.Rb1 g4) 13.Qc2 Qe7 14.Bd3 Nb6 15.Nf3 a5 16.Bc3 Nc4; B2) 12.Qd2 cd5 (12...ed5 13.Ne5 Qe7 14.Qc3 Nf6 15.f3 Be6 16.Bd3 Bc7) 13.Ne5 Ne5 14.de5 Be7 15.Rfc1 Bd7 16.Bd4 a5; C) 11...g4 C1) 12.Ne5 ed5 (12...cd5 13.Ne4 de4 14.Qb3 Nb6 15.Rfd1 Bd7 16.Rac1 Rc8) 13.b5 Ndf6 14.bc6 bc6 15.Rb1 Bd7 16.f3 gf3; C2) 12.de6 gf3 (12...Ndf6 13.Ne5 Be6 14.Ndc4 Bc7 15.Qc2 Qd5 16.f3 gf3) 13.Bc4 Kg7 14.ed7 fg2 15.Kg2 Bd7 16.Rg1 Kh6; C3) 12.Ne4 fe4 13.Ne5 ed5 14.Bg4 Qe7 15.Bd7 Bd7 16.Qc2 Qg7; D) 11...ed5 D1) 12.Qc2 Qe7 (12...a5 13.b5 cb5 14.Bb5 Ndf6 15.Ne5 Qc7 16.Qc7 Bc7) 13.h3 Ndf6 14.Ne5 Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qd3 Be6; D2) 12.h3 Qe7 (12...Ndf6 13.Ne5 Be6 14.Ne4 Ne4 15.Bd3 a5 16.ba5 Ra5) 13.Rc1 g4 14.hg4 fg4 15.Ne5 Nd2 16.Qd2 Ne5; D3) 12.b5 Qe7 (12...Re8 13.Rc1 Rb8 14.h3 a6 15.bc6 bc6 16.Rb1 Rb7) 13.bc6 bc6 14.h3 g4 15.hg4 fg4 16.Ne5 Nd2.

11.Ne5 Bc7 A) 12.c5 Ne5 (12...Qe7 13.f3 Ne5 14.de5 Nd2 15.Qd2 Bd7 16.Bd3 a5) 13.de5 Bd7 14.f3 Nd2 15.Qd2 Qe7 16.Bd3 a5; B) 12.Ne4 fe4 (12...de4 13.Qc2 Qf6 14.Qc3 Qe7 15.Rad1 a5 16.b5 Ne5) 13.Qc2 Qe7 14.f4 gf4 15.ef4 Ne5 16.fe5 Bd7; C) 12.cd5 Ne5 (12...Nd2 13.Qd2 ed5 14.f4 Nf6 15.Rac1 Ne4 16.Qd1 Be6) 13.de5 Nd2 14.Qd2 Qd5 15.Qc2 Qe4 16.Bd3 Qh4.

11.Ne5 Nd2 12.Qd2 g4 (12...Be7 13.cd5 Ne5 14.de5 Qd5 15.Qc2 Qe4 16.Bd3 Qh4; 12...Bc7 13.Qc2 Ne5 14.de5 Bd7 15.Bd4 Bb6 16.f4 Bd4) 13.Rfd1+/– (13.cd5 cd5 14.Rac1 a5 15.b5 Qe7 16.a4 Qg7) 13...Qf6 14.f4 gf3 15.Nf3 Qg7 16.c5 Bc7.

11.Ne5 Qe7 A) 12.h3 Qg7 (12...a5 13.c5 Bc7 14.Ndf3 Ne5 15.Ne5 f4 16.Bf3 fe3) 13.Nd7 Bd7 14.c5 Bc7 15.Ne4 fe4 16.f3 Qh6; B) 12.Qc2 a5 (12...Bc7 13.f4 Ne5 14.de5 a5 15.fg5 Ng5 16.Bd4 ab4) 13.Ne4 fe4 14.c5 Bc7 15.Ng4 Qg7 16.h3 h5; C) 12.f3 Nef6 (12...Nd2 13.Qd2 Kg7 14.Rac1 a5 15.ba5 Ba3 16.cd5 Bb4) 13.f4 g4 14.Qc2 Kg7 15.Nd3 Bc7 16.Rae1 a5.

11.Ne5 Be7 A) 12.Ne4 fe4 (12...de4 13.Qc2 Qc7 14.c5 Ne5 15.de5 Bd7 16.g4 Rad8) 13.cd5 Ne5 14.de5 cd5 15.Qd2 Bd7 16.Rfc1 a6; B) 12.c5 Ne5 (12...Nd2 13.Qd2 Ne5 14.de5 Bd7 15.h3 Qc7 16.Bd4 a5) 13.de5 b6 14.Nb3 g4 15.f3 gf3 16.gf3 Ng5; C) 12.cd5 Ne5 (12...cd5 13.Nd3 Nb6 14.Ne4 fe4 15.Ne5 Nd7 16.Qb3 Ne5) 13.de5 Qd5 14.Ne4 Qe4 15.Qb3 a5 16.Rfd1 ab4.

11.Ne5 Qf6 12.f4+/– (12.cd5 ed5 (12...Ne5 13.Ne4 fe4 14.de5 Be5 15.Be5 Qe5 16.dc6 a5) 13.f4 Qg7 14.Ne4 fe4 15.Qb3 a5 16.b5 a4; 12.Ne4 de4 (12...fe4 13.f4 gf4 14.Rf4 Qh6 15.Rf8 Qf8 16.Bh5 Qg7) 13.c5 Bc7 14.Nc4 Qh6 15.Nd6 Nf6 16.h3 Rd8) 12...g4 (12...gf4 13.ef4 Qh4 (13...Qg7 14.Rf3 Ndf6 15.Rh3 h6 16.Qc2 a5) 14.Ndf3+/– (14.cd5 ed5 15.Qc2 Bc7 16.Rf3 Ne5) 14...Qh6 15.cd5 cd5 16.Qc2 Ne5; 12...Qg7 13.Ne4 de4 14.fg5 Qg5 15.Qb3 Bc7 16.c5 Ne5) 13.Ne4 (13.cd5 Nd2 14.Qd2 cd5 15.Rac1 Qg7 16.Bd3 Nf6) 13...de4 14.Qe1 (14.c5 Bc7 15.Nc4 Qe7 16.Qe1 b6) 14...Be7 (14...Bc7 15.c5 Ne5 16.de5 Qe7) 15.Nd7 (15.d5 ed5 16.cd5 cd5 17.Nd7 Qb2 18.Nf8 Kf8=; 15.Rd1 Ne5 16.de5 Qg6) 15...Bd7+= 16.Rd1 (16.c5 Qh6+= (16...Qh4+=); 16.Rb1 Qh6) 16...Rad8 (16...Qf7+=) 17.Rd2 Qh6 (17...Qh4 18.Qh4 Bh4 19.c5+=) 18.g3 (18.Qd1 Qh4+=) 18...Bf6 19.Qa1 Qg7 20.Rfd1 h5 21.d5 (21.Qa2!?+=) 21...Bb2= 22.Qb2 Qb2 23.Rb2 cd5 24.cd5 Ba4 25.Rd4 Rd5 26.Bc4 Rd4 27.Be6 Kg7 28.ed4 Kf6 (28...Rd8 29.d5 Bd7 30.Bd7 Rd7 31.Rd2+=) 29.d5= a6 30.Rb1 (30.Kf2 Rd8=) 30...Rd8+= 31.Rc1 Bd7 32.Bd7 Rd7 33.Rc5 Ke7 (33...Rd6+=) 34.h4 (34.d6!? Kf6 35.Rd5=) 34...Rd6 (34...gh3 35.d6 Rd6 36.Rf5–/+) 35.Rc7 (35.Ra5!?+=) 35...Rd7–/+ 36.Rc5 b6 (better is 36...Kd6!?–+) 37.d6= Ke6 (37...Rd6 38.Rf5 Rd3 39.Kg2=) 38.Re5 Kf6 39.Rd5 Ke6 ½–½. Delgado Rodriguez,Luis (1975) – Somoza Digon,Jose Luis, August Open, Cambre ESP, 2006.

11.Ne5 Rf6 A) 12.f3 Nd2 (12...Be5 13.de5 Nd2 14.Qd2 Rh6 15.cd5 ed5 16.Qc3 Re6) 13.Qd2 Rh6 14.cd5 ed5 15.Bd3 Ne5 16.de5 Bc7; B) 12.Rc1 a5 (12...Qe7 13.f4 Rf8 14.Qc2 Nd2 15.Qd2 Nf6 16.Bd3 Ne4) 13.b5 Nd2 14.Qd2 Rh6 15.cd5 cd5 16.h3 Ne5; C) 12.cd5 cd5 (12...ed5 13.f4 Qc7 14.Ne4 fe4 15.Qb3 gf4 16.ef4 a5) 13.Rc1 a5 14.ba5 Ra5 15.Qc2 Ra8 16.Ne4 fe4.

11.h3 A) 11...Ndf6 A1) 12.Ne5 Bd7 (12...Nd2 13.Qd2 Ne4 14.Qc2 Bd7 15.c5 Bc7 16.Bd3 Qe7) 13.c5 Bb8 14.Qc2 Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qe1 Qe7; A2) 12.Ne4 Ne4 (12...fe4 13.Ne5 Nd7 14.Qc2 Qc7 15.Ng4 Nf6 16.c5 Be7) 13.c5 Bc7 14.Ne5 Kg7 15.f3 Ng3 16.Re1 Ne2; A3) 12.c5 Bc7 (12...Bb8 13.Qc2 g4 14.Ne5 Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qe1 gh3) 13.Ne5 Qe7 14.Ne4 Ne4 15.Bd3 Bd7 16.Qc2 Be5; B) 11...Kg7 B1) 12.Re1 g4 (12...Ndf6 13.c5 Bb8 14.Ne5 Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qd3 g4) 13.hg4 Nf2 14.Kf2 fg4 15.Kg1 gf3 16.Nf3 Nf6; B2) 12.Qc2 Ndf6 (12...Nd2 13.Nd2 Nf6 14.c5 Bc7 15.Nf3 Ne4 16.Ne5 Bd7) 13.c5 Nd2 14.Nd2 Bc7 15.Bd3 Bd7 16.Nf3 g4; B3) 12.c5 Bc7 (12...Bb8 13.Re1 g4 14.Ne5 gh3 15.Ne4 fe4 16.f4 ef3) 13.Bd3 Ndf6 14.Ne5 Nd7 15.Ndf3 Qe7 16.Qc2 h6; C) 11...b6 C1) 12.cd5 cd5 (12...ed5 13.Rc1 Bb7 14.b5 c5 15.dc5 bc5 16.a4 Ndf6) 13.Rc1 Bb7 14.Ne5 Rc8 15.Rc8 Bc8 16.Ne4 fe4; C2) 12.Qc2 Ba6 (12...Bb7 13.Rfd1 Nd2 14.Nd2 Qe7 15.Rac1 Nf6 16.c5 bc5) 13.Rad1 Ndf6 14.Ne5 Nd2 15.Rd2 Ne4 16.Rdd1 Rc8; C3) 12.c5 Be7 (12...Bc7 13.Qa4 Bb7 14.Qc2 Qe7 15.Rfc1 Ndf6 16.Ne4 Ne4) 13.Qc2 Bb7 14.Rab1 Qc7 15.Rbd1 a5 16.Ra1 b5; D) 11...Qe7 D1) 12.c5 Bc7 (12...Bb8 13.Qc2 e5 14.Rae1 g4 15.hg4 fg4 16.Ne5 Nd2) 13.a4 a5 14.b5 g4 15.hg4 fg4 16.Ne5 Ne5; D2) 12.Qc2 Ndf6 (12...a5 13.b5 cb5 14.cd5 ed5 15.Bb5 Ndf6 16.Ne5 g4) 13.Ne4 Ne4 14.c5 Bb8 15.Ne5 Bd7 16.Bd3 Be5; D3) 12.Bd3 b6 (12...Ndf6 13.c5 Bc7 14.Ne5 Nd7 15.Ndf3 a5 16.Qc2 Ne5) 13.cd5 ed5 14.Rc1 Bb7 15.Re1 a5 16.b5 c5.

6.d4 0-0

7.c4 a5=.

7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.Nbd2 Ne4 10.Be2 Nd7 11.0-0 Qf6 12.g3 g5 (12...b6 13.Qc2 bc5 14.bc5=) 13.Kg2 (13.Ne4 fe4 14.Nd2 Qg6+=) 13...g4 (13...b6 14.Rb1=) 14.Nh4 Qh6 (14...b6 15.Qc2 bc5 16.dc5=) 15.f3 (15.Ne4 de4 16.Rh1 Qg5+=) 15...gf3= 16.Bf3 (16.Rf3!? Ndf6 17.Nb3=+) 16...Qe3-/+ 17.Be4 (17.Ne4 fe4 18.Bg4 Rf1 19.Qf1 Qd2 20.Kh1 Qh6=+ (20...Qb2 21.Be6 Kg7 22.Qf7 Kh6 23.Nf5 Kg5 24.Qg7 Kh5 25.Bf7)) 17...fe4 18.Qg4 Kh8 19.Qe6?? (better 19.Rf8 Nf8 20.Nf1-/+) 19...Qd2-+ 20.Kh1 Nf6 21.Qe7 Bh3 (21...Qb2?! 22.Qf8 Ng8 23.Rad1-/+) 22.Rf6 Qb2?? (better 22...Rf6 23.Qf6 Kg8=) 23.Rf8 (23.Rf8 Rf8 24.Qf8) 1-0. bvamrx (1995) - ycajunorg (2000), lichess.org, 2021.

7.c4 c6 8.Nbd2 Ne4 9.Bd3 Qf6 10.0-0 Nd7 11.c5 Bc7 12.a4 White intends b5 (12.Qc2!?+=) 12...a5+= 13.b5 (13.Ba3 e5 14.Nb3 ab4 15.Bb4 f4=) 13...Ndc5–/+ 14.Bc2 (14.dc5 Qb2 Pinning (14...Qb2 Deflection)) 14...Nd7 15.Ne4 (15.Qc1 Bd6–/+) 15...fe4 16.Nd2 e5 (16...Bd6 17.Ba3 Ba3 18.Ra3–/+) 17.Bb3 Qh6 18.de5 (18.bc6 bc6 19.Ne4 ed4 20.Ng3 Bg3 21.hg3–+) 18...Ne5–+ (18...Be5?! 19.Be5 Ne5 20.Ne4=) 19.Ne4?? (19.h3 Qg6 20.Be5 Be5 21.Kh1–+) 19...Nf3!! (19...Nf3 20.Qf3 Qh2) 0–1. Hilbert,Stephan J (1640) – Voudouris,Nick (1910), FICGS, 2015.

7.c4 c6 8.cd5 ed5+= 9.Bd3 Ne4 10.Nbd2 Nd7 11.0-0 Qf6 12.Rc1 Qh6 13.h3 g5 14.Ne5 Qf6 15.Nd7 Bd7 16.f3 Ng3 17.Rf2 Qh6 18.Qc2 g4 19.fg4 fg4 20.Rf8 (better is 20.Nf1–+) 20...Rf8 (20...Bf8?! 21.e4 gh3 22.gh3 Qh3 23.Nf3 Ne4 24.Be4 de4 25.Qe4–+) 21.Nf1 gh3 22.Ng3 (22.gh3 Bh3 23.Ng3 Qe3 24.Qf2 Qf2 25.Kh1 Qg2) 22...Qe3 23.Kh1 Qg3 24.gh3 Qh3 25.Kg1 Bf4 (25...Kh8 26.Bf1 Qg3 27.Qg2 Qe3 28.Kh1 Rf6 29.Rc2 Rh6 30.Qh2 Bf5 31.Qh6 Be4 32.Rg2 Qh6 33.Kg1 Qe3 34.Rf2 Bg3 35.Bg2 Qf2 36.Kh1 Qg2) 26.Rf1 (26.Qg2 Qg2 27.Kg2 Bc1 28.Bc1 Bh3 29.Kg3–+) 26...Be3 27.Rf2 (27.Qf2 Rf4 28.Qe3 Qe3 29.Kh2 Rh4 30.Kg2 Rg4 31.Kh2 Qh6) 27...Qg3 (27...Rf3 28.Bh7 Kh8 29.Be4 Rg3 30.Bg2 Qg2) 28.Kf1 (28.Kh1 Rf2 29.Bh7 Kh8 30.Qf2 Qf2 31.Bd3 Qg1) 28...Rf2 29.Qf2 (29.Ke1 Qg1 30.Bf1 Qf1) 29...Bf2 (29...Qf2) 30.Ke2 (30.Be4 de4 31.Ke2 Bg4 32.Kd2 Qd3 33.Kc1 Be3) 30...Bg4 (30...Qe3 31.Kd1 Qd3 32.Kc1 Be3) 31.Kd2 Qe3 32.Kc3 Be2 0–1. Fournier,Frederic – lucky33, ICC, 2005.

7.Nbd2 Nbd7 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.a4 Qe7 11.Qb3 (11.Be2 e5=+) 11...Ne4 (11...a5 12.b5-/+) 12.Be2=+ g5 (12...a5 13.b5=+) 13.Ne5 (13.h3 a5 14.b5 e5=) 13...Be5 (13...Ne5 14.Ne4 fe4 15.de5-/+) 14.de5 Qg7 (14...Nd2 15.Kd2 a5 16.Bd4=) 15.f4 (better 15.Ne4!? fe4 16.Qc3+/-) 15...gf4=+ 16.ef4 Qg2 17.Qf3 Qf3 18.Bf3 (18.Nf3 a5 19.Nd4 Re8 20.Rg1 Kf8 21.ba5 Ndc5=) 18...Kh8 (18...a5 19.Ba3-/+) 19.Ke2 b6 20.Be4 (20.cb6!? ab6 21.Ne4 fe4 22.Bg4=+) 20...fe4-/+ 21.cb6 Nb6 (21...ab6 22.Rhc1 Bb7 23.Ke3-/+) 22.Ke3 Nd7 (better 22...d4!? 23.Ke4 Bb7-/+) 23.Bd4= Ba6 (23...Nb8 24.Rab1=) 24.Rac1 (24.Rhc1 Rfc8=) 24...Rac8 (24...Bb7 25.Rhg1+=) 25.Nb3 (25.Ba7!? Bd3 26.Bd4+=) 25...Bc4= 26.Nc5 (26.Nd2 Ba6=) 26...Nc5=+ 27.Bc5 Rg8 28.a5 a6 29.Rc4 (29.Rcg1 Rg6=) 29...dc4-/+ 30.Rc1 Rg2 31.Rc4 Rh2 32.Re4? (32.Rd4 Rg2=+) 32...h5 (32...Rg8!? 33.f5 ef5 34.Rd4-/+) 33.f5 (33.Rd4 Rh3 34.Ke4=+) 33...Re8 (better 33...ef5!? 34.Rf4 Kg7 35.Rf5 Re8-/+) 34.f6= Kg8 (better 34...Rg8 35.f7 Rg3 36.Kf4 Rg4 37.Ke3 Rg3 38.Kf4 Rg4 39.Ke3 Rg3=) 35.Rf4+/- Kf7 36.Kd4?? (better 36.Rd4 Rh8 37.Rd7 Kg6 38.f7+-) 36...Rd8 (36...Rg8 37.Bd6 Rc2 38.Bc5-+) 37.Bd6 Rd2?? (better 37...h4 38.Kc5 Rh8-+) 38.Kc5= Rc8 39.Kb6 Rh2? (better 39...Rd5+=) 40.Ka6+- h4 41.Kb7 Rg8?? (better 41...Rh8 42.a6 h3+-) 42.a6 h3 43.a7 (better 43.Rh4 c5 44.a7+-) 43...Ra2 44.Bb8 Rh8 45.Rf1 h2 46.a8Q (better 46.Rh1!? Rh4 47.Bd6+-) 46...Ra8+/- 47.Ka8 Rh5?? (better 47...h1Q 48.Rh1 Rh1+/-) 48.Rh1+- Rh4 (48...Ke8+-) 49.Bd6 Re4 (49...Rh7 50.Kb7 Rh4 51.Kc6 Rc4 52.Bc5 Re4 53.Rh2 Re5 54.Rh7 Kg6+-) 50.Rh2 (50.Rh2 Kg6 51.Rg2 Kh6 52.Rf2+-) 1-0. Bendega (2040) - tutautd (2075), lichess.org, 2021.

7.Nbd2 Nbd7 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.Bd3 Ne4 11.Qc2 Qf6 12.g3 (worse 12.Ne4 fe4 13.Be4 de4 14.Qe4 Qh6-/+) 12...g5 13.0-0-0?? (better 13.h3=) 13...Nf2-+ 14.h4? (14.g4 fg4 15.Bh7 Kh8-+) 14...Nd1 (14...g4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Be5 17.Nb3 Nh1 18.Rh1-+) 15.Qd1 (15.hg5 Ne3 16.gf6 Nc2 17.Kc2 Rf6-+ (17...Bg3?! 18.Rg1 f4 19.Nf1-+)) 15...g4 16.Ng5 (16.Nh2 a5-+ (16...Bg3?! 17.Ng4 Qe7 18.Qg1-+)) 16...Bg3 (16...h6!? 17.e4 hg5 18.e5-+) 17.Nf1 (17.Qg1 Bc7 18.e4-+) 17...Bh4! 18.Ne6? (18.Rh4 Qg5 Remove defender) 18...Qe6 19.Rh4 Qe7 20.Rh6 Nf6 21.Bc3 Qg7 22.Rh1 Ne4 23.Be1 Bd7 24.Qe2 a5! 25.Qh2 (25.ba5 f4 Decoy) 25...ab4 26.Bb4 Rf7 27.Qc7 (27.Ng3 Ng3 28.Qg3 f4-+) 27...Bc8 (better 27...Nf2 28.Qb7 Raf8 29.Bb5 Nh1 30.Bc6 Bc6 31.Qc6-+) 28.Qf4 (28.Qd8 Qf8 29.Qh4 Qe7-+) 28...Qg5 29.Qg5 Ng5 30.Ng3 Ne4 31.Ne4 fe4 (31...de4?! 32.Bc4-+) 32.Be2 Rf2 33.Kd1 Bd7 34.Ke1 Raf8 35.Rg1 h5 36.Rf1 (36.Ba5-+) 36...Rf1 (36...g3!? 37.Rg1 g2 38.a4-+) 37.Bf1 h4 38.Ke2 (38.Ba5 g3 39.Bc7 Ra8-+) 38...h3 (38...g3 39.Ba5 h3 40.Bh3 Bh3 41.Bc7 Rf2 42.Kd1-+) 39.Be1 h2 40.Bg2 Rf7 (better 40...Rf3 41.a4 g3-+) 41.Bg3 Rh7 42.Bh1 Kg7 43.Kf2 Kg6 44.Kg2 Kg5 45.Bh2 Rh2! 46.Kh2 Kh4 47.Kg2 Kg5 48.a4?? (48.Kh2 Bf5 49.Kg3-/+) 48...Kg6 (better 48...Kh4-+) 49.Kg3-/+ Kf6 (49...Kh5 50.Bg2-/+) 50.a5 (50.Kh4 Ke7=) 50...Ke7 (50...Kg5!?-/+) 51.Bg2= Kd8 52.Kf4 Kc8 53.Ke5 Kb8 54.Kd6 (54.Bf1!?=) 54...Bc8=+ 55.Ke7?? (55.Ke5 Ka7 56.Bf1 g3=+) 55...Ka7 (55...g3 56.Kd6 Bg4 57.a6-+) 56.Kd8? (better 56.Kd6-/+) 56...Bf5-+ 57.Kc7 Ka6?? (better 57...g3-+) 58.Kb8?? (58.Bf1 Ka5 59.Kb7 Bd7=) 58...Ka5?? (better 58...Bd7 59.Bf1 Ka5 60.Kb7 Be8-+) 59.Kb7= Bd7 60.Kc7 Be8 61.Kd8 Bf7 62.Kd7 Kb4?? (better 62...g3=) 63.Kc6+- Kc3 64.Kd6 Kd2 65.c6 Ke3 (65...Bg6 66.Kd5 Ke3+-) 66.c7 Kd4 (66...Kf2 67.c8Q Kg2 68.Qg4 Kf2 69.Qf4 Kg2 70.Qf7+-) 67.c8Q e3 68.Qg4 Kd3 69.Bd5 (69.Bf1 Kc3 70.Qg7 d4 71.Qf7 d3 72.Qc7 Kd2 73.Qa5 Kd1 74.Bd3 e2 75.Qa2 e1N 76.Qe2 Kc1 77.Qe1 Kb2 78.Qb4 Kc1 79.Qc3 Kd1 80.Qc2 Ke1 81.Qe2) 69...Kd2 (69...Bd5 70.Qd1 Ke4 71.Qd5 Kf4 72.Qg2+-) 70.Qg2 e2 71.Bb3! Bb3 72.Qf2 Bd1 73.Kc5 (73.Qf4 Kd3 74.Qb4 Ke3+-) 73...Bc2 74.Kd4 Kd1 75.Qg1 (75.Qf3 Kd2 76.Qc3 Kd1 77.Qa1 Kd2 78.Qa5 Kd1 79.Qh5=) 75...e1Q= 76.Qe1 Ke1 ½-½. alessandrocarvalhaes (2000) - ModusPawnens (2040), lichess.org, 2021.

7.h4 a5 8.c4+=.

7.h4 Nbd7 8.Ng5 (8.c4 c6=) 8...Nb6 9.Nd2 h6 10.Ngf3 Ne4 (10...Na4 11.Qc1+=) 11.Bd3 (11.c4 Bd7+=) 11...Na4 (11...Bd7 12.Ne5+=) 12.Qb1 (12.Qc1 a5 13.b5 Bd7+=) 12...Nb2 (12...Bd7 13.c4+=) 13.Qb2 Bd7 (13...Nd2 14.Nd2 a5 15.b5=) 14.c4= c6 (14...Nd2 15.Qd2 dc4 16.Bc4=) 15.c5 (15.c5 Bc7 16.Ne5=). cocohubert (1740) – Gaudissimo (1745), internet, 2007.

6.Be2 0-0

7.0-0 a5 8.b5=.

7.0-0 g6 8.Be5 c6 9.d4 Qe7 10.Bd6 Qd6 11.c4 Nbd7 12.Nbd2 Ne4 13.c5 Qe7 14.Rc1 Qf6 15.b5 g5 16.bc6 bc6 17.Qa4 Bb7 (17...Nd2 18.Nd2 e5 19.Rfe1+=) 18.Nb3 (18.Ne4 fe4 19.Nd2 e5+–) 18...g4 19.Nfd2 h5? (better is 19...Nd2 20.Nd2 Rfb8+/–) 20.Ne4+– fe4 21.Na5 Rab8 22.Nb7 Rb7 23.Qc6 Rfb8?? (better is 23...Rb2 24.Qd7 Re2 25.Qa7 Rf2+–) 24.Ba6 Nc5 25.dc5 Rb2 26.Bc8 Kf7 27.Qc7 Qe7 28.Qe5 Rc8 (28...Qf6 29.Qh5 Ke7 30.Ba6+–) 29.Qb2 e5 30.Rfd1 d4 (30...Rc5 31.Rc5 Qc5 32.Qe5+–) 31.ed4 e3 (31...ed4 32.Qd4 h4 33.Qe3+–) 32.fe3 Qg5 (32...g3+–) 33.Qb7 Kg6 34.Qc8 Qe3 35.Kh1 ed4 36.Qg8 Kh6 37.Rf1 Qe7 (37...Qg5 38.Qe6 Qg6 39.Qg6 Kg6 40.c6 h4 41.c7 h3 42.c8Q hg2 43.Kg2 Kh6 44.Qe6 Kg5 45.Rf5 Kh4 46.Qf6) 38.Rce1 Qe1 (38...Qf7 39.Rf7 d3 40.Qg7) 39.Re1 h4 40.Re6 Kh5 41.Qg6 1–0. kamret (2195) – tepih, GameColony.com, 2003.

7.c4 c6 8.0-0 (8.c5 Be7+=) 8...Bd7 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Bb3=) 9.Nc3 Bc8 10.Qc2 Nbd7 11.cd5 White is in command 11...cd5 (11...Nd5 12.Rfc1+=) 12.Nb5+/– Bb8 13.Rac1 a5 14.ba5 Ra5 15.Bc3 Ra8 16.Bb4 Re8 17.Nc7 Bc7 18.Qc7 Nb6 (better is 18...b6!?+=) 19.d4+– Qc7 20.Rc7 Nc4 21.Bc4 dc4 22.Rc4 Bd7 23.Rfc1 Rac8 24.Ne5 Rc4 25.Rc4 Rc8 26.Bc5 Bb5 (26...b5 27.Rc1+–) 27.Rb4 Ba6 28.Rb6 Ne4 29.Re6 b6? (better is 29...Bb5+/–) 30.Rb6 Nc5 31.Nc6 (31.Nc6 Rc7 32.dc5+–) 1–0. Vettenburg,L – Lemmens,x, corr Belgium (year?).

7.d4 Nbd7 8.c4 c6 9.Nc3 Qe8 10.0-0 h6 11.Rc1 Ne4 12.cd5 (12.Qe1 Qg6+=) 12...ed5= 13.b5 Ndf6 14.bc6 bc6 15.Na4 Rb8 (15...f4 16.Ne5 fe3 17.fe3=) 16.Qc2 f4 17.Ne5 Exerts pressure on the backward pawn (17.Qc6?? Bd7 18.Qa6 Ba4–+) 17...fe3 18.fe3 Be5 (18...c5!?+=) 19.de5= Ng4 20.Bg4 (20.Rf8 Kf8 21.Bd4 Ne5+=) 20...Bg4 21.Rf4 (21.Qc6? Rf1 22.Kf1 Qf7 23.Kg1 Bd7–+) 21...Bd7 22.Rcf1 (22.Bd4!?=) 22...Qe7+= 23.Bd4 g5 (23...Qa3!? 24.Ra1 Qe7=) 24.Rf8 Rf8 25.Rf8 Qf8 26.Nc5 (26.Nc3 Qf5+=) 26...Nc5= 27.Bc5 Qe8 28.Bd4 a6 29.Qd3 Bc8 30.Qb3 Qe6 31.Qb6 Kf7 32.Qc7 Kg6 33.Qd8 Kg7 34.h3 Kg6 35.Kf2 Kf5 36.Kg1 ½–½. Obrzud,Damian (1850) – Paszewski,Mateusz (1720), Polanica Zdroj op–C, 2009.

7.0-0 c6

8.c4 dc4 9.Bc4 b5 10.Bb3=.

8.c4 Nbd7 9.Qc2 Qe8 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3=) 10.cd5 cd5 11.Rc1 e5 12.Nc3 (worse is 12.Qf5 Ne4 13.Rc8 Rc8–/+ (13...Qc8?! 14.Qe6 Kh8 15.Qd5=)) 12...e4 13.Nb5 (13.Nd4 Qe5 14.f4 ef3 15.Nf3 Qe7+=) 13...Bb8 (13...ef3 14.Nd6 Qe6+/–) 14.Nfd4+= f4 15.Nc7 Bc7 16.Qc7 f3 17.gf3 Ne5 18.Kh1 Rf7 19.Qc2 (19.Qd6 Rd7 20.Qe6 Qe6 21.Ne6 ef3 22.Be5 fe2+/–) 19...ef3= 20.Nf3 Nf3 21.Bf3 Ne4 22.Be4 de4 23.Rg1 Bf5 24.Qc4 Qe6 25.Qd4 The pressure on g7 grows (25.Qe6 Be6 26.Rg5 g6=) 25...Bg6 26.Raf1 (26.Rac1 Rd7 27.Qe5 Qf7=) 26...Rc8 (26...Rd7 27.Qc5=) 27.Qa7 Bh5 (27...b6 28.Qa6+=) 28.Rg3+= Bf3 29.Kg1 Rcc7 30.Ra1 b6 (30...Rc2!? 31.Bc3 Qe8+=) 31.Qb8+/– Rc8 32.Qe5 Qe5 33.Be5 b5 34.Bc3 Ra8 35.Kf1 g6 36.Ke1 Rf5 37.h3 (37.Bd4 Kf7+/–) 37...Kf7+= 38.Bd4 Rc8 39.Bc5 Ra8 40.Ra2 Ke6 41.Bd4 Rc8 (41...g5 42.Ra1+=) 42.Bc3 Ra8 43.Ra1 (43.Bb2 Rc8=) 43...Kf7 44.Bb2 Rc8 ½–½. Richter,Wolfgang – Cottarelli,Franco, corr ICCF TT, 2004.

8.c4 Nbd7 9.c5+= Bc7 10.Nc3 (10.Nd4 Nb8+=) 10...Ne4 11.d3 Ng5 12.Ng5 Qg5 13.g3 Nf6 14.Bf3 e5 15.Bg2 e4 16.de4 (16.b5 Qh6=) 16...fe4–/+ 17.Ne2 Bg4 18.Qd2 Qh5 19.Nf4 Bf4 20.ef4 Bf3 21.Bf6 Rf6 (21...gf6?! 22.Bf3 Qf3 23.Rfe1=) 22.Qe3 Rh6 23.h4 Qg4 24.Bf3 ef3 (24...Qf3?! 25.Qf3 ef3 26.Rfe1=) 25.Kh2?? (better is 25.Rfe1–/+) 25...Rh4! 26.gh4 (26.gh4 Qg2 Mate attack) 26...Qg2 0–1. Fournier,Frederic (1645) – octaviochiapas (1625), Active, 2006.

8.c4 Nbd7 9.Nd4 Qe8+=.

8.c4 Qe7 9.Ne5 Nbd7 10.f4 Bc7 11.c5 g5 (11...a5!?=) 12.d3 Qg7 13.Nd2 Qh6 14.Rf2 gf4 15.ef4 d4 (15...a5!?+=) 16.Bd4+/- Nd5 17.Ndc4 Nf4 18.Bf1 (18.Qd2!? Ne5 19.Ne5 (19.Be5?? Be5 20.Kh1 Ba1-+) 19...Ne2 20.Qe2+/- (20.Re2?! Qd2 21.Rd2 a5=)) 18...Ng6 19.Qe1 (19.Nf3 Nf6 20.Bf6 Rf6+=) 19...Nde5= 20.Ne5 Rd8 21.Bc3 Ne7?? (better 21...Be5 22.Be5 Ne5 23.Qe5 Rd5=) 22.Rf3+- Nd5 (22...Ng6 23.Rh3 Qg5 24.Rg3+-) 23.Rg3 (better 23.Rh3!? Qf6 24.Rg3 Kf8 25.Nd7 Bd7 26.Bf6 Bg3 27.Qg3 Nf6 28.d4+-) 23...Kf8 24.Rh3 Qf4?? (better 24...Qg7 25.Bb2 Nf4+-) 25.Rh7+- Be5 26.Be5 (26.Qe5?! Qe5 27.Be5 b5+-) 26...Qg5 (26...Qe3 27.Qe3 Ne3 28.Rh8 Ke7 29.Bd6 Rd6 30.Rh7 (30.cd6?! Kd6 31.h4 Ke7+-) 30...Kd8 31.cd6+-) 27.h4 (27.Rh8 Ke7 28.h4 Qg6+-) 27...Qg6 (27...Qe3 28.Qe3 Ne3 29.Rh8 Ke7 30.Bd6 Rd6 31.Rh7 Kf6 32.cd6+-) 28.Rh8 Ke7 29.h5 Qg5 30.Rh7 Ke8 (30...Kf8 31.Rg7 Qg7 32.Bg7 Kg7 33.Qg3 Kh8 34.Qg5+-) 31.Rg7 Qh5 (31...Qh6 32.Qg3 Rd7 33.Rg8 Kf7+-) 32.Qg3 Qh6 33.Be2 f4 34.Rg8 (34.Rg6 fg3 35.Rh6 Nf4 36.Bf4 Rd5+-) 34...Kd7 (34...Ke7 35.Qg7 Qg7 36.Rg7 Kf8+-) 35.Qg7 Qg7 36.Rg7 Ke8 37.Bh5 Kf8 38.Rh7 Bd7 39.Rf1 Be8 40.Be8 Ke8 41.Bf4 (41.Rf3 b6+-) 41...Nf4 42.Rf4 a5 (42...Rab8+-) 43.Rff7 Rab8 44.Rc7 (44.Rc7 Rd7 45.Rcd7 Rd8 46.Rb7 Rd7 47.Rbd7 ab4 48.Ra7 ba3 49.Ra8) 1-0. Speelman,J (2490) - Weitzer,S (2285), World Senior Teams +50, 2018. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 d5 5.e3 Bd6 6.Be2)

8.Be5 a5=.

5.Nf3 Nbd7

6.c4 c6 7.Nd4 Nb6=.

6.c4 c6 7.Be2 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2=.

6.c4 c6 7.Be2 Bd6 8.c5 Bc7 9.0-0 0-0 10.Nc3 e5 11.d3 Qe7 Black prepares e4 12.Nh4 Ne8 Black intends f4 13.g3 e4 14.d4 f4 15.ef4 Bf4 16.Ng2 Bh6 17.f3 Ndf6 18.fe4 Ne4 19.Rf8 Qf8 20.Ne4 de4 21.Qb3 Kh8 22.d5 e3 23.Rf1 (23.Ne3?! Qe7 24.Kf2 Qf7 25.Kg2 Nc7+/–) 23...Qe7 24.d6 Nd6 25.cd6 Qd6 26.Qd3 Qe7 27.Qe4 Be6 (27...Qd8 28.Qh4 Bf5 29.Qh6 Qd7 30.Rf5 Qd1 31.Bd1 Rg8 32.Nf4 Re8 33.Qg7#) 28.Bd3 (28.Bd3 Bg8 29.Qe7+–) 1–0. usingprogram (2010) – deadsrb, kurnik, 2012.

6.c4 c6 7.Be2 Bd6 8.d4 0-0 9.0-0 (9.c5 Bc7=) 9...Qe8 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3=) 10.Nbd2 Qh5 (10...f4 11.c5 fe3 12.cd6 ed2 13.Bd3=) 11.Ne5 Qh6 12.f4 Ne4 (12...Be7 13.Rb1+=) 13.Rf3 (13.Ne4 fe4 14.Qd2 Qf6+=) 13...Ne5 (better is 13...Qh4+=) 14.de5 Be7 15.Ne4 (15.Rh3 Qg6 16.Bh5 Qh6 17.Ne4 fe4 18.Bf7 Rf7 19.Rh6 gh6 20.Qg4 Rg7+–) 15...fe4 (15...de4!? 16.Rh3 Rd8+–) 16.Rh3 Qg6 17.Bh5 Qh6 18.Bf7! Rf7 (18...Kf7 19.Rh6) 19.Rh6 gh6 20.Qe2 (20.Qg4 Rg7 21.Qh5 Bd7+–) 20...Bd7 21.g4 (21.c5 Rg7+–) 21...a6 (21...a5 22.c5+–) 22.c5 Kf8 (22...Rg7 23.Kf1+–) 23.h3 (23.Bd4 Kg8+–) 23...Bh4 (23...Ke8 24.Bd4+–) 24.Kh2 (24.Rd1 a5+–) 24...Ke7 25.Rg1 Rg8 26.Bc3 Kd8 27.Be1 (27.a4 Kc8+/–) 27...Be7 28.Bc3 (28.Rf1 Kc7+/–) 28...Kc7 (28...Bh4 29.Rd1 Kc8+/–) 29.Rf1 (29.Bd4 Rfg7+/–) 29...Kd8 (29...h5 30.g5+/–) 30.Rd1 Rff8 31.Be1 (31.Kh1 Kc8+/–) 31...Be8 (31...Kc8 32.a4+/–) 32.Qg2 (32.Bg3 h5+/–) 32...Kc8 (32...h5 33.Qe2+=) 33.Bg3 (33.Qc2 h5 34.g5 h6 35.gh6 Rh8+=) 33...h5+= 34.g5 (34.Qe2 hg4 35.hg4 h5+=) 34...h6 35.Bh4 (35.gh6? h4–+) 35...Rf5 36.Rg1 hg5 (36...Bf7+=) 37.fg5 (37.Bg5!? Rf7 38.Qh1+=) 37...Rf3 (37...Re5 38.Qb2 Rf5 39.Rg2+=) 38.Qe2= Bg6 (better is 38...Rgf8=) 39.Kg2?? (better is 39.Rf1 Rgf8 40.Rf3 ef3 41.Qf2=) 39...Bf5–+ 40.Qf3 (40.Bf2 Rg5 41.Kf1 Bh3 42.Ke1 Rg1 43.Bg1 Rf1 44.Qf1 Bf1 45.Kf1–+) 40...ef3 41.Kf3 Bh3 42.Kg3 (42.e4 Bg4 43.Kg3 Bg5 44.Bg5 Rg5–+) 42...Bg4 43.Rf1 Bg5 44.Re1 (44.Bg5 Rg5 45.Rf8 Kc7 46.Rf7 Kb8–+) 44...Bh4 45.Kh4 Rf8 46.Kg5 (46.e4 d4 47.Rb1 Rf4–+) 46...Rf5 47.Kg6 (47.Kh4 Re5 48.Kg3 a5–+) 47...Re5 48.Kf6 Rf5 (48...Re4 49.Kg5–+) 49.Ke7 (49.Kg6 Bf3–+) 49...Kc7 50.e4 (50.Ke8 Re5 51.Kf7 Re4–+) 50...Re5 (better is 50...Rf3!? 51.Ra1–+) 51.ed5 Rd5 52.Re3 (52.Kf6 b6 53.cb6 Kb6–+) 52...Bf5 53.Rg3 (53.Kf6 h4–+) 53...h4 54.Rg8 Rd7 55.Kf6 Rh7 (better is 55...h3 56.Rg1 Be4 57.Rc1–+) 56.Rg1 (56.Ke5 h3 57.Rg1 b6–+) 56...h3 (56...h3 57.Ke5 b6–+) 0–1. Adam,Hanna – Doganguezel,Jan (1680), 5. Eckbauer Open, 2002.

6.c4 Bd6 7.cd5 ed5 8.Nc3 c6 9.d4 0-0 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Ndf6 12.Ne5 Be5 13.de5 Nd7 14.Ne2 Qe8 15.f4 Qg6 16.Qe1 Nb6 17.Nc3 Be6 18.Rf3 Rad8 19.Rd1 h6 20.Ne4 fe4 21.Rg3 Qh5 22.Be2 Qf7 23.Qf1 Na4 24.Ba1 b6 (24...Ra8!?=) 25.Rc1+/– c5? (better is 25...Qb7+/–) 26.bc5?? (better is 26.Bb5+–) 26...bc5 27.Bd1 Qd7 28.Qa6 Nb6 29.Rc5 Nc4 30.Rc6 (30.Rg6 Ne3 31.Be2+/– (31.Qe6?! Qe6 32.Re6 Nd1=)) 30...Bf7?? (better is 30...Rb8 31.Re6 Rb1=) 31.Be2 (better is 31.Rg7! Kg7 32.e6 d4 33.ed7 Rd7 34.Bd4 Rd4 35.ed4 Ne3+–) 31...Rb8 (31...Ne3 32.Rg7!! Kg7 33.e6 d4 34.ed7 Rd7 35.Rh6+–) 32.Bd4 (32.Rg7 Kg7 33.e6 d4 34.ed7 Rb1 35.Kf2 Ra1 36.Bc4 de3 37.Ke3 Re1 38.Kd2 Rg1 39.Bf7 Rg2 40.Ke3 Re2 41.Ke2 Kf7 42.Rf6 Kg7 43.Rg6 Kh7 44.Rh6 Kg7 45.Qg6) 32...Be8 33.Bc4 (33.e6 Rb1 34.Kf2 Rf4 35.ef4 e3 36.Kf3 Bh5 37.Rg4 Bg4 38.Kg4+–) 33...Qc6= 34.Qc6 (34.Qa7? Rb7 35.Qa6 dc4 36.Qc6 Bc6–+) 34...Bc6 35.Be2 Rb1 36.Kf2 Rfb8 37.Rg6 (37.Ba7? R8b2 38.Bd4 Bb5 39.Bb2 Rb2–+) 37...Be8 38.Rd6 Bf7 (better is 38...a5!? 39.Rd5 Bb5+/–) 39.Rd7 (39.e6!? Bg6+–) 39...R8b7 (39...R8b7 40.Rd8 Kh7+–). Fournier,Frederic (1605) – ermasmalo (1795), Active, 2007.

6.c4 Be7 7.cd5 ed5 8.Nd4+=.

6.Bd3 Be7 7.0-0 0-0 8.Re1 a5 9.c3 c5 10.Qe2 c4 11.Bc2 b5 12.d3 Qe8 13.ba5 Ra5 14.d4 Ne4 15.Be4? (better is 15.a4!?+=) 15...fe4–+ 16.Ne5 Nf6 (better is 16...Ne5!? 17.de5 Rf5–+) 17.Nd2 Bd6 18.Nf1 (better is 18.a4!?–/+) 18...Be5–+ 19.de5 Nd7 20.g3? (20.a4 Ne5 21.ab5 Rb5 22.Ba3–+) 20...Ne5 21.Kh1 Ra7 22.Nd2 Nd3 23.Rab1 Rf2 24.Qg4 (24.Qd1 e5 25.Rg1–+) 24...Ne1 (better is 24...Rd2!? 25.Rf1 Nb2 26.Ra1–+) 25.Re1 Rd2 26.Bc1 e5 27.Qg5 Rf2 28.h4 Qf8 (better is 28...h6 29.Kg1 Rc2–+) 29.Qe5 Qf3 30.Kg1 Qg2 0–1. pieeater – toolman, ChessWorld.net, 2011.

6.d4 Bd6 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Nbd2 0-0 10.Bd3 b6 11.0-0 Bb7 12.Ne5 Ne5? (better is 12...a5 13.b5 Qe7=) 13.de5+– Be5 14.Be5 Qe8 15.Nf3 Qg6 16.Qe2 Ne4 17.Rac1 h5 (17...Rac8 18.Nd4+–) 18.h3 h4 (18...Rac8 19.Bd4+–) 19.Nh4 (19.Nh4 Qh6 20.Rc7+–) 1–0. Fournier,Frederic – ZORROFRITO2, Active, 2007.

6.Nd4 Nb6 7.Bb5 c6 8.Nc6 bc6 9.Bc6 Bd7 10.Ba8 Qa8 11.Bf6 gf6 12.Qh5 Ke7 13.0-0 Be8 14.Qf3 Rg8 15.Nc3 Nc4 16.Rfd1 Bc6 17.b5 Bb7 18.d4 Qe8 19.Qh3 Qg6 20.Na4 Nd6 21.Nc5 Ba8 22.Rdb1 Ne4 (22...Nc4!?+=) 23.Ne4+/– fe4 24.b6 ab6 25.Rb6 f5 26.Ra6 Bh6 27.Qh4 Bg5 28.Qh7! Qh7 29.Ra7 Kf6 30.Rh7 (30.Rh7 f4 31.ef4 Bf4 32.Rb1+–) 1–0. b4_player (2240) – gaddigimath (1635), GameColony.com, 2003.

6.Ng5 Nb8 A) 7.f4 A1) 7...Bd6 8.Nc3 (8.Bd3 Nc6 9.Nc3 a6 10.0-0 0-0 11.Qe1 Bd7 12.Qh4) 8...0-0 9.Bd3 a6 10.0-0 Nc6 11.Qe1 Bd7 12.Qh4; A2) 7...Nc6 8.Nc3 (8.Be2 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Nb5 Be7 11.0-0 Bd7 12.Qe1) 8...Bd6 9.Be2 0-0 10.Nb5 Be7 11.0-0 Bd7 12.Qe1; A3) 7...a5 8.ba5 (8.b5 Bd6 9.Bd3 h6 10.Nf3 Nbd7 11.Nc3 Nc5 12.0-0) 8...h6 9.Nf3 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Ra5 12.0-0; B) 7.Bd3 B1) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Nc6 9.b5 Na5 10.Nf4 Kf7 11.0-0 Bd6 12.Nc3) 8...Bd6 9.Nc3 a6 10.Nh4 Nc6 11.Ng6 Rg8 12.0-0; B2) 7...Nc6 8.f4 (8.0-0 h6 9.Nf3 Bd6 10.c4 0-0 11.Nc3 Ng4 12.c5) 8...Be7 9.Nc3 d4 10.Nb5 h6 11.Nf3 de3 12.de3; B3) 7...Bd6 8.0-0 (8.Nc3 Nc6 9.Nb5 0-0 10.Nd6 Qd6 11.f4 h6 12.Nf3) 8...h6 9.Nf3 Nc6 10.Nc3 a6 11.Nh4 0-0 12.Ng6; C) 7.Bb5 C1) 7...c6 8.Be2 (8.Bd3 a5 9.b5 Bc5 10.Nc3 h6 11.Nf3 0-0 12.0-0) 8...Bd6 9.0-0 0-0 10.f4 a5 11.b5 Ne4 12.Ne4; C2) 7...Nc6 8.Nc3 (8.0-0 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bc6 bc6 11.f4 a5 12.b5) 8...Bd6 9.0-0 0-0 10.f4 h6 11.Bc6 bc6 12.Nf3; D) 7.Nc3 D1) 7...Be7 8.Bd3 (8.Bb5 Nc6 9.0-0 0-0 10.f4 h6 11.Nf3 a5 12.Bc6) 8...Nc6 9.0-0 0-0 10.f4 Ne4 11.Nge4 fe4 12.Be2; D2) 7...Bd6 8.Nb5 (8.Be2 Nc6 9.Nb5 0-0 10.Nd6 Qd6 11.f4 a6 12.0-0) 8...0-0 9.Be2 Nc6 10.0-0 Be7 11.c4 h6 12.Nf3; D3) 7...Nc6 8.Bd3 (8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.b5 Na5 11.f4 Bd7 12.Nf3) 8...Ng4 9.h4 h6 10.Nf3 Be7 11.Na4 0-0 12.h5.

6.Ng5 Bd6 A) 7.Nc3 A1) 7...Qe7 8.Nb5 (8.Be2 0-0 9.0-0 Ng4 10.Bg4 Qg5 11.Bh3 Nf6 12.f4) 8...0-0 9.Be2 Ne4 10.Nd6 cd6 11.Ne4 fe4 12.0-0; A2) 7...Ne5 8.f4 (8.Nb5 0-0 9.f4 Nc6 10.Nd6 cd6 11.Bd3 h6 12.Nf3) 8...Nf7 9.Nb5 0-0 10.Nd6 cd6 11.Nf3 Bd7 12.Be2; A3) 7...Nb6 8.Nb5 (8.Bd3 0-0 9.Nb5 h6 10.Nf3 Bd7 11.0-0 Bb5 12.Bb5) 8...0-0 9.Bd3 h6 10.Nf3 Bd7 11.0-0 Bb5 12.Bb5; B) 7.c4 B1) 7...Nb8 8.cd5 (8.Nc3 Nc6 9.Qb3 Bd7 10.cd5 ed5 11.Nb5 Qe7 12.Be2) 8...ed5 9.Nc3 0-0 10.Qb3 Be7 11.g3 h6 12.Nh3; B2) 7...Nf8 8.Nc3 (8.c5 Be7 9.Nc3 Ng6 10.Qa4 c6 11.Be2 Ne4 12.Nge4) 8...h6 9.Nf3 Ng6 10.cd5 ed5 11.Bd3 0-0 12.Qc2; B3) 7...Qe7 8.c5 Be5 9.d4 Ng4 10.Nf3 Bf6 11.h3 Nh6 12.Nc3; C) 7.Bb5 C1) 7...Qe7 8.Nc3 (8.0-0 0-0 9.Nc3 c6 10.Be2 e5 11.Nf3 a5 12.b5) 8...0-0 9.0-0 c6 10.Be2 e5 11.Qe1 a5 12.b5; C2) 7...e5 8.Nc3 (8.0-0 h6 9.Nf3 0-0 10.Nc3 Nb6 11.Be2 Bd7 12.d4) 8...h6 9.Nf3 0-0 10.0-0 Nb6 11.Be2 Nc4 12.Bc4; C3) 7...c6 8.Be2 (8.Bd3 Ne5 9.Be5 Be5 10.Nc3 0-0 11.Nf3 Bd6 12.0-0) 8...Qe7 9.Nc3 0-0 10.0-0 e5 11.h3 e4 12.h4; D) 7.Ne6 Qe7 8.Nd4 (8.Ng5 h6 9.Nf3 0-0 10.Bd3 Ne4 11.Nc3 c6 12.0-0) 8...Ne5 9.Nc3 0-0 10.Be2 a5 11.f4 Nc6 12.Ncb5.

6.Ng5 Ke7 A) 7.Bd3 A1) 7...a5 8.ba5 (8.Nc3 h6 9.Nf3 Kf7 10.0-0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1) 8...h6 9.Nf3 Kf7 10.Nc3 Ra5 11.0-0 c6 12.Nd4; A2) 7...c5 8.Nc3 (8.0-0 h6 9.Nf3 cb4 10.ab4 Kf7 11.Ra4 Bd6 12.Nc3) 8...h6 9.Nf3 c4 10.Be2 a5 11.0-0 Kf7 12.b5; A3) 7...h6 8.Nf3 (8.Bf6 Kf6 9.Nf3 e5 10.Nc3 Nb6 11.Ne5 Ke5 12.Qh5) 8...a5 9.Nc3 Kf7 10.0-0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1; B) 7.Nf3 B1) 7...Kf7 8.Be2 (8.Nc3 a5 9.Be2 h6 10.b5 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4) 8...h6 9.Nc3 a5 10.b5 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4; B2) 7...h6 8.c4 (8.Be2 Kf7 9.Nc3 a5 10.b5 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4) 8...Kf7 9.Nc3 c6 10.cd5 cd5 11.Rc1 a5 12.Qa4; B3) 7...a5 8.Nc3 (8.b5 Ke8 9.Nc3 Bd6 10.Be2 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4) 8...Kf7 9.Be2 h6 10.b5 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4; C) 7.Be2 C1) 7...a5 8.b5 (8.ba5 h6 9.Nf3 Kf7 10.Nc3 Ra5 11.0-0 Be7 12.Qe1) 8...h6 9.Nf3 Kf7 10.Nc3 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4; C2) 7...c5 8.Nc3 (8.bc5 Nc5 9.Nc3 Bd7 10.0-0 Qa5 11.f4 Ke8 12.a4) 8...h6 9.Nf3 Kf7 10.bc5 Bc5 11.0-0 Re8 12.Nd4; C3) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Kf7 9.0-0 Nb6 10.Nf4 Bd6 11.Bf6 Qf6 12.Nc3) 8...Kf7 9.Nc3 a5 10.b5 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4; D) 7.Nc3 D1) 7...a5 8.Nb5 (8.Nf3 Kf7 9.Be2 h6 10.b5 Bd6 11.0-0 Qe7 12.Nd4) 8...h6 9.Nf3 c6 10.Nbd4 Kf7 11.c3 Bd6 12.Be2; D2) 7...a6 8.Be2 (8.Ne2 h6 9.Nf3 Kf7 10.Nf4 Bd6 11.c4 g5 12.c5) 8...h6 9.Nh3 Kf7 10.Nf4 Nb6 11.0-0 Bd6 12.Bh5; D3) 7...h6 8.Nh3 (8.Nf3 Kf7 9.Bd3 a5 10.ba5 Ra5 11.0-0 c6 12.Nd4) 8...Kf7 9.Nf4 a5 10.Be2 ab4 11.Bh5 Kg8 12.Ne6.

6.Ng5 Nb6=

7.Bb5 c6+= 8.Be2 (8.Bd3 Bd6 9.Nc3 0-0 10.0-0 e5 11.f4 e4 12.Be2) 8...g6 (8...Bd6 9.Nc3+= 0-0 10.0-0 Ng4 11.f4 Nh2 12.Nh7; 8...a5 9.Nc3 Nc4 10.Bc4 dc4 11.b5 Ng4 12.Nf3) 9.Bd4 (9.Nc3 Bd6 10.0-0 0-0 11.f4 Bd7 12.Qe1) 9...Bd6 (9...a5 10.Nc3 h6 11.ba5 Nc4 12.Nf3) 10.f4 (10.Nc3 e5 11.Bc5 h6 12.Nf3) 10...0-0 11.Nc3 Qe7 (11...a5 12.0-0= (12.ba5 Ra5 13.0-0=)) 12.0-0 e5 13.fe5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nf3 Qe7 16.Nd4 Bd7 17.Qe1 Rae8 (17...Ng4 18.Qg3=) 18.Qg3+= Ne4 19.Ne4 de4 20.Qc7 Bc8 (20...Be6!? 21.Ne6 Qe6 22.Qb7 Rf7+=) 21.Qb8+/– Qe5 22.Qa7 Qc7 (22...Nd5 23.Qc5+/–) 23.a4+– Re5 24.a5 Nd5 25.Bc4 Kg7 (25...Rf7 26.Nb3+–) 26.a6 Nb6 (26...Rfe8 27.c3+–) 27.Bb3 Rd8 (27...Re7 28.ab7 Bb7 29.Qa5+–) 28.g4! Nd5 (28...fg4 29.Rf7 Double attack) 29.gf5 gf5 30.ab7 Bd7?? (30...Bb7 31.Bd5 Rdd5 32.Rf5 Qd7+–) 31.Bd5 Rd5 (31...cd5 32.Qc5 Qc5 33.bc5 Ree8+–) 32.Ne6! (32.Ne6 Be6 33.b8Q Qa7 34.Ra7 Kf6 35.Qf4+–) 1–0. Trokenheim,Marek (2160) – Bianchi de Moura,Fabio (1975), remoteschach.de, 2010.

7.Nc3 A) 7...Bd6 8.Nb5 (8.Be2 c6 9.0-0 0-0 10.f4 Bd7 11.Qe1 a5 12.Qh4) 8...0-0 9.Bd3 h6 10.Nf3 Bd7 11.0-0 Ne4 12.Qe2; B) 7...c6 8.Bd3 (8.f4 a5 9.b5 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Bd7 12.a4) 8...h6 9.Nh3 Bd6 10.f4 0-0 11.Qe2 e5 12.fe5; C) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Kf7 9.Be2 a5 10.Nf4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1) 8...a5= (8...Bd6 9.Nb5 0-0 10.Ne5 Bd7 11.h4 Be5 12.Be5) 9.Ne5 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Bb4 12.Ba3.

7.Bd3 A) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Nf4 Bd6 11.Qe2 b5 12.a4) 8...a5 9.ba5 Ra5 10.Nc3 Bc5 11.Ne5 0-0 12.0-0; B) 7...Bd6 8.Nc3 (8.0-0 0-0 9.f4 h6 10.Nf3 Na4 11.Bd4 Bd7 12.Nc3) 8...0-0 9.Nb5 h6 10.Nf3 Bd7 11.0-0 Ne4 12.Qe2; C) 7...a5 8.Nc3 (8.ba5 Ra5 9.0-0 Bd6 10.Nc3 Ne4 11.f4 Ng5 12.fg5) 8...h6 9.ba5 hg5 10.ab6 c6 11.Rb1 Kf7 12.Ne2.

7.Bd4 A) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Bd6 9.f4 0-0 10.Nc3 Bd7 11.Bd3 a5 12.0-0) 8...Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bd3 Qe7 11.Ne5 Be5 12.Be5; B) 7...Be7 8.Nc3 (8.Bd3 0-0 9.Nc3 Ne4 10.Nf3 Bd7 11.Ne5 a5 12.f3) 8...0-0 9.Bd3 Ne4 10.h4 h6 11.Nf3 Bd7 12.Qe2; C) 7...Bd6 8.Nc3 (8.f4 h6 9.Nf3 a5 10.Nc3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1) 8...e5 9.Bc5 h6 10.Nf3 0-0 11.Be2 Ne4 12.0-0.

7.Be2 A) 7...Bd6 8.0-0 (8.Nc3 0-0 9.0-0 Bd7 10.f4 c6 11.Nf3 a5 12.b5) 8...0-0 9.Nc3 Bd7 10.f4 Qe8 11.Qe1 a5 12.Qh4; B) 7...Nc4 8.Bc4 (8.Bc3 Bd6 9.d3 Nb6 10.a4 Qe7 11.a5 Nbd7 12.Nd2) 8...dc4 9.0-0 a5 10.b5 Be7 11.Qe2 0-0 12.f4; C) 7...a5 8.Nc3 (8.b5 Bd6 9.Nc3 0-0 10.0-0 e5 11.Nf3 Qe8 12.d3) 8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 h6 11.Nf3 Bb4 12.Ne5.

6.Ng5 Qe7

7.Nc3 Nb6 8.Bd3 (8.Be2 Bd7 9.0-0 0-0-0 10.Nf3 Kb8 11.Ne5 g5 12.Bd3) 8...e5 9.0-0 h6 10.Nh3 Be6 11.f4 e4 12.Bb5.

7.Nc3 c6 8.Be2 g6 (8...e5 9.0-0=) 9.0-0 (9.Nf3 e5=) 9...Bg7= 10.b5 (10.f4 0-0=) 10...Ne4 (10...0-0 11.f4=) 11.Nge4+= fe4 12.f3 ef3 13.Rf3 Rf8 14.Rf8 Kf8 15.bc6 (15.Qe1 cb5 16.Bb5 a6=) 15...bc6 16.d4 (16.Rc1 Rb8 17.Rb1 e5=) 16...Kg8 17.Rb1 (17.Na2 c5+=) 17...e5 (17...Rb8 18.Na2+=) 18.Kh1 (18.Na2 a5+=) 18...e4 (18...Rb8 19.Na4+=) 19.a4 (19.Qd2 Nb6=) 19...a5 (19...Rb8 20.Qd2+=) 20.Qf1 Nb8 (20...Qf6 21.Qf6 Bf6 22.Ba3+=) 21.Qf4 (21.Qc1 Na6=) 21...Ba6 (21...Na6 22.Qg3=) 22.Ba1 (22.Bc1 Nd7 23.Qc7 Rc8 24.Qa5 Be2 25.Ne2 Rf8+=) 22...Qd8 (22...Bb7 23.Nd1=) 23.Rb8 (23.Rb8 Qb8 24.Qb8 Rb8 25.Ba6–/+). Caissa – Kryptonite, caissa.com, 2006.

7.Nc3 e5 8.Bd3 Nb6 9.0-0=.

7.Nc3 Ne5 8.Nb5 (8.f4 Nf7 9.Be2 Bd7 10.0-0 0-0-0 11.Nf3 Rg8 12.Ne5) 8...Nf7 9.Nf3 c6 10.Nc3 Qc7 11.Bd3 Bd6 12.Na4.

7.Nc3 h6 8.Nf3 (8.Nb5 hg5 9.Nc7 Kf7 10.Na8 Qd6 11.c4 Qb8 12.g4) 8...a5 9.Nb5 Qd8 10.Bc3 Kf7 11.Be5 Ne5 12.Ne5.

7.c4 A) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Nb6 9.cd5 Nbd5 10.Nc3 Bd7 11.Nd5 Nd5 12.Bd3) 8...a5 9.b5 Qf7 10.Nc3 Bd6 11.cd5 ed5 12.Be2; B) 7...Ne4 8.Ne4 (8.h4 Ng5 9.hg5 Qg5 10.cd5 ed5 11.Qf3 Nf6 12.Be5) 8...de4 9.Nc3 Kf7 10.Nb5 Qd8 11.c5 b6 12.Nd4; C) 7...Nb6 8.cd5 (8.c5 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Nc3 Bd7 11.Qe2 0-0-0 12.Qc4) 8...Nfd5 9.f4 Bd7 10.Nc3 0-0-0 11.Nd5 Nd5 12.Bd3.

7.Bd3 A) 7...h6 8.Nf3 (8.Nh3 Kf7 9.Nc3 Ne5 10.Nf4 a5 11.Na4 Nd3 12.Nd3) 8...a5 9.Nc3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Qb4 12.Nb5; B) 7...Ne4 8.Ne4 (8.Nf3 a5 9.Nc3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Qb4 12.Nb5) 8...fe4 9.Be2 Qg5 10.0-0 Nf6 11.Nc3 Bd7 12.f3; C) 7...Ng4 8.f4 (8.Nf3 a5 9.h3 Ngf6 10.b5 Nc5 11.0-0 Qd8 12.Be5) 8...h6 9.Nf3 a5 10.b5 Nc5 11.Nc3 Qd6 12.h3.

7.Be2 a5=.

7.Be2 Nb6 8.Nc3 (8.0-0 a5 9.b5 Qd7 10.Bh5 Nh5 11.Qh5 g6 12.Qe2) 8...Bd7 9.0-0 0-0-0 10.Nf3 Kb8 11.Ne5 g5 12.Bd3.

7.Be2 c5 8.0-0 (8.Nc3 Ng4 9.Bg4 Qg5 10.Bh5 Kd8 11.0-0 Nf6 12.Be2) 8...cb4 9.ab4 Qb4 10.Bc3 Qb6 11.Na3 Ba3 12.Ra3.

7.Be2 Ng4 8.Bg4 (8.Nf3 a5 9.h3 Ngf6 10.ba5 Nc5 11.Nc3 Ra5 12.0-0) 8...Qg5 9.Bh5 Kd8 10.0-0 Nf6 11.f4 Qh6 12.Be2.

5.Nf3 Be7

6.c4 c6 7.c5 0-0 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Bf6 (9...Nd7 10.Bd3=) 10.a4 (10.Be2 b6=) 10...Nd7 (10...b6 11.cb6 ab6 12.Be2+=) 11.Ne4 (11.Qc2!?=) 11...fe4+= 12.Ne5 (12.Nd2 a5 13.ba5 e5–/+) 12...Ne5 (better is 12...Be5!? 13.de5 Qg5–/+) 13.de5+= Bg5 (13...Bh4 14.g3 Be7 15.a5=) 14.Be2= Bh6 (14...b6 15.0-0=) 15.0-0 Qg5 16.h3 Bd7 17.Qd2 Be8 (17...g6 18.Bd4=) 18.Bg4 Bf7 19.b5 Rab8 (19...Qe7 20.Bd4+=) 20.Qa5 a6 (20...g6!?+=) 21.bc6+/– bc6 22.Bd4 Ra8 23.Qb6 Rfc8 24.a5 (24.Rab1+/–) 24...g6 (24...Qe7!?+/–) 25.f3+– ef3 (25...Rab8 26.Qa6 Bg7 27.fe4 Be5+–) 26.Rf3 Qe7 27.Raf1 Be8 28.Rf6 Bd7 29.Qb7 Bg7?? (29...Rcb8 30.Qc7 Qe8+–) 30.Rf7! Qf7 (30...Rcb8 31.Qb8!! Rb8 32.Re7 h5 33.Be6 Be6 34.Re6 g5+–) 31.Rf7 Kf7 32.Qd7 Kf8 33.Be6 Ra7 34.Qa7 Be5 (34...Rc7 35.Qc7 Ke8 36.Qf7 Kd8 37.Qd7) 35.Qf7 1–0. Pamieci Krzysztofa P – napohybel, internet, 2016.

6.c4 c6 7.c5 0-0 8.Be2 Ne4 (8...b6 9.cb6 ab6 10.0-0=) 9.d3 Nf6 10.0-0 Ng4 11.h3 Bf6 12.Bf6 (worse is 12.hg4 Bb2 13.Ra2 fg4 14.Rb2 gf3 15.Bf3 Qh4+=) 12...Nf6 13.Nbd2 Nbd7 (13...Qe7 14.Ne5=) 14.d4 (14.Nd4 Qe8+=) 14...Ne4 15.Ne4 fe4 16.Ne5 (16.Nd2 Qg5=) 16...Qf6 (16...Qg5 17.Nd7 Bd7 18.Bg4+=) 17.f3 (better is 17.f4!?+=) 17...Ne5+= 18.de5 Qe5 19.f4 Qf6 20.Bg4 Qc3 (20...e5 21.fe5 Qe5 22.Rf8 Kf8 23.Bc8 Rc8 24.Rb1–/+) 21.Qe2 (21.Qd4 Qb3+=) 21...e5 22.fe5 (22.Bc8!? Rac8 23.Rfc1–/+) 22...Bg4–+ 23.hg4 (23.Qg4 Qe3 24.Kh1 Rfe8–/+) 23...Rf1 24.Rf1 Qe5 (24...Qa3?! 25.Qf2 h6 26.g5=) 25.Qf2 Qe6 26.Qf4 h6 (26...Qe7!?–+) 27.Qc7 Re8 (better is 27...b5!?–/+) 28.Qb7= Re7 29.Qb8 Kh7 30.Rf8 Rf7 (30...Qg4 31.Rh8 Kg6 32.Qd6 Qe6 33.Qg3 Kf7 34.Qf2 Qf6 35.Rc8=) 31.Rh8 (31.b5 Rf8 32.Qf8 Qg4 33.bc6 Qd1 34.Qf1+–) 31...Kg6+= 32.Qg3 Qf6 33.Qh3 Qa1 34.Kh2 Qe5 (34...Qa3?? 35.Qh5 Kf6 36.Re8 Qe3 37.Qf5) 35.Kg1 Qg5 (35...Qg5 36.a4 Qe5=). maaxa – Jackmg, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Ne5 Nc6 9.b5 Ne5 10.Be5 b6 11.Bf6 Bf6 12.Qh5?? (better is 12.d4+=) 12...g6–+ 13.Qh6 Qe7 (better is 13...Ba1 14.Be2 a6–+) 14.d4 Bg7 (14...e5 15.de5 Bg5 16.Qh3 Qe5 17.Ra2–+) 15.Qf4 (15.Qh3 e5 16.de5 Qe5–/+) 15...0-0 (15...e5!? 16.Qf3 ed4–+) 16.Nc3 a6 17.ba6 Ba6 18.Ba6 Ra6 19.Nb5 Rc8 (19...Qd7!? 20.Nc3 Rc8–/+) 20.0-0= Ra5 21.a4 Bf6 22.Nd6 Rca8 23.Rfc1? (better is 23.Nb5–/+) 23...Bg5?? (better is 23...e5 24.Nf5 ef4 (24...gf5?! 25.Qf5 ed4 26.ed4–+) 25.Ne7 Be7–+) 24.Qe5 Bf6 (24...Ra4?? 25.Ra4 Rd8 26.Nc8+–) 25.Qg3?? (better is 25.Nc8 Qf7 26.Qg3 Ra4 27.Ra4 Ra4 28.Nb6=) 25...Kg7?? (better is 25...f4 26.Qf4 e5 27.de5 Be5–+) 26.f4?? (26.Rc7 Qc7 27.Ne8 Re8 28.Qc7 Kf8 29.Qb6 Bd8+–) 26...Ra4 (better is 26...Qd6 27.Ra2 Ra4–+) 27.Ra4+– Ra4 28.Nc8?? (better is 28.Rc7!+–) 28...Qe8?? (better is 28...Qd8 29.Qe1 Rc4–+) 29.Rc7 Kg8 30.Nd6 (30.Nb6? Ra1 31.Kf2 Ra2 32.Kg1 Qb5 33.Rc8 Kf7–+) 30...Ra1 31.Kf2 Qa4 0–1. b4_player (1925) – Cyber_Warrior (1815), GameColony.com, 2002.

6.c4 c6 7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 9.Nc3 Be6 10.0-0 Nbd7 (better is 10...Qd6!?=) 11.Nd4+/– Bf7 12.Nf5 Bg6 13.Ne7 Qe7 14.d4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Bd3 (16.Qb3 a6+/–) 16...Nf6 17.Qc2 Rae8 18.Rae1 Qf7 19.f3 Bg6 (better is 19...Bd3!? 20.Qd3 Re6+=) 20.Bg6+– Qg6 21.Qg6 hg6 22.Re2 Nd7 (22...Rf7!?+/–) 23.e4+– Nb6 24.Rfe1 Nc4 25.Bc1 de4 26.Re4 Re4 27.Re4 Nb6 28.Re7 Rf7 29.Rf7 Kf7 30.Kf2 Ke6 31.Ke2 Kd5 32.Kd3 Nc4 33.g3 b5 34.h4 a5 35.g4 (35.Kc3 a4+/–) 35...ab4 (better is 35...a4!?+=) 36.ab4+/– Nb6 37.Bg5 Ke6 38.Ke4 Nd5 39.Bd2 Nf6 40.Kd3 Nd5 41.g5 (41.Kc2 Nb6+/–) 41...Kf5+/– 42.Be1 Nf4 43.Kc3 (43.Ke3 Ng2 44.Ke2 Nf4 45.Kf1 Ne6+/–) 43...Ng2 (43...Ne2 44.Kd3 Nf4 45.Ke3 Ng2 46.Ke2 Kf4+/–) 44.Bg3+/– Ne3 45.Be5 (45.Kd3 Nd5 46.Bd6 Ke6+/–) 45...Nd5 (45...Ng2!? 46.Bg3 Ne3=) 46.Kb3+= Nf4 47.Kc2 Nd5 48.Bd6 Nb6 (better is 48...Ke6!? 49.Bf8 Kf5=) 49.Kd3+/– Na4 50.Ke3 Nb2 51.Bf8 Nd1 (51...Nc4 52.Ke2+–) 52.Ke2 (52.Kd2!? Nb2 53.Bg7 Nc4 54.Ke2+–) 52...Nc3+/– 53.Kd3 Nd5 54.Ke2 (54.Bg7?! Nb4 55.Ke2 Nd5=) 54...Kf4 (54...Nc3 55.Kf2 Nd5+/–) 55.Bd6+– Kf5 56.Bf8 Nf4 (better is 56...Kf4!?=) 57.Kf2+/– Ne6 58.Bc5 Nc7 59.Bf8 Ke6 (better is 59...Ne6 60.Bd6 Nd4=) 60.Bg7 Kd5? (60...Ke7 61.Bf6 Ke6 62.Bd8+/–) 61.Ke3 (61.Be5 Ne6+–) 61...Ne6? (61...Kc4 62.f4 Kb4 63.f5 gf5 64.h5 Nd5 65.Kf3+–) 62.Bf6 (62.Be5 Nf8+–) 62...Kc4? (62...Nc7 63.Be7+–) 63.Be7 (better is 63.Ke4 Kb4 64.Ke5 Nc7+–) 63...Nc7?? (63...Kd5 64.h5! gh5 65.g6 Nd4 66.Bf8+–) 64.Bc5 (64.Ke4 Ne8+–) 64...Nd5?? (64...Kd5+–) 65.Ke4 Nb4 (65...Nc7+–) 66.Bb4 Kb4 67.h5! gh5 68.g6 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

6.d3 0-0 7.Nbd2 c6 8.c4 Nbd7 9.Qb3 Kh8 (9...a5 10.Be2=) 10.Be2+= Ng4 (10...Bd6 11.d4+=) 11.h3 Nh6 12.Ne5 (12.0-0!?+=) 12...Ne5= 13.Be5 Bf6 14.Qb2 Ng8 (14...Be5 15.Qe5 Nf7 16.Qg3=) 15.f4 (15.0-0 Be5 16.Qe5 Ne7+=) 15...Be5= 16.Qe5 Qf6 (16...Qh4!? 17.Kd1 Ne7=) 17.Qf6+/- Nf6 18.Kf2 Kg8 19.Rhd1 h6 20.Nf3 Kh7 21.Rac1 Bd7 22.Ne5 Be8 23.Bf3 g5 (23...a5 24.Rb1+/-) 24.g3 (24.b5 Rc8+/-) 24...Nd7 25.Nd7 Bd7 26.d4 Rg8 27.Rc2 a6 28.Rcd2 (28.c5 Rg7+=) 28...Rg6 (better 28...dc4!? 29.a4 b5=+) 29.Bh5 Rg7 30.Rg1 (30.c5 Be8 31.Be2 Kg6+=) 30...Be8 (30...dc4!? 31.Rc2 b5=+) 31.Be8 (31.Be2 a5+=) 31...Re8= 32.Kf3 (32.c5 Kg6+=) 32...Kg6 (better 32...dc4!? 33.g4 b5-/+) 33.c5= Kf6 (33...h5 34.Rh2=) 34.Rdg2 h5 35.h4 gh4 36.gh4 Rg4 37.Rg4 (37.Rh1 Reg8 38.Rhh2 Rg2 39.Rg2 Rg4=) 37...hg4 (37...fg4 38.Kf2=+) 38.Kg3= Kg6 39.a4 Rb8 40.a5 Rh8 41.Rh1 Kh5 42.Rh2 Rg8 43.Rh1 Rg7 44.Rh2 Rg8 45.Rh1 Rg7 46.Rh2 Rg8 47.Rh1 ½-½. diotarolo (2055) - ThePersianGulf (2245), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

6.d3 c6 7.Nbd2 0-0 8.c4 Bd7 (8...a5 9.Bc3=) 9.Qb3 Be8 10.Rc1 Bf7 11.d4 Ne4 12.Bd3 Kh8 13.Qc2 Nd7 14.Ne5 (14.0-0 Bh5+=) 14...Ne5= 15.de5 Bh4 (15...a5 16.b5= (worse 16.Ne4 fe4 17.Be2 ab4-/+)) 16.g3 (16.0-0 a5+=) 16...Bg5 17.h4 (17.0-0 a5=) 17...Bh6 18.Be4 de4 19.0-0 (19.Bd4 Bh5=+) 19...Bh5=+ 20.Bd4 Be2 21.Rfe1 Bd3 22.Qb3 (22.Qc3 a5=+) 22...g5 (22...f4!?-/+) 23.hg5= Qg5 24.Rc3 (24.Rcd1 Rfd8=+) 24...f4 (24...Rfd8!? 25.Kg2 Rd7=+) 25.ef4= Rf4 (25...Qg6 26.Be3 Bf4 27.Bf4 Rf4 28.Qb2-/+) 26.Rd3 (better 26.Be3!? Qg6 27.Bf4 Bf4 28.Nf1+=) 26...ed3=+ 27.Qd3 (27.Be3 Qg6 28.Bf4 Bf4=+) 27...Rd8 (better 27...Rd4 28.Qd4 Qd2 29.Qd2 Bd2-+) 28.Qe3?? (better 28.Ne4 Qg6 29.f3=+) 28...Rfd4-+ (28...Rdd4?! 29.Nf3 Rf3 30.Qd4 Ra3 31.Qd7-+) 29.Nf3 (29.Qg5 Bg5 30.Nf3-+) 29...Qe3 30.Re3 (30.fe3 Rc4 31.Nd4 Be3 32.Re3 Rcd4-+) 30…Be3 0-1. diotarolo (2030) - ThePersianGulf (2145), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

6.d3 c6 7.Be2 0-0 8.Nbd2 h6 9.0-0 Nbd7 10.e4 (better is 10.c4!?+=) 10...fe4+= 11.de4 g5 (better is 11...de4!? 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Qd5+=) 12.ed5 ed5 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Bd6 15.Nf3 Ne4 16.Bb2 Qc7 17.h3 g4 18.hg4 Bg4 19.Nd4?? (better is 19.c4=) 19...Be2 (better is 19...Bh2 20.Kh1 Rf2 21.Bg4 Rf1 22.Qf1 Ng3 23.Kh2 Nf1 24.Kg1 Ne3 25.Be6 Kh7 26.Bf5 Nf5 27.Nf5 Re8–+) 20.Qe2 Qe7?? (better is 20...Bh2 21.Kh1 Rf2 22.Qg4 Kh7–+) 21.Qg4= Ng5 (21...Kh7!?=) 22.Rae1 Qf6 23.Ba1 (better is 23.Re6!? Qf4 24.Rg6 Kh7 25.Rg7 Kg7 26.Ne6 Kh7 27.Nf4 Bf4 28.Re1+–) 23...Be5= 24.Nf3 Ba1 25.Ra1 Kh8 26.Ng5 Qg5 27.Qg5 hg5 28.Rae1 Rae8 29.g3 Kg7 30.Kg2 Kg6 31.Re8 Re8 32.Kf3 Kf5 33.Rd1 (33.g4!? Kg6 34.Rd1+=) 33...g4–/+ 34.Kg2 Re2 35.Rc1 b5 36.Kf1 Re4 37.Re1 Re1 38.Ke1 Ke4 39.Ke2 d4 40.Kd2 Kf3 (40...c5 41.bc5 Kd5 42.Ke2 Kc5 43.f4 gf3 44.Kf3+=) 41.Ke1= Kg2 42.Ke2 a6 43.Ke1 Kf3 44.Kf1 d3?? (44...Ke4 45.Ke2 c5 46.bc5 Kd5+/–) 45.cd3 1–0. Fournier,Frederic – karaybe, ICC, 2005.

6.Be2 a5 7.b5 0-0=.

6.Be2 c6 7.Ng5 0-0 8.d3 h6 9.Nf3 Qe8 (9...a5 10.ba5 Qa5 11.Qd2=) 10.Nbd2 Bd7 11.d4 Na6 (11...a5 12.Bc3=) 12.c4 Nc7 13.cd5 ed5 14.Qb3 Be6 15.Ne5 Nd7 16.Nef3 Kh8 17.a4 Bg8 (17...Qg6 18.0-0=) 18.Qc2 (18.0-0 f4=) 18...f4 (18...Bb4 19.Ba3 Ba3 20.Ra3=+) 19.Qb3 fe3 20.fe3 Bg5 (20...Bd6 21.b5=) 21.Nf1 (21.Ng5 hg5 22.b5 Rf6+/-) 21...a5 (21...Bf6 22.Rc1=) 22.ba5 (better 22.Ng5 hg5 23.ba5+/-) 22...Ra5?? (22...Bd8 23.Ng3+= (worse 23.Qb7 Rb8 24.Qc6 Rb2-/+)) 23.Ba3?? (23.Ng5 hg5 24.Qb7 Qd8 25.Qc6 Be6+-) 23...Rf6? (better 23...Be7!? 24.Be7 Qe7 25.Qb7 Qd6+=) 24.Bb4 Ra8 25.a5 (better 25.h4!? Rf3 26.hg5+- (26.Bf3?! Bf6+/-)) 25...Re6 26.Bd2 (better 26.Ng5 hg5 27.Bd2+/-) 26...Na6? (better 26...Bf4!+=) 27.Ng5+- hg5 28.Ng3 (28.Qb7 c5 29.Bb5 Rd6+-) 28...Bh7? (28...Ra7 29.0-0+/-) 29.0-0 (better 29.Qb7 Qd8 30.0-0+-) 29...Qe7?? (29...Ra7 30.Rac1+/-) 30.Nf5 (better 30.Qb7 Qd8 31.e4+- (31.Ba6?! Rb8+-)) 30...Bf5 31.Rf5 (31.Qb7 Rb8 32.Qa6 Rf6+-) 31...Rf8? (better 31...Nf6!?+/-) 32.Rf8+- Qf8? (32...Nf8 33.Rb1 Nc7 34.Qb7+-) 33.Rf1 (33.Qb7 Ndc5 34.dc5 (34.Ba6 Nb7 35.Bb7 Qf5-/+) 34...Nc5 35.Qb4+-) 33...Nab8 (33...Qc8 34.Rb1 b6 35.ab6 Nab8+-) 34.Rf8 Nf8 35.Qb7 Rh6 36.Qb8 Kg8 37.Qe5 (better 37.a6 Rf6 38.a7 Rf5+-) 37...Rf6 38.Qg5 (38.a6 Rf7+-) 38...Ne6 39.Qe5 Kf7 40.Bh5 g6 41.Bg4 (41.a6 Nd4 42.a7 Re6 43.Qf4 Rf6 44.Qc7 Ke6 45.Bg4 Rf5 46.ed4 Kf6 47.a8Q Rf1 48.Kf1 c5 49.Qac6) 41...Rf5 42.Bf5 gf5 43.g4 (43.a6 Ng7 44.a7 Nh5 45.a8Q Kg6 46.Qg8 Ng7 47.Qeg7 Kh5 48.Qg5) 43...Ke7 44.Qf5 (44.gf5 Ke8 45.Qe6 Kd8 46.f6 Kc7 47.Qe7 Kc8 48.f7 c5 49.f8Q) 44…Ng7 (44...Ng7 45.Bb4 c5 46.Bc5 Kd8 47.Qf7 Kc8 48.Bb6 Ne8 49.a6 Nf6 50.Qc7). alessandrocarvalhaes (1870) - Gehaktbalmetjus (2085), lichess.org, 2020.

6.Be2 Nbd7 7.0-0 0-0 8.c4 (8.d4 Nb6=) 8...c6 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=) 9.Nc3 (9.c5 b6 10.d4 a5+=) 9...Qc7 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.cd5 (10.Qb3 f4+=) 10...cd5 (10...ed5 11.Qc2+=) 11.Nb5+/– Qd8 12.Qc2 a6?? (better is 12...Ne8+/–) 13.Nc7+– Rb8 14.Ne6 Qe8 15.Nf8 Qf8 (15...Nf8 16.Nd4+–) 16.Qf5 1–0. Wall,Bill – Kino, internet, 2004.

6.c4 0-0

7.d4 c6 8.Nbd2 a5 9.Qb3 (9.c5 Qc7=) 9...a4 (9...ab4!? 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qc7=) 10.Qc2+= Bd7 11.Bd3 b5 (11...Ne4 12.0-0+= (12.Ne4? fe4 13.Be4 de4 14.Qe4 Rf6-+; worse 12.Be4 fe4 13.Ne5 Be8=+)) 12.c5 (12.cb5 cb5 13.Ne5 Ra6+=) 12...Ne4+= 13.Ne5 (13.h4 h5+=) 13...Bh4 (13...Qc7 14.Be2+=) 14.g3 (14.0-0 Be8+/-) 14...Bg5 (14...Bf6 15.0-0+=) 15.Ndf3 (15.0-0 Qc7+=) 15...Be8 (15...Bf6 16.h4+=) 16.h4 (16.Ng5 Ng5 17.h4 Nf7+/-) 16...Bf6 17.0-0-0 (17.h5 Qc7+=) 17...Qc7 (17...Bh5 18.Rdg1 Bf3 19.Nf3+=) 18.Rdf1 (18.h5 Nd7+=) 18...Nd7 19.Kb1 (19.h5!?=) 19...Bh5-/+ 20.Rh2 Ne5 (20...Rfd8 21.Rg1 Re8 22.Re1-/+) 21.Ne5=+ Be5 22.de5 Bf3 23.Bd4 h5?? (better 23...Qf7!?=+) 24.Kb2 (better 24.Be2 Be2 25.Qe2+-) 24...Qe7 25.Qc1 g5 (better 25...Kh7!?=+) 26.hg5+= Ng5 27.Qc2 Ne4 (27...Kf7+=) 28.Qc1 (28.Be2!? Be2 29.Qe2+/-) 28...Qg5 (28...Ng5 29.Rh4+=) 29.Rh4 (better 29.Kb1+=) 29...Kf7?? (29...Bg2 30.Rg1 Nf2 31.Bb5 cb5 32.Qd2+=) 30.Qc2?? (30.Rf4 Bg4+-) 30...Rh8?? (30...Bg4 31.Rg1+=) 31.Be2?? (better 31.Rf4 Bg4 32.f3 (worse 32.Be4 de4 33.Qe4 Rac8+-) 32...Ng3 33.Rg1 (33.fg4?! hg4 34.Rg1 Rh3+/-) 33...Bf3 34.Rf3+-) 31...Bg4 32.Qd1 Ke7 33.Qe1 Rh6?? (33...Be2 34.Qe2 Rh6 35.Kb1=) 34.Rg1?? (34.f3 Bf3 35.Rf3 Rg8+-) 34...Rah8?? (better 34...Be2 35.Qe2 Rah8=) 35.f3+- Bf3 36.Bf3 Rg8 37.Be4 fe4 38.Qe2 (38.Qf2 Rh7+-) 38...Rf8? (better 38...Qh4 39.gh4 Rg1=) 39.Kc2 (39.Qh2 Rh7+-) 39...Rf3 40.Qe1 (40.Qh2 Rh7+-) 40...Rg6 41.Rf4 (41.Kc3!? Rg3 42.Rgh1 Rg1 43.Rg1 Qg1 44.Qg1 Rg1 45.Rh5 Rg2+/-) 41...Rg3 42.Rg3 (42.Rgf1!? Rg7+/-) 42...Qg3+/- 43.Rf6?? (better 43.Rf2+/-) 43...Qe1-+ 44.Rg6 Qe2 45.Kc1 Qf1 46.Kd2 (46.Kd2 h4 47.Rg7 Kf8 48.Rg6 Qd3 49.Ke1-+). Bendega (2040) - Ludi_konj_78 (1840), lichess.org, 2021.

7.d4 c6 8.Nbd2 Ne4 9.c5 b6 10.Bd3 bc5 11.bc5 Ba6 12.Qe2 (12.Ba6 Na6 13.Qa4 Nb8=) 12...Qa5 13.0-0 Bd3 14.Qd3 Nd7 15.Rfc1 Rac8 (15...Rab8 16.Bc3 Qa4 17.Qc2 Qc2 18.Rc2=+) 16.Bc3= Nc3 17.Rc3 (17.Qc3 Qc7=) 17...Nf6 (17...Rb8!?=) 18.Rb3+= Ne4 19.Rab1 Qd8 (19...Bc5 20.dc5 Nc5 21.Qc2 Nb3 22.Nb3 Qa3 23.Nbd4=) 20.Ne5 (20.Rb7 Bf6+/-) 20...Rc7 (better 20...Nd2 21.Qd2 Bf6+/-) 21.Rb8?? (better 21.Ndf3+/-) 21...Rc8?? (better 21...Qb8 22.Rb8 Rb8=+) 22.R8b7?? (22.Nc6 Qc7 23.Ne7 Qe7 24.Rc8 Rc8+-) 22...Rc7? (better 22...Nd2 23.Qd2 Bf6+/-) 23.Ne4+- fe4 24.Qa6 Bc5? (24...Rb7 25.Qb7 Bg5+-) 25.dc5 Rb7 26.Qb7 (26.Rb7 Qf6 27.f4 ef3 28.Nf3 Qc3+/-) 26...Qf6 27.Ng4 (better 27.Qb2 Qe7 28.Nc6 Qc5 29.Rc1+-) 27...Qf5+/- 28.f3 (28.Qc6!? Qg4 29.Rf1+/-) 28...ef3= 29.gf3?? (better 29.Nf2=) 29...Qf3-+ 30.Qb4 h5 31.Qe1 (31.Qd4 Qf5 32.Rd1 hg4 33.Qd2-+) 31...Qg4 32.Qg3 Qg3 (better 32...Qf5 33.e4 Qe4 34.Re1 Qd4 35.Qe3 Qe3 36.Re3-+) 33.hg3 Rf3 34.Kg2 (34.g4 Re3 35.Rb8 Kf7 36.Rb7 Kf6 37.g5 Kg5 38.Rg7 Kf4 39.Ra7 Rc3-+) 34...Re3 35.Rb7 (35.Rb8 Kf7 36.Rb7 Kf6 37.Ra7-+) 35...Ra3 36.Rc7 Ra6 37.Re7 (37.Kf3 e5 38.g4 hg4 39.Kg4-+) 37...Kf8 (better 37...Ra5-+) 38.Re6 Kf7 39.Rd6 g5 40.Kf3 (40.Kf2 Ke7-+) 40...Ra3 41.Kg2 (41.Kf2 Rc3 42.Rc6 a5-+) 41...a5 42.Rc6 d4 (better 42...Rc3-+) 43.Rd6 d3 44.c6 Ra2 (better 44...Rc3 45.Kf2 Ke7-+) 45.Kf3-/+ d2 (45...Rc2 46.Ke3 d2 47.Ke2-/+) 46.c7 Rc2 47.Rd2 Rc7 48.Rd5 Ra7 (better 48...Rc3!? 49.Kf2 Rc2 50.Ke3 Kf6 51.Ra5 Rc3 52.Kf2 Kg6=+) 49.Rg5= a4 50.Rh5 a3?? (50...Kg6 51.Rh1=) 51.Rh1 (51.Rh7 Ke8 52.Ra7 Kf8 53.g4 Ke8 54.g5 Kd8 55.g6 Kc8 56.g7 Kb8 57.Re7 a2 58.g8Q) 51...a2?? (51...Ke6 52.Ke4 Ra5 53.Kd3=) 52.Ra1 (52.Rh7 Ke6 53.Ra7 Kd5 54.g4 Kc4 55.Ra2 Kb3 56.Ra6 Kc4 57.Re6 Kb5 58.g5 Kb4 59.g6 Kc4 60.g7 Kc3 61.g8Q Kb4 62.Qb8 Kc3 63.Rc6 Kd2 64.Qe5 Kd3 65.Qd5) 52...Kf6 53.Ke3 Kf5 54.Kf3 Ra3 55.Kf2 Kg4 Attacks the isolani on g3 56.Kg2 Ra4 57.Kf2 Ra3 58.Kg2 Rg3 59.Kf2 Ra3 60.Ke2 Kf4 61.Kd2 Ke4 62.Kc2 Kd4 63.Kb2 Ra6 64.Kb3 Rb6 65.Ka4?? (65.Ka2 Ra6 66.Kb1 Ra1 67.Ka1=) 65...Ra6 (better 65...Kc3!? 66.Ka5 Rb8 67.Ra2 Ra8 68.Kb6 Ra2 69.Kc5-+) 66.Kb5?? (better 66.Kb3=) 66...Ra3 (better 66...Ra7 67.Kb4 Kd3-+) 67.Kb4= (67.Kb4 Ra6 68.Kb3=). Bendega (2050) - Ludi_konj_78 (1845), lichess.org, 2021.

7.d4 c6 8.Nbd2 Ne4 9.Bd3 Bf6 10.0-0+= Nd7 11.Qb3 Kh8 12.b5 Qe7 13.a4 Re8 14.a5 a6 15.bc6 (15.b6 Qf7+/-) 15...bc6+= 16.Qa4 (16.Rab1 Rb8 17.Qa2 Bb7+=) 16...Nb8 (16...Ndc5!? 17.Ba3 Na4 18.Be7 Re7 19.Ra4 c5=) 17.Ba3 Qc7 18.Rfc1 Bd7 19.Qc2 Qd8 (19...Qa5 20.Be7 (20.Ne4? fe4 21.Be4 de4-+) 20...Qc7 A) worse 21.Ne4 fe4 (21...Be7?! 22.Ned2=) 22.Bf6 gf6-/+; B) 21.Be4?! de4 22.Bf6 B1) worse 22...ef3 23.Be5 Qa7 24.Nf3+/- (24.gf3?! c5+=); B2) 22...gf6=; C) 21.Bf6 Nf6 22.Ne5+/-) 20.Ne5 (20.Nb3!?+/-) 20...Be5= 21.de5 Qg5 (better 21...Qa5!? 22.Be4 fe4+=) 22.Nf3 (22.Ne4?! fe4 23.Be2 Qe5+=) 22...Qh5 23.Rab1 g5 (23...c5 24.Ne1+/-) 24.Rb7 g4 25.Be4 (25.Nd2 Bc8 A) 26.Be4?! Bb7 27.Bd3 Nd7=; B) worse 26.Ne4 fe4 (26...Bb7? 27.Nd6+-) 27.Rb6 ed3 28.Qd3 Kg8-/+ (28...Qe5?? 29.Bb2 Qb2 30.Rb2+-); C) 26.Rc7+-) 25...de4? (25...fe4 26.Nd4 g3 27.hg3 Bc8+-) 26.Nd4+- Bc8 27.Rc7 g3 (27...Qg6 28.Qb3 Nd7 29.Nc6+-) 28.hg3 Rg8 29.Be7 Nd7 (29...Kg7 30.Qb3 Qe8 31.Bd6 Kh8 32.Qb6+-) 30.Ne6 (better 30.Nc6 Rg7 31.Qd2+-) 30...Qf7 (30...Re8 31.Nf4 Qh6+-) 31.Rd7! Qe6 (31...Bd7 32.Bf6 Decoy) 32.Bf6 Qf6 33.ef6 Bd7 34.Qc3 1-0. jhonores (2200) - ReyesBraulio (2255), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

7.d4 c6 8.Nbd2 Ne4 9.Ne5 Bh4 (9...a5 10.f3 Nd2 11.Qd2=+) 10.g3= Bg5 (10...Be7 11.Ne4 de4 12.Be2=) 11.Bd3+= Nd7 12.c5 (12.Nef3!?+=) 12...Ne5=+ 13.de5 b6 14.h4 (14.cb6 ab6 15.0-0 c5-/+) 14...Be7-/+ 15.Be4 (better 15.cb6!? ab6 16.h5-/+) 15...fe4-+ (15...de4?! 16.Nb3-/+) 16.Bd4 bc5 17.bc5 (17.Bc5 Bc5 18.bc5 Ba6-+) 17...Ba6 18.Rb1 Qa5 19.Rb3 (19.h5 Rab8-+ (19...Bc5?! 20.Bc5 Qc5 21.h6-+)) 19...Bc5 20.Bc5 Qc5 21.Qb1 (21.Qa1 Qe7 22.Rh2 c5-+) 21...Bb5 (better 21...Rad8 22.Rb4 Qe7-+) 22.Rb4? (22.h5-+) 22...a5 23.Rb3 a4 24.Rb4 Qc3 (better 24...Rf7 25.Qb2 Raf8 26.Rb5 cb5-+) 25.Rd4 (25.Qb2 Qd3 26.Nb1-+) 25...Qa3 (25...c5 26.Qb5 cd4 27.0-0 Qd2 28.ed4-+) 26.Ne4 (26.Rb4-+) 26...de4 27.Qe4 (27.Qb4 Qa1 28.Rd1 Qe5 29.Qd4-+) 27...Qc3 28.Rd2 Rad8 29.Qd4 Rd4 30.ed4 Rd8 (30...Qc1 31.Rd1 Qc2 32.Rd2 Qe4 33.Kd1 Qb1) 31.Kd1 (31.Rh2 Rd4 32.f4 Re4 33.Kd1 Bd3 34.Rde2 Be2 35.Re2 Rd4 36.Rd2 Qd2) 31...Qa1 (31...a3 32.Rh2 a2 33.Ra2 Rd4 34.Rd2 Qd2) 32.Kc2 Qh1 33.Kc3 (33.g4 Qe4 34.Kc3 Qb1 35.Rb2 Qc1 36.Rc2 Qa3 37.Kd2 Rd4 38.Ke1 Qf3 39.Rc6 Qe2) 33...Qf3 (33...Qc1 34.Rc2 Qa3 35.Kd2 Rd4 36.Ke1 Qf3 37.Rc6 Qe2) 34.Kb4 (34.Kb2 a3 35.Kb1 Qc3 36.Rc2 a2 37.Ra2 Bd3 38.Rc2 Qc2 39.Ka1 Ra8) 34...Qb3 35.Ka5 (35.Kc5 Rd5 36.Kb6 Ba6 37.Ka6 Qb4 38.Rb2 Ra5) 35...a3 (35...Bd3 36.Rd3 Ra8) 36.Kb6 a2 (36...Ba4 37.Ka7 Rd7 38.Ka6 Qb5) 37.Kc7 Ra8 38.f4 (38.d5 Ra7 39.Kd6 Qa3 40.Ke6 Re7 41.Kf5 Qf3 42.Kg5 Re5) 38...a1Q 39.Kd6 (39.Ra2 Qaa2 40.Kd6 Qa7 41.d5 Qd5) 39...Qaa3 (39...Qd5 40.Ke7 Qa3) 40.Kd7 Ra7 41.Kd8 (41.Kc8 Qf8) 41...Qe7 (41...Qf8) 42.Kc8 Ba6 0-1. Bendega (2065) - Ludi_konj_78 (1835), lichess.org, 2021.

7.d4 Ne4 8.c5 b6 9.Bd3 bc5 10.bc5 Nc6 11.0-0 Bc5?? (better 11...Rb8 12.Qc2 e5=) 12.dc5+- Nc5 13.Qc2 Nd3 14.Qd3 a5 (14...Rb8 15.Bd4+-) 15.Nbd2 Ba6 (15...Bb7 16.Rab1 Rb8 17.Ne5+-) 16.Qc2 (16.Qc3!? Qd7 17.Rfc1 Rfb8 18.Qg7 Qg7 19.Bg7 Rb6+-) 16...Bf1 17.Qc6 (17.Rf1?! Ra6+/-; 17.Kf1?! Qd6+=; 17.Nf1?! Ra6+/-) 17...Bd3? (17...Be2 18.Qe6 Kh8+-) 18.Qe6 Rf7 (18...Kh8 19.Ne5 Ba6 20.Nf7 Rf7 21.Qf7+-) 19.Ne5 Qe7 (19...Qf6 20.Qf6 (worse 20.Qf7 Qf7 21.Nf7 Kf7+-) 20...Rf6 21.Nd3+-) 20.Qe7 Re7 21.Nd3 Rae8 (21...Rb8 22.Be5+-) 22.Bd4 1-0. Bendega (2045) - Ludi_konj_78 (1830), lichess.org, 2021.

7.cd5 ed5 8.Ne5 Nbd7 9.Be2 Ne5 10.Be5 Bd6 11.Bd6 Qd6 (worse 11...cd6 12.0-0+=) 12.Nc3 c6 13.0-0 Bd7 14.b5 Ne4 Black plans f4 15.a4 f4 16.Ne4 de4 17.ef4 Qf4 18.Qb3 Kh8 19.Qe3 Rae8 20.Qa7 Qg5 (20...Qd2 21.Qe3 (21.Qb7 e3 22.Qa7 ef2 23.Rf2 Rf2 24.Qf2 Qe2 25.Qe2 Re2=) 21...Qe3 22.fe3+=) 21.Qe3+/- (21.Qb7 Bh3 22.g3 Qd2-+ (22...Bf1?! 23.Rf1 Qd2 24.Bc4-+)) 21...Re5 (better 21...Rf5!?+/-) 22.f4+- ef3 23.Qg5 Rg5 24.Rf3 (24.Bf3 cb5 25.a5 b4+-) 24...Rgf5 (24...Rf6 25.Rd3 Rf7 26.bc6 bc6 27.a5+-) 25.Rf5+- Rf5 26.b6 Rd5?? (better 26...Ra5+-) 27.a5 Rd2 28.a6 ba6 29.Ra6 (29.Ba6?! Rb2 30.Rd1 Rb6 31.Rd7 g6+-) 29...g6 30.Ra8 Kg7 31.b7 (31.b7 Rb2 32.b8Q Rb8 33.Rb8+-) 1-0. PIERRE – Zacko, internet, 2022.

7.Be2 a5 8.b5=.

7.Be2 c5 8.bc5+= Bc5 9.d4 Bb6 10.0-0 Ne4 11.Ne5 (11.Nc3 Nc6+/-) 11...Nd7 12.f3 (12.cd5!? Ne5 13.de5 Qd5 14.Qd5 ed5 15.Nc3+=) 12...Ne5=+ 13.fe4 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Qc2? (15.Nd2 fe4 16.Rf8 Qf8 17.Nc4 Bc7=+) 15...Qc7 (15...Bd7 16.Nd2 Rc8 17.a4-+) 16.e5 (16.Nd2 Bd7 17.ef5 Rac8 18.fe6 Be6=+) 16...Ba5 (16...Bd7 17.a4-/+) 17.Bc3 (17.a4 Bd7-/+) 17...b5 18.Bb4 (18.Qd2!? Bc3 19.Nc3-/+) 18...Bb4-+ 19.ab4 Bb7 (19...a5 20.Nc3 Bd7 21.ba5 Ra5 22.Qb2-+) 20.Nc3-/+ Qc6 21.Rf2 (21.Qb2 a6-/+) 21...Rf7 (21...a5 22.ba5 b4 23.Ne2-+) 22.Ra5 a6 23.Qa2 (23.Qd2 Rd8-/+) 23...Raf8 24.Qd2 (24.Ne2 Qe4 25.Ra3 g5-/+) 24...f4!-+ 25.e4 (25.ef4 Rf4; 25.Rf4 Rf4 Combination) 25...f3 26.g3 (26.Qe3 fg2 27.Rf7 Rf7-+) 26...Qd7 27.Ra1 Qe7 28.Rb1 g5 (28...h6 29.Qe3-+) 29.Qe3-/+ g4 30.d5 h5 (30...Rg7 31.d6 Qg5 32.Qd4-+) 31.d6 Qd8 (31...Qe8 32.h4-/+) 32.Rd1 (32.Qh6 Bc8 33.Qh5 Qb6 34.Qg4 Rg7=+) 32...h4 (better 32...Kh7-/+) 33.Qc5? (better 33.Qh6 Bc8 34.Qh4=+) 33...hg3-+ 34.hg3 Rh7 35.d7 (35.Qe3 Rff7-+) 35...Rff7 36.Qd6 Rh6?? (better 36...Qd7 37.Rh2 Qd6 38.ed6 Rh2 39.Kh2 Bc6-+) 37.Rdd2? (37.Rh2 Rh2 38.Kh2 Rh7 39.Kg1 Kf7=) 37...Rfh7 (37...Kg7 38.Rf1 Rf8 39.Kf2-/+) 38.Rh2-/+ Rh2?? (better 38...f2 39.Rdf2 Rd7 40.Qd7 Qd7 41.Rh6 Qd4 42.Rg6 Kh7 43.Rg4 Kh8=) 39.Qe6+- Kh8 (39...Kf8 40.Qd6 Kg8 41.Qg6 Kf8 42.Rh2 Rh2 43.Qd6 Kg8 44.Kh2 Kh7+-) 40.Rh2 Rh2 41.Kh2 (better 41.Qe8 Qe8 42.de8Q Kg7 43.Qd7 Kh6 44.Qe6 Kh7 45.Kh2 f2+-) 41...Kh7 42.Qg4 (better 42.Qe8 Qg5 43.d8Q Qd8 44.Qd8 a5+-) 42...f2 43.Kg2 Qf8 44.Qf5 (44.Qh4 Kg6 45.Kf1 Be4 46.Ne4 Qg7 47.d8Q Kf5 48.Nc5 Kg6 49.Qe4 Kh5 50.Qdh4) 44...Qf5 45.Kf1 Be4 46.Ne4 Qe4 47.Kf2 Qd4 48.Kf3 (48.Ke2 c3 49.d8R Qd8 50.Kf3 c2 51.e6 c1Q 52.Kg4 Qd5 53.Kh3 Qh6 54.Kg4 Qe4) 48...Qd7 49.g4 (49.Ke4 c3 50.Kf4 c2 51.Ke3 c1Q 52.Kf2 Qdd2 53.Kf3 Qc4 54.e6 Qde2) 49...c3 50.e6 (50.Kg3 c2 51.e6 Qe6 52.g5 c1Q 53.g6 Qg6 54.Kf3 Qcc2 55.Kf4 Qce4) 50...c2 (50...Qe6 51.g5 c2 52.g6 Kg6 53.Kg2 c1Q 54.Kg3 Qf1 55.Kh4 Qf4) 51.ed7= c1Q 52.d8Q Qc3 53.Kg2 Qb4 54.Qd3 Kg7 55.Qf3? (55.Qd7 Kf6=+) 55...Qd2 (55...a5!? 56.Qb7 Kg6 57.Qd7-+) 56.Kg3 (56.Kh3 Qh6 57.Kg2 Qd6-/+) 56...b4 (56...Qd6 57.Kh3-/+) 57.Qe4? (57.Qb7 Kf6 58.Qa6 Ke5 59.Qa5 Kd4=) 57...Qc3 (better 57...Qd6 58.Kh3 a5 59.Qb7 Kf6 60.Qf3 Ke7 61.Qe3 Kd7-+) 58.Kh4=+ b3 (better 58...Qf6 59.g5 Qf2 60.Kh5 Qh2 61.Kg4 Qd6=+) 59.Kh5?? (59.Qe7 Kg8 60.Qe8 Kg7 61.Qe7 Kg6 62.Qe8 Kh6 63.Qe6 Kg7 64.Qe7=) 59...b2 (59...Qh3 60.Kg5 Qh6 61.Kf5 Qf6) 60.Qe7= Kg8 61.Qe8 Kg7 62.Qg6?? (better 62.Qe7 Kh8 63.Qe8 Kh7 64.Qg6 Kh8 65.Qe8 Kg7 66.Qe7=) 62...Kf8-+ 63.Qf5 (63.Qd6 Ke8 64.Qe6 Kd8 65.Qd6 Kc8 66.Qa6 Kd7 67.Qb5 Kd6 68.Qb6 Kd5 69.Qb5 Kd4 70.Qd7 Ke3 71.Qe6 Kd2 72.Qd6 Qd3 73.Qh2 Kc1 74.Qh1 Kc2 75.Qh2 Qd2 76.Qc7 Kd1-+) 63...Ke7 64.Qe4 Kd6 65.Qa4 (65.Qg6 Kd5 66.Qf7 Ke4 67.Qf1-+) 65...Qe5 (65...Qh3 66.Kg5 Qe3 67.Kg6 b1Q 68.Qe4 Qbe4 69.Kg7 Qg4 70.Kf6 Qef3) 66.Kh4 (66.Kh4 b1Q 67.Qa6 Kd5 68.Qa8 Kd4 69.Qa4 Ke3 70.Qa7 Kf3 71.Qa8 Kf2 72.Qa7 Kg2 73.Qa8 Kh2 74.Qe4 Qee4 75.Kh5 Kg3 76.g5 Qbh1). Bendega (2040) - Ludi_konj_78 (1835), lichess.org, 2021.

7.Be2 c6 8.0-0 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Bb3=) 9.d4 (9.c5 b6 10.Ng5 Nb8=) 9...Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3=) 10.Ne5 (10.Nc3 a5 11.Qb3 Ndf6+=) 10...Ne5= 11.de5 a5 12.f3 Ng5 13.b5 f4 (13...Qb6 14.Bd4 c5 15.Bc3=) 14.Qd2 (14.ef4 Rf4 15.Qd2 Qf8=) 14...Bc5 (14...Qb6 15.Bd4 c5 16.Bb2 (16.ef4? cd4 17.Kh1 dc4–+) 16...fe3 17.Qe3=) 15.Bd4+= Qb6 (15...fe3 16.Qe3 Bd4 17.Qd4 dc4 18.Qd8 Rd8 19.f4=) 16.Bc5 Qc5 17.Qd4 Qd4 18.ed4 h5 (18...dc4 19.Bc4 Rd8 20.Rd1 cb5 21.Bb5+=) 19.a4 (19.c5 b6 20.cb6 cb5+/–) 19...h4 (19...dc4 20.Rc1+=) 20.Nd2 (20.c5 Kf7+/–) 20...Rd8 (20...c5 21.cd5 ed5 22.dc5+=) 21.cd5 (21.c5 Kf7+/–) 21...cd5 (21...Rd5!? 22.Nb3 cb5 23.Bb5 Rd8+=) 22.Rac1+/– Nh7 (22...Bd7 23.Rc7 Rac8 24.Rfc1+/–) 23.Rc7+– Nf8 24.Rfc1 b6 25.Bd3 (25.g3 fg3 26.hg3 hg3+/–) 25...Rb8 (25...Bd7 26.g3+/–) 26.Re7 (26.g3 fg3 27.hg3 hg3+–) 26...g6 (26...Bd7 27.Rc7+/–) 27.Rcc7+– Bd7 (27...Rd7 28.Rcd7 Bd7 29.Bg6 Ng6 30.Rd7+/–) 28.Bg6 (28.Kf2 Rbc8 29.Rc8 Rc8 30.Bg6 Rc3 31.Bf7 Kh8 32.Rd7 Nd7 33.Be6 Rd3+/–) 28...Ng6 29.Red7 (worse is 29.Rcd7 Ne7 30.Re7 Re8–/+) 29...Rd7 30.Rd7 Rc8 31.Rd6 Nf8 (31...Rc2!? 32.Nb3 Rc3 33.Re6 Nf8 34.Rb6 Rb3+/–) 32.Rb6 (32.Rc6 Rb8+–) 32...Rc1 33.Kf2 Ra1 34.Nb3 (34.Ra6 Ra4 35.Ke2 Rd4 36.Ra5 Ng6 37.Ra8 Kf7 38.Ra7 Ke8+=) 34...Ra4+/– 35.Nc5 (35.Rb8 Rb4 36.Nc5 Kf7+–) 35...Rd4 (35...Ra2 36.Kf1 Ra1 37.Ke2 Ra2 38.Kd3 Ra3 39.Kc2+–) 36.Ne6 (36.Rb8 Rd2 37.Ke1 Rg2 38.Ne6 Kf7 39.Nf4 Rh2 40.Rb7 Ke8 41.Nd5 Rh1 42.Kf2 Rd1 43.Nf6 Kd8+–) 36...Ne6 37.Re6 a4 38.Ra6 Rd2 (38...Rb4 39.h3+=) 39.Kf1 (39.Ke1 Rg2 40.Ra4 Rh2 41.Rf4 Rh1 42.Kf2 Rb1+/–) 39...Ra2 (39...Rd4 40.Ke2+/–) 40.b6 Ra1 (40...Kf7!? 41.b7 Rb2+/–) 41.Ke2+– Ra2 42.Kf1?? (42.Kd3 Kf7+–) 42...Ra1 43.Ke2?? (better is 43.Kf2 Kf7 44.b7+–) 43...Ra2= ½–½. Zaichenko,Andrey (1800) – Bester,Kazimierz, FICGS, 2007.

6.Be2 0-0

7.0-0 c6 8.Nc3 b6 (8...Bd6 9.d4=) 9.d4 (9.Ne5 Qd6 10.f4 Nbd7 11.Nd7 Bd7+=) 9...Ba6 10.Ne5 (10.b5 Bb7=) 10...c5 (10...Be2 11.Ne2 a5 12.Nf4=) 11.bc5 (11.b5 Bb7+=) 11...Be2 (11...bc5 12.Nb5=) 12.Ne2+= bc5 13.c4 (13.Nf4 Qc8+=) 13...Qb6 (13...Nfd7 14.Nd7 Nd7 15.cd5+/–) 14.Rb1 Nc6 (14...Qa6!?+=) 15.Nf4+/– Ne5 (15...Nd8 16.cd5 ed5 17.Qf3+–) 16.de5+– Ne4 17.f3 (17.cd5 ed5 18.Nd5 Qd8+–) 17...Ng5 18.Qd5?? (better is 18.cd5 ed5 19.Qd5 Kh8 20.e6+–) 18...ed5–+ (18...ed5 19.Nd5 Qe6–+) 0–1. Frysiak,Adam – Adamowski,Andrzej, corr 2AMM Poland, 1993.

7.0-0 c6 8.d3 a5= 9.c3 ab4 10.cb4 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Qb3 Nbd7 (12...c5 13.bc5 Bc5 14.Rfc1+=) 13.Rac1 (13.Nd4 Kf7+=) 13...Rc8 (13...c5 14.bc5 Nc5 15.Qb5=) 14.Ng5 (14.Nd4 Kf7+/–) 14...Ne4 (better is 14...e5=) 15.Ne6 (15.Nge4?! fe4 16.Bg4 Kf7+=) 15...Nd2 16.Qc3 Threatening mate... how? (16.Nd8?! Nb3 17.Nb7 Nc1 18.Rc1 Kh8+=) 16...Bf6 17.Qd2 (17.Nd8 Bc3 18.Bc3 Nf1 19.Nb7 Ne3 20.fe3 Rce8+–) 17...Bb2 18.Rc2 (better is 18.Nd8!? Bc1 19.Rc1 Rcd8+–) 18...Qe7 19.Nf8 Ba3 20.Nd7 Bb4 21.Nf6 gf6 22.Qc1 Kh8 23.d4 c5 24.dc5 bc5 25.Bf3 (25.Rd1 c4+/–) 25...Qe5 (25...f4 26.Bg4 Rg8 27.Bh3+=) 26.Rd1 Rd8 27.g3 (27.Ra2 Rb8+/–) 27...Ba6 (27...f4 28.ef4 Qf5 29.Re2+/–) 28.Rc5 Bc5 29.Qc5 Bc4 ½–½. Noskowicz,Krzysztof – Adamowski,Andrzej, corr 1AMM Poland, 1992.

7.0-0 c6 8.Ne5 Nbd7=.

7.0-0 Nbd7 8.d4 Ne4 9.c4 Ndf6 10.Ne5 c6 11.Nd2 a5 12.c5 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nd7 15.Nd3 Bg5 16.Bb2 b5 17.Nf3 Bf6 18.Qc2 Qe8 19.Ra1 Bb7 20.Nfe5 Ne5 21.Ne5 Qe7 22.f3 Ng5 23.Bc3 Nf7 24.Ra7 Ne5 25.de5 Bg5 26.f4 Bh6 27.g4 g6 28.Qa2 Qc7 29.h4 fg4 30.Bg4 Qe7 31.Qg2 Kg7 (31...Kf7!?+=) 32.Qh3+/– Rb8 33.Be6 1–0. Fournier,Frederic (2470) – Ludov (2080), echecsemail.com, 2010.

7.0-0 Nbd7 8.Nd4 Nb6 9.Nc3=.

5.f4 Bd6

6.Be2 0-0 7.Nf3 c5 8.bc5 Bc5 9.Nc3 (9.0-0 Nc6 10.Nc3) 9...Nc6 10.0-0.

6.Nf3 0-0 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.Bf6 gf6 10.d4 e5 11.g3 Qe7 12.Kf2 Re8 13.Nbd2 Kh8 14.Qb3 a5 15.Re1 ab4 16.ab4 Nd7 17.Bh3 Nf8 18.Nh4 Ng6 19.Nf5 Qf8 20.Nf3 ef4 21.ef4 Re4 22.Re4 de4 23.Ng1 Ra1 24.Kg2 Bf4 25.Ne2 (25.gf4? Nf4 26.Kg3 Nh3 27.Nh3 Rh1–+) 25...Rh1 26.Kh1 Bc7 27.Kg2 (better is 27.Qe3!?+/–) 27...Ne7+= 28.Ne7 Bh3 29.Kh3 Qe7 30.Kg2 f5 31.d5 e3 (better is 31...cd5 32.Qd5 Be5+=) 32.Qc3+– Kg8 33.Qd4 cd5 34.Qd5 Qf7 1–0. Larsen,Bent (2470) – Bianchi,Albino (2185), Maestros vs Olavarria Tandil, 2002. (=1.e3 f5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3 d5 5.f4 Bd6)

6.Nf3 0-0 7.Be2 c6 (7...c5 8.bc5 Bc5 9.Nc3 Nc6 10.0-0) 8.0-0 a5 9.b5 cb5 10.Bb5.

6.Nf3 Nc6 7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.d4 Ne4 10.Nbd2 a5 11.b5 Ne7 12.a4 c5 13.bc6 Nc6 14.c4 b6 15.cd5 ed5 16.Rc1 Nb4 17.Ne4 fe4 18.Nd2 Ba6 19.Ba6 Na6 20.Qb3+= Bb4 21.Ne4 Kh8 22.Nc3 h6? 23.Nd5+– Re8 24.Nb4 Nb4 25.Rfe1 Ra7 26.Rcd1 Re4 27.Bc3 Rc7? 28.Bb4 ab4 29.Qb4 Rce7 30.Rd3 R4e6 31.h3 Qe8 32.Qb5 Qg6 33.Qb3 Ra7 34.Rc3 Qg3 35.Kf1 Re8 36.Qb6 Ra4 37.Qc6 Raa8 38.Qf3 Qh4 39.Qg4 Qf6 40.Qe2 g5 41.g3 gf4 42.gf4 Qh4 43.Qg4 Qf6 44.Qf3 Ra2 45.Qc6 Qc6 46.Rc6 h5 47.Rh6 Kg7 1–0. JThomasJeffrey – toolman, ChessWorld.net, 2011.

4.a3 Be7

5.Nc3 0-0 6.d4 b6 7.Nf3 Bb7 8.Be2 Qe8 9.0-0 Qg6 10.Nh4 Qf7 11.f4 Ne4 12.Ne4 Bh4 (12...fe4 13.Qe1=+) 13.Ng3 (13.Nd2 a5=) 13...Bg3=+ 14.hg3 Qg6 15.Kf2 (15.g4 fg4 16.Bg4 b5=) 15...d6 16.Rh1 Nd7 17.d5 Nf6 (< 17...Bd5 18.Bh5 Qh6 19.Bf7 Kf7 20.Rh6 gh6 21.Qh5 Ke7 22.Qh6+/–; 17...ed5?! 18.c4–/+) 18.de6 (18.Bf6!? Qf6 19.Bc4=+) 18...Ne4–/+ 19.Kf1?? (better is 19.Kg1 Ng3 20.e7–+) 19...Ng3 (better is 19...Qg3 20.Kg1 Qe3 21.Kh2 Qf4 22.Kg1 Qf2 23.Kh2–+) 20.Kf2 Nh1 21.Qh1 Qe6 22.g4 (22.Qh3–+) 22...Bh1 23.Rh1 fg4 24.Bd3 h6 25.Kg3 (25.Bc1–+) 25...Qe3 26.Kg4 Qf4 (26...Rf4 27.Kh5 Qf3 28.Kg6 Qg4) 27.Kh3 Qf3 (27...Qe3 28.Kh4 Rf4 29.Kh5 Qf3 30.Kg6 Qg4) 28.Kh2 Qf2 29.Kh3 Rf3 30.Kg4 Qg3 31.Kh5 Qg5 0–1. erisonpassos – 1neuro, kurnik, 2011.

5.c4 a5 6.b5=.

5.c4 b6 6.Be2 Bb7 7.Bh5 (7.Bf3 c6=) 7...Nh5 8.Qh5 g6 9.Qh3 Bf6 10.Nc3 (10.Bf6 Qf6 11.Nc3 a5=) 10...Nc6 (10...a5 11.b5=) 11.Nf3 Ne5 12.Ne5 Be5 13.f4 Bg7 14.Rg1 (14.0-0 Qe7=) 14...d5 (14...Qe7 15.Nd1+=) 15.cd5 Bd5 16.Rc1 0-0 (16...c5 A) 17.Nd5? Bb2 18.Rc2 Ba3–+ (18...ed5?! 19.Rb2 Qf6 20.Rb1=); B) 17.Ba1+=) 17.g4 (17.Nd5!? ed5 18.Bg7 Kg7 19.g4+=) 17...Bc4+= 18.d4 c5 (18...Rc8!?+=) 19.Nd1+= (worse is 19.bc5 bc5 20.dc5 Rc8=; worse is 19.dc5 bc5 20.bc5 Rc8=) 19...Ba6 (19...Bb3 20.dc5 bc5 21.Bg7 (worse is 21.bc5 Qa5 22.Nc3 Rac8+=) 21...Kg7 22.bc5 Qa5 23.Nc3 Qc5 24.a4+=) 20.bc5 (20.dc5!? bc5 21.Bg7 (21.Rc5?! Qd3 22.Qg2 Rfd8=) 21...Kg7 22.Rc5+/– (22.bc5 Qa5 23.Rc3 Rad8–/+)) 20...bc5 21.Rc5 Rc8 (21...Rb8 22.Qg3+=) 22.Rc8 Qc8 23.Qf3 Qc4 24.gf5 Rf5 (24...ef5 25.h4 Bf6 26.Rh1=) 25.Rg2 Rb5 (25...Rf7 26.Rg4+=) 26.Rf2 (26.Qe2 Qc6 27.Qc2 Qf3+/–) 26...Rb8 (26...Bf6 27.Qg4+=) 27.Qe4 (27.h4!?+=) 27...Bf6= 28.Rc2 (28.Kd2=) 28...Qb3 (28...Qf1!? 29.Kd2 Bc4+=) 29.Rc3 (29.Rc7 Bd8 30.Ra7 Ba5 31.Kf2 Bd3+/–) 29...Qa2= 30.Qc2 Bd8 (30...Qd5!? 31.Qf2 Bc4+=) 31.Rc6+/– Bb7 32.Nc3 Ba5 33.Rc5 Bc3 34.Rc3 Qd5 35.Qf2? Qh1–+ 36.Kd2?? Bf3 37.Kd3 Qb1 38.Kc4 Bd5 (38...Bd5 39.Kc5 Rb2 40.Qh4 Rh2 41.Qd8 Kf7 42.Qc7 Ke8 43.Qc8 Ke7 44.Qc7 Kf8 45.Qd8 Kg7 46.Qe7 Kh6 47.Qg5 Kg7 48.Qe7 Kg8 49.Qe8 Kg7 50.Qe7; 38...Qb2?! 39.Qb2 Rb2 40.h4–+; 38...Rb2?! 39.Qf3 Rb6 40.d5=) 0–1. Diener,Rudolf – Ranby,Hans, corr 3GMM–23, 1995.

5.d3 0-0 6.Nd2 b6 7.Ngf3 Bb7 8.Be2 c5 9.b5 a6 10.a4 d6 11.0-0 Nbd7 (11...e5 12.c4=) 12.c4 (better is 12.Ng5 Re8 13.Ne6+/–) 12...Ng4= 13.Ne1 Bf6 14.Bf6 Ngf6 15.f4 g6 16.Nef3 (16.Bf3 Bf3 17.Nef3 Ng4=) 16...Nh5 (better is 16...Ng4 17.Re1 Ne3–/+) 17.Ng5= Ng7 18.Bf3 Bf3 19.Qf3 (worse is 19.gf3 e5–/+) 19...Ra7 20.Rfe1 (20.Qh3 Nf6+=) 20...Qa8 (20...h6 21.Nh3=) 21.Qd1 e5 22.Rf1 d5 23.cd5 (23.ba6!? h6 24.Nh3=) 23...Qd5+= 24.Qb3 Qb3 25.Nb3 ef4 26.ef4 h6 27.Nf3 Re8 28.Kf2 Nf6 (28...Ne6 29.g3+=) 29.h3 (29.a5 ab5 30.ab6 Rb7=) 29...Nd5 (29...Ngh5 30.g3 c4 31.Nbd2 cd3 32.Rfe1 ab5 33.Re8 Ne8 34.Re1–/+) 30.g3+= Nh5 (30...Ne6+=) 31.Ne5 (better is 31.ba6 Ra6 32.a5=) 31...Ne7?? (better is 31...ab5 32.ab5 Ra1 33.Ra1 g5–/+) 32.Rfe1 (32.a5 ab5 33.ab6 Rb7+/–) 32...Nf6 33.Nd2 ab5 34.ab5 Ra1 35.Ra1 Nfd5 36.Ndc4 Rb8 37.Ra7 g5 38.fg5 hg5 39.Nd7 Rc8? 40.Ndb6+– Rc7 41.Ra8 Kg7 42.Nd5 Nd5 43.b6 Rb7 44.Ra7 Ra7 45.ba7 Nc7 46.Nb6 Kf6 47.Nd5!! (47.Nd5 Nd5 48.a8Q+–) 1–0. Fritz,Harry – Schroeder, DDR Punktkampf, 1963.

5.Bd3 0-0 6.h3 (6.Nf3 d6=) 6...d6 7.c4 Kh8 8.g4 Nc6 9.g5 Ne4 10.h4 Ne5 11.Be2 f4 12.d4?? (12.Rh2 fe3 13.de3+/-) 12...fe3-+ 13.f3 Bg5! 14.hg5 Qg5 15.Qc2 (15.Qc1 Nf2 16.de5 Nh1 17.Nh3 Qg3 18.Kd1 Rf3 19.Bf3 Qf3 20.Kc2 Qh3 21.Qg1-+) 15...Qg3 16.Kd1 Nf2 17.Kc1 Nh1 18.Qd1 (18.de5 Qg1 19.Qd1 Ng3-+) 18...Nf2 19.Qf1 Ng6 (19...Ned3 20.Bd3 Nd3 21.Qd3 Qg1 22.Qd1-+) 20.Nc3 h5 (20...a5 21.b5-+) 21.Kb1 h4 22.Ka2 (22.Bc1 Qf4-+) 22...h3 23.Nh3 Nh3 24.Qh1 Ngf4 25.Ne4 Qh4 (25...Ne2?! 26.Ng3 Nef4 27.Bc1=) 26.Rg1 (26.Re1 Kg8-+) 26…Ne2 (26...Ne2 27.Rg4 Qh7-+) 0-1. justnow (1800) - plato46353 (2180), gameknot.com, 2021.

5.g3 0-0 6.Bg2 a5 7.b5 c6 8.a4 cb5 9.Nc3 b4 10.Nb5 d5 11.Nf3 Nc6 12.0-0 Bd7 13.Nfd4 Ra6 14.Qe2 e5 15.Nc6 Bc6 (better is 15...bc6 16.Nd4 Ra7–/+ (< 16...ed4 17.Qa6 de3 18.fe3+=)) 16.Be5+= Ra8 (16...Qd7 17.Qd3 Ne4 18.Nc7=) 17.Nd4 (better is 17.Nc7+/–) 17...Qd7= 18.Qd3 g6 19.Nb5 Bd8 20.Bd4 Ra6 21.Rfb1 Bb6 22.Bb6 Rb6 23.Bf1 d4 24.Qd4 Nd5? (better is 24...Qd4!? 25.Nd4 Rc8+/–) 25.Bc4+– Rb5?? (25...Ra6 26.Na7 Ra8 27.Nc6 bc6 28.Ba6 Ra6+–) 26.ab5 Bb5 (26...Qd8+–) 27.Bd5 Rf7 28.Bf7 Qf7 29.Ra5 (29...Be8 30.Rb4+–) 1–0. willi_weizenkeim – ohfreak71, playchess.de, 2003.

5.c4 0-0

6.Nc3 b6 7.Qf3 c6 8.Nge2 d5 9.cd5 cd5 (9...ed5 10.Nf4=) 10.Nf4 g5 11.Nh5 (11.Nd3 a5+=) 11...g4= 12.Nf6 Bf6 13.Qd1 d4 14.Nb5 (better is 14.ed4!? Bd4 15.h3+=) 14...de3–/+ 15.Bf6 ef2 (worse is 15...Rf6 16.de3 Qd1 17.Rd1+/–; 15...Qf6?! 16.de3 Rd8 17.Qc1=) 16.Kf2 Qf6 17.d4 (17.Rc1 a6 18.Nc7 Ra7–/+) 17...a6 18.Nd6 Nc6 19.d5 ed5 (19...Nd4 20.Rc1–+) 20.Qd5 Be6 21.Qe6 Qe6 22.Bc4 Qc4! 23.Nc4 b5 24.Ne3 (24.Nd6 Rad8 25.Rhd1 Rf6–/+) 24...Ne5 (24...f4 25.Nd5–/+) 25.Rhd1 Rad8 26.Nd5 Rd7 27.Nf4 Re8 (27...Rfd8 28.Rd7 Rd7 29.Re1–/+) 28.Re1 (28.Rd7 Nd7 29.Rc1 Re4–/+) 28...Rd2 29.Kf1 (better is 29.Kg3 Kf7 30.a4–/+) 29...Ng6?? (29...Kf7 30.Re2 Re2 31.Ne2–+) 30.Ne6 (30.Re8 Kf7 31.Re2 Re2 32.Ne2+– (32.Ke2?! Nf4 33.Kf2 h5+/–)) 30...Rc8 (30...Nh4 31.Nf4 Re1 32.Re1–/+) 31.Nc5 (31.Rac1!? Rc1 32.Rc1–/+) 31...Nh4–+ 32.Re2 Re2 33.Ke2 Ng2 34.Kf2 Nh4 35.h3 h5 36.hg4 hg4 0–1. Cottarelli,Franco (2000) – Okhotnik,Vladimir (2400), 4th Bergamo op, 2005.

6.Nc3 b6 7.Qf3 c6 8.h4 Qe8 (8...d5 9.h5+=) 9.h5 h6 (9...d5 10.cd5 ed5 11.Na4=) 10.Nge2 (10.Nce2 Ne4+=) 10...Ng4 (10...e5 11.Qf5 d5 12.Qc2+/– (12.Qe5? Ng4 13.Qg3 Nf2 14.Qf2 Rf2 15.Kf2 dc4–/+)) 11.Nf4+= Ne5 (11...Rf7 12.b5+/–) 12.Qg3 (better is 12.Qe2 Qd8 13.Nd1+/–) 12...Bg5? (12...d6+=) 13.Ng6?? (13.Nb5 cb5 14.Be5 bc4 15.Ng6+/– (15.Bc4?! Nc6 16.Bc3 Ne7+/–)) 13...Ng6+= 14.hg6 f4 (14...Qg6? 15.f4+–) 15.ef4 Bf4 16.Qd3 (16.Qg4 e5 17.g3 d6=) 16...d5 17.0-0-0? (17.Qc2 d4 18.Nd1 Qd8=) 17...e5 (better is 17...Bg5–/+) 18.cd5= Bf5 19.Ne4 (19.Qc4 Qg6 20.g3 b5=) 19...Nd7 (19...Qg6 20.Re1 Bg5=) 20.dc6= Nf6? (20...Qg6 21.Qd6 Nf6+=) 21.Nf6 (21.Qc4!? Be6 22.Qc2 Qg6 23.Nf6 Rf6 24.g3 Qc2 25.Kc2 Bf5 26.d3 Rc6 27.Kb1+/–) 21...Rf6+/– 22.Qd5 Kh8 23.b5 Rd8 (23...Qg6 24.Bc3+= (worse is 24.Be5 Be6 25.Qd4 Be5 26.Qe5 Bb3–/+)) 24.Qc4 Be6 25.Qc3 (25.Qb4 a5 26.Qe4 Bf5=) 25...Rd5 (25...Qg6 26.Ba1=) 26.g3 (26.Kb1+=) 26...Rc5?? (26...Bg5 27.f4 ef4 28.gf4 Bf4=) 27.Qc5!+/– (27.gf4?! Rc3 28.Bc3 Qg6=) 27...bc5 28.gf4 Rf4 29.Be5 Rf2?? (29...Qg6 30.Bf4 Bb3=) 30.Rh6+– Kg8 31.Rh7 Qd8 (31...Rf5 32.Rg7 Kf8+–) 32.Rg7 Kf8 33.Ra7 Bg4 (33...Rf5 what else? 34.c7 Qd5+–) 34.Bc4! Bd1 35.g7 (35.g7 Ke8 36.g8Q Rf8 37.Bf7) 1–0. Ackermann,Robert (1910) – Thonig,Manfred, Pyramiden Franken Cup 5th, 2002.

6.Nf3 (--> 1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6 4.a3 Be7 5.Nf3 0-0 6.e3).

5.d4 0-0

6.c4 d5 7.c5 c6 8.Nd2 a6 9.Nb3 Bd7 10.Nf3 Be8 11.Bd3 Bh5 12.Qc2 Bf3 13.gf3 g6 14.Rg1 Nbd7 15.Na5 Kh8 (15...Qc7!?=) 16.Nb7+/- Qc7 17.Na5 Rae8 (17...Qh2 18.0-0-0 Qc7 19.Rg2+/-) 18.0-0-0 (18.Ba6 Ra8 19.Bf1 Qh2+-) 18...e5 (better 18...f4!?+/-) 19.de5+- Ne5 20.Be5 Qe5 21.Nc6 Qc7 22.Ne7 Qe7 (22...Re7 23.Ba6 Ra8 24.b5+-) 23.Rg2 (23.Ba6 Qe5 24.b5 f4+-) 23...Rc8 (23...f4 24.ef4 Nh5 25.Qc3 Kg8 26.Bg6 hg6 27.Rg6 Kf7 28.Ra6 Nf4 29.Qc2+-) 24.Rdg1 (24.Ba6 Rc7+-) 24...Qd7 (24...a5 25.Kd1+-) 25.h4 (25.Ba6 Rc7+-) 25...a5 26.Qb2 ab4 27.ab4 (27.Qb4?! Qa7+/-) 27...Kg7?! (27...d4 28.Qd4 Qd4 29.ed4 Rcd8+-) 28.h5 Kf7 (28...Rb8+-) 29.hg6 hg6 30.Rg6 Rg8 (30...Qe6 31.R1g5 Ke7 32.Rf5 Kd8 33.Rgf6 Rf6 34.Rf6 Qe7+-) 31.Qf6 Ke8 32.Rg8 1-0. danishguy (2130) - Gehaktbalmetjus (2115), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 b6 7.c4 a5 8.b5 c6 9.a4 d5 10.bc6 Nc6 11.cd5 Nd5 12.Be2 Bb4 13.Nfd2 (13.Nbd2 Bb7=) 13...Ba6 (13...f4!? 14.Bb5 fe3 15.Bc6 Ba6-+ (15...Bd2?! 16.Nd2 ef2 17.Ke2-+)) 14.0-0 Qg5 15.Ba6 Ra6 16.Qe2 Raa8 17.Rc1 Nce7 18.Nf3 Qf6 19.Nc3 Nc3 20.Bc3 Nd5 21.Bb2 (21.Bb4 ab4 22.Ne5 Ra7+=) 21...Rfc8 22.Ne5 Bd6 23.Nd3 (23.Nc4 Bc7=) 23...f4 (23...Qh4!? 24.g3 Qe7=) 24.e4+/- Qg6? (24...f3 25.Qf3 Qf3 26.gf3 Nb4+=) 25.e5?? (better 25.ed5 ed5 26.Ne5+-) 25...Bb4= 26.Nb4 (26.Qf3 Qf5=) 26...Nb4 27.Ba3 (27.Qf3 Rc1 28.Rc1 Rd8=) 27...Nd5 (better 27...Nc2!? 28.Qf3 Na1 29.Ra1 Qc2-+) 28.Rc8 (28.Bd6 Nc3 29.Qf3 Na4=) 28...Rc8=+ 29.Rc1? (better 29.h3!?=+) 29...Rc1-/+ 30.Bc1 Qb1 (30...Qb1 31.Qc4 Kf7=) 0-1. sezwho (2075) - claymore (2095), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

6.Nf3 b6 7.c4 Bb7 8.Nc3 Qe8 9.Be2 Qg6 10.0-0 d6 11.d5 e5 12.Bd3 (better 12.Qc2 Ne4 13.Ne4 fe4 14.Nd2+=) 12...Nbd7?? (better 12...e4!?-/+) 13.Be2 (better 13.Nh4!? Qe8 14.Nf5+-) 13...Rad8 (13...Nb8!?=) 14.Nh4 Qh6?? (14...Qg5 15.g3 Ne4+=) 15.Nf3 (better 15.Nf5 Qg5 16.Ne7 Kh8 17.f4+-) 15...Ng4 (better 15...Qg6!?=) 16.h3+/- e4 (better 16...Ngf6!?+/-) 17.Nd4+- (17.hg4?! ef3 18.gf3 Ne5+=) 17...Nde5? (17...Nge5 18.Ne6+-) 18.Ne6 (better 18.hg4 fg4 19.Ne4 Qg6+-) 18...Bg5? (18...Nf6+-) 19.Nd8 (better 19.hg4!? Bc8 20.gf5 Be6 21.fe6 Qg6+-) 19...Ne3 20.fe3 (20.Nb7 Nd1 21.Rad1 Rb8 22.Nd6 A) 22...Qd6?! 23.Nb5 Qf6 24.Kh1= (worse 24.Nc7 Nf3 25.gf3 Qb2-/+); B) 22...cd6=+) 20...Be3 21.Kh1 Bc8 (21...Rd8 22.Rf5 Bc8+-) 22.Ne6! Be6 23.de6 Qe6 24.Nd5 f4 25.Be5 Qe5 26.Ne3 fe3 27.Qd5 Qd5 28.cd5 Rf2 29.Rf2 ef2 30.Rf1 e3 31.Kh2 Kf7 32.Kg3 Kf6 33.Kf3 (33.Kf4 a5+-) 33...Ke5 34.Ke3 Kd5 35.Rf2 1-0. muhammadaudii (1945) - acenakama (2030), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 d5 9.Nbd2 (9.0-0 a5 10.b5 Bd6=) 9...Ne4 (9...a5 10.b5=) 10.c5 Ba6? (better 10...Nc6!?=) 11.b5+/- Bc8 12.c6 a6 (12...Bd6 13.Ne4 de4 14.Ne5+/-) 13.a4 (13.Qa4 Bd6+/-) 13...ab5 (13...Bb4 14.0-0+/-) 14.ab5+/- Ra1 15.Qa1 Bb4 16.Qa7 (better 16.Bc1 e5 17.de5+/-) 16...Nd2? (better 16...Ba6! 17.Qa8 Qd6 18.ba6 Nc6-+) 17.Nd2+- Bd2? (better 17...f4 18.Qb8 Qh4+-) 18.Kd2 Qd6 (18...Nc6 19.bc6 f4+-) 19.Qb8 (better 19.Ba3 Qd8 20.Bf8 Qf8+-) 19...Qb4 20.Kc1 Ba6 (20...Qe7+-) 21.Qc7 Bb5 (21...Bc8 22.Qb6 Qa4 23.Qc5+-) 22.Qb6 Ra8 (22...Qd6 23.Bb5 g5 24.g3+-) 23.Qb5 (better 23.c7 Qe7 24.Qb7 Qc7 25.Qc7 Be2 26.Qc6+-) 23...Ra1 24.Ba1 Qa3 25.Bb2 Qe3 1-0. Bendega (2000) - JohnJameson88 (1995), lichess.org, 2021.

6.Nf3 c6 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.c4 Bd6 10.cd5 ed5 11.Nbd2 Ne4 12.Ne4 (better 12.b5!?=) 12...fe4-/+ (12...de4?! 13.Qb3 Kh8 14.Ne5=) 13.Ne5 Qh4 (13...Qg5 14.f4 ef3 15.Bf3 Qe3 16.Kh1-/+) 14.g3 (better 14.b5=+) 14...Qg4?? (14...Qg5!?-/+) 15.Nd7 (better 15.Bg4 Nf6 16.Bc8 Rac8 17.Qa4+-) 15...Qd7=+ 16.a4? White prepares b5 (better 16.f3!? Qe6 17.fe4 Rf1 18.Bf1 Qe4 19.Qd3=+) 16...Qf7 17.b5 (17.f4!? Bb4 18.Qb3-/+) 17...Bh3 18.bc6 Bf1 19.Qf1 bc6 20.a5 Rab8 21.Bc1 Bb4 22.a6 Bc3 23.Ra2 Qe7 24.Ba3 Bb4 25.Bb4 Qb4 26.Kg2 Qb3 27.Qa1 Rb6 28.Ra3 Qb2 29.Qb2 (29.Ra2 Qb4-+) 29...Rb2 30.Bg4 (30.Kf1 Rfb8-+) 30...Rfb8 (better 30...Rff2 31.Kg1 Rg2 32.Kh1 Rgd2-+) 31.Bd7 (better 31.Rc3 R8b6 32.Bc8-/+) 31...Rd2?? (better 31...Rc2-+) 32.Bc6= Rbb2 33.Bd5 Kf8 34.Be4 Rf2 35.Kh3 Rh2 36.Kg4 h5 37.Kf4 Kf7 (37...Rh3 38.g4=) 38.Bd5 (better 38.Rc3!? Rb6 39.Bd3 Rf6 40.Kg5=) 38...Kf6=+ 39.Bb7? (better 39.Rc3!? g5 40.Ke4=+) 39...Rbf2 40.Ke4 Rh3 41.g4 hg4 42.Rc3 g3 43.Rc6 Kg5 44.Rc7 (44.Kd3 g2 45.Rc7 g6 46.Bg2 Rg2 47.Ra7 Ra2-+) 44...Kh6 (better 44...g2 45.Kd3 g6 46.Bg2 Rg2 47.Ra7 Ra2-+) 45.Rg7?? (better 45.Kd3-/+) 45...Kg7-+ 46.Ke5 (46.Kd3 g2 47.Bg2 Rg2-+) 46...g2 47.Bg2 Rg2 48.d5 (48.e4 Rh5 49.Kf4 Rh4 50.Kf3 Ra2 51.Kg3 Re4 52.d5 Rb4 53.d6 Ra3 54.Kf2 Rb2 55.Ke1 Ra1) 48...Re2 49.Kd6 Ree3 50.Kc6 (50.Kd7 Kf6 51.Kc6 Rc3 52.Kb5 Rb3 53.Kc4 Ke5 54.d6 Rhc3) 50...Rd3 (50...Rc3 51.Kb5 Rc1 52.Ka4 Rh8 53.Kb3 Rb8 54.Ka2 Rc5 55.d6 Ra5) 51.d6 Rh8 (51...Rd1 52.Kb7 Rb3 53.Kc6 Rc3 54.Kb7 Rd2 55.Ka7 Rb3 56.Ka8 Rd6 57.Ka7 Rd7 58.Ka8 Re3 59.a7 Re8) 52.Kc7 (52.d7 Rd8 53.Kb5 Rc3 54.Ka4 Rc1 55.Kb3 Rb8 56.Ka2 Rc6 57.d8Q Ra6 58.Qa5 Ra5) 52...Rd5 (52...Rc3 53.Kb7 Rd8 54.Ka7 Rb3 55.d7 Rd7 56.Ka8 Re3 57.a7 Re8) 53.d7 Rd2 (53...Kf6 54.Kc6 Ke6 55.Kc7 Rc5 56.Kb7 Kd7 57.Ka7 Rh6 58.Kb8 Rc7 59.a7 Rh8) 54.Kb7 Rd7 55.Kc6 Rf7 56.Kb5 (56.Kd5 Rd8 57.Kc6 Kg6 58.Kc5 Rc7 59.Kb4 Rb8 60.Ka4 Rc1 61.Ka5 Ra1) 56...Re8 (56...Rc7 57.Kb4 Rb8 58.Ka4 Rc1 59.Ka5 Ra1) 57.Kb4 (57.Kc6 Rd8 58.Kc5 Rc7 59.Kb4 Rb8 60.Ka4 Rc1 61.Ka5 Ra1) 57...Re6 (57...Rc7 58.Kb5 Rb8 59.Ka5 Rc1 60.Ka4 Ra1) 58.Ka5 (58.Kc3 Rd6 59.Kb2 Rf3 60.Kc2 Rh6 61.Kd2 Rh2 62.Ke1 Rb3 63.Kd1 Rb1) 58...Rf5 (58...Rb6 59.Ka4 Rf1 60.Ka5 Ra1) 59.Kb4 Rg6 (59...Ra6 60.Kc4 Ra4 61.Kc3 Rf3 62.Kd2 Ra2 63.Ke1 a5 64.Kd1 Rf1) 60.Kb3 (60.Kc3 Rf3 61.Kd4 Rg4 62.Kc5 Rf5 63.Kc6 Rg6 64.Kd7 Rf7 65.Kd8 Kf6 66.Ke8 Rg8) 60...Rg4 61.Kc3 Rh5 (61...Rf3 62.Kd2 Rg2 63.Ke1 Ra3 64.Kf1 Rc2 65.Ke1 Ra1) 62.Kd2 (62.Kb2 Rh2 63.Kc3 Rh3 64.Kd2 Rg2 65.Ke1 Rh1) 62...Rh3 63.Ke1 (63.Ke2 Rg2 64.Kf1 Ra2 65.Kg1 Rd3 66.Kf1 Rd1) 63...Rg2 64.Kf1 Ra2 65.Kg1 Rb3 66.Kh1 (66.Kh1 Rb1; 66.Kf1 Rb1). muhammadaudii (2015) - na_fisah (2035), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 d5 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Bd3 Nc6 10.Nbd2 a6 11.0-0 b5 12.Rc1 Bd7 13.Ne5 Ne5 14.de5 Ne4 15.f3 Nd2 16.Qd2 Qb6 17.Bd4 Qd8 18.f4 a5 19.Bc3 ab4 20.Bb4 Bb4 21.ab4 Qb6 22.Rfe1 Ra3 23.Rc5 Rfa8 24.Rec1 Rb3 (24...Ra1 25.Qe1 Rc1 26.Qc1=) 25.Bc2 Rb2? (better is 25...Rba3+=) 26.Qd4+– Rc2 27.R1c2 Qa6 (27...Qd8 28.Qd1+–) 28.Kf2 Kf7 29.Rc7 Rd8 (29...Ke7 30.h3 Kd8 31.Kg3+–) 30.Qa7 (better is 30.Ra7 Qa4 31.Ra4 ba4 32.b5+–) 30...Qa7 31.Ra7 Ke7 32.Rc5 Ke8 33.Rcc7 h6 34.h4 g6 35.g3 h5 36.Ke2 Bc8 37.Rg7 Kf8 38.Rg6 d4 39.Rh6 Kg8 40.Rh5 de3 41.Ke3 Rd1 42.Rg5 Kf8 43.Ra8 Rc1 44.Rh5 Kg7 45.Rg5 Kh6?? 46.Rg8 Bb7 47.Ra7 Be4 48.Rag7 Rc3+– 49.Kd4 Rc4= 50.Ke3 Rb4?? 51.Rg6 Kh7 52.R8g7 Kh8 53.Rb7 Rb3 54.Kd4 Rd3 55.Kc5= Bb7 56.Kb5 Bd5 57.Rg5 Rb3 58.Kc5 Rc3 59.Kd6 Rc6 60.Ke7 Rc7 61.Kf6 Rb7 62.h5 Rd7 63.h6 Rb7 64.g4 Rh7?? 65.gf5+– Rh6 66.Ke7 ef5 67.Rf5 Rh7 68.Kd6 Be4 69.Rf6 Rg7 70.e6 Ra7 71.e7 Ra6?? 72.Ke5 Rf6 73.Kf6 Bc6 74.Kf7 Kh7 75.e8Q Be8= 76.Ke8 Kg6 77.Ke7 Kf5 78.Kf7 Kf4 ½–½. Fournier,Frederic – sanmiguelense(C) (1815), Active, 2007.

6.Nf3 d5 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Bd3 Nc6 10.Nbd2 a6 11.0-0 b5 12.Rc1 Bd7 13.Ne5 Ne5 14.de5 Ne4 15.f3 Nd2 16.Qd2 Qb6 17.Bd4 Qd8 18.f4 a5 19.Bc3 ab4 20.Bb4 Bb4 21.ab4 Qb6 22.Rfe1 Ra3 23.Rc5 Rfa8 24.Rec1 Rb3 25.Bc2 Rb2? 26.Qd4+– Rc2 27.R1c2 Qa6 28.Kf2 Kf7 29.Rc7 Rd8 30.Qa7 Qa7 31.Ra7 Ke7 32.Rc5 Ke8 33.Rcc7 h6 34.h4 g6 35.g3 h5 36.Ke2 Bc8 37.Rg7 Kf8 38.Rg6 d4 39.Rh6 Kg8 40.Rh5 de3 41.Ke3 Rd1 42.Rg5 Kf8 43.Ra8 Rc1 44.Rh5 Kg7 45.Rg5 Kh6?? 46.Rg8 Bb7 47.Ra7 Be4 48.Rag7 Rc3+– 49.Kd4 Rc4= 50.Ke3 Rb4?? 51.Rg6 Kh7 52.R8g7 Kh8 53.Rb7 Rb3 54.Kd4 Rd3 55.Kc5= Bb7 56.Kb5 Bd5 57.Rg5 Rb3 58.Kc5 Rc3 59.Kd6 Rc6 60.Ke7 Rc7 61.Kf6 Rb7 62.h5 Rd7 63.h6 Rb7 64.g4 Rh7?? 65.gf5+– Rh6 66.Ke7 ef5 67.Rf5 Rh7 68.Kd6 Be4 69.Rf6 Rg7 70.e6 Ra7 71.e7 Ra6?? 72.Ke5 Rf6 73.Kf6 Bc6 74.Kf7 Kh7 75.e8Q Be8= 76.Ke8 Kg6 77.Ke7 Kf5 78.Kf7 Kf4 ½–½. Fournier,Frederic – sanmiguelense(C) (1815), Active, 2007.

6.Nf3 Qe8 7.Nbd2 d6 8.c4 Qh5 9.Be2 Ng4 10.h3 Nh6 11.Ne5 Qh4 12.g3 Qf6 13.Nd3 g5 14.Qc2 Nd7 15.d5 e5 16.0-0-0 b6 17.c5 bc5= 18.bc5 dc5 19.Be5?? Ne5–+ 20.Ne5 Qe5 21.Nc4 Qf6 22.f4 Ba6 23.Kd2 Bc4 24.Bc4 Rab8?? 25.d6 Kh8 26.de7 Rfe8 27.Rb1 Rb1 28.Rb1 Re7?? 29.Rb8?? Kg7= 30.Qc3? Qc3–+ 31.Kc3 Re3 32.Kb2 Rg3 33.fg5 Rg5 34.Rb7 Rg2 35.Kc3 1–0. mihai740609 – bladie, kurnik, 2011.

5.Be2 0-0

6.d3 d6 7.c4 c6 8.Nd2 Na6 9.Ngf3 Nc7 10.0-0 Qe8 11.h3 (11.Qc2 b6+=) 11...e5= 12.Qc2 Qg6 13.Nh4 (13.c5 e4 14.de4 fe4+=) 13...Qh6= 14.Nhf3 e4 (14...Ne6 15.c5 dc5 16.bc5+=) 15.Nh2 (better 15.de4!? fe4 16.Ne4+–) 15...d5 (15...Qg6 16.Rae1=) 16.Be5 Ne6 17.de4 fe4 18.Ng4 Ng5?? (better 18...Ng4 19.Bg4 Ng5 20.Bc8 Rac8=) 19.Nh6+– (19.Nh6 gh6 20.cd5 cd5 21.Rad1+–) 1–0. petrobbo (2045) – MUSandman (2025), ChessWorld.net, 2017.

6.Nf3 d6 7.0-0 e5 8.Bc4 Kh8 9.Ng5 d5 10.Bb3 h6 (10...e4 11.f3=) 11.Nf3 e4 12.Nh4 (12.Ne5!? Kh7 13.c4=) 12...Kh7=+ 13.g3 (13.f3 a5=+) 13...b6 (13...a5 14.b5=+) 14.Nc3 Bb7 (14...c6!?=+) 15.Ne2 (15.Nf5!? c5 16.bc5 Bc5 17.f3+–) 15...Qd7= 16.Nd4 (16.Nf4 Rf7 17.Nhg6 Bd6+=) 16...g6 (16...c5 17.bc5 bc5 18.Ne2=+) 17.f3 (17.b5 c6=) 17...c5=+ 18.bc5 bc5 19.Ne2 c4 20.Ba2 Nc6 21.Bb1 Rae8 22.f4 Ng4 23.Ng2 Bc5 24.h3 Nf6 25.Bf6 (25.Ba2 Rb8–/+) 25...Rf6 26.c3 Rb8 27.Bc2 Ne7 28.a4 Rb6 29.h4 (29.Ra2 Qd6–/+) 29...a5 30.Nd4 Bd4 (30...Bc6!?–/+) 31.ed4=+ Bc6 32.Ne3 Rb2 33.Qc1 Kg7 34.Nd1 R2b7 35.Ne3 g5 (35...Nc8!?–/+) 36.hg5=+ hg5 Black fights for the Initiative. 37.Kg2 Rh8 38.Rh1 Rbb8 39.Qd1 (39.fg5 Rh1 40.Qh1–/+) 39...gf4–/+ 40.gf4 Rh1 (40...Qd6 41.Qf1–+) 41.Kh1 (41.Qh1 Rh8 42.Qg1 Kf7–/+) 41...Rh8 42.Kg1 Qe6 43.Qe2 Qh6 44.Qg2?? (better 44.Rf1–+) 44...Kf6 (better 44...Kf7 45.Bd1 Rg8–+ (45...Qf4?! 46.Bg4–+)) 45.Kf2 (45.Qg5 Qg5 46.fg5 Kg5 47.Rb1–+) 45...Rg8 (better 45...Qf4 46.Ke1 Rh2–+) 46.Qh1–/+ Qf4 47.Ke2 Qg5 48.Rf1 (48.Qh2 f4 49.Rf1 Ng6–+) 48...Ke6 (better 48...Be8–+) 49.Rf4?? (better 49.Qh2–+) 49...Qf4 50.Kd1 (50.Qh3 Qg3 51.Qg3 Rg3–+) 50...Qf3 (better 50...Qf2 51.Kc1 Rg1 52.Qg1 Qg1 53.Kb2 Qe1–+) 51.Kc1 (51.Qf3 ef3 52.Ke1–+) 51…Qh1 (51...Qh1 52.Nd1 f4 53.Bb1 Ba4 54.Kb2 Qd1 55.Ka1 Rg1 56.Kb2 Qb1 57.Ka3 Qb3) 0–1. petrobbo (1990) – yogiOK (1975), ChessWorld.net, 2009.

5.Nf3 0-0

6.Nc3 a5 7.b5=.

6.Nc3 b6 7.Be2 c5 8.bc5 bc5 9.0-0 Nc6 10.Rb1 Rb8 11.Bb5 Qc7 12.Qe2 a6 (12...Bb7!?=) 13.Ba6+= Ba6 14.Qa6 Rb6 15.Qe2 Rfb8 16.Ba1 d5 17.Rb6 (17.Nb5 Qd7+=) 17...Qb6 (worse is 17...Rb6 18.Na4 Rb8 19.Bf6 gf6 20.c4+/–) 18.d3 e5 (18...Qb7 19.Nd1+=) 19.e4+/– fe4 20.de4 d4 21.Nd5 Qa7 22.Qc4 Kh8 23.Ne7 (23.Re1 Nd7+/–) 23...Qe7+= (23...Ne7 24.Ne5 h6 25.c3 Ne4 26.cd4 cd4 27.Bd4 Qa3 28.Qe6+–) 24.Nd2 (24.Re1+=) 24...g5 (24...Qa7!?=) 25.f3 Nd7 (25...Nd8 26.Rd1+/–) 26.h3 (26.Rd1 Ra8 27.Qd3 Na5+/–) 26...Qd6 27.Qd5 Qd5 28.ed5 Ne7 29.d6 Nc8 30.Nc4 (30.Ne4!?+=) 30...Ncb6= 31.Nd2 Ra8 (31...Nc8!?=) 32.Bb2+= c4 33.Ne4 Nd5 (33...c3 34.Bc1+=) 34.Bc1 h6 35.h4 gh4 36.Kf2 N5f6 (36...h3 37.gh3 Kg7 38.Rg1 Kf7 39.h4+/–) 37.Nf6 Nf6 38.Rh1 Rd8 39.Rh4 Rd6 40.Rh6 Kg7 41.Bg5 Ne8 42.Rd6 Nd6 43.a4 Nb7 44.Ke2 Kf7 45.g4 Ke6 46.Bd2 (46.f4 e4+/–) 46...c3 47.Bc1 (47.Bc1 Na5 48.g5+/–; 47.Bh6 Kf7+/–) 1–0. Zbroja,Tadeusz – Moeller Nielsen,P, corr 3GMM–43, 1996.

6.Nc3 d5 7.Ne2 a5 8.Qb1 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Na6 11.Be5 (better 11.b5!? Nc5 12.Nf4=) 11...Nb4–/+ 12.Bf6 Rf6 13.c3 Nc6 14.Nf4 (14.Ned4!?–/+) 14...e5–+ 15.Nh5 Re6 16.Ng3 g6 17.h4 f4 18.Ne2 Bf6 19.h5 g5 20.g3 (20.ef4 ef4 21.Kd1 Na5–+) 20...g4 21.Nh4 f3 22.Nc1 e4 23.Bb5 Ne5 24.Nb3 Rb6 (24...Rb6 25.Bf1 Qf8–+) 0–1. rstilt – marekt, net–chess.com, 2020.

6.c4 (--> 1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6 4.a3 Be7 5.Nf3 0-0 6.e3).

6.Bc4 b6 7.d4 Bb7 8.Nbd2 Qe8 9.Nh4 Ne4 10.Nhf3 Nc6 11.d5 Nd8 12.Ne4 fe4 13.de6 d5 (worse is 13...Ne6 14.Ne5 Bd6 15.Qg4 Be5 16.Be6 de6 17.Be5+=) 14.Bd5 (14.Qd5 Rf3) 14...ef3 15.Bb7 Nb7 16.gf3 Bf6 17.Qd5?? (better is 17.Bf6 Rf6 18.Qd7–/+) 17...Bb2–+ 18.e7 Rf7 19.Rd1 Bc3 (worse is 19...Ba3 20.c3 Nd6 21.Qb3–+) 20.Ke2 Rb8 21.Qc4 Be5 (21...Be5 22.f4 Nd6–+) 0–1. Gebert,Herbert (1640) – Schmidt,Werner(34Schwaik) (1945), 12 sen. Wttg EM/Ellwangen, 2000.

6.Bc4 b6 7.Qe2 Bb7 8.d3 Qe8 9.Nbd2 Nc6 10.h3 Qh5 11.0-0-0 Qe8 12.g4 fg4 13.hg4 Bd6 (better is 13...Ng4!? 14.Rdg1 h5=) 14.Rh4 Ne7 15.Rg1 (15.g5 Nh5+/–) 15...Ng6+= 16.Rh3 a5 17.Ne4?? (better is 17.g5 Nd5 18.Rgh1 ab4 19.Bd5 (worse is 19.Rh7 Nc3 20.Qe1 Rf3 21.Nf3 Bf3–/+) 19...Bd5 20.Rh7+=) 17...Be4 18.de4 Ne4 19.Bd3 Nf6 (19...Rf3 20.Rf3 Ng5 21.b5+=) 20.Rgh1 (better is 20.b5 Qe7 21.g5+/–) 20...Kf7?? (better is 20...ab4!? 21.ab4 Bb4+=) 21.Bf6?? (better is 21.g5 Nd5 22.Rh7+–) 21...Kf6+/– 22.Rh7 ab4?? 23.g5+– Kf7 24.Bg6 Kg6 25.Ne5 Be5= 26.Qh5 Kf5 ½–½. Burke,Stephen J (1820) – Goodger,Martyn (2135), BCF–chT4, 2004. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0)

6.Bc4 d5 7.Bb3 c5 8.bc5 Nc6 (8...Bc5 9.0-0=) 9.d4+= Ne4 10.0-0 Na5 11.Ba2 (11.Ne5!?+/–) 11...b6= 12.cb6 Qb6 13.Bc3 Nc3 14.Nc3 Ba6 15.Re1 Nc4 16.Bc4 Bc4 17.Nb1 Qa6 Attacking the isolated pawn on a3 18.c3 (18.Nbd2 Bb5+=) 18...Bd3 (18...Rab8 19.Ne5 Rb2 20.Nd2+=) 19.Ne5+= Be4 20.f3 Bb1 21.Qb1 Rfb8 (21...Bd6 22.e4 Be5 23.de5 de4 24.fe4=) 22.Qc2+/– Rb5 23.a4 Rb7 24.e4 de4 (24...fe4 25.fe4 Rab8 26.ed5 ed5 27.c4 dc4 28.Nc4+=) 25.fe4+– fe4 26.Qe4 Rc8 27.c4 Bf6 28.c5 Rb4 29.Nf3 (29.Rad1 Rc5 30.Nd3+– (worse is 30.dc5 Re4 31.Re4 Be5 32.Re5 Qa4+=)) 29...Rc5+= Attacks the backward pawn on d4 30.Qe6 Qe6 31.Re6 Bd4 32.Nd4 Rd4 ½–½. JAY2PLAY – Szkodnikow_i_ofiar, ChessWorld.net, 2015.

6.Bc4 d5 7.Bb3 c6 8.c4 b6 9.d3 h6 10.Nbd2 Bd6 11.Qe2 Qe7 12.Rc1 Bb7 (12...a5 13.Ne5 Be5 14.Be5 ab4 15.ab4 Qb4 16.Bf6 Rf6 17.cd5 ed5 18.Bd5 cd5 19.Rc8 Kh7 20.0-0=) 13.Ne5 Nbd7? (better is 13...Rd8=) 14.Ng6+– Qd8 15.Nf8 Qf8 16.Bf6 (16.e4!? fe4 17.de4 Bf4 18.ed5 ed5 19.cd5 cd5+–) 16...Qf6+/– 17.d4 Ba6 (17...a5 18.c5 Be7 19.g4+/–) 18.Rc2 f4 19.0-0 Rf8 20.Nf3 g5 21.h3 Kh8 22.Nh2 (22.ef4!? Bf4 23.Re1 Re8+–) 22...Qg6 23.Ba2 (better is 23.Rc3!?+–) 23...fe3+/– 24.fe3?? (24.Nf3 ef2 25.Rf2+=) 24...Rf1?? (better is 24...Bh2 25.Kh2 Rf1 26.Qf1 Qc2–+) 25.Nf1+– Kg7 26.Rc1 Qf7 27.Qf2 Bc7?? 28.Qf7 Kf7 29.Nd2 Nf6? 30.Rb1 b5 31.c5 Bb7 32.Rf1 Kg7 33.Bb1 Nh5 34.e4 Ng3? 35.Rf2 Bf4 36.Nf1 Ne4 37.Be4 de4 38.Re2 Bc8 39.Re4 Bc1 40.Re1 Bb2 41.Rd1 a6 42.Rd3 Bd7 43.Nd2 Be8 44.Nf3 Bg6 45.Re3 Kf6 46.Re2 Bc3? 47.Kh2+– h5 48.Re3 Bb2 49.Re2 Bc3 50.Re3 ½–½. Serowy,Reinhold – Schmidt,Roland (1625), Brandenburg–ch Seniors, 2003.

6.d3 d6 7.Nbd2 e5 8.g3 Nc6 9.Bg2 Be6 10.0-0 d5 (10...Qd7 11.c4=) 11.c4 (better is 11.b5!? Na5 12.Be5+/–) 11...dc4= 12.dc4 e4 13.Ng5 Bd7 14.c5 Ng4? (14...Bc8 15.f3=) 15.Nh3?? (better is 15.Qb3!? Kh8 16.Nf7 Rf7 17.Qf7+/–) 15...Nce5 16.Be5 Ne5 17.Nf4 g5 18.Nd5 g4 19.Ne7 Qe7 20.Qb3 Be6 21.Qc2 Nf3 22.Nf3 ef3 23.Bh1 Rf6 24.h4 gh3 (better is 24...Qf7!?=) 25.Bf3+/– h2 26.Kh2 Rh6 27.Kg2 f4 28.Rh1 Rh1 29.Rh1 fg3 30.fg3 Rf8 31.Bb7 Bf5 32.Bd5 Kh8 33.Qc3 Rf6 34.e4 Be4 35.Be4 Qe4 36.Kg1 Kg7 37.Rh4 Qg6 38.Kg2 Kf7 39.Qc4 Re6 40.Rf4 Kg7?? 41.Qd4 Kg8 42.Qd8 Re8 43.Qd5 Qe6 44.Qe6 Re6 45.Kf3 Ra6+/–. Fournier,Frederic – JulieStar (1630), KasparovChess.com, 2002.

6.Bd3 d6 (6...a5 7.b5=) 7.0-0 b6 (7...e5 8.Bc4 d5 9.Be2=) 8.Bc4 d5 9.Bb3 (9.Be2 c5 10.bc5 Bc5=) 9...c5 (9...a5 10.b5=) 10.bc5 bc5 11.c4 Nc6 12.d3 Rb8 13.Nbd2 Ba6 (13...Na5 14.Be5 Rb6 15.Ba4=) 14.Rb1 (14.Qc2 Na5=) 14...Qd6 (14...Na5 15.Be5 Bd6 16.Bd6 Qd6 17.Ba2=) 15.Re1 Nd7 (15...Rf7 16.cd5 Nd5 17.Qc2+=) 16.cd5+= ed5 17.e4 Bd3 18.ed5 c4? (better is 18...Nd4 19.Nd4 cd4+–) 19.Bc4 (19.dc6?! cb3 20.cd7 Bb1 21.Nb1 Rb7+–) 19…Bc4 (19...Nce5 20.Ne5 Bb1 21.Nd7 Rb2 22.Nf8 Bf8 23.Nb1 Qf4+–) 1–0. Kuhlmann,Antonius Egidius J – Moller Nielsen,Peter, corr ICCF TT–4–90 semi, 1994.

6.d4 b6 7.Be2 c5 8.bc5 (8.dc5 bc5 9.b5 Bb7=) 8...bc5=+ 9.Nc3 cd4 10.ed4 Nc6 11.0-0 Rb8 12.Rb1 Qa5 13.Qd3 d5 14.Ne5 Rb6 15.Nc6 Rc6 16.Qe3 Ba6 17.Ba6 Qa6 18.Ba1 Ne4 19.Rb3 Bg5 20.f4 Bd8 21.g3 (21.Ne4 fe4 22.Rf2 Bh4-/+) 21...Ba5 22.Ne4 fe4 23.Rf2 Rfc8 24.c3 g6 25.Rc2 (25.Qe2 Rc4-/+) 25...Qc4-+ 26.Rb7 (26.Rb1 Qa4 27.Qd2 Rc4-+) 26...Qa4 27.Rc1 (27.Qe2 Bc3 28.Bc3 Rc3 29.Rc3 Rc3 30.Rb8 Kf7 31.Rb7 Kf8 32.Rb8 Ke7-+) 27...Bb6 28.Rb1 Rc4 29.f5 (29.Rf1 Qa3 30.Qe2 Re8-+) 29...ef5 30.Qg5 Bd8 (30...Qa3!? 31.Kg2 Bc7 32.h4-+) 31.Qd2 a6 (worse 31...Qa3 32.Rd7 Qa4 33.Rd5-+) 32.Rb8 Qd7 33.Rc8 (33.R8b7 Bc7-+) 33...Rc8 34.Rf1 a5 35.Qe2 a4 36.Rb1 Be7 37.Bb2?! (37.Qa6 Rc7-+) 37...Rb8 38.Rc1 (38.Ra1 Qb7 39.Bc1 Qb3-+) 38...Qb5 39.Qb5 Rb5 40.Rc2 Rb3 41.c4 dc4 42.d5 Ba3 43.Ba3 Ra3 44.Rc4 Ra1 45.Kf2 (45.Kg2-+) 45...a3 46.d6 (46.Ra4 a2 47.Kg2 e3-+) 46...Kf7 47.Rc7 Kf6 48.Rh7 (48.Ra7 a2 49.d7 Ke7-+) 48...a2 49.d7 Rd1 50.d8Q Rd8 51.Ra7 Rd2 52.Ke3 Rh2 0-1. chriscooperden (2095) - vladimirmk (2135), gameknot.com, 2017.

6.d4 d5 7.c4 dc4 8.Bc4 a6 9.Qb3 Qd6 10.Nbd2 b5 11.Be2 Kh8 12.0-0 h6 13.Rac1 Bb7 14.Qc3 c6 (14...Nd5!? 15.Qc2 Nd7+=) 15.Ne5 Nd5 16.Qc2 Bf6? (better is 16...Kh7+/–) 17.Ng6+– Kg8 18.Nf8 Kf8 19.Nf3 Nd7 20.h3 Rc8 21.Ne5! Be5 (21...Ne5 22.de5 Double attack; 21...Be5 22.de5 Decoy) 22.de5 Qe7 23.Bd4 Kf7 24.Bf3 g5 (24...Kg8 25.Rfd1+–) 25.Qe2 (25.e4 fe4 26.Be4 Kg7+–) 25...Kg7 26.Bd5 cd5 27.Rc8 Bc8 28.Rc1 Qd8 29.Qc2 Bb7 30.Qc7 Qc7 31.Rc7 Ba8 32.Rd7 Kg6 33.Ra7 Bc6 34.Ra6 Bd7 35.Rd6 Bc8 36.Rd8 Bb7 37.Rb8 Bc6 38.Rb6 Bd7 39.Ra6 f4 40.ef4 gf4 41.f3 Kf5 42.Kf2 h5 43.h4 Kg6 44.g3 Kf5 45.a4! ba4 46.Ra5 a3 47.Ra3 Bb5 48.Rb3 Bc4 49.Rb2 Bb5 50.Rc2 fg3 51.Kg3 Bd3 52.Rc5 Bc4 53.b5 Bb5 54.Rb5 Kg6 55.Rb6 Kf5 56.Rd6 Kg6 57.Re6 Kf7 58.Rd6 Ke7 59.Rd5 Ke6 60.Rd6 Kf5 61.e6 (61.Rf6) 1–0. Fournier,Frederic (1880) – Okitref, Active, 2007.

6.d4 d5 7.c4 c6 8.Be2 Bd7 9.Nbd2 Be8 10.0-0 Bh5 11.Ng5 Be2 12.Qe2 Qd6 13.c5 Qd7 14.a4 h6 15.Ngf3 Qe8 16.b5 Nbd7 17.Ne1 Ne4 18.Nd3 Ndf6 19.f3 Nd2 20.Qd2 Qh5 (20...cb5!? 21.Qb4 a6=) 21.Ne5+= Rac8 (21...Rfc8!?+=) 22.bc6+/– bc6 23.Rab1 g5 (better is 23...Qe8!?+/–) 24.Qa5+– g4 25.Qa6 gf3 26.gf3 (26.Qa7?! fg2 27.Rf2 Rce8 28.Rg2 Ng4+/–; 26.Rf3?! Ng4 27.Rh3 Qe8+=; 26.Nf3?! Ng4+/–) 26...Kh7 27.Kh1 Bd6?? (better is 27...Rg8+/–) 28.cd6+– (28.cd6 Rcd8 29.Qa7 Kh8 30.Rg1+–) 1–0. Fournier,Frederic (2045) – Babarika,Yura N (1885), ChessOK.com, 2013.

6.Be2 a5 7.b5 c6 8.c4 d5 9.0-0 Nbd7 10.Nc3 c5 11.cd5 ed5 12.d4 c4 13.Ne5 Nb6 14.f3 Be6 15.Qc2 Nfd7 16.f4 Nf6 17.Bf3 Qe8 18.a4 Bb4 19.Ba3 Qe7 20.Qb2 Ba3 21.Qa3 Qa3 22.Ra3 Bf7 23.h3 h5 24.g3 g6 25.Kf2 Kg7 26.Ke2 Be6 27.Kd2 Rh8 28.Rg1 Rad8 29.Raa1 Rd6 30.Rae1 Rdd8 31.Re2 Rd6 32.Reg2 Bc8 33.Rf2 ½–½. Hecht,Hans_Joachim (2380) – Gruber,Michael (2125), 2nd Bundesliga West, 2012. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0)

6.Be2 a5 7.ba5 Nc6 8.0-0=.

6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.0-0 b6 (8...Nc6 9.d4 Qb6 10.Bc3=) 9.c4 (9.d4 Be7=) 9...Bb7= 10.Nc3 (10.d4 Be7=) 10...Ne4 (10...Nc6 11.d4 Bd6 12.Qd3=) 11.d3 (11.Na4 Be7=) 11...Nc3= 12.Bc3 Na6 (12...Qe7 13.Qb3=) 13.Qc2 (13.d4 Be7+=) 13...Be7 (13...d6 14.Rfb1 Qc7 15.Nd4 Bd4 16.Bd4=) 14.Nd4 (14.Ne5 Rc8+=) 14...Bf6 (14...Nc5 15.f4=) 15.Bf3 (15.Rfb1 Qc7=) 15...Bf3= 16.Nf3 (worse is 16.gf3 f4+=) 16...Nc5 17.Bf6 Rf6 (17...Qf6 18.d4 Ne4 19.Rfb1=) 18.Qc3 (18.Rfb1 d6=) 18…d6 ½–½. Cody – Hirtreiter,Michael, corr SOK–90–64, 1990.

6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.c4 b6 9.Nc3 Bb7 10.d4 Bd6 11.0-0 Ne4 12.Qc2 Na6 13.Nb5 Be7 14.Ne5 Bg5 15.Rfd1 d6 16.Nf3 Bf6 17.Nd2 Nd2 18.Qd2 Nc7 19.a4 Qd7 20.d5 Bb2 21.de6 Qe6 22.Nc7 Qg6 23.Nd5 Bd5 24.Qd5 (worse is 24.cd5 Ba1 25.Ra1 Rac8–+) 24...Qf7 25.Ra2 Qd5 26.Rd5 Be5 27.g3 Rac8 28.a5 Rc5 29.ab6 ab6 30.Rdd2 Ra5 31.Ra5 ba5 32.Rd5 Ra8 33.c5 g6 34.cd6 Bf6 35.g4 (35.d7 a4+/–) 35...fg4 36.e4 a4 (36...Re8!? 37.f3 gf3 38.Bf3 Bc3+=) 37.e5 (37.Bg4?! a3 38.Rd2 Kf7=) 37...Bh4 38.Bc4 Kf8 39.Rd4 a3 40.Rf4 Kg7 41.Rg4 Bd8 42.Ba2 Ra6 (42...Bb6 43.Rb4 Bc5 44.Rb7 Kh6 45.Rf7+–) 43.Rf4 Rc6 44.Rf7 Kh6 45.Ra7 1–0. pcmvr (2830) – jasperchess (2785), net–chess.com, 2014.

6.Be2 d5 7.0-0 a5!? 8.b5 Qd6+=.

6.Be2 d5 7.0-0 a6 8.d3 c6 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 Qc7 11.c5 b6 12.Nd4 Nb8 13.cb6 Qb6 14.Rc1 e5 15.N4f3 e4 16.de4 fe4 17.Bd4 Qd8 18.Ne1 Bb7 19.Bc5 Nbd7 20.Be7 Qe7 21.Nc2 Ne5 22.Nd4 Qd7 23.Qb3 Rad8 24.Rc3 Nfg4 25.Rfc1 Qd6 26.g3 Qh6 27.h4 Rf2 28.Nc6 Bc6 29.Rc6 g6 30.Rc8 Rdf8 31.Qd5 Kh8 32.Bg4 Ng4 33.Rf8 Qf8 34.Qd4 Qg7 35.Rc8 Rf8 36.Rf8 1–0. Phomopsis (1705) – Cuno1945 (1720), lichess.org, 2020.

6.Be2 d5 7.0-0 b5 8.Bb5+/– c5 9.bc5 Bc5 10.Qe2 (10.Bd4 Bd4 11.ed4 Ba6 12.Ba6 Na6+/–) 10...Bd6 (10...a6 11.Ba4+/–) 11.c4 (11.Be5 a6 12.Ba4 Be5 13.Ne5 Bd7+/–) 11...a6 12.Ba4 Bb7 13.cd5 Nd5 14.d4 (14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Qe7+/–) 14...Nd7 (14...Qa5 15.Bb3+=) 15.Rc1+/– N5b6 (15...Rb8 16.Nc3+/–) 16.Bc6 Bc6 17.Rc6 Nb8 18.Rc2 Qe7 19.Nbd2 N8d7 20.e4 fe4 21.Ne4 Bf4 (21...Nd5 22.Rc6 Bf4 23.Ra6 Ra6 24.Qa6+–) 22.Nc5+– Nc5 23.dc5 Nd5 24.Re1 Nc7 25.c6 (25.g3 Bh6+–) 25...Rad8 26.Qc4 Rd5 27.Rce2 Rc5 (27...Qd6 28.Ne5+/–) 28.Qe4+– Bd6 29.Ne5 Rb5 30.Nd7 Rf7 (30...Rd8 31.Qf3+/–) 31.Be5+– Rf5 32.Qd4 (32.Bd6 Qd6 33.a4 Rb4+/–) 32...Rd5 33.Qb6 (33.Qa7 Qd8 34.Re4 Be5+=) 33...Rb5+/– 34.Qb7 (34.Qb7 Rb7 35.cb7 Qd7 36.b8Q Rf8 37.Qb6 Be5 38.Re5+–) 1–0. Rosner,Dirk – Vettenburg,Louis, corr SOK, 1995.

6.Be2 d5 7.0-0 c6 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 Qe8 10.c4 Qg6 11.h3 Kh8 12.cd5 ed5 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Nd7 15.Bb2 Bf6 16.Bf6 Nf6 17.Nf3 f4 18.ef4 Bh3 19.Nh4 Qh6 20.g3 Bf1 21.Bf1 Rae8 22.Nf5 Qg6 23.Nh4 Qg4 24.Qg4 Ng4 25.Bh3 Nf6 26.Nf5 Re2 27.Bf1 Rd2 28.Nd6 b6 29.Bh3 Ne8 30.Nf5 Nc7 31.Re1 Rd3 32.Re7 g6 33.Nh6 Nb5 34.Nf7 Kg8 35.Ne5 Rd1 36.Kg2 Nd4 37.Ra7 Re8 38.Ng4 Ree1 39.Nf6 Kf8 40.Nh7 Kg8 41.Nf6 Kh8 42.Ra8 Kg7 43.Ne8 Kh6 44.Nf6 Rg1 45.Kh2 Rh1 46.Kg2 Rdg1 0–1. Phomopsis (1765) – redtonal (1750), lichess.org, 2020.

6.Be2 d6 7.0-0 b6 8.c4 Bb7 9.d3 Nbd7? 10.Ng5+– Rf7 (10...Re8!? 11.Ne6 Qc8+–) 11.Nf7 Kf7 12.Qd2 c5 13.b5 a5 14.a4 g6 (14...Kg8 15.Nc3+–) 15.Nc3 Qc7 16.d4 Rc8 17.dc5 (17.d5!? ed5 18.Nd5 Bd5 19.cd5 Ne4+–) 17...Nc5 18.Rab1 Rd8 19.Rfd1 Qb8 20.e4 (20.Qd4 Kg8+–) 20...Nfe4 21.Ne4 Be4 22.Qh6 Bb1 (22...e5 23.Ra1 Kg8 24.Ra2+=) 23.Qg7 (23.Qh7!? Ke8 24.Rb1+–) 23...Ke8+– 24.Qh7?? (24.Rb1 A) 24...Na4? 25.Bf3 (25.Qh7?! Nb2 26.Rb2 Qc8+=) 25...d5 26.cd5+–; B) 24...Qc7+–) 24...Kd7?? (better 24...Be4–+) 25.Rb1+– Na4 (better 25...Qc7+–) 26.Qg6?? (better 26.Bf6! Re8 27.Bf3+– (27.Qg6?! Bf6 28.Qf6 Qd8+=)) 26...Nb2 27.Rb2 Rg8 28.Qh5 Rg5 (28...Rh8 29.Qf3=) 29.Qf3 Qc7 30.h4 (30.Rd2 Bf6=) 30...Rg4 The backward pawn on c4 becomes a target (30...Rg8 31.h5=) 31.h5 (31.Qc6 Qc6 32.bc6 Kc6 33.Bg4 fg4+–) 31...Bg5 (31...Rd4 32.Rb1=) 32.Qd3 (32.Qc6!? Qc6 33.bc6 Kc6 34.Bg4 fg4 35.Re2+–) 32...Re4 33.Rc2 Bf6 34.h6 (34.Qd2 Qc5=) 34...Qc5 (34...Rh4 35.Qd2=+) 35.Bf3 (better 35.g3=) 35...Qd4?? (better 35...Rh4–/+) 36.Be4+– fe4 (36...Qe4 37.Qe4 fe4 38.Kf1+–) 37.Qd4 Bd4 38.Rd2 Bf6 39.Kh2 (39.Kf1 a4+–) 39...Be5 40.Kh3 Ke7 41.Kh4 (41.h7 Bh8+–) 41...Kf7 (41...Kf6 42.Kh5 Bf4+–) 42.g4 (better 42.Kh5+–) 42...Kg6 43.g5 Bf4 44.Rd1 (better 44.Rd4!? Bg5 45.Kg4+–) 44...Bg5+– 45.Kg4 Be7 46.Rh1 Kh7 47.Kf4 d5 (better 47...Bf8!?+–) 48.cd5+– ed5 49.Ke5 Bc5 50.Kd5 e3 51.fe3 Be3 52.Kc6 (52.Re1 Bf2 53.Rf1 Bc5+–) 52...Bc5 53.Rh5 Be3 54.Rh3 (54.Kd5 a4+–) 54...Bg1 (54...Bc5 55.Kd5+–) 55.Kd5 Bf2 56.Ke6 (56.Rf3 Bc5+–) 56...Bc5 57.Kf5 Bg1?? (better 57...a4+–) 58.Kg4 (58.Kg5 Bd4 59.Rf3 Bc5 60.Rf7 Kg8 61.Kg6 Kh8 62.h7 a4 63.Rg7 a3 64.Rg8) 58...Bf2 (58...Bc5 59.Rc3 Bf8+–) 59.Kh5 Bc5 (59...a4 60.Rf3 Bg1 61.Rf7 Kg8 62.Kg6 Bc5 63.h7 Kh8 64.Rg7 a3 65.Rg8) 60.Rd3 Kg8 (60...a4 61.Rd7 Kh8 62.Kg6 Bf8 63.Rd8 Kg8 64.h7 Kh8 65.Rf8) 61.Rd7 (61.Kg6 Kf8 62.h7 Ke7 63.h8Q Bd6 64.Qf6 Kd7 65.Rd6 Kc7 66.Qe7 Kc8 67.Rd8) 61...a4 62.h7 Kh8 63.Kg6 (63.Kg6 a3 64.Rd8 Bf8 65.Rf8) 1–0. retiponziani (1710) – ravenwolf9 (1855), ChessWorld.net, 2009.

6.Be2 d6 7.c4 Kh8 8.Qc2 e5 9.Nc3 a5 10.b5 Be6 11.Ng5 Bg8 12.d3 (12.Qf5? Nfd7 13.Ne6 Rf5 14.Nd8 Bd8–+) 12...Nbd7 13.Bf3 Rb8 14.h4 Ne8 15.0-0-0 Bg5 16.hg5 Qg5 17.Rh5 Qg6 18.Rdh1 Nef6 19.R5h3 Nc5 20.Bd5 Nd5 21.Nd5 Bd5 22.cd5 Nd7 23.f4 (23.Rh7 Qh7 24.Rh7 Kh7+=) 23...Rfe8 (23...h6 24.Kd1+=) 24.Kb1 (24.Rh7 Qh7 25.Rh7 Kh7 26.fe5 (26.Qc7?? Rbc8 27.Qc3 ef4 28.ef4 Nb6–+) 26...de5 27.Qf2+= (27.Qc7 Rbc8 28.Qc3 Rc3 29.Bc3 Nf6–+)) 24...Rbc8 25.g3 (better is 25.Rh7!? Qh7 26.Rh7 Kh7 27.Qf2+=) 25...Nf6–/+ 26.Bc3 b6 (26...Nd5!? 27.fe5 Nc3 28.Qc3 Re5 29.Rh7 Qh7 30.Rh7 Kh7 31.Qa5 Kg6–/+) 27.fe5+= de5 28.Qb2 Ng4 (worse is 28...Nd5 29.Be5 Kg8 30.e4 fe4 31.Rh7 Qh7 32.Rh7 Kh7 33.de4+=) 29.Qe2 h6 30.Rh4 (30.Qf3!?–/+) 30...Qd6–+ 31.e4 Qc5 (better is 31...Qa3!? 32.Bb2 Qb3–+) 32.Qb2–/+ Qe3 33.Rg4? (33.Qd2!?–/+) 33...fg4 34.Be5 Re7?? (better is 34...Qd3 35.Ka1 Qe4 36.Rh6 Kg8 37.Bg7 Qe1 38.Ka2 Re2 39.Rh8 Kf7 40.Rc8 Rb2 41.Bb2 Qg3–+) 35.Qc3 Rf8 36.Bc7? Rc7!–+ 37.Qc7 Qd3 38.Qc2 Qg3 39.Rd1 Qd6 40.Qb2 Re8 41.Qc2? Qa3–+ 42.d6 Re5 43.Qb2 Qa4?? 44.Rd5 (44.Rd5 Qe4 45.Qc2 Qc2 46.Kc2 Rd5 47.Kb3 Rd6 48.Kb2 g3 49.Kb3 g2 50.Kc4 g1Q 51.Kb3 Qb1 52.Kc3 Rd3 53.Kc4 Qc2). Barry,Colm (2275) – Joyce,John, Dublin zt, 1993.

6.Be2 d6 7.d4 Qe8 8.0-0 Nbd7 9.c4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.Qc2 Bd7 12.Bd3 (12.Ne4 fe4 13.Nd2 Ba4=) 12...Nd2 (12...Ba4!? 13.Qc1 a5=+) 13.Qd2 Nh5 Black plans f4 14.e4 f4 (better 14...fe4 15.Be4 Nf4=+) 15.e5+/- c6 16.Qc2 g6 17.Rae1 (17.ed6 Bd6 18.Qd2 Qe7+/-) 17...d5 18.Re2 (18.c5 Ng7+=) 18...Ng7 (18...a5 19.ba5 dc4 20.Bc4 Ra5 21.Qb3+=) 19.Bc1 (19.Qd2 Nf5+=) 19...Qf7 (19...dc4 20.Qc4 a5 21.Bd2 ab4 22.Bb4+=) 20.Qd2 (20.Bd2 Nf5+=) 20...Rac8 21.h3 g5 22.Nh2 (22.Bb2 Nf5+=) 22...h5 23.f3 (better 23.Bb2!?=) 23...Nf5-/+ 24.Bf5 Qf5 (24...ef5?! 25.e6 Be6 26.Qe1=+) 25.Qc2 (25.c5 b6-/+) 25...Bd8 (25...Qc2 26.Rc2 dc4 27.Rc4-/+) 26.Qf5 Rf5 (worse 26...ef5 27.e6 Be6 28.Re6 dc4 29.h4+/-) 27.c5 b6 28.Rb2 bc5 (28...Rb8 29.Rd1-/+) 29.bc5=+ Ba5 (29...Be8 30.Rb3=+) 30.Bd2 (30.Rd1!?=) 30...Bd2=+ 31.Rd2 Rb8 32.Ra1 (32.Rdd1 Rff8=+) 32...Rff8 33.Kf2 (33.Nf1 Kg7-/+) 33...Rb3 34.g3 Rfb8 35.gf4 (35.a4 Kg7-/+) 35...gf4 36.Rg1 (36.a4 Be8-/+) 36...Kh7-+ 37.Ra1 Be8 38.Raa2 (38.Kg1!?-+) 38...Bg6 39.Ke2 (better 39.Nf1-+) 39...Bf5 40.h4 (40.Ra1 Rg8 41.Ng4 hg4 (41...Bg4?! 42.hg4 hg4 43.Rh1 Kg6 44.fg4-+) 42.hg4 Bb1-+) 40...Rb1 (better 40...Rg8-+) 41.Rd1 R1b3 42.Rdd2 Re3 (better 42...Rg8 43.Ke1 Rb1 44.Rd1 Rg1 45.Nf1 Rd1 46.Kd1 Rf1 47.Ke2 Rh1-+) 43.Kf2 Rbb3 (43...Bh3 44.Re2 Reb3 45.Ra1-+) 44.a4 (44.Rdb2 Kg6-+) 44...a5 45.Rab2 Bh3 46.Rb3 Rb3 47.Nf1? (47.Ke2-+) 47...Bf1 (better 47...Rb1 48.Ne3 fe3 49.Ke3 Bf5-+) 48.Kf1-/+ Rf3 (48...Rb4!?-/+) 49.Kg2?? (better 49.Rf2 Ra3 50.Rf4 Ra4 51.Ke2=+) 49…Rg3-+ (49...Rg3 50.Kf2 Kg6-+) 0-1. Bendega (2025) - Benmohammed (2025), lichess.org, 2021.

6.g3 d6 7.d4 b6 8.Bg2 Bb7 9.c4 c5 10.0-0 Qe8 11.Nbd2 Nbd7 12.Ng5 Bg2 13.Kg2 Bd8 14.Qc2 h6 15.Ngf3 Bc7 16.h3 Qh5 17.Bc3 d5 (better 17...a5!?=) 18.dc5+– bc5 19.bc5 Nc5 (19...dc4 20.Bf6 Rf6 21.Qc4+–) 20.cd5 Nd5 (20...Bb6 21.de6 Ne6 22.Bf6 Rf6 23.Rfd1+–) 21.Bb4 Ne4 22.Bf8 Rf8 (22...Nd2!? 23.Nd2 Rf8+–) 23.Ne4 fe4 24.Qe4 Qf7 25.Rac1 Bd6 26.Rc6 Ba3 (26...Qd7 27.Nd4 Rf6 28.Rb1+–) 27.Qe6 a5 28.Qf7 Rf7 29.e4 Nf6 30.e5 Ne4 31.Re1 Nc5 32.Re3 (32.e6 Re7 33.Nd4 Re8+–) 32...Bb4 33.e6 Re7 (33...Rf8 34.Nd4 Na4 35.Nb5+–) 34.Rc8 Kh7 35.Nd4 Bd2 (35...g5 36.Nc6 Re6 37.Nb4 Re3 38.fe3+–) 36.Rc5 Be3 37.fe3 a4 38.Ra5 1–0. greenjade (2035) – tapanis (1855), gameknot.com, 2019.

6.Be2 b6

7.0-0 Bb7

8.Nc3 a5 9.b5 a4=.

8.Nc3 a5 9.b5 Ne4=.

8.Nc3 c5 9.bc5 Bc5 10.Rb1 Be7 11.Nd4 Nc6 12.Nc6 dc6 13.Bc4 Qd7 (13...Qd6 14.Qf3+=) 14.Re1 (14.Qf3 Nd5=) 14...Kh8 (14...b5 15.Bb3=) 15.d4 (15.Qf3 A) 15...Qd2? 16.Rbd1 (16.Be6?! Qc2 17.Re2 Qd3+=) 16...Qc2 17.Re2+–; B) 15...b5 16.Ba2 e5=) 15...b5 16.Bd3 a5 (16...Rad8 17.Qf3=) 17.Qe2 (17.Qf3 Rad8=) 17...b4 18.Na4 ba3 (18...Ne4 19.Nb6 Qd6 20.Na8 Ra8 21.f3+–) 19.Bc1 (19.Nb6 Qd6 20.Na8 ab2+=) 19...c5 (19...Rab8!?+=) 20.Nc5= Bc5 21.dc5 a2 22.Ra1 Qd5 23.f3 Qc5 24.Ra2 Rf7 (24...a4 25.Ba3 Qd5 26.Bc4+– (26.Bf8?! Qa2 27.Bc5 Qd5=)) 25.Bb2 (25.Ba3 Qc3+=) 25...Nd5 (25...a4 26.Bd4 Qc6 27.Bb5+/–) 26.Ra4= Nc3 27.Bc3 Qc3 28.e4 (28.Rd1 e5=) 28...f4 (28...Bc6 29.Rc4 Qe5 30.Rc6+–) 29.Rb1 Kg8 (29...Bc6 30.Rc4 Qe5 31.Rc6+–) 30.e5 (30.Bc4 Bc6 31.Bb5 Rb7+=) 30...Qc5 31.Kf1 Qc7 32.Rba1 Bc6 33.Rc4 Qb7 34.Rd4?? a4 35.Rd6 a3 36.c4 Qc8 37.Qf2 g5 38.h4 h6 39.Qb6 Bd7 40.hg5 hg5 41.Qb4 Ra4= 42.Qb3 Qa8 43.Bc2 Ra5 44.Qb6 Re7 45.Rd7 Rd7 46.Qe6 Rf7 47.Bh7 Kf8 48.Qd6 Kg7 49.Qg6 Kf8 50.e6 (50.e6 Rh7 51.Qh7+=). Benassi,Aspassio – Figiel,Rafal, Orang–Utan Invitational, 2001.

8.c4 a5 9.b5 Qe8 10.Nc3 (10.Ng5 Qg6 11.f4 h6 12.Bf3 c6 13.Nh3 d5 14.cd5 cd5 15.Nc3+=; 10.d4 Qg6 11.Nc3 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Ne1 Bd6 14.Rc1 Qh6 15.f4+=) 10...Qg6 11.d4 d6 (11...a4 12.d5 ed5 13.Ne5 Qh6 14.Bf3 c6 15.Na4+/–) 12.Ne1 (12.d5 e5 13.Qc2 Bc8 14.Rfe1 Ne8 15.e4=) 12...Nbd7 13.Bf3 Ne4 (13...Bf3 14.Nf3 Ne4 15.Ne2=) 14.Rc1 (14.Nd3 Qh6 15.Qe2=) 14...Ndf6 15.Nd3 (15.Qc2=) 15...Qf7 16.Na4 Rad8 17.Qc2 g5 18.g3 Qe8 19.Bg2 Nd7 (better is 19...Ng4!?=) 20.f3+/– Nef6 21.c5 bc5 22.dc5 dc5 23.Nac5 Nc5 24.Nc5 Bc8 (better is 24...Bc5 25.Qc5 Rd5 26.Qc7 Rb5+/–) 25.e4?? (25.Qc4 Qf7+–) 25...f4?? (better is 25...Qb5!? 26.Kh1 Ne4 27.fe4 Bc5+=) 26.gf4 Nh5 27.fg5 Nf4 28.Qc4?? Rd2–/+ 29.Rc2 Rc2 30.Qc2 Qb5 31.Nb3 Ba6 32.Nc1?? Ng2–+ 33.Qg2 Qf1 34.Qf1 Bf1 35.Kf1 Rf3 (35...Rf3 36.Kg2 Re3–+) 0–1. Reis,L (2225) – Dias,P (2195), Portuguese Masters, Caldas de Felgueira, 1999. (=1.Nf3 f5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3 Be7 5.e3 0-0)

8.c4 Qe8 A) 9.d3 A1) 9...a6 10.d4 (10.Nc3 Nc6 11.d4 a5 12.Nb5 Qc8 13.d5 ab4 14.d6 cd6 15.Nd6) 10...d6 11.Nc3 Nbd7 12.d5 ed5 13.cd5 Qg6 14.Nd4 Rf7 15.Qb3+=; A2) 9...Nc6 10.Nc3 a5 11.ba5 Na5 12.Nb5 Rc8 13.Na7 Rb8 14.Qc2 Qg6 15.Rab1+=; A3) 9...Qg6 10.Nc3 a6 11.d4 Nc6 12.d5 Nd8 13.Ne5 Qh6 14.Nf3 Nf7 15.Qc2+=; B) 9.Qc2 B1) 9...Bd6 10.d3 (10.Nc3 Qh5 11.h3 Nc6 12.Nb5 Ne5 13.Be5 Be5 14.d4 Bd6 15.d5=) 10...Qh5 11.h3 Qg6 12.b5 Bc5 13.Nbd2 a6 14.Rfc1 Ra7 15.Nb3=; B2) 9...a5 10.b5 Qg6 11.Nc3 d6 12.d4 Nbd7 13.d5 Nc5 14.de6 Rae8 15.Nh4=; B3) 9...a6 10.d4 (10.Nc3 Bd6 11.d4 Qg6 12.Rfd1 Nc6 13.c5 bc5 14.dc5 Be7 15.Nb1=) 10...Ra7 11.Nc3 Qg6 12.Rfd1 Bd6 13.Rac1 Nc6 14.c5 bc5 15.dc5+=; B4) 9...Qh5 10.Rc1 (10.Re1 Bd6 11.h3 Qg6 12.b5 a6 13.d3 Be7 14.Nbd2 d6 15.Nh4=) 10...Bd6 11.h3 Qg6 12.b5 Be7 13.d3 d6 14.Nbd2 c6 15.Nb3=; C) 9.Nc3 Qg6 10.d4 h6 11.d5 ed5 12.Ne5 Qe8 13.Nd5 Nd5 14.cd5 Bf6 15.Bh5+=.

8.d3 a5 9.b5=.

8.d3 c5 9.bc5 bc5 (9...Bc5 10.d4 Be7 11.c4=) 10.Nbd2 Nc6 11.c4 Rb8 12.Ne1 (12.Rb1 d6=) 12...d5 13.cd5 ed5 (13...Nd5 14.Nc4=) 14.Rc1 (14.Rb1 Qd6=) 14...Bd6 (14...f4 15.ef4 Qd6 16.Nb3=) 15.Bf3= Na5 16.Bc3 Kh8 (16...Qc7 17.h3 Bc6 18.Qc2=) 17.Qa4+= Nc6 18.g3 (18.Nb3 d4 19.ed4 Bf4+/–) 18...Ba8 (18...Be7 19.Nb3 Ne8 20.Ba1+/–) 19.Ng2 (19.Bf6 Rf6 20.Bd5 Bg3 21.Rc5 Qd6 22.Bc6 Bh2 23.Kh1 Rh6–+) 19...Qe7 (19...Be5 20.Be5 Ne5 21.Rc5+=) 20.Bf6+/– Rf6 21.Bd5 Nd4 22.ed4 (22.Nf4 Bf4 23.Ba8 Ne2 (23...Ra8?! 24.Rce1 Be3 25.fe3=) 24.Kg2 Ra8+= (24...Nc1?! 25.Qf4 Ra8 26.Rc1+=)) 22...Bd5 23.Rfe1 Re6 24.Nc4 cd4 25.Nd6 Qd6 26.Qa7 Re1 27.Ne1 (27.Re1 Ra8 28.Qa8 Bg8 29.Re8+–) 27...h6 (27...Ra8 28.Qa8!? Bg8+– (28...Ba8?? 29.Rc8 Qd8 30.Rd8)) 28.Qd4 Bg2?? (better is 28...Re8+/–) 29.Qd6+– (29.Qd6 Rb2 30.Qf8 Kh7 31.Qf5 g6 32.Rc7 Kg8 33.Qc8) 1–0. Rosner,Dirk – Goy,Udo, corr, 1995.

8.d3 d6 9.c4 c5 10.Nc3 Nc6 11.Qb3 (11.b5 Ne5=) 11...Ne5 (11...a6 12.Ng5 Bc8 13.Bf3+=) 12.bc5 Nf3 13.Bf3 Bf3 14.cd6 (better is 14.gf3 dc5 15.Rfd1+=) 14...Bd6 (better is 14...Qd6!? 15.Nb5 Qc6+=) 15.gf3+= Nd7 (15...Qe8 16.f4+=) 16.f4 Rf6 (16...Nc5 17.Qc2+=) 17.Qd1 (17.Rfb1 Nc5 18.Qc2 Rg6 19.Kh1 Be7+/–) 17...g6? (better is 17...Nc5!?+=) 18.Nb5+– (18.Nb5 e5 19.Qf3+/–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Sternik,Ryszard, corr b4/03/14, 2003.

8.d3 h6 9.Nbd2 d6 10.c4 Nbd7 11.h3 e5 12.Nh4 Nh7 13.Ng6 Rf7 14.Ne7 Qe7 15.Bh5 Rff8 16.Rc1 Bg2 17.Kg2 Qg5 18.Bg4 fg4 19.Qg4 Qg4 20.hg4 Ng5 21.f3 Nf6 22.Rf2 Rae8 23.Rcf1 Ne6 24.d4 ed4 25.Bd4 Nd4 26.ed4 Re3 27.Ra1 Rfe8 28.Kg3 Re2 29.Rd1 Rf2 30.Kf2 Nh7 31.Re1 Re1 32.Ke1 Ng5 33.Kf2 Kf7 34.Ke3 Kf6 35.Ne4 Ne4 36.Ke4 g6 37.f4 h5 38.gh5 gh5 39.Kf3 Kf5 40.d5 h4 41.a4 h3 42.Kg3 h2 43.Kh2 Kf4 44.Kh3 Ke4 45.Kg4 Kd4 46.c5 bc5 47.bc5 Kc5 0–1. Phomopsis – Teussr (1620), lichess.org, 2019.

8.d4 a5 9.b5 Ne4 10.c4 Ng5 11.Nbd2 Nf3 12.Bf3 (12.gf3?! Qe8=+) 12...Bf6?? (better 12...c6+=) 13.Bb7+- Ra7 14.Bf3 d6 15.Nb3 White prepares the advance d5 15...Nd7 16.a4 e5 17.Qd2 (17.Bc6 Nb8 18.Bd5 Kh8+-) 17...e4 18.Be2 g5 (18...Qe7 19.Rad1+-) 19.d5 (19.f3 Qe7+-) 19...Be5 20.Nd4 Qe7 (20...Bd4 21.Bd4 Nc5 22.Bb2+-) 21.Ne6 (better 21.Nc6 Qf6 22.Be5 Ne5 23.Na7+-) 21...Rf6 22.f4 ef3 23.Bf3 (23.gf3?! Bb2 24.Qb2 Nf8+-) 23...g4 24.Be2 (24.Be5 de5 25.Be2 g3+-) 24...Bh2?? (better 24...Re6 25.Rf5 Rf6 26.Bg4 Bb2 27.Qb2 Qe3 28.Kh1 Rf5 29.Bf5 Ne5+-) 25.Kh2 Rh6 (25...Re6 26.Bg4! (26.de6?? Qh4 27.Kg1 g3 28.Rf5 Qh2 29.Kf1 Qh1) 26...fg4 27.de6 Qh4 28.Kg1+-) 26.Kg3 Qh4 27.Kf4 g3 (27...Rf6 28.Rh1 Qf2 29.Kg5 Rg6 30.Kh5+-) 28.Kf5 Nc5 (28...Qe7 29.Rf4 Rg6 30.Ke4+-) 29.Rf4 (better 29.Qd4 Qd4 30.ed4 Ne6 31.de6+-) 29...Qe7 (29...Rh5 30.Bh5 Qh5 31.Ng5 Ra8+-) 30.Kg4 (30.Qd4 Qf7 31.Kg4 Rg6 32.Kf3 Qf4 33.Nf4 Rg5 34.Qh8 Kf7+-) 30...Rg6 (30...Rh4 31.Kf3 Ne6 32.de6 Rf4 33.ef4+-) 31.Kf3 Ne6 32.de6 Qe6 33.Qd5 Qd5 34.cd5 Ra8 (34...Rg5 35.Rh1 h5 36.Bf6+-) 35.Bd3 Re8 (35...Rg5 36.Bf5 Rf5 37.Rf5+-) 36.Bg6 hg6 37.Bf6 (37.Rh1 Re5 38.Be5 de5 39.Rc4 c5 40.bc6 e4 41.Ke4 Kg7 42.c7 Kg8 43.c8Q Kf7 44.Rh7 Kf6 45.Qd8) 37...g5 38.Rh1 (better 38.Bg5 Re5 39.Bd8 Rd5 40.Bc7+-) 38…Re3 (38...Re3 39.Ke3 c6 40.Re4 Kf7 41.Rh6 Kf8 42.Re7 cb5 43.Rh8; 38...gf4 39.Rh8 Kf7 40.Re8 Ke8 41.ef4 Kd7 42.Kg3 Ke8+-). sezwho (1975) - claymore (2055), Rated Bullet game, lichess.org, 2014. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0)

8.d4 c5 9.dc5 bc5 10.bc5 Na6 (10...Bc5 11.Nbd2=) 11.c6 (11.Ba6 Ba6 12.Re1 Bc5=) 11...Bc6= 12.Nbd2 Nc5 13.Nb3 (13.Ne5 Bb7=) 13...Na4 14.Bd4 d6 (14...Qc7 15.Qd2=) 15.Bc4 (15.Ng5 Bd7 16.Bc4 d5=) 15...Bd7 (15...Qc8 16.Na5 Bd5 17.Bd5 Nd5 18.c4=) 16.Ng5 (16.Qd3 Kh8 17.Bb5 e5 18.Ba4 Ba4+=) 16...Qc8 (16...d5 17.Ba6=) 17.Qe2 (17.Qd3 a6 18.Qe2 d5+=) 17...Ng4 (17...d5 18.Bb5 Bb5 19.Qb5+=) 18.Nf3 Kh8 (18...d5 19.Bd3=) 19.e4 (19.h3 Nf6 20.Rad1 Qc7=) 19...fe4 20.Qe4 e5 21.Bd3 Nf6 22.Qe1 (better is 22.Qe2!?+=) 22...Re8–/+ 23.Ne5 de5 24.Be5 (24.Qe5 a6–/+) 24...Bd8 (24...Bd6 25.f4 Nc5 26.Qg3 Nd3 27.Bf6 gf6 28.Qd3 Bc5 29.Kh1–+) 25.f4 Bc6 (25...Bb6 26.Kh1 Nb2 27.Qg3 Nd3 28.cd3–+) 26.Qg3–/+ Nh5 27.Qf2 Re5 28.fe5 Bb6 29.Nd4 Qd8 30.Nc6 Bf2 (30...Qd5 31.Be2 Qc6 32.Bh5–+) 31.Rf2 Qb6 32.Raf1 Rf8 33.Na5? (33.Nb4–+) 33...Nc3 34.Nc4 Qc5 35.Nb2 Rf2 36.Rf2 Nf4 (36...Qa3?! 37.Nc4 Qc5 38.Kf1–+) 37.e6 Ne6 38.Bf5 Nf4 (38...Nf4 39.Bd3 Qe3–+; worse is 38...Qa3 39.Be6 Qa1 40.Rf1 Ne2 41.Kf2 Qb2 42.Ke2 Qc2 43.Ke3 Qc5 44.Kd3 Qd6 45.Kc2–+) 0–1. Vetter,Udo (1730) – Bonetti,Shane (2105), TT–16 ETC, 2005.

8.d4 Qe8 9.c4 Qg6 10.Nc3 d6 (10...a5 11.b5=) 11.d5+= e5 12.Nh4 Qg5 13.g3 g6 14.f4 ef4 (14...Qh6 15.Ng2 a6 16.a4+=) 15.ef4+/- Qh6 16.Nb5 (16.Re1 a6+/-) 16...Na6 17.Nd4 Ne4 18.Ne6 Rf7 19.Nf3 Bc8 20.Nfg5! Ng5 (20...Ng5 21.fg5 Decoy; 20...Bg5 21.fg5 Decoy) 21.Ng5 (better 21.fg5 Bg5 22.Ng5 Qg5 23.Qd4+-) 21...Bg5? (better 21...Rf8+/-) 22.fg5+- Qg5 23.Qd4 Kf8 (23...Re7 24.Bc1 Qc1 25.Rac1 Re2+-) 24.Bf3 (24.Rae1 Re7 25.Qh8 Kf7 26.Qg7 Ke8 27.Bd1+-) 24...Ke7 25.Rae1 Kd7 26.Re2 (26.Bd1!? c5 27.dc6 Kc7+-) 26...Bb7+/- 27.Rfe1 Rd8? (27...Raf8 28.Qd1 Rd8 29.Re6+-) 28.Kg2 (28.Bc1 Qf6 29.Qf6 Rf6+-) 28...Kc8 29.Qf4 (better 29.Bc1!? f4 30.Bf4+-) 29...Qf4+/- 30.gf4 Kb8 (30...Rg8 31.Re6+/-) 31.Re7+- Rdf8 32.h4 Bc8 33.Rf7 Rf7 34.h5 Kb7 35.hg6 hg6 36.Kf2 (36.Re6 Rh7 37.Rg6 Bd7+/-) 36...Bd7 (36...Rh7 37.Re8+=) 37.Rg1 Nb8 38.Rg6 Bc8 39.Rg7 (39.Bd4 Rh7+/-) 39...Rg7+/- 40.Bg7 Nd7 41.Bd4 Nf8 42.Kg3 Bd7 43.Kh4 Ng6 (43...Ba4!?+/-) 44.Kg5+- Ne7 45.Be2 Kc8 (45...c6 46.Kf6 Ng8 47.Kf7 Nh6 48.Kg6+-) 46.Bd3 Kd8 (46...Ba4 47.Bf6 (47.Bf5?! Nf5 48.Kf5 Kd7+/-) 47...Kd7 48.b5+- (48.Bf5?! Nf5 49.Kf5 Bc2 50.Kg4 Bd1 51.Kg3 Be2+=)) 47.Bf6 Ke8 48.Be7 Ke7 49.Bf5 (better 49.b5 Bc8 50.Bf5+-) 49...Kf7?? (49...Ba4+-) 50.Bd7 Ke7 51.Be6 Kf8 (51...b5 52.cb5 Kd8+-) 52.f5 Ke7 53.f6 (53.b5 c6 54.f6 Ke8 55.f7 Kf8 56.bc6 Ke7 57.c7 b5 58.c8Q bc4 59.f8Q) 53...Kf8 54.Kg6 White prepares f7 54...a6 (54...b5 55.cb5 Ke8 56.Kg7 Kd8 57.f7 c5 58.f8Q Kc7 59.Qc8 Kb6 60.Qc6) 55.f7 (55.b5 ab5 56.cb5 Ke8 57.Kg7 Kd8 58.f7 c5 59.f8Q Kc7 60.Qc8) 55...b5 56.Kf6 (56.cb5 a5 57.ba5 c6 58.bc6 Ke7 59.c7 Kf8 60.c8Q Ke7 61.f8Q) 56...bc4+- 57.Bf5 c3 (57...a5 58.ba5 c3 59.a6 c6 60.a7 cd5 61.a8Q) 58.Bc2 c6 (58...c6 59.dc6 d5 60.c7 d4 61.c8Q; 58...a5 59.ba5 c6 60.dc6 d5 61.c7 d4 62.c8Q). sezwho (2040) - BVB09 (2040), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

5.Nf3 b6

6.c4 Bb7 7.Be2 0-0 8.Nc3 c5 9.bc5 bc5 10.0-0 Nc6 11.d4 cd4 12.ed4 d5 13.Rb1 Rb8 14.c5 Ne4 15.Na2 Qa5 16.Qd3 Bf6 17.Rfd1 Ba8 18.Ba1 Qc7 19.Nb4 Qc8 20.Nc6 Qc6 21.Rb4 a5 22.Rb5 Rb5 23.Qb5 Qc7 24.Rb1 Bc6 25.Qb6 Rc8 26.Bd3 Qb6 27.Rb6 Nc5 28.Be2?? (better is 28.dc5 Ba1 29.Ba6+/–) 28...Nd7 29.Rb1 Be7 30.Bc3 Ra8 31.Kf1 Ba3 32.Ng5 Re8 (32...Nf8!? 33.Rb6 Bd7 34.Nf3–+) 33.Ba5–/+ h6 34.Nf3 Ra8 35.Bc3 Bd6 36.g3 Ra3 37.Bd2 Kf7 38.h4 Ke7 39.Rc1 Bb7 40.Rb1 Ra7 41.Bb5 Ba6 42.Ba6 Ra6 43.Kg2 Rb6 44.Re1 Bb4 45.Bb4 Rb4 46.Rd1 Kd6 47.Kf1 e5 48.de5 Ne5 49.Nd4 g6 50.h5 gh5 51.Nf5 Ke6 52.Nd4 Kd6 53.Nf5 Ke6 54.Nd4 ½–½. Bange,Steven D – Hosler,Matthew C, Saint Louis USA, Thanksgiving Open, 2013.

6.d4 Bb7 7.Nbd2 0-0 8.c4 Qe8 9.b5 (9.Be2 a5 10.b5 Qg6=) 9...Qg6 10.a4 d6 11.a5 Nbd7 12.Qb3 Rab8 (12...ba5 13.Ra5 Rfb8 14.Qa3=) 13.h3 (13.ab6 ab6 14.Ra7 Ne4=) 13...Ne4 14.Rg1 Ndf6 15.Be2 (15.ab6 ab6 16.Ra7 Nd2 17.Nd2 Ne4=) 15...h5 (15...ba5 16.Qa4=) 16.a6 Ba8 17.Rc1 Qh6 18.c5 (better is 18.Ne4!? fe4 19.Nd2=) 18...Bd5+= 19.Bc4 bc5 20.Ne4 (better is 20.dc5!? Nc5 21.Qc2–/+) 20...fe4–+ (worse is 20...Ne4 21.Bd5 ed5 22.Qd5 Kh7 23.Qc6+=) 21.Bd5 ed5 (21...Nd5?! 22.Nd2 c6 23.dc5 dc5 24.Ne4–+) 22.Nd2 c4 23.Nc4 dc4 24.Qc4 d5 25.Qc7 Bb4 26.Ke2 Rb5 27.Qa7 h4 28.Rc7 (28.Ra1 Qh5 29.f3–+) 28...Ne8 29.Rb7 (29.f4 Nc7 30.Qc7 Qa6 31.Kf2 Be1 32.Re1 Rb2 33.Kg1 Qa2 34.f5 Rg2 35.Kh1 Rg3 36.Qg3 hg3 37.Re2 Qe2 38.Kg1 Qf2 39.Kh1 Qf1) 29...Qh5 30.f3 ef3 31.gf3 Qf3 (31...Qf3 32.Kd3 Qe4 33.Ke2 Qc2) 0–1. Garcia,Jes – Belmonte,Diego Mariano (2200), Pan American–ch U18, 1998. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 Be7 5.e3 b6)

6.Be2 Bb7 7.0-0 0-0 8.c4 d6 9.Nc3 a5 10.b5 Nbd7 11.Ng5 Nc5 12.d4 h6 (12...Nfe4 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 fe4 15.Bg4+/–) 13.dc5+/– hg5 14.c6 Bc8 15.Qb3 Qe8 16.f4 g4 17.Rad1 Qh5 18.Rfe1 Kf7 19.g3 Rh8 20.h4 a4 21.Qc2 (21.Na4 Ne4 22.Bd3 Ng3–+) 21...Qg6 22.Bd3 (22.Na4 Ne4 23.Kg2 Ng3 24.Kg3 Bh4 25.Kg2 Be1 26.Re1 Qh6–+) 22...Nh5 23.Qf2 Bf6 24.e4 Rf8? (24...Ng3 25.Qg3 Bh4=) 25.ef5+– ef5 26.c5! Kg8 (26...bc5 27.Bc4 Decoy; 26...dc5 27.Bc4 Mate attack) 27.Nd5 Bd8 28.cb6 cb6 29.c7 Bf6 (29...Bh4 30.gh4 Qh6+–) 30.Bf6 (30.Bf6 Kh8 31.Be7+–) 1–0. Fournier,Frederic (2445) – Gammyhorse (1790), Chessworld.net, 2012.

5.Nf3 d6

6.c4 e5 7.Nc3 0-0 8.d4 Nbd7 (8...e4 9.Nd2=) 9.Qb3 (9.c5 Kh8+=) 9...ed4 (9...a5 10.de5 Ne5 11.Ne5 de5 12.Rd1=) 10.Nd4 Ne5 11.Be2 c5 12.Nf3 Nfg4 (12...Qb6 13.0-0+=) 13.h3 Nf3 14.Bf3 (14.gf3?! Nf6=) 14...Ne5 15.Bd5 Kh8 16.Rd1 Qe8? (16...cb4!? 17.ab4 Bf6+/–) 17.bc5 (17.Nb5 Qg6 18.bc5+–) 17...f4? (17...dc5 18.Nb5 Bd8 19.Qc3+–) 18.ef4 (better is 18.Nb5!? fe3 19.Qe3 Bg5+–) 18...Nc6 19.0-0 Qg6? (19...dc5 20.Ne4+–) 20.cd6 (20.Rfe1!? Bh4 21.Bc6 bc6 22.Rd6 Re8+–) 20...Bd6 21.Be4 Qh6 22.f5! Bf5 (22...Be5 23.Nd5+–) 23.Bf5 Rf5 24.Qb7 Raf8 25.Ne4 Be5 26.Be5 Ne5 27.Nd6 R5f6 28.c5 Nf3 1–0. Diaz Lombardo,I (2000) – Martin del Campo,A (2050), Fide Mercenarios 9th, 1995. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 Be7 5.e3)

6.d4 0-0 7.c4 Qe8 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 Ne4 10.Qc2 Ndf6 11.Bd3 Qh5 12.Ne4 Ne4 13.Be4 fe4 14.Qe4 d5 15.cd5 Qd5 16.Qd5 ed5 17.0-0 c6 18.Rfe1 Bg4 19.Ne5 Bh5 20.f3 Bf6 21.Nd7 Rf7 22.Nf6 Rf6 23.e4 Rg6 24.Kf2 Rf8 (24...Re6+–) 25.ed5 cd5 26.Re5 Bf3 (26...Rc8 27.Rc1 (27.Rh5?! Rc2 28.Ke3 Re6 29.Kd3 Rb2+–; 27.Rd5?! Rc2 28.Ke3 Re6 29.Kf4 Rf6 30.Kg3 Rg2 31.Kg2 Bf3 32.Kg3 Bd5=) 27...Rc1 28.Bc1+–) 27.gf3 Rgf6 28.Re3 h6 29.Rae1 g5 30.h3 h5 31.Kg3 Kh7 32.Re7 Kg6 33.R1e3 (33.Rb7?! Rf3 34.Kg2 Rf2 35.Kg1 Rb2 36.Ra7 Rd2+=) 33...R8f7 34.Rf7 Rf7 35.Re5 g4 (35...h4 36.Kf2 Rc7+–) 36.hg4 hg4 37.Kg4 1–0. Fournier,Frederic (1760) – konstantin, Active, 2007.

5.f4 0-0

6.Nf3 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 Nc6 9.0-0 Qe8 10.Ne5 d6 11.Nf3 Ng4 12.h3 Nh6 13.b5 Nd8 14.Nd4 Bf6 15.g4 (15.Bf3 c5 16.bc6 Nc6=) 15...c5 (15...fg4 16.hg4 c5 17.bc6 Nc6 18.Bf3–/+) 16.bc6=+ Nc6 17.g5 Bd4 18.ed4 Nf7 19.Bf3 e5 20.Bc6?? (better is 20.de5 de5 21.fe5 Ng5 22.Bd5 Kh8 23.Kh2=) 20...Qc6–+ (20...Bc6?! 21.d5 Ba4 22.Qf3=+) 21.d5 Qc4 22.Qf3 (22.Nc3 ef4 23.Kh2 Bd5–+) 22...Bd5 23.d3 Qb3 24.Qe2 ef4 25.Nc3 Rae8 26.Qd2 Ng5 27.Nd5 Qd5 28.Qf4 Nh3 (28...Nh3 29.Kh2 Nf4 30.Rf2 Re3 31.Rf4 Re2 32.Kg3 Qg2 33.Kh4 Qh2 34.Kg5 Qh6#) 0–1. wybitnytalent (1630) – palantus, kurnik, 2011.

6.Nf3 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 Ne4 9.d3 Nf6 10.0-0 Qe8 11.Nc3 d6 12.Nd4 Qg6 (better is 12...Qd7!?+=) 13.Bf3+– Bf3 14.Qf3 (14.Rf3?! Ng4+=; 14.Nf3?! c5=) 14...Nbd7? (better is 14...c6+–) 15.Ne6 Rfc8 16.Nb5 a6 (16...c6 17.Nbc7 Rab8 18.Qc6+–) 17.Nbc7 Ra7 18.Nd5 Nd5 19.cd5 (19.Qd5 Nf6 20.Bf6 Bf6 21.Nd4 Kh8 22.Qd6 Bd4 23.Qd4 Re7+–) 19...Nf6 (19...Bf6 20.Rac1 Raa8 21.Bf6 Qf6 22.Qh3+–) 20.Rac1 Raa8 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 b5 24.Nd4 (24.Bb2 Kf7+–) 24...Ng4 25.h3 Nh6 26.Nc6 Bf6 27.e4 Qe8 28.g4 fe4?! (28...fg4 29.hg4 Nf7 30.g5+–) 29.de4 (29.Qe4!? Qe4 30.de4 Bc3+–) 29...Nf7 30.g5 Bd8 31.Bb2 Bb6 32.Kg2 1–0. wybitnytalent (1645) – palantus, kurnik, 2011.

6.Nf3 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 Qe8 9.0-0 Ng4 10.h3 Nh6 11.Nd4 c5 12.bc5 bc5 13.Nb3 Bf6 (better is 13...Qg6!? 14.Bf3 Bf3 15.Rf3 Nc6=) 14.Bf6+/– Rf6 15.Nc5 Bc6 16.Bf3 d6 17.Nd3 e5 18.Nb4 Bf3 19.Qf3 (19.gf3?! Rg6 20.Kh1 Rg3+=) 19...e4 20.Qe2 Nc6 21.d4 a5 22.Nd5 Rf7 23.Nbc3 Qd8 24.Rab1 Rb8 25.Rb5 Rb5 26.cb5 Ne7 27.Qc4 Kh8 28.b6 Nd5 29.Nd5 Rb7 30.Rc1 Ng8 31.Qc8 Rb8 32.Qd8 Rd8 33.Rc7 h6 34.Ra7 Kh7 35.Ra5 Rb8 36.Ra7 Kg6 37.a4 Nf6 38.Ne7 Kh5 39.a5 Ne8 40.Nf5 (40.Nf5 d5 41.g4 Kg6 42.Ne7 Kf6 43.Nc6+–) 1–0. wybitnytalent (1615) – palantus, kurnik, 2011.

6.Nf3 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 Ng4 9.0-0 d6 (better is 9...a5!? 10.b5 Bf6=) 10.Nd4+/– Bf6 11.Bg4 Bd4 12.Bd4 fg4 13.Qg4 Rf7 (better is 13...Qd7!?+/–) 14.Qe6+– Nd7 15.Nc3?? (15.d3 Qh4+–) 15...Qh4? (15...Nf8 16.Qh3 c5 17.Bg7 Kg7 18.f5=) 16.Nd5 (16.g3 Qh5 17.Nd5 Nf8+–) 16...Bd5? (better is 16...Nf8 17.Qh3 Qh3 18.gh3 c6 19.Nb6 ab6 20.Bb6 Ra6+=) 17.Qd5+– Raf8 18.Rf3 Nf6 19.Bf6 Qf6 20.Raf1 g6 (20...a6 21.e4+–) 21.e4 (21.f5 g5+–) 21...Kg7 22.e5 de5? (22...Qe7+–) 23.fe5 Qe7 24.Rf7 Rf7 25.Rf7 Qf7 26.Qf7 Kf7 27.d4 Ke6 28.Kf2 (28.b5 h5+–) 28...c5 29.bc5 bc5 30.Ke3 1–0. wybitnytalent (1630) – palantus, kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.c4 c6 8.Nc3 a5 9.b5 Nbd7 10.Be2 Ne4 11.0-0 Bf6 12.Qc2 Nb6 13.d3 Nc3 14.Bc3 cb5 15.cb5 Nd7 16.Nd4 Qe7 17.Qb2 Nc5 18.h3 (better is 18.Nf3!?+=) 18...Na4=+ 19.Qb3 Nc3 20.Qc3 Bd7 (20...e5 21.Nc2 ef4–/+) 21.g4? (21.Rab1 Rfc8 22.Qb3 a4–/+) 21...fg4 (21...e5 22.Nf5 Bf5 23.fe5 Bg6–+) 22.hg4? (22.Bg4 h5 23.Bf3 Bb5 24.Bh5 Rac8–/+) 22...Bd4 (better is 22...e5 23.Nc2 ef4–+) 23.Qd4–/+ Bb5 24.g5 Bc6 25.Bg4 g6 26.Qe5 Rae8 27.Rac1 Rf7 28.Rc3 Qd7 29.Rfc1 Rfe7 30.Kh2 Qd8 31.Kg3 Qb6 32.R3c2 Qb3 33.Rc3 Qb2 34.R1c2 Qb1 35.Rc1 Qb2 36.R1c2 Qb6 37.Rc5 Qb1 38.e4?? Qg1–+ 39.Kh3 Qe3 40.Kh2 de4 41.d4 Qd3 42.R5c3–/+ (42.R5c3 Qf1 43.Bh3–+). wybitnytalent (1610) – klimkownia (1775), kurnik, 2011.

6.Nf3 d6 7.c4 c5 8.b5 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 h6 11.d3 Nbd7 12.Nbd2 (12.Nc3 Qe8=) 12...a6 (12...Ng4 13.Re1–/+) 13.a4 (13.ba6 Ra6 14.Nh4 Kh7=) 13...a5 (better is 13...Ng4!? 14.Qb3 Ne3 15.ba6 Ra6–/+) 14.Qc2 d5 15.Rad1 Ng4 16.Qc3 Bf6 17.Qc1?? (better is 17.d4 cd4 18.ed4+=) 17...Bb2 18.Qb2 Ne3 19.Rde1 Nf1 20.Rf1 d4 21.Qc1 Nf6 (better is 21...Qc7!? 22.Nb3–+) 22.Ne5 Nd7 23.Ndf3?? Rb8 24.Qd1 Bf3 25.Nf3 Rf6 26.g3 Rg6 27.Nh4? Qh4 28.Kh1 Qe7 29.Bh5 Rf6 30.Re1 Nf8 31.Re5 Rd8 32.Qe2 Rd6 33.Kg2 Ng6 34.Bg6 Rg6 35.Qf3 Kh7 36.Qe2 Rf6 37.Qf3 g6 38.Qe2 Rf7 39.Qf3 Rg7 40.Qe2 Kg8 41.Qf3 Rh7 42.Qa8 Kg7 43.Qf3 h5 44.h4 Rh8 45.Kf2 Re8 46.Kg2 Qf6 47.Kf2 Rg8 48.Kg2 Kh7 49.Kf2 Rb8 50.Kg2 Qf7 51.Kf2 Qb7 52.Kg2 Qf3 53.Kf3 Rg8 54.Kf2 g5! 55.hg5 Kg6 56.Kf3 Rh8 57.Re2 h4 58.gh4 Rh4 59.Rg2 Rd7 60.Re2 Re7 61.Rg2 Rg7 62.Re2 Kf7 63.Rg2 Ke7 64.Rg3 Rgh7 65.g6 Rg7 66.Rg5 Rh3 67.Ke2 Re3 68.Kd2 Rf3 69.Rh5 Rf4 70.Rh7 Rh7 71.gh7 Rh4 (71...Rh4 72.h8Q Rh8–+) 0–1. Fournier,Frederic (1710) – chaquiste (1780), Active, 2005.

6.Nf3 d6 7.c4 Qe8 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Kh8 10.h3 Ne4 11.Kh2 Bf6 12.d4 Qg6 13.Qe1 b6 14.Rg1 Bb7 15.g4 fg4 16.hg4 Be7 17.Nc3 e5 18.Ne4 Be4 19.de5 de5 20.Ne5?? Ne5 21.Be5 Qh6 22.Kg3 Qh4# 0–1. wybitnytalent (1605) – a345 (1850), kurnik, 2011.

4.b5 a6

5.a4 b6 6.c4 Bb7 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Ne4 10.d3 Ng5 11.Ng5 Bg5 12.Bf3 Qc8 (12...c6 13.Qb3+=) 13.Nd2 d6 (13...Bf6 14.Bf6 Rf6 15.d4+=) 14.Bb7 (14.a5 Bf6 15.Bf6 Rf6 16.Bb7 Qb7 17.ab6 cb6+=) 14...Qb7 15.f4 (15.Qh5 Be7+=) 15...Bf6 16.Bf6 Rf6 17.Qf3 Qf3 18.Nf3 Nd7 19.d4 (19.a5 ab5 20.ab6 Ra1 21.Ra1 cb6 22.cb5 Rf8+=) 19...h6 (19...Rff8 20.Kf2=) 20.h3 (20.a5 ab5 21.ab6 Ra1 22.Ra1 bc4 (< 22...cb6 23.cb5 Kf8 24.Nd2+=; 22...Nb6?! 23.cb5 Nd5 24.Ra3=) 23.bc7 Rf8=) 20...Rff8= 21.Kf2 Nf6 22.Nd2 Kh7 23.Kf3+= g5 24.g4 Kg6 25.Rfe1 fg4 26.hg4+= h5 27.gh5 Nh5 28.Rg1+/– Rf5 29.Ne4 e5 30.Ng5+– Nf4? 31.Nh3 Kf6 32.de5 de5 33.ef4 ef4 34.Nf4 ab5 35.ab5 Ra1 36.Ra1 Ke5 37.Re1 Kd4 38.Re4 Kc5 39.Ke3 c6 40.Nd3 Kd6 41.bc6 Kc6 42.Re6 Kc7 43.Nb4 b5 44.Rc6 Kd7 45.c5 Rh5 46.Rb6 Rc5+= 47.Kd3 (47.Na6 Rd5+/–) ½–½. hal1958 – BeRReGoN, playchess.de, 2002.

5.a4 g6 6.Nf3+= Bg7 7.Be2 0-0 8.c4 (8.0-0 b6+=) 8...d6 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1+=) 9.0-0 Nbd7 10.d4 Qe8 11.Nc3 e5 12.de5 Ne5 (worse 12...de5 13.Ba3+–) 13.Nd5 (better 13.b6!? Ne4 14.Nd5 Nf3 15.Bf3 Bb2 16.Nc7+=) 13...Nd5=+ 14.Ne5 (14.Qd5 Be6 15.Qd2 Rd8=) 14...Ne3–/+ (worse 14...de5 15.Qd5 Qe6 16.Rfd1+=) 15.fe3 Be5 16.Qd5 Qe6 (16...Be6 17.Qd2–/+) 17.Qe6 (17.Be5!? de5 18.Qf3=+) 17...Be6–/+ 18.Be5 de5 19.c5 Rfd8 20.ba6 ba6 21.Rfd1 Rd1 (21...a5 22.Rab1–/+) 22.Rd1 a5 23.Bb5 (23.Rb1 Bd5–/+) 23...Kf8 24.Bc6 Rb8 25.e4 Ke7 26.ef5 gf5 27.Re1 Kf6 28.Rd1 (28.Bb5 c6 29.Bc6 Rc8–+) 28...Rb4 29.Rd8 Rc4 (29...e4!? 30.Kf2–+) 30.Rf8–/+ Ke7 31.Re8 Kf7 32.Rh8 Rc5 33.Rh7 Kg6 34.Rc7 Kf6 35.Ra7 (35.Kf2–+) 35...Rc6 36.Ra5 f4 37.h4 Bg4 (37...Rc1 38.Kh2–+) 38.Ra8 Rc1 39.Kf2 (39.Kh2–+) 39...e4 40.Rf8 Ke5 41.Re8 Be6 (41...Kd4 42.Rd8 Kc4 43.g3 e3 44.Kg2 f3 45.Kh2–+) 42.h5 e3 43.Ke2 Rc2 44.Kf1 Kf6 (44...Kf5 45.Rf8 Kg4 46.Kg1 Rc1 47.Kh2–+) 45.Rf8 (45.h6 Bc4 46.Kg1 Kg6–+) 45...Kg5 46.h6 (46.g3–+) 46...Bc4 Black prepares the advance e2 47.Kg1 Kh6 48.Rf4 Rc1 49.Kh2 e2 50.Re4 e1Q 51.Re1 Re1 52.a5 Ra1 (52...Ra1 53.Kg3 Kg5–+) 0–1. Thrasher,C – Crook,C, USA Armed Forces–ch, 1990.

5.ba6 Na6 6.f4 d5 (6...Be7 7.Nf3=+) 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 c6 10.Qe1 (10.Ne5 Qc7=) 10...Qe7 (10...Nb4 11.Qd1=+) 11.Ne5 (11.Nc3 Qc7=) 11...Bd7 (11...Nb4 12.Qd1=) 12.c4 (12.Nc3 b5=) 12...Be8 (12...Nb4 13.Na3=) 13.Nc3 (13.Qh4 Nc5=) 13...Nc5 (13...Bh5!?=) 14.d4+= Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Bf3 (16.c5 Bc7=) 16...Be5=+ 17.de5 g5 (17...dc4!? 18.a4 c5 19.Be4 fe4=+) 18.Be4 de4 19.fg5 Qg5 20.Rf4 (20.Bd4 Bh5=) 20...Kh8 (20...c5 21.Qd2=) 21.Qb4 (21.Bd4 Bh5=) 21...Rg8 22.g3 b5 23.cb5 cb5 24.Bd4 h5 (24...Bc6 25.Bc5 Qg7 26.a3=) 25.Kf2 Bc6 26.a3 Bd5 (26...Ra4 27.Qb2=) 27.Rc1 (27.Qb5 Rgc8+/-) 27...Rgc8 (better 27...Ra4!? 28.Qc5 Rc4 29.Rc4 bc4= (worse 29...Bc4 30.a4+/-)) 28.Rc8+/- Rc8 29.Kg1 (better 29.Qb5!? Rc2 30.Kg1+/-) 29...Bc4= 30.Qd6 Qg6 31.Kg2 (31.Qa6 Qg8=) 31...Be2=+ 32.Qd7? (better 32.Kg1=+) 32...Bf3-+ 33.Rf3 (33.Kf2 Rc2 34.Kf1 Rh2 35.Qd8 Kh7 36.Qe7 Qg7 37.Qg7 Kg7-+) 33...ef3 34.Kf3?? (34.Kf2 Rc2 35.Kg1 Rg2 36.Kh1-+) 34…Qg4 (34...Qg4 35.Kg2 Rc2 36.Kh1 Qd1) 0-1. kromzom (2020) - Farshad54 (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.Nf3 ab5 6.Bb5 Be7 7.Nc3 (7.0-0 0-0=) 7...0-0 8.0-0 d5 9.Ne2 (9.Be2 Nbd7=) 9...Ne4 (9...c6 10.Bd3=) 10.Nf4 (10.d3 Nd6 11.Nc3 c6=+) 10...g5 (10...Bd7 11.Be2=) 11.Nh5 Ba3 (11...Nd7 12.Nd4 Ndc5 13.f4=) 12.Ba3 Ra3 13.Qc1 Qe7 14.Ne5 (14.d4 Bd7 15.Bd3 b5=) 14...Ra5 15.Be2 Nd7 16.Nd7 Bd7 17.f3 (17.c4 dc4 18.Bc4 b5=) 17...Nd6 18.f4 (18.d4 f4 19.ef4 Be8=+) 18...g4 19.Qb2 Be8 20.Ng3 Bc6 21.d3 Rfa8 22.Rfc1 Ra3 23.Kh1 Qe8 24.Bf1 R8a5 25.c3 R5a4 26.Qd2 Qa8 27.Rc2= Qa5 28.Nh5 Kf7 29.Kg1 Bb5 30.Qe1 Ne8 31.Rb1 Ra2 32.Ra2 Ra2 33.Qh4 Ra1 34.Qe1 Ra3 35.Qh4 Bc6 36.Ng3=+ Qc3 37.Qh7 Qg7 38.Qh5 (38.Qh4 Nf6=+). pierre (2295) – haig1 (2025), ChessWorld.net, 2005.

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1

7.Ba1 Bb4 8.Nf3= 0-0 9.c4 d6 (9...d5 10.Qb3 Be7 11.d4=) 10.Qb3 (10.Qa4 c5=) 10...Ba5 11.Nc3 (11.Bc3 c6=) 11...Nbd7 12.Qc2 (12.Qa3 b6=) 12...Nc5 (12...Ne5 13.Ne5 de5 14.Be2=) 13.Be2 Qe8 (13...Bd7 14.0-0=) 14.0-0 Nfe4 (14...Qg6 15.Bb2=) 15.d4+= Nc3 (15...Bc3 16.Bc3 Nc3 17.Qc3+=) 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Ne4 18.Qc2 (18.Qa3 Bd7+=) 18...Qg6 (18...b6 19.Ra1+=) 19.Bd3 (19.Ra1 c5+/–) 19...Ng5 (19...b6 20.Ra1+=) 20.Nd2 (20.Ng5!? Qg5 21.c5+/–) 20...e5+= 21.f3 (21.f4 ef4 22.ef4 Ne6+=) 21...Qf6 (21...ed4 22.ed4 Nh3 23.Kh1=+) 22.d5 Nf7 (22...f4 23.e4=) 23.Re1 b6 ½–½. Torok,L – Torma,L, HUN tt2 Gyoeri E.–Ajka, 1999.

7.Ba1 b6 8.Be2 Bb7 9.Bh5 g6 10.Bf3 d5 11.c4 Bg7 (11...Bd6 12.Bf6 Qf6 13.d4=) 12.cd5 ed5 (12...Bd5 13.Nc3 Bc4 14.d4=) 13.Nc3 (13.Ne2+=) 13...Nbd7 (better is 13...0-0!?=) 14.Nd5!+/– Nd5 (14...Bd5 15.Bd5 Combination; 14...Nd5 15.Bg7 Pinning (15.Bg7 Deflection; 15.Bg7 Clearance)) 15.Bg7+– Rg8 16.Bd4 Nc5 17.Bc5 bc5 18.Qb3 Rg7 19.Qb2 (19.Ne2 c6+–) 19...Qe7+/– 20.Ne2 Nb4 21.Bc6?? (better is 21.Qc3 Bf3 22.gf3+/–) 21...Bc6–+ 22.Nf4 (22.0-0 Bb5 23.Re1 Be2 24.Re2 Nd3 25.Qb5 Qd7–+) 22...Bb5 (22...Bb5 23.h4 c6–+) 0–1. GuestWXQN – jhhhGuestZBFM, freechess.org, 2017.

7.Ba1 d5 8.Be2 Bd6 9.Bh5 g6 10.Be2 Nbd7 11.c4 (11.f4 e5 12.fe5 Be5 13.Be5 Ne5=) 11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bb3 0-0 14.Nf3 Qe7 15.0-0 Bd7 16.Nc3 Ra8 17.Bb2 Kg7 18.e4 Ba3 19.Ba1 Qb4 Exerts pressure on the isolated pawn 20.ef5 ef5 21.Re1 Qd6 (21...Bb5?? 22.Nb5 Nbd7 23.Nc7+-) 22.Ne2 Re8 (22...Bb5? 23.Ned4 Bc4 24.Ne6 Kg8 25.Bf6+-) 23.Nf4 Re1 (23...Qf4 24.Bf6 Kf8 25.Bg5 Re1 26.Qe1+-) 24.Qe1 Qf4 (24...Qe7 25.Ne5+=) 25.Bf6+/- Kf6 26.Qa1 Ke7 27.Qa3 (27.Qg7 Kd8 28.Qf6 Be7 29.Qh8 Be8+=) 27...Qd6+= 28.Qa1 Qf6 29.Nd4 Qd6 30.Qc3 Nd5 31.Qc4 Nf4 32.Qf7 Kd8 33.Qg8 Be8 34.Bf7 (34.Qg7 Qe7 35.Qe7 Ke7=) 34...Qd7 35.Qe8 Qe8 36.Be8 Ke8 37.g3 Nd5 38.Kf1 Kd7 39.Ke2 Kd6 40.Kd3 Kc5 41.f3 b6 42.g4 Nf4 43.Ke3 fg4 44.fg4 (44.Kf4? Kd4 45.fg4 Kc5-+) 44...Kd5 45.Kf4 Kd4 46.Kg5 Kc5 47.Kh6?? (better 47.h4=+) 47...Kb5 (better 47...c6 48.d4 Kd5 (worse 48...Kb5 49.h4 c5 50.dc5 bc5 51.Kh7-+) 49.bc6 Kc6 50.Kh7 b5-+) 48.Kh7+/- Ka4 49.g5 b5 (49...b5 50.Kg6 b4+/-). WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Ba1 d5 8.Nf3 Bd6 9.Bf6 Qf6 10.c4 dc4 11.Bc4 Nd7 12.Nc3 g5 13.0-0 0-0 (13...Qh6 14.g3=+) 14.Qa1 Kh8 15.Qb2 g4 16.Nd4 Nb6 17.Bb3 e5 18.Nde2 e4 19.Qc2 Rd8 20.Nd4 (20.Rd1 Nd7=) 20...Be5 21.Nce2 Nd5 (worse 21...Bd4 22.Nd4 (22.ed4?! Bd7=) 22...Qe5 23.Rc1+/-) 22.Ra1 (22.Bd5 Rd5 23.Ra1 Rd8= (worse 23...Bd4 24.Nd4 Qe7 25.Rc1+/-)) 22...Qd6 (22...Nb4 23.Qc3 Qd6 24.Ra8 Bh2 25.Kh1=) 23.Bd5= Qd5 24.g3 (24.Ra8 Qd6 25.Ng3 Bd4 26.ed4 c6+= (26...Qd4?? 27.Qc7 Qd7 28.Qd7 Rd7 29.Rc8 Kg7 30.Nf5 Kg6 31.Ng3+-)) 24...Bd7=+ Exerts pressure on the isolated pawn (worse 24...Bd4 25.Nd4 Qe5 26.Ra8+=) 25.Nf4 Qd6 26.Qc4 Rb8 (26...c5 27.bc6 Bc6 28.Nf5=+) 27.Kg2 (27.d3 Re8=) 27...Re8=+ 28.Ra7 Bf4 (28...Qb6 29.Ra4=) 29.gf4 Rb8 ½-½. marekt (2200) - pvanr (2290), gameknot.com, 2017.

7.Ba1 Be7 8.c4 0-0 9.Nf3 b6 10.Be2 Bb7 11.0-0 d6 12.h3 Nbd7 13.Ng5 (13.Nc3 Nc5=) 13...Nc5 (13...Qa8 14.Bf6 Rf6 15.Nf3=) 14.d4 Nfe4 15.Nh7 Kh7 16.dc5 bc5 (16...Qa8 17.c6 Bc6 18.Bb2=) 17.Bf3 Bf6 18.Be4 fe4 19.Qh5 (19.Bf6 Qf6 20.b6 d5 21.bc7 Qe5+=) 19...Kg8 20.Nd2 Ba1 21.Ra1 Qf6 22.Rf1 d5 (22...Qc3 23.Qe2=) 23.Qg4 (23.Nb3 dc4 24.Nc5 Bd5+/–) 23...Qf5 (23...Qe5 24.Rd1+=) 24.Qg3+/– d4? (better is 24...Qf7!?+/–) 25.Qc7+– Rf7 26.Qd8 Kh7 (26...Rf8 27.Qb6 Rf7 28.Nb3 de3 29.Qc5+–) 27.Qh4 (27.ed4 cd4 28.Qd4 Qg6+–) 27...Kg6 (27...Kg8 28.ed4 g5 29.Qg3 cd4 30.Rc1+–) 28.Qg3 Qg5 0–1. GuestPFGG – jhhhGuestZBFM, freechess.org, 2017.

7.Ba1 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 d5 10.c4 c6 (10...Nbd7 11.cd5 Nd5 12.0-0=) 11.0-0 dc4 (11...cb5 12.cb5 Nbd7 13.Qc2=) 12.Nc3+= cb5 (12...Qd6 13.Bc4 Nbd7 14.bc6 bc6 15.Qb1+=) 13.Nb5 Qd5 (13...Nc6 14.Bc4 Na5 15.Be2+=) 14.Qa4+– Bd7 (14...Nbd7 15.Nc7 Qd6 16.Qc4+–) 15.Bc4 (worse 15.Qc4 Nc6=) 15...Qc5 (15...Bb5 16.Qb5 Qb5 17.Bb5+–) 16.d4 (16.Bd4 Qb4 17.Qb4 Bb4+–) 16...Qb6 (16...Qb4 17.Qb4 Bb4 18.Ne5+=) 17.Rb1 Qa6? (better 17...Nc6!? 18.Nc3 Qc7+–) 18.Qb3+– Bc6? (18...Qb6 19.Ne5 Bc8+–) 19.Nc7 (19.Be6 Kh8 20.d5 Bd7+–) 19...Qa4 20.Qa4 Ba4 21.Be6 Kh8 22.Bf5 Bc6 23.Ne5 Bd6 (23...Nbd7 24.Nd7 Nd7+–) 24.Ne6 Kg8 (24...Bd5 25.Nf8 Bf8 26.f3+–) 25.Nf8 Kf8 26.Nc6 bc6 (26...Nc6 27.Rb7 Nd8 28.Ra7+–) 27.Bd3 Nbd7 28.e4 Be7 (28...Bc7 29.e5 Nd5 30.Bh7+–) 29.Rb7 Kf7 (29...Ke8 30.Rc7 c5 31.e5+–) 30.e5 1–0. DEFFM – simonv, freechess.org, 2020.

7.Ba1 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 d6 10.0-0 Qe8 11.d4 Qh5 12.c4 b6 (12...Qh6 13.Qd2+=) 13.Qa4 White gets strong initiative 13...Ng4 (13...Nfd7!?+=) 14.Qa7 Nd7 15.h3 (15.Qc7?! Nh2 16.Rd1 Ng4+=) 15...Ngf6 16.Qc7 g5 (16...Qg6 17.Nc3 f4 18.e4+– (18.ef4?! Nh5+–)) 17.d5 e5 (17...ed5 18.Nd4 g4 19.Nc6+–) 18.Ne5! Qe2 (18...de5 19.Bh5) 19.Nc6 g4 (19...Kf7 20.Bf6 Bf6+–) 20.Ne7 Kh8 (20...Kf7 21.Nc8 gh3 22.Bf6+–) 21.hg4 (21.Nc8 gh3 22.Qd7 Qg4 23.Bf6 Rf6 24.Qe8 Kg7 25.Qe7 Kg6 26.Qe8 Kh6–+) 21...Qg4 22.Nc8 Rg8 (22...f4 23.f3 Qg7 24.Nd6 fe3 25.Nf5+–) 23.g3 Qh4 (23...f4 24.Bf6 Nf6 25.Nd6+–) 24.Kg2 Qe4 25.Kh2 Rg6 Do you see the mate threat? 26.Qd8 Kg7 27.Qd7 Kg8 28.Qd8 Kf7 29.Nd6 (29.Nd6 Kg7 30.Ne4 fe4 31.f3 Rh6 32.Kg2 ef3 33.Rf3 Rh2 34.Kh2 Kg6 35.Qf6 Kh5 36.Rf5 Kg4 37.Qg5) 1–0. onur604 (2320) – niki_lr (2095), lichess.org, 2020.

7.Ba1 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 h6 10.c4 c6 (10...d6 11.d4=) 11.0-0+= d5 12.d4 cb5 13.cb5 Ne4 14.Nbd2 Nd7 15.Qb3 Ndf6 16.Rc1 g5 (better 16...Ng4!?=) 17.Ne4+– Ne4 18.Bb2 g4 19.Ne5 Bd6 (19...Bh4 20.Nd3+–) 20.Ba3 Ba3 (20...Be5 A) 21.Bf8?? Bh2 22.Kf1 Nd2 (22...Qf8?! 23.Qc2 Bd7 24.g3–+; 22...Kf8?! 23.Qc2 Bd7 24.g3–+) 23.Ke1 Nb3 24.Rc8 Qc8–+; B) 21.de5 Rf7 22.Qa4+–) 21.Qa3+– f4 (21...Qe8+–) 22.Bg4 fe3 (22...Qf6 23.Rc7 Qd8 24.b6+–) 23.fe3 (better 23.Qe3 Kg7 24.Be2+–) 23...Qh4?? (23...b6+–) 24.Qf8!! Kf8 Decoy to f8 25.Ng6 A double attack 25...Kg7 (25...Ke8 26.Nh4 Nd6 27.Ng6+–) 26.Nh4 Kf6 (26...Nd6+–) 27.Rc8 Kg5 28.Rg8 Kh4 29.g3 (29.Be2 Ng5 30.g3 Kh3 31.Rg6 Nf3 32.Bf3 e5 33.Rh6) 29...Ng3+– 30.hg3 Kg3 31.Be2 Kh4 (31...Kh3 32.Kf2 Kh4 33.Rg4 Kh3 34.Rf4 b6 35.Bf1 Kh2 36.Rh4) 32.Kf2 (32.Rg4 Kh3 33.Kf2 b6 34.Rf4 h5 35.Bf1 Kh2 36.Rh4) 32...e5 (32...h5 33.Rh8 Kg5 34.Rh5 Kg6 35.Re5 Kf6 36.Bg4 Kf7 37.Be6 Kf8 38.b6 Kg7 39.Rf5 Kh7 40.Rf7 Kg6 41.Kg3 Kh6 42.Kf4 Kg6 43.Bd5 Kh5 44.Be4 Kh4 45.Rh7) 33.Kf3 (33.Rg4 Kh3 34.de5 b6 35.Rd4 h5 36.Bf1 Kh2 37.Rh4) 33...e4 34.Kf4 b6 (34...Kh3 35.Bf1 Kh2 36.Rg2 Kh1 37.Kg3 h5 38.Rh2 Kg1 39.Bg2 h4 40.Rh4 b6 41.Rh1) 35.Rg1 (35.Rg2 Kh3 36.Bf1 h5 37.Rf2 Kh4 38.Rh2) 35...h5 (35...Kh3 36.Bg4 Kh2 37.Rd1 Kg2 38.Rd2 Kf1 39.Kg3 h5 40.Rd1) 36.Rh1 1–0. BeepBeepImAJeep – Chessponz (1940), lichess.org, 2018.

7.Ba1 c6

8.c4 Qa5 9.Bf6 gf6 10.Qh5 Kd8 11.Bd3 Qb4 (11...d6 12.Nc3+=) 12.Ne2+= d5 13.cd5 ed5 (13...cd5!? 14.Nd4 Bc5+=) 14.bc6 (14.Nd4 Bc5 15.Nf5 Nd7+–) 14...Nc6+– 15.0-0 Qg4 (15...d4+–) 16.Qf7 Be7 17.Qd5 Bd7? (17...Kc7 18.Nbc3 Kb8+–) 18.Nf4 (better 18.Nbc3 Bb4 19.Ra1+–) 18...Rg8 (18...Qg8 19.Qb5 Ne5 20.Qb7 Nd3 21.Nd3 Ke8+–) 19.h3 Qg7 20.Ne6 (20.Ne6 Kc8 21.Ng7 Rg7 22.Bf5+–) 1–0. guest396 – guest464, chessclub.com, 2019.

8.c4 Bb4 9.Qb3 (9.Qa4 Bc5=) 9...Qa5 10.Bf6 (10.Bc3 Bc3 11.Nc3 cb5 12.cb5 d5=) 10...gf6 11.Nf3 c5 (11...d6!?=) 12.Be2+= b6 13.0-0 Bb7 14.Nh4 (14.Rc1 Rg8+=) 14...d5 (14...Rg8!?=) 15.e4 (better is 15.Bf3 Qa8 16.cd5 Bd5 17.Bd5 Qd5 18.Qd5 ed5 19.Nc3 Bc3 20.dc3+/–) 15...fe4? (15...de4 16.Qg3 Nd7 17.Bh5 Kd8+–) 16.Qh3+– Kf7? (16...Ke7 17.Qg3 Rf8 18.Qc7 Nd7 19.Qb7 Qa8+–) 17.Bh5 Ke7 18.Qg3 Nd7?? (18...Rc8 19.Qg7 Kd8 20.Qf6 Kc7 21.Qe5 Kd8 22.Qe6 Nd7+–) 19.Qg7 Kd6 20.Qh8 dc4 (20...Qa2 21.cd5 Bd5 22.Qh7+–) 21.Qh7 Qb5 (21...Bd5 22.Be8 Qb5 23.Nc3 Bc3 24.dc3+–) 22.Nc3 Bc3 23.dc3 Ne5 (23...Kc7+–) 24.Qb7 Qb3 (24...Qc6 25.Qg7 Nd3+–) 25.Rd1 Nd3 26.Qb8 Kd5 27.Ng6 Qc3 (27...e5 28.Qd8 Ke6 29.Nf8 Kf5 30.Qd7 Kg5 31.Qg4 Kh6 32.Qg6) 28.Ne7 Kd4 29.Qd6 1–0. DEFFM – simonv, freechess.org, 2018.

8.c4 cb5 9.cb5 Qa5 10.Qc2+= Qa1 11.Qc8 Ke7 (11...Kf7!? 12.Bd3 Qa7+=) 12.Bd3+– Nc6? (better 12...Qa8+–) 13.bc6+– bc6 14.Nf3 g6 (14...Qa7 15.Nc3+–) 15.0-0 (15.Qb7 Bg7 16.0-0 Qa5+–) 15...Bg7 (better 15...Qa7+–) 16.Qb7 Nd5 17.Nc3 Qa8 (17...Qa5 18.Nd5 Qd5 19.Be2+–) 18.Nd5 ed5 (18...cd5 19.Qb4 d6 20.Rc1+–) 19.Qb4 d6 20.Qb6 Rb8 (20...Rd8+–) 21.Qc7 Kf6 (21...Kf8 22.Ng5 Rb7 23.Qd6 Kg8 24.Qe6 Kh8 25.Nf7 Rf7 26.Qf7 Qg8+–) 22.Qd6 Kf7 23.Ng5 Kg8 (23...Ke8 24.Qe6 Kd8 25.Nf7 Kc7 26.Qe7 Kb6 27.Rb1 Bb2 28.Rb2 Ka5 29.Qa3) 24.Qe6 Kh8 25.Nf7 Kg8 26.Nd8 Kh8 27.Qe8 (27.Qe8 Bf8 28.Qf8) 1–0. DEFFM – GuestVSPX, freechess.org, 2019.

8.c4 cb5 9.cb5 d5 10.Bf6 Qf6 11.Qc2=.

8.c4 b6 9.Nc3 Bb4 10.Nf3 Bc3 (10...Bb7 11.Be2=) 11.Bc3+= c5 (11...cb5 12.cb5 Bb7 13.Bc4+=) 12.Be2 Bb7 13.0-0 0-0 14.Ng5 (14.d4 Ne4 15.Qd3 cd4 16.ed4 d5+=) 14...h6 (14...Nd5 15.cd5 Qg5 16.f4+=) 15.Nh3 d6 16.Nf4 Qe8 17.Bf3 Bf3 18.Qf3 (worse 18.gf3 e5 19.Ng2 Qe6=+) 18...Ne4 19.Ne2 Nc3 20.Nc3 Nd7 21.Ra1 (21.d4 Qf7+=) 21...Ne5= 22.Qe2 Ng4 (22...f4!? 23.f3 fe3 24.de3 Qh5+=) 23.Ra6+/- Qb8 24.Na4 d5 25.f4 g5 (25...Qd6!? 26.h3 Nf6 27.Rb6 Qe7+-) 26.Rb6 Qa7 27.Ra6 Qc7 (27...Qe7 28.cd5 ed5 29.fg5 hg5 30.h3+-) 28.h3 (worse 28.Re6 Ra8 29.Rg6 Kh8+-) 28...Nf6 29.Re6 gf4 30.cd5 Nd5 (30...fe3 31.Qe3 f4+-) 31.Rg6 (31.Rh6?! Qg7 32.Ra6 fe3 33.de3 Qa1 34.Kf2 Qa3+-) 31...Kf7 32.Qh5 Nf6 33.Qh6 (33.Qf5 Qe7 34.Nc5 Rg8 35.Rg8 Kg8+-) 33...Ke6 (33...Qe5 34.Rg7 Ke6+-) 34.Qf8 (34.Qf8 Qe7 35.Nc5 Kd5 36.Qe7 fe3 37.Rf6 Kc4 38.Rf5 ed2 39.Qe4 Kc3 40.Rf3 Kb2 41.Rb3 Kc1 42.Rb1) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

8.c4 Qb6 9.Nf3 (9.Bf6 gf6 10.Nc3 Qa5+=) 9...Be7= 10.Bd3 (10.Be2 d5+=) 10...0-0 (10...d6 11.0-0=) 11.0-0 d5 12.Bd4 (12.Nc3 cb5 13.Nb5 Bd7=) 12...c5 13.Bb2 Bd7 14.Nc3 dc4 (14...Na6 15.Be2+=) 15.Bc4 Kh8 (15...Ng4 16.Na4 Qc7 17.h3+/–) 16.Na4 Qd6?? (better is 16...Qa5 17.Qb3 Nd5+/–) 17.Be5+– 1–0. DEFFM – guestanon, freechess.org, 2018.

8.c4 d5 9.Nc3 Bd6 10.Nf3 0-0 11.d4 Ne4 (better 11...Bb4 12.Qa4 Ba5 13.bc6 Nc6=) 12.Bd3 (12.c5 Be7 13.Qb3 b6=) 12...Qf6 (better 12...Bb4 13.Be4 fe4-/+) 13.0-0 Nd7 14.Qb3 h6 (14...Qg6 15.Bb2+=) 15.Rd1 g5 Black prepares the advance f4 16.cd5 (better 16.c5 g4 17.cd6 gf3 18.bc6+=) 16...ed5? (better 16...cd5 17.Ne5 Qg7 (worse 17...Ne5 18.de5 Be5 19.Nd5 ed5 20.Qd5 Be6 21.Qe5+/-) 18.Nd7 Bd7+=) 17.bc6 bc6 18.Qa4?? (18.Be4 fe4 19.Ne4+-) 18...f4?? (better 18...g4 19.Ne1 Bh2 20.Kh2 Nf2=) 19.Be4 (19.Qc6 Nc3 20.Bc3 fe3 21.Qd5 Rf7+-) 19...de4? (better 19...fe3 20.fe3 de4 21.Ne4 Qe6 22.Nd6 Qd6 23.Qc4 Qd5+-) 20.Ne4 Qe7 21.Qc4 Kg7 (21...Kh7 22.Qc2 Kg8 23.Qc6 Bb8+-) 22.d5 Kh7 (22...Nf6 23.Nf6 Rf6 24.e4+-) 23.dc6 (better 23.Qc2 Ne5 24.Nd6 Ng6 25.Nc8 Rc8 26.Ne5+-) 23...Ne5 24.Qc2 (24.Rd6?? Nc4 25.Rd4 Na5-+; 24.Nd6 Nc4 25.Nc4 fe3 26.Ne3 Rf3 27.gf3 Qc5-/+) 24...Bf5 (24...Nf3 25.gf3 Bf5+-) 25.Nfd2 (better 25.Be5 Be5 26.Rd5+-) 25...fe3+= 26.fe3 Nc6?? (26...Ng4 27.Rc1 Bh2 28.Kh1 Qe8=) 27.Qc6+- Qe5 (27...Be5+-) 28.Be5 Be5 29.Nd6 Rf6 30.N2e4 Be4 31.Qe4 (31.Ne4?! Rc6 32.h3 Rc4+/-) 31...Kg7 (31...Rf5 32.Qf5 Kg7 33.Ne8 Kg8 34.Qe5 Kf8 35.Qf6 Ke8 36.Rd8) 32.Qe5 (32.Qe5 Kg6 33.Qe8 Kg7 34.Nf5 Rf5 35.Rd7 Kf6 36.Qf7 Ke5 37.Qe7) 1-0. ClayPigeons (2050) - PSIrus (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.c4 Be7 9.Nf3=.

8.bc6 bc6 9.Nf3 d5 10.c4 Ne4 11.Bd3 Ba6 12.Qc2 dc4 (12...Nc5 13.Ne5 Nd3 14.Qd3=+) 13.Bc4 Qa5 14.Bc3 (better is 14.Ba6 Qa6 15.Qb3+=) 14...Nc3–/+ 15.Ba6 Qa2?? (better is 15...Nb1 16.Bd3 Na3–/+) 16.Qa2+/– Na2 17.Bc4 Nc1?? (better is 17...Nb4 18.Be6 f4+/–) 18.0-0 (18.Be6?! Na6+–) 18...Ne2 19.Be2 Bd6 20.Bc4 e5 21.Nc3 Ke7 22.Rb1 Nd7 23.e4 f4 24.Ng5 h6 25.Nf7 Rb8 26.Nd6 Rb1 27.Nb1 Kd6 28.Nc3 g5 29.f3 Nb6 30.Bb3 Kc5 31.Na4 Na4 32.Ba4 Kd6 33.Kf2 h5 34.g3 c5 35.gf4 ef4 36.Ke2 Ke5 37.Kd3 (better is 37.Be8!? h4+–) 37...g4 38.Bd1 g3 (39.hg3 fg3+–). valpa – ToruWatanabe, playchess.de, 2003.

5.a4 d5

6.Nf3=.

6.f4 ab5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 Bd6 9.Nf3 0-0 10.0-0 c6 11.Be2 Bf4 12.ef4 Qb6 13.Kh1 Qb2 14.Rb1 Qa3 15.Rb7 Qd6 16.Ne5 Bc8 17.Rb1 Nbd7 18.d4 Qc7 19.g3 Ne5 20.fe5 Ne4 21.Ne4 de4 22.c3 Ba6 23.Ba6 Ra6 24.Qb3 c5 25.Qc4 Qc6 26.Qc5 Qc5 27.dc5 Ra4 28.Rfd1 Rc4 29.Rb7 Kh8 30.Rd6 Rc5 31.Re6 h6 32.Ree7 Rg8 33.Rb3 Kh7 34.Kg2 Kg6 35.Kf2 Kg5 36.h3 g6 37.Re6 Rd5 38.c4 Rd2 39.Ke3 Rg2 40.Kd4 Rd8 41.Kc5 f4 42.Rd6 Rc8 43.Kd4 fg3 44.c5 h5 45.c6 h4 46.Ke4 Re2 47.Kd3 (47.Kd5!?=+) 47...Re5 48.Rb4 Kh5 49.Rb7 (49.Rg4 g5 50.Kc4 Rf5-+) 49...Re1-+ 50.Rh7 Kg5 51.Rd5 Kf6 52.Rd6 Kf5 53.Rd5 (53.Rf7 Kg5 54.Rff6-+) 53...Ke6-+ 54.Rg5 Kf6 55.Rg4 Rc6 56.Rhh4 Rd6 57.Kc2 Re2 58.Kc3 g2 59.Rg3 Re3! 60.Re3 g1Q 61.Rf4 Kg5 62.Rg4 Qg4! 63.hg4 (63.hg4 Rc6 Double attack (63...Rc6 Decoy)) 63...Kg4 64.Re4?? (64.Re1 g5 65.Rf1-+) 64...Kf3 65.Re5 Kf4 66.Re8 g5 67.Rf8 Kg3 68.Rb8 g4 0-1. chriscooperden (2105) - foogie1 (2280), gameknot.com, 2017.

5.a4 Be7

6.c4 0-0 7.d4 d5 8.c5 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.b6 e5 12.g3 (12.Nf3 f4=) 12...f4 13.Bg2? (13.ef4 ed4 14.Bd4–/+) 13...fe3–+ 14.fe3 Ng4 15.Nf3 (15.Bf3 Ne3 16.Qe2 ed4 17.Bd4–+) 15...Ne3 16.Qe2 Bg5 17.Ne5 Bf5 (17...Ng2?! 18.Qg2 Nd7 19.Qe2–/+) 18.Na3 (18.h4 Nc2 19.Kd1 Bh6–+) 18...Nd7 (18...Ng2 19.Qg2 Be4 20.Qg1–+) 19.Nf3 (19.Bf3 Qa8 20.Qb2–+) 19...Bg4 20.h3 Ng2 (20...Ng2 21.Kf2 Bf3 22.Qf3 Rf3 23.Kf3 Qe7–+) 0–1. Baer,Cy (1895) – Cozza,Sebastian (2405), CiF, 2007.

6.c4 0-0 7.Nf3 c6 8.Qb3 (8.Be2 d5=) 8...ab5 (8...b6 9.Be2=) 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Ne4 (10...d5 11.Bf6 Rf6 12.d4=) 11.Qa2 (11.Be2 cb5 12.Qb5 d5=) 11...cb5 12.cb5 d5 (12...Qc7 13.d3 Nc5 14.Qb2 Qa5 15.Nbd2=) 13.Be2 Nd7 (13...Bd6 14.0-0=) 14.0-0 Ndf6 15.Rc1 (15.Bd4 Bd7+=) 15...Qb6 (15...Bd7 16.Bd4+=) 16.Bd4 Bc5 (16...Qd8+=) 17.Nc3 (17.Bc5!? Nc5 18.Qc2+/–) 17...Bd4= 18.Nd4 Nc3 19.Rc3 (19.dc3 Qd6=) 19...Ne4 (19...e5 20.Nf3 e4 21.Ne5=) 20.Rc2 Bd7 21.Nf3 Nd6= 22.Qb3 Ra8 23.g3 Ra5 24.Nd4 h6 25.f4 Ra1 26.Kg2 Qa5 (26...Kh7 27.h3+=) ½–½. Agrest,Roman (2050) – Aurell,Bo (2035), Sweden, 2005.

6.Nf3 0-0 7.c4 b6 8.Qc2 d6 9.Nc3 Bb7 10.Be2 a5 (10...ab5!? 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7=) 11.0-0 Qe8 12.d4 (12.Nd4 Qf7+=) 12...Nbd7 13.Ng5 Bd8 14.h4 h6 15.Nh3 (15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Ng4=) 15...Ne4 16.g3 (16.Nf4 Bh4 17.Bh5 Qe7=) 16...Ndf6 (16...Nc3 17.Bc3 e5 18.Rfe1+=) 17.Nf4 g5 18.Ng2 Qg6 19.Bf3 Rb8 20.Qd1 (20.d5 ed5 21.cd5 Re8=) 20...Nc3–/+ 21.Bc3 Ne4 22.Bb2 Bf6 23.Qc2 Qg7 24.Kh2 e5 25.d5 Nc5 26.Be2 (26.Qf5?? e4 27.Bf6 Rf6–+ (27...Qf6?! 28.Qf6 Rf6 29.Bg4+=; 27...ef3?! 28.Bg7 Rf5 29.Bh6 fg2 30.Kg2–/+)) 26...f4 27.ef4 ef4 28.Bf6 Qf6 29.gf4 gh4 (29...gf4!? 30.Rg1 Kh8–/+) 30.Rg1= Kh8 31.Bg4 White prepares the advance f5 (31.Kh3 Bc8 32.Bg4 Bg4 33.Kg4 Rf7–/+) 31...Rbe8 32.Ra3 Rg8 33.Bh5 (33.Qf5 Qf5 34.Bf5 Re2+=) 33...Re7 (33...Re4 34.Bf3 Re7 35.Qc3 Qc3 36.Rc3 Na4 37.Ra3+=) 34.f5 Ne4 (better is 34...Rg5!? 35.Bg6 Bc8–/+) 35.Bg6= Bc8 36.f3?? (36.Qc1 Qe5 37.f4 Qf6+=) 36...Qe5?? (better is 36...Bf5 37.Bf5 Qe5 (worse is 37...Qf5 38.fe4 Qe4 39.Qe4 Re4 40.Ne3+/–) 38.f4 Qf5–+) 37.Kh3?? (better is 37.f4 Qf6 38.Ne3–/+) 37...Qg3 0–1. Leon Manas,JF (1735) – Arroyo Palacios,JM (1720), Liga Insular de Ajedrez por Equipos Cat, 2012.

6.Nf3 0-0 7.Be2 c6 8.c4 d5 9.0-0 Bd7 10.Nc3 Be8 11.Qb3 Qc8 (11...Bh5 12.Rfc1+=) 12.Rfc1 Ne4 (12...Bh5 13.d4+=) 13.Ne4 (13.bc6!? bc6 14.cd5 Nc3 15.Rc3 ed5 16.Qd5 Bf7 17.Qa5+-) 13...fe4+= 14.Ne5 Bd6 (14...ab5!? 15.ab5 Ra1 16.Ra1 Nd7+=) 15.cd5+/- ed5 16.Qd5! cd5 17.Rc8 ab5 18.ab5 Ra1 19.Ba1 Nd7 (better 19...Bf7 20.Bg4 Rc8 21.Bc8 b6+-) 20.Nd7 (20.Re8 Be5 21.Re5+- (worse 21.Be5 Re8 22.Bc3 Kf7=+)) 20...Bd7+/- 21.Rf8 Kf8 22.f3 Bb4 23.Bc3 Bc3 24.dc3 b6 25.fe4 de4 26.Kf2 Bc8 (better 26...Ke7+/-) 27.Kg3+- Ke7 (27...g5 28.Bg4 Bb7 29.Bf5+-) 28.Kf4 g6 29.g3 Kd6 (29...Bb7 30.Ke5+-) 30.Ke4 Bf5 (30...g5 31.Kd4+-) 31.Kd4 h5 (31...g5 32.e4 Bh3 33.e5 Kd7 34.c4+-) 32.e4 (32.Bd3 Bd7 33.Bg6 Bg4+-) 32...Be6 33.Bd3 g5 34.c4 h4 (34...Bg4 35.e5 Ke6 36.Be4+-) 35.e5 Kc7 36.c5 bc5 (36...Bg4 37.cb6 Kb6 38.Kd5+-) 37.Kc5 hg3 38.hg3 g4 (38...Bg4 39.b6 Kb8 40.Be4+-) 39.Be4 Bd7 40.b6 Kb8 41.Kd6 Bc8 (41...Ba4+-) 42.e6 Ba6 (42...Bb7 43.e7 Be4 44.e8Q Kb7 45.Qe4 Kb6 46.Qb4 Ka6 47.Kc6 Ka7 48.Qb7) 43.e7 Bb5 (43...Bc8 44.Ba8! Ka8 45.e8Q Kb8 46.Qc6 Bb7 47.Qc7 Ka8 48.Qd8 Bc8 49.Qc8) 44.Bc6 Bc6 (44...Ba6 45.e8Q Bc8 46.Qe5 Bb7 47.Kd7 Ka8 48.Qe8) 1-0. Mely (2305) - ravenwolf9 (1825), ChessWorld.net, 2016.

5.c4 ab5

6.cb5 b6 7.Nf3 Bb7 8.d4 Be7 9.Nbd2 0-0 10.Be2 Ne4 11.0-0 Bf6 12.Qb3 Kh8 13.a4 Qe7 14.Ba3 d6 15.Rfd1 Nd7 16.Nf1 Ra7 17.Bc4 e5 18.de5 Ne5 19.Ne5 Be5 20.Bb2 f4 21.Be5 Qe5 22.Bd5 Nf2 23.Kf2 fe3 24.Kg1 e2 25.Bb7 ed1Q 26.Rd1 Rb7 27.Ng3 Rbb8 28.h3 Rbe8 29.Kh2 h5 30.Qf3 Rf3 31.gf3 h4 0-1. zembelek (2060) - bodun (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.cb5 Bc5 7.Nf3 0-0 8.a4 d6 9.Nc3 e5 10.h3 e4 11.Nh2 c6 12.Be2 d5 13.d4 Bd6 14.0-0 Qc7 15.f4 ef3 16.Nf3 f4 17.ef4 Bf4 18.Kh1 Ne4 19.Ne4 de4 20.Nd2 Be6 21.Ne4 Bd5 22.Bf3 Nd7 23.Nc5 Nc5 24.Bd5 cd5 25.dc5 Bh2 26.Qd5 Kh8 27.Rf8 Rf8 28.c6 bc6 29.bc6 Bg3 30.Qd7 Qf4 31.Qg7 1–0. Abdullaevich – rachelsausan, lichess.org, 2019.

6.cb5 c6 7.a4 d5 8.Nf3 Bb4 9.Nc3 c5 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne4 12.Ne5 Nd7 13.Ne4 fe4 14.Qc2 b6 15.Nc6 Qh4 16.Nb4 cb4 17.Qc6 Rb8 18.Qe6 Rf7 19.Qd5 Nf6 20.Qd4 Bg4 21.Bc4 Bf3 22.Bf7 Kf7 23.gf3 Qg5 24.Kh1 ef3 25.Rg1 Qh4 26.Rg3 1–0. Abdullaevich (1815) – opiordetodos (1955), lichess.org, 2019.

6.cb5 c6 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 cb5 (9...b6 10.Qc2=) 10.Bb5 Nc6 (10...d5 11.Qb3=) 11.Nc3 (11.Qb3 d5=) 11...d5 12.d4 Ne4 13.Bc6 (13.Qe2 Bd6=) 13...bc6 14.Ne5 Bd7 (14...Bd6 15.Qh5= (15.Nc6? Qb6–+)) 15.Ne4 fe4 16.Qg4 (16.Qc2 Bd6=) 16...Rb8 (16...Bd6 17.Bc3=) 17.Bc3 Rf5 (17...Qc7 18.a4=) 18.f3 (18.a4 Bf6=) 18...Rg5 (18...ef3 19.Rf3 (19.gf3?? Rg5–+) 19...Bd6 20.e4 Rf3 21.Qf3=) 19.Qh3 (19.Qf4 Rf5 20.Qg3 Rg5=) 19...ef3= 20.Qf3 (20.Rf3 Rf5=) 20...Rf5 21.Qg4 (21.Qe2=) 21...Rf1 (21...Bd6!?=) 22.Rf1+= Bf6?? (better is 22...Qc7+=) 23.Nd7+– Qd7 24.Rf6 (24.Rf6 Qe8 25.Qe6 Qe6 26.Re6+–) 1–0. guest756 – MontanaSky, ICC, 2003.

6.cb5 Be7 7.Nc3 Bb4 (7...e5 8.d4 e4 9.d5=) 8.Qb3 c5 9.Bc4 (9.bc6!? Nc6 10.Bb5=) 9...0-0 10.a3 Ba5 11.Nf3 d5 12.Be2 d4 (12...Qd6 13.0-0=) 13.Na4 (13.ed4!? cd4 14.Na4+/-) 13...de3= 14.fe3 Kh8 (better 14...Ne4!? 15.Nc3 Qd6=) 15.Nc5+/- Qb6 (15...Qe7 16.Rc1+/-) 16.Bd4 Qd6 17.Nb7?? (better 17.Bc4 Re8 18.Nd3+-) 17...Bb7-+ 18.0-0 Bd5 (18...Ng4 19.Qd3 Rd8 20.h3-/+) 19.Qb2 Nbd7 20.a4 Rfc8 21.d3 (better 21.Rfb1-/+) 21...Nc5 (21...Ng4 22.Bg7 Kg8 23.e4 fe4 24.de4 Be4 25.Rad1-+) 22.Be5 (better 22.Bf6!? gf6 23.Qf6 Kg8 24.Ne5=) 22...Qe7-/+ 23.Nd4 (23.Bf6 gf6 24.Ra3 Bc7-/+) 23...Bb6 (23...Nfd7 24.Bf4-+) 24.Kh1? (24.Qb4 Qd8-+) 24...Ncd7 (better 24...Na4 25.Qd2 Nd7-+) 25.Nc2?? (better 25.Bg3-/+) 25...Ne5-+ 26.Nb4 Neg4 27.Bg4 Ng4 28.e4 (28.Nd5 ed5 29.Rf4 Qe3-+) 28...fe4 29.de4 (29.Rf4 Ra4! 30.Nd5 ed5 31.Raf1-+) 29...Be4 (29...Qh4 30.Qe5 Ne5 31.Ra3 Be4 32.Rf8 Rf8 33.Ra1 Qf2 34.a5 Qg2) 30.h3 Ne3 (30...Qd6 31.Rf4 Qf4 32.Qg7 Kg7 33.hg4 Qh6) 31.Rf2 Bg2 (better 31...Nc4 32.Qe2 Bf2 33.Qe4 Qb4 34.Rf1-+) 32.Rg2 Ng2 33.Qg2 (33.Nc6 Qh4 34.Qg2 Ra4-+) 33...Rf8 (better 33...Qb4 34.Qg4 Qd2 35.Qd1-+) 34.Nc6 (34.Nd3-+) 34...Qd6 35.Rg1 (35.a5 Rf2 36.Ne5 Raf8 37.ab6 Qe5 38.Qf2 Qa1 (38...Rf2?? 39.Ra8 Qb8 40.Rb8 Rf8 41.Rf8) 39.Kg2 Rf2 40.Kf2 Qd4 41.Kf3 Qb6-+) 35...g6 (35...Bg1 36.Qe2 Bc5 37.Ne5 Ra4 38.Kg2 Qd5 39.Kg3 Bd6 40.b6 Be5 41.Qe5 Qe5 42.Kg2 Ra2 43.Kg1 Qe1) 36.Qb2 Kg8 37.Re1 (37.Qe5 Qe5 38.Ne5 Bg1 39.Kg1 Ra4-+) 37...Qd5 (37...Qg3 38.Ne7 Kf7 39.Rf1 Ke8 40.Rf8 Kf8 41.Ng6 hg6 42.Qf6 Kg8 43.Qe6 Kg7 44.Qg4 Qe1 45.Kg2 Rf8 46.Qd7 Kh6 47.Qd2 Qd2 48.Kg3 Qe3 49.Kg4 Rf4) 38.Qg2 Qg2 (38...Qb3 39.a5 Ba5 40.Na5 Ra5 41.Qg4-+) 39.Kg2 Rf2 40.Kg3 Raf8 41.Re6 R8f3 (41...R8f3 42.Kg4 h5 43.Kh4 Rg2 44.Re8 Kf7 45.Ne5 Ke8 46.Ng6 Rf5 47.a5 Bf2) 0-1. zembelek (2025) - sabas (1975), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

6.cb5 Be7 7.Nf3=.

5.c4 Be7

6.Be2 0-0=+ 7.Nf3 d5 8.0-0 ab5 9.cb5 c5 10.d3 b6 11.Nbd2 Nbd7 12.Ng5= Nb8 13.f4 h6=+ 14.Nh3 Nbd7 15.a4 Bd6 16.Nf3 Qc7 17.Nh4 Rf7. mr (2260) – sisterofmercy (2385), net–chess.com, 2009.

6.Nf3 0-0 7.Nc3 b6 8.a4 Bb7 9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.h3 Nc5 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 Bf6 15.Bf3 Nd2 16.Bb7 Nf1 17.Ba8 Ne3 18.fe3 Qa8 19.Qc2 a5 20.c5 dc5 21.dc5 Bb2 22.Qb2 Qe4 23.cb6 Qe3 24.Kh1 cb6 25.Qc2 f4 26.Qc6 f3 27.gf3 Qf3 28.Qf3 Rf3 29.Kg2 Rf4 30.Kg3 Rb4 31.Kf3 Kf7 32.Ra3 g5 33.Kg3 h5 34.Kf3 e5 35.Kg3 Ke6 36.Kf3 e4 37.Ke3 Ke5 38.Kf2 Kf4 39.Ke2 e3 40.Ke1 Kf3 41.Kf1 Rb1 0–1. Abdullaevich (1840) – Yarysergej (2305), lichess.org, 2018.

5.Nf3 Be7

6.Nc3=.

6.c4 ab5 7.cb5 0-0 8.a4 d6 9.Bc4 d5 10.Bb3 Nbd7 11.Ne5 (11.0-0 Bd6=) 11...Ne5=+ 12.Be5 Bd6 (12...Ng4 13.Bd4=+) 13.d4 (13.Bd6 Qd6 14.0-0 f4=+) 13...Be5 (13...Bb4 14.Kf1=+) 14.de5 Ne4 (14...Ng4 15.Qd4 Qh4 16.Ra2–/+) 15.Nd2 Qg5 (15...c6 16.0-0=+) 16.Ne4 (better 16.0-0=) 16...Qg2?? (better 16...fe4 17.0-0 Qe5–/+) 17.Rf1?? (better 17.Ng3+–) 17...fe4–+ (17...de4?! 18.Rc1=+) 18.Rc1 Qh2 19.Qg4 (better 19.Rc7 Qe5 20.b6–+) 19...Qe5 20.Rg1 (20.Qg3 Qg3 21.fg3 Rf1 22.Kf1 c6 23.bc6 bc6 24.Rc6 Bd7–+) 20...Qf6 (20...Rf7!? 21.Qe2–+) 21.Rc7 Threatening mate: Rxg7. . 21...Qf2 22.Kd1 Threatening mate: Qxg7 22...g6?? (better 22...Rf7 23.Rf7 Qf7–+ (23...Kf7 24.Qg7 Ke8 25.Qh8 Ke7 26.Rg7 Kd6 27.Qd8 Kc5 28.Qe7 Kb6 29.Qc7 Ka7 30.Qc5 Kb8 31.Rg8 Qf1 32.Kc2 Qe2 33.Kb1 Qf1 34.Kb2 Qe2 35.Bc2 Qb5 36.ab5 Ra2 37.Ka2 b6 38.Rc8 Kb7 39.Qc7)) 23.Qg6= ½–½. sirgeshdb (1660) – BenjaminHuebner (1715), lichess.org, 2020.

4.b5 Bb4

5.a3 Be7=.

5.c4 0-0 6.Qb3 (6.Nf3 d5 7.cd5 ed5=) 6...Qe7 7.a3 (7.Nf3 a6=) 7...Ba5=+ 8.Qa4 (8.Nc3 d6=+) 8...b6 9.Nf3 Bb7 (9...a6 10.Qc2=+) 10.Be2 (10.Nc3 a6 11.Qc2 ab5 12.cb5 d6=+) 10...a6 11.Qb3 (11.0-0 d6=+) 11...d6 12.Nc3 (12.0-0 Nbd7–/+) 12...Bc3 (12...Nbd7 13.0-0=+) 13.Bc3 (13.Qc3 Nbd7=+) 13...Nbd7 14.d4 Kh8 (14...ab5 15.cb5 Bd5 16.Qb2=+) 15.a4= e5 (15...Ne4 16.0-0=) 16.de5 de5 (< 16...Ne5 17.Ne5 de5 18.Bb4+–) 17.Qb2 (17.0-0 Ne4=) 17...Rfe8 (17...ab5 18.cb5 Bf3 19.Bf3=) 18.0-0 a5 (18...Ne4 19.Bb4 Ndc5 20.a5=) 19.Qc2 (19.Qa3 Ne4=) 19...f4 (19...Ne4 20.Bb2=) 20.ef4+= ef4 21.Rfe1 Qc5 (21...Rad8 22.Qf5 Ne4 23.Bd3+=) 22.Bd4 (22.Rad1 Rad8+=) 22...Qh5 (22...Be4 23.Bd3 Bd3 24.Qd3+=) 23.Ne5 Qh4 24.Bf3 Bf3 25.Nf3 Qh5 26.Re8 (26.Bc3 Re1 27.Re1 Re8+=) 26...Re8 27.Re1 Re1= ½–½. Jacobi,Karl Heinz (1915) – Just,Gabriele (1860), Sachsen/Anhalt–ch Seniors, 2005.

5.c4 a5 6.Qb3 (6.Nf3 0-0=) 6...Be7 7.Nf3 d6 8.Nc3 Nbd7 9.d4 e5 10.Ng5 Nf8 (10...ed4 11.ed4 Nf8 12.Bd3+=) 11.c5!+/- h6?? (11...dc5 12.Qf7 Double attack (12.de5 Deflection; 12.Qf7 Decoy)) 12.Qf7+- Kd7 13.de5 (13.Qg7?! Rg8 14.c6 bc6 15.bc6 Kc6 16.Qg8 Ng8+-) 13...hg5 14.cd6 (14.ef6 Qe8 15.c6 bc6 16.bc6 Kd8 17.fe7 Qe7 18.Qe7 Ke7 19.Nd5 Kf7 20.Nc7 Rb8+-) 14...cd6 (14...Qe8 15.Qe7 Qe7 16.de7+-) 15.ef6 gf6 (15...Qe8 16.fg7 Qf7 17.gh8Q Bf6+-) 16.b6! Rh7 (16...Qb6 17.Nd5 Double attack (17.Nd5 Decoy)) 17.Bb5 1-0. ClayPigeons (2145) - cameron1729 (2160), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.Nf3 0-0 6.Be2 a6 7.c3 Be7 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.c4 Nbd7 12.0-0 Qe8 13.Qc2 dc4 14.Bc4 Bd6 (14...Nb6 15.Be2+=) 15.Qf5+= Nb6 16.Bb3 Kh8 17.Qc2 Qh5 18.Qd1 Qb5 19.d3 (19.Bf6 Rf6 20.Nc3 Qb4+=) 19...Ng4 (19...Nfd5!?=) 20.Nc3 Qh5 h2 seems the pivot of the position 21.h3 Nf6 22.e4 e5 23.Nb5 Bd7 24.Nd6 cd6 25.Re1 Bc6 (25...Qg6 26.Qd2 Bh3 27.Qg5+/-) 26.Qc1+/- Nfd7 27.d4 Qg6 28.Qe3 (28.de5 Rf3 29.Qd1 Rb3 30.Qb3 de5-/+) 28...Re8 (28...Rf4 A) 29.de5?! Re4 30.Qd2 Re1 31.Ne1 de5= (31...Ne5? 32.Be5 de5 33.Qd8 Qe8 34.Qb6+-); B) 29.Nd2 Rf8 30.Rc1+/-) 29.Nh4+- Qf6 30.Nf5 Nc8 31.Rd1 Qg6 32.de5 de5 33.f4 h6 34.fe5 Ne5 (34...Kh7 35.Bd5 Ne5 36.Qf4 Bd5 37.Rd5+- (37.ed5?! Rf8 38.g4 Ng4 39.Qg4 Rf5 40.Qg6 Kg6+/-; worse 37.Be5 Be4 38.Qe4 Ne7+=)) 35.Qf4 Qf6 36.h4 Kh7 37.g4 g5? (37...Bb5+-) 38.hg5 Qg5 39.Be5 Qf4 40.Bf4 Re4 41.Rf1 Re2 42.Nh4 Nb6 43.Rd1 Nc8 44.Bc4 Re7 45.Rd8 Re1 46.Kf2 Re8 47.Bd3 (47.Bd3 Kg8 48.Re8 Be8 49.Bh6+-) 1-0. jerichosblind (2295) - chriscooperden (2125), gameknot.com, 2017.

5.Nf3 d5!?=.

5.Nf3 Ne4 6.Bg7+/– Rg8 7.Bb2 c5 8.Ne5 Qf6? (better is 8...Nf6+/–) 9.Qh5+– Rg6 10.a3 Bd2 (10...d6 11.Ng6 Qb2 12.Qh7 Bd2 13.Ke2 Qf6 14.Nd2 Nc3 15.Ke1 Kd8+–) 11.Nd2 c4 (11...d6 12.Ne4 fe4 13.Ng6 Qg6 14.Qg6 hg6 15.h4+–) 12.Nec4 d5 (12...Qe7 13.Ne4 fe4 14.Qe5+–) 13.Bf6 (13.Bf6 Nf6 14.Qh4 dc4 15.Qc4+–) 1–0. DEFFM – GuestQHVQ, freechess.org, 2018.

5.a3 Bc5

6.a4 d5 7.Nf3 0-0 8.Be2 Bb4 9.c3 Bd6 10.d4 Nbd7 11.c4 c5 12.Nc3 Nb6 (12...cd4 13.Qd4 Nc5 14.Rd1= (worse 14.cd5 Nb3 15.Qd3 Na1 16.Ba1 Qe7=+)) 13.cd5 ed5 (13...Nbd5 14.Nd5 Nd5 15.0-0+=) 14.dc5+= Bc5 15.Qb3 Rb8? (better 15...Be6 16.Ng5 Qd7+=) 16.a5+- Na8 17.0-0 Nc7 18.b6 (18.Rfc1 Bd6+-) 18...ab6 19.ab6 Na8 20.Na4 Bb6 21.Nb6 Nb6 22.Rfb1 Na8 (22...Nbd7 23.Ba3 b6+-) 23.Be5 Nc7 24.Qb6 Nfe8 25.Rc1 Rf7 26.Ra3 Be6 (26...f4 27.ef4 Bf5 28.Qb4+-) 27.Rac3 f4 (27...Bd7 28.Bc7 Nc7 29.Qc7 (29.Rc7?! Bc6 30.R7c6 bc6 31.Qc6 Rb6+-) 29...Qc7 30.Rc7+-) 28.Bc7 Nc7 29.Rc7 Bg4 (29...Rc7 30.Rc7 (worse 30.Qc7 Qc7 31.Rc7 fe3+-; 30.Qe6?! Kh8 31.Rc7 Qc7+-) 30...Qf6 31.Nd4+-) 30.Ne5 Rf6 (30...Rc7 31.Rc7 (31.Qc7?! Qc7 32.Rc7 Be2=) 31...Bf5 32.Bf3+-) 31.Qb2 Be2 32.Qe2 Ra8 (32...Rc6 33.R7c6 (33.Nc6?! Qc7 34.Nb8 Qc1 35.Qf1 Qc7+=) 33...bc6 34.Nc6+-) 33.Rd7 Qf8 (33...Qb8 34.Qg4 Qf8 35.ef4 Rf4 36.Qe6 Kh8 37.Qd5 Rf2 38.Nf7 Rf7 39.Rf7+-) 34.Qb5 fe3 35.Qd5 Kh8 36.Nf7 Kg8 37.Nd6 Kh8 38.fe3 Rb8 (38...h6 39.Qb7 Rb8 40.Qc7+-) 39.e4 b6 (39...h6 40.e5 Rg6+-) 40.e5 Rd6 41.ed6 Qf4 42.Rdc7 Qe3 43.Kh1 Rd8 (43...h5 44.Qh5 Qh6 45.Qh6 gh6 46.d7 Rg8 47.Rc8 Rd8 48.Rd8 Kg7 49.Rg8 Kg8 50.d8Q Kg7 51.Qd6 b5 52.Rc7 Kg8 53.Qd8) 44.Rc8 Qc1 (44...g6 45.Rd8 Kg7 46.Rdc8 Qf4 47.d7 Qf5 48.d8Q b5 49.Q5g8 Kh6 50.Qh4 Qh5 51.Qf8) 45.Rc1 b5 (45...Rb8 46.d7 h6 47.Rc8 Rc8 48.dc8Q Kh7 49.Qe8 b5 50.Qdg8) 46.d7 g6 (46...h5 47.Rc8 g6 48.Qf7 Rc8 49.dc8Q) 47.Qf7 h6 (47...b4 48.Rc8 Rc8 49.dc8Q) 48.Rc8 b4 (48...Rc8 49.dc8Q) 49.Rd8 1-0. Vendelo – Tucuman, internet, 2021.

6.d4 Bb6 7.c4 Ba5 8.Nc3 c6 (8...0-0 9.Bd3=) 9.Qb3 0-0 10.Nf3 d6 11.Be2 Nbd7 (11...a6 12.0-0+=) 12.0-0 e5 (12...c5 13.Bd3+=) 13.Rfd1 (13.c5 d5+/-) 13...Bc3 14.Bc3 e4 15.Nd2 Qe7 16.a4 Qf7 (16...f4 17.Bb2+= (worse 17.ef4 e3=)) 17.Nf1 Qg6 18.g3 (18.Ng3 Ng4+=) 18...d5 (18...c5 19.a5+=) 19.Bb4+= Re8 20.Rac1 a5 21.ba6 Ra6 (better 21...ba6!? 22.Bd6 Re6+=) 22.cd5+- cd5 23.Ba6 ba6 24.Bd6 Nh5? (better 24...Nf8+-) 25.Qd5 Kh8 26.Bc7 (26.Qa8!? Bb7 27.Qb7 Qd6+-) 26...Ndf6 27.Qc6 Rg8 (27...Qf7 28.Nd2+-) 28.Bf4 (28.Nd2 Qe8+-) 28...Nf4 29.ef4 Qh5 30.Ne3 1-0. ClayPigeons (2115) - idugeni (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

4.b5 b6

5.Nc3 Bb7 6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Bb4 11.Ra8 Ba8 12.Qa1 Bf3 13.Bf3 (worse 13.gf3 f4=+) 13...d5 14.Ne2 (14.Qa4 Bd6+=) 14...Nbd7 (14...Qd7 15.Qa4 Bd6 16.c4+=) 15.c4 Qe7 16.Qa2 (16.cd5 Nd5 17.Nd4 Ne5+= (17...Bd2? 18.Rd1+-)) 16...dc4 (16...Ne4 17.d4 Nd2 18.cd5+=) 17.Qc4+/- Kh8 (17...Bd6!?+/-) 18.Nd4 Bd2 (18...Ne5 19.Qe6 Nf3 20.gf3+-) 19.Qd3 (19.Ne6 Re8 20.Nc7 Rc8+-) 19...Bb4 (19...Ba5 20.Ba3 c5 21.bc6+-) 20.Nc6 Qd6 21.Nb4 Qb4 22.Ba3 Qa5 23.Bf8 Nf8 24.Rc1 (24.Rc1 Kg8 25.Rc7 Qa1 26.Qf1+-) 1-0. pcmvr (2850) - rthurc (2585), net-chess.com, 2022.

5.d4 Be7 6.Ba3 (6.Nd2 Bb7=+) 6...a6 7.c4 c6 (7...Bb7 8.Be7 Qe7 9.Nc3=+) 8.Be7= Qe7 9.Nf3 (9.bc6 Nc6 10.Nc3 d6=) 9...Ne4 (9...ab5 10.cb5 cb5 11.Nc3=+) 10.Nbd2 Qb4 (10...ab5 11.cb5 0-0 12.Qc2=) 11.Rb1 (11.bc6 Nc6 12.Bd3 d6+=) 11...Qe7 (better 11...Qa5 12.Rb2 ab5 13.cb5 Bb7=) 12.Bd3?? (12.Ne4 fe4 13.Nd2 ab5 14.cb5 0-0+=) 12...d5?? (better 12...Nc3!? 13.Qb3 Nb1 14.Qb1 ab5 15.cb5 Bb7–/+) 13.cd5 (better 13.Be4!? de4 14.Ne5 ab5 15.cb5 cb5 16.Rb5+=) 13...Nc3= 14.Qb3 Nb1 15.Nb1 (15.Nc4!? Qd8 16.dc6 ab5 17.c7 Qc7 18.Qb5 Bd7 19.Qb1=+) 15...cb5 (15...ed5?! 16.bc6 Nc6 17.Qd5=) 16.Ne5 0-0 17.Nd2 (better 17.0-0–/+) 17...ed5?? (better 17...Qd6–+) 18.Qd5+– Be6 19.Qa8 Nd7 (19...Qa3 20.0-0 Qa2 21.Ndf3+–) 20.Qa6 Qg5 (20...Ne5 21.de5 Qc5 22.Ke2 Qe5 23.Qb5 Qb5 24.Bb5 Ba2 25.Ra1+–) 21.Qb5 (better 21.Ndf3!? Qe7 22.0-0 Ne5 23.Ne5 b4+–) 21...Qg2 22.Rf1 (22.Nd7?! Qh1 23.Ke2 Bd7 24.Qd7 Qh2 25.Bf5 Kh8+–) 22...Nf6 (22...Ne5 23.Qe5 Ba2 24.Bf5 Qc6+–) 23.Ndf3 Rc8 (23...Kh8 24.Rg1 Qh3 25.Qb4+–) 24.Ke2 (24.Qb6 Bf7 25.Qb7 Rf8 26.Nf7 Ne4+–) 24...Nd5 (24...Ne4 25.Qb6 Bd5 26.Be4 fe4 27.Nd2 Qh2 28.Ne4 Qh5 29.Ke1+–) 25.Kd2 (25.Rc1 Rf8 26.Bc4 Nc3 27.Rc3 h5 28.Be6 Kh7+–) 25...Nc3 (25...f4 26.ef4 Nf4 27.Bc2+–) 26.Qb6 Ne4 (26...Bd5 27.Ke1 Ne4 28.Be4 fe4+–) 27.Be4 Qf1 (27...Re8 28.Qb5 Rf8+–) 28.Qe6 Kf8 (28...Kh8 29.Qc8) 29.Qf7 1–0. aravind555 – ValorMargulis, lichess.org, 2018.

5.Be2 a6=.

5.Be2 Bb7 6.Bh5 Nh5 (6...g6 7.Bf3 d5 8.Ne2=) 7.Qh5+– g6 (7...Ke7!?+–) 8.Qh3 Rg8?? (better 8...Qg5 9.Nf3 Qg4 10.Qg4 fg4 11.Bh8 gf3+–) 9.Qh7+– Rg7 10.Bg7 (10.Bg7 Qe7 11.Qg6 Qf7 12.Qf7 Kf7 13.Bf8 Bg2 14.Bh6 Bh1 15.Ke2+–) 1–0. DEFFM – casanovanova, freechess.org, 2019.

5.Be2 Be7 6.Bh5 g6 7.Bf3 d5 8.c4 (8.Ne2 a6 9.a4 0-0=) 8...Bb7 (8...a6 9.Ne2=) 9.cd5 (9.Ne2 a6+=) 9...Bd5 (9...ed5 10.Ne2=) 10.Nc3 Bf3 (10...0-0!?=) 11.Nf3 (worse is 11.gf3 a6+=) 11...0-0 (11...a6!? 12.Qb3 Qc8+/–) 12.Ng5+– Qc8 (12...Qd7 13.Qb3 Rc8 14.Ne6+– (14.Qe6?! Qe6 15.Ne6 a6+/–)) 13.Qb3 Nd5?? (better is 13...c5 14.Qc4 Re8 15.Ne6 Kh8+–) 14.Nd5 Bg5 15.Qc3 (15.Qc3 Qd7 16.Qh8 Kf7 17.Qh7 Ke8 18.Nc7 Kd8 19.Qd7 Nd7 20.Na8+–) 1–0. GuestBZWF – guestJOZ, freechess.org, 2018.

5.Nf3 a6 6.c4 ab5 7.cb5 Bb7 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.a4 Kh8 11.Nc3 c5 12.d4 d5 13.dc5 Bc5 14.Ng5 Qe7 15.Bf3 Nbd7 16.Ne2 e5 17.g3 e4 18.Bg2 Rad8 19.Nd4 Bd4 20.Bd4 Nc5 21.a5 h6 22.Nh3 ba5 23.Ra5 Ne6 24.Ra7 Ra8 25.b6 Rab8 26.Bf6 Qf6 27.Qb3 d4 28.ed4 Nd4 29.Qb4 Nf3 30.Bf3 ef3 31.Nf4 Be4 32.Qe7 Qb6 1–0. Abdullaevich (1780) – Kn1ghtStorm (1755), lichess.org, 2018.

5.a4 Bb7

6.c4 Be7 7.Nf3 a6 8.Be2 ab5 9.cb5 0-0 10.0-0 Bd6 11.Nc3 Qe8 12.h3 Qg6 13.Bd3 c6 14.Kh1 cb5 15.Nb5 Bc5 16.Be2 d6 17.d4 Bb4 18.Qb3 Ba5 19.Qe6 Kh8 20.Qd6 Na6 21.Qf4 Nb4 22.Ba3 Rfe8 23.Nh4 Qf7 24.Nd6 Qd7 25.Ne8 Re8 26.Bb4 Bb4 27.Bb5 Bc6 28.Bc6 Qc6 29.Qf5 Qc3 30.Qb5 Ba5 31.Rac1 Qd2 32.Rc7 Rg8 33.Nf5 Ne4 34.Qd7 Nf2 35.Kh2 Ne4 36.Ng7 Qe3 37.Nh5 Qh6 38.g4 b5 39.Rc8 Qd2 40.Kg1 Qe3 41.Kg2 Qe2 42.Kg1 Qe3 43.Kg2 Qg5 44.Rg8 Qg8 45.Nf6 Nf6 0–1. Abdullaevich – rachelsausan, lichess.org, 2019.

6.d3 a6 7.Nf3=+.

6.d3 Bb4 7.c3= Be7 8.c4 (8.Nf3 a6=) 8...0-0 9.Nf3 a6 (9...Bb4 10.Nc3=) 10.Nbd2 (10.Be2 Qe8=) 10...Bb4 (10...f4 11.ef4 Nh5 12.g3=) 11.Be2= ab5 (11...c5 12.0-0=) 12.ab5 Ra1 13.Qa1 d6 (13...Bd2 14.Kd2 c5 15.bc6 Bc6 16.Rb1+=) 14.0-0 c5 15.Nb3 (15.bc6 Nc6 16.Bc3 Ba5+=) 15...e5 16.Ne1 Be1 17.Qe1 Qe8 18.f3 Nbd7 (18...d5 19.Qf2+=) 19.Qf2= Qg6 (19...d5 20.Ra1+=) 20.Ra1 Ra8 21.Ra8 Ba8 22.Qf1 Qg5 (22...Bb7 23.d4=) 23.e4 (23.f4 ef4 24.ef4 Qg6+=) 23...fe4 (23...Nh5!?=) 24.fe4+= Qe3 25.Qf2 Qf2 (25...Qg5 26.Bc1 Qg6 27.Qh4+=) 26.Kf2 Kf7 27.Nd2 (27.g4 g5+=) 27...Nf8 (27...Bb7 28.h4+=) 28.Nf3 Ne6 29.Nh4 (29.Bc1 Ke7+=) 29...g6 30.g3 Bb7 31.Bc1 Nd4 32.Ke1 Bc8 33.Nf3 Nb3 34.Bg5 Bh3 35.Bd1 Nd4 36.Nd4 cd4 37.g4 Nd7 38.Bd8 Ke8 39.Bc7 Ke7 40.Be2 Nf6 41.g5 Nd7 42.Kf2 Nf8 43.Bb6 Ne6 44.Ba5 Ng5 45.Bd2 Nf7 46.Kg3 Bc8 47.b6 h5 48.Bd1 Bb7 49.Kh4 Kf8 50.Bg5+– (50...Kg7 51.Be7+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (1700) – Zimmermann,Joerg (1700), TSC, 2002.

6.d3 Be7 7.Nf3 0-0 8.Be2 Qe8 9.0-0 d6 10.Nd4 Bd8 11.Bf3 d5 12.a5 ba5 13.c4 c5 14.Nb3 Bb6 15.Na5 Ba5 16.Ra5 Nbd7 17.cd5 Bd5 18.Nd2 Nb6 19.Qc2 e5 20.e4 fe4 21.de4 Bb7 22.Qc5 Rc8 23.Qe5 (23...Rc2 24.Rd1+–) 1–0. Trkn – guest967, ICC, 2004.

6.Nf3 a5 7.c4 Be7 8.Nc3 0-0 9.Be2 Qe8 10.d3 d6 11.0-0 (11.Nd4 Bc8+= (11...Bg2? 12.Rg1+-)) 11...Nbd7 12.Nd4 Bd8 (12...Nc5 13.Bf3 Bf3 14.Qf3+=) 13.Bf3+/- d5 (13...Bf3 14.Qf3 (14.gf3?! f4=) 14...Rc8 15.Nc6+/-) 14.cd5 ed5 15.Nc6 Ne5 (15...Qe6!? 16.Ne2 Bc6+/-) 16.Nd5 Nd5? (better 16...Bc6 17.bc6 Nf3 18.Qf3 Nd5 19.Qd5 Kh8+/-) 17.Bd5 (17.Ne5?! Bf6 18.Qb3 Qe6+/-) 17...Kh8 (17...Nf7+-) 18.e4 (better 18.Be5 Bf6 19.Bf6 (worse 19.Bc7 Qd7 20.Rc1 Qc7+-) 19...Rf6 20.Rc1+-) 18...Bc6 19.bc6 (19.Bc6?! Nc6 20.bc6 fe4+=) 19...fe4 20.de4 Bf6 21.Qc2 Rd8 22.Rfd1 (22.Rad1 Ng4+/-) 22...Qh5 (22...Ng4 23.Rd2+=) 23.Rac1 Ng4 24.h3 Bb2 25.Qb2 Nf2 (better 25...Nf6 26.Rd3 Nd5+/-) 26.Qf2?? (better 26.Rd2 Nh3 27.gh3 Qh3 28.Rh2+/-) 26...Rf2=+ 27.Kf2 h6 28.Kg1 Qg5 (28...Qe2 29.Kh2-/+) 29.Rf1 (29.Rc3 Qe7 30.Rc4 g6=+) 29...Qe3 30.Kh1 Qc5?? (better 30...Qd2-/+) 31.Rc5+- bc5 32.Rc1 g5 33.Rc5 Ra8 34.Be6 (34.Rb5!? h5+-) 34...Kg7 35.Bd7 Kf6 36.e5 Ke7 37.e6 Kd6 38.Rf5 Ke7 (38...Rb8+-) 39.Rf7 Kd6 40.e7 Ra6 (40...Rb8+-) 41.e8Q Kc5 (41...Rb6 42.Rf5 Rb1 43.Kh2 Rh1 44.Kh1 g4 45.Qe6) 42.Qe5 Kb6 (42...Kc4 43.Be6 Kd3 44.Rd7 Kc2 45.Qe2 Kc3 46.Qd2) 43.Qd4 (43.Qe3) 1-0. brucepeng (1985) - Psidara (2050), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bb4=.

6.Nf3 Bd6 7.c4 0-0 8.Nc3 Ne4 9.Be2 Nc3 10.Bc3 Bc5 11.0-0 d5 (11...a6 12.Ne5+=) 12.cd5 (12.d4 Bd6+=) 12...Bd5 13.d3 Nd7 14.Re1 (14.Qc2 Nf6+/-) 14...Bd6 15.Rc1 Nf6 (15...a6 16.Qc2=) 16.Ne5 a5 (16...a6 17.Bf3+=) 17.Bf3 Ba3 18.Ra1 Bd6 19.Nc6 Qe8 20.e4 (better 20.Rc1!?+/-) 20...fe4= 21.de4 Bc6 22.bc6 e5 (22...Bc5 23.Rc1=) 23.Rc1 (23.Qb3 Rf7=) 23...Rb8 24.Bg4 (24.Qb3 Kh8=) 24...Ng4=+ 25.Qg4 Bc5 26.Rf1 Qf7 (26...Rf7!?=+) 27.Rc2 (27.Be5 Rbe8 28.Bg3 Qf6=) 27...Rbd8 (27...Bd4 28.Bd4 ed4 29.Rd1=) 28.Be5+= Rde8 29.Qg3 Re7 30.Re2?? (30.Rd1!?=) 30...Rfe8 (30...Qh5 31.Bg7 Rg7-+ (31...Qe2? 32.Bh6 Kh8 33.Bf8 Qe4 34.Be7 Qe7 35.Qc3 Kg8 36.Re1+-)) 31.Bb2 Re4 32.Re4 Re4 33.h3 Bd6 34.Qg4?? (better 34.Qg5-/+) 34...Rg4-+ 35.hg4 Qb3 36.Bd4 Qa4 37.Be3 Qg4 38.g3 (38.Rc1 Qe4-+) 38...Qf3 (38...Bg3 39.Re1 Bd6 40.Kf1-+) 39.Rc1 h5 (39...Bg3 40.Re1 Be5 41.Kf1-+) 40.Rc3 h4! 41.Bd4 (41.gh4 Qg4 Double attack (41...Qg4 Decoy; 41...a4 Passed pawn)) 41...Qd1 42.Kg2 Qd4 (42...h3 43.Kh2 Qf1 44.Bb6 Qg2) 0-1. brucepeng (2000) - markkksd (1995), lichess.org, 2021.

6.Nf3 Bd6 7.c4 0-0 8.Nc3 h6 9.Be2 g5 10.a5 a6 11.ba6 Na6 12.Nb5 (12.ab6 g4 13.Nd4 Bg2=) 12...Be7 (12...ba5 13.Nd6 cd6 14.0-0=) 13.ab6+= cb6 (13...c6 14.Nc3+=) 14.0-0 Nc5 15.d4 Nce4 16.Ne5 Ra1 17.Ba1 Qe8 18.Bf3 (better 18.f3!? Nd6 19.Nd6 Bd6 20.Qd2+/-) 18...d6= 19.Nd3 g4 (19...d5 20.Qc1 dc4 21.Qc4-/+) 20.Be4+= Ne4 21.Nf4 Bf6 (21...Qc8 22.Qe2+=) 22.d5 (better 22.f3 gf3 23.gf3+/- (23.Rf3?! Qd7=; 23.Qf3?! Qf7=)) 22...e5? (22...Ba1 23.Nc7 Qf7 24.Qa1 e5=+ (worse 24...Qc7 25.Ne6 Qe7 26.Nf8 Qf8 27.Rb1+/-)) 23.Ne6+- Rf7 24.f3 gf3 25.Rf3?? (better 25.gf3 Nc5 26.Nd6+-) 25...Ng5?? (better 25...Bg7+=) 26.Ng5+- Bg5 (26...hg5 27.Nd6 Qd7 28.Nf7 Kf7 29.Qb1+-) 27.Nd6 Re7 (27...Qd7 28.Nf7 Kf7+-) 28.Ne8 (28.Ne8 Re8 29.Qb1+-) 1-0. brucepeng (1995) - matolo99 (2070), lichess.org, 2021.

6.Nf3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 d6 9.Nc3 a6 10.0-0=.

6.Nf3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 d6 9.Nc3 Nbd7 10.0-0 h6 11.Re1 Qe8 12.a5 Rb8 13.a6 Ba8 14.g3 (14.Rc1 c5+=) 14...Qh5 15.Nd4 (better 15.d4 Ng4 16.d5+=) 15...Qh3?? (15...Ng4 16.h4 Bh4 17.Bg4 (17.gh4?? Qh4 18.f3 Qg3 19.Kh1 Nf2) 17...fg4 18.e4-/+) 16.Nc6 (better 16.Bf1!? Qg4 17.Qg4 fg4 18.Ne6+-) 16...Bc6= 17.bc6 Nc5 (better 17...Ng4!? 18.Bg4 fg4=+) 18.d4 (18.Bf1!? Qh5 19.Qh5 Nh5 20.Nb5+-) 18...Nce4+= 19.Bf3 (19.Bf1 Nc3 20.Bc3 Qg4+=) 19...d5 (better 19...Nc3!? 20.Bc3 Ng4 21.Bg4 fg4=+) 20.cd5 ed5? (20...Nc3 21.Bc3 ed5 22.Bg2+/-) 21.Bg2 (21.Nd5 Nd5 22.Bg2+-) 21...Qh5? (better 21...Nc3 22.Bc3 Qg4+/-) 22.Qh5+- Nh5 23.Nd5 Bd6 24.Ba3 (24.g4 Nhf6 25.Nf6 gf6 26.gf5 Rfe8+-) 24...Ba3 25.Ra3 Rf7 26.Rd3 (26.g4 Nhf6 27.gf5 Nd5 28.Be4 Ne7+-) 26...Nhf6 27.Nf4 Rd8 (27...g5 28.Ng6 b5+/-) 28.d5 (28.f3!? g5 29.Ne6 Re8+-) 28...Nc5 (28...g5 29.Ne6 Rd5 30.Red1 Rd3 31.Rd3+/-) 29.Ra3 Nfe4 30.Rd1 Rd6 31.Be4 (31.Rd4 Re7+/-) 31...fe4 32.Raa1 (32.Ne2 Nd3 33.Nc3 Nf2+/-) 32...Rf8 (better 32...Rf5!?=) 33.Ne2+/- Rfd8 (33...Rdf6 34.Rf1+/-) 34.Nc3 Nd3? (34...Kf7 35.Nb5 Rd5 36.Rd5 (36.Na7?? Rd1 37.Rd1 Rd1 38.Kg2 Na6-+) 36...Rd5 37.Nc7+-) 35.Ne4 (better 35.f3 Nb2 36.Rd4 (36.Ne4?! Rd5 37.Rd5 Rd5+/-) 36...ef3 37.Rb1+-) 35...Rd5+/- 36.Ra3 (36.Nc3!? Rc5 37.Ra3+/-) 36...Nb4+= 37.Rd5 Rd5 38.Ra1 (38.Ra4 Nd3+=) 38...Nc6 (better 38...Re5!? 39.f3 Re6=) 39.Rc1+/- Nb4 40.Rc7 Na6 41.Ra7 Nc5 42.Nc5 bc5 43.Rc7 g5 44.Kg2 Kf8 45.h3 Ke8 46.Rc6 (46.e4 Rd4+-) 46...h5 (46...Kd7 47.Rh6 c4 48.Rb6+/-) 47.Kf3 Kd7 48.Rh6 g4 49.hg4 hg4 50.Kg4 c4 51.Rh1 c3 52.Rc1 Rc5 53.Kf3 Ke6 54.Ke2 Ke5 55.Kd3 Kf5 (55...Rd5 56.Kc3 Rd7 57.Ra1+-) 56.f3 Ke5 (56...Ke6 57.f4+-) 57.Rc3 Ra5 58.e4 Kf6 59.Rc6 Ke5 (59...Ke7 60.f4+-) 60.Rc4 (60.f4) 60...Ra3 61.Ke2 (61.Rc3 Ra1+-) 61...Kf6 62.f4 (62.g4 Ra2 63.Ke3 Ra3 64.Kf4 Ke6+-) 62...Kg6 (62...Rg3 63.Rc6 Ke7+-) 63.g4 White intends f5 63...Kf6 64.g5 Kg6 65.Rc6 Kf7 66.e5 Ke7 67.f5 Kd7 68.Rd6 Ke7 (68...Ke8 69.g6 Ra5 70.Re6 Kf8 71.f6+-) 69.g6 Ra7 (69...Ra2 70.Kf3 Ra3 71.Kf4 Ra4 72.Kg5+-) 70.Kf3 (70.f6 Ke8 71.g7 Rg7 72.fg7 Kf7 73.Rd7 Kg8 74.e6 Kh7 75.e7 Kg7 76.e8Q Kf6 77.Rf7 Kg5 78.Qg8 Kh5 79.Rh7) 70...Ra4 (70...Ra3 71.Kg4 Ra4 72.Kh5 Ra1 73.f6 Ke8+-) 71.f6 (71.f6 Ke8 72.g7 Ra3 73.Kf4 Ra4 74.Kf5 Rf4 75.Kf4 Kf7 76.Rd7 Kg8 77.Rd8 Kh7 78.Rh8 Kg6 79.g8Q) 1-0. brucepeng (1985) - Fedor1982 (2000), lichess.org, 2021.

6.Nf3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 d6 9.Nc3 Ne4 10.0-0 Bf6 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Nd7 13.d4 White prepares the advance a5 13...Qe8 (13...c5 14.bc6 Bc6 15.a5=) 14.a5+= Be4 (14...Be4 15.Qb2 Qg6+=). brucepeng (2000) - LiemerDutchbird (2095), lichess.org, 2020.

5.c4 Bb7

6.Nc3 c5 (6...a6 7.Nf3=) 7.Nf3 d6 (7...Be7 8.Be2=) 8.d4+= Ne4 (8...Be7 9.d5 ed5 10.cd5+=) 9.d5 Nc3 10.Bc3 e5 11.Nd2 (11.Qc2 Bc8+=) 11...Nd7 (11...Be7 12.f4+=) 12.e4 (12.Bd3 e4 13.Be2 Qg5 14.Bh5 Kd8+/–) 12...f4 13.Qf3 Nf6 14.Be2 Be7 15.Qh3 (15.0-0 0-0+=) 15...Bc8 16.Qd3 0-0 17.h3 (17.0-0 a6=) 17...Qe8 18.Nf3 (better is 18.0-0=) 18...Ne4!–/+ 19.Ne5?? (19.Qe4 Bf5) 19…Nc3–+ (19...Nc3 20.Qc3 Bf6–+; 19...de5?! 20.Qe4 Bf5 A) 21.Qe5? Bf6 22.Qe8 Bc3 (22...Rfe8?! 23.Bf6 Bd3 24.0-0-0 Be2 25.Bc3=) 23.Kf1 Rfe8–+; B) 21.Qf3=) 0–1. Friberger,Torbjoern – Westlund,Mikael, corr SSKK 1–451, 1992.

6.Nf3 (--> 1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6 4.b5 b6 5.e3 Bb7 6.Nf3).

5.Nf3 Bb7

6.a4 Bd6 7.Bc4 0-0 8.0-0 Be7 9.Nd4 Ne4 10.Be6 (10.Be6 de6 11.Ne6+=) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.a4 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.Nc3 Qe8 10.a5 (10.Nd4 c5 11.Nb3 ab5 12.ab5 Qg6=) 10...ba5= 11.Ra5 ab5 12.Ra8 Ba8 13.Nb5 Bf3 14.Bf3 c6 15.Nd4 Na6 16.Be2 Nc5 17.Nf3 Na4 18.Bd4 c5 19.Be5 Nb6 20.Qb1 Nbd5 21.Bc4 d6 22.Bf6 Bf6 (worse 22...Rf6 23.Qb7 Rf7 24.Bd5 ed5 25.Qd5+-) 23.Qb7 Qf7 24.Qc6 Rd8 25.Bd5 ed5 26.c3 g5 27.d4 g4 28.Ne1 cd4 29.ed4 f4 30.Nd3 Bg7 (30...f3 31.g3+/-) 31.Nb4 f3 32.g3 Qe6 33.Nd5 Kh8 34.Nf4 Qc8 35.Qb6 Bf6 36.Qb3 Re8 (36...Rf8 37.Re1+/-) 37.Qd5 Rd8? (better 37...Be7!?+/-) 38.Nh5+- Bg7 (38...Be7 39.Qf7 Bf8 40.h3 gh3 41.Re1 h2 42.Kh2+-) 39.Rb1 Bh6 (39...h6 40.Qf7 Qd7 41.Rb7 (41.Qg7?! Qg7 42.Ng7 Kg7+=) 41...Qf7 42.Rf7+-) 40.c4 Qa8 (40...Re8 41.Nf6 Re2 42.h4 (42.Qd6?! Re6 43.Qd7 Qd7 44.Nd7 Re4+-) 42...gh3 43.Qf7+-) 41.Qe6 Bf8 42.h3 (42.Qf6 Kg8 43.Qf5 Kh8+-) 42...Rb8 (42...gh3 43.Re1 Bg7 44.Ng7 Qc8+-) 43.Re1 (43.Re1 Rb7 44.hg4+-) 1-0. pvanr (2345) - chriscooperden (2130), gameknot.com, 2017.

6.Bc4 a6 7.0-0 ab5 8.Bb5 Be7 9.d3 0-0 (9...c6 10.Bc4=) 10.Nbd2 (10.c4 Nc6=) 10...Ba3 (10...c6 11.Bc4=) 11.Ba3 (11.Rb1 Bb2 12.Rb2 d6=) 11...Ra3 12.Qc1 (12.Nc4 Ra7 13.Nb2 Nc6=) 12...Qe7 (12...Ra5 13.Bc4=+) 13.Qb2 (13.Nd4 f4=) 13...d5 (13...Bf3 14.Nf3 c6 15.Bc4=) 14.d4 Ne4 (14...Nbd7 15.c4 Ra7 16.cd5 Bd5 17.Rfc1=) 15.Ne4 fe4 16.Ne5 Ba6 17.Ba6 (17.c4 Ra5+=) 17...Ra6 18.c4 Qd6 (18...Ra8 19.Rfc1=) 19.Rfc1 c5 (19...Ra5 20.a3=) 20.h3 (20.Rc2 Ra4+=) 20...Rd8 21.Rab1 (21.Rc2 Nd7=) 21...cd4 (21...Nd7 22.Nd7 Qd7 23.dc5 bc5 24.cd5 Qd5 25.a3=) 22.ed4+= Rf8 (22...Nd7 23.cd5 Ne5 24.de5 Qd5 25.a4+=) 23.Rc2 Nc6 24.cd5 Ne5 25.de5 Qd5 26.Rd2 Qc5 27.Qb5 Rfa8 (27...Ra3 28.Qc5 bc5 29.Rc2+=) 28.Qc5 bc5 29.Rc1 (29.Rb7 R6a7 30.Ra7 Ra7+=) 29...Ra2= 30.Ra2 Ra2 31.Rc5 Ra1 (31...Kf7 32.g4=) 32.Kh2 Ra3 33.Rc4 (33.g4 e3 34.fe3 Re3=) 33…e3= ½–½. Grehl,Siegfried – Vettenburg,Louis, corr SOK–97–125, 1999.

6.Bc4 Be7 7.Ng5 (7.0-0 a6=) 7...0-0 (7...Bg2!? 8.Rg1 Bb7-/+) 8.0-0 Qe8 9.f4 Qg6 10.Nc3 h6 (10...a6 11.Nf3=) 11.Nf3= d5 12.Ne5 Qe8 13.Bb3 Nbd7 14.Nd7 Nd7 15.Rf3 d4 (better 15...Bf6=) 16.Be6+/- Kh8 17.ed4 Bf3 18.Qf3 Bd6 (18...Bf6 19.Qe3+/-) 19.Re1 Qg6?? (better 19...a6+/-) 20.Bd7+- 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Be2 a6 7.ba6 Na6 8.0-0=.

6.Be2 c5 7.0-0 a6 8.c4 (8.d4 Be7+=) 8...d5 (8...ab5 9.cb5 d5 10.a4=) 9.cd5 ed5 (9...Nd5 10.Ne5 Qh4 11.f4+=) 10.a4 (10.Qc2 Ne4+=) 10...Bd6= 11.Bd3 (11.Qc2 Bc8+=) 11...g6 12.Ng5 (12.Nc3 0-0=) 12...Qe7 13.Nc3 Nbd7 (13...0-0 14.Nf3=) 14.ba6 Ba6 15.Ba6 Ra6 16.f4 (better is 16.d3=) 16...c4?? (better is 16...h6 17.Nf3 0-0=) 17.Nd5!+– Nd5 18.Bh8 Nc5 19.Qc2 Nb3 20.Qc4 Na1 21.Qa6 Ne3 22.Qc8 Qd8 23.Qd8 Kd8 24.de3 (24.de3 Nc2 25.Rd1+–) 1–0. Dessing,Bastiaan – Van der Pluijm,Rick, NED–ch U14 Schagen, 2003.

6.Be2 Be7 (--> 4.b5 Be7 5.Nf3 b6 6.Be2 Bb7).

6.Be2 g6 7.c4 (7.0-0 a6 8.c4 ab5 9.cb5 Bd6+=) 7...Bg7 8.Nc3 0-0 9.a4 (9.0-0 Qe7+=) 9...a5= 10.0-0 d6 11.Ng5 Qe7 12.Bf3 Bf3 13.Qf3 Nbd7 14.d4 h6 15.Nh3 g5 (15...e5 16.Rad1=) 16.Qd1 e5 17.f3 g4 (17...ed4 18.ed4 Qe6 19.Qb3=) 18.fg4 fg4 19.Nf2 ed4 20.ed4 h5 (20...Qe6!?=) 21.Qd3+– Qf7 22.h3 (22.Nfd1 Bh6+=) 22...Rae8+= 23.hg4 hg4 24.Ng4 Qh5 25.Nf6 Nf6 26.Qg3 Ng4 (26...Qg4 27.Qg4 Ng4 28.Nd5=) 27.Nd5+– Re2?? (better 27...Bh6+–) 28.Rf8+– Bf8 (28...Kf8 29.Nf4 Qe8 30.Qg4 Re1 31.Kh2 Ra1 32.Ba1 Bf6 33.Ne6 Kf7 34.Nc7 Qh8 35.Kg3 Qg8+–) 29.Nf6 (29.Nf6 Kf7 30.Nh5+– (30.Qg4?! Qg4 31.Ng4 Rb2=)) 1–0. guest308 – guest580, chessclub.com, 2019.

6.g3 a6 7.Nc3=+.

6.g3 Be7 7.Bg2= 0-0 (7...a6 8.a4=) 8.0-0 Qe8 (8...a6 9.ba6 Na6 10.Nc3=+) 9.a4 (9.Nc3 a6=) 9...d6 (9...a6 10.d3=) 10.d3 (10.Nc3 a6=) 10...Nbd7 (10...c5 11.c4=) 11.Nd4 Bg2 12.Kg2 Nc5 13.Nc6 e5 (13...a6!?=) 14.d4+– Ncd7 15.de5 Ng4 (15...de5!? 16.Ne5 Ne5 17.Be5 a6+–) 16.Ne7 (16.Qd5 Kh8 17.Qe6 Rf7+–) 16...Qe7 17.ed6 (17.Qd5 Kh8 18.ed6 cd6+–) 17...Qe4 (17...cd6 18.Qd5 Kh8 19.h3+–) 18.Kg1 Nde5 (18...cd6 19.Nc3 Qb4 20.Qd5 Kh8 21.Qb3+–) 19.Nd2 (better 19.f3!? Qe3 20.Kh1 Nf2 21.Rf2 Qf2 22.Be5+–) 19...Qd5 20.dc7 (20.h3 Qd2 21.dc7 (21.Qd2?! Nf3 22.Kg2 Nd2=; 21.hg4?! cd6 22.gf5 Rac8+–) 21...Qd1 22.Rfd1 Nf3 23.Kg2+–) 20...Rac8 (better 20...Qd2!? 21.h3 Qd1 22.Rfd1 Nf3 23.Kg2 Nge5+–) 21.h3+– Rf6?? (21...Qd2 22.hg4 Qd1 23.Rad1 Nc4+–) 22.hg4 Rh6 (22...fg4 23.c4 Qe6 24.Be5 Qe5 25.Qg4 Qc7 26.Rad1+–) 23.f3 Ng4 (23...Qd6 24.Ne4 (worse 24.gf5 Ng4 25.f4 Ne3+–) 24...fe4 25.Qd6 Nf3 26.Rf3 Rd6 27.Rf4+–) 24.Nc4 (better 24.fg4 Qh1 25.Kf2 Qh2 26.Ke1 Qg3 27.Rf2 Qe3 28.Qe2 Qe2 29.Ke2 Rc7 30.gf5 Rc2 31.Bd4+–) 24...Qe6 (24...Qd1 25.Rad1 Rc7 26.fg4 Rc4 27.Rf5 Rc8+–) 25.Qd8! Kf7 (25...Rd8 26.cd8Q) 26.fg4 (26.fg4 Qe8 27.Qd5 Qe6 28.Nd6 Kg8 29.Qe6 Re6 30.Nc8 Kf7 31.Rad1 Rf6 32.Rd7 Kg6 33.Ne7 Kf7 34.c8Q Ke6 35.Ra7 Kd6 36.Rd1) 1–0. Pinto Fernandez,Silvio – Dopico Alcala,Jose Luis, Alameda de Osuna op 6th, 2000.

4.b5 c6

5.a4 Bb4 6.c3 Ba5 7.Nf3 h6 (7...d6 8.Be2=) 8.Be2 0-0 9.0-0 d6 10.d4 Nbd7 11.Qb3 Qe7 12.Nbd2 Ne4 13.Ne4 (13.Qc2 Ndf6+=) 13...fe4 14.Nd2 d5 15.bc6 bc6 16.Ba3 c5 17.dc5 Nc5?? (better 17...Bc7+=) 18.Qb5+– Qc7 (18...Bc3 19.Bc5 (19.Qc5?! Qc5 20.Bc5 Bd2+=) 19...a6 20.Qc6+–) 19.Qc5 (19.Bc5?! a6 20.Bd6 ab5 21.Bc7 Bc3 22.Bb5 Bd2+=) 19...Qc5 20.Bc5 Rf7 (20...Bc3 21.Ra2 Rf7 22.Rc1+–) 21.Bd4 Rb8 (21...Re7 22.f4+–) 22.Rfb1 Rbb7 23.Rb5 Bb6 24.Bg4 (24.Rab1 Bd4 25.ed4 Rfc7+–) 24...Bd4 25.cd4 g6 26.Nb3 h5 27.Bh3 g5 (27...Rb5 28.ab5 g5 29.b6 ab6 30.Ra8+–) 28.Rc1 g4 (28...Rbc7 29.Rb8 Rc1 30.Nc1+–) 29.Rc8 Kg7 30.Nc5 Rb5 31.ab5 gh3 (31...Kf6 32.Bg4! hg4 33.Rg8+–) 32.Ne6 Kf6 33.Nf4 hg2 34.Nd5 Kg7 (34...Ke6 35.Nc3+–) 35.Kg2 Rb7 (35...Rf5 36.Rc5 Rg5 37.Kh3+–) 36.Rc7 Rc7 37.Nc7 Kf7 38.Nd5 h4 39.Nb4 Ke7 40.Nc6 Kd7 41.Na7 Kc7 42.d5 Kb6 43.d6 Ka7 44.d7 Kb6 45.d8Q Kb5 46.Qh4 (46.Qh4 Kc5 47.Qe7 Kd5 48.h4+–) 1–0. Maestro – Verner, internet, 2020.

5.a4 d5 6.c4 (--> 1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6 4.b5 d5 5.e3 c6 6.a4).

5.c4 a6 6.Nc3 ab5 7.cb5 d5 8.a4 (8.f4 Be7=) 8...Bd6 9.Nf3 0-0 10.Be2 c5 11.d3 (11.d4 Nbd7=) 11...b6 12.0-0 Bb7 13.Qb3 Qe7 14.Rfe1 Nbd7 15.Rad1 e5 Black plans d4 16.Bf1 (16.Nh4!? Qe6 17.e4=) 16...Kh8 17.e4 (17.Rc1 e4 18.Nh4 Ng4-+) 17...fe4 (17...d4 18.Nh4 g6 19.Nb1 fe4 20.de4 Ne4 21.Nf3-+) 18.de4 d4 (18...c4 19.Qc2 d4 20.Nd5 Nd5 21.ed5 Rf3 22.gf3 Qg5 23.Bg2 Bd5 24.Bc1-+) 19.Nd5-/+ Nd5 20.ed5 Nf6 21.Bc4 e4 22.Ng5? (better 22.Bc1-/+) 22...Qe5-+ 23.Ne6 (23.Qg3 Qg3 24.hg3 Ra4-+) 23...Qh2 24.Kf1 d3 (better 24...Nh5 25.Ke2 Ng3 26.Kd2 Rf2 27.Kc1 Qg2-+) 25.f4 (25.Bd3 ed3 26.Rd3 Qh1 27.Ke2 Qg2 28.Nf8 Rf8 29.Bf6 Rf6 30.Kd1 Rf2 31.Qc4-+) 25...Ng4 (25...ef3 26.Nf4 fg2 27.Ng2 Qh1 28.Kf2 Ng4) 26.Bg7 Kg8 27.Bd3 (27.Rd3 ed3 28.Bd3 Rf4 29.Ke2 Qg2 30.Kd1 Nf2 31.Kc1 Bd5 32.Bh7 Kh7 33.Qc2 Be4 34.Re4 Re4 35.Bc3-+) 27...Qh1 28.Ke2 Qg2 0-1. zembelek (2075) - ghiceda (1955), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.Be2 g6 6.a4 a5 (6...Bg7 7.Nf3+=) 7.Nf3 Bg7 8.0-0 d6 9.c4 0-0 10.d4 cb5 11.ab5 Qb6 (11...Nbd7 12.Nc3+=) 12.Qb3 (12.c5 dc5 13.dc5 Qc7+/–) 12...Kh8 (12...Nbd7 13.Nc3+=) 13.Nbd2 h6 (13...Nbd7 14.Bc3+/–) 14.Nh4 (14.c5 dc5 15.dc5 Qc7+/–) 14...Kh7+= 15.c5 Qd8 (15...dc5 16.dc5 Combination) 16.cd6+/– Nd5 (16...Ne4 17.Ne4 fe4 18.g3+/–) 17.Nhf3+– Qd6 (better is 17...b6+–) 18.Ba3 Nb4?? (18...Qd8 19.Bf8 Bf8+–) 19.Bb4 Qb6 (19...Qd8 20.Bf8 Bf8 21.Rfc1+–) 20.Bf8 Bf8 21.Nc4 Qc7 (21...Qd8 22.Rfc1+–) 22.Na5! Qb6 (22...Ra5 23.b6 Decoy) 23.Nc4 Qc7 24.Ra8 (24.Ra8 b6 25.Nce5+–) 1–0. DEFFM – flavo, freechess.org, 2018.

5.Nf3 Qa5 6.a4 cb5 (6...d5!?+=) 7.ab5+/- Qa1?? (better 7...Qc7+/-) 8.Ba1+- Be7 9.Ng5 0-0 10.Bc4 (10.Nc3 a6+-) 10...d5 11.Bb3 (11.Be2 a5+-) 11...a6 12.Nc3 h6 13.Ne6! Be6 14.Qf3 ab5 (14...Rd8 15.Bb2+-) 15.0-0 b4 (15...Nc6 16.Nd5 Bd5 17.Bd5 Nd5 18.Qd5 Rf7 19.Qb5+-) 16.Nd5 Bd6 (16...Bd5 17.Bf6 Bf6 18.Qd5 Kh8 19.Qb7 Na6+-) 17.Nf6 gf6 18.Be6 (18.Be6 Kg7 19.Qb7 Kg6 20.Qa8+-) 1-0. DEFFM – GuestMSSZ, freechess.org, 2021.

5.Nf3 cb5 6.Bb5+= a6 7.Be2 b5 (7...d5 8.0-0+=) 8.a4+= b4 9.c4 (9.0-0 Bb7+=) 9...a5 (9...d5 10.Qb3=) 10.d4 Bb7 11.0-0 Be7 12.d5 ed5 (12...Qc7 13.Nd4+=) 13.cd5 d6 (13...Ba6 14.Ba6 Ra6 15.Nd4+=) 14.Nd4 g6 (14...Qc8 15.Ne6 Kf7 16.Bh5 Nh5 17.Qh5 g6 18.Qf3+/–) 15.Ne6 Qd7? (better is 15...Qc8+/–) 16.Bb5+– Nc6 17.Qb3 (better is 17.Nd4 Nd5 18.Nc6+–) 17...Kf7 (17...Rc8+–) 18.Ng5 (18.dc6?! Qe6 19.Qe6 Ke6 20.cb7 Rab8+–) 18...Kg7 19.dc6 Bc6 20.Bc6 Qc6 21.Qf7 Kh6 22.Qe7 Nd5 (22...Kg5 23.Bf6 Kh6 24.Bg7 Kh5 25.Bh8 Rh8+–) 23.Nf7 (23.Nf7 Kh5 24.Qg5) 1–0. Marcel – batish, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Nf3 d5 6.Ne5=.

5.c4 cb5

6.cb5 Bb4 7.Qb3 Qe7 (7...Be7 8.Nf3=) 8.a3+= Ba5 9.Be2 0-0 10.Nf3 d5 11.0-0 b6 (11...Nbd7 12.d4+=) 12.a4 Bd7? (better 12...Bb4+=) 13.Ba3+- Qf7 (13...Qd8 14.Bf8 Qf8 15.Ne5+-) 14.Bf8 (14.Ne5 Qe8+-) 14...Qf8 15.Nc3 (15.Ne5 a6+-) 15...Be8 (15...Qb4 16.Qb4 Bb4 17.Ne5+-) 16.Ne5 (16.d4 a6+-) 16...Nbd7 17.Nc6 Nc5 18.Qa2 (better 18.Qb2!? Bc6 19.bc6+-) 18...Bc6+= 19.bc6 Rc8 (19...Bc3!? 20.dc3 Rc8+/-) 20.Nb5+/- a6 21.Nd4 Nfe4 22.Rfd1 Qf6 23.f3 Ng5 (23...Bd2 24.Rd2 Nd2 25.Qd2 Rc6 26.Qb4+- (worse 26.Nc6 Qa1 27.Qd1 Qa3+/-)) 24.Rac1+- f4 25.Rc5 bc5 26.Ba6 Rc7 27.Nb3 Bb4 (27...Rc6? 28.Bb5 Qg6 29.Na5 (29.Bc6?! Nh3 30.Kh1 Nf2 31.Kg1 Nh3 32.Kh1 Nf2 33.Kg1 Nh3=) 29...Nf3 30.Kh1+-) 28.Bb7 fe3 29.de3 Qg6 (29...Qc3 30.Kf2=+) 30.Kh1 (30.Qe2 Qf6+=) 30...h5 (better 30...Qh5 31.Rb1 Nf3 32.gf3 Qf3 33.Qg2 Qe3+=) 31.a5 h4?? (31...c4 32.Nd4 c3 33.a6+-) 32.h3 (32.a6 Rf7 33.a7 Rf8+-) 32...Nf7?? (32...c4 33.Nd4 c3+-) 33.a6 Re7 (33...c4 34.a7 cb3 35.a8Q Kh7 36.Qb3+-) 34.a7 Re8 35.a8Q (35.c7!? Nd6 36.c8R Nc8+-) 35...Ra8 36.Qa8 Kh7 37.c7 Nd6 38.c8Q (38.Qd8!? Qg3 39.c8Q Nc8 40.Bc8 Qe5 41.Qh4 Kg6+-) 38...Nc8 39.Qc8 Qc2 40.Rg1 Qb3 41.Qe6 d4 (41...Qb2+-) 42.Qb3 (42.Qb3 Kg6 43.Qe6 Kh7 44.Be4 g6 45.Qg6 Kh8 46.Qh7; 42.Be4 Kh8 43.Qe8 Qg8 44.Qh5 Qh7 45.Qh7) 1-0. zembelek (2075) - sabas (1940), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

6.cb5 b6 7.a4 Bb7 8.Nf3 Bb4 9.Qb3 Qe7 10.Bc4 (10.Be2 0-0=) 10...0-0 (10...Bf3 11.gf3 d5 12.Be2=+) 11.0-0 (11.Nc3 a6=) 11...Kh8 (11...Bf3 12.gf3 a6 13.Nc3=) 12.d4 (12.Ne5 Rc8=) 12...d5 (better 12...Bf3!? 13.gf3 a6=) 13.Be2+= Bd6 14.Nbd2 Nbd7 15.Ne5 (15.a5 Rac8+=) 15...Be5 16.de5 Ne4 17.Nf3 (17.Ne4 fe4 18.Qa3 Qg5+=) 17...Qf7 (17...Ndc5 18.Qc2=) 18.Rad1 (18.a5 Rac8+=) 18...Rac8 (18...a6=) 19.Nd4 (19.Bd4 Ndc5 20.Qb4 Rc7+=) 19...g5 (better 19...Ne5!? 20.f3 Nc5=+) 20.f3 (20.a5 g4+=) 20...Nec5 21.Qa2 h5 (21...f4 22.ef4 Qf4 23.Rfe1+=) 22.Ba3 (22.f4 a5+/-) 22...h4 (22...f4 23.ef4 gf4 24.Rfe1=) 23.Bb4 (23.f4 h3+=) 23...Rg8 (23...f4 24.ef4 Qf4 25.a5=) 24.Rd2 (24.f4 Qg6 25.Nf3 Ne4 26.fg5 h3=) 24...Qg7 25.h3 (25.Qa3 h3=) 25...Ne5 (25...Qe5 26.Qa3=+) 26.Bc5 (better 26.a5!?=) 26...bc5-/+ 27.Ne6 Qf6 28.Rd5? (better 28.f4 Qe6 29.fe5 Qe5 30.Kh1-/+) 28...Qe6-+ 29.f4 (29.Rd2 Qa2 30.Ra2-+) 29...Bd5 30.Qc2 (30.Qb2 gf4 31.Bf3 Qf6-+) 30...Nf7 (30...gf4 31.g4 f3 32.e4 Be4 33.Bc4 Qc4 34.Qc4 Nc4 35.b6-+) 31.Rd1 (31.Qc3 Kh7 32.e4 Be4-+) 31...Be4 (better 31...Qe3 32.Kf1 Bg2 33.Kg2 gf4 34.Bg4 fg4-+) 32.Qc3 Kh7 33.Bc4 Qg6 34.Rd7 Rg7 35.Kf2 (35.Rd2 gf4 36.ef4 Rcg8-+) 35...gf4 36.ef4 Qg2 37.Ke1 Qg1 38.Bf1 Bg2 0-1. ClayPigeons (2210) - ChopperBobber (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.c4 Be7

6.a4 0-0 7.Ne2 d5 8.Ng3 a6 9.Qc1 (9.Qf3 b6=) 9...Bd7=+ 10.Ne4?? (better 10.Na3=+) 10...de4 11.d3 (11.d4 ed3 12.Bd3 cb5 13.cb5 Bb5 14.Bf5 ef5 15.ab5 Qd3–+) 11...c5 (better 11...ab5!? 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5 14.Bf6 Rf6 15.de4 Bb4 16.Nd2 fe4 17.Be2–+) 12.Nd2 ab5 (better 12...ed3 13.Qc3 Ne8–+) 13.Qb1 (13.cb5 ed3 14.Bd3 b6–+) 13...Na6 (13...ba4 14.Ra3–+) 14.Qa2 (14.ab5 Nb4 15.de4 Ne4 16.Ra8 Qa8 17.Ne4 fe4–+) 14...Qc7 (14...Nb4 15.Qb1 ed3 16.Bd3–+) 15.Be2?? (15.ab5 Nb4 16.Qa8 Ra8 17.Ra8 Kf7 18.de4 Ne4 19.Ne4 fe4–+) 15...Nh5 (15...Nb4!? 16.Qb1 ed3 17.Bd3 ba4 18.Be2–+) 16.Bh5?? (better 16.ab5 Nf6 17.de4–/+) 16...Rae8 (better 16...Nb4 17.Qb1 Nd3 18.Ke2 Nb2 19.Qb2–+) 17.Be5?? (better 17.Be8 Re8 18.de4= (worse 18.ab5 Nb4 19.Qb3 Nd3 20.Ke2 Nb2–/+)) 17...Bc6 (better 17...Qe5 18.Be8 Be8–+) 18.Bc3 (better 18.Bc7 Ra8 19.Ba5 ba4 20.de4+–) 18...Bd5?? (better 18...b4 19.Bg7 Kg7 20.Be8 Re8 21.de4 Bf6–+) 19.f4 (19.Be8 Bf6 20.Qb3 bc4 21.dc4 Bc3 22.Qc3 Re8 23.cd5 ed5+–) 19...ba4?? (19...bc4 A) 20.Be8? cd3 (20...Re8?! 21.dc4 Bc6 22.0-0=) 21.Qb2 Re8–+; B) 20.de4 fe4 21.Be8 Re8 22.0-0= (worse 22.Nc4 Nb4 23.Qb3 Qc6–+)) 20.Be5?? (better 20.Be8 Re8 21.cd5+–) 20...Bf6?? (20...Qd8 21.Be8 Nb4 22.Qa4 Qe8 23.Qe8 Re8 24.cd5 Nd3 25.Ke2 ed5+–) 21.Bf6 (better 21.Bc7 Nb4 22.Qb1 Ba1 23.Be8 (23.Qa1?! Nc2 24.Kf2 Na1 25.Be8 Re8 26.Ra1 Bc6+–) 23...Re8 24.cd5 ed5 25.de4+–) 21...g6?? (better 21...Nb4 22.Qb1 Nd3 23.Kf1 Ra8=+) 22.Rf1?? (22.Be5 Qd8 23.de4+=) 22...Bc6 (better 22...Nb4 23.Be5 Qd7 (23...Nd3?! 24.Kd1 Ne5 25.cd5=+) 24.Qa4 Bc6–+) 23.Rf2?? (better 23.Be5 Qd8 24.Be2=) 0–1. retiponziani (1875) – ravenwolf9 (1830), ChessWorld.net, 2011.

6.Nf3 0-0 7.Nc3 a6 8.a4 d5 9.d4 Bb4 10.Bd3 dc4 11.Bc4 Ne4 12.Qb3 Qa5 13.0-0 (13.Rc1!? Nc3 14.Rc3 ab5 15.ab5 cb5 16.Be2–/+) 13...Nc3–+ 14.Bc3 Bc3 15.Rac1 Bb4 16.Be6 Be6 17.Qe6 Kh8 18.Ng5 (18.Ne5!? Qc7 19.bc6 bc6 20.Nc6 Nc6 21.Qc6–/+) 18...Qc7 (18...h6 19.Nf7 Kh7 20.bc6 Nc6 21.Qb3–+) 19.bc6 Nc6 20.d5 (better is 20.Qb3 Qe7 21.Ne6–+) 20...Qe7 (better is 20...Rf6 21.Nf7 Qf7 22.Qf7 Rf7 23.dc6 Rc7–+) 21.dc6=+ Qg5 22.cb7 Rab8 23.Qa6 (23.Rc8 Qe7 24.Rb8 Rb8 25.Qe7 Be7 26.Rc1+/–) 23...Qe7=+ 24.Rc8 Qb7 25.Qb7 Rb7 26.Rf8 Bf8 27.a5 (27.Ra1!?–/+) 27...Ra7 28.Ra1 Ra6 29.Ra4 (29.h3!?–/+) 29...g6 30.f4 (30.g4 fg4 31.Rg4 Ra5–+) 30...Bc5 31.Kf2 Bb6 (32.Kf3 Ra5 33.Ra5 Ba5–+) 0–1. Zimmer,Georg – Diener,Rudolf, corr SOK–92–86, 1992.

5.Be2 d5

6.a4 Bd6 7.c4 0-0 8.Qb3 Bd7 (8...Nbd7 9.d4=+) 9.d4= Be8 (9...cb5 10.ab5 dc4 11.Bc4+=) 10.Nc3 Nbd7 11.Bf3 (11.Ba3 c5=) 11...Bf7 12.Nge2 (12.c5 Bc7=) 12...Ne4 (12...e5 13.c5 Bc7 14.Nc1=+) 13.Nf4 (13.bc6 bc6 14.Ba3 c5=) 13...Nc3 (13...e5 14.de5 Ne5 15.cd5 cd5 16.Ncd5-/+) 14.Bc3=+ Bf4 (14...dc4 15.Qb2=+) 15.ef4 Qc7 16.g3 (16.0-0 Qf4 17.bc6 bc6=) 16...cb5 (16...dc4 17.Qc4 e5 18.d5=+) 17.cd5 (17.cb5!? Rfc8 18.Rc1=) 17...ba4=+ 18.Ra4 Rac8 (18...ed5!? 19.0-0 Rfc8-/+) 19.Bd2 (19.Bb4 Rfe8 20.0-0 b5=) 19...Rfe8 (19...ed5!? 20.Ra7 Rfe8 21.Kf1 Nb6=) 20.0-0+= Nf6 (20...ed5 21.Ra7 Qb6 22.Rb7 Qb3 23.Rb3+/-) 21.de6 Be6 (21...Re6 22.Qb7 (22.Bb7? Re7 23.Qd3 Qb7-+) 22...Ne4 23.Qc7 Rc7 24.Rc1+/-) 22.d5 (22.Qb7 Qb7 23.Bb7 Rc2+/-) 22...Bf7 23.Rc1 (23.Ra7!? Qd7 24.Rb7 Bd5 25.Bd5 Qd5 26.Rb1+/-) 23...Qd7 The pressure on the isolated pawn grows (better 23...Qb6 24.Rb1 Qb3 25.Rb3 A) worse 25...Nd5 A1) worse 26.Ra7 Nf4 27.Rb1 Ne2 28.Be2 Re2 29.Rbb7 Rc1 (29...Rd2? 30.Rf7 g6 31.Rg7 Kh8 32.Rh7 Kg8 33.Rag7 Kf8 34.Rf7 Kg8 35.Rhg7 Kh8 36.Rg6+-) 30.Bc1 Re1 31.Kg2 Bd5 32.Kh3 Bb7=; A2) 26.Rb7 Re7 27.Rba7+/-; B) 25...Bd5 26.Bd5 Nd5 27.Rb7 Rc2=) 24.Ra7?? (better 24.Rc8 Rc8 25.Ra7=) 24...Rc1-+ 25.Bc1 Bd5?? (better 25...Re1 26.Kg2 Rc1 27.Rb7 Bd5 28.Rd7 Bb3-+) 26.Bd5=+ Qd5 (worse 26...Nd5 27.Rb7 Re1 28.Kg2+-) 27.Qd5 (27.Qb7?? Re1) 27...Nd5 28.Ra6?? (better 28.Ba3 Re1 29.Kg2=+) 28...Re1-+ 29.Kg2 ba6 30.Bd2 Rd1 31.Ba5 Ra1 32.Bd8 Ra2 (32...a5!? 33.Ba5 Ra5 34.Kf3-+) 33.h3 Kf7 34.Kf3 Ne7 (34...a5!? 35.g4 Ra3 36.Ke2 Nf4 37.Ke1-+) 35.Bc7 g6 36.Be5 Nd5 37.h4 (37.g4 Ra3 38.Kg2 fg4 39.hg4 Ke6-+) 37...Ke6 38.Bd4 Ra3 (38...a5 39.h5-+) 39.Kg2 Rd3 40.Bc5 Rb3 (40...a5 41.Bf8-+) 41.Kf1 Rb5 (better 41...a5!? 42.Ke2-+) 42.Bd4 Nb4 43.Bf6 (43.Ke2 a5-+) 43...Nc2 (better 43...Kf6 44.h5-+) 44.Bg7 Nb4 (44...a5 45.Ke2 Rd5 46.Be5-+) 45.Ke2?? (45.Bf6 Kf6 46.h5-+) 45...Nd5 46.Kd3 Rb7 47.Kc4 (47.Bd4-+) 47...Rg7 48.f3 (48.Kd3 a5 49.g4 fg4 50.f5 gf5-+) 48...Rc7 49.Kd4 h6 (49...Rc3 50.h5 gh5 51.g4 fg4 52.fg4 hg4 53.f5 Kf5 54.Kd5 g3 55.Kd4 Rc1 56.Kd3 g2 57.Ke3 g1Q 58.Kf3 Qh2 59.Ke3 Rc3 60.Kd4 Qd2) 50.g4 Ne7 51.gf5 gf5 52.Ke3 If White now only could play a5... 52...Ng6 (52...Nd5 53.Kf2 a5 54.Kf1 a4 55.Ke2 a3 56.Kd2 a2 57.Kd3 a1Q 58.Kd2 Qd4 59.Ke2 Nf4 60.Ke1 Rc1) 53.Kf2 Ne7 54.Kg3?? (54.Ke3 Nd5 55.Ke2 a5 56.h5 a4 57.Kd2 a3 58.Ke1 a2 59.Ke2 a1Q 60.Kd2 Qd4 61.Ke2 Nf4 62.Ke1 Rc1) 54...Nd5 (54...a5 55.Kf2 a4 56.h5 a3 57.Ke1 a2 58.Kd1 a1Q 59.Kd2 Qb2 60.Kd3 Rc3 61.Kd4 Nc6) 55.h5 (55.Kf2 a5 56.Ke1 a4 57.Kd2 a3 58.Kd1 a2 59.h5 a1Q 60.Kd2 Qd4 61.Ke2 Nf4 62.Ke1 Rc1) 55...Rc3 (55...Rc2 56.Kh3 Ne3 57.Kg3 Nf1 58.Kh4 Rh2) 56.Kh4 (56.Kf2 a5 57.Ke2 a4 58.Ke1 a3 59.Ke2 a2 60.Kf2 Rc2 61.Kg3 a1Q 62.Kh3 Qh1 63.Kg3 Qh2) 56…Rf3 (56...Rc2 57.Kh3 Ne3 58.Kg3 Nf1 59.Kh4 Rh2) ½-½. ClayPigeons (2145) - HomesickHorsey (2190), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Bh5 g6 7.Be2=.

4.b5 d5

5.a3 c5 6.Nf3 Nc6?? (6...Bd6 7.Be2=) 7.c4?? (better 7.bc6 bc6 8.Be2+-) 7...Ne7 (7...Na5 8.cd5 ed5 9.Qa4=) 8.h3 Ng6 9.Qb3 dc4 (9...Be7!?=) 10.Bc4+= Qd6 11.h4 (11.0-0 a6+/-) 11...h6 (11...Ng4 12.Ng5+=) 12.h5+/- Ne7 13.Be5 Qd7 14.d4 b6 (14...Ned5 15.b6! Qd8 16.ba7 Ra7 17.dc5+/-) 15.Nc3 cd4 (15...Ned5 16.Rd1 Nc3 17.Qc3+/-) 16.0-0-0 (16.Nd4!? Nfd5 17.Ne6 Qe6 18.Bd5 Nd5 19.Qd5 Qd5 20.Nd5+-) 16...Nfd5+/- 17.Nd4 Bb7 18.Ne6 (better 18.e4!? fe4 19.Ne4+-) 18...Qe6+= 19.Bd5 (better 19.Nd5!? Qe5 20.Nb6+=) 19...Bd5 (19...Nd5 20.Rd5 Ba3 21.Kc2=+) 20.Rd5=+ Nd5 21.Qd5 Ba3 22.Kb1 Qd5 23.Nd5 0-0 (23...Kf7 24.Rh4 Rhe8 25.Bc7-/+) 24.Ka2 Bc5 25.Rg1 (25.Rd1 Rfe8 26.Bd4 Bd4 27.Rd4 Rac8-+) 25...Rad8 (better 25...Rfd8 26.Rd1 a6-+) 26.Nf4? (better 26.Rd1-/+) 26...Rd2-+ 27.Kb3 Rf2 28.Nd3 (28.Ng6 Rd8-+) 28...Re2 29.Nc5 (29.Bd4 Bd4 30.ed4 Rd8-+) 29...Re3 (29...bc5?! 30.Bf4-+) 30.Bc3 bc5 31.g4 (31.Ra1 Rf7 32.Kc4-+) 31...f4 32.Kc4 (32.Re1 Rg3 33.Re7 Rg4-+) 32...f3 33.g5 (33.Be1 f2 34.Bf2 Rf2-+) 33...Rf4 34.Kd5 (34.Kb3 Rb4 35.Kc2 Rc4 36.gh6 f2-+) 34...Rc3 35.gh6 f2 36.Rg7 (36.Rf1-+) 36...Kh8 37.Re7 f1Q 38.h7 (38.Rh7 Kh7 39.Kc6 Rf7 40.Kd6 Qf6 41.Kd5 Rd3 42.Kc5 Qc3) 38...Rf5 (38...Rd4 39.Kc6 Qf6 40.Re6 Qe6 41.Kb7 Rd7 42.Kb8 Qe8) 39.Kc6 Qf3 (39...Rf6 40.Re6 Re6 41.Kd7 Qf7 42.Kd8 Re8) 40.Kc7 Rf7 41.Rf7 Qf7 42.Kc6 (42.Kd6 Rd3 43.Ke5 Qd5 44.Kf6 Rf3 45.Ke7 Rf7 46.Ke8 Qd7) 42...Qe6 43.Kc7 Rf3 44.h6 (44.Kb8 Qd7 45.b6 Rf8) 44...Rf7 45.Kd8 Qe7 (45...Qd7) 46.Kc8 Qf8 (46...Rf8) 0-1. zembelek (2120) - ghiceda (1900), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.a4 Bd6 6.Nf3 0-0 7.c4 c6 8.cd5 ed5 9.Be2 Nbd7 10.bc6 bc6 11.Nd4 Qc7 (11...Nb8 12.Qc2=) 12.Ne6 Qa5? (better 12...Qb8 13.Qc2 Re8+=) 13.Nf8+- Nf8 14.Nc3 (14.Bf6!? gf6 15.Qc2 Qc7+-) 14...Ne4 15.0-0 Ba6 16.Ba6 Qa6 17.Ne4 fe4 18.Qg4 g6 (18...Qb7 19.Rab1+-) 19.h4 (19.Qg5 Nd7+-) 19...Qc8 20.Qg5 Qf5 21.Qh6?? (better 21.Qf5 gf5 22.Rac1+/-) 21...Ne6-+ 22.Rab1?? (better 22.f3 Bf8 23.g4-+) 22...Rf8 (better 22...Bf8 23.Qf8 Qf8-+) 23.Ba1+= Be5?? (23...Rf7 24.Bc3 d4=) 24.Rb7+- Rf7 25.Rf7 Kf7 26.Qh7 Ng7 (26...Ke8 27.Be5 Qe5 28.Qg6 Ke7 29.f4 ef3 30.Rf3 Qa1 31.Rf1+-) 27.Be5 Qe5 28.Qh6 (28.f3 Ke7 29.fe4 de4 30.Qg6 Ne6 31.Rf7 Kd6 32.Ra7 Qa1 33.Kf2 Qb2 34.Qg3 Kd5 35.Rd7 Kc4+-) 28...d4 (28...Nf5 29.f4 Qf6 30.Qh7 Qg7 31.Qg7 Kg7 32.Rc1+-) 29.Qf4 (better 29.Rb1!? de3 30.Qe3 Nf5 31.Qa7 Kf6+-) 29...Qf4 30.ef4 Nf5 (30...Ke6 31.g4 c5 32.Re1+-) 31.Rc1 Ne7 (31...Nh4 32.Rc6 Nf5 33.Rc7 Kf6 34.Ra7+-) 32.Rb1 (32.Rc4!? Ke6 33.Rd4 Kf5+-) 32...Ke6 33.Rb7 a5 (33...a6 34.Ra7+-) 34.Ra7 Nd5 35.Ra5 Nf4 36.Rg5 Kf6 (36...c5 37.Rg4 Ne2 38.Kf1+-) 37.a5 Ne6 38.Rg3 (better 38.a6!? Nc7 39.Rc5 Na6 40.Rc6 Ke5 41.Ra6 Kf5+-) 38...Nc7 (38...Nc5 39.Ra3 Ne6 40.a6+-) 39.Ra3 (better 39.Rg4 e3 40.Rd4 ed2 41.Rd2 Ke7+-) 39...Na6 (39...Kf5 40.a6+-) 40.Rb3 Nc5 41.Rb6 Ke5 42.Rc6 Kd5 (42...Nd3 43.a6 Nb4 44.a7 Nc6 45.a8Q+-) 43.Rg6 1-0. brucepeng (2035) - fletcherdavid (2135), lichess.org, 2021.

5.c4 (--> 1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6 4.b5 d5 5.e3).

5.Be2 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Be7 9.f4 0-0 10.Nf3 Ne4 11.0-0 c6 12.Nc3 Qb6 13.bc6 (13.Qe1 Bf6 14.Ne5 cb5 15.Nb5 Nc6=) 13...bc6 14.Ne4 fe4 15.Ne5 Bf6 16.Qb1 Qb1 (better is 16...Qc7!?=) 17.Rb1+/– Be5 18.Be5 Nd7 19.Bd6 Re8 20.Bh5 g6 21.Bg4 Nf6 22.Bh3 Kf7 23.Rb6 Bd7 24.Rb7 Kg8?? (better is 24...h6+/–) 25.Be5+– Bc8 (25...Kf7 26.Bf6 Kf6 27.Rd7+–) 26.Rc7 Nh5 (26...Nd7 27.Rc8! Rc8 28.Be6 Kf8 29.Bd7 Rd8 30.Bc6 Ke7+–) 27.Rc8! Rc8 (27...Kf7 28.Re8 Ke8 29.g4 Nf4 30.ef4+–) 28.Be6 (28.Be6 Kf8 29.Bc8+–) 1–0. GuestSXJB – GuestBMNT, freechess.org, 2018.

5.Be2 c5 6.Nf3 Bd6 7.0-0 Nbd7 8.d4 c4 9.c3 (9.a4 0-0=) 9...Qb6 10.Nbd2 (10.Qa4!?=) 10...Qb5-/+ 11.Rb1 (11.Qc2 Ne4-/+) 11...Qa5 12.a3 b5 (12...Ba3? 13.Ra1+-) 13.Qc1 0-0 (13...Ne4 14.a4-+) 14.Ra1 (14.a4 b4-/+ (14...Qa4? 15.Ra1+-)) 14...Qc7 (14...Ne4 15.Qc2-+) 15.a4-/+ Rb8 (15...b4 16.cb4 Bb4 17.Ng5-/+) 16.Ba3 Ne4 17.Bd6 Qd6 (17...Nd6 18.Qc2 ba4 19.Qa4 Nb5-/+) 18.Ne4 (better 18.ab5!? Qc7 19.Ne4 fe4 20.Ng5=+) 18...fe4-+ (18...de4?! 19.Nd2 a6 20.Qa3=+) 19.Nd2 b4 20.cb4 Rb4 21.a5 Ba6 22.f3 ef3 23.Nf3 Rb3 24.Qd1 (24.Bd1 Rbb8-/+) 24...e5 (24...Re3!? 25.Qd2 Re4 26.Qc2-+) 25.de5 Ne5 26.Ne5 (better 26.Nd4!? Rf1 27.Qf1-/+) 26...Qe5 27.Rf8 Kf8 28.Qf1 Ke7 (28...Kg8 29.e4 Qe4 30.Bf3 Qd4 31.Kh1-+) 29.e4 Rb2 30.Re1 c3?? (better 30...de4 31.Qf2 Qa5-+) 31.ed5?? (better 31.Ba6 de4 32.Kh1+-) 31...Kd6 (better 31...Re2 32.Re2 Be2 33.Qa1-+) 32.Bc4 (better 32.Ba6 Rg2 33.Kg2 Qg5 34.Kf3 Qd5 35.Kg4+-) 32...Qd4-+ 33.Kh1 (33.Kh1 Bc4 34.Qf8 Kd5 35.h3-+). anotherheaven (1735) - HiHiU (2045), lichess.org, 2015.

5.Be2 Bd6 6.a4 c6 7.c4 0-0 8.Nc3 Bd7 (8...e5 9.d4=) 9.d4 Be8 (9...Qa5 10.Nf3=) 10.c5 Be7 11.Qb3 Bf7 (11...b6 12.cb6 ab6 13.Nf3=) 12.Bf3 (better 12.bc6!? b6 13.a5 Nc6 14.ab6 ab6 15.Qb6 Qb6 16.cb6 Ra1 17.Ba1=) 12...Nbd7 13.g3 (13.Rb1 e5=) 13...Qb8 (13...e5 14.Rb1=+) 14.Nge2= e5 15.de5?? (better 15.0-0=) 15...Ne5-+ (15...Nc5?! 16.Qc2 Nfd7 17.0-0-/+) 16.Bg2 Nd3 (better 16...d4!? 17.Qc2 d3 18.Qb1 de2 19.Ne2-+) 17.Kf1 Ne4 18.bc6?? (better 18.Qc2 Ndf2 19.Ne4 Ne4 20.Bd4-+) 18...Nd2 19.Kg1 Nb3 20.Nd5 Bd5 (better 20...Qd8 21.cb7 Bd5 (21...Nb2?! 22.ba8Q Na1 23.Qb7=) 22.ba8Q Ba8-+) 21.Bd5 Kh8 22.cb7 Qc7 (22...Na1 23.Ba1 Qc7 24.ba8R Qc5 25.Rf8 Bf8 26.Bf3-/+) 23.ba8Q Ra8 24.Ba8 Bc5?? (better 24...Nb2 25.Rb1 Bf6-+) 25.Rd1?? (better 25.Ra2+=) 25...Qe7?? (better 25...Nb2 26.Rb1 Qe5-+) 26.Rd3+- Na5 27.Bc3 Nc4 28.Nf4 (28.Bc6 Nd6+-) 28...Qe8 (28...Bd6 29.Bd5 Ne5 30.Be5 Be5 31.Kg2 Bf4 32.gf4+-) 29.Bf3 (29.Bc6! Qb8 30.Rd7 Bf8+-) 29...h6 30.Kg2 Kh7 31.Rhd1 g5 (31...Qa4 32.Rd7 Bf8+-) 32.Rd7 Kg8 33.Bd5 Kf8 (33...Qe6 34.Be6 Kf8 35.Ng6 Ke8 36.Bf7) 34.Bc4 (34.Bg7) 34...Be7 35.Ne6 Kg8 (35...Kf7 36.Ng5 Kg6 37.R1d6 Bf6 38.Rf6 Kh5 39.Be2 Kg5 40.h4) 36.Rd8! Kf7 (36...Bd8 37.Ng5 Mate attack) 37.Re8 (37.Nf4 Kf8 38.Ng6) 37...Ke8+- 38.Nc7 (38.Ng7 Kf8+-) 38...Kf8 39.Nd5 (39.Rd5 h5 40.Rf5 Bf6 41.Rf6 Ke7 42.Rf7 Kd6 43.Ne8 Kc5 44.Rc7 Kb6 45.a5) 39...f4 40.h3 (40.Rb1 Bd6 41.Rb7 f3 42.Kf3 g4 43.Ke4 a6 44.Nf6 Be7 45.Rb8 Bd8 46.Rd8 Ke7 47.Rd7 Kf8 48.Bb4) 40...f3 41.Kg1 g4 42.Kh2 h5 43.Kg1 (43.Rb1 Bd6 44.Rb7 h4 45.Bg7 Ke8 46.Bb5 Kd8 47.Bd7 Be7 48.Bc3 hg3 49.fg3 Bd6 50.Bf6 Be7 51.Be7) 43...gh3 44.Kh2 Kg8 45.Kg1 (45.Ne7 Kf8 46.Nc6 Ke8 47.Rd8) 45...Kh7?? (45...Kf8 46.Rb1 Bd6+-) 46.Nf6 (46.Ne7 h2 47.Kh1 h4 48.Rd6 hg3 49.Bd3) 46…Kh6 (46...Kh6 47.Ng8 Kh7 48.Ne7 h2 49.Kh1 h4 50.Rd6 hg3 51.Bd3). ClayPigeons (2140) - HomesickHorsey (2195), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 e6 3.e3 f5 4.Nf3 Nf6 5.b5).

5.f4 Nbd7 6.Nf3 Bd6 7.Be2 0-0 8.0-0 Re8 (8...a6 9.ba6 ba6 10.Nd4=) 9.c4 (9.Ne5 Rf8=) 9...Nb6 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.d3 Ng4 (10...dc4 11.dc4 Qe7 12.Bd4+=) 11.Qd2 dc4 12.dc4 (12...Qe7 13.Bd4=). Schwertel,Gottfried – Goudreau, corr 3GMM–38, 1995.

5.f4 Be7 6.Nf3=.

5.f4 Bd6

6.Nf3 0-0 7.c4 (7.Be2 c6=) 7...c6 8.a4 a6 (8...Nbd7 9.Qc2=) 9.Nc3 Qe8 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1=) 10.Be2 Nbd7 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1=) 11.d4 (11.0-0 Nb6 12.cd5 ed5+=) 11...ab5 12.ab5 (12.c5 b4 13.Na2 Bc7=) 12...Ra1 13.Qa1 (13.Ba1 dc4 14.Bc4 Nb6=+) 13...Bb4 (13...dc4 14.bc6 bc6 15.Ne5=) 14.c5 (14.Ba3 Ba3 15.Qa3 cb5+=) 14...Ne4 (14...Ng4 15.Bc1+=) 15.0-0 Bc3 (15...Ndf6 16.bc6 bc6 17.Ne4 de4 18.Ne5+/–) 16.Bc3 Ndf6 17.Ne5 (17.bc6 bc6 18.Ne5 Nd7+=) 17...Bd7 (17...cb5 18.Qb2+=) 18.Rb1 (18.b6 Qe7+/–) 18...Qa8 (18...cb5 19.Nd7 Qd7 20.Rb3+=) 19.Be1 (19.Qb2 cb5 20.Nd7 Nd7+/–) 19...Rd8 (19...cb5 20.Nd7 Nd7 21.Qb2+/–) 20.h3 Be8 21.Qb2 h6 22.Ra1 Qb8 23.Ba5 Rc8+– 24.bc6 bc6 25.Qb8 Rb8+/– 26.Bb6 Ng3 27.Bd3 Nfh5 28.Kf2 g5 29.fg5 hg5 30.Ra7 Kf8 31.Nf3 Ne4 32.Be4 fe4 33.Ng5 Ng7 (33...Kg8 34.Ne6 Nf6 35.Nd8+–) 1–0. Roggensack Hanspach,Peter – Margraf,A, corr SOK–87–09, 1987.

6.Nf3 a6 7.Nc3=.

6.Nf3 c6 7.c4 (7.Be2 cb5 8.Bb5 Bd7=) 7...Nbd7 (7...0-0 8.Nc3=) 8.Nc3 (8.Nd4 Nb6=) 8...0-0 9.a4 (9.cd5 ed5 10.Qc2 Nb6=) 9...e5 (9...Nb6 10.cd5 Nbd5 11.Nd5 Nd5 12.Be2=) 10.cd5 (10.bc6 bc6 11.cd5 Rb8+/–) 10...cd5= 11.fe5 Ne5 12.Be2 (12.Nd5 Nd5 13.Be5 Be5 14.Ne5 Qh4 15.g3 Qe4=) 12...Nf3 (12...Nc4 13.Bc1=+) 13.Bf3= Ne4 (better is 13...Be6=) 14.Qb3 (better is 14.Nd5!? Bh2 15.Rh2 Qd5 16.Rh3=) 14...Qh4–/+ 15.g3 Ng3?? (better is 15...Bg3 16.Ke2 Be5–/+) 16.Qd5 (16.hg3 Bg3 17.Kd1 Qd8+–) 16...Kh8 (16...Rf7 17.hg3 Bg3 18.Ke2+–) 17.hg3 Qg3 (17...Bg3 18.Kd1 Qf6+–) 18.Ke2 Qe5 19.Qe5 (better is 19.Rag1!? Be6 20.Qb7 Qf6+–) 19...Be5 20.Nd1 (20.d4 Bd6+–) 20...Bb2 21.Nb2 Rb8 22.Nd3 b6 23.Nf4 g5 24.Ng6 (24.Ng6 Kg7 25.Nf8 Kf8 26.Rh7+–) 1–0. Trkn – alex, itsyourturn.com, 2000.

4.b5 d6

5.a4 Bd7 6.c4 a6 7.Nf3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Be7 10.Nc3 0-0 11.d4 c6 12.Qb3 (12.Be2 cb5 13.cb5 Ne4+=) 12...Kh8 13.Be2 cb5 14.cb5 Be8 (better 14...Ne4!?+=) 15.Qe6+/- Nbd7 (15...Bd7!? 16.Qb3 Qe8+-) 16.Qf5+- Nb6 17.Qd3 (17.0-0 d5+-) 17...d5 18.Qb1 (18.Ne5 Qd6+-) 18...Qd6 19.0-0 Bg6 20.Qb3 Rc8 (20...Bh5 21.Ne5+-) 21.Na4 (21.Ne5 Be8+-) 21...Nc4 (21...Bc2 22.Nb6 Bb3 23.Nc8+-) 22.Nc5 (22.Rc1 Qe6+-) 22...b6 23.Nd3 (worse 23.Bc4 dc4 24.Qc4 bc5=) 23...Ne4 (23...Qa3 24.Qa3 Na3 25.Nf4+-) 24.Rd1 Bh5 (24...Bf5 25.Nfe5 Be6 26.Nf4+-) 25.Nde5 (25.Nfe5 Qh6+-) 25...Ne5 (better 25...Qe6+-) 26.de5 Qc5 27.Bd4 Qc2 (27...Qc7 28.Qd5 Qc2 29.Qb7+-) 28.Qc2 Rc2 29.Bf1 (29.Ra1 Kg8 30.Bd3 Rc8 31.Bb6 Bc5 32.Bc5 Nc5+-) 29...Nc3?! (29...Nf2 30.Ra1 Kg8 31.Ra7+-) 30.Rd2 (30.Ra1!? Kg8+-) 30...Rc1 (30...Rd2 31.Nd2 (31.Bc3?! Rd1=) 31...Ne2 32.Be2 Be2 33.Bb6 Bb5 34.f4+-) 31.Bc3 Rc3 32.Rd5 h6 (32...Bf3 33.Rd7 Bh4 34.gf3+-) 33.Rd7 Bc5 34.Nd4 Rc1 35.Nf3 (better 35.f3 Bg6 36.Kf2 Kh7+-) 35...Kg8?? (35...Rc3 36.h3 Bf3 37.gf3 g5+-) 36.h3 (36.e6 Kf8 37.Rc7 Be3 38.Rc1 Bc1+-) 36...Kf8 (36...Be8 37.e6 Kf8 38.e7 Kf7 39.Rc7 Bb5 40.Nh2+=) 37.g4 (37.Rd8!? Ke7 38.Rg8 g5+-) 37...Be8+/- 38.Rc7 (38.Rd8!? Ke7 39.Re8 Ke8 40.Kg2+-) 38...Bb5 39.Nd2 Bd3 (39...Bf1 40.Nf1 Be3 41.Rd7=) 40.Kg2+/- Bf1 41.Nf1 Ra1? (better 41...Be3 42.Rb7 Bd4+/-) 42.Ng3+- Ke8 (42...g6 43.Ne4+-) 43.Rc8 (better 43.Rg7!? b5+-) 43...Kd7 (43...Kf7 44.Nf5+-) 44.Rb8 (better 44.Rg8+-) 44...Bf8?? (44...Ke6+-) 45.Rf8 Ke7 (45...Ke6 46.f4 Ra7 47.Nf5+-) 46.Rg8 (46.Rb8 Ra6 47.Nf5 Ke6+-) 46...Kf7 47.Rg7! Kg7 48.Nf5 Kh7 (better 48...Kg6+-) 49.Nh6 Kh8?? (49...Kh6 50.f4 Passed pawn) 50.f4 Kg7 51.Kf3 (51.Kf3 Kh6 52.f5+=) 1-0. ClayPigeons (2195) - bayu0004 (2150), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.c4 Be7 6.d4 b6 7.Qb3 (7.Qf3 d5=) 7...Bb7 8.Nd2 (8.Ne2 Qd7=) 8...a5 9.a4 0-0 10.c5 (10.Ngf3 Ne4=) 10...dc5 (better 10...Bd5!? 11.Qc2 dc5-/+) 11.Qe6= Kh8 12.Qf5?? (better 12.dc5 Bc5 13.Rd1=+ (13.Qf5? Ne4 14.Bg7 Kg7 15.Qe5 Kh6 16.Ne4 Be4-+)) 12...Ne4-+ 13.Qe4 Be4 14.Ne4 Nd7 (14...cd4 15.0-0-0-+) 15.Bc4 (15.Rd1 cd4 16.Bd4 Bb4 17.Nd2 Nc5 18.Bc5 bc5-+) 15...cd4 16.Bd4 Bb4 17.Ke2 Nc5 (17...Qe7 18.f3-+) 18.Bc5 bc5 (18...Bc5 19.Nc5 bc5 20.Nf3-+) 19.Nf3 Qe7 20.Ng3 (20.Nfg5 Rae8-+) 20...Rad8 (better 20...c6-+) 21.Rad1? (21.Rhc1 Qf6-+) 21...g5 (21...Qf6 22.Ne4 Qb2 23.Nfd2-+) 22.h3? (22.Rd8 Rd8 (22...Qd8?! 23.Ne4-/+) 23.Rb1 g4-+) 22...h6 (22...Qf6 23.Rb1 Qc3 24.Rhc1 Rd2 25.Kf1-+) 23.Bd5? (better 23.Rd8 Rd8 24.Nh5-/+) 23...Qf6-+ 24.e4 (24.Kf1-+) 24...Qb2 25.Nd2 Bd2 (better 25...Rfe8!? 26.Kf1 Bd2 27.Kg1-+) 26.Rd2 Rf2!! 27.Kf2 Qd2 28.Kf3 (28.Kg1 c4! 29.Nf1-+) 28...Qf4 29.Ke2 Qg3 30.Rf1 Qg2 31.Rf2 Qh3 32.Rf3 Qg2 33.Ke3 (33.Rf2 Qg4 34.Kd2 Qg1-+) 33...g4 34.Rf6 Qg1 (34...Qg3 35.Ke2 Rd5 36.Rh6 Kg7 37.ed5 Qf3 38.Kd2 Qd5 39.Kc2 Qe4 40.Kd2 Kh6 41.b6 cb6 42.Kd1 g3 43.Kd2 g2 44.Kc3 Qe2 45.Kb3 g1Q 46.Kc3 Qge3) 35.Kf4 Qf2 36.Ke5 Re8 37.Be6 Qf6! 38.Kf6 Re6! 39.Ke6 g3 40.Kd7 g2 41.Kc7 g1Q 42.b6 Qg7 43.Kc6 (43.Kb8-+) 43...c4 44.b7 Qe5 45.Kb6 c3 (45...Qb8 46.e5 c3 47.Kc6 c2 48.Kd5 Qb7 49.Ke6 c1Q 50.Kf6 Qg5 51.Ke6 Qg6) 46.Ka7 Qc5 (46...c2 47.b8R Qb8 48.Kb8-+) 47.Ka8 Qc6 48.Ka7 Qc7 49.Ka8 Qd8 50.b8Q Qb8 51.Kb8 c2 52.e5 c1Q 53.e6 Qc5 54.Kb7 h5 55.e7 Qe7 56.Ka6 (56.Kc6 h4 57.Kd5 h3 58.Kc4 h2 59.Kc3 Qb4 60.Kd3 h1Q 61.Ke2 Qhe4 62.Kf2 Qbe1) 56...Qc5 (56...Qb4 57.Ka7 h4 58.Ka6 h3 59.Ka7 h2 60.Ka6 h1Q 61.Ka7 Qhb7) 57.Kb7-+ h4 (57...h4 58.Ka6 Qb4 59.Ka7 h3 60.Ka6 h2 61.Ka7 h1Q 62.Ka6 Qhb7) 0-1. zembelek (2105) - kraftmeier (2265), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.d4 Nbd7 6.Nh3 (6.Bd3 Be7=) 6...Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Nb6 9.a4 a5 (9...c5 10.Nc3+=) 10.c4+= Bd7 11.Nd2 Qe8 (11...c6 12.Qb3+=) 12.Qb3 Ne4 (12...c6 13.bc6 bc6 14.Qb6+=) 13.Ne4+– fe4 14.f3 Qg6 (better 14...ef3!? 15.Bf3 c6+=) 15.Nf4+– Qf6 (better 15...Qh6 16.fe4 g5+–) 16.c5 Nd5 17.Nd5 (17.fe4?! Nf4 18.ef4 Qh6+–) 17...ed5 18.Qd5 Be6 19.Qb7 ef3 (19...dc5 20.Qc7 Bd5 21.fe4+–) 20.Rf3 Qg5 21.Qc7 Rf3 (21...Rfc8 22.Qb6 Rcb8 23.Qc6+–) 22.Bf3 Qe3 (22...Rc8 23.Qb7 Qe3 24.Kh1+–) 23.Kh1 Bf6 (23...Re8 24.Bc6 Qe2+–) 24.Ba8 Bd4 25.Qd8 Kf7 26.Rf1 Kg6 27.Bc1 Qe2 28.Qg5 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

5.Be2 a6 6.a4=.

5.Be2 Bd7 6.Nf3+= c6 (6...a6 7.c4+=) 7.a4+– a5 (7...Be7 8.Nc3+=) 8.0-0 Be7 9.d4 (9.c4 0-0+–) 9...d5 (9...Qb6 10.Qd3+–) 10.Ne5 Bd6 (10...0-0 11.c4+–) 11.Nd7 (11.c4!?+–) 11...Nbd7+= 12.c4 dc4 13.Bc4 (13.bc6 bc6 14.Nd2 Nb6+=) 13...Nd5 14.Qh5 g6 15.Qh6 Qf6 (15...Kf7 16.Nd2+=) 16.Nd2+– 0-0-0? (better 16...Bf8!? 17.Qh3 Bb4+–) 17.bc6+– bc6 18.Rfc1 N7b6? (18...Kb7 19.Rab1+–) 19.Ba6 (19.Bb5 Nb4 20.Bc6 Nd3+–) 19...Kc7 (better 19...Kd7 20.Bb7 Ne7+–) 20.Bb5 Nb4 21.Bc6! Nc6 (21...Nd3 22.Rc2 Nb4 23.Rc3+–) 22.Rc6! Kc6 (22...Kb7 23.Nb3 Ka7+– (23...Kc6?? 24.d5 Nd5 25.Bf6 Nf6 26.Qg7+–)) 23.d5! Nd5 (23...Nd5 24.Bf6 Discovered attack; 23...Kd5 24.Bf6 Discovered attack; 23...ed5 24.Bf6 Discovered attack) 24.Bf6 Nf6 25.Rc1 (better 25.Qg7 Rhf8 26.Rc1 Bc5+–) 25...Kb7 (25...Kd7 26.Qg7 Be7+–) 26.Qg7 Nd7 27.Nc4 Bb4 (27...Bc7 28.Qb2 Ka7 29.Qb5+–) 28.Qd4 (28.Rd1 Kb8 29.Rd7 Rd7 30.Qd7 Rc8+–) 28...Rhg8 (28...Ka8+–) 29.Nd6 Bd6 (29...Ka8 30.Rc6 Nc5 31.Rc5 Rd6 32.Qd6 Bc5 33.Qc5+–) 30.Qd6 Nb6 31.Qc6 Ka7 32.Rb1 Rb8 33.Rb5 Ka6 (33...Nc4 34.Qd7 Ka8 35.Qe6 Rb5 36.Qa6 Kb8 37.Qb5 Ka7 38.Qc4 Rb8 39.Qc7 Rb7 40.Qa5 Kb8+–) 34.Ra5!! Ka5 (34...Ka5 35.Qb5 Mate attack) 35.Qb5 1–0. DEFFM – GuestXSLX, freechess.org, 2019.

5.Be2 e5 6.Bh5 (6.d4 e4=) 6...g6 7.Be2 Be6 8.d4 Nbd7 9.c4 Qe7 10.d5 Bf7 11.Nd2 Bg7 12.h3 Nc5 13.a4 0-0 14.a5 f4 15.Qc2 fe3 16.fe3 e4 17.0-0-0? (better is 17.h4–/+) 17...a6 18.Ba3? (18.b6–+) 18...ab5 19.Bc5 dc5 20.Nb3 bc4 21.Bc4 Rfd8 22.Ne2 Nd5 23.Nf4 (23.Rhf1 Bf6 24.Bd5 Rd5 25.Rd5 Bd5 26.Nc3–+) 23...Ne3 24.Bf7 Qf7 25.Rd8 Rd8 26.Qe4 Qb3 27.Re1 (27.Qe6 Qe6 28.Ne6–+) 27...Rd1 (27...Qb2) 28.Rd1 Qd1 (28...Nd1?! 29.Qe8 Bf8 30.Ne6 Qc4 31.Kd1 Qf1 32.Kd2 Qg2 33.Ke1 Qe4 34.Kd2–+) 0–1. MasterofDisaster – Peredur, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 a6 6.Nc3 ab5 7.Bb5 c6 8.Be2 e5 9.0-0 Be7 10.a4 0-0 11.h3 Qc7 12.Qb1 d5 Black plans e4 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 e4 15.Nd4 f4 16.Qb3 Qe5 (16...f3 17.gf3 Bh3 18.Rb1=+) 17.f3 fe3 18.de3 ef3 19.Rf3 c5 20.Rf6 Qe3 (20...Qf6?! 21.Qd5 Kh8 22.Ne4+= (worse 22.Qc5 Na6 23.Qh5 Qf2 24.Kh2 Qe3=+); 20...Rf6 21.Nd5 Rf7 22.Nf3+–) 21.Kh1 gf6 (21...Rf6 22.Qd5 Re6 23.Ne6 Be6 24.Qd8 Kf7+–) 22.Qd5=+ Kh8 23.Qc5 Rg8 24.Qd6 Nd7 25.Bc4 Rg6 (25...Qe1 26.Kh2 Qe5 27.Qe5 fe5 28.Nf3=+) 26.Ncb5 Qg5 27.g3 f5 28.Qc7 Qc1 (28...Nb6 29.Bf1=) 29.Kg2= Qd2 30.Be2. Lejel – Rico, internet, 2019.

5.Nf3 g6 6.c4 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d4 Bb7 10.Ng5 Qe7 11.Bf3 Bf3 (11...Ne4 12.Nh3=) 12.Qf3+= (worse 12.gf3 a6=+) 12...Nbd7 13.Nc3 h6 14.Nh3 e5 15.Qc6 Rac8 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Kh7 18.a4 Rce8 19.a5 g5 20.ab6 (20.de5 Ne5 21.Ra4 g4+=) 20...ab6 (20...Nb6 21.Qc6 g4 22.Ra7=) 21.f3 ed4 22.ed4 Qe2 23.Rf2 Qd3 24.Qc6 Rf7 25.Kh1 Re2 (worse 25...Bd4 26.Qd5 Ne5 27.Bd4 Qc4 28.Qc4 Nc4 29.Kg1+=) 26.Rg1 (26.Qc7? Rf2 27.Nf2 Qd2-+) 26...Nf8 27.Ba1 Rf2 28.Nf2 Qc2 29.Rf1 Re7 30.g3 Re2 31.Kg2 Re7 32.Qd5 Ne6 33.Kg1 Kg6 34.Rd1 g4 35.fg4 (35.f4!?=) 35...fg4=+ 36.Rf1 Ng5 37.Ng4 h5 (37...Nh3 38.Kh1 h5-+) 38.Nf2= Qe2 39.Kg2 Ne4 40.h4 (better 40.Kg1!? Nd2 41.Qg2-/+) 40...Nd2-+ Threatens c5 41.Qg5 Kh7 42.Qf5 Kg8 43.Qd3 Qf1 (43...Nf1!? 44.Qe2 Re2 45.Kf1-+) 44.Qf1 Nf1 45.Kf1 Re3 46.Kg2 Ra3 47.Bb2 Ra2 48.Bc3 Rc2 49.Ba1 Rc4 50.Nd3 Bd4 51.Bd4 Rd4 52.Nf4 Rb4 53.Nh5 Rb5 54.g4 (54.Nf6 Kf7 55.Ne4 d5 56.Ng5 Kf6-+) 54...c5 (better 54...Rh5 55.gh5 Kh7-+) 55.Kf3 Rb3 56.Kf4 b5 57.Nf6 Kh8 58.h5 (58.Ne4 c4 59.Nd6 c3-+) 58...b4 59.g5 (59.Ne4 Rd3 60.Nf2 Rd4 61.Ke3 b3-+) 59...Rh3 60.Kg4 Rh1 0-1. onur604 (2320) - DuxCarnorum (2230), Casual Rapid game, 2021.

4.b5 Be7

5.a4 a6 6.Be2 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 0-0 9.Nf3 b6 10.0-0 d5 11.c4 Bb7 12.Qc2 Nbd7 (12...Bd6 13.d4 dc4 14.Bc4+=) 13.Nc3 (13.Ng5 Nc5+=) 13...Bd6 14.Nd4 Qe8 15.f4 Qf7 16.Bb2 Ra8 17.Ra1 Ne4 18.Ra8 Ba8 19.Ba1 Ndc5 20.Qa2 Qe8 21.cd5 Nc3 22.Bc3 Bd5 23.Bc4 Bc4 24.Qc4 g6 25.Nf3 Ne4 26.Ba1 (26.Bd4 Bc5+=) 26...Bc5+= 27.d3 Be3 (27...Nd6 28.Qc3 Be3 29.Kf1 e5 30.Qc7 Nb5 31.Qc4 Kf8 32.Be5 Bc5+-) 28.Kf1+/- Qd7 29.Ke2 (29.de4 Qd1 30.Ne1 Qa1 31.ef5 Kf8 32.fe6 Bc5+/-) 29...Bf4 30.de4 fe4 31.Kf2 (31.Qe4 Qb5 32.Kf2 Qf5+=) 31...ef3+= 32.Qf4 Qb5 33.gf3 Qc5 34.Bd4 Qe7 (34...e5 35.Qe5 (35.Bc5?! ef4 36.Be7 c5=) 35...Qe5 36.Be5+/-) 35.Ke2+/- c5 36.Be5 Qd8 (36...b5 37.Qe4 b4 38.Qc6+/-) 37.Bc3 e5 (37...Qe7 38.Qb8 Kf7 39.Qb6+-) 38.Qe5 (worse 38.Be5 Qe7+/-) 38...Kf7 39.Qg7 Ke6 40.Qh7 Qg5 41.Qh3 (41.Qg8 Kd7+-) 41...Kd6 (41...Qf5 42.Qh8+-) 42.Qg3 (42.Qg4!? Qe7 43.Kd3 Qf7+-) 42...Qg3+/- 43.hg3 b5 44.Kd3 1-0. pvanr (2350) - marekt (2160), gameknot.com, 2017.

5.a4 d5 6.c4 c6 7.Nf3 dc4 (7...0-0 8.d4=) 8.Bc4+= 0-0 9.0-0 c5 (9...cb5!? 10.ab5 Ne4+=) 10.Qb3+– Kh8 11.Be6 b6? (11...Be6 12.Qe6 Qd7 13.Qc4+–) 12.d4 (12.Ng5!? Qc7 13.Nf7 Kg8 14.Nd6 Be6 15.Qe6 Kh8 16.Nf5 Bd8+–) 12...Qd6 (12...Be6 13.Qe6 Qd7 14.Qb3+–) 13.Bc8 Rc8 14.Nbd2 (14.dc5 bc5 15.Rd1 c4+–) 14...cd4 (14...Qd5 15.Qd5 Nd5 16.dc5 bc5 17.Rfd1+–) 15.Nd4 Nbd7 16.Nc6 (16.Nf5!? Qd2 17.Ne7 Rc2 18.Bf6 Nf6+–) 16...Nc5 17.Qd1 Nfe4 18.Nc4 White prepares the advance a5 18...Qd1 (18...Qe6!? 19.Rc1 Rc7+–) 19.Rfd1 (19.Rad1?! Na4 20.Bg7 Kg7+=) 19...Re8 (19...Bf6 20.Bf6 gf6 21.Ra3+–) 20.N4e5 (better 20.f3!? Nf6+–) 20...Bf6 21.f4 (21.f3!? Ng5+–) 21...h6 (21...Kg8 22.Bd4+–) 22.a5 ba5 (22...Nb3 23.Ra3 Na5 24.Na5 ba5 25.Ra5+–) 23.Ra5 Nb3 (better 23...a6!?+–) 24.Ra3+– Nbc5 25.Bd4 Be5 26.Ne5 (26.fe5 Kh7+–) 26...Ne6 (26...Reb8 27.Rb1+–) 27.Ba7 (27.Ra7 Nd4 28.Ra8 Ne2 29.Kf1 Ra8+–) 27...g5 (27...Reb8 28.g4 fg4 29.Rb1+–) 28.g3 (28.b6 N6c5+–) 28...gf4 (28...Kg8 29.b6 Re7 30.g4 fg4 31.Rb1+–) 29.ef4 Rg8 (29...Kg8 30.Rd7 Nf8 31.Rd5+–) 30.b6 Nf4 (30...Rg7+–) 31.b7 Ne2 (31...Rae8 32.Nd7 Kh7+–) 32.Kf1 N4g3 (32...N2g3 33.hg3 (33.Rg3?! Ng3 34.hg3 Ra7=) 33...Rae8 34.Rdd3+–) 33.hg3 (33.Rg3?! Ng3 34.hg3 Ra7=) 33...Ng3 (33...Rae8 34.Nf7 Kh7+–) 34.Rg3! Ra7 (34...Rg3 Theme: Deflection from a8 35.ba8Q) 35.Rg8 Kg8 36.b8Q Kg7 37.Qa7 Kf6 38.Qf7 Ke5 39.Rd5 (39.Kf2 Kf4 40.Qg7 h5 41.Rd4) 39...Kf4 40.Qf5 Ke3 (40...Kg3 41.Rd3 Kh4 42.Rh3) 41.Rd3 1–0. BeepBeepImAJeep (2635) – mlundo (2035), lichess.org, 2016.

5.a4 Kf8 6.c4 Kf7 7.Nf3 Rf8 8.Be2 Kg8 9.0-0 b6 10.Nc3 Bb7 11.d4 d6 (11...a6 12.d5+=) 12.Ng5 Qd7 13.Bf3 d5 14.Be2 Ne4 (14...a6 15.Qb3+=) 15.Nf3 (15.Nge4 fe4 16.cd5 ed5+–) 15...c6 16.Ne5 Qd6 17.Ne4 fe4 18.bc6 (18.a5 Bf6+–) 18...Nc6+= 19.Ba3 Qd8 20.cd5 (20.Nc6 Bc6 21.Be7 Qe7+=) 20...ed5 (20...Ne5 21.de5 ed5 22.a5=) 21.Be7 (21.Ba6 Qc7 22.Bb7 Qb7 23.Nc6 Ba3 24.Na7 Ra7 25.Ra3 b5+=) 21...Qe7= 22.Nc6 Bc6 23.Rc1 (23.a5 Qg5=) 23...Rac8 24.Qb3 Bb7 (24...Qd7 25.Ba6 Ra8 26.a5=) 25.Bb5 Kh8 26.h3 Rf6 (better 26...Rc1 27.Rc1 Qf6=) 27.Rc8+– Bc8 28.Rc1 (better 28.Qd5!? Rf5 29.Qc6+–) 28...Be6= 29.Qc2 Qf8 30.Ba6 h6 31.Bb7 Rg6 32.Kh2 Qf6 33.Bc8 (33.Qe2 Qg5 34.Qf1 Qe7=) 33...Kh7 34.Be6 Qe6 35.Qc7 Rf6 36.Qf4?? (36.Qg3 Rf5=+) 36...Qf5 (better 36...Rf4 37.ef4 Qf6–+) 37.Qf5= Rf5 38.Rc7 (38.Kg1 Rf7=) 38...Rf2 39.Ra7 Re2 40.Ra6 (40.Rd7 Re3 41.Rd5 Ra3=) 40...Re3 41.Rb6 Rd3 42.Rd6 (better 42.Rb4!?=) 42...Rd4–/+ 43.a5 e3 44.a6 (44.Re6 Ra4 45.Re3 Ra5–/+) 44...e2 Threatening mate: e1Q 45.a7?? (better 45.Re6 Re4 46.Re4 de4 47.a7–+) 45...e1Q 46.a8Q (46.Rb6 Qe5 47.Kg1 Rd1 48.Kf2 Qf4 49.Ke2 Rd2 50.Ke1 Qf2) 46...Qe5 47.Kh1 (47.Kg1 Rd1 48.Kf2 Qf4 49.Ke2 Qf1 50.Ke3 Rd3) 47…Rd1 0–1. BeepBeepImAJeep (2710) – BVB09 (2385), lichess.org, 2016.

5.d4 0-0 6.c4 (--> 5.c4 0-0 6.d4).

5.Be2 0-0 6.Nf3 d6 7.c4 c6 8.a4 a6 9.Nc3 Ne4 10.d4 Nd7 11.Ne4 fe4 12.Nd2 Nf6 13.Qc2 ab5 14.cb5 Bd7 15.0-0 d5 16.f4 Qb6 17.bc6 Qc6 18.Qc6 Bc6 19.Bb5? Bb5 20.ab5 Ng4 21.Rfe1 Ra1 22.Ba1 Bb4 23.Re2 Bd2 24.Rd2 Ne3 25.g3 Ra8 26.Bc3 Nc4 27.Re2 Ra3 28.Be1 Rb3 29.Ra2 Rb5 30.Ra8 Kf7 31.Kg2 Rb1 32.Bc3 Rb3 33.Be1 Rb2 34.Kh3 e3 35.Rc8 Rb1 36.Bc3 e2 0–1. Noble,W – Loxham,G, Sell, 1998.

5.Ne2 c6 6.Nd4 Qb6 7.a4 cb5 8.ab5 d5 9.Nc3 Bd7 (9...e5 10.Nf3 Nbd7 11.Bd3–/+) 10.Na4 Qd8 11.c4 0-0 12.c5 Ne4 (12...e5 13.Nf3 e4 14.Nb6 ab6 15.Ra8 ef3 A) 16.Qf3?! Be6= (16...Bc5? 17.Be5+–; < 16...bc5 17.Be5+=); B) 16.Be5 fg2 17.Bg2 bc5 18.Rb8+/– (< 18.Bb8 Be6–/+)) 13.Nb3 (13.Nb6 ab6 14.Ra8 bc5+=) 13...f4+= 14.ef4 (14.Nb6 ab6 15.Ra8 bc5 16.Be5 fe3 17.Qg4 (17.Rb8 ef2 18.Ke2 Bb5 19.d3 Qb8–+) 17...ef2 18.Kd1+/–) 14...Rf4=+ 15.Bd4 (15.f3 Bh4 16.g3 Ng3 17.hg3 Bg3 18.Ke2 Bb5 19.d3 Ba4 20.Bh3–+) 15...Qe8 (15...e5 16.Be5 Rf2 17.d3+=) 16.g3 (16.Nb6 ab6 17.Ra8 bc5+–) 16...Rf7 17.Qh5?? (17.Nb6 ab6 18.Ra8 bc5 19.Be5 Nf2 20.Rb8=+) 17...g6 (18.Qe2 e5 19.Be5 Rf2+=; 17...Bb5 18.Nb6 g6 19.Bb5 A) 19...gh5?? 20.Be8 Rf3 21.Na8 Rb3 22.Ke2+– (< 22.Bh5 Nc6 23.Be3 Bc5+–); B) 19...Qb5=+). Rettenbacher,W – Diener,Rudolf, corr SOK–87–08, 1988.

5.Nf3 a6=.

5.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 e6 3.e3 f5 4.Nf3 Nf6 5.b5 Be7).

5.Nf3 d6 6.c4 (6.Bc4 a6=) 6...c6 (6...a6 7.Be2=) 7.a4 (7.Be2 0-0=) 7...e5 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 (9...e4 10.Nd4=) 10.d3 (10.d4 e4 11.Ng5 Nb8+=) 10...cb5 (10...a6 11.d4=) 11.ab5+= b6? (11...Qc7 12.d4+=) 12.Nc3 (12.Ng5!? Nc5 13.Bf3+–) 12...Bb7 (12...a5 13.Ng5 Nc5 14.Bf3+=) 13.Ng5+/– Qc8 14.Bf3 Nc5 15.Bb7 Nb7 (15...Qb7 16.d4 ed4 17.ed4+/– (worse is 17.Qd4 Nb3 18.Qh4 Na1 19.Ra1 Rac8+=)) 16.Qc2 (16.Qf3 Kh8+/–) 16...d5 (16...Na5 17.Qe2+=) 17.cd5+/– Nd5 (17...Qd7 18.Nf3 Bd6 19.Rfc1+/–) 18.Nf3 Qe6 (18...Nc3!? 19.Bc3 e4 20.de4 Qe8+/–) 19.Qb3+– Rad8 (19...Rfd8 20.e4 Nf4 21.Qe6 Ne6 22.Nd5+–) 20.Ra7 (better is 20.Nd5!? Qd5 21.Qd5 Rd5 22.Ra7 Rb5 23.Rb7 Bf6+–) 20...Na5 (better is 20...Nc5 21.Qc4 Bf6+/–) 21.Re7! Qe7 22.Nd5 Nb3? 23.Ne7 Kf7 24.Nc6 e4 25.de4 fe4 26.Ng5 Kg6 27.Ne6 Rde8 28.Nf8 Rf8 29.Bd4 1–0. Kreuzer,Uwe – Facco, Mannheim, 1980.

5.Nf3 h6 6.Nh4 0-0 7.Ng6 Re8 8.a4 (8.Qf3 d5+=) 8...b6 (8...Bb4 9.Be2=) 9.Be2 Bb7 10.Bf3 Bf3 11.Qf3 d5 12.0-0 Nbd7 13.d4 Bd6 14.Nd2 Nf8 (14...Ng4 15.Nf4=) 15.Ne5+= Be5 16.de5 Ne4 17.Ne4 fe4 18.Qg4 Qe7 19.f3 ef3 20.Rf3 Nd7 21.Raf1 Rf8 22.Ba3 (22.e4 Rf3 23.gf3=) 22...Nc5 (better 22...Qa3!? 23.Qe6 Kh7 24.Qd7 Rf3 25.Rf3 Qc1 26.Kf2 Qc2 27.Kg3 Qg6 28.Kf2 Qc2 29.Kg3 Qg6 30.Kf2 Qc2=) 23.Bc5 bc5 24.Rf6 Rf6 (24...c4!?+/-) 25.ef6+- Qd7 (better 25...h5 26.Qh5 Qf7+-) 26.fg7 Re8 (26...Qe7 27.Qg6 Re8+-) 27.Rf6 Qg7 28.Rg6 (28.Rg6 Qg6 29.Qg6 Kf8 30.Qh6 Ke7 31.e4+-) 1-0. onur604 (2320) - FEARLESS9 (2250), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.f4 d6 6.Nf3 0-0 7.Bc4 Bd7 (7...a6 8.a4= (8.Nc3 d5 9.Bb3 ab5 10.Nb5 Bd7 11.a4 c6) 8...d5 9.Bd3 Nbd7 10.Nc3 Nc5 11.0-0 Bd7; 7...d5 8.Bd3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7) 8.0-0 (8.Nc3 a6 9.a4 Ne4 10.0-0 Bf6 11.Qe2 c5) 8...Kh8 (8...a6 9.a4= ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d5) 9.a4 +/= (9.Nc3 c5 10.a4 a6 11.Qe1 Qa5) 9...Ne4 (9...d5 10.Be2 Bc8 11.Nd4 c5) 10.d3 (10.Nc3 Bf6 11.Ra3 a6) 10...Bf6 (10...Nf6 11.Bb3+= (11.Qd2 d5) 11...d5; 10...Nc5 11.d4 Ne4) 11.c3 (11.Bf6 Qf6) 11...Nc5 (11...d5+=) 12.Ba3 b6 (12...a6 13.d4 Ne4 14.Nfd2+=) 13.d4 +/– 13...Ne4 14.d5 (14.Nfd2!?+/–) 14...Qe8 = 15.Qc2 (15.Nd4 ed5 16.Bd5 c6 17.Be4 Qe4 18.Bd6 Qe3 19.Kh1 Re8=) 15...a6 =/+ 16.de6 (16.Nd4 ab5 17.ab5 ed5 18.Bd5 Ra5+=) 16...Be6 17.Be6 Qe6 18.Nd4 Qc4 (18...Bd4 19.cd4 ab5 20.ab5+=) 19.Bb2 (19.Nf5!? Re8 20.Nd4+=) 19...Bd4 –/+ 20.ed4 ab5 21.ab5 Ra1 22.Ba1 Qb5 23.c4 Qa6 (23...Qb4 24.Qd3–/+) 24.Bb2 Nd7 25.Na3 (25.Nd2 Nd2 26.Qd2 Qc4–/+) 25...c6 26.Rc1 Ra8 (26...Ndf6 27.Ra1–/+) 27.Ra1 (27.d5 Qa5 28.dc6 Qc5 29.Kf1 Qc6–/+) 27...h6 (27...Ndf6 28.Qc1–/+) 28.Qd3 (28.Qd1 Qc8–/+) 28...Qc8 (28...Ndf6 29.Nc2 Qb7 30.Ra8 Qa8 31.Ne3–/+) 29.Rc1 Ra4 (better is 29...Ndf6–/+) 30.g4 ? (better is 30.Nc2+= is the best option White has) 30...Ndf6 –+ 31.g5 hg5 32.Qh3 Kg8 33.c5 Rb4 34.fg5 Ng5 35.Qg2 bc5 36.Qg5 Rb2–+ 0–1. Straesser,Alfred – Tiemann,Hagen, DDR–ch, 1955.

5.Bf6 Bf6 6.d4 0-0 7.Nd2 (7.Nf3 a6=+) 7...a6 (7...e5 8.de5 Be5 9.Rb1=+) 8.Ngf3 b6 9.Bd3 Bb7 (9...ab5 10.Bb5 c6 11.Be2=+) 10.e4 (10.c4 Be7=) 10...fe4 11.Ne4 (11.ba6 Na6 (< 11...ef3 12.ab7 Ra7 13.Nf3=) 12.Be4 d5–/+) 11...ab5 12.Ne5 (12.Qb1 Nc6 13.c3 b4–/+) 12...c5 (better is 12...Be5!? 13.de5 Nc6–+) 13.Nd6–/+ Be5 (13...Bg2?? 14.Bh7 Kh7 15.Qh5 Kg8 16.Ng6 Bh1 17.Qh8) 14.Qh5 g6 (14...Bd6?? 15.Bh7 Kh8 16.Bg6 Kg8 17.Qh7) 15.Qe5 Bd5 16.Qg3 (16.dc5!? bc5 17.Bb5 Bg2 18.Rg1–/+) 16...Qf6–/+ (16...cd4?! 17.Bg6 Qf6 18.Be4 Kh8 19.Bd5 ed5 20.0-0=) 17.0-0 (17.Nb5 Nc6–/+) 17...Qd4 (17...c4!? 18.Be2 Nc6–/+) 18.Nb5 Qf4 19.Qf4 Rf4 20.Nc3 (20.Nc7 Ra7 21.Nd5 ed5=+) 20...Nc6–/+ 21.Nd5 (21.Rfb1 c4 22.Be2 Nd4–/+) 21...ed5–+ 22.c3 Ra3 23.Rfc1 Ne5 (23...d4 24.g3 Rf6 25.Bc4 Kg7 26.cd4 Nd4 27.Rab1–+) 24.Bb5 c4 25.Rc2 (25.Kf1 Rh4–+) 25...Kf7 (25...d4 26.cd4 Rd4 27.Kf1–+) 26.Re1 Re4 27.Rd1 Ke6 28.Kf1 Rf4 29.f3 (29.h3 Nd3–+) 29...Rf8 30.Ke2 (30.Re1 Kd6–+) 0–1. Horvath,A – Diener,Rudolf, corr, (year?).

5.a4 0-0

6.c4 c6 7.Nc3 cb5 8.cb5 b6 9.Nf3 Bb7 10.Be2 d5 11.0-0 Nbd7 (11...a6 12.d4+=) 12.Rc1 (12.Ng5 Nc5 13.d4 Nfe4 14.dc5 Bg5+/-) 12...Rc8? (12...Bd6 13.d3=) 13.Qb3 (better 13.Ng5 Nc5 14.d4+/-) 13...Nc5= 14.Qa2 Nfe4 15.Ne4 (15.d4 Nd7+=) 15...fe4= (worse 15...Ne4 16.Rc8 Qc8 17.Qa1+=) 16.Nd4 (16.Ne5 Bf6=) 16...Qd7 (16...e5 17.Nb3 Qd6 18.Nc5 bc5 19.Qb3=+) 17.Qa1 (better 17.Bg4!? Rf6 18.f3=) 17...e5-/+ 18.Nc6 Nb3 (18...Bc6 19.bc6 Qe6 20.Be5-/+) 19.Ne7 (19.Ne5!? Qd6 20.Rc8 Na1 21.Rf8 Bf8 22.Ra1=) 19...Qe7-/+ 20.Qa2 (better 20.Rc8!? Na1 21.Rf8 Kf8 22.Ra1-/+) 20...Nc1-+ (20...Rc1?! 21.Bc1 Nc1 22.Rc1=) 21.Bc1 Qf6 22.Ba3 Rf7 23.d3 ed3 24.Bd3 d4?? (24...Rc3 25.Bb1-+) 25.e4? (better 25.f4!? e4 26.Bc4=+) 25...Qg6 26.Bc4?? (26.f3 Kh8-+) 26...Be4 (better 26...Rc4 27.Qc4 Qe4-+) 27.Bf7-/+ Qf7 28.Qe2? (better 28.Qf7!? Kf7 29.Re1-+) 28...Qg6-+ 29.f3 Rc2?? (better 29...Bd3 30.Qe5 Bf1 31.Kf1 h6-+) 30.Qe4 (better 30.fe4 h6 31.Qc2+-) 30...Qe4 (30...Qg2) 31.fe4+- Rc4?? (31...h6 32.Bd6 Re2 33.Rd1 Re4 34.Bb8+-) 32.Bd6 (32.Rf8) 32...Ra4 (32...h5 33.Be5 d3 34.Rd1 Re4 35.Bc3 Ra4 36.Rd3+-) 33.Be5 (33.Rf8) 33...Rb4 (33...d3 34.Bd6 g6 35.e5+-) 34.Ra1 (better 34.Bd6 Rb1 35.Rb1+-) 34...Rb5 35.Ra7?? (better 35.Bd4 Rb4 36.Rd1+-) 35...Re5-+ 36.Ra8 Kf7 37.Rb8 Kg6 (37...Re4 38.Kf2-+) 38.Rb7 (38.Rb6 Kh5-/+) 38...Re4-+ 39.Rb6 Kg5 40.Kf2 Kf4 41.Rb3. Jimito100 (2070) - itaiacoca (2015), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.c4 c6 7.Nf3 d5 (7...d6 8.Be2=) 8.Be2 Bd6 (8...a6 9.0-0=) 9.0-0 (9.d4 dc4 10.Bc4 Nd5=) 9...Ne4 (9...a6 10.d4=) 10.d3+= Nf6 11.Nbd2 (11.Qc2 Nbd7+=) 11...Qe7 (11...a6 12.Qc2+=) 12.d4 (12.Ne5 a6+=) 12...Ne4 13.c5 Bc7 14.Re1 (14.Qc2 Nd7+=) 14...Nd7 15.a5 (15.Nb3 Qf6+=) 15...Ndf6 (15...cb5 16.Bb5 Ndf6 17.Be2=) 16.b6+= ab6 (16...Bb8 17.Qc2+=) 17.ab6 Ra1 18.Qa1 Bb8 19.Qa8 Nd7 20.Nb3 Qf7 (20...e5 21.Na5+=) 21.Na5 g5 Black prepares f4 22.g3 g4 (22...f4 A) 23.Nb7 fe3 24.Rf1 ef2 25.Kg2 Nb6 26.cb6 Bb7–+ (26...Qb7?! 27.Qb7 Bb7 28.Bc1–/+); B) 23.ef4 gf4 24.g4+= (worse is 24.Nb7 fg3 25.fg3 Nd2–/+)) 23.Nh4 f4 (23...e5!? 24.f4 gf3 25.Nf3 ed4 26.Bd4 Bg3 27.hg3 Qg6=) 24.ef4+/– (24.Nb7 fg3 25.f3 gh2 26.Kh1 Ng3 27.Kg2 Ne2–+; 24.Bg4 fg3 25.f4 gh2 26.Kg2 Qg7 27.Kh2 Qg4–+; 24.gf4 Qh5 25.Ng2 Nd2=) 24...Nf2? (better is 24...e5 25.Bg4 ef4+/–) 25.Kf2+– Bf4 26.Rf1 (26.gf4 Qf4 27.Nf3 gf3–+) 26...Bg5 27.Kg2 Nf6 28.Nc6! bc6 29.Qc6 Bh4 30.gh4 Qe7 (30...Qg6 31.Rf2 Qe4 32.Kg1 Qe3+=) 31.Qb5 (31.Bc1 Qg7 32.Bd3 Kh8+–) 31...e5 (31...Ne4 32.c6 Rf1 33.Bf1 Nd6+–) 32.de5 Ne4 (32...Nh5 33.c6 Rf1 34.Kf1 Qf8 35.Ke1+–) 33.c6 Rf1 34.Bf1 Qh4 (34...Qf7 35.Bd4 Qf3 36.Kg1 g3 37.Qd5 Kf8 38.Qd8 Kg7+–) 35.Qd5 Kf8 36.Qe4 Qh3 37.Kg1 Qf3 38.Qf3 gf3 39.b7 Bb7 (39...Bh3 40.b8Q Kf7 41.Qb3 Kf8 42.Qf3 Bf5 43.Qf5 Ke8 44.Ba3 h6 45.Qd7) 40.cb7 (40.cb7 f2 41.Kf2 Kg7 42.e6 Kh6 43.b8Q Kh5 44.Be2 Kg5 45.Qe5 Kg6 46.Qf6) 1–0. DEFFM – lebs, freechess.org, 2018.

6.c4 d6 7.Nc3 Qe8 (7...e5 8.d4=) 8.Nf3 Qg6 9.d4 Nbd7 10.Qc2 e5 (10...Ne4 11.a5=) 11.de5 (11.Nh4 Qf7 12.Nf5 ed4 13.ed4 Nb6+=) 11...de5 (11...Ne5 12.Nd5 Nf3 13.gf3 Nd5 14.cd5 Bf6=) 12.Be2 (12.Nh4!? Qf7 13.Nf5= (worse 13.Qf5 e4–/+)) 12...e4 13.Nd4 (13.Nh4 Qg5 14.g3 a6=+) 13...Ne5 (better 13...Qg2!? 14.Rf1 Ne5–/+) 14.0-0= c5 15.bc6 bc6 16.f4 (16.Rab1 Rd8=) 16...ef3=+ 17.Nf3 Neg4 18.Nd1 Bc5 (18...Qh6!?=+) 19.Bd4= Bd4 (19...Bb4 20.c5 Be6 21.h3+=) 20.ed4+= (worse 20.Nd4 Qh6 21.Bg4 Ng4=+) 20...Qh6 21.h3 (21.Bd3 f4+=) 21...Ne3= 22.Ne3 Qe3 Black is in command 23.Kh1 Ne4 24.Kh2 Qf4 25.Kg1 Qe3 26.Kh2 Qf4 27.Kh1 (better 27.Kg1=) 27...Ng3–/+ 28.Kg1 Nf1 29.Rf1 Qe3 30.Kh1 Bd7 (30...c5 31.d5–/+) 31.Qd1 (31.Qd3 f4–/+) 31...Rae8 (31...c5!? 32.a5–+) 32.Ne5–/+ Re7 (32...Rd8 33.Rf3 Qe4 34.c5–/+) 33.c5 Be8 (33...Kh8 34.Bf3=+) 34.Bc4=+ Kh8 35.Re1 Qh6 (better 35...Qg5–/+) 36.Ng6+– Bg6 (36...Qg6 37.Re7) 37.Re7 f4 38.Be2 (38.Ra7 Qh4 39.Qf3 Qe1 40.Kh2 Bh5+=) 38...Qg5 (38...a5 39.Qe1 Bh5 40.Qh4+= (40.Qa5 f3 41.Bf1 fg2 42.Bg2 Bf3 43.Bf3 Qh3 44.Kg1 Qg3 45.Bg2 Qf2 46.Kh2 Qh4 47.Kg1 Qd4 48.Kh2 Qh4 49.Kg1 Qe7–+)) 39.Re5 (39.Ra7 Qg3 40.Qf1 Rb8+=) 39...Qg3 (39...Qf6!?=) 40.Bf3+– h6 41.Qe1 (better 41.Bc6 Rb8 42.Re1+–) 41...Kh7? (41...Rd8 42.Qb4+=) 42.Qg3 (better 42.Bc6 Rf6 43.Bf3 Qe1 44.Re1+–) 42...fg3+= 43.Re6 (better 43.Kg1+=) 43...Rf6?? (better 43...Rd8 44.Kg1 Rd4=+) 44.Rf6+– (44.Rc6?! Rf4 45.Rd6 Rf7+–) 44...gf6 45.Bc6 (45.Bc6 Bf5 46.d5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2380) – viudanegra (2160), lichess.org, 2015.

6.c4 d6 7.Nf3 Nbd7 (7...e5 8.c5=) 8.Be2 e5 9.0-0 Re8 10.d4 e4 11.Ng5 Nf8 12.Nh3 (12.Nc3 a6+=) 12...h6 (12...a6!?=) 13.Nc3 g5 (better 13...a6+=) 14.f4 (14.Bh5!? Nh5 15.Qh5+–) 14...g4 (better 14...ef3!? 15.Bd3 d5=+) 15.Nf2+– Ng6 16.g3 (16.Nd5 Nd5 17.cd5 Bh4+=) 16...h5 17.Nh1 (17.Nd5 Nd5 18.cd5 h4+=) 17...h4= 18.Kf2 (18.a5 hg3 19.Ng3 Kh7=) 18...Kf7 19.Ke1 Rh8 20.Kd2 Qf8 (20...hg3 21.hg3 Ke8 22.Nf2=+) 21.Kc2 (21.Nf2 Ke8=+) 21...Qh6 (21...Ke8 22.Kd2=+) 22.a5 a6 23.d5 Nd7 (23...Ke8 24.Kd2=+) 24.Nf2 (24.ba6 Ra6 25.Nb5 Bd8 26.Bh8 Qh8+–) 24...Nc5 (24...Bf6 25.ba6 Ra6 26.c5=) 25.Na4 (25.b6=) 25...Na4 (25...Rf8 26.Kd2=) 26.Ra4 (26.Bh8 Qh8 27.Ra4 Bf6+–) 26...ab5 (26...Bf6!?=) 27.cb5+= Bf6 28.Bf6 Kf6 29.Qd4 (29.Kd2 Ke7+=) 29...Kf7 30.a6 (30.Kd2 Ke8+=) 30...ba6= 31.ba6 Bd7 32.Ra3 Rhc8 (32...hg3 33.hg3 Qh2 34.Rc3=) 33.a7 (33.Kd1 Ke8+=) 33...c5 34.Qc3 (34.dc6 Ne7 35.Ba6 Nc6=) 34...hg3 (34...Rc7!? 35.Qa5 Rb7=+) 35.hg3= Qh2 36.Qd2 (36.Ra6 Rd8 37.Kd1 Qg3 38.Nh1–/+) 36...Qg3 37.Ba6? (better 37.Kd1–/+) 37...Ra7–+ 38.Bc8 Ra3 39.Kb2 Re3 (better 39...Ra7!? 40.Bd7 Rd7 41.Ra1–+) 40.Bd7 Rf3 (better 40...Rb3 41.Ka2 Ra3 42.Kb1 Nf4 43.Bf5 Qb3 44.Qb2 g3 45.Be4 gf2–+) 41.Bb5?? (41.Bf5 Qg2 42.Be6 Kf8 43.Bg4 Qf1 44.Bf3 ef3 45.Kc3–+) 41...e3 42.Qc2 Rf2 (42...ef2?! 43.Qf5 Kg7 44.Qd7 Kg8 45.Qe6 Kg7 46.Qd7 Kh8 47.Qd8 Kh7 48.Qd7 Kg8 49.Qe6 Kg7 50.Qd7=) 43.Rf2 Qf2 44.Qf2 (44.Be2 Qf4 45.Bb5 Qb4 46.Qb3 Qb3 47.Kb3 g3–+) 44...ef2 45.Kc2 g3 46.Bf1 Nf4 47.Kd2 g2 48.Bg2 Ng2 49.Ke2 Nf4 50.Kf2 Nd5 51.Kf3 Ke6 52.Ke2 c4 53.Kd2 c3 54.Kc2 Ke5 55.Kd3 (55.Kb3 Kd4 56.Kc2 f4 57.Kb3 f3 58.Ka2 f2 59.Ka3 f1Q 60.Kb3 Qb1 61.Ka3 Qb4 62.Ka2 Qb2) 55...f4 56.Kc2 f3 57.Kd1 (57.Kb3 f2 58.Ka3 f1Q 59.Kb3 Qb1 60.Kc4 Qb4 61.Kd3 Qe4) 57...f2 (57...Ne3 58.Ke1 c2 59.Kd2 f2 60.Kc3 c1Q 61.Kb4 Qb2 62.Ka4 f1Q 63.Ka5 Qfb5) 58.Ke2 c2 59.Kf2 c1Q 60.Ke2 Qe3 61.Kf1 (61.Kd1 Qf2 62.Kc1 Nb4 63.Kd1 d5 64.Kc1 Qc2) 61...Qd2 62.Kg1 Ne3 (62...Ne3 63.Kh1 Qg2) 0–1. BeepBeepImAJeep (2655) – Wieczoorxd (2485), lichess.org, 2015.

6.c4 Kh8 7.Nc3 d6 8.Nf3 e5 9.Be2 Nbd7 (9...a6 10.0-0=) 10.d4 e4 11.Nd2 Qe8 12.g3 Bd8 13.h4 Qg6 14.Bf1 (14.h5 Qh6=) 14...Ng4 15.Ne2 c5 16.Nf4 Qf7 17.d5 (17.h5 Kg8=) 17...Nde5 18.Be2 b6 19.Qc2 Bd7 20.h5 Bg5 (20...Kg8 21.Bg4 Ng4 22.Bc3=+) 21.Ng6 (21.Bg4 Bf4 22.gf4 Nd3 23.Kf1 fg4 24.Ne4 Nb2 25.Qb2+–) 21...Kg8?? (better 21...Ng6 22.Bg4 Ne5=) 22.Nf8+– Rf8 23.Bg4 (23.a5 Bf6+–) 23...Ng4? (23...Nd3 24.Kf1 fg4 25.f4 (25.Ne4 Qf3 26.Qd3 Qh1 27.Ke2 Qf3 28.Kd2 Bh6–/+) 25...Nb2 26.Ra2+=) 24.Nf1 (24.a5 Bf6+–) 24...Ne5 (24...Bf6 25.Bf6 Qf6 26.Ra3+–) 25.0-0-0 (25.Be5!? de5 26.a5+–) 25...Nf3 (25...Nd3 26.Rd3 ed3 27.Qd3+=) 26.Kb1 (26.Nd2 Nd2 27.Kd2 a6+–) 26...Bf6 (26...Ra8 27.Nd2 Nd2 28.Rd2=) 27.Nd2 Bb2 28.Qb2 Ne5 29.Qc3 Nd3 (better 29...a6+=) 30.f4?? (30.Rdf1 h6+–) 30...Qf6?? (better 30...Nf2 31.h6 g6=+) 31.Qf6+– Rf6 32.Rdg1 (32.Rh2 Rh6+–) 32...h6 (32...Nf2!? 33.Rh4 Rh6+–) 33.g4+– fg4 (better 33...Nf2 34.g5 hg5 35.fg5 Rf8+–) 34.Ne4 Rf8 35.Kc2 (35.Nd6 Nf2 36.Rh2 Nh3+–) 35...Nb4? (35...Re8 36.Nd6 Re3+–) 36.Kd2 Bf5 37.Nd6 Bd7 (37...Bd3 38.Rh4 Rd8 39.Rhg4+–) 38.e4 (38.Rg3 a6+–) 38...Rf4 39.Rf1 Rf1 40.Rf1 Kh7 (40...g3+–) 41.e5 Nd5 (41...Na6 42.ba6 g3+–) 42.cd5 a6 43.e6 ab5 44.ed7 b4 (44...c4 45.d8Q c3 46.Kc1 ba4 47.Rf8 g3 48.Rh8) 45.d8Q c4 46.Rf8 c3 47.Ke2 c2 (47...b3 48.Rh8) 48.Rh8 1–0. BeepBeepImAJeep (2640) – CallMePapa (2005), lichess.org, 2017.

6.Be2 d5 7.c4 c6 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 a6 10.Nd4 Nb6 (better 10...Nb8!?=) 11.bc6 (11.bc6 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qe2+–) 1–0. pcmvr – ffouriscool, net–chess.com, 2020.

5.a4 b6

6.c4 Bb7 7.Nf3 0-0 8.Nc3 Qe8 9.Be2 Qg6 10.g3 d6 11.a5 ba5 12.Ra5 Nbd7 13.0-0 Qh6 14.Nd4 (better 14.d4!?=) 14...Qh3-/+ 15.Bf3?? (better 15.Nc6 Ne5 16.f4 Nc6 17.bc6 Bc6 18.Rf2-/+) 15…Ng4 (15...Ng4 16.Re1 Qh2 17.Kf1 Qf2) 0-1. brucepeng (1970) - Salem2000 (2000), lichess.org, 2021.

6.Nf3 Bb7 7.c4 0-0 8.Be2 a5 9.Nc3 d6 (9...Qe8 10.0-0=) 10.0-0 Nbd7 (10...c5 11.Ng5 Qd7 12.d4+=) 11.Re1 (11.Ng5 Nc5+=) 11...Nc5 12.d3 Qe8 13.Qc2 Qg6 14.Bf1?? (better 14.Rad1=) 14...Bf3-+ 15.d4 Nce4 16.Ne4 (16.Ne2 Nh5-+) 16...Be4 (16...Ne4 17.h3-+) 17.g3 (17.Qd1-+) 17…Bc2 0-1. brucepeng (1920) - Benjamin94 (1825), lichess.org, 2019.

5.c4 0-0

6.a4 a6 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0-0 ab5 10.cb5 d5 11.Nc3 c5 12.bc6 Nc6 13.Nb5 h6 (13...Rc8 14.Nbd4 Qd7 15.Qb3+=) 14.Nfd4 Nd4 15.Bd4 Bc5 16.Qb3 Qe7 (16...Ne4 17.Qb2 Bd4 18.Nd4+=) 17.Qb2 (17.Bf6 Rf6 18.d4 Bb4+/-) 17...Rae8 (17...Ba6!?+=) 18.Be5 Nd7 19.Bd6?? (better 19.d4 Ne5 20.dc5+/- (worse 20.de5 f4=+)) 19...Bd6-+ 20.Nd6 Qd6 21.Bb5 (21.a5 Bc6-+) 21...Rc8 (21...Bc6 22.Rfc1 Bb5 23.ab5-+) 22.d4 (22.Bd7 Qd7 23.Qb6 Rc6-+) 22...Nf6 23.Rfc1 Ne4 24.a5 (24.Bd3 Rc1 25.Rc1 Ra8-+) 24...ba5 25.Ra5 Rc1 26.Qc1 Qb6 27.Qa1 Rc8 28.Bf1 Nd2 29.Be2 (29.Rb5 Qa6 30.Ra5 Qf1 31.Qf1 Nf1 32.Kf1-+) 29...Ne4 (better 29...Qa5! 30.Qd1 Nb3-+) 30.Rb5?? (30.Bf1 f4 31.Rb5-+) 30...Qc7 31.Qb1 (31.Bf1 f4-+) 31...Bc6 (better 31...Qc1 32.Bf1 Ba6-+) 32.Rb2 Kh7 (32...Ba4 33.Bf1-+) 33.Rc2 Qd7 34.Qc1 Bb7 35.Rc8 Bc8 36.f3 Nf6 37.e4 (37.e4 de4 38.Qb2-+). Jimito100 (2045) - najnawk (2090), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.a4 b6 7.Nf3 Bb7 8.Nc3 Qe8 9.Be2 Qg6 10.0-0 Nh5 11.d4 f4 12.Bd3 Qg4 13.e4 Rf6 14.d5 Rg6 15.Ne1 f3 16.Qf3 Qh4 17.Ne2 ed5 18.ed5 Re6 19.Ng3 Bd6 20.Bf5 Bg3 21.fg3 1–0. Abdullaevich (1820) – Qorbunov_Nikolay (1795), lichess.org, 2020.

6.a4 b6 7.Nf3 Bb7 8.Be2 d6 9.0-0 Nbd7 (9...a6 10.Nc3=) 10.Nd4 (10.Ng5 Nc5+=) 10...Nc5 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 (worse 12.gf3 Qe8=+) 12...Qd7 13.Nc6 White prepares the advance a5 13...g6 (13...a6!?+=) 14.d4+– Nce4 15.a5 d5 16.Qe2 Bd6 (16...dc4 17.Qc4 Nd5 18.Qe2+–) 17.Nc3 (17.f3 Ng5+–) 17...Rae8 (17...a6 18.Ne5 Nc3 19.Bc3+=) 18.cd5 (18.Ne4 fe4 19.Na7 Ra8+–) 18...ed5 19.ab6 (19.Ne4 Re4 20.a6 Ra8+–) 19...ab6+= 20.Ra7 (20.Ne4 Ne4 21.f3 Ng5+=) 20...Ng4 21.g3 (better 21.h3 Bh2 22.Kh1 Ne3 23.Ne4 (23.Kh2? Nc3 24.Qd3 Nf1 25.Qf1 Nb5 26.Qb5 Rf6–+; 23.Qe3?! Ng3 24.Qg3 Bg3 25.fg3 Re3=) 23...Nf1 24.Qf1 fe4 25.Kh2+–) 21...Qg7?? (better 21...Nc3 22.Bc3 f4=+) 22.Nd5+– Qh6 (22...Rf7+–) 23.h4 (23.f3 Nef6 24.Nc7 Re3 25.Qc4 Kh8+=) 23...g5 (23...Rf7 24.Qd3 g5+=) 24.Kg2?? (24.Nc7 Bc7 25.Rc7 gh4 26.Ne7 Re7 27.Re7 hg3 28.fg3 Ng3 29.Qc4 Kh8 30.d5 Nf6 31.Rb1 Qh1 32.Kf2 Qh2 33.Ke1+=) 24...gh4–/+ 25.Rh1 Nef2?? (better 25...Ngf2 26.Rh4 Qg7–+) 26.Rh4=+ Qg6 (better 26...Qe6 27.Qf3 Nd3=+) 27.Rc7?? (better 27.Ne5 Be5 28.de5+–) 27...Bc7?? (better 27...Ne3 28.Ne3 Qg3 29.Kf1 Bc7 (29...Qh4 30.Qc4 Kh8 31.d5 Qf6 32.Qh4 Be7 33.Ne7 Re7 34.Bf6 Rf6 35.Qf6 Kg8 36.Rc8 Re8 37.Re8) 30.Qf2 Re3 (worse 30...Qe3 31.Qe3 Re3 32.d5–+) 31.Qg3 Bg3–+ (31...Rg3?! 32.Ne7 Kf7 33.Rh7 Ke8 34.Nd5–/+)) 28.Nde7 (28.Nce7 Kf7 29.Ng6 Kg6 30.Nc7 Re3+–) 28...Re7?? (better 28...Kf7 29.Ng6 Kg6 30.Ne5 Be5 31.de5 Ne4+–) 29.Ne7 Kf7 30.Ng6 Kg6 31.Qc2 (better 31.e4 h5 32.ef5 Rf5 33.Qe8 Kg7 34.Rh5 Rh5 35.Qh5+–) 31...Re8 (better 31...Ne3 32.Kf2 Nc2–+) 32.Qc7+– Re3 33.Qb6 (33.Qh7 Kf6 34.d5 Re5 35.Qh8 Kf7 36.Rh7 Kg6 37.Qg7) 33...Kg5+– 34.d5 (34.d5 Rg3 35.Kg3 Ne4 36.Kh3 Ngf2 37.Kg2 Ng4 38.Qd8 Kf4 39.Qc7 Kg5 40.Bc1 Nd2 41.Bd2 Ne3 42.Be3 f4 43.Qf4 Kg6 44.Rg4 Kh5 45.Qf5; better 34.Bc1 h5+–) 1–0. RichardSommer (2030) – tokrikoq (1985), lichess.org, 2020.

6.a4 c6 7.Nf3 d5 8.cd5 cd5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 b6 11.Nc3 Bb7 (11...Bd6 12.d4+=) 12.Nd4 (better 12.Ng5!? Nc5 13.d4+/-) 12...Nc5= 13.d3 Qd6 14.Bf3 Rac8 15.g3 (15.a5 ba5 16.Ra5 Qb6=) 15...g5 (15...Qd7!?=+) 16.Bg2 h5 (16...Ng4 17.Nf3=) 17.Nf3 (17.a5 f4+=) 17...Ng4 (better 17...g4 18.d4 gf3 19.dc5 bc5 20.Bf3 h4=) 18.e4?? (better 18.h3 Nh6 19.Ng5 Bg5 20.Qh5+/-) 18...de4-/+ (18...fe4?! 19.de4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Qd6 Bd6 22.Ng5 Rf2 A) 23.Be4?? Rb2 24.Rac1 Bc5 25.Rc5 Rc5-+ (25...bc5?! 26.Bb7 Rc7 27.Be4-+); B) 23.Rf2=+) 19.de4 Qd1 (worse 19...Ne4 20.Qe1=+; 19...Be4?! 20.Qd6 Bd6 21.Ng5 Bg2 22.Kg2=+) 20.Rad1 fe4 (20...Ne4?! 21.Rd7 Bf6 22.Rb7 Nc3 23.Bc3 Rc3 24.Ra7=; worse 20...Be4 21.h3 Bf3 22.Bf3-/+) 21.Nd4 Bf6 (better 21...e3 22.f4 Bg2 23.Kg2 gf4 24.gf4 Nf2-+) 22.Nc6? (better 22.Ba3-/+) 22...Bc6-+ 23.bc6 Bc3 (worse 23...Rc6 24.h3 Nh6 25.Rc1-+) 24.Bc3 Rc6 (24...e3 25.fe3 Ne3 26.Rf8 Kf8 27.Rc1-+) 25.Ba1 (25.h3 Nf6-+ (worse 25...Na4 26.Bb4 Nf6 27.Bf8 Kf8 28.f3-/+)) 25...Kh7 (25...Rc7 26.h3 e3 27.hg4-+) 26.Rd4 (26.h3 Nf6-/+) 26...Nf6 (26...Rcc8 27.h3 Ne5 28.Be4 Ne4 29.Re4 Nf3 30.Kg2-+) 27.Rc1 Kg6 28.Rdc4 (28.Re4 Rd6 29.Rec4 Rfd8-/+) 28...Rd6-+ 29.R4c2? (29.Bf6 Rf6 30.Be4 Ne4 31.Re4 Rd2-+) 29...Nd3 (29...Rfd8 30.a5-+) 30.Rf1 (30.Rd1 e5 31.Be5 Re6-/+ (31...Ne5?! 32.Rd6 Kf5 33.h3=)) 30...Rfd8 (30...e5 31.Re2-+) 31.Re2 (31.Rc7 a5 32.Bf6 Kf6 33.Be4 Nc5-+) 31...Nc5 32.Rfe1 (32.f3 ef3 33.Bf3 Nfd7-+) 32...Rd1 (32...Na4 33.h4 g4 34.Be4 Ne4 35.Re4-+) 33.h4 Re1 34.Re1 g4 35.Kh2 (35.Bf6 Kf6 36.Be4 Na4-+) 35...Rd2 36.Be5 (36.Kg1 Na4 37.Bf6 Kf6 38.Re4 Nc5 39.Rf4 Kg6-+) 36...Rf2 37.Bf4 (37.Bd4 Ra2 38.Bc5 bc5-+) 37...Na4 (37...Nd3!? 38.Ra1 Nf4 39.gf4-+) 38.Ra1 b5 39.Re1 (39.Be3 Rc2-+) 39...Nc3 40.Re3 (40.Be5 b4-+) 40...b4 (40...Nfd5 41.Rc3 Nc3 42.Be5-+) 41.Be5 Rc2 42.Bf6 (42.Bc3 bc3 43.Kg1-+) 42...Kf6 43.Kg1 Kf5 44.Re1 Ne2 45.Kh1 Ng3 46.Kh2 Kf4 47.Rb1 a5 48.Rd1 e5 49.Rd8 b3 50.Rf8 Ke3 (50...Nf5 51.Ra8 b2 52.Rb8-+) 51.Re8 (51.Kg3 a4 52.Rb8-+) 51...b2 52.Re5 b1Q 53.Rb5 (53.Re4 Kd3 54.Kg3 Qb8 55.Rf4 Ke3 56.Kh2 Qf4 57.Kh1 Qg3 58.Be4 Qe1) 53…Qb5 (53...Qb5 54.Kg1 Qe2 55.Be4 Qd1; 53...Qh1 54.Kg3 Qg2) 0-1. brucepeng (2000) - cristian_guananjay (1965), lichess.org, 2021.

6.a4 c6 7.Bf6 Bf6 8.Ra2 (8.d4 c5=+) 8...d5 (8...e5 9.d4–/+) 9.g3 (9.d4 e5 10.de5 Be5=+) 9...Nd7 (9...e5 10.Nf3–/+) 10.bc6 (10.d4 e5–/+) 10...bc6 11.a5 (11.d4 e5 12.de5 Ne5 13.cd5 cd5–/+) 11...Ba6 (11...Ne5 12.d4 Nc4 13.Bc4 dc4–/+) 12.Qa4 (better is 12.cd5!? Bf1 13.Kf1 cd5 14.Kg2–/+) 12...Rb8–+ 13.Na3 (13.Qc2 Ne5–+) 13...Qc7 (13...Nc5!? 14.Qc2–+) 14.cd5–/+ Bf1 15.Kf1 cd5 16.Rc2 Qd8 17.Rc6 Qe7 18.Nf3? Rfc8 19.Rc8 Rc8 20.Kg2 Nc5 21.Qb4 Qd7 22.Rc1= Nd3?? 23.Rc8?? Qc8= 24.Qd6 a6 25.Nb1 h6 26.Nc3 Kh7 27.Ne2= Nc5 28.Qf4?? Qd8 29.Qb4= Be7 30.Qb6 Qe8?? 31.d4+– Ne4 32.Qe6 Qb5 33.Nf4 Bf6 34.Qf5 Kh8 35.Nd5 Nd6 36.Qe6 Ne8 37.e4 Qb8 38.e5 Bg5 39.Ng5 hg5 40.Kh3 (40.Kh3 Qd8 41.Kg4+–; better is 40.Ne7 Qb7 41.d5 Qe7 42.Qe7+–) 1–0. riverborne – 310, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.a4 d6 7.d4=+.

6.a4 d6 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0-0 Nbd7 (9...a6 10.Nd4 Qd7 11.Bf3=) 10.Nd4 (better 10.Ng5 Nc5 11.d4+–) 10...e5? (better 10...Nc5+=) 11.Ne6+– Qc8 12.Nf8 Qf8 13.Bf3 e4 14.Be2 Ne5 15.Nc3 (15.a5+–) 15...Nd3? (better 15...Qf7+–) 16.Bd3+– ed3 17.f3 (17.Qb1 Nd7 18.Qd3 Ne5+–) 17...Re8 (17...Qf7 18.Qb3+–) 18.Qb3 (18.Qb1 Nd7 19.Qd3 Ne5+–) 18...Kh8 (18...Qf7 19.Nd1+–) 19.a5 Nd7 20.ab6 (20.Na4 ba5 21.Qd3 Qf7+–) 20...ab6 (20...Nc5 21.Qb4 ab6 22.Nd5+–) 21.Ra7 (21.Na4 Ne5+–) 21...Nc5 22.Qa3 Bf6 (22...f4 23.e4 Ra8 24.Ra8 Ba8 25.Na4+–) 23.Nd5 (23.Nd1 Be5+–) 23...Bd5 24.cd5 f4 (24...Bb2 25.Qb2 Qf7+–) 25.Rc7?? (25.Bf6 gf6 26.e4 Qe7+–) 25...fe3?? (25...Ra8 26.Ra7 Ra7 27.Qa7 Bb2 28.Qb6+=) 26.de3?? (26.Bf6 gf6 27.de3 Re3+–) 26...Re3?? (better 26...Ra8 27.Ra7 Ra7 28.Qa7 Bb2 29.Qb6 Bc3+=) 27.Bf6+– gf6 28.Rc6 (28.Qa7!? Qg8 29.Qb6 d2 30.Qd6 Rf3+–) 28...Qe7 (28...Re2 29.Qc3+–) 29.Qc3 (29.Rb6? Re1 30.Rb8 Kg7–+) 29...d2 (29...Re5+–) 30.Qd2 Nd3 (30...Kg7 31.Qf2 Qe5 32.Rd1+–) 31.Rb6 (31.Rc3 Kg8+–) 31...h5 (31...Nf4 32.Rd6 Qd6 33.Qe3 Nd5 34.Qa7+–) 32.Qa5 (better 32.Rd6 Kg7 33.Rc6+–) 32...Re2 (32...Kh7 33.Ra6 Qg7+–) 33.Qa8 Qe8 (33...Kg7 34.Rb7 Nc5 35.Re7 Re7 36.b6+–) 34.Rb8 Nf4 35.Re8 Kg7 36.Re2 Ne2 37.Kf2 Nf4 38.Kg3 Ng6 39.Kh3 (better 39.b6 f5+–) 39...Nf4 40.Kg3 (40.Kh4 Ng6 41.Kh5 Nf4 42.Kg4 Ng6 43.Qa7 Ne7 44.Qe7 Kg6 45.Re1 f5 46.Kh4 f4 47.Re6 Kf5 48.Qf6) 40...Ng6 41.Kf2 (41.b6 f5+–) 41...h4?? (41...Nf4 42.Ra1 h4 43.Ra7 Kg6 44.Qg8 Kf5 45.Qh7 Kg5 46.Rg7 Ng6 47.Qg6 Kf4 48.Qf6) 42.Qb7 (42.b6 Kh6 43.b7 Kh5 44.b8Q Kh6 45.Qaa7 h3 46.Qg8 Kh5 47.Qah7 Kg5 48.Qhg6 Kf4 49.Qf6) 42...Kh6 43.Re1 Kg5 44.Re6 Kf5 (44...Ne7 45.Qe7 Kg6 46.Qf6 Kh7 47.Re7 Kg8 48.Qg7) 45.Qf7 Ne5 (45...Kg5 46.Qf6 Kh5 47.Qg6) 46.Qf6 1–0. RichardSommer (2060) – Jluqas (2015), lichess.org, 2020.

6.a4 d6 7.Nf3 e5 8.c5=.

6.a4 d6 7.Nf3 Qe8 8.Be2 Nbd7 (8...e5 9.0-0=) 9.d4 Bd8 10.Nc3 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Nd2 d5 (12...Qg6 13.0-0+=) 13.g3 (13.0-0 Qg6+=) 13...c6 14.Qb3 Qf7 The backward pawn on f2 becomes a target 15.0-0 Qg6 16.Rac1 (16.f3 ef3 17.Bf3 Nf6+=) 16...Bg5 (16...a6 17.Ba3 ab5 18.cb5+= (worse 18.Bf8 bc4 19.Qa3 Nf8=+)) 17.bc6 (17.f3 Qh6 18.Rc3 c5+–) 17...bc6= 18.cd5 cd5 19.Rc7 (19.Ba3 Rf7+=) 19...Nf6 (19...Bd8 20.Rc6 Rb8–/+) 20.Rfc1 a5? (20...Bd7 21.Ba3 Rfd8 22.Be7+=) 21.R1c6?? (better 21.Ba3 Rd8 22.Be7+–) 21...Rb8?? (21...Bd7 22.Rb6=) 22.Qc2 (better 22.Qb8 Bd7 23.Rc8 Bc8 24.Rc8 Rc8 25.Qc8 Qe8 26.Qe8 Ne8 27.Bc3+–) 22...Bd7= 23.Rc5 (23.Ba3 Bc6 24.Bf8 Ba4 25.Qa4 Rf8 26.Qa5–/+) 23...h5?? (23...Qf5 24.Ba3 Ne8 25.Ne4 Nc7 26.Rc7 de4 27.Bf8 Rf8–+) 24.Ba3+– Rfe8 (24...Qf5 25.Ra5 Rf7 26.Rca7+=) 25.Ra5 h4 (25...Ra8 26.Ra6 h4+–) 26.Raa7 (26.f4 hg3 A) 27.hg3? Bf4 28.ef4 Qg3 29.Kh1 Qe1 (29...Qa3?! 30.Nf1–+) 30.Nf1 Qa5–+; B) 27.h3+=) 26...hg3= 27.hg3 (27.Rd7 gf2 28.Kf2 Bh4 29.Kf1 Nd7 30.Rd7 Rbc8–+) 27...Rec8 (27...Be3 28.fe3 (28.Rd7?? Qg3 29.Kh1 Qh4 30.Kg2 Qf2 31.Kh3 Nd7–+) 28...Qg3 29.Kf1=) 28.Qc5 (better 28.Kf1!?+–) 28...Be3= 29.Nf1 (29.fe3 A deflection 29...Qg3) 29...Bg5 (29...Bf4 30.Rc8 Rc8 31.Qe7=+) 30.Qd6 Rc7 31.Qc7 Rb1 (31...Rc8 32.Qe5=) 32.Qd8+= Kh7 33.Rd7 Nd7 34.Qd7 e3 (34...Be3 A) 35.fe3?? Qg3 36.Kh1 Qh3 37.Kg1 Qe3 38.Kh1 Qe2–+ (38...Qa3?! 39.Qe6 Qe3 40.Qf5 g6 41.Qf7 Kh8 42.Qf6 Kh7 43.Bg4=); B) 35.g4 Bd4 36.Qe7=+) 35.Qd6 ef2 36.Kf2 (better 36.Kh2=) 36...Qc2?? (36...Qf5 37.Kg2 Qe4 38.Kf2 Qd4 39.Kg2 Qe4 40.Bf3 Qc2 41.Kh3 Rf1–+) 37.Qe6+– Rf1 (37...Rb3 38.Qd5 Bh6+–) 38.Kf1 (38.Kf1 Qe4 39.Qe4 de4 40.a5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep – G_King (2000), IM BeepBeepImAJeep simul, 2017.

6.Nc3 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Qa1 c6 10.Nf3 (better 10.Qa7!? Qc7 11.b6+–) 10...d5= 11.Qa8 Qc7 12.Nd4 (12.Qa7 Nfd7=) 12...Bd7 (12...e5 13.Nc2=+) 13.Qa7 Bb4 (13...e5 14.Nc6 Bc6 15.bc6 Nc6 16.Qa1=) 14.bc6 Bc6?? (better 14...Nc6 15.Ncb5 Qc8=+) 15.Ne6+– Qc8 16.Nf8 Kf8 (16...Na6 17.Ng6 hg6+–) 17.Bd3 (17.cd5 Bd7+–) 17...d4? (17...dc4 18.Bc4 Bg2 19.Rg1+–) 18.Na2 (better 18.Nd5 Bd5 19.cd5+–) 18...de3? (18...Bg2 19.Rg1 Bc5 20.Bf5 Qf5 21.Qb8 Ne8 22.Rg2 Qb1 23.Nc1 Qb2 24.Qf4 Nf6+–) 19.Nb4 ef2 (19...ed2 20.Kd2 Bg2 21.Rg1+–) 20.Kf2 Ng4 21.Kg1 Qe8 (21...Kf7 22.Qc5 g6 23.Qd4+–) 22.Nc6 (better 22.Qc5!? Kg8 23.Nc6 Nc6 24.Qd5 Kh8 25.Qf5 Qe1 26.Bf1 Nf6 27.Bf6 gf6 28.Qf6 Kg8 29.Qg5 Kh8+–) 22...Qe1 23.Bf1 Nc6 24.Qb7 (better 24.Qc5 Ne7 25.h3 Nf6 26.Bf6 gf6+–) 24...Qe6 (24...Qf2) 25.Qg7+– Ke8 26.Qh8 Kd7 27.Qh7 Kd6 (27...Kd8+–) 28.Ba3 Ke5 29.Qg7 Nf6 30.Bb2 (30.Qc7 Ke4 31.d3 Kd4 32.Bb2 Ke3 33.Qg3 Kd2 34.Qf2 Kd1 35.Bc3 Qe3 36.Qe3 Kc2 37.Qd2 Kb3 38.Qb2 Ka4 39.Qa2) 30...Kd6 31.Ba3 (better 31.Qf6 Qf6 32.Bf6 Ke6+–) 31...Ke5 32.Qg3 (32.Qc7 Ke4 33.d3 Ke3 34.Bc1 Kd4 35.Bb2 Ke3 36.Qg3 Kd2 37.Qf2 Kd1 38.Bc3 Qe3 39.Qe3 Kc2 40.Qd2 Kb3 41.Qb2 Ka4 42.Qa2) 32...Kd4 33.Qc3 Ke4 34.Bd3 (34.Bd3 Kf4 35.Bb2+–; 34.Qe3) 1–0. aravind555 (1625) – ismaelgacf (1620), lichess.org, 2018.

6.Nc3 a6 7.a4 ab5=+ 8.ab5 Ra1 9.Qa1 d5 10.cd5 (10.Nf3 Nbd7=) 10...ed5=+ 11.Nf3 Nbd7 (11...Re8 12.Be2=+) 12.Nd4 (12.Be2 Bd6=) 12...Nb6=+ 13.Bd3 (13.Qb1 Ne4=+) 13...Ne4 14.Bc2 (14.f3 Nc3 15.Bc3 Nc4=+) 14...Bb4 (14...Nc4 15.d3 Nb2 16.de4+=) 15.Bb3 (15.d3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 f4=) 15...Qh4 16.g3 Qd8 17.Ne4 (17.f3 Nc5=+) 17...fe4= 18.Nc2 Qe7 19.Qa2 (19.Bg7!? Bd2 20.Kd2 Qg7 21.Qg7 Kg7 22.Ke1–/+) 19...Qf7 20.Nb4? (better is 20.f4 Bc5 21.Bd4 Bd4 22.Nd4=+) 20...Qf2–+ 21.Kd1 Qf3 22.Kc2 Qh1 23.Nd5 Nd5 24.Bd5 Kh8 25.Be5? (better is 25.Qa1!? Qa1 26.Ba1–/+) 25...Qh2 (25...Bd7 26.Qb2 Rg8 27.Bg8 Kg8 28.Qa2 Kf8 29.Bc7+–) 26.Qa3 (26...Qf2 27.Qe7+=). Andersson,Lars H – Olsson,T, corr SSKK M–192, 1996.

6.Nc3 a6 7.Nf3 d6=.

6.Nc3 b6 7.Nf3 (7.Qf3 c6=) 7...Bb7 (7...a6 8.Be2=+) 8.Be2= c5 (8...a6 9.0-0=) 9.bc6 (9.0-0 a6+=) 9...Nc6 10.0-0 Qb8 (10...Rc8 11.d4=) 11.d3 a6 12.Na4 (12.Rb1 Qd6=) 12...Qc7 13.Qb3 Rab8 (13...Bb4!?=) 14.Qb6+= Rfc8 (14...Qd6 15.c5 Qd5 16.Qb3+/–) 15.Qc7+/– Rc7 16.Rfb1 Bc8 (16...d6 17.Nb6+/–) 17.Bc3 (17.c5 d5+/–) 17...Rcb7 18.Rb7 Rb7 19.Nd4 Nd4 20.Bd4 d6 21.Nb6 Rb8 (21...Bd7 22.Bf3 Rc7 23.Rb1+–) 22.Nc8+– Rc8 23.Rb1 e5 24.Bc3 Bd8 (24...Kf7 25.Rb6 Nd5 26.cd5 Rc3 27.Ra6+/–) 25.Rb7 (25...Kf8 26.Bf3+–) 1–0. Bothe,E – Nielsen,P, corr sok, 1995.

6.Nc3 c5 7.g3 (7.Nf3 d5=) 7...d5 8.Nge2 (8.Nf3=+) 8...b6 (better is 8...d4!? 9.ed4 cd4–/+) 9.Bg2= Bb7 10.cd5 (10.Nf4 Qd7 11.cd5 Nd5 12.Nfd5 ed5=) 10...Nd5 11.Qb3 (11.Nf4 Nf4 12.Bb7 Nd3 13.Ke2 Nb2=) 11...Qd6 (11...a6 12.0-0=+) 12.Nf4 Nf4 13.Bb7 Nd3 14.Ke2 Nd7 (14...c4!? 15.Qc2 Nb4=) 15.Ba8+= Ra8 16.Nd5 (16.Na4 Nb2 17.Nb2 Bf6+=) 16...Nb2 (16...c4 17.Ne7 Qe7+/–) 17.Ne7+/– Qe7 18.Qb2 e5 19.d3 (19.Qb3 Kh8+/–) 19...Nf8 (19...a6 20.ba6 Ra6 21.Qb3 Kh8 22.Rhc1+=) 20.Qb3 Qe6 (20...Kh8!?+/–) 21.Qe6+– Ne6 22.f4 (22.a4 a6+–) 22...ef4 23.gf4 (23.ef4?! Nd4 24.Kd2 Re8=) 23...Re8 (23...a6 24.Rhb1+–) 24.Kf3 g5 25.fg5 Ng5 26.Ke2 (26.Kg3 c4 27.dc4 Re4+–) 26...Nh3 (26...f4!? 27.e4 f3 28.Kf2 Kf7+–) 27.Rhf1+– f4 28.Rf3 (28...Re3 29.Re3 fe3 30.Ke3+–) 1–0. Dobrzycki – Nielsen, corr sok, 1995.

6.Nc3 c6 7.Nf3 cb5 (7...a6 8.bc6 Nc6 9.Be2=) 8.cb5 d6 (8...a6 9.Be2=) 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Nb6 (10...Nc5 11.a4+=) 11.d4 (11.Rc1 Bd7+=) 11...Bd7 12.Qb3 h6 (12...f4 13.e4+=) 13.a4 Rc8 14.a5 (14.Rfc1 Nbd5+/–) 14...Nbd5+= 15.Nd5 Nd5 16.Bc4 Nc7 (16...Rc4 17.Qc4 Qe8 18.Rfc1+=) 17.Rfc1 (17.b6 ab6 18.ab6 Na8 19.Be6 Be6 20.Qe6 Kh7+/–) 17...b6 (17...Kh7 18.Ba3+/–) 18.ab6 ab6 19.Ra7 Kf7 (19...Kh7 20.Be2+/–) 20.Bd3 g6 21.e4 (21.Bc4!?+/–) 21...fe4+= 22.Be4 Nb5 23.Rc8 Qc8 24.Ra8 Qc7 25.Rf8 (25.d5 Ra8 26.de6 Kf8 27.Ba8 Be8+–) 25...Bf8 (25...Kf8!? 26.Bg6 Kg7+/–) 26.d5+– Qc5 27.de6 (27.Ng5! hg5 28.Qf3 Ke8 29.de6 Be6 30.Bg6 Kd7 31.Qf8+/–) 27...Be6+/– 28.Bg6! Ke7 (28...Kg6 29.Qe6) 29.Qa4 (better is 29.Qd3!?+/–) 29...Bg7= 30.Qa8?? (better is 30.Qa1! Bc3 31.Bd3=) 30…Bb2–+ (31.Qe8 Kf6–+) 0–1. Grund,Karl – Diener,Rudolf, corr SOK–87–14, 1987.

6.Nc3 d5 7.Nf3 a6 8.Be2 ab5 9.cb5 c5 10.d4 c4 11.Ng5 Qa5 12.0-0 Bb4 13.Qc2 Bc3 14.Bc3 Qb5 15.a4 Qd7 16.Rfb1 Nc6 17.f3 Na5 (17...Qc7 18.Rb5=+) 18.Rb4 (18.Rb5 Qd8=+) 18...Qc7–/+ 19.Bd1 Bd7 20.Qf2 Ra6 21.Rab1 Rc8 22.Be1 (22.Qe2 b6–/+) 22...e5 23.R4b2 (23.Bc3 e4 24.Qg3 ef3 25.Bf3 Qg3 26.hg3 Rca8–+) 23...f4 (23...ed4!? 24.ed4 h6–/+) 24.Ba5 Qa5 (24...Ra5?! 25.Rb7 Qd6 26.R1b6+=) 25.de5 (25.Rb7? fe3 26.Qe3 ed4–+) 25...fe3 26.Qf1 (better is 26.Qe3!? d4 27.Qf2 Qe5 28.f4–+) 26...Bf5–+ 27.ef6 Bb1 (27...Rf6?! 28.Bc2 Bc2 29.Rc2–/+) 28.f7 Kf8 29.Rb1 h6 (29...h6 30.Nh3 Rb6–+) 0–1. Baumann,Walter (2105) – Addis,Edward L. II (1835), WC17/WS31 ICCF , 2009.

6.Nc3 e5 7.Nf3 d6 8.Be2=.

6.Nc3 Qe8 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0-0 d6 (9...a6 10.Nd4=) 10.d4 Nbd7 11.Qb3 Kh8 12.Ng5 (12.c5!? dc5 13.Qe6+=) 12...Qg6= 13.f4 h6 14.Bf3 Ne4 15.Nge4 fe4 16.Bd1 Nf6 17.Qc2 d5 18.cd5 ed5 19.h3 (19.f5 Qg5 20.Qf2 Ng4 21.Bg4 Qg4+=) 19...h5 (19...a6 20.f5 Qg5 21.Qf2–/+) 20.Qf2 Rae8 (20...a6 21.Be2+=) 21.a4 Bd8 (21...c5 22.bc6 Bc6 23.Nb5=) 22.Ba3 Rf7 23.f5 Qh7 24.Ne2 Bc8 (better is 24...c6+=) 25.g4 (25.Bb3 a6+/–) 25...g5 (better is 25...hg4!? 26.Nf4 Qf5 (worse is 26...gh3 27.Ng6 Kg8 28.Ne5+=) 27.Qh4 Qh7 28.Ng6 Kg8 29.Qh7 Nh7 30.hg4 Bg5–/+) 26.fg6+= Qg6 27.Nf4 Qh6 28.Nh5 Rg8 29.Nf6 Rf6 30.Qg3 Rf1 31.Kf1 Rg6 (31...Bh4 32.Qc7 Qe3 33.Qe5 Rg7 34.Qh5 Kg8 35.Qe8 (35.Qd5?? Rf7 36.Qf7 Kf7–+) 35...Kh7 36.Qh5 Kg8 37.Qe8 (37.Qd5 Rf7 38.Qf7 Kf7–+) 37...Kh7 38.Qh5 Kg8=) 32.Kg2 (32.Ke2 Qg5+–) 32...Bh4 (32...Be6 33.Bb3+/–) 33.Qf4 (33.Qc7?! Qe3 34.Ra2 Be6+/–) 33...Qh7? (33...c6 34.Bb3 Bb7 35.Qe5 Qg7 36.Qb8 Kh7 37.Bd6+– (37.Qa7 Rg4 38.Kh1 Rg3 39.Qb8 Rh3 40.Qh2 Rh2 41.Kh2 Qg3 42.Kh1 Qf3 43.Kg1 Bf2 44.Kf1 Bc8 45.bc6 Bh3)) 34.Be2 (better is 34.Rc1!? Bf6 35.Rc7+–) 34...Rf6 35.Qe5 Qh6?? (better is 35...Qg7 36.Qh5 Qh7 37.Qe8 Qg8 38.Qg8 Kg8+/–) 36.Rf1 (36.Be7 Qg7 37.Bf6 Qf6 38.Qh5 Kg7+–) 36...Qe3 (36...Qg7 37.Qh5 Qh7 38.Rf6 Bf6 39.Qd5 Qd7 40.Qe4 Qf7+–) 37.Qe8 (better is 37.Rf6 Bf6 38.Qf6 Kh7 39.Qf2 Qa3 40.Qf7 Kh8 41.Qe8 Kg7 42.Qc8+–) 37...Kg7?? (better is 37...Kh7 38.Qh5 Kg7 39.Qh4 Qe2 40.Rf2 Rf2 41.Qf2 Qf2 42.Kf2 Bd7=) 38.Bf8+– Kh7 39.Qe7 1–0. Holz Auf Der Heide,Gerhard – Richter,Steffen, 5th VfB op, 1998.

6.Nc3 Qe8 7.Nf3 d6 8.Bd3 e5 (8...Qg6 9.0-0 e5 (9...Bd7 10.Be2 e5 11.Qb3 Be6=) 10.Bc2 a6 11.Bb3 e4=) 9.Bc2 (9.Be2 e4 (9...Qg6= 10.0-0 a6 11.Qb3 e4=) 10.Nd4 c5 11.Nb3 Qg6=) 9...e4 (9...a6 10.0-0= Be6 11.Bb3 Ne4=; 9...Qg6 10.0-0 Be6 11.d4 e4=; 9...Be6 10.Ng5 Bd7 11.0-0 Qg6=) 10.Nd4= Qg6 (10...c5 11.Nde2 a6=) 11.Qe2? (better 11.0-0!?= a6=) 11...c5 (11...Qg2 12.Qf1 Qf1 13.Rf1–/+) 12.Nb3 (12.bc6 Qg2 13.Rf1 Nc6 14.f3 Qe2 15.Ke2–/+) 12...Be6 (12...a5 13.a4 Qg2 14.0-0-0–/+) 13.Na5? (better 13.0-0=+) 13...b6–+ 14.Nb3 Qg2 15.0-0-0 Ng4 (15...a6 16.ba6 Na6 17.Rdg1–+) 16.Rdf1 (16.Rdg1 Qf3 17.Qf3 ef3=+) 16...Nd7 (16...a6 17.ba6 Na6 18.Rhg1–+) 17.Nd5 (17.h3 Nge5 18.Nd5 Bd5 19.cd5 Bf6–+) 17...Bd5 18.cd5 (18.Rhg1 Qh2 19.Rh1 Nde5 20.cd5 Qg2 21.Be5 Ne5–/+ (worse 21...de5 22.Rhg1 Qh3 23.Rh1–/+)) 18...Bf6–+ 19.h3 Bb2 20.Kb2 Nge5 21.Nc1 (21.Kb1 Nf3–+) 21...Qg6 (21...Nf3 22.d3 Nf6 23.h4–+) 22.d3 ed3 (22...Nf3 23.Nb3–+) 23.Nd3 Nc4 24.Kc1 Qf6 25.Kd1 a6 (25...Qa1 26.Nc1 Qc3 27.Nd3–+) 26.ba6 Ra6 (26...Qa1 27.Nc1 Qc3 28.Nd3–+) 27.Nc1 (better 27.Bb3 b5 28.Bc4 bc4 29.Nc1–+) 27...Qc3 28.Bd3 Nb2 29.Qb2 Qb2 30.Ba6 b5 (30...c4 31.Re1 Nc5 32.Re2–+) 31.a4 (31.Re1 Rb8 32.a4 Nf6–+) 31...Ne5 (better 31...Nf6 32.Nd3 Qa1 33.Ke2 Qa4 34.Bb5 Qb5 35.Rb1–+) 32.Re1 Nc4 (32...Nc4 33.Re2 Qe5–+) 0–1. Novitscomu (Novitsky!?) – Miglietta,R, corr Italy, 1971.

6.Nc3 Qe8 7.Nh3 a6 8.a4 d6 9.Nf4 g5 10.Nd3 e5 11.Nb4 Be6 12.h4 (12.Nbd5 Bd8+=) 12...g4= 13.Nbd5 Nd5 (13...Bd8 14.d4=) 14.Nd5 (14.cd5 Bd7+=) 14...Bd8= 15.b6 (15.h5!?=) 15...cb6=+ 16.Qb3 Nd7 17.Ba3 Bd5 18.cd5 Nc5 19.Bc5 bc5 20.Qb7 Ba5 21.Ba6?? (better 21.h5=+) 21...Rb8–+ 22.Qc6 Qd8 23.Bb7 (23.Bb5 Rf7–+) 23...Rf7 24.Rb1 Bb4 25.Bc8 Rc8 (25...Qc8?! 26.Qd6 Qe8 27.0-0–+) 26.Qb5 Rb8 27.Qc4 f4 28.e4 (28.g3 fe3 29.fe3 Qd7–+) 28...Qa5 29.0-0 Ra8 30.Rfd1 Qa4 31.d3 (31.Qe2 f3 32.Qe3 fg2–+) 31...Qd7 32.Ra1 Rff8 33.Rf1 (33.Ra8 Ra8 34.g3–+) 33...g3 (better 33...Ra1 34.Ra1 g3 35.Rf1–+) 34.Ra6 0–1. Silent Move (2115) – mlukov (1660), redhotpawn.com, 2012.

6.d4 b6 7.Nd2 a6 8.a4 ab5 (8...Bb7 9.Ngf3=+) 9.ab5= Ra1 10.Ba1 Bb7 11.Ngf3 Ne4 12.Ne4 (12.Be2 Nd2 13.Qd2 c6=) 12...fe4 13.Nd2 d5 14.Qg4 (14.Bc3 c6=) 14...Rf6 (14...Bc8 15.Bc3=+) 15.g3 (15.Bc3 c6=) 15...Qf8 (15...Bb4 16.Qd1–/+) 16.Qe2 Bb4 17.Bg2 dc4 18.0-0 Bd2 19.Qd2 Qd6 (19...Bd5 20.Bc3=+) 20.d5 (20.Rc1 Bd5=+) 20...Rf7–/+ (20...ed5?! 21.Bf6 Qf6 22.Qa2+=) 21.Be4 ed5 22.Bg2 Rd7 (22...Nd7 23.Rd1–/+) 23.Rd1 Qc5 (23...Qe6 24.Bd4=+) 24.Qb2 (24.Qa2!? Qf8 25.Qa7+=) 24...c6 (24...Qf8 25.Qa2 c6 26.bc6 Bc6 27.Qc2=+) 25.Qe5 Qd6 (25...Qf8 26.Rb1 cb5 27.Rb5=) 26.Qd6 (26.Rb1 Qe5 27.Be5 Rd8 28.bc6 Nc6=) 26...Rd6 27.Be5 Rd8 28.Bc7 Re8 29.Bb6 (better is 29.bc6 Bc6 30.Bb6=) 29...Nd7 (better is 29...cb5 30.Rb1 Nd7 31.Rb5 Bc6–+ (31...Nb6?! 32.Rb6 Ba8 33.Rb5=)) 30.bc6= (30...Bc6 31.Bd4=). Diener,Rudolf – Lieber, corr DDR, (year?).

6.d4 b6 7.Nd2 Bb7 8.Ngf3 Qe8 9.Be2 d6 10.Ng5 Bd8 (10...Bg2? 11.Rg1 Ne4 12.Nde4 (12.Rg2?! Ng5 13.h4 Ne4+=) 12...Be4 13.Ne6+–) 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 (12.gf3?! a6 13.Qa4 c5=+) 12…Nbd7?? (better is 12...c6 13.bc6 Nc6+=) 1–0. MT – guest745, ICC, 2004.

6.d4 b6 7.Be2 a6=.

6.d4 c6 7.a4 d5 8.Nd2 Bb4 9.Qb3 (9.Ngf3 a6=) 9...Qa5 10.Ngf3 Ne4 11.Rd1 f4 12.Bd3? (better 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 fe3 14.Qe3 Nd2 15.Nd2 Qa4 16.Bd3=+) 12...fe3-+ 13.fe3 Rf3! 14.Be4 (14.gf3 Nd2 Double attack (14...Nd2 Decoy; 14...Bd2 Remove defender)) 14...Re3?? (better 14...dc4 15.Bh7 Kh7 16.Qc2 Rf5-+) 15.Qe3+- de4 16.Qe4 (16.0-0 h6+-) 16...Qa4 17.0-0 cb5?? (17...Qa2 18.Qf3 h6 19.Qf7 Kh8 20.Qe8 Kh7 21.Qc8 Qb2 22.Nf3+-) 18.d5 (18.Qf3 h6 19.Qf7 Kh8 20.d5 Bc5 21.Kh1 Bd4 22.Bd4 e5 23.Be5 Qd1 24.Qg7) 18...Bd2?? (better 18...bc4 19.de6 Qc6+-) 19.Rd2 (19.Qf3 Be3 20.Kh1 Bf4 21.Qf4 Nd7 22.Qf7 Kh8 23.Qg7) 19...Qc4 20.Qc4 (20.Rdf2 Qc5 21.Qf3 Qf2 22.Rf2 Nd7 23.Qf7 Kh8 24.Qg7) 20...bc4+- 21.de6 Nc6 (21...Bd7 22.Rdf2 Na6 23.Rf7 Rc8 24.ed7 Rd8 25.Rg7 Kh8 26.Rg6 c3 27.Bc3) 22.Rd6 (22.Rd6 Be6 23.Re6+-; 22.Rd8 Nd8 23.e7 h6 24.Rf8 Kh7 25.e8Q Nf7 26.Qe4 Bf5 27.Qf5 g6 28.Qf7) 1-0. zembelek (2065) - TT2010 (2035), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.d4 c6 7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 Bb4 11.Nf3 cb5 12.cb5 d6 13.Bd3 Nd5 (13...b6 14.0-0=) 14.0-0+= Nf6 15.Qa4 Ba5 16.Qb3 d5 17.Ba3 Re8 18.Ne2 Nbd7 19.Rc1 Ne4 20.Nf4 Nd2 21.Nd2 Bd2 22.Ne6 Qb6?? 23.Nc7 (23.Nc7 Bc1 24.Ne8 Ba3 25.Qa3+–) 1–0. Trokenheim,Marek – Hjortstam,Kurt, corr priv, 1992.

6.d4 c6 7.Nf3 cb5 8.cb5 Nd5 9.Bc4 Qa5 10.Nbd2 Bb4 11.0-0 Nb6 12.Be2 Na4 13.a3 Nb2 14.ab4 Qb4 15.Rb1 e5 16.de5 d6?? (better is 16...Nd1 17.Rb4 Nc3 18.Bc4 Kh8+/–) 17.ed6 Be6 18.Qc2 Rc8 19.Qb2 Qd6 20.Ng5 Bd5 21.Rbc1 Rc1 22.Rc1 Nd7 23.Rd1 h6 (23...Qg6 24.Bf3 Nb6 25.Bd5 Nd5 26.Qb3 Qg5 27.Qd5 Kh8 28.Qb7+–) 24.Nh3 Rc8 25.Nf4 Bg2 (25...Nb6+–) 26.Ng2 Ne5 27.Nf3 Nf3 28.Bf3 Qe7 (28...Qg6 29.Qa2 Kh7 30.Qa7+–) 29.Qd4 (29.Qa2 Kh7 30.Qa7 Rc5+–) 29...Kh7 30.Nf4 b6 31.Qd6 Qg5 32.Kh1 a6 33.ba6 b5 34.a7 Qf6 35.Qf6 gf6 36.Nd5 Kh8 37.Nf6 Kg7 38.Nd5 Kf7 39.Nf4 Kf6 40.a8Q Ra8 41.Ba8 h5 42.Bc6 b4 43.Rb1 b3 44.Rb3 Kg5 45.Bd7 Kg4 46.Kg1 h4 47.Rb5 Kg5 48.Bf5 Kf6+– 49.Bh3 Ke7 50.Rh5 Kd6 51.Rh4 Ke7 1–0. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

6.d4 d5 7.Nd2 c6 8.Qb3 Ne4 9.Ngf3 Nd7 10.a4 Ndf6 11.Ne5 (11.bc6 bc6 12.Be2 Qa5=) 11...Nd2 (11...Qa5 12.Bc1 Ng4 13.Nd3=+) 12.Kd2 Bd6 13.f3? (better 13.Ke1=+) 13...Be5-+ 14.de5?? (14.cd5 Bc7 15.dc6 bc6 16.Bc4-+) 14...dc4 15.Bd4 (15.Ke2 cb3 16.ef6 gf6-+) 15...cb3 16.ef6 e5 17.Bc4 Kh8 18.fg7 Kg7 19.Kc3 ed4 20.ed4 cb5 21.ab5 Bd7 (21...b2 22.Ra2-+) 22.Kb3 (22.Rhe1 Rc8 23.Kb3 Bb5 24.Bb5 Qd5 25.Ka4 a6 26.Re7 Kh8 27.Rh7 Kh7 28.Bd3 Qd4 29.Bc4 Rc4 30.Ka3 Qc3 31.Ka2 Qc2 32.Ka3 Ra4) 22...Qb6 23.Kc3 (23.Ra4 Qd4 24.Rc1 a6-+) 23…Rac8 (23...Rac8 24.Ra4 Rfe8-+) 0-1. dale70 (2045) - Ak202 (2085), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.d4 d5 7.Nf3 c6 8.a4 a6 9.Qb3 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Ne4 12.Bd3 Qa5 13.Bc3 Nc3 14.Qc3?? (better is 14.Nc3 Bb4 15.Kd2=) 14...Bb4–+ 15.Kd2 (15.Qb4 Qb4 16.Nbd2 dc4 17.Bc4 cb5–+) 15...Bc3 (better is 15...Qa2!? 16.Bc2 Qc4 17.Qb4 Qb4 18.Nc3–+) 16.Nc3 Bd7 17.bc6 bc6 18.c5 Na6 19.Ne5 Rd8 20.Rb1 Be8 21.Rb6 Nb4 22.Be2 Na2 23.Rb3 Nc3 24.Rc3 Rb8 (24...Rb8 25.Bd1 Rb2 26.Bc2 Ra2–+) 0–1. carocan (1740) – 2riven4, kurnik, 2011.

6.d4 d6 7.Nd2 Qe8 8.Qb3 Kh8 9.a4 Bd8 (9...Nbd7 10.Ngf3=) 10.Ngf3+= Nbd7 11.Rc1 (11.Bd3 Qg6 12.0-0 Ne4+=) 11...e5= 12.c5 (12.de5 Ne5 13.Ne5 de5=) 12...e4 (12...ed4 13.Bd4 dc5 14.Bc5 Nc5 15.Rc5=) 13.Ng5 d5 14.c6 Nb6? (better 14...bc6 15.Rc6 Bb7=) 15.a5+- Nc4 16.Nc4 dc4? (better 16...h6 17.cb7 Bb7+-) 17.Bc4 (17.Qc4?! Be7 18.cb7 Bb7+/-; 17.Rc4?! bc6 18.Rc6 Bd7+/-) 17...bc6 (17...Be7 18.Nf7 Rf7 19.Bf7+-) 18.Nf7 (better 18.Bf7!? Be6 19.Qe6 Qe6 20.Be6 cb5 21.Nf7 Rf7 22.Bf7 g6+-) 18...Rf7 19.Bf7 Qe7 20.Ba3 c5 21.Bc5 (21.Rc5 c6 22.Bb4 Qb7 23.bc6 Qc7+-) 21...Qd7 22.0-0 f4 (22...a6 23.b6 Rb8 24.Rb1+-) 23.ef4 Qg4 (23...a6 24.b6 cb6 25.ab6+-) 24.g3 (better 24.Bd5 Rb8 25.Ba7 Nd5 26.Qd5 Be6+-) 24...Qh3 (24...Qd7 25.f3 Rb8 26.Bc4 ef3 27.Ba7+-) 25.f3 ef3 (25...a6 26.b6 cb6 27.ab6+-) 26.Rf3 Bb7 27.Rf2 Ng4 (27...Qd7 28.Be6 Qe8 29.Re2+-) 28.Rcc2 (better 28.Re2 Nf6 29.Rce1+-) 28...Nf2 29.Rf2 (29.Kf2?! Qh2 30.Ke1 Qg1 31.Ke2 Qg2 32.Kd1 Qg1 33.Kd2 Be4=) 29...Bf6 (29...a6 30.ba6 Ba6 31.Bd5+-) 30.Be6 White intends f5 (better 30.a6!? Be4 31.Re2 Bf5+-) 30...Qh5 31.d5 (31.g4 Qe8 32.a6 Bc8 33.Bc8 Qc8+-) 31...Rd8 (31...a6 32.b6 cb6 33.Qb6 Qd1 34.Rf1+-) 32.Rd2 (better 32.g4 Qg6 33.Qc4+-) 32...g5? (32...a6+-) 33.f5 (33.Be7 Qg6 34.f5 Qg7 35.Bd8 Bd8+-) 33...a6 (33...Qg4+-) 34.ba6 Ba6 35.Bd4 (better 35.Be7! Qh6 36.Bd8 Bd8 37.Qc3 Qf6 38.Qf6 Bf6 39.d6 cd6 40.Rd6+-) 35...Bd4 36.Rd4 Qe2 37.Qd1 (better 37.Rd1 Qe5 38.Qa2+-) 37...Qe3= 38.Kg2 Be2 39.Qa1 Qf3 40.Kg1 Qe3 41.Kg2 Bf3?? (better 41...Qf3 42.Kg1 Qe3 43.Kg2=) 42.Kh3+- g4 (42...Qe5 43.Ra4 Qa1 44.Ra1 h5+-) 43.Kh4 (43.Rg4 Qd4 44.Qd4) 43…Qh6. zembelek (2105) - Maria_K (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.d4 d6 7.Bd3 Bd7 8.Nf3 a5 9.a4 c5 10.0-0 cd4 11.Nd4 d5 12.Nd2 dc4 13.Bc4 Bc5 14.Qb3 Bd4 15.Bd4 Ng4 16.Nf3 g6? 17.h3 Nh6 18.Ne5 Be8? 19.Be6 Kg7 20.Nc6 Qd4 21.Nd4 b6 22.Bd5 Ra7 23.Nc6 Nc6 24.bc6 Rc7 25.Qc3 Rf6 26.Rac1 Bc6 27.Bc6 Rcc6 28.Qc6 Rc6 29.Rc6 Nf7 30.Rfc1 h5 31.Rb6 g5 32.Rb5 Kf6 33.Ra5 Nd6 34.Rd5 Ne4 35.a5 h4 36.a6 Ke6 37.Ra5 Kd6 38.a7 Nf2 39.Kf2 f4 40.a8Q fe3 41.Ke3 Ke6 42.Rc6 Kf7 43.Qb7 Kg8 44.Ra8# 1–0. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

6.d4 Ne4 7.Nc3 c5 8.Nf3 d5 9.cd5 ed5 10.dc5 Be6 11.Nd4 Bf7 (11...Bc8 12.c6 bc6 13.bc6+/–) 12.Nf5+– Nf2 13.Kf2 Be6 (13...Bg6 14.e4 Bc5 15.Ke1 Bf5 16.ef5 Rf5 17.Qg4+–) 14.g4 Bc5 15.Qf3 d4 16.ed4 Bd4 17.Ke1 Nd7 18.Qe4 (18.Qb7!? Qe8 19.Be2 Nc5+–) 18...Bf5 19.Qd4 Qh4 20.Kd2 Nb6 (20...Qg5 21.Qe3 Qg4 22.Nd5+–) 21.Bc4 (better is 21.Nd5!? Qh6 22.Qe3+–) 21...Nc4+/– 22.Qc4 Kh8 23.Raf1 Rfd8 24.Kc1 Rac8 (better is 24...Bd3!? 25.Qf7 Bf1 26.Rf1 Rac8+=) ½–½. Hallila – Moeller Nielsen, corr ICCF TT–4–90 semi, 1994.

6.Be2 b6 7.Bf3 d5 (7...c6 8.d4= d5 (8...a6 9.bc6 Nc6 10.d5 Bb4=; 8...Bb7 9.Ne2 a6 10.Nbc3 ab5=) 9.Nc3 cb5 10.Nb5 Ne4+=) 8.Ne2 (8.Bf6 Bf6 (8...Rf6 9.Nc3 Bb7= 10.cd5 ed5=) 9.d4 c5 10.Nc3 Bb7=; 8.Ba3 Ba3 9.Na3 a6 10.Qb3 ab5+=; 8.Nc3 a6 9.Nd5 Nd5 10.cd5 ed5=; 8.Qa4 Bb7 (8...a6 9.Bf6 Rf6 10.d4 Bb7+=) 9.d4 a6 10.Qc2 ab5+=; 8.d4 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1+=; 8.cd5 ed5 9.Nh3 a6 10.Nf4 Kh8=; 8.Qb3 a6 (8...c6 9.Bf6 Rf6 10.Nc3 dc4=) 9.Bf6 dc4 10.Qc4 Bf6+=; 8.d3 a6 (8...c6 9.Nc3 a6 10.bc6 Nc6=) 9.Ne2 ab5 10.cb5 c6+=) 8...c6 (8...a6 9.Qc2= ab5 10.cb5 Qd7=) 9.Bf6 (9.cd5 worse is ed5 (9...cd5 10.0-0 a6=) 10.bc6 (10.Qb3+= Be6+=) 10...Nc6+=) 9...Bf6 (9...Rf6 10.bc6 Nc6 11.Nf4+=) 10.Nbc3 (10.d4 cb5 11.cd5 e5–/+ (worse is 11...ed5 12.Nf4 Bb7 13.Ne6+/–)) 10...e5+= (10...dc4+=) 11.bc6 e4 (11...dc4? 12.c7 Qc7 13.Ba8+–) 12.cd5 ef3 13.gf3 Na6 14.d4 Nc7 (14...Nb4 15.Nf4 Re8 16.Qb3+=) 15.Qb3 (15.e4 Bh4 16.Qb3 fe4 17.d6 Be6 18.dc7 Bf2 19.Kd2 Qe7+=) 15...Qd6 (15...Kh8+=) 16.0-0-0 (16.e4 fe4 17.fe4 Bh4=) 16...b5 (16...Ba6 17.Kd2–/+) 17.e4 (17.Nb5 Nb5 18.Qb5 Bh4+=) 17...fe4 18.fe4 Bg5 19.f4 Bf4 20.Nf4 Qf4 21.Kb1 Bg4 (21...b4 22.Rhf1 Qf1 23.Rf1 Rf1 24.Nd1–+) 22.d6= Ne6 (better is 22...Kh8 23.dc7 Bd1 24.Rd1 Qc7+=) 23.e5?? (23.h3 Bd1 24.Qe6 Kh8 25.Rd1+= (25.Nd1? Rae8 26.Qg4 Qd6–+)) 23...b4–/+ 24.Nd5 Qe4 25.Ka1 Bd1 26.Rd1 Kh8 27.Qc4 Rf2 28.Nb4 a5?? 29.c7? ab4 30.c8Q Rc8 31.Qc8 Nf8 32.Qc4 Rc2 33.Qf7 Rc8–+ 34.Qb3 Qe2 35.Rb1 Rc4 36.a3 h6 37.Rb2 Rc1 38.Ka2 Qf1 39.Qb4 Ra1 40.Kb3 Qd1 41.Kc4 Rc1 42.Kb5 Qd3 43.Ka5 Rc8 44.Rb3 Ra8 45.Kb6 Qa6 46.Kc5 Rc8 47.Kd5 Qc6# 0–1. Jaworski,Miroslaw – Kahsnitz,Hans, corr Baltic Sea tt1, 1963.

6.Be2 d6 7.f4 Nbd7 8.Nf3= Nc5 (8...a6 9.Nc3 (9.0-0 ab5 10.cb5 Nc5 11.Nc3=; 9.Bd4 Ng4 10.0-0 e5 11.Bc3=; 9.Qc2 ab5 10.cb5 Nd5 11.0-0=) 9...ab5 10.cb5 Qe8 11.0-0=; 8...c5 9.0-0 (9.bc6 bc6 10.Nc3 Ne4 11.Nd4=; 9.Qc2 a6 10.0-0 ab5 11.cb5=; 9.Nc3 Ne4 10.0-0 Bf6 11.Qc2=) 9...a6 10.a4 ab5 11.ab5=; 8...Ne4 9.0-0 (9.Nd4 Nec5 10.0-0 Nb6 11.Nb3=) 9...a6 10.Nd4 Nec5 11.a4=; 8...Qe8 9.Nc3 (9.0-0 Qg6 10.Nc3 a6 11.a4=; 9.Nd4 Nc5 10.0-0 Qg6 11.Qc2=; 9.Qc2 Qg6 10.0-0 a6 11.Nc3=; 9.Bd4 c5 10.bc6 bc6 11.0-0+=; 9.d3 e5 10.fe5 de5 11.0-0=; 9.a4 a6 10.0-0 Qg6 11.Nc3=) 9...Nc5 10.0-0 a6 11.a4=) 9.d4 (9.0-0 a6= 10.Nc3 ab5 11.cb5=; 9.Bd4 Bd7 10.0-0 a6 11.a4=; 9.Nc3 a6 10.0-0 ab5 11.cb5=; 9.Qc2 Qe8 10.0-0 a6 11.Bd4=; 9.a4 a6 10.0-0 Bd7 11.Nd4=) 9...Nce4 10.Nfd2 (10.0-0 a6= 11.Qd3=) 10...b6 (10...a6 11.Ne4 Ne4 12.0-0+=) 11.Ne4 Ne4 12.a4 (12.Nc3 Bb7 13.0-0 a6=) 12...Bb7 13.a5 (13.0-0 c5=) 13...Bh4 (13...ba5 14.0-0+=) 14.g3 Ng3 (14...Bf6 15.0-0 ba5 16.Nc3+=) 15.hg3= Bh1 16.gh4 (16.Kd2 Bb7 17.gh4 Qh4=) 16...Qh4 17.Kd2 Bb7 (17...ba5 18.Qg1=) 18.a6 Be4 (18...Bg2 19.Qg1 Qh3 20.d5+=) 19.Nc3 e5 (19...Bg2 20.Qe1 Qh3 21.Qf2+=) 20.Ne4+/– ef4 (better is 20...fe4!? 21.de5 Rad8+/–) 21.Nc3+– fe3 22.Kd3 (22.Ke3 f4 23.Kd3 f3+–) 22...Rae8+/– 23.Qf1 f4 24.Qf3 Qf2 (24...Rf7 25.Rf1+–) 25.Rf1 (25.Qf2!? ef2 26.Kd2 f3+–) 25...Qf3+/– 26.Bf3 g6 (26...h6 27.Nd5 g5 28.Nc7+–) 27.Nd5 Rf7 (27...g5 28.Nc7 Re7 29.Bd5 Rff7 30.Ne6+–) 28.Nf4! Rf4 29.Bd5 Kh8 30.Rf4 (30.Rf4 e2 31.Bc3+–) 1–0. Kleinke,Uwe – Stephan,Matthias, corr DDR–ch H49, 1983.

6.Ne2 a6 7.a4 ab5 (7...b6 8.Nf4=+) 8.ab5= Ra1 9.Ba1 b6 10.Ng3 d6 (10...Bb7 11.Qa4=+) 11.Qc1 Bb7 12.d3 (12.d4 c5=) 12...Ba8 (12...Nbd7 13.Nc3=+) 13.h4 (13.Bc3 Nbd7=+) 0–1. retiponziani (2000) – Streader (1985), ChessWorld.net, 2020.

6.Ne2 d6 7.d3 (7.d4 a6=) 7...d5 8.Ba3 (8.cd5 ed5 9.Nf4 a6=+) 8...Qd7 (better 8...dc4 9.dc4 Qd1 10.Kd1 Ba3 11.Na3 e5=+) 9.Bd6?? (9.d4 dc4 10.Be7 Qe7=) 9...Ne8 (9...Qd6 10.Nbc3–+) 10.Ng3?? (10.Be7 Qe7 11.cd5 ed5=) 10...a6 (better 10...Nd6 11.a4 f4 12.ef4 Rf4–+) 11.Ba3 (better 11.Be7 Qe7 12.ba6 Na6 13.d4=) 11...Qb5?? (better 11...ab5 12.Be7 Qe7 13.cb5 e5–/+) 12.Bc5 (better 12.cb5 Ba3 13.Na3 ab5 14.Nb5+–) 12...Nf6 (better 12...Qc5 13.d4 Qa5 14.Nd2 f4 15.ef4 Nc6–+) 13.Qh5 (13.cb5 Bc5 14.Qc2 Bb6+–) 13...Ne4 (better 13...Qa5 14.Nd2 Nh5 15.Be7 Ng3 16.hg3–+) 14.Qg6 (better 14.cb5 Nc5 15.Nc3+–) 14...Qb2 (14...Qc5 15.Qh5 Qb4 16.Kd1 Nf2 17.Kc2–+) 15.Qh5 (15.de4 Bc5 16.Qg5 Bb4 17.Kd1–+) 15...Qc2 (better 15...Nc5 16.Qd1 Qa1–+) 16.de4? (better 16.Be7 Qf2 17.Kd1–/+) 16...Qa2?? (better 16...Bc5 17.Nd2 f4–+) 17.Qe2 (better 17.Ra2 Bc5 18.cd5 ed5 19.ed5+–) 17…Qe2 (better 17...Qa1 18.Be7 Qb1 19.Qd1 Qd1 20.Kd1 Rf7–+). aravind555 – BERRIL, lichess.org, 2018.

6.Nf3 Qe8 7.d4 b6 8.Be2 Bb7 9.Nbd2 d6 10.0-0 Nbd7 11.Nb3?! Ne4 12.Nbd2 Qg6 13.Nb3?? Ndf6 14.h3 Nh5 15.Nh2?? Nc3! 0–1. Trkn – Charlemagne, itsyourturn.com, 2000.

6.f4 b6 7.Nf3 Bb7 8.Be2 c5 9.0-0 Qe8 10.a4 d5 11.Nc3 Nbd7 12.Ng5 Bd8 13.d4 h6 14.Nf3 Rc8 15.Ne5 g5 16.Nd7 Qd7 17.fg5 hg5 18.cd5 ed5 19.dc5 bc5 20.Qc2 Bc7 21.Qf5 1–0. Kilpatrick – McKerracher, corr SCCA candidates 1986–88.

6.f4 c6 7.a4 a6 8.Nf3 ab5 9.cb5 d6 10.Nc3 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Nd4 c5 13.Ne2 d5 14.Ng3 Bh4 15.Qc2 b6 16.0-0-0 Bf6 17.Nh5 Bb2 18.Qb2 d4 19.Bc4 g6 20.Ng3 Bb7 21.Be6 Kg7 22.ed4 cd4 23.f5 gf5 24.Nf5 Rf5 25.Bf5 Qc7 26.Kb1 Qe5 27.Rhf1 Ra4 28.h3 Bd5 29.g4 Ba2 30.Kc1 Rc4 0–1. jura1946 – mitroi, kurnik, 2013.

6.f4 d5 7.Nf3 Bb4 (7...a6 8.Ne5=+) 8.Nc3 Bc3 (8...a6 9.a3 Bc5 10.d4=) 9.Bc3+= Nbd7 10.Be2 Re8 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2+=) 11.0-0 Ne4 12.Bb2 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Bb3 Bd7 (14...Qd3 15.Rc1 Re7 16.Ba3+/–) 15.a4 Nd5 16.Ne5 c6 17.bc6 bc6 (17...Bc6 18.Bd4+=) 18.Qh5 (18.Rb1 Rb8 19.Bc4 Nb6+/–) 18...Rf8+= 19.Bd5 cd5 20.Ba3 (20.d3 Be8 21.Qh3 Nc5+/–) 20...Rf6 21.d3 Be8 22.Qh4 Nd2 23.Rf2 Nb3 24.Raa2 Ba4 25.Bb2 Qe8 26.Rc2 Na5?? (better is 26...a5=) 27.Rc7+– h6 28.Rg7!? Kg7 29.Ng4! Qg6 (29...fg4 30.Qf6 A beautiful mate combination) 30.Bf6 Kh7 31.Ra4 (better is 31.Ne5!? Qe8 32.Qg3 Qg8+–) 31...fg4 32.f5! Qf5 (32...ef5 33.Ra5) 33.Rg4 (33.Rg4 Qg4 34.Qg4+–; 33.Ra5?! Qd3 34.Qe1 a6+–) 1–0. Hoffmann,Asa – Rossbach, corr SOK–89–36, 1989.

6.f4 Ne4 7.Nc3 Bf6 8.d4 Nc3 9.Bc3 d6 10.Nf3 Nd7 11.Qb3 Qe8 12.Be2 b6 13.a4 Kh8 14.Qb2 a6 15.0-0 a5 16.Nd2 Bb7 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 Qg6 19.Rae1 Rae8 20.Re2 Re7 21.Rfe1 Qg4 22.h3 Qg3 23.e4 fe4 24.Re4 Rfe8 25.R1e3 Qg6 26.Qe2 Qf7 27.g4 d5 28.cd5 ed5 29.Re7 Re7 30.f5 Re3 31.Qe3 Qe7 32.Bd2 Kg8 33.Qe7 Be7 34.Bf4 Bd6 35.Bd6 cd6 36.Ng5 Nf8 37.h4 g6 38.Kf2 gf5 39.gf5 Nd7 40.Ne6… (80 moves, ½–½). Adam,Stefan – Welz,Peter, DDR–ch11 corr8284, 1982.

6.f4 Ne4 7.Nf3 Bf6 8.d4 c5 9.bc6 bc6 10.Nfd2 Qa5 11.Qc2 (11.Be2 Bh4 12.g3 Be7=) 11...c5=+ 12.Bc3 Nc3 13.Nb3 Qb6 14.Nc3 (14.dc5!? Qc6 15.Nc3=+) 14...cd4–/+ 15.Nd4 Nc6 16.Rd1 Nd4 (16...Bd4?! 17.ed4 Nd4 18.Qf2=+) 17.ed4 Bd4 18.Na4 Qb4 19.Qd2 Qd2 20.Kd2 Rb8 21.h4 (21.Nc3 d6–+) 21...Rb4 22.Nc3 Rb2 23.Kd3 Bf6 24.Rd2 Rd2 25.Kd2 Bb7 26.h5 Rb8 27.Nb5 (27.Nd1 Be4–+) 27...a6 28.Nc3 Kf7 29.Rh3 Bg2! 30.Bg2 Rb2 31.Ke1 Bc3 32.Rc3 Rg2 33.Ra3 Rc2 (33...Rg4 34.Ra6 Rf4 35.c5–+) 34.Ra6?! (34.Ra4–+) 34...Ke7 (better is 34...Rc4 35.Ra7 Ke7–+ (35...Rf4?! 36.Rd7 Kf6 37.h6 gh6 38.Ra7–+)) 35.Ra4 0–1. Deneuville,Christian – Lafeuille,B, AJEC–5118, 2001.

6.Bf6 gf6?! 7.Nc3+=.

6.Bf6 Bf6=+ 7.Nc3 b6 (7...a6 8.Nf3=+) 8.Be2 Bb7 9.Bf3 c6 10.Nge2 d5 (10...a6 11.a4=) 11.Nf4 (better 11.Qb3=) 11...Qe7?? (11...d4 12.ed4 Qd4 13.g3-/+ (13.Ne6?? Re8 14.0-0 Re6-+)) 12.0-0?? (better 12.bc6 Nc6 13.cd5+/-) 12...e5?? (better 12...dc4 13.Qa4 cb5 14.Qb5 Bf3 15.gf3 Bc3 16.dc3 Rc8-/+) 13.cd5+- ef4 (13...cd5 14.Nfd5 Qd7 15.d3+-) 14.dc6 Bc8? (better 14...Nc6 15.bc6 Ba6+-) 15.Nd5 Qd6 16.Nf6 (16.ef4?! Ba1 17.Qa1 Nd7 18.cd7 Bd7+=) 16...Rf6 17.c7! Qc7 18.Rc1 Qe7 (18...Qd8+-) 19.Rc8 Rf8 20.Rf8 (20.Ba8?! Rc8 21.Qb3 Kh8 22.ef4 Nd7+-) 20...Qf8 (20...Kf8 21.Ba8 Nd7 22.Qf3+-) 21.Ba8 Nd7 (21...Qd6 22.Qc2 Nd7 23.Qf5+-) 22.Bc6 Ne5 (22...Nf6 23.ef4 h5 24.Re1+-) 23.ef4 Nc6 24.bc6 Qc8 25.Qc2 (25.Qc2 g6 26.Re1 Qd8 27.c7 Qf8 28.c8Q a5 29.Re7 b5 30.Qb3 Kh8 31.Qf8) 1-0. AsceticKingK9 (2080) - Bushwacker (1840), ChessWorld.net, 2011.

6.Nc3 d6

7.Bd3 Qe8 8.Nge2 Nbd7 9.0-0 Ne5 10.Nc1 Nd3 11.Nd3 e5 12.Rc1 Be6 13.Nb1 f4 14.ef4 e4 15.Re1 Bg4 16.f3 Bf3 17.gf3 ed3 18.Rc3 Nh5 19.Rd3 Qg6 20.Kh1 Qd3 21.Re7 Rae8 0–1. Hasler – Velker, corr ICCF TT–4–90 SF3 1994.

7.d4 a5 8.Nf3+= b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 Qe8 11.Rb1 (11.Qb3 Qf7+=) 11...Qh5 (better 11...Ne4!?=) 12.d5+– Nbd7 (12...ed5 13.cd5 Qg6 14.Nd4+–) 13.de6 (better 13.Nd4 Qh6 14.Ne6+–) 13...Ne5?? (better 13...Nc5 14.Nd5 Nd5 15.cd5 Rae8+–) 14.Ne5 Ng4 (14...Qe8 15.Bf3 Be4 16.Nf7+–) 15.Ng4 fg4 16.Bg4 Qg5 17.Nd5 h5 (17...Bd5 18.cd5 (18.Qd5?! Qg4 19.f4 Rae8+–) 18...Bf6 19.Bf6 Qf6 20.Rc1+–) 18.Ne7 (better 18.Bh5 Bd5 19.Qd5 Kh7+–) 18...Qe7 19.Bf3 (better 19.Bh5 Qe6 20.Qd4 Qe7+–) 19...Bf3 20.Qf3 (better 20.gf3 Qe6 21.Qd5 Qd5 22.cd5 Rf3 23.Rfc1+–) 20...Rf3–/+ 21.gf3 Qe6 22.Kh1 (22.Bd4!?–+) 22...Rf8 23.Rg1 Rf7 (23...Rf3 24.Rg7 Kf8 25.Rg2 Qc4 26.a3–+) 24.Rg3? (better 24.Rbc1–/+) 24...d5?? (better 24...Qc4 25.Rbg1 Qa2 26.Bg7 Rf5 (26...Qf2?! 27.Bf6 Kh7 28.Bd4=) 27.Bh6 Kf7–+) 25.Rbg1=+ The pressure on the backward pawn g7 grows 25...Qf6?? (better 25...dc4 26.Bg7 h4=) 26.Bf6+– Rf6 27.Rg7 Kf8 28.f4 (28.Rg8 Ke7 29.R1g7 Kd6 30.Rd8 Kc5 31.Rc7 Kb4 32.Rd5 Rf3+–) 28...dc4 29.Rc7 h4 (29...Rd6 30.a4+–) 30.Rgg7 c3 (30...Rd6 31.Rcf7 Ke8 32.Rb7+–) 31.Rh7 Kg8 32.Rh4 Rd6 33.Rc3 Rd1 34.Kg2 Rd2 35.a3 (better 35.Rc8 Kg7 36.Rc7 Kg8+–) 35...Ra2 36.Rh6 (36.Rc8 Kg7 37.Rc7 Kg8 38.f5 Rd2 39.f6 Rf2 40.Kf2 a4 41.Rg7 Kf8 42.Rh8) 36...Kg7 37.Rb6 Rd2 38.Rc7 (38.Rc7 Rd7 39.Rd7 Kf8 40.Rb8) 1–0. aravind555 (1605) – LaserMate, lichess.org, 2018.

7.d4 a6 8.Bd3 (8.Nf3 Nbd7=) 8...ab5 (8...e5 9.Nf3 e4 10.0-0–+) 9.cb5 d5 10.Nf3 Ne4 11.0-0 Nd7 12.Qc2 Nb6 13.Ne5 (13.Ne4? fe4 14.Be4 de4–+) 13...Bd7 14.Ne4 (14.f3 Nc3 15.Bc3 Bd6+=) 14...fe4= 15.Be2 Bd6 16.a4 Rc8 (16...Ra5!?=) 17.a5+/– c5 (17...Be5 18.de5 (< 18.ab6 cb6 19.Qd2 Bd6=+) 18...Na8 19.a6 ba6 20.Ra6+/–) 18.bc6 (18.ab6 cd4 19.Nc4 Bb5 20.Bd4 Bc4 21.Bc4 Rc4 22.Qd2–/+) 18...Be5+= 19.de5 Na8 20.Ba3 Rf7 (20...Rc6 21.Qd2 Rf7 22.Bb5+=) 21.Bc5 Rc6+/– 22.Rfc1 Be8 23.Bb5 Rc8 24.Be8 Qe8 25.Qb2 Rfc7 26.Bd6 Rc1 27.Rc1 Rc1 28.Qc1 g6 29.Qc5+/– Qd8 30.h3 h6 31.Qa7 Qc8 32.Kh2+/– h5 33.g3 Kh8 34.Kg1 Kg8 35.Kg2 Kh8 36.Bb8 d4?? 37.Qa8+– d3 38.a6?? ba6+/– 39.Qe4 d2 40.Qg6?? Qb7 41.f3 d1Q 42.Qh5 ½–½. Frommel,Andreas – Secula,V, corr SOK–92–90, 1992.

7.d4 Qe8 8.g3 e5 9.Bg2 f4 10.de5 de5 11.Nd5 fe3 12.fe3 c6 13.Nf6 Rf6 14.Qd2 Bf5 15.Ne2 Nd7 16.0-0 Rd6 17.Qc1 Bg4 18.Nc3 Nc5 19.Ne4 Ne4 20.Be4 Bg5 21.bc6 bc6 22.Qc3 Bh3 23.Ba3 Rf6 ½–½. Alberts – Van Gool, 1993.

6.Nc3 Ne4

7.d3?! Nc3 8.Bc3 a6 9.a4 d5.

7.Ne4?

7.Nf3.

7.f4 Bf6

8.Qc2 Bc3 9.Bc3 e5 10.fe5 Qh4 11.g3 Ng3 12.Nf3 Qe4 13.Qe4 Ne4 14.Bb2 b6 15.Bg2 Bb7 16.0-0 Nc5 17.d4 Na4 18.Ba3 Re8 19.Nd2 Bg2 20.Kg2 g6 21.e4 fe4 22.Ne4 Rc8 23.d5 a6 24.e6 de6 25.de6 Kh8 26.Rf7 Nd7 27.ed7 Kg8 28.dc8Q Rc8 29.Raf1 (29...c5 30.ba6+–) 1–0. Hiarcs 7.32 – Crafty 16.6, 1999.

8.d4= Nc3 9.Bc3 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 d6 13.Nf3 b6 14.Qa8 Nd7 15.Kd2 Be7 16.Bd3 Nf6 17.Ra1 Bd7 18.Qd8+/– Rd8 19.Ra7 Rc8 20.Bb4 Kf8 21.h3 h6 22.g4 fg4= 23.hg4 Ng4 24.e4 Nf2 25.Bb1 d5 26.Be7 Ke7 27.ed5 ed5 28.Ne5 Ne4 29.Be4 de4 30.Ke3 Bf5 31.c5 Ke6 32.Nc6 g6 33.d5+– Kd5 34.Ne7 (34.Ne7 Kc5 35.Nc8+–) 1–0. Katalymov,Boris N – Kondratiev,Pavel E, Spartak–ch Minsk, 1962.

8.d4= Nc3 9.Bc3 d6 10.Nf3 Nd7 11.Qb3 Qe8 12.Bd3 e5 13.fe5 de5 14.Be2 e4 15.Nd2 Qg6 16.g3 Kh8 17.Nf1 Rd8 18.Rc1 Nf8 19.d5= Nd7 20.Bf6 Nf6 21.a4 b6 22.Nd2 Nd7 23.0-0 a6 24.Qb4 ab5 25.ab5 Nc5 26.Ra1 Ra1 27.Ra1 f4 28.ef4+/– Qf6 29.Rd1 Qd4 30.Kg2 Bf5 31.Nf1 Nd3 32.Bd3+= ed3 33.Qe7 Ra8 34.Re1 h6= 35.Rd1 Qc4 36.Qe5 Bg4 37.Rd2=+ Be2 38.Ne3 Qc1 39.Qb2 Qe1 40.Kh3 Rf8 41.Qc3 Qg1 42.Qe5 Qc1 43.Nf5?? Rf5 44.Qf5 Qf1 (44...Qf1 45.Kh4 g5 46.Qg5 hg5 47.Kg5 Kg7–+; 44...Qd2?! 45.Qf8 Kh7 46.Qf5 g6 47.Qf7 Kh8 48.Qf8 Kh7 49.Qf7 Kh8 50.Qf8 Kh7 51.Qf7=) 0–1. Gerold,G – Welz,P, corr ICCF EU/M/GT/069 (year?).

8.d4 Nc3 9.Bc3 d6 10.g3 c5 11.Bg2 cd4 12.ed4 Nd7 13.Nf3 Qc7 14.Nd2 Nb6 15.Rc1 a6 16.ba6 Ra6 17.Qb3 Qb8 18.c5 Na4 19.Bb4 dc5 20.dc5 Qc7 21.Nf3 b6 22.Bf1 Ra8 23.c6 Nc5 24.Bc5 bc5 25.Bb5 Qa5 26.Kf1 Qa2 27.Qa2 Ra2 28.Rc5 Ra5 29.Kf2 Bd8 30.Ke2 Bb6 31.Re5 Ra2 32.Nd2 Rd8 33.Rd1 Bd4 34.Bc4+/– Rc2 35.Rb5 Bc3 36.Bd3 Ra2 37.Rb8 Kh8 38.Bc4 Rb2 39.c7 Rg8 40.Rb2 Bb2 41.Nf3 h6 42.Rd6 Bf6 43.Re6! Rf8 44.Re3 g5 45.Ne5 Kg7 46.Bb5 Bb7 47.Bd7 Bc8 48.Kf2 gf4 49.gf4 Bh4 50.Ke2 Bf6 51.Rg3 Kh7 52.Rd3 Be5 53.fe5 Kg7 54.Rg3 Kh7 55.e6 Rh8 56.Ra3 Kg6 57.Ra8 Bd7 58.ed7 Ra8 59.d8Q Rd8 60.cd8Q (60...Kf7 61.Qd5 Kf6 62.Qd6 Kg7 63.Qe5 Kg6 64.Qe6 Kg7 65.h4+–; 60.cd8N?! Kg5+–) 1–0. Hiarcs 7.32 – Crafty 16.6, 1999.

8.d4 c6 9.Ne4 fe4 10.Ne2 d5 11.Nc3 cb5 12.cd5 ed5 13.Qb3 Be6 14.Ne4 a6 15.Nf6 Qf6 16.a4 ba4 17.Qb7 Nd7 18.Ba3 Rfb8 19.Qc6 Rc8 20.Qa4 Bf5 21.Qd1 Qe6 22.Bc1 Bc2 23.Qe2 a5 24.Bd2 a4 25.Qh5 Nf6 26.Qf3 Ne4 27.Qe2 Bb3 28.Qd3 Nd2 29.Qd2 Rc2 30.Bd3 Rd2 31.Kd2 Re8 32.Rhe1 Qb6 33.Rac1 Qa5 34.Ke2 Qb4 35.Kf3 Qd2 36.Bb5 Re3! 37.Re3 Qc1 38.Re8 Kf7 39.Re5 Bd1 40.Kf2 Qf4 (41.Ke1 Qd4–+) 0–1. Crafty 16.6 – Hiarcs 7.32, 1999.

8.d4 c6 9.Ne4 fe4 10.Ne2 d5 11.Nc3 cb5 12.cd5 ed5 13.Qb3 Be6 14.Ne4 a6 15.Nf6 Qf6 16.a4 ba4 17.Qb7 Nd7 18.Qc6 Rab8 19.Bc1 Nb6 20.Ba6 Qh4 21.g3 Qg4 22.Be2 Qh3 23.Bf1 Qf5 24.Ba6 Bc8 25.Be2 Bd7 26.Qd6 Nc4 27.Bc4 dc4 28.0-0 Rfe8 29.e4 Qb5 30.f5 Rb6 31.Qf4 c3 32.Ba3 Qe2 33.e5 Bc6 34.Rf2 Qe4 35.Qe4 Be4 36.Rf4 Bd5 37.Rff1 Be4 38.Rae1 Bc6 39.Rf2 Rb3 40.Bd6 Bb5 41.h3 Bd3 42.Rc1 c2 43.Kh2 a3–/+ 44.Rg2?? a2–+ 45.Ra1 Rb1 46.Rg1 Ra1 47.Ra1 c1Q! 48.Rc1 Bb1 49.Bc5 a1Q 50.Rg1 Qc3 51.h4 Bf5 52.Bd6 Qf3 53.Ba3 Rc8 54.Bc5 Ra8 55.Ba7 Ra7 56.Rg2 Be4 57.Kh3 Qg2 58.Kg4 Qe2 59.Kh3 Bf5 60.g4 Ra3# 0–1. Crafty 16.6 – Hiarcs 7.32, 1999.

8.d4 d6 9.Bd3 Nc3 10.Bc3 c5 11.Nf3 Nd7 12.0-0 Qe8 13.Qc2 (13.Re1 Qg6=) 13...b6 (13...a6 14.a4=) 14.e4+= cd4 15.Nd4 Bd4 16.Bd4 e5 17.Be3 Bb7 18.Rae1 fe4 19.Be4 Be4 20.Qe4 Nf6 21.Qc2 Rc8 22.fe5 de5 23.a4 Ng4 24.Rf8 Qf8 25.Qe4 Qb4=+ 26.Bd4 Qc4 27.Qg4 Qd4 28.Qd4 ed4 29.Re7 d3 30.Rd7 Rc4 31.Rd3 Ra4 32.Kf2 Ra2 33.Kf3 Kf7 34.h3 Ke7 35.g3 Ra5 36.Rb3 h6 37.Ke4 Ke6 38.Rb4 Ra3 39.Kf4 Kd5 40.h4 Kc5–+ 41.Rb2 g6 42.Rb1 Ra4 43.Ke3 Rg4 44.Kf3–/+ h5 45.Rb2 Rb4 46.Ra2–/+ Kb5 47.Ra7 Rg4 48.Re7 Kc4 49.Re3 b5–+ 50.Ke2 b4 51.Kd2 Kd5 52.Rf3 Rc4 53.Rf6 Rc6 54.Rf4 b3 55.Rb4 Rc2 56.Kd3 Rg2 57.Rb5 Ke6 58.Ke4 Rg3 59.Rb6 Kf7 60.Ke5 Rf3 61.Rb7 Kg8 62.Ke4 Rh3 63.Ke5 Rh4 64.Rb3 Kh7 65.Kf6 Rf4 66.Ke5 Rg4 (66...Rg4 67.Rb8 h4–+) 0–1. Ruehle – Moeller Nielsen, corr ICCF TT–4–90, 1990.

8.d4= d6 9.Ne4 fe4 10.Qc2 d5 11.a4 (11.Rc1 Rf7=) 11...a6 12.Be2 (12.Ba3 Bh4 13.g3 Be7=) 12...ab5=+ 13.ab5 Ra1 14.Ba1 c6 (14...Bh4 15.g3 Be7 16.Bc3=) 15.bc6 bc6 16.Bc3 Qb6 (16...Bh4 17.g3 Be7 18.Qa4=) 17.c5 (17.Qb2 Qc7=) 17...Qa7 (17...Qc7 18.Nh3=) 18.Nh3 e5 (18...Ba6 19.0-0 Qf7 20.Ba6 Na6 21.Rb1=) 19.fe5 Bh4 20.Kd1 Bh3 21.gh3 Bf2 22.Qc1 Qd7 23.Bg4 Qb7 (23...Qa7+=) 24.Kc2 (24.Rf1 Qa6 25.Be2 Qa2+=) 24...Qb5 (24...Qa6 25.Kd1=) 25.Qd2 Qa4 (25...Bh4 26.Be2 Qa4 27.Kb2=) ½–½. Dopper,Johan – Koolstra,Rinze, corr BV–93–28, 1993.

8.d4 d6 9.Nf3 Bd7 10.Bd3 Nc3 11.Bc3 c5 12.0-0 d5 13.Ne5 Be5 14.fe5 dc4 15.Bc4 Qb6 16.a4 cd4 17.Bd4 Qc7 18.Rc1 Qa5 19.Qb3 Kh8 20.Be6 Be6 21.Qe6 h6 22.Rf5 Qd8 23.Rf8 Qf8 24.Rc8 Nd7 25.Rf8 Nf8 26.Qf7 Ne6 27.Qe6 a6 28.Qf7 ab5 29.e6 Rg8 30.e7 ba4 31.e8Q Re8 32.Qg7# 1–0. Woelfelschneider – COMPUTER, Elsenfeld 1993.

8.d4 d5

9.Rc1 a6 10.a4 (10.Ne4 fe4 11.Ba3 Rf7=+) 10...ab5=+ 11.ab5 c5 (11...Bh4 12.g3 Be7 13.Qb3=+) 12.bc6 Nc6 13.Ne4 fe4 14.Ne2 Bh4 (14...Qb6 15.Rb1=+) 15.g3 Be7 16.Nc3 Na5 (16...Bb4 17.Qb3=+) 17.Ra1= b6 18.Bg2 (18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Ba6=) 18...Bb7 (18...dc4?! 19.Be4 Bb7 20.Qg4=) 19.cd5 ed5 20.0-0 (20.Bh3 Nc4 21.Ra8 Ba8=+) 20...Qd7 21.Qh5 Nc4 22.Ra8 Ra8 23.Bh3 Qd6 24.Bc1 Qc6 25.Rf2 (25.Bf5 g6 26.Qg4 Ne3 27.Be6 Kg7 28.Be3 Qc3–+) 25...g6 26.Qe2 Bc8 27.Bf1 Be6 28.Qc2 b5 29.Nb1 Ra1 30.Bb2 Ra4 31.Bc1 h6 32.Qb3 Ra1 33.Rc2 b4 34.Kf2 Qb7 (34...Qd7–/+) 35.Rc4 (35.Nc3 Nd6 36.Ne2 Bg4–/+) 35...Rb1! 36.Qb1 (36.Rc7 Qc7 37.Qb1 b3–/+) 36...dc4 37.Qa2 b3 (37...b3 38.Qa1 Bb4–/+) 0–1. Fischer,D – Hirtreiter, corr SOK–90–64, 1990.

9.Rc1 b6 10.cd5 ed5 11.Nd5 c5 (better is 11...Bh4 12.g3 Bb7 (12...Qd5?? 13.Bc4 Qc4 14.Rc4+–) 13.Nc7 Ng3 14.hg3 Bg3 15.Kd2 Bh1+–) 12.bc6 Nc6 (12...Bh4 13.g3 Be6 A) 14.gh4?? Qh4 15.Ke2 Qf2 (15...Bd5?! 16.Nh3–+) 16.Kd3 Qb2–+ (16...Bd5?! 17.Qe2–+); B) 14.Nc3 Nc3 15.Rc3+– (15.Bc3?! Bd5+/–)) 13.Rc6 (13.Nf6 Rf6 14.d5 Rd6 15.Rc6 Rc6 16.dc6 Qd1 17.Kd1 Nf2 18.Ke1 Nh1 19.Bc4 Kf8+–) 13...Bb7? (better is 13...Bh4 14.g3 Bb7+–) 14.Nf6 Rf6 15.Rf6 Nf6 16.Nf3 Bd5 17.Qa4 Qe7 18.Ne5 Qb7 19.Bc4 b5 20.Bd5 Qd5 21.Qb3 Qb3 22.ab3 Nd5 23.Kd2 a5 24.Rc1 Nf6 25.Ra1 a4 26.ba4 b4 27.Nc6 Nd5 28.a5 1–0. Stabenow,Juergen – Eimers, corr SOK–87–05, 1988.

9.c5!?

9.Ne4 +=.

9.Nf3 a6 10.a4 c5 11.Qb3 cd4 12.Ne4 de4 13.Nd4 Kh8 14.Rd1 Qc7 15.c5 ab5 16.Bb5 Nc6 17.Bc6 bc6 18.0-0 e5 19.Nc2 Ba6 20.Rf2 Rab8 21.Qa2 ef4 22.Bf6 Rf6 23.ef4 Qa5=+ 24.Qa3 Bc4 25.Ne3 Bd3 26.Rfd2 Rb4 27.Qc3 Ra4 28.Qe5 Qd8 29.Nf5 Qf8 30.Rb2 Ra8 31.g4 Rd8 32.Qd4?? Rg6 33.Ne3?? Qf6 34.Qf6+= Rf6 35.f5 h6 36.Rb6 Ra8 37.h4+/– Rc8 38.Rb7 Kg8 39.Ra1 Rf7 40.Rf7 Kf7 41.Ra7 Kf6 42.Kf2 Re8 43.Kg3 Bb5? 44.Kf4+– g5 45.Kg3?? Rh8 46.Rd7 Ke5 47.hg5 hg5 48.Re7 Kd4 49.Nc2 Kd3 50.Ne1 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Geerlings,H, corr CiF, 1989.

9.Nf3 c6 10.a4 Nd7 11.Qc2 Qa5 12.Bd3 g6 13.Ke2 Bg7 14.Nd1 Ndf6 15.Ne5 Bd7 16.Nf2 Rac8 17.c5 Qd8 18.Rab1 Nf2 19.Kf2 Ne4 20.Be4 fe4 21.Bc3 Be5 22.de5 cb5 23.Bd4 a6 24.Qd2 ½–½. Kuhlmann – Arts, 1974.

6.Nf3 a6

7.a4 b6 8.Be2=.

7.a4 c6 8.Be2 d5 9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nd4+= Nc5 13.bc6 bc6? (better 13...Qd6+=) 14.Nc6+– Qc7 15.Ne7 Qe7 16.d4 Nce4 17.c5 Bd7 (17...Ng4 18.Nc3+–) 18.f3 Ng5 19.Qb3 Ra8 20.Nc3 Bc6 21.Qb6 Qb7 22.Qb7 Bb7 23.Rb1 Ba6? (23...Bc6+–) 24.Ba6 Ra6 25.h4 Nf7 (25...Nge4 26.fe4 de4 27.Rb8 Kf7+–) 26.Rb8 (26.Rb8 Nd8 27.Rd8 Kf7 28.Bb2+–) 1–0. DEFFM – TERTULIANUM, freechess.org, 2019.

7.a4 d5 8.d4 dc4 9.Bc4 ab5 10.Bb5 Bb4 11.Nbd2 Nd5 12.Rc1 c6 13.Bc4 Qa5 14.Bd5 cd5 15.Ra1 Bd7 16.0-0 Ba4 17.Nb3 Qa6 18.Ne5 Nc6 19.Nc6 bc6 (20.Qc1 Rfb8–/+) 0–1. Player – MacChess 5.0. 2000.

7.a4 d5 8.d4 c6 9.Bd3 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Bb3 (13.Bb5? Qa5 14.Nc3 Bb4–+) 13...Nc6 14.0-0 b4 15.Nbd2 Na5 16.Ba2 Bd6 17.Bb2 Nd5 18.e4 (18.Qc2!?=) 18...Nc3–/+ 19.Bc3 bc3 20.ef5 (20.e5 Bb4 21.Nb1 Nc6+=) 20...cd2 21.fe6 Kh8 22.d5 b6 23.Qe2 Nb7 24.Nd2 Nc5 25.Nc4 Ba6 26.g3 (26.Qc2 Bf4 27.Re1 Re8–/+ (27...Qd5 28.e7 Re8 29.Ne5 Qe5 30.Re5+–)) 26...b5 (better is 26...Rf5!? 27.Rd1 Rf6–/+) 27.Nd6+= Qd6 28.Qe3 (28.Re1 b4 29.Qh5 Ne6–/+) 28...b4 29.Rc1 Rc8 30.Qe1 Kg8 (30...b3 31.Bb3 Qe7+= (31...Nb3?? 32.Rc8 Bc8 33.e7 Qe7 34.Qe7+–)) 31.Qb4+= Kf8 32.Rc3 Ke8 33.h3 g5? (33...h6!?+=) 34.Rf3 (better is 34.Qd4!?+–) 34...Rb8?? (34...Be2 35.Rf7 Qe5+–) 35.Qc3+– (35.Qc3 Kd8 36.Rf7+–) 1–0. Trokenheim,Marek (1800) – Fioravanti,Diego, FICGS, 2008.

7.a4 d6 8.Be2 e5=.

7.Nc3 d5 8.d3 (8.Be2 dc4 9.ba6 Na6 10.Bc4 c6=) 8...ab5 9.cb5 Nbd7 10.Be2 Ba3 (10...e5 11.0-0=+) 11.Ba3 Ra3 12.Qc1 Qe7 (better 12...Ra7=) 13.Ng5?? (better 13.Nb1 Qb4 14.Qd2 Qd2 15.Kd2+=) 13...Qb4–+ 14.Ne6 Rc3 Threatening mate... how? (14...Qc3?! 15.Qc3 Rc3 16.Kd2=) 15.Qd2 Re8 (15...Rf7 16.0-0 Nc5 17.a3 Qb5 18.Qc3 Ne6 19.Rfb1–+) 16.Nc7 Re7 17.Na8? (better 17.b6 d4 18.a4 Nb6 19.Nb5 Na4 20.Nc3 Nc3 21.Ra8–+) 17...Qa5 (17...d4 18.h3–+) 18.0-0 d4 19.a4 (19.ed4 Ra3 (19...Qa8?! 20.Qc3 Re2 21.Qc4 Kh8 22.Rfe1 Re1 23.Re1–+) 20.Qa5 Ra5–+) 19...Qa8 20.Bf3 (20.a5 Rc5–+) 20...Ne5 21.ed4 (21.Be2 Qa7 22.a5–+) 21...Nd3 (better 21...Nf3 22.gf3 Nd5–+) 22.Qc3+– Nf4 23.a5 (23.Qc5 Kf7+–) 23...Ne4 (23...Be6 24.Rfe1 N6d5 25.Qd2+–) 24.Qa3 (24.Qc1 Nd5+–) 24...Re6 (24...Nd5 25.Rfe1 Qb8 26.Rac1+–) 25.Qa2 (25.Qe3 Qb8+–) 25...Kh8 (25...Bd7 26.g3 Nc3 27.Qc4 Nfe2 28.Kh1+–) 26.b6 (26.Rfd1 Rg6 27.Kh1 Be6+=) 26...Ng5 (better 26...Rg6 27.Qa3 Nh3 28.Kh1 Nef2 29.Rf2 Nf2 30.Kg1 Nh3 31.Kf1 Bd7 32.gh3 Bb5 33.Be2 Be2 34.Ke2 Qe8 35.Kf2 h6=) 27.Bb7?? (better 27.Qa3 Nf3 28.Qf3 Ne2 29.Kh1+–) 27...Bb7–+ (27...Qb7?! 28.d5 Rg6 29.Kh1–/+) 28.f3 Re2 (28...Bf3 29.h4 Ne2 30.Qe2 Re2 31.Ra2 Nh3 32.gh3 Qb8 33.Rf3 Qh2 34.Kf1 Qg2) 29.Qa3 (29.Rf2 Ra2 30.Raa2–+) 29...Rg2 30.Kh1 Bf3 31.Rf3 (31.h3 Rf2 32.Qf3 Qf3 33.Kg1 Ngh3) 31…Nf3 (31...Nf3 32.Qa2 Ra2 33.Ra2 Nd2 34.b7 Qb7 35.d5 Qb1) 0–1. Kupec,Jan – Benussi,Alberto, corr CP1–95–0204A, 1998.

7.Be2 b6 8.0-0 Bb7=.

7.Be2 d5 8.0-0 ab5 9.cb5 c5 10.a4 Bd6 11.Ne5 (11.Nc3 Nbd7=+) 11...Nbd7=+ 12.d4 c4 13.Qc2 Qc7 14.f4 Ne4 15.Nc3 Bb4 (worse 15...Be5 16.fe5 (worse 16.de5 Ndc5=+) 16...Nc3 17.Bc3+–) 16.Ne4 fe4 17.Bg4 (17.Bc3 Bc3 18.Qc3 Ne5 19.fe5 Rf1 20.Kf1 Bd7=+) 17...Ne5 18.fe5 (18.de5 b6=+) 18...Rf1–/+ 19.Rf1 Bd7 20.Bd1 Qa5 21.Bc1 Rc8 22.Qb2 c3 (22...b6 23.h3–/+) 23.Qe2 (23.Qb3 Be7–/+) 23...Rf8 24.Rf8 Bf8 25.Qc2 g6 26.Bg4 Be7 27.Kh1 Qb4 28.Kg1 Bh4 29.Kh1 Bg5 30.Kg1 Be7 31.Kh1 Bd8 ½–½. byron_de (2180) – JanP (2520), ChessWorld.net, 2003.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1

9.Ba1 c6 10.Be2=.

9.Ba1 c6 10.Bf6 Bf6 11.d4 cb5 12.cb5 d6 13.Be2 Qa5 14.Qd2 Qd2 15.Nbd2 Nd7 16.0-0 Nb6 17.Rc1 Nd5 18.Bc4 Bd7 19.Bd5 ed5 20.Rc7 Bb5 21.Rb7 Bd3 22.h4 Rc8 23.Ng5 Rc1 24.Kh2 Bg5 25.hg5 Rc2 26.Nf3 Rf2 27.Rd7 Be4–/+ 28.Kg3 Re2 29.Rd6 Re3 30.Kf2 Rd3?? 31.Ne5+– Kf8 32.Rd8?? Ke7=+ 33.Rd7 Ke8 34.Rg7 Rd4 35.Rh7 Rd2 36.Ke3 Rg2 37.g6 f4 38.Kf4 Bg6 39.Ng6 Rg6 40.Rh5 Rd6 41.Ke5 Rd7 42.Ke6 Ra7?? 43.Rh8 1–0. ludice (1710) – benky (1675), kurnik, 2011.

9.Ba1 d5 10.Bf6 Rf6 11.d4=.

9.Ba1 b6

10.d4 Bb7 11.Nbd2 c6 12.bc6 Nc6 13.Be2 Na5 14.0-0 Qc7 15.Qa4 Ra8 16.Bb2 h6 17.Ra1 d5 18.cd5 Nd5 19.Rc1 Qd6 20.Qd1 b5 21.Ne5 Bf6 22.Bf3 Be5 23.de5+= Qd7 24.Nb3 Nc4 25.Nc5 Nb2 26.Qd4 Qc6 27.Qb2 b4 28.Nb7 Qb7+= 29.g3 Kf7 30.h4 Ra5 31.h5 Qb6 ½–½. pierre – Hassebassie, internet, 2008.

10.d4 Bb7 11.Nbd2 d6 12.Bd3 (12.Bd3 c6 13.Qb3=). katchum (2485) – jeromeg (1900), net–chess.com, 2004.

10.d4 Bb7 11.Bd3 Bb4 12.Bc3 Qe7=.

10.Be2 Bb7=.

10.Be2 c6 11.Nc3=.

10.Be2 d6 11.0-0 Bb7 12.d3 Nbd7 13.h3 h6 (13...Qe8 14.Nbd2=) 14.Nbd2 d5 (14...Nc5 15.Bc3=) 15.Qb3 (15.Qc2 Bb4+=) 15...c6 (15...Qe8 16.Qc2=) 16.Ne5 (16.bc6 Bc6 17.Nd4 dc4 18.Nc4 Bd5+=) 16...Ne5+= 17.Be5 c5 18.Nf3 Nd7 19.Bb2 (19.Bf4 Qa8+=) 19...Bf6 20.d4 Re8 21.cd5 Bd5 22.Bc4 Nf8 23.Ne5 (23.Ra1!?=) 23...Be5=+ 24.de5 Bc4 25.Qc4 Qb8 (25...Qd7 26.Bc3=) 26.f4 (26.Ra1 Qc7=) 26...g6 (26...Rd8 27.Bc3=) 27.e4 Qb7 (27...fe4 28.Qe4 Qa8 29.Qa8 Ra8 30.Ra1=) 28.ef5+= gf5 29.Rf3 (29.Rd1 Ng6+=) 29...Re7 (29...Qd5 30.Rg3 Kh8 31.Qe2=) 30.Rg3 Rg7 31.Rg7 Qg7 (31...Kg7 32.Kf2=) 32.Qa4 (32.Qd3!?=) 32...Qg3=+ 33.Kf1?? (better 33.Qc4=+) 33...Qd3–+ 34.Kg1 (34.Kf2 Qd2 35.Kf3 Qb2–+) 34...Qb1 35.Kh2 (35.Kf2 Qb2 36.Kf3 Qc3 37.Ke2 c4–+) 35...Qb2 36.Qa6 (36.Qc4 Qb4 37.Qd3 Qf4 38.Kg1 c4–+) 36...Qf2 (36...c4 37.Qb6 Qd2 38.Qd6–+) 37.Qb6 Qf4 38.Kg1 (38.Kh1 c4 39.Qc7 Qc1 40.Kh2 c3–+) 38...Qe5 (38...Qd4 39.Kf1–+) 39.Qc6 Qd4 40.Kh2 (40.Kh1 Kf7 41.b6 Ke7–+) 40...Qd5 (better 40...Kf7 41.b6–+) 41.Kh1 (41.Qc7–+) 41...Qc6 42.bc6 Ng6 43.c7 Ne7 44.g4 (44.Kg1–+) 44…c4 0–1. retiponziani (2000) – Streader (1985), ChessWorld.net, 2020.

10.Be2 d6 11.0-0 Bb7 12.d4 Ne4+=.

10.Be2 d6 11.0-0 Bb7 12.Nd4 Qc8 (12...Qd7 13.Nc3=) 13.f4 Ne4 14.Nc3 Bf6 15.Ne4 Be4 16.d3 Bb7 17.Bf3 Bd4 18.Bd4 Nd7 19.Qa1 Bf3 20.Rf3 Rf7 21.Rf2 Nc5 22.Ra2 Qd7 23.Qc3 h6 24.h3 (24.Ra7 Rf8+/–) 24...c6+= 25.Ra8 (25.Bc5 dc5 26.bc6 Qc6+=) 25...Kh7 26.Bc5 dc5 27.Rb8 (27.bc6 Qc6 28.Ra3 Qd6+=) 27...cb5= 28.Rb6 b4 29.Qd2 Rf8 30.Kf1 (30.d4 Rd8=) 30...Ra8=+ 31.Kg1?? (better is 31.Rb5=+) 31...Rd8 (better is 31...Qa7 32.Re6 Qa1 33.Kh2 Ra2 34.Qa2 Qa2–+) 32.d4=+ ½–½. Poley,V – Benko,Pal, Budapest Festival, 1991.

9.Ba1 d6

10.d4 c6=.

10.Be2 Nbd7 11.0-0 (11.d4 Qe8=) 11...Nc5 12.Nc3 Bd7 (12...Qe8 13.d4 Nce4 14.Qd3=) 13.Qc2 c6 14.Bb2 Qc7 (14...cb5 15.cb5 Nce4 16.Ra1+=) 15.Ra1 e5 (15...Nce4 16.bc6 bc6 17.Na4+=) 16.d4 ed4 17.ed4 Nce4 18.Qb3 (18.bc6 bc6 19.Bd3 Qb7+=) 18...Nc3 (18...Be6 19.b6 Qd7 20.Bd3+=) 19.Bc3 Kh8 (19...Ne4 20.b6 Qc8 21.Ra7+=) 20.b6+/– Qb8 (20...Qc8 21.Bd3+=) 21.Bd3 Ne4 22.Re1 d5 (22...Qe8 23.Be4 fe4 24.Re4+=) 23.Ne5 (23.cd5!? Qd6 24.dc6 Bc6 25.Ne5+/–) 23...Be6 24.c5 Bf6 25.f4 Be5 26.fe5 Qd8 27.Re2 Qg5 28.Be1 Ra8 29.Qb2 h6 30.g3 Kg8 31.Bd2 Qg4 32.Bc1 Qf3 33.Re3 Qd1 34.Bf1 g5 35.Ra3 Ra4 36.Ra4+/– Qa4 37.Qa3?? Qa3?? 38.Ba3+/– Kf7 39.Bc1 Kg6 40.Kg2 Nc3 41.Bd3 Ne4 42.Kf3 Kf7 43.Ke3 Kg6 44.Bd2 Kf7 45.Be1 Kg6 46.Be2 Bc8 47.Bd1 Be6 48.Ba4 Bc8 49.h3 Kf7+= 50.Kf3 g4 51.hg4+/– Ng5 52.Kf4 Nh3 53.Ke3 fg4 54.Bd2 Ng5 55.Bc2 Nf3 56.Bc1 Bd7 57.Bd3 Be6 58.Bf1 Kg6 59.Bb2 Kg5 60.Be2 h5 61.Bc1 h4 62.Kf2 Kh5 63.gh4 Nh4 64.Ba6 Bc8 65.Bd3 Bf5 66.Be2 Be6 67.Ba6 Bc8= 68.e6 (better is 68.Bf1!?+=) ½–½. Dittmar,P – Chasdan,W, 1996.

10.Be2 e5 11.0-0=.

10.Be2 Qe8 11.0-0 (11.d4 Qg6 12.0-0 Ne4=) 11...Qg6 (11...e5 12.Nc3=) 12.d4 Nbd7 13.Nc3 Ne4 14.Qc2 Ndf6 15.Ne1 (15.Bb2 Bd7=) 15...Qh6 (15...Bd7 16.Nd3=) 16.Nd3 c6 17.bc6 bc6 18.Bb2 c5 19.Ra1 Rd8 (19...cd4 20.ed4 Qh4 21.Ra7+=) 20.Ra7 Bd7 (20...Rd7 21.Ra8 Rd8 22.dc5 Nc5 23.Na4+=) 21.dc5 Nc5 22.Nc5 dc5 23.Nb5 Ne4 24.Be5 Bh4 25.g3 Bf6 (25...Qg6 26.Nc3 Bf6 27.Bf6 Nf6 28.Qd1+/–) 26.Bc7+/– Nf2 27.Kf2 Qh2 28.Ke1 Rf8 29.Kd2 (29.Qd2 Qh1 30.Bf1 Bc6+/–) 29...Bc6 30.Qd1 Bf3 31.Qf1 Be2 32.Qe2 Qh1 33.Nc3 (33.Ra6!?+=) 33...Rf7= 34.Qd3 Qg2 35.Kc1 (35.Ne2 Qc6 36.Bb8 Ra7 37.Ba7–/+) 35...Bc3=+ 36.Qc3 Rd7 37.Qe1 Qe4 38.Qe2 h6 (38...h6 39.Bb6 Rd3–/+) 0–1. Blechar,Mike (2240) – Arnold,G Robert (2405), 1st WS USCCC–P04, 2005.

10.Be2 Qe8 11.0-0 Qg6 12.d4 Nbd7 13.Nbd2 Ne4 14.Qc2 Ndf6 15.Bb2 Bd7 16.Bd3 Ra8 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 Bf8 19.Ne1 c6 20.f3 Nd2 21.Qd2 cb5 22.cb5 b6 23.Nc2 d5 24.Bb2 Qe8 25.Ba3 Bb5 26.Bf8 Bd3 27.Bg7 Kg7 28.Qd3 Qc8 29.Qd2 Ne8 30.Nb4 Nd6 31.Nd3 Qa6 32.Kf2 Nc4 33.Qb4 Kf7 34.Ne5 Ne5 35.de5 Qa2 36.Kg3 Qa7 37.Qb5 Qc7 38.f4 Ke7 39.Kf3 h5 40.h3 h4 41.Qb4 Kf7 42.Qe1 Qe7 43.Ke2 b5 44.Qa5 Qd7 45.Qb6 Kg7 46.Kd3 Kf7 47.Kd4 Kg6 48.Kc3 Qc8 49.Kb2 b4 50.Qb4 Qa6 51.Qd4 Kh5 52.Qd1 Kg6 53.Qf3 1–0. Fernandez Fornes,Juan Alberto (2345) – Arnold,G Robert (2235), IECG, 2004.

6.Nf3 b6

7.a4 Bb7 8.Nc3 d6 9.Be2 Nbd7 10.a5 Ne4 (10...ba5 11.Ng5 Nc5 12.d4+=) 11.a6 Nc3 12.Bc3 Bf3 13.Bf3 (13.gf3?! Rc8=) 13...Rb8 14.Bc6 (14.d4 Nf6+/-) 14...Nc5 (better 14...Ne5!?+=) 15.0-0 e5 16.d4 ed4 17.Bd4 (17.ed4 Ne4 18.Qf3 Nc3 19.Qc3 Bg5+-) 17...Bf6+/- 18.Rc1 Bd4 (18...Kh8 19.Qc2+/-) 19.Qd4 (19.ed4!? Ne6+-) 19...Qe7 20.Qc3 Kh8 21.Rfe1 Rbd8 22.Rcd1 f4 (22...Qg5!?+/-) 23.ef4 Rf4?? (better 23...Qf7+/-) 24.Re7+- (24.Re7 Rf6 25.Rc7+-) 1-0. brucepeng (2025) - sempervincens85 (2025), lichess.org, 2021.

7.a4 Bb7 8.Be2 a6 9.d4 d6 10.Nc3 Qe8 11.Qb3 Nbd7 (11...Qg6 12.c5 Bd5 13.Nd5 Nd5 14.Bc4+/-) 12.Ng5 (12.c5 Bd5 13.Nd5 Nd5 14.cb6 N7b6+=) 12...Bd8= (worse 12...Bg2 13.Rg1 Ng4 14.Nh7 Kh7 15.Rg2+/-) 13.d5 (13.Bf3 Bf3 14.Nf3 Ne4=) 13...e5 (13...Nc5 14.Qd1-/+) 14.Ba3 (14.Ne6 Nc5 15.Nc5 bc5+=) 14...Bc8 (14...Qg6!? 15.h4 ab5 16.ab5 h6=+) 15.Ne6= Nc5 16.Bc5 Be6 17.Bd6 (worse 17.de6 bc5 18.0-0 Qe6=+) 17...cd6 18.de6 Qe6 19.Rd1 a5 (19...Be7 20.ba6 Nd7 21.Nd5+/-) 20.Nd5 (20.Rd6! Qf7 21.Rc6+-) 20...Nd5+= 21.Rd5 Bf6? (21...Be7 22.Qd3+=) 22.0-0 (22.Rd6 Qf7 23.Rb6 e4+-) 22...e4? (22...Be7 23.c5 dc5 24.Bc4+=) 23.Rfd1 (better 23.Rd6! Qf7 24.Rb6+-) 23...Be5+= 24.f4 ef3 25.Bf3 Rae8? (25...Kh8+=) 26.Re5?? (better 26.Rd6! Bd6 27.Bd5+-) 26...Qe5=+ (26...de5?? 27.Bd5 Rf6 28.Qc3+-) 27.c5 Kh8 28.cb6 (28.cd6 Re6 29.Rd5 Qf6=+) 28...f4 (28...Qc5 29.Kf1-/+) 29.ef4 Qc5 30.Kh1 Qb6 31.g3 Qf2 32.Qd3 Re3 33.Qd6?? (better 33.Rf1 Qh2 34.Kh2 Rd3 35.Bc6-/+) 33…Rfe8-+ (33...Rfe8 34.Qd2 Qf3 35.Kg1 Re2 36.Qe2 Qe2-+ (36...Re2?? 37.Rd8 Re8 38.Re8)) 0-1. ClayPigeons (2165) - Throw_away (2105), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

7.a4 Bb7 8.Be2 d6 9.a5 Nbd7 10.a6 Bf3 11.Bf3 Rb8 12.0-0 e5 (12...Nc5!?+/–) 13.d4 e4 14.Be2 Re8 15.Nc3 Nf8 16.f3 Ne6 17.fe4 fe4 18.Qc2 Bf8 19.Ne4 Ne4 20.Qe4 Nc5 (20...g6+–) 21.Qd5 Ne6 (21...Kh8 22.dc5 dc5 23.Rf3 Qd5 24.cd5+–) 22.Bg4 Qe7 (22...Qd7 23.Rf2 Re7 24.Raf1+–) 23.Rf4 Kh8 (23...g6 24.Re4 Kh8 25.Re6+–) 24.Be6 Qe6 (24...Qd8+–) 25.Rf8! Rf8 26.Qe6 (26.Qe6 Rf6 27.Qd5+–) 1–0. pereira – tyxur, internet, 2016.

7.Nc3 a6+=.

7.Nc3 Bb7 8.d4 a5 9.a3 d6 (9...Qe8 10.Be2=) 10.Be2 (10.d5 e5+=) 10...Qe8 11.Qb3 (11.d5 e5+=) 11...Nbd7 (11...Qg6 12.c5 Ne4 13.c6+=) 12.Ng5 (12.c5 Bd5 13.Nd5 Nd5+=) 12...Bd8= (worse 12...Bg2 13.Rg1 Ng4 14.Nh7 Kh7 15.Rg2+/-) 13.d5 (13.Bf3 Bf3 14.Nf3 Qg6+=) 13...e5 (better 13...Nc5!? 14.Qc2 Nd5 15.cd5 Bg5=+) 14.Ne6+= Rf7 (14...Nc5 15.Nc5 bc5 16.0-0+=) 15.Qc2+/- e4 16.Bf1 (16.Nd4!?+/-) 16...Nc5 17.Nd4 (17.Nc5 dc5 18.Be2 Be7=) 17...a4 (better 17...f4 18.Be2 fe3 19.fe3 Nfd7=) 18.Nce2?? (18.Nf5 Nd5 19.Nh6 gh6 20.Nd5 Bd5 21.cd5 Bh4+=) 18...Ng4?? (better 18...Nd3 19.Kd2 Ng4-+) 19.Nf4= Ne5 20.Nfe6 (20.0-0-0 Bc8=) 20...Ned3=+ 21.Ke2 (21.Bd3 Nd3 22.Kd1 Bh4=+) 21...Re7 (21...Bf6!?-/+) 22.Bc3 Ne6 23.de6 (23.Ne6 Re6 24.de6 Qe6-/+) 23...Ne5 (23...Qh5 24.Kd2 Nc5 25.Be2-/+) 24.g3 (24.Kd1 Qg6=+) 24...Qh5 25.Ke1 Nf3 26.Nf3 Qf3 27.Rg1 Re6?? (better 27...Qh5 28.h3 Re6-/+) 28.Be2+- Bf6 29.Bf3 Bc3 (29...ef3 30.Bf6 Rf6 31.Rb1+-) 30.Qc3 ef3 31.Rd1 Be4 32.Rd4 Rae8 33.Kd2 g6 (33...Rh6 34.h4+-) 34.Rd1 Kf7 35.Ke1 h5 (35...g5 36.Kf1+-) 36.Kf1 Kf6 (36...Re5 37.Qb4+-) 37.h4 (better 37.Re4 Kf7 38.Rf4 Kg8+-) 37...Ke7 38.Qb4 (38.c5 bc5 39.Ra4 Kf7+-) 38...Kf7 (38...Ra8 39.R4d2+-) 39.Qa4 R8e7 40.Qb3 Bb7 41.a4 d5 (41...Be4 42.Qc3+-) 42.cd5 Re4 (42...Rd6+-) 43.Re4 Re4 (43...Re4 44.d6 Rc4 45.Qc4 Bd5 46.Qd5 Kf6 47.dc7 f4 48.c8Q Kg7 49.Qdg8 Kh6 50.Qcf8). ClayPigeons (2170) - giacomoscac (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nc3 Bb7 8.d4 a5 9.ba6 Na6 10.a3 Qe8 11.Be2 Ne4 12.0-0 Qg6 13.Qc2 c5 (13...Nc3!? 14.Qc3 Be4=+) 14.Ne5+= Qe8 15.Ne4 Be4 16.Qc3 d6 17.Nf3 Qg6 18.Rfd1 Bf6 19.Ne1 cd4 (19...f4 20.Bf3=+) 20.ed4= Nc5 21.Qb4 Na4 22.Bc1 Bc2?? (better 22...Rfd8!?=) 23.Rd2 (better 23.Nc2 e5 24.Bf3+-) 23...Be4+/- 24.Qd6 (better 24.f3 Bg5 25.Rd1 Bc1 26.Rdc1+=) 24...Rad8=+ 25.Qb4 Bd4?? (better 25...Rd4 26.Raa2 Ra8=+) 26.Raa2?? (better 26.Rd4 Rd4 27.Qa4+-) 26...Nc3-+ 27.Rab2 (27.Bf3 Na2 28.Ra2-+) 27...Ne2 28.Re2 Bb2 (28...f4 29.h3-+) 29.Qb2? (29.Bb2 Rd1 30.f4-+) 29…Qf6 (29...Qf6 30.Qb6 Rd1-/+) 0-1. ClayPigeons (2210) - AlekhineCapa (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nc3 Bb7 8.Be2 a6 9.a4 d6 10.Qc2 (10.Nd4 Qd7+=) 10...Nbd7 11.0-0 Nc5 12.d3 e5 (12...Qd7 13.h3=) 13.d4 ed4 14.Nd4 Nfe4 15.f3 Nc3 16.Bc3 Bf6 17.Bb4 (17.a5!?=) 17...Qe8–/+ 18.Ra3 (18.Nf5?? Ba1 19.Ra1 Qe5 20.Nh6 gh6–+) 18...ab5 (18...f4 19.Bd2–/+) 19.Nb5 (19.cb5 f4=) 19...Rf7+= 20.Bd1 (20.a5+=) 20...Re7 (20...Bg5 21.Bd2–/+) 21.Re1 (better is 21.Qf5!? Bb2 22.Bc5 dc5 23.Rb3=) 21...Qg6 22.Qf2 Qh6 (22...Qf7 23.Be2–/+) 23.a5 (23.Nd4 Qg5+=) 23...Bh4 (better is 23...ba5 24.Bc5 dc5–/+) 24.g3= Bf6 25.Qd2 (25.Bc2 ba5 26.Ra5 Ra5 27.Ba5 Qh5=) 25...Be5 Black plans f4 (25...ba5 26.Ra5 Ra5 27.Ba5=) 26.ab6= Ra3 27.Ba3 cb6 28.Bb4 Qe6 29.Qc2 f4?? (better is 29...Qf6=) 30.ef4+– Bd4 (30...Rd7+–) 31.Nd4 Qf6 32.Re7 Qe7 33.Qe2 Qe2 34.Be2 Kf7 (34...d5 35.Nf5 Kf8 36.Kf2 dc4 37.Nd6+–) 35.Kf2 (35.Nf5 Bc6 36.Nd6 Ke6 37.Bc5 bc5+–) 35...h6 (35...g6 36.f5+–) 36.f5 (36.Nf5 Bc6+–) 36...Kf6 (36...Ke7 37.Nb5 h5 38.Ke3+–) 37.g4 g6 (37...Ke7 38.Nb5 h5 39.gh5+–) 38.Bc3 g5 39.Nc6 (39.Nc6 Kf7 40.Nd8 Kf8 41.Nb7 Nb7 42.f4+–) 1–0. Leon Manas,Jose Francisco (1735) – Gutierrez Diaz,Kevin (1610), Liga Insular de Ajedrez por Equipos Cat, 2013.

7.Nc3 Bb7 8.Be2 a6 9.ba6 Na6 10.d4 Ne4 11.0-0 Qe8 12.Qb3 Nc3 13.Bc3 Qg6 14.a4 Be4 15.a5 Rfb8 16.ab6 Rb6 17.Qd1 d6 18.Bd2 Bb7 0–1. Pleschke – Zimmermann, Tigerschachclub, 2002.

7.Bd3 Bb7 8.0-0 h6 (8...a6 9.Nc3=) 9.Ne5 (9.Nc3!?+=) 9...Qe8= 10.Be2 d6 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 Ne4 13.d3 Bf6 (13...de5!? 14.de4 Nd7=) 14.de4+= de5 15.Nc3 Nd7 16.ef5 ef5 17.Qf5 e4 18.Qd5 Rf7 19.Qd2 Nc5 20.Nd5 Bb2 21.Qb2 Nd3 22.Qd4 Qf8? (better 22...Qe5+–) 23.Qe4 (23.f3 Nc5 24.fe4 Ne6+–) 23...Nf2 24.Qh4 Nh3?? (24...g5 25.Qd4 Re8+–) 25.Qh3 (25.Qh3 Rd8 26.Qg4+–) 1–0. DEFFM – IagoPrytherch, freechess.org, 2019.

7.d4 a6 8.Ba3=+.

7.d4 Bb7 8.Nc3 d6 (8...a6 9.Bd3=) 9.Bd3 Nbd7? (9...a6 10.d5 ab5 11.Nd4 (worse 11.de6 bc4 12.Bc4 d5=+) 11...ed5 12.cb5+/-) 10.0-0?? (better 10.Ng5 e5 11.Ne6+-) 10...Qe8 11.Ng5 (11.d5 Nc5+=) 11...Bd8 (11...Qg6 12.f4=) 12.d5 (12.Be2+=) 12...ed5 (better 12...Nd5!? 13.cd5 Bg5=+) 13.cd5+/- Nc5 (13...Nd5 14.Bc4 Bg5 15.Nd5 Kh8 16.Nc7 Qe4+=) 14.Bc4 (14.Bf5!? Bc8 15.Bc8 Rc8 16.Nf3+-) 14...h6 (14...a6 15.ba6 Ba6 16.Ba6 Ra6 17.Qe2=) 15.Ne6+/- Ne6 16.de6 Be7 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Bd5 19.Qd5 Rc8 (19...a6 20.Rfc1 Ra7 21.a4+/-) 20.a4 (better 20.Rac1+/-) 20...Rf6?? (better 20...c6 21.bc6 Qc6+=) 21.Bf6+- Bf6 22.Rac1 Qe7 (22...g6 23.Rc6 Bb2 24.Rb1+-) 23.Qf5 1-0. ClayPigeons (2165) - redbunnybun (2100), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 d5 8.Ne5 (8.Nc3 a6=) 8...Nfd7 9.Nd3 (9.Nd7 Nd7 10.Qf3 Nf6+=) 9...g5 (9...dc4 10.Qf3 a6 11.Qa8 cd3 12.Bd3 ab5 13.Bb5 Bb4 14.Nc3 c6+–) 10.cd5 (10.Qb3 Bb7+/–) 10...ed5 11.Nc3 (11.Qf3 Nf6+/–) 11...Bb7 (11...a6 12.Nd5 Bd6 13.h4+–) 12.h4 (12.Qf3 g4 13.Qf4+=) 12...a6 (12...g4!?+=) 13.Qb3+/– Nf6 (13...g4 14.Nd5 Kg7 15.N5f4+–) 14.hg5 Ne4 15.Nf4 Nc3? (15...Rf7+–) 16.Ne6 (16...Qd6 17.Nf8+–; 16.Bc3?! c6+–; 16.Qc3?! ab5 17.Ne6 b4+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Silva Junior, corr 3GMM–59, 1996.

7.Be2 a6=.

7.Be2 Bb7 (--> 1.b4 f5 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6 4.b5 b6 5.e3 Bb7 6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0).

6.Nf3 c5

7.Nc3 b6 8.Be2 Bb7 9.0-0 Qe8 10.Ne5 d6 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 Ne4 13.Ne4 (13.d3 A) 13...de5 14.de4 Nd7 15.ef5 ef5 (15...Rf5 16.Qc6+/–) 16.Nd5 Bd6 17.e4 fe4 18.Qe4+/=; B) 13...Nc3 14.Qa8 Na4 15.Ba3 de5 16.Qa7 Nc3 17.Bb2 Ne2 18.Kh1+–) 13...fe4 14.Qe4 Nd7 15.Nc6 (15.Nd7 Qd7 16.Qg4 Bf6 17.Bf6 Rf6 18.d4+/–) 15...Bf6 16.d4 Qf7 (16...a6 17.a4+/–) 17.f4 a5 18.Rad1 Rae8 19.Ba3 d5 20.Qd3 Be7 21.e4 de4 22.Ne7 Re7 23.Qe4 Qf5 24.Qc6 Rb8 25.Qd6 Qf8 26.dc5 Nc5 27.Bc5 bc5 28.Qc5 1–0. Pommerel,Wim – Moeller Nielsen,Peter, corr TKM/A001 (Pommerel), 1999.

7.Be2 b6 8.0-0 Bb7 9.Nc3 Qc7=.

7.Be2 b6 8.0-0 Bb7 9.d4 a5 10.Nc3+= Qc7 (10...cd4 11.Qd4 a4 12.a3+=) 11.a4 (11.d5 Ne4+=) 11...d5 (11...f4 12.Qd3=) 12.cd5+= Nd5 13.Rc1 (13.Bc4 Rd8+=) 13...Nd7 14.Bc4 Bf6 (14...Rac8 15.Bd5 ed5 16.dc5 Qc5 17.Nd4+=) 15.dc5+/– Bc3 (15...Qc5 16.Nd5 ed5 17.Bf6 Rf6 18.Bd3+/–) 16.Bd5 (< 16.Rc3 Nc3 17.Be6 Kh8 18.Qd7 Qd7 19.Bd7 Na4=) 16...Nc5 (16...Bd5 17.cb6 (17.Bc3?! Nc5 18.Bd4 Rfd8=) 17...Nb6 18.Bc3+/–) 17.Be6! (17.Rc3?! Bd5 18.Ba3 Rac8=) 17...Ne6 18.Rc3 Nc5 (18...Qe7 19.Ba3 Qf6 20.Bf8 Qc3 21.Be7+/–) 19.Ba3 Rfd8 20.Qe2 Rd5 21.Bc5 Rc5 22.Rc5 Qc5 23.Rd1 Rc8 24.Nd4 g6 25.h3 Bd5 26.Qd2 Qc7 27.Nf5 Bb3 28.Rb1 gf5 29.Rb3 Qc1 30.Qc1 Rc1 31.Kh2 Kf7 32.Rd3 Ke7 33.Rd4 Rb1 34.g4 Rb4 35.Kg3 (35.Kg3 fg4 36.hg4+–; 35.gf5!? Rb1+–) 1–0. Fritz,Harry – Moeller Nielsen,Peter, corr SOK–95–111, 1995.

7.Be2 b6 8.0-0 Bb7 9.d4 Qc7 10.Nc3=.

7.Be2 b6 8.0-0 Bb7 9.d4 d6 10.dc5 bc5 11.Nc3 Nbd7? (better is 11...Ne4=) 12.Ng5+– e5 13.Ne6 Qc8 14.Nf8 Nf8 15.a4 Qe6 16.a5 Rd8 17.Qc2 Ng6 18.Rfd1 h6 (18...Nh4 19.f3+–) 19.a6 Ba8 20.f3 Kh7 0–1. mr (2260) – sisterofmercy (2385), net–chess.com, 2009.

7.Be2 d6 8.0-0 Qe8 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Nd2 d5 13.Qb3 Nf6 (better is 13...cd4!? 14.Bd4 e5=) 14.dc5+/– Nd7 15.Bd4 Bc5 16.cd5 Bd4 17.ed4 Nf6 18.d6 Bd7 19.a4 Qg6 20.Nc4 Rad8 21.Ne5 Qh6 22.Bc4 Rfe8 23.Rad1 Bc8 24.d5 Qf4?! (24...Rd6 25.de6 Rd1 26.Rd1 g6+–) 25.de6 (25.de6 Qe5 26.e7 Kh8 27.ed8R Rd8 28.Qe3+–) 1–0. Schirmer,Michael – Moeller Nielsen,Peter, corr TKM/A005, 1999.

6.Nf3 c6

7.a4 a5 8.Nc3 Bb4 9.Bd3 (9.Be2 d6=) 9...d5 (9...d6 10.0-0=) 10.0-0+= Ne4 11.cd5 cd5 12.Nd4 (12.Rc1 Nd7+=) 12...Qc7 (12...e5!? 13.Nc2 Bc3 14.Bc3 Nc3 15.dc3 Be6=) 13.Rc1+= Qe5 14.f3 Ng5?? (better is 14...Nc3 15.Bc3 Qd6+=) 15.f4+– Qf6 16.fg5 Qg5 17.Nce2 Bd6 (17...Qg4 18.Nf4 Qd1 19.Rfd1+–) 18.Nf4 e5 (18...Qe7+–) 19.Qb3 Qf6 20.Nd5 Qh6 21.Nf5 Qh5 (21...Bf5 22.Bf5 Kh8+–) 22.Nfe7 Kh8 (22...Be7 23.Ne7 Kh8 24.Rf8) 23.Rf8# 1–0. guest – guest, internet, 2009.

7.a4 a6 8.d4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 cb5 11.cb5 Qa5 12.Bc3 Bb4 (12...Qc7 13.Bd3=) 13.Qb3+= Bc3 14.Nc3?? (better 14.Qc3 Qd8 15.Be2+=) 14...Ne4-+ 15.Bc4 (15.Bd3 Nc3 16.0-0 Ne4-+) 15...Qc3 16.Qc3 Nc3 17.0-0 (17.Kd2 Ne4 18.Ke2 d6-+) 17...d5 18.Bd3 b6 (18...Bd7 19.b6-+) 19.Ne5 (19.Rc1 Ne4 20.Ne5 Bb7-+) 19...Nd7 20.f3? (20.Nc6 Bb7 21.Rc1-+) 20...Ne5 21.de5 Bd7 22.Rc1 (22.Ra1 Rb8-+ (worse 22...Nb5 23.Bb5 Bb5 24.Rb1-+)) 22...Nb5 (better 22...Rc8!? 23.Kf1-+) 23.Bb5 Bb5 24.Rb1 Bc4 25.Rb6 Kf7 (25...Ra8 26.h4-+) 26.Rb7 Kg6 27.Re7 Rb8 28.Re6 Kf7 (28...Kh5 29.Kf2-+) 29.Rd6 h5 30.h4 Re8 (30...Rb2 31.Kh2-+) 31.f4 Rb8 32.Kf2 Rb2 33.Kf3 (33.Kg3 Re2 34.Kf3 Rd2 35.Rd7 Kf8-+) 33...Be2 (better 33...Bd3!? 34.Rd7 Kg6 35.Kg3-+) 34.Kg3 Bd3 35.Rd5 Be4 36.Rd7 Ke6 37.Ra7 Rg2 38.Kh3 Re2 39.Rg7 (39.Ra3 Kd5-+) 39...Re3 40.Kh2 (40.Rg3 Bf3 41.Rg8 Kd5-+) 40...Rf3 41.Rg6 Kf7 42.Rh6 Rf4 43.Rh5 Bf3 (43...Ke6!? 44.Rh8 Ke5 45.Re8 Kd4 46.Kh3-+) 44.Kg3 (44.Rh6 Kg7 45.Rd6-+) 44...Bh5 45.Kf4 Ke6 46.Kg5 Black now must not overlook the idea Bd1 46...Bg4 (better 46...Ke5 47.Kh5 Kf6-+) 47.Kf4 Bh3 (47...Bd1 48.Ke3 Ke5 49.Kd2-+) 48.Kg3?? (better 48.h5!? Kf7 49.h6+/-) 48...Bg4 49.Kf4 Bd1 50.Kg5 (50.h5 Bh5 51.Kg5 Ke5 52.Kh5 f4-+) 50...Ke5 51.h5 Bh5! 52.Kh5 Kf4 53.Kh4 Ke3 54.Kh3 f4 55.Kg2 Ke2 56.Kg1 (56.Kh3-+) 56…f3 (56...f3 57.Kh2 f2 58.Kg3 f1Q 59.Kg4 Qf6 60.Kg3 Qg5 61.Kh3 Kf3 62.Kh2 Qg2) 0-1. zembelek (2110) - mahyar_90 (2040), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.a4 d5 8.d4 Ne4=.

7.a4 d5 8.Be2 dc4 9.Bc4 a6 10.Qb3=.

7.a4 d5 8.Be2 Bd7 9.0-0 Be8 10.Nc3 Bh5 11.d4 Ne4 12.Ne5 Be2 13.Ne2 Bd6 14.Nf4 Be5 15.Ne6?? (better is 15.de5 Qd7 16.Rc1+=) 15...Qe7?? (better is 15...Qd6 16.cd5 Bh2 17.Kh1 cd5–+) 16.Nf8+/– Bf6 17.f3?? (better is 17.Nh7 Kh7 18.Qh5 Kg8 19.cd5 cd5 20.Qf5+–) 17...Nd6= 18.Ba3 Qf8 19.e4?? fe4 20.fe4 de4 21.Qg4 Qe7 22.Rae1?? Bd4–+ 23.Kh1 c5 24.Rf4 Nd7 25.Rfe4 Ne4 26.Re4 Ne5 27.Qf5 Rf8 28.Qf8 Qf8 29.h3 b6 30.a5 Qf5 31.Re1–+ Qd3 32.ab6 ab6 33.Bc1 Qc4 34.Bf4 Nd3 35.Re8 Kf7 36.Re4 Nf4 37.Rf4–+ Ke6 38.Rf6 Kf6 (38...Kf6 39.Kh2 Qf1 40.h4 Qf2 41.Kh3 Be5 42.Kg4 Qf5; 38...Bf6 39.Kh2 Qf4 40.Kg1 Bd4 41.Kh1 c4 42.g4 Qf1 43.Kh2 Be5) 0–1. nizinna – bivsajuga, kurnik, 2011.

7.a4 d5 8.Be2 Nbd7 9.0-0 (9.cd5 Nd5 10.0-0 a6=) 9...Qc7 (9...dc4 10.bc6 bc6 11.Na3=) 10.Qb3 (10.d4 cb5 11.cb5 Ne4+=) 10...Kh8 (10...f4 11.d4=) 11.Rc1 (11.d4 f4+=) 11...Nc5 (11...f4 12.cd5 ed5 13.ef4 Qf4 14.bc6 bc6 15.Rc6+=) 12.Qc2 dc4 13.Qc4 cb5 14.ab5 (< 14.Qb5 Bd7 15.Qc4 Qd8=) 14...Qd8 15.Ba3 (better is 15.Bd4 Nfd7 16.Ne5+/–) 15...Bd7?? (better is 15...Nce4+=) 16.Bc5+– Rc8 17.Qd4 Ne4 18.Ba3 Rc1 19.Bc1 Bf6 20.Ne5 Qc7 21.Bb2 Rd8 22.Na3 (22.Ra7?! Bb5 23.Qd8 Bd8 24.Bb5 Qc2+–) 22...Be8 23.Qb4 Be7 24.Qc4 Qc4 25.Nac4 Nd2 26.Ra7 Nc4 27.Nc4 (27.Nc4 Bb5 28.Ne5 Be2 29.Nf7 Kg8 30.Nd8 Bd8 31.Ra8+– (31.Rb7?! Bf6+–); better is 27.Bc4!? Rd1 28.Bf1 Bf6+–) 1–0. Sander,Johann – Rakic,Tomislav, Berlin, 1985.

7.Be2 cb5. pcmvr (2305) – ozewiezewoze (2315), net–chess.com, 2006.

7.Be2 d5=.

6.Nf3 d5

7.a4 a6 8.Nc3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 Nbd7 11.Be2 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bb3 Qd6 14.0-0 Kh8 15.Na4 Nbd5 16.Rc1 Qd7 17.Bd5 ed5 18.Be5 Bd8 19.Qb2 b6 20.d3 Bb7 21.Nc3 Ng4 22.Ne2 Ne5 23.Ne5 (23.Qe5?! Qb5 24.Nf4 Qd7=) 23...Qd6 24.d4 Kg8 25.Qc2 Qa3 26.h4 Rf6 27.Nf4 Rh6 28.h5 Rf6 29.Qc3 Qa4 30.Qb2 Qa8 31.Ra1 Qc8 32.Ra7 Rd6 33.Qc2 Bh4 34.Nc6 Kh8 35.Rb7 Qb7 36.Qf5 Qa8 37.Ne5 Rf6 38.Qd7 Qg8 39.g3 Bg5 40.Nd5 (40.Nd5 Rf8 41.f4+– (41.Nc7?! Be3 42.fe3 Qa2 43.Nf7 Qf7 44.Qf7 Rf7+=); 40.Qd5?! Bf4 41.Qg8 Kg8 42.gf4 Rd6=) 1–0. Bendig,Frank (2465) – Horbach,Frank (1975), IECG, 2003. (=1.Nf3 f5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.b5 Be7 5.e3 0-0 6.c4 d5)

7.a4 Qe8 8.Nc3 c6 9.Be2 Ne4 10.0-0 Nd7 11.d3 Ng5 12.d4 Nf3 13.Bf3 Nf6 14.cd5 ed5 15.Qb3 Kh8 16.Rfe1 Ne4 17.Ne4 fe4 18.Be2 Qg6 19.bc6 bc6 20.Ba3 Bh3 21.Bf1 Ba3 22.Qa3 Rf5 23.Ra2 Raf8?? 24.Rb1 Bg2?? 25.Bg2+– Rg5?? 26.Qf8 1–0. elsh1403 – grno (1655), kurnik, 2011.

7.Qb3 c6 8.a4 Bd7 9.Be2 a6 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 dc4 13.Bc4 cb5 (13...Nd5!?+=) 14.Be6+/– Be6 15.Qe6 Kh8 16.Qf5 Nd5 17.Qd3 Nc6 18.Nc3 (18.Qb5 Qd7+–) 18...Nc3 19.Qc3 Bf6 20.Qb3 Ba1 21.Ra1 Qf6 22.Rb1 (22.d4 b4+–) 22...Ne5+/– 23.Qb5 (better is 23.Qd1!?+/–) 23...Nf3+= 24.gf3 Qf3 25.Qb7 (25.Qf1!?+=) 25...Qf2=+ 26.Kh1 Qd2 27.Rg1 g6 28.Qe4 Rf2 29.Qe5 Kg8 30.Qe6 Kg7 31.Qe5 Kf7 32.Qc7 Ke6 33.Qc6 Ke5 34.Qc5 (34.Qe8 Kd6 35.Qd8 Kc6 36.Qe8 Kd6 37.Qd8 Ke6 38.Qg8 Rf7 39.Qe8 Re7 40.Qc6 Qd6=) 34...Qd5=+ 35.Qd5 Kd5 36.Rd1 Ke4 37.Rd7 h5 38.Re7 Kf3 39.Kg1 Rg2 40.Kh1 Re2 41.Rf7 Ke3 42.Rg7 Kf2 43.Rf7 Ke3 44.Rg7 Kf2 45.Rf7 Ke3 ½–½. carocan (1755) – santi1108, kurnik, 2011.

7.Qb3 c6 8.a4 Nbd7 9.d4 Ne4 10.a5 a6 11.b6 h6 12.Nc3 Kh7 13.Bd3 g6 14.h4 Ndf6 15.Ne5 Bd7 16.g4 (16.Ba3 Nd6+/–) 16...Nc3 17.Bc3 Bd6 18.h5 g5 19.gf5 ef5 20.f3 Be6 21.Qc2 Qc8 22.cd5 (22.c5 Bb8+/–) 22...cd5 23.Rc1 Kg7 24.e4 (24.Qb1!?+=) 24...fe4= 25.fe4 Ng4 26.Ng4 Bg4 27.e5 Ba3 28.Ra1 Be7 29.Ba6 Bh5 30.Bb7 (better is 30.Bd3 Bf3 31.Rf1+=) 30...Qb7?? (30...Qg4 31.Qd3 Rf3–/+) 31.Rh5+– Qa6 (31...Rf3 32.Bd2 Qa6+=) 32.Qe2 Qc8 33.Bd2 Rf6?? (33...Qe6+–) 34.ef6 (34.ef6 Bf6 35.Rh2+–) 1–0. Lunin,Mikhail (2230) – Brekhov,Nikolay (2220), Tournament (Elo) (a), 2008.

7.Qc2 c6 8.a4 a6 9.c5 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 b6 12.d4 (12.Ne5 cb5 13.c6 Qc7=) 12...cb5 (12...bc5 13.dc5 cb5 14.Bd4–/+) 13.Bd3 (better is 13.c6!? Bb4 14.Kd1=) 13...bc5–/+ 14.dc5 Qa5 15.Bc3 b4 16.Bd2 (16.Bd4 Nfd7–+) 16...Bc5 (16...Qc5 17.Qa4–+) 17.0-0 Nbd7 (17...Ba6 18.Rc1–+) 18.Nd4 Qb6 19.Nb3 Be7 20.Bc1 (20.Rc1 Ba6–+) 20...Ne5 21.Be2 Bb7 22.N1d2 (22.Bb2 Qc6 23.Qc1 Bd6–+) 22...Rb8 23.Qa2 Nc4 24.Rd1 Ra8 25.Qc2 Ne3! 26.fe3 Qe3 27.Kf1 Ng4 28.Bg4 fg4 (28...fg4 29.Nd4 Ba6 30.Nc4 Rf8 31.Nf3 Bc4 32.Qc4 Rf3 33.gf3 Qf3 (33...dc4?! 34.Be3 gf3 35.Kf2=+) 34.Kg1 dc4–+) 0–1. Sadanowicz,Tadeusz – Hjortstam,Kurt, corr SSKK 1–438, 1991.

7.Nc3 a6 8.Be2 ab5 9.Nb5 (9.cb5 c5=) 9...c6 (9...Bd7 10.0-0=) 10.Nc3 (10.Nbd4 c5 11.Nb5 Bd7=) 10...b6 (10...dc4 11.a4=+) 11.0-0 Qd6 (11...dc4 12.Bc4 b5 13.Bb3=) 12.d4 (12.a4 Ba6=) 12...Ba6 13.a4 dc4 (13...Bc4 14.Bc4 dc4 15.Ne5=) 14.Ne5 Qc7 15.Nc4 Nbd7 (15...Ng4 16.g3=) 16.Qb3 Nd5 17.Rfc1 Kh8 (17...Rfc8 18.Ba3 Ba3 19.Ra3=) 18.Bf3+= Rfc8 19.a5 (19.Nd2 Qd8+=) 19...Bc4= 20.Qc4 ba5 (20...Ra5 21.Ra5 ba5 22.Nd5 ed5 23.Qd3=) 21.Nd5 ed5 22.Qd3 Nb6 23.Qf5 Rf8 24.Qd3 Nc4 25.Rc4 dc4 26.Qc4 Rab8 27.Bc3+= Bd6 28.h3 Bb4 29.Bc6 Rf7 30.d5+/– Qe7 31.Bd4 Bd6 32.Ba4 (32.f4 Kg8+/–) ½–½. Michalek,Martin – Bonetti,Shane, TT–10 ETC, 2003.

7.Nc3 a6 8.Ne5=.

7.Nc3 c5 8.d4 b6 9.Qb3 Bb7 10.Rd1 a6 11.cd5 Bd5 12.Nd5 Nd5 13.a4 ab5 14.ab5 Kh8 15.Bc4 Qe8 (15...Bf6 16.dc5 Bb2 17.Qb2 bc5 18.0-0+/–) 16.dc5 Bc5 17.Ng5 Ra5 18.0-0 Nc7 19.Be5 (19.Ne6 Ne6 20.Be6 Rb5 21.Bg7 Kg7–/+; < 19.Be6 Rb5 20.Qc3 Rb2 21.Nf7 Rf7 22.Bf7 Qf7 23.Rd8 Ne8 24.Qb2 Nc6+/–) 19...Qe7 20.Ne6 Ne6 21.Be6 Qe8 22.Qc3 Qe6? (22...Ra7 23.Bc4+–) 23.Bg7 Kg8 24.Bf8 Bf8 25.Rd8 Nd7 26.Qc8 Ra7 (26...Rb5 27.Rd7 Re5 28.Ra1+–) 27.Rd1 (27...Qf6 28.R8d7 Rd7 29.Qd7+–) 1–0. mrkt (2425) – buzy (2175), ChessWorld.net, 2003.

7.Nc3 c6 8.a4 Nbd7 9.bc6 bc6 10.Nd4 Nb8 11.cd5 ed5 12.Qc2 Kh8 13.Nce2 Bd7 14.Nf4 Qc8 15.Bd3 Ne4 16.Nh5 Bf6 17.Nf6 gf6 18.f3 Qe8 19.fe4 fe4 20.Be2 Qg6 21.0-0 Bh3 22.Rf2 Rg8 23.Bf1 Nd7 24.Ne2 Ne5 25.Nf4 Qh5 26.Be5 fe5 27.Nh3 Qh3 28.Qc6 Qh5 29.Qd5 Raf8 30.Rf8 Rf8 31.Qe4 Qg5 32.Rb1 Qf6 33.Bd3 Qf7 1–0. Arno de Visser – Passchier, 1987.

7.Nc3 c6 8.Rc1 a6=.

7.Nc3 c6 8.Be2 a6 9.a4 ab5 (9...dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5=) 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Nbd7 (11...cb5 12.Nb5 Nc6 13.0-0+=) 12.0-0 (12.bc6 bc6 13.d4 c5=) 12...Nc5 (12...dc4 13.bc6 bc6 14.Bc4=) 13.d4+= Nce4 14.c5 Nc3 15.Bc3 Ne4 (15...cb5 16.Bb5 b6 17.Rc1+=) 16.bc6 (16.Ba5 Qe8+/–) 16...Nc3 (16...bc6 17.Ne5 Qe8 18.Rb1+/–) 17.Qc3+/– bc6 18.Rb1 (18.Ne5 Qc7+/–) 18...Bd7 (18...Bf6 19.Rb6 Qd7 20.Qa1+/–) 19.Rb6 (19.Rb7 Bf6+/–) 19...Qa8 (19...Bd6 20.Rb7 Bc8 21.Ra7+/– (< 21.cd6 Bb7 22.Qb4 Ba8=+)) 20.Ne5 Rd8 21.Qb2 Be8 22.Ba6 Bf6 23.Nd3 g5 24.h3 h6 25.Qb4 Rd7 26.Bb7 Qa1 27.Kh2 Rc7 28.Bc6!+– Bc6 29.Rc6! Re7 30.Qb8 Kf7 31.Rc7 Qf1?? 32.Re7 Ke7 33.Qd6 Kf7 34.Qd7 Kg6 35.c6 Qd3 36.c7 (36.c7 Qc2 37.Qe8 Kg7 38.c8Q Qc8 39.Qc8+–) 1–0. Mus,Roman – Adamowski,Andrzej, corr 2AMM, Poland, 1994.

7.Nc3 Nbd7=.

7.d4 a6 8.a4 Ne4 9.Bd3 Bb4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.bc6 Qa5 14.Bb2 Nc6 15.cd5 ed5 16.Be4 fe4 17.0-0 Rf6 18.Nb3 Qc7 19.Nc3 Rh6 20.g3 Bh3 21.Re1 Qc8 (21...Qc8 22.Qc2 Qf5–+) 0–1. Reg_UK – Crapov, ChessWorld.net, 2006.

7.d4 Bb4 8.Nc3=.

7.d4 Bb4 8.Nbd2 Bd7 9.a3 Ba5 10.Be2 Bd2 11.Qd2 dc4 12.Bc4 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 c6 16.bc6 Bc8? 17.cb7+– Bb7 18.Ne5 Qb6 19.0-0 Ba6 20.Ba6 Na6 21.Qb2 Qb2 22.Bb2 Rc8 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 h5 25.Ba3 Nc7 26.Bd6 Nb5 27.Bc5 Nc3 28.Bb4 Ncd5 29.Bc5 g5 30.Nc4 Ne4 31.Nd6 Kg7 32.Ne4 fe4 33.Ba7 Kf6 34.Kf1 h4 35.Ke2 e5 36.de5 Ke5 37.Bb8 Kf5 38.Bd6 Nc3 39.Kd2 Nd5 40.Bf8 Nb6 41.Kc3 Nd5 42.Kd4 Nc7 43.Bd6 Nb5 44.Kd5 Nd6?? 45.Kd6+– Kf6 46.Kd5 Kf5 47.Kd4 g4 48.g3 h3 49.Kd5 Kg6 50.Ke4 Kg5 51.Ke5 Kh6 52.Kf5 Kh5 53.e4 Kh6 54.e5 Kh5 55.e6 Kh6 56.e7 Kg7 57.e8Q Kh7 58.Kf6 Kh6 59.Qg6# 1–0. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

7.d4 dc4 8.Bc4+= c6 (8...a6 9.Qb3+=) 9.Qb3 cb5 10.Be6 Kh8 (10...Be6 11.Qe6 Kh8 12.Qf5+/-) 11.Nc3 (better 11.Ng5!?+-) 11...Nc6 (better 11...b4 12.Ne2 Be6 13.Qe6 Ne4+=) 12.Nb5?? (12.Ng5!? b4 13.Nd1+/-) 12...a6?? (better 12...Na5!? 13.Qc2 Be6-+) 13.d5?? (better 13.Bc8 Rc8 14.Na3 Bb4 15.Kf1=) 13...Na5 (13...Be6 14.de6 ab5 15.0-0-+) 14.Qa4-/+ ab5 15.Qb5 Be6 16.de6 Qd5 (better 16...Ra6 17.Qf5 Nc4-/+) 17.Nd4? (17.Qd5!? Nd5 18.0-0-0-/+) 17...Qb5 (better 17...Qg2!? 18.Rf1 Nd5-+ (18...Qh2?! 19.Nf5 Qh5 20.Bc3-+)) 18.Nb5 Nc4 19.Bd4 Bb4 (19...Ra5!? 20.Nc3 Ra6-+) 20.Ke2=+ Nd5 (20...Ra5 21.a4 Nd5 22.Rhc1=) 21.Rhc1= Rfe8?? (better 21...Rfc8=) 22.a3?? (better 22.Rc4 Re6 23.a3+-) 22...Na3-/+ 23.Nc7 Nc7 24.Rc7 Rac8 (better 24...Re7!? 25.Rd7 Rg8-/+) 25.Rb7 (better 25.Bg7 Kg8 26.Rb7+=) 25...Rc2 (better 25...Bf8=) 26.Kf3+/- Kg8?? (26...Rc4 27.Rb4! Rb4 28.Ra3+/-) 27.Rg7 (better 27.Rb4 Nc4 28.Ra7+-) 27...Kf8+/- 28.Rh7 Bd6? (28...Re6 29.Rh5+/-) 29.Bg7+- Ke7? (better 29...Kg8 30.Rh8 Kg7 31.Re8 Nc4 32.Ra7 Kf6 33.Rf7 Ke5+-) 30.Be5 Kd8 (30...Ke6 31.Bd6 Nc4 32.Rh6 Kf7 33.Ra7 Kg8 34.Rg6 Kh8+-) 31.Bd6 Re6 32.Bf4 (better 32.Ra3 Rd6 33.Ra8 Rc8 34.Rh8 Kd7 35.Rac8+-) 32...Re3 (32...Rc3 33.Rd1 Kc8+-) 33.fe3 (33.Ke3 Rc3 34.Kd2 Rc2 35.Kd3 Rc6 36.Ra3 Rc8 37.Raa7 Rc3 38.Kc3 Ke8 39.Rh8) 33...Rc3 34.Kg3 Re3 35.Be3 Ke8 (35...Kc8 36.Rc1 Nc2 37.Rc2 Kd8 38.Bg5 Ke8 39.Rc8) 36.Bf4 (36.Ra3 f4 37.Kf4 Kf8 38.Ra8) 36...Kf8 37.Kh4 (37.Ra3 Kg8 38.Rd7 Kf8 39.Ra8) 37...Kg8 38.Rh6 (38.Rd7 Kf8 39.Ra3 Ke8 40.Rc7 Kf8 41.Ra8) 38...Kg7 (38...Kf7 39.Ra3 Ke7 40.Ra7 Ke8 41.Rh8) 39.Re6 (39.Ra3 Kf7 40.Ra7 Kg8 41.Rd6 Kf8 42.Rd8) 39...Kf7 (39...Nb5 40.Re7 Kf8 41.Rb7 Nc7 42.Rc7 Ke8 43.Ra8) 40.Rd6 (40.Rae1 Nc2 41.Re7 Kg8 42.Re8 Kf7 43.R1e7 Kf6 44.Bg5 Kg6 45.Rg8) 40...Ke7 (40...Nb5 41.Rb6 Na3 42.Ra3 Ke8 43.Ra7 Kf8 44.Rb8) 41.Rd7! Ke6 (41...Kd7 42.Ra3 Combination) 42.Ra3 (42.Rd3 Nc4 43.Ra6 Nb6 44.Rb6 Ke7 45.Rb7 Ke8 46.h3 Kf8 47.Rd8) 42...Kd7+- 43.Rd3 Ke6 44.Rd6 (44.Rd6 Ke7 45.Kg5 Kf7 46.Kh6 Kf8 47.Kg6 Ke7 48.h4 Kf8 49.Bg5 f4 50.Rd8) 1-0. ClayPigeons (2155) - roman900620 (2040), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.d4 c6 8.a4 a6 9.Nc3 Bd7 10.Qb3 a5 (10...ab5!? 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Nb5 Nc6=+) 11.Be2 Bb4 12.0-0 b6 13.bc6 Bc6 14.Ne5 Bb7 15.cd5 Nd5 16.Bc4 Qd6 (16...Bc3 17.Bc3 Nd7 18.Nd7 Qd7 19.Rfc1+=) 17.Nb5 Qe7 18.Rac1 Na6 19.f3 (19.Rc2 Rad8+/-) 19...Rac8 (19...Bd2!? 20.Ba3 Nab4=+) 20.Rfd1 (20.e4 Ndc7 21.Na7 Rce8+/-) 20...Rf6 (better 20...Qg5+=) 21.Nd3?? (21.Bd5 Rc1 22.Be6 Qe6 23.Qe6 Re6 24.Bc1 Bd5+/-) 21...Ndc7?? (better 21...Ne3 22.d5 A) 22...Nc4?! 23.Bf6 Qf6 24.Nb4 Nb4 25.Rc4 ed5 26.Rc8 Bc8 27.Nc7=; B) 22...Nd1 23.d6 Nb2 24.de7 Nc4 25.Nb4 (worse 25.Rc4 Be7 26.Rc8 Bc8=+) 25...Nb4 26.Qc4+-; C) 22...ed5?! 23.Bf6 Qe6 C1) 24.Nb4? dc4 25.Nd4 cb3 (25...Qf6?! 26.Qe3 Nb4 27.Nb5=; 25...gf6?! 26.Qb1 Qd6 27.Na6 Nd1 28.Nf5+=; 25...ab4?! 26.Ne6 cb3 27.Rd8 Rd8 28.Nd8=+) 26.Ne6 Nd1 (worse 26...gf6 27.Rd8 Rd8 28.Nd8-/+; 26...ab4?! 27.Bb2 Nd1 28.Rd1=+) 27.Rd1 gf6 (27...ab4?! 28.Ng7 Rc6 29.Be5=+) 28.Na6 b2-+; C2) 24.Nf4 dc4 25.Ne6 cb3 26.Ng7 Nd1 27.Rd1-/+; D) 22...Rff8=+) 22.Nf4 (22.Nb4!? ab4 23.Nc7 Nc7+-) 22...Nb5 23.ab5 Nc7 24.Nd3 (24.d5 Rh6 25.de6+- (25.Ne6?! Ne6 26.de6 Bd6+-)) 24...Nd5 (24...Bd6 25.Ne5=) 25.Bd5 (better 25.Nb4 Qb4 26.Bd5 ed5 27.Rc8 Bc8 28.Qd5 Rf7 29.Qc6+=) 25...Bd5?? (25...Rc1 26.Be6 Qe6 27.Qe6 (worse 27.Nc1 Bd5 28.Qd3 Rg6=+) 27...Re6 28.Bc1= (worse 28.Nc1 Re3 29.d5 Bc5-/+)) 26.Qa4 (better 26.Rc8 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Qc2+-) 26...Rc1= 27.Rc1 (27.Nc1? Rg6 28.Kh1 Qg5-+) 27...Bd6 28.Ne5 Be5 (28...Rf8 29.Nc4 Rc8 30.Nd6 (30.Nb6? Rc1 31.Bc1 Qc7-+) 30...Rc1 31.Bc1 Qd6 32.Qc2=) 29.de5 Qd8?? (better 29...Rf8=) 30.ef6+- gf6 31.Qd4 (better 31.Qh4 e5 32.Be5 Bf7+-) 31...Kf7 (31...e5 32.Qh4 Be6+-) 32.e4 fe4 33.fe4 e5 34.Qd5 Qd5 35.ed5 Ke7 (35...h6 36.Rc7 Ke8 37.Rc6 h5 38.Rf6 e4 39.Rb6 Kd7 40.Rb7 Kd6 41.b6 Kc5 42.Rf7 Kb6 43.d6 Ka6 44.d7 Kb6 45.d8Q Kc6 46.Rc7 Kb5 47.Qd5 Kb4 48.Qc4) 36.Rc6 Kd7 37.Re6 (37.Rb6 e4 38.Rb7 Kd6+-) 37...e4 38.Rf6 e3 39.Re6 e2 40.Kf2 a4 41.Ke1 a3 42.Ba3 h5 43.Ke2 (43.Rb6 Kc7 44.Rc6 Kb7 45.d6 Kb8 46.d7 Kb7 47.d8N Ka7 48.Bd6 h4 49.Ra6) 43...h4 44.h3 White prepares d6 44...Kc7 45.Ke3 Kd7 46.Ke4 Kc7 47.Ke5 White plans d6 47...Kd7 (47...Kc8 48.Rc6 Kb8 49.d6 Ka7 50.d7 Kb7 51.d8Q Ka7 52.Rc7) 48.d6 (48.Rc6 Ke8 49.Ke6 Kd8 50.Be7 Ke8 51.Rc8) 48...Kd8 (48...Kc8 49.Rh6 Kb7 50.Rh7 Kc8 51.d7 Kc7 52.g4 hg3 53.Bd6 Kd8 54.Ke6 g2 55.Rh8) 49.Re7 Kc8 50.Rh7 (50.d7 Kc7 51.Ke6 Kd8 52.Re8 Kc7 53.d8Q Kb7 54.Qe7) 50...Kd8 51.Ke6 (51.Bc1 Kc8 52.d7 Kc7 53.Bg5 Kb7 54.d8Q) 51...Ke8 (51...Kc8 52.d7 Kd8 53.Be7 Kc7 54.d8Q Kb7 55.Bh4) 52.Rh8 1-0. ClayPigeons (2180) - suz1201 (2150), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 c6 8.a4 Ne4 9.Nc3 Nd7 10.Qb3 Kh8 (10...Qa5 11.Bd3=) 11.Bd3+= Ndf6 12.0-0 Bd7 13.Rac1 Qe8 14.h3 Qh5 15.Ne5 Be8 16.Ne2 (16.Ba3 Nd2 17.Qb2 Ba3 18.Qa3 Bd7+/-) 16...g5?? (better 16...Nd2 17.Qa2 Nf1 18.Rf1 Bd7=+) 17.bc6 (better 17.Rc2+/-) 17...bc6?? (17...Bc6 18.Rc2 Qe8 19.Nc3+=) 18.Ng3 (18.Qb7!? Bg6 19.Qe7 Rfe8+-) 18...Qh6?? (better 18...Ng3 19.fg3 Bd6+/-) 19.Be4 (19.Qb7 Ng3 20.fg3 Bd7 21.Nd7 Nd7 22.Qd7 g4 23.Qe7 Qe3 24.Kh2 Qd3 25.Qe6 gh3+-) 19...fe4 (19...de4 20.Qb7 f4+-) 20.cd5 (20.Qb7!? Bd7 21.Nd7 Nd7 22.Qd7 Rab8+-) 20...cd5? (20...Nd5 21.Ba3 Ba3 22.Qa3 Nf6+-) 21.Nc6 (better 21.Qb7 Ba4 22.Qe7+-) 21...Bd6= 22.Ne2 (better 22.Ba3!? Ba3 23.Qa3 Bc6 24.Rc6=) 22...g4-/+ 23.hg4?? (better 23.Ba3 Ba3 24.Qa3 gh3 25.Ne5-+) 23...Ng4 (23...Qh2) 24.Rfd1 Qh2 (24...Rf2 25.Qd5 Qh2) 25.Kf1 Rf2 (25...Qh1 26.Ng1 Rf2 27.Ke1 Qg1) 26.Ke1 Qg2 (26...Re2 27.Ke2 Qg2 28.Ke1 Qf2) 27.Qb5 a6 28.Nf4 Bf4 (28...Bf4 29.ef4 Qg1 30.Qf1 Qf1; 28...Qg1 29.Qf1 Qf1) 0-1. ClayPigeons (2060) - Urmia (2030), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 Ne4 8.c5 Nd7 9.Bd3 Bf6 10.0-0 b6 (better is 10...Nec5!? 11.Be2 Ne4=+) 11.c6+= Nb8 12.a4 a5 13.Ba3 Rf7 14.Nbd2 Kh8 15.Ne5 Be5 16.de5 Qg5 17.f4 Qh4 18.Nf3 Qh6 19.Be4 fe4 20.Ng5 Rf5 (20...Qg6 21.Nf7 Qf7 22.Qg4+–) 21.Ne4! Rh5 (21...de4 22.Qd8) 22.Ng5 (better is 22.Ng3 Rh2 23.Be7+–) 22...Kg8 23.Nf3 Qg6 24.Qb1 Qb1 25.Rab1 Rf5 (25...Kf7+–) 26.g4 Rf8 27.Bf8 Kf8 28.Rbd1 Ke7 29.h4 Ke8 30.Kg2 Ke7 31.g5 Kf7 32.h5 g6 (32...Ra7+–) 33.hg6 Kg6 34.Nd4 Kf7 35.Rh1 Kg6 (35...Kg8 36.Rh6 Nc6 37.bc6+–) 36.Rh6 Kg7 37.Rdh1 (37…Ra6 38.Rh7 Kf8 39.Rh8 Kg7 40.R1h7 Kg6 41.Re7 Nc6 42.Rh6) 1–0. hal1958 – cabe, playchess.de, 2004.

7.d4 Qe8 8.Be2 (8.Ba3 a6=) 8...Nbd7 (8...Bb4 9.Nc3=) 9.0-0+= h6 (9...Qg6 10.Ba3 Bd6 11.c5+–) 10.Nc3 Ne4 (10...Qf7 11.Qc2+=) 11.cd5 (11.Qb3 c6+=) 11...Nc3 12.Bc3 ed5 13.Rb1 (13.Qb3 Nb6+=) 13...Nf6 (13...f4 14.ef4 Rf4 15.Re1+=) 14.Ne5 Be6 (14...Ne4 15.Ba5+=) 15.Ba5 Bd6 16.Qb3 (16.Qc2 Nd7+=) 16...g5 (16...Nd7!? 17.Qc3 Rc8=) 17.Rfc1+/– Rc8 18.Bb4 Bb4 19.Qb4 Ne4 (19...Nd7 20.Qa5+/–) 20.Qa5 Qd8 (20...f4 21.ef4 Rf4 22.Qa7 Rf2 23.Bf3+–) 21.Qa7+– Nd6 22.Qc5 (22.b6 c5 23.Qa4 c4+/–) 22...Qf6 23.Bf3 Ne4 24.Qa7 Nd6 25.Qa5 f4 (25...g4 26.Be2 f4 27.Ng4+/–) 26.ef4 (26.Rc7 g4 27.Rc8 Nc8+/–) 26...g4 27.Ng4 (< 27.Bg4 Bg4 28.Ng4 Qf4+/–) 27...Bg4 (27...Qf4 28.Ne3 Qg5 29.Kh1+–) 28.Bg4 Qf4? (28...Rcd8+–) 29.Bc8 b6 (29...Qf2 30.Kh1 Rc8+–) 30.Be6 Kh8 31.Qe1 (31...Re8 32.Qe5 Qe5 33.de5 Re6 34.ed6 Rd6 35.Rc7+–) 1–0. Morris,JR – Hammond,TJ, BCCC, 1993.

7.cd5 ed5 8.a4 (8.Be2 a6=) 8...a6 9.Be2 ab5 (9...b6 10.0-0=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c5 (11...Bd6 12.0-0=) 12.bc6 bc6 13.0-0 c5 14.d4 (14.Nc3 Nc6=) 14...c4 15.Nc3 Nc6 16.Qc2 (16.Ne5 Qc7=) 16...Nb4 (16...Be6 17.Rb1=+) 17.Qd2 (17.Qb2 Qc7=+) 17...Ne4 18.Ne4 (18.Qb2 Nc3 19.Qc3 Qd6=) 18...fe4 19.Bc3?? (better is 19.Ne5=+) 19...ef3–+ 20.Bf3 Nd3 21.Be2 Bf5 22.Bd3 Bd3 23.Ra1 Qd6 24.g3 Qf6 25.Bb4 Bb4 26.Qb4 Qf2 (26...Qf2 27.Kh1 Be4#) 0–1. Hasler,Ulrich – Solis Gomez,Jose Alberto, CiF, 2004.

7.cd5 Nd5 8.Nc3=.

7.Be2 c5 8.0-0 a6 9.a4 Ne4 10.d4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bf6 13.Nbd2 Nd7 14.Nb3 b6 15.Qc2 Bb7 16.Rd1 Qc7 17.dc5 bc5 18.Bf6 Ndf6 19.Nfd2 Nf2 20.Kf2 Qh2 21.Nf1 Ne4=+ 22.Ke1 Qg2 23.Bd3= Qg4 24.Ra1 Qh4–+ 25.Kd1 Nf2 26.Ke2 Nd3 27.Kd3 dc4 28.Qc4 Rd8 29.Kc3 Qf6 30.Kc2 Bd5 31.Qc3=+ c4 32.Nbd2 Qe7 33.Rb1 Qb7 34.Rb4 Be4 35.Kb2 Bd3–/+ 36.Qe5? Bf1–+ 37.Qe6 Kh8 38.Nf1 Qg2 39.Kc3 Rd3 40.Kc4 Qc2# 0–1. Backlin,Stefan – Andersson,Bjorn2 (2210), Rilton Cup, 2003.

7.Be2 c6 8.0-0 dc4 9.bc6 Nc6 10.Bc4 Bd7 11.Qc2 Na5 12.Be2 Rc8 13.Qd3 Nc4 14.Bc3 Nd6 15.Qc2 Nfe4 16.Qb3 Nc3 17.Nc3 Bf6 18.Rfc1 a5 19.Rab1 Qc7 20.d4 g6 21.Ne5 Qd8 22.Nd7 Qd7 23.Nb5 Ne4 24.Rc2 Rc2 25.Qc2 Rc8 26.Qd3 b6 27.Bf3 Ng5 28.Be2 Be7 29.f4 Ne4 30.Bf3 Nf6 31.e4 Bb4 32.a3 Be7 33.ef5 ef5 34.Qb3 Kg7 35.Rd1 Bb4 36.Be2 Qe7 37.Qf3 Bd6 38.g3 Re8 39.Bc4 Qd8 40.Nd6 Qd6 41.h4 Rc8 42.Ba6 Rc2 43.Be2 Ne4 44.Rd3 Ng3 45.Bd1 Rc4 46.Qg3 Rd4 47.Be2 Qf4 48.Qf4 Rf4 49.h5 Re4 50.Rd7 Kh6 51.Kf2 Ra4 52.Rd3 Rh4 53.Rb3 Rh2 54.Ke3 f4 55.Kd3 Rh3 56.Kc2 Rb3 57.Kb3 gh5 58.Kc4 h4 59.Kb5 Kg5 60.Kb6 h6 61.Bf3 h3 62.Kc5 Kh4 63.Kd4 h2 (64.Kd3 Kh3=+). Bonetti,Shane – Macchess 5.0, 2000.

7.Be2 c6 8.0-0 Bd7 9.a4 a6 10.Nc3 Ne4 11.Ne5 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Bf6 14.Ne4 fe4 15.bc6 Nc6 16.Nd7 Qd7 17.Bf6 Rf6 18.cd5 ed5 19.d3 ed3 20.Bd3 Ne5 (better is 20...Qd6!?+=) 21.Bh7!+/– Kh7 22.Qh5 Rh6 23.Qe5 Qd6 24.Qd6 (24.Qf5 Kg8 25.Qc8 Kh7+–) 24...Rd6+/– 25.Rb1 b6 26.f3 Kg6 27.Kf2 Kf5 28.Rb5 Ke6 29.g4 Kd7 30.h4 Kc6 31.Rb1 d4 32.ed4 Rd4 33.Ke3 Rd7 (33...Ra4 34.f4+/–) 34.Rc1 Kb5 35.h5 Ka4 36.Ra1 Kb4 37.g5 b5 38.h6 gh6 39.gh6 Rh7 40.Rh1 Kc3 41.Kf4 b4 42.Kg5 b3 43.Kg6 Rh8 44.Kg7 Ra8 45.h7 1–0. Subira Navarro,O – Antonano Fedz_Quincoces,A (2095), Zaragoza ESP, Artistica Open, 2013. (=1.c4 f5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.b5 Be7 5.e3 0-0 6.Nf3 d5)

7.Be2 Qe8 8.0-0 Nbd7 9.d4 c6 10.a4 Ne4 11.Nbd2 Qg6 12.Ne5 Ne5 13.de5 Bc5 14.Nb3 Bd7 15.Nc5 Nc5 16.Qc2 Ne4 17.Bf3 f4 18.Be4 de4 19.ef4 Rf4 20.Rae1 Raf8 21.g3 Rg4 22.Re3 Rf5 23.Rfe1 Rh5 24.Re4 Be8 25.Kg2 Qf5?? 26.Qe2 Re4= 27.Qe4 Qh3 28.Kf3 Bg6 29.Qd4 Rf5 30.Ke3 Qh2 31.Re2 Qh6 32.f4 Qh3 33.Qd8 1–0. nizinna – grno (1655), kurnik, 2011.

6.Nf3 d6

7.a4 e5 8.d4 e4 9.Nfd2 Qe8 10.Nc3 b6 (10...a6 11.d5=) 11.Qb3 a5 12.c5 Kh8 13.c6 Qf7 (13...Qg6 14.Ne2+=) 14.Bc4 (14.Qf7 Rf7 15.Bc4 Rf8+/-) 14...Qg6+= 15.g3 Qh6 16.Ne2?? (16.0-0-0 Qg5+=) 16...Rd8?? (better 16...d5-+) 17.d5 (17.Nf4!?+/-) 17...Rf8 18.Qa2 Qh3 (18...Ng4 19.Nf4+=) 19.0-0-0 Qg2? (19...Ng4 20.Nf4 Qh6 21.Rdf1+=) 20.Rdf1 (better 20.Nf4 Qf2 21.Rde1+-) 20...Qh3+= 21.Nf4 Qh6 22.Nb3 Ng4 23.Nd4 Ne5 (23...Bf6!?+=) 24.Nde6+/- 1-0. ClayPigeons (2140) - LoganOk (2100), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.Qb3 Nbd7 8.Qd3=+.

7.Qb3 Kh8 8.Nc3 (8.d4 Ne4=) 8...e5 9.d4 e4 10.Nd2 Be6 (10...a6 11.Be2=) 11.Be2 Nbd7 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Qb7–+) 12.0-0 d5 (12...a6 13.ba6 ba6 14.d5+=) 13.a4 (13.cd5 Bf7 14.f3 Nb6 15.fe4 fe4 16.Nde4 Ne4 17.Ne4 Bd5+/–) 13...a5 (13...dc4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4=) 14.ba6 (14.cd5 Bf7 15.f3 Nb6 16.fe4 fe4 17.Nce4 Bd5+/–) 14...Ra6 (14...dc4 15.Qb7 Rb8 16.a5–+) 15.Rfb1 (15.Nd5 Nd5 16.cd5 Rb6+/–) 15...Ra7 (15...Rb6 16.Qc2=) 16.c5 (16.cd5 Bf7 17.a5 Qa8+/–) 16...c6 (16...b6 17.cb6 cb6 18.Ba3=) 17.Ba3 (17.a5 Ra5 18.Ra5 Qa5 19.Qb7 Rb8=) 17...Qb8 (17...Qa5 18.Bb4 Qc7 19.f3=) 18.Bb4 f4 19.Nce4 Ne4 20.Ne4 Bf5 21.Nd6 (21.Nd2!? Bb1 22.Rb1 (22.Nb1 b6 23.Qc3 bc5–+) 22...fe3 23.Qe3=) 21...Bd6 22.cd6 Bb1 23.Qb1 (23.Rb1 fe3 24.fe3 b6–/+) ½–½. Stejskal,Drahoslav – Vanka,Miloslav (2260), CZE–chT2a, 1996.

7.Nc3 a6 8.d4=.

7.Nc3 Ne4 8.Be2 (8.d4 A) 8...c6 9.Bd3 Nc3 10.Bc3 cb5 11.cb5+=; B) 8...c5 9.Bd3 (9.Be2 a6 10.0-0 ab5 11.cb5=; 9.Qd3 Nc3 10.Bc3 a6 11.dc5=) 9...cd4 10.Ne4 fe4 11.Be4+=; C) 8...a6 9.Be2 (9.Bd3 d5 10.0-0 ab5 11.cb5=) 9...ab5 10.cb5 d5 11.0-0=; 8.d3 Nc3 9.Bc3 a6 10.Be2 e5 11.a4=) 8...Qe8 (8...a6 9.d4 (9.0-0= e5 10.Qc2 Nc3 11.Qc3=) 9...ab5 10.cb5 Nd7 11.Qc2=; 8...Bf6 9.d4 (9.Qc2 Bc3 10.Bc3 Nc3 11.Qc3=) 9...c5 10.Qd3 cd4 11.ed4+=; 8...Nc3 9.Bc3 e5 10.0-0 a6 11.a4=; 8...e5 9.Nd5 (9.d4 Nc3 10.Bc3 e4 11.Nd2=; 9.0-0 Nc3 10.Bc3 a6 11.Qb3=) 9...Nf6 10.Ne7 Qe7 11.0-0=; 8...c5 9.d3 (9.0-0 a6 10.d4 ab5 11.cb5=; 9.d4 a6 10.0-0 ab5 11.cb5=; 9.Qc2 Nc3 10.Bc3 a6 11.d4=) 9...Nc3 10.Bc3 a6 11.0-0=) 9.0-0 (9.d3 Nc3 10.Bc3 a6 11.a4=; 9.Qc2 Qg6 10.0-0 Nd7 11.Rfd1=; 9.d4 Qg6 10.0-0 a6 11.a4=) 9...Nd7 (9...Qg6 10.d3 Nc3 11.Bc3=) 10.Nd4 (10.d4 Qg6= 11.Qd3=; 10.d3 Nc3 11.Bc3=) 10...Nc3 (10...Ndf6 11.f4=) 11.Bc3 Nc5 12.f4 Bf6 (12...a6 13.a4=) 13.Bh5 (13.d3 e5 14.fe5 Qe5=) 13...g6 (13...Qe7 14.d3=) 14.Bf3+= e5 (14...Rf7 15.Nb3+=) 15.Bd5 Kh8 16.fe5 Be5 (16...de5 17.Bb4 Be7 18.Nc6+–) 17.Qf3+– Rb8 (17...Qe7 18.Ne2 Bc3 19.Nc3+– (worse 19.dc3 Re8=+)) 18.Ba5 (18.Rab1 Na4+–) 18...Qe7+= 19.Rab1 Ne6 (19...Bg7 20.Bc3+=) 20.Bc3 (20.Ne6 Be6 21.Be6 Qe6+–) 20...Ng5 21.Qf2 Bd7 22.d3 Qg7 (22...a6 23.a4+–) 23.Qb2 (23.a4 f4 24.Kh1 fe3 25.Qe3 Rf1 26.Rf1 Rf8+=) 23...h5 (23...Rfe8 24.a3+–) 24.Kh1+– Nh7 25.Ne2 (25.Qa3 Nf6 26.Qa7 Nd5 27.cd5 Qf7+–) 25...Bc3 (25...Rfe8 26.Qa3+–) 26.Nc3 (worse 26.Qc3 Qc3 27.Nc3 Nf6=) 26...Nf6 (26...c6 27.Bf3+–) 27.Rfe1 (27.Bf3 Ng4 28.Qd2 Rbe8+–) 27...g5 (27...Nd5 28.Nd5 Qb2 29.Rb2=) 28.d4 (28.Qa3 Ng4 29.d4 f4 30.Qa7 fe3+=) 28...c6 (28...Nd5 29.Nd5 Be6 30.Qf2+=) 29.Bf3 (29.bc6 Bc6 30.e4 Bd5 31.ed5 b6+–) 29...g4+= 30.bc6 bc6 31.Qb8 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Frank,Mario, e–mail II CANAR, 2000.

7.Nc3 Qe8 8.d4 b6 9.Be2 Bb7 (9...a6 10.0-0=) 10.0-0 Nbd7 11.a4 Qg6 12.Ba3 (12.d5 Ne4+=) 12...Ne4 13.Ne4 fe4 14.Nd2 Nf6 15.g3 (15.a5 a6=) 15...Bc8 (15...a6 16.ba6 Ba6 17.f4=+) 16.Qc2 Bd7 (16...a6!?=+) 17.f3+= d5?? (better 17...Qg5 18.Qc3 Qg6+=) 18.Be7+- Rf7 19.Bf6 Rf6 20.cd5 ed5 21.Qc7 (21.fe4 c6+-) 21...Bh3 22.Rf2 ef3 (22...Qh6 23.Qb7 (23.fe4?! Qe3 24.Bf3 Rc8+=) 23...Rd8 24.Ra3+- (24.fe4?! Rf2 25.Kf2 Bc8+-)) 23.Nf3 (better 23.Bf3!? Be6+-) 23...Raf8 24.Ne5 (24.Qe5 Qf5 25.Qf5 Rf5+-) 24...Qe4 25.Bf3! Qe3 (25...Rf3 26.Nf3 Decoy) 26.Qd7 (26.Bd5 Kh8 27.Nf3 Rf5+-) 26...Qd4 (26...Bd7 27.Kg2 Bh3 28.Kh3 Qf2 29.Bd5 Kh8 30.Nf7 R8f7 31.Bf7 Qf3 32.Kh4 g5 33.Kg5 Qf5 34.Kh4 Rh6 35.Bh5 Rh5) 27.Qd5+- (27.Bd5?? Kh8 28.Qh3 Qf2 29.Kh1 Qd4 30.Ng6 Rg6-+) 27...Qd5 28.Bd5 Kh8 (28...Be6 29.Rf6 Rf6 30.Rd1+-) 29.Rf6 (29.Nf7 R8f7 30.Bf7 Rd6+-) 29...Rf6 (29...gf6 30.Nc6 Rc8+-) 30.Nf7 Kg8 31.Ng5 Kh8 (31...Kf8 32.Nh3 h6 33.Rd1+-) 32.Nh3 Rd6 (32...Rf5 33.Rc1 g5 34.Rc8 Kg7 35.Be4+-) 33.Nf4 (better 33.Rc1 g6 34.Nf4 Kg7+-) 33...Rd8 (33...g5 34.Rd1 gf4 35.gf4 Kg7+-) 34.Rc1 Rf8 35.Ne6 h6 (35...Rb8+-) 36.Nf8 g6 (36...h5 37.Rc8 a5 38.Ng6 Kh7 39.Bf7 Kh6 40.h4 Kh7 41.Rh8) 37.Rc8 (37.Rc7 a6 38.Ng6) 37...Kg7 38.h4 (38.Nd7 Kh7 39.Rg8 h5 40.Nf8 Kh6 41.Rg6) 38...Kf6 (38...h5 39.Nd7 a6 40.Rg8 Kh6 41.Nf8 ab5 42.Rg6) 39.Kg2 (39.Re8 Kg7 40.Nd7 h5 41.Re7 Kh6 42.Nf8 a6 43.Rh7) 39...g5 40.Bc6 1-0. ClayPigeons (2100) - yappattack (2110), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.Nc3 Qe8 8.d4 d5 9.Bd3 c6 10.a4 Ne4 11.0-0 Nd7 12.Qb3 g5 13.Rfd1 g4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Bg5 16.g3 (16.Ba3!? Be7 17.Be2+/–) 16...Qh5 17.Qc2 Qh6 18.Qe2 (better is 18.Ba3 Rd8 19.Ne4 fe4 20.Be2+=) 18...Nf2–/+ 19.Kf2 Qh2 20.Kf1 Qh1 (20...Qg3 21.Bc1 f4–+) 21.Kf2= Qh2 22.Kf1 Qg3 23.Qf2 Qe3 (< 23...Qe5 24.Nd5 Qd6 25.Nf4+=) 24.Qe3 Be3 25.Ke2 d4 26.Na2 c5 27.Bc1 Bc1 28.Nc1 b6 29.Kf2 Bb7 30.Rg1 h5 31.Kg3 f4 32.Kh4 f3 33.Kh5–/+ Kf7 34.Rg4 Rh8 35.Kg5 Rag8 36.Kf4 Rg4 37.Kg4 Rg8 38.Kh3 Rg1 39.Nb3 f2–/+ 40.Rc1? Bg2–+ 41.Kh2 Rc1 42.Nc1 f1Q 43.Bf1 Bf1 44.Nb3 Bc4 45.Nd2 Bd5 46.Kg3 c4 47.Kf4 c3 (47...c3 48.Ne4 c2 49.Kg4 Be4 50.a5 c1Q 51.ab6 Qg1 52.Kf4 Qg2 53.ba7 Bf3 54.a8Q Qg4) 0–1. Schiefelbusch,D (2135) – Fistoul,Michail, Sparkassen Open A, Dortmund GER, 2010.

7.Nc3 Qe8 8.d4 Nbd7 9.Bd3 Qh5 10.Ne2 Ne4 11.Nf4 Qf7 12.d5 (12.0-0 Ndf6+=) 12...Ndc5= 13.de6 Be6 14.Ne6 Ne6 15.Nd4 N6c5 16.g3 (16.0-0 Nd3 17.Qd3 Bf6=) 16...Nd3 17.Qd3 d5 18.Rc1 (18.cd5 Rad8=+) 18...Bb4–/+ 19.Ke2 Qh5 (19...Rad8 20.cd5 Rd5 21.Qc2=+) 20.f3 (20.Nf3 Rad8 21.Qd4 Rf7 22.cd5 Be7=+) 20...Qh3+= 21.Rcg1 Nc5 22.Qc2 Rae8 23.cd5 Qh6 24.Bc1 (24.Nf5 Rf5 25.Bd4 Rd5–/+) 24...Qd6 25.Qc4 (< 25.Nf5 Qd5 26.g4 Ne6–/+) 25...Na4? (25...Nd7 26.Ne6 Nb6+=) 26.Kf2?? (better is 26.a3 Nc3 27.Kf2+–) 26...Nb6=+ 27.Qb3 Nd5 28.Rd1 Bc5 29.Ne6 Re6?? 30.Rd5+– (30.Rd5 Qb6 31.Rc5 Qc5 32.Qe6 Kh8 33.Qb3+–; < 30.Qd5 Qb6 31.Kg2 A) 31...Be3?? 32.Be3 Qd6 33.Qc4+– (< 33.Qb7 Qe7 34.Ba7 Re2 35.Bf2 Ra2+–); B) 31...Rfe8=) 1–0. Schmitt,Bernhard – Krause,Olaf, Verbandsliga Sued Baden, 2004.

7.d4 a6 8.Nc3 Qe8 9.a4 Kh8 (9...Qg6!?=) 10.Be2 Ne4 11.0-0 Bd7 (11...Nd7!?+=) 12.Qc2+/- Nc3 13.Bc3 Qg6 14.c5 ab5 (14...dc5!? 15.Ne5 Qe8+/-) 15.ab5+- Ra1 16.Ra1 (16.Ba1?! Be8+/-) 16...dc5 (16...Qe8 17.Qb2+-) 17.dc5 Bf6 (17...Bc5 18.Ra8 Rc8 19.Bg7 Qg7 20.Qc5 b6+-) 18.Ra7 Bc8 19.c6! bc6 20.Rc7 cb5 (20...Bc3 21.Qc3 Qf6+-) 21.Bf6 Qf6 22.Rc8 (22.Rc8 Nd7 23.Bb5 Qa1 24.Bf1+-) 1-0. PierrE – Wisdomer, internet, 2022.

7.d4 a6 8.Bd3=.

7.d4 b6 8.Nc3 Ne4 9.Be2 Bb7 10.0-0 c5 11.bc6 Nc6 12.Ne4 fe4 13.Nd2 d5 14.Rc1 Bg5 15.Bg4 Qe7 16.Qb3 Na5 17.Qa3 Qf6 18.f4 Bh6 19.Qd6 Rae8 20.c5 Ba6 21.Rf2 Nb7 22.Qc6 Na5 23.Qa4 Qh4 24.Bh3 Qd8 25.Nb3 g5 26.Na5 ba5 27.g3 Bd3 28.c6 Qc7 29.Bc3 gf4 30.Ba5 Qg7 31.c7 fg3 32.Rf8 Rf8 33.c8Q 1–0. Cottarelli – Moeller Nielsen, corr TT–4–90 1990.

7.d4 b6 8.Bd3 Bb7 9.Ng5 Qc8 10.0-0 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Be2 Nd7 13.Bg4+/– Nf6 14.d5 Ng4 15.Qg4 e5 16.Qe4 Qe8 17.Nd2 Qd7 18.f4 ef4 19.Rf4 Rf4 20.ef4 Rf8 21.Re1 Bh4 22.g3 Bf6 23.Bf6 Rf6 24.Nf3 Bc8 25.Ng5 Qf5 26.Qf5 Bf5 27.Re3 h6 28.Ne6 Be6 29.Re6 Kf7 30.Rf6 Kf6 31.Kf2 Kf5 32.Kf3 g5 33.g4 Kf6 34.Kg3 Kg6 35.h4 gf4 36.Kf4 Kf6 37.h5 (37.h5 Kg7 38.g5+–) 1–0. Bonetti,Shane – Kessler,Meinrad, TT–10 ETC, 2004.

7.d4 b6 8.Be2 a5 9.a4 Qe8 10.d5 (10.Nc3 Ne4=) 10...Nbd7 (10...e5!?+=) 11.de6= Nc5 12.Nc3 Ne6 13.Nd5 Bd8 14.Nd4 Nd5 15.cd5 Nc5 16.Nb3 (16.0-0!?+=) 16...Bf6+= 17.Bf6 Rf6 18.Nc5 (18.0-0 Qe5+=) 18...dc5–/+ (worse is 18...bc5 19.0-0=) 19.0-0 Bb7 20.Bf3 Rd6 21.Re1 Qf7 22.h3 Rad8 23.Qe2 Bd5 24.Red1 Qd7 25.e4 (better is 25.Rd5!? Rd5 26.Qc4–/+) 25...fe4–+ 26.Be4 Be4 27.Rd6 cd6 (27...Qd6?! 28.Qe4 Qd5 29.Qe2–/+) 28.Qe4 d5 29.Qd3 Qe7 30.Kf1 Qf6 31.Rd1 c4 32.Qc2 Qd6 (32...g6 33.Rc1–+) 33.Rd4 (33.Re1 Rf8 34.f3 Qf6–+) 33...Qc5 34.Qc3 Qb4 35.Qe3 Qb1 36.Ke2 Qf5 37.Rf4 (better is 37.Kf1–+) 37...Qd7?? (better is 37...Qc2 38.Kf3 Qb3–+) 38.Qb6+= d4 (38...c3 39.Ke1 Rc8–+) 39.Qa5?? (better is 39.Qc6 Qc6 40.bc6+=) 39...d3 40.Kd1 Rc8 41.Qc3 Qe6 42.a5?? (better is 42.Rg4 Qe2 43.Kc1 Qf1 44.Kb2 Qf2 45.Kb1+=) 42...Qe2–+ 43.Kc1 Qf1 (better is 43...Rd8 44.Qc4 Kh8–+) 44.Kd2–/+ Qe2 45.Kc1 Qf1 ½–½. Petukhov,Nikolay (1800) – Polischuk,Anatoly (2075), Moscow Open E, 2011.

7.d4 b6 8.Be2 Nbd7 9.Ng5 Nb8 10.Nc3 h6 11.Bf3 (better 11.Nh3 e5 12.Bf3+–) 11...hg5? (better 11...d5 12.Nh3 g5+=) 12.Ba8+– Nbd7 13.0-0 e5 (13...g4 14.Qb3+–) 14.Qc2 e4 (14...g6 15.Bc6+–) 15.f3 ef3 16.Rf3 Ne4 (16...Nb8+–) 17.Bd5 Rf7 (17...Kh7 18.Ne4 g6 19.Nc3+–) 18.Ne4 fe4 (18...Nf8+–) 19.Rf7 Kh8 20.Qe4 Nf6 21.Qg6 Bf8 22.Rf1 Bd7 (22...Bf5 23.Qf5 g4 24.Qg5 c6 25.Rf8 Kh7 26.Qh4 Nh5 27.Qh5) 23.R1f6 (23.R1f6 Be6 24.Be4 Bf5 25.Bf5 Qf6 26.Qh7) 1–0. Pierre – Bel Mondo, internet, 2020.

7.d4 c5 8.dc5 dc5 9.Bd3 Qc7 10.0-0 Bd6 11.Qc2 b6 12.Nbd2 Bb7 13.h3 Nbd7 14.e4 f4 15.Rfe1 e5 16.a4 Nh5 (16...a6 17.Ng5 Rfe8 18.a5=) 17.Bc3 Rf6 (17...a5 18.Rad1+=) 18.Be2 Re8 (18...Rh6 19.Nh4 g6 20.a5+=) 19.Nh2 (19.Nh4 f3 20.Bf3 Nf4+/–) 19...Rh6 20.Bh5 (20.Ng4 Rhe6+/–) 20...Rh5+= 21.f3 Qd8 22.Qd3 Re6 23.Kh1 Qg5 (23...Bc7 24.a5=) 24.Rg1 Reh6 (24...Nf6!?=) 25.Ng4+= Rh3? (better is 25...Re6 26.a5 Qe7+=) 26.gh3+– Rh3 27.Nh2 Qh4 28.Rg2 Rg3 (28...Qf6+–) 29.Rag1 (29.Rag1 Rg2 30.Kg2+–) 1–0. Engelhardt,Erhard (1750) – Schacht,Thomas (1675), Lichtenberger Sommer, 2016.

7.d4 c6 8.Nc3 d5 9.Be2 Bd7 10.a4 Be8 (10...a6 11.0-0+=) 11.0-0 Bh5 12.Ne5 Be2 13.Qe2 Nfd7 14.f4 Ne5 15.fe5 Bb4 16.Qd3 Bc3 17.Bc3 dc4 18.Qc4 Qd5 19.Qd5 cd5 20.Bb4 (20.Rfc1 Rc8=) 20...Rc8 21.Rac1 Nd7 22.a5 a6 23.b6 Kf7? (better 23...Rc4!? 24.Rc4 dc4+=) 24.Rc7+- Rc7 25.bc7 Rc8 26.Rc1 Ke8 27.Bd6 Nf8? (better 27...b6+-) 28.Rb1 Kd7 29.Rb7 Ng6 30.Ra7 f4 (30...Ne7 31.Kf2+-) 31.Kf2 fe3 32.Ke3 Nh4 33.g3 (better 33.g4+-) 33...Nf5+/- 34.Kd3 Nd6 35.ed6 Kd6 36.Ra6 Kd7 37.Ra7 Kc6 38.Ke3 g5 (38...Kd6 39.Kf4 Rf8 40.Kg5 Rf5 41.Kg4+-) 39.h4 h6 (39...gh4 40.gh4 Rf8+-) 40.hg5 hg5 41.Kf3 Kb5 42.Kg4 Kc4 (42...e5 43.de5 d4+-) 43.Rb7 Kd4 (43...e5 44.a6 ed4 45.a7+-) 44.a6 Kc5 (44...e5 45.a7 Ra8 46.Rb4 Ke3 47.Rb8 Ra7 48.c8Q Ra4 49.Kg5+-) 45.a7 Kc6 46.Rb8 Kc7 47.Rc8 (47.Rc8 Kc8 48.a8Q Kd7 49.Kg5+-) 1-0. Leonenko,Maxim - Bilokha,S (2135), Bogdanovich Mem Qual, 2021.

7.d4 e5 8.Qb3 (better 8.de5!? de5 9.Qd8 (worse 9.Be5 Qd1 10.Kd1 Ng4=+) 9...Rd8 10.Be5 Bb4 11.Bc3+/-) 8...e4= 9.Ng5 (9.c5 Kh8 10.Ng5 d5=) 9...h6 (9...a6 10.Nc3=) 10.Nh3 c6 11.a4 d5 (11...Rf7 12.Nf4=) 12.Nf4 g5 (12...Kh7 13.bc6 bc6 14.Ba3=) 13.Ng6+= Rf7 14.Nc3 Rg7 15.Ne7 Re7 16.cd5 cd5 17.Ba3 Rf7 18.h4 g4 19.g3 (19.Rc1 Be6+/-) 19...Be6 20.Be2 Nbd7 21.Rc1 Nb6 22.a5 (22.Bc5 Rc8=) 22...Nbd7 (better 22...Nc4!?=+) 23.Bb4 Rc8 24.Qa4 (24.0-0 b6 25.a6 Nb8+=) 24...Nf8 (24...b6 25.a6+=) 25.0-0+= Rfc7 26.Rc2 Ng6 (26...f4 27.ef4 Bf5 28.Qa1+=) 27.Rfc1+/- Nh5 (27...Rf7 28.Bc5 b6 29.Bb4+=) 28.b6 (28.Bc5!?+/-) 28...ab6 29.ab6 Rc6 30.Qb5 (30.Bc5 Nf6 31.Nb5 Ra8+/-) 30...Nh4 (30...Rb6 31.Qa4 Ra8 32.Qb3=+) 31.Bc5 (31.gh4 f4 32.Qa4 Qh4 33.Bb5=) 31...Nf3= 32.Kg2 Nf6 33.Rh1 (33.Qb4 Nd7 34.Nb5 Rb8+=) 33...Kg7 (33...Nd7 34.Na4=+) 34.Rcc1 (34.Qb1 Rc5 35.dc5 Rc5=) 34...Nd7 35.Rh5?? (better 35.Na4=+) 35...Nc5-+ (35...Rc5?! 36.dc5 Rc5 37.Qb2-/+) 36.Rch1 (36.Rb1 Nd3 37.Bd3 Qe8-+) 36...Qf6 (better 36...Rb6 37.Qc5 Rc5 38.dc5-+) 37.Rh6 (37.Rh6 Qh6 38.Rh6 Kh6 39.Nd1-+). ClayPigeons (2160) - mindchessnet (2065), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.d3 Qe8 12.0-0 h6 13.Nbd2 e5 0–1. Cornacchini,Gabriele – Santos,Karlo, RL–2007–0-00121, 2007.

7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 c6?? 10.Ra8+- cb5 (10...Bd7 11.0-0+-) 11.Rb8 bc4 12.Bc4 (better 12.Ra8 d5+-) 12...d5 (12...Qc7 13.Rc8! Qc8 14.Bb5+-) 13.Be2 Qc7 14.Ra8 b6 15.Nc3 Qb7 (15...Bd7 16.Nb5 Bb5 17.Rf8 Bf8 18.Bb5+-) 16.Qa4 Bd7 17.Rf8 (17.Ra7 Qc8 18.Bb5 Rd8+-) 17...Bf8 18.Qa1 (18.Nb5 Ne4+-) 18...Bd6 (18...b5 19.Nb1 Ne4 20.Be5+-) 19.Nb5 Bb5 20.Bb5 Qc7 (20...Ne4 21.0-0+-) 21.g3 (21.Bf6 gf6 22.Qf6 Qf7 23.Qd8 Qf8+-) 21...e5 (21...Ne4 22.Qa8 Qb8 23.Qb8 Bb8 24.d3+-) 22.Be5 Be5 23.Ne5 Ne4 (23...h6 24.0-0+-) 24.d3 (24.Qa8 Qd8 25.Qd8) 24...Ng5 (24...Qc3 25.Qc3 Nc3+-) 25.Qa8 (25.Qa8 Qd8 26.Qd8) 1-0. ClayPigeons (2155) - Artos1980 (2145), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

7.Be2 b6 8.0-0 Bb7 9.a4 Nbd7 10.Nc3 e5 11.d4 e4 12.Nd2 Qe8 13.d5 Ne5 14.Qc2 Qg6 15.f4 Neg4 16.h3 Ne3 17.Qc1 Qg2 0–1. Abdullaevich (1795) – ariskeren (1740), lichess.org, 2018.

7.Be2 c6 8.a4 e5 9.0-0 A) 9...a6 A1) 10.bc6 Nc6 (10...bc6 11.Nc3 Nbd7 12.Rb1 Rb8=) 11.d4 e4 12.Nfd2 d5=; A2) 10.d4 e4 11.Nfd2 ab5 12.ab5 Ra1=; A3) 10.Nc3 b6 (10...e4 11.Nd4 c5 12.Nb3 Nbd7=) 11.d4 e4 12.Nd2 d5=; B) 9...b6 B1) 10.a5 ba5 (10...cb5 11.cb5 ba5 12.Qb3 Kh8=) 11.d4 e4 12.Nfd2 cb5=+; B2) 10.Nc3 a6 11.d4 e4 12.Nd2 d5=; B3) 10.d4 e4 11.Nfd2 a6 12.Nc3 d5=; C) 9...e4 10.Nd4 d5 (10...a6= 11.Nc3 c5 12.Nb3 b6+=) 11.cd5 Qd5 12.d3 c5=.

7.Be2 c6 8.a4 e5 9.Na3 e4 A) 10.Nd4= d5 (10...c5 11.Nb3 Nbd7 12.a5 b6=) 11.bc6 Nc6 12.0-0 Nd4=; B) 10.Ng5 d5 11.0-0 c5 12.d4 Ng4=.

7.Be2 c6 8.a4 e5 9.Na3 Be6 10.Nc2 (10.0-0 Nfd7= (10...h6 11.d4 e4 12.Nd2 d5=; 10...Bd7 11.d3 Qc7 12.Rb1 Re8=; 10...e4 11.Nd4 Bc8 12.d3 c5=; 10...Ng4 11.d4 e4 12.Nd2 d5=; 10...Ne8 11.d4 e4 12.Nd2 d5=; 10...Qc8 11.d4 e4 12.Ng5 Bd7+=; 10...Qb6 11.Ng5 Bd7 12.d4 e4+=; 10...a6 11.Ng5 Bd7 12.d4 Ng4=) 11.d4 e4 12.Nd2 d5=) 10...Nbd7 (10...a6 11.bc6 Nc6 12.0-0= d5=; 10...Qc7 11.0-0 h6 12.d4 Nbd7=; 10...Qe8 11.d4 e4 12.Ng5 Bd7=) 11.d4 (11.Ng5 Nc5 12.0-0= Bd7=; 11.0-0 Ng4 12.h3 Nh6=) 11...ed4 (better 11...Qa5 12.Kf1 Ne4=+) 12.Ncd4+– (12.Bd4?! Qa5 13.Qd2 Qd2 14.Nd2 c5=; 12.Qd4?! Nc5 13.Ra3 d5 14.bc6 bc6=) 12...Nc5 13.0-0 (13.bc6 bc6 14.Nc6+–) 13...d5? (better 13...Bd7!?+=) 14.bc6+– bc6 15.Nc6 Qc7 (15...Qe8 16.Nfd4 dc4 17.Ne6 Ne6 18.Nd4 Nd4 19.Bc4 Kh8 20.Bd4+–) 16.Ne7 Qe7 17.Nd4 (17.Bf6 Qf6 18.cd5 Rad8+–) 17...dc4+– 18.Ne6 (18.Rc1 c3 19.Bc3 Rac8+–) 18...Ne6 (18...Qe6 19.Bf6 Rf6 20.Rc1+–) 19.Ba3 (19.Bc4 Rfc8 20.Rc1 Kh8+–) 19...Nc5 20.Qd4 (20.Bc4 Kh8 21.Qf3+–) 20...Rfc8 (better 20...Rac8+–) 21.Rac1 Nfd7 (21...c3 22.Rc3 Nfe4 23.Rc2+–) 22.Rc4 (22.Bc4 Kh8 23.Bb5 Rc7+–) 22...Qe5 (22...Kf7 23.Rfc1 Ne6 24.Bh5 (24.Be7?! Nd4 25.Bh5 Ke7 26.Rc8 Rc8 27.Rc8 Nb3+–; worse 24.Rc8 Nd4 25.Bh5 g6 26.Be7 Rc8 27.Rc8 Ne6+–) 24...g6 25.Be7 Nd4 26.Rc8 (26.ed4?! Rc4 27.Rc4 Ke7+–) 26...Rc8 27.Rc8+–) 23.Qe5 (23.Bc5 Rc5 24.Qd7 Kh8+–) 23...Ne5 24.Rc5 (worse 24.Bc5 Nc4 25.Bc4 Kh8+–) 24...Rc5 25.Bc5 a5 26.Rd1 g6 (26...Rb8 27.Bd6 Rb2 28.Kf1+–) 27.Rd5 Nc6 (27...Nf7 28.Bb6+–) 28.Bc4 Kg7 29.Bd4 (better 29.Rd7!? Kh6 30.Rf7 Ne5+–) 29...Nd4 30.ed4 Kh6 (30...Kf6 31.f4+–) 31.Bb5 (31.Kf1 Ra7+–) 31...Rc8 (31...Kg5 32.g3+–) 32.g3 1–0. Senkel – Hasler,Ulrich, corr ICCF EU–III–267, 1966.

7.Be2 d5 8.0-0=.

7.Be2 Nbd7 8.d4 a6 9.a4 ab5 (9...Ne4 10.0-0=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.0-0 Ne4 13.Nc3 Qa5 (13...Ndf6 14.Qd3+=) 14.Ne4 (14.Qd3 Ndf6+=) 14...fe4= 15.Nd2 d5 (15...cb5 16.cb5 (< 16.Ne4 bc4 17.Bc3 Qb5–/+) 16...d5 17.Qc2=) 16.Qc2 cb5 17.cb5 Nf6 18.Nb3 Qd8 19.Rc1 Bd6 20.Nc5 (20.h3 Qe8=) 20...Qc7 (20...b6 21.Nb3=) 21.h3 (21.Qd2 Qf7=) 21...Qf7 22.Bc3 (22.Nb3 Nd7 23.Rf1 Qg6=) 22...b6 (22...Nd7 23.Rf1=) 23.Na6= Nd7 24.Be1 (24.Rf1 Qe7=) 24...Bb7=+ 25.Qb2 e5 26.Rc6 (26.Nb4 ed4 27.Qd4 Be5=) 26...Bc6 27.bc6 Nb8 28.de5 Bc7 (28...Bc5 29.Nb8 Rb8 30.Bg4=+) 29.e6 (29.Nb4 Rd8=+) 29...Qe7 30.Nc7 Qc7 31.Qd4 Nc6 32.Qd5= Ne7 33.Qe4 Qc1 34.Kf1 Nf5 35.Bf3+= Qc5 36.g4 Nd6 37.Qd5+/– Re8 38.Qc5 bc5 39.Bd5 Kf8 40.f4 Rb8 41.f5 Nc8 42.e4 Ne7 43.Ke2 h6 44.Kd3+– Rb1 45.Bf2 Rh1 46.h4 Rh3 47.Ke2 Ke8 48.g5 hg5 49.hg5 Rh5 50.Be3 (50.Be3 Rh2 51.Kf3 Rh3 52.Kf2 Rh2 53.Kg3+–) 1–0. Lebel,Patrick – St_Jean,Benoit, Orang–Utan Invitational, 2001.

7.Be2 Ne4 8.0-0=.

7.Be2 Qe8 8.h3 Nbd7 9.d4 Bd8 (9...Qg6 10.0-0=) 10.Qc2 (10.0-0 Qg6=) 10...b6 (10...Qg6 11.0-0=) 11.Nbd2 (11.0-0 a6+=) 11...Bb7 12.Rd1 (12.0-0 a6+=) 12...Ne4 (12...a6 13.a3=) 13.0-0+= Qh5 (13...a6 14.a3+=) 14.Ne4 Be4 15.Qd2 Qh6 16.Nh2 (16.a3 a6+=) 16...Bf6 (16...a6 17.a3=) 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 g5 (18...a6 19.a3=) 19.Nh2 (19.Qd3 a6 20.a3 g4 21.hg4 fg4=) 19...Qh4 (19...a6 20.a3=) 20.f4 Rf7 (20...g4 21.hg4 fg4 22.Qe2=) 21.Nf3+/– Qh5 22.fg5 Bg5 23.Ng5 Qg5 24.Rf3 Nf6 25.Rdf1 Ne4 26.Qe1 Rg7 27.R1f2? Nf2–/+ 28.Qf2 Rf8 29.Kh2 Rg6 30.g3 Qh5 31.Bc3 d5 32.cd5 ed5 33.Bd2 Rf7 34.h4 c6 35.a4 Qg4 36.Be1 cb5 37.ab5 Qe4 38.Qe2 Rc7 39.Bf2 Rc2 40.Qd1 Rb2 41.Rf4 Qe6 42.Qd3 Rf6 43.Kg2 Qd7 44.g4 Qb5 45.Qc3 Rf8 46.gf5 Qe2 47.Qc7 Rb1 48.f6 Rf6?? 49.Qd8+– (49...Kg7 50.Qf6 Kg8 51.Qf8) 1–0. Iosif,Daniela – Just,Gabriele (2070), GER–ch op (Women), 1994.

7.g3 c5 8.Bg2 Nbd7 (8...e5 9.d3=) 9.d3= Qe8 10.Ng5 Bd8 11.Nc3 Ne5 (11...Nb6 12.0-0+=) 12.0-0 Rb8 (12...Qg6 13.Nf3+=) 13.f4+= Nfg4 14.Qe2 (< 14.fe5 Ne3 15.Qd2 Bg5=+) 14...Bg5 15.fg5 Nf7 16.h4 (16.h3 Nge5+=) 16...Nge5 17.Rae1 Bd7 18.Bh3 (18.d4 Ng4+=) 18...Rc8 (18...Ng6 19.Qf3=) 19.Nd1 (19.e4 a6+=) 19...a6= 20.a4 ab5 21.cb5 (21.ab5 d5=) 21...c4 22.dc4 Rc4 23.Be5 (23.Rf4 Rc5=) 23...Ne5=+ 24.Nb2 Rc5 25.Rf4 (25.Bg2 d5=+) 25...d5 26.Ref1 Qc8 27.Qd1 Qc7 28.Qd4 Ng6 29.R4f2 (29.R4f3 Rc8–/+) 29...Qg3 30.Bg2 (30.Rg2!? Qd6 31.h5–/+) 30...Rfc8–+ 31.h5 e5 32.Qd2 Nh4 33.Kh1 Ng2 34.Rg2 Qh4 35.Kg1 Qh5 36.Nd3 Rc2! 37.Nf4 Rd2 38.Nh5 Rg2 39.Kg2 Rc4 40.Ra1 d4 (41.ed4 Rd4–+; 40...Rg4 41.Kf2–+) 0–1. Stobbe,Arthur – Moeller Nielsen, corr ICCF TT–4–90, 1990.

7.g3 e5 8.Nc3=+.

7.Nc3 c5

8.Qc2 b6 9.Be2 Bb7 10.a4 Qe8 11.Ng5 Bd8 12.Bf3 d5 (13.Nh3 Qd7=). Brinkmann,Wilhelm – Moeller Nielsen, corr 3GMM–44, 1996.

8.Qc2 Nbd7 9.Be2=.

8.bc6 Nc6 9.Be2 b6 10.0-0 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Bb7 14.f4 ef3 15.Bf3 Bf3 16.Rf3 Bf6 17.Bf6 Rf6 18.Qe2 Qe7 19.Rf6 Qf6 20.Rf1 Qe7 21.Qf3 Rf8 22.Qc6 Rf1 23.Kf1 g6 24.Ke2 Kg7 25.Kd3 h5 26.Kc2 Kh6 27.Kb3 Qf8 28.Qe4 Qe7 29.Qc6 ½–½. Lombardy – LM Evans, New York 1962.

8.Be2 b6 9.0-0 Bb7 10.d3 Nbd7 11.Ng5 Re8 12.Ne6 Qc8 13.a4 Ne5 14.Nf4 Qd7 15.a5 Nf7 16.a6 Bc8 17.Bf3 Rb8 18.Bc6 Qd8 19.Be8 Ne8 20.Ncd5 Bd7 21.Qc2 Nc7 22.Ne7 Qe7 23.Nh5 Qf8 24.Bg7 Qg7 25.Ng7 Kg7 26.Qc3 Kg8 27.e4 Rd8 28.Rad1 Rf8 29.f4 Nd8 30.Rf3 Be8 31.Rg3 1–0. Bendig – Hasler, corr ICCF TT–4–90 semi 3 1993–94.

8.Be2 e5=.

7.Nc3 e5

8.Qa4 Nbd7 A) 9.Qc2 e4 (9...Nb6 10.Be2 e4 11.Nd4 a6=; 9...Ng4 10.Be2 Nb6 11.d4 e4=) 10.Nd4 Ne5 11.f3 ef3=; B) 9.Be2 e4 (9...a6 10.0-0 Nc5 11.Qc2 e4=; 9...Nc5 10.Qc2 Nce4 11.0-0 a6=; 9...Ne4 10.0-0 Ndc5 11.Qc2 Nc3=) 10.Nd4 Nc5 11.Qc2 a6=.

8.Rb1 A) 8...a6 A1) 9.Be2 e4 (9...ab5 10.cb5 e4 11.Nd4 c5=; 9...Ne4 10.ba6 Na6 11.Nd5 Nb8=; 9...Qd7 10.0-0 ab5 11.cb5 e4=) 10.Nd4 ab5 11.cb5 d5=+; A2) 9.Qa4 Nbd7 10.d4 ed4 11.Nd4 Nc5=+; A3) 9.Qb3 e4 10.Nd4 ab5 11.cb5 Kh8+=; B) 8...e4 B1) 9.Ng5 a6 (9...Ng4 10.Nh3 a6 11.Be2 ab5=; 9...h6 10.Nh3 Nbd7 11.d4 Nb6=; 9...Ne8 10.Nh3 a6 11.d3 Nf6=; 9...Qe8 10.d3 Kh8 11.de4 h6=) 10.Qa4 Ng4 11.Nh3 Nd7=+; B2) 9.Nd4 a6 (9...c5 10.bc6 Nc6 11.Nc6 bc6=) 10.Be2 ab5 11.cb5 d5=+.

8.Qb3 Kh8 (8...e4 A) 9.Ng5 h6 (9...a5 10.d3 h6 11.Nh3 Nbd7=; 9...Qd7 10.d3 h6 11.Nh3 c6=; 9...a6 10.d3 h6 11.Nh3 Nbd7=; 9...Re8 10.d4 Qd7 11.Be2 Rf8+=; 9...c6 10.Be2 h6 11.Nh3 Nbd7=) 10.Nh3 Nbd7 11.Nf4 Nc5=; B) 9.Nd4=+ c5 (9...a6 10.c5 d5 11.Nd5 Nd5+=) 10.Nc2 Qa5 11.Be2 Be6=; 8...Nbd7 9.d4 Kh8 (9...Rb8 10.Ng5 ed4 11.ed4 Qe8+=) 10.Be2 a6 11.0-0 ab5+=; 8...c5 A) 9.d3 Be6 (9...a6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qa5=; 9...Qe8 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qg6=; 9...Nbd7 10.Be2 Qa5 11.0-0 Re8=) 10.Be2 Qe8 11.0-0 Qg6=; B) 9.Be2 e4 10.Ng5 a6 11.0-0 Qe8=) 9.d4 (9.Be2 e4 (9...a6 10.0-0 ab5 11.cb5 e4=; 9...Nbd7 10.d4 a6 11.Ng5 ed4=; 9...c6 10.0-0 cb5 11.cb5 a6+=; 9...Qe8 10.d4 e4 11.Nd2 Qg6=) 10.Nd4 c5= 11.Nc2 a6=) 9...e4 10.Ng5 (10.Nd2 Nbd7 11.Be2 c5=) 10...h6 (10...Qe8 11.Nh3= Nbd7=; 10...a6 11.c5 d5=) 11.h4 (11.Nh3 a6=) 11...Qe8 (11...a6 12.Nh3=) 12.Nh3= c5 (12...Bd7 13.Nf4=) 13.Nf4 Bd8 (13...cd4 14.Ncd5 Nd5 15.Nd5+=) 14.h5 Rf7 (14...Kg8 15.Be2+=) 15.0-0-0 (15.Be2!?+=) 15…Nbd7. De Visser,Arnold W – Hendriks,Richard V, corr Netherlands, 1982.

8.d4 e4 9.Ng5 (9.Nd2 a6 10.ba6 Na6 11.Be2 Be6=) 9...a6 (9...Ng4 10.Nh3 Bh4 11.Qd2 f4=) 10.Qa4 h6 11.Nh3 Nbd7=.

8.Nd5 Nd5 9.cd5 a6 (9...Bd7 10.Bc4 a6 11.Qa4 Be8=; 9...Nd7 10.Be2 a6 11.0-0 ab5=) 10.Qa4 Nd7 11.ba6 Nc5=+.

8.Be2 e4 9.Nd4 a6= (9...c5 10.Nb3 a5 11.a4 Be6=) 10.0-0 ab5 11.cb5 d5=.

7.d4 Nbd7

8.Bd3 a6 9.0-0=.

8.Bd3 Nb6 9.Nbd2 (9.0-0 a6=) 9...d5 (9...a6 10.ba6 ba6 11.0-0=) 10.c5+= Nbd7 11.0-0 Ne4 12.a4 Bf6 13.a5 (better is 13.Qc2!?+=) 13...Ndc5=+ 14.Nb3 (14.dc5 Bb2) 14...Nd3–/+ 15.Qd3 Bd7 16.Ba3 Qe8 17.Bf8 Bb5 18.Qc2 Bf1 (< 18...Kf8 19.Rfc1 Qc6 20.Qc6 Bc6 21.a6=; < 18...Qf8 19.Rfc1=) 19.Rf1 Qf8 (19...Kf8 20.a6 Qc6 21.ab7 Qb7 22.Nbd2–/+) 20.Qc7=+ Qb4 21.Nc1 (21.Rb1 Qe7 22.Rc1 Qc7 23.Rc7 b5=+) 21...Bd8 22.Qd7 (22.Qe5 Qe7 23.Nb3 Bc7–+) 22...Qe7 23.Qe7 Be7 (23...Be7 24.Nd3 b5–/+) 0–1. Labahn,Wolfgang – Rossbach,W, corr KGP–V–04 SOK–89–38, 1990.

8.Bd3 Qe8 9.Nc3 Bd8 (9...Qg6 10.0-0=) 10.0-0+= b6 (10...Be7 11.Qe2+=) 11.Qa4 (11.e4 fe4 12.Ne4 a6+=) 11...Bb7= 12.Rae1 (12.Be2 a6=) 12...Qh5 (12...a6 13.Qd1=) 13.e4 (13.Be2 a6=) 13...e5 (13...a6 14.a3=) 14.Be2+= Qg6 (14...fe4 15.Ne5 Qh4 16.Nd7 Nd7 17.Qc2+=) 15.ef5 Qf5 16.de5 (16.Qb3 Rf7+=) 16...de5= 17.Ba3 Re8 18.c5 Nc5 (18...bc5 19.Rd1=) 19.Bc5 bc5 20.Qc4 Kh8 21.Qc5 Ng4 (21...Qf4!? 22.a4 e4+=) 22.Nd4+/– Qf4 23.Bg4 Qg4 24.Nc6 Bf6 25.f3 Qg6 26.Ne5 Be5 27.Re5 Re5 28.Qe5 Qb6 29.Kh1 a6 30.Re1 h6 31.a4 ab5 32.ab5 c6 33.Qe6 Qc5 34.bc6 Qc6 35.Qe5 Rc8 36.Ne4 Re8 37.Qb2 Qc7 38.Kg1 Ba8 39.Qd4 Qf4 40.Qd7 Qe5 41.Re2 Qa1 42.Kf2+/– Qe5 43.Nc3 Qc5 44.Kf1 Re2 45.Ne2 Bc6 46.Qd8 Kh7 47.Qd3 Kh8 48.Nd4 Bd5 49.Kf2 Bc4 50.Qc3 Qd5 51.Nf5 Qf5 52.Qc4 Qf6 53.h4 Qb2 54.Kg3 Qe5 55.Qf4 Qe1 56.Kg4 Qe6 57.Qf5 h5 58.Kf4 Qh6 59.Kg3 g6 60.Qf6+– Kh7 61.Qe7 Kh8 62.Qf6 Kh7 63.f4 Qg7+/– 64.Qg7 Kg7 65.f5 gf5 66.Kf4 Kf6 67.g3 Kg6 68.Ke5 f4 69.gf4 Kg7 70.Ke6 (70.Ke6 Kf8 71.f5 Kg8 72.f6 Kh7 73.f7 Kg6 74.f8Q Kh7 75.Qe7 Kg6 76.Qg5 Kh7 77.Kf6 Kh8 78.Qg7#) 1–0. Machete (2305) – Lambari (1950), ICC, 2003.

8.Be2 b6 9.Nc3 Bb7? (better is 9...a6= 10.Ng5 Nb8 11.Bf3 Ra7 12.0-0+=; 9...Ne4 10.Nd2 (10.Ne4 fe4 11.Nd2 Nf6 12.0-0=) 10...Nc3 11.Bc3 Bb7 12.Bf3=) 10.Ng5+– Qc8 11.Ne6 Rf7 12.d5 Ne4 13.Ne4 fe4 14.0-0 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Bg4 a6+/– 17.Bh3 Qe8 18.a4 Re7 19.f4 ef3 20.Qf3+– Qg6 21.Bf5 Qh6 22.Qf4 Qf4 23.ef4 Bc8 24.Rfe1 g6 25.Bh3 Ra7 26.Kf2 Be6 27.Be6 Kg7 28.g4 a5 29.g5 Nd7 30.Bd7 Rd7 31.Re8 Kf7 32.Rae1 Rb7 33.Rh8 Kg7 34.Ree8 (34.Ree8 Kf7 35.Rc8 Rd8 36.Rcd8 Ke7 37.Ra8 Rb8 38.Rh7 Ke8 39.Rb8) 1–0. Adam,Stefan – Holz auf der Heide,Gerhard, corr DDR–ch M550, 1973.

8.Be2 Qe8 9.0-0 Bd8 10.a4 e5 11.Nc3 Kh8 12.Rc1 e4 13.Nd2 c6 14.Ba3 Be7 15.a5 d5 (15...Qg6 16.Qc2+=) 16.Be7+/- Qe7 17.a6 (17.Qc2 Qb4 18.Qa2 Qd6+=) 17...Rb8 (17...cb5!? 18.ab7 Bb7 19.Nb5 a6=) 18.ab7 Bb7 19.bc6 (19.c5 Qe6+/-) 19...Bc6+= 20.cd5 Bd5 21.Nd5 Nd5 22.Nc4 f4 23.Ra1?? (23.ef4 Nf4 24.Ne3 Qf6=) 23...N7b6?? (better 23...f3 24.Bf3 ef3 25.gf3 Rbc8-+) 24.Nb6= ab6 25.Qb3 Nb4 (25...Qg5!? 26.Bc4 Rfd8=+) 26.ef4 (26.Ra4 Nd3 27.Bd3 ed3 28.Qd3 f3+=) 26...Rf4 (26...Qd6 27.Ra4 Nd5 28.g3+=) 27.d5 (27.Ra4!? Nd3 28.Bd3 ed3 29.Qd3+/-) 27...Rd8 28.Rad1 Qc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 29.d6 Rd6?? (29...Rf5=) 30.Rd6?? (better 30.Rc1 Qf5 31.Qb4+-) 30...Qd6= 31.Rd1 Qe7 32.Qg3 (32.Qe3 Rf8 33.Qb6 Nd3=) 32...Rf8 33.Bb5 (33.Rd6!?=) 33...Qf6-/+ 34.h4 Nc2 (34...h6!?-/+) 35.Rd6= Qb2 36.Rd7 (36.Rb6!? e3 37.fe3 Qc1 38.Kh2 Ne3 39.Rb7=) 36...e3=+ 37.fe3 Qa1 (better 37...Ne3!? 38.Qe3 Qb5=) 38.Kh2+= Qf6 39.Bd3 (39.e4 g6+/-) 39...Nb4+= 40.Be4 b5 (better 40...Kg8!?+=) 41.Rb7+/- Nc6?? (better 41...Na6 42.Rb5 Qh6+-) 42.Bc6+- Qh4 (42...b4+-) 43.Qh4 (43.Qh4 Rc8 44.Rg7 Kg7 45.Qe7 Kg6 46.Be4 Kh5 47.Qh7 Kg5 48.Qf5 Kh6 49.Qg6) 1-0. jhonores (2175) - oranjechess (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Be2 Qe8 9.Nbd2 Qd8 10.a4 Qe8 11.a5 Bd8 12.Qb3 e5 13.c5 Kh8 14.c6 bc6 15.bc6 Nb8 16.de5 de5 (better is 16...Ne4!? 17.ed6 cd6+/–) 17.Ne5+– (17.Be5?! Nc6 18.Qc3 Ne5 19.Qe5 Qe5 20.Ne5 Ne4+=) 17...Nc6? (better is 17...Na6+–) 18.Nc6?? (better is 18.Bb5 Ne5 19.Be8 Re8 20.0-0+–) 18...Qc6+= 19.0-0 Ba6 20.Bf3 Ne4 21.Qa3 Bf6 22.Rfc1 Qe6 23.Nf1 (better is 23.Be4!? fe4 24.Rc7+/–) 23...Be7 24.Qa2 Qa2 25.Ra2 Bd6 26.Ba3 Rac8 27.Ng3 Ng3 28.hg3 Bd3 29.Bb7 Rb8 30.a6 Be4 (30...Rf7!?+/–) 31.Bd6+– cd6 32.Rc7 Kg8 33.Rd2 (better is 33.Rb2!? Kh8 34.Rd2+–) 33...Rf7 34.Rf7 Kf7 35.Rd6 Ke7 36.Rd4 Bb7 37.Rb4 Kd7 38.ab7 Kc7 39.g4 g6 40.gf5 gf5 41.Rh4 Rh8 42.Rb4 Rb8 43.Rb5 Rf8 44.Kf1 a6 45.Rb4 Rb8 46.Rf4 Rf8 47.Rb4 Rb8 48.Ke2 Rb7 49.Rc4 Kd6 50.Kf3 a5 51.Ra4 Rb5 52.Kf4?? Rb4–+ 53.Rb4 ab4 54.Kf5 b3 55.e4 b2 56.e5 Ke7 57.f4 b1Q 58.Kg4 Qg6 59.Kf3 Qd3 60.Kg4 Qe2 61.Kg3 Qe3 62.Kg4 h5! 63.Kf5 h4 64.Kg5 Qg3 65.Kh5 Qf4 (65...Qf4 66.Kg6 Qg4 67.Kh7 Kf7 68.e6 Kf6 69.e7 Qg7; 65...Ke6 66.Kh6 Qg8 67.g4 hg3 68.Kh5 Kf5 69.e6 Qh7) 0–1. Levin,Anatoly – Catta Preta,Daniel (2130), Internet Section, 2003.

8.Ng5 Nb6 9.a4 a5 10.Nc3 Qe8 11.Be2 e5 12.de5 de5 13.Nf3 Bb4 14.0-0 e4 15.Nd4 Be6 16.c5 (16.Qb3 Rd8=) 16...Nbd5 (better is 16...Bc5!? 17.Ne6 Qe6–/+) 17.Nd5+= Nd5 18.Ne6 (18.c6 bc6 19.Nc6 Nc3 20.Bc3 Bc3+/–) 18...Qe6= 19.Bc4 c6 20.Qb3 (20.Qd4 Rf7+=) 20...Rad8 (20...Bc5 21.Rad1 Rfd8 22.Bd5 cd5 23.Bg7 Be3 24.fe3 Kg7 25.Qb2 Kg8 26.Qf2=) 21.Rfd1 Rd7 22.Rd2?? Rfd8 23.Rad1 Bd2–/+ 24.Rd2 Kh8 25.Qc3?? Nc3–+ 26.Rd7 Qd7 27.Bc3 Qd1 28.Bf1 Qc1 29.Bd4 Rd4! 30.ed4 f4 31.g3 e3 32.fe3 fe3 33.Kg2 Qe1 34.Bc4 Qf2 35.Kh3 e2 36.Be2 Qe2 37.bc6 bc6 38.d5 cd5 39.c6–+ Qc4 40.c7 Qc7 41.Kg4 Qe5 42.Kf3 Qe4 43.Kf2 d4 44.g4 d3 45.h4 d2 46.g5 d1R (46...d1R 47.Kg3 Qe3 48.Kg4 Rd4 49.Kf5 Rf4#; 46...d1Q 47.Kg3 Qdf3 48.Kh2 Qg2#) 0–1. popovicigelu – pipmac, kurnik, 2011.

7.d4 Ne4

8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Nd7 10.Qc2 Nf6 11.Bd3+= a6 12.0-0= ab5 13.cb5 Bd7 14.Rfc1=.

8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Nd7 10.Qc2 Nf6 11.Bd3+= b6 12.d5 (12.Rd1 a6 13.0-0 ab5 14.cb5=; 12.a3 a6 13.0-0 Bb7 14.Ng5=; 12.Be2 a6 13.0-0 ab5 14.cb5=; 12.0-0 a6 13.d5 ab5 14.de6=; 12.Ng5 a6 13.0-0 Qd7 14.a4=; 12.Rc1 a6 13.0-0 Bb7 14.Nd2=; 12.Rb1 a6 13.0-0 Bb7 14.ba6=; 12.Nd2 a6 13.a4 Bb7 14.0-0=) 12...ed5 13.cd5 Nd5 14.Bc4 +/–.

8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Nd7 10.Qc2 Nf6 11.Bd3+= Bd7 12.0-0 (12.a4 c6+= (12...a6 13.0-0 Qe8 14.Rfb1+=) 13.0-0 Rc8 14.bc6+=) 12...Qe8 (12...a6 13.a4+= Qe8 14.Rfb1+=; 12...Be8 13.d5 ed5 14.Bf5+/–) 13.a4 (13.Rfb1 c6+= 14.a4+=) 13...Qh5 (13...a6 14.Rfb1+=) 14.a5 (14.Rfb1+=) 14...Ng4 (14...c6 15.b6+=) 15.h3 Rf6? (15...Nf6 16.a6 Bc8 17.Rfb1+=) 16.Rfb1 (better is 16.a6!? ba6 17.Ra6+– (17.hg4 fg4 18.Ng5 Rh6 19.Bh7 Kh8 20.Nf7 Qf7–+)) 16...Rh6 (16...Nh6 17.Be2+/–) 17.b6 (17.a6 b6+/–) 17...cb6 18.ab6 a6 19.Ra5 Nf6 20.e4 Bc6 (20...Rg6 21.Kh1 Bc6 22.d5 ed5 23.cd5 fe4 24.dc6 ed3 25.Qb3 d5 26.Bf6 Rf6 27.Rd5+–) 21.d5 ed5 22.cd5 Bd7 23.ef5 g5 24.Bf6 Bf6 25.Rb4 25...Rc8+/– 26.Rc4 Rf8 27.Rg4 Rc8+/– 28.Qd2 Kh8 29.Ng5 Bc3 30.Qe3 Rf6? 31.Ra3 Bb2 32.Qe7 Bf5+/– 33.Bf5 Rf5 34.Rf3 Be5 35.Qc7 Rcf8 36.Rf5 Rf5 37.Qc8 (37.Qc8 Kg7 38.Qf5 Bh2 39.Kh2 Qh6 40.Qd7 Kg8 41.Ne6 Kh8 42.Qd8 Qf8 43.Qf8#) 1–0. Sokolski,Alexey P – Lukin,Andrey, corr, 1960.

8.Nc3 Nd7 9.Bd3 Ndf6 10.Qc2 d5 11.0-0 c6 12.Ne5 Bd7 13.bc6 bc6 14.f3 Nd6 15.e4 fe4 16.fe4 dc4 17.Nc4 Nc4 18.Bc4 Qc7 19.Qe2 Kh8 20.Rad1 e5 21.de5 Bc5 22.Kh1 Ng4 23.Na4 Nf2 24.Rf2 Rf2 25.Qd3 Bg4 26.Rd2 Rd2 27.Qd2 Rd8 28.Bd3 Be7 29.h3 Be6 30.Qc3 Qd7 31.Bc4 Bg5 32.Be2 Bd2 33.Qc2 Bh3 34.Nc5 Qc8 35.e6 Be6 36.Bd3 Bf4 37.Qc3 Rg8 38.Ne6 Qe6 39.Bc4 Qh6 40.Kg1 Be3 41.Kf1 Qf4 0–1. Haider – Schreiner, 1983.

8.Nbd2 a6 9.Bd3=.

8.Nbd2 Nd7 9.Bd3 Ndf6 10.0-0 Kh8 (10...a6 11.Qc2=) 11.Qc2+= d5 (11...Nd2 12.Qd2 a6 13.a4+=) 12.Ne5 Bd7 13.a4 (13.c5 Qe8 14.a4 Qh5+/–) 13...c6 (13...Nd2 14.Qd2 (< 14.Nd7 Nf3 15.gf3 Qd7=) 14...Ng4 15.Ng4 fg4 16.Qc2+/–) 14.f3 (14.Ba3 Nd6+/–) 14...Nd2+= 15.Qd2 (< 15.Nd7 Nf1 16.Nf8 Ne3=+) 15...Bd6 (15...dc4 16.Bc4 cb5 17.ab5+/–) 16.Ba3+/– Ba3 17.Ra3 Qe7 (17...dc4 18.Bc4 Nd5 19.Rc1+/–) 18.Raa1 (18.c5 Rac8+/–) 18...Rac8 (18...dc4 19.Bc4 Nd5 20.Rfe1+/–) 19.Rfc1 (19.c5+/–) 19...g5 (19...dc4!? 20.Rc4 Nd5+/–) 20.Qa5+– f4 21.ef4 gf4 22.Qa7 dc4 23.Rc4 cb5 24.Rc8 Bc8 25.Bb5 Nd5 26.Rc1 Ne3 27.Nc4 Nf5 28.Qc5 Qg7 29.Nb6 Nh4? 30.Qf8!! (30.Qf8 Qf8 31.Rc8 (31.Nc8? Qa3 32.Rc2 Qa1 33.Kf2 Qd1–+) 31...Qc8 32.Nc8+–) 1–0. Martinez,Vincent (1860) – Rosen,Daniel B (2010), Avoine op, 1992.

8.Bd3 a6=.

7.d4 Qe8

8.a4 Nbd7 9.Be2 Ne4 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bf6 12.0-0 e5 13.de5 de5 14.Qd5 Kh8 15.c5 e4 16.Nd4 Ne5 17.Rac1 c6 18.Qb3 Qg6 19.g3 Bd7 20.f4 Ng4 21.Bg4 Qg4 22.bc6 bc6 23.Qb7 Rad8 24.Nc6 Bc6=+ 25.Qc6 Bc3 26.Rc3 Rd2 27.Rf2 Qd1 (27...Qd1 28.Kg2 Qf3 29.Kh3 Rf2 30.Qg6 hg6 31.c6 Qg4#) 0–1. Huelle,Gunter (1760) – Just,Gabriele (1920), Halle GER, 2011.

8.Qb3 Ne4 9.Nbd2 Kh8 10.Bd3 Qg6 11.0-0 Bg5 12.Be4 fe4 13.Ng5 Qg5 14.Ne4 Qg6 15.Ng3 h5 16.Qd1 h4 17.Qh5 Qh5 18.Nh5 g5 19.d5 e5 20.f4 Bg4 21.fe5 Rf1 22.Rf1 Bh5 23.Rf8 Kh7 24.e6 1–0. Pennell – Wall, Taylorsville 1975.

8.Nc3 b6 9.a4 a6 10.Be2 Bb7 11.Ng5 Qd7 (11...Bg2? 12.Rg1 Ne4 13.Nce4 (13.Rg2 Ng5 14.f4 Nf7=) 13...fe4 14.Ne6+-) 12.0-0 h6 13.Nh3 e5 14.Qc2 ab5 (14...c5 15.d5+=) 15.ab5+/- Qe6 (15...Ra1 16.Ra1 c6 17.Ra7 ed4 18.ed4 cb5 19.cb5+/-) 16.Ra8 Ba8 17.Ra1 Nbd7 18.Ra7 c5?? (better 18...Be4 19.Ne4 fe4 20.Rc7 Kh8+-) 19.bc6! ed4 (19...Bc6 20.d5 Double attack (20.d5 Decoy)) 20.ed4 (20.Rd7?! Nd7 21.ed4 Nf6+/-; worse 20.cd7 dc3 21.Nf4 Qf7 22.Bc3 Be4+-) 20...Bc6 21.d5 (21.d5 Bd5 22.Nd5+-) 1-0. PEREIRA – Polaris, internet, 2021.

8.Nc3 b6 9.a4 Bb7 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qg6 12.Qb3 (12.d5 Ne4+=) 12...Ne4= 13.Rad1 Kh8 14.Rfe1 Ndf6 15.Rf1 Rae8 16.d5 e5 17.Ne4 Ne4 18.Ne1 (18.a5 Bc8=) 18...Bc8 19.g3 (19.a5 ba5 20.Qa2 a6=) 19...Ng5 (19...f4 20.ef4 ef4 21.Bd3 fg3 22.fg3 Rf1 23.Bf1-/+) 20.Ng2= Nh3 21.Kh1 Ng5 (21...a5 22.Rde1=) 22.Bc1 (22.f4!? ef4 23.Nf4=) 22...Ne4=+ 23.Qc2 Bd7 24.Bd3 Ng5 (24...Nc5!?=+) 25.Nh4+= Qf6 (25...Qh6 26.Bf5 Bf5 27.Nf5=) 26.Ng2 (better 26.f4!? ef4 27.Rf4+/-) 26...Qh6 27.Kg1?? (better 27.f4 ef4 28.ef4=) 27...Nf3 28.Kh1 Qh2 0-1. ClayPigeons (2130) - yappattack (2105), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

8.Nc3 b6 9.Bd3 a6=.

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Qg6 10.0-0 Qh6 11.a4 g5 12.Qc2 g4 13.Nd2 Rf7 14.Bd3 Rg7 15.a5 Rg5 16.Rfe1 Nf8 17.b6 c6 18.d5 cd5 19.cd5 a6 20.e4 f4 21.Nf1 Ng6 22.de6 Be6 23.Nd5 Rc8 24.Ne7 (24.Nf6?! Bf6 25.Bf6 Rc2 26.Bg5 Qg5 27.Bc2 Qe5=) 24...Ne7 25.Qd2 Nh5 26.Rac1 Rc6 27.e5 1–0. Packroff,Hermann – Nagel,Herbert, EU–ch M1255 corr, 2000.

8.Nc3 Kh8 9.Qc2 Nbd7 10.Bd3 Qh5 11.e4 fe4 12.Ne4 Ne4 13.Be4 Nf6 14.Bd3 Bd7 15.h3 Ng8 16.0-0-0 (better is 16.Qe2!?+=) 16...a6=+ 17.a4 ab5 18.ab5 c6 19.Qe2 cb5 20.cb5 Rfc8 21.Kd2 Ra2 22.Ke1 Nf6 23.Ra1?? (better is 23.Bb1 Ra5 24.b6–/+) 23…Ra1–+ (24.Ba1 Rc1 25.Qd1 Rd1 26.Kd1 Bb5–+) 0–1. Beljajeva,Julia – Soot,Margus (2235), EST–ch sf Tallinn, 1999.

8.Nbd2 Nbd7 9.a4 Ne4 10.Bd3 Qg6 11.0-0 Ndf6 12.Qc2 b6 13.a5 Bb7 14.a6. Seitz – Svenonius, Maryland 1984.

8.Nbd2 Nbd7 9.Bd3 b6 10.a4 Bb7 11.0-0 Ne4 12.Qc2 Nd2 13.Nd2 Qg6 14.e4 f4 (14...Bf6 15.a5 ba5 16.f3+=) 15.Nf3 Bf6? (better is 15...a6+=) 16.e5+– Qh6 17.ef6 Bf3 18.gf3 Rf6 19.d5 (19.Be4!? Qh5 20.Rfe1 d5 21.cd5 ed5+–) 19...e5 20.Kh1 Qh3 21.Rg1 Qf3 22.Rg2 Rh6? (22...Qh5 23.Rag1 Rf7 24.Bf5+–) 23.Be4 Qh3 24.Bf5 Qh4 25.Bd7 f3+/– 26.Be6 Kh8 27.Qf5?? fg2–+ 28.Kg2 Qh2 29.Kf3 Rf6 30.Qf6 gf6 31.Ke2 Rf8 32.Kd3 Qf2 (32...Qf2 33.Bc3 f5–+) 0–1. Istvanny (1690) – guinguin, internet, 2007.

8.Nbd2 Nbd7 9.Bd3 Bd8 10.Qc2 Qh5 11.0-0 g5 (11...a6 12.a4+=) 12.Be2 g4 13.Ne1 e5 14.de5 Ne5 15.f4 (15.c5 Be7+/-) 15...gf3 16.Ndf3 (16.Nef3 Nfg4 17.Qb3 Qh6=+) 16...Neg4 17.Qc3 (better 17.Qd3+=) 17...Kf7?? (better 17...Nh2 18.Nh2 Qe2=+) 18.h3+- Nh6?? (18...Ne4 19.hg4 Qh6+-) 19.Ne5! de5 20.Bh5 Nh5 21.Qe5 Bf6 (21...Be6 22.Nf3 Re8 23.Rad1+-) 22.Qd5 (better 22.Qc7 Kg8 23.Bf6 Nf6+-) 22...Be6 23.Qb7 (better 23.Qf3 Bb2 24.Qh5 Ke7+-) 23...Bb2 24.Qc7 Kg8 25.Rd1 Rac8 (25...Bg7 26.g4! Rac8 27.Qd6 (27.Qa7?! Ng3 28.Rf2 Ne4+-) 27...Bc4 28.gh5 Bf1 29.Kf1+-) 26.Qa7 (26.Qe7 Bf7 27.c5 Bf6 28.Qa7 Bc4+-) 26...Bc4 27.Nf3 (better 27.Rf2!? Bf6 28.b6+-) 27...Bf1+/- 28.Rf1 Ng3 29.Rb1 Bg7 30.Kh2 Ne4 31.b6 Ra8 32.Qd7 Rab8 (32...Rfe8 33.Nd4 Nc3 34.Rb3+/-) 33.b7 (33.Nd4 Rf7 34.Qe6 Nc5+-) 33...Nf7 (33...Kh8 34.Nd4 Be5 35.Kg1+-) 34.a4 (better 34.Qf5!? Nc3 35.Rb3+-) 34...Nfd6+/- 35.a5 Rf7 36.Qe6 Kf8?? (36...Nb7 37.a6 Nec5+-) 37.a6 Re7 (37...Rfb7 38.ab7 Bf6+-) 38.Qe7!! Ke7 39.a7 Rb7 40.Rb7 Nb7 41.a8Q Nbd6 42.Nd4 (better 42.Qg8!? Bf6+-) 42...Be5 43.Kg1 f4 (43...Bd4 44.ed4 h6+-) 44.Qa7 (better 44.Nc6 Ke6 45.Qg8 Kf6 46.Qh8 Ke6 47.Qe5 Kd7 48.Nb8 Kc7 49.Na6 Kb6+-) 44...Kf6 (44...Kf8 45.Ne6 Kg8 46.ef4+-) 45.ef4 (better 45.Qh7 Bd4 46.ed4 Nf5 47.Qh8 Kf7+-) 45...Bf4 46.Qh7 Be3 47.Kf1 Bd4 48.g4 (better 48.Qh8 Ke6 49.Qd4 Ng3 50.Kf2 Nde4 51.Kf3+-) 48...Ke5 49.Kg2 Kf4 50.Qg6 (50.Qh6 Ke5+-) 50...Nf6 (50...Bf6 51.Qh6 Bg5 52.Qh5+-) 51.Qh6 Ke4 52.g5 (52.h4 Be5+-) 52...Nfe8? (better 52...Nf5 53.Qh8 Nd5+-) 53.Qe6 Kd3 (53...Be5 54.h4+-) 54.g6 (54.h4 Bc5+-) 54...Kd2 (54...Bg7 55.h4+-) 55.h4 Bg7 56.h5 Bh6 57.Qg8 (57.Qb3 Kc1+-) 57...Kd3 58.Qh8 (58.Qd5!? Kc3+-) 58...Bg7 59.Qg7 (better 59.Qh7 Nf5 60.Qg8+-) 59...Ng7= 60.h6 Ngf5 61.g7 Nh6 0-1. zembelek (2095) - arina1999 (2195), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Be2 Bd8 9.0-0 c6 10.a4 Bc7 11.Nbd2 Nbd7 12.Qb3 Kh8 13.g3 e5 14.Nh4 ed4 15.Nf5?? (better is 15.Bd4 Nc5 16.Qc2=) 15...Nc5–+ 16.Qc2 Bf5 17.Qf5 Nfe4 18.Qh5?? (better is 18.Qg4 h5 19.Qh3 Nd2 20.Bh5–/+) 18...Nd2–+ 19.Qe8 Rae8 20.Bd4 Nf1 21.Kf1 Bb6 22.a5 Nb3 23.ab6 Na1 24.Ba1 ab6 25.Bd4 c5 26.Bc3 Ra8 27.Kg2 Ra2 28.Bf3 Rc2 29.Be1 Ra8 30.Bb7 Ra1 0–1. ludice (1735) – safan (1770), kurnik, 2011.

8.Be2 Ne4 9.Nc3 Qg6 10.g3 (10.0-0 a6=) 10...Nd7 ½–½. Krivoshapko,Alexander (2100) – Pozdniakov,Vladimir (2240), SF OCCC, 2007.

8.Be2 Qg6 9.0-0 b6 10.Nbd2 Bb7 11.g3 Ne4 12.Ne4 fe4 13.Ne1 Nd7 14.f4 ef3 15.Bf3 Bf3 16.Rf3 Rf3 17.Nf3 Qe4 18.Qe2 Rf8 19.Rf1 h6 20.Bc1 e5 21.Rf2 ed4 22.ed4 Qe2 23.Re2 Rf3 24.Re7 Rf7 25.Re8 Rf8 26.Re7 Rf7 27.Re8 Rf8 28.Rf8 Kf8 29.Kf2 Kf7 30.Kf3 Ke6 31.Be3 Nf6 32.h4 Kf5 33.h5 Ng4 34.Bf4 Nf6 35.a4 Ke6 36.g4 Nh7 37.Bg3 Ng5 38.Ke3 Nf7 39.Kf4 Nh8 40.Bh4 g6 41.Bd8 gh5 42.gh5 Nf7 43.Bc7 Kd7 44.Bb8 Nd8 45.Ba7 Ne6 46.Kf5 Nd4 47.Kg6 1–0. Helbich – Kunc, Brno 1986.

8.Be2 Qg6 9.0-0 Nbd7 10.a4 Ne4 11.Nbd2 Nd2 12.Nd2 e5 13.c5 e4 (13...dc5 14.Bc4 Double attack (14.de5 Deflection; 14.de5 Passed pawn)) 14.cd6 cd6 15.f4 Nf6 16.Qb3 Kh8 17.Rac1 Bd7 18.Rc7 Bd8 19.Rc2 (19.Rb7? Bc8 20.Ra7 Ra7–+) 19...Qe8 20.Ba3 Be7 21.Nc4 Be6 22.Qb2 Qd8 23.Bb4 Nd5 24.Bd2 Rf6 25.Na5 Rb8 26.Rfc1 Qg8 27.Bc4 Rff8 28.Bd5 Bd5 29.Bb4 Qe6 30.Rc7 Bd8 31.R7c3 Rg8 32.Qa3 Ba5 33.Ba5 Rbf8 34.Bb4 Rf6 35.Rc7 h6 36.a5 g5 37.g3 (37.fg5!? hg5 38.a6 ba6 39.Qa6+/–) 37...Rfg6 38.a6 (38.fg5 hg5 39.a6 ba6 40.Qa6 f4+=) 38...ba6 (38...gf4 39.ef4 e3 40.Qd3= (40.ab7 Qe4 41.Rh7 Kh7 42.Rc7 R6g7 43.Kf1 Qg2 44.Ke1 Qf2 45.Kd1 Rc7 46.Bc3 e2 47.Kd2 e1Q 48.Kd3 Qee3)) 39.ba6 gf4+= 40.Ra7 fg3–/+ 41.h3 Rc8?? 42.Rcc7 f4 43.Bd6= Kg8 44.Be5 Rc7+= 45.Rc7 f3 46.Qb2?? f2–+ 47.Kg2 Qh3!! 48.Kh3 f1Q 49.Qg2 Qf5 50.Kh4 Qg4 0–1. Morriss,Pete R – Rendle,Thomas (2365), IRL–chT Clubs, 2007.

8.Be2 Nbd7

9.0-0 Bd8 10.Nc3 h6 11.Bd3 1–0. pierred (2780) – mgilbert (2100), net–chess.com, 2016.

9.0-0 Qg6=.

9.a4 Ne4 10.0-0 a6=.

9.a4 Ne4 10.Nbd2 Bf6 11.0-0 Nd2 (11...Qg6 12.a5+=) 12.Nd2 e5 13.h3 (13.a5 a6=) 13...c5 14.de5 Ne5 (14...de5 15.e4=) 15.Qc2 (15.a5 Qg6+=) 15...Be6= 16.Rfd1 Qe7 17.Rab1 g5 (17...a6 18.b6+=) 18.Nf3 (18.a5 Rae8+=) 18...g4= 19.Ne5 Be5 20.Be5 de5 21.Qc3 (21.hg4 fg4 22.Bd3 Rf7=) 21...Qg7 22.e4 (22.hg4 fg4 23.e4 Qg5=) 22...fe4=+ 23.hg4 (23.Bg4 Bg4 24.hg4 Rf4=) 23...Rae8 (23...Rf4!?=+) 24.Qe3+= Rf4 (24...b6 25.Rd6=) 25.Qc5 Bg4 26.Bg4 (26.Rd2 Bf3 27.g3 Qg4 28.Qd5 Rf7 29.Bf3 ef3=+ (< 29...Qf3 30.Re1+/–)) 26...Rg4= 27.Qd5 (better is 27.g3!?=) 27...Kh8–/+ 28.Kf1 Rf8 29.Qc5 (29.Qd7 Rg2 30.Qg7 Rg7–/+) 29...e3 (29...b6 30.Qd6–/+) 30.Rb2 (30.Qe3 Rg2 31.Re1 Rh2–+) 30...b6 (30...Rg2 31.Qf8 Qf8 32.Kg2 Qg8 33.Kf3 Qf7 (33...Qc4?! 34.fe3 e4 35.Kf2=+) 34.Ke3 Qf4 35.Ke2 Qc4 36.Kd2 Qa4–+) 31.Qe3=+ Rg2 32.Rd3? (better is 32.Rd5 Rg1 33.Ke2 Qg4 34.Kd2 Rd1 35.Kc2–/+) 32...e4!–+ (33.Qe4 Rg1 34.Ke2 Qb2 35.Rd2 Qf6–+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Frank, corr 3GMM–59, 1997.

9.a4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.0-0 Qg6 12.Rc1 (12.a5!?) 12...b6 13.a5 ba5 14.Ra1 Bb7 15.Nb3 Qh6 16.Na5 Rab8 17.Nb7 Rb7 18.Nd2 g5 19.Ne4 Ne4 20.f3 Nf6 21.Ra6 g4 22.f4 Ne4 23.Bd3 g3 24.h3 Nf2 25.Qf3 Nd3 26.Qb7 Nb2 27.Qc7 Bd8 28.Qa7 Nc4 29.Rf3 Qg6 30.d5 Nd2 31.Rd6 Nf3 32.gf3 Qf6 33.Kg2 Qb2 34.Kg3 Kh8 35.Qd4 Qd4 36.ed4 ed5 37.b6 Bf6 38.b7 Bd4 39.Ra6 Rg8 40.Kh4 Be3 41.Rf6 Rb8 42.Rd6 d4 43.Rd7 Bf4 44.Rd4 Bc7 45.f4 Rb7 46.Kg5 Rb5 47.h4 Rc5 48.h5 Kg8 49.Rd7 Rc4 50.Kf6 Rc6 51.Kf5 ½–½. Schaufelberger – Bhend, Lugano 1970.

9.a4 Ne4 10.Nbd2 Qg6 11.0-0=.

9.a4 e5 10.0-0 e4 11.Ng5+=.

9.Nbd2 Ne4 10.Ne4 fe4 11.Nd2 d5 12.0-0 c6 13.a4 Nf6 14.Qb3 Bd7 15.Ba3 Kh8 16.f4 ef3 17.Rf3 Ba3 18.Qa3 e5 19.Bf1 e4 20.Rf4 g5 21.Rf2 Ng4 22.Rf8 Qf8 23.Qf8 Rf8 24.Re1 Rf2 25.Be2 Rf8 26.Bg4 Bg4 27.c5 Bd7 28.Rb1 Rf7 29.Rb4 Kg7 30.Nb3 Be8 31.Na5 Re7 32.Kf2 h6 33.Kg3 Rf7 34.h4 Kg6 35.Rb1 Kh5 36.hg5 Kg5 37.b6 a6 38.Rh1 Re7 39.Rf1 Bf7 40.Rf4 h5 41.Kf2 Rd7 42.g3 Re7 43.Ke1 Rd7 44.Kd2 Re7 45.Kc3 Kg6 46.Kb4 Kg7 47.Rf5 Rd7 48.Re5 Kf8 49.Nc6 Be8 50.Ka5 Rg7 51.Nb4 Rg3 52.Re8! Ke8 53.c6 Rg7 54.cb7 Rb7 55.Ka6 h4 56.Kb7 h3 57.Kc6 h2 58.b7 h1Q 59.b8Q Kf7 60.Qf4 Kg7 61.Nd5 Qc1 62.Kd6 Qa3 63.Ke6 Qa4 64.Qg5 (64.Qg5 Kf8 65.Qh6 Ke8 66.Qh8#) 1–0. Rodriguez,Alberto2 (2315) – Belmonte,Diego Mariano, Salta, 1993.

7.Be2 e5

8.0-0 a6 9.Nc3=.

8.0-0 e4 9.Ng5 h6=.

8.0-0 Be6 9.Nc3 (9.d4 e4 10.Ng5 Bd7+=) 9...Nbd7 (9...a6 10.d4+=) 10.d4 (10.Ng5 Nc5+=) 10...Kh8 11.de5 (11.Qc2 e4 12.Ng5 Bg8+=) 11...de5 12.Nd5 (12.Na4 a6=) 12...Bd5 (12...Bd6 13.Rb1=) 13.cd5+= Bd6 14.Qb3 (14.Ng5 Nc5+=) 14...Ne4 (14...e4 15.Bf6 Qf6 16.Nd4=) 15.a4 (15.Qc2 Qf6+=) 15...g5 (15...Qf6 16.Qc2+=) 16.Bd3 (16.Qc2 g4 17.Nd2 Nd2 18.Qd2 Nc5+/–) 16...Nec5+= 17.Qc3 (17.Qc2 Nd3 18.Qd3 a6+=) 17...Nd3 (better is 17...g4 18.Nd2 f4+=) 18.Ng5?? (better is 18.Qd3 a6 19.Rfc1+=) 18...Qg5–+ 19.Qd3 Rg8 (19...f4 20.ef4 Rf4 21.Qh3–+) 20.g3 h5 (better is 20...Nc5 21.Qc2 Ne4–+) 21.f4+= Qg6 22.fe5 Ne5 (22...Be5 23.Be5 Ne5 24.Qf5+=) 23.Qf5 (better is 23.Rf5 Rge8 24.Raf1=) 23...Kh7?? (better is 23...Rae8–/+) 24.Be5+– Be5 (24...Rae8 25.Qg6 Rg6 26.Bd6 cd6 27.Rac1+–) 25.Qe5 1–0. GuestVXMF – GuestXHPX, freechess.org, 2018.

8.0-0 Qe8 9.d3 h6 10.Nbd2 g5 11.h3 (11.d4 e4 12.Ne1 Qg6+=) 11...Qg6 12.Nh2 Be6 13.Kh1 Nbd7 14.Rg1 Kg7 15.Qc2 h5 16.Raf1 g4 17.h4 (17.d4 a6 18.Nhf3 e4+=) 17...f4 (better is 17...g3 18.fg3 Qg3+=) 18.Qd1?? (better is 18.ef4 ef4 19.Nhf3=) 18...g3 19.Nhf3 (19.fg3 fg3 20.Nhf3 Ng4–+) 19...gf2 20.Rf2 fe3 21.Rff1 ed2 22.Qd2 Ng4 23.d4 Kg8 24.de5 Nde5 25.Ne5 de5 26.Bg4 Qg4 27.Be5 Qh4 28.Bh2 Rf1 29.Rf1 Bd6 30.g3 Qe4 31.Kg1 Bc5 32.Rf2 Bf2 33.Kf2 Rf8 34.Kg1 Qf5 35.Qe2 Qf3 36.Qe6 Qf7 37.Qf7 Kf7 38.Kg2 Rd8 39.Bg1 Rd2 40.Kh3 Ra2 41.Kh4 Kg6 42.Kh3 b6 43.c5 Ra5 44.cb6 cb6 45.Be3 Rb5 0–1. Chen,Yan Fong (1865) – Sanders,Isaac B, Wch U10 Vung Tau, 2008.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 (9.0-0 Nc5=) 9...Nc5 10.a4? (10.0-0 e4 11.de4 fe4=) 10...Qe8 (10...e4!? 11.de4 fe4–/+ (11...Nce4?! 12.0-0=)) 11.Nb3 (11.d4 ed4 12.Nd4 Nfe4+=) 11...e4 12.Nfd4 Nd3 (12...f4!? 13.ef4 Qg6 14.de4 Nfe4+= (worse is 14...Nce4 15.0-0+/–)) 13.Bd3+= ed3 14.Qd3 Ng4 15.h3 Ne5 16.Qe2 Qf7 17.Nd2 Bf6 (17...Qg6!? 18.f4 Bh4 19.Kf1 Nd7–/+) 18.0-0+= Bd7 19.a5 Rae8 (19...c5 20.bc6 bc6 21.Rab1+=) 20.Rab1 Qg6 (20...f4 21.ef4 Nc6 22.Qd3 Nd4 23.Bd4 Bd4 24.Qd4 Qf4 25.Nf3+=) 21.f4= Nf7 22.N2f3 Re4 23.Qf2 Rfe8 24.Rbe1 (24.Rfe1 Nd8+=) 24...c5 25.Nd2?? (better is 25.bc6 bc6 26.Nd2–/+) 25...R4e7–+ (25...cd4?! 26.Ne4 fe4 27.Bd4 Bd4 28.ed4–+) 26.N2f3 (26.a6 cd4 27.ab7 de3 28.Re3 Re3 (28...Bb2?? 29.Re7 Re7 30.b8Q Re8 31.Qba7+–) 29.Qe3 Re3 (29...Bb2?! 30.Qe8 Be8 31.b8Q+=) 30.b8Q Bd8 31.Qa7 Re2–+) 26...cd4 27.ed4 Re4 28.Qd2 (28.Nd2 Re1 29.Re1 Nd8–+) 28...Qh6 (28...Qg3 29.Bc3–+) 29.Bc1 Bd8 30.Qb4 Re1 (30...Qg6!? 31.Qc3–+) 31.Re1 Re1 32.Ne1 Qe6 33.Nf3 Qe2 34.Bd2 d5! 35.Ne5 (35.cd5 Qb5 Pinning (35...Bb5 Deflection)) 35...Ne5 36.fe5 (36.de5 dc4 37.Qd6 Qd3–+) 36...Qc4 (36...Bh4 37.Kh2 f4 38.Bf4 Qf2–+) 37.Qd6 Qc8 (37...Qd4?! 38.Kh2 h6 39.Qd7 Qe5 40.Kg1–+) 38.Qd5 (38.Bb4 Bg5 39.Qd5 Be6–+) 38...Be6 39.Qd6 Qd7 40.Qc5 (40.Qb4–+) 40...b6 41.Qc6 (41.Qc3 ba5 42.Qb2 Bc4–+) 41...Qc6 42.bc6 Bd5 (42...ba5 43.Kf2–+) 43.Bb4 (43.ab6 Bb6 44.Bc3 Bc6–+) 43...Kf7 (43...ba5 44.Bc5–+) 44.Kf2 (44.ab6 Bb6 45.Bc3 Bc6–+) 44...Bc6 (44...ba5 45.Bc3–+) 45.g3 (45.a6 Ke6–+) 45...ba5 46.Bc5 (46.Ba3 Ke6–+) 46...Ke6 (better is 46...Bb6 47.Bb6 ab6 48.Ke3–+) 47.h4 (47.Ke3 Bb6 48.Ba3 Bg2–+) 47...Be4 (better is 47...Bb6!? 48.Ke3 Bc5 49.dc5 Ke5 50.Kd3–+) 48.Ke3 Kd5 49.Kf4 (49.Ba7 Be7 50.Kd2 Bb4 51.Kc1 Be1–+) 49...h6 50.h5 (50.Bf8 a4 51.e6 Ke6 52.Ke3–+) 50...Bg5 0–1. Morriss,Pete (1990) – Milnes,Anthony C P (2055), British Senior, 2013.

8.d3 e4 9.de4 fe4 10.Nfd2=.

8.d4 e4 9.Nfd2 Qe8 10.Nc3 Qg6 11.g3 Nbd7 12.Qb3 c5 13.a4 Kh8 14.f4 ef3 15.Bf3 Qh6 16.Ne2 Bd8 17.Nf4 Re8 18.0-0-0 a6 19.h3 ab5 20.ab5 Nb6 21.dc5 dc5 22.g4 Bc7 23.Rhg1 fg4 24.hg4 Qg5 25.Be2 Bd7 26.Rdf1 Ra4 27.Bc3 Re3 28.Bf6 Ra1 29.Ba1 Rb3 30.Ng6 hg6 31.Rf8 1–0. Teichmann – Bhend, Bern 1991.

6.Nf3 Ne4

7.Nc3 a6=.

7.Nc3 d6 8.Bd3 Nc5 (8...Nc3 9.Bc3 e5 10.Be2=) 9.Be2 Qe8 10.0-0 Nbd7 11.d4 Ne4 12.Ne4 fe4 13.Nd2 d5 (13...Nf6 14.Qc2 Qg6 15.f3=) 14.f3 (14.cd5 ed5 15.Qb3 Qf7 16.Ne4 Nb6+/–) 14...ef3 15.Nf3 b6 (15...a6!?+=) 16.Qc2+/– Bd6 (16...Nf6 17.Ng5 g6 18.e4+/–) 17.Ne5 (better is 17.e4 de4 18.Qe4+–) 17...Bb7? (17...c5 18.Rf8 Nf8 19.dc5 Bc5 20.Bd4+=) 18.Bd3?? (better is 18.Nd7 Qd7 19.c5+–) 18...Qh5+= 19.Bh7 (better is 19.cd5!? Ne5 20.de5+=) 19...Qh7+= 20.Qh7 Kh7 21.Nd7 Rf1 22.Rf1 dc4 23.Rc1 (23.Ne5 Be5 24.de5 a6–/+) 23...Bd5 (23...Rd8 24.Ne5 Be5 25.de5–+) 24.Ne5 Be5 (24...a6 25.e4 Be4 26.Nc4 ab5 27.Nd6 cd6 28.a3–/+) 25.de5+= Kg6 (25...c5!? 26.e4 Be4 27.Rc4 Bd3 28.Rh4 Kg8–/+) 26.e4= ½–½. purplegadge (1725) – tom1984 (1815), gameknot.com, 2014.

7.Nc3 Bf6 8.d4 Nc3 9.Bc3 a6 10.a4 d6 11.Be2 Nd7 12.0-0 Nc5 13.Qc2 Ne4 14.Bb2 c5 15.Bd3 Ng5 16.Nd2 b6 17.f4 Nf7 18.e4 ab5 19.ab5 Ra1 20.Ra1 Nh6 21.Ra8 (21.e5 de5 22.de5 Bh4+/–) 21...Qc7 (21...Bd4!? 22.Bd4 cd4 23.ef5 Nf5 24.Bf5 ef5+=) 22.e5+= de5 23.fe5 Bg5 24.Nf3 Be3 25.Kf1 cd4 26.Ba3 Rd8 27.Bd6 Qd7 28.c5 bc5 29.Qc5 Bb7 30.Rd8 Qd8 31.Bc4 (31.Nd4?? Qh4 32.Qc2 Bd4–+) 31...Kf7 32.Qc7 (32.Nd4 Qh4 33.Be6 Kg6–+) 32...Qc7 33.Bc7 Ng4 34.h3 Nf2 35.Bb6 Nh3 36.Bd4 Bd4 37.Nd4 Nf4 38.Nf5 Bg2 39.Kf2 g5 ½–½. Schot,J – Dries,A. Jan, Netherlands M–class, 1994. (=1.c4 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 Be7 5.e3 0-0 6.Nf3 Ne4)

7.d3 Bf6.

7.Be2 c5 8.d3 Bf6 9.d4 d5 10.Qb3 b6 11.0-0 Bb7 12.Nc3 Nd7 13.cd5 Nc3 14.Bc3 Bd5 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Qe7 17.Rad1 Rac8 18.d5 e5 19.d6 Qf7 20.Qa4 e4 21.Bf6 Qf6 22.Qa7 Rfd8 23.Nd2 Qb2 24.Qa4 Ra8 25.Qc4 Kh8 26.a4 Ne5 27.Qe6 Ra4 28.Qf5 h6 29.Ne4 1–0. Franek – Widziszewski, corr AMM PL 1990–91.

7.Be2 d5 8.0-0 c6 9.a4 Bf6 10.d4 c5 11.Qc2 Nd7 12.cd5 ed5 13.dc5 Ndc5 14.Bf6 Qf6 15.Nd4 f4 16.Nc3 Nc3 17.Qc3 Ne4 18.Qd3 Nc5 19.Qc2 b6 20.a5 Qd6 21.ab6 Qb6 22.Bf3 Bb7 23.Rfc1 Ne4 24.Qc7 fe3 25.fe3 Qc7 26.Rc7 Nd6 27.Rb7 Rf3 28.Rd7 1–0. Gruszczynski – Widziszewski, corr AMM PL 1990–91.

7.Be2 Bf6 8.d4 c5 9.0-0 b6 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bb7 12.Qb3 d6 13.dc5 Bc3 14.Qc3 dc5 15.Rfd1 Qe7 16.Ne5 a6 17.a4 Bc8 18.Bf3 Ra7 19.Bc6 Rd8 20.Qc2 ab5 21.ab5 Ra1 22.Ra1 Bb7 23.Bb7 Qb7 24.Rd1 Qc7 25.f4 Rd6 26.Kf2 Nd7 27.Nc6 Nf6 28.Ke2 Ne4 29.Rd3 Kf8 30.Qb3 Rd3 31.Qd3 Qd6 32.Qd6 Nd6 33.Kd3 Ke8 34.Ne5 Ke7 35.Nf3 h6 36.Nd2 g6 37.e4 Nc8 38.g3 Kf6 39.e5 Kf7 40.Nb1 Ke7 41.Nc3 Kd7 42.Nd1 Ke7 43.Ne3 Kf7 44.g4 Kg7 45.h4 Kf7 46.h5 gh5 47.gf5 h4 48.fe6 Ke6 49.Ke4 Ne7 50.f5 Kf7 51.Kf3 h5 52.Kf4 Kg8 53.Kf3 Kh7 54.Kf4 Kh6 55.f6 Ng6 56.Kf5 h3 57.Nf1 Nh4 58.Ke6 Kg6 59.f7 Kg7 60.Ke7 Nf5 61.Ke8 1–0. Kreuzer – Mertens, 1982.

7.Be2 Bf6 8.d4 c6 9.a4 d6 10.0-0 d5 11.Qb3 Kh8 12.Nbd2 Nd7 13.Rfd1 b6? (better is 13...Bh4 14.Nh4 Qh4 15.Ne4 fe4+=) 14.bc6+– Nb8 15.cd5 ed5 16.Ne4 (16.Rac1!? Qc7+–) 16...fe4+/– 17.Ne5 Qe8 18.Rdc1 Be5 19.de5 Qe6 20.c7 Nd7 21.Rd1 Ba6?? 22.Ba6 Nc5 23.Qb5 Nd3 24.Rd3 ed3 25.Qd3 Qf7 26.f4 Qc7 27.Qd5 Rad8 28.Qc4 Qe7 29.Ba3 Rfe8 30.Be7 (30.Be7 Re7 31.Rc1+–) 1–0. carocan (1705) – solea (1620), kurnik, 2011.

7.g3 a6 8.Bg2=+.

7.g3 Bf6 8.d4 a6 9.a4 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 d6 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2= Nd7 14.Rfd1 Qe8 15.Ra3 Qh5= 16.Ne1 Bg2 17.Ng2 g5 18.a5 ab5 19.cb5 ba5 20.Rc1 Bd8 21.Ra5 Ra5 22.Qa5 Qe2 23.Qa2 d5 24.Qb3 Nf6 25.Re1 Qh5 26.Ba3 Re8 27.Qc3 Ng4 28.h4 gh4 29.Nf4 Qf7 30.f3 Nf6 31.Kg2 Kh8 32.Rh1 Rg8 33.Rh3 Nh5 34.Nh5= Qh5 35.Qc6 Rg3 36.Rg3 hg3 37.Kg3 f4 38.ef4= Bh4 39.Kg2 Qg6 40.Kh1 Bf2 41.Qa8 Qg8 42.Qg8 Kg8 43.Bc5 Be3 44.Ba7 Kf7 45.Bb8 Bd4 46.Bc7 Ke7 47.Kg2 Kd7 48.Ba5 Be3 49.Kg3 d4 50.b6 Kc6 51.Kg4 d3 52.f5 h5 (53.Kh5 ef5–+ (53...Bb6?! 54.Bd2–/+)) 0–1. Shakirianov,M – Ryvlin,A, ch RUS tt, 1995.

5.c4 a6

6.a4 0-0 7.f4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Nb6 12.Qc2 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qc4 Qd5 15.Qd5 Nd5 16.Ne5 Bd6 17.Rg1 b6 18.g4 Bb7 19.Bd4 Ra8 20.Nc4 Bf8 21.gf5 ef5 22.Nc3 g6 23.Ke2 Bc5 24.Bc5 Nc3 25.dc3 Ra2 26.Nd2 bc5 27.Kd3 Kf7 28.h4 Ke6 29.c4 Ra3 30.Ke2 Kf6 31.Rb1 ½–½. Myrberg – Benussi, email 4AMM–04 1997.

6.Nf3=.

5.c4 b6

6.Be2 Bb7 7.Bf3 c6 8.a4 0-0 9.Ne2 Qe8 10.0-0 d6 11.Bf6 Bf6 (< 11...gf6 12.d4 Qc8 13.Nd2+/–) 12.d4 d5 (12...e5 13.Ng3=) 13.Qb3 (better is 13.Nd2+=) 13...Nd7 (better is 13...dc4 14.Qc3 e5 15.Qc4 Kh8 16.bc6 Nc6 17.Bc6 Qc6 18.Qc6 Bc6=) 14.bc6+/– Bc6 15.cd5 ed5 16.Bd5 Bd5 17.Qd5 Kh8 18.Nd2 Rd8 19.Qb7 a5 20.Nf3 Rb8 21.Qd5 Qe7 22.Rac1 Rfd8 23.Rc7 Rbc8 24.Rc8 Rc8 25.Nf4 Re8 26.Qf5 1–0. ludice (1720) – palantus, kurnik, 2011.

6.Be2 Bb7 7.Bf3 Qc8 8.Bb7 Qb7 9.Qf3 Qf3 10.Nf3 0-0 11.d4 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 c6 15.bc6 dc6 16.0-0 Nbd7 17.Nbd2 Bb4 18.Rb1 c5 19.h3 Ra8 20.g3 Ne4 21.Ne4+/– fe4 22.Ng5 Nf6 23.Ne6 Kf7 24.Nc7 Ra7 25.Nb5 Ra2 26.dc5 Bc5 27.Bf6 gf6 28.Nc7 Kg6 29.Nd5 Rc2 30.Nb6 Bb6 31.Rb6 Rc4 32.Kg2 Rc2 33.Rb5 h5 34.g4 hg4 35.hg4 Ra2 36.Rb4 f5 37.gf5 Kf5 38.Kg3 Ra5 39.Rb8 Ke5 40.Rh8 Ra4 41.Rh5 Kf6 42.Kf4 Kg6 43.Re5 Kf6? 44.Re4+– Ra2 45.f3 Rf2 46.Ra4 Ke6 47.Ra6 Ke7 48.e4 Rg2 49.Ke5 Rg3 50.f4 Rg8 51.Ra7 Kf8 52.Ra8 Kf7 53.Rg8 Kg8 54.Kf6 (54.Kf6 Kf8 55.f5+–) 1–0. ludice (1750) – motlajs, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.Bd3 a6 8.a4 c5 (8...0-0 9.0-0=) 9.Qc2 (9.0-0 0-0=) 9...0-0 10.Nh4 (10.Be2=+) 10...Nd5 (better is 10...Ne4!? 11.Nf3 Bf6=+) 11.Nf5+= Bf6 (11...Rf5 12.Bf5) 12.Nd6+/– (12.cd5?! Bb2 13.Qb2 ef5+=) 12...Bb2 (better is 12...Nb4!? 13.Bh7 Kh8+/–) 13.Bh7+– (13.Qb2 Nb4 14.Qc3 Nd3 15.Qd3 Bg2–+; < 13.Nb7 Qf6 14.Bh7 Kh8=+) 13...Kh8 14.Qb2 (< 14.Nb7 Qf6 15.d4 Ba1 16.cd5 cd4=+) 14...Qh4 (14...Kh7 15.Nb7 Qc7 16.Nc5 Qc5 17.cd5 ab5 18.Nc3+– (18.ab5 Ra1 19.d4 Qc4 20.Qa1 Qc1 21.Ke2 Qh1–+)) 15.0-0 (15.cd5 Bd5 16.d4 Qh7+/–) 15...Nf6 (15...Kh7 16.Qc2 Kg8 17.Nb7+– (< 17.cd5 Bd5 18.e4 Qf4+=)) 16.Qe5 (better is 16.Bc2!? Be4 17.ba6 Bc2 18.Qc2+–) 16...Bg2+/– 17.Kg2 Qh7 18.f3 ab5 19.cb5 (19.ab5? Qg6 20.Kh1 Ra1 21.Qa1 Qd3–+) 19...Ne8 (19...Qd3 20.Qf4+/–) 20.e4 (better is 20.Nc4!? Rf5 21.Qg3+–) 20...Nd6 21.Qd6 Qg6 22.Kh1 Qf6 23.Nc3 Qd8 24.f4 (24.d4 cd4 25.Ne2 d3+/–) 24...Rf6 (24...Kh7 25.f5 Rf6 26.fe6 Re6 27.Qg3+/–) 25.e5 Rh6 26.Rg1 (26.Rg1 Rh3 27.Rg6+/–) 1–0. Trokenheim,Marek – Hjortstam,Kurt, corr priv, 1990.

6.f4 Bb7 7.Nf3 0-0 8.Be2 c6 9.a4 a6 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.d4 d6 14.Nbd2 Nbd7? (14...Ne4 15.Ne4 fe4 16.Nd2=) 15.Qc2 (better is 15.Ng5 Re8 16.Ne6+–) 15...Ne4 16.Bd3 Ndf6 17.Bb2 Ng4 18.Re1 (18.Be4? fe4 19.Ne4 Ne3–+) 18...Ngf6 19.Nb3 Qc7 20.dc5 dc5 21.Ne5 Bd6 22.Nd2 Rd8 23.Be4 Ne4 24.Rd1 Qc8 25.Ne4 Be4 26.Qe2 Qa8 27.Ra1 Qb7 28.g4 (28.Nf3 Be7=) 28...Ra8 (28...Be5 29.Be5 Bf3 30.Qe1–/+) 29.gf5 ef5 30.Qh5 Ra1 31.Ba1 Bh1?? (better is 31...Qe7=+) 32.Qe8 Bf8 33.Qe6 Kh8 34.Nf7 Kg8 (34...Qf7 35.Qf7 Bd5 36.Qf8 Bg8 37.Bg7) 35.Nh6 Kh8 36.Qg8 1–0. carocan (1705) – pontuseuxinus (1725), kurnik, 2011.

5.c4 c5

6.Ne2 0-0 7.d4 d5 8.Nf4 g5 9.Nd3 Nbd7 10.Ne5 cd4 11.Bd4 Ne4 12.Bd3 Bb4 13.Kf1 Ne5 14.Be5 dc4 15.Be2 Qd1 16.Bd1 Bd7 17.a4 Rac8 18.f3 Nd2 19.Nd2 Bd2 20.Ke2 c3 21.Bc2 Be8 22.h4 g4 23.fg4 fg4 24.h5 Rf5 25.Bf5 ef5 26.Bc3 Bc3 27.Rac1 Bd7 28.Rhd1 Be6 29.Kd3 Be5 30.Rc8 Bc8 31.h6 Be6 32.Rc1 Kf7 33.Rc5 Kf6 34.a5 Ba2 35.Rc8 Bb1 36.Ke2 Be4 37.Ra8 Kg6 38.Re8 Bg3 39.Ra8 Bg2 40.Ra7 Kh6 41.a6 ba6 42.b6 Bf3 43.Kd2 Kg6 44.b7 h5 45.Ra6 Kg5 46.Rb6 h4 47.b8Q Bb8 48.Rb8 h3 49.Rg8 Kh4 50.e4 fe4 51.Ke3 Kg3 0–1. Wall,Bill – McIntire,Tom, Dayton, OH, 1983.

6.Nf3 b6 7.Be2 0-0 8.0-0 Ne4 9.d3+= Bf6 10.Ne5 d6= 11.de4 de5 12.Nc3 a6 13.ef5 ef5 14.Qd5 Qd5 15.Nd5 Nd7 16.Nf6 gf6 17.a4 Kf7 18.Bc3 Bb7 19.Rfd1 Ke7 20.a5 Rg8 21.f3 Rg7 22.g3 ba5+= 23.Ba5 Nf8 24.Bc7+/– Ne6 25.Bd6 Kf7 26.f4 ef4 27.Bh5 Kg8+/– 28.Bf4 ab5 29.Ra8 Ba8 30.cb5 Re7 31.Bd6 Rd7 32.Be2 Kg7 33.Kf2 (33...Rd8 34.Ke1+–; 33.Bc4 Kf7+–) 1–0. Bonetti,Shane – Michalek,Martin, ETC, 2003.

6.Nf3 d6 7.Be2=.

5.c4 c6

6.a4 a6 7.Nc3 ab5 8.ab5 cb5?? (better is 8...Ra1 9.Qa1 d5=) 9.Ra8+– (9.Ra8 Na6 10.Nb5+–) 1–0. carocan (1860) – skorpion2, kurnik, 2011.

6.a4 cb5 7.ab5 d5 8.Qb3 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.d4 b6 11.Nbd2 Bb7 (11...a5 12.Bd3+=) 12.Bd3 (12.Ng5!? Qb8 13.Ne6+–) 12...Bd6 13.0-0 Qe8 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qh5 16.Rfa1 dc4 17.Bc4 (17.Nc4?! Bf3 18.gf3 Qf3=; 17.Qc4?! Bd5 18.Qc7 Rfc8+/–) 17...Nd5 18.Ra7 Ra7? (better is 18...N7f6+–) 19.Ra7 Rb8 20.h3 Qe8?? 21.Ne1 N7f6 22.Nd3 Qc8 23.Ne5 Ra8 24.Ra8 Qa8 25.f3 Qa5 26.Nf1 Qe1?? 27.Nc6 Kf7?? 28.Qd3 Nb4? 29.Qd2 Qd2+/– 30.Nd2 Nc6= 31.bc6 Bc6 32.Kf2 Nd5 33.g3 Ke7 34.e4 fe4 35.fe4 Nc3 36.Ke3 Na4 37.Bb3 Nc3 38.Nc4 b5 39.Ne5 Be8?? 40.Nd3+= Na4 41.Nf4 Bd7 42.g4 g6 43.g5 Kf7 44.h4 Ke7 45.h5 gh5 46.Nh5 Kf7 47.Nf4 Ke7 48.Kd3 Bc6? 49.Ne6 Nb2 50.Kc2 Na4 51.d5 Bd7 52.Nf4 Kf7 53.Ba4 ba4 54.Kc3 Kg7 55.e5 h6 56.gh6 Kh6 57.e6 Be8 58.d6 Bc6 59.d7 (59.d7 Bd7 60.ed7+–) 1–0. carocan (1660) – napoleon1234 (1630), kurnik, 2011.

6.a4 d5 7.d4 0-0 8.Nf3 a6 9.Nbd2 b6 10.g3 c5 11.dc5 Bc5 12.cd5 Nd5 13.Bg2 Be3 14.fe3 Ne3 15.Qe2 Nc2 16.Kf2 Na1 17.Ra1 Ra7 18.Rd1 Qe7 19.Kg1 Rd7 20.Kh1 Rfd8 21.Rc1 Bb7 22.Nc4 Qb4 23.Nb6 Rd6 24.Nc4 Rd3 25.Nce5 Rb3 26.Ba1 ab5= 27.ab5 Rb1 28.Rb1 Qb1–+ 29.Qf1?? Rd1 30.Kg1 Rf1 31.Bf1 Qa1 32.h4 Bf3 33.Nf3 Qb1 34.Kf2 Qb2 35.Be2 e5 36.Ng5 e4 37.Ne6 Kf7 38.Nf4 Qd4 39.Kf1 Nd7 40.h5 Ne5 41.b6 Qb6 42.Nd5 Qb1 43.Kf2 Nd3 44.Bd3 Qd3 45.Ne3 f4! 46.gf4 Qd2 47.Kg3 Qe3 48.Kg4 (48.Kg4 Kf6 49.Kh4 Qf3 50.f5 Kf5 51.h6 g5; 48.Kh2 Qf4 49.Kh3 Qf2 50.Kg4 Qf3 51.Kh4 g6 52.hg6 hg6 53.Kg5 Qg3 54.Kh6 Qh4). ludice (1705) – segeth (1725), kurnik, 2011.

6.a4 d5 7.Nf3 0-0 8.Be2 a6 9.0-0 b6 10.Nc3 Bb7 11.d4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 dc4 14.Bc4 Qc8 15.Qa2+/– Nd5 16.Rc1 Bf6 17.Qa7 Rd8 18.Bd5 ed5 19.bc6 Nc6 20.Qb6 Ba8 21.Qb5 Qb7 22.Ba3 g6. Zielinski,P – Stanitz,A, corr SOK–95–109, 1997.

5.c4 d6

6.d4 0-0 7.Nc3 Nbd7 8.Qb3 Qe8 9.0-0-0 Kh8 10.f4 Ng4–+ 11.Nh3 Ne3 12.Re1 Nf1 13.Re6? Nh2! 14.Rh2? Nc5–+ 15.dc5 Be6 16.Nd5 Bd5 17.cd5 Qg6 18.Qe3 Bf6 19.Ng5 Bg5 20.fg5 f4 21.Qe7 Rf7 22.Qe6 Kg8 23.Qe1? Qg5 24.Qh1 f3 (24...f3 25.Kb1 Qf5 26.Ka1 fg2 27.Rg2 Qf1 28.Qf1 Rf1 29.Bc1 Rc1 30.Kb2 Rc5–+; 24...Qd5?! 25.Rh7 Qc5 26.Kd1 Qd5 27.Kc1–/+) 0–1. Bonte,Matthie – Bakker, corr NED–Cup, 1983.

6.Nf3 0-0!?=.

6.Nf3 b6 7.Nd4 d5 8.cd5 Nd5 9.Nc3 (9.Bc4 0-0+=) 9...Nc3 (9...0-0!?=) 10.Bc3+/– Bf6 (10...Qd5 11.Qh5 g6 12.Qf3+/–) 11.Bc4 Bd4 12.Bd4 0-0 13.Qf3 Bd7?? (better is 13...c6+/–) 14.Qa8+– c5 (14...a6 15.ba6 Bc6 16.Qa7+–) 15.Bb2 (better is 15.Be5 Qh4 16.d4 Nc6 17.Be6 Be6 18.Qc6 Bf7+–) 15...Qe8 (15...a6 16.Qb7 Rf7 17.a4+– (17.ba6?! Bc6+/–)) 16.Qa7 Bb5 (16...Qg6+–) 17.Qg7# 1–0. pierre – george_6513, ChessHere.com, 2006.

6.Nf3 e5 7.Nc3 0-0 8.c5 dc5 9.Bc4 Kh8 10.0-0 Bd6 11.Ng5 Qe8 12.Qb3 h6 13.Nf7 Kh7 14.h3 c6 15.Nd6 1–0. ventil (1620) – injdimitrov, internet, 2014.

5.Nf3 0-0

6.a4 a5 7.Be2 d6 8.0-0 (8.Nc3 e5 9.0-0 c5 10.bc6=; 8.d4 b6 9.0-0 Bb7 10.c4+=; 8.Bc4 d5 9.Be2 Bd6 10.0-0=; 8.Na3 e5 9.0-0 c5 10.Nc4=; 8.d3 e5 9.0-0 e4 10.de4=) 8...Nbd7 (8...e5 9.Nc3= c5 10.Rb1=) 9.Ng5 (9.Nd4 Nb6= 10.f4=; 9.d4 Qe8 10.Qd3=) 9...Nb6 10.f4 (10.d4=) 10...Ne4 (10...Nfd5 11.c4 Bg5 12.fg5=) 11.Nh3 (11.Ne4 fe4 12.Nc3 d5=) 11...Bf6 12.c3 (12.Bf6 Qf6 (worse is 12...gf6 13.d3 Nc5 14.c4+/–) 13.Ra3 e5=) 12...d5 (12...Nd5 13.Bf3=) 13.d3 Nd6 14.Nd2 e5 (14...c6 15.bc6 bc6 16.Qc2=) 15.fe5 Be5 16.Nf3 Bf6 17.Nf4 (better is 17.Qd2!?=) 17...Qe8–/+ 18.Qd2 (18.g3 Qe3 19.Kh1 c5–/+) 18...g5 19.Nh3 (19.Ng5 Bg5 20.Ba3 Qe7–/+) 19...g4 20.Nf4 gf3 21.Rf3 (21.Bf3 Be6–/+) 21...Be6 22.Rh3 (22.c4 dc4 23.Rg3 Kh8 24.Bf6 Rf6–+) 22...Qe7–+ 23.Ba3 Qd7 (23...Rae8 24.Bc5–+) 24.Bc5–/+ Nbc8 (24...Be5 25.Rf3–/+) 25.Rf1 Ne7 (25...c6 26.b6–/+) 26.Rff3 (26.Bd4 Bd4 27.cd4 Rf6–/+) 26...Rf7 27.Rh6 Kf8 28.Rfh3= Ng8 29.Ne6 Qe6 30.Rh7 b6 31.Ba3 Rh7 32.Rh7 Bg5 33.Rh3 Re8 34.Kf2 Nf6 35.Bd1 Ng4 36.Bg4–/+ fg4 37.Rh8 Kf7 38.Re8–/+ Ke8 39.Bc1 g3! 40.hg3 Qf5 41.Kg1 Qg4 42.Qe1 Kd7 43.Kh2?! Qa4 44.e4 Bc1 45.ed5 Qg4 46.c4 Qg5 47.Qc3 Be3 (47...Be3 48.Qh8 Qg6–+) 0–1. Norbeck,Ivar – Lundstroem,Martin, corr SSKK 2–61, 1985.

6.a4 a6 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 b6 10.g3 (10.Nc3 d6=) 10...Bb7 11.Bg2 d5 12.Ne5 (12.cd5 Nd5 (worse is 12...Qd5 13.Bf6 Bf6 14.Nh4 Qb5 15.Bb7+/–) 13.0-0 Nd7=) 12...Nbd7 (12...Qd6+=) 13.d3 (better is 13.Nc6!? Bc6 14.bc6=) 13...Qa8–/+ 14.Nd2 (better is 14.Nc6 Bc6 15.bc6 Qa1 16.cd7 Bb4 17.Nd2–+) 14...Bd6?? (better is 14...Ne5!? 15.Be5 dc4 16.Bb7 Qb7–+) 15.Nef3 (15.Nd7 Nd7 16.0-0 Qa2=) 15...Nc5 (15...dc4 16.Nc4 Bb4 17.Kf1–+) 16.0-0 Nd3 17.Qe2 Nc5 18.Ng5 h6–+ 19.Ngf3 Nfe4 20.Ne4 Ne4 21.Nd4 Re8 22.Be4 de4 23.Qh5 Be5 24.Qg6 Bf6 25.Nc2 Ba1 26.Ra1= Qd8 27.Nd4 Qd7 28.Qh5 Qf7 29.Qf7= Kf7 30.Ra7 Rb8 31.Kf1? Ke7–/+ 32.Ke2 Kd6 33.Kd2 g6 34.Kc3 e5 35.Nc2 Bc8 36.Ra1 Be6 37.Kb4 Rd8 38.Rd1 Ke7 39.Rd8 Kd8 40.Kc3 Bc8 41.Kb4 Kd7 42.c5 bc5 43.Kc5= Bb7 44.Nb4 g5 45.Nd5 g4 46.b6?? cb6 47.Nb6–/+ Ke6 48.Nc4 Bd5 49.Nd2 Ba2 50.Nf1 Bb1 51.Nd2 Bd3 52.Nc4 Be2 53.Nd6 Bd1 54.Nc4 Bb3 55.Nd2 Bd5 56.Nb1 ½–½. O'Harney,Robert – Hargreaves,M, Brampton op, 2000.

6.a4 b6 7.c4 Bb7 8.Nc3 Ne4 9.Be2 Bf6 10.Qc2 d6 11.0-0 Nd7 12.Nd4 Qe7 (12...Nc3 13.Bc3 Bd4 14.ed4=) 13.Nc6 (13.Bf3 Ndc5+=) 13...Qf7 (13...Bc6 14.bc6 Bc3 15.Bc3=+) 14.Ne4 Bb2 (14...fe4 15.f3 Bc6 16.bc6 Bb2 17.Qb2=) 15.Nd6+= cd6 16.Qb2 Nc5 (16...Bc6!? 17.bc6 Ne5+=) 17.Bf3+/- e5 (17...Ne4 18.Nb4+/-) 18.d4 (18.Bd5 Ne6+-) 18...Nd3 19.Qc3 e4 20.Be2 d5 (20...Bc6 21.bc6 d5 22.Bd3 ed3 23.cd5 Qd5 24.Rac1+-) 21.cd5 Qd5?? (21...Rfe8+-) 22.Bd3 (22.Ne7 Kh8 23.Nd5 Bd5 24.Bd3 Rac8+-) 22...Bc6 (22...Qd6 23.Bc4 Kh8+-) 23.bc6 (better 23.Bc4 Rf7 24.Bd5 Bd5 25.a5+-) 23...ed3 24.Rac1 Rac8 25.Qd3 Rc6 26.Rc6 Qc6 27.h3 (better 27.Qb3!? Kh8 28.Qb4+/-) 27...Qa4+= 28.Qc3 f4 29.Ra1 Qd7 30.Rd1 (30.e4 Re8+=) 30...fe3 31.Qe3 Re8 32.Qf3 a5 33.d5 a4 34.d6 Re6?? (34...b5!?=) 35.Qf4 (35.Qd5 Kf7 36.Qf5 Ke8 37.Qh7 Kf7 38.Qh5 Kf8+-) 35...a3 (35...Rf6!? 36.Qc4 Rf7+=) 36.Qc4+/- h6? (better 36...Kf7+/-) 37.Qe6!!+- Qe6 38.d7 a2 (38...Qd7 39.Rd7 b5 40.Rb7+-) 39.d8Q Kh7 40.Qd3 Kg8 41.Ra1 1-0. brucepeng (1945) - ShaGuiOnE (2005), lichess.org, 2021.

6.a4 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 d6 9.Nc3 e5 10.0-0 Nbd7 (10...a6 11.d4 e4 12.Ng5+=) 11.Re1 (11.Ng5 Qc8+=) 11...Ne4= Black prepares f4 12.d3 Nc3 13.Bc3 f4 14.e4 Nc5 15.Bf1 (15.a5 ba5 16.Ra5 a6+=) 15...Bh4 (better 15...a6=) 16.d4 (better 16.Qc2+=) 16...Ne4-/+ 17.Re4 Be4 18.de5 Bf3 (18...de5 19.Qe2 Bf3 20.Qf3-/+) 19.Qf3=+ de5 20.Be5 Bg5 (20...Qe7!? 21.Re1 Rae8-/+) 21.Rd1 Qe7 22.Ba1 (22.Qd5 Kh8 23.Qe4 Rad8=+) 22...Qc5 (22...Rad8 23.Bd3-/+) 23.Qg4 (23.Rd7 Bh6 24.Bd4 Qf5 25.Rc7 Rad8=) 23...Bh6 (better 23...Rad8!?-/+) 24.Rd7 Rf7 25.Qe6 Raf8 (25...Qf5 26.Qf5 Rf5 27.Rc7=+) 26.Rf7 (better 26.Be5 Qe5 27.Qe5 Rd7 28.Qe6 Rdf7 29.Be2+=) 26...Rf7-/+ 27.h3 f3! 28.Bd3? (28.gf3 Qa3 Double attack (28...Qa3 Decoy)) 28...fg2 (better 28...Qg5 29.Bf1 fg2-+) 29.Bh7-/+ Kf8 30.Bg6?? (30.Qe2 Bg5 31.Bg6=+ (31.Kg2?? Bh4 32.f3 Qg5 33.Kh1 Qc1 34.Kg2 Re7-+)) 30...Qf2 31.Kh2 g1Q 0-1. brucepeng (2020) - JMB21 (2015), lichess.org, 2021.

6.a4 d5 7.c4 c6 8.cd5 ed5 9.Nc3 Ne4 10.Be2 Nd7 11.0-0 Bf6 12.Qc2 cb5 13.Nb5 b6 (13...Bb2 14.Qb2 a6 15.Nbd4+=) 14.d4 (14.Qc6 Bb2 15.Qd5 Kh8 16.Qa8 Ba1 17.Ra1 a6+-) 14...Ba6 (14...Bb7 15.Ba3 Rf7 16.Rac1+=) 15.Rac1+/- Rc8 (15...Bb7 16.Ba3 Rf7 17.Nd6 Nd6 18.Bd6+/-) 16.Qb1 (16.Qb3 Nb8 17.Rc8 Bc8 18.Na7+-) 16...Qe7? (16...Rc1 17.Rc1 Bh4 18.Nh4 Qh4 19.g3+=) 17.Rfe1 (17.Ba3 Ndc5+-) 17...Nb8? (17...Bh4 18.g3 Bb5 19.Bb5+/-) 18.Nc3?? (18.Ba3!? Qd7 19.Bf8 Kf8 20.Rc8 Bc8+-) 18...Rfe8? (better 18...Nc3 19.Bc3 Qe4=) 19.Nd5+- Qd6 20.Nf6 Qf6 21.Ne5 Be2 (21...Qe6 22.Bh5 g6 23.Bd1+/-) 22.Re2 (better 22.Qa2 Bc4 23.Rc4 (23.Nc4?! Qe6+/-) 23...Rc4 24.Qc4 (24.Nc4?! Qe6 25.Qb3 Rc8+/-) 24...Qe6 25.Qe6 Re6 26.Rc1+-) 22...Nc6? (22...Qe6 23.f3 Nd6 24.Rc8 Rc8 25.Qd1+/-) 23.Rec2 (better 23.Qa2 Qe6 24.Qe6 Re6 25.d5 Re5 26.Be5+- (26.Rc6?! Rc6 27.dc6 Rc5=; 26.dc6?! Rc5=)) 23...Na5?? (better 23...Ne5 24.de5 Qe6 25.Rc8 Rc8 26.Rc8 Qc8 27.Qa2 Kf8 28.Ba3 Nc5+-) 24.Rc8 (24.Rc8 Nd6 25.Re8 Ne8 26.Qa2 Nc4 27.Qc4 Kh8 28.Nf7 Qf7 29.Qf7 h6 30.Qe8 Kh7 31.d5 a6 32.Qf7 b5 33.Qg7) 1-0. brucepeng (2025) - shanps (2010), lichess.org, 2020.

6.b5 d5 7.c4 c6 8.0-0 Nbd7 9.d4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 (10...cb5 11.cd5 ed5 12.Bb5=) 11.Ne5 Nd2 12.Qd2 Ne4 13.Qc2 Qd6 (13...cb5 14.cb5 Bd7 15.Rfc1+=) 14.c5 Qc7 15.bc6 bc6 16.f3 Nf6 17.Bd3 a5 18.e4 fe4 19.fe4 Ne4 (19...Ba6!? 20.Ba6 Ra6 21.ed5 ed5+/–) 20.Be4 de4 21.Qe4 (21.Rf8 Bf8 22.Qe4 Bb7+–) 21...Bb7 (21...Bd7 22.Rae1+/–) 22.Qg4 Bc8 (22...Qc8 23.Rf8 Bf8 24.Bc3+–) 23.Rf8+– Kf8?? (better is 23...Bf8 24.Rf1 a4+–) 24.Rf1 (better is 24.Qf4 Bf6 25.Ng6 hg6 26.Qc7+–) 24...Kg8 25.Rf7 g6 (25...Qe5 26.de5 Bc5 27.Kh1 Kf7 28.Qf3 Kg8 29.Qc6 Rb8 30.Qc5 Rb2 31.Qc8 Kf7 32.Qd7 Kf8+–) 26.Qh3 h5 27.Qd3 (27.Qd3 Qe5 28.Qg6 Qg7 29.Qg7) 1–0. GuestFYNF – GuestXCPY, freechess.org, 2017.

6.c4 (--> 5.c4 0-0 6.Nf3).

6.Bc4 d5 7.Bb3 Bd7 8.a4 Be8 9.c4 Ne4 10.cd5 ed5 11.0-0 Bh5 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5 14.Qd1 Bf6 15.Nc3 c6 16.h4 (better is 16.d4!?=) 16...Ne6–/+ 17.f4 Nc5 18.Bc2 d4 19.ed4 Bd4 20.Qh5 g6 21.Qf3 (21.Qe2 Re8 22.Qc4 Kh8=) 21...Qh4 22.Rae1 Nbd7 23.bc6 bc6 24.Qc6 Qg3 (24...Nf6!?–/+) 25.Qg2=+ Qg2 (25...Qf4? 26.Ne2 Bf2 27.Rf2+–) 26.Kg2 Rfe8 27.Ba3 a6 28.Nd5 Kf7 29.Nc7 Re1 30.Re1 ½–½. Naayer,Martijn – Otte,Marco, Wag.Intcomp Wageningen, 2001.

6.Bc4 d5 7.Be2 c6 (7...a6 8.a4=) 8.Nc3 (8.a4 Nbd7=) 8...a6 9.a4 ab5 (9...Qc7 10.0-0=) 10.ab5+= Ra1 11.Qa1 Qc7 12.0-0 e5 (12...Nbd7 13.Qa7+=) 13.Qa2 (13.Na4+–) 13...h6 (better 13...Nbd7!?+=) 14.Ne5!+– Qe5 (14...Bd6 15.f4 Nbd7+–) 15.Nd5 Qd5 16.Bc4 Be6 17.Bd5 Bd5 (17...Nd5 18.Qa1 Nf6 19.Qa8 cb5 20.Qb7+–) 18.c4 Be6 (18...Be4 19.Rd1 Rd8 20.f3+–) 19.Qa7 Bc4 (19...cb5 20.Qb7 Kf7 21.Bf6 (21.Qb5?! Nbd7 22.Bf6 Rb8+–; 21.cb5?! Nbd7+–) 21...Kf6 22.Qb5+–) 20.Qb7 Bf1 21.Kf1 (21.Qe7?! Bb5 22.Qe6 Kh8 23.Bf6 gf6 24.Qf5 Kg7+–) 21...Nbd7 (21...Bd6 22.bc6 Ne8+–) 22.bc6 Rb8 (22...Kf7 23.cd7 Rd8 24.Qb3 Kf8 25.Qe6+–) 23.Qb8!! Nb8 24.c7 Nbd7 25.c8Q Kf7 26.Bf6 Nf6 27.Qf5 Bb4 (27...g6 28.Qf3 Kg7 29.d4+–) 28.e4 g6 29.Qf3 Ke6 30.Qb3 Ke5 31.Qb4 Ne4 32.f4! Kf5 (32...Kf4 33.Qb8 Decoy (33.d3 Passed pawn)) 33.Qd4 Nf6 34.Qe5 (34.Qe5 Kg4 35.Qe6 Kf4 36.g3 Kg5 37.Qe5 Kg4 38.Qf4 Kh5 39.Qh4) 1–0. Marekt – Tapanis, gameknot.com, 2019.

6.d4 d5 7.Nbd2 h6 (7...a6 8.a4=) 8.h3 c6 9.a4 Bd7 10.Be2 a6 11.bc6 bc6 (11...Nc6 12.0-0=) 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Ra1 c5 15.c3 (15.c4 Bc6+=) 15...c4 16.Ne5 Be8 17.0-0 Nbd7 18.Rb1 (18.Ndf3 Bh5=) 18...Ne5=+ 19.de5 Ne4 (19...Nd7!?=+) 20.Ne4= fe4 21.Rb2 (21.Rb6!?=) 21...Qg5 22.Qb1? (22.Bg4 Qe5 23.Qd4 Qf6=+) 22...Qe5 (22...Ba4 23.Rb6 Qe5 24.Qa1-+) 23.Rc1? (better 23.Qc2!?-/+) 23...Ba4-+ 24.Qa1 Bb5 25.Bd1 Qf6 26.Ba4 (26.Qa5 e5-+) 26...Rfb8 27.Rcb1 Qc3 (better 27...Rd8 28.Ra2 Ba4 29.Ra4 Rf8-+) 28.Bb5?? (better 28.Rb5 Qa1 A) 29.Ra1?? ab5 (29...Rb5?! 30.Bb5 a5 31.Kf1-/+) 30.Kf1 ba4-+; B) 29.Rb8 Rb8 30.Ra1-/+) 28...ab5-+ 29.Ra2 Qa1 30.Rba1 (30.Raa1 Ra1 31.Ra1-+) 30...Ra2 31.Ra2 b4 32.Kf1 b3 33.Ra1 Kf7 (better 33...c3 34.Ke2 c2 35.Rf1-+) 34.Ke1 g5 (better 34...c3 35.Rc1-+) 35.Kd2 Kf6 36.Kc3 Ke5 37.Rb1 (37.Rf1 Ra8-+) 37...Rb6 (37...Ra8 38.Rf1-+) 38.g3 (38.Ra1 Kd6-+) 38...h5 (38...Ra6 39.Rf1-+) 39.h4 (39.Ra1 Kd6-+) 39...g4 40.Rb2 Ra6 41.Rb1 Ra2 42.Rb2 (42.Rf1 Kd6 43.Kb4 Rc2-+) 42...Ra1 (better 42...Rb2 43.Kb2 d4 44.ed4 Kd4 45.Ka3-+) 43.Kd2 (43.Re2 Kd6 44.Kb4 Ra2-+) 43...Rf1 (43...d4 44.Ke2 Ra2 45.Kd2 c3 46.Kc1 cb2 47.Kb1 d3 48.f3 d2 49.f4 Kd5 50.f5 d1Q) 44.Ke2 Ra1 45.Kd2 Kd6 (45...d4 46.Ke2 Ra2 47.ed4 Kd4 48.Ra2 ba2 49.Kd2 c3 50.Kc2 a1Q 51.Kb3 Qb2 52.Ka4 Kc4 53.Ka5 Qb5) 46.Kc3 Kc5 47.Kd2 Kb4 48.Ke2 Kc3 (48...Kc3 49.Rb1 Rb1 50.f4 b2 51.Kf2 Rd1 52.f5 Rd2 53.Ke1 b1Q; 48...c3 49.Rb3 Kb3 50.f3 c2 51.fg4 c1Q 52.gh5 Qc2) 0-1. AlbertOOO44444 (1995) - PeterAjedrez (2015), Rated Rapid game, lichess.org, 2020.

6.Be2 c6 7.a4 Qb6 8.0-0+= cb5 (8...d5 9.c4+=) 9.ab5 a6 (9...Na6 10.d4+–) 10.c4 d5 (10...d6 11.d4+–) 11.Qc2 a5 12.Rc1 Nbd7 13.d4 Bb4? (better 13...dc4!? 14.Ba3 Qd8+–) 14.c5+– Qc7 15.Nc3 Ne4 16.Na2 Rb8 17.Nb4 ab4 18.Qb3 Ndf6 19.h3 Qe7 (19...g5 20.Ne5 g4 21.c6 gh3 A) 22.Qb4 Qg7 23.Bf3 bc6 24.Rc6 Bd7 25.Nd7 Ng4 26.gh3 Ngf2 27.Bg2 f4 (27...Qd7?! 28.Ba3=+) 28.Nf6 Rf6–+ (28...Qf6 29.ef4 Kh8 30.Qe1–+); B) 22.gh3 bc6 23.Qb4 (23.Nc6 Kh8 24.Ne5 Qg7 25.Kh2 Nf2–/+) 23...Qg7 24.Kf1=) 20.Qb4 b6 (20...Bd7 21.Ra7+–) 21.Qa3 (better 21.Qe1 Qc7+–) 21...bc5 (21...Re8 22.c6 Qc7 23.Ne5+–) 22.dc5 Bb7 (22...Bd7 23.c6 Qa3 24.Ba3+–) 23.c6 (23.c6 Qa3 24.Ra3+–) 1–0. DEFFM – GuestMVTC, freechess.org, 2019.

6.Be2 c6 7.a4 d5 8.0-0 Nbd7 9.c4 Nb6 10.Na3 a6 (10...Ne4!?=) 11.ba6 Ra6 12.c5 Bc5 13.Ba6 ba6 14.Qc1 Qd6 (14...Be7!?+=) 15.Be5+/– Qe7 16.Bf6 Rf6 17.a5 Ba3? (better is 17...Nd7 18.d4 Bd6 19.Qc6 Rf8+/–) 18.Qa3+– (18.Ra3?! Nc4 19.Ra4 e5 20.Rc4 dc4 21.Qc4 Kh8+/–) 18...Qa3 19.Ra3 Nc4 (19...Nd7 20.d4+–) 20.Rc3 Na5? (better is 20...g5+–) 21.Ra1 Nc4 22.d3 Nd6 23.Rc6 e5 24.Ne5 Kf8 (24...Bb7 25.Rc7+–) 25.Rac1 Ke7 (25...Re6 26.Rd6! Rd6 27.Rc8 Ke7 28.Rc7 Kf8 29.d4+–) 26.Rc7 Kf8 (26...Ke6 27.f4 d4+–) 27.Rc8 Nc8 28.Rc8 (better is 28.Nd7 Ke7 29.Nf6 Kf6 30.Rc8 a5+–) 28...Ke7 29.f4 1–0. DEFFM – GuestGXLT, freechess.org, 2018.

6.Be2 c6 7.a4 d5 8.Nc3=.

6.Be2 d5 7.0-0 c6 8.a4 a6 9.c4 cb5 10.cb5 ab5 11.ab5 Bd7?? 12.Ne5 Be8?? 13.Ra8+– Qc7 14.Qb3 Nbd7 15.Rc1 (15.Rc1 Qd6 16.Ba3 Qe5 17.Be7+–) 1–0. pumpkin (2015) – dennism (2375), net–chess.com, 2003.

6.Be2 d5 7.0-0 Ne4 8.d3 Ng5 9.Ng5 Bg5 10.Nd2 f4 (10...a6 11.c4+=) 11.e4 c6 12.a4 c5 Black prepares the advance d4 (12...Nd7 13.c4+=) 13.Bg4+– d4 14.Nc4 White plans a5 (14.Nf3 Bf6 15.e5 Be7+–) 14...Qc7 (14...Qe7!?+–) 15.e5+– Be7 (15...Qe7 16.Qf3 Nd7 17.Qh3+–) 16.Re1 (better 16.Qf3+–) 16...b6? (better 16...a6+–) 17.a5 ba5 18.Qf3 Bb7 19.Be6 Kh8 20.Qg4 Nd7 (20...Qd8+–) 21.Bd7 Bg2 (21...Rad8 22.Be6 f3 23.Ra5 Ra8+–) 22.Kg2 f3 (22...Rad8 23.Bf5 Rb8 24.Qh5 f3 25.Kh1 Rf5 26.Qf5 Rb5 27.Qf3+–) 23.Kg1 Rad8 24.Bf5 g6 25.Be4 Rf7 (25...h5 26.Qe6+–) 26.Ra5 Rdf8 27.Rea1 Rf4 28.Qe6 Bh4 29.Ra7 Qd8 30.Rh7! Kh7 (30...Kh7 31.Qg6 Mate attack) 31.Qg6 Kh8 32.Qh7 0–1. NN – NN.

6.Be2 d5 7.c4 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Nbd7 10.0-0 Ne4 (10...dc4 11.Na3=) 11.cd5 ed5 12.Qb3 Nb6 13.Rc1 Be6 14.Nd4 Bd7 15.d3 Nc5 16.Qd1 (16.Qc2 f4 17.e4 Ne6+=) 16...Qe8 (16...f4 17.Ba3 Rc8 18.e4=) 17.Ra5 (17.Ba3 Rc8+=) 17...a6 (17...f4!?=) 18.Bf3+= 1–0. DEFFM – tandonesaascoo, freechess.org, 2018.

6.Be2 Ne4 7.0-0 (7.d3 Nc5=) 7...Ng5 (7...a6 8.a4=) 8.Ng5 Bg5 9.f4 (9.c4 a6+=) 9...Bf6 10.d4 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 d6 14.c4 Nd7 15.Qb3 Kh8 (15...Re8 16.Nc3+=) 16.Nd2 (16.Nc3 c5 17.bc6 bc6+=) 16...e5 17.fe5 (17.Bb2 ed4 18.ed4 Re8=) 17...de5= 18.Bd3 (18.Rf5 Nc5 19.Qc2 Bf5 20.Qf5 g6–+) 18...e4 19.Be2 (19.Bc2 Bg5=) 19...Nb6 (19...Nc5 20.Qa3 Ne6 21.d5= (21.Rf5? Nd4 22.Bd4 Bf5–+)) 20.Bc3 Na8 (better 20...Re8!?+=) 21.c5+– c6 (21...Re8 22.Nc4+–) 22.b6 Re8 (22...Bg5 23.Bb4+–) 23.Ra1 Be6 24.Bc4 Bd5 (24...Bd7 25.Nf1+–) 25.Bd5 cd5 (25...Qd5 26.Ra7 Rb8 27.Qa4+–) 26.Ra7 Bg5 27.Nf1 (better 27.Rb7 Be3 28.Kh1+–) 27...Qe7?? (better 27...f4 28.Rb7 Rf8+–) 28.c6 (worse 28.Qd5 Rb8+–) 28...Rb8 (28...Qd6 29.cb7 Nb6+–) 29.cb7 Nc7 (29...Nb6 30.Qb6 Qe8+–) 30.bc7 Qc7 31.Ra8 h6 32.Rb8 Qb8 33.Qd5 Kh7 34.Qf5 (34.Qf5 Kg8 35.Qc8 Kh7 36.Qb8 Be7 37.Qf4 Kg6 38.b8Q Bc5 39.Qe8 Kh7 40.Qfe4 g6 41.Q4g6) 1–0. DEFFM – GuestSHRM, freechess.org, 2019.

6.Be2 Qe8 7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.a4 Ne4 10.Nfd2 (10.0-0 Qg6 11.Nfd2 b6 12.Ne4 fe4 13.Nc3 Nf6 14.a5 e5 15.Kh1; 10.Nc3 c5 11.0-0 Qg6 12.Nd2 cd4 13.ed4 Ndf6 14.Ra3 Nd2 15.Qd2; 10.Qc2 Ndf6 11.0-0 Qg6 12.Nfd2 Bd7 13.Ne4 fe4 14.Nd2 a5 15.c5) 10...Qg6 11.g3 (11.0-0 Ndf6 12.Nc3 Bd7 13.Nde4 fe4 14.f3 a5 15.Ba3) 11...e5 (11...Ndf6 12.Nc3 Bd7 13.0-0 Ng5 14.h4 Nge4 15.Nde4) 12.de5 (12.Nc3 Ndf6= 13.0-0 Nc3 14.Bc3 Ng4 15.de5) 12...Ne5+= 13.Nf3 (13.Nc3 c6+= 14.0-0 Be6 15.bc6) 13...Ng4 14.0-0 f4 (better is 14...Qh6!? 15.h4 Ne3 16.fe3 Ng3+= (worse is 16...Qe3 17.Kg2+/–)) 15.ef4= Rf4 16.Bd3 (better is 16.Nc3 Nc3 17.Bc3=) 16...Bf5–/+ 17.Bc1 (17.Be4 Be4 (worse is 17...Re4 18.Qd5 Re6 19.Nd4+=) 18.Nbd2 Rf3 19.Nf3 Rf8–/+) 17...Rf3 (better is 17...Ngf2!? 18.Rf2 Nf2 19.Bf5 Qf5 (19...Nd1?! 20.Bg6 Rf3 21.Be4–+) 20.Kf2 Rf3 (20...Rc4?! 21.Be3–/+) 21.Qf3 Qc2 22.Qe2 Qc1 23.Qe6 Kh8 24.Qe7 Qb2 25.Nd2 Qa1–+ (25...Qd2?! 26.Kf1–+)) 18.Qf3–/+ Ne5 19.Qd1 Nd3 20.Qd3 Nc5 21.Qd5 Be6 22.Qf3 Bf6 23.Nc3 Bc4 24.Rd1 Rf8 (24...Re8 25.Ra3 Be5=) 25.Nd5= Bb3 26.Bb2? (better is 26.Re1!?=) 26...Bd8 27.Qe3 Bd1 28.Rd1 Qc2 29.Rd2 Qb1 30.Kg2 Qe4 31.Qe4+= Ne4 32.Rc2 Nc5 33.Bd4 b6 34.Rc4 Re8 35.Kf1 Kf7 36.a5 ba5 37.Bc5 dc5 38.Ra4 Ke6 39.Nf4 Kd6 40.Ra5 c4 41.Ra7 Kc5 42.Ne2 Kb5 43.Rb7 Kc5 44.Rb8 c6 45.Nf4 c3–+ 46.Rc8 c2 (46...c2 47.Nd3 Kb5–+) 0–1. Schmalzried – Ziese,Gerhard, corr, 1974. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 Be7 5.e3 0-0)

6.a4 d6

7.c4 Ne4 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Bf6 10.Qc2 Bc3 11.Qc3 Nd7 12.Be2 Nf6 13.0-0 Rb8 14.d3 b6 (14...e5 15.d4 e4 16.Ng5+=) 15.Nd4+/- Bd7 16.Bf3 e5 17.Nc6 White prepares a5 17...Bc6 18.Bc6 (worse 18.bc6 e4 19.Be2 Qe8=+) 18...Qe7 19.a5 f4 (19...Rf7 20.d4+/-) 20.ab6 ab6 21.ef4 ef4 22.d4 White intends c5 (22.Rfe1 Qf7+-) 22...Qf7+/- 23.Ra7 Rbc8 24.Re1 Qg6 25.c5 (25.Rea1 Qf7+/-) 25...dc5 26.dc5 bc5 (26...Qf5 27.cb6 cb6 28.Qd4+/-) 27.Qc5 Qh5 (27...Qd3!?+/-) 28.Qh5+- Nh5 29.h3 Nf6 30.Rc1 (better 30.Re7+-) 30...Ne8? (30...Rf7 31.Rca1+/-) 31.Be8?? (better 31.b6 Nd6 32.bc7+-) 31...Rfe8+/- 32.Rcc7 Rc7 33.Rc7 Rb8 34.Rc5 Kf7 35.Kh2 Ke6 36.g3 fg3 37.Kg3 Kd6 38.Rg5 Rb7 39.h4 Ke6 40.f3 Kf6 (40...h6 41.Rh5+/-) 41.Kg4 h6 42.Rc5 Rb6?? (42...Ke6 43.f4+-) 43.f4 (better 43.Rc6 Rc6 44.bc6+-) 43...g6 (better 43...Ke7+-) 44.Rc6 Rc6 45.bc6 Ke6 (45...h5 46.Kf3 Ke7+-) 46.f5 gf5 47.Kh5?? (47.Kf4 h5=) 47...f4 (better 47...Kd6 48.Kh6 f4-+) 48.Kg4= f3?? (better 48...Kd6=) 49.Kf3+- Kd6 50.Kg4 Kc6 51.Kh5 Kd7 52.Kh6 Ke8 53.Kg7 Ke7 54.h5 Ke6 55.h6 Kf5 1-0. brucepeng (2005) - B_Ilies (2055), lichess.org, 2020.

7.Bc4 a6=.

7.d4 a6 8.Bd3=.

7.d4 Qe8 8.Be2 Nbd7 9.c4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.0-0 Qg6 12.a5 a6 13.Qc2 Bd7 14.Ne4 fe4 15.Nd2 e5 16.f3 Qh6 17.f4 ed4 18.Bd4 Qg6 19.Rab1 Bf5 20.ba6+= ba6 21.Rb7 Bd8 22.Rfb1 c5 23.Bc3+= Bc8 24.R7b3 ½–½. Benassi,Aspasio – Capoccia,Angelo Antonio, email, 1999.

7.d4 Qe8 8.Be2 Nbd7 9.c4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.0-0 Qg6 12.Rc1 b6 (12...a6 13.Qc2=) 13.a5 (13.Ne4 fe4 14.Nd2 e5=) 13...ba5 14.Ra1 Bb7 (14...a6 15.Ra5 Bb7 16.ba6 Ba6 17.Qc2=) 15.Nb3+= Qh6 (15...a4 16.Na5 Rab8 17.Nb7 Rb7 18.Ra4+/–) 16.Na5+/– Rab8 17.Nb7 Rb7 18.Nd2 (18.Ra6+/–) 18...g5? (better is 18...c6!?+=) 19.Ne4 (19.Nb3 d5+–) 19...Ne4 (19...fe4 20.Ra6+–) 20.f3+– Nf6 21.Ra6 g4 22.f4 (22.Qd3 g3 23.h3 f4+–) 22...Ne4 23.Bd3 g3 24.h3 Nf2 25.Qf3 (25.Qe2 Qh4+/–) 25...Nd3 26.Qb7 Nb2 27.Qc7 Bd8 (better is 27...Re8+/–) 28.Qa7 (better is 28.Qc6 Bb6 29.c5 dc5 30.dc5+–) 28...Nc4= 29.Rf3 (29.Qd7 Bh4 30.Rfa1+/–) 29...Qg6+= 30.d5 Nd2–/+ 31.Rd6 Nf3 32.gf3 Qf6 33.Kg2 Qb2–/+ 34.Kg3 Kh8?? 35.Qd4+= Qd4 36.ed4 ed5 37.b6 Bf6 38.b7 Bd4 39.Ra6? Rg8–+ 40.Kh4 Be3 41.Rf6 Rb8 42.Rd6 d4 43.Rd7 Bf4 44.Rd4–/+ Bc7 45.f4? Rb7–+ 46.Kg5 Rb5 47.h4 Rc5 48.h5 Kg8 49.Rd7 Rc4 50.Kf6 Rc6 51.Kf5 ½–½. Schaufelberger,Heinz – Bhend,Edwin, Lugano–B, 1970.

7.Be2 Nbd7 8.0-0+= e5 9.c4 (9.d4 e4 10.Ng5 Nb8+= 11.d5+=; 9.Ng5 Nb8 10.f4 e4 11.Nc3=) 9...c5 (9...e4 10.Nd4 Nc5 11.Nc3=) 10.d4 (10.Ng5 Nb8= 11.d3=) 10...e4 (10...cd4 11.ed4 Qc7 12.a5+=) 11.Ng5+= cd4? (better is 11...Nb8+=) 12.Ne6+– (12.Bd4?! Nc5+=; 12.Qd4?! Nc5 13.Nd2 Kh8=; 12.ed4?! Nb8 13.Nc3 Qc7+=) 12...Qe8 (12...Qa5 13.Bd4 (13.Nf8?! Nf8 14.Qd4 Ne6+–) 13...Nc5 14.Bc3 Qc3 15.Nc3 Be6 16.a5+–) 13.Nf8 (13.Nc7 Qd8 14.Na8 d3 15.Bd3 ed3+/–) 13...Qf8 (13...Nf8 14.Bd4 Ne6 15.Bc3+–) 14.Bd4 Nc5 15.Nd2 Be6 16.a5 d5 17.Rc1 Rc8 18.cd5 (18.Nb3 dc4 19.Nc5 Bc5 20.Bc4 Bc4 21.Rc4 Bd4 22.Qd4 a6+–) 18...Bd5 (18...Nd5 19.Bc4+–) 19.Nc4 Bc4 (19...Rd8 20.Qc2+–) 20.Rc4 (better is 20.Bc4 Kh8+–) 20...Rd8 (20...a6 21.Qb1+–) 21.Qc2 (21.Rc5 Bc5 22.Bc4 Nd5+–) 21...Nfd7 (21...b6 22.f3+–) 22.f3 ef3 (22...a6 23.fe4 Ne4 24.Bg4+–) 23.Bf3 (23.gf3?! f4+–) 23...b6 24.Bd5 Kh8 25.Rf5 Nf6 26.Bc6 (26.e4 Qe8 27.Bc6 Qg6+–) 26...Qf7 (26...Ne6 27.Bc3+–) 27.ab6 (27.e4 Qe6+–) 27...ab6 28.Rf1 (28.e4 Qe6+–) 28...Qh5 (28...Qe6 29.e4!+– (29.Bc5?! Bc5 30.Kh1 Be3+–)) 29.Qf5 Qe2 (29...Qf5 30.Rf5 Kg8+–) 30.Qc2 (30.Bf6?! Qe3 31.Kh1 Bf6+–; 30.Bc5?! Bc5 31.Rc3 Qd2+–) 30...Qg4?? (30...Qh5 31.Bf3 Qg5+–) 31.Bf6+– (31.Bf6 Qe6 32.Bd4+–) 1–0. Mergel – Roesch, 1968.

7.Be2 Nbd7 8.d4 b6 (better 8...Qe8!?=) 9.Ng5+= Nb8 10.0-0 h6 11.Nh3 Bb7 (11...g5!?+–) 12.Nf4+– Kh7? (better 12...Qd7+–) 13.Ne6 Qe8 (13...Qc8 14.Nf8 Bf8 15.c4+–) 14.Nc7 Qg6 15.Bf3 Ne4 (15...d5 16.a5 Nbd7 17.Na8 Ra8 18.a6+–) 16.a5 Nd7 (16...ba5 17.d5 Bf6 18.Bh5+–) 17.Bh5 Qg5 (17...Qf6 18.a6 Rac8 19.Ne8 (worse 19.ab7 Rc7 20.Ra7 Rb8+–) 19...Rce8 20.ab7+–) 18.a6 Nc3 (18...Bc8 19.Na8 Ndf6 20.Bf3+–) 19.ab7 Nd1 20.ba8Q Ra8 21.Bd1 (21.Rd1?! Qh5 22.Nc3 Rc8 23.Ra7 Bd8+–) 21...Rc8 22.Ra7 Nf6 (22...Bd8 23.Ne6 Qf6+–) 23.Ne6 Qg6 (23...Qh4 24.Re7 Ne8 25.Ra7+–) 24.Re7 Ne4 25.d5 Qf6 1–0. DEFFM (2425) – Treebeard1986 (2005), rated rapid game lichess.org, 2020.

7.h4 Nbd7 8.Ng5 Nc5 9.Bc4 d5 10.Bf1 a6 11.f4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nce4 14.c4? (14.Qf3 c5=+) 14...Ng4 (14...Ng3 15.Rh3 Nf1 16.Kf1 dc4 17.Bd4-+) 15.Qc1 (15.Ne4 de4 16.g3 Bb4=+) 15...h6 (worse 15...Ng5 16.hg5 e5 17.Qc3=) 16.Nc3?? (better 16.Ne4 de4 17.g3=+) 16...hg5 (better 16...Nef2!? 17.Rg1 hg5 18.hg5-+) 17.Ne4 fe4 18.hg5 e5 19.Be5 (19.Be5 Bg5 Decoy; 19.fe5 Bg5 Deflection) 19...Ne5 20.fe5 Bg5 21.cd5 (21.g3 Bh6 22.Be2 Qg5-+) 21...Bh4 22.Kd1 Bg4 23.Be2 (23.Kc2 Qd5 24.Kb2 Rf1 25.Rf1 Qb5 26.Ka1 Be6 27.Rf8 Kf8-+) 23...Be2 24.Ke2 Rf2 25.Kd1 Qd5 (25...Rg2 26.Qc4 g5 27.d6 Kh8 28.Qe4+/- (28.Qc7?! Qa8+=)) 26.Qc2 (26.b6 cb6 27.Qc3 Qd3-+) 26...Bg5 27.Kc1 (27.Re1 Qe5 28.Qa2 Kf8-+) 27...Be3! 28.Rd1 (28.de3 Qd3 Double attack (28...Rc2 Pinning; 28...Rc2 Deflection; 28...Qd3 Decoy)) 28...Bd4 29.Qc7 (29.e6-+) 29...Be5 30.Qc8 (30.Qc2 e3 31.Qc8 Rf8 32.Qf8 Kf8 33.Rf1 Ke7 34.de3 Qc4 35.Kd2 Qf1 36.g4 Qc4 37.b6 Bc3 38.Kc2 Bb4 39.Kb2 Qc3 40.Kb1 Ba3 41.e4 Qb2) 30...Rf8 31.Qc2 Qd4 (31...Ra8 32.d3 ed3 33.Rd3 Ra1 34.Qb1 Qc5 35.Kd1 Rb1 36.Ke2 Qc4 37.g3 Qe4 38.Kf2 Rb2 39.Rd2 Rd2 40.Kf1 Qh1) 32.Qa2 Kh7 33.Rh1 Kg6 34.Qe6 Bf6 (better 34...Rf6 35.Qe8 Kf5 36.Qh5 Ke6 37.Qe8 Kd5 38.Qd7 Rd6 39.Qf7 Kc5-+) 35.Qg4 (35.Rh3 Qb2 36.Kd1 Qb1 37.Ke2 Qb5 38.Ke1-+) 35...Kf7 36.Qh5 (36.Rh7-+) 36...Ke7 37.Kd1 Rd8 38.Qe2 e3 (38...Qa1 39.Kc2 Qb2 40.Kd1 Qb1) 39.Re1 Qa1 40.Kc2 Qb2 (40...Qb2 41.Kd1 Qb1) 0-1. chessbit (1905) - cavalierstone (2055), Rated Rapid game, lichess.org, 2020.

6.Be2 a6

7.0-0=.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 b6 10.0-0 Bb7 11.Nc3 (11.Bb2 d6=) 11...Ne4 (11...d5 12.Bb2=) 12.d3+= Ng5 13.Ng5 Bg5 14.Bf3 d5 Black prepares f4 15.Ne2 Qd6 Black plans f4 16.c4 e5 (16...Nd7!?=) 17.Nc3+= e4 18.Be2 f4 19.Nd5 Bd5 20.cd5 fe3 21.de4 (21.fe3 Be3 22.Kh1 A) worse 22...Qd5 23.de4 Qd1 24.Bc4 (24.Bd1?? Rf1) 24...Kh8 25.Rd1+–; B) 22...Rf1 23.Qf1 ed3 (23...Qd5 24.de4 Qd8 25.Bc4 Kh8 26.Qf7+–) 24.Bd3 Nd7+= (24...Qd5 25.Bc4 Qc4 26.Qc4 Kf8 27.Qc7+–)) 21...ef2 22.Kh1 Nd7 23.Bd4 Nc5 24.Bf3 Bf4 25.g3 (worse 25.Rf2 Bh2 26.Bc5 bc5–/+) 25...Bg3 26.hg3 Qg3 27.Rf2 Rf4 28.Rg2 Qh3 29.Rh2 Qf3 30.Qf3 Rf3 31.Bc5 bc5 32.Rc2 Rf7 33.Rc5 Re7 34.Kg2 Kf7 35.Kf3 g5. pcmvr (2155) – JanP (2505), ChessWorld.net, 2003.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 c6 10.0-0 cb5 11.Bb5 Qa5 (11...d5 12.Ne5=) 12.Nc3 (12.Bf6 Rf6 13.c4 d5+=) 12...Ne4 13.Qe2 Bf6 14.Ne4 (14.Nd4 d5=) 14...Ba1 (14...fe4!? 15.Nd4 d5=) 15.Nd6+= Bf6 16.Qc4 (16.d4 Qc7 17.Nc8 Rc8+=) 16...Nc6 17.Nf5 (17.Qf4 Qc7+=) 17...d5 (17...Na7 18.Nd6+=) 18.Qb3 ef5? (better 18...Na7 19.N5d4 Kh8+=) 19.Qd5+– Kh8 20.Bc6 bc6?? (better 20...Qc7 21.Ba4 Rd8+–) 21.Qa5 1–0. onur604 (2320) – chessit369 (2040), lichess.org, 2020.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d6 10.0-0 c6 11.c4 cb5 12.cb5 Nbd7 13.Qc2+= Nb6 14.Rc1 Bd7 15.Bd4 e5= 16.Qb3 Kh8 17.Bb6 Qb6 18.Nc3 Qc7 19.b6+= Qc5 20.Ra1 e4 21.d4+= ed3 (21...ed3 22.Bd3 Rc8+=). Hasek,Frantisek (1840) – Bonetti,Shane (2110), TT–16 ETC, 2005.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d6 10.c4 b6 11.0-0 Bb7 12.Nc3 Nbd7 (12...c5 13.d3=) 13.d4 (13.Ng5 Nc5+=) 13...Ne4 14.Ne4 fe4 15.Nd2 d5 16.Qc1 (16.Bg4 Rf6+=) 16...Bd6= 17.Qc2 Rf6 (17...Qg5 18.Bb2=) 18.cd5 (better is 18.c5 bc5 19.dc5 Nc5 20.Bf6 Qf6 21.Rd1+=) 18...Bh2?? (better is 18...ed5 19.f4 Rf8=) 19.Kh2+– Rh6 20.Kg1 Qh4 21.Nf3?? (better is 21.f4 Qh2 22.Kf2 Qh4 23.g3 Qh2 24.Ke1 Qg3 25.Kd1 Bd5 26.Qc7+–) 21...Qh1 0–1. GuestNSXV – GuestLh, freechess.org, 2017.

7.a4 d6 8.0-0 e5 9.c4 (9.Nc3 e4 10.Ng5 d5+=) 9...Qe8 (9...e4 10.Ng5=) 10.Nc3+= Kh8 (10...e4 11.Nd4+=) 11.Qb3 (11.d4 Nbd7+–) 11...Nbd7 12.d4 Bd8 (12...Qg6 13.g3+–) 13.de5 de5 14.Ba3 Rg8 (14...Be7 15.Nd5 Nd5 16.cd5+–) 15.c5 c6 (15...ab5!? 16.ab5 Ne4 17.Ne4 fe4+–) 16.Ng5+– Nd5 (16...Rf8 17.Ne6+–) 17.Nd5 (17.bc6!? bc6 18.Nd5 Rb8+–) 17...cd5+– 18.ba6 Bg5 19.ab7 Bb7 20.Qb7 Ra4? (better 20...Nf6+–) 21.c6+– Nf6 22.c7 Rh4 (22...Ra8+–) 23.Rfc1 White prepares c8 23...Rh2 (23...Qc8 24.Rab1 Ra4 25.Qc8 Rc8+–) 24.c8Q Qg6 25.Qg8! Ng8 (25...Ng8 26.Kh2 Zwischenzug; 25...Kg8 26.Kh2 Zwischenzug) 26.Kh2 Qh6 27.Kg1 Be3 28.fe3 Qe3 29.Kf1 e4 30.Rc8 Qf4 31.Bf3! ef3 (31...ef3 32.Rg8 Mate attack) 32.Rg8! Kg8 (32...Kg8 33.Qd5 Mate attack) 33.Qd5 (33.Qd5 Kh8 34.Qd8) 1–0. Massudy (2560) – royalblue04 (2260), lichess.org, 2020.

7.c4 b6 8.0-0 Bb7 9.a4 d6 10.d3 Nbd7 11.Nc3 e5 12.Nd2 Nc5 13.e4 Qd7 14.Qc2 f4 15.Bf3 Qe8 16.Nd5 Bd5 17.cd5 Qg6 18.d4 Ncd7 19.de5 Ne5 20.Be2 Nfg4 21.Nf3 Nf3 22.Bf3+/– Qh5?? 23.h3+– Qh4 24.Bg4 h5 25.Bf3 g5 26.Qc7 g4 27.hg4 hg4 28.Bg4! f3 29.Bf3 Rf7 30.Be2 Rh7–+ 31.f3 Qh2 32.Kf2 Bh4 33.Ke3 Bg5?? 34.Kd3?? (34.Kd3 Rc7 35.Bd4–+; better is 34.f4 Rc7 35.fg5=). stoker – Tere, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.Be2 b6

7.a4 a5 8.0-0 Bb7 9.d3 d6 10.Nd4 (10.c4 c5+=) 10...Qc8 11.c4 (11.f4 Nd5 12.Qd2 e5 13.Nf5 Qf5= (worse 13...Rf5 14.Bg4+–)) 11...e5 12.Nf3 Nbd7 13.d4 Qe8 (13...e4 14.Ng5+=) 14.Qb3 (14.de5 de5 15.Ne5 Rd8+=) 14...Kh8 (14...Rd8 15.Nc3 Kh8 16.Rac1=) 15.de5+= Nc5 (15...de5 16.Ne5 Nc5 17.Qc3+=) 16.Qc2+– Be4 17.Qc3 (17.ef6 Bf6 18.Qd2 Nb3+–) 17...Ng4 18.ed6 Bf6 19.Nd4 Qh5? (better 19...Qe5 20.Bg4 fg4 21.dc7 Qc7+=) 20.h3+– Bg2 (20...cd6 21.Nd2 Bb7+–) 21.Kg2 Ne4 22.hg4 (better 22.Qb3 cd6 23.hg4 fg4+–) 22...fg4 23.Rh1 Qg5 (23...Qf7 24.Rh7! Kg8+–) 24.Qc2 (24.Qd3!? Qg6 25.Nd2 Bd4 26.Bd4 Rf2 27.Kg1 Re2 28.Qe4 Qe4 29.Ne4 Kg8 30.dc7 Rc2+–) 24...Nf2 (24...Rae8 25.dc7 Bd4 26.Bd4 Rf2 27.Kg1 Qf5 28.Qe4 Qe4= (28...Re4?? 29.Nc3 Rd4 30.ed4 Re2 31.Ne2+–)) 25.Qh7 1–0. GuestFJPK – IagoPrytherch, freechess.org, 2019.

7.0-0 Bb7

8.a4 a5 9.c4 d6 10.Nc3 c5=.

8.a4 a5 9.c4 d6 10.Nd4 Qd7= 11.Bf3 c6 12.Qb3+= c5? (better is 12...Ne4+=) 13.Bb7+– Qb7 14.Ne6 Rf7 15.Ng5 (15.Qd3 Ne8+–) 15...h6? (better is 15...Rf8+–) 16.Nf7 1–0. DEFFM – IagoPrytherch, freechess.org, 2018.

8.a4 a5 9.c4 d6 10.Nd4 Qd7= 11.Bf3 d5 12.cd5 Nd5 13.Qb3=.

8.a4 a5 9.c4 d6 10.Nd4 Qd7 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 (worse 12.gf3 e5 13.Ne2 Qe6=+) 12...d5 13.cd5 Qd5 (13...Nd5 14.Nc3 Bf6 15.Ne6 Qe6 16.Nd5 Bb2 17.Nc7+–) 14.Qd5 (14.Ne6 Qf3 15.gf3 Rc8+–) 14...ed5 15.Nf5 Bb4 16.Rc1 1–0. DEFFM – IagoPrytherch, freechess.org, 2019.

8.a4 a6 9.c4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d6 12.Nd4 Qd7 13.f4 (13.Nc3 e5 14.Nf3 c5=) 13...Ne4 (13...c5 14.bc6 Nc6 15.Qb3=) 14.Nc3 (14.d3 Nc5+=) 14...Nc5 (14...e5 15.Nb3 Nc3 16.Bc3= (worse is 16.dc3 Qe6–/+)) 15.Bf3 (15.Qc2 Bf6+=) 15...e5 (15...Bf6 16.Bb7 Nb7 17.d3+=) 16.Bb7+= Nb7 17.Nf3 (17.Nb3 e4+=) 17...e4 18.Nd4 Nc5 19.Nd5 Nd3 20.Qh5 g6 (20...Bd8 21.Nb3=) 21.Qh6 Rf7 22.h4 (worse is 22.Ne7 Re7 23.Bc3 c5 24.bc6 Nc6+=) 22...Bf8 23.Qg5 Bg7 (better is 23...Be7!? 24.Qg3 Rf8+/–) 24.h5+– c5 25.bc6 (25.hg6?! hg6 26.Nb3 Qe6 27.Nb6 Nd7+/–; 25.Nb6?! Qe7 26.hg6 hg6 27.Qe7 Re7+/–) 25...Nc6 26.Nc6 Ba1 (26...Qc6 27.Qd8 Bf8 28.Nf6 Rf6 29.Qf6 Qd7+–) 27.hg6 (27.Ra1 Qc6 28.hg6 hg6 29.Ne7 Re7 30.Qe7 Nc5+–) 27...hg6 28.Ra1 Qc6 (28...Kg7 29.Nde7 Qe6+–) 29.Qg6 Rg7 30.Ne7 (30.Ne7 Kf8 31.Qh6+– (31.Nc6?! Rg6 32.Rb1 d5 33.cd5 Rd6+–; 31.Qf5 Rf7 32.Qf7 Kf7 33.Nc6 Nb2+–)) 1–0. DEFFM – GuestHLFD, freechess.org, 2018.

8.a4 d6 9.d3 e5 10.Nbd2 Nbd7 (10...a6 11.d4 e4 12.Ng5=) 11.c4 (11.d4 e4 12.Ng5 Qc8+=) 11...Nc5 Black prepares e4 (11...a6 12.Ng5 Nc5 13.d4 ed4 14.ed4+/- (worse 14.Bd4 Nfd7 15.Ngf3 Bf6=)) 12.Nb3 (12.d4 ed4 13.ed4 Nce4+=) 12...Qe8 13.d4 e4 (13...Nb3!? 14.Qb3 e4+=) 14.dc5+/- ef3 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 (worse 16.gf3 dc5 17.Be5 Rd8=+) 16...dc5 17.Qf5 Bd6 18.Bf6 (18.Rfe1 c6+/-) 18...Rf6 19.Qd5 Kh8 20.a5 Rd8 21.Qc6?? (better 21.Qg5+/-) 21...Bh2!-+ 22.Kh2 Rc6 23.bc6 Qc6 24.ab6 ab6 (24...cb6 25.Ra7 Qd6 26.Kg1-+) 25.Ra2 (25.Rfd1 Rd1 26.Rd1 Kg8-+) 25...h5 26.Rfa1 (26.Nd2 Qe6-+) 26...Rd3 27.Nd2 (27.Nc1 Rd1 28.Nb3 Ra1 29.Na1-+) 27...Qd6 28.g3 Rd2 29.Ra8 (29.Rd2 Qd2 30.Kg2 Qc2-+) 29...Kh7 30.Kg2 (30.R1a2-+) 30...Qc6 31.Kh3 Rf2 32.Kh4 (32.Rh8 Kh8 33.Ra8 Qa8 34.Kh4 Qf3 35.e4 Qg4) 32...Rh2 33.Kg5 Qf6 0-1. Antares_Sco (1825) - boberarena (2015), Weekly Blitz Arena, lichess.org, 2018.

8.c4 d6 9.Nd4 (9.Nc3 c6=) 9...Qd7 10.Bf3 Bf3 (10...c6 11.Qc2=) 11.Qf3+= (worse is 11.gf3 e5 12.Ne2 a6–/+) 11...d5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Bf6 14.Nd5 Qd5 (14...ed5 15.Rab1=) 15.Qd5+= ed5 16.Rac1 (16.Rfc1 Rf7+=) 16...Rf7= 17.a4 (17.Rc2 a6 18.a4+=) 17...c5 (17...a6 18.Rc2+=) 18.bc6+= Rc7? (better is 18...Bd4 19.Bd4 Rc7+=) 19.Nb5+– Rc6 20.Bf6 gf6 21.Nc7 (21.Nc7 Rc7 22.Rc7+–) 1–0. DEFFM – IagoPrytherch, freechess.org, 2018.

8.c4 Qe8 9.Ne1 Qg6 10.Bf3 c6 11.Nc3 e5 12.Ne2 e4 13.Nf4 Qh6 14.Be2 g5 15.Nh3 g4 16.Nf4 c5 (16...Bd6!?=) 17.d3 Bd6 18.de4 Bf4 19.ef4 Ne4 20.f3 gf3 21.Rf3 Kf7 ½–½. Sebesta,Petr – Bausano,Michael (1770), Orlova CZE, 2013.

6.Be2 c5

7.0-0 d5 8.c4 Nbd7 9.a4 Ne4 10.d3 Nd6 11.cd5 ed5 12.Qb3 Nf6 ½–½. Baginskaite,Camilla (2285) – Hoang Thang Trang (2485), Istanbul, 2000.

7.c4 b6 8.0-0 a6 9.a4 Bb7 10.Nc3 Ne4 11.d3 Nc3 12.Bc3 d6 13.Qd2 Nd7 14.ba6 Ra6 15.a5 Qa8 16.ab6+= Nb6 17.Ra6 Qa6 18.Ra1 Na4 19.Bd1 Bc6 20.Ba4 Ba4 21.Qa2 Ra8= 22.Qb2 Bf8 23.Nd2 Qc8= 24.e4 fe4 25.de4 Bc6 26.Ra8 Qa8 27.f3 Qa4 28.Qb3 Kf7 29.Qa4= Ba4 30.Kf2 g6 31.Ke2 Bc6 32.Ba5 Bb7 33.g3 Bg7 34.Kd3 Bd4 35.f4 d5 36.ed5 ed5=+ 37.cd5 Bd5 38.Ne4 Bg1 39.Ng5 Kg8–/+ 40.Ke2 Bh2 41.Kf2 h6 42.Nh3 Kf7 43.Bd2 Kf6 44.Ng1–/+ Kf5 45.Nf3 Bf3 46.Kf3 Bg1 47.g4 Kf6 48.f5 h5 49.fg6–/+ h4 50.Kg2 Bd4–/+ 51.Kh3 Bf2–+ 52.Ba5 c4 53.Bc3 Kg6 54.Bd2 Kf6 55.Bc3 Ke6 56.Bb4 Ke5 57.Bc3 Ke4 58.Ba5 Bg3 59.Bb4 Kd5 60.Ba5 Ke4?? (better is 60...Kd4–+) ½–½. Bach,Matthias (2320) – Meyer,Falko (2330), Hamburg–chI, 1998.

7.c4 b6 8.0-0 a6 9.a4 Bb7 10.Nc3 Ne4 11.d3 Nc3 12.Bc3 d6 13.Qd2 Nd7 14.ba6 Ra6 15.a5 Qa8 16.ab6 Bf6 17.Bf6 Rf6 18.Qb2+/– Rg6 19.Ra6 Ba6 20.Ra1 Rf6?? 21.Qa3 Nb8 22.Qa4 Rf8 23.Ng5 Qb7 24.Ne6 Rc8 25.Nc7 (25.Nc7 Qb6 26.Na6 Na6 27.Qa6+–) 1–0. Belka – JL, playchess.de, 2001.

7.c4 b6 8.d3 a6 9.Nc3 ab5 10.Nb5 d6 11.0-0 Nc6 12.a3 Bb7 13.Rb1 Qd7 14.Qc2 Nd8 15.Rfd1 e5 16.Nd2 Nf7 17.Bf3 d5 18.a4 d4 19.Bb7 Qb7 20.Re1 Qd7 21.ed4 ed4 22.Bc1 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Bonetti,Shane, ETC, 2003.

7.c4 d6 8.0-0=.

6.Be2 d6

7.0-0 c6 8.c4 (8.a4 e5 9.Bc4 d5 10.Be2=; 8.Nc3 cb5 9.Nb5 a6 10.Na3=; 8.a3 e5 9.c4 e4 10.Nd4=) 8...cb5 9.cb5 a6 10.Qb3=.

7.0-0 Qd7 8.Bc4 (8.a4 e5 9.Bc4 Kh8 10.Nc3=; 8.d4 a6 9.a4 ab5 10.ab5=; 8.Re1 e5 9.Nc3 e4 10.Nd4=; 8.Nc3 a6 9.a4 e5 10.Bc4=; 8.a3 e5 9.Bc4 Kh8 10.Ng5=; 8.Qe1 e5 9.Bc4 Kh8 10.Na3=) 8...a6 9.a4 ab5 10.ab5=.

7.0-0 Nbd7 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Ndf6 10.Ne4 fe4 11.Nd2 Qe8 12.c4 Qg6 13.a4 (13.f3!?=) 13...e5=+ 14.de5 (14.Qc2 Bh3 15.Bf3 Bf5=) 14...Bh3-/+ 15.g3 Bf1 16.Bf1? (better 16.Qf1 de5 17.Be5=+) 16...Ng4-+ 17.ed6 Bd6 18.Nb3?? (18.Bd4 Rf2 19.Bh3 Nh2 20.Kf2 Rf8 21.Ke2 Qh5 22.g4 Ng4 23.Qg1 Ne5 24.Bg4 Ng4 25.Ke1-+) 18...Rf2 19.Bd4 (19.Bh3 Ne3 20.Qd4-+) 19...Rh2 20.Bg2 Rg2! 21.Kg2 Ne3 22.Be3 (22.Kh1 Nd1 23.Nc1 Qg3 24.Ra2 Rf8 25.Bf6 Rf6 26.Rg2 Rf1 27.Rg1 Qg1) 22...Qg3 23.Kf1 Rf8 24.Ke2 (24.Bf4 Rf4 25.Qf3 Qf3 26.Ke1 Bb4 27.Nd2 Qf1) 24…Qg2 (24...Qg2 25.Ke1 Rf1) 0-1. Bushwacker (1765) - Zeitgeist (2325), ChessWorld.net, 2007.

7.0-0 Ne4 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Nd7 (9...e5 10.d4+=) 10.a4 Nf6 (10...e5 11.Bc4 Kh8 12.d4=) 11.Bb2 (11.a5 a6+=) 11...Bd7 12.c4 c5 (12...a6 13.d4=) 13.a5 e5 (13...a6 14.b6=) 14.Ne1 (14.d4 cd4 15.ed4 e4=) 14...Be6 (14...a6 15.d4 ab5 16.de5 de5 17.cb5 Ra5 18.Ra5 Qa5 19.Be5=) 15.f4 (15.d4 ed4 16.ed4 d5=) 15...e4 16.h3 (16.a6 Rb8+=) 16...Qe8 (16...d5 17.a6 b6 18.Qc2=+) 17.Kh2 (17.a6 ba6 18.Ra6 Qf7=) 17...Qf7 18.Qc2 (18.d3 d5 19.cd5 Nd5=+) 18...Rfd8 (18...d5 19.d3=+) 19.g3 (19.a6!? b6 20.d4=) 19...d5=+ 20.cd5 Nd5 21.Qb1 (21.a6 Nb4 22.Qc1 ba6 23.ba6 Rab8–/+) 21...Nb4 22.Qc1 Na2 23.Ra2 Ba2–+ 24.Nc2 Rd7 25.Na3 Be6 26.Nc4 Bf6 27.Be5 Rad8 28.Rf2 Kh8 29.Bf1 Qe7 30.Qc3 Bc4 31.Bf6 Qf6 32.Qf6 gf6 33.Bc4 Rd2 34.Kg2 R2d6 35.g4 fg4 36.hg4 Kg7 37.Rc2 b6 38.a6 Kg6 (39.Be6 Rd2 40.Rd2 Rd2 41.Kf1 Rb2–+) 0–1. Wartenberg,Erwin – Kramer,Werner (1765), Rheinhessen–ch H1 op, 1997.

7.0-0 Qe8 8.a4 Bd7 9.c4 e5 10.d3 Kh8 11.Nc3 h6 12.Qc2 g5 (12...a6 13.Nd2+=) 13.e4 (13.d4 g4 14.de5 de5 15.Ne5 Bd6+–) 13...g4 14.Ne1 f4 15.f3 h5 (15...c6 16.fg4 Ng4 17.Nd1+=) 16.Nd1 Rg8 17.d4 Bd8 (17...g3!?+/–) 18.de5+– de5 19.Qc3 gf3 20.Bf3 (20.Nf3 Qg6 21.Rf2 Ne4 22.Ne5 Nc3 23.Ng6 Rg6 24.Nc3 Kg8+–; 20.Qf3?! Bg4 21.Qf2 Nbd7+/–; 20.Rf3?! Bg4 21.Qe5 Qe5 22.Be5 Re8+/–) 20...Rg5 21.Nd3 Ng4? (21...h4 22.Ne5 h3 23.Re1+–) 22.h3 (22.Bg4!? Bg4 23.Ne5 Kh7 24.Ng4 hg4 25.Rf4 Nd7+–) 22...Bf6 23.Nf4?? (better is 23.Bc1+–) 23...ef4= 24.Qc2?? Ne5–+ 25.Kh2 Rg3 26.Nf2 Qg6 27.Nd3? Nf3 28.gf3 Rh3 0–1. Ruhle,Ernst Albrecht (1605) – Finch,Russell (1725), Guernsey Holiday op, 2006.

7.0-0 Qe8 8.c4 Nbd7 9.d4 Ne4 10.Nfd2 Ndf6 11.f3 Nd2 12.Nd2 e5 13.Qc2 ed4 14.ed4 Qh5 15.Rfe1 Bd7 16.Bd3 Rae8 17.Nf1 f4 18.a4 Kh8 19.Re2 Ng8 20.Qd2 Bf5 21.Rae1 Bd3 22.Qd3 Bf6 23.Nd2 Bh4 24.Re8+/– Re8 25.Re8 Qe8 26.Ne4 Nf6 27.d5 Qg6 28.Kf1 Ne4 29.Qe4 Qe4 30.fe4+– Kg8 31.Ke2 Be7+/– 32.Kf3 Kf7 33.Kf4+– b6 34.e5 Kg6 35.Ke4 Kf7 36.Bc3 Kg6 37.a5 Kf7 38.a6 Kg6 39.ed6 cd6 40.c5! dc5 41.Be5 c4 42.Bb8 c3 43.Kd3 c2 44.Kc2 Bd8 45.d6 Kf5 46.Bc7 Ke6 47.Bd8 Kd6 48.Bb6! (48.Bb6 ab6 49.a7+–) 1–0. Sorbera,G (2175) – Solinas,C (1990), Venezia ITA, Autumn Open, 2011.

7.a4 A) 7...e5 8.d3 (8.0-0 a6 9.Nc3 c6 10.ba6=) 8...Kh8 9.0-0 a6 10.c4=; B) 7...a5 8.d4 (8.Nc3 e5 9.0-0 c5 10.Qe1=; 8.0-0 e5 9.Nc3 c5 10.Qe1=; 8.Bc4 Ne4 9.0-0 Bf6 10.Ra2=; 8.Na3 Nbd7 9.0-0 e5 10.Nc4=; 8.d3 e5 9.0-0 e4 10.de4=) 8...c6 9.0-0 cb5 10.ab5+=; C) 7...a6 8.d4 (8.0-0 e5 9.ba6 ba6 10.Nc3=; 8.Nc3 e5 9.0-0 c6 10.ba6=; 8.Na3 e5 9.0-0 c5 10.Nc4=) 8...b6 9.c4 Ne4 10.0-0=.

7.Nc3 A) 7...a6 8.a4 (8.ba6 Na6 9.0-0 Nc5 10.d3=) 8...e5 9.0-0 c6 10.ba6=; B) 7...d5 8.0-0 (8.a4 Bd6 9.0-0 e5 10.a5=; 8.Rb1 Bd6 9.0-0 e5 10.a4=; 8.Ne5 Nbd7 9.Nd7 Qd7 10.0-0=; 8.d3 Nbd7 9.Ng5 Nc5 10.0-0=) 8...a6 9.ba6 Na6 10.Ne5=; C) 7...e5 8.0-0 (8.Rb1 a6 9.ba6 b6 10.0-0=) 8...a6 9.ba6 Na6 10.a4=.

7.c4 c6 8.a4 (8.0-0 e5=) 8...a6 (8...e5 9.d4 e4 10.Nfd2=) 9.Nc3 (9.0-0 e5=) 9...Ne4 (9...e5 10.0-0=) 10.d4 (10.0-0 e5=) 10...Nd7 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nc3 13.Bc3 cb5 14.cb5+=) 11.Ne4 (11.0-0 Ndf6=) 11...fe4= 12.Nd2 Nf6 (12...ab5 13.cb5 (worse 13.Ne4 bc4 14.Bg4 Nf6 15.Nf6 Rf6–/+) 13...cb5 14.ab5 Ra1 15.Qa1=) 13.Qc2 (13.0-0 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 cb5 16.cb5 Qe8=) 13...ab5 14.cb5 (14.ab5 Ra1 15.Ba1 Qc7=) 14...Bd7 15.0-0 d5 16.f4 (16.f3 Rc8 17.Qb3 ef3 18.Nf3 c5=) 16...Qb6 (16...Qe8 17.bc6 Bc6 18.a5=) 17.bc6= Qc6 (17...Rac8 18.Qb3 Rc6 19.Rfc1=) 18.Qc6 Bc6 19.Bb5 (better 19.a5=) 19...Bb5–/+ 20.ab5 Ng4 21.Rfe1 (21.Rfc1 Ne3 22.Kf2 Ra1 23.Ba1 Ng4 24.Ke2 Rf4–+) 21...Ra1 (21...Bb4 22.Rad1–+) 22.Ba1 (22.Ra1!? Ne3 23.Kf2 Ng4 24.Kg3–+) 22...Bb4–+ 23.Re2 Bd2 24.Rd2 Ne3 25.g3 Ra8 26.Bc3 Nc4 (26...Ra3 27.Bb4 Rb3 28.Re2–+) 27.Re2 (27.Rc2 Ra3–+) 27...Ra3 28.Be1 (28.Rc2 Rb3–+) 28...Rb3 29.Ra2 Rb5 30.Ra8 (30.h4 Rb1 31.Kf2 h5–+) 30...Kf7 31.Kg2 (31.Ra2 Rb1 32.Kf2 b5–+) 31...Rb1 32.Bc3 Rb3 33.Be1 (33.Ba1 b5–+) 33...Rb2 (33...Ne3 34.Kf2–+) 34.Kh3 e3 (better 34...b5 35.g4–+) 35.Rc8 (35.Ra1 b5–+) 35...Rb1 36.Bc3 e2 0–1. Noble,W – Loxham,G, Sell, 1998.

7.c4 Qe8 8.Nc3 Qg6 9.Qc2 (9.0-0 e5=) 9...Ne4 (9...Qg2 10.Rg1 Qh3 11.d4=+) 10.g3 (10.0-0 Nd7=) 10...Nd7 11.d3 Nc3 12.Bc3 Nc5 13.h4 e5 14.Ng5 h6 15.d4 ed4 16.ed4 Bd7 (better is 16...Ne4!? 17.Nh3 a6=) 17.dc5+= hg5 18.cd6 Qd6 19.hg5 Bg5 20.f4 Bh6 (20...Bf6 21.Rd1 Qe7 22.Bf6 Rf6 23.c5+=) 21.Be5 Qe7 22.Kf2 (better is 22.Rd1+/–) 22...Qc5=+ 23.Kg2 Bb5 24.Qc3 (24.cb5 Qc2) 24...Bc6 25.Bf3 Rad8 26.Rad1 Bf3 27.Kf3 Qc6 28.Kf2 Qe4 (28...Rfe8 29.c5–/+) 29.c5 (29.Bc7 Rc8 30.Rhe1 Qc6=) 29...Rd1 30.Rd1 ½–½. Otte,Marco – van de Waerdt,Cees, Wag.Intcomp Wageningen, 1999.

7.d4 a6 8.a4 (8.c4 ab5 9.cb5 c6 10.Nc3=; 8.ba6 b6 9.a7 Ra7 10.0-0=) 8...c6 9.0-0 Bd7 10.c4=.

7.d4 c6 8.a4 (8.c4 cb5 9.cb5 a6 10.ba6=; 8.0-0 cb5 9.a3 a6 10.Nbd2–/+; 8.bc6 Nc6 9.c4 Qb6 10.Qb3=) 8...b6 9.0-0 a6 10.c4=.

7.d4 Ne4 8.c4 (8.0-0 a6 9.a4 Nd7 10.Qd3=; 8.a4 c5 9.0-0 Bf6 10.a5=; 8.Nc3 c6 9.0-0 cb5 10.Bb5=; 8.Nbd2 a6 9.c4 ab5 10.cb5=) 8...c6 9.0-0 a6 10.bc6=.

7.d4 Qe8 8.0-0 h6 9.c4 g5 10.Nc3 g4 11.Nd2 Nbd7 12.Qc2 Qh5 13.Rfe1 a6 14.a4 Ne8 15.Ba3 Bf6 16.ba6 b6 17.h3 Ra6 18.hg4 fg4 19.Qe4 Ne5 20.Rec1 1–0. scacchi – Flanker, playchess.de, 2002.

7.0-0 a6

8.a4 c6 9.c4 (9.Bc4 b6=) 9...Bd7 (9...e5 10.Nc3=) 10.d4 Be8 (10...cb5 11.ab5 Qe8 12.Nc3+=) 11.Ng5 (11.Nc3 Ne4+=) 11...Qd7 12.Nc3 (12.b6 a5+=) 12...h6 (12...ab5 13.cb5 Ra5 14.Qb3+=) 13.Nf3 (13.bc6 bc6 14.Nf3 Bh5+=) 13...Bh5 (13...ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1+=) 14.Qb3 (14.d5 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 ed5 17.cd5 Rc8+=) 14...Ne4 15.Qc2 (15.ba6 Na6 16.Ne4 fe4 17.Ne5 de5 18.Bh5 ed4 19.ed4+=) 15...Bf6 (better is 15...ab5!? 16.ab5 Ra1 17.Ra1 cb5 18.Nb5 Na6+=) 16.Ne4+/– fe4 17.Qe4 Bg6?? (better is 17...d5 18.Qd3 dc4 19.Qc4 ab5 20.ab5 cb5 21.Qb5 Qb5 22.Bb5 Ra1 23.Ra1 Bf3 24.gf3 Nc6+/–) 18.Qg6+– 1–0. DEFFM – TERTULIANUM, freechess.org, 2018.

8.a4 e5 9.ba6 ba6 10.Nc3=.

8.a4 e5 9.Nc3 c6 10.ba6=.

8.ba6 Na6 9.Bc4 c6 10.Qe2=+.

8.ba6 Na6 9.d4 b6=.

8.c4 e5 9.Nc3 ab5 10.cb5=.

7.0-0 Bd7

8.a4 a6 9.Nc3 Ne4 10.d3=.

8.Nc3 a6 9.a4 c6 10.Rb1=.

8.c4 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.d4 d5 13.Qb3 cb5 14.cb5 Qb6 15.Nc3 Nc6 16.Na4 Na5 17.Nb6 Nb3 18.Rb1 Na1 19.Ra1 Bd8 (19...Bd6!?+–) 20.Nd7+– Nd7 21.Ra7 Nb6 (21...Rf7 22.Rb7 g5 23.Ra7+–) 22.Ne5 Nc4 (22...Bf6 23.Rb7 Be5 24.Rb6 Bf6 25.Re6 Kf7+–) 23.Nc4 (23.Bc4?! dc4 24.Nc4 b6+–) 23...dc4 24.Bc4 Kf7 25.Rb7 Kf6 26.Rd7 Bb6 (26...Re8+–) 27.Rd6 Ra8 (27...Bd8 28.Re6 Kf7 29.b6 Bb6 30.Rb6 Ke7 31.Bd3+–) 28.Re6 Kg5 (28...Kf7 29.Rb6 Ke7 30.Rb7 Kf6 31.g3+–) 29.f4 Kg4 30.Rb6 (30.Rb6 Ra7 31.Ra6+–) 1–0. DEFFM – GuestFXXD, freechess.org, 2019.

8.c4 c6 9.a4 d5 (9...e5 10.d4 e4 11.Nfd2=) 10.Ne5 cb5 11.ab5 Bd6 12.Qb3 Be5 (12...Be8!?+=) 13.Be5+/- b6 (13...dc4 14.Bc4 Qe7 15.d4+/-) 14.Bf3 Ne4 (14...Bc8 15.cd5 Nd5 16.Bb8 Rb8 17.Ra7+-) 15.cd5 Nc5 (15...Qe8 16.Rc1 a5 17.ba6 Ra6 18.Ra6 Na6 19.Qb6 ed5 20.Qd4+- (20.Qa6?! Qe5 21.d4 Qe6+/-)) 16.Qa2 ed5?? (16...Re8+-) 17.Qd5 Be6 (17...Kh8 18.Qa8 Bb5 19.Ra7+-) 18.Qa8 Ne4 (18...Nbd7 19.Qd8 Rd8 20.Bc7+-) 19.Be4 fe4 20.Ra7 Bd5 (20...Nd7 21.Qe4 Ne5 22.Qe5 Bf7+-) 21.Rg7 Kh8 22.Rg3 (22.Rg3 Qf6 23.Bf6 Rf6 24.Qb8 Rf8 25.Qf8 Bg8 26.Rg8; 22.Rg6 Qf6 23.Bf6 Rf6 24.Qb8 Rf8 25.Qf8 Bg8 26.Rg8) 1-0. DEFFM – GuestFKBY, freechess.org, 2021.

8.d4 Qe8 9.c4 Qg6 10.Nc3+=.

7.0-0 e5

8.a3 a6= 9.a4 e4 10.Nd4=.

8.a4 a6 9.Nc3 c6 10.Re1=.

8.Qc1 a6 9.a4 b6 10.Bc4=.

8.Nc3 e4 9.Nd4 c5= 10.bc6 Nc6 11.Nb3 Be6 12.Nb5 d5 13.f3 Qd7 14.N5d4 Bd6 15.Qe1 Nd4 16.Nd4 Rac8 17.Rb1 a6 18.Qh4 b5 19.a4 ef3= 20.gf3 ba4 21.Ba6 Ra8 22.Bb7 Ra5 23.Bc6 Qc8 24.Bc3+/– Ra7 25.Nb5 Ra6 26.Nd6 Qc6 27.Bf6 gf6?? 28.Rb7+– Bd7 29.Qg3 Kh8 30.Nf5! Rg8 31.Qg8!! Kg8 32.Ne7 Kf8 33.Nc6 Bc6 34.Rh7 a3 35.Ra1 a2 36.Kf2 Ra3 37.Rc7 Be8 38.Rb7 Bh5 39.Rb2 d4 40.Raa2 de3 1–0. Wittal,Werner (1700) – Zimmermann,Joerg (1700), TSC, 2002.

8.c4 a6 9.Nc3= e4 10.Nd4=.

8.c4 b6 9.Nc3 a6 10.Qa4=.

8.c4 b6 9.d3 Qe8 (9...a6 10.Nc3=) 10.Nbd2 (10.Qb3 a6+=) 10...Bb7 (10...a6 11.Qb3=) 11.Ne1 (11.d4 e4 12.Ng5 Bc8+=) 11...Nbd7 12.f4 (12.d4 Qg6=) 12...e4 13.Nb3 (13.Qc2 a6=) 13...ed3 (13...Qg6 14.Nd4=+) 14.Bd3 Ne4 15.Nd4 (better 15.Nf3=+) 15...Nec5 (15...Bf6 16.Nef3–/+) 16.Be2 (better 16.Bf5!? Bf6 17.Nec2+=) 16...Bf6=+ 17.Bf3 (17.Nec2 a6=+) 17...g6 (17...Qe3 18.Kh1 Be4 19.Be4 Ne4 20.Nf5=+) 18.Qc2? (18.Bb7 Nb7 19.Nec2 a6=) 18...Qf7 (18...Qe3!? 19.Qf2 Qf2 20.Rf2 Bf3 21.Nef3 Nd3–/+) 19.Nd3 (19.Bb7 Nb7 20.Rf3=) 19...Nd3 (19...Bf3 20.Rf3 Nd3 21.Qd3=+) 20.Qd3 (20.Bb7 Nb4 21.Qc3 Rab8+–) 20...Rfe8 (20...Bf3 21.Rf3 Nc5 22.Qc2=+) 21.Rfe1 (21.Bb7 Nc5 22.Nf5 gf5 23.Qf5 Bb2 24.Bd5+–) 21...Nc5=+ 22.Qc2 Be4 23.Be4 Re4 24.Re2 (24.a3 Rae8–/+) 24...a5 (24...a6–/+) 25.ba6 (better 25.a3!?=+) 25...Ra6–+ 26.a4 Ra8 (26...Qe8 27.Nb5 Bb2 28.Qb2–+) 27.g3 (27.Ra2 Rae8–/+) 27...Ree8 (27...Qe8 28.Nb5 Bb2 29.Qb2–+) 28.h3 h6 29.Ra2 (29.g4 fg4 30.hg4 Re4–/+) 29...Ra6 (29...Bg7 30.Kh2–/+) 30.Bc1 (30.g4!? fg4 31.hg4–/+) 30...Rea8–+ 31.Nb3 (31.g4 fg4 32.f5 gh3 (32...Na4?! 33.fg6 Qe8 34.Rf2–/+) 33.fg6 Qe8–+) 31...Na4 32.e4 (32.Rg2–+) 32...Nc3 33.Ra6 Ne2 34.Qe2 Ra6 35.e5 Qe6?? (better 35...de5 36.fe5 Qe6–+) 36.Nd4=+ 0–1. Griechen,Harry – Kottwitz,Daniel, Jena, 1999.

8.c4 b6 9.d4 e4 10.Nfd2 (10.Ng5!?+–) 10...Bb7 11.Nc3 d5 (11...c5!?+=) 12.cd5 (12.Qb3 c6+–) 12...Nd5 13.Bc4 (13.Qb3 Kh8+–) 13...Kh8+= 14.Nd5 Bd5 15.Qb3 c6 (15...Bb7 16.Be6+=) 16.Rfc1 Bc4 (16...a6 17.Bd5 cd5 18.Nb1+–) 17.Nc4+– (17.Rc4?! Qd5+=; worse 17.Qc4 cb5 18.Qb5 a6+=) 17...c5? (better 17...cb5 18.Ne5 Qe8+–) 18.Ne5 Nd7 19.Nf7 Rf7 20.Qf7 Nf6 (20...Qf8 21.Qe6 Rd8 22.Rd1+–) 21.dc5 bc5 (21...Bc5 22.Rd1 Qf8 23.Qf8 Bf8 24.Bf6 gf6 25.Rd5+–) 22.Rd1 Qf8 23.Qe6 (23.Qf8 Rf8 24.Rac1 Ra8+–) 23...g6 (23...Re8+–) 24.Rd7 (24.Rd7 Re8 25.Re7 Re7 26.Bf6 Rg7 27.Rd1 h5 28.Rd7 Kh7 29.Rg7 Qg7 30.Bg7 Kg7 31.Qe7 Kh6 32.Qf8 Kh7 33.Qf7 Kh8 34.Qa7 f4 35.b6 g5 36.Qd7 fe3 37.b7 ef2 38.Kf1 Kg8 39.b8Q) 1–0. DEFFM – IagoPrytherch, freechess.org, 2019.

8.c4 e4 9.Ng5=.

8.c4 h6 9.d4 e4 10.Nfd2 b6 (10...Be6!?+=) 11.Nc3+– Bb7 (11...a6 12.f3 ab5 13.cb5+–) 12.a4 (12.f3 a6 13.fe4 fe4+–) 12...a5 (12...c5 13.a5+=) 13.Qb3 Kh8 14.f3 ef3 (14...d5!?+–) 15.Bf3+– Bf3 16.Rf3 (16.Nf3?! Qe8+–; 16.gf3?! Qe8+=) 16...g6 17.Raf1 Kh7 (17...Nbd7 18.e4 fe4 19.Nde4 Ne4 20.Ne4+–) 18.e4 fe4 19.Nde4 Ne4?? (better 19...Nbd7+–) 20.Ne4 Qe8 (20...Nd7 21.Rf7 Rf7 22.Rf7 Kg8+–) 21.Rf8 (21.Rf8 Nd7 22.R1f7 Qf7 23.Rf7 Kg8 24.Re7 Rf8 25.c5 Kh8 26.Rd7 h5 27.Qe6 d5 28.Qe5 Rf6 29.Nf6 bc5 30.Rh7) 1–0. DEFFM – IagoPrytherch, freechess.org, 2019.

8.Bc4 d5 9.Bb3 e4 10.Ne5 Bd6 11.c4 Qe7 12.cd5 Be5?? 13.d6+– Qe6 14.Be6 Be6 15.Be5 cd6 16.Bd6 Nbd7 17.Bf8 Kf8 18.Nc3 Bc4 19.Re1 b6 20.Qa4 Bd3 21.Qb4 Nc5 22.Na4 Nd5 23.Qa3 Rc8 24.Nc5 Rc5 25.Rec1 Kf7 26.Rc5 bc5 27.Qc5 Ne7 28.b6 ab6 29.Qb6 Ng6 30.a4 Ne5 31.a5 Nc4 32.Qb7 Kg6 33.a6 Nd2 34.a7 Nc4 35.a8Q Kh6 36.Qaa7 g6 37.Qh7 Kg5 38.Qag7 Ne5 39.Qe5 Bf1 40.Kf1 Kg4 41.Qg6 Kh4 42.Qf4 (42.Qef6) 1–0. elsh1403 – mizujs, kurnik, 2011.

8.Bc4 d5 9.Be2 e4 10.Nd4=.

8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5=.

8.d3 Qe8 9.c4 Nbd7 10.Nbd2 e4 11.de4 Nc5 12.ef5 Bf5 13.Nd4 Bd7 14.Qc2 Ng4 15.N2f3 Bf6 16.Rae1 Qh5 17.h3 Nh6 18.Nh2 Qe5 19.Ng4 Ng4 20.Bg4 Bg4 21.hg4 Qg5 22.Qe2 Rae8 23.f4 Qg6 24.g5 Bd4 25.Bd4 Ne4 26.Qc2 (better is 26.Rf3!?+/–) 26...Qh5= 27.Rf3 (worse is 27.Ba7 b6 28.c5 Nc5–/+) 27...Qh4 28.Rd1 Ng3 29.Kf2 (29.Ba7?? Qh1 30.Kf2 Ne4 31.Qe4 Qh4 (31...Re4? 32.Rh1 b6 33.Rfh3+–; 31...Qd1?! 32.Qb7 Qc2 33.Kg3=) 32.Kg1 Re4–+) 29...Nf5 30.Kg1 Nd4 31.ed4 (better is 31.Rd4!? Qe1 32.Kh2 Re3 33.Re3 Qe3 34.Re4+=) 31...Rf4–/+ 32.Rh3 Qg5 33.Qh7 Kf7 34.Rdd3 Re1 35.Kh2 Rff1 36.Rdf3 Rf3 37.Rf3 Ke7 38.Qh8 Qh6 39.Qh6 gh6 40.Ra3 Rc1 ½–½. Melderis,Uldis (2000) – Yakimenko,Alexander A (2220), 1st Grande Europe Open, 2012.

8.d4 e4 9.Nfd2=.

5.Nf3 b6

6.a4 Bb7 7.Be2 0-0 8.0-0 d5 9.a5 c5 (9...ba5!? 10.Ng5 Qd7=) 10.a6+= Bc8 11.c4 Nbd7 12.Nc3 Bd6 13.d4 Ne4 14.cd5 Nc3 15.Bc3 ed5 16.dc5 (16.dc5 Nc5 17.Qd5 Be6 18.Qd4+/-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Be2 Bb7

7.0-0 a6 8.a4=.

7.0-0 c5 8.c4 0-0 9.a4 Qe8 10.d4 Ne4 11.Nbd2 d6 12.h3 Nd7 13.Nb3 Bf6 14.a5 Rd8 15.a6 Ba8= 16.Nfd2 Qg6 17.Ne4 Be4 18.Bf3 Rf7 19.Nd2 Bf3 20.Qf3 Kh8 21.Rab1 Be7 22.e4 Rdf8 23.Qd3 cd4 24.Bd4 e5 25.Bb2 Nc5=+ 26.ef5 Qh6 27.Qe3?? Bg5–+ 28.Qf3? Bd2 29.g4 Bf4 30.Bc1 g5 31.Bf4 gf4 32.Kg2 Rg8 33.Kh2 Rfg7 34.Rg1 Qf6 35.Rbd1 h5! 36.gh5 Rg1 37.Rg1 Rg1 38.Kg1 Qg5 39.Kh2–/+ e4 40.Qd1? Nd3 41.Qe2? f3 42.Qf1 Qf5 43.Qg1 Qe5 44.Kh1 Qg7 45.Qf1 Qg5 46.Kh2 Qf4 47.Kg1 Qc1 48.Qc1 Nc1 49.Kh2 Ne2 0–1. Ruhle,Ernst_Albrecht (1605) – Gassner,Erwino (1635), 07 sen. Weggis (SUI) op, 2006.

7.0-0 d6 8.Nd4 (better 8.Ng5 Qd7 9.Nc3+=) 8...Bc8? (8...Kf7!?+=) 9.f4 (9.Bf3!? d5 10.c4 a6+–) 9...0-0+– 10.Bc4 (10.Nc3!?+–) 10...d5= 11.Be2 Bd7 (11...a6 12.c4+=) 12.a4+= c5 13.Nf3 a6 14.Na3 (14.Nc3 Be8+=) 14...ab5 (14...c4 15.d3 ab5 16.Nb5=) 15.ab5 Bc8 (15...c4 16.Nd4=) 16.c4+= Bb7 17.Ne5 (17.Qc2 Ne4+=) 17...Nbd7 (17...Qc8=) 18.Nc2 (better 18.Nc6 Bc6 19.bc6+=) 18...Ne5=+ 19.Be5 Nd7 (19...Qd7 20.Ne1=+) 20.Bb2 (20.Bc3 Bf6=+) 20...Bf6 21.d4 Qe7 (21...Qc7 22.Qd2=+) 22.Qd2= h6 (22...dc4 23.Bc4 Be4 24.Rfd1=) 23.Bf3 Rfd8 24.Ba3 (24.g3 Rdc8=) 24...Qf7 (24...Nf8 25.cd5 ed5 26.dc5 bc5 27.Rab1=+) 25.Rab1 (25.Bb2 Nf8 26.Ra8 Ra8=) 25...g5 (25...Ra4 26.cd5 ed5 27.dc5 bc5 28.Rfd1=+) 26.g3 (26.fg5 hg5 27.cd5 ed5=) 26...g4 (26...cd4 27.ed4 g4 28.Bg2=+) 27.Bg2=+ h5 (27...Rdc8 28.cd5 ed5 29.Bb2=+) 28.Rfd1 (28.Ra1 h4=+) 28...Kg7 (28...h4 29.gh4 Bh4 30.Bb2=+) 29.cd5= Bd5 30.Bd5 ed5 31.Bb2 (31.dc5 Nc5 32.Bb2 Ne4=) 31...c4 32.Nb4 Ra4 (32...h4 33.Nc6 Rdc8 34.Ne5=) 33.Ra1 Rda8 (33...Ra1 34.Ra1 Nb8 35.Na2=+) 34.Ra4 (34.Qg2!? Qe6 35.Nd5+=) 34...Ra4=+ 35.Ra1 (35.Nc6!?=+) 35...Ra1–/+ 36.Ba1 Qe6 37.Na2 (37.Nc6!? Qe4 38.Bb2–/+) 37...Be7–+ 38.Kf2 (38.Bc3 Nf6–+) 38...Nf6 39.Nc3 (39.Qe1 h4!–+) 39...Bb4 40.Qc1 (40.Qc2 Bc3 41.Bc3 Qe4–+) 40...Ne4 41.Ne4 (41.Kg1 Kg6 42.Nd1 Qe8–+) 41...Qe4 (41...de4 42.d5 c3 43.de6 Kf6 44.Qd1 Ke6 45.Qb3 Ke7 46.Qb4 Kd7 47.Qc3 Kd8 48.Qf6 Ke8 49.Qe6 Kd8 50.Qd6 Ke8 51.Bf6 Kf7 52.Qe7 Kg6 53.Qg7; 41...fe4?! 42.Bb2–/+) 42.Bc3 Qf3 43.Kg1 Bd6 (better 43...Bc3 44.Qc3 Qd1 45.Kf2 Kf6–+) 44.Qe1 Kg6 45.Qf2 (45.Qc1–+) 45...Qd1 46.Qf1 Qc2 (46...Qb3 47.Qe1–+) 47.Qa1 Qe2 (47...Qb3 48.Qa8 Qd1 49.Kf2 Qf3 50.Kg1 Qe3 51.Kh1 Qe4 52.Kg1–+) 48.Qe1 (better 48.Qc1 Be7 49.Qd2–+) 48...Qa2 49.Qd2 Qb3 (better 49...Qb1 50.Kg2 Qb5–+) 50.Qb2? (50.Kf2–+) 50...Ba3 (50...Qd1 51.Kg2 h4 52.gh4 Qf3 53.Kg1 Qe3 54.Kf1 Qf3 55.Ke1 Bf4 56.h5 Kh5 57.Qc2–+) 51.Qa1 (51.Qb3 cb3 52.Kf2 b2 53.Bb2 Bb2–+) 51...Kf6 (51...Bb4 52.Qa7 Qd1 53.Kf2 Qf3 54.Kg1 Qe3 55.Kf1 Bc3 56.Qb6 Kf7 57.Qb7 Qe7 58.Qd5 Qe6 59.Qe5 Qe5 60.de5–+) 52.Kf2 (52.Be1–+) 52...Ke6 (better 52...Qc2 53.Ke1 Bc1–+) 53.Kg1 0–1. Swartz,David (1720) – Jonker,Waldo (1640), PSS Prestige Rapid (6), 2017.

7.a4 d5 8.Ng5 Qd6 9.Bh5 g6 10.Nh7 Nh7?? (better 10...Rh7 11.Bg6 Kd8 12.Bh7 Nh7+=) 11.Bg6+- (11.Bh8?! e5 12.d4 ed4 13.Bd4 Ng5+-) 11...Kd7 12.Bh8 (12.Bh8 d4 13.f3 (13.Bh7?! Bg2 14.ed4 Bh1+-; 13.Bd4?! Bg2 14.Ke2 Ng5+-) 13...Bh4 14.Ke2+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.c4 a6 8.0-0=.

7.c4 d6 8.Nd4 Qd7 9.Bf3 (9.0-0 c5 10.bc6 Nc6=) 9...c6= 10.Qc2 0-0 11.0-0 d5 (11...a6 12.Nc3=) 12.cd5 (12.Rc1 c5 13.Ne2 a6=) 12...cd5 (12...Nd5 13.Bd5 Qd5 14.Nc3=) 13.Nc3 Ne4 (13...a6 14.Rfc1=) 14.Be2 (14.d3 Nc3 15.Qc3 e5+=) 14...Rc8 (14...e5 15.Nf3 Qc7 16.Rac1 Nc3 17.Bc3+= (< 17.dc3 Bd6=+)) 15.Qd1 (15.d3 Nc3 16.Bc3 Bb4 17.Bb4 Rc2 18.Nc2 Qb5–+) 15...a6 (15...e5 16.Nf3 Nc3 17.Bc3=) 16.a4 (16.Ne4 de4 (16...fe4? 17.Bg4 Kh8 18.Be6+–) 17.d3 e5=+) 16...Nd6 (16...e5 17.ba6 Ba6 18.Ne4 de4 19.Nb5=+) 17.d3 (17.a5 e5 18.Nf3 Qe6=) 17...ab5 (17...e5 18.Nf3 Qe6 19.d4=) 18.ab5 e5 (18...Ra1 19.Qa1 e5 20.Nf3=) 19.Nf3 (19.Ra8 Ba8 20.Na4 ed4 21.Nb6 Qb5 22.Nc8 Nc8 23.Bd4 Qa6+=) 19...Nb5 (19...Ra1!? 20.Qa1 Qe6=+) 20.Nb5 Qb5 (20...Ra1 21.Qa1 Qb5 22.Be5+=) 21.Ra8 Ba8 22.Be5 Nd7 23.Qa1 Ne5 24.Qe5 Qd7 25.Nd4 Bf6 26.Qf5 Qf5 27.Nf5 Rc2 28.Bf3 g6 29.Ng3 Bc6 30.d4+= Kf7 31.Rb1 Bd8 32.Ne2 Ke6 33.Nf4 Kd6 34.g3 Bc7 35.h4 Bd8 36.Nd3 (36.Nd3 b5 37.Kg2+=). Lebel,Patrick – Figiel,Rafal, Orang–Utan Invitational, 2001.

7.d4 0-0 8.0-0 d6 9.c4 h6 10.h3 g5 (10...a6 11.Nc3=) 11.Nh2 (11.d5 e5+=) 11...Nbd7 12.Nd2 Rf7 13.a4 Rg7 14.Kh1 (14.a5 a6+=) 14...Qe8 15.Qc2 h5 (15...g4 16.hg4 Qh5 17.Kg1 (17.gh5? Bg2 18.Kg1 Be4 19.Ng4 Bc2-+) 17...fg4 18.a5+=) 16.f3 (16.d5 Bd8+/-) 16...Nf8 (16...g4 17.hg4 hg4 18.fg4+=) 17.Qd1 (17.a5 a6+/-) 17...Qg6 18.Nb3 h4 (18...g4 19.Rg1=) 19.Nc1 (19.a5 a6+=) 19...Nh5= 20.Kg1 Ng3 21.Re1 Nh7 (21...Ne2 22.Qe2 a6 23.Nb3=) 22.Nd3 Nf6 23.Nf2 Nfh5 (23...Ne2 24.Qe2 a5 25.e4+=) 24.a5 Ne2 25.Qe2 Ng3 26.Qd1 Rb8 (26...a6 27.ab6 cb6 28.ba6 Ba6 29.Qb3+=) 27.a6 Ba8 28.Ra2 (28.d5 e5+/-) 28...Rf8 (28...d5 29.Nd3=) 29.d5+= e5 30.f4?? (better 30.Nf1+=) 30...gf4-/+ 31.ef4? (better 31.Nd3 fe3 32.Re3-/+) 31...e4?? (better 31...Ne2! 32.Kf1 Nf4-+) 32.Bg7+- Qg7 33.Nh1 Bf6 34.Ng3 Qg3 35.Rf1 (35.Qc1 Bc3 36.Rd1 Bb4+-) 35...Kg7 36.Qe1 (36.Rc2 Rg8+-) 36...Bd4+/- 37.Kh1 Re8 38.Re2 Bc5 (38...Qe1 39.Rfe1 Kf7 40.Nf1+-) 39.Qd2 (better 39.Nf3 Qe1 40.Rfe1+-) 39...Kg6? (39...Kf7 40.Rb1+-) 40.Rfe1 (better 40.Rf3! ef3 41.Re8 Bb4 42.Rg8 Kf7 43.Rg3 Bd2 44.Rf3 Bc1+-) 40...Kh6 (better 40...Qb3!? 41.Rc1 Bb4+-) 41.Nf1+- Qg6 42.Kh2 Rg8 43.Qc2 Qf6 44.Rc1 Rg6 45.Qb2?? (better 45.Ne3+-) 45...Qb2+= 46.Rb2 Ba3 47.Rbc2 Bc1 48.Rc1 Kh5? (48...Kg7 49.g3 hg3 50.Ng3+/-) 49.Rc2 (49.Ne3!? Rf6+-) 49...Rg7 (49...Rh6 50.g3 hg3 51.Ng3 Kg6 52.Rg2+-) 50.Ne3 (50.g3 Kg6 51.gh4 Rh7 52.Rg2 Kf7+-) 50...Kg6+/- 51.g3 hg3 52.Kg3 Kf6 53.Kh2 Rh7? (better 53...Rg8+/-) 54.Rg2+- Rh4 (54...Rh8+-) 55.Rf2?? (better 55.Rg8 Rf4 56.Ra8 Rf2 57.Kg1+-) 55...Rh6 56.Kg3 (better 56.Nc2!?+/-) 56...Rg6= 57.Kh2 Rh6 58.Rg2 Rh4 59.Rf2 (better 59.Rg8 Rf4 60.Ra8 Rf2 61.Kg1+-) 59…Rh6= ½-½. AlbertOOO44444 (1925) - vandameperu2, Casual Rapid game, lichess.org, 2020.

7.d4 0-0 8.Nbd2 c5 9.c4 d6 10.0-0 Nbd7? 11.Ng5+– e5 12.Ne6 Qe8 13.Nf8 Bf8 14.d5 g5 15.Qc2 Qg6 16.h3 Bh6 17.g4 e4 18.f3 Bg7 19.fe4 fg4 20.hg4 Re8 21.Rf5 Bc8 22.Raf1 Ne5 23.Be5 de5 24.Qc3 h5 25.Re5 Ng4 26.Bg4?? Be5–+ 27.Bf5 Bf5 28.Qa3?! Bh3 29.Rf3 g4 30.Rf5 g3 31.Rf3 Bg4 32.Rf1 g2! 33.Rf2 Bh3 34.Nf3 Qe4 35.Nd2 Qc2 (35...Qc2 36.Rg2 Bg2 37.Qb2 Qb2 38.Kg2 Qd2 39.Kf3 Bd6 40.e4 Rf8#) 0–1. Chirpii,Alexandru (1975) – Reshetkov,Kirill, Sun Pawn Open, Ilichevsk UKR, 2007.

7.Ne5 0-0 8.0-0 a6= (8...c6 9.Nc3 cb5 10.Nb5 d6=) 9.Bf3 d5 10.a4 Nbd7=.

7.Ne5 0-0 8.Bf3 d5 (8...c6 9.0-0 Qc7 10.c4 d6=) 9.0-0 Nbd7 (9...a6 10.a4= Nbd7=) 10.c4 Ne5 (10...a6=) 11.Be5 Ne4 (11...c6 12.d4=) 12.d3 Ng5 13.Nc3 c5 (13...a6 14.d4=) 14.bc6 Bc6 15.Rb1 Rc8 16.cd5 ed5 (16...Bb7 17.de6 Nf3 18.gf3=) 17.Be2 (17.Nb5 Qd7 18.Nd4 Ba4=) 17...Bd6 18.d4 Be5 19.de5 Nh3 (19...Re8 20.f4 Ne6 21.Nb5 Bb5 22.Bb5=) 20.Kh1+= Qh4 (20...Ng5 21.Rc1=) 21.Qd4 Qd4 (21...Nf2? 22.Rf2 Qf2 23.Rf1 Qf1 24.Bf1+–) 22.ed4 Bb7 23.Rbc1 Nf4 24.Bb5 Bc6 (24...a6 25.Ne2 ab5 26.Nf4=) 25.Ba6 Rc7 26.Rfe1 (26.Ne2 Ne2 27.Be2 Rfc8+=) 26...Bb5?? (better is 26...Bb7 27.Ne2 Rc1 28.Rc1 Ba6 29.Nf4 Bc4+=) 27.Nb5+– (27.Nb5 Re7 28.Nd6+–) 1–0. Van Rooijen,Peter – Wiltenburg,Fred, IECG, 2000.

7.Ne5 Bg2 8.Rg1 Be4 (8...d6 9.Bh5 g6 10.Ng6 hg6+/–) 9.Rg7+/– Kf8 10.Rf7 Kg8 +/–.

7.0-0 0-0

8.a4 a5 9.c4 Ne4 10.d3 Bf6 11.Ra2 Bb2 12.Rb2 Qf6 (12...Nc5 13.Nc3+=) 13.Rc2+= Nd6 (13...Ng5 14.c5+=) 14.c5+/– bc5 15.Rc5 Ne8 16.Qc2 Rf7 17.Nbd2 d6 18.Rc3 Nd7 19.Rc7 (better is 19.Rc1+/–) 19...Nc7=+ 20.Qc7 Bf3 (20...Nc5 21.Qd6 Na4 22.d4=+) 21.Bf3 d5 22.d4 Qd8 23.Qd8 Rd8 24.Nb3 Nb6 25.Na5 Na4 26.Nc6= Ra8 27.Ra1 Rb7 28.Be2 Nb6 29.Ra6 Kf8 30.h4 Ke8 31.Na5 Rbb8 32.Kh2 Kd7 33.Kg3 Na4 34.Nc6= Rc8 35.Ne5 Ke7 36.b6 Ra6 37.Ba6 Rg8 38.b7 Kd6 39.Bb5 Nb6 40.Kf4 h6 41.h5 Rb8 42.Ba6 Kc7 43.Nd3? Nd7–+ 44.Bb5 Nf6 45.Ke5 Rb7 46.Ba4 Rb6 47.f3 Nd7 48.Kf4 Kd6 49.Bd7 Kd7 50.Ne5 Ke7 51.Ng6 Kf6 52.Ne5 Rb2 53.g4 fg4 54.fg4 Rf2 55.Kg3 Rf1 56.Kg2 Ra1 57.Kg3 Ra3 58.Kf4 Rb3 59.Ng6 Rb1 60.Ne5 Rf1 61.Kg3 Ke7 62.Kg2 Rf6 63.Kg3 Kd6 64.Kg2 Kc7 65.Kg3 Kb6?? 66.Nd7= Kb5 67.Nf6 gf6 68.Kf3 Kc4 69.Kf2 Kc3 70.Kg3 Kd2 71.Kf2 Kc3 72.Kg3 Kd3 ½–½. Nadanian,Ashot (2445) – Janturin,Artur (2400), GM–tournament, 2002.

8.a4 a6 9.c4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d6 12.Ng5 Qd7 13.d4 h6 14.Nh3 Qe8 (14...c6 15.bc6 Nc6 16.Qb3+=) 15.Nf4+= Qf7 16.d5 e5 (16...ed5 17.cd5 Nbd7 18.Nc3+=) 17.Ne6+/- Rc8 18.f4 e4 19.Qa4 Nbd7 20.Qa7 Nc5? (better 20...Ra8 21.Qb7 Ra1 22.Qc7 Ra2+/-) 21.Nc5+- dc5 (21...Bd5 22.cd5 dc5+-) 22.Qb7 Qe8 23.Be5 Rb8 (23...Qd7 24.Rd1+-) 24.Qc7 (24.Qc7 Nd7 25.Bh5 Qh5 26.Qd7+-) 1-0. onur604 (2320) - durno895 (2055), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

8.a4 d6 9.c4 Nbd7 10.Ng5 Qe8? (better 10...Nc5+/-) 11.Ne6+- Qg6 12.Bf3 Bf3 13.Qf3 Ng4?! (13...Rfc8 14.Nc7! Rab8+-) 14.Nf8 Rf8 15.h3 (better 15.d4 Bh4+-) 15...Nde5 (15...Nge5 16.Be5 Ne5 17.Qd5 Qf7 18.Rc1+-) 16.Be5 (better 16.Qd5 Qf7 17.hg4 Nc4 18.Qf7 Kf7+-) 16...Ne5 17.Qg3 (17.Qd5!? Qf7+-) 17...Qe6 (17...Qg3 18.fg3 Nc4 19.Ra2+-) 18.Na3 Nc4 (18...Nd3 19.Rfb1+-) 19.Nc4 Qc4 20.Rac1 (20.Rfc1 Qd3 21.Rc7 Bf6+-) 20...Qd3 (20...Qa4 21.Rc7 Rf7+-) 21.Rc7 Qd2 (21...Bf6+-) 22.Re7 (22.Re7 Rf7 23.Re8 Rf8 24.Rf8 Kf8 25.Qf3+-) 1-0. AlbertOOO44444 (2065) - vettelf1 (1905), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2019.

8.c4 a5 9.Nc3 (9.d3 c6+=) 9...Ng4 (9...Ne4 10.d3 Ba3 11.Ba3 (< 11.de4 Bb2 12.Qd3 Ba1 13.Ra1 fe4 14.Ne4 Qe8–/+) 11...Nc3 12.Qc2 Ne2 13.Qe2=) 10.Nd4 Rf6 (10...Ne5 11.f4 Ng6 12.Bf3+=) 11.f4 Rh6 12.Bf3 Qc8 (12...Bf3 13.Qf3 Ra7 14.h3+=) 13.h3 Nf6 14.d3 Kf7 (14...c5 15.bc6 Nc6 16.Na4+=) 15.Rc1 d6 (15...Ra7 16.Na4+=) 16.Qb3 (16.Bb7 Qb7 17.a3 Nfd7+=) 16...Bf3 17.Nf3 Nfd7 18.d4 (18.e4 Nc5 19.Qd1 fe4 20.Ne4 Kg8+=) 18...Kg8+= 19.Ng5 (19.e4 a4 20.Qc2 a3+/–) 19...Bg5 (19...Qd8!?=) 20.fg5+/– Rg6 21.Na4 (21.e4 fe4 22.Ne4 Ra7+–) 21...Qd8 22.c5 Qg5 23.Rf2 h5 24.c6+/– Nf6 25.Qe6+– Kh7 26.Qf5 Qe3 27.Qf4?? Qe6? 28.Ba3 Qh3? 29.Bd6!+– cd6 30.Nb6 Nc6 31.bc6 Rf8 32.c7 Ng4 33.Qf8 Qh2 34.Kf1 Qh1 35.Ke2 Qc1 36.c8Q Qb2 37.Kd3?? Nf2–+ 38.Kc4?? Qa2 39.Kb5+– Qe2?? 40.Nc4 (40.Nc4 Rf6 41.Qh8 Kg6 42.Qcg8+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Slawinski,M, Olsztyn, 1986.

8.c4 a6 9.Nc3=.

8.c4 a6 9.d3=.

8.c4 c5 9.d4 Ne4 (9...Qc7 10.Nc3=) 10.Nbd2 (10.Nc3 a6=) 10...d6 (10...Bf6 11.Ne4 fe4 12.Ne5=) 11.Qc2 (11.Ne4 fe4 12.Nd2 cd4+=) 11...Nd7 (11...a6 12.Ne4 fe4 13.Nd2=) 12.Rfd1 (12.d5 ed5 13.cd5 Bf6=) 12...Qe8 (12...Bf6 13.Rab1=) 13.dc5 (13.Qd3 Bf6=) 13...bc5 (13...Ndc5 14.a4=) 14.Ne1 (14.a4 Qg6=) 14...Qg6 15.Bf3 Ndf6 (15...Bf6 16.Bf6 Ndf6 17.Nd3=) 16.Nd3 e5 17.a4 Rad8 (17...Rab8 18.a5=) 18.a5 Bc8 (18...Rb8 19.a6 Bc8 20.Nb3=) 19.Ne1 (19.Nb3 Be6=) 19...Ng5 (19...Be6 20.Rab1=) 20.Bc6+= e4 (20...Be6 21.Nef3+=) 21.Qb3 (21.Rab1 Bd7+=) 21...Be6 22.Rab1 (22.b6 ab6 23.Qb6 Rb8–+) 22...Qh5 (better is 22...d5!?=) 23.Nf1 Ng4 24.f4 ef3= 25.Nf3 Nf3 26.Bf3+= Bg5? 27.h3+– Qh4 28.hg4 fg4 29.g3 Qh6 30.Be4 Bf5 31.Qd3 Bc8 32.Rd2 Rf1 33.Kf1 Be3 34.Re2 Qh1 35.Bh1 (35.Bh1 Bd4 36.Bd4 cd4 37.Bd5 Kh8 38.Re7+–) 1–0. Registration (2405) – drwatson (2240), ICC, 2003.

7.c4 d6 8.Nd4 Qd7 9.0-0 c5 10.Nc2=.

7.c4 d6 8.Nd4 Qd7 9.0-0 c5 10.bc6 Nc6=.

7.c4 d6 8.Nd4 Qd7 9.0-0 e5 10.Nf3 (10.Nb3 a6=) 10...0-0 11.Qb3 Kh8 (11...e4 12.Nd4=) 12.Nc3 Ne4 (12...a6 13.d4 e4 14.Ng5=) 13.d4 ed4 14.ed4 (worse is 14.Nd4 Nd2 15.Qc2 Nf1 16.Rf1 c5–/+) 14...Qe8 (14...a6 15.Rfe1+=) 15.Nd5 (15.d5 a6+=) 15...Bd8 (15...Bd5 16.cd5 Bf6 17.Rac1+=) 16.Nf4 (16.Rfe1 a6+=) 16...Nd7 (16...a6 17.Rfe1+=) 17.a4 (17.Rfe1 Bf6+=) 17...c5 (17...Bf6 18.a5+=) 18.d5+/– Bf6 (better is 18...Rf7!?+/–) 19.Ne6+– Rg8 (19...Rf7 20.Nc7 Qd8 21.Na8 Ba8 22.Rae1+–) 20.Nc7 Qg6 (20...Qd8 21.Na8 Ba8 22.a5+–) 21.Na8 Ra8 22.a5 Bb2 (22...Re8 23.ab6 ab6 24.Ra7+–) 23.Qb2 Ndf6 (23...Re8+–) 24.ab6 ab6 25.Ra8 Ba8 26.Qa3 Qe8 27.Ra1 Bb7 28.Qa7 Bc8 (28...Qc8 29.Qb6 Nd7 30.Qa5+–) 29.Qb6 1–0. DEFFM – HoM, freechess.org, 2018.

8.c4 d6 9.Nd4 Qd7 10.Bf3 d5 (10...c6 11.Qc2=) 11.cd5 ed5 (11...Nd5 12.Nc3 a6 13.Qb3+=) 12.Qc2+= Ne4 13.Rc1 Nc5 14.Nc3 g6 (14...a6 15.a4+=) 15.a4+/– Bf6 16.Ba3 Rd8 17.Nce2 a6 (17...Ne6 18.Ne6 Qe6 19.d4+/–) 18.Bc5 bc5 19.Qc5 Rc8 (19...ab5!? 20.ab5 Be7+/–) 20.Nf4 Bd4 (20...c6 21.bc6 Nc6 22.Qd5 Qd5 23.Bd5 Kh8 24.Rab1+– (worse is 24.Bc6 Bc6 25.Rc3 Bd7+–)) 21.Qd4 (21.Qd4 Rd8 22.Rc5+–) 1–0. DEFFM – pehee, freechess.org, 2018.

8.c4 h6 9.d4 d6 (9...a6 10.Ne5=) 10.Nc3 Nbd7 11.d5 ed5 (11...e5 12.Bd3 e4 13.Nd4 ed3 14.Ne6=) 12.cd5 Nc5 13.Nd4 Bc8 (13...Nfe4 14.Bc4+=) 14.a4 Bd7 15.Nc6 Qe8 16.a5 Qf7 17.Qc2 Nb7 (17...Bc6 18.bc6 Nfe4 19.Ne4 fe4 20.f3+/–) 18.a6 Nc5 19.Rad1 Nfe4 20.Bd3 (20.Ne4 fe4 21.f3 Bg5+/–) 20...Nc3 (20...Bf6 21.Ba1+/–) 21.Bc3 Bc6 22.dc6 Kh8 (22...Bf6 23.Bf6 Qf6 24.Bc4 Kh7 25.Rd5+/–) 23.Bd4 (23.Bc4 Qg6+/–) 23...Rad8 24.Bc4 Qh5 25.Bd5 (25.Be2 Qg6+/–) 25...Bf6 26.Qc4 Rde8 27.Bf3 Qg5 28.Bf6 Qf6 29.g3 Re7 30.Bd5 g5 31.Rfe1 h5 32.Qd4 Qe5 (32...Ne4 33.Bc4+/–) 33.f4 gf4 34.Qf4 Rfe8 0–1. Zahn,Richard (2110) – Kappelt,Joerg (2145), Niederrhein–ch, 2004.

8.d4 Ne4 9.Nbd2 d6 (9...a6 10.a4=) 10.c4 Nd7 (10...a6 11.Qc2=) 11.Bd3 (11.Ne4 fe4 12.Nd2 Nf6=) 11...Qe8 (11...a6 12.Qc2 Ndf6 13.a3=) 12.Qc2 (12.Qb1 Qg6 13.Nb3 a6=+) 12...Ndf6 (12...Qg6 13.Be2=) 13.a4 (13.Rfd1 a6=) 13...Qg6 14.a5?? (better is 14.Nb3=) 14...Nd2–+ 15.Qd2 Bf3 16.g3 Qh5 (16...c6 17.Rfc1–+) 17.Rfe1 Ng4 (17...Ng4 18.h4 c6–+) 0–1. Jaeger,Norbert – Heine,Rolf, Dortmund op–B, 1993.

8.Ne5 a6 9.Bf3 d5 10.ba6 Na6 11.c4=.

8.Ne5 d6 9.Bf3 Ne4 10.Nc6 Nc6 (10...Bc6 11.bc6 Qe8 12.Be4 fe4 13.Qg4=+) 11.bc6= Ba6 (< 11...Bc6 12.d3+=) 12.Be2 (12.d3!? Bf6 13.Bd4=+) 12...Be2–/+ 13.Qe2 Bf6 (13...Qe8 14.d3 Nf6 15.Qf3–/+) 14.d4=+ Qe8 15.f3 (15.Qb5 a6 16.Qb3 d5–/+) 15...Ng5 16.Qc4 (16.Qb5 a6 17.Qc4 Nf7–/+) 16...b5–/+ 17.Qb3 (17.Qb5 Rb8 18.Qa5 Rb2 19.Qc7 Rc2 20.Qd6 Qg6–+ (20...Qc6?! 21.Qc6 Rc6 22.Rd1–+; 20...Rc6?! 21.Qa3–+)) 17...Qc6 (17...Rb8 18.c3–/+) 18.f4 Nf7 19.a4 (19.Na3 d5–/+) 19...Rfb8 (19...ba4!? 20.Qa4 Qa4 21.Ra4–+) 20.d5–/+ Qd5 21.Qd5 ed5 22.Bf6 gf6 23.Nc3 ba4 24.Nd5 Rb2 25.c4 c6–/+ 26.Ne7 Kf8 27.Nc6 Rc8 28.Na7? Rc4–+ 29.Rfb1 Re2 30.Re1–/+ Rb2 31.Reb1–+ a3! 32.Nb5 Rcc2 33.Na3 Rg2 34.Kh1 Rh2 35.Kg1 Rbg2 36.Kf1 h5 37.Rb7 h4 (37...h4 38.Rd7 h3 39.Rf7 Kf7 40.e4 Rh1#) 0–1. Schmitt,Bernhard – Eichler,Robert, Verbandsliga Sued Baden, 2005.

8.Ne5 d6 9.Bf3 Ne4 10.d3!?+=.

8.Ne5 d6 9.Bf3 Ne4 10.Be4 Be4 11.d3 Bb7 (< 11...de5 12.de4 Nd7 13.ef5 ef5 14.Qd5 Kh8 15.Rd1+= (15.Be5? Ne5 16.Nc3 Bd6–+)) 12.Nf3 Bf6 13.Qc1 e5 14.Nbd2 Nd7 15.a4 Nc5 16.d4 Nd7 17.c4 Qe8 18.Re1? (18.a5 a6=) 18...Qg6 (18...e4–+) 19.Qc3?? (better is 19.d5=+) 19...e4–+ 20.Ne5 de5 21.de5 Ne5 22.Qb3 Nd3 23.c5 Kh8 24.c6 Bc8 25.Ba3 Rg8 26.Rf1 f4 27.Rad1 Bh3 28.g3 fg3 29.fg3 Bf1 30.Rf1 Bg5 31.Qc4 Be3 32.Kh1 Rae8 (32...Rae8 33.Nb3 Nf2 34.Rf2 Bf2–+) 0–1. elsh1403 – vallejos, kurnik, 2011.

8.Ne5 d6 9.Nf3 h6 10.c4 e5 11.d4 e4 12.Nfd2 Nbd7 13.Nc3 c5 14.d5 Ne5 15.f4 Neg4 16.Bg4 Ng4 17.Qe2 Bf6 (better is 17...Nf6=) 18.h3?? (better is 18.Nde4 Re8 19.Nf6 Nf6 20.Qd3+/–) 18...Ne3!–+ 19.Qe3?? (better is 19.Rf2 Nc2 20.Nde4 Na1 21.Nf6 Qf6 22.Qe1–+) 19...Bd4 20.Rae1 Be3 21.Re3 Qf6 22.Rg3 (22.Na4 Qe7 23.g4–+) 22...Qd4 23.Kh2 Qd2 (23...Qd2 24.Ne4 Qb2 (24...fe4?! 25.Rg7 Kh8 26.Ba1–/+) 25.Nd6 Qe2–+) 0–1. elsh1403 – odcd, kurnik, 2011.

8.h3 h6 9.c4 d6 10.a4 Nbd7 11.d4 a6 12.Nbd2 Ne4 13.Qb3 ab5 14.cb5 Bd5 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 d5 17.Qe2 Bb4 18.Rfc1 Ndf6 19.Rc6 Qd7 20.Rac1 (20.Ne5 Qc8 21.Ne4 fe4+=) 20...Rfc8 (better is 20...Nd2!? 21.Nd2 Bd2 22.Qd2 Ra4=+) 21.Ne5+= Qe7 22.Ra1?? (better is 22.Ne4 Ne4 23.f3+=) 22...Nd2–+ 23.Bc3 Bc3 24.Rc3 Nfe4 25.Rc6 Nc4! 26.f3? Ne5 27.de5 Ng5 28.g4 fg4 29.hg4 Rf8 30.f4 Nf7 31.Rac1 Rfc8 32.e4 de4 33.Qe4 Nd8 34.R6c4 Ra7 35.f5 ef5 36.gf5 Nf7 37.e6 Nd6 38.Qg4 Nc4 39.Rc4 Qg5 40.Qg5 hg5 41.Kg2 Kf8 0–1. elsh1403 – danito888 (1675), kurnik, 2011.

8.c4 Qe8

9.Nc3 a6+=.

9.Nc3 Bb4 10.Ne5 (10.Ng5 d6+=) 10...Bc3 11.Bc3 d6 12.Nf3 (12.Nd3 Nbd7=) 12...Nbd7= 13.d4 Ne4 (13...a6 14.Qc2=) 14.Bb2 Qe7 15.a4 Rae8 (15...a6!?=) 16.a5+= Rb8 17.ab6 ab6 0–1. DEFFM – Lazamian, freechess.org, 2019.

9.Nc3 Bd6 10.h3+=.

9.d4 a6 10.Nc3=.

9.d4 Ne4 10.Nbd2 (10.Nc3 a6=) 10...d6 (10...a6 11.a4=) 11.a4 (11.Ne4 fe4 12.Nd2 Nd7=) 11...Nd7 (11...a5 12.Ne1=) 12.Qc2 (12.a5 Qg6=) 12...Qg6 (12...a5 13.ba6 Ra6 14.c5 Nd2 15.Nd2 bc5 16.Ba6 Ba6 17.Rfb1=) 13.Ne1 (13.a5 c5=) 13...Ndf6 (13...c5 14.bc6 Bc6 15.Nd3=) 14.Bf3 (14.f3!? Nd2 15.Qd2+=) 14...Rab8 15.a5 Ng4 (15...Nd2 16.Qd2 Bf3 17.Nf3=) 16.Ne4 (16.h3 Ngf6=) 16...fe4 17.Bg4 (17.Bd1 Rf5=) 17...Qg4=+ 18.ab6 ab6 19.Ra7 h5 (19...Bh4 20.g3=+) 20.h3= Qf5 21.Qe2 Rf7 (better is 21...Bh4=) 22.g4 (22.Nc2!?=) 22...Qg6 (22...Qg5 23.Kh2–/+) 23.Ng2=+ Rf3 (23...hg4 24.Qg4 Qg4 25.hg4=+) 24.Nf4= Qg5 25.Nh5?? (25.Qc2 hg4 26.Rb7 gh3 27.Kh1 Rb7 28.Qe4 Rf4 29.ef4 Qg2 30.Qg2 hg2 31.Kg2 Ra7=+) 25...Qh4?? (better is 25...Rh3 26.Ng3 Rh4–/+) 26.Ng3?? Qh3–+ 27.Re1 Bh4 28.Rb7 Rb7 29.Ne4 Qg4 30.Ng3 Bg3 (30...Bg3 31.Qf3 Qf3 32.fg3 c5 33.d5 Rf7 34.Ra1 Qe3 35.Kh1 Rf2 36.Ra8 Kh7 37.Rh8 Kh8 38.Bg7 Kg7 39.de6 Qe1) 0–1. Penndorf – Kalinichev, Wuerzburg, 1991. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.b5 b6 5.e3 Bb7 6.Be2 Be7 7.0-0 0-0)

9.Ne1 d6 10.Bf3 Ne4 (10...c6 11.d3=) 11.d3+= Nc5 12.Bb7 Nb7 13.d4 c6 14.Qf3 Qd7 15.bc6 Qc6 16.d5 Qc4 17.de6 Qe4 (17...Na5 18.Nc3 Bf6 19.e7 (worse is 19.Qa8 Nbc6 20.Qf8 Kf8+=) 19...Be7 20.Nd5+=) 18.Nd2 (18.Nc3!? Qf3 19.Nf3+= (worse is 19.gf3 Bf6+=)) 18...Qf3= 19.Nef3 (worse is 19.gf3 Bf6 20.Rb1 Nc6–/+) 19...Nc5 20.Nd4 Nba6 21.Nc6 Rfe8 22.Nf3 Ne6 23.Rfd1 Bf8 24.Rd5 (24.Nfd4 Nd4 25.Nd4 g6=) 24...Nac5 (24...f4!?–/+) 25.Rf5= Reb8?? (better is 25...Nd3 26.Ba3 Rec8=) 26.Nb8+– Rb8 27.Nd4 (27.Rd1 Rc8+–) 27...Nd4 28.ed4 Nd3 (28...Na4 29.Ba3 Nc3 30.Kf1+–) 29.Bc3 (better is 29.Ba3!? Rc8 30.Rf3+–) 29...Rc8+/– 30.Bb4?? (better is 30.Bd2+/–) 30...Nb4–+ 31.h3 (31.Kf1 g6 32.Rb5 Rc4–+) 31...Nc6 (31...g6 32.Rb5 Rc4 33.a3–+) 32.d5? (32.Rd5 g6 33.Rc1 Kf7–+) 32...Ne5 (32...Ne7!? 33.Rg5–+) 33.Re1 (33.Rf4 Rc2–+) 33...Rc5 34.f4 Nd7 35.Re8 (35.a3 g6 36.Rg5 Nf6–+) 35...g6 36.Rg5 Kf7 37.Ra8 Rc7 (37...Ra5 38.Rg3 Ra2 39.Rc3–+) 38.f5 (38.Rg3 Nf6 39.Rd3 Bh6–+) 38...Be7 (38...Bh6 39.Rg3 gf5 40.Ra3–+) 39.fg6 hg6 40.Rg3 Nf6 41.Rf3 Kg7 42.Rd8?? (better is 42.Rd3–+) 42...Nd5 (better is 42...Bd8 43.Rd3 Rc5–+) 43.Re8 Nf6 44.Ra8 d5 0–1. GuestJTHK – GuestCTVL, freechess.org, 2017.

5.f4 0-0

6.Be2 a6 7.Nf3 ab5 8.Bb5 b6 (8...c6 9.Bc4=+) 9.0-0=+ Bb7 10.d4 (10.Nc3 Nc6=) 10...Nc6=+ 11.Nbd2 (11.c4 Ne4=+) 11...Ne4 (11...Nb4 12.a3 Nbd5 13.Qe2–/+) 12.Ne4 fe4 13.Ne5 Ne5 14.fe5 Ra5 (14...Rf1 15.Qf1 Bd5 16.c4=) 15.a4 (15.Rf8 Bf8 16.c4 c6=) 15...Bg5 (15...Rf1 16.Qf1 Bd5 17.c4=+) 16.Qe2 (16.Rf8 Qf8 17.Qd2 Qf7=) 16...Bd5 (16...Rf1 17.Rf1 c6 18.Bc3=+) 17.Bc3 (17.c4 Rf1 18.Rf1 Bb7+=) 17...Ra8 (17...Rf1 18.Rf1 Ra8 19.Bb4=) 18.Bd2 (18.Rf8 Kf8 19.a5 ba5 20.Ra5 Ra5 21.Ba5 Kg8+=) 18...Qe7 (18...Rf1 19.Rf1 c6 20.Ba6=) 19.Rfb1 (19.c4 Bb7 20.Qg4 h6=) 19...Rf7 (19...c6 20.Bb4 c5 21.Ba3=) 20.c4= Bc6 (better is 20...Bb7!?=) 21.Bb4+/– (21...Qd8 22.Bc6 dc6 23.a5+/–) 1–0. Chai,Richard – Groenendijk,Ronald, 1997.

6.Nf3 a6 7.a4=.

6.Nf3 a6 7.Nc3 b6 8.Be2 ab5=.

6.Nf3 a6 7.Be2+= b6 8.c4 Bb7=.

6.Nf3 b6 7.Be2= a6 8.a4= Bb7=.

6.Nf3 b6 7.Be2= Bb7 8.0-0 Qe8 (8...a6=) 9.c4 (9.Nc3 a6=) 9...c5 (9...a6 10.Qc2=) 10.a4 (10.Ng5 Ne4=) 10...a5 (10...a6 11.d3=) 11.d4 (11.Ng5 Ne4=) 11...Ne4 (11...d6 12.dc5 dc5 13.Ne5=) 12.Qc2 (12.Nbd2 Bf6=) 12...d6 13.Nbd2 (13.Nc3 Bf6=) 13...Nd7 (13...Qg6=) 14.d5 (better is 14.Rad1!?=) 14...ed5–/+ 15.cd5 (15.Ne4 de4 16.Nd2 Rd8–/+) 15...Bd5 (15...Bf6 16.Bf6 Ndf6 17.Rad1 Nd2 18.Qd2–+) 16.Bc4 (16.Rad1 Qf7–/+) 16...Bc4 17.Qc4 Qf7 18.Qf7 Rf7 19.Ne4 (19.Rad1 Rd8–/+) 19...fe4 20.Ng5 Bg5 21.fg5 Rf1 (21...d5 22.Rad1–/+) 22.Rf1 Re8 23.g4 (23.Rd1!? Re6 24.h4–/+) 23...Ne5–+ 24.Be5 Re5 (24...de5?! 25.Rd1+=) 25.Rf5? (better is 25.h4–+) 25...Rf5 26.gf5 h6 27.g6 Kf8 (27...Kf8 28.Kf2 Ke7–+) 0–1. Suess,Stefan – Bloss,W, corr, 1986.

6.Nf3 b6 7.Be2 Bb7 8.0-0 Qe8 9.c4 (9.Nd4 c5 10.Nf3 a6=) 9...c5 (9...a6 10.Qc2=) 10.a4 (10.Ng5 Ne4=) 10...a6 11.Na3 (11.Qb3 d6=) 11...d6 12.Nc2 .Nbd7 13.Ng5 (13.d3 Qg6 (13...Ng4= 14.Ng5 Bf6 15.Bf6=) 14.Ng5 e5 15.Rf2=) 13...Bd8 (13...Qg6 14.d3= e5 15.Rf2=) 14.Bf3 d5 15.Ne1 (15.ba6 Ra6 16.d3 e5=) 15...Ne4+= 16.cd5 (16.Ne4 fe4 17.Be2 Qf7+=) 16...ed5 (worse is 16...Bg5 17.de6 (worse is 17.fg5 ed5 18.ba6 Ra6+=) 17...Qe6 18.fg5=) 17.ba6 Ba6 (17...Ra6 18.Bh5 g6 19.Ne4 fe4 20.Bg4+=) 18.d3 Nef6 (18...Bg5 19.fg5 Kh8 20.Nc2=) 19.Qd2 (19.Nc2 Bb7+=) 19...h6 (19...Bb7 20.Rf2+=) 20.Nh3 c4 (20...Qe6 21.Nc2+=) 21.dc4 (21.Nf2 cd3 22.Ned3 Ne4+=) 21...Bc4+= 22.Nc2 (22.Nd3 Ne4 23.Qd1 Bf6 24.Bf6 Ndf6–/+ (24...gf6?! 25.Re1=)) 22...Nc5 (better is 22...Rf7 23.Rfb1 Nc5+=) 23.Rfd1? (better is 23.Bf6 Bf6 24.Bd5 Bd5 25.Qd5 Qf7 26.Qf7 Kf7 27.Nd4+=) 23...Nb3–+ (23...Ra4?! 24.Bf6 Bf6 25.Bd5 Bd5 26.Qd5 Kh8 27.Rac1+=) 24.Qc3 (24.Qb4 Na1 25.Ra1 Rf7–+) 24...Na1 25.Bd5?? (25.Na3 Ra4 26.Nc4 dc4 27.Ba1–+) 25...Bd5 26.Rd5 Nc2 0–1. Schiffler,L – Kuebart,Erich, Binz/Ruegen, 1950.

6.Nf3 d5 7.Be2 a6 8.ba6 Na6=.

6.Nf3 Ne4 7.d3 Bh4 8.g3 Bf6=.

4.c4 Bb4

5.a3 Bd6 6.Nf3 b6 7.Bd3 Bb7 8.0-0 Nc6 9.Nc3 a6 10.e4 fe4 11.Ne4 Ne4 12.Be4 0-0 13.Qc1 Qe7 14.Qc3 Rf4 15.d3 Raf8 16.Rfe1 Rf3 17.Bf3 Rf3 18.gf3 Qg5 19.Kf1 Bh2 20.Ke2 Be5 21.Rg1 Bc3 22.Rg5 Bb2 23.Rag1 Nd4 24.Ke3 Nf3 25.Rg7 Bg7 0–1. guest545 – guest63, ICC, 1999.

5.Bd3 Be7 6.Nc3 0-0 7.Nf3 b6 8.0-0 Bb7 9.Ne5 d6 10.Nf3 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Be4 Be4 13.Nh4 Bh4 14.Qg4 Bf6 15.Qe4 Bb2 16.Rab1 d5 17.cd5 Bf6 18.Qe6 Kh8 19.Rbc1 Nd7 20.Qc6 Be5 21.f4 Bd6 22.e4 Bc5 23.Kh1 Nf6 24.e5 Ng4 25.e6 Nf2 26.Kg1 Ng4 27.Kh1 Qh4 28.h3 Nf2 29.Kg1 Nh3 30.Kh1 Nf4 0–1. saetta – oio, ICS, 1999.

5.Be2 0-0 6.Nf3 b6 7.0-0 Bb7 8.d4 c6 (8...Be7 9.Nc3–/+) 9.a3 Bd6 10.Nbd2 (10.Nc3 Qc7+=) 10...Bc7 (10...c5 11.Ne5–/+) 11.Qc2+= d6 12.e4 fe4 13.Ne4 Nbd7 14.Bd3 h6 15.h3 (15.Qe2 Nh5+=) 15...c5 16.Nf6 Nf6 17.Nh4 (17.Qe2 Qe8+=) 17...cd4–/+ 18.Bd4 e5 19.Bb2 e4 (19...Qd7–/+) 20.Be2 (better is 20.Bf6!? Qe8 21.Rae1 ed3 22.Qd3=) 20...Rc8 (20...d5 21.Rad1–/+) 21.Ng6 Re8 22.Qb3 (22.Qa4 d5 23.Qa7 Bc6 24.Bf6 Qf6 25.cd5 Bd5–+ (25...Qg6?! 26.dc6 Qc6 27.Rac1=)) 22...Kh7 (22...d5 23.Rad1–+) 23.Bh5?? (better is 23.Nf4–/+) 23...Nh5–+ 0–1. GuestCMTG – GuestCQSB, freechess.org, 2017.

5.a3 Be7

6.Be2 0-0 7.Nf3 c6 8.0-0 Qb6 9.Qc2 d5 10.Nc3 Nbd7 11.cd5 cd5 12.Rac1 Nc5 13.d4 Nce4 14.Ne5 Nd7 15.Nd3 Ndf6 16.a4 (16.Ne5!?=) 16...Bd7+= 17.f3 Nc3 18.Bc3 Rfc8 19.a5 Qd8 20.Qb3 b6 21.a6 Rc7 22.Ne5 Be8 23.Rc2 Rac8 24.Rfc1 Nd7 25.Nd3 Nb8 26.Nf4 (26.Ne5 Nc6+=) 26...Bf7 (26...Qd7 27.Qb1–/+) 27.Bb5+= Qd6 (27...Bd6!?+=) 28.Bb4= Rc2 (28...Qd8 29.Rc7 Rc7 30.Rc7 Qc7 31.Be7 Qe7 32.Qc3=) 29.Bd6?? (better is 29.Rc2 Rc2 30.Bd6 Rc1 31.Kf2 Bd6 32.h4+=) 29...Rc1–+ (29...Rc1 30.Kf2 Bd6–+) 0–1. DEFFM – GuestCVGZ, freechess.org, 2018.

6.Nf3 0-0 7.d4 c6 8.Qb3 d5 9.Nbd2 Ne4 10.Bd3 Nd7 11.h3 (11.0-0 Ndf6=+) 11...Ndf6 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Rb8 14.Rfd1 Qb6 (14...b5 15.Nf3=+) 15.Qc2 Ne4 16.Nf1 (16.Nf3 Qa5=+) 16...Qc7 17.f3 Nd6 18.cd5 ed5 19.a4 Be6 20.Ba3 Qd7 21.Rab1 Nc4 22.Be7 Qe7 23.Rb3 (23.Bc4 dc4 24.Qc3 b5 25.ab5 cb5-/+) 23...Bd7 (better 23...b5-/+) 24.Rdb1? (24.Bc4 dc4 25.Qc4 Be6-/+) 24...b5 (better 24...Na3!? 25.Qb2 Nb1 26.Qb1-+) 25.ab5 (25.Qc3 Qg5-/+) 25...cb5-+ 26.Qa2 a5 Black plans b4 (26...Ne3?! 27.Bb5 Nf1 28.Bf1 Rb3 29.Rb3=+) 27.Be2 b4 (27...a4 28.Rb4 Ra8-+) 28.e4? (better 28.Bc4!? dc4 29.R3b2-+) 28...fe4 (better 28...a4 29.Bc4 dc4-+ (29...ab3?! 30.Bd5 Kh8 31.Qb3=+)) 29.fe4? (29.Bc4 dc4 30.Re3-+) 29...Qe4 30.Rg3 (30.Rd3 a4 31.Ng3 Qg6-+) 30...Qd4 31.Kh1 a4 32.Rd1 (32.Rd3 Qf2 33.Ng3-+) 32...Qe5 (32...Qd1 33.Bd1 Rf1 34.Kh2 Rd1 35.Qe2-+) 33.Bf3 (33.Rd5 Qd5 34.Bc4 Rf1 35.Kh2-+) 33...Bc6 (33...b3!? 34.Qa1 Bc6 35.Qe5 Ne5 36.Nd2-+) 34.Qf2 b3 35.Qa7 (35.Qc5 Rfc8 36.Rg4 Rb5-+) 35...Rb7 (better 35...b2 36.Rb1 Rf7-+) 36.Qb7 (36.Qc5 Qe6 37.Kh2-+) 36...Bb7 37.Nd2 Qg3 38.Nc4 dc4 (38...Rf3 39.Nb6 Rf2 40.Rg1 d4 41.Nd5 Bd5 42.Rd1 Qg2) 39.Bb7 b2 (better 39...c3 40.Bd5 Kh8 41.Be4-+) 40.Bd5 Kh8 41.Bc4 a3 42.Ba2 White threatens to counter with Qf4 42...Qg6 (42...Rc8 43.Bd5 Rc1 44.Bf3 b1R 45.Rc1 Rc1 46.Bd1 Rd1) 43.Rg1 Qb6 44.Kh2 Rc8 (44...Rc8 45.g3 Rc1-+) 0-1. zembelek (1960) - rostropovich (2185), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.Qb3 Be7

6.Nf3 0-0 7.d4 d6 8.Nc3 Nc6 9.Bd3 Kh8 (9...e5 10.c5 Kh8 11.de5 de5 12.Rd1-/+) 10.0-0=+ e5 11.Ng5 (11.de5!? de5 12.Rfd1=+) 11...h6 12.Nh3 ed4 13.Ne2 (13.Nd5 de3 14.fe3 Nd5 15.cd5 Ne5-/+) 13...de3-+ 14.fe3 Ne4 (14...Ng4 15.Nhf4 Nce5 16.e4-+) 15.Rad1 (15.Be4 fe4 16.Nf2 Bf5-/+) 15...Bf6 (15...Nc5 16.Qc2 Nd3 17.Qd3-+) 16.Nef4 (16.Be4 fe4 17.Bf6 Rf6-/+) 16...Kh7 (16...Nc5 17.Qa3 Re8 18.Bf6 Qf6 19.Nd5-+) 17.Nf2 (17.Be4 fe4 18.Bf6 gf6-/+ (18...Qf6?! 19.Nd5 Qd8 20.Rf8 Qf8 21.Nc7 Bh3 22.Na8=+)) 17...Nf2 (17...Nc5 18.Bf6 Qf6 19.Qb1-+) 18.Rf2 Ne5 19.Bb1 (19.c5 Ng4 20.Re2 Bb2 21.Qb2 Qh4-+) 19...Ng4 20.Rf3 (20.Bf6 Qf6 (20...gf6?! 21.Rf3=+) 21.Nd5 Qh4-+) 20...Bb2 21.Qb2 Qf6 (21...Ne5 22.Rg3 g5 23.Nd3 Nc4 24.Qb3-+) 22.Qc2 Bd7 (22...Qe5 23.Qb3 g6 24.Rg3-+) 23.Nd5 Qh4 24.Rh3 Qg5 25.Rg3 h5 (25...c6 26.Nf4 Qh4 27.Nh3-+) 26.h3-/+ h4?? (26...Qh4 27.Rf3 Ne5 28.Rf4-/+) 27.Rf3?? (27.Rg4 Qd8 28.Qf2+-) 27...Ne5-+ 28.Rf4 g6 (28...c6!? 29.Nc3 Ng6 30.Rf2 Qe3 31.Rd6-+) 29.Qf2-/+ Bc6?? (better 29...Rac8-/+) 30.Nc7+- (30.Rh4 Kg8 31.Rf4 Rac8-/+; worse 30.Qh4 Qh4 31.Rh4 Kg8 32.Nc7 Rac8=) 30...Rae8 (30...Kg8 31.Na8 Ra8 32.Rd6+-) 31.Ne8 (31.Rh4?! Kg8 32.Rf4 Re7=) 31...Re8 32.Qh4 Qh4 33.Rh4 Kg7 34.Rf4 (34.Rd6 Nf7 35.Rd3 Ng5+-) 34...Kf6 (34...Re6 35.e4 fe4 36.Be4 Be4 37.Re4+-) 35.Rc1 (better 35.Rd6!? Kg5+-) 35...Bd7 36.Kf2 (36.g4 Rh8 37.Kg2 Rc8+-) 36...g5 (36...Rc8!?+/-) 37.Rd4+- Re6 38.Rcd1 g4? (better 38...Bc6+-) 39.Rd6 (39.Rf4 Re7+-) 39...gh3 40.gh3 (40.Rd7?! Nd7 41.Rd7 Rb6+-) 40...Ng6 (40...Rd6 41.Rd6 Be6+-) 41.Rd7 f4 (41...Ne5 42.Rb7 Nc4 43.Rd4+-) 42.R7d6 (42.ef4 Nf4 43.Kg3 Ne2 44.Kg4 Re5 45.R1d6 Re6 46.Re6 Ke6 47.Bf5 Ke5 48.Re7 Kd6 49.Re2 a6+-) 42...fe3 43.Ke2 (43.Kg3 Ne5 44.Re6 Ke6+-) 43...Nf4 44.Ke1 (44.Kf3 e2 45.Re6 Ke6+-) 44...e2 (44...Ng2 45.Kf1 e2 46.Kg2 ed1R 47.Rd1+-) 45.Re6 Ke6 46.Rd2 (46.Rd8 Nh3 47.Ke2 Ng5+-) 46...Ke5 (46...Nh3 47.Re2 Kd6 48.Rd2 Ke6 49.Rd5+-) 47.Re2 (47.Re2 Ne2 48.Ke2+-) 1-0. ClayPigeons (2145) - verytricky1000 (2250), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 0-0 7.d4 d6 8.Nc3 Kh8 9.Bd3 Qe8 10.Ba3 (10.0-0 b6=+) 10...b6-/+ 11.Rb1 Nc6 12.c5 (12.0-0 Bb7-/+) 12...d5 (12...bc5!? 13.dc5 Rb8-/+) 13.Bb5 Bd7 14.0-0 Na5 15.Bd7 Qd7 16.Qc2 (better 16.Qd1-/+) 16...Ne4 (better 16...Nc4 17.Rb3 Na3 18.Ra3 bc5-/+) 17.Ne5= Qe8 18.Ne2 (18.Nb5 Qd8=) 18...b5 19.Nf4 (19.f3 Ng5=+) 19...Bf6-/+ 20.f3 (20.Nfd3 Nc4 21.Nc4 dc4 22.Nf4-/+) 20...Ng5 (better 20...Be5!? 21.fe4 Bf4 22.Rf4 Nc4-+ (worse 22...de4 23.c6 Rf6 24.Rb5 Nc6 25.Rb3-/+)) 21.Bb4 (better 21.c6 Be5 22.Bf8=) 21...Nb7?? (better 21...Nc6 22.Ned3 Nb4 23.Rb4 c6-/+) 22.c6+/- Nd6 23.Nd7 Rf7 (23...Rf7 24.Bd6 cd6+-). ClayPigeons (2160) - saterike (2090), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.c4 Be7

5.a3 0-0=.

5.Be2 Bb4+= 6.Bh5 g6 7.Be2 0-0 8.Nf3 Ne4 (8...b6 9.0-0+=) 9.0-0 Nc6 10.d3 Ng5 11.Nbd2 Be7 12.Ng5 Bg5 13.f4 Bf6 14.d4 (14.Bf6 Qf6 15.Bf3 Ne7=) 14...d5 (14...b6 15.Qe1+=) 15.cd5 (15.Ba3 Re8+=) 15...Qd5 (15...ed5 16.Nf3–/+) 16.Bc4 (16.Bf3 Qd7=) 16...Qd6+= 17.Bb3 a6 (17...Na5 18.Nc4 Nc4 19.Bc4+=) 18.Nc4= Qd7 19.Qc2 Nb4 20.Qe2 b5 (20...Nd5 21.Ne5 Qd6 22.a4=) 21.Ne5 Be5 22.de5 Bb7 (22...Nd5 23.Bd4+=) 23.Rad1 (23.Ba3 a5 24.Rad1 Bd5=) 23...Qc6 (23...Nd5!?+=) 24.Rc1+= Qe4? (24...Qd7 25.Ba3 a5 26.Rfd1=) 25.Rc7?? (25.Be6 Kh8 26.Rc7 Bd5 27.Bd5 Nd5 28.e6 Rf6+–) 25...Nd3?? (better is 25...Bd5=) 26.Bd4 (26.Be6 Kh8 27.Rf3 h5+–) 26...Bd5 (26...Rad8 27.Be6 Kh8+–) 27.Bc2 (better is 27.Bd5 ed5 28.Rc3 Ne5 29.fe5+–) 27...Ba2?? (better is 27...Bc4 28.Qd2 Rad8+/–) 28.Bd3+– Qd5 29.Rfc1 (better is 29.Rc5 Qb3 30.Ra1 Rfc8 31.Rc8 Rc8+–) 29...Bc4 (29...Bb3 30.Qb2 Bc4 31.Bc4 (worse is 31.R7c4 bc4 32.Bc4 Qd7+–) 31...bc4 32.Qb4+–) 30.Bc4 (30.R7c4?! bc4 31.Bc4 Qc6+–) 30...bc4 31.R1c4 Rab8 (31...Rfb8 32.R4c6+–) 32.R7c5 (32.Rc1 Rb5+–) 32...Qe4 (32...Rb1 33.Kf2 Qd8 34.Kg3+–) 33.Bc3 (33.Rc1 Ra8+–) 33...Rb1 (33...Qb1 34.Kf2+–) 34.Be1 (34.Kf2 Qa8+–) 34...Qb7 35.Kf2 (35.Rc7 Qb3+–) 35...Rd8 (35...Rb8 36.Rc7 Qb3 37.Bc3+–) 36.Rc7 Qb6 (36...Qb5 37.Bc3+–) 37.Rc8 (better is 37.Bc3 Rh1+–) 37...Kf8 (37...Rc8 38.Rc8 Kg7 39.Qd3+–) 38.Rd8 (better is 38.Bb4! Ke8 39.Qd2 Rb4 40.Rb4 Qc7 41.Rd8 Qd8+–) 38...Qd8 39.Bb4 Kf7 (39...Kg7 40.Kg3 g5 41.h3+–) 40.Qc2 Rd1 (40...Qh4 41.Ke2 Qg4 42.Kd3 Qd1 43.Qd1 Rd1 44.Bd2+–) 41.Rc7 Rd7 42.Rd7 Qd7 43.Bd6 (better is 43.Qc5 Qe8+–) 43...a5 44.Qc7 Qc7 45.Bc7 a4 46.Bd6 Ke8 (46...h6 47.Ke2+–) 47.Ke2 Kd7 48.Kd3 Kc6 49.Kc4 h6 50.Kb4 Kd5 51.Ka4 h5 (51...Kc4 52.g4! Kd3 53.gf5 gf5 54.Bf8+–) 52.Kb4 Ke4 53.Bc5 Kd5 54.Bd4 Kc6 55.Kc4 Kd7 56.Kc5 h4 (56...Ke8 57.Kd6 Kf7 58.e4 fe4 59.Kc5+–) 57.h3 Ke7 58.Kc6 Kf7 59.Kd7 g5 60.fg5 Kg6 If Black now only could play Bc3... 61.Ke6 Kg5 62.Bc5 f4 63.Be7 Kh5 64.ef4 Kg6 65.Bh4 Kh5 (65...Kg7 66.f5 Kh7 67.g4 Kg7 68.f6 Kg8 69.f7 Kg7 70.Bf6 Kf8 71.Be7 Kg7 72.f8Q Kh7 73.Qf7 Kh8 74.Bf6) 66.Bg5 (66.Be7 Kg6 67.f5 Kg7 68.f6 Kh6 69.f7 Kh5 70.g4 Kg6 71.f8Q Kh7 72.Qf7 Kh8 73.Bf6) 66...Kg6+– 67.g4 Kg7 68.h4 (68.Bh6 Kg6 69.h4 Kh7 70.Kf7 Kh6 71.e6 Kh7 72.e7 Kh6 73.Kg8 Kg6 74.e8Q Kf6 75.Qf7) 68...Kg6 (68...Kg8 69.f5 Kg7 70.f6 Kg8 71.f7 Kg7 72.Bf6 Kf8 73.Be7 Kg7 74.f8Q Kh7 75.Qf7 Kh8 76.Bf6) 69.h5 Kg7 70.f5 (70.Bf6 Kg8 71.Kd7 Kf7 72.g5 Kf8 73.e6 Kg8 74.g6 Kf8 75.e7 Kg8 76.e8Q) 70...Kg8 (70...Kh7 71.f6 Kg8 72.f7 Kg7 73.Bf6 Kf8 74.Be7 Kg7 75.f8Q Kh7 76.Qf7 Kh8 77.Bf6) 71.h6 Kh7 72.Kd7 (72.Kf7 Kh8 73.Kg6 Kg8 74.h7 Kf8 75.h8Q) 72...Kg8 (72...Kh8 73.Bf6 Kg8 74.e6 Kh7 75.e7 Kh6 76.e8Q Kh7 77.Qg6) 73.e6 Kh7 (73...Kh8 74.Bf6 Kg8 75.e7 Kh7 76.e8Q Kh6 77.Qg6) 74.e7 Kg8 75.e8Q Kh7 76.Qf7 Kh8 77.Qg7 (77.Bf6) 1–0. GuestPMJM – GuestYMXC, freechess.org, 2017.

5.Nf3 Bb4 6.Be2 0-0 7.a3 Be7 8.d4 d5 9.cd5 (9.0-0 f4+=) 9...ed5–/+ 10.0-0 Bd6 11.h3 (11.Nc3 c6–/+) 11...c6 12.Qc2 Ne4 13.Nbd2 Nd7 14.Ne4 (14.Rfc1!?–/+) 14...fe4–+ (14...de4?! 15.Ne5 Qe7 16.Nc4–/+) 15.Nd2 Qh4 (better is 15...Qg5 16.Rac1 Nb6–+) 16.f3?? (better is 16.a4–/+) 16...Qg3–+ 17.fe4 (17.Bc4 Qh2 18.Kf2 ef3 19.Nf3 Bg3 20.Ke2 Qg2 21.Kd1 Qc2 22.Kc2 dc4 23.Nd2–+) 17...Qh2 0–1. GuestSXCS – GuestJQMT, freechess.org, 2017.

5.Nf3 c6

6.Qb3 0-0=.

6.d4 Bb4!? 7.Bc3 Be7=+.

6.d4 d5 7.b5 0-0 8.a4 Bd7 9.Be2 Ne4 10.0-0 Bf6 (10...dc4 11.Bc4 Nd6 12.Qe2=) 11.Nbd2 Be8 (11...a6 12.Qb3+=) 12.Qc2 Nd7 13.Rfb1 Be7 (13...Bg6 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.Qc6+=) 14.bc6 bc6 15.a5 Rb8 16.Bc3 Ndf6 17.a6 (17.Rb8 Qb8 18.Rb1 Qc8+=) 17...Bf7 (17...Rb1 18.Rb1 Ng4 19.Rb7+=) 18.Rb7 Rb7 19.ab7 Qc7 20.Rb1 (20.Ra7!? Qb8 21.Ra1 Qb7 22.Ne5+=) 20...Rb8= 21.Qb3 (21.Bb4 Rb7 22.Be7 Qe7 23.Ne4 Ne4=) 21...Nc3 22.Qc3 Rb7 23.Rb7 Qb7 24.Qa5 Bb4 25.Qa2 (25.Qd8 Ne8=+) 25...Bd2 (25...Bh5 26.Bd3=+) 26.Qd2 (26.Nd2 Qb4=+) 26...Ne4 27.Qe1 (27.Qa5 Qb6 28.Qa1 Bh5=+) 27...Qb2 (27...Bh5!?-/+) 28.cd5 cd5 29.Ne5 h6 30.h3 (30.Ba6 Qa2 31.Bd3 a5=+) 30...Be8 31.Ba6 Qa3 32.Bb7 Qe7 33.Bc8 Bf7 34.Nf7 (34.Qa5!?=) 34...Qf7 (34...Kf7 35.Qc1-/+) 35.Qa5 Qe7 36.Qa6 (better 36.Qa4-/+) 36...Kh7?? (better 36...Nd6-/+) 37.Be6+/- Qe6?? (better 37...Nf6+/-) 38.Qe6+- Ng5 (38...Nf6 39.Qf5 Kh8 40.f3+-) 39.Qf5 g6 40.Qd5 Kg7 41.Qd7 Nf7 42.d5 (42.e4 Kg8 43.e5 Ng5+-) 42...Kf6 43.d6 Ne5 44.Qc7 (44.Qe7 Kf5 45.d7 a6 46.g4 Ke4 47.Qb4 Kd3 48.d8Q Nd7 49.Qd7 Ke2 50.Qbd2 Kf3 51.Qc6) 44...Kf5 45.d7 (45.d7 Nf7 46.Qc6+-) 1-0. fishissushi (1985) - Malek2005 (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Be2 a6 7.h3 (7.a3 a5+=) 7...d5 (7...Bb4 8.Qb3 Be7 9.0-0+=) 8.0-0 (8.Qb3 b5 9.d3 a5 10.cb5 ab4=) 8...b5 (8...Bb4 9.Qb3 Be7 10.d4+=) 9.d3 (9.cd5 ed5 10.a4 Bb4 11.ab5 0-0+=) 9...Nbd7 (better is 9...Bb4!? 10.cd5 ed5+=) 10.a3+= a5 11.Qe1 a4 (11...bc4 12.dc4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1+=) 12.cb5 (12.Nd4!? Nb8 13.cb5 cb5 14.Nb5+/–) 12...cb5+= 13.Nd4 Ne5 (13...Qb6!?+=) 14.Nb5 0-0?? (better is 14...Ng6+/–) 15.Be5+– 1–0. GuestNJPY – Guesthouse, freechess.org, 2017.

6.Be2 Bb4 7.0-0+=.

4.Nf3 Bb4

5.Be2 d5 6.0-0 Be7 7.c4 c6 8.Nc3 Nbd7 9.d4 Qb6 10.Rb1 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Ne1 Qa5 13.Qb3 Nb6 (13...0-0 14.Bc3 Qc7 15.f3–/+) 14.c5+= (14.c5 Na4 15.f3+=) 1–0. mrichardson (2510) – jelquez (2275), net–chess.com, 2016.

5.Be2 d6 6.0-0 b6 7.a3= Ba5 8.d3 (8.Nd4!?=) 8...0-0 9.Nbd2 Bb7 (9...Nd5 10.c4 Nc3 11.Qe1–/+) 10.Nc4 Nc6 11.Na5 (11.Rb1 Nd5=+) 11...Na5 12.c4 c5 13.h3 h6 14.Qc2 Rf7 15.Rfd1 e5 16.d4 e4 17.Nd2 d5 (17...cd4 18.Bd4 Rc7 19.Bc3=+) 18.cd5 (18.dc5!? Ba6 19.cb6 ab6 20.Bc3=) 18...Bd5 (18...Rc8 19.dc5 Rc5 20.Qb1=+) 19.dc5 Bb3?? (better 19...Rc8=+) 20.Nb3+– Qc7 (20...Rd7 21.Na5 ba5 22.Bc4 Kh8 23.Be6+–) 21.Na5 ba5 22.Bc4 (22.Bc4 Kh7 23.Bf7 Qf7 24.Rac1+–) 1–0. retiponziani (1730) – LiamM (1740), ChessWorld.net, 2009.

5.a3 Ba5

6.Be2 0-0 7.0-0 d6 8.d4 Bb6 9.c4 Qe7 10.Nc3 a6 11.Qc2 e5 (11...Bd7 12.Rfd1=+) 12.c5 (12.Na4 e4 13.Nb6 cb6=) 12...ed4 13.cb6 dc3 14.Bc3 cb6 15.Nd4 Ne4 16.Bc4 Kh8 17.Bb2 Nc6 18.Ne2 (18.Rac1 Bd7–/+) 18...Na5 (18...Be6 19.Be6 Qe6 20.Nf4–/+) 19.Bd5 Be6 20.Nf4 Rac8 21.Qd3 Bd5 22.Nd5 Qd8 23.Bd4 Nc5 24.Qc3 Rf7 25.Rfd1 b5 26.Bc5 Rc5 (26...dc5?! 27.Nf4 Qc7 28.Nd5=) 27.Qb4 Nc4 28.Rd4 a5 29.Qb3 a4 30.Qd1 Qe8 31.Nf4 Kg8 32.Nd3 Rc8 33.Rd5 Qc6 34.Nb4 Qb6 35.Rd4 Qd8 36.Qf3 Qd7 37.Nd5 Re8 (37...Qe8 38.Nf4–/+) 38.Qh5 Re4 39.Rd3 Rf8 40.f3 (40.Rb1 Re5 41.Qf3 Rc8–+) 40...Re5–+ 41.f4 Re4 42.Qg5 (42.Rb1 Qc6 43.Rc1 Qe8 44.Qe8 Rfe8–+ (44...Ree8?! 45.Rb1=+)) 42...Kh8 (42...Qf7 43.Rc1–+) 43.Rb1 Rc8 44.Qg3 (44.Rbd1 Qe6 45.Rc1 h6–+) 44...Rc5 45.Nb4 Qe7 46.Kf2 Qc7 0–1. GuestYJYX – GuestLRVW, freechess.org, 2019.

6.Be2 0-0 7.0-0 d6 8.d4 Nbd7 9.c4 b6 10.Qc2 Ne4 11.Nbd2 Nd2 12.Nd2 Nf6 (12...Bd2!? 13.Qd2 Bb7+=) 13.Nb3= Bb7 14.Na5 ba5 15.Bc3 c5 16.dc5 dc5 17.Qa4 Bc6?? (better is 17...Ne4 18.Qa5 Nc3 19.Qc3 Qg5=) 18.Qc6+– (18.Qc6 Qb6 19.Qf3+–) 1–0. GuestXQQG – HoM, freechess.org, 2018.

5.a3 Be7

6.Nc3 0-0 7.Bb5 b6 8.0-0 Bb7 9.d4 d5 10.Qd2 Ne4 11.Ne4 fe4 12.Ne5 c6 13.Be2 Nd7 14.Nd7 Qd7 15.a4 a5 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Rf6 18.Rb3 Qc7 19.Rfb1 Raf8 (19...Ba6!?=) 20.Rb6+= Bc8 21.Qc3 Rf2 22.Rc6 Qf7 23.Qe1 (23.Qa5?? Re2 24.Qe1 Re1 25.Re1 Qf2 26.Kh1 Qe1) 23...e5?? (23...Bd7 24.Rc7 Qg6 25.Qf2 Rf2 26.Kf2 Qe8+–) 24.Rc8!+– (24.Rc8 Rg2 25.Kg2 Rc8 26.Qa5 ed4 27.ed4+–) 1–0. Fournier,Frederic (2215) – romanelli (2125), Active, 2006.

6.Be2 0-0 7.0-0 b6 8.c4 Bb7 9.Nc3 d5 10.Nd4 Qd7 11.cd5 ed5 12.Bb5 c6 13.Ba4 Ne4 (better is 13...Na6!?–/+) 14.Nd5= Qd5?? (better is 14...Bg5 15.Nb4 Bf6=) 15.Bb3+– c5 16.Bd5 Bd5 17.Nb5 Nc6 18.d3 Nf6 19.e4! fe4 20.Nc7 Rad8 21.Qa4 Nd4 (21...b5 22.Qb5 Rb8 23.Qa4+/–) 22.Nd5 Rd5 23.Rae1 (better is 23.de4 b5 24.Qa7 Rd7+–) 23...ed3? (better is 23...b5 24.Qa7 Rd7+–) 24.Re7 Ne2 (24...a5 25.Bd4 Rd4 26.Qc6+–) 25.Kh1 Rh5 (25...Nd4 26.Qa7 Nf5 27.Bf6 gf6 28.Rh7 Rd4+–) 26.Bf6 gf6 27.Qg4 (27.Qg4 Rg5 28.Qc4 Kh8 29.Qd3+–) 1–0. Bonetti,Shane – livingoutloud (1705), ICC, 2002.

6.Be2 0-0 7.0-0 d5 8.d3 c6 9.c4 dc4 10.dc4 Qd1 11.Rd1 Na6 12.Nbd2 Nc5 13.a4 a5 14.Ne5 Nfe4 (14...Nfd7 15.Nd7 Nd7 16.Nf3=+) 15.Ne4= Ne4 16.f3 (16.Bf3 Nc5=) 16...Nc5 17.f4 Bf6 (17...Rd8 18.Rd8 Bd8 19.Bd4=+) 18.Ba3 b6 19.Bc5 bc5 20.Rab1 Ba6 (20...Be5!? 21.fe5 Ra7+=) 21.Nc6+– Rac8 (21...Bc3 22.Bf3+–) 22.Rd6 Bb7?? (better 22...Ra8+–) 23.Rb7+– (23.Rb7 Rfe8 24.Bf3+–) 1–0. Vendelo – Wallis, internet, 2020.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!