CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTF500 Release 2023-03-23
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4
Kucharkowski–Meybohm–gambit

(...)

3...a5 4.Nf3=+ Nc6 5.fe5 Nh6 6.Nc3 Ng4 7.Nd5= 0-0 8.a3 Be7 9.e3 d6 10.Ne7 Qe7 11.ed6 Qd6 12.Bd3 g6 13.0-0+= Be6 14.Qe1 Nce5 15.Ne5 Ne5 16.Qh4 f5 17.Be5 Qe5 18.Rab1 b5? 19.Rb5+- Qd6 20.Qf4 Qf4+/– 21.ef4 Rfb8 22.Rfb1 Rb5 23.Rb5 1–0. marre – Da_Guadasde, internet, 2010.

3…Kf8?? 4.Be5 Nc6 5.Bc3 Nf6 6.Bb4 d6?? (6...Nb4 7.e3=) 7.e3?? (7.Bc3 Kg8+-) 7...Be6?? (better is 7...Nb4 8.Nf3 Kg8=) 8.a3 (8.Bc3 Kg8+-) 8...a5 (8...Kg8 9.Bc3+-) 9.Bc3 Qe7 10.Bf6 Qf6 11.c3 g6 12.d4 Ne7 13.Nf3 Kg7 14.Bd3 Rhe8 15.Ng5 Nf5 16.Ne6 Re6 17.Bf5 Qf5 18.Qe2 Rae8 19.0-0 Re3 20.Qb2 b6 21.Nd2 Re2 22.g3?? Qd3 23.c4 Rd2 24.d5 Kg8 25.Qf6 Qe2 26.Qf7 Kf7 27.Rae1 Qg2# (27...Qh2#) 0–1. kwright (1755) – johntelker, net–chess.com, 2010.

3...h6 4.fe5 (4.Be5 Nf6 5.Nc3=+) 4...Rh7 (4...d5!?=+) 5.Nf3+= a5 (5...d5 6.e3+=) 6.a3 (6.e3 d5+=) 6...Bc5 (6...Be7 7.e3+=) 7.d4+- Be7 8.e4 Bh4 9.g3 Be7 10.Bg2 (10.Bc4 b6+-) 10...d6+= 11.ed6 (11.0-0 h5+=) 11...Bd6 (11...Qd6 12.0-0+=) 12.0-0 c5 (12...Be7 13.c4+-) 13.d5 (13.e5 Be7+-) 13...Bg4 (13...Qb6 14.Ra2+-) 14.e5+- Be7 (14...Qb6 15.Nbd2 Bc7 16.Rb1+-) 15.Qd3 (15.d6 Bf8+-) 15...g6 16.Nbd2 (16.d6 Bf8+-) 16...Qb6 17.Nc4 White intends d6 (17.Qc3 Bf5+-) 17...Qa6 18.e6! Bf5 (18...fe6 19.Qg6 Double attack (19.Qg6 Deflection; 19.Qe4 Decoy)) 19.ef7 Rf7 20.Qe2 Nd7 (20...b5 21.Nce5 Rh7 22.d6 Bd6 23.Nh4 Be5 24.Ba8 Qa8 25.Nf5 gf5 26.Qe5 Ne7 27.Rae1+- (27.Qc5?! Qc6 28.Qa7 Na6+-)) 21.d6 Ngf6? (21...0-0-0 22.de7 Re7 23.Nfe5 Ne5 24.Be5+-) 22.Nfe5 (better 22.Rae1 0-0-0 23.de7+-) 22...Ne5+- 23.Be5 0-0-0?? (23...Be6 24.Rf4 Bc4 25.Rc4 Nd7+-) 24.Rad1 (better 24.de7 Re7 25.Rab1+-) 24...Bf8 25.Bf6 Rf6 26.g4 Rfd6 (26...Bd6 27.gf5 gf5 28.Nd6 Rfd6 29.Qa6 ba6 30.Rd6 Rd6 31.Rf5 Rd1 32.Bf1 c4+-) 27.Nd6 (27.gf5?! Rd1 28.Rd1 Rd1 29.Qd1 Qc4 30.fg6 Qd4 31.Qd4 cd4+=) 27...Rd6 (27...Bd6 28.Qa6 ba6 29.gf5 gf5+-) 28.Qa6 (28.Qa6 ba6 29.Rd6 Bd6 30.gf5 gf5 31.Rf5+-) 1–0. jaddwarrior (1800) – bartd47 (1765), ChessWorld.net, 2014.

3...b6?

4.Be5 Bb7 5.Bg7+/– Qh4 6.g3 Qh5?? (better is 6...Qe7+/–) 7.Nf3+- (7.Bh8?! Bh1 8.Bh3 Qc5+/–) 7...Bd2 (7...Nf6 8.Bh8 Ng4+-) 8.Nbd2 (8.Nfd2 Bh1 9.Qc1 Nh6 10.Bh8 Qh2+=; worse is 8.Qd2 Bf3 9.ef3 Qf3+-) 8...Bf3 9.Nf3 (9.Bh8?! Bh1 10.h3 Qg6=; worse is 9.ef3 Nc6+-) 1–0. Fournier,Frederic – chatur, Active, 2007.

4.Be5 Nf6 5.Nf3 Bb7 6.e3 0-0 7.Bc4 Nc6 8.Bb2 Re8 9.0-0 d5 10.Bb5 a6 11.Ba4 b5 12.Bb3 Qe7 13.Nc3 Na5 14.Ne2 Nc4 15.Bc4 dc4 (< 15...bc4 16.Bf6 gf6 17.Nfd4+=) 16.Rb1 Ne4 17.Ned4 c3 18.Bc1 (18.Nf5 Qf6 19.Ba1 c5-+) 18...Nd2 19.Nf5 Qe4 (19...Nb1?! 20.Ne7 Be7 21.Qd7-/+) 20.Rb4 Qb4 (20...Qf5?! 21.Bd2 c5 22.Rb3 cd2 23.Qd2-/+) 21.Nd2 cd2 22.Bd2 Qe4 23.Qg4 g6 24.Nd4 c5 25.Nf3 (25.Nb3 Qc2 26.Bc1 f5-+) 25...Qc2 26.Bc1 (26.Be1 Re3 27.Nh4 Rd8-+) 26...Rad8 (< 26...Qa2 27.f5-+) 27.Ng5 (27.Nd2 Rd2 28.Bd2 Qd2-+) 27...h5 28.Qg3 Rd1 (29.Nf3 Qc1 30.Rd1 Qd1 31.Qe1 Bf3 32.Qd1 Bd1-+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Bendig,Frank, corr KMG–38, 1998.

4.Nf3 Bb7 5.fe5 Nh6 6.e3 Ng4 7.Bc4?? (better 7.Nc3=) 7...Ne3-+ 8.Qe2 Nc2 9.Kd1 Na1 10.h4 (10.Ba1 0-0-+) 10...h6 (10...b5 11.Bb5 a6 12.Bc4-+) 11.Ba1 Qe7 12.e6 (12.Nc3 Nc6-+) 12...f6 (12...fe6!? 13.Be5-+) 13.Re1 d5 14.Bb5 c6 15.Bd3 c5 16.Bg6 Kd8 17.h5 Nc6 18.Nh4 (18.a3 Ba5-+) 18...c4 (18...Ne5 19.Nf5 Qe6 20.Ng7-+) 19.a3 Ba3 20.Nf5 Qb4 Threatening mate... how? 21.Ng7 Ne7 (21...d4 22.Bc2-+) 22.Bf6 (22.Na3 Ng6 (22...Qa3?! 23.Bf6 Bc6 24.Bc2-+) 23.Bf6 Ne7 24.Be7 Qe7-+ (24...Ke7?! 25.Nf5 Kd8 26.e7 Kc7 27.Qe5 Kd7 28.Qe6 Kc7 29.Qe5 Kc6 30.Qf6 Kd7 31.Qe6 Kc7 32.Qe5=)) 22...Bc6 The mate threat is Ba4 23.Qe5 Ba4 24.Ke2 Kc8 (better 24...Bc6-+) 25.Be7+- Qe7 26.Qd5 (26.Nf5 Bd1 27.Kd1+-) 26...Kc7 27.Qc4 Bc5 28.Nf5 b5 (28...Qf6 29.Qa4 Qe6 30.Kd1+-) 29.Qf4 (29.Ne7?! bc4 30.Nf5 Bc6=+) 29...Bd6 30.Rc1 (30.Nd6?! Qe6 31.Ne4 Kd8+-; 30.Qd6 Qd6 31.Nd6 Kd6=+) 30...Kd8 31.Qd6 (31.Ne7 Bf4 32.Nc6 Kc7 33.Nb4 Kd6 34.Rc6 Ke5+-; 31.Nd6 Qe6 32.Be4 Kd7+-) 31...Qd6 32.Nd6 Ke7 33.Nf7 Rhc8 34.Rc8 Rc8 35.Nh6 Bb3 (35...Rc1+-) 36.Nf5 Kf8 (36...Kf6 37.e7 Bc4 38.d3 Be6+-) 1–0. Cuno,T – Kuehn,K, DDR, 1988.

4.Nf3 Bb7 5.h4 (5.a3 Bc5 6.e3 e4-/+) 5...Nh6 (5...ef4?? 6.Bg7 Be7 7.Bh8 Bf3 8.ef3 Bh4 9.Ke2 Qe7 10.Kd3+-) 6.fe5 (6.Be5 0-0-/+) 6...Nf5 7.Nc3 Be7 Can h4 get defended? 8.e4 (8.e3 Nh4 9.e4 Nc6=+) 8...Ng3 (worse 8...Bh4 9.Nh4 Nh4 10.Nd5=+) 9.Rh3 Nf1 (9...Ne4!? 10.h5 Nc3 11.Bc3 h6-/+) 10.Kf1=+ f6 (10...0-0 11.Nd5=+) 11.ef6 (11.Nd5 Bd5 12.ed5 fe5 13.Be5 0-0=+) 11...Bf6 12.Qe2 (12.Kg1 0-0 13.d3 Nc6=+) 12...Ba6 13.d3 0-0 (13...d6 14.h5=+) 14.e5 Re8 (14...Be7!?=+) 15.Qe4+= c6 16.Nd5 Be7 17.Rg3 White threatens e6 17...cd5 (17...g6 18.h5 (18.Ne7 Qe7 19.Rg6 hg6 20.Qg6 Qg7 21.Qe8 Qf8 22.Qf8 Kf8+-) 18...Bc5 19.hg6+-) 18.Qd5 Kh8 19.Qa8 Qc7 20.c4 Bh4 21.Rh3 (21.Nh4 Bb7) 21...Bb7 22.Qa7 Na6 23.Bd4 Bd8 24.Kg1 Nb4 (24...Nc5 25.Rb1+-) 25.Rb1 Be7 26.Bb6 (26.Rb3 Ra8 27.Qb6 Qb6 28.Bb6 Ra2+-) 26...Qc6 27.Bf2 Ra8 28.Qe3 (28.Qb6 Qb6 29.Bb6 Nd3+-) 28...Ra2 29.Ng5?? (better 29.Rb3+-). Landgraf,Manfred – Zylla,Johannes, corr KMG–27, 1993.

3...Qe7

4.fe5 Nc6 5.e6 f6 (5...fe6 6.a3 Bc5 7.e3-/+) 6.c3 Bd6 7.ed7 Bd7 8.e3 0-0-0 9.d4? (better 9.Nf3!?-/+) 9...Nh6 (9...Qe3 10.Qe2 Qh6 11.Qf3-+) 10.d5 Ne5 11.e4 Bg4 (11...f5 12.Nf3-+) 12.Qa4 f5 (better 12...Bc5 13.h3 Bd7-+) 13.ef5?? (13.Qa7 Nc6 14.Qa8 Nb8 15.Ne2 Qe4 16.Nd2 Qd5 17.Nd4-+) 13...Nd3 14.Kd2 Nb2 (14...Qe1 15.Kd3 Bf5 16.Qe4 Be4 17.Kd4 Bc2 18.Ne2 Qf2 19.Kc4 Qc5) 15.Qb3 (15.Qa7 Qe4 16.Kc1 Bf5 17.Qf2-+) 15...Bf4 16.Kc2 Bf5 (better 16...Qe1 17.Ne2 Be2 18.Be2 Qe2 19.Nd2 Qd2 20.Kb1 Rd5-+) 17.Kb2 Qe1 (17...Qe1 18.Na3 Qd2 19.Nc2 Rd5-+) 0-1. vickyvictors - capla (1755), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

4.Be5= Nc6?? 5.Bg7+- (5.Bc7 d6 6.c3 Bc5-/+) 5...Qh4 (5...Bd6 6.Bh8 Bf4 7.Nf3+-) 6.g3 Qh5 7.Bh8 f6 (7...d5 8.Bg2+-) 8.c3 Ba5 9.Qb3 d5 10.Bg2 Be6 (10...Nge7 11.Bf6 Bb6+-) 11.Qb7 Rd8 12.Qc6 Bd7 (12...Kf7 13.Bf3 Qg6 14.g4+-) 13.Qd5 Qg6 14.Qa5 Ne7 15.Qa7 Nc6 16.Qc7 f5 17.Nf3 Qe6 18.Ne5 Rc8 19.Qd7 Qd7 1–0. b4_player (2225) – NN, GameColony.com, 2003.

4.Be5 Bd6?? 5.Bg7 1–0. Wall,Bill – Jorge22, Microsoft Gaming Zone, 2000.

4.Be5 Nf6 5.Nc3 d5 6.Bf6+= gf6 7.Nd5+/– Qd6 8.Nb4 Qb4 9.e3 Nc6 10.Nf3 Bf5 11.Rb1+- Qc5 12.Rb7 Qc2? 13.Qc2 Bc2 14.Rc7 Be4 15.Bb5 Bf3 16.gf3 0-0 17.Rg1 Kh8 18.Rc6 Rab8 19.a4 a6 20.Ra6 Rfc8 21.Rf6 Rc1 22.Kf2 Rc2 23.Ke2 Rd8 24.Bd3 Ra2 25.Rf7 Ra4 26.Rh7# 1–0. pereira – tlikm, internet, 2009.

3...Qf6??

4.Be5 Qg6 5.Nf3 f6 6.Bb2 (6.Bc7 Na6 7.a3 Be7+=) 6...Nc6 (6...Ne7 7.a3 Bc5 8.d4=) 7.e3 d6 (7...d5 8.Bd3 Qg2 9.Rg1=) 8.Nc3 (8.a3 Bc5=) 8...Nge7 (8...Be6 9.Nb5 0-0-0 10.a3=) 9.Bc4 (9.Bd3 Qg4=) 9...Bg4 10.0-0 Na5 (10...a6 11.a3 Bc3 12.Bc3=) 11.Bd3+= f5 (11...Qf7 12.a3 Bc5 13.Rb1+=) 12.Nb5 (12.a3 Bc5 13.Na4+=) 12...Nd5 (better is 12...Kd8!?+=) 13.c4+/– c6 (13...a6!? 14.cd5 ab5 15.Bb5 Ke7+-) 14.cd5 (14.Qa4 cb5 15.Qb5 Ke7 16.cd5 Bf3 17.Rf3 Bd2+-) 14...cb5 15.Bb5 Kf7 (15...Kd8 16.Qa4 a6 17.Be2 Bd2 18.Nd2 Be2 19.Qa5 Ke8 20.Rfe1+-) 16.Qa4 Bd2 (16...Bf3 17.Rf3 Bd2 18.Qd4+-) 17.Nd2 Bh3 (17...b6 18.e4+-) 18.Rf2 b6 19.Nf3 Bg4 20.Ng5 Ke7 21.Re1 h6 (21...Rhc8 22.h3 Bh5 23.e4 fe4 24.g4+-) 22.e4 Kf8 (22...fe4 23.f5 Bf5 24.Rf5 Qf5 25.Re4 Kd8 26.Ne6 Ke7 27.Ng7 Kd8 28.Nf5+-) 23.Ne6 Kg8 24.Ng7 Rh7 (24...Kh7 25.ef5 Qf7 26.Bd3+-) 25.ef5 (25.Be8 Re8 26.Qe8 Qe8 27.Ne8 Kf8 28.Nd6 Nb7 29.Nb7 Rb7+-) 25...Qf7 26.Ne8 Rd8 (26...Bf5 27.Nd6 Qg6 28.Nf5 Qf5+-) 27.Nf6 Kf8 28.Nh7 Qh7 29.Qd4 Bf5 (29...Be2 30.Qf6 Kg8 31.Qd8 Kf7 32.Qe8) 30.Qf6 1–0. Janek – Al Fresco, internet, 2017.

4.Be5 Qh4 5.g3 Qh6 6.Nf3 f6 (better is 6...d6!? 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nf6=) 7.Bc7+/– Nc6 (7...Na6 8.a3+/–) 8.a3 Bc5 (8...Ba5!? 9.Ba5 Na5+/–) 9.d4+- Be7 10.Nc3 Qg6 (10...f5 11.Bg2+-) 11.d5 Nd8 12.d6 Nc6? (12...Ne6 13.Nh4 Qf7+-) 13.de7 Nge7 14.e4 0-0 15.Bc4 Kh8 16.Nh4 Qh6 17.0-0 White intends f5 17...d6 (17...b6 18.Qd6 Bb7 19.Qd7+-) 18.Kg2 Ng6 (18...f5 19.Qd6 Rf6 20.Qd2+-) 19.Ng6 Qg6 20.Qd6 Rg8 (20...Qe8 21.Rfe1+-) 21.f5 Qg5 (21...Qe8 22.Bg8 Kg8 23.Rad1+-) 22.Bg8 Qd2 (22...Kg8 23.Qd5 Kh8+-) 23.Qd2 (23.Qd2 Kg8 24.Qd5 Kh8 25.Qf7+-) 1–0. Janek – zandar, internet, 2017.

4.Be5+= Qh6 5.Bc7 d6 6.a3+= Bc5 7.d4+/– Bb6 8.Bb6 ab6 9.e4 Qf4+= 10.Nc3 Bg4 11.Bb5+/– Nd7 12.Nge2 Be2 13.Qe2 Nh6 14.Bd7 Kd7 15.Nd5 Qg5? 16.Qb5 Kd8 17.0-0 (17.0-0 Rc8 18.Qb6 Ke8 19.Qd6+-; better is 17.Qb6 Ke8 18.Nc7 Kd7 19.Na8 Qh4 20.Kd2 Qf2 21.Kd3 Rc8+-) 1–0. pcmvr (1620) – hris, internet, 2005.

3...Bc5

4.Be5 d6?? 5.Bg7+- Qh4 (5...Bd4 6.Bd4 Nf6 7.e3+-) 6.g3 Qe7 7.Bh8 Nf6 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 Nc6 10.Nf3 Ne5 (10...Be6+-) 11.fe5 de5 12.Ne4 Qf5 (12...Qc6 13.Nc5 Qc5 14.c3+-) 13.Nc5 (13.Nc5 e4 14.d4 ef3 15.ef3+-) 1–0. Fournier,Frederic – blackdragon13, Active, 2008.

4.Be5 Qh4 5.g3 Qe7?? 6.Bg7+- f6 7.Bh8 f5 8.e3 Nf6 9.Nf3 Ng4 10.Bd4 Bd4 11.Nd4 Qg7 12.Nc3 Qg6 13.Nd5 Qh6 14.Nc7 Kf8 15.Na8 Nh2 16.Qe2 Nf1 17.Rh6 Ng3 18.Qh2 Ne4 19.Qh5 Nc5 20.Rf6 Kg8 21.Qf7 Kh8 22.Qf8# 1–0. mrkt – anetasen, zagraj.pl, 2006.

4.Nf3 Bd4 5.Nd4= ed4 6.Bd4 f6 7.e3 d5 8.Bd3+/– g6 9.0-0 a6 10.c4 Ne7 11.Bf6+- Rf8 12.Bg5 d4 13.Qb3 Nbc6 14.Na3 Na5 15.Qa4 Nac6 16.e4 Bd7 17.Qb3 Na5 18.Qb2 c5 19.f5 gf5 20.ef5 Rg8 21.Bh4 Bc6 22.Rf2 Qd7?? 23.Be7 Ke7 24.f6 Kf7 25.Bh7?? Rg5?? 26.d3 Qd6 27.Re1 Rh8?? 28.Re7 Kf8 29.Qd2 Rh5 30.g3?? R5h7?? 31.Qg5+/– Be8? 32.Rfe2?? Bf7+= 33.Nc2 Rg8?? 34.Rf7! Kf7 35.Qd2?? Nc6-+ 36.Ne1 Ne5 37.Rf2 Ng4 38.Nf3 Rh2! 39.Nh2 Nf2 40.Qf2 Qg3 (40...Qg3 41.Qg3 Rg3 42.Kf2 Rd3-+) 0–1. Istvanny – kleiber, internet, 2007.

4.Nf3 f6 5.fe5 fe5 6.Be5 Nf6 7.e3 d6 8.Bb2 0-0 9.Be2 Bg4 10.0-0 Nd5 11.c4 Nf4 12.d4 Ne2 13.Qe2 Bb4 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 d5 16.cd5 Qd5 17.e4 Qh5? 18.Qe3 Bf3 19.Rf3 Rf3 20.Qf3 Qf3 21.gf3 c6 ½–½. Kucharkowski,Jens – Messing, Freital, 1981.

4.Nf3 Nf6 5.fe5 Ng4 6.e3 0-0 7.Be2 d6 8.0-0 de5 9.Ne5 Be3?? 10.de3+/– Ne3? 11.Qd8+- Rd8 12.Rc1 Bf5+/– 13.Nc3 Nc2 14.Rab1 Nd4 15.Ra1 Re8 16.Bd3?? Re5-+ 17.Bf5 Rf5 18.Rd1 Nbc6 19.Ne4 Nc2 20.Rac1 N2b4 21.a3 Nd5 22.Nc3? Nc3 23.Rc3 Rd8 24.Re1? h6 25.Rce3 Rfd5 26.R3e2 Rd2 27.Rf2 Rf2 28.Kf2 Rd2 29.Re2 Rd1 30.Rc2 Rd7 31.Re2 Kh7 32.Rc2 b5 33.Bc1? Ne5 34.Rc5 Nd3 (35.Ke2 Nc5-+) 0–1. valpa – Spion, HCL–C2515 playchess.de, 2003.

4.Nf3 Nh6 5.fe5 0-0 6.e4 Ng4 7.d4 Bb4 8.Nc3 d5 9.Bd3 de4 10.Be4= f5 11.Bd3 Ne3 12.Qe2 f4 13.Nd2? Qd4 14.Nf3?? Bc3-+ 15.Bc3 Qc3 16.Kf2 Ng4 17.Kf1 Qa1 18.Qd1 Ne3 19.Ke2-+ Nd1 20.c3 Nc3 21.Kd2 Qb2 22.Ke1 Rd8 23.Bg6 Rd1 (23...Qe2#) 0–1. Trkn – chev97, itsyourturn.com, 2000.

4.Be5 f6

5.Bb2 Ne7 6.d4 Bb6 7.e4 d5 8.Bd3 de4 9.Be4 Nf5 10.c3 Ne3 11.Qh5 Kf8 12.Ba3 Kg8 13.Qf3 f5 14.Qe3 fe4 15.Qe4 Qh4 16.g3 Qh5 17.Nf3 Nd7 18.Qe6 Qf7 19.f5 Nf6 20.Qf7 Kf7 21.Ne5 Kg8 22.Rf1 Ba5 23.Ke2 Nd5 24.Kd3 c6 25.c4 Nf6 26.Nd2 a6 (26...b5 27.Nc6 Bd2 28.Kd2 bc4 29.Rab1+-) 27.Rab1 Bc7 28.Bc5 Rb8 29.Bb6 Bb6 30.Rb6 Ra8 31.Ne4 Ne4 32.Ke4 h5 33.d5 Rh6 34.Ng6 Kf7 35.c5 cd5 36.Kd5 Kg8 37.Re1 Bd7 38.Rb7 Rd8 39.Kc4 Bb5 40.Kc3 Kh7 41.Ree7 Rg8 42.Rbc7 Be8 43.Nf4 Rf6 44.Ne6 Bb5 45.Ng5 Kh6 46.Nf7 Kh7 47.Nd6 Bf1 48.Kd4 Kh6 49.Re6 Rb8 50.Ke5 Bg2 51.c6 Rb2 52.Rf6 gf6 53.Kf6 Bc6 54.Nf7 Kh7 55.Ng5 Kh6 56.Rh7#1–0. Trkn – guest2207, ICC, 2004.

5.Bb2 Bg1 6.Rg1 Ne7 7.e4 0-0 8.Bc4 Kh8 9.e5 fe5 10.fe5 Nec6 11.g3 Qe8 12.Qe2 Nb4 13.d4 d5 14.Bb3 Bf5 15.a3+/– N4c6 16.Bd5 Na6 17.e6 Qg6 18.Bc6+- bc6 19.Qa6 Bc2 20.Nc3 Bd3? 21.Qc6 Qf6 22.Nd1 Rae8 23.d5 Qf3 24.Kd2 Qe2 25.Kc1 Rc8 26.Qc3 Rf1 27.Qg7# 1–0. Bonetti,Shane – guest1414, ICC, 2002.

4.Be5 Bg1

5.Rg1 f6 6.Bb2 d5 7.e3+/– Bd7? 8.Qh5+- Kf8 9.Qd5 Nc6 10.Ba3 Nge7 11.Nc3 Qe8 12.Kf2 Rd8 13.d4 Bg4 14.Qb5 h5 15.d5 Kg8 16.dc6 Nd5 17.Nd5 bc6 18.Ne7 Kh7 19.Bd3 f5 20.Qe5 Rd5 21.Nd5 Qe5 22.fe5 cd5 23.h3 Bh3 24.gh3 g6 25.Rab1 Rd8 26.Rb7 Rd7 27.e6 Rg7 28.e7 Rg8 29.Bf5! gf5 30.Rg8 Kg8 31.e8Q Kg7 32.Rc7 Kf6 33.Qc6 Kg5 34.Be7# 1–0. pierre – yves_b, internet, 2009.

5.Rg1 Nf6 6.Nc3 0-0 7.e4 d6 8.Bf6 Qf6 9.g3 Qd4 10.Rh1 f5 11.Bg2 fe4-/+ 12.Be4 Re8 13.Qe2 c6 14.0-0-0 Bf5 15.Bd5 Kf8 16.Qc4 Qc4 17.Bc4 b5 18.Bb3 Nd7 19.Rhe1 ½–½. Vettenburg – Rosner,Dirk, corr KMG_42, 1999.

4.Nf3 d6

5.fe5 d5 6.d4 Bb6 7.e3 Ne7 8.Bd3 0-0 9.0-0 Nf5 10.Qd2 c5 11.Ba3 Nc6 12.c3 Re8 13.Qf2 Nh6 14.Qc2 g6 15.Qd2 Nf5 16.Rf2 Bd7 17.Bc2 Rc8 18.Bb3 Be6 19.Rf1 Na5 20.Qf2 Nb3 21.ab3 c4 22.bc4 Rc4 23.Bb2 h6 24.Nbd2 Rc8 25.e4 Ne7 26.Qh4 Kg7 27.Qf6 Kh7 28.Ne1 Qd7 29.Nd3 (29...Nc6 30.Rf4 Qe7 31.Raf1 Qf6 32.Rf6) ½–½. Plock,Joerg – Rosner,Dirk, corr SOK–98–E003A, 1998.

5.fe5 de5 6.Be5 Nf6 7.d4 Bb6 8.e3 Qe7 9.Qd3 Nbd7 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne5 12.Ne5 c5 13.Nd2 cd4-/+ 14.ed4? Qe5-+ 15.c3 Re8 16.Rae1 Qe3 (16...Qe3 17.Kh1 Qh6-+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Dietrich,Udo, DESC, 2000.

5.fe5 de5 6.Be5 Nf6 7.e3 0-0 8.Be2 Nc6 9.Bb2 Qe7 10.0-0 Nd5 11.Qe1 Bf5 12.Bc4 Rad8 13.Bd5 Rd5=+ 14.d4 Bb4 15.c3 Bd6 16.c4 Bb4 17.Nfd2 Ra5 18.e4 Bg6 19.a3+= Bd2 20.Nd2 Rg5 21.Rf4 f6 22.Nf3 Rh5 23.Nh4 Rd8 24.Ng6 hg6 25.Qe3 Na5 26.Rc1 c6 27.Qg3 b5 28.cb5+/– Rb5 29.Qc3 Rdb8 30.Re1 Rb2 31.Qa5 Rc2 32.Qa6 Qd7 33.e5 fe5 34.de5 Rbb2 35.Kh1 Rg2 36.Qc4 Qd5 37.Qd5 cd5 38.h4 Rh2 39.Kg1 Rbg2 40.Kf1 g5 41.hg5 Rg5 42.Re3 Rgg2 43.e6 Ra2 44.Kg1 Rhe2 45.Re2 Re2 46.Ra4 Re6 47.Ra7 Rd6 48.a4 d4-/+ 49.Kf2 Kh7 50.Ke2=+ Kh6 51.a5 g5 52.a6 g4 53.Ra8 Kg7 54.a7 d3 55.Kd2 Ra6 ½–½. Kucharkowski,Jens – Bonetti,Shane, Orang–Utan Invitational, 2002.

5.fe5 de5 6.Be5 Nf6 7.e3 0-0 8.Be2 Nc6 9.Bb2 Qe7 10.0-0 Nd5 11.Qe1 Bf5 12.Bc4 Rad8 13.Bd5 Rd5 14.d4 Bb4 15.c3 Bd6 16.c4 Bb4 17.Nfd2 Ra5 18.e4 Bg6 19.a3 Bd2 20.Nd2 Rg5 21.Rf4 f6 22.Nf3 Rh5 23.Nh4 Rd8 24.Ng6 hg6 25.Qe3 Na5 26.Rc1 c6 27.Qg3 b5 28.cb5 Rb8? 29.Re1?? Qd7? 30.e5 fe5 31.de5 Qd5 32.h4?? Rg5?? 33.Re3 Kh7 34.hg5+- a6 (34...Kg8 35.e6 Qb5+-) ½–½. Kucharkowski,Jens – Bonetti,Shane, Orang Utan Invitational, 2002.

4.Nf3 e4??

5.Ne5?? f5 6.Nc4 Qh4 7.g3 Qe7 8.e3 d6 (8...Nf6 9.Nc3-/+) 9.d3 (9.Qh5 Kd8-/+) 9...ed3 10.Qd3 b5 11.Ncd2 (11.Na5 c6-+ (11...Be3?! 12.Kd1 Nh6 13.Qd5+=)) 11...Be3 (11...Bb7 12.e4 a6 13.Qe2-+) 12.Qb5 (12.Bg2 c6 13.Kd1 Nh6-/+) 12...c6 (12...Nd7!? 13.Bc3 a6-+) 13.Qe2-/+ Bd2 (13...Kf7!?-/+) 14.Nd2+= Qe2 (14...Kf8 15.Bg2+=) 15.Be2= Nf6 16.0-0 (16.Bf6!? gf6 17.0-0-0=) 16...0-0+= 17.Rad1 d5 18.Nb3 Nbd7 (18...Ne4 19.Rfe1+=) 19.Bf3 (19.Nd4 Re8 20.Bf3 Rb8=) 19...Ba6 20.Rfe1 Rae8 (20...Bc4!?+=) 21.Nd4+= Re1 22.Re1 Nc5 (better is 22...c5 23.Nf5 d4+=) 23.Nc6+- Re8? (better is 23...Nfe4!? 24.Ba3 Bc4+-) 24.Re8 Ne8 25.Bd5 Kf8 (25...Kh8 26.Na7 Nd6 27.Be5+-) 26.Nd4 (better is 26.Ba3 Nf6 27.Bc5 Ke8 28.Bb3+-) 26...Nf6 27.Ba3 Nfd7?? (27...Nd5 28.Bc5 Kf7 29.Nf5+-) 28.Bg2 Kf7 29.Kf2 Bc4 30.Bc5 Nc5 31.Ke3 Ba2 32.Nf5 a5 33.Kd4 Ne6 34.Kc3 a4?? 35.Kb4 Bb1 36.Ne3 Nd4 37.Ka4 Bc2 38.Kb4 Nf5?? 39.Nf5 Bf5+/– 40.Kc4 Be6 41.Bd5+- Bd5 42.Kd5 Kf6 43.Ke4 h5 44.Kf3 Kf5 45.h3 g5? 46.fg5 Kg5 47.g4 hg4= 48.hg4 Kh6 49.Kf4 Kg6 50.g5 Kf7 51.Kf5 Kg7 52.g6 Kf8?? 53.Kf6+- Kg8 54.g7 Kh7 1–0. Valpa – Thrustnicely, playchess.de, 2004.

5.Bg7+- ef3 6.ef3 Bd4!? 7.Bd4 f6 +-.

5.Bg7 ef3 6.ef3 Qe7 7.Qe2 +-.

5.Bg7+- ef3 6.ef3 Nh6 7.Qe2 Be7 8.Bh8 (8.Bh6?! d5+/–) 8...f6?! (8...d5+-) 9.Bf6 Kf7 (9...Nc6 10.Be7 Ne7 11.Qe4+-) 10.Be7 Qe7 11.Qe7 Ke7 12.Bd3 Nc6 13.Nc3 d6 14.Bh7 Be6 15.Rb1 b6 (15...Rb8 16.g4+-) 16.Be4 Bd7 (16...Kd7 17.g4+-) 17.Nd5 Kd8 18.g4 Rc8 (18...Nd4 19.c3 c6 20.cd4 cd5 21.Bd5+-) 19.h4 Nd4 20.c3 Ne6 (20...c6 21.Ne3 Ne6 22.f5+-) 21.f5 Nc5 22.Ne3 Ke7 23.g5 Nf7 24.d4 Na4 25.Nd5 Kf8 26.Kd2 c6 (26...c5 27.Nf6 Bc6 28.d5+-) 27.Nf6 Be8 28.Bc2 c5 29.Ne8 Nc3 30.Kc3 Re8 (30...cd4 31.Kd2 Re8 32.f4+-) 31.Rbe1 cd4 (31...Rc8 32.d5+-) 32.Kd4 Rc8 33.Be4 Ne5 34.h5 Rc4 35.Kd5 Ke7 36.f6 Kd7 37.Bf5 Kd8 38.Re5! Rc5 (38...de5 39.Kc4) 39.Kd6 Re5 (39...Rc4 40.f7 Rd4 41.Kc6 Rc4 42.Kb7 Rc7 43.Kb8 Rc8 44.Bc8 a6 45.f8Q) 1–0. lucya (2125) – DamageInc (1845), GameColony.com, 2002.

3...Nc6

4.a3 Bc5 5.e3 (5.fe5 Bg1 (5...Qh4 6.g3 Qe4 7.Nf3 Nd4 8.Bd4 Bd4 9.c3 Be5 10.Bh3) 6.Rg1 Qh4 7.g3 Qh2=+ 8.Rg2 Qh5 9.e4 Qg5 10.Qf3) 5...d6 (5...ef4 6.Qh5 Bf8 7.ef4 Qe7 8.Qe2-/+ (8.Ne2 a6 9.Qh3 d5 10.Qd3) 8...d5 9.Nf3 Bf5 10.Kd1) 6.Nf3 f6 (6...Qe7 7.Bb5 f6 8.Nc3 a6 9.Bc6 bc6 10.fe5) 7.d4 ed4 (7...Bb6 8.Bb5-/+ ed4 9.ed4 a6 10.Ba4) 8.ed4=+ Bb6 9.Be2 (9.Bb5 Bd7=+ (9...a6 10.Ba4) 10.0-0) 9...d5 (9...Nge7 10.0-0) 10.0-0 (10.Bc3 Nge7-/+) 10...Nge7 11.Nh4 (11.Re1 0-0-/+) 11...Nf5 (11...0-0 12.Re1-/+) 12.Bh5 (12.Nf5 Bf5 13.Bh5 g6-/+) 12...g6 13.Re1 (13.Nf5 A) 13...gh5?? 14.Qh5 Kd7 15.Qf7 Ne7 16.Re1+- (16.Qf6?! Rf8 17.Qe7 Qe7 18.Ne7 Ke7+-); B) 13...Bf5 14.Bf3 0-0-/+) 13...Kf7-+ 14.Nf5 Bf5 15.Bf3 Bc2! 16.Qd2 (16.Qc2 Nd4 Double attack (16...Nd4 Decoy)) 16...Be4! 17.Be4 de4 18.Re4 f5 19.Re1 Nd4 20.Kh1 Qd7 (20...Qh4 21.g3 Qf6 22.Qg2-+) 21.Nc3 Rhe8 (21...Qc6 22.Qd3-+) 22.Ne2 c5 23.Nd4 (23.Rad1 Rad8-+) 23...cd4 24.Qd3 Qd5 25.Rad1. Gruene,Steffen – Raddatz,Michael, H–Klasse BdF, 1998.

4.e3 d5 5.Nf3 (5.fe5 Nh6=+) 5...Bg4 (5...d4 6.a3 Bc5 7.ed4 ed4 8.Bb5-/+) 6.Be2 (6.fe5!? Nge7 7.Be2=) 6...e4-/+ 7.Bg7? (better is 7.Ng5!? Be2 8.Qe2-/+) 7...ef3-+ 8.Bf3 h5?? (8...Bf3 9.Qf3 Nd4 10.Bd4 Nf6+/–) 9.Bh8+- f6 (9...Nf6+-) 10.Bg4 (10.Bg4 hg4 11.Qg4+-) 1–0. Mothes,Rainer – Ritter, corr SOK–90–61, 1990.

4.e3 f6 5.Bd3 Qe7 6.Qh5 Qf7 7.Qf7 Kf7 8.a3 Be7 9.Bc4 Kf8 10.Ne2 Nh6 (10...Nh6 11.Nbc3 Na5+=). Trkn – MrMossy, ICC, 2004.

4.e3 Qh4 5.g3 Qf6 6.Nf3 -/+.

4.e4 d6 5.Qf3 (5.Nf3 Nf6 6.fe5 de5-+) 5...Nf6 6.Bc4 (6.f5 d5 7.ed5 Nd5-+) 6...0-0 (6...Bg4 7.Qg3 h5 8.a3-+) 7.fe5 (7.f5 Nd4 8.Bd4 ed4-+) 7...Ne5 8.Bf7 (8.Be5 de5 9.Qe2-+) 8…Nf7 (8...Nf7 9.Bf6 Qf6 (worse is 9...gf6 10.Ne2-+) 10.Qf6 gf6-+) 0–1. Loedel – Illa, Carrasco, 1921. (=1.e4 e5 2.b4 Bb4 3.Bb2 Nc6 4.f4)

4.e4 Nf6 5.fe5 Ne4 6.Qg4 Ng5 7.h4 Ne6 8.Nc3 (8.Nf3 Bf8-/+) 8...0-0 (8...d5 9.a3 Bc3 10.Bc3-+) 9.Bd3-/+ d6 (9...Nc5 10.Bf5-/+) 10.Nd5 (10.Qe4 g6 11.Nd5 Bc5 12.ed6 f5-/+) 10...Nc5 (better 10...Ned4 11.Qh5 g6-+) 11.Bh7? (better 11.e6 Nd3 12.cd3=+) 11...Kh7-+ 12.Qh5? (12.e6 Bd2 13.Kd2 Ne6 14.Re1-+) 12...Kg8 13.Nf6 (13.ed6 cd6 14.Ne2-+) 13...gf6 14.ef6 The mate threat is Qg5. 14...Bd2 (better 14...Re8 15.Ne2 Ne4-+) 15.Kd2 Ne4 16.Kc1 Ne5 17.Nf3 Nf6 (better 17...Qf6 18.Be5 de5 19.Qe5 Qe5 20.Ne5 Re8-+) 18.Qg5+- Kh7 19.Ne5 de5 20.Be5 Rg8 21.Bf6 Do you see the mate threat? 21...Qf8 22.Qh5 (22.Qd5 Qh6 23.Bg5 Qg7+-) 22...Qh6= 23.Qh6 Kh6 24.Bg5 Kh7 25.Kb2 Bg4 26.Rae1 ½–½. Kucharkowski,Jens – Guenther, corr, 1990.

4.fe5 b6 5.g3 (5.Nf3 Bb7=) 5...f6 (5...Nh6 6.Nf3 0-0 7.a3+=) 6.Nf3 (6.Bg2 fe5 7.Nf3 Qe7 8.Ne5 Bb7=) 6...fe5 (6...Bb7 7.a3 Ba5 8.e3+=) 7.Ne5 (7.Bg2 Bb7 8.Ne5 Qe7=) 7...Qe7 (7...Ne5 8.Be5 Qe7 A) 9.Bc7?? Bb7 10.c3 Ba5-+ (10...Bh1 11.cb4 d6 12.Qa4 Qd7 13.Nc3-+); B) 9.Bg2 Qe5 10.c3+=) 8.Nc6= dc6 9.Bg2 (9.Bg2 Bd7 10.a3=). Weisbrod,Juergen – Wehnert, corr KMG–13, 1989.

4.fe5 Bf8 5.Nf3= Nh6 (5...f6 6.e3 fe5 7.Ne5+= (worse is 7.Be5 Ne5 8.Ne5 Qf6+=)) 6.e3+= d6 (6...Be7 7.Nc3+=) 7.ed6 Qd6 8.Nc3 Be6 (8...Bg4 9.Nb5 Qd7 10.Bd3+=) 9.Bd3 0-0-0 10.0-0 Bg4 (10...Qb4 11.Rb1+=) 11.Nb5 (11.Ne4 Qd5+=) 11...Qd7 (11...Qd5 12.Qe1+=) 12.Nbd4 Rg8 (better is 12...Nd4!? 13.Bd4 f6+=) 13.Bb5+- f5?? (better is 13...Bc5 14.Nc6 bc6+-) 14.Nc6 bc6 15.Ba6 Kb8 16.Rb1 (better is 16.Ba3! Bb4 (16...Ba3?? 17.Qb1 Bb2 18.Qb2 Ka8 19.Qb7) 17.Rb1 Ka8 18.Rb4 Rb8+-) 16...Bc5 17.Bg7 Bb6 18.Bh6 Bh3 (18...Bf3 19.Rf3 Rg6 20.Bf4 Qd2 21.Qd2 Rd2 22.Bg3 Rc2 23.Rf5+-) 19.Rf2 f4 (19...Bg4 20.Bc4 Rg6 21.Bf4+-) 20.Bf4 Rg7 (20...Bg4 21.Bc4 Rg7 22.d4+-) 21.c4 Rdg8 (21...Bf5 22.Ne5 Qe8 23.Qf3+-) 22.Bg3 Ka8 (22...Qe7 23.c5 Qc5 24.gh3+-) 23.c5 (23.c5 Be6 24.Ne5+-) 1–0. Janek – Indy, internet free game, 2017.

4.fe5 Qg5 5.Nf3 Qh6 6.a3 Ba5 7.e3 (7.e4 Qg6=) 7...d6 (better is 7...Qe3! 8.Qe2 Qb6+=) 8.ed6= Qd6?? (better is 8...Qe3! 9.Qe2 Qe2 10.Be2 f6=) 9.Bg7+- Bg4 10.Be2 f6 11.Bh8 0-0-0 12.0-0 h5 13.Nc3 (13.Nh4 Be2 14.Qe2 Bd2+-) 13...Qe7 (13...Bc3 14.dc3 Qe7 15.Nd4 Qe3 16.Kh1 Nd4 17.Bg4 (17.cd4?! Be2 18.Qe1 Re8+/–) 17...hg4 18.cd4 Rd4 19.Qe1 Qe1 20.Rae1+-) 14.Nh4 (better is 14.Nd4 Nd4 15.Bg4 hg4 16.ed4 Qd7+-) 14...Bc3 15.dc3 (better is 15.Bg4 Kb8 16.Ng6+- (16.dc3?! Rd1 17.Bd1 Qe3 18.Kh1 Nce7+-; 16.Bh5?! Ba1 17.Qa1 Qh7+-)) 15...Rd1 (15...Qe3 16.Kh1 Rd1 17.Bg4 hg4 18.Rad1-+) 16.Bd1? (16.Bg4 hg4 17.Rad1 Qe3 18.Rf2-/+) 16...Qe3-+ 17.Kh1 Qc3 18.Bg4+= hg4 19.Rad1 g3 20.Nf5 gh2 21.Bg7 Qc2 22.Nh6 Nh6-+ 23.Bh6 f5 24.Rd2 Qc5 25.Re1 b6 26.Re8 (26.Re8 Kb7 27.Be3-+). lucasfisch (1800) – tundeski (2005), net–chess.com, 2013.

4.Nf3 Nd4 5.fe5 (5.e4 d6 6.Nd4 ed4 7.Bd4 Nf6 8.c3 Bc5 9.Bc5 dc5 10.e5) 5...Nf3 (5...Ne6 6.e4 Nh6 7.Bc4 Ng4 8.Be6 fe6 9.Bd4 0-0 10.0-0) 6.ef3 Qh4 (6...Nh6 7.Nc3 0-0 8.Nd5 d6 9.Nb4 Qh4 10.g3) 7.g3 Qe7 8.Be2 (8.a3 Ba5 9.Bc4 b5 10.Bb3) 8...d6? (better 8...Qe6= 9.Nc3 Ne7 10.Ne4) 9.ed6+- Qd6?? (better 9...Qf8 10.dc7 Kd7+-) 10.Bg7 Bh3 11.Bh8 Nf6 12.Bf6 Qf6 13.c3 Bc5 14.d4 Bd6 15.Nd2 Bf8 (15...0-0-0 16.Ne4 Qe7 17.Rb1+-) 16.Qa4 c6 17.0-0-0 Bh6 (17...b5 18.Qa5+-) 18.Rde1 Be6 (18...Bd2 19.Kd2 Be6 20.Bc4 Qf3 21.Be6 fe6 22.Re6 Kd7 23.Rhe1 Qf2 24.R1e2+-) 19.f4 b5 20.Qa6 Rc8 (20...Kf8 21.Bf3+-) 21.Bb5! cb5 (21...Kf8 22.Bd3 Kg8+-) 22.Qc8 Ke7 23.d5 Bf4 24.gf4 Qf4 25.de6 fe6 26.Re6 (26.Re6 Kf7 27.Qe8 Kg7 28.Rg1 Qg5 29.Rg5) 1–0. Machete (2250) – Masteritis (1870), ICC, 2003.

4.Nf3 e4 5.Bg7+- ef3 6.Bh8 f6?? (better is 6...fg2 7.Bg2 Qh4 8.Kf1 Qf4 9.Kg1 Bc5 10.e3 Ne5+=) 7.gf3 (7.e4 fg2 8.Qh5 Kf8 9.Bg2 Qe7+-) 7...f5 8.e3 Qh4 9.Ke2 Nf6 10.Qe1 Qh6 11.Qg3 Bf8 (11...Be7 12.Qg7 Qg7 13.Bg7+-) 12.Qg5 Nd5 (12...Qg5 13.fg5 Nh5 14.Nc3+-) 13.Qf5 d6 (13...Nde7 14.Qg5 Qe6+-) 14.Qd5 Ne7 15.Qg5 Ng6 (15...Qe6 16.Qh5 Ng6 17.Qh7 Nf4 18.Kd1+-) 16.Bc3 b6 (16...d5 17.h4+-) 17.Qd5 (17.h4 Be6+-) 17...Rb8 18.Qc4 (better is 18.Qb5 Bd7 19.Qa6 Bc6 20.Qa7 Rc8+-) 18...Qh5 (18...Kd8 19.Kd1+-) 19.Qc7 Ba6 20.Ke1 Qh4 (20...Rc8 21.Qa7 (21.Ba6?! Rc7 22.Be2 Bg7+/–) 21...Qf3 22.Qa6 Rc3 23.Bb5 Kd8 24.Rf1 Re3 25.de3 Qe3 26.Be2 Nf4 27.Rf3+-) 21.Kd1 Bf1 (21...Rc8 22.Bb5! (22.Ba6?! Rc7 23.Be2 Qh3+-) 22...Bb5 23.Qc8 Qd8 24.Qe6 Qe7 25.Qe4+-) 22.Qb8 Kf7 23.Qa7 Kg8 24.Rf1 Qh3 25.Rf2 Nh4 26.Qb6 Nf3 27.Qb3 d5 28.Qd5 Qe6 29.Qe6# 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Hill,C, Telecomm, 1995.

4.f5? d5 5.Nf3 Bd6 6.e3 Bf5 7.Bb5 Qe7 (7...Bg4 8.c4 dc4 9.Bc6 bc6 10.0-0-+) 8.0-0 Bd7 9.c4 (9.Be2 Nf6-+) 9...Nf6 (9...dc4 10.Bc4 Nf6 11.d3-+) 10.cd5 Nd5 11.Qb3 Nb6 12.d4 a6 (12...e4 13.Nfd2-+) 13.Bc6 (13.de5 Bc5 (worse is 13...ab5 14.ed6 Qd6 15.Bg7-/+) 14.Bc6 Bc6-+ (worse is 14...bc6 15.Bd4-/+)) 13...Bc6 14.de5 Bc5 15.Bd4 0-0 (15...Bd5 16.Qc2 Nc4 17.Rc1-+) 16.Nc3-/+ Rad8 (16...Rfe8 17.Rac1-+) 17.Rad1 (17.e6 fe6 18.Bc5 Qc5 19.Qe6 Kh8-+) 17...Nd5 (17...Rfe8 18.e4-+) 18.Ne4-/+ Bd4 (18...Bb4 19.Ng3 Qe8 20.Qb2-/+) 19.ed4 Nf4 20.Qe3 Be4 21.Qe4 Nd5 22.Rc1 c6 (22...Rfe8 23.a4-/+) 23.a4 Qa3 (23...f6 24.a5-/+) 24.Ng5+= Qe3 25.Qe3 Ne3 26.Rf3 (26.Rfe1 Nf5 27.e6 fe6 28.Ne6 Nd4 29.Nf8 Kf8 30.Re3+=) 26...Nd5 (26...Ng4 27.Rf4 h5 28.Rcf1+=) 27.Rcf1= f6 (27...Rb8!? 28.Nf7 b5=) 28.Ne6+/– Nb6? (better is 28...Rd7 29.Nf8 Kf8+/–) 29.Rb1+- (29.Nd8 Rd8 30.Rb1 Na4 31.Rb7 Rd4 32.ef6 gf6 33.Rf6 Nc5 34.Rb8 Kg7 35.Rc6 Rd5+-; 29.ef6 Rd7 30.Nf8 Kf8 31.fg7 Kg8+-) 29...Na4? (29...Nd5 30.Nd8 Rd8 31.Rb7 Rf8+-) 30.Rb7 (30.Nf8?! Kf8 31.Rb7 Rd4 32.ef6 g5+-) 30...Rb8 31.Rg7 Kh8 32.ef6 (32.Rf6 Nc3 33.Rf8 Rf8 34.Rh7 Kh7 35.Nf8 Kg8+-) 32...Rb1 33.Kf2 Rb2 34.Kg3 Rg8 (34...Re8 35.Ng5 Rf8+-) 35.Rg8 Kg8 36.f7 1–0. Janek – pevepe, internet, 2016.

4.f5? Nh6 5.Nf3 Nf5 6.c3-+.

4.e3 d6

5.a3 Bc5 6.Nf3 Nf6 7.c3? (better is 7.fe5!? de5 8.Ne5 Ne5 9.Be5+=) 7...0-0 8.d4 ed4 9.ed4 Re8 10.Be2 Bb6 11.0-0 Nd5 12.Bc1 Nce7 13.Re1 Nf5 14.Bd3 Nfe3 15.Be3 Ne3 16.Qe2 Nf5?? (better is 16...c5 17.Nbd2 Bd7-/+) 17.Qe8 (17.Qe8 Qe8 18.Re8) 1–0. Baker,Tim – Foletta,Ian, IECC, 2007.

5.Bb5 Bd7 6.Qf3 Qe7 7.Ne2 Nf6 8.fe5 de5 9.0-0 0-0 10.Qg3 Bd6 11.Bd3 g6 12.Rf6? Qf6-+ 13.Be4 Qe7 14.Nbc3 f5 15.Bd5 Be6 16.Rf1 e4 17.Nf4 Bf4 18.Qf4 Rf7 19.Bc6 bc6 20.Qe5 Qf6?? 21.Qf6-/+ Rf6 22.Ne4 Rf7 23.Ng5 Re7 24.a4 Bd5 25.Bd4 h6 26.Nh3 a6 27.Rb1 g5 28.d3 Kf7 29.c4 Be6 30.a5 f4 31.Nf2 fe3 32.Be3 Bc4 33.Bc5 Re5 34.d4 Re2 35.Ng4 Bd5 36.g3 Ke6 37.Rc1 Kd7 38.Bb6 Rf8 39.Rc6 (39.Ne3 Re3 40.Bc5-+) 0–1. Hermann,Guenter – Weissbrot,Juergen, corr KMG, 1989.

5.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 d6 4.Nf3 Nc6 5.e3).

4.fe5 d5

5.ed6 Bd6 6.Nf3 Nf6 7.e3 a6 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 10.Ng5 Ng4 =.

5.ed6 Bd6 6.Nf3 Nf6 7.e3 Ng4 8.Bg7 (8.Qe2 0-0; 8.Be2; 8.Bb5) 8...Rg8 9.Bb2 Nh2 10.Qe2 (10.Nh2?? Qh4 11.Ke2 Bh2-+) 10...Bg4 11.Kd1 Qg5 12.Ng5 Rg5 13.Qg4 Rg4 14.Bd3 h6 (14...Rg2) 15.Rg1 Ne5 1–0. Roldan,Antonio – Itter,Erik, IECG, 2000.

5.ed6 Bd6 6.Nf3 Nf6 7.g3 Bg4 8.Bg2 Qe7 9.Nc3 0-0 10.Nb5 Rad8 11.Nd6 Qd6 12.a3 Rfe8 13.0-0 h6 14.d3 Re3 15.Qd2 Rde8 16.Rf2 Qe6 17.Rb1 b6 18.Nh4 White fights for the Initiative 18...Nd5 19.Bf1 Qd6 20.c4 Nf6 21.Bf6 gf6 22.Ng2 R3e6 23.Qh6 f5 24.Qf4 Qa3 25.e4 Rd6 26.ef5 (26.ef5 Ne5 27.Ne3+-) 1–0. Waite,Daniel – Sherrard,M, CompuServe, 1994.

5.ed6 Bd6 6.Bg7?? Qh4 7.g3 Bg3 8.hg3 Qg3.

5.Nf3 d4 6.c3 dc3 7.Nc3 Nge7 8.a3 Bc3 9.Bc3 Bf5 10.e3 Rb8 11.Be2 0-0 12.0-0 Bd3 =.

5.Nf3 f6 6.ef6 (6.e3 Rb8=) 6...Nf6=+ 7.e3 a6 (7...0-0 8.Be2=+) 8.Be2=+ Bf5 (8...Bc5 9.Nc3=) 9.0-0= Qd6 (9...0-0 10.Ne5 Ne5 11.Rf5=) 10.c4 (10.Nh4 Be4+=) 10...0-0-0 (10...0-0 11.Nh4 Bd7 12.a3=) 11.a3+= Bc5 Black intends d4 12.Qa4 (better 12.Ng5 Bg6 13.cd5 Qd5 14.Bg4 Kb8 15.Bf6 gf6 16.Ne6=) 12...d4-/+ 13.Nd4 Nd4 14.Bd1? (14.Bd4 Bd4 15.c5 Qc5 16.ed4 Rd4 17.Rf5 Qa7-+ (17...Ra4 18.Rc5 Re8 19.Nc3+-)) 14...Ng4 (14...Bd3 15.Re1-+) 15.g3? (15.Bg4 Bg4 16.Bd4 Bd4 17.c5 Qc5 18.Nc3-+) 15...Qh6 (15...Ne5 16.Rf4 Bd7 17.Qa5-+) 16.Bg4 (16.h4 Ne3! 17.de3 Qe3 18.Kg2 Ne2-+) 16...Bg4 17.Bd4 Bd4 18.ed4 Rd4 (better 18...Rhf8 19.Rf8 Rf8-+) 19.Rf2 (19.Qb4 Qc6-/+) 19...Qb6 (19...Be6 20.Ra2-/+) 20.Qc2 (20.Nc3 Rhd8-/+) 20...Be6 (20...Qc5 21.Nc3-/+) 21.Nc3 (21.c5 Qc6-/+) 21...Rc4 (21...Bc4 22.Qf5 Kb8 23.Rb1-/+) 22.Rb1 (22.Raf1 Qc5-/+) 22...Qc5 (22...Qd4 23.Re1 Rf8 24.Re3 Rf2 25.Kf2-/+) 23.Qb3 (23.Qb2 b6 24.Ne2 Rd8-/+) 23...b5 (23...b6 24.Ne2-/+) 24.d3 (24.Rbf1 Rf8 25.d3 Rf2 26.Rf2 Re4-+) 24...Rf8-+ (24...Rc3?! 25.Qe6 Kb7 26.Qe4 Qc6 27.Qd4-/+) 25.Rbb2 Rc3 (25...Rf2 26.Rf2 Re4 A) 27.Ne4?? Qc1 (27...Bb3?? 28.Nc5 Kd8 29.Nb3+-) 28.Qd1 Qd1 29.Rf1 Qc2-+; B) 27.Qb1-+) 26.Qe6-/+ Kb7 (26...Kb8 27.d4 Qd4 28.Qa6 Qd1 29.Kg2 Qd5 30.Kh3-+) 27.Qe4 Ka7 (27...Kb8 28.Qh7 Ra3 29.Qe4-/+) 28.d4 Qa3 (28...Rf2 A) 29.dc5?? Rb2 30.Qf4 Kb8-+ (30...Rc5?! 31.Qe3 Kb6 32.Qd4-+); B) 29.Rf2 Qc4 30.Qe5-/+) 29.Ra2 (29.Qh7!? Rc4 30.Qg7 Rf2 31.Rf2 Qa1 32.Kg2 Qd4 33.Qd4 Rd4 34.h4-/+) 29...Rc1 (29...Qc1 30.Kg2 Rf2 31.Rf2-+) 30.Kg2 Rf2 31.Rf2 g6 (31...Qd6 32.Rf7-+) 32.Kh3 (better 32.d5-+) 32...b4 (32...Qd6!? 33.Rf7-+) 33.d5 (33.Rf8 Qa2 34.Qa8 Kb6 35.Rf6 c6 36.Qb8 Ka5 37.Qc7 Ka4 38.Rc6 Qe6 39.Re6 Rc7 40.Ra6 Kb5-+) 33...b3 (33...Qb3 34.Qd4 Kb7 35.Rb2-/+) 34.Rf3 Qb2 35.Qe3 Kb7 36.d6 (better 36.Qb3 Qb3 37.Rb3 Ka7 38.Rd3-/+) 36...cd6 (better 36...Rc2!? 37.Qe4 Kb6 38.dc7 Rh2 (38...Rc7?? 39.Qb4 Kc6 40.Qc4 Kb6 41.Rb3 Qb3 42.Qb3 Kc6 43.Qe6 Kb5 44.Qd5 Kb6 45.Qd6 Kb7 46.Kg4+-) 39.Kg4 h5 (39...Kc7 40.Rf7 Kd6 41.Qd3 Kc6 42.Qa6 Kc5 43.Rc7 Kd4 44.Rd7 Ke3 45.Qd3 Kf2 46.Qf3 Kg1 47.Rd1) 40.Kg5 Qd2 (40...Kc7 41.Rf7 Kd6 42.Qd3 Kc6 43.Qa6 Kc5 44.Rc7 Kd4 45.Rd7 Ke3 46.Qd3 Kf2 47.Rf7 Qf6 48.Rf6 Kg2 49.Qf3 Kg1 50.Qf1) 41.Kg6 Qc2 42.Rb3 Kc7 43.Rb7 Kc8 44.Qc2 Rc2=) 37.Rf7= Rc7?? (better 37...Kc6 38.Qe4 Kb5 39.Rb7 Kc5 40.Rc7 Kb6 41.Rb7 Kc5 42.Rc7 Kb6 43.Rb7 Kc5=) 38.Qe4+- Kb8 39.Qb4?? (better 39.Rf8 Rc8 40.Qb4 Kc7 41.Qc4 Kb7 42.Qc8 Kb6 43.Qb8 Kc6 44.Rc8 Kd5 45.Qb7 Kd4 46.Qg7 Ke4 47.Qb2 Ke3 48.Qb3 Ke4 49.Qc4 Kf5 50.Re8 Kg5 51.Qf4 Kh5 52.g4) 39...Kc8= 40.Rf8 Kd7 41.Rf7 Kc8 42.Rf8 Kd7 43.Rf7 Kc8 ½–½. jaddwarrior (2055) – PhilRouge (1885), ChessWorld.net, 2016.

5.Nf3 Bg4 6.a3 (6.e3 Nge7=) 6...Ba5 (6...Bc5 7.e3=+) 7.e3= Nge7 (7...Qe7 8.h3 Bh5 9.Bb5=) 8.Be2 (8.h3 Be6=) 8...0-0=+ 9.0-0 Ng6 10.d4 Nce7 (10...f6 11.Nc3=+) 11.Nfd2 (11.c4 dc4 12.Bc4 Nh4=) 11...Be2 12.Qe2 c6 (12...c5 13.dc5 Qc7 14.Nb3=) 13.Nb3 Bb6 14.N1d2 Qd7 (14...a5 15.c4=) 15.a4+= f6 (15...a5 16.c4+=) 16.ef6 (16.a5 Bc7 17.Nc5 Qc8 18.ef6 Rf6 19.Rf6 gf6+=) 16...Rf6+= 17.Rf6 gf6 18.a5 (18.e4 Re8+=) 18...Bc7 19.Nc5 (19.e4 Qd6 20.Qh5 Qf4+=) 19...Qd6= 20.g3 b6 (20...f5 21.Ba3 (21.Nb7? Qb4-+) 21...b5 22.Ndb3+=) 21.ab6 Bb6 22.Ndb3 (22.Ba3 Bc5 23.Bc5 Qd7+-) 22...Kf7 (22...Bc5 23.Nc5 f5 24.c4+=) 23.e4+- Re8 (23...Ke8 24.Ba3 de4 25.Ne4+-) 24.Kh1 (24.Re1 Kg8+-) 24...Nf5 (24...de4!? 25.Ne4 Qe6+-) 25.e5 fe5 26.Rf1 (26.Rf1 Nf4 27.gf4 ed4 28.Qd3+-) 1–0. pcmvr – rollerblade, net–chess.com, 2018.

5.Nf3 Bg4 6.e6 f6-/+ (6...Be6?? 7.Bg7 Qe7 8.Bh8+-) 7.h3 (7.e3 Qc8-/+) 7...Bh5 (7...Bd6!? 8.Kf2 Be6-+) 8.e3 d4 (8...Qe7 9.Nc3 0-0-0 10.Be2-/+) 9.e4 (9.ed4 Qd6 10.Qe2 Nge7=) 9...Ne5 (9...Qd6!? 10.Bb5 0-0-0-/+) 10.Be2= Nf3 (10...Bf3 A) worse 11.Bf3 A1) 11...Nf3?! 12.Qf3 (worse 12.gf3 Qd6=+) 12...Qe7 13.Qh5 g6 14.Qd5+=; A2) 11...Qd6-/+; B) 11.gf3 f5 12.c3 Qh4 13.Kf1 dc3 14.Nc3=) 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 (worse 12.gf3 Qd6=+) 12...Qd6 13.Qg4 (13.Qh5!? Kd8 14.Qb5=) 13...g6=+ 14.0-0 (14.c3 dc3 15.Bc3=) 14...Nh6 (14...Qb6!?-/+) 15.Qe2 (15.Qf3 Rf8=) 15...0-0-0 16.c3? (16.Qc4 Rhe8 17.Rf6 Qe5=) 16...dc3 (16...d3 17.Qf3 Bc5 18.Kh1-/+) 17.dc3? (better 17.Bc3!? Bc3 18.Nc3 Qe6 19.Rab1=) 17...Bc5-/+ 18.Kh1 Qd3 (18...Qe6 19.Qb5 Be3 20.c4-+) 19.Qf3? (better 19.Qd3!? Rd3 20.c4=+) 19...Qf3-/+ 20.Rf3 Rhf8 (better 20...Rd1 21.Kh2 Bd6 22.g3 Re1-+) 21.Ba3?? (21.c4 Rd1 22.Kh2 f5-/+) 21...Ba3 (better 21...Rd1 22.Kh2 Ba3 23.Na3 Ra1-+) 22.Na3-/+ Rde8 23.Nb5 Kb8 (23...a6 24.Nd4 c5 25.Nb3 Re6 26.Nc5-/+) 24.Nd4 (24.Rd1!? Re6 25.Rd7=+) 24...c5-/+ 25.Nb5 (25.Nb3!? b6 26.g4-/+) 25...Re6-+ 26.Rd1 Re4 (26...Nf7 27.Rfd3 a6 28.Nd6-+) 27.Nd6? (better 27.Rf6! Ree8 28.Rf8 Rf8 29.Rd7=+) 27...Re6 28.Rd5 Rd8 29.Rfd3 a6 (better 29...Re5 30.c4-+) 30.a4? (30.Rd2 b5-+) 30...Ng8 (better 30...Re5 31.c4 Rd5 32.Rd5 f5-+) 31.Kg1?? (31.Nf5 Rd5 32.Rd5-+) 31...Ne7 32.Nb7 (32.Rc5 Red6 33.Re3 Nf5-+) 32...Rd5 (32...Nd5?! 33.Nd8 Rd6 34.Nf7-/+) 33.Rd5 Nd5 34.Nd8 0-1. bpd (1640) - FredPalakon (1645), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.Nf3 Nh6 6.e3 Ng4 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 0-0 9.h3 Nge5 10.Ne5 Qh4 11.Ke2 Ne5 12.d4 Qh5 (12...Nc4!! 13.Qd3 (13.Qe1 Bg4 14.hg4 Qh1-+) 13...c6) 13.Kd2 Nc4 (13...Ng4?? 14.Be2) 14.Bc4 Qd1 15.Rhd1 dc4 16.Rab1 c6 17.a4 Rb8 18.Rb4 Be6 19.Rdb1 b6 20.a5 b5 21.Na4 Bd5 22.Nc5 Be6 23.Na4 Rbd8 24.Nc5 Bc8 25.Kc3 f5 26.g3 (26.a6? f4!) 26...Rf6 27.Rf1 Rh6 28.h4 Rg6 29.Rf3 a6 30.Rb1 Re8 31.Rbf1 Rg4 32.Re1 ½–½. Plock,Joerg – Gross,Gerald, email KMG–49 (Plock), 2000.

5.g3 Nh6 6.a3 Ba5 7.Bh3 Bh3 8.Nh3 Qe7 9.0-0 Bb6 10.e3 d4 -/+.

4.fe5 d5

5.a3 Bc5 6.ed6 Bd6 7.Nf3 Nf6 8.Nc3 0-0 9.e3 a6 10.Be2 Re8 11.0-0 Rb8 12.Qe1 Ne5 13.Ng5 c6 (13...h6 14.Nge4 Neg4 15.Bg4 Ne4 16.Bc8 Rc8 17.Ne4 Re4 18.Qe2=) 14.Nce4 Ne4 15.Ne4 Bc7 16.Qf2 Qe7 17.Ng3 (17.Bd4 Ng4 18.Bg4 Bg4=) 17...Ng4= 18.Bg4 Bg4 19.e4 f6 20.d3 Qd6 21.Rae1 Rf8 22.Qe3 b5 (22...Rbd8 23.Rf2=) 23.e5 fe5 24.Be5 Rf1 25.Nf1 Qe5 26.Qe5 Be5 27.Re5 Kf7 28.Rc5 Bd7 29.Nd2 b4 (29...a5 30.Ne4=) 30.a4 Rd8 31.Ne4 h6 32.Kf2 Rf8 33.Ke3 Ke7 34.Kd4 Rf1 35.Re5 Kd8 36.Kc5 Rg1 37.g3 Rg2 38.Kd6 Rc2 39.Re7 Bh3 40.Rg7 Ke8 41.Ra7 b3 42.Ra6 Attacks the backward pawn on c6 42...Bf1 (better 42...b2!? 43.Rb6 Bc8+=) 43.Nc5+= b2 44.Rb6 Rh2? (better 44...Rd2+=) 45.a5+- (45.a5 Rd2 46.a6 Bd3 47.Nd3 Rd3 48.Kc6 Rc3 49.Kb7+-) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Mehlhorn,Uwe (2440), RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

5.a3 Bc5 6.ed6 Bd6 7.Nf3 Nf6 8.e3 a6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qe7 11.Qc1 Re8 12.Bc4 Ne5 13.Ne5 Be5 14.a4 b6 15.Be5 Qe5 16.Nc3 Be6 (16...Be6 17.Be2 Rad8=).

5.a3 Bc5 6.e6 Nh6 7.Nf3 0-0 8.ef7 Nf7 9.e3 =+.

5.a3 Bc5 6.Nf3 Nh6 (6...de5 7.Ne5 Nf6 8.e3-/+) 7.d4 Bb6 8.ed6 Qd6 9.e4 (9.c4 0-0 10.c5 Ba5 11.Bc3 Qe7-/+) 9...0-0-/+ 10.Nbd2 Bg4 (10...Qf4!?-/+) 11.c3=+ Qf4 (11...Be6!?=+) 12.Bd3= Rfe8 13.Nc4 f5 (better 13...Re4 14.Be4 Qe4 15.Qe2 Bf3 16.gf3 Qd5+=) 14.Qd2?? (better 14.e5 Bf3 15.Qf3 (15.gf3?! Rad8=) 15...Qf3 16.gf3+-) 14...Qd2-/+ (14...Re4?! 15.Be4 Qe4 16.Qe2+=) 15.Ncd2 fe4 16.Be4 Bf5 17.Ng5 Ng4 (better 17...Re4 18.Nge4 Be4 19.Ne4 Re8-/+) 18.0-0= Be4 19.Nge4 (19.Nde4? h6 20.Rf4 Nge5-+ (20...hg5 21.Rg4 Re7 22.Rf1+=)) 19...Ne3 20.Rf3 Nd5 21.Kh1 Rf8 (21...Ba5 22.Raf1=) 22.c4+= Nf6 23.Nf6 Rf6 24.Rf6 gf6 25.c5 Ba5 26.Ne4 Kf7 (26...f5!? 27.Nf6 Kf7+=) 27.d5+- Ne5 28.Rf1 Nd3 (28...Nc4 29.Bf6 Rf8 30.Bd4 Ke8 31.Nf6 Ke7 32.Rf3+-) 29.Bd4+- (worse 29.Rf6 Kg8 30.Bd4 Re8+=) 29...Rd8 (29...Rf8 30.Nf6 (30.Bf6?! Kg6+=) 30...Ke7 31.Rf3+-) 30.Bf6 Re8?? (30...Rd5 31.Bc3 Nf2 32.Rf2 Ke6 33.Rf6 Ke7+-) 31.Bc3 Kg6 32.Rf6 White plans d6 (32.Ba5?! Re4 33.Bc7 Nc5+=) 32...Kh5 33.Ng3 (33.Ba5?! Re4 34.d6 cd6 35.cd6 Rd4+-) 33...Kg5 34.Rf5 Kg4 (34...Kg6 35.Ba5 Nc5 36.Bc7 Re1 37.Rf1 Rf1 38.Nf1 Kf6+-) 35.Ba5 Nf4 (35...Kh4 36.Bc3 Kg4 37.Bd2+-) 36.d6 cd6 (36...h6+-) 37.cd6 b6 38.Bd2 Ne2 39.Rg5 Kh4 40.Nf5 1–0. bolaf (1920) – alleyb (1710), gameknot.com, 2014.

5.ed6 cd6?? 6.Bg7+- Nf6 7.Bh8 Bc5 (7...Ne4 8.c3 Ke7 9.Bd4 (< 9.cb4 Qh8 10.Na3 Nb4+-) 9...Nd4 10.cd4+- (10.cb4?! Kf8 11.g3 Qf6+-)) 8.e3 Bg4 9.Bf6 Qf6 10.Qg4 Qa1 11.Qg8 Ke7 12.Qa8 Qb1 13.Kf2 Qc2 14.Qb7 Ke6 15.Nf3 (15.Qc6?! Be3 16.Ke3 Qc6+-) 15...f5 (15...Ne5+-) 16.Ng5 Ke5 (16...Kf6 17.Qf7 Kg5 18.Qg7 Kh4 19.g3 Kh5 20.Be2) 17.Qg7 Kd5 18.Qf7 Ke5 19.Qe6 1–0. lucya (2140) – andres123456, GameColony.com, 2002.

5.ed6 cd6?? 6.Bg7 Qh4 7.g3 Qe4 8.Nf3 (8.Bh8 Qh1 9.Nf3 Bh3-+) 8...Nd4? (8...Bg4 9.Bg2 Nd4 10.Bd4 Bf3 11.Bf3 Qd4+-) 9.Bd4 (9.Bh8 Nf3 10.Kf2 Ne5 11.Be5 Qh1=; 9.Nd4 Qh1 10.e4 h5 11.Bh8 Bg4+/–) 9...f6 (9...Bg4 10.Bh8 Bf3 11.Rg1+-) 10.Bg2 Ne7 11.0-0 Nf5 (11...Bc5 12.e3 Bg4 13.Bf6+-) 12.Nc3 (better is 12.Bf6 Rf8 13.Ne5 Ne3 14.Be4 Nd1+-) 12...Bc3 13.Bc3 Qe6 (13...Ne3 14.de3 Qe3 15.Kh1 Qc3 16.Qd6+-) 14.Nd4 (14.Nd4 Nd4 15.Bd4+-) 1–0. Fournier,Frederic – Meira_Moana, Partie evaluee, 3m + 2s, 2007.

5.ed6 Qd6?? 6.Bg7 Nf6 7.Bh8 +-.

5.ed6 Nf6 6.dc7 Qc7 7.Nf3 Bg4 8.e3 0-0-0 9.Nc3 Rhe8 10.Qe2?? Nd4!-+ 11.Qd1?? Nf3 12.gf3 Re3!! 13.de3 Bc3 14.Bc3 Rd1 15.Rd1 Qc3 16.Rd2 Bf3 (16...Bf3 17.Bh3 Kc7-+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Andersson,Egart, corr SOK–96–119, 1996.

5.ed6 Nf6 6.dc7 Qc7 7.Bf6 gf6 8.e3 Be6 9.Nf3 Bg4 10.Be2 0-0-0 11.Nd4 Be2 12.Ne2 Rhg8 13.c3 Ba5 14.0-0+- Bb6 15.Qc2 Nb4?? 16.Qf5 Kb8 17.cb4 Qc6 18.Qf3 Qd6 19.Qf4 Bc7 20.Qd6 Rd6 21.a3 Rg5 22.Ra2 f5 23.Rc2 Rh5 24.Ng3 Rg6 25.Nh5 1–0. woschkat (2325) – johnstar (1630), net–chess.com, 2002.

5.ed6 Nf6 6.dc7 Qc7 7.Bf6 gf6 8.Nf3 Bg4 9.c3 Bd6 10.Qa4 Bf3 11.gf3 Bh2 12.Qe4 Ne7 13.Qa4 Nc6 14.Na3 Bg3 (14...Bg3 15.Kd1 Rd8=). pcmvr – pierre, ChessHere.com, 2005.

5.ed6 Nf6 6.dc7 Qc7 7.Bf6 gf6 8.g3 Bf5 (better 8...Be6 9.c3 Be7-/+) 9.Bg2? (9.c3 Be4 10.Nf3 Bf3 11.ef3 0-0-0=+) 9...0-0-0 (better 9...Nd4!? 10.c3 Nc2 11.Kf2 Bc5 (11...Na1?! 12.Qa4 Kd8 13.Qb4=+) 12.d4 0-0-0-+ (12...Na1?! 13.dc5 Qc5 14.Qd4-/+)) 10.c3 (10.Bh3 Nd4 11.c3-/+) 10...Ba5 (better 10...Bc5!?-/+) 11.Nh3=+ Qb6 (better 11...h5 12.Nf4 h4=+) 12.Qc2?? (12.Qb3 Qc5=+) 12...Bg4 (better 12...Bc2 13.Na3 Qb2 14.Nc2 Qc2-+) 13.Nf2= Bf5?? (better 13...Be6=) 14.0-0 (better 14.Qf5 Kb8 15.Bc6 bc6 16.Na3+-) 14...Qb5 (better 14...Bc2 15.Na3 Rd2-+) 15.e4+- Bb6 1–0. Stanitz,Antal – Pereyra,Marcelo Malgarejo, KMG–33, 1995.

5.ed6 Qh4 6.g3 Qh6 7.dc7 Nf6 8.Bg2 Bd6 9.Nc3 Bc7 10.Nb5 Bb6 11.Nd6 Ke7?? (11...Kf8 12.e3 Ba5 13.Bc6 Qe3 14.Ne2 bc6 15.Bf6 gf6+/–) 12.Ba3 (12.Nc8?! Rac8 13.e3 Rhd8+/–) 12...Kd7 13.Nf7 1–0. Bonetti,Shane – DrD (1635), ICC, 2002.

5.Nf3 de5!? 6.Ne5 Bd6=+.

5.Nf3 Bg4 6.a3 (6.ed6 f6 7.dc7 Qc7=) 6...Ba5 7.ed6 Nf6 8.e3 (8.dc7 Bc7 9.Nc3 Bf3 10.ef3 0-0=) 8...Qd6 9.Bc4 (9.Be2 0-0-0=) 9...Qc5 (9...0-0 10.0-0=) 10.Qe2 0-0-0 11.0-0 Ne5 (better 11...Rd6!?=) 12.Be5+- Bf3 13.Qf3 (worse 13.gf3 Qe5 14.c3 Nd5=+) 13...Qe5 14.d4 (14.c3 Rd7 15.Qh3+=) 14...Qg5 (14...Rd4 15.ed4 (15.Bf7? Rd7-+) 15...Qd4 16.Kh1 Qc4 17.a4=+) 15.a4 (better 15.Bf7!? Rhf8 16.Be6 Kb8 17.Qh3+-) 15...Rhe8= The backward pawn on e3 becomes a target 16.Ra3 (16.Bf7 Qe3 17.Qe3 Re3-/+) 16...Ng4 Increases the pressure on the backward pawn 17.Rb3 Bb6 18.c3 (18.Qf4 Qf4 19.Rf4 (19.ef4? Bd4 20.Kh1 Ne3 21.Re3 Be3-+) 19...Ne3 20.Bf7-/+) 18...Ne3 19.Bf7 Nf1 20.Be8? (20.Qh3 Kb8 21.Be8-+) 20...Re8-+ 21.Qf1 Qe3 22.Kh1 Qd3!! Threatening mate: Qxf1 23.Qc1 (23.Qd3 Deflection from e1 23...Re1 A classical mating theme) 23…Qc2!! (23...Qc2 24.Qf1 Qb3-+) 0–1. Pegiel,Marek – Kossobudzki,Robert, corr 2AMM Poland, 1993.

5.ed6 Bd6

6.Nf3 Bg4 7.g3 Bf3 8.ef3=+ f6 9.Be2 Nge7= 10.0-0 Bc5 11.Kh1 0-0 12.Nc3 a6 13.Ne4 b6 14.Nc5 bc5+= 15.Ba3 Nf5 16.Bc5 Re8 17.Bc4 Kh8 1–0. valpa – Podsnap, playchess.de, 2003.

6.Nf3 Nf6

7.e3 0-0 8.Be2 Ne4 9.0-0 Bg4 10.d3 Bf3 11.Bf3 (better 11.Rf3 Ng5 12.Rf5=) 11...Ng3?? (better 11...Qh4 12.g3 Ng3=+) 12.hg3+- Bg3 13.Bg4 h5 14.Bh3 (14.Bh5?? Qh4 15.Rf2 Bf2 16.Kf1 Be3-+) 14...Qh4?! (14...Qg5+-) 15.Nd2 g6 (15...Ne5 16.Nf3 Qe7 17.Ne5 Be5 18.d4+-) 16.Ne4 f5 17.Ng3 Qg3 18.Qd2 Kh7 (18...Ne5 19.e4+-) 19.Rf3 (19.e4!? Ne7+-) 19...Qd6 20.Qc3 Rf7 (20...Qe7 21.Re1+-) 21.Raf1 Ne7 22.e4 Raf8 (22...Qb6 23.Kh2 Rg8 24.ef5 Qd6 25.Kh1+-) 23.ef5 gf5 (23...g5 24.Ba3 Nd5 25.Bd6 Nc3 26.Bf8+-) 24.Bf5! Nf5 (24...Nf5 25.Rf5; 24...Rf5 25.Qg7 Mate attack) 25.Rf5! Kg6 (25...Rf5 26.Qg7 Mate attack) 26.Rf7 Rf7 27.Rf7 Kf7 28.Qg7 Ke6 (28...Ke8 29.Bf6 Qf8 30.Qg5+-) 29.Qf6 Kd7 30.Qd6 Kd6 31.Kf2 Ke6 32.Kg3 Kf5 33.Kh4 Kf4 (33...Kg6 34.a4+-) 34.Bc1 Kf5 35.Kh5 Kf6 36.g4 Kg7 1–0. pukism (1730) – alleyb (1710), gameknot.com, 2014.

7.e3 0-0 8.Be2 Qe7 9.0-0 Re8 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Qg6 12.Rb1= a6 13.Bd3 Qh6 14.Ne4 Be7 15.Ng3 ½–½. Rosner,Dirk – Vettenburg, corr KMG_42, 1999.

7.e3 a6 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 10.Ng5 Ng4 11.Bg4 Qg5-/+ 12.Bf3 Ne5 13.Nc3 Bg4 14.Bg4 Ng4 15.h3 Ne3! 16.de3 Qe3 (16...Qe3 17.Rf2 Bc5-/+).

7.e3 Be6 8.Bb5 0-0 9.0-0 Bd5 10.d3 (10.Nc3 Ne7=) 10...Bf3 (10...Ng4!? 11.Qe2 Bf3 12.gf3 Qg5 (worse is 12...Nh2 13.Rf2+=) 13.fg4 Qb5=) 11.Qf3= (worse is 11.gf3 Nd5 12.Qd2 Qg5 13.Kh1 Qe3-/+ (worse is 13...Ne3 14.Rg1 Qb5 15.Rg7 Kh8 16.Bf6+/–); worse is 11.Rf3 Ng4 12.Bc6 Bh2 13.Kf1 bc6+=) 11...Ne5 12.Be5 (12.Qh3!?=) 12...Be5-/+ 13.d4 (better is 13.c3 c6 14.Bc4+=) 13...Bd6?? (better is 13...Bd4 14.c3 Bb6-+) 14.Nd2= a6 15.Bd3 c6 16.c4 Qd7 17.e4 (17.Ne4 Ne4 18.Be4 Rae8+=) 17...Qg4?? (17...Ng4 18.Nb3 Be5 19.de5 Ne5+/–) 18.Kh1 Qf3 19.Rf3 Bc7 20.e5 Nd7 21.Raf1 (21.Rb1 b6+=) 21...Rae8 22.c5 f6 (22...b6 23.Bf5 Re7 24.cb6 Bb6 25.Nb3+=) 23.Bf5 (23.Bc4 Kh8 24.e6 b5 25.ed7 Re7+-) 23...Nb8 (23...Re7 24.e6 Nb8 25.Rb3+/–) 24.Nc4 g6 25.Bb1?? (better is 25.Bh3 fe5 26.Be6 Kg7 27.Rf8 Rf8 28.Rf8 Kf8 29.Ne5=) 25...fe5-/+ 26.Rf8 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.de5 Ke7 29.g3 Nd7 30.Kg2 Ne5 31.Nd2 Ke6 32.Nb3 Kd5 33.Bc2 Nd7 34.Kf3 Nc5 35.Nc5 Kc5 36.Ke3 Kb4 37.Kd3 c5 38.Bb3 b5 39.Bg8 h6 40.Bf7 g5 41.Kc2 c4 42.Bd5 Ka3 43.Kb1 c3 44.Bc6 b4 45.Bd5 a5 46.Kc2 a4 47.Bc4 Be5 48.Bd5 b3! 49.ab3 ab3 50.Bb3 h5 51.Bf7 h4 52.gh4 g4 53.h5= Bh2 54.h6 Be5-/+ 55.Bd5 g3 56.h7 Kb4 57.Bg2? Kc5 58.Kd3-/+ Kd6 59.Be4 Ke7 60.Bf5?? Kf8 61.Be4-/+ Kg7 62.Kc2 Kf6?? 63.Kd3 Kg5-/+ 64.Kc2? Kf4-+ 65.Bg2 Ke3 66.Bd5 Kf2 67.Ba8 g2 68.Bg2 Kg2 69.Kd3 Kf2 70.Kc2 Ke1 71.Kd3 Kd1 72.Ke4 c2 73.Ke5 c1Q 74.h8Q Qc3 75.Ke6 Qh8 76.Kf5 Qe8 77.Kf4 Ke2 (77...Ke2 78.Kg5 Qe6 79.Kf4 Qd5 80.Kg4 Qe5 81.Kh3 Qg5 82.Kh2 Kf3 83.Kh3 Qg3) 0–1. Fournier,Frederic (1820) – achil, Active, 2007.

7.e3 Bg4 8.Be2 Ne4 9.0-0 0-0 10.Nc3 Re8 11.Ne4 Re4 12.c4 Qd7 13.h3 Bf3 14.Rf3 Rae8 15.Qc2 Be5 16.Raf1 Bb2 (16...Nb4!? 17.Qb1 Qd2 18.Qe4 Bh2 19.Kh2 Re4 20.Rf7 Qd6 21.g3 Qe7 (21...Re3?? 22.Rg7 Kh8 23.Rg5 Re5 24.Be5 Qe5 25.Rf8) 22.Re7 Re7+-) 17.Rf7+= Nd4 18.Rd7 Nc2 19.Rb1 Bf6 20.Bd3 R4e7 21.Re7 Re7 22.Bc2 b6 23.g3 c5 24.Bf5 Re8 25.Bd7 Rd8 26.Be6 Kf8 27.Bd5 Ke7 28.Kf2 Rf8 29.Ke2 Be5 30.g4 Bg3 31.Bf3 Rf6 32.Rg1 Bh4 33.a4 g5 34.a5! ba5 35.Ra1 Ra6 36.Bb7 Rb6 37.Be4 Ra6 38.Bh7 Bg3 39.d4 Bc7 40.Bc2 (40.Be4 Rb6+-) 40...Rh6 41.Rh1 Kd6 (41...Bd6 42.Kd3+-) 42.Rf1 cd4 43.ed4 Ke7 44.Rh1 Ra6 (44...Rh4 45.c5+-) 45.h4 1–0. pcmvr – knightmare (2760), net–chess.com, 2016.

7.e3 Ng4 8.g3 0-0 9.Bg2 Re8 10.0-0 Nge5 11.Ne5 Ne5 12.Nc3 Bg4 13.Qc1 c6 14.Ne4 Bc7 15.Bc3 b6 16.d3 Be6 17.Qb2 f6 18.Rae1 Bd5 19.Nd2 c5 20.Rf5 Qd7 21.Bd5 Qd5 22.e4 Qe6 23.Kg2 Rad8 24.Qb3 a6 25.Qa3 Rc8 26.Qb3 b5 27.Qe6 Re6 28.a4 g6 29.Rff1 b4 30.Bb2 Kg7 31.Rb1 Ng4 32.Nc4 Be5 33.Bc1 Bd4 34.Bf4 Ne5 35.Be5 Be5 36.h3 Bd4 37.g4 Rh8 38.Kg3 h5 39.Rf4 Be5 40.Ne5= fe5 41.Rf2 Rf6 42.gh5 Rf2 43.Kf2 Rh5 44.Rh1 Rh4 45.a5 c4 46.Ke2 c3 47.Kf2 g5 48.Kg3 Rh8 49.Rb1 Rb8 50.Kf3 Kg6 51.Kg4 Rb5 52.Ra1 Rb8 ½–½. pcmvr – yatsysa (2660), net–chess.com, 2009.

7.g3 0-0 8.Bg2 Re8 9.0-0=+ Bg4 10.e3 Ne5 11.Qe1 Nf3 12.Bf3 Bf3 13.Rf3 Ng4 14.Nc3 Qg5 15.Qe2 Qg6 16.d4 Re7 17.Raf1 Rae8 18.Nd5 18...Re4-/+ 19.Rf7 c6-+ 20.Nc7 Rc8 21.Qc4 Kh8 (21...Kh8 22.R1f3 Nh6 (22...Rc7?? 23.Rf8 Bf8 24.Rf8) 23.Rg7 Kg7 24.d5 Kg8-+; 21...Bc7?? 22.Rf8#) 0–1. Plock,Joerg (2120) – Mehlhorn,Uwe (2440), remoteschach.de, 2003.

7.g3 h5 8.Bg2 Bg4 (8...h4 9.gh4 Ng4 10.0-0=+) 9.0-0 (9.Nc3 Qe7=) 9...Qe7 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Qe7 12.Nd5 Qd7 13.c4 0-0-0 (13...Bf3 14.Rf3 h4 15.Rb1 hg3 16.hg3=+) 14.Qb3 Bc5 (14...h4!? 15.Rab1 b6 16.gh4 Bf3 17.Qf3 Rh4-/+) 15.e3+= Bf3 16.Rf3 (16.Bf3 h4 17.Be4 g6=) 16...h4 (16...Nd4 17.ed4 Bd4 18.Re3+=) 17.g4 (better 17.Raf1!? f6 18.Qb5=) 17...Qg4 18.Rb1 b6 19.d4 (19.h3!? Qg6 20.Rbf1=) 19...h3-/+ 20.Rg3 Qe6 (better 20...Nd4 21.Rg4 Nb3 22.Rb3 hg2 23.Rg7 Rh4 24.Kg2 Rc4-+) 21.Nf4+- Qf5 (21...Nd4!? 22.Ne6 Nb3 23.Nd8 Kd8 24.Rd1 Bd6 25.ab3 hg2 26.Rg7 Ke7 27.Rg2 Rh3+/-) 22.Bc6 Bd4 23.Qb5 (23.Qb5 Qb5 24.cb5+- (worse 24.Bb5 Be5+/-)) 1-0. BeepBeepImAJeep - TricksOnlyNL (2510), IM TricksOnlyNL Arena, lichess.org, 2017.

4.fe5 Ne5??

5.Be5+- Qe7?? 6.Bg7 (6…d5 7.Bh8+-; 6.Bc7?! d6 7.c3 Bc5 8.Qa4 Bd7+-) 1–0. Bonetti,Shane – Allworthy, ICC, 2002.

5.Be5 Ne7 6.Bg7 Rg8 7.Bf6 Rg6 8.Bh4 d6 9.c3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Nd2 c5 12.Ngf3 Ba5 (12...Rg4 13.e3+-) 13.Rc1 Bg4 (13...cd4 14.Nd4 Qc7 15.e4+-) 14.dc5 d5 (14...Bc7 15.cd6 Qd6 16.e4+-) 15.Ne5 Rg8 (15...Bc7 16.Ng6 fg6 17.Qa4 Qd7 18.Qd4+-) 16.Qa4 Bd7 17.Nd7 (17...Qd7 18.Qa5+-) 1–0. orane (1785) – Delmer, Tour B935, 2004.

5.Be5 f6 6.Bc3 a5 7.a3 Bc3 8.Nc3 (8.dc3?! Ne7+-) 8...c6 9.e3 d5 10.d4 (better is 10.Bd3!? Qe7+-) 10...f5 11.Nf3 f4? (11...Nf6+-) 12.ef4 Qe7 13.Qe2 Qe2 14.Be2 Bg4 15.0-0 0-0-0 16.h3 Bf3 17.Bf3 Nf6 18.a4 Kb8 19.Rfe1 h6 20.Re7 g5 21.Rb1 gf4 22.Rbb7 Ka8 23.Ra7 Kb8 24.Ra5 Nd7 25.Rf7 Kc7 26.Rf4 Rhe8 27.Be2 Re3 28.Rf3 Rf3 29.gf3 Rg8 30.Kf2 Nf6 31.Nd1 Kb6 32.Rc5 Nh5 33.a5 Kc7 34.Ne3 Nf4 35.h4 Nh3 36.Ke1 Ng1 37.Bd1 Rg3 38.Kf2 Rg6 39.Nd5 Kd6 40.Nb4 Nh3 41.Ke3 Re6 42.Kd2 Rg6 43.Rc6 Kd7 44.Rg6 h5 45.a6 Nf4 46.Rg7 Kd6 47.a7 Ne6 48.Rg6 Kd7 49.a8Q Nc7 50.Qb7 (50.Qb7 Ke8 51.Qc7 Kf8 52.Nd5 Ke8 53.Rg8#; 50.Rg7 Ke6 51.Qc6 Kf5 52.Rf7#) 1–0. Rosner,Dirk (2175) – Witt,Monika (1605), remoteschach.de, 2008.

5.Be5+- Nf6 +-.

4.fe5 Qe7

5.c3 Ba5 6.Nf3 Ne5 7.Ne5 Nf6?? (better 7...Qe5 8.e3 Nf6-/+) 8.Nc4+- Bb6 (8...Ne4 9.Qc2+- (9.Na5 Qh4 10.g3 Ng3-+)) 9.Qa4 Bc5 10.d4 Bd6 11.Nbd2 0-0 (11...Bf4 12.g3 Bd2 13.Nd2+-) 12.g3 (12.Nd6 cd6 13.Qa3 Re8+-) 12...Ne4 (12...Re8 13.Bc1+-) 13.Bg2 Nd2 (13...Bg3 14.hg3 Ng3 15.Kf2 Nh1 16.Rh1+- (16.Bh1?! Qh4 17.Ke3 Qg5 18.Kd3 b5=)) 14.Nd2 c6 15.Qc2 Bc7 16.0-0 (16.e4 d6+-) 16...d5 (16...Qe2 17.Rae1 Qh5 18.Ba3+-) 17.e4 de4 18.Ne4 f5 19.Nc5 Qe3 Black prepares the advance f4 20.Kh1 f4 (20...Qh6 21.Bc1 g5+-) 21.Rae1 f3 (21...Qe1 22.Re1 fg3 23.Nb7 Bf5 24.Qb3 Kh8+-) 22.Re3 fg2 23.Kg2 Bh3 24.Kh3 Rf1 25.Qb3 (25.Qb3 Kh8 26.Qb7+-) 1–0. Maestro – Majden, internet, 2020.

5.c3 Bc5 6.d4=+ Bb6 7.Nf3 (7.Ba3 d6 8.Nf3 f6 9.ed6 cd6=) 7...d6 (7...f6 8.Ba3 Qf7 9.ef6 Nf6 10.Qd3=+) 8.Ba3= Nh6 (8...f6 9.ed6 cd6 10.Nbd2=) 9.Qa4 (9.e4 f6 10.ed6 Qe4 11.Qe2 Qe2 12.Be2 Nf5 13.dc7 Bc7=) 9...0-0 (9...Bd7 10.Qc2=) 10.ed6 (10.e4!?=) 10...cd6=+ 11.Nbd2 Bd7 12.Qc2 Nf5 (12...Rfc8 13.Qd3=+) 13.e4= Nh6 (better 13...Ne3!? 14.Qd3 Nf1 15.Rf1 Rfe8=) 14.Bd3+= Ng4 (better 14...Nf5 15.Nc4 Bc7+-) 15.0-0?? (better 15.Nc4 Bc7 16.e5+-) 15...Ne3=+ 16.Qb3 (16.Qb2!? Nf1 17.Rf1=) 16...Nf1 (16...Be6!? 17.Qb1 Nf1 18.Kf1 Ba5-/+) 17.Rf1 Rac8 (better 17...Rfc8=+) 18.e5?? (better 18.Nc4 Na5 19.Bd6 Qd6 20.Nd6 Nb3 21.Nc8 Rc8 22.ab3 Rc3 23.Bc4=+) 18...h6?? (better 18...Ne5 19.Ne5 Qe5-+) 19.Bd6+- Qe8 (19...Qd8 20.Bf8 Be6 21.Qb5 Kf8 22.Nc4+-) 20.Bf8 Qf8 (20...Be6 21.Qb5 Qf8 22.Nc4 Bc4 23.Bc4+- (worse 23.Qc4 Nd4 24.cd4 Rc4 25.Bc4 g5-/+)) 21.Qb1 (21.Nc4 Be6 22.Qb5 Bc4 23.Bc4 Qe7+-) 21...Ne7 (21...Qa3 22.Nb3+-) 22.Bh7 (better 22.Nc4!?+-) 22...Kh8+- 23.Be4 Bc6 (23...Rc3!? 24.Qb4 Rc7+-) 24.Qd3 (24.e6 Be4 25.Ne4 f5+-) 24...Be4 (24...Qd8 25.c4+-) 25.Ne4 (25.Qe4?! Rc3 26.Qb7 Qd8+-) 25...Nd5 (25...Kg8 26.Nd6 Rc7 27.c4+-) 26.Nh4 (26.Nfg5 f5 27.ef6 g6+-) 26...Qe7 27.Nf5 Qe5?! (27...Qe6+-) 28.Nfd6 Rf8 (28...Qe6 29.Nc8 Qc8 30.Rf7+-) 29.Nf7 Rf7 30.Rf7 Ne7 (30...Qe8 31.Nd6 Qe1 32.Rf1 Qe3 33.Qe3 Ne3+-) 31.Rf8 Ng8 32.Qc4 Kh7 33.Qg8 Kg6 34.Qf7 Kh7 35.Qf5 (35.Re8 Bd4 36.cd4 Qd4 37.Kf1 Qd3 38.Kf2 Qc2 39.Kg3 Qd3 40.Kh4 Qa6 41.Rg8 Qg6 42.Rg7 Qg7 43.Nf6 Kh8 44.Qe8 Qf8 45.Qf8) 35...Qf5 36.Rf5 Kg6 37.Rb5 Kf7 38.a4 Ke6 39.a5 Bc7 (39...Bd8 40.Nc5 Kd5 41.Nb7 Kc6 42.c4+-) 40.Nc5 (40.d5!? Kd7 41.Rb7 Kc8+-) 40...Kf6 (40...Kd5 41.Nb7 Kc6 42.c4+-) 41.Nb7 (41.Rb7 Ba5 42.Ra7 Bd8+-) 41...a6 (41...g6 42.Nc5+-) 42.Rc5 Bb8 (42...Bf4 43.Rc6 Ke7 44.d5+-) 43.Rc6 Kf5 (43...Ke7 44.Ra6 Bf4 45.d5+-) 44.d5 Ke5 (44...Bf4 45.Ra6 Ke5 46.d6 Be3 47.Kf1+-) 45.c4 (45.d6 Ba7 46.Kf1 Be3+-) 45...Ba7 46.Kf1 g5 47.Ra6 Bd4 48.Re6 Kf5 49.Nd6 Kf4 50.Re4 1–0. jaddwarrior (1955) – pipesharp (1815), ChessWorld.net, 2015.

5.c3 Ne5 6.e3 Qh4 7.g3 Qe4 8.cb4 Qh1 9.Be5 A) 9...Qg1? 10.Bg7 Qh2 11.Qf3+- (11.Bh8?! Qg3 12.Ke2 Qg4 13.Ke1 Qh4 14.Ke2 Qh5 15.Ke1 Qh4 16.Ke2 Qh5 17.Ke1 Qh4=); B) 9...f6=+.

5.Nf3 d6?? 6.ed6+/– cd6?? 7.Bg7+- Nf6 8.Bh8 d5 9.e3! b6 10.Bb5 Bb7 11.0-0 Kd7 12.Nd4 Rh8 13.c3 Rg8 14.cb4 Qe4 15.Qf3 a6 16.Qe4 Ne4 17.Bc6 Bc6 18.Rf7 Ke8 19.Rh7 Bb5 20.Nb5 ab5 21.d3 Ng5 22.Rb7 Rg6 23.Nc3 Kd8 24.Nd5 Kc8 25.Rb6 Ne6 26.Rc1 Kd7 27.Rcc6 Nf8 28.Rg6 Ng6+- 29.Rg6 Kd8 30.Rg7 Ke8 31.h4 Kf8 32.Ra7 Kg8 33.h5 Kh8 34.h6 Kg8 35.Nf6 Kh8 36.Rh7 1–0. Fournier,Frederic – xaska, Active, 2008.

5.Nf3 d6?? 6.ed6 Bd6 7.Bg7 Be5?? 8.Ne5+- Ne5 9.Bh8 Nh6 (9...Qh4 10.g3 Qe4 11.d3 Qh1 12.Be5+-) 10.Be5 Qe5 11.Nc3 Qf6 (11...Be6 12.e3 0-0-0 13.Qf3+-) 12.e3 Bg4 13.Be2 0-0-0 (13...Be6+-) 14.Bg4 Ng4 15.Qg4 Kb8 16.Rf1 (16.Rf1 Qe7 17.Rb1+-) 1–0. pcmvr – smoothoperator (2255), net–chess.com, 2015.

5.Nf3 d6?? 6.ed6 Bd6 7.Bg7 f6? 8.Bh8 Ne5 (8...h5+-) 9.Ne5 Be5 (9...Qe5 10.d4 Qf4 11.Qd2 Qh4 12.Kd1+-) 10.d4 Bf4 (10...Bd6 11.Qd3+-) 11.Nc3 Bg4 (11...Bf5 12.Nd5 Qd6 13.Nf4 Qf4 14.Qd2 Qh4 15.g3+-) 12.Nd5 Qd6 13.Nf4 Qf4 14.Rb1 (14.c3!? Ne7 15.Qd3 0-0-0+-) 14...0-0-0 15.Qd2 Qd6 (15...Qd2 16.Kd2 Rd4 17.Kc3+-) 16.Qb4 c5 (16...Qd5+-) 17.Qb7 1–0. Pierre – JohnS_son, internet, 2020.

5.Nf3 d6?? 6.ed6 Bd6 7.Bg7 Bg4 8.e3 Be5 9.Bh8 Bh8+-.

5.Nf3 d6?? 6.ed6+/– Qf8 7.dc7 Bd6 8.e3 Bg4 9.Bc4 Bf3 (better is 9...Bc7!? 10.0-0 Rd8+/–) 10.Qf3+- (10.gf3?! Bc7 11.Qe2 Nge7+/–) 10...Bc7 11.0-0 f6 12.Ba3 Ne5?? (better is 12...Nge7+-) 13.Bb5 (13.Bf8?! Nf3 14.Rf3 Kf8+-) 13...Kd8 14.Qd5 Bd6 15.Bd6 Qd6 (15...Qf7 16.Qe5! Ne7+- (16...fe5?? 17.Rf7 Nf6 18.Rg7+-)) 16.Qd6 Kc8 17.Rf5 (17.Rf5 Ne7 18.Re5 Nc6 19.Bc6 Rd8 20.Re8 Re8 21.Qd7 Kb8 22.Qb7) 1–0. Fournier,Frederic (2080) – GuestQCMN, Active (2/12), 2005.

5.Nf3 d6?? 6.ed6+/– Qf8 7.dc7 f6 +/–.

5.Nf3 f6 6.c3 Ba5 7.Ba3 d6 8.ed6= cd6 9.e3 Nh6 10.Bc4 Be6 11.Be6 Qe6 12.Qb3 Qd7 13.0-0 0-0-0 14.c4 d5 15.Nc3 dc4 16.Qc4 Qd3 17.Qe6 Kb8 18.Rab1 Bb6 19.Qb3 Na5 20.Qb5 Qb5 21.Rb5 Nc4 22.Bc1 Rd3 23.Nd5 Nd6 24.Ne1 Rd2 25.Bd2 Nb5 26.Nb6 ab6 27.Nf3 Rd8 28.e4 Nf7 29.Bf4 Ka7 30.Rb1 Nc3 31.Rb2 Ne4-/+ 32.h3 Rd1 33.Kh2 Nfd6 34.Rb4 b5 35.a4 ba4-+ 36.Ra4 Kb6 37.Be3 Kc6 38.Rb4 Nc3 39.Nd4 Kd5 40.Nc2 b5 41.Rh4 Nf5 42.Rh7 Ke4 43.Bc5 Ne2 44.g4 Rd2 45.gf5 Rc2 46.Bb6 Kf3 (46...Kf3 47.Bf2 Nd4 48.Rg7 Rf2 49.Kg1 Ne2 50.Kh1 Ng3 51.Rg3 Kg3 52.Kg1 b4 53.h4 b3 54.h5 b2 55.h6 b1Q#) 0–1. Labahn,Wolfgang – Wehmeier,Stefan, Paderborn, 1988.

5.Nf3 f6 6.ef6 Nf6 7.e3 0-0 8.Qe2 d5 9.Nc3 Bg4-/+ 10.0-0-0 Rae8 11.h3 Bf5 12.g4 Be4 13.Bg2 Bf3 14.Qf3?? Ne4 15.Nd5=+ Rf3?? 16.Ne7+- Re7 17.Bf3 Nf2 18.Rhf1 Nd1 19.Kd1 Bd6?? 20.Bc6 bc6 21.Rf5 Re8 22.Ke2 (22.Ke2 c5 23.Ba3+-; 22.Ra5 Ra8+-) 1–0. Eralos (2070) – sabater (2050), ajedrez21.com, 2002.

5.Nf3 Nh6 6.e3 Ng4 7.c3 Bc5 8.Qe2 0-0 9.g3 Bb6 10.Bg2 Nge5-/+ 11.0-0 d6 12.Na3 Bg4 13.Qe1 Nf3 14.Bf3 Bf3 15.Rf3 Ne5 16.Rf1 Nd3 17.Qb1 Nb2 18.Qb2 Qe6 19.Nc2 f5 20.Nd4 Qd5 21.Qb3 Qb3 22.ab3 g6 23.Nc2 a5 24.b4 ab4 25.Nb4 Bc5 26.Nd3 Kf7 27.Nf4 Ra1 28.Ra1 g5 29.Nd3 Bb6 30.Rf1 Ke6 31.Kg2 Ra8 32.Nb2 d5 33.Nd3 Ra2 34.Rd1? Be3 (34...Be3 35.Kf3 Rd2 36.Nc5 Ke5-+ (36...Bc5?! 37.Rd2 Kd6 38.Rb2-+)) 0–1. Hasler,Ulrich (1850) – Wakeham,Marc (1805), C1.2000.0.00288, 2000.

5.Nf3 Nh6 6.e4 0-0 7.Nc3 Bc3 8.Bc3 d6 9.d4 de5 10.d5 Nd4 11.Qd2 Nf3 12.gf3=+ Qh4 13.Qf2 Qf2 14.Kf2 f6 15.Bb4 Re8 16.Bb5+= Rd8 17.Be7 Nf7 18.Bd8 Nd8 19.Ba4 Nf7 20.c4 b6 21.Rab1 a6 22.Bc6 Rb8 23.a4 Nd6? 24.c5!+- Nc4 25.d6! cd6 26.Bd5 Kf8 27.c6 Na5 28.c7 (28.c7 Rb7 29.Bb7 Nb7 30.Rb6+-) 1–0. pierre – bmsm, internet, 2010.

5.Nf3 Nh6 6.e4 0-0 7.Nc3 Bc3 8.Bc3 d6 9.d4 Bg4 10.Rb1 Rfb8 (10...Rab8 A) 11.h4 Bh5 (11...f5 12.Bc4 Kh8 13.Qd3 Rfd8 14.Qe3 fe4 15.Ng5 Bf5 16.ed6 Qd6-/+) 12.Bd2 f5 13.Bc4 Kh8 14.Bd5 Nf7 15.Bg5 Qe8 16.ef5 de5-/+; B) 11.Bb5 de5 (11...f5 12.Qd3 Bf3 13.gf3 de5 14.Bc6 bc6 15.Rb8 Rb8 16.0-0 ed4+=) 12.Bc6 bc6 13.Rb8 Rb8 14.0-0 Rd8 15.Qd3 Bf3 16.Qf3 ed4+=; 10...de5 11.d5 Bf3 (11...Nd4 12.Bd4 ed4 13.Qd4 Nf5 14.Qe5 Qc5 15.Qf4 Bf3 16.gf3 Ne3-/+) 12.Qf3 Nd4 13.Qg3 f5 14.Rb7 fe4 15.Bc4 16.Bd4 ed4-/+) 11.Bc4 (11.Bb5 de5 12.Bc6 bc6 13.Rb8 Rb8+= 14.0-0 Rd8 15.Qd3 Bf3 16.Qf3 ed4+=) 11...de5 12.d5 Bf3 (12...Nd4 13.Bd4 ed4 14.Qd4 Nf5 15.Qd3 Nd6 16.Nd2 Bf5+=) 13.gf3 (13.Qf3 Nd4 14.Bd4 ed4 15.0-0 Qc5 16.Bd3 c6+=) 13...Nd8 14.Ke2 (14.Qe2+= c6 15.Qg2 b5 16.Rg1 g6=; 14.Qd2 Nf5 15.Qf2 Nd6 16.Bd3 f6+=) 14...c5 (better is 14...c6!?-/+ 15.Bd2 cd5 16.Bd5 Qd6+=) 15.Qd2 (15.d6 Qf6 16.Qd5 Nc6=) 15...Kh8 16.Rhg1 (16.d6 Qf6=) 16...f6 17.d6 Qd7?? (better is 17...Qf8+=) 18.Qh6+- Nc6 (18...gh6?? 19.Rg8) 19.Be6 Nd4 20.Bd4 cd4 (20...gh6 21.Bd7 cd4 22.Be6+-) 21.Bd7 gh6 22.Be6 Rd8 23.Rb7 Rd6 24.Bd5 Re8 1–0. Kozlowski,Tomasz (2020) – Wojcieszyn,Zdzislaw (2170), Open A, Poznan Poland, 2003.

5.Nf3 Nh6 6.e4 Ng4 7.c3 Ba5 8.d4 d6 9.Bb5 de5 10.Qa4+/– Bb6? 11.Bc6+- (11.Bc6 Kd8 12.h3 bc6 13.hg4 ed4 14.Qc6+-) 1–0. pcmvr (2870) – rodolfoiteixeira (2460), net–chess.com, 2009.

4.fe5 Nge7

5.c3 Ba5 6.d4 (6.Nf3 0-0 7.Na3 Ng6+=) 6...d5 (6...Nf5 7.Nd2 Qh4 8.g3-/+) 7.Nf3 0-0 8.Nbd2 Nf5 9.Nb3 Bb6 10.Qd3 (10.Qd2 Re8-/+) 10...a5 (10...f6 11.e4 de4 12.Qe4 fe5 13.de5 Be6-/+) 11.e4 de4 12.Qe4 a4 13.Nbd2 a3 14.Bc1 Ba5 15.d5?? (better is 15.Qd3 Nfe7 16.Ba3+=) 15...Ne5!-+ 16.Ne5 (16.Qe5 Re8 Pinning (16...Re8 Decoy); 16.Ne5 Bc3 Decoy) 16...Bc3 17.Bd3 (17.Bb5 Nd6 18.Qd3 Be5-+) 17...Be5 (17...Re8 18.0-0 Re5 19.Qg4 Bd4 20.Kh1 Ba1 21.Nc4 Rd5 22.Bg5-+) 18.Rb1 (18.Qe5 Re8 19.Qe4 Re4 20.Be4 Qh4 21.g3 Qf6-+) 18...Re8 19.g4 (19.Qf3 Nd4 20.Qf1 Bf6 21.Kf2 Qd5 22.Qd1-+) 19...Bc3 20.0-0 Re4 21.Ne4 Bd4 22.Kh1 Ne3 (better is 22...Qd5 23.gf5 Bf5 24.Rf5 Qf5 25.Kg2-+) 23.Rf4 (23.Be3 Be3 24.Rbe1 Bd4-+) 23...Qd5 24.Rb3 g5 25.Rf3 Bg4 26.Rg3 h6 (better is 26...Qb3! 27.ab3 a2 28.Ng5-+) 27.Be3 Bf5 28.Kg1 Be4 29.Kf2 Bd3 30.Rd3 Qa2 31.Kf3 Qd5 (31...Qc4 32.Rd4 Qf1 33.Kg4-+) 32.Kg4 Qe4 0–1. Lunin,Mikhail – Ivanov,Yuri A, Zhukovskiy, 2010.

5.e4 Ng6 6.Nf3= 0-0 7.c3 Be7=+ 8.d4 d6 9.ed6 Bd6 10.Bd3 Re8 11.0-0 Na5 12.e5+= Bf8 13.Qc2 c5 14.Qf2 cd4 15.cd4 Be6 16.Nc3 Bc4 17.Bg6 Bf1 18.Bh7 Kh7 19.Rf1 Kg8 20.Ng5? f6?? 21.Nce4 Be7 22.ef6 gf6? 23.Qf5 (23.Qf5 fg5 24.Qf7 Kh8 25.d5 Bf6 26.Rf6 (26.Qf6?! Qf6 27.Bf6 Kg8+/–) 26...Qb6 27.Rb6 Re5 28.Be5#; 23.Nf6?! Bf6 24.Qf6 Qf6 25.Rf6 Nc4 26.Rg6 Kh8+=) 1–0. Nemec,Zdenek – Kelbl,Jiri, MCR EP II–1, 2000.

5.e4 Ng6 6.Nf3 Qe7 7.c3 Ba5 8.d4 d6 9.d5 Nce5 10.Qa4 Bd7 11.Qa5 Nf3 12.gf3 Qh4 13.Kd1 b6 (13...Qf2 14.Nd2 Ne5 15.Be2+-) 14.Qa6 Nf4 (14...0-0 15.Nd2+-) 15.Bb5 Qf2 (15...Qh3 16.Nd2+-) 16.Bd7 Kd7 17.Nd2 Rhe8 18.Kc2 f5 (18...Ke7 19.h4+-) 19.Qb5 Ke7 (19...Kd8 20.Rhf1 Qc5 21.c4 Qb5 22.cb5+-) 20.Rag1 g6 21.ef5 Kf6 (21...Kf8 22.Qc4 Ne2 23.Rg4+-) 22.Qc4 Nh3 (22...Ne2 23.Rf1 Qe3 24.Ne4 Re4 25.Qe4 Re8 26.c4 Kf7+-) 23.Rg3 Re2 24.Qh4 (24.Rh3?! Rd2 25.Kb3 Rb2 26.Ka3 b5 27.Qh4 Qh4 28.Rh4 Rf2=) 24...Kg7 (24...g5 25.c4 (25.Qh3 Rd2 26.Kb3 Rb2 27.Ka3 Ra2 28.Kb3 Qb2 29.Kc4 b5 30.Kd4 Qd2 31.Ke4 Re8) 25...Ke7 26.Qh7 (26.Qh3 Rd2 27.Kc3 Rc2 28.Kb3 Rb2 29.Ka3 Ra2 30.Kb3 Qb2) 26...Kd8 27.Bc3+- (27.Qh3?? Rd2 28.Kc3 Qd4 29.Kb3 Rb2 30.Ka3 Qc3 31.Ka4 Rb4; 27.Rh3 Rd2 28.Kc3 Rc2 29.Kb3 Rb2 30.Ka3 Ra2 31.Kb3 Qb2)) 25.Rd1 Ng1 (25...Rg8 26.c4 Kf8 27.Qh6 Ke8 28.Qh7 Rf8 29.fg6 Ng5 30.Rg5 Qe3+-) 26.fg6 Nf3 27.Qh7 (27…Kf6 28.Qf7 Ke5 29.Qe6 Kf4 30.Rg4#) 1–0. orane (2165) – IIq (2500), Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 (--> 4.Nf3 Nge7 5.fe5).

5.a3 Ba5

6.e3 0-0 7.Qh5 d6 8.ed6 Qd6 9.Bd3 Ng6 10.Nf3 h6 11.0-0 Bb6 12.Kh1 Be6 13.Nc3 Nce7 14.a4 a6 15.a5 Ba7 16.Ba3 Qd7 17.Be4 c6 18.Be7 Ne7 19.Rab1 Bg4 20.Ne5 Bh5 21.Nd7 Rfd8 22.Rb7 Bg4? (22...Nc8 23.Bc6 Nd6+-) 23.Ne5 Nd5 (23...Be6 24.Re7 Bc5+-) 24.Rff7 Nc3 (24...Bd7 25.Nd5 cd5 26.Bd5 Bf5+-) 25.Rg7 (25...Kf8 26.Rbf7 Ke8 27.Rg8#; 25.Ra7?! Ra7 26.Ra7 Ne4+=) 1–0. marekt – guest1847, ICC, 2003.

6.Nf3 Nf5 7.Nc3 Nfd4 8.Ne4 Nf3 9.ef3 0-0 10.f4 d5 11.Ng5 Ne5 12.Qh5 h6 13.Be5 hg5 14.Kd1 (14.Qg5?? Qg5 15.fg5 Re8-+) 14...gf4 15.Bd3 f5 16.Re1 Bb6 17.Bf4 Qf6 18.Be5 Qf7 19.Qg5 c6 20.c4 Bd8 (20...dc4?? 21.Bc4 Be6 22.Be6+-) 21.Qf4 Be6 22.c5 Re8 23.Rb1 b5 24.Be2 d4 25.Qd4 (25.Rb4!?-/+) 25...Ba2-+ 26.Bd3 Bb1 27.Bb1 Bg5 28.Re2 (28.Qf2 Rad8 29.Bd6 Qd5-+) 28...Rad8 29.Qb2 (29.Qc3 Qh5 30.Qf3 Qf3 31.gf3 Rd2 32.Rd2 Bd2-+) 29...Qh5 30.d3 Be3 31.Ba2 (31.Bc7 Bd4 32.Qd2 Re2 33.Qe2 Qe2 34.Ke2 Re8 35.Kd2 Bc5-+) 31...Kh7 32.Bd6 (32.Ke1 Rd3 33.Bb1-+) 32...Bc5!! 33.Bg8 (33.Bc5 Re2) 33...Rg8 34.Bc5 Rd3 35.Ke1 Rgd8 36.Qb4 (36.Qe5 Qh4 37.Kf1 Rd1 38.Re1 Qc4 39.Kg1 R8d5-+) 36...Qh2 (37.Be3 Qg3 38.Kf1 Rd1 39.Qe1 f4-+) 0–1. lucya (2080) – Hofmeister (1850), GameColony.com, 2002.

6.Nf3 Nf5 7.Kf2 0-0 8.e4 (8.e3!?=+) 8...Bb6-/+ 9.d4 (9.Ke1 Nfd4-/+) 9...Nfd4-+ 10.Bd4 Nd4 11.Nd4 Qh4 12.Ke3 d6 13.ed6 Qh6 14.Kf2 Qf4 15.Ke1 Qh4 16.Kd2 Bd4 17.c3 Bf6 18.dc7 Qe4 19.Qe2 Bg5 20.Ke1 Qg6 21.Kd1 Bf5 22.Nd2 Rfe8 23.Qc4 Qb6 24.Be2 0–1. lucya (2100) – Hofmeister (1800), GameColony.com, 2002.

6.Nf3 Ng6 7.e6 fe6 (7...0-0 8.ed7 Bd7 9.g3=+) 8.Bg7= Rg8 9.Bb2 (9.Bc3 Bb6=) 9...d5 10.e3 e5 11.Bb5 Qd6 12.Rf1 (12.0-0 Bg4 13.h3 Bd7=) 12...Bd7=+ 13.g3 0-0-0 14.Nc3 e4 15.Bc6 Bc6 16.Nd4 Ne5 17.Ncb5 Bb5 (17...Qc5!? 18.Nc3 Nc4=+) 18.Nb5= Qe7 (18...Qb6 19.Na7 Kb8 20.Be5 Qe3 21.Qe2 Qa7 22.c3=) 19.Na7 (19.Be5 Qe5 20.Na7 Kb8=) 19...Kb8= 20.Be5 Qe5 21.Nb5 Bd2 (better is 21...Rg3 22.hg3 Qg3 23.Ke2 Qg4 24.Ke1 Qh4 25.Rf2 Qh1 26.Ke2 Qh5 27.Kf1 Qh1 28.Ke2 Qh5 29.Ke1 Qh1 30.Rf1 Qh4 31.Ke2 Qg4 32.Ke1 Qh4=) 22.Qd2?? (better is 22.Kd2 d4 23.Nd4+-) 22...Qa1-+ 23.Ke2 Qg7?? (23...Qb2 24.a4-+) 24.Qc3? (better is 24.Qa5 Rgf8 25.Rf8 Rf8 26.Qa7 Kc8 27.Qa8 Kd7 28.Qb7=+) 24...Qc3-+ 25.Nc3 c6 26.Rf7 h6 (26...h5 27.Na4 h4 28.Nc5 hg3 29.Rb7 Ka8 30.hg3 Rg3 31.Rf7-+) 27.Rf6 (27.Na4 Rdf8 28.Rh7 Rf5 29.Rh6 Rgf8-+) 27...h5 28.Rf5 h4 29.gh4 Rg2 30.Rf2 Rdg8 31.Nd1 (31.a4 Rf2 32.Kf2 Kc7-+) 31...Kc7 32.a4 Kb6 33.h3 (33.c4 dc4 34.Nc3 Rf2 35.Kf2 Rf8 36.Kg2 Ka5-+) 33...Ka5 34.h5 (34.Rg2 Rg2 35.Nf2 Rg7-+) 34...Rf2 35.Kf2 Rh8 36.Kg3 Rh5 37.Kg4 (37.Nc3 Rf5 38.Kg2 Kb4-+) 37...Rh8 38.h4 (38.Kg3 Ka4 39.h4 Kb4-+) 38...Ka4 39.h5 c5 (better is 39...Kb4-+) 40.Nc3 Kb4 (better is 40...Ka3 41.Nd5 c4-+) 41.Nd5-/+ Kc4 42.Nf6 Kc3 43.Ne4 Kc2 44.Nc5 b5 45.Ne6 (45.Kg5!? b4 46.h6-+) 45...b4 46.Nd4 Kd3 47.Kg5 Ke3?? (47...Re8 48.h6 Re3-+) 48.Nc2= Ke4 49.Nb4 Ke5 50.Nc6 Ke6 51.Nd4 Kf7 52.h6 Rg8 53.Kh5 (53.Kf5 Rg6=) 53...Kf6 (53...Rg2 54.Nf3=+) 54.h7 Rg1?? (better is 54...Kg7=) 55.h8Q+- Rg7 (55...Ke7 56.Nc6 Kd6 57.Qd4 Kc6 58.Qg1+-) 56.Qf8 Ke5 57.Qg7 Kd5 58.Qg5 (58.Qd7 Kc4 59.Ne6 Kc3 60.Qd4 Kc2 61.Qe3 Kb2 62.Nd4 Ka1 63.Qc3 Ka2 64.Qb3 Ka1 65.Nc2) 58...Kc4 (58...Kd4 59.Qf6 Kd5+-) 59.Qf4 (59.Ne6 Kd3 60.Qd5 Kc2 61.Qc4 Kd2 62.Qd4 Kc2 63.Qe3 Kb2 64.Nd4 Ka1 65.Qc3 Ka2 66.Qb3 Ka1 67.Nc2) 59...Kd3 (59...Kc5 60.Ne6 Kd5 61.Qf5 Kd6 62.Kg6 Kd7 63.Qd5 Kc8 64.Qc6 Kb8 65.Qb6 Kc8 66.Qc7) ½–½. lucya (2150) – Merlijn (1825), GameColony.com, 2002.

5.e3 0-0

6.c3 Ba5 7.Nf3 Nf5 (7...Ng6 8.Bd3=) 8.Bd3 Nh4 (8...d6 9.Qc2 Nh4 10.ed6 Nf3 11.gf3 Qh4 12.Kd1=+) 9.0-0 Nf3 10.Qf3 Qg5 (10...Qh4 11.c4+=) 11.Ba3+- Ne7? (11...Ne5 12.Qe4 Nd3 13.Bf8 Qg6=) 12.Qe4+- Ng6? (12...Qg6 13.Be7 Qe4 14.Be4 Re8+-) 13.Bf8 Nf8 (13...d6 14.Bc4 Nf8 15.Bf7 Kh8 16.Bb3+-) 14.Qd5 (14.Qd5 Qe7 15.Qa5+-) 1–0. Panza (2670) – Arkeoastro (2235), ChessWorld.net, 2017.

6.Bc4 d5 7.ed6 Bd6 8.Nf3=+ a6 9.0-0= b5 10.Bd3 Nb4 11.Be4 Rb8 12.Ng5 Be6?? 13.Qh5 h6 14.Ne6 fe6+/– 15.Qg4 Rf1+= 16.Kf1 Qf8 17.Kg1 Qf7 18.Na3 Rf8= 19.Bf3 e5 20.Rf1 c5 21.Be2 Qa2?? 22.Bc4!+/– bc4 23.Qe6 Kh7 24.Rf8 c3 25.Qa2 Na2 26.dc3 Nd5? 27.Rd8+- Ne3 28.Rd6 (28.Rd6 c4 29.Kf2 Ng4 30.Ke2+-) 1–0. Plock,Joerg – Jochens, Stassfurt, 1991.

6.Bd3 Ng6 7.Qh5 Qh4 8.Qh4 Nh4 9.a3 Ba5 (9...Ng2? 10.Kf2 Ne3 11.de3+-) 10.Nf3 Ng6 (10...Nf3 11.gf3 Re8 12.f4=) 11.Rf1 Re8 12.Bc3 Bb6 13.Bc4 Nce5 14.Be5 Ne5 15.Ne5 Re5 16.Bf7 (16.Rf7? d5 17.Bd5 Rd5-+) 16...Kf8 17.Nc3 c6 18.Rb1 Re7 19.Bc4 Ke8 20.Bd3 g6 21.Ne4 d5 22.Nd6 Kd7 23.Nc8 Rc8 24.c3 c5 25.c4 dc4 (25...d4 26.Ke2=) 26.Bc4+= Kc7 27.Ke2 Kb8 28.Rb5 =. marekt – SOHRAB, ChessWorld.net, 2003.

6.Nf3 d6 7.ed6 Qd6 8.Bd3=.

6.Nf3 Ng6 7.Bd3 d6 8.Bg6 (8.a3 Bc5 9.ed6 Qd6=) 8...fg6 9.0-0 Bf5 (9...Qe7 10.Nc3=) 10.c3 Ba5 (10...Bc5 11.Qb3 Kh8 12.d4=) 11.Qb3 (11.ed6 Qd7+= (worse is 11...Qd6 12.Ba3 Qd5 13.Bf8 Rf8 14.Qb3 Qb3 15.ab3+-)) 11...Kh8 (11...d5 12.Qb7 Rb8 13.Qc6 Rb2 14.Nd4+=) 12.ed6 Qd6? (better is 12...Be4!?+=) 13.Ba3+/– (13.Qb7? Rab8 14.Ba3 Rb7 15.Bd6 cd6-+) 13...Qd7 (13...Qf6 14.Bf8 (14.Qb7?! Rab8 15.Qa6 Rfd8=) 14...Rf8 15.d4+- (worse is 15.Qb7 Bd3 16.Na3 Bb6+/–)) 14.Bf8+- Rf8 15.Na3 (15.Qb7 Bd3 16.Rf2 Bb6+-) 15...Bb6 16.Nc4 Be6? (better is 16...Qe7+-) 17.Nb6 ab6 (17...cb6 18.Ne5!! Rf1 19.Rf1 Bb3 20.Nd7+-) 18.Ne5!! Rf1 (18...Ne5 19.Rf8 Mate attack) 19.Rf1 Bb3 20.Rf8 Bg8 21.Nd7 h6 (21...Na5 22.Rc8+-) 22.e4 (22.Rc8 b5+-) 22...Kh7 (22...b5 23.Rc8 b4 24.cb4 Nb4 25.a4+-) 23.Rc8 Ba2 24.e5 (24.Rc7 g5+-) 24...g5 25.Nf8 (better is 25.Rc7!? b5+-) 25...Kg8 26.e6 Bc4 (26...g6 27.Ng6 Kg7 28.e7+-) 27.Ra8 (27.Nd7 Kh7 28.Rc7 Kg6+-) 27...b5 (27...g4 28.Ng6 Kh7 29.e7 Ne7 30.Ne7+-) 28.Ng6 Kh7 29.e7 Bf7 (29...Ne7 30.Ne7 Bd3 31.Rc8+-) 30.Nf8 Kg8 31.Ne6 Be8 (31...Kh7 32.e8Q Be8 33.Re8+-) 32.Nc7 Ne7 (32...Kf7 33.Re8 b4 34.cb4 Nb4 35.Rg8 Ke7 36.Rg7 Kf6 37.Ne8 Kf5 38.Rf7 Ke5 39.Re7 Kd4 40.Rb7+-) 33.Ne8 1–0. Revidovich,Alexander (2030) – Oparko,Yaroslav, Autumn Petersburg Open, 2010.

6.Qg4? Ng6 7.Nf3 d6 8.Qg3 de5 9.h4 h5 10.Bc4-/+ Qe7?? 11.Qg6+- Be6 12.Qh5 f6?? 13.Bd3 g6 14.Qg6 Qg7 15.h5 Bf7 16.Qg7 Kg7 17.h6 Kh8 18.Nc3 Bc3 19.Bc3 Ne7 20.Ne5 Be8 21.Ng4 Nd5 22.Bb2 Bd7 23.Nf6! Nf6 24.Rf1 (24.Rf1 Kg8 25.Rf6 Rf6 26.Bf6+-) 1–0. Plock,Joerg (1720) – Patrias,Joachim (1695), 2. Landesliga Ost, 2001.

5.e4 0-0

6.a3 Ba5 7.Qh5 d5 8.ed5 Qd5 9.Bd3 g6 10.Qe2= Nf5 11.Nf3 Nfd4 12.Nd4 Nd4 13.Qe4 Qe4 14.Be4 c5 15.0-0 f5?? 16.ef6+/– Bf5 17.Bd4 Be4 18.Bc5+- Rf7 19.c3 Bd8 20.Rf4 Bc6 21.Bd4 Bc7 22.Rf1 Re8 23.Kf2 Bh2 24.g4 g5 25.d3 Bf4 26.Ra2 Re6 27.Re2= Re2 28.Ke2+/– a6 29.Nd2 Bd7 30.Rg1 White gets the initiative 30...Bd6 31.Ne4+- Bf4 32.Be3 Be3 33.Ke3 Bc6 34.Rf1 Be4 35.de4 Rd7 36.e5 Kf7 37.Ke4 Rc7 38.Kf5 (38.Kf5 Rc3 39.e6 Ke8 40.Kg5+-) 1–0. mrkt (2365) – friedenstaube (1785), ICC, 2003.

6.a3 Ba5 7.Qh5 Ng6 8.Nf3 Qe7 9.Bc4 Nf4 10.Qg4 Ne6 (10...d5 11.Qf4 dc4 12.0-0=) 11.Kd1= Nc5 12.Qf4 Na4 13.Ra2 Bb6 (13...Nb2 14.Rb2 d6 15.ed6 cd6 16.Bd5=) 14.Ba1 Na5 15.Bb5 (Better is 15.Be2!?=+) 15...Qe6-+ 16.c4 Nc4 17.Rc2 Na3 18.Na3 Qb3 19.e6 Qa3 20.Bg7 Kg7 21.Qg5 Kh8 22.Qf6 Kg8 23.ef7 Rf7 24.Bc4 Nb2 25.Rb2 Qa4 26.Rc2 Qc4 27.Qd8 Rf8 28.Qg5 Kh8 29.Qe5 Kg8 30.Rc4 d6 31.Qe7 Rf7 32.Qd8 Kg7 33.Re1 a5 34.e5 Be6 35.Qa8 Bc4 36.Qb7 de5 37.Qe4 Bb3 38.Kc1 h6 39.Ne5 Rf6 40.Nd7 Rf7 41.Qe5 Kh7 42.Nf6 1–0. market (2265) – darkdefender (2360), GameColony.com, 2002.

6.a3 Bc5 =.

6.c3 Ba5 7.d4 d5 8.ed6 Qd6 9.Nd2. Stanitz,Antal – Dardoura,Khaled, KMG–33, 1995.

6.c3 Ba5=+ 7.Nf3 Ng6 8.d4 d6 9.Ba3 Re8=+ 10.Bb5 Bd7 11.Qa4 Bb6 12.Nbd2 a6 13.Bc4? Nd4! 14.Qd1 Nf3 15.Nf3 Ne5 16.Bd5 c6 17.Ne5 de5 18.Bf7 Kf7 19.Qh5 Kg8 20.0-0-0 Be3 21.Kb1 Qb6 22.Ka1 Rad8 23.Rd7=+ g6?? 24.Qh7# 1–0. Zylla,Johannes – Knopp, BS–Kreismeisterschaf, 1994.

6.Nf3 Ng6 7.c3 Ba5 8.d4 d6 9.Bb5 de5 10.0-0 Bg4 11.Nbd2 ed4 12.cd4=+ Bb6 13.Bc6 bc6 14.Qc2 Qe7 15.a4= a5 16.Qc6 Qe6 17.Qc2 Bf3 18.Nf3+= Rfe8 19.Rae1 h6 20.Kh1 Qg4 21.d5 f6 22.e5 Ne5+= 23.Ne5 fe5 24.d6 +=. pierre – cuido, internet, 2010.

6.Nf3 Ng6 7.Be2 Qe7 8.0-0 Nge5=+ 9.Ne5 Ne5 10.d4 Ng6 11.c3 Ba5 12.Nd2 d6 13.Nc4= Bb6 14.a4 c6 15.Ba3 Qe4 16.Bd6 Re8 17.Bd3 Qg4 18.Qg4+= Bg4 19.Rab1 Rad8 20.Bg3+= Be6 21.a5+/– Bc4 22.Bc4 Ba5 23.Bf7 Kh8 24.Be8 Re8 25.Rfe1 Rf8 26.Rb7 Bc3 27.Re4 a5 28.Bd6 Rd8 29.Rb6 h6 30.Rc6 1–0. pierre – njvj, internet, 2010.

4.fe5 f6

5.a3 Be7 6.e4 fe5-/+ 7.Nf3 d6 8.Nc3 Nf6 9.Bc4 Ne4 (better is 9...Bg4-/+) 10.Ne4+/– Bf5 (10...d5 11.Ne5 dc4 12.Nc6+/–) 11.Ng3 Bg6 (11...Bh4 12.d4 Bg3 13.hg3+/–) 12.Bd5 Qd7 13.0-0 0-0-0 14.Qe2 Bf6 15.Rab1 Ne7 16.Be4 Nf5? (better is 16...Be4 17.Ne4 d5+-) 17.Nf5 Bf5 (17...d5 18.Ne5 Be5 19.Be5 de4 20.Qe4+-) 18.Ne5 (18.Ne5 Qa4 19.Bf5 Kb8 20.Nf3+-) 1–0. pcmvr (2840) – chessdeviant (2300), net–chess.com, 2009.

5.a3 Be7 6.Nf3 fe5 7.Ne5 Nf6=+.

5.a3 Be7 6.ef6 Bf6 7.Nc3 d5 8.e3 Bf5 9.d4 (9.Nf3 d4 10.ed4 Nd4 11.Nd4 Bd4=) 9...Nge7=+ 10.Nf3 Qd6 (10...0-0 11.Bd3=+) 11.Bd3 0-0-0 12.0-0 h5 13.Rb1 Bg4 14.Qe1 Kb8 (14...Rhe8 15.h3 Be6 16.Nd2=) 15.h3 Bf3 16.Rf3 (worse 16.gf3 Qe6 17.Kg2 Rhe8-/+) 16...Rdf8 17.Kh1 h4 (17...g5 18.Nb5 Qd7 19.Rf1=) 18.Qf2 Kc8 (18...Rhg8 19.Na4+=) 19.e4 (better 19.Ne2+=) 19...Bd4?? (better 19...Nd4 20.e5 Qe5+=) 20.Rf8+- Rf8 21.Qf8 Kd7 (21...Qd8 22.Qd8 Kd8 23.Nd5 Bb2 24.Rb2 b6+-) 22.ed5 Nd8 (22...Qf6 23.dc6 bc6 24.Qf6 Bf6+-) 23.Bf5 (23.Bf5 Nf5 24.Qf5 Ne6 25.Nb5+-) 1–0. idontcastle – smoothoperator, net–chess.com, 2018.

5.e4 fe5-/+ 6.Nf3 d6 7.Bc4 (7.c3 Bc5-/+) 7...Bg4 (7...Nf6 8.a3 Bc5 9.Nc3-/+) 8.0-0 (8.h3 Bf3 9.Qf3 Nf6-/+) 8...Nf6 (8...Bc5 9.Kh1-/+) 9.Qe1 (9.c3 Ba5-/+) 9...Bc5 10.Kh1 a5 (10...Rf8 11.Qg3-/+) 11.Nc3 (11.h3 Bd7-/+) 11...Bf3 12.gf3 Nh5 13.Nd5 Nb4 14.Nb4 Bb4 (14...ab4 15.f4 Nf4 16.d4=) 15.c3=+ Bc5 16.d4 Bb6 17.Rd1 (17.de5 de5 18.Rd1 Qe7-/+) 17...Qe7 18.de5 de5 (18...Qe5? 19.Rd5 Qf6 20.Rh5+-) 19.Bb3 (19.Qd2 Bc5-/+) 19...c6 (19...Nf4 20.Bc1-/+) 20.c4 (20.Qd2 Rd8 21.Qg2 Nf4 22.Rd8 Bd8-/+) 20...a4-+ 21.Bc2 0-0 (21...Nf4 22.Qd2-+) 22.Rd3 (22.Rb1 Bc5-+) 22...Bc5 (22...Nf4 23.Rd1-+) 23.Qd2 Nf6 24.Rd1-/+ b5 25.cb5 cb5 26.Bb1 a3 27.Ba1 Bb4 28.Qg5 (28…Rae8 29.Bc2-/+). Nemec,Zdenek – Cajbik,Martin, CSSR ZK, 1990.

5.e4 fe5-/+ 6.Nf3 Qe7 7.Bc4 -/+.

5.e4 fe5 6.Nf3 Nf6 7.Bd3 (7.Ne5 A) 7...Ne4 8.Qh5 g6 9.Ng6 hg6 10.Qg6 (10.Qh8?! Bf8+-) 10...Ke7 11.Qe4 Kd6 12.Qd3 Ke6 13.Qe3 Kd5 14.Nc3 Bc3 15.dc3+- (15.Bc3? Re8-+); B) 7...Qe7 8.Nc6 Qe4 9.Qe2 Qe2 (9...bc6?! 10.Qe4 Ne4 11.Bg7=) 10.Be2 dc6 11.Bf6 gf6-/+) 7...Bc5 (7...d6 8.Nc3-/+) 8.Nc3 (8.Ne5 Ne5 9.Be5 d6-/+) 8...0-0 (8...Ng4 9.Qb1-+) 9.Na4-/+ Qe7 10.Qe2 Kh8 11.Nc5 Qc5 12.Qf2 Qf2 13.Kf2 d6 14.a3 Nd8 (14...Be6 15.Rhf1-/+) 15.Rhe1 (15.h3 Ne6-/+) 15...Ne6 16.Bc4 Nc5 17.d3 b5! 18.Ba2 Bg4 19.Rab1 a6 20.h3 Bf3 21.gf3 Rae8 22.Ke3 Nh5 23.Rg1 Na4 24.Ba1 c5 25.h4 Nf4 26.Rg3 Rb8 27.Rgg1 Rf6 28.Bb3 Nb6 29.Bc3 Rbf8 30.Rbf1 Nc8 31.a4 b4 32.Bb2 Ne7 33.Bc4 a5 34.Rg5 h6 35.Rg4 h5 36.Rg5 Rg6 37.Be5-/+ de5 38.Re5 Rg2 39.Rf2 Neg6 40.Rc5 Nh4 41.Ra5 Rg1 42.Rb5? Nhg2-+ 43.Rg2 Rg2 44.a5 Re2 45.Kd4 Rc2 46.a6 Rd8 47.Ke5 Nd3 48.Bd3 Rd3 49.a7 Ra3 50.Rb8 Kh7 51.a8Q Ra8 (52.Ra8 h4-+) 0–1. wiking – Bergman, internet, 2010.

5.e6 de6 6.a3 Ba5 7.e3 Nge7 8.Nf3 Bd7 9.Nd4 Nd4 10.Bd4 Nc6 11.Bb5 Nd4 12.Bd7 Qd7 13.ed4 0-0-0 14.c3 Qc6 15.Qg4 f5 16.Qg7 Rhg8 17.Qh7 Qg2 18.Rf1 Qe4 19.Kd1 Qd3 20.Re1 Qf3 21.Kc1 Qd5 22.a4 e5 23.Qf5 Kb8 24.Qe5 Qe5 25.Re5 Bb6 26.Na3 c6 27.Nc4 Bc7 28.Re7 Rg1 29.Kb2 Bh2 30.Ne5 Rg2 31.Nf3 Bd6 32.Rf7 a6 33.Kc2 Ka7 34.Rb1 Rf2 35.Rfb7 Ka8 36.R7b6 Ka7 37.Ne5 Be5 38.de5 Rdd2 39.Kc1 Rc2 40.Kd1 Rcd2 41.Ke1 Rfe2 42.Kf1 Rf2 43.Ke1 Rfe2 44.Kf1 Rf2 45.Ke1 ½-½. theguy888 – goweiwen, lichess.org, 2020.

5.Nf3 (--> 4.Nf3 f6 5.fe5).

5.a3 Ba5

6.e3 fe5 7.Be5 Ne5 8.Qh5 Nf7 9.Qa5 Qh4 10.Ke2 Qc4 11.Kf2 Qc2 12.Qc3 Qc3 13.Nc3 Nf6 14.e4 b6 15.Nf3 Bb7 16.Re1 White intends e5 16...0-0-0 17.d4 White plans e5 17...Rhf8 18.e5 Nh5 19.Bc4 Rde8 20.Rhf1 Ng5 21.Bd5 Ba6 (21...Nf3 22.Bf3 Bf3 23.gf3-/+) 22.Rh1 (22.Rg1 Nf4 23.Ke3 Nd5 24.Nd5 Nf3 25.gf3 Bb7-+) 22...Nf4-/+ 23.Re3 Nd5 24.Nd5 Bb7 25.Nc3 d6 26.h4 (26.h4 Nf3 27.gf3-/+). marekt (2160) - afda (2235), gameknot.com, 2020.

6.ef6 Nf6 7.e3 0-0 8.Nf3 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qd6 11.c4 dc4 12.Bc4 Kh8 13.Be2 Rad8 14.d4 Qe6 15.Bc1 Bb6 16.Qc2? (better is 16.Ng5 Qd5 17.Bg4 Qg5 18.Bf3 Nd4 19.Bb7-+) 16...Bf3-+ 17.Rf3 (17.Bf3 Nd4! 18.ed4 Bd4 19.Kh1 Ba1 20.Qc7 Ne4-+) 17...Nd4! 18.Qa2 (18.ed4 Bd4 Double attack (18...Qe4 Decoy)) 18...Nf3 19.Bf3 (19.gf3 Be3 20.Kh1 Qa2 21.Ra2 Bc1-+) 19...Be3 20.Be3 Qe3 21.Qf2 Qc1 (21...Qc1 22.Qf1 Qb2-+) 0–1. Lothal,Guenter (1870) – Ziese,Gerhard (2120), Leipzig VfB op, 2003.

6.Nf3 Qe7

7.ef6 Nf6

8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d5 10.Qb1 a6 11.e3 d4 12.Nd1 Ng4 13.Qb3 de3 14.Ne3 Ne3 15.Qe3 Bf5 16.0-0-0 0-0-0 17.Qe7 Ne7 18.Bc4 Rhe8 19.Rde1 Nc6 20.Rhf1 Re1 21.Re1 Nd4 22.Nd4 Rd4 23.d3 Kd7 24.Kd2 Rd6 25.Bg8 h6 26.h3 b5 27.Bb3 Be6 28.Re5 Bb3 29.cb3 Rf6 30.d4 Rf1 31.Re1 Re1 32.Ke1 Ke6 33.Kd2 Kd5 34.Kd3 a5 35.h4 h5 36.Ke3 b4 37.a4 c6 38.Kd3 g6 39.Ke3 Ke6 40.Ke2 Kf5 41.Kf3 g5 42.hg5 Kg5 43.Ke4 Kg4 44.Ke5 Kg3 45.Kd6 Kg2 46.Kc6 h4 47.d5 h3 48.d6 h2 49.d7 h1Q 50.d8Q Qh6 51.Kb5 Qh5 52.Ka6 Qf5 53.Qb6 Kf3 54.Qb5 Qe6 55.Ka5 Qb3 56.Qb4 Qe6 57.Qd4 Qc6 58.Kb4 Qb7 59.Ka3 Qa8 60.Qc5 Ke4 61.a5 Qd5 62.Kb4 Qb7 63.Qb6 Qe7 64.Kb5 Qe5 65.Ka6 Qg3 66.Kb7 Qg7 67.Qc7 Qb2 68.Ka8 Qh8 69.Qb8 Qa1 70.Qb5 Qh8 71.Ka7 Qd4 72.Qb6 Qc3 73.a6 Kf5 74.Qb5 Ke6 75.Kb8 Kd6 76.Qb6 Kd7 77.Qb7 Kd6 78.a7 Qh8 79.Qc8 Qb2 80.Ka8 Qg2 81.Qb7 Qe2 82.Qb6 Kd7 83.Qd4 Kc6 84.Qa4 Kb6 85.Qb4 Kc6 86.Qc3 Kd7 87.Qg7 Kc6 88.Qf7 Kd6 89.Qf8 Kc6 90.Qc8 Kd6 91.Qd8 Kc6 92.Qf6 Kc7 93.Qf4 Kc6 94.Qf8 Kd7 95.Qf5 Kc6 96.Qg6 Kd7 97.Kb7 Qb5 ½–½. Fritz 8 (2000) – Deep Fritz (2000), Blitz:5', 2003.

8.Bc3 d5 9.Ba5 Na5 10.e3 0-0 11.Bd3 Bg4 12.0-0 Ne4 13.Qe1 c5 14.Qh4 Qh4 15.Nh4 Rf1 16.Kf1 Rf8 17.Kg1 Nf2 18.Nc3 Nd3 19.cd3 Nb3 20.Rf1 d4 21.Ne4 Be2 22.Rf8 Kf8 23.ed4 cd4 24.Nf2 g6 25.Nh3 Ke7 26.Kf2 Bd3 27.Nf4 Bc2 28.Nf3 g5 29.Ne2 d3 30.Ned4 g4 31.Nb3 gf3 32.Na5 fg2 33.Nb7 Kd7 34.Kg2 Kc6 35.Nd8 Kb6 36.Nf7 Kb5 37.Ne5 Ka4 38.Nc6 a6 39.Nb8 a5 40.Nc6 Ka3 41.Na5 Kb4 42.Nc6 Kc5 43.Ne5 Kd5 44.Ng4 Kd4 45.Kg3 Bd1 46.Nf6 h5 47.Kf4 Be2 48.Ne8 h4 49.Nd6 h3 50.Kg3 Bd1 51.Nf7 Kc4 52.Ne5 Kd4 53.Ng4 Be2 54.Nf2 Bh5 55.Nh3 Bd1 56.Nf4 Bc2 57.Kg4 Ke4 58.h4 Bb3 59.h5 Bg8 60.h6 Bh7 61.Nh5 Ke5 62.Kg5 Ke6 63.Nf6 Bf5 64.Nd7 Bh3 65.h7 Kd7 66.h8Q 1–0. Fritz 8 (2000) – Deep Fritz (2000), Blitz:5', 2003.

8.Bc3 d5 9.Ba5 Na5 10.e3 0-0 11.Be2 Bg4 12.0-0 Bf3 13.Bf3 c6 14.Nc3 Nc4 15.Qe2 Qc5 16.Na4 Qd6 17.Qd3 Ne5 18.Qd4 Nf3 19.Rf3 Ne4 20.Rf8 Qf8 21.Rf1 Qa3 22.d3 Nf6 23.e4 de4 24.Nc5 Qa2 25.de4 Qc2 26.Rf2 Qb1 27.Rf1 Qb6 28.Rf2 Rd8 29.Qc4 Kh8 30.h3 Re8 31.Qd4 Qc7 32.Re2 Rd8 33.Qa1 Qb6 34.Qa3 Rd1 35.Kh2 Qb5 36.Re3 Qf1 37.Ne6 Nh5 38.Qf8 Qf8 39.Nf8 Nf4 40.Rf3 g5 41.g3 Rd2 42.Kg1 Nh3 43.Kf1 Rd1 44.Ke2 Ng1 45.Kd1 Nf3 46.Ne6 b5 47.Nd8 c5 48.Nb7 c4 49.Nd6 a6 50.Nf5 b4 51.Ne3 Ne5 52.Kd2 h5 53.Nf5 Nf3 54.Kc1 h4 55.gh4 gh4 56.e5 h3 57.e6 h2 0–1. Fritz 8 (2000) – Deep Fritz (2000), Blitz:5', 2003.

8.Bc3 d5 9.Ba5 Na5 10.e3 Bg4 11.Be2 Bf3 12.Bf3 0-0 13.0-0 Nc4 14.Nc3 c6 15.Qe2 Rf7 16.a4 Re8 17.a5 Qc5 18.Na4 Qb4 19.Bh5 g6 20.c3 Qa5 21.Bf3 Qc7 22.Ra2 a5 23.Nc5 b6 24.Nb3 b5 25.Nd4 Qd6 26.Qe1 a4 27.Be2 Qd7 28.Rf4 Ref8 29.Nf3 Qe8 30.Ng5 Ra7 31.Qg3 Nd6 32.Qh3 Nde4 33.Ne6 Rff7 34.Nd4 Ra5 35.Bf3 Nd2 36.Rd2 Qe3 37.Rf2 Qf4 38.Qc8 Rf8 39.Qf8 Kf8 40.Ne6 Ke7 41.Nf4 a3 42.Ra2 Kd6 43.Nd3 c5 44.Kf2 g5 45.g4 Nd7 46.Ke3 Ne5 47.Ne5 Ke5 48.Kd3 h6 49.Kc2 d4 50.Kb3 dc3 51.Kc3 Kf4 52.Be2 b4 53.Kc4 Ke4 54.h3 Kf4 55.Bf1 Ke3 56.Bg2 Ra7 57.Bd5 Rc7 58.Rc2 Kf4 59.Re2 Kg3 60.Re3 Kh2 61.Kb5 Kg1 62.Re2 Rc8 63.Bb3 Kf1 64.Rd2 Ke1 65.Rd6 Kf2 66.Kc4 Ke3 67.Rh6 Kf4 68.Rd6 Kg3 69.Rg6 Kh3 70.Rg5 Ra8 71.Ba2 Re8 72.Kc5 Re4 73.Rg8 Kh4 74.Bb3 Rg4 75.Rh8 Kg3 76.Re8 Kf2 77.Ba2 Rh4 78.Re7 Rf4 79.Re6 Kf3 80.Bb3 Kg3 81.Kb5 Kg4 82.Ka4 Kg5 83.Re2 Kf5 84.Be6 Kg6 85.Ra2 Kf6 86.Bb3 Rd4 87.Kb5 Ke5 88.Bc4 Rd7 89.Kb4 Ra7 90.Kc3 Ke4 91.Bb5 Ke5 92.Kb4 Kd6 93.Bd3 Ke5 94.Be2 Kd4 95.Bf3 Ra6 96.Kb5 Ra7 97.Bc6 Re7 98.Kb4 Re3 99.Bd7 Rd3 100.Bf5 Rf3 101.Bb1 Rf1 102.Bc2 Rf2 103.Ra1 Rc2 104.Rd1 Ke5 105.Ka3 Rf2 106.Ka4 Rb2 107.Rd8 Ke4 108.Rd7 Rb1 ½–½. Fritz 8 (2000) – Deep Fritz (2000), Blitz:5', 2003.

8.Bf6 Qf6

9.c3 0-0 10.Qb3 Kh8 11.e3 d6 12.Bd3 Ne5 13.Be2 Bb6 14.0-0 Be6 15.Qd1 Qg6 16.d4 Ng4 17.Qd2 Qh6 18.Bd3 c5 19.Re1 Rae8 20.h3 Nf6 21.e4 Qh5 22.Rf1 d5 23.e5 Ne4 24.Qe3 Bf5 25.Bb5 Re6 26.Bd7 Bh3 27.Be6 cd4 28.cd4 Be6 29.Nbd2 Ng3 30.Rfe1 Bg4 31.Qc3 Rf4 32.Rab1 Bd4 33.Qd4 Rd4 34.Rb7 Ne2 35.Re2 h6 36.Nd4 Be2 37.e6 Qe5 38.Ne2 Qe2 39.e7 Qe3 40.Kf1 Kh7 41.Ra7 Kg6 42.Nf3 Kf7 43.Rd7 Qb3 44.Ke2 Ke8 45.Ra7 Qc4 46.Ke1 g5 47.a4 Qe4 48.Kd2 d4 49.Kd1 g4 50.Nd2 Qg2 51.Ra6 d3 52.Kc1 Qf2 53.Re6 g3 54.a5 g2 0–1. Deep Fritz (2000) – Fritz 8 (2000), Blitz:5', 2003.

9.c3 0-0 10.e3 d5 11.Qb3 Qd6 12.Be2 Ne5 13.0-0 Ng4 14.g3 Nf6 15.Kg2 Ne4 16.c4 Qh6 17.Kg1 Bh3 18.Re1 Qg6 19.Qd3 Ng3 20.Qg6 Ne2 21.Re2 hg6 22.Rf2 dc4 23.Ng5 Rf2 24.Kf2 Rf8 25.Kg3 Bd7 26.Nc3 c5 27.e4 b5 28.h4 Bc7 29.Kg2 Bd6 30.Nd5 Bc6 31.Rb1 a6 32.Kg1 Rd8 33.a4 b4 34.Rc1 Ba4 35.Nb6 Bb5 36.Nc4 Bc4 37.Rc4 b3 38.Rc1 a5 39.Ne6 Ra8 40.e5 Be5 41.d4 Bd4 42.Kg2 a4 43.Re1 a3 44.Nf4 a2 0–1. Deep Fritz (2000) – Fritz 8 (2000), Blitz:5', 2003.

9.c3 0-0 10.e3 d5 11.Qb3 Qd6 12.Be2 Ne5 13.Ne5 Qe5 14.Bf3 c6 15.Ra2 Bf5 16.Rb2 b5 17.0-0 Bd3 18.Rf2 Rf7 19.a4 Bc7 20.g3 Raf8 21.Qd1 Qf5 22.ab5 Qf3 23.Rf3 Rf3 24.Na3 Rf1 25.Qf1 Rf1 26.Kg2 Bd6 27.Nc2 c5 28.b6 ab6 29.Rb6 Be5 30.Rb2 Rd1 31.Nd4 cd4 32.ed4 Bd6 33.Kf2 Ba3 34.Ra2 Bc1 35.Ra1 Rf1 36.Kg2 Re1 37.Kf3 Bd2 0–1. Deep Fritz (2000) – Fritz 8 (2000), Blitz:5', 2003.

9.c3 d5 10.e3 g5 11.Bb5 g4 12.Bc6 bc6 13.Nd4 0-0 14.Qe2 c5 15.Nb3 Bb6 16.Rf1 Qh4 17.g3 Rf1 18.Kf1 Qf6 19.Kg1 c4 20.Nd4 c5 21.Nc2 Bf5 22.Ne1 Qg6 23.Qd1 Bc7 24.a4 Be4 25.Na3 Be5 26.Ng2 Rb8 27.Nf4 Qf5 28.Qe2 Bf3 29.Qf1 Qd7 30.a5 Rb2 31.Qc1 Rb3 32.Qf1 Qf7 33.Nc2 Qf5 34.Na3 Qe4 35.Ra2 Bc3 36.Nd5 Bg7 37.Nf4 c3 38.Qc1 Qb4 39.d3 c2 40.Nc2 Rb1 41.Nb4 Rc1 42.Kf2 cb4 43.d4 b3 44.Ra3 b2 45.Rb3 b1Q 46.Rb1 Rb1 0–1. Deep Fritz – Fritz 8, Blitz:10', 2003.

9.c3 d5 10.e3 g5 11.Bb5 g4 12.Bc6 bc6 13.Nd4 0-0 14.Qe2 c5 15.Nb3 Bb6 16.Rf1 Qh4 17.g3 Rf1 18.Kf1 Qf6 19.Kg1 c4 20.Nd4 c5 21.Nc2 Bf5 22.Ne1 Qg6 23.Qd1 Bc7 24.a4 Rf8 25.Na3 Be4 26.Ng2 a6 27.Nf4 Qf5 28.Ra2 Rb8 29.Qe2 Be5 30.Qd1 Rb3 31.Qf1 Kh8 32.Qd1 Bd6 33.Qf1 Kg8 34.Qf2 Rb7 35.Qf1 Be5 36.Qc1 Qd7 37.Nc2 a5 38.Qa1 Rb3 39.Qe1 Rb8 40.Qd1 Bf3 41.Qf1 Rb6 42.Qe1 Qc6 43.Qc1 Be4 44.Qd1 Qd7 45.Qc1 h5 46.Qe1 h4 47.gh4 Qf5 48.Na3 Bf4 49.ef4 g3 50.d3 gh2 51.Kh2 cd3 52.Qe3 Rg6 53.Rb2 Rg7 54.Qf2 Qg4 55.Rb8 Kh7 0–1. Deep Fritz – Fritz 8, Blitz:10', 2003.

5.a3 Bc5

6.d4 Bb6 7.Qd3 fe5 8.d5 Na5 9.Be5 Nf6 10.Nf3 d6 11.Bd4 0-0 12.Nc3 Qe7 13.0-0-0 c5 14.Bg1 Nh5 15.Bf2 Nf4 16.Qe4 Qf6 17.Be1 Ng6 18.h4 Bd7 19.Ng5 Rae8 20.Qf3 Nc4 21.Qf6 Rf6 22.Bg3 Nf4 (22...Na3?! 23.Nge4 Bc7 24.Nf6 gf6 25.Rd3=) 23.Nge4 Rff8 24.e3 Ne3 25.Re1 Ba5 (worse is 25...Nfd5 26.Nd5 Nd5 27.Bc4+=; worse is 25...Ned5 26.Nd5 Nd5 27.Bc4+/–; 25...Nf1?! 26.Ref1 Nd5 27.Rf8 Kf8 28.Bd6 Kg8 29.Nd5 Re4 30.Rf1+=) 26.Re3 Bc3 27.Rc3 Re4 28.Bd3 Ree8 (28...Nd3?! 29.cd3 Re2 30.Bd6=) 29.Rb3 b6 30.Ba6 Bg4 31.Rf1 Re4 32.Rb1 Rf6 0–1. pvanr (2025) – wily (2030), gameknot.com, 2010.

6.d4 Bb6 7.Nf3 fe5 8.d5 (8.Ne5?? Ne5 9.Nd2 Ng4-+) 8...Nd4! 9.e4 (9.Bd4 ed4 Decoy; 9.Nd4 Qh4 Double attack (9...Qh4 Decoy)) 9...Qe7 10.Nbd2 Nf6 11.Nc4 (11.Nd4 ed4 12.Bd3 0-0-+) 11...Nf3 12.Qf3 (better 12.gf3 d6 13.Nb6 ab6 14.Qd2-+) 12...Bd4 (12...0-0 13.d6 cd6 14.Nb6 ab6 15.Bd3-+) 13.c3? (better 13.d6 cd6 14.Bd4 ed4 15.0-0-0-/+) 13...Bc5-+ 14.Ne3 Rf8 (14...0-0 15.Nf5 Qe8 16.Bd3-+) 15.Bd3 (15.Nf5 Qf7 16.0-0-0 d6 17.Bb5 Bd7 18.Bd7 Qd7-+) 15...d6 16.Rf1 c6 (16...Bd7 17.Nf5 Qf7 18.0-0-0-+) 17.Nf5 (17.dc6 bc6 18.0-0-0 d5-+) 17...Qc7-+ 18.Qg3 (18.dc6 bc6 19.Qg3 g6-+) 18...g6 19.Ne3 Qe7 (19...Qb6 20.Bc1 Qb3 21.Bd2 cd5 22.ed5 Be3 23.Qe3 Qd5 24.Rf2-+) 20.Qf3 (20.dc6 bc6 21.Rb1 Rb8-+) 20...Nd7 (20...Be3 21.Qe3 cd5 22.ed5 Nd5 23.Rf8 Kf8 24.Qf3 Nf6 25.Kf1-+) 21.Qg3 Rf1 (21...Be3 22.Qe3 cd5 23.Rf8 Kf8 24.ed5-+) 22.Bf1 (22.Kf1 Qf7 23.Ke2 Nf6-+) 22...Be3 (22...Nf6 23.dc6 bc6 24.Qf3-+) 23.Qe3 cd5 24.0-0-0 (better 24.ed5 Qh4 25.Qg3 Qe4 26.Be2-+) 24...de4 25.Bb5 (25.a4 Nc5 26.Ba3 Bg4 27.Bb5 Kf7 28.Rf1 Kg7 29.Bc5 dc5 30.Qe4 Bf5-+) 25...a6 26.Ba4 Kf8 27.Bb3 (27.Qe4 Nc5 28.Qf3 Kg7-+) 27...Nc5 28.Rf1 (28.Qh6 Ke8 29.Bg8 Nd3 30.Kb1 Nf2-+) 28...Bf5 29.Bd5 (29.Bc4 Kg7-+) 29...Kg7 30.Kb1 (30.g3 Qd7 31.c4 Rc8-+) 30...Be6 31.c4 (31.Be4 Ne4 32.Qe4 Bf5 33.Rf5 gf5 34.Qf5 Qf7 35.Qf7 Kf7-+) 31...Rc8 (31...Bd5 32.cd5 Rf8 33.Rf2-+) 32.Ka1 (32.g3 b5 33.Be4 Ne4 34.Qe4 Bf5 35.Rf5 gf5 36.Qf5 Rc4-+) 32...b5 (better 32...Bd5 33.cd5 b5 34.Bc1-+) 33.Bc3 (33.Be4 Ne4 34.Qe4 Rc4-+) 33...Bd5 34.cd5 Qb7 35.Qh3 Rf8 36.Rd1 (36.Rf8 Kf8 37.Qh6 Kg8-+) 36...Nd3 37.Rd3 ed3 38.Qd3 Qb6 39.Qd1 (39.Kb2 Qg1 40.g3 Qh2 41.Kc1 Qh1 42.Kb2 Qg2 43.Bd2 Rf2-+) 39...Rf2 40.Kb1 (40.g4-+) 40...Rg2 41.Bd4 ed4 42.Qh1 Re2 (42...Re2 43.Qf3 Re1 44.Ka2 Qc5 45.Qd3 Re3 46.Qd2 Qa3 47.Kb1 Rb3 48.Kc2 d3 49.Qd3 Rb2 50.Kd1 Qa1 51.Qb1 Qb1) 0–1. bambinik (2505) – ETMOBIL,Deep Fritz 7 (2625), 2003.

6.d4 Nd4?? 7.Bd4+- Bd4 8.Qd4 1–0. pcmvr (2840) – pawnraider (2100), net–chess.com, 2009.

6.e3 fe5 7.Be5 Ne5 8.Qh5 Ng6 9.Qc5 Qh4 10.Ke2 Qd8 (10...b6 11.Qc7 Ba6 12.d3-+) 11.Nf3 (11.Nc3 b6 12.Qb5 Nf6=+) 11...Nf6 (11...N8e7 12.Nc3 0-0 13.Ke1=+) 12.Nc3= d6 13.Qg5 0-0 14.Kf2 (14.Ke1 Ne7=) 14...c6 (14...Ne5 15.Ke1 h6 16.Qh4=+) 15.Kg1 (15.Ke1 Bg4=+) 15...Ne5 16.Ne5 de5 17.Bc4 Kh8 18.Bd3 Qd6 (18...e4 19.Ne4 (19.Be4?? Qd2 20.Bd3 Qc3-+) 19...Ne4 20.Qd8 Rd8 21.Be4 Rd2 22.h3=+) 19.Rf1 Kg8 (19...Bg4 20.h3 Be6 21.Qh4=) 20.a4 Bd7 21.Rf3 (21.h4 Nd5=+) 21...Rf7 (21...e4 22.Qf4 (22.Be4?? Qd2 23.h3 Qc3-+) 22...Qa3 23.Bc4 Nd5 24.Qe4 Qc1 25.Kf2 Rf3 26.Qf3 Qh1 27.Nd5-+) 22.h4= Raf8 (22...e4 23.Ne4 (23.Be4?? Qd2 24.Bd3 Qc3-+) 23...Ne4 24.Be4 Rf3 25.gf3 Qd2 26.Rh2 Qe1 27.Kg2=) 23.h5=+ e4 (23...h6 24.Qg6=) 24.Ne4= (24.Be4?? Qd2 25.Bg6 hg6 26.hg6 Re7-+ (26...Qc3?? 27.Qh4 Qa1 28.Rf1 Qf1 29.Kf1 Ng4 30.Ke1+-)) 24...Ne4 25.Be4 Rf3 26.gf3 Qd2 27.h6 g6 28.Qe5 Qe3 29.Kg2 Qe2 30.Kg1 Qe1 31.Kg2 Qd2 32.Kg3 ½–½. bambinik (2525) – zwartetulp,Crafty 18.08 (2435), 2003.

6.e3 fe5 7.Be5 Nf6 8.Bf4 0-0 9.Nc3-/+.

6.e3 fe5 7.Be5 Nf6 8.Bf6 Qf6 =+.

6.e3 Ne5 7.d4 +/–.

5.ef6 Nf6

6.a3 Ba5 7.c3 0-0 8.Nf3 d5 9.e3 Qe8 10.Be2 Ne5 11.0-0 c5 12.Ne5 Qe5 13.Qa4 Bc7 14.Qf4 Qf4 15.ef4 c4 16.d3 (16.d4!?-/+) 16…Re8-+ (16...Re8 17.Bd1 cd3-+) 0–1. Fournier,Frederic (2095) – Mehlhorn,Uwe (2520), KMG, 2003.

6.a3 Bc5 7.e3 d5 8.d4 Bd6 9.Nf3 Ne4 (better is 9...Qe7!?-/+) 10.c4= Qh4?? (better is 10...Be6=) 11.Nh4+- dc4 (11...0-0 12.Nf3 Be6 13.Nbd2 Nd2 14.Qd2+-) 12.Bc4 Na5 (12...Nf6 13.0-0+-) 13.Qh5 1–0. Bonetti,Shane – kettes, ICC, 2002.

6.a3 Be7 7.Nc3 d6 8.Nb5 a6 9.Nc3 Bf5 10.e3 Ne4 11.Nd5 Nf6 12.Nf4 Rg8 13.Nf3 Bg4 14.Be2 Ne4 15.0-0 Bh4 16.d3 Bf3 17.Bf3 Ng5 18.Bg4 Ne5 19.Be2 g6 20.Be5 de5 21.Nh3 Nh3 22.gh3 Qg5 23.Bg4 Qe3 24.Kh1 h5 25.Rf3 Qd4 26.Be6 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Qf3 Qf4 0-1. tunniato - kn1ghtr1der, lichess.org, 2020.

6.e3 0-0 7.Nf3 d5 8.Bb5 a6 9.Ba4 (9.Bc6 bc6 10.0-0 Rb8=+) 9...Ne4-/+ 10.0-0 Bg4 11.a3 Ba5 12.Bb3 Kh8 13.Nc3 (13.h3 Bh5-/+) 13...Bc3 14.dc3 Be6 15.Qd3 Qe7 (15...Nc5 16.Qe2=+) 16.c4 Nc5 17.Qc3 dc4 18.Bc4 Bc4 (19.Qc4 Qe3 20.Kh1 b5=+). pcmvr – pierre, ChessHere.com, 2005.

6.e3 0-0 7.Nf3 d5 8.Bb5 Bd7 9.0-0 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 Be6 12.Ng5 Ne5?? (better is 12...Bg4 13.Qe1 Be7=) 13.Ne6+- (13.Be5?! Bg4 14.Qe1 Be7+-) 13...Qd7 (13...Qe7 14.Nf8 Rf8+-) 14.Nf8 Rf8 (14...Qe8 15.a4+-) 15.Be5 Ne4 (15...Be7 16.Nc3 c6 17.e4+-) 16.Rf8 Bf8 (16...Kf8 17.Qf3 Ke8 18.d3+-) 17.Qf3 c5 18.Qe4 c4 19.Qd4 cb3 20.ab3 Qc6 21.Nc3 Bc5 22.Qd5 Qd5 23.Nd5 (23…Bf8 24.Ra6+-) 1–0. Baensch,Hans – Pieleck,Rudi, RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

6.e3 d5 7.Bd3 0-0 8.Nf3 Ne4 9.Qe2 Kh8 10.Nc3 Bc3 11.dc3 Bg4 12.0-0 Qf6 Attacks the isolani on c3 13.Qe1 Qg6 14.Kh1 Qh5 15.Nd2 Rf1 16.Bf1 Be6 17.Ne4 de4 18.Qf2 Qc5 19.Qf4 Rf8 20.Qc7 h6 21.a4 (21.Qb7?? Rb8 22.Qc7 Rb2-+) 21...Kh7 (21...Qe3?! 22.Qb7 Qc5 23.c4+=) 22.Qg3 (22.Qb7? Rb8 23.Qc7 Rb2-+) 22...Bc4 23.Bc4 Qc4 24.Qe1 Rf5 25.h3 b6 26.Qd2 Na5 27.Qe1 Rg5 28.Qf2 Rg6 29.Qe1 Rf6 30.Kg1 Rf5 31.Kh1 Qf7 32.c4 Qc4 33.Rd1 Qf7 (33...Qa4!? 34.Qc3 Rf7-/+) 34.Bc3+= Qc7 35.Rd4 Qc6 36.Kh2 Nb7 37.Qd2 Rf7 38.Bb2 Qe8 39.Qd1 Qe5 40.Kg1 Qf5 41.Rd5 Qf2 42.Kh2 Qe3 43.Qg4 Nc5 44.Bd4 Qf4 45.Qf4 Rf4 46.a5 Ne6 47.ab6 ½–½. pvanr (2030) – antinephilehi (2150), gameknot.com, 2010.

6.e3 d5 7.Bd3 Qe7 8.Qe2 0-0 9.Nf3 Bg4 10.0-0 Ne5 11.c4 (11.Be5 Bf3 12.Rf3 Qe5-/+) 11...Rad8 (11...Bf3 12.gf3 Nd3 13.Qd3-/+) 12.Be5 (12.Nc3 Bf3 (12...Nc4?! 13.Nd5 Nd5 14.Bc4=; worse is 12...dc4 13.Bc4 Kh8 14.Rad1-/+) 13.gf3 d4-+) 12...Bf3-/+ 13.Rf3 Qe5 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Rfe8 (15...dc4 16.Bc4 Kh8 17.Rb1-/+) 16.cd5 Nd5 (worse is 16...Rd5 17.Bc4+/–; 16...Qd5?? 17.Bc4+-) 17.Raf1 (17.Rc1 a6+=) 17...Nf6 (17...g6 18.Bc2 Qc3 19.e4 Qd4 20.Qf2 Qf2 21.R1f2+=) 18.Qc2 (18.Rb1 b6+=) 18...Kh8 19.h3 (19.Rh3 h6 20.Rf5 Qd6-/+) 19...b6 (19...Qc5 20.Kh1+=) 20.e4 c6 (20...Ne4?? 21.Be4 g6 22.g3+-) 21.Qf2 (21.Rf5 Qd6 22.R1f3 Nd7+=) 21...h6 22.Qe3 Nd5 (22...Ne4?? 23.Be4 a5 24.Rf7+-) 23.Qd4 Nf4 (23...Nc3?? 24.Rf8 Kh7 25.Qe5 Re5 26.Rd8+-) 24.Qe5 Re5 25.Bb1 (25.Rf4 Rd3 26.Rf7 Re4 27.Ra7 Rc3+=) 25...g5 26.Bc2 Kg7 27.Kh2 Rd2 28.R1f2 Rf2 29.Rf2 Rc5 30.g3 Nh5 31.Rf3 Nf6 32.Kg2 a5 33.Re3 g4 34.Bd1 h5 35.hg4 Ng4 36.Rd3 b5 37.Bb3 Ne5 38.Re3 a4 39.Be6 Kf6-/+ 40.Bg8 Ke7 41.a3 Ng4 42.Rf3 Re5 43.Rf7 Kd8 44.Bh7 Ne3-/+ 45.Kf3 Nc4 46.Bf5 Re7 47.Rf6 Kc7 48.Be6 Na3 49.Ke3 Rg7 50.Rf3 c5 51.e5 Re7-+ 52.Rf6 b4 53.cb4 cb4 54.Kd2 Nb5 55.Rf7? Rf7 56.Bf7 a3 (56...a3 57.Kd3 Kc6-+) 0–1. Trokenheim,Marek (1780) – Windheim,Charles (1935), RB–2012–0-00180, 2012.

6.e3 d5 7.Nf3 0-0 8.Be2 Bg4 9.0-0 Qe8 (9...Qe7 10.Nc3=) 10.Nc3 (10.Bf6 Rf6 11.c3 Bc5=+) 10...Rd8 11.a3 Ba5 12.h3 Bh5 (12...Be6 13.Bd3=+) 13.Qe1 (13.Ng5 Be2 14.Ne2 Ne4 15.Rf8 Qf8 16.Ne4 de4=) 13...Kh8 (13...Qg6 14.Bd3 Ne4 15.g4 Bc3 16.Bc3 Bg4 17.Nh4 Rf1 18.Bf1=+) 14.Rb1= Bb6 (14...Bf3 15.Bf3 (worse 15.gf3 d4 16.ed4 Qg6 17.Kh1 Qc2-+) 15...Ne4 16.Be4 Rf1 17.Qf1 de4 18.Qf5=) 15.Na4 Bg6 (15...Bf3 16.Bf3 Qg6 17.Qd1=) 16.Nb6+= ab6 17.Rc1 Qe7 (better 17...Ne4!?=) 18.Nh4+- Bh5? (better 18...Ne4!?+-) 19.Bf6+- Qf6?? (19...Rf6 20.Bh5 Rf1 21.Kf1 Qa3+-) 20.Rf6 (20.Rf6 Rf6 21.Bh5+-) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz (1890) – Fischer,Ronald (1830), remoteschach.de, 2002.

6.e3 d6 7.a3 Bc5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Qd7 0–1. pcmvr (2225) – agentry (1865), net–chess.com, 2006.

6.e3 Qe7 7.Be2 0-0 8.Nf3 d5 9.a3 =+.

6.e4 Qe7 -/+.

6.Nf3 Qe7 7.a3 Ba5 8.Bc3 0-0-/+.

6.Nf3 Qe7 7.c3 Bc5-+ 8.d4 Bb6 9.Qc2 g6 10.Nbd2 (10.g3 d6 11.Nbd2 Bf5-+) 10...d5-/+ 11.Qc1 (11.Qb3 Bf5-+) 11...Bf5-+ 12.h3 (12.Ba3 Qg7-+) 12...0-0-0 13.Ba3 Qg7 14.g4 Bd7 15.Qc2 Rhe8 (15...Kb8 16.0-0-0 Rhe8 17.Rg1-+) 16.0-0-0 Kb8 17.Rg1 a6 18.Kb1 g5 (18...Na7 19.c4 Re3 20.Bb2-/+) 19.Nb3-/+ Ne4 20.e3 (20.Bg2 Na7 21.Bb2 Nb5-/+) 20...Na5 (20...h5 21.Re1 hg4 22.hg4-/+) 21.Nfd2-/+ Nd2 22.Qd2 Ba4 (22...Nc4 23.Bc4 dc4 24.Nc5-/+) 23.Re1 Nb3 24.ab3 Bb3 25.Kb2 Ba4 26.Bd3 Qh6 (26...Bb5 27.Bb5 ab5 28.Rgf1-/+) 27.Rg3 Qc6 (27...Ba5 28.Rf3-/+) 28.Rf3 h6 29.Rf7 (29.Ref1 Re6-/+) 29...Rd7 30.Rf2 Bb5 31.Ref1 Bc4 (31...Rdd8 32.Rf6 Re6 33.Re6 Qe6 34.Bb5 ab5 35.Bb4-/+) 32.Bc4 dc4 33.Rf8 Rdd8 34.Qc2 (34.Be7 Rf8 35.Bf8 Rd5-+) 34...Rc8 35.Ka2 (35.Re8 Re8 (worse is 35...Qe8 36.e4+=) 36.Rf8 Qb5 37.Kc1 Rf8 38.Bf8 Qe8-/+) 35...Rf8-+ (35...Re3?! 36.R1f6 Qd7 37.R6f7=) 36.Bf8 (36.Rf8 Rf8 37.Bf8 Ba5-+) 36...Re8 37.e4 Re4 38.Bh6 Re3 (worse is 38...Qh6 39.Qe4 Qh3 40.Qf3 Qh2 41.Rf2+=) 39.Bg5 Rh3 40.Bc1 Ba5 41.Bb2 Rg3 42.Rf8 (42.d5 Qc5-+ (42...Qd5? 43.Rf8 Ka7 44.Qf2 Bb6 45.Qg3+-)) 42...Ka7 43.d5 (43.Rf2 Rg4 44.Re2 Qf3-+) 43...Qc5 44.Rf4 (44.Qf2 Qf2 45.Rf2 Rg4-+) 44...Bb6 45.Qa4 0–1. Janek – Vassileos, internet free game, 2017.

6.Nf3 Qe7 7.c3 Bc5 8.e3 d5 9.Bb5 Bd7 10.0-0 0-0-0 11.Nd4 Bd4 (11...Ne5 12.Bd7 Nfd7 13.Nf5=) 12.cd4= Kb8 13.Nc3 a6 14.Be2 h5 15.Qb3 Bc8? (better 15...Qb4!?+=) 16.Ba6+/- Ka8 (16...Qb4!? 17.Bd3 Qb3 18.ab3 Ne7+/-) 17.Ba3+- Qe6 18.Bd3 Nd7 (18...Kb8+-) 19.Bf5 Qf7 20.Nd5 Kb8 21.Be4 Qe6 22.Qc2 Rh6 (22...Rde8 23.Bf3 Nf6 24.Nf6 Qf6 25.Rab1+-) 23.Nc7! Kc7 24.d5 (24.d5 Qe5 25.Bb2+-) 1-0. marekt – bykerkid, gameknot.com, 2013.

6.Nf3 Qe7 7.e3 Qe3 8.Qe2 Qe2 9.Be2 d5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Be6 0–1. pvanr (2055) – surfdude99 (2030), gameknot.com, 2010.

6.g3 0-0 7.Bg2 =+.

6.g3 b6 7.Bg2=+ Bb7 8.e3 (8.Nf3 0-0=+) 8...Qe7 (8...0-0 9.Nf3=+) 9.Ne2 0-0-0 (9...0-0 10.a3 Bc5 11.0-0=+) 10.0-0= Rdf8 (10...Rhf8 11.a3 Bc5 12.Nf4=) 11.Nbc3 Qe8 (11...h5 12.a3 Bc3 13.Nc3=) 12.Nb5 (12.Rb1 Qe7=) 12...Kb8 (12...Ne4 13.Rf8 Rf8 14.Bg7 Bd2 15.Bh6=+ (< 15.Bf8 Be3 16.Kf1 Qf8 17.Nf4 Bf4 18.Be4 Be5 19.Kg2 a6-+)) 13.Nf4 Be7 14.c4 Qf7 15.Qa4 a6= 16.Bc6 dc6 17.Nd4 Qe8 18.Nfe6 Rf7 19.Ng5 Rff8 20.Nde6 Rfg8 21.Be5 Bd6 22.Bd6 cd6 23.Rab1 b5 24.cb5+/– cb5 25.Qd4 Qe7 26.a4 h6+= 27.ab5 ab5? 28.Rb5 hg5 29.Ra1 (29.Ra1 Re8 30.Qa7 Kc8 31.Rc1 Kd7 32.Nc5 dc5 33.Rb7 Ke6 34.Re7 Re7 35.Qa2 Kd7 36.Rc5+-) 1–0. Hakulinen – Mennie, corr 3GMM–47, 1995.

6.Nf3 0-0

7.e3 d5 8.Bb5 a6 9.Bc6 =+.

7.e3 d5 8.Bd3 Bg4 9.0-0 Bd6 10.h3 Bh5 11.Bf5 Ne4 12.g4 (12.Be6!? Bf7 13.Bf7 Rf7 14.Nc3=+) 12...Ng3-/+ (13.Be6 Bf7 14.Bf7 Rf7-/+) 0–1. Lemke,D – Weisbrod,Juergen, corr DDR, 1990.

7.e3 d5 8.Be2 Ne4 9.0-0 Bd6 10.d3 Ng5 11.Ng5 Qg5 12.Rf8 Bf8 13.Qc1? (13.Qd2 Be6-/+) 13...Bg4 (better is 13...Bc5 14.Kf2 Qh4 15.Kf1 Be6-+) 14.Bg4+= Qg4 15.Nd2 Qe2 16.Nf3 Nb4 (16...Re8!?-/+) 17.Nd4= Qg4 18.a3 Nc6 19.Qf1 Bd6 20.Nf5?? Rf8-+ 21.e4 Bc5 22.Kh1 d4?? 23.Qf3 Qf3-/+ 24.gf3 g6 25.Nh4 g5?? 26.Nf5+/– Rf7 27.Rg1+- Kh8 28.Rg5 Ne5?? 29.Rg3 Ng6 30.Bd4 Bd4 31.Nd4 c5 32.Ne6 Re7 33.Nc5 b6 34.Nb3 Rc7 35.c4 a6 36.a4 b5 37.ab5 ab5 38.cb5 Rc3 39.Nd4 Rd3 40.Nf5 Rd1 41.Kg2 Rd2 42.Kh3 Nf4 43.Kg4 Ne2 44.Rg2 Rb2 45.Re2! Re2 46.Nd4 Rb2 0–1. Fournier,Frederic – Black panter1, Partie evaluee, 5m + 0s, 2007.

7.e3 d6 8.Be2 Ne5 9.0-0 Nf3 10.Bf3 Bc5 11.Nc3 c6 12.Kh1 Bf5 (12...Qe7 13.Na4=) 13.e4 (better is 13.Bc6 Bc2 14.Qc2 bc6 15.Na4+/–) 13...Be4?? (better is 13...Be6=) 14.Ne4+- Ne4 15.Be4 Rf1 16.Qf1 Qg5 (16...d5 17.Bf5 Qd6 18.Qe2+-) 17.Qf5 (better is 17.Qd3!? Qh6 18.Qb3 d5 19.Bd5 cd5 20.Qd5 Kh8 21.Qc5 Qd2+-) 17...Qf5 18.Bf5 g6 19.Be6 Kf8 20.Rf1 Ke7 21.Bb3 d5 22.c4 dc4 23.Bc4 Rd8? 24.Bf6 Kd7 25.Bd8 Kd8 26.Rf7 b5 27.Bb3 a5 28.Rh7 a4 29.Bf7 g5 30.Rh8 Ke7 31.Bh5 Bb4 32.d3 Bc3 33.Rc8 Kd7 34.Bg4 Kd6 35.Kg1 Bd4 36.Kf1 c5 37.Ke2 Kd5 38.Bf3 Ke5 39.Rb8 b4 40.g3 Bc3 41.h4 gh4 42.gh4 Kd4 43.h5 Ke5 44.h6 a3 45.h7 Kf5 46.h8Q Bh8 47.Rh8 Ke5 48.Rc8 Kd4 49.Kd2 c4 50.dc4 b3 51.ab3 a2 52.Ra8 a1Q 53.Ra1 (53.Ra1 Kc5 54.Ra5 Kb6 55.Rb5 Kc7 56.Rb7 Kd6 57.b4+-) 1–0. Fournier,Frederic (1900) – hardguaguanco (1715), Active (4/0), 2004.

7.e3 Ng4 8.c3 Bc5 9.Ba3 Ba3 10.Na3 d5 11.Be2 a6 12.Qb3 Qd6 13.c4 Be6 14.cd5 (14.Qb7?? Rfb8 (14...Qa3 15.Qc6 Bf7 16.0-0+-) 15.c5 Qd7 (15...Rb7 16.cd6 cd6 17.Rc1+=) 16.Qa8 Ra8-+) 14...Bd5 15.Bc4 Nb4 (15...Nf6 16.0-0 (16.Qb7?? Rfb8 17.Bd5 Nd5-+) 16...Na5 17.Bd5 Nd5 18.Qb2=) 16.Bd5 Nd5 17.Nc4 (17.Qb7?? Rfb8 18.Nc4 Qc5-+ (18...Rb7?! 19.Nd6 cd6 20.0-0-+)) 17...Qe6 18.h3 (18.Qb7? Rab8 19.Qa7 Nf4-+) 18...Ngf6 19.Nce5 Ne4 (19...Qd6 A) 20.Qb7 Nb4 21.Rb1 Rab8 (worse 21...Na2 22.Qb3 Qd5 23.Nc4+=) 22.Rb4 Rb7 (worse 22...Qb4 23.Qb4 Rb4 24.Ke2=+) 23.Rb7 Nd7-/+; B) 20.0-0=) 20.0-0 (20.Qb7 Ng3 21.Rg1 Rad8=) 20...Rae8 (20...Nd2!? 21.Nd2 Qe5=) 21.d4= Ndc3 (21...b5 22.Rac1 Rd8 23.Qd3+=) 22.Qb7+= c5 23.Kh2 Re7 (23...Rc8 24.Qd7 Rfe8 25.Qe6 Re6 26.a3+-) 24.Qb3+- cd4 (24...Rc8 25.Qe6 Re6 26.a3+-) 25.ed4 Qb3 26.ab3 Rb7 27.Ra6 Rb3 28.Nd7 Re8 29.Nfe5 Rb2 30.Rfa1 g6 31.Ng4 Re7 32.Ra7 Re2 33.R1a5 Kg7 34.Nge5 Kh8 (34...g5 35.Nc6 Rf7 36.Nde5 Ra7 37.Ra7 (37.Na7?! Nd1 38.Nc4 Ndf2+=) 37...Kg8 38.Ne7 Kg7 39.Nd5 Kg8 40.Nc7+-) 35.Nc5 (35.Nf8 Ra7 36.Ra7 Nb5 37.Rh7 Kg8+-) 35...Ra7 36.Ra7 Nc5 37.Nf7 Kg7 38.Ng5 Kh6 39.h4 Kh5 40.dc5 Kh4 (40...h6 41.Nf3 Nd5 42.c6+-) 41.Nf3+- Kg4 42.Rh7 Re8 43.c6 Rc8 (43...Kf5 44.Nd4 Ke5 45.Rd7+-) 44.Rf7 Rh8 45.Kg1 Rc8 46.Rf6 Ne4 (46...Kh5 47.Kh2+-) 47.Rg6 Kf5 48.Nh4 Ke5 49.g4 Nd6 50.Nf3 Kd5 51.Nd4! Nf7 (51...Kd4 52.Rd6 Deflection) 52.Nf5 Rc7 53.Kg2 Ne5 54.Rd6 Kc5 55.g5 Rc6 56.Rc6 Kc6 57.Kg3 Kd5 ½–½. Trokenheim,Marek (1800) – De Waele,Willy (1620), FICGS, 2008.

7.e3 Ng4 8.c3 Be7 9.Be2 (9.Bd3 Bh4 10.Nh4 Qh4 11.g3 Qg5=+) 9...d5 10.0-0 Be6 11.Na3 (11.Ba3 Nce5=+) 11...a6 (11...Nge5 12.Qb3=+) 12.Nc2 Bd6 13.h3 Nf6 14.Ncd4 Nd4 15.Nd4 Qe7 (15...Qd7 16.Qc2=+) 16.c4 (16.Qc2 Bd7=+) 16...dc4-/+ 17.Qc2 (17.Ne6 Qe6 18.Bf6 Rf6 19.Rf6 gf6=+) 17...b5 18.a4 Bd7 (18...c5 19.Ne6 Qe6 20.ab5 ab5 21.Bf6 gf6 22.Rab1+=) 19.Nf5 (19.ab5 ab5 20.Ra8 Ra8=+) 19...Bf5-/+ 20.Rf5 (20.Qf5 Rab8-/+) 20...Qe4 21.Bd1 Qc2 22.Bc2 c6 23.ab5 cb5 24.d3 (24.Bf6 gf6 25.Be4 Be5 26.Ba8 Ba1-/+ (worse 26...Ra8 27.Ra5=+)) 24...cd3 25.Bd3 Rfe8 26.Bd4 Bb4 27.Ra2 Bd6 0–1. pvanr (2065) – ukip (2160), gameknot.com, 2010.

6.Nf3 d5

7.e3 0-0 8.c4 Qe7 9.cd5 (9.Nc3 d4 10.Nd5 Nd5 11.cd5 Qe3 12.Qe2 Ne7-/+) 9...Nd5 (9...Qe3 10.Qe2 Nd5 11.Nc3-+) 10.Bc4 (10.Bd4-+) 10...Be6 (better is 10...Qe3! 11.Qe2 Qe2 12.Ke2 Be6-+) 11.0-0=+ Ne3?? (better is 11...Rae8=+) 12.Be6+/– Qe6 13.de3 Qe3 14.Kh1 Rad8 (14...Rae8 15.Qb3 Qb3 16.ab3+=) 15.Qc1 (15...Qc1 16.Rc1+=; 15.Qb3 Qb3 16.ab3 Rd3=+). Sternik,Ryszard – Zdrojewski, corr, 1995.

7.e3 0-0 8.Be2 Na5 9.a3 Bd6 10.0-0 =+.

7.e3 0-0 8.Be2 Ne7 9.0-0 Ng6 10.a3 Bd6 11.c4 Be6 12.cd5 Bd5 13.Nc3 Bc6 14.Qb3 Kh8 15.Ng5 Qe7 16.Nb5 Ne4?? (better is 16...Bb5 17.Qb5 c6=) 17.Nf7 Rf7 18.Rf7 (18.Qf7?! Qf7 19.Rf7 Ne5 20.Be5 Be5+-) 18...Bh2 19.Kh2 Qh4 20.Kg1 Rg8 21.Qe6 (better is 21.Raf1!? Qd8 22.Qb4 a5 23.Qa5 Ng3+-) 21...Ng3? (21...Ng5 22.Qa2 Nf7 23.Na7 Ng5 24.Nc6 Nh3 25.gh3 Qg3 26.Kh1 Qh3 27.Kg1 Qg3 28.Kh1 Qh3 29.Kg1 Qg3 30.Kh1 Qh3=) 22.Bf3 Bb5 (22...Bf3 23.Rf3 Ne2 24.Kf1 Ng3 25.Rg3 Qg3+-) 23.Rg7! (23.Bb7?? Ne2 24.Kf1 Nef4 25.Kg1 Ne6-+) 23...Rg7 (23...Qh1 24.Kf2 Qe1 25.Ke1 Rg7 26.Qc8 Be8 27.Qe8 Nf8 28.Qf8) 24.Qc8 (24…Qd8 25.Qd8 Be8 26.Qe8 Nf8 27.Qf8) 1–0. CountFromHolland – Vinci, HCL–E710 playchess.de, 2003.

7.e3 0-0 8.Be2 Re8 9.0-0= Qe7 10.Bf6 (10.a3 Bd6=) 10...Qf6=+ 11.Nd4 (11.c3 Bd6=+) 11...Qg5 (11...Qe5 12.Nc6 bc6 13.c3=+) 12.Nc6 bc6 13.c3 (13.Rf3 Rb8=+) 13...Bd6 (13...Bh3 14.Bf3 Bd6 15.Qe2=+) 14.Bd3 Bh3 15.Qf3 Be6 (15...Bg4 16.Qf7 Kh8 17.Qf2=+) 16.Bf5 Bf5 17.Qf5 Qf5 18.Rf5 Rab8 19.a4 Rb2 (20.Rf1 a5-/+). Psion – Psion, 4 Min/Zug, 1990.

7.e3 Qe7 8.Be2 0-0 9.0-0 Be6 10.Qe1 Ne4 11.a3 Ba5 12.a4 Rae8 13.Ba3 Bb4 14.c3 Bc5 15.Kh1 a6 16.d3 Nf6 17.Nd4 Bd7 18.Nc2 Ng4 (18...Ba3 A) 19.Ra3 Ng4 (19...Ne5) 20.Bf3 Nce5 21.Bd5 Kh8 22.Bf3 Qd6 23.Qg3 Qd3-+; B) 19.Nba3 B1) 19...Ne5 20.Rb1 Neg4 21.Rf3 Qd6 22.Qg3 Qg3 23.Rg3 b6=+; B2) 19...Ng4 20.Rf8 (20.Bf3 Qd6 21.Bg4 Bg4 22.Qd2 Bf5 23.Nd4 Nd4-/+; 20.Bg4) 20...Rf8 21.Rb1 Nf2 22.Kg1 Bh3 23.Bf1 b6=+; B3) 19...Qc5 20.d4 Qa5 21.Bd3 Ne7 22.Rb1 Bc6 23.Rb4 b6=+; B4) 19...Qe6 20.Rb1 (20.Qg3) 20...b6 21.Kg1 Ne5 22.a5 ba5 23.c4 dc4=+; B5) 19...b6 20.Qh4 Ne5 21.a5 Bg4 22.Qe1 b5 23.h3 Be2-/+) 19.Rf8 (19.Bc5 Rf1 20.Qf1 Qc5 21.Bg4 Bg4 22.h3 Bh5 23.Qe1 Bg6-/+) 19...Rf8 20.Bf3 (20.Bc5 Qc5 21.Bg4 Bg4 22.h3 Bf5 23.Qd2 Ne5-/+; 20.Bg4 Bg4 21.Bc5 Qc5 22.Nba3 Qd6 23.h3 Bf5-/+) 20...Ba3 (20...Nce5 21.Bc5 Qc5 22.d4 Nf3 23.gf3 Qe7-/+) 21.Nba3 Nce5 (21...Qe5 22.Bg4 (22.Qg1 Qd6=+ 23.d4 Na5-/+) 22...Bg4 23.Rb1 Na5=+) 22.Qg3 (22.Bd5 Be6 23.Bb7 Nf2=+ (23...c5=)) 22...h5 (22...Nf3 23.gf3 Ne5 24.Ne1 Ba4 25.e4-+) 23.Rf1? (23.Bd5 Kh8 24.Nc4 Nc4 25.dc4 Ba4 26.Nd4-/+) 23...Nf3-/+ 24.gf3 Ne5 (25.e4 A) < 25...Nd3 26.Qc7 b6 A1) 27.Qb6?? Bh3 (27...de4?! 28.Qb7-/+; 27...Ba4?! 28.Qd4 Bc2 29.Qd5 Qf7 30.Nc2 Qd5 31.ed5+=) 28.Rb1 Rf3-+; A2) 27.e5-/+; B) 25...de4 26.de4 Nf3 (26...Ba4?! 27.Ne3-+) 27.Rf3 Qe4-+; < 24...Ne3 25.Re1 h4 26.Qf2+/–) 0–1. Trokenheim,Marek (1800) – Perevozchikov,Vjacheslav (1865), FICGS, 2008.

7.e3 Ng4 8.a3 Bd6 9.Bd3 Bh2! 10.Qe2 (10.Nh2 Qh4 Mate attack; 10.Rh2 Nh2 Combination) 10...Bg3 11.Kf1 Nf2 (11...Qe7 12.Rh3 Be5 13.Nc3-/+) 12.Bg7= Nh1 (12...Nd3? 13.Bh8 (worse is 13.cd3 Rg8 14.Bh6 Be6-/+; 13.Qd3 Rg8 14.Qh7 Be6 15.Qg6 Kd7+/–) 13...Nc5 14.Rh7+-) 13.Bh8 Bg4 14.Nc3 Kd7 15.Bd4 (15.Bg7 Qg8 16.Kg1 Qg7 17.Kh1 Rf8-+) 15...Qg8+= 16.Bb5? (16.Kg1 Nf2 17.Rb1-+) 16...Rf8-+ 17.Kg1 Nf2 18.e4?? (18.Bc6 bc6 19.Qf2 (19.Ba7?? Bf3 20.Qf3 Rf3 21.gf3 Bh4 22.Kf1 Qg3-+) 19...Bf2 20.Kf2-+) 18...Bf3-+ (18...Bf3 19.gf3 Nh3 20.Kf1 Qg4-+) 0–1. marekt (2190) – daxthedog (2190), gameknot.com, 2015.

7.e3 Ng4 8.a3 Bd6 9.Qe2 (9.Bd3 Nh2! 10.Qe2-+ (10.Nh2?? Qh4 11.Kf1 0-0 12.Qf3 Rf3 13.gf3 Qg3-+; 10.Rh2?? Bh2 11.Ke2 Be5-+)) 9...0-0-+ 10.Nc3 d4! 11.Nb5 (11.ed4 Re8 Combination; 11.Nd4 Be5 Double attack (11...Bh2 Deflection; 11...Be5 Decoy)) 11...de3 12.0-0-0 Nf2 13.Qe3 Nd1 14.Bc4 Kh8 15.Rd1 Bf4 16.Qe4 Bh6 17.Re1 Bf5 18.Qd5 Bg4 19.Bc3 Bf4 20.Re4 Bf3 (20...Bf3 21.gf3 a6-+) 0–1. pvanr (2055) – kestutis (2170), gameknot.com, 2010.

7.e3 Ng4 8.Nc3 0-0 9.Bb5 Qd6 10.Qe2 Nce5 11.a3 Ba5 12.0-0-0 (12.0-0 c6 13.Bd3 Nd3 14.cd3 Bc7-/+) 12...a6 13.Bd3 Be6 (13...Bc3 14.dc3 Nd3 15.cd3-/+) 14.Rdf1 (14.Ng5 Bf5 (< 14...Nd3 15.Qd3 Rf5 16.Nce4=) 15.e4 Bc3 16.dc3 Bg6-/+) 14...Bc3 15.dc3 Nc4 16.Bc4 dc4 17.e4 Rad8 18.e5 Qe7 19.Rd1 Bd5 20.Rhe1 c6 21.Kb1 Rde8 22.Rd4 Nh6 23.Bc1 Nf7 24.Ka2 b5 25.Rf4 (25.Bf4 a5-/+) 25...Nh8 (25...Qc7 26.Rf1-+) 26.Nd4 Ng6 27.Rf8 Qf8 28.Rf1 Qe7 29.e6 Qd6 30.h4 c5 (30...Be6 31.h5 Bd7 32.Be3-+) 31.Nf5 (31.h5!? cd4 32.hg6-/+) 31...Qe6-+ 32.Qe6 Re6 33.h5 Ne5 34.Ne3 Bc6 35.Rd1 Nd7 36.g4 Nb6 37.Rd8 Kf7 38.Bd2 Bf3 39.Kb1 g5 40.Kc1 h6 41.Rh8 Be4 42.Nf1 Rf6 43.Ne3 Nd7 44.Rc8 Re6 45.a4 ba4 46.Nc4 Bf3 47.Ne3 Rb6 (48.c4 a3-+) 0–1. Mehlhorn,Uwe – Taulien,Hans_Juergen, RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

6.Nf3 d6

7.c3 Ba5 8.e3 Be6 9.Be2 Qd7 10.0-0 0-0-0 11.d4 h6 12.Nbd2 (12.c4 d5=) 12...g5 (12...Ng4 13.Qa4=) 13.Bc4 (13.e4 d5 14.Ng5 hg5 15.Rf6 Rde8+/–) 13...g4 14.Be6 (better is 14.Nh4!? Rhf8 15.Rf6 Rf6 16.d5=) 14...Qe6-/+ 15.Nh4 Rhg8 (15...Qe3 16.Kh1 Qg5 17.Nf5-/+) 16.e4 (16.Nf5!?+=) 16...Ne4-/+ 17.Ne4 Qe4 18.Qe1 Qd5 19.Rf5 Qc4 20.Qe6?? (better is 20.Qf1 Qe6 21.Kh1-/+) 20...Kb8 (better is 20...Qe6 21.Kh1 Qe7-+) 21.Qc4+- 1–0. Fournier,Frederic (1885) – rigoelas (1665), Active (6/0), 2004.

7.e3 0-0 8.a3 Bc5 9.Bc4 d5 10.Bb5 =+.

7.e3 0-0 8.Be2 Qe7 9.0-0 =.

7.e3 Bg4

8.a3 Bc5 =.

8.c3 Ba5 9.Qa4 Bb6 10.Na3 Bd7 11.Qh4 Qe7 12.Be2 a6 13.Nc2 0-0-0 14.a4 h6 15.Nb4 Rde8 16.Nc2 g5=+ 17.Qf2 Ne4 18.Qg1 Rhf8 19.d3 Nc5 20.d4 Qh7 21.Kd1 Ne4 22.Nce1? Qf7?? 23.Nd3 Qb3-+ 24.Kc1 Nc3 25.Qe1 Nd4! (26.Nd4 Bd4 27.ed4 Ne2 (27...Re2?! 28.Qc3 Rb2 29.Qb2 Qd3 30.Re1-/+) 28.Kd2 Nf4-+) 0–1. Andersson,Lars H – Hedlund,Tony, corr SSKK 1–453, 1992.

8.c3 Bc5 9.Be2 =+.

8.Be2 0-0 9.0-0 Bf3 10.Bf3 (worse is 10.gf3 d5+=) 10...d5 11.a3 Ba5 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Be4 de4 15.Qg4 g6?? (better is 15...Qe7+=) 16.Qe4 (16.Qe6 Rf7 17.Qf7) 16...Rf1?? (16...Qd7 17.Qc4 Rf7+-) 17.Rf1 Qe8 18.Qc4 Qf7 (18...Qe6 19.Qe6) 19.Qf7 1–0. Fournier,Frederic (1785) – pinki (1700), Active (3/0), 2004.

8.Be2 Ne4 9.0-0 (9.a3 Bc5 10.Bg7 Bf3 11.Bf3 Qh4 12.Ke2 Rg8+=) 9...Qd7 10.Nd4 0-0-0?? (10...Be2 11.Qe2 Ne5+/–) 11.Bg4+- Kb8 (11...Ne5 12.Bd7 Rd7 13.a3+-) 12.Bd7 Rd7 13.Nc6 bc6 14.d3 Nf6 15.e4 (better is 15.Bf6 Bc5 16.Bg5 d5+-) 15...Re8 16.Nd2 Bc5 17.Kh1 h5 18.Bf6 gf6 19.Rf6 Bd4 20.Rb1 Kc8 21.Rf5 (better is 21.Qh5!? Red8 22.Rf7 Bb6+-) 21...h4 22.Nf3 c5 23.Nd4 cd4 24.Rfb5 Kd8 25.Qg4 Ke7 26.Qg5 Ke6 (26...Kf8 27.Qh6 Ke7 28.Rf5 Rg8 29.Qf6 Ke8 30.Rb8 Rd8 31.Qd8) 27.Qf5 Ke7 28.Rb8 (28.Rf1 Kd8 29.Rb8 Ke7 30.Qf6) 28...Rb8 (28...Rdd8 29.R1b7 Rc8 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Kf6 32.Qf5 Kg7 33.Rc7 Kh6 34.Rh7) 29.Rb8 (29.Rf1 Rh8 30.Qf6 Ke8 31.Qh8 Ke7 32.Qf6 Ke8 33.Qf8) 29...a6 (29...Rd8 30.Qg5 Kf7 31.Rd8 Ke6 32.Qf5 Ke7 33.Rd7 Ke8 34.Qf7) 30.Qf8 Ke6 31.Re8 Re7 32.Re7 (32.Qe7) 1–0. Fournier,Frederic (1655) – SeriousGacky, Active, 2005.

8.h3 Bd7 9.a3 Bc5 10.Nc3 d5 11.Bd3 Qe7 12.0-0 0-0-0 13.Na2 a6 14.Nb4 Nb4 15.ab4 Bb4 16.Qe2 Rdf8 17.Ne5 Kd8 18.Nd7 Nd7 19.Bf5 c6 20.Bd4 Nf6 21.Qd3 g6 22.Bg4 Bc5 23.Bf3 Rf7 24.Rfb1 Re8 25.c4 Bd4 26.Qd4 c5 27.Qd3 Qd6 28.cd5 Re5 29.Ra5 Rc7 30.Qa3 Rf5 31.e4 Rf4 32.Ra4 Re7 33.Rc1 Ne4 34.Qe3 Rf3 35.Qf3 Nd2 36.Qc3 Ne4 37.Qd3 Ng3 38.Rd1 Ne2 39.Kh1 Re5 40.Raa1 Nd4 41.Qc3 Qd5 42.Qg3 Kd7 43.Ra5 Qd6 44.Rb1 b5 45.Qc3 Re2 46.Rba1 Qd5 47.Rg1 Re6 48.Rd1 Ke8 49.Qg3 Qd6 50.Qf2 g5 51.Raa1 g4 52.Rd3 gh3 53.Rh3 h6 54.Rf1 Kd7 55.Qa2 Qe5 56.Qa5 Rf6 57.Re1 Qg5 58.Qa2 h5 59.Rb1 Re6 60.Qa5 h4 61.Rd1 Re2 62.Rg1 Qf6 63.Qc3 Qe7 64.Qa5 Re6 65.Rc1 Ke8 66.Qa1 Qg5 67.Rf1 Kd7 68.Rf7 Re7 69.Rf1 Re2 70.Rg1 Re6 71.Rf1 Rf6 72.Re1 Rf2 73.Rg1 Qh6 74.Ra3 Rf6 75.Rh3 Re6 76.Rc1 Qd2 77.Rd1 Qf4 78.Qc3 Re5 79.Rg1 Qg5 80.Qa3 Qf6 81.Rc1 Rf5 82.Qa1 a5 83.Qa5 Rf1 84.Rf1 Qf1 85.Kh2 Qf4 86.Kh1 c4 87.Qa7 Ke6 88.Qb6 Kf5 89.Qd8 Ne6 90.Qd7 Qe5 91.Qh7 Kf6 92.Rh4 Ng7 93.Rh6 Kf7 94.Qg6 Kg8 95.Qd6 Qg5 96.Rh3 Nh5 97.Rf3 Kg7 98.Kg1 Qc1 99.Kh2 Qg5 100.Qd7 Kh6 101.Qe6 Qg6 102.Qe5 Qg5 103.Rf5 Qh4 104.Kg1 Kg6 105.Rf2 Qg4 106.Qd6 Kh7 107.Rf3 Qg5 108.Kf2 Qh4 109.Ke2 Qg4 110.Kf1 Qg5 111.Qe6 Qc1 112.Kf2 Qd2 113.Kg1 Qd4 114.Kh1 Qa1 115.Kh2 Qb1 116.Qf7 Kh6 117.Rf5 Qf5 118.Qf5 Ng7 119.Qb5 Kg6 120.Qc4 Kf6 121.Qf4 1–0. Fritz 8 – Deep Fritz, Blitz:10', 2003.

8.h3 Bf5 9.Bd3 Bd3 10.cd3 d5 11.0-0 0-0 12.Qb3 Rb8 13.Bf6 Rf6 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Kh8 16.Nd4 Nd4 17.ed4 Rf1 18.Rf1 Kg8 19.Qa4 a6 20.Qd1 Qd7 21.Qh5 Re8 22.Rf5 c6 23.Re5 Re5 24.Qe5 h6 25.g4 Qf7 26.Kg2 Kh7 27.h4 Qg6 28.Qe2 Qf6 29.Kg3 b5 30.h5 a5 31.a3 Qd6 32.Kg2 g5 33.Qe8 Kg7 34.Kh3 a4 35.Kg2 Kf6 36.Kh3 Kg7 37.Kg2 Qf6 38.Qd7 Kf8 39.Qc8 ½–½. Fritz 8 – Deep Fritz, Blitz:10', 2003.

4.fe5 Qh4

5.g3 Qd4?? 6.Bd4+- (6.Bd4 Nd4 7.c3+-) 1–0. Nemec,Zdenek – Kalla,Zdenek, CSR CF, 1989.

5.g3 Qh6 6.Nf3 Nge7 7.Bg2 0-0 8.0-0 d6 9.c3 Ba5 10.ed6 Qd6 11.Na3 Bg4 12.d4 Qe6 13.Qd3 Rad8 14.Ng5= Qg6 15.Qg6 hg6 16.e4+= Be2 17.Rf2 Ba6 18.Bf1 Rb8 19.Nc4 Bb6 20.Nb6+- cb6 21.Ba3 Rbe8 22.Ba6 ba6+/– 23.Raf1 f6 24.Ne6 Rf7 25.Nc7 Rc8 26.Na6+- Na5 27.e5 Nd5 28.e6 Rb7 29.Re1 Nc4 30.Bb4 Re8 31.Rfe2 g5 32.Kf2 g6 33.h3 Rh7 34.Kg2 Rb7 35.Kf3 f5 36.Re5 Ne5+= 37.Re5 Nf6 38.d5+/– Rh7 (38...Nd5 39.Rd5 Re6 40.a3+/–) 1–0. Iosif,Daniela – Bakalarz,Grazyna (2120), BL2 SW, 1994.

5.g3 Qe4

6.Nf3 Bc5 7.e3 d6 (better is 7...Nge7!?=) 8.ed6+/– cd6? (better is 8...Bg4 9.Bg2 Qg6 10.dc7 Rc8+/–) 9.Bg7+- Bg4 10.Bg2 Bf3?? (10...Bd4 11.Nc3 Bc3 12.dc3 Ne5+-) 11.Bf3 Qg6 12.Bh8 0-0-0 13.0-0 Nb4 14.Na3 Ne7 15.Bc3 Nbd5 16.Nb5 a6 17.Nd4 Nc3 18.dc3 Rg8 19.Qd3 Qg5 20.Bg2 f5 21.Nf5 Nf5 22.Qf5 Qf5 23.Rf5 Be3 24.Kh1 Bd2 25.c4 Bc3 26.Rb1 b5 27.cb5 ab5 28.Rfb5 Kd7 29.Rb7 Ke6 30.Bh3 Ke5 31.Re7 Kf6 32.Rc7 Be5 33.Rf1 Kg5 34.a4 d5 35.Rf5 Kg6 36.Re5 h5 37.Rd5 h4 38.Rc6 Kf7 39.Rd7 Ke8 40.Rc8 1–0. Fournier,Frederic – paisa101, Active, 2009.

6.Nf3= d5 7.ed6 Bd6 8.Bg2 Ne5 9.0-0 Nf3 10.Bf3 Qg6 11.e3 c6 12.Bh5+/– Qh6 13.Rf7+- Nf6?? 14.Rf6 1–0. market (2160) – Siegmar (1870), GameColony.com, 2002.

6.Nf3 d6 7.a3 Ba5 8.ed6 cd6?? 9.Bg7+- Nd4 10.Bd4 Bg4 11.Bh8 Bf3 12.Rg1 f6 13.c3 0-0-0 14.Bh3 Kb8 15.Rf1 Re8 16.Rf2 Bb6 17.d4 Bd8 18.Nd2 Qc6 19.Rf3 Nh6 20.Bf6 Bf6 21.Rf6 Ng8 22.Rf3 Nf6 23.Rf6 Qh1 24.Nf1 Qh2 25.Nh2 (25.Nh2 a5 26.Rb1 Ka8 27.Qb3 b6 28.Bg2 Kb8 29.Qb6 Kc8 30.Qb7 Kd8 31.Rd6#) 1–0. marekt – joshanejo, Yahoo, 2005.

6.Nf3 d6 7.ed6 Nf6 8.Nc3 Bc3 9.Bc3 Bg4 10.Bg2 Qe6 (10...cd6!? 11.Bf6 gf6+/–) 11.dc7+- 0-0 12.0-0 (better is 12.Rb1 Nd5 13.Rb7 Nc3 14.dc3 Qa2 15.Nd4 Nd4 16.cd4+/–) 12...Bh3?? (better is 12...Ne4 13.Bb2 Rfc8+/–) 13.Bf6 (better is 13.Ng5 Qd6 14.Nh3+-) 13...Bg2 14.Kg2 (better is 14.Ng5!? Qe8 15.Kg2 gf6 16.Nh3+- (16.Rf6?! Qe5 17.Rc6 bc6+=)) 14...Qf6+/– 15.e3 Qd6 16.c3 Qc7 17.Qb3 Rad8 18.Rad1 Rd3 19.Qc2 Qd7 20.Nd4 Qd5 21.Kg1 Qc4 22.Rf4 Nd4 23.ed4 Qa6 24.Qb3 g6?? 25.Kf2 Kg7+/– 26.Qd5 h5 27.Qb3 b6 28.a4 Kg8 29.Qb4 Kg7 30.Qb5 Qb5 31.ab5 Re8 32.Rf3 Rf3 33.Kf3 Re7 34.Re1?? Rd7 35.Re5 Kf6 36.d3 g5 37.h3 Kg6 38.Re4 f6 39.c4 Rc7 40.d5 Kf7 41.Re6 Rd7 42.Ke4 1–0. Fournier,Frederic (1910) – otton (1935), Active (5/0), 2004.

6.Nf3 Qe3?? 7.c3+- Bc3 8.Nc3 Qb6 9.Qc2 Nd4 10.Nd4 Qd4 11.Nb5 Qb6 12.Nc7 Kf8 13.Ba3 (13.Ba3 Ne7 14.Be7 Ke7 15.Nd5 Ke8 16.Nb6 ab6 17.Rc1+-) 1–0. Fritz 11 – Caissa, internet, 2010.

6.Nf3 Ne5?? 7.Be5+- d6 (7...f6 8.Bc7 Qc6+-) 8.Bg7 Bg4 9.Bg2 1–0. Fournier,Frederic (1830) – noviembre2019 (1835), Active, 2008.

6.Nf3 Nh6 7.Bg2 Bc5 8.d4 Bb6 9.Nc3 Qe3 10.Nd5+/– Qe4 11.c4 Ng4 12.Qd2+- Ne3?? 13.Ne3 (13...Ba5 14.Bc3 Bc3 15.Qc3+-) 1–0. Trkn – guest1664, ICC, 2004.

6.Nf3 Nge7

7.Bg2 Bc5 8.d4 Bb6 9.Nbd2 Qe3 10.Nc4+= Qh6 11.d5 Na5 12.Nb6 Qb6 13.Bd4 Qb4 14.c3 Qb5 15.0-0 Nd5+= 16.Ng5 h6 17.Nf7+/– Rf8 18.Qc2 Ne7 19.Qh7 Qe2? 20.Bd5!! Qg4 21.Nd6! cd6 22.Rf8 Kf8 23.Rf1 Qf5 24.Qh8 Ng8 25.Rf5 Ke7 26.Qg8 de5 27.Qf8# 1–0. pierre – oppocomp, internet, 2010.

7.Bg2 Ne5?? 8.Be5+- d6 (8...0-0+-) 9.Bg7 Rg8 10.Bc3 1–0. marekt – gibsonvansas, chessworld.net, 2015.

7.Bg2 Qg6 8.0-0 0-0 9.Nc3 Bc5 10.d4 Bb6 11.e3 d5 12.Nh4 Qe6 13.Ba3 Re8 14.Qf3+= Ng6 15.Ng6+/– hg6 16.Nd5+- Nd4 17.ed4 Bd4 18.Kh1 Ba1 19.Nc7 Qd7 20.Na8 Be5 21.Re1 Bd6?? 22.Re8 Qe8 23.Bd6 Be6 24.Qb7 (24.Qb7 Qa4 25.Qc7+-) 1–0. Wall,Bill – Oops, internet, 2005.

7.Bg2 0-0

8.0-0 Bc5 9.e3 a6 10.Rf2 (10.Nc3 Qg4 11.d4 Bb4 12.a3 Bc3 13.Bc3 Nd5 14.Bd2 Nb6 15.Bb4; 10.a3 b5 11.Nc3 Qg6 12.Nh4 Qh6 13.a4 ba4 14.Na4 Ba7 15.Ba3) 10...Qg6 (10...Rb8 11.Nc3 Qg4 12.Ng5 Qg5 13.Ne4 Qh6 14.Nc5 b6 15.Ne4; 10...Bb6 11.Nc3 Qg4 12.Rb1 Re8 13.Qf1 Ba5 14.Qd3 Nb4 15.Qe4) 11.d4 Ba7 12.Qd2 d6 13.ed6 cd6 14.c4 b5 15.Na3.

8.0-0 Bc5 9.e3 Bb6 A) 10.Nc3 Qg4 11.Ne2 Ng6 12.Nc1 Re8 13.h3 Qh5 14.g4 Qh6 15.Nd3; B) 10.a4 Qg4 (10...Re8 11.Nc3 Qb4 12.Rb1 Qg4 13.Qe1 Qg6 14.Qf2 Nd8 15.Nb5) 11.Qe2 d6 12.ed6 cd6 13.Nc3 Be6 14.Ne1 Qe2 15.Ne2; C) 10.Na3 Re8 11.c4 Qg4 12.Rc1 Ba5 13.Nb5 a6 14.Nbd4 Rb8 15.d3; D) 10.Ne1 Qc4 (10...Qg6 11.Nd3 d5 12.ed6 cd6 13.Nc3 Bg4 14.Nf4 Qg5 15.Qe1) 11.Nd3 Ng6 12.Na3 Qe6 13.Qh5 Rb8 14.Be4 d6 15.Bf5.

8.0-0 Bc5 9.e3 Rb8 10.Nc3 Qg4 11.d4 Bb6 12.Nd2 Qg5 13.Nc4 Ba5 14.Ne4 Qh6 15.d5.

8.0-0 Bc5 9.e3 Qc4 10.d4 Bb6 (10...Bb4 11.c3 Ba5 12.Ba3 d6 13.ed6 cd6 14.Bd6 Bc3 15.Be7) 11.Ba3 Re8 12.c3 d6 13.ed6 Nf5 14.Re1 Nd6 15.Ng5.

8.0-0 Bc5 9.e3 Nd5 10.Nh4 Qc4 (10...Qb4 A) worse 11.Bd5 Qb2 12.Nc3 Be3 (12...Ne5 13.Rb1 Qa3 14.Rb3 Qa6 15.d4) 13.Kg2 Bc5= (worse 13...Ne5 14.Rb1 Qa3 15.Rb3+-; 13...Bb6 14.Rf7 Rf7 15.Bf7) 14.Qh5 Nd8 15.Ne4; B) 11.Qc1 Ne3 (11...Nb6 12.Bc6 Nc4 13.Bc3 Qb6 14.d4 dc6 15.dc5) 12.de3 Be3 (12...Qb6 13.Re1 Bb4 14.Nc3 Qa5 15.Nd5) 13.Qe3 Qb2 14.Nc3+- Re8 15.Bd5) 11.Na3+= Be3? (11...Qa6 12.Bd5 Ba3+- 13.Qh5 Nd8 14.Ba3 Qa3 15.Nf5; 11...Qb4 12.Bd5 Qb2 13.Nc4 Qb5 14.Qh5 Nd8 15.a4) 12.de3+- Qc5 (12...Qb4 13.Qd5 Qb2+-) 13.Bd5 (13.Qd5 Qe3 14.Rf2 Ne7+-) 13...Nb4 (13...Ne7 14.Bc4 Qe3 15.Rf2+-) 14.c4 (14.Nf5!? Nd5 15.Qd5 Qd5 16.Ne7 Kh8 17.Nd5 c6+-) 14...Qe3 15.Kg2 d6 16.Qf3 (16.ed6 Nd5 17.Qd5 Be6+-) 16...Qf3 17.Rf3 (17.Nf3 c6 18.Be4 d5 19.cd5 cd5+-) 17...de5 18.Be5 c6 19.Be4 (19.Bd6 cd5 20.Bb4 Rd8+-) 19...Re8 20.Bd6 (20.Re1 Re5 21.Bh7 Kh7 22.Re5 Be6+-) 20...Re4 21.Bb4 Re2 (21...Bg4 22.Rf4 Rae8 23.Re4 Re4 24.Re1 Re1 25.Be1+-) 22.Rf2 Bh3 (22...Bh3 23.Kg1 Rae8+-). Massoni,Luigi – Biglieri,Pablo Hernan, CN.1999.0.00146, 1999.

8.0-0 Bc5 9.e3 Re8 A) 10.Nh4 Qc4 (10...Qb4 11.Ba3 Qa5 12.Bc5 Qc5 13.d4 Qb4 14.c3 Qb2 15.Qb3) 11.d4 Bb6 12.Na3 Qb4 13.Qh5 Nd8 14.Rab1 d5 15.ed6; B) 10.Nc3 Qg4 11.Qe2= d5 12.ed6 Bd6 13.Nb5 Be6 14.Qf2 Nf5 15.d3.

8.0-0 Bc5 9.e3 Qg4 10.d4 Bb6 (10...Nd5 11.Qe2 Bb4 12.c4 Nb6 13.a3 Ba5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3) 11.c4 d6 12.ed6 cd6 13.Nbd2 Be6 14.Qb3 d5 15.Qb5.

8.0-0 d5 9.ed6 Bd6 10.Nc3= Qc4 11.e3 Bf5 12.Qc1 (12.Rb1 Rae8 13.Qc1 f6 14.Ba3 b6) 12...Rae8 13.d3 Qc5 14.Rb1 Qa5; 8...Ng6 9.a3 (9.e3 Qg4 10.a3 Ba5 11.d4 d5 12.ed6 cd6 13.Nbd2 Re8 14.d5) 9...Ba5 (9...Be7 10.e3 Qc4 11.d4 d6 12.ed6 Bd6 13.Nbd2 Qb5 14.Rb1) 10.e3 Qg4 11.d4 d5 12.ed6 cd6 13.Nbd2 Re8 14.d5.

8.0-0 d6 9.c3 Ba5 10.ed6 cd6 11.Na3 d5 12.Nb5 Rd8 13.Ba3 a6 (13...f6!?+=) 14.Nd6+/– Qg6 15.Nh4 Qd6? (better is 15...Qh5+/–) 16.Bd6+- Rd6 17.e3 g6 18.Rf2 Be6 19.Nf3 Rad8 (19...Rf8 20.Rc1+-) 20.Ng5 Ne5 21.Rb1 R8d7 (21...Bb6 22.Ne6 Re6 23.a4+-) 22.Ne6 Re6 23.Bh3 f5 24.g4 fg4 (24...Rf6 25.Qc2+-) 25.Bg4 Ng4 (25...Nf5 26.Bf5 gf5 27.Rf5 b5+-) 26.Qg4 Red6 (26...Nf5 27.Rf5 Ree7+-) 27.Rbf1 Nc6 28.Rf8 Kg7 29.Qf4 Rd8 (29...Ne7 30.Qd4 Rf6 31.Qf6 Kh6 32.Qh4 Kg7 33.R1f7) 30.Rf7 Kg8 (30...Kh8 31.Qh6 Bc3 32.Qh7) 31.Qh6 g5 (31...Bc3 32.Qh7) 32.Qh7 1–0. pcmvr (2830) – abelgance (2525), net–chess.com, 2014.

8.0-0 Qg4 9.a3 Ba5= (9...Bc5 10.e3 d5 11.ed6 Bd6 12.Nd4 Qd1 13.Rd1 Nd4 14.Bd4) 10.e3 Re8 11.Qe2 Ng6 12.Qf2 Qh5 13.d4 d6 14.Nfd2; 9.e3 d5 10.ed6 Bd6 11.Ba3 Be6 12.Bd6 cd6 13.Nc3 Rac8 14.Ne1.

8.0-0 Qg4 9.Nc3 Ng6 (9...Ne5 10.Ne5 Qd4 11.e3 Qe5 12.Qg4= a5 13.Nd1 d6 14.Qc8) 10.Nd5 Bc5 (10...Ba5 11.d4+= d6 12.ed6 cd6 13.c4 Nce7 14.Ne3) 11.d4+= Bb6 12.Qd2 (better 12.Nb6 ab6 13.d5+= Na5 14.Qd3) 12...Nce5? (12...Ba5 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 b5+-) 13.Ne5 Ne5 14.Nb6 ab6 15.de5 d6 (15...Ra5+-) 16.ed6 cd6 17.Qd6 Qe2 18.Rae1 (worse 18.Qb6 Ra6 19.Qd4 Qg4+-) 18...Qg4 (18...Qh5 19.Rf7! Qf7+-) 19.Rf7! (19.Rf7 Be6 20.Qe6 Rf7 21.Qg4 b5 22.Bd5 Kh8 23.Bf7 Rg8 24.Bg8 Kg8 25.Qg7) 1–0. pereira – opponent, internet, 2009.

8.0-0 Qg6 9.a3 Ba5 10.Nc3 d6 (10...a6 11.e3=) 11.ed6 cd6 (11...Qd6 12.Nb5 Qg6 13.e3=) 12.e3 d5 13.Ne2 (13.Nh4 Qg5=) 13...Bg4 (13...Bc7 14.Nh4 Qg5 15.Rb1=) 14.Nf4 Qd6 15.h3 Bf3 (15...Be6 16.Rb1=) 16.Qf3+= The pressure on the isolated pawn grows 16...Rad8 (16...d4 17.ed4 Nd4 A) 18.Qb7? Rab8 (18...Bd2?! 19.Bd4 Qd4 20.Kh2 Bf4 21.Qe7=) 19.Qa7 Ndc6-+; B) 18.Qd3+=) 17.Qg4 (17.Rf2 Bb6+=) 17...g6 (17...d4 18.Rad1+=) 18.Rad1 (18.Rf2 Bb6+=) 18...Bb6 Black prepares the advance d4 (18...d4 19.Kh2+=) 19.Nd3 (19.Ne2 Ne5 20.Qf4 Nc4+-) 19...d4 20.Kh1 (20.e4 f5 21.ef5 Nf5=) 20...Nf5?? (better 20...de3 21.de3 Qe6=) 21.Rf5+- (21.Rf5 de3 22.de3 Be3 23.Rf6+-) 1–0. market – opponent, gamecolony.com, 2007.

8.Rf1 d5 9.ed6 cd6 10.a3 Ba5 11.Nc3 Qg4 12.e3 Be6 13.Kf2 Ne5 (13...Rac8 14.Kg1=) 14.Ne5+= de5 15.Qg4 Bg4 16.Kg1 (16.h3 Be6+=) 16...Rad8 17.Rf2 Rd7 18.h3 Bh5 19.Be4 (19.Ne4 f5 20.Nc5 Rd2 21.Bb7 Rf2 22.Kf2 Rd8=) 19...Rfd8 20.g4 Bg6 21.Bg6 hg6 (worse is 21...fg6 22.d3+=) 22.Ne4 (22.d3 Rc8 23.Ne4 Bb6=) 22...f5 (22...Bd2 23.Nd2 Rd2 24.Be5 Rf2 25.Kf2 Rd2 26.Kf3+=) 23.gf5 gf5 24.Nc5 Rd2 25.Be5 (25.Nb7 Rf2 26.Kf2 Rd2 27.Ke1 Rc2 28.Na5 Rb2-/+) 25...Rf2 (25...Bb6!? 26.Rd2 Rd2-/+) 26.Kf2+= Rd2 27.Kg3 Rc2 28.Nb7 Bb6 29.Kf3 Ng6 30.Bg3 Rc3 Exerts pressure on the isolated pawn 31.Re1 Ra3 32.Nd6 Ne7 (32...Ra5!?-/+) 33.Bh4= Nd5 The pressure on the isolated pawn grows 34.Nf5 g6 35.Ne7 Ne7 36.Be7 Rb3 37.Bg5 a5 38.Ra1 Kf7 39.Ke4 Ke6 40.Rf1 a4 41.Rf6 Kd7 42.Rg6 a3 43.Rg8 Rb4 44.Kd5 Ra4 45.Rg7 Ke8 46.Bf6 a2 47.Kc6 Be3 48.Re7 Kf8 49.Re3 Ra6 50.Kc5 Rf6 51.Ra3 Rf2 52.Ra7 Rh2 53.Kc4 Rh3 ½–½. Janek – Larry, internet free game, 2017.

5.g3 Qe7

6.e6? fe6 7.e3 Nf6 (7...d5? 8.Qh5) 8.Bg2 d5 9.a3 Bd6 10.Nf3 e5 11.0-0 Bg4 12.Qc1Ί (12.h3 Bd7 13.Nh4 e4-+) 12...0-0-0 13.d3 h5 14.Nh4 (14.Nbd2 g5?! 15.Ng5 h4) 14...Qe6 15.Nd2 g5 (15...Rdg8 16.c4 g5 17.Nhf3 h4 18.cd5 Nd5 19.Ne4 hg3 20.hg3 Be7-/+; 15...Bc5 16.Nb3; 15...Bh3 16.c4 Bg2 17.Ng2-/+) 16.Nhf3 h4 17.Ng5 Qg8 18.Rf6? Qg5 19.Rf2 hg3 20.hg3 Qe3 21.Nf1 Qc5 22.Qe3 Nd4 23.Bd4 ed4 24.Qg5 Be6 25.Re2 Rdg8 26.Qf6 Bd7 27.Ra2 Rh7 28.Re1 Bg3 0–1. Houthuijzen,A – Kucharkowski,Jens, email KMG–50, 2002.

6.Nf3 d6?? 7.ed6+- Qd6?? 8.Bg7 Nf6 9.Bh8 Kf8 10.c3 Ba5 11.Na3! Kg8 12.Nc4 Qd5 13.Bf6 Qc4 14.Bg2 Qe6 15.Bh4 Qc4 16.0-0 Qc5 17.e3 Bg4 18.Qb3 Re8 19.Ng5 Re3 20.Qf7 Kh8 21.Qh7# 1–0. Bonetti,Shane – guest12, ICC, 2002.

6.Nf3 h5 7.Bg2 h4 8.gh4 Rh5 9.0-0 d6 10.ed6 Bd6 11.e4 Bg4 12.h3 (12.Bg7? f6 (12...f5 13.Bb2 fe4 14.Re1 0-0-0-+) 13.h3 Bd7 14.e5 Bc5 15.d4 Qg7 16.dc5 0-0-0-+) 12...Be6 (12...Bf3?! 13.Qf3 Qh4 14.Qb3 Nd8 15.Na3=) 13.Nd4 (13.d4 Bc4 (13...Rb5?! 14.Bc3 Bc4) 14.Nfd2 Bf1 15.Qh5 Bg2 16.Kg2 Bf4=) 13...Qh4 14.Ne6 fe6 15.Qf3 0-0-0 16.Qb3? Rg5 17.Kh1 Nf6 0–1. Sternik,Ryszard – Kucharkowski,Jens, email KMG–53 (Kucharkowski), 2001.

6.Nf3 h5

7.Bg2 h4

8.gh4 Qe6

9.Nc3!? d5 10.ed6 Bd6 11.Nb5+=.

9.Nc3!? Nge7 10.Nb5 Ba5 11.Bc3 Bb6 12.e3 a6 13.Nbd4 Qg6 (13...Nd4 14.Nd4 Bd4 15.ed4 Qg6 16.0-0) 14.Rg1 Nd4 15.Bd4 Bd4 16.ed4 Qe4 (16...d6 17.ed6 Qd6=) 17.Kf1 Qf5 (17...Nf5 18.d3 Qg4 19.Qc1) 18.Bh1 Rh4 19.Rg7 Rh2 20.Kg1 Rh8 21.Rg5 Qf4 22.Qe2 Nf5 23.Qg2 Nd4 24.Rf1 d6 25.ed6 Qd6 26.Rg8 Rg8 27.Qg8 Ke7 28.Qg5 Kf8 29.Ne5 Ne2 30.Kg2 f5?? 31.Ng6 Kf7 32.Nh8 Kf8 33.Re1 1–0. Plock,Joerg – Kucharkowski,Jens, email KMG–49, 2001.

9.Nc3!? Nge7 10.Nb5 Ba5 11.Bc3 Bb6 12.e3 d6?! 13.ed6 cd6 14.Bg7 Rg8 15.Ng5 Qg6 16.Bb2+/–.

9.Nc3!? Nge7 10.Nb5 Ba5 11.Bc3 Bb6 12.e3 Qg4?! 13.Rg1 Nf5 14.Bf1 Qh5 15.Rg5 Qh7 16.Bd3+/–.

9.Nc3!? Nge7 10.Nb5 Ba5 11.Bc3 Bb6 12.e3 Ng6 13.a4 a5 14.d4 Qg4 15.Qe2 Nh4 16.Nh4 Qh4 17.Kd1+=.

9.Nc3!? Qg4 10.Nb5 Ba5 11.Rg1+=.

9.Nc3!? Ne5?!

10.Ne5 Qe5

11.Nd5 Qb2 12.Nc7 Kd8 13.Na8 Qd4 14.c3 Qh4 15.Kf1 Be7 16.e3+=.

11.Nd5 Qb2 12.Nc7 Kd8 13.Na8 Qd4 14.c3 Qh4 15.Kf1 Qf4 16.Ke1 Be7 17.Qb3 Rh2 18.Rh2 Qh2 19.Qf7 Nf6 20.Kf2 Qf4 21.Kg1 Qb8 22.Kf2 d6 (22...Qa8? 23.Rh1+-) 23.Rh1 Bd7 24.Rh8 Be8 25.Qg7 Qa8 26.Rh6 +=.

11.Nd5 Qb2 12.Nc7 Kd8 13.Na8 Qd4 14.c3 Qh4 15.Kf1 Qf4 16.Ke1 Rh2 17.Rh2 Qh2 18.Kf2 Qf4 19.Bf3 Be7 20.Qg1 Nf6 (20...Qb8? 21.Qg7 Nf6 22.Rh1+-) 21.Qg7 Ne8 22.Qg8 unclear.

11.Nd5 Qb2 12.Nc7 Kd8 13.Na8 Qd4 14.c3 Qh4 15.Kf1 Qf4 (15...Be7 16.e3+=) 16.Ke1 Qh4 17.Kf1 =.

11.Nd5 Qd6 12.Bg7 Rh4 13.Nb4 Rb4 14.Bc3 Rh4 15.e3 Rh2 16.Rh2 Qg3 (16...Qh2 17.Qg4 Ne7 18.0-0-0) 17.Ke2 Qh2 18.Qh1 =.

11.Nd5 Qd6 12.Bg7 Rh4 13.Nb4 Rh2 14.0-0 Rh4 15.Bc3 Qh2 16.Kf2 Qf4 17.Ke1.

4.fe5 Nh6

5.a3 Ba5-/+ 6.e6 de6 7.Nf3 0-0 8.e3 Ng4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Qf6 11.Ne4 Qf5 12.Bd3 Nge5 13.Nf2 Nf3 (13...Nd3 14.Nd3 e5 15.0-0-/+) 14.Qf3 Qf3 15.gf3 Bd7 16.Ng4 (16.Rg1 Rfd8=+) 16...f5-/+ 17.Nf2 Ne5 18.f4 Nf3 19.Ke2 Bc6 20.h4 e5 21.Bc4 Kh8 22.Rh3 e4 23.d3 Rae8 24.Rb1 a6 25.h5 b5 26.Bb3 ed3 27.cd3 Nd4 28.Kd2 Nb3 29.Rb3 Re6 30.Rc3 a5 31.Rc5 Rf7 (31...Ref6 32.d4=) 32.Nh1= Rd6 33.Ng3 Rdf6 34.Ne2 Be8 35.Nd4 c6 36.a4 Bd7 37.Rh1 Rh6 38.ab5 cb5 39.Nb5 a4 40.Ra1 Rh5 (40...Ra6 41.Nc7 Rh6 42.Nd5+=) 41.Ra4+/– Rh2 42.Kc3 Rf8 43.Ra7 Bb5 44.Rb5 Rc8 45.Kd4 Rd8 46.Rd5 Rd5 47.Kd5 h6 (47...h5 48.Ke5 Rh3 49.e4 fe4 50.de4+=) 48.Ke5 Re2 49.Kf5 Re3 50.Kg6?? (better is 50.d4+/–) 50...Rg3=+ 51.Kh5 Rd3 -/+. market (2135) – HighRollers (1825), GameColony.com, 2002.

5.a3 Ba5 6.Nf3 Ng4 7.Nc3 Nce5 8.e3 d6 9.Bb5 -/+.

5.a3 Ba5 6.Nf3 Ng4 7.e6 de6 8.Nc3 (8.Bg7 Ne3 9.Qc1 Rg8-/+) 8...e5-+ 9.h3 Nf6 10.e3 e4 11.Ng5 Qe7 12.h4 0-0 13.Qe2 Rd8 14.Qf2 h6 15.Nh3 Qd6 16.Rd1 Ne5 17.Nf4 Bg4 18.Be2 Be2 19.Qe2 Qc6 20.Nb1 Neg4 21.Nh5 Nh5 (21...Qc2?! 22.Nf6 Nf6 23.Bf6 gf6 24.Qg4 Kf8 25.Qh5=) 22.Qg4 g6 23.Bc3 Rd5 24.Qh3 Rad8 25.Ba5 Ra5 26.g4 Ng7 27.h5 (27.d4 Qc2 28.h5 gh5-+) 27...gh5 28.Qh4 Ne6 29.Qe7 (29.Rc1 Ng5 30.Kd1 Rad5 31.gh5 Nf3-+) 29...Qc2 (< 29...hg4 30.Rh6 Rd6 31.Rh4-+) 30.gh5 (30.Rf1 Rf8 31.Rf5 Rf5 32.gf5 Qc5-+) 30...Rf5 31.Rg1 (31.Nc3 Rd2! 32.Rd2 Qc3 33.Ke2 Rf2 34.Kf2 Qd2 35.Kf1 Qd1 36.Kf2 Qf3 37.Ke1 Qe3 38.Kd1 Qf3 39.Kd2 Qg2 40.Kc3 Qh1 41.Kb2-+) 31...Kh7 32.Rh1 (32.a4 Qd3 33.Qd8 Qd8 34.Rc1-+) 32...Rg8 33.Qh4 (33.Qd7 Rf3 34.Qe6 fe6 35.Nc3 Rg2 36.a4 Re3 37.Kf1 Qd3 38.Kg2 Rg3 39.Kh2 Qf3 40.Ne4 Rg2) 33...Ng5 (34.Qg5 Rfg5-+) 0–1. orane (1930) – VICBAD (2090), Live Game Caissa's Web, 2003.

5.a3 Bc5 6.Nf3 Ng4 7.d4 Bb6 8.e4 0-0 9.Qd2 d6 10.h3 Ba5 11.Nc3 Nh6 12.Bb5 Bd7 13.ed6 Bc3 14.Qc3 cd6 15.d5 Ne5 unclear.

5.e3 Qh4 6.g3 Qe4 7.Nf3 d5 (better 7...Ng4!? 8.Bd3 Qe3 9.Qe2 Qb6=+) 8.ed6+= 0-0 9.Nc3 (worse 9.dc7 Qe3 10.Qe2 Qb6=+) 9...Bc3 10.Bc3 Bg4 (10...cd6 11.Bd3 Qe7 12.0-0+=) 11.Bg2 Rad8? (better 11...Nf5 12.h3 Bh5+-) 12.dc7+- Rd7 13.h3 Bf5 14.g4 Bg6 15.0-0 Rc7 (15...Qe7 16.Qb1 Rc7 17.Qb3+-) 16.Ne5 Qc2 17.Qc2 Bc2 18.Rac1 Bg6 19.Ba5! (19.Ba5 Rcc8 20.Nc6 bc6 21.Bc6+-) 1–0. pcmvr – rollerblade, net–chess.com, 2019.

5.e3 Qh4 6.g3 Qe4 7.Nf3 Qe3 8.Qe2 Qb6 9.Qb5 d5 (9...Ng4 10.Qb6 ab6 11.h3=+) 10.ed6 0-0 (10...Bd6? 11.Bg7 Bg4 12.Qb6 (12.Bh8 Bf3 13.Qb6 ab6=+) 12...ab6 13.Be2+- (13.Bh8 Bf3 14.Rg1 Bc5-/+; 13.Bh6 Bf3 14.Rg1 Nb4 15.Bb5 Ke7-+)) 11.Qb6 cb6 The passed pawn on d6 quickly leads to threats (11...ab6?! 12.dc7 Re8 13.Kf2+=) 12.Nc3 (12.Ba3 Nf5-/+) 12...Re8 13.Kf2 Bf5 14.h3 (14.Nb5 Rad8-/+ (14...Bc2?! 15.a3 Ng4 16.Kg2=)) 14...Bc2 15.Rc1 Bc5 16.Kg2 Bg6 17.Nb5 (17.Nh4 Rad8 18.Ng6 hg6-/+ (worse 18...fg6 19.Bc4 Kh8 20.Nb5-/+)) 17...Red8 18.g4 a6 19.Nc7 Rab8 20.Na6 (20.Nd5 Rd6 21.Nf4 Be4-+) 20...ba6 21.d4 Nd4 22.Nd4 Rd6 23.Nf3 Rbd8 24.Be5 Re6 25.Ba6 Be4 26.Bc3 Ra8 27.Bc4 Rg6 28.Rhf1 Nf5 29.Kh2 Ne3 30.Nd2 Bd5 (30...Nf1?! 31.Rf1 Bd6 32.Kg1=+) 31.Bd5 Nd5 32.Ne4 Be3 (32...Be3 33.Bd2 Re6 34.Be3 Ne3-+) 0-1. pcmvr – aperturaf, net-chess.com, 2022.

5.e6 de6 6.Bg7?? (better is 6.Nf3 Ng4 7.Bg7-/+) 6...Rg8-+ 7.Bh6 (7.g3 Rg7 8.Bg2-+) 7...Qh4 8.g3 Rg3 (8...Qh6?! 9.Bg2+=) 9.Nf3 (9.Bf4 Rg2 10.Bg3 Rg3 11.Kf2 Rg6 12.Kf3 Rf6 13.Kg2 Qg4) 9…Rf3 (9...Qh6?! 10.a3 Be7 11.e3-+) 0–1. Hasler,Ueli – Malasquez,Juan Carlos, LT–005 corr CIF, 2004.

5.e6 fe6 6.e3 0-0-/+ 7.Nf3 Ng4 8.Nd4?? Ne3-+ 9.Qc1 Qh4 10.g3 Qf6 11.Nc6 Qf2# 0–1. Hasler,Ueli – Vega Palma,Manuel (2090), CiF, 2006.

5.Nf3 d6 6.ed6 Ng4 7.dc7 (7.Bg7 Ne3 8.Qc1 Rg8+=) 7...Qc7= 8.Bg7 Rg8 9.Bc3 Bd6 (9...Nh2 10.d4 Qg3 11.Kd2 Bc3 12.Kc3=) 10.d4 (10.e3 Bg3 11.hg3 Qg3 12.Ke2 Nf2=+) 10...Bf5 (10...Bg3!? 11.hg3 Qg3 12.Kd2 Nf2=+) 11.e4= 0-0-0?? (11...Be4 12.Qe2 f5 13.Nbd2=+) 12.Bd3?? (12.ef5 Bg3 13.hg3 Qg3 14.Kd2 Qf4 15.Ke1 Qg3 16.Kd2 Qf4 17.Ke1 Qg3 18.Kd2=) 12...Ne3+= 13.Qc1 (13.e5 Be5 (13...Ng2? 14.Kf2 Qd7 15.ed6+-) 14.Qd2 Ng2 15.Kd1 Bg4 16.de5 Ne5 17.Be5 Bf3 18.Kc1 Qe5 19.Qc3 Qc3 20.Nc3 Nh4-+) 13...Ng2 (14.Kf2 Bf4=) =. Woschkat,Karl_Heinz (2140) – de Baan,Erik P (2155), EM/J50/P063 ICCF Email, 2001.

5.Nf3 Qe7 6.e3 a6 7.c3 Ba5 8.Ba3 d6 9.ed6 cd6 10.Be2 f6 11.0-0 0-0 12.Bc4+= Kh8 13.Bd5 Ne5 14.Nd4 Bb6 15.c4 Bc5 16.Qb3+= Rb8 17.Nc3 Bd4 18.ed4+/– Nd7?? 19.Rae1+- Qd8 20.Bd6 b6 21.c5 Nf7 22.Bf7 bc5 23.Bb8 Nb8 24.dc5 (24.dc5 Qd4 25.Kh1+-) 1–0. Trkn – guest1342, ICC, 2004.

5.g3 f6 6.ef6= gf6 7.Bg2 d5 8.Nf3=.

5.g3 f6 6.ef6= gf6 7.Bg2 Qe7 8.Nc3 Bc3 9.Bc3 d6+=.

5.g3 f6 6.ef6= gf6 7.Bg2 Qe7 8.Nf3 Ne5 9.0-0 d6 10.c3 Ba5? (better 10...Bc5 11.d4 Bb6+=) 11.Qa4+- c6? (better 11...Nc6 12.Nd4 Rb8 13.Nc6 bc6 14.Qa5 Rb2 15.Qa7 Rb6+-) 12.Qa5 0-0 13.Ne5 fe5 14.d4 (better 14.Rf8!? Qf8 15.Na3 Bg4+-) 14...Rf1 15.Bf1 Bf5 (15...Ng4 16.Kh1+-) 16.de5 (16.Bc1 Nf7+-) 16...Qe5 (16...Qg5 17.Nd2 Qe3 18.Kg2 Qd2 19.Qb4 de5 20.Bc1 (20.Qb7 Be4 21.Kh3 Qg5 22.Qa8 Kf7 23.Qb7 Kf6 24.Qc6 Bc6 25.e4 Qg4 26.Kg2 Qe4 27.Kf2 Ng4 28.Kg1 Qe3) 20...Qd5 21.Kg1=) 17.Qe5 de5 18.c4 Nf7 19.Nd2 Re8 20.Rd1 1–0. Meybohm,Dirk – Dreke, corr, 1989.

5.g3 f6 6.ef6= gf6 7.Bg2 Qe7 8.Nf3 Ne5 9.0-0 d6 10.c3 Ba5? (better 10...Bc5 11.d4 Bb6+=) 11.Qa4+- c6? (better 11...Nc6 12.Nd4 Rb8 13.Nc6 bc6 14.Qa5 Rb2 15.Qa7 Rb6+-) 12.Qa5 0-0 13.Ne5 fe5 14.d4 (better 14.Rf8!? Qf8 15.Na3 Bg4+-) 14...Rf1 15.Bf1 Bf5 (15...Ng4 16.Kh1+-) 16.de5 Qe5 (16...Qg5 17.Qb4 Qe3 18.Kg2 Be4 19.Kh3-+) 17.Qe5 de5 18.c4 Nf7 19.Nd2 Re8 20.Rd1 Re7 21.c5 Be6 22.a3 Kg7 (22...Rd7 23.Bc3+-) 23.e3 Kf6 (23...Rd7 24.Be2+-) 24.Bd3 Bf5 (24...Kg7+-) 25.Rf1 Nh6 (25...Rd7 26.Rf5 Ke6 27.Nc4 Rd3 28.Rf7 Rd1 29.Rf1+-) 26.Bf5 Kg5 (26...Nf5 27.e4+-) 27.Be4 (better 27.Ne4 Kh5 28.Nf6 Kg5+-) 27...Kh5 28.Kg2 Ng4 (28...Nf7 29.Rf5 Kh6 30.Nf3+-) 29.Rf5 (29.Bf3 e4 30.Be2 b6+-) 29...Kh6 30.Nc4 b5 31.cb6 ab6 32.h3 (32.h3 b5 33.hg4 bc4 34.Be5 Re5 35.Re5+-) 1–0. Meybohm,Dirk – Busch,Karl, corr KMG–06, 1989.

5.g3 Ng4!?-/+.

5.Nf3 0-0

6.a3 Ba5 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 d6 9.ed6=+ Qd6 10.e3 Re8 11.Be2 Ne5 12.0-0 Bd7 13.Nd4 Neg4 14.g3 a6 15.Bf3= c5 16.Nb3 Rab8 17.Ne4+= Qg6 18.Nec5 Bb5 19.Nd3 Rbd8= 20.Nd4 Bd3=+ 21.cd3 Rd4?? 22.ed4+- Qd3 23.Qa4 Rd8 24.Rae1 g6?? 25.d5 Nf6 26.Qh4 Kg7 27.Be2 (27.Be2 g5 28.Qh6 Kh6 29.Bd3+-) 1–0. Diener,Rudolf – Hart,Bert, corr ICCF Jubilee, 2002.

6.Nc3 d6 7.ed6 Bd6 8.e3=+ Re8 9.Be2= Bf5 10.0-0 Qf6 11.Bb5 Qg6 12.Ba4 Bh3 13.Qe2 Nf5 14.Bc6 bc6 15.e4 Rab8 16.Rab1 Ne7 17.Qf2 f6 18.Kh1 Bg4 19.Qa7=+ Rb6 20.Na4 Nc8 21.Qa8 Ne7 22.Qa7 Nc8 23.Qa5 Rb5-+ 24.Qa6 Re4 25.d3?? Rf4 26.Qc6 Rfb4 27.a3 Ne7 28.Qa6 Bc8 29.Qa7-/+ Rg4 30.Nc3-+ Rb6?? 31.g3?? Bb7 32.Ba1 Qf5?? 33.Kg2-/+ Rb1 34.Nb1 Bc6 35.Qb8 Nc8 36.Nc3 Be5 37.a4= Bd6 38.Qb3 Kh8 39.Nb5?? Bd5?? 40.c4+- Ba8? 41.Nd6 cd6 42.Qb8 Bc6 43.Qc7 Bf3 44.Rf3 Qe6 45.Re3 Qg8 46.Qc6 Na7 47.Qd7 h5 48.Re8 Rg5 49.Rg8 Kg8 50.Qd6 Kh7 51.Qc7 Kg6 52.Qa7 h4 53.c5 Rd5 54.Qe7 Rg5 55.c6 h3 56.Kg1 Rg4 57.c7 Kh6 58.Qe3 Kh7 59.c8Q Rg6 60.Qf5 Kg8 61.Qe8 Kh7 62.Qfg6# 1–0. Bonetti,Shane – KNEiTER, ICC, 2002.

6.Nc3 Re8 7.Nd5 a5 8.Nb4 Nb4 (8...ab4!? 9.e3 Ng4+=) 9.e3= d5 10.a3 Nc6 11.Bb5 Qe7 12.0-0 Bd7 13.Qe2 Bf5 14.d4 Kh8 15.c4 dc4 16.Bc4 Be4 17.Nd2 Bf5 18.e4 Bg4 19.Qe1 Rad8 20.Bd5 Na7 21.Nb3 (worse is 21.Bb7 Rb8 22.Nc4 Rb7+=) 21...c6 22.Bc4 a4 23.Nc5 b6 24.Na6 (worse is 24.Na4 b5+=) 24...Be6 25.Be2 Qg5 26.Nc7 Rf8 27.Qb4 Qe3 28.Rf2 Bg4 29.Bc4 b5 30.Re1 Qg5 31.Ba2 Rc8 32.d5 cd5 33.ed5 Qh5? 34.e6 Rg8 35.ef7 Nf7 36.Qa5 Bf5 37.Qa7 Nh6 38.h3 b4 39.ab4 Qh4 40.d6 Qb4 41.Re7 Qd6 42.Rg7! Qd1 43.Kh2 Qb3 44.Qd4 Qb5 (44...Qh3 45.gh3 Nf7 46.Rg8 Kg8 47.Qg7) 1–0. Fournier,Frederic (2080) – COMP Patzer 3.5.1, Active (5/0), 2005.

6.e3 d6 7.a3 Ba5 8.ed6 Qd6 9.Bd3 Bg4 10.0-0 a6 11.Qe1 b5 12.Qh4 Bd7 13.a4 Nb4 14.Be5+/– Qc6?? 15.ab5+- Qb6 16.Be4 c6?? 17.Bg7! Kg7 18.Qg5 Kh8 19.Qh6 f5 20.Ng5 Rf7 21.Nf7 Kg8 22.Ng5 Be8 23.Qh7 Kf8 24.Ne6 1–0. pcmvr (1700) – gdraper (1900), net–chess.com, 2005.

6.e3 d6 7.ed6 cd6 8.Be2 Nf5 9.0-0 Ne5 (9...Bc5!?=) 10.Ne5+= (10.Be5?! de5 11.g4 Nh6+=) 10...de5 11.Be5 Qd5 12.Bc3 Bc5 13.Bf3 Qe6 14.Bg4?? (14.Qe2 Nh4+=) 14...Qg6?? (better is 14...Ne3!? 15.de3 Be3 (15...Qg4?! 16.Bd4 Bd6 17.Ba7+=) 16.Kh1 Qg4-+) 15.Bf5 (better is 15.Bh5 Qg5 16.Bf3+=) 15...Bf5+= 16.Rf3 Bc2 17.Qe1 Bd6 18.Na3? (18.Rf2 Be4-/+) 18...Ba3?? (18...Be4 19.Rg3 Bg3 (19...Ba3 20.Rg6 Bg6 21.Qd1+/–) 20.Qg3 Qg3 21.hg3 Rfd8-+) 19.Rg3+= Qg3?? (better is 19...Qh6 20.Rg7 Qg7 21.Bg7 Kg7+=) 20.Qg3+/– f6 21.Rf1 Bg6 22.h4 Rad8 23.Qc7 Rd5? 24.Qb7+- Rh5 25.g3 Rd5 26.Qa7 Bd6 27.Kh2 Re8 28.a4 1–0. Fournier,Frederic (1870) – CaperucitaRoja (1770), Active (3/2), 2006.

6.e3 d6 7.ed6 Qd6 8.Be2=.

6.e3 d6 7.ed6 Bd6 8.Be2 Ne5?? (better is 8...Be6=) 9.Be5 (9.Ne5 Qf6 10.Nd3 Qh4 11.Nf2 Bf5+-) 9...Be5 10.Ne5 Be6 (10...Qg5 11.Nf3 Qg2 12.Rg1+-) 11.0-0 Qg5 (11...Re8 12.Nc3+-) 12.Nd3 (12.Nf3 Qe7+-) 12...Bh3 (12...Nf5 13.Bf3 c6 14.Nc3+-) 13.Bf3 Ng4 (13...c6+-) 14.Kh1 Bg2 (14...Qf6 15.c3 (worse is 15.gh3 Ne3 16.de3 Qa1+-; 15.Bg4?! Bg4 16.Rf6 Bd1+-) 15...Nh2 16.Kh2+- (worse is 16.gh3 Nf1 17.Qf1 Rad8+-)) 15.Bg2 Rad8 (15...c6 16.Nc3+-) 16.Nc3 Qh4 (16...b6 17.Qf3 Ne5 18.Ne5 Qe5 19.Rad1+-) 17.h3 Rd3 18.cd3 Nf2 19.Rf2! Qf2 20.Bb7 Re8 (20...Qf5 21.Qf1 Qd7 22.Rb1+-) 21.Bd5 Re5 (21...Kh8 22.Rb1+-) 22.d4 Rg5 (22...Rf5 23.Qg4 h5 24.Qe4+-) 23.Rb1 h6 (23...Kf8 24.Rb8 Ke7 25.Qb1+-) 24.Qf1 (24.Qf1 Rf5 25.Qf2 Rf2 26.Rb7+-) 1–0. Janek – Erendor, internet, 2017.

6.e4 d6 7.ed6 Re8 8.dc7 Re4 9.Be2 Qe7 10.a3 Ba5 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Bf5 13.d3 Re6 14.Kf1 Ng4 15.Qd2 Qc7 16.d4 Rae8 (16...Rae8 17.Bd3 Ne3 18.Kf2 Bd3 19.cd3 Ng4 20.Kf1 Qd6-+) 0–1. Von Saleski,Marcel – Kraft,Peter, DESC, 2001.

6.e4 Re8 7.Bb5 d5 8.ed5 Qd5=+ 9.Bc6 Qc6 10.0-0 Ng4 11.Bd4 Bf5 12.c3 Be7 13.Nh4 Be6 14.Nf5 Bf5 15.Rf5 Qg6 16.Rf4 h5 17.h3 Bg5-/+ 18.Rg4 hg4 19.Qg4 c5 20.Bc5 Re5 21.Bf2 Rae8 22.Na3 Re2 (22...Re2 23.Rf1 Rd2-+) 0–1. Woschkat,Karl Heinz – Sperhake,Klaus, HL011 (1998?).

6.g3 d6 7.ed6 Qd6 8.Bg2 Bc5 9.e3 Rd8 10.Qe2 Bg4 11.Nc3 Bb4 12.0-0 Nf5 (12...Bf3 13.Qf3 Qd2 14.Ne4 Qc2 15.Bg7+=) 13.Rad1 Qe7 14.Qf2 Ne5? (better 14...Bc5!? 15.Rde1 Nd6+=) 15.Ne5+/- Qe5 16.Bf3 (16.Rb1 Qd6 17.Ne4+- (17.Bb7?! Rab8 18.Be4 Qd2 19.Qd2 Rd2+/-)) 16...Bf3= 17.Qf3 Nd6 18.Ba1 c6 (18...Bc3!? 19.Bc3 Qe6=) 19.Qg4+= Bc3 20.Bc3 h5 21.Be5 hg4 22.Rf4 f6 23.Bd6 Rd6 24.Rg4 Rad8 25.d3 Rd5 (25...b5 26.h4+/-) 26.Kf2 Rb5 27.Rc4 Kf7 28.a4 Rf5 29.Ke2 g5 (29...Rd6 30.Rb1 b6 31.h4+/-) 30.Rb1 Rd7 31.h4 Kg6 (31...Re5!?+/-) 32.h5!+- Kh6 (32...Kh5 33.g4 Double attack) 33.g4 Re5 34.e4 Rde7 35.Rf1 Kg7 36.Ke3 R7e6 37.Rd4 Re7 38.Rd6 Rf7 39.d4 Ra5 40.e5! fe5 (40...Ra4 41.Rdf6 Rf6 42.Rf6 Ra3 43.Kd2 Rg3 44.Rg6 Kf7 45.Rg5 b5+-) 41.h6 Kf8 42.h7 ed4 43.Kd4 (43.Kd3 Rf6 44.h8Q Kf7 45.Rff6 Ke7 46.Qf8) 43...Ra4 44.c4 c5 45.Kd5 (45.Kd5 Rf1 46.h8Q Ke7 47.Qe5 Kf8 48.Rd8 Kf7 49.Rd7 Kg6 50.Qg7) 1-0. BeepBeepImAJeep - fastestmanalive (2525), lichess.org, 2018.

6.c3 Be7

7.d4 d5 8.ed6 Qd6 9.e4 Bg4 10.Nbd2 Rfe8 11.Be2 Bf3 12.Nf3 Qf4 (better is 12...Qg6!?+=) 13.Qd3+= Ng4 14.0-0 (better is 14.Bc1!? Qd6 15.Rb1+/–) 14...Bd6= 15.e5 Nce5 16.de5 (16.de5 Qe3 Double attack (16...Qe3 Decoy); 16.Ne5 Qh2 Mate attack) 16...Bc5 (better is 16...Ne5 17.Ne5 Qe5+=) 17.Kh1+/– Nf2 18.Rf2! Bf2 19.Rf1 Bb6? (better is 19...Be3+/–) 20.Bc1+- Qa4 21.Ng5 g6 22.Qd5 Re7 23.Nf7 c6 24.Nh6 Kh8 25.Qf3 Qa2 26.c4 Bf2 27.Rf2 Qc4 28.Bc4 g5 29.Bg5 Rg7 30.Qf8! Rf8 31.Rf8 Rg8 32.Rg8 1–0. Fournier,Frederic – COMP Waxman 1.3, France (FRA), 1999.

7.e3 d6 8.ed6 Qd6 9.Be2 Qg6 10.0-0 Bh3 11.Ne1 Rad8 12.c4 Bg4 13.Bg4 Ng4 14.Qb3 Qe6 15.Nd3 Nge5 16.Ne5 Ne5 17.Bc3 Nc4-/+ 18.Qb7 a5 19.Qc7 Bd6-/+ 20.Qb7 Nd2! 21.Bd2 Be5 22.Bc3 Bc3 23.Nc3 Qe3 24.Kh1 Qc3 25.Qb5 Rd2 26.a4 Qb4 27.Qb4 ab4 28.Rfb1 Rb8 29.Rb3 Rc2 30.a5 Rc3 31.Rbb1 (31.Rb2 b3-/+). marekt – maxator, sachy.sk, 2008.

7.e3 Ng4 8.Bd3 Nge5 9.Ne5 Ne5 10.Bh7 Kh7 11.Qh5 Kg8 12.Qe5 Bh4 13.Kd1 =+.

7.e4 Re8 8.d4 d6 9.ed6 Bh4 10.g3 Re4 11.Kf2 Bg5 12.dc7 Ng4 13.Kg2 Qe8 14.Bc1=+ Bc1 15.Qc1 Re2 16.Kg1 Nf2 17.h3 Nd3-+ 18.Qg5 h6 19.Qd8 Nd8 20.cd8Q Qd8 21.Be2 Qe7 22.Bd3 Qe3 23.Kg2 Qd3 24.Nbd2 Be6 25.Rhe1 Qc3 26.Rac1 Qa5 27.Rc2 Qf5 28.Rc7 Qh3 29.Kf2 Ba2 30.Rb7 a5 31.Ree7 a4 32.Ra7 Ra7 33.Ra7 Bb3 34.Ra8 Kh7 35.Ra5 Qd7 (35...Qd7 36.Ke3 f6-+) 0–1. Nemec,Zdenek – Geryk,Petr (1800), Czech Republic, 2000.

7.d4 d6

8.ed6 Bd6 9.e4 Re8 10.Nbd2 Bf5 11.e5 f6 12.Bc4 Kh8-/+ 13.0-0 fe5 14.de5 Ne5 15.Nd4 Bg4 16.N4f3? Bf3 17.gf3 Qh4 18.Bd5 Neg4 (18...Neg4 19.Qe2 Re2 20.h3 Qg3 21.Kh1 Qg2#) 0–1. Von Otte,Wilhelm – Koeller,Oliver, Hessen–ch Germany, 1992.

8.ed6 Bd6 9.e4 Bg4 10.Nbd2 Be7 11.Bd3 Bh4 12.g3 Be7 13.0-0 Qd7 14.Qc2 Bh3 15.Rf2 Ng4 16.Re2 f6 17.e5 h6? (better is 17...fe5 18.Bh7 Kh8+=) 18.Bf5+- Qd5 19.Qb3 (better is 19.Nh4!? g5 20.Be4+-) 19...Qb3+= 20.ab3 fe5 21.Be6 (21.Be4 Rae8 22.Bc6 bc6+=) 21...Kh7 22.de5 (22.Bd5 Rae8+=) 22...Rad8 (22...Bc5 23.Nd4 Rae8 24.Bd7 Re5 25.Rae1 Re2 26.Re2 Nd4 27.cd4-/+) 23.Bg4 (better is 23.Nd4!? Bc5 24.Re4+=) 23...Bg4-/+ 24.Rf2 Bc5 25.Nd4 Ne5 26.Rf8 Rf8 27.Rf1 (27.Ba3 Ba3 28.Ra3 a6-/+) 27...Rf1 28.Kf1 Nd3 29.Ba1 Bd4 30.cd4 Kg6 31.Nc4 Kf5 (better is 31...Bd1!?-+) 32.Ne3 Kg5 33.h4 Kh5 34.Kg2 Be2 35.d5 g5 36.hg5 hg5 37.Bd4 g4 38.Ba7 Bf3 39.Kg1 b6 40.Bb8= Nc5 41.b4 Nd3? 42.b5 Ne5 43.Bc7+/– Nd7 44.d6 Kg6 45.Kf2 Kf7 46.Nc4 Ke6 47.Nb6 (47.Nb6 Nb6 48.Bb6 Kd6 49.Ke3+/–; 47.Bb6?! Bd5 48.Ne3 Nb6 49.Ng4 Bc4=) 1–0. Fournier,Frederic (1925) – phoyo (1885), Active, 2007.

8.ed6 Bd6 9.e4 Ng4 10.Qd3 Re8 11.Be2 f5 12.e5 Be5 13.de5 Qd3 14.Bd3 Nce5 15.Ne5 Ne5 16.Bb5?? c6-+ 17.Bc6 bc6 18.0-0 Ba6 19.Rd1? Nc4 20.Ba3 Rad8 21.Rc1 Re5 22.Kh1 Red5 23.h3 Rd1 24.Kh2 Ne3 25.c4 Rc1 26.Bc1 Nc2 27.Bb2 0–1. Bonetti,Shane – HUMILIATION, ICC, 2002.

8.ed6 Bd6 9.e4 Ng4 10.Qd3 Bf4 11.g3 Bh6 12.Be2 Re8 13.0-0 Ne3 14.Re1 Qe7 15.Nbd2 Bh3 16.Bc1= Ng2 17.Rf1 Ne3 18.Re1 Ng2 (18...Rab8 19.Rb1=) ½–½. Nemec,Zdenek (2045) – Blom,Erik (2180), CP.2003.Q.00017, 2005.

8.ed6 Bd6 9.e4 Ng4 10.Qd3 Bf4 11.g3 Bh6 12.Be2 f5 13.e5 Be6 14.c4 Ne3 15.Qc3 f4-+ 16.d5 Bg4 17.Nbd2 ½–½. Baer,Werner – Vetter,Udo, EK, 2000.

5.Nf3 Ng4

6.c3 Bc5 7.d4=+ Be7 8.Qd3 d6= 9.ed6 Qd6 10.e4 h5 11.Nbd2 Bd7 12.Be2 g5 13.Nc4 Qg6 14.d5 Nb8 15.Nfe5 Ne5 16.Ne5 Qf6 17.c4 Bb4 18.Kd1 Ba4 19.Kc1 Qf4 20.Kb1 Rh7 21.a3 Bc5 22.g3 Qe3 23.Rf1 g4+= 24.Ka2 Nd7 25.Rf5 Ne5 26.Re5 Kd7 27.Qe3+/– Be3 28.Rh5! Rh5 29.Bg4 Kd6 30.Bh5 Kc5 31.Rf1 Re8 32.e5 Rh8 33.g4 Kc4 34.e6 Rh5 35.gh5 fe6 36.de6 Kd5 37.e7 Kd6 38.Rd1! (38.Rd1 Ke7 39.Re1+-) 1–0. Blaszczak,Jan – Mroz,Antoni, corr 2. AMM, Poland, 1994.

6.Nc3 0-0 7.Nd5 Ba5 8.c4 Re8 9.Qa4 d6 10.ed6 Qd6 11.Qa3 Nb4 12.Qc3 f6 13.Ba3 Nc2! 14.Qc2 Qa3 15.Qb3 Qc5 16.Qb5 Qb5 17.cb5 Be6 18.Nf4 Bf7 19.Nd3 Rad8 20.h3 Ne3 21.Kf2 Nc4 22.Rc1 Nd6 23.Nc5 0–1. OrangoTango,Fritz 8 (2365) – mibo,Shredder Paderborn (2390), 2003.

6.Nc3 0-0 7.e3 Nge5 8.Nd5 d6 9.Bd3 Ba5 10.0-0 Nd3 11.cd3 Ne5! 12.Nf4 (12.Be5 de5 Combination; 12.Ne5 de5 Combination) 12...Ng6 13.Ng6 hg6 14.Rc1 Qe7 15.Rf2 c5 16.Qa4 b6 17.Re1 g5 18.h3 Bd7 19.Qa3 Bb4 20.Qa6 f6 21.Bc3 Bc3 22.dc3 d5 23.c4 (23.e4 Qd6-/+) 23...dc4 24.Qc4 Be6 25.Qc3 Rad8 26.d4 cd4 27.Nd4 Rd5 28.e4 Re5 29.Qf3 Bd5! 30.Rfe2 Qc5 31.ed5 Qd4 32.Kh2 Rd5 33.Re4 Qd3 34.R4e3 Qf5 35.Qe2 Rd7 36.Re8 Rdf7 37.Rd1 Qc5 38.Re6 g6 39.Rdd6 Kg7 40.Rc6 Qf5 41.Kg1 Rd7 42.a4 Rff7 43.Re8 Qb1 44.Kh2 Qb4 45.Rcc8 Rfe7 46.Rg8 Kh6 47.Qg4 Qf4 48.Qf4 gf4 49.Rc6 Kg5 50.Rf8 Rf7 51.Rf7 Rf7 52.a5 Rb7 53.Kg1 f5 54.Kf2 ba5 55.h4 Kh5 56.Ra6 Rb3 57.Ra5 Kh4 58.Ra7 g5 (58...g5 59.Ra4 Rb2 60.Kg1 Re2-+) 0–1. Benassi,Aspasio (2140) – Santistevan,Ovidio (2095), RM–2012–0-00106, 2012.

6.Nc3 0-0 7.e3 Nge5 8.Be2 (8.a3 Be7-/+) 8...d5 9.0-0 (9.Ne5 Ne5 10.0-0 c6-/+) 9...Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qe2 Be6 12.Rab1 (12.a3 Be7-/+) 12...a6 (12...Re8 13.a3 Be7 14.Qf2-/+) 13.Ba1 (13.Qf2 f6-/+) 13...Ra7 (13...Qe7-/+) 14.Nd4 (better is 14.Ne4!? Qe7 15.Nfg5-/+) 14...Nd4-+ 15.ed4 a5 0–1. Skaug,Thorbjrrn (2130) – Time,Jonatan Ekelund, NOR/NM/A, 2013.

6.Nc3 d5 7.ed6 Qd6 8.e3 0-0 9.a3 Ba5 10.Bc4 Nce5 11.Bb3 Be6 12.Ne5 Qe5 13.Qe2 Rad8 14.Be6 Qe6 15.0-0 c6 16.h3 Nf6 17.d3 Bc7 18.Rf3 Nd5 19.Nd5 Rd5 20.Raf1 Qd6 21.Rf4 Rb5 22.Bc3 a5 23.a4 Rg5 24.Bd4 b5 25.h4 Rg6 26.Qh5 Qe6 27.R4f3 Qe8 28.Qf5 h6? 29.Bc5+/– Bd6 30.Ra1 Qd8 31.Bd6 Rd6 32.Qc5 Rf6 33.ab5 Rf3 34.gf3 cb5 35.Kg2 Re8 36.h5 Re6 37.Ra2 a4 38.Qb5 Re3 39.Ra4 Re2 40.Kg3 Rc2 41.Re4 Qc7 ½–½. Nemec,Zdenek (1970) – Itter,Erik (1920), SB–2010-0-00117, 2010.

6.Nc3 Nce5 7.Nd5 Bd6 8.e3 0-0 9.Ne5 Ne5 10.Qh5 g6 11.Qh6 c6 12.Nf4 Re8 13.Be2 Bf8 14.Qh3 d6 15.Qg3 Be7 16.h4 Bf5 17.h5 Bf6 (17...Bc2 18.hg6 fg6+=) 18.hg6 fg6 19.0-0 (better is 19.0-0-0!?-/+) 19...Bh4 20.Qh2 Bc2 21.d4 Nf7 22.Rac1 Bf5 23.g3 Bg5 24.g4 Be4 25.Rc3 d5 26.Nh3 Be7 27.Nf4 Bd6 28.Qh3 Qe7 29.Rb3 Ng5 30.Qh6 Rf8 31.Bc1 Rf7 32.Bd1 Ne6 33.Rb2 (33.Ne6 Qe6 34.Rf7 Qf7-+ (worse is 34...Kf7 35.Qh7 Kf6 36.Qh4 g5 37.Qh6 Kf7 38.Rb7 Be7 39.Qg5+=)) 33...Nf4 34.ef4 Bd3 35.f5 (35.Be2 Ba3 36.Bd3 Bb2 37.Bb2 Qe3 38.Rf2 Qd3-+) 35...Bf1 36.Kf1 Qe4 37.Rg2 Re8 38.Be2 Rfe7 39.f6 Rf7 40.Qd2 Rf6 41.Kg1 Bf4 42.Qd3 (42.Qd1-+) 42...Bc1 43.Qe4 Re4 44.g5 Rf5 45.Kh2 Rg5 46.Rg5 Bg5 47.Bd1 Rd4 (47...Rd4 48.Bf3 Ra4-+) 0–1. Fournier,Frederic (2290) – maxaco(C) (2820), Active, 2007.

6.Nc3 Nce5 7.e3 d6 8.a3 Ba5 9.h3 Nf6 10.Ne5=+ de5 11.Qf3 Be6 12.Bd3 c6 13.0-0 Bc7 14.Rad1 Qd7 15.Na4 Bd6 16.Nc3 0-0-/+ 17.Qf2 Qe7 18.Qh4 h6 19.Bf5 Bf5 20.Rf5 Nd7 21.Qc4 Ba3 22.Ba3 Qa3 23.Rdf1 Qe7-+ 24.d3 a5 25.Ne4 a4 26.Qc3 Ra6 27.Qb2 b5 28.c3 Qe6 29.Qa3 Qd5 30.Nf2 c5 31.Rb1 Rb8 32.e4 Qd6 33.Qa2 Qe6 34.Qa1 b4 35.c4 b3 36.Qa3 Qb6 37.Nd1 Qb4 38.Qc1 a3 39.Nb2 Nb6 40.Qf1 Na4 41.Na4 Qa4 42.Rf2 a2 43.Ra2 Qa2 0–1. orangotango (2450) – ETCONS,Deep Fritz 7 (2520), 2003.

6.Nc3 Nce5 7.e4 c6 8.h3=+ Nf3 9.Qf3 Ne5 10.Qg3 Ng6 11.Be2 0-0-/+ 12.0-0 d5 13.ed5 cd5 14.Qf2 Be6-/+ 15.Rab1 Qg5 16.Bc1 Qe7 17.Nb5 a6 18.c3 Bc5 19.d4 ab5 20.dc5 Ra2 21.Rb2 Rb2 22.Bb2 Rc8 23.Ra1 Qc5 24.Qc5 Rc5 25.Ra8 Rc8 26.Ra7 Bd7 27.Rb7 Bc6 28.Rb6 Nf4 29.Bf1 h6 30.Kf2 d4!-+ 31.cd4 Nd5 32.Ra6 Bb7 33.Ra7 Rc2 34.Kg3 Bc6 35.Ba1 Ne3 36.Bd3 Rd2 37.Be4 Be4 38.Kf4 f5 39.Ke3 Rg2 40.Kf4 b4 41.Ra4 g5 42.Ke5 b3 (42...b3 43.Rb4 Re2-/+) 0–1. OrangoTango,Fritz 8 (2385) – JeffBrooks,Deep Fritz 7 (2600), 2003.

6.e3? Ne3-+ 7.Qc1 Nf1 8.Rf1 d6 9.ed6 Qd6 10.Rf2? Bg4 11.g3? 0-0-0 12.Kf1 Rhe8 13.d3 Bc5 14.d4 Nd4 15.Nd4 Bd4 16.Bd4 Qd4 17.Nd2 Bh3 18.Kg1 Re2 (18...Re2 19.Ne4 Qe4 20.Qf4 Qc2 21.Qc1 Rf2 22.Qc2 Rc2 23.Re1 Rdd2 24.Re8 Kd7 25.Re1 Rg2 26.Kh1 Rh2 27.Kg1 Rcg2 28.Kf1 Rg3#) 0–1. Hasler,Ueli (1710) – Morau,Jose Roberto (2155), CiF, 2006.

6.e4 0-0 7.c3 Be7 8.d4 d6 9.ed6 =+.

6.e4 Ba5 7.Na3 Qe7 (7...Ne3! 8.Qe2 Nf1 9.Qf1 0-0=) 8.Nc4+= Qc5 9.Qe2 0-0 10.h3 Nb4 11.Rc1 (< 11.hg4 Nc2 12.Kd1 Na1 13.Ba1 Bb4+=) 11...b5 12.Na5 Nc2 13.Rc2 Qc2 14.Bd4 Qb1 15.Qd1 Qa2? (better is 15...Qe4 16.Be2 Nh6+/–) 16.Qa1+- (16.hg4?! Qa5 17.Qb3 Bb7+=) 16...Qa1 17.Ba1 Nh6 18.g4 (< 18.Bb5 Rb8 19.Bd3 Ba6+-) 18...Kh8 19.Bb5 Rb8 20.Bd3 Ba6 21.Bc2 (21.Ba6?! Rb1 22.Kf2 Rh1+/–) 21...c5 (21...Ng8 22.d4+-) 22.Nh4 Rfe8 (22...Rbe8 23.Bc3+-) 23.g5 Ng8 24.Nf5 Ne7 25.Nd6 Rf8 26.d3 Nc8 27.Nf5 Kg8 28.Kd2 Rd8 (28...h6 29.gh6 g6 30.Ne3+-) 29.Bb3 Rb5 30.Bc3 Rb6 31.Rf1 Rb8 32.h4 (32...Bb5 33.h5+-) 1–0. marekt – Berta3, ChessWorld.net, 2004.

6.e4 Kf8 7.Nc3=+ Nge5 (7...Bc5 8.Qe2 d6 9.ed6 cd6 10.Nd5=) 8.Nd5= d6 (8...Bc5 9.Be2 (worse 9.Be5 Ne5 10.c3 c6-/+) 9...Nf3 10.Bf3=) 9.Be2 Ba5 (9...Nf3 10.Bf3 (10.gf3? Qh4 11.Kf1 Bh3 12.Kg1 h5-+) 10...Qh4 11.g3+=) 10.0-0+= Kg8 11.d4 Nf3 12.Rf3 (12.Bf3 Be6+=) 12...Be6 (12...h5 13.Qf1 Bg4 14.Rg3+-) 13.Qd3 h5 14.Raf1 (better 14.Ne3 Bg4 15.Ng4 hg4 16.Rf4+=) 14...Rh6? (better 14...h4=) 15.Ne3+- Nb4 16.Qa3 c6 17.Bc3 Qb6 18.Qa4 d5 19.a3 de4 20.Rf4 (20.ab4?! Bb4 (20...ef3? 21.ba5 Qc7 22.Bf3+-) 21.Bb4 ef3+-) 20...Qd8 (20...Nc2 21.Qc2 (21.Ba5?! Qd4 22.Qc2 Qe3 23.R4f2 Qa3+=) 21...Bc3 22.Qc3+-) 21.ab4 (21.Bb4?! Qd4 22.Qa5 b6+-) 21...Bc7 22.Re4 Qd6 23.g3 (23.Rff4 g5 24.Nf5 Bf5 25.Rf5 Qh2 26.Kf1 Qh1 27.Kf2 g4+-) 23...h4 24.Be1 hg3 25.hg3 Rh3 26.Rf3 b5 (26...Qd8 27.Kg2 Rh6 28.Qa3+-) 27.Qa6 Qd7 28.Bd3 Bb6 29.c3 g6 30.Kg2 (30.Rf6 Re8 31.Be2 Kg7 32.Rfe6 fe6+-) 30...Re8 31.Bf2 Rh8 32.g4 Bd8 (32...Bc7 33.Qa7 Rh2 34.Kf1 Rh1 35.Ke2+-) 33.Bg3 Bh4 (33...Be7 34.Bb1 Bg5 35.Kg1+-) 34.Re5 Kg7 (34...Re7 35.Be4 Bg4 36.Ng4 Qg4 37.Re7 (37.Qc6?! Bg3 38.Rg3 Qe2 39.Kg1 Qh2 40.Kf1 Re5 41.Rg6 fg6 42.Qg6 Kf8 43.Qf6 Kg8 44.Qg6 Kf8 45.Qf6 Kg8 46.Qg6=) 37...Bg3 38.Re8 (38.Rg3?! Qe2 39.Kg1 Qe1 40.Kg2 Qe2 41.Kg1 Qe1 42.Kg2 Qe2=) 38...Kg7 39.Rh8 (39.Rg3? Qe2 40.Kg1 Qe1 41.Kg2 Re8 42.Rg6 fg6-+; 39.Qc6 Qh3 40.Kg1 Qh1) 39...Bh4 40.Kh2 Qe4 41.Qa2 Kh8 42.Qf7+-) 35.Rc5 Bg3 (35...Bg4 36.Ng4 Qg4 37.Qc6+-) 36.Rg3 (36.Kg3 Qc7 37.Kf2 Rh2 38.Ng2 Bg4 39.Rc6 Qe7 40.Rg6 fg6 41.Qg6 Kh8 42.Qf6 Qf6 43.Rf6 Rc8 44.Bb5 Rc3-/+) 36...Rc8 37.Be4 Qe7 38.Bc6 Qh4 39.Qb5 Rcg8 (39...Qh2 40.Kf3 Rh3 41.Rh3 Qh3 42.Kf4 Qh2 43.Ke4+-) 40.Qf1 Rd8 41.Qf4 a5 (41...Qh2 42.Kf3+-) 42.ba5 Qh2 (42...Rb8 43.Qe5 Qf6 44.Qf6 Kf6 45.Nd5 Bd5 46.Bd5 Rb2 47.Kf3+-) 43.Kf3 Qh1 44.Kf2 Qb1 45.Nf5 Kf8 46.Nh6 Qc2 (46...Qb2 47.Kg1 Qb1 48.Kh2 Qb2 49.Rg2+-) 47.Kg1 Qd1 (47...Qb1 48.Kh2 Qb2 49.Rg2+-) 48.Kh2 Qb3 (48...Kg7 49.Rh3 Rh7 50.Bg2+-) 49.Rf3 Rh7 (49...Qb8 50.Re5 Rh7 51.Kg2+-) 50.Qg5 Qb8 (50...Qb2 51.Kg3 Rb8 52.Rf6+-) 51.Kg2 Rd6 (51...Qd6 52.Re5 Bc4 53.Rf6+-) 52.d5 Bg4 53.Qg4 Rh6 54.Qf4 Rh7 55.Rb5 Qd8 56.Rb7 Rf6 57.Qf6 Qf6 58.Rf6 Kg8 59.a6 Kg7 (59...Rh5 60.a7 Kg7 61.Rbf7 Kh6 62.a8Q Rg5 63.Kf2 Re5 64.Qg8 Kg5 65.Qg6 Kh4 66.Rh7 Rh5 67.Qh5) 60.Rff7 Kh6 1–0. Pierre (2250) – Phoenix (2030), internet, 2018.

6.a3 Ba5

7.Bc3 0-0 8.Ba5 Na5 9.Nc3 Re8 10.e3 Ne5 11.Bb5 (11.Ne5 Re5 12.Qf3 d5-/+) 11...a6 12.Bd3 (12.Ne5 Re5 13.Bd3 Qh4 14.g3 Qh3-/+) 12...Nd3 13.cd3 d5 (13...d6 14.0-0-/+) 14.0-0 Bf5 15.Qc2 (15.d4 f6-/+) 15...c5 16.Nh4 Be6 17.Nf3 Rc8 18.Qb2 (18.d4 b5-/+) 18...Bf5 19.d4 b6 20.Rac1 f6 (20...Nc4 21.Qa2-+) 21.Rf2 Rb8 22.Ne2 c4 23.Re1 Bd3 (23...Be4 24.Qc3-/+) 24.Nh4 (24.Nc1 Be4-+) 24...Qd7 25.Rf3 g5 26.Rg3 Kh8 27.Nf3 Nb7 (27...g4!? 28.Nh4-+) 28.Nc3 g4 (28...Nd6 29.Nd5 Ne4 30.Nf6 Nf6 31.Ne5-/+) 29.Qb6 Nd6 30.Qa6 Ra8 31.Qb6 Reb8 32.Qc5 Ne4 33.Ne4 Be4 (worse 33...de4 34.Ne5 fe5 35.Qe5 Qg7 36.Qg7 Kg7 37.Ra1-+) 34.a4 Ra4 35.Ne5 (35.h3 gf3 36.gf3 Bf3 37.Rf3 Raa8-+) 35...fe5 36.de5 Ra2 37.Qd4 Kg8 38.Rf1 (38.h3 h5 39.Kh2 Rbb2-+) 38...h5 39.h3 Rbb2 40.Qc5 Qe8 (40...Rd2?! 41.Qf8 Kh7 42.Rf7 Qf7 43.Qf7 Kh6 44.Qf6 Kh7 45.Qf7 Kh6 46.Qf6 Kh7 47.hg4 Rg2 48.Rg2 Rg2 49.Kf1 Rg4 50.e6=) 41.hg4 (41.Rd1 Qe5 42.Rf1 Qe8 (42...Rd2?! 43.Qf8 Kh7 44.Rf7 Kg6 45.Qg8 Kh6 46.Qf8 Kg5 47.Qd8 Kg6 48.Qg8 Kh6 49.Qf8 Kg6 50.Qg8=) 43.hg4 h4-+ (43...Rd2 44.gh5 Bg6 45.Rg6 Qg6 46.Qf8 Kh7 47.hg6 Kg6 48.Rf6 Kg5 49.Qg7 Kh5 50.Rh6)) 41...h4 (41...Qe5?? 42.Qf8 Kh7 43.Rf7 Kg6 44.Qg8 Kh6 45.g5 Qg5 46.Qg5) 42.Rgf3 Bf3 43.Rf3 Rb1 (43...Rb1 44.Rf1 Rf1 45.Kf1 Rd2-+) 0–1. Pierre – Guest221, internet, 2020.

7.Bc3 0-0 8.d4+= d6 9.Ba5 Na5 10.h3 Ne3 11.Qc1 Nf5 12.Qf4 de5 13.de5 f6 14.Nc3 fe5 15.Qe5 Nc4 16.Qd5 Qd5 17.Nd5 c6 18.e4 cd5 19.Bc4 dc4 20.ef5 Bf5 21.Rc1 Rad8 22.Kf2 Rfe8 23.Rb1 Bc2 24.Rb7 c3 (24...a6!?-/+) 25.Rc7+= Rc8 (25...Rc8 26.Ra7 Be4+=). Trokenheim,Marek (2160) – Feist Verhoeven,Aaron (2430), remoteschach.de, 2010.

7.Bc3 Bb6 8.e3 Qe7 9.a4 0-0 (worse is 9...Nge5 10.Ne5 Ne5 11.a5 Be3 12.de3 Qh4 13.Kd2+=) 10.h3 Nge5 11.Ne5 Qh4 12.Ke2 Ne5 13.a5 Bc5 14.d4 Nc4 15.dc5 Re8 16.Qd5?? (16.Bd4 d6 17.Qd3 dc5 18.Qc4 cd4 19.Kd1-/+) 16…Ne3-+ (16...Ne3 17.Qf3 Ng4 18.Kd2 Qe1 19.Kd3 Nf2 20.Kc4 Qe6 21.Kb4 Nh1-+) 0–1. Rooijen Van,Peter (1655) – De Waele,Willy (2005), SB–2010-0-00083, 2010.

7.Bc3 Bc3 8.Nc3 0-0 9.e3 Nge5 10.Ne5 Ne5 11.d4 Ng6 12.Bd3 Qh4 13.g3 Qh6 14.Qd2 c6 15.e4 Qd2 16.Kd2=+ d6 17.Ne2 Re8 18.c3 h6 19.Nf4 Nf8 20.Ng2 Bh3 21.Nf4 Bd7 22.Rhe1 Nh7 23.Bf1 Rad8 24.Bg2 b6 25.a4 c5 26.Nd5 Rc8 27.h4 Bc6 28.Bh3 Rb8 29.Bg2 Kf8 30.Kd3 cd4 31.cd4 Bd5-/+ 32.ed5 Nf6 33.Re8 Re8 34.Bf3 g5 35.hg5 hg5 36.g4 1–0. pcmvr (2870) – icyglare (2670), net–chess.com, 2009.

7.Bc3 Bc3 8.Nc3 0-0 9.e3 Re8 10.Bd3 (10.e6 de6 11.Bb5 Bd7-/+) 10...Nce5 11.h3 (11.Bf5 d5 12.Bc8 Rc8-/+ (worse 12...Qc8 13.Nd5 Qd7 14.Nf4=+)) 11...Nf6 (11...Nd3 12.cd3 Ne5 13.d4-/+) 12.Ne5 Re5 13.0-0 d5 14.Rf4 (14.Qe1 Qe7-/+) 14...c5 15.Qf3 Be6 16.Qf2 (16.Rf1 Qe7-/+) 16...Qe7 17.a4 (17.Be2 Rd8-/+) 17...Rd8 18.Rf1 b6 19.Bb5 (19.Be2 Ne4 20.Ne4 de4-+) 19...h6 (19...Ne4 20.Ne4 de4 21.d3 ed3 22.cd3-/+) 20.Kh1 (20.Be2 Ne4 21.Ne4 de4-/+) 20...Nh5 21.Rh4 (21.Rf3 d4 22.ed4 cd4-+) 21...Rg5 (21...Qg5 22.Kh2-+) 22.Ne2 Bc8 (22...Rf5 23.Nf4 Nf6 24.Qe1-+) 23.c3 (23.Kg1 Rd6 24.Nf4 Ng3-+) 23...c4 24.g4 (24.a5 ba5 25.Kg1 Rf5-+) 24...Nf6-+ 25.Qg2 (better 25.Nd4 a6 26.Bc6-+) 25...d4 (better 25...Re5!? 26.Nd4 Ne4-+) 26.Nd4-/+ Rd4 (better 26...Bb7 27.Bc6 Ne4-/+) 27.cd4-+ (27.ed4? Rb5 28.Qa8 Qb7 29.Qb7 Bb7 30.Kg1 Rg5-+) 27...Rb5 28.ab5 Bb7 29.Rf3 Qe4 30.Kg1 Qf3 31.Qf3 Bf3 32.Kf2 Bd1 0–1. pcmvr – ramawolf, net–chess.com, 2017.

7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nce5 9.e3 Qf6 10.Nb5 0-0 11.Rb1 Qd8 (11...d6 12.Be2-/+) 12.h3 (12.Be2 d5-/+) 12...Nf3 13.Qf3 Ne5 14.Qg3 Re8 15.d4 a6 16.Nc3 Ng6 (16...Nc6 17.Bd3 d5 18.0-0=+) 17.Bd3=+ Qf6 (17...d5 18.0-0 b5 19.Qf3-/+) 18.Rb4 (18.Kd2 Qd8=+) 18...Qf4 (18...c5 19.Rf1 Qe7 20.Bg6 hg6 21.dc5 Qc5 22.Kd2=+) 19.Qf4=+ Nf4 20.Kf2 Nd3 21.cd3 b5 22.Rc1 c6 (22...Bb7 23.Na4 Bc6 24.Nc3=+) 23.g4 d5 (23...Rb8 24.Ne4=+) 24.Ne2 (24.e4 Be6=+) 24...Bb7 (24...Bd7 25.Ng3=+) 25.Kf3 g6 (25...Kf8 26.Rc5=+) 26.Rc5 Re7 27.e4 Rae8 (27...f5 28.gf5 gf5 29.e5=+ (worse 29.ef5 Rae8 30.Nf4 Rf8-/+)) 28.Nc3 (28.Ng3 Re6=+) 28...f6 (28...f5 29.e5=+) 29.h4 29.Kf4 Rd7 30.Ne2 g5 31.Ke3 h5=+) 29...de4 (29...f5 30.gf5 gf5 31.ed5 (31.ef5? Rf8 32.Kg4 Bc8-+) 31...cd5 32.Kf4-/+) 30.de4= Rd7 (30...Kf7 31.g5=) 31.Ke3 White plans g5. White intends e5 31...a5 (31...Rd6 32.g5=) 32.Rb1 (32.Rb2 Kf7=) 32...Kf7 33.g5 f5 34.e5 Rc8 (34...Ke7 35.Ne2=) 35.Ne2 Rcd8 36.a4 (36.Rb2 Ke7=) 36...Ke8 37.Rb2 (37.Ra1 Rd5 38.Rd5 Rd5+-) 37...f4 (37...ba4 38.Ra5 c5 39.Ra4+= (worse 39.Rc5 Ba6-/+)) 38.Kf2 (38.Ke4 Rf7 39.e6 Rf8 40.ab5 cb5 41.d5 Rd5 42.Rd5 A) 42...Bd5?? 43.Kd5 Ke7 44.Nd4 (44.Rb5?! Rf5 45.Kc4 Rb5 46.Kb5 f3+-) 44...Rd8 45.Ke5 Rd4 46.Kd4+-; B) 42...f3=) 38...f3 (38...ba4 39.Ra5 f3 40.Ng1=) 39.Kf3+= ba4 40.Ra5 (40.Rb6 a3 41.Ke3 Rd5+=) 40...c5= 41.Kg3 (41.Ke3 cd4 42.Kd3 Rb8=) 41...cd4 42.Nd4 Rd4 43.Rb7 R8d7 44.Ra8 (44.Rba7 Rd3 45.Kf2 Rd2 46.Ke3 R7d3 47.Ke4 Rd4 48.Kf3 R2d3 49.Ke2 Rd2 50.Ke3 R2d3 51.Ke2 Rd2 52.Ke3 R4d3 53.Kf4 Rd4 54.Ke3=) 44...Ke7 45.Rbb8 Rd3 46.Kf2 Rd2 47.Ke1 Rd1 48.Ke2 R7d2 49.Ke3 Rd3 ½–½. pvanr (1980) – joenapalm (1905), gameknot.com, 2009.

7.Bc3 Nge5 8.Ba5 Nf3 9.ef3 Na5 10.Qe2 Qe7 11.Nc3 c6 12.Kf2 d5 13.Qe7 Ke7 14.Bd3 Bd7 15.Rab1 Kd6 16.h4 Rae8 17.h5 b6 18.Rb4 h6 19.Rhb1 Re7 20.Rf4 Rhe8 21.Kg3 Be6 22.Nd1 c5 23.Bb5 Nc6 Black plans d4 24.Ne3 d4 25.Nf5 Bf5 26.Rf5 f6 27.Kf2 Rd8 28.Rf4 Ra8 29.Rf5 Rae8 30.Rf4 Rd8 31.Rg4 Kd5 32.Re4 Re4 33.fe4 Kd6 34.a4 Nb4 35.c3 dc3 36.dc3 Nc6 37.Ke3 Ne5 38.Rd1 Ke7 39.Rd5 Rg8 40.Be2 Rb8 41.Rd1 Rd8 42.Rd5 Ra8 43.Rd1 Ke6 44.Kf4 Rb8 45.Ke3 c4 46.Rd5 a6 47.Rd1 Ke7 48.Rd4 b5 49.ab5 ab5 50.Rd5 b4 51.cb4 Rb4 52.Rd2 Ra4 53.Kd4 Kd6 54.Bf1 Nc6 (better is 54...Kc6!?-+) 55.Kc3+= Ke5 56.Be2 Kf4 57.Bd1 Ra7 58.Kc4 Ne5 59.Kb4 Ke4 60.Be2 Ke3 61.Rc2 Nc6! 62.Rc6 Ke2 63.Rc2 Ke3 64.Kb5 Re7 65.Kc6 Re5 0–1. pcmvr (2845) – gambito (2755), net–chess.com, 2013.

6.c3 Be7

7.e3 d6 8.Be2 de5-/+ 9.0-0 0-0 10.Na3 a6 11.h3 Nf6 12.d4 e4 13.Nd2 Qd5 14.h4 Qd6 15.Nc2 Qg3 16.Qe1 Qg6 17.c4 Nb4 18.Nb4 Bb4 19.Bd1 Re8 20.c5 Bh3 21.Rf2 Qg3 22.Bb3 Ng4 23.Bf7=+ Kh8 24.Be8 Qh2 25.Kf1 Bg2! 26.Rg2 Qh1 (26...Qh1 27.Ke2 Qg2 28.Kd1 Re8-+) 0–1. pcmvr (2865) – jeronimo (2705), net–chess.com, 2009.

7.d4 d6

8.ed6 cd6 9.e4+= f5 10.Nbd2 fe4 11.Ne4 0-0 12.h3 Ne3 13.Qe2 Nf1 14.Rf1 d5 15.Ned2 Bf5 16.Ne5 Bh4 17.Kd1 Qb6 18.Ndf3 Ne5 19.Ne5 Be4 20.Ba3 Rf1 21.Qf1 Qa5 (21...Qc7!? 22.Bb2 Rf8-+) 22.Qf7-/+ Kh8 (22...Kh8 23.Qb7 Qa4 24.Qb3 Qa6-+) 0–1. Plock,Joerg (2120) – Taulien,Hans_Juergen (2350), RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

8.e4 de5 9.Bd3 0-0 10.Qe2 Bd6 11.h3 Nf6 12.0-0 Nh5 13.Rf2 ed4 14.cd4 Bg3 15.Rf1 Nf4 16.Qd1 Re8 17.Qd2 h6 18.Bc2 b6 19.Ba4 Re4 (19...Ba6!? 20.Bc6 Ne2 21.Kh1 Bf4-/+) 20.Bc6+= Re2 21.Ba8 Rd2 22.Nbd2 Bh3 23.gh3 Qa8 24.Bc1 Qc6 (24...Nh3? 25.Kg2 Bd6 26.Kh3+-) 25.Nb3 Ne2 (25...Nh3 26.Kg2 Bf2 27.Rf2 Nf2 28.Kf2 Qc2 29.Kg3=) 26.Kg2 Qg6 27.Rf2 Bf2 28.Kf2 Nc3 29.Bf4 Qe4 30.Be3 Qd3 (30...Qd3 31.Re1 Nd1 32.Rd1 Qd1-+) 0–1. Nemec,Zdenek (1970) – Bascetta,Biagio (1765), SB–2010-0-00117, 2010.

8.e4 de5 9.Bd3 ed4 10.cd4 Nb4 11.Qe2 Nd3 12.Qd3 f5! 13.0-0 (13.ef5 0-0 Decoy) 13...fe4 14.Qe4 0-0 15.Nc3 Bf5 16.Qe2 Re8 17.Rad1 Bd6 18.Ne5 Qc8 (18...Ne5?! 19.de5 Bd7 20.Nb5 Bc5 21.Kh1+=) 19.Qf3 Rf8 20.Ne4 Qe6 21.Nd6 cd6 22.d5 Ne5 23.de6 Nf3 24.Rf3 Be6 25.Rf8 Kf8 26.Rd6 Ba2 27.Rd7 Bf7 28.Ba3 Kg8 29.Rb7 a5 30.Kf2 a4 31.g3 h6 32.Ke3 Rc8 33.Kd4 Rc2 34.Rb8 Kh7 35.Rb7 Kg6 36.Rb6 Kg5 37.Rb7 Kf6 38.Rb6 Be6 39.Rb2 Rc6 40.Rb7 g5 41.Ra7 Bb3 42.h3 Kg6 43.g4 ½–½. Nemec,Zdenek (1915) – De Waele,Willy (2005), SA–2010-0-00137, 2010.

8.ed6 Bd6

9.Qd3 0-0= 10.Nbd2=+ Re8 11.e4 Bf5 12.Be2 Bg6 13.d5 Nce5 14.Ne5 Ne5 15.Qh3 Qd7 16.Qd7 Nd7 17.Bf3 Nc5 18.Ke2 f5 19.Nc4 fe4 20.Bg4 h5 21.Nd6 cd6 (22.Bh3 e3-+; 21...hg4 22.Ne8 Re8 23.Bc1+=) 0–1. de Visser,Arno – Ferre Perez,A, email KMG–54, 2002.

9.Qd3 0-0= 10.e4 Bf4 =.

9.Qd3 0-0 10.e4 Qf6 11.Be2 (better is 11.e5 Nce5 12.de5=) 11...Bh2!-/+ 12.Nh2 (12.Nh2 Qh4 Double attack (12...Qh4 Decoy); 12.Rh2 Nh2 Combination) 12...Qf2 13.Kd1 Nh2 14.Nd2 Ng4 (14...Qg2?! 15.Kc2 Qf2 16.Rag1=) 15.Kc1 Qg2 16.Bf3 Qf2 17.Ba3 Rd8 18.Qe2 Qe2 19.Be2 a6 20.Rg1 h5 21.Kc2 g6 22.Rae1 Kg7 23.Nb3 Re8 24.Bf3 f6 25.Bc1 a5 26.Nc5 a4 27.Bf4 Re7 28.Bc1 Na5 29.Nd3 Re8 30.Nf4 c6 31.Rg2 Nc4 32.Kd3 b5 33.Rh1 Rh8 34.Ke2 Bd7 35.Nd3 Rad8 36.Nc5 Bc8 37.Rg3 Rhe8 38.Bf4 Re7 39.Rgg1 Rde8 40.Re1 Bf5 41.Kf1 g5 42.Bc1 Nd6 43.e5 Kg6 (43...fe5 44.Rh5 Bg6 45.Bg4 Bh5 46.Bh5+=) 44.Bc6 Rc8 45.Bf3 fe5 0–1. Nemec,Zdenek (1915) – Slamenik,Jan, RA–2010-0-00103, 2010.

9.Qd3 Qe7 10.Nbd2 0-0 11.e4=+ Re8 12.Be2 Bf4 13.g3 Be3 14.h3 Nf2 15.Qe3 Nh1 16.Qg1 Bf5 17.Bd3 Qd6 18.Qh1 Qg3 19.Ke2 Rad8 20.h4 Rd6 21.Rg1 ½–½. woschkat (2170) – bmgenius (2240), net–chess.com, 2001.

9.Qd3 Qe7 10.Nbd2 Bf4 11.e4=+ f5 12.g3 Bh6 13.e5= Be6 14.Nc4 Bd5 15.Be2 Be4-/+ 16.Qd1 Rd8 17.Qa4 Qe6 18.Na5= 0-0 19.Nc6 bc6 20.Ba3 Rf7 21.Bc4 Bd5 22.Bd5 cd5 23.h3 Ne3 24.Bc5 a6 25.Kf2 Nc4 26.Qc2 Be3 27.Kg2=+ g5 Black gets the initiative 28.Rhf1 g4-+ 29.hg4 fg4-/+ 30.Nh2 Nd2 31.Rf7 Qf7 32.Ba3 Rb8 33.e6 Qf2 34.Kh1 Re8 35.e7 Kg7 36.Rf1 Nf1 37.Qf2 Bf2 38.Nf1 Be1 39.Ne3 c6 40.c4 Bf2 41.cd5 Be3 42.d6 Bg5 43.Kg2 Be7 44.de7 Kf7 45.Kf2 Re7 (45...Re7 46.Be7 Ke7-+) 0–1. Kucharkowski,Jens – Toedter,Hans_Peter, CiF, 2003.

4.Nf3 d5

5.e3 d4 6.Ne5 Ne5-/+ 7.Bd4 Ng4 8.Bg7 Ne3 9.Qe2 Qe7 10.c3? Nc2 11.Kd1 Na1 12.cb4 Nh6 13.Bh6 (13.Bh6 Rg8 14.Bg5 Qe2 15.Be2=; 13.Bh8?? Bg4 14.Ba1 Be2 15.Be2 Qb4-+). woschkat (2005) – kasparovjr (1910), net–chess.com, 2001.

5.e3 e4?? 6.Bg7+- ef3 7.Qf3 h5 8.Bh8 Bg4 9.Qg3 Qe7?? 10.h3 1–0. pcmvr (2840) – yetzaline (2000), net–chess.com, 2009.

5.e3 f6 6.Be2 Nge7 7.0-0 0-0 8.Ne1 Be6 9.c3 Ba5 10.Na3 ef4 11.ef4 Bb6 12.d4 0–1. Dilling,Ralf – Kucharkowski,Jens, corr, 1989.

5.e3 f6 6.fe5= fe5 7.Ne5 Ne5=+ 8.Be5 Nf6 9.a3 Ba5 10.Be2= 0-0 11.0-0 Be6 12.Ra2 c5 13.Rb2 Bb6 14.Nc3= d4 15.Na4+= de3 16.de3 Qd1 17.Rd1+/– Ng4 18.Bf4 Bf5 19.Nb6 ab6 20.Rb6 Ra3 21.e4! Bc8? 22.Bd6 Re8 23.Bc5+- Rc3 24.Bb5 Re4?? 25.Rd8 Kf7 26.Rf8# 1–0. Machete (2320) – cedartree (2070), ICC, 2003.

5.e3 Nf6 6.fe5=+ Ng4 7.Qe2 f6 8.ef6 Nf6 9.g3 Qe7 10.Bg2 0-0 11.0-0 Bg4 12.a3 Bc5=+ 13.Nc3 Rad8 14.Na4 Nd4=+ 15.Qd1 Nf3-/+ 16.Bf3 Bf3 17.Rf3 Bd6 18.Nc3 c6 19.Qe2 Nd7 20.a4 Rf3 21.Qf3 Ne5 22.Qe2 Nc4 23.Nd1 Rf8 24.Rb1 Bc5 25.Ba1 a6 (25...a6 26.Rb3 b6-/+) 0–1. Michalek,Martin – Bonetti,Shane, TT–08 ETC, 2003.

5.e3 Bg4 6.Be2 Bf3 7.Bf3 Qh4 8.g3= Qh3 9.fe5 Nge7 10.Bg4 Qg2 11.Qf3 Qf3 12.Bf3 Nf5 13.0-0+= 0-0? 14.Bd5 Nfe7 15.Bd4?? Nd5-+ 16.c3 Be7 17.a3 Nd4 18.cd4 c5 19.Nc3 Nc3 20.dc3 Rac8 21.Kg2 Bg5 22.Kf3 cd4 23.cd4 Rc3 24.Rfe1 Rfc8 25.a4 h6 26.a5 a6 27.h4 Bd8 28.Reb1 R8c7 29.Ra4 Be7 30.Ra2 Ba3 31.Re2 Bc1 32.Re1 Bd2 33.Re2 Rc2 34.d5-/+ Ba5 35.Rc2 Rc2 36.Rb7 Rc8 37.Kf4 Bd2 38.d6 Kf8 39.g4 a5 40.g5 hg5 41.hg5 g6 42.Ke4-/+ Ra8 43.Rb2 Bb4 44.Rc2 a4 45.Rc4 Be1 46.d7 Rd8 47.Ra4 Rd7 48.Ra1 Bb4 49.Rb1 Ba5 50.Ra1 Bc7 51.Ra8 Ke7 52.Ra6 Rd2 53.Rf6 Bd8 54.Ra6 Rg2 55.Ra7 Ke8 56.e6 fe6 57.Ke5 Rg5 58.Ke6 Bb6?? 59.Ra8= Bd8 60.Ra7 Rg4 61.Kd5 g5 62.e4 Rh4 63.e5 g4 64.Ra3 Rh3 65.Ra7 Rh5 66.Ke4 Rg5 67.Ra2 g3 68.Rg2 Ba5 69.Kf4 Bd2! 70.Kf3 Be1 71.Re2 Bf2 72.Kg2 Rh5 73.Re4 Rh2 74.Kf3 Ke7 75.Rg4 Ke6 76.Rg5 Rh1 77.Kf4 Re1 78.Rg6 Kf7 79.Rg4 Rc1 80.Kf3 Ke6 81.Rg5 Be1 82.Ke2 Bf2 83.Kf3 Rc3 84.Ke4 1–0. pcmvr (2530) – chesspal (2415), net–chess.com, 2006.

5.fe5 d4 6.c3 dc3 7.Bc3 Qe7 8.d4 f6 9.e3 =+.

5.fe5 d4 6.c3 dc3 7.Bc3 Nge7 8.e3 =+.

5.fe5 d4 6.c3 dc3 7.Bc3 f6 8.Bb4 Nb4 9.Qa4 Nc6 10.Nc3 fe5 11.Ne5 Nge7 12.Rb1 Qd6 13.Nc6 Nc6 14.Qe4 Ne7 15.Nb5 Qd8 16.Qe5+/– 0-0 17.Nc7 Nc6 18.Qd5 Qd5 19.Nd5 Rf7 20.e4 Be6 21.Bc4 Rd8 22.Rf1 Rf1 23.Kf1 Na5 24.Nf6+- Kf7 25.Be6 Ke6 26.Nd5 Ke5 27.Rb5 Nc6 28.d3 Rf8 29.Ke1 Rf7 30.Nb4 Kd6 31.d4 Nb4 32.Rb4 Re7 33.e5 Kd5 34.Ke2 a5 35.Ra4 Ke4 36.a3 g6 37.g4 g5 38.h3 b6=+ 39.Kd2 Re6 40.Kc3 Kd5 41.Kd3 Rh6-+ 42.Ke3 Rh3 43.Kf2 Rc3 44.Kg2 Rc8 45.Kf2 Ra8 46.e6 b5 47.Ra5 Ra5 (48.e7 Ra8-+) 0–1. market (2255) – NN, GameColony.com, 2002.

5.fe5 d4 6.c3 dc3 7.Nc3 Nge7=.

5.fe5 Nge7 6.e3 0-0 7.Be2= Bf5 8.0-0 Qd7 9.d3 Rfe8 10.Nd4 Ne5-/+ 11.Nf5 Nf5 12.Bg4 g6 13.Bf5 gf5 14.Qh5 Ng6 ½–½. Hasler,Ulrich – Hofmann,S, corr, 1993.

5.fe5 Nge7 6.e3 Bg4 7.Be2 Ng6 8.0-0 Bf3 9.Bf3 Nce5 10.Nc3 Ne7 11.Nd5?? Nf3-+ 12.Qf3 Qd5 13.Qd5 Nd5 14.c3 Be7 15.c4 Nf6 16.d3 Rd8 17.Rad1 0-0 18.d4 Ng4 19.Rfe1 Bg5 20.e4 Be3 21.Kf1 Bf2 22.Re2 Ne3 (22...Ne3 23.Re3 Be3-+) 0–1. Hasler,Ulrich – Vettenburg, corr KMG_41, 1999.

5.fe5 Bf5 6.e3 Nh6 7.Be2.

5.fe5 Bg4 6.e3 a6 7.Be2 Nge7 8.a3 Ba5 9.0-0 Ng6 10.d4 0-0 11.Nbd2 f6 12.ef6 Rf6 13.e4 Bd2 14.Nd2 Be2 15.Qe2 Rf1 16.Rf1+= de4 17.Qe4 Qe7 18.Qf3 Kh8 19.Qb3 Rb8 20.Rf7 Na5 21.Qf3 Rf8? 22.Re7+- Rf3 23.Rc7 Rf8 24.d5 Rg8 25.Ne4 (25.Ne4 b5 26.Nd6+-) 1–0. Gross,Wilhelm – Grehl,Siegfried, corr SOK–89–46, 1989.

5.fe5 Nh6 6.c3 Be7 7.e3 0-0 8.Bd3 Bh4 9.g3 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 Ne5 12.Ba3 Re8 13.Bg2 Be7 14.0-0 c6 15.Be7 Qe7 16.Qa4 Nhg4 17.e4 Qg5 (18.ed5 cd5 19.Bd5 Qh5=+; Better is 17...de4!? 18.Qe4 Qe6-/+). Gabor,Klaus – Benassi,Aspasio, corr KMG1, 2000.

5.fe5 Nh6 6.e3 Ng4 7.Qe2 0-0 8.h3 Nh6 9.g4 Be6 10.Bg2 Be7 11.0-0 f5 12.ef6 Bf6 13.Bf6 Qf6 14.Nc3 Qe7 1–0. Ottenweller,Wolfgang (1970) – Ghisi,Stefano, TE.2004.P.01706, 2004.

5.Ne5 Nge7 6.Nf3 f6 7.e3= Bg4 8.Be2 Qd7 9.0-0 Ng6 10.c4 dc4 11.Bc4 0-0-0 12.Qb3 Bf3?? 13.Be6+- (13.Be6 Be4 14.Rc1+-; 13.Rf3?! A) 13...Bd2?? 14.Be6 (14.Nd2?! Qd2 15.Bc3 Qd6=) 14...Qe6 15.Qe6 Kb8 16.Qf7+-; B) 13...Qd6=) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Neil,Charlie, FICGS, 2006.

5.e4?! de4

6.Ne5 Ne5

7.fe5 Bf5 8.e6 Nf6 9.ef7 Kf7 10.Bc4 Kg6 -/+.

7.Be5! Be6 8.Nc3.

7.Be5?! Nf6 8.c3 Bd6 9.Qa4 Bd7 10.Bb5 +-.

7.fe5 e3

8.Bd3?! Qg5! 9.0-0 ed2 10.Qf3 Nh6 -+.

8.Qe2 ed2 9.Nd2 Qd2 10.Qd2 Bd2 11.Kd2 Be6 =+.

8.Bd3?! ed2

9.Nd2 Qg5 10.c3 Qe5 11.Qe2? Qe2 12.Be2 Bc5 -+.

9.Nd2-/+ Qg5 10.c3 Qe5 11.Ne4 Bd6 12.Qe2 Ne7 13.0-0-0 Be6 14.Bb5 Nc6 15.g3 f5 16.Nd6 cd6 17.Qd3 Kf7 18.Rhe1-/+ Qc5 19.Bc6? Qc6-+ 20.g4 Rhe8 21.gf5 Ba2 22.f6 Re1 23.Re1 Re8 24.Rd1 g6 25.h4? Bb3-+ 26.Rg1 Qe4 27.Qd2 Ba2 (27...Ba2 28.Qd5 Bd5-+) 0–1. Kucharkowski,Jens – Hammel, corr DDR, 1988.

9.Nd2 Qg5 10.c3 Qe5 11.Ne4 Nf6? 12.Qa4 Kd8?! 13.Qb4 Ne4 14.Qe4 Qe4 15.Be4 Re8 16.0-0-0 Ke7 17.Rhe1 Be6 18.Bb7 Rab8 19.Bd5 Rb6 20.Be6 fe6 21.Ba3 Kf6 22.Rf1 Kg6 23.Rf8 Rf8 24.Bf8 Kf7 25.Bb4 1–0. Kucharkowski,Jens – Behlau,T, corr ch 12 DDR (Kucharkowski), 1984.

9.Nd2 Qg5 10.c3 Qg2? 11.Be4 Qg5 12.cb4 Qh4 13.Ke2 +/–.

9.Nd2 Qg5 10.Qe2! Bg4 11.Qf2 Ne7 -/+.

5.Ne5 Ne5

6.Be5 Nf6

7.c3 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.e3 Qb6 10.Qc2 Bd7 11.Be2 Bg4 12.Bg4=+ Ng4 13.Qa4 c6 14.0-0 Qb2 15.Qb3 Qa1 16.Na3= Qf1 17.Kf1 0-0-0 18.h3 Nf6 19.Ke2 h5 20.Nc2= Rd7 21.Qa3 Kb8 22.d3 h4 23.Nd4 Nh5 24.Qc5 Ng3 25.Kf2 Rc7 26.Nf3 Nf5 27.e4 de4 28.de4 Ng3 29.Qe5 f6 30.Qe6 Rcc8 31.Nh4 Ne4 32.Qe4 Rh4 33.Qe3 c5 34.Qg3+= Rh7 35.Qg6 Rch8 36.Qd3 Kc7 37.Qd5 b6 38.Qf7 Kb8 39.Ke3 a5 40.a4 Rd8 41.Qe7 Rdh8 42.Ke4 Rc8+/– 43.Qf7 Rd8 44.Qg6 Rdh8 45.Kd5 Kb7 46.c4 Ka6 47.Ke6 Ka7 48.g3 Kb8 49.h4+/– Kb7 50.Qf7 Ka8 51.Qc7 Rb8 52.Qd7 Rb7 53.Qe8 Ka7 54.h5 Rh6 55.g4 Rc7 56.Qd8 Kb7 57.Kf5 Rc8 58.Qd7 Rc7 59.Qd5 Ka7 60.Qd8 Rb7 61.Ke4 Rh7 62.Qg8 Re7?? 63.Kd5+- Rh6 64.Qf8 Rb7+/– 65.f5 Rc7+= 66.Kd6 Kb7 67.Qe8 Rh7 1–0. COMP – COMP, 2001.

7.c3 Be7 8.e3 0-0 9.Bb5 Ng4 10.Be2 Ne5 11.fe5 f6 12.ef6 Rf6 13.Bg4 Bg4 14.Qg4 Qd6 15.Qa4 Rf7 16.Qb5 Bh4 17.Kd1 c6 18.Qb4 Qb4 19.cb4 Bf6 20.Nc3 Bc3 21.dc3 Rf2 22.Rc1 a5 23.Rc2 Rc2 24.Kc2 ab4 25.Ra1 Rf8 26.cb4-/+ Rf2 27.Kd3 Rg2 28.h3 Rh2 29.b5=+ c5 30.a4 h5 31.a5+= Rh3?? 32.a6+- ba6 33.ba6 d4 34.a7 Re3 35.Kc4 Re8 36.Rb1 d3 37.Rb8 Kf7 38.Re8 Ke8 39.a8Q Ke7 40.Qh8 Kf6 41.Qh5 d2 1–0. COMP – COMP, 2001.

7.e3 0-0 8.Be2 Nd7 9.Bb2 Qh4 10.g3 Qe7 11.0-0 Nf6 12.Bf3 Re8 13.f5 c6 14.Bg2 b6 15.a3 Bd6 16.Nc3 Be5 17.Rb1 Bb7 18.d4 Bd6-/+ 19.e4 de4 20.Ne4 Ne4 21.Re1 Ba3 22.Re4 Qg5 23.Re8 Re8 24.Ba3 Qe3 25.Kh1 Qa3 26.f6 Qc3 27.fg7 Ba6 28.Bf3 Bc4 29.Bg2 Re2 (29...Re2 30.d5 cd5-+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz (2140) – Pedersen,Svend Erik (2360), EM/J50/P063 ICCF Email, 2001.

7.e3 0-0 8.Be2 Ne4 9.0-0 c5 10.d3 Nf6 11.c3 Ba5 12.Bf3 c4 13.dc4+/– dc4 14.Qd8 Rd8 15.Na3 Ng4 16.Bg4 Bg4+= 17.Nc4 Be2?? 18.Na5+- Bf1 19.Rf1 Rd7 20.Bd4 b6 21.Nb3 f5 22.c4 Rb8 23.c5 bc5 24.Nc5 Re7 25.Rd1 Rbb7 26.Nb7 (26.Nb7 Rb7 27.Rc1+-) 1–0. guest545 – guest1290, ICC, 2002.

7.e3 0-0 8.Be2 Re8 9.0-0 =+.

7.e3 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.Nc3 a6 10.Bd3 c5 11.0-0 0-0 12.a4 Re8 13.a5 d4 14.ed4 Bg4 15.Be2 Re2 16.Ne2 Re8 17.dc5 Qe7 18.Re1 Be2 19.Qb1 Qc5 20.Kh1 Qd4 21.Qb7 Qd2 22.Qc6 h5 23.f5 Re3 24.Reb1 Bf3?? 25.Qf3?? Rf3-+ 26.gf3 h4 (27.Ra4 Qf2-+) 0–1. Rosner,Dirk – Benassi,Aspasio, corr KMG1/04, 2000.

7.e3 Ne4 8.g3 0-0 9.Bg2 f6 10.Bb2 c6 11.0-0 Qb6 12.Bd4 c5 13.Bb2 Be6 14.d3 Ba5 15.Qc1 Nd6 16.Nc3 Qc6 17.Ne2 b5 18.c4 bc4 19.dc4 Rac8 20.f5 Bf7 21.cd5 Bd5 22.Nf4 Bg2 23.Ng2 c4 24.Bd4 Rfd8 25.Qc2 Qe4 26.Qe4 Ne4 27.Rac1 Rd7 28.Rc2 c3 29.Nf4 a6 30.Ne6= Rb7 31.Kg2 Nd6 32.g4 Nc4 33.Rfc1 Na3-/+ 34.Rf2 Rb1 35.Rb1 Nb1 36.Rc2 Na3 37.Rc1 c2 38.Bc5 Bd2 39.Ba3+= Be3 40.Re1 c1Q 41.Bc1 Bc1 42.h4 Rc2 43.Kf3 g6 44.Nd4 Rc4 45.fg6 hg6 46.h5 Bb2 47.Nb3 Ra4 48.Re7 gh5 49.gh5 Ra2 50.Nd2 Ra3 51.Kg2 Ra5 52.Nc4 Rg5 53.Kf3 Bc3 54.Ra7 Rh5 55.Ra6 Kg7 56.Nd6 Kg6 (57.Ra8 Be5 58.Rg8 Kh7=+) ½–½. Kulbacki,Jim – Bonetti,Shane, corr or02–024, 2003.

7.e3 Ne4 8.Bg7?? Qh4 9.g3 Ng3 10.Bb5 c6 -+.

7.e3 Ne4 8.Qh5 0-0 9.a3 Be7 10.Bd3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Be4 de4 13.Bf6 Qf6 14.Nc3 Re8 15.Rb1 b6 16.Qg5 Qe6 17.Qd5 Ba6 18.Qe6 Re6 19.Rb4 f5 20.Rd4 Re7 21.Rg1 c5 22.Rd5 Rf8 23.g4 Bc8 24.gf5 Bb7 25.f6 Rf6 26.Rd8 Rf8 27.Rd6 Rf5 28.a4 Rh5 29.Nb5 Rd5 30.Rg5 Rd6 31.Nd6 Ba8 32.a5 h6 ½–½. Kaniak,Andrzej – Ganesan, email 4AMM–F, 1998.

7.g3 0-0 8.Bg2 c6 9.0-0 Bc5 10.e3 d4 11.Bd4?? Bd4-+ 12.ed4 Qd4 13.Kh1 Qa1 14.Nc3 Qd1 15.Nd1 Re8 16.Nc3 Bf5 17.d3 -+. Hasler,Ulrich (1850) – Longueville,Thomas (2050), C1.2000.0.00288, 2000.

4.Nf3 d6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 d6 4.Nf3 Nc6).

5.fe5 de5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 d6 4.fe5 de5 5.Nf3 Nc6).

4.Nf3 Nge7

5.fe5 a6 6.e4 0-0 7.Be2 d5 8.ed6 Qd6 9.a3 Ba5 10.0-0 Qg6 11.d3 Bb6 =+.

5.fe5 Nd5 6.a3 Ne3 7.Qc1 Ba5 8.Nc3 Nf1 9.Rf1 0-0 10.Qd1 Re8 11.Nd5 d6 =+.

5.fe5 Nd5 6.c3 Be7 7.e4 Nf4 8.d4 d5 9.ed5 Qd5 10.Bc1 Bf5 11.Kf2 Qe4 =.

5.fe5 Nd5 6.Kf2 0-0 7.e3 Re8 8.a3 Be7 9.c4 Nb6 10.Qc2 d6 11.ed6 Qd6 =+.

5.fe5 Nf5 6.a3 Ba5 7.Nc3 0-0 8.e4 Nh4 9.Nd5 Re8 10.Nf6 gf6 11.Nh4 d5 -/+.

5.fe5 Nf5 6.c3 Ba5 7.Qa4 a6 8.e3 d6 9.Bd3 Nfe7 10.ed6 Qd6 11.Qc2 Bg4 =.

5.fe5 Nf5 6.Nc3 d5 7.ed6 Nd6 8.e3 0-0 9.Bd3 Be6 10.a3 Ba5 11.0-0 Nc4 =.

5.fe5 Nf5 6.Kf2 d6 7.ed6 Bd6 8.e3 0-0 9.Bb5 Be6 10.Bc6 bc6 11.Nc3 Rb8 =+.

5.fe5 Ng6 6.e3 0-0 7.Be2 d6 (7...Re8 8.a3 Ba5 9.0-0+=) 8.ed6 Bd6 9.0-0 Nh4 10.Nc3 Qf6 11.Rb1 Qh6 12.g3 Nf5 13.Ne4 Be7 14.Bd3 Nd6 (14...Nb4 15.Ne5+=) 15.Nd6 Bd6 16.Nd4 Bh3 17.Nf5 Bf5 18.Bf5 Ne5 (better is 18...Rad8!?+=) 19.Be5+/– Be5 20.Rb7 a5 21.Qf3 a4 22.d4 Bd6 23.c4 c5 24.Rf7! Rf7 (24...Rf7 25.Qa8 Double attack (25.Qa8 Discovered attack; 25.Qa8 Deflection; 25.Qa8 Overloading); 24...Kf7 25.Be4 Double attack) 25.Qa8 Rf8 26.Qd5 Kh8 27.Rf3 cd4 28.ed4 Qc1 29.Kg2 Qd2 30.Rf2 Qh6 31.c5 Be7 32.Qe5 Bf6 33.Bd3 Qc1 (33...Rg8 34.Qe6 Qg5+-) 34.Qh5 g6 35.Bg6 (35.Bg6 h6 36.Bc2+-) 1–0. Fournier,Frederic – guest3390, Active (5/0), 2005.

5.fe5 Ng6 6.e3 d5 7.ed6+= Qd6 8.Bg7 Rg8 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 (10.dc3?! Qe7=) 10...Bg4 11.Be2 0-0-0 12.0-0 h5 13.d4 (13.Rb1 Rge8+/–) 13...h4 (better is 13...Qe6 14.Kf2 Rge8+=) 14.h3 (better is 14.Ne4 Qa3 15.Qd3+-) 14...Bh3+= 15.e4?? (better is 15.gh3 Qg3 16.Kh1+=) 15...Bg2! 16.Kg2 Qg3 17.Kh1 Nf4 18.Rg1 Qh3 19.Nh2 Rg3?? 20.Bg4+- Rg4 21.Qg4 Qg4 22.Rg4 Ng6 23.d5 Nce5 24.Rg2 Nf4 25.Rf2 Nh3 26.Rf5 Re8 27.Kg2 1–0. Fournier,Frederic – caorozco, Active ajedrez21.com, 2005.

5.fe5 Ng6 6.e3 Qe7 7.c3 Ba5 8.Ba3 Qe6 9.d4 d5 10.Bd3 f6 11.Qc2 Kd8 +=.

5.fe5 Ng6 6.e4 Nh4 7.g3 Nf3 8.Qf3 0-0 9.Bc4 Qe7 10.Rf1 Bc5 11.Kd1 Ne5 =+.

5.Ne5 0-0 6.Nf3 (6.a3 Bc5-/+) 6...d5 (6...Nd5 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 Bc3 9.dc3-/+) 7.e3-/+ Bg4 (7...Nf5!? 8.c3 Bd6-/+) 8.Be2+= Re8 9.0-0 Nf5 10.h3 Bf3 11.Bf3 Ng3 (11...Na5 12.c3 Bc5 13.Na3+=) 12.Re1 Ne4 (12...Qd6 13.c3 Ba5 14.Qb3+=) 13.c3= Be7 14.d3 Nf6 (14...Nc5 15.d4 Ne4 16.Be4 de4 17.Nd2=) 15.Nd2 Bc5 (15...Qd7 16.c4+=) 16.Nf1 (16.d4!? Bd6 17.a3+=) 16...Qd6 17.a4 a5 (17...Na5 18.Qc2=) 18.Qc1 (18.d4 Bb6+=) 18...Bb6 19.Ba3?? (better is 19.d4=) 19...Qf4-/+ 20.Rb1 (20.d4 Qg5-/+) 20...Qh4 (better is 20...Ne5!? 21.Be2 Qf5-+) 21.d4-/+ Ne4 22.Be4 Qe4 (22...de4?! 23.Nd2+=) 23.Re2 Re6 24.Qc2 Qc2 ½–½. Levin,Anatoly – Nugent,Arthur P, Bedford Rating GpA, 2011.

5.fe5=+ 0-0

6.a3 Ba5 7.e3 d6 8.ed6 cd6 9.Nc3 Bg4 10.Be2 Rc8 11.0-0 Qb6 12.Rb1 Bc3 13.Bc3 Qc7 14.Qe1 Nd5 15.Bg7 Kg7 16.Qg3 Kh8? (better is 16...f5 17.h3 Ne5+=) 17.Qg4+- Rg8 (17...Ne5 18.Qh5+-) 18.Qf5 Nce7 19.Qf7 Rg7 20.Qe6 Rcg8 21.g3 Qc2 22.Rb7 Qg6 (22...Qc8 23.Qc8 Nc8 (23...Rc8?? 24.Ra7 Nc6 25.Ra6+-) 24.Rg7 Kg7+-) 23.Nd4 Nf5 24.Rg7 Rg7 (24...Qe6 25.Ne6 Ng7 26.Ng7 Kg7+-) 25.Rf5 (25…Qe6 26.Ne6+-) 1–0. b4_player (2165) – pms321 (1685), GameColony.com, 2002.

6.a3 Ba5 7.e3 d6 8.ed6 Qd6 9.Be2 Bf5 10.0-0 Rad8 11.d3 (11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Nd5=) 11...Bg6 (11...Qc5 12.Qc1-/+) 12.e4 (12.Nbd2 Qe6 13.e4 Bb6 14.Kh1 f5=) 12...f6 (better is 12...Be4!? 13.Nbd2 Bd5-/+) 13.Nbd2= Bf7 14.Qc1 Ne5 15.Ne5 fe5 16.Nf3 Ng6 17.Qg5?? The pressure on the isolated pawn grows (17.Kh1 h6=) 17...h6 (17...Qb6 18.Bd4 ed4 19.Rab1-+) 18.Qg3?? (better is 18.Qc1=) 18...Nf4 (better is 18...Qb6 19.Bd4 ed4-+ (19...Rd4?! 20.Nd4 Qd4 21.Kh1-+)) 19.Kh1 Ne2 20.Qg4? (better is 20.Qe5 Qe5 21.Be5-+) 20...Bc3 21.Bc3 Nc3 22.Nh4 Be6 (22...Be6 23.Qh5 Rf1 24.Rf1 Nb5-+ (24...Qa3?! 25.Qe5 Rd6 26.Qh5-+)) 0–1. Fournier,Frederic (1825) – chancejc61 (1715), Active, 2007.

6.a3 Bc5 7.d4 Bb6 8.d5 Nb8 9.e4 Re8 10.Nbd2 d6 11.Nc4 de5 =+.

6.c3 Ba5 7.e4 d6 8.d4 Ng6 9.Nbd2 de5 10.d5 Nce7 11.Nc4 Bb6 12.Qb3 (worse 12.Nfe5 Ne5 13.Ne5 Ng6 14.Ng6 fg6-+ (14...hg6?! 15.Qc2-/+)) 12...Bg4 (12...Re8 13.0-0-0=+ (13.Nfe5? Ne5 14.Ne5 Nc6 15.dc6 Re5-+)) 13.h4=+ h5 14.Ba3 Re8 15.Ng5 (15.0-0-0!?=+) 15...Nc8-/+ 16.Nb6 ab6 (16...cb6?! 17.d6 Rf8 18.d7 Qd7 19.Bf8 Nf8 20.Bc4=; 16...Nb6?! 17.g3=) 17.Bb5 Nd6 (17...Nh4!? 18.Nf7 Kf7 19.0-0 Kg6 20.Be8 Qe8-+) 18.Be8 (18.Bd6 Qd6 19.Be8 Re8=+) 18...Qe8 (18...Nh4!? 19.Rh4 Qg5 20.Rg4 Qg4 21.Bd6 cd6-/+) 19.Bd6= cd6 20.Qb6 Nf4 21.0-0 (21.Qd6?? Qb5 22.Qd8 Rd8 23.Kd2 Qb2 24.Ke3 Qe2) 21...Qe7 22.Rfb1 Qf6?? (better 22...f6 23.Ne6 Ne2 24.Kf2 Nc3 25.Qb7 Ne4 26.Kg1 Qb7 27.Rb7 Be6 28.de6 Nc5+=) 23.Kh2+- (23.Qb7?! Ne2 24.Kh1 Ng3 25.Kh2 Rf8+-) 23...Rf8 (23...Qe7 24.Qb7 Qf8 25.a4+-) 24.Qb7 Ne2 (24...Qg6 25.Rb6 f6 26.Rd6+-) 25.Rf1 Qg6 26.Qe7 (26.Qc7 f6 27.Rab1 Nf4 (27...fg5?? 28.Rf8 Kf8 29.Rb8 Qe8 30.Qd6 Kf7 31.hg5+-) 28.Rf4 ef4 29.Qd6 Re8+-) 26...Nf4 (26...f6 27.Qd6 Nc3 28.Rae1+-) 27.g3 (better 27.Rab1+-) 27...Ne2 (27...f6 28.gf4 fg5 29.fe5 Rb8 30.ed6 gh4+-) 28.Rf7! Rf7 (28...Rf7 29.Qf7 Double attack (29.Qe8 Deflection)) 29.Qe8 (29.Qe8 Rf8 30.Qg6 Rf2 31.Kh1 Nc3 32.Kg1 Rf6 33.Qh7 Kf8 34.Qh8 Ke7 35.Qg7 Kd8 36.Qf6 Kc7 37.Rc1 Kb7 38.Rc3 Bd1 39.Qd6 Ka8 40.Qd7 Bg4 41.Rc8; 29.Qf7?! Qf7 30.Nf7 Kf7+-; 29.Nf7?! Qf7 30.Qf7 Kf7+-) 1–0. Pierre – Carrera, internet, 2020.

6.c3 Ba5 7.e4 d6 8.ed6 Qd6 9.d4 Bg4 10.Bd3? (better is 10.Nbd2=) 10...Nd4-+ 11.Nbd2 Nf3 12.Nf3 Rad8 13.Be2 Qf4 14.Qc2 Bf3 15.gf3 (15.Bf3 Qe3 16.Be2 Nc6-+) 15...Qh4 16.Kf1 Qh3 17.Ke1 Nc6 18.Rd1 Qg2 (better is 18...Nd4! 19.Rd4 Rd4 20.Bc1-+) 19.Rf1 Qh2 20.Rd3 (20.Bd3 Qh4 21.Qf2 Qf6-+) 20…Ne5 (20...Ne5 21.Rd5 Nc4-+) 0–1. Fournier,Frederic (1820) – Jamin Olivier (1970), Open \ Paris FRA, 2002.

6.e3 d6 7.ed6 Qd6 8.a3 Ba5 9.Bc4 Be6 10.Qe2 h6 11.0-0 Ng6 12.d4 Rfe8 13.Nbd2 Re7 14.Qd3 Rd8 15.Rad1 Bd2 16.Nd2 Bc4 17.Nc4 Qd5 18.Rf5 Qe4 19.d5 Qd3 20.Rd3 b5 21.d6 cd6 22.Rb5 Red7 23.Rbd5+/– Nce7 24.Rd6 Rd6 25.Nd6 Rb8 26.Rb3 Rd8 27.Nc4 Nc6 28.Kf2 f6 29.Rb7 Rc8 30.Nd6 Ra8? 31.Nf5 (31.Nf5 Kf8 32.Rg7+-) 1–0. Schuchardt,Wolfgang (1690) – Reimer,Karl (1605), Germany, 2005.

6.e3 d6 7.ed6 Qd6 8.a3 Ba5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Rad8 11.Rf2 Nd5 12.Qf1 Rfe8 13.Bc4 h6 14.Nd4 Nd4=+ 15.Bd4 c5 16.Bb2 Bc7 17.g3 Qg6 18.Nc3 Be6 19.Bd3 Qh5 20.Rb1 a6 21.Na4 Ne7=+ 22.Be2 Qg5 23.Nc3 Nc6 24.Ne4 Qe7 25.Bc4 Bd5 26.Bd5 Rd5 27.c4 Rd7 28.Nc3 Qg5 29.Nd5 Be5 30.a4 Bb2 31.Rb2 Ne5 32.d3 (32.Rf5!? Qg4 33.d3+=) ½–½. Pcmvr (2080) – Giampaolo (2340), internet, 2008.

6.e3 d6 7.ed6 Qd6 8.Be2 =.

6.e3 Re8 7.Bd3 Nd5 (7...d6 8.a3 Bc5 9.ed6 Qd6 10.Ng5=) 8.0-0 Nb6 9.c3 Be7 (9...Bc5 10.Qc2 h6 11.Bh7 Kh8 12.Be4=) 10.Qc2 h6 11.a4 (11.Bh7 Kh8 12.Be4 Nc4=) 11...d5 12.ed6 Bd6 13.a5 Nd5 (13...Nd7 14.Bh7 Kh8 15.Be4=) 14.Bh7 Kh8 15.Bf5 (15.Be4 Nf6 16.Bc6 bc6+=) 15...Nf6 (15...Rb8 16.Be4 Nf6 17.Bc6 bc6 18.c4=) 16.Bc8 Qc8 17.c4 Qe6 18.Bf6 (18.c5 Nb4 19.Qc3 Nbd5+=) 18...Qf6 19.Nc3 Qe6 (19...Nb4 20.Qb3=) 20.Nd5 Rab8 21.Nh4 (21.Rf2 Ne7 22.Ne7 Qe7=) 21...Ne7 (21...Ne5 22.Nf5=) 22.Ne7 Be7 23.Nf5 Bf6 24.Rab1 b6 (24...g6 25.Ng3=) 25.a6 (25.ab6 cb6 26.d4 Rbc8+=) 25…Rbd8 (25...c5 26.d4=) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Lukas,Norbert, HL014, 1998.

6.e3 Ng6 7.Bc4 Qe7 8.c3 Nce5 9.Be2 Bd6 10.Qa4 Nf3 11.Bf3 Qh4 12.Qh4 Nh4 13.Ke2 Nf3 14.gf3 Be5 15.Na3 d5 16.h4 Bd7 17.Rag1 c5 18.d4 Bd6 19.Rg5 Bc6 20.dc5 f6 21.Rg2 Bc5-+ 22.Rhg1 Rf7 23.Nc2 Bb5 24.Kd2 Bc4 25.a3 Re8 26.Nd4 Kh8 27.Bc1 b5 28.Kc2 a5 29.h5 Rc7 30.Kb2 b4 31.ab4 ab4 32.cb4 Bb4 33.Nf5 Bf8 34.Ng7 Rb8 35.Kc2 Rg7 36.Bb2 Rg2 37.Rg2 Bg7 38.h6 Rb2 39.Kb2 Bh6 40.f4 f5 41.Kc2 Bg7 42.Rg5 Bf6 43.Rf5 Kg7 44.Rh5 Kg6 45.Rh1 h5 46.Kd2 h4 47.Ke1 Kf5 48.Kf2 Bd3 49.Rd1 Be4 50.Ke2 h3 (50...h3 51.Rc1 h2-+) 0–1. Ambrosi,Arcangelo – Dvirnyy,Daniyyl, Salsomaggiore, 2004.

6.g3 d6 7.Bg2 de5 8.Ne5 Ne5 9.Be5 c6 10.0-0 Be6 11.e4 Ba5 12.d3?? Ng6 13.d4 Ne5 14.de5 Bb6 15.Kh1 Bd4 16.c3 Be5 17.Qf3 Qd6 18.Rd1 Qc5 19.Nd2 Qc3 20.Qh5 g6 21.Qg5 Rad8 22.Nf3 Bf6 23.Qf4 Rd1 24.Rd1 Rd8 25.Rc1 Qb2 26.Rf1 Bc4 27.Re1 Ba2 28.e5 Be7 29.h4 Qb5 30.Re4 Qb1 31.Re1 Rd1 32.Rd1 Qd1 33.Kh2 Bd5 34.h5 gh5 35.e6 Be6 36.Ne5 Qe2 37.Kh1 h6 38.Bf3 Qf1 39.Kh2 Qf2 40.Kh1 Bd6 41.Qf6 Be5 (41...Be5 42.Qe5 Qf3 43.Kg1 h4 44.Qb8 Kh7-+; 41...Qf1 42.Kh2 Qh3 43.Kg1 Bc5#) 0–1. Valles,A – Garcia Ilundain,David (2420), Oviedo rapid45, 1992.

4.Nf3 ef4??

5.Bg7+- Be7 6.Bh8 Bh4 7.Nh4 (7.g3!? fg3 8.Bg2 gh2 9.Kf1 Bg3+-) 7...Qh4 8.g3 fg3 9.Bg2 Nf6 10.Nc3?? (Better is 10.h3 Qd4 11.Rf1 Qa1 12.Bf6 Qa2 13.Nc3+-) 10...gh2+/– 11.Kf1 Nh5 12.Ne4 d5 13.Qe1 Qf4 14.Qf2 de4 15.Qf4 Nf4 16.Rh2 (Better is 16.Be4 Bh3 17.Kf2+/–) 16...Bf5=+ 17.Bh1 0-0-0 18.Bf6 Rd6 19.Bg5 Ne6 20.Bh6 Nb4 21.c3 Nd5 22.Ke1 Kd7 23.Rh4 Nc5 24.Bf8 Ne7 25.Rh5 Rf6 26.Bg7 Rg6-/+ 27.Bd4 Ne6 28.Ba7 b6 29.Kf2 Ng5 30.Kg3 Nc6 31.Bb6 cb6 32.Kf4 Ne6 33.Ke3 Rg3 34.Kf2 Rg5 35.Rg5 Ng5 36.Ke3 Bg6 37.Rb1 Kc7 38.d4 Ne7 39.Kf4 Ne6 40.Kg4 Nd5 41.a4 f5 42.Kg3 Be8 43.Rb2 Ba4 44.c4 Ne3 0–1. lucya (2085) – t_us (2330), GameColony.com, 2002.

5.Bg7 f6? 6.Bh8 Bf8 7.g3 Bh6?? 8.Bg2 Nce7 9.Nh4 Bg5 10.e4 fe3 11.Qh5 Kf8 12.Nf3 ed2 13.Nbd2 Ng6 14.Ng5 Qe7 15.Nge4 Nh8 16.0-0 (16.0-0 Kg7 17.Rae1+-) 1–0. Scholz,Michael – Busch,Karl, KMG–06, 1988.

4.Nf3 f6

5.fe5 d5 6.e3= fe5 7.Ne5 Ne5=+ 8.Be5 Nf6 9.a3 Ba5 10.Be2 0-0 11.0-0 Be6 12.Ra2 c5 13.Rb2 Bb6 14.Nc3= d4 15.Na4+= de3 16.de3 Qd1 17.Rd1 Ng4 18.Bf4+/– Bf5 19.Nb6 ab6 20.Rb6 Ra3 21.e4 Bc8?? 22.Bd6 Re8 23.Bc5+- Rc3 24.Bb5 Re4?? 25.Rd8 Kf7 26.Rf8# 1–0. Machete – cedartree, ICC, 2003.

5.fe5 d5 6.e3 Bg4 7.ef6 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0 a6 10.a3 Bc5 11.Kh1 Ne4 12.Nc3 Qd7 13.Ne4 de4 14.Ng1 (14.Ng5!? Qd5 15.Bg4 Qg5 16.Qe2=) 14...Rf1 (better 14...Be6-/+) 15.Bc4?? (15.Qf1 Bf5=+) 15...Kh8 (15...Rf7 16.Bf7 Kf8-+ (16...Qf7?! 17.Qg4 Rd8 18.Rf1=)) 16.Qf1-/+ Qd2?? (better 16...Rf8 17.Qe1 b5=+) 17.Qf7 (17.Bg7 Kg7 18.Qf7 Kh6 19.Qf6 Kh5 20.Bf7) 17...Bf8?? (better 17...Nd4 18.Bd4 Bd4 19.ed4 Qd4+-) 18.Qg8 1–0. Trigance,Emile – Pipac,Darko, FICGS, 2012.

5.fe5 d5 6.e3= Bg4 7.ef6 Nf6 8.Be2 Bd6 9.0-0 Qe7 10.Nd4 Be2 11.Ne2 0-0=+ 12.Nf4 Rae8 13.Nc3 Bf4 14.Rf4=+ Qd7 15.Nb5 Ne4 16.d3 Rf4 17.ef4 Nf6 18.Nd4 Nd4 19.Bd4 Qa4 20.Be5 Ng4 21.Qg4 Re5 22.Rf1 Re8=+ 23.h4 Qc2-/+ 24.Qd7 Qc6 25.Qc6= bc6 26.Kf2 Rb8=+ 27.Re1 Kf7 28.g4 Rb2-/+ 29.Re2 Re2 30.Ke2 Ke6 31.Ke3 c5 32.Kf3 c4 33.d4?? Kd6-+ 34.Ke3 c5 35.h5 cd4 36.Kd4 Ke6 37.Kc3 Kf6 38.Kb4 (38.Kd4 h6-+) ½–½. Bartle,Georg (1720) – Dahlem,Nikolas, Oberwinden GER, 2007.

5.fe5 d6 6.ed6 Qd6 7.e3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 0-0-0 10.0-0?? (10.Bc6 bc6 11.Qe2 c5+/–) 10...Kb8 (10...Bd2 11.Qe2 Ba5 12.Ba3+=) 11.Nc3 (11.c3 Bc5+=) 11...a6?? (better is 11...Qd2 12.Qd2 Rd2-/+) 12.a3 Ba5 13.Ne4 Qe7 14.Bd4 (better is 14.Rb1+/–) 14...Nd4+= 15.ed4 Rd4 16.Re1 Qd8 17.Qb1 Bb6 18.c3?? (better is 18.Kh1+=) 18…Rb4-+ (18...Rb4 19.d4 Rb1 20.Rab1 Ne7-+) 0–1. Fournier,Frederic – alfaromeo, Active, 2007.

5.fe5 d6 6.ef6 Nf6 7.e3 Bg4 8.Be2 Qe7 9.0-0 0-0-0 10.Bf6 gf6 11.Nd4= Be2 12.Qe2 Nd4 (12...Nd4 13.Qg4 Ne6 14.Qb4 Rhg8=). Dilling,Ralf – Giese,Guido, corr KMG–04, 1990.

5.fe5 d6 6.ef6 Nf6 7.e4 =+.

5.fe5 Ne5 6.Ne5= fe5 7.Be5 Qe7 8.Bg3 (8.Bc7!? d5 9.c3+=) 8...Nf6 (8...d6=+) 9.e3 (9.c3!? Ba5 10.Bh4=+) 9...Qe3-/+ 10.Be2 Qe7 (10...d6 11.c3 Bc3 12.Nc3+-) 11.c3-/+ Bd6 12.Qb3 (better is 12.Bd6!? Qd6 13.0-0-/+) 12...Bg3-+ 13.hg3 d5 14.Kd1 0-0 15.Na3 (15.Re1 Qd6-+) 15...Ne4 16.Qd5 Be6 17.Qe6 (17.Qe4 Bb3! 18.ab3 Qe4-+) 17...Qe6 18.Bc4 Nf2 (18...Nc3 19.dc3 Rad8 20.Kc1 Rd5-+) 19.Kc2 Qc4 20.Nc4 Nh1 21.Rh1 Rf2 22.Ne3 (22.Rb1 Rb8-+) 0–1. Gaggiottini,Manfredo – Godena,Michele (2480), ITA–ch Perugia Italy, 1994.

5.fe5 Ne5 6.Ne5 fe5 7.Be5 Nf6 8.e3 d6 9.Bb2 0-0 10.a3 Ba5 11.Bc4 d5 12.Bb3 Bg4 13.Qc1 Ne4 14.Nc3 Qh4 15.g3 Ng3 16.Rg1 Rf1 17.Rf1 Ne4 18.Rf2 Qf2# 0–1. Player – MacChess 5.0, 2000.

5.fe5 Ne5 6.Ne5= fe5 7.Be5 Nf6 8.e4 =.

5.fe5 fe5

6.e3 d6-/+ 7.Bc4 Bg4 8.0-0 Nf6 9.h3 Bh5 10.a3 Ba5 11.Qe1 Qd7 12.Qh4 0-0-0 13.Nc3 Bg6 14.d3 Rhf8 15.Bb3 Kb8 16.Qg5 Ne7 17.Ba4 c6 18.Bb3 Nf5 19.Na4 Qe8 20.Nh4 Nh4 21.Qh4 d5 22.Bc3 Bc7 23.Bb4 Rh8 24.Rab1 b6 25.Be1 Qe7 26.Bb4 Qd7 27.Rfd1 Ka8 28.Qe1 e4 29.d4 Bb8 30.Qf2 Qc7 31.Kf1 (31.g4 a5 32.Nb6 Qb6-+) 31...Bh5 32.Ke1? (better is 32.g4 Ng4! 33.hg4 Bg4 34.Rd2-+) 32...Qh2 33.Kd2 Bd1 34.Rd1 Bd6 35.Qe2 Kb8 36.Nc3 Rhf8 37.Kc1 Ne8 38.Kb2 Qg3 39.Rd2 Bb4 40.ab4 Nd6 41.Nd1 b5 42.Ba2 Rf5 43.Qg4 Qg4 44.hg4 Rf1 0–1. pvanr (2300) – conde7 (2490), gameknot.com, 2016.

6.Be5? Ne5 7.Ne5 Qh4 8.g3 Qf6 -+.

6.Ne5 Qe7 7.Nd3 Nf6 8.g3 0-0 9.Bg2 Ba5 10.0-0 Bb6 11.e3 Be3?? (better is 11...d6=) 12.de3+- Qe3 13.Kh1 Ne4 (13...Qg5 14.Qd2 Qd2 15.Nd2+-) 14.Rf8 Kf8 15.Qf1 Nf6 (15...Kg8 16.Nc3 Nf6+-) 16.Bf6 gf6 17.Qf6 Ke8 18.Qh8 Ke7 19.Nc3 Qh6 (19...Nb4 20.Nb4 Qe6 21.Nbd5 Qd5 22.Qg7 Kd6 23.Qf8 Kc6 24.Bd5 Kb6 25.Qb4 Ka6 26.Qb5) 20.Nd5 Kd6 (20...Kf7 21.Rf1 Qf4 22.Qh7 Kf8 23.Rf4 Ke8 24.Qg8) 21.Rf1 (21…Qe6 22.Qf8 Ne7 23.Qf4 Qe5 24.Qb4 c5 25.Qc5 Ke6 26.Qe7#) 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Pieleck,Rudi, RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

6.Ne5 Nf6 7.a3 Bd6 8.Nc4 Ne4 9.g3 0-0 10.e3 Bc5 11.Qg4 Qe7 12.Qh5 Qe6 13.Nc3 Nf2 14.Bd3 Nd3 (14...Nd3 15.cd3 Rf5-/+; 14...Nh1?? 15.Bh7 Kh8 16.Bg6 Kg8 17.Qh7#).

6.Ne5 Nf6 7.c3 Be7 8.Nf3 0-0 9.e3 d5 10.Be2 Ne4 11.0-0 Qe8 12.c4 Qg6 13.cd5 Bh3 14.Ne1 Bh4 15.Bf3 Be1 16.Qe2 (16.dc6 Bg2 17.Qb3 Kh8-+) 16...Nb4 17.Be4 Rf1 18.Qf1 Qe4 19.Nc3 Qg6 20.Re1 Nd3 21.Qf3 Bg2 22.Qg2 Qg2 23.Kg2 Ne1 (23...Nb2? 24.Rb1 Nc4 25.Rb7+-) 24.Kf1 Nf3 25.Ke2 Nh2 26.Nb5 c6 27.dc6 bc6 28.Nd4 Rb8 29.Ba3 Rb6 30.Bc5 Ra6 31.a3 Ng4 32.Ne6 h5 33.d4 h4 34.Ng5 Ra5 35.Ne4 Kf7 36.Kf3 Nf6 (36...Nf6 37.Nd6 Ke6-+) 0–1. Montalvo Torres,Juan (2030) – Fages,Jorge (2140), IECG, 2008.

6.Ne5 Nf6 7.Nd3 0-0 8.Nb4 Ne4 9.Qc1?? (9.Nc6 Qh4 10.g3 Ng3 11.Ne7 Kh8 12.e3 Nh1 13.Ke2 Qh2 14.Kd3 Nf2 15.Kc4 Nd1 16.Nc3 Nb2 17.Kb3 Qd2 18.Kb2-+) 9…Qh4 (9...Qh4 10.g3 Ng3-+; 9...Nb4?! 10.g3 Qg5 11.Bg2 Ng3 12.hg3 Qg3 13.Kd1 Qg2 14.Re1-+) 0–1. Van Esbroeck,Dirk – Tokarev,Evgeny, SF–2009–0-00042, 2009.

6.Ne5 Nf6 7.e3 0-0 8.Nf3 Ng4 9.c3 Bd6 10.Ba3 (10.Bc4 Kh8 11.Ba3 Qe7 12.Bd6 Qd6-/+) 10...Bh2 11.Bf8 (11.Qb3 d5 12.Bf8 Bg3 13.Ke2 Nf2-/+ (worse 13...Kf8 14.Rh7 Kg8 15.Rh3+=; 13...Qf8 14.Qd5 Kh8 15.Ng5-/+)) 11...Bg3 12.Ke2 Nf2 (12...Kf8 13.Rh7 Kg8 14.Qc2+-; 12...Qf8?! 13.Rh3 Be5 14.Qb3 Kh8 15.d4=+) 13.Qb3 d5 14.Rh5 Qf8 (14...Kf8?! 15.Qd5 Qd5 16.Rd5=) 15.Rg5 (15.Rd5 Kh8 16.Rg5 Ne4 17.Rg3 Ng3 18.Ke1 Nf1 19.Kf1 Bg4-+) 15...Bg4 16.Qb7 (16.Rd5!? Kh8 17.Qb7-+) 16...Qe8-+ 17.Rd5 Rb8 18.Qa6 Qe6 (18...Rb6 19.Qa4 Qg6 20.Qc4-+) 19.Qc4 Ne5 20.Qd4 Rf8 (better 20...Ned3 21.Rd8 Rd8 22.Qd8 Kf7-+) 21.Rd8?? (better 21.Re5 Be5 22.Qa7-+) 21...Qc6 (21...Bf3 22.gf3 Rd8 23.Qd8 Kf7 24.Qc7 Kg6 25.c4+=) 22.e4 (22.Rf8 Kf8 23.e4 Qf6 (23...Ne4?! 24.Kd1=) 24.Qc5 Kf7-+) 22...Qf6 (22...Nf3 23.Rf8 Kf8 24.gf3+-; worse 22...Bf3 23.gf3 Qf6 24.Rf8 Kf8 25.Qc5 Kf7 26.Qd5 Kf8 27.Qc5 Kf7 28.Qd5 Kf8 29.Qc5=) 23.Rf8 Qf8 24.Qd5 (24.Qe5 Be5 25.Kf2-+) 24…Kh8 (24...Kh8 25.Qe5 Be5 26.Kf2 Bf3 27.gf3 Qc5 28.Kg2 Qb6-+) 0–1. PeterRs (2515) – michaelbuss (2860), ChessWorld.net, 2017.

6.Ne5 Nf6 7.Nf3 d5 8.e3 Ng4 (8...0-0 9.Be2=+) 9.Qe2 (9.Bg7!? Ne3 10.Qe2=+) 9...0-0=+ 10.g3 (10.a3 Bd6 11.Qb5 Rf3 12.gf3 Qh4 13.Kd1 Nf2 14.Kc1 Nh1 15.Qd5 Kf8 16.Kd1 Qh2 17.Bc4 Qg1 18.Ke2 Ng3 19.Kd3 Qf1 20.Kc3 Be5 21.Kb3-+) 10...d4 (10...Bf5 11.Kd1-/+) 11.c3 (better 11.Nd4!? Nce5 12.h3=) 11...dc3-/+ 12.Nc3 Nce5 13.Ne5 Ne5 14.d4?? (better 14.h3-/+) 14…Bg4-+ 0–1. Trigance,Emile – Zemlyanov,Sergey, FICGS, 2017.

6.Ne5 Ne5

7.Be5

7...Qe7 8.Bg3 d6 9.e3 Nf6 10.c3 Bc5 11.Bh4 0-0 12.Bd3 Bg4?? 13.Qb3?? Kh8=+ 14.h3 Bh5 15.Rf1 Qf7?? 16.Bf6+= Qb3 17.ab3 ½–½. Landgraf,Manfred – Giese,Guido, corr KMG–03, 1988.

7...Qe7 8.Bg3 Nf6 9.e3 Qe3-/+ 10.Be2 Qe7 11.c3 Bd6 12.Qb3? Bg3-+ 13.hg3 d5 14.Kd1 0-0 15.Na3 Ne4 16.Qd5 Be6 17.Qe6 Qe6 18.Bc4 Nf2 (18...Nf2 19.Kc2 Qc4 20.Nc4 Nh1 21.Rh1 Rf2-+; better is 18...Nc3!? 19.dc3 Rad8 20.Kc2-+) 0–1. Gaggiottini,Manfredo – Godena,Michele, Perugia, 1994.

7...Qh4 8.g3 (8.Bg3 Qh6 9.e3 d6 10.Be2 Bd7 =+) 8...Qe4 9.Bg7 Qh1 10.Bh8 Qh2 11.Be5 Bd6 12.Bd6 cd6 13.d3 Qg3! Meybohm.

7.Be5 Nf6

8.c3 Ba5 9.e3 0-0 10.Qa4 Bb6=+ 11.Bf6 Qf6 12.Qc4 Kh8-/+ 13.Be2 Qf2 14.Kd1 Qg2 (14...Qg2 15.Rf1 Rf1 16.Bf1 Qf3 (16...Qh2 17.Qf7 Qh5 18.Qh5 g6 19.Qe5 Kg8 20.Qe8 Kg7 21.Qe7 Kh6 22.Qf8 Kh5 23.Be2 Kh4 24.Qf4 Kh3 25.Bf1) 17.Be2 Qh1 18.Kc2 d5-+ (18...Qh2?? 19.Qf7 h6 20.Qe8 Kh7 21.Bd3 g6 22.Qg6 Kh8 23.Qh7)) 0–1. Dilling,Ralf – Kallab,Klaus Juergen, corr KMG–04, 1988.

8.c3 Ba5 9.e3 0-0 10.Bd3 d5 11.0-0 Ng4 12.Bf4 c6 13.Na3 Bb6 14.Nc2 Qe7 15.a4 c5 16.a5 Bc7 17.Bc7 Rf1 18.Qf1 Qc7 19.Qf4 Qf4 20.ef4 Bd7 21.Rb1 Rb8 22.Ne1 b5 23.ab6 Rb6 24.Ra1 Rb7 25.c4 Be6 26.Nf3 dc4 27.Bh7 Kh7 28.Ng5 Kg6 29.Ne6 Nf6 30.Nc5 Rb5 31.Ne6 Ne4= 32.Ng5 Nd2 33.Ra7+= White gets the initiative 33...c3 34.Rc7 Rb4 35.Rc3+/– Rf4 36.Nf3 Nf3 37.Rf3 Rb4 38.h3 Kg5 39.Rf7 Kg6 40.Rd7 Kh6 41.Rd5 Rb2 42.Kh2 g5 43.Rd6 Kh5 44.Rd3 Kg6 45.Re3 Kh5 46.Rd3 Kg6= ½–½. Birzer,Lothar – Markus,Nico, DESC, 2000.

8.c3 Ba5 9.e3 0-0 10.Be2 Qe7 11.Bf4 d5=+ 12.0-0 c5 13.Qa4 Bc7 14.Bc7 Qc7 15.Na3 a6 16.Rac1 Bd7 17.Qf4 Qa5-/+ 18.Nc2 Qa2 19.c4 Ne4 20.Qc7 Bc6 Black gets strong initiative 21.d3 Nd2 22.Rf8-/+ Rf8 23.cd5 Qd5 24.e4 Qg5-+ 25.Rd1 Ba4 26.Qa5-/+ Bc2 27.Rd2?? Qe3-+ 28.Kh1 Qe2!! 29.h3 Qf1 30.Kh2 Bd3 31.Qc5 Qf4 (31...Qf4 32.Kg1 Qd2 33.Qd5 Kh8-+) 0–1. Hauswald,Helfried – Kallab,Klaus Juergen, corr KMG–04, 1988.

8.c3 Be7 9.Qb3 d5 10.g3 a5 11.Bg2 a4 12.Qb2 c6 13.0-0 0-0 14.Bf6 (14.d3) 14...Bf6 15.Na3 d4 16.Rae1 Qd6 17.e3 (17.Nb1 a3) 17...dc3 18.dc3 Be6 19.Nb1 Bg5 20.Qb7 (20.Nd2 Qd3 21.Rf8 Rf8-/+) 20...Be3! 21.Re3 Qc5 22.Rfe1 Rab8 23.Qb4! Rb4 24.cb4 Qd4 25.Nc3 Bc4 26.a3 Re8 27.Ne4 Re5 28.Kh1 Qb2 29.h4 Bb3 30.Rd3 Qa3 31.Rd8 Kf7 32.Rd7 Kg6 33.Rd6 Re6 34.Red1 Bd1 35.Re6 Kf5 36.Re8 Bf3 0–1. Bendig,Frank – Kucharkowski,Jens, email KMG–50 (Kucharkowski), 2001.

8.c3 Be7 9.e3 d6 10.Bf4 0-0 11.Bd3 Be6 12.Na3 Nd5 13.Qh5= Nf6 14.Qd1 Qd7 15.0-0 c6 16.Nc2 Nd5 17.Nd4 Bg4 18.Qc2+= h6 19.Bc4+/– Kh8 20.Bd5 cd5 21.Qb3 Bh5 22.Qd5 Bf7 23.Qf5 Qe8 24.Qe4 d5 25.Qe5+- Bf6 26.Qe8 Rfe8 27.Bh6! 1–0. Sternik,Ryszard – Welti,Manfred, corr KMG–65, 2005.

8.c3 Be7 9.e4 0-0 10.Bc4 Kh8 11.Qe2.

8.c3 Be7 9.e4 d6 10.Bf6 Bf6 11.d4.

8.e3 0-0 9.c3 Ba5 (--> 8.c3 Ba5 9.e3 0-0).

8.e3 0-0 9.c3 Be7 10.Be2 d5 11.0-0 Bd6 12.Bd6 Qd6 13.a4 Be6 14.Na3 (14.a5 Ne4=+) 14...c6 15.Nc2 c5 16.Ne1 (16.Rb1 Rf7=+) 16...Rf7 17.Nd3 (17.a5 Raf8 18.Nf3 Ng4-/+) 17...Raf8 18.Nf4 Bd7 (18...Ne4 19.Bf3=+) 19.h4 (19.Qb1 Bg4=+) 19...Bf5 20.g4 Bd7 21.Bf3 Re8 (21...c4 22.Qe2-/+) 22.Rc1 (22.Rb1 b6=+) 22...c4 (22...Bc6 23.g5 Ne4 24.Bh5-/+) 23.g5=+ Ne4 24.Be4 (24.d3!? cd3 25.Qd3=+) 24...Re4 25.Rb1 Bc6 (25...Bf5 26.Rb5 Re5 27.a5-/+) 26.Qg4 b6 27.Ra1 d4 (27...Bd7 28.Qg3-/+) 28.cd4=+ c3 (28...Rf8 29.g6 hg6 30.Rf2= (30.Qg6? Qg6 31.Ng6 Rg4 32.Kh2 Rf1 33.Rf1 Rg2 34.Kh3 Rg6-+)) 29.d5 (29.g6 Rf6 30.gh7 Kh7 31.dc3 Ref4 32.Rf4 Rg6-+) 29...Bd5 30.Qc8 Rf8 31.Qc3 Qd7 Attacking the isolated pawn on a4 32.Qd3 (better 32.Rf2!? Rc4 33.Qd3 Qg4 34.Kf1=+) 32...Qg4-/+ 33.Ng2 Rf1 34.Qf1 Re7 35.Re1 Rf7 36.Qe2 Bf3 37.Qf1 h6 0–1. pcmvr – interliner, net–chess.com, 2017.

8.e3 d5 9.Be2 Qe7 10.Bg3 (10.Bd4!?+=) 10...Ne4-/+ 11.0-0 Ng3 12.hg3 Bd7 0–1. Fournier,Frederic (2095) – Welti,Manfred (2210), KMG, 2005.

8.e3 d6 9.Bb2 0-0 10.a3 Ba5 11.Bc4 d5 12.Bb3 Bg4 13.Qc1? Ne4-+ 14.Nc3?? Qh4 15.g3 Ng3! 16.Rg1 Rf1!! 17.Rf1 Ne4 18.Rf2 Qf2# 0–1. Player – MacChess 5.0, 2000.

5.fe5 Qe7

6.c3 Ba5 7.Ba3 Qe6=+ 8.ef6 Nf6 9.e3 d6 10.Bd3 Bb6=+ 11.0-0 0-0 12.Bc2 Qe7 13.Bb3 Kh8 14.Qe2 Bg4 15.Kh1 Rae8 16.Bb2 Ne5 17.c4 Nh5 18.Nc3 Bf3 19.gf3 Qh4 20.Ne4 Nf3 21.Rf3 Qe4 22.Raf1 Nf6 23.Qg2 Bc5 24.d3 Qe7=+ 25.Bc2 Bb6 26.Qh3 Kg8 27.d4 h6 28.Qf5 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Markus,Roland, CiF, 1998.

6.e3 fe5-/+ 7.a3 Ba5 8.Ne5= Bd2 9.Nd2 Ne5 10.Qh5 Ng6 11.Bd3 Nh6 12.Bg6 hg6 13.Qg6 Qf7 14.Qe4 Kd8 15.Rf1 Qe7 16.Qe7+- Ke7 17.Bg7 Rh7 18.Bf8 Ke8 19.Bh6 Rh6 20.h3 d5 21.Rf4 b5 22.0-0-0 Be6 23.Nb3 Ke7 24.Nd4 a6 25.e4+- Rg8 26.ed5 Bc8 27.Rd2 Rh5 28.Nc6 Kd6 29.Rf6 Kd7 30.Rf7 Kd6 31.Ne7 Re8 32.Nc8 Rc8 33.Rf6 Kd7 34.Ra6 Rg8 35.a4 ba4 36.Ra4 Rg3 37.Ra7 Rh7 38.Rf2 Rh6 39.Rf6 (39…Rf6 40.h4-+; Better is 39.Rf7 Ke8 40.Rfc7+-) 1–0. Pietrzak,Janusz – Labuz,Leszek, II–T.Jurajski, 1994.

6.e3 Ne5?! 7.Ne5 fe5 8.Qh5 Kd8 9.Qe5 =.

6.ef6 Nf6 7.a3 Ba5 =+.

6.ef6 Nf6 7.a3 Bc5 8.e3 0-0 9.Bc4 d5 10.Bf6 Qf6 11.Bd5 Kh8 12.d4 Bd6 13.0-0 Ne7 14.Be4 Bg4 15.Qd3 Bf5 16.Nbd2 Rae8? 17.Bf5+- Nf5 18.e4 Nh4 19.e5 Be5 20.Ne5 Qg5 21.Qe2 (21.Qe2 Qd8 22.c3+-) 1–0. kolya (2040) – daho55 (1760), GameColony.com, 2002.

4.Nf3 Nf6

5.a3 Ba5 6.Ne5 Ne5 Black gets deadly initiative 7.Be5 d6 8.Bb2 Qe7 9.c4 0-0 10.Qa4 Bb6 11.Nc3 Ne4 12.Qb5?? c6 (12...c6 13.Nd5 A) 13...cb5?! 14.Ne7 Kh8 15.e3= (< 15.cb5 Nf2-/+); B) < 13...cd5 14.Qd5 Bf2 15.Kd1-+; C) 13...Bf2 14.Kd1 C1) 14...cb5 15.Ne7 Kh8 16.d3+= (16.cb5? Bh4-+); C2) 14...cd5 15.Qd5 Be3 16.de3 Nf2 17.Ke1 Nh1 18.g3-+; C3) 14...Qd8-+) 0–1. Nemec,Zdenek – Roberts,Anthony (1800), EM/O0, 2002.

5.fe5 Nd5 6.c3 Ba5 7.Qb3 Ne3?! Lieder – Spiegel, corr SOK–88–24.

5.Ne5 Ne5 6.fe5 Ne4 =+.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Ne4 7.g3 0-0 8.Bg2 d5 9.c4 =+.

5.fe5 Ng4

6.a3 Ba5 7.Bc3 0-0 8.Ba5 Na5 9.e3 (9.d4 d6 10.ed6 Ne3-/+) 9...d6 (9...Qe7 10.Nc3-/+) 10.Be2 (10.ed6!? Qf6 11.c3 Qd6 12.Qa4=+) 10...de5-/+ 11.Nc3 Qe7 12.0-0 (12.Qb1 Nc6-/+) 12...b6 (12...Rd8 13.Qe1-/+) 13.Qe1 f6 (13...c5 14.Qg3-/+) 14.Qh4 (14.Qg3 Be6=+) 14...Nh6 (14...Qc5 15.Bd3 f5 16.Kh1-/+) 15.Nd5 (15.Bd3 c6=+) 15...Qd6-/+ 16.Nc3 Bf5 (16...a6 17.d4-/+) 17.Qa4 (17.Ne4 Qe6-/+) 17...Rad8 18.Rfd1 (18.Rad1 Bd7 19.Qb4 c5-/+) 18...Nf7 19.Rf1 Qe7 (19...Qd7 20.Bb5 c6 21.Be2-/+) 20.Rad1 (20.Rab1 Nd6-/+) 20...Nd6 21.e4 (21.d3 Be6 22.Qb4 c5-/+) 21...Be6 (21...Bd7 22.Qb4 c5 23.Qb2-/+) 22.Qb4 (22.d3 c5 23.Nd5 Qd7 24.Qd7 Rd7-+) 22...c5-+ 23.Qb2 Nc6 24.a4 (24.Ba6 Nd4 25.Rb1 f5-+) 24...Nd4 25.Rde1 Qb7 (25...Ne2 26.Re2 Qe8 27.Qb1-/+) 26.d3 Qc6 27.Kh1 Rc8 (27...Nf3 28.Rf3 c4 29.Rd1-+) 28.h3 (28.Kg1 Rfd8-+) 28...Rfd8 29.Bd1 (29.Kh2 Nf3 30.Rf3 c4-+) 29...Kh8 (29...Nf3 30.Bf3 c4 31.Rc1-+) 30.Kh2 (30.Be2 Nf3 31.Bf3 c4-+) 30...Qd7 (30...Nf3 31.Bf3 c4 32.Rc1-+) 31.Be2 Nb7 (31...Nf7 32.Nb5-+) 32.Rf2 (32.Nb5 Ra8-+) 32...Na5 (32...c4 33.dc4 Nd6 34.Rd1 Nc4 35.Bc4 Rc4 36.Rd3-+) 33.Nb5 Nac6 34.Ra1 (34.Rd1 Nb4 35.Nbd4 ed4-+) 34...Kg8 (34...Nf3 35.Bf3 a6 36.Nc3-+) 35.Rb1 (35.Rd1 Rb8-+) 35...Ne7 (35...Ne2 36.Re2 c4 37.Rd2-+) 36.Bf1 (36.Nc3 Ng6-+) 36...Rb8 37.c4 (37.g3 a6 38.Nc3 Nec6-+) 37...Nec6 (37...Nf3!? 38.Rf3 Nc6 39.g3-+) 38.Nbd4 cd4 (38...Nd4 39.Nd4 Qd4 40.Qd4 Rd4 41.a5-+) 39.Be2-/+ Na5 (39...Rbc8 40.Kg1-+) 40.Qa3 (40.Qb4 Rbc8-/+) 40...Nb7 41.Nh4 Nc5 42.Ra1 a5 43.g4 (43.Nf5 Rb7-+) 43...Rf8 44.Bd1 g6 (44...Rb7 45.Rb1-+) 45.Bc2 Qe7 (45...Qd6 46.Qa2-+) 46.Rg2 (46.Nf3 Qd6-+) 46...f5 (46...Kh8 47.Rb1-+) 47.Ng6 (better 47.Nf5!? Qd8 48.Qc1-/+) 47...hg6-+ 48.gf5 Kh7 (48...Bf7 49.Rag1-+) 49.Rg6 (better 49.fe6!? Rf3 50.Rag1-/+) 49...Qh4 (49...Rg8 50.Rag1 Rg6 51.Rg6-+) 50.Rg4 (50.Qc1 Rg8 51.Qg1 Qf4 52.Kh1 Bc4-+) 50...Qf2 51.Rg2 Qf4 52.Kh1 Bd7 53.Qc1 Qc1 54.Rc1 Ba4 (54...Ba4 55.Ba4 Na4-+) 0–1. pcmvr – aperturaf, net–chess.com, 2017.

6.a3 Ba5 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nce5 9.e3 0-0 10.Ne5 Ne5 11.d4 Ng6 12.Bd3 Qh4 13.g3 Qf6 14.Qh5 Re8 15.Kd2 Qf2 16.Qe2 Qe2 17.Be2 c6 18.Bd3 d5 19.e4 de4 20.Ne4 Bg4 21.Rhe1 Rad8 22.a4 Ne7 23.c3 b6 24.a5 Nc8 25.ab6 ab6 26.Kc2 Kf8 27.Nd2 Be6 28.Rf1 h6 29.Nc4 c5 30.Ne5 cd4 31.Nc6 Rd6 32.Nd4 Bd5 33.Rf4 Ne7 34.Nb5 Rd7 35.Nd4 Rc8 36.Ra6 Rb8 37.Kd2 Bb7 38.Ra7 (worse is 38.Rb6 Nd5 39.Rb3 Nf4 40.gf4 Rbd8-+) 38...Nc8 39.Ra4 Nd6 40.Rb4 Bg2 41.h4 Re7 42.g4 Re5 43.c4 Rb7 44.Kc2 Be4 45.h5 Bd3 46.Kd3 Ke8 47.Ra4 f6 48.Nf3 Rc5 49.Rd4 Kd7 50.Nd2 Kc6 51.Nb3 Re5 52.c5 Nb5 53.Rd8 Rbe7 54.cb6 Kb6 55.Nd4 Re3 56.Kc4 Rc7 57.Kb4 Nd4 58.Rd4 Rec3 59.Rd6 R3c6 60.Rd4 Rc5 61.Kb3 Rc3 62.Kb2 Rc2 63.Kb3 R7c3 64.Kb4 Rg3 65.Ra1 Rb2 66.Kc4 Rbg2 67.Rb1 Kc6 68.Rc1 Rg1 69.Rc2 Rb1 70.Re2 Rc1 71.Kb4 Kb6 72.Re7 Rc7 73.Re6 Kb7 74.Rde4 Rgc3 75.Rd6 Rc1 76.Kb3 Rb1 77.Ka4 Ra1 ½–½. Nemec,Zdenek (2030) – Nenciulescu,Silviu (1890), CP–2010–P–00069, 2010.

6.a3 Ba5 7.Bc3 d6 8.ed6+= Qd6 9.e3 (9.Bg7 Nh2 10.Kf2 Ng4 11.Kg1 Bb6 12.d4 Rg8 13.Rh7 Rg7 14.Rh8 Ke7-+) 9...Be6 10.Bd3 (10.Bg7? Ne3 11.Qc1 Rg8-+) 10...0-0 11.Ba5 Na5 12.Nc3 Nc4 13.Qe2 Nge5 14.0-0 Nf3 15.Rf3 Ne5 16.Rf4 Rad8 17.Rd4 Qc5 18.Rb4 Nd3 19.cd3 Qc6 20.d4 b6 21.Rc1 Rfe8 22.Qa6 Bd5 23.Ne2 Qd6 24.Qa7 Rd7 25.Qa6 Ra8 26.Qd3 Bb7 27.Qc3 Rad8 28.Qb3 Re7 29.a4 h6 30.a5 Bd5 31.Qc3 ba5 32.Ra4 c6 33.Ra5 Rb7 34.Rca1 Qb4 35.Kf2 Qd6 36.h3 Rdb8 37.Nf4 Qf6 38.Kg1 Rb1 39.Rb1 Rb1 40.Kh2 Qd8 41.Qc5 Qb8 42.Qa3 Qd8 43.Ra8 Rb8 44.Ra6 Qc7 45.Kg1 Qd8 46.Kf2 g6 47.Qa5 Qd7 48.Ra7 Qf5 49.Qc7 Rf8 50.Qe5 Qc2 51.Re7 Qd2 52.Kg3 g5 53.Nd5 cd5 54.Qd5 Qe1 55.Kh2 g4 56.Qe5 Qh4 57.e4 gh3 58.g3 (58.gh3?! Qf2 59.Kh1 Qf1 60.Kh2 Qf2 61.Kh1 Qf1 62.Kh2 Qf2=) 58...Qg4 59.Qf6 Qe2 60.Kh3 Qh5 61.Qh4 Qh4 62.Kh4 Rd8 63.d5 Kf8 (63...Kf8 64.Rc7 Re8+-). Rooijen Van,Peter (1655) – Kis Kos,Laszlo, SC–2009–0-00033, 2009.

6.Nc3 Nce5 7.e3 Qf6 8.Qe2 0-0 9.h3 Nf3 10.Qf3 Qf3 11.gf3 Ne5 12.f4 Ng6 13.f5 Nh4 14.Nd5 Bd6 15.Bd3 Nf3 16.Kf2 Ne5 (16...Nd2 17.Rhg1 f6 18.Nf6 Kf7 19.Nh7+-) 17.Be2 f6 18.d4 Nf7 19.Rhg1 Kh8 20.Nc3 b6 21.Bf3 c6 22.h4 Bb4 23.Ne2 Re8 24.Ng3 Bb7 25.a3 Bf8 26.a4 Nd6 27.Bc3 Nc4 28.e4 d5 29.a5 de4 30.Ne4 Rad8 31.ab6 ab6 32.Ra7 Bc8 33.Rga1 c5 34.d5-/+ Bf5 35.Nf6 Re3 36.Ra8 Ra8 37.Ra8 gf6 38.Rf8 Kg7 39.Rf6 Rc3 40.Rf5 Rc2 41.Kg3 b5 42.Rg5 Kf6 43.Be4 Rd2 44.Bh7 Nd6 45.Rg6 Ke5 46.Re6 Kd5-+ 47.Re1 c4 48.h5 Kc5 49.Bg6 Ra2 50.h6 Ra8 51.h7 Rh8 ½–½. Rooijen Van,Peter (1655) – Bilsel,Sabahaddin (1930), RB–2009–0-00057, 2009.

6.Nc3 Nge5 7.Nd5 (7.e3 d6-/+) 7...Nf3 8.ef3 0-0 9.f4 Re8 10.Kf2 d6 11.Kg3 Bc5 12.d4 Bb6 13.Bb5 Re6 14.a4 (14.Nb6 ab6 15.d5 Re3 16.Kf2 Re4-/+) 14...Ne7 (14...Ba5 15.Bd3-/+) 15.Ne7 Qe7 16.a5 c6 (16...Rg6 17.Kf2 Qe4+=) 17.ab6= cb5 18.Re1 (better 18.Ra7!? Re2 19.Bc1=) 18...a6 19.Qd2 Rg6 20.Kf2 Qd8 21.d5 Qb6 22.Bd4 Qd8 23.Ra3 Bf5 24.Rae3 Qh4 25.Kg1 h6 26.g3 (26.Re8 Re8 27.Re8 Kh7-+) 26...Rc8 27.c3 Qh5 28.Re7 (28.Qe2 Bg4 29.Qg2 a5-+) 28...Bg4 29.Rb7 Bf3 30.Rbe7 (30.Ra7 Bd5 31.Qf2 Re6 32.Re6 Be6 (32...fe6?! 33.Rg7 Kf8 34.Rh7-/+) 33.Ra6 b4 34.Rd6 bc3-+) 30...Bd5 31.Qe2 Qf5 32.Qf1 Re6 33.h3 (33.R1e6 Be6 (33...fe6?! 34.Rg7 Kf8 35.Ra7-+) 34.Qa1 Kf8 35.Re6 Qe6 36.Qa6 b4-+) 33...h5 (33...Re1 34.Re1 Bc4 35.Qg2-+) 34.R1e6 Be6 (34...fe6?! 35.Rg7 Kf8 36.Rg5-+) 35.g4 (35.Ra7 Bc4 36.g4 hg4 (36...Bf1?! 37.gf5 Bd3 38.f6-+) 37.hg4 Qe4-+ (37...Bf1?! 38.gf5 Bd3 39.f6-+; 37...Qg4?! 38.Qg2 Qg2 39.Kg2-+)) 35...hg4 36.hg4 Qg4 37.Qg2 Qg2 38.Kg2 a5 39.Ra7 a4 40.Kf2 f6 (40...Bc4 41.Ra6-+) 41.Ke3 Re8 42.Kd3 (42.Kf2-+) 42...Bc4 43.Kc2 Re4 44.f5 b4! (44...b4 45.Ra4 b3 46.Kd1 b2-+) 0–1. Trokenheim,Marek (1800) – Khachaturov,Vadim (1835), FICGS, 2008.

6.e4 0-0 7.c3 Be7 8.d4 d6 9.ed6 Bd6N 10.Qd3 Bf4 11.g3 Bh6 12.Be2 f5 13.e5 Be6 14.Nbd2 Qe8 (14...Ne3 15.Bc1 f4 16.Ne4=) 15.c4-/+ Rd8 16.d5 b5 (16...Nge5!? 17.Ne5 Ne5 18.Be5 Bd5 19.cd5 Qe5=) 17.Qc3+= b4 18.Qb3 Bf7 (18...Nce5 19.Be5 Ne5 20.de6+=) 19.e6 (19.dc6 Qc6 20.Rf1 Nh2+=) 19...Be6+= 20.de6 (better is 20.a3 ba3 21.Ra3+=) 20...Na5? (better is 20...Ne3 21.Kf2 Ng4 22.Ke1 Ne3=) 21.Qb4+- Qe6 22.Qa5 Rfe8 23.0-0-0 Qe2 24.Rhf1 (24.Bg7 Kg7 25.Qc3 Ne5-+) 24...Re4 (24...Ne3 25.Rfe1 Qf3 26.Nf3 Nc4 27.Kc2 Na5 28.Rd8 Rd8-/+) 25.Qf5-+ g6 26.Qb5 (26.Qa5 Nh2 27.Rfe1 Rc4 28.Kb1 Qd3 29.Ka1 Nf3+=) 26...Rc4 27.Kb1 Rc1!? (27...Rc1 28.Rc1 Qb5 29.Rc7 Nf6-+ (29...Bd2?! 30.Rg7 Kf8 31.Nd2 Ke8 32.Re1 Kf8 33.Rf1 Ke8 34.Re1 Kf8 35.Rf1=)) 0–1. Vlak,Jos JCM (2310) – Mostowik,Daniel (2205), WS/M/162 ICCF, 2008.

4.Nf3 Nh6

5.a3 Ba5 6.Ne5 Ne5 7.Be5 Nf5 8.g3 d5 9.c4 d4 10.Qa4 c6 11.Bh3 f6 12.Bf5 Bf5 (12...fe5?! 13.Bc8 Rc8 14.fe5+=) 13.Bd6 b5 14.cb5 Bb6 (14...Qd6?! 15.Qa5 Qc5 16.Rg1+=) 15.Bb4 Qd5 16.Rf1 cb5 (16...Qb5?! 17.Qb5 cb5 18.d3-/+) 17.Qd1 a5 18.Bc3 0-0 19.Bb2 Bg4 20.d3 Be2! (20...Be2 21.Qe2 Rfe8-+) 0–1. Fournier,Frederic (2340) – Compuwin(C) (2650), Active (5/5), 2005.

5.e4 d6 6.Bb5 0-0 7.Bc6 bc6 8.fe5 de5 9.0-0 f6 10.Qe2 Be6 11.c3 Bd6 12.d4 Nf7 13.Nbd2 Rb8 14.Nb3 Re8 15.c4 ed4 16.Nfd4 Qd7 17.Ne6 Qe6 18.c5 Bf8 19.Qa6 Qe4 20.Qa7 Red8 21.Qa5 (21.Qc7? Rb3! 22.ab3 Rd2-+) 21...Rb5 22.Qc3 Ne5 23.Rae1 Qd5 24.Rf5 Ra8 25.Ra1 Qe4 26.Rff1 Nd3 0–1. Hermans,Marcel (2010) – Wight,David (2165), IECC, 2007.

5.fe5 0-0 6.e3 d5 7.ed6 Bd6 8.Be2 Bg4 9.0-0 Re8 10.Nd4 Qh4 11.h3 Bh3 12.Nf3 Qg3 13.Rf2 Ng4 14.Qe1 Nf2 15.Qf2 Qf2 16.Kf2 Bf5 17.Bd3 Bd3 18.cd3 Nb4 19.Ne1 Rad8 20.d4 f5 21.Nc3 c6 22.a3 Nd5 23.Nd5 cd5 24.Rc1 Rc8 25.Rb1 f4 26.Kf3 fe3 27.de3 Kf7 28.Rd1 Rc6 29.Nd3 Rc2 (30.Rc1 Rd2-+) 0–1. Hasler,Ulrich (1905) – Townsend,John (1950), IECG, 2000.

5.fe5 Ng4 6.c3 Be7 7.e4 d6 8.ed6 Bd6 9.Qe2 0-0 10.d4 Re8 11.Nbd2 Bf4 12.g3 Bh6 13.Bc1 Ne3 14.Qd3 Bg4 15.Be2 Bh3 16.Nc4 Nc4 17.Bh6 Bg2 18.Bg5 Qd7 19.Rg1 Bf3 20.Qf3 Nd4 21.Qd3 Re4 22.Qe4 Ne2 23.Rg2 Re8 24.Qe8 Qe8 25.Re2 Qc6 26.0-0-0 h6 27.Be3 Kh7 (28.Bd4 Qd5-+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Blauhut,Holger, remoteschach.de, 2003.

5.fe5 Ng4 6.e4 0-0 7.c3 Ba5 8.d4 d6 9.ed6 cd6 10.Bd3 Re8 11.Bc1 d5 (12.e5 f6=+; 11...f5 12.Qb3 Be6 13.Qb7 fe4 14.0-0 ef3 15.Qc6 f2 16.Kh1 Nh2 17.Qe4 Nf1 18.Qh7 Kf7 19.Qh5 Ke7 20.Bg5 Kd7 21.Bb5 Kc8 22.Bd8 Ng3 23.Kh2 Nh5 24.Ba5-+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Seidel,Sandra, remoteschach.de, 2003.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Nf5 7.g3 Ne3 8.Qc1 f6 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Nf1 11.Rf1 0-0 12.f5 d5 13.Qa3 c6 14.Rb1 Re8 15.Rf4 b6 16.Qa4 Bd7 17.Qb3 Qc8 18.Ne4 Re7 19.e3 Kh8 20.Nd6 Qb8 21.Qa3 c5 22.Nb5 Qe5 23.d4 Qe3 24.Qe3 Re3 25.Kd2 Rae8 26.Rf2 c4 27.Nc3 Bc6 28.Re2 Re2 29.Ne2 g5 30.Nc3 Kg7 31.a3 Re7 32.h3 h5 33.h4 Kf8 34.hg5 fg5 35.Rh1 Rh7 36.Nd1 Be8 37.Ne3 Rd7 38.Kc3 Bf7 39.Kd2 Ke7 40.Rf1 Kf6 41.c3 Re7 42.Rf3 Re4 0–1. Sternik,Ryszard – Ferre Perez,A, email KMG–54, 2001.

4.g3 f6-/+

5.Bg2 d5 6.fe5 fe5 7.Nf3 -/+.

5.Bg2 d6 6.Nf3 Bc5 7.e3 e4 8.Nd4 d5 9.Be4?? de4?? 10.Qh5= g6 11.Qc5 Nd4 12.Qd4 Qd4 13.Bd4 b6 14.Na3 a6 15.h3 h6 16.g4 Rh7 17.Kf2 Bb7 18.c4 Rd7 19.Rac1 0-0-0-/+ 20.Rc2? Rd4!-+ 21.ed4 e3! 22.de3 Bh1 23.d5 Be4 24.Rc1 f5 25.Rg1 c6 (26.gf5 Bf5 (26...gf5?! 27.Rg6-+) 27.dc6 Rd2 28.Kf3 Ra2-+) 0–1. Xie Jianjun (2385) – Jussupow,Artur M (2665), 1997. Even known as “Meybohm,Dirk – Baier”.

5.Bg2 d6 6.Nf3 Bc5 7.e3 Bg4 8.h3 Bf5 9.d4 ed4 10.ed4 =+.

5.Bg2 d6 6.Nf3 e4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 -/+.

3...d5

4.e3 d4 5.Bc4 Bf5 6.Nf3 de3 7.Ne5 ed2 8.Nd2=+ Bd2 9.Qd2+= Qd2 10.Kd2 Nh6 11.Ba3 f6= 12.Nf3 Nc6 (12...Nc6 13.Rhe1 Kd7=). Nemec,Zdenek – Savel,Jaroslav, CSR CF, 1990.

4.e4 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.h3 Bf3 7.Qf3 de4 8.Qb3 Bc5 9.Bc4 0-0 10.fe5=+ Nh5 11.h4 Nc6. Kucharkowski,Jens – Schunke, KMG–02, 1988.

4.fe5?! Nc6 (--> 3...Nc6 4.fe5 d5).

4.fe5?! Be6 5.Nf3 Nc6 6.c3 Be7 7.g3 h5 8.Bg2 h4 9.Kf2 Nh6 10.e3 Ng4 11.Ke2 h3 12.Bf1 Nge5 13.c4 Bg4 14.Be5 Ne5 15.Qa4 Kf8 16.Kf2 Bf3-+ 17.Rg1 d4 18.Be2 Be2 19.Ke2 Bc5 20.Rd1 Qf6 21.Rf1 d3 22.Ke1 Nf3 23.Kd1 Qa1 24.Qb5 b6 25.Rf3 Rh6 26.Ke1 Rd6 27.Kf2 Re8 28.Nc3 Qh1 0–1. Plock – Weber, Magdeburg blitz 1991.

4.fe5?! Ne7 5.Nf3 Nbc6 6.e3 0-0 7.Be2 Bf5 8.0-0 Re8 9.d4 Qd7 10.Nh4 g5?? (better is 10...Be6=) 11.Nf5+- Nf5 12.Qd3 (better is 12.Bg4 Ne3 13.Bd7 Nd1 14.Be8 (worse is 14.Rd1 Red8 15.Bc6 bc6+-) 14...Nb2 15.Bf7 Kg7 16.c3+- (16.Bd5?! Nd4 17.Rf7 Kh8+-)) 12...Nh4 13.Nc3 a6 14.Rf6 Be7 15.Rf7! Kf7?? (15...Kf7 16.Qh7 Combination) 16.Qh7 Ke6 (16...Kf8 17.Qh8 Kf7 18.Bh5 Ng6 19.Qh7 Kf8 20.Rf1 Qf5 21.Rf5 Bf6 22.Rf6) 17.Bg4 Nf5 18.Qf5 (18.Bf5) 1–0. Fournier,Frederic – COMP Sensor Chess, France (FRA), 1995.

4.fe5?! Nh6 5.Nf3 0-0 6.a3 Ba5 7.e3 Ng4 8.Nc3 Nc6 9.Bd3 d4 10.ed4 Nd4 11.0-0 Nf3 12.Qf3 Qh4 13.h3 Ne5 14.Qe4 Qe4 15.Be4 Nc4 16.Bc1 c6 17.Bd3 Be6 18.Re1 b5 19.a4 b4 20.Ne4 Bd5 21.Bc4 Bc4 22.d3 Bd5 23.Bb2 Rae8 24.Nd6 Bb6 25.Kf1 Re6 26.Nf5 Rfe8 27.Re6 fe6 28.a5 Bc5 29.d4 ef5 30.dc5 Re4 31.Rd1 Rc4 32.Rd2 Rc5 33.a6 Ra5 34.Rd4 Ra6 35.Rb4 Ra2 36.g4 f4! 0–1. Fournier,Frederic (1780) – Lindner,Joachim (1955), ETC PCM–2005–G4, 2005.

4.Nf3 Nc6 (--> 3...Nc6 4.Nf3 d5).

4.Nf3 d4 5.fe5 (5.Ne5 Nf6=+) 5...Nc6=+ 6.a3 Ba5 7.g3 (7.c3 dc3 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 Nge7=) 7...Nge7 8.Bg2 Bg4 (8...Bb6 9.c3=+) 9.0-0 Bb6 10.Kh1 0-0 11.c4 (11.c3 d3 12.ed3 Ne5=+) 11...Bc5 (11...Bf3 12.Bf3 Ng6 13.Qc2-/+) 12.d3 (12.Qb3 Rb8-/+) 12...Nf5 13.Bc1 Re8 14.Qb3 b6 (14...Rb8 15.Qb5 Bb6 16.Bg5-/+) 15.a4 (15.Bg5 Qd7-/+) 15...Na5 (15...Ne5!? 16.Ne5 Re5 17.Bf4-+) 16.Qb5 (16.Qb2 c6-/+) 16...c6-/+ 17.Qb2 Qc7 (17...Ne3 18.Be3 de3 19.Nc3-/+) 18.Bf4=+ Re6 (18...Qd7!?=+) 19.Ng5= Re7? (19...Re5!? 20.h3 Qe7 21.Be5 Qe5=+) 20.e6 (20.h3 Bh5 21.g4 h6+-) 20...Bd6 (better 20...Qc8!? 21.h3 Ng3 22.Bg3 Be6+-) 21.ef7+- Kf8 (better 21...Kh8 22.Be4 Rf7 23.Bd6 Nd6 24.Nf7 Nf7+-) 22.Bd6?? (22.Qd4 Bf4 23.Qf4 (23.Rf4?! Nb3 24.Qc3 Na1 25.Qa1 h6 26.Nh7 Kf7+-) 23...Qf4 A) worse 24.gf4 Be2 (worse 24...Re2 25.Nc3+=) 25.Nh7 Kf7 26.Ng5 Kf8-/+; B) 24.Rf4+-) 22...Qd6= 23.Na3 (23.Nh7 Kf7 24.Ng5 Kg8=) 23...h6 (better 23...Ng3 24.hg3 Qh6 25.Kg1 Qg5-/+) 24.Ne4+= Qe6 (24...Qg6 25.Rf4=) 25.Rab1 (25.h3 Be2 26.Qe2 Qe4 27.Qe4 Ng3 28.Kh2 Ne4 29.Be4 Rd8+-) 25...Rf7 (25...Ne3 26.Rf4 Ng2 27.Kg2 c5=) 26.Qb4 (better 26.h3 Bh5 27.Nc2 Be2 28.Rf5 Qf5 29.Nd4+-) 26...Kg8=+ 27.Qd2 Raf8 28.Nc2 c5 29.e3 Ne3 30.Ne3 (30.Rf7 Qf7 31.Ne3 de3 32.Qe3 Qe8=+) 30...de3-/+ 31.Qe3 Nc6 (31...Rf1 32.Rf1 Rf1 33.Bf1-/+) 32.Rf7=+ Rf7 (32...Kf7? 33.Ng5 hg5 34.Bd5+-; worse 32...Qf7 33.Nc5 Bf3 34.Ne4+=) 33.Re1 Ne5?? (better 33...Nd4!? 34.Nc3 Qe3 35.Re3 Rf2=+) 34.Ng5?? (34.Nd2 Nc4 35.Qe6 Be6 36.dc4+- (36.Re6?! Nd2 37.Re2 Nb1+=; 36.Nc4?! Bc4 37.dc4 Kf8+-)) 34...hg5+= 35.Bd5 (better 35.Qe5 Qe5 36.Re5=) 35...Bf3?? (better 35...Qf5 36.Qe5 Bf3 37.Kg1 Bd5 38.cd5 Qd3=+) 36.Bf3+- Rf3 37.Qf3! g4 (37...Nf3 38.Re6 Pinning (38.Re6 Deflection; 38.Re6 Clearance)) 38.Qa8 Kh7 (38...Kf7 39.Qa7 Kf6+-) 39.Qe4 Kh6 40.Qf4 g5 (40...g5 41.Re5 Qc6 42.Qe4 Qe4 43.de4 Kg6+-). Hilbert,Stephan J (1650) – Goldmund,Heike, FICGS, 2013.

4.Nf3=+ Be6 5.fe5 Nd7 6.e3 Qe7 7.Be2 f6 8.0-0 0-0-0 9.ef6 Ngf6 10.Ng5 h5 11.Ne6 Qe6 12.Nc3 Ng4 13.Nb5 Bd6 14.Nd6 Qd6+= 15.g3 Nh2 16.Kh2+/– h4 17.Rf4 hg3 18.Kg3?? g5-+ 19.Bh8 gf4 20.ef4 Rh8 21.Bg4 Kb8 22.Bd7 Qd7 1–0. Mothes,Rainer – Gruendel, DDR Sektionsturnier, 1988.

4.Nf3 ef4? 5.Bg7 Be7 6.Bh8 Bh4 7.g3 fg3 8.Bg2 (8.Nh4?! Qh4 9.Bg2 Bh3=) 8...gh2 9.Kf1 +-.

4.fe5?! c6

5.e3 Qb6 6.Bc3 Be6 7.Bb4 Qb4 8.Nf3 Nd7 9.a3 Qa5 10.Bd3 Nh6 11.0-0 Ng4 12.Ng5 Nde5 13.Bh7 f6 14.Ne6 Rh7 15.d4 Ne3 16.Qc1 Nf1 17.de5 Qb5 18.Nc7 Kf7 19.Nb5 Rh2 20.Qf1 Rah8 21.Nd6 Ke7 22.ef6 Kd6 23.Qf4 Kc5 24.Qh2 1-0. theguy888 – goweiwen, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Qb6! 6.Qc1 Bg4 7.h3 Be6 -+.

4.fe5?! Be6

5.a3 Ba5 6.Nf3 Nc6 7.Bc3 Bb6 8.d4 f6 9.Nbd2 fe5 10.Ne5 Ne5 11.de5 Qg5 12.Nf3 Qf4 13.Bd2 Qe4 14.c3 Ne7 15.a4 0-0 16.a5 Bc5 17.Ra4 d4 18.Nd4 Bd4 19.Rd4 Qf5 20.Bf4 Nc6 21.Ra4 Ne5 22.Be5 Qf2 23.Kd2 Rad8 24.Rd4 c5 25.Rd8 Rd8 26.Bd4 cd4 27.Kc2 Qf5 28.e4 Qe4 29.Bd3 Qg2 30.Kc1 dc3 31.Bh7 Kh7 32.Qd8 Qb2 33.Kd1 Bg4 34.Ke1 Qe2 0-1. theguy888 – goweiwen, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Nc6 6.c3 Be7 7.g3 h5 8.Bg2 h4 9.Kf2 Nh6-/+ 10.e3 Ng4-+ 11.Ke2 h3 12.Bf1 Nge5 13.c4?? Bg4 14.Be5 Ne5 15.Qa4 Kf8 16.Kf2 Bf3 17.Rg1 d4 18.Be2 Be2 19.Ke2 Bc5 20.Rd1 Qf6 21.Rf1 d3 22.Ke1 Nf3 23.Kd1 Qa1 24.Qb5 b6 25.Rf3 Rh6 26.Ke1 Rd6 27.Kf2 Re8 28.Nc3 Qh1 (28...Qh1 29.Qc5 Qg2 30.Ke1 bc5 31.Rf2 Rf6 32.Rg2 hg2 33.h3 g1Q#) 0–1. Plock,Joerg – Weber, Magdeburg blitz, 1991.

5.Nf3 c5!

6.c3 Ba5 7.e3 Nc6 (7...f6!? 8.Qb3 Qb6 9.Bb5 A) 9...Nc6 10.ef6 Nf6 11.d4 0-0-0 (11...c4!?) 12.Nbd2=; B) 9...Nd7 10.ef6 Ngf6 11.Ne5 (11.d4 c4 12.Qa4) 11...c4 12.Nd7 Nd7 13.Bd7 Bd7 14.Qb6 Bb6-+) 8.Be2 Nge7?! 9.0-0 Qc7 10.d4 cd4= 11.ed4 0-0 12.Bd3 h6 13.Qc2 Bb6 14.Kh1 Rac8 15.Rc1 Qd7!? 16.Qe2 Na5 17.Nbd2 Nc4 18.Nc4 dc4 19.Be4 Nd5 20.Rf1 Qa4?! 21.Bc2 Qa6? 22.Qe4 g6 23.Nh4 Ne7 24.Rf6 Bd5 25.Qg4! Qb5? 26.Ng6 fg6 27.Rg6 Kf7 28.Rg7 Ke8 29.Ba3 Rc7 30.Be7 Re7 31.Qc8 Bd8 32.Bg6 Bf7 33.Rf7 Rff7 34.Rf1 Qd7 35.Qd7 Kd7 36.Bf7 b5 37.a4 ba4 38.Bc4 1–0. Fournier – Vekemans, Partie amicale 1994.

6.e3 Nd7 7.Be2 Nh6 8.0-0 Nf5 9.a3 Ba5 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 h5 12.Rb1 b6 13.Bd3 Nh6 14.Ne1 Ng4 15.Nf3 g5 16.e4 d4=+ 17.Ba1 Nge5 18.Bb5 Nf3 19.Qf3 Rh6 20.Bc6 Rc8 21.Bd7 Qd7=+ 22.d3 h4 23.c3 dc3 24.Bc3 Bg4 25.Qe3 Rg6 26.Bf6=+ h3 27.g3 Rc6 28.Bg5 Rcd6 29.Rb3 c4 30.dc4+/– Rd1 31.Rb1 ½–½. Mothes,Rainer – Gruendel,B, Waldkirchen GER, 1988.

4.fe5?! Qh4

5.g3 Qe4 6.Nf3 Nc6 7.Bg2 Nge7 8.0-0 0-0 9.Nh4 Qc4 10.d3 Bc5-/+ 11.Kh1 Qb5 12.Qc1 Be3! 13.Qe3 Qb2 14.c3?? Qa1-+ 15.Qd2 d4 16.c4 a5 17.Rc1 Nb4 18.a3 Na2 (18...Na2 19.Rf1 Nc3 20.Nc3 Qc3 21.Qc3 dc3-+) 0–1. ooioo (2335) – huimre (2500), net–chess.com, 2005.

5.g3 Qe4 6.Nf3= Nc6 7.Bg2 Nge7 8.0-0 Bc5 9.Kh1 0-0 10.Nc3 Qg4 11.e3 Na5 12.d4 Bb4 13.Nb5 Qd7 14.a3 Qb5-/+ 15.ab4 Nc4 16.Qd3 c6 17.Bc3 Qb6 18.Nd2+= Nd2 19.Bd2 Be6 20.e4 Rfd8 21.Bg5 Rd7 22.Be7 Re7 23.c3 Rd8 24.Qe2 de4 25.Be4 Bd5 26.Rf4 a6 (26...a6 27.Qf3 Qb5+=). juanpacio (1735) – karahan676 (1815), internet, 2007.

5.g3 Qe4 6.Nf3 Bg4 7.Bg2 Nc6 8.0-0 Bc5 9.e3 0-0-0 10.Nc3 Qg6 11.Ne2 f6 12.Nf4 Qh6 13.Qc1 Kb8 14.Nd4 Nd4 15.ed4 White gets strong initiative 15...fe5 16.dc5 ef4 17.Rf4 Qg6 18.c4 Ne7 19.Qc3 Qh5? 20.cd5+- Be2? 21.d6! cd6 22.cd6 Rc8 23.Qg7 Nc6 24.Bc6 Qc5 25.Qd4 Qc6 26.d7 Rcd8 27.Qe5 Ka8 28.Qh8 Qb6 29.Qd4 Qd4 30.Bd4 Bb5 1–0. COMP – COMP, 2001.

4.Be5 f6

5.Bb2 Nc6 6.e3 Nge7 7.c4 (7.a3 Bc5=) 7...dc4 8.Bc4 Bf5 9.Nf3 Nd5 10.Bd5 (10.0-0!?=) 10...Qd5-/+ 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 0-0 13.0-0 Bd3 14.Re1 Rad8 15.Qa4 b5 16.Qa6?? (better is 16.Qb3+=) 16…b4-+ (16...b4 17.Qa4 bc3 18.dc3 Be4-+) 0–1. Fournier,Frederic – COMP Sensor Chess, Partie Libre, 1995.

5.Bc3 Bc3 6.Nc3 d4 7.Ne4 Bf5 8.Ng3 Be6 9.Nf3 Nc6 10.e3 de3 11.de3 Qd1 12.Rd1 Ba2 13.Bb5 Nge7 14.Nd4 0-0-0 15.Nc6 Rd1 16.Kd1 Nc6 17.Bc6 bc6 18.Kc1 Rd8 19.Rd1 Rd1 20.Kd1 Kd7 21.Ne2 (21.e4 g6+=) 21...a5 22.Nc3 Bc4 23.g4 Kd6 24.Kd2 Bf1 25.h4 Bb5 26.g5 fg5 27.hg5 a4 28.Kc1 c5?? (better is 28...h5 29.gh6 gh6 30.Ne4 Kd5-/+) 29.Nb5+- Kc6 30.Na3 (30.Nc3!? a3+-) 30...Kd5 (30...h5 31.gh6! gh6 32.Nc4+-) 31.Kd2 Ke4 32.c4 h6 33.gh6 gh6 34.Ke2 h5 35.Kf2 h4 36.Kg2 Kf5 37.Kh3 1–0. Fournier,Frederic (1825) – Knightnite (1845), rated blitz game (2/8), 2002.

5.Bc3 Nc6 6.Nf3 Nge7 (6...Bc3 7.Nc3 d4 8.Na4+=) 7.g3 (7.Bb4 Nb4 8.e3 Bf5+=) 7...0-0 8.Bg2 Bf5 9.0-0 Qd6 10.Bb4 Nb4 11.d3 (11.Ne1!?-/+) 11...Qc5 12.Kh1? (better is 12.d4 Qc2 13.Nbd2-/+) 12…Nc2-+ (12...Nc2 13.Nbd2 Na1 14.Qa1 Rad8-+; 12...Qc2?! 13.Qd2 Qc5 14.Rc1-/+) 0–1. Fournier,Frederic – COMP Sensor Chess, Match France (FRA), 2002.

4.Be5 Nf6

5.c3 Bc5 6.Nf3 0-0 7.e3 Nc6 8.Bd4 Nd4 9.cd4 Bb6 10.Nc3 c5 11.Na4 cd4 12.Nb6 Qb6 13.Nd4 Re8 14.Be2 Bd7 15.Rb1 Qa5 16.Rb7 Rab8 17.Rb8 Rb8 18.Qc2 Qa3 19.0-0 Rb2 20.Qc3 Qa2 21.Rc1 h6 22.h3 a5 23.Bf3 a4 24.d3 Rb1 25.e4 Rc1 26.Qc1 a3 27.e5 Qb2 28.Ne2 Ne8 29.d4 Bf5 30.Kh2 Bd3 31.Qc8=+ Be2?? 32.Qe8+/– Kh7 33.Bd5 (33.Bd5 Qb1 34.Qf7+-) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Estenbergh,Marc, TG.1998.0.12666, 1999.

5.c3? Bd6. Adam.

5.c3 Ne4?? 6.cb4+- Qh4 7.g3 Ng3 8.Qb3?? Nh1-+ 9.Kd1 Qf2 10.Nf3 Qf1 11.Kc2 Bf5 12.Kb2 Nf2 13.Nc3 Nd3 14.Ka3 Qa1 15.Bg7 Qc1 16.Ka4 Nb2 17.Ka5 b6 18.Kb5 c6# (18...a6#) 0–1. Scott – Stummerer, corr SOK–88–21, 1988.

5.c3 Be7 6.e3 Nbd7 7.Nf3 Ne5 8.fe5 Ne4 9.d3 Nc5 10.d4 Ne4 11.Nfd2 Bh4 12.g3 Nd2 13.Nd2 Bg5 14.Qf3 0-0 15.Bg2 c6 16.h4 Bh6 17.Rf1 Be6 18.Rb1 Qd7 19.Qe2 Rae8 20.e4 Bg4 21.Qd3 f6 22.ed5 fe5 23.Rf8 Kf8 24.dc6 bc6 25.Qf1 Kg8 26.Qc4 Kh8 27.Ne4 ed4 28.Qd4 Qf7 29.Rb2 Qf8 30.Rf2 Qe7 31.Rb2 Bc1 32.Rb1 Qa3 33.Kf1 Bh6 34.Kg1 Qa2 35.Rb7 Qd5 (better is 35...a5!?=+) ½–½. Reuter,Alfred J (1795) – Newton,Hobart E (1960), IECC, 1999.

5.e3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 d5 5.f4).

5.e3 0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.f4 d5).

5.Nf3 Nc6 6.Bb2 Qe7 7.Nc3 1–0. Urgelles Paumier,A – Montana Guerrero,A, Carlos M de Cespedes corr, 2002.

5.Nf3 Nc6 6.e3 0-0 7.Bd3 Ne5 8.fe5 White fights for the Initiative 8...Ne4 9.0-0 Nc5 10.Be2 Bg4 11.Nd4 Be2 12.Qe2 c6 13.Nf5 Ne6? 14.Qg4+- g6 15.Qb4 (15.Qb4 gf5 16.Qb7+-) 1–0. Grott,Peter (1945) – Martini,Michael, DESC, 2000.

5.g3 0-0 6.Bb2 Re8 7.c3 d4 8.Bg2 dc3 9.Nc3 Nc6 10.Bc6 bc6 11.Nf3 Ne4 12.Ne4 Re4 13.0-0 Bg4 14.d3 Bc5 15.Kh1 Re3 16.Rc1 Qd5 17.d4 Bb6 18.Rc3 Re6 19.e3 Rae8 20.Bc1 c5 21.e4 Re4 22.dc5 Qc6 23.Ba3 Ba5 24.Rd3 Re2 25.Qb3?? Bf3 26.Rdf3 R2e3 (27.Qd1 Re1-+) 0–1. Wetterling,Detlev – Louro,Oscar, PYRAMID UECC, 1998.

4.Nf3 e4??

5.Bg7 ef3 6.Bh8 fg2 7.Bg2 Qh4 8.Kf1 Qf4 9.Ke1 Qh4 10.Kf1 Nf6 11.Qe1 Qe1 12.Ke1 Nbd7 13.Rf1 Ke7 14.a3 Ba5 15.Kd1 b5 16.a4 b4 17.c4 c6 18.cd5 cd5 19.Rf3 Bb6 20.a5 Bd4 21.Ra4 Rb8 22.Rb3 Bc5 23.d4 Bd4 24.Rbb4 Rb4 25.Rb4 Be5 26.Bh3 Bh2 27.Bf6 Kf6 28.Nc3 Ke7 29.Nd5 Kd8 (withdrawn, 0–1). Gattuso,Francisco – Stobbe,Arthur J, KMG–32, 1994.

5.Bg7+- f6 6.Nd4 Bc5?? 7.c3 Nc6? 8.e3 Nd4 9.cd4 Nh6 10.Bh8 Bb4 11.Qa4 Kf7 12.Bf6! Bd2 13.Kd2 (13.Nd2 Kf6) 1–0. Istvanny – mastroianni, internet, 2007.

4.Nf3 Ne7

5.a3 Bc5 6.Ne5 Nbc6 7.Nf3 0-0-/+ 8.e3 d4 9.e4 Re8 10.Ng5 Ng6 11.Qh5 h6 12.Nf7 Qh4-+ 13.Qh4 Re4 14.Kd1 Nh4 15.Bc4 Bg4 16.Kc1 Be6 17.Bd3 Rf4 18.Nh6 gh6 19.g3 Bd5 20.Rd1 Rg4 21.gh4 Rh4 22.Rg1 Kh8 23.h3 Rh3 24.Bb5 Rg8 25.Re1 Rhg3 26.c4 Bf7 (26...Bf7 27.Bc6 Rg1 (< 27...bc6 28.Re5 Bg6 29.d3-+) 28.Rg1 Rg1 29.Kc2 bc6-+) 0–1. Reuter,Alfred J – Laureles,Raymundo, IECC, 2000.

5.fe5 0-0 6.e3 c5 7.Be2 Bf5 8.0-0 Nbc6 9.Nh4 Be6 10.c3 Ba5 11.d4 Qb6 12.Ba3 c4 13.Qc2 h6 14.Nd2 Rfe8 15.Rf2 Qc7 16.Bd6 Qd7 17.e4 Rad8 18.Raf1 b5 19.Bh5 g6 20.ed5 Nd5-/+ 21.Rf3? gh5-+ 22.Ne4 b4 23.Rf6 Nce7 24.Rh6-/+ Nf5 25.Nf5+= b3 26.Qd2 Bf5 27.Nf6 Nf6 28.ef6 (28.ef6 Qd6 29.Rh8 Kh8 30.Qh6 Kg8 31.Qg7#) 1–0. Gross,Wilhelm – Granzeuer, corr SOK–88–23, 1988.

5.fe5 Bg4 6.e3 a6 7.Be2 Nbc6 8.a3 Ba5 9.0-0 0-0 10.Ng5 Be2 11.Qe2 d4 12.Qh5 h6=+ 13.e6 f6 14.Nf7+= Qd5 15.Qd5 Nd5 16.ed4 Nd8 17.c4 Nb6 18.e7 Rf7?? 19.e8Q+- (19.e8Q Rf8 20.Qe4+-; 19.ed8R Rd8 20.c5 Nc4-/+; 19.ed8Q Rd8 20.c5 Nc4-/+; 19.ed8N Rd8 20.c5 Nc4-/+) 1–0. pcmvr (2760) – pushtiu (2275), net–chess.com, 2006.

5.Ne5 Nbc6 6.Nf3 0-0 7.e3 Nf5 8.c3 Bc5 9.Bd3 Re8 10.Qc2 g6 11.Be2 Be3 12.de3 Ne3 (13.Qc1 Ng2 14.Kf2 Qf6-/+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Geduhn,Maik, H–Klasse BdF, 1997.

5.Ne5 Nf6 6.e3 0-0 7.Be2 Nbd7 8.0-0 Ne5 9.Be5 Bf5 10.d3 c6 11.Bb2 Bc5 12.d4 Bb6 13.Nd2 Re8 14.Rf3 Bg4 15.Rf2 Bf5 16.c4 Re3 17.Nf1 Re4 18.c5 Bc7 19.g3 Qd7 20.Bd3 Re7 21.Bf5 Qf5 22.Re2 Re2 23.Qe2 Re8 24.Qd2 Ne4 25.Qe3 Kf8 26.Rd1 Nc5 27.Qf3 Ne4 28.Rc1 h6 29.Ne3 Qe6 30.Rd1 Ng3 31.hg3 Qe3 32.Qe3 Re3 33.Kf2 Re4 34.Kf3 b6 35.Rd2 Re6 36.Bc3 g6 37.Rg2 h5 38.g4 hg4 39.Kg4 Ke7 40.Kf3 Re4 41.Rg4 Kf6 42.Bb2 Kf5 43.Rg5 Ke6 44.Rg4 c5 0–1. valpa – cantilever, playchess.de, 2002.

4.Nf3=+ Nf6

5.a3 e4 6.ab4 ef3 7.ef3 0-0 8.b5 (8.Be2 d4=+) 8...Nh5-/+ 9.g3 Re8 10.Kf2 Nf4! 11.Nc3 (11.gf4 Qh4) 11...Ne6 12.Kg2 Ng5 13.h3 Bf5 14.g4 Bc8 15.Ra4 (15.f4 d4 16.fg5 dc3 17.dc3 Qg5-/+) 15...Ne6-+ 16.Rg1 Nd7 17.Qa1 a6 18.ba6 ba6 19.Bb5 Rb8 20.Ba6 Ba6 21.Ra6 Qh4 22.Re6 Re6 23.Qa4 Rbe8 24.Kh2 Ne5 25.Rg3 Nf3 0–1. b4_player (2165) – Oust (2105), GameColony.com, 2002.

5.fe5 Ng4 6.Nc3=+.

3...Bd6

4.fe5 Be5? 5.Be5+- f6 6.Bb2 Ne7 7.Nf3 Kf8 (7...Nbc6 8.e3+-) 8.e3 d6 9.Be2 Bg4 10.0-0 Bf5 11.d3 d5 12.Nbd2 c6 13.e4 de4 14.Ne4 Qb6 15.Bd4 Qb4 (15...Qc7 16.c3+-) 16.c3 (16.Rb1!? Qa5 17.Rb7 Nd7+-) 16...Qa5 17.Bf2 (17.Nd6!? b6+-) 17...Nd7 18.Qb3 Nc5 (18...Be4 19.de4 b6+-) 19.Qb4 (19.Nc5 b6 20.Ne4 Be4 21.de4 Ke8+-) 19...Qc7?? (better is 19...Qb4 20.cb4 Ne4 21.de4 Be4+-) 20.Bc5 Ke8 (20...b6 21.Bd6 Qd7 22.Ng3+-) 21.Be7 (21.Nd6 Kd7 22.Qd4 Nd5 23.Nf5 Qf4 24.Ng7 b6+-) 21...a5 (21...Qe7 22.Nd6 Kd7 23.Nf5 Qb4 24.cb4+-) 22.Qd6 (better is 22.Nd6 Ke7 23.Nf5 Kd8+-) 22...Qc8 (22...Qe7 23.Rab1 Rd8 24.Qe7 Ke7 25.Rb7 Rd7+-) 23.Nf6! gf6 24.Bf6 (24.Ne5 b5 25.Qf6 Qe6 26.Bh5 Bg6 27.Qe6 Ra7 28.Bg6 hg6 29.Qf7) 24...Rf8 25.Qe7 1–0. Fournier,Frederic – donjheis(C), Active, 2008.

4.fe5= Bf8 5.Nf3 f6 (5...d5 6.e3=) 6.e4 (6.e3 fe5 7.Ne5 Nf6=) 6...Nc6 7.Bb5 Ne5 (7...fe5!? 8.Bc6 dc6 9.Be5 Nf6=) 8.Ne5+/– fe5?? (better is 8...Qe7 9.Nd3 Qe4 10.Qe2 Qe2 11.Ke2 c6+/–) 9.Qh5+- g6 10.Qe5 Qe7 11.Qe7 (11.Qh8 Qe4 12.Kd1 Qg4 13.Be2 Qe6+-) 11...Ne7 12.Bh8 a6 13.Be2 d6 (13...d5 14.Nc3 Be6 15.Rf1+-) 14.Rf1 Bh6 (14...Be6 15.c4+-) 15.d4 Bd7 (15...b6 16.Bf6+-) 16.Nd2 (16.c4 Nc6+-) 16...0-0-0 (16...d5 17.Bd3+-) 17.Bf6 Re8 18.Rb1 (18.g4 d5 19.e5 Be3+-) 18...Nc6 (18...Ng8 19.Bh4+-) 19.d5 Na5 (19...Nd8+-) 20.Bc3 b6 (20...Nc6 21.dc6 Bc6 22.Rf7+-) 21.Ba5 ba5 (21...Bb5 22.Bb5 ab5 23.Bc3+-) 22.Ba6 Kd8 23.Rf7 Re7 24.Rb8 Bc8 25.Rc8 Kd7 26.Re7 Ke7 27.Rc7 Kd8 28.Rh7 Bd2 29.Kd2 1–0. market (2255) – Bestefar, GameColony.com, 2002.

4.Be5 Be5 5.fe5 Qh4 6.g3 Qd4 =+.

4.fe5= Bc5

5.e6 Qg5?? 6.ef7+/– Kf7 7.Nf3 Qf5?? 8.c3 g5?? 9.Qb3 Kf8 10.d4 Bd6 11.Nbd2 Bf4? 12.0-0-0 Bd2 13.Rd2+- d6 14.e3 Be6?? 15.Qb7 Ba2 16.Bd3 Qa5 17.Qc8 Kg7 18.Qd7 Kf8 19.Ng5 Nd7-+ 20.Rf1 Ngf6 21.Ne6 Kf7 22.Ng5 Kg7 23.Ne6 Kf7 24.Ng5 Kg7 25.Ne6 Be6 26.d5 Bd5 27.e4 Bb3 28.e5 (28.e5 Ne5 29.Rf4-+). bambinik – swim_bike_run, 2003.

5.Nf3 d6 6.ed6+/– f6 7.dc7 Qc7 8.d4 Bd6 9.c4 (9.e4 Bg4 10.Qd2 Nc6+/–) 9...Bb4 (9...Qc4 10.e4 Qc7 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Nd7 13.0-0+=) 10.Nbd2+/– Qc4 11.e4 Qe6 12.Bd3 Nh6? (better is 12...Ne7+/–) 13.Qa4+- Nc6 14.d5 Qg4? (14...Qd6 15.dc6 bc6+-) 15.dc6 Bd2 16.Nd2 (16.Kd2?! 0-0+-) 16...0-0 17.Bc4 (17.0-0 bc6 18.Qc6 Bd7+-) 17...Kh8 (17...Nf7 18.0-0 bc6 19.Qc6+-) 18.0-0 (18.Qa3 Re8 19.0-0 Qg6+-) 18...bc6 19.Qa3 (19.e5 f5+-) 19...Bd7 (19...Bb7 20.Rab1 Ng8 21.Bc3+-) 20.e5 Qd4 (20...Ng8+-) 21.Bd4 (21.Bd4 f5 22.e6 Be6 23.Be6+-) 1–0. Janek – wazzabet, internet, 2017.

5.Nf3 Ne7 6.d4 Bb4 7.c3 Ba5 8.e4 0-0 9.Bd3 Nbc6!? +=.

5.Nf3 Ne7 6.d4 Bb4 7.c3 Ba5 8.e4 0-0 9.Bd3 f6 10.ef6+/– Rf6 11.e5 Rf8 12.Qb3 Kh8 13.Ng5 d5 (13...Qe8!? 14.Nh7 Rf4+/–) 14.ed6+- (< 14.Nh7 Rf4 15.Ng5 Nec6+/–; 14.Bh7 Nf5 15.Bc1 Nd4+/–) 14...Qe8 (better is 14...Qd6 15.Nf7 Rf7 16.Qf7 Qe6 17.Qe6 Be6+-) 15.de7 Qe7 16.Ne4 Bh3 (16...Qh4 17.g3 Qh6+-) 17.gh3 Qh4 18.Kd1 Nc6 19.Qb7 Nd4 (19...Qh3 20.Kc2 Qh6 21.Bc1+-) 20.cd4 Rab8 21.Qa7 Rb2 22.Qa5 Re8 (22...Qh3 23.Ng3 Qg4 24.Kc1 Qd4 25.Rf1+-) 23.Qf5 g6 24.Qf7 Qh5 25.Kc1 Rbb8 26.Qf6 Kg8 27.Bc4 Re6 (27...Qd5 28.Bd5 Re6 29.Be6) 28.Be6 1–0. Lucya – NN, internet, 2002.

5.Nf3 Nh6!?=.

4.fe5= Be7

5.Nf3 d6 6.ed6+/– Bf6 7.dc7 Qc7 8.Nc3 Bg4 9.Nd5 Qd8 10.Nf6 Nf6 11.e3 0-0 12.Be2 Ne4 13.0-0 Nc6 14.Nd4 Bd7 15.Bd3 Nc5 (15...Qe7!?+-) 16.Bh7! Kh7 17.Qh5 Kg8 18.Nc6 Bc6 19.Bg7 (19.Qc5?! Qd2 20.Qg5 f6 21.Rf6 Rf6 22.Bf6 Qg2 23.Qg2 Bg2 24.Bg7 Be4+/–) 19...Kg7 20.Qg4 (20.Qg4 Kh7 21.Rf5+-) 1–0. Fournier,Frederic (2235) – JeanBart (2080), queenalice.com (open728), 2008.

5.Nf3 f6 6.e3 Nc6 7.ef6 Bf6 8.Bf6 Qf6 (worse is 8...gf6 9.Bb5+/–) 9.Nc3 Qf7 10.Be2 d6 11.0-0 Bd7?? (better is 11...Nf6+=) 12.Ne5! Qe6 (12...Ne5 13.Rf7 Discovered attack; 12...de5 13.Rf7 Discovered attack) 13.Nf7 (13.Nd7?! Nh6+/–) 13...Nf6 14.Nh8 0-0-0 15.Qb1 Rh8 16.Qb2 b6 17.Bf3 Kb8 18.a4 Na5 19.Qb4 Qc4 20.Qc4 Nc4 21.Rfd1 Bg4 22.Bg4 Ng4 23.Nd5 Rf8 (23...c6 24.Ne7 Kc7 25.Nf5+/–) 24.h3 Nge5 (24...Nf6 25.Nf6 Rf6 26.e4+/–) 25.e4 (25.d3!? Na5+-) 25...c6+/– 26.Nc3 h5 27.d3 Ne3 28.Re1?? (better is 28.Rd2 d5 29.ed5 cd5 30.Re1+-) 28...Nc2= 29.Rec1 Na1-/+ 30.Ra1 Nd3 31.Rf1? Rf1-+ 32.Kf1 Kc7 33.Ke2 Nf4 34.Kf3 Ne6 35.g4 hg4 36.hg4 Nd4 37.Ke3 Ne6 38.Kd3?? a6 39.Ke3 b5 40.ab5 ab5 41.Kd3 Nf4 42.Ke3 Ng6 0–1. Fournier,Frederic – PEDROLIN (1695), Active, 2007.

3...e4??

4.Bg7 e3 5.Bh8 Nf6 6.c3 ed2 7.Qd2 Ne4 8.Qd3 Qe7 9.cb4 d5 10.Nc3 Qb4 11.Rb1 Qa5 12.Rb5 Qa3 13.Rd5 Nc3 14.Rd8 (14.Rd8 Ke7 15.Bc3 Qc1 16.Kf2 Qf4 17.Nf3+-; 14.Qc3 Qc3 15.Bc3 Be6+-) 1–0. pierre – well_done, internet, 2008.

4.Bg7 Nf6 5.Bh8 Nh5 6.g3 Nf4 7.e3 Ne6 8.Nh3 h6 9.Qh5 d5 10.Bg2 Bf8 11.0-0 Qd7 12.Nf4 Nf4 13.Rf4 Qe7 14.c4 Nc6 15.cd5 Nb4 16.Re4 Nc2 17.Bf6 Na1 18.Be7 Be7 19.Qe5 (19.Qe5 Be6 20.de6 Bg5 21.Qh8 Ke7 22.Qg7 Be3 23.de3 Rd8 24.ef7 Kd6 25.Qd4 Kc6 26.Re5 Rd5 27.Qd5 Kb6 28.Qb7#) 1–0. marekt – FGTH, sachy.sk, 2008.

4.Bg7 f6

5.e3 Kf7 6.Bh8 Nh6 7.Qh5 Kg8 8.Qh6 Kh8+-.

5.Bh8 e3 6.c3 Bc5 7.de3 Be3 8.Qd5+-.

5.Bh8 Qe7 6.e3 d5 7.a3 Bd6 8.Qh5 Qf7 9.Be2+-.

5.Bh8 Qe7 6.e3 Qd6 7.Qh5 Kd8 (7...Kf8 8.a3 Ba3 9.Na3+-) 8.Bc4 Qf8 (8...Ne7 9.Qf7 c6 10.Bf6+-) 9.Bg8 (better 9.Qh7!? Ne7 10.Bg7 Qe8 11.Bf6 c6 12.Qe4 Qf8+-) 9...Qg8 10.Bf6 Be7 11.Qh4 (better 11.Be7!? Ke7 12.Nc3 Nc6+-) 11...Nc6 12.Be7 (12.Ne2 d5+-) 12…Ne7 (12...Ne7 13.Nh3 d5+-). jaddwarrior – Dan O, ChessWorld.net, 2014.

5.Bh8 Nh6 6.e3 d5 7.Qh5 Nf7 8.Qh7 (8.a3 Ba5+-) 8...Be6 (8...Nh8 9.Qh8 Kd7 10.Qh4+-) 9.Qg8 (better 9.f5 Bf5 10.Qf5 Nh8+-) 9...Ke7 10.Qd8 Nd8 11.h4 (11.Ne2 Nbc6 12.Nbc3 Nf7+-) 11...Nf7 (11...Nbc6 12.h5 Bf5 13.a3+-) 12.Bg7 Nd7 (12...Nc6 13.h5 Nd6 14.h6+-) 13.h5 Rg8 (13...Nd6 14.h6 Kf7 15.Ne2+-) 14.h6 Bg4 (14...Nb6 15.Nc3+-) 15.Ne2 Nc5 (15...Nb6 16.Nbc3+-) 16.Nbc3 Bc3 17.Nc3 a6 (17...c6 18.Rb1 b6+-) 18.Nd5 Kd6 19.Nf6 Rg7 20.hg7 (20.hg7 Be6 21.g8Q+-) 1–0. Bonetti,Shane – Nickwit, ICC, 2002.

5.Bh8 Nh6 6.e3 d6 7.Qh5 Kd7 8.Bg7 Qe8 (8...Ng8 9.a3 Qe8 10.Qh7+-) 9.Qh6 Nc6 10.a3 Bc5 11.Bf6 Ne7 12.Nc3 a6 13.Qh7 c6 14.Ne4 Bb6 15.Bh4 Kc7 16.Be7 Bd7 17.Bd6 Kc8 18.Be7 Bd8 19.Nd6 Kc7 20.Ne8 Be8 21.Bd8 Kd8 22.Qb7 1–0. Janek – Vigilante, internet, 2017.

5.Bh8 Nh6 6.e3 d6 7.Qh5 Nf7 8.a3 Ba5 9.Qa5 Nh8 10.Qh5 Nf7 11.Nc3+-.

5.Bh8 Nh6 6.e3 Kf7 7.Qh5 Kg8 8.Qh6 Kh8+-.

3...Be7

3...Be7

4.e3 Nc6 5.Nf3 d6 6.fe5 de5 7.Ne5 (< 7.Be5 Ne5 8.Ne5 Bf6-/+) 7...Ne5 8.Be5 Bf6 9.Bf6 Nf6 10.Be2 Be6 11.Bf3 c6 12.Nc3 0-0 13.0-0 Nd5 14.Bd5 Bd5 15.Rb1 b5 16.Qh5 g6 (16...Be6 17.Rf2=) 17.Qe5+= Re8 18.Qg3 Qe7? (better is 18...Be6!?+=) 19.Nd5+- cd5 20.Rb5 Rad8 21.c3 Rd7 22.Rfb1 Qe4 23.R1b2 Qd3 24.Rb8 Rb8 (24...Qe4 25.R8b4 Qe5 26.Qf3+-) 25.Rb8 Kg7 26.Qe5 Kh6 27.Rb4 Qd2?? (better is 27...f5 28.Rd4 Qa6+-) 28.Rh4 1–0. market (2155) – queenslair9546 (1720), GameColony.com, 2002.

4.e3 d6 5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nf6 7.fe5= de5 8.Ne5 Be2 9.Qe2 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Ng4 Ng4 12.Qg4 Bf6 13.Nc3 g6 14.Rab1+= b6 15.Qc4 Bg7+/– 16.Nd5 Bb2 17.Rb2 c5 18.c3 Kg7 19.d4 Rc8 20.Rbf2 f6? 21.Nf4+- Rc6 22.Ne6 Re6 23.Qe6 Rf7 24.Rf4 Nf8 25.Qe4 Re7 26.Qf3 Rf7 27.Qc6 f5 28.g4 Qe7 29.gf5 Qe3 30.Kh1 cd4 31.fg6 Rf4+/– 32.Qc7 Kh6 33.Qf4+- Qf4 34.Rf4 dc3? 35.Rf8 Kg6 36.Rc8 1–0. Jacewicz,Grzegorz (2000) – Schulz,Peter (1840), remoteschach.de, 2010.

4.fe5 Nc6 5.Nf3= Nh6 6.Na3 0-0 7.e3 d6 8.ed6= Bd6 9.Bd3 Bg4 10.0-0 Be5 11.Rb1 Bb2 12.Rb2 Ne5 13.Rb7 Bf3 14.gf3 Qg5 15.Kh1+= Nd3 16.cd3 Qd5 17.Qb3+/– Qd8 18.Qc4 Nf5 19.Rc7+- Nd6 20.Qc6 Nf5 21.d4+- Re8 22.Rc1 Ne7 23.Qd7 Qd7 24.Rd7 Ng6 25.Rcc7 Nh4 26.Rf7 Rf8 27.Rg7 Kh8 28.Rh7 Kg8 29.Rcg7# 1–0. pereira – mawaxj, internet, 2009.

4.fe5 d6 5.ed6 Qd6 6.Bg7?? (better is 6.Nf3 Nf6 7.e3=) 6...Nc6 (6...Bh4 7.g3 Bg3 8.hg3 Qg3) 7.Bh8?? (better is 7.Nf3 Bf6 8.Bh8 Bh8 9.c3+-) 7...Bf6 (7...Bh4 8.g3 Bg3 9.hg3 Qg3) 8.Bf6+- Qf6 9.Nc3 Bg4 10.Nf3 0-0-0 11.e3 Nge7 12.Be2 Nb4 13.0-0 Kb8 14.Nd4 Qg6 15.Bg4 Nbd5 16.Nd5 Nd5 17.Bf3 Nf6 18.c3 a6 19.Rb1 c6 20.Nc6 Kc8 21.Nd8 Kd8 22.Rb7 1–0. Fournier,Frederic – quero, Active, 2007.

4.fe5 f6 5.Nf3 fe5 6.Be5 Bf6 (6...Nf6 7.e3=+) 7.d4 (7.Bc3 d6=) 7...d5 (7...Be5 8.Ne5 d6 9.Nf3=+) 8.e3 Qe7 (8...Bg4 9.Bf4=) 9.Qd2 (9.Nc3 c6=) 9...Bf5 (9...Be5 10.Ne5 Nf6 11.Bb5 c6 12.Bd3=+) 10.Bf6 (10.Nc3 c6=) 10...Nf6=+ (worse 10...gf6 11.c4+=) 11.Bd3 (11.Nc3 Nbd7=) 11...Be4 (11...Ne4 12.Be4 Be4 13.Nc3=+) 12.0-0 Nbd7 (12...0-0 13.Nc3=+) 13.Nc3 Bd3 (13...0-0 14.Rab1 b6 15.a4=+) 14.Qd3 (14.cd3 0-0=) 14...c6 (14...0-0 15.Rab1 b6 16.Rbe1=) 15.Rfe1 (15.Nd2 0-0=) 15...Ne4 16.Nd2 Ndf6 (16...Nc3 17.Qc3 Nf6 18.e4 Ne4 19.Qf3=) 17.Nde4 (17.Nce4 de4 18.Qb3 Rf8=) 17...Ne4 (17...de4 18.Qc4=) 18.Ne4 Qe4 (18...de4 19.Qb3+=) 19.Qe4+= de4 20.Rf1 0-0-0 (20...Rf8 21.Rf8 Kf8 22.Rf1 Kg8 23.Rf4+=) 21.Rf4 (better 21.Rf7 Rd7 22.Raf1+=) 21...Rde8? (21...Rhe8 22.Raf1+=) 22.Raf1 (better 22.Rf7!?+-) 22...Re7+= 23.Rf7 Rhe8 24.g4 (24.c4 b6+=) 24...Kd7 25.Kg2 (25.R7f5 b5+=) 25...Rf7= 26.Rf7 Re7 27.Rf5 g6 (27...b5 28.Kg3=) 28.Ra5 (28.Rf8 b5=) 28...a6 29.c4 Kc7 (29...h6 30.g5 h5 31.h4+=) 30.h4 (30.g5 Kd7+=) 30...h6 (30...Kd7 31.g5+=) 31.g5 h5 32.Kf2 Kb6 33.Ra4 ½–½. jaddwarrior (1920) – rumblestiltskin (1625), ChessWorld.net, 2013.

4.Be5 Bf6 5.g3 Nc6 6.Bf6 Nf6 (worse is 6...gf6 7.Nf3+=) 7.Nf3 d5 8.Bg2 0-0 9.0-0 Bg4 10.d3 (10.Ne5 Re8 11.Ng4 Ng4=) 10...Re8 11.Nbd2 Qd7 12.c4 Bh3 13.Ng5? (better is 13.e4 Bg2 14.Kg2 de4 15.de4+=) 13...Bg2-+ 14.Kg2 Qe7?? (better is 14...Ng4 15.Kg1 Ne3-+) 15.Rf2?? (better is 15.e4!? de4 16.Nde4+=) 15...Rad8 (better is 15...Ng4!? 16.Qe1 Nd4 17.h3-+) 16.cd5 (16.e4 de4 17.de4 h6-+) 16...Nd5 (better is 16...Ng4!? 17.Qb1 Nf2-+) 17.Nf1-/+ Nc3 18.Qd2 Ne2 19.Ne4 Qe4?? (better is 19...Ned4-+) 20.Rf3?? (better is 20.de4 Rd2 21.Nd2+=) 20...Nf4! 21.Qf4 (21.Qf4 Qe2 Double attack; 21.gf4 Qd5 Combination) 21...Qf4 22.Rf4 Rd3 23.Rb1 b6 24.Rb2 f6 25.Rc2 Rd6 26.Rff2 Re7 27.Rb2 Ne5 28.Rbc2 c5 29.Ne3 Nd3 (better is 29...Rd3 30.Nc4 b5 31.Ne5 Re5-+ (31...fe5?! 32.Rc5 h6 33.Rb5-+)) 30.Rfd2 (30.Nf5 Ree6 31.Nd6 Nf2 32.Rd2-+) 30...Re3 31.Rf2 Nf2 ½–½. Valpa – Cccmember, playchess.de, 2004.

4.Be5 Nf6 5.Nf3 Nc6 6.Bb2 0-0 7.e3 d5 8.Be2 Bg4 9.0-0 Ne4 10.Ne1 (10.d3!? Nc5 11.Nd4 Be2 12.Qe2 Nd4 13.Bd4+=) 10...Be2 11.Qe2 Bf6 12.Bf6 Qf6 13.c3 Qd6 14.d4 (14.d3!? Nc5 15.Qh5+=) 14...Na5-/+ 15.Nd2 Nc3 (15...Nd2 16.Qd2 Nc4 17.Qf2-/+) 16.Qd3+= Ne4 17.Ne4 de4 18.Qe4 Rfe8 19.Qd3 Rad8 20.Nf3 c5 21.Qc3 b6 22.dc5 Qc5 23.Qc5 bc5 24.Rfe1 c4 25.Rac1 Rd3 Attacks the backward pawn on e3 26.e4 Rdd8 27.e5 Rc8 28.Nd2 The isolani on c4 becomes a target 28...c3? (better is 28...Red8!? 29.Ne4 Nb7=) 29.Ne4+/– Rc6 30.Rc3 Rc3 31.Nc3 f6 32.e6 Nc6 33.f5 g6 (33...Nd4!?+/–) 34.Nd5+- gf5?! (34...Kg7+-) 35.Nf6 Kf8 36.Ne8 Ke8 37.Kf2 Ke7 38.Kg3 Nd4 (38...Nb4 39.Re5 Na2 40.Kf4+-) 39.Kf4 Ne6 (39...Nc2 40.Rc1 Nd4 41.Rc7 Ke6 42.Rh7 Ne2 43.Ke3 Nc3 44.Ra7 Nd5 45.Kf3 Nb4+-) 40.Kf5 1–0. Valpa – Cccmember, playchess.de, 2004.

4.Nf3 d5 5.Ne5 Nf6 6.e3 Ne4 7.Be2 Bh4 8.g3 Bf6 9.d3 Nd6 10.Nc3 c6 11.0-0 Qb6 12.Qc1 Nd7 13.d4 Be7 14.Rb1 Qd8 15.Bd3 Nf6 16.Ba3 0-0 17.Bd6 Qd6 18.Qb2 b5 19.Rfe1 a6 20.e4! b4 21.Na4 de4 22.Be4 Ne4 23.Re4 Bf5 24.Ree1 Rfd8 25.Nb6 Ra7 26.Nbc4 Qf6 27.Na5 Bd7 28.c4 c5 29.d5 Rc7 30.Nec6?! Bc6 31.Nc6 Qb2 32.Rb2 Rdd7 33.a3! Kf8 34.Ra2 g6 35.ab4 cb4 36.Ra6 Rb7 37.Rb1 b3 38.Na5 Rb4 39.Rb3 Ra4 40.Rb5 Bb4 41.Kg2 Re7 42.c5 Ra2 43.Kh3 Ba5 44.Rba5 Rd2 45.c6 h5 46.Ra2?! Rd5 47.Ra8 Kg7 48.R2a7!+- Re2 49.Rd7 Rc5 50.Raa7 Rcc2 51.Rf7 Kg8 52.Kh4 Rh2 53.Kg5 Rc6 54.Rfd7 Rc8 55.Rg7 Kf8 56.Rh7 Kg8 57.Kh6 1–0. Bendig,Frank – Gross,Wilhelm, corr, 1990.

4.Nf3 d6 5.fe5 de5 6.Be5 Bf6 7.Bf6 Nf6 8.Nc3 Nc6 9.e3 0-0 10.Bb5 Bd7 11.0-0 a6 12.Bc6 Bc6 13.Ne5 Bd7 14.Nd7 Qd7 15.Rf2 Ng4 16.Rf4 Nf6 17.Qe2 Nd5 18.Rd4 Nc3 19.Qc4 Qe7 20.Qc3 c5 ½–½. Hoffmann,KD – Rosner,Dirk, corr SOK–89–51, 1989.

3...Ne7

4.a3=+ Bd6 5.fe5= Bc5 6.d4 Bb6 7.e4 0-0 8.Qh5 Nbc6 9.Nf3 d6 10.Bc4 de5?? (better is 10...d5 11.Bb3 h6=) 11.Ng5+- (11.Ne5 Ne5 12.de5 Be6-/+) 11...Ng6?? (better is 11...h6 12.Nf7 Rf7 13.Qf7 Kh7+-) 12.Qh7 1–0. kamret (2155) – SilverDoctor (1805), GameColony.com, 2003.

4.e4 Nec6.

4.fe5 Nf5 (--> 3...Nh6 4.fe5 Nf5).

4.fe5 Ng6 5.Nf3= f6 6.ef6+= gf6 7.e3 0-0 8.c4 d5 9.Qb3 Nc6?? 10.cd5+- Bf5 11.dc6 Kg7 12.Nd4 a5 13.Nf5 Kh8 14.cb7 Rb8 15.a3 Rb7 16.ab4 Rb4 17.Qc2 Ne5 18.Ba3 Rb1 19.Rb1 Rf7 20.Bc4 Rd7 21.Bb2 Ng4 22.Qe4 Rd2 23.Qg4 Qf8 24.Bf6! Qf6 25.Qg8# 1–0. pcmvr (1815) – psywar, internet, 2005.

4.Be5 d6 5.Bg7+= Rg8 6.Bc3 Nbc6 7.Nf3+= Bg4 8.e3 Nd5 9.Bb2?? a6?? 10.c3+= Bc5 11.Bc4 Be6 12.Bd5 Bd5 13.0-0 Qd7 14.d4 Bb6 15.e4 Bc4 16.Re1 Qh3 17.Qd2?? Qf3-+ 18.Na3 Be6 19.Kh1 Qg4 20.d5=+ 0-0-0 21.dc6= bc6 22.f5 Bd7 23.c4? Ba5-+ 24.Qf2 Be1 25.Re1 c5 26.Bc1 h5 27.Nc2 h4 28.Bf4 h3 29.g3 Bc6 30.Kg1 f6 31.Ne3-/+ Qh5 32.Nd5=+ Bd5 33.cd5 Kd7 34.Qc2 Ra8 35.Qa4 Ke7 36.Qc6 Ra7 37.Kf2 Rb8 38.Re2 Rb6?? 39.Qa4?? a5 40.Qc2 a4 41.a3? Rb3-+ 42.Re3 Rb5?? 43.Rc3 Rab7-+ 44.Bc1 Rb3 45.Rb3 ab3 46.Qd2 Qg4 47.Qh6 Qe4 48.Qg7 Ke8 49.Qg6 Ke7 50.Qg7 Ke8 51.Qg6 Ke7 52.Qg7= ½–½. sportsmaniac (2290) – mic (2340), net–chess.com, 2007.

4.Nf3 d6 5.fe5 Nf5 6.ed6 Ne3 7.Qc1= Bf5 8.Nd4 Nf1?? 9.Nf5+- Qg5 10.Ng7 Kd8 11.Rf1 Qh4 12.g3 Qh2 13.Bf6 Kd7 14.Bh4 Bd6 15.Nf5 Rg8 16.Nd6 Rg3 17.d3 Qh4 18.Kd1?? cd6= 19.Rf7 Ke6 20.Rf1 Nd7 21.Qd2 Rf8-/+ 22.Re1 Rh3 23.c4 Rh1 24.Qe3= Ne5 25.Rh1 Qh1 26.Kc2 Kd7 27.Qd4 Rf1 28.Kb2 Re1-/+ 29.Qc3? Re2 30.Nd2 Qg2 31.Kc2 Nf3 32.Rd1 h6 33.Kc1 Rd2 (33...Rd2 34.Rd2 Qd2 35.Qd2 Nd2 36.Kd2 Kc6-+) 0–1. Busch,Karl – Meybohm,Dirk, corr KMG–06, 1989.

4.Nf3 e4 5.Nh4 Nd5 6.Nf5-/+ d6 7.Ng7= Kf8 8.Ne6 Be6 9.Bh8 e3 10.c3+= ed2 11.Qd2+- Ba5 12.f5 Qh4+/– 13.g3 Qh5?? 14.fe6+- f6 15.Bg2 Nd7 16.ed7 (16.ed7 Ke7 17.Qd5 Qd5 18.Bf6 Kf6 19.Bd5+-) 1–0. Scheglmann,Eckhard – Busch,Karl, corr KMG–06, 1988.

4.a3 Bc5

5.e3 ef4 6.Bg7 Rg8 =+.

5.fe5 0-0 6.d4 Bb6 7.e4 d5 8.ed6 cd6 9.Nf3=+.

5.fe5 0-0 6.d4 Bb6 7.e4 d6 8.ed6 cd6 9.Bd3 f5 10.Qh5 fe4 11.Be4 g6 (11...Nf5 12.Nc3-/+) 12.Qh4 d5 13.Bd3 Qe8 14.Ne2 Nf5 15.Bf5 Bf5 (< 15...gf5 16.Nbc3 Be6 17.0-0+=) 16.Nbc3 Bc2 (16...Qd7 17.0-0-/+) 17.Nd5=+ Bd8 18.Qg3 Qe4 19.Ndc3 Qf5 (19...Ba5 20.Qe5 Qe5 21.de5-/+) 20.Qe5 (20.h4 Nc6 21.h5 g5=+) 20...Qf7 (20...Qe5 21.de5 Nc6 22.Rc1-/+) 21.Qd5 (21.h4 Bb3 22.Qe3 Ba5-/+) 21...Qd5=+ 22.Nd5 Be4 23.Ndf4 Ba5 24.Kd1 Nd7 (24...Nc6 25.Rg1-/+) 25.h4 Rae8 26.Rh2? (better is 26.Rc1-/+) 26...Nf6-+ 27.Rh3 Nh5 28.Bc1 Bg2!! 29.Re3 (29.Ng2 Rf1) 29...Be4 (29...Nf4?! 30.Re8 Re8 31.Bf4-+) 30.Rb3 Rc8 31.Rb2 Bf3 32.Nd3 Ng3 33.Bh6 Rfd8 (< 33...Be2 34.Re2 Rf1 35.Re1 Be1 36.Ne1-+) 34.Rc1 Ne2 (< 34...Be2 35.Re2 Rc1 36.Bc1 Ne2 37.Ke2 Rd4 38.Bg5-+) 35.Re2 Rc1 36.Nc1 Rd4 37.Kc2 Be2 38.Ne2 Rh4 39.Bc1 h5 40.Kd3 -+. lucya (2145) – luxor (1845), GameColony.com, 2002.

5.fe5 0-0 6.d4 Bb6 7.e4 d6 8.ed6 cd6 9.Nf3 Bg4 (9...d5 10.Bd3=+) 10.c3 (10.Bd3 Nbc6 11.c3 f5=) 10...Ng6 (10...d5 11.Qc2=+) 11.Bc4= Bf3 (11...Re8!? 12.0-0 Re4 13.Bf7 Kf7 14.Ng5 Ke7+=) 12.Qf3+= (12.gf3?! Qh4 13.Kd2 Rc8=+) 12...Qh4 (12...Nc6 13.Nd2+=) 13.g3+- Qe7 14.Nd2 Nc6 15.h4 h6 16.Qg4 (16.Qf5 Rad8+-) 16...Nh8 17.h5 Rae8 18.a4 (18.Bd5 Ba5+=) 18...Na5 (18...Qd8 19.Ba3+=) 19.Bd5+- Nc6 (19...Qc7 20.0-0+-) 20.0-0 (better 20.Nc4+-) 20...Qg5? (better 20...Qc7+-) 21.Qg5+- hg5 22.Nc4 Bc7 23.Ba3 Rd8 24.Bc1 (24.Rab1 Na5 25.Na5 Ba5 26.Rb7 Bc3+-) 24...g6 (24...g4 25.Rb1 Rb8 26.Ba3+-) 25.Bg5 Rd7 26.g4 (26.a5 Ne7 27.Be7 Re7 28.hg6 Ng6 29.Bb7 Ree8+-) 26...gh5 27.gh5 Kg7 (27...Bd8 28.Bh6 Re8 29.Bf4+-) 28.Ra2 Kh7 (28...Bd8 29.Bf4 Bc7 30.Rg2 Kh7+-) 29.Rf6 Bd8 30.Rh6 Kg7 31.Be3 f5 (31...Rg8 32.Rg2 Kf8 33.Rd6 Rg2 34.Kg2 Rd6 35.Nd6 Bc7 36.Nb7 Nb8+-) 32.Rg2 (32.Rg2 Bg5 33.Bg5+-) 1–0. Pierre – Mercator, internet, 2020.

5.fe5 Bg1 6.Rg1 Nec6 =+.

4.e4 0-0

5.a3 Ba5 6.fe5 Ng6 7.Nf3 Nc6 8.Bc4 d6 9.ed6 Bg4 10.0-0 Qd6 11.Kh1 Nce5 12.Be2 c6 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Ne5 15.Qg4?? Ng4-+ (15...Ng4 16.g3 Qh6-+) 0–1. Jaumandreu – Popp,Wolfgang, corr KMG–11, 1990.

5.fe5 d5 6.ed6 Bd6 7.Nf3 Ng6 8.g3 Bg4 9.Be2 Ne5?? 10.0-0?? Nbd7 11.d4 Nc4?? 12.Bc1?? Nf6?? 13.Qd3 b5 14.e5 (14.e5 Be5 15.de5 Ne5 A) 16.Qb5 Nf3 17.Bf3 Qd4 18.Be3 Qe3 (18...Qa1?! 19.Ba8 Ra8 20.Qb7=+) 19.Kg2 Rad8-+; B) 16.Qd8 Rad8 17.Nbd2+/–) 1–0. Zylla,Johannes – Popp,Wolfgang, corr KMG–23, 1990.

5.Be5 f6 6.Bb2 =. Meybohm.

4.e4 Nbc6

5.Nf3 d5 6.Bb5.

5.Nf3 d6.

5.f5 d5!

5.f5 g6 6.g4?! Nf5! 7.ef5?! Qh4 8.Ke2 Qg4 9.Nf3 Qe4 10.Kf2 Bc5 11.d4 (11.Kg2 Qg4) 11...Nd4 12.Bd4 Bd4 13.Nd4 Qh1 -+. Analysis Juan Solare, 2001.

5.f5 g6 6.fg6 +=.

4.e4 d5

5.ed5 Qd5 6.Qf3 Qf3 7.Nf3 Nbc6 8.Bb5 0-0 9.Ne5 Ne5 10.Be5 +=.

5.ed5 Nd5!

5.Be5 0-0 6.Bd3 Nbc6 7.Nf3 Bg4 8.Bb2 Ng6 9.h3 de4-+ 10.Be4 Re8 11.hg4 Re4 12.Kf1 Rf4 13.Nc3 Nce5 14.Ne2 Nf3 15.gf3 Rf3 16.Kg2 Qd5 17.c4 Qe4 (17...Qe4 18.Rh2 Bd2-+) 0–1. Braeken,Barry – Starace,Umberto, IECG, 1999.

5.Nf3 de4 6.Ne5.

4.e4 d6

5.fe5 0-0! 6.ed6 Qd6.

5.fe5 de5 6.Be5 0-0!

5.fe5 de5 6.Be5 Nec6!! 7.Bg7?! Rg8 (followed by Qh4+) 8.a3 Rg7 9.ab4 Qh4 -+. Analysis Juan Solare, 2001.

5.fe5 de5 6.Be5 f6 7.c3 Ba5 8.Qa4 Nbc6 9.Bg3 Bd7 10.Nf3 =+.

5.fe5 de5 6.Be5 f6 7.c3 Ba5 8.Qa4 Nec6 9.Bg3 Bd7 10.Qb3 =+.

5.fe5 de5 6.Be5 f6 7.c3 fe5 8.cb4 Qd4 9.Qa4 Nbc6 10.Nc3 0-0 -+.

5.fe5 de5 6.Be5 f6 7.Bf6!! gf6 8.Qh5 (and Qxa5) =+. Analysis Juan Solare, 2001.

4.e4 Ng6

5.Nf3 d6 6.fe5 de5 7.Ne5 Qh4 8.g3 Qe4 9.Qe2 =+.

5.Nf3 ef4 6.Bg7 Rg8 7.Bb2 Nh4 8.g3 Nf3 9.Qf3 d5 =+.

5.Nf3 Nf4 6.Be5 Ne6 =+.

5.f5 Qh4.

5.f5?? Nh4 6.Nf3?? d5 7.Be5 Nf3 8.Qf3= Bd6 9.Bg7+/– Rg8 10.f6 Be5 11.c3 d4? 12.Bc4+- Qd7?? 13.0-0 b5? 14.Qh5+- bc4 15.Qe5 Qe6 16.Qd4 Nc6 17.Qc5 a6 18.Na3 Rb8 19.Qh5 (19.Qh5 Kd8 20.Qh7+-) 1–0. Scheglmann,Eckhard – Meybohm,Dirk, corr KMG–06, 1989.

5.g3 ef4 6.Bg7 Rg8 7.Bb2 fg3 -+.

5.Qg4 d6 6.f5 0-0 7.Qf3 Nh4?! (7...Ne7 8.f6!? gf6 9.Qf6 Nd7=+) 8.Qh5 (8.Qb3 Bc5 9.g3 b6 10.Be2 (10.gh4? Qh4 11.Kd1 Qe4-/+) 10...Bb7 11.gh4 Qh4 12.Qg3 Qe4-/+) 8...g6 (8...Qf6 9.g3 Nf5 10.ef5 Bf5 11.Bg2=) 9.Qh6 Bf5 (9...Nf5 10.ef5 Bf5; 9...gf5?! 10.Nh3! Qe7 (10...fe4 11.Ng5 Bf5 12.Qh4+=) 11.Ng5 f6 12.Bc4 d5 (12...Kh8? 13.Nh7!+/–) 13.Bd5 Kh8 14.Nf7 Rf7 15.Qh4 Rg7 16.ef5+=) 10.ef5 Nf5 11.Qh3 Nd4?! 12.c3 Nc2 13.Kd1 Na1 14.cb4 b5?! 15.Bb5 a5 16.Ba1 ab4 17.Bc4?! d5 18.Bb3?! c5 19.Be5 c4 20.Bc2 Ra2 21.Nf3 Re8?! 22.Qh6 Re5 23.Ne5 b3 24.Bg6 hg6? 25.Rf1? Ra7 26.Rf7 Rf7 27.Qh8 Kh8 28.Nf7 Kg7 29.Nd8 Kf6 30.Nc3 Ke7 31.Nb7 Ke6 32.Nc5 Ke5 33.Kc1 Nc6 34.N5a4 Nb4 35.Kd1 Nd3 36.Nb6 Nb4 37.Kc1 g5 38.h3 Kd4 39.g3 Kc5 40.Nba4 Kc6 41.h4 gh4 42.gh4 Nd3 43.Kb1 Nf4 44.Kb2 Kd6 45.Nb5 Ke6 46.Nd4 Ke5 47.Kc3 Nh5 48.Nc6 Ke4 49.Nb2 Ng3 50.Ne7 Ne2 51.Kb4 Nf4 52.Nc6 Kf3 53.Ne7 Ke4 54.Ng8 Nd3 55.Ka3 Nf4 56.Nf6 Kf5 57.Nd7 ½–½. Kucharkowski,Jens – Bendig,Frank, corr KMG–39, 2001.

5.Qh5! d5 6.f5.

5.Qh5! ef4 6.Nf3! 0-0 7.Ng5! h6 8.h4 Nh4 9.Nf7! Rf7 10.Bc4 +-.

5.Qh5! ef4 6.Nf3! f6?! 7.Nh4 0-0 8.Bc4 Rf7 +-.

5.Qh5! ef4 6.Bg7 Rg8 7.Qh7 Qh4 8.Qh4 Nh4 9.Bf6 Ng2?! 10.Kf2! Bc5 11.d4 Ne3 12.dc5 Nc2 13.Nf3 Na1 14.Ba1 +-.

5.Qh5! Qh4 6.Qh4 Nh4 7.f5! d5! 8.g3 de4 9.gh4 f6 10.Bh3 +-.

5.Qh5! Nh4 6.Qe5 Qe7 7.Qg7 Qe4 8.Kf2 Qf4 =+.

5.Qh5! Nh4 6.g3! Ng6 7.f5 Ne7 +-.

5.Qh5! Nh4 6.g3! Ng6 7.f5 Nf8 +-.

5.Qh5 Nf4

6.Qe5 Ne6

7.Bc4 f6 8.Qb5 Nc6.

7.Bc4 f6 8.Qg3.

7.Bc4 f6 8.Qh5 g6 9.Qf3 0-0 =.

7.Bc4 f6 8.Qh5 g6 9.Qh4 Be7 10.Nc3 0-0 11.Nd5! +-.

7.Bc4 f6 8.Qh5 g6 9.Qh4 Be7 10.Nc3 f5 11.Qh6 fe4?? 12.Ne4 Bg5! 13.Qh3 Nf4 14.Qf3 Rf8 =+. Analysis Juan Solare, 2001.

7.Bc4 Qg5!

7.Nf3.

4.fe5 0-0

5.a3 Ba5 6.e3 d6 7.Bd3 Nbc6 8.ed6 Qd6 9.Qh5 Ng6 10.Nf3 Re8 (better is 10...h6+=) 11.Ng5+- h6 12.Nf7! Kf7?? (better is 12...Qf4 13.Qg6 Re3 14.Kd1 Qg4 15.Kc1 Qg6 16.Bg6 Re6+-) 13.Bg6 Kg8 14.Be8 (14…Be6 15.Bc6 Qc6 16.Qe5+-) 1–0. marekt – ChessVP, ICC, 2003.

5.a3 Bc5 6.e3 d6 7.ed6 Qd6 8.Nf3 Nbc6 9.Be2 Bg4 10.0-0 Rad8 11.Qe1 Qh6 12.h3 Bf5 13.Bd1 g5 (13...Rfe8 14.Nc3+=) 14.Nh2 (14.Nc3 Qg6+=) 14...Bd6 (14...Qg6 15.Ng4 Bg4 16.Bg4=) 15.Ng4 Bg4 16.Bg4 f5 17.Be2 Be5 18.Be5 Ne5 19.d4 N5c6 20.Qg3 Rd7 21.c3 Kh8 22.Nd2 Nd5 23.c4?? (better is 23.e4 f4 24.Qf3+/–) 23...f4-/+ 24.Qg4 Nf6 25.Qf5 Rdf7 26.Qd3 fe3+= 27.Qe3 Re7 28.Qd3 Nd4 29.Qd4 Re2 30.Nf3 g4 31.hg4 Re4 32.Qb2 Rg4-/+ 33.Rae1 Qg7 34.Ne5+= Nd7?? 35.Rf8+- Nf8 36.Nf7?? Kg8-/+ 37.Qg7 Kg7 38.Re7 Rc4 39.Ne5 Kf6-+ 40.Nc4 Ke7 41.Na5 b6 42.Nc6 Kd7 43.Na7 c6 44.a4 Kc7 0–1. Aspinall,John (1820) – Phalippou,Philippe (1810), FRA–chT4, 2009.

5.c3 Ba5 6.Na3 Nbc6 7.Nc4 d5 8.Na5 Na5 -/+.

5.c3 Ba5 6.Na3 Nbc6 7.Nf3 Ng6 (7...d5 8.ed6 cd6 9.e4=+) 8.d4 (8.Nc4 Bb6=+) 8...Re8 (8...d6 9.ed6 Qd6 10.Nc4=+) 9.Nc4=+ Bb6 (9...d5 10.Na5 Na5 11.e3=+) 10.e3 (10.Nb6 ab6 11.e4 d6-/+) 10...d5 11.Nb6 ab6 12.Qc2 (12.Bd3 f6=) 12...Na5 (12...f6 13.ef6 Qf6 14.Qd3=+) 13.0-0-0 (13.e4 Nc4 14.Bc4 dc4+=) 13...c6 (13...Nc6 14.Kb1-/+) 14.h3 (14.e4 Nf4=+) 14...b5 15.g4 (15.e4 Nc4 16.Bc4 bc4-/+) 15...Nc4 16.Bc4 bc4 17.Kb1 Qb6 (17...f6 18.ef6 Qf6 19.Qf2-/+) 18.Ka1 (18.e4 Nf4-/+) 18...Ra5 (18...Qa5 19.Bc1-/+) 19.Rb1 Qa7 20.Bc1 Be6 21.Bd2 (21.Rf1 Ra8 22.Rf2 b6-/+) 21...Ra8-+ 22.Rb2 h5 (better is 22...b6!?-/+) ½–½. Andersson,Lars H – Grehl,Siegfried, corr 3GMM–03, 1995.

5.c3 Ba5 6.Na3 d5 7.ed6 Qd6 8.Nc4 =+.

5.c3 Ba5 6.Nf3 c5 7.e3 Nbc6 8.Be2 Ng6 9.d4 cd4 10.ed4 d6 11.ed6 Re8 12.0-0 Qd6 13.Bc4 Be6 14.Be6 Qe6 15.Kh1 Qe2 16.Qe2 Re2 17.Nbd2 Nf4-/+ 18.Nc4 Nd3 19.Na5 Na5 20.Bc1 Rc2 21.Ng5 Nc4 22.Nh3 Rc3 23.Nf4 Nf4 24.Bf4-/+ Rc8 25.Rfd1 Nb2 26.Rdb1 (26.Rdb1 Rc2 27.d5-/+; 26.Rdc1 Rc1 27.Rc1 Rc1 28.Bc1 Nc4-/+) 1–0. Sternik,Ryszard – Grehl,Siegfried, corr KMG–31, 1994.

5.c3 Bc5 6.d4 Bb6 7.e4 =+.

5.e4 Nbc6 6.Nf3 -/+.

5.e4 d5 6.c3 Ba5 7.g3 de4-+ 8.Qa4 Nbc6 9.Qe4 Qd5 10.Qd5=+ Nd5 11.Bg2 Ne5-+ 12.Bd5 Nd3 13.Kd1 Nb2 14.Kc2 c6 15.Kb2 cd5-+ 16.Ne2 Bb6 17.d4 g5-+ 18.Nd2 Bg4 19.Nc1 f5 20.h3-/+ Bh5 21.Re1 Rae8 22.Nd3 Bc7 23.Ne5 Rf6 24.g4 fg4 25.hg4 Rf2 26.gh5 Rd2 27.Kb3 Re6 28.Nd7 Ra6 29.a4 Kf7 30.Rf1 Ke7 31.Nc5 Rb6 32.Ka3 Re2 33.Rae1 Rbb2 34.Re2 Re2 35.Nb7 g4 36.Rf5 g3 37.Rg5 g2 (37...g2 38.Kb3 Bh2-+) 0–1. Hermann,Guenter – Popp,Wolfgang, corr KMG–11, 1990.

5.e4 Re8 =+.

5.e4 Ng6 6.Nf3 Nh4 (better is 6...Nc6!? 7.Be2 Nf4-/+) 7.Nc3= Bc3 8.Bc3 (worse is 8.dc3 Nc6-/+) 8...d6 9.ed6 cd6 10.g3 Nf3 11.Qf3 f5? (better is 11...Nd7=) 12.Bc4+- Kh8 13.0-0 Nc6 14.Bd3 f4 (14...Ne5 15.Be5 de5 16.ef5 Qb6 17.Kg2+/–) 15.gf4 Qh4 (15...Ne5 16.Qe3 Nd3 17.cd3 Bd7+-) 16.Qg2 Bh3 (16...Bg4+-) 17.Qg7 1–0. pierred – orany, internet, 2015.

5.Nf3 Nbc6 6.c3 Ba5=+ 7.d4 d6 8.ed6 Qd6 9.e4= Qe6 10.Bd3 Nd8 11.0-0+= b5 12.Qb3 c6 13.e5 Qh6? 14.Bc1+- Qe6 15.Ng5 Qb3 16.ab3 h6 17.Ra5 hg5 18.Bg5 Nd5 19.c4 Nb4 20.Be4 Ne6? 21.Be7 (21.Be7 Nd4 22.Bb4+-) 1–0. Wartig,Wolfgang – Popp,Wolfgang, corr KMG–23, 1990.

5.Nf3 Nbc6 6.c3 Bc5 7.d4= Bb6 8.e4 Ng6 (8...d6 9.ed6 cd6 10.Bd3=) 9.Bd3 d5 (9...d6 10.ed6 cd6 11.0-0=) 10.ed6 (better 10.ed5 Qd5 11.Qc2=) 10...Qd6?? (10...cd6 11.0-0=) 11.0-0 (better 11.Ba3 Qf4 12.Bf8 Qe3 13.Kf1+-) 11...Bg4 12.Ba3 (12.Bb5 Rfe8 13.Nbd2=) 12...Qe6 (12...Bf3 13.Qa4 Qe5 14.gf3 Nd4-+) 13.Bf8+/- Rf8 (13...Bf3 14.gf3 Nd4 15.Kh1 Rf8 16.cd4 Bd4 17.Na3 Ba1 18.Qa1+=) 14.Kh1 (14.Nbd2 Nge5 15.Bc2 Nf3 16.Nf3 Qc4+/-) 14...Nf4 (better 14...Nd4!? 15.cd4 Bf3 16.Rf3 Bd4+/-) 15.Bc2+- Qh6 (better 15...Ne7+-) 16.Nbd2?? (16.Qd2 f5+-) 16...Ne7? (better 16...Ba5 17.Rc1 Bc3=) 17.Qe1 (17.Nc4 Be6 18.Nb6 ab6+-) 17...Bf3 (17...c5 18.Qe3+-) 18.Nf3 (18.gf3?! c5 19.Nb3 Rc8+/-) 18...Neg6 19.Qg3 (19.a4 c5+-) 19...c6 (better 19...Ne2!? 20.Qg4 Nc3+/-) 20.Ne5 Ne2 (20...Nh5 21.Qf3 Ne5 22.de5+-) 21.Qd3 (21.Qf3 Ne5 22.Qe2 Ng6+-) 21...Ngf4 22.Qf3 f6?? (22...Nh5 23.Qh3 Nef4+-) 23.Ng4 (better 23.Bb3!? Kh8 24.Nf7 Rf7 25.Bf7 Qg5+-) 23...Qg5 (23...Qg6 24.Bb3 Kh8 25.Bc4+-) 24.Bb3 (better 24.g3!? Nc3 25.gf4 Qa5+-) 24...Kh8 25.Rae1 h5 26.Re2 Ne2 27.Qe2 (better 27.Ne5! Nd4 28.cd4 Bd4 29.Nf7 Rf7 30.Bf7+-) 27...Qg4 (27...hg4 28.e5+/-) 28.h3?? (better 28.Qe3+/-) 28…Qe2-+ (28...Qe2 29.Rd1 Qe4-+) 0-1. alaindubleu (1655) - ani_sa, lichess.org, 2016.

5.Nf3 Nbc6 6.e3 d5 7.Bd3 Ng6 8.0-0 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3 Nce5 11.Be5 Ne5 12.Bh7 Kh7 13.Qh5 Kg8 14.Qe5 Bd6 15.Qh5 g6 16.Qg4 Be5 17.d4 Bg7 18.Nc3 c6 19.Rad1 Qa5 20.Rd3 Rae8 21.Qd7 Re3 (21...Rb8!?=) 22.Re3+/– Bd4 23.Nd1 Qd2 24.Qe7 Qc2 25.Qb7 Qa2 26.Kh2 (worse is 26.Qc6 Qd2 27.Qd5 Be3 28.Ne3 Qe3 29.Kh1 Kg7+=) 26...Be3 27.Ne3 Qe2 (27...d4!? 28.Ng4 Qc4+-) 28.Qa7+- Qd3 29.Rf6 d4 30.Ng4 Qc3 31.Ne5 d3 32.Qe7 d2 (32...Qe1+-) 33.Nd7 Qf6 34.Qf8 (34.Qf6?! d1Q 35.Nf8 Kf8 36.Qc6 Qd4=) 34...Kh7 35.Nf6 1–0. Fournier,Frederic – guest3390, Active (5/0), 2005.

5.Nf3 d5 6.ed6 Qd6 (6...Bd6 7.Nc3=+) 7.a3 (7.e3 Nd7=+) 7...Ba5 (7...Bc5 8.d4 Bb6 9.e4=+) 8.Nc3 (8.e3!?=) 8...Nbc6 9.e3 Bg4 (9...Rd8 10.Bc4=) 10.Bc4 (10.Be2!?=) 10...Ne5 11.Ne4 Nc4 12.Nd6 Nb2? (better is 12...cd6 13.Bg7 Kg7=) 13.Qb1 cd6 14.Qb2 b6 (14...Nd5 15.0-0 Bb6 16.Nd4+-) 15.Qd4 Bf3 16.gf3 Rfe8 17.c3 (17.Qd6?! Rad8 18.Qc7 Bd2 19.Kf1 Be3+/–) 17...Ng6 18.Rg1 Ne5 19.Rg3 Rac8 20.f4 Rc4 21.Qd5 (21.fe5?! Rd4 22.cd4 de5 23.de5 Re5+/–) 21...Rc5 22.Qd6 Nc4 23.Qd4 Rcc8 (23...g6 24.f5 Nd2 25.Kd2 Bc3 26.Qc3 Rc3 27.Kc3 Re5+-) 24.Qg7 1–0. Trkn – guest1117, ICC, 2004.

5.Nf3 d6 6.c3 Ba5 7.ed6 Qd6 8.Na3 Nbc6 9.Nc4 Qc5 10.e4 Bg4 11.d4 Bf3 12.gf3 Qb5 (better is 12...Qh5!?=) 13.d5+/– Ne5 14.Qb3 (14.Ne5?? Qb2 15.Be2 Qc3 16.Kf1 Qe5-+) 14...Qb3 15.ab3 Nc4 16.bc4 b6 17.Kd2 Rfd8 18.Kc2 Ng6 19.c5 1–0. Fournier,Frederic (2370) – Lamerdanslam (2020), echecsemail.com, 2008.

5.Nf3 d6 6.ed6 Bd6 7.e3 Nbc6 8.Be2 Bg4 9.0-0 Bf3 10.Bf3 Qd7 11.Nc3 Ne5 12.Be2 c6 13.Ne4 b5 14.Nd6 Qd6 15.a4 a6 16.d4 N5g6 17.e4 Rfd8 18.Bd3+/– Qb4 19.Qc1 ba4 20.c3+/– Qb6 21.Ra4 c5 22.Qa1 a5 23.Bc4+- Rf8 24.Qa2 Nh8 25.Ba3 cd4 26.Be7 dc3 27.Kh1 Qb2? 28.Bf8 Rf8 29.Ra5 g6 30.Qb2 cb2 31.Rb5 (31.Rb5 Rc8 32.Bd3+-) 1–0. Eralos (1735) – eraz, internet, 2001.

5.Nf3 Ng6 6.c3 Ba5 7.d4 d6 8.Ba3 Re8 9.Qa4 Bb6 10.ed6 cd6 11.Bd6 Nc6 12.Bg3 Bg4 13.Nbd2 Qe7 14.d5 Bf3+= 15.gf3 Nce5 16.0-0-0 Rac8 17.Ne4 Be3 18.Kb1 b5 19.Qa6 b4=+ 20.Be5 Qe5 21.c4 Nf4=+ 22.h4 Qd4?? 23.Rd4+- (23.Rd4 Bd4 24.Nd6+-) 1–0. Bonetti,Shane – ChessVP, ICC, 2002.

5.Nf3 Ng6 6.g3 Nc6 7.Bg2 d6 (7...Re8 8.0-0=+) 8.c3 Ba5 9.ed6 cd6 (worse 9...Qd6 10.Ba3 Qd8 11.Bf8 Qf8 12.d4+-) 10.d4 Re8 11.0-0 Qe7 (11...d5 12.Nfd2=+) 12.Nbd2 (12.e4 Bb6= (12...Qe4? 13.Re1+-)) 12...Qe2 13.Qb3 Bb6?? (better 13...Be6 14.Qb7 Nge7=+) 14.Rae1+- 1–0. kovacic (2275) – RWO (1700), ChessWorld.net, 2011.

4.Be5 0-0

5.e3 d6 6.Bb2 Nbc6 7.Nf3 Re8 8.Be2 Ng6 9.0-0= Qe7 10.Re1 a6 11.Nc3= Ba5 12.Nd5 Qd8 13.c4 Nce7 14.Nd4 c6 15.Ne7 Qe7 16.Bd3 Bb6 17.Rf1 Qf8 18.Qh5 Bd4 19.Bd4 f5 20.Rf3 Qf7 21.Rg3 Be6 22.Rc1 Rf8 23.Rh3+= h6 24.Rg3 Kh7 25.Rg5 Rad8? 26.g4!+- Ne7 27.Rg7 Qg7 28.Bg7 Kg7 29.gf5 Nf5? 30.Kf2 Kf6 31.Rg1 Rg8 32.Rg8 Rg8 33.e4 Ne7 34.Qh6 Kf7 35.f5 Bc8 36.Qd6 Rh8 37.Kg2 b6 38.Qf4 c5 39.e5 Bb7 40.Be4 Be4 41.Qe4 Rh5 42.f6 Nf5 43.Qb7 Kg6 44.f7 Nh4 45.Kg3 Nf5 46.Kf3 Rh3 47.Kg2 Rh8 48.Qb6 Kh5 49.Qf6 Nh4 50.Kg3 (50.Kg3 Rb8 51.Qh4 Kg6 52.Qf6 Kh5 53.Kf4 Rg8 54.fg8Q a5 55.Qgf7) 1–0. Lukovski,Lev (2085) – Bluebaum,Bettina (1800), Dortmund, 2005.

5.e4 Re8 6.a3=+ Ba5 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 d5 9.Bd3 Ng6 10.Nge2=+ d4 11.Na4 Bg4 12.0-0=+ Qc8 13.h3 Bh5 14.f5 Be2 15.Be2 Ne5 16.f6 c5 17.fg7 Qc6 18.Rb1 Qa4?? 19.Bb5+- Qb5? 20.Rb5 b6 21.Qc1 Nbd7 22.Rb3 Re6 23.Rg3 Rae8 24.d3 Nf6 25.Qg5 Nfd7 26.Qh4 Nf6 27.Rf6 (27.Rf6 Ng6 28.Qh6 Rf6 29.Rg5+-) 1–0. Bakkers,Max – Grehl,Siegfried, corr KMG–31, 1994.

5.Nf3 Nbc6 6.Bb2 d6 7.e3 a6 8.Be2 Nd5 9.0-0 Bc5 10.Nd4 Bd7 11.Nc6 Bc6 12.Bf3 Re8 13.Re1 Qh4 14.g3 Qh3 15.Bg4?? Ne3!-+ 16.Bh3 Nd1 17.Kf1 Re1 18.Ke1 Nb2 19.Nc3 Re8 20.Kf1 Nc4 21.Rd1 Bf3 22.d3 Ne3 (23.Kf2 Nd1 24.Kf3 Nc3-+) 0–1. valpa – RENO, playchess.de, 2003.

4.Be5 Nf5

5.Nc3 d6 6.Nf3 de5 7.Ne5 Qh4 8.g3 Ng3! 9.Rg1 Nh1 10.Rg3 Ng3 11.hg3 Qg3# 0–1. Chess Master – Meybohm,Dirk, 1998.

5.e4 Ne3 6.Qc1 f6 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nf1 9.Kf1 0-0 10.Nge2 d6 11.f5 d5 12.Nd5 Bf5 13.Ng3 Be4 14.Ne4 Qd5 15.Ng3 Nc6 16.d3 Rfe8 17.Qf4 Qe5 18.Qe5 Re5 19.Kf2 Rae8 20.Rhe1 Nb4? 21.Re5 Re5 22.Rb1 c5 23.Rb2? b6 24.a3 Nd5 25.Ne4 c4 26.g4 Nf4 27.Kf3 Nh3 28.Ke3= cd3 29.Kd3 Nf4 30.Kd4 Ne2 31.Kd3 ½–½. Scholz,Michael – Meybohm,Dirk, corr KMG–06, 1988.

5.e4 Ne3 6.Qc1 f6 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nf1 9.Kf1 0-0 10.Nge2 d6 11.f5 d5 12.Nd5 Bf5 13.Ng3 Be4-/+ 14.Ne4 Qd5 15.Ng3 Nc6 16.d3 Rfe8 17.Qf4 Qe5 18.Qe5-/+ Re5 19.Kf2 Rae8 20.Rhe1 Nb4 21.Re5-/+ Re5 22.Rb1 c5 23.Rb2 b6 24.a3 Nd5 25.Ne4 c4 26.g4 Nf4 27.Kf3 Nh3 28.dc4 Ng1 29.Ke3 Ne2 30.Kd3 Nf4 31.Kd4 Ne2 32.Kd3= ½–½. Scholz,Michael – Meybohm,Dirk, corr DDR, 1989.

5.Nf3 d6 6.Bb2 Ne3 7.Qc1 Bf5 8.c3? Nc2-+ 9.Kd1 Bc5 10.d4 Bb6 11.Na3 Na1 12.Ba1 d5 13.c4 c6 14.Ne5 Nd7 15.Qe3 0-0 16.h4 Ne5 17.fe5 Be4 18.h5 h6 19.Qf4 Qe7 20.Bc3 (20.c5-+) 0–1. Meybohm,Dirk – Schunke, corr DDR, 1985.

4.Nf3 0-0

5.fe5 Nbc6 6.e3 Nf5 7.Qe2 Re8 8.Qf2 d6 9.Bb5 Bd7 10.Bc6 Bc6 11.0-0 Bb5 12.Re1 d5=+ 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 c5 15.e4 de4 16.Re4 Bc6 17.Rf4 Nh6 18.Qc5+/– Bf3 19.Rf3 Ng4 20.h3 b6 21.Qb5 a6 22.Qb2 Nh6 23.Re1 Re6 24.d4 Rg6 25.Bd2 Qd5 26.Ref1 Nf5 27.c4 Qd4 28.Qd4 Nd4 29.Rf7 Re6 30.Bb4+- h6 31.Bd6 Nc6 32.Rb7 Ne5+/– 33.Be5 Re5 34.Rb6 Re2 35.Rb7 Rf8 36.c5 Ra2+= 37.c6 Rc2 38.Rf8 Kf8 39.c7 a5?? 40.Rb8+- (40.Rb8 Ke7 41.c8Q Rc8 42.Rc8+-) 1–0. Gotter – Gunther, DDR, 1989.

5.Ne5 d6 6.Nf3 Ng6 7.g3 Bg4 8.Nc3 Re8 9.Bg2=+ Nc6 10.0-0 Ba5 11.Nd5 Qd7 12.d3 Qe6 13.e4= f5 14.ef5 Qd5 15.fg6+= h6 16.Nh4 Qg2 17.Ng2 Bd1 18.Rad1 Re2 19.Rc1 Rae8 20.a3 d5 21.Ba1 Bb6=+ 22.Kh1 Nd4 23.Bd4 Bd4 24.c3 Bf2 25.f5 c6 26.c4 dc4= 27.dc4 Bc5 ½–½. Hasler,Ulrich – Grehl,Siegfried, corr 3GMM–03, 1995.

3...f6

4.e3 b6 5.fe5= fe5?? (better is 5...Nc6 6.a3 Be7=) 6.Qh5+- Kf8 7.Qf3 (7.Qf3 Nf6 8.Qa8+-) 1–0. Buck – Wartig,Wolfgang, corr KMG_20, 1990.

4.e3 Nh6 5.Nc3=+ d6 6.Nd5 Bc5 7.d4= ed4 8.ed4 Bb6 9.Bc4 Be6?? 10.Nb6+- ab6? 11.Be6 Qe7 12.d5 c6 13.Nf3 Na6 14.0-0 Nc5 15.Re1 Kd8 16.Nd4 f5 17.dc6 Qc7 18.Qh5 Ne4 19.Bf5 Nd2 20.Qg5 (20.Qg5 Qe7 21.Qe7#) 1–0. pierre – oppobo, internet, 2010.

4.fe5 Nc6 (--> 3...Nc6 4.fe5 f6).

4.fe5 d5 5.ed6 Qd6 6.Nf3 Bf5 7.e3 Nc6 8.Be2 0-0-0 9.0-0 Nh6 10.d4 (10.Nd4 Nd4 11.ed4 Qb6+=) 10...Be4 (better is 10...Qe6!? 11.c3 Qe3 12.Kh1 Bb1 13.cb4 Rhe8 14.Qb1 Qe2+=) 11.Nbd2= Bg6 12.c4 (better is 12.c3 Ba5 13.Nc4+=) 12...Nf5 13.Qb3 Bf7?? (better is 13...Rhe8 14.Bd3 Ne3 15.Bg6 hg6-+) 14.e4?? (14.a3 Ba5 15.d5 Nce7+=) 14...Na5 (better is 14...Nfd4 15.Nd4 Nd4 (15...Bd2?! 16.Nf5 Qc5 17.Kh1-/+) 16.Qh3 Kb8-+) 15.Qa4?? Ne3?? 16.Rfe1?? Be8-/+ 17.c5 Ba4 18.cd6 Rd6 19.h3? Nc2-+ 20.Rec1 Na1 21.Ba1 Rhd8 22.d5 b6 23.Ba6 Kb8 24.Bc4 Bc5 25.Kh1 Nc4 26.Nc4 R6d7 27.Nfd2 g5 28.g4? h5! 29.Kg2 hg4-+ 30.hg4 Rh7 31.Bf6-/+ Rf8 32.Bg5 Rg7 33.Nf3 Bd7 34.Nce5+/– Bb5? 35.Bh6+- Re7?? 36.Bf8 Re5 37.Ne5 Bf8 38.Nc6 Kb7 39.Kf3 Bh6 40.Rh1 Bg5 41.Rh5 Bd2 42.g5 a5 43.g6 Bc4 44.g7 Ba2 45.g8Q Ka6 46.Rh8 Kb5 (46...Kb5 47.Rh2 Bb4 48.Nd4 Kc5 49.Rc2 Bc3 50.Rc3 Kb4 51.Rc7 Bc4 52.Qf8 Kc3 53.Nb5 Kd3 54.Qa3 Kd2 55.Qb2 Kd1 56.Nc3 Ke1 57.Qf2). Fournier,Frederic (1765) – 1dulcinea, Active, 2008.

4.fe5 d6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 d6 4.fe5 f6).

4.fe5 f5 5.Nf3 Be7 6.e3 a6 7.Nc3 (7.Bd3 Nh6+=) 7...Nc6 (7...d5 8.ed6 Qd6 9.Bc4+=) 8.Nd5 Bf8 (8...b6 9.Be2+=) 9.Nf4 d6 (9...b5 10.Be2+=) 10.e6 Qe7 (10...Nf6 11.Bd3 Ne4 12.0-0+-) 11.Bc4 Nf6 12.0-0 Nd8?? (better 12...g6+-) 13.Bf6+- Qf6 (13...gf6 14.Nd4 Ne6 15.Qh5 Qf7 16.Qf5+- (16.Nfe6?! Qh5 17.Nc7 Kd8 18.Na8 f4=+)) 14.Nd5 Qh6 15.Nc7 Ke7 16.Nd4 (16.Na8 g6+-) 16...Rb8 (16...g6 17.Na8 Bg7+-) 17.Nf5 (17.Nf5 Kf6 18.Nh6 Ke7 19.Nf5 Kf6 20.Ne8 Ke5 21.d4 Ke4 22.Rf4) 1–0. Pierre – Drainos, internet, 2020.

4.fe5 Nh6 5.ef6+= gf6 6.e4 Qe7 7.Qf3+/– Rf8 8.Bc4 Nc6 9.a3 Ne5? 10.Qh5+- Kd8 11.Be5 fe5?! 12.ab4 Qb4 13.Qh6 1–0. Wall,Bill – BroncoDino, internet, 2006.

4.e3 Nc6

5.a3 Be7 6.Nc3 d5-/+ 7.Bb5 a6 8.Bc6= bc6 9.fe5 fe5 10.Qh5 Kd7 11.Nf3+/– Nf6? 12.Ne5+- Kd6 13.Nf7 (13.Nf7 Kd7 14.Qe2+- (14.Nd8?! Nh5 15.Nf7 Rf8=)) 1–0. pierre – wintek1, internet, 2010.

5.Qh5 g6 6.Qh4 h5 7.Bd3= Rh6 8.Bg6+= Ke7 9.f5 d6 10.Ne2 Qf8 11.0-0 Qg7 12.d4 Rg6 13.fg6 Qg6 14.de5+- de5 15.Be5! Qc2 16.Bf6 Nf6 17.Qf6 Kd7 18.Nbc3 Bd6 19.e4 a5 20.Rad1 Ra6 21.Qf5 Kd8 22.Qf8 Kd7 23.Rd6! cd6 24.Rf7 (24.Rf7 Ke6 25.Nf4 Ke5 26.Qg7#) 1–0. lasker (1940) – narendras, internet, 2007.

4.e3 d6

5.a3 Ba5 6.Nc3 Ne7 7.fe5 fe5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbc6 10.0-0 0-0 11.Ng5 Be2 12.Qe2 Nf5 13.Ne6+/– Qe7 14.Nf8+- Rf8 15.Qc4 Kh8 16.Rf2 Nh6 17.Nd5 Qe8 18.Rf8 Qf8 19.Bc3 Bc3 20.Qc3 Qc8 21.Rf1 Qe6? 22.Nc7 Qe7 23.Qc4 g5 24.Qe6 Qe6 25.Ne6 Ne7 26.Rf8 Nhg8 27.Rf7 h5 28.Ng5 b5 29.Rh7# 1–0. Rosner,Dirk (2175) – Bonow,Valdir (1925), CiF, 2007.

5.a3 Bc5 6.d4 ed4 7.ed4 Bb6 8.Qh5 g6 9.Qf3 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Ne2= Nh6 12.Nd2 Nf5 13.0-0-0 Nfd4 14.Nd4 Bd4 15.Bd4 Nd4 16.Qe4 Ne6?? 17.Qe6 Qe7 18.Bd7 Kd8 19.Rde1 Qe6 20.Be6 Re8 21.f5 gf5 22.Rhf1 Re7 23.Bf5 h6 24.Be6 c6 25.Rf6 Kc7 26.Rh6 Rae8 27.g4 d5 28.h4 Kd6 29.Bf5 Kc5 30.Nb3 Kb6 31.Re7 Re7 32.g5 Rf7 33.Rf6 Rf6 34.gf6 Kc7 35.f7 Kd8 36.f8Q Kc7 37.Qe7 Kb6 38.Qd8 Ka6 39.Qa5# 1–0. pierre – bosperty, ChessHere.com, 2005.

5.c3 Ba5 6.Qa4 c6 7.Nf3 Ne7 8.d4 ef4-+ 9.ef4 Nd5 10.g3 Bf5 11.Qd1 Qe7 12.Be2 Ne3 13.Qc1 Nc2 14.Kf2 Na1 15.Ba1 0-0 16.Re1 Qd7 17.Nbd2 d5 18.Nb3 Bb6 19.c4 Re8 20.c5 Bc7 21.Nh4 Be4 22.g4 h6 23.h3 g5 24.Ng2 Bg2 25.Kg2 Bf4 26.Qc2 Re3 27.Qg6 Qg7 28.Qf5 Nd7 29.Kf2 Rae8 30.Na5 Bg3 (30...Bg3 31.Kg1 Be1 32.Nc6 bc6-+) 0–1. Weisbrod,Juergen – Dehnert, corr, 1991.

4.e3 Bd6

5.Nh3= Nc6 6.Nc3 Nge7 7.Ne4 0-0 8.Bc4 Kh8 9.0-0 Ng6 10.Qh5+= Qe7?? 11.Nhg5! fg5 12.Ng5 h6 13.Qg6 Qf6 14.Qh7# 1–0. wiking – lejwaz, internet, 2010.

5.Nh3 ef4 6.Qg4 Kf7 (6...Kf8!? 7.Nf4 Nc6+=) 7.Nf4+- Bf4 8.Qf4 (worse 8.ef4 d5 9.Qf3 Ne7=+) 8...d6 9.Bd3 (9.Bc4 d5 10.Bb3 Qd6 11.Qd6 cd6+-) 9...Ne7+= 10.0-0 Ng6 11.Qg3 Nc6 12.Nc3 Nce5 13.Be2 c6? (better 13...h5 14.d4 h4+=) 14.d4+- Nd7 15.Ne4 (15.Qd6?! Nb6 16.Qg3 Be6+-) 15...d5 16.Nd6 Ke7?? (16...Kg8+-) 17.Ba3 c5 18.dc5 Nde5 19.e4 de4 (19...Qc7 20.Rab1 Kd8 21.Rfd1+-) 20.Rad1 Qa5 (20...Be6 21.Ne4 Qc7 22.c6 Kf7 23.cb7 Rab8+-) 21.c6 Qa3 (21...Qb6 22.Rf2 Kd8 23.Ne4 Bd7 24.cd7 h5+-) 22.Qa3 Bg4 23.Ne4 Kf7 (23...Ke8 24.cb7 Rb8 25.Bg4 Ne7 26.Bh5 g6 27.Nf6 Kf8 28.Nh7 Kg8 29.Qe7 Nf3 30.Rf3 Rh7 31.Rd8 Rd8 32.Qd8 Kg7 33.Qf8) 24.Ng5 Ke8 (24...Kg8 25.c7 Rf8 26.Bg4 f5 27.Qb3 Nf7 28.Nf7 Rf7 29.Rd7 h6 30.Qf7 Kh7 31.Qg7) 25.cb7 Rb8 26.Qd6 Be2 (26...Nf3 27.Bf3 Ne7 28.Rfe1 Be6 29.Qe6 fg5 30.Qe7) 27.Qb8 Ke7 28.Qd6 Ke8 29.b8Q 1–0. Pierre – Vyckrot, internet, 2020.

5.Qh5 Ke7 6.fe5+= fe5 7.Nf3 Qe8 (better 7...Nc6+=) 8.Be5?? (better 8.Qg5 Kf8 9.Ne5+/-) 8...Qh5-+ 9.Bd6 (9.Bg7 Bg3! 10.Ke2-+) 9...Kd6 10.Be2 Qf7 11.Nd4 (11.0-0 Nf6-+) 11...Nf6 (11...Ke7 12.Bf3-+) 12.Nc3 Nc6 (12...Ke7!? 13.0-0-+) 13.Ncb5 Ke7 14.Nf5 (14.Nc7 Nd4 15.ed4 Rb8-+) 14...Ke6 (14...Kd8 15.0-0-+) 15.Nfd4 (15.Bg4 Qg6 16.Nc7 Kf7 17.Na8 Qg4 18.0-0-+) 15...Nd4 16.Nd4 Ke7 17.0-0-0 (17.0-0 Rf8-+) 17...Re8 (17...Qa2 18.c3-+) 18.Rdf1 (18.Kb1 d5-+) 18...Kf8 (18...Qa2 19.Nb3-+) 19.g4 (19.Nb3 Kg8-+) 19...Kg8 (19...Qa2 20.Nb3 Re5 21.Kd1-+) 20.Bd3 (20.Nb3 Qg6-+) 20...d6 (20...Qa2 21.Nb3-+) 21.h4 (21.Kb1 Bg4 22.Rhg1 Be6-+) 21...Bg4 (21...Qa2 22.c3-+) 22.h5 h6 (better 22...Qa2 23.c3-+) 23.Bc4 Qc4 24.d3 Qa2 25.Kd2 Bh5 (25...Nd5 26.Ra1 Qb2 27.Rab1 Qc3 28.Kc1 Ne3 29.Rb3 Qa1 30.Rb1 Qd4 31.Rb2-+) 26.Rf5 Rf8 (26...Nd5 27.Rfh5 Qa5 28.Kc1 Qa1 29.Kd2 Qc3 30.Kc1 Ne3 31.Rb5-+) 27.Rfh5 Nh5 28.Rh5 Rf2 29.Kc3 Qa3 (29...c5 30.Rf5 cd4 31.Kd4 Qb2 32.c3 Qb6 33.Kd5 Qc5 34.Ke6 Re8 35.Kd7 Qc6) 30.Kc4 c6 31.Ne6 (31.Ra5 b5 32.Rb5 cb5 33.Kd5 Qc5 34.Ke6 Re8 35.Kd7 Rf7 36.Ke8 Qc8) 31...b5 (31...Rc2 32.Kd4 Qb4) 32.Kd4 c5 (32...Qb4 33.c4 Qb2 34.Ke4 Re8 35.cb5 Re6 36.Re5 Qe5) 33.Kd5-+ Raf8! 34.Nf8 Rf5! (34...Rf5 35.Rf5 Qa2 36.Kc6 Qc2-+) 0-1. Agiant (1630) - Lamb_k, lichess.org, 2020.

5.Qh5 g6!? 6.Qh4 ef4 7.ef4 Qe7 8.Kd1 Qe4=+.

4.e3 Qe7

5.a3 Bc5 6.Nc3 c6=+ 7.Qh5 g6-/+ 8.Qh4 d6 9.Bd3 e4?? 10.Ne4+/– Bf5 11.Nf6+- Nf6? 12.Bf6 Qf8 13.Bf5 gf5 14.d4 Bb6 15.Bh8 (15.Bh8 Qh8 16.Qh5 Kd8 17.Nf3+-) 1–0. marr – tamarind, internet, 2010.

5.fe5 fe5 6.Qh5 Kd8 7.Qe5 (worse is 7.Be5 g6 8.Qg4 Bd2 (8...Qe5?! 9.Qb4 Nf6 10.Nc3=) 9.Nd2 Qe5-/+) 7...Nf6 8.Qe7 Be7 9.Nf3 d6 10.Nc3 Nc6 11.Be2 Bf5 12.0-0 Bc2 13.d3 Nb4 (13...Ng4!? 14.Nd5 Nf6 15.Ne7 Ke7 16.Bf6 gf6+=) 14.Ne1+/– Nfd5? (better is 14...d5+/–) 15.Nd5+- (15.Nd5 Bd3 16.Nd3 (16.Nb4?! Be2 17.Bg7 Rg8+/–) 16...Nd5 17.Bg7+-) 1–0. Fournier,Frederic (1785) – Survivor (1790), Active (2/12), 2002.

5.Qf3 a5 6.a3 (6.fe5 Nc6 7.ef6 Nf6 8.Bf6 gf6=) 6...Bd6=+ 7.Nc3 c6 8.Nh3 b5?? (better 8...Bc7=+) 9.Nb5!+- Bc5?? (9...cb5 10.Qd5 Double attack (10.Qa8 Pinning; 10.Qa8 Deflection; 10.Qd5 Decoy)) 10.Nc7+- Kd8 11.Na8 Na6 (11...e4 12.Qg3 Bb7+-) 12.Bc3 Bb7 (12...e4 13.Ba5 Ke8 14.Qg4+-) 13.Ba5 Kc8 (13...Ke8 14.Ba6 Ba8 15.Rb1+-) 14.Rb1 Ba8 (14...Nb8 15.Nb6 Bb6 16.Bb6 Qa3+-) 15.Ba6 (15.Ba6 Bb7 16.Rb7 Bb6 17.Rb6 Kc7 18.Rc6 Kb8 19.Rc8 Ka7 20.Qb7) 1–0. Leperrier – Mauro, internet, 2020.

5.Qf3 ef4!? 6.Qf4 d5-/+.

4.e3 ef4

5.Qh5 g6 6.Qh4 d5 7.Nf3 Qd6 8.ef4 Nd7 9.a3 Ba5 10.Bd3 Ne7 11.f5 Qb6 12.Bc3 Nc5 13.fg6 Nd3-/+ 14.cd3 Bc3 15.Nc3 Ng6 16.Qh5 0-0 17.Qd5 Be6-/+ 18.Qd4 Rad8 19.Qb6 ab6 20.0-0 Bg4 21.h3 Bf5 22.d4=+ Rd7 23.Rfe1 Bd3 24.g3 Ne7 25.Kf2 Ra8 26.g4 Bc4 27.Re3 Kf8 28.Rae1 Ra5 29.g5 Rf5 30.Kg3 Bf7 31.gf6 Rf6 32.Re4 Nc6 33.Rh4 h6 34.Ree4 Bb3 35.Ne5= Rh7 36.Rhf4 Kg7 37.Rf6 Kf6 38.Ng4 Kg6 39.d5 Ne7 40.Ne3 Nf5 41.Kf4 Ne3 42.de3 Kh5 43.Rb4 Rf7 44.Ke5 Bc2 45.Rf4 Re7= 46.Kf6 Re3=+ 47.Nb5 Re8?? 48.Nc7+- Rf8 49.Ke5 Rf4 50.Kf4 Kg6 51.Ke5 (51.Ke5 Kf7 52.Ne6+-) 1–0. Benassi,Aspasio (2085) – Belanoff,Stuart B (2120), WC.2001.F.00002, 2001.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Bd6 7.Bd3= fe3 8.Bg6 Kf8 9.de3 Nc6 10.Nf3+= Kg7? 11.Be4+- Qe7 12.Nc3 Be5 13.Nd5 Qd6 14.Ne5 Ne5 15.0-0 Ne7 16.Rf6 Qc5 17.Qh6 Kg8 18.Rf8 1–0. marr – bichnac, internet, 2010.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Qe7 7.Qf4 d5 8.Nf3 Nc6 9.Nc3 Be6 10.Bb5=+ a6 11.Bc6 bc6 12.0-0 Rb8 13.Rab1 Rb6 14.Nd4 Bd6 15.Qf2 Bd7 16.a3 c5 17.Nf3 c6 18.Qe2 Bg4 19.h3 Bf5 20.e4 Bc8 21.Rfe1 Bg3 22.Rf1 Be6 23.Qd3 c4 24.Qe3= Bd6 25.Na4 Rb5 26.Rbe1+= de4 27.Qe4 Kf7 28.Qc6 Qc7 29.Qc7 Bc7 30.Nd4 Rb2 31.Nb2 Bb6 32.Rf4 Bd5 33.c3 Ne7 34.d3 Bc7 35.Rff1 cd3 36.Nd3 Rc8 37.g4 Bd6+/– 38.g5 f5 39.Nb4 Bb7 40.Re6 Bc5 41.Rfe1 a5 42.Nd3 Ba3 43.c4 Be4 44.Ra1 Bc5 45.Nc5 Rc5 46.Rf6 Ke8 47.Rf8 Kf8 48.Ne6 Kf7 49.Nc5 Nc6 50.Kf2 Ke7 51.Ne4 fe4 52.Ke3 Kd6 53.Ke4 Kc5 54.Kd3 Ne5 55.Kc3 Nc4 56.Ra4 Ne5 57.Ra5 Kd6 58.Ra4 Nf3 59.h4 Ke5 60.Kd3 Ne1 61.Ke2 Nc2 62.Kf3 Nd4 63.Kg4 Nc6 64.h5 Kd5 65.h6 Kd6 66.Kf4 Ne7 67.Ra6 Nc6 68.Ra8 Ke7 69.Rh8 (69.Rh8 Nd4 70.Rh7 Kf8 71.Rh8 Kf7 72.Re8 Ke8 73.h7+-) 1–0. orangotango (2440) – Sylvan,Fritz 8 (2445), 2003.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Qe7 7.Qf4 g5 8.Qf2 Nh6 9.Qf6+= Qf6 10.Bf6 Rf8 11.Bg7+/– Rf6?? 12.Bf6+- g4 13.Bd3 Kf7 14.Bc3 Be7 15.Ne2 Kg8 16.Bc4 Nf7 17.0-0 (17.0-0 d5 18.Bd5+-) 1–0. marr – piskop, internet, 2010.

5.Qh5 g6 6.Qh4 g5 7.Qh5+= Ke7 8.ef4+/– Qe8 9.Qe8 Ke8 10.fg5 Be7 11.Nc3+- fg5?? 12.Nd5 Nf6 13.Nf6 Bf6 14.Bf6 Rf8 15.Bg5 d5 16.Nf3 Rf5 17.Bd3 Re5 18.Ne5 Bg4 19.Ng4 (19.Ng4 h6 20.Nh6+-) 1–0. pierre – maili, internet, 2011.

4.e4 Nc6

5.Nc3 ef4 6.Nd5 d6 (6...Nh6!? 7.Nh3 0-0 8.Nhf4 Re8+=) 7.Nh3+= Bh3 8.Qh5 g6 (8...Kf8 9.Qh3 (worse is 9.gh3 Qe8 10.Qe2 Qf7+=) 9...Qc8 10.Qb3+= (10.Nf4?! Qh3 11.gh3 Re8=)) 9.Qh3 Nge7?? (better is 9...Bc5+=) 10.Nf6+- (10.Bf6?! Rf8 11.Be7 Ne7 12.Nb4 Qd7+-) 10...Kf7 11.Bc4 Kf8 (11...d5 12.Nd5 Nd5 13.Bd5 Kf8 14.Bh8 Ne7 15.Qh6 Ke8 16.Qf4 Nd5 17.ed5 Qe7 18.Kd1 Bd6+-) 12.Qh6 1–0. pcmvr (2765) – alanwsp (2270), net–chess.com, 2014.

5.Bc4 d6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Nc6 5.f4 d6).

5.Bc4 Nge7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Ne7 5.f4 Nbc6).

5.Nf3 ef4 6.Bc4 Nge7 7.0-0 Na5 8.Bb3 Nb3 9.ab3 d5 10.e5 (10.ed5 Qd5 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Bf5-+) 10...fe5-+ 11.Ne5 0-0 12.d4 Ng6 (12...Qe8-+) 13.Nd2 (better 13.Ng6!? hg6 14.c3-/+) 13...Ne5-+ 14.de5 Bc5 15.Kh1 Be3 16.Nf3 c5 0–1. drink1966 – marekt, ChessWorld.net, 2020.

4.e4 d6

5.a3 Bc5 6.Ne2 Nh6 7.h3 Qe7 8.d3 Nc6 9.f5 Bf5 10.ef5=+ Nf5 11.Nbc3 Ncd4 12.Nd5 Qd7 13.c3? Ne2-/+ 14.Be2 c6 15.Bh5 Kd8-+ 16.Bg4 cd5 17.Qb3 h5 18.Bf5 Qf5 19.Qb7 Qf2 20.Kd1 Rc8 21.Qg7 Qb2 22.Qh8 Kc7 23.Qg7 Kc6 24.Rc1 Be3 25.Rc2 Qb1 26.Ke2 Qc2 27.Ke3 Qc3 28.Qa7 d4 29.Ke4 d5?? 30.Kf5=+ Qd3 31.Kf6 Kd6?? 32.Qe7+- Kc6 33.Rc1 Qc3 34.Rc3 dc3 35.Ke5 c2 36.Qd6 Kb5 37.Qd7 Rc6 38.Qb7 Rb6 39.Qc7 Rc6 40.a4 Kc5 41.Qa5 Kc4 42.Qb5 Kc3 43.Qc6 Kd2 1–0. Bonetti,Shane – guest226, ICC, 2002.

5.Nc3 Bc3 6.Bc3=. pcmvr (2765) – vasylpuzanov (1970), net–chess.com, 2014.

5.Nc3 Nc6 6.f5+=.

5.Bc4 Qe7 6.f5 g6 7.Nf3 (7.Nc3!? c6 8.Nh3=) 7...gf5-/+ 8.Nh4 (8.a3 Ba5 9.ef5 Bf5-/+) 8...Qg7 (8...fe4 9.Nc3 Bc3 10.Qh5 Kd8 11.Bc3-+) 9.Qh5+= Kd8 10.ef5 Ne7 (10...Nc6 11.Nc3+=) 11.0-0 (11.Nc3 Nd7+=) 11...d5-/+ 12.Bb3 Bd7 13.Be5 (better is 13.d4 e4 14.a3-/+) 13...Rg8?? (13...fe5 14.f6 Bc5 15.Kh1 Rf8 16.fe7 Be7 (worse is 16...Ke7 17.Rf8 Qf8 18.Nc3=) 17.Rf8 Qf8+=) 14.Bg3+= Bc5 (14...Qg4 15.Qh7 Bc5 16.Kh1+/–) 15.Kh1+/– Nbc6 16.Nc3 Bd6 (16...Qg5!? 17.Qg5 Rg5 18.Bd5 Bb4+-) 17.Nd5 (17.Bd5?! Be8 18.Qf3 Bg3 19.hg3 Qg3 20.Qg3 Rg3+/–) 17...Bg3 (17...Nd5 18.Bd5 Bg3 19.hg3 Re8+-) 18.Ne7 (better is 18.hg3!? Nd5 19.Bd5+-) 18...Ne7+= 19.Bg8 Bh4= 20.Qh7 Qh7+= 21.Bh7 Bb5 22.d3 Kd7 23.Rf4= Bg5 24.Rd4 Kc6 25.Re1 Kc5 26.Rg4 Nc6 27.h4 Rh8?? 28.hg5+- Rh7 29.Kg1 Ne5?? 30.d4 (30.d4 Kd6 31.de5 fe5 32.Rd1 Ke7 33.f6 Ke6 34.g6+-) 1–0. Jaramillo,Carlos Orlando (1940) – Escobar,Guido Jose (2005), 10th OPEN FERIA DE CALI Grupo B E, 2008.

5.Bc4 Qe7 6.Qh5 g6 7.Qf3 Be6 8.Be6 Qe6 9.Ne2 Nc6 10.Nbc3 Bc3 11.Nc3 Nb4 12.0-0 Ne7 13.fe5 fe5 (better is 13...de5!? 14.d4 0-0-0=+) 14.Nb5 Qc4 15.a4 Na6 (15...0-0-0!?=) 16.Rf2 0-0-0 17.d3 (< 17.Na7 Kb8 18.d3 Qb4=+) 17...Qe6 18.Na7 Kb8 19.Nb5 Nc8 20.a5 Qe8 21.Nc3 Rf8 22.Qe3 Rf2 23.Qf2 Qf8 24.Qe2 Qg7 25.Nd5 Rf8 26.Rb1 Ka8 27.Bc1 h6 28.c3 c6 29.Ne3 g5 30.Nf5 Qg6 31.c4 h5 32.Be3 Rf7 33.Qb2 Qf6 (33...h4 34.c5+-) 34.Qc1 g4 35.Bf2 Rf8 36.Bh4 Qe6 37.Qb2 Qd7 38.Bf2 c5 39.Be1 Rf7 40.Bc3 Na7 41.Qc1 1–0. Kucharkowski,Jens – de Visser,Arno, Orang Utan Invitational, 2002.

5.fe5 de5 6.Bc4 Ne7 7.c3 Ba5 8.Ba3 Nbc6 9.Qh5 Ng6 10.Ne2 a6 11.Ng3 b5 12.Bd5 Bb7 13.Nf5 Rb8 14.Ng7 Kd7 15.Be6 1-0. theguy888 – goweiwen, lichess.org, 2019.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Qe7 7.Nf3 Be6 8.Be2 Nd7 9.0-0 0-0-0 10.Bc3 Bc5-/+ 11.d4 ed4 12.Bd4 f5 13.Qe7 Ne7 14.Nc3 Nc6 15.Rfd1 Nd4 16.Nd4 Nf6 17.Kh1 Bd4 18.Rd4 fe4 19.Ne4 Ne4 20.Re4 Bf5 21.Rc4 d5 22.Ra4 Bc2 23.Ra7 Kb8 24.Ra3 Rhe8 25.Bf3 d4 26.Rc1 d3 27.Rc3 d2 28.R3c2 Re1 (28...Re1 29.Re1 de1Q#) 0–1. Olofsson,Jonny – Oehman,Anders, corr SSKK 2–777, 1994.

4.e4 Bd6

5.Bc4 Ne7 6.f5 Nbc6 7.Qh5 g6 8.fg6 Ng6 9.Nf3 Qe7 10.Rf1 Na5 11.Nc3 Nc4 12.Nd5 Qf7 0-1. sirgeshdb - Felix108 (1845), lichess.org, 2020.

5.Bc4 ef4 6.Bg8 Rg8 7.Qh5 Kf8 8.Qh7 Be5 (8...Nc6!?=) 9.d4+= Bd6 10.Ne2 Qe7 11.Nbc3 Bb4? (better is 11...g5 12.Qh5 Nc6+=) 12.Nf4+- Qe4?? (better is 12...Qf7 13.0-0 Bc3 14.Bc3 Nc6+-) 13.Qe4 c6 14.0-0 d6 15.Rae1 Bd7 (15...Be6 16.Qe6 Bc3 17.Ng6) 16.Qe7 1–0. Trkn – guest1045, ICC, 2004.

4.e4 Qe7

5.Bc4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Qe7 5.f4).

5.fe5= Nc6 6.Qh5 g6 7.ef6 Nf6 8.Qh4 Rf8-/+ 9.Bf6 Rf6 10.Nf3 Nd4-+ 11.c3 Nc2 12.Kd1 Na1 13.cb4 d5 14.e5 Rb6 15.Qe7 Ke7 16.Nc3 Be6 17.b5 a6 18.ba6 ba6-+ 19.Bd3 Rb2 20.Nd4 c5 21.Kc1 Rb7 22.Nc6 Kd7 23.Na5 Rb5?? 24.Rf1?? c4 25.Be2?? Rab8 26.Rf4?? Bf5 (26...Bf5 27.Nb5 Rb5-+ (< 27...ab5 28.Kb2+=); better is 26...Ra5 27.h4 Ra3-+) 0–1. Scherman,A – Bryant,G, Florida USA, 1991.

5.fe5 d6 6.a3= Ba5 7.Qh5 Qf7? (7...g6 8.ef6 Qe4 (8...gh5?? 9.fe7 Nf6 10.Bf6+-) 9.Qe2 Qe2 10.Be2 Kf7=) 8.ef6+- (8.ef6 Nf6 9.Qa5+-) 1–0. Kucharkowski,Jens – Vetterlein,David, corr KMG–58, 2002.

4.e4 Ne7

5.fe5= d5 6.ef6+/– gf6 7.Bf6 Rf8 8.Qh5 Rf7 9.Be7?? Qe7=+ 10.e5 Bf5 11.Nf3 Nd7 12.c3 0-0-0 13.d4 Bb1 14.cb4 Qb4-/+ 15.Nd2 Bg6 16.Qd1? Qd4 (16...Qd4 17.Qc1 Qe5 18.Kd1 Re8-+) 0–1. Popp,Wolfgang – Zylla,Johannes, corr KMG–23, 1990.

5.Qh5 g6=+ 6.Qh4 Nbc6 7.Bc4 Bc5 8.Nf3 d6 9.fe5 Ne5 10.Ne5 de5 11.Be5?? fe5-+ 12.Bf7 Kd7 13.Be6 Ke8 14.Bf7 Kd7 15.Be6= ½–½. Meybohm,Dirk – Schussler, corr, 1988.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Nec6 7.Bc4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Ne7 5.Qh5 g6 6.Qh4 Nec6 7.f4).

4.e4 ef4

5.a3 Bc5?? 6.Qh5+- g6 7.Qc5 Nh6 8.Qf2 d6 9.Qf4 (9.Qf4 Ng4 10.Be2+-) 1–0. Wall,Bill – FastGuy, internet, 2003.

5.a3 Bd6 6.Bc4 b6?? (better is 6...Ne7=+) 7.Qh5+- g6 8.Qd5 Nh6 9.Qa8 Nc6 10.Nf3 Bc5 11.Bd5 Ng4 12.Bc6 Bf2 13.Kf1 Ba6 (13...dc6 14.Qc6 Bd7+-) 14.d3 dc6 (14...Bc5 15.Qd8 Kd8 16.Bd5+-) 15.Qd8 Kd8 16.h3 Ne3 17.Kf2 Nc2 (17...Rf8 18.Rc1+-) 18.Bf6 Kc8 1–0. orane (2170) – vv23, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bc4 Ne7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Ne7 5.f4 ef4).

5.Bc4 Ne7 6.Qh5 Ng6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Ne7 5.Qh5 Ng6 6.f4 ef4).

5.g3 fg3 6.Qg4 Qe7 7.hg3 Nc6 8.Bg2 d5 9.Qh5 g6 10.Qd5 Be6 11.Qb5 0-0-0 12.Ne2 Qf7 13.Bh3? Bh3-+ 14.Rh3 Nge7?? 15.Nec3? Rhe8 16.Na3? Bc3 17.Bc3 Nd5 18.Qc4 Re4!! 19.Qe4 Re8 20.Qe8 Qe8 21.Kf2 Nc3 22.Re1 Qd7 23.g4 Qd2 24.Kf1 Qf4 (24...Qf4 25.Kg2 Ne4-+) 0–1. Popp,Wolfgang – Wartig,Wolfgang, corr KMG–23, 1990.

5.Qh5 g6 6.Qf3 Nc6 -/+.

5.Qh5 g6 6.Qf3 Qe7 7.Bc4 b5 8.Bd5 c6 9.Bg8 Rg8 10.Qf4 (10.Ne2 g5-/+) 10...d5-+ 11.Bf6 Qe4 12.Qe4 de4 13.Bg5 Bf5 14.Be3 Nd7 15.Ne2 Nb6 16.Nbc3 Nc4 17.Bg5 e3 (17...Bd6!? 18.Rb1-+) 18.d3-/+ Na3 19.Kd1 Rg7 (19...Bc5 20.Nb1 Nb1 21.Rb1-/+) 20.Be3 0-0-0 21.Bg5 Bd3! 22.Bd8 (22.cd3 Rd3 Double attack) 22...Bc2 23.Kc1 Kd8 0–1. Konieczny,Franz – Law,Stephen (1870), IECG, 2004.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Qe7 7.Qf4 d5 8.e5 f5 9.Nf3 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Nf6 12.0-0-0 0–1. Buck – Kucharkowski, corr KMG 22, 1990 (??? – see next game/MT).

5.Qh5 g6 6.Qh4 Qe7 7.Qf4 d5 8.e5 f5 9.Nf3 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Nf6 12.0-0-0 (12.0-0-0 Nh5 13.Qe3=+). Zylla,Johannes – Wartig,Wolfgang, corr KMG–23, 1990.

5.Bc4 Qe7

6.Qe2 Bc5 7.Nf3 d6 8.d4 Bb4 9.Nc3 Bg4 10.0-0 Bf3 11.Rf3 g5 12.e5 fe5 13.de5 Nc6 14.Nd5 Qd7 15.ed6 Kd8 16.dc7 Kc8 17.Bh8 Bc5 18.Kh1 Bd4 19.Bd4 Nd4 20.Qe5 Ne6 21.Re1 Nc7 22.Nc7 Qc7 23.Qe8 Qd8 24.Be6 Kc7 25.Rc3 Kb6 26.Rb1 Ka5 27.Ra3 1-0. retiponziani (1820) – JihadChess, ChessWorld.net, 2011.

6.Qf3 b6 7.Ne2 Bb7 8.Nbc3-/+.

6.Qf3 Nc6 7.Bg8 (better is 7.Qf4!? Ne5 8.Bb3-/+) 7...Rg8-+ 8.Ne2 d6 (better is 8...g5-+) 9.0-0?? cause more grief (better is 9.Nf4 Rh8 10.c3-/+) 9...Ne5 (9...g5 makes it even easier for Black 10.Bc3 Bc5 11.d4-+) 10.Qh5?? White lets it slip away (10.Qb3 Bc5 11.Bd4-/+) 10...g6-+ 11.Qh4 g5 12.Qh5 Rg6 13.Be5 fe5 14.Nbc3 c6 15.a3 Bc3 16.Nc3 Qg7 17.Qe2 g4 18.Kh1 h5 19.Nd1 h4 20.Nf2 Qh6 21.d4 g3 22.Nd3 gh2 23.de5 de5 24.Ne5 Rg3 25.Rf3 Qg5 26.Rg3 hg3 27.Nf3 Qg7 28.Rd1 Bd7 29.e5? Be6 30.Nd4?? Bg4-+ 31.Nf3 Bf3 32.gf3? Rd8 33.Rd6 Rd6 34.ed6 Kd7 35.Qd1 Qf6 36.Kg2 Qd6 37.Qc1 Qd4 38.Kh3 Ke6 39.Qe1 Qe5 40.Qd1 Qh5 41.Kg2 h1Q! 42.Qh1 Qh1 43.Kh1 Ke5 44.c3 b5 45.Kg2 Kd5 46.Kf1 Kc4 (46...Kc4 47.Kg2 Kc3-+) 0–1. Hoehnemann,Hans Juergen – Kneip,Jakob (1645), Kurpfalz Seniors op, 2001.

6.Qh5 Kd8!? 7.Qf3 f5 -/+.

6.Qh5 Kf8 7.Ne2+= Nh6 8.Nbc3 c6 9.a3 Qc5 (9...Bc3 10.Bc3 d6 11.Qf3+=) 10.Qc5= Bc5 11.Nf4 b5 12.Bb3 Na6 13.0-0-0 (13.Nce2 Bd6=) 13...Bd4 14.Nfe2 Bc3 15.Bc3 d6 16.d4 Bg4 17.Rde1 Be2 18.Re2 Nc7 (18...Re8 19.e5=) 19.Bb4 c5 20.Ba5 (20.dc5 a5 21.cd6 ab4 22.dc7 ba3+=) 20...Rc8 21.dc5 dc5 22.Rd1 c4 23.Ba2 (23.Bc4 bc4 24.Bc7 Ke7+=) 23...Ke7 (23...Ne6 24.e5 Nf4 25.Re4=) 24.e5= f5 25.Bb4 Ke8 26.Red2 Kf7 (better is 26...f4!?=) 27.Rd7+/– Kg6 28.R1d6 Kh5 29.Rg7 (29.Rc6 Na8 30.Rc8 Rc8 31.Ra7 Kg6+/–) 29...Ne8+= 30.Ra7 Nd6 31.ed6 Ng4 (31...Ra8 32.Rb7 Rab8 33.Re7+=) 32.Bc3 (better is 32.d7 Rcd8 33.a4+-) 32...Nh2? (32...Ra8 33.h3 Ra7 34.hg4 Kg4 35.Bh8 Rd7+-) 33.Bh8+- Rh8 34.a4 ba4 35.Bc4 (35.Ra4?! Rd8+/–) 35...Kg6 (35...Ng4 36.d7 Rd8 37.Bb5+- (37.Ra4?! Rd7 38.Be6 Rg7+/–)) 36.d7 Rd8 37.Bb5 Ng4 38.Ra4 (38.c4 Ne3+-) 38...Ne5 (38...Kf6 39.Kd2+/–) 39.Ra6+- Kf7 40.Rh6 Kg7? (40...Nd7 41.Bd7 Rd7 42.Rh7 Ke6 43.Rd7 Kd7+-) 41.Re6 Nf7 42.Re8 1–0. Fabisch,Christian (2125) – Insam,Heinz (2215), Verschiedene AUT, Steirische Landesliga, 2014.

6.Qh5 g6 7.Qe2 -/+.

4.fe5 fe5

5.e3 d6 6.Qf3 Nf6-+ 7.Be2 0-0 8.Qg3?? (8.a3 Ba5-+) 8...Qe7 (better 8...Ne4!? 9.Qf3 Rf3 10.Nf3-+) 9.a3?? (9.Qh4 Nc6-+) 9...Ba5 (better 9...Ne4 10.Bc4 Kh8 11.ab4 Ng3 12.hg3-+) 10.Bc1?? (10.Qh4!?-/+) 10...Nc6 (10...Ne4 11.Qf3 Rf3 12.Nf3-+) 11.c3?? (11.Nf3 Bf5-+) 11...Bb6 (better 11...Ne4 12.Qf3 Rf3 13.Nf3 Be6-+) 12.d3 Be6 13.Bd2 (13.Nh3 Na5 14.Bd1 Bb3-+) 13...Kh8 (13...Na5 14.e4-+) 14.Nf3 (14.Nh3 Na5 15.Bd1 e4-+) 14...Nh5 (14...e4 15.Ng5-+) 15.Qf2 (15.Qg5 Qe8-/+) 15...Rf7 (15...Nf4 16.Qf1 Ne2 17.Qe2-+) 16.0-0 (16.Qh4 Qh4 17.Nh4 Nf6-+) 16...Raf8 17.Qe1 a5 (17...Nf4 18.Rf2 Ne2 19.Qe2-+) 18.d4 (18.c4 e4! 19.de4 Nf4-+) 18...ed4 (better 18...e4!? 19.Nh4-+) 19.cd4 Bd5 (better 19...Nf4!? 20.Nc3 Ne2 21.Qe2 Bg4-+) 20.Nc3=+ Be4 21.Ne4 Qe4 22.Rc1 Nf6?? (better 22...d5-/+) 23.Ng5+/- Qg6 24.Nf7 Rf7 25.Qd1 h6 26.Qb3 Kg8? (better 26...d5!?+/-) 27.Bd3 Qh5 (27...a4 28.Qb5 Qg4+-) 28.Rce1 (28.Rf5!? Qg4 29.Rcf1 Nd4 30.ed4 Qd4 31.Kh1 d5+-) 28...a4 (28...d5 29.Rf5 Qg4 30.Ref1+-) 29.Qc3 (29.Qa4 Rf8+-) 29...Ng4 (29...Ba5!? 30.Qc2 Bd2 31.Qd2 Re7+/-) 30.h3+- Nf6 31.Be2 (31.Rf5 Qh4 32.Ref1 d5+-) 31...Qd5? (31...Qg5 32.Qc2+/-) 32.Bf3 (better 32.Bc4!? Qh5 33.Be6 Kh8 34.Bf7 Qf7+-) 32...Qe6 33.Kh1 (33.Bc6 bc6 34.Qc6 Qd7 35.Qd7 Nd7+-) 33...Re7 (33...Ba5 34.Qb2 Qb3 35.Rb1 Qb2 36.Rb2 Bd2 37.Bc6 bc6 38.Rd2+=) 34.Qd3 (34.Bc6?! bc6 35.Rf6 gf6 36.Qc6 Qb3=) 34...Rf7?? (better 34...Ne4 35.Be4 Qe4 36.Qc4 d5 37.Qa4 Re8+-) 35.Bg4 (better 35.d5 Qe8 36.dc6 bc6 37.Bc3+-) 35...Re7?? (better 35...Ng4 36.hg4 Rf1 37.Rf1 Qg4 38.Qc4 Kh7 39.Qc2 Qg6 40.Qa4 Qd3+=) 36.Be6+- (36.Be6 Re6 37.Rc1+-) 1-0. tunniato - YizyGame (1610), lichess.org, 2021.

5.e3 d6-/+ 6.Nf3 Nf6 7.Be2 0-0 8.0-0 Nc6 9.c3 Ba5 10.Qb3 d5 11.c4=+ d4 12.Ba3 Re8 13.Ng5 e4 14.Bb2 Be6 15.Ne6+= Re6 16.c5 Nd5 17.Bc4 Nce7 18.Bd4 Rb8 19.Qb2 Rg6 20.Qc2 (20.Qc2 Re6 21.Qd1+=; 20.d3 b6 21.cb6 ed3 22.Bd3 Rg5 23.bc7 Bc7+/–) 1–0. Benassi,Aspasio – Guillen Prim,Miguel Angel, corr or01–016, 2001.

5.e3 Qe7 6.Qh5= g6?? 7.Qf3 d6 8.Bc4? Nf6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 Be6?? 11.Ne2?? Bc4-+ 12.0-0 Be2 13.Qe2 Nc6 14.Qf2 0-0-0 15.d4?? Rdf8 16.de5 de5 17.Qg3 Ne4 18.Rf8?? Rf8 19.Qe1?? Nc3 20.Qc3 Qf6 21.Rb1 Qf2 (21...Qf2 22.Kh1 Qf1 23.Rf1 Rf1) 0–1. bambinik – swim_bike_run, 2003.

5.e3 Nf6 6.c3 Bc5 7.d4 (7.Ba3 Ba3 8.Na3 Nc6 9.Nf3 0-0 10.Qa4 d5 11.Be2 e4 12.Nd4 Nd4) 7...ed4 8.cd4 Bb4 9.Nd2 d5 10.Ngf3 0-0 11.Be2 Qe7 12.a3 Ba5.

5.e3 Nf6 6.c3 Bd6 A) 7.Na3 Nc6 (7...Be7 8.Be2 0-0 9.Nf3 Nc6 10.0-0 d5 11.c4 d4 12.ed4 ed4) 8.Nf3 Be7 9.Bb5 e4 10.Nd4 Nd4 11.cd4 0-0 12.0-0 d5; B) 7.Nf3 Nc6 (7...e4 8.Nd4 Be5 9.Be2 0-0 10.Ba3 d6 11.Qb3 Rf7 12.0-0 Nc6) 8.Na3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.c4 d4 12.ed4 ed4; C) 7.Qb3 Rf8 8.Ba3 Nc6 9.Qa4 Qe7 10.Be2 Ba3 11.Na3 Nd5 12.Nf3 e4; D) 7.Bc4 Nc6 8.Nf3 e4 9.Ng5 Ne5 10.Qb3 Nc4 11.Qc4 Qe7 12.0-0 h6.

5.e3 Nf6 6.c3 Be7 7.Qb3 (7.Nf3 Nc6 8.Be2 0-0 9.0-0 d5 10.c4 d4 11.ed4 ed4 12.Bd3 Nb4; 7.Be2 0-0 (7...d5 8.Nf3 Nc6 9.0-0 0-0 10.Na3 Ne4 11.d3 Ba3 12.Ba3 Nc3; 7...Nc6 8.Nf3 0-0 9.0-0 d5 10.Na3 Ne4 11.d3 Ba3 12.Ba3 Nc3) 8.Nf3 Nc6 9.0-0 d5 10.Na3 Ne4 11.c4 d4 12.ed4 ed4) 7...d5 (7...Nc6 8.Bb5 (8.Nf3 d5 9.Bb5 0-0 10.0-0 Na5 11.Qc2 Nc4 12.Ng5 g6) 8...d5 (8...Na5 9.Qc2 0-0 10.Nf3 e4 11.Ng5 d5 12.0-0 Ng4) 9.Nf3 e4 (9...0-0 10.0-0 Na5 11.Qa4 c6 12.Be2 Bg4) 10.Ne5 (10.Nd4 0-0 11.Bc6 bc6 12.Nc6 Qd6) 10...Qd6 (10...Bd7 11.Nd7 Qd7 12.0-0 a6) 11.Bc6 (11.Nc6 bc6 12.Ba3 Qe6) 11...bc6 12.c4 0-0) 8.Nf3 (8.c4 Nbd7 9.cd5 Nc5 10.Qc3 Ng4 11.Nf3 0-0 12.Bc4 Bd6) 8...Bd6! (8...e4 9.Ng5 h6 10.Nh3 Nbd7 11.Na3 0-0 12.Nf4 Nc5) 9.c4 (9.Be2 0-0 10.0-0 Nbd7 11.d4 e4 12.Ng5 Nb6) 9...e4! 10.Nd4 c6 (10...Ng4! 11.g3 (11.cd5 Qh4 12.g3 Bg3) 11...Nh2! 12.cd5 0-0; 10...0-0 11.Nc3 Na6 12.cd5 Nc5) 11.Be2 (11.Nc3 Na6 12.cd5 Nc5) 11...0-0 (11...Na6 12.cd5 Nc5) 12.0-0 (12.cd5 Nd5) 12...Qc7 (12...Na6-/+) 13.cd5!? Bh2 14.Kh1 Nd5 (14...Qg3?! 15.dc6 Kh8 16.cb7 Qh4 17.bc8Q) 15.Nc3 Rd8! 16.Ne4 Be5 17.Rf2 Na6 18.Raf1 Qe7 19.g3!? Bd4 (19...Nc5!?) 20.Ba3! Qe4 21.Bf3 Qe5 22.Bd5 Be6! 23.Be6 Kh8 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xvii/15, 1988.

5.Be5 Nc6 6.Bg7 Qg5 7.Bh8 Nf6 (7...Bd6 8.e3 Bh2 9.Qf3 Bg1 10.Bc4+-) 8.Bf6 (8.Nf3 Qg6+-) 8...Qf6 9.c3 Ba3 (9...d5+-) 10.Na3 d6 11.Nf3 Bg4 12.e3 0-0-0 13.Be2 Re8 14.0-0 Be6 (14...Qg6 15.Rb1+-) 15.d4 (better is 15.Nd4 Qg5 16.Ne6 Re6+-) 15...Bd5 16.Qd2 Rg8 17.g3 Qh4 (17...Qe7 18.Bd3+-) 18.Rf2 (18.Nh4 Kb8+-) 18...h5 (18...Qe7 19.Raf1+-) 19.c4 Be4 20.Rg2 Qf6 21.Nh4 Bg2 22.Kg2 Qh4 23.Rf1 Qe7 24.Bh5 Qg7 25.Qf2 Nb4 26.Qf7 Qf7 27.Rf7 Nd3 28.Nc2 Nb2 29.c5 Nc4 30.a4 Rh8 31.g4 Nb2 32.a5 dc5 33.dc5 Nc4 34.h3 Na5 35.Bg6 Rg8 36.Bf5 Kd8 37.Rd7 Ke8 38.Rc7 Rf8 39.Nd4 b6 40.cb6 ab6 41.Rc1 Rf7 42.Rc8 Ke7 43.Rc7 Kf8 44.Rf7 Kf7+- 45.Nb3! Ke7 46.Na5 ba5 47.Bb1 a4 48.Ba2 a3 49.e4 Kf6 50.Kf3 Kg5 51.e5 Kg6 52.Ke4 Kg5 53.Kd5 Kh4 54.e6 Kh3 55.e7 Kg4 56.e8Q Kf3 57.Qe4 Kg3 58.Qf5 Kg2 59.Qf4 (59.Qf4 Kh3 60.Bc4 Kg2 61.Bf1 Kg1 62.Qf3 a2 63.Qg2; 59.Qg4 Kf2 60.Ke4 Ke1 61.Ke3 Kf1 62.Bc4 Ke1 63.Qe2) 1–0. Fournier,Frederic (1805) – JefeWiggum, Active, 2006.

5.Be5 Nc6 6.Bg7 Qh4 7.g3 Qe4 8.Nf3 d5 9.Bh8 Bg4 10.Bg2 0-0-0 11.0-0 Bf3 12.Bf3 Qg6 13.e3 d4 14.Bc6 Qc6 15.Qg4 Kb8 16.Bd4 Nh6 17.Qh4 (17.Qh4 Re8 18.Rf6 Qc2 19.Qh6+-) 1–0. pcmvr (2110) – flaviolucas (2130), net–chess.com, 2006.

5.Be5 d6?? 6.Bg7+- Qh4 7.g3 Qe4 8.Nf3 (8.Bh8?! Qh1 9.Bd4 Qh2=) 8...Bg4 9.Bg2 (9.Bh8?! Bf3 10.Rg1 Qe3+-) 9...Nd7 10.Bh8 Ngf6 (10...0-0-0 11.Rf1+-) 11.Bf6 Nf6 12.0-0 (12.c3!? Bc5 13.Nh4 Qe7+-) 12...0-0-0 13.d3 (13.c3 Bc5 14.d4 Bb6+-) 13...Qc6 (13...Qe3 14.Kh1 Re8+-) 14.Ne5! Qc5?? (14...de5 15.Bc6 Discovered attack) 15.d4 Qb6 (15...de5 16.dc5 (16.Rf6 Rd4 17.Rf8 Qf8-+) 16...Rd1 17.Rd1 Be2 18.Rd2 Bc5 19.Kh1+-) 16.Ng4 Ng4 17.Qd3 Kb8 18.c3 Ba5 19.Nd2 Ne5 20.Qc2 Nc6 21.Nc4 Qa6 22.Na5 Na5 23.Rab1 Qc4 24.Qb2 b6 25.Qb5 Qb5 26.Rb5 1–0. Fournier,Frederic – adiro, Active, 2009.

5.Be5 Bf8 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 d5 8.e3 a6 9.Be2 Bg4 10.0-0+= Bf3 11.Bf3+/– h5?? 12.Bh5+- Ke7 13.Rf7 Ke6 14.Qg4 Kd6 15.Ba3 Nb4 16.Bb4 Kc6 17.Rf8 Nh6 18.Qe6 Kb5 19.Rd8 Rad8 20.Be7 Rde8 21.Qd5 Kb6 (21...c5 22.Qc5 Ka4 23.Nc3) 1–0. valpa – pytolo98, playchess.de, 2002.

5.Be5 Qg5 6.Bc7 Nf6 (6...Qc5 7.c3 Qc7 8.cb4+=) 7.Nf3 Qf5 (7...Qg4 8.a3 Na6 9.Be5+=) 8.a3 (8.e3 0-0+=) 8...Bc5 (8...Be7!? 9.Nc3 0-0+=) 9.e3+/– d6 (9...Na6 10.Bd3 Qg4 11.h3+-) 10.d4+- Bb6 11.Bd6 Nd5 (11...Ng4 12.Bf4 0-0 13.Bc4 Be6 14.Nbd2+-) 12.Qe2 Qe6 13.Be5 (13.e4 Ba5 14.Kf2 Nc3 15.Nc3 Bc3 16.Qb5 Nc6+-) 13...0-0+/– 14.e4 Nc3?? (better is 14...Nf6 15.d5 Qg4 16.Bf6 gf6+-) 15.Nc3 Bd4 (15...Nd7 16.Qd2 Ba5+-) 16.Bd4 Nc6 (16...Kh8 17.Bc5 Re8 18.0-0-0+-) 17.Bc5 Re8 18.0-0-0 b6 (18...Qg6 19.Qe3 Kh8 20.h4+-) 19.Bd6 a5 (19...Na5 20.h4+-) 20.Ng5 Qh6 21.Qe3 Bg4 22.Bc4 Kh8 23.Nf7 (23.Nf7 Kg8 24.Nh6 Kh8 25.Ng4+-) 1–0. Janek – Vigilante, internet, 2017.

5.Be5 Qg5 6.Bc7 Qh4 7.Bg3 Qg4 8.c3 Bc5 9.d4 Bd6?? (better is 9...Be7 10.Nd2 Bh4 11.Bh4 Qh4 12.g3 Qe7+/–) 1–0. Trkn – guest3592, ICC, 2004.

5.Be5 Qg5 6.Nf3 Qh6 7.Bc7+/– (7.Bc7 Nf6 8.a3+/–) 1–0. Bonetti,Shane – guest691, ICC, 2002.

5.Be5 Qh4 6.g3 Qe4 7.Nf3 d6?? (better is 7...Nf6+=) 8.Bg7+- 1–0. Fournier,Frederic (1645) – Shurikenn (1630), Active, 2007.

5.Be5 Qh4 6.g3= Qg4 7.Nf3 d6 8.Bb2?? (better is 8.Bh3! Qe4 9.Bg7 (9.Bc8?! de5 10.c3 Bd6+=) 9...Bh3 10.Bh8+-) 8...Nc6 9.Bg2 Bc5 10.e3 Ne5?? (10...Nge7 11.d4 Bb6 12.c4=) 11.0-0?? (better is 11.Ne5 Qd1 12.Kd1 de5 13.Be5+-) 11...Nf3?? (11...Nc4!? 12.Bd4 Bd4 13.ed4 Be6=) 12.Qf3?? Qf3+/– 13.Rf3 Bg4?? 14.Rf2 Nf6+/– 15.d4 0-0-0?? 16.Nd2 Bb4 17.c3 Ba5 18.Rb1 Rhf8 19.Rbf1 Nd7 20.Rf8 Rf8 21.Rf8 Nf8 22.e4 Ne6 23.Nc4+/– b6 24.Na5 ba5 25.d5 Nc5 26.c4 Na4 27.Bc1 Nc3 28.Bd2 Ne2? 29.Kf2+- Nd4 30.Ba5 Kd7 31.h3 Bd1 32.Bc3 Nc2 33.Bg7 Nb4 34.a3 Nd3 35.Ke3 Nc5 36.Bd4 Nb3 37.Ba7 Na5 38.Bf1 Bb3 39.Kd4 c5 40.dc6! Kc6 41.Bd3 h6 42.g4 Nb7 43.h4 Nd8 44.g5 hg5 45.hg5 Ne6 46.Kc3 Bd1 47.g6 Bh5 48.e5! de5 49.Bb8 Bg6 50.Bg6 Nc5 51.Be5 Na4 52.Kb3 Nc5 53.Kb4 (53.Kb4 Ne6 54.a4+-) 1–0. Fournier,Frederic – trigo1, Active, 2008.

5.Be5 Qh4 6.g3 Qg5 7.Bf4 Qg6 8.Nf3 (8.Bc7? Qc6 9.Nf3 Qc7-+) 8...d6 9.c3 Ba5 10.Bg2 Nc6 11.0-0 Nf6 12.Nh4 Qh5 13.Bf3 Qf7 14.e4 (14.Bg5!?=) 14...Bh3 15.Rf2 0-0-0 16.d4 Bb6 17.Nd2 h6 18.Be3 g5 19.Nf5 Bf5 20.ef5 g4 21.Bg2 h5 22.Qe2 (22.Bc6!? bc6 23.Bg5+=) 22...h4 23.Bc6 hg3 24.hg3 bc6 25.Qa6 Kd7 26.Nc4?? (better is 26.Qc4 d5 27.Qf1-/+) 26...Qh5-+ 27.Nb6 ab6 28.Kf1 Ne4 29.Rg2 Qh1 30.Rg1 Ng3 31.Kf2 Qf3 32.Ke1 Qe3 33.Kd1 Qg1 34.Kc2 Rh2 35.Kb3 Qa1 36.Ka3 Qc3 37.Ka4 Ra2 0–1. Fournier,Frederic – pochalla, rated blitz game (3/0), 2002.

5.Be5 Qe7

6.Bb2 d5!? +=.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Nf6 8.e3 Rf8 9.Be2 Nc6 10.0-0 b6 11.d4 (11.Nh4!? g6 12.Nf3+=) 11...Bb7 (11...Ng4 12.Bc1 Ne3 13.Be3 Qe3 14.Kh1-/+) 12.c4 (12.Bc1 a6+=) 12...0-0-0 (12...Ng4 13.Qd2 Qe3 14.Qe3 Ne3 15.Rc1-/+) 13.Qd2 Rfe8 14.Bc1 Ne4 15.Qd3 Nb4 16.Qb3 a5 (16...g5!? 17.a3 Nc6=) 17.a3+= Nc6 18.Nc3 Nc3 19.Qc3 g5 20.d5 Ne5 21.Rb1 (21.Nd4!?+/–) 21...Nf3 22.Bf3 (worse is 22.gf3 Ba3 23.e4 Bd6-/+) 22...Rf8 23.a4?? (better is 23.Bb2=) 23...g4!-+ 24.Bg4? (24.c5 Bh2! 25.Kh2 Qh4 26.Kg1-+) 24...Rf1 25.Kf1 Rf8?? 26.Kg1? Qf6?? 27.Qf6+/– Rf6 28.Bf3 Kb8 29.e4 Bc5 30.Kh1 d6 31.Bb2 Rf7 32.Rf1 Bb4 33.Bd4 Kc8?? 34.Kg1 Kd7 35.Bg4 Ke8?? 36.Bh5 Bc5 37.Bc5 bc5 38.Rf7 Ba6 39.Rc7 Kf8 40.Be2 Ke8 41.Rh7 Kf8 42.Ra7 Bc8 43.Ra5 Ke8 44.Ra8 Kd7 45.Bg4 Kc7 46.Rc8 Kb7 47.Rc6 Ka7 48.a5 Kb7 49.a6 Ka7 50.Rd6 Ka8 51.Rc6 Ka7 52.d6 Ka8 53.d7 Kb8 54.Rc8 Ka7 55.d8Q Ka6 56.Ra8 Kb7 57.Qb8 (57.Qb8 Kc6 58.Ra6; 57.Rb8 Kc6 58.Qd7) 1–0. Fournier,Frederic (1730) – chessbono, Active, 2007.

6.Bb2 Nf6 7.Nf3 0-0 8.e3 (8.a3 Ba5 9.Nc3+=) 8...d6 (better is 8...Qe3! 9.Be2 Qe6-/+) 9.Be2 Nc6 10.0-0 Bg4 11.c3 Bc5 12.d4? (12.Qb3!? d5 13.h3 Be3 14.de3 Qe3 15.Kh1 Qe2 16.Re1+=) 12...Bb6 (12...Qe3 13.Kh1 Rae8 14.Re1-/+) 13.Qd2 Rae8 14.Re1 Qe3?? (better is 14...Kh8-/+) 15.Qe3= Re3 16.Nbd2?? (16.Bc4 d5 17.Re3 Bf3 18.Rf3 (worse is 18.gf3 dc4 19.Kg2 Ba5=) 18...dc4 19.Nd2+/–) 16...Nd5 17.Bc4= Re1 18.Re1 Bf3 19.Nf3+/– Nce7?? 20.Re7+- Kh8 21.Bd5 c6 22.Bb3 d5 23.Rb7 g6 24.Re7 Bd8 25.Re1 Bf6 26.Bc2 a5 27.Ne5 Kg7 28.Nc6 Rc8 29.Ne5 Ra8 0–1. Fournier,Frederic (1655) – RICHI2006JUAN (1815), Active, 2006.

6.Bc7+= Nf6 7.Nf3 Na6 8.Be5 d6 9.Bb2 Bg4 10.Nc3 Bf3 11.gf3= 0-0 12.e3+= d5 13.a3 d4? 14.ab4 dc3+/– 15.Bc4 Kh8 16.Bc3 Nh5? 17.Ba6+- ba6 18.Qe2 Qh4 19.Kd1 Ng3 20.Qg2 Rf7 21.hg3 (21.hg3 Qg5 22.Ra5+-) 1–0. Wall,Bill – Guest923, internet, 2003.

6.Nf3 d6 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Qf6 (8...Nf6 9.e3=) 9.e3+= Bg4 10.Be2 Nc6 11.0-0 0-0-0 12.Nd4 Be2 13.Qe2 (13.Nce2 Nd4 14.Rf6 Ne2 15.Qe2 Nf6+/–) 13...Qg6 (better is 13...Nd4!? 14.Qd3 Qe5 15.ed4 Qh5+=) 14.Nc6+/– bc6 15.Qa6 Kd7 16.Qd3 (16.Qa7 Nf6+/–) 16...Qe6? (16...Qd3!? 17.cd3 Nf6=) 17.Rf2 g6 18.Raf1 a6 (better is 18...Ne7!?+-) 19.Ne4 Qa2 (19...Qe5 20.Rf7 Ne7 21.Nf6 Ke6 22.Qb3 d5 23.d4+- (23.Rh7?! Nf5 24.Ng4 Qd6 25.Rh8 Rh8+-)) 20.Nc5 Kc8 21.Na6 Ne7 22.Nb4 Qe6 23.Qa6 Kd7 24.Rf7 Ra8 25.Qc6 Kc8 26.Qa8 Kd7 27.Qh8 c5 28.Qh7 cb4 29.Re7! Qe7 30.Rf7 (30.Rf7 Qf7 31.Qf7 Kc6 32.Qg6+-) 1–0. Fournier,Frederic – yorch, rated blitz game (3/0), 2002.

6.Nf3 d6 7.Bc3 Bc5 8.e3 a6 9.Be2 Nf6 10.0-0 Nc6 11.Nd4 Nd4 (11...Bd4 12.ed4 0-0 13.Na3+=) 12.Bd4 (12.ed4 Bb6=) 12...Rf8 (12...Bd4!? 13.ed4 0-0+=) 13.Bc5= dc5 14.Nc3 b5 15.a3 Bb7 16.Bf3 (16.Bf3 Bf3 17.Qf3=) 1–0. Fournier,Frederic – Roland7, Partie evaluee, 9m + 0s, 2008.

6.Nf3 Nf6 7.a3 (7.Bc7 d6 8.Bb8 Rb8=) 7...Ba5 8.Qc1 (8.e3 Nc6 9.Bc3 0-0=) 8...Ne4 (8...d6 9.Bc3 Nc6 10.e3=+) 9.Qb2= d6 (9...0-0!?=) 10.Bg7+= Rg8 11.Bd4 (better 11.Bc3 Nc3 12.Nc3+= (worse 12.dc3 Nc6=+)) 11...Bg4?? (better 11...Nc6+=) 12.Qb3 (better 12.Qb7 Bf3 13.gf3 Qh4 14.Kd1 Nd2 15.Qa8 (15.Nd2?! Qd4 16.Qe4 Qe4 17.Ne4 Rg6+-) 15...Qd4 A) 16.Qb8 Kf7 17.e3 Qa1-+ (17...Rb8? 18.ed4 Nb1 19.Bc4 Kf6 20.Ke2 Nc3 21.Kd3+-); B) 16.c3 Bc3 17.Qb8 Kd7 18.Qb5 c6 19.e3 cb5 20.ed4 Ba1 21.Bb5 Kc7 22.Nd2 Bd4 23.Re1+-) 12...Bb6 (12...Qe6 13.Qb7 Kd7 14.e3 (14.Qa8?! Nc6 15.Qb7 Rb8 16.Qb8 Nb8+-) 14...Bf3 15.Bb5 (15.Qa8 Nd2 16.Bb5 Nc6 17.Qa7 Nb3 18.Nc3 Nbd4 19.Qd4 Rg2 20.Bc6 Kc6-+; worse 15.gf3 Nd2 16.Bb5 Ke7 17.Nd2 Nd7+-) 15...Ke7 16.gf3 (16.Qa8 Bg2 17.Qa7 Bh1 18.Qa5 Rg1 19.Ke2 c6-+) 16...Nd2 17.Nd2+- (17.Qa8?! Nf3 18.Kd1 Nd4 19.ed4 Qg4 20.Be2 Qd4 21.Kc1 Qa1=)) 13.Bb6 (13.Qg8 Kd7 14.Qg4 Qe6 15.Qe6 Ke6+-) 13...ab6 (13...Be6 14.Qa4 Nc6 15.Qe4 ab6+-) 14.Qe3 (better 14.Qg8 Kd7 15.Qg4 Qe6 16.Ne5 de5 17.Qe4+-) 14...Bf3 (14...Nc6!?=) 15.ef3+- Nc5 (15...Nf6 16.Kf2+-) 16.Qe7 Ke7 17.Kf2 Na4 (17...Nc6 18.Nc3+-) 18.Bb5 (18.d4 Nc6 19.c3 Kf6+-) 18...Nc5 (18...Nc6 19.Re1 Kd8 20.Re4+-) 19.Re1+- Kf6 (19...Kd8 20.d4 Ncd7 21.Bd3+-) 20.Nc3 (20.d4 Na4 21.Bc4 Rf8+-) 20...c6 21.Bf1 (21.d4 cb5 22.dc5 dc5 23.Nd5 Kg5 24.f4 Kh6 25.Re6 Rg6+-) 21...Nbd7 (21...d5 22.g3+-) 22.Ne4 (22.d4 Ne6+-) 22...Ne4+- 23.Re4 Ne5 (23...d5 24.Rf4 Kg7 25.d4+-) 24.d4+- Nd7 (24...Ng6+-) 25.Rae1 d5?! (25...Rgf8 26.Re6 Kg7 27.Rd6+-) 26.Re7 (26.Re6 Kg5 27.h4 Kh4 28.g3 Rg3 29.Rh6 Kg5 30.Rh7+- (30.Kg3?! Kh6 31.Re6 Kh5+=)) 26...Rg7?? (26...Nf8 27.Rb7 Ra3+-) 27.R1e6 Kf5 28.Bd3 Kg5 29.Rg7 Kf4 (29...Kh5 30.g4 Kh4 31.Rh6) 30.g3 1–0. jaddwarrior – JFA, ChessWorld.net, 2014.

5.Be5 Nf6

6.a3 Ba5 7.Nf3 Nc6 8.e3 Ne5 9.Ne5 0-0 10.Nc4 Ne4 11.Qh5 d5?? 12.Na5= Rf5 13.Qe2 Qh4 14.g3 Qf6?? 15.Nb3+- Rf2 16.Qh5 Be6 17.Be2 Rf8 18.Nd4 Bf7 19.Qh4 g5 20.Qg4 h5 21.Qd7 c5 22.Qa4?? Re2 23.Ke2 Qf2 24.Kd1 cd4 25.Kc1 de3 26.d4 e2-+ 27.Qb4 Qe3 28.Kb2 a5! (28...a5 29.Qb6 e1Q 30.Re1 Qe1-+) 0–1. Rosner,Dirk – Wokurka,W, corr QTV–21 Fehntje–1991.

6.a3 Ba5 7.Nf3 d6 8.Bb2 0-0 9.Nc3 Bg4 10.e3 (10.Qb1 Nbd7=+) 10...Nc6 (10...Bc3 11.Bc3 Ne4 12.Be2 Rf3 13.Bf3 Qh4 14.g3 Ng3 15.Bd5 Kh8 16.hg3 Qg3 17.Kf1 Bd1 18.Rg1 Qh3 19.Ke1-+) 11.Rb1 (11.Be2 Bc3 12.Bc3 Ne4=) 11...Ne5 (11...Bc3!? 12.Bc3 Ne4 13.Bc4 Kh8-/+) 12.Be2= Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Be5 de5 15.Rb4 (15.0-0 Bf3 16.Rf3 Rf3 17.Bf3 Nd2 18.Rb7 Qd6=) 15...Bf3 16.Bf3 Nd6 17.Bd5 (17.Bb7? Nb7 18.Qg4 Qd5-+) 17...Kh8 18.Qh5 (18.Bb7? Nb7 19.Rf1 Qd5-+) 18...c6 19.Rh4 h6 20.Bf3 e4 21.Be4 Ne4 (21...Qf6 22.Bf3 Qa1 23.Bd1 Qa3 24.Rd4=+) 22.Re4= Qf6 23.Rf4 Qa1 24.Qd1 Qa3 25.0-0 Rf4 26.Rf4 Rf8 27.Rf8 Qf8 28.d4 Qb4 29.Kf2 a5 30.Qe1 Qe1 (30...Qf8 31.Ke2 a4 32.Kd3=) 31.Ke1 Kg8 32.e4 Kf7 33.Kd2 Ke6 34.c4 b5 35.d5 (35.cb5 cb5 36.g4=) 35...Kd6 (better is 35...cd5 36.ed5 Ke5=+) 36.e5+/– Kd7 37.Kc3 cd5 (37...g5 38.cb5 cb5 39.Kd4+/–) 38.cd5 (38.cb5 a4 39.b6 d4 40.Kd4+-) 38...a4 39.Kb4 g5 40.d6 (40.h3 h5=) 40...Ke6 41.g4 Kd7 42.h3 Ke6 43.Ka3 Kd7 =. b4_player (1970) – NN, GameColony.com, 2002.

6.c3 Bc5 7.e3 (better 7.d4 Be7 8.Bf6 Bf6 9.e4=) 7...Ne4?? (better 7...0-0=+) 8.d4 (8.Qh5 g6 9.Qh6 Rf8 10.Qh7 d5 11.Qg6 Ke7+-) 8...Qh4 (better 8...Bf8 9.Qh5 Ke7+/-) 9.Bg3?? (9.g3 Qh6 10.Qd3+- (10.dc5 Qe3 11.Qe2 Qc1 12.Qd1 Qe3 13.Qe2 Qc1 14.Qd1 Qe3=; 10.Bc7 Qe3 11.Qe2 Qc1 12.Qd1 Qd1 13.Kd1 Nf2 14.Ke1 Nh1=+)) 9...Ng3-+ 10.hg3 (10.Nf3 Qh5 11.hg3 Qh1 12.dc5 Qh6-+) 10...Qh1 11.Qf3 (11.dc5 Nc6 12.Nh3-+) 11...Qg1 12.dc5 Rf8 13.Qh5 (13.Qe2 b6-+) 13...g6 (better 13...Rf7!? 14.Qe2-+) 14.Qe5 Kd8 15.c6 (15.Qg5 Ke8 16.Qe5 Kf7 17.Nd2-+) 15...Qf1 16.Kd2 Nc6 (16...Rf2) 17.Qg5-+ Ne7 18.Na3 Qg2 (18...Rf2) 19.Kc1 Rf1 0-1. Agiant – artemchumakov, lichess.org, 2018.

6.c3 d6 7.cb4 de5 8.Nf3 =+.

6.c4 0-0 7.a4? (7.Nf3 Nc6 8.Bb2 d5-/+) 7...Re8?? (better is 7...Ng4 8.Qb3 Ne5 9.c5 Rf7 10.Qb4 Qf6-+) 8.Nf3 d6 9.Bd4 c5 10.h4?? (better is 10.Bb2-/+) 10...cd4-+ 11.Nd4 Bg4 (better is 11...Ne4 12.Qb3 Bc5 13.Qd3-+) 12.g3 (12.Qb3 Bc5 13.Nc2 Qe7-+) 12...Re7 (better is 12...Ne4 13.Bg2 Qf6 14.Be4 Re4 15.Nc3 Rd4 16.Qb3-+) 13.Bg2 Nc6 14.0-0 (14.Bc6 Qb6 15.c5 Qc5 16.Qb3 d5 17.Qb2 bc6 18.0-0-+) 14...Nd4 15.Nc3 Bc3 16.dc3 Be2 (better is 16...Ne2 17.Kh2 Ng3-+) 17.Qd4 Bf1 18.Rf1 Re4 (18...Qc7 19.Rb1 d5 20.Kh2-+) 19.Qd3?? (better is 19.Be4 Ne4 20.Qe4 Qb6 21.Kg2=) 19...Qb6 20.Kh1 Rg4 21.Bb7 Qb7 22.Rf3 Re8 23.a5 Re1 24.Kh2 Rge4 25.Rf5 g6 26.Rf6 R4e2 27.Kh3-+ Re3 28.Qd4 d5 29.cd5?? Qc7 30.c4 Qg3 0–1. Duffer – DoctorLove, ICS rated blitz match, 1998.

6.Nf3 Nc6 7.Bb2 0-0 8.e3 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Ne4 11.a3 Bd6 12.Nc3 Bf3 13.Rf3 Rf3 14.Bf3 Qh4 15.Ne4?? Bh2-+ (15...Bh2 16.Kh1 de4 17.Be4 Be5 (17...Qe4?! 18.Kh2 Rf8 19.Rb1-/+) 18.Kg1 Qe4 19.Be5 Ne5-+; 15...de4?! 16.g3 Qe7 17.Be2=+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, GER theme m Germany, 1988.

6.Nf3 Nc6 7.Bb2 0-0 8.e3 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0= Qe7 11.Nc3 Rad8 12.Rb1 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd4 Rf1 15.Qf1 Be2 16.Qe2= Nd4 17.ed4 c5 18.c3 Ba5 19.Ba3 b6 20.dc5+= bc5 21.Qc4 Qf7 22.Qf7 Kf7 23.Rb7 (23.Rb7 Ke6 24.Ra7+=). Sternik,Ryszard – Vetterlein,D, email KMG–58, 2002.

6.Nf3 Nc6 7.Bb2 d5 8.c3 Bd6 9.e3 Bf5 10.Be2 Qe7 11.0-0 0-0 12.a4 a5 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Rad8 15.Nb5 Be4 16.Nbd4 Nd4 17.Nd4 c6 18.Bf3 Bf3 19.Rf3 Ne4 20.Qc2 Rf3 21.Nf3 Ng5 22.Ng5 Qg5 23.Rf1 Qe5 24.Qf5 (24.Qb3 Qc7+=) 24...Qf5+= 25.Rf5 Rf8 26.Rf8 Kf8 27.d4?? (27.Kf2 b5 28.Ke2 ba4-/+) 27...Ke7 (better is 27...b5 28.ab5 cb5-+) 28.Kf2-/+ Kf6 29.Kf3 (29.Ke2 b5-/+) 29...Kf5 (29...b5 30.Ke2-+) 30.h4 h5-+ 31.g3 g6 32.c4 dc4 33.e4 Ke6 34.Ke3 b5 35.ab5? cb5 36.Kd2 b4 37.d5 Ke5 38.Kc2 a4 39.Kb2 a3 40.Ka2 Kd6 41.Kb1 b3 42.Kc1 c3 43.Kb1 Ke5 (43...Ke5 44.Kc1 Ke4 45.d6 a2 46.Kd1 Kf3 47.d7 a1Q) 0–1. Fournier,Frederic (1620) – PekelA (1605), KasparovChess.com rated lightning g, 2002.

6.Nf3 d6 7.a3 de5-/+ 8.ab4 Qe7 9.c3=+ e4 10.Nd4 Nh5 11.g3= 0-0 (11...0-0 12.Qb3 Kh8=). Giese,Guido – Dilling,Ralf, corr DDR, 1989.

6.Nf3 d6 7.Bb2 0-0 8.e3 c5 9.Bd3 Qb6 (9...d5!?=) 10.0-0+= Bd2? (better 10...d5 11.c4 dc4 12.Bc4 Be6+-) 11.Nbd2+- Qb2 12.Rb1 (better 12.Nc4 Qc3 13.Rb1+-) 12...Qa2?? (better 12...Qa3 13.Nc4 Qa4 14.Nd6 Nc6+-) 13.Bc4 Qc4 (13...Be6 14.Ba2 Ba2 15.Rb7+-) 14.Nc4 Be6 (14...d5 15.Nd6 Nc6 16.Nb7 Bb7 17.Rb7+-) 15.Nd6 Nc6 (15...h6 16.Rb7 Bd5 17.Re7+-) 16.Ng5 Rad8 (16...Nd8+-) 17.Ne6 h5 18.Rb7 Ng4 (18...Rd7 19.Rd7 Nd7 20.Nf8 Nce5 21.Nd7 Nd7 22.Qd5 Kh8 23.Nf7 Kg8 24.Ng5 Kh8 25.Qd7 a5 26.Rf8) 19.Rg7 Kh8 20.Rff7 Ne3 (20...Nf6 21.Rf6 Rf6 22.Qh5 Rh6 23.Qh6) 21.Qh5 1–0. Karl – Justus, internet, 2018.

6.Nf3 d6 7.Bb2 Nc6 8.e3 Bg4 9.Be2 Qd7 10.0-0 0-0-0 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 (worse is 12.ed4 Be2 13.Qe2 d5+=) 12...Be2 13.Qe2 Ne4 14.d3 Nf6 15.Nd2 (worse is 15.Ba7 b6=) 15...Rde8 16.e4 (16.Bf6 Bd2 17.Qd2 gf6 18.Rf6 Rhf8 19.Rf8 Rf8+/–) 16...Ng4 17.h3 Ne5 18.Nf3 Ng6 19.Rab1 Ba5 20.c4 Nf4 21.Qb2 b6 22.Rfd1 (22.Qc2+=) 22...Nh3? (better is 22...Rhf8!? 23.Kh2 Nh3 24.Bg7 Rf7=) 23.gh3+/– Qh3 24.Qg2 (24.Bg7 Qg3 25.Qg2 Qg2 26.Kg2 Rhg8-/+) 24...Qh5 25.Rf1 (worse is 25.Bg7 Rhg8 26.Rb5 c5+/–) 25...Re6 26.Kf2 Rf8 27.Ke2 Rg6 28.Qf2 Qh3 29.Qe3?? Rg2 30.Rf2+= Rf2 31.Qf2 g5 32.Rg1?? g4-/+ 33.Kd1?? Rf3-+ 34.Qg2 Rd3 35.Kc2 Qg2 36.Rg2 Rd4 37.Rg4 Rc4 38.Kb3 Rb4 39.Kc2 h5 40.Rh4 Ra4 41.Kb3 Rd4 42.Rh5 Re4 43.Rh8 Kb7 44.Rh5 Re5 45.Rh4 c5 46.Rh7 Ka6 47.Kc4 d5 48.Kb3 c4 49.Kc2 d4 50.Rc7 b5 51.Rc6 Kb7 52.Rd6 d3 53.Kd1 Kc7 54.Rh6 c3 55.Rh7 Kb6 56.Rh6 Kc5 57.a4 c2 58.Kc1 Re1 59.Kb2 c1Q 60.Ka2 Qa1 61.Kb3 Rb1 (61...ba4) 0–1. Fournier,Frederic (1840) – rabam (1805), Active (5/0), 2006.

6.Nf3 d6 7.Bb2 Nc6 8.e3 Bg4 9.Be2 Qd7 10.a3 Bc5 11.0-0 (11.Bf6 gf6 12.0-0 Rg8=) 11...0-0 12.d4 (12.Nc3 d5=) 12...Bb6=+ 13.c4 Rfe8 (13...Rae8 14.Qb3=+) 14.Bc1= Bf3 15.Bf3 (15.gf3? Nd4 16.ed4 Re2-+) 15...Na5 16.Qc2 Qc6?? (16...Qe6 17.c5 dc5 18.dc5 Nb3 19.cb6 A) 19...Nc1? 20.Qc1 (20.Rc1?! Qe3 21.Kf1 ab6+-) 20...Qb6 21.Re1+-; B) 19...Na1=) 17.Bc6+- Nc6 (17...bc6 18.c5 d5 19.Rf3+-) 18.Nc3 (better 18.c5 d5 19.cb6 ab6+-) 18...Ng4 (18...Rf8 19.Ne2 Rab8 20.c5+-) 19.Nd1 (better 19.Nd5 Rad8+-) 19...Na5 (19...Nd4 20.Qa2 Ne6+-) 20.c5 dc5 21.dc5 Bc5 (21...Ne5 22.Bb2 Nec4 23.cb6 ab6 24.Bc3+-) 22.Qc5 b6 23.Qc7 (23.Qc7 Nf6 24.Bb2+-) 1–0. Trigance,Emile – Kehayov,Yulian, FICGS, 2013.

6.c3 Ba5

7.Qa4 Nc6=+ 8.Bg3 0-0 9.Nf3 d5 10.Kd1 (10.e3 Ne4-/+) 10...Ne4-/+ 11.Be1 (11.e3 Bg4 12.Be2 Bb6-/+) 11...Bb6 (11...Rf4 12.Qb3-/+) 12.e3 Bd7 (12...Bg4 13.Be2-/+) 13.Qb3 Bf5 14.d4 (14.Bh4!? Na5 15.Qb5-/+) 14...Na5-+ 15.Qb2 Qe8 16.Nbd2 c5 17.Bb5?? (better is 17.Ne4 Qe4 18.Bd2-+) 17…Qb5!! (18.Qb5 Nc3 19.Kc1 Nb5-+) 0–1. Andersson,Lars H – Persson,C, corr SSKK M–192, 1995.

7.e3 0-0 8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.Bf4 Nc5 11.0-0 Bg4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 c6 14.Nb3 Ne6 15.Be5 Bc7 16.Nd4 Be5 17.Ne6= Qd6 18.Nf4 g5 19.g3=+ Ne4 20.d4 Bf4 21.ef4-+ gf4 22.g4 f3 (22...f3 23.Rf3 Rf3 24.Qf3 Rf8-+) 0–1. Schirmer,Michael – Marshall,A, corr ICCF WT–H–834, 1992.

7.Nf3= 0-0 8.Bf6 Qf6 9.e4 d6 10.Bc4 Kh8 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5 13.d4 Nc6 14.Qd3+= Bf3 15.Rf3 Qe7 16.Nd2 Bb6 17.Kh1 Rf3 ½–½. Jaumandreu Llopis,Antonio – Cuno,Thomas, corr KMG–08, 1988.

7.Nf3 d6 8.Bf6 Qf6 =.

7.Nf3 d6 8.Bg3 0-0 9.e3 Nbd7 10.Bc4 Kh8 11.0-0 d5 12.Bb3 c6 13.Bc2 Nc5 14.Ne5 Bc7 15.Qf3 (15.Qf3 Nce4 16.d4=+; 15.Qe1 Nce4=+). Scheglmann,Eckhard – Dilling,Ralf, corr DDR, 1989.

7.Bf6 Qf6 8.e3 0-0 9.Bc4 Kh8 10.Nf3 c6 11.0-0 d5 (11...Qe7!?=) 12.Nh4+= Qf1?? (Better is 12...Qe7 13.Rf8 Qf8+=) 13.Bf1+- 1–0. lucya (2135) – flar (1920), GameColony.com, 2002.

7.Bf6 Qf6 8.e3 d5 9.Qa4 Nc6 10.Nf3 0-0 11.Bb5 Bb6 12.Bc6 bc6 13.0-0 a5 14.Na3 Ba6 15.Rf2 Rae8 16.Nc2 Bb5 17.Qb3 Bc4 18.Qa4 Bb5 (18...c5 19.Rb1=+) 19.Qb3 Bc4 20.Qa4 Bb5 21.Qb3= Bc4 ½–½. lucya (2125) – flar (1930), GameColony.com, 2002.

6.c3 Nc6

7.Bc7 Qc7 8.cb4 =+.

7.Bf6 Qf6

8.e3 0-0 9.Qb3 Kh8 10.Nf3 Bc5 11.Be2 a5 12.d4 Be7 13.0-0 Qh6 14.c4 Re8 15.Na3 a4 16.Qd3 Ba3 17.Qa3 Qe3 18.Qe3 =+.

8.e3 Be7 9.Nf3 d5 10.Qb3 Qe6 11.Bd3 0-0 12.Qc2 h6 13.0-0 Ne5 14.Be2 Bd6 15.a3 Nf3 16.Bf3 Qe5 17.g3 Bf5 18.Qd1 -/+.

8.e3 Qh4 9.g3 Qe4 10.Qf3 Qc2 11.cb4 Qb2 12.Qe4 Kd8 13.b5 Rf8 14.Nf3 Nb4 15.Ke2 c5 16.a3 Qa1 17.ab4 cb4 18.Qb4 +-.

8.Nf3 Bd6 9.g3 g5 10.Qa4 Qg6 11.Bg2 Rf8 12.Na3 Bc5 13.d4 Ba3 14.Qa3 Qe4 15.0-0 Qe3 16.Kh1 d6 17.Qa4 Ke7 18.Qc4 +=.

8.Nf3 Be7 9.e3 d5 10.Qb3 Qe6 11.Bd3 0-0 12.e4 Qg6 13.0-0 Be6 14.Qb7 Bh3 15.Ne1 Bc5 16.Kh1 Rf1 17.Bf1 Rf8 18.Qb5 -+.

8.Nf3 Be7 9.e3 d5 10.Qb3 Qe6 11.Be2 0-0 12.0-0 a6 13.Na3 b5 14.Nc2 Na5 15.Qb1 c5 16.a4 Rb8 17.ab5 Nc4 18.Qc1 =.

8.Nf3 Be7 9.e3 Qg6 10.Qb3 Rf8 11.Na3 a6 12.Rc1 b5 13.Nc2 Bb7 14.Qb1 Na5 15.Ncd4 Qg4 16.h3 Qg3 17.Ke2 g6 18.h4 -+.

8.e3 Bd6

9.Qf3 Qe7 10.Qd5 Ne5 11.Qe4 Nf7 12.Bd3 Ng5 13.Qe7 Be7 14.Ne2 c6 15.Ng3 d5 16.Rf1 Bd6 17.Nh5 g6 18.Nf4 Rf8 19.g3 Ne4 -/+.

9.Qf3 Qe7 10.Be2 Be5 11.d4 Rf8 12.Qd5 Bd6 13.e4 Bf4 14.Nf3 d6 15.Nbd2 a6 16.Bc4 Nd8 17.Qh5 g6 18.Qa5 g5 19.g3 b6 =+.

9.Qf3 Qe7 10.Qh5 g6 11.Qd5 Rf8 12.Be2 b6 13.Nf3 Bb7 14.0-0 0-0-0 15.Qb5 Ne5 16.Qa4 Nf3 17.Bf3 Bf3 18.Rf3 Rf3 19.gf3 Qg5 -/+.

9.Qf3 Be7 10.Qf6 Bf6 11.d4 d5 12.Bd3 0-0 13.Ne2 Bg4 14.Nd2 Rae8 15.e4 de4 16.Ne4 Bh4 17.Kd2 Be6 18.g3 Bd5 19.Rhf1 Be4 =.

9.Qf3 Qg5 10.d4 Rf8 11.Qe4 Kd8 12.Nf3 Qh6 13.Kd2 Ne7 14.g4 Rb8 15.Bg2 b5 16.g5 Qh5 17.Qh4 Qg6 18.Rf1 b4 19.Ne5 bc3 -/+.

9.Qf3 Qg5 10.Qe4 Kd8 11.Nh3 Qh6 12.Be2 Rf8 13.a3 b6 14.Bf3 Rb8 15.0-0 Ba6 16.Rf2 Ne5 17.Be2 Rf2 18.Kf2 Be2 19.Ke2 Qh5 -/+.

9.Qf3 Qg5 10.Nh3 Qe7 11.Be2 Rf8 12.Qh5 g6 13.Qh6 Qe4 14.Rf1 Qg2 15.Qh7 a6 16.Rf8 Bf8 17.Bf1 Qe4 18.Ng5 Qf5 19.h4 Ne7 =.

9.Qf3 Qg6 10.Be2 Ne5 11.Qd5 c6 12.Qd4 b5 13.Bf3 Bc7 14.Qe4 Qg5 15.Nh3 Qe7 16.Qc2 d5 17.Nf2 0-0 18.Qd1 Qh4 19.d4 Nf3 -+.

9.Qf3 Qg6 10.Nh3 Qc2 11.Qh5 g6 12.Qb5 Qc1 13.Ke2 a6 14.Qb3 Na5 15.Qd5 Qb2 16.Ng5 Rf8 17.Nh7 Qa1 18.Qe4 Kf7 19.Nf8 Kf8 -+.

9.Qf3 Qh4 10.g3 Qh6 11.Qe4 Be7 12.Nf3 0-0 13.Bc4 Kh8 14.Bd5 Bd6 15.Qh4 Qh4 16.Nh4 Be7 17.Ng2 Bf6 18.Nf4 Na5 19.Bg2 c6 =.

9.Qf3 Qh6 10.Be2 b6 11.Qh3 Qh3 12.Nh3 Bb7 13.e4 a6 14.d4 b5 15.e5 Be7 16.Nf4 0-0 17.0-0 d6 18.Bf3 de5 19.de5 Rab8 =+.

9.Qf3 Qh6 10.Ne2 Rf8 11.Qe4 Kd8 12.g3 b6 13.Nd4 Nd4 14.cd4 Rb8 15.Nc3 Re8 16.Qf3 c5 17.d5 Qg6 18.Rc1 Bb7 19.Bc4 a6 =+.

9.Qf3 Qh6 10.Qe4 Ne7 11.Nh3 c6 12.Qg4 Bc7 13.Qg5 Qg5 14.Ng5 d5 15.Bd3 h6 16.Nf3 Rf8 17.Rf1 g5 18.g3 a6 19.Nd4 c5 -/+.

9.Qf3 Qh6 10.Qh3 Qg6 11.d4 Qc2 12.Nd2 Qc3 13.Rd1 Nb4 14.Bc4 Be7 15.d5 Rf8 16.Ke2 b5 17.Bb5 c6 18.d6 cb5 19.Qh7 Bf6 -+.

9.Qf3 Qh6 10.Nh3 Be5 11.Bb5 a6 12.Bc6 dc6 13.Qe4 Qf6 14.Rf1 Qe7 15.Nf4 Bd6 16.Qe7 Ke7 17.h4 Bf5 18.d4 Rhf8 19.Nd2 Rae8 =+.

9.Nf3 Qg6 10.Qa4 Ne5 11.Qd4 Nf3 12.gf3 c6 13.Qe4 Qe4 14.fe4 Be7 15.e5 d5 16.ed6 Bd6 17.d4 Rf8 18.Nd2 Ke7 19.Rb1 b6 =.

9.Nf3 Qg6 10.Qb3 Ne5 11.Qd5 Nf3 12.gf3 Be7 13.f4 c6 14.Qg2 Qg2 15.Bg2 d5 16.d4 Kd8 17.Nd2 Re8 18.Kf2 Bd6 19.Rhb1 a5 =+.

9.Nf3 Qg6 10.d4 Qh6 11.Qd3 Rb8 12.Be2 Bg3 13.Kd1 d5 14.Rf1 Bd6 15.e4 0-0 16.e5 Be7 17.Nbd2 Bf5 18.Qb5 Be6 19.Bd3 a6 =+.

9.Nf3 Qg6 10.g3 Be7 11.Qb3 a5 12.Bb5 a4 13.Qd5 Rf8 14.0-0 Ra5 15.c4 Kd8 16.Ne1 Rf1 17.Kf1 Na7 18.Qg8 Qe8 19.Qe8 Ke8 20.Nc3 =+.

9.Nh3 a6 10.Qf3 Qe7 11.Be2 Qh4 12.Qf2 Qf2 13.Nf2 b5 14.d4 Rf8 15.Nd2 Ba3 16.Rb1 d5 17.Bd3 Ne7 18.e4 c5 19.Rf1 Be6 =.

9.Nh3 a6 10.g3 Ne5 11.Qe2 Be7 12.Nf4 0-0 13.d4 Nc6 14.Bg2 Kh8 15.0-0 Qd6 16.Nd2 b5 17.Qh5 Bb7 18.Ne4 Qh6 19.Qh6 gh6 +/–.

9.Nh3 a6 10.Qh5 g6 11.Qg4 b5 12.Be2 Bb7 13.d4 0-0 14.Nd2 Qe7 15.Qg5 Rae8 16.Qe7 Re7 17.e4 b4 18.Rb1 bc3 19.Rb7 cd2 -/+.

9.Nh3 b6 10.d4 Qh6 11.Kd2 Na5 12.Qg4 0-0 13.Bd3 Bb7 14.Re1 Bh2 15.Ng5 d5 16.Bh7 Kh8 17.Bd3 Bd6 18.Qh3 Rae8 19.Rh1 Rf2 -/+.

9.Nh3 b6 10.Qf3 Qe7 11.Bd3 Rf8 12.Qe4 h6 13.Nf2 Bb7 14.0-0 0-0-0 15.Qa4 Nb4 16.Be2 Qh4 17.Nh3 Qe4 18.Bf3 Rf3 19.gf3 Qg6 -+.

9.Nh3 b6 10.Qg4 Bb7 11.d4 Ne7 12.Bd3 Nd5 13.e4 Nb4 14.Ke2 Nd3 15.Kd3 Qh6 16.Qg5 Qe6 17.d5 Qf7 18.Nd2 h6 19.Qg4 0-0 -/+.

9.Nh3 b6 10.Qh5 g6 11.Qg5 Qg5 12.Ng5 Bb7 13.Be2 0-0 14.Ne4 Be7 15.Nf2 Rae8 16.Rf1 Kg7 17.g3 Ne5 18.Ng4 Rf1 19.Kf1 Rf8 -/+.

9.Nh3 Rb8 10.d4 b5 11.Qf3 Qh6 12.Bd3 Rf8 13.Qe2 b4 14.c4 Ne5 15.Nd2 Nd3 16.Qd3 Bb7 17.Qe2 Kd8 18.Rb1 Qg6 19.e4 Re8 -/+.

9.Nh3 Rb8 10.Qf3 Qf3 11.gf3 a6 12.d4 b5 13.Bd3 Be7 14.Rg1 g6 15.Nd2 Bb7 16.Rb1 0-0 17.Be4 Kg7 18.f4 Rfe8 19.Kd1 Bh4 =.

9.Nh3 Rb8 10.g3 b5 11.Bg2 b4 12.Nf2 0-0 13.0-0 Ba6 14.Qb3 Kh8 15.Nd3 Qg6 16.Rf8 Rf8 17.Nf4 Bf4 18.ef4 Bd3 19.Qd1 a5 -/+.

9.Nh3 Rb8 10.Qh5 g6 11.Qg5 Qg5 12.Ng5 Be7 13.Nh3 g5 14.Nf2 d5 15.d4 Be6 16.Bd3 h5 17.e4 b5 18.Nd1 b4 19.Ne3 de4 =+.

9.Nh3 Be5 10.d4 Bd6 11.Qf3 Qh6 12.Be2 Rf8 13.Qh5 Qh5 14.Bh5 Ke7 15.Bf3 b5 16.e4 Kd8 17.e5 Be7 18.Be4 Bb7 19.Bh7 Rb8 =.

9.Nh3 Qe7 10.Bd3 Be5 11.Nf2 d5 12.Qf3 Be6 13.Bb5 Bf6 14.Bc6 bc6 15.Qh5 g6 16.Qe2 0-0 17.0-0 c5 18.Nd3 c4 19.Nf4 Rab8 -/+.

9.Nh3 Qe7 10.Nf2 0-0 11.Bd3 Ne5 12.Be2 b6 13.d4 Nf7 14.e4 Bb7 15.e5 Ne5 16.de5 Qe5 17.Ng4 Qe6 18.Qb3 Bd5 19.Qb5 Bc5 -+.

9.Nh3 Qe7 10.Qh5 g6 11.Qg5 Qe4 12.Nf2 Qe6 13.Be2 Be7 14.Qh6 Bf8 15.Qh3 Qh3 16.Nh3 d5 17.Nf4 Ne7 18.Rf1 Bg7 19.d4 c6 =.

9.Nh3 Rf8 10.g3 Ne5 11.Qh5 g6 12.Qe2 Be7 13.Nf4 g5 14.Nd5 Nf3 15.Kd1 Qc6 16.e4 d6 17.Bg2 Ne5 18.h3 Qa4 19.Ke1 Qc2 =+.

9.Nh3 Qg6 10.Nf2 Be7 11.g3 d5 12.Qb3 Bf5 13.Nh3 Bd6 14.Qb7 0-0 15.Nf2 Be4 16.Bd3 Bd3 17.Qc6 Qh5 18.g4 Qh4 19.Qd5 Kh8 -+.

9.Nh3 Qg6 10.Qf3 Qc2 11.Qh5 g6 12.Qb5 a6 13.Qb3 Qc1 14.Ke2 Na5 15.Qd5 Qb2 16.Ng5 Rf8 17.Nh7 Qa1 18.Nf8 Kf8 19.Kf2 Qb1 -+.

9.Nh3 Qg6 10.g3 0-0 11.Bc4 Kh8 12.Nf2 b6 13.Bd3 Qh6 14.Be4 Bb7 15.Qe2 Rae8 16.0-0 Be7 17.Bg2 Rf7 18.a3 Ref8 19.c4 Bf6 =+.

9.Nh3 Qh6 10.Qf3 Kd8 11.Qd5 Rf8 12.Ng5 Ne5 13.Ne4 Qh4 14.Kd1 Qg4 15.Kc1 Qe6 16.Qe6 de6 17.Be2 Nc6 18.d4 e5 19.Nbd2 Be6 =.

9.Nh3 Qh6 10.g3 0-0 11.Bg2 Kh8 12.Nf2 b6 13.Qe2 Bb7 14.0-0 Rae8 15.a3 a6 16.e4 Na5 17.Qg4 Nc4 18.Qh3 Qh3 19.Bh3 Rf7 =+.

9.Qf3 Qe6

10.Bb5 Qg6 11.Kd1 Ne5 12.Qe2 0-0 13.Nf3 c6 14.Ba4 Nf3 15.gf3 Be7 16.d4 d5 17.Bc2 Qf7 18.Nd2 Be6 19.Rb1 b6 =+.

10.d4 Rf8 11.Qh3 Qg6 12.Nd2 Ba3 13.e4 d5 14.Qe3 de4 15.Rb1 Kd8 16.g3 Bd6 17.Ne2 Qf7 18.Rb2 Ba3 19.Rb3 Be7 =.

10.Be2 Be7 11.Qh5 g6 12.Qh6 Qe4 13.Bd1 Bh4 14.Kf1 Rf8 15.Nf3 Ne5 16.d3 Nd3 17.Nbd2 Qe7 18.Ke2 Nf4 19.Kf1 Nd5 -+.

10.Ne2 Ne5 11.Qe4 Ng4 12.Qe6 de6 13.h3 Nf6 14.d4 Rf8 15.Nd2 Nd5 16.e4 Ne3 17.Rb1 b6 18.Nf3 Bb7 19.e5 Be4 =+.

10.Qh3 Qg6 11.d4 Qc2 12.Nd2 Qc3 13.Rd1 Nb4 14.Bc4 Be7 15.d5 Rf8 16.Ke2 b5 17.Bb5 c6 18.d6 cb5 19.Qh7 Bf6 -+.

10.Nh3 Ne5 11.Qh5 g6 12.Qe2 0-0 13.Nf4 Qf6 14.d4 Nf7 15.g3 Bf4 16.gf4 d5 17.h4 Bf5 18.h5 Rae8 19.Rg1 Nd6 -/+.

10.Qh5 g6 11.Qg5 0-0 12.Be2 Be7 13.Qg3 Qf5 14.Kd1 Qa5 15.h4 d5 16.h5 Qa4 17.Kc1 Bd6 18.Qe1 Bf5 19.d3 Ne5 -/+.

9.Nf3 Qh6

10.Qa4 0-0 11.Bc4 Kh8 12.0-0 Ne5 13.Ne5 Rf1 14.Bf1 Be5 15.g3 Qh5 16.d4 Bf6 17.Nd2 Bg5 18.Re1 d5 19.c4 Be6 =.

10.Qa4 0-0 11.Bc4 Kh8 12.Qb5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Qe5 Qh4 15.g3 Qc4 16.Qd4 Qa6 17.d3 d6 18.Nd2 c5 19.Qc4 b5 -/+.

10.Qa4 0-0 11.Bc4 Kh8 12.Qb5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Qe5 Qh4 15.g3 Qc4 16.Qd4 Qc6 17.e4 d6 18.d3 Be6 19.Nd2 Qa6 -/+.

10.Qa4 0-0 11.Bc4 Kh8 12.Qb5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Qe5 Qh4 15.g3 Qc4 16.Qe7 Kg8 17.Na3 Qc6 18.0-0-0 d6 19.Rhf1 Bf5 -/+.

10.Qa4 Bg3 11.Kd1 a6 12.Bb5 0-0 13.Rf1 Bd6 14.Bd3 b6 15.Qg4 Kh8 16.Be2 Bb7 17.Qd7 Qg6 18.d3 Ne7 19.e4 Qg2 -/+.

6.c3 Be7

7.e4 Nc6 8.Bf6 Bf6 9.d4 0-0 10.Bc4 Kh8 11.Nf3 Na5 12.Bd3 d6 13.0-0 Bg4 14.Nbd2 c5 15.Qe1 Bh5 16.e5 de5 17.Ne5 cd4 18.Qe4 g6 19.cd4 Qe7 20.Rf6 Qf6 21.Rf1 Qg7 22.g4 Bg4 23.Ng4 Nc6 24.Rf8 Rf8 25.Nf3 Qf7 26.Ng5 Qa2 27.Nh7! Qa1 28.Kg2 Qa2 29.Kh3 Rf5 30.Nhf6 Qf7 31.Qe3 Qf8 32.Kg2 Rf6 33.Nf6 a5 34.Qg5 Ne7 35.Bg6 Ng6 36.Qg6 Qg7 37.Qg7 Kg7 38.Ne8 Kg6 39.Nd6 1–0. Bendig,Frank – Pohl,W, corr KMG–27, 2000.

7.e4 d6 8.Bf6 Bf6 9.d4 Qe7 10.Bd3 c5 11.Nf3 Nc6 12.d5 Nb4 13.0-0 0-0 14.a3 Nd3 =+.

7.e3 0-0

8.Qb3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Bg3 b6 11.Nd4 Nc5 12.Nc6?? Nb3-+ 13.ab3 Qe8 14.Bb5 Bd7 15.Ne7 Qe7 16.Be2 Bg4 17.Na3 c6 18.Nc2 Qe4 19.Nd4 Qg2 20.Rf1 Ne4 21.Nf3 Bf3 22.Rf3 Qg1 23.Rf1 Rf1 24.Bf1 Rf8 25.0-0-0 Plans Bh3 25...Rf1 26.Rf1 Qf1 27.Kc2 Qe2 (27...Qe2 28.Be1 Qe1 29.Kb2 Qd2 30.Ka3 Qc1 31.Ka4 Nc3 32.Kb4 a5#) 0–1. Weisbrod,Juergen – Reimann,Andreas, corr KMG–10, 1990.

8.d4 d6 9.Bf4 Nc6 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Nh5 12.h3 Bf3 13.Bf3 Nf4 14.ef4 Bh4 15.Kd2 Rf4?? 16.Rg1?? Qg5 17.Kd3? Qb5 18.Kc2 Re8 19.Qd3 Qd3 20.Kd3=+ Re1 21.Re1+= Be1 22.Na3 Bg3 23.Nb5 a6 24.Nc7+/– Nd8 25.Rb1 h6 26.Bb7 Nb7 27.Rb7 Rf2 28.Ne6 g5 29.Rg7 Kh8 30.Rg6 Kh7= ½–½. Vater – Wartig,Wolfgang, corr KMG–20, 1990.

8.Nf3 d5 9.Be2 c5 10.0-0 Nc6 11.Bf6 Bf6 12.d4 Qe7-/+ 13.Qd2 Re8 14.Kf2 c4 15.Qc1 Bg4 16.h3 Bh4 17.g3-/+ Bg5 18.Ng5 Be2 19.Ke2 Qg5 20.Rf3 b5 21.Nd2 b4 22.Rb1 Re7 23.Kf2 Qh6 24.h4 Rae8-+ 25.Nf1 a5 26.Qc2 Qe6 27.Rb2 Qe4 28.Qd2 bc3 29.Qc3 Nb4 30.Kg2 Qd3 (31.Qe1 c3-+) 0–1. Van Esbroeck – Cottarelli,Franco, corr 3GMM–33, 1997.

7.e4 0-0

8.Bc4 Kh8

9.Bf6 gf6 10.Qh5 +=.

9.Bf6 Bf6

10.d4 Qe7 11.Qe2 c5 12.e5 Bh4 13.g3 Bg5 14.d5 d6 =.

10.d4 Qe8 11.Qe2 a6 12.Nf3 d6 13.0-0 b5 14.Bb3 Nc6 =.

10.d4 Qe8 11.Qe2 a6 12.Nf3 d6 13.0-0 b5 14.Bb3 Bg4 =.

10.d4 Qe8 11.Qe2 a6 12.Nf3 d6 13.a4 Bg4 14.0-0 c5 =.

10.d4 Qe8 11.Qe2 Bh4 12.g3 Be7 13.Nf3 d6 14.0-0 c6 =.

10.d4 Re8 11.Bd3 c5 12.e5 cd4 13.cd4 Bg5 14.Qh5+= Bh6 15.Ne2 d6= 16.ed6 Re3 17.Bb5 Qd6 18.0-0= Nd7 19.Nd2 Nf6 20.Nc4 Qe7 21.Rf6 Qf6 22.Rf1 Qe7 23.Ne5 Re5 24.Qe5+/– Qe5?? 25.Rf8 (25.de5?! Be6 26.a3 a6=+). Bendig,Frank (2090) – Horton,Justin (2140), IECG, 2000.

6.e3 0-0

7.c3 Be7 8.Bf6 (8.Be2 d5=+) 8...Bf6 (8...Rf6 9.Nf3=+) 9.Bd3 d5 10.Qc2 Bh4 (10...g6 11.Nf3=+) 11.Kd1 (11.g3!? Be7 12.Bh7 Kh8 13.Ne2+=) 11...Qg5 (11...Bg4 12.Ne2 g6 13.Qb2-/+) 12.g3 (12.Bh7 Kh8 13.Qg6 Rf1 14.Ke2 Re1 15.Kd3 Qg6 16.Bg6-+) 12...Qh5-/+ 13.Kc1 Bg3 (13...Be7!?-/+) 14.Bh7=+ Kh8 (14...Qh7 15.Qh7) 15.Bg6 Qh6 (15...Rf1 16.Kb2 Qh4 17.Qd3+=) 16.h4 (16.Ne2 Bd6= (< 16...Bh2 17.Nf4+=)) 16...Bg4 (16...Rf1 17.Kb2=+) 17.h5 Nd7 (17...Rf1 18.Kb2=+) 18.Qd3 Ne5 (18...Nf6!?=+) 19.Qd5+= Rad8 (19...Rf1 20.Kb2=) 20.Qg2 Rf2?? (21.Qg3 Rf1 22.Kb2 Nc4 23.Kb3 Qg5-+; 20...Nc4 21.Be4 Qb6-+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Ritzerfeld,Wim, IECG 7PSRR, 1995.

7.c3 Ng4?? 8.Qg4+- d6 (8...Qe7 9.Bc4 Kh8+-) 9.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (1780) – FLAP (1770), rated blitz game (3/0), 2002.

7.Nc3 d6-/+ 8.Bc4 Kh8 9.a3 Bc3 10.Bc3 Ne4 11.Nf3 Nc3 12.dc3 Rf3! 13.Qf3 Qh4 14.Kd2 Qc4 15.Rhf1 Bg4?? 16.Qf8?? Qg8-+ 17.Rf4 Be6 18.Qe7 Nd7 19.Raf1 g5 (19...g5 20.Rf7 Bf7 21.Rf7 Rf8 22.Rf8 Nf8 (22...Qf8?! 23.Qd7 Qf2 24.Kc1=) 23.Qc7 Qd5 24.Kc1 Ne6-+) 0–1. Reimann,Andreas – Cuno,Thomas, corr KMG–08, 1988.

7.Be2 Nc6 (8.Bf4 Ne4=+) =+. Plock,Joerg – Savtjak,O, corr ICCF–Cup8/9 V013, 1990.

7.Nf3 Nc6 8.Bb2 d5 9.c4 Qe7-/+ 10.Qe2 Be6 11.cd5 Nd5 12.a3 Bd6 13.e4 Nf4 14.Qb5 Bd5 15.Nc3 Be4 16.Ne4 Qe4 17.Kd1 a6 18.Qc4 Qc4 19.Bc4 Kh8 20.Ng5 Be5 21.Nf7 Rf7 22.Be5 Rf5 23.Bc7 b5 24.Ba2 Rc8 25.Bf4= Rf4 26.Rc1 Ne7 27.Re1 Rc1 28.Kc1 Ng6 29.d4 h5 30.d5 Nf8 31.d6+/– g5 32.Bd5 (32.Bd5 Rd4 33.Re5+/–) 1–0. Bonetti,Shane – De Visser,Arno, Orang–Utan Invitational, 2002.

7.Nf3 Nc6 8.Bb2 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0= Qe7 11.Nc3 Rad8 12.Qe1 a6 13.Qh4 Bf5 14.Rac1 Ba3 15.Ba3= Qa3 16.Qf4 Ne4 17.Ne4 Be4 18.Qc7+= Rf7 19.Qb6 Qe7 20.Nd4 Rf1 21.Bf1 Rd6 22.Bd3 Nd4 23.Qd4+/– b5 24.Rf1 Rf6 25.Rf6 gf6 26.Be4 de4 27.Qd5 Kg7 28.Kf2 Qb4 29.Ke2 Qa4 30.Qb3 Qa5 31.Qe6 Qa4 32.Kd1 (32.Kd1 h6 33.Qg4 Kf7 34.d4 Qa2 35.Qe4 Qb1 36.Ke2+/–) 1–0. de Bouver,Guido – De Visser,Arno, Orang–Utan Invitational, 2002.

7.Nf3 Ng4 8.Bc4?? (better 8.Bc3 Nc6 9.Bb5-/+) 8...d5-+ 9.Bd3 (9.Bc3 Bc3 10.Bd5 Qd5 11.Nc3-+) 9...Ne5 10.Ne5 Qf6 (10...Qh4 11.g3 Qg5 12.Nc3 Qe5 13.Rf1 Rf1 14.Kf1 Bh3 15.Kg1-+) 11.Bh7?? (better 11.Qh5 g6 12.Ng6 hg6 13.Bg6-+) 11...Kh7-+ 12.Qh5 Kg8 13.Ng6 (13.Nf3 Bf5 14.c3-+) 13...Qf2 14.Kd1 Rf5 (better 14...Qg2 15.Kc1 Qh1 16.Kb2 Bf5 17.Nf8 Qe4-+ (17...Kf8 18.Qf5 Ke7 19.Qg5 Ke8 20.Qh5 Kd8 21.Qh8 Kd7 22.Qh3 Kd6 23.Qg3 Kc6 24.Qg6 Bd6 25.Qe8 Kb6 26.Nc3=)) 15.Qh8 Kf7 16.Nf4 (16.Nh4 Nc6 17.Nf5 Qf5 18.Qh4-+) 16...Nc6 17.Qh7 (17.Kc1 d4 18.Nd3 Qg2-+) 17...d4 (better 17...Rf4 18.ef4 Qg2 19.Re1 Qg4 20.Kc1-+) 18.Nh5 (18.Qg6 Kg8 19.Qg3 de3 20.de3 Qg3 21.hg3-+) 18...Qg2 19.Re1 (19.Qg7 Qg7 20.Ng7 Kg7 21.ed4 Rf2 22.Rg1 Kh6-+) 19...Qg4 20.Kc1 Rh5 21.Qd3 Bf5 22.Qc4 Be6 23.Qd3 Rd8 24.Rf1 Kg8 25.ed4 Nd4 (25...Rh3 26.Qb5 Nd4 27.Qe5 Ne2 28.Kd1 Ng3 29.Kc1 Nf1 30.Qe6 Qe6 31.d3 Rh2 32.Kb2 Qe5 33.Kb3 Rd3 34.c3 Bf8 35.Nd2 Qc3 36.Ka4 Qb4) 26.Qe3 Rh3 27.Qe5 Bd6 28.Qe1 Bf5 (better 28...Ne2 29.Kd1 Rh2-+) 29.Rg1 Ne2 30.Kb2 (30.Qe2 Qe2 31.a3 Bf4 32.Rg7 Kg7 33.Kb2 Qb5 34.Kc1 Rh2 35.Nc3 Bd2 36.Kd1 Qf1) 30…Qb4 0-1. nikulin09 (1800) - Lance5500 (2620), lichess.org, 2018.

6.Nf3 0-0

7.c3 Be7 8.Qb3 d5 9.Bf6 Bf6 (9...gf6?! 10.e4=) 10.Nd4 (10.e4 Re8 11.d3 b6-/+) 10...c5 11.Nf3 Nc6 12.e3 Bh4 13.g3? (better is 13.Kd1!? Bf2 14.Ke2=+) 13...Rf3-+ 14.Bg2? (better is 14.Be2 c4 15.Qb5-+) 14...c4 15.Qd1 Rf7 16.Qe2 (16.Qh5 Bg5 17.Rf1-+) 16...Ne5 17.Rf1 Nd3 (18.Kd1 Bg4-+) 0–1. Pieleck,Rudi – Mehlhorn,Uwe, RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

7.e3 d6 8.Bb2 c5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Ne4?? (better is 10...d5=) 11.c3+- Ba5 12.d3?? (better is 12.Qb3!? d5 13.Qb7+-) 12...Ng5 13.Ng5 Be2? 14.Qe2?? Rf1= 15.Qf1 Qg5 16.Qf4 Qe7 17.e4 Nc6 18.Nd2 Ne5 19.Qg3 Rf8 20.Rf1 Rf1 21.Kf1 Qf7-/+ 22.Nf3 Nd3-+ 23.Ba1? Qf6 24.Ke2 Nf4 25.Ke3 Nh5?? 26.Qg5 Qf7 27.Qg4 Nf6 28.Qc8 Ne8 29.Bb2 Bb6 30.c4+= h6 31.a4 Kh7 32.Qf5= Qf5 33.ef5 Nf6 34.h3 g6?? 35.fg6?? Kg6= 36.g4 Bd8 37.Bf6 Bf6 38.Ke4 h5 39.gh5 Kh5 40.Kd5 Be7 41.Nd2 Kh4 42.Ne4 Kh3 43.Nd6 b6 44.Nc8 Bd8 45.Na7 Kg4 46.Nc6 Bc7 47.Ne7 Bd8 48.Nc6 Bc7 49.Ne7 Bd8 50.Nc8 Bh4 51.Kc6 Bf2 52.Nb6 Kf4 53.Nd7 Ke4 54.Nc5 Kd4 55.Nb7 Kc4 56.a5 Kb4 57.a6 Ba7 0–1. Fournier,Frederic – Bumbaye, Partie evaluee, 3m + 0s, 2008.

7.e3 d6 8.Bc3 Nc6 9.Bb4 Nb4 10.Nc3 Bg4 (10...Bf5 11.Bc4 d5 12.Bb3+=) 11.Be2 d5 (11...Be6 12.0-0=) 12.0-0 (12.Rb1!? Qe7 13.a3+=) 12...c5= 13.d3 (better is 13.a3!? Nc6 14.Rb1=) 13...d4-/+ 14.ed4? (better is 14.Ne5 Be2 15.Ne2 de3 16.c3-/+) 14...Bf3-+ 15.Bf3 cd4 (better is 15...Qd4 16.Rf2 Ng4-+) 16.Ne4 Rc8 17.Nf6 Rf6 (worse is 17...gf6 18.c4 Qe7 19.Re1+/–; 17...Qf6?? 18.a3+-) 18.a3 (better is 18.c4!?=) 18...Nc2-/+ 19.Rc1 Ne3 20.Rc8 Qc8 21.Qb3 Kh8 22.Rb1 b6 23.Qb2 Qc2?? (better is 23...Qd7-/+) 24.Qc2 (24.Rc1!? Qc1 (24...Qb2?? 25.Rc8 Rf8 26.Rf8) 25.Qc1 h6+-) 24...Nc2 25.Rc1 h5 (25...g6 26.Rc2 b5 27.Bc6+-) 26.Rc2 Kh7 27.Be4 Kh6 28.Rc7 1–0. Fournier,Frederic – Bins, Partie amicale, 2m + 0s, 2008.

7.e3 Ng4 8.Bf4=+ Nc6 (8...d5 9.Nc3 Re8 10.Bd3 Bc3 11.dc3 Ne3 12.Be3 Re3 13.Kf2=+) 9.Bd3 Qe8 (9...d5 10.h3 Nf6 11.Nc3=+) 10.0-0= Bc5 (better 10...d5!?=) 11.Bc7+- d6 (11...Nb4 12.Nc3 d6 13.Bc4 d5 14.Bd5 Nd5 15.Nd5+-) 12.Nc3 b6 (12...Nb4!?+-) 13.Ne4+- Qd7? (better 13...d5 14.Nc5 Qe7+-) 14.Nfg5 Rf1 (14...Qc7 15.Nc5 Nf6+-) 15.Qf1 Qc7 (15...Ne3 16.Nc5 Nf1 17.Nd7 Nd2 18.Bh7 Kh8+-) 16.Bc4 d5 17.Bd5 Kh8 18.Nf7 Kg8 19.Nfd6 Kh8 (19...Be6 20.Be6 Kh8+-) 20.Qf8 1–0. Vendelo – Arius, internet free game, 2018.

7.e3 Nc6

8.Bb2 d5 9.Bb5 Bg4 10.0-0 Qe7 11.c4 dc4 (better is 11...a6!? 12.Bc6 bc6 13.cd5 Nd5-/+) 12.Bc4+= Kh8 13.Be2 (13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Ne4+=) 13...Rad8 (better is 13...Ne4!?-/+) 14.Nc3+= a6 15.Qe1 Bf3 16.Bf3 Ne5 17.Bb7 Nd3 18.Qb1 Nc5 19.Bf3 (19.a3 A) worse is 19...Nb7 20.ab4 Rd2 A1) 21.Ra6? Qe3 (21...Qb4?! 22.Ba1 Qb1 23.Nb1=) 22.Kh1 Qg5-+; A2) 21.Nd1=; B) 19...Rd2 20.Nd1 Ng4 21.Rf8 Qf8+=) 19...Rd2 20.Nd1 Nd3 21.Bc1 Nc1 22.Qc1 Qe5 23.Rf2 Rf2 24.Nf2 Bd2! 25.Qf1 (25.Qd2 Qa1 Deflection) 25...Be3 26.Re1 Qd4 27.Re2 Rd8 28.Qe1 Bd2 29.Qb1 c5 30.Kh1 (30.Re6!?-/+) 30...c4-+ 31.Ne4 c3 32.Qc2? (better is 32.g3-+) 32...Nd5 33.Rd2 (33.Nd2?? Ne3 (worse is 33...cd2 34.Qd2 Nf6 35.Qd4 Rd4 36.Re6+=) 34.Re3 cd2-+) 33...cd2 34.Qd2 Qd2 35.Nd2 Nc3 (35...Nc3 36.Nb3 Na2-+) 0–1. Baensch,Hans (2095) – Mehlhorn,Uwe (2440), RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

8.Bb2 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qd7 11.c4 Be6 12.a3 Be7 13.Qc2 Bf5 14.Qc1 a6 15.Nc3 d4 16.Nd5 de3 17.Ne3 Be4 18.Ng5 Bg6 19.d4? Nd4 20.Bd4 Qd4 21.Ne6 Qd5! 0–1. Merten – Schirmer, corr KGP/2.Z–02 1993.

8.Bb2 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qd7 11.c4 Be6 12.a3 Be7 13.Qc2 Bf5 14.Qc1 a6 15.Nc3 d4 16.Nd5 de3 17.Ne3 Be4 18.Ng5 Bg6 19.d4 Nd4= 20.Bd4 Qd4 21.Ne6 Qe5 (21...Qe5 22.Nf8 Rf8=). Merten,Rainer – Schirmer,Michael, corr SOK–92–89, 1992.

8.Bb2 d5 9.Be2 Bg4 10.0-0 Qd7 11.c4 Be6 12.Qc2 Rae8 13.a3 Ba5 14.cd5 Nd5 15.Nc3 Bf5 16.Qb3 Be6 17.Nd5 Qd5 18.Qd5 Bd5 19.Rf2 Nb8 20.Rc1 Nd7 21.Bc3 Bb6 22.Bb4 Rf7 23.Rcf1 c6 24.Bd3= Bd8 25.Bb1 c5=+ 26.Bc3 b5 27.Bb2 a5 28.d4 c4-/+ 29.Re1 Rfe7 30.Bf5 b4 31.ab4 ab4 32.e4 Bb7 33.Ba1 g6 34.Bd7 Rd7 35.Rb1 Be7 36.Ne5 Rc7-+ 37.d5 c3 38.Nd3 Ba6 (38...Ba6 39.Rf3 Bd3 40.Rd3 c2-+) 0–1. Plock,Joerg (2120) – Mehlhorn,Uwe (2440), RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

8.Bb2 Ng4 9.Nc3 d5 10.Be2 Bd6 11.0-0= Rf3 12.Bf3 Bh2 13.Kh1 Bg3 14.Bd5 Kh8 15.Kg1 Be6?? 16.Rf7?? Qh4 17.Qf3 Bf7 18.Qf7 Nce5 19.Qf5 g6 20.Qg4 Bh2 21.Kf1 Qg4 (21...Qg4 22.d3 Rf8 23.Ke1 Bg3 24.Kd2 Rf2 25.Kc1 Bf4-+) 0–1. Bakkers,MJTh – Korpel, corr NLD, 1993.

8.Bc3 Be7 9.Be2 d5 10.0-0 Ne4 11.Bb2 Bf6 12.Bf6 Rf6 13.d3 Nd6 14.Nc3 Ne7 15.Qd2 Bd7 (15...Bf5 16.Rf2=) 16.Ne5 (16.e4 de4 17.de4 Rf8+=) 16...Rf1 17.Rf1 Be6 18.d4 Nc6 19.Nc6 bc6 20.e4 (20.Bd3 Qe7+=) 20...Qd7 (better is 20...de4!? 21.Rf4 Bd5+=) 21.e5+/– Nf5 22.Nd1 (22.Na4 Rf8+-) 22...Rb8 23.c3 Qe7 24.Ne3 Qg5 (24...Ne3 25.Qe3 Rb2 26.a4+=) 25.Rf3 (25.Bg4!? g6 26.Qf2+/–) 25...Rb1 26.Kf2?? (better is 26.Bf1 Ne3 27.Qe3 Qe3 28.Re3=) 26...Qh4-+ 27.g3?? (27.Rg3 Ng3 28.hg3-+) 27...Qh2 28.Ng2 Qg1 0–1. Fournier,Frederic – Gvsteend, Partie evaluee, 5m + 2s, 2009.

4.fe5 Qe7

5.e3 Nc6 6.a3 Ba5 7.Qh5 g6 8.ef6 Nf6 9.Qg5 0-0 10.Nf3 Ne4?? 11.Bc4+- Rf7 12.Qh6 (12.Qh6 Qf8 13.Qh4+- (< 13.Bf7 Qf7 14.0-0 Qf8 15.Qf8 Kf8 16.Ng5 Ke7 17.Ne4 d5+-); < 12.Bf7 Qf7 13.Qh6 d5+-) 1–0. Bendig,Frank – Koenig, corr BdF e–mail, 2000.

5.e3 d5 6.a3 Ba5 7.Qh5 g6 8.Qf3 h5 (better is 8...Qf7+=) 9.Qd5 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Bc6 (better is 11.Ne2!? Bb6 12.Nf4 Ne5 13.Qb7+-) 11...Bc6+/– 12.Qa5 Bg2 13.ef6 Nf6 14.Qg5 Bh1? (14...Ng4 15.Qg6 Qf7 16.Qf7 Kf7 17.Bh8 Rh8+-) 15.Bf6 (15.Qf6 Qf6 16.Bf6 0-0+=; 15.Qg6?! Kd7 16.Qf5 Qe6 17.Qf6 Qf6 18.Bf6 Rhg8+-) 15...Qh7 (15...Qf8 16.Qe5 Kd7 17.d3+- (< 17.Bh8 Qh8 18.Qb5 Bc6 19.Qd3 Kc8+-)) 16.Qe5 (< 16.Bh8 Qh8 17.Nc3 Qh7+-) 16...Kd7 17.Qd4 (< 17.Bh8 Qh8 18.Qh8 Rh8+-) 17...Kc6 18.e4 Rhd8 (18...Qg8 19.Bh8 b6 20.Nc3+-) 19.Bd8 Rd8 (19...Qf7 20.Nc3 b6 21.Nh3+-) 20.Qd8 Be4 (20...Qd7 21.Qg8 Qg4 22.Ne2+-) 21.Qe8 Kb6 22.Qe4 (22...c6 23.Nf3+-) 1–0. orane (1970) – mastricht12, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.e3 d6 6.Qh5 g6 7.ef6 Nf6? (7...Qe3 8.Kd1 gh5 9.de3 Nf6 10.Bf6 Rf8 11.Bb5 c6=) 8.Qh4+- Rf8 (8...Qe3 9.Ne2 Ne4 10.c3 (10.Bh8?? Bd2 11.Kd1 Bg4-+) 10...Qf2 11.Qf2 Nf2 12.Kf2+-) 9.Qb4 Nc6 10.Qa4 Bd7 (10...Ne4 11.Bb5 Nf2 12.Nf3 (12.Bc6?! Bd7 13.Bd7 Qd7+-) 12...Nh1 13.Bc6 Kd8 14.Be4+-) 11.Bb5 (11.Nc3 Ng4 12.Nge2 Nce5+-) 11...Ne4 12.Nf3 Nc5 13.Qa3 Qe4 (13...Ne5 14.Ne5 Bb5 15.Nc3+-) 14.0-0 Qc2 15.d4 Ne4 (15...Ne7 16.Rf2 Qf5 17.dc5 Bb5+-) 16.Bd3 Qf2 (16...Qd3 17.Qd3 d5 18.Qb3+-) 17.Rf2 Nf2 18.Kf2 a5 19.Kg1 Nb4 20.Nbd2 Nc2 21.Bc2 Bg4 22.Qa4 (22.Ng5 Bf5 23.Ba4 Bd7+-) 22...c6 23.d5 Bd7 24.Qe4 Kd8 25.dc6 Bc6 26.Qe6 Kc7 27.Qe7 Bd7 28.Rc1 Rad8 29.Be4 Kb8 30.Qd6 Ka7 31.Bd4 b6 32.Qb6# 1–0. Trkn – guest1045, ICC, 2004.

5.ef6 gf6 6.Nf3 Bc5 7.e3 f5?? (better is 7...d5+=) 8.Bh8+- Nf6 9.Bf6 Qf6 10.Nc3 d5 (10...c6 11.Ne2+-) 11.Nd5 Qb2 (11...Qg7+-) 12.Nc7 Kd7 13.Na8 f4 14.ef4 Kd6 15.d4 (15.Qb1 Qb1 16.Rb1 Nc6+-) 15...Qc3 16.Kf2 Bb4 17.Bd3 Bg4 18.h3 (better is 18.Qe2 Nc6 19.f5 Qd4 20.Nd4 Be2 21.Ne2 Ke5+-) 18...Bf3 19.Qf3 Qd4 20.Qe3 (better is 20.Kg3!? Nc6 21.Rad1 Qg7 22.Bg6 Nd4 23.Rd4 Qd4+-) 20...Bc5 21.Qd4 Bd4 22.Kf3 Ba1 23.Ra1 Nc6 24.Re1 (24.Bh7 Nd4 25.Ke3 Nb5+-) 24...Kc5 25.Nc7 (25.Bh7 Nd4 26.Ke3 Nb5+-) 25...Kb6 26.Ne6 Nd4 27.Nd4 a5 28.a4 Kc5 29.c3 b5 30.Bb5 Kd5 31.Re5 Kd6 32.Ke4 (32.Ke4 Kc7 33.f5 Kb7 34.Re7 Kb6 35.Kd5 h5 36.c4 h4 37.c5; 32.Be8 Kc7 33.Nb5 Kb6 34.Re6 Kb7 35.Bc6 Kb6 36.Be4 Kc5 37.Rc6) 1–0. Fournier,Frederic – JulienWeedy, Active, 2008.

5.ef6 Nf6 6.Nf3 0-0 7.a3 Ba5 8.Nc3 Ng4 9.e4 Rf3?? (better is 9...d5 10.h3 Nf6-/+) 10.Qf3+- (10.gf3?? Qh4 11.Ke2 Qf2 12.Kd3 Ne5) 10...Qh4?? (better is 10...Ne5 11.Qg3 c6+-) 11.g3 Nh2 (11...Qd8 12.Qg4 d6 13.Bc4 Kh8+-) 12.Bc4 (12.gh4?! Nf3 13.Kd1 Kf8+-) 12...d5 13.Bd5 (13.gh4?! Nf3 14.Ke2 dc4 15.Kf3 Be6+/–) 13...Be6 14.Be6 1–0. Speedy – wernt, internet, 2017.

5.ef6 Nf6 6.Nf3 0-0 7.Nc3 Bc3-/+ 8.Bc3 d6 (better 8...Ne4!? 9.Be5 d6-/+) 9.e3= Bg4 (9...Be6 10.Be2=) 10.Be2 (10.Bc4 Kh8 11.0-0 Ne4=) 10...Nc6 (10...Ne4 11.Bb2=) 11.0-0 (11.Qb1 Rab8=) 11...Ne4 12.Bb2 Rf7 13.Nd4? (13.Bc4 Be6 14.Bd3 Nc5=) 13...Be2 (better 13...Rf1 14.Kf1 Qh4-+) 14.Qe2 (14.Rf7 Qf7 15.Qe2 Nd4 16.Bd4 c5=) 14...Rf1 (14...Nd4 15.Bd4 c5 16.Rf7 Qf7 17.Rf1=) 15.Rf1+= Nd4 16.Bd4 Rf8 (16...d5 17.Qh5 Rd8 18.d3+=) 17.Rf8 Kf8 (17...Qf8 18.Ba7 d5 19.Bd4+=) 18.d3 (18.Ba7 b6 19.Bb8 d5 20.Qf1 Ke8 21.Qb5 Kd8 22.Qd5 Kc8 23.Qg8 Kb7=) 18...Ng5 19.e4 c5 20.Bb2 (20.Be3 Qe5+=) 20...Qe6 (20...Kg8 21.Qg4+=) 21.Qf2 (21.Qh5 h6 (worse 21...Qa2 22.Qg5 Qb2 23.Qd8 Kf7 24.Qd7 Kg6 25.Qd6 Kf7 26.Qc5+-) 22.c4 b5=) 21...Qf7 (21...Nf7 22.c4+=) 22.Bc1 (22.Qg3 Qe7+=) 22...Qf2 23.Kf2 Ne6 24.c3 (24.a4 g5+=) 24...h6 (24...b5 25.h4=) 25.g3 (25.a4 Ke7+=) 25...g5= 26.Kf3 Kf7 27.h4 (27.a4 b6=) 27...Kg6 (27...b5 28.Be3=) 28.Kg4 (28.hg5 hg5 29.Be3 Nd8+=) 28...gh4 (28...h5 29.Kf3=) 29.Kh4 (29.gh4 h5 30.Kf3 b5+=) 29...h5 (29...Ng5 30.Bg5 hg5 31.Kg4=) 30.g4 (30.a4 c4 31.d4 b5 32.ab5 Nc7+=) 30...hg4= 31.Kg4 b5 (31...Kf6 32.Bf4 Ke7 33.e5=) 32.Bf4 Nf4 33.Kf4 Kf6 34.a3 (34.Ke3 Kg6=) 34...Ke6 (34...a5 35.Ke3-/+) 35.Ke3 (35.d4 a5 36.Ke3 Kf6=) 35...a5 (better 35...d5=) 36.Kf4?? (36.d4!?=) 36...Kf6 (36...b4 37.ab4 a4-+) 37.Ke3=+ Ke7 (37...a4 38.Kd2 Ke5-+) 38.Kf4?? (38.d4!?=) 38...Ke6 (better 38...b4 39.ab4 a4 40.bc5 dc5-+) 39.Kg4?? (39.Ke3 a4 40.d4-+) 39...d5 (better 39...b4 40.ab4 ab4 41.cb4 cb4-+) 40.ed5 Kd5 41.Kf4 b4 42.cb4 (42.ab4 a4 43.b5 a3-+) 42...cb4 43.ab4 ab4 (better 43...a4 44.b5 a3-+) 44.Ke3= b3 45.Kd2 Kd4 46.Kc1 Kd3 47.Kb2 Kc4 48.Kc1?? (better 48.Kb1=) 48...Kc3-+ 49.Kb1 (49.Kd1 b2 50.Ke2-+) 49...Kd3 (49...b2 50.Ka2 Kc2 51.Ka3 b1Q 52.Ka4 Qb6 53.Ka3 Qb3) 50.Kb2= Kc4 51.Kb1 Kb4 52.Kb2 Ka4 53.Kb1 Ka3 54.Ka1 Kb4 55.Kb2 Ka4 ½–½. Fournier,Frederic (1895) – hectorluiso (1765), Active, 2004.

5.ef6 Nf6 6.Nf3 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 Na6 9.0-0 0-0-0 (9...0-0!?=) 10.c3+= Bd6 11.a3 h5 (11...Nc5 12.c4=) 12.c4 (12.a4 Ng4 13.a5 Nc5 14.ab6 Bf3 15.bc7 Bh2 16.Kh1 Qh4 17.Ba6 Kc7 18.Rf3 Bg3 19.Kg1 Qh2 20.Kf1 Qh1 21.Ke2 Qg2 22.Rf2 Qf2) 12...g5 13.Ng5 Ng4 14.Nf7?? (14.h4 Ne3 15.de3 Qe3 16.Rf2+=) 14...Qe4 (14...Bh2 15.Kh1 Qh4 16.Bf6 Nf6 17.Rf4 Bf4 18.Kg1 Qh2 19.Kf1 Qg2 20.Ke1 Bg3) 15.Bf3+- Bh2 16.Kh1 Qe6 (16...Qh7 17.Bb7 Kb7 18.Qf3 c6 19.Bh8 Rh8 20.Nh8+-) 17.Nd8 (better is 17.Bh8 Bf3 18.Qf3+- (18.gf3 Ne3 19.de3 Qh3+=)) 17...Kd8 (17...Rd8 18.Bg4 hg4 19.Kh2 Qh6 20.Kg3 Bg2 21.Kg2 Qh3 22.Kf2 Rf8 23.Ke2 Qg2 24.Kd3 Nc5 25.Kc3 Rf1=) 18.Bh8 Bf3 19.Qf3 c6 20.Nc3 Be5 21.Be5 Qe5 22.Qf4 Qe6 23.d3 Nc5 24.Rad1 Kc8 25.Qf8 Kb7 26.Qf5 Qd6 27.Qf4 Qe6 28.Qg3 a5 29.Rf8 d6 30.Ne4! Ne4 31.de4 c5 32.Rd6 Qe7 33.Qe5 Qe5-+ (33...Qe5 34.Kg1 Qd6 35.Rf7 Ka6 36.Rf4 Qd1 37.Rf1 Qe2 38.Rf3 Qe1 39.Rf1 Qe3 40.Kh1 Qg3 41.e5 Qh2) 0–1. Fournier,Frederic (1620) – COCODRILLO3000 (1615), Active, 2007.

5.ef6 Nf6 6.Nf3 d6 7.c3 Bc5=+ 8.d4 Bb6-/+ 9.Nbd2 Bg4 10.Nc4 Nbd7 11.Nb6 Nb6-/+ 12.Nd2? 0-0-0 13.c4-/+ Ne4 14.Ne4 Qe4 15.d5 Nc4-+ 16.Qd4 Qc2?? 17.Rc1+- Qb2 18.Qg4 Kb8 19.Qc4 Rc8 20.Rd1 b5 21.Qd4 Qa2?? 22.Ra1 Qa1 23.Qa1 c6 24.Qa6 cd5 25.Qb5 Ka8 26.Qd5 Kb8 27.Qd6 Ka8 28.g3 Rhd8 29.Bg2 (29.Bg2 Rc6 30.Bc6) 1–0. Bonetti,Shane – PagerDad, ICC, 2002.

4.fe5 Be7

5.e3 fe5 6.Qh5 g6 7.Qe5 Nf6 8.Be2 d6 9.Qc3 Rf8 10.Nf3 c6 11.0-0 Ne4 12.Qb3 b6 13.d3 Nc5 14.Qb4 d5 15.Qe1 Bg4 16.Nbd2 Nbd7 17.Qg3 Nf6? 18.Bf6+- Bf6 19.Qg4 Ba1 20.Ra1 Qf6 21.d4 Qe6 22.Ne5 Qg4 23.Bg4 Ne4 24.Ne4 de4 25.Bd7 Ke7 26.Bc6 Rac8 27.c4 Kd6 28.Be4 Rf6 29.Bd5 Rcf8 30.Ng4 Rf5 31.e4 Rf4 32.h3 Kc7 33.Rc1 h5 34.Ne5 Rf2 35.Ng6 R8f6 36.e5 Rg6 37.Kf2 1–0. pierre – claudesuzuki, internet, 2006.

5.e4 d5 6.ed6 Bd6 =.

5.Nf3 Nc6 6.e4 Ne5 7.Ne5+= fe5 8.Qh5 g6 9.Qe5 Nf6 10.Bd3 d6 11.Qc3 Bg4 12.0-0 Qd7? 13.Rf6+- Bf6 14.Qf6 Rf8 15.Qh4 Qf7 16.Nc3 Be6 17.Nd5! Bd5 18.ed5 Qd5 19.Re1 Kd7 20.Qe7 Kc6 21.Be4 (21.Be4 Rae8 22.Bd5 Kd5 23.Qe8 Re8 24.Re8+-) 1–0. pcmvr (2865) – islanderfan (1925), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 f5?? 6.e3 g6 7.Bc4 Nh6 8.Nc3 Rg8? 9.Bg8 Ng8 10.0-0 b6 11.Nd4 Bb7 12.Nf5! gf5 13.Qh5 Kf8 14.Rf5 Bf6 15.ef6 d6 16.Qh7 Qe8 17.Qg7# 1–0. pereira – towbov, internet, 2009.

5.ef6 Bf6

6.c3 Ne7 7.e3 0-0 8.Qg4 (8.Nf3!?=+) 8...d5-/+ 9.Qh5 g6 (9...c5 10.Ba3 b6 11.Bb5-/+) 10.Qe2 Nbc6 11.Nf3 Bg4 12.c4?? (better 12.Qb5-/+) 12...Bb2-+ 13.cd5 Ne5 (better 13...Nd5 14.Qb5 Ba1 15.Bc4-+) 14.Qb5 Ba1 15.Ne5 Qd5 (better 15...Be5 16.d4 Bg7-+) 16.Nc4?? (16.Bc4 c6 17.Bd5 Nd5 18.Qc4=+) 16...Qb5 17.Nba3 Qh5 (17...Qf5 18.Be2 Qf2 19.Kd1 Qe2 20.Kc2 Bf5 21.e4 Be4 22.Kb3 Qd3 23.Kb4 a5 24.Ka4 Bc6 25.Nb5 Qc4 26.Ka3 Qb4) 18.h3 Be6 (18...Qh4 19.g3 Qg3) 19.Na5 b6 (better 19...Qa5 20.Nb1-+) 20.Nb7 Bd5 21.Nb5 Bb7 22.Nc7 Rac8 23.Ne6 Rfe8 (23...Rc1) 24.Nf4-+ Qa5 25.Be2 Be4 (25...Rc1 26.Bd1 Nf5 27.0-0 Qd2 28.Ne2 Qe3 29.Kh2 Be5 30.Nf4 Bf4 31.Rf4 Qf4 32.g3 Qg3) 26.0-0 Qa2 (26...Qd2 27.Ra1 Qe3 28.Kh2 Qf4 29.Kg1 Qg3 30.Bc4 Rc4 31.Kf1 Qe3 32.Rd1 Rf8) 27.Ne6 Qe6 (27...Qd2 28.Nf4 Qe3 29.Kh2 Be5 30.g3 Bf4 31.Bf3 Rc2 32.Kh1 Bf3 33.Rf3 Qf3 34.Kg1 Be3) 28.d3 Bg2! 29.e4 (29.Kg2 Rc2 Combination) 29...Bf1 (29...Qh3 30.Rf7 Bd4 31.Rf2 Qh1) 30.Kf1 (30.Bd1 Bd4 31.Kf1 Qh3 32.Ke1 Qe3 33.Kf1 Qf2) 30...Qh3 31.Ke1 (31.Kf2 Bd4 32.Ke1 Qe3 33.Kd1 Rc1) 31...Rc1 32.Kd2 (32.Bd1 Qg2 33.d4 Bc3) 32...Bb2 (32...Qh6) 33.d4 (33.d4 Qc3; 33.Bh5 Qg2 34.Ke3 Nd5) 1-0. tunniato (1615) - dzolarica (1620), lichess.org, 2021.

6.Nc3 Ne7 7.Nf3 0-0 8.e3 (8.e4 d6=) 8...c6 (8...d5 9.Be2=) 9.Bd3 Nd5 (9...d5 10.0-0=) 10.Nd5 (10.Bc4 Kh8 11.Bd5 cd5+=) 10...Bb2= 11.Rb1 cd5 (better 11...Ba3!? 12.Rb3 Bc5=) 12.Rb2+/- d6 13.0-0 Bg4 (13...Nc6 14.c3+=) 14.h3 (14.Rb7 Nd7+-) 14...Bf3 (14...Bc8+/-) 15.gf3?? (better 15.Rf3 Nd7 16.Rf8 Qf8 17.Rb7+-) 15...Qg5= 16.Kh1 Nc6 (16...Qg3 17.Qe2 (17.Rb7?? Qh3 18.Kg1 Qg3 19.Kh1 Rf6 20.Rg7 Kg7-+) 17...Qh3 18.Qh2 Qh2 19.Kh2=) 17.Rg1 (better 17.Rb7!? Qh4 18.Kh2+/-) 17...Qh6 (17...Qh5 18.Kg2 Qf7 19.f4=) 18.Rb7?? (better 18.Rg3 Rab8 19.Rb5=) 18…Qh3 0-1. Agiant (1675) - spc2014 (1670), lichess.org, 2021.

6.Bf6 gf6 7.e3+= d5 8.Qh5 Ke7 9.e4 (9.Nf3!?+/–) 9...de4= 10.Qc5 (10.Nc3 Nc6=) 10...Ke8 (10...Qd6 11.Qe3+=) 11.Bc4 Ne7 12.Qh5 (12.Nc3 Bf5 13.Qb5 c6 14.Qb7 Nd7+=) 12...Kd7 (12...Ng6 13.Nc3+=) 13.Qg4 (13.Nc3!? f5 14.d3=) 13...f5+= 14.Qg7 c6 (14...b6 15.d3+=) 15.Qe5 (15.Qd4 Nd5 16.Bd5 cd5 17.Qd5 Ke7 18.Qe5 Kf7=) 15...Ng6 16.Qf5 Ke8?? (better is 16...Kc7 17.Qc5 Nd7+=) 17.Qf7 1–0. Valpa – Regicide, playchess.de, 2004.

6.Bf6 Qf6 7.Nc3= Ne7 8.Nf3 0-0 9.e3 d5 10.Be2 Bg4 11.0-0 Nbc6 12.h3 Bh3 (better is 12...Bf3 13.Bf3 Qd6=) 13.gh3+- Qg6 14.Kh2 Nf5 15.Rg1 (15.Nd5?! Qg3 16.Kh1 Qh3 17.Kg1 Rad8=) 15...Qd6 16.Kg2 (better is 16.Kh1+-) 16...Qg3= 17.Kf1 Qh3 18.Ke1 (better is 18.Kf2 Nh4 19.Nd5 Qh2 20.Kf1 Nf3 21.Bf3=) 18...Rae8?? (better is 18...Nh4!? 19.d3 Rf3 (worse is 19...Nf3 20.Bf3 Rf3 21.Nb5-+) 20.Nd5 Ng2 21.Rg2 Qh1 22.Kd2 Qg2 23.Nc7 Rc8-+) 19.Nd5 (better is 19.Qb1 Nfd4 20.Nd4 (20.ed4?? Qf3 21.Kd1 Re2-+) 20...Nd4 21.Kd1 (worse is 21.ed4 Qh2 22.Rg7 Kg7 23.d3 Qg3 24.Kd2 Qe3 25.Ke1 Rf2 26.Kd1 Rf1 27.Bf1 Qe1) 21...Ne2 22.Ke2-/+) 19...Ng3?? (better is 19...Nh4 20.Kf2 Qh2 21.Kf1 Nd4 22.ed4 Re2 23.Qe2 Rf3 24.Qf3 Nf3-+) 20.Nf4?? (20.Bc4 Kh8 21.Nc7 Ne5+=) 20...Qg4?? 21.Kf2 Rf4?? 22.ef4 Qf4?? 23.Rg3+- Ne5 24.Kg2 Nf3 25.Bf3 Re6 26.d3 Qd4 27.Qd2 g5 28.Rg5 Kf8 29.Rf5 Qf6 30.Rf6 Rf6 31.Re1 Rg6 32.Kf2 Rh6 33.Qh6 (33.Qh6 Kg8 34.Re8 Kf7 35.Bh5) 1–0. Fournier,Frederic (1970) – alexsans (1710), Active echecs21.com, 2004.

6.Bf6 Nf6!? 7.e3 0-0 =.

6.Bf6 Nf6!? 7.Nf3 0-0 +=.

3...Bf8?

4.fe5 d5 5.Nf3 Ne7 (5...c5 6.e3 Qb6 7.Ba3 Qe6 8.Nc3 Nc6 9.Nb5 Qd7 10.Be2 a6) 6.e3 Bg4 (6...Ng6 7.Be2 Nd7 8.0-0 c6 9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6) 7.Be2 Ng6 8.0-0 Be7 (8...Nd7 9.d4 f6 10.ef6 Nf6) 9.d4 (9.Nd4 Be2 10.Qe2 0-0) 9...0-0 10.Nbd2 (10.c4 dc4) 10...c5 (10...Nd7=) 11.dc5 Bc5 12.Bd4 Bd4 (12...Qc7 13.Nb3 Bb4 14.a3=) 13.ed4+= Nc6 14.c3 (14.Rb1 Bf3 15.Nf3 Qd7+=) 14...f6 15.ef6 Qf6 16.Qb3 Nf4 17.Rae1 Rae8 18.Bd1 b6 19.Re8 Re8 20.g3 Na5 21.Qb5 Qc6 (21...Qg6 22.Ne5 Re5 23.de5 Nh3 24.Kh1+-) 22.Qc6 Nh3 (22...Nc6? 23.gf4 Bf5 24.Bb3+-) 23.Kh1 (23.Kg2 Nc6 24.c4 dc4 25.Nc4 Be6+-) 23...Nc6 24.Ba4 Re6 25.Bc6 Bf3 (25...Rc6 26.Ne5 Rc3 27.Ng4+-) 26.Nf3 Rc6 27.Kg2 Rh6 28.Re1 Kf7 (28...Rf6!?+=) 29.Re5+- (29.Re5 Rf6 30.Rh5 (30.Kh3?! Rf3 31.Rd5 Ke6 32.Re5 Kf6+-; 30.Rd5 Ke7+-) 30...Rf3 31.Kf3 (31.Rh3 Rc3 32.Rh7 Rc2 33.Kf3 Ra2-/+; 31.Kh3?! Rc3 32.Rd5 Ke8=) 31...Ng1 32.Kf2+-) 1–0. Grehl,Siegfried – Lang,Ludwig, corr SOK–92–92, 1992.

4.fe5 d6 5.ed6 Bd6 6.Nf3 Nf6 7.e3 Ng4 8.Bg7 Rg8 9.Bd4 Nh2 10.Qe2 Nf1.

4.Be5 Nf6 5.Nf3 Bc5 6.e3 0-0 7.Bd4 Bd4 8.Nd4 d5 9.Be2 c5 10.Nf3 Nc6 11.0-0 Bg4 12.Ne1 Be2 13.Qe2 Re8 14.Nc3 d4 15.Nd1 de3 16.de3 Nd4 (better is 16...Qe7-/+) 17.Qf2?? (17.Qc4 Nf5 18.Nd3 Ng4 19.Qc5 Nge3 20.Ne3 Ne3-/+) 17...Ne6 (better is 17...Ne4 18.ed4 Nf2 19.Nf2 Qd4-+ (worse is 19...cd4 20.Rd1-+)) 18.Nc3 Rc8 19.Qf3 b6 (19...Qd2!? 20.Nb5 Rcd8-/+) 20.Rd1= Qc7 (20...Qe7 21.Nd3+=) 21.Ne4 (better is 21.Nb5!? Qb8 22.Nd6=) 21...Ne4+= 22.Qe4 Nf8 23.Qf3 Re7 (23...Qe7 24.Kf2-/+) 24.g3 Rd8 25.Rd8 Qd8 26.Nd3 Ng6 27.Rd1 Qe8 28.Re1 c4 29.Nf2 b5 30.Nd1 a6 31.Kf2 f5 32.Qd5+= Kf8 33.Qf5+= Qf7 34.Qc8 Re8 35.Qa6 Qd5 36.Qa3 Kg8 37.Qc1 c3? 38.Nc3+- Qc4 39.Qb2 Rc8? 40.Nb5 Rb8 41.Rb1 Ne7 42.Qe5 Nc6 43.Nd6 Qc2-+ 44.Kf3 Ne5 (44...Ne5 45.fe5 Rb1-+) 0–1. Valpa – Mercator, playchess.de, 2004.

4.fe5 Nc6

5.Nf3 d6 6.ed6 cd6 7.e3 Nf6 8.Bf6 (8.Be2 Be7=) 8...Qf6 9.Nc3 Be7?? (better 9...Qe6=) 10.Nd5+- (10.Nd5 Qg6 11.Nc7 Kd8 12.Na8+-) 1–0. Pierre – JohnS_son, internet, 2020.

5.Nf3 d6 6.ed6 Qd6 7.e3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 0-0-0 10.0-0 Ne5 11.d4 (11.Bd4 c5 12.Bc3 Nf3 13.Qf3 Rd7+= 14.d3 Qh6 15.Nd2 Bd6 16.h3 Ne7) 11...Nf3 (11...Qh6 12.Bc1= Nf3 13.Qf3 Bd6 14.g3 f6 15.c4 Qg6 16.c5 Be7) 12.Qf3 f6 (12...Qb6 13.Bc3= Nf6 14.a4 c5 15.Na3 Qe6 16.Rab1 Ne4) 13.c4+= Kb8 (13...Qe6 14.d5 Qb6 15.Bd4+= Bc5 16.Bc5 Qc5; 13...Nh6 14.c5 Qe6 15.Nc3 f5 16.Rad1 Re8) 14.c5 (14.Nd2 c6+- 15.c5 Qd7 16.Nb3 Nh6) 14...Qd5 (14...Qe6 15.Nc3+= (15.e4 Nh6 16.Bc3 Nf7) 15...Nh6 16.Rab1 c6) 15.Qd5 (15.e4 Qg5+- (15...Qe6 16.Bc3 c6) 16.Na3 Ne7) 15...Rd5+= 16.Nc3 (16.e4 Rd8) 16...Rd7 (16...Rd8+=) 17.Rab1 (17.Rad1 c6+=) 17...c6 18.a4 Ne7 19.Bc1 (19.Kf2 b6+=) 19...Nd5 (19...f5 20.a5+=) 20.Nd5 Rd5 21.Rb2 (21.a5 Kc8+=) 21...Be7= 22.Bd2 Rhd8 23.Rfb1 (23.Be1 Kc8=) 23...R5d7 (23...R8d7 24.Be1=) 24.a5 Ka8 (24...a6 25.Rb6 Ka8 26.Be1=) 25.Be1 a6 26.Bg3 (26.g4 Rh8+=) 26...g5 (26...Re8 27.Kf2=) 27.h3 (27.Rf2 Re8+=) 27...Bf8 (27...h5 28.Rf2+=) 28.Rb3 (28.Rf1 Be7+-) 28...Re8 (28...f5 29.Be5+=) 29.Kf2 (29.Rf1 Be7+=) 29...h5 (29...f5 30.Kf3=) 30.Bh2 (30.h4 Bg7+=) 30...Bg7 (30...f5!?=; 30...f5!?=) 31.g4+- hg4 (31...f5 32.gf5 Rf8 33.Kf3 Rf5 34.Ke4+=) 32.hg4 Rh8 33.Bd6 Rh2?? (33...Bf8 34.Bf8 Rf8 35.Rh1+-) 34.Kg3 (better 34.Bh2 Bf8 35.Bg3+-) 34...Rd2 (34...Ra2!?+=) 35.R1b2 Rd1 36.Rb1 Rb1 (better 36...Rd2=) 37.Rb1+- Rd8 38.Rh1 Rg8 39.Rh7 Bf8 40.Bf8 (40.Rf7!? Bg7+-) 40...Rf8 41.Re7 Kb8 42.e4 (better 42.Kg2!?+-) 42...Kc8?? (better 42...Rd8=) 43.d5+- 1–0. Fournier,Frederic – zarazateran, Active, 2009.

5.Nf3 d6 6.ed6 Qd6 7.e3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 0-0-0 10.0-0 Nf6 (better is 10...Ne5+=) 11.Nc3?? (11.Bf6 gf6 12.Be4 Ne5+/–) 11...h5 (better is 11...Qd2 12.Qe2 Bc5 13.Bc6 Be3 (13...bc6?! 14.Qa6 Kb8 15.Nd1=) 14.Kh1 Qe2 15.Ne2 bc6 16.Bf6 gf6-/+) 12.Ne4+= Ne4 13.Be4 Ne5 14.d4 Ng4+= 15.g3? Ne3-+ 16.Qf3 Nf1 17.Bb7? Kb8 18.Kf1 c6 19.Bc6+= Rc8? 20.d5+- Rh6? 21.Be5!! Qe5 22.Qb3 Kc7= 23.Qb7 Kd6 24.Qc8 Qa1+= 25.Kg2 Qf6?? 26.Qf8+/– Ke5 27.Qb8 Kf5 28.Qf4 Kg6+= 29.Qe4 Kg5?? 30.h4 1–0. Fournier,Frederic – olfo1, Active, 2007.

4.fe5 Qh4

5.g3 Qb4 6.Bc3 Qb6 7.e3 d6 8.Na3 (8.ed6!? Qd6 9.Bg2=) 8...de5=+ 9.Nc4 (9.Be5 Ba3 10.Bg7 Bb2 11.Bh8 Bh8=+) 9...Qc6-/+ 10.Nf3 f6 11.Rb1 b6?? (better 11...Qd5-/+) 12.Nb6!+- ab6 (12...ab6 13.Bb5 Combination; 12...cb6 13.Bb5 Combination) 13.Bb5 Qb5 14.Rb5 Ra2 15.Ne5! fe5 (15...Nh6 16.Qh5 Ke7+-) 16.Qh5 (16.Be5?! Kd8+-; 16.Re5?! Kd8+-) 16...Kd8 17.Qf7 Nf6 (17...Ne7 18.Qa2 Nd7 19.Qa8+- (worse 19.Be5 c6+-)) 18.Qa2 1–0. Janek – Angel, internet, 2018.

5.g3 Qb4 6.Bc3= Qc4 7.e3 Qe6 8.Bg2 Nc6 9.Nf3 Nh6 10.0-0 Be7.

5.g3 Qd8 6.Nf3 d6 7.Bg2 c6 8.0-0 de5 9.Be5 Nf6 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Be7 12.Qb1 0-0 13.e3 Nd7 14.Nd4 Ne5?? (better is 14...Qe5=) 15.Rf6+- Bf6 16.Qb4 1–0. Speedy – Macho, internet, 2017.

4.Be5 Nc6=+

5.Bb2 d5 6.Nf3 Bg4 7.e3 Bf3 (7...Nf6 8.Be2=) 8.Qf3 (< 8.gf3 Qh4 9.Ke2 Qh5=+) 8...Qd7 (8...Nb4 9.Qd1+=) 9.Bb5+= 0-0-0 (9...a6 10.Ba4+=) 10.0-0 Nf6 11.c4 Bc5 (better is 11...Qg4!?+=) 12.Bf6+- gf6 13.d4 Be7 (13...Bb4 14.Rc1+-) 14.Nc3 Rhg8?? (14...a6 15.Ba4 Qd6 16.Nd5 Bf8+-) 15.cd5 (15.Qd5?! Qg4 16.Qf3 Nb4+-) 15...Qg4 16.Qg4 Rg4 17.dc6 b6 18.Bc4 Rdg8 19.g3 R8g7 20.Bd3 h5 (20...Rh4 21.Bf5 Kd8 22.e4+-) 21.Bf5 (21…Kd8 22.Nd5+-) 1–0. Trkn – guest6647, ICC, 2004.

5.Nf3 d6 6.Bb2= Bg4 7.e4 Nf6 8.Nc3 Nd4 9.Be2 Bf3 10.Bf3 Nf3 11.Qf3+= a6 12.e5 Nd7 13.0-0 de5 14.d4 c6 15.fe5+/– f6 16.Rae1 Qb6 17.ef6 Kd8 18.f7 Qb2? 19.Re8 Kc7 20.Ra8 Qc2 21.Re8 g6 22.Qg3 Bd6 23.Qg5 Kb6 24.Qd8 Bc7 25.Qd7 Re8 26.fe8Q Qc3 27.Rb1 Ka7 28.Qa8! Ka8 29.Qc8 Bb8 30.Qb7# 1–0. pierre – major51, internet, 2008.

5.Nf3 Ne5 6.fe5 f6 7.Nc3 fe5 8.e3 d6 9.Bd3= Bg4 10.0-0 Nf6 11.Qb1 Qc8 12.h3 Bf3= 13.Rf3 Be7 14.Bf5+/– Qd8 15.Qb5+- c6 16.Qb7 0-0 17.Qc6 Qb6 18.Qc4 Kh8 19.Rb1 Qc5 20.Qc5 dc5 21.Bd3 Nd7?? 22.Rb7 Rf3 23.gf3 Rd8 24.Bf5 Nb6 25.Re7 g6 26.Be6 Rd2 27.Ne4 Rc2 28.Nf6 Rc1 29.Kf2 Rc2 30.Kg3 (30.Kg3 Rg2 31.Kg2 c4 32.Rh7#) 1–0. pierre – oppodh, internet, 2010.

4.Be5 d6

5.Bb2 Nc6 6.Nf3 Nf6 7.e3 Bg4 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.d3 Qd7 11.Nbd2 Rfe8 12.e4 Bf3 13.Nf3 (worse is 13.gf3 d5-/+) 13...Rad8 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 c5 16.Bb2 Qc6 17.Bf3 (17.c4 b5 18.Bf3 Qb6+=) 17...Nd7 18.e5 d5 19.c4 Nb6 20.a4 Qc7 (20...Qh6 21.a5 dc4 22.ab6 ab6+/–) 21.a5+- Nc8 22.Bd5 Bf8 23.Qf3 b6 24.ab6 Nb6 25.Be4 g6 26.f5 Re7 27.fg6 fg6 28.Qf6 Rf7?? 29.Qg5 Qe7 30.Qg3 Nc8?? 31.Rf7 Qf7 32.Rf1 Qg7 33.Rf2 Be7 34.e6 Bf6 35.Bf6 Qb7 36.Bd8 Qb1 37.Rf1 (37.Rf1 Qb2 38.Bf6 Qb4 39.Qc7 Qc4 40.Qc8) 1–0. Fournier,Frederic (1650) – locodelrock, Active, 2006.

5.Bb2 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.e3 Bf3 8.Qf3 (worse is 8.gf3 Qh4 9.Ke2 0-0-0+=) 8...Nf6 9.Bc4 (9.Ba6 Rb8+/–) 9...Be7 10.0-0 0-0 11.d3 Nb4 12.Bb3 (worse is 12.Qb7 Nc2 13.Qc6 Ng4-/+) 12...d5 13.Nc3 c6 14.a3 Na6 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Bc5 (17...Nc5!? 18.Qc4 b5+=) 18.Kh1+= Qh4 19.g3 Qg4 20.Rae1 Nc7 21.Qe5 Ne6?? (better is 21...Bb6+=) 22.Be6+- fe6 23.Qc5 Rae8 24.Qa7 b5 25.Qd4 Rd8 26.Qe5 Rde8 27.Qg5 Qg5 28.fg5 Rf1 29.Rf1 c5 30.Re1 g6 31.Kg2 Kf7 32.h4 h5 33.gh6 Re7 34.Re5 Kf6 35.Rc5 e5 36.Rc6 Kf5 37.Kf3 Rh7 38.Rc5 Rh6 39.Re5 Kf6 40.Rh5 Kf7 41.Rh6 Ke6 42.Rg6 Kd5 43.h5 b4 44.ab4 (44.a4 b3 45.c3 Kc5 46.Ba3 Kd5 47.Kf4 b2 48.Rd6) ½–½. Fournier,Frederic (1630) – spec100, Active, 2006.

5.Bb2 Bf5 6.Nf3 Nc6 7.e3 Bd7 8.Be2 Nge7 (8...Nf6!?=) 9.0-0+= Ng6 10.d3 Be7 (10...Be6!?+=) 11.Bg7+/– Rg8 12.Bb2 Bh4 13.g3 (13.Nc3 Bf6+/–) 13...Qe7 14.e4 (14.Nh4 Qe3 15.Kh1 Nh4 16.gh4 Bh3=) 14...0-0-0? (14...Bf6!? 15.Bf6 Qf6=) 15.Nbd2 (15.gh4 Bh3 16.Re1 Nf4 17.Kf2+=) 15...Nf4 16.Nh4 Bh3?? (better is 16...Qh4 17.Kh1 Rg3 18.Rf4 Qf4 19.hg3 Qg3+/–) 17.Rf4+- 1–0. Fournier,Frederic (1670) – Vinci, Active, 2009.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.e3 Bf3 8.Qf3 c6 9.Be2 d5 10.0-0 Qb6 (10...Be7 11.Qg3+=) 11.Bc3 (11.Bf6 gf6 12.Nc3 Bb4+/–) 11...Ne4 12.Bd3 Nc3 13.Nc3 a5 14.Rab1 Bb4?? (better is 14...Qc7+=) 15.Qg4 (15.a3 Qc5 16.Na4 Qe7+-) 15...0-0 (better is 15...Qd8 16.Qg7 Rf8+-) 16.a3! f5 (16...Ba3 17.Rb3 Double attack (17.Rb6 Pinning; 17.Rb6 Deflection; 17.Rb3 Decoy)) 17.Qe2 (worse is 17.Bf5 d4 18.Nd1 de3 19.de3 c5+-) 17...Qd8 (17...Qc5 18.Na4 Qa7 19.ab4 ab4 20.Rb4+-) 18.ab4 ab4 19.Nd1 (19.Rb4!? b5+-) 19...c5 20.c3 c4 21.Rb4 (better is 21.Bc4 dc4 22.Qc4 Kh8 23.Rb4+-) 21...Ra1? 22.Bc2+- Nc6 23.Rb7 Qa8 24.Rb1 Rb1 25.Bb1 Rb8 26.Bf5 Rf8 27.Be6 Kh8 28.Bd5 Qa4 29.Bc4 Na5 30.Bd3 Rb8 31.Nf2 h6 32.Ne4 Rb2 33.Nc5 Qc6 34.Ne4 Nb3?? 35.Rd1 Ra2 36.Bc4 Qa4 37.Qd3 Ra1 38.Qd8 Kh7 39.Bg8 Kg6 40.Qd6 Kf5 41.Bh7 Kg4 42.Qg6 Kh4 43.Qg3 Kh5 44.Bg6 1–0. Valpa – Dede, playchess.de, 2002.

5.Bb2 Bg4 6.Nf3 Nc6 7.Nc3 Nf6 8.e4 Be7 9.h3 Bd7 10.Bc4 0-0 11.0-0 a6 12.Re1+= Nh5 13.Nd5+/– Nf6 14.Qe2 Re8 15.Qf2 Be6 16.Bc3 Bd5 17.ed5 Na7 18.Re2 Nc8 19.Rae1+- b5?? 20.Bf6 gf6 21.Bd3 (21.Bd3 f5 22.Qg3 Kh8 23.Ng5+-) 1–0. pierre – opponent, internet, 2009.

5.Bb2 Qh4 6.g3 Qd8 7.Nf3 f6 8.Bg2 Nc6 9.0-0 Bd7 10.d3 Nh6 11.e4 Ng4 12.Qe1 Be7 13.Nbd2 0-0 14.h3 Nh6 15.f5 Re8 16.Kh2 Bf8 17.g4 Nb4 18.Qc1 Bc6 19.a3 Na6 20.Nb3 d5 21.Rd1 (better is 21.Nfd4!?=) 21...Qd6 22.Kh1 Qg3 23.Nbd4 (23.Nfd4 Bd6 24.e5 Be5-+ (24...fe5?! 25.Ne2 Qh4 26.Kg1-+)) 23...de4-/+ 24.Ne2? (better is 24.Nh2 Nb8 25.Nc6 Nc6 26.de4-/+) 24...Qf2 25.de4 Be4 (25...Qe2!? 26.Nd4 Qc4 27.Nc6 bc6 28.Rd4-+) 26.Neg1 Bf3 (26...Qc2 27.Qc2 Bc2 28.Re1-+) 27.Nf3 Re2-+ 28.Rg1 Rc2 29.Qd1?? Rb2 30.Qd5 Nf7 31.g5 Rd8 32.Qc4 Rc2 33.Qb3 Rb2 34.Qc4 Rc2 35.Qb3 Nc5 36.Qb5 Ne4 37.g6 Nfg5 38.Ng5 Ng5 39.Raf1 Qg3 40.Bd5+- Rd5?? 41.Qd5 Kh8 42.Rg3 hg6 43.fg6 Bd6 44.Rg2 Rc5 45.Qb7 Ne4 46.Qc8 Bf8 47.Qf8 1–0. Fournier,Frederic (1690) – Namor, Active, 2006.

3...Qh4

4.g3 Qd8 5.Be5 Nf6 6.Nf3 d6 7.Bb2 Bf5 8.Bg2 c6 9.0-0 Nbd7 10.e3 Nc5 11.c3 (11.a3 Ba5=) 11...Ba5+= 12.d4 Nce4 13.Nfd2 Qd7 14.Ne4 Ne4?? (14...Be4 15.c4+=) 15.Be4?? (better is 15.Qa4 Bc7 16.g4+/–) 15...Be4+= 16.Nd2 d5 (16...Qe7 17.Re1+=) 17.Ne4= de4 18.Qh5 Bc7 19.c4 g6 20.Qh6 0-0-0 21.Rfd1 f5 22.d5 Rhe8 23.dc6?? Qc6?? 24.Qh7 Rd1 25.Rd1+= Rd8 26.Rd8 Bd8 27.Qf7 a6 28.Qd5 Qd5 29.cd5+/– Kd7 30.Be5 Bc7 31.Bd4 b5 32.Kf1 a5 33.Ke2 b4 34.Kd2 a4 35.Kc2 Ba5 36.Bc5 Kc7 37.h3 b3?? 38.ab3+- ab3 39.Kb3 Be1 40.g4 fg4 41.hg4 Bg3 42.Kc4 Kd7 43.f5 gf5 44.gf5 Be5 45.Bd4 Bd6 46.f6 Ke8 47.Kb5 Kf7 48.Kc6 Bg3 49.d6 Ke6 50.d7 (50.d7 Bh4 51.d8Q Kf5 52.Qd7 Kg5 53.f7 Be1 54.Bf6 Kg6 55.f8Q Bh4 56.Qff7 Kh6 57.Qh7) 1–0. Fournier,Frederic (1860) – marcovinicio, Active (5/0), 2005.

4.g3 Be7 5.fe5 Qf4 6.Bg2 (6.gf4?? Bh4) 6...Qb4 7.Bc3 Qb6 8.e6 (8.Nf3 Nh6=) 8...f6= (worse 8...de6 9.Bg7 Bf6 10.Bh8 Bh8 11.Nc3+/-) 9.ed7 Bd7 10.e3 Nc6 11.Qh5 g6 12.Qe2 0-0-0 13.Nf3 Nh6 14.a4 a5 (14...Nf5 15.0-0=) 15.Nd4 (15.0-0 Nf5+=) 15...Nb4 16.Na3 Nf5 (16...Ba4?? 17.Nc4 Nc2 18.Nc2+-) 17.Nc4 Qa6 18.0-0 h5 (18...Nd4 19.ed4 (worse 19.Bd4 Nc2 20.Rab1 Nd4 21.ed4 Bb4-/+) 19...Rhe8 20.d3=) 19.Rab1 (19.Nb3!? Be6 20.Nba5+/-) 19...h4 20.g4 Nd4 21.ed4 Rde8 (worse 21...Ba4 A) worse 22.Qe7 Qc4 23.Bb4 Qd4 24.Kh1 A1) 24...ab4?? 25.Rb4 Rhe8 26.Bb7 (26.Rd4?! Re7 27.Ra4 Rd2+-) 26...Kb8 27.Bd5 (27.Rd4?! Re7 28.Rd8 Kb7+-) 27...Kc8 28.Qd8 (28.Rd4?! Re7 29.Bb7 Kb7 30.Rd8 Bc2+/-) 28...Rd8 29.Rd4+-; A2) 24...Rhe8=; B) 22.Ra1 h3 B1) 23.Qe7 B11) 23...Qc4 24.Ra4 hg2 25.Rf2-/+ (25.Rf6?? Rhe8 26.Qe8 Re8 27.Ra5 Nc2-+); B12) 23...hg2 24.Rfb1 Nd5-/+; B2) 23.Bh1+=) 22.Qf3?? (better 22.d3=) 22...Bc6-+ 23.d5 Bd5 (23...Bd5 24.Qd5 Nd5 25.Bd5 c6-+; 23...Qc4 24.dc6 b6 25.Kh1 Nc2 26.g5+=) 0-1. SpencerCreek - opperwezen (2520), lichess.org, 2016.

4.g3 Qf6 5.Be5 Bd2?? (better is 5...Qh6=) 6.Qd2+- Qb6 (6...Qc6 7.Bg7 Qh1+-) 7.Bg7 Qc6 8.Nf3 Qd6 9.Qd6 cd6 10.Bh8 Nc6 11.e4 Nb4 12.Na3 Ne7 13.c3 Nbc6 14.e5 Ng6 15.Bf6 d5 16.Nb5 Kf8 17.Nd6 Kg8 18.Ng5 h6 19.Ngf7 Nce5 20.fe5 d4 21.Nh6 Kh7 22.Ndf5 dc3 23.Bc4 c2 24.Bg8 1–0. Fournier,Frederic (2080) – COMP CSS, Active France (FRA), 2004.

4.g3 Qe7

5.fe5 Nc6 6.e6? fe6-+ 7.Bg2 Nf6 8.Nf3 d5 9.0-0 e5 10.Ne1 0-0 11.c3? Bc5 12.e3 e4 13.Nc2 Bg4 14.Qe1 Ne5 15.Ba3 Nd3 0–1. Hasler,Ueli (1710) – Obando,Daniel (1995), CiF, 2006.

5.fe5 Nc6 6.Nf3 d6 (better is 6...f6 7.ef6 Nf6 8.Bf6 Qf6+=) 7.ed6+/– cd6?? (better is 7...Qf8 8.dc7 Bd6+/–) 8.c3 (better is 8.Bg7 Bg4 9.Nh4+- (9.Bh8?! Bf3 10.Rg1 Qe3+=)) 8...Bc5+= 9.e3 Nf6 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne4 12.d4 Bb6 13.Qd3 Bg4 14.Nbd2 Nb4?? (better is 14...d5-/+) 15.cb4 (15.Qe4 Qe4 16.Ne4 Nc2 17.Nd6 Na1 18.Ba1 Be6+-) 15...Rae8 (15...d5 16.b5 Rfc8 17.Ba3+-) 16.Ne4 Qe4 17.Qe4 Re4 18.Bc1 (18.Nd2 Be2 19.Ne4 Bf1 20.Rf1 Rd8+-) 18...a5 19.ba5 Ba5 20.Bd3 Re7 21.Rb1 b6 22.a4 Rfe8 23.e4 Bc3 24.Bb2 Ba5 25.Ba3 Re6 26.d5 Rf6 27.Kg2 h5 28.h3 Bd7 29.Bb2 Rh6 30.Bc1 Rf6 31.Bg5 Rg6 32.e5 f5 33.ef6 Rg5 34.Ng5 Ba4 35.f7 (35.f7 Kf8 36.fe8R Ke8 37.Bg6 Kd8 38.Rbc1 Bb4 39.Ne6 Ke7 40.Rf7 Ke8 41.Rg7) 1–0. Fournier,Frederic (1810) – micky3779 (1845), Active (5/0), 2005.

5.Be5 d6?? 6.Bg7+- f6 (6...Qe4 7.Nf3+- (7.Bh8 Qh1 8.Bd4 Bc5 9.Bc5 dc5-/+)) 7.Bh8 Nh6 8.Nf3 (8.c3 Bc5 9.e3 Bg4+-) 8...Nc6 (8...Qf8 9.c3 Bc5 10.d4+-) 9.a3 (better is 9.c3 Ba5 10.e3 Bd7+-) 9...Ba5 10.Nc3 (better is 10.c3 Qf8+-) 10...Be6 (10...Bc3 11.dc3 Qf8 12.Bf6 Qf6 13.Qd2+-) 11.e3 0-0-0 12.Bf6! Qf6 13.Bg2 Bc3= 14.dc3?? Qc3-+ 15.Kf2 Nf5 16.Qd3+- Qc5 17.Rhe1 Nfe7 18.Nd4 Bc4 19.Qd2 Qb6 20.Reb1 Qa6 21.Qc3 Nd5?! 22.Bd5 Bd5 23.Nc6 Bc6 24.Qd3 Qa5 25.c4?? Qh5+= 26.Qe2 (26.Qe2 Qh2 27.Ke1 Qg3 28.Qf2=) 1–0. Fournier,Frederic – lroal, Owl21.com, 2007.

5.Be5 Nf6 6.Nc3 Bc5 7.e3 d6 8.Bf6 Qf6 9.Ne4 Qd8 10.Nc5 dc5 11.Qh5 b6 12.Qe5 Qe7 (Better is 12...Kf8!? 13.Bg2 Nd7+=) 13.Qg7+- Rf8 14.Bg2 (14...c6 15.Qh7+-; 14.Qh7? Bb7 15.Bb5 Nd7-+) 1–0. guest449 – cerebus2, ICC, 2003.

5.Be5 Nf6 6.Nc3 d6?? 7.Bf6+- Qf6 8.Nd5 Bd2 9.Kd2 Qd4 10.Ke1 (10.Ke1 Qc5 11.Rb1+-) 1–0. guest706 – guest3871, ICC, 2005.

5.Be5 f6

6.Bc3 Bc3 7.Nc3 d6 8.Nf3 b6 9.Bg2 Bb7 10.0-0 Qf7?? (10...Nh6 11.Qb1=) 11.d3 (better is 11.Ng5 fg5 12.Bb7+-) 11...Nd7 12.e4 0-0-0 13.a4 Ne7 14.a5 d5 15.ed5 Nd5 16.Nd5 Bd5 17.ab6 cb6? (better is 17...ab6 18.c4 Bb7+/–) 18.Ra7+- Kb8 19.Qa1 Qe6 20.Nd4 Qe3 21.Kh1 Bg2 22.Kg2 Nc5 23.Nc6 (23.Nc6 Kc8 24.Re7 Qe7 25.Ne7 Kb7 26.Qa2+-) 1–0. Fournier,Frederic (1900) – alexrdzcont (1630), Active, 2009.

6.Bc7 Na6 7.a3 Bc5 8.d4 Nc7 9.dc5 Qc5 10.Bg2 Ne7=+ 11.Nf3 Ncd5 12.Qd4=+ Qa5 13.Nbd2 0-0 14.e4+= Re8 15.0-0 Nc3 16.Rfe1 Nc6 17.Qc4 Kh8 18.Nh4 Nb5 19.Qf7+= Nd6 20.Qd5 Qb6 21.Kh1 Qc7?? 22.e5+- fe5 23.fe5 Ne5 24.Re5 Re6 25.Rf1 Kg8 26.Bh3 Ne8 27.Be6 de6 28.Re6 Be6 29.Qe6 (29.Qe6 Qf7 30.Qf7 Kh8 31.Qf8#) 1–0. Wall,Bill – Inspector, internet, 2003.

6.Bc7 Na6 7.c3 Ba3 8.Qb3 Qe4 9.Na3 Qh1 10.Nb5 =.

6.Bc7 Na6 7.c3 Nc7 8.cb4 Qb4 9.Nc3 d5 10.Rb1 Qc5 11.e3 Ne7 12.Qh5 g6 13.Qf3 0-0 14.Nge2 b6 15.Rc1 Bd7 16.Bg2 Bc6 17.Nd4+/– Bb5 18.Qd1+- Bc4 19.d3 Ba6 20.Nd5! Qa5 21.Nc3 Rac8 22.0-0 Rfd8 23.Qb3 Kf8 24.Ne4 b5 25.Rc7! Rd4 26.Rc8 Bc8 27.ed4 Qb6 28.Qb4 Bf5 29.Re1 a5 30.Qc5 Qe6 31.Qb5 Be4 32.Qb8 Kg7 33.Qc7 Qf7 34.de4 a4 35.e5 f5 36.d5 g5 37.d6 gf4 38.e6 Qh5 39.Qe7 Kh6 40.Qf6 Qg6 41.Qf8 Kg5 42.d7 fg3 43.d8Q Kg4 44.hg3 Kg3 45.Qa3 Kf4 +-. market (2175) – HighRollers (1690), GameColony.com, 2002.

6.Bc7 Qc5 7.a3 Nh6 (better is 7...Bd2!? 8.Qd2 Qc7+=) 8.Bb8+/– Ng4 (better is 8...Ba5!? 9.Ba7! Ra7+/–) 9.e3+- Qd5? (9...Ne3 10.Qe2 Bd2 11.Nd2 0-0+-) 10.ab4 Qh1 11.Qg4 Qg1 (11...Kf7 12.Ba7 h5 13.Qf3 Qg1 14.Qd5 Kg6 15.f5 Kh7 16.Qg2 Qg2 17.Bg2+-) 12.Bd6 (better is 12.Qg7 Rb8 13.Qh8 Kf7 14.Qh7 Ke6 15.f5 Kd6 16.Nc3+-) 12...Qh2 (12...Kf7+-) 13.Qg7 h5 (13...Qg3 14.Qg3 Kf7 15.Bc4 Ke8 16.Qg7 a5 17.Qh8) 14.Qe7 1–0. Fournier,Frederic (2050) – daviii, Active, 2005.

6.Bc7 Nc6 7.c3+= Bd6 8.Bd6+/– Qd6 9.e4 Nge7 10.Bc4 a6 11.Qg4 g6 12.Qe2 b5 13.Bb3 Bb7 14.Nf3 Na5 15.d4 Nb3 16.ab3 0-0 17.0-0 f5 18.e5 Qd5 19.Nbd2+- Nc6 20.Qg2 Rae8 21.c4 bc4 22.bc4 Qf7 23.Rfb1 Ba8 24.d5 Ne7 25.Ra6 Nd5 26.Ng5 Qe7 27.cd5 Qc5 28.Qf2 Qc2 29.Ra7 Bd5 30.Rd7 Bf7 31.Qa7 Rd8 32.Rd8 h6 33.Rf8 (33.Rf8 Kf8 34.Qf7#) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

6.Bc7 d5

7.c3 Bc3 8.dc3?! Qc7 9.Qd5 Ne7 10.Qh5 g6 +=.

7.c3 Bc3 8.Nc3+/– Qc7 9.Nd5 Qd6 10.e4 Ne7 11.Rc1 Nd5?? (Better is 11...Nbc6+/–) 12.Rc8+- (12.ed5?! 0-0=) 12...Kd7 (12...Ke7 13.Rh8 Nb4 14.Qb1+-) 13.Rh8 (Better is 13.Qg4!? Qe6 14.Qe6 Ke6 15.ed5 Ke7 16.Rh8 h6+-) 13...Ne7 14.Bb5 Nbc6 (14...Kc7 15.Rh7 g5 16.Nh3+-) 1–0. b4_player (1980) – kelmister (1855), GameColony.com, 2002.

7.c3 Nc6!? 8.cb4 Nb4 +=.

7.c3 Qc7 8.cb4 Qc4 9.Nc3 Ne7 10.Rc1 Qb4?? 11.Nd5!+- Qd6 12.Nc7 Kf7 13.e4 Bd7 14.Qb3 Kg6 15.f5 Kh6 16.Qe3 g5 17.h4 Nbc6 18.hg5 Kg7 19.gf6 Qf6 20.Na8 Ra8 21.g4 h6 22.Ne2 Ne5 23.Nf4 Ng4 24.Nh5 (24.Nh5 Kh8 25.Nf6 Ne3 26.Rc7 Nf1 27.Rf1+-) 1–0. pierre – opponent, internet, 2009.

7.c3 Bd6 8.Bd6+/– Qd6 9.Nf3 Ne7 10.Bg2 0-0 11.0-0 Bg4 12.Qb3 Nd7 13.Nd4 Nb6 14.Na3 Qd7 15.d3 Bh3 16.f5 Bg2 17.Kg2 Rfe8 18.e4 Kh8 19.Rfd1 de4 20.de4 Nbc8 21.Qe6 Qa4 22.Nab5 a6? 23.Nc7 Nb6 24.Qb6 (24.Qb6 Rab8 25.Ne8 Qe8 26.Ne6+-) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

4.g3 Qg4

5.Be5= Na6 6.Bh3 Qg6 7.Nf3 Ne7 8.Nh4 Qe4 9.Bg2+= Qc4 10.Bg7 Rg8 11.Bb2 Nc5 12.Nc3 d6 13.Rb1 Bc3= 14.Bc3 Nd5 15.Ba1 Nf4 16.Bf3 Nd5 17.a3+= Be6 18.e4 Nb6 19.d4 Nca4 20.Be2 Qa2= 21.Bb5 Bd7 22.Bd7+= Kd7 23.0-0 Raf8 24.Rb3 f6?? 25.c4!+- Nc4 26.Rf2 Ne3 27.Re3 Qc4 28.Nf5 Nb6 29.Rc3 Qe6 30.Qc2 c6 31.d5 Qe5 32.Bb2 Re8 33.Rc6! bc6 (33...Rc8 34.Be5 bc6 35.dc6 Rc6+-) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Buhle,Gerd, corr ICCF 2–2866, 1993.

5.Be5 Nc6 6.Bc7 Nf6 7.c3 Bc5 8.d4 Nd4? 9.cd4+- Bb4 10.Nd2 0-0 11.Rb1 Bc3 12.Qc2 Bd4 13.Ngf3 Be3 14.Nc4 Bf4 15.Bf4 d5 16.Nd6 Bf5 17.Nf5 Rac8 18.Ne7 Kh8 19.Nc8 Rc8 20.Qa4 Ne4 21.Qa7 Ng3 1–0. Trkn – guest6378, ICC, 2005.

5.Be5 d6? 6.Bb2?? Nc6 7.Nf3 Be6 (7...Nge7 8.a3 Ba5 9.e4=) 8.Bg2 (better is 8.a3 Ba5 9.Ng5+/–) 8...h5?? (8...Bc4 9.Ng5 f6 10.Bh3=) 9.0-0?? (better is 9.Ng5 Qf5 10.Bg7+- (10.Ne6?! Qe6 11.Bg7 Rh7+/–)) 9...h4 10.Nh4 Rh4 11.gh4 Bd5?? 12.Rf2 Bc5 13.e3?? Qd1-+ 14.Rf1 Qc2 15.Bg7 Bg2 16.Kg2 Be3 17.Nc3 Qd2 18.Kh1 0-0-0 19.Rad1 Qc2 20.Rfe1 Bf4 21.Re2 Qe2! 22.Ne2 Be5 23.Be5 de5 24.Rf1 f6 25.Ng3 Rd2 26.Ne4 Ra2 27.h5 Ra4 28.Nc5 Rh4 29.Ne6 Rh5 30.Rg1 Nce7 31.Nc5 b6 32.Ne4 f5 33.Nc3 c6 34.Ne2 f4 35.Nc3 a5 36.Ne4 b5 37.Nc5 f3 38.Rf1 Rf5 39.h3 Nf6 40.Kh2 e4 41.Ne6 e3 42.Nd4 Rf4 43.Nf3 e2 44.Re1 Rf3 45.Re2 Ned5 46.Re6 Kc7 47.Re1 a4 48.Ra1 c5 49.Rc1 Kc6 50.Rb1 b4 51.Rg1 a3 52.Ra1 c4 53.Kg2 Rh3! 54.Kh3 Kb5 55.Kg3 Ka4 56.Kf3 b3 57.Ke2 c3 58.Kd1 b2 59.Rb1 a2 60.Kc2 a1Q 61.Ra1 ba1Q 62.Kd3 Qd1 63.Kc4 c2 64.Kc5 c1Q 65.Kd6 Nf4 66.Ke5 Qe3 67.Kf6 Qe6 68.Kg5 Qg1 69.Kf4 Qf2 70.Kg5 Qef5 71.Kh6 Qg4 72.Kh7 Qf7 73.Kh8 Qgh5 (73...Qd4) 0–1. Fournier,Frederic (1930) – JORGECENTENO, Active (4/3), 2005.

5.Be5 d6? 6.Bh3+/– Qg6 7.Bc8 b5?? 8.Bb2 (Better is 8.f5 Qg4 9.f6+-) 8...Kd8 (8...Qe4 9.Nf3 Ne7+-) 9.Bb7 Nd7 10.Ba8 Nb6 11.Bc6 ½–½. Bonetti,Shane – kiwigirl11489, ICC, 2002..

5.Be5 d6? 6.Bh3+/– Qg6 7.Bc8 Qe4 8.Bg7 Qh1 +/–.

5.Be5 d6? 6.Bh3 Qg6 7.Bc8 de5?? 8.Bb7+- ef4 9.gf4 Bc5 10.Nf3 Nf6 11.Ba8 Ng4 12.e3 0-0 13.Nc3 Re8 14.Rg1 Be3 15.de3 Re3 16.Ne2 (16.Ne2 Re8 17.Ne5+-) 1–0. marre – oppo, internet, 2010.

5.Be5= f6 6.Bc7+= Nc6 7.a3 Bc5+= 8.Nc3 Qe6 9.e4 Nge7?? 10.Qh5+- g6 11.Qc5 b6 12.Qe3 0-0 13.Bh3 f5 14.Nf3 h6 15.Kf2 d6 16.Qd3 Bb7 17.Rhe1 Qd7 18.Bd6 fe4 19.Qc4 Rf7 20.Bd7 ef3 21.Be6 Nd8 22.Bf7 Nf7 23.Re7 Rc8 24.Qf7 Kh8 25.Be5# 1–0. pierre – mushypeas, internet, 2008.

5.Be5 Nf6 6.c4 d6?? (better is 6...Nc6 7.Bf6 gf6=) 7.Bf6+- gf6 (7...Nc6 8.Bh3 Qg6 9.Bc8 Rc8 10.Bc3+-) 8.Bh3 Qg7 (8...Qg6 9.Bc8 Qe4+-) 9.Bc8 f5 10.Bb7 Qa1 11.Qc2 (better is 11.a3 Ba3 12.Ba8 0-0 13.Na3 Qa3+-) 11...Qf6 (11...Nd7 12.Ba8 Ke7 13.Qf5 Ra8 14.Qe4 Kf6 15.Qa8 Qb1 16.Kf2 Kg7+-) 12.Ba8 0-0 13.Nf3 c6 (13...Bc5 14.Bb7+-) 14.Nh4 (better is 14.a3 Ba5 15.Nh4 Qe6 16.Nf5 Rd8+-) 14...d5 (14...Bc5 15.Qf5 Qb2 16.Nc3+-) 15.cd5 cd5 16.Bd5 Rd8 (16...Nd7 17.Qf5 Qf5 18.Nf5+-) 17.Bf3 Qd4 (17...Na6 18.Nf5 Qe6 19.Nc3+-) 18.Nf5 Qa1 (18...Qb6 19.e3+-) 19.0-0 Nd7 (19...Qf6+-) 20.Nc3 Qf1 21.Kf1 1–0. Janek – Vigilante, internet free game, 2017.

5.Be5 Qg6 =.

4.g3 Qh5

5.Be5 Bd6?? 6.Bg7+- Bf4 7.Bh8 Bg3 8.hg3 Qh1 9.Nh3 d6 10.Nf2 Qg1 11.Nc3 Be6 12.Qb1 b6 13.Qb5 Bd7 (13...Nd7 14.Qc6 Rc8 15.Qf3+-) 14.Qg5 Ne7 15.Bf6 Nbc6 (15...h6 16.Qh6 Be6 17.Nb5+-) 16.Nd5 Nd5 (16...0-0-0 17.Ne7 Ne7 18.Be7 Re8+-) 17.Qg8 1–0. orane (2195) – nash28, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Be5 f6 6.Bc3 a5 =.

5.Be5 f6 6.Bc3 Qd5 7.Nf3 Bc3 8.Nc3 Qf7 9.Bg2 d6 10.0-0 Nc6 11.e4 Bg4 12.Nd5 0-0-0 13.d3 Nd4 14.c3 Nf3 15.Bf3 Bh3 16.Rf2 Ne7 17.Ne7 Qe7 18.Rb1 Bd7 19.d4 a6 20.d5 (20.Qb3 b6+/–) 20...Bb5 (20...Rde8 21.Rfb2 b6 22.Qd3+/–) 21.Qc2 (21.a4!? Bd7+-) 21...h5 22.a4 Bc4 (22...Bd7 23.Qb3 b6 24.a5+/–) 23.Qb2 (better is 23.Rb4!? b5 24.ab5 ab5 25.Be2+-) 23...b6+/– 24.Qc2 h4 (24...a5 25.Be2 Be2 26.Qe2+=) 25.Be2 (better is 25.Rb4 hg3 26.hg3 Bd5 27.ed5 Qe1 28.Rf1 Qg3 29.Qg2 Qg2 30.Kg2+-) 25...Be2 26.Qe2 Kd7 27.Qa6 Ke8 28.Qd3 hg3+= 29.hg3 Qf7 30.Qf3 Ke7 31.Rbb2 Rh6 32.Rh2 Rdh8 33.f5 g6 34.Rh6 Rh6 35.Rh2 Rh2 36.Kh2 gf5 37.Qf5 Qg7 38.Qe6 Kd8 39.Kg2 Qg5 40.Kf3 Qg3?? 41.Kg3 (41.Kg3 b5 42.a5 b4 43.a6 f5 44.a7 f4 45.Kf4 c5 46.Qf7 bc3 47.a8Q) 1–0. Fournier,Frederic (1670) – Novattik, Partie evaluee, 6m + 1s, 2008.

5.Be5 f6 6.Bc7? Na6 7.c3 Be7 -+.

4.g3 Qh6

5.fe5 Bc5 6.d4 Bb6 7.Bg2 Nc6 8.Nf3 f6 9.Qd3 fe5 10.Ne5 =+.

5.fe5 Bc5 6.e3 Qb6 7.Bc3 Ne7 8.Bg2 0-0 9.a3 Qa6 10.Ne2 =.

5.fe5 Bc5 6.Nf3 Qb6 7.Qc1 Bf2 8.Kd1 Nh6 9.e3 Ng4 10.Ke2 +=.

5.fe5 Nc6 6.Nf3 Nge7 7.Nc3 Ng6 8.Nd5 Ba5 9.Bg2 Nce5?? 10.Ne5+- Ne5 11.Be5 d6 12.Bd4 Bg4 13.c3 c6 14.Ne3 Bd7 15.Qb1 0-0 16.Qb7 Be6 17.Qc6 Rfc8 18.Qb5 (18.Qb5 Bc7 19.Ba8 Ra8 20.0-0+-) 1–0. marre – spic, internet, 2010.

5.fe5 d5 6.ed6 Bd6 7.Bg2 Nf6 8.Nf3 Bh3 9.0-0 Ng4 10.e3 =.

5.Be5 Nc6 6.Bb2 Nf6+= 7.Nf3 Ne4 8.c3 Ba5 9.Bg2 d5 10.0-0 Bb6 11.d4 Bh3 12.Nbd2 Bg2 13.Kg2 g5 (better is 13...0-0!?+=) 14.fg5 Ng5 15.Ng5 Qg5 16.Nf3 Qg6 17.Qd3 0-0-0 18.Rae1 f5 (better is 18...Rhg8!?=) 19.Nh4+/– Qe6 20.Qf5 (worse is 20.Rf5 Rhe8+=) 20...Qf5 21.Nf5 h5 22.e4 a6 (22...de4 23.Re4 Rhe8 24.Kf3+-) 23.e5 Rhf8 24.e6 Rde8 (24...Rg8+-) 25.Ng7 Re7 (25...Rf1 26.Rf1 Rh8+-) 26.Rf8 (26.Rf8 Nd8 27.Nf5 Re6 28.Re6+-) 1–0. Fournier,Frederic (1935) – ferwilly12 (1655), Active (5/0), 2005.

5.Be5 Nc6 6.Bc7+= Nf6 7.Bg2 0-0 8.c3 Be7 9.Qa4 d6 10.Bb6 Bd7= 11.Be3 Ng4 12.Bh3 b5 13.Qe4 d5 14.Qd5 Ne3 15.Qd7?? Rfd8 16.de3-/+ Rd7 17.Bd7 Bc5 18.e4 Bg1 19.Bc6 Qc6 20.Rg1 Qe4 21.Kf2 Re8 22.Re1 h5 23.Nd2?? Qe3 (23...Qe3 24.Kf1 Qd2-+) 0–1. Tschoepe,Frank – Gross,David (2435), Berliner Sommer, 1998.

5.Be5 f6 6.Bc7 Nc6 7.Bg2 Nge7 8.c3 Bc5 9.d4+- Bb6 10.Bb6 ab6 11.d5 Na5 12.e4 d6 13.Na3 Qg6 14.Nb5 Nc4?? 15.Nc7 (15.Nc7 Kf7 16.Na8+-) 1–0. guest269 – guest297, ICC, 2002.

5.fe5 Qb6

6.Qc1 Nh6 7.Nf3 Nc6 8.Nc3 Qc5 9.Ne4 Qe7 10.Nf2 =.

6.Bc3 Nc6 7.e6 f6 8.Bb4 Nb4 9.ed7 Bd7 10.Nc3 =+.

6.Bc3 Nc6 7.Nf3 Bc3 8.Nc3 Qc5 9.Ne4 Qe7 10.Bg2 d6 11.0-0 Nh6 12.e3 de5 13.d4 0-0 14.d5 Rd8 15.c4 Ng4 16.Qe2 f5 17.Nf2 Nb4 18.Ng4 fg4 19.Nd2 Nc2 20.Rac1 Na3 (better is 20...Nb4 21.Ra1 Rb8=) 21.Qd3 Qg5? (21...c6 22.Rc3 Nc4 23.Qc4 Be6 24.de6 Rd2+-) 22.Qa3 b6 (22...Bf5+-) 23.d6 c5 (23...c6 24.Bc6 Rb8+-) 24.Ba8 Bf5 (24...Be6 25.Bc6 Rc8 26.Ne4+-) 25.Bd5 Kh8 26.e4 (26.Rc3 Rd7+-) 26...Bd7 (26...Qd2 27.Rf5 a5 28.Rcf1 Qd4 29.Kg2+-) 27.Rf2 Qh6 28.Rcf1 (better is 28.Qa7 Qd6 29.Rb1 Qe7+-) 28...g5 (28...Qd6 29.Qa7 h6+-) 29.Rf7 Rg8 30.Rd7 (30.Rd7 Qg7 31.Rg7 Kg7 32.Qa7 Kh8 33.Rf7 Rg7 34.Rf8 Rg8 35.Rg8) 1–0. Fournier,Frederic (2040) – Vermeulen,Claude, echecsemail.com, 2004.

6.Bc3 Nc6 7.Nf3 Nge7 8.e6 0-0 =+.

6.Bc3 Nc6 7.Nf3 Nge7 8.Bg2 Nd5-/+ 9.Bb4 Qb4 (9...Ndb4?! 10.Nc3=+; 9...Ncb4?! 10.c4 Ne7 11.Nc3=) 10.Qc1 Ne3 11.Bh3 Nc4 12.c3 Qe7 Will e5 fall? 13.d4 0-0 14.Nbd2 Nd2 15.Qd2 d6 16.ed6 cd6 17.Bg2 Bf5 18.0-0 Be4 19.c4 Rac8 20.Rae1 b6 21.Bh3 Rc7 22.Qf4 Re8 23.Rc1 Na5 24.Nd2 Bb7 25.Bg4 Qe3 26.Qe3 Re3 27.Kf2 Ra3 28.Rc2 Ra4 29.h3 b5 30.Rb2 bc4-/+ 31.Rc2 d5 32.Bf3 Rb4 33.e4 de4 34.Ne4 Be4 35.Be4 c3 36.Rfc1 Rd4 37.Rc3 Rc3 38.Rc3 Nc4 39.Bd3 Nb6 40.a3 h6 41.Kf3 Ra4 42.Be4 Kf8 43.Bd3 Ke7 0–1. b4_player (2170) – ParkHustler (1940), GameColony.com, 2002.

6.Bc3 Ne7 7.e4 Nbc6 8.Nf3 0-0 9.d4 d6 10.ed6 cd6 11.Be2 Bg4-/+ 12.0-0 Bf3 13.Bf3 Bc3 14.Nc3 Nd4 15.Kh1 Qc5 16.Qd3 Nec6 17.Bg2 Rac8 18.Rad1 Ne5 19.Qd4 Qd4 20.Rd4 Rc3 21.Rd6 Rc2 22.a3 Ra2 (22...Ra2 23.Rd5 Nc4-+) 0–1. Michalek,Martin – Schulz,Hans_Juergen, TT–10.01 ETC, 2003.

5.fe5 Ne7

6.a3 Bc5 7.d4 Bb6 8.Qd3 f6 9.ef6 Qf6 10.Bg2 =+.

6.c3 Ba5 7.Nf3 Nbc6 8.Bg2 d6 9.Na3 de5 10.Nc4 e4 11.Nd4= f5 12.Qa4 Bb6 13.Nb6 cb6 =+. marre – shpum, internet, 2010.

6.c3 Ba5 7.Nf3 Nbc6 8.Bg2 Qe6 9.d4 d5 10.0-0 =.

6.Nc3 Qc6 7.Nf3 Nf5 8.Kf2 Bc3 9.Bc3 Qc5 10.Ke1 =+.

6.Nf3 0-0 7.Bg2 d5 8.ed6 Bd6 9.0-0 Bh3 10.e4 Bg2 11.Kg2 Nbc6 12.d4 f6 13.c4 Bb4 14.a3+= Ba5 15.Qa4 b6 16.c5 Rae8 17.d5 Nb8 18.Nd4+/– Qe3? 19.Ne6+- Na6 20.Rf3 Qe2 21.Rf2+- Qe3 22.Nf8 Rf8? 23.d6 Nc5 24.Qc4 Kh8 25.de7 Re8 26.Re2 Qb3 27.Qd5 Qb5 28.Rf2 Be1 29.Qf7 Qb3 30.Qe8 (30.Qe8 Qg8 31.Qg8 Kg8 32.e8Q#) 1–0. Zylla,Johannes – Donner, BS–Stadtm., 1993.

6.Nf3 Nf5 7.c3 Bc5 8.d4 Ng3 9.Bc1 Qh5 10.hg3 =+.

6.Bg2 0-0 7.Nf3 d5 8.ed6 Bd6 9.0-0 Nbc6 10.Nc3 =.

5.Be5 d6

6.Bb2 Ne7 7.Nf3 Nbc6 8.Bg2 0-0 9.0-0 Nd5 10.e4 Nf6 11.e5 de5 12.Ne5? (better is 12.fe5!? Ng4 13.h3 Bc5 14.d4=) 12...Ne5-+ 13.Be5 Bg4?? (better is 13...Ng4 14.h3 Qb6 15.Kh1 Nf2 16.Rf2 Qf2-+) 14.Qe1 c6 15.c3 Ba5 16.d4 Rfe8 17.Qe3 Rad8 18.Nd2 Qh5 19.Bf3? Bf3-+ 20.Nf3 Nd5 21.Qd3 Bc3 22.Rac1 f6 23.Bc7? Nc7 24.Qc3 Nd5 25.Qc4 Qg4 26.Kf2 f5 27.Ne5 Qh5 28.Kg1 a5 29.Rfe1 Re7 30.Rc2 Rde8 31.Rce2 Qh3?? 32.Nc6+- Re2 33.Re2 Re2 34.Qe2 bc6?? 35.Qe8 1–0. Fournier,Frederic – COMP Sensor Chess, Match France (FRA), 2002.

6.Bb2 Ne7 7.Bg2 Nf5 8.Nc3= c6 9.Nf3 f6 10.0-0 0-0 11.e4 Ne7 12.d4 b5 13.Ne2 Na6 14.c3+= Ba5 15.Ba3 Rd8 16.Qb3 Kh8 17.Qf7 Ng6 18.Bd6+/– Rd6?? 19.Qe8 (19.Qe8 Nf8 20.Qf8#) 1–0. Wall,Bill – Dnemis, internet, 2000.

6.Bb2 Bg4 7.Bg2 c6 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 Qf6 10.Ne4 Qe7 11.Qb1 d5 12.Nd6+/– Qd6 13.Qb7+- Qe7? 14.Qa8 Qe2 15.Ne2 (15.Ne2 Ne7 16.Rb1+-) 1–0. Fritz 8 – NN, 2005.

6.Bb2 Bg4 7.Bg2 c6 8.Nf3 Ne7 9.0-0 Nd7 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6 12.Nbd2 0-0-0 (12...Nf5 13.e3+=) 13.e4 Rhf8 14.a4 f5 15.e5 de5 16.a5 Bc7 17.de5 Ne5 18.Qb3 (18.Ne5 Bd1 Pinning (18...Bd1 Deflection); 18.fe5 Qe3 Double attack (18...Qe3 Decoy)) 18...Nf3-/+ 19.Nf3 Bf3 20.Bf3 Nd5 (20...Bd6 21.Rfd1+=) 21.Bd5? (21.Rfb1 Rfe8 22.Bc1 Re1 23.Kg2 b5 24.ab6 Bb6=) 21...cd5 (21...Rd5!? 22.a6 b5-/+) 22.Ba3+= Rfe8 23.Rab1 Qc6 24.Bb4 b6 25.ab6?? (better is 25.Qa3-/+) 25...Bb6-+ 26.Rf2 Bf2 27.Kf2 Qb6 28.Kg2 Re2 29.Kh3 Qh6 0–1. Fournier,Frederic – Wreckya (1655), rated blitz game (3/0), 2002.

6.Bb2 g5 7.fg5 Qg5 8.Bh8 Bg4 9.Bg2 Bc5 10.Nf3 Bf3 11.Bf3 c6 12.Nc3 Nd7 13.Ne4 Qe5 14.Be5 de5 15.Nc5 Nc5 16.0-0 e4 17.Bg2 Nf6 18.Rf6 Nd7 19.Rf4 Nc5 20.Be4 0-0-0 21.Bh7 Rh8 22.Bf5 Kb8 23.Rb1 b5 24.a4 a6 25.ab5 cb5 26.Rc4 Rd8 27.Rc5 Ka7 28.c4 Rb8 29.cb5 Rb6 30.Qa4 f6 31.Rc6 Rb5 32.Qa6 Kb8 33.Rb5# 1–0. nordlicht – harzer, gameknot.com, 2001.

6.Bc3 Bc3 7.Nc3= c6 8.e4 Nf6 9.Nf3 0-0 10.Bg2 Nh5 11.0-0 Nf6 12.d4 Ng4 13.Re1 Qg6 14.Qd3 h5 15.h3 Nh6 16.Nh4 Qh7 17.d5 f6 18.Rab1 Rd8 19.dc6 bc6 20.Nd5 Rd7 21.Nf5 Kh8 22.Nde7 Na6?? 23.Qe2 g6?? 24.Nc8 gf5 25.Qa6 Rd8 26.Rb7 Qg6 27.ef5 Nf5?? 28.Ne7 Ne7 29.Ree7 Rab8 30.Qd3 Rb7 31.Qg6 Re7 32.Qf6 Kg8 33.Qe7 (33…Rb8 34.Qg5 Kf8 35.Qf6 Kg8 36.Qg6 Kf8 37.Qd6 Kf7 38.Qb8+-) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Graff,John, compuserve, 1996.

6.Bc3 Bc5 7.d4 Bb6 8.a4 a5 9.e4 Nc6 10.Bb5= Bd7 11.Nf3 Nge7 12.d5 Nb4 13.Bd7 Kd7 14.Nh4 g5 15.Qg4+/– f5?? 16.Nf5+- Nf5 17.Qf5 Ke7 18.fg5 Qf8 19.Qe6 Kd8 20.Bf6 (20…Qf6 21.Qf6 Kd7 22.Qg7 Ke8 23.Qh8 Kd7 24.Qh7 Kc8 25.Qg8 Kd7 26.Qe6 Kd8 27.Rf1 Nc2 28.Kd2 Be3 29.Kc2 Bf2 30.Rf2 c6 31.Qd6 Ke8 32.Rf8#) 1–0. Trkn – guest4442, ICC, 2004.

6.Bc3 Bc5 7.d4 Bb6 8.Bg2 Nf6 9.Nd2 Ng4 10.Nf1 0-0 11.h3 Nf6 12.e4 Re8 13.e5 de5 14.fe5 Na6 15.Ne2 c6? 16.ef6+/– Qf6 17.Qd2 c5?? 18.dc5+- Bc5 19.Bf6 gf6 20.Rd1 Be6 21.Bb7 Rad8 22.Qd8 Rd8 23.Rd8 Kg7 24.Ba6 Bb6 25.Rd1 Ba5 26.Nd2 Bf5 27.Bd3 Bg6 28.Rf1 Bb6 29.Ne4 f5 30.Nd6 Kf6 31.Bf5 Bf5 1–0. Bonetti,Shane – guest1456, ICC, 2002.

6.Bc3 Bc5 7.e3 Nf6 8.Nf3 Ne4 9.Bg2 0-0 10.Bb2 Bg4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nc6 13.0-0 d5 14.d4 Bb6 15.Re1 Rae8 16.Qd3 Bf3 (16...Bh3 17.Bh3 Qh3 18.e4 de4 19.Re4 Re4 20.Qe4+=) 17.Bf3= g5 (17...Rd8 18.Rab1 f5 19.a4=) 18.Bd2 (better is 18.Bd5 gf4 19.gf4+-) 18...gf4= 19.ef4?? (better is 19.gf4 Qe6 20.Rac1+=) 19...Bd4-+ 20.Kg2 Qf6?? (better is 20...Ba1 21.Ra1 d4-+) 21.Rab1 Re1 22.Re1 a5 23.Bd5 Nb4 24.Bb4 ab4 25.Be4 Rd8 26.Bh7 Kg7 27.Qf5?? Qc6 28.Qe4= Qe4 29.Be4+/– Re8 30.Kf3 f5+= 0–1. Fournier,Frederic – movile, Active, 2009.

6.Bc3 Bc5 7.Nf3 Bg4 8.Bg2 Ne7 9.d4 Nd5 (9...Bb6 10.e4=) 10.Qd3 (10.dc5!? Ne3 11.Qd3 Ng2 12.Kf2+/–) 10...Bb6= 11.e4 Nc3 12.Nc3 (worse is 12.Qc3 Nc6 13.Nbd2 Bf3 14.Qf3 Nd4-/+) 12...Nc6 13.d5 (13.d5 Ne7 14.Rb1=) 1–0. Fournier,Frederic – Chalvet,Philippe, Partie Libre (Active), 1994.

6.Bc3 Nc6 7.a3 Bc5 8.d4 Bb6 9.a4 Nge7 10.a5 Nf5 11.Nf3 Ba5 12.Ba5 Ng3 13.Rg1 Nf1 14.Kf1 Bh3 +/– (14...0-0).

6.Bc3 Nc6 7.Bb4 Nb4 8.c3 Nc6 9.Nf3 Bd7 10.Bg2 0-0-0 11.a4 Nge7 12.a5 a6 13.Qb3 Be6 14.c4 Qh5 15.d3 Na5 (15...Nf5 16.Kf2+=) 16.Qb2 f6 17.Nc3 Qc5 18.Nb5 (better is 18.Ne4 Qb6 19.Qb6 cb6 20.Nd4+=) 18...Kb8?? (better is 18...Bc4 19.Nbd4 Bf7+=) 19.Ra5+- Nc6 20.Ra6! ba6 21.Nd6?? (better is 21.Nbd4 Qb4 22.Qb4 Nb4 23.Ne6+-) 21...Ka8?? (better is 21...Qb6 22.Qb6 cb6-/+) 22.Qb7 1–0. Fournier,Frederic (1930) – fel28, Active, 2009.

6.Bc3 Nc6 7.Nf3 Nge7 8.Bg2 0-0 9.0-0 Nd5 10.Bb4 Ncb4 11.a3 Qf6 12.c3 Nc6 13.e4 Nb6 14.d4 Bd7 15.Nbd2 Rae8 16.Re1 d5 17.e5 Qe7 18.Qb3 Na5 19.Qb4 Nc6 20.Qe7 Re7 21.Rac1 Nc4 (better is 21...Rd8!?=) 22.Nc4+/– dc4 23.Nd2 b5 24.Rb1 Rd8 25.a4 ba4 (25...b4!? 26.Re3 bc3 27.Rc3 Nd4 28.Rc4 Nf5+=) 26.Nc4+- h6 (26...Be6 27.Bc6 Bc4 28.Rb4+-) 27.d5 Nb8 28.d6 (better is 28.Rb7!?+-) 28...cd6+/– 29.Nd6 (29.ed6?! Re1 30.Re1 Be6+=) 29...Nc6 30.Nb7 Rb8 31.Nc5 a3? (better is 31...Rb1 32.Rb1 Na5+/–) 32.Nd7+- Rb1 33.Rb1 a2 34.Ra1 Nd8 (34...Rd7 35.Bc6 Rd2+-) 35.Nc5 Rc7 36.Na4 Ne6 37.Ra2 a5 38.Bd5 Nc5 (38...Kf8 39.Rb2+-) 39.Nc5 Rc5 40.c4 Kf8 41.Kf2 g6 42.Ke3 Ke7 43.Kd4 Rc8 44.Ra5 1–0. Fournier,Frederic – COMP Sensor Chess, Match France (FRA), 2002.

6.Bc3 Nc6 7.Bg2 Nge7 8.Bb4 Nb4 9.c3 Nbc6 10.d4 d5 11.Qb3= Bf5 12.Bd5 Nd5 13.Qd5 Qg6 14.Nd2 0-0 15.Ngf3 Rfd8 16.Qb3 b6 17.Nh4+/– Na5? 18.Ng6 Nb3 19.ab3 Bg6 20.Kf2 c5 21.e3 a5 22.Nc4 Be4 23.Rhe1 Rab8 24.dc5 bc5 25.Na5 Rd3 26.Rac1 Rb5 27.Rcd1 Ra5 28.Rd3 Bd3 29.Rd1 Ra2 30.Kg1 Rb2 31.Rd3 Kf8 32.c4 Ke7 33.e4 Ke6 34.Rd5 Rb3 35.Rc5 Rb1 36.Kg2 Rb2 37.Kh3 Rc2 38.Rc7 Re2 39.e5 Rc2 40.g4 h6 41.Rc5 Rc3 42.Kh4 Rc1 43.f5 Kd7 44.Kh5 Rc2 45.h4 Rc3 46.Rd5 Kc7 47.e6 fe6 48.fe6 Rc4 49.Rd7 Kc6 50.Rg7 Re4 51.Kh6 Re6 52.Rg6 Kd5 53.Re6 Ke6 54.g5 Kf5 55.h5 Ke5 56.Kh7 (56.Kh7 Kf5 57.g6+-) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Johnson,Bernard, IECG, 1998.

3...Nh6

4.a3 ef4-/+ 5.Nf3 Be7 6.Qc1? (better is 6.Be5-+) 6...Bh4 7.Kd1 Ng4 8.Bd4 Bf6 9.Rg1 Bd4 10.Nd4 Nf2 11.Ke1 Qh4 12.g3 fg3 (12...Qh2?! 13.Nf3 Qh6 14.Kf2 fg3 15.Rg3=) 13.Rg3 Ne4 14.Nf5 Qf6 15.Rf3 (15.Nc3 Ng3 16.Ng3-+) 15...Qa1 16.Re3 (16.d3 g6 17.de4 gf5 18.ef5 Nc6-+) 16...d5 17.d3 (17.Ng3 f5-+) 17...Bf5 18.de4 Be4 19.Bg2 Qe5 20.c4 (20.Be4 de4 21.Nd2 f5-+) 20...Qh2 21.Be4 Qg1 22.Kd2 Qc1 23.Kc1 de4 24.Re4 Kd7 25.Nc3 Nc6 26.Rf4 f6 27.c5 Rae8 0–1. Kohbieter,Erich (2080) – Fournier,Frederic (2215), KMG, 2002.

4.e4 0-0 5.f5?? Qh4-+ 6.g3 Qe4 7.Qe2 Qe2 8.Ne2 d6 9.Nbc3? c6 10.a3 Ba5 11.Ne4? Nf5 12.0-0-0 Bc7 13.h4 d5 14.Nf2 Nd7 15.g4 Nd6 16.g5 Nc4 17.Ng3 Nb2 18.Kb2 e4 19.Rg1 Ne5 20.Be2 b5 21.Nf1 f5 22.d3 Bb6 23.d4 Ng6 24.h5 Nf4 25.Ng3 Ne6 26.c3 f4 27.Ngh1 f3 28.Bf1 Nf4 29.Ng4 Bg4 30.Rg4 e3 31.Ng3 e2 (31...e2 32.Ne2 fe2 33.Be2 Ne2-+) 0–1. Zylla,Johannes – Huenerberg, Kreismeistersch Bra, 1992.

4.fe5 Nc6 (--> 3...Nc6 4.fe5 Nh6).

4.fe5 Nf5 5.Nf3 Ne3 6.Qc1 Nf1 7.Rf1 0-0 8.c3 Be7 9.Ba3 c5 10.d4 d6 11.ed6 Bd6 12.d5 b5 13.e4 Re8 14.Qe3 f5 15.e5 Be5 16.Kd1 Qd5 0–1. Icic – Sternik, corr KMG–31 1995.

4.fe5 Ng4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 Nf6 4.fe5 Ng4).

4.Be5 Nc6 5.c3 Bc5 6.Nf3 Ng4 7.e3 Nce5 8.fe5=+ Qe7 9.Bc4 0-0=+ 10.0-0 Ne5 11.Ne5 Qe5 12.Qf3 Qe7 13.d4 Bb6 14.Nd2 c6 15.e4 d6 16.a4 Be6 17.Bd3 Qh4 18.Rab1=+ Rab8 19.Nc4 Bc7 20.Ne3 d5 21.e5 c5 22.Nd5= Bd5 23.Qd5 cd4 24.cd4 Rbd8=+ 25.Qe4 Qe4 26.Be4 Rd4 27.Bb7 Ra4 28.Rbe1 Rb4 29.Bd5-/+ Rb5 30.Rd1 Be5 31.Bf7 Kh8 32.Bc4 Rbb8 33.Rf8 Rf8 34.g3 a5 35.Bb3 g6 36.Kg2 Rb8 37.Rd3 Kg7 38.Kf3 Kf6 39.h3 Rb4 40.Bg8 h6 41.Rd7 g5 42.Rf7 Kg6 43.Ra7 a4 44.Bf7 Kf6-/+ 45.Bg8 h5 46.Ra6 Kg7 ½–½. Pegiel,Marek – Mroz,Antoni, corr 2. AMM, Poland, 1994.

4.Nf3 0-0 5.fe5 Nc6 (5...d5 6.a3 Ba5 7.e3+=) 6.e4 (6.a3 Be7+=) 6...Re8 (6...Ng4+=) 7.h3 (better is 7.Bb5!?+=) 7...Ne5-/+ 8.g3 (8.a3!? Bf8 9.d3 Nf3 10.Qf3-+) 8...Nf3-+ 9.Qf3 d5 10.Bd3?? (10.e5-+) 10...de4 11.Be4 Bf5 (11...Bf5 12.Nc3 Be4 13.Ne4 Qd2 14.Kf1 Qc2-+) 0–1. Grosch,Andreas – Schunke,Nico, corr KMG–02, 1988.

4.fe5 0-0

5.a3 Ba5 6.Nf3 Nc6 7.e3 Ng4 8.Bc3 Re8 Increases the pressure on e5 9.Bd3 Bc3 10.Nc3 Nce5 11.0-0 Nf6 (11...Nd3 12.cd3 d5 13.Qa4-/+) 12.Ne5 Re5 13.Qf3 d5 14.Rab1 c6 15.Qf4 Qe7 16.a4 b6 17.Qb4 (17.a5!? ba5 18.Rb2-/+) 17...Qb4-+ 18.Rb4 Be6 19.Ra1 Rd8 20.Rf4 h6 (20...c5 21.a5-+) 21.h3 (21.a5 c5-/+) 21...Ne8 (21...Ne4 22.Ne4 de4 23.Re4 Re4 24.Be4 Rd2 25.Kf1-+) 22.g4 g6 (22...g5 23.Rf2-/+) 23.Ne2 (23.a5 b5-/+) 23...Nd6 (23...c5!?-+) 24.Nd4-/+ Bd7 25.a5 (25.Rf6 Be8-/+) 25...b5 (25...Ne4 26.ab6 ab6 27.Be4 de4 28.Ra6-/+) 26.Nb3 (26.Rf6 Be8-/+) 26...Ne4 27.Raf1 Be8 (27...f5 28.gf5 Bf5 29.Kh2-/+) 28.Kg2 (28.Be4 de4 (28...Re4?! 29.Re4 de4 30.Rf4=) 29.Kh2 c5-/+) 28...c5-/+ 29.Be4 (29.Be4 de4 30.h4-/+). pcmvr – abiodun, net-chess.com, 2022.

5.Nc3 Nc6 6.Nf3 b6 7.e3 d6 8.ed6 Bd6 9.Bb5 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Bc6 Rb8 12.g3 Ba6 13.Qf3 Qd6 14.d4 Bf6 15.a3 Bc4 16.Bd5 Ba6?? (better is 16...Bd5 17.Nd5 Bg5=) 17.Ne4+- Qd5?? (better is 17...Qe7+-) 18.Nf6 gf6 19.Qd5 Bb7 20.Qh5 Kg7 (20...Bh1 21.d5 Rfd8 22.Bf6+-) 21.0-0 (21.d5 Rfc8 22.Qg5 Kf8 23.Qh6 Ke8 24.Qh7 Ke7 25.Qe4 Kd7 26.Qf5 Ke8 27.Bf6 Bd5 28.Qe5 Be6 29.Rd1 Rd8 30.Bd8 f5 31.Qf6 Rd8 32.Rd8) 21...Rbe8 (21...Rfe8 22.d5 Ng8+-) 22.d5 Re3 23.Bf6 Kg8 24.Qg5 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

5.Nc3 Re8 6.e3 (6.Nf3 Ng4=+) 6...Nc6-/+ 7.Nf3 Ne5 8.Ne5 Re5 9.Bd3 d5 10.0-0 Rg5 11.Ne2 Bd6 12.Nf4 c5 13.Qe1 (13.c4 dc4 14.Bc4 b5-/+) 13...Bd7 14.a4 d4 (14...Bf5 15.Qe2-/+) 15.ed4 Qc7 16.h4 (16.Qf2 Bc6 17.d5 Bd7=+) 16...Rg4 17.Nd5 Qd8 18.c4 (18.Ne3 Rh4 19.dc5 Bh2 20.Kf2 Qg5-+ (20...Ra4?! 21.Ra4 Ba4 22.Qa1 Qh4 23.Ke2-/+)) 18...Rg3 (18...cd4 19.Ba3 Bg3 20.Qe7 Bh4 21.Qd8 Rd8 22.Be2-/+) 19.dc5 Bc5 20.Ne3 Qc7 21.Rf3 Rg4 (better 21...Rf3 22.gf3 Bf5-+) 22.Qf2? (better 22.h5-/+) 22...Bc6-+ 23.Ba3 Bd4 (23...Ba3 24.Ra3 Bf3 25.Qf3 Rh4 26.g3-+) 24.Rb1 Re8 25.Re1 (25.Be2 Bf3 26.Bf3 b6-+) 25...Bf3 26.Qf3 Rf4 (26...Rf4 27.Qd5 Re6-+) 0-1. pcmvr - karpasov (2630), net-chess.com, 2022.

5.Nf3 a5 6.e3= Be7 7.Bd3 Ng4 8.0-0+= b6 9.h3 Nh6 10.Be4 c6 11.Nc3 Ba6 12.d3 g6 13.Qe1 Bb4 14.a3 Bc3 15.Qc3+- Qe7 16.g4 Qc5 17.Qc5 bc5 18.Ng5 Bb5 19.a4 Ba6 20.c4 f5 21.ef6 1–0. pereira – moyo, internet, 2009.

5.Nf3 d5 6.a3 Bc5 7.e3 =+.

5.Nf3 d5 6.ed6 Bd6 7.e4 =+.

5.Nf3 Ng4 6.a3 Ba5 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nc6 9.e3 Nge5 10.Ne5 Ne5 11.d4 Ng6 12.Bd3 Qh4 13.g3 Qh3 14.Bf1 (14.Qf3 d6=+) 14...Qe6 15.Qd2 b6 16.Bg2 Rb8 17.0-0 Bb7 18.Bb7 Rb7 19.a4 d5 20.a5 c6 21.Rfe1 Re7 22.ab6 ab6 23.Qf2 (23.e4 Qg4 24.Qe2 Qd7-/+) 23...h6 24.Ra6 Rb8 25.Nb1 (25.e4 Qc8 26.Raa1 de4 27.Ne4 Qd7-/+) 25...Qc8 26.Ra3 Nf8 27.Nd2 Nh7 28.Qe2 (28.Nf3 Ra8 29.Rea1 Ra3 30.Ra3 Nf6-/+) 28...Nf6 29.Nf3 b5 (29...Ng4 30.Nh4-/+) 30.Qd3 (30.Ne5 Ra8 31.Rea1 Ra3 32.Ra3 Ne4-/+) 30...Ne4 31.Ra5 (31.Rea1 Qe8-/+) 31...Nd6-+ 32.Ne5 Nc4 33.Nc4 bc4 34.Qf1 Qd7 (34...Rb2 35.Qf2-+) 35.Qf3 Rbe8 36.Ra2 (36.Ra3 Re6-+) 36...Re4-+ 37.c3 Qe6 38.Rae2 Ra8 39.Kg2 Ra3 40.Rc1 Qg6 41.Rf2 h5 42.Qe2 Re7 43.Rf4 (43.Qf3 f6-+) 43...Qd3 44.Qd3 cd3 45.Rf2 Re3 46.Rd2 Re2 47.Re2 de2 (47...de2 48.Kf2 Ra2-+) 0-1. Jan_Ek – Frickyty, internet, 2020.

5.Nf3 Ng4 6.Nc3 d5 7.ed6 Re8 (7...Bd6 8.g3+=) 8.e3 (8.dc7 Qc7 9.Qb1 Bd6+=) 8...Qf6+= 9.Bd3 (9.dc7 Ne3 10.de3 Bc3 11.Bc3 Qc3 12.Kf2 Qc7+= (12...Qe3?! 13.Kg3=)) 9...Ne3!-/+ (9...Bd6?! 10.0-0=; 9...Qd6?! 10.0-0=) 10.de3 Bc3 11.Bc3 Qc3 12.Kf2 Qc5 (12...cd6 13.Qd2 Qc5 14.Rab1-/+) 13.dc7+= Re3 (13...Nd7!? 14.Nd4 Nf6+=) 14.cb8Q= Rd3 (worse is 14...Rb8 15.Nd4 Re5 16.Kf1+/–) 15.Kg3 Rd1 (15...Rb8?? 16.cd3 Qd6 17.Kf2+-) 16.Qa8 Qc7 17.Kf2 Qc2 18.Kg3 Rd6 19.h4 (19.Qa7 Rg6 20.Ng5 Rg5 21.Kf3 Rf5 22.Ke3 Re5 23.Kf3 Qe2 24.Kf4 Re4 25.Kg3 Rg4 26.Kh3 Qg2) 19...Rg6 20.Ng5 Qc3 21.Kh2?? (better is 21.Kf2 Qd4 22.Ke2-/+) 21...Qe5-+ 0–1. pvanr (2120) – akjoltoy (2570), gameknot.com, 2013.

5.g3 Nc6 6.Bg2 Re8 7.c3 Ba5 8.d4 d6 9.Qa4 Bb6 10.Bc6 bc6 11.Qc6 Rb8-+ 12.Nf3 de5 13.Bc1? Bb7 14.Qc4 ed4 15.Bg5 Qd5 16.Qd5 Bd5 17.Kd2 Ba5 18.Kd3? dc3 19.Nc3 Bc3 20.Kc3 Re2 21.Rab1 Rc8 22.Rhf1 Ra2 23.Nd2 Ng4 24.Rb4 Ne5 25.Rfb1 Nd7 26.Rd4 Nb6 27.Kd3 Ra4 28.Rb6 Rd4 29.Kd4 ab6 30.Kd5 f6 31.Be3 c5 32.Nc4-/+ Rd8 33.Kc6+= Rd1 34.Nb6 g5 35.Nd5 Kf7= 36.Bc5 Rh1=+ 37.Be7 Rh2-/+ 38.Bf6 Ke6 39.Bc3 Rg2=+ 40.Be1 Rg1 41.Bf2 Rc1 42.Bc5 h5 43.Nb4? Rc3-+ 44.Nd5 Rg3 45.Bd6 Rd3 46.Nc7 Kf5 47.Kc5 Rd6! 48.Kd6 g4 49.Nd5 g3 50.Ne3 Kf4 51.Ng2 Kf3 52.Nh4 Kg4 53.Ng2 h4 54.Ke5 h3 (54...h3 55.Ne3 Kf3-+) 0–1. Zylla,Johannes – Kirschstein, BS–Kreismeisterschaft, 1994.

5.Nf3 Nc6

6.a3 Ba5 7.e3 Ng4 8.c3 Nge5-/+ 9.Ne5 Ne5 10.Qh5 d6 11.h3 Bb6 12.d4 Nd7 13.Bd3 Nf6 14.Qe2 d5 15.Nd2 Re8 16.Nf3 Qe7 17.Kd2 c5 18.dc5 Bc5 19.Nd4 Ne4 20.Be4 Qe4 21.Qf3 Bd7 22.Rhf1 Qg6 23.Rae1 Ba4 24.Rc1? a6 25.g4? Bb5 26.c4 Bc4 27.Nf5 Be3! 28.Kc2 Rac8 29.Kb1 Bd3 30.Ka1 Rc1 31.Rc1 Bc1 32.Qd3 Bb2 33.Kb2 Qb6 34.Ka2 Re1 35.Qc2 Qe6 36.Nd4 Qd7 37.Qc3 Rd1 38.Qe3 Qc8 39.Kb2 g6 40.g5 Re1 (40...Re1 41.Qe1 Qc7+/–; better is 40...Rh1-+) 0–1. Zylla,Johannes – Grabenhorst, 1992.

6.a3 Be7 =+.

6.c3 Be7 7.e4 -/+.

6.e4 Ng4 7.Bc4 Ne3 -+.

6.c3 Ba5

7.Na3 Re8 8.Nc4 Bb6 9.Qa4 d6 10.Nb6 cb6 11.ed6 Qd6 12.0-0-0 Ng4 13.Ng5 h6 14.Nh3 Bf5 15.e3 Re4 16.Qb5 Re5-/+ 17.Qe2 Rc8 18.Qf3 Nb4 19.d3? Ne3-+ 20.Rd2 Na2 21.Kb1 Nc3 22.Bc3 Rc3 (23.Qf2 Rb5 24.Rb2 Bd3 25.Bd3 Qd3 26.Ka1 Ra3 27.Ra2 Qc3 28.Qb2 Qb2#) 0–1. Zylla,Johannes – Grabenhorst, BS–Kreismeisterschaft, 1994.

7.d4 d5 8.ed6 Qd6 9.e4 =+.

7.d4 Nf5 8.Qd3 d5 9.Nbd2 Re8 10.0-0-0 Be6 11.g4 Nh4 12.h3 a6 13.Nh4 Qh4 14.Bg2 Bb6 15.Kb1 Ne7 16.Rdf1 Bd7 17.Bc1 c5=+ 18.dc5 Bc5 19.c4 Rad8 20.cd5= Ng6 21.Ne4 Be7 22.d6 Bc6 23.Qb3 Ne5 24.de7 Rd4 25.Rf4 Qe7 26.Ba3 Qd8 27.Bb2+- Nc4 28.Nf6+/– gf6? 29.Rd4+- Qd4 30.Bd4 (30.Bd4 Nd2 31.Kb2 Nb3 32.Bc6 (< 32.Kb3 Bg2 33.Rh2 Re2-/+) 32...Re2 33.Kb3 bc6 34.Bf6+-) 1–0. Kucharkowski,Jens – Zylla,Johannes, corr private, 1994.

7.d4 Re8

8.Bc1!? Ng4 9.h3 Nge5 10.de5 Ne5 11.e3 =.

8.Qd3 d6=+ 9.ed6 cd6 10.e4 =+.

8.Qd3 d6=+ 9.ed6 Qd6 10.Nbd2 Bf5-/+ 11.Qb5 a6 12.Qb3 b5 13.0-0-0? (13.d5 Na7-/+) 13...Re3 (better is 13...Be6 14.c4 Bd2 15.Rd2 Bc4-+) 14.Nh4?? (better is 14.d5 Ne7 15.Nb1-+) 14...Nd4!-+ 15.Qa3 (15.cd4 Rb3) 15...Rc3! 16.Qc3 (16.Bc3 Qa3) 16...Bc3 17.Bc3 (17.e4 Qb4 18.Nb3 Nb3 19.ab3 Qb3-+) 17...Qa3 18.Bb2 Qc5 (19.Nc4 Qc4 20.Kd2 Qc2 21.Ke1 Qb2 22.Nf5 Nhf5-+) 0–1. Zylla,Johannes – Behnke, BSF–VM C–Turnier, 1994.

8.Qd3 d6=+ 9.ed6 Qd6 10.e4!? =+.

8.Qd3 d6-/+ 9.ed6 Bf5 10.Qb5 (10.dc7 Bc7 11.Qb5 Rb8=+) 10...a6 (10...Qd6!? 11.Nbd2 Bb6-/+) 11.Qb7=+ Be4 (11...Qd6!? 12.Ba3 Qd7=+) 12.Nbd2+= Bd5 13.dc7 Bc7 14.c4? (14.Bc1 Nd4! 15.Qb1 Nf3 16.Nf3 Bf3 17.gf3 Qh4 18.Kd1 Rad8 19.Kc2-+) 14...Rb8-+ 15.Qa6? (15.Qb8 Qb8 16.Bc3 Bf3 17.gf3 Nb4-+) 15...Bf3 (better is 15...Nb4 16.Qa7 Nd3 17.Kd1 Ra8 18.Qa8 Nb2 (18...Qa8?! 19.ed3 Ng4 20.Rg1=+; 18...Ba8?! 19.ed3 Ng4 20.Kc1=+) 19.Kc1 Ba8 20.Kb2 Nf5-+) 16.gf3 Nb4 17.Qa7 Bb6 (18.Qb8 Nd3 19.Kd1 Nb2 (19...Qb8?! 20.ed3 Ba5 21.Nb3=) 20.Kc1 Qb8-+) 0–1. Zylla,Johannes – Grabenhorst, BSF–VM C–Turnier, 1995.

8.Qd3 d6 9.e4!?

8.e4 d6 9.Bb5 (9.Qa4 Bb6 10.Bc1 de5 11.d5 Ne7 12.Bh6) 9...Bd7 (9...de5! 10.Bc6 (10.d5 a6 11.Ba4 b5 12.Bb3 Ne7) 10...bc6 11.Qa4 Bb6 12.Nbd2 (12.Ne5 Qh4)) 10.Bc6 Bc6 11.Nbd2= Ng4 12.Nc4 Bb6 13.h3 Nh6 14.Qe2 (14.Bc1!? Be4 15.0-0 de5 16.Nb6 ab6 17.Bh6 gh6 18.Ne5 unclear) 14...d5 (14...Be4 15.Qe4 d5 16.Qd3 dc4 17.Qc4 Nf5=; 14...f5 15.Nb6 ab6 16.d5 Ra4 17.c4 fe4 18.Nd2 Qh4 19.Qf2=) 15.ed5 Qd5 16.0-0 (16.a4?! Nf5 17.Qd3 Ng3 18.Ng5 f5 19.Qg3 Qc4 20.a5 Bc5! 21.Rd1 (21.dc5? f4 22.Qg4 Re5-+)) 16...Bb5 17.Nfd2 (17.Nb6? ab6 (17...Be2? 18.Nd5 Rad8 19.Ne3 Bf1 20.Rf1+-) 18.Qc2 Bf1-/+) 17...Rad8 (17...Ba5 18.Rf2=) 18.Rf2 (18.Nb6!? Be2 (18...ab6? 19.c4 Ba6 20.cd5 Be2 21.Rf2+/–) 19.Nd5 Bf1 20.Nc7 Re7 21.Rf1 Rc7unclear) 18...Ba5 19.a4 Ba6 20.Ne3 Qe6 21.Qh5 Bd3?! (21...b6 22.Ne4 (22.c4! Bd2 23.Rd2 Bc4 24.Rc1 Bb3 25.Rc7+=) 22...Bd3 23.Ng5 Qe7 24.Nf5 Bf5 25.Rf5=) 22.Qd1 Qg6?! (22...a6 23.Nb3 Bb6 24.Qd3 Qb3+=) 23.Nb3 b6 24.Na5 ba5 25.c4 Rb8 26.Qd2 c5 (26...Rb7) 27.dc5 Be4 28.Qa5 Rb7 29.Rd1 Bc6 30.Qa6 Reb8 31.Rd6 Qb1 32.Rf1 Qb2 33.Qc6 Kh8 34.Rfd1 Ng8 35.Rd8 Rd8 36.Rd8 Rb8 37.Rb8 Qb8 38.Qd5 g6 39.Qd4 Qb1 40.Kf2 1–0. Dziel,Jaromir – Kucharkowski,Jens, corr KMG–39, 2000.

4.fe5 d6

5.a3 Ba5 6.ed6 Nf5 7.dc7 Qc7 8.Qc1 0-0 9.Bc3 Ne3 10.Nf3 Na6 (10...Bc3 11.Nc3 Bd7 12.Qb2=) 11.Ba5+= Qa5 12.Kf2 (12.c3 Nf1 13.Rf1 Re8+=) 12...Ng4= 13.Kg1 Be6 (13...Rd8 14.e3=) 14.e3 Nc5 15.h3 Nf6 16.d4 Nce4 17.Bd3 Bd5 (17...Rae8 18.Nbd2 Bf5 19.Ne4 Be4 20.Ne5+=) 18.Nbd2 (18.Qe1 Qc7+=) 18...Rfe8+= 19.Ne4 Ne4 20.Qe1 Qc7 (20...Nc3 21.Ne5=) 21.c4 Bc4 22.Rc1 b5 23.Ne5 (23.a4 Qd6 24.Bc4 bc4 25.Rc4 Rac8+=) 23...Nd6 24.Be2 (24.Qh4 h6=) 24...Rac8 (24...f6 25.Nc4 bc4 26.Bh5+=) 25.Bg4 Rcd8 26.a4 (26.Bf3 Qb6+=) 26...f6 (26...ba4? 27.Be2+-) 27.Nc4 bc4 28.h4 f5 29.Bh5 Re7 30.Qg3 (30.Rh3 f4 31.Rf3 Nf5 32.Rf4 Qf4 (32...Re3? 33.Qf2+-) 33.ef4 Re1 34.Re1 Nd4+=) 30...Ne4 (30...Qa5 31.Qg5 Kf8 32.Kh2-/+) 31.Qc7+= Rc7 32.Rh3 (32.Bf3 Re8+=) 32...c3 33.Bd1 Rb8 (33...Kf7 34.g4 g6 35.Rf3+=) 34.g4 (34.Rf3 g6+=) 34...fg4 (34...Rb2 35.Rh2 (35.gf5? c2 36.Bc2 Rcc2 37.Rc2 Rc2-+) 35...g6 36.gf5 Rh2 37.Kh2 gf5 38.Bc2=) 35.Bg4 c2 (35...Kf7 36.Bf5 Nf6 37.Rf3+=) 36.Kg2 g6 37.Bf3 Nd2 38.Bd5 Kg7 39.Rhh1 Kf6 (39...Rb4 40.Kf2-/+) 40.Kf2+= Nb3 (40...Nb1 41.Be4 Rb2 42.Rh2+=) 41.Bb3 Rb3 42.Ke2 Rc8 (42...Rcc3 43.Rhf1 Ke7 44.Rf3+=) 43.Rhf1 (43.Kd2 Rb2=) 43...Ke7 44.Kd2 Rbc3 45.h5 (45.Rg1 R3c4=) 45...R3c7 (45...R3c4 46.hg6 hg6 47.Rg1=) 46.hg6= hg6 47.Rf4 (47.Rg1 Kf6=) 47...Rc4 48.Re4 Kf6 49.Rf1 (49.Rf4 Ke6=) 49...Kg5 50.Re5 Kg4 51.Rg1 Kf3 52.Rc1 R8c7 (better is 52...R8c6!?=) 53.Rg5+/– Ke4 54.Rg6 Rc8 (54...Kf5 55.Rg8+/–) 55.Rg5 (55.Rg7 a6+/–) 55...R8c7 (55...R8c6 56.Ke2 Re6 57.Rg4 Kf5 58.Rf4 Kg6 59.Kd2+-) 56.a5 (56.Ke2 Re7+-) 56...R4c6 (56...R7c6 57.Ke2 Re6 58.Rg4 Kf5 59.Rf4 Kg5 60.Kd2+-) 57.Re5+/– Kf3 58.a6! Rc3 (58...Ra6 59.Rf5 Double attack (59.Rc2 Deflection)) 59.Re6 (59.Rg5 Ke4 60.Rg4 Kd5+-) 59...R3c4+/– 60.Re8 R4c6 61.Rf8 Ke4 62.Rf4 Kd5 63.Rf5 Ke4 64.Re5 Kf3 65.Rb5 (65.Rg5 Ke4+/–) 65...Ra6 (65...Ke4 66.Rb7 Rb7 67.ab7+-) 66.Rg5+- Ke4 67.Re5 Kf3 68.Rc2 Rg7 (68...Rc2 69.Kc2 Kg4 70.d5+-) 69.d5 (69.Kd3 Ra3 70.Rc3 Ra1+-) 69...Ra1 (69...Rg1 70.Re7+-) 70.Kd3 (70.Rc4 Rg2 71.Kd3 Rd1 72.Kc3 Rg7+-) 70...Rd1 71.Rd2 Rd2 72.Kd2 a5 73.Kc3 Rd7 (better is 73...Rb7+-) 74.Kb3 Ke2 (74...Kg4 75.Ka4 Ra7 76.Re8+-) 75.e4 (75.Ka4!? Kd3 76.Ka5 Kc4+-) 75...Ke3 76.Re6 Kd4 (76...Ra7 77.Ka4 Kd4 78.d6+-) 77.d6 (77.Ka4 Kc5+-) 77...Kc5 (77...Rd8 78.Ka4+-) 78.e5 Kc6 (78...Rd8 79.Re7 Kb6 80.d7 a4 81.Ka4+-) 79.Ka4 Ra7 80.Re8 Rb7 81.Ka5 Rb5 82.Ka6 Rb6 83.Ka7 Rb7 84.Ka8 Rh7 85.Rc8 (85.Rc8 Kd5 86.Rc7 Rh8 87.Kb7 Ke5 88.Rc6+-) 1–0. SOS 5?1 (2560) – DanaSah 4?60 (2535), CCRL, 2011.

5.a3=+ Ba5 6.ed6= Nf5 (6...0-0 7.Nf3 Ng4 8.Nc3 Qd6 9.e3 Na6 10.Bc4 Be6) 7.dc7 (7.Nf3 cd6 8.Nc3 0-0 9.e4 Re8 10.Be2 Bc3) 7...Qc7 8.Qc1 (8.Nc3 Ne3 9.de3 Bc3 10.Bc3 Qc3) 8...0-0 9.Nf3 (9.Nc3 Ne3 10.Nf3 Rd8) 9...Ne3 (9...Re8 10.Nc3 Bd7) 10.Bc3 (10.Be5 Qc2) 10...Bf5 (10...Bc3 11.Nc3 Be6 12.Rb1+=) 11.Nd4 Bc3 12.Nc3 Bg6 (12...Bd7 13.Qb2 Rc8 14.Rc1=) 13.Qb2 Ng4 (13...Rc8 14.de3 Qc3 15.Qc3 Rc3 16.Kd2=) 14.g3 (14.Rb1 Nc6 15.Nf3 b6+=) 14...Nc6 15.Nf3 Bh5 (15...Nge5 16.Bg2+=) 16.Nd5 (16.Rb1 Qd6+-) 16...Qa5 (16...Qd7 17.Nf4 Nf6 18.Nh5 Nh5 19.Bg2+-) 17.Nf4 (17.c4 Qc5 18.Qb7 Rab8 19.Qc6 Rb1 (19...Qc6?? 20.Ne7 Kh8 21.Nc6+-) 20.Rb1 Qa3+- (20...Qc6 21.Ne7 Kh8 22.Nc6+-)) 17...Rad8 (17...Rab8 18.Rb1 Rfe8 19.Nh5 Qh5 20.Bg2+=) 18.Nh5+= (18.Qb7 Ne3 19.Nh5 Nc2 20.Kd1 Na1 21.Qc6 Qh5+-) 18...Qh5 19.c3 (19.Bg2 b6+=) 19...Rfe8= 20.Bg2 Qc5 21.d4 (21.e3 Ne3 22.de3 Qe3 23.Kf1 Qd3 24.Kf2 Qe3 25.Kf1 Qd3 26.Kf2 Qe3 27.Kf1=) 21...Qc4=+ 22.Bh3 (22.Rd1 Ne3 23.Rd3 Ng2 24.Kf2 Ne3 25.Re3 Re3 26.Ke3 Rd7=) 22...Ne3 23.Kf2 Nd5 (23...Re7 24.Rab1=+) 24.Rhc1 (24.Bf5 Nc3 25.Bd3 Ne4 26.Kg2 Qd5=+) 24...Re3+= 25.Bf5 (25.Qb7 Nc3 (25...Re2?! 26.Kg1=) 26.Bf1 Re2 27.Kg1 Nd4=) 25...Rc3 26.Rc3 Qc3 27.Qc3 Nc3 28.Bd3 Kf8 (28...Na5 29.Nd2+=) 29.Rc1+- Nd5 30.Bb5 (30.e4 Nf6 31.d5 Ke7+-) 30...Nde7+= 31.e3 a6 32.Bc4 (32.Bd3 h6+=) 32...b5 33.Ba2 h6 (33...Ke8 34.Bb1+=) 34.d5 Nb8 (34...Na5 35.e4+=) 35.e4+- Ke8 (35...Nd7 36.Ke3+-) 36.Ke3 Rd7 (36...h5 37.Rc7+-) 37.Nd4 Kd8 38.Rc5 Ng6 39.h3 Rb7 (39...h5 40.Nc6 Nc6 41.dc6+-) 40.d6+- Nd7 (40...Ra7 41.e5+-) 41.Nc6 Ke8 42.Bf7 Kf7 43.Nd8 (43.Nd8 Ke8 44.Nb7 Nc5 45.Nc5+-) 1–0. Brzoza,Miroslaw – Pegiel,Marek, corr 2AMM Poland, 1994.

5.a3 Ba5 6.ed6 Nf5 7.dc7 Qc7 8.Qc1 0-0 9.Nf3 Re8 (9...Ne3 10.Be5 Qc4 11.c3 Nf1 12.Rf1+=) 10.Bc3 Bb6 (10...Nc6 11.e3=) 11.Qb2+= Qf4 12.a4 Nc6 13.a5 Bd4 14.Na3 (14.Qb5 Rd8=) 14...Bc3 15.Qc3 Bd7 (15...Ncd4 16.Rb1=) 16.Rb1 Rac8 (16...Rab8 17.Rb5=) 17.Qd3 (17.Rb7 Nd8 18.Qb4 Re4 19.Qe4 Qe4 20.Rd7 Qa4+=) 17...Rcd8 18.Qc3 (18.Rb7 Bc8 19.Qb3 Bb7 20.Qb7 Ne5 (20...Na5?! 21.Qb5=) 21.Ne5 Qd2 22.Kf2 Re5-+) 18...Ncd4 19.Rb4 Bc6 20.Kf2 Qh6 (20...Qd6 21.a6 ba6 22.Nc4-/+) 21.Nb1 (21.Nd4 Nd4 22.Ke1 Bg2 23.Rd4 Bh1-+) 21...Qf6 22.h4 (22.Na3 Bf3 23.ef3 Qe7-+) 22...b6 23.ab6 Bf3 24.gf3 Rc8 (24...ab6?! 25.Qb2+=) 25.Rc4 Rc4 26.Qc4 Qb6 27.e3 Qb1 28.Qf7 Kf7 29.Bc4 Kf6 30.Rb1 Nc2 31.Rb2 Na3 32.Be2 Rd8 33.f4 Rd7 (33...a5 34.h5-+) 34.h5 Nd6 35.Ra2 (35.d4 Nac4 36.Bc4 Nc4-+) 35...Ne4 36.Ke1 Nb1 37.Ra6 (37.d3 Nc5 38.e4 Nc3-+ (worse is 38...Rd3 39.Ra6 Ke7 40.Ra1-/+)) 37...Kf7 38.d3 Nc5 39.Ra5 Nd3 (worse is 39...Rd3 40.Bd3 Nd3 41.Ke2+=) 40.Bd3 Rd3 41.Ra7 Kf6 42.h6? (better is 42.Ke2 Rd5 43.Ra6 Kf5 44.Ra7 Nc3 45.Kf3-+) 42...Re3 43.Kf2 Re7 44.hg7 (44.Re7 Ke7 45.hg7 Kf7 46.g8Q Kg8-+) 44...Rg7 45.Ra5 (45.Ra8 Rd7-+) 45...Nd2 (45...Re7 46.Kg3-+) 46.Rh5 (46.Rd5 Ne4 47.Kf3 Re7-+) 46...Re7 (46...Ne4 47.Kf3 Kg6 48.Re5 Nd2 49.Kg4 Kf6 50.Kh5-+) 47.Ra5 (47.Kg3 Ne4 48.Kg4 Rg7 49.Kf3 Kg6-+) 47...Ne4 48.Kf3 Kg6 49.Ra6 (49.Rd5 h5-+) 49...Nf6 50.Ra5 Rb7 51.Ke3 (51.Rg5 Kf7-+) 51...h5 52.Rg5 Kh6 (52...Kf7 53.Kf3-+) 53.Rf5 Ng4 54.Ke2 (54.Kf3 Rb3 55.Ke2 h4-+) 54...Re7 55.Kd2 h4 56.Rg5 Nh2 (56...Ne5! 57.Rg8 Kh7 58.Ra8 Nf3 59.Kd3-+) 57.Kd3 0–1. DanaSah 4?60 (2535) – SOS 5?1 (2560), CCRL, 2011.

4.fe5 Nf5

5.c3 Bc5 6.Nf3 d5 7.d4 Be7 8.Qd3 0-0 9.e4 Nh4 10.Nh4 Bh4 11.g3 Bg5 12.Bg2 Be6 13.0-0 Nc6 14.Na3 Qd7 15.Nc2 Rad8 16.c4 de4 17.Qc3 Ne5 18.de5 Bd2 19.Qb3+= Qc6 20.Rf2 Bc4 21.Qa3 Rd3 22.Nb4 Bb4 23.Qb4= Rfd8 24.Re1 Rd1 25.Bc3 b5 26.a4 Re1 27.Be1 Rd1 28.h3 h6 29.Kh2+= a6 30.ab5 ab5 31.Rd2 Rd2 32.Qd2 Bd5 33.Qd4 Kh7 34.g4 g5 35.Bc3+/– (35.Bc3 Qc4 36.Qc4 bc4 37.Kg1+/–) 1–0. Benassi,Aspasio – Sternik,Ryszard, corr KMG–65, 2005.

5.c3 Bc5 6.Nf3=+ d5 7.ed6 Nd6 8.e4 0-0 9.e5 Re8 10.d4= Bb6 11.Bd3 Nc6 12.Qc2 g6 13.Nbd2 Bg4 14.0-0-0 Nf5 15.Ne4 Ne3 16.Qd2 Bf3 17.gf3 Nd1 18.Nf6 Kg7 19.Ne8 Qe8 20.Rd1 Qe6 21.Ba3 Kg8 22.f4 Ne7 23.Be7 Qe7 24.f5 Qa3 25.Kb1 Ba5 26.Rc1 Rf8 27.Bc4 b5 28.Bb3 Kh8? 29.f6+- Rb8 30.Bf7 b4 31.Qb2 Qb2 32.Kb2 bc3 33.Kc2 Rb2 34.Kd3 Rd2 35.Kc4 (35.Kc4 Rh2 36.a3+/–) 1–0. Nemec,Zdenek – Sternik,Ryszard, corr KMG–55, 2001.

5.c3 Bc5 6.Nf3 d5 7.e3 0-0 8.Be2 Nc6 9.0-0 Re8 10.Nd4 Re5 11.Bd3 Nh4 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Rg5 14.Rf2 Ne5 15.Be2 Bh3 16.g3 c5 17.Nb3 b6 18.Nc2 Qe7 19.Ne1 Re8 20.Bb5 Rd8 21.a4 Ng4 22.Rf4 Ng6 23.Rf3 Nf6 24.Qc2 Ne5 25.Rf4 Ne4 26.a5 Ng3 27.hg3=+ Rg3 28.Kf2 Qg5 29.ab6 Rg1 0–1. Ferre Perez,A – Sternik,Ryszard, email KMG–54, 2001.

5.c3 Be7 6.e4 Bh4 7.g3 Ng3 8.hg3 Bg3 9.Ke2 d5 10.ed6 Qd6 11.Bh3 Qf4 12.Nf3 Qe4=+ 13.Kf1 0-0 14.Bc8 Rc8 15.Qe2 Qe2 16.Ke2 Re8 17.Kf1 Nc6 18.Na3 ½–½. Benassi,Aspasio – Sternik,Ryszard, corr KMG–59, 2003.

5.c3 Be7 6.e4 Bh4 7.g3 Ng3 8.hg3 Bg3 9.Ke2 d5 10.ed6 Bg4 11.Nf3 Qd6 12.Ba3 Qf4=+ 13.Bg2 Qe4 14.Kf1 Nd7 15.Qe2 Qe2 16.Ke2 0-0-0 17.Kf1 h5 18.d4 h4 19.Ng5 f5 20.Nd2 Rde8 21.Rb1 Nb6 22.Ndf3 Nd5-+ 23.Ne5 Ne3 24.Kg1 Ng2 25.Kg2 Be5 26.de5 Re5 27.Rhe1 Ra5 28.Rb3 Rd8 29.c4 b6 30.Kg1 f4 31.Be7 Re8 32.Nf3 g5 33.a3 Rf5 34.Nh2 Bh5 35.Kf1 Rh8 36.Rh3 a6 37.c5 bc5 38.Rc1 Kd7 39.Bc5 Rd5 40.Bf2 c6 41.Rb3 Re8 42.Kg1 Rb5 43.Rd3 Kc7 44.Nf3 Bf3 45.Rf3 Rb2 46.Rc5 Rg8 47.Ra5 Kb7 48.Rd3 Rb5 49.Ra4 Rg7 50.Kg2 a5 51.Rc3 Rg8 52.Re4 Rb2 53.Re7-/+ Kb8 54.Rc6 h3 55.Kf1 Rb1 56.Re1 Re1 57.Be1 g4 58.Ba5 g3 59.Bc7 Kb7 60.Rc1 Rg4 61.Kg1=+ Rh4 62.Be5 Kb6 63.Rf1 g2 ½–½. Plock,Joerg – Sternik,Ryszard, corr KMG–63, 2005.

5.c3 Be7 6.e4= Bh4 7.g3 Ng3 8.hg3 Bg3 9.Ke2 Be5 10.d4 Bf4 11.Nh3 d5 12.Qd3 Bh6 13.Nf2 Nc6 14.Bg2 de4 15.Qe4 Qe7 16.Kd1 Be6 17.Ba3 Qg5 18.Bh3 Qe3 19.Be6 fe6 20.Qe3 Be3 21.Nd3 Bh6 22.Re1+/– Kf7 23.Nc5 Nd8 24.Nd2 b6 25.Nce4 Nc6+= 26.Nf3 Rae8 27.Kc2 Bf4 28.Rg1 g6 29.Raf1 ½–½. Stanitz,Antal – Sternik,Ryszard, corr KMG–34, 1996.

5.c3 Bf8 6.Nf3 d5 7.ed6 Bd6 8.e4 Nh4 9.d4 Bg4 10.Nbd2 0-0 11.e5 Be7 12.Kf2 Nf3 13.Nf3 Nd7 14.Qc2 f6 15.Bc4 Kh8 16.e6 Nb6 17.Bb3 c6 18.Qe4 f5 19.Qd3 Bd6 20.Rae1 Bf3 21.Qf3 Nd5 22.c4 Nf6 23.d5 Ne4 24.Ke2 a5 25.a4 b5 (25...Rc8!?=) 26.cb5+= cb5 27.ab5 a4 28.Bc4 a3 29.Bd4 a2 30.Bb2 (better is 30.Ra1 Ra3 31.Qh5+=) 30...Qc7 31.Bd3 Qc5 32.Qe3 Qd5 33.Qd4 Qb7 34.Rhf1 Rfe8 0–1. Fournier,Frederic (2095) – Sternik,Ryszard (2030), KMG, 2005.

5.Nc3? Qh4 6.g3 Ng3 7.Nf3 Qh6 8.Nd5 Ba5 9.Bc3 c6 (9...Nh1? 10.Ba5 Na6 11.Bg2=+) 10.Ba5 cd5 11.Rg1 Nf1 12.Kf1 Nc6 13.Bc7 b6 14.c3 Bb7 15.Qa4 Na5 16.d3 Rc8 17.Bd6 Rc3 18.Qg4 Rg8 19.Ng5 Bc6 20.Qf5 Qg6 21.Qh3 Qh6 22.Qf5 Qg6 ½–½. Ferre Perez,A – de Visser,Arno, email KMG–54, 2002.

5.Nf3 d6 6.e4 Nh4 7.ed6 0-0 8.dc7+/– Nf3 9.Qf3 Qc7 10.c3 Bd6 11.g3 Nd7 12.d4 Nb6 13.Nd2 Re8 14.Bd3 Bd7 15.0-0+/– Bh3 16.Rf2 Na4 17.Nc4 +-. Schunke,Nico – Meybohm,Dirk, corr KMG–02, 1988.

5.c3 Ba5

6.Qa4!?

6.Nf3 d5

7.Qa4 c6 8.e4 Nh4 9.Nd4? Ng6 10.Nf3 Bg4 11.ed5 Bf3 12.gf3 Qd5 -/+.

7.Qa4 c6 8.e4 Nh4 9.ed5 Nf3 10.gf3 Qd5 11.Qe4 Qe4 (11...Qd8 12.d4+=) 12.fe4 0-0 13.d4+= c5 14.Nd2 Nc6 15.Nb3 (15.Be2 Rd8 16.Nb3) 15...Nd4 16.Na5 Nc2 17.Kf2 Na1 18.Ba1 b6 19.Nc4 Be6 20.Ke3 h6?! 21.a3 b5 22.Nd6 a6 23.Be2 Rab8 24.Rg1 Rfd8 25.Nf5 Kh8 26.Rg3 Rg8 27.Bb2 Kh7 28.Bc1 g6 29.Nd6 Rgd8 30.Kf2 Rd7 31.Be3 Rc7 32.Rg1 Rc6 33.Rb1 Kg7 34.Kf3 h5?! 35.Kg3 Ba2 36.Rb2 Be6 37.Bg5 Kg8 38.Bf6 Kh7 39.Kf4 Rcb6 40.Rb1 Ba2 41.Rg1 Be6 42.Rg5 Rc6 43.Bh5!! b4! 44.cb4 cb4 45.Bg4 Rc2?! 46.Be6 fe6 47.ab4 Rh2?! 48.Rg1 Rb4 49.Rc1 Rb8 50.Rc7 Kg8 51.Re7 a5 52.Re6 Rf2? 53.Kg5 Rg2 54.Kh6 a4 55.Re7 1–0. Kucharkowski,Jens – Sternik,Ryszard, email KMG–53, 2002.

7.Qa4 c6 8.e4 Nh4 9.Nh4?! Qh4 10.g3 Qe4 11.Qe4 de4 -/+.

7.ed6 Nd6 8.e3 Bf5 9.Be2 0-0 10.0-0 c5 11.c4 (11.Ne5 Nd7 12.Nd7 Qd7 13.Na3 Rad8 14.d3 Qe6=+) 11...Nc6 12.d3 Re8 13.e4 Bg6 14.Nfd2 b5 15.cb5 Nb5 16.Nc4 Bc7 17.Nc3? Qd4 18.Kh1 Nc3 19.Qc2 Ne2! 20.Bd4 Ned4 21.Qd1 f5 22.ef5 Bf5 23.Qh5 g6 24.Qd1 Nb4 25.Nb2 Nbc2 0–1. Dobrzycki,Bogumil – Sternik,Ryszard, corr KMG–34, 1998.

7.ed6 Nd6 8.e4!? 0-0 9.d3 Nc6 10.Be2 Re8 11.0-0 Bb6 12.Kh1 f5 =+.

7.e4 de4 8.Qa4 Nd7 9.Qe4 Nc5 10.Qc4.

5.Nf3 Ne3

6.Qc1 Nf1

7.Rf1 Nc6 8.c3 Ba5 9.Ba3 d6 10.ed6 cd6 11.d3 Be6 12.Qf4 Bc7 13.Ng5 0-0 14.Nd2 h6 15.Ne6 fe6 16.Qf8 Qf8 17.Rf8 Rf8 18.Rb1 b6 19.e4 Rf7 20.Nf3 d5 21.ed5 ed5 22.Rb5 Ne5 23.Ne5 Be5 24.Rd5 Bc3 25.Ke2 Rf4 26.Rd8 Kh7 27.Bc1 ½–½. Bendig,Frank – Sternik,Ryszard, corr KMG–34, 1996.

7.Rf1 f6 8.Bc3 Be7 9.e4 Nc6 10.d3 d5 11.Nbd2 de4 12.de4 0-0 13.Qb2 Qd6 14.0-0-0 Qf4 15.Ne5 Qh6 16.Qb3 Kh8 17.Nf7 Rf7 18.Qf7 Bg4 19.Rde1 Rf8 20.Qb3 Qh2 21.Rh1 Qd6 22.Nc4 Qc5 23.e5 f5 24.e6 f4 25.Ne5 Ne5 26.Be5 Bf5 27.g4 fg3 28.Bg3 Rd8 29.Bh4 Bh4 30.Rh4 Qf2 31.Reh1 Re8 32.R4h2 Qf4 33.Kb1 Qe4 34.Qb5 Re6 35.Qc5 Kg8 36.Rd1 Rb6 37.Ka1 Rc6 38.Rd8 Kf7 39.Rf8 Kg6 40.Qg1=+ Bg4 41.Rd8 Re6 42.Rg2? Qe5 43.Rd4 h5 44.c3 c5 45.Rgg4 hg4 46.Qg4 Kf7 47.Qf3 Ke8 (48.Rd5 Qe2 49.Qe2 Re2 50.Rc5 Kf7-+) 0–1. Cornacchini,Gabriele – Rossetti,Mario, WC.2001.F.00005, 2001.

7.Rf1 f6 8.Nc3 fe5 9.Nd5 (9.Ne5? Qh4 10.Kd1 Qh2 11.Nf3 Qh5 12.Rb1 Nc6-+) 9...Bc5? (9...Ba5 10.Be5 0-0 11.Qb2 Rf7 12.0-0-0 c6=) 10.Be5 0-0 11.Nc7 Nc6 12.Na8 Ne5 13.Ne5? Qh4 14.g3 Rf1 15.Kf1 Qh3 16.Ke1 Qh2 17.d4 Qg3 18.Kd2 Bd4 19.Nf3 Bf6 20.Rb1 Qb8 21.Nb6 ab6 22.Rb6 Qa7?! 23.Qb1 Qa5 24.Kc1 Bg5 25.Kd1 Qd5 26.Ke1 Be3 27.Qb3 Qb3 28.Rb3 Bc5+= ½–½. Gross,Gerald – Sternik,Ryszard, corr KMG–40, 1999.

7.Rf1 f6 8.ef6 gf6 9.Nh4 Rf8 10.a3 Ba5 11.e3 d5 12.Qd1 +=.

7.Rf1 0-0

8.Kf2 Nc6 9.e3 d5 10.ed6 Bd6 11.Kg1 Re8 12.Nc3 a6 13.Re1 Ne5-/+ 14.Ne5 Re5 15.Ne2 Rh5 16.g3 Qd7 17.Nf4=+ Rh2?? 18.Kh2+- Bf4 19.gf4 Qh3 20.Kg1 Qg3 21.Kh1 Qf3 (21...Qf3 22.Kh2 Qf2 23.Kh1 Qf3 24.Kh2 Qf2 25.Kh1 Bg4-+) 0–1. Hasler,Ulrich – Benassi,Aspasio, corr KMG–55, 2001.

8.Kf2 d5 9.c3 Be7 10.Kg1 (10.d3 c5 11.c4 dc4 12.Qc4 Be6 13.Qc2 Nc6 14.Nbd2 Nb4 15.Qb1 b5) 10...Nc6 11.d4 (11.d3 a5 12.c4 dc4 13.Qc4 Be6 14.Qf4; 11.Ba3 Bg4 12.Qb2 Rb8 13.d4 f6-/+) 11...f6 12.ef6 Bf6 13.Qc2 Re8 14.Na3 g6 15.Rae1 Bf5 16.Qd2 Na5 17.Bc1 Rb8 18.Kh1 b5 0–1. de Visser,Arno – Sternik,Ryszard, email KMG–54, 2001.

8.Kf2 Re8 9.Kg1 Nc6 10.e3 d5 11.ed6 Qd6 12.a3 Ba5 13.Bc3 Bb6 14.a4 Qd5 15.Qb2 f6 16.Ne1 Be6 17.Nd3 Bf7 18.Rf3 Na5 19.Na3 Re4 20.Rg3 Kf8 21.Rf1 Nc6 22.Nb1 Ree8 23.Bf6 gf6-/+ 24.Qf6 Qe6 25.Qg7 Ke7 26.Rgf3 (26.Rgf3 Nd8 27.Rf6=+). Benassi,Aspasio – Sternik,Ryszard, corr KMG–52, 2001.

8.c3 Be7

9.Ba3 c5 10.d4 d6 11.ed6 Bd6 12.d5 b5 13.e4 Re8 14.Qe3 f5 15.e5 Be5! 16.Kd1 Qd5 (17.Nbd2 Nd7-+) 0–1. Icic,Mladen – Sternik,Ryszard, corr KMG, 1995.

9.d4 d5 10.Ba3 Nc6 11.Be7 Qe7 12.Qe3 (12.Qg5!?=) 12...f6-/+ 13.Rf2 fe5 14.Ne5 Rf2 15.Kf2 Ne5 16.Qe5 Qf7 17.Kg1 Bg4 18.Nd2 Re8 19.Qg3 Be2 20.Re1 b6 21.Qf2 Bb5 22.Re8 Qe8 23.Nf3 Qe2 24.Qe2 Be2 25.Ne5 c5 26.Kf2 Bb5 27.Ke3 Kf8 28.dc5 bc5 29.a3 Ke7 30.Kf4 Ke6 0–1. Hasler,Ulrich – Sternik,Ryszard, email KMG–55, 2001.

9.d4 d5 10.Qc2 Bd7 11.Nbd2 Bh4 12.g3 Be7 13.0-0-0 Be6 14.h4 c5 15.e3 Nc6 16.Rg1 Rc8-+ 17.a3 Qd7 18.Nb3 Bf5 19.Qd2 c4 20.Na1 Na5 21.Rdf1 Qa4 22.Ne1 Be4 23.Qd1 Nb3 24.Nb3 Ba3 25.Nc5 Bb2 26.Kd2 Bc3! (26...Bc3 27.Kc3 Qd1-+) 0–1. Wallace,Gary – Sternik,Ryszard, email KMG–58, 2002.

9.d4 d6 10.Nbd2 de5 11.Ne5 Bd6 12.Ndf3 Nd7 13.Nd7 Bd7 =.

9.d4 d6 10.ed6 Bd6 11.Ba3 c5! 12.e4 (12.dc5?! Bh2 13.Nh2 Qh4; 12.g3 Bh3 13.Rf2 cd4 14.cd4 Ba3 15.Na3 Qa5 16.Nd2 Nc6 17.Qc5 Qc5 18.dc5 Rae8 unclear) 12...Re8 (12...Bh2 13.Bc5 Bg3 14.Ke2 Re8 15.Nbd2 Bg4 unclear) 13.e5 f6 14.Kf2 fe5 15.de5 Be5 16.Bc5 Qc7 17.Bd4 Bf4 18.Nbd2 Nc6 19.Re1 Bg4 20.Qb2 Nd4 21.cd4 Bh2?! 22.Ne5 Be5 23.de5 Rf8 24.Kg1 Qc5 25.Kh2 Rae8 26.Rac1 Qf2 27.Rf1 Qe2 28.Rfe1 Qd3 29.Ne4 Re6 30.Nc5 Rh6 31.Kg1 Qg3?! 32.Qb3 Qb3 33.ab3 b6 34.Ne4 a5 35.Nd6 Be6 36.Rc6 Bb3 37.Rb6 a4 38.Rc1 Rg6 39.Rc5 Rg4 40.Rb7 h5 41.Ra5 h4 42.Kh2 Rf2 0–1. Plock,Joerg – Sternik,Ryszard, email KMG–52, 2001.

9.d4 d6 10.ed6 Bd6 11.Rf2 Bg4 12.e4 Bf3 13.gf3 Qh4 14.e5 Re8 unclear.

4.fe5 Qh4

5.g3=+ Qe4 6.Nf3 Ng4 7.Qc1 Nc6 8.Bh3? Nge5-/+ 9.Bg2 Nf3 10.Bf3 Qg6 11.e3 d6 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 Ne5 14.Be2 Bh3 15.Qb2 Rb8 16.0-0-0 0-0 17.Rdg1 Be6 18.h4 h5 19.g4-/+ Ng4 20.Nb5 Rbc8 21.Nd4 Bd5-+ 22.Rh3 c5 23.Nb5 f5 24.a3 a6 25.Nc3 Bc6 26.Qb6 Qf6 27.Bf3 Rf7 28.Kb1 Ne3 (28...Ne3 29.Bh5 Re7 30.Qb3 c4-/+; 28...Qd8 29.Qb3-+) 0–1. Nemec,Zdenek – Benassi,Aspasio, corr KMG–55, 2001.

5.g3 Qe4 6.Nf3 Ng4 7.Bc3 Bc5!? 8.d4 Qe3 -+.

5.g3 Qe4 6.Nf3 Ng4 7.Bc3 Nc6 8.Bg2-/+ 0-0 (worse is 8...Nce5 9.h3+/–) 9.a3 Bc3 10.Nc3 Qc4 11.0-0 b6 12.h3 Qc5 13.Kh1 Nge5 14.Ng5 Bb7 15.Nge4 Qe7 16.Nd5 Qd8 ½–½. Mehlhorn,Uwe (2520) – Fournier,Frederic (2095), KMG, 2003.

5.g3 Qe4 6.Nf3 Ng4 7.Nc3 Qc6 8.Bg2 Ne3 9.de3 Bc3 10.Bc3 Qc3 11.Kf2 Nc6 12.Qd3 Qc5 13.Rab1 a6 14.Rhf1 Rb8 15.Kg1 b6 16.Qe4 Bb7 17.Rbd1 Nb4 18.Qf5 0-0 19.Ng5 g6 (19...Qe3?! 20.Rf2 g6 21.Qf6 Bg2 22.Kg2=) 20.Qf6 Qe3 (20...Nd5 21.Bd5 Bd5 22.Nh7 Kh7 23.Rd5 Qe3 (23...Qd5?? 24.Rf4 Qe5 25.Qe5+-) 24.Qf2 Qf2 25.Kf2 Rbd8+=) 21.Rf2= Bg2 (21...Na2 22.Rd7 Qc1 23.Bf1+-; 21...Nc2 22.Rd7 Qc1 23.Bf1+-) 22.Kg2 Rbe8 (22...Qc5 23.e4 h6 24.Nf7 Qf2 A) 25.Kf2? Rf7 26.Rd7 Rbf8 (26...Rd7?! 27.Qg6 Rg7 28.Qe6 Rf7 29.Ke2-/+; 26...Rf6?! 27.ef6 Kf8 28.Rc7-+) 27.Rf7 Rf7-+; B) 25.Qf2 Rf7 26.Qd2+-) 23.Rd7 Qe5 (23...Re5 24.Nf7 Qf2 25.Qf2+- (25.Kf2?! Rf5 26.Qf5 gf5 27.Nh6 Kh8+=)) 24.Qe5 Re5 25.Nf7 Ree8 26.e4 c5 27.c4 Nc6 28.Rb7 Na5 29.Nh6 Kh8 30.Rf8 Rf8 31.Rb6 Nc4 32.Ra6 Re8 33.Nf7 Kg8 34.Ng5 Nd2 35.a4 Ne4 36.Ne4 Re4 37.Kf3 Re7 38.a5 Rc7 39.Ke3 c4 40.Kd2 ½–½. Fournier,Frederic (2215) – Fritz,Harry, KMG, 2002.

4.Be5 0-0

5.a3 Be7 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 d5 8.e3 Bg4 9.Be2 Re8 10.0-0 Bc5 11.h3 Bf3 12.Bf3 Nf5 13.Kh2 Na5 14.Be2 Bd6 15.g4 Nh4 16.a4 c6 17.Kg1 Ng6 18.Qe1? (Better is 18.Bc3=+) 18...Nf4!-+ 19.ef4 Qb6 0–1. Welti,Manfred – Pohl,W, corr KMG–37, 2000.

5.a3 Be7 6.Nf3 d6 7.Bb2 Nc6 8.g3 Bf6 9.c3 Bg4 10.Bg2=+ Re8 11.0-0 Qd7 12.Re1 Bh3 13.e4 Bg2 14.Kg2 Na5 15.d3= Qb5 16.Ra2 Qb6 17.Nbd2 Rad8 18.Ba1 Qc6 19.c4 Ba1 20.Qa1 b6 21.Qc3 Rd7 22.d4 Rde7 23.d5 Qd7 24.Nd4 c5 25.N4b3 Nb3 26.Qb3 f5 27.Nf3? fe4 28.Ng5 Nf5 29.Qb1 Qa4 30.Qc1 Nd4 31.Re3 h6 32.Nh3 Nf5 33.Rc3 e3 34.Re2 Re4 35.Ng1 Kf7 36.h3 Nd4-+ 37.Re1 e2 38.g4 b5 39.cb5 Nb5 40.Rc2 Nd4 41.Rc3 Qa6 42.Nf3 Nf3 43.Kf3 Qb7 44.Qd2 Rd4 45.Qa2 Ree4 46.f5 Qe7 47.Qa1 Qh4 48.Kg2 Rd1! 49.Rd1 Rg4!! (50.hg4 Qg4 51.Rg3 ed1Q 52.Rg4 Qa1-+) 0–1. Zylla,Johannes – Van Esbroeck, corr KMG, 1995.

5.c3 Be7 6.e3? d6-+ 7.Bg7 Kg7 8.Bd3 Bh4 9.g3 Be7 10.Qe2 d5 11.Nf3 c5 12.c4 d4 13.ed4 Re8 14.0-0 Bf6 15.Qf2 Ng4 16.Qg2 Bd4 17.Nd4 Qd4 18.Kh1 Bd7 19.Nc3 Bc6 20.Rf3 Nf2 (20...Nf2 21.Rf2 Bg2 22.Kg2 Qd3-+) 0–1. Pieleck,Rudi (1770) – Taulien,Hans_Juergen (2350), RSX5D – A00 – KMG–1, 2003.

5.e3 Nc6 6.Bb2 Re8 7.c3 Bc5 8.Nf3 d5 9.Bb5 Qd6 10.0-0 Qf4 11.c4 dc4 12.Nc3 Ng4 13.Bc6 bc6 14.Na4 Be3 15.de3 Qe3 16.Kh1 Nf2 17.Rf2 Qf2 18.Qd4 Qd4-+ 19.Nd4 Be6 20.Kg1 Bd5 21.Bc3 f6 22.Kf2 Re5 23.Re1 Re1 24.Be1 Rb8 25.Bc3 Rb1 26.Nf5 Kf7 27.Ne3 h5 28.Bd4 Rb4 29.Nc3 a6 30.Bc5 Rb8 31.Ke2 f5 32.Ba3 Ke6 33.Bc1 f4 34.Nc2 g5 35.Ne1 Kf5 36.Kf2 Be4 (36...Be4 37.g3 Rf8-+) 0–1. Boehnke,Hartmut – Lins,Thomas, 2002.

5.e3 Nc6 6.Bb2 Nf5 7.c3 Qh4 8.g3 Qf6 9.Bd3 d5 10.Qc2 Bc5 11.Na3 Re8 12.Ne2 Be3 13.de3= Ne3 14.Qd2 Bg4 15.c4 Qe6=+ 16.cd5? Qd5-+ 17.Qc3 Ne5 18.fe5 Qh1 19.Kd2 Nf1 20.Rf1 Qf1 21.e6 f6 22.Qc5 Rad8 23.Nd4 Qf2 24.Kc3 Rd6 25.Bb5 Ree6 26.Ne6 Qd2 27.Kb3 Be6 (27...Be6 28.Bc4 Rb6 29.Nb5 Qd3 30.Bc3 Qc4 31.Qc4 Rb5 (31...Bc4?! 32.Kc4 a6 33.Nd4-+) 32.Bb4 Kf7-+) 0–1. Offenbach/Holaus,Verena (2285) – Krauss,Heiko (2460), remoteschach.de, 2006.

5.e3 d5 6.Bd3 Ng4 7.a3 Ba5 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d4 10.ed4 Qd4 11.Qf3= Nc6 12.h3 Nf6 13.Nge2 Re8 14.Qf2 Qd6 15.0-0 a6 16.Ng3 b6 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Qd4 19.Rae1= Bb7 20.Re3 Kf8 21.c3 Qd5 22.f5 f6 23.Rfe1 Ne5 24.Nf6+/– gf6 25.Be4 Qd6 26.Bb7 Rab8 27.Qh4 Rb7+/– 28.Qh6 Ke7 29.d4 Kd8 30.de5 fe5 31.Qh7 Kc8 32.Re5!! (32.Re5 Rd8 33.Qg6+-) 1–0. pcmvr (1935) – NebAnphu (1960), internet, 2006.

5.e3 d5 6.Nf3 Nf5 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 d4 9.ed4 Nd4 10.Be2 Bf5 11.Rc1 c5 12.0-0 Nbc6 13.Nd4 cd4 14.Na4 Qa5 15.Bd3 (15.c3 Rac8-/+) 15...Ne7 (15...Bd3 16.cd3 Rfc8 17.Nc5-/+) 16.Nb2 Qa2 17.Bf5 Nf5 (17...Qb2?! 18.Rb1 Qa3 19.Bd3+=) 18.Nd3 Qd5 19.Nb4 Qa5 20.Nd3 Qd5 21.Nb4 Qb5 22.Nd3 a5 23.Ra1 Rfc8 24.Re1 f6 25.Qh5 g6 (25...Rc2 26.Ra5 g6 27.Ra8 (27.Rb5?! gh5 28.Rf5 Rd2+-) 27...Kg7 28.Re7 Ne7 29.Qb5 Rd2 30.Qe8 Rd1 31.Kf2 Rd2 32.Ke1 Kh6 33.Qf8 Kh5 34.Qe7 Re2 35.Ke2 h6 36.Nf2 d3 37.Kd3 f5 38.Qe2 Kh4 39.g3) 26.Qd1 Qc6 27.Qb1 Kg7 28.Re2 Re8 29.Rf2 (29.Re8 Re8 (worse is 29...Qe8 30.Qb7 Kh8 31.Qb6+=) 30.Qd1 a4-/+) 29...b5-+ 30.Qb2 a4 31.Ra3 Qc4 32.h3 h5 33.Kh2 h4 34.Ra1 Re7 35.Qb1 Rae8 36.Qd1 Ng3 37.Rb1 Re2 0–1. Bendig,Frank (2350) – Crawford,Gary T (2085), IECG, 2006.

5.e3 Nf5 6.Bd3 d6 7.Bc3 Bc5 8.Nf3 Nc6 9.0-0 Nb4 10.Bb4 Bb4 11.c3 Bc5 12.Qc2 g6 13.Nd4 Nd4 14.cd4 Bb6 15.Nc3 c6 16.f5 Qe8 17.Rf2 Bd7 18.Raf1 Qe7 19.Qb1 d5 (19...Rab8!?=) 20.Na4+/– Bc7 21.fg6 (21.Qb7? Qd6 22.g3 Rfb8-+) 21...fg6 22.Rf8 Rf8 23.Rf8 Qf8 24.Qb7 Qd6 25.g3 Bh3 26.Bf1 Bf1 27.Kf1 Ba5 28.Nc5 Bb6 29.Qc8 Kf7 30.Nd7 Bc7 31.Ne5 (31.Ne5 Kg7 32.Qe8 Qf6 33.Ke2 Be5 34.Qe5+-) 1–0. Fritz,Harry – Fournier,Frederic (2215), KMG, 2002.

5.e3 Nf5 6.Qf3 Nc6 7.Bd3 d5 (worse is 7...Ne5 8.fe5 g6 9.Bf5 gf5 10.Qg3 Kh8 11.Nf3+/–) 8.Ne2 Ne5 9.fe5 Nh6 10.0-0 Re8 11.Qf4 Qe7 12.Nbc3 c6 (12...Qe5? 13.Qb4 Ng4 14.Ng3+-) 13.Rab1 Ba5 14.e4 Bb6 15.Kh1 d4 16.Nd1 Bc7 17.h3 (17.Nd4? Be5 (17...Qe5?! 18.Qe5 Be5 19.Nf3+=) 18.Nc6 bc6-+) 17...Be5 18.Qf2 Qd6 19.Bc4 Bf6 20.d3 b5 21.Bb3 a5 22.a4 ½–½. Fehr,Wolfgang (2145) – Fournier,Frederic (2215), KMG, 2002.

5.Nf3 d6 6.Bc3 Bc5 7.e3 d5 8.Bb2 Re8 9.Be2 Nc6 10.Nc3 a6 11.0-0 d4-/+ 12.Na4 Ba7 13.ed4 Nd4 14.Nd4 Bd4 15.Kh1 Ba7 16.Be5 Be6 17.Bf3 c6 18.a3 Qd7 19.Rb1 b5 20.Nb2 f6 21.Bc3=+ Nf5 22.Nd3 Nh4 23.Be4=+ Ba2 24.Nb4 Re4-/+ 25.Na2 Rae8 26.Qh5 Ng6 27.f5 Nf4 28.Qf3 Ng2 29.Qg2?? Re2-+ 30.Qf3 Qd6 31.Qg3 Qd5 32.Qf3 Qa2 33.Qc6 Bb8 34.Rb4 Kh8 35.Rh4 Qc2-+ 36.Qf3 Qa2 37.Qb7 Bc7 38.Qc6 Bb8?? 39.Qb7 Qg8 40.Rg1 Ba7 41.Bd4 R8e7 42.Qf3 Rd2 43.Ba7 Ra7 44.Re1 Rd8 45.Rhe4 Rad7 46.Re6 Rd3 47.Qh5 Rf8 48.R1e4 a5 49.Kg2 Rc3 50.Re8 Rc8 51.R8e6 Rc5 52.Qf3 Rfc8 53.h4 g6 (53...g6 54.fg6 Qg6 55.Kf1 Rf5-+; 53...Rc3 54.Qe2 Rc2 55.Kf1 Re2 56.Ke2-+) 0–1. Zulauff,Harri – Schulz,Hans_Juergen, TT–18.20, 2005.

5.Nf3 Nf5 6.a3 Bc5 7.c4 Nc6-/+ 8.Bb2 Ncd4 9.e3 Nf3 10.Qf3 c6 11.Nc3 d6 12.Bd3 Qh4 13.g3 Qh3 14.Bf1 Qh6 15.0-0-0 Qe6 16.Ne4 Bb6 17.Bd3 d5 18.Ng5= Qe8 19.Qh5 h6= 20.g4 hg5 21.gf5 f6 22.Qe8 Re8 23.fg5 fg5 24.cd5 cd5 25.Rdg1 Bd8 26.h4 Bf6? 27.Bf6+- gf6 28.hg5 fg5 29.Rg5 Kf7 30.Rh7 Kf6 31.Rg6 Ke5 32.Rh5 Bd7 33.Bc2 d4 34.f6 Kd6 35.f7 Re6 36.Rg8 (36.Rg8 Ree8 37.fe8R Re8 38.Rg6 Kc7 39.ed4+-; 36.ed4?! Rf8 37.d5 Rg6 38.Bg6 Bg4+-) 1–0. MarcosRamos (1650) – yudi, internet, 2007.

5.Nf3 Nf5 6.a3 Bc5 7.e3 d5 8.Bd3 Nc6 9.Bb2 d4 10.e4 Nh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qh6 13.0-0 Bh3 14.Rf2 Rfe8 15.a4 Rab8 16.Na3 a6 17.Nc4 Be6 18.Qf3 Bc4 19.Bc4 d3! 20.Bd3 (20.cd3 Bf2 Discovered attack; 20.Bd3 Bf2 Discovered attack; 20.Qd3 Bf2 Discovered attack (20...Bf2 Deflection)) 20...Nb4 21.Bc3 Bf2 22.Qf2 Nd3 23.cd3 Qd6 24.Qe3 Rbd8 25.d4 Qe6 26.e5 Rd5 27.Qf3 f5 28.Rb1 b6 29.Qe2 b5! 30.Kf2 c6 31.Qd3 Red8 32.Qc2 Ra8 33.Qd3 Rc8 34.Qe2 Rdd8 35.Qd3 Rd7 36.Ra1 Rcd8 37.Qb1 Rd5 38.Qa2 Ra8 39.ab5 cb5 40.Qb2 Qb6 41.Qa2 Qc6 42.Qb3 Kf7 43.Bb4 Qe6 44.Bc5 Kg8 45.Ra3 Qc6 46.Qa2 Kh8 47.h3 Rdd8 48.e6 b4 49.Re3 Qh1 50.Re1 Qh2 51.Kf3 Rab8 52.e7 Re8 53.Bd6 b3 54.Qa5 Rbc8 55.Qf5= Qd2 56.Qc8 Qd3 57.Kg2 Qd2 58.Kf3 Qd3 59.Kg2 Qd2 60.Kf3 Qd3 (60...Rc8?? 61.e8Q Re8 62.Re8) ½–½. Fournier,Frederic (2320) – Didierd (2300), echecsemail.com (Team Cup), 2007.

5.Nf3 Nc6

6.Bb2 Re8 7.c4 d5 8.cd5 Qd5 9.a3 Ba5 10.Nc3 Qc5 11.Qb3 Ng4 12.h3 Qf2 13.Kd1 Ne3 14.de3= Bf5 (14...Bf5 15.e4 Rad8 16.Kc1 Qe3 17.Kb1 Re4-+ (17...Be4?! 18.Ka2=+)) 0–1. Kucharkowski,Jens – Hladecek,Miloslav, CiF, 2004.

6.Bc3 Bc5 7.e3 d5 8.Bb2 d4 9.e4 Re8 10.e5 Qf6 11.g3 Bg4 12.Be2 Ne5 (12...Qg6!? 13.Ba3 Bb6-/+) 13.Ne5 (better is 13.fe5 Qc6 14.Rf1=) 13...Re5?? (13...Be2 14.Qe2 Qb6-/+) 14.fe5+/– Qe5 (14...Qe5 15.Rf1 Re8+=) 0–1. Fournier,Frederic (2240) – Sidinei (2180), queenalice.com (challenge), 2008.

6.Bc3 Bc5 7.e3=+ d5 8.Bb5 d4 9.ed4 Nd4-/+ 10.Bd4 Bd4 11.c3 Bb6 12.d4 Nf5 13.Bd3 c5 14.Bf5 Re8-+ 15.Kf2 Bf5 (15...Bf5 16.Qa4 Qd6-+) 0–1. MarcosRamos (1740) – DieterJag (1905), internet, 2007.

6.Bc3 d5 7.Bb4 Nb4 8.c3 Nc6 9.e3 Re8 10.Be2 a6 11.0-0 Bg4 12.h3 Bd7 13.Qb3 Rb8 14.Qd5+= Ne7 15.Qd3 Qc8 16.Ng5 g6 17.e4 b5 18.e5 Bf5 19.Qf3 c6 20.g4 Bd7 21.Ne4+- Kh8 22.Nd6 Qc7 23.Ne8 Be8 24.d4 Nd5 25.Nd2 Ng8 26.Ne4 b4 27.c4 Nb6 28.f5 Na4 29.fg6 hg6 30.Qg3 Kg7 31.Nf6 Bd7 32.Qh4 Kf8 33.Qh8 Ke7 34.Ng8 Rg8 35.Qf6 Ke8 36.Qf7 Kd8 37.Qg8 Be8 38.Rf8 Qd7 39.e6 Qd4 40.Kg2 Nc3 41.Re8 Kc7 42.Rc8 Kb6 43.e7 Ne2 44.Qd8 Qd8 45.ed8Q Kc5 46.Qd5 Kb6 47.Rc6 Ka7 48.Qd7 Kb8 49.Rc8# 1–0. marcosramos – cruciverbalist (1995), net–chess.com, 2007.

6.e3 Ne5 7.Ne5 Nf5 8.c3 Bc5 9.Qh5 d6 10.Nd3 Be3 11.de3 Ne3 12.Na3 Qe7 13.Kd2 (better is 13.Kf2!? Ng4 14.Kg3=) 13...Bg4-/+ 14.Qg5 Nf1 15.Raf1 Qe2 16.Kc1 Qe3 (16...Qg2?! 17.Nf2 Bf3 18.Qh4+=) 17.Kb2 Be2 18.Nc1 Qb6 19.Nb3 Bf1 20.Rf1 Rae8 21.Nc2 Re2 22.Rf3 Rfe8 23.Rg3 g6 24.f5 c5 25.c4 R8e5 26.Qh6 d5 27.Rh3 Qf6 28.Qh7 Kf8 29.Qh8 Qh8 30.Rh8 Kg7 31.Rb8 dc4 32.Nba1 g5 33.g4 Re7 34.h3 Rh2 35.Kc3 Rh3 36.Kc4 b6 0–1. Bormann,Fritz – Fournier,Frederic, KMG, 2009.

4.Be5 Nf5

5.Nf3 0-0 6.Bc3 Bc3 7.Nc3 d5 8.g3 d4 9.Nb1 Nc6 10.Bg2 Re8 11.0-0 Qe7 12.Re1 Be6 13.c3 Bc4 14.Qc2 (14.Qa4 Qc5 15.cd4 Ncd4 16.e3 Nf3 17.Bf3 Ne3 18.de3 Re3 19.Re3 Qe3 20.Kg2-+) 14...Qc5-+ 15.Kh1 Be2 16.Ng1 (16.Ne5!? d3 (16...Ne5?! 17.Qf5 g6 18.Qc2-+) 17.Qb3 Ne5 18.fe5 Qf2-+) 16...Ng3! 17.hg3 Qh5 18.Nh3 Bf3 (18...Bf3 19.Kh2 Re1-+) 0–1. Welti,Manfred (2210) – Fournier,Frederic (2095), KMG, 2005.

5.Nf3 Nc6 6.c3 Ba5 (6...Be7 7.e4 d6 8.ef5 de5 9.fe5 Bf5 10.d4=) 7.e4= d6 8.ef5 de5 9.fe5 Bf5 10.Na3 0-0 11.Nc4 Qd5 12.Qb3 Bb6 13.Be2 Qe4 14.d3 Qf4 15.Qb2 Rae8 16.Qd2 (worse is 16.Nb6 cb6 17.d4 f6+=) 16...Qd2 17.Kd2 (worse is 17.Nfd2 Ne5 18.Ne5 Re5-+) 17...f6 18.ef6 Rf6 19.Nb6 ab6 20.d4 Ref8 21.Rhe1 Na5 22.Bd3 Bg4 23.Be4 Nc4 24.Kd3 Nd6 25.Bd5 Kh8 26.Ne5 Bf5 27.Ke3 c6 28.Bb3 g5 29.Rf1 Kg7 30.Rf2 Bc8 31.Rf6 Rf6 32.Re1 Bf5 ½–½. Kucharkowski,Jens (2000) – Jurisch,Matthias (2170), CiF, 2005.

5.Nf3 Nc6 6.Bc3 Bc3 7.Nc3 d5 8.Na4 =+.

5.Nf3 Nc6 6.Bc3 d5= 7.Bb4 Nb4 8.c3 Nc6 9.e3 0-0 10.Bd3 Nh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qh3 13.Bf1 Qf5 14.Bg2 Bd7 15.0-0 Ne7 16.Na3 Qd3 17.Rf2 c5 18.Bf1 Qf5 19.Bb5=+ Bb5 20.Nb5 a6 21.Na3 b5 22.Nc2 a5 23.a3 Rab8 24.Rb1 Rfe8 25.Rb2 f6 26.Qe2 Nc6 27.Qf3 Qe4 28.Qh5 g6 29.Qd1 f5 30.Rg2 Kg7 31.g4 h6 32.gf5 Qf5 33.Qf3=+ Rf8 34.Qe2 Kh7 35.d4 c4 36.Rf2 Rfe8 37.Qd2 Ne7 38.Rb1 Ng8 39.Qe1 Nf6 40.Rg2 Ne4 41.Rb2 g5 42.fg5 Ng5 43.Qe2 Nh3 44.Kh1 Qe4 45.Qh5 Rf8! 46.Rb1 Rf2! 47.Qh3 Rg8! 0–1. Wallace,Gary – Sternik,Ryszard, email KMG–53, 2001.

5.Nf3 d5 6.c3 Bc5 7.e4 de4 8.Qa4 Kf8 9.Qe4 f6 10.g4 Ne7 11.Bd4= Bb6 12.f5 h5 13.Bh3 hg4 14.Bg4 Nbc6 15.Bb6 ab6 16.Rg1 Ra5 17.d4 Nf5 18.Nbd2 Nd6 19.Qe2 f5-+ 20.Rf1? Kg8 21.Ne5 fg4 22.Ng6 Ra3 23.Nb1? Ra8 24.Nh8? Kh8-+ 25.d5 Ne7 26.Qe5 Nef5 27.Nd2 Qh4 28.Kd1 Bd7 29.Kc2 Re8 30.Qf4 Ne3 31.Kb3 Qh5 (31...Qh5 32.Qd4 c5 33.Rf8 Rf8 34.Qe3 Qd5 35.Kb2 Qg2-+) 0–1. Zimmermann,Joerg (1655) – Winiger,Albert (2060), TT–09.35 ETC, 2003.

5.Nf3 Ne3

6.Qc1 Nf1 7.Rf1 f6 8.Qb2 Nc6 9.Bc3 Qe7 10.Qb3 Bd6=+ 11.g3 b6 12.d3 Bb7 13.Nbd2 Qe6 14.e4 0-0-0 15.f5 Qb3 16.ab3+= Rde8 17.Nc4 Bb4 18.Bb4 Nb4 19.Kd2 Kb8 20.Nd4 d5 21.ed5 Bd5 22.Rfe1 Nc6 23.Nc6 Bc6 24.Ne3 a5 (24...a5 25.d4 Be4=). Grehl,Siegfried – Sternik,Ryszard, corr KMG–31, 1994.

6.Qc1 Nf1 7.Rf1 f6 8.Bc3 Qe7 9.Bb4 Qb4 10.Nh4 (10.e3 b6 11.Nc3 Ba6 12.Rb1 Qc5=+) 10...d5 11.Nc3 d4 12.Rb1 Qe7 (12...Qc5 13.Nb5 a6 14.Qa3 Qa3 15.Na3 b5 16.f5 Bb7-/+) 13.Nb5 c5 14.Kf2 Nc6 15.Nf3 0-0 16.c3?! Re8 17.cd4 a6 18.Nc3 cd4 19.Nd5 Qe2 20.Kg1 Rd8 21.Re1 Qd3 22.Nh4 Rd5 23.Rb3 Bf5 24.Rd3 Bd3 25.Qa3 Bc4 26.d3 Ra5 27.Qd6 Bf7 28.Qc7 Rb5 29.h3 g6 30.Re2 Kg7 31.Nf3 Rf8 32.a4 Rb3 33.Kf2 a5 34.f5 Rd3 35.Rb2 Ra3 36.Rb7 Ra2 37.Kg1 Rc2 38.Qd7 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Sternik,Ryszard, corr KMG–40, 1999.

6.Qc1 Nf1 7.Rf1 f6 8.Bc3 Be7 9.Bb2 d5 =.

6.Qc1 Nf1 7.Rf1 f6 8.Bc3 Be7 9.Kf2 d5 10.Kg1 (10.e3 0-0 11.d3 Na6 12.Nbd2 b5 13.a4 b4 14.Bb2 Bd7-/+) 10...0-0 11.Qb2 c5 (11...Qd6 12.e3 b5 13.Qb3 c5-/+) 12.e3 b5 13.d3 b4 14.Be1 a5 15.a3 Nc6 16.ab4 cb4 17.Nbd2 a4 18.c3 b3 19.Nb3 Qb6 20.Qb1 Qb3? 21.Qb3 ab3 22.Ra8 Bf5 0–1. Vetterlein,D – Sternik,Ryszard, email KMG–58, 2002.

6.Qc1 Nf1 7.Rf1 f6 8.Bc3 Be7 9.h4=+ d5 10.h5 Qd7 11.d3 Qg4 12.h6 Qg3 13.Rf2 gh6 14.Qe3 Nd7 15.Na3 a6 16.Bb2 Kd8 17.Kf1 Rg8 18.c4 Nb6 19.cd5 (19.Bd4 Bh3 (19...Ba3? 20.Bf6 Kd7 21.c5+-) 20.gh3 Qh3 (20...Ba3 21.Bf6 Kd7 22.f5=) 21.Ke1 Bb4 22.Kd1 Ba3=+) 19...Nd5 20.Qd4 Be6 21.Nc4 Qf4 22.Qf4 Nf4 23.Nd4 Bc4 24.Rf4 Bd5 25.e4 Bf7 26.Nf5 Rg6 27.Nh4 Rg3 28.Nf3 Rc8 29.Kf2 Rg8 30.Bf6 Ke8 31.Be7 Ke7 32.d4 Rcf8 33.g3 Rd8 34.Rb1 Rb8 35.a4 Be8 36.a5 b5 37.ab6-/+ Rb6 38.Rb6 cb6 39.d5 b5 40.Nd4 b4= 41.e5 a5 42.Nf5 Kd8 43.Nd6 Rg7 44.Rc4 Bg6 45.Rc8 Ke7 46.Nb7 Kd7 47.Rc6 Rf7 48.Ke3 Rf1 49.Nc5 Ke8 50.e6 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Sternik,Ryszard, email KMG–53, 2001.

4.Be5 Ng4

5.Bc3 Bc3 6.Nc3 d5 7.e3 0-0 8.Be2 Nf6 9.Nf3 c5 10.d4 cd4 11.Nd4 Re8 12.Qd2 Nc6 13.0-0 Qe7 14.Rf3 Bg4 15.Rg3 Be2 16.Nf5 Qc5 17.Rg7 Kf8 18.Ne2 d4 19.Qd3 de3 20.Qb3 Nd8 21.Rg5 Ne4 22.Qb2 f6 23.Rh5 Rc8 24.Ned4 Nc3 25.Rh7 Ne2 26.Ne2 Qf5 27.Rh8 Kf7 28.Qa3?? (better is 28.Qb3 Qe6 29.Re8 Qb3 30.ab3 Ke8 31.Nd4+- (31.Ra7?! Rc2 32.Kf1 Rb2+=)) 28...Rh8-+ 29.Qe3 Ne6 (29...Rc2?! 30.Nd4 Qc5 31.Nc2 Qc2 32.Qa7-/+) 0–1. Benassi,Aspasio (2265) – Fournier,Frederic (2095), KMG, 2003.

5.Bc3 Bc3 6.Nc3 d5 7.Nf3 Nc6 8.e3 0-0 9.Ne2 Qd6 10.h3 Nf6 11.g4 Re8 12.c3 Ne4 13.Bg2 b6 14.0-0 Ba6 15.Re1 Rad8 16.Qc2 Nc5 17.Nc1 Qh6 18.Rb1 Ne7 19.Nd4 c6 20.a3 Qd6 ½–½. Plock,Joerg – Borrmann,Fritz, corr or03–032, 2003.

5.Bc3 Bc5 6.e3 d5 7.Bg7+= Rg8 8.Bb2 d4 9.e4 d3=+ 10.Nh3 Ne3?? 11.de3+- Bh3 12.gh3 Qh4 13.Kd2 Qf2 14.Kc3 dc2 15.Qc2 Qf3 16.Nd2 Qe3 17.Qd3 Qf4 18.Kc2 Nc6 19.Qf3 Nb4 20.Kc1 Qh6 21.Bc3 Rd8 22.Bc4 Rd7 23.Rf1 Rf8 24.Rb1 a5 25.Rb2 Be3 26.a3 Nd3 27.Bd3 Rd3 28.Kc2 Rd2 29.Bd2 Bd2 30.Qf5 (30.Qf5 Bg5 31.Qb5 c6 32.Qe5 Qe6 33.Qb8 Bd8 34.Rd1+- (34.Rb7?! Qe4 35.Kd2 Qd4 36.Ke2 Qc4 37.Ke3 Qc3 38.Kf4 Qd2 39.Kf3 Qd5 40.Kf2 Qc5 41.Ke1 Qe3 42.Kd1 Qd3 43.Ke1 Qc3 44.Kd1 Qd3 45.Ke1 Qe3 46.Kd1 Qd3=)) 1–0. Bakkers,Max – Sternik,Ryszard, corr KMG–31, 1994.

5.Bc3 Nc6 6.e3 Nf6.

5.Nf3 Ne5 6.Ne5 Qf6 7.g3 d6 8.c3 de5 9.Qa4 Qc6 10.Qc6 Nc6 11.cb4 Nb4 12.Na3 ef4 13.gf4 Be6 14.Bg2 0-0-0 15.Rb1 a5 16.Rb2 Ba2 17.0-0 Rhe8 18.d3 f5 19.Nb5 Bd5 20.Ra1 Re7?? (Better is 20...Bg2 21.Ra5 Nd3 22.ed3 Bd5-+) 21.Ra5=+ b6 22.Na7 Kb7 23.Rb4 Bg2 24.Kg2 Re2 25.Kf1 Rh2 26.Ra3 c5 27.Rc4 Rb2 28.Rc1 Rb4 29.Ke2 Rf4 30.Rh1 h6 31.Nb5 Kc6 0–1. Bakkers,Max – Bendig,Frank, corr KMG–39, 2000.

5.Bg7 Ne3 6.Qc1 Rg8 7.Qb2 Rg7 8.Qg7 Nc2 9.Kd1 Na1 10.Qa1 f6 11.Nc3 d5=+ 12.Qb1 Bc3 13.dc3 Qe7 14.g3 Nd7 15.Bh3 Nc5 16.Bc8 Rc8 17.Nf3 Rd8 18.Qb4 Kf7 19.Re1 b6 20.Nd4 Re8 21.Nb3 Ne4-/+ 22.Qe7 Ke7 23.Kc2 c5 24.a4 Kd6 25.a5 b5 26.Rb1 f5 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Bendig,Frank, corr KMG–37, 2000.

5.Bg7 Ne3 6.Qc1 Rg8 7.c3 Ng2 8.Bg2 Rg7 9.Kf1 Qf6-/+ 10.d4 Be7 11.e3 Qg6 12.Qb2 Nc6 13.Qe2 b6 14.Nd2 Ba6 15.c4 0-0-0 16.Ngf3 Rdg8 17.Rg1 Qc2 18.Bh1 Na5 19.Kf2-/+ Rg1 20.Rg1 Rg1 21.Ng1 Bh4 22.Kg2 Nc4 23.Kh3 Qd2 24.Qd2 Nd2 25.Kh4 Bc4 26.a3 Bd3 27.Bd5 f6-+ 28.Bg2 Nc4 29.e4 Na3 30.Kg4 Nc2 31.e5 fe5 (31...fe5 32.de5 a5-+; 31...f5 32.Kg3-+) 0–1. Zylla,Johannes – Kucharkowski,Jens, corr private, 1994.

4.Nf3 e4

5.Ng5 0-0-/+ 6.Ne4 Re8 7.Nf2 d5 8.a3 Bc5 9.e3 d4 10.e4 Ng4! 11.Bd3 Nf2 12.Kf2 Qh4 13.g3 Qh6 14.a4 Bd7 15.Ba3 Bb6 16.Bb2 Bc6 17.a5 Bc5 18.Ba3 Nd7 19.h4 Be4 20.Be4 Re4 21.Bc5 Nc5 22.d3 Re3 23.Nd2 Qc6 24.Nf3 Rae8 25.Ne5 Qd5 26.Rh2 f6 27.Nf3 Qd7 28.Rg2 Na4 29.Kg1 Nc3 (29...Nc3 30.Qf1 Ne2 31.Re2 Re2-+) 0–1. Sternik,Ryszard – Benassi,Aspasio, corr KMG–55, 2001.

5.Ng5 Nf5 6.c3 Bc5 7.Ne4 d5 8.Ng5 0-0 9.e3 h6 10.Nf3 Re8 11.Qb3 c6 12.Be2 Qe7 13.Bc1 Be6 14.Qb2 Nh4 15.0-0 Nf3 16.Bf3 Bf5 17.d4 Bd6 18.a4 Nd7 19.g4 Be4 (better is 19...Bd3!? 20.Rd1 Be4 21.Be4 Qe4 (21...de4?! 22.c4+=) 22.Qb7 Nf6-/+) 20.Be4= Qe4 21.a5? (better is 21.Qb7!? Nb6 22.Qc6+=) 21...Nf6 22.h3 b5 23.ab6 ab6 24.Ra8 Ra8 25.c4 Qd3 0–1. Sternik,Ryszard (2030) – Fournier,Frederic (2095), KMG, 2003.

5.Ng5 Nf5=+ 6.Ne4 d5-/+ 7.Nf2 Ne3 8.Qc1 Nf1 9.Rf1 0-0 10.c3 Bd6 11.d4 Qh4 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Qh2 14.g4 Re8 15.Qd2 Qg3 16.Qd3? Re3 (16...Re3 17.Qd2 Bg4-+) 0–1. Zimmer,Gregor – Kucharkowski,Jens, corr KMG–30, 1994.

5.Ng5 Ng4 6.Bg7 Rg8 7.Bc3 Be7 (7...Bc3 8.Nc3 d5 9.e3+=) 8.Ne4+= d5 9.Nf2 Nf2 10.Kf2 d4 11.Bb2 Qd5 12.d3 Bh3 13.Rg1 Nc6 14.g3 (14.gh3?? Bh4 15.Rg3 Qh1-+) 14...Qe6 15.Bh3 Qh3 16.Rh1 0-0-0 17.Nd2 h5 18.Qf1 Qf5 19.Ke1 h4 20.Qf3 Bb4 21.a3 (worse is 21.gh4 Qa5 22.Rd1 Qa2-+) 21...Bd2 22.Kd2 Rge8 23.gh4 Re3 24.Qf2 Qa5 25.Kd1 Rde8 26.Re1 Qb6 27.Bc1 Ne7 28.Qg1 Re6 29.e4+= de3 30.Be3 Qc6 31.Bd2 Re1 32.Be1 Nd5 33.Bd2 Nc3 34.Bc3+= Qc3 35.Ra2 c5 36.h5 Kb8 37.f5 Ka8 38.Qf2 c4 39.dc4 Qc4 40.Rb2 Qd5 41.Kc1 Qh1 42.Kd2 Rd8 43.Kc3 Qc6 44.Kb3 Qd5 45.c4 Qd3 46.Kb4 Rd6 47.Qe2 Rb6 48.Ka4 Ra6 49.Kb5 Qf5 50.Kb4 Qa5 51.Kb3 Qa3 52.Kc2 Qa4 53.Rb3 Re6 54.Qd3 Qe8 55.h3 a6 56.Qf3 Qe7 57.Rd3 Re2 58.Rd2 Re4 59.Qc3 Qc5 60.Kb3 Qb6 61.Kc2 Ka7 62.Rd5 Rf4 63.Rd3 Qe6 64.Kb3 Rh4 65.h6 Qh6 66.Qe5 Qb6 67.Kc3 f6 68.Qe3 f5 69.Qb6 Kb6-+ 70.Rf3 f4 71.Kd4 Ka5 72.Kc3 Kb6 73.Kd4 Kc6 74.c5 a5 75.Kc4 a4 76.Kb4 Kd5 77.Ka4 Ke4 78.Rb3 Rh7 0–1. Ottenweller,Wolfgang (1970) – Crawford,Gary T (2085), IECG, 2004.

5.Bg7= Rg8 6.Bh6 ef3 7.g3 Qf6 8.c3 Ba5?? 9.Qa4= f2 10.Kd1 Qh6 11.Qa5 Qc6 12.Qe5 Kd8 13.e4 d6 14.Qd5?? Bg4-+ 15.Be2 Qa4 16.Kc1 Be2 17.Qf7 Rg6 18.a3 Qe4 19.f5 Qh1 20.Kb2 f1Q 21.Qf8 Kd7 22.Qf7 Kc6 (22...Kc6 23.Qe8 Nd7 24.Qe4 Qe4 25.a4 Qd1 26.d3 Bd3 27.c4 Qd4 28.Ka2 Qa1 29.Ka1 Qb1#) 0–1. Zylla,Johannes – Schwieger, Vereinmeistersch Braunschweig, 1992.

5.Bg7? Rg8 6.Bh6 ef3 7.g3 Qf6 8.c3 Be7 9.Bg5 Rg5! 10.fg5?? f2 0–1. Bakkers,Max – Kucharkowski,Jens, corr KMG–39, 1998.

5.Bg7? Rg8 6.Bh6 ef3 7.Bg5 f6 8.c3 Bf8 9.Qc2 fg5 10.Qh7 f2 11.Kf2 Rg7 12.Qh5 Rf7 13.e3 d5 14.Bd3 gf4 15.ef4 (15.Bg6 Be6 16.Bf7 Bf7 17.Qe5 Kd7-+) 15...Bc5 16.Ke1 Qe7 17.Kd1 Kd8 18.Qd5 Bd6 -/+.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!