CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTD600 Release 2023-12-30
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7

(...)

7.Na3 0-0 8.Bd3 e5 9.cd5 (9.Bc2!? e4 10.Nh4–/+) 9...e4–+ (9...Nd5?! 10.Nc4 Qf6 11.Qc2=) 10.Nc4 Bb8 (10...ed3?! 11.Nd6 Qb6 12.Nf5 Qb5 13.Qb3=) 11.Be4 (11.Bc2 ef3 12.Qf3 Re8–+) 11...Ne4–+ 12.d3 Nd6 13.Nd6 Bd6 14.0-0 Nb6 (14...Re8 15.e4–+) 15.e4 Bg4 16.a4 Re8 (17.a5 Nd7–+) 0–1. Cossmann,Robert – Mrkvicka,Josef, CiF CP3–94–081B, 1995.

7.a4 Qc7 8.a5 e5 9.cd5 e4 10.Ng5 Ne5 11.Ne4 (better is 11.Qa4 0-0 12.Ne4 Ne4 13.Qe4+/–) 11...Ne4+= 12.Qa4 c4 13.d4? (better is 13.b6 Qd7 14.f4+=) 13...Nd3 14.Bd3 cd3 15.Nd2 Nd2 16.Kd2 0-0 (16...Bh2 17.b6 Qd7 18.Qd7 Bd7 19.Rh2 ab6 20.ab6 Ra1 21.Ba1+/–) 17.Kd3 Qe7 18.e4 Re8 19.f3 Bd7 20.Qb3 White intends b6 20...a6 21.b6 Bb5 22.Kc2 Rac8 23.Kb1 Rc4 24.e5 Qg5 25.Ra2 (25.ed6?? Re3 26.Qe3 Qe3–+) 25...Qf5 26.Ka1 Rb4 27.Qc3 Rc8 28.g4 Qd7 (28...Rc3?! 29.gf5 Rf3 30.ed6 Rf5 31.Re1=) 29.Qd2 Bf8 30.d6 Ra4 31.Ra4 Ba4 32.Rc1 Rc1 33.Qc1 Qb5 34.Qc3 Bb3 35.h4 Bd5 36.f4 Qa4 37.Ba3 Qd1 38.Bc1 Qg4 39.Qc7?? Qg2 40.Bb2 Qf1 41.Qc1 Qc1?? 42.Bc1= g6 43.Ba3 Bc6 44.d5 Bd7 45.Ka2 Kg7 46.Ka1 h6 47.Bc5 Kg8 48.Kb2= Bg7 49.Bd4 Kf8 50.Kc3 Ke8 51.Kd3 Bf5 52.Ke3 Bf8 53.Bc5 Kd7 54.Kf3 ½–½. Ramos Moreno,Francisco Jose (2110) – Echaniz de Fays,CJ (1830), Malaga ESP, City Ch, 2012.

7.a4 Qe7 8.d4 0-0 (8...cd4 9.Bd4 0-0 10.cd5=+) 9.Nbd2 b6 (9...cd4 10.Nd4 Nb6 11.Qc2=+) 10.Qb3 (10.a5 Bb7=) 10...Bb7=+ 11.Be2 dc4 (11...cd4 12.ed4 Rac8 13.0-0=+) 12.Nc4= cd4 13.Bd4 Bd5 14.Qb2 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Qc3 Rac8 17.0-0 (17.Rc1 Ne4 18.Qb2 Ndc5-/+) 17...Ne4 (better 17...Rc4!? 18.Bc4 Rc8-/+) 18.Qd4=+ Ndf6 (18...Rfd8 19.Nfd2 Ndf6 20.Qb2=+) 19.Nce5 (19.Rac1 Nc5 20.Ncd2 Rcd8=) 19...Rfd8 (19...Nc3 20.Qd3 Rfd8 21.Qc2 Nb5 22.Qb2-/+) 20.Rfc1 (20.Qb2!?=) 20...Rc1-/+ 21.Rc1 h6 (better 21...Nf2!? 22.Qf4 N2e4-/+) 22.Qb2= Nc5 23.Qa3 Qc7 24.h3 Bf3 25.Nf3 Nfe4 26.Nd4 Rf8 (26...e5 27.Nb3=) 27.Bf3 Qe5 (27...Ng5 28.Bg4+=) 28.Be4 Qe4 29.a5 Rd8 30.ab6 ab6 31.Rc5?? (better 31.Qa7 Qb7 32.Qb7 Nb7 33.Rc6+=) 31...bc5 (31...Ra8 32.Qa8 Qa8 33.Re5-/+) 32.Qc5 e5 (32...Ra8!? 33.Qc7 Ra2 34.Qc8 Kh7-/+) 33.Nc6= Rd1 34.Kh2 Rd5?? (better 34...f6=) 35.Qd5!! Qd5 (35...Qd5 36.Ne7 Double attack (36.Ne7 Decoy)) 36.Ne7 (36.Ne7 Kf8 37.Nd5+-) 1-0. zembelek (2045) - Bordok (2130), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Qb3 e5 8.cd5= e4 9.Ng1 Ne5 (9...Nb6 10.Nc3=) 10.h3 (10.f4 ef3 11.Nf3 Nf3 12.gf3 Nd5=) 10...Bf5 11.Nc3 (11.f4 ef3 12.gf3 Nh5–/+) 11...0-0+= 12.Bc4 (12.Qa4 Bg6+=) 12...Nc4 (12...Nfd7 13.Na4–/+) 13.Qc4+= Nd7 (better is 13...Re8!?+=) 14.Ne4+= Ne5 (14...Nb6!? 15.Qc3 f6 16.Nc5 Rc8=) 15.Be5+/– Be5 16.Rc1 (16.Nc3 Bd6+/–) 16...a6 (better is 16...Be4 17.Qe4 Bd6+/–) 17.ba6 (better is 17.Nc5 Bb2 18.Rd1 (worse is 18.Nb7 Qg5 19.Ne2 Rfc8–/+) 18...ab5 19.Qb5+/–) 17...b5+= 18.Qc2 Qd5 19.f3 (19.d3 c4 20.Nf3 cd3–/+) 19...Ra6 (19...Rfd8!? 20.Ne2 Ra6–/+) 20.Qc5= Be4 21.fe4 Qe4 (21...Bg3 22.Ke2 Qe4 23.Nf3=) 22.Nf3 Bg3 23.Ke2 Ra2 24.Qb5 Rd8 (24...Re8 25.Qb3 Ra7 26.Rc4+=) 25.Rhd1+= h5 (25...Rb2 26.Qd7 Qa8 27.Qc6+=) 26.Qc4 (26.Kf1 h4+=) 26...Qa8 (26...Qg6 27.Nd4 Rb2 28.Qd3+=) 27.Qc6 (27.Kf1 Rb2+/–) 27...Qa7 (27...Qa3 28.Rc3 Qe7 29.Rb1+=) 28.Rc5 (28.Kf1 Qa3+=) 28...Ra6 (28...h4 29.Kf1+=) 29.Qb5+/– Rb6 (29...h4 30.Rdc1+/–) 30.Qc4 (30.Qa5 Qd7 31.Ne5 Qf5=) 30...Qb7 (30...g6 31.Kf1+/–) 31.Rh5 Rb4 32.Qc2 (32.Qc3 Rb3 33.Qa5 Rb8+–) 32...Qa6 33.d3 g6 (33...Re8 34.Qc5 Rb2 35.Rd2+=) 34.Rh8! Kh8 35.Qc3 Kg8 36.Qb4 Qa2 (36...Rb8 37.Qg4 Qd6 38.Kf1+–) 37.Nd2 Qd5 38.Qe4 Qd7 (38...Qg5 39.Qf3 f5 40.Ra1+–) 39.Qc4 (39.Nc4 Kg7+–) 39...Rc8 (39...Kg7 40.Ne4 Rc8 41.Qa6+– (41.Ng3?! Rc4 42.dc4 Qc6+=)) 40.Qa6 (40.Qg4 Qg4 41.hg4 Kf8+–) 40...Rc2 41.Qa8 Kg7 42.Qe4 (42.Qf3 Qd6+–) 42...Bc7 (42...f5 43.Qf3 Qd6 44.Rb1+–) 43.Kf1 (43.Qf3 Ba5+/–) 43...Qb5 (43...f5 44.Qd4 Qd4 45.ed4+/–) 44.Nc4 (44.Nf3 Bg3 45.Qd4 f6+–) 44...Qb3 (44...Qh5 45.Re1+/–) 45.Qd4 Kh7 (45...Kg8 46.Ra1 Qb7 47.e4+–) 46.Qh4 (46.Qd7 Kg7+–) 46...Kg7 47.Qd4 Kh7 48.Qh4 (48.Qd7 Kg7+–) 48...Kg8?? (48...Kg7 49.Qe1 Qb5+–) 49.Ra1?? (49.Qg4 Rc3 50.Qe2 f5+–) 49...Qb7?? (49...Qd3 50.Kg1 Qd5–+ (50...Qc4?? 51.Ra8 Bb8 52.Rb8 Qc8 53.Rc8 Rc8 54.Qd4+–)) 50.Qg4 (50.e4 Rc3 51.Qe7 Qb8+–) 50...Kg7 (50...Qc6 51.Qf3 Qf3 52.gf3+–) 51.Qd4 Kh7 52.e4 Bg3 (52...Qc6+–) 53.Qe3 (53.Ne3 Rf2 54.Kg1 Qb2 55.Qb2 Rb2+–) 53...Qb8? (better is 53...Qc6 54.Qg5 Rc4 55.Qg3 Qf6 56.Ke2 Rc2 57.Ke3 Qa1–+) 54.e5+– Rf2 (54...Bf2 55.Qf3 Qc7 56.Rb1+–) 55.Kg1 Ra2 56.Rf1 (56.Qg3?! Ra1 57.Kh2 Qb1 58.Qh4 Kg8 59.Qd8 Kg7+/–) 56...Bh4 (56...Qa7 57.d4 Ra4 58.Qg3 Rc4 59.Qh4 Kg8 60.Qd8 Kg7+–) 57.Qf4 Qa7 58.d4 Rg2 (58...Qe7+–) 59.Kg2 Qa2 60.Nd2 Qd5 (60...Kg7 61.Qh4 Qd2 62.Rf2+–) 61.Rf3 (61.Rf3 Qd8 62.Qf7 Kh6 63.Ne4+–) 1–0. Lorenz,Alexander (1815) – Jezt,Gerhard (2025), Graz Austria, Steirische Landesliga, 2015.

7.Qc2 Qe7 8.a4 (8.Be2 e5=) 8...e5 9.cd5 e4 (9...Nd5 10.e4 Nb4 11.Qc3+=) 10.Ng1 Nd5 (10...Ne5 11.Bc4+=) 11.Bg7= Nb4 12.Qb3 (12.Qd1 Rg8 13.Bc3 Ne5 14.Bb4 cb4+=) 12...Rg8+= 13.Bc3 c4 14.Qc4 (14.Qd1 Nd3 15.Bd3 ed3=) 14...Ne5 (14...Nc2!? 15.Kd1 Na1 16.Ba1 Nc5–+) 15.Be5+= Qe5 16.Ra3 Be6 17.Qc3? (better is 17.Qc1–/+) 17...Rc8–+ 18.Qe5 Rc1 (18...Be5?! 19.Rc3 Bc3 20.Nc3 Nc2 21.Kd1+=) 19.Ke2 Be5 (19...Be5 20.d3 ed3 21.Rd3 Bc4–+) 0–1. Mergel,Hans Werner – Wossning,Friedhelm, corr FRG–ch M, 1980.

7.Nc3 Qe7 8.d3 (8.Be2 0-0=) 8...a5 (8...0-0 9.Be2=) 9.Be2 (9.g3 0-0=) 9...b6 10.Qc2 Bb7 11.0-0-0 (11.0-0 0-0=) 11...0-0-0 (11...0-0!?–/+) 12.h3 (12.cd5 ed5 13.Nd4 A) 13...cd4?? 14.Nd5 Kb8 15.Ne7 Be7 16.Kb1+– (16.Bd4?! Rc8=); B) 13...Bc7=) 12...Ne5 (12...Kb8 13.Kb1=) 13.Rhg1 (13.Na4 Ned7+=) 13...dc4 (13...Kb8 14.Kb1=) 14.dc4 Nf3 (14...Kb8 15.Kb1=) 15.gf3 Ne8 (15...Rhg8 16.Na4 Bc7 17.Rd8 Qd8 18.f4=) 16.f4 (16.Kb1 Bc7+=) 16...f6 (16...f5 17.Na4 Qc7 18.Bc3+=) 17.h4 (17.f5 Kb8 18.fe6 Qe6+=) 17...Qf7 (17...f5!?=) 18.Na4 (18.Ne4 Rg8+/–) 18...Kc7 (18...Qc7 19.h5+=) 19.Bc3 (19.f5 e5+=) 19...Be7 20.Rd8 Bd8 21.Rd1 Qe7?? (better is 21...Kc8+/–) 22.Nb6!+– Kb6 (22...Nd6 23.Na4 Ne4 24.Ba5 Kb8+–) 23.Qa4 Ka7 24.Rd8! Qd8 (24...Qd8 25.Qa5) 25.Ba5 Qc8 (25...Qb6 26.Bb6 Kb6+–) 26.Bc7 Ba6 27.b6 Ka8 28.Bf3 Qb7 29.Qa6# 1–0. Loman – De Visser,Arno, NBC, 1981.

7.d3 a6 8.ba6 (8.Nc3 Qa5+=) 8...Ra6 (8...ba6 9.Nc3+=) 9.Nbd2 (9.d4 Rb6 10.dc5 Nc5=) 9...0-0+= 10.a4 (10.Be2 Qb6 11.Qb3 Rd8=) 10...d4 (10...Re8!?+=) 11.ed4= cd4 (11...e5 12.d5=) 12.Bd4 e5 13.Bc3 Re8 14.Be2 Nc5 15.0-0 Bf5 The backward pawn on d3 becomes a target (15...b6 16.Re1=) 16.d4 ed4 17.Bd4 Bd7 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 (17...Ra4 18.Ra4 Na4 19.Qa4 Re2 20.c5+=) 18.Bc5 Bc5 19.Nb3 Bb4 20.a5 Ba5 21.c5 White gets strong initiative 21...Ra8 22.Bc4 b5 (22...Bc7 23.Ra8 Qa8 24.Ng5+=) 23.Bd5+= (worse is 23.Ra5 bc4 24.Ra8 Qa8+=) 23...Ra7 (23...Nd5? 24.Qd5 (24.Ra5?! Ra5 25.Na5 Nc3=) 24...Be6 25.Qd8 Bd8 26.Ra8 Bb3 27.Nd4+–) 24.Qd4 Qc7 25.Na5 Ra5 26.Ra5 Qa5 27.c6 (27.Ra1 Qc7=) 27...Bf5 (27...Bg4 28.Ng5 Bh5 29.Ne4 Ne4 30.Be4+=) 28.Ra1+= Qd8 29.Bb3 Qc8 (29...Qe7!?+=) 30.Qc5+/– b4 (30...Be4 31.Ne5 Re5 32.Qe5 Bc6 33.Rd1+/–) ½–½. Perlitz,Heiko – Vetter,Udo, TT–11.19 TSC, 2004.

7.d3 e5 8.cd5 Nd5 9.Nbd2 Qe7 (9...Qa5 10.Qb3 Nc7 11.a4+=) 10.Nc4 (10.Qb3 N5f6=) 10...Bc7 11.Be2 0-0 12.0-0 N7b6 (12...a6 13.Qa4=) 13.Qc2 (13.Nce5 Be6+=) 13...Nc4 (13...Nb4 14.Qc1=) 14.Qc4 (14.dc4 Nb4 15.Qc3 f6+=) 14...Nb6 15.Qc2 Bf5 16.e4 Bg4 17.h3 Bf3 18.Bf3 Bd6 19.a4 Rfd8 20.Bg4 Nd7 21.Qc3 Nf6 22.Bd1 Rac8 23.Bb3 Nh5 24.g3 Qg5 25.Kh2 Qh6 26.Qc1 Qc1 (26...Qg6!?=) 27.Rac1+= Re8 28.Kg2 g6 29.Bd5 Re7 30.Rc2 h6 31.Bc1 Kh7 32.Be3 Nf6 33.Bb3 Rec7 34.f4 ef4 (better is 34...Rd7!?+=) 35.Bf4+– Bf4 36.Rf4 Kg7 (better is 36...Nh5 37.Rf7 Rf7 38.Bf7 Rf8+–) 37.Rcf2 c4 (37...Nd7 38.Rf7 Kh8 39.Re7+–) 38.Bc4 (38...Nd7 39.Rf7 Kh8 40.Bd5+–; 38.Rf6?! cb3 39.b6 ab6 40.Rb6 Ra8+=; 38.dc4?! Nh7+–) 1–0. Dzieniszewski,Andrzej (2360) – Pelc,Zbigniew (2240), Poland–chT Mikolajki, 1991.

7.Bd3 0-0 8.g4? Ng4–/+ 9.Rg1 f5 10.h3 (10.Qe2!? dc4 11.Bc4 Nde5–/+) 10...Nge5 11.Bc2 (11.Qe2 Nf3 (11...dc4?! 12.Bc4 Qf6 13.Kd1–/+; 11...Nd3?! 12.Qd3 Nf6 13.cd5–/+) 12.Qf3 Ne5 13.Be5 Be5–+) 11...Qf6 (11...dc4?! 12.Na3 g6 13.Ng5–+) 12.h4 (12.Ne5 Ne5 13.Kf1–+) 12...Nf3 13.Qf3 Qb2 14.cd5 Qa1 15.de6 Nb6 16.Bf5 Qb1! (16...Qb1 17.Bb1 Rf3–+) 0–1. yodamo – andyd1510, ChessWorld.net, 2007. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 e6 4.b5 c5 5.c4 Nbd7 6.e3 Bd6)

7.Bd3? e5–/+ 8.Bf5 (8.Nh4 e4 9.Be2 0-0 10.cd5 Nb6–/+) 8...e4–+ 9.Ng5 (9.Bd7 Nd7 (9...Kd7?! 10.Ne5 Ke7 11.cd5=) 10.Ng1 Ne5 11.Be5 Be5–+) 9...h6 10.Nh3 Ne5 11.Bc8 Nd3 12.Kf1 Nb2 (12...Rc8?! 13.Bf6 Qf6 14.Nc3–/+; 12...Qc8?! 13.Bf6 gf6 14.cd5=+) 13.Qb3? (13.Qc2 Qc8 14.Qb2 Qg4–+) 13...Rc8 (better 13...Nc4 14.Bb7 Be5 15.Bc6 Kf8 16.Ba8 Qa8–+ (16...Ba1?! 17.Bc6–/+)) 14.Qb2 dc4 (14...0-0 15.cd5 Nd5 16.Nc3–+) 15.Na3 0-0 16.Nc4 Bh2! 17.Ne5?? (17.Rh2 Qd3 Double attack) 17...Be5 18.Qe5 Qd2 19.Nf4 (19.g4 Qd3 20.Kg2 Ng4 21.Qg3–+) 19...Rfe8 (better 19...Ng4 20.Qg7 Kg7–+) 20.Qf5 Qb2 (20...c4 21.Nh5 Nh5 22.Qh5–+) 21.Re1 Qb5 22.Kg1 Qc6 23.Rc1 Qd7 (23...Qd7 24.Qd7 Nd7–+) 0–1. yodamo – Earl of Norfolk, ChessWorld.net, 2008. (=1.Nf3 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.b5 c5 5.c4 Nbd7 6.e3 Bd6)

7.Be2 0-0 8.0-0 Ne4?! 9.d3 Nef6 10.Nbd2.

7.Be2 c6 8.a4 e5 9.0-0 dc 10.bc bc 11.Bc4 e4 12.Nd4 Ne5 13.Be2 c5 14.Nb5 Bb8 15.Qc2 a6 16.N5a3 Nf3! ... 0–1 (20). Lejn – Korolkova, corr 1974–76.

7.a4 a5

8.Be2 0-0 9.Qc2 b6 10.d3 Secures e4 10...Bb7 11.Nbd2 Rc8 12.h3 Controls g4 12...Re8 (12...h6 13.cd5 ed5 14.Qd1=) 13.g4 (13.Nf1 Qe7=) 13...e5 (13...dc4 14.Qc4 Ne5 15.Be5 Be5 16.Rb1=) 14.0-0-0 White king safety dropped. He knows no fear (14.g5 e4 15.gf6 ef3 16.Nf3 Nf6 17.cd5 Nd5–/+) 14...e4 Black threatens to win material: e4xf3 (14...d4 15.e4 Nf8–/+) 15.Nh4 (15.de4 d4 16.Bd3= (16.ed4? Ne4 17.Bd3 Nd2 18.Nd2 Bh1 19.Rh1 Nf8–+)) 15...Be7?? allows the opponent back into the game (15...d4 16.Rhf1 g6=+) 16.Nf5 (better 16.de4!? and White can hope to live 16...h6 17.Nf5+– (17.cd5?! Nd5 18.Nf5 Nb4=; 17.ed5?! Nd5 18.Nhf3 Nb4=)) 16...ed3=+ 17.Bd3 Bf8 Loses material (17...dc4 18.Be4 Be4 19.Ne4 Ne4 20.Qe4=) 18.Rhg1= g6 Black threatens to win material: g6xf5 (18...d4 19.ed4 cd4 20.g5=) 19.Ng3 (19.g5 Nh5 20.Be2 Nf4= (20...gf5?? would be a gruesome error 21.Bh5 Ne5 22.Qf5+–)) 19...Ne5 (19...Re7 20.Bf1 d4=) 20.Bf1 (20.g5!? is worth looking at 20...d4 21.gf6 de3 22.Nde4+–) 20...Qe7 (20...d4!? 21.Kb1 de3–/+) 21.Bg2 Red8 (21...d4=) 22.Qc3?? a transit from better to worse (22.f4 Ned7 23.g5 Qe3 24.gf6+– (worse 24.Bf6 Nf6 25.gf6 Qg3 26.Bd5 Qa3 27.Qb2 Qb2 28.Kb2 Bd5 29.cd5 c4=)) 22...d4–/+ 23.ed4?? leads to further unpleasantness (better 23.Qa3 Bh6 24.Bb7 Qb7 25.Kb1–/+) 23...cd4–+ 24.Qb3 Bg2 (better 24...Bh6 makes it even easier for Black 25.Bb7 Qb7 26.Kb1 Bd2 27.Rd2–+) 25.Rg2 Qe6 26.Kb1 Nc4 27.Nc4 Rc4 28.Qa2 (28.Rd3–+) 28...Rb4 29.Qe6 fe6 30.f4 (30.g5 cannot undo what has already been done 30...Nd5 31.Ne4 Bg7–+) 30...Ra4 (better 30...Nd5 and Black has reached his goal 31.Rd4 Nc3 32.Kc2 Rbd4 33.Bc3 Ra4–+) 31.Re2 Kf7 32.Rde1 (32.Red2 Bc5 33.Rd3 Rb4–+) 32...Re8 (32...Rd5 seems even better 33.Re5–+) 33.g5? (33.Ne4 Ne4 34.Re4–+) 33...Nd5 34.Re4 (34.f5 gf5 35.Nf5 Rb4–+ (35...ef5?! 36.Re8 Rb4 37.Rd8=+)) 34...Bg7 (34...Rb4 and Black can already relax 35.Ka1 Ne3 36.Rc1–+) 35.f5 Rb4 36.fe6 (36.Ka1 is not much help 36...Ne3 37.fe6 Kg8–+ (worse 37...Re6 38.Re6 Ke6 39.Nf1–+)) 36...Kg8 37.Ka2 Rb5 38.Rb1 (38.Rd1 does not help much 38...d3! Discovered attack: d4, g7–b2 39.Bg7 Kg7 40.Rd3 Nb4 41.Rb4 Rb4–+) 38...Nb4 39.Kb3 (39.Ka1 does not help much 39...Rg5 40.Ne2 Re5 41.Re5 Be5–+) 39...Rg5 (better 39...Nd3!? might be the shorter path 40.Ka2 Rg5 41.Nf1–+) 40.Ne2 Nd3 (better 40...d3 keeps an even firmer grip 41.h4 Rb5 42.Nc3–+) 41.Kc4 (41.Bd4 is not much help 41...Bd4 42.Rd4 Nc5 43.Ka2 Rg2–+ (43...Ne6?! 44.Re4–+)) 41...Nb2 (better 41...Nf2 keeps an even firmer grip 42.Rf4 Rc8 43.Kb3–+) 42.Rb2 d3! Decoy: d4 43.Nd4 (43.Kd3 Rd8 Decoy Double attack (43...Bb2 Discovered attack)) 43...Bd4 (43...Rc8!? and Black can already relax 44.Kd3 Rg3 45.Re3 Re3 46.Ke3–+) 44.Kd4 Rg3 45.Kd5 Rf3 (45...Rh3 seems even better 46.Kc6 Rf3 47.Kd7–+) 46.Kd6 White prepares the advance e7 (46.Rb6 cannot change destiny 46...Rh3 47.Rd6 Rf3–+) 46...d2 (46...Rh3 47.Kd7 Ra8 48.e7=) 47.Rd2 Rd8 48.Kc6 Rd2 49.e7 Rf8! Decoy: f8 50.ef8Q (50.ef8Q Kf8 Combination; 50.ef8R Kf8 Combination; 50.ef8B Rc2 Decoy Double attack; 50.ef8N Rc2 Decoy Double attack) 50...Kf8 51.Kb6 Rd5 (51...Rd3 52.Rf4 Kg7 53.h4–+) 52.h4 (52.Ra4 Rh5 53.Ra3 a4–+) 52...Kg7 53.Kc6 Rf5 54.Kd6 Kh6 55.Ke6 Rb5 56.Ra4 Kh5 57.Kf6?! just waiting for the end (57.Ke7 Rb4 58.Ra5 Kh4 59.Ra1 h5 60.Kf6 Rg4 61.Ra3 Rg1 62.Rc3 g5 63.Kg6 Ra1 64.Rc2 Ra6 65.Kf5 Ra5 66.Ke4 g4 67.Rc1 g3 68.Kf3 Ra3 69.Kg2 Ra2 70.Kf1 Kh3 71.Kg1 h4 72.Rd1 Ra3 73.Kf1 Kh2 74.Rd2 Kh1 75.Ke2 g2 76.Rd4 h3 77.Rd3 Rd3 78.Kd3 g1Q 79.Kc4 Qb6 80.Kc3 Kg2 81.Kd3 Kf2 82.Kc4 h2 83.Kc3 Ke2 84.Kc2 h1Q 85.Kc3 Qhc6) 57...h6 58.Ra1 (58.Rc4 Rb6 59.Ke5 Rb4–+) 58...Rb6 59.Ke5 Rb4 (better 59...Kh4 might be the shorter path 60.Rh1 Kg3 61.Ra1–+) 60.Kf6 (60.Ra5 Rh4 61.Ra1 g5 62.Rf1 Rh3 63.Rf5 Re3 64.Kd4 Re8 65.Rb5 Kh4 66.Rb1 g4 67.Rh1 Kg5 68.Kd3 h5 69.Ra1 h4 70.Ra5 Kf4 71.Ra4 Kf3 72.Ra7 h3 73.Rh7 Kg2 74.Rc7 h2 75.Rc2 Kh3 76.Rc7 g3 77.Ra7 Rd8 78.Kc3 Rh8 79.Ra1 g2 80.Rd1 Rc8 81.Kd4 Rd8 82.Kc3 Rd1 83.Kc4 h1Q 84.Kb4 g1Q 85.Kb3 Rb1 86.Kc2 Qe1 87.Kd3 Qhe4) 60...a4 61.Rc1 Rh4 62.Rc5 (62.Rc3 doesn't improve anything 62...Rf4 63.Ke5 g5–+) 62...g5 63.Ra5 (63.Rc6 hardly improves anything 63...a3 64.Ra6 Rh3–+) 63...Rf4 64.Kg7 Kh4 65.Kh6 (65.Kg6–+ praying for a miracle) 65...g4 66.Kg6 (66.Rh5 doesn't get the cat off the tree 66...Kg3 67.Rc5 a3 68.Ra5 Rf3 69.Kg5 Kh3 70.Ra6 g3 71.Rh6 Kg2 72.Rd6 a2 73.Ra6 Rf2 74.Kg4 Kh2 75.Rh6 Kg1 76.Ra6 g2 77.Ra2 Ra2 78.Kf5 Re2 79.Kf4 Kf2 80.Kf5 Ke1 81.Kf4 g1Q 82.Kf3 Re5 83.Kf4 Qg5 84.Kf3 Re3) 66...Kg3 (66...g3 67.Rh5 Kg4 68.Rg5 Kf3 69.Rc5 g2 70.Rc3 Kg4 71.Rc1 a3 72.Rg1 Kh3 73.Rd1 a2 74.Rc1 Kh2 75.Kg5 Rf8 76.Kg6 Rf1 77.Rc5 g1Q 78.Rg5 Qg5 79.Kg5 a1Q 80.Kg6 Kh3 81.Kh5 Rg1 82.Kh6 Qh8) 67.Kg5 Kf3 (67...Rb4 68.Rd5 Kh3 69.Rd1 g3 70.Rh1 Kg2 71.Rh6 Kg1 72.Kf5 g2 73.Rd6 a3 74.Ke5 a2 75.Ra6 Rb2 76.Ke4 Kf2 77.Rf6 Ke1 78.Kd5 Rb5 79.Kc6 a1Q 80.Re6 Re5 81.Kd6 Qd4 82.Ke7 g1Q 83.Re5 Qe5 84.Kd7 Qgc5 85.Kd8 Qcc7) 68.Rc5 Re4 69.Kh4 a3 70.Rf5 (70.Ra5 does not improve anything 70...Kg2 71.Ra3 g3 72.Kg5 Kf2 73.Kf5 Re1 74.Ra2 Re2 75.Ra4 g2 76.Rf4 Ke1 77.Ra4 g1Q 78.Ra1 Kf2 79.Rg1 Kg1 80.Kg4 Rf2 81.Kg3 Rf8 82.Kg4 Kf2 83.Kg5 Kf3 84.Kg6 Rf4 85.Kg7 Kg3 86.Kg6 Kg4 87.Kh6 Kf5 88.Kg7 Kg5 89.Kh7 Kf6 90.Kg8 Rh4 91.Kf8 Rh8) 70...Kg2 71.Ra5 g3 72.Kg5 Re3 73.Kf4 (73.Kg4 does not save the day 73...Kg1 74.Kf4 Kf2 75.Rg5 a2 76.Ra5 Re2 77.Kf5 g2 78.Ra4 Kf1 79.Ra2 Ra2 80.Ke6 g1Q 81.Kd5 Qe3 82.Kc4 Ra5 83.Kb4 Qc5 84.Kb3 Rb5 85.Ka2 Qa7) 73…Kf2 (73...Kf2 74.Rg5 a2 75.Ra5 Re2 76.Kg4 g2 77.Rf5 Ke1 78.Ra5 Rf2 79.Re5 Kf1 80.Re3 a1Q 81.Rg3 Qg7 82.Kh5 Rf5 83.Kh4 Qh6 84.Kg4 Qh5) 0–1. Karacsony,Istvan – Somorai,Zsolt, HUN–chT2 Asztalos (11), 2003.

8.Be2 e5 9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5b6 11.Nc3 Nf6 12.Qc2 Qc7 13.0-0 0-0 14.Ng5 h6 15.Nge4 Be7 16.Nf6 Bf6 17.Ne4 Be7 18.d4 ed4 19.ed4 c4 20.Nc5 Bd6 21.g3 Bh3 22.Rfc1 Rfc8 23.Qc3 (worse is 23.Bc4 Nc4 24.Qc4 b6=) 23...Qe7 24.Re1 (worse is 24.Bc4 Nc4 25.Qc4 b6–/+) 24...Qf8? (better is 24...Qg5+=) 25.g4+– (25.Nb7 Bb4 26.Qc2 Be1 27.Re1 Qb4–/+) 25...Bg4 26.Bg4 Rc7 (26...Bc5 27.dc5 (27.Bc8?! Bb4 28.Qf3 Rc8+=) 27...Rc5 28.Ba3+–) 27.Bf3 Ra7 28.Kh1 Re7 29.Re7 Qe7 30.Rg1 Qh4 31.Rg2 Ra8 (31...Qe7 32.Rg4+–) 32.Nb7 Bb4 33.Qe3 Rc8 34.Qe5 White plans d5 34...Bf8 (34...g5 35.Bg4 Ra8 36.Nc5+–) 35.d5 (worse is 35.Na5 c3 36.Bc1 Na4+–) 35...Nd7 (35...c3 36.Bc3 f6+–) 36.Rg7 (36.Rg7 Kh8 37.Rg8 Kg8 38.Qh8) 1–0. Buss,Michael – Paterson,Arthur, USCF89CA156, 1989.

8.Be2 e5 9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5b6 11.Nc3 Nf6 12.Qc2 Qc7 13.0-0 0-0 14.Ng5 h6 15.Nge4 Be7 16.Nf6 Bf6 17.Ne4 Be7 18.d4 ed4 19.ed4 c4 20.Nc5 Bd6 21.g3 Bh3 22.Rfc1 Qe7 23.Re1 (23.Bf3 Ra7 24.Re1 (24.Qc3 f5 25.Re1 Qf7 26.Ba3 Rc8 27.Rac1 Bg4+=) 24...Qc7 25.Re3 Qc8 26.Rae1 Bf5 27.Qc3 Qd8+/-; 23.Bc4 Nc4 24.Qc4 Rfe8 25.Qc3 Qf6 26.Re1 Rac8 27.Qb3 Qf5=) 23...Bg4?? (better 23...Rfe8 A) 24.Qc3 Qf6 (24...Qf8+= 25.g4 Re2 26.Re2 Bg4 27.Ree1 Qc8=) 25.Qf3 Qf3 26.Bf3 Re1 27.Re1 Bc5=+; B) 24.Qd2 Qg5 25.Qg5 hg5 26.Bc3 Bc8 27.f3 Be7+=; 23...Rae8 24.Ba3 Qc7 25.Qc3 Re7 26.Bf3 Rfe8 27.Re7 Qe7+=) 24.Bg4+- Ra7 (24...Qc7 25.Qc3+-) 25.Kh1 (better 25.Re7 Be7 26.Bf3+-) 25...Qh4 (25...Qg5 26.Bf3+-) 26.Nb7 (better 26.gh4 Kh8+-) 26...Bb4 (26...Bg3 27.fg3 Qg4+-) 27.d5 (better 27.gh4 Be1 28.Re1 Rb7 29.Ba3+-) 27…Nd7 1-0. Buss,Michael - Paterson,Arthur, USCF89CA156, 1989.

7.a4 a6

8.Nc3 0-0 9.ba6 ba6 10.cd5 ed5 11.Rb1 =+.

8.Nc3 0-0 9.Be2 Qc7 10.Qb3 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 dc4 13.Bc4 Bd6 14.0-0 e5 15.b6 Qe7 Black prepares the advance e4 16.f5 e4 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Qh4 19.h3 Kh8 (19...Qg3 20.Be4 Qh2 21.Kf2+=) 20.Qd1 (20.Qc4!?+/–) 20...f6+= 21.Qg4 Qg4 22.hg4 Re8 23.Rac1 h5 (23...Bf8 24.g5! Rd8 25.Be4 Rd2 26.Rfd1 Rd1 27.Rd1+–) 24.Kf2 h4 25.Rc4 Bd7 26.Be4 Rad8 27.Ke2 Kh7 (better is 27...Re4 28.Re4 Bc6+/–) 28.Bc3?? (28.Rh1!? Bg3+–) 28...Kh6? (better is 28...Re4 29.Re4 Bc6+=) 29.Bf3+– Rc8 30.Rb1 Bc6 31.Bc6 Rc6 32.Kf3 Be5 33.Be5 fe5 34.a5 Kg5 35.Rbc1 e4 (better is 35...Rd6 36.R1c2 g6+–) 36.Re4 Re4 37.Ke4 Kg4 38.d4 c4 39.d5 Rc8 40.d6 Re8 41.Kd5 Re3 (41...Kf5 42.d7 Rd8+–) 42.Rc4 Kf5 43.d7 Re5 44.Kd6 (44.Kd6 Re6 45.Kc5 Re5 46.Kd4+–) 1–0. Domenech Vallejos,JL (2095) – Garcia Ramos,Daniel (1920), Barcelona ESP, 2013.

8.Nc3 Nb6 9.cd5 Nbd5 10.ba6 (10.Nd5 ed5 11.Be2 0-0=) 10...ba6=+ 11.Qc2 (11.Rb1 0-0=+) 11...Nb4 12.Qb1 Bb7 13.Be2 0-0 14.0-0 Qc7 15.h3 (15.e4 Rfb8=) 15...Rad8 16.Rd1 Bf3 (16...c4 17.e4=+) 17.Bf3 Bh2 (17...Nd3 18.Nd5 Bh2 19.Kf1 Rd5 20.Bf6–/+) 18.Kf1 (18.Kh1 Be5=) 18...Be5=+ 19.Ne4 (19.d3 Qd6 20.Ne4 Ne4 21.Be4 Bb2 22.Qb2 f5–/+) 19...Ne4–/+ 20.Be4 f5 21.Bf3 (21.d4 cd4 22.Bd4 Bd4 23.ed4 Qc4 24.Bd3 Qd4–/+) 21...Bb2–/+ 22.Qb2 Nd3 23.Qc3 e5 (23...c4 24.Be2–/+) 24.Rdb1 (better is 24.Qc4!? Qf7 25.Qa6=+) 24...e4–/+ 25.Be2 Qh2 (25...f4 26.Qc4 Qf7 27.Qf7 Rf7 28.ef4 Rf4 29.Bd3 Rd3 30.Ke2=+) 26.Bd3 Rd3 27.Qc4 Kh8 28.Qc5 Rfd8 29.Rd1 f4 (30.ef4 Qh1 31.Ke2 Qg2–/+) 0–1. Waibel,Ulrich – Kessler,Dietmar, compuserve, 1996.

8.d3 0-0 9.Be2 Qc7 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1=+) 10.0-0 (10.Nc3 Ne5=) 10...Ne5 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1=+) 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.Nd2 d4 (13...Qd6 14.Qb3=) 14.ed4 cd4 (14...Qd4 15.Nb3 Qd6 16.Bf3=) 15.Nf3 (15.Bf3 Qc7=) 15...Qd6 (15...Qc5 16.Nd2=) 16.Re1 (16.Qc1 Nd7=+) 16...e5 (16...ab5 17.ab5 Ra1 18.Qa1=) 17.Bf1 (17.Nd2 Bf5=) 17...Nd7 (17...Re8 18.Qd2-/+) 18.Re4 (18.Qe2!? f6 19.Nd2=) 18...f6-/+ 19.Nd2 Nc5 (19...Qb4 20.Rb1 Qe7 21.Nb3=+) 20.Re1 Bf5 (20...ab5 21.ab5 Ra1 22.Qa1=+) 21.Nf3 (21.Nb3!?=+) 21...ab5 (21...Rfc8 22.Nd2-/+) 22.Nh4 Be6 23.ab5 Ra1 24.Qa1 Nb3 (24...b6 25.g3-/+) 25.Qd1 (25.Qa2 Nc5 26.Qa1-/+) 25...Qb4-/+ 26.Re2 (26.f4 Ra8 27.fe5 Ra1 28.Qa1 Na1 29.Ra1 g5-+) 26...Na5 (better 26...Nc5!?-+) 27.Qa1 (27.Ra2 b6=+) 27...b6 28.Rb2 (28.Ra2 Re8=+) 28...Qc3 (28...Qd6 29.g3=+) 29.Ra2=+ Qa1 30.Ra1 Nb3 31.Ra6 Rb8 32.Nf3 Bf5 (32...Nc5 33.Ra3=+) 33.Ne1 Nc5 (33...Kf8 34.Ra3 Nc5 35.Nc2=+) 34.Ra7 (34.Ra3 Kf8=+) 34...Rb7 (34...g5 35.Ra3=+) 35.Rb7 (35.Ra3 g5=+) 35...Nb7-/+ 36.Be2 Nc5 37.g4 Bg6 38.Kg2 (38.h4 Kf8-/+) 38...e4 39.de4 Be4 (39...d3 40.Bd1 Bf7-/+) 40.f3 (40.Nf3 Kf7-/+) 40...Bg6 (40...Bb1 41.Bd1 d3 42.Kf2-/+) 41.h4? (better 41.f4=+) 41...d3-+ 42.Bd1 d2?? (better 42...Bf7-+) 43.Nc2= Nd3 44.Kf1 Nb2 (better 44...Ne5=) 45.Ne3?? (better 45.Ke2 Nc4 46.Nd4=+) 45...Nd1-+ 46.Nd1 Bd3 47.Kf2 Bc4 48.Ke3 Bb5 (better 48...Bb3 49.Kd2 Bd1 50.Kd1 Kf7-+) 49.Kd2-/+ h5! 50.Nc3 (50.gh5 Kh7 Combination) 50...Bc6 51.Ke3 hg4 (51...Kh7 52.Ne2 Kh6 53.Nd4-/+) 52.fg4 g6 (52...Kf7 53.Kf4-/+) 53.Kf4 White prepares g5 (53.Kd4 Bf3 54.g5 Kf7=+) 53...b5-/+ 54.g5? (54.Na2 Kf7-/+) 54...f5 (better 54...b4!? 55.Nb1 Kf7 56.gf6 Kf6-+) 55.Na2-/+ Kf7 56.Nb4 Be8 (56...Be4 57.Ke5-/+) 57.Ke5=+ Ke7 58.Nd5 (58.Nd3=+) 58...Kf7 59.h5?? (59.Nb4 Kg7=+) 59...Bc6 (better 59...gh5 60.Nf4 h4-+) 60.hg6= Kg6 61.Ne7 Kg5 62.Nc6 f4 63.Ke4 Kg4 64.Ne5 Kg3 65.Nd3 Attacks the isolani on f4 65...f3 66.Kd4 b4 67.Kc4 f2 68.Nf2 ½-½. mtr – JJMontgomery, internet, 2001.

8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 0-0 11.0-0 b6 12.d4 Bb7 13.Nbd2 Qe7 14.Ne5 Rc8 15.f4 cd4 16.Bd4 Bc5 17.Ndf3 Ne5 18.Ne5 dc4 19.Bc4 Bd5 20.Bd5 Nd5 21.Nc6 Qc7 22.Rf3 Bd4 23.Qd4 Ra8 24.f5 Nf6 25.fe6 fe6 26.Rf1 Rf8 27.Ra1 Qf7 28.Rf1 Qc7 29.Ra1 Qf7 30.Nd8 Qe7 31.Rd1 Nd5 32.Ne6 Qe6 33.Qd5 Qd5 34.Rd5 Rf6 35.Rd8 Kf7 36.Rd7 Kg6 37.e4 Re6 38.Kf2 Re4 39.Rd6 Kf7 40.Rb6 Rb4 41.Rb7 Kf6 42.Ke3 Rb2 43.b6 Rg2 44.Rb8 Rb2 45.b7 Kg5 46.Kd4 Kh4 47.Kc5 Kh3 48.Kc6 Rc2 49.Kb6 Rb2 50.Kc7 Rc2 51.Kd6 g5 52.Rh8 Rb2 53.Rh7 Kg2 54.Kc7 Rc2 55.Kd8 Rb2 56.Kc8 Rc2 57.Rc7 Rb2 58.b8Q Rb8 59.Kb8 Kh2 60.Rg7 1-0. onur604 (2320) - wwwchessmega (2190), lichess.org, 2020.

8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 dc4 11.0-0 Qa5 12.Nc3 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Bc4 Bc3 15.Bc3 Qc7 16.Qb3 b6 17.Ra1 Bb7 18.Be6 fe6 19.Qe6 Qe7 20.Qb6 0-0 21.Ra7 Rb8 22.Bf6 gf6 23.h3 Qe4 24.f3 Qe7 25.Kf2 f5 26.g4 fg4 27.hg4 Qf7 28.f4 Qd7 29.Ke2 Qg4 30.Kd3 Rd8 31.Kc2 Time forfeit 1-0. RichardSommer (1975) - Bashirrabiu777 (1895), lichess.org, 2020.

7.a4 Nb6

8.a5 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Qc2 Bd7 11.Qc4 0-0 (11...a6 12.Nc3=+) 12.0-0 Rc8 (12...a6 13.Bf6 Qf6 14.Nc3=+) 13.a6 ba6 (13...Rb8!? 14.Bf6 Qf6=) 14.Ra6+= (worse 14.ba6 Rb8 15.Bf6 Qf6=+) 14...Rb8? (better 14...Ne8 15.Na3 Ra8+=) 15.Rd6+- Qc7? (better 15...Bb5 16.Qc5 Qc8 17.Qc8 Rfc8+-) 16.Bf6 Qd6 (16...gf6 17.Qg4 Kh8+-) 17.Qg4 g6 18.Qh4 h5 (18...Rfe8 19.Be5 Qe7 20.Qe7 Re7 21.Bb8 Bb5+-) 19.Be5 Qd5 20.Qf6 Qe5 21.Ne5 Bb5 22.Ng6! fg6 (22...fg6 23.Qg5 Double attack (23.Qg5 Decoy)) 23.Qg6 Kh8 24.Rc1 Be8 25.Qe6 Bf7 26.Qh6 Kg8 27.Qg5 Kh8 (27...Kh7 28.Qc5 a6 29.f4+-) 28.Nc3 Rg8 (28...Rb6+-) 29.Qh6 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

8.d3 dc4 9.dc4 Qc7 (9...Qe7 10.Nbd2=) 10.h3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Nd7+=) 10...0-0 (10...Nbd7 11.Bd3=) 11.Be2 (11.Bf6 gf6 12.Ra2 Rd8+=) 11...Rd8 12.Qc2 Nbd7 13.0-0 Ne5 (13...b6 14.Rd1=) 14.Nbd2 b6 15.Rfd1 (15.Be5 Be5 16.Ne5 Qe5+=) 15...Bb7= 16.Qc3 Ne4?? (better 16...Nf3 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 a6=) 17.Ne4+- Be4 18.Ne5 f6 19.Nf3 Bf3 (19...a6 20.Nd2 Bb7 21.Qc2+-) 20.Bf3 Be5 21.Qc2 Bh2 (21...Bb2 22.Qb2 Rd1 23.Rd1+-) 22.Kh1 Be5 (22...Rac8 23.g3 Bg3 24.fg3 Qg3 25.Qg2 Qg2 26.Kg2+-) 23.Bc3 (better 23.Be5 Qe5 24.Ba8 Ra8+-) 23...Rac8 24.Be5 fe5 (24...Qe5 25.a5+-) 25.Rd8 Rd8 26.Rd1 Rf8 27.Bc6 Qf7 (27...Rd8 28.Rd8 Qd8 29.Bf3+-) 28.f3 Qh5 29.Rd7 Qh4 30.Qe2 (30.Qc3 Qg3+-) 30...Rf5 (30...Rf7 31.Qd2 g6 32.Qd6 Rd7 33.Qe6 Kf8 34.Bd7+-) 31.Ra7 Qg3 (31...Rf8 32.Rb7 Qd8 33.Qb2+-) 32.Qd1 (32.Rb7 Rf8+-) 32...Rf8 33.Qd7 Qg6 34.Qd6 Qb1 (34...h6 35.Be4 Qf6 36.Qb6+-) 35.Kh2 Qf5 (35...Qg6 36.Bd7 Qf6 37.Be6 Kh8 38.Rb7+-) 36.Bd7 Rd8 (36...Qf6+-) 37.Be6 (37.Be6 Qe6 38.Qd8 Qe8 39.Qe8) 1-0. iamdudum (1685) - UncleSam (1745), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

8.Be2 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Qc2 (10.Na3 c3 11.Bc3 0-0=) 10...0-0=+ 11.Qc4 b6 12.Nc3 Bb7 13.Qe2 Qe7 14.0-0 Rad8 15.Rfd1 Nd5 (15...Ng4 16.e4=+) 16.Rac1 (16.a5 Nb4 17.ab6 Nd3=) 16...Qc7 (16...Nc3!? 17.Bc3 Bf3 18.Qf3 Qh4-/+) 17.Ne4= Nb4 (better 17...Be7 18.Be5 Qd7=) 18.Ng3?? (better 18.Nd6 Qd6 19.d4+=) 18...Bg3-/+ 19.hg3 Nd3 20.Ba1 (20.Rb1!?-+) 20...Nc1 21.Rc1 Rd7 (21...Bf3 22.gf3 Qe7 23.f4-+) 22.d4 Bf3 23.Qf3 Rc8 24.Qg4 c4 25.d5 f6?? (better 25...f5 26.Qg5 Qd6 27.de6 Qe6-+) 26.de6+= (worse 26.Qe6 Rf7=+) 26...Re7? (better 26...f5 27.Qg5 Re7=) 27.Bf6+- c3 (27...h5 28.Qg5 Re6 29.Rc4 Rf6 30.Rc7 Rc7 31.e4+-) 28.Be7 (28.Rc3!? Qc3 29.Bc3 Rc3+-) 28...Qe7 29.Qd4 c2 (29...Qc7 30.Qd5 Qe7 31.Qb3+-) 30.Qd7 Qd7 31.ed7 Rd8 32.Rc2 Rd7 33.f4 Kf7 34.Kf2 h6 35.Kf3 Kf6 (35...Ke8 36.Rc4+-) 36.g4 g6 (36...Ke7 37.f5+-) 37.g3 (37.Rc6 Kg7+-) 37...h5 (37...Kg7 38.Rc6+-) 38.Rc4 (38.gh5 gh5 39.Rc6 Kg7+-) 38...hg4 39.Kg4 Kg7 40.e4 Re7 (40...Kh6 41.f5 gf5 42.ef5+-) 41.e5 (41.Kg5 Rd7+-) 41...Re6 (41...Kh6+-) 42.Rc6 Kh6 (42...Re7 43.Kg5 Kf8+-) 43.Re6 Kg7 44.Rc6 Kf7 45.Rc7 Kf8 46.Ra7 g5 (46...Ke8 47.e6 g5 48.Kg5 Kd8 49.f5 Kc8 50.e7 Kb8 51.Rd7 Kc8 52.e8Q) 47.Ra6 (47.f5 Kg8 48.a5 ba5 49.b6 Kf8 50.b7 Kg7 51.b8Q Kh6 52.Qd6) 47...gf4+- 48.Rb6 f3 49.Rf6 Ke7 50.Rf3 Ke6 51.Rf6 (51.Re3 Kd5 52.e6 Kc4 53.e7 Kd4 54.e8Q Kc4 55.Qc6 Kd4 56.Qc3 Kd5 57.a5 Kd6 58.Qc6) 51...Kd5 52.Rc6 Ke5 (52...Ke4 53.e6 Kd4 54.e7 Ke4 55.e8Q Kd3 56.Kf3 Kd4 57.Qe4) 53.a5 Kd5 54.a6 Kd4 (54...Ke5 55.a7 Kd4 56.Kf3 Kd5 57.a8Q Ke5 58.Qe8 Kd5 59.Qe4) 55.a7 Kd5 (55...Ke4 56.a8Q Kd4 57.Qe8 Kd3 58.Kf3 Kd4 59.Qe4) 56.a8Q Kd4 57.Qd8 (57.Qe8 Kd3 58.Kf3 Kd4 59.Qe4) 57...Ke3 58.Rc7 (58.Re6 Kf2 59.Qd2 Kf1 60.Re1) 58...Kf2 (58...Ke2 59.Re7 Kf2 60.Qd2 Kf1 61.Re1) 59.Re7 (59.Qd2 Kf1 60.Rc1) 59...Kg2 60.Qf8 (60.Qd2 Kf1 61.Re1) 60...Kh2 (60...Kg1 61.Kh3 Kh1 62.Qf1) 61.Re3 (61.Qf2 Kh1 62.Rh7) 61...Kg2 62.Qf3 (62.Re1 Kh2 63.Qf2) 62…Kh2 (62...Kg1 63.Re1 Kh2 64.Qe2) ½-½. ClayPigeons (2090) - YuG_and_GR (2070), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.a4 dc4

8.Bc4 0-0 9.0-0 b6 10.Be2 Bb7 11.d4 Qc7 12.h3 Rad8 13.dc5 Nc5 14.Nd4 e5 15.Nf3 Bf3 16.gf3 e4 17.Qc2 Bh2 18.Kg2 Be5 19.Nc3 ef3 20.Bf3 Bc3 21.Qc3 Nce4 22.Qc7 1-0. RichardSommer (2025) - RafAlmeida (1940), lichess.org, 2020.

8.Bc4 b6 9.0-0 Bb7 10.d3 Rc8 11.Nbd2 Bb8 12.Bc3 0-0 13.e4 Ng4 14.h3 Nge5 15.Ne5 Ne5 16.Be5 (16.Qc2 Nc4 17.dc4 Qh4=) 16...Be5=+ 17.Ra2 Qf6 18.Nf3 Bb8 19.Nh2 (19.a5 Rcd8 20.Qa1 Qh6=) 19...Rfd8=+ 20.Ng4 Qf4 (20...Qg6 21.Qc2=+) 21.g3 Qc7 22.f4 (better 22.Qf3!?=+) 22...Be4!-+ 23.Qe2 (23.de4 A pinning theme 23...Rd1) 23...Bd5 (23...Bf5 24.Kh2-+) 24.Rc2 (24.a5 ba5 25.Ne5 Qb6-/+) 24...Bc4 25.dc4 Rd4 26.Ne5 Qd6 27.Nc6 Rd3 (better 27...Rc6!? 28.bc6 Qc6-/+) 28.Ne7!?+= Qe7 A deflection 29.Qd3 Rd8 30.Qe2 e5 (30...Bd6 31.Rd2+/-) 31.fe5 Be5 32.Kg2 Qc7 33.Rf3 f6 34.Ra2 a5 35.h4 (35.ba6!? Qa7 36.Rd2+/-) 35...Qd7 36.Rf2 Qf7 37.Ra3 Bd4 38.Rff3 Re8 39.Qf1 Re5 40.Rf5 Rf5 41.Qf5 Qc4 42.Qc8 Kf7 43.Qd7 Kg6 Threatening mate: Qe2 44.Qg4 Kh6 45.Qf4 White fights for the Initiative 45...g5 46.hg5 fg5 47.Qd6 Kg7 48.Qe7 (48.Qb6 Qe2 49.Kh3 g4 50.Kh4 Bf6 51.Kh5 Qe4 52.Qa7 Be7 53.Qe7 Qe7 54.Kg4 c4-+) 48...Qf7 (48...Kh6!?=) 49.Qg5+= Qg6 50.Qg6 hg6 51.Kf3 Kf6 (51...c4 52.Ra2 c3 53.Ke4+/-) 52.Ke4+/- Ke6 53.Rd3 (better 53.Ra2+/-) 53...Kd6? (better 53...Bf6+=) 54.g4 Ke6 55.Rh3 Bf2 (55...g5 56.Rh6 Bf6 57.Rh7+/-) 56.Rh7 c4 (56...Kf6 57.Rc7 Kg5 58.Rc6+-) 57.Rh2 (57.Rc7 Kf6+-) 57...Be1 58.Re2 Bb4 59.Kd4 Kf6 60.Kc4 Kg5? (60...Bc5 61.Kd5 Kg5 62.Re4+-) 61.Re4 (better 61.Re6+-) 61...Bc5 (61...Kh6 62.Kd5 Bc5 63.Kc6+-) 62.Kd5 (better 62.Re5 Kg4 63.Rc5 bc5 64.b6+-) 62...Kh4 63.Rc4 (63.Ke6 Bf2+-) 63...Be3 (63...Bg1 64.Ke5 Kg5 65.Ke6+-) 64.Kc6 (64.Ke4!? Bg1 65.Rc1 Bf2+-) 64...g5 65.Re4 Bc5 (65...Bf2 66.Kd6 Bg3 67.Ke6+-) 66.Kb7 (better 66.Kd5 Bg1+-) 66...Kg3 67.Rc4 Bf2 (67...Kh4 68.Kc7 Be3 69.Kd7+-) 68.Ka6 (better 68.Kb8+-) 68...Kf3? (68...Kh4 69.Ka7+-) 69.Rc6 (better 69.Rc2 Bg1 70.Rc1+-) 69...Kg4+/- 70.Rb6 Bb6 71.Kb6 Kf5? (71...Kf3 72.Ka5 g4 73.b6+-) 72.Ka5 (better 72.Kc5 g4 73.Kd4+-) 72...g4 73.b6 g3 74.b7 g2 75.b8Q g1Q 76.Qf8 Ke6 77.Qe8 Kd6 78.Qb8 Kc6 (78...Kd7 79.Qb7 Kd8 80.Qd5 Kc7 81.Qf7 Kc6 82.Qe6 Kc7 83.Qe5 Kd7 84.Qf5 Kc7 85.Qc2 Kd7 86.Ka6+/-) 79.Qb5 (79.Ka6 Qc5+-) 79...Kc7+/- 80.Qe5 Kb7 Threatening mate: Qb6 81.Qd5 Kc7 82.Qf7 Kb8 83.Qe8 (83.Ka6 Qg2 84.Qe8 Kc7 85.Qe7 Kc8 86.Qe6 Kc7 87.Qb6 Kc8 88.Qc5 Kb8 89.Qe5 Kc8 90.Qf5 Kc7 91.Qf4 Kc8 92.Qc4 Kb8 93.Qb4 Kc7=) 83...Kb7 Do you see the mate threat? 84.Qd7 Kb8 ½-½. petrobbo (2020) - the_tatar (2165), ChessWorld.net, 2010.

7.Qb3 0-0

8.a4 a6= 9.Na3 (9.Nc3 Nb6+=) 9...a5 (9...b6 10.Be2+=) 10.d3 b6 (10...d4 11.ed4 cd4 12.Bd4+=) 11.h3 (11.cd5 ed5 12.Be2 Qe7=) 11...Bb7+= 12.Be2 Rc8 (12...Qe7 13.0-0+=) 13.0-0-0 (13.0-0 Qe7+=) 13...Qe7 14.Rdf1 (14.g4 Rcd8+=) 14...Rfd8 (14...e5 15.cd5 Bd5 16.Nc4–/+) 15.Nb1 (15.g4 dc4 16.Nc4 Nd5–/+) 15...e5–/+ 16.Nbd2 (16.Qc2 e4 17.de4 de4–/+) 16...e4 17.de4 de4 (17...Ne4 18.cd5 c4 19.Nc4 Bd5 20.Qc2–/+) 18.Ne1 (18.Nh4 Ne5–/+) 18...Be5 (18...Rc7 19.g4–/+) 19.f4 (19.Bc3 Bc3 20.Qc3 Rc7–/+) 19...ef3 20.Ndf3 (20.gf3 Rc7–/+) 20...Bb2–+ 21.Kb2 Ne4 22.Rhg1 Ne5 (22...Ng3 23.Rf2–/+) 23.Bd3 (23.Nd3 Ng6–/+) 23...Ng3 (23...Nd3 24.Nd3 Nd6 25.Ka1–/+) 24.Rf2 Nd3 25.Nd3 Qe3 Opening the e–file gets Black a lot of play (25...Rd6 26.Nfe5 f6 27.Ng4–+) 26.Re1–/+ Qd3 27.Re8+= Re8 28.Qd3 Rcd8 29.Qb3 Ne2 30.Qc2 Bf3 31.gf3 Nd4 32.Qc1+= Re6 33.Rg2 Rde8 34.Qf4 g6 35.h4 h5 36.Rd2 R8e7 37.Rg2 Kg7 38.Qg3 Re3–+ 39.Qb8 Rb3 40.Ka2 Re6 41.f4 Rb4 42.Qb7 Ra4 43.Kb2 Rb4 44.Ka2 Rc4 45.Qd5 Ra4 46.Kb2 Rb4 47.Ka2 Nb5 48.Rc2 Re3 49.Ka1 Ra3 50.Ra2 Ra2 51.Qa2 Nc3 52.Qc2 Rb1 53.Qb1 Nb1 54.Kb1 0–1. De Visser,Arno – Waagmeester, 1996.

8.a4 Qc7 9.h3 Ne5 10.Be2 dc4 11.Bc4 Nc4 12.Qc4 e5 13.d3 Be6 14.Qc2 Nd5 15.Nbd2 f6 16.Nc4 Rfd8 17.Rc1 (17.0-0 Nb4 18.Qc3 Bf8–/+) 17...Bf8 (17...Nb4!? 18.Qb3 Bf8–+) 18.Ba3+= a6 19.Qb2? (19.ba6!? Ra6 20.0-0–/+) 19...Nb6 20.ba6 (better is 20.Nb6!? Qb6 21.ba6 Qa5 22.Nd2 Ra6 23.Rc3–/+) 20...Nc4–+ 21.dc4 Ra6 22.0-0 Ra4 23.Nd2 (23.Rfd1 Rda8 24.Rc3 Qa5–+) 23...Ra3! 24.Qa3 Rd2 25.Qc3 Rd8 26.Rfd1 Rd1 27.Rd1 Qf7 28.Rc1 Bd7 29.Qd3 Bc6 30.e4 Qd7 31.Qd7 Bd7 32.f3 b5 33.cb5 Bb5 34.Kf2 Bd3 35.Rc3 c4 36.Rd3 cd3 37.Ke3 Kf7 38.Kd3 Ke6 39.Ke3 Bc5 40.Ke2 Kd6 41.Kd3 Bf2 42.Kc4 Kc6 43.Kb4 h5 44.Kc4 Be1 45.Kd3 Kc5 46.Ke2 Bg3 47.Kd3 Kb4 48.Kc2 h4 49.Kd3 Kb3 50.Kd2 Kc4 51.Kc2 Kd4 52.Kd2 g6 (52...g6 53.Ke2 f5 54.ef5 gf5–+) 0–1. Navratil,Josef (2035) – Bednar,Jakub (2025), Bohemia South–chT, 2004.

8.Nc3 (--> 7.Nc3 0-0 8.Qb3).

7.Qb3 b6

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Bb7 +=.

8.d3 Bb7 9.Be2 (9.Nbd2 a6+=) 9...Qe7 (9...dc4 10.dc4 Qc7 11.0-0+=) 10.Nbd2 (10.cd5 ed5 11.Na3 0-0+=) 10...0-0+= 11.a4 (11.cd5 ed5 12.0-0 a6+=) 11...e5 (11...a6 12.0-0+=) 12.cd5 (12.a5 ba5 13.Ra5 Bc7=) 12...Bd5+= 13.Nc4 Rfe8 (13...a6 14.0-0+=) 14.e4= Bc4 15.Qc4 Nf8 (15...Nh5 16.0-0=) 16.g3 (16.a5 Reb8=) 16...Qd7 (16...Ng6 17.0-0=) 17.Nd2 (17.0-0 Ng6=) 17...Ne6+= 18.Qc2 (18.f4 Nd4 (worse is 18...ef4 19.e5+=) 19.Bd4 cd4 20.fe5 Re5+=) 18...Bc7 (18...Nd4 19.Bd4 cd4 20.0-0+=) 19.Nc4 (19.Nf3 Nd4 20.Nd4 ed4=) 19...Nd4 20.Bd4 Qd4 21.Qb2 Red8 (21...Qd7 22.0-0+=) 22.Qd4 Rd4 23.0-0 (23.Rc1 a6+=) 23...a5 24.Kg2 g6 (24...Rad8 25.Rac1+=) 25.f4 (25.Rac1 Rad8=) 25...ef4+= 26.gf4 Re8 27.Rad1? (better is 27.Ra2!?=) 27...Nd5!–+ 28.Rf2 Nc3 29.Rd2 Ne2 30.Rfe2 Red8 31.e5 Rf4–+ 32.e6 fe6 33.Re6? Rc4! 34.Re7 Bf4 35.Rf2 Ra4 36.Rb7 Rb4 37.Rb6 Rd3 38.Rb7 Rdb3 39.Re2 Rb2 40.Rb2 Rb2 41.Kf3 g5 42.b6 a4 43.h4 h6 44.hg5 hg5 45.Ke4 a3 46.Kf5 a2 47.Ra7 Rb6 48.Ra2 c4 (48...c4 49.Rc2 Rc6–+) 0–1. Krotki,Jan – Coudari,Camille, CAN–ch U18 playoff, 1969.

8.Be2 Bb7 9.d4 (9.d3 0-0=+) 9...0-0 10.0-0 Qc7 (10...cd4 11.Bd4 e5 12.Bb2=+) 11.Nbd2 (11.Rc1 cd4 12.ed4 dc4 13.Rc4 Qb8=+) 11...Ne4 (11...cd4 12.ed4 Ne4 13.h3=+) 12.h3 (12.Rfd1 cd4 13.ed4 Nd2 14.Rd2 dc4 15.Qc4 Rfc8=+) 12...Nef6 (12...Nd2 13.Nd2 cd4 14.ed4 Bh2 15.Kh1=+) 13.Rac1 (13.Rfc1 a6=) 13...e5 (13...a6 14.ba6 Ra6 15.Bd3=) 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 (17.Rfd1 Rfd8=) 17...Qe7 18.Rfd1 (18.cd5 Bd5 19.Qc2 Rfd8=) 18...d4=+ 19.Rd3 Be4 (19...Rad8 20.Re1=+) 20.Rd2= de3 21.Qe3 Qc7 (21...a6 22.Rcd1=) 22.Bd3 (22.Rcd1 Rfe8 23.Qg5 a6=) 22...Rfe8 23.Be4 Re4 24.Qd3 Rae8 25.a4 (25.Rcd1 Qf4=) 25...h6 26.Rcd1 Qf4 27.Rc2 R4e7 (27...Kh8 28.Qc3=+) 28.g3 (28.Rcd2 Ne4 29.Re2 Re6=) 28...Qc7 29.Qd6 (better is 29.Qf5!?=+) 29...Qc8–/+ 30.Qd3 (30.Rcd2 Qh3 31.Qf4 Ne4–+) 30...Qh3–+ 31.Qf1 Qf5 32.Rc3 Qg4 33.Rcd3 (better is 33.Nd2–+) 33…Qc4 (34.Ra1 Qb4–+) 0–1. Cortes Lloveras,Enrique – Alsina,Jorge, Sant Marti op 5th, 2003.

7.Qc2 0-0

8.Nc3 b6 9.d3 (9.d4 cd4 10.Nd4 dc4 11.Bc4 Bb7=) 9...Bb7+= 10.Be2 Qe7 (10...d4 11.Ne4 Ne4 12.de4+=) 11.a4 (11.0-0 a6=) 11...Rac8 (11...d4 12.ed4 cd4 13.Nd4 Bg2 14.Rg1+=) 12.a5= Bb8 (12...Ne5 13.Ne5 Be5 14.ab6 ab6 15.0-0=) 13.ab6 (13.0-0 d4 14.Ne4 Ne4 15.de4 f5 16.ef5 Qd6=) 13...ab6 14.Na4 (14.0-0 d4 15.Ne4 Ne4 16.de4 f5 17.ef5 Qd6=) 14...Rfd8 15.h3 (15.0-0 Qd6 16.cd5 Nd5=) 15...e5 16.0-0-0? (better is 16.0-0!?=) 16...Bc7 (16...e4 17.de4 Ne4 18.Bd3 dc4 19.Be4 Be4 20.Qc3–/+) 17.Rhg1 (17.Kd2 dc4 18.dc4 e4–+) 17...Ra8–+ 18.Nd2 (18.g4 dc4 19.dc4 Ne4–+) 18...d4 19.Bf3 Bf3 20.gf3? (better is 20.Nf3 Ra5 21.Kd2–+) 20...Ra7 21.Rg2 Rda8 22.Rdg1 g6 (22...Ne8 23.Nc3 dc3 24.Qc3–+) 23.Nc3 dc3 24.Qc3 e4 (24...Ra2 25.Kd1–+) 25.f4? (better is 25.fe4 Qe6 26.f4–+) 25...ed3 26.Qd3 Ra2 (26...Qe6 27.f5 Ne5 28.fe6 Nd3 29.Kc2 Nb2 30.ef7 Kf7 31.Kb2 Be5 32.Kc1 Ra1 33.Nb1–+) 27.Qc3 Qe6 28.h4 Bd8 29.f3 Rb2 30.Kb2 Nh5 31.Ne4 Ra4 32.Kb3? Rb4 33.Ka3 Ndf6 34.Rd1 Qc8 35.Ka2 Ne4 36.fe4 Bh4 37.Ka1 Qa8 38.Ra2 Qe4 (38...Qe4 39.Qb4 cb4–+) 0–1. Stevanovich,Steve – Van der Wiel,John, Columbus, 1981.

8.Nc3 Re8 9.d4 +=.

8.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.Qc2).

7.Nc3 Qc7

8.Qb3 Nb6 9.d3 a5 (9...0-0 10.a4=) 10.ba6 (10.Na4 Nbd7=) 10...ba6 (worse is 10...Ra6 11.Nb5 Qe7 12.Bf6 gf6 13.cd5 ed5 14.Nd6 Qd6 15.Rb1+=) 11.Be2 (11.cd5 ed5 12.Na4 Na4 13.Qa4 Bd7=) 11...0-0 (11...Rb8 12.Qc2+=) 12.0-0 (12.cd5 ed5 13.Qc2 Rb8+=) 12...Rb8 (12...dc4 13.dc4 Bb7 14.h3+=) 13.Qa3 (13.cd5 Nbd5 14.Qc2 Nb4+=) 13...Bd7 (13...Rd8 14.Rab1+=) 14.Rab1 (14.cd5 ed5 15.Qa5 Rb7+=) 14...d4 15.Ne4 Ne4 16.de4 e5 17.Nh4 (17.Ba1 Bc8+=) 17...Bc6 (17...Rfd8 18.Nf3–/+) 18.Qd3+= Na4 (18...Qb7 19.f3+=) 19.Ba1 Rb1 (19...Bd7 20.Nf5+=) 20.Rb1= Rb8 21.Rb3 (21.Rb8 Qb8 22.Nf5 Bf8+=) 21...g6 22.f4 (22.Nf3 Nb6=) 22...de3 (22...Re8!?+=) 23.f5= (worse is 23.Qe3 ef4 24.Rb8 Qb8–+) 23...Rd8 (23...g5 24.Nf3 g4 25.Ne1=) 24.Qe3 Bf8 25.g4 (25.fg6 fg6 26.Nf3 Bg7+=) 25...Nb6 26.Bd3 (26.Rb1!?=) 26...Nc4–/+ 27.Bc4 Rd1 Theme: Double Attack 28.Kf2 Ra1+= 29.fg6 hg6 30.Ng6 Qd8 31.Kg3+= Bg7 32.Qf2 Attacks the backward pawn on f7 32...Be4 33.Qf7+/– Kh7 34.Ne7 Rg1? 35.Kh3 Qf8 36.Qh5 Bh6 37.Qe5 Re1 38.Bg8 Qg8+/– 39.Ng8 Bg2 40.Kg2 Re5 41.Nh6 Kh6 42.Kf3 Kg5 43.Kg3 Rd5 44.h4 Kf6 45.g5 Ke5 46.Rf3 c4 47.g6 Rd6 48.h5 c3 49.Rc3 (49.Rc3 Kf6 50.Rf3 Kg7 51.Rf7 Kg8 52.Kf4+–) 1–0. Epelman,Efim Grigorevich – Kozlov,Aleksandr V, corr URS–ch13, 1977.

8.Rc1 Nb6 =.

8.d3 0-0 9.Qb3 +=.

8.d3 a5 9.Be2 b6 (9...0-0 10.Qc2=) 10.Qc2 Bb7 (10...0-0 11.0-0=) 11.0-0-0 (11.cd5 ed5 12.0-0 0-0=) 11...0-0-0 (11...0-0 12.Kb1+=) 12.h3 (12.cd5 ed5 13.d4 Kb8=) 12...Ne5 (12...d4 13.ed4 cd4 14.Nd4 Bg2 15.Rhg1 Bh3 16.Rg7=) 13.Rhg1 (13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5= (worse is 14...ed5 15.Ne5 Be5 16.d4 cd4 17.Bd4 Bd4 18.Rd4+/–)) 13...dc4 (13...d4 14.Na4=) 14.dc4= Nf3 15.gf3 Ne8 (15...Rhg8 16.Na4=) 16.f4 (16.Ne4 Be5+=) 16...f6 (16...f5 17.Rd3=) 17.h4 (17.f5 e5+=) 17...Qf7 (17...f5 18.h5+=) 18.Na4 (18.f5 e5+=) 18...Kc7 19.Bc3 (19.Rd2 e5 20.f5 g6+=) 19...Be7 (19...Qe7 20.h5=) 20.Rd8+= Bd8 21.Rd1 Qe7? (better is 21...Kc8+=) 22.Nb6!+– Kb6 (22...Nd6 23.Ba5 Kb8 24.Qa4+–) 23.Qa4 The mate threat is Qxa5 23...Ka7 (23...Bd5 24.Qa5 Kb7 25.Qa6 Kb8 26.cd5 ed5 27.Rd5+–) 24.Rd8! Qd8 Decoy theme: d8 25.Ba5 Qc8 (25...Qb6 26.Bb6 Kb6+–) 26.Bc7 Ba6 27.b6 Ka8 28.Bf3 Qb7 29.Qa6# 1–0. Loman,Marinus GP – De Visser,Arnold W, corr NED–ch11, 1981.

7.d3 Qe7

8.Nc3 0-0 =.

8.Nbd2 0-0+= 9.g3 (9.Be2 a6=) 9...b6 (9...a6 10.ba6 Ra6 11.Bg2+=) 10.Bg2 Bb7 11.0-0 Rfe8 (11...a6 12.Qb3+=) 12.Qc2 (12.cd5 ed5 (12...Bd5? 13.e4+–; worse is 12...Nd5 13.e4+/–) 13.a4 a6=) 12...h6 (12...a6 13.Qb3+=) 13.Rfe1 (13.cd5 ed5 (13...Bd5? 14.e4+–) 14.d4 Qe6=) 13...Rac8 (13...a6 14.ba6 Ra6 15.e4 de4 16.de4=) 14.a4= Bb8 (14...e5 15.a5=) 15.Rad1 (15.a5 e5+=) 15...Ng4 (15...e5 16.cd5 Bd5 17.Nc4=) 16.Re2 (16.Bc3 Nge5+=) 16...Nge5 (16...Rcd8 17.Ra1=) 17.Rde1 (17.Ne1 Bd6=) 17...Red8 18.Kh1 (18.h3 Bd6=) 18...dc4 19.dc4 Nf6?? (19...g5 20.h3+=) 20.Kg1?? (better is 20.Ne5 Be5 21.Be5 Bg2 22.Kg2+–) 20...Ng6 (20...Nd3 21.Rd1+=) 21.Qc3 (21.e4 e5=) 21...Rd7 22.e4 (better is 22.a5=) 22...e5 (better is 22...Rcd8!?=) 23.Bh3+/– Rcd8 24.Bd7 Rd7 25.Qc2 Qe6 26.Kg2 Bc8 27.Ng1 Qg4 28.f3 Qg5 29.Kh1 Rd8 30.Nf1 Be6 31.Bc1 Qh5 32.Rd2 Rd2 33.Qd2 Nd7 34.Qf2 Ngf8? 35.Ne3+– Bd6 36.Nd5 Qg6 37.Rd1 Kh8 38.Qe2 Nh7 (38...Bb8 39.Qd2+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii, 1995.

8.g3 dc4+= 9.dc4 0-0 (9...e5 10.Bg2+=) 10.Bg2 Nb6 (10...Rd8 11.0-0+=) 11.Nbd2 e5 12.Qc2 (12.a4 Rd8=) 12...Bg4 (12...a6 13.0-0+=) 13.0-0 (13.h3 Bf3 14.Bf3 Rfd8=) 13...Rfe8 (13...Rfd8 14.h3 Bd7 15.a4=) 14.Ne4 (14.h3!? Bh5 15.Nh4+=) 14...Ne4+= 15.Qe4 e5 draws heavy fire 15...Bh5 (15...f5 16.Qc2+=) 16.Nd2= Rab8 17.Qd3 Red8 18.Qb3 (18.Be4 h6=) 18...Bc7+= 19.Nf3 (19.Bc3 Be2 20.Rfe1 Bd3+=) 19...Qe6 (19...e4!? 20.Nh4 Rd3–/+) 20.Rfc1 f6 21.a4 (21.Qc2 e4 22.Nd2 f5+=) 21...Bf7 (21...e4 22.Ne1–/+) 22.Bf1 e4 23.Nh4 Nd7 (23...a5 24.Ra2–/+) 24.Ng2 (24.a5 Ne5 25.b6 ab6 26.ab6 Bb6 (worse is 26...Qb6 27.Qb6 Bb6 28.Be5 fe5 29.Bg2=) 27.Be5 fe5–/+) 24...Ne5–/+ 25.Nf4 (25.Be5 Be5 26.Nf4 Bf4 27.ef4 Rd4+=) 25...Nf3 26.Kg2 Bf4 27.ef4 Qg4 28.Qe3+= Be6 29.Kh1 Qh5–/+ 30.h4 Rd2 31.Bc3+= Rd6 32.Rd1?? Rd1 33.Rd1 Nh4! 34.gh4 Qd1 A pinning theme 35.Kg1 Bc4 36.Qh3 Qf1 37.Qf1 Bf1 38.Kf1 b6 (38...b6 39.Ke2 Rd8–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/15, 1995.

7.d4 Nb6

8.Nc3 dc4 9.dc5 Bc5 10.Qd8 Kd8 11.Ne5 Ke7 12.Nc4 (< 12.Bc4 Bd6 (12...Nc4?! 13.Nc4 Bd7 14.a4=) 13.f4 Be5 14.fe5 Nc4 15.ef6 gf6–/+) 12...Nc4 13.Bc4 b6 14.0-0 Bb7 15.Na4 (15.Rfd1 Rhc8 16.Bd3 e5=) 15...Rac8 (15...Bd6 16.Rfd1=) 16.Nc5 (better is 16.Rac1=) 16...Rc5?? (better is 16...bc5 17.Rfd1 Rhd8=) 17.Ba3+– Rhc8 18.Rac1 Kd7 (18...Bd5 19.Rfd1+–) 19.Rfd1 Bd5 20.Bc5 Rc5 21.f3 Kc7 22.Bd5 ed5 (22...Nd5 23.Rc5 bc5 24.Kf2+–) 23.g4 Kd6 24.a4 Nd7 25.Kf2 (25…Ne5 26.Ke2+–) 1–0. Diener,Rudolf – Vodicka, corr ICCF WT–H–16, 1997 (?).

8.Nc3 Nc4 9.Bc4 dc4 10.dc5 Bc5 11.Qd8 Kd8 12.Ne5 =.

8.Nbd2 Nc4 9.Nc4 (9.Bc4 dc4 10.Nc4 Bf8+=) 9...dc4 10.Bc4 (10.dc5 Qa5 11.Qd2 Qd2 12.Nd2 Bc5 13.Bc4 a6+=) 10...cd4= 11.Bd4 (11.Qd4 Bb4 12.Ke2 Qa5+=) 11...Bb4 (11...Qe7 12.Rc1=) 12.Ke2 0-0 13.Qb3 (13.Rb1 Bd6 14.Bf6 gf6+=) 13...Be7 (13...Bd6 14.Rad1 Nd5 15.Bd5 ed5 16.Rhe1=) 14.Rhd1 Qe8 (14...Qa5 15.Kf1+=) 15.Kf1 b6 16.a4 (16.Qc2 h6+=) 16...Bb7 17.a5 (17.Ne5 Bd6+=) 17...Bf3 18.gf3 Qb8 19.ab6 (19.Kg2 ba5 20.Ra5 Rc8+=) 19...ab6= 20.Ke2 (20.Ra6 Qh2 21.Be6 Ra6 22.ba6 Ne8+–) 20...Ra1 21.Ra1 e5 (21...Rd8 22.f4=) 22.Bb2 Nd7 (22...e4 23.fe4 Qh2 24.Bf6 Qh5 25.Ke1 Bf6 26.Ra7 Qh1 27.Ke2 Qh5 28.Ke1 Qh1 29.Ke2 Qh5 30.Kf1=) 23.Qd3+= Nc5 (23...Nf6!?+=) 24.Qf5+– Bf6 (24...Bd6 25.f4+–) 25.f4 Qc8 (25...Qb7!?+–) 26.Qc8+– Rc8 27.fe5 Be7 28.f4 (28.Ra7 Kf8+–) 28...Ne6 (28...Ne4 29.Bd3 Nc5 30.Ra7+–) 29.Rc1 (29.Ra4 g6+–) 29...Ra8 (29...Nc5 30.Bd4+–) 30.f5 (30.Bd5 Rd8 31.Be6 fe6+–) 30...Nc5 31.Kf3 (31.Bd4 Ra4+–) 31…Rd8 1–0. Grund,Karl Heinz – Blom,B, corr ICCF EU–M–GT–98, 1975.

8.Nbd2 cd4 9.ed4 dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 Qa5 12.Kf1 0-0=+.

8.Nbd2 cd4 9.Bd4 dc4 10.Rc1=.

8.Nbd2 cd4 9.Bd4 dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4=.

8.cd5 Nbd5 9.Bd3 cd4 10.Bd4 Qc7=.

7.d4 Ne4

8.Nbd2 0-0 9.Bd3 cd4 10.Bd4 Nd2 11.Qd2 =+.

8.Nbd2 Qa5 9.dc5 Ndc5= 10.cd5 0-0 11.a4 ed5=+ 12.Be2 Be6 13.0-0= Qc7 14.g3 h5 15.Nd4 Bh3 16.Re1 Nd2 17.Qd2+= Nb3?? 18.Nb3+– Bb4 19.Qd5 Be1 20.Re1 Qc2 21.Qd4 Qg6 22.Bh5! Qh7 23.Ba1 Rfd8 24.Qb2 Rac8 25.Bf3 Rc2 26.Be4! (26...Rb2 27.Bh7 Kh7 28.Bb2+–) 1–0. Mroz,Antoni – Roos,Benny, corr SVE–Poland bord 11, 1990.

8.Nbd2 Ndf6 9.Bd3 b6 (9...0-0 10.0-0=) 10.0-0 (10.cd5 ed5 11.Be4 de4 12.dc5 A) worse is 12...ef3 13.Qf3 (13.cd6?! fg2 14.Rg1 Bb7+=) 13...Bg4 14.Qc6 Bd7 15.Qd6+–; B) 12...Bc5 13.Bf6 Qf6 14.Ne4 Bb4 15.Nfd2 Qe7=) 10...Bb7 11.Qc2 (11.cd5 ed5 12.Ne5 0-0+=) 11...Rc8= 12.dc5 Bc5 (12...Nc5 13.Rac1=) 13.Rac1 0-0 14.Be4 (14.Rfd1 Bd6=) 14...Ne4 15.Ne4 de4 16.Rfd1 Qe7 17.Qc3 (17.Nd4!?=) 17...f6–/+ 18.Nd4 Rfe8 (18...Rfd8 19.Qc2–/+) 19.a3 (19.Qc2 Bd4 20.ed4 a6 21.ba6 Ba6=) 19...Kf7 (19...Red8 20.h3–/+) 20.Rd2 Rc7 21.Rcd1 Bd4 (21...Rd8 22.h4+=) 22.Rd4 (worse is 22.ed4 Bd5 23.Qh3 Rc4 24.Qh7 Rec8–/+) 22...Rec8 23.Qb3 (23.Qd2 Kg6= (23...Rc4?? 24.Rd7 Bd5 25.Re7 Ke7 26.Rc1+–)) 23...Kg6+= 24.h3 h5 25.a4 e5 26.Ba3 (26.Rd6!?+=) 26...Qe6–/+ 27.Rd8 Qc4 (27...Rc4?! 28.R8d7 Ba8 29.Qa2=) 28.Qc4 Rc4 29.Rc8 (29.R8d7 R8c7–/+) 29...Bc8–+ (29...Rc8?! 30.Rd7 Ba8 31.Ra7=) 30.Rd8 (30.Rc1!? Ra4 31.Bf8–+) 30...Ra4 31.Bd6 Be6 32.Ra8 Bc4 33.Bb8 a5 (33...Ra1 34.Kh2 Rf1 35.Ba7 Rf2 36.Bb6 Bb5 37.Kg1–+) 34.ba6 Ba6 35.Bd6 Ra1 36.Kh2 Rd1 (36...Kf5 37.Bf8–/+) 37.Bc7 Bd3 38.Bb6 Rd2 39.Kg3? (39.Kg1 Rb2 40.Bd8 h4–/+) 39...Kg5?? (better is 39...h4 40.Kh2 Rf2–+) 40.h4+= Kf5 41.Rf8 Rb2 42.Bd8 Bf1 43.Rf7 Kg6 44.Rc7 Rb8 45.Be7 Re8 46.Bd6 Bd3 47.Bc5 Ra8 48.Ra7 Rc8 49.Bd6 Rg8 50.Rb7 Bc4 51.Rb8 Rb8 52.Bb8 Kf5 53.Bd6 Be2 54.Bf8 g6 55.Bg7 Ke6 56.f3 Bd3 57.f4 Kf5 58.Bh6 Bf1 59.fe5 Ke5 60.Kf2 Bd3 61.g3 Kf5 62.Kg2 Kg4 63.Kf2 g5 64.hg5 fg5 65.Bg7 h4 66.gh4 Kh4 67.Be5 Kg4 68.Bg3 Be2 69.Bh2 Kh3 70.Be5 Bf3 ½–½. Mello,Ugo Francisco S – Boucher,Daniel R (1765), Goiania BRA, City Ch, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 c5 4.Bb2 d5 5.e3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.d4 Ne4)

8.cd5 Ndf6 9.de6 Be6 +=.

7.Be2 a6

8.Na3!?=.

8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7).

8.a4 ab5=+ 9.ab5 Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4 (11.Na3 Nb6=) 11...b6 12.0-0 Qc7 13.Re1 (13.d4 Bb7 14.Nbd2 0-0 15.dc5 Nc5 16.Bf6 gf6=+) 13...Bb7 14.d3 0-0 15.e4 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Nd2 Rd8 19.Nf3 Qc3 Attacking the backward pawn on d3 20.Qa1 (20.Qc1 Qc1 21.Rc1 Ra8=) 20...Qa1 (better 20...Ne4!? 21.Be6 fe6 (21...Rd3? 22.Qa7 h6 23.Qb7+–; worse 21...Qd3 22.Bf7 Kf8 23.Qa7+=) 22.de4 Qa1 23.Ra1 Be4–/+) 21.Ra1= Nd7 22.Ra7 Bc8 (better 22...Ra8!? 23.Ra8 Ba8=) 23.Kf1 Nb8? (better 23...h6+–) 24.Ne5+– f6 25.Ng4 (25.Nc6!? Nc6 26.bc6 Re8+–) 25...Kf8 (25...h5 26.Ne3 Kh7 27.Ke2+–) 26.Ne3 Re8 27.f4 Bd7? (better 27...Re7 28.Ra8 Rb7+–) 28.Rb7 h6 (28...h5 29.Rb6 Ke7 30.Kf2+–) 29.g4 White plans f5 29...Rd8 30.Rb6 Ke7 31.h4 g6 (31...Re8 32.Ke2+–) 32.Ke2 g5 (32...h5 33.f5 ef5 34.ef5 gf5 35.gh5+–) 33.f5 gh4 (33...ef5 34.gf5 Be8 35.Nd5 Kf8 36.Nf6 gh4 37.Ne8 Re8 38.Rh6 Ke7+–) 34.fe6 Be8 (34...Ke8+–) 35.Nf5 Kf8 36.e7 1–0. mvb9999 – alanmck64 (1655), gameknot.com, 2015.

8.a4 b6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 c5 6.Nf3 Bd6 7.c4 Nbd7 8.Be2 b6).

8.a4 b6 9.0-0 0-0 10.d3 Bb7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.a4 Bb7 10.d3 a6).

7.Be2 dc4

8.Na3 c3 9.dc3 Nb6 10.0-0 Qc7 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 b6 13.h3 Bb7 14.a4 Rd8 15.Qc2 Be4 16.Qe2 Nd7 17.Ng5 Bg6 18.Rfd1 Ne5 19.f4 Nc4 20.Qc4 0-0 21.Ne4 Be7 22.Rac1 Rd7 23.Rd7 Qd7 24.Ba3 Be4 25.Qe4 Qd2 26.c4 Bh4 27.Rf1 Qc3 28.Bc1 Re8 29.f5 Bf6 30.fe6 fe6 31.Qc6 Kf7 32.Qb7 Re7 33.Qe4 Qb3 34.Qh7 Qc4 35.g4 Ke8 36.Qg8 Kd7 37.Qa8 Qa4 38.Qc6 1–0. Machete99 – guest128, ICC, 2002.

8.a4 0-0 (--> 7.Be2 0-0 8.a4 dc4).

8.Bc4 0-0 9.Qc2 (--> 7.Be2 0-0 8.Qc2 dc4 9.Bc4).

7.Be2 Qe7

8.0-0 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 Qe7).

8.0-0= dc4 9.Qc2 =.

8.0-0= e5 9.a4 (9.d4 cd4 10.ed4 e4=) 9...a5 (9...e4 10.Ne1=+) 10.cd5 (10.d4 cd4 11.ed4 dc4 12.Bc4 e4=) 10...e4 (10...Nd5 11.d3=) 11.Ne1 Nd5 12.f4 (12.Bg7 Rg8 13.Bb2 Qh4+=) 12...f5 (12...N7f6!?=+) 13.Bh5 (13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Nf6=) 13...Kd8 (13...Kf8 14.Nc3 N7f6 15.Nd5 Nd5 16.Nc2=) 14.Qb3 (14.Nc3 Nb4=) 14...N7f6 (14...N7b6 15.Nc3 Be6 16.Nd5 Nd5 17.Qc2=+) 15.Bf6 (15.Be2 Be6 16.Bc4 Re8=) 15...Nf6 16.Bf7 h6 (16...g5 17.Nc3=) 17.Nc3 Rf8 (17...g5 18.Ne2=) 18.Bc4+= b6 (18...g5 19.Rd1+=) 19.Nd5 (19.Rd1 g5+=) 19...Nd5 20.Bd5 Ra7 (20...Rb8 21.Rd1+=) 21.Nc2 g5 22.Rad1 (22.d4 Rc7+=) 22...Rf6 (22...gf4 23.ef4 Qf6 24.Qe3+=) 23.d4 gf4 (23...Rc7 24.dc5 Rc5 25.Nd4+=) 24.dc5 Bc5 25.Rf4 Rd7 26.Nd4 Bd4 27.Rd4 Qc5 28.g4 Rdd6 29.Qd1 Qc3= 30.Kf2 fg4 31.Rde4?? Qc5?? 32.Rd4?? Rf4–+ 33.Rf4 Rd5 34.Qd5 Qd5 35.Rd4 Qd4 36.ed4 Be6 37.Kg3 Ke7 38.h4 Bb3 (39.Kg4 Kf6–+) 0–1. Eisert,G – Wuttke,E, corr, 1973.

7.a4 0-0

8.a5 e5 9.cd5 e4 10.Ng5 h6 (worse 10...Nd5 11.Ne4 N7f6 12.Nd6 Qd6 13.d4+–) 11.Nh3 Re8 (11...Nd5 12.Nc3 Nc3 13.dc3=+) 12.Bc4 (12.Nc3 Ne5=) 12...Ne5 13.Na3 (better 13.Be5!? Be5 14.Nc3=+) 13...Bh3–+ 14.gh3 Nf3 (14...Qa5 15.Be5 Be5 16.Ra2–+) 15.Ke2 Be5 (15...Nh2?! 16.d3 ed3 17.Qd3=; 15...Bh2?! 16.d3 Be5 17.Qc1–/+) 16.Be5 (16.Qc2 Bb2 (worse 16...Nd5 17.Qe4 Bb2 18.Qf3 Ba1 19.Bd5=+) 17.Qb2 Ne5–/+) 16...Re5 (16...Ne5 17.Qc2–+) 17.d3 (better 17.Nb1 Nd5 18.Nc3–/+) 17...Nd5 18.Qb3 (18.Nb1 Qh4 19.Qf1–+) 18...ed3 19.Kf3 (19.Kd1 Qa5 20.Qd3 Ne3 21.Kc1 Nc4 22.Qc4 Qd2 23.Kb1 Qf2 24.Kc1 Qd2 25.Kb1–+) 19...Qf6 20.Kg2 Ne3! 21.fe3 (21.fe3 Rg5 Mate attack) 21…Rg5 0–1. GuestNVBF – GuestYZWB, freechess.org, 2020.

8.Qc1 b6 A) 9.Qc2 A1) 9...Qc7 10.Nc3 (10.Bd3 Bb7 11.Na3 d4 12.h3 Bf3 13.gf3 Ne5 14.f4) 10...Bb7 11.Bd3 dc4 12.Bc4 Rad8 13.Ng5 Ne5 14.Nce4; A2) 9...g6 10.Be2 (10.Nc3 Bb7 11.Be2 dc4 12.Bc4 Qc7 13.h4 Rad8 14.0-0) 10...Bb7 11.0-0 dc4 12.Na3 Be4 13.Qc1 Ng4 14.Nc4; A3) 9...Bb7 10.Nc3 (10.Be2 dc4 11.Qc4 e5 12.Qb3 e4 13.Ng5 Bc7 14.Na3) 10...Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 13.Qc3 d4 14.ed4; B) 9.Nc3 B1) 9...Qc7 10.Qc2 (10.Be2 Bb7 11.0-0 d4 12.ed4 cd4 13.Nd4 Bh2 14.Kh1 Ne5) 10...Bb7 11.h3 Ne5 12.cd5 ed5 13.Ne5 Be5 14.f4; B2) 9...dc4 10.Bc4 (10.h3 Bb7 11.Bc4 Bf3 12.gf3 Ne5 13.Be2 c4 14.Qc2) 10...Bb7 11.Be2 Ng4 12.Qc2 f5 13.h4 Qe7 14.a5; B3) 9...Bb7 10.Qc2 (10.Be2 dc4 11.Bc4 Qc7 12.Qd1 Rad8 13.Qe2 Ng4 14.Bb3) 10...Qc7 11.h4 Ne5 12.Ne5 Be5 13.f4 Bd6 14.Bd3; C) 9.Bd3 C1) 9...Qc7 10.Qd1 (10.Na3 e5 11.Nh4 e4 12.Bc2 Ne5 13.cd5 Bb7 14.Nf5) 10...Bb7 11.Nc3 d4 12.ed4 cd4 13.Nd4 Ne5 14.Qe2; C2) 9...h6 10.Na3 (10.0-0 e5 11.Nh4 e4 12.Be2 Ne5 13.Qc2 Nc4 14.Bc4) 10...Bb7 11.0-0 Ne4 12.Qc2 Re8 13.Be2 Qc7 14.g3; C3) 9...Bb7 10.0-0 (10.Na3 d4 11.Qb1 de3 12.fe3 Qc7 13.Ng5 g6 14.Rf1) 10...e5 11.Nh4 e4 12.Nf5 Bh2 13.Kh2 ed3 14.a5; D) 9.Be2 D1) 9...Qc7 10.0-0 (10.Na3 d4 11.0-0 de3 12.fe3 e5 13.Nh4 e4 14.h3) 10...Bb7 11.Na3 h6 12.Qc2 Rac8 13.g3 Ne5 14.a5; D2) 9...h6 10.0-0 (10.Qc2 Bb7 11.0-0 dc4 12.Na3 Be4 13.Qc1 Ng4 14.Nc4) 10...Bb7 11.cd5 ed5 12.Nc3 Qe7 13.Re1 Ne4 14.Qc2; D3) 9...Bb7 10.cd5 (10.0-0 Qc7 11.Na3 h6 12.Qc2 Rad8 13.g3 Rfe8 14.Rac1) 10...ed5 11.0-0 Qc7 12.g3 Rfe8 13.d4 Ne4 14.Nc3.

8.Qc1 Nb6 A) 9.Qc2 A1) 9...g6 10.Na3 (10.Be2 Re8 11.0-0 e5 12.cd5 Nbd5 13.Nc3 Bf5 14.Qb3) 10...Qe7 11.a5 Nbd7 12.Bd3 b6 13.Qa4 Bc7 14.ab6; A2) 9...Bd7 10.Na3 (10.a5 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 a6 13.Nc3 ab5 14.Nb5) 10...Ne4 11.a5 Nc8 12.Bd3 f5 13.Ne5 Ne7 14.Nd7; A3) 9...Re8 10.Na3 (10.Nc3 Qc7 11.d3 h6 12.Be2 Nbd7 13.0-0 b6 14.a5) 10...g6 11.a5 Nbd7 12.Bd3 Ng4 13.0-0 Qa5 14.cd5; B) 9.Be2 B1) 9...a6 10.cd5 (10.ba6 Ra6 11.Na3 Ra4 12.0-0 Bd7 13.Qc2 Qe7 14.Ne5) 10...ab5 11.de6 ba4 12.ef7 Rf7 13.Nc3 Bf5 14.Nb5; B2) 9...a5 10.d3 (10.0-0 Bd7 11.Ne5 Qc7 12.f4 dc4 13.Nd7 Qd7 14.Bf6) 10...e5 11.cd5 Nbd5 12.Nc3 Re8 13.0-0 h6 14.Nd5; B3) 9...dc4 10.a5 (10.Nc3 a5 11.0-0 e5 12.Qc2 Re8 13.Ng5 h6 14.Nge4) 10...Nbd5 11.Qc4 Bd7 12.Nc3 a6 13.b6 Qe7 14.0-0; C) 9.cd5 C1) 9...Nbd5 10.Nc3 (10.Bc4 b6 11.Nc3 Bb7 12.0-0 Nb4 13.h3 Bc7 14.Qb1) 10...Bd7 11.Bc4 Qa5 12.0-0 Qc7 13.Qb1 Nb6 14.Be2; C2) 9...Qe7 10.de6 (10.Nc3 ed5 11.a5 Nbd7 12.Be2 Ne5 13.0-0 Bf5 14.Ne5) 10...Be6 11.Nc3 h6 12.Be2 Nc4 13.0-0 Rac8 14.h3; C3) 9...ed5 10.a5 (10.Be2 d4 11.0-0 Qe7 12.ed4 Qe2 13.dc5 Bf4 14.Bf6) 10...Nbd7 11.Be2 c4 12.Bf6 Nf6 13.Nc3 Qc7 14.0-0; D) 9.a5 D1) 9...Nbd7 10.Qc2 (10.Be2 d4 11.0-0 e5 12.d3 a6 13.Nbd2 ab5 14.cb5) 10...h6 11.Be2 e5 12.Nh4 d4 13.0-0 Bc7 14.a6; D2) 9...Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qc4 a6 12.b6 Bd7 13.Nc3 Bc6 14.0-0.

8.Qc1 d4 9.Ng5 (9.ed4 A) 9...e5 10.de5 (10.d5 e4 11.Ng5 h6 12.Nh3 Ne5 13.Be5 Be5 14.Nc3) 10...Re8 11.Be2 Ne5 12.0-0 Bg4 13.Ra3 Ng6 14.Re3; B) 9...Qc7 10.Qc2 (10.Nc3 cd4 11.Nd4 Nb6 12.d3 e5 13.Nf3 Re8 14.Nd2) 10...cd4 11.Nd4 Rd8 12.Be2 h6 13.Nf3 e5 14.Nc3; C) 9...cd4 10.Nd4= (10.Bd4 e5 11.Be3 Nc5 12.Ra3 e4 13.Nd4 Ng4 14.Nc3) 10...Nc5 11.Qc2 e5 12.Nf5 Bf5 13.Qf5 Nb3 14.Ra2; 9.Bd3 A) 9...e5 10.Qc2 (10.e4 Qa5 11.0-0 Nh5 12.g3 Nb6 13.Qc2 Bh3 14.Rd1) 10...e4 11.Be4 Ne4 12.Qe4 Re8 13.Qc2 b6 14.0-0; B) 9...Qc7 10.Qc2 (10.0-0 Ng4 11.g3 Nde5 12.Ne5 Ne5 13.Qc2 Nd3 14.Qd3) 10...Re8 11.0-0 e5 12.e4 Nh5 13.Na3 Nf4 14.g3; C) 9...Re8 10.Qc2 (10.0-0 e5 11.e4 Nh5 12.g3 Ndf6 13.Na3 Bg4 14.Nh4) 10...h6 11.0-0 e5 12.e4 Qa5 13.Be2 Nf8 14.Na3; 9.Qc2 A) 9...e5 10.Bd3 (10.e4 h6 11.Be2 Nh5 12.g3 Ndf6 13.0-0 Bh3 14.Re1) 10...h6 11.0-0 Re8 12.e4 Qa5 13.Be2 Nf8 14.Na3; B) 9...g6 10.Bd3 (10.Na3 b6 11.Be2 de3 12.fe3 Bb7 13.0-0 e5 14.Ng5) 10...Ng4 11.0-0 Nde5 12.Ne5 Ne5 13.f3 Qh4 14.f4; C) 9...Re8 10.Bd3 (10.Na3 e5 11.e4 Qa5 12.Be2 Nb6 13.0-0 Be6 14.Nb1) 10...h6 11.0-0 e5 12.e4 Qa5 13.Be2 Nf8 14.Na3; 9.d3 A) 9...de3 10.fe3 (10.Qe3 h6 11.h3 Qc7 12.g3 a6 13.Nc3 Qa5 14.Bg2) 10...Ng4 11.Be2 f5 12.0-0 f4 13.Qc3 Qe7 14.ef4; B) 9...Qe7 10.Nbd2 (10.Be2 de3 11.fe3 b6 12.0-0 Bb7 13.Nc3 Ne5 14.Ne4) 10...de3 11.fe3 Ng4 12.Ne4 Bc7 13.h3 Nge5 14.Be2; C) 9...e5 10.Be2 (10.Nbd2 Qa5 11.Be2 e4 12.de4 Ne4 13.0-0 Nd2 14.Nd2) 10...Re8 11.Nbd2 e4 12.de4 Ne4 13.Ne4 Re4 14.0-0) 9...d3 (9...e5 10.Bd3–/+ (10.Qc2 h6 11.Nh3 Qa5 12.Be2 Nb6 13.0-0 Be6 14.d3) 10...h6 11.Ne4 Ne4 12.Be4 Qh4 13.Bc2 Nb6 14.Na3; 9...h6 10.Nf3 (10.Nh3 Ng4 11.Be2 Qh4 12.Bg4 Qg4 13.0-0 e5 14.f3) 10...e5 11.d3 Re8 12.Nbd2 Qa5 13.Be2 e4 14.de4; 9...Re8 10.Be2 (10.Bd3 h6 11.Nf3 e5 12.e4 Qa5 13.0-0 Nh5 14.g3) 10...h6 11.Nh3 Qc7 12.ed4 cd4 13.Bd4 e5 14.Be3) 10.g4 (10.Bd3!? h6 11.Ne4+= (11.Nf3 b6 12.Nc3 Bb7 13.Qc2 Ne5 14.Ne5) 11...Ne4 12.Be4 f5 13.Bf3 Ne5 14.Be5; 10.Ra3 h6 11.Rd3 Qc7 12.Nh3 b6 13.Be2 Bb7 14.Bf6) 10...Qc7 (10...Ng4 11.f4 Nde5 (11...e5 12.Qc3 h6 13.Nf3 Bc7 14.b6) 12.Be5 Be5 (12...Ne5 13.Ra3 Bc7 14.h4) 13.Ra3–/+ Qf6 14.Nc3; 10...h6 11.Nf3 Ng4 12.Bd3 Nde5 13.Be5 Ne5 14.Ne5) 11.Na3 (11.Bd3 A) worse 11...Bh2 12.Nf3 Ne5 13.Ne5 (13.Be5 Be5 14.Nc3) 13...Be5 14.g5+–; B) 11...h6 12.Ne4 Ng4 13.f4 e5 14.h3; C) 11...Ne5 12.Qc2 (12.Be5 Be5 13.Nc3 h6 14.Nf3) 12...Nd3 (12...h6 13.Ne4 Nd3 14.Qd3) 13.Qd3 Be5= 14.Bc3) 11...Qd8 (11...h6 12.Nf3 (12.Nh3 Ne5 13.Qd1 b6 14.f4) 12...b6 (12...e5 13.e4 Ne4 14.Bd3) 13.Bd3=+ Bb7 14.Qd1) 12.Bg2 (better 12.Bd3 Ne5 (12...h6 13.Nf3 Ng4 14.Rg1) 13.Qc3= (13.Qc2 g6 14.Be2) 13...Bc7 14.Be2; 12.Nb1 h6 13.Nf3 Ng4 14.Bd3) 12...Bg3?? (12...Ng4 13.f4 (13.Ne4 Bc7 14.h3) 13...Nb6–/+ 14.h3) 13.Kd1 (better 13.hg3!? e5+–) 13...Qe7?? (13...Ng4 14.Ne4 Nf2 15.Nf2 Bf2 16.Qc3–+) 14.Bh3?? (14.hg3 Ng4 15.Nh3 e5+–) 14...Qe8?? (better 14...Bh4 15.f4 Bg5 16.fg5 Ne4–+) 15.Nf3?? (better 15.hg3 e5 16.Nf3+–) 15...Kh8?? (better 15...Bc7=+) 16.Nh4. Garcia,Francisco – Gaya Llodra,Juan, Ponferrada–chT, 1992.

8.Qc1 Re8 A) 9.Be2 A1) 9...Nb6 10.0-0 (10.cd5 ed5 11.0-0 Bf5 12.a5 Nbd7 13.Nc3 h6 14.Nh4) 10...e5 11.a5 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qc4 Be6 14.Qc2; A2) 9...d4 10.d3 (10.0-0 e5 11.Nh4 Qc7 12.h3 g6 13.a5 Nf8 14.b6) 10...a6 11.Nbd2 de3 12.fe3 ab5 13.cb5 Nb6 14.a5; A3) 9...e5 10.cd5 (10.Na3 e4 11.Nh4 Ne5 12.0-0 Nfg4 13.g3 g5 14.f4) 10...e4 11.Ng5 h6 12.Nh3 Nd5 13.Nc3 N7f6 14.Nd5; B) 9.Nc3 B1) 9...Ne5 10.Qc2 (10.Ne5 Be5 11.f4 Bc7 12.Qc2 d4 13.Ne4 Ne4 14.Qe4) 10...d4 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 f5 13.Qc2 Nf3 14.gf3; B2) 9...Nb6 10.d3 (10.Qc2 h6 11.d3 d4 12.Ne4 Ne4 13.de4 e5 14.Be2) 10...d4 11.Ne4 Ne4 12.de4 e5 13.a5 Nd7 14.Bd3; B3) 9...d4 10.ed4 (10.Ne2 e5 11.Ng3 e4 12.Nh4 Ne5 13.ed4 Nd3 14.Bd3) 10...e5 11.d5 e4 12.Ng5 h6 13.Nh3 Ne5 14.Be2; C) 9.Bd3 e5 10.Nh4 (10.Be2 e4 11.Ng5 h6 12.Nh3 Ne5 13.Nf4 dc4 14.Nc3) 10...e4 11.Be2 Ne5 12.0-0 dc4 13.f4 Nd3 14.Bd3; D) 9.Qc2 D1) 9...d4 10.Bd3 (10.Be2 e5 11.e4 Nh5 12.g3 Ndf6 13.0-0 Bh3 14.Re1) 10...e5 11.Ng5 h6 12.Ne4 Ne4 13.Be4 Nf6 14.0-0; D2) 9...e5 10.Be2 (10.Nh4 Nb6 11.Na3 a5 12.cd5 Nbd5 13.Bc4 Nb4 14.Qb3) 10...e4 11.Nh4 Nb6 12.Na3 g5 13.Nf3 ef3 14.gf3; E) 9.a5–/+ E1) 9...d4 10.Bd3 (10.d3 Bc7 11.b6 Bb8 12.ba7 Ra7 13.Nbd2 de3 14.fe3) 10...e5 11.e4 Nh5 12.g3 Ndf6 13.0-0 Bh3 14.Re1; E2) 9...h6 10.Nc3 (10.Bd3 e5 11.Nh4 e4 12.Be2 Ne5 13.0-0 Nc4 14.Bc4) 10...d4 11.ed4 e5 12.dc5 Nc5 13.a6 Nb3 14.ab7; E3) 9...e5 10.cd5 (10.Qc2 e4 11.Nh4 d4 12.Nf5 Ne5 13.Nd6 Qd6 14.Qb3) 10...e4 11.Ng5 h6 12.Nh3 Nd5 13.Nc3 Nb4 14.Na4.

8.Qc1 h6 A) 9.Qc2 A1) 9...a6 10.Nc3 (10.ba6 ba6 11.Bd3 Rb8 12.Nc3 d4 13.ed4 cd4 14.Ne4) 10...Nb6 11.ba6 ba6 12.cd5 Nbd5 13.Bc4 Rb8 14.0-0; A2) 9...b6 10.Be2 (10.Nc3 Bb7 11.h4 Qc7 12.Bd3 dc4 13.Bc4 Rfe8 14.Be2) 10...Bb7 11.0-0 Qe7 12.g3 dc4 13.Na3 Be4 14.Qc4; A3) 9...Re8 10.Nc3 (10.Na3 Ne4 11.Bd3 Ndf6 12.0-0 Qc7 13.b6 Qb6 14.Nb5) 10...d4 11.ed4 e5 12.Bd3 e4 13.Ne4 Ne4 14.0-0; B) 9.Nc3 B1) 9...Nb6 10.d3 (10.cd5 ed5 11.a5 Nc4 12.Nd5 Nb2 13.Nc3 Re8 14.Qb2) 10...Qc7 11.a5 Nbd7 12.b6 ab6 13.Nb5 Qc6 14.Nd6; B2) 9...Re8 10.Be2 (10.Bd3 e5 11.e4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bd3 Be6 14.Qc2) 10...e5 11.cd5 e4 12.Nh4 Nb6 13.0-0 Nbd5 14.f3; B3) 9...Ne5 10.Ne5 (10.Qc2 d4 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 f5 13.Qc2 Nf3 14.gf3) 10...Be5 11.f4 Bc7 12.Qc2 d4 13.Ne4 e5 14.Bd3; C) 9.Bd3 C1) 9...Ng4 10.0-0 (10.Qc2 Nde5 11.Ne5 Ne5 12.0-0 dc4 13.Bc4 Nc4 14.Qc4) 10...Nde5 11.Ne5 Ne5 12.Be2 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Na3; C2) 9...Nb6 10.a5 (10.0-0 dc4 11.Bc4 Bd7 12.a5 Nc4 13.Qc4 a6 14.Bf6) 10...Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 a6 13.Bf6 Qf6 14.Nc3; C3) 9...b6 10.Nc3 (10.Na3 Bb7 11.0-0 Qc7 12.cd5 ed5 13.Qc2 Rae8 14.Bf5) 10...dc4 11.Bc4 Bb7 12.Qc2 Qc7 13.h4 Rfe8 14.Be2; D) 9.Be2 e5 10.Qc2 (10.Na3 e4 11.Nh4 Nb6 12.Qd1 g5 13.f3 gh4 14.a5) 10...e4 11.Nh4 Nb6 12.Nc3 g5 13.cd5 gh4 14.Ne4.

8.Qc2 a6 9.Nc3 =+.

8.Qc2 e5 9.cd5= Nd5 10.Ba3 (10.Qd3 N7b6 11.Be5 Be5 12.Ne5 Qf6=) 10...b6 (10...N7f6 11.Bd3=+ (11.Bc5? Qc7-+)) 11.d4 (11.Bc4!? Bb7 12.0-0=+) 11...ed4-/+ 12.ed4 (better 12.Nd4!? Qf6 13.Nc6=+) 12...Re8-+ 13.Be2 Nf4 14.Nc3 Qe7 (14...Ng2!? 15.Kf1 Nf4 16.Rg1-+) 15.Kf1-/+ Ne2 (15...Bb7 16.dc5 Nc5 17.Bc5 Bc5 18.Rc1-+) 16.Ne2 (16.Qe2!? Qf8 17.Qd3-/+) 16...Bb7-+ 17.Re1 Bf3 18.gf3 cd4 19.Bd6 Qd6 20.Qd3 Nc5 21.Qd4 Qd4 22.Nd4 Na4 (22...Re1 23.Ke1 a5 24.ba6 Ra6 25.Ke2-+) 23.Kg2 f6 (23...Re1!? 24.Re1 Kf8 25.Rd1-+) 24.Ra1 (24.Re8 Re8 25.Ra1 Nc3 26.Ra7 g5=+) 24...Nc5 (24...Nc3 25.Rhc1 Ne2 26.Ne2 Re2 27.Rd1-/+) 25.Nc6 Kf7 26.Ra7 Ra7 27.Na7 Re5 (better 27...Nd3-/+) 28.Nc6? (better 28.Rd1!?=+) 28...Rg5-+ 29.Kh3?? (better 29.Kf1-+) 29...Nd3 30.Rf1 (30.Ra1 Nf4 31.Kh4-+) 30...Rb5 (30...Nf4 31.Kh4 Rg2 32.Nd8 Kg8 33.Ne6 g5 34.Ng5 fg5) 31.Kg3?? (31.Ra1 Rh5 32.Kg2 Nf4 33.Kg1 Rc5-+) 31...Rb2 (better 31...Rg5 32.Kh4 Rg2 33.Nd8 Ke7-+) 32.f4 b5 33.f5 g6 (33...Rb3 34.Nd8 Ke7 35.Ne6-+) 34.fg6 (34.Rd1 Ne5 35.Nd4 b4-+) 34...hg6 35.f4 b4 36.Rf3 (36.Rd1 Rb3 37.Nd4 Ra3-+) 36...Ne1 (better 36...Rd2!? 37.Na5 Ke6-+) 37.Re3-/+ Nc2 38.Re7 Kf8 39.Rb7 b3 40.Na5 (better 40.h4!?-/+) 40...Nd4-+ 41.Nc4 Rc2 (41...Nf5 42.Kh3 Rc2 43.Nb6-+) 42.Ne3 Rc3 43.Kf2 Ne6 (43...Rc5 44.Rb4 Rb5 45.Rb5 Nb5 46.Nc4-+) 44.Nd5 (44.Rb8 Kf7 45.Rb7 Rc7 46.Rb3 Nf4-/+) 44...Rc2-+ 45.Kg3 (45.Ke3 Nc5 46.Rb6 f5 (46...Rh2?! 47.Kd4 Rc2 48.Rf6 Kg7 49.Rb6-/+) 47.Rg6 Na4 48.Rf6 Kg7-+) 45...b2 (45...Nc5 46.Rb6-+) 46.Nf6 (better 46.Rb8!? Kf7 47.Rb7 Ke8 48.Nf6 Kd8 49.Ne4-/+) 46...Nc5-+ 47.Rb5?? (47.Nh7 Ke8 48.Nf6 Kd8 49.Rb8 Kc7-+) 47...Na4 (better 47...Rc3 48.Kh4 Nb3-+) 48.Nd7 Ke7 49.Ne5 Nc3 50.Ng6 Kf6 51.Rb6 Kf5?? (better 51...Kg7 52.Ne5 b1Q 53.Rb1 Nb1-+) 52.Ne7?? (better 52.Kf3 Rf2 53.Kf2+/-) 52...Ke4-+ 53.f5 b1Q 54.Rb1 Nb1 55.f6 Rc6 (55...Nd2 56.Kg4 Nc4 57.h4-+) 56.Ng8 (better 56.Nc6 Kd5 57.f7+-) 56...Ke5 (better 56...Rc8 57.f7 Rf8-+) 57.h4 (57.h4 Ke6 58.Kf4-+). zembelek (2035) - GRACE (2040), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.d3 Qc7 9.Nbd2 e5 (9...a6 10.Be2=+) 10.g3 (10.cd5!? Nd5 11.Be2=) 10...e4–/+ 11.de4 de4 12.Ng5 Re8 (12...Rd8 13.Qc2 Ne5 14.Nge4 Ne4 15.Qe4+= (15.Ne4 Nf3 16.Kd1 Be5 17.Kc1 Bf5 18.Nf6 Bf6 19.Qf5 Bb2 20.Kb2 Rd2 21.Kb3 Rf2–+)) 13.Bg2 Ne5 (13...Be5 14.Be5 Qe5 15.Nge4 Ne4 16.Be4+=) 14.Be5 (14.0-0!?+=) 14...Be5= (< 14...Re5 15.Nge4 Ne4 16.Ne4+=) 15.Rc1 Qa5 (15...Bf5 16.Qc2=+) 16.0-0 (16.Nge4!? Ne4 17.Be4+=) 16...Rd8= 17.Nb3 Rd1 (17...Qc7 18.Qc2+=) 18.Na5 Rc1 19.Rc1 Bf5 20.Nb7 Rc8 (20...h6 21.f4 Bc7 22.Bh3=) 21.Rd1 (21.f3 ef3 22.Nf3 Bb2+/–) 21...h6 22.Bh3 Bh3 23.Nh3 g5 24.Rd8 Rd8 25.Nd8 Nd7 26.Nc6 Bc3 27.a5 Ne5 28.Ne5 Be5 29.a6 Bc7 30.Kf1 Kf8 31.Ke2 Ba5 32.f4 ef3 33.Kf3+– f5 34.Nf2 Ke7 35.Nd3 Kd6? 36.g4 fg4 37.Kg4 Bd8 38.e4 1–0. Nerad – Stankova,Zuzana (2130), CZE–ch qual 3rd, 1996.

8.d3 Bc7 9.Nbd2 Ba5 (9...e5 10.cd5 Nd5 11.Qb3=) 10.Qc2 b6 11.Be2 Bb7 12.0-0 Qc7 13.Rac1 (13.cd5 ed5 14.Rfc1 a6=) 13...Rac8 (13...a6 14.cd5 ed5 15.ba6 Ra6 16.d4 Bd2 17.Nd2= (worse 17.Qd2 c4–/+)) 14.h3 (14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bb4+=) 14...Rfd8 15.Rfd1 h6 (15...Bb4 16.cd5 Nd5 17.Nc4=) 16.Qb1 (16.cd5 Nd5 17.Nc4 Bb4+=) 16...Qb8 (16...Bb4 17.cd5 Nd5 18.d4=) 17.Qa1+= Ne8 18.Ne5 (18.cd5 Bd5 19.e4 Bb7+=) 18...Bd2 19.Rd2 Qa8 20.Bf3 Ne5 21.Be5 dc4 22.Bb7 Qb7 23.Rc4 f6 24.Bb2 e5 25.d4 cd4 26.Rc8 (26.ed4?? Rc4 27.Re2 ed4 28.Bd4 Rdd4 29.Re8 Kf7–+) 26...Rc8 27.ed4 Qd5 28.Qd1 e4 29.Qa1 ½–½. De Wild Propitus,Mark – Cohen,R (1930), London Classic FIDE Open, 2011.

8.d3 e5 9.Nc3 d4 10.Ne4 Ne4 11.de4 –/+.

8.d3 Qe7 9.Be2 =+.

8.Bd3? e5–+ 9.Bf1 e4 10.Nh4 Ne5 11.cd5? (11.f4 Nc4 12.Bc4 dc4 13.0-0–+) 11...Nfg4 (11...Nd5 12.Nc3 Nb4 13.Ne4 Ned3 14.Bd3 Nd3 15.Ke2 Nb2 16.Qc2 Qh4 17.Nd6–+) 12.g3 (12.f4 Qh4 13.g3 Qf6–+) 12...Qf6 13.Be2 (13.Qc2 g5 14.Nc3 Qf2 15.Kd1 gh4 16.Be2–+) 13...Qf2 0–1. overtoom – mischa459, gameknot.com, 2012.

8.d4 Re8 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Be2=.

8.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.a4).

8.h3 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 Qe7 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nb4 13.Qb3 Ne5 14.d4 Nf3 15.Bf3 Bf3 16.gf3 cd4 17.ed4 Qh4 18.Ne4 Be7 19.Kg2 Nd5 20.Ng3 Nf4 21.Kh2 Qh3 22.Kg1 Qg2 0-1. Abdullaevich (1685) - klippan (1665), lichess.org, 2015.

8.Qc2 b6

9.Na3 Bb7–/+ 10.cd5 ed5 (10...Bd5 11.Nc4 Be4 12.d3 Bf3 13.Nd6=) 11.Bd3=+ Qc7 (11...c4 12.Bf5=+) 12.Be2 (12.0-0 d4=+) 12...Rfe8 13.0-0 Rac8 (13...d4 14.a5=+) 14.Rac1 Ne5 15.h3 Qe7 16.Ne5 Be5 17.Bf3 Nd7 (17...Bb2 18.Qb2 a6 19.ba6 Ba6 20.Nb5=+) 18.Bg4 (18.Nc4 Bb2 19.Qb2 Nf6=+ (< 19...dc4 20.Bb7 Rb8 21.Bd5+/–)) 18...Rcd8 (18...Bb2 19.Qb2 a6 20.d4=) 19.Bf5 (19.Be5 Ne5 20.Bf5 g6=) 19...Bb2 20.Qb2 Qg5 21.d4?? (better is 21.Qc2=) 21…Qf5–+ (22.a5 Qf6–+) 0–1. Waibel,Ulrich – Fritz,Manfred, compuserve, 1996.

9.cd5 ed5 10.Be2 a6 =+.

9.Be2 Bb7 10.0-0 dc4 11.Na3 Rc8 12.Nc4+= Bb8 13.Rfd1 (13.a5 Ng4 14.Rfc1 Bc7+=) 13...Qc7= 14.d3 (better is 14.Nfe5!=) 14...Bf3+= 15.Bf3 Qh2 16.Kf1 Ne5 17.Bb7 Rcd8 18.Ke2 Qh5 (18...Nc4 19.Qc4 Qh5 20.Bf3+=) 19.Bf3+= Qf5 20.e4 (20.a5 Nf3 21.gf3 Nd5–/+) 20...Qg5–/+ 21.Bc1 Qg6 22.Be3 (22.Bb2 Nfg4–/+) 22...Nfg4–+ (22...Nf3?! 23.gf3 Nd5 24.Rg1 Ne3 25.fe3+=) 23.Nb2 (23.a5 Ne3 24.Ke3 f5–+) 23...Rd7 (23...Ne3 24.Ke3 Nf3 25.gf3–+) 24.Rh1 (24.Bg4 Ng4 25.Nc4 Ne3 26.Ne3 Be5–+) 24...Rfd8 (24...Ne3 25.Ke3 f5 26.Ke2–+) 25.Ra3 (25.Bf4 Qf6 26.Be5 Ne5–+) 25...Ne3 (25...Nh2 26.Nc4 Nef3 27.gf3–+) 26.Ke3 Ng4 27.Ke2 Be5 28.Rh4?? f5 29.Nc4 Bd4 30.Bg4 fg4 31.Qd1?? Qf6 32.Qh1 Qf2 33.Kd1 Bf6 34.Rh7 Rd3 35.Rd3 Rd3 36.Kc1 Bg5 37.Kb1 Rb3 38.Ka1 Bf6 39.e5 Be5! 40.Ne5 ½–½. MacDonald – Meade, 1967. Same as the game below.

9.Be2 Bb7 10.0-0 dc4 (10...Qc7 11.cd5 ed5 12.g3+=) 11.Na3= Rc8 (11...Be4 12.Qc1+=) 12.Nc4+= Bb8 (12...Bc7 13.Qc3+=) 13.Rfd1 (13.a5 Ne4+/–) 13...Qc7 (better is 13...Bc7+=) 14.d3?? (better is 14.g3+/–) 14...Bf3+= 15.Bf3 Qh2 16.Kf1 Ne5 17.Bb7 Rcd8 18.Ke2 Qh5 19.Bf3 Qf5 d3 seems the pivot of the position 20.e4 (20.a5 Nd5–/+) 20...Qg5–/+ 21.Bc1 (21.a5 A) 21...Nf3?! 22.gf3 Nh5 23.Rg1+= (23.ab6? Nf4 24.Kd2 Nd3 25.Kc3 Be5 26.Kb3 Nb2 27.Nb2 ab6–+); B) 21...Nh5 22.Ne5 Nf4 23.Kf1 Be5 24.Be5 Qe5 25.ab6 ab6–/+) 21...Qg6 22.Be3 (22.Bb2!? Nfg4 23.Ne5 Ne5 24.d4 cd4 25.Bd4–/+) 22...Nfg4–+ 23.Nb2? (23.a5 f5–+) 23...Rd7 (23...Ne3 24.Ke3 f5 25.Ke2 Nf3 26.gf3–+) 24.Rh1 (24.Nc4 Ne3 25.Ne3 Rfd8–+) 24...Rfd8 25.Ra3 (25.Rae1 h5–+) 25...Ne3 26.Ke3 Ng4 (better is 26...Qf6!? 27.Ke2–+) 27.Ke2 Be5 (better is 27...Nh2–+) 28.Rh4?? (better is 28.Nc4 Bd4 29.Bg4 Qg4 30.Kf1–+) 28...f5 (better is 28...Nf2 29.Kf2 Qg3 30.Ke2 Qh4–+) 29.Nc4 Bd4 30.Bg4 (30.Kf1 Qg5 (30...Nf2?! 31.ef5 Qf5 32.Rd4 Rd4 33.Kf2–+) 31.Rh3 Nf2–+) 30...fg4 31.Qd1 (31.Rh1–+) 31...Qf6 32.Qh1 (32.f3 Qh4 33.Qf1–+) 32...Qf2 33.Kd1 Bf6 (33...Be3 34.Rh3 Rd3 35.Rd3 Rd3 36.Nd2 Qd2#) 34.Rh7 Rd3 35.Rd3 Rd3 36.Kc1 Bg5 37.Kb1 Rb3 38.Ka1 Bf6 39.e5 Be5! 40.Ne5 0–1. Toth,Sa – Makai,Imre, Providencia op, 1997. Same as the game above.

9.Be2 Bb7 10.0-0 Qc7 11.cd5 Nd5 12.d3 =.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Bb7 11.Nc3 =+.

8.Nc3 b6

9.d4= Bb7 10.cd5 Nd5 11.Be2 (11.Bc4 Nc3 12.Bc3 Bf3 13.Qf3 cd4 14.ed4 Rc8+=) 11...Nb4 (11...Nc3 12.Bc3 Rc8 13.Rc1+=) 12.0-0 (12.Rc1 Qc7=) 12...e5 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.a5 (13.d5!?=) 13...ba5 (13...cd4 14.ed4 ba5 15.Re1+=) 14.dc5 Nc5 15.Na4 Ne6 (15...Na4 16.Qa4 a6 17.Qa5 (17.Ne5? ab5 18.Qd1 Qe7–+) 17...ab5 18.Qd8 Rfd8 19.Ne5 Ra1 20.Ra1=) 16.Ne5= Be5 (16...Rc8 17.Nc4 Qg5 18.g3+=) 17.Be5 Qg5 The mate threat is Qxg2 18.Bg3 Rfd8 19.Qb3 Be4 (19...Rac8!? 20.h4 Qe7=) 20.Rfc1 (20.Nc3 Bd3 21.Ra5 Be2 22.Ne2 Qe7+/–) 20...Qg6 (20...Qf5 21.Qb2+=) 21.Nc3+/– Nd3 (21...Bc2 22.Qa3 Qf6 23.Bf3+=) 22.Rd1 Ndc5 23.Qa3 (23.Qc4 Rd1 24.Bd1 a6 25.Ra5 Bb7+/–) 23...Bc2 24.Nd5 (better is 24.Rd6!?+/–) 24...Rd7= 25.Rd2 Nb3 26.Bd3 Bd3 (26...Qh5 27.Be2 Qg5 28.Rc2 Na1 29.Qa1 Qd5 30.h3+=) 27.Qb3 Nc5 28.Qa2 Qe4 (28...Qg5 29.Nc7 Rad8 30.Qa3+=) 29.Nc7 (29.Nc3 Qb4 30.Nd5 Qc4 (worse is 30...Qb5 31.Nc7 Rc7 32.Bc7+/–) 31.Qc4 Bc4=) 29...Rc8 (29...Rad8 30.Qa3 (30.Qa5 Nb3 31.Qc3 Na1–+) 30...Qb4 31.Rdd1 Qa3 32.Ra3+=) 30.Qa3= (30.Qa5? Nb3 31.Qa6 Rcd8–+ (31...Rdc7?! 32.Bc7 Rc7 33.Qd6=)) 30...Qb4 Attacks the isolani on b5 31.Qb4 (better is 31.Rdd1!? h5 32.h4=) 31...ab4–/+ 32.Rb2 (32.Ra7 Ne4 33.Rb2 Bc4–/+) 32...b3 (32...Rcc7 33.Bc7 f6 34.b6 (worse is 34.Ra7 Bb5 35.Rb1 Nd3+/–) 34...ab6 35.Bb6+–) 33.f3 (better is 33.Na6!? Bc2 34.Nc5 Rc5 35.b6–+) 33...Bc2–+ (33...Rcc7 34.Bc7 Bb5 35.Bb6+– (35.Ra7?! h5 36.h3 Bc4+=)) 34.Ra7?? (better is 34.Rc1 Rcc7 35.Bc7 Rc7 36.Rcc2 bc2 37.Rc2–+) 34...Rd1 35.Kf2 (35.Be1 Nd3 36.h3 Re1 37.Kh2 Nb2–+) 35...Nd3 36.Ke2 Nb2 (36...Nb2 37.Be5 Nc4–+) 0–1. Katalymov,Boris N – Kirillov,Vladimir Grigorevic, Spartak–ch Minsk, 1962.

9.cd5 ed5 10.Be2 Bb7 11.d4 Qe7 (11...c4 12.0-0=) 12.0-0 (12.a5 Rac8=) 12...Rad8 (12...c4 13.Nh4 Qe6 14.Qc2=) 13.a5 Bb8 (13...Rc8 14.Qc2=) 14.a6 (14.Qc2 Rfe8+=) 14...Ba8= 15.Bd3 (15.Rc1 Rfe8=) 15...Ne4 16.Ne2 (16.Qc2 Rfe8=) 16...f5 (16...c4 17.Ba3 Qe6 18.Be4 de4 19.Nd2= (19.Bf8? ef3 20.Bb4 Bh2 21.Kh2 Qh6 22.Kg1 fg2–+)) 17.Bb1 (17.dc5 bc5 18.Rc1 Bd6=) 17...Bd6 (17...Rc8 18.dc5 bc5 19.Qd3=) 18.Ba3 (18.Bc2 Ndf6=) 18...Rf6 (18...Rc8 19.Bc2+=) 19.g3 (19.Nf4 Rh6=) 19...Rh6 (19...Rff8 20.Bc2+=) 20.Kg2 (20.Bd3 Qf7+=) 20...Ndf6 21.Nh4 (21.Bd3 Ng4 22.Qe1 Qe6+=) 21...Rh4 (21...Ng4 22.Qe1 Rh4 23.gh4 Nh2 24.Rh1–/+) 22.gh4 Ng4 23.h3 Qh4 24.Be4 (24.Qe1 Ngf6+=) 24...de4 (24...fe4 25.dc5 bc5 26.Rc1–/+) 25.Qb3= Kh8 26.Qe6 Nf6 27.dc5+= Bd5 28.Qf5 g6 29.Qd5 Nd5 30.cd6 Qf6 31.Nd4 Nf4 32.Kh2 Nd3 33.Ra2 Nc5–/+ 34.f4 ef3 35.Rf3+= Qd6 36.Kg2 Qd5–/+ 37.Re2 Kg8 38.Nc6 Rd7 39.Nd4? Rf7–+ 40.Bb2 Rf3 41.Nf3 Nd3 (41...Nd3 42.Bd4 Qb5–+; 41...Ne4 42.Rc2 Qb5 43.Nd4 Qa6 44.Rc6–+) 0–1. Neuhof,KE – Stilling,WA, corr ICCF EU/M/GT/047 (year?).

9.cd5 ed5 10.Be2 Qe7 =.

9.cd5 ed5 10.Be2 Re8 =.

9.Be2 Bb7 10.0-0 dc4 11.Bc4 Qc7 12.Be2 +=.

9.Be2 Bb7 10.0-0 Re8 11.h3 (11.cd5 ed5 12.d4 c4=) 11...Ne5 (11...Qe7 12.d3+=) 12.Ne5= Be5 13.f4 (13.a5 dc4 14.Bc4 ba5=) 13...Bc7 (13...Bc3 14.Bc3 Ne4 15.a5 Nc3 16.dc3 ba5 17.Qa4+=) 14.Bf3= Rb8 15.cd5 ed5 16.Qc2 (16.Ne2 Qe7=) 16...d4+= 17.Nd1 de3 (17...Ne4 18.Be4 Re4 19.d3+=) 18.de3 (18.Ne3 a6=) 18...Nd5 (18...Be4 19.Be4 Ne4 20.Rf3+=) 19.Qf2 (19.Ra3 Qe7=) 19...Bd6 (19...Qe7 20.Qg3 f5 21.Rc1=) 20.Qg3 Bf8 (20...f6 21.Rf2=) 21.e4+= Nb4 (21...Nf6 22.Nf2+=) 22.Nf2 (22.Be5 Rc8 23.Bg4 Ra8+=) 22...Qe7 Now all is on e4 23.Ng4 Red8?? (23...Kh8 24.f5 Qg5+/–) 24.Nh6+– Kh8 25.Nf5 Qc7 (25...f6 26.Ne7 Be7+–) 26.Bg7 (26.Bg7 Bg7 27.Qg7#) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/06, 1994.

9.Be2 Bb7 10.cd5 ed5 11.0-0 Rc8 =.

9.Be2 Bb7 10.cd5= ed5 11.d4 Rc8 12.0-0 Qe7 (12...Re8 13.Qd3=) 13.a5 Bb8 (13...Rfe8 14.Qd3=) 14.a6 (14.Qc2 Rfe8=) 14...Ba8 15.Bd3 (15.Qc2 Rfe8=) 15...Ne4 16.Rc1 (16.Qc2 Bd6=) 16...c4 17.Bc2 (17.Be4 de4 18.Nd2 Nf6=) 17...Qd6 (17...Ndf6 18.Qe1+=) 18.Ba1 (18.Nb1 Rfe8=) 18...Qh6 (18...Rfe8 19.Qe2+=) 19.Ne2 (19.Bb2 Rfe8=) 19...Rfe8+= 20.Ng3 (20.Bb2 Ndf6 21.h3 Nd6=). Katalymov,Boris – Barenbaum, Tashkent, 1959.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Bb7 11.d3 +=.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Bb7 11.d4 +=.

8.Nc3 Re8

9.Qb3=+.

9.cd5 ed5 10.Be2 +=.

8.d3 b6

9.Nbd2 a5 10.Be2= Bb7 11.0-0 Qc7 12.h3 (12.cd5 Bd5 13.e4 Bb7=) 12...Rad8 13.Qc1 (13.Rc1 e5=+) 13...Rfe8 (13...e5 14.cd5 Bd5 15.Nc4=+) 14.Re1 (14.cd5 Bd5 15.Nc4 e5=) 14...h6 (14...e5 15.Qc2=+) 15.Qc3 e5 16.cd5 (16.Rac1 d4 17.ed4 cd4–/+) 16...Nd5 17.Qc4 N7f6 18.e4 Nf4 19.Bf1 (19.Rac1 Qd7=+) 19...Bc8–/+ 20.Qc3 Ng6 (20...Qd7!?–/+) 21.Nc4= Re7 22.Rad1 Rde8 23.Bc1 Qd8 24.Be3 Bc7 25.Qc1 Kh7 26.g3 Bd7 27.Kh2 Qc8 28.Ng1 Nf8 29.f4 ef4=+ 30.Bf4 Qb8 31.Bc7 Qc7=+ 32.Qf4 Qf4 33.gf4 Rb8 34.Be2 Ne6 35.Kg3 Nd4 36.Bg4 Ng4 37.hg4 Be6 38.Nf3 Nc2 39.Re2+= Nb4 40.f5 Bc4 41.dc4 Rbb7 42.Rd6+/– f6 43.Kf4 Red7 44.Red2 Rd6 45.Rd6 Na2 46.Rd3 Nc1 47.Re3 Rd7+= 48.e5 fe5 49.Ne5+/– Rd4 50.Kf3 Kg8 51.Rc3 Rd1 52.Ke4 Rd4 53.Ke3 Rd1 54.Nf3 Kf7= 55.Ra3 Rd6 56.g5 hg5 57.Ng5+= Ke7 58.Rc3 Rd1 59.Ne4 Re1 60.Kf3 Rf1 61.Kg4 Ne2 62.Re3+/– (62...Rg1 63.Ng3 Kf7 64.Re2+–) 1–0. Iosif,Daniela – Haecker,Gabriele, BL2 SW, 1993.

9.Nbd2 a5 10.Be2= Bb7 11.0-0 e5 12.Rc1 =.

9.Nbd2 Bb7 10.Be2 –/+.

9.Be2 Bb7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.a4 b6 9.d3 Bb7).

9.g3 Bb7 10.Bg2 Qc7 11.0-0 e5 (11...dc4 12.dc4 Ng4 13.Qe2=) 12.Nfd2 (12.cd5!? Nd5 13.Na3+=) 12...d4+= 13.e4 g6 14.Bc1 Nh5 15.Nb3 f5 (15...Ndf6 16.Bg5=) 16.Bh6= Rf7 17.N1d2 Bf8 18.Bf8 Raf8 (18...Rff8 19.a5 f4=) 19.h3?? (better is 19.ef5 Bg2 20.fg6 hg6 21.Kg2+/–) 19...Ndf6+= 20.ef5 (20.a5!?+=) 20...gf5–/+ (20...gf5 21.Bb7 Qb7–/+) 0–1. algernon (2510) – kuksifae (2595), net–chess.com, 2015.

8.d4 cd4

9.ed4 Bb4 10.Nbd2 (10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Re8=+) 10...Ne4 (10...Re8=+) 11.c5? (11.Ba3 Bd2 12.Nd2 Nd2 13.Bf8 Nf1=) 11...Ndf6 (11...Qf6!? 12.Qc2 Qf5-/+) 12.Bd3=+ Qa5 13.h3 (13.Bc1 e5 14.0-0 Bc3=+) 13...a6 (13...Bd7 14.Bc1=+) 14.g4 (14.Ke2 Nc3 15.Bc3 Bc3=) 14...Nd2 (14...Bd7 15.Ke2-/+) 15.Nd2 Ne4 (15...e5 16.Qc2-/+) 16.Be4=+ de4 17.Ke2? (17.b6 e5 18.Ke2 Be6=+) 17...Bd2 (better 17...ab5 18.Ne4 ba4-+) 18.Qd2=+ Qd2 (better 18...Qd8!?=+) 19.Kd2+= Bd7 20.Ke3 (20.c6!? bc6 21.b6+=) 20...ab5= 21.ab5 Bb5 22.Ke4? (better 22.Ra8!? Ra8 23.Ra1 Ra1 24.Ba1=) 22...Bc6-/+ 23.Ke5 (23.Kd3 Bh1 24.Rh1 Rfd8-/+) 23...Bh1 (23...f6 24.Kf4 e5 25.de5 fe5 26.Ke3 Bh1 27.Rh1-+) 24.Rh1 Ra2 (24...Rfd8 25.Ke4-+) 25.Rb1 Rb8 (25...Rd8 26.Bc1-/+) 26.Kd6 b5 (better 26...Rba8!?-/+) 27.c6= Rb6? (better 27...Rd8!? 28.Ke7 Raa8+=) 28.Kd7 (28.d5 Rba6+/-) 28...Ra8 (28...Raa6!? 29.c7 Rd6 30.Ke7 Rdc6+/-) 29.c7+- Rb7 30.Kc6 (30.Ra1 Ra1 31.Ba1 b4+-) 30...Rba7 31.Ra1! (31.Ra1 Ra1 32.Ba1+-) 1-0. Trkn – pucas, itsyourturn.com, 2001.

9.ed4 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Be2 Rc8 12.0-0 dc4 13.Nc4 Bb8 14.Ncd2 Nd5 15.Re1 Qf6 16.Nf1 (16.a5 ba5 17.Bd3 Nf4=+) 16...Qh6 (16...Bd6 17.N1d2 Nf4 18.Ba3 Ba3 19.Ra3-/+) 17.Ng3 N7f6 18.Bc1 Qg6 (better 18...Nf4!?=+) 19.Bd3+= Qg4? (better 19...Nc3!? 20.Qd2 Nfe4 21.Ne4 Be4 22.Be4 Ne4=) 20.h3+/- Qg3?? (better 20...Rc1 21.Rc1 Qf4+/-) 21.fg3+- Bg3 22.Rf1 Rc3 (22...Rfd8 23.Bg5+-) 23.Bb2 (23.Ne5!? Bh4+-) 23...Rc7 24.Rc1 (24.Qb1 Nf4+-) 24...Rc1 (24...Ne3 25.Qe2 Nf1 26.Rc7 Bc7 27.Kf1+-) 25.Qc1 Nb4 26.Qb1 Nd3 27.Qd3 Be4 28.Qe3 Bg6 29.Ne5 Be5 30.de5 Nd5 31.Qc1 h6 32.Qc6 Bd3 (32...Rd8 33.Rd1+-) 33.Rc1 Ne7 (33...Rd8 34.Qb7+-) 34.Qc7 Rc8 (34...Nd5 35.Qa7 g5 36.Kh2+-) 35.Qc8 (better 35.Qe7 Ra8 36.Qb7+-) 35...Nc8 36.Rc8 (36.Rc8 Kh7 37.Ra8+-) 1-0. ClayPigeons (2165) - LewisWhitebass (2130), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

9.ed4 dc4 10.Bc4 a6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3=+.

9.ed4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Nbd2 (11.Bd3 Nbd5=+) 11...Nc4–/+ 12.Nc4 Bb4 13.Ncd2 b6 (13...a6 14.ba6 Ra6 15.Ba3 Ba3 16.Ra3–/+) 14.0-0=+ Bb7 15.Ne5 (15.Ba3 Ba3 16.Ra3 a6=+) 15...Qd5 16.Ndf3 Ne4 (16...a6 17.Qe2=+) 17.Qd3 (17.Ba3 Ba3 18.Ra3 a6 19.ba6 Ra6=+) 17...f6 (17...Rac8 18.Rfc1–/+) 18.Nc4=+ Ng5 19.Ne3?? (better is 19.Nh4–/+) 19...Nf3–+ 20.Kh1 Qh5 21.h3 Qh3! (22.gh3 Ne5 23.Kh2 Nd3–+) 0–1. Garcia,Francisco Javier – Gaya Yodra,Juan, ESP–chT Spain, 1992.

9.Qd4 e5 10.Qh4 a6=+.

9.Qd4 e5 10.Qh4 Re8 +=.

9.Bd4 e5 10.Bb2 Bb4 (10...e4 11.Nd4=+) 11.Nbd2 (11.Bc3 Bc3 12.Nc3 dc4=+) 11...Qa5=+ 12.cd5 Ne4 (12...e4!? 13.Nd4 Nc5=+) 13.Bd3 (13.Ba3 Nd2 14.Nd2 Ba3 15.Ra3 Nf6=) 13...f5 14.Be4 fe4 15.Ne5 Nc5 (better 15...Ne5 16.Be5 Rf5=) 16.Nec4?? (better 16.Bd4 Rf5 17.Bc5 Bc5 18.Nec4+/-) 16...Nd3-+ 17.Kf1 Rf2 (17...Nf2!? 18.Qe2 Nh1 19.Kg1-+) 18.Kg1-/+ Qc7 (18...Rd2 19.Qh5 Qd8 20.Nd2 Bd2 21.Bd4-+) 19.Bd4? (19.Be5 Ne5 20.Kf2 Nc4 21.Nc4 Qc4=) 19...Qf7 (better 19...Bf5-/+) 20.Ne4= Bf5?? (20...Be1 21.h3 Bf5+/-) 21.Qd3 (21.Nf2 Nf2 22.Ne5 Nd1 23.Nf7 Ne3 24.Be3 Kf7+-) 21...Re8?? (better 21...Rg2! 22.Kg2 Qg6 23.Kf2 Be4 24.Qe4 Qe4-+) 22.Ne5 (worse 22.Nf2 Bd3 23.Nd3 Qd5+-) 22...Re5 (22...Rg2 23.Kg2 Re5 24.Be5 Qg6 25.Ng3 Bd3 26.Rhc1+/-) 23.Be5 (better 23.Nf2 Bd3 24.Nd3 (24.Be5?! Qd5 25.Bd4 Bc2+/-) 24...Rd5 25.Nb4 Rd4 26.ed4+-) 23...Qg6?? (better 23...Rg2 24.Kg2 Qg6 25.Ng3 Bd3+/-) 24.Kf2 Be4 25.Qf1 Bc5 26.Bf4 (26.Bd4 Bd3 27.Qc1 Be4+-) 26...Qg4 27.g3 (better 27.Bg3 Qg5 28.Kg1 Qd5 29.Qf2+-) 27...Qf3 28.Ke1 (28.Kg1 Qh1 29.Kf2 Qh2 30.Qg2 Qg2 31.Ke1 Bb4 32.Kd1 Qd2) 28…Bb4 0-1. zembelek (2040) - Yukhno_Alexander (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Nd4 Nb6 10.Nd2=+.

9.Nd4 Ne4 10.Nf3 (10.Nd2 Ndf6 11.cd5 Bb4-/+) 10...Bb4 11.Nbd2 Ndc5 12.Ba3 Ba3 (12...Bd2!? 13.Nd2 Qf6-/+) 13.Ra3=+ Qa5 14.cd5 Rd8 15.Qc2 ed5 (15...Rd5 16.Ra2=+) 16.Be2 (16.Nd4 Ne6 17.Nf5 Re8=+) 16...Bf5 (16...Bg4 17.Qb2-/+) 17.0-0=+ Ng3 (17...Qb4 18.Rfa1=+) 18.Qc5= Rac8 19.Nb3 (19.Qe7 Ne2 20.Kh1 Rd7=+) 19...Ne2 20.Kh1 Qc3 21.Qc3 Rc3 22.Re1 Bd3 23.Rea1 Rdc8 24.h3 a6 (24...R3c7 25.Nbd4 Nc3 26.a5=) 25.Nbd4 Nd4 26.Nd4 Kf8 27.Kh2 Ra3 28.Ra3 Be4 29.Kg3 (29.ba6 ba6 30.Rb3 Ke8+=) 29...a5= 30.f3 Bg6 31.Kf4 (31.b6 Rc4=) 31...f6 (31...Ke7 32.g4=) 32.g4 Rc4 33.Kg3 Ke7 34.h4 h6 (34...Bc2 35.Nc2 Rc2 36.Rd3=) 35.h5 Bh7 (35...Bc2 36.Nc2 Rc2 37.f4=) 36.Kf2 (36.Ra2 Kd6=) 36...Kd6 37.Ke2 (37.Kg2 Bc2 38.Nc2 Rc2 39.Kg3 Ke5=) 37...Bc2 38.Nc2 Rc2 39.Ke1 Kc5 40.Rd3 Rc4 41.Ra3 Kb4 (41...d4 42.ed4 Rd4 43.Ra2-/+) 42.Rd3=+ Ka4 43.Rd5 Rc7 (43...b6 44.Rd7 Kb5 45.Rg7-/+) 44.b6 (44.Kd2 Kb4=+) 44…Rc6 (44...Rc6 45.Rd7 Rb6 46.Rg7 Kb3-/+; 44...Re7 45.Kd2=) 0-1. Zylla,Johannes - Wozniak,Andrzej, corr 3GMM-33, 1997.

9.Nd4 e5 10.Nb3 dc4 11.Bc4 Bb4 12.Bc3 Qe7 13.0-0 Nb6 14.Be2 Bf5 15.Bb2? (better 15.a5 Rfd8 16.Qc1=+) 15...Rfd8-+ 16.N1d2 Rac8 17.f3 (17.Bf3 Nc4 18.Bc1 Nd2 19.Bd2 Bd2 20.Nd2 e4-+) 17...Bc5 (better 17...Bc2 18.Qc1 Qe6-+) 18.Nc5 (18.Kh1 Nfd5 19.e4-+) 18...Rc5?? (better 18...Qc5 19.Kf2 Qb4-+) 19.e4= Bg6 (better 19...Rcc8 20.ef5 Qb4 21.Be5 Qc5 22.Rf2 Qe5=+) 20.Qe1?? (better 20.Ba3+/-) 20...Rc2-/+ 21.Ba3 Qd7 22.Nb3 Nc4 (better 22...Na4!? 23.Rf2 Rc3=+) 23.Bc4 (23.Rd1 Qc7 24.Rd8 Qd8=) 23...Rc4= 24.Rd1 Qc7 (better 24...Qd1 25.Qd1 Rd1 26.Rd1 Ne8=) 25.Nc5?? (better 25.Qa5 Rd1 26.Rd1+=) 25...Rd1-/+ 26.Qd1 Rc5 27.Bc5 Qc5 28.Kh1 h6 29.Qd8 Kh7 30.h3 (30.Qb8 a5-/+) 30...Qc4 (30...Nh5 31.Rd1-+) 31.Qa5?? (better 31.Ra1-/+) 31…Qf1-+ (31...Qf1 32.Kh2 Ne4 33.fe4 Be4-+) 0-1. glebch (1755) - tahamtan2000 (1885), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.cd5 ed5

9.Be2 a6 =+.

9.Be2 b6 10.0-0 Qc7 11.h3 Bb7 12.Qc2 Rae8 13.d3 d4 14.ed4 Nd5 15.Na3 (15.Bd1 Nf4=) 15...Re6 (15...Nf4 16.Bd1=+) 16.dc5 Nc5 17.Nc4 (17.Rfe1 Nf4 18.Nc4 Ne2 19.Re2 Bf3 20.gf3 Rg6 21.Kf1 Qd7-/+) 17...Nf4=+ 18.Ne3 (18.Rfe1!? Ne2 19.Re2 Bf3 20.gf3 Rg6 21.Kf1-/+) 18...Nb3!-/+ (18...Ne2?! 19.Qe2 Rfe8 20.d4 Bf3 21.Qf3+=) 19.Rac1 (19.Qb3 Ne2 Deflection) 19...Qd7 (19...Rc8 20.Qb3 Ne2 21.Kh1 Nc1 22.Rc1-/+) 20.Ng5? (better 20.Rce1=) 20...Rc8-+ 21.Qb3 Ne2 22.Kh1 Rc1 23.Bc1 Rh6 (23...Nc1?! 24.Rc1 Re8 25.Ne4+=) 24.f3 Rh5 25.Ng4 (25.Qf7 Qf7 26.Nf7 Kf7-+) 25...Nc1 (better 25...Ng3 26.Kg1 Bc5 27.Nf2 Ne2 28.Kh1 Bf2 29.Rf2 Nc1-+) 26.Qf7 Qf7 27.Nf7 Kf7 28.Rc1 Rd5 29.Nf2 a6 30.Rb1 ab5 31.ab5 Bc8 32.Rb3 Bd7 33.Ne4 Be5 34.g3 Rb5 (34...Ke7 35.f4 Bd4 36.Kg2-+) 35.Rb5 Bb5 36.d4 Bb8 (36...Bc6 37.Ng5 Ke7 38.Ne4-+) 37.Kg2 Bc4 38.Kf2 b5 0-1. DEFFM – GuestCPPQ, freechess.org, 2021.

9.Be2 Re8 10.0-0 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Re5 13.d4 cd4 14.Qd4 Rg5 15.Bf3 Bg4 16.Bg4 Rg4 17.Qd3 Qe7 18.Nd2 Ne4 19.Nf3 Rd8 20.Rac1 h5 21.h3 Rg6 22.Nd4 Qg5 23.g3 Ng3 24.Qg6 Qg6 25.fg3 Qg3 26.Kh1 Qh3 27.Kg1 Qg3 28.Kh1 Re8 29.Rf3 Qh4 30.Kg2 Re5 31.Rg1 Rg5 32.Kf1 Rg1 33.Kg1 Qg4 34.Kf2 h4 35.Nf5 Qa4 36.Ne7 Kh7 37.Nd5 Qa2 0-1. Abdullaevich - VetDeJo (1775), lichess.org, 2019.

8.cd5 Nd5

9.Na3 Be7=.

9.Nc3 Nc3 10.Bc3 e5 11.d3 Qe7 (11...Re8 12.Be2=+) 12.Nd2 (12.Be2 Nf6=) 12...Nf6 (12...Nb6 13.Qf3=+) 13.Be2 Bf5 14.e4 Be6 (14...Bg6 15.0-0=) 15.Qc2 (15.f4 Bc8=) 15...Nd7 (15...Rad8 16.Nc4=+) 16.g4 (16.0-0!?=) 16...a6 17.Qb2 (17.ba6 Ra6 18.Rb1 Rfa8–/+) 17...ab5 18.Qb5 b6 19.h4 (19.Nc4 Bc7=+) 19...f6 (19...Ra7 20.Nc4–/+) 20.Nc4=+ Rfb8 (20...Bc7 21.Bd2=+) 21.Ne3 (21.Qc6 Bc4 22.dc4 Rd8=) 21...Nf8 (21...Qf7 22.Nc4 Bc7 23.Qc6=+) 22.Nf5 (22.g5 Nd7=+) 22...Qc7 23.h5 (23.g5 Nd7=) 23...h6 24.0-0 (24.Bd1 Qd8=+) 24...Kh7 (24...Rd8 25.a5 Bf5 26.gf5+=) 25.Bd2 (25.Rfb1 Bd7 26.Qc4 Bf5 27.gf5 Rd8=+) 25...Bf7 (25...Bd7 26.Qc4=+) 26.Qb2 (26.Nd6 Qd6 27.Rfe1 Ne6–/+) 26…Ne6 ½–½. Sticker,Otto – Kick,Joachim, Baden–ch HT Zell, 1993.

9.Nc3 N7f6 10.Be2=+.

9.e4 Nf4 +=.

7.a4 b6

8.Na3 Bb7 9.Be2 +=.

8.Na3 e5 9.cd5 Nd5 (9...Bb7 10.Nc4 Qc7 11.Nh4=) 10.Qb3 (10.Nc4 Qe7=) 10...N5f6 (10...Nb4 11.Nc4 Qe7 12.a5=) 11.Nc4+= e5 becomes the focus of attention 11...Qe7 12.Nd6 (12.Qc3 e4 13.Nh4 Nf8+=) 12...Qd6 13.d3 (13.Bc4 0-0+=) 13...0-0= 14.Be2 Bb7 15.0-0 Nd5 (15...Rfe8 16.Qc2=) 16.Rad1 (16.a5 a6=) 16...Rae8 (16...Rfe8 17.Nd2=) 17.Rfe1 (17.Nd2 Nb4=) 17...Qg6 18.Bc1 Kh8 19.d4 (19.e4 Nc7=) 19...e4 20.Nh4 Qg5 21.g3 cd4 (21...Rc8 22.f4 Qh6 23.Bc4=) 22.Rd4 (22.ed4!? Qf6 23.Bg4+=) 22...Nc5= 23.Qa3 f5 (23...Nc7 24.Red1+=) 24.Ng2 (24.Red1 Rd8=) 24...Ne6 Black plans f4 (24...Rd8 25.Red1=) 25.Rdd1 (25.Rd2 Rf7=) 25...Qg6 (25...Rf7 26.Bb2=) 26.Bc4 Nf6?? (26...Ng5!? 27.Nh4 Qe6=) 27.Bb2 (27.Be6 Ng4 28.Bd7 Qh5+–) 27...Qh5?? (27...Ng5 28.Nh4 Qh6 29.Qb3+=) 28.Qa1 f4? 29.Rd6?? Ng5= 30.Nh4 Nh3 31.Kf1 Qc5 32.Bf6 Qc4 33.Kg2 f3?? 34.Kh3+/– Bc8 35.g4 Rf6? 36.Rf6 gf6 37.Qf6+/– Kg8 38.Nf5 Bf5 39.gf5 (39.gf5 Qf7 40.Rg1 Kf8 41.Qh6 Ke7 42.Rg7 Qg7 43.Qg7 Kd8 44.f6+–; 39.Qf5?! Qa2+= (39...Qa4?? 40.Rc1 Qa3 41.Rc7+–)) 1–0. Peperle,W – Schenk,R, corr BdF–H–81, 1957.

8.Nc3 (--> 7.Nc3 b6 8.a4).

8.d3 0-0 9.Be2 =+.

8.d3 Bb7 9.Be2 dc4 10.dc4 Qc7 11.Nbd2 e5 12.0-0? (better is 12.Nh4+=) 12...e4–+ 13.Nh4 Bh2 14.Kh1 Be5 15.Be5 Qe5 (15...Ne5 16.a5 0-0 17.Qc2–+) 16.Bg4 (better is 16.a5!?–/+) 16...Qg5–+ 17.Bd7 Nd7 (17...Kd7?? 18.Ne4 Ke8 19.Ng5+–) 18.g3 Ne5 19.Qc2 (19.a5 Rb8–+) 19...Qg4 20.Qd1 (20.Rfd1–+) 20...Qh3 (20...Qh3 21.Kg1 Ng4 22.Qg4 Qg4–+) 0–1. Hal1958 – XiaoAn, playchess.de, 2004.

8.d3 Bc7 9.Nbd2 0-0 10.Be2 Bb7 11.0-0 Re8 12.Re1. Sternik,Ryszard – Semionov,WT, corr EU–M–GT–346, 1992.

8.d4 0-0 9.Bd3 dc4 (9...Bb7 10.cd5 Bd5 11.Nc3=) 10.Bc4 Bb7 11.Nbd2 Qe7 12.0-0 Rac8 13.Qb3 e5 (13...cd4!? 14.Bd4 e5=+) 14.de5+= Ne5 15.Ne5 Be5 16.Rac1 Bh2 17.Kh1? (better 17.Kh2 Qd6 18.Kh3 Qd7 19.Kh2 Ng4 20.Kg3 Qd6 21.Kg4 Qg6 22.Kh4 Qh6 23.Kg4 Qg6 24.Kf4 Qh6 25.Kg4 Qg6=) 17...Ng4-+ 18.Nf3 Bf3 19.gf3 Qh4 20.Kg2 Bb8 (20...Bf4 21.Bf7 Rf7 22.Qf7 Kf7 23.fg4 Qg4 24.Kh1 Qh3 25.Kg1 Qh2) 21.fg4?? (better 21.f4-/+) 21...Qg4 22.Kh1 Qh3 23.Kg1 Qh2 0-1. dannysmet (2050) - muhammad_Ilhamgm (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.d4 Bb7 9.Nbd2 0-0 10.Be2 Ne4 (10...cd4 11.Nd4 Nc5 12.a5 dc4 13.Nc4 Bg2 14.Rg1+/–) 11.0-0 f5 (11...Rc8 12.Ne4 de4 13.Ne5=) 12.cd5 ed5 13.dc5 Ndc5 (13...bc5 14.a5 Rc8 15.a6=) 14.Nd4 (14.Rc1 f4 15.Ne4 de4=) 14...Nd2 (14...Rc8 15.N2f3=) 15.Qd2+= Qh4 16.g3 Qh6 (16...Qg5 17.Rfd1+=) 17.Bf3 (17.Rfd1 Ne4 18.Qd3 f4 19.ef4 Rae8+=) 17...Ne4 18.Qd1 Rad8 (18...Be5 19.Rc1+=) 19.Rc1 (19.a5 Qg6+=) 19...f4 20.Nc6 fg3 21.Qd5 (21.hg3 Bc6 22.Rc6 Qe6+=) 21...Kh8= 22.Qh5 (better is 22.hg3 Ng5 23.Be4=) 22...gh2 23.Kh1? Qh5–+ 24.Bh5 Rf2 25.Rf2 Nf2 26.Kg2 h1Q 27.Rh1 Nh1 28.Bf3 Bc6 29.bc6 Ng3 30.e4 Bf4 31.Bc3 Re8 32.e5 Be5 33.Be5 Re5 34.Kg3 Rc5 35.Kf4 Kg8 36.Ke3 Kf8 37.Kd4 Ke7 38.a5 Kd6 0–1. Zylla,Johannes – Hauernherm, BSF–VM A–Turnier, 1995.

8.Be2 0-0 9.0-0 Bb7 10.Na3 Rc8 (10...e5 11.d3=) 11.d3 Re8 12.Nc2 (12.cd5 ed5 13.Qd2 Qe7=) 12...dc4 13.dc4 Qc7 14.h3 Rcd8 15.Ra3 (15.a5 ba5 16.Qd2 a4=+) 15...Bf3 (15...e5 16.Rd3 Be7 17.Rd2=+) 16.Bf3 Be5 17.Bc1 (17.Ba1 Ba1 18.Ra1 e5=+) 17...Bh2= 18.Kh1 Ne5 19.Qe2 Nf3 20.gf3 (20.Qf3 Be5=) 20...Be5 21.f4 Qb7 (21...Bd6 22.Bb2=+) 22.f3 Nh5 23.Qg2 Bf6 24.Qg4 (24.Rg1 g6=+) 24...g6 25.e4 Ng7 (25...Bg7 26.Qh4=+) 26.e5 (26.a5 Bd4=) 26...h5 (26...Be7 27.a5=+) 27.Qg2= Bh4 (27...Be7 28.a5=) 28.Ne3 (28.Rg1 a5=) 28...Rd7 (28...a5 29.ba6 Qa6 30.Bb2=+) 29.Nd1 (29.a5 Red8=) 29...Nf5-/+ 30.Kh2 (30.Rg1 Be7=+) 30...Red8 31.Qc2 (31.Ne3 Bg3 32.Kh1 Bf4 33.Nf5 Bc1 34.Rc1 ef5-/+) 31...Rd4 (31...Kh7 32.Nc3-/+) 32.Nf2 Bg3 33.Kg2 Qe7 (33...Bf4 34.Bf4 Rf4 35.Ne4-/+) 34.Ne4 (34.Nd3 Qd7 35.Nf2 Bf4 36.Bf4 Rf4-/+) 34...Qh4 35.Bb2 Bf4 36.Bd4 Rd4 (worse 36...Nd4 37.Qf2 Qf2 38.Kf2-/+; 36...cd4?! 37.Qf2-+) 37.Rd3? (37.Rg1!?-/+) 37...Be5 (better 37...Rd3 38.Qd3 Ne3 39.Kg1 Nf1 40.Qf1 Be5-+) 38.Rb3? (38.Rf2-+) 38...Qf4 39.Kh1 (39.Kg1 Rc4! 40.Qg2-+) 39…Re4! (39...Re4 40.Rg1 Nd4-+) 0-1. Krause - Gehrke,Holger, corr DDR-ch H111, 1972.

8.Be2 Bb7

9.0-0 0-0 10.cd5 Bd5 11.d3 Bb7 12.Nbd2 a6 13.Nc4 Bc7 14.Qb3 ab5 15.ab5 Qe7 16.e4 Rfd8 17.Nfd2 Bf4 18.e5 (18.Qc3 Ne8=) 18...Ne8=+ 19.g3 Qg5 e5 seems the pivot of the position 20.Ra8 Ra8 21.Ne4 Be4 (21...Qg6 22.Qd1 Bg5+-) 22.de4+/- Qg6 (22...Be5? 23.Ne5 Ne5 24.f4+-) 23.Qd3 Nf8 24.Nb6 (24.Nb6 Ra2 25.Rb1+-) 1-0. Kural,A. Serhat (2000) - Frydendal,Odd (1910), Memorial ICCF, 2007.

9.0-0 Qc7 10.d4 Ne4 11.dc5 Ndc5 12.cd5 Bd5 13.Bg7 Rg8 14.Bd4 h5 15.g3 0-0-0 16.Nh4 Ng3 17.fg3 Bg3 18.Nf3 f5 19.Kh1 Kb8 20.Nc3 Ne4 21.Ne4 Be4 22.Rc1 Qg7 23.Bg7 Rg7 24.hg3 Rd1 25.Rcd1 Rg3 26.Kh2 Rg4 27.Rg1 1-0. Atotheking (1650) - coololeks (1745), lichess.org, 2020.

9.0-0 Qc7 10.g3 h5 (10...0-0 11.cd5 Nd5 12.Nc3+=) 11.Ng5 (better is 11.cd5!? Bd5 12.Nc3=) 11...h4–/+ 12.f4 (12.Qe1 d4–/+) 12...hg3 13.hg3 Kf8 (13...dc4 14.Bc4 Ne5 15.Na3–/+) 14.Bf3+= e5 (14...Be7 15.cd5 Nd5 16.Ne4+=) 15.Bd5 Bd5 (15...Nd5 16.cd5 ef4 17.Qf3+=) 16.cd5= ef4 17.ef4 (17.gf4 Nd5 18.Qf3 Qb7+=) 17...Re8 (17...c4 18.Qf3=) 18.Qf3 c4 19.Ba3 (19.Kg2 Nc5=) 19...Nc5+= 20.Nc3 (20.Bc5 Qc5 (worse is 20...bc5 21.Na3+/–) 21.Kg2 Qd4+=) 20...Qd7 (20...Nb3!? 21.Bd6 Qd6–/+) 21.Rae1 (21.Bc5 Bc5 22.Kg2 Bb4=) 21...Kg8 (21...Rd8 22.Re2=) 22.Re8 Qe8 (22...Ne8 23.Bc5 Bc5 24.Kg2=) 23.Qe3 (23.Bc5 Bc5 24.Kg2 Qd7+=) 23...Qd7= 24.Kg2 (better is 24.Qe2=) 24...Nfe4?? (better is 24...Ng4 25.Qg1 Bf8–/+) 25.Nce4+– (25.Nge4?! Nd3 26.Nd6 Qh3 27.Kf3 Qf1 28.Ke4 Ne1+/–) 25...Ne4 26.Ne4 (26.Ne4 Ba3 27.Qa3 Qd5 28.Qf3+–; 26.Qe4?! Ba3 27.Qc4 Bf8+–) 1–0. Hermann,G – Oert,Edgar, corr ICCF Cup8 V213, 1990.

9.0-0 Qc7 10.h3 0-0 11.Na3 Rfd8 12.Rc1 Rac8 (12...e5 13.d4=+) 13.d4 (13.d3 d4=) 13...Qb8 (13...e5 14.cd5 e4 15.dc5 bc5 16.Nh4=) 14.Bd3 (14.cd5 Bd5 15.Nc4 cd4 16.Nd6 Rc1 17.Qc1 Qd6 18.Nd4 Nc5=) 14...e5 15.de5 Ne5 (worse 15...Be5 16.Ne5 Ne5 17.Bf5+–) 16.Ne5 Be5 17.Qc2 d4 18.Bf5 (18.f4 Bd6=) 18...d3 19.Qb3 Bb2 20.Qb2 Rc7 21.Rcd1 Be4 22.Be4 Ne4 23.Qb3 (23.Qe5 Re8 24.Qf5 Qd8=+) 23...Rcd7–/+ 24.Nb1 Qe5 25.Nd2 Nc3 26.Ra1 Ne2 27.Kh1 Rd6 28.Nf3 (28.a5 Re6=+) 28...Qe4 29.Nd2 Qf5 30.a5 (30.Rad1 Qe5=+) 30...Rh6–/+ 31.Kh2 Qe5 (better 31...Nf4 32.ef4 Qf4 33.Kg1 Qd2 34.ab6 Rb6=) 32.g3?? (better 32.Kh1=+) 32...Qf5 (better 32...Rf6!? 33.Kh1 Rf2 34.Rf2 Qa1 35.Nb1–+) 33.h4 g5 34.ab6 gh4 (better 34...ab6 35.Qb2 Qg4–+) 35.Kg2?? (35.g4 Qe5 36.Kh1 Ng3 37.Kg1 Nf1 38.Rf1 ab6 39.Kh1–+) 35...hg3 36.fg3 Qh3 37.Kf2 (37.Kf3 Rf6 38.Ke4 Qe6) 0–1. Florea,Dorina (1770) – Lolici,Iselin_Amanda (1930), 1nd Romanian Teams Championship – League, 2015.

9.0-0 h5 10.d4 h4 11.h3 Nh5 12.dc5 Nc5 13.Nd4 g6 14.Bf3 Qg5 15.Nc6 Bc6 16.Bh8 f6 17.cd5 Bd5 18.Bd5 ed5 19.Nc3 Kf7 20.Qd5 Qd5 21.Nd5 Rh8 22.Rfd1 Ke6 23.Nf4 Nf4 24.ef4 Bf4 25.Re1 Kf5 26.Rad1 g5 27.Rd5 Kg6 28.Rd6 Bd6 29.Rd1 Be5 30.Rc1 Rd8 31.a5 Rd2 32.ab6 ab6 33.Ra1 Nd3 34.Ra6 Rf2 35.Rb6 Bd4 36.Kh2 Ne1 37.Rf6 Time forfeit 1-0. RichardSommer (2085) - Xhite (1980), lichess.org, 2020.

7.Qc2 b6

8.Nc3 0-0 9.Be2 =.

8.Nc3 Bb7 9.cd5 ed5 10.d4 (10.Be2 0-0=) 10...Qe7 (10...c4 11.Nh4=) 11.Be2 0-0 12.Nh4 g6 (12...Qe6 13.Nf5=) 13.Nf3 Rfe8 (13...c4 14.0-0=) 14.Rd1 (14.dc5 bc5 15.Rd1 Ne5+=) 14...Rad8 (14...c4 15.0-0=) 15.0-0 (15.Qa4 Ra8=) 15...Qf8 (15...c4 16.Qa4=) 16.Ba1 (16.Qa4 Ra8+=) 16...Qh6 (16...c4 17.Rb1=) 17.h3 (17.Qa4=) 17...g5 (17...c4!?=) 18.Qf5+/– g4 (18...c4 19.Ng5 Qg6 20.Qg6 fg6 21.Rc1+=) 19.hg4 Qg6 20.Nh4 Qh6 21.g3 Qg7? (better is 21...cd4 22.Rd4 Re5+–) 22.g5+– Ne4 23.Ne4 Re4 24.dc5 Be5 25.c6 Ba1 26.cb7 (26.cb7 Ree8 27.Ra1+–; 26.cd7?! Bb2+–) 1–0. Blankenberg,Bruno – Bode,Horst, corr, 1984.

8.d3 0-0 9.Be2 +=.

8.d3 Bb7 9.Nbd2 (9.cd5 ed5 10.Be2 0-0+=) 9...0-0 10.Be2 Re8 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.0-0+=) 11.h3 (11.0-0 a6=) 11...e5 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.0-0+=) 12.a4 (12.0-0 a6=) 12...e4 (12...a6 13.0-0+=) 13.de4 Ne4 (13...de4 14.Nh4+=) 14.Ne4 (14.cd5 Bd5 15.Nc4 Ndf6=) 14...de4+= (worse is 14...Re4 15.Bd3 h6 16.a5+/–) 15.Nd2 Qg5 16.g4 (16.0-0 a5+=) 16...Be5 (16...a6 17.Qb3–/+) 17.0-0-0 (17.a5 ba5 18.Be5 Qe5 (worse is 18...Re5 19.Ra5 Qf6 20.Qa4=) 19.Ra5 a6+=) 17...Qf6 (17...a6 18.Be5 Qe5 19.Nb3–/+) 18.Rdf1 (18.Be5 Re5 19.Rhf1 a6–/+) 18...Rad8 (18...Bb2 19.Qb2 Ne5 20.Rhg1–/+) 19.Be5 (19.Kb1 Bb2 20.Qb2 Qh6–/+) 19...Ne5–+ 20.Kb1 Nd3 21.Nb3 Rd7 (21...a6 22.Nc1 Nb4 23.Qb2–+) 22.Rh2 (22.Rd1 Red8–+) 22...Qe5 (better is 22...a6–+) 23.f4? (better is 23.Rg2–+) 23...ef3 24.Bd3 Rd3! 25.Qd3 Decoy to d3 25...Be4 A pinning theme (25...Qh2?! 26.Nd2 Qe2 27.Qd7 Qe3 28.Kc2 Be4 29.Ne4 Qe4 30.Qd3 Qe2 31.Qe2 Re2 32.Kd3–+) 26.Qe4 (26.Rd2 Bd3 27.Rd3 Qe4–+) 26...Qe4 27.Ka2 Qc4 28.Rf3 Qa4 29.Kb2 Qb5 30.Rhf2 (30.Kc2 Qc4 31.Kb2 Qb4–+) 30...c4 31.Rf7 (31.e4–+) 31...Qb3 32.Kc1 Qe3 33.Kb1 (33.Kb2 Qb3 34.Kc1 Qc3 35.Kb1 Re1 36.Ka2 Qb3) 33...Qb3 34.Kc1 Qc3 35.Kd1 Re1# 0–1. Labahn,Wolfgang – Schrader,U, Alligator–Pokal D–Gr, 1980.

8.Be2 0-0 =.

8.Be2 Bb7 9.0-0 dc4 10.Qc4 (10.Na3 a6=) 10...0-0 11.d3 a5 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Nc3=+) 12.a4 Qc7 13.e4 (13.Qh4 Rad8=) 13...Ne5 14.Qc2? (better 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nd2=) 14...Nf3–+ 15.Bf3 Bh2 16.Kh1 Be5 17.Nc3 (17.Be5 Qe5 18.Nd2 Rad8–+) 17...Rad8–+ 18.Rac1 g5 (18...Qd6 19.Nd1–+) 19.Qd2 (better 19.Nd1!?–/+) 19...Bf4–+ 20.Qe2 Bc1 21.Rc1 Qf4 22.g3 Qd6 23.e5?! (23.Qe3 h6 24.Be2–+) 23...Bf3 24.Qf3 Qe5 25.Nd1 Qd5 26.Bf6 (26.Qd5 Nd5 27.d4 cd4 28.Bd4–+) 26…Qf3 (26...Qf3 27.Kg1 Qf6–+) 0–1. GuestYDBL – GuestCXKT, freechess.org, 2017.

7.Nc3 0-0

8.Qb3 Qc7 9.cd5+= e5 (9...Nb6 10.de6 Be6 11.Qc2+=) 10.d3 Re8 (10...Nb6 11.Be2+=) 11.e4 (11.Be2 Rd8+=) 11...b6 (11...a6 12.Be2+=) 12.Be2+/– Bb7 (12...Nh5 13.Bc1+/–) 13.0-0 Qd8 (13...Red8 14.a4+/–) 14.Nd2 Rc8 (14...Qe7 15.Nc4+/–) 15.Nc4+– Bb8 (15...Qe7 16.a4+–) 16.a4 Nf8 (16...Bc7 17.Rfc1+–) 17.a5 Ng6 18.g3 (18.Qc2 Nf4+–) 18...h5 (18...Bd6 19.Qc2+–) 19.Na4 (19.Bc1 h4+–) 19...Nd5 (19...ba5 20.Qc3+–) 20.ed5 (20.Bh5 Qg5 21.Bg6 Qg6 22.ed5 Bd5 23.ab6 ab6+–) 20...Qd5 The mate threat is Qg2 21.f3 h4 Black intends e4 (21...Bc7 22.Qc2 Re6 23.Rf2+–) 22.ab6 hg3 (22...Qd7 23.Qd1+–) 23.hg3 e4 (23...Qe6 24.Kf2+–) 24.f4 (24.Qc3 f6 25.ba7 Ba7 26.fe4 Qe6+–) 24...Qd8 (24...Qd7 25.Qc3 f6 26.Na5+–) 25.Qc3 (25.de4 Qe7 26.f5 Ne5 27.ba7 Ba7 28.Be5 Qe5 29.Ne5 c4 30.b6 cb3 31.ba7 Re5+–) 25...f6 (25...Qd4 26.Qd4 cd4 27.ba7 Ba7 28.Nd6 ed3 29.Bd3+– (29.Nb7 de2 30.Rfe1 Rc2=)) 26.Na5 (26.de4 Re4 27.Bg4 Ne7 28.Bc8 Qc8+–) 26...Bd5 27.b7 Rc7 28.de4 Re4 29.Bf3 Rce7 30.Nc6 Bc6 31.bc6 Nf4 32.gf4 Rf4 33.Qc5 Rh4 34.Qd5 Qd5 35.Bd5 Kf8 36.Ba3 Rg4 37.Bg2 (37.Bg2 Ke8 38.Be7 Ke7 39.Nc5+–) 1–0. Wolf – Kauert, corr DDR–cp JB'1437, 1978.

8.Qb3 d4 9.ed4= cd4 (9...e5 10.de5 Ne5 11.Be2=) 10.Nd4 Ng4 (better is 10...Nc5 11.Qc2 e5=) 11.h3 (better is 11.Nf3+=) 11...Nc5 (11...Nf2 12.Kf2 Qh4 13.Ke2 Qd4 14.Kd1–/+) 12.Qc2 Nf2! 13.Kf2 Decoy to f2 13...Qh4 A double attack 14.Kf3 (14.Ke2 Qd4 15.Na4+=) 14...e5 (14...Qf4!? 15.Ke2 Qd4–/+) 15.Nde2= Qf6 16.Ke3 Bf5 17.d3 (17.Qd1 Nd3 18.Ng3 Qg5 (18...Nb2?! 19.Qf3 Qh6 20.Ke2 Nc4 21.Nge4 Be4 22.Ne4–+) 19.Ke2 Qg3–+ (19...Nb2?! 20.Nce4 Qh4 21.Qb1 Qg3 22.Ng3 Bb1 23.Rb1 Nc4 24.Nf5–/+)) 17...Nd3 18.Ne4 Qh6 19.Kf3 Be4 20.Ke4 Nc5 21.Kf3 e4 22.Qe4 Ne4 23.Ke4 Rfe8 24.Kd3 Bb4 (24...Bb4 25.Kc2 Qd2 26.Kb3 Re3 27.Nc3 Bc3 28.Bc1 Ba5 29.Bd3 Rd3 30.Ka4 Qb4#) 0–1. Gross – Kluge, corr ICCF EU–ch GT131, 1976.

8.Qb3 Ne5 9.cd5= Nf3 10.gf3 e5 (10...Re8 11.e4=) 11.Be2 Nd7 (11...Bh3 12.d3=) 12.Ne4+= Bb8 13.Rc1 b6 14.Bc4 a5 15.a4 Nf6 (15...f5 16.d6 Kh8 17.Bd5=+) 16.d3 Bh3 (16...Ra7 17.f4 Ne4 18.de4 ef4 19.e5 fe3 20.Qe3+/–) 17.Ng5 (17.f4 Bg2 18.Rg1 Be4 19.fe5 Be5 20.Be5 Bg6+–) 17...Qd7 (17...Bf5 18.Rg1+=) 18.Rg1 Ne8 19.e4 h6 20.Ne6 fe6 21.de6 Qe7 22.Rg3 Bf5 23.ef5 Rf5 24.Ke2 (24.Qc2 Rf4+/–) 24...Kf8 (24...Nf6 25.Ke1+=) 25.Rcg1 Ra7 26.Bd5 Rf6 27.Rg4 Bd6 28.Qc4 Rf4 29.Rf4 ef4 30.Qe4 Nf6 31.Qf5 Ke8 (31...Rc7+–) 32.Rg7! Qg7 33.Bf6 (33...Re7 34.Bg7 Rg7 35.Qf6+–) 1–0. Dopper,Johan – Sontonyi,Sandor, corr, 1990.

8.Bd3 dc4 9.Bc4 b6 10.d4 Bb7 11.d5 Be5? (better is 11...ed5 12.Nd5 Rc8=) 12.de6+/– fe6 13.Be6 (13.Ng5!? Bc3 14.Bc3+/–) 13...Kh8+= 14.Ng5 (14.Ne5 Ne5 15.0-0 Qe8+=) 14...Qe7 15.Qb3 Rac8 16.0-0-0 h6 (16...a6 17.ba6 Ba6 18.h4+/–) 17.Nf7 Rf7 18.Bf7 c4 19.Bc4 Qc5 (19...Bg2 20.Rhg1 Bf3 21.Kb1+=) 20.Be6+/– Bc3 21.Bc3 Qc3 22.Qc3 Rc3 23.Kb2 Rc7 24.f3 Nc5 25.Bf5 Kg8 26.Bg6 Rc8 27.Rd4 Ne6 28.Ra4 Ra8 29.Rb1 Nc5 30.Rd4 Kf8 31.h4 Nd5 32.Re1 Ke7 33.h5 Rf8 34.Red1+/– Nf6 35.e4 Rc8 36.e5 Nfd7 37.Bf5 Rc7 38.Rg4 Kf8 39.e6 Nf6+= 40.Rgd4 Re7 41.Rd7+/– Bc8? 42.Rd8+– Re8 43.Bg6 Be6 44.Be8 Ne8 45.Ra8 Bd7 46.Ra7 Bb5 47.Rd8 Bc6 48.Rb8 Nd7 49.Rc8 Bb5? 50.a4 1–0. Smolej,Lukas (1980) – Benkovsky,Peter, Open Hradec Kralove, 2012.

8.Bd3 Re8 9.cd5 ed5 10.0-0 b6 11.Ne2 (11.Rc1 a6=+) 11...Ne5 (11...a6 12.Qa4=+) 12.Ne5 Be5 13.Be5 Re5 14.h3 (14.f4 Re7=+) 14...Bd7 (14...a6 15.f4 Re7 16.Nc3–/+) 15.a4 Qc8 16.f4 Re7 17.Ng3 a6 18.ba6 c4 19.Bc2 Ra6 20.Re1 Qc5 21.Kh1 (21.Bf5 Qa5–/+) 21...d4 22.ed4 Re1 23.Qe1 Qd4 24.Ne2 (24.Qe5 Qd2 25.Qb8 Ne8–/+) 24...Qd6 25.d4 (25.Qd1!?–/+) 25...cd3–+ 26.Rd1 Ba4 (26...Qc6 27.Bd3 Bh3 28.Qg3 Bg2 29.Qg2 Qg2 30.Kg2 Ra4 31.Rc1=) 27.Rd3–/+ Qe7 28.Ba4 Ra4 29.Qd2 h6 30.Kh2 Ra8 31.Nc3 Qe8 (32.Nd5 Nd5 33.Rd5 Qe4–/+) 0–1. Klaus,W – Richter,D, corr QTV–25 Ruhrort, 1991.

8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 e5 11.d3 Qe7 12.Nd2 Nf6 13.Be2 Bf5 14.e4 Be6 15.Qc2 Nd7 16.g4 a6 17.Qb2 ab5 18.Qb5 b6 19.h4 f6 20.Nc4=+ Rfb8 21.Ne3 Nf8 22.Nf5 Qc7 23.h5 h6 24.0-0 Kh7 25.Bd2 Bf7 26.Qb2 Ne6 ½–½. Sticker,Otto – Kick,Joachim, Baden–ch HT Zell, 1993.

8.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.Nc3).

8.Qb3 Nb6

9.a4 dc4 10.Qa2 a5 11.Bc4 Nc4 12.Qc4 =+.

9.a4 dc4 10.Bc4 e5 11.a5 Nc4 12.Qc4 +=.

9.d3 a5 10.a4 Qc7 =.

9.d3 a5 10.Be2 a4=. Dopper.

9.d3 dc4 10.dc4= e5 11.a4 (11.Bd3 Qe7 12.Ng5 Rd8=) 11...Bg4 (11...e4 12.Nd2 Bf5 13.a5=) 12.a5 Nbd7 13.a6 (13.Bd3 Bc7 14.Qa3 Qe7=) 13...b6 (13...ba6 14.Ra6 Nb8 15.Ra4=) 14.0-0-0 (14.Bd3 Qe7 15.Rd1 Rad8=) 14...Qe7 15.h3 Bf5 (15...Bf3 16.gf3 Rad8 17.Bd3+=) 16.g4+= Bg6 (16...Be6 17.Bg2+=) 17.Nh4 Qe6 (17...Rad8 18.Bg2+=) 18.Bg2 (18.Ng6 hg6 19.g5 Nh5+/–) 18...Rad8 19.g5 (19.Ng6 hg6 20.Qc2 Rfe8+–) 19...Nh5 (19...Ne8 20.Bd5 (20.Ng6?! Qg6 21.h4 f5+=) 20...Qe7 21.Ng6 hg6 22.Ne4+–) 20.Bd5 Qe7 21.Ng6 hg6 22.Rdg1 (22.Qc2 Kh7+–) 22...Kh7 (22...Rfe8 23.Bf3+/–) 23.Ne4 (23.Be4+/–) 23...f5 (23...Nb8!?+/–) 24.gf6+– (24.Nd6?! Qd6 25.Rd1 Qe7+/–) 24...gf6?? (24...Nhf6 25.Ng5 Kh8 26.Ne6 Nd5 27.cd5 Rf2 28.Nd8 Qd8 29.Rg6+–) 25.Qc2 (better is 25.Nd6 f5 26.Nb7+–) 25...f5 26.Ng5 (26.Nd6?! Qd6 27.f3 Ndf6+/–) 26...Kh6 27.Ne6 Ndf6 28.Nf8 Qf8 29.Rg6 Kg6 30.Rg1 Kh6 31.Qf5 Qe8 32.Qg5 Kh7 33.Be6 Rd7 34.Bf5 Kh8 35.Qh6 Nh7 36.Bh7 Rh7 37.Qd6 (37.Qd6 Rg7 38.Qe5+–) 1–0. Balimann – Emmel, corr Golden Spring, 1967.

9.d3 Bc7 10.Be2 =.

9.d3 Bd7 10.a4 a5 (10...a6 11.Be2=) 11.Be2 Qc7 12.h3 h6 13.0-0-0 (13.0-0!?=) 13...dc4 (13...Rad8 14.Kb1+=) 14.dc4+= Rad8 (14...e5 15.g4+=) 15.g4= Nh7 (better is 15...e5=) 16.Ne4+/– Be8?? (better is 16...Be7+/–) 17.Rd6+– (17.Nd6?! Rd6 18.Be5 Rd1 19.Rd1 Qc8+–) 17...Rd6 (17...Ng5 18.Nfg5 Rd6 19.Nd6 Qd6+–) 18.Ne5 (better is 18.Be5 f5 19.Nd6+–) 18...Nc8?? (better is 18...Rd8+=) 19.Nd6+/– (19.Nd6 Nd6 20.Qc2+/–) 1–0. Kuhlmann – Burbach, 1983.

9.d3 Re8 10.Be2 =.

9.Be2 dc4 10.Bc4 e5 11.0-0 –/+.

9.Be2 dc4 10.Bc4 e5 11.Bd3 +=.

9.Be2 Qc7 10.Na4 Na4 11.Qa4 Bd7 12.Bf6= gf6 13.Qc2 (13.cd5 ed5 14.Qh4 Kg7=) 13...Kh8 (13...d4 14.Bd3=) 14.0-0 Rg8 15.g3 Rg7 16.cd5 ed5 17.a4 (17.Nh4 Bh3=) 17...Bh3+= 18.Rfc1?? (better is 18.Rfb1+=) 18...Bg3–+ 19.fg3 (19.Kh1 Bf2 20.Bf1–+) 19...Rg3 20.Kf2 Rf3 21.Kf3 (21.Bf3 Qh2 22.Ke1 Rg8 23.Qh7 Kh7–+) 21...Qh2 22.Rg1 h5 23.Rg3 Bg4 (23...Bg4 24.Kf4 Be2 25.Qe4 Qh4 26.Kf5 Qe4 27.Kf6 Re8 28.Rg8 Kg8 29.Rg1 Bg4 30.Kg5 Qe7 31.Kf4 Qe5#) 0–1. Dopper,Johan – Gilles,Rob, corr NED 1–416, 1989.

9.Be2 Qc7 10.Na4 Na4 11.Qa4 e5!? =.

9.Be2 Qc7 10.Na4 dc4 11.Qc2 +=.

9.Be2 Qc7 10.d3 a5 =.

9.a4 a5

10.ba6 ba6 11.a5 Nc4–/+ 12.Bc4 Rb8 13.Qc2 dc4 14.Na4 (14.e4 Bf4–/+) 14...Qa5 15.Ng5 (15.Bf6 gf6 16.0-0 Bb7–/+) 15...e5 16.f4 (16.0-0 h6 17.f4 ef4 (17...hg5?! 18.fe5 Ne8 19.ed6+=) 18.Bf6 hg5 19.Bg5 fe3 20.de3 Be5–+) 16...Re8 (16...Bf5 17.e4 Ne4 18.Bc3–/+) 17.0-0–/+ h6 (17...Qc7–/+) 18.Nc3 (better is 18.fe5!? Be5 19.Be5 Re5 20.Nf3–/+) 18...Qd8 (18...Rb2 19.Qb2 (19.Ra5?? Rc2 20.Nge4 Ne4 21.Ne4 Bf8–+) 19...Qb4 20.Qc2–/+) 19.fe5 (19.Nge4 ef4 20.Nf6 Qf6–+) 19...Be5 (19...hg5?! 20.ef6 gf6 21.Na4+=) 20.Nf3 Bb7 (20...Qd3 21.Qc1 Bd6 22.Nd1–+) 21.Na4 (21.Ne5 Re5 22.Ne2 Rg5–+) 21...Be4 (21...Bf3 22.Rf3 Qd3 23.Qd3 cd3 24.Be5 Re5 25.Rf4–+) 22.Qc1 Bb2 (22...Bd6 23.Bf6 Qf6 24.Qc4 Bf3 25.gf3–+) 23.Nb2 Re6 (23...c3 24.dc3 Qc7 25.Qd2–+) 24.Nc4 Bd3 25.Re1 Qd5 (25...Ne4 26.Nfe5–/+) 26.Nb2–+ Be4 27.Rf1 Reb6 28.Na4 Rb1 29.Qc5 Ra1 (29...Rf1 30.Rf1 Bf3 31.gf3 Qd2 32.Nb6–+) 30.Ra1 Bf3 31.gf3 Qd2 (31...Qf3 32.Nc3–+) 32.Qd4 (better is 32.e4–+) 32...Qe2 33.Rf1 (33.Qf4 Rb3–+) 33...Rb5 34.h4 Rb3 (34...Nd5!? 35.Nc3 Nc3 36.Qc3–+) 35.Nc3 Qc2 With the decisive threat Rb2 36.Na4 (36.Nd1 Rd3 37.Qb2 Qb2 38.Nb2 Re3–+) 36...Rd3 37.Qf4 Ra3 38.Nb6 Qg6 (38...Qg6 39.Kh1 Nh5–+; 38...Ra2 39.Qg3 Nh5 40.Qh3 Qg6 41.Qg4 Qb6 42.Rf2–+) 0–1. Sokolski,Aleksey P – Morozov,Igor Anatolyevich, corr 6769, 1969.

10.ba6 ba6 11.cd5!? Nbd5 12.Rb1 +=.

10.ba6 ba6 11.cd5 Nbd5 12.Bc4 Rb8 13.Qc2 Nb4 14.Qd1 (14.Qb1 Bb7=+) 14...Ng4 (14...Nd3 15.Bd3 Rb2 16.Qe2=+) 15.Ne4=+ Bb7 16.d3 Be4 17.de4 Nd3 18.Qd3 Rb2 19.0-0 Qc7 20.h3 Bh2 21.Kh1 Rd8 22.Qd8 (22.Qc3 Nf2 23.Rf2 Rf2 24.Nh2 Rdd2–/+) 22...Qd8 23.hg4 Bc7 24.Ba6 Qa8 25.Bd3 h6 (25...Rb4 26.Bc2–/+) 26.Kg1 c4 (26...Rb4 27.Bc2–/+) 27.Bc4=+ Qe4 28.Rac1 Qg4 29.Bd3 Rb7 (29...Bd6 30.Rc8 Bf8 31.a5=+) 30.Rc4= Qh5 31.Rfc1 Qa5 32.Rc5 Qb6 33.a5 Qd6 34.a6 Ra7 35.Nd4 g5 36.Nb5 Qd3 37.Na7 Bb6 38.R5c3 Qa6 39.Nc8 Ba5 40.Rc6 Qd3 41.Nd6 Kg7 42.g4 Qe2 43.Ne8 Kg6 44.R6c4 h5 45.gh5 Qh5 46.Nc7 Qf3 47.Nb5 Bd2 48.R1c2 Qd1 49.Kh2 Qf1 50.Kg3 f5 51.Nc7?! g4 52.Rg4 fg4 53.Rd2 Qh3 54.Kf4 Qf3 55.Ke5 g3 56.Ne6 Qf5 57.Kd6 gf2 58.Nf4 Qf4!! 59.ef4 f1Q 60.Rd5 Qf4 (61.Ke6 Qe4 62.Kd6 Kf6–+) 0–1. Machete (2330) – TombRaider (2510), ICC, 2003.

10.ba6 ba6 11.cd5 Nfd5 12.a5 c4 13.Qc2 +=.

10.d3 dc4 11.dc4 e5 =.

10.d3 Bc7 =+.

9.d3 Qc7

10.a4 a5

11.ba6 Ra6 12.Nb5 Qc6 13.cd5 ed5 14.Bf6 gf6 15.a5 +=.

11.ba6 Ra6 12.Nb5 Qc6 13.cd5 Nbd5 14.e4+/– (14.Nd6?! Qd6 15.d4 Ra7+=).

11.Rd1 Bd7 =.

11.Be2 Rd8 =.

11.h3 Rb8 A) 12.Rd1 Ra8 (12...Rd8 13.Be2 Be7 14.Nb1 dc4 15.dc4 Rd1 16.Bd1 Nbd7 17.0-0 b6 18.Bc2 Bb7 19.Nbd2= –0.03) 13.Qc2 (13.Be2 Rd8 14.Qc2 e5 15.cd5 Nfd5 16.Nd5 Nd5 17.d4 ed4 18.Ng5 g6 19.ed4+= –0.62) 13...Rd8 14.Be2 e5 15.cd5 Nfd5 16.Nd5 Nd5 17.d4 ed4 18.ed4 Re8 19.Rd2= –0.22; B) 12.Be2= Rd8 13.Rd1 Be7 14.Nb1 dc4 15.dc4 Rd1 16.Bd1 Nbd7 17.Bc2 b6 18.0-0 Bb7 19.Nbd2= –0.03.

11.h3 dc4 12.dc4 Nbd7 (12...e5 13.Bd3 Be6 14.Ng5 Qd7 15.Rd1 Rad8 16.Nce4 Ne4 17.Ne4 Be7 18.0-0 f5 19.Be2= –0.09) 13.0-0-0 (13.Rd1 b6 14.Qc2 Rd8 15.Bd3 Bb7 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Be4 18.Qe4 Nf8 19.0-0= 0.25; 13.Bd3 b6 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Bb7 16.Bb7 Qb7 17.Rd1 Be7 18.0-0 Rad8 19.Rd3= 0.25) 13...b6 (13...Rd8 14.Bd3 e5 15.g4 Nb6 16.g5 Nfd7 17.Qc2 Kh8 18.Rd2 Rb8 19.Ne4+/– 0.75) 14.Bd3 (14.Rd2 Bb7 15.Be2 Ne5 16.Rhd1 Nf3 17.Bf3 Be7 18.Bb7 Qb7 19.e4= 0.16) 14...Bb7 15.Ng5 (15.Rd2 Rad8= 16.Rhd1 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Kb1 Bg2 19.f4= –0.03) 15...Ne5 (worse is 15...Bg2 16.Rhg1 Qb7 17.f4+/– (17.Nh7 Nh7 18.Bh7 Kh7 19.Rd6+= 0.63) 17...Bf3 18.Rdf1 Bg2 19.Rf2+/– 0.94) 16.Bb1 (16.Be4 Be7= (16...Rad8 17.f4 Ng6 18.Bg6 hg6 19.Nf3= 0.00) 17.Bb7 Qb7 18.f4 Ng6 19.Rd2= –0.03; 16.Nce4 Nd3 17.Qd3 Ne4 18.Ne4 Be5 19.f3+= –0.37) 16...h6 (16...Bg2 17.Rhg1 Bb7 18.Nce4 A) 18...Ne4 19.Be4+= –0.34 (19.Ne4 Be4 20.Be4+=); B) 18...Be4 19.Ne4+= –0.37) 17.Nge4 (17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Be7 19.Qc3= 0.22) 17...Be4 (17...Be7 18.Nf6 Bf6 19.Ne4 Be4 20.Be4=) 18.Ne4+= Ne4 19.Be4 Rad8 20.Qc3 f5 21.Bc2 Ng6 22.f4 e5 23.g3 Rf7 24.Rd5 Ne7 (24...ef4 25.Bf5 Be5 26.Qc2 Bb2 27.Kb2 fe3 28.Be6 (28.Bg6? Rf2–+) 28...Rd5 29.Bd5 Qe5 30.Kb1 Qg3 31.Rf1+/–) 25.fe5+/– Nd5 26.cd5 Bf8 27.d6+– Qb7 28.Rf1 Kh8 29.e6 Rf6 30.e7 Be7 31.de7 Qe7 32.e4! Rfd6 33.Rf5 R8d7 34.Qf3 Kh7 35.Rf8 Qg5 36.Qf4 Qf4 37.gf4 Rd8 38.e5 g6 39.Rf7 Kg8 40.Rc7 R6d7 41.Rc6 Rg7 42.Rb6 1–0. De Visser,Arno – Martijn, NBC, 1983.

11.h3 Rd8 12.Rd1 Rb8 (12...Kh8 13.Be2 Rb8 14.Qc2 e5 15.cd5 Nfd5 16.Nd5 Nd5 17.0-0 Nb4 18.Qc3 Be6 19.b6=) 13.Be2 Be7 14.Nb1 dc4 15.dc4 Rd1 16.Bd1 Nbd7 17.Bc2 b6 18.0-0 Bb7 19.Nbd2 =.

11.ba6 ba6

12.a5 Nbd7 13.cd5 Rb8 14.Qc2 ed5 –/+.

12.a5 Nbd7 13.Be2 Rb8–/+ 14.Qa2 dc4 15.dc4 Rd8 –/+.

12.a5 Nbd7 13.Be2 Rb8–/+ 14.Qc2 Bb7 (14...dc4 15.dc4 Rd8 16.0-0+=) 15.0-0 (15.cd5!? ed5 16.0-0+=) 15...dc4–/+ 16.dc4 (16.Ne4 cd3 17.Nf6 Nf6 18.Bd3 Bf3 19.Bf6 Bh2 20.Kh1 Bd5–/+) 16...Bf3 17.gf3 (17.Bf3 Bh2 18.Kh1 Ne5–+) 17...Bh2 18.Kg2 Be5 (18...Bd6 19.Rh1–/+) 19.Rh1 (19.Rfb1 Qb7–/+). Sazonov – Luzgin, Minsk, 1960.

12.a5 Nbd7 13.Be2 Rb8 14.Qc2 Bb7 (14...dc4 15.dc4 Rd8 16.h3+=) 15.0-0 (15.cd5!? ed5 16.0-0+=) 15...dc4–/+ 16.dc4 (16.Ne4 cd3 17.Nf6 Nf6 18.Bd3 Bf3 19.Bf6 Bh2 20.Kh1 Bd5–/+) 16...Bf3 17.gf3 (17.Bf3 Bh2 18.Kh1 Ne5–+) 17...Bh2 18.Kg2 Be5 19.Rh1 (19.Rfb1 Qb7–/+) 19...Rfd8 (19...Rb4 20.Bd3 Rfb8 21.Ra2–+) 20.Bd3–/+ Nf8 21.Ra2 Qc6 (21...Qd7!? 22.Na4 Qd6–/+) 22.Nd5+= ed5 23.Be5 dc4 (23...Rb4 24.Bf6 Qf6 25.Rh5–/+) 24.Bc4 (24.Qc4 Rb5+=) 24...Rb4–/+ 25.Qe2 Attacks the isolani on a6 (25.Ra3 Ng6 26.Bg3 Re8–/+) 25...Ng6 (25...Nd5!? 26.Rc1 Re8–/+) 26.Bc3+= Rbb8 27.Rd2 (27.Ba6 Nd5 28.Bd2 Ne5–+) ½–½. Adam,Stefan – Herschel,Knut, corr DDR–ch11, 1982.

12.cd5 ed5 13.a5 Nbd7 14.Nd5 +=.

12.cd5 Nbd5 13.Qc4 Rb8–/+ 14.Nd5 ed5 15.Qc2!? =+.

12.cd5 Nbd5 13.Qc4 Rb8 14.Nd5 ed5 15.Qc3 d4–+ 16.ed4 Nd5 (16...Re8 17.Kd1 Be6 18.dc5 Bb3 19.Kc1 Bc5 20.Kb1–+) 17.Qc1 (better is 17.Qc2–/+) 17...Qa5–+ 18.Kd1 Bd7 (18...Qb4 19.dc5 Bf4 20.Qc2 Qb2 21.Qb2 Rb2 22.Be2–+) 19.dc5 (19.Qc2 Rb2! 20.Qb2 Ba4 21.Ra4 Qa4 22.Ke1 Rb8–+) 19…Ba4 (19...Ba4 20.Ra4 Qa4 21.Qc2 Nc3 22.Bc3 Rb1 23.Ke2 Qc2 24.Ke3 Re8 25.Ne5 Qc3 26.Ke4 Qe5 27.Kf3 Qf4#) 0–1. Crossmann Bier – Haelsig,Guenter, corr ICCF–Cup4 (year?).

12.cd5 Nbd5 13.Nd5!? Nd5 14.Qc2 +=.

12.cd5 Nbd5 13.Be2 Rb8 14.Qc2 Qa5 =+.

12.cd5 Nfd5 13.a5 Nd7 14.Nd5 ed5 15.Qd5 +=.

8.Qb3 dc4

9.Bc4 Nb6 10.0-0 Nc4 (10...e5 11.Be2+=) 11.Qc4= b6 (11...e5 12.Ne4 Ne4 13.Qe4=) 12.Ne4 (12.d4 Bb7=) 12...Ne4 13.Qe4 Rb8 (13...Bd7 14.a4=) 14.Rfd1 Bb7 (14...Qd7 15.Ng5 f5 16.Qc4=) 15.Qg4 Threatening mate: Qxg7 15...g6 16.d4 (16.Ne5 Bd5=) 16...c4 (16...Bd5 17.Ne5=) 17.Ne5 Rc8 18.Rac1 f5 (18...Bd5 19.Qe2 Qh4 20.f4+=) 19.Qe2 c4 seems the pivot of the position 19...Qh4 20.f3 (20.h3 Be5 21.de5 Bd5=) 20...Be5 (20...Bd5 21.f4 Be5 22.de5=) 21.de5+= Bd5 22.Ba3 (22.Rd4 Qh5+=) 22...Rf7 23.Rd4 (23.Bd6 a6 24.ba6 Ra7+=) 23...Qg5 24.Rc3 a6 25.ba6 b5 26.Qd1 Kg7 27.e4 (27.Bc1 Qe7+=) 27...fe4= 28.fe4 Bc6 29.Rg3 Qh4 30.Bb4 Ra8 31.Qe1 Rd8 32.Rd6 Rd6= 33.ed6 Qe4 34.Qe4 Be4 35.Re3 Bd5 36.Bc5 Rd7 37.g4 Kf6= 38.Kf2 e5 39.Ke2 Ke6 40.Kd2 Rf7 41.Kc3 Rf3 42.Rf3+= Bf3 43.Kb4 (43.g5 Bd5+=) ½–½. Brinkmann,Wilhelm – Woizan,G, corr BdF FRG jub–B, 1970.

9.Bc4 Nb6 10.Na4 +=.

8.Qc2 b6

9.a4 a6 10.d3 (10.Be2 a5=) 10...a5 11.0-0-0? (better is 11.Be2!?+=) 11...Bb7–+ 12.h3 Qe7 13.Nd2 (13.Be2 h6–+) 13...d4 (13...Ne5 14.Kb1–+) 14.Nce4 Be5 (14...Ne4!? 15.Ne4 Be5–+) 15.Nf3–/+ Ne4 16.de4 Bf6 17.ed4 cd4 18.Nd4 Nc5 19.f3 Rfd8 20.Be2 Rd7 (20...Qc7 21.Kb1–/+) 21.Nc6 (21.Kb1 Rc8+=) 21...Bb2 22.Kb2 (22.Qb2 Rd1 23.Rd1 Qg5 24.Kc2 Qg2+= (worse is 24...Na4 25.Qe5 Qe3 26.Qd4 Qd4 27.Rd4=)) 22...Bc6–/+ 23.bc6 Rd6 (23...Rc7 24.f4 Qf6 25.Kb1 Qf4 26.Bf3–/+) 24.f4 (24.e5 Rc6 25.f4 Rc7+=) 24...Rc6 (24...e5 25.f5–/+) 25.e5+= Rac8 26.Rd4 (26.g3 f6 27.ef6 Qf6 28.Kb1 Rd8+=) 26...Rd8 (26...f6 27.Bf3 fe5 28.fe5–/+) 27.Rd8 Qd8 28.Rd1 Qe8 29.Bf3 (29.Ka3 Rc8+=) 29...Rc7 Attacking the isolated pawn on a4 (29...Rc8!? 30.Ka3 Rd8+=) 30.Rd6= Na4?? (better is 30...Rc8 31.Ka3 Rd8=) 31.Qa4!!+– (31.Qa4 Qf8 32.Rb6+–) 1–0. De Visser,Arno – Groot, 1984.

9.a4 Bb7 10.Bd3 +=.

9.cd5 ed5 10.Be2 a5 =.

9.Be2!? =.

9.g4 Bb7 10.cd5 ed5 11.Bd3 (11.Bg2–/+) 11...g6?? (11...d4 12.Ne4 c4 13.Nd6 Bf3 14.Bh7 Nh7–+) 12.g5+= Nh5 (12...c4 13.gf6 cd3 14.Qd1–+) 13.0-0-0 (13.Be2 Re8 14.d4 cd4 15.Nd4 Qg5+=) 13...c4 14.Be2 Nc5 15.Nd4 Rc8 (15...a6!?+=) 16.f4= a5 (16...Ng7 17.h4=) 17.Kb1 Ng7 18.h4 (18.Bf3 Nge6 19.Nd5 Nd4 20.Bd4 Bd5 21.Bd5 Bf4 22.Bc4 Bg5+=) 18...Qe8 (18...Nge6 19.Ne6 Ne6 20.Bg4=) 19.h5+= Ne4 (better is 19...Nge6!? 20.Ne6 Qe6+=) 20.hg6 fg6 21.Ne4 Qe4 22.Qe4 de4 23.Nc6! Rc6 24.bc6 Bc6 25.Bc4 Kh8 26.a3 b5 27.Ba2 Rd8 28.Rh6 (28.Rh6 Bd5 29.Bd5+–) 1–0. Kozlowski,Waldemar – Friedrich,Gerd, corr Czechoslovakia, 1980.

9.Ng5 h6+= 10.h4 (10.Nf3 a6+=) 10...Bb7 (10...hg5 11.hg5 Re8 12.gf6 Nf6 13.cd5+/–) 11.cd5 (11.Nf3 a6+=) 11...ed5–/+ (worse is 11...hg5 12.hg5 ed5 13.gf6+=; 11...Bd5?! 12.Nd5 ed5 13.Nf3+=) 12.Ne2? (12.Bd3 Rc8+=) 12...Re8 (better is 12...hg5 13.hg5 Ne4–+) 13.Nf3–/+ Rc8 (13...a6 14.ba6 Ba6 15.a4–/+) 14.Qa4 d4 15.Qa7 (15.Rc1 Ne5 16.Neg1 Be4–/+) 15...Bf3 16.gf3 Ra8 17.Qb7 Ne5 18.f4?? (18.Nd4 cd4 19.f4 de3 20.fe3–+) 18...Nd3 19.Kd1 Nb2 20.Kc2 d3 21.Kb2 de2 22.Bg2 Be5! 23.Kc2 Ba1 24.Qa8 Qa8 25.Ba8 Ra8 26.Ra1 Ra2! (26...Ra2 27.Kd3 Ra1 28.Ke2 Ra5–+) 0–1. Stevanovich,Steve – Horvitz,Richard, Ohio Congress, 1977.

8.d3 b6

9.Qc2 Bb7+= 10.Be2 (10.cd5 Nd5 11.Ne4 Be7=) 10...Qe7 (10...d4 11.Ne4 Ne4 12.de4+=) 11.a4 (11.0-0 Rfd8=) 11...Rad8 (11...dc4 12.dc4 a6 13.0-0=) 12.a5 (12.0-0 dc4 13.dc4 Ng4=) 12...Bb8 (12...d4 13.Nd1=) 13.a6 (13.0-0 Rfe8=) 13...Bc8 (13...Ba8 14.0-0=) 14.0-0-0 (14.0-0 Qd6+=) 14...Rfe8 15.h3 Nf8 (15...Ne5 16.g4=) 16.Rdf1 (16.g4 d4 17.g5 dc3 18.Qc3 e5 19.gf6 Qf6=) 16...e5 (16...d4 17.Nd1+=) 17.e4 (17.g4 d4 18.Nd1 Ne6+=) 17...dc4 18.dc4 Ne6 (18...Ne6 19.Rd1 Nd4–/+) 0–1. De Visser,Arnold W – Michel,Fritz, corr ICCF–Cup8 V203, 1990.

9.Be2 Bb7 10.Qc2 Qc7 11.h3 h6 (11...d4 12.ed4 cd4 13.Nd4 Bg2 14.Rg1 Bh3 15.Bf3–/+) 12.0-0-0 (better is 12.0-0!?=) 12...e5–/+ 13.e4 (13.cd5 Nd5 14.Nh4 Nc3 15.Bc3 Nf6–/+) 13...d4–+ 14.Nb1 a6 (14...Rfe8 15.Nh4–+) 15.Na3 Be7 16.Kb1 (16.g4 ab5 17.Nb5 Qc6–/+) 16...Ne8–+ 17.g4 (17.h4 Nd6–+) 17...Nd6 18.Rhg1 (18.Rc1–+) 18...ab5 19.cb5 (19.Nb5 Nb5 20.cb5 c4–+) 19...Ra5 20.g5 Nb5?? (better is 20...hg5 21.Ng5 Rfa8–+) 21.Nc4 (21.Nb5 Rb5 22.gh6 g6=) 21...Ra7 (21...hg5!? 22.Na5 ba5 23.Ng5 Bc6–/+) 22.gh6 (22.a4 Nc3 23.Bc3 dc3 24.gh6 g6 25.Qc3 Ra4–/+) 22...g6 23.Ng5 (better is 23.Qb3+=) 23...Qd8 (better is 23...Rfa8 24.Nf7 Nc3 25.Bc3 dc3=) 24.h4+/– Nc7 25.Bh5 (better is 25.Bg4!? b5 26.Nd2=) 25...b5–/+ 26.h7? Kg7 27.Na3? c4 28.Bg6 fg6–+ 29.Nb5 Bg5 30.Na7–/+ cd3 31.Rd3 Bh4 32.f4?? Be4–+ 33.Nc6 Qf6 34.Nd4 ed4 35.Qc4?? Bd3 36.Qd3 Qf5 37.h8Q Kh8 38.Bd4 Kh7 39.Qf5 Rf5 40.Rg4 Bf6 41.Bf6 Nf6 42.Rh4 Nh5 43.Kb2 Rf4 44.Rf4 Nf4 45.a4 Nfd5 46.Kc1 Nb6 0–1. De Visser,Arno – Groot, 1986.

8.d3 Qc7

9.Qb3 +=.

9.Be2 a5 10.Qc2 b6 11.0-0-0 (11.0-0 dc4 12.dc4 Bb7=) 11...Bb7=+ 12.h3 e5 13.Na4 (13.e4 d4 14.Nd5 Bd5 15.ed5 Rfe8=+) 13...dc4 (13...Rad8 14.Nc3–/+) 14.dc4=+ Rfd8 (better is 14...Rad8=+) 15.Rd2? (better is 15.Nc3=) 15...Ne4–+ 16.Rd6 Qd6 17.Rd1 Qc7 18.Bd3 Nef6 19.e4 Nf8?? (better is 19...Nh5–/+) 20.Be5+/– Qe7 21.Nb6 Ng6 22.Bf6+– Qf6 23.Na8 Ba8 24.e5 Qf4+/– 25.Kb1 Bf3 26.gf3 Qf3 27.h4 Re8 28.Be4 Qf4 29.b6 Rb8 30.b7 Ne5 31.Rd5 Rb7–/+ 32.Ka1 Qf6?? 33.Bh7?? Kh8–/+ 34.Rc5?? Nd3 (35.Re5 Qe5 36.Qc3 Qc3#) 0–1. Bakkers,Max – Sternik,Ryszard, corr SOK–90–57, 1991.

9.Be2 dc4 10.dc4 Rd8 11.Qc2 =.

8.d4 Qa5

9.Rc1 a6 10.cd5 (10...ed5 11.dc5 Nc5 12.Qd2=) =. Benassi,Aspasio – Sberse,Luca, EP017, 2000.

9.Qd2 a6 =.

9.cd5 cd4 10.Qd4 Nd5 11.e4 (11.Bc4 Bc5 12.Qd2 N5f6=) 11...Bc5 12.Qd2 N5f6 13.Bd3 a6 14.ba6 (14.0-0 ab5 15.e5 Ng4=) 14...ba6 15.0-0 Rd8 16.Rab1 Bb7 17.Rfc1 Bd6 (17...Ng4 18.Nd1 Qd2 19.Nd2+=) 18.Bc2 (18.Rd1 Ne5 19.Ne5 Qe5=) 18...Nf8 (18...Ne5 19.Qe2=) 19.Nd5 Qd2 20.Nf6 (worse is 20.Nd2 Nd5 (20...ed5?! 21.Bf6 gf6 22.Rb7=) 21.ed5 Bd5–/+) 20...gf6 21.Nd2 Bf4 (21...Bh2 22.Kh2 Rd2 23.f3=) 22.Nf1 (22.Bf6 Rdc8 23.Nb3 Nd7+=) 22...Bc1 (22...Rdc8 23.Bf6 Nd7 24.Bb2+=) 23.Bf6 Rd7 24.Rc1 Rc8 25.f3 a5 26.Bb2 Ba6 27.Bb3 Rc1 28.Bc1 Ng6 29.Bg5 Ne5 30.Ne3 Kg7 31.f4 Nd3 Black fights for the Initiative 32.Ng4 Rb7 33.h4 Rb4 34.Bf6 Kf8–+ 35.Bc3 Re4 36.Nf6 Rf4 37.Nh7 Ke7 38.g3 Rf3 39.Kh2 Bb7 (39...Bb7 40.g4 Rf2 41.Kg1 Rg2 42.Kf1 Rg4–+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz (1680) – Maki_Torkko,Martti (2135), IECC, 1998.

8.d4 Nb6

9.cd5 cd4 10.Qd4 ed5 11.Be2 =.

9.cd5 cd4 10.Qd4 Nbd5 11.Nd5 ed5 12.Be2 Bf5 13.0-0 Be4 14.Rac1 Qb8 15.Ne5 Be5 (15...Bf5 16.Rfd1+=) 16.Qe5+/– Qe5 17.Be5 Nd7 18.Bd4 b6 (18...Rfc8 19.Rfd1+/–) 19.Rc7+– Rfd8 20.Rfc1 Nf8 21.Bh5 g6 22.Bg4 h5 23.Bc8 1–0. Van Rooijen,Peter (1825) – Lacey,Edward, CL4–2000.40.04, 2000.

9.cd5 ed5 10.dc5 Bc5 11.Rc1 =.

9.cd5 Nbd5 10.Rc1 Nc3 11.Bc3 (worse is 11.Rc3 Qa5 12.dc5 Bc5–/+) 11...Ne4 (11...Nd5 12.Bb2 cd4 13.Qd4 Qa5 14.Kd1 f6+=) 12.Qc2 (12.dc5!? Bc5 13.Qd8 Rd8 14.Bd4 Bb4 15.Ke2=) 12...Nc3+= 13.Qc3 cd4 14.Nd4 (14.ed4 Bd7 15.Qd2 Bc7–/+) 14...e5 15.Nf3 (15.Ne2 Be6–/+) 15...e4 (15...Qe7 16.Nd2–/+) 16.Nd2 Be6 (16...Qe7 17.Qc2 Bf5 18.Qa4–/+) 17.Bc4 (17.Qd4 f5 18.Bc4 Bc4 19.Rc4 Qe7=) 17...Rc8+= 18.0-0 (18.Qb2 Qg5 19.Be6 Rc1 20.Qc1 fe6+=) 18...Rc5 (18...Qe7 19.Rc2+=) 19.g3 (19.Qd4 Qc7 20.Qe4 Bh2 21.Kh1 Rd8–+) 19...Qc7 20.Qb3 h5 (20...Be5 21.Kg2+=) 21.Rc2= h4 (21...Bf5!?=) 22.Rfc1+= Bf5 23.Bd5 (23.Qa4 Qb6+=) 23...Qe7 24.Rc5 Bc5 25.Bb7 (25.Rc2 Bd6+=) 25...Ba3 (25...hg3 A) 26.fg3? Be6 27.Qc3 Bb4–+ (27...Qb7?! 28.Qc5 Rc8 29.Qa3=); B) 26.hg3 Be3 27.Qe3 Qb7 28.a4=) 26.Rc2 Qb7= 27.Qa3 Qb5 28.Nb3 Bh3 29.Rc1= Qe2 30.Nd4 Qd2 31.Nb3 Qe2 32.Nd4 Qd2 33.Nb3 Qe2 (33...Qd7 34.Qa5=) ½–½. Sternik,Ryszard (2005) – Gula,Andrzej (2000), I PISz Email Poland, 2001.

9.cd5 Nbd5 10.Nd5 ed5 11.dc5 Bc5 12.Qa4 Qd6 13.Bd3 =.

9.cd5 Nbd5 10.Nd5 ed5 11.dc5 Bc5 12.Qa4 Qe7 13.Bd3 (13.Qh4 Bb4 14.Kd1 Ne4 15.Qe7 Be7+=) 13...Bb4 14.Kf1 Ne4 15.Rc1 (15.Kg1 Re8 16.Bd4 Bg4+=) 15...Bf5 (15...Re8 16.Bd4=) 16.Qb3 (16.Kg1 Bg6 17.Qb3 Rfc8=) 16...Be6 17.a3 Bd6 18.Qa4 (18.Kg1 Nc5 19.Qd1 Nd3 20.Qd3 a6+=) 18...f5 (18...Nc5 19.Qd4 f5 20.Bc2+=) 19.Nd4 Bd7 20.Kg1 f4 (20...Nc5 21.Qc2 Nd3 22.Qd3+=) 21.Qb3 Kh8 22.Be4 de4 23.ef4 Bf4 24.Re1 e3 (24...Rad8!?+=) 25.fe3= Rae8 26.Bc1 (26.e4 Be5=) 26...Qc5 (26...Qe4 27.Bd2+=) 27.Qd3= Qc1! 28.Rc1 Be3 29.Qe3 Re3 30.Ra1 Rd3 31.Nf3 Bb5 32.Kf2 g5 33.Kg3 Bc6 34.Rhd1 Rfd8 35.Rd3 Rd3 36.Kg4 h6 37.Ne5 Rd4 38.Kg3 Bd5 39.Rc1 Rd2 40.Kg4 Be6 41.Kg3 Kg7 42.Rc3 Kf6 43.Nf3 Rd7 44.Kf2 b5 45.Ke3 Bc4 46.g3 a6 47.Nd2 Bd5 48.Ne4 Ke5 49.Nc5 Ra7 50.Nd3 Kd6 51.Rc8 Re7 52.Kd2 a5 53.Rh8 Re6 54.Rd8 Kc6 55.Rc8 Kd7 56.Rb8 Bc4 57.Nc5 Kc7 58.Ne6 Kb8 59.Nd4 Kc7 60.Kc3 Kb6 61.Nf5 Bd5 62.Nh6+= ½–½. Van Rooijen,Peter (1740) – Seraphim,Luiz Antonio (1765), CL4–2002.06.06, 2002.

8.d4 cd4

9.ed4 b6 10.cd5 ed5 (10...Nd5!? 11.Bd3 Bb7+=) 11.Be2= Re8 12.0-0 Nf8 13.Re1 (13.Qb3 Bg4=) 13...Ng6 (13...Ne6 14.Qb3=) 14.Qb3 Attacks the isolani on d5 14...Nf4 (14...Bg4 15.h3 (15.Nd5? Nd5 16.Bc4 Re1 17.Re1 Be6–+) 15...Bf5 16.Bc1= (16.Nd5? Nd5 17.Bc4 Re1 18.Re1 Be6–+)) 15.Bf1 Be6 (15...Bg4 16.Ne5 Be6 17.Bc1 Be5 18.Re5=) 16.g3+= Ng6 17.Rac1 (17.Ng5 Qd7+=) 17...Rc8 (17...Be7 18.Ba3=) 18.a4 (18.Ng5 Qd7+=) 18...h6 (18...Be7 19.Ba3=) 19.Bd3 Bb8 (19...Qd7 20.Bg6 fg6 21.Ba3=) 20.Bg6 (20.Qc2 Bg4 21.Re8 Qe8=) 20...fg6 21.Ne5 Be5 22.Re5 The pressure on the isolated pawn grows (22.de5? d4 23.Qd1 dc3 24.Qd8 Red8 25.Bc3 Nh7–+) 22...Ng4 (22...g5 23.Rce1 Qd7 24.f3=) 23.Re2 Bf7 (23...Qd7 24.Rce1=) 24.Rce1 Re2 25.Re2 (25.Ne2 Qd7=) 25...Rc4 (25...Qd7 26.Qd1=) 26.Nd1 Qf8 27.Qf3 Nf6+= 28.Ba3 Qc8 29.Ne3 Ra4–+ 30.Be7 Qh3 31.Nc2–/+ Ne4 32.Bb4 Qd7 33.Qd3 Nd6 34.Bd6 Qd6 35.Re5 Qf6 36.f4 Qd6 37.h3 Ra5 38.f5 gf5–+ 39.Qf5 Rb5 40.Qc8 Kh7 (40...Kh7 41.Kg2 Rb1–+) 0–1. Neuhof,KE – Richter,J, corr ICCF EU/M/GT/056 (year?).

9.Qd4!? Bc5 10.Qd2 =.

9.Nd4 Qa5 =.

7.Nc3 b6

8.Be2 0-0 9.0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.Nc3).

8.Be2 Bb7 9.0-0 (9.cd5 Nd5 10.Ne4 Bc7=) 9...0-0 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.Qe2+=) 10.cd5 ed5 (10...Nd5 11.Ne4 Bc7 12.Qc2=) 11.Qc2 (11.Qa4 a6=) 11...Qc7 (11...Re8 12.Rfc1=) 12.Rac1 (12.d4 Rfe8=) 12...Rfe8 13.h3 (13.d4 a6=) 13...Ne5 (13...a6 14.a4=) 14.Ne5 Be5 15.f4 Bd6 16.Bd3 (16.Qf5 a6=) 16...Rad8 (16...Qd8 17.Qa4+=) 17.Rfe1 (17.a3 Qe7+=) 17...d4 (17...Qe7 18.Ne2 Ne4 19.Nc3+=) 18.Nb1 (18.Ne2 Ba8 19.Nd4 cd4 20.Qc7 Bc7 21.Rc7 Nd5 22.Ra7 de3 23.de3 Nf4+/–) 18...Nd5 19.Bh7 Kh8 Black launches an attack 20.Bf5 (20.ed4 Nf4 (worse is 20...Bf4 21.dc5 Re1 22.Re1+=) 21.dc5 Nh3 22.Kf1 Bc5–+) 20...de3 21.Qd1 (21.g3 Bc8 22.a3 ed2 23.Qd2 Bf5 24.Re8 Re8 25.Qd5 Qd7+=) 21...Nf4 (better is 21...e2!? 22.Re2 Nf4= (22...Bf4 23.Re8 Re8 24.Qh5 Kg8 25.Qh7 Kf8 26.Bg7 Ke7 27.Re1 Kd6 28.Re8+–)) 22.de3 Ng6 (22...Ng2?? 23.Qh5 Kg8 24.Qh7 Kf8 25.Qg7 Ke7 26.Bf6) 23.Qh5 Kg8 24.Bg6 fg6 25.Qg6 Be4 26.Qg4 Bd3 27.Bf6 Rd7 28.Rcd1 (28.Nc3 Bg3 29.Red1 Re3=) 28...Bb5+= 29.Nc3 Bc6 30.Qc4 Rf7 31.Bh4 (31.Bg5 Bh2 32.Kh1 Be5+=) 31...Bh2+= 32.Kh1 Be5 33.Nd5 Qc8 34.Rf1 (34.e4 Bd5 35.ed5 Rf4–/+) 34...Rf1 35.Rf1 Qe6 36.Rd1 Kh8 37.Qe4 (37.Qe2 g6 38.Qc4 Qf5–/+) 37...b5 38.Bg5 Kg8 39.a3 (39.a4!?–/+) 39...c4 40.Bf4 (40.Qf3 a6–/+) 40...Bf4 (40...Bb2 41.Qc2 Ba3 42.Nc7–/+) 41.Qe6–/+ Re6 42.ef4 a5 43.Rg1?? b4! (43...b4 44.ab4 Bd5 45.ba5 Re2–+) 0–1. Buss,Michael – Fernandez Fornes,Juan Alberto, corr 3GMM½–01, 2000.

8.a4 Bb7

9.Qb3 Rc8 10.Qa2 (10.cd5 ed5 11.Be2 Qe7=) 10...d4 (10...dc4 11.Bc4 Bc7 12.Rd1+=) 11.Ne2 (11.ed4 Bf3 12.dc5 Bf4 (worse is 12...bc5 13.gf3 Bf4 14.Ne2=) 13.gf3 Ne5+= (13...Rc5?! 14.Ne2 Bd6 15.a5=; 13...bc5?! 14.Ne2 Be5 15.Bg2=)) 11...e5 12.d3 (12.a5 0-0+=) 12...e4 (12...0-0 13.a5–/+) 13.de4+= de3 14.0-0-0 (14.fe3 Qe7+=) 14...Ne4–/+ 15.Ng3 (15.Qb3!? 0-0 16.Qe3–/+) 15...Bg3–+ 16.hg3 Nf2 17.Bg7 Nd1 (17...Nh1 18.Bh8 Qe7 19.Qc2–+) 18.Bh8 Nf2 19.Rh4 Ne5 20.Be2 (20.Qe2 Bf3 21.gf3 Qd2 22.Qd2 ed2 23.Kd2 Nf3 24.Ke3 Nh4 25.Kf2–+) 20...Ned3 21.Kb1 Qd6 22.Qa1 (22.Ka1 Qg6–+) 22...Be4 23.Ka2 Nb4 (23...Qg3?! 24.Re4 Ne4 25.Bd3=) 24.Kb3 Bc2 (24...Qg3 25.Qc1 Ng4 26.Rg4 Qg4 27.Qe3–+) 25.Ka3 Bd3 (25...Qg3 26.Qf6 Bg6 27.Qg5 Qg5 28.Ng5–+) 26.Bd3 Qd3 27.Qc3 Rd8 (27...Rd8 28.Ne1 Qc3 29.Bc3 Rd1–+) 0–1. Morris,Robert C – Giesbergen,HJ, corr NED–CAN, 1968.

9.d4 Qc7 10.Bd3 dc4 (better is 10...cd4 11.Nd4 dc4–+) 11.Bc4? (better is 11.dc5 cd3 12.cd6 Qd6 13.0-0–/+) 11...cd4–+ 12.Qd4 Opening the d–file gets Black a lot of play 12...Be5?? (better is 12...Bf3 13.gf3 Be5–+ (13...Bh2?! 14.f4 0-0-0 15.Ne2=)) 13.Ne5–/+ Ne5 14.Be2 Rd8 15.Qf4 Bg2–/+ 16.Rg1 Bf3 17.Rc1 Nd3?? 18.Bd3+= Qf4 19.ef4 Rd3 20.Rg7 Nh5+= 21.Rg1 Kd7 22.h4 Rc8 23.Ne2 Rc1 24.Bc1+= Kd6 25.Rg8 Kc5 26.Bd2 Ra3+= 27.Rd8? Ra1–+ 28.Bc1 Be2 29.Ke2 Ra4 30.Rd7 Nf4 (30...Nf4 31.Bf4 Rf4–+; 30...Kb5?! 31.Rf7 h6 32.Kf3=) 0–1. Petzold,Gunter – Wendland,Ralf, corr DDR, 1985.

9.cd5 ed5 10.d4 c4 =.

9.cd5 Bd5 10.Nd5 ed5 11.d4 (11.Be2!?=) 11...c4+= 12.Ba3 (12.Bc3 Ne4 13.Qc2 Qe7+=) 12...Ba3 13.Ra3 Qe7 (13...a6 14.Ra1–/+) 14.Ra2? (better is 14.Ra1!?+=) 14…Qb4–+ (14...Qb4 15.Nd2 c3–+) 0–1. Muri,Heinrich – Fischer,Johann (2785), corr FD'89/04/226, 1988.

9.Be2 0-0 10.0-0 Ne5 11.cd5 ed5 12.d4 Nf3 13.Bf3 c4 14.h3 Re8 15.Qc2 Rc8 16.Qf5 d5 seems the pivot of the position 16...Bb8 17.g3 g6 18.Qc2 Qd7 19.Bg2 Qe7 20.Rfe1 Ne4 21.Ne4 (21.a5 Qd7+=) 21...de4= 22.Bc3 White plans a5 22...f5 23.a5 Qe6 24.h4 (24.Rec1 Red8=) 24...Red8 25.ab6 ab6 (25...Qb6 26.Ba5 Qb5 27.Bd8 Rd8 28.Reb1+/-) 26.Qb2 Bd5 (26...Bd6 27.Ra7 Rc7 28.Rea1=) 27.Ra6 Rd7 28.Qb4 Rcc7 29.Rea1 Ra7 (29...Bb7 30.R6a2=+) 30.Ra7 (30.Qb2 Rdc7=+) 30...Ra7=+ 31.Ra7 Ba7 32.Qa3 (32.Bb2 Bb8=+) 32...Bb8 33.Qa6 Qd6 34.Qc8 Kg7 35.h5 (better 35.Bb4 Qb4 36.Qb8 Qb1 37.Kh2 Qb5 38.Qe5 Kg8 39.Qb8 Kf7 40.Qc7 Ke8 41.Qe5 Kd8 42.Qf6 Kc7 43.Qe5 Kb7 44.Qe7 Kc8 45.Qh7=+) 35...Qc7?? (35...Bc7 36.Qa6=+) 36.Qc7?? (better 36.h6 Kh6 37.Qf8 Kh5 38.Bb4+-) 36...Bc7-/+ 37.hg6 hg6 38.Kf1 Kf6 39.Ke1 Be6?? (39...Bd6!?=+) 40.Bf1?? (better 40.d5 Be5 41.Be5 Ke5 42.de6 Ke6 43.Kd2+-) 40...Ke7 (better 40...Kg5!?=) 41.Bb4+/- Bd6 42.Bd6 Kd6 43.Kd2 Bd7 44.Bc4 g5 45.Kc3 Be6 (45...Be8!?+/-) 46.Be6+- Ke6 47.Kc4?? (47.g4 fg4 48.Kc4 Kd6+-) 47...Kd6?? (better 47...g4=) 48.Kb4 Kd5 49.Kc3 Kd6?? (49...Ke6 50.g4 fg4+-) 50.Kc4 Ke6? (50...g4 51.Kb4 Ke7=) 51.Kc3 (51.g4 fg4 52.d5 Ke5 53.d6 Kd6 54.Kd4+-) 51...Kd5?? (better 51...Kd6=) 52.Kb3 (52.g4 fg4 53.Kb3 Kd6+-) 52...Kd6 (better 52...g4 53.Kc3 Kd6+-) 53.Kb4 Kd5 54.Kc3 (54.g4 fg4 55.Kc3 Kd6+-) 54...Kd6 55.Kc4 Ke6 56.g4! f4? (56...fg4 57.d5 Passed pawn) 57.ef4 (better 57.d5 Ke5 58.d6 Kd6 59.Kd4+-) 57...gf4 58.g5?? (58.Kc3 Kf6 59.d5 Ke5+-) 58...Kf5?? (better 58...f3 59.d5 Ke5-/+) 59.Kd5?? (better 59.d5 Kg5 60.d6+-) 59...e3-+ 60.fe3 fe3 61.g6 Kg6 62.Kc6 e2 63.d5 (63.Kb6 e1Q-+) 63...e1Q 64.d6 Qe6 (64...Kf7 65.d7 Qe6 66.Kb7 Ke7 67.Kc8 Qd7 68.Kb8 Kd6 69.Ka8 Kc7 70.Ka7 Qb5 71.Ka8 Qa4) 65.Kc7 Qe5 66.Kc6 (66.Kc6 Qc5 67.Kb7 Qd6 68.Ka7-+). upep (2025) - hasstibobin (1775), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.Be2 dc4=+ 10.Bc4 0-0 11.0-0 Qc7 12.h3 Rad8 13.Be2 Ne5 (13...c4 14.d4 cd3 15.Qd3–/+) 14.Kh1 (14.Ne5 Be5 15.f4 Bd6=) 14...Bf3–/+ 15.Bf3 Be7 (15...Nd3 16.Qc2 Be5 17.Kg1–/+) 16.Be2=+ Nd3 17.Qc2 Qd6 18.Rad1 Rd7 (18...c4 19.Bd3 cd3 20.Qb3=+) 19.Bd3 Qd3 20.Qd3 Rd3 21.f4 Rfd8 22.Rf2 c4 23.Kg1 (23.Kh2 Bc5–/+) 23...Bb4 24.Rc1 Rd2 25.Nb1 Rd1 26.Rf1 Rc1 27.Rc1 Nd5 28.Bd4 (28.Rc4 Bc5 29.Bd4 Bd4 30.Rd4 Rc8+=) 28...Rc8–+ 29.g3 c3 (29...f5 30.Kf1–+) 30.Rc2 (30.e4 Nf6 31.Bf6 gf6–+) 30...f5 31.Kf2 Bc5 32.Bc5 Rc5 (32...bc5?! 33.Nc3 Kf7 34.e4 Nc3 35.Rc3 fe4 36.Ke3+=) 33.Ke2 Kf7 34.Rc1 e5 35.Na3 Ke6 36.Nc2 h6 37.Kd3 g6 38.fe5 Ke5 39.Re1 Nf6 40.Nb4 Ne4 41.Kc2 Rc4 42.Nc6 Kd6 43.Rd1 Kc5 44.Rd4 Rd4 45.ed4 Kc4 46.Na7 Kb4 47.Nc8 Ka4 48.Ne7 Kb5 49.Kb3 Ng3 50.Kc3 g5 51.Kd3 g4 52.hg4 fg4 53.Nd5 h5 54.Nf6 Kc6 55.Kc4 b5 56.Kd3 Kd6 57.Ke3 b4 (58.Kf4 Ke6 59.Nh5 Nh5 60.Kg4 Kd5 61.Kh5 b3–+) 0–1. Ten Bos – Kellermann, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Qc7 11.a5 +=.

9.Be2 dc4 10.Bc4 Ne5 11.Be2 (11.Ne5 Be5 12.0-0 Ne4=) 11...Qc7 (11...0-0 12.0-0=) 12.h3 (12.Ne5 Be5 13.f4 Bc3 14.Bc3 Bg2=) 12...0-0 (12...Rd8 13.Rc1+=) 13.Qc2 (13.0-0 Nf3 14.Bf3 Rfd8+=) 13...Rfd8 (13...Nf3 14.Bf3 Bf3 15.gf3+=) 14.Rd1 (14.Ne5 Be5 15.0-0 Qd7=) 14...Rac8 (14...Nf3 15.Bf3 Bf3 16.gf3+=) 15.d3 (15.Ne5 Be5 16.f4 Bd6=) 15...Nd5 (15...Nf3 16.gf3 Nd5 17.Rg1+=) 16.Nd5 Bd5 17.Ne5 Be5 18.f4 (18.0-0 Bb2 19.Qb2 Qd6=) 18...Bb2+= 19.Qb2 Ba8 (19...a6 20.0-0+=) 20.Kf2 (20.0-0 Qd7=) 20...Qe7+= 21.e4 (21.Rhf1!?+=) 21...Rd4–/+ Black gets the initiative 22.Qc2 Qf6 23.g3 Rb4 24.Rb1 (24.d4 Rd4 25.Bf3 Bb7–/+) 24...Qd4 25.Kf3 (25.Kg2 Ra4 26.Bf3 Bb7–/+) 25...Ra4–+ 26.Qb3 (26.Kg2 f5 27.Bf3 fe4 28.de4 Be4 29.Be4 Qe4 30.Qe4 Re4–+) 26...Re8 27.g4 Kf8 (27...Bb7 28.Rhc1–+) 28.Rhc1 f5 (28...f5 29.Kg3 Qe3 30.Bf3 Rb4–+) 0–1. Neuhof,KE – Rattmann,X, corr ICCF EU/M/GT/045 (year?).

8.Qb3 Bb7

9.d4 0-0 10.Bd3 (10.cd5!? ed5 11.Be2+=) 10...cd4–/+ 11.ed4 e5 (11...Rc8 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Bb4 14.Kf1–/+) 12.de5+= (12.Nd5? Bd5 13.Bh7 Nh7 14.cd5 e4–+) 12...dc4 13.Bc4 Ne5 14.Ne5 Be5 15.f3 (better is 15.0-0+=) 15...Ng4 (15...Nh5 16.g3 Rc8 17.Rc1–/+) 16.Ne4?? (16.fg4 Bg2 17.Rg1 Qh4 18.Kd1+=) 16...Be4 17.fe4 Bb2 (17...Bh2 18.Rh2 Nh2 19.Qg3+/–) 18.Qb2 Ne3 19.Bd5 Rc8 (19...Nd5 20.ed5 Re8 21.Kf2 Qd5 22.Rhe1–/+) 20.Bc6–/+ Qg5 21.Rg1 (21.g3 Rfd8–/+) 21...f5 (21...a6 22.a4–+) 22.Qb3 Kh8 23.Ke2 f4 24.Raf1? (better is 24.h3!?–+) 24...Nf1 25.Rf1 (25.Kf1 a6! 26.a4 Rfd8–+) 25...Rfd8 (better is 25...Rc6!? 26.bc6 Qg2 27.Ke1 Qe4 28.Kf2–+) 26.Rf2 Rd6 27.Kf1 f3! 28.Rf3 Qc1 29.Kf2 Rd2 30.Kg3 Qg1 31.Qf7 Rg2 32.Kf4 Qc5 (32...Qc5 33.Qd5 Rf8 34.Ke5 Rf3 35.Qc5 bc5–+) 0–1. Berger,Ernst – Astrom,Leif, corr II ICCF–CUP/151, 1971.

9.Be2 0-0 10.a4 dc4 11.Bc4 Ne5 12.Ne5 Be5 13.f3 =+.

9.Be2 0-0 10.a4 Qc7 11.d3 dc4 12.Qc4 Rfd8 (12...Ne5 13.Qh4=+) 13.Qh4= Nf8 14.Qh3 e5 15.Nd2 Nd5 16.Nce4 Nb4 17.Rb1 (17.0-0 Ng6=) 17...Be7=+ 18.Qg3 (18.Nc4 Ng6 19.Qf5 Qc8 20.Qc8 Rac8–/+ (20...Bc8?! 21.Rd1=)) 18...f6 (18...Ng6 19.Nc4 Bh4 20.Qh3–/+) 19.d4 (better is 19.f4–/+) 19...Qd7?? (better is 19...Nc2 20.Kf1 cd4 21.ed4 Nd4 22.Bc4 Kh8–/+) 20.de5+= f5 (20...Be4 21.Ne4 Nd3 22.Bd3 Qd3 23.Rc1+=) 21.Nd6+/– Bd6 22.ed6 Ng6 23.Nc4 Bd5 24.h4 Re8 25.h5 Nf8 26.h6+– g6 27.Rh4 Qe6 28.e4?? Be4?? 29.Qc3 Nd3?? 30.Bd3+– Bd3 31.Ne3 Qd7 (31...Qe5 32.Qd3 Qe6+–) 1–0. Teichmann,Erik (2290) – Limbach,Torsten, Hamburg HSK–Elo, 1991.

9.Be2 0-0 10.a4 Qc7 11.cd5 ed5 12.0-0 d4 13.ed4 cd4 14.Nd4 Bh2 15.Kh1 Nc5 =+.

9.Be2 0-0 10.cd5 Nd5 11.Ne4 Bc7 =+.

9.Be2 dc4 10.Qc4 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 13.Qc3 Bg2 14.Rg1 –+.

8.Qc2 Bb7

9.Be2 0-0 10.Bd3 Qe7 11.cd5 ed5 12.0-0 a6 =+.

9.Be2 0-0 10.Bd3 Qe7 11.Ne2 e5 12.Bf5 e4 13.Ng5 Ne5 14.Nf4 (14.0-0 h6 15.Nh3–+) 14...g6 (better is 14...Nc4 15.0-0 Nb2 16.Qb2 Be5–+) 15.g4? (15.Bh3 Nc4 (15...dc4?! 16.f3–+) 16.0-0 Nb2 17.Qb2 Rfe8–+) 15...Nfg4 (better is 15...gf5 16.gf5 h6–+) 16.Bg4 Qg5 17.Be2 d4 18.h4 Qf5 19.h5? d3 20.Qc3 de2 21.hg6 fg6 22.Rh2 Nf3 23.Ke2 Be5 24.Ng6 hg6 25.Qb3 Nh2 26.Be5 Qh5 27.Ke1–+ Nf3 (28.Kd1 Nd4 29.Kc1 Nb3 30.ab3 Qe5–+) 0–1. Szepessy,Thomas – Ackermann,Roland, Bad Ragaz op, 1991.

9.Be2 0-0 10.cd5 ed5 11.0-0 Re8 =.

9.Be2 dc4 10.0-0 =+.

8.d3 Bb7

9.Be2 dc4 10.dc4 Qc7 11.h3 =+.

9.Be2 Rc8 10.0-0= Qc7 11.cd5 ed5 12.Qa4 0-0 =.

9.Be2 Rc8 10.0-0= Qc7 11.h3 0-0 12.Qa4 Rfe8 (12...dc4 13.dc4 (13.Qa7 cd3 14.Qa4 de2 15.Ne2 Rfd8–+; 13.Qc4?! Rfd8=+) 13...Ra8 14.Rfd1=) 13.Rad1 (13.Rfc1 dc4 14.Qc4 Ne5 15.Ne5 Be5=) 13...Nf8 (13...Ra8 14.cd5 ed5 15.d4=) 14.Rd2 (14.Qa7?? Ra8 15.Qa8 Ra8–+) 14...Qe7 (14...Ra8 15.cd5 ed5 16.d4=) 15.Rfd1 (15.cd5 Bd5 16.e4 Bf4+–) 15...Bb8 16.d4 dc4 17.Ba3 (17.a3 Bd5+=) 17...Qc7 (17...Nd5 18.Rc1=) 18.dc5+= (< 18.Bc4 Bf3 19.gf3 Qh2 20.Kf1 cd4 21.Rd4 Ng6–/+; 18.Qc4? Bf3 19.Bf3 Qh2 20.Kf1 cd4 21.Qd4 Be5–+) 18...bc5 19.Qc4 (19.Bc4 Bf3 20.gf3 Qh2 21.Kf1 Qh3 22.Ke2 Ng6–/+) 19...e5 20.e4 Ne6 21.Ne1 (21.Nd5 Nd5 22.ed5 Nd4 23.Nd4 ed4–/+) 21...Nd4= 22.Bd3 Nd7 23.Qa4 (23.Na4 Red8=) 23...f5 (23...Red8 24.Nd5 Bd5 25.ed5–+) 24.Qc4 Kh8 25.Qf7 (25.ef5? e4 26.f4 ed3 27.Nd3 Nf5–+) 25...Rf8 26.Qe7 Rce8 27.Qh4 Rf6 28.Bb2 Rh6 29.Qg3 f4 30.Qh2 Qd8 31.f3 Nf6 32.Bc4+= Rf8 33.a3 Nh5 34.a4 Bc7 35.Bd5 Bc8 36.Rf2 Ng3 37.Bc4 Qg5 38.Nd5 Ba5 39.Bd4 cd4 40.Ra2? Ne4!–+ 41.fe4 Rh3 42.Nf3 Rf3 43.Kh1 Rg3 (44.Be2 Qg6–+) 0–1. Dopper,Johan – Camp,Ad, corr, 1991.

8.d4 Bb7

9.dc5 bc5 10.cd5 ed5 =.

9.cd5 ed5 10.dc5 bc5 11.Bd3 0-0 =.

9.cd5 ed5 10.Bd3 c4 11.Bf5 0-0 12.0-0 Re8 (12...a6 13.Qc2=) 13.a4 g6 (13...Qe7 14.Qd2=) 14.Bh3 (14.Ba3 Bc7 15.Bh3 a6=) 14...Ne4 15.Ne4 (15.Qc2 a6=) 15...Re4 (15...de4!? 16.Bd7 Qd7=+) 16.Ba3= Ba3 (16...Nf6 17.Qc2=) 17.Ra3 f5 18.g3 (18.Rc3 a6=) 18...a6 19.Ra1 (19.ba6 Ra6 20.Qc2 b5=) 19...Re8 (19...ab5 20.ab5 Ra1 21.Qa1+=) 20.Qc2 Qe7 21.Qb2 (21.Bg2 Qe6=) 21...Ra7 (21...Rac8 22.Qc3=) 22.Bg2 Rea8 (22...Rc8 23.Qc3+=) 23.Ne5 (23.h3 Qe6=) 23...Ne5 24.de5 ab5 (24...Qe8 25.ba6 Ra6 26.Rfb1=) 25.ab5 Qc5 (25...Qd7!?=) 26.Ra7+= Ra7 27.e6 c3 (27...Bc8 28.Qf6 Qe7 29.Bd5 Qf6 30.e7 Kg7 31.e8N Kh6 32.Nf6+–) 28.Qb3 (28.e7 Kf7 (< 28...Qe7 29.Qc3 Ra3 30.Qd4+/–) 29.Qc2 Ra3=+ (< 29...Qb5 30.Qc3 Qe8 31.Qd4+/–; 29...Ke7?! 30.Rc1=)) 28...Ra3=+ 29.Qb1 c2 30.Qb2= Qc3 31.Qc3 Rc3=+ 32.Rc1 Kf8 33.Kf1 Ke7 34.Ke1 Ke6 35.Kd2 Rc5 36.Bf1 Kd6 37.h4 Bc8 38.Rc2 Rc2 39.Kc2+= Be6 40.Kb2 Kc5 41.Ka3 Bd7 42.Ka4 d4 43.ed4 Kd4 44.Kb3 Kc5 45.Bc4 Bb5–/+ 46.Bg8 h6 47.Kc3 Be8 48.Be6 b5 49.Kd3 Bc6 50.Ke3 Be4 51.f3 Bd5 52.Bc8 b4 53.h5 f4 54.Kf4 g5 55.Ke3 b3 56.Bf5 b2 57.Bb1 Kb4 58.f4 gf4 59.gf4 Bf7 60.Kd3 Bh5 61.f5 Bf7 62.Kc2 Ka3 63.Kd2 h5 64.f6 h4 65.Ke3 h3 66.Kf2 Be6 67.Kg3 Kb4 68.Be4 Kc3 69.Bg6 Kd4 70.Bb1 Ke5 (71.f7 Bf7 72.Kh3 Kd4–+) 0–1. Hoebel,Hartmut (2420) – Jensen,Kim R, EM–M–167 ICCF Email, 2001.

9.Be2 dc4 10.Bc4 0-0 11.d5 ed5 12.Nd5 =.

9.Be2 Qc7 10.cd5 ed5 11.h3 (11.dc5 bc5 12.0-0 0-0=) 11...Ne4 (better is 11...0-0=) 12.Nd5?? (better is 12.dc5 Nc3 13.Qd3 bc5 14.Bc3=) 12...Bd5–+ 13.dc5 Qc5 Black terminates the opponent with strong threats. . 14.Bg7 Rg8 15.Bd4 (15.Rc1 Qb4 16.Kf1 Ba2–+ (16...Rg7?! 17.Qd5 Rd8 18.a3–/+)) 15...Qb4 16.Kf1 Ne5 (better is 16...Rd8!? 17.Kg1 Ndc5–+) 17.Be5–/+ Nd2! 18.Kg1 (18.Qd2 Qd2) 18...Be5–+ 19.Rc1 Rd8 20.g3? (20.Qd2 Qd2 21.Nd2 Bg2 22.Bg4 Bh3 23.Rh3 Rg4 24.Kf1 Rd2 25.Rh7 Ra2 26.Rc8 Ke7 27.f4–+) 20...Bg3! 21.fg3 (21.Qd2 Bh4 22.Kf1 Qd2 23.Nd2 Bh1–+) 21…Nf3 (21...Nf3 22.Bf3 Rg3 23.Kf2 Rf3 24.Qf3 Bf3 25.Kf3 Qb5–+; 21...Rg3 22.Kf2 Rf3 23.Bf3 Bf3 24.Qf3 Nf3 25.Kf3 Qb5 26.a4 Qf5 27.Ke2 Qh5 28.Kf2 Rd2 29.Kg3 Qe5 30.Kf3 Qf5 31.Kg3 Qf2 32.Kg4 h5 33.Kh5 Qf5 34.Kh4 Qe4 35.Kg5 Rg2 36.Kf6 Rg6#) 0–1. Sternik,Ryszard – Zawisz,K, corr Poland, 1967.

8.cd5 ed5

9.Be2 0-0 10.0-0 a6 11.Rc1 =+.

9.Be2 0-0 10.0-0 Bb7 11.a4 Qe7 12.d4 (12.a5 Rfe8=) 12...Rfd8 (12...c4 13.Qc2=+) 13.a5 Rac8 14.a6 (14.Qc2 Rc7=) 14...Ba8 15.Bd3 (15.Rc1 Re8=) 15...Ne4 16.Rc1 Ndf6 17.Ne2 (17.dc5 bc5 18.Qc2 c4=) 17...Bb8 (better is 17...c4 18.Bb1 Qe8=) 18.Nf4? (better is 18.dc5!? bc5 19.Qc2=) 18...c4–/+ 19.Be4 (19.Qc2!?–/+) 19...de4–+ 20.Nd2 Bf4 21.ef4 e3 22.fe3? Qe3?? 23.Rf2=+ c3 24.Nf1 cb2?? 25.Rc8–+ Qf2! 26.Kf2 Rc8 27.Nd2?? Ne4 (28.Ke1 Nd2 29.Kd2 Be4–+ (29...Bg2 30.Qb1+–)) 0–1. Woronowicz,Zbigniew – Krawczyk,G, corr Poland, 1994.

9.Be2 0-0 10.0-0 Bb7 11.a4 Re8 12.Qc2 =.

9.Be2 0-0 10.0-0 Bb7 11.Qc2 a6 =.

7.Nc3 Nb6

8.d3 0-0 9.Be2 =.

8.d3 d4 9.ed4 cd4 10.Nd4 +=.

8.d4 Nc4 9.Bc4 dc4 10.dc5 Bc5 11.Qd8 Kd8 =.

8.cd5 ed5 9.Be2 =+.

8.d3 Qe7

9.a4 a5 =.

9.Be2 0-0 10.a4 =.

9.Be2 e5 10.cd5 Nbd5 11.Ne4 Ne4 12.de4 Nf6 =.

9.Be2 e5 10.Nd5 Nbd5 11.cd5 Nd5 12.0-0 0-0 13.Nd2 (13.d4 cd4 14.Qb3 Nc3+=) 13...f6 (13...Rd8 14.Nc4=) 14.Bf3 (14.Nc4 Be6=) 14...Qf7 (14...Be6 15.Nc4=) 15.Rc1 (15.Ne4 Be7=) 15...Rd8 (15...Be6 16.Ne4 Qe7 17.d4 ed4 18.ed4+=) 16.Ne4+= Bf8 (16...b6 17.Nd6 Rd6 18.d4 cd4 19.ed4 ed4 20.Qd4+=) 17.a3 (17.Nc5 Nb4 18.d4 Na2+=) 17...b6= 18.Qc2 (18.Qb3 a6=) 18...Be6 (18...a6 19.ba6 Ra6 20.Rfd1=) 19.Rfd1 (19.Qa4 a6 20.ba6 Qd7 21.Qd7 Rd7+=) 19...Rac8 (19...a6 20.ba6 Ra6 21.Rb1=) 20.Nd2 (20.Qa4 Qd7 21.Nc3 Nc3 22.Rc3 Bd6=) 20...g5 (20...Qd7!?+=) 21.Nc4 (21.Qa4 Qe8+=) 21...g4 22.Be4 ½–½. Sternik,Ryszard – Reinhardt,W, corr ICCF EU–M–GT–242, 1988.

9.Be2 e5 10.Nd5 Nfd5 11.cd5 Nd5 12.0-0 Bd7 (12...0-0 13.Qc2=) 13.Qb3 (13.d4 cd4 14.Qb3 Nf6 15.ed4 e4=) 13...Be6 14.Qa4 (14.d4 e4 15.dc5 Bc5=) 14...f6 15.Nd2 Nb6 (15...0-0 16.Nc4=) 16.Qc2 Rc8 (16...0-0 17.Ne4=) 17.Nc4 (17.Bh5 g6 18.Bf3 c4=) 17...Nc4 (17...0-0 18.Nb6 ab6 19.Bf3=) 18.dc4 Rd8 (18...0-0 19.Rfd1=) 19.f4 (19.Qa4 Bb8=) 19...Bf7 20.Bd3 Qc7 (20...ef4 21.ef4 Qe3 22.Kh1+/–) 21.Rf3 (21.Rae1 h6+=) 21...ef4= 22.Re1 (22.ef4 Bf4 23.Re1 Kf8=) 22...fe3 23.g3 (23.Ree3 Kf8 24.Rh3 h6=) 23...Kf8 24.Rfe3 h5 25.Qf2 Rh6 (25...h4 26.gh4 Qa5 27.a3+=) 26.Rf3 Kg8 27.Qd2 Bf8 28.Qc2 h4 29.g4 h3 30.Bf5 Bd6 31.Rf2 Rh4 32.Kh1 Bf4 33.Rfe2 Bg5 34.Bc1 Bc1–/+ 35.Qc1 g6 36.Be6 b6 (36...b6 37.Bf7 Kf7 (37...Qf7?! 38.Re7 Qf8 39.Ra7=) 38.Re7 Qe7 39.Re7 Ke7 40.Qe3 Kf7–+) 0–1. Michalek,M – Baer,Werner, TT–10 ETC, 2003.

7.d3 0-0

8.Nbd2 Qa5!? =+.

8.Nbd2 d4 9.ed4= cd4 10.Nd4 Ne5 (10...e5 11.Nf5 Bc5 12.Qf3=) 11.Be2 +=. Sternik,Ryszard – Degli Eredi,G, corr EU–M–GT–346, 1992.

8.Be2 dc4 9.dc4 Qe7 =.

8.Be2 e5 =+.

8.Bf6 gf6?! 9.Nc3 =.

8.Bf6 Qf6 9.d4 –/+.

8.Bf6 Nf6 9.h3 (9.d4 cd4 10.Qd4 Re8–/+) 9...Bd7 (9...dc4 10.dc4 e5 11.Nbd2–/+) 10.Nc3 (10.Be2 a6 11.ba6 Ra6–/+) 10...Qa5 11.Nd2?? (better is 11.Qd2–/+) 11...Qc3–+ 12.Rc1 Qa5 0–1. Marshall,Ron – Powell,Lisa, IECC, 1997.

8.Nbd2 a6

9.a4 Qc7 10.Be2 b6 11.h3 Ne5 12.d4 (12.a5 Ned7 13.ab6 Qb6=) 12...Nf3=+ 13.Nf3 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 (15.Ba1 cd4 16.Qd4 Bb7=) 15...cd4 (15...dc4!? 16.0-0 Bb7=+) 16.Bd4= Bb7 17.Bf6 Ra8 18.Qb2 (18.Qd4 Bb4 19.Nd2 gf6=) 18...gf6=+ 19.Qf6 (19.0-0 f5 20.cd5 Bd5=) 19...Bb4 20.Nd2? (better 20.Kf1=+) 20...dc4 21.Qg5 Kf8 22.0-0 Bd2 23.Qh6 Ke8 24.Qh7 c3 25.Qh8 Kd7 26.Qh4? (26.Qh7 Rf8 27.Ra1–+) 26...c2 27.Qd4 Qd6 0–1. GuestKHNH – GuestNCTL, freechess.org, 2017.

9.ba6 Ra6 10.d4 cd4 11.Nd4=+.

9.d4 +=.

8.Nbd2 b6

9.cd5 ed5 10.Be2 Bb7 11.0-0 Qe7 12.Re1 Rac8 13.Nh4 Bb8 (13...Qe6 14.Nhf3=+) 14.Bf1 (14.Nf5 Qe6 15.Bg4 Qe8= (15...Ng4? 16.Qg4 Be5 17.Be5 Qe5 18.Nh6 Kh8 19.Qd7+–)) 14...Ne5 Black plans c4 15.g3 (15.Nhf3 Rfe8=) 15...Qd7 16.Rc1 Qb5 (better 16...Qe6!?=) 17.Be5+– Be5 18.d4 c4? (better 18...Qe8 19.de5 Qe5+–) 19.de5+– Nd7 20.Nf5 Rc7 21.a4 (21.Qg4 g6 22.e6 fe6+–) 21...Qc5 22.Nb3! Qa3 (22...cb3 23.Rc5 Pinning (23.Rc5 Deflection)) 23.Nbd4 Ne5 (23...a6 24.Qg4 g6 25.e6+–) 24.Nb5 Qc5 25.Nc7 Qc7 26.f4 Ng6 (26...g6 27.Nd4 Nc6 28.Nb5+–) 27.Qd4 f6 28.Bg2 (28.e4 Rc8+–) 28...Rd8 29.Qc3 (29.e4 Qd7+–) 29...Qd7 30.Nd4 Ne7 31.Qc2 (31.a5 ba5 32.Qa5 a6+–) 31...Nc6 32.Qb2 Na5 33.Qc2 Nc6 34.Nb5 (better 34.Qd2!?+–) 34...Nb4 35.Qc3 (35.Qb1 Nd3+–) 35...Na2 (35...Nd3 36.Qd4 a6 37.Na3+–) 36.Qa3 (36.Qd4 Nc1 37.Rc1 Bc6+–) 36...Nc1+– 37.Rc1 Bc6 38.Ra1 (38.Nd4 Bb7+–) 38...Bb5+– 39.ab5 Qb5 40.Qa7 Qb3? (better 40...Qc5!?+–) 41.Re1 (better 41.Qe7 Rb8 42.Ra7 (worse 42.Bd5 Kh8+–) 42...Qb1 43.Bf1+–) 41...c3?? (41...Qb5 42.Qc7 Rd7 43.Qc8 Kf7+–) 42.Qc7 (42.Qe7 Ra8 43.Qe6 Kh8 44.Bd5 Qa4 45.Ba8 Qa8 46.Qb6 h5+–) 42...Rf8 (42...Ra8 43.Qb7 Rd8+–) 43.Qd6 1–0. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2005.

9.Be2 Bb7 10.0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2).

9.Be2= Re8 10.0-0 Bb7 (10...a6 11.ba6 Ba6 12.Qb3+=) 11.Qb3 (11.a4 Qc7=) 11...Ng4 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.d4=) 12.Rad1 (12.Qc3 Qf6=) 12...Qc7+= Will h2 fall? 13.h3 Nge5 (13...Ngf6 14.cd5 ed5 15.Rc1+=) 14.Rfe1 (14.Ne5 Ne5 15.Qc3 a6=) 14...Ng6 (14...a6 15.Ne5 Ne5 16.f4+=) 15.d4 (15.cd5 ed5 16.Rc1 a6=) 15...Rac8 (15...cd4 16.ed4 Nf4 17.Bf1=) 16.Rc1 Qd8 (16...Qb8 17.cd5 ed5 18.dc5 bc5 19.Qc3=) 17.Qd3 (17.Qa3 Qc7 18.Qa4 Qb8=) 17...e5 (17...cd4 18.Qd4 e5 19.Qd3+=) 18.de5 Nde5 19.Qf5 Re6 (19...dc4 20.Nc4 Nf3 21.Bf3 Bf3 22.Qf3+=) 20.Rcd1 (20.Qh5 f6+=) 20...Qe8 21.Qc2 d4 22.Ne5 (22.ed4 Nf3 23.Nf3 Bf3 24.gf3 cd4 25.Bd4 Bb4–+) 22...Ne5 23.Nf1 (23.ed4 Ng6 24.Kf1 Bg2 25.Kg2 Re2–/+) 23...Rg6 (23...Qe7 24.ed4 cd4 25.Rd4 Bc5+=) 24.e4 (24.Ng3 de3 25.Bh5 Re6 26.Re3 Bc7+=) 24...Nd7 (24...d3!? 25.Bd3 Nf3 26.Kh1 Ne1 27.Re1 Be5+=) 25.Bg4= Rc7 (better is 25...Bf4!?=) 26.Bf5+/– Rf6 (26...Rh6+/–) 27.Bc1 (better is 27.e5!? Ne5 28.f4+/– (28.Bh7?! Kh8 29.Bf5 Re7+=)) 27...Ne5? (better is 27...g6!? 28.Bg4 Ne5=) 28.Bg5 (28.Bg5 Rf5 29.ef5+/–; 28.f4 Ng6 29.e5 Re7+/–) 1–0. Kreuzer – Jahn, tt Verb–Liga, 1984.

9.g3 a6 10.ba6 Ba6 11.Bg2 +=.

9.g3 Bb7

10.Bg2 a6 11.ba6 Ra6 12.0-0 +=.

10.Bg2 Qc7 11.0-0 Rad8 12.Rc1 Rfe8 13.Re1 (13.Qc2 Ra8=) 13...e5 (13...Ra8 14.cd5 ed5 15.Nd4=) 14.Qc2 (14.cd5 Nd5 15.Nc4 Re6+=) 14...d4+= 15.ed4 (15.Rcd1 Ra8+=) 15...ed4 (15...cd4 16.Re2+=) 16.Re8 (16.a3 Ra8+=) 16...Re8 17.Re1 Re1 18.Ne1 Bg2 19.Ng2 Ne5 (19...Qb7 20.Nh4+=) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/20, 1995.

10.Bg2 Qc7 11.0-0 Rfd8 12.Rc1 Ne5 (12...a6 13.a4=+) 13.cd5 (13.Ne5 Be5 14.d4 Bd6+=) 13...Bd5 (13...Nd3 14.Bf6 gf6 15.Rc3=+) 14.Qc2 (14.Qe2 Nf3 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Qe7=) 14...Nf3 15.Nf3 (15.Bf3 Be7=) 15...Nd7 (15...e5 16.e4 Bb7 17.Ra1=) 16.e4 (16.Qc3 e5=) 16...Bb7 (16...Ba2?? 17.Qa4 a6 18.ba6+– (18.Qa2?! ab5 19.Qb3 b4+–)) 17.Qc3 f6 (17...Bf8 18.Qb3=) 18.Qb3 (18.Nd4 Be5 19.Qc4 Nf8 20.Ne6 Ne6 21.Qe6 Qf7 22.Qf7 Kf7 23.Be5 fe5+=) 18...Nf8 19.Bh3 (19.Rfe1!?+=) 19...Qf7= 20.Bg2 (20.a4 e5 21.Rc3 Qb3 22.Rb3 Kf7=+) 20...Rac8 (20...e5!?=+) 21.Rc4 (21.Rfe1 e5=) 21...Qd7 (21...Nd7 22.Ra4+=) 22.Ra4+= Bb8 23.Ra3 (23.Rd1 Qf7+=) 23...Kh8 (23...c4 24.dc4 Be4 25.Nd4 Bg2 26.Kg2=) 24.Qc4 Qe7 (24...e5 25.Nh4+=) 25.Nh4 (25.Bh3 Re8+–) 25...Nd7 (25...Rd7 26.Re1+–) 26.Bh3 (26.f4 Rf8+–) 26...Re8 27.f4 Rcd8 28.Nf3 White plans e5 (28.Bg4 Qf7+–) 28...Bc8 (28...Nf8 29.Bg4+–) 29.Qc2 (29.Bg4 Bb7+–) 29...Nf8 (29...Bb7!?+=) 30.e5+– Nd7 (30...f5 31.d4+–) 31.ef6 Nf6 32.Ng5 (32.Re1!?+–) 32...h6 33.Nf3 Nd5 (33...Bb7 34.Qe2+=) 34.Be5 (34.Re1 Qd7 35.Qc4 Nb4+–) 34...Be5 (34...Ne3 35.Qf2 A) 35...Nf1? 36.Bb8 Ng3 37.hg3+– (37.Qg3?! c4 38.Ra7 Bb7+–); B) 35...c4+=) 35.Ne5+– (35.fe5? Ne3 36.Qc1 Nf1 37.Bf1 Qd7–+) 35...Qf6 (35...Nb4 36.Qe2 Kg8 37.Bg2+–) 36.Ra7 (36.Qb3 Re7+–) 36…Rf8 (36...Rf8 37.Re1 Kg8+–). Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 41–08, 2004.

10.Bg2 Qc7 11.0-0 Rfd8 12.Qe2 (12.Qc2 a6=) 12...Rac8 (12...a6 13.a4=) 13.a4= Re8 (13...a6 14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.de4=) 14.Qd1 (14.a5 h6+=) 14...Ne5 (14...Ra8 15.a5=) 15.cd5 (15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5=) 15...ed5 (worse 15...Nd5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Nc4+=; 15...Nd3? 16.Bf6 gf6 17.Ne4+–) 16.Bh3 Rcd8 (better 16...Nfd7 17.Ne5 Be5 18.Be5 Re5=) 17.Qb1 (better 17.Ne5!? Be5 18.d4 cd4 19.Rc1+=) 17...Nf3–/+ 18.Nf3 d4 19.e4 Bc8 (better 19...c4!? 20.Bd4 Ne4 21.dc4 Bc5 22.Bc5 Qc5–/+ (worse 22...bc5 23.Qc2+=)) 20.Bg2= Ng4 21.Nh4 (21.Qc2 Bb7=) 21...Be7 (21...c4 22.dc4 d3 23.Bc3–/+) 22.Nf3= f5 (22...Bd7 23.Qc2=) 23.ef5 Bf5 24.Qa2 Kh8 25.Rad1 (25.Qc4 Bf6 26.Rae1 Rc8=) 25...Bf6=+ 26.Bc1 (26.Qb3=+) 26...Re7 (26...Be6 27.Qc2=+) 27.Ng5 (27.Bf4 Qd7=) 27...Rf8 (27...Ne5 28.Bf4 Bd3 29.Ne6=+) 28.h3 (28.Ne4!?=) 28...Ne5=+ Attacks the isolani on d3 29.Ne4? (29.Qa3=+) 29...Qd7?? (29...Nd3!? 30.Nf6 gf6 31.Qc4–+) 30.Nf6? (better 30.g4!? Be4 31.Be4+=) 30...gf6–/+ (30...Rf6?! 31.Bg5 Bd3 32.Bf6 Bf1 33.Be7 Bg2 34.Kg2 Qb7 35.Kg1 Nf3 36.Kf1 Nh2 37.Kg1 Nf3 38.Kf1 Nh2 39.Kg1 Nf3=) 31.Bc6? (better 31.Bh6 Rg8 32.Rfe1–/+) 31...Nc6–+ 32.bc6 Qc6 (32...Qc6 33.f3 Bh3–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 41–12, 2004.

10.Bg2 Rc8 11.0-0= Ra8 12.cd5 ed5 13.Nh4=.

10.Bg2 Rc8 11.0-0= Qc7 12.Rc1 (12.a4 Ra8=) 12...Rfe8 (12...Ra8 13.cd5 ed5 14.Nd4=) 13.a3 (13.d4 a6=) 13...h6 (13...Ra8 14.cd5 ed5 15.Qc2=) 14.Re1 Nf8 (14...e5 15.cd5 Bd5 16.Nc4=) 15.Qc2 (15.cd5 ed5 16.Bf6 gf6+/–) 15...Ng6 (15...e5 16.h3=) 16.Qb1 (16.cd5 ed5 17.Bf6 gf6+=) 16...Ng4 (16...e5 17.cd5 Bd5 18.Nc4=) 17.Bh3 N4e5 18.cd5 (18.Ne5 Be5 19.d4 Bd6+=) 18...Bd5 19.e4 (19.Ne5 Ne5 20.e4 Bb7+=) 19...Bb7 20.Qa1 (better is 20.d4 Nf3 21.Nf3=) 20...Bf8?? (20...Nd3 21.Bg7 Kh7 22.Bf6–/+) 21.d4?? (better is 21.Ne5 Ne5 22.Be5+–) 21...Nf3?? (better is 21...Nd3–+) 22.Nf3= Qd7 23.d5 Qb5+= 24.de6 fe6 25.a4 Qd3–/+ 26.Re3 Qd7 27.Rd1 Qe7 28.Qa2+= The isolani on e6 becomes a target 28...Kh7 29.Qc4 Rcd8 30.Rd8+= Qd8 31.Be6 Qd1 32.Kg2 Rd8? 33.Bf5+– White threatens strongly Qf7 33...Qd6?? 34.Nh4 Be7 35.Ng6 (35.Ng6 Bc8 36.Ne7 Bf5 37.ef5+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/09, 1995.

10.Bg2 Rc8 11.0-0 Qe7 12.Re1 Rfd8 13.Rc1 Nf8 (13...a5 14.Qa4=) 14.Ba1 (14.Qa4 Ng6+–) 14...Ng6 (14...N8d7 15.Qa4=) 15.Qa4 (15.cd5 ed5 (15...Bd5? 16.e4+–) 16.Qa4 a6 17.Bf6 gf6 18.ba6 Ra8=) 15...Qc7 (15...Ra8 16.cd5 ed5 17.e4 de4 18.Bf6 gf6 19.Ne4+=) 16.Bf6+= (16.Qa7?? Ra8 17.Qa8 Ra8–+) 16...gf6 17.cd5 (17.Qa7?? Ra8 18.Qa8 Ra8–+) 17...Bd5 18.e4 (18.Red1 Kg7+=) 18...Bb7= 19.Rc4 (19.d4 Qb8=) 19...Be5 (19...a6 20.ba6 Ra8 21.d4=+) 20.d4 (20.Bf1 a6=+) 20...Bd4=+ 21.Nd4 Rd4 22.Rd4 cd4 23.Qd4 Rd8 24.Qb2 Qe5 (24...Ne5 25.Rc1 Qe7 26.Rc2=+) 25.Qe5 Ne5 26.Nf3 (26.Nb3!?=) 26...Nc4 (26...Nd3 27.Rd1 Be4 28.Ne1 Bg2 29.Ng2=+) 27.Rc1 (27.Bf1 Nd6 28.Nd4 Be4=+) 27...Na3 (27...Be4 28.Ne5 Bg2 29.Nc4–+) 28.e5 fe5 (28...Bf3 29.Bf3 fe5 30.Rc7 Nb5 31.Rb7–/+) 29.Ne5=+ Bg2 30.Kg2 Nb5 (30...Rd5 31.Nc6 Rd7 32.Ne5=+) 31.Nc6 (31.a4 Nd6=) 31...Rd6 (31...Rd3!?=+) 32.a4= Nd4 (32...Na3 33.Na7 Rd4 34.Nc8=) 33.Na7 Kg7 (better 33...Rd7!? 34.Rd1 Ra7 35.Rd4 Rc7=) 34.Nc8+– Rd5 (34...Rd7 35.Nb6 Rb7 36.Rb1+–) 35.Nb6 Ra5 36.Rc4 Nb3 (36...e5 37.f4+–) 37.Rg4 (37.Rb4 Nc5+–) 37...Kf6 38.Rf4 (38.Rb4 Nc5+–) 38…Ke7+–. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 41–06, 2004.

10.Bg2 Qe7

11.0-0 a6!? +=.

11.0-0 Rac8 12.a4= Bc7 (12...e5 13.a5=) 13.Re1 (13.a5 ba5 14.Nb3 dc4 15.dc4 a6 16.Na5 Ba5 17.Ra5 ab5 18.cb5 Ra8 19.Ra8 Ra8=) 13...Rfd8 14.Qc2 Ba8 (14...e5 15.Rec1=) 15.Re2 (15.a5 ba5 16.Bc3 dc4 17.Nc4 e5=) 15...Ne8 (15...e5 16.a5=) 16.cd5 Bd5 17.e4 (17.Nc4 Nd6+=) 17...Bb7 18.Nc4 f6 (18...Nd6 19.e5 Nf5 20.a5=) 19.Rae1 (19.a5 Nd6 20.Nd6 Qd6 21.ab6 Qb6=) 19...e5= 20.Nh4 Nd6 (20...Qf7 21.Nf5=) 21.Nd6 Bd6 (21...Qd6 22.Qc4 Kh8 23.Nf5=) 22.Nf5+= Qe6 (22...Qf8 23.Qc4 Kh8 24.f4=) 23.Bh3 (23.Qc4 Qc4 24.dc4 Bf8+=) 23...Bf8?? (better is 23...Kh8+=) 24.Nh6!+– (24.Nh6 gh6 25.Be6 Kh8 26.Rf1+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/34, 1994.

11.0-0 Rac8 12.Re1 Rfd8 13.Qa4 Bb8 (13...Ra8!?=) 14.Rac1+= Qd6 (14...Re8 15.Re2+=) 15.cd5+– ed5 (15...Nd5 16.Nc4 Qe7 17.Rcd1+–) 16.Qh4 (16.Bh3 Qe7+–) 16...Re8 17.Qa4 (17.e4 d4+=) 17...Rcd8 (17...Red8 18.e4 de4 19.de4+=) 18.Qc2 (18.Bh3 Qe7+=) 18...Ng4 (18...a6 19.a4=) 19.Nh4 (19.d4 Rc8+=) 19...Nh6 (19...Qe6 20.h3 Ngf6 21.Qa4=) 20.Ba1 (20.d4 Rc8 21.dc5 Rc5+=) 20...Qe6= 21.Nhf3 (21.d4 Rc8=) 21...f6 22.a4 (22.Qa4 Nf7=) 22...Ne5 (22...Ng4 23.Bc3=) 23.Qb3 (23.d4 Nf3 24.Bf3 Rc8 25.dc5 Rc5=) 23...Qf7 (23...c4 24.dc4 dc4 25.Qa2 Bf3 26.Nf3=) 24.Qc2 (24.Be5 Be5 25.Ne5 fe5=) 24...Bc8 (24...Qg6 25.Ne5 Be5 26.Be5 fe5 27.a5=) 25.Bf1 (25.Ne5 fe5 26.e4 Rf8=) 25...Nhg4 (25...Bf5 26.Nh4 Neg4 27.Nf5 Nf5 28.e4+=) 26.h3 (26.d4 Nf3 27.Nf3 Bd6=) 26...Nh6 (26...Nf3 27.Nf3 Ne5 28.Nd2=+) 27.d4 (27.Ne5 Be5 (worse 27...Re5 28.Be5 fe5 29.Bg2+–) 28.d4 cd4 29.ed4 Bd6=) 27...Nf3=+ 28.Nf3 c4 (28...Bf5 29.Qa2 c4 30.Nd2=+) 29.Nd2 (29.e4 Qh5 30.Nh2 Qg6=+) 29...Qh5 (29...Re7 30.e4 Qg6 31.Bg2=) 30.Qd1 (30.e4 Bh3 31.ed5 Bf5 32.Qc4 Ng4–/+) 30...Qg6=+ 31.e4 (31.Bg2 Nf7 32.h4 Bg4=+) 31...de4 32.Bc4? (32.Nc4!? Bf4 33.Rc3–/+) 32...Kh8–/+ 33.Bf1?? (better 33.Qc2 Bg3 34.fg3 Qg3 35.Kh1 Qh3 36.Kg1 Qg4 37.Kf1 Qf4 38.Kg1 Qg3 39.Kh1–+) 33...e3!–+ 34.Re3 (34.Re3 Nf5 Double attack (34...Nf5 Decoy); 34.fe3 Qg3 Double attack (34...Bg3 Deflection; 34...Qg3 Decoy)) 34…Re3 (34...Re3 35.Nf3 Ree8–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 40–15, 2003.

11.0-0 Rad8 12.Qc2 Bb8 13.Rfe1 Ng4 (13...e5 14.cd5 Nd5 15.Nc4=) 14.cd5 ed5 15.Nh4 (15.h3 Nge5=) 15...f5 (15...Qe6 16.h3 Ngf6 17.a4=) 16.Qb3 (16.h3 Nh6+=) 16...Qf7 17.Rac1 Kh8 (17...Qe6 18.h3 Ngf6 19.Ndf3+=) 18.h3+= Nh6 19.Nhf3 Qg6 20.Kh2 Qh5 21.Ba1 (21.Qc3 Ng4 22.Kg1 Ngf6=) 21...Nf6 (21...d4 22.Qb2=) 22.Kg1 Nf7 (22...Rde8 23.Bc3=) 23.Qa4 (23.Bf6!? gf6 24.d4+–) 23...Ng5 (23...Nd7 24.Bb2=) 24.Ng5 Qg5 25.Nf3 Qh5 26.Ne5 Rd6 (26...Qe8 27.Nc6 Bc6 28.bc6=) 27.Nc6 Qe8? (better 27...Bc6 28.bc6 Qf7+=) 28.Be5?? (better 28.Nb8 Qb8 29.Be5+–) 28...Rc6?? (better 28...Bc6 29.Bd6 Bb5–+) 29.Bb8+= Rc8 30.Bf4 (30.Ba7 Qe6=) 30...Ra8 (30...a6 31.Rb1=) 31.e4 (better 31.d4 a6 32.dc5 bc5 33.Rc5+–) 31...fe4=+ 32.de4 de4 (worse 32...Ne4 33.f3 g5 34.Bd2=) 33.f3 (33.Bd6 Rf7–/+) 33...a6 (33...Nh5 34.fe4 Nf4 35.gf4 Rf4 36.Qc4–+) 34.Qb3 (34.fe4 ab5 35.Qc2 Qe6–/+) 34...Qb5 (34...ab5!? 35.fe4 Be4 36.Re4 Ne4=+) 35.fe4–/+ Nh5 (35...Rfe8 36.Qf7 A) 36...Be4 37.Bh6 Rg8 38.Be4 (38.Re4?! Ne4 39.Be4 Rae8=+) 38...Ne4 39.Re4+–; B) 36...Qc6=+) 36.Bd6 Rfe8 (36...Qb3 37.ab3 Rfe8 38.e5 Bg2 39.Kg2=) 37.Qf7 Rad8 (37...Qc6 38.Bc5 bc5 (worse 38...Ng3 39.Ba3 Qe6 40.Qb7+–) 39.Qh5 c4=) 38.Qh5 (38.Rcd1 c4 39.a4= (worse 39.Qb7 Rd6 40.Rd6 Qc5 41.Kh2 Qd6=+)) 38...Rd6–/+ 39.e5 (39.Rb1 Qd7–/+) 39...Rh6 40.Qe2 Bg2 (40...Qe2 41.Re2 Bg2 42.Kg2–/+) 41.Qg2 (41.Qb5!? ab5 42.Kg2–/+) 41…Rhe6. Mensch – Mensch, Chess Game, 2018.

11.0-0 Rfd8 12.Qc2 (12.cd5 ed5 (worse is 12...Bd5 13.e4+/–; worse is 12...Nd5 13.e4+=) 13.a4 Qe6+=) 12...Rac8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.Rfc1+=) 13.Rfe1 (13.a4 Ra8=) 13...Ng4 (13...e5 14.a4=) 14.Re2 (14.a4 Nde5=) 14...Nge5 (14...Nde5 15.h3 Nf3 16.Nf3=) 15.Rae1 (15.Ne1 Ra8=) 15...dc4 (15...Nf3 16.Nf3 a6 17.ba6 Ba6 18.e4 dc4 19.dc4=) 16.dc4 Nf3 17.Nf3 Nf6 18.Ng5 e5 19.Nf3 (19.Bb7 Qb7 20.f4 Qe7+=) 19...Bb8 (19...Be4 20.Qd1+=) 20.e4= Ne8 (better is 20...Bc7=) 21.Bh3+/– Nd6 (21...f6 22.Bc8 Bc8 23.Rd2+/–) 22.Be5+– White fights for the Initiative 22...Rc7 23.Bf4 Bc8? (23...h6 24.Nh4 Bc8 25.Nf5 Bf5 26.ef5+– (worse is 26.Bf5 a6+–)) 24.Bg2 (24.e5 Nb7 25.Bg5 Qe8 26.Bd8 Nd8+–) 24...Be6 25.Ne5 (better is 25.Bg5!? Qf8 26.Bd8 Qd8+–) 25...Qe8 (25...a6 26.a4+–) 26.Nc6 Rc6 27.bc6 Nc4? (27...Qe7+–) 28.c7 (28.c7 Bc7 29.Bc7+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/26, 1995.

11.0-0 Rfd8 12.Re1 Rac8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.cd5 ed5 15.Qb3=+) 13.Qe2 Bb8 (13...e5 14.Nh4=) 14.cd5= Nd5 15.e4 N5f6 16.Nc4 Ne8 17.Qc2 Nd6 18.Qc3 Qf8 19.a4 Nc4 20.Qc4 Qe7 21.Re2 Nf6 22.Rae1 Rd7 23.Qc3 Rcd8 24.Rd2 Bc7 25.Kh1 h6 26.Re3 Qf8 27.h3 Qe7 28.Qc2 Bb8 (28...e5 29.Qc3 Re8 30.Rc2=+) 29.Nh4 (29.Ne5 Be5 30.Be5 a5=) 29...Rc8 30.f4 (better 30.Nf3!?=) 30...Nh5–/+ 31.f5?? (better 31.Rf2 Nf4! 32.Nf5 ef5 33.gf4 fe4 34.Be4 Be4 35.de4–/+) 31...Bg3 (31...Qg5 32.Rf3 Ng3 33.Rg3 Qg3 34.Nf3 ef5 35.Bc3–+) 32.fe6 fe6 33.Nf3 Bf4 34.Re1 Bd2 (34...Bd2 35.Nd2 Rcd8–+) 0–1. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2005.

11.0-0 Rfe8 12.Qc2 (12.cd5 ed5 (12...Bd5? 13.e4+–; worse is 12...Nd5 13.e4+/–) 13.a4 a6+=) 12...Rad8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.Rfb1+=) 13.Rae1 (13.a4 e5=) 13...e5 14.Nh4 (14.cd5 Nd5 15.Nc4 Nc7=) 14...Qe6+= 15.f4 (15.Nhf3 a6 16.ba6 Ba6 17.cd5 Nd5= (worse is 17...Qd5 18.Ne5 Qe6 19.Nc6+/–)) 15...e4 (15...ef4!? 16.gf4 Ng4–/+) 16.de4 (16.cd5 Bd5 17.de4 Ne4 18.f5=) 16...Ne4 (16...de4 17.Rd1=) 17.Ne4 (17.Bg7!? Kg7 18.cd5 Bd5 19.Be4 Be4 20.Ne4 Qe4 21.Qe4 Re4 22.Nf5 Kf8 23.Nd6+=) 17...de4= 18.Rf2 (18.f5 Qh6=) 18...Be7+= 19.f5 Qh6 Black terminates the opponent with strong threats (19...Qd6=) 20.Be4 (20.f6!? Nf6 21.Nf5=) 20...Be4+= 21.Qe4 Bg5 22.Qb7? (better is 22.Qc6 Be3 23.Qh6 gh6 24.Nf3+=) 22...Be3–+ (worse is 22...Re3 23.Rd1 Bh4 24.Rd7+=; 22...Bh4?! 23.gh4 Re3 24.Re3 Qe3 25.Qc7+=) 23.Kg2 (23.Qf3 Bf2 24.Qf2 Qh5–+) 23...Bf2 24.Re8 Re8 25.Qd7 Qe3 26.Kh3 Qe2 27.Nf3?? (27.f6 h5 28.Ng2 Ra8–+) 27...h5 (27...Qf1 28.Kh4 Re4 29.Kg5 Be3 30.Kh5 Qf3 31.g4 Qg4) 28.Qc6 Qe4 (28...Qe4 29.Qe4 Re4–+; 28...Rf8 29.Be5–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/28, 1995.

11.cd5 ed5 12.0-0 Rfe8 13.Nh4 Be5 (13...Qe6!?=+) 14.d4= cd4 15.ed4 Bc7 16.Rc1 Rac8 17.Qa4 Bb8 18.Qd1 (better 18.Rc8!? Bc8 19.Nhf3=) 18...Qb4–/+ 19.Rc8 Bc8 20.Qc2 Qb5 21.Rc1 Qa5 22.Nf5 Ba6 (22...Qa2? 23.Ra1 Qa1 24.Ba1+–) 23.Bc3 Qa3 24.Qb1? (24.Nb1 Qf8=) 24...g6?? (better 24...Bd3! 25.Bb4 Qa6–/+) 25.Bb4= Qd3 26.Qd3 Bd3 27.Ne7 Attacks the isolani on d5 27...Kg7 28.Nd5 Nd5 29.Bd5 Nf6 30.Bg2 a5 31.Ba3 b5 32.d5 (better 32.Bf3=) 32...Re2–+ 33.Nf3 (33.Rc8 b4 34.Bc1–+) 33...b4 (33...Ra2?! 34.Bc5–+; 33...Nd5?! 34.Rc8 Ba7 35.Bf8 Kf6 36.Rc6 Re6 37.Re6 fe6 38.Bd6–/+) 34.Rd1 Bf5 (34...Ra2 35.Rd3 Ra1 36.Bf1 ba3 37.Nd4–+) 35.Bc1 Ra2 36.d6 b3 0–1. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2004.

8.Nbd2 Qc7

9.Be2 a6 =.

9.g3 a6 10.ba6 Ra6 11.Bg2 +=.

9.g3 b6 10.Bg2 Ne5 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.cd5 ed5 13.0-0+=) 11.Qc2 (11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5=) 11...Bb7 12.0-0 (12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5=) 12...Nfd7 (12...a6 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Rab1=) 13.Ng5 (13.cd5 Bd5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5=) 13...h6 14.Nh3 (14.Ngf3 Nf3 15.Nf3 a6=) 14...dc4 15.dc4 (15.Bb7 Qb7 16.f4 Nd3 17.Bg7 Kg7 18.Nc4 Be5 19.fe5 N7e5+=) 15...Bg2+= 16.Kg2 Rfd8 (16...a6 17.Ne4+=) 17.f4= Ng4 18.Qc3 Bf8 (18...Ndf6 19.Ng1 Ne8 20.e4=) 19.Nf2 (19.e4 a6=) 19...Nf2 20.Rf2 Qb7 (20...a6 21.e4=) 21.Kg1 (21.e4 a6=) 21...Nf6 (21...a6 22.ba6 Ra6 23.e4=) 22.Qc2 Be7 23.e4 Rd7 (23...Ng4 24.Rf3=) 24.Re2 (24.Bf6 Bf6 25.e5 Be7=) 24...Rad8 25.Nf3 Ng4 26.h3 Nf6 27.Ne5+= Rd6 28.Nc6 Rc6 29.bc6 Qc6 30.Bf6 Bf6 31.e5 Be7 32.Rd1 Rd1 33.Qd1+/– Qf3 34.Qe1 g5 35.Re3+/– Qb7 36.Qd1 Kg7 37.Rd3 Qe4 38.Rd7 Bf8 39.fg5+– hg5 40.Qf1 Qg6 41.Ra7 Kg8 42.Rb7 Bg7 43.Rb8 Kh7 44.Rb7?? Kg8 45.Rb6?? Be5+/– 46.Rb3 Qe4 47.Rf3 Bd4 48.Kh2+/– f5 49.Qg2 Be5+= 50.Rb3 Qc4 51.Qa8 (51.Qa8 Kh7 52.Rb7 Bg7 53.Rd7=; 51.Re3 Bd4 52.Ra3 Bg7+=). Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxviii/04, 1996.

9.g3 Ne5 10.Ne5 (10.Rc1 Ned7=) 10...Be5 11.d4 cd4 12.ed4 Bd6 13.c5 Be7 14.Bg2 (14.Bd3 b6=) 14...Bd7 (14...b6 15.Rc1+=) 15.a4= Ne8 (15...Qa5 16.0-0=) 16.0-0 f5 (16...Nf6 17.Qe2=) 17.Qe2+= Nf6 18.Rfc1 (18.Nf3 Ne4+/–) 18...Ng4 (18...Ne4+=) 19.Bd5 ed5 A pinning theme. 20.Qe7 Rae8 21.Qd6 (21.Qh4 Re2 22.Bc3 Rf6+= (22...Nf2?! 23.Re1 Re1 24.Re1=; 22...Rf2 23.Nf1=)) 21...Qd6 22.cd6 Re2 23.Rc2 (23.Bc3 Nf2 24.Kf1 Rfe8+=) 23…f4–/+ (23...f4 24.Rc7 Rd2–+ (24...Nf2?! 25.Rd7 Nh3 26.Kh1–/+; 24...Rf2?! 25.h3 Rd2 26.hg4+=)) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxviii/02, 1996.

9.g3 Re8 10.Bg2 Ne5 11.Ne5= (11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.0-0 Qd6 14.Qc2 d4 15.Nf3 e5; 11.Qc2 A) 11...b6 A1) 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.0-0 a6 15.ba6 Ra6; A2) 12.Be5 Be5 13.Ne5 Qe5 14.0-0 a6 15.Rab1 Bb7; A3) 12.cd5 Nf3 (12...Nd5 13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5 15.0-0 Bb7) 13.Nf3 ed5 14.Bf6 gf6 15.0-0 a6; A4) 12.0-0 a6 (12...Ned7 13.cd5 ed5 14.a4 a6 15.d4 c4) 13.ba6 Ra6 14.Rfb1 Bb7 15.Ne5 Be5; B) 11...dc4 12.dc4 Nf3 (12...Ned7 13.0-0 Rd8 14.Rfd1 e5 15.Ng5 h6) 13.Bf3 Qe7 14.Rd1 e5 15.a3 Rd8) 11...Be5 12.d4 (12.Be5 Qe5 13.0-0 Qd6= 14.Qc2 d4 15.ed4 Qd4) 12...cd4+= 13.ed4 Bd6 14.c5 Be7 15.0-0 (15.a4 Qa5) 15...Qa5 (15...Rb8 16.a4=; 15...b6=) 16.a4 Bd7 17.Re1 Rac8 (17...a6 18.b6 e5 19.de5 Bc5 20.Nb3 (20.ef6?! Bf2 21.Kf2 Qb6 22.Kf1 Qb2+/–) 20...Qb6 21.Nc5 Qb2 22.ef6 Re1 23.Qe1+–) 18.Nb3 Qd8 19.Qd3 Ne4 (19...a6 20.Bc1+=) 20.Re4 de4 21.Be4 f5 (21...h6!? 22.Bb7 Rc7+–) 22.Bb7+– Rb8 (22...Rc7 23.Bg2 Bc8 24.Qe2+–) 23.Bf3 Bf6 24.Bc3 e5? (better is 24...Qe7+–) 25.de5 Be5 (25...Be6 26.Qd8 Bd8+–) 26.Qd5 Kh8 27.Be5 Be6 28.Qd8 Rbd8 29.Nd4 Bd5 30.Bc7 Bf3 (30...Rd7 31.c6 Rc7 32.Bd5+–) 31.Bd8 Rd8 32.Nf3 1–0. wiking – carlos81, internet, 2010.

9.g3 Ng4 10.Bg2= Nde5 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.0-0=) 11.Qc2 (11.Ne5 Ne5 (11...Be5? 12.d4+–) 12.Qb3 dc4 13.dc4 f5+=) 11...dc4 (11...a6 12.Ne5 Ne5 13.ba6 Ra6 14.0-0=) 12.dc4+= a6 (12...Rd8 13.0-0+=) 13.0-0 Bd7? (13...ab5 14.cb5 f5 15.Rfd1+=) 14.a4 (better 14.Ne4!? Nf3 15.Bf3+–) 14...ab5 (14...f5 15.Ne5 Be5 16.Rfd1+=) 15.ab5 h6 (15...f5 16.Ne5 Be5 17.h3 Bb2 18.Qb2+–) 16.Rfd1 (better 16.Ne4 Ra1 17.Ra1+–) 16...Rfd8?? (better 16...Ra1 17.Ba1 Rd8+–) 17.Ra8+– Ra8 18.Qc3 (better 18.Ne4 Nf3 19.Bf3+–) 18...Nf3 (18...Be8 19.h3 Nf3 20.Nf3+– (20.Bf3?! Be5 21.Qc2 Bb2 22.Qb2 Ne3=)) 19.Nf3 (worse 19.Bf3 Be5 20.Qc2 Bb2 21.Qb2 Nf6+=) 19...Nf6 20.Qd3 Ne8 21.e4 (21.Bc3+–) 21...f6 (better 21...Rd8!?+–) 22.e5!+– fe5 (22...Be5 23.Qd7 Pinning (23.Qd7 Deflection); 22...fe5 23.Ne5) 23.Be5! Be5 24.Qd7 Qd7 25.Rd7 Bc7? (25...Ra1 26.Bf1 Bc7 27.Nh4+–) 26.Re7 (better 26.Bh3 e5 27.Be6 Kh7 28.Re7+–) 26...Ra1+– 27.Bf1 Kf8 28.Re6 Nd6 (28...Nf6 29.Ne5 Be5 30.Re5+–) 29.Kg2 (29.Ne5+–) 29...Rc1 (29...Kf7 30.Re1 Re1 31.Ne1+–) 30.b6 Bb8 (30...Bb6 31.Rd6 Deflection) 31.Ne5+– Nf5? (31...Nc8+–) 32.Nd7?? (better 32.Bd3 Be5 33.Re5+– (33.Bf5?! Bf6+–)) 32...Kf7+= 33.Re2 (33.Re4 Bd6+=) 33…Bd6 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 40-09, 2003.

8.Nbd2 e5

9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5f6 11.Nc4 Bc7 12.Nfe5 Ne5 13.Ne5 Ba5 14.Kd1 Bg4 (14...Be6 15.Qc2=) 15.Be2+= Be6 16.Qc2 Qb6 17.Nc4 Qb5 18.Bf6 gf6 19.Rb1 Bb4 20.a3 Bc4 21.ab4 (< 21.Qc4 Qc4 22.dc4 Rfd8 23.Kc1 Ba3 24.Kc2 Bb4=) 21...Rfd8 22.bc5 Qc5 23.d4 Be2 24.Qe2 Rac8 25.Qd3 Qd5 26.Rg1 Qa2 27.Qf5 (27.Rb7? Rb8 28.Qb5 Rb7 29.Qb7 Qa1 30.Ke2 Qg1–+) 27...Rc7 28.Rc1 (better is 28.Rf1!?+=) 28...Rdd7–/+ 29.Rb1 (29.Qf4 Rc1 30.Kc1 Qa1 31.Kd2 Qg1 32.Qg4 Kf8 33.Qd7 Qf2 34.Kd3 Qf1 35.Kd2 Qg2 36.Kd3 f5–/+ (36...Qh2?! 37.Qb7 f5 38.Qa7=)) 29...Rd5 30.Qd3 Qf2 31.Rf1 Qg2 32.Rf6? (32.Ra1 Qb2 33.Rb1 Qh2–+) 32...Rh5–+ (< 32...Qh2 33.Qe4–/+) 33.Qe2 (33.h4–+) 33...Rh2 34.Qg2 Rg2 35.Rb5 0–1. matemastr (2580) – Fitter (2615), ICC, 1998.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Bc7 (10...Qf6 11.Be2+=) 11.Be2 (11.Nfe5 Ne5 12.Be5 Be5 13.Ne5 Re8=) 11...Qe7 (11...Qf6 12.0-0=) 12.0-0 f5 (12...Rd8 13.a4=) 13.Qb3 e4 14.de4 fe4 15.Nfe5 N7f6 (15...Ne5 16.Ne5 Be6 17.Bc4 Be5 18.Be5=) 16.f4 (16.Rad1 Be6=) 16...ef3 (16...Be6 17.Rac1=) 17.Rf3 Be6 18.a3 (18.Raf1 Rad8=) 18...Nb6 19.Qc2 (19.Raf1 Bd5 20.Rf5 Qe6=) 19...Nc4 (19...Bd5 20.Rff1=) 20.Bc4 Kh8 (20...Rae8 21.Raf1=) 21.Be6+= Qe6 22.Qc5 (22.Rf5 Rac8=) 22...Rac8 23.Raf1 (23.Qc4 Qe8 24.Rc1 Be5 25.Qc8 Bb2 26.Qe8 Re8–/+) 23...Rfe8 24.Rf5 Bb6 25.Qd6 Be3 (25...Qd6? 26.Nf7 Kg8 27.Nd6 Be3 28.Kh1+–) 26.Kh1 Kg8 (26...Rc2 27.Qe6 Re6 28.Nf7 Kg8 29.Nd8=) 27.Qd3 Bc5?? (27...Qa2 28.Rf6 gf6+–) 28.Rf6!+– gf6 29.Qg3 Kf8 30.Rf6!! Qf6 31.Nd7 Kf7 32.Bf6 (better is 32.Nf6 Re3 33.Qh4+–) 32...Re3 (32...Ba3 33.h4 Ke6 34.Qh3 Kd6+–) 33.Qf2 Re6 34.Bd4 (34.Bd4 Ke8 35.Bc5 Rc5 36.Nc5+– (36.Qc5?! Re1 37.Qg1 Rg1 38.Kg1 Kd7+–); 34.Nc5?! Rf6 35.Qa2 Kg7+–) 1–0. De Visser,Arnold W – Heidemann,Gerd, corr Netherlands, 1986.

8.Nbd2 Qe7

9.Be2 a6 =.

9.Be2 b6 10.0-0 Bb7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2 Qe7).

9.Be2 b6 10.cd5 ed5 11.0-0 Re8 12.Re1 a6 13.d4=+.

9.Be2 b6 10.cd5 ed5 11.0-0 Re8 12.Re1 Ne5 13.Qb3 Qc7 14.g3 Be6 15.Qa4 Bf5 (15...a6 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.ba6=+) 16.Ne5= Be5 17.d4 cd4 18.Rac1 Qd7 19.Bd4 Bd4 20.Qd4 Ne4 21.a4 Nc5 22.a5 h6 23.Rc5 (better 23.Ra1!?=) 23...bc5=+ 24.Qc5 Rac8 25.Qd4 Qb7 26.a6 Qd7 27.Rd1 Bc2 28.Rc1 Bf5 29.Rd1 Rc2 30.g4 Be4 (30...Bg6 31.h3–/+) 31.f3 (better 31.Ne4!? Re2 32.Ng3 Qb5 33.Ne2 Qe2 34.h3=) 31...Bg6–/+ 32.f4 Be4 0–1. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2006.

9.Be2 b6 10.cd5 ed5 11.0-0 Re8 12.Re1 Ne5 13.Rc1 Bd7 14.Qb3 (14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5=) 14...Rad8 15.Bf1 Bg4 16.Be2 Qc7 17.h3 Be6 18.Qa4 Bf5 19.Ne5 Be5 20.d4 (20.Be5 Re5 21.Qf4 Bc8=) 20...Bh2 21.Kh1 c4 22.f4? (better 22.Ba3=) 22...Bg3–+ 23.Nf3? (23.Red1–+) 23...Re3 24.Ne5 Ne4 25.Ng4 (25.Kg1–+) 25...Bg4 26.hg4 Qf4 (26...Qf4 27.Bc4 Nf2 28.Kg1 Bh2 29.Kf1 Ng4) 0–1. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2006.

9.Be2 e5 10.cd5 Nd5 11.0-0 b6 12.Nc4 Bc7 13.Re1 Bb7 14.e4 Nf4 15.Bf1 (15.Qc2 a6 16.Qc3 ab5–+) 15...Rfe8 16.Qb3 a5 17.a4 Rad8 18.Ne3 Qe6 19.Qc3 f6 (19...Bd6 20.Rac1=+) 20.Qc2 Kh8 21.Nf5 Qf7 22.d4 ed4 23.N3d4 Ne5 (23...cd4 24.Qc7 Ne5 25.Qb6 Nh3 26.gh3 Nf3 27.Kh1 Ne1 28.Re1 Be4 29.Re4+–) 24.Ne2?? (24.Nc6!? Nc6 25.bc6 Bc6 26.f3–/+) 24...Nfd3 (better 24...Nh3! 25.gh3 Nf3 26.Kh1 Ne1 27.Re1 Be4 28.Qe4 Re4–+) 25.Neg3 Ne1 26.Re1 Rd7 27.f4 Ng6 28.Bc4? (better 28.Ng7!? Kg7 29.Bc4–/+) 28...Qf8–+ 29.Nh5 (29.Bc1 Nf4 30.Rf1 Ne6–+) 29...Nf4 (29...Bf4?! 30.Nfg7 Rd2 31.Qc3 Re4 32.Re4 Be4 33.Ne6 Rb2 34.Qb2=+) 30.Nhg7 Rg7 31.g3 (31.Ng7 Qg7 32.g3–+) 31...Rg5 32.e5 (32.Kf1 Nh3 33.Bd3–+) 32...Nh3 (better 32...fe5 33.Rd1 Nh3 34.Kf1 Rf5 35.Ke1–+) 33.Kf1 fe5 (33...fe5 34.Bd3 c4–+) 0–1. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2006.

9.g3 a6 10.ba6 Ra6 11.Bg2+=.

9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 a6 12.Qb3+=.

9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 Rac8 12.Re1 Rfd8 13.cd5 ed5 14.Nh4 Bb8 (14...Qe6 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Be4 18.Re4+–) 15.Bh3 (15.e4 d4+–) 15...Rc7 (15...c4!? 16.Qc2 cd3 17.Qd3 Be5+=) 16.Nf5 (16.e4 de4 17.Ne4 A) 17...Ne4? 18.Nf5 Qf8 19.Bg7+– (19.de4?! f6 20.Qe2 c4+–; 19.Re4 Be4 20.Bg7 Bf5 21.Bf8 Bh3+=); B) 17...Be4 18.de4 Ne5+= (worse 18...Ne4 19.Nf5 Qe6 20.Bg7+–)) 16...Qf8 17.Qa4 (17.Nh6 Kh8 18.Qe2+=) 17...Rcc8 (17...c4 18.dc4 dc4 19.Nc4=) 18.Qh4 (18.e4 d4+–) 18...Be5 19.d4 cd4 20.ed4 Bd6 21.Nd6 (21.Nf3 Rc2 22.Rab1 Bb4+=) 21...Qd6= 22.a4 (22.Rab1=) 22...Rc2?? (better 22...Qb4 23.Bc1 Re8=+) 23.Ba3+– Qc7 24.Nf3 (24.Rac1 Rc8+–) 24...h6 (24...Ne4 25.Qe7 Nf8 26.Rac1 Qe7 27.Be7 Rc1 28.Rc1+– (28.Bd8 Re1 29.Ne1 Nc3=+)) 25.Re7?? (better 25.Bf5 Rc4 26.Rac1+–) 25…Qc3–+ (25...Qc3 26.Rc1 Rc1 (26...Qf3 27.Rc2 Qd1 28.Kg2 Qc2 29.Rd7 Rd7 30.Bd7–+) 27.Bc1 Qc1 (worse 27...Qf3 28.Be3 Bc8 29.Qf4 Qd1 30.Kg2–+) 28.Kg2 Bc8–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 41–10, 2004.

9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 Rfd8 12.Qc2 Rac8 13.Rfe1 Ng4 14.Re2 Nge5 15.cd5 ed5 (15...Nf3 16.Nf3 ed5 17.a4=) 16.Nh4+= Qe6 17.f4 Ng4 18.Rae1 Be7 19.Qa4 (19.Nhf3 h6+=) 19...Bh4 (19...c4!? 20.dc4 Nc5=+) 20.gh4= Qh6 (better 20...Ndf6=) 21.f5 (21.Bf3 A) 21...Qh4? 22.Bg4 (22.Qa7 Rc7–/+) 22...Qg4 23.Rg2+–; B) 21...Ngf6=) 21...Ngf6 (21...c4!? 22.dc4 Nc5–/+) 22.Qa7 (22.h3 Ra8 23.Nc4 a6=+) 22...Rc7= 23.Qa3 (23.Qa4 c4 24.dc4 Qh4=) 23...Ra8 24.Qc3 (24.Qb3 Qh4 25.e4 d4=) 24...Qh4=+ 25.Nf3 (25.e4 d4 26.Qc2 Ng4=+) 25...Qh5–/+ 26.e4 Rcc8 27.e5 (27.Nd2!? d4 28.Qb3=+) 27...d4–/+ 28.Qd2 (better 28.Nd4 Nd5 29.Qc4 cd4 30.Qd4–/+) 28...Bf3–+ (28...Ra2? 29.ef6 Nf6 30.Qf4+–) 29.Bf3 (29.ef6 Nf6 30.Bf3 Qf3–+) 29...Qf3 30.ef6 (30.Rf2 Qg4 31.Rg2 Qf5 32.ef6 Qf6–+ (32...Nf6?! 33.Rg5 Qd7 34.Rg7 Kh8 35.Re5–+)) 30...Nf6 31.Rf1 Qd5 (31...Qh3 32.Bc1 Re8 33.a3–+) 32.Qg5 (32.Bc1 c4 33.Rg2 Ne8–+ (33...Qb5 34.Qh6 Nh5 35.Qh5+–)) 32...Kh8 33.Rg2 (33.a3 Qb3 34.Qg3 Nd5–+) 33...Rg8 34.a3 Rae8 (34...Qb3 35.Qg3–+) 35.Bc1 Qb3 36.Qh4?! (36.Rg3–+) 36...Re3 (better 36...Qd3 37.a4 c4–+) 37.Be3+= de3 38.Re2?? (better 38.Qc4 Qa3 39.Re1+=) 38...Qd3–+ 39.Rfe1 Re8 (better 39...Nd5–+) 40.Re3?? (better 40.Qg3 Nd5 41.f6–+) 40...Qd4 (better 40...Re3 41.Re3 Qe3 42.Qf2 Qa3–+) 41.Qf2 (better 41.Qd4 Rg8 42.Qd6+–) 41...Ng4?? (better 41...Rf8 42.Rg3 Qa4=) 42.Re8 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 40–11, 2003.

9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 Rfe8 12.Re1 (12.cd5 ed5 (12...Bd5? 13.e4+–; worse is 12...Nd5 13.e4+/–) 13.a4 Qe6+=) 12...Rad8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.e4 de4 15.de4=) 13.Qa4= Bb8 14.Qd1 (14.e4 d4=) 14...e5 15.cd5 Bd5 16.e4 (16.Qa4 Nf8=) 16...Be6 (16...Bb7 17.Qa4=) 17.Nc4 Bg4 18.Qc2 (18.h3 Bh5=) 18...h6 (18...Bh5 19.a4=) 19.h3 Bh5 (19...Bf3 20.Bf3 Qe6 21.Bg2=) 20.Nh4 Nh7 (20...Nf8 21.g4 Bg6 22.a4=) 21.Nf5 (21.f4 f6 (worse is 21...ef4 22.Nf5 Qg5 23.Ng7+/–) 22.Qf2 ef4 23.gf4 Ndf8=) 21...Qe6= 22.a4 Ng5 (22...Nhf6 23.a5+=) 23.Nd2 (23.g4 Bg6+=) 23...f6 (23...Nf6 24.h4 Ngh7 25.Bh3=) 24.g4 (24.h4 Nh7+=) 24...Bg6 25.Ne3 (25.Nc4 Nf7=) 25...Nf8 (25...h5 26.Nf3=) 26.Nd5 Qd7 27.Rad1 Nge6 28.Nb3 Nc7+= 29.Ne3 Nfe6 30.Nd5? Nd5–+ 31.ed5 Nf4 32.f3 Qd5 33.Qc4?? Bd3 34.Qd5 Rd5 35.Bf1 Red8 36.Nc1 Bf1 37.Rd5 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/03, 1995.

9.g3 Rd8 10.Bg2 b6 11.0-0 Bb7 12.Qc2 Bc7 13.Rfe1 a6 14.a4 a5 (14...e5 15.ba6 Ra6 16.Reb1=+) 15.Nh4 Ne5 16.Qc3 (16.f4 Ned7=) 16...Rab8 (16...d4 17.ed4 cd4 18.Qc2 Bg2 19.Kg2=) 17.d4 (17.f4 Neg4=) 17...Nc4 18.Nc4 dc4 19.Qc4 Bd5 20.Qc2 Bg2 21.Kg2 cd4 22.Bd4 Rbc8 23.Qc6? (23.Rac1!?=+) 23...Nd5 (23...Bg3 24.Bf6 Qf6 25.hg3 Rc6 26.bc6–+) 24.Qb7–/+ Rb8 25.Qa7 (better 25.Qc6 Rdc8 26.Rac1–/+) 25...e5?? (better 25...Rd7 26.Rac1 Bd6–+) 26.e4=+ Nf4 27.gf4 ed4 (worse 27...Rd4 28.Nf5 Qd8 29.Nd4 ed4 30.e5+–; 27...Qh4?! 28.Ra3=+) 28.Nf5 Qd7 29.Rac1 (better 29.Rad1!? d3 30.Re3=) 29...Bf4–/+ 30.Ne7 Kf8 31.Qd7 Rd7 32.Rc8?? (better 32.Nc6 Re8 33.Rc4–/+) 32...Ke7–+ 33.Rb8 Bb8 0–1. Gross,Willi – Merten,Rainer, Chess Game, 2007.

9.g3 Re8 10.Bg2 b6 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.Qb3+=) 11.0-0 Bb7 12.Qc2 (12.cd5 ed5 (12...Bd5? 13.e4+–; worse is 12...Nd5 13.e4+/–) 13.a4 a6=) 12...Rad8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.Rfb1+=) 13.Rfe1 (13.a4 e5=) 13...h6 (13...e5 14.cd5 Nd5 15.Nc4=) 14.d4 (14.a4 e5=) 14...Rc8 (14...cd4 15.Nd4 Rc8 16.Qb1=) 15.Ne5 (15.Qa4 cd4 16.ed4 dc4 17.Nc4 Bb4=) 15...Bb8 (15...cd4 16.ed4 a6 17.Qa4=) 16.Rad1 (16.f4 cd4 17.ed4 Nf8=) 16...Red8 (16...Ne5 17.de5 Nd7 18.f4=) 17.a4 (17.Nd7 Rd7 18.dc5 bc5 (worse is 18...Rc5 19.Ba3+/–) 19.cd5 Nd5= (worse is 19...ed5 20.Bh3+/–)) 17...Ne5 18.de5 Nd7 (18...Ne8 19.Qc3=) 19.f4 f6 (19...Rc7 20.Rf1=) 20.ef6+= Nf6 21.Nf3 (21.e4 d4=) 21...dc4 22.Qc4 Bd5 (22...Rd1 23.Rd1 Bd5 24.Qc2=) 23.Qc2 (23.Bf6 A) 23...Bc4? 24.Be7 (24.Rd8?! Qd8 25.Bd8 Rd8=) 24...Rd1 25.Rd1+–; B) worse is 23...gf6 24.Qc2+=; C) 23...Qf6 24.Qc2 Bb7=) 23...Be4 24.Qc4 (24.Rd8 Qd8 25.Qc1 Qd5=) 24…Bd5 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/01, 1995.

9.g3 Ng4 10.Bg2= Nge5 (10...a6 11.a4=) 11.Qc2 (11.Qb3 a6 12.Ne5 Ne5+=) 11...dc4 (11...a6 12.Ne5 Be5 13.d4 cd4 14.ed4+=) 12.Nc4 (12.Ne5 Ne5 13.Nc4 Nc4 14.dc4 e5+=) 12...Nf3 (12...Nc4!? 13.dc4 e5+=) 13.Bf3+– Rd8 (13...f6 14.Be4+–) 14.0-0 Rb8 (14...Bc7 15.Rfd1+–) 15.Rfe1 (15.Rad1 Bc7+–) 15...b6 16.Qc3 (16.Qe2 e5+–) 16...f6+= 17.Rad1 (17.Be4 Bb7+=) 17...Bb7 (17...Ne5 18.Ne5 Be5 19.d4+=) 18.Bb7 (worse 18.Nd6 Bf3 19.Nc4 Bd1 20.Rd1 e5–+) 18...Rb7 19.Nd6 (19.f4 a6 20.Qb3 Ra7+=) 19...Qd6 20.d4 (20.f4 a6 21.ba6 Ra7+=) 20...Qe7 (better 20...Rc7+=) 21.d5 (better 21.Qc4!?+=) 21...ed5=+ 22.Rd5 Ne5 23.e4?? (better 23.Red1 Rd5 24.Rd5=+) 23...Rd5–+ 24.ed5 Nf3!! 25.Qf3 Qe1 26.Kg2 Rd7 27.Qg4 Qe7 (27...Rd6 28.Bc3 Qe7 29.Qf4–+) 28.Bf6 Qf7 29.d6 (29.Be5 Qd5 30.Kh3 g6–+ (30...Qe5?! 31.Qd7 Qe4 32.Qa7=)) 29...Qd5 (better 29...h5 30.Qe2 gf6–+) 30.Kh3 (30.f3 Qd6 31.Bc3 Qd3–+) 30...Qd6 31.f4 (31.Bc3 Qd5–+) 31...Qd5 (better 31...h5 32.Qh5 gf6 33.Qg6 Kh8 34.Qe8 Kg7–+) 32.Be5 Qf7 33.a4 (33.Bc3 g6 34.Kh4 Qe7 35.Kh3 Rd5–+) 33...h5 34.Qg5 (34.Qe2 Qf5 35.Kg2 Rd3–+) 34...Rd2 (34...c4!? 35.f5–+) 35.f5 Rd5 36.Qf4 Rd7 (better 36...g6–+) 37.Kg2?? (37.Bc3–+) 37...Qd5 38.Kh3 Re7 39.Bc3 (39.Bg7 Rg7 40.a5 ba5–+) 39…Qe4 (39...Qe4 40.Qe4 Re4–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 40-05, 2002.

8.Nbd2 Re8

9.Be2 a6 10.a4.

9.Be2 b6 10.a4 Bb7 11.Qc2 e5 (11...Qc7 12.0-0=) 12.0-0 (12.cd5 Nd5 13.0-0 a5=) 12...d4 13.e4 (13.Ng5 Qc7=) 13...Nf8 (13...a5 14.ba6 Ra6 15.Nb3=+) 14.a5= Ng6 (worse 14...ba5 15.Nb3+=) 15.ab6 (15.g3 h6=) 15...ab6 (15...Nf4 16.Nb3 ab6 17.Ra8 Qa8 18.Ra1=+) 16.Ra8= Qa8 17.Ra1 Qb8 18.g3 Bc8 19.Qa4 Bh3 (19...Qc7 20.Qc2=) 20.Qa7+= h6 21.Ra6 Qa7 22.Ra7 Rb8 23.Nb3 Kf8 24.Ra6 Bc7 25.Ba3 Ke8 26.Ra7 Kd8 27.Bf1 Be6 28.Nfd2 Ne7 29.h3 Nd7 30.Kg2 f5 31.f3 g5 Black plans f4 32.Be2 (32.Ra6 Bd6=) 32...f4 33.Bf1 (33.g4 Nc8 34.Ra6 Ke7=+) 33...Nc8 34.Ra6 Bd6 35.g4 (35.Be2 Nf6 36.Nf1 Kc7=+) 35...Rb7=+ 36.Bc1 Ra7 37.Ra7 Na7 38.Nb1 (38.Bb2!?=+) 38...Nb5!–/+ 39.Nc5 (39.cb5 Bb3 Pinning (39...Bb3 Deflection)) 39...bc5 40.cb5 Kc7 (40...Nb6 41.Na3–/+) 41.Be2 (41.Nd2 Nb6 42.Nc4 Na4–/+) 41...Kb7 (41...Nb6 42.Na3 Na4–/+) 42.Bd2? (42.Nd2 Nb6=+) 42...Kb6 (better 42...c4–+) 43.Na3=+ Bb8 44.Bd1 Bf7 45.Ba4 Bc7 46.Kf2 Kb7 47.Nc4 Nb6 48.Bb3 Bc4 (48...Nc4 49.dc4 (worse 49.Bc4 Be8–/+) 49...Kb6 50.Ke2=) 49.dc4+= (worse 49.Bc4 Nc8=+) 49...Nd7 50.Ke2 Nf6 51.Kd3 Ne8 52.Bd1 Nd6 53.Be1 Ka7 54.h4 Nb7 55.hg5 hg5 56.Bc2 Ba5 57.Bd2 Kb6 58.Bd1 Nd6 59.Be2 Nc8 60.Kc2 Bd2 61.Kd2 Ka5 62.Kc2 Kb4 63.Bd3 Nb6 64.Be2 Na4 65.Bd3 Nb6 66.Kb2 Na4 67.Kc2 Nb6 68.Kb2 Na4 69.Kc2 ½–½. dinofan (1805) – tactix47 (1770), gameknot.com, 2014.

9.Be2 Nf8 10.Qb3 (10.0-0 N8d7=) 10...Bc7 (10...N8d7 11.Qd1=) 11.Rc1 (11.0-0 N8d7+=) 11...b6 (11...N8d7 12.d4 b6 13.0-0=) 12.d4 (12.Ne5 Be5 13.Be5 Ng6=) 12...cd4 (12...N8d7!?=) 13.Nd4+= (worse 13.Bd4 e5 14.Bc3 d4 15.ed4 ed4 16.Nd4 Ne6 17.Ne6 Re6=+ (worse 17...Be6 18.0-0+=); worse 13.ed4 Ng6 14.Ne5 Bb7=) 13...Bb7 (13...N8d7 14.Nc6 Nc5 15.Nd8 Nb3 16.Nb3 Bd8 17.0-0+=) 14.0-0 (14.Nc6 Bc6 15.bc6 Ng6+–) 14...Rc8 (14...N8d7 15.Qc2+=) 15.Rfd1 (15.Nc6 Bc6 16.bc6 Qd6+–) 15...Qe7? (better 15...N8d7!?+=) 16.Nc6+– Bc6 17.bc6 Bd6 (17...Red8 18.cd5 ed5 19.Ba6+–) 18.cd5 Nd5 19.g3 (19.Ne4 f5 20.Rd5 fe4+–) 19...Bc5 (19...Red8 20.Nc4 Bc5 21.Qa4+–) 20.Ne4 Nb4 (20...f5 21.Nc5 bc5 22.Qa4+–) 21.Bb5 a6 (21...Red8 22.Rd8 (22.Nc5?! Rd1 23.Qd1 bc5+–) 22...Rd8 23.Nc5 bc5 24.Qc3+–) 22.Rd7! (22.Nc5?! bc5 23.Rd7 Qg5+– (23...Nd7?? 24.cd7 ab5 25.dc8R Rc8 26.Qb4+–)) 22...ab5 (22...Nd7 23.cd7 Double attack (23.Nc5 Decoy; 23.cd7 Passed pawn)) 23.Re7 Re7 (23...Be7 24.c7+–) 24.Nc5 bc5 25.Rc5 Nc6 (25...Nd5 26.Qb5 Ra7+–) 26.Qc3 (26.Qc3 f6 27.Rc6+–) 1–0. Morchiashvili,Bachana – Kacharava,Nikolozi, Georgian Club Championship, 2016.

9.g3 a6 10.ba6 ba6 11.Bg2 +=.

9.g3 Qc7 10.Bg2 b6 11.0-0 Bb7 12.Qc2 Rad8 (12...a6 13.cd5 Bd5 14.a4+=) 13.Rac1 (13.cd5 ed5 14.Rfc1 a6=) 13...Ng4 (13...e5 14.cd5 Nd5 15.Nc4=) 14.d4 (14.Qa4 d4 15.ed4 cd4 16.Bd4 Bc5+=) 14...Ngf6 15.Rfe1 (15.Rfd1 a6=) 15...h6 (15...a6 16.ba6 Ba6 17.cd5 ed5 18.dc5 bc5 19.e4=) 16.dc5 (better is 16.cd5 ed5 17.Nh4=) 16...Nc5 (16...bc5!? 17.cd5 ed5= (17...Bd5? 18.e4+–)) 17.Bf6 (17.cd5 e5 18.e4 a6+/–) 17...gf6+= 18.cd5 (18.Nd4 dc4 19.Bb7 Qb7 20.Nc4 a6+/–) 18...Bd5 19.e4 (19.Nb3 Be4 20.Qb2 e5+=) 19...Bb7 20.Qc3 (20.Nb3 Qd7 21.e5 fe5 22.Ne5 Be5 (22...Qb5? 23.Nc5 Qc5 24.Bb7+–) 23.Nc5 bc5 24.Bb7 A) 24...Qb5? 25.Rb1 (25.Re5?! Qb7 26.Rc5 Re7=) 25...Qd3 26.Qd3 Rd3 27.Re5+–; B) 24...Qb7 25.Re5 Qb5 26.Rc5 Qb4+=) 20...Be7 (20...Kg7 21.Nb3+=) 21.Qe3+= Qd7 22.Bf1 (worse is 22.Qh6 Nd3 (worse is 22...Qb5 23.Rc4 e5 24.Bh3+/–) 23.Bf1 Ne1 (worse is 23...Qb5 24.Rc7+/–) 24.Re1 Qc7+=) 22...Bf8 (22...Kg7 23.Rc2+=) 23.Rc3 (23.Red1 e5+=) 23...Bg7 (23...e5 24.a3=) 24.Ra3 (24.Rc2 f5 25.e5 Be4 26.Ne4 fe4=) 24...Ba8 25.Qf4 Re7 26.Qg4?? (26.Rc3 Qb7=) 26...Qd6?? (better is 26...f5 27.Qh4 fe4 28.Ne4 Be4 29.Re4 Ne4 30.Qe4 Qd5–+) 27.Nc4 Qc7 28.Nh4 Rd4–/+ 29.f3 Red7 30.Ne3= Qd8 31.Qh3 Nd3 32.Bd3 Rd3 33.Rd3 Rd3 34.Ng4 Qd4–/+ 35.Kh1?? Qc3?? 36.Ng2? Qd2 37.Rf1? Rc3 (37...Rc3 38.Nf4 Rc1+=; better is 37...f5 38.Nf4 fg4 39.Qg4 Rd8–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/21, 1996.

9.g3 e5 10.cd5 Nd5 11.Nc4 +=.

9.g3 e5 10.cd5 Nd5 11.e4 Nc7 12.a4 (12.Nc4 Qf6 13.a4+=) 12...Bf8 (12...Qf6 13.Nc4+=) 13.Nc4 (13.Bh3 Ne6=) 13...f6 14.Bg2 (14.Qb3 Kh8=) 14...Ne6 15.0-0 Nb6 16.Qb3 (16.a5 Nc4 17.dc4 Qc7=) 16...Kh8 (16...Nc4 17.dc4 Nd4 18.Qd3+=) 17.a5 Nc4 (17...Nd4 18.Nd4 Nc4 19.Qc4 ed4 20.f4=) 18.dc4 Nd4 19.Nd4 (19.Qd3 Qc7=) 19...ed4 (19...cd4 20.f4=) 20.Qd3 Rb8 21.f4 (21.Bc1 Bd6=) 21...Qc7 (21...Bd6 22.Rfd1=) 22.Bc1 (22.Ra4 Bd6=) 22...Bg4 (22...Be6 23.f5 Bf7 24.Bf4=) 23.e5 (23.a6 ba6 24.Ra6 Rb6+=) 23...fe5= 24.fe5 Rbd8 (24...Qe5 25.Bf4 Qe2 26.Qe2 Be2 27.Bb8 Bf1 28.Rf1 (28.Kf1?! Rb8 29.Ke2 g6=) 28...Rb8 29.Rf7+/–) 25.Bf4+= Qd7 (25...Be7 26.a6 b6 27.Rae1+=) 26.Be4 (26.a6 Bf5 27.Qd2 Be6 28.ab7 Bc4+–) 26...g6 (26...Bh3 27.Rf2+=) 27.Rae1 (27.a6!? b6 28.Bc6+/–) 27...Bg7 Attacking the isolated pawn on e5 (27...Bh3 28.Rf2+=) 28.Bg5+/– Rb8 29.Bf6 Rf8 (29...Bh3 30.Rf4+=) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/19, 1996.

9.g3 e5 10.cd5 Nd5 11.Bg2 +=.

9.g3 b6

10.Bg2 Bb7

11.0-0 a6 12.ba6 Ra6 13.Qb3 +=.

11.0-0 a6 12.Qb3 +=.

11.0-0 Qc7 12.Qc2 Rad8 (12...a6 13.cd5 Bd5 14.a4+=) 13.Rac1 (13.a3 e5=) 13...h6 (13...e5 14.cd5 Bd5 15.Nc4=) 14.Rfd1 (14.a3 a6=) 14...Ng4 (14...Ra8 15.cd5 ed5 16.a4=) 15.h3 (15.a3 Nge5+=) 15...Nge5 (15...Ngf6 16.d4=) 16.Ne5 (16.cd5 Nf3 17.Nf3 ed5+=) 16...Be5 17.cd5 (17.Be5 Qe5 18.Nb1 Qb8=) 17...ed5 (17...Bb2 18.Qb2 ed5 19.d4+=) 18.d4+= Bf6 19.Qb3 (19.dc5 Bb2 20.Qb2 bc5+=) 19...c4= 20.Nc4 (20.Qc2!?=) 20...dc4+= 21.Rc4 The passed pawn on d4 will quickly become a dangerous weapon (21.Qc4 Nc5 22.Qf1 Bg2 23.Qg2 Qb8–/+) 21...Qb8–/+ 22.Bc6 Nc5?? (22...a6 23.ba6 Ba6 24.Rb4–/+) 23.Qc2 (23.dc5 Rd1 24.Qd1 Bb2 25.Be8 Qe8+=) 23...Ne4 (better is 23...Bc6!? 24.bc6 Rd5+=) 24.Be8= Re8 25.Ba3 (better is 25.d5!? Bb2 26.Re4+=) 25...Ng3 26.d5 (26.fg3 Qg3) 26...Qe5 (26...a6 27.Rg4 Nh5+=) 27.Rdd4?? (better is 27.Bb2! Qb2 28.Qb2 Bb2 29.fg3=) 27...Bd5 (better is 27...Qg5 28.h4 Ne2 29.Kf1 Nd4 30.hg5 Nc2 31.Rc2 hg5–+) 28.Rc8?? (28.Rd5 Qd5 29.fg3 Re3 (29...Qb5?! 30.Rc8–/+) 30.Rc8 Bd8–+) 28...Rc8 (better is 28...Ne2! 29.Qe2 Rc8–+) 29.Qc8 Kh7 30.Qg4 (30.Rd5 Qd5 31.fg3 Qd1 32.Kg2 Qe2 33.Kh1 Qf3 34.Kh2 Qf2 35.Kh1–+) 30…Nf5 (30...Nf5 31.Rd5 Qd5–+; better is 30...Ne4!? 31.f4 Qe6 32.Qe6 fe6 33.Ra4–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/07, 1995.

11.0-0 Rc8 12.a4 Qc7 (12...Ra8 13.a5=) 13.Rc1 (13.a5=) 13...Ne5 (13...e5 14.cd5 Bd5 15.Ng5=) 14.Qb3 (better is 14.Ne5!? Be5 15.d4 cd4 16.cd5+/– (worse is 16.Bd4 Bd4 17.ed4 dc4+=; 16.ed4?! Bd6+/–)) 14...dc4= 15.dc4 Re7 (15...Nf3 16.Bf3 Bf3 17.Nf3=) 16.Qc2 (16.Rcd1 Nf3 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 e5=) 16...Rd8 17.Rfd1 (17.Rcd1 Nf3 18.Bf3 Bf3 19.Nf3 Nd7=) 17...Red7 (17...Nf3 18.Bf3 e5 19.Ne4=) 18.Ne5 Be5 19.Be5 Qe5 20.Bb7 Rb7 21.Nf3 The mate threat is Rxd8 21...Qb8 (21...Qc7 22.Rd8 Qd8 23.Ne5+=) 22.Rd8 (22.Ne5 Re8 23.Nc6 Qc8+=) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/05, 1995.

11.0-0 e5 12.cd5= Nd5 13.e4 (13.Nc4 Bc7=) 13...Nc7 14.a4 (14.Nc4 Qf6= (14...Nb5? 15.a4+–)) 14...Ne6 (14...Qf6 15.Nc4 a6 16.Bh3 ab5 17.ab5+= (worse is 17.Nd6 Qd6 18.Bd7 Qd7+=)) 15.Nc4= Qc7 16.Qc2 (16.a5 ba5 17.Ra5 Nd4=) 16...Nd4 (16...a6 17.Rfc1=) 17.Qd1 (17.Nd4 ed4 18.a5 Ne5+=) 17...Rad8 (17...a6 18.Nd4 ed4 19.f4=) 18.Ng5 (18.Nd4 cd4 19.f4 ef4 20.Nd6 Qd6 21.Rf4 Ne5=) 18...Be7 19.Qh5 Bg5 20.Qg5 h6 21.Qg4 (21.Qh4 Nf8=) 21...Nf6+= 22.Qd1 Bc8 23.Ra3 (23.h3 a5+=) 23...Bg4 24.f3 (24.Qd2 Qd7+=) 24...Be6 25.Ne3 (25.Qb1 Rd7+=) 25...Re7 (25...Qd7 26.Rc3+=) 26.f4 ef4 27.gf4 Bc8 28.e5 Bb7? (better is 28...Qd7=) 29.Bd4 (29.ef6 Re3 30.Bd4 Rd4 31.Bb7 Qb7 32.fg7 Qd7–/+) 29...Bg2 (29...cd4 30.Nf5 Nd5+–) 30.Ng2 (30.Ng2 Rd4 31.ef6+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/24, 1995.

7.d3 b6

8.a4 0-0 9.Be2 =+.

8.a4 Bb7 9.cd5= ed5 10.Nh4 (10.Be2 0-0=) 10...g6 (10...0-0 11.Nf5 Bc7 12.Be2=+) 11.Be2= 0-0 (11...a6 12.ba6 Ba6 13.0-0=) 12.0-0 Re8 (12...a6 13.Nf3=) 13.Nd2 (13.Nf3 Qc7=) 13...Qe7 14.Re1 a6 15.Nhf3 ab5 (15...Qe6 16.Qb3=) 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Ra8 18.Bb2 (18.Bc3 Qe6=) 18...Ra5 (18...Qe6 19.Qb3=) 19.Bc3 Ra3 20.Qc2 h6 21.e4 (21.Nb3 Qe6 22.Ra1 Ra1 23.Na1 Ng4=) 21...d4=+ 22.Bb2 Ra2 (22...Ra5 23.Nc4 Rb5 24.Nd6 Qd6 25.Ra1=) 23.Nc4= Bc7 (23...Bf4 24.Qb1 Ra7 25.Bc1 Bc1 26.Qc1=) 24.Na3 (24.Qb3 Ra7=) 24...Ng4 (24...Qe6 25.Ra1=) 25.Qb1 Qe6 26.g3 (26.Nd4!? cd4 27.Bg4 Rb2 28.Be6 Rb1 29.Bf7 Kf7 30.Rb1=+) 26...Qb3=+ 27.Nc4 Nge5 (27...Nde5 28.Nfd2 Qa4 29.Bd1=) 28.Nfd2= Qa4 29.Bd1 Qa8 30.f4 Nc4 31.Nc4 Ra7 32.Bg4 (32.Bf3 Nf6=) 32...Nf6 33.Bh3 Bc8 34.Bc8 (34.Bg2 Be6=) 34...Qc8 35.Rf1 Qh3 (35...Qe6 36.Qc2=) 36.Qc2 ½–½. Taulien,Hans_Juergen – Plock,Joerg, remoteschach.de, 2003.

8.cd5 ed5 9.Be2 0-0 10.0-0 Re8 11.a4 a5 12.Nc3 Bb7 13.d4 c4 14.Qc2 Ne4 15.Ne4 de4 (15...Re4!? 16.Ba3 Bb4=) 16.Nd2+= Bh2?? (better is 16...c3 17.Qc3 Qh4+=) 17.Kh2+– Qh4 18.Kg1 Re6 19.f3 (19.Nc4?! Rh6 20.f4 Qh2 21.Kf2 Qh4 22.g3 Qh2 23.Ke1 Qg3 24.Kd1 Bd5+–) 19...Rh6 20.fe4 Re8 21.Rf4 Qg3 22.Nf1 Qg6 23.Qc4 Re4 24.Bd3 Nc5 25.Be4 Ne4 26.Qc7 Rh1 27.Kh1 Nf2 28.Rf2 (28.Rf2 h6 29.Qb7 Qh5 30.Kg1+–) 1–0. Maly,Guenther (1740) – Maier,Ralf (2005), remoteschach.de, 2008.

8.Be2 0-0 9.Nbd2 e5 10.cd5 Nd5 11.0-0 f5 (better is 11...Qe7!?=) 12.Qb3+/– N7f6 (better is 12...Bb7!? 13.e4 c4 14.Nc4 Nc5+/–) 13.e4+– (13.Be5?! Be5 14.Ne5 Be6+/–) 13...fe4?! (13...Bb7+–) 14.de4 (14.Ne4?! Bc7+/–) 14...Be6 (14...Bb7 15.Bc4+–) 15.ed5 Bd5 (15...Nd5 16.Bc4 (worse is 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qg5+–; worse is 16.Be5 Be5 17.Ne5 Nf4+–) 16...Be7 17.Rad1+–) 16.Bc4 Bf7 (16...Bb8 17.Ne5 Be5 18.Be5+–) 17.Ng5 (17.Ne5?! Be5 18.Be5 Qd2 19.Bf6 gf6 20.Bf7 Rf7+/–) 17...Bc4 (17...Qe7 18.Nf7 Rf7 19.Rae1+–) 18.Nc4 Nd5 (18...Kh8 19.Rad1 Ne8 20.Ne4+–) 19.Rad1 Qg5 20.Nd6 (20.Nd6 h6 21.Rd5+–) 1–0. wiking – peonaislado, internet, 2010.

8.Be2= Bb7 9.0-0 dc4 10.dc4 Qc7 11.Nbd2 Ng4 (11...e5 12.Qc2=) 12.h3= h5 (12...Ngf6 13.Qc2=) 13.hg4 (13.Bg7 Rg8 14.Bc3+=) 13...hg4= 14.Re1 (better is 14.Bg7 Bh2 15.Kh1=) 14...Ne5?? (better is 14...gf3 15.Bf3 Ne5 16.Bb7 Qb7=+) 15.Ng5+– 0-0-0 16.Nf7?? (16.Qa4 Rh5 17.f4 gf3 18.Be5 f2 19.Kf2 Rg5 20.Nf3 Re5 21.Ne5 Be5 22.Rad1 Bg3 23.Kf1–+) 16...Qf7–+ (< 16...Nf7 17.Bg4 Bh2 18.Kf1=) 17.e4 (better is 17.Rf1–+) 17...Qh5 18.f4 gf3 (18...Qh2 19.Kf1 Qf4 20.Bf3 gf3 21.Nf3 Rh1 22.Ke2 Qe4 23.Kd2 Nf3 24.Kc3 Be5 25.Kb3 Rd3 26.Bc3 Qc4 27.Kb2 Qc3 28.Kb1 Qb2) 19.Nf3 (19.Bf3 Qh1 20.Kf2 Nd3 21.Ke2 Ne1 22.Qe1–+) 0–1. McElroy,W – Barwinski,V, AUS corr, 1993.

8.Be2= Qe7 9.Nc3 Bb7 10.0-0 Rd8 (10...0-0 11.d4=) 11.Qa4 Bb8 12.h3 (12.cd5 ed5 13.Qh4 0-0=) 12...d4 13.ed4 cd4 14.Nb1 (14.Nd1 Nc5 15.Qc2 e5=+) 14...Nc5=+ 15.Qc2 g5 (15...e5 16.Re1=+) 16.Nh2 (16.Ng5!? Bf4 17.Nf3+=) 16...h5 17.Nd2 (17.Nf3 g4 18.Ng5 gh3 19.Nh3 Rg8–+) 17...g4 (17...Qc7 18.f4=+) 18.hg4 (18.h4 Bd6 19.Rfe1 g3–/+) 18…Bh2–/+ (19.Kh2 hg4 20.Kg1 Qd6–/+) 0–1. Stoklas,V – Sundberg,S, corr ICCF EU–M, 1990.

8.g3 0-0 9.Bg2 +=.

8.g3 Bb7 9.Bg2 0-0 (9...dc4 10.dc4 Ne5 11.Be5 Be5 12.Qd8 Rd8 13.Ne5 Bg2 14.Rg1=) 10.0-0 Qe7 11.Nbd2 (11.Nc3 dc4 12.dc4 Rfd8+=) 11...Rfe8 (11...a6 12.Qb3+=) 12.a4 (12.cd5 ed5 (12...Bd5? 13.e4+–; worse is 12...Nd5 13.e4+/–) 13.a4 a6+=) 12...Rac8 (12...a6!?+=) 13.a5= ba5 (13...e5 14.Qc2=) 14.Ra5+= Bb8 15.Qa1 (15.Qc2 e5+=) 15...Red8 (15...e5 16.cd5 Nd5 17.Rd1+=) 16.Re1 (16.Rc1 e5+=) 16...Nb6 (16...Qd6 17.Rc1+=) 17.Ne5 (17.Bf6 gf6 18.e4 de4 19.de4 Rd7+=) 17...Ne8 18.f4 (18.Qa2 dc4 19.Ndc4 Nc4 20.dc4 Bg2 21.Kg2 Rd2=) 18...f6 (18...dc4 19.Ndc4 Bg2 20.Kg2 Qb7 21.Kg1 Rd3 22.Nd3 Nc4 23.Ra2–/+) 19.Nef3 (better is 19.Nc6!? Bc6 20.bc6 dc4 21.Nc4 Rd3 22.Qc1=) 19...dc4–/+ 20.d4 (20.dc4 Bf3 21.Nf3 Nc4–/+) 20...cd4 21.Bd4 Nd6 22.Ra7? (better is 22.Rc1–/+) 22...Ba7–+ 23.Qa7 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/32, 1994.

8.Nbd2 Bb7

9.a4 0-0 10.Be2 +=.

9.a4 Rc8 10.a5 (10.Be2 0-0=) 10...0-0 (10...ba5 11.Be2=) 11.a6 Ba8 12.Qc2 (12.Be2 Qc7=) 12...d4+= 13.e4 (13.ed4 cd4 14.Nd4 Nd5+=) 13...Ng4 14.h3 (14.Be2!?+=) 14...Nge5–/+ 15.0-0-0 (15.Be2!?–/+) 15...f5–+ 16.Ne5 Ne5 17.f3 (17.Kb1 Qh4 18.g3 Qh6–+) 17...Qh4 18.Kb1 Ng6 ½–½. De Visser,Arno – Gouw, NBC, 1987.

9.Be2 Rc8 10.Qc2 (10.0-0 0-0=) 10...Bb8 (10...0-0 11.0-0=) 11.a4 (11.Qa4 Bd6+=) 11...Qe7 (11...0-0!?=) 12.a5+= h5 (12...0-0 13.0-0+=) 13.h3 (13.0-0 0-0+/–) 13...Rg8 (13...Rh6 14.0-0 Kf8 15.ab6 ab6 16.Ra4+/–) 14.ab6 (14.cd5 Nd5 15.Nc4 g5+/–) 14...ab6 15.h4 (15.cd5 ed5 16.Ra3 g5+=) 15...g6 (15...Ng4+=) 16.Rg1 (better is 16.0-0!?+/–) 16...Ng4= 17.g3 (17.Ra4 f6=) 17...Ndf6 (17...Kf8 18.Bc3=) 18.Ng5+= Nd7 19.Bf3 (19.Bc3 Nde5=) 19...f6 20.Nh3 Nde5 21.Be5 (21.Be2 dc4 22.Nc4 Nc4 23.Qc4 Kf7=) 21...Ne5 (worse is 21...fe5 22.e4+=) 22.Bg2 dc4 (22...g5 23.hg5 fg5 24.Ra2+=) 23.Bb7 (23.Nc4 Bg2 24.Rg2 Rd8 25.Ne5 Be5=) 23...Qb7+= (23...Nd3? 24.Ke2 Qb7 25.Qc4+–) 24.dc4 ½–½. Schatz,Hans_Ullrich (2090) – Pietzsch,Manuel, Kassel op, 2000.

9.g3 0-0 10.Bg2 Qe7 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.0-0+=) 11.0-0 Rfe8 (11...a6 12.Qb3+=) 12.Re1 (12.cd5 ed5 (12...Bd5? 13.e4+–; worse is 12...Nd5 13.e4+/–) 13.a4 a6+=) 12...Rad8 (12...a6 13.Qb3+=) 13.Qc2 (13.e4 de4 14.de4 e5=) 13...Bb8 (13...e5 14.cd5 Nd5 15.Nc4=) 14.Rad1 (14.a4 e5=) 14...e5 15.cd5 (15.Nh4 Qe6=) 15...Nd5 16.e4 (16.Nc4 Qf6=) 16...Nc7+= 17.a4 Ne6 (17...a6 18.Nc4=) 18.Nc4 Nd4 (18...Qf6 19.a5=) 19.Nd4 cd4 20.Ba3 Qe6 (20...Qf6 21.Rc1=) 21.a5 (21.Rc1 Rc8=) 21...ba5 (21...Rc8 22.Qb1=) 22.Na5 White gets the initiative 22...Rc8 23.Qd2 Rc7 (23...Ba8 24.Rc1=) 24.Rc1 Rec8?? (better is 24...Bc8=) 25.Nb7+– Qb6 26.Na5 Rc3 27.Nc4 Qb5? 28.Rc3 (28.Rc3 dc3 29.Qc3+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvii/17, 1996.

7.d3 dc4

8.dc4 Qc7

9.Nc3 0-0 10.Qd2 =.

9.Nc3 b6 10.g3 (10.Qd2 Bb7=) 10...Bb7+= 11.Bg2 (11.Qe2 0-0+=) 11...0-0 12.0-0 Ne5 (12...Rfd8 13.Qc2=) 13.Ne5 (13.Qe2 Rfd8=) 13...Be5+= 14.f4 Bc3 15.Bc3 Bg2 16.Kg2 Ne4 17.Rc1 (17.Be5 Qb7 18.Qf3 Rad8+=) 17...Rad8 (17...a6 18.a4–/+) 18.Qf3 (18.Qc2 Qb7 19.Kg1 f6+=) 18...Nc3 (18...f5 19.Kg1+=) 19.Rc3 Rd2 20.Rf2 Rfd8 (20...Qd7 21.e4+=) 21.Rd2 Rd2 22.Kh3 (22.Kg1 Rd8=) 22...g6 (22...Qd8 23.Ra3 Qb8 24.e4=) 23.Ra3 Rd8 (23...Qb8 24.g4=) 24.e4= Qb7 (24...e5 25.fe5 Qe5 26.Ra7 Qe6 27.Qg4 Qc4 28.Qf4+=) 25.e5 (25.Rd3 Rd4 26.Rd4 cd4=) 25...Qf3 (25...Qd7 26.Qe2=) 26.Rf3+= Rd4 27.Ra3 Rc4 28.Ra7 Rb4 29.a4 c4 30.Ra6 c3+= 31.Rb6?? Rc4–+ 32.Ra6 c2 33.b6 c1Q (33...c1Q 34.b7 Qf1 35.Kh4 Qe2 36.Kg5 Kg7 37.g4 h6 38.Kh4 Qh2#) 0–1. Turcot,J – Gulich,W, corr, 1975.

9.Nbd2 Ne5 A) 10.Be5 Be5 11.Ne5 Qe5 12.Bd3 0-0 13.Nf3 Qc3 14.Ke2 e5 15.Qc2 Qc2 16.Bc2; B) 10.Be2 B1) 10...a6 11.Ne5 (11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.0-0 0-0 14.Qb3 ab5 15.cb5 Nd5 16.Nc4; 11.0-0 Nf3 12.Nf3 ab5 13.cb5 b6 14.Qc2 0-0 15.Bd3 e5 16.Rad1; 11.b6 Nf3 12.Bf3 Qb6 13.Qb3 Qb3 14.ab3 e5 15.0-0 Ke7 16.Bc3; 11.Qc2 ab5 12.cb5 Nd5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.0-0 Bd7 16.a4; 11.Ng5 ab5 12.cb5 c4 13.Rc1 Bb4 14.a3 Ba5 15.0-0 c3 16.Nge4; 11.Qb3 ab5 12.cb5 0-0 13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5 15.0-0 Nd5 16.Nc4) 11...Be5 12.Be5 Qe5 13.0-0 0-0 14.Qc2 Bd7 15.Rfd1 Rfd8 16.a4; B2) 10...0-0 11.Ne5 (11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.0-0 Rd8 14.Qc2 a6 15.Nf3 Qc7 16.Rfd1; 11.0-0 Bd7 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Qb3 Rfd8 15.Rfd1 a6 16.Nf3; 11.Qc2 a6 12.0-0 ab5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.cb5 Bd7 16.Nc4) 11...Be5 12.Be5 Qe5 13.0-0 a6 14.Qb3 Bd7 15.f4 Qb8 16.Nf3; C) 10.Ng5 Qa5 (10...0-0 11.f4 Ng6 12.Nde4 Ne4 13.Ne4 Be7 14.Bd3 f5 15.Nc3 b6 16.0-0) 11.Qc2 (11.f4 Neg4 12.Bf6 Nf6 13.Kf2 0-0 14.Nde4 Ne4 15.Ne4 Be7 16.Be2; 11.Be2 h6 12.Ngf3 Nf3 13.Bf3 0-0 14.Qc2 a6 15.ba6 Qa6 16.0-0) 11...h6 12.Bc3 Qd8 13.Nge4 0-0 14.Rd1 Qc7 15.Nd6 Qd6 16.Be2; D) 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5 12.Bd3 Qc3 13.Ke2 0-0 14.Nf3 e5 15.Qc2 Qc2 16.Bc2.

9.Nbd2 b6+=

10.Qb3 A) 10...Bb7 11.Bd3 (11.g3 h5 12.Bg2 h4 13.gh4 0-0 14.Rd1 a6 15.h3 ab5 16.cb5; 11.Qc3 e5 12.Qc2 0-0 13.Bd3 Rfe8 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Be4 16.Qe4; 11.Be2 a6 12.0-0 ab5 13.cb5 0-0 14.Rfd1 Bd5 15.Qc3 Ba2 16.Nc4) 11...Ne5 12.Rd1 Rd8 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nf3 Bf3 16.gf3; B) 10...0-0 11.g3 (11.Bd3 Bb7 12.Qc3 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 Rd8 15.Rfd1 g6 16.e4; 11.Qc3 Bb7 12.Bd3 Rfd8 13.0-0 a6 14.ba6 Ra6 15.Rfd1 g6 16.e4; 11.Be2 Bb7 12.0-0 a6 13.a4 e5 14.a5 e4 15.ab6 Nb6 16.Ng5; 11.h3 Bb7 12.Be2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 h6 15.Rfd1 Bc6 16.Qc3) 11...a6 12.ba6 Ba6 13.Bg2 h6 14.0-0 Bb7 15.Rfd1 Bc6 16.a4.

10.Qc2 0-0 11.Bd3 Ne5 12.Ng5 h6 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 Nd3 15.Qd3 Be7 16.Qc3.

10.Qc2 Bb7 11.Be2 (11.g3 a6 12.ba6 Ra6 13.Bg2 0-0 14.0-0 Rd8 15.Rfd1 h6 16.Bc3; 11.Bd3 Ne5 12.Be4 0-0-0 13.Rd1 Ne4 14.Ne4 Nf3 15.gf3 Bh2 16.Bg7; 11.Qc3 e5 12.Qc2 0-0 13.Bd3 Rfe8 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Be4 16.Qe4) 11...h6 (11...0-0 12.0-0 Rfd8 13.Rfd1 a6 14.a4 g6 15.Bc3 ab5 16.ab5) 12.h3 (12.0-0 0-0 13.Rfd1 a6 14.a4 a5 15.Qc3 Rad8 16.h3) 12...0-0 13.0-0 Rad8 (13...Rfd8 14.Rfd1 a6 15.a4 a5 16.Qc3) 14.Bc3 (14.Rfd1 Rfe8 15.Rab1 Qb8 16.Bc3) 14...Rfe8 (14...Ne5 15.Rad1 Rfe8 16.Qb2) 15.Rfd1 (15.Rad1 Ne5 16.Qb2) 15...e5 (15...Ne5 16.Qb2) 16.e4 (16.Nh4 e4+=) 16...Nf8+= 17.Bf1 (17.a4!?+=) 17...Ne6–/+ 18.Re1 Nd4 19.Qb1 (19.Qd1 a6–/+) 19...Bf8 (19...Re6 20.Nh4–/+) 20.Bd4? (better is 20.a4!?–/+) 20...cd4–+ (20...Rd4?! 21.Nd4 cd4 22.Be2=) 21.Bd3 (21.a4 Bc5–+) 21...Nd7 (21...Nh5 22.g3–+) 22.a3 Nc5 23.Qc2 Rc8 24.a4 Nd3 (24...Re6 25.Rec1–+) 25.Qd3 Bb4 26.Re2 a6 27.Rb1 Bc3 28.g4? ab5–+ 29.cb5 f6 30.Rc1 Qf7 31.Nb1 Red8 32.Nh4 Qc4 33.Qc4–/+ Rc4 34.Nc3? Rc3–+ 35.Rd1 Rh3 36.Nf5 Rc3 37.Ng3 Bc8 38.Nf5 Bf5 39.ef5 Rc4 40.f4 ef4?? 41.Re6–/+ Ra4 42.Rb6 Rb4 43.Kf2–/+ Kh7 44.Rd3 Rd5 45.Kf3+= Rb1 46.Kf4 Rf1 47.Kg3? h5!–/+ 48.Kg2? Rf4–+ 49.gh5 Rff5 50.Re6 Rb5 51.Rd4 Rg5 52.Kh3 Rh5 53.Rh4 Rb3 54.Kg4 Rb4 (54...Rb4 55.Kf3 Rhh4–+) 0–1. Nannelli,P (2220) – Bruno,Fabi (2465), Montecatini Terme ITA, Open July, 2011.

10.Bd3 Bb7 11.Qc2 Be5 12.0-0 0-0 13.Rfd1 Rad8 14.h3 h6 15.Rab1 Bb2 16.Qb2.

10.Be2 A) 10...0-0 11.Qc2 (11.0-0 Bb7 12.Qc2 g6 13.Rfd1 a6 14.g3 Rfd8 15.ba6 Ra6 16.Ng5; 11.h3 Bb7 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Bc6 16.Qc3) 11...Bb7 12.0-0 h6 13.Rfd1 Rfe8 14.h3 a6 15.a4 a5 16.Ra3; B) 10...a6 11.Qc2 (11.0-0 Bb7 12.Qc2 0-0 13.Rfd1 Rfd8 14.a4 ab5 15.ab5 g6 16.h3; 11.a4 0-0 12.0-0 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Bb7 15.Qc2 Rd8 16.Bc3) 11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Rfd1 Rfe8 14.a4 Red8 15.h3 Ra7 16.Bc3; C) 10...h6 11.Qb3 (11.Qc2 0-0 12.0-0 Bb7 13.Rfd1 Rfe8 14.h3 a5 15.Qc3 e5 16.Nh4; 11.g3 0-0 12.0-0 Bb7 13.Qc2 Rfd8 14.Rfd1 Ne5 15.Qc3 Nf3 16.Nf3; 11.0-0 Bb7 12.Qc2 0-0 13.Rfd1 a6 14.a4 a5 15.h3 Rad8 16.Qc3; 11.h3 0-0 12.0-0 a6 13.Qc2 ab5 14.cb5 Bb7 15.Nc4 Be4 16.Qc3; 11.Qc1 0-0 12.0-0 Bb7 13.Qc3 e5 14.Bd3 Rfe8 15.e4 Rad8 16.a4; 11.Bc3 0-0 12.0-0 a6 13.a4 Bb7 14.Qc2 a5 15.Rfd1 Rad8 16.h3) 11...Bb7 12.0-0 0-0 13.Qc3 Rfe8 14.h3 Rad8 15.Rad1 e5 16.Nh2; D) 10...Bb7 11.0-0 (11.Qc2 0-0 12.0-0 Rfd8 13.Rfd1 h6 14.h3 a5 15.Qc3 a4 16.Rab1; 11.g3 0-0 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Rd8 16.Bf1; 11.h3 0-0 12.Qc2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 h6 15.Rfd1 Rd8 16.Qc3) 11...0-0 12.Qc2 Rfe8 13.h3 h6 14.Rfd1 a6 15.a4 a5 16.e4.

10.g3 A) 10...Bb7 11.Bg2 (11.Qc2 0-0 12.Bg2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 h6 15.Bc3 Rfa8 16.Rfb1; 11.Qe2 Be5 12.Be5 Ne5 13.Bg2 Rd8 14.0-0 Nd3 15.Ne1 Bg2 16.Kg2; 11.Qb3 h5 12.Rd1 0-0-0 13.Bg2 h4 14.gh4 Rh6 15.Rg1 Rg6 16.Kf1; 11.Be2 0-0 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Rd8 16.Bf1) 11...0-0 12.Qc2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 h6 15.Bc3 Rfa8 16.Rfe1; B) 10...a6 11.Bd3 (11.Bg2 0-0 12.0-0 Bb7 13.ba6 Ra6 14.Qc2 h6 15.Bc3 Rd8 16.Rfd1; 11.ba6 0-0 12.Bg2 Ra6 13.0-0 Bb7 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Rd8 16.a4) 11...Bb7 12.0-0 0-0 13.ba6 Ra6 14.Qc2 Be5 15.Rfd1 Rd8 16.Rab1; C) 10...h6 11.Bg2 (11.Qa4 0-0 12.Bg2 Bb7 13.0-0 a6 14.ba6 Ra6 15.Qc2 Bc6 16.Rfd1; 11.Qc2 0-0 12.Bg2 a6 13.0-0 ab5 14.cb5 Bb7 15.Rfd1 Rfd8 16.a4; 11.Qb3 0-0 12.Bg2 Bb7 13.0-0 Rfd8 14.Rfd1 a6 15.a4 e5 16.Nh4; 11.Be2 Bb7 12.0-0 0-0 13.Qc2 a6 14.Rfd1 ab5 15.cb5 Rfd8 16.a4; 11.Qe2 0-0 12.Bg2 Bb7 13.0-0 Rfd8 14.Rfd1 a6 15.a4 Ng4 16.Nb3; 11.Bc3 0-0 12.Bg2 a6 13.0-0 ab5 14.cb5 Nd5 15.Bb2 Bb7 16.Nc4; 11.Bd3 Bb7 12.0-0 0-0 13.Qc2 Ne5 14.Be5 Be5 15.Rad1 Rad8 16.Be4) 11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Qc2 Rfd8 14.Rfd1 a6 15.a4 e5 16.Nh4; D) 10...0-0 11.Bg2 (11.Qc2 a6 12.ba6 Ra6 13.Bd3 Ne5 14.0-0 Nd3 15.Qd3 Be7 16.Ng5; 11.Qb3 a6 12.Bg2 ab5 13.cb5 Bb7 14.0-0 Bd5 15.Nc4 Ne4 16.Qc2) 11...a6 12.0-0 Bb7 13.ba6 Ra6 14.Qc2 h6 15.Bc3 Rfa8 16.Rfe1.

10.h3 A) 10...Bb7 11.Qc2 (11.Be2 0-0 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Bc6 16.Qc3; 11.Qb3 0-0 12.Be2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 Bc6 15.Qc3 Rfa8 16.a3; 11.Bc3 0-0 12.Be2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 e5 15.Qc2 e4 16.Ng5) 11...Ne5 12.Be2 a6 13.ba6 Ra6 14.0-0 0-0 15.Ne5 Be5 16.Be5; B) 10...a6 11.ba6 (11.Be2 0-0 12.ba6 Ra6 13.0-0 Bb7 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Bc6 16.Qc3; 11.Qb3 0-0 12.Bd3 ab5 13.0-0 bc4 14.Nc4 Bb7 15.a4 Bf3 16.gf3; 11.Bd3 Bb7 12.ba6 Ra6 13.0-0 0-0 14.Qc2 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5; 11.Qc2 0-0 12.ba6 Ba6 13.Be2 Bb7 14.0-0 Rfd8 15.Rfd1 h6 16.Qc3) 11...Ra6 12.Be2 0-0 13.0-0 Bb7 14.Qc2 h6 15.Rfd1 Bc6 16.Qc3; C) 10...Ne5 11.Be2 (11.Qc2 0-0 12.Be2 a6 13.ba6 Ba6 14.0-0 Bb7 15.Ne5 Be5 16.Be5; 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.Be2 Bb7 14.0-0 0-0-0 15.Qc1 Rd7 16.Nf3; 11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.Be2 Bb7 14.0-0 0-0-0 15.Qc2 Ne4 16.Nf3; 11.Bc3 0-0 12.Be2 a6 13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5 15.Bf3 Ra7 16.0-0; 11.Ng5 Bb7 12.f4 Ng6 13.Qc2 Rd8 14.Kf2 e5 15.f5 Nh4 16.Rd1) 11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Bf3 Ne4 16.Be4; D) 10...h6 11.Be2 (11.Bd3 Bb7 12.0-0 0-0 13.Qc2 Ne5 14.Be5 Be5 15.Rad1 Rfd8 16.Ne4; 11.Qc2 Bb7 12.Bd3 Be5 13.0-0 0-0 14.Ne5 Ne5 15.Be2 a6 16.f4; 11.Qb3 0-0 12.Bd3 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Bb2 16.Qb2; 11.Qc1 Bb7 12.Be2 0-0 13.0-0 a6 14.Rd1 Rfd8 15.ba6 Ra6 16.Qc3; 11.Bc3 0-0 12.Be2 a6 13.ba6 Ba6 14.0-0 Bb7 15.Qb3 Ne5 16.Qb2) 11...0-0 12.0-0 a6 13.Qc2 Bb7 14.a4 a5 15.Rfd1 Rad8 16.Qc3; E) 10...h5 11.Be2 (11.Qc2 Bb7 12.Be2 a6 13.0-0 ab5 14.cb5 0-0 15.Rfd1 Rfd8 16.Nc4; 11.Bd3 Bb7 12.0-0 0-0 13.Qc2 Ne5 14.Be2 a6 15.ba6 Ra6 16.Ng5; 11.Ng5 Bb7 12.Qc2 a6 13.ba6 Ra6 14.Be2 0-0 15.Bf3 Be5 16.0-0) 11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Qc2 a6 14.a4 a5 15.Rfd1 Rad8 16.Bc3; F) 10...0-0 11.Be2 (11.Qb3 Rd8 12.Be2 a6 13.ba6 Ba6 14.0-0 Bb7 15.Rfd1 h6 16.Qc3; 11.Qc2 a6 12.ba6 Ba6 13.Be2 Bb7 14.0-0 Rfd8 15.Rfd1 h6 16.Qc3) 11...a6 12.0-0 Bb7 13.ba6 Bc6 14.Qc2 Ra6 15.Rfd1 h6 16.Qc3.

7.d3 Qc7

8.Nbd2 b6 9.g3 Bb7 10.Bg2 Ne5 11.Ne5 Be5 12.d4 (12.Be5 Qe5 13.0-0 0-0=) 12...cd4+= 13.ed4 Bd6 (13...dc4 14.Bb7 Qb7 15.0-0+=) 14.0-0 (14.Rc1 0-0+=) 14...Rd8 (14...0-0 15.Rc1 dc4 16.Rc4+=) 15.Rc1= Qe7 (15...dc4 16.Nc4 Bg2 17.Kg2= (worse is 17.Nd6 Qd6 18.Kg2 Qd5 19.Qf3 Qb5–/+)) 16.Qc2 (16.Qf3 0-0=) 16...dc4 17.Bb7 Qb7 18.Nc4 Bb4 (18...Nd5 19.Nd6 Rd6 20.Ba3=) 19.Ne5 (19.a3 Be7=) 19...0-0 20.Qc7 (20.Qc6 Qe7=) 20...Qa8 21.Nc6 (21.Qc6 Rd5=) 21...Rd7 (21...Bd6 22.Qa7 Qa7 23.Na7–/+) 22.Qf4 (22.Qe5 Bd6 23.Qe2 Rc7+=) 22...Nd5 (22...Bd6 23.Qf3+=) 23.Qg4 Bd6 24.Rfe1 Re8 (24...Nf6 25.Qh4=) 25.Rc4 (25.f4 a6 26.f5 Nf6= (worse is 26...ab5 27.fe6 fe6 28.Re6+=)) 25...Rc7+= 26.Rec1 (26.Bc1 a6 27.a4 ab5 28.ab5 Qa2+=) 26...Rec8 27.Qe2 Qb7 28.a3 (28.R4c2 Ra8+=) 28...Kf8 (28...a6 29.a4+=) 29.Qe4 (29.Qd3 g6=) 29...Kg8 (29...g6 30.Ne5=) 30.Qg4 Kf8 (30...a6!? 31.a4 Kh8+=) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxviii/08, 1996.

8.Be2 0-0 9.Qb3 =.

8.Be2 b6 9.Nc3 (9.cd5 ed5 10.Nc3 0-0=) 9...Bb7 (9...dc4 10.dc4 Bb7 11.Qc2=) 10.Qc2 (10.cd5 ed5 11.0-0 0-0=) 10...a5 (10...dc4 11.dc4 0-0 12.0-0=) 11.0-0-0 (11.cd5 ed5 12.d4 Rc8=) 11...0-0-0 (11...0-0 12.Kb1+=) 12.h3 (12.cd5 ed5 13.d4 Kb8=) 12...Ne5 (12...d4 13.ed4 cd4 14.Nd4 Bg2 15.Rhg1 Bh3 16.Rg7=) 13.Rhg1 (13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5= (worse is 14...ed5 15.Ne5 Be5 16.d4 cd4 17.Bd4 Bd4 18.Rd4+/–)) 13...dc4 (13...d4 14.Na4=) 14.dc4= Nf3 15.gf3 Ne8 (15...Ne8 16.Ne4 f6+=; 15...Rhg8 16.Na4=). Loman – De Visser,Arno, corr (year?).

8.Nbd2 0-0

9.Be2 a6 10.ba6 b6 11.0-0 =.

9.Be2 b6 10.0-0 e5 (10...a6 11.ba6 Ba6 12.cd5 ed5 13.Qb3+=) 11.cd5 Nd5 12.Qb3 N5f6 13.a4 Bb7 14.Nc4 Now all is on e5 14...Bd5 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.e4=) 15.e4 Be6 16.Ng5 Bc4 17.Qc4 h6 18.Nf3 Rfe8 19.g3 Re6 20.Ra2 Rae8 21.Bc3 Nf8 (21...Qb7 22.Rfa1=) 22.Nh4 Ra8 23.a5 Ree8 24.Nf5 Ne6 (24...N8d7 25.Rfa1+=) 25.Rfa1 (25.f4 Nd4 26.Bd4 (26.Nd4?! cd4 27.Qc7 Bc7+=) 26...cd4 27.Qc7 Bc7 28.Rc1+/–) 25...Nd4? (25...Rad8!?+/–) 26.ab6 (better is 26.Bd4!? cd4 27.ab6 Qc4 28.dc4+–) 26...Ne2 27.Kf1 (27.Re2?! ab6 28.Ra8 Ra8+=) 27...Qb8?? (better is 27...Qb6 28.Ra6 Qb8 29.Nd6 Nc3 30.Ne8 Qe8 31.Qc3 Qb5+–) 28.Ra7 (28.Re2?! Bf8 (28...Qb6?? 29.Ra6 Rad8 30.Rb6 ab6 31.f4+–) 29.Rea2 Qb6+–; 28.Ke2?! a5 29.ba6 Qb6+–) 28...Ra7 29.ba7 Qa8 30.Nd6 Re7 (30...Nc3 31.Ne8 Nce4 32.de4 Ne4 33.Ke2+–) 31.Ke2 Ra7 32.Ra7 Qa7 33.Be5 Ng4 (33...Qd7 34.b6 Qe7 35.Qc5+–) 34.b6 Qe7 35.f4 (better is 35.b7!? Ne5 36.b8Q Kh7+–) 35...g5 36.b7 (36.b7 Qb7 37.Nb7 gf4 38.Bb2 f3 39.Kf3 Kf8 40.Qc5 Kg8 41.Qc8 Kh7 42.Qh8 Kg6 43.Qg7 Kh5 44.Qg4#) 1–0. wiking – animis, internet, 2009.

9.Be2 Re8 10.0-0 e5 (10...a6 11.ba6 ba6 12.Rb1=) 11.cd5 Nd5 12.Qb3 (12.Ne4 b6=) 12...N7f6 13.Nc4 Bg4 (13...Bf5 14.Rfe1 Bg4 15.Rac1=) 14.h3 Bh5 15.Rac1 Rac8 (15...b6 16.Rfd1=) 16.Rfd1 (16.Qa3 Nb4+=) 16...Nb6 (16...Ra8 17.Qa3+=) 17.Nd6+= Qd6 18.Qa3 Qc7 (18...Nbd7 19.g4 (worse is 19.Qa7 Ra8 20.Qb7 Reb8+=) 19...Bg6 20.d4 (worse is 20.Qa7 Ra8 21.Qb7 Reb8+=) 20...ed4 21.Rd4+=) 19.g4 (19.Qa7?? Ra8 20.Qa8 Na8–+ (worse is 20...Ra8 21.Be5 Qe7 22.Bf6 Qf6 23.Rc5 Ra2 24.Rh5 Re2 25.d4–+)) 19...Bg6 20.d4 (better is 20.Nh4+=) 20...Nfd7?? (better is 20...ed4 21.Bd4 Ne4=) 21.Ne5 (21.dc5!? Nc5 22.Be5 Re5 23.Ne5 Qe5 24.Rc5 Qe8+– (24...Qc5?? 25.Qc5 h6 26.Qa3+–)) 21...Ne5 22.de5 (22.Rc5 Qb8 23.Re5 Rc2+–) 22...Nd7 (22...Qb8 23.Rd6+–) 23.f4 (23.Qa7? Ra8 24.Rd7 Qd7 (24...Ra7?? 25.Rc7 Ra2 26.f4+–) 25.Qc5 Qd2–+ (25...Ra2 26.Rd1 Qc8 27.Qc8 Rc8 28.Rd2+=)) 23...h6 (23...f6 24.ef6 Nf6 25.Bc4 Bf7 26.Be5 Re5 27.Bf7 Kf7 28.fe5 Qe5 29.Kg2 (29.Qa7 Qg3 30.Kf1 Qh3 31.Ke2 Qg2 32.Kd3 c4 33.Rc4 Rc4 34.Kc4 Qc2 35.Kb4 Qd1 36.Qb7 Kg6–+) 29...Qe4 30.Kf2+/–) 24.Bf3+– (24.Qa7? Ra8 25.Qa8 Ra8–+) 24...b6 25.Bc6 (25.Bd5 Re7+–) 25...Re7 26.Qc3 Nf8 27.f5 Bh7 28.e4 Rb8 29.Rd5 Kh8 30.Rcd1 Rc8 31.e6! (31.e6 fe6 32.Rd6+–) 1–0. Kaenel – Weber, ch–Jugend CH, 1967.

9.g3 a6 10.ba6 ba6 11.Bg2 +=.

9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 Rfe8 12.Rc1 (12.Bf6 Nf6 (worse is 12...gf6 13.Nh4+=) 13.Qa4 a6+=) 12...h6 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.Qb3+=) 13.Qc2 (13.cd5 ed5 14.Qc2 a6+=) 13...Rac8 (13...a6 14.cd5 Bd5 15.e4=) 14.a4 Be7 (14...e5 15.cd5 Nd5 16.Ne4=) 15.cd5 Nd5 (15...ed5 16.Nd4=) 16.Ne4 (16.Nc4 Nb4 17.Qe2 Bf6=) 16...Nb4 17.Qb1 (17.Qe2 e5=) 17...Bd5 18.Nfd2? (18.Nc3 Bf3 19.Bf3 Red8=) 18...Qb7 (18...f5 19.Nc3 Bg2 20.Kg2–/+) 19.Bc3?? (better is 19.Nc4 Qa8 20.f3=) 19...f5–/+ 20.Bb4 cb4 (20...fe4 21.Bc3 e5 22.Be4 Be4 23.de4+/–) 21.Bh3? (21.f3–/+) 21...Nf8?? (better is 21...Rc1 22.Rc1 Rc8–+ (worse is 22...fe4 23.de4 Nf6 24.ed5 Qd5 25.Nb3+=)) 22.g4= fe4 23.de4 Bc6 24.bc6 Rc6 25.Nb3 (25.g5 Bg5 26.Rc6 Qc6 27.Qb4 Qc2+=) 25...Rec8 (25...Rc3 26.Rfd1+=) 26.Bg2 Rc3 (26...Rc3 27.Nd4 Qa6+=; 26...Rc1 27.Rc1 Rc1 28.Qc1+=). Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxviii, 1996.

9.g3 b6 10.Bg2 Ne5 11.Ne5= Be5 12.d4 cd4 13.Nf3 (13.ed4 Bd6+=) 13...Bd6+= 14.Bd4 (14.cd5!? Bb4 15.Ke2+=) 14...Qc4 (14...e5 15.Bb2 Qc4–+) 15.a4 (15.Bf6!? gf6 16.Bf1 Bb4 17.Nd2–/+) 15...Ne4 (15...e5 16.Nd2 (16.Be5?? Be5 17.Ne5 Qc3 18.Kf1 Qe5–+) 16...Qd3 17.Bf1–+) 16.Nd2?? (better is 16.Qe2 Qb4 17.Kf1–+) 16…Bb4 (16...Bb4 17.Be4 de4–/+; better is 16...Nd2 17.Qe2 Qe2 18.Ke2 Nb3–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxviii/06, 1996.

7.d4 0-0

8.Qb3 a6 9.Nc3 ab5 (9...cd4 10.Nd4 e5 11.Nf3 dc4 12.Bc4+=) 10.Nb5= Bb8 11.Be2 (11.cd5 ed5 12.dc5 Nc5=) 11...b6 (11...cd4 12.Bd4 e5 13.Bb2=) 12.0-0= Bb7 13.a4 (13.Rfd1 cd4 14.Bd4 Qe7=) 13...Ne4 (13...cd4 14.Bd4 e5 15.Bb2=) 14.Rfd1 (14.cd5 Bd5 15.Bc4 cd4 16.Bd5 Ndc5 17.Ba8 Nb3 18.Be4 f5=) 14...Qf6 (14...Qe7 15.Nc3 dc4 16.Qc4=) 15.Nc3 (15.cd5 Bd5 16.Bc4 Bh2 17.Kh2 Nf2=) 15...dc4 (15...Nc3 16.Bc3 cd4 17.Rd4=) 16.Qc4 (worse is 16.Bc4 Nc3 17.Qc3 Bf3 18.gf3 Qf3–/+) 16...Ng5 (16...Rc8 17.dc5 Nec5 18.Qb4=) 17.Ng5 (17.Ne1 Qf5 18.f3 Ba6=) 17...Qg5 18.d5 (18.g3 cd4 19.Qd4 Bc6=) 18...Qe5 19.Qh4 ed5 20.Rd2 (20.Bf3!? Qf6 21.Qh3=) 20...Qf6 (20...Qe6 21.Bg4 Qf6 22.Qh3+=) 21.Qh3 d4 (21...Qe6 22.Bg4 f5 23.Bf3–/+) 22.Bd3 (22.Nb5 Qg5 23.Rdd1 Re8=) 22...h6 23.Ne4 (23.ed4 cd4 24.Ne4 Qf4=) 23...Qe7+= 24.Ng3 Ne5 25.Nf5 Qf6 26.ed4 Nd3 27.Qd3 (27.Rd3? Be4 28.Rf3 Rd8–+) 27...c4 28.Qc2 c3 (28...Re8!? 29.f3 b5–/+) 29.Bc3= Rc8 (29...Re8 30.Ng3 Bf4 31.Rdd1=) 30.Re1 Kh8 31.Ne7? Qf4–+32.Nc8?? Qh2 33.Kf1 Qg2 34.Ke2 Qg4 35.Ke3 Qf3# 0–1. Katalymov,Boris N – Gipslis,Aivars, URS–ch sf Tashkent, 1958.

8.Qb3 Re8 9.dc5 Nc5 10.Qc2 +=.

8.Nc3 Nb6 9.Qb3 dc4 (9...cd4 10.ed4 dc4 11.Bc4 Nc4 12.Qc4–/+) 10.Bc4 cd4 11.Nd4 e5 12.Nde2 (12.Nf3 Nc4 13.Qc4 Be6–/+) 12...Nc4–/+ 13.Qc4 Be6 14.Qh4 (14.Qd3 Qb6–/+) 14...Rc8 15.0-0 (15.e4!?–/+) 15...Rc4–+ 16.e4 (better is 16.f4 Qb6 17.Nd1–+) 16...Be7 (better is 16...Ne4 17.Qd8 Rd8–+) 17.Qg3+= Qc7 (17...Ne4 18.Ne4 Re4 19.Be5+=) 18.Nd5= Bd5 (18...Nd5? A) 19.ed5?! A1) 19...Bd5?? 20.Be5 Rg4 21.Bc7 (21.Qg4?! Qe5 22.Rfe1 Be6+/–) 21...Rg3 22.Bg3+– (worse is 22.fg3 Bc4 23.Rfe1 Bb4+–); A2) 19...Rg4 20.Qf3 Bd7=; B) 19.Be5 Qe5 20.Qe5+–) 19.ed5 (19.Be5 Nh5 20.Bc7 Ng3 21.Ng3 Be4 22.Ne4 Rc7=) 19...Bd6 (19...Nd5?? 20.Be5 Rg4 21.Bc7 (21.Qg4?! Qe5 22.Ng3 Bc5+–) 21...Rg3 22.Bg3+– (22.fg3?! Nc7 23.a4 Bc5 24.Kh1 Re8+–; 22.Ng3?! Nc7 23.Rad1 Nb5+–; 22.hg3?! Nc7 23.a4 Ne6+–)) 20.Rfc1 Rc1 (20...Rd8 21.Qd3 Rc1 22.Rc1–/+) 21.Rc1= Qe7 (21...Qd7 22.a4=) 22.Qf3 (22.Rd1 Rc8 23.Nc3 e4=) 22...Nd7 (22...Qd7 23.Nc3=) 23.Ng3 (23.Nc3 f5=) 23...g6 (23...f5 24.Qh5=) 24.Ne4+= Bb8? (24...Rd8 25.Rd1+=) 25.Ng3?? (better is 25.Ba3 Qd8 26.Bf8 Kf8 27.d6+–) 25...f5 26.Qb3 Bd6 27.a4 h5 28.a5 h4 29.Nf1 Kh7 30.Nd2 Nc5 31.Qc4 e4= 32.Bd4 Nd3 33.Rb1 Ne5 34.Qc3 Ng4 35.h3+= Nf6 36.Qc4 Bb8 37.Bc5 Bd6+= 38.Ba7 Qe5 39.Nf1 Nd5 40.Rd1 Nc7 41.Rd6+/– Qd6 42.Bc5 Qe6 43.Qe6 Ne6 44.Bf8 Nf8 45.Ne3 Ne6 46.Nc4 Kg7 47.Nd6 Nc7 48.b6 Na6 49.Nb7 Kf6 50.Kf1 Ke5 51.Ke2 Kd5 52.Nd8 Nb8 53.Ke3 g5 54.Nf7 g4 55.hg4 fg4 56.Kf4 h3 57.gh3 gh3 58.Kg3 e3?? 59.fe3 Ke4 60.Nd8 h2 61.Kh2 Kd5 62.Kg3 Kc5 63.e4 Nd7 64.Kf4 Kb5 65.b7 Nb8 66.e5 Nd7 67.Kf5 Nb8 68.e6 Nc6 69.Nc6 Ka6 70.e7 Kb7 71.e8Q Ka6 72.Qd8 (72.Qd8 Kb5 73.Qd5 Ka4 74.Qc4 Ka3 75.Nd4 Kb2 76.Qb3 Kc1 77.Qc2#; 72.Nd4 Ka7 73.Qc6 Kb8 74.a6 Ka7 75.Qb7#) 1–0. Veer,W – Arafat,Abdel Malik, Luzern ol (Men), 1982.

8.dc5 Bc5 9.Bd3 (9.Qc2 Qc7=) 9...dc4 (9...Bb4 10.Nbd2=) 10.Bc4 b6 (10...Qe7 11.0-0=) 11.0-0 Bb7 (11...a6 12.Nc3=) 12.Nbd2 (12.Qe2 Rc8=) 12...Qe7 (12...a6 13.ba6 Ba6 14.Qb3=) 13.Rc1 (13.Qe2 Rfd8=) 13...e5 (13...a6 14.ba6 Ba6 15.Qb3=) 14.Qa4 Bd6 15.Rfd1 Nc5 16.Qc2 Nfe4 17.Nb3 (17.Ne4 Be4 18.Qe2 Rfd8=) 17...Na4 (17...a6!? 18.Nc5 A) 18...Bc5?? 19.ba6 (19.Ne5?! Nd6+–) 19...Ba6 20.Qe4 Bc4 21.Qc4+–; B) 18...Nc5 19.ba6 Ba6=) 18.Na5 Nb2 19.Nb7 Nd1 20.Qe4 Nb2 21.Nd6 Nc4? (better is 21...Qd6!? 22.Ng5 g6 23.Bf7 Kg7 24.Ne6 Kh8 25.Nf8 Rf8+–) 22.Nf5 (worse is 22.Rc4 Qd6 23.h3 f6–+) 22...Qe6?? (22...Qf6 23.Rc4 Rac8 24.Rc8 Rc8+–) 23.Ng5 (23.Ng5 Qf5 24.Qf5+–; 23.Rc4?! Rad8 24.h3 g6 25.Nh6 Kg7+–) 1–0. Scholbach,Tillmann (2060) – Marshall,Dan (2060), IECG, 1998.

8.dc5 Nc5 9.cd5 Nd5 10.Qd4 =.

8.Nbd2 a5 9.a4 (9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5=) 9...dc4 (9...cd4 10.Nd4 e5 11.Nc2=) 10.Nc4 Qe7 (10...Be7!?=) 11.Nd6+/- Qd6 12.dc5 Qc5 13.Be2 Qb4 14.Qd2 Qd2 (14...Ne4 15.Qb4 ab4 16.a5+=) 15.Nd2+/- b6 16.Bf3 Rb8 (16...Ra7 17.Ba3 Rd8 18.Be7+/-) 17.Ke2 (better 17.Ba3!?+-) 17...Bb7+/- 18.Nc4 Bf3 19.gf3 (19.Kf3 Rfc8 20.Rac1 Rc5+=) 19...Nd5+= 20.Rhd1 Rfc8 21.Rac1 Nc5 22.Be5 Ra8?? (better 22...Na4 23.Rg1 f6 24.Bb8 Rb8=) 23.e4 (23.Rd5 Nb3 24.Rg1 ed5 25.Rg7 Kf8 26.Nb6 Rc2 27.Kd3 Rf2 28.Rh7 Nc5 29.Kd4 Ne6 30.Kc3 d4 31.Kc4 Rc2 32.Kb3 Rc3 33.Kb2 Re3+-) 23...f6 (23...Nb3 24.ed5 Nc1 25.Rc1 ed5 26.Nb6 Rc1 27.Na8+-) 24.ed5 fe5?? (better 24...Nb3 25.Bf4 Nc1 26.Rc1 ed5 27.Nb6 Rc1 28.Bc1 Re8 29.Kd3 Kf7+-) 25.de6 (better 25.Nb6 Rcb8 26.Na8 Nb3 27.de6 Nc1 28.Rc1 Kf8+-) 25...e4?? (better 25...Nb3 26.Rc3 Nd4 27.Kd3 Ne6 28.Nb6 Rc3 29.Kc3 Rf8+/-) 26.Nb6+- ef3 27.Ke3 Ne6 (27...Re8 28.Na8 (28.Rc5?! Re6 29.Kf3 Rb6+-) 28...Ne6 29.Nb6+-) 28.Nc8 Rc8 (28...Rb8+-) 29.Rc8 (29.Rc8 Kf7 30.b6 Kf6 31.b7 g6 32.b8Q Kg5 33.Qe5 Kh4 34.Rc4 Nf4 35.Qf4 Kh5 36.Qh4) 1-0. zembelek (1955) - GregoCarora (1965), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Nbd2 Qe7 9.a4 b6 10.Be2 Bb7 11.0-0 Ne4 12.Qb3 (12.a5 Nd2 13.Nd2 ba5 14.Ra5 Bc7=) 12...f5 (12...Nd2 13.Nd2 cd4 14.ed4=+) 13.Rfe1 Ndf6 14.h3 Qc7 15.Rac1 Rad8 16.Nf1 (16.Red1 Qe7=) 16...f4 17.Ne5 (17.Bd3 dc4 18.Bc4 Bd5=) 17...fe3=+ 18.Ne3?? (18.f4 dc4 19.Bc4 Nd5 20.Bd5 Bd5 21.Qe3 Be5 22.fe5 Qf7=+) 18...Qe7?? (better 18...cd4 19.cd5 de3 20.Qe3 A) 20...Be5?! 21.Rc7 Bc7 22.Bf6 Nf6 23.de6= (23.Qe6? Kh8-+); B) 20...Bc5 21.de6 Qe7 22.Rc5 Nc5-+ (worse 22...Qc5 23.Qc5 Nc5 24.e7+/- )) 19.cd5 (19.f4 Nd2 20.Qc2 Nfe4 21.cd5 Bd5 22.Nd5 ed5=) 19...ed5 (19...Nd5 20.f3 Nd2 21.Nd5 Nb3 22.Ne7 Be7=) 20.Nf3 (better 20.Nf5!? Qe6 21.Nd6 Qd6 22.f3+=) 20...c4-/+ 21.Qa2 (21.Qc2 Bb4 22.Rf1 Ng3-/+) 21...Bb4 22.Red1 (22.Nc4 dc4 23.Bc4 Nd5 24.Re2 Rf3 25.gf3 Qg5 26.Kh1-+) 22...Rfe8 (better 22...Nf2 23.Kf2 Rde8-+) 23.Ne5=+ Bd6 (23...Rc8 24.f3 Ng3 25.Bc3=+) 24.f4 (24.Nf5 Qe6 25.Nd6 Qd6=) 24...Ng3 (24...Bb4 25.Ba1-/+) 25.Bf1 (25.Bf3 Nfe4=+) 25...Nfe4 26.Bc3 (26.Nc6 Bc6 27.bc6 Bf4 28.Nc4 Nf1 (worse 28...dc4 29.Bc4 Kh8 30.Re1-+) 29.Rf1 Bc1 30.Rc1 dc4 31.Qc4 Kh8-+) 26...Be5 (better 26...Qf6-+) 27.Be1?? (better 27.fe5 Rf8 28.Re1-/+) 27...Bb8 (27...Bf4 28.Ng4 Nf1 29.Kf1-+) 28.Ng4 (28.Bg3 Ng3 29.Ng4 Bf4-+) 28...Nf5 (28...Nf1 29.Kf1 Bf4 30.Rc2-+) 29.Ne5 (29.g3 Nfg3 30.Bg3 Ng3-+) 29...Ne3 30.Rb1 (30.a5 Rf8 31.Bd2 Nd1 32.Rd1 Qh4-+) 30...Be5 (30...Nd1 31.Rd1 g5 32.g3-+) 31.de5 (31.fe5 Qg5 32.Qe2 Nd1 33.Rd1 Bc8-+) 31...Nf1 (31...g5 32.Bb4 Qg7 33.Re1 gf4 34.a5-+) 32.Kf1 (32.Bb4 Qf7 33.Rf1 d4-+) 32...Nc5 (better 32...Rf8 33.g3-+) 33.Bb4 Qf7 34.Qd2 (34.Bc5 bc5 35.Qf2 d4-+) 34...Nd3 35.g3 (35.Bd6 Nf4 36.Kg1 Nd3-+) 35...Re5 36.Kg1 Re4 37.Rf1 (37.Qg2 d4 38.Rd3 cd3-+) 37...Rde8 38.Bd6 (38.Rf2 Nf2 39.Kf2 Qh5-+) 38...Re3 (38...Re2 39.Rb2 Nb2 40.Qe2 Re2 41.Rf2 Re1 42.Kh2 d4 43.g4 Qd5 44.Kg3 Re3 45.Kh4 Qe6 46.Rf3 Rf3 47.Kg5 Qf6 48.Kh5 Rh3) 39.f5 (39.Be5 d4 40.Kh2-+) 39...Rg3! 40.Bg3 Qh5 (40...d4 41.Qh2-+) 41.Qg2 Nc5 (41...Re2!? 42.Qf3 Qf3 43.Rf3-+) 42.f6 (42.Rbe1 d4 (42...Na4 43.Bd6 Qf7 44.Re8 Qe8 45.f6+-) 43.Re8 Qe8-+) 42...gf6 (better 42...d4 43.Qc2 Bd5-+) 43.Qf3?? (better 43.Bh4!? Qg6 44.Qg6 hg6 45.Rf6-/+) 43...Qg6 (better 43...Qh3!? 44.Rbe1 Re1 45.Be1 Qf3 46.Rf3-+) 44.Kh2 (44.Rbe1 Re4 45.Kh2 d4-+ (45...Na4 46.Re4 de4 47.Qf4+-)) 44...Ne4 (better 44...d4 45.Qd1 c3-+) 45.Qf5?? (better 45.Rbe1-/+) 45...Qg3-+ 46.Kh1 Qg6 (46...Nf2! 47.Rf2 d4 48.Rf3 Bf3 49.Qf3 Qf3 50.Kg1 Re2 51.Rd1 Qg2) 47.Qg6-+ hg6 48.Rbe1 (48.Rfe1 Rd8 49.Rbc1 Nf2 50.Kg1 Nd3-+) 48...Kg7 (48...d4 49.Kg1-+) 49.Kh2 (49.Kg1 d4 50.Rd1 d3-+) 49...d4 50.Rf4 f5 (50...d3 51.Rd1-+) 51.h4 (51.Rd1 d3 52.h4 Rd8-+) 51...d3 52.h5 (52.h5 Rh8 53.Rd1-+). zembelek (2020) - merbit (2040), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bd3 =+.

8.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.d4).

8.Nbd2 b6

9.dc5 Nc5 10.cd5 Nd5 =.

9.cd5 ed5+= 10.dc5 bc5 11.Be2 a6 +=.

9.cd5 ed5+= 10.Bd3 c4 Black fights for the Initiative 11.Bc2 (11.Bf5 a6 12.Qa4 Qe7+=) 11...Bb4 (11...a6 12.ba6 b5 13.a3–/+) 12.a3 (12.Qc1 c3 13.Bc3 Bc3 14.Bh7 Kh7 15.Qc3 a6–/+) 12...Ba5 13.Bc1 (13.Rc1 a6–/+) 13...Ne4 14.0-0 (14.Ng1 Nc3 15.Qf3 Nf6–/+ (15...Nb5?! 16.Qd5 Ba6 17.Bf5=)) 14...Nc3 15.Qe1 Nb5 16.e4 (16.a4 Nc3–/+) 16...Re8–+ 17.e5? (better is 17.Qe3–+) 17...Bc3 18.Rb1 Nd4 19.Nd4 (19.Qe3 Nf3 (19...Nc2?! 20.Qc3 Qe7 21.Qc2=) 20.Nf3 Be5–+) 19…Bd4 (19...Bd4 20.Nf3 Be5–+) 0–1. Neuhof,KE – Niewiadomski,Cyryl, corr ICCF EU–M–180, 1969.

9.cd5 ed5+= 10.Be2 Re8 (10...c4 11.0-0+=) 11.0-0 (11.dc5 bc5 12.0-0 Qe7=) 11...Qc7 (11...c4 12.Qa4+=) 12.h3 (12.dc5 bc5 13.Qc2 c4=) 12...Bb7 (12...c4 13.a4+=) 13.Qc2 (13.dc5 bc5 14.Qc2 Rac8=) 13...Rac8 (13...c4 14.Rfc1+=) 14.Rfc1 (14.dc5 bc5 15.Rac1 d4=) 14...c4 15.a4 a5 (15...a6 16.Ba3=) 16.ba6 Ba6 17.Bc3 Ra8 18.Nb1 (18.Rcb1 Bc8=) 18...b5 (18...Ne4 19.Nfd2 Ndf6 20.Ne4 Ne4 21.Nd2+=) 19.ab5= Bb5 20.Nbd2 Qc6 (20...Nb6 21.Ba5 Ra6 22.Qb2+=) 21.Ra8 Ra8 22.Ra1 (22.Ne5 Qc7 23.Rb1 A) 23...Ne5? 24.de5 (24.Rb5?! Ng6=) 24...Be5 25.Rb5+–; B) worse is 23...Be5 24.de5 (24.Rb5?! Bh2 25.Kh1 Qc6=) 24...Ba4 25.Qf5+/–; C) 23...Ba4=) 22...Ra1+= 23.Ba1 Qa6 24.Bc3 Nb6 (24...Qa3 25.Bb2 Qa2 26.Nb1+=) 25.g4 (25.e4!? Qa4 26.Qa4 Na4 27.Ba5=) 25...Na4 26.Nb1 (26.g5 Nc3 27.Qc3 Ne8+=) 26...Qc8 (26...Ne4 27.Bf1–/+) 27.Ne5 Ne4–/+ 28.f4 f6 29.Nf3 Qe8 30.Be1 c3 31.Bf2 Nf2 32.Bb5?? Qe3 (32...Qe3 33.Qf2 Qf2 34.Kf2 c2–+; 32...Nh3 33.Kh1 Qe3 34.Ba4 Nf4 35.Ng1–+) 0–1. Neuhof,KE – Flattum,Odd, corr ICCF EU/M/GT/056 (year?).

9.Be2 a6 =+.

9.Be2 Qc7 10.0-0 Bb7 11.a4.

9.Ne5 Bb7 10.Bd3 (10.cd5 ed5 11.Nd7 Nd7 12.dc5 bc5=+) 10...Qc7 (10...cd4 11.ed4 dc4 12.Nec4=+) 11.Nd7= Nd7 12.dc5 (12.cd5!? ed5 13.Qc2=) 12...Nc5–/+ (12...Qc5 13.Qg4 g6 14.Bd4=+; 12...Bc5?! 13.cd5 Bd5 14.e4=) 13.Bc2 f5 (13...Bh2? 14.Qh5 h6 15.Rh2+–) 14.cd5 (14.Qe2 Rad8–/+ (< 14...Bh2 15.Qh5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Qh7 Kf7 18.Rc1=)) 14...Bd5 15.Nf3 f4 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.a3–/+) 16.Ng5 (16.Qb1!?=) 16...h6 17.Bh7 (17.Nh7 Rf7 18.Qg4 fe3 19.fe3 Bh2 20.Nf6 Rf6 21.Rh2–+) 17...Kh8–+ 18.e4 Bc4 (18...hg5 19.Bg6 f3 20.ed5 ed5 21.h4 (21.Qd5? Qe7 22.Kd1 Qe2 23.Kc1 Rac8–+) 21...Qe7 22.Kf1+/–) 19.Bg6?? (19.Rc1 hg5 20.Qh5 Nd3 21.Kd2+=) 19...Nd3 20.Kd2 Nb2 21.Qc2 Bb4 22.Kc1 Nd3 23.Kb1 hg5 24.Qe2 (24.Qd1 f3! 25.h4 Nf2 26.hg5 Kg8 27.Bh7 Kf7 28.Qc1 Bd3 29.Kb2 Qe5 30.Kb3–+) 24...f3! (24...Bb5?? 25.Qh5 Kg8 26.Qh7) 25.Qe3 (25.Qf3 Rf3) 25…Qe5 (26.Qd2 Bd2 27.Kc2 Qc3 28.Kd1 Nf2#; 25...fg2?? 26.Qh3 Kg8 27.Qh7#) 0–1. Tuchtenhagen,Harald – Kell,Klaus, Mecklenburg VP LL1, 1996.

9.Ne5 cd4 10.Nc6 Qe8 11.Nd4 =+.

8.Nbd2 cd4

9.ed4 Qa5 10.Be2 dc4=.

9.ed4 b6 +=.

9.Nd4 e5–/+ 10.N4b3 dc4 11.Nc4 Bb4 12.Ke2–/+.

9.Nd4 e5 10.N4f3 +=.

9.Nd4 e5-/+ 10.Nf5? Bb4-+ 11.a3 Ba5 12.Be2? (better 12.Ng3 Nc5 13.Be5-+) 12...Ne4 13.Bc1 dc4 (better 13...Ndc5 14.Ng3 dc4 15.Qc2 Nd2 16.Bd2-+) 14.Kf1 (14.Qc2 Ndc5 15.Ng3 Nd2 16.Bd2 Nb3-+) 14...Bd2 15.Bd2 (15.f3 Bc3 16.Rb1 Nec5-+) 15...Ndc5 (15...Nb6!? 16.Bb4 Bf5 17.Rc1-+) 16.Bb4 Bf5 17.f3 Qb6 (17...Qg5!? 18.fe4 Be4 19.Bf3-+) 18.fe4 Ne4 19.Bc4 (19.Qe1 Rfc8 20.g4 Bd7-+) 19...Rfc8 20.Qe2 (20.Qb3 Rc4! 21.Qc4 Qe3-+) 20...a5 (better 20...Qf6 21.Kg1 Bg4 22.Bf7 Kf7 23.Qb2-+) 21.ba6 (21.Be1 Nd6 22.Bb3 a4-+) 21...Rc4 (21...ba6?! 22.Be1-+) 22.ab7 (22.Qc4?? Qe3 23.Ra2 Ng3 24.hg3 Bd3 25.Qd3 Qd3 26.Kf2 Ra6-+) 22...Rb8 23.Qc4 Qe3 24.Qe2 Ng3! 25.hg3 Bd3 26.Qd3 (26.Re1 f6-+ (26...Qe2? 27.Re2 Rb7 28.Kf2 Be2 29.Ke2+-; worse 26...Be2 27.Re2 Qd3 28.Kf2-+)) 26...Qd3 27.Kg1 (27.Kf2 Qd4 28.Kf3 e4 29.Kg4 Qd7 30.Kf4 Qc7 31.Kg4 Qb7-+) 27...Rb7 28.Kh2 (28.Re1-+) 28...Rb6 29.Kh3 (29.Be7 Rh6 30.Bh4-+) 29...Rh6 30.Kg4 Qe4 (30...Qe4 31.Kg5 f6) 0-1. UncleBulgaria (2415) - Szkodnikow_i_ofiar (2005), ChessWorld.net, 2015.

7.d4 b6

8.a4 a5 9.Qb3 (9.Nc3!?=) 9...Bb7+= 10.Nbd2 Qc7 (10...cd4 11.Nd4 Bb4 12.Bc3–/+) 11.Rc1 Rc8 (11...cd4 12.ed4 Rc8 13.Bd3+=) 12.Bd3 (12.cd5 Bd5 13.Qd3 Qb7=) 12...h6 (12...cd4 13.ed4 (13.Bd4? e5–+) 13...0-0 14.0-0 dc4 15.Bc4=) 13.Bb1 (13.cd5 ed5 14.0-0 c4=) 13...Ne4 (13...cd4 14.ed4 0-0 15.0-0 dc4 16.Rc4+=) 14.Ne4 (14.Qd1 Nd2 15.Nd2 0-0= (worse is 15...Bh2 16.cd5 Bd5 17.Qg4+/–)) 14...de4+= 15.Nd2 f5 (worse is 15...Bh2 16.Be4 Be4 17.Ne4 cd4 18.g3+=) 16.g3 (16.h3 cd4 17.ed4 Bf4+=) 16...g5 (16...cd4!? 17.Qd1 de3 18.Qh5 Kf8 19.fe3 Nc5–/+) 17.Qd1 (17.0-0 h5=) 17...Rh7 (17...cd4!? 18.0-0 h5+=) 18.Qh5= Ke7 19.dc5 (19.0-0 Nf6 20.Qe2 h5=) 19...Nc5+= 20.0-0 (20.Bc2 Nd3 21.Bd3 ed3=) 20...Kf8 (20...Na4 21.Ba1–/+) 21.Bd4 (21.Bc2 Qf7 22.Qe2 Qg6=) 21...Qf7 (21...Na4 22.Bc2 Nc5 23.Ra1–/+) 22.Qd1 g4 (22...e5 23.Bc5 Bc5 24.g4+=) 23.Bc5 Bc5 (worse is 23...bc5 24.Ne4 Rd8 25.Nc5+/–) 24.Nb3 Qe7 (24...Qc7 25.Nc5 Qc5 26.h3 gh3 27.Qh5=) 25.Nd4 (25.Nc5 Qc5 26.Qd2 Rhc7=) 25...h5 26.Qc2 h4–/+ 27.Rcd1 Kf7 28.Rd2 Kg6 29.Rfd1? Rch8 30.Kf1 Bb4 31.Re2 Bd6 32.Red2 hg3 33.Nc6 Bc6 34.hg3 Bg3 35.bc6 Qh4 36.Rd7 Qh1 37.Ke2 Qf3 38.Kd2 Bf2 39.Kc3 Be3 40.c5 Rh2 41.Kc4 Rc2 (41...Rc2 42.Bc2 Qe2 43.Kb3 Rh2–+) 0–1. Tawast,Heikki – Rajala,Kalevi, corr FIN–ch I qual, 1977.

8.a4 Bb7 9.Be2 0-0 10.Nbd2 Qc7 11.0-0 (11.dc5 Bc5 12.Rc1 Rfd8=) 11...e5 (11...cd4 12.ed4 dc4 13.Rc1=+) 12.Bc3 White prepares a5 (12.de5!? Ne5 13.a5=) 12...ed4 (12...e4!? 13.Nh4 Bh2 14.Kh1 cd4 15.Bd4 Be5-/+) 13.ed4=+ Rfe8 14.a5 (14.Rc1 Ne4=+) 14...Re7 (14...Ne4 15.Bb2 Nd2 16.Qd2=+) 15.ab6 (15.a6 Rae8 16.ab7 Re2 17.Ra7 Qb8=) 15...ab6=+ (15...Qb6? 16.Ba5 Bh2 17.Nh2+-) 16.Ra8 Ba8 17.Qa1 Bb7 18.Ne5?? (18.dc5!? Qc5 19.Qd1=+) 18...Ne5 (better 18...cd4 19.Bd4 Be5 20.Be5 Ne5 21.cd5 Nd5-+) 19.de5-/+ d4 (better 19...Be5!? 20.Be5 Re5-/+) 20.ed6= Qd6 21.Bf3 Bf3 22.Nf3 dc3 23.Qc3 h6 24.h3 Rd7 25.Ne5 Re7 26.Nc6 Re4 27.f3 Re2 28.Qc1?? (better 28.Re1 Ra2 29.Ra1=) 28…Qg3 (28...Qg3 29.Ne7 Kf8 30.Ng6 fg6 31.Qg5 Rg2 32.Kh1 Qh3) 0-1. BAMABAM (1760) - kozanostra (1820), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Bb7 =.

8.Nbd2 0-0 9.Be2 =.

8.Bd3 Bb7 9.0-0 (9.cd5 Bd5 10.Nc3 c4=) 9...0-0 (9...cd4 10.Bd4 e5 11.Bc3–+) 10.Nbd2 (10.cd5 Bd5 11.Nbd2 Rc8=) 10...Rc8 (10...cd4 11.ed4 (11.Bd4? e5–+) 11...a6 12.Qe2=) 11.Rc1 (11.cd5 ed5 12.dc5 bc5=) 11...Qe7 (11...cd4 12.Nd4 (12.Bd4? e5–+) 12...Nc5 13.Bb1=) 12.Re1 (12.cd5 Bd5 13.e4 c4+/–) 12...Ne4 (12...cd4 13.ed4 (< 13.Bd4 e5–/+) 13...Rfd8 14.Ne5=) 13.h3 (13.Qc2 cd4 14.Ne4 de4 15.Be4 Be4 16.Qe4 de3 17.Re3 Nc5=) 13...Bb8 (13...Rfd8 14.Qe2=) 14.Ne5 (14.Qc2 f5=) 14...Rfd8 (14...Ne5 15.de5 Nd2 16.Qd2 dc4 17.Bc4=) 15.Nd7 (15.Nc6!? Bc6 16.bc6=) 15...Rd7 16.Qe2 (16.Be4 de4 17.Qg4 cd4 18.ed4 f5=+) 16...Nd2=+ 17.Qd2 dc4 18.Bc4 (18.Rc4 Bd5 19.Rc3 Qg5=+) 18...Qd6 (18...cd4!? 19.Qd3 Qg5–/+) 19.g3= e5 20.Qe2 cd4 (20...Qg6 21.de5 Be5 22.Be5=) 21.ed4= ed4 (better is 21...e4=) 22.Ba3?? (better is 22.Bd4 Rdd8 23.Qg4+=) 22...Qa3–+ 23.Bf7 (23.Qe8 Re8 24.Re8 Qf8 25.Rf8 Kf8 26.Bd3–+) 23...Rf7 (24.Rc8 Bc8–+; 23...Kf7?? 24.Qe6 Kf8 25.Rc8 Bc8 26.Qe8#) 0–1. Czeitschner,Roland (1765) – Wunderer,Eckart (2005), 21 sen. Woerishofen op, 2005.

8.Bd3 dc4 9.Bc4 Bb7 10.0-0 =.

8.cd5 ed5 9.Nc3 (9.dc5 bc5 10.Nc3 Bb7=) 9...Bb7 (9...c4 10.e4 de4 11.Nd2=) 10.g3 (10.Nh4 0-0=) 10...0-0+= 11.Bg2 Re8 12.0-0 Ne4 (12...a6 13.a4=) 13.Qb3 (13.dc5 Nc3 14.Bc3 bc5=) 13...Ndf6 (13...c4 14.Qc2 Nc3 15.Bc3=) 14.Rfd1 (14.dc5 bc5 15.Rfd1 Qd7=) 14...c4+= 15.Qc2 Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Be1 (17.Nd2 Nc3 18.Qc3 a5+=) 17...f5 (17...a6 18.ba6 Ra6 19.Ne5+=) 18.a4 (18.Rab1 Qe7+=) 18...a5 (18...a6 19.ba6 Ra6 20.Rdb1+=) 19.ba6 Ra6 20.Ne5 (20.Ra2 Qe7+=) 20...Qa8 (20...Be5 21.de5 Bc6 22.f3–/+) 21.f3+= Nf6 22.f4 (22.Bc3!?+=) 22...Ne4–/+ 23.Be4 (23.Rdb1 Bc6–/+) 23...fe4 (worse is 23...de4 24.Qc4 Bd5 25.Qb5+=) 24.Rdb1 (24.Bc3 Bc6 25.Nc6 Qc6–/+) 24...Bc6 (24...Be5 25.de5 Bc6 26.Bc3–/+) 25.Nc6 Qc6 26.Ra2 (26.Qb2 Ra4 27.Ra4 Qa4 28.Qb6 Qd7+=) 26...Rea8 27.Rba1 Bc7 28.Kg2 Qd7 29.h3 g5 30.Bb4 gf4 31.gf4 Kh8 32.Kh2 Rg8 33.Rg1? Rg1 34.Kg1 Qh3 (34...Qh3 35.Qc3 b5–+) 0–1. Neuhof,KE – Weissleder,WM, corr ICCF EU/M/GT/055 (year?).

8.g3 0-0 +=.

8.g3 Bb7 9.Ne5 (better is 9.cd5!? ed5 10.Bg2+=) 9...cd4 10.ed4 Ne5 (better is 10...dc4 11.Rg1 Bb4 12.Bc3 Ne5 13.de5 Qc7 14.ef6 Qe5 15.Be2 Bc3 16.Nc3 Qc3 17.Kf1 Rd8–+ (17...gf6?! 18.Rc1 Qb2 19.Bc4–/+)) 11.c5 bc5 (11...Bc5 12.dc5 Discovered attack) 12.de5 Theme: Double Attack 12...d4 13.ef6 Bh1 14.fg7 Rg8 15.f3 (15.Nd2 Rg7 16.Nc4 Bd5–+) 15...Rg7 16.Nd2 h5 (16...Rg5 17.f4 Rg7 18.Qc2–+) 17.Qa4 (17.Bh3 Qb8 18.Ne4 h4–+) 17...h4 18.0-0-0 hg3 19.hg3 Rg3 20.Be2 (20.Bd3 Bf3 21.Nf3 Rf3–+) 20...Bg2 (20...Rh3 21.Ba3–+) 21.Ne4 Bf3 (21...Rh3 22.b6 Ke7 23.Nd6 Qd6 24.Rd4 cd4 25.Ba3 Rc8 26.Kb2–+) 22.b6 Kf8 23.Bf3 Rf3 (23...ab6 24.Qc6 Bf4 25.Nd2 Ra2 26.Kb1–+) 24.b7 Rb8 25.Qc6 Bf4 26.Kb1 Qc7 27.Qc5 Qc5 28.Nc5 Ke7 (28...Ke8 29.Bd4 Bd6 30.Nb3–+) 29.Bd4 Bd6 30.Kc2 Rf5 (30...e5 31.Nd7 Rb7 32.Ne5–+) 31.Ne4 Rb7 32.Bf6 Rf6 33.Nf6 Kf6 34.Rd6 Ke5 35.Rd8 Ke4 36.a4 f5 (36...f5 37.Rh8 f4–+) 0–1. Nagy,Gyula – Holfter,Dietrich, corr DDR–ch H310, 1984.

8.Nc3 Bb7

9.a3 0-0=+ 10.Bd3 (10.Rc1 Qe7=+) 10...Rc8 (10...cd4 11.ed4 Rc8 12.Nd2–/+) 11.Qe2 (11.cd5 Nd5 12.Ne4 Be7=+) 11...Re8 (better is 11...dc4 12.Bc4 cd4 13.ed4 Nh5–/+) 12.g4?? (better is 12.0-0=) 12...dc4–+ (12...Ng4?! 13.Qc2–/+) 13.Bc2 cd4 14.ed4 e5 15.d5 e4 (better is 15...Nd5 16.Be4 N7f6 17.Nd5 Nd5–+) 16.0-0-0? (better is 16.Nd2 Nd5 17.Nde4–+) 16...ef3 17.Qf3 0–1. Szamoskozi,Z – Szeberenyi,Adam (2015), Spring op Hungary, 1995.

9.dc5 bc5 10.cd5 ed5 =.

9.dc5 bc5 10.Be2 0-0 11.0-0 Qc7 12.a4 1-0. eem63 - proud47 (1895), Eastern SuperBlitz Arena, lichess.org, 2019.

9.Be2 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.d4 b6 9.Nc3 Bb7).

8.Nbd2 Bb7

9.Bd3 0-0 (9...cd4 10.ed4 dc4 11.Nc4 Bb4 12.Nfd2+=) 10.0-0 (10.cd5 ed5 11.dc5 bc5=) 10...Qe7 (10...cd4 11.ed4 (11.Bd4? e5–+) 11...Qb8 12.Re1=) 11.a4 (11.cd5 ed5 (worse is 11...Bd5 12.e4+/–) 12.dc5 bc5=) 11...e5 (11...cd4 12.ed4 (12.Bd4? e5–+) 12...a6 13.Ne5=) 12.de5 Ne5 13.Be2 (13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5=) 13...Rfe8 (13...Nc4 14.Nc4 dc4 15.Qc2=) 14.Re1 (14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5=) 14...Rad8 (14...Neg4 15.Qb3+=) 15.Qc2 (15.Be5 Be5 16.Ne5 Qe5+=) 15...Bb8 (15...d4 16.Ne5 Qe5 17.g3+=) 16.Nh4 (better is 16.Be5!? Be5 17.Ne5 Qe5 18.Bf3=) 16...dc4–/+ 17.Nc4 Be4 18.Qb3 Nd3 (better is 18...Nc4 19.Bc4 Ng4–/+) 19.Red1? (19.Rf1 Nb2 20.Qb2 Ng4 21.Bg4 Qh4–+) 19...Nb2 (better is 19...Ng4! 20.g3 Ndf2 21.Bg4 Ng4 (21...Nd1?! 22.Bd1 Rd3 23.Qc2+=) 22.Rd8 Qd8–+) 20.Qb2+= Bd5 (20...Nd7 21.g3+=) 21.Nf3 Qe6 (21...Qe4 22.Qb1+=) 22.Ncd2 (22.Qc2 Qe4 23.Bd3 Qg4=) 22...Qf5 (better is 22...Ng4 23.Qc3 Qf5+=) 23.Nh4? (23.Bc4 Bb7+=) 23...Qe6?? (better is 23...Bh2!? 24.Kf1 Qe6–+) 24.Nhf3–/+ Qg4 (24...Ng4!? 25.Qc3 Qf5+=) 25.h3 (25.Qc2 Qh5 26.h3 Rd7=) 25...Qe6 (25...Qg6 26.Rac1=) 26.Rac1 (26.Qc2 Rd7=) 26...h6 (better is 26...Re7=) 27.Bc4?? (better is 27.Qc2=) 27...Bc4–+ 28.Rc4 Qc4!? (28...Qc4 29.Ra1 Qd3–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/14, 1995.

9.cd5 Bd5 10.Qe2 cd4=.

7.d4 cd4

8.ed4 0-0 9.c5= Bc7 10.Nbd2 Re8 11.Be2 e5 (11...Ne4 12.0-0=) 12.de5 (12.c6 bc6 13.bc6 Nf8 14.de5 Ng6+=) 12...Ne5= 13.0-0 Neg4 14.h3 Nh6 15.Bd3 Nf5 (15...Ne4!? 16.Qc2 Bf5+=) 16.Qc2+/- Ne4? (better 16...g6+/-) 17.Ne4+- (17.Be4?! de4 18.Ne4 Be6+/-) 17...de4 18.Be4 Nh4 19.Bh7 Kh8 20.Be4 Nf3 21.Bf3 Qg5 22.Rfe1 Bh3 23.Qc3 Be6 24.Bb7 Qh6 25.g3 Rad8 26.Bc6 Rf8 (26...Re7 27.Re4 Kg8 28.Rae1+-) 27.Re4 Kg8 28.Rh4 Qg5 29.Qc2 f6 30.Qh7 Kf7 31.Be4?? (better 31.Qh5 Qh5 32.Rh5+-) 31...Rh8= 32.Qh8 Rh8 33.Rh8 Qd2 (33...Bg3 34.fg3 Qe3 35.Kh2 Qe4 36.Rg1-+) 34.Rb1 (34.Ra8 Qb2 35.Rb1-+) 34...Ba2=+ 35.Rc8 (35.Rf1 Qb2 36.Ra8 Qe2=) 35...Bb1 (35...Bg3 36.Rf1 Qb2 37.Rd8-+) 36.Rc7=+ (36.Bb1? Bg3 37.Ba2 Kg6 38.fg3 Qb2-+) 36...Kf8 (better 36...Ke6 37.Rc6 Ke7 38.Bb1 Qe1 39.Kg2 Qb1 40.Rc7 Kd8 41.Ra7 Qb2=) 37.Bg6?? (better 37.Bb1 Qd1 38.Kg2 Qd5 39.f3 Qd2 40.Kf1 Qd1 41.Kf2 Qd2 42.Kf1 Qd1 43.Kf2 Qd2 44.Kf1=) 37...Qb2 (37...Bg6 38.Rc8 Ke7 39.Rc7 Kd8 40.Rg7 Qb2 41.Rg8 Ke7 42.Rg7 Ke6 43.Rg6 Qb1 44.Kh2 Qg6 45.b6-+) 38.Rf7 (38.Rc8 Ke7 39.Re8 Kd7 40.c6 Kd6 41.Rd8 Kc7 42.Rd7 Kc8 43.Bh5-+) 38...Kg8 39.c6 (39.Bh5 Qc1 40.Kg2 Be4 41.f3 Qc2 42.Kh1 Qc5-+) 39...Qc1 40.Kg2 Bg6 (40...Bg6 41.Re7 Kf8-+) 0-1. dale70 (2035) - attitudal (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.ed4 b6 9.Nbd2 (9.Ba3 Ba3 10.Na3 0-0=) 9...Bb7 (9...0-0 10.Bd3=+) 10.cd5 (10.Rc1 0-0=+) 10...Nd5 (10...Bd5 11.Bd3=+) 11.Bc4 N7f6 (11...a6 12.ba6 Ba6 13.0-0=+) 12.0-0 0-0 13.Ne5 (13.Qa4 a6=+) 13...Rc8 (13...Nf4 14.Ndf3=+) 14.Rc1 Qe7 (14...Nf4 15.Ndf3=+) 15.Qb3 (15.Qa4 Nf4 16.Ndf3 Bd5=) 15...Nf4 16.f3 N6d5 (16...Rfd8 17.Ne4=+) 17.Ne4= Be5 (17...Rfd8!?=) 18.de5+= Qh4 (18...Rfd8 19.Nd6 Rc7 20.Rf2+=) 19.Rf2 (19.g3 Nh3 20.Kh1+=) 19...Rfd8 20.Nd6 Rc7 21.Nb7 (21.Qa3!? Rcd7 22.Rfc2+= (22.Qa7 Ne3 23.Qb7 Rb7 24.Nb7 Qg5–+)) 21...Rb7= 22.Bd5 Nd5 (22...Rd5? 23.Qd5 Nh3 24.gh3 Qg5 25.Rg2 Qc1 26.Bc1 ed5 27.Bh6+–) 23.Qc4 (23.Rc4 Qh5=) ½–½. Krumpholz – Mittag, corr JB'3001 DDR/M/, (year?).

8.Qd4 e5 9.Qd1 e4 10.Nd4 0-0 11.Nd2 Nc5 12.N4b3 Bg4 (12...Be6 13.Nc5 Bc5 14.cd5 Bd5 15.Rc1=) 13.Bf6 Qf6? (better 13...Bd1!? 14.Bd8 Bb3=) 14.Qg4+/- Nb3 15.Nb3 Bb4 16.Kd1 dc4 17.Nd4 (better 17.Bc4!? Qf2 18.Qe2 Rfd8 19.Kc2 Qe2 20.Be2 Rac8 21.Kb1+=) 17...Rad8= 18.Kc2 Rd4 19.ed4 Qd4 20.Rd1 Qc3 21.Kb1 Be7 22.Qf4 Bf6 23.Qf6 (23.Rd2 Qa1 24.Kc2 c3-+) 23...gf6 (23...Qf6?! 24.Bc4 Rc8 25.Bd5-+) 24.Be2 Qb4 25.Ka1 c3 26.Rb1 Qd4 27.Rhd1 Qf2 28.Bd3 (28.Rdc1 Qe2 29.Rc3 Rd8-+) 28...c2 (28...ed3 29.Rd3 Re8 30.Rg3 Kf8 31.Rg8 Kg8 32.g3 Re2 33.Rc1 Ra2 34.Kb1 Qb2) 29.Bc2 Qc2 30.Rdc1 (30.Rbc1 Qf2-+) 30...Qd3 31.Rb3 (31.b6 ab6 32.Rd1 Qc3 33.Rb2 Re8-+) 31...Qd4 32.Kb1 (32.Rb2 e3 33.b6 e2 34.ba7 Re8-+) 32...f5 (32...e3 33.b6 e2 34.ba7-+) 33.a3 (33.b6 ab6 34.Rg3 Kh8-+) 33...e3 34.Re1 (34.b6-+) 34...f4 35.Re2 Qd1 (35...Qd1 36.Ka2 Qe2 37.Rb2 Qc4 38.Ka1 Rd8 39.h3 Rd1 40.Rb1 Qc3 41.Ka2 Rd2 42.Rb2 Qb2) 0-1. ravindraveena04 (1985) - ennlenk (2010), gameknot.com, 2021.

8.Nd4 Nb6 9.Nd2 dc4 10.Nc4 Bb4 11.Nd2 e5 =+.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 Bb4 (9...Qc7 10.Bd3=) 10.Bc3 Bc3 (10...Ne5 11.Be2 Bd6 12.0-0=) 11.Nc3 Qc7 (11...e5 12.Nf5 0-0 13.0-0=) 12.Qb3+= Nb6 13.Be2 (13.Bd3 e5 14.Nf5 Bf5 15.Bf5 Rd8=) 13...e5 14.Nf3 0-0 (14...Be6 15.Qc2=+) 15.0-0 (15.Rc1 Be6 16.Qb4 Nbd5–/+) 15...Be6=+ 16.Qb2 Rac8 17.Rfc1 Qb8 (17...Nc4 18.Bc4 Bc4 19.Nd2=+) 18.Ng5 (18.Nd1 Bc4=) 18...Bc4 (18...Nc4 19.Qb4 Bd5 20.Nh7 Kh7 21.Nd5 Nd5 22.Qb1 Kg8 23.Bc4+/–) 19.Nge4 (19.a4 Rfd8=) 19...Ne4 20.Ne4 Na4 (20...Rfd8 21.Bg4 Na4 22.Qb4+–) 21.Qb4 Be2 22.Qa4 Rc1 (22...Rfd8 23.Rc8 Qc8 24.Re1=+) 23.Rc1 Rc8 24.Rc8 Qc8 ½–½. Niekisch,Dirk – Foertsch,Matthias, DVMi U15 Fredeburg, 1994.

8.Nd4 Ne5 9.Nc3 (better is 9.cd5!? Nd5 10.Nc3=) 9...Nc4–/+ 10.Bc4 dc4 11.Qa4 e5 12.Nf3 Qc7 (12...Be6 13.Nd2–/+) 13.b6 Qc6 14.ba7 (better is 14.Qc6!? bc6 15.ba7 Ra7 16.a4–/+) 14...Qa4 15.Na4 Ra7 (15...Bb4 16.Kf1 Ra7 17.Nb6–/+) 16.Nb6 Bb4 (16...Be6 17.Be5 Be5 18.Ne5–/+) 17.Ke2=+ Be6 18.Be5 Ne4 19.a4 (19.Rhc1!? f6 20.Bd4=+) 19...Ra6–/+ 20.a5 (20.Bg7 Rg8 21.Rab1 Rb6 22.Bd4–+) 20...Ba5–+ 21.Bd4 (21.Rhb1 c3 (21...Bb6?! 22.Ra6 ba6 23.Rb6=+; 21...Rb6?! 22.Ra5 Rb1 23.Ra8 Ke7 24.Rh8–+) 22.Ra4 f6 23.Re4 A) 23...Rb6 24.Rb6 Bb6 25.Bf6+= (25.Bc3?! Kd7=); B) 23...Bf5–+) 21...0-0 (21...Rb6?! 22.Ra5 Ra6 23.Ra6 ba6 24.Ra1=+) 22.Na4 (22.Rhc1 c3–+ (22...Rb6?! 23.Ra5 Ra6 24.Ra6 ba6 25.Nd2–/+)) 22...Rfa8 23.Rab1 c3 24.Ne5 c2 25.Rbc1 Rc8 26.f3 b5 27.fe4 ba4 28.Nd3 Bb3 29.Nb4 Bb4 (30.Ra1 Bc4 31.Kf3 Bb5–+) 0–1. Stobbe,Arthur – Kellermann, corr ICCF TT–4–90 SF, 1994.

8.Nd4 Qe7 9.a4 dc4 10.Bc4 0-0 11.0-0 Nc5 12.h3 e5 13.Ne2 Bf5 14.Ng3 Bg6 15.Qe2 Rac8 16.Nd2 Nce4 17.Nde4 Ne4 18.Ne4 Be4 19.f3 Bg6 20.Rad1 Bc5 21.Bb3 Rfd8 22.Kf2 Rd1 23.Rd1 Qh4 24.Kg1 Qg3 25.Re1 h5 26.Bd5 b6 27.Kh1 Bb4 28.Rd1 h4 29.e4 Rc7 30.Rc1 Rc1 31.Bc1 Qe1 32.Qe1 Be1 33.Bb2 Bg3 34.Kg1 Kf8 35.Kf1 f5 36.Ke2 fe4 37.fe4 Ke7 38.Kd3 Kd6 39.Ba3 Kd7 40.Bb4 Bh5 41.Bd2 Bd1 42.a5 ba5 43.Ba5 Ba4 44.b6 ab6 45.Bb6 g5 46.Kc4 Bc6 47.Bf7 Be4 48.Bh5 Bg2 49.Bg4 Kc6 50.Bc5 e4 51.Bf5 Bf4 52.Be4 Be4 53.Kd4 Bf5 54.Be7 Bh3 55.Bg5 Be6 Time forfeit 0-1. mordor1 (2025) - carlsen89 (2090), Rated Bullet game, lichess.org, 2015. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nd7 3.Bb2 Ngf6 4.e3 e6 5.b5 c5 6.c4 Bd6)

8.ed4 dc4

9.Bc4 0-0 10.0-0 a6 11.Nc3 (11.ba6 ba6 12.Ba3 Nb6 13.Bd3 Bb7 14.Bd6 Qd6 15.Nbd2 Nbd5 16.Nc4 Qf4 17.Qe1+=) 11...Re8 12.Re1 Nb6 13.Bd3 Nbd5 14.Nd5 Nd5 15.ba6 ba6 16.Ne5 Rf8 17.Qh5 =.

9.Bc4 0-0 10.0-0 Nb6 11.Bd3 a6 12.Nc3 Nbd5 13.Nd5 Nd5 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1 Nf4 17.Qb1 =.

9.Bc4 0-0 10.0-0 Nb6 11.Bd3 Nbd5 12.Nc3 b6 13.Ne5 Bb7 14.Nd5 Bd5 15.Qe2 Rc8 16.Rfc1 Qe7 17.Nc4 Rfd8 18.Nd6 Qd6 19.h3 Qf4 20.Qe3 Qh4 (20...Qe3 21.fe3 g6 22.a4=) 21.Rc8+= Rc8 22.Rc1 Ra8 23.a3 h6 24.Bc3 Ne4 (better is 24...Bb7!?=) 25.Bb4+/– f5 26.Be4 (26.f3 Nf6+/–) 26...Be4 (26...Qe4 27.Qe4 Be4 28.Rc7+=) 27.Rc7 (better is 27.f3 Bd5 28.Rc7+/–) 27...Qf6? (27...Qg5 28.Qg5 hg5 29.Bd6+=) 28.Bd6 (better is 28.f3 Bd5 29.Bd6+–) 28...Qg6?? (28...Qg5 29.Qg5 hg5+=) 29.Qg3?? (better is 29.f3 Bd5 30.Be5+–) 29...Qg3+= 30.Bg3 Rf8 31.Be5 Rf7 32.Rf7 Kf7 33.Bb8 Bd3 34.Ba7 Bb5 35.Bb6 Ke8 36.f3 h5 37.Bc5 Kd7 38.Kf2 Kc6 39.f4 Kd5 40.Ke3 Bf1 41.Kf2 Bb5 42.Kf3 g6 43.g3 Ba4 ½–½. Bienaime,Pierre (1675) – Dimart,Denis (1685), FRA–ch op–C Aix–les–Bains, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Nbd7 4.e3 e6 5.b5 Bd6 6.d4 c5 7.c4 cd4 8.ed4 dc4)

9.Bc4 Nb6 10.Bd3 Bd7 (10...a6 11.Nc3= Nbd5 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Nd5 14.ba6 Nc3 15.Qb3 ba6 16.Qc3 Bb7 17.Ne5+= –0.34; 10...Nbd5 11.0-0 a6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 ab5 14.Bb5 Bd7 15.Bd7 Qd7 16.d5 Nd5 17.Bg7= –0.12) 11.0-0 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 Nbd5 13.0-0 0-0 14.Ne5 Rc8 15.Re1 Nc3 16.Qf3 Qb6 17.Bc4+= 0.28) 11...0-0 12.Nc3 (12.Ba3 Ba3 13.Na3 Nbd5 14.Rc1 Qa5 15.Qb3 Rac8 16.Rfe1 Rfd8 17.Ne5= 0.00) 12...Nbd5 13.Nd5 (13.Ne5 Nf4 14.Bc4 Rc8 15.Rc1 N6d5 16.Bd5 Nd5 17.Nd5= 0.00) 13...Nd5 14.a4 (14.Ne5 a6 15.ba6 ba6 16.a4 Qh4 17.g3= –0.09) 14...a6 15.Qb3 (15.ba6 ba6 16.Ne5 Qh4 17.g3= –0.09) 15...Nf4 16.Bc4 (16.Rfd1 ab5 17.ab5= –0.12) 16...Qe7 (16...Qc7 17.Ne5= 0.03) 17.d5 (17.Ne5 Rfc8=) 17...ab5 18.ab5 ed5 19.Bd5 Nd5 20.Qd5 Be6 21.Qd4 f6 22.Qe4 (22.Ra8 Ra8 23.Re1 Re8=) 22...f5 (22...Qf7 23.Ra8 Ra8 24.Rd1=) 23.Qd3 Ra1 24.Ra1 Rd8 25.Nd4 Bc5 26.Re1 (26.Qe3 Bd7=) 26...Qf7 27.h3 (27.Rc1 Rd5=) 27...h6+= 28.Rd1 Bc4 29.Qc2 Bb6 30.Rd2 Kh7 31.Ba1 Re8 32.Nf5 Re1 33.Kh2 g6 34.Bd4 Ba5 35.Ng3 Bb3 36.Qd3 Bd2 37.Qd2 Re7 38.Bb2= Bc4 39.Qd4 g5 40.Ne4 Qf4 41.g3 Qe4 42.Qh8 Kg6 43.Qf6 Kh7 44.Qh8 Kg6 45.Qf6 Kh7 46.Qh8 ½–½. Scholbach,Tillmann – Itter,Erik, corr, 1997.

9.Nbd2 a6 10.Bc4 ab5 11.Bb5 =+.

9.Nbd2 Nd5 10.Bc4=+ 0-0 11.0-0 =+.

9.Nbd2 Nd5 10.Bc4=+ N7b6 11.0-0 Nc4 12.Nc4 Be7 (12...Bc7 13.Nfe5=+) 13.a4= a5 (13...0-0 14.Ba3=+) 14.Qb3 b6 15.Nce5 Bb7 (15...Bd6 16.Ba3=) 16.Rac1 (16.Nc6 Qc7=) 16...Nb4 17.Nc6 (17.Rfe1=) 17...Bc6 (17...Qd5 18.Qd5 Nd5 19.Ne7 Ke7 20.Ba3 Kf6 21.Ne5=) 18.bc6+= Qd5 (18...Rc8 19.d5 Qd5 20.Qd5 ed5 21.Bg7=+) 19.Qd5 ½–½. Labahn,Wolfgang (2215) – Chernosvitov,Alexander (2390), Dortmund op–A, 1993.

8.Bd4 0-0

9.Nbd2 e5 10.Bb2 +=.

9.Nbd2 Re8 10.Be2 dc4 (10...e5 11.Bb2=) 11.Nc4 Bb4 12.Nfd2 (12.Kf1 Nd5=) 12...a6 13.a4 (13.a3 Bf8 14.Bf6 Nf6=) 13...e5+= 14.Bb2 ab5 (14...Qe7 15.0-0=) 15.ab5 Ra1 16.Ba1 b6 (16...Qc7 17.0-0=) 17.0-0 Bb7 18.Qb3 (18.Nf3 Qc7=) 18...Bc5 (18...Bd2 19.Nd2 Nc5 20.Qc2=) 19.Nf3 (19.Rd1 Qc7=) 19...e4 20.Nfe5 Ne5 21.Ne5 Qc7 22.Bc4 (better is 22.Nc4!?=) 22...Re5–/+ 23.Be5 Qe5 24.Bf7 Kf8 25.Rd1 Bd6 26.g3 Bc8 27.Bc4 (27.Rd4 Qe7–/+) 27...g6 (27...Bg4 28.Rd4–/+) 28.Rd4 (28.Qa2 Bg4 29.Qa7 Qe7+=) 28...Kg7 (28...Bg4 29.Qc2–/+) 29.Qd1 (29.Rd2 Bg4–/+) 29...Bc5 30.Rd8 (30.Rd2 Bg4 31.Qf1 Qc7–/+) 30...Qc7 31.Be2 Be6 32.Rd2 Qe5 33.Kg2 Kh6 34.Qc1 Ng4 35.Bg4 Bg4 36.h3 Be6 37.Qb2 Qf5 (37...Qf5 38.h4 Qh3 39.Kg1 Be3 40.fe3 Qg3 41.Rg2 Qe3 42.Qf2 Qf2 43.Kf2 Kh5=). Nebe,Lutz (1900) – Salai,Josip (1965), corr, 1999.

7.cd5 ed5

8.a4 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 b6 11.d4 c4 12.Nc3 Bb7 13.Qc2 Rc8 (13...Ne4 14.Ne4 Re4 15.Rfb1+=) 14.Rac1 (14.Ba3 Bc7=) 14...Nf8 15.Qf5 (15.Ra1 Ng6+=) 15...Ng6+= 16.h4 Rc7 17.g3 (17.h5 Ne7 18.Qh3 Qc8+=) 17...Bc8–/+ 18.Qc2 Bh3 19.Rfe1 Qc8 (19...Bb4 20.Nd2–/+) 20.Ng5 (better is 20.h5!? Bf5 21.Qd1+=) 20...Bf5–/+ 21.Qd1 h6 22.Nf3 Qe6 23.Bf1 Rd7 (23...Bb4 24.Nd2–/+) 24.Bg2 Bc7 (24...Bb4 25.Nd2–/+) 25.Ne2 (25.Nd2 Bg4 26.Qc2 Bh3=) 25...Bg4 26.Nf4 (26.Qc2!?+=) 26...Qf5–/+ 27.Qc2 Qc2 (27...Nf4?! 28.Qf5 Bf5 29.gf4+=) 28.Rc2 Bf3 29.Bf3 Bf4 1–0. Jaramillo,Carlos O (1915) – Hernandez,Cristian A (2125), Festival Internacional de Ajedrez, 2013.

8.a4 b6 9.d4 Bb7 10.Ne5 (10.dc5 bc5 11.Bd3 0-0=) 10...Qe7 (10...c4 11.Qf3 Qc7 12.Nd7 Qd7 13.Nc3=+) 11.Nd7= Qd7 12.Be2 (12.dc5 bc5 13.Bf6 gf6=) 12...Qe6 13.0-0 0-0 14.Nd2 Ne4 (14...c4 15.Ba3=+) 15.Ne4 de4 16.dc5 Bc5 17.Ba3 (17.a5 ba5 18.Ra5 Rfd8=) 17...Rfd8=+ 18.Qc1 Rac8 19.Bc5 Rc5 20.Qb2 Rdc8 21.Rfd1 h6 22.Rac1 Rc1 23.Rc1 Rc1 24.Qc1 Qa2 (24...Qe5 25.Bf1=) 25.Qc4 (25.Bf1 Qe6= (25...Qa4? 26.Qc7+–)) 25...Bd5= 26.Qa2 Ba2 27.Bd1 Kf8 28.Kf1 Ke7 29.Ke1 Kd6 30.Kd2 Kc5 31.Kc3 g6 32.Bb3 Bb3 33.Kb3 f5 34.h4 g5 35.hg5 hg5 36.g3 Kd5 37.Kb4 Ke5 38.a5?? (better 38.Kc3=) 38...Kd5–+ 39.a6 (39.Kb3 Kc5 40.ab6 ab6 41.Kc3–+) 39...g4 40.Kb3 Kc5 0–1. Ovcharenko,Leonid – Rastorotskiy,Mikhail, 2008.

8.Nc3 0-0 9.Be2 =+.

8.Nc3 Qe7 9.d4 (9.Be2 0-0=+) 9...c4 10.Nd2 (10.Be2 0-0=+) 10...Nb6 (10...0-0 11.Be2=+) 11.a4 Bf5 (11...a5 12.ba6 Ra6 13.a5=+) 12.Be2 (12.a5 Nbd7=+) 12...Rd8 (12...a5 13.ba6 ba6 14.g4=+) 13.Qc1 (13.a5 Nc8=) 13...0-0 (13...a5 14.ba6 ba6 15.a5=+) 14.Ba3 (14.a5 Nbd7=+) 14...Na8 (14...a5 15.ba6 ba6 16.a5=+) 15.Nf1 (15.0-0 Rfe8=) 15...h6 (15...Be4 16.Ne4 Ne4 17.Bd6 Qd6 18.Nd2=+) 16.Ng3= Bh7 (16...Bg6 17.0-0=) 17.Bd6 Qd6 18.f4 (18.0-0!?=) 18...Rfe8=+ 19.0-0 Qe7 (19...a5 20.Qd2=+) 20.Nd1 (20.Rf3 Ng4=+) 20...Ne4 (20...Nb6 21.a5 Nc8 22.Rf3–/+) 21.Ne4 Be4 22.Bf3 f5 (22...Nc7 23.Nc3 Bd3 24.Re1=+) 23.Be4 (23.Nc3 Bf3 24.Rf3 Qe6=) 23...fe4 (23...Qe4 24.Re1=+) 24.Qa3 (24.Nc3 Qf6=) 24...Nc7 (24...Qa3 25.Ra3 Kf7 26.Nc3=+) 25.Qe7 (25.Qc3 Ra8=+) 25...Re7 26.Nc3 b6 (26...Rf7 27.Rab1=+) 27.g4 (27.a5 Kf7=) 27…Rf8 (27...a5 28.Rac1=) ½–½. Kleinke,Uwe – Naumann, corr, 1978.

8.Bd3 0-0 9.0-0 Re8 10.Qc2 Qe7 11.Nc3 Ne5 Black prepares the advance c4 12.Ne5 Be5 13.f4 Bc7 14.Rac1 h6 15.a4 c4 16.Bf5 Bf5 17.Qf5 Rad8 18.Ne2 (18.Nb1 Ne4 19.Bd4 Bb6 20.Bb6 ab6–/+) 18...Ne4+= 19.Bc3 Nc3 20.Nc3 (20.Rc3? Ba5 21.Qc2 a6–+) 20...d4 (better is 20...Qd7 21.Qd7 Rd7+=) 21.Nd5+/– Qd7 22.Qd7 Rd7 23.Nc7 (23.Rc4 Ba5 24.Rd4=) 23...Rc7+= 24.ed4 Re4 25.Rc3 Rd4 26.Rfc1 Rd2 27.Rc4 Rc4 28.Rc4 Ra2 29.h3 g6 30.Rc7 Ra4 31.Rb7 h5 32.Kh2 Kg7 33.f5 (33.Kg3 Rb4=) 33...gf5 34.Kg3 h4 35.Kf3 Kf6 36.b6 ab6 37.Rb6 Kg5 38.Rb8 Ra3 39.Kf2 Ra2 40.Kf3 Ra3 41.Kf2 Rc3 42.Ra8 Kf4 (42...f6!?+=) 43.Ra4= Kg5 44.Ra8 f4 45.Rg8 Kf5 46.Rg4 Ke4 47.Rh4 f5 48.Rh8 Rc2 49.Kg1 f3 50.Re8 Kf4 51.Rg8 fg2 52.Rg2 Rc1 53.Kh2 Ke3 54.h4 f4 55.Ra2 Re1 56.h5 f3 57.Ra3 Kf2 58.h6 Re6 59.Ra2 Kf1 60.Ra1 Ke2 61.Ra2 Ke3 62.Ra3 Kf4 63.Ra4 Ke3 64.Ra3 Ke2 65.Ra2 Kf1 66.Ra1 Kf2 67.Ra2 Ke3 68.Ra3 Kf4 69.Ra4 Kg5 70.Kg3 Rf6 71.h7 Rf8?? (better is 71...Rh6=) 72.Rg4+– Kh6 73.Rg8 (73.Rg8 Kh7 74.Rf8 Kg7 75.Rf3 Kh7 76.Kg4 Kg6 77.Rf5 Kh6 78.Rf6 Kh7 79.Kg5 Kg7 80.Rf5 Kh7 81.Kf6 Kh6 82.Kf7 Kh7 83.Rh5#) 1–0. Humeau,Cyril (2200) – Mansour,Sameer (2260), Cairo Al Qahira m, 2008.

8.d4 c4–/+ 9.Nfd2 (9.Nc3 Qa5–/+) 9...Qa5 (9...a6 10.Nc3–/+) 10.Nc3 Bb4 (10...0-0 11.a4–/+) 11.Qc2 0-0 12.f3 (12.Rb1 a6–/+) 12...Re8 13.Kf2 Bc3 14.Bc3 Qb5 15.g4 (15.e4 Nb6–/+) 15...Nf8 16.Be2 (16.e4 de4 17.Ne4 Ne4 18.fe4 Bg4–+) 16...Qc6 17.Rag1 b5 18.h4 (18.g5 N6d7–+) 18...a5 19.a3 Qd6 20.Rb1 (20.g5 N6d7 21.Rb1 Rb8 (< 21...Qa3 22.Rb5 Qe7 23.e4=+) 22.Ba5 Qa3–+) 20...Bd7 21.Qb2 (21.g5 Nh5 22.f4 g6 23.Bh5 gh5–+) 21...Bc6 (21...Re7 22.g5 Nh5 23.f4–+) 22.Nf1 Qe7 23.Qd2 Qa3 24.Ra1 Qd6 25.Ra5 Ra5 26.Ba5 Ra8 27.Bb4 Qc7 28.Ng3 Bd7 29.Qb2 Qa7 30.Rb1 Qa2 31.Qc1 Qa6 32.g5 Ne8 33.e4 Qe6 34.Qe3 Nd6 35.Nh5 Ng6–+ 36.Nf4 Nf4 37.Qf4 Ne8 38.Rb2 f6 39.Bd1 fg5?? 40.Qf8# 1–0. Andersson,Lars H – Metschan, corr EU–H–1194, 1995.

8.Be2 b6 9.0-0 0-0 10.d4 Re8 11.Nc3 Bb7 (11...c4 12.Qa4=) 12.a4 (12.dc5 bc5 13.Rc1 Qc7=) 12...Rc8 13.Rc1 (13.Bd3 Qe7=) 13...Qe7 (13...c4 14.Qc2=) 14.Qb3 (14.Bd3 Ne4=) 14...c4+= 15.Qc2 h6 (15...Ne4 16.Ne4 Qe4 17.Qc3+=) 16.Rfe1 (16.Nh4 g6=) 16...g6 (16...Ne4 17.Ne4 Qe4 18.Qe4 Re4 19.Nd2+=) 17.Nd2= Bb8 (17...Qe6 18.Bf3=) 18.Bf3+= Qd6 19.g3 h5 (19...Nh7 20.Bg2+=) 20.e4+/– de4 21.Nde4 (21.Nce4 Ne4 22.Be4 Bd5+/–) 21...Ne4+= 22.Ne4 Be4 (22...Qb4!?+=) 23.Be4 (23.Re4 Re4 24.Be4 Re8+–) 23...Nf6+– 24.Bc6 Re1 25.Re1 h4 (25...Qb4 26.Re3+–) 26.d5 hg3 27.hg3 (27.fg3?! Nd5 28.Qc4 Qb4+–) 27...Nh5 28.Re6! fe6?? (28...Qf8+–) 29.Qg6 Kf8 30.de6 Qd1 31.Kg2 Ke7 (31...Nf4 32.gf4 Qg4 33.Qg4 Rc6 34.Qg7 Ke8 35.Qd7 Kf8 36.Qd8) 32.Ba3 (32.Qf7 Kd8 33.e7 Kc7 34.e8Q Qd7 35.Qed7) 32...Kd8 (32...Qd6 33.Qf7 Kd8 34.e7 Kc7 35.e8Q Qe7 36.Qee7) 33.Qe8 (33.Qe8 Kc7 34.Qe7 Qd7 35.Qd7) 1–0. Morriss,Pete (1980) – Blaushtain,Boris (2090), TCh–FIN SM, 2012.

8.Be2 Nb6 9.0-0 0-0 10.a4 Bg4 11.Ng5 (11.a5 Nbd7=) 11...Be2=+ 12.Qe2 Nc4 13.Bc3 Be5 (13...Re8 14.Nf3=+) 14.d3= Bc3 15.Nc3 Nd6 (15...Na5 16.Qf3=) 16.e4 (16.Qf3 Nde8+=) 16...h6 (16...Re8 17.e5=+) 17.e5= Re8 18.Nf3 Nf5 19.Qa2 (19.Rfe1 d4 20.Ne4 Nd7=) 19...d4 (19...Ng4=+) 20.Ne2 (20.ef6 dc3 21.fg7 Nd4 (worse 21...Ng7 22.Qc2+/-; worse 21...Kg7 22.Qc4+=) 22.Nd4 cd4=+ (worse 22...Qd4 23.Rac1+=)) 20...Nd5 (20...Ng4 21.e6 Re6 22.Nf4-/+) 21.g4 (better 21.Rfc1 Rc8 22.a5=) 21...Nb4 22.Qc4 Nd6?? (better 22...Nh4 23.Nh4 Qh4-+) 23.Qc5+/- Nd3 24.Qd5 Nc8 25.Qb7 Ne7 (better 25...Nb6 26.Ned4 Nc4+/-) 26.Ned4?? (26.Qe4 Nc5 27.Qd4 Qc7+-) 26...Ng6?? (better 26...Nc5 27.Nc6 Nb7 28.Nd8 Rad8-/+) 27.Qe4 (27.Nc6 Qd5 28.Rad1 Qc4+/-) 27...Nde5 28.Ne5 Re5 29.Qf3 Qd5 (29...Nh4!? 30.Qh1 Re8+=) 30.Qd5+- Rd5 31.Nc6 Re8? (31...Rd7+-) 32.Rfe1 (32.Na7 Rd4+-) 32...Re1 33.Re1 Kf8 (33...Rd7 34.Re8 Kh7 35.Rd8 Rd8 36.Nd8+-) 34.Kg2 (better 34.Na7!? Ne5 35.b6 Nf3 36.Kh1+-) 34...Rd7 35.Kg3 f6 (35...Ne7 36.Ne7 Re7 37.Rb1+-) 36.h4 Ne5 (36...Nh8+-) 37.f4?? (better 37.Ne5!? fe5 38.Re5 Rd3 39.f3+-) 37...Nc6 (better 37...Rd3!? 38.Kg2 Rd2 39.Kf1 Ng4+=) 38.bc6+- Rc7 (38...Rd3 39.Kg2 Rc3 40.Re6+-) 39.Rc1 (better 39.Re6!?+-) 39...Ke7+/- 40.f5 (better 40.Kf3!?+/-) 40...Kd6+= 41.g5 (better 41.Kf4+=) 41...Rc6?? (better 41...hg5 42.hg5 Rc6=) 42.Rd1 (42.Rc6 Kc6 43.gh6 gh6 44.Kg4+-) 42...Ke5-/+ 43.Kg4 fg5 (better 43...Rc4!? 44.Kh5 Ra4-/+) 44.hg5= Rc4 45.Kh5 Kf5 46.Rd5 Ke6 47.Ra5 Rc7 48.gh6 gh6 49.Kh6 Kd6 50.Ra6 Kc5 51.Ra5 (better 51.Kg5=) 51...Kb6-+ 52.Rb5 Ka6 53.Rf5 Rb7 54.Kg5 Kb6?? (better 54...Rb4-+) 55.Rb5 Kc6 56.Rf5 a5 57.Kf4 (57.Ra5 Rb4=) 57...Kb6 (better 57...Rb4!? 58.Ke3 Ra4-/+) 58.Rb5 Ka6 59.Rb7 Kb7 60.Ke4 Kc6 61.Kd4 Kb6 62.Kc4 Kc6 63.Kb3 Kc5 64.Kc3 Kd5 65.Kb3 Kc5 66.Kc3 Kd5 67.Kb3 Kc5 ½-½. Zpytasz (1790) - daframc (1735), Rated Rapid game, lichess.org, 2016.

8.Be2 Qe7 9.0-0 b6 (9...0-0 10.Qc2=+) 10.a4 Bb7 (10...a6 11.Nc3=) 11.a5 Rc8 (11...0-0 12.a6 Bc8 13.Nc3=) 12.ab6 (12.d3 0-0=) 12...ab6 13.Ra7 Rc7 14.Nh4 g6 (14...Qe6 15.Qc2=) 15.f4 (15.d4 0-0=) 15...0-0 16.Nf3 (16.Na3 Re8=) 16...Re8 (16...d4 17.Ra3=+) 17.Ng5 (17.f5 d4 (< 17...gf5 18.Nh4+=) 18.fg6 hg6=+) 17...h6 18.Nh3 d4 19.Ra3 (19.Rf2!?=+) 19...c4–+ (19...de3?! 20.Re3 Qd8 21.Bc4=) 20.Ra4 c3! 21.Bf3? (21.Bc3 dc3) 21...Bf3 (21...c2!? 22.Qe2 Bf3 23.Qf3 de3 24.de3–+) 22.Qf3 cb2 (23.Rd4 Rc1–+) 0–1. Tidemalm,Gustav – Haerwell,Stig, corr SSKK Sweden, 1986.

8.Be2 0-0

9.0-0 c4 10.d3= cd3 11.Bd3 (11.Qd3 Nc5 12.Qd4 Re8=) 11...Nc5 12.Bc2 (12.Qc2 Nd3 13.Qd3 a6=) 12...Be6 (12...Re8 13.Nc3=) 13.Nc3 Attacks the isolani on d5 13...Bg4 (13...Rc8 14.Qd4=) 14.h3+= (worse 14.Nd5 Nd5 15.Qd4 Nf6–/+) 14...Bf3 (14...Be6 15.Nd4=) 15.Qf3 Re8 (15...Be5 16.Rab1+=) 16.Rfd1+– (worse 16.Nd5 Nd5 17.Rad1 Nb6–/+) 16...Nce4? (better 16...Be5 17.Rab1 Bc3 18.Bc3 Nce4+–) 17.Nd5+– Ng5 (17...Rc8 18.Nf6 Nf6+–) 18.Nf6 gf6 19.Qf5 (worse 19.Qb7 Rb8 20.Qa7 Rb5+–) 19...Be5 (19...Re6 20.h4 Rc8 21.hg5 Rc2 22.Qc2 fg5 23.Qc5+–) 20.Rd8 Rad8 21.Be5 (21.Be5 Re5 22.Qf6+–) 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

9.0-0 Qc7 10.Qc2 Re8 11.d3 b6 12.Nbd2 Bb7 13.h3 h6 14.Rfe1 Re6 15.a4 a5 16.Rac1 Rae8 17.Nf1 Nf8 (17...Qd8 18.Nh4+=) 18.Nh4 (18.Nd4 Re5=) 18...Qc8 (18...Qd7 19.Nf5=) 19.Nf5+= Bb8 20.Bf3 d4 21.e4 (21.Nd2 Bf4=) 21...Ng6 22.g3 Kh7 23.Qd2 (23.Nd2 Ne7 24.Ne7 R6e7= (worse is 24...R8e7 25.Bd4 Qd7 26.Be3+/–)) 23...Ne5 (23...Qd7!?+=) 24.Bg2 g5? (24...Qd8!?=) 25.Bd4! Qd7 (25...cd4 26.Rc8 Pinning (26.Rc8 Deflection)) 26.Be5 Be5 27.N1e3 (27.h4 Rg8+/–) 27...Be4 The backward pawn on d3 becomes a target 28.Nc4?? (better is 28.Be4!? Ne4 29.Qc2+=) 28...Bg2 (better is 28...Bf5 29.Bc6 A) 29...Qd3 30.Qd3 Bd3 31.Be8 Bg3 32.Bf7 (worse is 32.fg3 Bc4 33.Red1 Ne8 34.Rc4 Nd6–/+) 32...Re1 33.Re1+–; B) 29...Qd8 30.Be8 Qe8–+) 29.Kg2= Bc7 30.Re6 Qe6 31.Nfe3 Rd8 32.Qc2 Kg8 33.Rd1 Nd5 34.Nd5 Qd5 35.f3 Re8 36.Rd2 Qe6 37.Qd1 f6 (37...f5 38.Qf1+=) 38.Qc2 (38.Qf1=) 38...h5 (better is 38...f5!?+=) 39.d4+= cd4 ½–½. Sindermann,Peter (1930) – Giss,Arthur (1930), Landesliga Sued, 2007.

9.0-0 Qe7 10.Nc3 =+.

9.a4 a6 10.Nc3 =+.

9.a4 b6 10.0-0= a6 11.Nc3 =.

9.a4 b6 10.0-0= Qc7 11.Nc3 a6 =.

9.a4 b6 10.0-0= Qc7 11.d4 c4!? =.

9.a4 b6 10.0-0= Qc7 11.d4 Ne4 12.dc5 +=. pcmvr (2800) – jjones (2730), net–chess.com, 2006.

9.a4 c4 10.d3= cd3 11.Bd3 Nc5 12.Bc2 Bg4 13.Nbd2 (13.0-0 Qe7=) 13...Qe7 (13...Re8 14.h3 Bh5 15.0-0=) 14.h3 Bh5 15.0-0 Rfd8 (15...Nfe4 16.Ne4 de4 17.Qd5=) 16.Nb3 Nce4 17.Nbd4 Qd7 (17...Rac8 18.Rc1=) 18.Bd3 Rac8 19.a5 Re8 20.a6 b6 21.Rc1 Rc5 22.Re1 (22.Ba3 Rc1 23.Bc1 Ng5=+) 22...Rec8 23.Qe2 (23.Ba3 Rc1 24.Bc1 Bb4=) 23...h6 (23...Rc1 24.Rc1 Rc1 25.Bc1=) 24.Qf1 Bf3 (24...R8c7 25.Red1=) 25.gf3 (25.Nf3 Nc3+=) 25...Rc1= 26.Rc1 Rc1 27.Bc1 (27.Qc1 Qh3 28.f4 Ng4 29.Qc8 Bf8–+) 27...Nc5 28.Bf5 Qc7 29.f4 (29.Bb2 g6 30.Qg2 Kh7+=) 29...g6 (29...Nfe4 30.Bb2=) 30.Bc2+= Bf8 31.Bb2 Nfe4 32.Nc6 Bg7 33.Qa1 Qd7? 34.f5?? Kh7? 35.fg6+/– fg6 36.Bg7 Qh3 37.Qf1 Qg4 38.Qg2 Qg2 39.Kg2 Kg7 40.Be4 Ne4 41.Na7 Nd6 42.Nc6 Nb5 43.a7 Na7+= 44.Na7 Kf6 45.Kg3 Ke6 46.Nc8 b5 47.Na7 b4 48.Nc6 d4 49.Nb4 de3 50.fe3 Ke5 51.Kf3 g5 52.Nc6 Kd6 53.Na5 Ke7 54.Nc4 h5 55.Nd2 Ke6 56.e4 (56...Ke5 57.Ke3+–) 1–0. pcmvr (2005) – wombat (1910), internet, 2006.

9.a4 Re8 10.0-0 =.

9.0-0 b6

10.a4 Bb7 11.d4 c4 12.Nc3 Re8 13.Re1 Bb4 14.Qc2 Nf8 15.Ne5 Qd6 16.Bf3 Ng6 (16...Rac8 17.Rec1=) 17.Ng6 (17.Nc4 Qe6+/-) 17...hg6 (17...fg6 18.Rec1=) 18.Reb1 Bc3 19.Bc3 Qe6 20.Bb4 White plans a5 20...Rac8 21.a5 Rc7 22.ab6 ab6 23.Ra7 Nh5 (23...g5 24.h3+=) 24.Rba1 f5 (24...Nf6 25.R1a2+=) 25.Qe2 Nf6 26.g3 (26.Qd1 Qd7+=) 26...Rd7 (26...g5 27.Qb2=) 27.h4 Qf7 (27...Bc8 28.Ra8+=) 28.g4 (28.Bg2!?+/-) 28...f4 29.g5 Nh5 (better 29...Ne4=) 30.Bh5 (better 30.Bg4 fe3 31.Bd7 ef2 32.Qf2 Qd7 33.Re1 Qg4 34.Kh2 Re1 35.Be1=) 30...gh5=+ 31.Rf1?? (better 31.R7a3=+) 31...f3-+ 32.Qc2 (32.Qd1 Qf5 33.Qf3 Qf3 34.Rfa1-+) 32...Re4 (32...Qe6 33.Qb1 Qg4 34.Kh2 Qg2) 33.Qa4?? (33.Rfa1-+) 33...Qf5 34.Ra8 (34.Bd6 Qh3 35.Ra8 Kh7 36.Rh8 Kh8 37.Qa8 Ba8 38.Rc1 Qg2) 34...Kh7 35.Rf8 (35.Rh8 Kh8 36.Qa8 Ba8 37.Ra1 Rg4 38.Kh1 Rh4 39.Kg1 Qg5 40.Kf1 Rh1) 35...Qg4 36.Kh2 Qg2 0-1. AleksandrNekhoroshik (1700) - Irish3y3s (1635), lichess.org, 2021.

10.Qc2 a6 11.d4 =+.

10.Nc3 a6 11.d3 =.

10.Nc3 Re8 11.d4. Braak,Jelle van den (1875) – Essen,Wim van (1930), Dutch, 2009.

10.d3 Re8 11.Nc3 =.

10.d4 c4=+ 11.Ba3 Ba3 12.Na3 a6 =+.

10.d4 c4=+ 11.Nc3 a6 12.ba6 Ra6 13.a4 =+.

10.d4 c4=+ 11.Nc3 Bb7 12.a4 Qe7 13.Qc2 (13.Nh4 Qe6=) 13...Rac8 (13...Rfc8 14.Nh4=) 14.Nh4 (better is 14.a5=) 14...Bb8? (better is 14...Qe6=) 15.Ba3+– Qe6 (15...Qd8 16.Bf8 Nf8 17.Nf5+–) 16.Bf8 Kf8 17.Nf3 h6 18.h3 Qd6 19.g3 Nh5 20.Ne5 Nhf6 21.Bg4 Ng4+= 22.Nd7 Qd7 23.hg4 Qg4 24.Kg2 Re8 25.Qh7 f5 26.Rh1 Bg3 27.f3?? Qg5–+ 28.Rh5?? Qh5 29.Kg3 Re3 30.Qh8 Kf7 (31.Qg7 Kg7 32.Rf1 Rc3 33.Kg2 Rc2 34.Rf2 Qg5 35.Kh3 f4 36.Rg2 Rg2 37.a5 Bc8#) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxvi/18, 1995.

10.d4 c4=+ 11.Nc3 Bb7 12.Qc2 a6 =.

10.Qc2 Bb7

11.Nc3 Re8 =.

11.d3 Rc8 12.Qa4 a6 =.

11.d3 Rc8 12.Nbd2 Re8 13.Rfe1 Ra8 14.Nh4 =.

11.d3 Rc8 12.Nbd2 Re8 13.Rfe1 Bb8 14.Bf1 (14.Qa4 Qe7=) 14...Ne5 15.h3 (15.Be5 Be5 16.Ne5 Re5=) 15...Ned7 (15...Nf3 16.Nf3 d4 17.e4=+) 16.Rac1 (16.Qa4 Qe7=) 16...h6 (16...Bd6 17.g3=) 17.a4 (17.Qa4 Qe7=) 17...Re7 (17...Bd6 18.Nh4=) 18.Nh4 (18.g3 a6=) 18...Ne5 (18...d4 19.Nf5 Re5 20.e4=) 19.Qd1 (19.Nf5 Re6=) 19...Qc7 (19...Re8 20.Be2=) 20.Ndf3 (20.f4 Ned7=) 20...Nf3=+ 21.Nf3 Re6 22.g3= Qe7 23.Bg2 Nd7 24.Nh4 Ne5 25.Nf3 Nf3 26.Qf3 Be5 27.Be5 Re5 28.Qg4 Re8 29.Qf4 Bc8 30.Qf3 Bf5 31.d4 cd4–/+ (32.Rcd1 Be4–/+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/26, 1994.

11.d3 Re8 12.d4 =.

10.Nc3 Bb7

11.a4 Qc7 12.d3 Rae8 13.d4 cd4 14.Qd4 Ne5 =.

11.a4 Qc7 12.d3 Rae8 13.h3 Re7 14.d4 =.

11.a4 Qc7 12.d3 Rae8 13.h3 h6 14.Qd2 (14.d4 Rc8=) 14...Nh7 (14...Ne5 15.d4 Ne4 16.Ne4 Nf3 17.Bf3 de4 18.Be2=) 15.Rfd1 (15.a5 ba5 16.Nd1 a6 17.ba6 Ba6 18.Ra5 Ra8=) 15...f5 (15...d4 16.Ne4 (< 16.ed4 Bf4 17.Qe1 Bf3 18.gf3 cd4–/+) 16...de3 A) 17.Qe3?? Bf4 18.Be5 A1) 18...Be3 19.Bc7 Bg5 20.Nfg5 Ng5 21.Bd6+=; A2) 18...Ne5?! 19.Qf4 f5 20.Ne5 fe4 21.de4 Re5 22.Bc4 Kh8 23.Qh2–+; A3) < 18...Re5 19.Qf4 f5 20.Ned2+/– (< 20.Ne5 fe4 21.Qe3 Qe5–/+); A4) 18...Be5 19.Ne5 Qe5–+; B) 17.fe3 Be4 18.de4=) 16.d4 (16.a5 ba5 17.Ra4 Nhf6=+) 16...c4 (16...Nhf6 17.dc5 Nc5 18.Nd4=) 17.Ba3 Ndf6 (17...Ba3 18.Ra3 Nhf6 19.a5=) 18.Bd6 (18.Ne5 Ne4 19.Ne4 fe4+=) 18...Qd6 19.Ne5 Ng5 20.Bf3 (20.a5 Nfe4 21.Ne4 Ne4+=) 20...Nf3= 21.gf3 Kh7 22.a5= Ra8 23.Qc2+= g6 24.Kh2 Ng8 25.f4 Ne7 26.Rg1 Rg8 27.a6 Bc8 28.f3 Be6 29.Rg2 ½–½. Flaherty – NN, corr C.C.A.–Belgium, 1979.

11.a4 Qc7 12.d3 Rfe8 13.d4 =.

11.a4 Qc7 12.d4 Rfc8 =.

11.a4 Re8 12.d3 =.

11.Qc2 Re8 =.

11.d4 c4 12.Qc2 =.

11.d4 Qc7 12.Qa4 c4 =.

11.d4 Qc7 12.Rc1 c4 13.a4 Rfc8 14.Qc2 =.

11.d4 Qc7 12.Rc1 c4 13.a4 Rfe8 14.Qc2 a6 15.Rfe1 Bb4 (15...Ng4 16.h3 Ngf6 17.ba6 Ba6 18.Nd2=) 16.Rb1 Ne4 17.Ne4 (17.ba6 Ra6 18.Ne4 Re4=) 17...Re4 (17...de4 18.ba6 Bd5 19.Nd2=+) 18.ba6 (18.Bc3 Bd6=) 18...Ra6 19.Rec1 (19.Ng5 Rh4 20.Nf3 Rh6=+) 19...Re6 (19...Qd8 20.Ra1=) 20.Ne5 (20.Bd3 Rh6 21.Qd1 Bc6=) 20...Ne5=+ 21.de5 Bc6 22.Ra1 Rg6 23.Bf3 Qd7 24.e4 Ra5 25.Qe2 Qb7 26.Bd4 de4 27.Bh5 Rg5 28.h4 Rge5 29.Qc4 Rh5 30.Qb4 Qa8 31.Qb6 Be8 32.Qc7 Rhd5 33.Rab1 Rd8 34.Qg3 g6 35.Bf6+/– Rc8 36.Rc8 Qc8 37.Rb8 Qc1 38.Kh2 Qc6 39.Qc3 Qd6+= (40.g3 Qb8 41.Qa5 e3 42.fe3 Qb3+=). Pilz,Erhard (2125) – Sternik,Ryszard (1935), Tiger Temat, 2006.

10.d3 Bb7

11.Nc3 Re8 =.

11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 a6 13.ba6 Ba6 14.Re1 =.

11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Qe7 13.Qc2 a6 14.ba6 Ba6 =.

11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Qe7 13.h3 Rfe8=+ 14.Re1 (14.d4 c4=+) 14...Bb8 (14...Ra8 15.d4=+) 15.Qa4= h6 16.Bf1 (16.Bc3 Qe6=) 16...Qd6 (16...Qe6 17.a3=) 17.Be2 Qe7 18.Nf1 Ne5 (18...Qe6 19.a3=) 19.Nh4 (19.Be5 Be5 20.Ne5 Qe5 21.Qa7 Qc7+=) 19...Nfd7 (19...Qe6 20.Ng3=) 20.Nf5+= Qe6 (20...Qf6 21.N1g3+=) 21.Bg4 Qg6 (< 21...Ng4 22.Ng7 Qg6 23.Qg4 (< 23.Ne8 Nge5 24.Red1 Re8–/+) 23...Qg4 24.hg4+/–) 22.Nh4 (22.Be5 Ne5 (22...Be5? 23.Nh6 gh6 24.Bd7+–) 23.Nh4 A) 23...Qd3? 24.Bf5+– (24.Bc8?! Bc8 25.e4 d4=); B) 23...Qf6 24.Bc8 Bc8=+) 22...Qd6 (22...Qg5 23.Be5 Ne5 24.Bc8 Bc8 25.Rc3=+) 23.Nf5 (23.Be5 Re5 24.Nf5 Qc7=) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/18, 1994.

11.Nbd2 Rc8 12.Nh4 Be5 13.Be5 Ne5 =.

11.Nbd2 Re8 12.Qc2 =+.

9.0-0 Re8

10.Na3 Qa5 11.Nc2 Ne4 12.d3 Qb5 13.Rb1 +/–.

10.Na3 Qa5 11.Nc2 Ne4 12.d3 Nef6 13.a4 a6 =+.

10.a4 a6 11.Nc3 =.

10.d3 a6 11.Nc3 Qe7!? =+.

10.d4 c4 11.Nc3 a6 12.Rc1 =+.

10.d4 c4 11.Nc3 Nb6 12.a4 a5 13.Qc2 =+.

10.d4 c4 11.Nc3 Nb6 12.a4 Bf5 13.a5 Nbd7 14.a6 (14.Nh4 Be4=+) 14...ba6 15.Ra6 Nb6 (15...Nb8 16.Ra4=+) 16.Qa1 Qc7 (16...Ne4 17.Ra7 Ra7 18.Qa7=) 17.Ba3+= Ba3 (17...Re7 18.Ne5+=) 18.Qa3 Bc8 19.Ra5 Bg4 (19...Ne4 20.Ne4 Re4 21.Ra1+=) 20.Ne5 (20.Ra1 Ne4+=) 20...Be2 21.Ne2 Ne4 (21...Qe7 22.Nc6 Qd7 23.Ra1+=) 22.Ra1 Nc8 (22...Qe7 23.Ra7 Qh4 24.Ng3+–) 23.Nc6 Nd2 24.Ra6+/– Nb3 25.Ra2 Re6 26.Nc3 Qd7 27.h3 Rd6 28.Na4 Re6 29.Nc5+– Nc5 30.dc5 h5 31.Qb2 h4 32.Qd4 Re4 33.Qd1 g6 34.Qd2 f5 35.Nb4 d4 36.Rg6 Kf7 37.Raa6 Ne7 38.Rgf6 Kg7 39.ed4 f4 40.Rad6 Qb5 41.Qd1 f3 42.Qc1 (42...Kg8 43.Qg5 Ng6 44.Rg6 Kf8 45.Rg8 Kf7 46.Qg7; 42.Qf3 Re8 43.Qe4 Nf5 44.Qg4 Kh7 45.Qf5 Kh8 46.Rh6 Kg7 47.Rdg6) 1–0. pcmvr (2765) – chily (2835), net–chess.com, 2006.

10.h3 a6!?=+.

10.h3 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Re5 13.d4 cd4 14.Qd4 Qe8 (14...Rg5 15.Kh1+=) 15.Nd2+= b6 16.Rfc1 Bb7 17.Rc7 Rb8 18.Rac1 Re7 19.Nf3 Qd8 (19...Rc8 20.Rc8 Bc8 21.Bd3+/-) 20.R7c2 (20.Qf4 Re4 21.Qg3 Ne8+/-) 20...h6 (20...Rc8 21.Rc8 Bc8 22.Qf4+/-) 21.Ne5 Ne4 22.Nc6 Bc6 23.Rc6 Nc5 24.Bf3 Rd7 25.Rd1 Ne6 26.Qe5 d4 27.Re6 fe6 28.Qe6 Kf8 29.ed4 Rd4 (better 29...Rd6 30.Qf5 Qf6 31.Qf6 gf6+/-) 30.Re1?? (better 30.Rd4 Qd4 31.Bd5+-) 30...Qf6 31.Qb3 Rbd8 32.Qa3 Qd6 33.Qa7 Rd2 (33...Qb4 34.Re3 Qb5 35.Qe7 Kg8 36.Qe6 Kh8 37.a3=+) 34.Qa4 Qc5 35.Qf4 Kg8 36.Qe4 (better 36.Re2=) 36...Qf2-/+ 37.Kh1 Qc5 (better 37...Ra2!? 38.Qc4 Kh8-+) 38.Qe6 Kh8 39.Qg6 R2d6 (better 39...Qd6 40.Re8 Re8 41.Qe8 Kh7 42.Be4 g6 43.Qf7 Kh8-/+) 40.Qf7 (40.Re8!? Re8 41.Qe8 Kh7 42.Be4 g6 43.Qf7 Kh8 44.Qf8 Kh7 45.Qf7 Kh8 46.Qf8 Kh7 47.Qf7=) 40...Rf6 (40...Qb5 41.Re7 Qb1 42.Kh2-/+) 41.Qb3 Qg5 42.a4 Rdf8 43.Rf1 Qg3 44.Qd1 Rf3?? (better 44...Qf4-/+) 45.Rf3+/- (45.Rf3 Rf3 46.Qf3+/- (46.gf3?! Qh3 47.Kg1 Qg3 48.Kf1 Qc7=)) 1-0. Antares_Sco (1945) - XEVANEX (2020), Hourly Blitz Arena, lichess.org, 2021.

10.a4 b6

11.Nc3 Qe7 =.

11.d3 a6 12.Nc3 Ne5 =.

11.d3 a6 12.Nbd2 Qe7 13.ba6 Ra6 14.Re1 =+.

11.d3 a6 12.Nbd2 Nf8 13.Qb3 d4 14.Nc4 Nd5 =.

11.d3 a6 12.Nbd2 Nf8 13.Qc2 Ng6 14.Rfe1 a5 (14...Bf5 15.Nb3+=) 15.d4 (15.Bc3 Qe7=) 15...c4+= 16.e4? (better is 16.Ba3!?+=) 16...Ne4–+ (16...de4?! 17.Ng5 e3 18.fe3=) 17.Ne4 Re4 (17...de4?! 18.Nd2=) 18.Bd1 (18.Nd2 Re8–+) 18...Bf5 19.Re4 Be4 20.Qd2 Qf6 21.Ng5 (better is 21.Ba3–+) 21...Bg2! 22.Kg2 Nf4 (22...Nf4 23.Kh1 Qg5–+) 0–1. Hasler,Ueli (1710) – Vollbrecht,Joerg (2090), CiF, 2006.

11.d3 Qe7 12.Nc3 =.

10.a4 Nf8

11.a5 Bg4 =.

11.a5 Ng6 12.Qc2 Bg4 13.a6 b6 14.Ra4 d4 15.h3 Bh3 16.gh3 Qd7 17.Bd4 Qh3 18.Bf6 gf6 19.Re1 (19.Rc1!? Re5 20.Ne5 Ne5 21.Qe4 Nf3 22.Qf3 Bh2 23.Kh1 Bg3 24.Kg1 Bh2 25.Kh1 Bg3 26.Kg1 Bh2=) 19...Kh8–/+ 20.Bf1 Qf3 21.Bg2 Qh5 22.Qd1 Qh2 23.Kf1 Rad8 24.Qf3 Be7 (24...Be5 25.Qh3+=) 25.Qh3 (25.Ke2!?=) 25...Qe5–/+ 26.Bc6 Rg8 27.f4 Qd6 28.Re2 Qd3 29.Be4 Qb5 30.Nc3 Qb3 31.Rh2 Rg7 32.Qf5 Nf8 33.Bc2 Qe6 34.Be4 Bd6 35.Nd5 Attacking the isolated pawn on f6 35...Be5 36.Qe6 fe6 37.Nb6 Bc7 38.Nc4 f5 39.Bf3 Rb8 40.Bb7 Nd7 41.Ra3 Nf6 42.Rb3 Ne4 43.Rb5 Ng3 44.Ke1 Ne4 45.Kd1 Re7 46.Rb1 Nf6 47.Ke2 Rg7 48.Rhh1 Kg8 49.Rb5 Nd7 50.Rhb1 Kf8 51.Bf3+= Rb5 52.Rb5 Nb8 53.Bb7 Ke7 54.Rc5 Kf6 55.d4 h5 56.d5 ed5 57.Rd5 Rh7 58.Rc5 h4 59.Kf2 h3 60.Kg1 h2 61.Kh1 Kg6 62.Bc8 Kf6 63.Rf5 Ke7 64.Ne5 Be5 65.Re5 Kd8 66.Bb7 Nd7 67.Re6 Nc5 68.Rd6 Ke7 69.Rc6 Rh5 70.Bc8 Nd3 71.Rc2 Ra5 72.Rh2 Nb4 73.Rh7 Kd8 74.Be6 Ra6 75.f5 Nc6 76.f6 Ne5 77.Rh8 Kc7 78.f7 Nf7 79.Bf7 Ra3 80.e4 Re3 81.Bd5 Kd6 82.Rh6 Kc5 83.Ra6 1–0. Mueller,Detlef (2000) – Watson,Roland (2320), BdF OS–080 remoteschach.de, 2008.

11.d4 c4 12.Qc2 Bg4 =+.

11.d4 c4 12.Nc3 Bf5 13.Ba3 =+.

11.d4 c4 12.Nc3 Bg4 13.Qc2 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 a6=) 13...Bc7 (13...Qe7 14.Rfc1=+) 14.h3 (14.Ba3 Ne4=) 14...Bh5=+ 15.Nh4 (15.Ba3 Ne6=+) 15...Qd6–/+ 16.g3 Be2 17.Ne2 (17.Qe2 Ne6 18.Qc2 Ng5–/+) 17...Ne4 18.Ng2 (18.Nc3 Qd7=+) 18...Qh6 (18...Qd7 19.Kh2–/+) 19.Ngf4 (19.Kh2 Ng5 20.Ng1 Qf6–/+) 19...Rad8 20.Qd1? (better is 20.Kh2!?–/+) 20...g5–+ 21.f3 (21.Nd5 Rd5 22.Kg2–+) 21...Ng3!! (21...gf4?! 22.fe4 fg3 23.Kg2 Re4 24.Bc1–+) 22.Ng3 gf4 23.ef4 Bf4 (better is 23...Qf4 24.Rf2 Qg5–+ (24...Qg3?! 25.Rg2–/+)) 24.Kh2 (24.Ne2 Ne6 25.Bc1–+) 24...Rd6 (24...Ne6 25.Qc2 Ng5 26.Qg2–+) 25.Rg1 Rg6 (better is 25...Rde6 26.Rg2 Qg5–+) 26.Rg2 (26.Bc1–+) 26...Qh4 27.Qg1 Bg3 28.Rg3 (28.Kh1 Qh3 29.Rh2 Bh2 30.Qg3 Bg3 31.Kg1 Be1) 28…Re2 (29.Rg2 Qg3 30.Kh1 Rg2 31.Re1 Rg1 32.Rg1 Qg1#) 0–1. Schreiner,Herman – Brown,Alan M, England, 2000.

7.Be2 b6

8.0-0 a6 =.

8.0-0= dc4 9.Bc4 (9.Na3 a6=) 9...Bb7 10.a4 (10.d3 0-0=) 10...Qc7 (10...Ng4 11.h3 (11.Bg7 Rg8 12.h3 Rg7 13.hg4 Rg4–+) 11...Bf3 12.Qf3= (< 12.gf3 Nh2–/+)) 11.h3 h5 (11...0-0 12.Nc3=+) 12.d4 (better is 12.d3!?=) 12...Ng4 13.Nbd2 Nh2 14.Re1 (14.Nh2 Bh2 15.Kh1 cd4+=) 14...Nf3= 15.Nf3 Nf6 (15...cd4 16.Rc1 de3 A) 17.Bg7? ef2 18.Kf2 Bc5 19.Bd4 Rg8 20.Bc5 Qg3 (20...Qc5?! 21.Kf1 Qf5 22.Bd3–/+) 21.Ke3 Nc5–+; B) < 17.fe3 Bc5=+; C) 17.Re3=) 16.Be2 (16.Rc1 Rd8+=) 16...Kd7 (16...Bd5 17.Rc1+=) 17.Ng5 (17.Bd3 Rac8+/–) 17...Ne4 (better is 17...Ke8+=) 18.Nf7?? (better is 18.dc5 Qc5 19.Nf7+/–) 18...Bh2=+ 19.Kf1 Ng3?? (19...Nf2 20.Ne5 Be5 21.Kf2 Bg3 22.Kg1 Be1 23.dc5 Ke8=) 20.fg3+– Raf8 21.dc5 Bd5? 22.e4 Qc5 23.Bd4 Rf7 24.Bf3 Bc4 25.Kf2 Qc8 26.Bg7 Ke7 27.Bh8 Qh8 28.Rh1 Qb2 (29.Ke3 Bg3 30.Qc2 Qc2 31.Bh5 Qd3#) 0–1. Muster,F – Wendland,Ralf, corr DDR, 1984.

8.0-0 Qc7 9.Nc3 Bb7 (9...dc4 10.Qa4=) 10.Qc2 (10.cd5 ed5 11.d4 0-0=) 10...dc4=+ 11.g3 (11.h3 a6=+) 11...a5 12.ba6 Ba6 13.Ne4 Bb7 14.Nf6 gf6 15.Nh4 (15.Qc4 Bd5 16.Qg4 Qc6= (16...Ba2? 17.Bc4+–)) 15...Ke7 (15...Ne5 16.f4 Qc6 17.Nf3=) 16.Bf3 (16.Bc4 Ne5 17.Bb5 c4=) 16...Bf3 17.Nf3 Qc6 18.Nh4 (18.e4 Qa4 19.Qc3 b5–/+) 18...Ra4 19.Ng2 h5 (19...Rha8 20.e4–/+) 20.Rab1 (20.Rfb1 b5–/+) 20...h4–/+ 21.Nh4 (21.Bc3!?–/+) 21...c3!–+ (21...Ra2 22.Bf6!? Nf6 23.Qa2+/–) 22.Ng2 cb2 23.Rb2 Qa8 24.f4 f5 25.Re1 Rc8 26.g4? fg4 27.Kh1 Rh8 (28.Kg1 c4–+) 0–1. Plock,Joerg – Vogel,F, corr, 1990.

8.a4 0-0 9.0-0 =+.

8.a4 Bb7 9.0-0 Rc8 10.d4 Qc7 11.cd5 ed5 12.a5 0-0 13.Nbd2 Ne4 14.g3 Ndf6 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 c4 17.ab6 Qb6 18.Be4 de4 19.Ne5 Qb5 20.Bc3 Rcd8 (20...f6 21.Qg4 fe5 22.Qe6 Rf7 23.Qd6 ed4 24.Qd4–+) 21.Qe2 The isolani on c4 becomes a target 21...Bb8?? (better is 21...Be5 22.Rfb1 Qc6 23.Ra7 Bd4 24.Bd4 Bc8–/+) 22.Rfb1+– Qd5 23.Ra5 1–0. Bulcourf,Carlos (2205) – Darcyl,Tomas (2405), LNA Puma Cup, 2006.

8.Qc2 0-0 9.0-0 =.

8.Qc2 Bb7 9.d3 (9.cd5 ed5 10.Nh4 0-0=) 9...0-0 10.Nbd2 (10.0-0 dc4 11.dc4 Qc7=) 10...Qe7 11.a4 e5 12.e4 de4 13.de4 Nh5 14.0-0-0 (better is 14.g3!?+=) 14...Nf4–/+ 15.Bf1 Ne6 16.g3 (16.Qd3 Rfd8–/+) 16...a6–+ 17.Bh3 Nd4 18.Qd3 ab5 19.ab5 Ra4 20.Nh4 g6 21.Rhe1 (21.f4 Rd8–/+) 21...Nf6 (21...Rfa8 22.Ng2–+) 22.f3 (22.f4 Rfa8–/+) 22...Bc8 23.Bc8 Rc8 24.Ng2 Qa7 (24...Rca8 25.h4–/+) 25.Qc3 (25.Ne3 Ra8–/+) 25...Bf8 (25...Ra8 26.g4–/+) 26.Ne3 Bh6 27.Kb1 Ra8 28.Nc2 (28.Kc1 Ra2–+) 28...Rb4! 29.f4 (29.Nb4 cb4 Passed pawn) 29...Rb3!! 30.Nb3 (30.Nb3 Qa2 Double attack (30...Qa2 Decoy)) 30...Qa2 31.Kc1 Nb3 (31...Nb3 32.Qb3 Qb3 33.Be5 Ng4–+) 0–1. Farleigh,Richard – De Firmian,Nick E, Philadelphia, PA USA, 1995.

8.Nc3 0-0 =.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Bb7 =.

8.d3 0-0 =.

8.d4 cd4 9.ed4 (9.Qd4!? e5 10.Qd1=) 9...dc4=+ 10.Nbd2 c3 (10...a6 11.Qa4=+) 11.Bc3 Nd5 12.Qb3 (12.Ne4 Be7 13.Rc1 0-0=+) 12...N7f6 13.Nc4 Nc3 (13...0-0 14.Nd6 Qd6 15.Bb2=) 14.Nd6= Qd6 15.Qc3 Nd5 16.Qc6 Qc6 17.bc6 0-0 (better 17...Nb4!?=) 18.0-0 (18.Kd2 Nf4+–) 18...a5 19.Rfc1 (19.Rac1 Ba6 20.Ba6 Ra6+=) 19...Ba6+= 20.Ba6 Ra6 21.a3 (21.a4!?+=) 21...Rc8=+ 22.Rab1 (22.Kf1 Ra7=+) 22...Ne7 (22...Ra7 23.Rc2=+) 23.Ne5 (23.d5!? Nd5 24.Nd4=) 23...f6=+ 24.Nd7 The backward pawn on b6 becomes a target 24...Rc6 25.Rc6 Nc6 26.d5 (26.Kf1 Nd4 27.Nb6 e5–/+) 26...ed5 27.Nb6 d4 28.Nd5 Kf7 (28...Ra7 29.Rc1 Ne7 30.Rc5–/+) 29.Kf1 g5 (29...Ra7 30.Ke2–/+) 30.Ke2 (30.Rb7 Kg6 31.g4=+) 30...Ne7 (better 30...Ne5–/+) 31.Rb7+= Re6 32.Kd3 Re5 33.Kc4?? (33.Ne7 Re7 34.Re7 Ke7 35.Kd4=) 33…Rd5–+ 0–1. GuestSCMW – GuestVQMF, freechess.org, 2017.

8.cd5 ed5 9.d4 0-0 (9...c4 10.Ba3 Ba3 11.Na3=+) 10.a4 (10.dc5 bc5 11.Nc3 Bb7=) 10...Bb7 (10...c4 11.0-0–/+) 11.Nbd2 (11.dc5 bc5 12.0-0 Qe7=) 11...Qe7 12.Ba3 (12.dc5 bc5 13.0-0 Rac8=) 12...Rac8 (12...a6 13.a5=+) 13.Rc1 (13.0-0 Ne4=+) 13...Rfe8 14.0-0 Ne4 (14...Qe6 15.dc5 bc5 16.Bb2=+) 15.Bd3 (15.a5 ba5 16.Nb3 c4 17.Bd6 Qd6 18.Na5 Ba8=+) 15...Qf6 (15...f5 16.dc5 bc5 17.Qc2=+) 16.Bb1 (16.dc5 Ndc5 17.Qc2 Qh6 18.Bc5 Bc5=+ (18...Rc5 19.Qd1 Nd2 20.Qd2=)) 16...Qh6 (16...a6 17.dc5 bc5 18.Qc2=+) 17.h3 (17.dc5 bc5 (< 17...Nec5 18.Bf5=) 18.h3 Qf6=+) 17...cd4 (17...a6!?=+) 18.Bd6 de3 19.Rc8 Rc8 20.fe3?? (20.Ne4 de4 21.Bf4 Qf4 22.Qd7+/–) 20...Nd6 (20...Qe3 21.Kh1 Nd6 22.Re1–+) 21.Re1–/+ Nc5 22.Nd4 Re8 23.Nf1 Nde4 24.Be4–/+ Ne4 25.Qf3 Qg6 26.Rc1 Nc5 27.a5=+ h6 28.a6 Ba8 29.Qf4? Nd3–+ 30.Qc7 Nc1 31.Qc1 Qd6 32.Qe1 g6 33.Qh4 Kh7 34.Qg4 f5 35.Qh4 Re4 36.Qf2 f4 37.ef4 Rf4 38.Qd2 Qf6 39.Nf3 d4 40.N1h2 Bf3 41.Nf3 0–1. Krafzik,Joachim – Wunderer,Eckart, Alpenpokal, 2003.

8.0-0 0-0

9.Nc3 =.

9.d4 =.

8.0-0 Bb7

9.a4 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.a4 Bb7).

9.d3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7).

9.d3 dc4 10.dc4 Qc7 11.Nbd2 0-0-0 (11...e5 12.Nh4=) 12.Qc2 (12.a4 Ne5 13.g3 h5=) 12...g5 13.Rfd1 (better is 13.g3!? Rhg8 14.a4=) 13...g4–/+ 14.Ng5 Bh2 15.Kh1 (15.Kf1 Rhg8 16.Nh7 Nh7 17.Qh7 Be5 18.Be5 Ne5–/+) 15...Rhg8 16.Nf7? (better is 16.Nde4!? Ne4 17.Ne4–+) 16...Rdf8–+ 17.Nf1 (17.a4 Rf7 18.a5 Rg5 19.ab6 ab6–+) 17...Rf7 18.Nh2 Ne4 (better is 18...g3!? 19.Bf3 gh2 20.Bb7 Qb7 21.f3–+) 19.f4 gf3 20.Bf3 Ng3 21.Kg1 Bf3 22.Nf3 Rf3! 23.gf3 (23.Qh7 Rff8 24.Rd2–+) 23...Ne2 Discovered attack 24.Kf1 (24.Kh1 Qg3 25.Qe2 Qh3 26.Qh2 Qf3 27.Qg2 Qg2) 24…Qh2 (24...Qh2 25.Qg6 Rg6 26.Ke1 Nf4 27.Rd7 Qe2#) 0–1. Szoelloesi jr – Pirisi, Budapest, 1983.

9.d3 dc4 10.dc4 Qc7 11.Nbd2 e5 12.g3 (12.Nh4 e4 13.Kh1 0-0= (< 13...Bh2 14.g3+=)) 12...e4 13.Nh4 Be5 14.Qc2 Bb2 15.Qb2 Qe5 16.Qb3 (16.Qe5 Ne5 17.Nf5 0-0-0=+) 16...Qe6 17.Rad1 g5 18.Ng2 Qh3 19.Qc3 h5 20.Rfe1 0-0-0 21.Nf1 Qf5 22.Rd6 Ne5 23.Red1 Rd6 24.Rd6 Nfg4 25.Bg4 hg4 26.Ne1 f6 27.a3 Kc7 28.Rd1 Nf3 29.Kg2 Qh7 30.h4 gh3 (30...gh4?! 31.Qf6 Bc8 32.a4–/+) 31.Kh1 Qf5 (32.Nc2 Nd4–+) 0–1. Sternik,Ryszard – Lebel,Patrick, corr or02–22, 2002.

9.d4 0-0 10.cd5 Nd5 11.Nbd2 =.

9.d4 Qc7 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb7 =.

9.d4 Qc7 10.h3 Rc8 11.Nbd2 0-0 (11...cd4 12.Nd4 0-0 13.Rc1=) 12.Rc1 Qb8 13.a4 (13.dc5 bc5 14.Qc2 Rfd8=) 13...Ne4 (13...Rfd8 14.dc5 Bc5 15.cd5 Bd5 16.Bd3=) 14.Ne4 (14.cd5 ed5 15.dc5 bc5 16.Ne4 de4=) 14...de4 15.Nd2 f5 (15...Rfd8 16.f3=) 16.Nb3 (16.Qb3 Qc7=) 16...e5 (16...cd4 17.ed4 Qc7 18.a5=) 17.d5+= Rf6 (17...Qc7 18.Qc2=) 18.a5 Rcf8 (18...a6 19.ba6 Ba6 20.Qc2+=) 19.a6 Bc8 20.Nd2 Rh6 21.Kh2 (21.Qc2 Qc7+=) 21...Nf6= 22.Rh1 Qc7 (22...f4 23.Kg1 Bf5 24.Qc2=) 23.Kg1 f4 (23...Qf7!?=) 24.ef4+= e3 25.fe3 ef4 26.e4 f3 (26...Qe7!? 27.Qc2 Re8+/–) 27.Bf3+– Bf4 (27...Nd7 28.Bg4+–) 28.Qe2 Nh5 (28...Be5 29.Be5 Qe5 30.Qe3+–) 29.Bh5 Rh5 30.Rf1 (30.Qh5 Be3#) 1–0. Raemisch – Sachse, corr DDR, 1973.

9.d4 Qc7 10.h3 Rc8 11.cd5 ed5 12.Nc3 0-0 =.

9.d4 Qc7 10.h3 cd4 11.Qd4 e5 12.Qh4 =.

9.d4 cd4 10.ed4 dc4 (10...0-0 11.Nbd2=) 11.Bc4 (11.Nbd2 c3 12.Bc3 0-0=) 11...0-0 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 Nd5 14.Re1 N7f6 15.Qa4 Qe7 16.Ne5 (16.Qa7?? Ra8 17.Qa8 Ra8–+) 16...Rc7 (16...Nf4 17.f3= (17.Qa7 Ra8 18.Qb6 N4d5–+)) 17.Ndf3 (17.Bd5 Rc1 18.Rc1 Nd5 19.Ne4= (worse is 19.Qa7 Nf4 20.Qb6 Bd5–+)) 17...Nf4 (17...Rfc8 18.g3= (18.Qa7?? Ra8 19.Qa8 Ba8–+)) 18.Qb3 (better is 18.Nc6!? Qe8 19.Nfe5+=) 18...Rfc8 19.Bf1 Ng6 (19...Nd7!?+=) 20.Rc7= Rc7 21.Ng6 (21.Bc4 Bd5=) 21...hg6 22.g3 (22.Ne5 Bd5 23.Qa4 Ne4–/+) 22...Bd5–/+ 23.Qe3 Ba2 24.Ra1 Bd5 25.Bg2? (better is 25.Bd3!?–/+) 25...Rc2 26.Ba3 Ne4 (26...Ng4 27.Qd3 Rf2 28.h3 Ba3 29.hg4–+) 27.Bd6 (27.Ne1 Rc3 28.Bd6 Qd6–/+) 27...Qd6 (27...Nd6 28.Bf1 f6–+) 28.Rf1? (28.Ne1!? Rc3 29.Qe2–/+) 28...f5 (28...Nc3!? 29.h4–+) 29.Ne5 g5?? (better is 29...Nc3–+) 30.Be4= Be4 31.g4 Qd8 32.gf5 ef5 33.f3 Bd5 34.Qd3= Qc7 35.Qf5 Rc1 36.Qg5 Rf1 37.Kf1 Bc4 38.Nc4 Qc4 39.Kg2 Qd4 40.h4 Qd6 41.Kh3 Qd7 42.Kg3 Qd6 43.Kg4 Qd4 44.Kh5 Qc5 45.f4 Qd6 46.f5 Qd1 47.Kg6 Qd6 48.f6 Qd3 49.Qf5+/– Qg3 50.Kh5 Qe3 51.fg7+– Qe2 52.Kg6 Qg2 53.Qg5 Qc2 54.Kh6 0–1. Zelanti,Markus – Wege,H (1910), Berlin GER, 2012.

9.cd5 ed5 10.Na3 0-0 =+.

9.cd5 ed5 10.a4 0-0 =.

9.cd5 ed5 10.Nc3 0-0 =.

9.cd5 ed5 10.d4 =.

9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bb7 11.Qc2 Rc8 (11...0-0 12.Rfc1=) 12.Qa4 (12.Rfd1 Qc7=) 12...Bb8 (12...Qc7 13.h3= (13.Qa7 Ra8 14.Qa8 Ba8–+)) 13.e4 (13.Rfd1 e5=) 13...Qc7 (13...Ne5 14.Ne5 Be5 15.d3= (< 15.Qa7 Be4 16.Ne4 Bb2–/+)) 14.d3 (14.Qc2 Ne5 15.g3 Qd7=) 14...g5 (14...0-0 15.Rac1=) 15.g3 g4 16.Nd2 (16.Nh4 Qd6=) 16...h5 17.Rfe1 (17.Nc4 h4=) 17...h4=+ 18.Nf1 (18.Nc4 hg3 19.hg3 e5=+) 18...hg3 19.fg3 Ke7 (19...Qd6!?=+) 20.Nd1= Rh4?? (better is 20...Ne5=) 21.gh4+– Rh8 22.Bg4 (22.Nde3 Rh4 23.Nc4 Rh2+–) 22...Rh4? (better is 22...Rg8+–) 23.Bf3 Ng4 24.Nde3 (24.Bg4 Rg4 25.Ng3 Rg3 26.hg3 Qg3 27.Kf1 Qd3 28.Re2 a6+–) 24...Nh2 25.Bg2 f5 (25...Ne5 26.Qd1 Nf1 27.Rf1 Nd3 28.Qd3 Be4 29.Bf6 Ke8+–) 26.Nf5! (26…Ke8 27.Nh4 Nf1 28.Kf1 Qf4 29.Nf3+–) 1–0. Diener,Rudolf – Wendland, corr, (year?).

9.cd5 Bd5 10.d3 0-0 =.

9.cd5 Nd5 10.0-0 0-0 =.

9.h3 0-0=+ 10.Na3 a6 11.d3 =+.

9.h3 0-0=+ 10.Na3 Rc8 11.Qa4 Qc7 =.

9.h3 0-0=+ 10.Na3 Rc8 11.Nc2 Bb8 (11...Qc7 12.Na3=+) 12.cd5= Qe7 (12...Nd5 13.Bc4=) 13.Re1 (13.de6!? Qe6 14.d3+=) 13...Nd5= 14.Rc1 (14.Bc4 Rfd8=) 14...e5 15.e4 (15.d3 Bd6=) 15...Nf4=+ 16.d3 f5 (16...a6 17.ba6 Ba6 18.Ne3=+) 17.Bf1 (17.Ne3 fe4 18.de4 Be4 19.Bc4 Kh8=+) 17...fe4 (17...Qf7 18.Ne3 fe4 19.de4 Nh3 20.gh3 Qf3 21.Bc4 Kh8 22.Qf3 Rf3 23.Be6+/–) 18.de4= Rf6 (better is 18...Rcd8 19.Bc4 Kh8=) 19.Nb4?? (19.Bc4!? Kh8 20.Nh4+=) 19...Rcf8?? (better is 19...cb4!? 20.Rc8 Bc8 21.Bc4 Kh8 22.Bc1–+) 20.g3? Ne6?? 21.Bg2?? Kh8 22.Rc2?? R6f7 23.Nd5 Qd8= 24.Rd2 Nd4 25.Nd4 ed4 26.Qh5 g6 27.Qd1 Ne5 28.f4 Nc4 29.Rde2 Nb2–/+ 30.Rb2 g5 31.Rf2 Bd5 32.ed5–+ gf4 33.Qh5 f3 34.Rf3–/+ Rf3 35.Bf3 Bg3 36.Re6 Qd7 37.Qg5?? Rf3–+ 38.Kg2 Qf7 39.Qd8= Kg7 40.Re7 ½–½. Caminade,Christian – Huguet,Bernard, FRA–ch Grenoble, 1966.

9.h3 0-0=+ 10.d4 a6 =+.

9.a4 dc4

10.Na3 0-0 =.

10.Bc4 Qc7 11.h3 0-0 12.d3 =+.

10.Bc4 Qc7 11.h3 Ne5 12.Ne5= Be5 13.Be5 (13.Nc3 0-0=) 13...Qe5 14.Nc3 Nd5 (14...Qg5 15.f3=) 15.Ne2 (15.Bd5!? Bd5 16.a5=) 15...Ne3=+ 16.fe3 (16.de3 Qe4) 16...Qe4 17.Rf2 Qc4 18.Rc1 (18.d3 Qb4–/+) 18...Qe4 19.Qc2 (19.Nc3 Qe5–/+) 19...Qc2 20.Rc2 Rc8 (20...Be4 21.Rc3–/+) 21.Nc3 Ke7 22.Ra2 Bd5 (22...Ra8 23.a5–/+) 23.Ra1 (23.Nd5 ed5 24.a5 Rc7–/+) 23...f6 24.Kh2 Rhd8 25.Rb1 (25.a5 Bc4–/+) 25...Bb7 26.Ra1 (26.a5 Rd3–+) 26...a5 27.Kg1 h5 28.Ra2 g5 29.Ra1 h4 30.Kh2 f5 31.g3 hg3 32.Kg3 Rh8 33.Rh2 Rh4 34.Rf1 Rch8 35.Rff2 Kf6 36.Re2 f4 37.ef4 gf4 38.Kf2 Rh3 39.Rh3 Rh3 40.Ne4 Be4 41.Re4 Kf5 42.Rc4 e5 (43.Ke2 e4–+) 0–1. Gerold – Fischer,A, corr SOK–87–15, 1987.

10.Bc4 Ng4

11.Bg7 Rg8 12.h3 Rg7 13.hg4 Rg4 –+.

11.h3 Bf3 12.gf3? Nh2 –+.

11.h3 Bf3 12.Qf3 Bh2 13.Kh1 =.

11.h3 h5 12.Be2 Nde5 13.Ne5 Ne5 14.f4 (< 14.Bh5 Qg5 15.Bg4 Ng4–/+) 14...Ng6 15.Bh5 (15.Bg7? Rg8 16.f5 ef5–+ (16...Rg7 17.fg6 Bg2 18.Kg2 Qg5 19.Bg4 Qg6 20.Qf3–+)) 15...Bg2?? (better is 15...Nh4 16.Rf2 Nf5+=) 16.Kg2+– Qh4 (16...Nh4 17.Kg1+–) 17.Bg4 (better is 17.Qf3!? Rd8 18.Bg6 fg6+–) 17...Qh6 (17...f5 18.Bf3 0-0-0 19.Qb3+/– (< 19.Bg7 Rdg8 20.Rh1 Rg7=+)) 18.Kg1 (18.Kf2 Rd8+–) 18...f5 19.Qf3 (better is 19.Bf3 Qh3 20.Kf2 Qh2 21.Ke1+–) 19...Rc8+/– 20.Kh2 Kd7 (20...Nh4 21.Qg3 fg4 22.Qg4+=) 21.a5 Nh4 22.Qg3 fg4 23.Qg4 (23.hg4 Nf5 24.Kg2 Ng3 25.Kg3 Qh3 26.Kf2 Qg4 27.Rh1 Rh1 28.Nc3 Rh2 29.Kf1 Qg2 30.Ke1 Qg1) 23...Rhg8 (23...Nf5 24.ab6 ab6 25.Na3+/–) 24.ab6+– ab6 25.Ra7 Rc7 26.Ra6 g5? (26...Rb7!?+–) 27.Rb6 Qf8 (27...Rcc8 28.Be5 Nf5 29.e4 Be5 30.fe5+– (30.ef5?! Bf4 31.Kg2 Rge8+–)) 28.Be5 gf4 (28...Nf5+–) 29.Rd6 (29.Bd6 Qa8 30.Rf4 Rg4 31.Rg4 Nf5 32.Bc7 Kc7 33.Re6 Qa2 34.Rc6 Kd7+–; 29.Qh4?! Be5 30.ef4 Bd6+/–) 29...Qd6 30.Bd6 (better is 30.Qf4 Qe7 31.Bc7+–) 30...Rg4 31.hg4 Kd6 32.Rf4 Ng6 33.Ra4 Ne5 34.Kg3 Nd7 (34...Rg7 35.Ra6 Kd5 36.Nc3 Kc4 37.Ra4 Kd3 38.Re4+–) 35.Nc3 Ke5 36.Re4 Kf6 37.Kf4 (37...c4 38.g5 Kf7 39.Kg3+–) 1–0. Grund,Karl – Unway, corr ICCF EU–M–318, 1973.

11.h3 h5 12.Be2 Ngf6 13.Na3 +=.

11.h3 h5 12.hg4 hg4 13.Re1 gf3 14.Be6 Qg5 15.g3 Qh6 16.Bh3 Qh3 17.Qf3 Qh1 18.Qh1 Rh1.

11.h3 h5 12.Bg7 Rg8 13.Bc3 Nh2 –/+.

9.a4 Qc7

10.cd5 Nd5 11.Na3 0-0 =.

10.h3 dc4 11.Bc4 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nc3 Nd5 (14...Qg5 15.f3=) 15.Qb3 Nc3 16.Qc3 (< 16.dc3 Qe4 17.f3 Qe3 18.Kh1 0-0–/+) 16...Qc3 17.dc3 0-0-0 18.Rfd1 Rd1 19.Rd1 Rd8 ½–½. Merkl – Fischer,A, corr SOK–89–30, 1989.

10.h3 e5 11.d3 =+.

10.h3 h5

11.a5 ba5 12.cd5 Bd5 13.Nc3 =.

11.a5 dc4 12.Na3 c3 13.Bc3 0-0 +=.

11.a5 dc4 12.a6 Be4 13.Bc4 (13.Na3=) 13...Ng4 (13...0-0-0=) 14.Ng5?? (14.Nc3 Bg6 15.Qe2 0-0-0+=) 14...Be7 (14...Bh2 15.Kh1 Be5 16.Be5 Qe5 17.f4 Qa1 18.Ne4=+) 15.f4 (better is 15.hg4!? Bg5 16.gh5= (< 16.Bg7 Rh7 17.f4 Rg7–/+)) 15...Bg5= 16.hg4 hg4 17.d3+/– Bf5 18.fg5 Qg3 19.Qd2 Qh4 20.Rf4 Qh1= 21.Kf2 Rh2 22.Kg3 Qg1 23.Rg4 Bg4 24.Nc3 Rh3= 25.Kg4 Rh4 26.Kg3 Qh2 27.Kf2 Ne5 28.Rg1? Rd8 29.Qe2 Rdd4 30.Rf1?? Rdg4–+ 31.Ke1 Rg2 32.Rf2 Qg3 33.Nd1 Rh1 34.Kd2 Nc4 35.dc4 Rd1! (36.Kd1 Rf2 37.Qf2 Qf2 38.Bg7 Qe3–+) 0–1. Junge – Freidank,Wilfried, corr DDR–ch M605, 1978.

11.a5 dc4 12.a6 Bf3 13.Bf3 0-0-0 14.Ra4 =.

11.cd5 ed5 12.d4 c4 +=.

8.Nc3 Bb7

9.0-0 Qc7 10.h3 h6 11.Re1 g5 12.d3 0-0-0 (12...dc4 13.Ne4 Be4 14.de4=) 13.Kf1 (better is 13.cd5 ed5 14.a4+/–) 13...g4 14.hg4 Ng4 15.Nh4?? (better is 15.Nd2 Ngf6 16.cd5=) 15...Nh2 16.Kg1 Rhg8?? (16...dc4 17.dc4 Rhg8–+) 17.f4?? (better is 17.cd5 Be7 18.Nf3+=) 17...Be7 18.Nf5 ef5 19.Kh2 d4 20.Nd5 Bd5 21.cd5 Bh4 22.Rf1 Bg3 23.Kh1 de3 24.d4 Bf2 25.dc5?? (25.Rf2 ef2 26.Qd2–+) 25...Qf4 (25...Nc5?! 26.Qd4–+) 26.Bf3 (26.g4 Nc5 27.Qd4–+) 26…Qh4# 0–1. Castro Couceiro,Silvia – Quevedo Gomez,Lorena, ESP–ch U20 Girls, 1998.

9.d4 dc4 10.Bc4 0-0 11.d5 ed5 12.Nd5 =.

9.d4 Rc8 10.dc5 bc5 11.0-0 0-0 12.a4 Bb8 (12...Qc7 13.a5 Rcd8 14.cd5 ed5 15.b6 ab6 16.Nb5=) 13.cd5+= ed5 14.Nh4 (14.a5 Qc7=) 14...Qc7 (14...Re8 15.Nf3=+) 15.g3 Ne5 (15...Qb6 16.Bd3=+) 16.Nb1 (16.f4 Ned7=) 16...Qd7 17.f3 (17.Nd2 Qh3=+) 17...Qh3 (17...Rfd8 18.Na3–/+) 18.Rf2 (18.Qc2 Qe6–/+) 18...Rfe8 19.Bf1 Qe6 20.Qc2 d4 (20...Red8 21.Nd2–/+) 21.e4 (21.ed4 cd4 22.Qd1 Rcd8=+) 21...g5 (21...Red8 22.Na3–/+) 22.Nd2?? (better is 22.Nf5 g4 23.Qd2–/+) 22…gh4–+ (23.g4 Red8–+) 0–1. Mazur,S – Drath,M, corr, 1973.

9.d4 Rc8 10.cd5 ed5 11.0-0 0-0 =.

8.d3 Bb7

9.0-0 0-0 =.

9.Nbd2 0-0 10.0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2).

9.Nbd2 a5 10.a4 (10.cd5 ed5 (10...Bd5? 11.e4+–) 11.Nh4 0-0=) 10...Qe7 11.0-0 0-0-0 (11...0-0 12.Rc1=) 12.Rc1 Kb8 13.cd5 ed5 14.Nb3 (14.Ba3 Rc8+=) 14...h5 15.Qd2 Bc7 (15...Rhe8 16.Rc2+=) 16.Ba3 (16.Rc2+=) 16...Rdg8 (16...Bd6 17.d4 c4 18.Bd6 Qd6 19.Na5 ba5 20.Qa5+=) 17.Nbd4 (17.d4!? Ne4 18.Qc2+/–) 17...Qd6+= 18.Nc6 (18.Qc2 Ng4 19.Nf5 Qe6+=) 18...Bc6= 19.bc6 Qc6 20.Nd4 (better is 20.Bb2=) 20...Qa4 (better is 20...Qd6!? 21.f4 g5=) 21.Qb2+/– Ne5 (better is 21...Be5 22.Rc5 Ka8+–) 22.Rc5+– Nfd7 (22...Qd7 23.Rfc1 Rc8 24.Ra5 Neg4+–) 23.Rc7! (23.Rd5 Ng4 24.Bd1 Bh2 25.Kh1 Nf2 26.Rf2 Qd1 27.Kh2 Rh6 28.Rd7 Qg4 29.Bd6 Ka8 30.Qb6 Qf4 31.Rf4 Rd6 32.Ra7) 23...Kc7 24.Nb5 (24.Ra1!? Kb7 25.Bd6 Qa1 26.Qa1 Rh6+–) 24...Kb7 (24...Kd8 25.f4 Nc5 26.fe5+–) 25.f4 Nd3 (25...Rc8 26.Bd1 Nd3+–) 26.Bd3 Rc8 27.Ra1 Rc4 (27...Rc6 28.Qg7 Rd8 29.Nd6 Rd6 30.Bd6+–) 28.Be7 (28.Be7 Rb4 29.Bb4 Qb4 30.Qb4 ab4 31.Ra7 Kb8 32.Rd7+–) 1–0. Kuehn – Hartmann, corr DDR, 1967.

8.d4 0-0

9.0-0 =.

9.cd5 ed5 10.0-0 Bb7 11.dc5 bc5 12.Qc2 Re8 13.Nc3 (13.Rd1 Rc8=) 13...Qe7 (13...Rc8 14.Rfd1=) 14.Rad1 Bc7 15.Qf5 (15.a3 Ba5=) 15...Ne5 16.Ne5 (16.Rfe1 d4 17.ed4 Nf3 18.gf3 Qd6–/+) 16...Qe5=+ 17.Qe5 (17.Qh3 Rad8=+) 17...Be5 18.Bd3 c4 (18...Rac8 19.Rfe1=+) 19.Bc2 Rad8 20.Bf5 (20.Na4 Bb2 21.Nb2 c3=) 20...g6 (20...Bc8 21.Bc2=+) 21.Bc2 d4 22.ed4 Bd4 23.Na4 (23.Rd2 Bc3 24.Bc3 Rd2 25.Bd2 Nd5=+) 23...Bb2–/+ 24.Nb2 (24.Rd8 Rd8 25.Nb2 Rd2–/+) 24...Bd5 25.Na4 Re2 26.Bb1 Rd7 (26...Kg7 27.Rfe1 Be6 28.Kf1 Re1 29.Re1=+) 27.Nc3 (27.b6 Re8=+) 27...Rb2 (27...Re5 28.a4=+) 28.a4 (28.f3 Be6=) 28...Be6=+ 29.f3 (29.Rd7 Nd7 30.Re1 Nc5=+) 29...Nd5 30.Nd5 Rd5 (30...Bd5 31.Be4 Be6 32.Rd7 Bd7 33.Bd5=+) 31.Rd5 Bd5 32.Rd1 (32.Rc1 f5=+) 32...c3–/+ 33.Bg6? (better is 33.Rc1 Bb3 34.Be4–/+) 33...hg6–+ 34.Rd5 c2 (35.Rc5 Rb1 36.Kf2 c1Q 37.Rc1 Rc1–+) 0–1. Waibel,Ulrich – Kessler,Dietmar, compuserve, 1997.

9.cd5 ed5 10.0-0 c4 11.Ba3 Ba3 12.Na3 =+.

9.cd5 ed5 10.dc5 bc5 11.0-0 Re8 =.

9.cd5 ed5 10.dc5 bc5 11.Nc3 =.

9.cd5 Nd5 10.0-0 =.

8.d4 Bb7

9.0-0 0-0 10.cd5 Nd5 11.Na3 =.

9.0-0 Qc7 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb7 =.

9.0-0 Qc7 10.h3 cd4!? 11.Qd4 e5 =.

9.0-0 Qc7 10.h3 Ne4 11.dc5 Ndc5 12.Bg7 Rg8 13.Bb2 (13.Bd4 f6+=) 13...dc4 (13...f6 14.cd5 Bd5 15.Na3=) 14.Bc4+= 0-0-0 (14...f6 15.Nh4+=) 15.Qe2= Bh2 16.Kh1 (16.Nh2 Nc3) 16...Bg3 17.Nbd2? (17.fg3 Ng3) 17...Nd2–+ 18.Nd2 Bg2 19.Kg2 Bf2 20.Kh1 (20.Kf2 Qg3) 20...Rd2 21.Qf3 (21.Qd2 Rg2) 0–1. Sternik,Ryszard – Mielnicki,E, corr Poland, 1985.

9.Nbd2 0-0 10.0-0 Qc7 =.

9.Nbd2 0-0 10.Ne5 cd4=+ 11.ed4 dc4 12.0-0 (12.Nec4 Be7 (12...Bg2 13.Rg1+–) 13.0-0 a6=+) 12...c3 13.Bc3 Nd5 14.Bb2 Rc8 (14...a6 15.Ne4 N7f6 16.Nd6 Qd6 17.a4=+) 15.Qb3 (15.Ne4 N7f6 16.Nd6 Qd6=) 15...Be5 (15...Bb8 16.Rfe1=) 16.de5= Nc5 17.Qg3 Na4 18.Bd4 (18.Ba3 Nac3 19.Bf3 Re8=+) 18...Rc2 (18...Ndc3 19.Bc3 Nc3 20.Bd3–/+) 19.Rfd1 (19.Rad1!? Ndc3 20.Bc3 Nc3 21.Bd3 Nd1 22.Bc2 Qd2 23.Bd1 Qa2 24.Qd3–/+) 19...Ndc3–/+ 20.Bd3 Qd4 21.Qh3 (21.Nb3 Qb4 22.Qh3–+) 21...Be4 (better is 21...Ne2! 22.Be2 Rd2–+) 22.Ne4–/+ Ne4 23.Qe3 (23.Qf3!? Rc4 24.Bc4 Qc4 25.Rac1–+) 23...Qe3–+ 24.fe3 Rb2 25.Be4 Nc3 (25...Rb5?! 26.Bc6 Ra5 27.Ba4 Ra4 28.Rd7–/+) 26.Bc6 (26.Rd4 Ne2 27.Kf1 Nd4 28.ed4 Rd8–+) 26...Nd1 27.Rd1 Ra2 28.Rd7 f6 (28...a5 29.ba6 Ra6 30.Kf2–+) 29.ef6 Rf6 30.h3 h5 31.Rd4 (31.Be4 a5–+) 31...g5 (31...a6 32.Rd8 Rf8 33.Rd6–+) 32.Rd8 Kg7 (33.Rd7 Rf7–+) 0–1. Breitwieser – Biancalani, corr Italy, 1969.

9.cd5 ed5 10.dc5 bc5 =.

7.Be2 Nb6

8.0-0 0-0 9.d3 Re8 10.a4 a5 11.Nbd2 e5 12.cd5 Nfd5 13.Ne4 Bf5?? (better 13...Bg4+=) 14.Nd6+– Qd6 15.e4 Be4?? (15...Bg6 16.ed5 Nd5+–) 16.de4 Nf4 1–0. DEFFM – GuestTRXX, freechess.org, 2019.

8.a4 Nc4=+ 9.Bc4 dc4 10.Qc2 b6 11.Qc4 Bb7 12.Qe2 Rc8 13.0-0 h6 14.Na3 Be4 (15.Ne1 Qc7=). Perlitz,J – Springer,U, corr SOK–89–50, 1989.

8.Qc2 Nc4 9.Bc4 dc4 10.e4 =.

8.d3 a6 9.ba6 Ra6 10.0-0 0-0 =.

8.d3 dc4 9.dc4 0-0 10.Nbd2 =.

8.Qc2 a6

9.a4 a5 10.0-0 0-0 11.d4 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Nbd2 +=.

9.a4 a5 10.0-0 0-0 11.d4 Qc7 12.h3 (12.dc5 Qc5 13.Bd4 Qc7+/–) 12...Rd8 (12...cd4 13.Bd4 Bd7 14.Bf6 gf6 15.Nbd2+=) 13.Nbd2 (13.dc5 Qc5 14.Bd4 Qc7+=) 13...Re8 (13...cd4 14.Bd4 e5 15.Bb6 Qb6 16.cd5 Nd5 17.Nc4+/–) 14.Rfd1 (14.Rac1 Nbd7+/–) 14...Bd7 (14...cd4 15.Bd4 Nbd7 16.Rac1+=) 15.dc5+/– Bc5 (15...Qc5 16.e4 Ne4 17.Ne4 de4 18.Qe4+/–) 16.cd5 (better is 16.Bf6 gf6 17.cd5 Nd5 18.Ne4+–) 16...Rad8?? (better is 16...Nbd5 17.Nb3 Rac8+/–) 17.de6 (better is 17.Bf6!? gf6 18.Rac1 ed5 19.Qc5 Qc5 20.Rc5 Na4+–) 17...Be6 18.Bf6 gf6 19.Qb2 (better is 19.Ne4!? Rd1 20.Rd1+– (20.Bd1?! Nd7+–; 20.Qd1?! Be7+–)) 19...Qe7 (19...f5 20.Qf6+–) 20.Ne4 (20...Rd1 21.Rd1+–) 1–0. Labahn,Wolfgang – Kolbus,Frank, Espelkamp Jugendpokal, 1981.

9.a4 a5 10.0-0 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Na3 +=.

9.a4 a5 10.d3 0-0 =.

9.a4 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Na3 =.

9.ba6 ba6 10.Na3 0-0 =.

7.Be2 Qc7

8.0-0 b6 9.h3 0-0 10.d3 Bb7 11.Nbd2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2 Qc7 11.h3).

8.0-0 e5!? 9.Nh4 Nb6=+.

8.0-0 Ne5 9.Ne5 Be5 10.Be5 Qe5 11.d4 cd4 12.ed4 Qg5 (12...Qc7 13.c5+=) 13.Nd2 (13.f4 Qh6+=) 13...dc4= 14.Bc4 0-0 15.Nf3 Qg4 16.h3 Qf4 17.Qe2 b6 (17...Qd6 18.Qe5 Rd8 19.Rfc1+=) 18.Qe5= Qe5 (18...Qh6 19.Qc7+=) 19.de5+= Nd7 (19...Nd5 20.Rfd1+=) 20.Rfd1 Rd8 (20...Nc5 21.Rd6+=) 21.Rd6+– Bb7? (better 21...Kf8 22.Rad1 Ke7+–) 22.Rad1+– Bf3 (22...Bc8 23.Ng5+–) 23.gf3 1–0. DEFFM – GuestBZSK, freechess.org, 2018.

8.cd5 ed5 9.g3 (9.0-0 0-0=) 9...0-0=+ 10.0-0 Re8 11.a4 b6 (11...c4 12.d3 Ne5 13.dc4 dc4 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.Qd4=+) 12.Qc2 Bb7 13.Na3 Rac8 (13...Qd8 14.Nh4=+) 14.Rac1 Qb8 (14...c4 15.d3=+) 15.Ne1 (15.Rfe1 Qa8=) 15...Be5=+ 16.Nd3 Bb2 17.Qb2 Re4 18.Qc2 Qd6 19.Nb1 (19.Nb2 Re6=+) 19...Re7 20.Bf3 c4 21.Nf4 (21.Ne1 Ne5=+) 21...Ne5–/+ 22.Bg2 d4 23.Qd1 (23.ed4!? Qd4 24.Bb7 Rb7 25.Qc3–/+) 23...Bg2–+ 24.Kg2 g5 25.Ne2 Qd5 26.f3 de3 27.de3 (27.Nec3 Qc5–+) 27...Neg4 28.Qd5 Ne3 (28...Nd5?! 29.fg4 Ne3 30.Kg1 Nf1 31.Kf1=) 29.Kf2 (29.Kh1 Nfd5 30.Rfe1 Nb4–+) 29...Nfd5 (29...Ned5 30.Nd4 Nb4 31.Nc6 Nd3 32.Kg1 Rc6 33.bc6 Nc1 34.Rc1=) 30.Rfe1 Nb4 31.Nbc3 Nd3 32.Kg1 Rd8 33.Rcd1 (33.h3 Kg7–+) 33...Nd1 34.Rd1 f5 0–1. Hasler,Ulrich – Vodep,Otto, IECG, 1997.

8.d3 dc4

9.dc4 0-0 10.Nbd2 =+.

9.dc4 b6 10.0-0 Bb7 11.h3 0-0 12.Nbd2 Rad8 (12...a6 13.Qc2=) 13.Qc2= Ne5 (13...Rfe8 14.Rfd1=) 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Bf3 (16.Rad1 Rd7=) 16...Ba8 (16...Bf3 17.Nf3 Qe4 18.Qe4 Ne4 19.a4=) 17.a4 (17.Rad1 Rd7=) 17...Rd6 (17...Rd7 18.Ba8 Ra8 19.Nf3=) 18.Ba8 (18.Rad1 Rd7=) 18...Ra8 19.Rad1 (19.Rfd1 a6=) 19...Rd7 (19...Rad8 20.Nf3 Qe4 21.Qe4 Ne4 22.Rd6 Rd6 23.Ra1=) 20.Nf3+= Qc7 21.Rd7 Nd7 22.Rd1 Nf6 23.Qd3 (23.e4 e5=) 23...g6 (23...e5 24.Qd6 Qd6 25.Rd6+=) 24.Qd6 (24.e4+=) 24...Qb8 (24...Qd6 25.Rd6 Ne4 26.Rd7+=) 25.Ne5 (25.Qe7 Ne4+/–) 25...Ne8 (better is 25...Qd6!? 26.Rd6 Kf8+=) 26.Qb8+– Rb8 27.Rd7 (27…f6 28.Nc6+/–) 1–0. Kasper,Peter – Heinrich,Helmut, Spree op, 1997.

9.dc4 a5

10.0-0 A) 10...0-0 A1) 11.Nc3 Rd8 (11...b6 12.Qd2 Be7 13.Rad1 Bb7 14.Qc2 Rfd8 15.h3 h6 16.Rd2 Nf8) 12.Qc2 b6 13.Rad1 Bb7 14.g3 h6 15.Nd2 a4 16.Na4 Ne5; A2) 11.Qd3 b6 (11...Rd8 12.Rd1 Be7 13.Qc2 b6 14.Bd3 g6 15.Nbd2 Bb7 16.h3 Bf8; 11...Be7 12.Nbd2 b6 13.Ng5 Bb7 14.f4 h6 15.Ngf3 Ng4 16.h3 Ngf6) 12.Rd1 Be7 13.Nbd2 Bb7 14.Qc3 Rfd8 15.Bd3 Bd6 16.Be4 g6; B) 10...b6 B1) 11.g3 Bb7 (11...0-0 12.Qc2 a4 13.Nbd2 Bb7 14.Ng5 h6 15.Nge4 Ne4 16.Ne4 Be7; 11...h6 12.Nc3 0-0 13.Qc2 Rd8 14.Nd2 Bb7 15.Rad1 Ne5 16.Nde4 Qe7) 12.Qc2 Rd8 13.Nc3 0-0 14.Rad1 Rfe8 15.e4 Ne5 16.Nd2 Be7; B2) 11.Nc3 Bb7 (11...0-0 12.Qd3 Bb7 13.Rad1 Be7 14.Qc2 Rfd8 15.h3 h6 16.Nd2 Rab8) 12.g3 Rd8 13.Qc2 0-0 14.Rad1 Rfe8 15.Nd2 h6 16.Rfe1 Ne5; B3) 11.Qd2 Bb7 (11...Ne4 12.Qc2 Ndf6 13.Nbd2 Bb7 14.Ne4 Be4 15.Qc3 0-0 16.Rad1 h6; 11...0-0 12.Nc3 Be7 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 Rfd8 15.h3 h6 16.Rd2 a4; 11...Be7 12.Qc2 0-0 13.Bd3 Bb7 14.Nbd2 h6 15.h3 Bd6 16.Ne4 Be4) 12.Nc3 Be7 13.Qc2 0-0 14.Rad1 Rad8 15.h3 h6 16.Nd2 Kh8; B4) 11.h3 Bb7 (11...0-0 12.Qc2 Bb7 13.Nbd2 a4 14.Rad1 Rfd8 15.Ng5 h6 16.Ngf3 a3) 12.Qc2 a4 13.Nbd2 0-0 14.Qc3 e5 15.Qc2 e4 16.Ng5 Rfe8; B5) 11.Qc2 0-0 (11...Bb7 12.g3 a4 13.Nbd2 0-0 14.Ng5 h6 15.Nge4 Ne4 16.Ne4 Be7; 11...h6 12.Nc3 Bb7 13.Rfd1 Rd8 14.Rd2 0-0 15.Rad1 Ne5 16.Rd6 Nf3; 11...g6 12.Nc3 0-0 13.g3 Bb7 14.Ng5 h6 15.Ne6 fe6 16.Qg6 Kh8 17.f4) 12.Nc3 Bb7 13.Rad1 Rad8 14.g3 Rfe8 15.Rfe1 h6 16.Nd2 Ne5.

10.Qc2 A) 10...b6 A1) 11.0-0 Bb7 (11...0-0 12.Nc3 Bb7 13.Rad1 h6 14.g3 Rfe8 15.Nd2 Rad8 16.Rfe1 Ne5; 11...h6 12.Nbd2 Bb7 13.Rad1 0-0 14.h3 Rfd8 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3) 12.Nc3 0-0 13.Rad1 h6 14.Rd2 Rad8 15.Rfd1 Ne5 16.Rd6 Nf3; A2) 11.g3 Bb7 (11...0-0 12.Nc3 Bb7 13.0-0 h6 14.Rad1 Rfe8 15.Nd2 Rad8 16.Rfe1 Ne5; 11...g6 12.0-0 0-0 13.Nc3 Bb7 14.Ng5 Be7 15.f4 e5 16.Rad1 h6; 11...h6 12.Nc3 0-0 13.0-0 Bb7 14.Rad1 Rfe8 15.Nd2 Rad8 16.Rfe1 Ne5; 11...Ne5 12.0-0 0-0 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Bf3 Ra7 16.Nc3 Bb7) 12.0-0 a4 13.Nbd2 0-0 14.Ng5 h6 15.Nge4 Ne4 16.Ne4 Be5; A3) 11.Nbd2 0-0 (11...Bb7 12.0-0 0-0 13.h3 Rfd8 14.Rad1 h6 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3) 12.0-0 Bb7 13.h3 a4 14.Rad1 g6 15.Bd3 Ne5 16.Be5 Be5; A4) 11.h3 0-0 (11...Bb7 12.Nbd2 0-0 13.0-0 Rfd8 14.Rad1 h6 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3; 11...a4 12.Nbd2 Bb7 13.0-0 0-0 14.Qc3 Rfd8 15.Rad1 h6 16.Bd3 a3; 11...h6 12.0-0 0-0 13.Nc3 Bb7 14.Nd2 Rfd8 15.f4 e5 16.f5 a4; 11...Ne5 12.Nbd2 0-0 13.0-0 Rd8 14.Rad1 Bb7 15.Ng5 h6 16.Nde4 Ne4; 11...g6 12.Nc3 Bb7 13.Rd1 0-0 14.0-0 Rfd8 15.Ng5 h6 16.Nge4 Bh2) 12.Nbd2 Bb7 13.0-0 Rfd8 14.Qc3 a4 15.Rad1 g6 16.Rfe1 e5; A5) 11.Nc3 Bb7 (11...0-0 12.Rd1 Bb7 13.0-0 Rad8 14.g3 Rfe8 15.Rfe1 Bf3 16.Bf3 Ne5) 12.0-0 0-0 13.g3 Rad8 14.Rad1 h6 15.Nd2 Rfe8 16.Rfe1 Ne5; B) 10...0-0 B1) 11.Nc3 b6 12.0-0 Bb7 13.Rad1 Rad8 14.g3 h6 15.Nd2 Ne5 16.h3 Be7; B2) 11.g3 Rd8 (11...b6 12.Nc3 Bb7 13.0-0 Ne5 14.Ne5 Be5 15.f4 Bc3 16.Qc3 Rfd8; 11...h6 12.0-0 b6 13.Nc3 Bb7 14.Nd2 Rad8 15.Rad1 Rfe8 16.Rfe1 Ne5; 11...Ne5 12.0-0 b6 13.Nbd2 Bb7 14.Rad1 Rad8 15.Ng5 h6 16.Nde4 hg5; 11...Be5 12.0-0 Bb2 13.Qb2 b6 14.Nbd2 Bb7 15.Rad1 Rad8 16.Bd3 h6; 11...g6 12.0-0 b6 13.Nbd2 Bb7 14.Rad1 h6 15.Nh4 Be5 16.Ng6 fg6) 12.0-0 b6 13.Nc3 Bb7 14.Rad1 Be7 15.Rd2 Ng4 16.Rfd1 Nde5; B3) 11.Nbd2 b6 (11...Rd8 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 e5 14.Qc2 Nf6 15.Rd1 Bd7 16.e4 h6) 12.0-0 Bb7 13.Qc3 a4 14.Rad1 e5 15.Bd3 a3 16.Ba1 Rfe8; B4) 11.h3 b6 (11...h6 12.Nc3 b6 13.Rd1 Bb7 14.0-0 Rad8 15.Nh4 g5 16.Ng6 fg6; 11...a4 12.Nc3 a3 13.Bc1 b6 14.0-0 Bb7 15.Rb1 Ne5 16.Nd2 Ng6) 12.Nbd2 Bb7 13.0-0 Rfd8 14.Qc3 a4 15.Rad1 g6 16.Rfe1 e5; B5) 11.0-0 b6 (11...Rd8 12.Nc3 b6 13.Rad1 Bb7 14.h3 Be7 15.Rd2 a4 16.Rfd1 a3) 12.Nc3 Bb7 13.g3 h6 14.Nd2 Rfd8 15.Rad1 Ne5 16.Nde4 Qe7.

10.Nc3 A) 10...b6 A1) 11.Qd2 0-0 (11...Be7 12.0-0 Bb7 13.Qc2 0-0 14.h3 Rad8 15.Nd2 Bd6 16.f4 e5; 11...Bb7 12.Rd1 Be7 13.0-0 0-0 14.Qc2 Rad8 15.h3 Bd6 16.Nd2 Rfe8) 12.Rd1 Be7 13.0-0 Bb7 14.Qc2 Rad8 15.h3 Bd6 16.Nd2 Rfe8; A2) 11.g3 Bb7 (11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Qc2 Rad8 14.Rad1 Rfe8 15.Rfe1 Ne5 16.Ng5 h6; 11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.f4 Bd6 14.0-0 Bb7 15.e4 e5 16.Nd5 Nd5; 11...h6 12.0-0 0-0 13.Qd2 Bb7 14.Rfd1 Be7 15.Qc2 Rad8 16.e4 Ng4; 11...Rb8 12.0-0 Bb7 13.Qc2 h6 14.Nd2 0-0 15.Rad1 Be7 16.f4 Rbd8) 12.0-0 0-0 13.Qc2 Rad8 14.Rad1 Rfe8 15.Rfe1 Ne5 16.Ng5 h6; A3) 11.0-0 Bb7 (11...0-0 12.Qd3 Bb7 13.Rfd1 Be7 14.Qc2 Rad8 15.Rd2 Ng4 16.h3 Bf3) 12.Qc2 0-0 13.Rad1 Rad8 14.g3 Rfe8 15.Rfe1 Bf3 16.Bf3 Ne5; A4) 11.Qc2 Bb7 (11...0-0 12.0-0 Bb7 13.g3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.f4 Bc3 16.Qc3 Rfd8) 12.0-0 Rd8 13.Rad1 0-0 14.g3 Rfe8 15.Rfe1 h6 16.Nd2 Ne5; A5) 11.Qd3 0-0 (11...Bb7 12.Rd1 Be7 13.0-0 0-0 14.Qc2 Rad8 15.h3 Bd6 16.Nd2 Rfe8; 11...Be7 12.0-0 Bb7 13.h3 Rd8 14.Qc2 0-0 15.Rad1 Bd6 16.Nd2 Rfe8) 12.Rd1 Be7 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Bb7 15.Qc2 Rad8 16.0-0 Bf6; B) 10...0-0 B1) 11.Qd2 b6 (11...a4 12.Rd1 Be7 13.Qc2 a3 14.Bc1 b6 15.0-0 Bb7 16.g3 Rfd8; 11...Be7 12.0-0 b6 13.h3 Bb7 14.Qc2 Rab8 15.Rad1 Rfd8 16.Nd2 h6) 12.0-0 Bb7 13.Rad1 Be7 14.Qc2 Rad8 15.h3 h6 16.Nd2 Rfe8; B2) 11.0-0 b6 (11...Rd8 12.Qc2 b6 13.Rad1 Bb7 14.g3 Be7 15.Rd2 Ng4 16.Rfd1 Nde5; 11...h6 12.Qd3 Be7 13.Rad1 b6 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Bb7 16.Qc2 Rad8) 12.Qd3 Bb7 13.Rad1 Be7 14.g3 h6 15.Qc2 Rad8 16.Nd2 Ne5; B3) 11.g3 Rd8 (11...b6 12.0-0 Bb7 13.Qc2 Ne5 14.Ne5 Be5 15.f4 Bc3 16.Qc3 Rfd8) 12.0-0 b6 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 Be7 15.Rd2 Ng4 16.Rfd1 Nde5; B4) 11.Qc2 b6 (11...a4 12.Na4 b6 13.0-0 Bb7 14.g3 Rfd8 15.Rad1 Ne4 16.Nc3 Ndf6; 11...Rd8 12.0-0 b6 13.Rad1 Bb7 14.g3 Be7 15.Rd2 Ng4 16.Rfd1 Nde5) 12.0-0 Bb7 13.g3 Rad8 14.Rad1 Rfe8 15.Nd2 h6 16.Rfe1 Ne5; B5) 11.Qd3 b6 (11...Be7 12.Rd1 b6 13.0-0 Bb7 14.g3 h6 15.Qc2 Rad8 16.Nd2 Ne5; 11...Rd8 12.Rd1 Nb6 13.Qc2 a4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 a3 16.Be5 Be5; 11...Nb6 12.0-0 Rd8 13.Qc2 e5 14.e4 Bd7 15.Nd5 Nbd5 16.cd5 b6; 11...a4 12.Rd1 Be7 13.0-0 a3 14.Ba1 b6 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 Bb7) 12.0-0 Bb7 13.Rfd1 Be7 14.h3 Rfd8 15.Qc2 Rab8 16.Rab1 h6.

10.h3 0-0 A) 11.Qc2 Rd8 (11...b6 12.Nbd2 Bb7 13.Rd1 Rfd8 14.0-0 h6 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3; 11...a4 12.0-0 b6 13.Qc3 Bb7 14.Nbd2 Rfd8 15.Rfd1 h6 16.Rab1 a3; 11...h6 12.Nc3 b6 13.0-0 Bb7 14.Nd2 a4 15.Na4 Bh2 16.Kh1 Rfd8; 11...g6 12.Nc3 b6 13.0-0 Rd8 14.Bd3 Ne5 15.Ne5 Be5 16.f4 Bd6) 12.0-0 a4 13.Rd1 b6 14.e4 Be7 15.e5 Nh5 16.Bd3 h6; B) 11.Nbd2 Rd8 (11...b6 12.0-0 h6 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 Rfd8 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3; 11...h6 12.0-0 b6 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 a4 15.Bd3 a3 16.Bc3 Ne5; 11...a4 12.Ng5 Rd8 13.0-0 a3 14.Bc3 Bh2 15.Kh1 Be5 16.Be5 Ne5; 11...g6 12.Qc2 b6 13.0-0 Bb7 14.Rad1 Rfd8 15.Ng5 Bh2 16.Kh1 Be5; 11...Re8 12.0-0 b6 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 Rad8 15.Ng5 h6 16.Nge4 Bh2) 12.0-0 b6 13.Qc2 Bb7 14.Qc3 a4 15.Rfd1 h6 16.Rab1 a3; C) 11.0-0 b6 (11...g6 12.Nc3 Rd8 13.Qc2 b6 14.Bd3 Bb7 15.Ne4 Ne4 16.Be4 f6; 11...Rd8 12.Qd3 b6 13.Rd1 Be7 14.Nbd2 Bb7 15.Qc3 h6 16.Bd3 Bd6) 12.Nbd2 Bb7 13.Qc2 Rfd8 14.Qc3 a4 15.Rad1 g6 16.Bd3 a3; D) 11.Qd3 b6 (11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nc3 b6 15.Bf3 Ra7 16.Bc6 Rc7; 11...Rd8 12.0-0 b6 13.Rd1 Be7 14.Nbd2 Bb7 15.Qc3 a4 16.Bd3 Bd6) 12.0-0 Bb7 13.Nbd2 Rad8 14.Qc3 Rfe8 15.e4 e5 16.Qe3 Nf8; E) 11.Nc3 Rd8 (11...b6 12.Qd2 Bb7 13.Rd1 Be7 14.0-0 a4 15.Qc2 a3 16.Bc1 Rfd8) 12.0-0 b6 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 Be7 15.Rd2 a4 16.Rfd1 a3.

10.h3 b6 A) 11.Nc3 Bb7 (11...0-0 12.Qd2 Bb7 13.Rd1 Be7 14.0-0 Rad8 15.Qc2 h6 16.Nd2 Rfe8) 12.0-0 0-0 13.Qc2 h6 14.Rad1 Rad8 15.Nh4 g5 16.Ng6 fg6; B) 11.Qd3 Bb7 (11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Nbd2 Rfd8 14.Qc3 h6 15.Rad1 a4 16.Bd3 a3; 11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nc3 Bb7 15.f4 Qc7 16.0-0 Rd8) 12.Nbd2 0-0 13.0-0 Rfd8 14.Qc3 h6 15.Rad1 a4 16.Bd3 a3; C) 11.Qc2 Bb7 (11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Nc3 h6 14.Nd2 Rfd8 15.f4 e5 16.f5 a4; 11...h6 12.Nc3 0-0 13.0-0 Bb7 14.Nd2 a4 15.Na4 Rfd8 16.Rad1 Bh2; 11...Ne5 12.Nbd2 Bb7 13.Rd1 0-0 14.0-0 h6 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5; 11...a4 12.0-0 0-0 13.Nc3 a3 14.Bc1 Bb7 15.Rd1 Rfd8 16.Rb1 Ne5; 11...g6 12.Nc3 Bb7 13.Rd1 0-0 14.0-0 Rad8 15.Ng5 h6 16.Ne6 fe6) 12.Nbd2 h6 13.0-0 0-0 14.Rfd1 Rfd8 15.Qc3 a4 16.Rab1 a3; D) 11.Qb3 a4 (11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Nbd2 e5 14.Rad1 e4 15.Nh4 g6 16.f4 ef3; 11...h6 12.Nbd2 Bb7 13.0-0 0-0 14.Rfd1 Rfd8 15.Qc3 a4 16.Rab1 a3; 11...Bb7 12.Nbd2 0-0 13.0-0 e5 14.Rad1 e4 15.Nh4 g6 16.f4 ef3; 11...Ne5 12.0-0 Bb7 13.Nbd2 0-0 14.Qc3 Rfd8 15.Rad1 Nf3 16.Bf3 Bf3; 11...g6 12.0-0 0-0 13.Nc3 Bb7 14.Rad1 Rfd8 15.Qc2 h6 16.Nd2 g5) 12.Qc3 0-0 13.0-0 Bb7 14.Nbd2 Rfd8 15.Rfd1 h6 16.Rab1 a3; E) 11.0-0= 0-0 (11...Bb7 12.Nbd2 0-0 13.Qc2 Rfd8 14.Rad1 h6 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3) 12.Nbd2 Bb7 13.Qc2 h6 14.Rad1 Rfd8 15.Qc3 a4 16.Bd3 a3.

10.h3 Nb6 11.Qc2+/= (11.0-0 0-0 (11...e5 12.Qc2 g6 13.Nc3 0-0 14.Ng5 Bd7 15.Rad1 Be7 16.f4 ef4; 11...Bd7 12.Nbd2 Rd8 13.Qc2 0-0 14.Rad1 e5 15.Ng5 h6 16.Nde4 Ne4) 12.Qc2 e5 13.Nc3 Rd8 14.e4 h6 15.Nd5 Nbd5 16.cd5 b6; 11.Nbd2 0-0 (11...e5 12.0-0 Bf5 13.Nh4 Be6 14.Qc2 0-0 15.Rfd1 g6 16.Ndf3 Rfd8; 11...Nbd7 12.0-0 b6 13.Ng5 Bb7 14.Qc2 0-0 15.f4 e5 16.Nde4 Ne4; 11...h6 12.0-0 e5 13.Qc2 0-0 14.Rfd1 Be6 15.Rac1 Rad8 16.Bc3 a4; 11...Bd7 12.0-0 e5 13.Qc2 0-0 14.Rad1 h6 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 f5) 12.0-0 e5 13.Qc2 g6 14.Bd3 h6 15.Ne4 Ne4 16.Be4 Be6; 11.Nc3 e5 (11...0-0 12.0-0 a4 13.Qc2 a3 14.Bc1 e5 15.e4 h6 16.Be3 Bd7; 11...a4 12.0-0 0-0 13.Qc2 a3 14.Bc1 e5 15.e4 h6 16.Bd3 Bd7; 11...h6 12.Qc2 e5 13.0-0 0-0 14.Nd2 Be6 15.Nce4 Be7 16.Nf6 Bf6; 11...Bd7 12.Qd3 0-0 13.Rd1 Be7 14.0-0 Rfd8 15.Qc2 a4 16.Ne4 Ne4) 12.Ng5 0-0 13.Qc2 Qe7 14.0-0 h6 15.Nge4 Bf5 16.Bd3 Bg6; 11.Bd3 0-0 (11...e5 12.Nc3 0-0 13.0-0 a4 14.Qc2 a3 15.Bc1 Rd8 16.e4 h6; 11...h6 12.0-0 e5 13.Nc3 0-0 14.e4 Be6 15.Nd5 Bd5 16.cd5 c4; 11...Bd7 12.0-0 0-0 13.Qc2 e5 14.Nbd2 h6 15.Rad1 Be6 16.Nh4 e4) 12.Bf6 gf6 13.0-0 Rd8 14.Nc3 Nd7 15.Qb3 f5 16.Rad1 b6) 11...Bd7 (11...e5 12.0-0+= 0-0 13.Rd1 e4 14.Ng5 Be5 15.Nc3 Bf5 16.g4 h6; 11...0-0 12.0-0 e5 13.Nc3 Rd8 14.e4 Bd7 15.Nd5 Nbd5 16.cd5 b6; 11...a4 12.Nbd2 0-0 13.0-0 e5 14.Ng5 Rd8 15.Bc3 h6 16.Nge4 Ne4) 12.Nbd2 a4 (12...0-0 13.0-0 Rfd8 14.Rad1 e5 15.Ng5 h6 16.Nde4 Ne4) 13.a3 (13.Rd1 0-0 14.0-0 e5 15.Ng5 Rad8 16.f4 Rfe8) 13...Kf8 (13...e5 14.0-0+= 0-0 15.Rad1 h6 16.Ne4 Ne4; 13...0-0 14.0-0 e5 15.Rad1 h6 16.Qc3 Rad8) 14.g4 (14.Qc3 Be7+/– (14...h5 15.Ne4 Be7 16.Rd1 Rh6) 15.0-0 h5 16.Rad1 h4; 14.Rd1 Rd8 15.0-0 e5 16.Ne4 Ne4) 14...h6 15.0-0-0 (15.Rd1 Rd8+/– (15...e5 16.0-0 Kg8) 16.0-0 e5; 15.Bf6 gf6 16.Ne4 Be7) 15...Nc8 (15...Rd8 16.Bf6 gf6 17.Ne4+/–; 15...e5 16.Ne4 Ne4) 16.Rdg1 (16.Rhg1 Be7+/–; 16.e4 e5) 16...Ne7 (16...Nb6 17.g5 Ne8 18.h4+/–; 16...Be7+=) 17.Bd3 (17.Bf6 gf6 18.Ne4 Ng8+/–) 17...Re8 (17...e5!?+/–) 18.g5 hg5 19.Rg5 Neg8 (19...Rg8 20.Qa4 Nc8 21.Ne5+/–) 20.Ne5 (better is 20.Rhg1+–) 20...Rh5? (better is 20...Rd8+/–) 21.Rh5+– Nh5 22.Nf7! Kf7 23.Bg6 Kf8 24.Bh5 Re7 25.Qa4 (25.f4 e5 26.Nf3 e4+–) 25...Be5 26.Qc2 Nf6 27.Bg6 Be8 28.Bd3 Bh5+/– 29.Rf1 Rd7 30.Ne4 Bb2 31.Kb2 Ne4 32.Be4+– Qe5 33.Kb3 b6 34.f4 Qd6 35.Bf3 Bf3 36.Rf3 Qc7 37.Rf2 Qd8 38.Kb2 Rd3+/– 39.Re2 Qf6 40.Ka2 Rc3 41.Qb2 Ke7 42.h4 Rc4 43.Qf6 Kf6 44.Rd2 Ke7 45.Rg2 Kf7 46.Rg5 Rc3 47.Re5 Kf6 48.h5 Rd3 49.a4 Rd2 50.Kb3 Rd3 51.Ka2 'Twofold repetition' 51...Rd2 52.Kb1 Rd1 53.Kb2 Rd2 54.Kc3 Ra2 55.Kb3 Ra1 56.Re4 Rh1 57.Kc4 Ra1 58.Kc3 Rh1 59.Kb3 Kf5 60.Re5 Kf6 61.a5! Rb1 62.Kc2 Rb5 63.ab6 Rb6 64.Rc5 Rd6 ½–½. Miralles,Gilles (2300) – Giffard,Nicolas (2345), FRA–ch, 1983.

10.h3 Ne5 A) 11.0-0 0-0 (11...b6 12.Nc3 0-0 13.Ne5 Be5 14.f4 Rd8 15.Qc2 Bd6 16.Bd3 Bb7) 12.Nc3 b6 13.Ne5 Be5 14.f4 Rd8 15.Qc2 Bd6 16.Rad1 Bb7; B) 11.Nbd2 0-0 (11...b6 12.Ng5 Bb7 13.f4 Ng6 14.0-0 h6 15.Bf6 gf6 16.Nge4 Be7; 11...h6 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.0-0 0-0 15.Qc2 b6 16.Bf3 Rb8; 11...Nf3 12.Nf3 b6 13.0-0 0-0 14.Bf6 gf6 15.Qc2 Bb7 16.Rad1 Rad8; 11...Bd7 12.Ng5 0-0 13.f4 Ng6 14.0-0 Rfd8 15.Qc2 e5 16.f5 Ne7) 12.0-0 Rd8 13.Be5 Be5 14.b6 Qd6 15.Ne5 Qe5 16.Nf3 Qd6; C) 11.Ne5 Be5 12.Nc3 a4 13.Na4 Bb2 14.Nb2 0-0 15.Nd3 Rd8 16.Qc2 Qa5; D) 11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.Nd2 0-0 14.0-0 Rd8 15.Nf3 Qc7 16.Qc2 b6; E) 11.Nc3 0-0 (11...Bd7 12.0-0 0-0 13.Ne5 Be5 14.f4 Bd6 15.Qd3 Rfd8 16.Rad1 Be7; 11...Nf3 12.Bf3 0-0 13.0-0 Rd8 14.Qc2 Bh2 15.Kh1 Be5 16.Rad1 Bd7) 12.0-0 Rd8 13.Qc2 b6 14.Nd2 a4 15.Na4 Bb7 16.Rad1 Ned7.

7.Be2 e5

8.d3 dc4 9.dc4 Qe7 10.Nc3 =.

8.d3 Qe7 9.cd5+= Nd5 10.Nbd2 0-0 (10...Bc7 11.a4=) 11.0-0 (11.Rc1 a5=) 11...b6 (11...Rd8 12.Qb3 N5f6 13.Rfc1=) 12.g3 (12.Qb3 Nc7=) 12...Bb7 13.Qb3 Kh8 (13...a5 14.e4 N5f6 15.Nh4=) 14.e4 (14.Nh4 g6=) 14...Nc7 (14...N5f6 15.Rac1=) 15.Nh4 g6 16.f4 (16.Nc4 Ne6=) 16...f6 (16...Ne8 17.a4+=) 17.Nc4 (better is 17.f5!? Rg8 18.Ng2+=) 17...ef4= 18.gf4 Ne6 (18...Rfd8 19.e5 (19.Nd6?! Qd6 20.Bf3 Qe7=) 19...Bd5 20.Bf3 Be5 21.fe5+– (21.Ne5 fe5 22.Bd5 Nd5 23.Qd5 Qh4 24.fe5 Qb4+–)) 19.Ng2 (19.f5 Nf4 20.fg6 Ne2 (20...Ng6?? 21.Nf5 Bh2 22.Kh2+–) 21.Kh1 Be4 22.de4 Qe4 23.Ng2 Bc7=) 19...Bc7 (19...Nd4 20.Bd4 cd4 21.f5+=) 20.Bc3 (20.Nce3 a5=) 20...Rad8 21.Qb2 (21.Bg4 Nb8+=) 21...g5 (21...Kg8!?+=) 22.fg5+= Ng5 23.Rf5 (better is 23.Kh1!?=) 23...Qg7–/+ 24.Raf1 Bh2 (better is 24...Ne4 25.de4 Be4–/+) 25.Kh2+/– Qh6 26.Kg3 Be4 27.de4?? (27.Bf6 Nf6 28.Rf6 Qh3 29.Kf2+/–) 27...Ne4–+ 28.Kf3 Nc3 29.Kf2 (29.Nce3 Ne5 30.Kf2 Ne4 31.Ke1 Qg7–+) 29...Ne4 30.Kg1 (30.Ke1 Ng3 31.Nce3 Nf5 32.Rf5 Ne5–+) 30...Ng3 31.R1f3 (31.R5f4 Qh1 32.Kf2 Nf1 33.Bf1–+) 31...Qh1 32.Kf2 Ne4 33.Ke3 Qg2 34.Bd3 Qb2 35.Nb2 Ng5 36.R3f4 Rfe8 37.Kd2 Ne5 38.Rf6 c4! 39.Rh4 Nef3 (39...Nef3 40.Kc3 cd3–+) 0–1. Melich,Jindrich (2130) – Hlavsa,Petr (2135), CZE–chT2J, 2002.

8.d4 e4 9.Nfd2= cd4 (9...Nb6 10.dc5 Bc5 11.Nc3=) 10.ed4 (10.Bd4 dc4 11.Nc4 Bc5=) 10...e3 (better is 10...0-0!?=+) 11.fe3+= Ne4 (11...Qc7 12.g3+=) 12.Ne4 (12.cd5?? Qh4 13.g3 Bg3 14.Kf1 Qh3 15.Kg1 Bf2) 12...de4 13.g3 Qg5 14.Qd2 Nf6 15.Nc3 h5 16.c5 Bc7 (16...Bb8 17.0-0-0+=) 17.0-0-0 (17.b6 ab6 18.Nb5 Bb8 19.cb6 h4=) 17...0-0 18.a4 (18.d5 Rd8+=) 18...Ba5 (18...Be6 19.Kb1=) 19.Rdf1 (19.Kb1 Be6=) 19...Be6 (19...Nd5 20.Bc4 Be6 21.Bd5 Bd5 22.Qf2=) 20.Bd1 (20.Rf4 Rfd8=) 20...Rfd8=+ 21.Rf4 Rac8 (better is 21...b6 22.c6 a6=+) 22.Qf2–/+ Bc3 23.Bc3 Nd5 24.Ba5 b6 (< 24...Nf4 25.gf4 Qd5 26.Bd8 Rd8 27.Rg1+/–) 25.Re4 ba5 26.Rf1 (26.Re5 Rc5! 27.Kb2 Qe5 28.de5 Nb4–+) 26...Nb4–+ 27.Qe2?? (better is 27.Bc2–+) 27...Qd5 (27...Rd4 28.Rd4 Qc5 29.Bc2 Nc2 30.Rd8 Rd8 31.Qc2 Qe3 32.Kb1 Rd2–+) 28.Re5 Nd3 (29.Qd3 Qe5–+) 0–1. Kleinke,Uwe – Klewe,Wolfgang, corr DDR–Cup, 1988.

8.d3 d4

9.0-0 0-0 10.Qc2 Re8=+.

9.0-0 0-0 10.Nbd2 b6 (better is 10...de3!? 11.Ne4 ef2 12.Rf2 Qc7–/+) 11.Nh4= a6 12.Nf5 Bc7 13.a4 (13.Bf3 Ra7=) 13...ab5 (13...Ra7 14.ba6 Nb8 15.Ng3=) 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Nb8 16.Ng3 Ng4 17.e4 Qd6 (17...Bd6 18.h3 Nf6 19.Qa4=) 18.Nf3 (18.Qd1 Nf6=) 18...Be6 19.Ng5 (19.Bc1 Nf6=) 19...Bc8 20.Bc1 Nf6 21.Bd2 Ne8 (21...Re8 22.Qb2=) 22.Qb2 h6 23.Nf3 Qf6 24.Ra1 Be6 25.Nh5 Qe7 26.h3 Nd7 27.Ng3 Nd6 28.Ra7 Bb8 29.Ra6 Qd8 30.Nh2 f5 31.ef5 Nf5 32.Bg4 Qe7 33.Ne4 Nd6 34.Qc2 Bg4 35.Ng4 Qh4 36.Qc1 Ne4 37.de4 Nf6 38.Nf6 Rf6 39.Qe1 Qh5 40.Ra8 Rf8 41.f3 Qg6 42.Kh2 Bd6 43.Ra6 Bc7 (43...Be7 44.Qg3 Qe6 45.Kg1=) ½–½. Zimmermann,Joerg (1655) – Vetter,Udo (1800), TT–09.29 ETC, 2003.

9.Nbd2 0-0 10.0-0 a6 11.a4 h6 (11...de3 12.fe3 Ng4 13.Qc1 Ne3 14.Ne4 Nf1 15.Nd6 Nh2 16.Kh2=+) 12.Qc2 (12.Qb3 Qa5=) 12...Re8 (12...de3!? 13.fe3 Ng4=+) 13.Rfe1 Bc7 14.Bf1 b6 15.g3 Bb7 16.e4 (16.Bg2 Ra7=) 16...Bd6 17.Nh4 1-0. pcmvr - eraymond (2715), net-chess.com, 2021.

9.Nbd2 Bc7 10.h3 de3 11.fe3 e4 (11...Nh5 12.Kf2 0-0 13.g4=) 12.de4 (12.Ne4 Ne4 13.de4 Bg3 14.Kf1 0-0=) 12...Bg3= 13.Kf1 Qe7 Attacks the isolani on e4 14.Qc2 0-0 15.a4 b6 16.a5 ba5 17.Ra5 Bb7 The pressure on the isolated pawn grows 18.Bd3 Nh5 19.Ra3 f5 20.ef5 (20.Kg1 Nhf6 21.e5 Ne5 22.Bf5 g6 23.Ne5 Be5 24.Be5 Qe5=+) 20...Qe3 21.Ne4 Ne5 (21...Bf4 22.Qf2 Rae8 23.Qe3 Be3 24.g4 (24.Ra7? Be4 25.Ke2 Nf4 26.Ke3 Nd3–+) 24...Be4 25.Be4 Re4 26.gh5 Rf5 27.Kg2 Rc4 28.Re3 Rc2 29.Kg3 Rb2 30.Rd1=+) 22.Be5 (better 22.Nf6! Nf6 23.Bc1 Qd3 24.Rd3 Nd3 25.Qd3=+) 22...Be5–/+ 23.Qd2 (23.Ne5?? Be4 24.Qf2 Rf5–+) 23...Qd2 24.Nfd2 (24.Ned2? Ng3 25.Kg1 Bf4–+) 24...Rad8 (24...Bb2 25.Ra2 Rf5 26.Ke1=+) 25.Ke1=+ (25.Nc5? Ng3 26.Ke1 Bd6–+) 25...Rfe8 (25...Nf4 A) 26.Nc5? Bg2 27.Rf1 Bf1 (27...Nd3?! 28.Rd3 Bf1 29.Kf1–+) 28.Kf1 Bd6–+; B) 26.Bc2 Ng2 27.Ke2 Nf4 28.Kd1=+) 26.Kd1 (26.Kf2 Bb2 27.Rb3 Nf4–/+) 26...Bb2=+ 27.Ra2 Be4 28.Be4 Re4 29.Rb2 Rc4 30.g4 Nf4 31.Ra2 Rcd4 32.Rh2 c4 33.Ra3 (33.Ra7? c3 34.Ra2 Nd5–+ (worse 34...Rd2 35.Rhd2 cd2 36.Rd2–+; worse 34...cd2 35.Rhd2 Rd2 36.Rd2–+)) 33...Nd5 34.Kc2 (34.Ra7 c3 35.Ra2 Nb4–+ (35...Rd2?! 36.Rhd2 cd2 37.Rd2–+; 35...cd2?! 36.Rad2 Rb4 37.Ke1–+)) 34...c3 35.Nb3 (35.Ra7?? cd2 (35...Rd2?! 36.Rd2 cd2 37.Kd2–+) 36.Rd2 Rc8 37.Kd1 Nc3 38.Kc1 Nb5 39.Kd1 Rd2 (39...Na7?! 40.Rd4 Nc6 41.Rd5–+) 40.Kd2 Na7–+) 35...Rc4 36.Nc1 (36.Ra7?? Nb4 37.Kc1 c2–+) 36...Ne3 37.Kb3 Rc5 38.Kb4 (38.Ra7?? Rb5 39.Kc3 Rc5 40.Kb3 Rc1–+) 38...Rdc8 39.Rb3 (39.Ra7 Nd5 40.Ka3 Rb5–+) 39...Rc4 (39...Kf7–/+) 40.Ka5 (better 40.Ka3!?–/+) 40...Rd4–+ 41.Re2 Nc4 42.Ka6 Rc7 43.Re6 (43.Re8 Kf7 44.Re6 Nd6–+) 43...Nd6 44.Ra3 c2 0–1. pcmvr – eraymond, net–chess.com, 2019.

8.d4 cd4

9.ed4 Bb4 10.Bc3!? Bc3 11.Nc3 =.

9.ed4 Bb4 10.Kf1 e4=+ 11.Ne5 dc4 12.Nc4 0-0 (12...Nd5 13.Qb3=+) 13.Qb3 Nd5 14.a3 (14.Ne3 Ne3 15.Qe3 Re8=+) 14...Be7 15.Nbd2 f5=+. Grund,Karl – Kapitanov, corr, 1965.

9.ed4 e4 10.Nfd2 0-0 11.0-0 Re8 12.Nc3 (12.c5 Bf4=) 12...Qc7 (12...Bf4 13.Nd5 Nd5 14.cd5=+) 13.h3 Bf4 14.c5 (14.cd5 Nb6=+) 14...e3 15.fe3 Be3 16.Kh1 Qg3 (16...Bd4!? 17.Nd5 Qc5=+) 17.Nf3= Nc5 (17...Ne4!? 18.Ne4 de4=) 18.dc5+= Bh3 (19.gh3 Bf4–+) 0–1. Endean,Andrew (1665) – Baroin,Bernard (2015), IECG, 2004.

9.ed4 e4 10.Ne5 =.

8.cd5 e4

9.Ng1 Nd5 =+.

9.Ng5 h6 10.Nh3 0-0 11.d3 Be5 (worse 11...Nd5 12.de4 Qa5 13.Qd2 Qd2 14.Nd2+/-) 12.d4 (12.Be5 Ne5 13.Nf4 ed3 (worse 13...Nd5 14.de4 Nf4 15.ef4+=) 14.Nd3 Qd5=) 12...cd4 13.ed4 Bd6 14.0-0 Nb6 15.Qb3 Nfd5 16.Nd2? (better 16.Ba3-/+) 16...Bh3-+ 17.Qh3 (17.Ne4 Nf4 18.Bf3 Be6-+) 17...Nf4 18.Qe3 Nbd5 (18...Ne2?! 19.Qe2 Re8 20.Rae1=+ (20.Ne4? f5-+)) 19.Qe4 Re8 20.Qf3 Ne2 21.Kh1 Bh2! 22.Qg4 (22.Kh2 Qh4 Double attack) 22...h5! 23.Qh5 (23.Qh3 Bd6 24.Nf3 Ndf4-+) 23...Bc7 (better 23...Bg3 24.Nf3 Bf2 25.Qh3 Ng3 26.Kh2 Nf1 27.Rf1-+) 24.Nf3 Re6 0-1. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

9.Nh4 =.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!