CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTF195 Release 2024-02-25
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Re8

(...)

7.a3 Bd6 8.Bb2 (8.d4 Be6 9.c5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Qd7=) 8...c5 (8...Nbd7 9.d4=+) 9.cd5 Nd5 10.Be2 (10.Qb3 Nb6=) 10...Nc6 11.0-0 Qb6 (11...Be6 12.Qc2=+) 12.Qc2= f6 13.d3 Be6 14.Nbd2 Bf8 (14...Qc7 15.Ne4=) 15.Ne4 Bf7 16.Rab1 Qa5 17.Nfd2 Rac8 18.Rfc1 Qd8 19.Qd1 b6 20.Nc4 Qd7 21.Ng3 Rcd8 22.Bf3 Nde7 23.Be2 (23.Ne4 f5 (worse 23...Qd3 24.Ncd6 Qd1 25.Rd1+/-) 24.Ng5 Qd3 25.Nf7 Kf7=) 23...Ng6 24.Qc2 Nge5 (24...b5 25.Nd2 Nge5 26.d4 cd4 27.Bb5 de3 28.Nde4 ef2 29.Qf2-/+) 25.Ne5 Ne5 26.Rd1 Bg6 Now all is on d3 27.Be5 Re5 28.Rb3 (28.Ne4 Qe6=) 28...c4 (28...Qa4 29.Qc4 Qc4 30.dc4 Rd1 31.Bd1=) 29.Rc3 (worse 29.Qc4 Bf7 30.Qc2 Bb3 31.Qb3 Kh8=+) 29...cd3 30.Bd3 Rd5 31.e4 Rd4 32.Ne2 Rd6 33.f3 Bf7 34.Nf4 Rd4 35.Nd5 (35.Ne2!? Ra4 36.e5=+) 35...Bc5 36.Rc5 bc5 37.Qc5 Qa4 38.Rd2 Bd5 39.ed5?? (39.Bb5 Qb5 40.Qd4+/- (worse 40.Qb5 Rd2 41.ed5 R2d5=+)) 39...R8d5-/+ 40.Bc4 Qc4 (40...Rd2?! 41.Bd5 Rd5 42.Qd5 Kf8 43.Qc5 Kf7 44.Kf2=) 41.Qc4 Rd2 (41...Rc4?! 42.Rd5 Kf8 43.Kf2=) 42.Qc8 Rd8 (42...Kf7 43.h4-/+) 43.Qe6 Kf8 44.h4 R2d6 45.Qe4 h6 46.Kh2 1-0. Teichmann,Erik (2235) - Kopylov,M (2375), 19th Nancy Rapid, 2021.

7.Bb2 Ne4 8.Be2 (8.Qb3 Nc6 9.cd5 Nc5=) 8...Bf5 (8...dc4 9.Bc4 Be6 10.Be6 Re6 11.Nd4=) 9.0-0 (9.Qb3 Nc6 10.cd5 Nc5+=) 9...Nc6 (9...dc4 10.Bc4 Nd6 11.Be2=) 10.cd5 (better 10.d3 Nf6 11.a3=) 10...Ne7 (10...Qd5 11.d3 Nd6 12.e4=) 11.Nc3 (better 11.d3!? Nd6 12.a3+–) 11...Nd5= 12.Ne4 Be4 (worse 12...Re4 13.Bd3+–) 13.d3 Bg6 14.Qb3 a5 (14...Bd6 15.Rfe1=) 15.a3 (15.Ne5 a4 16.Qc4 a3=) 15...Bd6= 16.Rab1 (16.Rfe1 a4 17.Qb5 c6=) 16...b6 (16...Nf4 17.ef4 Re2 18.Be5=+) 17.e4 (17.Nd4 c5 18.Bf3 cd4 19.Qd5 de3 20.fe3 Bd3=+) 17...Nf4 18.Qc2 (18.Rfe1 Bh5 19.Qc3 Bf8=+) 18...Bc5 (18...Bh5 19.Rfd1=+) 19.Rbe1 (19.Rfe1 Bh5 20.Qc3 Bf8=+) 19...Rc8 (19...Bh5 20.Qc3 Bf8 21.Qc2=+) 20.Qc3= Ne2 21.Re2 f6 22.Rfe1 (22.d4 Bd6 23.Rfe1 Qd7=) 22...Bh5 (22...c6 23.d4 Be7 24.Rd2=) 23.Qc4 Kh8 24.d4 (24.e5 Rf8 25.ef6 gf6+–) 24...Bf3 25.gf3 Ba3?? (better 25...Bd6=+) 26.Ba3+– Qd7 27.e5 (27.Rb2 Red8 28.Rd1 f5+–) 27...fe5 28.de5 (28.Re5 Rg8+–) 28...Qh3 (28...Re6!? 29.Qc3+–) 29.Qg4+– Qh6 30.f4 Re6 (30...c5+–) 31.f5 Ree8 32.Bb2 c5 (32...b5 33.f6 c5 34.Bc1+–) 33.f6 gf6 (33...c4+–) 34.ef6 Rg8 (34...Re6 35.f7 Qf6 36.Bf6 Rf6 37.Re8 Re8 38.Re8) 35.f7 (35.f7 Qg7 36.Bg7 Rg7 37.Re8 Re8 38.fe8Q Rg8 39.Qgg8) 1–0. tsodikovich (1900) – sylvanix (1615), gameknot.com, 2016.

7.Bb2 Qe7 8.Nc3 dc4 9.Bc4 Be6 10.Be6 Qe6 11.Qb3 Nc6 12.Qe6 Re6 13.Rb1 b6 14.Nb5 Bd6 15.Ng5 Re7 16.Bf6 gf6 17.Nf3 Rd7 18.Ke2 Bf8 19.Rhc1 Ne5 20.Rc7 Rc7 21.Nc7 Rc8 22.Nb5 a6 23.Nbd4 b5 24.Nh4 Ng6 25.Nhf5 h6 26.d3 Rc3 27.f4 Kh7 28.Kd2 Rc7 29.g4 (29...Ba3 30.h4+–) 1–0. marekt – retrolux, ChessWorld.net, 2004.

7.Bb2 Be7 8.Be2=+ c5 9.0-0 Nc6 10.cd5 Nd5 11.d3 b6 12.Nc3=+ Nc3 13.Bc3 Bf6 14.Bf6 Qf6 15.d4 cd4 16.ed4 ½–½. Zschalich,Arndt – Werner,H (2085), World Seniors, Halle GER (4), 2004.

7.Qb3 Ba5 8.Nc3 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.cd5 Ne7 11.Be2 Bg4 12.0-0 Bb6 13.d4 Rad8 14.Rad1 Nf5 15.Ne5 Be2 16.Ne2 Nd6 17.Ng3 g6 18.f4 h5 19.Qc2 h4 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Kg7 22.f5 g5 23.Ng4 Re4 Normal 0-1. ZeruHmyz (2220) - Mettigel (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

7.Qc2 Nc6 8.Qb2 (8.Bf4 A) 8...d4-/+ 9.a3 Bc5 10.Be2 Nh5 11.Bg3 Qf6–/+; B) 8...Bc5 9.Be2 (9.Nc3 Bg4 10.Nd5 Bf3 11.gf3 Nd4–/+) 9...Nb4 10.Qb3 Bf5 11.Na3 d4+=; C) 8...Bg4 9.Qb2 (9.Be2 Bf3 10.Bf3 Nd4 11.Qb2 dc4–/+; 9.a3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.Be2 Bf3–/+) 9...Bf3 10.gf3 dc4 11.Bc4 Qd4–/+) 8...Ne5 9.Qb4 (9.Ne5 Qe7 10.Nd3 Bd6 11.cd5 Nd5–/+) 9...Nf3 10.gf3 d4 11.Be2 (11.Bg2 Nd7–/+) 11...Nh5 (11...b6–/+) 12.c5 (12.Qb5 Nf4 13.Rg1 Bd7–/+) 12...Qf6 (12...Nf4 13.ef4 d3 14.Nc3-+) 13.Qd4-/+ Qd4 14.ed4 Nf4 15.Nc3 Nd3 16.Kf1 (16.Kd1 Nf2 17.Kc2 Bf5 18.d3 Nh1 19.Rh1-+) 16...Bh3+= 17.Kg1 Re2! 18.Ne2 Re8 19.Nc3 (19.a4 Re2 20.f4 Ne1 21.Ra3 Nf3 22.Rf3 Re1) 19...Re1 (19...Ne1 20.Re1 Re1) 20.Re1 Ne1 (20...Ne1 21.d5 Nf3#) 0–1. Bussers – Pagni,Carlo Alberto, corr th, 1990.

7.Nc3 c6. Mothes.

7.Nc3 Be7 8.Bf6 Bf6= 9.cd5 Nd7 10.d4 Nb6 11.Qb3 (11.Qb3 Bg4 12.Bb5+=). Woelfelschneider,Peter – Jenull, THT7.40, 2001.

7.cd5 Ne4 8.Qc2 (8.Qa4 c5 9.a3 Nd7 10.Bg7 Nb6+–) 8...Qd5 9.Bb2 (9.Bg7 Nc6 10.Qb2 Qe6+=) 9...Bg4 (9...Nc6 10.Nc3 Bc3 11.Bc3=+) 10.Be2 (10.Bg7 Bf3 11.gf3 Ng5= (worse 11...Kg7 12.fe4 Qe5 13.Nc3+–)) 10...Nc6=+ 11.0-0 Bf5 (11...Rad8 12.a3 Bd6 13.d3=+) 12.d3= Qc5 13.Qc5 (13.Rc1 Qc2 14.Rc2 Nd6=) 13...Nc5 14.e4 (14.d4 Nd3 15.Bc3 a5=) 14...Na4 (14...Bg4 15.Rc1 Bf3 16.gf3–/+) 15.Ba3 (15.Bc1!? Bg4 16.Bf4=+) 15...Ba3-/+ 16.Na3 Nc3 17.Bd1 Bg4 18.Nc4 (18.Nb1 Nd1 19.Rd1 Rad8–/+) 18...Nb4 (18...Rad8 19.Nb2-+) 19.Ne3-/+ Nd1 (19...Bh5 20.g4 Bg6 21.Ne1 Nba2 22.h4-+) 20.Ng4? (better 20.Rfd1!? Bf3 21.gf3=) 20...Nb2 (20...Nc3 21.Ne1 Nba2 22.f4-+) 21.Rab1 (21.d4 Re4 22.Rab1 N2d3-/+ (22...Rg4?! 23.Rb2 c5 24.dc5=)) 21...N4d3 22.Rb2? (better 22.Nfe5–/+) 22...Nb2-+ 23.Rb1 Rad8 (better 23...Nd3!? 24.Rb7 Re4 25.Ne3-+) 24.Ne3 Nd3 25.Rb7 Re4 26.Ra7 c5 27.a4 c4 (27...Rb4 28.a5-+) 28.a5 (28.Nd2!? Rf4 29.f3–/+) 28...c3 29.Rc7 Ra4 30.Rc3 Ra5 31.g3 Ra1 (31...Kf8 32.Kg2-+) 32.Kg2 Ra2 33.Rc2 Rc2 34.Nc2 f6 35.Ne3 (35.h4 Kf7-+) 35...Kf7 36.h4 g6 37.g4 Ke6 38.Kg3 h5 39.g5 f5 40.Ng2 Rd7 41.Nf4 Nf4 42.Kf4 Rd3 43.Kg3 Kd5 44.Kg2?! (44.Kf4-+) 44...Ke4 45.Ng1 Kf4 46.Nh3 (46.Ne2 Kg4 47.Nc1-+) 46...Kg4 (better 46...Rh3 47.Kh3 Kf3 48.Kh2 Kf2 49.Kh3 f4 50.Kh2 f3 51.Kh3 Ke3 52.Kh2 f2 53.Kg2 Ke2 54.Kh3 f1Q 55.Kh2 Qf3 56.Kg1 Qg4 57.Kh2 Kf3 58.Kh1 Qg2) 47.Ng1 f4 48.f3 (48.Kh2 f3 49.Nh3 Rd2 50.Nf4 Kf4 51.Kh3 Rd5 52.Kh2 Kg4 53.Kg1 Kh3 54.Kf1 Rd1) 48…Kh4 (48...Kh4 49.Nh3 Rd2 50.Nf2 Rf2 51.Kf2 Kh3-+) 0–1. tsodikovich (1775) – wilindi (1905), gameknot.com, 2017.

7.Be2 Ne4 8.0-0 Nc6=+ 9.Bb2 Bg4 10.cd5 Qd5=+ 11.d3 Ng5 12.Ng5 Be2 13.Qe2 Qg5 14.Nd2 Ne5 15.Ne4 Qh4 16.Be5 Re5 17.Qb2 Re4? 18.de4+– Qe4 19.Rab1 c5 20.a3 Ba5 21.Qb7 Qb7 22.Rb7 h6 23.Rd1 Bb6 24.Rdd7 Rf8 25.Kf1 g6 26.Ke2 c4 27.Kd2 Bc5 28.Kc3 Ba3 29.Ra7 Bc5 30.Rab7 Kg7 31.Kc4 Ba3 32.Kd5 Bc1 33.e4 g5 34.e5 Kg6 35.Rb6 (35.Rb6 Kg7 36.e6+–) 1–0. Kucharkowski,Jens – Roemhild,Uwe, corr, 1986.

7.h3 c5 8.Be2 (8.a3 Ba5=+) 8...Nc6 Black gets the initiative 9.Bb2 d4 10.Qc2 (10.a3!? Ba5 11.Qb3-/+) 10...de3-+ 11.fe3 Re3 12.Kf2 Re8 (12...Re6 13.Bd3-+) 13.Bd3 Ba5 14.a3 Nd4 (14...Bc7 15.Re1 Re1 16.Ke1-+) 15.Bd4 cd4 16.a4 Bd7 17.Re1 (17.Na3 Bc6-+) 17...Re1 18.Ne1 (18.Ke1 Bc6-+) 18...Bc6 19.Na3 Qd6 20.Qd1 Qf4 21.Nf3 Re8 22.Ra2 (22.Nc2 Nd7 23.Be2 Nc5-+) 22...Bc7 23.Nc2 Nh5 24.Nce1 Qg3 25.Kg1 (25.Kf1 Nf4 26.Be4 d3-+) 25...Nf4 26.Kf1 (26.Bh7 Kh7 27.d3-+) 26...Ng2! 27.Be2 (27.Ng2 Theme: Deflection from f3 27...Bf3 Theme: Double Attack) 27...Ne1 28.Qe1 (28.d3 Qg2 29.Ke1 Ba5 30.Rd2 Bf3 31.Qb3 Qe2) 28...Qh3 29.Kg1 (29.Kf2 Bf3 30.Qd1 Qg2 31.Ke1 Qg1) 29…Bh2 (29...Bh2 30.Kf2 Bf3 31.Qd1 Qg2 32.Ke1 Bg3) 0-1. Jonsson,Pall G (1840) - Pein,Jonathan (2180), Reykjavik Open, 2018.

7.a3 Be7

8.Bb2 c5 9.d4 Nc6 10.dc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Qb6 13.Rb1 Be3 14.Nd5 Bf2 15.Kd2 Qa5 16.Kc1 Bf5 17.Bc4 Be3 18.Ne3-/+ Re3 19.Qd2 Qa4 20.Ba2?? Rd8 (20...Rd8 21.Qd8 Nd8-+) 0–1. Moisoiu,A – Dobrota,J, corr ROM/C, 1989.

8.Bb2 c5 9.d4 Nc6 10.Be2 Qb6 11.Qc1 Bf5 12.0-0 Na5 13.Nbd2= Rac8 14.Bc3 Ne4=+ 15.Ba5 Qa5 16.Ne4 Be4 17.Qb2? dc4 18.Bc4 Bf3 19.gf3 cd4 20.Qd4 Bf6 21.Qf4 Qh5-+ 22.Rac1 Be5 23.Bf7 Qf7 24.Qf7 Kf7 (24...Kf7 25.f4 Rc1 26.Rc1 Bb2-+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Melcher, corr (year?).

7.a3 Bf8

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Bf5 11.0-0 Qe7 12.Nc3 Nb6 13.d4 Rad8 14.Na4 Nd5 15.Re1 Qf6 16.Rc1 Be4 17.Nc5 Bc5 18.Rc5 Nce7 19.Nd2+= Bg6 20.Qb3 Qb6? 21.Rb5+/– Qd6 22.Rb7+– Nc6 23.Rb5 h6 24.Rc1+– Nb6 25.Rbc5 Ne7 26.Bf3 Ned5 27.e4 Nf4 28.d5 Rc8 29.Rc6 Qd7 30.h3 Bh5 31.Qc3 f6 32.Bh5 Nh5 33.Qf3 Qf7 34.g4 Qg6 35.Kh1 Qg5 36.gh5 Qd2 37.Bf6! gf6?? 38.Rg1 Kh7 39.Qf5 (39.Qf5 Kh8 40.Qf6 Kh7 41.Qg7#) 1–0. Schiefelbusch,Dirk – Klein,Felix, Dortmund op–A, 2003.

8.Be2 c5 9.cd5 (9.d4 dc4 10.Bc4 Be6 11.Be6 Re6=) 9...Nd5=+ 10.Nc3 a6 (10...Nc6 11.Bg3=+) 11.Qb3= Nc3 12.dc3 Nc6 13.Bg3 (13.Bf4 b5=) 13...b5 14.0-0 (14.a4 Be6 15.Qc2 b4=) 14...Na5 (14...Qf6 15.Rfd1=+) 15.Qb2 Qf6 16.Bh4 Qb6 17.a4 b4 18.cb4 cb4 19.Rac1 (19.Rfc1 Rb8=) 19...Be6 (19...Bd7 20.Bg3 Rac8 21.Qd4 Qd4 22.Nd4 (22.ed4?? Rc1 23.Rc1 Re2-+) 22...Rc1 23.Rc1 Ba4 24.Ba6=+) 20.Bg3 (20.Qb1 Bd5=) 20...Nb3 21.Rb1 h6 (21...Rad8 22.Rfd1 Qa5 23.Rd8 Rd8 24.Bd1=+) 22.Be5 (22.Bd1 Na5=) 22...Rec8 (22...Rac8 23.Bd1 Nc5 24.Qb4 Qb4 25.Rb4=) 23.Bd1 (23.Nd4 Nc5 24.Ra1 Bd5=) 23...Na5 24.Bd4 Qd8 25.Qa1 (25.Ne5 f6 26.Ng6 Rab8=) 25...Bd5 26.Ne5 Nc6 (26...f6 27.Nf3=+) 27.Nc6 (27.Bg4 Nd4 28.Qd4 Rc2+=) 27...Qg5=+ Threatening mate... how? 28.f3 Rc6 29.Qb2 Rac8 30.Qf2 (30.Rf2 a5=+) 30...a5-/+ 31.Re1 Bc5 32.Bc5 Rc5 33.e4 Be6 34.f4 Qe7 35.f5 Bc4 36.Qe3 Qe5 37.Qd2 f6 (37...R5c6 38.Qb2 Qc5 39.Qf2-+) 38.Qb2 (38.Qe3 Kh8 39.Bh5 Qc3-/+) 38...Qc7 (38...Kh7 39.Qd2-/+) 39.Bb3 Kh7 40.Bc4 (40.Rbd1 Bb3 41.Qb3 Rc3-/+) 40...Rc4 41.e5 Qc5 42.Qf2 (42.Kh1!?-+) 42...fe5 43.Qc5 R8c5 44.Re3 Rf4 45.Rf1 Rf1 46.Kf1 g6 47.g4 (47.fg6 Kg6 48.Ke2-+) 47...gf5 48.gf5 Kg7 49.Ke1 Kf6 50.Rh3 Kf5 51.Rh6 Ke4 (better 51...Rc1!? 52.Kd2 Ra1 53.h4-+) 52.Kd2 Kd4 53.Rd6 (53.h4 e4 54.Rd6 Rd5-+) 53...Rd5 54.Rg6 (54.Re6 Kc4 55.Kc2 b3 56.Kc1 Kb4-+) 54...Kc4 55.Kc1 b3 56.h4 (56.Rg2 Kb4 57.h4 Ka4-+) 56...e4 57.Rg3 (57.Rg1 e3 58.Re1 Kd3 59.Rd1 Ke4-+) 57...Rd3 58.Rg6 (58.Rg5 Kc3 59.Rc5 Kb4-+) 58...Kc3 59.Rc6 Kb4 60.Re6 e3 61.Kb2 Rd2 (61...Rd2 62.Kc1 b2 63.Kb1 e2-+; 61...Ka4?! 62.Re4 Kb5 63.Ka3-+) 0-1. stgo (2430) - kylion (2380), gameknot.com, 2020.

8.Be2 c5 9.cd5 (9.d4 dc4 10.Bc4 Be6 11.Be6 Re6=) 9...Nd5=+ 10.Nc3 a6 (10...Nc6 11.Bg3=+) 11.Qb3= Nc3 12.dc3 Nc6 13.Bg3 b5 14.0-0 (14.a4 c4 15.Qb2 Be6=) 14...Na5 (14...Qf6 15.Rfd1=+) 15.Qb2 Qf6 16.Bh4 Qb6 17.a4 b4 18.cb4 cb4 19.Rac1 Be6 20.Bg3 Nb3 21.Rb1 h6 22.Be5 Rec8 23.Bd1 Na5 24.Bd4 Qd8 25.Qa1 Bd5 26.Ne5 Nc6 (26...Bd6 27.Bf3 Be5 28.Bd5 Bh2 29.Kh2 Qd5 30.Bg7=+) 27.Nc6 (27.Bg4!? Nd4 28.Qd4+=) 27...Qg5=+ 28.f3 Rc6 29.Qb2 Rac8 30.Qf2 a5 31.Re1 Bc5 32.Bc5 Rc5 33.e4 Be6 34.f4 Qe7 35.f5 Bc4 36.Qe3 Qe5 37.Qd2 f6 38.Qb2 Qc7 39.Bb3 Kh7 40.Bc4 Rc4 41.e5 Qc5 42.Qf2 (42.Kh1!?-+) 42...fe5 43.Qc5 R8c5 44.Re3 Rf4 45.Rf1 Rf1 46.Kf1 g6 47.g4?! (47.fg6 Kg6 48.Ke1-+) 47...gf5 48.gf5 Kg7 49.Ke1 Kf6 50.Rh3 Kf5 51.Rh6 Ke4 (better 51...Rc1!? 52.Kd2 Ra1 53.h4-+) 52.Kd2 Kd4 53.Rd6 (53.h4 Kc4 54.Rb6 e4-+) 53...Rd5 54.Rg6 Kc4 55.Kc1 b3 56.h4 e4 57.Rg3 Rd3 58.Rg6 (58.Rg5 Kc3 59.Rc5 Kb4-+) 58...Kc3 59.Rc6 Kb4 60.Re6 e3 61.Kb2 Rd2 (61...Rd2 62.Kc1 b2 63.Kb1 e2-+) 0-1. stgo (2430) - kylion (2380), gameknot.com, 2020.

8.Be2 Nbd7 9.d4=+.

7.Bb2 Nbd7

8.Qb3 a5 9.cd5= Nc5 10.Qc4 Na4 11.Bf6 Qf6 12.Qd4 Qd4 13.Nd4 Rd8 14.a3 Be7 15.Nb5 c6 16.dc6 bc6 17.N5c3 Nb2 18.d4 Rb8 19.Nd2 c5 20.d5 Bf5 21.e4 Bf6 22.Rc1 Re8 23.Bb5 Be4 24.Nce4 Rb5 25.0-0 Be5 26.Nc5 Bf4 27.Rce1 Re1 28.Re1 f5 29.Ncb3 a4 30.g3 Bd6 31.Na1 Ba3 32.Nb1 Bd6 33.Nc3-/+ Rc5 34.Re8 Kf7 35.Re3 Be7 36.d6 Bd6 37.f4 h6 38.Kg2 g5 39.Kf3 Be7 40.Na2 g4 41.Kg2 Bf6 42.Kf1 Nc4 43.Re1 Rb5 44.Rc1 Ne3 45.Ke2 Nd5 46.Kd3 Rb2 47.Nc3 Nc3 (47...Nc3 48.Nc2 a3 49.Na3 Rb3-+) 0–1. Pierred (2295) – PAKlady (2585), Rated game, 3m + 0s, 2005.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc5 10.a3 Ba5 11.Qc2 b6 12.0-0 Bg4 13.d4 Ne6 14.Ne5 Be2 15.Qe2 c5 16.Qf3 Ng5= 17.Qf5 cd4 18.Bd4 g6 19.Qd3 Rc8 20.Rd1 Qc7 21.Nd2 Bd2 22.Rd2 Re5=+ 23.f4 Re6 24.fg5 Qe7 25.Rc2 Rd8 26.Rac1 Qg5 27.Rc8 Ree8 28.Rd8 Qd8 29.Qb3 Qd6 30.Re1 Qc6 31.e4 Nf4 32.Qe3 Qc4 33.Ba1 Nd3-+ 34.Rd1 Rd8 35.Bf6-/+ Qc2 36.Qf3 Qc5-/+ 37.Kf1 Rd7 38.e5 Rd5 39.a4 Nf4 (39...Nf4 40.Re1 Qc4 41.Kg1 Qa4=+) 0–1. marekt – Agove, ChessWorld.net, 2007.

7.Bb2 Be6

8.Qb3 Nc6 9.a3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Ba5 12.0-0= Qd5 13.Qd5 Nd5 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.dc3 Rad8 17.Rfd1 f5 18.Nd4 Nd4 19.ed4 Kf7 20.Kf1 a6 21.a4 b6 22.c4 Re4=+ 23.c5 Rdd4 24.cb6 cb6 25.Rd4 Rd4 26.Ke2 Ke6 27.Ke3 Ke5 28.Rb1 Ra4 29.Rb6 g5 30.Rh6 Ra3 31.Ke2 Ra2 32.Kf3 ½–½. Zimmer,Georg – Rosner,Dirk, corr SOK–91–77, 1991.

8.cd5 Bd5 9.Be2 Nc6 10.0-0 Qd6 (10...a6 11.Nc3=) 11.Nc3= Rad8 (11...Bc3 12.dc3 Ne5 13.c4 Nc4 14.Bf6 gf6 15.Qa4=) 12.Nd5 Qd5 (12...Nd5 13.a3 Ba5 14.Qb3=) 13.Qc2 (13.Bf6 gf6 14.d4 f5+–) 13...Ne4 The pressure on the backward pawn d2 grows (13...Ng4 14.h3 Nh6 15.d4+=) 14.d3+= Ng5 15.Ng5 Qg5 16.Bf3 Rd6 (16...Re6 17.Qb3 Bd6 18.Bc6 (18.Qb7?? Bh2 19.Kh1 Rh6-+) 18...bc6 19.Qc2+=) 17.a3 Ba5 18.d4 Rf6 19.Qe2 (19.d5 Rf3 20.dc6 b5+=) 19...Bb6 (19...Rd6 20.Rfd1+=) 20.d5 (20.Rac1 Na5+=) 20...Ne5= 21.Be5 Re5 (21...Qe5 22.Rac1=) 22.Rac1 Rd6 23.Rfd1 h5 (23...Qf6 24.Qd3+=) 24.Qb2 (24.Rb1+=) 24...Rf6 (better 24...h4!?+=) 25.h4+– Qf5 26.e4?? (better 26.Rc4 Re8 27.Rf4+–) 26...Re4-/+ 27.Be4 Bf2 28.Kh1 Qe4 29.Qb4 Qe5 (better 29...Qb4 30.ab4 Rf4-+) 30.Qb7 (better 30.Qc3!? Qc3 31.Rc3=) 30…Rf4–/+ (30...Rf4 31.Qc8 Kh7-+) 0–1. tsodikovich (1870) – eylonm (1805), gameknot.com, 2016.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nb6 10.0-0 Nc6 11.d4 Qf6 12.Nbd2 Qh6 13.a3= Be7 14.Qc2 Rac8 15.e4 Nb8 16.Rfe1 c6= 17.Bf1 N8d7 18.Bc3 Bg4 19.a4 Rcd8 20.Re3 Bd6 21.a5+= Nc8 22.e5 Bb8 23.Bc4 b5 24.Bd3 Ne7= 25.Be4 Be6 26.Nf1 Nd5 27.Bd2 f5 28.Ree1 Qg6 29.Nh4 Qf7 30.Nf5 Rf8 31.N1g3 c5 32.Bh6 Nb4 33.Qd2 Be5? 34.de5 Nf6 35.ef6 Rd2 36.Bg7 Bf5 37.Nf5 Qf6 38.Bf6 Rf6 39.Rad1 Rd1 40.Rd1 Ra6 41.Rd7 Ra5 42.h4 c4 43.Rc7 Ra1 44.Kh2 a5 45.Nd6 a4 46.Bh7 Kh8 47.Bg6 Nd5 48.Rb7 Nf4 49.h5 (49.h5 Nh5 50.Bh5+–) 1–0. Labahn,Wolfgang (2225) – Vajda,Albert (2345), Eger, 1993.

7.Qb3 a5

8.a3 Bd6 9.Bd6 Qd6 10.d4 Be6 (10...a4 11.Qc2=) 11.Nbd2 (better is 11.Qb7!? Qc6 12.Qc6 Nc6 13.Nc3+/–) 11...b6= 12.Bd3 dc4 13.Bc4 Nbd7 14.0-0 c5 15.Rfd1 cd4 16.Nd4 Nc5 17.Qa2 Rac8 (better is 17...Ng4!? 18.N4f3 Rad8=) 18.Ne6+/– Ne6 19.Ne4! Qe5 (19...Ne4 20.Rd6 Discovered attack) 20.Nf6 (better is 20.Nd6+–) 20...Qf6+= 21.Be6 Qe6 22.Qb2 Rc6 23.a4 Rec8 24.Rab1 h6 25.h3 Qf5 26.Rd2?? (better is 26.Qb5 Qb5 27.Rb5=) 26…Rc2-+ 0–1. marvis (1820) – cienkieopole (1695), playok.com, 2012.

8.a3 Bd6 9.Bd6 Qd6 10.Be2 Be6 (10...a4 11.Qc2+=) 11.0-0 b6 12.d4 Ne4 13.Nbd2 dc4 14.Bc4 Nd2 15.Nd2 Nd7 16.Rfd1 Qe7 17.Be6 Qe6 18.Qe6 Re6 19.Rac1 Rc8 20.d5 Ree8 21.Nb3 Nf6 22.Rd3 (22.Rd4 Kf8+=) 22...Red8= 23.Rcd1 Rd7 24.f3 c5? (better is 24...Rcd8 25.e4 c6+=) 25.dc6!+– Rd3 (25...Rc6 26.Rd7 Discovered attack) 26.Rd3 Kf8 27.Nd4 Nd5 28.Kf2 Ke7? (28...Ne7!?+–) 29.e4 (29.Nf5!? Ke6 30.Rd5 g6+–) 29...Nc7 30.Nf5 Kf8 31.a4?? g6? 32.Nd6+– Rd8 33.Ke3 Ke7 34.Nb5 Rd3 35.Kd3 Ne6 36.Kc4 Nc5? 37.Nc3 Kd6 38.Kb5 Kc7 39.Nd5 Kd6 40.Nb6 Na4 41.Na4 1–0. (106) marvis (1760) – fagasior (1675), playok.com, 2012.

8.cd5 Nd5 9.a3 a4 10.Qb2 Bf8 11.d4 Nc6 12.Bg3 Bg4 13.Nbd2 Qf6 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 Qd8 16.0-0 Bd6 17.Bd6 Qd6 18.h3 Bh5 19.e4 Rad8= 20.e5 Ne5 21.Bh7 Kh7 22.de5 Qd7 23.Qb4 Bg6 24.Ne4 Bh5 25.Neg5+= Kg8 26.e6 Qd6 27.Qh4+– Bg6 28.ef7 Bf7 29.Qh7 Kf8 30.Nf7 (30.Nf7 Kf7 31.Ng5 Kf6 32.Ne4 Re4 33.Qe4+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Mrkvicka,Josef, CiF, 1992.

7.Qb3 Bd6

8.d4 Be5 9.Ne5 (9.de5 Ng4=) 9...c6 (9...c5 10.cd5 cd4 11.ed4=+) 10.Nc3 dc4 (better 10...c5 11.cd5 cd4 12.ed4 Nc6 13.dc6 Qd4 14.Qf7 Kh8=) 11.Bc4+- (worse 11.Nc4 Qd4 12.Rd1 Qc5=+; 11.Qc4?! Qe7=) 11...Be6 (11...Rf8 12.Bf7 Kh8 13.Bc4+-) 12.Be6 (better 12.Qb7!? Bc4 13.Qa8+- (13.Nc4?! Qd4 14.Qb3 Nbd7=)) 12...Re6+/- 13.Qb7 Nbd7 14.Nc6 (14.Rd1 Rb8 15.Qa7 Ne5 16.de5 Nd5+/-) 14...Qc8 (14...Rc6 15.Qc6 Rc8 16.Qa4 Rc3 17.Qa7+/-) 15.Qc8 Rc8 16.d5 Nd5 17.Nd5 Rcc6 18.0-0 Kf8 19.Rfd1 f6 20.Nf4 Red6 21.h3 Rd1 22.Rd1 Ne5 (22...Ke7 23.Nd5 Ke6 24.Rd2+/-) 23.Rd4 (23.Rb1 Ra6+/-) 23...Rc1 24.Kh2 Rc2 (24...g5 25.Nd5 Kf7 26.f4+/-) 25.Ra4 Rf2 26.Ra7 g5 27.Nd5 (27.Ne6 Ke8 28.a4+/-) 27...h5 (better 27...f5+/-) 28.Kg3?? (28.Kg1!? Nd3 29.Ra3+-) 28...Re2?? (28...Rd2 29.Ra8 Kg7-+) 29.Nf6?? (better 29.h4 Ng4 30.hg5 fg5 31.Ra3+/-) 29...h4 30.Kh2 Nf3 31.Kh1 Re1 0-1. ClayPigeons (2085) - Znizni90 (2105), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Bd6= Qd6 9.cd5 Qd5 10.Qd5 Nd5 11.Be2 b6 12.0-0 Ba6 13.Ba6 Na6 14.d4 c5 15.Nbd2 Rad8 16.a4 (16.Rfc1 Kf8=) 16...Nc3+= 17.Rfe1 Nb4 18.Ra3 (18.Nb1 Ne4 19.Rd1 c4+=) 18...Nc2 (better is 18...cd4!? 19.ed4 Ne2 20.Kf1 Nc2 21.Re2 Na3-+) 19.Rc3+= Ne1 20.Ne1 cd4 21.Rc2 de3 22.fe3 Re3 23.Kf2 (better is 23.Nef3!?–/+) 23...Ra3-+ 24.Ndf3 Ra4 25.Rc7 h6 26.Nc2 a5 27.Rb7 (27.Ke3 b5-+) 27...Rd6 (27...Ra2 28.Rc7-+) 28.Ne3 Rf4 (28...Ra2 29.Kg3-+) 29.Kg3 Rff6 (29...Re4!? 30.Nf5 Rf6 31.Ne7 Kh7-+) 30.Nc4 Rc6 31.Nce5 Kh7?? (better is 31...Rc8 32.Nd7 Rg6 33.Kh3 b5 34.Rb5 a4–/+) 32.Nc6+/– Rc6 33.Rf7 a4 34.Nd4 Rg6 35.Kf3+/– Rd6 36.Nf5 Rg6? 37.g4 b5 38.Rb7 a3 39.Rb5 Ra6 40.Rb1 a2 41.Ra1 Ra3 42.Ne3 Kg6 0–1. marvis (1695) – atlas51 (1810), playok.com, 2012.

7.Bc3 Bc3

8.Nc3 d4 9.Na4 Nc6-/+ 10.Nc5 Qd6 11.Nd3 Bf5-/+ 12.Qb3 b6 13.Rb1 Rad8 14.Be2?? h6 15.0-0? Nd7 16.Qb5 Nc5 17.ed4? Nd3 18.c5?? Nd4 19.Qe8 Re8 20.cd6 Ne2 21.Kh1 cd6 22.a4 Re4 23.Ra1 a5 24.Ra2 Bd7 25.h3 Ra4 26.Rc2 b5 27.Ng1 Ng1 28.Kg1 b4 29.Rb1 Be6 (29...Be6 30.Rc6 d5-+; 29...Bf5 30.Rf1-+) 0–1. Istvan – Lajos, corr, 1983.

8.Nc3 d4 9.Nb1? Bg4 10.h3 Bh5 11.Na3 Nc6 12.Nb5? (better 12.g4 Bg6 13.Bg2-+) 12...a6 13.Nc7 (13.Na3 de3 14.de3-+) 13...Qc7 14.Be2 Rad8 15.d3 (15.Qc1 de3 16.de3 Qa5 17.Kf1 Bf3 18.gf3 Rd2-+) 15...de3 16.fe3 (16.0-0 ef2 17.Rf2 Ne4 18.de4 Rd1 19.Rd1 Re4-+) 16...Re3 17.0-0 Bf3 (better 17...Ne4 18.de4 Rd1 19.Bd1-+) 18.Rf3 Qe5 19.Re3 Qe3 20.Kh1 (20.Kh2-+) 20…Ne4! (20...Ne4 21.de4 Rd1 22.Rd1 Qe2-+) 0-1. Darkseid (1885) - Biolagrad (2005), ChessWorld.net, 2020.

8.Nc3 d4 9.Ne2 c5 10.g3 Nc6 11.Bg2 Be6 12.d3 de3 13.fe3 Ng4 14.Qd2 Nb4 15.Nf4-+ Ne3! 16.Kf2 Ng2 17.Kg2 Bf5 18.Ne1 Be4! (18...Be4 19.Nf3 Nd3 (19...Bd3 20.a3 g5 21.Nd3 Nd3 22.Rhd1=+) 20.Nd3 Bd3-+) 0–1. Lozinski – Laber,Seweryn, corr 1. AMM Poland, 1991.

7.Nc3 dc4

8.Bc4 Nc6 9.Qb3 Ne5 (9...Qe7 10.Bf6 Qf6 11.0-0 Bc3 12.dc3 b6 13.Bd5 Be6 14.c4 Na5; 9...Be6 10.Be6 Re6 11.Bf6 Qf6 12.0-0 Bc3 13.dc3 Na5 14.Qa4 Nc6) 10.Ne5 Re5 11.Qb4 Rg5 12.g3 b6 13.0-0 Bb7 14.Rae1 Qd7.

8.Bc4 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Nd5 Qd6 11.Qb3 Be6 12.e4 Bd5 13.Bd5 Qf6 14.0-0 a5 15.Rac1 a4 16.Qc4 Ba5 17.Bc6 Qc6 18.Qc6 bc6 19.Rc6 Re4 20.Rc7 Bc7 21.Rc1 Rc8 22.d3 Re2 23.Nd4 Ra2 24.Nb5 Bh2 0-1. Stanjes - fienchen (1700), Rated Blitz game, lichess.org.

8.Bc4 Nc6 9.Bg3 Be6 (9...Bc3 10.dc3 Be6 11.Be6 Re6 12.0-0 Ne4 13.Qb3 Na5 14.Qc2 Qe7; 9...h6 10.0-0 Be6 11.Qb3 Qd7 12.Be6 Re6 13.Rac1 Rb8 14.Rfd1 Bd6; 9...Na5 10.Be2 Be6 11.Nb5 Bd6 12.Nd6 cd6 13.Qa4 Bd7 14.Qa3 Ne4; 9...Bf5 10.0-0 Qe7 11.a3 Bc3 12.dc3 Rad8 13.Nd4 Be4 14.Bb5 Bd5; 9...Bg4 10.0-0 Bc3 11.dc3 Ne4 12.Qc2 Ng3 13.hg3 Qf6 14.Nd4 Ne5) 10.Be6 Re6 11.Ng5 (11.0-0 Bc3 12.dc3 Ne4 13.Qb3 b6 14.Rad1 Qe8) 11...Re7 12.Rc1 (12.0-0 Qd3 13.Qb3 Qf5 14.Nf3 Rd8) 12...Qd3 (12...Rd7 13.Qb3 Bc3 14.dc3 Na5) 13.Qc2 (13.Nf3 Nd7 14.Qe2 Nc5) 13...Qa6?? (better is 13...Qc4+= 14.Qb3 Qa6) 14.Nd5!+/– Bd2 (14...Nd5 15.Qh7 Mate attack) 15.Qd2 Nd5 16.Qd5 Rd8 17.Rc6 (better is 17.Qf5!? g6 18.Qc5+/–) 17...Rd5= 18.Ra6 ba6 19.h4 Ra5 20.0-0 f6 21.Nf3 c5 22.h5 Rd7 23.Rc1 Rd3 24.a4! Rd7 (24...Ra4 25.Rc5 Deflection) 25.h6! gh6 26.Bh4 Kg7 27.Rc4 Rd1 28.Kh2 Ra1 29.Rg4 Kf7 30.Rf4 R1a4 31.Rf6 Kg7? (better is 31...Kg8!?+/–) 32.Rc6+– Rb4 (32...c4 33.Bf6 Kf7 34.Kg3+–) 33.Bf6 (33.Bf6 Kg8 34.Ne5+–) 1–0. Katalymov,Boris (2370) – Sawadkuhi,Massoud Amir (2165), Rijeka CRO, 2011.

8.Bc4 Be6 A) 9.Qb3 Bc4 (9...Na6 10.0-0 Bc3 11.dc3 Nc5 12.Qb4 Nfe4 13.Rfd1 Qe7 14.Be6 Qe6; 9...Nc6 10.Be6 Re6 11.Bf6 Qf6 12.0-0 Bc3 13.dc3 b6 14.Rad1 Rd6; 9...Bc3 10.Bc3 Bc4 11.Qc4 Nc6 12.Rb1 Rb8 13.Bf6 Qf6 14.d4 Re4) 10.Qc4 Nc6 11.Bf6 Qf6 12.Rb1 Bc3 13.Qc3 Qc3 14.dc3 b6; B) 9.Bf6 Qf6 10.Be6 Qe6 11.Qb3 Na6 12.0-0 Qb3 13.ab3 Red8 14.Nd4 Nc5; C) 9.Be6 Re6 (9...fe6 10.0-0 Nc6 11.Qc2 Nd5 12.Ne4 Qe7 13.Rab1 g6 14.a3 Ne5) 10.Bf6 Rf6 11.0-0 Nc6 12.Qb3 Rg6 13.Rfc1 Qf6 14.Kf1 Qd6.

7.Nc3 Be6

8.Qb3 Nc6=+ 9.cd5 Nd5-/+ 10.Bc4?? Na5-+ 11.Bd5 Nb3 12.Bb3 Qd3 13.Be6 Re6 14.Bc7 Bc3 15.dc3 Qc3 16.Ke2 Qc7 17.Rhc1 Rc6 18.Rc6 Qc6 19.Rd1 Qa6 20.Ke1 Qa2 21.Rd2 Qa5 22.Ke2 Rd8 (22...Rd8 23.Nd4 Qh5 24.Nf3 Qb5 25.Ke1 Rd2 26.Nd2 a5-+) 0–1. Zimmer,Georg – Sternik,Ryszard. corr SOK–91–75, 1992.

8.Qb3 Nc6= 9.Bf6 Qf6 10.d4?? dc4 11.Bc4 Nd4! 12.Nd4 Qd4! A double attack 13.Rc1?? Qc4 (13...Qc4 14.Qc4 Bc4-+; better is 13...Bc4 14.Qc4 Qc4-+) 0–1. Tidemalm,Gustav – Hedqvist, corr Sweden, 1980.

8.Bf6= gf6 9.Qb3 Bc3 10.dc3 Nd7 11.Qb7 dc4 12.Qc6 Nb6 13.Qc5 Qd6 14.Qa5 Rad8 15.Be2 Qe7 16.Rd1 c5 17.Rd8 Rd8 18.0-0 Bf5 19.Re1 Bd3 20.Bf1 Rd5 21.Qa6 Qd7 22.Nd2 Qa4+= 23.Qa4 Na4 24.Nc4 Nc3 25.a3 Bc4 26.Bc4 Rd2 27.h3 Rc2 28.e4+= Kf8 29.g3 a5 30.Kg2 a4 31.Kf3 ½–½. Van Rooijen,Peter (1705) – Vujadinovic,Milan (1785), PCM–02–G12 TSC, 2003.

8.Bf6+= Qf6 9.Nd5 (9.cd5 Bc3 10.Rc1 Bb2 11.de6 Bc1 12.ef7 Qf7 13.Qc1 Kh8=) ½–½. Starace,Rodolfo (1705) – Pecotic,Kuzma (1920), CFriend SI–2004–0-00019 email, 2004.

7.Nc3 Bg4??

8.Bf6+/– Qf6 9.Nd5 Qc6?? 10.Nb4+– Qf6 11.Nd5 Qf5 (11...Qd6+–) 12.Nc7 Bf3 13.gf3 (13.Na8? Bd1 14.Rd1 Na6-+; 13.Ne8 Bd1 14.Rd1 Qe5 15.Ng7 Kg7–/+; worse is 13.Qf3 Qe5 14.Ne8 Qa1 15.Ke2 Nc6+–) 13...Nc6 14.Na8 (14.Ne8 Re8 15.d4 Qf6+–) 14...Ra8 (14...Nd4 15.Qb1 Nf3 16.Kd1+–) 15.d4 Re8 16.Be2 1–0. forsetinn (1785) – lipadan, gameknot.com, 2013.

8.Bf6= Qf6 9.Nd5 Qd6 10.Nb4 Qb4 11.Rb1 Qa5 12.Rb7 Nc6 13.h3 Bf3 14.Qf3 Nd4 15.Qd5 Nc2 16.Ke2 Qa2 17.Rc7 Qa1 18.Qf7 Kh8 19.f4 Rf8 20.Qd5 Rae8 21.Rf7 Rg8 22.Kf2 Rd8 23.Rd7 Qe1 24.Kg1 Rb8 25.Kh2 Qf2 26.Bd3 Nb4 27.Qf5 Nd3 28.Qd3 (28.Qd3 Rgf8 29.Rf1+–) 1–0. Dieng,M – Mothes,Rainer, corr SOK–92–82, 1992.

7.cd5 Nd5

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Re8).

8.Bb2 Nc6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8).

8.Bb2 Nc6 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7 11.Qc2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7 11.Qc2).

7.cd5 Bg4

8.Bb2 Nd5 9.Be2 Ne3?? 10.fe3+/- Re3 11.0-0 Re8 12.Nc3 Nc6 13.Bb5 Qd6 14.Qa4 Bf3 15.Rf3 (15.gf3? Qd2 16.Qb3 Re6-+) 15...Nd4? (15...Re6 16.Bc6 bc6 17.Raf1+-) 16.Rf2 (16.Be8!? Nf3 17.gf3 Bc5 18.Kh1 Qd2 19.Bf7 Kf8+-) 16...Nb5? (better 16...c6 17.Bc4 Re7 18.Rf7 Rf7 19.Bf7 Kh8+-) 17.Qb5?? (better 17.Nb5 Qe7 18.Raf1+-) 17...Bc5-+ 18.Raf1?? (better 18.Ne2 Bf2 19.Kf2 Qd2 20.Re1-+) 18...Bf2 19.Rf2 (19.Kf2 Qd2 20.Kg1-+) 19...Re1 20.Rf1 (20.Qf1 Rae8 21.h3-+) 20...Rf1 (20...Qd4 21.Kh1 Qf2 22.h4 Rf1 23.Qf1 Qf1 24.Kh2 Qf4 25.Kh3 Rd8 26.Nd1 Rd3 27.Ne3 Rd2 28.Bd4 Rd4 29.g4 Qe3 30.Kh2 Rd2 31.Kh1 Qe1) 21.Kf1-/+ Qd2 22.Qe2 (better 22.Ne2!?-/+) 22...Qe2 23.Ke2 Rd8 24.Ne4 b6 25.Ng5 h6 26.Nf3 f6 27.Nd4 c5 28.Nb5 Rd7 29.a4 a6 30.Na3 Kf7 31.Nc4 b5 32.Nb6 Rb7 33.a5 Re7 34.Kd2 Re4 35.Nd7 Rc4 36.Ba3 (36.g3 Ke6 37.Nb6 Rb4-+) 36...b4 (better 36...Rd4 37.Ke3 Rd7 38.Bc5 Rc7-+) 37.Bb2 Ke6 (better 37...Rg4 38.g3 c4 39.Nc5 c3 40.Bc3-+) 38.Nb6?? (38.Kd3 Rg4 39.Nc5 Kd6 40.Ne4 Kd5 41.Ng3-+) 38...Rg4 39.g3 Re4 40.Kd3 Re1 41.Na4 (41.Kc4 Re2 42.Na4-+) 41...Kd5 42.Nb6 Kc6 43.Nc4 Rd1 44.Kc2 Rh1 45.h4 Rh2 46.Kb3 (46.Kb1 Rg2 47.Ne3 Rg3-+) 46...Rh3 47.Ne3 Rg3 48.Bc1 Rh3 49.Kc4 (49.Ka4 Rh4 50.Nf5 Rh2-+) 49...Rh4 50.Kd3 Rh3 51.Bd2 (51.Kc2 Rh5-+) 51...Kb5 52.Ke4 (52.Kc2 Ka5 53.Nc4 Kb5 54.Nd6 Kc6-+) 52...c4 53.Nd5 (53.Be1 Rh1 54.Bb4 Kb4-+) 53...c3 54.Be3 Rh4 (better 54...c2 55.Bc1 Rh1 56.Bd2-+) 55.Kd3 Ka5 56.Bb6 (56.Bc5 c2! 57.Bb4 Rb4 58.Kc2 Rd4-+) 56...Kb5 57.Bf2 (57.Be3 a5-+) 57...Rh3 58.Kc2 (58.Be3 f5 59.Nc7 Ka4-+) 58...Rh5 (58...Rh2 59.Nc3 bc3 60.Kc3 Rf2 61.Kd4 a5 62.Kc3 a4 63.Kd4 Rc2 64.Kd5 a3 65.Kd4 a2 66.Kd3 Rg2 67.Ke4 a1Q 68.Kf3 Qf1 69.Ke3 Kc4 70.Ke4 Re2) 59.Ne3 Ka4 (better 59...Rh2 60.Nd1 Ka4 61.Kd3-+) 60.Kd3 b3 61.Nc4 Rh3 62.Ke2 Rh2 (62...b2 63.Bd4 b1Q 64.Nb6 Kb3 65.Nc4 Qc2 66.Kf1 Qd1 67.Kf2 Rf3 68.Kg2 Qf1 69.Kh2 Rh3) 63.Kf3 Rf2! 64.Kf2 Kb4 65.Ne3 a5 (65...c2 66.Nd5 Ka5 67.Nf4 c1Q 68.Ne2 Qc5 69.Kf1 b2 70.Kg2 b1Q 71.Kg3 Qf1 72.Nc3 Qcf5 73.Nd5 Q1f2) 66.Nd5 Kc4 67.Ne3 (67.Nb6 Kd4 68.Kf3 c2 69.Kg4 c1Q 70.Nd7 Qg5 71.Kh3 b2 72.Nf8 Qe3 73.Kg4 b1Q 74.Ne6 Qe6 75.Kg3 Qf1 76.Kh4 Qfh3) 67...Kd3 Black plans c2 68.Nf5 (68.Ng2 b2 69.Nf4 Kd2 70.Ne2 c2 71.Nd4 c1Q 72.Nf3 Kc3 73.Ng1 Qf4 74.Kg2 Qg4 75.Kf2 b1Q 76.Ne2 Kd2 77.Ng3 Qe1 78.Kg2 Qgg3) 68...b2 69.Ne3 (69.Ng3 c2 70.Nf5 c1Q 71.Kg2 b1Q 72.Ng3 Qbb2 73.Kh3 Qc8 74.Nf5 Qf2 75.Kg4 Qcf5) 69...b1Q 70.Ng2 Qb2 71.Kg3 (71.Kf1 c2 72.Ne1 Ke3 73.Kg2 c1Q 74.Kg3 Qe1 75.Kh3 Qe5 76.Kg4 Q1g3) 71...c2 72.Nf4 ½-½. pacalmisu (2435) - Lakis01 (2335), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

8.Bb2 Nbd7 9.Be2 (9.Qb3 Be7=) 9...Nb6 (9...Nd5 10.0-0+=) 10.h3 (10.Bb5 Rf8+=) 10...Bh5 (10...Bd7 11.a3 Ba5 12.Nc3=) 11.Bb5 Rf8 (worse is 11...Nbd5 12.Be8 Qe8 13.0-0+/–) 12.Nc3 (12.a3 A) worse is 12...Qd5 13.ab4 Qb5 14.Bf6 gf6 15.Ra5 Bf3 16.Rb5 (16.Qf3?! Qb4 17.Qf5 Rfe8=) 16...Bd1 17.Kd1+/–; B) 12...Be7+=) 12...Nbd5 13.Qb3 (13.0-0 c6 14.Be2 Re8=) 13...Nc3 14.Bc3 (14.dc3 Bd6=) 14...Bc3 15.Qc3 Qe7 (15...Ne4 16.Qb2+=) 16.Rc1 (16.Qe5 Qa3=) 16...c6 (16...Bf3 17.gf3 c6 18.Bc4+=) 17.Bc4 (17.Be2 Ne4 18.Qb3 Rfd8=) 17...Rfe8 (17...Bf3 18.gf3 Rad8 19.d4+=) 18.d4 (18.g4 Ne4 19.Qb2 Bg6+=) 18...Qe4 (18...Bf3!? 19.gf3 Rad8+=) 19.Bd3 Qd5 20.Bc4 ½–½. Krotki,Jan – Williams,Arthur, Stockholm, 1969.

7.Be2 c6

8.Bb2 Bg4 9.cd5 cd5 10.a3 Ba5 11.0-0 Nc6 12.Nc3 Rc8 13.Qb3 Qd7 14.d4 Bc7 15.Rac1 a6 16.h3 Bh5 17.Na4 Ne4 18.Nc5= Qd6 19.Nb7+/– Qd7 20.Nc5 Qd6+= 21.Ne4 de4 22.Ne5 Ne5 23.de5+/– Qg6 24.g4 Qg5 25.Qa4 Be5? 26.Be5+– Qe5 27.gh5 Rcd8 28.Rfd1 1–0. pierre – ntsik71, internet, 2009.

8.Bb2 Bg4 9.cd5 cd5 10.a3 Ba5 11.0-0 Nc6 12.Nc3 Rc8 13.Re1 Ne4 14.Rc1 Qd6 15.Qb3 Bf3 16.Bf3 Bc7 –/+.

8.Bb2 Bg4 9.cd5 cd5 10.a3 Ba5 11.0-0 Nc6 12.Nc3 Rc8 13.Rc1 Qe7 14.d3 Qe6 15.Qb3 Bb6 16.h3 Bf5 =.

7.Be2 Be6

8.a3 Bd6 (8...Ba5 9.Qb3 dc4 10.Qb7 Nbd7 11.Nc3 Ne5 12.Ne5 Bc3 13.dc3=) 9.Bd6 Qd6 10.cd5 Nd5 11.d4 Nd7 12.Qc2 c5 13.Ng5=.

8.Qb3 Nc6 (8...a5 9.a3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Nc6 12.Bc7 Bd2 13.Nbd2=; 8...Na6 9.cd5 Nd5 10.Qb2 Bf8 11.0-0 f6 12.Bd4 Nc5 13.Rc1=) 9.0-0 Qe7 10.Bf6 Qf6 11.d4 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4=.

8.cd5 Bd5 (8...Nd5 9.a3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.d4 c5 12.Qc2 Nd7 13.Ng5=) 9.a3 Nc6 10.ab4 Ne5 11.Ne5 Re5 12.d4 Rg5 13.Bf3–/+.

7.h3 Nc6

8.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.h3).

8.Bc3-/+.

7.a3 Ba5

8.Bb2 c5 9.cd5 Nd5 10.Be2 Nc6 11.0-0 Bf5 12.Qb3 Qb6 13.Bc4 Qb3 14.Bb3 Rad8 15.Rc1 Bb6 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 h6 18.a4 Bd3 19.Bc2 Ba5 20.Ba5 Na5 21.Bd3 Rd3 22.Rc3 Rc3 23.dc3 Rd8 24.h4 (24.Kf1 Rd3–/+) 24...Rd3-/+ 25.Ne5 (25.Rc1!?–/+) 25...Rc3-+ 26.Rd1 f6 27.Ng6 Kf7 (27...c4!? 28.Ne7 Kf7-+) 28.h5-/+ Ke8 29.Rd6? (better is 29.Nh4!? c4 30.Kf1–/+) 29...Nc6 (29...c4 30.Re6 Kd8 31.Rd6 Kc7 32.Rd5-+) 30.Nh4 (30.Re6 Kd7 31.Nf8 Kc7-+) 30...Ne7 31.Re6 Kf7 32.Rd6 Rc1 33.Kh2 Rc4 34.f4 (34.g3 Ke8-+ (34...Ra4?! 35.Rd7-+)) 34...Ke8 35.a5 Ra4 36.Rd3 Ra5 37.e4 White plans f5 (37.Rc3 Rb5-+) 37...c4 38.Rh3 (38.Rd1 Rh5 39.Kg3 Ra5-+) 38...Rh5 39.f5 (39.g4 Rc5 40.Kg2-+) 39...c3! 40.Kg3 (40.Rc3 Rh4 Double attack (40...Rh4 Deflection)) 40...c2 41.Rh1 g5 42.Rd1 0–1. Fernandez,Dan SIN (2450) – Lenderman,A (2605), London Classic Open, 2014.

8.Bb2 c6 9.Be2 Bg4 10.cd5= cd5 11.0-0 Nc6 12.h3 Bh5 13.d3 Rc8 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Be2 16.Qe2 Bb6 17.Qb2 Bd4 18.Qd4 Qa5 19.Rd1 Rc2 20.Qb4 Qc7 21.Nd2 a5 22.Qb3 Rc3 23.Qb5 Re6 24.Rab1 Ra3 25.Rdc1 Rc3 26.Rc3 Qc3 27.Nb3 Qc8 28.Na5+= b6 29.Nb3 Rc6 30.Kf1 h6 31.Nd4 Rc1 32.Ke2 Rb1 33.Qb1 Qc5 34.Qa1 h5 35.Qa8 Qf8 36.Qb7 Qc5 37.Qb8 Kh7 38.Qe5 ½–½. Muri,Heinrich (2345) – Dushin,Aleksandr Viktorovi (2440), corr ICCF EU–ch65 sf08, 2003.

8.Nc3 Ne4 ½–½. Drazic,Sinisa (2530) – Sedlak,Nikola (2570), SRB Cup Sombor, 2009.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Bf5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.a3 Ba5 9.cd5 Nd5 10.Be2 Bf5).

8.Be2 c6 9.cd5 Nd5 10.0-0 Bf5 11.d3 Nd7 12.Bg3 Qe7 13.Ra2 Nc3 14.Nc3 Bc3 15.Qc1 Bf6 16.d4 c5 17.Rd1 Rac8 18.d5 a6 19.a4 c4 20.d6 Qe6 21.Nd4 Bd4 22.Rd4 c3 23.Ra3 c2 24.f3 Rc6 25.e4 Rec8 26.Bf4 Rb6 27.Ra1 Qf6 28.Be3 Be6 29.Bd3 Nc5 30.Qc2 Nb3 31.d7 Rd8 32.e5 Qe5 33.Qf2 Rc6 34.Be4 Na1 35.Qh4 f6 36.Qh7 Kf8 37.f4 Qc7 38.Qh8 Kf7 39.Qh5 Ke7 40.Qh7 Nb3 41.Qg7 Bf7 42.Bg6 Nd4 43.Qf7 Kd6 44.Qf6 Kd7 45.Qd4=+ Qd6 46.Bf5 Kc7 47.Qe4 Kb8 48.h3 Rc3 49.Bg4 Qc6 50.Qe5 Qc7 51.Bb6=+ Qe5 52.fe5 Re8 53.e6 Rc4 54.a5 Rg4 55.hg4 Re6 56.Kf2 Kc8 57.Kf3 Kd7 58.Kf4 Ke7 59.Be3 Kf7 60.Bd4 Re2 61.Kg3 Ke6 62.Kf3 Re1 63.Kf4 Rf1 64.Ke4 Re1 65.Kf4 b5 66.ab6= a5 67.Bc3?? Rf1=+ 68.Ke4 a4 69.Kd4 a3 70.g5 Rc1 (70...Rc1 71.g6 a2-+) 0–1. Muri,Heinrich – Lebedev,Valery Ivanovich, corr EM/MN/044 ICCF Email, 2002.

8.Be2 Nc6 9.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.a3 Ba5 9.Be2).

8.h3 Nc6 9.Bb2 d4 10.Qb3 Qd6 11.Be2 de3 12.Bf6? Qf6 13.Nc3 ed2 14.Kd2 Bc3 15.Qc3 Re2! (15...Re2 16.Ke2 Qc3-+) 0–1. Lentner,Gerwald (1880) – Schmid,Thomas (2200), Dresden ZMD op, 2006.

8.Bb2 Bf5

9.Be2 c5 10.cd5 Nd5 11.0-0 a6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Nd7 15.Qd6 Be4 16.Rfd1 Bc6 17.c4 Re6 18.Qg3 h6 19.Rac1 Qe7 20.Nh4 Ne5 21.f3 Ba4 22.Rd5 Bc6 23.Rd2 Rf6 24.e4 Ng6 25.Re1 Nh4 26.Qh4 Re8 27.Bf1 Qe5 28.Qf2 g5 29.Qg3 Rf4 30.Red1 Kg7 31.Rd6 Re6 32.Re6 Qe6 33.Qf2 Qe5 34.g3 Rf6 35.Bh3 Ba4 36.Rd2 Qc3 37.Bf5 Qc4 38.Kg2 Qc3 39.Rd5 c4 40.g4 Bc6 41.Rd4 b5 42.h4 gh4 (42...Qa3?! 43.hg5 hg5 44.Qd2=) 43.e5 Bf3 44.Qf3 Qd4 45.ef6 Qf6 46.Qf4 Qb2 47.Kg1 h3 48.Qf3 h2 49.Kh1 Qe5 50.Qa8 c3 51.Qa6?? (better 51.Qg2-+) 51...h5! 52.Qc8 (52.gh5 Qd5 Double attack (52...Qf5 Deflection; 52...Qd5 Decoy)) 52…hg4 (52...hg4 53.Bb1 g3 54.Qg4 Kf6 55.Qh4 Ke6 56.Qg4 Kd6 57.Qd1 Qd5 58.Qd5 Kd5 59.Bd3 Kd4 60.Kg2 Kd3 61.Kf3 h1Q 62.Kg3 c2 63.Kf4 c1Q 64.Kg3 f5 65.a4 Qe3) 0-1. janmalmstrom (2285) - jgerace1 (2340), gameknot.com, 2018.

9.Be2 c5 10.cd5 Nd5 11.0-0 Nc6 12.Qb3 Rb8 (12...b6 13.Rd1=) 13.Qc4 (13.d4 cd4 14.Nd4 Be4=) 13...Qb6 14.Nc3 (14.Qd5? A) 14...Qb2?! 15.Nc3 (worse is 15.Qc5 Qa1 16.Qf5 g6+=) 15...Bc3 16.Qf5+= (worse is 16.dc3 Be4 17.Qd2 Qb3+=); B) 14...Be6 15.Qd3 Qb2-+) 14...Nc3 15.Bc3 Be6 16.Qb5 Qb5 17.Bb5 Bc3 18.dc3 Bd5 19.Rfd1 Red8 20.Be2 (20.Kf1 a6 21.Bc6 Bc6+=) 20...Na5 21.Rab1 Kf8 22.Kf1 Ke7 23.Ke1 b6 24.g4 (24.Nd2 Bg2 25.f3 Nc6–/+) 24...Rd6 25.h4 Rbd8 26.Nd2 g6 27.Nf1 Bc4 28.Rd6 Rd6 29.Nd2 Bd3 30.Rb2 f5 31.gf5 (31.g5 Ke6=) 31...gf5 32.a4 (32.Bd3 Rd3 33.Rc2 Rd6+=) 32...f4 (32...Be2 33.Ke2 Rg6 34.Nf3+=) 33.ef4= Re6 34.Nf1 Nc4 35.Ra2 Be2 36.Re2 Nb2 37.Ne3 Nd3 38.Kd1 Nf4 39.Rd2 Re4 40.a5 Ra4 41.ab6 Ra1 42.Kc2 Ra2 43.Kc1 Rd2 44.Kd2 ab6 45.Nc4 Nd5 46.Kd3 b5 47.Nd2 Nf6 48.c4 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2320) – Polakovic,Pavol (2450), Champions League, 2007.

8.Be2 dc4

9.Bc4 Nbd7 10.Bb2 Nb6 11.Be2 Bf5 12.0-0 Qe7 13.d4 Rad8 14.Bc3 Bc3 15.Nc3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Bd3 f5 18.Be4 fe4 19.Nd2 Qe6 20.Rc1 c6 21.Qc2 Re7 22.f3 Nd5 23.Qb3 (23.fe4? Ne3 24.Qc3 Nf1 25.Rf1 Red7-+) 23...ef3 24.Rf3 Nf6 25.Qc2 Ree8 26.Rcf1 Rd5 27.Qa4 a6 28.Qb4 Rb5 29.Qc3 Rd5 30.Rg3 b5 31.a4 Rf5 32.Rc1 Nd5 33.Qc6+= Qc6 34.Rc6 Ne3 35.Ra6 Ng2 36.Rf3 Nf4 37.ab5 Ne2 38.Kf1 Rb5 39.Rd6 Rb4 40.Nb3 g5 41.Rd5 h6 42.Rd6 Nf4 43.Rh6 Reb8 44.h4 Rb3 45.Rb3 Rb3 46.hg5 Kg7 47.Rd6 ½–½. Muri,Heinrich (2385) – Remis Fernandez,Jesus Julio (2320), Spain – Switzerland, 2005.

9.Bc4 Bg4 10.Bb2 Nbd7 11.h3 Bh5 12.Be2 Nc5 13.0-0 Nd3 14.Qb3 Nb2 15.Qb2 Rb8 16.Nc3 c5 17.a4 Bc3 (17...b6 18.Rfd1+=) 18.dc3= (worse is 18.Qc3 Ne4 19.Qc2 Bf3 20.gf3 Ng5-/+ (worse is 20...Nd2 21.Rfd1+=; worse is 20...Qd2 21.Rfc1=)) 18...Ne4 19.Rfd1 Qf6 20.Rac1 b6 21.Rd5 Bg6 22.Rd7 Ra8 23.a5 Qe6 24.Rc7 Rab8 (24...ba5 25.Rb7+=) 25.a6= Re7 26.Bc4 Qd6 27.Re7 Qe7 28.Rd1 h6 29.Qb3 Kh7 30.Rd5 f5 31.Qb2 Qc7 32.Be2 Nf6 33.Rd1 Bh5 34.Qc2+= g6 35.Qd2 Rg8 36.Bb5 Ne4 37.Qc2 Nd6 38.Be2 Qe7 39.Qa4 Bf3 40.Bf3 Rc8 41.h4 Kg7 42.h5 g5 43.Rd5 Rf8 44.Qc6 Rf6 45.Be2 f4 46.e4 Qe4+= 47.Qd7 Nf7 48.Rd2 f3 49.gf3 Qe5 50.Qa7 Rf4 51.Qb7 Rh4 52.f4 Qf4 53.Rd1 Qh2 54.Kf1 Ra4 55.Qf3 g4 56.Qg2 Qh5 57.Kg1 Qg5 58.Bb5 Ra3 59.Bc4 g3 60.fg3 Qg4 61.Be2 Qe6 62.Rf1 Qe3 63.Kh2 Nd6 64.Bc4 Qe8 65.Qf3 Nc4 66.Qg4 Kh7 67.Qc4 Ra4 68.Qd5 Qe2 69.Kg1 Qe3 70.Kg2+– (70.Kg2 Qe4 71.Qe4 Re4 72.Rb1+–) 1–0. Buczinski,Henryk (2185) – Gildred,Terrence (2310), WC–2012–T–00005, 2010.

8.Be2 c5

9.0-0 Nc6 10.Bf6 (10.d4 Ne4+=) 10...Qf6-/+ (worse is 10...gf6 11.cd5 Qd5 12.Nc3+=) 11.Nc3 dc4 12.Qa4 Bg4 13.Qc4 Bf3 14.gf3 Ne5 15.Qe4 (15.Qc5 b6 16.Qd4 Rad8–/+) 15...b6 16.Nd5 Qd8 17.f4 Ng6 18.Qd3 Rc8 19.Nc3 Qf6 20.Ne4 Qc6 21.f3 Red8 22.Qc2 c4 23.Rac1 b5 24.a4 a6 25.ab5 ab5 26.Kh1 (26.f5 Ne5 27.Rfd1 b4–/+) 26...Nh4 27.Ra1 Bb4 28.Rg1 Rc7 29.f5 Nf5-+ 30.Rab1 Be7 31.Qb2 Rb7 32.Rgc1 Rdb8 33.Qe5 Nh4 34.Rg1 Ng6 35.Qf5 Rd8 36.Rb2 Rd5 37.Qh3 Rbd7 38.Rgb1 Rd8 39.Qg2 Kh8 40.Qf1 Nh4 41.Nc3-/+ Rd2 42.Rb5 Rc2 43.Rb7 Nf5 44.e4 Ne3 45.Qg1 Bc5 46.Rb8 Rc8 47.Qg3?? Rf8 48.Nb5 Qd7 49.Rg1 g6 50.Qf4 Re2 51.Nc3 Rc2 52.Rf8 Bf8 53.Qe3 Qh3 54.Ne2 Kg8 55.Qf2 Bc5! 56.Qf1 Qd7 57.Rg2 Qd3 (57...Qd3 58.Ng3 Qf1 59.Nf1 Rc1-+) 0–1. Skerlik,Stanislav (2305) – Kappes,Dieter (2300), WS/MN/068 ICCF, 2011.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Bf5 12.Qb3 a6 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 b5 15.Rfe1 Nc3 16.dc3 Na5 17.Qa2 Be6 18.Qb2 Qf6 19.e4 Rad8 20.a4 Nb3 21.e5 (21.Ra3 c4 22.ab5 ab5=+) 21...Qf4=+ 22.g3 Qf5 23.Ra3 (worse 23.ab5 Na1 24.Qa1 ab5–/+) 23...c4 24.Qb1 Qb1 25.Rb1 h6 26.ab5 (26.Ra2 Bd5 27.ab5 ab5=+) 26...ab5 27.Ra6 (27.Ra2 Bg4 28.Re1 f6=+) 27...g5 (27...Bg4 28.Re1=+) 28.Rb6 (28.h3 Bh3 29.Rh6 g4=+) 28...g4 29.Nh4 Rd5 30.f4 gf3 31.Nf3 Ra8 32.Bf1 (32.Rb2 Ra3=+) 32...Ra2 (32...Kg7 33.Re1=+) 33.Re1 (33.Rb8 Kg7 34.Re1 Rc2–/+) 33...Kg7 34.Rd6 (34.h4 Bg4 35.Nh2 Bf5–/+) 34...Nd2 35.Nh4 (35.Nd2 Rd6 36.ed6 Rd2–/+) 35...Rd6 36.ed6 Ra6 37.Rd1 (37.d7 Bd7 38.Rc1 Ra3-+) 37...Rd6 38.Be2 (38.Rc1 Nf1 39.Kf1 Rd3–/+) 38...Rd5 39.Ng2 Ne4 40.Rc1 Rd2 41.Nf4 Kf6 (41...Bc8 42.Nh5 Kf8 43.Nf4–/+) 42.Bh5 (42.Bf3 Bf5–/+) 42...Ke5 (42...Bd7 43.Bf3 Ke5 44.Be4 Ke4 45.Re1 Kf3 46.Rf1 Kg4 47.Ng2–/+) 43.Re1 (43.Bf3 Bd7–/+) 43...f5-+ 44.Rc1 (44.Be8 Bd7 45.Bd7 Rd7-+) 44...Bd5 (44...Bd7 45.Bf3-+) 45.Ng6 (45.Be8 Rb2-+) 45...Kd6 46.Nf4 Kc5 0–1. Muri,Heinrich (2395) – Scherer,Rolf (2590), SUI/C22, 2009.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Bf5 12.Qb3 a6 13.Qb7!? Qd6 14.Qb3= (14.Ba6? Rab8-+).

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Bf5 12.Qb3 a6 13.Nc3 Bc3+= 14.Bc3 b5 15.Rfe1 Nc3 16.dc3 Na5 17.Qa2 Be6 18.Qc2 Qf6 19.Nd2 Rad8 20.Rad1 Bf5 21.e4 Bd7 22.Bf1 h6 23.Nb3 (23.c4 Qe7=) 23...Nb3 24.Qb3 Be6 25.Qc2 Rd1 26.Rd1 Rd8 27.Rd2 c4 28.Rd8 Qd8 29.g3 Qd6 30.Qc1 a5 31.Qb2 Qd1 32.Qb5 Qc1 33.Qc5 Qc3 34.f4 Bg4 35.Qc4 Qa3 36.Qd4 a4 37.Bc4 Qc1-/+ 38.Kg2 Qc2 39.Kf1 Qh2 40.Qd3 Qh1 41.Kf2 Qd1 42.Ke3 Qd3 43.Kd3-/+ Be6 44.Bb5 a3 45.Kc3 a2 (45...a2 46.Kb2 g5-+) 0–1. Muri,Heinrich (2370) – De Carlos Arregui,Inigo (2365), EU/TC9/sf2 ICCF, 2011.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Bf5 12.Qb3 Qb6 A) 13.Qd5? Be6 (13...Qb2 14.Nc3 Ne7 15.Qc5 Bc3 16.Qc3 Qc3 17.dc3+/–) 14.Qg5 Qb2-+; B) 13.Qb6 Bb6 14.Bb5=.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Bf5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qd1 (14...Qf6 15.Qb3 b6 16.Rad1 Na5 17.Qb2 Rad8 18.Rd2 Rd2 19.Nd2+=) 15.Rfd1 Rad8 (15...Red8 16.Bc4 Na5 17.Bd5 Bc2 18.Rd2 Nb3 19.Bb3+=) 16.Ra2 (16.Bb5 Be4 17.Ng5 Bc2 18.Rd8 Rd8 19.Bc6=) 16...f6 (16...Rd1 17.Bd1 Rd8 18.Rd2 Rd2 19.Nd2=) 17.Rad2 Rd2 18.Rd2 Rd8 (18...Be4 19.Rd6=) 19.Rd8 (19.Bc4=) 19...Nd8 20.Nd2 Kf8 21.f4 Bd7 22.Kf2 Ke7 23.e4 Nf7 24.Ke3 Nd6 25.g4 h6 26.h4 Kf7 (26...Nb5 27.Bb5 Bb5 28.f5=) 27.e5 fe5 28.fe5 Ne8 29.Ne4 b6 30.g5 hg5 31.Ng5 Ke7 32.Ne4 Nc7 33.c4 Ne6 34.Bg4 Nd4 35.Bd7 Kd7 36.Nd6 g6 37.Ke4 Ke6 38.a4 Nb3 39.Nb5 Nd2 40.Kd3 Nf3 41.Ke4 Ne5 42.Nc7 Kd6 ½–½. Buczinski,Henryk (2180) – Yarkov,Evgeny (2070), SA–2010-0-00157, 2010.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.Bg3 Be6 12.Bh4 f6 13.Qc2 Rc8 14.Bd3 h6 15.Nc3 Kh8 16.Bg6 Re7 17.Bg3 Bc7 18.Rfc1 Bg3 19.hg3 Nc3 20.Qc3 b6 21.Bb1 Rd7 22.Qc2 Bg8 23.Qg6 Rd6 24.Qg4 Rc7 25.Bf5 Ne5 26.Ne5 fe5 27.d3 Qf6 28.Be4 Be6 29.Qh5 Bf7 30.Qg4 Rcd7 31.Rc3 Be6 32.Qg6 Qg6-/+ 33.Bg6 Bg4 34.Be4 Be2 35.Bf5 Rd8 36.a4 g6-+ 37.Be4 Bd3 38.Bd3 Rd3 39.Rcc1 a5 40.Rab1 R8d6 41.Kh2 Rf6 42.Rb2 g5 43.g4 Kg7 44.Rc4 Rfd6 45.Kg3 Rd2 46.Rcc2 Rc2 47.Rc2 e4 48.Rc4 Re6 49.Rc3 Kf6 50.f4 gf4 51.Kf4 Ke7 52.g5 hg5 53.Kg5 Kd6 54.Kf5 Re5 55.Kf6 Rd5 56.Rc2 Rd3 57.Re2 c4 58.g4 c3 59.g5 Rd2 (59...Rd2 60.Re1 c2-+) 0–1. Bitoon,R (2435) – So,W (2575), 3rd PGMA Cup, Manila PHI, 2008.

9.cd5 Nbd7 10.Bg3 Nd5 11.0-0 N7f6 12.Qc2 Qe7 13.Rd1 Bg4 14.h3 Bh5=+ 15.Qb3 Rac8 16.d4 Bb6 17.Ra2 cd4 18.Nd4 Bd4 19.Rd4 Rc1 20.Rd1 Qc5 21.Kh2 Rd1=+ 22.Bd1 Bd1 23.Qd1 Rc8 24.Rd2= h6 25.Rd3 Re8 26.Qb3 Qc6 27.Nc3+= Nc3 28.Rc3 Qe4 29.Rc7 Re7 30.f3 Qe3= 31.Rb7 Qc5 32.Rb8 Re8 33.Rb5 Qd4 34.Rb7 Re6 35.Rb8 Ne8 36.Qb5 Kf8 37.Ra8 g6 38.Qa5 Re2 39.Qb4 Qb4 40.ab4 Ke7 41.Ra7 Ke6 42.Ra5 Rb2 43.Re5 Kd7 44.Rd5 Ke6 45.Rb5 f6 46.Rb6 Kf5 47.Rb7 Ke6 48.b5 h5 49.b6 g5 50.h4 gh4 51.Bh4 Nd6 52.Rb8 Nf7 53.b7 Kf5 (53...Kf5 54.Bg3 Ng5+/–). Merten,Rainer – Gross,Wilhelm, corr SOK–92–80, 1992.

7.Bb2 dc4

8.Bc4= b6 9.Qb3 Qe7 10.Ng5 Bd6 11.Bf7 Kh8 12.Be8 Qe8 13.Nf7 Kg8 14.Ng5 Kf8 15.Bf6 gf6 16.Nh7 Kg7 17.Qd3 Nc6 18.Nc3 Ne5 19.Qe4 Rb8 20.Qh4 Qg6 21.Ne4 Qh7 22.Qf6 Kg8 23.Nd6 cd6 24.Qd6 Nd3 25.Ke2 Bg4 26.f3 Nf4 27.ef4 Re8 28.Kf2 Bc8 29.Rae1 Re1 30.Qd8 Re8 31.Qe8 Kg7 32.Qc8 Qh4 33.g3 Qf6 34.Qc7 Kg6 35.Qe5 Qc6 36.Kg2 Qc2 37.Qe3 Qa2 38.Rc1 b5 39.Rc6 Kf5 40.g4 1-0. ArgosZgZ - lamera_verga, lichess.org, 2019.

8.Bc4= Be6

9.a3 Bc4 10.ab4 Qd3 11.Ne5 Qe4 12.Nc4 Qc4 13.Bf6 Nc6 14.Bc3 Nb4 15.Na3 Nd3 16.Ke2 Nb2 17.Nc4 Nd1 18.Rhd1 b5 19.Na5 a6 20.Nc6 Re6 21.Nd4 Rd6 22.Nb5 ab5 23.Ra8 1-0. RichardSommer (1925) - savinov030307 (1920), lichess.org, 2020.

9.Qa4 Nc6 10.Bb5=.

8.Bc4= Bg4

9.0-0 Qe7!?=.

9.0-0 Bf3 10.Qf3+– Nc6 (10...c6 11.Bf6 Qf6 12.Qf6 gf6 13.d4+–) 11.Bf6 Qf6 12.Qf6 gf6 13.a3 Ba5 14.d4 Rad8 (14...f5 15.g3+–) 15.Bb5 Rd6 (15...Re6 16.Rc1+–) 16.Rc1 a6 17.Bc6 bc6 (17...Rc6 18.Rc6 bc6+=) 18.Rc5 (better 18.Kf1+–) 18...Bb6= 19.Rh5?? (better 19.Rc1=) 19...Rd5?? (better 19...Bd4 20.Ra2 Bb2-+) 20.Rh4?? (20.Rd5 cd5 21.Nc3 Rd8+–) 20...Rg5?? (better 20...Bd4 21.Ra2 Rb8–/+) 21.Nc3+– Re6 (21...f5 22.Rc1+–) 22.Rc1 c5 (22...Ra5 23.a4+–) 23.d5 Rd6 24.e4 (24.Ra4!? a5 25.f4 Rgd5 26.Nd5 Rd5 27.Rac4+–) 24...Re5 25.Na4 (25.Kf1!?+–) 25...f5= 26.Nc5 (26.Nc3 c6=) 26...Bc5 27.Rc5 fe4 28.g3 (28.Rc7 Rdd5 29.h3 h5=) 28...Rdd5 (28...Rd7 29.Kg2=) 29.Rg4 (29.Rc7 Ra5=) 29...Kf8 30.Rd5 (30.Rc7 Ra5=) 30...Rd5 31.Re4 c5 32.Rc4 (32.Kf1 Kg7=) 32...Ke7 33.Kg2 (33.Kf1=) 33...Kd6 (better 33...h6=) 34.a4?? (better 34.Ra4+=) 34...Rd4-+ 35.Rd4? (better 35.Rc3 Ra4 36.Rd3 Ke6 37.Re3 Kf6 38.Kf3-+) 35...cd4 36.Kf3 Kc5 37.Ke4 (37.Ke2-+) 37...Kc4 38.f4 (38.h3 d3 39.Ke3 Kc3-+) 38…Kc3 0–1. DEFFM – Maquinon, freechess.org, 2016.

9.a3 Bd6 10.Qb3 Qe7 11.Qb7 Nbd7=.

9.Qb3 Nc6 10.Bf7 Kh8 11.Be8 Qe8 12.Bf6 gf6 13.Qc4 Bf3 14.gf3 Qe5 15.Nc3 Bc3 16.dc3 Rd8 17.Ke2 h5 18.Rad1 Rf8 19.Rhg1 Na5 20.Qc7 Qc7 21.Rd3 Nc4 22.Rgd1 Qh2 23.Rd7 b6 24.Rc7 0-1. ArgosZgZ (1750) - nepemat (1815), lichess.org, 2020.

7.Bb2 c5

8.cd5 Qd5 9.Bf6 (9.a3 Ba5 10.Bf6 gf6+=) 9...gf6 10.a3 Ba5 11.Qa4 (11.Nc3 Qd8+=) 11...Qd8 12.Be2 (12.Bb5 Re7+=) 12...Bf5 (12...Be6 13.0-0+=) 13.0-0 Nd7 (13...Nc6 14.Rc1 Bb6 15.Nc3+=) 14.Nc3 (14.d4 Rc8+=) 14...a6 15.Nh4 (15.Rac1 Ne5+=) 15...Bg6 (15...b5 16.Qf4 Bg6 17.Ng6 fg6 18.a4=) 16.Nd5 (16.Ng6 hg6 17.Qc2 b5+=) 16...Be4 (16...b5 17.Qf4=) 17.Bf3 (17.Qd7 Bd5 (17...Qd7?? 18.Nf6 Kg7 19.Nd7+–) 18.Qg4 Kh8+=) 17...b5= 18.Qd1 Nf8 19.Be4 Re4 20.Nf4 Ng6 Attacks the backward pawn on d2 (20...Bc7 21.Qf3 Ra4 22.Rac1 Bf4 23.ef4=) 21.Nf5 (21.d3 Rf4 22.Ng6 Ra4=) 21...Re5 (21...Bd2 22.Qg4=) 22.Qg4+= Bd2 23.Nh5 (23.Rfd1 c4+=) 23...c4= 24.Qf3 (24.Rfd1 c3 25.Ra2 Qb6=) 24...c3 (24...Re6 25.Nd4 Rd6 26.Rfd1=) 25.Nd4 Attacking the isolated pawn on f6 (25.Nf6!? Kh8 26.Ng4+=) 25...Rc8= 26.Nf6 Kh8 27.Ne4 Nh4 28.Qf4 Ng6 29.Qg4 Nh4 (29...f5 30.Nf5 Re4 31.Qe4+=) 30.Qf4 (30.Nd6! Rc7 31.Nc6 Qd6 32.Ne5 Qe5 33.Qh4=+) 30...Ng6 31.Qg4 Nh4 (31...f5!? 32.Nf5 Qd7 33.Nd2 Qf5 (33...Qd2? 34.Nd4 Rc4 35.Qf3+–) 34.Qf5 Rf5=) 32.Qf4 (32.Nd2 Rg5 (worse 32...cd2 33.g3+–) 33.Qh3 Rg2 34.Kh1 cd2–/+) ½–½. Sting SF 4?8?4 64_bit – Hannibal 1?5 64_bit, CCRL, 2015.

8.Be2 d4 9.a3 Ba5 10.ed4 cd4 11.Qa4 d3 12.Bf6 Re2 13.Kd1 Qf6 14.Qa5 Nc6 15.Qc3 Qg6 16.Rg1 Bg4 17.Qd3 Rae8 18.Qg6 hg6 19.Nc3 Bf3 20.gf3 Rf2 21.Kc2 Nd4 22.Kd3 Nf3 23.Rgf1 Rd2 0-1. RichardSommer (2110) - opponentofyou (2130), lichess.org, 2020.

8.a3 Ba5

9.cd5 Nd5 10.Qc2 b6 11.h4 (11.Nc3 Nc3 12.dc3 Nc6+=) 11...g6 (11...Nc6!?=+) 12.h5+= Bf5 13.Qb3 Be6 14.Qc2 Bf5 15.Qb3 Be6 16.Qc2 (16.hg6 fg6 17.Bc4 Nc6=) 16…Bf5= ½-½. Ded_Mazay_bez_zaycev (1870) - Lance5500 (2635), lichess.org, 2020.

9.cd5 Nd5 10.Bc4 Be6 (10...Nb6 11.Ba2=+) 11.Qc2 Nd7 (11...Nc6 12.0-0=+) 12.0-0= Rc8 13.Ba2 (13.Be2 g6=) 13...N7f6 (13...g6 14.d3=+) 14.d3 Bg4 15.Nbd2 b5 16.Ne5 Bh5 17.Rac1 (17.Ndf3 Qd6=+) 17...Bc7 (17...c4!? 18.dc4 Ne3 19.fe3 Bd2–/+) 18.Ndf3= Bb8 (18...Bd6 19.Rfe1=) 19.Qd2 (19.h3 Bf3 20.Nf3 h6+=) 19...Qd6 (19...Bd6 20.g3=) 20.g3 (20.e4 Ne7 21.a4 a6 22.Nf7 Bf7+–) 20...Qb6 (20...Bf3 21.Nf3 Qd7 22.Ng5+–) 21.h3 Bf3 22.Nf3 Ne7 (22...h6 23.e4 Ne7 24.Rfe1+–) 23.e4 (23.Ng5!? Rf8 24.Qc3+–) 23...Ng6+= 24.Qg5 White prepares e5 (better 24.Qc2+=) 24...Nf8?? (better 24...c4 25.a4 Rcd8+=) 25.e5+– h6 26.Qf5 1–0. latmartinsh (1825) – bill32606 (1920), gameknot.com, 2013.

9.cd5 Nd5 10.Be2 Nc6 11.0-0 (11.Qc2 A) 11...b6 A1) 12.Nc3 Bg4 (12...Be6 13.0-0 Rc8 14.Rfd1 h6 15.Qa4 Re7) 13.Qa4 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Bd5 Bc3; A2) 12.0-0 Bb7 (12...Qe7 13.Bc4 Rd8 14.d4 Bg4 15.Nbd2 Rac8) 13.Bd3 h6 14.Nc3 Nc3 15.dc3 Qe7; B) 11...Qe7 12.0-0 Bg4 (12...a6 13.Rc1 b6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3) 13.Rc1 Bb6 14.h3 Be6 15.Bd3 h6) 11...Bf5 (11...Qb6 12.Nc3 (12.Qc2 Bf5 13.Qf5 Qb2 14.Bc4 Nce7 15.Qe5 Qe5) 12...Bc3 (12...Nc3 13.Bc3 Bf5 14.Ba5 Qa5 15.Qb3 b6) 13.Bc3 Bf5 14.Rc1 Nc3 15.Rc3 Rad8) 12.d4 (12.Qb3 b6=+ (12...Qd6 13.Nc3 Nc3 14.dc3 Rad8 15.Rad1 Qe7; 12...Qb6 13.Qb6 Bb6 14.Bb5 Rad8 15.Bc6 bc6) 13.Bc4 Be6 14.d4 cd4 15.Rd1 Nc7; 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Qb3 b6) 12...cd4 (12...Qb6 13.Ra2=+ (13.Qc1 cd4 14.Nd4 Nf4 15.Bh5 Bd3) 13...Rad8 14.Bd3 Nde7 15.Qc2 cd4) 13.Nd4= Be4 14.Bf3 Bf3 (14...Qh4 15.Nd2 Bd2 16.Qd2=) 15.Qf3 Nd4 (15...Ne5 16.Qg3=) 16.Bd4+= Qd7 (16...Qd6 17.Rd1 Bc7 18.g3+=) 17.Rd1 Rad8 18.Nc3 Nc3 (18...Bc3 19.Bc3 Qe6 20.Bd4=) 19.Bc3+= Qa4 20.Ba5 (20.Rd4 Qb5 21.a4 Qa6 22.Rd8 Rd8+=) 20...Rd1 21.Rd1 Qa5 22.Qb7 Qa3 23.g3 (23.Qd7 Ra8=) 23...a5 24.Rd7 Qf8 (24...Qa1 25.Kg2+=) 25.Qd5 (25.Qb5 Ra8+–) 25...a4+= 26.Ra7 a3 27.Qa5 Qd6 28.h4 (28.h3 Rc8+–) 28...g6 (28...Rd8 29.Qa3 Qd1 30.Kh2+=) 29.Qa3+– Qd1 30.Kg2 (30.Kh2 Qf3 31.Qb2 Rd8+=) 30...Qd5 31.Kh2 Qf3 (31...Rb8 32.Qa4+–) 32.Qb2 h5 ½–½. Abreu Suarez,Isauro (2055) – Doering,Thomas (2205), Championship de Tenerife por Equipos –, 2012.

8.cd5 Nd5

9.Bb5 Nc6 10.0-0 Nc7 (10...Qb6!? 11.Bd3 Ba5=) 11.Bc6+= bc6 12.a3 Ba5 13.Qa4 Bb6 14.Re1 (worse 14.Qc6 Ba6 15.Nc3 Bf1 16.Rf1 Rb8–/+) 14...Qd3 15.Ne5 (15.Qc6? Bd7 16.Qb7 Qc2-+) 15...Qd5 16.Nf3 (16.Nc6? Bd7-+) 16...Qh5 (16...Qd3 17.Rc1= (17.Qc6? Bd7 18.Qb7 Qc2-+)) 17.Qc6+= Re6 18.Qa4 Bb7 19.e4 Rd8 20.Qc4 Rg6 21.Ne5 Rh6 (21...Re6 22.f4=) 22.Nf3 (22.h3 Re6 23.Nf3 Ba6+=) 22...Ba6 (22...Rg6 23.Qe2=) 23.Qa4 (23.Qc3 f6 24.Qb3 c4–/+) 23...g5 24.h3 g4 25.Nh2 (25.Ne5 gh3 26.Qd1 Qd1 27.Rd1 hg2-+) 25...gh3-/+ 26.Qd1 (26.g3!?–/+) 26...Qd1-+ 27.Rd1 Rg6 28.g4 (28.g3 Bd3 29.Nc3 c4-+) 28...h5 29.a4 (29.g5 Ne6 30.Bf6 Ng5 31.Bg5 Rg5 32.Kh1 Rg2-+) 29...Ne6 (worse 29...hg4 30.a5 Bd3 31.ab6 ab6 32.Nc3=+) 30.Nc3 Nf4 31.a5 Bc7 32.Ba3 hg4 (32...hg4 33.Bc5 g3 34.fg3 Rg3 35.Kh1 Rg2-+) 0–1. Trokenheim,Marek (1850) – Duttagupta,Aniruddha (1805), FICGS, 2017.

9.Bb5 Bd7 10.Be2 Bf5 11.Nc3 Nc6 12.0-0 Nb6 13.Rc1 Qd7 14.a3 Ba5 15.d3 Rad8=+ 16.Ne4 Be4 17.de4 Qd1 18.Rfd1 Rd1 19.Bd1 Nd7 20.Bb3 b5 21.a4 a6 22.ab5 ab5 23.Bd5 Nb4 24.Ra1 Bb6 25.Kf1 Nd5 26.ed5= f6 27.Ke2 Kf7 28.Nd2 Ke7 29.Ne4 Rc8 30.g4 b4=+ 31.Ra4 Bc7 32.Ra6 Bb6 33.g5= fg5 34.Bg7 c4 35.Bh6 c3 36.Bg5+= Kf8 37.Nf6 Nf6 38.Bf6 Bd8 39.Rc6 Rb8 40.Bd4 Ba5 41.Kd1+/– b3 42.Kc1 b2 43.Kb1 Rb3 44.Rc4 Ke8+= 45.Bc5 Rb7 46.f4 Rc7 47.e4 Bb6 48.Rc3 Rc5 49.Kb2+/– Rc3 50.Kc3 Be3 51.f5 Bf4 52.h3 ½–½. mtr – sponge_bob, internet, 2010.

9.Bb5 Re6 10.0-0 Nc6 11.d4 Rh6 12.a3+/– Ba5 13.dc5 Bg4 14.Bc6 bc6 15.Qd4 Qf8?? 16.Qg4+– (16.Qg4 Rg6 17.Qc4+–) 1–0. Borrmann,Fritz – Sternik,Ryszard, corr SOK–94–102, 1994.

9.Qc2 b6 10.Be2 Bg4 11.h3 Bh5 12.0-0 Nc6 13.a3 Ba5 14.d4 Rb8 15.Rd1 Qe7 16.Ne5 Be2 17.Nc6 Qc7 18.Nb8 Bd1 19.Qd1 Rb8 20.dc5 bc5=+ 21.Qc1 Qd6 22.Nd2 Ne3 23.Nf3 Nc4 24.Bg7 Nd2 25.Nh4 ½–½. Parry,Michael – Koch,Michael, EM/M/A027 ICCF Email, 1998.

9.Qc2 Nc6 10.a3 Ba5 11.Qc5 Bb6 12.Qc4 Na5 (12...Be6 13.Qc2=) 13.Qa4 (13.Qc2 Be6+=) 13...Bf5 (13...Bd7 14.Bb5 Bb5 15.Qb5+=) 14.Nc3 Rc8 15.Be2 (15.Nd5 Qd5 16.Qb5 Qe6+=) 15...Nc3 (15...Be6 16.Rd1+=) 16.Bc3 Qd5 (16...Re4 17.Qb5 Rc5 18.Qb2+=) 17.Qb5+/– Qb5 (17...Red8 18.Qd5 Rd5 19.Nh4+/–) 18.Bb5 Red8 19.0-0 (19.Rd1 Nb3 20.0-0 Bc2=) 19...Nb3 20.Ra2 Nc5 21.Bd4 Ba5 22.Bc5 (22.Rb2 a6 23.Be2 Be4+/–) 22...Rc5+= 23.Rb2 a6 (23...Kf8 24.Be2 Be4 25.d4+/–) 24.Be2 b5 25.Nd4 Be6 26.f4 (26.Bf3 Rc4+/–) 26...Bd5 27.Kf2 g6 (27...Kf8 28.a4 ba4 29.Ra1+/– (worse is 29.Ba6 a3 30.Rc2 Rc2 31.Nc2 a2–/+)) 28.Ra1 (28.a4 ba4 29.Ra1 Bc6+/–) 28...Bc7 (28...Rd6 29.Bf3+/–) 29.a4 ba4 30.Ra4 (worse is 30.Ba6 Ra5 31.Bb5 a3+=) 30...a5 31.Rb5 (31.Nb5 Bc6 32.d4 Rc1+/–) 31...Rb5 32.Bb5 Bb6 (32...h6 33.Bc4+/–) 33.Ne2 (33.g4 h6+/–) 33...Kg7 (better is 33...f5+/–) 34.Nc3 (better is 34.d4+/–) 34...Bb3+= 35.Ra3 Rd2 36.Be2 (36.Kf3 Be6+=) 36...Be6 (36...Rb2 37.Na4 Ba4 38.Ra4–/+) 37.h3 (37.Ke1 Rd8 38.Na4 Ba7+=) 37...Bc5-/+ 38.Ra1 (38.Ra5? Bb4 39.Ne4 Ba5 40.Nd2 Bd2-+) 38...Bb4 (38...Rc2 39.Ne4 Bb4 40.Kf1–/+) 39.Rc1 Bb3 (39...f5 40.Nb5–/+) 40.Ne4 Rb2 (40...Rc2 41.Rc2 Bc2–/+) 41.Kf1 (41.g4 a4 42.Kf3 a3–/+) 41...a4 (better is 41...Bc2 42.Bf3 a4-+) 42.Nc5?? (better is 42.Nf2-+) 42...Bc5 43.Rc5 a3 (43...Rb1 44.Kf2 a3 45.Ra5-+) 44.Rc1 (44.Ra5 a2-+) 44...a2 45.Bd3 Rd2 (45...Ba4!? 46.Ke1 Bb5 47.Be4-+) 46.Be2 Rb2 47.Bd3 Rd2 (47...Ba4!? 48.Ke1 Bb5 49.Be4-+) 48.Be2 Rc2 49.Ra1 Rb2 50.Bd3 Bc4!! (50...Bc4 51.Bc4 Rb1 52.Kf2 Ra1-+) 0–1. Teichmann,Erik O M C (2310) – Karthikeyan,Murali (2515), 24th OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTC, 2016.

9.Qc2 Nc6 10.a3 Ba5 11.Qc5 Bb6 12.Qc4 Be6 13.Qa4 (13.Qd3 Qe7 14.Nc3 Rad8 15.Qc2 Nf4 16.Qe4 Nd3 17.Bd3; 13.Qc2 Nf4 (13...Rc8 14.Nc3 Nf4 15.h3 h6 16.Rc1 a6 17.g3) 14.Nc3 Bg4 15.0-0-0 Ng6 16.h3 Bd7 17.d4) 13...Qd6 (13...Rc8 14.Nc3= Ba5 15.Rc1 a6 16.Be2 b5 17.Qh4; 13...Bc5 14.Nc3 Rc8 15.Rc1 Nb6 16.Qb5 Be7 17.Na4; 13...Ba5 14.Bb5 Rc8 15.0-0 a6 16.Bc6 Rc6 17.Nd4) 14.Be2 (14.Nc3 Rac8+= (14...Nc3 15.Bc3 Bd5 16.Bc4 Re4 17.d4) 15.Be2 Qd7 16.Rc1 h6 17.Nd5) 14...Bf5 (14...Rac8 15.0-0+= (15.Nc3 Bd7 16.Qh4 Nce7 17.Qg3) 15...Bd7 16.Qd1 Nf6 17.Nc3; 14...Bd7 15.Qc2 Rac8 16.Nc3 Ne5 17.0-0) 15.0-0 (15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Rad8+= (16...Bd3 17.Bd3) 17.0-0) 15...Re4 (15...Nf4 16.Qf4 Qf4 17.ef4 Re2 18.Nc3+=) 16.Qd1 (16.d4 Qg6 17.Re1+= 0.55/9 (17.Bd3 Rg4 18.Bf5 Rg2 19.Kh1 Qf5 20.Kg2 Qg4 21.Kh1 Qf3 22.Kg1 Bc7-+)) 16...Rd8 (16...Re7 17.Nc3+=; 16...h6 17.Nc3) 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Bc7 19.g3 (19.Qb3 Re7+=) 19...Qg6 (19...a6 20.a4+=) 20.Qb3 h5 (20...Bb6 21.Qb5+=) 21.d3 (21.Qb7 Bb6 22.Bb5 Rc8+–) 21...Rg4 (21...Re7 22.Nh4 Qe6 23.Qe6 Be6 24.Rfd1+–) 22.Qb7 (22.Ne1 Bb6+–) 22...Bb6+– 23.Ne5 Ne5 24.Be5 Bd3 25.Bd3 (25.Bg4 Bf1 26.Bc7 Ba6 27.Qa6 Bc7 28.Qg6 fg6 29.Be6 Kf8+–) 25...Rd3 (25...Qd3 26.Bf4+–) 26.Rfd1 Rc4 27.Qa8 (27.Rd3 Qd3 28.Qa8 Qd8 29.Qd8 Bd8+–) 27...Kh7 28.Qf3 Rd1 29.Rd1 f6 (29...h4 30.Bd6+–) 30.Bd6 Qf7 (30...Qg4 31.Qd5+–) 31.Rd5+– g6 32.Bf4 (32.Re5 Bd8+–) 32...Qe6 (32...Rc3 33.a4+–) 33.Qd1 (33.Rd6 Qf5+–) 33...h4 (33...Qc6 34.Rd6 Rc1 35.Rc6 Rd1 36.Kg2+–) 34.gh4 (34.Rd6 Qf5+–) 34...Qe4 (34...Rc1 35.Rh5! Kg7 36.Qc1 Qg4 37.Bg3 Qh5 38.Qc6+–) 35.h5 (better 35.Rd7 Kh8 36.h5+–) 35...f5?? (35...g5 36.Bg3 Bc5=) 36.Bg3 (36.Rd7 Kg8 37.Qa1 Rd4 38.Qa2 Kh8+–) 36...Rc3 (36...Qg4 37.Rd7 Kh6 38.Qa1+–) 37.h3 (better 37.hg6 Kg8 38.Be5 Rc1 39.Qc1 Qd5 40.Qc8 Bd8 41.Qf5 a5+–) 37...Ra3 38.Kh2 Ra2 (38...f4 39.Bf4 Ra2 40.hg6 Kg8+–) 39.Rd7 Kg8 40.Qb3 Kh8 41.Qa2 (41.Qa2 a6 42.hg6 Qe7 43.Re7 Be3 44.Be5; 41.Qc3 Qe5 42.Qe5 Kg8 43.Qe8) 1–0. Teichmann,Erik (2385) – Illingworth,M (2300), Australian Masters, 2010.

9.Qc2 Nc6 10.a3 Ba5 11.Be2 +=.

9.Qc2 Nc6 10.Bd3 h6 (10...g6 11.a3=) 11.0-0 (11.a3 Ba5=) 11...Bg4 12.Bh7 (12.Be4 Qd6=) 12...Kh8 13.Be4 Rc8 (13...Qd6 14.h3 Be6 15.Rc1=) 14.h3 (14.a3 Ba5=) 14...Be6 15.Bf5 (15.a3 Ba5=) 15...Bf5 (15...Qd6 16.a3 Ba5 17.Be6 Re6 18.Rc1=) 16.Qf5 Kg8 17.Rc1 Nce7 18.Qc2 (18.Qg4 Ng6=) 18...a6 (18...Ba5 19.Qb3=) 19.Nc3 (19.d3 Ba5 20.Nbd2 Nb4=) 19...Bc3 (19...c4 20.Rab1=+) 20.dc3 c4 21.a4 (21.Rd1 Qc7=) 21...Nc6 22.Ba3 (22.Rd1 Qa5=) 22...Qc7=+ 23.Rab1 Ne5 (23...Rcd8 24.Rd1=) 24.Ne5 Re5 25.Rd1 Qc6 26.e4 (26.a5 Rg5 27.e4 Qg6=+) 26...Nf4=+ 27.Rd6 Qe8 (27...Qe4 28.Qe4 Re4 29.Rb7 Ne2 30.Kh2 Nc3 31.Ra6=+) 28.Bc1 (28.Rd4 Rg5 29.Kf1 Ng2–/+) 28...Nd3 29.f3 (29.Rb7? Re4 (29...Nc1?! 30.Qc1 Re4 31.Qd2=) 30.Bd2 Re1 31.Kh2 Qe5 32.f4 Qd6 33.Be1 Ne1-+) 29...Qe7 (29...Rc6 30.Rc6 Qc6 31.Be3=+) 30.Rbb6 (30.Ba3!?=+) 30...f5-/+ (30...Nc1?! 31.Qc1 f5 32.Qd2 fe4 33.fe4=) 31.Be3 fe4 32.f4 Rf5 (32...Ra5 33.Re6 Qd7 34.Re4 Ra4 35.Rbe6–/+) 33.g3 (33.Re6 Qc7 34.g3 Ra5–/+) 33...Qf7 (33...Re8 34.Qe2 Rf7 35.Qg4–/+) 34.Qe2 Re8 (34...Ra5 35.Bd4 Ra4 36.Rg6 Ra1 37.Kh2=) 35.Rg6 (35.Bd4 Rd5 36.Rg6 Rd4 37.cd4=) 35...Rd5 (35...Qd7!? 36.Rbd6 Qa4 37.Rg7 Kg7 38.Qg4 Rg5 39.fg5 Qa1 40.Kh2 Qb2 41.Kh1 Qb1 42.Kh2 Qc2 43.Kg1 Qb1 44.Kh2 Qa2 45.Kg1 Qb1 46.Kh2=) 36.Bd4= Rd4 37.cd4 Qf5 (37...c3 38.a5=) 38.Qc2 Rc8 (38...Qh3? 39.Qc4 Kh8 40.Qf7+– (40.Rb7? Ne1 41.Kf2 e3 42.Ke1 e2-+)) 39.Kh2 Kh7 40.Qc3 (40.Rge6 c3 41.Re7 Nf2 42.Rh6 Kh6 43.Qf2 Qf6 44.Re4 c2-+) 40...e3 (40...Rc7=) 41.d5 (41.Rge6 Nf4 42.gf4 Qf4 43.Kg2 Qf2 44.Kh1 Qf1 45.Kh2 Qe2 46.Kg3 Qf2 47.Kg4 h5 48.Kg5 Rf8 49.Rh6 gh6 50.Rh6 Kg8 51.Qc4 Qf7 52.Rg6 Kh7 53.Qf7 Rf7+=) 41...Rc7 (better 41...Qg6!? 42.Rg6 Kg6–/+) 42.Rge6= Nf4 43.gf4 Qf4 44.Kh1 Qf1 45.Kh2 Qe2 46.Kg3 Qf2 47.Kg4 Qg2 (better 47...h5!? 48.Kg5 Qg3 49.Kh5 Qh3 50.Kg5 Qg3 51.Kh5 Qh3 52.Kg5 Qg3 53.Kh5 Qh3=) 48.Kf4+– Rf7 (48...Qg5 49.Ke4 e2 50.Rb1+–) 49.Ke5 Qd2 50.Qb4 (50.Qc4!? Qh2 51.Kd4 Rf4 52.Re4+–) 50...Qd3+= 51.Kd6 c3 52.Rb7 Rb7 53.Qb7 e2 54.Qe7 c2 55.Rh6 Kh6 56.Qh4 Kg6 57.Qg4 Kf6 58.Qe6 Kg5 59.Qg4 Kh6 60.Qh4 Kg6 61.Qg4 Kh7 62.Qh5 Kg8 63.Qe8 Kh7 64.Qh5 Kg8 65.Qe8 Kh7 ½–½. Hannibal 1?5 64_bit – Sting SF 4?8?4 64_bit, CCRL, 2015.

9.Qc2 Qe7 10.Bb5 Bd7 11.Bd3 Ne3?? (better 11...h6=) 12.fe3+- (12.Bh7 Kh8 13.Bg7 Kg7 14.fe3 Qe3 15.Kd1 Qf4-/+) 12...Qe3 13.Kf1 Qh6 14.a3 c4 15.Bc4 Bd6 16.Nc3 Nc6 17.Ne4 Bf4 18.Kf2 Bg4 19.h4 Rad8 (19...Bf3 A) 20.Kf3?! Be5 21.Ng5 Qf6 22.Ke2 Bb2 23.Kd1 Ba1 24.Bf7 Kf8 25.Nh7 Kf7 26.Qb3 Ke7 27.Nf6 A1) worse 27...Kf6 28.Rf1 Ke5 29.Rf7+/- (29.Qb7?! Kd6=); A2) 27...Bf6=+; B) 20.gf3 Ne5 21.Rag1+/-) 20.Neg5+- Bh5 (20...Bf3 21.Bf7 Kf8 22.Kf3 Rd2 23.Qc5 Re7 24.Ne6 (worse 24.Kf4 b6 25.Qc4 Rb2+-) 24...Kf7 25.Qf5 Ke8 26.Qf8 Kd7 27.Nf4+-) 21.g4! Bg4?? (better 21...Bg6 22.Qb3 Re7+/-) 22.Bf7+- Kh8 (22...Kf8 23.Be8 Re8+-) 23.Be8 (23.Be8 Be6 24.Bc6 bc6 25.Qc6+-) 1-0. marekt (2095) - roy1nc6 (1930), gameknot.com, 2014.

9.Bc4 Nb6 10.Bb5 Bd7 11.Bd7 N8d7 +=.

9.Bc4 Nc6 10.0-0 Be6 (10...Nb6 11.Bb5=+) 11.Qc2 Rc8 (11...h6 12.Be2=) 12.d3= Qe7 (12...Nb6 13.Be6 Re6 14.a3=+) 13.Nbd2 (13.a3 Ba5=) 13...Bd2 14.Nd2 (14.Qd2 Red8=) 14...Nc7 (14...Ncb4 15.Qd1=+) 15.Qc3 (15.Qb3 b6=) 15...f6 16.Rfc1 (16.Ne4 Rcd8=) 16...Ne5 (16...b6 17.Ne4=+) 17.Be6= Qe6 (17...Ne6 18.f4 Ng4 19.Re1=) 18.Qc2 (18.Qa3 b6=) 18...b6 19.Be5 Qe5 (19...fe5 20.Ne4=) 20.a4 Qe6 (20...Ne6 21.Rd1=) 21.a5 Re7 22.ab6 (22.Ra3 Nd5=) 22...ab6 23.Ra7 (better 23.Ra4=) 23...Ne8? (better 23...Nd5 24.Re7 Ne7=) 24.Re7+– Qe7 25.Qb3 Kh8 (25...Kf8 26.Qb6 Rd8 27.Qb3+–) 26.Qb6 Qd6 (26...Qd8 27.Qe6 Nd6 28.Qd5+–) 27.Qd6 (27.Qb5 Rd8 28.Rc3 Rb8 29.Qc5 Qc5 30.Rc5 Rb2+–) 27...Nd6 28.Kf1 Kg8 29.Ke2 (29.Nc4 Nc4 30.Rc4 Rd8+–) 29...Kf7+– 30.Nc4 (better 30.e4+–) 30...Nb5? (30...Ke6!?+–) 31.Kd2 (31.d4 Ke7 32.Nd2 Ke6+–) 31...Ke6 (31...Ke7 32.Rb1 Nd6 33.Nd6 Kd6 34.Rb7+–) 32.Rb1 Rb8?? (32...Nd6 33.Rb6 Rd8+–) 33.Na3!! 1–0. Mehlhorn,Uwe (2145) – Staudte,Rainer (1865), 22. Friedrichrodaer–Open, 2018.

9.Bc4 Re3?? 10.fe3+– Ne3 11.Bf7! Kf8? 12.Qb3+– Ng2 13.Kf2 Nh4 14.Rg1 Nf5 15.Be6 g6 16.a3 Ba5 17.Bc8 Qc8 18.Qd5 Nd7 19.Nc3 c4 20.Ne4 Bb6 21.Bd4 Nd4 22.Nd4?? Qd8?? 23.Ke2 Bd4 24.Qd4 Kg8 25.Qc4 Kg7 26.Raf1 Ne5 27.Qc3 Qe8 28.d3 Rc8 29.Qb2 Kh6 30.Nd6 Nc4+/– 31.Ne8 Re8 32.Kd1 Nb2 33.Kc2 Re2 34.Kc3 Na4 35.Kb4 Nb6 36.Rf7 Nd5 37.Kc4 Ne3+/– 38.Kd4 Nf5 39.Kc3 Rh2 40.Rb7 a5 41.Ra7+– Ne3 42.Re1 Rc2 (42...Rc2 43.Kb3 Rc6 44.Re3 g5+–). bananinha (1605) – krokodyl51 (1820), playok.com, 2012.

9.Be2 Nc6 10.0-0 Bf5 (-->1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 c5 8.Be2 Nc6 9.Bb2 Bf5 10.0-0 Re8).

9.Be2 Nc6 10.0-0 Bg4 11.a3 Ba5 12.Qc2 Bb6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Rc8 15.Qb2 f6 16.Qc2 Qd7 17.Bd3 h6 18.Nh4 Ne7 19.a4 c4 20.Bh7 Kh8 21.Ng6 Ng6 22.Bg6 (22.Qg6? Rc5 23.a5 Bc7-+) 22...Red8 23.f4 Bc5 24.a5 Rc7 25.Rf2 Be6 26.h3 (26.a6 b6=) 26...Bd5=+ 27.Be4 (27.Rb1 Qd6=+) 27...Qe8 (27...Be4 28.Qe4 Qd3 29.Qd3 Rd3 30.Re2=+) 28.Bd5 Rd5 29.Rb1 Rd3 30.a6 (30.Bb4 Qe4=+) 30...b6 31.f5 Rcd7 32.Qa4 (32.Kh1 Qc8-/+) 32...Qe4 (32...Be3!? 33.de3 Rc3-+) 33.Rf4?? (better 33.Re1-/+) 33…Qf4-+ 0-1. Mely (2595) - Leormebanco (2600), ChessWorld.net, 2011.

9.Be2 Nc6 10.a3 Ba5 11.Qc2 Nd4 12.Bd4 cd4 13.Nd4 Ne3 (better 13...Nf4! 14.0-0 Bb6=) 14.fe3+/- Re3 15.Nf3 (15.Qb2 Qf6 16.Ra2 Qg6+/-) 15...Bg4 (15...Qf6 16.Ra2 Bf5-/+) 16.Nc3 (16.Kf1 Rc8 17.Qb2 Re6+=) 16...Bc3 17.Kf2?? (better 17.dc3 Bf3 18.gf3 Qh4 19.Kd1=+) 17...Rf3!-+ 18.Bf3 (18.Bf3 Qd2 Double attack (18...Qb6 Decoy; 18...Ba1 Zwischenzug); 18.gf3 Qd4 Double attack (18...Qb6 Decoy; 18...Ba1 Zwischenzug)) 18...Qh4 19.g3 (19.Kf1 Bd4 20.d3 Bf3 21.gf3 Ba1 22.Rg1-+) 19…Bd4 (19...Bd4 20.Ke1 Re8 21.Kd1 Bf3 22.Kc1 Qh3-+) 0-1. Haroldlee123 (1840) - Schrodinger (2510), ChessWorld.net, 2015.

9.Be2 Nc6 10.Nc3 Bg4 (10...Bc3 11.dc3 Qb6 12.Qb3=) 11.0-0= Qd7 (11...g6 12.Rc1=) 12.Nd5 Qd5 13.d3 (13.a3 Ba5=) 13...Re6 (13...Rad8 14.a3 Ba5 15.Qc2=) 14.Nh4 (14.h3!? Bh5 15.Qc2=) 14...Be2=+ 15.Qe2 Qg5 (15...Rd8 16.Rfd1=+) 16.g3 (16.Nf3 Qh5=) 16...Rae8 (16...Rd8 17.Rfd1=) 17.Rac1= Nd4 (17...b5 18.Ng2 Rh6 19.h4=) 18.Bd4 (18.Qd1 Nc6+=) 18...cd4 19.e4 (19.Qb2 Bc3 20.Qb7 Qa5+=) 19...Bc3= 20.f4 Qc5 (20...Qa5 21.Nf3=) 21.f5 (21.Nf3 f6=) 21...Ra6 (21...Rf6 22.Rc2=) 22.Ng2= Qe5 (22...g6 23.Qf3 Qf8 24.Rc2+=) 23.Rf2 (23.Nf4 Rc8+=) 23...Rb6 (23...Rc6 24.Nf4=) 24.Nf4 Rb2 (24...Rd6 25.Qd1+–) 25.Rc2 Rb1 (25...Rb5 26.Rf1+=) 26.Kg2 (26.Rf1 Rb5+=) 26...f6 (26...Re1 27.Qg4=) 27.Qg4 (27.Rf1 Rf1 28.Qf1 Qb5+=) 27...Rb6 (27...b5 28.Rf1 Rf1 29.Kf1=) 28.Nd5 (28.Rc1 Qb5+=) 28...Rc6 (28...Rd6 29.Qd1+=) 29.h4 (29.Rc1 Qd6+=) 29...Be1 (29...Rec8 30.Nf4+=) 30.Rfe2 Bc3 31.h5 (31.Rc1+=) 31...Rd8 (31...h6 32.Rc1+=) 32.Qf4 (32.h6 Rd7+–) 32...Qf4 (32...Kf7 33.Qf1+=) 33.gf4 Kf7 (33...Rd7 34.Kf3+=) 34.Kf3 h6 (34...Ba5 35.Rb2 b6 36.Rbc2 Rc2 37.Rc2+–) 35.Rg2 b5?? (better 35...Rc5+=) 36.Rg6+– Rd7 (36...Rcd6 37.Nc7 R8d7+–) 37.Rg1?? (better 37.Rcg2 Kf8 38.e5 Rd5 39.Rg7 Re5 40.fe5 fe5 41.Ra7+–) 37...Rc5+= 38.a3 (38.Rcg2 Kf8+=) 38...a5 Black prepares the advance b4 39.Rb1 (39.Rcg2 Kf8+=) 39...Rb7 Black plans b4 40.Ke2 (40.Rg2 Rd7+=) 40...b4= 41.ab4 ab4 ½–½. Rodriguez,Alberto (2210) – Belmonte,Diego Mariano (2320), Torneo Mayor – Championship de Salta –, 2017.

9.Be2 Nf4?? 10.0-0?? (better 10.ef4 Qe7 11.a3+-) 10...Nd3 (10...Ne2 11.Qe2 Bg4 12.h3=+) 11.Bc3 (11.Bd3 Qd3 12.a3 Ba5=) 11...Nc6=+ 12.Bb4 Ncb4 13.Qb3 Be6 14.Qc3 c4 15.Nd4 Rc8 16.Ne6 Re6 (better 16...fe6!? 17.a3 Nd5=+) 17.a3 (better 17.Bg4!?=) 17…Nd5-/+ (17...Nd5 18.Qd4 N5f4 19.Qd8 Rd8=+) 0-1. cucosant2 (1770) - leopold_24 (2115), Casual Blitz game, lichess.org, 2020.

9.a3 Ba5

10.Qb3 A) 10...Nc6 11.Bc4 (11.Nc3 Be6 12.Bc4 Bc3 13.Bc3 Rb8 14.a4 Nc3 15.Qc3 Bg4; 11.Be2 Rb8 12.0-0 b5 13.Nc3 c4 14.Qc2 g6 15.Nd5 Qd5) 11...Be6 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Rb8 14.a4 Nc3 15.Qc3 Bg4; B) 10...Qb6 11.Qb6 Nb6 12.Bc3 Nc6 13.Bb5 Bd7 14.d3 Rad8 15.Bc6 Bc3; C) 10...Be6 11.Qb7 (11.Bc4 Nc6 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Rb8 14.a4 Ndb4 15.Bb4 Bc4) 11...Nd7 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 Nc3 14.dc3 Qa5 15.Qb2 Nf6.

10.Qc2 b6 11.Bb5 (11.Bd3 Nc6 12.0-0 g6 13.h3 Be6 14.Rd1 Qe7 15.Nc3 Rad8; 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Nc3 13.dc3 Bb7 14.Bb5 Bc6 15.Qb3 Qf6) 11...Bd7 12.Bd3= g6 13.0-0 Nc6 14.h3 Be6 15.Rd1 Qe7.

10.Qc2 Nc6 11.Nc3 Nd4 12.Nd4 cd4 13.Nd5 Qd5 14.Qd3 Bb6 15.Qb5 Be6.

10.Qc2 Nc6 11.Qc5 Bg4 12.Bc4 Nb6 13.Bb3 Nd7 14.Qg5 Nde5 (14...Qg5 15.Ng5 Bh5+/–) 15.Bf7 (15.Be5 Qg5 16.Bf7 Kf8 17.Bd6 Qe7 18.Be7 Kf7+=) 15...Kf7 16.Be5 (16.Ne5 Ne5 17.Qf4 Qf6 18.Be5 Re5 19.Qg4=) 16...Bf3= 17.Qg7 Ke6 18.gf3 Ne5 19.f4 Nd3 (19...Nf3 20.Kd1 Qd5 21.Qh6 Kd7 22.Qh7 Re7 23.Qh3 Kc7 24.Kc1 Nd2 25.e4 Qc5 26.Nc3 Bc3 27.Ra2 Ne4 28.Qf3 Nf2 29.Rf1-+) 20.Kf1 (20.Ke2 Qd5 21.Rg1 Nf4 22.Ke1-+) 20...Qd5 21.Rg1 Re7 22.Qg4 Kd6 23.Nc3 Bc3 24.dc3 Kc7 25.Qg5 Qe4 26.Rd1 Rd8 27.Qb5 (better is 27.Qa5 b6 28.Qb5-+) 27...a6 28.Qh5 (28.Qa5 b6 29.Qa6 Nf4 30.Re1-+) 28...Rd5 29.Rg5 Nf4! 30.Rdd5 (30.ef4 Qc4 Double attack) 30...Nh5 31.Rh5 Rf7 32.Ke1 Qf3 (32...Qf3 33.Kd2 Qf2 34.Kd3 Qf1 35.Kd4 Qd1 36.Ke4 Qa4 37.Kd3 b5 38.Rc5 Kb6-+) 0–1. PeterRs – marekt, ChessWorld.net, 2016.

10.Qc2 Nc6 11.Be2 Qb6 12.Ng5 g6 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Qd8 15.Nf3 Bf5.

10.Qc2 Qe7 11.Bd3 h6=.

10.Qc2 Qe7 11.Ne5 Nd7=+ 12.Nc4 Bc7 13.a4 N7f6 14.Nc3 Nb4 15.Qb1 Be6 16.Be2 a6 17.d4? (better 17.0-0!?-/+) 17...cd4-+ 18.ed4?? (18.Ba3 Bc4 19.Qb4 Qb4 20.Bb4 Be2 21.Ne2 de3 22.h3-+) 18...Bf5 (better 18...Bc4 19.Ba3 a5 20.Qb2 Nd3 21.Kf1 Nb2 22.Be7 Re7 23.Bc4 Nc4 24.Rd1-+) 19.Ne5?? (19.Qf5 Nfd5 20.Ne5 Be5 21.de5 Nc3 22.Bc3 Rac8 23.Bb4 Qb4 24.Kf1 Qc3+-) 19...Bd6 (19...Bb1 20.Rb1 Nc2 21.Kf1 Nd4 22.f4 Be5 23.fe5 Qe5 24.Bf3-+) 20.Nf3?? (20.Qf5 Be5 21.de5 (21.Qe5 Qd7 22.Rd1 Re5 23.de5 Nc2 24.Kf1 Qf5=+) 21...Qe5 22.Qe5 Re5 23.0-0+-) 20...Bg4 (better 20...Bb1 21.Rb1 Na2-+) 21.Ne5 (21.0-0 Qd7-/+) 21...Be6 (21...Be2 22.Ne2 Nfd5 23.0-0-+) 22.a5 (22.0-0 Rac8=+) 22...Red8 (22...Bb3 23.Bd1 Nc6 24.0-0 Nd4 25.Nf3-+) 23.h3 (23.0-0 Nc6 24.Ne4 Bf5 25.Nc6 bc6 26.Nf6 Qf6=+) 23...Bb8 (23...Bb3 24.0-0 Nc2 25.Bd3 Nd4 26.Nc4 Bc4 27.Bc4-/+) 24.f4 (24.Na4!?-/+) 24...Ba7 25.Nf3 Bc5?? (better 25...Nc6 26.f5 Bc8-+) 26.dc5+/- Rd1 (26...Rd1 27.Nd1 Bc4+-) 0-1. Pastar,S (2345) - Skatchkov,P (2455), Titled Tuesday, 2021.

10.Qc2 Qe7 11.Ne5 Nd7 12.Nc4 Bc7 13.a4 N7f6 14.Nc3 Nb4 15.Qb1 Be6 16.Be2 Rad8 17.Nb5 Bb8 18.0-0 a6 (18...Bc4 19.Bc4 Ne4 20.Bc3 Nd2 21.Bd2 Rd2 22.Qb3-+) 19.Nba3 Rd5 20.d4 (20.Bc3 Bf5 21.Qb2 Nd3 22.Bd3 Bd3 23.Bf6 Qf6 24.Qf6 gf6=) 20...cd4 (20...Bf5 21.Qd1-/+) 21.ed4 (better 21.Bd4 Ng4 22.h3=+) 21...Bf5-+ 22.Qe1 Qe2 23.Qb4 (23.Qe2 Re2 24.Bc3-+) 23...Qh5 (23...Bh2 24.Kh1 Qh5 25.Qf8 Kf8 26.g4 Bg4 27.f4 Bf4 28.Kg1 Qh2) 24.Ne5-/+ Bd6 25.Qb3 Be6 (25...b5 26.ab5 Be6 27.Qg3 ab5 28.Rfe1-/+) 26.Qf3 (better 26.Qb7!? Ra5 27.Qb6 Be5 28.de5=+) 26...Qf3-/+ 27.Nf3 Bg4 (27...Ra5!?-/+) 28.Ne5=+ Be6 (28...b5 29.ab5 ab5 30.Ng4 Ng4 31.h3=+) 29.Nac4 (29.Nf3 Ra5-/+) 29...Bc7=+ 30.Rac1 Rdd8 31.a5 (31.f4 Bc4 32.Rc4 Nd5=+) 31...Nd5 32.Rfd1 (32.Nd3 Bd7-/+) 32...Nb4 (32...Nf4 33.Kf1-/+) 33.Ba3 (33.Ra1-/+) 33...Nd5 (better 33...Na2 34.Rc2 Be5 35.Ne5 Bb3 36.Ra2 Ba2-+) 34.g3 (34.Bb2 Nf4 35.Kf1 f6-/+) 34...Rc8 (34...h5 35.Bc5=) 35.Kg2 (35.Bd6 b5 36.ab6 Bb6 37.Nb6 Nb6=) 35...Red8 (35...f6 36.Nf3=) 36.h3 (36.Bc5 f6 37.Nd3 Kf7=) 36...Bb8 (better 36...Nc3 37.Rc3 Be5=+) 37.f4?? (better 37.Bc5!?=) 37...Ba7 (better 37...Be5 38.Ne5 Ne3 39.Kf2 Nd1 40.Rd1 f6-+) 38.Nf3?? (better 38.Kh2 f6 39.Nf3=+) 38...Rc4!-+ 39.Rc4 (39.Re1 Rc1 40.Rc1 Ne3 41.Kf2 Nc4-+) 39...Ne3 40.Kf2 (40.Kg1 Nc4 (worse 40...Bc4 41.Rc1-+; worse 40...Nd1 41.Rc1 Bd4 42.Nd4 Rd4 43.g4-+) 41.Be7 Rd5-+) 40...Nc4 (better 40...Nd1 41.Ke1 Bc4 42.Kd1 Bd4 43.Be7-+) 41.Bc5 (41.Be7 Rd5 42.g4-+) 41...Bc5 42.dc5 (42.Rb1 Bf5 43.Re1 Bb4-+) 42…Rd1 0-1. Pastar,S (2345) - Skatchkov,P (2455), Titled Tuesday, 2021.

10.Qc2 Qe7 11.Ne5 Nd7=+ 12.Nc4 Bc7 13.Be2 N7f6=+.

10.Qc2 Bg4 11.Bd3 (11.Ne5 Re5 12.Be5 Nc6 13.h3 Bh5 14.Bc3 Nd4 15.Qb2 Qf6) 11...Bf3 (11...Nf6!? 12.Ng5 g6+= 13.0-0 Nc6 14.f3 Be6 15.f4 Ng4; 11...Nd7 12.Bh7 Kf8 13.Bf5 Bf5 14.Qf5 Qb6 15.Bg7 Kg7) 12.Bh7+– Kh8 13.gf3 Qh4 (13...Ne3 14.fe3 Qh4 15.Kd1 Qh7) 14.Rg1 Nf6 (14...f6 15.Be4 Ne3) 15.Be4 Qh2 (15...Nbd7+= 0.32/9) 16.Kf1 Nbd7 17.Bb7 Rab8 18.Bc6 Ne5 19.Be5 (19.Qc5?? Nd3 20.Rg2 A) 20...Nc5? 21.Rh2 Kg8 22.Bf6+– (22.Be8?! Rb2 23.Ba4 Na4=); B) 20...Qh1 21.Rg1 B1) 21...Nc5? 22.Rh1 Kg8 23.Bf6+– (23.Be8?! Rb2 24.Ba4 Na4=); B2) 21...Qh4-+) 19...Qe5 (19...Re5? 20.f4 Rh5 21.Rh1 Qh1 22.Bh1 Rh1 23.Kg2+–) 20.Rh1 (worse 20.Be8 Qa1 21.Rh1 Kg8 22.Bf7 Kf7 23.Qc4 Ke7 24.Qc5 Kd7=) 20...Kg8 21.Nc3 (worse 21.Be8 Qa1 22.Bf7 Kf7 23.Qc4 Ke7 24.Qc5 Kd7=) 21...Re6 22.f4 Qd6 23.Bf3 Bc3 24.Qc3 c4 25.Qc4 Qd2 26.f5 Reb6 27.Qh4 Kf8 28.Kg2 Rb2 (better 28...Qa5!?+–) 29.Qg3+– Kg8 (29...Qd8 30.Rh8 Ng8 31.Rc1+–) 30.Rh4 Nd5 (30...g6 31.fg6 Kg7 32.Rh7 Nh7 33.gh7 Kf6 34.Qf4 Ke6 35.Bg4 Kd5+–) 31.Bd5 Qd5 32.e4 Qd4 33.Rah1 (33.Rah1 Kf8 34.Rh8 Ke7 35.Rb8 Qe4 36.Kh2 Rb8 37.Qb8+–) 1–0. Clay56 – JFRAY, ChessWorld.net, 2011.

10.Qc2 g6 11.Nc3 (11.Qc5 Bb6 12.Qc4 Be6 13.Qh4 Qh4 14.Nh4 Nd7 15.Nc3 Rac8; 11.Be2 Nc6 12.0-0 Bf5 13.Qc5 Bb6 14.Qc1 Nf4 15.Bc4 Nd3) 11...Bc3 12.Bc3 Nc6 13.Be2 Bf5 14.Qb3 Rb8 15.0-0 b5.

10.Nc3 A) 10...Bc3 11.dc3 (11.Bc3 Nc6 12.Qb3 Nc3 13.Qc3 Nd4 14.0-0-0 Nf3 15.gf3 Bd7) 11...Qb6 12.Ra2 Rd8 13.Qc2 Be6 14.c4 Qa5 15.Nd2 Nb4; B) 10...Nc3 11.Bc3 (11.dc3 Qb6 12.Qe2 Nc6 13.Qb5 Rd8 14.Qb6 Bb6 15.Bc4 Bg4) 11...Bc3 12.dc3 Qf6 13.Qb3 Nc6 14.Be2 Be6 15.Qc2 Bf5; C) 10...Nc6 11.Qb3 (11.Bb5 a6 12.Bc6 bc6 13.Qc2 Bg4 14.h3 Bh5 15.0-0 Bf3; 11.Be2 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.dc3 Qa5 14.Qb3 Be6 15.Qb2 Re7) 11...Be6 12.Nd5 Qd5 13.Qd5 Bd5 14.Bc3 Rad8 15.Be2 Rd6.

10.Bc4 A) 10...Be6 11.Qc2 (11.Qb3 Nc6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Bc4 15.Qc4 Na5) 11...Nd7 12.0-0 Rc8 13.Be2 c4 14.Nc3 g6 15.Nd4 N7f6; B) 10...Nc6 11.0-0 (11.Qb3 Be6 12.0-0 Bc7 13.Qc2 Qd6 14.d3 Rad8 15.Nc3 Nc3; 11.Qc2 Bg4 12.Qb3 Be6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Qb6 15.Be6 Re6; 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Nc3 13.dc3 Qf6 14.0-0 Qc3 15.Qa4 Rd8) 11...Be6 12.Qc2 h6 13.d3 Rb8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Nc3.

10.Be2 A) 10...Qb6 11.Nc3 (11.Qc1 Nc6 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Bf5 14.0-0 Rad8 15.Qb2 Nc3) 11...Bc3 12.Bc3 Bf5 13.0-0 Nc6 14.Qc1 Nf4 15.Qd1 Ne2; B) 10...Bf5 11.Qb3 (11.Nc3 Nc6 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 h6 15.Qa4 Qc7; 11.0-0 Nc6 12.Nc3 a6 13.Qb3 Bc3 14.dc3 b5 15.Rfd1 c4) 11...Nc6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Qb6 14.Qb6 ab6 15.Bb2 Be6.

8.Be2 Nc6

9.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c5 7.0-0 Nc6 8.Bb2 Re8 9.c4).

9.a3 Ba5 10.cd5 Ne7 (better is 10...Nd5!? 11.Qc2 Qe7=) 11.Bf6+/– gf6 12.e4 (12.Bb5!? Bd7 13.Qa4 Bb5 14.Qb5+=) 12...f5 13.e5 Nd5 14.0-0 Be6 15.Bb5 Re7 16.Ng5 h6 17.Qh5 hg5 18.Qg5 ½–½. Mayer – Lullo, playchess.de, 2002.

7.Bb2 c6

8.a3 Bd6=+.

8.cd5 Qd5 9.Be2 (9.Bf6 gf6 10.a3 Qa5+=) 9...Ne4 10.0-0 Bg4 11.d4 Nd7 12.Ba3 (12.Qb3 Qb3 13.ab3 Ndf6=) 12...Ba3=+ 13.Na3 Rad8 (13...Nc3 14.Qc2 Ne2 15.Qe2=+) 14.Nc2 (14.Qc2 Qe6=) 14...Nc3 15.Qd2 Ne2 (15...Na2? 16.Na3+-) 16.Qe2 Qe4 17.Nce1 h5 (17...c5 18.Qb5=+) 18.h3 Be6 19.Qd1 (19.Ng5 Qf5 20.Ne6 Re6=) 19...Nf6 (19...Qf5 20.Rc1=+) 20.Qc2 (20.Ng5 Qf5 21.Ne6 Qe6=) 20...Qd5 (20...Qc2 21.Nc2 b6 22.Nb4=+) 21.Qb3 (21.Qa4 a6=) 21...Qb3 22.ab3 Bb3 23.Ra7 b5 (23...Bc4 24.Rb7 Ne4=+) 24.Rc7 (better 24.Nd3+=) 24...Bc4-/+ 25.Rc6 1-0. cucosant2 - masterpsu2019, Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.cd5 Nd5 9.Qc2=+.

8.Be2 Be6 9.Nd4 Nbd7 10.0-0 (10.Ne6 Re6 11.Qb3 Bd6=) 10...Qc7 11.Ne6 Re6 12.Nc3 Nb6 13.cd5 Nbd5 14.Nd5 Nd5 15.d4 Rd8 16.Rc1 Bd6 17.g3 (17.h3 Qe7=) 17...Bg3=+ 18.hg3 (18.fg3 Ne3 19.Qd2 Nf1 20.Rf1 Re7=) 18…Ne3 (18...Ne3 19.Qb3 Nf1 20.Bf1 Red6=+) 0-1. Mely (2790) - Mattock (2485), ChessWorld.net, 2012.

8.a3 Ba5

9.Qc2 Bg4 10.Ng5 (better 10.Nd4=+) 10...dc4?? (10...d4 11.h3 Bh5-/+) 11.Bc4+/- Nd5?? (better 11...Be6 12.Bf6 Qf6 13.Qh7 Kf8 14.Ne6 fe6+/-) 12.Qh7+- Kf8 13.Qh8 (better 13.Qg7 Ke7 14.Nf7+-) 13...Ke7 14.Qg7 Nd7 (14...Bh5 15.Ne4 Bg6 16.Nf6+-) 15.Qf7 (better 15.Bd5 cd5 16.Qf7 Kd6 17.Qf4 Ke7 18.Qg4+-) 15...Kd6 16.0-0 (better 16.Qg6 Kc7 17.Bd5 cd5 18.Nc3 Bc3 19.Bc3+- (19.dc3?! Ne5 20.Qh7 Kc8+-)) 16...Qg5=+ 17.f4 Qh4 18.Bd5 cd5 19.a4 Re7 (better 19...b6=) 20.Ba3+/- Nc5 21.Qg6 Re6 22.Qc2 Rc8 23.d4 Qh5 (better 23...Re3!? 24.Bc5 Kd7+/-) 24.Bc5 (worse 24.dc5 Kc7 25.Bb2 Be2+-) 24...Kd7 (24...Kc7 25.Ba7 Kd8+-) 25.Nc3?? (25.Qb3 b6 26.f5 bc5 27.Qb7 Bc7 28.fe6 Be6 29.Qb5 (29.dc5 Qh2 30.Kf2 Rf8 31.Ke1 Qg3 32.Kd2 Qg2 33.Kc3 Rf1 34.Qb5 Kd8 35.Ra2 d4 36.Kd3 Bf5 37.Kd4 Qe4 38.Kc3 Qe3 39.Kb4 Rb1 40.Rb2 Rb2 41.Kc4 Be6) 29...Ke7 30.g3+- (30.Qc5 Bd6 31.Qa7 Rc7 32.Qc7 Bc7-/+; 30.dc5? Qh2 31.Kf2 a6-+)) 25...Bc3 26.Qc3 b6 27.Rac1 bc5 28.Qa5 (28.dc5 Ke8+=) 28...a6 (better 28...c4=+) 29.g3?? (better 29.Rc5 Rc5 30.Qc5+=) 29...c4 (29...Rh8 30.h4 c4 31.Rb1=+) 30.Rb1 Rc7 (better 30...Rh6 31.Rf2 Ke8-/+) 31.Qd5?? (better 31.f5 Rd6 32.Rb6 Rb6 33.Qb6=+) 31...Rd6 (better 31...Qd5 32.Rbe1 Qa5-+) 32.Qh5+/- Bh5 33.Kf2 Bg6 34.Rb8 Be4 35.Rc1 Bd3 (35...Rh6!? 36.h4 c3+/-) 36.Rc3 Kc6 37.h4 Rdd7 (37...Rg7 38.h5+-) 38.Rg8 (38.g4 Rb7 39.Rc8 Rdc7+-) 38...Rg7 39.Rg7 (39.Ra8!? Kb6+-) 39...Rg7+/- 40.Kf3 Kb6? (better 40...Rh7!?+/-) 41.h5+- Ka5 42.g4 Ka4 43.g5 (better 43.e4!?+-) 43...Kb4+/- 44.Rc1 a5 (better 44...Re7!? 45.Ra1 a5+=) 45.e4+- Re7 46.e5 a4 (46...Rd7 47.Ke3+-) 47.Ke3 (better 47.d5!?+-) 47...a3 48.Kd2 (better 48.d5!?+/-) 48...Kb3 49.Rc3?? (better 49.d5=) 49...Kb2-+ 50.h6?? (50.Ra3 Ka3 51.Kc3-+) 50...a2 51.Rd3 (51.Rc1 Bb1 52.Rc4-+) 51...cd3 52.Kd3 a1Q 53.Ke3 Qc1 54.Kf3 Qc3 (54...Rf7 55.Kg3 Qf4 56.Kh3 Qf2 57.g6 Rf4 58.d5 Rh4) 55.Kg4 (55.Ke4 Qc6 56.d5 Qa4 57.Kf3 Rf7 58.Kf2 Qf4 59.Kg2 Qg4 60.Kh2 Rf2 61.Kh1 Qd1) 55...Qd4 56.Kf5 If White now would get Qd1 in, he might survive 56...Rf7 57.Kg6 (57.Kg4 Rf4 58.Kh5 Qe4 59.g6 Qe5) 57...Qf4 58.h7 (58.e6 Re7 59.Kh5 Re6 60.h7 Qf3 61.Kh4 Re4) 58...Qf5 59.Kh6 Qh7 (59...Rh7) 0-1. eem63 (1610) - samernofal (1690), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Nc3? Bg4 (9...d4 10.Na2 de3 11.fe3 Re3 12.Be2-+) 10.h3? (better 10.cd5 Nd5 11.Be2=) 10...Bf3-+ 11.Qf3 (11.gf3 d4 12.Ne4 de3 13.fe3 Re4 14.fe4 Ne4 15.Rh2 Qh4 16.Ke2 Nd2 17.Rg2 Qh5 18.Kf2 Qf5 19.Ke2-+) 11...d4 12.Nb1 (12.Ne2 de3 13.0-0-0 ed2 14.Kc2 Ne4-+) 12...de3 (12...Qb6!? 13.Bc1-+) 13.fe3 Na6?? (better 13...Ne4 14.Ke2 Bd2-+) 14.Be2 (14.Bf6!? Qf6 15.Qf6 gf6 16.Kf2+=) 14...Re6=+ 15.Nc3 (15.Bd4!?=+) 15...Qb6-/+ 16.Rb1?? (better 16.0-0-0–/+) 16...Bc3-+ 17.dc3 Rae8 (17...Rae8 18.0-0 Re3-+ (18...Qe3?! 19.Rf2-+); 17...Qe3?! 18.Qe3 Re3 19.Kd2-+) 0–1. tsodikovich (1900) – augean (1815), gameknot.com, 2016.

9.cd5 Nd5 (worse 9...Qd5 10.Bf6 gf6 11.Nc3+=) 10.Qc2 Bg4=.

8.Be2 Nbd7

9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qe7 12.a3 Bd6 13.d3 Nbd5 14.Nbd2 Ng4 15.Ne4 Bc7 16.Qc1 f5 17.Nc3 Be6 18.h3 Ngf6 19.Re1 Rad8 20.Qc2 Bf7 21.Nd5 Bd5 (worse is 21...cd5 22.Bf6 gf6 23.d4+/–) 22.Rab1 Nd7 23.a4 Kh8 24.Bc3 b6 25.a5 b5 26.d4 Be4 27.Bd3 Nc5 28.Be4 fe4 29.Ne5 Be5 30.Bb4 Bd6 31.Bc5 Bc5 32.dc5 Rd3 33.Rb4 Qd7 34.Qe2 Qd5 35.Qg4 Kg8 36.Rc1 Rd2 37.Rbb1 h5 38.Qh4 Ra2 39.Qf4 Qe5 40.Rd1 Ra5 41.g3 Ra2 42.Rd7 Qf4 43.gf4 Re6 44.Rbd1 a5 45.Rc7 Rg6 46.Kf1 b4 47.f5? Rf6 48.Rdd7 Rf5 49.f4 Ra1 50.Kg2 Ra2 51.Kg3= h4 52.Kg4 Rc5 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2235) – Fischer,Wolfgang (2435), ICCF FM/0139, 2006.

9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qe7 12.Ne5 Be6 13.d3 Rad8 14.Qc1 Bc8 15.Nd2 Na4-/+ 16.Ndf3 Nb2-+ 17.Qb2 Nd5 18.d4 Bc3 19.Qc2 Ba1 20.Ra1 f6 21.Nd3 Kh8 22.Rb1 Bf5 23.Nh4?? Ne3! 24.fe3 Qe3 25.Kf1 Bd3 26.Bd3 Rd4 (26...Rd4 27.Nf3 Qd3 (27...Rd3?! 28.Re1=) 28.Qd3 Rd3 29.Rb7 Ra3-+) 0–1. Teichmann,Erik (2365) – West,Guy (2370), Australian Masters, Melbourne AUS, 2000.

9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Bf5 (12.d3 Qe7=+). Ramos Cortes,Ernesto – Kupsys,Alfonsas, EM/CL/Q04–2 ICCF Email, 2002.

9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Bf5 12.d4 Qe7 13.Bd3 Qe6 14.Bf5 Qf5 15.Qb3 Nbd5 16.a3 Ba5 17.Nbd2 Bc7 18.h3 Ne4 19.Ne4 Qe4= 20.Rfc1 Rab8 21.a4 Qf5 22.a5 Re6 23.Qc2 Qh5 24.Rcb1 ½–½. Wolf,Wolfgang (2285) – Schuster,Peter (2170), BdF, 2003.

9.cd5 Nd5 10.0-0 N7f6 11.Qb3 Bd6 12.Nc3 Qc7 13.Nd5 Nd5 14.Qc2 h6 15.h3 Qe7 16.Rfe1 Bd7 17.Bc4 b5 18.e4 Nf4 19.Bb3 c5 20.e5 Bc7 21.Ba3 Bc6 22.Bc5 Qd7 23.Re4 Be4 24.Qe4 Ne6 25.Be3 Bb6 26.d4 Rad8 27.Bc2 g6 28.Bb3 Kg7 29.a4 Qe7 30.a5 Bc7 31.Qc6 Rc8 32.Qb5 Rb8 33.Qd3 Red8 34.Qc2 Rdc8 35.Be6 Qe6 36.Qd2 Rb5 37.Bh6 Kg8 38.Ng5 Qc4 39.Qe3 Rcb8 40.Ne4 Bd8 41.Nd6 Rb1 42.Kh2 Qc7 43.Rb1 Rb1 44.Bg5 a6 45.Ne8 Bg5 46.Qg5 Qc1 47.Qf6 Qh6 48.d5 Rb8 49.Nc7 Qg7 50.Qf4 g5 51.Qf5 Kf8 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Garcia,Manuel Valentim Per (2100), SM–2008–0-00038, 2008.

9.cd5 Nd5 10.0-0 N7b6 11.Nc3 Nc3 12.dc3 Bc5 13.Qc2 Bg4 14.c4 Qe7 15.Rfd1 Rad8 16.h3 Bh5 17.Bd4 Bd4 18.Nd4 Be2 19.Ne2 Qc5 20.Rd8 Rd8 21.Rc1 h6 22.Nd4 Nd7 23.Rb1 Nb6 24.Nf5 Rd7 (worse is 24...Nc4 25.Rb7 Rd2 26.Qe4+/–) 25.Qe4 Qc4 26.Qe8 Kh7 27.Ne7 f6 28.Qg6 ½–½. Pcmvr – Beezer, playchess.de, 2004.

8.Be2 Bf5

9.0-0 Nbd7 10.cd5 cd5 11.d4 Rc8 12.Qb3 a5 13.a3 Bc2 14.Qa2 Bd6 15.Nc3 Nb6 16.Rac1 Bg6 17.Nb5 Bb8 18.Ne5 Ne4 19.Ng6 hg6 20.Bf3 Ng5 21.Rc8 (better is 21.Bg4 Rc1 22.Bc1=) 21...Nf3-/+ 22.gf3 Qc8 23.Rc1? (better is 23.Kg2–/+) 23...Qh3-+ 24.f4 Nc4 25.Nc3 (25.Bc3 Qg4 26.Kf1-+) 25...Nb6 (better is 25...Nd2 26.Qd5 Nf3 27.Qf3 Qf3-+) 26.Nd5= Qe6 27.Rc5 g5 28.Qb1?? gf4 29.Nf4 Qg4?? 30.Kf1?? Bf4-+ 31.ef4 Re2?? 32.Qf5? Qf3?? 33.Rc8= Nc8 34.Qc8 Kh7 35.Qf5 Kg8 36.Qc8 Kh7 37.Qf5 Kg8 38.Qc8 ½–½. ourang – jobernhard, kurnik, 2012.

9.Qb3 Na6 10.0-0=.

9.Qb3 Be7 10.Qb7 (10.Nd4!? Qd7 11.Nf5 Qf5 12.0-0+= (worse is 12.Qb7 Nbd7 13.Qb3 Rab8–/+)) 10...Nbd7+= 11.Nd4? (11.Bf6 Bf6 (worse is 11...Nf6 12.Nc3=) 12.Nc3 d4 13.ed4 c5–/+) 11...Nc5 (11...Rb8!? 12.Qc6 A) 12...Rb2?! 13.Nf5 Nc5 14.Nc3+= (worse is 14.Ne7 Qe7 15.Nc3 d4–/+); B) 12...Bg6-+) 12.Qa8-/+ (12.Qc6?? Bd7 13.cd5 Rb8-+) 12...Qa8 13.Nf5 Na4 (13...Qb7 14.Ne7 Qe7 15.cd5 Nd5 16.0-0–/+) 14.Ne7+= Re7 15.Bf6 (15.Ba3 Rc7+=) 15...gf6-/+ 16.cd5 (16.Nc3 Nc3 17.dc3 Qb7–/+) 16...Qb7 (worse is 16...cd5 17.0-0+=) 17.dc6? (better is 17.d6 Rd7 18.Nc3 Nc3 19.dc3–/+) 17...Qb2-+ 18.0-0 Qa1 19.Nc3 Qb2 20.Na4 Qc2 (20...Qd2!? 21.Bf3 Qc2 22.Bd1 Qa2 23.Nc5-+) 21.Bd1 Qc6 (21...Qd2 22.Nc5 Qc3 23.Nb3 Qc6 24.Nd4-+) 22.d4 (22.Bb3 f5–/+) 22...f5-+ 23.Nc5 (23.g3 f4 24.ef4 Qc4-+) 23...f4 24.Bf3 (24.ef4 Qd6 25.Nb3 Qa3-+) 24...Qd6 25.Ne4 Qg6 (25...Qh6!? 26.ef4 Qf4 27.Ng3-+) 26.Nc3 fe3 27.fe3 Kg7 28.e4 (28.Nd5!? Rd7 29.Nf4-+) 28...Qb6-+ 29.Rd1 Rd7 (29...Qa5 30.Ne2-+) 30.Nd5 (30.Ne2 Qa5-+) 30...Qa5 31.Ne3 White prepares d5 31...Qa2 32.d5 (32.e5 a5-+) 32...Qb3 (32...a5 33.Bg4 Rd8 34.Rf1-+) 33.Nf5 White plans d6 33...Kf6 34.Bg4 Rd8 (better is 34...a5 35.Kh1-+) 35.d6?! (35.Rf1 Qb6 36.Kh1-+) 35...a5 36.Rf1 Ke5 37.Nh6 (37.h3-+) 37...Qe3 38.Kh1 (38.Rf2 Qh6 39.g3 Rd6 40.Rf5 Ke4 41.Rf7 a4-+) 38...Qh6 0–1. Tirado Parra,A (1935) – Beltran De Heredia E,M (2075), 2rd Villaverde Spain, Open, 2010.

9.Nc3 Na6 =.

8.Be2 Bg4

9.0-0 Nbd7 10.Qb3 c5 11.d4 Bf3 12.Bf3 dc4 13.Qc4 Nb6 14.Qb3 Nbd5 15.dc5 Bc5 16.Rd1 Rc8 17.Bd5 Nd5 18.Rd5 Qh4 19.Qc3 Bf8 20.Qd4 Re4 21.Qd2 Bb4 22.Qe2 Rec4 23.Nd2 Rc2 24.g3 Qe7 25.Be5 Qe6 26.Qb5 Bd2 27.Qb7 R2c6 28.Rd1 Qd5 29.Bd4 Ba5 30.Qa7 Bb6 31.Bb6 Qd1 32.Kg2 Qd5 0-1. tpape (1930) - hrnanec (2035), Rated Blitz game, lichess.org.

9.0-0 Nbd7 10.Nc3 dc4-/+ 11.Bc4 Ne5 12.Be2 Nf3 13.Bf3 Bf3 14.Qf3 Qd2 15.Na4 Be7 16.Rad1 Qc2 17.Rc1?? Qa4-+ (17...Qa4 18.a3 Rad8-+ (18...Ba3?! 19.Ra1-+)) 0–1. Reussner,Hans_Dieter – Seidel,Michael (2220), DESC, 2002.

7.Bb2 Nc6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8).

8.cd5 Nd5

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8).

9.Be2 Bg4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4).

8.Be2 Bg4

9.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 Nc6 5.Bb2 d5 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bg4 9.c4).

9.0-0 Qe7 10.cd5 Nd5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7).

9.cd5 Nd5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4).

7.Bb2 Bf5

8.Qb3 Nc6 9.a3 Be7 10.Bc3=+ (worse 10.Qb7 Na5 11.Qb5 Nc4-/+).

8.Qb3 Be7 9.Nd4 Bg6?? (better 9...Bc8=) 10.Qb7+- Nbd7 11.Nc6 (11.cd5 Rb8 12.Qa7 Rb2-/+) 11...Qc8 (11...Nc5 12.Nd8 Nb7 13.Nc6 dc4 14.Ne7 Re7 15.Bf6 gf6 16.Bc4+/-) 12.Qc8+- Rac8 13.Bd4 Bc5 (13...dc4 14.Bc4 Ra8 15.Nc3+- (worse 15.Na7 c5=+)) 14.Bc5 Nc5 15.Nc3 (15.Na7?! Ra8 16.d4 Ra7 17.dc5 d4=+) 15...dc4 16.Bc4 Nd3 17.Ke2 (17.Bd3 Bd3 18.Na7 Rb8+-) 17...Nf4 (17...Ne5 18.Ne5 Re5 19.d3+-) 18.Kf1 (18.Kf3 Nd3+-) 18...Bd3 (18...Ne4 19.Ba6 (19.ef4?! Nd2 20.Kg1 Nc4=) 19...Nd2 20.Kg1+-) 19.Bd3 Nd3 20.g3 (20.Ke2!? Nf4 21.Kf3 Nd3 22.Na7 Rb8+-) 20...Ng4 21.Nd1 (21.f3 Nge5 22.Na7 Rcd8+/-) 21...Re6 (better 21...Nge5 22.Na7 Rcd8+/-) 22.Nd4 (better 22.Na7!? Rd8 23.h3+/-) 22...Rf6= Will f2 fall? 23.f4 c5 24.Nb5 (24.Nf3 Rb6+=) 24...Rb6= 25.Nbc3 (worse 25.Na7 Ra8-/+) 25...f5 26.Ke2 (26.h3 Nf6+=) 26...c4 27.Nd5 Re6 28.h3 Nf6 29.Nf6 Rf6 30.Nf2 (30.Rb1 Rg6 31.Nf2 Nf2 32.Kf2 Rd8+/-) 30...Rd6 31.Rh2 (31.Nd3 cd3 32.Kf3 Rc2+=) 31...Rcd8= 32.Nd3 Rd3 33.Ke1 c3 34.Rd1 c2 Do you see the mate threat? 35.Rc1 Rc8 36.Ke2 Ra3 37.d4 (37.g4 g6=) 37...Ra2 38.Kd3 Ra3 ½-½. petrobbo (1965) - BoardFun (2085), ChessWorld.net, 2009.

8.Nc3 d4 9.Nd5 (9.Nd4?? Qd4 10.Be2 Qd8-+) 9...Nd5 10.cd5 de3 11.fe3 Re3 12.Kf2 Re4 13.d4 (13.Qb3 Nd7 14.d4 Qe7-+) 13...Qd5 14.Qb3 Qb3 15.ab3 Re7 16.Bc4 a6 17.Rhc1 Nd7 18.h3 Rae8 19.Ba3 Ba3 20.Ra3 Nf6 21.g4 Be4 22.Ne5 Bd5 23.Re1 (23.g5 Ne4 24.Ke3 Bc4 25.Ke4 Be6-+) 23...Ne4 24.Ke3 (24.Kg1 Bc4 25.Nc4-+) 24...Bc4 25.bc4 Nd6 26.Kf2 Nc4! 27.Rc3 (27.Nc4 Re1 Pinning (27...Re1 Deflection)) 27...Ne5 (better 27...Nd6 28.Rc2 f6-+) 28.Re5 (28.de5 c6 29.Rb1-+) 28...Re5 29.de5 c6 30.Rd3 (30.Rb3 b5 31.Rc3 Rc8-+) 30...a5 31.Kf3 (31.Rd7 b5 32.Ra7 a4-+) 31…g5 0–1. jwjansen (2135) – jhgrau (2105), gameknot.com, 2018.

8.Be2 dc4 9.Bc4= Nc6 10.0-0 Bd6 (10...Qe7 11.a3 Bd6 12.d3=+) 11.d4 Qd7 12.Nbd2 a6 13.Rc1 b5 14.Bb3 Nb4 15.Nb1 (15.Ne5!? Be5 16.de5=) 15...Nd3-/+ 16.Rc2 Rad8 17.Rd2 Nb2 18.Rb2 Qc8 19.a4 c5 20.ab5 ab5 21.dc5? (better 21.Qe2 c4 22.Bc2-/+) 21...Bh2!-+ 22.Nh2 (22.Nh2 Rd1 Discovered attack; 22.Kh2 Ng4 Double attack (22...Rd1 Discovered attack)) 22...Rd1 23.Rd1 Qc5 0-1. Mely (2580) - HonzaCervenka (2835), ChessWorld.net, 2012.

8.Be2 c5 9.0-0 Nc6 10.d4 cd4 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Rc8 13.Qb3 a5 14.a3 Bd6 15.Nd2 (15.cd5 Nd5 16.Nd2 Re7=) 15...Ne4 16.Ne4 Be4 17.g3 dc4 18.Bc4 Qd7 19.f3 Bc6 20.a4 h5 (20...Bb4 21.Bb6=) 21.Rf2 Be5 22.Be5 Re5 23.Rd1 Qe8 24.Rc2 (24.e4 Rc5 25.Bd5 h4=) 24...Ra8 (24...Rc7 25.Qb6 Rd7 26.Rcd2 Ba4 27.Rd7 Bd7 28.Qb7=) 25.Ra1= Rg5 26.Rd2 (26.e4 h4 27.g4 Rd8=) 26...h4=+ (worse 26...Bf3 27.Rf1 Qc6 28.Bf7 Kh8 29.Rc2+=) 27.f4 Rc5 28.Rd4 (28.gh4 Qe4 29.Bf7 Kf8-/+) 28...Rc4 29.Rc4 Bd5 30.e4 Bc4 31.Qc4 Rc8 32.Qd5 Rd8 (32...hg3 33.hg3 b6 34.Qd4=+) 33.Qa5 Qd7 (33...hg3 34.hg3 Rd3 35.Rc1=) 34.Qc3+= h3 (34...Re8 35.Qc4+=) 35.Kf2 (35.a5 Rc8 36.Qe3 Rc2=) 35...Rc8+= Threatening mate... how? 36.Rd1 Qe6 37.Qd3 (37.Qb4 Rc2 38.Rd2 Rd2 39.Qd2 Qe4=) 37...Qa2= 38.Kf3 (38.Rd2 Qa4 39.Kf3 b5+=) 38...Qg2 39.Kg4 Rc6 40.f5 (40.Qd8 Kh7 41.Rd6 Qe2 (41...Qe4?? 42.Qh4 Kg8 43.Rd8 Qe8 44.Re8) 42.Kh4 A) worse 42...Qe4 43.Rc6 (43.Kh3?! Qf5 44.Kg2 Qe4 45.Kf2 Rc2 46.Rd2 Rd2 47.Qd2 Qa4=) 43...Qc6 44.Qd3 g6 45.Qb3+/-; B) 42...Qh2 43.Rc6 bc6=) 40...Qh2 41.Qd2 Qd2 42.Rd2 Rc4 43.Kh3 Re4 44.Rd8 (44.Rb2 Ra4 45.Rb7 Ra6+=) 44...Kh7= 45.Rd6 Ra4 46.Rd7 f6 47.Rb7 Kh6 48.g4 Ra3 49.Kh4 Ra8 50.Rf7 (50.Rb6 g5 51.Kg3 Ra3 52.Kf2 Kg7+=) ½-½. Jan_Ek - D'Arkin, internet, 2020.

8.Be2 Nbd7

9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 Bd6 12.Bc2 Bg4 13.d3 Nfd5 14.Nbd2 Qd7 15.a3 Re6 16.Nc4 Rg6 17.Nd6 Qd6 18.d4 Rh6 19.h3 Bh3 20.Ne5 (20.gh3 Ne3 Decoy) 20...Be6 21.e4 Nf4 22.Bc1 Rf6 23.Nf3 Rg6 24.e5 Rg2 25.Kh1 Qc6 26.Bf4 Rg4 27.Rc1 Nc4 28.Bg3 Bd5 29.Kg2 h5 30.Rh1 h4 31.Rh4 Rh4 32.Bh4 Qh6 33.Kg3 Bf3 34.Qf3 Qc1 35.Qb7 Rf8 36.Qe4 Qg1 37.Kh3 g6 38.Qc6 g5 39.Qe4 g4 40.Qg4 Qg4 41.Kg4 Na3 42.Bf5 Rb8 43.Be7 Nc4 44.Bd3 Nb2 45.Ba6 Rb6 46.Bc8 Nd1 47.d5 Nf2 48.Kf3 Nd3 49.Ke4 Nb4 50.Bd7 a5 51.e6 Kg7 52.Bc5 ½–½. Fels,Bernhard (2015) – Veiseh,David (1990), WC–2010–F–00008, 2010.

9.0-0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qe7 12.Qb3 Bd6 13.a4 Rad8 14.Na3 a5 (14...c6 15.Bf6 Qf6 16.a5=) 15.Nc4 (15.Nb5 Be6 16.Qc2 Nbd5=) 15...Nc4 16.Bc4 Bb4 17.d4 Nd7 (17...Ne4 18.Ba3=) 18.Rfc1 Nb6 19.Bf1 (19.Bc3 Bc3 20.Rc3 Be4=) 19...c6 20.Ba3 Qe6 21.Qe6 Re6 (worse 21...Be6 22.Bb4 ab4 23.Rcb1+/-) 22.Bb4 ab4 23.Bc4 Re7 (worse 23...Nc4 24.Rc4 b3 25.Rb4+/-) 24.a5 Nc4 25.Rc4 b3 26.Rb4 Bc2 27.Ne1 f5 28.Nc2 ½-½. Mely (2865) - esafarz (2810), ChessWorld.net, 2011.

9.0-0 c6 10.Na3 Qa5 11.Nc2 dc4 12.Bc4 Bd6 13.Ncd4 Be4 14.d3 Bg6 15.Rc1 Qh5 16.h3 Rad8 17.Qc2 Nb6 18.Bb3 (18.Rfd1!?+=) 18...c5-/+ 19.Nb5 c4 20.Nd6 cb3 (20...Rd6?! 21.Bc4 Nc4 22.Qc4 Bd3 23.Qf4+=) 21.Qc7 Na8 22.Qb7 (22.Ne8 Nc7 23.Nf6 gf6 24.Rc7 Bd3–/+) 22...Rd6 23.Rc8? (better is 23.Bf6!? gf6 24.ab3 Bd3 25.Rc8–/+) 23...Nb6-+ 24.Rb8 Nbd7 25.Re8 Ne8 26.ab3 Bd3 27.Rc1 f6 28.Qa7 Qd5 (28...Be4 29.Ba3 Rd5 30.Ne1-+) 29.Qa4 Qb7 30.Nd2 Ra6 31.Qg4 Bg6 32.b4 Ra2 33.Bc3 Qd5 34.e4 Qc6 35.Qd1 h6 36.f3 Qb6 37.Kh1 Bf7 38.Ra1 Ra1 39.Qa1 Nd6 40.Nf1 Nb5 41.Qe1 Nc3 42.Qc3 Ne5 43.Ne3 Kh7 44.Nf5 Qf2 45.Qe3 Qa2 46.Kh2 Bg6 47.Ne7 Qb2 48.Nd5 Bf7 49.Qc3 Qe2 50.Qe3 Qc4 51.Qd2 Nc6 52.Ne3 Qb4 53.Qb4 Nb4 54.Kg1 g5 55.Kf1 Kg6 56.Nf5 Bc4 57.Kf2 h5 58.Ke3 h4 59.Kd4 Bf1 60.Ne3 Be2 61.Kc3 Nc6 62.Kd2 Bb5 63.Nf5 Nb4 64.Ne3 Nd3 65.Ke2 Nf4 66.Kf2 Bd7 67.Kf1 Nh5 68.Ke2 Kf7 69.Kf2 Ke6 70.Nc4 Ke7 71.Nd2 Kd6 72.Nb3 Nf4 73.g3 Nh5 74.gh4 gh4 75.Ke3 Bh3 0–1. aspasio (2760) – alt (2730), net–chess.com, 2013.

9.0-0 c6 10.Nd4 Be4 =.

9.0-0 c6 10.Nd4= Bg6 11.f4=+ h6 12.f5= Bh7 13.cd5 Nd5 14.Qc2 Qe7 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Rad8 18.Rac1 c5 19.Nb3 b6 20.Bc4 Nf6 21.Bb5= Rf8 22.Qc2 Ne8 23.Rf4 Nd6 24.a4 f6 25.Be2 Kh8 26.a5 Qe5 27.Rcf1 Rf7 28.R1f3 Re7 29.ab6 ab6 30.d4 cd4 31.Nd4 Rc8 32.Qd1 Bg8 33.Bd3 Ra7 34.Rg3 Rc3 35.Rf1 Rd3 (35...Rd3 36.Qd3 Bc4=). mtr – salammbo, internet, 2009.

9.0-0 c6 10.cd5 Nd5 11.Na3 Rc8 12.Nc4 b5 13.Nce5 Ne5 14.Ne5 Bd6 15.f4 Nb6 (better 15...f6!? 16.Nf3 Bg4=+) 16.Rc1= Attacks the backward pawn on c6 16...Be5 17.Be5 a6 18.Rf3 c5 19.d3 f6 20.Ba1 c4 21.dc4 Qd1 22.Bd1 Nc4 (worse 22...Rc4 23.Bb3+/-) 23.Bb3 a5 24.g4 Bd3 25.Rf2 Re3 26.a4 b4 27.Bd4 Re4 28.Bb6 Kf8 29.Ba5 Rb8 30.Bc4 Bc4 31.Rb2 b3 32.Bd2 Kf7 33.Kf2 h5 34.gh5 Rh8 35.Kf3 Bd5 36.Rc5 Ke6 (36...Rh5?? 37.Rd5 Rf4 38.Bf4 Rd5 39.Rb3+-) 37.Rd5 Kd5 38.Rb3 Ra4 39.Be1 Kc6 40.Kg4 Rc4 41.Bf2 Rc2 42.Rf3 Kd6 43.Bg3 Rc5 44.Ra3 Rch5 (44...Rhh5? 45.f5 Ke7 46.Ra7 Kf8 47.Bd6 Kg8 48.Bc5 Rh2 49.Be3+-) 45.f5 Kc6 46.h4 R5h7 47.Ra2 Kb5 48.Ra1 Rc8 49.Ra7 Rc4 50.Bf4 Rd4 51.Kg3 Rd8 ½-½. reymaton (2060) - flobo (2450), gameknot.com, 2019.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc5 11.a3 Ba5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Bg6 15.Qd4 Nb3 16.Qd8 Rad8 17.Rad1 Kf8 18.h4 c5 19.Bb5 Bc2 20.Be8 Bd1 21.Ba4 Bf3 22.Bb3 Be2 23.Ra1 c4 24.Bc2 Rd2 25.Be4 b6 26.a4 Bd3 27.Bc6 Rc2 28.Ra3 Rb2 29.Ra1 f5 30.h5 Ke7 31.Bf3 Kd6 32.Bd1 Ke5-+ 33.g3 h6 34.Kg2 Rb3 35.Rc1 Ra3 36.Kh3 Ra2 37.Kg2 Be4 38.Kf1 Bc6 39.Be2 Ra4 40.g4 1–0. mtr – Vincent, internet, 2009.

7.Bb2 Bf8

8.Qc2 c5 9.h4 (better 9.Bf6!? Qf6 10.Nc3=+) 9...Nc6 10.cd5 Nd5 (10...Nb4 11.Qb3 Bf5 12.Na3-/+) 11.a3 g6 12.Nc3 Bf5 13.Bd3?? (13.Qb3 Nf4 14.h5 Nh5 15.Bc4-/+ (15.Qb7? Nd4 16.Rh5 gh5-+)) 13...Ndb4-+ 14.ab4 Nb4 (better 14...Bd3 15.Qb3 c4-+) 15.Bf5=+ Nc2 16.Bc2 a6 (16...Bg7 17.Ba4 Re7 18.Bb5-/+) 17.h5 (17.0-0 Bg7=) 17...Bg7 18.hg6 (18.h6 Bh8-/+) 18...hg6=+ 19.Rb1 (19.Ba3 Rc8 20.Bc1 Rc6-/+) 19...b5-/+ 20.Ne4 Bb2 21.Rb2 c4 22.Nfg5 (better 22.Rh4-/+) 22...f5 (better 22...Ra7 23.Rh6 Qb6-/+) 23.f4?? (better 23.Rh8! Kh8 24.Nf7 Kg7 25.Nd8 Rad8 26.Nc5=) 23...fe4-+ (23...Re4?! 24.Ne4 fe4 25.Be4-+) 24.Be4 Rc8 (24...c3 25.Ra2 Re4 26.Ne4-+) 25.Bg6 (better 25.Rh6 Qa5 26.Rg6 Kf8 27.Rf6 Ke7 28.Rf5-+) 25...c3 26.Bf7 Kg7 27.Rh7 Kf6 (27...Kf8!? 28.Rh8 Ke7 29.Re8 Qe8 30.Be8 cb2-+) 28.Rh6= Kf5 (28...Ke7 29.Re6 Kf8-/+) 29.g4?? (better 29.Bg6 Kg4 30.Ne4=) 29...Kg4-+ 30.Bh5 (30.Rc2 cd2 31.Rd2 Re3 32.Kd1 Qc7 33.Be6 Re6 34.Ne6 Qc1 35.Ke2 Qc4 36.Kf2 Qe4-+) 30...Kg3 31.Be8 (31.Rg6 Qd3 32.Ne4 Kh4 33.Rh6-+) 31...cb2 (31...Qe8?! 32.Rh3 Kg4 33.dc3=) 32.Rh3 Kg4 (32...Kg2 33.Bg6 Qd5 34.Ke2 Qc4 35.Bd3 Qd3 36.Kd3 b1Q 37.Kd4 Qb4 38.Ke5 Qc5 39.Kf6 Rc6 40.Ne6 Qf8 41.Kg5 Re6 42.f5 Qf6 43.Kf4 Kh3 44.Kf3 Qf5 45.Ke2 Rg6 46.e4 Qe4 47.Kf1 Rg2 48.d4 Qe2) 33.Bh5 Kf5 34.e4 Kf6 35.e5 Ke7 (35...Kf5 36.Rb3 Qd4 37.Rb2 Qb2 38.Ke2 Rh8 39.Ne6 Ke6 40.Bg4 Kd5 41.Bf3 Kd4 42.e6 Rh2 43.Bg2 Rg2 44.Kf3 Qd2 45.e7 Qe2) 36.Bd1 (36.Bg6 Rc1 37.Ke2-+) 36...b1Q 37.Rh7 Ke8 (better 37...Qh7! 38.Nh7 Qd3 39.Ng5-+) 38.Rh8 Kd7 39.Rh7 Kc6 40.Rh6 Kc5 (40...Kb7 41.Rd6 Qe7 42.Re6 Qa3 43.Re7 Kb8 44.Rb7 Kb7 45.Ne4 Qd1 46.Kd1 Qf3 47.Ke1 Rc1) 41.Ke2 Qdd3 42.Ke1 (42.Kf2 Qd1 43.Ne6 Kb4 44.Kg2 Q3f3 45.Kh2 Qdh1) 42...Qg3 43.Ke2 Qbd3 0-1. Master_kudabengal89 (2150) - Lance5500 (2405), lichess.org, 2019.

8.Qc2 Nc6 9.Be2 Nb4 10.Qb3-/+.

8.Be2 dc4 9.Bc4 c5 10.Nc3 Nc6 11.h4 Bg4 12.Bf7? Kf7-+ 13.Ng5 Ke7 14.Qb3 Qd7 15.Ba3?! Kd8 16.0-0 Kc8 17.d4 cd4 18.Nb5 Ba3 19.Qa3 Kb8 20.Rab1 Rd8 21.Nd4 Nd4 22.ed4 a6 23.Rfc1 h6 24.Nf3 Bf3 25.Qf3 Ka7 26.Rc4 Rab8 27.d5 Qd5 28.Qe3 Ka8 29.Ra4 Rd6 30.Qa3 Rbd8 0–1. epiglotis (2230) – ksakai (2195), net–chess.com, 2001.

8.Be2 c5 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nc6 11.Nd5 (11.0-0 Be6=) 11...Qd5 12.d4 cd4 13.Nd4?? (13.0-0 Bc5=+) 13...Bb4 (better 13...Qg2 14.Kd2 Bb4 15.Kc1 Qf2-+) 14.Kf1=+ Ne5?? (14...Be6 15.a3 Ba5 16.Bf3 Qc4 17.Be2 Nd4 18.Bd4=+ (18.Bc4?? Bc4 19.Kg1 Ne2 20.Qe2 Be2-+)) 15.Nb3?? (better 15.Qa4 Bh3 16.Rg1+-) 15...Be6=+ 16.Qd5 Bd5 17.Nd4 (17.Rd1 Rad8=+) 17...Rac8 (17...Nc4 18.a3 Bc5 19.Bc4 Bc4 20.Kg1-/+) 18.f4 (18.f3!?-/+) 18...Nc4-+ 19.Bc4 Rc4 (19...Bc4?! 20.Kf2-/+) 20.Kf2 (20.Ke2 Rec8 21.a3-+) 20...Rec8 (better 20...Bd2 21.Rhd1 Be3 22.Kg3 h5-+) 21.a3?? (better 21.Rhd1-/+) 21...Rc2!-+ 22.Nc2 Rc2 (22...Rc2 23.Kg3 Rg2 (23...Rb2 24.ab4 Rg2 25.Kh3+/-) 24.Kh3 Rb2 25.ab4 Bh1 26.Rh1 Rb4-+) 0-1. DergoldeneGrieche68 - Lance5500 (2645), lichess.org, 2020.

8.cd5 Nd5

9.Bc4 Be6 10.Be2 c5 11.0-0 Nc6 12.Nc3 Rc8 13.Nd5 Bd5 14.Bc3 Be7 15.Qb1= Rb8 16.Qb2 Bf8 17.a4 Qe7 18.Rfc1 Red8 19.Ne5 Qg5=+ 20.Bf1 Rbc8 21.f4 Qe7 22.Re1 Ne5=+ 23.Be5 Be4 24.Red1 (24.Bc4 Bd3 25.Rac1 Bc4 26.Rc4 Qe6=+) ½–½. Bianchi,Guillermo – Hoffman,Alejandro, Buenos Aires, 1985.

9.Be2 c5 10.0-0 b6 11.d4 Bb7 12.Nbd2 (12.dc5 Bc5 13.Bc4 Na6+=) 12...Nd7 13.Qb3 cd4 14.Nd4 Nc5 15.Qd1 Rc8 16.Nc4 Qd7 (16...a6 17.a4=) 17.a4 (17.Bg4 Ne6 18.Ne6 Rc4 19.Ng7 Rg4 20.Ne8-/+) 17...Ne4 (17...g6 18.Nb5 Rcd8 19.Bf3=) 18.Rc1 (18.Bg4 Qe7 19.Bc8 Rc8+=) 18...Bb4 (better 18...f5!?=) 19.Bg4+/- Qe7 20.Bc8 Rc8 21.Nf5 Qg5 (21...Qe6 22.Ng7 Qg6+/-) 22.Ng3 (22.Qf3 Ne7 A) worse 23.Ng7 Nd6 24.Bf6 Qg7 (worse 24...Bf3 25.Bg5 Nc4 26.Be7+/-) 25.Bg7 Bf3 26.Nd6 Bd6=; B) 23.Ne7 Qe7 24.Qg4+-) 22...Ndc3= 23.Bc3 Nc3 (23...Bc3? 24.Qd7 Nc5 25.Qh3+-) 24.Rc3 Bc3 25.Nd6 Rd8 26.Qb3 Qd5 27.Qd5 Bd5 28.Nb5 Bf6 29.Rb1 (29.Na7!? Ra8 30.Rd1=+) 29...Ba2-/+ 30.Rc1 a6 31.Nd4 Bd4 32.ed4 g6 33.h4 (better 33.Rd1!?-/+) 33...Rd4-+ 34.Rc6 (34.h5 Ra4 35.h6 Rc4-+) 34...Rh4 35.Rb6 Ra4 36.Ne2 (36.f3 Bc4-+) 36...Be6 37.Nc3 Ra1 38.Kh2 a5 39.Ne4 (39.Ra6 h5-+) 39...h6 (39...a4 40.Ng5 Ba2 41.Ra6-+) 40.Nc5 Bc4 41.Nd7 (41.Rb7 Kg7-+) 41...Kg7 42.Ne5 Be6 43.g4 (43.Nc6-+) 43...a4 44.f4 (44.Nc6 a3 45.Nb4 Rb1-+) 44...a3 45.Ng6 (45.f5 gf5 46.gf5-+) 45...a2 (45...fg6?! 46.Re6 Rb1 47.Ra6 Rb2 48.Kg3-+) 46.f5 Rb1 (46...Rb1 47.Ra6 fg6 48.fe6 a1Q 49.Ra1 Ra1-+) 0-1. Timmermans,M (2375) - Saric,A (2530), European Blitz, 2018.

9.Be2 c5 10.0-0 Nc6 11.d4 cd4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Nb4 14.Nc3 Nc6 15.Bb5 Bd7 16.Bc6 Bc6 17.Qb3 (17.Qh5 Bd6=) 17...Qg5 18.f3 Bc5 (18...b6 19.Rad1=+) 19.Bc5 (better 19.Ne4!? Be4 20.fe4 Bd4 21.Qf7 Kh8 22.ed4 Qe3 23.Kh1 Qd4 24.Rae1+=) 19...Qc5=+ 20.Nd1 Rad8 21.Re1 Rd2 22.Qc3 Qd6 (22...Qc3!? 23.Nc3 Rc2-/+) 23.Nf2=+ f5 (23...a6 24.a3=+) 24.Rad1 (24.e4 fe4 25.Ne4 Be4 26.Re4 Rd8=) 24...Rd8 (24...Rd1 25.Nd1 Rd8 26.a3=+) 25.Rd2 (25.Qb3!? Kh8 26.Rd2 Qd2 27.Rd1=) 25...Qd2=+ 26.Qa1 Qc2 (26...Re8=+) 27.Rd1? (27.Qe5 Re8 28.Qa5 b6 29.Qa7 Qd2=+) 27...Rd2 (better 27...Rd1!? 28.Qd1 Qa2-/+) 28.Rd2=+ Qd2 29.e4 fe4 30.fe4 Qe3 (30...Qc2 31.h3=+) 31.Qb1 (31.Qd1 Qf4=) 31...Qd4 (31...Be4!? 32.Qe4 Qc1 33.Nd1 Qd1 34.Kf2 Qd2 35.Kf3 Qc3 36.Kf4 Qc7 37.Ke3 Qc5 38.Kd2 Qc6-/+) 32.h3 h6 33.Qb3 Kh7 34.Qf3 (34.Qe6 Qc3 35.Kh2 Qc5=) 34...Qe5 (34...Qa1!? 35.Kh2 Qa2 36.Qf5 Kg8 37.Qc8 Kf7 38.Qf5 Ke7 39.Qe5 Kf8-/+) 35.Qf5 (35.a3 b5=) 35...Qf5 36.ef5 Bd7 (36...b5 37.g4=+) 37.g4 g6 38.fg6 Kg6 39.Kg2 b5 40.Kg3 b4 (better 40...Be6!? 41.a3 Bc4=+) 41.Nd3+/- a5?? (better 41...Be6 42.Nb4 a5+/-) 42.Ne5+- Kg7 43.Nd7 a4 (43...Kg8 44.Kf4+-) 44.Nc5 b3 (44...a3 45.Kf4+-) 45.Nb3! a3 (45...ab3 46.ab3 Passed pawn) 0-1. opperwezen (2830) - Lance5500-YouTube (2755), lichess.org, 2017.

9.Be2 c5 10.0-0 Nc6 11.d4 Be6 12.Nbd2 cd4 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Nb4 15.a3 Nc6=+ 16.Bc3 Bd6 17.Qb1 Bd5 18.Rd1 Qe7 19.Bf3 (19.Qb2!? Be5 20.Be5 Ne5 21.Bb5=) ½–½. Schubert,Werner (2245) – Lacrosse,Marc (2140), corr ICCF EU/EM/M/017, 2003.

9.Be2 Bd6 10.0-0 =+.

9.Be2 g6 10.0-0 Bg7 11.Bg7 Kg7 12.Qb3 c6 (12...Nc6 13.Nc3 Nc3 14.Qc3 Qf6 15.Qb3=) 13.d4 (13.Nc3 Qb6+=) 13...Nd7= 14.Bc4 N7b6 15.Nbd2 Be6 16.Rac1 (better is 16.Qb2=) 16...Nc4-+ 17.Nc4 Nb6 18.d5 Bd5 19.Qb2 Qf6 20.Qf6 Kf6 21.Na5 Re7 22.Nb3 Bf3 23.gf3 Rd8 24.Nc5 Kg7 25.Rfd1 Rd1 26.Rd1 f5 27.Kf1 Nd5-+ 28.Rd3 b6 29.Na4 Rd7 30.e4 fe4 31.fe4 Nf6 32.Rd7 Nd7 33.Ke2 g5 34.h3 Kf6 35.Ke3 Ke5 36.Nb2 c5 37.a4 Ke6 38.Nc4 Ne5 39.Nd2 h6 40.f4 gf4 41.Kf4 Kf6 42.Nb1 Ng6 43.Ke3 Ke5 44.Nd2 Kd6 45.Nb1 a6 46.Nc3 Kc6 47.Kf3 b5 48.Ke3 b4 49.Nd5 a5 50.Kd3 Ne5 51.Kc2 c4 52.Ne7 Kc5 53.Nf5 h5 54.h4 b3 55.Kc3 Nd3 56.Ne3 b2 57.Kc2 Kd4 58.e5 Ne5 59.Nf5-+ Kc5 60.Kb2 Kb4 61.Ng3 Nd3 62.Kc2 Nf4 63.Ne4 Ng2 64.Nf6 Ka4 65.Kc3 Kb5 66.Nh5 Nh4 67.Ng3? Nf3 68.Ne2?? a4-+ 69.Nc1 Kc5 70.Ne2 a3 71.Nc1 Nd4 72.Na2 Nc6 73.Nc1 Nb4 74.Ne2 Nd3 75.Nd4 Nc1 76.Nc2= Ne2 77.Kd2 a2 ½–½. onny555 (1760) – pallino88 (1800), GK tournament, 2010.

7.Bb2 Bg4

8.Qa4 Nc6 9.Nd4 Nd4 10.Bd4 dc4 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 –/+.

8.Bb2 dc4!? 9.Bc4 Nc6 +=.

8.Bb2 c5 9.cd5= Nd5 (9...Qd5? 10.a3+–) 10.0-0 Nc6 11.a3 Ba5 12.Qc2 Rc8 (12...Qd7 13.Nc3=) 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc7 (14...Bc3 15.dc3 Qf6=) 15.Qb2 (15.h3 Bf3 16.Bf3+= (worse is 16.gf3 Nd4 17.Bd4 cd4-+)) 15...Qd6-/+ 16.g3 (16.Rfd1!?–/+) 16...Qd5 17.Kg2 Ne5 18.Be5 Be5 19.Qa2 Qc6 (19...c4 20.Rac1 Bf6 21.Rfd1–/+) 20.Rac1-/+ Qh6 (20...c4!?–/+) 21.Rfe1 Be6 (21...Bd6 22.Qd5 Rc7 23.Kg1+=) 22.Bc4= Qh3 23.Kg1 Bf6 24.Qb3 b6 25.d4 Bc4 26.Rc4 Qf5 27.Kg2 cd4 28.e4 (28.ed4 Red8=) 28...Qa5 (28...Qd7 29.e5 Rc4 30.Qc4=) 29.e5 Rc4 30.Qc4 Be7 (30...Be5?? 31.Re5 Qe5 32.Ne5+–) 31.a4 (31.e6!? f6 32.Re4=) 31...Rd8+= 32.Re4 The pressure on the isolated pawn grows 32...Qc5 (32...d3 33.Rd4 Rd4 34.Qd4+=) 33.Rd4= Rd4 34.Qd4 Qc6 35.g4 h6 36.Kg3 Qc7 (36...Bc5 37.Qd1=) 37.Qd5 Kh7 38.Kg2 (38.Qf7?? Bh4 39.Nh4 Qf7-+) 38...Bc5 39.Nd2 Qc8 40.Kg3 Qe6 (40...Kg8 41.Ne4+=) 41.Qe4 (41.Qe6!? fe6 42.Nb3+=) 41...Kg8= 42.f4 (42.Nc4 Qd7 43.Nb2 Bd4=) 42...Qd7 (42...Qa2 43.Qa8 Bf8 44.Nf3+=) 43.Nf3= Be7 (43...Qe6 44.h4=) 44.h4 h5? (better is 44...a5+=) 45.Qc4?? (better is 45.gh5 Qc8 46.Qd5+/–) 45...g6 (better is 45...Qg4 46.Kf2 Bc5 47.Ke1 Qf3-+) 46.Qe4 0–1. Melich,Jindrich (2090) – Georgiou,Kostantinos (2265), Eretria GRE,1st Open, 2014.

8.Qb3 a5 9.cd5 (9.a3 Bd6=) 9...Bf3 (9...Nd5 10.a3 a4 11.Qc4 Bf3 12.gf3=+) 10.gf3= Qd5 11.Qd5 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.dc3 Bc5 14.0-0-0 Nc6 15.Bb5 Re6 16.Rhg1 Ne5 17.Be2 Rd6 18.Rd6 Bd6 19.c4 Nd7? (better 19...f6+=) 20.Rg7+- (20.Rg7 Kf8 21.Rh7+-) 1-0. marekt (1985) - wreck_tangle (1905), gameknot.com, 2014.

8.Qb3 Na6 =.

8.Qb3 Nc6!? –/+.

8.Qb3 Qd6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 b6 11.Rc1 Bf3=+ 12.gf3 Nbd7 13.Rg1 c6 14.Qb2 a5 15.cd5+= cd5 16.Bb5 Qh2 17.Ke2+/– Rac8?? 18.Bf6+– Rc1 19.Rg7 Kf8 20.Bd7 Rg1 21.Qa3 Qd6 22.Qd6 (22.Qd6 Re7 23.Qe7#) 1–0. Chirowska Raj – Wilk,Bronislawa, corr Poland–ch Women, 1986.

8.cd5 Nd5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Re8 8.Bb2 Bg4).

8.cd5 Bf5 9.Be2 (9.Qb3 Bc5+/-) 9...Re3?? (better 9...Qd5 10.Nh4 Nh6=) 10.fe3+- Ne3 11.Qb3 Ng2?? (better 11...Nc2 12.Kf2 Bc5 13.d4 Bb6+-) 12.Kf1 Bh3 (12...Qe7 13.d6 (13.Kg2?? Qe2 14.Kg3 Bd6 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Kf2 Qa1-+) 13...Qd6 14.Be5+-) 13.Qb4 Qd5 (13...Nf4 14.Kf2 Ne2 15.Ke2+-) 14.Qd4 (better 14.Rg1!? Nf4 15.Ke1 Ne6 16.Bg7 Ng7+-) 14...Ne3 (14...Qd4 15.Nd4 Nf4 16.Kf2+-) 15.Kg1 (15.Kg1 Qd4 16.Nd4+-) 1-0. cucosant2 (1820) - amcmillian7 (1820), Casual Blitz game, lichess.org, 2021.

8.Be2 c5 9.0-0 (9.a3 Ba5=) 9...Nc6=+ 10.cd5 Nd5 11.a3 Ba5 12.Qc2 (12.Qb3 Qb6 13.Qb6 Bb6=) 12...Qe7 (12...Nf4 13.ef4 Re2 14.Ng5=) 13.h3= Bf3 (13...Bd7 14.Rc1 b6 15.Bc4=) 14.Bf3 Rad8 15.Rc1 Ne5 (15...b6 16.Qf5 Ne5 17.Qe5 Qe5 18.Be5 Re5 19.d4 cd4 20.ed4=) 16.Be2 Bb6 (16...b6 17.Bb5 Nd7 18.d4=) 17.Bb5 Nd7 18.Nc3 Nc3 19.Qc3 Qg5 20.Qc2 (20.Rab1 Re7+=) 20...Re6 21.Bc4 Rd6 22.Qe4 Rd2= 23.Bc3 Rd6 24.Qb7 Qh4 25.Be2 Nf6 26.Be5 Rd5 27.Bg3 Qa4 28.Bc4 R5d7 29.Qf3 Bc7 30.Bc7 Rc7 31.Qf4 Qd7 32.Rab1+= Qe7 33.Rd1 Rd1 34.Rd1 Rb7 35.Qf5 g6 36.Qd3 Rd7 ½–½. Waibel,Ulrich – Dziggel,Hendrik, compuserve, 1995.

8.Be2 Nbd7 9.cd5 Nd5 10.0-0 Bd6 11.d4 Qf6 12.Nbd2 Qh6 13.Re1 Re6 14.Qb3 Qh5 15.Nf1 Rh6 16.Ba3 Bf3 17.Bf3 Bh2 18.Nh2 Qh2 19.Kf1 N5b6 20.Bb7 Re8 21.Rac1 Qf4 22.g3+/– Qf5 23.Rc7 Rf6 24.Rc2 Rg6 25.Kg1 h5 26.Bg2 h4 27.e4 hg3 28.fg3 Qg4 29.Qf3 Qg3 30.Qg3 Rg3 31.Bb2 f5 32.Kf2 f4 33.e5 Nf6 34.Bf3 Nfd5 35.Rg1 Nb4+= 36.Rc3 Na4 37.Rg3 fg3 38.Kg3 Nc3 39.Bc3 Nd3 40.Bc6 Rc8 41.d5 Kf7 42.Kg4 Rh8 43.Bd7 Rd8 44.Be6+/– Ke7 45.Bd4 Rb8 46.Kf3 Rb5+= 47.Ke3 Nb4 48.Ke4 Nc6 49.Bc3 Rc5 50.Bb2 Rc4 51.Kd3 Rf4 52.Ke3 Ra4 53.Bf5 g6 54.Bg6 Ra2= 55.Bd4 Nd4 56.Kd4 Rd2 57.Kc5 Re2 58.Kd4 Rd2 59.Bd3 Rd1 60.Kc4 Re1 61.Kd4 a5 62.Bf5 a4=+ 63.d6 Kd8 64.e6= a3 65.e7 Re7 66.de7 Ke7 67.Bb1 ½–½. Kretschmar,Heinz – Pinkas,Karol, corr ICCF EU–chT2, 1978.

8.h3 Bh5 9.Be2 dc4 10.Bc4 Nc6 11.Nc3 Nd4 12.g4 Nf3 13.Qf3 Bg6 14.0-0 (better is 14.d3!?+=) 14...Qd2-+ 15.Na4 Be4 16.Qe2 Qd6 17.Rad1 Qc6 (17...Nd5 18.Bd5 Bd5 19.a3 Ba3 20.Nc3–/+) 18.Bb5 Qe6 (18...Bf3!? 19.Bc6 Be2 20.Be8 Ne8+=) 19.Be8= Rb8?? (better is 19...Re8 20.Nc3 Bc3 21.Bc3 Qc6=) 20.Bb5+– Nd5 21.Bc4 c6 22.Bd5 Bd5 23.Nc3 Bc3 24.Bc3 h5 25.Bd4 1–0. erisonpassos – tom1069 (1675), kurnik, 2011.

8.cd5 Qd5

9.Qa4 Nc6 10.Bb5=.

9.Be2 c5?? 10.Nc3?? (better 10.a3 Nc6 11.ab4 cb4 12.d3+-) 10...Qd6 11.0-0 Nc6 12.h3 Bh5 13.Qb3 Ba5 14.d4 (14.Qb7? Reb8 15.Nb5 Rb7 16.Nd6 Rb2-+) 14...Bf3 15.dc5 Qc5 16.Bf3 (16.gf3 Qg5 17.Kh2 Bc7 18.f4 Nd4-+) 16...Ne5 17.Be2 Rac8 18.Rac1 Qe7 19.Nd5 Nd5 20.Qd5 Ng6?? (better 20...Bc7+/-) 21.Qa5+- a6 22.Rc8 Rc8 23.Bf3 h6 24.Ba3 Qf6 (24...Qc7 25.Qc7 Rc7 26.Rd1+-) 25.Qb4 (25.Bb7 Rc2 26.Bd5 Rc8+-) 25...Rc2 26.Qb3 Rd2 (26...Rc3 27.Qb2 Rc7 28.Rd1 Qb2 29.Bb2+-) 27.Bb4 (27.Bb7!? a5+-) 27...Rd7 28.Bc3 Qg5 29.Qa4 Rc7 30.Ba5 Rc5 31.Bb6 Rb5 32.Bc7 Nh4 (32...Qe7 33.Rc1+-) 33.Bg3 (better 33.Bb7 Qc5 34.Qa6 Kh7+-) 33...Nf5 (33...Nf3 34.gf3 Qf5 35.Kg2+-) 34.Qf4 Qg6 (34...Ng3 35.fg3 b6 36.Qd4+-) 35.Be4 Qe6 36.Bf5 (better 36.a4 Rc5 37.Qb8 Rc8 38.Bf5 Qf5 39.Qb7 a5+-) 36...Rf5 37.Qb8 Kh7 38.Qb7 h5 (38...Rb5 39.Qc7 Qa2 40.Be5+-) 39.Qb1 g6 40.Rc1 Rg5 41.Qb2 Rb5 42.Qc3 1-0. carlos78 (2290) - BUBULLE (2470), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Be2 Nc6 10.0-0 (10.Bf6 gf6 11.a3 Ba5+=) 10...Bd6 (10...Qe6 11.Qb3+=) 11.Nc3 (11.Bf6!? gf6 12.d4+=) 11...Qh5= 12.h3 Bh3 13.Nd4?? (13.gh3 Qh3 14.Qa4–/+) 13...Qg6 (better is 13...Bg4 14.f4 Nd4-+) 14.Bf3 Nd4 15.ed4 c6 16.d3 Bf5 17.Qb3 Bd3 18.Rfe1 Rab8 19.Ba3 Bc7 20.d5 cd5 21.Nd5 Nd5 22.Bd5 b6 (22...Bb6 23.Re8 Re8 24.Rd1-+) 23.Bf7 (better is 23.Rac1!?–/+) 23...Qf7-+ 24.Qd3 Rbd8 25.Qc2 Qf4 26.g3 Qf7 27.Rac1 Bd6 (27...Be5–/+) 28.Bb2? (28.Re8!? Qe8 29.Qc4 Kh8 30.Bd6 Rd6 31.Qa6+=) 28...h6 29.Qc3 Rf8 30.Rcd1?? Qf2 31.Kh1 Qf3 32.Qf3 Rf3 33.Be5 Be7 34.Rd8 Bd8 35.Bb8 Rf8?? 36.Ba7 Kf7 37.Rb1 Kg6 38.Bb6= Bb6 39.Rb6 Kg5 40.Kg2 Ra8 41.Rb2 Kg4 42.Rb4 Kg5 43.a4 g6 44.Rb5 (44.Rb5 Kg4 45.a5=) 1–0. orangutanb4 (1990) – paauloo (1950), kurnik, 2011.

9.Be2 Qd8 10.Qb3 Nc6 11.Bc4=.

8.Be2 dc4

9.Bc4 Nc6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Bg4 8.Be2 dc4 9.Bc4 Re8).

9.Bc4 Ne4 10.0-0 Nc6=+ 11.d4 Bd6 12.Be2 Qf6 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2 (better 14.Qd2!? Qh6 15.h4=) 14...Be2-/+ 15.Qe2 Nd4! 16.Qg4 (16.Bd4 Qd4; 16.ed4 Re2 Pinning (16...Re2 Deflection)) 16...Ne2! 17.Qe2 Qb2 18.Rab1 Qa2 19.Ra1 Qd5 20.Nc4 Bf8 21.Rfd1 Qe6 22.Na5 b6 23.Nc4 a5 24.Rac1 g6 25.Qf3?! (25.Rd3-+) 25...a4 26.g3 a3 0-1. Mettigel (2415) - piongu (2355), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Bc4 Ne4 10.Qb3 Qe7 11.Ne5+=.

9.Bc4 Ne4 10.Bf7 Kf7 11.Qb3 Kg6 12.Qb4 Bf3 13.gf3.

8.Be2 Nc6

9.0-0 Bf3 10.Bf3 dc4 11.Na3 Ba3 12.Ba3.

9.Qb3 =+.

7.Qb3 c5

8.a3 Nc6 9.ab4 Ne5 10.Ne5 Re5 11.bc5 d4 +=.

8.Qb2 Nbd7+= 9.cd5 (9.Bc3 Bc3 10.dc3 Nb6+=) 9...Ne5 10.Ne5 Qd5 11.Nf3 (11.f4 Be6+=) 11...b6 12.Nc3 Qd8 (12...Qd6 13.a3 Ba5 14.Bb5–/+) 13.Be2 Bb7 14.0-0 Qe7 15.a3 Ba5 16.d4 Rac8 (16...Ng4 17.Nb1+=) 17.Rac1 Ne4 (17...Ng4 18.dc5 Rc5 19.Nb5+=) 18.Ne4= Qe4 19.Qb1 (19.Bc4 Qf5 20.Ne5 Re7=) 19...cd4 (19...Qb1 20.Rb1 c4 21.Ne5+=) 20.Qe4 (20.Rc8 A) worse is 20...Bc8 21.Qe4 (worse is 21.Nd4 Qe7+=) 21...Re4 22.Rc1+/–; B) 20...Rc8 21.Bd3 Qd5 22.Bh7 Kf8=) 20...Be4 (worse is 20...Re4 21.Rc8 Bc8 22.Rc1+/–) 21.Nd4 g6 (21...Red8 22.Nb5 Bc2 23.Na7+=) 22.Bb5 (22.Nb5 Rc1 23.Rc1 Re7+=) 22...Red8= 23.Ba6 Rc1 (23...Rc3!? 24.Rc3 Bc3=) 24.Rc1+= Rd7 25.Rc8 (25.Nb3 h6+/–) 25...Kg7+= 26.Bc4 Bc3?? 27.f3?? Bd4 28.ed4= Bd5 29.Bb5 Re7 30.Kf2 Kf6 31.Re8 Rc7 32.Re5 Bc4 33.Be8 Ba6 34.g4 h6 35.h4 Rc2 36.Kg3 Rc3 37.a4 Bb7+= 38.g5 hg5 39.hg5 Kg7 40.Re7 Rf3 41.Kg4= Bd5 42.Ra7 Rd3+= 43.a5 Rd4-/+ 44.Kg3 ba5 45.Ra5 Be6 46.Bc6 Rg4 47.Kf3 Bf5-+ 48.Bd5 Rg5 49.Ra7 Bg4 50.Kf4 Rd5 51.Kg4 Rd4 52.Kf3 Rd6 53.Kf4 Kf6 54.Ra5 Rd4 55.Ke3 Rb4 56.Kf3 Ke6 57.Kg3 f5 58.Kf3 Kf6 59.Ra6 Kg5 60.Ra5 Rb3 61.Kg2 Kg4 62.Ra4 f4 63.Kf2 g5 64.Kg2 Rb2 65.Kf1 Kg3 66.Ke1 f3 67.Ra3 g4 68.Re3 Kg2 69.Kd1 g3 70.Kc1 (70.Kc1 Re2 71.Re4 Re4 72.Kb2 f2 73.Ka3 f1Q 74.Kb2 Qf2 75.Kc3 Qf3 76.Kd2 Re2 77.Kc1 Qf1). brozal – cargo53 (1845), kurnik, 2012.

8.Nc3 d4 9.Bf6= Qf6 10.Nd5 Qd6 11.Bd3 de3 12.fe3 Be6 13.Nf4 Qf4!-/+ 14.ef4 Bc4 15.Kf2 Bb3 16.ab3 Nd7 17.Rhe1 a6 18.Re3 Nf6 19.Rae1? Ng4-+ 20.Kg3 Ne3 21.Re3 Bd2 (21...Bd2 22.Re5 Re5 23.Ne5 Rd8-+) 0–1. Stapinski,R – Daniszewski,H, Warsaw–ch corr, 1993.

8.Be2 Bg4 9.0-0? (better is 9.Bb2!?+=) 9...Bf3 (better is 9...Re5!? 10.Ne5 Be2 11.Re1 Bc4 12.Nc4 dc4 13.Qc4-+) 10.Bf6 Qf6 11.Bf3 Qa1 12.Nc3 Bc3 (12...dc4 13.Qa4 (13.Ra1? cb3 14.Bb7 b2-+) 13...Qf1 14.Kf1=) 13.Ra1 Ba1 14.Qb7 (14.Qb7 Nc6 15.Qc6 dc4 16.Bd5+/– (16.Qa8?! Ra8 17.Ba8 c3 18.dc3 Bc3=)). carocan (1790) – bigpikus (1705), kurnik, 2012.

8.a3 Ba5

9.cd5 Nd5 10.Bc4 Be6 11.Qb7 Nd7 12.Bg3 Ne3+= 13.Be6 Nc2 (13...Nf5 14.0-0 A) 14...Ng3? 15.Bd7 Rb8 16.Qa6 (16.Qa7?! Ne2 17.Kh1 Re7+/–) 16...Ne2 17.Kh1 Qd7 18.Qa5+–; B) 14...Re6+=) 14.Kf1?? (14.Kd1 Na1 15.Bd7+=) 14...Re6-+ (14...fe6?! 15.Ra2 Nf6 16.Kg1–/+) 15.Ra2 (15.Qb2 Na1 16.Qa1-+) 15...Rb6 16.Qe4 Rb1 17.Ke2 Rh1 18.Rc2 Qe8 19.Qe8 Re8 20.Kd3 Ra1 21.Kc4 Ra3 22.d3 Bb6 23.Nd2 Ne5 24.Be5 Re5 25.Ne4 f5 26.f4 Re7 27.Nc3 Rd7 28.Rb2 Rd4 29.Kb5 Rc3 0–1. brozal – wapnik1980, playok.com, 2012.

9.cd5 Bg4 10.Qb7 Qd5 11.Qd5 Nd5 12.Bg3 +/–.

9.Be2?? Nc6 10.Bb2 (10.Bf6 Qf6 11.Ra2 dc4–/+) 10...d4-/+ 11.0-0 Qd6 (11...Rb8–/+) 12.Qd3? (12.h3 Bd8+=) 12...g6 (12...Bg4 13.ed4 cd4 14.Bd1-+) 13.Qb3 Bf5 14.h3 Bc7 15.Bd3? Ne4-+ 16.Re1 Rad8 17.ed4 Ng5!! 18.Ne5 Ne5 19.de5 Qd3 20.Qb7 Rd7 21.Qc6 Be4 22.Qf6 Bd8 23.Qf4 Bg2! 24.Qe3 Bh3 25.Qd3 Rd3 26.f4 Nf3 27.Kf2 Bh4 (27...Bh4 28.Ke2 Ne1-+) 0–1. Nemeth,Laszlo (2005) – Csaszar,Gyula (2150), HUN–chT2 Erkel, 2003.

9.h3 Nc6 10.Bb2 d4 11.Be2 de3 12.fe3 Ne4 13.0-0 Ng3 (13...Nd2!? 14.Nbd2 Bd2 15.Nd2 Qd2–/+) 14.Rf2+= Ne2 15.Re2 Bc7 16.Nc3 (16.Rf2 Bg3 17.Rf1 f6+=) 16...b6 (better is 16...Na5!? 17.Qa4 Bd7–/+) 17.Nd5= Bd6 18.Qc3 Bf8 19.Rae1 Ba6 20.d4 (20.e4 Ne7=) 20...cd4 (20...Na5 21.dc5 bc5 22.e4 Nc4 23.Nf4–/+) 21.ed4+= Re2 22.Re2 Na5 23.Nd2 (23.Ne3 Rc8–/+) 23...Rc8 (23...Nc4!? 24.Nc4 Qd5 25.Ne3-+) 24.Ne3-/+ Qg5 (24...Nc4!? 25.Nec4 Bc4 26.Nc4 b5–/+) 25.Rf2= Nc4?? (better is 25...Qg6=) 26.Nec4+– Bc4 27.Nc4 b5 28.Qe3 Qd5 29.Ne5 f6 30.Ng4 Bd6 31.Rf6! Rc2 32.Qe8 Bf8 33.Qf8 (33.Rf8) 1–0. brozal – cargo53 (1690), playok.com, 2012.

8.cd5 Nd5

9.a3 Ba5 10.Bc4 Be6 11.Qb7 Nd7 12.0-0 Ne5 13.Ne5 Qd6 14.d4 Rec8 15.Bd3 cd4= 16.Nc4 Qc5 17.Na5 Qa5 18.ed4 Nf4 19.Qe4=+ Nd3 20.Qd3 Bc4 21.Qd2 Qd2 22.Nd2 Bf1 23.Kf1 Rc2 24.Ke2=+ Rb8 25.Kd3 Rcb2 26.Kc3 R2b6 27.Nc4 Rc8 28.Kd3 Rbc6 29.Rc1 Rd8 30.Re1 Kf8=+ 31.Ne5 Ra6 32.Nc4 Ra4 33.Re4 Rb8 34.Rh4 h6 35.Re4 Ra6 36.d5 Re8 37.d6 Rd8 38.Kd4 Rc6 39.Re3 Rc7 40.Kd5 f6 41.Re4 Kf7 42.Re2 Rc4? 43.Re7+= Kg6 44.Kc4 Rd6 45.Kc3 a6= ½–½. Woelfelschneider,Peter – Fengsrud,Roy, CiF, 1991.

9.Bc4 Be6 10.0-0 (better is 10.a3 Ba5 11.Qb7+=) 10...Nc6-/+ 11.Qc2 Ne5 12.Ne5 Qf6 13.f4 Rad8 (13...b6 14.Bd5 Bd5 15.Nc3 Bc3 16.dc3–/+) 14.Rf3 (14.Bd3 Qh4=) 14...Qh4 (14...b6 15.Bb5 Bf5 16.e4 Nf4 17.d4 Rd4 18.Rf4 Re5 19.Rf5 Rf5 20.ef5-+) 15.g3 (15.a3 Ba5=) 15...Qh3 (15...Qh5 16.a3 f6 17.g4+=) 16.Bf1 (16.a3 Ba5 17.f5+=) 16...Qh5+= 17.f5? (17.a3 Bf5 18.e4 Re5 19.fe5 Qf3 20.ef5 Ne3 21.de3 Bd2 22.Nd2 Qe3 23.Kh1 Rd2 24.Qd2 Qd2-+) 17...f6 (better is 17...Bc8 18.g4 Qg5-+) 18.g4+= Qh6 19.Rh3 Qg5 20.Rh5?? Ne3-+ 21.de3?? Qe3 22.Qf2 Qe5 23.fe6 Qa1 24.Qc2 g6 25.Rh3 Qd4 26.Kh1 Qd1 27.Qc4 Rd4 28.Qb5 Re7 29.a3 c4 30.Kg1 Rg4 31.Rg3 Rg3 32.hg3 Qd4 33.Kg2 Bc5 34.Bc4 Qf2 35.Kh3-+ Bd6 36.Qb3 h5 37.Qd3 Qf5 38.Qf5 gf5 39.Nc3 b5 40.Nb5 a6?? 41.Nd6+– 1–0. Larios Villa (1955) – Balsategui Gonzalez, Mondragon Arrasate Hiria op 7th, 2007.

7.Qb3 Nc6

8.Bf4 Be6 9.a3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.Qb7 dc4 12.Nc3 Rab8 13.Qa6 Rb6 14.Qa4= Qc5 15.Be2 Reb8 16.0-0 Rb3 17.Rfc1 Na5 18.Nd4 Bd7 19.Ne4 Ne4 20.Qd7 Nd2 21.Nb3 Nab3 22.Bc4 Qf8?? 23.Rab1+– Nc4 24.Rc4+/– Rd8 25.Qc7 Nd2 26.Rd4 Rc8? 27.Qc8+– Qc8 28.Rd2 h6 29.Rbd1 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Garmendia,Juan Pablo, CiF, 1990.

8.Bf6 Qf6 9.cd5 Qa1-+ 10.dc6 Bf5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 bc6 13.Qc2 Rab8 14.0-0-/+ Bd6 15.g3 Qb2-+ 16.Qa4 Qb5 17.Qa7 c5 18.Qa3 Ra8 19.Qc1 Qb7 20.Ng5 h6 (20...h6 21.Nh3 Ra2-+; 20...Ra2 21.Qc4 Rea8 22.Qf7 Kh8 23.Ne6=) 0–1. Hjortstam,Kurt – Trokenheim,Marek, corr priv SVE, 1991.

8.Bb2 dc4

9.Bc4 a6?? 10.Bf7+- Kh8 11.Be8 Qe8 12.0-0 (12.Bf6 gf6 13.a3 Ba5+-) 12...Bg4 (12...Be6 13.Qc2+-) 13.Nd4 Nd4 (13...Bd6 14.Nc6 (14.Qb7 Na5 15.Qa8 Qa8-/+) 14...Qc6 15.Rc1+-) 14.Bd4 (14.Qb4?! Nc2 15.Qf4 Na1 16.Ba1 Qg6 17.Qc7 b5+-; 14.ed4?! Bd6 15.Ba3 Be6+/-) 14...Bd2 (14...Be7 15.Qb7 c5+-) 15.Nd2 1-0. AhmedSultanov (1710) - veggulator (1775), lichess.org, 2019.

9.Bc4 Be6 10.0-0 Na5=+ 11.Qb4 Bc4 (better 11...Nc4 12.Bd4 b6=) 12.Qa5+/- Bf1 13.Kf1 Qd3 14.Ke1 Nd5 15.Qa3?? (better 15.Ne5 Qe4 16.Nc3 Qe5 17.Qd5 Qh2 18.Nb5+=) 15...Nf4-/+ 16.Qd3 Nd3 17.Ke2 Nb2 18.Nc3 Nc4 19.a4 c6 20.Rb1 Nd6 21.g4 b6 22.h4 Ne4 23.g5 Nc3 24.dc3 Re4 25.Rb4? (better 25.a5 ba5 26.Rb7-+) 25...Rb4 26.cb4 a5 27.b5 (27.ba5 Ra5 28.Nd4 c5-+) 27...cb5 28.ab5 a4 29.Nd2 a3 30.Nb3 a2 31.Na1 (31.Kd2 Ra5! 32.Kc3 Rb5-+) 31...Ra5 32.Kd3 Rb5 33.f4 (33.Kc3 Rb1 34.Kc2 b5-+) 33...Rb1 34.Nc2 (34.Kc2 b5 35.f5 b4-+) 34...Rd1 35.Kc3 Rc1 36.Kb2 Rc2! 37.Kc2 a1Q 38.Kd3 Qa3 (38...b5 39.g6 b4 40.Kc4 Qc3 41.Kb5 b3 42.Ka6 b2 43.gh7 Kh7 44.h5 b1Q 45.h6 Qca1) 39.Ke4 b5 40.h5 b4 41.h6 b3 42.hg7 (42.Kd3 b2 43.Ke4 b1Q 44.Kf3 Qg1 45.Ke4 Qge3 46.Kd5 Qac5) 42...b2 43.f5 (43.Kd5 b1Q 44.g6 Qbd3 45.Kc6 Qad6 46.Kb7 Q3a6) 43...b1Q 44.Kf4 Qg1 45.f6 (45.Ke5 Qge3 46.Kf6 Qac3) 45...Qae3 46.Kf5 Qgg5 0-1. Adlai – Vemnes, internet, 2022.

8.Bb2 d4

9.a3 Ba5 10.Be2 (10.Nd4?? Nd4 11.Bd4 Qd4-+) 10...de3 11.fe3 Ne4 12.Nc3 (12.c5-+) 12...Nd2! 13.Nd2 Re3 14.Nf3 (14.Qd1 Bc3 15.Bc3-+) 14...Bg4?? (better 14...Nd4 15.Nd4 Qd4-+) 15.Rd1 (15.Qb7? Qe8 16.Qa8 Qa8-+ (16...Bc3?! 17.Bc3 Qa8 18.Kd2-+)) 15...Qe7 16.Rd2? (16.0-0 Bc3 17.Bc3 Re2 18.Qb7 Re8-/+) 16...Re8 (better 16...Bf3 17.gf3 Re8-+) 17.0-0-/+ Bc3 (better 17...Rc3!? 18.Bc3 Qe3 19.Rf2 Qc3 20.Qc3 Bc3-/+) 18.Bc3+= Re2 19.Qb7?? (better 19.Re2 Qe2 20.Re1 Bf3 21.Re2 Be2 22.Qb7+-) 19...Qe3 (better 19...Bf3 20.Re2 Be2-+ (20...Qe2?! 21.gf3 Qc4 22.Re1-+)) 20.Kh1 Bf3 (20...Qc3? 21.Re2 Bd7 22.Re8 Be8 23.Qc8+-) 21.gf3 Qc3?? (better 21...Rd2 22.Bd2 Qd3-+) 22.Re2+- (22.Re2 Ne5 23.f4 (23.Qc7?! Qd3 24.Ree1 g5+-) 23...Qc4 24.Qf3+-) 1-0. cyril78 (2010) - ashera (1890), gameknot.com, 2022.

9.a3 Bc5 10.Be2=+.

9.Na3 Ne4 10.Rd1 de3 11.fe3 Bg4 12.Bc3 Bf3 13.gf3 Qh4 14.Ke2 Qf2 15.Kd3 Nc3 16.dc3 Re3# 0–1. McGhee – marekt, ChessWorld.net, 2004.

9.Nd4 Nd4 10.Bd4 Qd4 11.Nc3 Bc3 12.dc3 (12.Qc3 Qc3 13.dc3 Bf5-+) 12...Qg4 (better 12...Re3!? 13.Be2 Re2 14.Ke2 Qe4 15.Kd2-+) 13.Qc2 (13.Rd1 c5-+) 13...Bf5 14.Qb2 Qh4 15.Be2 (15.g3 Qe4 16.Rg1 Rad8-+) 15...Re3 16.Qb7 (16.0-0 Re7 17.Qb7-+) 16...Rae8 (16...Re2 17.Kd1 Rd8 18.Ke2 Qc4 19.Ke1 Qc3 20.Ke2 Qd3 21.Ke1 Re8 22.Qe4 Re4) 17.g3 (17.0-0 Re2 18.Qc7-+) 17...Re2 18.Kd1 (18.Kf1 Bh3 19.Qg2 Qe4 20.Rg1 Re1 21.Re1 Qe1) 18…Qc4 (18...Qc4 19.Qb5 Rd8 20.Qd7 Rd7 21.Kc1 Qc3) 0-1. AhmedSultanov (1705) - ReIInDiano (1675), lichess.org, 2019.

9.Be2 Bc5 10.0-0 Bf5 11.Ba3 b6 12.Re1 (12.Bc5 bc5 13.Na3 Rb8-+) 12...Qd6 (12...Rb8!? 13.Qd1-+) 13.Bc5-/+ bc5 14.Na3 a6 15.Nh4 (15.ed4 Nd4 16.Nd4 Qd4–/+) 15...Bd7 16.Nc2 Ne5 (16...Rab8!? 17.Qa3 g5–/+) 17.f4-/+ Ng6 18.Ng6 hg6 19.Bd3 (19.Rab1 Ne4 20.Rb2 Nd2–/+) 19...g5 (better 19...Rad8–/+) 20.fg5? (better 20.Qa3!?=+) 20...Ng4-+ 21.g3 Ne5 22.Rf1? (better 22.ed4 Nf3 23.Kf2 Ne1 24.Re1 Re1 25.Ke1 cd4 26.Kf2-+) 22...Rab8 23.Qa3 de3 24.Be4 (24.g6 fg6 25.Be4 Nc4-+) 24...Nc4 25.Qd3 Qd3 26.Bd3 Nb2 27.Be2 (27.g6 Be6 28.Ba6 ed2-+) 27...ed2 28.Kf2 (28.Rf2 Rbd8 29.Bh5 Bf5 30.Rf5 g6-+) 28...c4 29.a4 (29.Ne3 c3 30.Ba6 Re3 31.Ke3 Re8 32.Kd4 c2-+) 29...Ba4 30.Ne3 (30.Ra4 Na4 31.g6 Nb2 32.gf7 Kf7-+) 30…c3 0–1. Knechtel,Roland (2235) – Womacka,Mathias (2435), 6. Arber Open, 2017.

9.Be2 Bc5 10.0-0 Bf5 11.Na3 d3 12.Bd1 Ne4 13.Nb5 Na5 14.Qa4=+ b6 15.Nfd4 Bd7 16.Bf3 a6 17.Qd1 ab5 18.Be4 Re4 19.Qf3 Rg4 20.Nf5 Bf5 21.Qf5 0–1. Pietrzak,Janusz – Zyla,Janusz (2275), Katowice op, 1990.

9.Be2 de3

10.fe3 Re3 11.Qe3 Ng4 12.Qg5 (12.Qe4 Nf6 13.Qh4 Be7+–) 12...Qg5 13.Ng5 Ne3 14.a3 Nc2 15.Kd1 Na1 16.ab4 Nb3 17.Kc2 (17.Bh5!? Nb4 18.Re1 Be6 19.Ne6 fe6 20.Re6 Nd3+–) 17...Nbd4 18.Bd4 Nd4 19.Kd3 Ne2 20.Ke2 c5? (better is 20...a5 21.ba5 Ra5+–) 21.bc5 b6 (21...Bg4 22.Ke3+–) 22.cb6 ab6 23.Nc3 Ra5 24.Nd5 Ba6 25.d3 b5 26.c5 Ra2 27.Ke3 Rg2 28.Ne4 Ra2 29.Nb4 Ra4 30.Rb1 Bc8 31.c6 Be6 32.Nc5 Ra7 33.Ne6 fe6 34.Rc1 Rc7 35.Rc5 Kf8 36.Rb5 Ke7 37.Rb7 Kd6 38.Ke4 Rb7 39.cb7 Kc7 40.Ke5 Kb7 41.Ke6 Kb6 42.d4 g5 43.d5 Kb7 44.Kf5 Kc7 45.Kg5 Kd6 46.Kh6 Kc7 47.Kh7 Kd6 48.h4 (48...Ke7 49.h5+–) 1–0. Gui (2040) – PolarChess (2080), ICC, 2003.

10.fe3 Ne4

11.0-0 Bd2 12.Nfd2 Nd2 13.Qc3 +–.

11.0-0 Nd2 12.Nbd2 Bd2 13.Rad1 Be3 14.Kh1 Qe7 15.c5 Qc5 16.Ng5 Be6 (16...Qg5 17.Qf7) 17.Ne6 Re6 18.Qb7 Rae8 19.Qc7 R6e7 20.Rd7 Bg5 21.Bd3 Qb6 22.Re7 Be7?? (better is 22...Re7!? 23.Qc8 Nd8=) 23.Qf4 Rf8?? (better is 23...Nd8 24.Qe5 f6 25.Bh7 Kf8+/–) 24.Bg7!+– Nb4 (24...Kg7 25.Qg4) 25.Bf8 Nd3 (25...Qf6 26.Qf6 Bf6 27.Bb4 Kg7+–) 26.Qf7 (26…Kh8 27.Bg7) 1–0. Krooss,Dietmar (1795) – Puetz,Lothar (1910), Schleswig Holstein–ch, 2001.

11.0-0 Bg4 –/+.

11.Bc3 a5!? 12.0-0 -+.

11.Bc3 Nc5 12.Qc2 g6 (12...Bc3 13.Qc3 Bg4–/+) 13.Bb4? (better is 13.0-0=) 13...Nb4-+ 14.Qc3 Ncd3 15.Bd3 Nd3 16.Ke2 Bf5 17.Qd4 Qe7 18.Nc3 c6 19.Qh4 Rad8 20.a4 (20.Qe7 Re7 21.Nb1 Nb2-+) 20...Nb2 (20...Qd7!? 21.h3-+) 21.Qe7 Re7 0–1. Feofanov,Alexander – Pinigin,Vladimir, 2008.

11.Nc3 Nc3 12.Bc3= Bc3 13.Qc3 Bg4 14.0-0 Qd6 15.Rae1 Re7 16.Nh4 Be6 17.d4 Qb4 18.Qc1 Bd7 19.Bd3 Rae8 20.Nf5 Bf5-/+ 21.Rf5 Nd4! 22.Rd5 Qb6 23.Qd2 Ne6-/+ 24.Rb1 Qc6 25.Qf2 h6 26.Bf1 Ng5 27.Rb3 Qg6 28.Kh1 c6 29.Rd1 Ne4 30.Qf4 Qg5 31.Kg1 Nc5 32.Qg5 hg5 33.Ra3 Re3 34.Ra7 Re1 35.Rd2 Rc1 36.Rf2 Ree1 37.Ra8 Kh7 38.Rf7 Kg6 39.Raf8? Ne4?? 40.Rf2?? Nf2-+ 41.Rf2 Rc4 42.g3 Rc3 43.Kg2 b5 44.Rb2 Rec1 45.Kg1 R3c2 46.Rc2+– Rc2 47.Bd3 Kf6 48.Bc2 Ke5 49.Kf2 Kd4 50.Ke2 b4 51.Kd2 c5 52.Bf5 c4 53.h3 b3? 54.ab3 cb3 55.Ke2 Ke5 56.Bb1 g4 57.h4 Kd4 58.Bg6 b2? 59.Bb1 Ke5? 60.Ke3 (60.Ke3 Kf6 61.Kd2+–) 1–0. Liepert – Hoffmann, Rheinld.Pf–Bayern, 1983.

11.Nc3 Nd2 12.Nd2 Re3 13.0-0 Qd2 14.Rad1 Rc3 15.Qb4 Qe3 16.Kh1 Rd3 17.Rd3 Qd3! 18.Qe1 Qd6 19.Qc3 f6 20.c5 Qe7 21.Bd3 Kh8 22.a3 Ne5 23.Be4 Nd7 24.Re1=+ c6 25.Bh7= Ne5 26.Bb1 Be6 27.Qc2+– Bg8 28.Re3 g6 29.Qg6!! Bh7 30.Re5! Bg6 31.Re7 Bb1 32.Bf6 Kg8 33.Rb7 Be4 34.Re7 Bd5 35.Kg1 a5 36.Rg7 Kf8 37.Kf2 a4 38.Bd4 Ra5 39.Rd7 Ke8 40.Rd5?? cd5+/– 41.c6 Rb5+= 42.h4 Rb3 43.Be5 Ra3= 44.g4 Ra2 45.Ke3 Rc2 46.c7 a3-+ 47.Kd3 Rc4 48.g5 a2 49.h5 Rc7! 50.h6? d4! 51.Bc7 a1Q 52.h7 Qc3 53.Ke4 Qc2 54.Kd4 Qh7 55.Bf4 Qf5 56.Be3 Kf7 57.Bc1 Qd7 58.Ke3 Qe6 59.Kd3 Qd5 60.Ke2 Qc4 61.Kd1 Qd3 62.Ke1 Ke6 63.Bd2 Kf5 64.Ba5 Qb1 65.Kd2 Qa2 66.Kd3 Qa5 67.Ke3 (67.Kc4-+) 0–1. Comet B50 – EXchess 3.11, 2004.

11.Nc3 Nd2! 12.Nd2 Re3 13.Nf3 Bg4 14.Kf2-/+ Bf3 15.Bf3? Qd2-+ 16.Kg3 Bd6 17.Kh3 Rc3! 18.Qc3 Qh6 19.Kg4 f5! 20.Kf5 Qg6# 0–1. Dobosz,Henryk – Bednarski,Jacek, Esbjerg, 1980.

8.Bb2 Be6

9.a3 Ba5 10.Qb7 Bd7 11.Bf6?? Qf6-+ 12.Ra2 Rab8 13.Qa6 Rb1 14.Ke2 Nd4 15.Nd4 Qa6 16.Rc2 dc4 17.f3 c5 18.Kf2 Rf1! 19.Rf1 cd4 20.Rb1 de3 21.de3 Bb6 22.Re1 Qa3 23.Kf1 Re3 24.Re3 Qe3 25.Re2 Qg1# 0–1. tschulz – Zoltan, internet, 2004.

9.a3 dc4 10.Bc4 Bf8 11.Qc2 Bc4=+ 12.Qc4 Re4 13.Qc2 Rg4 14.0-0 Qd5 15.Kh1 Rg6 16.Nc3 Qh5 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 Rg4 19.Qc2 Bd6 20.g3 Re8 21.Kg2 Re6 22.Rh1 Qd5 23.d3 h5 24.e4+= Qc5 25.Qe2 Bf8 26.Rac1 Qe7 27.h3 Rgg6 28.Rhe1 f5 29.e5 h4 30.d4 Nd8? 31.d5+– Rb6 32.Bd4 Rb3 33.Bc5 Qd7 34.Qc4 Qb5 35.Qb5 Rb5 36.Bf8 Kf8 37.Nh4 Ra6 38.e6 Rd5 39.Ng6 Ke8 40.Rc7 Re6 41.Re6 Ne6+– 42.Re7 Kd8 43.Re6 Rd3 44.Re3 Rd6 45.Nf4 Kc7 46.Ne6 Kb6 47.Ng7 Rd5 48.h4 Kc5 49.h5 Rd6 50.Nf5 Rf6 51.g4 b5 52.h6 a5 53.h7 Rf8 54.Rc3 Kd5 55.Nh6 Rh8 56.Rc7 b4 57.ab4 ab4 58.g5 b3 59.Rb7 Kc4 60.g6 Kc3 61.Nf7 Rc8 62.h8Q Rh8 63.Nh8 1–0. Deilitz,Manfred – Buenz,Heinrich, Ueckermuende op 6th, 2007.

9.Nc3 dc4 10.Bc4 Na5 11.Qb4 Nc4 12.Ne2 Nb2 13.Qb2 Bd5 14.Ng3 (14.d4 Rb8=+) 14...c5-/+ 15.h4 Qa5 (15...c4 16.Qc3–/+) 16.h5 h6 17.Nf5 Re6 (17...Qa6 18.d4 Be4 19.Ng3–/+) 18.Ne5 (18.Rh4 Kh7–/+) 18...Rd8 (18...c4 19.f4–/+) 19.Rh4 (19.Ng4 A) 19...Bg2 20.Rg1 Bf3 21.Nf6 Rf6 22.Rg3+= (< 22.Ng7 Kf8 23.a4 Rb6-+; < 22.Rg7 Kf8 23.e4 Qa6 24.Rf7 Kf7 25.Qb3 Qe6 26.Qf3 Rg8–/+); B) 19...Kf8–/+) 19...Be4 20.Re4 Ne4?? (better is 20...Rd2! 21.Qd2 Qd2 22.Kd2 Ne4 23.Ke2 Re5–/+) 21.Nc4+– (21...Rf6 22.Ne7 Kf8 23.Na5 Nf2 24.Qf6 gf6 25.Nb7+– (25.Kf2?! Rd2 26.Kf3 Ke7+–)) 1–0. Thystrup,Preben – Trochet,Jean Sebastien, corr ICCF TT–2–86–1, 1987.

9.Nc3 d4-/+ 10.Nb5 de3 11.fe3 Ng4 12.Bc3 Bc5 13.Nbd4? Nd4-+ 14.Nd4 Bd4 15.Bd4 Qd4! 16.ed4 Bc4 17.Qe3 Ne3 18.de3 Bf1 19.Rf1 Re3 20.Kd2 Rae8 21.Rab1 Re2 22.Kd3 R8e3 23.Kc4 Rc2 24.Kd5 Re6 (24...Re6 25.Rf7 Kf7 26.Rb7 Kf6 27.Rc7 Rc7 28.g3 Rcc6 29.a3 Kf5 30.g4 Kf4 31.h4 Red6#) 0–1. Buczinski,Henryk – Pinkas, Katowice, 1976.

9.cd5 Bd5 10.Bc4 Kh8 11.Bd5 Qd5 12.0-0 Qb3 13.ab3 Ne4 14.d4 Kg8 15.Ra4 Rad8 16.Ne5 Bd6 17.Nc6 bc6 18.Ra7 Rb8 19.Ba3 Rb3 20.Bd6 cd6 21.Rd7 Reb8 22.f3 Rb1 23.fe4 Rf1 24.Kf1 c5 25.Rd6 c4 26.Rc6 Re8 27.Ke2 Kf8 28.e5 Ra8 29.Rc4 Ra2 30.Kf3 Ke7 31.d5 Ra5 32.e4 Ra3 33.Kf4 Ra2 34.d6 Ke6 35.Rc7 Rg2 36.Re7 1-0. Adjailton (1790) - danieln7652 (1780), lichess.org, 2019.

8.Bc3 Bc3–/+

9.dc3 Na5 10.Qb4 Nc4 11.Bc4 a5 12.Qa4 dc4 13.Qc4 b6 14.Qd4 Qe7 15.0-0 Ba6 16.Rc1 Ne4 17.Nbd2=+ Nf2 18.Kf2 Rad8 19.Qf4 g5! 20.Qg5 Qg5-/+ 21.Ng5 Rd2 22.Kg3 Re3 23.Nf3 Bb7 24.Kf4 Rdd3 25.Nh4?? Re4 (25...Re4 26.Kf5 Rh4-+) 0–1. Schalkwijk,Peter (1705) – Denayer,William (1760), IECC, 2002.

9.Nc3 Bg4 10.Nd5 (better is 10.Qb7!? d4 11.Qc6 dc3 12.dc3+=) 10...Bf3-/+ 11.gf3 Nd4 12.Qb2 Nf3 13.Ke2 Nd5 14.cd5? (better is 14.Kf3 Nf6 15.Be2–/+) 14...Qd5-+ 15.Bg2 Nd4 16.Kd3 (16.Kf1 Qc4 17.Kg1 Ne2 18.Kf1 Ng3 19.Kg1 Nh1 20.Kh1-+) 16...Qg2 17.ed4 Qe4 18.Kc3 Rad8 19.Qb4 (19.f3 Qd4 20.Kc2 Qd2 21.Kb1 Re1 22.Re1 Qe1 23.Qc1 Rd1 24.Qd1 Qd1 25.Kb2 Qe2 26.Kb3 Qe6 27.Kc2 Qc6 28.Kb2 Qb6 29.Kc1 Qe3 30.Kb1 Qe1 31.Kb2 Qe5 32.Kb1 Qh2-+) 19...c5! 20.Qa4 Rd4 21.Qb5 Red8 22.Rae1 Rd3 23.Kb2 Rd2 24.Ka1 Qd4 25.Kb1 g6 26.Qb7 Qd3 27.Ka1 Qc3 (27...Qc3 28.Kb1 Qc2 29.Ka1 Qa2#) 0–1. Szary,Marcin (1845) – Tarkowski,Michal (2050), DMR KPZSzach Poland, 2011.

7.Nc3 Nbd7

8.Bf4 c6 9.cd5 Bc3 10.dc3 Nd5 11.Bg5 Qa5-/+ 12.Qd2 Qc3 13.Qc3 Nc3 14.Bd3 Nc5 15.Bc2 N5e4 16.Bh4 c5 17.Nd2 b5 18.f3 Nd2 Black gets the initiative 19.Kd2 b4 20.a3 Be6 21.ab4 cb4 22.Ra5 f6 23.e4 Red8 24.Ke3 b3 25.Bb1 Nd1 (25...Nd1 26.Kf4 g5 27.Bg5 fg5 28.Rg5 Kf8-+) 0–1. Roczniak,Jan – Kolda,Bronislaw, corr Poland, 1987.

8.Bg3 Nc5 9.Be2 (9.Nd5!? Nd5 10.cd5 Qd5 11.Bc7=) 9...dc4-/+ 10.Bc4 Be6 11.Be6 Nd3 (11...Re6 12.0-0+=) 12.Ke2 Re6 13.Qc2 Nc5 14.Rhd1 c6 15.Bh4 Qd7 16.a3 Ba5 17.Rab1 Nfe4 18.Na2 b6 19.Nb4 Nd6 (19...Rae8 20.d3 Nd6 21.d4 Bb4 22.ab4=) 20.Kf1 Nb5 21.d4 Na3 22.Qc1 Nb1 23.dc5 Nd2 24.Rd2 Qe8 25.Rb2 Re4 26.Na2 Ra4 27.Qb1 Qe6 28.Kg1 Qd5 29.Rc2 f6 30.Nc3 Bc3 31.Rc3 Rd8 32.Rc1 Rc4 33.Rf1 b5 34.h3 Qc5 35.Qa2 Kh8 36.Qa6 Ra4 37.Qb7 Qd6 38.Rc1 Qd7 39.Qd7 Rd7 40.Rc6 Rc4 41.Re6 Kg8 42.Re8 Kf7 43.Rb8 b4 44.g4 a5 45.g5 a4 46.gf6= gf6 47.Rb6 Rh4 48.Nh4 a3 49.Ra6 b3 50.Ra3 b2 51.Rb3 Rd1 52.Kg2 b1Q 53.Rb1 Rb1 54.Kg3 Ke6 55.e4 Rg1 56.Kf4 Rh1 57.Kg4 Ke5 58.Nf5 Rf1 59.f3 Rg1 60.Ng3 h5 61.Kh4 Rg2 62.Nf5 Kf4 63.Ne7 Kf3 64.Nd5 Ke4 ½–½. Uecker,Dieter (2320) – Hauff,Andre (2370), BdF, 2007.

8.Bf6 Qf6

9.Nd5 Qd6 10.Nb4 Qb4 11.Rb1 +=.

9.Nd5 Qd6 10.Nb4 Qb4 11.Be2 +/–.

8.Bf6 Nf6

9.Qb3 a5 10.Nd5 Bd6 11.Bd3 Nd5 12.cd5 Bg4 13.Be2 Rb8 14.Qa4+= White gets in control 14...Qf6 15.Rc1 Bf5 16.Qd4 Qh6 17.Bb5 Re7 18.Bd3 Bd7 19.Rc4 Rd8 20.Qb2+/– Qh5 21.Qb7 Bg4 22.Nd4 Bd7 23.Nc6 Bc6 24.Qc6 Qe5 25.Rc1 Bb4 26.Bc4 Rd6 27.Qa4 Qe4 28.0-0 Bd2 29.Rc2 Bb4 30.Rfc1 Rg6 31.g3 Rb6 32.a3 Bd6 33.Qa5 Re8 34.Bf1 Rb1 35.Rc4 Qg6 36.Rb1 Qb1 37.Qa4 Rd8 38.h3 Qf5 39.Bg2 Rb8 40.Rc1 Qc8 41.Rc3 Ra8 42.Qc2 Ra3 43.Ra3 Ba3 44.e4 Qb7 45.d6! cd6 46.Qa4 d5 47.Qa3 de4 48.Qa4 Qb1 49.Kh2 Qb8 50.Qe4 Qb2 51.Qe8 1–0. Pierred (2145) – Chessmeisterke (2360), Rated game, 2m + 0s, 2005.

9.Nd5 Nd5 10.cd5 Qd5 11.Be2 Bf5 12.0-0 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Qb3 Qb3 15.ab3 c5 16.d4 cd4 17.Nd4 a5 18.Rfc1 Rac8 19.Kf1 b6 20.Nc6 Bc5 21.Na7 Rcd8 22.Ke2 Rd7 23.Nb5 Kf8 24.Rc2 f5 25.g3 g5 26.Kf3 Kg7 27.Rh1 h5 28.h4 g4 29.Ke2 Red8 30.Rhc1 Rd3 31.Rc3 Rd2 32.Kf1 Rb2 33.R1c2 Rd1 34.Ke2 Rbb1 35.Nd4 Kf6 36.Nc6 Rd6 37.Nd4 Ke5 38.f4 Ke4 39.Nb5 Rdd1 40.Rc4 Kd5 41.Nd4 Bd4 42.Rd4 Rd4 43.ed4 Kd4 44.Rc4 Kd5 45.Rc3 b5 46.Rd3 Kc5 47.Re3 Kb4 48.Re5 Rb3 49.Rf5 a4 50.Rd5 a3 51.f5 a2 52.Rd4 Kc5 53.Rd1 Rb1 54.f6 Rd1 0-1. Adamkosh (2055) - Liz_2010 (2075), lichess.org, 2020.

9.Qb3 Bc3

10.dc3 a5 11.cd5 a4 12.Qc4 b6 13.Rd1 Ra5 14.d6 cd6 Black gets strong initiative 15.Qd4 Qc7 16.Qd6 Qc3 17.Qd2 Qa3 18.Qc1 Qb4 19.Qd2 Qc5 20.Rc1 Qa3 21.Rc3 Qe7=+ 22.Qd4 Nd5 23.Rc1 Qa3 24.Qd2 Be6 25.Rc6 Nb4+– 26.Rc7?? Na2 27.Nd4 Rc5 28.Ne6 Nc3 29.Be2 fe6 30.Rc5 Qc5 31.0-0 b5 32.Bh5 Rf8 33.Bg4 e5 34.Bd7 a3 35.Be6 Kh8 36.Qc2 b4 37.Ba2 Qb5 38.f3 Na2 39.Qa2 Qd3 40.e4 Ra8 41.Rb1 b3! 42.Rb3 Qb3!! 43.Qb3 a2 44.Qb7 a1Q 45.Kf2 Qd4 46.Kg3 Qd8 47.Qc6 Ra2 48.Kh3 Rb2 49.Qc3 Qb8 50.Qc6 Rd2 51.Qc3 Rd4 52.Qc5 Qe8 53.Qc1 Rd3 54.Qg5 Kg8 55.Qc1 Rd6 56.Qc4 Kh8 57.Qc1 Qd8 58.Kg3 Rd2 59.Kh3 Qd7 60.Kg3 Rd1 61.Qg5 Qd4 62.Qf5 Qc5 63.Kh3 Qe7 64.Qc8 Rd8 65.Qc6 Qf7 66.Qb6 Qe8 67.Kg3 Rd2 68.h4 Rc2 69.Qd6 Re2 70.Qa6 Rd2 71.Qb6 Ra2 72.Qd6 Rc2 73.Kh3 Re2 74.Qd3 Qc8 75.Kg3 Rb2 76.h5 Qe8 77.Qc3 Re2 78.Qa1 Rd2 79.Qa5 Rc2 80.Qd5 Rb2 81.Qc5 h6 82.Qc1 Ra2 83.Qb1 Rd2 84.Qe1 Qd8 85.Qe3 Rd3 86.Qc5 Qg5 87.Kh3 Qh5 (87...Qh5 88.Kg3 Qg6 89.Kh2 Rd2 90.Qc8 Kh7-+) 0–1. Pierred (2145) – Porchaty, Rated game, 2m + 0s, 2005.

10.dc3 c6 11.Bd3 Ne4 12.cd5 cd5 13.Rc1 Bf5 14.Bb5 Re7 15.0-0 Rc7 16.Qb4 Rac8 17.Bd3 Bg6 18.Be4 Be4 19.Nd2 Bd3 20.Rfd1 Qf6 21.Qg4 b6 22.Nb3 Bc4 23.Nd4 Qe5 24.a4 Qe4 25.Qg5 h6 26.Qg3 Bd3 27.Qd6 Rc5 28.Kh1 Qg6 29.Qg6 Bg6 30.Ne2 Bh5 31.f3 f6 32.g4 Be8 33.Rd4 Rc4 34.Ra1 R8c5 35.a5 ba5 36.Rc4 dc4 37.Kg2 a4 38.Nd4 h5 39.h3 Kf7 40.Rb1 Re5 41.e4 hg4 42.hg4 a6 43.Kf2 Bb5 44.Ke3 Re7 45.f4 Re8 46.Nb5 ab5 47.Rb5 Ra8 48.Kd4 a3 49.Rb1 Ke6 50.Kc4 Ra4 51.Kb3 Re4 52.f5 Ke5 53.Rg1 Re3 54.Rd1 Kf4 55.Rd4 Kg5 56.Rc4 a2 57.Ka2 Rg3 58.Rc7 Rg4 59.Rg7 Kf5 60.Rg4 Kg4 61.c4 Kf4 62.Kb3 Ke5 63.c5 Kd5 ½–½. bambinik – "Tartakover", internet, 2001.

10.dc3 c6 11.Be2 dc4 12.Bc4 Qc7 13.0-0 Ne4 14.Qc2 15.Nd4 Nf6 16.Rab1 Rad8 17.a4 Bh5 18.Bd3 c5 19.Nb5 Qb8 20.Rb2 Ng4 21.g3 Ne5 22.Bh7= Kh8 23.Bf5 Nf3 24.Kg2 Qe5 25.g4 Nh4 26.Kh3 g6 27.gh5 gf5 28.Rg1 Rg8 29.Rg3 f4-+ 30.Kh4 fg3 31.fg3 Rg5 32.Kh3 Rdg8 (32...Rdg8 33.Kg2 a6-+) 0–1. Van Rooijen,Peter – Learte Pastor,Tomas, Liape tt open gr A–T4 email, 2003.

10.dc3 c6 11.Be2 dc4 12.Bc4= Qe7 13.0-0 Bg4=+ 14.Be2 Ne4 15.Rad1 Rad8 16.Qc2= Bf5 17.Qb2 b6 18.Rd8 Rd8 19.Rd1 Rd1 20.Bd1 Qc5 21.Bc2 Bg6 22.Be4 Be4 23.Nd2 Bd5 24.e4 Be6 25.a3 Qd6 26.Nf1 f6 (26...h6 27.Ne3=+) ½–½. Benassi,Aspasio (2120) – Rozzoni,Davide (2120), FSI – Torneo dell'Anniversario, 2000.

10.dc3 Be6 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Qd5 14.Qd5 Nd5 15.c4 Nc3 16.Kd2 Ne4 17.Ke2 Rad8 18.Rhc1 f5 19.Rc2 f4 20.Rd1 Rd1 21.Kd1 fe3 22.fe3 c5 23.Ke2 Kf7 24.Nd2 Nd6 25.Rc3 b6 26.Ra3 Re7 27.Rd3 Ke6 28.e4 ½–½. Fels,Bernhard (2030) – Zasinets,Dima, BI–2010–P–00001, 2010.

10.Qc3 Ne4 11.Qb3 Qf6 12.Rc1 Bg4 13.Be2= Rad8 14.cd5+/– Rd6 15.d3 Bf3+/– 16.Bf3 Ng5 17.Be2+– Rb6 18.Qa4 Rd8 19.h4 Ra6 20.Qc4 c6? 21.hg5 Qg5 22.Qe4 cd5 23.Qh7 Kf8 24.Rc7 (24.Rc7 Rd7 25.Rd7 Ke8 26.Rb7 Qe7 27.Qg8 Qf8 28.Qf8 Kf8 29.Rh8#) 1–0. Mroz,Antoni – Kucharski, corr Poland, 1987.

10.Qc3 Bg4 11.Be2 Bf3 12.Bf3 d4 13.Qb4 de3 14.de3 c6 15.Rd1 Qb6 16.a3 Qb4 17.ab4 Red8 18.Ke2 a6 19.b5 ab5 20.Rd8 Rd8 21.cb5 cb5 22.Rb1 Rd6 23.Bb7 Rb6 24.Bf3 g5 25.h3 h6 26.Rb4 Kg7 27.Ke1 Ne8 28.Bd5 Nc7 29.Bc4 Rc6 30.Bd3 Rc5 31.Kd2 f5 32.f4 Kf6 33.g3 Ke6 34.g4 fg4 35.hg4 Kf6 36.Rd4 Ne6 37.Rd6 gf4 38.ef4 Ke7 39.Rb6 Nf4 40.Bb5 Rd5 41.Ke3 Ne6 42.Bc4 Re5 43.Kf2 Re4 44.Bd5 Time forfeit 1-0. ZeruHmyz (2260) - Renegat79 (2210), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.Bg3 Bc3

9.dc3 c6 10.Qb3 Nb6 (10...Nc5 11.Qc2=+) 11.cd5 Qd5 (11...Nbd5 12.Rc1 Ne4=) 12.c4? (better 12.Qd5!? Nbd5 13.Rc1=) 12...Qa5-/+ 13.Nd2 Be6 (13...Ne4 14.Qb2 Bg4-/+ (14...Ng3?! 15.hg3 Bf5 16.a3=+)) 14.Rc1? (better 14.Bd3=+) 14...Ne4-+ 15.Rc2? (15.Qc2 Rad8 16.Bd3 Rd3 17.Qd3 Nc4 18.Rc2 Ned2 19.Rd2-+) 15...Rad8 (15...Ng3?! 16.hg3 Rad8 17.Bd3=+) 16.Bd3 Bc4! 17.Bc4 (17.Rc4 Nd2 Double attack (17...Qd2 Deflection; 17...Nd2 Decoy; 17...Qd2 Overloading); 17.Bc4 Nd2 Double attack (17...Rd2 Pinning; 17...Rd2 Deflection; 17...Nd2 Decoy)) 17...Nc4 (better 17...Nd2 18.Bf7 Kf8-+) 18.Qc4 Nd2 19.Qc3 Qc3 20.Rc3 Rd7 (20...Ne4 21.Rc2-+) 21.Ke2 (21.f3 Red8 22.Ke2 a6=+) 21...Ne4-+ 22.Rc2 Ng3 23.hg3 Red8 24.Rb1 f6 (24...Kf8 25.a4–/+) 25.Rcb2 (25.a4 Kf7–/+) 25...b6-+ 26.Rc1 c5 27.a4 Kf7 28.a5 Rd6 29.g4 (29.Rcb1 Rb8–/+) 29...Rc8 30.Rc4 Rcd8 (30...ba5?! 31.Rb7 Kg6 32.Ra7=+) 31.g3?? (31.Rc1 Rc6 32.Rc4-+) 31...Ke7 32.f3 R8d7 33.e4 Kd8 34.Rc3 Kc7 35.f4 (35.Ra3 Kc6-+) 35...Kc6 36.ab6 ab6 37.Rcb3 Kc7 (37...Rb7 38.Rb5-+) 38.Ke3 (38.Ra2 h6-+) 38...c4 39.Rc3 (better 39.Rb4 Rd3 40.Ke2-+) 39...Rc6?? (better 39...Rd3 40.Rd3 Rd3 (40...cd3?! 41.g5=+) 41.Kf2 Kc6-+) 40.Rb4=+ Kd6 ½–½. cyril78 (1895) – bakunnin (1720), gameknot.com, 2019.

9.dc3= c6 10.Qc2 Nc5 11.Be2 Nfe4 12.0-0 Bf5-/+ 13.Qb2 Ng3 14.hg3 dc4 15.Bc4 b5-/+ 16.Be2 Qf6 17.Nd4 Be4 18.Qa3 Na4 19.c4 a6 (19...a6 20.c5 Qg5=+). Kroll,Ove – Kramer,Svend Erik, corr Denmark, 1980.

7.cd5 Qd5

8.a3 Ba5 9.Bb2 (better 9.Bf6!? gf6 10.Nc3+=) 9...Nbd7 10.Be2 b6 11.0-0 Bb7 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne5 (better 13...c5!?=) 14.Be5+– Re5 15.d3 (better 15.Bc4! Qe4 16.d3+–) 15...Ree8 16.e4 (16.d4 c5=) 16...Qd8 17.Qb3 c5 18.Ng5 Re7 19.Bf3 (19.a4 Rb8=+) 19...h6 20.e5 (20.Nh3 Qc7–/+) 20...Nd5-/+ (worse 20...hg5 21.ef6 gf6 22.Bb7 Rb7 23.Rfe1=+) 21.e6? (better 21.Ne4 Nf4 22.d4 Be4 23.Be4 Ne2 24.Kh1 Nd4 25.Qg3–/+) 21...hg5-+ 22.ef7 Rf7 23.Rfe1 (23.d4 g4 24.Be4 Rc8-+) 23...Qd7 24.Re5 Rd8 (24...Nf4 25.Bb7 Qb7 26.f3-+) 25.Rae1 Kf8 (25...g4 26.Be4-+) 26.Rg5 (26.Bh5 Rf4-+) 26...Rf3! 27.gf3 Nf4 28.Qc3 (28.Rg4 Qd4 29.Kf1-+) 28…Nh3 (28...Nh3 29.Kf1 Ng5-+) 0–1. Hilbert,Stephan J – Plunkett,Louis, FICGS, 2016.

8.a3 Re5 9.ab4 Re7 10.d4=+.

8.Bb2 a5 9.Nc3 Qh5 10.Be2 c6 11.a4 Qg6 12.Nh4 Qg5 13.g3 Bh3 14.Qb3 Nbd7 15.Nf3 Qf5 16.Nh4 Qg5 17.Bc4 Re7 18.Nf3 Qg6 19.Rc1 Nc5 20.Qc2 Rae8 21.Qg6 hg6 22.Ng5 Bg2 23.Rg1 Be4 24.h3 Bf5 25.g4 Bd7 26.Kd1 Nfe4 27.Nf3 Nc3 28.Rc3 Bc3 29.Bc3 Ne4 30.Ke2 Nc3 31.dc3 Be6 32.Bd3 Kf8 33.Nd4 Bb3 34.Nb3 1-0. alessandrocarvalhaes (2115) - Francisco984 (2095), lichess.org, 2021.

8.Bb2 c5 9.Be2 (9.a3 Ba5 10.Bf6 gf6+=) 9...Nc6 (9...Qd6 10.0-0=) 10.0-0 (10.a3 Ba5 11.Bf6 gf6+=) 10...Bg4 (10...Ne4 11.d3 Ng5 12.Nc3 Bc3 13.Bc3=) 11.Nc3 (11.Bf6 gf6 12.a3 Ba5+=) 11...Qh5 (11...Qe6 12.a3 Ba5 13.Qc2=+) 12.h3 Re6? (12...Be6=) 13.Nh2?? (better 13.Nb5 Bf3 14.Bf3+/-) 13...Be2=+ 14.Ne2 Rd8 15.Nf4 Qd1 16.Rad1 Red6 17.Nf3 (17.Bf6 gf6 18.d3 Ne5=+) 17...Ne4-/+ 18.d3 g5 19.de4 (19.Rc1 gf4 20.de4 fe3 21.fe3 b6-/+) 19...Rd1 20.Ng5?? (better 20.Nd5 Rf1 21.Kf1-/+) 20...Rf1-+ 21.Kf1 Rd1 22.Ke2 Rd2 23.Kf3 Rb2 24.Nd5 (24.h4 Ra2 25.h5 c4-+) 24...Ne5 (24...h6 25.a3 Be1 26.Kg4 hg5 27.Kg5 Rf2 28.e5-+) 25.Kg3 Ra2 26.f4 (26.Nf3 Nf3 27.gf3 Be1 28.Nf6 Kh8-+) 26...Nd3 (better 26...Be1!? 27.Kh2 h6 28.fe5 hg5 29.Nf6 Kg7 30.Nd7-+) 27.Nf6 Kg7 (better 27...Kf8 28.e5 c4-+) 28.Ngh7 (28.Nh5 Kf8 29.Nh7 Kg8 30.N7f6 Kh8-+) 28...Bc3 (better 28...c4 29.Nd5 Be1 30.Kf3 Kh7 31.e5-+) 29.e5 Ne5! 30.Nd5 (30.fe5 Be5 Double attack) 30...Bb2 (better 30...Be1 31.Kh2-+) 31.Ng5 (31.Nhf6 Nc4 32.Nd7 Ra3-+) 31...Ng6 (31...Nd3!? 32.Ne7-+) 32.h4 c4 33.h5 Nf8 (33...Ra5 34.e4 Rd5 35.h6 Kh6 36.ed5-+) 34.Ne4 (34.h6 Kh6 35.Nf7 Kg7-+) 34...b5 (better 34...Ra5 35.Nec3 Bc3 36.Nc3 Rh5 37.Kg4-+) 35.Kf3 Ne6 (35...Ra3 36.Ke2-+) 36.g4 a5 37.f5 Nd4! 38.Kf4 (38.ed4 Bd4 Combination) 38...Ne2 39.Kf3 Ng1 (39...c3 40.f6 Kf8 41.Ndc3 Nc3 42.Nf2-+) 40.Kf4 (40.Kg2 c3 41.Nec3 Bc3 42.Kg1 Be5-+) 40...b4 (better 40...Nh3 41.Kf3 Be5 42.g5 Ng1 43.Kg4 Rg2 44.Kh4 Nf3 45.Kh3-+) 41.g5 White plans f6 41...Nh3 (41...Ne2!? 42.Kf3 Nc3 43.f6 Kf8 44.h6 Ne4 45.Ke4-+) 42.Kg4 Ng5! 43.Kg5 (43.Ng5 c3 Passed pawn; 43.Kg5 c3 Passed pawn) 43...Be5 (better 43...c3!? 44.h6 Kh8 45.Nf4-+) 44.f6 Kg8 (44...Kh8 45.Kh6 Rg2 46.Nf4 Bf4 47.ef4-+) 45.Ne7 Kh7 (better 45...Kf8 46.Nc6 Bc7-+) 46.h6 (46.Kf5 Bc7 47.Ng5 Kh6 48.Nf7 Kh5 49.Ke6-+) 46...Rg2 47.Kf5 Bb2 (better 47...c3 48.Ke5 c2 49.Nd5-+) 48.Ng5 (48.Nc6 c3 49.Na5 c2-+) 48...Kh6 (better 48...Rg5 49.Kg5 c3-+) 49.Nf7 Kh5 (49...Kh7 50.Nd5 c3 51.Ne5-+) 50.Nd5 Rf2 51.Ke6 Bf6! 52.Nf6 (52.Nd6 c3 53.Ne4-+) 52...Kg6 (better 52...Rf6 53.Kf6 c3-+) 53.Ne5 Kg7 (53...Kg7 54.Nh5 Kh6-+) 0-1. zembelek (2035) - nuam (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bb2 Nc6 9.Be2 Bf5 10.Bf6 gf6 11.0-0 Rad8 12.d4 Kh8 13.Qb3 Qd7 14.Bb5 Bd6 15.Nbd2 Rg8 16.Rac1 Rg7 17.Bc6 bc6 18.Qc3 Rdg8 19.g3 Qe6 20.Qc6 Qa2 21.Qc4 Qb2 22.Qc3 Qb5 23.Qc6 Qb2 24.Nc4 Qe2 25.Nd6 cd6 26.Rce1 Qa2 27.Qd6 Be4 28.Qf4 Ba8 29.e4 Rg6 30.Ra1 Qe2 31.Rfe1 Qd3 32.d5 Rg4 33.Qe3 Qb5 34.Ra7 Qe8 35.Nd2 R4g5 36.Rea1 Re5 37.Ra8 Qa8 38.Ra8 Ra8 39.Kg2 Ree8 40.Qd4 Rad8 41.Qf6 Kg8 42.Nf3 Rd7 43.Ng5 Red8 44.Qh6 Rd6 45.Qh7 Kf8 46.Qf7 Normal 1-0. carlos78 (2200) - pacalmisu (2215), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.Be2?? Re5-+ 9.Nc3 Bc3 10.dc3 Qd1 11.Rd1 Rd5 12.Rc1 (12.Nd4 Nbd7-+) 12...Nc6 13.0-0 (13.Nd4 Ne5-+) 13...Bf5 (13...Ra5 14.Rc2-+) 14.c4 (14.Nd4 Rad8-+) 14...Rd7 (14...Ra5 15.Ra1-+) 15.c5 Rad8 16.Ng5 (16.Bb5 Be4-+) 16...h6 (16...Rd2 17.Bf3-+) 17.Nf3 Ne4 (better 17...Be4 18.Bb5-+) 18.Nd4 (18.Bb5 Nd2 19.Bc6 bc6 20.Ne5 Nf1 21.Nd7 Ne3 22.Ne5-+) 18...Nd4 19.ed4 Rd4 20.f3 Nd2 21.Bc4 (21.Rfe1-+) 21...Nf1 (better 21...Nc4 22.Rfe1-+) 22.Kf1 (22.Bf1 Rd1 23.Rd1 Rd1-+) 22...Rd1 (better 22...Rc4 23.Rc4 Bd3 24.Ke1 Bc4 25.a3-+) 23.Rd1 Rd1 24.Ke2 Rc1 25.Bb3 Be6 26.g4 Bb3 27.ab3 Rc2 28.Ke3 (28.Kd3 Rf2 29.Kc4 Rf3-+) 28...Rh2 29.b4 Rb2 30.b5 (30.c6 bc6 31.g5 hg5-+) 30...Rb5 31.c6 bc6 32.f4 a5 33.Kd4 a4 34.f5 a3 35.Kc4 (35.f6 a2 36.Kc3 a1Q 37.Kc2 Qb2 38.Kd3 Qa3 39.Ke4 Rb4 40.Ke5 Qa5) 35...a2 36.Kc3 (36.f6 a1Q 37.fg7 Qa4 38.Kd3 Rb3 39.Kd2 Qa2 40.Kd1 Rb1) 36...a1Q 37.Kc4 (37.Kd2 Rb3 38.Ke2 Qa2 39.Kd1 Rb1) 37...Qe5 (37...Qa3 38.f6 Rb4 39.Kc5 Qc3) 38.Kd3 (38.g5 Qc5 39.Kd3 Qa3 40.Ke4 Rb4 41.Ke5 Qe3) 38...Rd5 39.Kc4 (39.Kc2 Qe3 40.f6 Rd2 41.Kb1 Qe1) 39...Qd4 (39...Qb2 40.g5 Rd4 41.Kc5 Qc3) 40.Kb3 Rb5 41.Kc2 Rb2 42.Kc1 Qd2 0-1. Chaman - stopaj22, Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

8.Bf6 gf6 9.Nc3+=.

7.Be2 dc4

8.a3 Nc6 (8...Nbd7 9.ab4 Ne5 10.Ne5 Re5 11.Bc4 Qe7 12.Qb3 Rg5 13.Rg1–/+) 9.ab4 Ne5 10.Ne5 Re5 11.Bc4 Qe7 12.Qb3 Rg5 13.Rg1–/+.

8.Bc4 Nbd7 9.Bc3 Bd6 10.Ng5 Rf8 11.Qb3 Qe7 12.d4 Nb6 13.Bd3=+.

8.Bc4 Bg4 9.Bc3 Bd6 (9...Bc3 10.Nc3 c5 11.Qb3=) 10.0-0 (10.Qb3 Qe7+=) 10...Nc6 11.d4 (11.Qb3 Qe7=) 11...Ne4=+ 12.Bb2 Ng5 13.Be2 Nf3 14.Bf3 Qh4 The mate threat is Qxh2 15.g3 Bf3 16.Qf3 Qe4 17.Qe2 (better 17.Qe4 Re4 18.Ba3=) 17...Nd4!-/+ 18.Bd4 (18.ed4 Exploits the pin 18...Qe2) 18...Qd4! 19.ed4 A pinning theme. 19...Re2 20.Nc3 Rc2 21.Ne4 (21.Rfc1 Rc1 22.Rc1 c6-/+) 21...Re8 (21...Ba3 22.Kg2-+) 22.Rfe1 Kf8 23.Nd6 Re1 24.Re1 Threatening mate... how? 24...cd6 25.Rb1 b6 26.a3 Rd2 (26...Rc4 27.d5-+) 27.Rc1 Rd4 28.Rc8 Ke7 29.Rc7 Ke6 30.Ra7 Rd1 31.Kg2 Ra1 32.Kf3 Ra2 33.Ke3 d5 34.Ra6 Ke5 (34...Rb2 35.a4 Kd6 36.Ra7 Rb3 37.Kd4 Rb4 38.Kd3-/+) 35.Rb6 (better 35.f4!? Kf5 36.Rb6 Ra3 37.Kd4-/+) 35...Ra3 36.Ke2 Ra7 37.f4 Ke4 38.Rb4 d4 39.Rb8? (better 39.Rb2-+) 39...Rd7 (better 39...d3 40.Kd1 Ra1 41.Kd2 Ra2 42.Kd1 Rh2-+) 40.Re8=+ Kd5 41.Kd3 Kc5 42.Re5 Rd5 43.Re4 Attacks the isolani on d4 43...Kd6 44.Rd4 f5 45.Kc4 Rd4 46.Kd4 h6 47.h3 g6 48.g4 fg4 49.hg4 h5 50.gh5 gh5 51.Ke3 Ke6 52.Kf3 Kf5 53.Kg3 h4 54.Kf3 h3 55.Kg3 h2 Threatening mate: h1Q 56.Kg2 Kf4 57.Kh2 ½-½. yasminoah (1975) - Gorn (2075), Rated Blitz game, 2014.

8.Bc4 Nc6

9.0-0?? Ne5-+ (9...Ne5 10.Ne5 Re5-+; 9...Re5?! 10.Bf7 Kf7 11.Ne5 Ne5 12.Qb3 Nd5 13.e4-+) 0–1. Roggensack – Mothes, corr SOK–91–73, 1991.

9.Bb2 Ng4 10.Qb3 Qe7 11.h3 Nf6 12.Ng5 Rf8 13.Qc2 g6 14.0-0 Bf5 15.d3 Nd7 16.Ne4 Nce5 17.Ng3 Be6 18.Be6 Qe6 19.Rd1 c5 20.a3 Ba5 21.Nd2 Rac8 Black plans c4 22.Rac1 Rfd8 23.Ne2 c4 24.Nf4 Qe8 25.Ne4 cd3 26.Qa4 Rc1 27.Rc1 d2 28.Rd1 Nc6 29.Bf6 Rb8 30.Ba1 (30.Qc2 Nce5+=) 30...Rd8= 31.Qc2 Qe7 32.Nd5 Qa3 33.Nd2 Bd2 34.Bb2 Qa5 35.Rd2 Re8 36.Rd1 Re6 37.Qc1 Nde5 38.e4 Qa4 39.f4 Nc4 40.Ba1 Kf8 (40...Nd6 41.Nf6 Rf6 42.Bf6 Ne4 43.Rd4+-) 41.Rf1+= White prepares the advance f5 41...Re4 (41...Qb3 42.Rf3 Qa2 43.Qc3+-) 42.f5+/- N4e5 43.Qh6 Ke8 44.Qh7 gf5 45.Nf6 (better 45.Qf5!? Kd8 46.Kh1+/-) 45...Ke7+= 46.Qf5 Re2 47.Qc8 Qc2 48.Qb7 Kd6 49.Be5 Ne5 50.Qb8 (50.Ne8 Kc5 51.Qa7 Kd5 52.Qb7 Kd4+-) 50...Ke6+/- 51.Qe8 Kd6 52.Qb8 (52.Kh1!?+/-) 52...Ke6+= 53.Qe8 Kd6 54.Kh1 a6 (54...Rd2!?+/-) 55.Qd8+- Kc5 56.Qa5 (56.Qa5 Kd6 57.Qa3 Ke6 58.Qa6 Nc6 59.Qc8 Kd6 60.Qd7 Kc5 61.Rf5 Re5 62.Re5 Ne5 63.Qd5 Kb6 64.Qe5 Qc1 65.Kh2+-) 1-0. movaghatian (2290) - marekt (2235), gameknot.com, 2018.

9.Bb2 Be6 10.Be2 Nd5 11.0-0 a6 12.d3 f6 13.d4=+ Bd6 (13...Qd7 14.a3 Ba5 15.Nbd2=) 14.Nbd2 b5 (14...Qd7 15.Ne4=) 15.a4= Rb8 (15...b4 16.a5=) 16.Re1 ba4 17.Qa4 Rb2 18.Qc6 Nb4 19.Qa4 Qe7 20.Bf1 Rb8 (20...Bd7 21.Qa3 Rc2 22.Reb1+=) 21.Nc4+= Rc2 22.Nd6 Qd6 (22...cd6? 23.Reb1 Bd7 24.Qc2 (24.Rb4?! Ba4 25.Rb8 Be8=) 24...Nc2 25.Rb8 Kf7 26.Ra2 Ne3 27.Re2+– (27.fe3?! Qe3 28.Rf2 a5+–)) 23.Reb1 Rc3 24.Rc1 Rc1 25.Rc1 Bd5 26.Nd2 g6 27.h4 Kg7 28.Qa3 Rb7 29.h5 gh5 30.e4 Bf7 31.Qe3 Qe7 32.Bc4 Bg6 33.Nb3 Na2 (33...Be4?? 34.Nc5 Rb6 35.Ne4+– (35.Qe4?! Qe4 36.Ne4 f5+–); 33...Qe4 34.Qe4 Be4 35.Nc5+–) 34.Rc2 Nb4 35.Rc1 Na2 (35...Be4? 36.Nc5 Rb6 A) worse 37.Ne4 f5 38.Bb3 Kh8+– (38...fe4?? 39.Qg3 Rg6 40.Rc7 Rg3 41.Re7 Kf8 42.Rf7 Ke8 43.fg3+–); B) 37.f3+–; 35...Qe4 36.Qe4 Be4 37.Nc5+–) 36.Ra1 Nb4 37.Nc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on a6 37...Nc2 38.Qc3 Na1 (38...Be4? 39.Rc1 Rb6 40.Ne4 (40.Rc2?! Bc2 41.Qc2 a5+–) 40...Qe4 41.Rc2+–) 39.Nb7 Qe4 40.Ba6 Nc2 41.Qc7 Kf8 42.Nc5 Qe7 43.Qf4 Na3 44.Qh6 Kg8 45.Qd2 Kg7 46.Qc3 (46.Qc3 Nb1 47.Qc1+–) 1–0. teofilio (1945) – marekt (2235), internet private, 2018.

9.Bc3 Be6 10.Bb5 Bd7 11.0-0 Ne4 12.Bc6 Bc3 13.Bd7=.

9.Bg3 Ne4 10.0-0 Na5 (10...Bg4!?–/+) 11.Be2=+ Bf5 (11...Bg4 12.a3 Bd6 13.Qc2=) 12.Qa4 Nc6 13.a3 Ba5 14.Bh4 (14.Rc1 Re6=+) 14...Qd5 (14...g5 15.Ng5 Ng5 16.Qf4 Bb1 17.Rab1=) 15.Rc1=+ h6 (15...a6 16.Nc3 Bc3 17.dc3=+) 16.d3= Nd6 (16...Nc5 17.Qb5 b6 18.d4+–) 17.d4 Bb6 (17...g5 18.Bg3 g4 19.Ne5+=) 18.Nc3+= Qa5 19.Qb3 Ne7 20.Bg3 Be6 21.Qb2 Nd5 22.Nd2 Nc3 23.Rc3 Rad8 24.Nb3 Bb3 25.Rb3 (worse 25.Qb3 Bd4 26.ed4 Re2–/+) 25...Ne4 26.Bd3 (26.Bf4 g5 27.Rb5 Qc3=) 26...Ng3 27.hg3 c6 28.Be2 Rd6 29.Bf3 h5 30.a4 g6 31.Be2 Rd7 32.Qa2 Kg7 33.Bf3 Red8 34.Rc1 Qg5 35.Qa1 Kh7 36.Rcb1 Qa5 37.R3b2 Rc8 38.Rc2 Qf5 39.Rbc1 ½–½. grasul2009 (2455) – didaktikm123 (2095), gameknot.com, 2015.

7.Be2 c5

8.0-0 d4 9.ed4 Nc6 10.a3 Ba5 11.Ra2 Nh5 12.Nc3 f6 13.Ne1 g6 14.Bh5 cd4 15.Bf6+= Qf6 16.Nd5 Qe6 17.Bg4 Qf7 18.Bc8 Rac8 19.a4 Nb4 20.Nb4 Qc4 21.Rb2 Bb4 22.Qb1 Ba5 23.Rb7= Bb6 24.a5 Ba5 25.Ra7 Bd2 26.Nf3 Bh6 27.Rd1 Qc2 28.Nd4 Qb1 29.Rb1 Rc4 30.Nf3 Rc2 31.h4 Rf2+= 32.Kf2 ½–½. Franke,Roland – Dupont,G, corr DDR, 1988.

8.Qb3 Nc6-/+ 9.Bb2 Na5 10.Qc2 dc4 (better is 10...Nc4 11.Bc4 dc4–/+) 11.a3+= Nb3 12.Ra2 Nd4? (12...Ba5 13.Bc4 Nd4 14.Nd4 cd4 15.0-0=) 13.Bd4?? (13.ed4 Qe7 A) 14.Qc4 Be6 15.d5 Bd5 16.Bf6 Bc4 17.Be7 Re7 (17...Ba2?! 18.ab4 cb4 19.Bb4 Bb1 20.Kd1=) 18.ab4 Be2-+ (worse is 18...Ba2 19.Nc3 Bc4 20.bc5+=; 18...Re2?! 19.Kd1+=); B) 14.Ne5 cd4 15.Bd4+/– (15.ab4 Qe5 16.Qd1 Bg4-+; 15.Qc4 Qe5 16.Bd4 Qe4–/+)) 13...cd4= 14.ab4 (14.Nd4!? Bc5 15.Qc4 Bd4 16.Qd4 Qd4 17.ed4=) 14...d3+= 15.Qc4 Be6 16.Qd3 Qd3 17.Bd3 Ba2 18.Nc3 Be6 19.0-0 Red8 20.Bb1 Bc4 21.Re1 Bd3 22.Ba2 Rac8 23.Ne5 Bg6 24.Nc4 a6 25.b5 ab5-+ 26.Nb5 Rc5 27.Nbd6 b5 28.Nb7 Rdd5 29.Nc5+= bc4? 30.Nb7?? Rd2 31.Bc4+= Ne4 32.f3 Nc3 33.e4 h5 34.h4 Kh7 35.Rc1 Nd1 36.Rc3?? f6 37.Bd5?? Nc3-+ (37...Nc3 38.Be6 Ne2 39.Kf2 Rb2-+) 0–1. brozal – cargo53 (1740), playok.com, 2012.

8.Nc3 dc4 9.Bf6 Qf6 10.Nd5 Qd6 11.Nb4 cb4 12.Bc4 Be6 13.Be6 Qe6 14.0-0 a5 15.Nd4 Qd5 16.Qb3 (16.Qf3 Rd8+=) 16...Qd6= 17.Rfc1 Nc6 18.Nc6 bc6 19.d4 a4 20.Qc4 Reb8 21.h4 (21.Qc6!? Qc6 22.Rc6+=) 21...Rb6= 22.g3 Rab8 23.Rab1 g6 24.Rb2 Qd5 25.Qd5 cd5 26.Rc5 Ra6 (26...Rb5 27.Kf1=) 27.Rd5+= b3 28.ab3 ab3 29.Kg2 Kf8 30.f4 Ra2 31.Ra2 ba2 32.Ra5 Rb2 33.Kf3 Ke7 34.e4 Rb3 35.Kf2 (35.Kg4 h5 36.Kh3 Rb2+=) 35...Rb2= 36.Kf3 Rb3 37.Kf2 (37.Kg4 h5 38.Kh3 Rb2+=) 37...Rb2= 38.Kf3 ½-½. antinephilehi (2160) - marekt (2235), gameknot.com, 2018.

8.cd5 Qd5 9.Nc3 (9.Bf6 gf6 10.a3 Ba5+=) 9...Qe6 (9...Bc3 10.Bc3 Ne4 11.Qb3 Qb3 12.ab3=) 10.Bf6 (10.Nb5 Na6 11.Nd6 Rf8+/-) 10...Qf6= (worse 10...gf6 11.a3 Ba5 12.Qa4+/-) 11.Nd5 Qd6 12.Nb4 cb4 13.d4 1-0. Iwannamakeyouscream (2225) - RMortensen88 (2205), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

8.cd5 Nd5 9.0-0 Nc6 10.Bb2 Bf5 11.Na3 Nb6 12.Nc4 Bd3 13.Rc1? (better 13.Nb6 ab6 14.a3=) 13...Nc4-/+ 14.Rc4 Bc4 15.Bc4 Qd6 16.Qb1 Re7 (worse 16...Bd2 17.Rd1 Qg6 18.Qg6 hg6 19.Rd2+/-) 17.h4 (17.a3 Ba5-/+ (17...Bd2 18.Rd1+/-)) 17...Qg6 (17...Rd8 18.a3 Ba5 19.Qf5-/+) 18.Bd3 (18.Qg6!? hg6 19.a3-/+) 18...Qh5 19.Bf5 (19.a3 Ba5-/+) 19...Rd8-+ 20.g4 Qh6 21.Kg2 g6 (21...c4 22.Rc1-/+) 22.Bd3 Red7 23.Be4 Qf8 (worse 23...Bd2 24.Bf6 Bb4 25.Bd8 Nd8 26.Rd1 Rd1 27.Qd1=+) 24.h5 Qd6 25.Rh1 (better 25.hg6 fg6 26.a3-/+) 25...Bd2?? (25...Qe6 26.Rh4 Bd2 27.Ng5=) 26.g5? (better 26.Nd2!? Qe6 27.Nf1-/+) 26...Qe6-+ 27.Rh4 Bb4 (27...Ne7 28.Bf6 c4 29.Ne5=+) 28.a3 Rd1 (better 28...Bd2!?-/+) 29.Qc2= Ba5 30.Bf6 R8d2 31.Nd2 Rd2 32.hg6 fg6 33.Qb1 Ne7 (33...Qf7!?+=) 34.Qb7 (34.Bb7?! Nf5 35.Re4 Qd7+=) 34...Rd7 35.Qb8 Bd8 36.Bc2 (36.Bc2 c4 37.Rc4+-) 1-0. shahovski (2285) - marekt (2170), gameknot.com, 2020.

8.0-0 Nc6

9.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c5 7.0-0 Nc6 8.Bb2 Re8 9.c4).

9.d4 Ne4 10.Qb3 Na5 11.Qc2 Bf5 12.a3 Ng3 13.Qb2 (13.Qd1 Ne2 14.Qe2=). Brinkmann,Wilhelm – Buss,Michael, corr ICCF TT/4/90 Final, 1997.

9.Bg3 d4 10.Ne1 Ne4-/+ 11.a3 Bd2 12.Bf3?? de3 13.Be4 Re4 14.Qf3 Qd4 15.Ra2? Bg4 16.Qf7 Kf7 17.fe3 Qf6 18.Rf6 gf6 19.Rd2 Re3 20.Bf2 Rb3 21.h3 Bf5 (21...Bf5 22.Bc5 Re8-+; < 21...Rb1 22.hg4 Nd4 23.Bd4 cd4 24.Kf2-+) 0–1. Vargha,G – Kovacs,Ar, corr, 1988.

7.Be2 Nc6

8.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.Be2).

8.Bb2 Qe7 9.a3 Bd6 10.cd5 Nd5 11.0-0 Bg4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7 11.a3 Bd6).

8.Bb2 Bf5 9.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 Nc6 5.Bb2 d5 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bf5 9.c4).

8.Bc3 Bc3 (8...a5 9.a3 Bc3 10.dc3 Be6 11.cd5 Bd5 12.c4 Bf3 13.Bf3=+; 8...Be6 9.Bb4 Nb4 10.a3 Nc6 11.cd5 Nd5 12.d4 Qf6 13.Qc2=+; 8...dc4 9.Bc4 Be6 10.Bb5 Bd7 11.0-0 Ne4 12.Qb3 Be7 13.d4=; 8...Qe7 9.Bb4 Qb4 10.a3 Qd6 11.d4 dc4 12.Bc4 Be6 13.Be6=) 9.dc3 Be6 10.cd5 Bd5 11.c4 Be4 12.Qd8 Rad8 13.Nbd2=+ 0–1. mr5reasons1 – kingchecker9, gameknot.com, 2019.

8.Bf4 dc4 (8...Be6 9.a3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.cd5 Nd5 12.d4 Nf6 13.0-0=; 8...d4 9.a3 Be7 10.Qc2 Nh5 11.Bg3 Bf6 12.Ra2 Ng3 13.hg3=+; 8...Bf5 9.a3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.d4 dc4 12.Bc4 a6 13.0-0=+; 8...Nh5 9.Bg5 f6 10.Bh4 dc4 11.Bc4 Be6 12.Qb3 Nf4 13.Be6=) 9.Bc4 Na5 10.Qa4 c5 11.Bb5 Re4 12.Qd1 Nd5 13.Bg5–/+.

8.Bb2 Bg4

9.cd5 Nd5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4).

9.cd5 Nd5 10.0-0 Bd6 11.a3 Qe7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7 11.a3 Bd6).

7.Be2 Nbd7

8.Bb2 c6 9.Qb3 Qe7 10.0-0 Bd6 11.cd5 Nd5 12.Nc3 N7b6 13.Nd5=.

8.Bb2 Bd6 9.cd5 Nd5 10.0-0 N7f6 11.Nc3 c6 12.d3 Nc3 13.Bc3=+.

8.Bc3 Bd6 (8...Be7 9.cd5 Nd5 10.0-0 N7f6 11.Qb3 Bd6 12.Bc4 Re7 13.Bd4= 0.00) 9.cd5 Nd5 10.0-0 N7f6 11.Qb3 c6 12.Rc1 Qe7 13.Bf6=+ –0.44.

8.Bd4 dc4 (8...c5 9.a3 Ba5 10.Bc3 Bc3 11.dc3 Nb6 12.cd5 Nfd5 13.Qd3=+ –0.41; 8...Be7 9.0-0 c5 10.Bc3 Nb6 11.d3 Bd6 12.a4 dc4 13.dc4= –0.25; 8...Bd6 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Nb6 12.0-0 Be6 13.Qc2= –0.25) 9.Bc4 c5 10.a3 cd4 11.ab4 Nb6 12.Bb5 Re7 13.0-0=+ –0.62.

8.Bb2 Nb6

9.cd5 Nbd5 10.0-0 Qe7 11.Qc2 Bg4 (11...Ne4 12.a3 Bd6 13.d3=) 12.a3 Bd6 13.Nc3 Nc3 14.Qc3 Rad8 15.d4 (15.Qc2 h6=) 15...Nd5 (15...Ne4 16.Qa5+=) 16.Qb3= c6 17.Rfe1 Qe6 18.Rac1 (18.Qb7? Rb8 19.Qa7 Rb2-+) 18...Re7 19.Qc2 Bf5 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Nf6 22.Qc2 Qe4 23.Qe4 Ne4 24.Red1 f5 25.Ne5 Nf6 26.Nc4 Nd5 27.Nd6 Rd6 28.a4 Re4 29.g3 g5 30.Kg2 Rde6 31.Rd3 f4 32.Rb3 b6 (32...fe3? 33.f3 Rf4 34.gf4 Nf4 35.Kh1+–) 33.ef4 gf4 34.Kf3 fg3 35.hg3 Re1 36.Re1 Re1 37.Rd3 Kf7 38.Rd2 Ke6 ½–½. Mehlhorn,Uwe (2440) – Kottusch,Dieter (2300), remoteschach.de, 2003.

9.cd5 Nfd5 10.0-0 c6 11.d3 Be6 12.a3 Bd6 13.Qc2=+.

8.Bb2 dc4

9.a3 Bd6 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 Bf5 (11...Nbd5 12.0-0 Bg4 13.d3=+ –0.37) 12.d3 (12.0-0 Bd3 13.Re1 Nc4 14.Bc4 Bc4 15.d4 c6 16.Qc2 Bd5 17.Nbd2 Ne4 18.Nc4 Be7 19.Rac1 Qc7 20.Rf1 Rad8 21.Qe2 Be6 22.Rfe1 Rd5 23.Qc2 Bf5 24.Nce5 Qc8 25.Qa4=+ a6 26.Qb3 Qe6 27.Nd3 Rb5 28.Qe6 Be6 29.Rc2 Bf5 30.Nde5=+ Nd6 31.Rce2 f6 32.e4 Be4 33.a4 Rb3 34.Nd7 Bf3 35.gf3 Kf7 36.Kg2 b6 37.f4 Nf5 38.a5 ba5 (38...ba5 39.Nc5 Bc5 40.Re8 Bb4-+ (40...Rb2?! 41.dc5 Rc2 42.Ra8–/+); 38...Nh4 39.Kh1 Nf3 40.Re3 Rb2 41.Rf3 ba5 42.Nc5-+) 0–1. Registration (2395) – Patator (2795), ICC, 2003.

9.Bc4 Nb6 10.Bb3 Nbd5 11.0-0 Bg4 12.d3 c6 13.a3=+.

9.Bc4 Nb6 10.Be2 Bf5 11.0-0 Qd6 12.a3 Ba5 13.d4 Nbd5 14.Nbd2 c6 15.Nc4 Qc7 16.Na5 Qa5 17.h3 Rad8 18.Rc1 Ne4 19.Qb3 Bc8 (19...Re7 20.Bc4=) 20.Bd3+= Rd6 21.Ne5 Nd2 22.Qa2 (22.Qc2 Nf1 23.Bh7 Kf8 24.Nc4 Nfe3 25.fe3 (25.Na5? Nc2 26.Bc2 Rf6-+) 25...Ne3 26.Na5 Nc2 27.Bc2+=) 22...Be6 (22...Nf1 23.Nc4 Qd8 24.Nd6 Qd6 25.Rf1=) 23.Qa1 (23.Bc3 Ne3 A) 24.Bd2?! A1) worse is 24...Nf1 25.Bh7 (25.Ba5?! Ba2 26.Nf3 Bd5=; worse is 25.Bf1 Ba2 26.Ba5 Rd4+=; worse is 25.Kf1 Ba2 26.Ba5 Rd4+=; worse is 25.Rf1 Ba2 26.Ba5 Rd4+=) 25...Kh8 26.Qe6 Rde6 27.Nf7 Kh7 28.Ba5+–; A2) 24...Ba2 25.Ba5 Nf1=; B) 24.Qb2+/–) 23...Qd8+= 24.Nc4 Nf3 25.Kh1 Bh3 26.gh3 Qh4 27.Kg2 Ng5 28.Rh1 Rf6-+ 29.Rcf1 b5 30.Ne5 Rf2!! 31.Rf2 Ne3 32.Kg1 Qg3 (32...Qg3 33.Rg2 Qg2) 0–1. mr5reasons1 (1655) – jasonakay (1810), GK tournament, 2013.

9.Bc4 Nb6 10.Be2 Bf5 11.0-0 Qe7 12.Qb3 Nfd5 13.a3 Bd6 14.Nc3 c6 15.Rfe1 Rad8 16.e4 Be4 17.Bd3 Nc3 18.Bc3 Bh2 (18...Bd3 19.Re7 Re7 20.Bd4=) 19.Nh2 Rd3 20.f3 Qc5 21.Kh1 Qd5 (21...Nc4 A) 22.fe4? Nd2 23.Qb7 Qc3-+ (23...Rc3?! 24.Qd7 Re4 25.Re4 Ne4 26.Qe8 Qf8 27.Qe4+=); B) 22.Re4? Re4 23.fe4 Nd2 24.Qb7 Rc3 25.Qb8 Qf8-+; C) 22.Qb7?! Nd6 23.Re4 Ne4 (23...Nb7? 24.Re8 Qf8 25.Rf8 Kf8 26.Rb1+–; worse 23...Re4 24.Qb1+=) 24.fe4 Re4+=; D) 22.Qb1 Qd6 23.fe4 Nd2 24.Bd2 Rd2 25.Qb7+=) 22.Qb4 c5 23.fe4 Qc6 24.Qb1 c4 25.Re2 (25.Nf3!?+=) 25...Na4=+ 26.Qe1 Nc3 (26...Nc5!?=+) 27.dc3= Re5 28.Rd1 Qd6 29.Rd3 cd3 (29...Qd3?? 30.Rd2 h6 31.Rd3 cd3 32.Qe3+–) 30.Rd2 Rh5 (30...f5 31.Nf3 Re4 32.Qb1=) 31.g3+= Rc5 32.Rd1 a5 33.Nf3 Rc8 34.Nd4 Qa3 Attacks the isolani on c3 35.Rd3 Qf8 36.Rf3 Qe7 37.Nf5 Qe5 38.Kg2 b5 (38...Rd8!?+–) 39.Qd2+– Rb8 (39...h6 40.Nd6 Rc5 41.Qd3+–) 40.Nd6 Rd8 (40...b4 41.cb4 Rb4 42.Rf5+– (42.Rf7?? Rb2 43.Rf2 Rd2 44.Rd2 a4-+)) 41.Rd3 h5 42.Rd5 Qe6 43.Qd4 Qg4 44.e5 (44.Rb5?! Rd6 45.Rb8 Kh7 46.Qd6 Qe2 47.Kg1 Qe1 48.Kh2 Qe2 49.Kh3 Qg4 50.Kg2 Qe2 51.Kh1 Qf1 52.Kh2 Qe2 53.Kh3 Qg4 54.Kg2=) 1–0. reymaton (2030) – jhgrau (2155), gameknot.com, 2018.

9.Bc4 Nb6 10.Be2 Bf5 11.0-0 Qe7 12.d4 (12.Nd4 Bd7=+) 12...Rad8 13.a3 Bd6 14.Nbd2 Nfd5 15.Re1 Qf6 16.Rc1 c6 (16...Qg6 17.Ne5 Be5 18.de5=+) 17.Qb3 Qg6 18.Nf1 Be6 (18...Qe6 19.N1d2=+) 19.Qd1 (19.Qc2 Qc2 20.Rc2 Na4=+) 19...Bg4 20.Ng3 Bg3 21.hg3 Re6 (21...Bf3 22.Bf3 Nf6 23.Qc2=) 22.Ne5= Be2 23.Re2 (23.Qe2 Qh6=) 23...Qh6 24.Qb3 Nf6 25.Ree1 Qh5 26.e4 Nfd7 (26...Ng4 27.Ng4 Qg4 28.Qf3=+) 27.Qf3 Qf3 28.Nf3 Nf6 (28...Rde8 29.Ng5 R6e7 30.f3=) 29.e5 (29.Ne5 h5=) 29...Nfd5=+ 30.Ng5 Re7 31.Ne4 Kf8 (31...h5 32.Kf1=+) 32.f3 (32.a4 a5=+) ½–½. Mehlhorn,U – Mueller,W, BFM–199, 2001.

7.Be2 Bg4

8.0-0? Bf3-+ 9.Bf6? (9.Bf3 Re5 10.cd5-+) 9...Be2 (9...Qf6?! 10.Bf3 Qa1 11.Qb3–/+; 9...gf6? 10.Bf3 c6 11.cd5 cd5 12.Qb3+–) 10.Bd8 Bd1.

8.a3 Ba5 (8...Bf3 9.Bf3 Re5 10.ab4 c6 11.d4 Re8 12.cd5 Nd5 13.Qb3=; 8...Be7 9.cd5 Nd5 10.Qb3 Nc6 11.Qb7 Ne5 12.Ne5 Be2 13.Nc6=; 8...Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Ra2 Bd6 11.cd5 Bf3 12.Bf3 Nd4 13.d3=; 8...Bd6 9.Bd6 Qd6 10.Qb3 Nc6 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nb6 13.0-0=) 9.Bc3 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Ba5 Na5 12.d4 Rc8 13.0-0=+.

8.Bb2 Qe7 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Rd8 11.Qb3 c6 12.0-0 Be6 13.Qc2=.

8.Bb2 Bf8 9.0-0 c5 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc6 12.d4 Nc3 13.Bc3 cd4 14.Nd4 Be2 15.Ne2 Qd1 16.Rfd1 Rad8 17.Kf1 f5 18.Nd4 Nd4 19.Bd4 b6 20.Rdc1 Rc8 21.a4 Bb4 22.g3 g6 23.Ke2 Kf7 24.Kd3 Red8 25.Rc4 Rc4 26.Kc4 Bc5 27.a5 Rc8 28.ab6 Bb6 29.Kd3 Rc7 30.Ra6 Bd4 31.ed4+= Ke7 (31...Rd7 32.f4+=) ½–½. Rebber,Christian – Wyrwich,Thomas, Recklinghausen, 1999.

8.Qb3 A) 8...Nc6 9.Bb2 a5 10.cd5 Nd5 11.a3 a4 12.Qc4 Bf3 13.Bf3=; B) 8...Bf3 9.Bf3 Re5 (9...Nbd7 10.Bd4 c5 11.cd5 Bd2 12.Nd2 cd4 13.0-0=) 10.Qb4 B1) 10...Nbd7 B11) 11.cd5 B111) 11...Rb8 12.d4 Re8 13.Nc3+– 0.84 (13.0-0 Nb6 14.Nc3 Nbd5 15.Qc4 Nc3 16.Qc3 c6 17.Rab1 Nd5 18.Qc4 Qg5 19.Rfe1 h5 20.h3 Red8 21.g3 h4 22.g4 Qf6 brozal–wapnik1980/kurnik 2013/1–0); B112) 11...Nd5 12.Qb7 Nc5 13.Qb5=; B12) 11.0-0 Rb8 12.cd5 Nd5 13.Qa3=; B2) 10...Nc6 11.Qb2 Re6 12.cd5 Ne5 13.Be2=+; C) 8...a5 9.Bf4 Nc6 10.a3 Bd6 11.Bd6 Qd6 12.Nc3 Bf3 13.Bf3=+.

8.Bc3 Na6 9.0-0 Qd6 10.a3 Bc3 11.Nc3 dc4 12.Bc4 c5 13.d4=.

8.Bc3 Bc3 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.d4 Qe7 12.Rc1 Rad8 13.0-0=.

8.Bg3 Nc6 (8...dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 Nc6 11.Qb3 Qe7 12.Qb2 Rab8 13.Rg1=+; 8...Ne4 9.cd5 Ng3 10.hg3 Qd5 11.Qa4 Qe4 12.Nc3 Bd7 13.Qb3+=) 9.cd5 Nd5 10.0-0 Qf6 11.d4 Bc3 12.Nbd2 Ba1 13.Qa1–/+.

8.Bb2 dc4

9.0-0 A) 9...Nc6 10.Bc4 Na5 (10...Ne4 11.h3 Be6 12.Be2 Qe7 13.Nc3 Bc3) 11.Be2 h6 (11...c6 12.h3 Bh5 13.d4 Ne4) 12.Nc3 (12.h3 Bf5 13.Nd4 Be4) 12...Nc6 13.a3 (13.h3 Bf5) 13...Bc3 14.Bc3; B) 9...Ne4 10.Bc4 Nc6 11.h3 Be6 (11...Bh5 12.g4 Na5 13.Be2 Bg6) 12.Be2 Qd6 (12...h6 13.Nc3 Qf6) 13.d3 Nc5 14.Qc2; C) 9...Bf3 10.Bf3 Nc6 (10...Ne4 11.Qa4 Na6 12.a3 Bd6 13.Qc4 Nac5) 11.Qc2 (11.Qa4 Qe7 12.Bc6 bc6 13.Qc6 Qe4) 11...Qd3 (11...Na5 12.Nc3 Qd7 13.Rfd1 Rad8) 12.Qd3 cd3 13.Bf6 gf6 14.Rc1 Re6.

9.Bc4 a6 10.0-0 b5 11.Be2 c5 12.Nc3 Nc6 13.a4 c4 14.ab5 ab5 15.Ra8 Qa8 16.Nb5 Bf3 17.Bf3 Qa6 18.Nd4 Nd4 19.Bd4 Rc8 20.Qc2 Nd7 21.Ra1 Qb5 22.Qb2 Rb8 23.Bg7 Bd2 24.Qd2 Kg7 25.h3 Ne5 26.Qd4 f6 27.Be2 Nd3 28.Ra7 Kg6 29.Qe4 f5 30.Qe6 Kg5 31.h4 Kh4 32.Qh6 Normal 1-0. tpape (1900) - mnvn (1840), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Bc4 Nbd7 10.Qb3 Bf3 (10...Qe7 11.Ng5 Bh5 12.0-0 (12.Bf7 Bf7 13.Nf7 Qf7) 12...Bd6 13.f4 (13.Nc3 Nc5 14.Qc2) 13...h6 (13...Nc5 14.Qc2) 14.Nf3 Nc5) 11.Bf7 (11.gf3 Qe7 12.Rg1 (12.a3 Bd6 13.Nc3 c6 14.0-0) 12...g6 13.h4 a5 14.Nc3 Ne5) 11...Kh8 12.0-0 (worse is 12.Be8 Nc5 13.Qc4 (13.Qf7 Nd3 14.Kf1 Nb2) 13...Bd5-+ 14.Bf6 Qf6) 12...Bg2 13.Kg2 Bd6 (13...Rf8!?+= 14.d4= (14.Qb4 Rf7); 13...Re4=) 14.Bf6 (worse is 14.Qb7 Rb8 15.Qa7 Rb2 16.Be8 Qe8-+; 14.Be8?! Qe8 15.Rg1 Qh5 16.Bf6 gf6+=) 14...Qf6 15.Be8 Qa1?? (better is 15...Nc5 16.Qc2 Qg5 (16...Qa1? 17.Nc3 Qf1 18.Kf1 Re8 19.Nb5+–) 17.Kh1 Qe5+=) 16.Bd7+– Qe5 17.f4 Qe4 18.Rf3 Rd8 19.d3 Qg6 20.Rg3 Qh5 21.Bg4 Qe8 22.Nc3 (22.Qb7?! Rb8 23.Qa7 Rb2 24.Kh3 Rb1+–) 22...h5 (22...b6+–) 23.Bh5! (23.Bh5 Qh5 24.Rh3 Qh3 25.Kh3+–) 1–0. mrkt – makamuki, internet, 2011.

9.Bc4 Be6 10.Be6 Re6 11.0-0 Na6 12.d3 Bc5 13.Qb3=.

8.Bb2 c5

9.a3 Ba5 10.Qb3 b6 11.0-0 Nc6 12.cd5 Qd5 13.Qd5=.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.a3 Ba5 12.Qa4 Bf5 13.d4=.

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.a3 Ba5 12.Qc2 Rc8 13.h3= 0.06 (13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc7 15.Qb2 Qd6 16.g3 Qd5 17.Kg2 Ne5 18.Be5 Be5 19.Qa2 Qc6 20.Rac1 Qh6 21.Rfe1 Be6 22.Bc4 Qh3 23.Kg1. Melich,J (2090)–Georgiou,K (2265)/Eretria GRE,1st Open 2014/0–1 (46).

9.cd5 Nd5 10.0-0 Nc6 11.a3 Ba5 12.Qc2 Nf4 13.ef4=+.

9.cd5 Nd5 10.a3 Ba5 11.Qb3 b6 12.Bc4 Be6 13.0-0=.

8.Bb2 c6

9.Qb3 Qe7 10.a3 Ba5 11.cd5 Nd5 12.Qa4 Bf3 13.Bf3=.

9.cd5 cd5 10.0-0 Nc6 11.d3 h6 12.Nbd2 Qd6 13.Nb3 Bf3 14.Bf3+= Ne5 15.a3+– Nf3 16.Qf3 Bc5 17.Bf6 gf6 18.Nc5 Qc5 19.Qg3 Kf8 20.Qf4 Kg7 21.Rfc1 Qe7 22.Qg4 Kh8 23.Qh5 Qe5 24.Qh6 Kg8 25.Rab1 b6 26.Rb4 Qg5 27.Qh3 f5 28.Rf4 1–0. pierre (2120) – thotares (1665), internet, 2007.

8.Bb2 Nc6

9.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 Nc6 5.Bb2 d5 6. Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bg4 9.c4).

9.cd5 Qd5 10.Nc3 (10.0-0 Ne4 11.Nc3 Bc3 12.dc3 Qc5 13.Qc2 Ne5) 10...Bc3 11.dc3 Qe4 12.Bd3 Qe6 13.Qb3 Bf3 14.Qe6.

9.cd5 Nd5 10.a3 Ba5 11.0-0 Qe7 12.Qa4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qe7 11.a3 Ba5 12.Qa4).

8.Bb2 Nbd7

9.0-0 Nc5 10.a3 Ba5 11.Nc3 Bf3 12.gf3 d4 13.Na4 Ne6.

9.Qb3 Bf3 10.gf3 Be7 11.d4 c6 12.cd5 cd5 13.Nc3=.

9.Qb3 Bf8 10.cd5 Nb6 11.Bb5 Re4 12.Nd4 Bd7 13.Nc3=.

9.Qb3 Bf8 10.cd5 Nc5 11.Qc4 b5 12.Qc1 Nd5 13.d4=.

9.Qb3 Bf8 10.cd5 Nc5 11.Qc4 b5 12.Qc1 Nd5= 13.Bd4 Bf3 14.gf3 Ne6 15.Bb2 Ndf4 16.Nc3 Nc5 17.Qc2 Ncd3 18.Kf1 Ne2 19.Ke2 ½–½. Finogenov,Mikhail – Kainov,Aleksey (2195), RUS–Cup sf, 2005.

9.Qb3 Bf8 10.cd5 Nc5 11.Qc4 b5 12.Bf6 Qf6 13.Qd4+–.

9.Qb3 Bf8 10.cd5 Nc5 11.Qc4 Ncd7 12.Nc3 Bf3 13.Bf3=.

9.Qb3 Bf8 10.cd5 Nc5 11.Bf6 Qf6 12.Qc3 Qd8 13.d4+=.

9.cd5 Nc5 (9...Nd5 10.0-0 Nc5 11.a3 Ba5 12.h3 Bf5 13.Nc3 Nc3) 10.0-0 Nd5 11.a3 Ba5 12.h3 Bf5 13.Nc3 Nc3.

8.Bc3 a5

9.a3 Bc3 10.dc3 dc4 11.Qd8 Rd8 12.Bc4 Bf3 13.gf3=+.

9.a3 Bd6 10.Qc2 c5 11.cd5 Nd5 12.Qb2 Nc3 13.Nc3 Nd7 14.h3 Bf3 15.gf3 Be5 16.Rc1 Nb6 17.Qb5 c4 18.Na4 Na4 19.Qa4 c3 20.d4 Bd6 21.Rc3+= Rc8 22.Rc8 Qc8 23.Kd2 b6 24.Rc1 Qb8 25.Bc4 g6 26.h4 Rd8 27.h5 Qb7 28.Ke2 Qe7 29.hg6 hg6 30.Qc2 Kg7 31.a4 Ba3 32.Rd1 Rc8 33.Qb3 Qc7 34.Bd3 Bb4 35.Rh1 Qc3 36.Qc3 Rc3 37.e4 Ra3 38.Bb5 Ra2 39.Kf1 Bc3 40.d5 Bd4 41.Kg2 Rf2 42.Kg3 Rd2 43.f4 g5 44.Rf1 gf4 45.Kf4 Kf8 46.e5 Bc5 47.d6+– f6 48.Kg4 Rd4 49.Kh5 Rd5 50.Rf6 Kg7 51.Rg6 Kh7 52.Re6 Kg7 53.Re7 Kf8 54.Kg6 Bd4 55.Re8# 1–0. Gimeno Higueras,Roberto (2015) – Adell Corts,Francisco (2210), Cullera op–A, 2004.

8.Bc3 c5

9.Bb4 cb4 10.0-0 dc4 11.Bc4 Nc6 12.d4 Bf3 13.Qf3 Nd4 14.Qb7 Re7 15.Qb4 Nc2–/+.

9.Bb4 cb4 10.0-0 Nc6 11.cd5 Nd5 12.a3 a6 13.ab4=+.

9.Bb4 cb4 10.0-0 Nc6 11.cd5 Nd5 12.d4 Qf6 13.a3 a6 14.h3 Be6 15.Qd2 Rac8=.

9.Bb4 cb4 10.0-0 Nc6 11.cd5 Nd5 12.h3 Bh5 (12...Be6 13.a3 Qf6 14.d4 a6 15.Qd2 Bf5=) 13.d4 Qe7 (13...Rc8 14.a3 ba3 15.Ra3 Qd6=) 14.Qb3 Rad8 15.Rc1 (15.a3 Qf6=) 15...h6 (15...Qf6=) 16.Rc5 Nf6 17.Nbd2 Bg6 (better is 17...Nd4!? 18.ed4 Qe2+=) 18.Rac1 Nd7 19.Rb5 Rb8? (better is 19...Rc8 20.Rd1 Nf6=) 20.d5+– Nce5 21.Qb4 (21.Rb4?! Nc5 22.Rc5 Qc5 23.Ne5 Re5=) 21...Qb4 22.Rb4 Nf3 23.Bf3 Ne5 24.Rc7 Nf3 25.Nf3 ½–½. Zerebecki,Dawid (1675) – Pawlowski,Pawel (1855), Kowalewo Pomorskie Poland, 2010.

9.Bb4 cb4 10.0-0 Nbd7 11.Nd4 Be2 12.Qe2 Qb6 13.Re1 dc4 14.Qc4 Rac8 15.Qf1 Qd6+=.

9.Bb4 cb4 10.0-0 Qe7 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Rd8 13.d4 Nc6 14.Rc1 Rac8 15.Nbd2 Nc3=.

8.Bc3 Nc6

9.0-0 dc4 10.Bc4 Bc3 11.dc3 Qe7 12.Nbd2 Ne5 13.Be2=+.

9.Bb4 Nb4 10.Qb3 +=.

8.Bc3 Bf3

9.Bf3= Na6 10.d4 c6 11.Bb4 Nb4 12.a3 Na6 13.cd5=.

9.Bf3= Bc3 10.dc3 dc4?? 11.Qd8+– Rd8 12.Bb7 Nbd7 13.Ba8 Ra8 14.Nd2 Nb6 15.a4 Rd8 (15...a5 16.Ke2+–) 16.a5 Nbd5 17.Ra3 Ng4 (17...Rb8 18.0-0+–) 18.Nc4 1–0. elektrooon – kijac, kurnik, 2013.

9.Bf3= Bc3 10.dc3 Nbd7 11.cd5 Ne5 12.0-0 Nf3 13.Qf3=+.

9.Bf3= Bc3 10.Nc3 c6 11.cd5 cd5 12.Qb3+=.

9.Bf3= Bc3 10.Nc3 Nbd7 11.cd5 Rb8 12.d4 Nb6 13.Qb3+–.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!