CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTH250 Release 2023-05-15
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7

(...)

6.a4 Ne7 7.de5 fe5 8.Nf3 Ng6 9.Ne5?? (better is 9.a5=) 9...Nde5–+.

6.Nc3 ed4 7.Qd4 Bd6 (7...Bc5 8.Qd1 Ne5 9.Nf3=) 8.Nf3 (8.Nd5? Be5 9.Qc4 Bd5 (9...Bb2 10.Nc7 Qc7 11.Qc7 Ba1 12.Qb7+=) 10.Qd5 Bb2–+) 8...Ne5 9.Be2 (9.Nd5? Nf3 10.gf3 Bd5–+) 9...Nf3 10.Bf3 Pawn d5, live or die! 10...Be5 11.Qd2 Qd7 12.0–0 0–0–0 13.Rfd1 Qd6 14.Rab1 Bh2 15.Kh1 =.

6.Nc3 e4 7.Nge2 Bd6 8.Nf4 Bf4 9.ef4 Nh6 10.Ba3 Rc8 11.Qh5 Bf7 12.Qh3 Nf8 13.Bf8 Kf8 14.Rb1 Kg8 15.Be2 =.

6.Nc3 Qe7 7.Rb1 e4 8.Nge2 f5 9.a4 0–0–0 10.a5 Ngf6 11.b6 ab6 12.Ra1 ba5 13.Ra5 Nb6 14.Nf4 g5 15.Ba3 =.

6.c4 Bb4 7.Nc3 (7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Ne7=) 7...Ne7 8.c5 c6 9.Qb3 Bc3 (9...Ba5 10.Bd3+=) 10.Bc3= 0–0 11.a4 Qc7 12.Be2 e4 13.Rb1 f5 (13...Rab8 14.Bb4=) 14.Bd2 (14.Nh3 Rf6+=) 14...Nf6 15.Nh3 Ng6 16.Nf4 Nf4 17.ef4 Qf7 (17...b6 18.Rc1 Rfc8 19.0–0+=) 18.Kd1 (18.bc6!? bc6 19.0–0+=) 18...Bd7 19.Kc2 b6 20.Bb4 Rfc8 21.Rbc1 (21.Kd1!?=) 21...cb5 (21...Qe8 22.Kd1 cb5 23.a5–/+) 22.ab5 bc5 23.Bc5 Be6 (23...Qg6!?–/+) 24.Kd1+= Nd7 25.Bd6 Nb6 26.Qb4 Nc4 27.Ke1?? (better is 27.Ra1+=) 27...Nd6–+ 28.Qd6 (28.Rc8 Nc8 29.Qc3–+) 28...Qd7 (better is 28...Rc1 29.Bd1 Rb1–+) 29.Qa6 ½–½. Schneider,T – Knudsen,John C, Baden, 1991.

6.c4 Nh6 7.c5 Be7 8.h3 0-0 9.Nd2 ed4 10.Bd4 (10.ed4 a6=+) 10...Nf5 (10...Nc5 11.Rc1 b6 12.Qc2-/+) 11.Bb2? (better 11.Qc2!?=+) 11...Nc5-/+ 12.g4 Nd6 13.Rc1 c6?? (better 13...Nde4-+) 14.Rc5+= Nb5 15.Rb5 (15.Rc2!?+/-) 15...cb5= 16.Bb5 Qb6 17.Qb3 d4 18.Bd4 Bb3 19.Bb6 ab6? (better 19...Ba2 20.Bd4 a5=) 20.ab3+- Bb4 21.Ke2 Rfd8 (better 21...Bd2!? 22.Kd2 Ra2 23.Kd3 Rf2+-) 22.Ngf3 Ra2 23.Rd1 g6 24.Nd4 Bc5? (24...Kf7 25.f4+-) 25.Kd3 (25.b4 Rd2 26.Rd2 Bb4+-) 25...Rd6?! (25...Kf7 26.Bc4 Ke7 27.Ne4+-) 26.Ke4 (better 26.Ne4!? Rd8 27.Nf6 Kf7+-) 26...Bb4 27.Bc4 (27.Nc4 Rd8+-) 27...Kh8 28.Kd3 f5 (28...Bd2 29.Rd2 Ra1 30.Be6+-) 29.gf5 gf5 30.f4 Rb2 (30...Bc5 31.N2f3 Bd4 32.Nd4+-) 31.h4 Rh6 (31...Bc5 32.Kc3 Bd4 33.ed4+-) 32.N2f3 Rd6 33.Ng5 Rb3 (33...Kg7+-) 34.Bb3 Bc5 (34...Kg7 35.Kc4 Rd4 36.Rd4 Be7+-) 35.Nf7 Kg7 36.Nd6 Bd6 37.Nf5 Kf6 38.Nd6 (38.Ke4 Bb4 39.h5 Bf8 40.Rd7 Be7 41.Re7 b5 42.Rf7) 38...b5 39.Nb5 (39.Ke4 Kg7 40.Nf5 Kg6 41.Rd6 Kh5 42.Bd1) 39...b6 40.Ke4 Kg6 (40...Kg7 41.Rd7 Kf8 42.Nc7 h6 43.f5 h5 44.f6 b5 45.Rd8) 41.Rd6 (41.Nd6 h6 42.Nf5 Kh5 43.Rg1 b5 44.Bf7) 41...Kh5 (41...Kg7 42.f5 Kh8 43.f6 h6 44.Ke5 Kh7 45.Bc2 Kg8 46.Rd8 Kf7 47.Nd6) 42.Rb6 (42.Kf3 h6 43.Bf7 Kh4 44.Rh6) 42...Kh4 (42...Kg4 43.f5 Kh3 44.f6 Kg3 45.f7 Kg4 46.f8Q Kh3 47.Qf2 Kg4 48.Qg2 Kh4 49.Rh6) 43.Rh6 (43.Kf3 h5 44.Rh6 Kh3 45.Rh5) 43...Kg3 (43...Kg4 44.Rh7 Kg3 45.Rg7 Kf2 46.f5 Ke2 47.Rg2 Kf1 48.Kf3 Ke1 49.Rg1 Kd2 50.Rd1) 44.Rh7 Kf2 45.f5 Ke2 (45...Kg3 46.f6 Kg2 47.f7 Kf2 48.f8Q Ke1 49.Rh1 Ke2 50.Nd4 Kd2 51.Qb4) 46.f6 (46.Rh2 Kf1 47.Kf3 Kg1 48.Rh7 Kf1 49.Rh1) 46...Kd2 (46...Kf2 47.f7 Kf1 48.Kf3 Kg1 49.e4 Kf1 50.Rh1) 47.f7 (47.Rh2 Ke1 48.f7 Kf1 49.f8Q Ke1 50.Qf2) 47...Ke2 (47...Ke1 48.Rh1 Kf2 49.f8Q Ke2 50.Nd4 Kd2 51.Qb4) 48.f8Q Kd2 (48...Ke1 49.Rh1 Ke2 50.Nd4 Kd2 51.Qb4) 49.Qd6 (49.Qf2 Kc1 50.Qc2) 49...Ke2 50.Rh2 Kf1 (50...Ke1 51.Qd1) 51.Qd1 1-0. kasperoff (1750) - kudrya53 (1980), Hourly Blitz Arena, lichess.org, 2019.

6.Nd2 e4 7.Ne2 A) 7...Nb6 8.Nf4 Bf7 9.a4 Qd7 10.a5 Nc8 11.a6+=; B) 7...Bd6 8.c4 dc4 9.Ne4 Ne7 10.N2c3 Bb4 11.Be2+=; C) 7...f5 8.c4 (8.Nf4 Bf7 9.c4 Ne7 10.c5 g5 11.Nh3=) 8...Ngf6 9.Nf4 Bf7 10.c5 g5 11.Ne2=.

6.Nd2 Ne7 A) 7.de5 fe5 (7...Ne5 8.Ngf3 N7g6 9.Nd4 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2=) 8.c4 (8.Ngf3 Ng6 9.c4 Bb4 10.Rc1 0–0 11.cd5=; 8.e4 Ng6 9.Ngf3 Bb4 10.c3 Bc5 11.ed5+=) 8...Ng6 9.cd5 Bd5 10.e4 Bf7 11.Ngf3=; B) 7.c4 B1) 7...e4 8.Ne2 f5 9.Nf4 Bf7 10.c5 g5 11.Nh5+=; B2) 7...Bf7 8.de5 Ne5 9.c5 N7g6 10.Bd4 Be6 11.f4=; B3) 7...ed4 8.ed4 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 a6 11.ba6=; C) 7.Ba3 Nf5 8.Bf8 Nf8 9.de5 fe5 10.e4 de4 11.Ne4=; D) 7.e4 ed4 8.Ngf3 (8.Bd4 de4 9.Ne4 Nf5 10.Bc3 Qe7 11.Bd3+=; 8.Ne2 Nc5 9.Nd4 Bf7 10.Qe2 Na4 11.Ba3=) 8...Nc5 9.Nd4 Bf7 10.Qe2 Na4 11.Ba3=. E) 7.Be2 E1) 7...Ng6 8.de5 (8.Bh5 Bd6 9.Ngf3 e4 10.Nh4 Ndf8 11.c4=) 8...fe5 9.Ngf3 Bc5 10.c4 Qf6 11.cd5=; E2) 7...e4 8.Rc1 (8.c4 Nb6 9.c5 Nd7 10.Qb3 Bf5 11.Rb1=) 8...Nf5 9.c4 Nh4 10.Bf1 Ng6 11.Ne2=; E3) 7...Nf5 8.de5 Ne5 9.Ngf3 Bd6 10.0–0 Qd7 11.a4=.

6.Nd2 g6 7.de5 fe5 8.Ngf3 Qf6 9.c4 0–0–0 (better is 9...Bb4!?=) 10.Qb3 Ne7 11.c5 d4 12.Qa4 de3 (better is 12...Kb8 13.ed4 Qf5+/–) 13.fe3+– Kb8 14.c6 bc6 15.bc6 Nb6 16.Qc2 Rd5 17.e4 Ra5 18.Qc3 Ra2 19.Ra2 Ba2 20.Ne5 (20.Qe5?! Qe5 21.Ne5 Rg8+/–) 20...Ka8 21.Qa3 Nc6 22.Nc6 (22.Qa2?! Ne5 23.Qa1 Bg7+=) 22...Ba3 23.Bf6 Re8 24.Bc3 (24.Ba1 Bd5 25.Ne5 Bb7+–) 24...Nd5 25.Bg7 Ne3 26.Bb5 Bc5 27.Nb4 Ng2 28.Ke2 Nf4 29.Kf3 Bb4 30.Be8 Nd3 (30...Ne6 31.Bc6 Kb8 32.Ra1+–) 31.Bc6 Kb8 32.Ra1 Be6 33.Ke3 Bd2 (33...Nc5 34.Rb1 a5 35.Bd4+–) 34.Kd3 Bf4 (34...Bb4+–) 35.Bd4 Bh3 (35...Bd7 36.Bd7 c5 37.Bc5 a5+–) 36.Ra7 Bf1 37.Kc3 Bd2 38.Kd2 Be2 39.Ra8 1–0. orane – Caissa, internet, 2003.

6.Ne2 Nh6 7.Ng3 (7.Nbc3 Bb4 8.Ng3 Nb6=+) 7...Bd6 8.Be2 0–0 (8...c5 9.bc6 bc6 10.Nc3=+) 9.0–0 Qe7 (9...c5 10.c4 Nb6 11.cd5 Nd5 12.dc5 Bc5 13.Bc4+=) 10.Nd2 Rae8 (10...Nb6 11.a4=+) 11.c4= ed4 (11...c6 12.c5 Bb8 13.bc6 bc6 14.Qa4+=) 12.Bd4 dc4 (12...Bc5!?=) 13.Nc4+= Bg3 (13...Bc5 14.Na5+=) 14.hg3 Nf5 (14...Nc5 15.Na5 Nf5 16.Bf3+=) 15.Bb2 (worse 15.Ba7 b6 16.e4 Nh6–/+) 15...Rd8 (15...Nc5!?+=) 16.Ba3+– Nc5 17.Qc2 b6 18.Na5! ba5 (18...Qf7 19.Bc5 bc5 20.Nc6+–) 19.Bc5+– (worse 19.Qc5 Qc5 20.Bc5 Rfe8+–) 19...Nd6 20.Rfd1 Rd7 (20...Qf7 21.Ba7 Rd7 22.Rd2+–) 21.Qa4 Qf7 (21...Rfd8 22.Qa5 Bf7 23.Rac1+–) 22.Bf3 Rc8 (22...Rb8 23.Ba7 Rc8 24.Bc6+–) 23.Qa5 Nc4 (23...Rcd8 24.Rd4+–) 24.Qa6 Rdd8 (24...Rd2 25.Bb4 Rdd8 26.Qa7+–) 25.Bb7 (25.Bb7 Rb8 26.Ba7 Rd1 27.Rd1+–) 1–0. pcmvr (2225) – quetzalkoatl (2710), net–chess.com, 2006.

6.Nf3 c6 7.de5+/– fe5 8.Ne5 Qf6 9.Nd3 Qh4 10.Be2 Ngf6 11.Nf4 Bf7 12.0–0 Bd6 13.g3 Qh6 14.bc6 bc6 15.Nd2 0–0 16.c4 Be5 17.cd5 (better is 17.Be5 Ne5 18.Qc2+=) 17...Bb2–/+ 18.Rb1 Be5 19.dc6 Nc5 20.Bf3 Rac8 (20...Ba2?! 21.Rb5 Bd6 22.Qc2+=) 21.Qc2 Ne6 22.Nc4? (22.Rb7 Bf4 (22...Nf4?! 23.gf4 Bc7 24.Ra7+=) 23.gf4 a6+=) 22...Bc7 (better is 22...Bf4!? 23.gf4 Bg6–+) 23.Qa4 Ng5 24.Bg2 Ne6 25.Rfc1 Nf4 26.ef4 Bc4 27.Qc4 Kh8 28.Rb7 Bb6 29.h3 Qg6 30.Kf1 Rfe8 31.Qc2 Qh5 32.g4 Qh4 33.Rb6? (better is 33.Kg1–/+) 33...ab6–+ 34.Rb1 Re7 (34...h5 35.g5 Nh7 36.g6–+) 35.Rb6 (35.Qf5 Rec7–+) 35...Rec7 36.a4 Nd7! 37.Rb4 (37.cd7 Rc2 Pinning (37...Rc2 Deflection)) 37...Nb8 38.Rc4 Qe7 39.a5 Na6 40.Kg1 (40.Be4 Qd6–/+) 40...Rd8 (40...Qe1 41.Bf1 Qa5 42.Ra4–+) 41.Kh2 Nb4?? (41...Qe1!? 42.Qb3 Re7 43.Qb6–/+) 42.Qc3?? (better is 42.Qe4 Qe4 43.Be4=) 42...Nd3–/+ 43.Kg3? Nf2 (43...Nf2 44.Kf2 Qe6+/–) 0–1. carocan (1765) – lorikiseni, internet, 2011.

6.a4 Bd6

7.Nd2 e4 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.Ne2 Ba5 (10...Ne7!?=) 11.Nf4+= Bf7 12.Be2 Ne7 13.0–0 Bd2 (13...Bc7 14.Rb1=) 14.Qd2+/–.

7.Nd2 Ne7 8.c4 dc4 (8...Bb4 9.cd5 Bd5 10.Qc2=+) 9.Nc4 (9.Bc4!? Bc4 10.Nc4 Bb4 11.Kf1=) 9...Bb4=+ 10.Nd2 0-0 11.Ngf3 (11.Bd3=+) 11...a6 (11...e4 12.Ng1=+) 12.Ba3 (12.de5 Ne5 13.Ne5 fe5 14.Be5 Ng6=) 12...Ba3 13.Ra3 ab5 (13...c5 14.bc6 Nc6 15.Bc4 Bc4 16.Nc4 ed4 17.0-0=) 14.Bb5= c6 (14...Nf5 15.Bd7 Qd7 16.de5 fe5 17.Ne5=) 15.Be2 (15.Bd3 h6=) 15...b5 (15...Nd5=) 16.a5 (better 16.Qc2!?=) 16...Ra5-/+ 17.Ra5 Qa5 18.0-0 e4 (better 18...c5-/+) 19.Ne4= Bd5 20.Ned2 c5 21.e4 Bf7 22.Qa1 (22.Qc2 c4=) 22...Qa1 23.Ra1 c4 24.d5 Nd5 (24...Rd8 25.Nd4 c3 26.N2b3=) 25.ed5+= Bd5 26.Nd4 c3 27.N2b3 (better 27.Nf1!? b4 28.Ne3+/-) 27...b4= 28.Ra5 Bb3 29.Rb5?? (29.Nb3!? Rc8 30.Ra7=) 29...c2 (better 29...Bf7 30.Rb4 Ra8-+) 30.Nb3=+ Ra8 31.g4 (31.Rb4 Ra1 32.Bf1 Nc5 33.Na1 c1Q-/+) 31...Ra1 (31...Ra3 32.Bc4 Kh8 33.Bd3 Rb3 34.Bc2-/+) 32.Kg2 c1Q (32...Rb1 33.Bc4 Kf8=) 33.Nc1= Rc1 34.Rb4 Ne5 35.h3 (35.f4 Rc2 36.Kf1 Ng6+=) 35...Rc8 (35...g5 36.f4 Rc2 37.Kf1 gf4 38.Rf4=) 36.Rb7 (36.f4 Rc2 37.Kf1 Ng6+=) 36...h6 37.f4 Rc2 38.Kf1 (worse 38.fe5 Re2 39.Kf3 Re5-/+) 38...Nc4 (38...Ng6 39.Rb8 Kf7 40.Rb4+=) 39.Bd3 (39.Kf2!?+=) 39...Ne3= 40.Ke1 Rc3?? (better 40...Ng2!? 41.Kd1 Rc8=) 41.Bg6?? (better 41.Kd2 Rd3 42.Kd3+-) 41...Kf8?? (better 41...Rc8 42.Kf2 Nc4+/-) 42.Kd2 (42.Rf7 Kg8 43.Re7 Rc8 44.Re3 Kf8+-) 42...Ra3 43.Rb8 Ke7 44.Re8 Kd7 45.Re3 Ra2 46.Ke1 Rh2 47.Bf5 Kd6 48.Ra3 Rb2 (48...g5 49.Ra6 Ke7 50.Ra7 Kf8 51.fg5 fg5 52.Ra3+-) 49.h4 Rh2 (49...h5 50.gh5 Rb4 51.Rf3+-) 50.h5 Rg2 (50...Kc5 51.Ra7 Kd4 52.Rg7+-) 51.Kf1 (51.Kf1 Rb2 52.Ra7+-) 1-0. zembelek (2140) - iman60 (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.a4 e4

7.Nd2 Bb4 8.c3 Bd6 9.Rc1 Ne7 10.c4 c6 11.c5 Bc7 12.Qb3 f5 (12...Kf7 13.Ne2+=) 13.Ne2 (13.Nh3 Nf6 14.Be2 Ng6=) 13...Ba5 (13...0–0 14.g3=) 14.Bc3= 0–0 15.Nf4 Bc3 16.Rc3 Bf7 17.Qb4 g5 18.Ne2 a5 (18...Ng6 19.g3=) 19.Qb1 (19.Qb3 f4 20.ef4 gf4 21.Nf4 Nf5 22.Rg3 Kh8+=) 19...cb5 (better is 19...f4!?+=) 20.Qb5+= Qc7 21.g3 (21.h4 g4+=) 21...Nc6= 22.Rb3?? (better is 22.h4!? Rab8 23.hg5=) 22...Nb4 (22...Rab8 23.Nc3 b6 24.Qe2 bc5 25.Nb5–+) 23.Rb4 (better is 23.Nc3!?–/+) 23...ab4–+ 24.Qb4 (24.h4 b6 25.c6 Ra5 26.Qb4 Qc6–+) 24...b6 25.Bg2 (25.Nc3 bc5 26.dc5 Rfc8–+) 25...bc5 26.dc5 Nc5 27.0–0 Nd3 28.Qb5 (28.Qc3 Qc3 29.Nc3–+) 28...Qc2 (better is 28...Rfb8 29.Nb3–+) 29.Ne4 (29.Nf3 ef3 30.Nd4 Qa4 31.Qd3 fg2–+) 29...fe4 (29...Qe2?! 30.Ng5 Rab8 31.Qd7–+) 30.Nd4 Qc4 0–1. Baer,Cy (1895) – Rheindt,Stefan (2015), RSS4D easy–38, 2007.

7.Nd2 c6 8.c4 Bb4 9.c5 Ne7 10.Ne2 Ng6 11.Bc3 Qa5 12.Qb3 Bc3 13.Qc3 Qc3 14.Nc3 0–0 15.Be2 f5 16.0–0 Ne7 17.f4 a6 18.b6 Nf6 19.h3 Nh5?? (better is 19...Bf7+=) 20.Bh5+– g6 21.Be2 h5 22.h4 Kg7 23.Nb3 Ng8 24.Na5 Rab8 (24...Rfb8 25.Rab1+–) 25.Ba6! Ra8 (25...ba6 26.Nc6 Combination) 26.Bb7 Ra5 27.Bc6 Ne7 28.Bb5 Nc8 29.Rfb1 Rf7 30.Bc6 Bd7 (30...Ne7 31.Bb7 Rf8+–) 31.Bd5 (31.Bd5 Nb6 32.Rb6+–) 1–0. popovicigelu (1645) – solas1976, internet, 2012.

7.Nd2 Bd6 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.Ne2 a6 11.b6 Bb8 12.Ng3 Bg3 13.hg3 h6 14.Be2 Ne7 15.Bh5 g6 16.Bg4 f5 17.Be2 h5 18.Qc2 Kf7 19.0–0–0 Nf6 20.f4 Qg8 21.Rdg1 Qg7 22.Nf1 Neg8 23.a5 Ne7 24.Bc3 Rh7 25.Be1 Rah8 26.Rh4 Nfg8 (26...Ke8!?+=) 27.Bf2 Qf6 28.Rgh1 Nh6 29.Qd2 Neg8 30.Qe1 Qg7 31.Kd2 Ke7 32.Nh2 Ng4 33.Ng4 hg4 (better is 33...fg4 34.Kc2 Kd8+=) 34.Rh7+/– Rh7 35.Rh7 Qh7 36.Qg1 (36.Ba6 Ke8 37.Be2 Bc8+/–) 36...Kf7 (36...Kd8 37.Qf1+=) 37.Be1 (better is 37.Ba6!? Ke8 38.Be2+/–) 37...Kf6 38.Bf1 Qh5 (38...Qh8 39.Kc1+=) 39.Bf2 (better is 39.Ba6!? Bc8 40.Be2+/–) 39...Ne7 40.Be1 Ng8 (40...g5 41.fg5 Qg5 42.Ba6 ba6 43.b7+=) 41.Bf2 Nh6 42.Be1 Nf7 43.Bf2 g5 44.fg5 Ng5 45.Be2 Qh6 46.Be1 Kg6 47.Qf2 Qh2 48.Bf1 Qh1 49.Ke2 Nf3? 50.gf3+– gf3 51.Kd2 Kg5 52.g4! fg4 53.Ba6! Bc8 54.Bf1 Kh5 55.Qg3?? Qf1= 56.Qe5 Kg6 57.Qd6 Kg5 58.Qe7 Kf5 59.Qf7 Kg5 60.Qg7 Kh5?? 61.Qh7 Kg5 62.Bh4 1–0. rom49szachy – gabrieln (1655), internet, 2012.

7.Nd2 Ne7 8.c4 c6 9.c5 Nf5 10.Ne2 Be7 11.Nf4 Bf7 12.Be2 0–0 13.0–0 Nc5 14.dc5 Bc5 15.Bg4 Ne3 16.fe3 Be3 17.Kh1 f5 18.Be2 g5 19.Nh3 f4 20.Bg4 c5 21.Be2 d4 22.Ng1 d3 23.Bg4 c4 24.Ne4 Rc8 25.Nf6 Kg7 26.Nh5 Kh6 27.Bc8 Bh5 28.Bg4 Bg6 29.Nf3 Qc7 30.Be5 Qc5 31.Bc3 Bd4 32.Bd4 Qd5 33.Qd2 Re8 34.Rfe1 Rc8 35.Rac1 Bf7 36.h4 Kg6 37.hg5 h5 38.gh6 Kh6 39.Qf4 Kh7 40.Kh2 Rh8 41.Rh1 Kg8 42.Kg3 Rh1 43.Rh1 1–0. rom49szachy – mar1, internet, 2014.

7.Be2 a6 8.Nd2 ab5 Black gets strong initiative 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.c4 dc4 (11...Bb4!?=+) 12.bc6+= bc6 13.Ne4 Bd5 14.Bf3 Bb4 15.Bc3 Qa5 16.Bb4 (16.Qd2! c5 17.Ne2 Be4 18.Be4 Bc3 19.Nc3+–) 16...Qb4= 17.Nd2? (better 17.Kf1!?=) 17...Bf3 (17...c3 18.Bd5 cd2 19.Qd2 Qb1 20.Qd1 Qd1 21.Kd1 cd5 22.Nf3–+) 18.Ngf3–/+ Ne7?? (better 18...c3–/+) 19.0–0+– 0–0 20.Qc2 c3 21.Rb1 Qa5 22.Nb3 Qb4?? (better 22...Qf5 23.Qf5 Nf5+–) 23.Nc5! Nc5 (23...Qc5 24.dc5) 24.Rb4 (24.dc5?! Qc5 25.Qb3 Kh8=) 24...Ne4 (24...Nd5 25.Rb1 Ne6+–) 25.Qe4 c2 Threatening mate... how? 26.Qc2 Nd5 27.Rc4 (better 27.Rb7 Ra8 28.g3 Ne3 29.fe3 Kh8 30.Qc6 Ra1 31.Kf2 Ra8+–) 27...Ra8 28.Rc6 (better 28.Ra4 Rc8 29.Ra7+–) 28...Ra2 (28...Ra1 29.Qc1 Rc1 30.Rc1+–) 29.Rc5 (29.Qa2 Kf7 30.Qd5 Kg6 31.Qe4 Kh6 32.Qh4 Kg6 33.Ne5 Kf5 34.e4) 29...Ra1+– 30.Qc1 Rc1 31.Rc1 Kf7 (31...g5 32.e4 Nf4 33.Rc8 Kf7 34.d5+–) 32.Kf1 (32.e4 Nf4 33.Rc7 Kg8+–) 32...Ke6 (32...Ke7 33.e4 Nb6 34.Rc7 Nd7 35.e5+–) 33.Ke2 (33.e4 Ne7+–) 33...Kf5 (33...g5 34.g4+–) 34.Rc5 (34.Nd2!? Ke6+–) 34...Ke6 35.Rd5 (better 35.Ra5 h6+–) 35...Kd5 36.Kd3 g5 (36...h5 37.e4 Kd6 38.Ng5+–) 37.Ng5 fg5 38.g4 Ke6 39.f3 h5 (39...Kd6+–) 40.gh5 Kf5 41.h6 Kg6 42.h7 (better 42.Ke4!? Kh6 43.Kf5 Kh5+–) 42...Kh7 43.d5 Kg6 44.d6 Kf7 45.d7 Ke7 46.d8B (46.Ke4 Kd7 47.Kf5 Ke7+–) 46...Kd8 (46...Ke6+–) 47.Ke4 Ke7 48.Kf5 g4 49.Kg4 Kf6 50.h4 Kg6 51.e4 Kh6 52.f4 Kg6 53.f5 Kh6 54.e5 Kg7 55.f6 Kh6 56.e6 (56.h5 Kh7 57.e6 Kg8 58.h6 Kh7 59.e7 Kg6 60.e8Q Kf6 61.h7 Kg7 62.h8Q) 56...Kg6+– 57.f7 Kh6 58.e7 Kh7 (58...Kg6 59.f8Q Kh7 60.e8N Kg6 61.Qg7) 59.f8N (59.e8Q Kg7 60.f8Q Kh7 61.Qe4) 59...Kg8 60.e8R (60.e8Q Kg7 61.Qe7 Kg8 62.Ne6 Kh8 63.Qg7) 60...Kf7 61.Re5 (61.Re3 Kf8 62.Kh5 Kf7 63.Kg5 Kg7 64.Re7 Kg8 65.Kf6 Kf8 66.h5 Kg8 67.Re8 Kh7 68.h6 Kh6 69.Rh8) 61...Kf8 62.h5 Kg7 (62...Kf7 63.Kg5 Kg7 64.h6 Kf8 65.h7 Kg7 66.h8Q Kh8 67.Kg6 Kg8 68.Re8) 63.h6! Kh6 (63...Kg6 64.Re6 Kf7 65.Rc6 Kf8 66.Rc7 Kg8 67.Kh5 Kh8 68.Kg6 Kg8 69.Rc8) 64.Re6 (64.Kf5 Kg7 65.Re7 Kf8 66.Kf6 Kg8 67.Re8 Kh7 68.Rd8 Kh6 69.Rh8) 64...Kg7 65.Re7 (65.Kg5 Kf7 66.Kf5 Kg7 67.Re7 Kf8 68.Kf6 Kg8 69.Re8 Kh7 70.Rf8 Kh6 71.Rh8) 65...Kf6 (65...Kg6 66.Kf4 Kf6 67.Re5 Kg6 68.Rf5 Kh6 69.Rf6 Kh7 70.Kg5 Kg7 71.Rf5 Kh7 72.Kf6 Kh6 73.Kf7 Kh7 74.Rh5) 66.Kf3 (66.Re4 Kf7 67.Kf5 Kg7 68.Re7 Kf8 69.Kf6 Kg8 70.Re8 Kh7 71.Rf8 Kh6 72.Rh8) 66…Ke7= ½–½. aravind555 (1690) – cev_0754 (1680), lichess.org, 2019.

6.Nc3 Bb4

7.a3 Ba5 8.Nf3 Ne7 9.Be2 e4 10.Nd2 0–0 11.Nb3 Bb6 12.a4 c5 13.a5 Bc7 14.dc5 Rc8 (14...a6!?+=) 15.a6+/– ba6? (better is 15...b6!? 16.c6 Nc5+/–) 16.Ra6+– Bb8? (better is 16...Bf5+–) 17.Re6 Be5 (17...Nc5 18.Nc5 Rc5+–) 18.Nd5 Nd5 (18...Ng6 19.Be5 Nde5 20.Qd4+–) 19.Qd5 (19.Qd5 Kh8 20.Bd4+–) 1–0. pcmvr (2800) – gmgenius (2395), net–chess.com, 2006.

7.Nf3 Ne7 8.Be2 (8.de5!? fe5 9.a3=) 8...e4 –/+.

6.Nc3 Bd6

7.de5 Ne5 8.Nd5? Bd5 9.Nh3 Qd7–+.

7.de5 Ne5 8.Nf3 Ne7 9.Nd4 Qd7 10.Be2 Bf7 11.0–0 0–0 12.f4 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Ne4 (14.Qf3 Bc5=+) 14...Rfe8=+ 15.Nd6 cd6 16.Re1 (16.e4 Ng6 17.f5 Ne5=) 16...Nd5 17.Qf3 c3 18.Bc1 f5 19.Qh3 g6 20.e4 Qc7 21.Nf5 (better 21.Qg3!? Re4 22.Re4 fe4 23.Be3–/+) 21...Qc5–+ (21...gf5?! 22.Qg3 Kf8 23.ed5 Re1 24.Qe1=) 22.Kh1 gf5 23.Qg3 Kf8 24.ed5 Re1 25.Qe1 Re8 26.Qh4 (26.Qd1 Qc4 27.Ba3 Re2–+) 26...Re2 27.Qd8 Kg7 28.Qg5 Bg6 29.Qg3 Rc2 30.Qe3?! (30.Be3 Qd5 31.a4–+) 30...Qd5 31.Qe7 Kg8 32.Qd8 Kf7 33.Qd7 Kf8 34.Qd8 Be8 35.Qf6 Kg8 36.Qg5 Kf7 37.Qh5 Ke7 38.Qg5 Kd7 39.Be3 Bg6 40.Ba7 Ra2 41.Re1 Re2!! (41...Ra7 42.Qe7 Kc8 43.b6+–) 42.Qg3 (42.Re2 Qd1 Double attack (42...Qd1 Decoy)) 42...c2 43.Be3 Qd1 (43...Qd1 44.Rg1 Qd3–+) 0–1. Silent Move (2115) – Julio Flores (2195), redhotpawn.com, 2015.

7.de5 Ne5 8.Nh3 Ng6 9.Bd3 (9.Nd5? Bd5 10.f3 N8e7–+) 9...Qd7 10.Ng1 0–0–0 11.Nf3 Ne5 12.Nd4 Nh6 13.Rb1 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Ne6 =.

6.c4 dc4

7.Nc3 ed4 8.Qd4+=.

7.d5 Bf7 8.Bc4 (8.e4!?-/+) 8...Nb6 9.Nd2? (better 9.Bb3 Bd5 10.Nf3-/+) 9...Nc4-+ 10.Nc4 Qd5 (better 10...Bd5 11.Qh5 g6 12.Qg4-+) 11.Qd5? (11.Nd2-+) 11...Bd5 12.Nd2 (12.Nf3 Bc4 13.Rc1 Bb5 14.Rc7-+) 12…Bg2 0-1. kasperoff (1815) - bob011 (1785), Hourly Blitz Arena, lichess.org, 2019.

7.Nf3+=.

6.c4 c6

7.a4 Ne7 8.Na3 Ng6 9.cd5 Bd5 10.Nc2 Rc8 11.Nf3 Bd6 12.Ba3 Bb8 (12...Bf3!? 13.Qf3 Ba3 14.Ra3 cb5+=) 13.Nb4= Qa5 14.Be2 ed4 15.ed4 Kf7 (15...Bd6!? 16.Rb1 Be4 17.bc6 Bc6+=) 16.0–0+= Bf3 (16...Rhe8!?+=) 17.Bf3+/– Qc7 18.g3 Ne7? (better is 18...Nh4+/–) 19.Qb3+– Ke8 20.Rfe1 Kd8 (20...Ne5 21.de5 fe5 22.Bb2 cb5 23.Be5 (worse is 23.Re5 Qc4 24.Qc4 bc4+–) 23...Qe5 24.Re5 Be5 25.Re1+–) 21.Re7! (21.Re7 cb5 22.ab5+–) 1–0. Reimer,Karl – Gabriel,Michael, PF–op Bellheim, 1994.

7.c5= Ne7 8.a4 cb5 9.ab5 Bf7 (9...Ng6 10.Nf3=) 10.Qa4 (10.Nf3 Be6+=) 10...Ng6 (10...Bg6 11.Nf3=) 11.Nc3 (11.Nf3 Be6+=) 11...Be7= 12.g3 (12.Qb3 ed4 13.ed4 0–0=) 12...0–0 13.Bg2 e4 14.Bh3 (14.Bh3 Nge5 15.de5 Nc5 16.Qc2=). Hunstock,Joachim – Rossbach,Werner, corr SOK–90–63, 1990.

7.c5 Ne7 8.b6? ab6–+ 9.a4 (9.de5 fe5 10.cb6 Qb6 11.Bc3–+) 9...bc5 10.Bd3 e4 11.Be2 Ng6 12.Bg4 f5 13.Bh5 cd4 14.Bd4 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Nde5 17.Nh3 Nd3 Black prepares f4 18.Ke2 (18.Kf1 Qh4 19.Bg6 hg6–+) 18...0–0 Black intends f4 (better is 18...d4 19.ed4 Qd4–+) 19.Ng5 (19.Bg6 hg6 20.Qb3–+) 19...Qg5 20.Kd2 (20.Bg6 Qg6 21.Qf1 f4–+) 20...f4 (better is 20...d4 21.h4 dc3 22.Kc2–+) 21.Bg6 fe3 22.Kc2 Rf2 23.Kb1 Rb2 0–1. MARYMARY – Clay56, ChessWorld.net, 2011.

6.c4 g6

7.cd5 Bd5 8.Nf3 e4 =.

7.Nf3 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 =.

7.Nf3 Bd6 8.Be2 (8.cd5 Bd5 9.Nc3 Bb4+=) 8...c6 (8...dc4 9.0–0=) 9.Nc3 Ne7 10.c5 Bc7 11.0–0 0–0 12.a4 f5 Black plans e4 13.g3 (13.Ng5 Bf7+=) 13...Nf6 Black plans e4 (13...f4 14.Ng5 Bf5 15.g4+=) 14.Qd2 (better is 14.Ne5!? Ne4 15.f3 Be5 16.fe4+/–) 14...e4= 15.Ng5 Bd7 16.h4 (16.f3 h6 17.Nh3 Ba5=) 16...Rc8 (16...f4 17.gf4 h6 18.f3 hg5 19.fg5 ef3 20.Rf3–/+) 17.Rac1 (17.Nh3 Ba5=) 17...a6 (better is 17...f4–/+) 18.b6= Bb8 19.a5 (19.Nh3 Re8+=) 19...h6 (better is 19...f4!? 20.gf4 h6+=) 20.Nh3= Kg7 21.Rfd1 ½–½. Hollstein,Gerhard – Hoegerl, Mehlingen Pfalz, 1992.

7.Nf3 Bg7 8.Nc3 (8.cd5 Bd5 9.Nc3 Be6+=) 8...Ne7= 9.Be2 0–0 10.0–0 Rc8 11.cd5 Nd5 12.Nd5 (12.Qa4 Nc3 13.Bc3 c5=) 12...Bd5 13.de5 Ne5 14.Ne5 fe5 15.Qc2 (15.f4 Qd6=) 15...e4 (better is 15...c6!? 16.Qc5 Qg5–/+) 16.Bg7+= Kg7 17.Rad1 c6 18.Bc4 (18.Bg4 Rc7+=) 18...Qf6 19.bc6 (19.Bd5!? cd5 20.Qb3+=) 19...bc6= ½–½. Geyer,Ulf – Diesterweg,Ulli, SJRP–ch U15 Mainz, 1989.

6.Nd2 c6

7.a4 a6 8.c4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 e4 (10...ed4 11.ed4 dc4 12.bc6 bc6 13.Bc4=) 11.c5 f5 12.g3 (12.Nh3 Be7+=) 12...Ngf6 13.b6 Be7 14.h4 Kf7 (14...Qc8 15.Nh3=) 15.Kd1 (15.Nh3 Nf8=) 15...Qa8 16.Qa8 Ra8 17.Be2 Nb8 (17...Nc5!? 18.dc5 Bc5+=) 18.Nh3= h6 19.Nf4 Bd7 20.Kc2 g5 21.hg5 hg5 22.Nh5 Kg6 23.Nf6 Bf6 24.Bh5 Kg7 25.Kb3 Ra5 26.Be2 Be6 27.Bc3 Ra8 28.f4 g4 29.Kb2 Nd7 30.Nb3 Nf8 31.Ra1 Ra1 32.Ka1 Bc8 33.Na5 Kf7 34.Kb2 Ke7 (34...Ng6 35.Kc2=) 35.Ba6+= ba6 36.b7?? (better is 36.Nc6 Ke6 37.Na7+=) 36...Bb7!–+ 37.Nb7 Kd7 38.Nd6 Ke6 39.Kb3 Be7 40.Ne8+= Kd7 41.Ng7= Ne6 42.Nf5 Bf8 43.Ka4 Kc7 44.Ba5 Kb7 45.Bb6 Kc8 46.Ka5 Kb7 47.Nh4 Nc7?? 48.Bc7+– Kc7 49.Ka6 Kd7? 50.Kb7 Be7 51.Ng6 Bf6 52.Ne5 Ke6 53.Ng4 Bd8 54.Kc6 Ba5 55.Kb7 Be1 56.c6 Kf5 57.Nh6 Kg6 58.Ng8 Bg3 59.c7 Bf2 60.c8Q Be3 61.Qg4 Kf7 62.f5 Bd4 63.Qg6 White intends f6 63...Kf8 64.f6 Bc5 65.Qg7 Ke8 66.f7 Kd8 67.f8Q Bf8 68.Qf8 Kd7 69.Nf6 Ke6 70.Kc6 d4 71.Ne4 Ke5 72.Qe7 Kf4 73.Kc5 (73.Kc5 Ke3 74.Kd5 Kd3 75.Qc7 Ke2 76.Qc2 Kf3 77.Qf2 Kg4 78.Qg3 Kf5 79.Qg5#; 73.Kd5 d3 74.Qh4 Kf3 75.Qf2 Kg4 76.Qg3 Kf5 77.Qg5#) 1–0. popovicigelu – klosek33, internet, 2011.

7.a4 Bd6 8.c4 Ne7 9.c5 Bc7 10.Ne2 0–0 11.Nc3 ed4 12.ed4 Nf5 (12...Re8 13.Bd3+=) 13.Ne2 (13.Nf3!?=) 13...Re8+= 14.g3 Bf7 (14...Qe7 15.Bg2+=) 15.Bg2 (15.Bh3 Bg6=) 15...Qe7 (15...Bh5 16.Nf3–/+) 16.Bf3+= h5 (better is 16...Ba5!?+=) 17.0–0= h4 18.Re1 g5 (better is 18...Ba5=) 19.Nc1?? (better is 19.a5 cb5 20.Qb3+=) 19...Qe1–+ 20.Qe1 Re1 21.Kg2 Rae8 22.Bg4 Be6 23.Nd3 Ra1 24.Ba1 Ne3! 25.fe3 Bg4 26.Kf2 (26.Nf2 Re3 27.Ng4 Re2 28.Kh3 Rd2 29.Nh6 Kg7 30.Nf5 Kg6–+) 26...hg3 27.hg3 Kf7 28.Nf3 (28.Nb4 Nb8–+) 28...Bf3 29.Kf3 f5 30.Nf2 (30.bc6 bc6 31.Nb4 g4 32.Kf2 Nb8–+) 30...g4 31.Kg2 (31.Ke2 Bg3 32.Bb2 Nf6–+) 31...Re3 32.Bb2 Rg3 33.Kh2 Rb3 (33...Rb3 34.Kg1 Rb2 35.bc6 bc6–+) 0–1. popovicigelu – pompkafr (1895), internet, 2011.

7.de5 fe5 8.Ngf3 Bd6 9.Nc4 Can e5 get defended? 9...Qc7 (worse is 9...dc4 10.Qd6 Qa5 11.c3+/–) 10.Ng5 Bf5 11.e4 dc4 12.ef5 Ngf6 13.Bc4 cb5 14.Bb3 Qa5 15.Kf1 Qb6 (15...Bb4 16.Nf7 Rf8 17.Ne5+/–) 16.Qe2 (16.Nf7 Ne4 17.Qe2 Rf8 18.Qe4 Rf7 19.Bf7 Kf7 20.Qd5 Kf8+–) 16...Rc8 (16...h6!? 17.Nf7 Rf8 18.Ne5 Ne5 19.Be5 0–0–0 20.Be6 Kb8+/–) 17.Nf7 Rf8 18.Ne5 Ne5 19.Be5 Be7 20.Re1 a6 21.h4 Qc5 22.Rh3 Rd8 23.Rc3 Qb4 24.Rc7 Qh4 (24...Nd5 25.Bd5 Qh4+–) 25.Re7! Ke7 (25...Ke7 26.Bf4 Mate attack) 26.Bf4 1–0. Balana Romero,Rafael (1770) – Gonzalez Sole,Fernando (1750), ESP/W/A/060 (ESP), 2012.

6.Be2 Bb4

7.c3 Ba5 8.Bh5 (8.Nf3 e4 9.Nfd2 Ne7=) 8...g6 9.Be2 Ne7 (9...c5 10.bc6 bc6 11.Nd2+=) 10.Nf3 e4 (10...c6 11.0–0=) 11.Nfd2 c6 12.c4 (12.Qb3 f5=) 12...dc4 13.bc6 bc6 (13...Nc6 14.0–0=) 14.Qc2 Rb8 15.0–0 (15.Qe4?? Bf5 (15...Rb2?! 16.Qe6 c3 17.0–0 cd2 18.Na3–+) 16.Qf3 Rb2–+) 15...Qb6 16.Ba3 f5 17.Nc4 Bc4 18.Bc4 Nd5 19.Rc1 Bb4 (19...N7f6 20.Qa4 Nd7 21.Bf1+/–) 20.Bd5 cd5 21.Bb4 Qb4 22.Qc6 Kd8 23.Nc3 Qc4 24.Nd5 The passed pawn on d4 will become decisive later 24...Qc6 25.Rc6 Nb6 26.Rd6 Kc8 27.Rc1 Kb7 28.Nb6 (28.Rc7 Ka8 29.h4 Rb7+–) 28...ab6+/– 29.Rd7 Ka6 30.h4 Rb7 31.Rd6 Rg8 32.Rf6 Rgg7 33.d5 (33.Rfc6 Kb5+/–) 33...Rgf7 (33...Rgc7 34.Rc7 Rc7 35.h5+/–) 34.Rfc6 Rfd7 35.d6 Rb8 36.Rb1 Ka5 37.Rb3 b5 38.Ra3 Kb4 39.Raa6 Rbb7 40.Kh2 Ra7 41.a3 Kb3 42.Ra7 Ra7 43.Rc7 Ra6 44.d7 Rd6 45.Ra7 (45.Kg3 Ka3 46.Kf4 Rd5+–) 45...Kc4 46.Kg3 Kc5 47.Kf4 Kb6 (47...Rd5!?+/–) 48.Ke5+– Threatening mate: Kxd6 48...Rd2 49.d8Q Rd8 50.Rh7 Rd2 51.Rg7 Rf2 52.Rg6 The passed pawn on h4 quickly leads to threats 52...Kc5 53.h5 Rf1 (53...f4 54.h6 (54.Ke4?! fe3 55.Ke3 Ra2+–; 54.ef4?! e3 55.Rg3 e2 56.Rc3 Kb6+–) 54...Rf1 55.Ke4 (55.ef4?! e3 56.Kf5 e2+–) 55...fe3 56.Ke3+–) 54.h6 Rh1 (54...f4 55.Ke4 (55.ef4?! e3 56.Kf5 e2+–) 55...fe3 56.Ke3+–) 55.Kf5 Kd5 56.Kf6 (56.Kf6 Kc4 57.Kg7+–) 1–0. Kaminski,Roman – Diener,Rudolf, corr 3GMM–11, 1997.

7.c3 Bd6 8.Ba3 =+.

7.c3 Bd6 8.Nf3 e4 9.Nfd2 –/+.

7.c3 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.Qb3 (9.de5 fe5 10.Ba3 Nc8+=) 9...c5 (9...e4 10.Nfd2 f5 11.Ba3+=) 10.c4 (10.de5 c4 11.Qd1 Be5=) 10...dc4 (10...ed4 11.ed4 Nb6 12.Qe3+=) 11.Bc4+= Bc4 12.Qc4 cd4 13.ed4 Rc8 (13...e4 14.Nfd2 Rc8 15.Qe6+= (15.Ne4 Rc4 16.Nd6 Kf8 17.Nc4 Qc7=)) 14.Qb3 (14.Qe6 Nf8 15.Qb3 e4+=) 14...Qa5 (14...e4!? 15.Nfd2 f5+=) 15.Bc3= Qc7 16.0–0 (16.Qe6 ed4 17.Nd4 Nc5+= (17...Bh2? 18.Nf5 Nc5 19.Qe7 Qe7 20.Ne7 Ke7 21.Rh2+–)) 16...e4–/+ 17.Nfd2 Bh2 18.Kh1 Qf4 (18...f5 19.g3 Bg3 20.fg3 Qg3 21.Nc4+=) 19.g3 (better is 19.Ne4 Qe4 20.Kh2=) 19...Bg3 (19...Qh6 20.Kg2 e3 21.fe3 Bg3 22.Kg3 Qe3 23.Nf3+=) 20.fg3+= Qg3 21.Qe6 (better is 21.d5+=) 21...Nc5 22.dc5 Rc5 Threatening mate... how?. 23.Qe7 Ke7 24.Bb4 Rhc8 (better is 24...Qh3 25.Kg1 Qg4 26.Kh2 Rhc8–+) 25.Ne4?? 0–1. Harding,Timothy – Nolan,John, corr ICCC sr, 1990.

6.Ne2 Bd6

7.Qd3 e4 8.Qc3 Qe7 9.Ba3 0–0–0 10.Nf4 Ba3 11.Qa3 (11.Ne6?? Bb4 (11...Qe6?! 12.Qa3 Kb8 13.c4=) 12.Nd8 Kd8–+) 11...Qa3 12.Na3 Bf7 13.c4 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4 Ne7 (15...Nf8!?+=) 16.Ne6+– g6 (better 16...Rde8!? 17.Rc1 Kb8 18.Ng7 Reg8+–) 17.Rc1+– Rdg8?? (17...Kb8 18.Nd8 Rd8+–) 18.Nd6 Kb8 19.Rc7 (19.Ne4?! Rc8+–) 19...Rc8 (19...Nd5 20.Rb7 Ka8 21.Rd7+–) 20.Rb7 (better 20.Rd7!? Nf5 21.Nc8 Rc8+–) 20...Ka8 21.Rd7 Rc1 22.Kd2 Rh1 23.Re7 (23.Re7 Rb1 24.Nc7 Kb8 25.Na6 Ka8 26.Rb7 Rd1 27.Kd1 Rc8 28.Rb8 Rb8 29.Nc7) 1–0. Idelis – Ados99, playchess.de, 2004.

7.Ng3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 c5 10.bc6 bc6 11.Nd2 c5 12.c4 cd4 13.ed4 dc4 14.Nc4 Bc4 (14...Bc7 15.Re1=) 15.Bc4+= Kh8 16.de5 Ne5 17.Bb3 Qb6 18.Rc1 Rfd8 19.Qc2 a5 20.Ne4 a4 (20...Nd3! 21.Nd6 Rd6=) 21.Ba4+/– Ra4 (better is 21...Nd3 22.Rb1 Nb2 23.Rb2 Qa7 24.Nd6 Rd6+/–) 22.Nd6?? (better is 22.Qa4 Qb2 23.Nd6+–) 22...Ra2–+ 23.Qc7? (better is 23.Bd4 Qa6 24.Qb1 Rd6 25.Bc5–/+) 23...Qc7 (better is 23...Qd6 24.Be5 fe5 25.Qd6 Rd6–+) 24.Rc7= Rb2 25.Re7 Kg8 26.Nf5 g6 27.Nh6 Kh8 28.Re5 Kg7 29.Nf5 gf5 30.Rf5 Rdd2 31.h3 Kg6 32.g4 Rb3 33.Kg2 Rdd3 34.f3 Rd2 35.Kg3 Rbb2 36.h4 Rg2 37.Kf4 Rb4 38.Ke3 Ra2 (38...Rb3 39.Ke4+/–) 39.Rd1 h6? (better is 39...Rb3 40.Kf4 Raa3+–) 40.h5+– Kf7 41.Rd7 (41.Rd6!? Ra3 42.Kf2 Ke7 43.Rdf6 Rb5 44.Rf7 Ke8 45.Rf8 Ke7 46.R5f7 Ke6+–) 41...Ke6 42.Rd4 (better is 42.Rh7!? Rb3 43.Kf4+–) 42...Rb3 43.Kf4 Rf2 44.Kg3 Rbb2 45.Re4 (45.Rfd5 Rf1 46.Rd6 Ke7 47.Rd7 Ke8+–) 45...Kf7 46.Rc4 Rb3?? (better is 46...Rfe2+–) 47.Rc6 (47.Rc6 Rf1 48.Rcf6 Ke7 49.Rh6 Rg1 50.Kh4+–) 1–0. tadziczek – gilet8, internet, 2012.

6.Nf3 ed4

7.Nd4 Qe7 8.Bd3 (8.Ba3 Qf7 9.Bf8 Nf8 10.Bd3 Ne7 11.0–0 Nd7+=) 8...Nc5 (8...0–0–0 9.0–0 Ne5 10.Qd2 Kb8 11.a4 Qe8+=; 8...Nh6 9.Ba3 Qf7 10.Bf8 Nf8 11.a4 Bg4+=; 8...g6 9.Ba3 Qf7 10.Bf8 Nf8 11.a4 Ne7+=) 9.Ne6 Qe6 10.Qh5 Qf7 11.Qf7 Kf7 +=.

7.Nd4 Bf7 8.Be2 (8.Bd3 Nh6 (8...Ne5 9.0–0 a6 10.a4 Nd3 11.cd3 ab5=; 8...Nc5 9.0–0 Nh6 10.Ba3 Nd3 11.cd3 Ba3=; 8...Ne7 9.0–0 Ne5 10.Nc3 Nd3 11.cd3 c5+=) 9.0–0 Ne5 10.Re1 Bb4 11.Nc3 0–0=; 8.Nc3 Qe7 (8...Nc5 9.Be2 Nh6 10.a4 Bd6 11.a5 0–0+=; 8...Nh6 9.Be2 Bb4 10.0–0 0–0 11.a4 Ne5+=; 8...Ne5 9.Be2 Qd6 10.0–0 0–0–0 11.a4 Qb4+=; 8...Ne7 9.Be2 Ne5 10.0–0 Qd6 11.a4 Qb4+=) 9.Bd3 Qe5 10.Nce2 Nc5 11.0–0 Bd6=) 8...Bb4 (8...Qe7 9.0–0 Nc5 10.a4 Qe5 11.Nd2 Bg6+=; 8...Nh6 9.Nc3 Nc5 10.a4 Bd6 11.Bh5 c6+=; 8...Nc5 9.0–0 Nh6 10.c4 dc4 11.Nd2 a6+=; 8...Bc5 9.0–0 Ne7 10.a4 a6 11.ba6 ba6+=) 9.c3 (9.Bc3 Bc5 10.0–0 Ne7 11.a4 0–0+=) 9...Bd6 (9...Bc5 10.0–0 Ne7 11.Nd2 Bd6+=) 10.Nf5 Bf8 11.0–0 (11.Ba3 Ba3+=) 11...g6 (11...Ne7 12.Nd4+=) 12.Ng3 (12.Nd4 Bd6+=) 12...Bg7 (12...h5 13.Re1=) 13.c4+= Ne7 14.e4 (14.cd5 Nd5 15.Qc2 Qe7+/–) 14...dc4 15.Qc2 0–0 (15...c6 16.Na3+=) 16.Rd1 Qe8 17.Bc4 Nb6 18.Be2 c6 19.a4 Rc8 20.Bg4 Rc7 21.Na3 Qb8 22.Rac1 Kh8 (22...h5 23.Bh3 Bh6 24.Bf6 Bc1 25.Rc1 h4+–) 23.a5+/– Na8 24.b6! ab6 25.ab6 Nb6 26.Nb5! Bb3 (26...cb5 27.Qc7) 27.Qb3 cb5 28.Qb5 Rc1 29.Bc1 Nbc8 30.Ba3 Qa8 (30...Qa7 31.Rd3 b6 32.Bd7+/–) 31.Bb4 Na7 32.Qb6 (32.Qd7!? Nac6 33.Be7 Rf7 34.Qd8 Nd8 35.Rd8 Qd8 36.Bd8 b5+–) 32...Nac6+/– 33.Bc5 Re8 34.Rd7 Ne5 35.Re7 (35.Rb7 Ng4 36.Be7 f5 37.ef5 Qa1 38.Nf1 gf5+–) 35...Re7 36.Be7 Ng4 37.h3 Qa1 38.Nf1 Nh6 39.Qb7 Ng8 40.Bd6 Qd1 41.Qc6 Qe1 42.Qd5 Qb1 43.g3 h5 (43...Qe1 44.Kg2+–) 44.Kg2+– Kh7 45.Nd2 Qc2 46.Nf3 Kh8? (46...Qb2 47.Qf7 Nh6 48.Qd7+–) 47.Qe6 (better is 47.Nh4 Nh6 48.Ng6 Kh7 49.Ne7+–) 47...Qc6 48.Qd5 Qd7?? (48...Qc2 49.Nh4 Kh7 50.Ng6 Nh6+–) 49.Bc5 Qb5 50.Nd4 Qe8 51.Ne6 Qf7 52.Bd4 Qe7 53.g4 hg4 (53...h4 54.g5+–) 54.hg4 g5 55.Ng7 Qg7 (55...Kg7 56.Qg5 Kf8 57.Qd5+–) 56.Qf5 (56.e5 Ne7 57.Qd8 Ng8 58.ef6 Qb7 59.f3 Kh7+–) 56...Qe7 57.f3 (better is 57.e5 Nh6 58.Qg6 Nf7 59.ef6 Qf8+–) 57...Qd6 58.Qd5 Qd5 59.ed5 Kg7 60.Kf2 Ne7 61.d6 Nc6 62.Ke3 Kf7 63.Ke4 Ke6 64.d7! Nd8 (64...Kd7 65.Bf6) 65.Bb6 Kd7 66.Kf5 Ne6 67.Kf6 Kd6 68.Be3 Kd7 69.Bg5 Nd4 70.f4 Ne2 (70...Nf3 71.Bh6 Nh2 72.g5 Ng4 73.Kg6+–) 71.Kf7 Ng1 72.f5 Nf3 73.Bf4 Nd4 74.Be5 (74.Kg8!? Nc6+–) 74...Nf3 75.Bf6 Kc8 (75...Kd6 76.g5 Nh4 77.Be7 Ke5 78.f6+–) 76.Ke6 1–0. Kalashnikov,Konstantin (2395) – Ushenina,Anna (2335), Moscow Aeroflot op–B, 2004.

6.a4 Nh6

7.Nd2 Be7

8.Nb3 0–0

9.Ne2 Nf5

10.Ng3 a6 A) 11.Qh5 g6 12.Qf3 (12.Qe2 Bb4 13.c3 Bd6 14.Nf5 Bf5 15.Qd2+=; 12.Qd1 ab5 13.ab5 Bb4 14.c3 Ra1 15.Qa1+=) 12...e4 13.Qd1 ab5 14.Nf5 Bf5 15.ab5+=; B) 11.Nf5 Bf5 12.ba6 (12.de5 Ne5 13.ba6 ba6 14.Be2 Bb4 15.c3= ; 12.Qd2 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Be6 15.Bd3+= ) 12...ba6 13.de5 Ne5 14.Be2 Bb4 15.c3=; C) 11.Bd3 e4 (11...Ng3) 12.Be2 Ng3 13.hg3 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1+= ; D) 11.Ba3 ab5 (11...Ba3 12.Ra3 ab5 13.Bb5 Qe7 14.Ra1 c6 15.Bd3+= ) 12.Be7 (12.Bb5 Nd6 13.0–0 c6 14.Bd6 Bd6 15.Bd3+= ) 12...Qe7 13.Bb5 c6 14.Bd3 Ng3 15.hg3+=; E) 11.Qd2 Ng3 (11...ab5; 11...Nd6) 12.hg3 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Bd6 15.Na5+=; F) 11.Qf3 e4 (11...Bb4; 11...Ng3) 12.Qh5 (12.Qe2 Nd6 13.Qd2 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1+=) 12...g6 13.Qd1 Ng3 14.hg3 ab5 15.ab5+=; G) 11.ba6 ba6 12.Nf5 (12.Rb1 Nb6 13.Nf5 Bf5 14.de5 fe5 15.Qd2+= ) 12...Bf5 13.de5 Ne5 14.Be2 Bb4 15.c3=.

10.Ng3 Bb4 11.c3 Be7 12.Nf5 (12.a5 a6 13.ba6 ba6 14.Nf5 Bf5 15.de5+=; 12.Bd3 Ng3 13.hg3 e4 14.Be2 f5 15.Ba3=) 12...Bf5 13.de5 (13.Be2 Nb6 14.Nc5 Bc5 15.dc5=) 13...Ne5 14.Be2+= Be4 15.0–0 =.

10.Ng3 Bb4 11.Nd2 A) 11...Rb8 12.Bd3 (12.Nf5 Bf5 13.c3 Ba5 14.Nb3 c6 15.Na5= ; 12.c3 Bd6 13.c4 Ng3 14.hg3 Bb4 15.Qc2= ; 12.Be2 Ng3 13.hg3 c5 14.c3 Ba5 15.Qc2+=) 12...e4 13.Nf5 ed3 14.Qg4 Bf5 15.Qf5+=; B) 11...Rc8 12.Rc1 (12.c3 Ba5 13.Nb3 Ng3 14.hg3 c5 15.bc6= ; 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Nb1 Nd6 15.Be2+= ; 12.Qf3 Ne7 13.c3 Ba5 14.Rb1 c5 15.bc6+=; 12.Bd3 Ng3 13.hg3 h6 14.c3 Be7 15.c4+=; 12.Rb1 Ng3 13.hg3 Bf5 14.c3 Bd6 15.Rc1+=; 12.Nf5 Bf5 13.c3 Ba5 14.Nb3 c6 15.Na5+=) 12...Nd6 13.c3 Ba5 14.Ba3 c5 15.bc6=; C) 11...a6 12.c3 (12.Qh5 g6 13.Qf3 e4 14.Qe2 ab5 15.Nf5+= ; 12.ba6 ba6 13.Nf5 Bf5 14.c3 Bd6 15.c4+= ; 12.Bd3 e4 13.Nf5 Bf5 14.Be2 ab5 15.ab5+=; 12.Nf5 Bf5 13.c3 Bd6 14.c4 ab5 15.ab5+=; 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Nb1 ab5 15.Nf5–/+; 12.Qf3 Ng3 13.hg3 ab5 14.c3 Bd6 15.Qh5+=; 12.Be2 Qe7 13.Nf5 Bf5 14.c3 Bd6 15.c4=) 12...Be7 13.Nf5 Bf5 14.c4 ab5 15.ab5=.

10.Ng3 Rb8 11.Nf5 Bf5 12.Be2 c6 13.0–0 Qe8 14.c4 Qf7 15.Rc1 =.

10.Ng3 c5 11.Nf5 Bf5 12.de5 Ne5 13.Be2 c4 14.Nd4 Qa5 15.Qd2 =.

10.Ng3 Rc8 A) 11.a5 A1) 11...Nh6 12.Bd3 (12.Qd2 c5 13.bc6 bc6 14.Bd3 c5 15.dc5= ; 12.a6 b6 13.Be2 c6 14.0–0 Qc7 15.Rc1+= ; 12.Be2 c6 13.a6 Qb6 14.ab7 Qb7 15.Ra6+=) 12...c6 13.a6 b6 14.bc6 Rc6 15.0–0=; A2) 11...c6 12.bc6 (12.a6 b6 13.Nf5 Bf5 14.de5 fe5 15.bc6+= ) 12...bc6 13.Bd3 Ng3 14.hg3 h6 15.Qh5=; B) 11.Be2 Bb4 (11...Ng3 12.hg3 Bb4 13.c3 Be7 14.Qc2 e4 15.c4= ) 12.c3 Ng3 13.hg3 Be7 14.Qc2 e4 15.c4=; C) 11.Nf5 Bf5 12.de5 Ne5 13.Be2 c5 14.a5 Qd6 15.0–0=.

10.Ng3 Nd6 A) 11.Ba3 A1) 11...a6 12.ba6 (12.Bd3 ab5 13.ab5 e4 14.Bd6 Bd6 15.Ra8–/+ ) 12...ba6 13.Na5 Qe8 14.Nc6 Nb6 15.Ne7= ; A2) 11...f5 12.de5 Ne5 13.Nc5 Bf7 14.Bd3 Nd3 15.Qd3= ; A3) 11...Nc4 12.Bc4 (12.Be7 Qe7 13.c3 a6 14.Bd3 ab5 15.ab5+= ) 12...Ba3 13.Ra3 dc4 14.Na5 Qe7 15.Qa1+= ; B) 11.Qf3 B1) 11...Qe8 12.Ba3 (12.a5 Qg6 13.Rc1 Nf7 14.Qd1 a6 15.ba6+= ) 12...Qg6 13.Ra2 f5 14.de5 Ne5 15.Qf4+=; B2) 11...e4 12.Qd1 (12.Qh5 f5 13.Nc5 Nc5 14.dc5 Ne8 15.Bd4+= ) 12...Rb8 13.Ba3 Rc8 14.Be2 f5 15.Qd2=; B3) 11...Rc8 12.Ba3 (12.Be2 c6 13.Ba3 cb5 14.ab5 Rc2 15.0–0–/+ ) 12...c6 13.Bb4 f5 14.Qh5 Ne4 15.Be7–/+; C) 11.a5 c6 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Nd2 ed4 14.Bd4 a6 15.Qb1= ) 12.bc6 bc6 13.Ba3 f5 14.Bd3 e4 15.Be2+=; D) 11.Qh5 D1) 11...g6 12.Qd1 (12.Qh4 Rc8 13.Bd3 c5 14.Nc5 Nc5 15.dc5+= ) 12...Rc8 13.Ba3 e4 14.Be2 f5 15.0–0=; D2) 11...Qe8 12.Ba3 (12.Qh4 f5 13.Qh3 Bf6 14.Qh5 f4 15.Qe8–/+ ; 12.Qe8 Rfe8 13.a5 Rac8 14.Be2 c5 15.de5+= ) 12...Qh5 13.Nh5 Rae8 14.Bd3 Nb6 15.Ng3+=.

10.Ng3 e4 11.Be2 (11.a5 a6 12.Nf5 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Ra4 Nd6 15.ba6=; 12.ba6 ba6 13.Nf5 Bf5 14.Ba3 Ba3 15.Ra3=; 12.Qd2 ab5 13.Nf5 Bf5 14.Bb5 Bg4 15.0–0=) 12...Bf5 13.ba6 ba6 14.Ba3 Ba3 15.Ra3=; 11.Nf5 Bf5 12.Ba3 (12.a5 Rc8 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 c6 15.bc6=; 12.Be2 Qe8 13.Bh5 Bg6 14.Be2 f5 15.a5=; 12.c4 Be6 13.c5 f5 14.Be2 f4 15.ef4=; 12.Qh5 Be6 13.a5 Rc8 14.a6 b6 15.Ba3+=; 12.Qd2 Bg4 13.a5 a6 14.ba6 ba6 15.h3=) 12...Ba3 13.Ra3 a6 14.ba6 ba6 15.Be2=) 11...Ng3 (11...Nd6 12.0–0 f5 13.a5 a6 14.ba6 ba6 15.Rb1=; 11...Qe8 12.a5 Ng3 13.hg3 a6 14.ba6 ba6 15.Qd2=; 11...Bb4 12.c3 Ng3 13.hg3 Be7 14.Ba3 Ba3 15.Ra3=) 12.hg3 f5 (12...a6 13.ba6 ba6 14.Qd2 Bd6 15.Ba3=) 13.Rc1 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 a6= 15.ba6=) 13...Nb6 (13...Bb4 14.c3 Bd6 15.Qc2+=) 14.a5 (14.Ra1 Nc4 15.Bc4+=) 14...Na4 15.Ba1 Bb4 (better is 15...c6!?+=) 16.c3+= Ba3 17.Rc2 Qe7 (17...Qd6 18.Nd2 a6+–) 18.Ra2 c6 (18...a6!? 19.Nd2 ab5 20.Bb5 Nc5 21.dc5 Ra5+/–) 19.Nd2+– cb5 20.Bb5 Nc3 21.Bc3 a6 22.Ba4 Rac8 23.Qb3 Bd6 24.Rc2 Rf7 25.Bb2 (25.Qb2 Ba3 26.Qa2 Kh8+–) 25...Ra8 (25...Rc2!? 26.Qc2 Qc7 27.Qc3+–) 26.Qb6 (26.Qa2 Rd8+–) 26...Qd8 27.Qd8 Rd8 28.Nb3 1–0. Katzensteiner,Erich – Seack,Ingo, corr SOK, 1988.

10.Ng3 Re8 11.a5 a6 12.Nf5 (12.Qh5 g6 13.Qf3 e4 14.Qe2 Nd6 15.ba6+= ; 12.de5 Ne5 13.ba6 ba6 14.Nf5 Bf5 15.Be2+= ; 12.Ba3 ab5 13.Be7 Qe7 14.Nf5 Bf5 15.de5+=; 12.Qf3 e4 13.Qh5 g6 14.Qe2 Nd6 15.ba6+=; 12.Qd2 Nh4 13.ba6 ba6 14.Ra4 Bd6 15.Ba3+=; 12.Bc3 ab5 13.Bb5 Nd6 14.Be2 Nc4 15.0–0+=; 12.ba6 ba6 13.Rb1 c5 14.de5 Ng3 15.hg3= ) 12...Bf5 13.ba6 ba6 14.Be2 Bb4 15.c3 =.

10.Ng3 Re8 11.Bc3 A) 11...Rb8 12.Nf5 (12.Bd3; 12.a5) 12...Bf5 13.de5 Ne5 14.Be2 Qd6 15.0–0=; B) 11...Rc8 12.Rb1 (12.Bd3 Ng3 13.hg3 e4 14.Be2 Bd6 15.Qd2+= ; 12.Be2 Ng3 13.hg3 c5 14.de5 fe5 15.Bh5+=) 12...c5 13.de5 Ne5 14.Nf5 Bf5 15.Be2+= ; C) 11...Ng3 12.hg3 Bd6 13.Qh5 h6 14.a5 Rc8 15.a6+=; D) 11...Nd6 12.Be2 Rc8 13.0–0 c6 14.Bb4 Nc4 15.Be7=; E) 11...a6 12.ba6 ba6 13.Nf5 Bf5 14.Na5 Nb6 15.de5=; F) 11...Bf8 12.a5 (12.Nf5 Bf5 13.Be2 c6 14.0–0 cb5 15.ab5+= ; 12.Bd3) 12...ed4 13.Nd4 Nd4 14.Qd4 a6 15.ba6= ; G) 11...Kh8 12.a5 (12.Bd3; 12.Nf5; 12.Be2) 12...ed4 13.Nd4 Nd4 14.Qd4 Bd6 15.a6=; H) 11...e4 12.Nf5 (12.a5) 12...Bf5 13.Be2 Bd6 14.a5 Rc8 15.Qd2=; I) 11...ed4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 c5 14.bc6 bc6 15.Bd3+=.

10.Ng3 Ng3 11.hg3 A) 11...Qe8 12.Ba3 (12.a5 a6 13.ba6 ba6 14.Qd3 Bb4 15.Bc3=) 12...Ba3 13.Ra3 a6 14.ba6 ba6 15.Ra1=; B) 11...h6 12.Bd3 (12.Qh5 a6 13.ba6 ba6 14.Rb1 c5 15.Qg6+=; 12.Ba3 Rc8 13.Be7 Qe7 14.Bd3 c5 15.bc6+=; 12.Qd2 a6 13.ba6 ba6 14.Bd3 c5 15.dc5+=; 12.a5 c5 13.dc5 Nc5 14.Nc5 Bc5 15.a6+=; 12.Be2) 12...e4 13.Be2 Bb4 14.c3 Be7 15.Ba3=; C) 11...Bf5 12.Qd2 (12.de5 Ne5 13.Bd4 c6 14.Qd2 Qc7 15.bc6+= ; 12.Bc3 c6 13.Bd3 e4 14.g4 Be6 15.bc6+=; 12.a5 a6 13.ba6 ba6 14.de5 Ne5 15.Qd2=) 12...Be4 13.de5 Ne5 14.Na5 Rb8 15.f3=.

10.Ng3 c6

11.Ba3 Ng3 (11...Ba3 12.Ra3 Nd6 13.bc6 bc6 14.Bd3 Nc4 15.Ra2= ) 12.hg3 (12.Be7 Qe7 13.hg3 c5 14.Bd3 f5 15.dc5+= ) 12...Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Ra2 c5 15.Bd3+=.

11.Bc1 Bb4 12.Bd2 Bd6 13.bc6 bc6 14.Bd3 e4 15.Ba6 +=.

11.bc6 bc6 12.Bd3 (12.Qd3 Nd6 13.Qc3 Qc7 14.Bd3 Nc4 15.Bc4+= ; 12.Rb1 Rb8 13.Qd3 Nd6 14.Qd1 Nc4 15.Bc3–/+ ; 12.Be2 Ng3 13.hg3 Rb8 14.Qd3 e4 15.Qd2+=; 12.Qh5 g6 13.Qd1 Ng3 14.hg3 Rb8 15.Rb1+=; 12.Ba6 Qb6 13.Bd3 Ng3 14.hg3 e4 15.a5+=; 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Ra2 Ng3 15.hg3+=; 12.Qf3 Nh6 13.h3 Rb8 14.Rb1 Bb4 15.Kd1–/+ ) 12...Ng3 13.hg3 e4 14.Bf1 Rb8 15.Ba3 +=.

11.Qd2 A) 11...Bd6 12.Nf5 Bf5 13.c4 Be6 14.c5 Bc7 15.Be2=; B) 11...Qc7 12.Nf5 (12.Be2 Nd6 13.Ba3 Rfc8 14.Ra2 cb5 15.ab5+= ; 12.bc6 bc6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Rab8 15.Bd3+=; 12.Bd3 Nh4 13.bc6 bc6 14.0–0 Bh3 15.Qa5+=) 12...Bf5 13.c4 Nb6 14.cd5 Nd5 15.Bc4= ; C) 11...Rb8 12.Nf5 (12.Be2 Nd6 13.0–0 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Na5= ; 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Nd6 14.Qb4 Nb6 15.Nc5+= ; 12.Rb1 Bd6 13.Bd3 e4 14.bc6 ed3 15.cd7–/+; 12.Rd1 Nd6 13.Ba3 Qc7 14.Ra1 Rbc8 15.Bd3+=; 12.Bd3 Nh4 13.f3 c5 14.dc5 Nc5 15.Nc5=) 12...Bf5 13.c4 Be6 14.c5 Rc8 15.Be2=; D) 11...a6 12.Nf5 (12.ba6 ba6 13.Rb1 Ng3 14.hg3 Qc7 15.Bd3= ; 12.Bd3 e4 13.bc6 ed3 14.cd7 dc2 15.Nc5+= ; 12.bc6 bc6 13.Rb1 Ng3 14.hg3 Bf5 15.a5+=) 12...Bf5 13.c4 cb5 14.cb5 Be6 15.Rc1=; E) 11...c5 12.Nf5 (12.dc5 Ng3 13.hg3 Nc5 14.Nc5 Bc5 15.Bd3= ; 12.Nc5) 12...Bf5 13.dc5 Nc5 14.Nc5 Bc5 15.Bd3= ; F) 11...Ng3 12.hg3 Qc7 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Bf5 15.Bd3+= ; G) 11...Nh4; H) 11...Nd6 12.bc6 (12.Ba3 Rc8 13.Bd3 Nc4 14.Be7 Qe7 15.Bc4+= ) 12...bc6 13.Qc3 Qc7 14.Ba3 Rab8 15.Bd3+=.

11.Qd3 Nd6 12.bc6 bc6 13.Qc3 Qc7 14.Bd3 Nc4 15.Bc4 +=.

11.Bd3 Ng3 (11...e4 12.Nf5 Bf5 13.Be2 Bb4 14.c3 Bd6 15.bc6=) 12.hg3 e4 13.Be2 Bb4 14.c3 Bd6 15.Ba3 =.

11.Qf3 A) 11...e4 12.Qd1 c5 13.Nf5 Bf5 14.dc5 Nc5 15.Nd4=; B) 11...Bb4 12.c3 Nh6 13.h3 Bd6 14.Ba3 Ba3 15.Ra3+=.

11.Nf5 Bf5 12.Be2 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Be4 14.f3 Qe7 15.Ra2+= ; 12.Qd2 Rc8 13.bc6 bc6 14.Rb1 Rb8 15.Bc3+= ; 12.bc6 bc6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Bb4 15.Bc3+=) 12...Rc8 13.0–0 Qc7 14.Bg4 Bg4 15.Qg4 +=.

11.Qh5 g6 (11...Bb4 12.c3 g6 13.Qf3 Qe7 14.a5 ed4 15.Nf5+= ; 11...Qe8 12.Qe8 Rae8 13.Ba3 Nd6 14.Nc5 Nc5 15.Bc5= ) 12.Qd1 (12.Qf3 Rc8 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qe7 15.Ra1+= ; 12.Qe2 c5 13.dc5 Nc5 14.Nc5 Bc5 15.Nf5+=) 12...Ng3 13.hg3 c5 14.dc5 Nc5 15.Nc5+=.

6.Nd2 Bb4

7.a3 Ba5 8.de5 fe5 9.Ngf3 Ngf6 10.Bd3 Bg4 11.Be2 +=.

7.Rb1 A) 7...Ne7 8.de5 (8.Qh5 Bf7 9.Qg4 0–0 10.de5 Bd2 11.Kd2+=) 8...fe5 9.Ngf3 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3=; B) 7...Qe7 8.c3 (8.de5 Ne5 9.Ngf3 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3+=) 8...Ba5 9.Ngf3 e4 10.Nb3 Bb6 11.Nfd2=; C) 7...Nh6 8.de5 (8.a3 Bd6 9.de5 Ne5 10.Ne2 Qe7 11.Nf4+=) 8...fe5 9.Ngf3 Nf7 10.a3 Ba5 11.Be2=.

7.c3 Ba5 8.Nb3 (8.Qa4 Bb6 9.c4 ed4 10.ed4 dc4 11.Bc4=) 8...Bb6 9.a4 c6 10.a5 Bc7 11.a6 =.

7.c3 Be7 8.c4 Bb4 9.cd5 Bd5 10.de5 fe5 11.a3 =.

7.c3 Bf8 8.Be2 (8.c4 Bb4 9.cd5 Bd5 10.a3 Ba5 11.Ne2=) 8...Nh6 9.c4 Bb4 10.a3 Ba5 11.cd5 =.

7.Be2 A) 7...e4 8.c3 8...Bd6 9.c4 Bb4 10.cd5 Bd5 11.Nh3=; B) 7...Ne7 8.a3 (8.de5 fe5 9.Ngf3 Ng6 10.a3 Ba5 11.0–0=) 8...Ba5 9.de5 fe5 10.Ngf3 Ng6 11.0–0=; C) 7...Nh6 8.c3 (8.a3 Ba5 9.de5 fe5 10.Ngf3 Qf6 11.c4=; 8.de5 fe5 9.Ngf3 Qf6 10.a3 Ba5 11.c4=) 8...Bd6 9.c4 Bb4 10.a3 Ba5 11.cd5=.

7.de5 Bd2 8.Qd2 Ne5 9.Be2 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Nf3 =.

7.de5 fe5 8.Ngf3 Bd6 9.e4 Qe7 10.ed5 Bd5 11.Bc4 =.

7.Qh5 g6 8.Qe2 Ne7 9.0–0–0 (9.de5 fe5 10.Ngf3 Bg4=) 9...e4 10.c3 Bd6 11.c4 c5 12.cd5 Bd5 13.Nc4 Qc7 14.Nd6 Qd6 15.Ba3 Rc8 16.Qc2 (better is 16.Kb1–/+) 16...Qb6 –+.

7.c3 Bd6

8.Qb3 Ne7 9.c4 dc4 (9...c5!?+=) 10.Bc4= Bc4 11.Qc4 c5 (11...a6 12.Ngf3=) 12.bc6 (12.Ne4 Qb6+=) 12...bc6 13.Qc2 ½–½. Hollstein,Gerhard – Volz,Guenther, PF–op Mehlingen, 1992.

8.c4 c6=.

8.c4 ed4 9.Bd4 Ne7 10.Ngf3 c5 (10...0–0 11.Bd3=) 11.bc6 Nc6 (11...bc6 12.Bd3 0–0 13.0–0=) 12.cd5 Bd5 (worse 12...Nd4 13.Nd4 Bd5 14.Bc4 Bc4 15.Nc4+–) 13.Bc4 Bc4 (worse 13...Nd4 14.Nd4 Bc4 15.Nc4 Bb4 16.Ke2+–) 14.Nc4 Bb4 15.Ncd2 (15.Ke2 Qe7=) 15...Bd2 (15...Nde5 16.Be5 Ne5 17.Ne5 Qd2 18.Qd2 Bd2 19.Kd2 fe5 20.Rhc1=) 16.Qd2 Nde5 17.Be5 (17.Ne5 fe5 18.Bc3 Qd2 19.Kd2 b5=) 17...Qd2 (17...Ne5 18.Qd8 Rd8 19.Ke2=) 18.Kd2 Ne5 19.Ne5 (19.Nd4 Rc8=) 19...fe5 20.Rac1 (20.Rhc1 Kd7=) 20...Rf8 21.Ke2 Kd7 22.Rhd1 Ke6 23.Rc7 Rac8 24.Rdc1 (24.Rcd7 Rc2 25.Ke1 e4 (25...Rff2?? 26.R1d6 Kf5 27.Rf7 Ke4 28.Rf2 Rc1 29.Ke2+–) 26.R1d6 Ke5 27.Rd5 Ke6 28.R5d6 Ke5 29.Rd5 Ke6 30.R5d6=) 24...Rc7 25.Rc7 Rf7 26.Rf7 (26.Rc8 e4=) 26...Kf7 27.Kd3 Ke6 (27...b5 28.Ke4 Ke6 29.h4=) 28.Kc4= Kd6 29.Kb5 Kd5 30.f3 (30.a4 g6=) 30...h6 (30...g5!?=+) 31.g3 ½–½. Poschmann,Hans – Coltharp,Cameron, email 4AMM–Final, 1998.

8.c4 ed4 9.cd5 Bd5 10.Bd4 Ne7 11.e4=.

8.c4 ed4 9.cd5 de3 10.de6 ed2 11.Qd2 Qe7=.

8.Ne2 Ne7+= 9.Rc1 Nb6 10.a4 a6 11.de5 fe5 (11...Be5?! 12.Nd4 Bd7 13.a5=) 12.e4 0–0 13.ed5 Ned5 (worse is 13...Bd5 14.c4 Bc5 15.f3+=) 14.Ng3 ab5 15.ab5 Na4 16.Ba1 Ba3 17.Rb1?? (better is 17.Rc2–+) 17...Nac3 (17...Nac3 18.Qb3 Nb1 19.Qb1 Bb4–+; worse is 17...Ndc3 18.Qc2 Nb1 19.Qb1 Rf2 20.Nge4–+) 0–1. Neri,Enzo – Bendig,Frank, corr ICCF TT, 2002.

6.Nd2 c5

7.bc6 bc6 8.de5 Rb8 9.Rb1 fe5 10.Ngf3 Bd6 11.Bd3 +=.

7.de5 fe5

8.c4 d4 9.Ngf3 Bf5 (9...Ngf6 10.Bd3 Qb6 11.Ng5=) 10.e4 Be6 11.Qc2 (11.Bd3=) 11...Be7 12.Bd3 Nh6 13.a4 0–0 14.a5 a6 15.b6 Nf7 16.0–0 Qe8 17.Rad1 Nd6 18.Kh1 Qg6 19.h3 Rf4 20.Ba3 Raf8 21.Kh2 Kh8 22.Bc1 h6 23.Rg1 R4f7 24.Rgf1 Bh3 (24...Kg8 25.Kh1+=) 25.gh3= (25.Kh3?? Qh5 26.Kg3 Rf4 27.Nd4 Qh4) 25...Rf3 26.Nf3 Rf3 27.Rg1 (27.Be2 Rc3 28.Qa4 Nf6+=) 27...Qh5+= 28.Rg3 Rf2 29.Qf2 Qd1 30.Qg1 Qg1 31.Kg1 (31.Rg1 Nb8+=) 31...Bh4 32.Rg6 Nf6 33.Bh6 Kh7 34.Rf6 Bf6 35.Bd2 Nf7 36.Bc2 Bg5 37.Bg5 Ng5 38.Ba4 Nf7 (worse is 38...Nh3 39.Kf1 d3 40.Bc6+=; 38...Ne4?? 39.Bc2 Kg8 40.Be4+–) 39.Bc2 (39.Bc6 Nd6 (39...bc6?? 40.b7+–) 40.Bd5 Kh6–+) 39...g5 (39...Kg6 40.Kg2–+) 40.Kf1 Kg6 41.Kg2 Nd6 42.Bd3 Ne8 43.Kf3 Nf6 44.Bc2 Kh5 45.Kg3 g4 46.h4 Ne8 47.Bb1 Nd6 48.Bd3 Nf7 49.Be2 Nh6 50.Bd3 Ng8 51.Be2 (51.Bc2 Ne7–/+) 51...Nf6 ½–½. Cetwinski,Olgierd (2210) – Sanner,Zdzislaw (2080), corr Poland–ch42/43 sf3, 1998.

8.c4 Ngf6 9.cd5 Nd5 (9...Bd5 10.Nc4=) 10.Nc4 (10.Ngf3 Bd6=) 10...e4 11.Ne2 (11.Qh5 g6 12.Qd1 N7f6=) 11...N7b6 (11...N7f6 12.a3=) 12.Nd2 (12.Ng3 Nb4 13.Nb6 Qb6 14.Ne4 Ba2 15.Qh5 Bf7 16.Qe5 Qe6=) 12...Qd7 (12...Nb4 13.Nf4 Bf5 14.a3 Nd3 15.Bd3 ed3 16.Qh5 g6 17.Ng6 Bg6 18.Qe5 Qe7 19.Qh8+–) 13.Ng3+= 0–0–0 (13...Bd6!?+=) 14.Nge4 (14.Nde4?! c4 15.Qc2 Qb5=) 14...Nb4 15.Rc1 Ba2? (better is 15...c4+/–) 16.Nc5+– Bc5 17.Rc5 Kb8 18.Be5 Ka8 19.Bd4 (19.Rc7!? Qe6 20.Bg7 Rc8+–) 19...Rhe8 20.Nf3 Bd5 21.Be2 (21.Ne5 Qd6 22.f4 Rc8+/–) 21...Bf3+/– 22.gf3 N4d5 (22...Qe7 23.Rg1 Na4 24.Rc1+/– (24.Rg7?! Qc5 25.Bc5 Rd1 26.Kd1 Nc5=)) 23.Rg1 (23.Qa1 Nf4 24.Rf5 Qf5 25.Bb6 a6 26.ba6 Rd7 27.ef4 Re2 28.Ke2 Qc2 29.Ke1 Qd2 30.Kf1 Qd3 31.Kg2 Qg6 32.Kh3 Qf5 33.Kg3 Qg6 34.Kh4 Qh6 35.Kg4 Qg6 36.Kh3 Qf5 37.Kg2 Qg6 38.Kh3=) 23...g6 24.Rg4 Qd6 25.Qa1 Nc7 (25...Kb8 26.Re4 Nc7 27.Re8 Re8 28.f4+–) 26.Rc2 Kb8 27.Rh4 h5 (27...Rd7 28.Ra2+–) 28.Kf1 (28.Ra2!? Nc8+–) 28...g5+/– 29.Rh5 (better is 29.Rh3!?+/–) 29...Qg6+= 30.Rc7 Qh5 31.Be5 Ka8 32.Ke1 g4 (32...Qh4 33.Bd4 Re6 34.Qa2 Qh2 35.Rb7 Qg1 36.Bf1 Re3 37.Be3 Kb7 38.Qa6 Kb8 39.Bb6 ab6 40.Qb6 Kc8 41.Qe6 Kb8 42.Qe5 Kc8 43.b6 Rd1 44.Kd1 Qf1 45.Qe1 Qd3 46.Qd2 Qf3 47.Kc2 Qf5 48.Kc1=) 33.Bd4+/– Rd4 34.Qd4 (34.ed4?? Qh2 35.Qc3 gf3–+) 34...gf3 (34...Qh2 35.Re7 Rc8 36.Qe4 (36.fg4 Qg1 37.Bf1 Rc1 38.Kd2 Qf1 39.Re8 Nc8 40.Rc8 Rc8–+) 36...Qg1 37.Bf1 Rc1 38.Kd2 Qf2 39.Kc1 Qf1 40.Kb2 Qb5 41.Kc3 Qa5 42.Kc2 Qa2 43.Kd1 Qb3 44.Kd2+–) 35.Rc5 Qh3 36.Bd1 Qg2 37.Qh4 Nc8 (37...Qg1 38.Kd2 Qg2 39.Rc3+/–) 38.Kd2 Nd6 (38...Nb6!?+/–) 39.Rd5+– Ne4? (better is 39...Nc8+–) 40.Qe4! Qf2 (40...Re4 Theme: Deflection from d8 41.Rd8 A classical mating theme) 41.Kc1 Threatening mate: Qxe8 41...Rc8 (41...Re4?? 42.Rd8) 42.Kb1 Qe1 43.Qd4 b6 (43...Qf1+–) 44.Rd7 1–0. Lange,Wilfried – Shoup,Karl, BdF, 1996.

8.Be2 Qf6 9.Ngf3 0–0–0 10.0–0 Bd6 11.c4 =.

8.Qh5 Bf7 9.Qh3 Ngf6 10.Ngf3 Bd6 11.c4 =.

6.Nd2 Bd6

7.c4 b6 8.Be2 (8.cd5 Bd5 9.e4 Bb7+=) 8...Ne7= 9.Bf3 0–0 (9...a6!?=) 10.cd5+= Nd5 (10...Bf7 11.e4+=) 11.Qb3+/– Nf4 12.d5?? (better is 12.Nc4 Ng6 13.Ba8 Qa8 14.Nf3+/–) 12...Bf7?? (better is 12...Nc5 13.Qc4 Nfd3 14.Kf1 Nb2–+) 13.ef4+– ef4 14.Ne2 Nc5 15.Qc2 (better is 15.Qc4!?+–) 15...Bg6+/– 16.Be4 (16.Qc3 Nd3 17.Kf1 Bb4+–) 16...Ne4+= 17.Ne4 Re8 (17...Bb4!? 18.Kf1 Qd5+/–) 18.f3+– Bc5 (18...a6 19.ba6 Qe7 20.0–0+–) 19.0–0–0 (better is 19.Qc4 Be4 20.fe4+–) 19...Be3+/– 20.Kb1 Qe7 (20...a6 21.ba6 Ra6 22.d6+–) 21.N2c3 a5 (21...a6 22.Rd3+/–) 22.Qb3 Kh8 23.a4 (23.Rhe1 Rad8+–) 23...Rad8 (23...f5 24.d6 cd6 25.Nd6+–) 24.Ka1 (24.Rhe1 Rd7+–) 24...Bc5? (better is 24...f5!? 25.Nd2 Qg5+/–) 25.Nc5+– Qc5 26.Rhe1 Qf2 (26...Re1 27.Re1 Qf2 28.Rc1+–) 27.Ne4 (27.Re8!? Re8 28.Qc4 Qg2 29.Qc7 Qf3+–) 27...Be4 28.Re4 Re4 (28...Qg2 29.Re8 Re8 30.Qc3+–) 29.fe4 Qg2 30.Rc1 (better is 30.e5 fe5 31.Be5+–) 30...Qe4+= 31.Rc7 h6 (31...Qd5 32.Qd5 Re8 33.Qd7 Re1 34.Ka2 Ra1 35.Ka1 f3 36.Qg7#) 32.d6 (better is 32.Qc4!? Qh1 33.Bc1 Qd5 34.Qd5 Rd5 35.Rc4+=) 32...Rd6 33.Rc8 Kh7 34.Qg8 Kg6 35.Rc7? Attacks the backward pawn on g7 (35.Qb3 Rd3 36.Qc2 Re3–/+) 35...Qe1?? (better is 35...Qa4 36.Kb1 Qe4 37.Ka2 Qd5 38.Qd5 Rd5–+) 36.Ka2= Qe6 37.Qe6 Re6 38.Rc6 Kf5?? 39.Re6+– Ke6 40.Bd4 g5 41.Bb6 g4 42.Ba5 Kd7? 43.Bd2 g3 44.hg3 fg3 45.Bh6 g2 46.Be3 f5 47.Kb3 f4 48.Bg1 (48.Bg1 Kc7 49.a5+–) 1–0. popovicigelu – mobydick54, internet, 2011.

7.c4 c5 8.cd5 Bd5 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 Bc7 11.Qh5 g6 +=.

7.c4 Ne7 8.c5 Nc5 9.dc5 Bc5 10.Bd3 +/–.

7.c4 Bb4

8.a3 Bd2 (8...Ba5 9.cd5 Bd5 10.Ne2 Ne7 11.Nc3 Be6=) 9.Qd2 dc4 10.Rd1 ed4 11.Qd4 Nb6 =.

8.Qb3 Bd2+= 9.Kd2 Ne7 10.c5 0–0 11.Bd3 e4 (11...Rf7 12.Ne2+=) 12.Bc2 (12.Be4 a6+=) 12...c6 (12...f5 13.Ne2+=) 13.a4 (13.Be4 cb5 14.Bd3 b6=) 13...f5 14.Ne2 Ng6 15.g3 Nf6 16.Nf4 Nf4 17.gf4 Ng4 18.Ke2 Qh4 19.Raf1 Nh2 20.Rfg1 Qh5 21.Kd2 Nf3 22.Kc1 Qf7 23.Rg3 Rac8 (23...b6!?–/+) 24.Bd1= b6 25.Ba3 cb5 26.ab5 bc5 27.Bc5 Rc7 (27...Qd7!?=) 28.Bf3+= ef3 29.Rf3 (29.Kd1 Ra8 30.Rf3 Rb7=) 29...Rfc8 (29...Rb8 30.Rfh3 h6 31.Rg3+=) 30.Qa3 (30.Kd1 Rc5 31.dc5 d4+=) 30...Qe7 (better is 30...Bd7!?+=) 31.Rfh3+= Rc5 32.dc5 Rc5 33.Kb2?? (better is 33.Kd1 h6 34.Rg1+/–) 33...Rc2!! 34.Kc2 Qa3 35.Rh7 Kf7 (35...d4 36.ed4 Bb3 37.Kd2 Qb2 38.Kd3 Qc2 39.Ke3 Qe4 40.Kd2 Qd4 41.Ke2 Bc4 42.Kf3 Qd3 43.Kg2 Bd5 44.Kh2 Qf3 45.Rg1 Kh7 46.Rg5 Qh1 47.Kg3 Qg2 48.Kh4 Qh2#) 36.Rg1 Qa4 37.Kd2 Qb4 38.Kc2 Qc4 39.Kd2 Qa2 (39...Qb5?! 40.Rgg7 Kf8 41.Ra7 Qb4 42.Kc2 Qc4 43.Kd2+=) 40.Kd3 Qb2 (better is 40...Qb3 41.Ke2 d4 42.Rgg7 Kf6–+) 41.Rgg7 Qg7 42.Rg7 Kg7 43.Kd4 Kf7 44.Kc5 Ke7 45.Kc6 Bd7 46.Kd5–/+ Bb5 47.f3?? Kf6 48.e4 fe4 49.fe4 a5 50.Kc5 Bd3 51.e5 Kf5 52.Kd4? Bb5–/+ 53.Kc5 Bd7 54.Kd6 Be6 55.Kc5 Bd7 56.Kd6 Ba4 57.e6 Kf4 58.e7 Be8 59.Kc5 Ke4 60.Kc4 Ke3 61.Kb3 Kd4 62.Ka3 Kc3 63.Ka2 Kc2 64.Ka1 Kc1 65.Ka2 a4 66.Ka3?? Kb1–+ 67.Kb4 Kb2 (67...Kb2 68.Kc4 a3 69.Kd5 a2 70.Kd6 a1Q 71.Ke6 Qe1 72.Kf6 Qa5 73.Ke6 Kc3 74.Kf6 Kd4 75.Kg7 Qh5 76.Kg8 Qg6 77.Kh8 Bf7 78.e8Q Qh6#) 0–1. popovicigelu – marcelfm, internet, 2011.

8.cd5 Bd2 9.Qd2 Bd5 10.de5 Ne5 11.Rd1 c6 +=.

8.cd5 Bd5 9.a3 Ba5 =.

8.cd5 Bd5 9.de5 Ne5 10.Be5 fe5 11.Qh5 Kf8 =.

8.de5 dc4 (8...fe5 9.a3 Ba5 10.Ngf3 Ngf6 11.Ng5 Bg4=; 8...Ne5 9.Be5 dc4 10.Rc1 fe5 11.Bc4 Bg4=) 9.Rc1 Nc5 10.Ngf3 Ne4 11.Bc4 Bg4 =.

7.c4 dc4

8.Bc4= Bc4 9.Nc4 Bb4 10.Kf1 ed4 11.Bd4 Ne7 12.a3 Bd6 13.Qg4 Kf7 (13...g6 14.Qf3+/–) 14.Rd1 a6 15.Bc3 Nc8 16.Bb4 ab5 17.Bd6 h5 (17...Nd6 18.Nd6 cd6 19.Rd6+–) 18.Qf5 (18.Qf4 Nd6 19.Nd6 cd6+=) 18...Nd6 (18...bc4 19.Bc7 Qe7 20.Rd7 Ra3 21.Qd5 Kg6 22.Re7 Ne7 23.Qe4 Kf7 24.Qc4 Ke8+–) 19.Nd6+/– cd6 20.Rd6 Ke8 21.Qe4 Kf8 22.Qe6 (22.Qb7?! Ke7 23.Rd3 Rb8 24.Qe4 Kf7+–) 22...Ra3 23.Rd7 (23.Rd7 Qd7 24.Qd7 Ra1 25.Ke2+–) 1–0. Jacewicz,Grzegorz – Gall,Zdenek, corr 3GMM–27, 1996.

8.Bc4 Bc4 9.Nc4 Bb4 10.Kf1 Qe7 11.de5 fe5 =.

8.Bc4 Qe7 9.Qb3 Bc4 10.Nc4 Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Qc3 ed4 13.Qd4 Qb4 14.Nd2 Qd4 15.ed4 0–0–0 16.Ngf3 Nb6 17.0–0 Ne7 18.Rfe1 Rhe8 19.a4 Nf5 The isolani on d4 becomes a target 20.a5 Nd5 21.Rac1 (better is 21.Ne4!?=) 21...Re1–/+ 22.Re1 Nc3 23.b6 ab6 24.ab6 Nd4 25.bc7 Rd7 26.Nd4 Rd4 27.Nf3 Rd1 (better is 27...Rd7!?–+) 28.Rd1+= Nd1 29.Nd4 Nc3 30.Ne6 g5 31.Kf1 Nd5 32.Nf8 h6 33.f4 (better is 33.g4!?–/+) 33...Nf4–+ (33...Nc7?! 34.f5–/+) 34.g3 Nd5 35.Ne6 Nc7 36.Nc5 b6 37.Nb3 Kd7 38.Ke2 Ke6 39.Kf3 f5 40.h3 Ke5 41.Nc1 Nd5 42.Nd3 Kf6 43.Nb2 b5 44.g4 b4 45.Ke2 fg4 (better is 45...Nf4!? 46.Ke3–+) 46.hg4 Ke5 47.Nd3 (47.Kd3 Nf6 48.Kc4 Ng4 49.Nd3 Ke4 50.Nc5 Ke3–+) 47...Ke4 48.Nc5 Kf4 49.Kd3 Kg4 50.Kc4 Nf6 51.Kb4 h5 52.Kc3 h4 53.Nd3 h3 54.Kd2 (54.Nf2 Kg3 55.Nh3 Kh3–+) 54...Kg3 55.Ke2 h2 56.Nf2 Ng4 57.Ne4 Kg2 58.Ng5 h1Q 0–1. popovicigelu (1665) – alexmat48 (1680), internet, 2012.

7.c4 c6

8.a3 Ne7 9.c5 Bc7 10.Qh5 g6 11.Qd1 0–0 +=.

8.a4 Ne7 (8...ed4 9.bc6 bc6 10.cd5 Bd5 11.Bd4 Bb4=; 8...dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Bb4=; 8...Qa5 9.c5 Bb8 10.bc6 bc6 11.Qb3 a6+=; 8...Nh6 9.c5 Bc7 10.Qh5 Bf7 11.Qe2 Nf5=) 9.c5 Bc7 10.Ne2 (10.Qh5 g6 11.Qd1 0–0+=) 10...0–0 11.Nc3 (11.Ng3 f5+=) 11...f5 (11...ed4+=) 12.Ne2 f4 13.ef4 ef4 14.Nf3 Ng6 15.Qd2 Ba5 (15...Re8 16.Qd3–/+) 16.Bc3+= Bc3 17.Nc3 Bg4 18.Be2 Bf3 19.Bf3 Re8 (19...Nh4 20.Qd3+=) 20.Ne2= Nh4 21.0–0 (better is 21.Ra3!?=) 21...Nf3+= 22.gf3 Nf8 23.Kh1 Ng6 24.Rg1 Qh4 25.Rg2 Re7 26.Rag1 Rf8 27.Qd3 Rfe8 28.Nc3 Qh3 29.bc6 bc6 30.Rg5 Re1 31.Nd1 (31.Nd5 cd5 32.Qb3–+) 31...Rg1 32.Rg1 Nh4 0–1. Vysniauskas,Vaidas – Davidavicius,Remigijus (2205), corr ICCF Baltic New ICCF Players, 2005.

8.Qb3 Ne7 9.c5 Bc7 10.a4 0-0 11.Ngf3 Kh8 12.de5 fe5 13.Ng5 Bg8 14.h4 (14.Qc2 Ba5=+) 14...d4 (14...Nc5!? 15.Qd1 Bd6-+) 15.Qc2 de3 16.fe3 Nd5 17.Rh3 Nb4 18.Qe4?? (18.Qc1 Ba5 19.Nge4 Bb3-/+) 18...Nf6 (better 18...Nc5!? 19.Qb4 Ba5 20.Bc3 Bb4 21.Bb4-+) 19.Qb4?? (better 19.Qb1-/+) 19...Qd5 (better 19...Ba5 20.Qa5 Qa5-+) 20.0-0-0 (20.e4!? Qd8 21.Rd3 Qe7+-) 20...Rad8 21.Bc4 (21.e4 Qd7+-) 21...Qg2 22.Bg8 Kg8 23.Rhh1 Nd5 24.Qb3 Kh8 25.e4 (better 25.Ne6!? Rg8+-) 25...Nf4 26.Nf7 Rf7 27.Qf7 Nd3 (27...Ba5 28.Nc4 Nd3 29.Kb1 Qe4+-) 28.Kb1 Nb2 (28...Rg8 29.Qc7 cb5+-) 29.Rhg1 Qe4 (29...Rg8 30.Rg2 Nd1 31.Qc7 cb5 32.Qb7 b4+-) 30.Ne4 Rd1 31.Rd1 Nd1 (31...h5 32.Rd7 cb5 33.Qg7) 32.Qf8 1-0. zembelek (2015) - accelix (2035), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.c5 Bb8 9.bc6 bc6 10.Ba6 Bc7 11.Qa4 Ne7=.

8.c5 Bc7 9.Qb3 Ne7=+ 10.a4 0-0 11.Ngf3 e4 (better 11...Kh8=+) 12.Ne4+/- Nf5 (12...Bg4 13.Ned2+/-) 13.Ned2 Kh8 14.Bd3 Ne7 15.0-0 f5 16.Rfe1 Qe8 (16...Nf6 17.Qd1+-) 17.Nf1 (17.Rab1 Nf6+-) 17...Qh5 18.Ng3 Qh6 19.Qc2 g5 (19...Rae8 20.Bc1+-) 20.a5 (20.Bc3 g4 21.Nd2 Ng6+-) 20...g4 21.Nd2 1-0. zembelek (2065) - Petrovich63 (2140), Rated Blitz game, 2013.

8.c5 Bc7 9.Qh5 g6 10.Qd1 Ne7 11.Rc1 0–0 +=.

8.bc6 bc6 9.c5 Bc7 10.Bd3 Ne7 11.Rb1 0–0 =.

8.Be2 Ne7 (8...Bb4 9.a3 Ba5 10.bc6 bc6 11.Rc1 Rb8=; 8...Qa5 9.Bg4 f5 10.cd5 cd5 11.Be2 e4=; 8...dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Bb4=; 8...ed4 9.cd5 Bd5 10.e4 Be6 11.bc6 bc6=) 9.c5 Bc7 10.de5 fe5 11.Ngf3 0–0 =.

8.Qh5 g6 9.Qe2 dc4 10.Nc4 Bb4 11.Nd2 cb5 +=.

7.c4 ed4

8.Bd4 Ne7 9.Ngf3 0–0 10.Bd3 Ne5 11.Be5 Be5 =.

8.cd5 de3 9.de6 ed2 10.Qd2 =.

7.c4 Nh6

8.Qb3 0-0 9.c5 (9.cd5!? Bf7 10.Ne4+=) 9...Be7= 10.Ngf3 (better 10.c6 bc6 11.bc6=) 10...e4?? (better 10...Nf7=+) 11.Ne4!+/- c6 (11...de4 12.Qe6 Double attack (12.Qe6 Pinning; 12.Qe6 Deflection; 12.Qe6 Decoy)) 12.Ned2 f5 13.g3 (13.Bd3 cb5 14.Qb5 Qc7+/-) 13...f4 (13...Qc7 14.Bd3+/-) 14.ef4 (14.gf4 Bf5+-) 14...Qe8 15.Bg2 Qh5 (15...a6 16.b6+/-) 16.0-0 Bh3 17.Rae1 Bf6 18.Bc3 (18.Ne5 Be5 19.fe5 Ng4+-) 18...Ng4 (18...Rad8 19.bc6 bc6 20.Bh3 Qh3 21.Qa4 Nc5 22.Qc6+-) 19.a4 (19.Bh3 Qh3 20.bc6 bc6+-) 19...Rab8 20.Ba1 (20.Bh3 Qh3 21.Re2 Qh5+-) 20...g5 (20...Kh8 21.Bh3 Qh3 22.Qd3+-) 21.fg5 (21.Bh3!? Qh3 22.Qd3+- (22.fg5 Bg5 23.Re3 Ndf6-/+)) 21...Bg5+/- 22.Re3 (better 22.Bc3!?+/-) 22...Be3 23.fe3 Rbe8 (23...Bg2 24.Kg2 Nh2 25.Nh2 Qe2 26.Kg1 Qd2-/+) 24.Re1 (better 24.Bh3 Qh3 25.e4+=) 24...Bg2-/+ 25.Kg2 Ndf6?? (better 25...Nh2 26.e4 Nf3 27.Nf3 Nf6-/+) 26.h3 Nh6 27.Ne5 (27.e4 Re6+/-) 27...Kh8 (27...Nfg4 28.Nef3 Nf6+/-) 28.e4+= de4 (28...Nf7 29.ed5 Ne5 30.de5 (30.Re5 Re5 31.Nf3 Re2 32.Kf1 Re4 33.Kg2 Rfe8 34.Qc3 Re2 35.Kg1 Qh3 36.Nh4 Qh2 37.Kf1 Qh1) 30...Nd5 31.e6 Kg8 32.Qb2+/-) 29.Ne4 Nd5 (29...Ne4 30.Re4 Qg5 31.Qc3+-) 30.bc6 (better 30.g4 Qh4 31.Qg3 Qg3 32.Kg3+-) 30...Nf5?? (30...bc6 31.g4 (31.Nc6? Re4 32.Re4 Qf7-+) 31...Qh4 32.Qg3 Qg3 33.Kg3+-) 31.g4 (better 31.Qd5 bc6 32.Qc6 Ng7+-) 31...Nh4?? (better 31...Qh4 32.Nf3 Nf4 33.Kg1 Qh3 34.d5 Ng7 35.Bg7 Kg7 36.Qb2 Kg6-/+) 32.Kg3 Qh6 (32...Nf5 33.gf5 bc6+-) 33.cb7 Re5 (33...Qf4 34.Kh4 Re6 35.Nf7 Qf7+-) 34.de5 Qf4 35.Kh4 Ne7 36.e6 Kg8 37.Ng5 (better 37.Nf6 Kg7 38.Nh5 Kh6 39.Nf4 Nf5 40.gf5 a5 41.Nh5 Rf5 42.Bg7 Kg6 43.Qg3 Rg5 44.Qg5) 37...Nf5 38.Kh5 Ng3 39.Kh4 Nf5 40.Kh5 Ng3 41.Kh4 (better 41.Qg3! Qg3 42.e7+-) 41...Nf5= 42.Kh5 Ng3 43.Kh4 (43.Qg3 Qg3 44.Rd1+-) 43...Nf5= 44.Kh5 Ng3 (44...Ng3 45.Qg3! Qg3+-). upep (1995) - tiho (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Qb3 ed4 9.Bd4 Nf5 10.Ngf3 Nd4 11.Nd4=.

8.c5 Be7 9.c6 bc6 10.bc6 Nb8 11.de5 0–0 +=.

8.c5 Bf8 9.c6 bc6 10.bc6 Nb8 11.de5 fe5+=.

7.de5 fe5

8.Ngf3 (--> 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2).

8.Ngf3 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0).

6.Nd2 Nh6

7.a3 Bd6 8.c4 ed4 9.Bd4 0–0 10.cd5 Bd5 11.Bc4 Bf7 12.Ngf3 Qe7 13.Qc2 Rfc8 14.0–0 c6 15.Bf7 Nf7 16.bc6 Rc6 17.Qf5 Nde5 18.a4 Rd8 19.Rfd1 (worse is 19.Ba7 b6 20.Nd4 Qa7 21.Nc6 Nc6+=) 19...g6 20.Qb1 Qc7 21.h3 Kg7 ½–½. Malmstroem,Jan – Schirmer,Michael, email 4AMM–F, 1998.

7.Rb1 Nf7 8.de5 (8.c4 Bb4 9.cd5 Bd5 10.a3 Ba5 11.Ne2+=) 8...fe5 9.Ngf3 Bb4 10.a3 Ba5 11.Be2 =.

7.c4 dc4 8.Bc4 (8.de5 Bb4 9.Rc1 fe5 10.Ngf3 a6 11.ba6+=; 8.Qc2 Bb4 9.Bc4 Bd2 10.Kd2 Bc4 11.Qc4=; 8.Ngf3 Bb4 9.Qc2 Qe7 10.Bc3 Bc3 11.Qc3=; 8.Qc1 ed4 9.Bd4 Nb6 10.Bb6 cb6 11.Bc4+=) 8...Bc4 9.Nc4 Bb4 10.Kf1 Nf7 11.Qf3 =.

7.c4 c6 8.Qb3 (8.de5 Ne5 9.bc6 bc6=) 8...Nf7 (8...ed4 9.ed4 Qe7 10.0–0–0=) 9.Ngf3 (9.Bd3 ed4 10.ed4 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nd6 13.Qe6 Qe7 14.Qe7 Be7 15.bc6 bc6=) 9...Bd6 (9...e4 10.Ng1=) 10.c5 (10.e4 de4 11.Ne4 0–0=) 10...Bc7 (10...Be7 11.Be2=) 11.bc6+= bc6 12.Qa4 Nb8 (12...0–0 13.Qc6 Re8 14.Nb3+=) 13.de5+= fe5 14.Ba6 (14.Be2 0–0+=) 14...Bc8 (14...Na6 15.Qc6 Bd7 16.Qa6=) 15.Bc8 (15.Be2 e4 16.Nd4 0–0=) 15...Qc8= 16.0–0 0–0 17.e4 (17.Rab1 Qa6 18.Qg4 Qc8=) 17...Qe6 18.Ba3 Nd7 (18...a5 19.Rfb1=) 19.Qa6 (19.Rfb1 d4=) 19...Nf6 (19...d4 20.Rfb1=) 20.Rfe1 (20.ed5 Qd5 21.Rfd1 e4=+) 20...Rfe8 (20...d4 21.Rab1=) 21.Rab1 de4 22.Ne4 Ne4 23.Re4 Qa2 24.Rbe1 Qd5 25.Bb4 (25.h3 Bb6=) 25...Reb8 26.h3 h6 27.R1e2 Rb5 The isolani on c5 becomes a target 28.Rg4 Bd8 29.Rd2 Qe6 30.Re2 Bg5 31.Nd4 Attacks the isolani on c6 (31.Re1 Qd5 32.Ng5 hg5=) 31...Qc4 32.Nb5 (worse 32.Qc6 Rbb8 33.Nf5 Qe2=+) 32...Qe2 33.Qc6 Rf8 34.Re4 Qf2 35.Kf2 Nd8 36.Qf6 Rf6 (worse 36...gf6 37.c6 Nc6 38.Bf8 Kf8 39.Rc4+–) 37.Ke2 Nc6 (37...Ne6 38.c6 (worse 38.Re5 Nf4 39.Kd1 Nd3 40.Re8 Kf7–/+) 38...Nf4 39.Rf4 ef4 40.c7 f3 41.gf3=) 38.Bc3= Rg6 (38...Rf4 39.Kd3=) 39.Kd3 (39.Be5? Re6–+) 39...a6 40.Nc7 Bf4 41.g4 h5 42.gh5 Rh6 ½–½. Taulien,Hans_Juergen – Mehlhorn,Uwe, remoteschach.de, 2003.

7.c4 Nf7 8.c5 (better is 8.cd5!? Bf5 9.e4+/–) 8...Be7= 9.Ne2 0–0 10.Ng3 e4 (10...f5!?=) 11.Be2 c6 12.a4 Qc7 13.0–0 f5 14.f4 Bf6 15.Nh5 g6 (better is 15...Bh4!?=) 16.Nf6+/– Nf6 17.Rf2 (17.Qe1 Nd7+/–) 17...a6 18.b6 Qe7 19.Nf1 (19.Ra3 Nd7+=) 19...Rae8 (19...Ng4 20.Bg4 fg4 21.Ng3=) 20.Qe1 (20.h3 Nd7+=) 20...Ng4= 21.Bg4 fg4 22.Ng3 Nh6 23.Qe2 Nf5 24.Raf1 (24.Nf5!? Bf5 25.Rff1=) 24...Ng3+= 25.hg3 ½–½. Reimer,K – Lelle, Hauenstein Pfalz, 1991.

7.Be2 A) 7...Bd6 8.e4 (8.c4 0–0 9.cd5 Bd5 10.e4 Bf7 11.Ngf3=) 8...Bb4 9.c3 Bd6 10.Ngf3 0–0 11.0–0=; B) 7...Nf7 8.Rc1 (8.de5 fe5 9.Ngf3 Bd6 10.e4 c6 11.bc6+=) 8...Bb4 9.a3 Ba5 10.de5 Nde5 11.Ngf3=.

7.e4 A) 7...Bb4 8.c3 Bd6 9.ed5 Bd5 10.c4 Bf7 11.c5=; B) 7...ed4 8.Qh5 (8.Bd4 de4 9.Ne4 Nf5 10.Bc3 Qe7 11.Qh5+=) 8...g6 9.Qe2 de4 10.Qe4 Qe7 11.Ngf3+=; C) 7...de4 8.Ne4 (8.de5 Ne5 9.Ne4 Nhf7 10.Qe2 Bc4 11.Qe3+=) 8...Qe7 9.Qe2 ed4 10.Bd4 Nf5 11.Nf3+=.

7.h3 Bd6 8.c4 ed4 9.ed4 dc4 10.Bc4 Qe7 11.Be6 Qe6 12.Qe2 Qe2 (12...Kf7 13.Nc4+=) 13.Ne2= a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 Nf5 17.Kd1 Kf7 18.Kc2 Nb6 19.Kd3 Re8 20.Nc3 Bb4 21.Nde4 Rd8 Attacking the isolated pawn on d4 22.Ne2 Nd5 23.Kc4 Be7 24.g3 g5 25.Bb2 Nb6 ½–½. Poschmann,Hans – Schirmer,Michael, email 4AMM–F, 1998.

7.Qh5 Nf7 8.Be2 (8.e4 de4 9.Ne4 Qe7 10.Qe2 0–0–0 11.Rd1+=; 8.a3 Nb6 9.de5 Na4 10.Bc1 fe5 11.c4+=; 8.Rd1 Qe7 9.a3 ed4 10.Bd4 Qa3 11.Ra1+=; 8.c4 Bb4 9.cd5 Bd5 10.Qg4 Bd2 11.Kd2+=) 8...g6 9.Qh4 Be7 10.c4 dc4 11.Bc4 +=.

7.c4 Bb4

8.a3 Bd2 9.Qd2 dc4 10.Qc2 a6 11.Bc4 =.

8.Rc1 0–0 9.Ngf3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Rc4 =.

8.Qc2 Bd2 9.Qd2 dc4 10.d5 Bf5 11.Bc4 +=.

8.cd5 Bd5 9.a3 Ba5 10.Qc2 Qe7 11.Ne2 =.

8.Ngf3 dc4 9.Qc2 Qe7 10.Bc3 Bc3 11.Qc3 =.

7.c4 ed4

8.ed4 Bb4 9.Qc2 (9.Qh5!? Bf7 10.Qe2 Be7 11.Ba3=) 9...Qe7–/+ 10.c5?? (better is 10.Kd1–/+) 10...Bf5–+ 11.Kd1 Bc2 12.Kc2 Nc5! 13.Ngf3 (13.dc5 Qc5 Double attack) 13...Ne4 14.Ne4 (14.Re1 Ng4 15.Bc4 Bd2 16.Nd2 Qb4–+) 14...de4 15.Nd2 (15.Ng1 Ng4 16.Nh3 e3 17.fe3 Ne3 18.Kd3 0–0–0–+) 15...Bd2 (15...Ng4 16.Be2 Nf2 17.Rhc1–+) 16.Kd2 Ng4 17.Ke1 (17.f3 Qb4 18.Bc3 e3 19.Kc2 Qa4 20.Kb2–+) 17...Qb4 (17...Qb4 18.Bc3 Qc3 19.Kd1 0–0–0 20.b6 Rd4 21.Bd3 Rd3 22.Ke2 Qd2 23.Kf1 Qf2#) 0–1. popovicigelu – bobbyfischerr (1625), internet, 2012.

8.Bd4 Nf5 9.Ngf3 Bb4 10.Rc1 Qe7 11.Qc2 =.

7.de5 fe5

8.e4 c6 9.Ngf3 Bc5 10.Bd3 (10.bc6 bc6 11.ed5 Bd5 12.Ne5 Ne5 13.Be5 0–0–+) 10...0–0+= 11.0–0 Bd6 12.Qe2 Bg4 13.h3 Bh5 14.g4 Ng4 15.hg4 Bg4 16.Kg2 Rf4 17.bc6 bc6 18.Rh1 h6 (18...Nc5 19.Qe3 Bf3 20.Nf3 Ne4 21.Rag1+=) 19.Rag1 (19.a3 Qf6 20.ed5 Rf8–+) 19...Qb6 20.Ba1 (20.Rb1 Qa5 21.Qe3+=) 20...Raf8–/+ 21.Rh3 Nf6 22.ed5 (22.Rb1 Qc7 23.Rg3 Ne4 24.Be4 de4 25.Qc4 R8f7–/+) 22...cd5 (22...Nd5 23.Bc4 R8f7 24.Be5 Be5 25.Qe5 Bh3 26.Kh3 Rc4 27.Qe8 Rf8 28.Qf8 Kf8 29.Nc4 Qf2 30.Nce5–+) 23.Be5–/+ Re8 24.Rb1 Bh3 (24...Re5 25.Qe5 Bh3 26.Kh3 Be5 27.Rb6 ab6 28.Ne5 Rf2 29.Ndf3–/+) 25.Kh3 Qc7 26.Bd6 Qd6 27.Qd1 Ne4 28.Ne4 Qe6 29.Kh2 de4 30.Rb4 Qf5 (30...Rf3? 31.Bc4 Rf2 32.Kg3 Rf3 33.Kg2+–) 31.Re4 Ree4 32.Be4 Qe4 33.Kg3 Rf8 34.Nh2 Qf4 35.Kh3 Qf2 36.Qd3 Qf5 (36...Qf5 37.Qf5 Rf5–+) 0–1. Scholz,Sascha (2205) – Mehlhorn,Uwe (2440), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

8.Ngf3 Bd6 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.Qa4 Rb8 12.Ba3 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.cd5 cd5 15.Rc1 0–0 16.Be2 Rb7 17.0–0 Rc7 18.Rc7 Qc7 19.Qa3 Rc8 20.Ng5 Nf8 21.Nb3 Bf5 22.e4 Qd8 23.Qd6?? (better is 23.ef5 Qg5 24.Qd6=) 23...Qd6–+ (23...Qd6 24.ef5 Rc2–+; 23...Qg5?! 24.ef5 Qf5 25.Qd5 Qe6 26.Rd1+=) 0–1. Miraglia,Jorge – Schirmer,Michael, email 4AMM–F, 1998.

7.de5 Ne5

8.Be2 Bd6 9.Ngf3 Qe7 10.0–0 0–0 11.Nd4=.

8.Ngf3 Bb4 9.Ne5+= fe5 10.Be5 0–0 11.Rb1 (11.Be2 Nf7 12.Bd4 a6+/–) 11...Ba5 (11...Qh4 12.Qe2+=) 12.Bf4 (12.Bd3 Ng4 13.Bg3 d4 14.ed4 Qd4+=) 12...d4 13.Bd3 de3 14.fe3 Qh4 (14...g5 15.Bg3=) 15.g3+= Qh3 (15...Qh3 16.Bf1 Qf5=). Van Rooijen,Peter (1790) – Bonoldi,Fabio (2015), IECC, 2001.

8.Ngf3 Bd6 9.Nd4 Qd7 10.Ne6 Qe6 11.c4=.

8.Ngf3 Nf3!? 9.Qf3 Bg4+=.

6.Be2 Bd6

7.Ba3 Ba3 8.Na3 Nb6 (8...Nh6 9.Nf3 Qe7 10.Nb1 0–0–0+=; 8...ed4 9.Qd4 Qe7 10.Nb1 Nh6=; 8...Qe7 9.Nb1 Qb4 10.Qd2 Qb2=) 9.Nf3 Qd6 10.Qc1 Bg4 +=.

7.c4 dc4–/+ (7...ed4 8.Bd4 (8.ed4 dc4 9.Nc3 Ne7 10.Bh5 Ng6–/+) 8...dc4 9.Qc2 Bb4 10.Bc3 Qe7+=) 8.Nf3 (8.d5 Bf5 (8...Bf7 9.e4 Bg6 10.Qc2 Nb6+=) 9.Nc3 Bb4 10.Bc4 Nb6+=) 8...Bb4 (8...a6 9.ba6 Ra6 10.d5= Bg4=; 8...Ne7 9.Nbd2 Bb4 10.Qc2 ed4=; 8...e4 9.Nfd2 a6 10.ba6 Ra6=; 8...Nh6 9.0–0 ed4 10.Nd4 Qe7=) 9.Nc3 (9.Bc3 Qe7 10.0–0 Bd6=) 9...Ne7 10.0–0 a6+=. Vegjeleki,Adolf (2310) – Akman,Ozgur, corr ICCF WSTT/3/06/1, 2006.

7.Nd2 Nh6 A) 8.e4 f5 (8...Bb4 9.c3 Bd6 10.Ngf3 0–0=; 8...0–0 9.Ngf3 a6 10.ba6 ba6=; 8...Qe7 9.c4 ed4 10.cd5 Bd5=) 9.de5 Be5 10.Be5 Ne5=; B) 8.c4 dc4 (8...0–0 9.cd5 Bd5 10.e4 Bf7=) 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 Bb4=.

7.de5 fe5 A) 8.Nf3 Ngf6 (8...Qf6 9.c4 Ne7 10.cd5 Nd5=) 9.Ng5 Bf5 10.0–0 e4+=; B) 8.Nc3 Ndf6 (8...Nb6 9.Nf3 Nf6 10.a4 Nc4+=; 8...Ngf6 9.Nf3 Qe7 10.0–0 0–0+=) 9.Nf3 Ne7 10.Ng5 Bd7+=; C) 8.Bh5 g6 9.Be2 Qg5 10.f4 Bb4+=.

7.Nf3 e4 8.Nfd2 f5 (8...Ne7 9.c4 dc4 10.Ne4 a6+=; 8...c5 9.c4 Ne7 10.cd5 Nd5+/–; 8...Nb6= 9.a4 a5 10.ba6 ba6=; 8...a6 9.ba6 ba6 10.c4 Qb8=) 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Qg5 =.

7.Nf3 Qe7 8.0–0 e4 (8...Nh6 9.c4 dc4 10.Nbd2 ed4=) 9.Nfd2 f5 10.c4 Qh4 =.

7.Nf3 Ne7 A) 8.de5 fe5 (8...Ne5 9.Nd4 Qd7 10.0–0 0–0–0=) 9.Ng5 Bg8 10.0–0 Nf5+=; B) 8.Ba3 Ba3 (8...Nb6 9.Bd6 Qd6 10.a4 Bg4=) 9.Na3 c5 10.bc6 Nc6=; C) 8.0–0 0–0 (8...e4 9.Nfd2 Qb8 10.h3 0–0=; 8...Nf5 9.c4 e4 10.cd5 Bd5+=) 9.de5 Ne5 10.Nd4 Qd7=.

7.Nf3 Nh6 8.0–0 0–0 (8...e4 9.Nfd2 Qb8 10.c4 c6=) 9.c4 e4 10.Nfd2 c6 =.

7.Nd2 Ne7

8.c4 Bb4 9.a3 Bd2 10.Qd2 dc4 +=.

8.e4 ed4 (8...0–0 9.Ngf3 c5 10.c4 cd4=; 8...Bb4 9.de5 Ne5 10.Ngf3 Nf3=) 9.Bd4 c5 10.bc6 Nc6 +=.

8.de5 fe5 9.Ngf3 White gets in control 9...0–0 10.Ng5 Bf7 11.0–0 (11.Nf7 Rf7 12.c4 Nc5=) 11...Nf5 (11...Bg6 12.Ne6 Qe8 13.Nf8 Qf8 14.c4+–) 12.Nf7 Rf7 13.e4 Nd4 (13...Ne7 14.ed5 Nd5 15.Nf3=) 14.ed5+/– Bc5 (14...a6 15.a4+/–) 15.Bd3 (15.Ne4 Qh4 16.Bd3 Raf8+/–) 15...Nb6 (better is 15...Nf6!?+/–) 16.c3 Nf5 17.Ne4 Qd5 (17...Qe7 18.Qg4 g6 19.Rae1+–) 18.c4! (18.Nc5?! Qc5 19.Qc2 Raf8+=) 18...Nc4 Theme: Interference. (18...Qc4 19.Bc4) 19.Qb3 Bf2 20.Rf2 (20.Nf2?! Nfe3 21.Be4 Qd6+–) 20...Nfe3 21.Rf7 Qf7 (21...Kf7 22.Bc4 Nc4 23.Rf1 Kg8 24.Nd2+–) 22.Ng5 Qf4 (22...Qd5 23.Bh7 Kh8+–) 23.g3 (23.Bh7 Kh8 24.Re1 Ng4+–) 23...Qg5 24.Bc1 (24.Bc1 Rf8 25.Bc4 Kh8 26.Be3+–) 1–0. pierre – morphy, ChessHere.com, 2006.

8.de5 Ne5 9.Bh5 N5g6 10.Ngf3 0–0 11.0–0 a6 12.Nd4 Bd7 13.Bg6 hg6 (13...Ng6 14.Qf3 c6 15.a4=+) 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1 c5 17.bc6 bc6 18.c4 Qc7 19.N4f3 Rb8 (19...g5!? 20.Qc1 c5=) 20.cd5 +=.

8.Bh5 g6 (8...Ng6 9.Ngf3 e4 10.Nh4 Ndf8=) 9.Be2 0–0 10.c4 dc4 +=.

6.de5 fe5

7.Nf3 Ngf6 8.Nc3 (8.Ne5!? Bb4 9.c3=) 8...Bb4 9.Ng5 Nc5 10.a3 Ba5 11.b6? (11.Ne6 Ne6 12.Ke2–/+) 11...Qd7 (11...cb6?! 12.Ne6 Ne6 13.Bb5 Kf7 14.0–0–/+) 12.bc7 (12.Ne6 Ne6 13.Qe2 Ne4 (13...ab6?! 14.0–0–0 c6 15.Nb1–+; 13...cb6?! 14.0–0–0–/+; 13...Bb6?! 14.0–0–0–+) 14.Qh5 Qf7 15.Qf7 Kf7–+) 12...d4 (12...Bc7?? A) 13.Ne6?! Qe6 (13...Ne6?? 14.Bb5+–) 14.Bb5 Ncd7=; B) 13.Bb5 Rd8 14.Bd7 Rd7 15.0–0+–; 12...Qc7 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Ncd7 15.0–0 Bc3 16.Ne6–+) 13.a4 dc3 (13...Bc3?! 14.Bc3 Qc7 15.ed4=) 14.Qd7 Ncd7 (14...Ncd7 15.Ba3 Bd5–+) 0–1. marre (2175) – DJ Rybka (2460), Rated game, 5m + 0s, 2010.

7.Nf3 Bb4

8.c3 Bc5 9.Nbd2 Qf6 10.Nb3 (10.c4 Ne7=) 10...Be7 11.Na5 (11.Nbd2 Nh6 12.c4 0–0=) 11...Bf7 12.h4 (12.Rc1 e4 13.Nd4 Qb6=+) 12...0–0–0 13.Ng5 Rf8 14.f3 Qd6 (better is 14...Nb6!?–/+) 15.Nf7 Rf7 16.Qd2 Ngf6 (16...Nh6 17.c4 Nf5 18.0–0–0=+) 17.c4!? =.

8.Nbd2 Bd6 9.e4 A) 9...Ne7 10.Ng5 Bg8 11.Qh5 Ng6 12.ed5 Nf6 13.Qd1=; B) 9...Ngf6 10.Ng5 Bg8 11.ed5 Nd5 12.Nge4 Be6 13.c4=.

8.Nbd2 Qe7 9.Ne5 (worse is 9.Be5 Ne5 10.Ne5 Bc3–/+) 9...Ne5 10.Be5 0–0–0 11.c3 Ba5 12.Bd4 Bf5 13.Nb3 (13.Ba7?! b6=) 13...Bb6 14.Bb6 ab6 15.Nd4 Nh6 16.Qa4 Qc5 17.c4 Kd7 18.Nb3 Qe7 Plans Ra8 19.cd5 The passed pawn on e3 will quickly become a dangerous weapon 19...Be4 20.Qc4 Kc8 21.Rd1 Rhe8 22.f3?? (22.Rd4 Nf5 23.Re4 Qe4 24.Qe4 Re4 25.Bd3=) 22...Bd5+= 23.Qc3 (23.Qd5 Qe3 A beautiful mate combination) 23...Qe3 24.Qe3 Re3 25.Kf2 Rc3 26.Be2 Rc2 27.Nc1 Ba2 28.Rd8 Kd8 29.Na2 Ra2 30.Rb1 Nf5 31.Rd1 Ke7 32.g4 Nd6 33.Rb1 Kd7 34.Ke3 Ra3 35.Kd4 g6 36.h4 h5 37.Rb2 hg4 Black is in command 38.fg4 Rh3 39.h5 gh5 40.gh5 The passed pawn on h5 quickly leads to threats 40...Rh4 41.Kd3 Ke6 42.Rb1 Ke5 43.Bf3 Rh3 44.Ke2 Rh2 45.Kf1 Kf4 46.Kg1 Ra2 47.Bd5 Rd2 48.Bg2 Kg5 49.Bf3 Nf5 50.Kf1 Nd4 51.Bd1 Kf4 52.Ke1 Rg2 53.Kf1 Rh2 54.Kg1 Rd2 55.h6 Kg3 56.Rc1 Nb5 57.Ba4 Nd4 The mate threat is Nf3 58.Bd1 Rg2 59.Kh1 Rh2 60.Kg1 Rh6 61.Rc7 Rd6 62.Rg7 Kf4 63.Rb7 Nf3 64.Bf3 Kf3 65.Re7 b5 66.Rf7 Ke2 67.Rb7 Rg6 68.Kh2 Rg5 69.Rd7 b4 70.Rb7 Rg4 71.Kh3 Rc4 72.Rf7 Kd2 73.Rf2 Kc3 74.Rf3 Kb2 75.Rf2 Ka3 76.Rf1 b3 77.Ra1 Kb2 78.Ra6 Rb4 79.Rc6 Ra4 80.Rb6 Ka2 81.Kg2 b2 82.Kf2 b1Q 83.Rb1 Kb1 84.Kf3 Kc2 85.Ke3 Rb4 (85...Kc3 86.Ke2 Re4 87.Kf2 Kd3 88.Kf3 Rc4 89.Kf2 Ke4 90.Kg3 Ke3 91.Kg2 Rg4 92.Kh3 Kf3 93.Kh2 Rh4 94.Kg1 Rh3 95.Kf1 Rh1) 86.Kf2 (86.Ke2 Rb3 87.Kf1 Kd2 88.Kf2 Re3 89.Kf1 Re2 90.Kg1 Ke1 91.Kh1 Kf2 92.Kh2 Re3 93.Kh1 Rh3) 86...Rb3 87.Ke2 Rd3 88.Kf2 (88.Ke1 Rd2 89.Kf1 Kd1 90.Kg1 Ke1 91.Kh1 Kf2 92.Kh2 Rd3 93.Kh1 Rh3) 88...Kd2 89.Kf1 Ke3 90.Kg2 Ke2 91.Kg1 Kf3 92.Kh2 Rd1 0–1. Bonetti,Shane – KnightMere, ICC, 2002.

8.Nbd2 Ngf6

9.c3 A) 9...Bc5 10.c4 Ngf6 11.cd5 e4 12.h3 Bh5 13.g4+=; B) 9...Bd6 10.c4 Ngf6 11.cd5 e4 12.h3 Bh5 13.g4=; C) 9...Bf8 10.h3 (10.e4 Ngf6 11.h3 Bh5 12.Qe2 Bd6 13.ed5=) 10...Bh5 11.g4 Bf7 12.c4 e4 13.Nd4=.

9.c4 Ne7 (9...Bf3 10.Qf3 dc4 11.Bc4 Bd2 12.Kd2 Nb6 13.Bd3=) 10.cd5 (10.a3 Ba5 11.cd5 Nc5 12.Qc2 Bf3 13.gf3=) 10...Nd5 11.h3 (11.a3 Bf3 12.gf3 (12.Qf3 Bd2 13.Kd2 c6=) 12...Ba5 13.Rc1=) 11...Be6 (11...Bf3 12.Qf3 Bd2 13.Kd2=) 12.a3+= Bc3 (12...Ba5 13.Qc2+= (worse is 13.Be5 Ne5 14.Ne5 Bc3+=)) 13.Bc3 Nc3 14.Qc2 Nd5 15.Bc4 0–0 (better is 15...a6!? 16.ba6 ba6+/–) 16.e4+– c6 17.bc6 bc6 18.ed5 cd5 19.Bb5 e4 20.Nd4 Qf6 21.N2b3 Rac8 22.Qd2 Nc5 23.Nc5 (23.Ne6?? Nb3 24.Qa2 Na1–+ (24...Qa1?! 25.Qa1 Na1 26.0–0–+)) 23...Rc5 24.0–0 a6 25.Be2 Qg6 (25...Bd7 26.Rab1 Qg6 27.Kh1+–) 26.Bh5! (26.Ba6 Bh3 27.f3 Bg2 28.Qg2 Qa6 29.fe4 Rf6+–) 26...Qf6 (26...Qh5 27.Qe2 (27.Ne6)) 27.f3 (27.Ne6?! Qe6 28.Bg4 Qd6+–) 27...Qe5 (27...e3 28.Qe3 Bd7 29.Bg4+–) 28.fe4 Bf7 (28...Rf6 29.Ne6 Qe6 30.Qd4+–) 29.Bf7 Rf7 30.Rf7 Kf7 31.Rd1 (31.Rf1 Kg6 32.Qd3 de4 33.Qa6 Kg5 34.Ne6 Kh4 35.Rf4 Kh5 36.Rf5 Qf5 37.g4 Kg6 38.gf5 Rf5+–) 31...de4 (31...Kg8 32.Qb4 Rc4 33.Qb7+–) 32.Nc6! Qg3 (32...Rc6 33.Qd7) 33.Rf1 Ke6 (33...Kg6 34.Ne7 Kh5 35.Qe2 Kg5 36.h4 Kh6 37.Ng8 Kg6 38.Qe4 Kh5 39.Qh7 Kg4 40.Qg7 Kh4 41.Qh6 Rh5 42.Rf4 Qg4 43.Nf6 Rh6 44.Rg4) 34.Qd4 (better is 34.Nd8 Ke5 35.Qd7 Qg6+–) 34...Rc6 35.Qe4 Kd6 (35...Kd7 36.Rf7 Kd6 37.Qd4 Ke6 38.Qd7 Ke5 39.Rf5 Ke4 40.Qd5 Ke3 41.Rf3 Qf3 42.Qf3 Kd4 43.Qc6 a5+–) 36.Rd1 Kc7 37.Qe7 (37.Qh7?! Rg6 38.Rd2 Qe1 39.Kh2 Qg3 40.Kh1 Qe1 41.Kh2 Qg3 42.Kg1 Qe1 43.Kh2=) 37...Kb8 38.Rb1 Kc8 39.Kh1 Rc3 40.Qa7 Ra3?? 41.Rf1+– Qd6 42.Qg7 Re3 43.Rf8 Qf8 44.Qf8 Kd7 45.Qh6 Re6 46.Qh7 Kd6 47.Qf5 Ke7 48.g4 Rf6 49.Qa5 Rc6 50.Kg2 Ke6 51.h4 Rc2 52.Kg3 Rc6 53.h5 Ke7 54.Qd2 Ke6 55.h6 Rc7 56.Qd3 Ke7 57.Kg2 Rd7 58.Qe3 Kf8 59.Qf3 Kg8 60.Qa8 Kh7 61.Qa6 Rd2 62.Kf3 Rd1 63.g5 Rd7 64.Qf6 Kg8 65.Qe6 Rf7 66.Qf7! Kf7 67.Kf4 Kg6 68.Kg4 Kh7 69.Kh5 Kh8 70.g6 Kg8 71.g7 Kh7 72.Kg5 Kg8 73.Kf6 Kh7 74.Kf7 Kh6 75.g8Q Kh5 76.Kf6 Kh4 77.Kf5 Kh3 78.Kf4 Kh2 79.Kf3 Kh3 80.Qg3 1–0. mtrc – Caissa, internet, 2002.

9.Be2 A) 9...Bf3 10.Bf3 Ngf6 11.a3 Ba5 12.0–0 0–0 13.c4=; B) 9...Qf6 10.c3 (10.Rc1 Ne7 11.c4 0–0 12.cd5 Nd5 13.0–0+=; 10.a3 Bd6 11.c4 c6 12.bc6 bc6 13.cd5+=; 10.Ne5 Be2 11.Qe2 Bd2 12.Kd2 Ne5 13.Qh5=; 10.c4 Ne7 11.cd5 Nd5 12.0–0 c6 13.a3+=; 10.Rb1 Bf5 11.a3 Bd6 12.Ra1 Ne7 13.c4=) 10...Bc5 11.c4 Be6 12.Rc1 Bd6 13.cd5+=; C) 9...Qe7 10.h3 (10.c3 Bd6 11.h3 Be6 12.c4 Ngf6 13.Ng5=) 10...Bf3 11.Bf3 Ngf6 12.c3 Ba3 13.Ba3=.

9.Be5 Ne5 10.Ne5 Ne4 11.Qh5 g6 12.Ng6 Qf6 13.Ne5 Kd8 –+.

9.Ne5 0–0 10.Nd7 Qd7 11.c3 Bd6 12.Bd3 Bf5 13.Qc2 =.

9.Ne5 Ne5 10.Be5 0–0 11.Bd3 Ne4 12.Be4 de4 13.c3 Qg5 14.cb4 (14.Qa4 Qg2 15.0–0–0 Bd6+–) 14...Qe5= 15.0–0 Qb5 16.Ne4 Bc4 17.Re1 Qb4 18.Qg4 b5 19.f3 Qa3 20.Qd7 Rac8 21.Qc6 Rfd8 22.Rab1 a5 23.Ra1 (23.Rbc1!?=) 23...Rd3+= 24.Rec1 Kh8 (24...Re3? 25.Rc4 Kh8 26.Qb5+–) 25.Qb7 Rdd8 26.Re1 c6 27.Qb6 Rd3 28.Qb7 Rf8 29.Qc6 Re3 30.Qd6 Ra8 31.Red1 Qb2 (worse is 31...Ba2 32.Qa3 Ra3 33.Rd2+/–) 32.Qd2 Re2 33.Qb2 Rb2 34.a3 Bg8 35.Rdb1 Rb1 36.Rb1 Rb8 37.Kf2 b4 38.ab4 ab4 39.Ke3 g6 40.Rb2 Kg7 41.Kd4 h6 42.Nd6 Rd8 (42...Kf6 43.h4+=) 43.Ke5= b3 44.g4 Ra8 45.Kd4 Ra2 46.Kc3 Kf6 47.f4 Ra4 48.Rf2 Be6 49.h3 h5 50.gh5 gh5 51.h4 Ke7 52.Nb5 Rc4 53.Kb2 Kf6 54.Nc3 Rd4 55.Nb5 Rd3 56.Re2 Bc4 57.Re5 Rd2 58.Ka3 Ra2 59.Kb4 Bf7 60.Nc3 Rh2 61.Ka3 (61.Ne4 Kg6 62.Rg5 Kh7–+) 61...Kg7 (61...Rh4 62.Ne4 Kg7 63.Nd6–+) 62.Rg5 Kf8 63.f5 (63.Rc5 Rh4 64.Rc8 Kg7–+) 63...Rh4 64.Rg2 (64.f6 Rf4 65.Nd5 Bd5 66.Rd5 h4 (66...Rf6?! 67.Rh5 Rb6 68.Kb2=) 67.Kb3 Kf7–+) 64...Rf4 65.Kb2 (65.Rg5 h4–+) 65...Rf5 66.Re2 Kg7 67.Rh2 Kg6 68.Ne2 Ra5 69.Nc3 Be6 70.Rh1 Kg5 71.Rg1 Kf5 72.Rf1 Kg4 (72...Kg4 73.Rg1 Kh3 74.Rh1 Kg3–+) 0–1. Pierred (2260) – Hundridian (2420), Rated game, 2005.

9.Ne5 (9.Be5 Ne5 10.Ne5 Ne4 11.Qh5 g6 12.Ng6 Qf6 13.Ne5 Kd8–+) 9...Ne5 10.Be5 0–0 11.Bd3 Ng4 12.Bf4 d4 13.Qe2 de3 14.fe3 Bc3 15.0–0–0 Qe7 16.Bh7 (better is 16.Nb1!? Ba1 17.h3=) 16...Kh7 –/+.

9.Ne5 Ne5 10.Be5 Bg4 11.Be2 Ne4 12.Bg4 Bd2 13.Kf1 =.

8.Nbd2 Bg4

9.c3 A) 9...Bc5 10.c4 Ngf6 11.cd5 e4 12.h3 Bh5 13.g4+=; B) 9...Bd6 10.c4 Ngf6 11.cd5 e4 12.h3 Bh5 13.g4=; C) 9...Bf8 10.h3 (10.e4 Ngf6 11.h3 Bh5 12.Qe2 Bd6 13.ed5=) 10...Bh5 11.g4 Bf7 12.c4 e4 13.Nd4=.

9.c4 Ne7 10.a3 Ba5 11.cd5 Nc5 12.Qc2 Bf3 13.gf3=.

9.c4 Ne7 10.Qb3 Bd2 11.Nd2 Nc5 (11...c6 12.bc6 bc6 13.cd5+= (13.Qa4 d4 14.ed4 ed4 15.h3 Bf5 16.Nb3=) 13...Rb8 14.Qa4 Rb2 15.Qg4 Qa5 16.Rd1+=; 11...Be6 12.cd5 A) 12...Nd5 13.Nf3 (13.Bc4 N7b6 14.Be5 Qg5 15.Bg3 Qe7 16.Bd5+=) 13...c6 14.Qa3 Qc7 15.Ng5 Bg8 16.Ne4+/–; B) 12...Bd5 13.Qc2 (13.Bc4 Bc4 14.Qc4 a6 15.Ne4 Ng6 16.ba6+=) 13...c6 14.e4 Bf7 15.Nf3 cb5 16.Ne5+=) 12.Qb4+/– Qd6 13.Ba3 Ne4 14.Qb2 (14.Ne4 Qb4 15.Bb4 de4 16.a4+/–) 14...Qf6 15.Ne4 (15.f3 Nd2 16.Qd2 Be6 17.Be7 Qe7 18.cd5 Rd8+=) 15...de4+= 16.h3 Be6 17.0–0–0 (17.Bc5 0–0+=) 17...0–0= 18.Rd2 (18.Be2 a6 19.b6 Rac8=) 18...Rad8 19.Kb1 Rd2 20.Qd2 c6 (20...a6 21.b6 cb6 22.Qd6–/+) 21.bc6= bc6 22.Qd6 Kf7 (22...Ng6 23.Qc6 Rb8 24.Kc1+=) 23.Be2+= Re8 24.Bb2 Ng6 (24...Qf2?? 25.Rf1 Qf6 26.Rf6 gf6 27.Bh5 Ng6 28.Qc7 Re7 29.Qc6+–) 25.Qc6 Rc8 (25...Qf2?? 26.Rf1 Qf1 27.Bf1+–) 26.Qa6 (26.Qe4?? Bf5 27.Qc2 Bc2 28.Kc2 Qf5 (28...Qf2?! 29.Rf1 Rc4 30.Kd1 Qf1 31.Bf1–+) 29.Kc3 Qe4–+ (29...Qf2?! 30.Rf1 Qf1 31.Bf1=)) 26...Kg8 (26...Qf2?? A) 27.Qa7 Kg8 28.Qb6 Nf8+= (worse is 28...Bc4 29.Bc4 Rc4 30.Rc1 Rc1 31.Bc1+=); B) 27.Rf1 Qf1 28.Bf1+–) 27.Rd1 Rc7 (27...Ne7 28.Qd6 Ng6 29.c5+/–) 28.Bc3 (28.Rd6 Qf2 29.c5 Bd7+=) 28...Nf8+= 29.Bb4 Rf7 (29...Rc8 30.Ka1+/–) 30.Rd2+/– g6 (30...Rc7 31.Bf8 Kf8 32.Qd6 Re7 33.Bh5+–) 31.g4 (31.Bg4 Bg4 32.Qf6 Rf6 33.hg4 Rb6+–) 31...g5+/– 32.Qc6 a5 (32...Qf2 33.Bf8 Qe1 34.Kc2+/–) 33.Bf8 Rf8 34.Qe4 a4 (34...Bf7 35.Bd3 Qg7 36.Kc2+–) 35.Bd3 Rb8 (35...Qg7 36.Rb2+–) 36.Kc1 (36.Rb2 Rb2 37.Kb2 Qf2 38.Ka3 Qf8 39.Ka4 Qe8 40.Kb4 Qb8 41.Kc3 Qc7+–) 36...Qg7 (36...h6 37.c5+–) 37.f4 Rc8 38.fg5 Kh8 (38...a3 39.Kd1+–) 39.Rb2 Bf7 40.Qf5 Rd8 41.Be2 Bg6 42.Qf6 Rf8 43.Qd6 Rg8 (43...Kg8 44.Kd2+–) 44.h4 Be4 (44...e4 45.Qd4+–) 45.Rb4 Bg6 46.Rb8 Be8 (46...e4 47.Kc2 Rb8 48.Qb8 Qg8 49.Qd6+–) 47.Qf6 (47.c5 e4 48.Bc4 Rf8+–) 47...Bg6 (47...Bf7 48.Rg8 Kg8 49.Qc6+–) 48.Rb7 Qf6 49.gf6 Rc8 (49...Rd8 50.h5 Be4 51.Re7+–) 50.h5 Be4 51.Rb5 Kg8 52.Re5 Bc6 53.g5 Kf8 (53...Re8 54.Re8 Be8 55.c5+–) 54.g6 hg6 55.hg6 Rd8 (55...Be8 56.Bh5 Bg6 57.Bg6 Rc4 58.Kd2 Rc8+–) 56.Rh5 Kg8 57.c5 Bd7 58.Bc4 Be6 59.Be6 Kf8 60.g7 (60.Rh8) 60...Ke8 61.g8Q 1–0. mtrc – Caissa, internet, 2002.

9.c4 Ne7 10.cd5 Nd5 11.h3 (11.a3 Bf3 12.gf3 (12.Qf3 Bd2 13.Kd2 c6=) 12...Ba5 13.Rc1=) 11...Be6 (11...Bf3 12.Qf3 Bd2 13.Kd2=) 12.a3+= Bc3 (12...Ba5 13.Qc2+= (worse is 13.Be5 Ne5 14.Ne5 Bc3+=)) 13.Bc3 Nc3 14.Qc2 Nd5 15.Bc4 0–0 (better is 15...a6!? 16.ba6 ba6+/–) 16.e4+– c6 17.bc6 bc6 18.ed5 cd5 19.Bb5 e4 20.Nd4 Qf6 21.N2b3 Rac8 22.Qd2 Nc5 23.Nc5 (23.Ne6?? Nb3 24.Qa2 Na1–+ (24...Qa1?! 25.Qa1 Na1 26.0–0–+)) 23...Rc5 24.0–0 a6 25.Be2 Qg6 (25...Bd7 26.Rab1 Qg6 27.Kh1+–) 26.Bh5! (26.Ba6 Bh3 27.f3 Bg2 28.Qg2 Qa6 29.fe4 Rf6+–) 26...Qf6 (26...Qh5 27.Qe2 (27.Ne6)) 27.f3 (27.Ne6?! Qe6 28.Bg4 Qd6+–) 27...Qe5 (27...e3 28.Qe3 Bd7 29.Bg4+–) 28.fe4 Bf7 (28...Rf6 29.Ne6 Qe6 30.Qd4+–) 29.Bf7 Rf7 30.Rf7 Kf7 31.Rd1 (31.Rf1 Kg6 32.Qd3 de4 33.Qa6 Kg5 34.Ne6 Kh4 35.Rf4 Kh5 36.Rf5 Qf5 37.g4 Kg6 38.gf5 Rf5+–) 31...de4 (31...Kg8 32.Qb4 Rc4 33.Qb7+–) 32.Nc6! Qg3 (32...Rc6 33.Qd7) 33.Rf1 Ke6 (33...Kg6 34.Ne7 Kh5 35.Qe2 Kg5 36.h4 Kh6 37.Ng8 Kg6 38.Qe4 Kh5 39.Qh7 Kg4 40.Qg7 Kh4 41.Qh6 Rh5 42.Rf4 Qg4 43.Nf6 Rh6 44.Rg4) 34.Qd4 (better is 34.Nd8 Ke5 35.Qd7 Qg6+–) 34...Rc6 35.Qe4 Kd6 (35...Kd7 36.Rf7 Kd6 37.Qd4 Ke6 38.Qd7 Ke5 39.Rf5 Ke4 40.Qd5 Ke3 41.Rf3 Qf3 42.Qf3 Kd4 43.Qc6 a5+–) 36.Rd1 Kc7 37.Qe7 (37.Qh7?! Rg6 38.Rd2 Qe1 39.Kh2 Qg3 40.Kh1 Qe1 41.Kh2 Qg3 42.Kg1 Qe1 43.Kh2=) 37...Kb8 38.Rb1 Kc8 39.Kh1 (better is 39.Qb7 Kd8 40.Qc6+–) 39...Rc3 (39...Qg6 40.Rd1 Kb8 41.Rd7 Rc1 42.Kh2+–) 40.Qa7 (40.Qb7 Kd8 41.Rf1+–) 40...Ra3?? (better is 40...Kd8+/–) 41.Rf1+– Qd6 42.Qg7 Re3 (42...Rh3 43.gh3 Qc6 44.Kh2 Qc7 45.Qc7 Kc7 46.Rf7 Kb6 47.Rh7+–) 43.Rf8 Qf8 44.Qf8 Kd7 45.Qh6 Re6 (45...Re7 46.Qa6 Kc7 47.Qf6+–) 46.Qh7 Kd6 (46...Ke8 47.g4+–) 47.Qf5 (47.g4 Kc5+–) 47...Ke7 48.g4 Rf6 49.Qa5 Rc6 (49...Rh6 50.Kg2+–) 50.Kg2 Ke6 (50...Rg6 51.g5 Re6 52.h4+–) 51.h4 Rc2 (51...Kf7 52.Qd5 Re6 53.h5+–) 52.Kg3 Rc6 53.h5 Ke7 (53...Kd7 54.Qd5 Rd6 55.Qd6 Kd6 56.h6+–) 54.Qd2 (54.Qg5 Kd6+–) 54...Ke6 (54...Rd6 55.Qd6! Kd6 56.h6+–) 55.h6 Rc7 56.Qd3 Ke7 57.Kg2 Rd7 58.Qe3 (58.Qa6 Rd2 59.Kf3 Rd6 60.Qd6 Kd6+–) 58...Kf8 59.Qf3 Kg8 (59...Ke8 60.Qa8 Ke7 61.h7 Rd2 62.Kg3+–) 60.Qa8 (60.g5 Rd2 61.Kg3 Rd6+–) 60...Kh7 61.Qa6 Rd2 62.Kf3 Rd1 63.g5 Rd7 64.Qf6 Kg8 65.Qe6 Rf7 66.Qf7! Kf7 67.Kf4 Kg6 68.Kg4 Kh7 69.Kh5 Kh8 70.g6 (70.Kg6 Kg8 71.Kf6+–) 70...Kg8 71.g7 Kh7 (71...Kf7 72.Kg5+–) 72.Kg5 Kg8 73.Kf6 Kh7 74.Kf7 Kh6 75.g8Q Kh5 76.Kf6 (76.Qg3 Kh6 77.Qg6) 76...Kh4 77.Kf5 (77.Qg2 Kh5 78.Qg5) 77...Kh3 78.Kf4 Kh2 79.Kf3 Kh3 80.Qg3 1–0. mtrc – Caissa, internet, 2002.

9.c4 Bf3 10.Qf3 dc4 11.Bc4 Bd2 12.Kd2 Nb6 13.Bd3=.

9.Be2 A) 9...Bf3 10.Bf3 Ngf6 11.a3 Ba5 12.0–0 0–0 13.c4=; B) 9...Qf6 10.c3 (10.Rc1 Ne7 11.c4 0–0 12.cd5 Nd5 13.0–0+=; 10.a3 Bd6 11.c4 c6 12.bc6 bc6 13.cd5+=; 10.Ne5 Be2 11.Qe2 Bd2 12.Kd2 Ne5 13.Qh5=; 10.c4 Ne7 11.cd5 Nd5 12.0–0 c6 13.a3+=; 10.Rb1 Bf5 11.a3 Bd6 12.Ra1 Ne7 13.c4=) 10...Bc5 11.c4 Be6 12.Rc1 Bd6 13.cd5+=; C) 9...Qe7 10.h3 (10.c3 Bd6 11.h3 Be6 12.c4 Ngf6 13.Ng5=) 10...Bf3 11.Bf3 Ngf6 12.c3 Ba3 13.Ba3=.

7.Nf3 Bd6

8.Nc3 Nc5 9.Ne5 (9.Ne2 Nf6 10.Ne5 Na4 11.Bd4 0–0 12.Nf4 Qe7 13.c3 Nc5) 9...Nf6 10.Qd4 0–0 11.Nd3 Qe7 12.Be2 Nd3 13.Qd3 c6.

8.Nc3 Ndf6 9.Bd3 (9.Ng5 Bd7 10.Be2 Ne7 11.0–0 0–0 12.Qd2 e4 13.f4 h6) 9...Ne7 10.0–0 0–0 11.Ng5 Bd7 12.e4 d4 13.Ne2 Qe8.

8.Nc3 Ngf6 9.Be2 (9.Ng5 Bf5 10.Be2 Nb6 11.0–0 0–0 12.Nf3 Qe7 13.a4 e4) 9...0–0 (9...h6 10.Nh4 0–0 11.Ng6 Re8 12.0–0 Kh7 13.Nh4 Nc5) 10.Ng5 Qe7 11.0–0 e4 (11...Nc5 12.Qd2 e4 13.h3 c6) 12.Ne6 (12.Qd2 Nc5 13.h3 c6) 12...Qe6 13.Na4 1–0. Pcmvr – ETC_Chess, playchess.de, 2004.

8.c4 c6 9.Nc3 Ngf6 10.Ng5 Qe7 11.bc6 bc6 12.Ne6 Qe6 13.cd5 (13.Qa4 Bc5 14.cd5 cd5=) 13...cd5+= 14.Be2 (14.Rb1 0–0 15.Bb5 Nc5=) 14...0–0 15.0–0 Rab8 16.Rb1 Rb4 (16...Rfc8 17.Nb5 Bc5 18.Qd3+=) 17.a3 Rh4 (17...Rb7 18.Qd2+=) 18.Nb5 Bb8 19.f3 (19.Qc2 a6 20.Nc7 Bc7 21.Qc7 Ra4+=) 19...a6 20.Qe1 Rh6 21.Nc3 Ba7 22.Qd2 Kh8 (22...d4 23.Ne4=) 23.Nd1 (23.Rfd1 d4 24.Ne4 Ne4 (worse is 24...de3 25.Qd6 Qd6 26.Nd6=) 25.fe4 Qc6=) 23...d4 (23...Bc5 24.Qd3=) 24.ed4 ed4 Black launches an attack. 25.Bd3 Nd5 (25...Qd6 26.h3=) 26.Ba1 (26.Re1!? Qd6 27.h3+=) 26...Qd6+= 27.g3 Nc3 28.Rb7 Bb6 29.Ba6 Bc5 (29...Ra8 30.Kg2–/+) 30.Bd3 (30.Qg5 Qe5 31.Qe5 Ne5 32.f4 Nf3 33.Kg2 Nd1 A) 34.Kf3?! Ne3 (worse is 34...Ra6 35.Rd1 Ra3 36.Kg2+/–) 35.Rc1 Ba3=; B) 34.Rd1 Ra6 35.Kf3 Ra3 36.Kg2+/–) 30...Qc6–/+ 31.Rd7 Qd7 32.Qc2 Rh5 (32...Qh3 33.Qg2 Qh5 34.Kh1 Nd1 35.Rd1 Qf3 36.Qf3 Rf3 37.Kg2–+) 33.f4–/+ Re8 34.Qg2 (better is 34.Nf2!?–/+) 34...Ba3–+ 35.f5 (35.Nb2 Bb2 36.Bb2 Ra5–+) 35...Bc1 (35...Rh6 36.Qc2 Qc6 37.Qf2–+) 36.Nb2 (36.Qc2 Be3 37.Ne3 Re3–+) 36...Be3 37.Kh1 Rh6 38.Nc4 (38.Re1 Bg5 39.Re8 Qe8–+) 38...Qa4 (38...Bg5 39.Bb2–+) 39.Qf3 Qb3 40.Bc3 Qc3 41.Rd1 (41.Ne5 Qc7 42.Ng4 Rb6–+) 41...Qb3 42.Qf1 Rf6 (42...Qb7 43.Qg2 Qc7 44.Ra1–+) 43.Rb1 Qa4 44.Qf3 g6 45.g4 gf5 46.gf5 Rh6 (46...Qa7 47.Be4–+) 47.Ne3 (47.Qd5 Bf4 48.Qd4 Be5 49.Qe5 Re5 50.Ne5 Qa8 51.Kg1 Qg8 52.Kf1 Rh2–+) 47...de3 (47...Re3?! 48.Rb8 Re8 49.Qf4+=) 48.Rg1 Rd6 (48...Rd6 49.Be2 Qe4 50.Qe4 Re4–+) 0–1. Boehnke,Hartmut (2045) – Popov,Eugeny Vladimirovic, corr ICCF EU/EM/M/005, 2002.

8.c4 c6 9.Nbd2 Ngf6 10.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0).

8.Bd3 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 e4 =.

8.Bd3 Qe7 9.e4 (9.Be2 Ngf6 10.Ng5 Bg8 11.0–0 h6 12.Nf3 Be6 13.c4 0–0) 9...de4 10.Be4 Nc5 11.Nc3 Ne4 12.Ne4 Nf6 13.Qe2 Bd5.

8.Bd3 Qf6 9.0–0 0–0–0 10.a4 Ne7 11.a5 Nf5 12.b6 ab6 13.Nbd2 ba5 (13...Ne7 14.ab6 Nb6 15.c4 dc4 16.Bc4 Bc4 17.Nc4 Nc4 18.Ra8 Kd7 19.Qa4 Nc6 20.Rd8 Rd8 21.Qc4=) 14.Ra5+= b6 (14...c6 15.Qa1+=) 15.Ra7 Rhf8? (15...Nh4!?+=) 16.e4 (16.Qa1 Nc5 17.Ne5 Be5 18.Be5+–) 16...Nd4 +/–.

8.Bd3 Qf6 9.0–0 Ne7 10.e4 c6 11.h4 Bg4 12.Nc3 d4 13.Na4 0–0.

8.Bd3 Qf6 9.a4 0–0–0 (9...Ne7 10.a5=+) 10.a5= Bb4 11.Nbd2 Bg4 12.Ra4 (12.a6 b6=) 12...Bf3 (12...Bd2!? 13.Kd2 h5=) 13.Qf3 +=.

8.Bd3 Qf6 9.e4 Ne7 10.ed5 Nd5 11.0–0 Nc5 12.Nbd2 Nf4 13.Nc4 0–0–0.

8.Bd3 Ngf6 9.0–0 (9.Ng5 Qe7 10.Nc3 Nc5 11.0–0 0–0 12.Be2 Rad8 13.g3 Kh8) 9...e4 10.Nd4 Qe7 11.Be2 0–0 12.Ne6 Qe6 13.h3 Rab8.

8.Be2 Qe7 9.Nc3 (9.0–0 Ngf6 10.Ng5 0–0 11.c4 c6 12.Nc3 Nc5 13.cd5 cd5) 9...Ngf6 10.0–0 0–0 11.Ng5 Nc5 12.Qd2 Rad8 13.Bf3 e4.

8.Be2 Qf6 9.0–0 Ne7 10.c4 0–0 11.cd5 Nd5 12.Nc3 e4 13.Nd5 Qb2.

8.Be2 Qf6 9.0–0 Qh6 10.e4 de4 11.Nfd2 Ngf6 12.Nc3 Nc5 13.Nc4 Rd8 14.Qc1 Qh4 15.Qe3 Bc4 16.Bc4 Ng4 17.Qh3 (17.Qg3 Qg3 18.hg3 Rf8–/+) 17...Qh3 18.gh3 Nf6 19.Rad1 c6 20.bc6 bc6 21.Ne2 (better is 21.Bc1–/+) 21...Rb8?? (21...Na4 22.Bc1–+) 22.Bc3?? (better is 22.Rd6 Rb2 23.Rc6+/–) 22...Ke7–+ 23.Bb3 a5 (better is 23...Rhd8–+) 24.a4? (better is 24.Ng3!? g6 25.Ba5 Nb3 26.ab3+=) 24...Bc7 (24...Nb3 25.cb3 Rb3 26.Rb1–+) 25.Bd2 (25.Nc1 Rhd8–+) 25...Nd3 (25...Nb3!? 26.cb3 Rb3 27.Ng3–+) 26.Rb1 (better is 26.Ng3–/+) 26...Nd7?? (26...Nf4 27.Bf4 ef4 28.Nd4–+) 27.Be3? (better is 27.cd3 ed3 28.Ng3=) 27...h5?? (better is 27...N3c5–/+) 28.h4 (better is 28.cd3 ed3 29.Nc1+=) ½–½. Korchut,Adam – Bendig,Frank, corr ICCF TT, 2002.

8.Be2 Qf6 9.c4 Ne7 10.0–0 Qh6 11.cd5 Nd5 12.Nbd2 0–0 13.Ne4 N7f6.

8.h4 Ngf6 9.Ng5 Bf5 10.Be2 0–0 11.e4 Be4 (11...de4 12.Bc4) 12.Ne6 Qe7 13.Nf8 Qf8 14.0–0 Qf7 15.Nd2 Bf5 16.Nf3 Qg6 17.h5 Qe8 (17...Nh5? 18.Nh4 (18.Qd5 Be6 19.Qd2 Nf4–/+) 18...Qg5 19.Nf5+– (19.Bh5?! Qh4 20.Qd5 Kh8+=; 19.Qd5?! Kh8 20.Qb7 Rb8+–)) 18.Qd2 c6 19.Nh4 Be6 20.bc6 bc6 21.h6 Ne4 22.Qc1 Qe7 23.Nf3 Rb8 24.Rb1 Qf6 25.hg7 Qg6 26.Ba1 Rb1 (< 26...Kg7 27.Ne5 Ne5 28.Be5 Be5 29.Rb8+/–) 27.Qb1 Bh3 +=.

8.h4 Ngf6 9.Ng5 Bf5 10.Be2 h6!? 11.Nf3 c5 –/+.

8.h4 Ngf6 9.Ng5 Bf5 10.Be2 h6 11.Nh3 0–0 12.g4 Be6 13.g5 Ne4 14.Bg4 Qe7 15.gh6 d4 (better is 15...gh6!? 16.Rg1 Kh7–/+) 16.Be6 (16.ed4 ed4 17.hg7 Rf6 18.Be6 Qe6–+) 16...Qe6 17.hg7 (< 17.ed4 ed4 18.Qe2 Rfe8–+) 17...Rf7 18.Ng5 Qf5 19.f3 Bb4 20.c3 dc3 21.Nc3 Nc3 22.Qb3 Nd5 23.Kd1 Nc3 24.Ke1 Nd5 25.Kd1 Nc3 26.Bc3 Qd3 27.Kc1 Qc3 28.Qc3 Bc3 29.Nf7 Ba1 30.Ng5 –/+.

8.h4 Ngf6 9.Ng5 Bf5 10.e4 de4 11.Bc4 Qe7 –/+.

8.c4 dc4

9.Qc2 a6 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 ab5 12.Qb5 c6 13.Qc4 Ngf6 14.0–0 Qe7.

9.Qc2 Nb6 A) 10.Be2 Nf6 (10...Ne7 11.Nbd2 Qd7 12.Nc4 Bc4 13.Bc4 Qg4 14.Be2 e4 15.Nd2) 11.Nbd2 0–0 12.0–0 Nfd5 13.Nc4 Nb4 14.Qb3 e4 15.Qc3; B) 10.Ne5 Be5 (10...Nf6 11.Nd2 Be5 12.Be5 Qd5 13.Bc7 Rc8 14.Bb6 ab6 15.Bc4) 11.Be5 Nf6 12.Nd2 Qe7 13.Bd4 0–0–0 14.Bb6 Rd2 15.Qd2; C) 10.Nbd2 Nf6 (10...Ne7 11.Nc4 Bb4 12.Ncd2 0–0 13.Bd3 c6 14.Bh7 Kh8 15.0–0) 11.Bc4 Nc4 12.Nc4 Bb4 13.Bc3 Nd5 14.Bd2 Bd2 15.Ncd2.

9.Qc2 Qe7 10.Nbd2 Ngf6 (10...c3 11.Bc3 0–0–0 12.Bc4 Ngf6 13.0–0 Kb8 14.Rad1 Nd5 15.Bb2) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bb4 13.Kf1 e4 14.Bf6 Nf6 15.a3.

9.Nbd2 Bb4 10.Qc1 (10.Rc1 Nb6 11.Be2 Qd7 12.a3 Ba5 13.0–0 Rd8 14.Rc2 Nf6) 10...Qe7 11.Bc3 Bc3 12.Qc3 Ngf6 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 e4.

9.Nbd2 Nb6 10.Qc2 (10.Rc1 Nf6 11.Ne5 0–0 12.Bc4 Nc4 13.Ndc4 Bb4 14.Kf1 Ne4) 10...Nf6 11.Bc4 Nc4 12.Nc4 Bb4 13.Bc3 Nd5 14.Bd2 Bd2.

9.Nbd2 Ngf6 10.Bc4 (10.Ng5 Bg4 11.Be2 Be2 12.Qe2 Nd5 13.Qc4 Qg5 14.Qd5 0–0–0) 10...Bc4 (10...Qe7 11.0–0 0–0 12.h3 Bc4 13.Nc4 a6 14.a4 ab5) 11.Nc4 The pressure on the isolated pawn grows 11...Bb4 12.Nfd2 (12.Kf1 Qe7 13.Nce5 0–0–0 14.Qa4 Ne5) 12...Qe7 (12...Nc5 13.0–0 Bd2 14.Nd2 Nd3) 13.0–0 0–0 (13...a6 14.a4 ab5) 14.Ne4 Ne4 (14...Qe6+=) 15.Qd5 Kh8 16.Qe4 Bd6 17.Qb7 Nc5 18.Qd5 Rad8 0–1. pcmvr (2225) – atkins (2010), net–chess.com, 2006.

9.Qc2 Bb4

10.Bc3 Bc3 11.Qc3 Qe7 12.Nbd2 Ngf6 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 e4.

10.Bc3 Bc3 11.Qc3 Ngf6 12.Bc4 Ne4 13.Qc2 Bc4 14.Qc4 Ndc5 15.Ne5.

10.Bc3 Qe7 11.Nbd2 Bc3 12.Qc3 Ngf6 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 e4 15.Nfe5.

10.Nbd2 Nc5 11.Be5 Nf6 12.Bd4 Qd5 13.Rc1 Nce4 14.Qc4 Qc4 15.Bc4.

10.Nbd2 Nc5 11.Be5 Nf6 12.Bd4 Qd5 13.Rc1 Nce4 14.Bc4 Nd2.

10.Nbd2 Qe7 11.a3 Bd2 12.Nd2 Ngf6 13.Be2 a6 14.Nc4 Bd5 15.ba6.

9.Qc2 Ngf6

10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Qe7 12.0–0 0–0–0 13.e4 Nc5 14.Nc3 Qe6.

10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Qe7 12.Nbd2 0–0–0 13.Rd1 e4 14.Bf6 Nf6 15.Nd4.

10.Bc4 Qe7 11.Be6 Qe6 12.0–0 (12.Nbd2 Qd5 13.Rd1 Qb5 14.Nc4 Bb4 15.Nfd2) 12...0–0 (12...e4 13.Nd4 Qe5 14.g3 0–0 15.Nd2) 13.Qb3 (better is 13.Ng5 Qd5 14.Nc3= (14.Rd1 Qb5 15.a4) 14...Qc4 15.Rfd1) 13...Nc5 (better is 13...Qb3 14.ab3 e4+= (14...Rfd8 15.Nbd2) 15.Nd4) 14.Qe6+/– Ne6 15.Be5 Be5 16.Ne5 Ne4 17.Na3 Rf5 (17...a6 18.f3 Nc3 19.b6+=) 18.Nf3 (18.f4!?+/–) 18...Nc3+= 19.Rfd1 (19.Rfe1 Rd8=) 19...Nb5 (better is 19...Nd1 20.Rd1 a6–+) 20.Nb5 Rb5 21.Nd4 Nd4 22.Rd4 Rf8 23.Rd2 h6 24.g3 Rc5 25.h4 a5 26.Kg2 Rf7 27.a4 b6 28.Raa2 Re7 29.Kf3 Kf7 30.Ke2 Ke6 31.Rd4 Rd7 32.Rd7 Kd7 33.f4 c6 34.Kd3 Rd5 35.Ke4 Kd6 36.g4 b5 37.ab5 Rb5 38.g5 hg5 39.hg5 Rb4 (better is 39...Ke6=) 40.Kf5+– a4 41.Kg6 c5 42.Kg7 c4 (42...Ke6+–) 43.f5 c3 (43...Rb5 44.Kf6 Rb6+–) 44.f6 Rb2 45.Rb2 (better is 45.Ra4 Rb7 46.f7+–) 45...cb2 46.f7 b1Q 47.f8Q Kd5 48.Qa8 Ke5 49.Qa5 (better is 49.Qa4!? Qb7 50.Kf8 Qb1 51.Qf4 Ke6 52.Qf7 Kd6+–) 49...Ke4 50.Qa4 Ke3 51.Qe8 White intends g6 51...Kf4 52.g6 Kg5 53.Qe7 Kh5 54.Qe5 Kg4 55.Qe6 Kh5 56.Qe5 Kg4 57.Kf6 Qb7 58.g7 Kh4 (58...Qf3 59.Ke6 Qc6 60.Qd6 Qe4 61.Kf7 Qf5 62.Qf6 Qd7 63.Kg8 Qc7+–) 59.g8Q (59.Qh2 Kg4 60.g8Q Qg7 61.Qg7 Kf3 62.Ke5 Ke3 63.Qgg3#) 59...Qf3+– 60.Qf5 Qc6 61.Ke7 Qd7 (61...Qc7 62.Qd7 Qc5 63.Qd6 Qa7 64.Ke8 Qa8 65.Kf7 Qg8 66.Kg8 Kg4+–) 62.Qd7 (62.Kd7?!) 62...Kh5 63.Qh3# 1–0. bluepiramid2 (1655) – mariok2 (1895), internet, 2011.

10.Nbd2 Nb6 11.0–0–0 0–0 12.Ng5 Qe7 13.Nc4 Bc4 14.Bc4 Nc4 15.Qc4.

10.Nbd2 Nb6 11.0–0–0 Qe7 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 a6.

10.Nbd2 c3 11.Bc3 Nd5 12.Bc4 Qe7 13.0–0 0–0–0 14.Bb2 Kb8 15.Rfd1.

9.Nbd2 Qe7

10.Qc2 0–0–0 11.Be2 (11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bb4 13.Bc3 Ngf6 14.0–0 Bc3) 11...Ngf6 12.0–0 c3 13.Bc3 Nd5 14.Nc4 Nc3.

10.Qc2 c3 11.Bc3 0–0–0 12.Bc4 Ngf6 13.Rd1 Bg4 14.e4 Bf3.

10.Qc2 c3 11.Bc3 Ngf6 12.Bc4 Nb6 13.Be6 Qe6 14.0–0 0–0–0.

10.Qc2 Ngf6 11.Bc4 (11.Rd1 a6 12.Bc4 ab5 13.Bb5 Ra2 14.Ng5 Bg4) 11...Bc4 12.Nc4 Bb4 13.Kf1 e4 14.Bf6 Nf6.

10.Bc4 0–0–0 11.0–0 (11.Be6 Qe6 12.Qc2 Ngf6 13.0–0 Nb6 14.Rfd1 Kb8) 11...Ngf6 12.Qc2 Nb6 13.Ne5 Be5 14.Be5 Nc4.

10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Ngf6 12.0–0 0–0 13.Rc1 a6 14.b6 e4.

10.Bc4 Ngf6 11.0–0 0–0 12.Qb3 Bc4 13.Qc4 Qf7 14.Rfd1 Qc4.

10.Bc4 Ngf6 11.0–0 0–0 12.Rc1 (12.Qb3 Bc4 13.Qc4 Qf7 14.Rfd1 Qc4) 12...Kh8 (12...a6 13.ba6 Bc4 14.ab7 Bf1) 13.Be6 (13.Qc2 a6 14.ba6 Bc4) 13...Qe6 14.Nc4 The pressure on the isolated pawn grows (14.Qb3 Qg4) 14...a6 15.b6 Nb6 16.Nfe5 Be5 17.Ne5 Qa2 18.Ba1 Rac8 19.Qf3 Qd5 20.Qh3 Rfe8 21.f4 Ne4 22.Rcd1 Qa2 (22...Qb3 23.Rd4 Nc5 24.Rc1+=) 23.f5 (better is 23.Qf3 Nc5 24.f5 Re5 25.Be5+–) 23...Nd5?? (better is 23...Kg8+=) 24.Nf7+– Kg8 25.Nh6 Kh8 26.Bg7 Kg7 27.Qg4 Kf6 (27...Kh6?? 28.Rf3 Qf2 29.Rf2+–) 28.Qh4 Kg7 29.f6 Kh8 (29...Kf8 30.Ng4 h5 31.Qh5 Rcd8+–) 30.Nf7 Kg8 31.Qg4 Kf7 32.Qd7 Ne7 33.fe7 Kg7 1–0. chess_research (2240) – blake507 (1980), gameknot.com, 2014.

10.Bc4 Ngf6 11.0–0 0–0 12.Qc2 Bc4 13.Qc4 Kh8 14.h3 a6.

10.Bc4 Ngf6 11.Rc1 0–0–0 12.0–0 Kb8 13.Qc2 Bg4 14.h3 Bh5.

8.c4 Ngf6

9.Qc2 Bb4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 dc4 12.Ne4 Bd5 13.Ned2 a6 14.Bc4 ab5 15.Bb5 =.

9.cd5 Nd5

10.Nc3 Nc3 11.Bc3 0–0 12.Bd3 h6 (12...Nc5 13.Bc2=) 13.Qc2 Qf6 14.Rd1 Rad8 15.Bh7 Kh8 16.Be4 Nc5 17.Be5 Be5 (17...Qe5 18.Ne5).

10.Bd3 Nb4 11.0–0 Ba2 12.Bc3 Nd3 13.Ra2 e4 14.Ne1 Ne1 15.Re1 Qh4 16.h3 Nc5 17.Qd5 Rd8 18.Qc4 Nd3 19.Bg7 +/–.

10.Bd3 Nb4 11.0–0 Ba2 12.Bc3 Nd3 13.Ra2 e4 14.Ne1 Ne1 15.Re1 Qh4 16.h3 Qg5 17.Qd4 Qf5 18.Nd2 =.

10.e4 +=.

10.Nbd2 0–0

11.Bc4 Qe7 12.0–0 Kh8 13.a4 a5 (13...e4!? 14.Nd4 Bg8+= (14...Ne5 15.Qb3 Nc4 16.Nc4 Bg8 17.Nd6 cd6) 15.Qh5 Qe5 16.Be2 Qh5 17.Bh5 Nc5; 13...N7b6 14.Bd3 (14.Bb3 a6 15.a5 Nd7 16.Ne4 N5f6 17.Be6 Qe6) 14...Nb4 15.Be4 Nc4 16.Nc4 Bc4 17.Re1 Rad8; 13...Rad8 14.Qc2 (14.Qe2 Bf7 15.Ne4 N7b6 16.Ba2 Nf6 17.Nd6 cd6) 14...Nb4 15.Qb3 Bg4 16.h3 Bh5 17.a5 e4) 14.Rc1 (14.Qe2 Rad8 15.Rfc1 Nb4 16.Be6 Qe6 17.Ne4 Nb6) 14...Rad8 15.h3 (15.Ne4 N7b6 16.Nd6 cd6 17.Bb3 Nb4) 15...Nb4 (15...Nc5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Bh3) 16.Be6 Qe6 17.Rc4 (17.Ne4 Qa2) 17...c6 (17...Nc5+=) 18.bc6 Nc6 19.Qb3 Be7 20.Qb5 Rc8 21.Rfc1 Rb8 22.Bc3 Bd8 23.Ne4 Bc7 (23...Kg8!?=) 24.Neg5 Qe7 25.Qb1 Nf6 26.Rd1 Kg8 27.Rh4 h6 28.Qb3 Kh8 29.Ne6 Rfc8 30.Nfg5 Qe8 31.f4 (31.f4 Qe7 32.f5+/–) 1–0. Bendig,Frank – Schirmer,Michael, TKM/FINAL, 2003.

11.Bc4 Qe7 12.0–0 Kh8 13.Qb1 A) 13...Bg8 14.Rc1 (14.Rd1 Rfd8 15.h3 Nc5 16.Nb3 e4 17.Bd5 Bd5) 14...N7b6 15.Bb3 a6 16.ba6 Ra6 17.Qe4 Nd7; B) 13...N7b6 14.Bd3 Bg8 15.a4 Nb4 16.Be4 c5 17.Rc1 Rab8; C) 13...Rad8 14.Bd3 (14.Ne4 Nc3 15.Bc3 Bc4 16.Rc1 Bf7 17.Nd6 cd6) 14...h6 15.Ne4 Bg4 16.Nd6 Qd6 17.Be4 Rfe8.

11.Bc4 Qe7 12.0–0 Kh8 13.Rc1 A) 13...N5b6 14.Be6 (14.Bd3 Nc5 15.Rc5 Bc5 16.Ne5 Bf5 17.e4 Be6) 14...Qe6 15.Qc2 Qa2 16.Ne4 Nf6 17.Nf6 gf6; B) 13...N7b6 14.Ne5 (14.Be5 Rad8 15.Qe2 Bg4 16.Bd6 Rd6 17.h3 Bh5) 14...a6 15.ba6 Nc4 16.Ndc4 Ra6 17.Nd6 cd6; C) 13...Rad8 14.Qe2 (14.Ne4 N7b6 15.Nd6 cd6 16.Bb3 Rc8 17.Qd2 Nf6) 14...Nb4 15.Ne4 Nb6 16.Be6 Qe6 17.a3 N4d5.

11.Bc4 Qe7 12.0–0 Kh8 13.Qc2 A) 13...Bf7 14.Ne4 (14.Bd5 Bd5 15.e4 Be6 16.a4 Bg4 17.Rfd1 Bh5) 14...N7b6 15.Be2 Nb4 16.Qb1 Bg6 17.a3 N4d5; B) 13...Rad8 14.Ne4 (14.Rad1 N7b6 15.Ne5 Be5 16.Be5 Bg4 17.Bd4 Nb4) 14...N7b6 15.Bb3 Bf5 16.Rad1 Nb4 17.Qb1 Nd7; C) 13...Nb4 14.Qb3 (14.Qc3 Nd5 15.Qc2 Nb4 16.Qb3 Bc4 17.Qc4 a6) 14...Bc4 15.Qc4 c6= (15...a6 16.a4 Qf7 17.Bc3 Nc2) 16.Rad1 Nb6 17.Qe2 Bc7.

11.Bc4 Qe7 12.0–0 Kh8 13.Qe2 A) 13...Bb4 14.Rfd1 (14.Rac1 N7b6 15.Be5 Bg4 16.Bd5 Nd5 17.Rc4 Qe6) 14...Rad8 15.Rac1 N7f6 16.Be5 Bg4 17.Bb2 Nb6; B) 13...N7f6 14.Ne5 (14.Be5 Rad8 15.Rac1 Bg4 16.Bb2 Ba3 17.Ba3 Qa3) 14...Rad8 15.f4 Bc5 16.Bd4 Nd7 17.Nb3 Bd4; C) 13...Rad8 14.Rfd1 (14.Rad1 N5b6 15.e4 Bg4 16.h3 Bh5 17.Bb3 Nc5) 14...Ba3 15.Ba3 Qa3 16.Bd5 Bd5 17.e4 Be6.

9.Ng5 Bg8

10.cd5 Nd5 11.h4 Qe7 12.Nc3 Bb4 13.Qc2 0–0–0.

10.cd5 Bb4

11.Bc3 Nd5

12.Bb4 Nb4 13.Qd2 Qe7 14.a3 Nd5 15.Ne4 =.

12.Bb4 Nb4 13.Nf3 Nc5!? 14.Ne5 Qd1 15.Kd1 Ne4 –/+.

8.Nbd2 c5

9.c4 d4= 10.Ne4 (10.Bd3 a6 (10...Qe7 11.0–0 0–0–0 12.ed4 cd4 13.Re1 Ngf6+=; 10...Ngf6 11.Ng5 Qe7 12.0–0 0–0 13.ed4 cd4+=) 11.Ne4 Be7 12.ba6 Qa5 13.Nfd2 Ra6=) 10...Bc7 (10...Ndf6 11.Nd6 Qd6 12.ed4 ed4 13.Bd3 Ne7=; 10...Be7 11.Bd3 Qa5 12.Ned2 Ngf6 13.0–0 Bg4=) 11.Bd3 Ngf6 12.Neg5 (12.Nfg5 Qe7 13.0–0 0–0–0=) 12...Bg4 (12...Ba5 13.Nd2 de3 14.fe3+=) 13.h3 (13.0–0 Qe7=) 13...Ba5 14.Kf1 Bf3 15.Qf3 Qe7 (15...Qb6 16.Kg1=) 16.ed4 ed4 17.Nh7?? (better is 17.Qb7 0–0 18.Qa6+=) 17...Nh7–/+ 18.Bg6 (18.Qb7 0–0 19.Qe4 Qe4 20.Be4 Rad8–+) 18...Kd8–+ 19.Qb7 Nb6 20.Qa6? (20.Qe7!? Ke7 21.Bd3–/+) 20...Bd2 (20...Nc4 21.Bd3 Nb2 22.Qa5 Qc7 23.Qa3 Nd3 24.Qd3–+) 21.Rd1 (21.Bd3 Rf8 22.Kg1 Rf2–+) 21...Be3! 22.Bc1 (22.fe3 Qf6) 22...Rf8 23.f3 Ng5 24.Be3 Qe3 25.Re1 0–1. Sternik,Ryszard – Strzelecki, corr Poland, 1986.

9.Nc4! Qc7 10.Nd6 Qd6 11.Ne5 Ne5 12.Qh5 Ng6 13.Bg7 0–0–0+=.

9.Nc4! Bc7 10.Nce5 Ne5 (10...Ngf6 11.Nd7 Ba5 12.c3 Qd7 13.Qa4 Bb6+=) 11.Ne5+= (11.Be5 Be5 12.Ne5 Nf6 13.Be2 Qa5=) 11...Nf6 12.Bd3 c4 13.Be2 Ba5+=.

9.Nc4! Qe7 10.Nd6 Qd6 11.Ne5 Ne5 12.Qh5 Ng6 13.Bg7 0–0–0+=.

9.Nc4 Qe7 10.Nce5 c4 11.Nd7 Qd7 12.Nd4 Nf6 13.Be2 Ne4 (13...Bb4 14.c3 Bd6 15.a4+=) 14.c3 (14.Ne6!? Qe6 15.Qd4 Bb4 16.c3+–) 14...Bf7 (14...0–0!? 15.0–0 Rae8=) 15.Bg4+= Qc7 16.Ne6 (16.Rc1 Bh2 17.Bf5 Be5=) 16...Be6= 17.Be6 Rf8 18.f3? (18.Qh5 g6 19.Qd5 Nf2 20.Ke2 Nh1 21.Rh1+=) 18...Bg3 19.Ke2 (19.hg3 Qg3) 19...Bh2 20.fe4 Qg3 21.Qf1 Rf1 22.Rhf1 (better is 22.Kf1 de4 23.Rd1–+) 22...Qg2 23.Rf2 Qe4 24.Bf5 Qe5 25.Rh1 Bg3 26.Rf3 g6 27.Bc2 0–0–0 28.Rh3 Bh2 (better is 28...d4 29.cd4 Qb5–+) 29.Rf2? (better is 29.Rh7 Rh8 30.Rh8 Qh8 31.Bg6–+) 29...Bg1–+ 30.Rg2 Be3 (30...d4 31.cd4 Qb5 32.Bc3–/+) 31.Re3–/+ Qh5 32.Kd2 Rd7 33.Rf2 Qg5 34.Rf8 Kc7 35.Rfe8 h5 36.Ba3 h4 (36...d4 37.cd4 Qb5 38.R3e5 Rd4 39.Kc3+=) 37.Bc5 Rh7 (better is 37...d4 38.Bd4 Qb5–/+) 38.R8e6+= (38.R8e6 Rh8 39.Rg6+= (worse is 39.Bg6 h3 40.Be7 Qg1+=)). Thystrup,Preben – Poeltl,Thomas, corr ICCF TT–2–86–1, 1987.

8.Nbd2 Qf6

9.c4 0–0–0 10.Rc1 Kb8 (10...Ne7 11.cd5 Nd5 12.a3 Qe7 13.Nc4 Kb8+=) 11.cd5 Bd5 12.a3 g5 13.Nc4 Ne7=.

9.c4 c6 10.Rb1 Ne7 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.e4 d4+=.

9.c4 c6 10.Rc1 Ne7= 11.Bd3 0–0 12.Qc2 h6 13.bc6 bc6+=.

9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Rc1 Ne7 12.Bd3 cb5 13.Bb5 Nc6=.

9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Qa4 Ne7 13.Bb5 Rb8=.

9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Bb5 Ne7 13.Qa4 Rd8 14.Qa6 Bf5 (14...Bb8 15.Rb1=) 15.0–0 (15.Ba3 Ba3 16.Qa3 0–0=) 15...0–0+= 16.Nb3 (16.Qa7? Ra8 17.Qd7 Bd7 18.Bd7 Rab8–+) 16...Bg4 17.Nfd2 (17.Qa7? A) 17...Bf3?! 18.gf3 (18.Bd7 Bg2 19.Kg2 Qf3 20.Kg1 Rf6–+) 18...Qf3 19.Nd2–/+; B) 17...Ra8 18.Qd7 Bd7 19.Bd7 Rab8–+) 17...Qg6 18.f3 (18.Qa7? Bh3 19.g3 Ra8–+ (19...Bf1?! 20.Rf1 Qe6 21.f4–/+)) 18...Nc5 19.Nc5 Bc5 20.Qg6 Be3 (worse is 20...hg6 A) 21.Be5?! Be3 22.Kh1 Bd7 23.Bd7 Rd7= (worse is 23...Bd2 24.Be6 Kh7 25.Rad1+/–); B) 21.Rfe1 Be6 22.Be5+/–) 21.Kh1 Ng6 (21...hg6?! 22.fg4 Bd2 23.Be5+=) 22.Nc4 dc4 23.Bc4 Kh8 24.fg4 Bd4 25.Rf8 Rf8 26.Bd4 ed4 27.Re1 Rd8 28.g3 Nf8 29.Kg2 Nd7 30.Re7 a5 31.Re6 Nf6 32.g5 Ng4 33.Bd3 Ne3 ½–½. Pcmvr – Torna, playchess.de, 2005.

9.c4 c6 10.Be2 Ne7+= 11.0–0 (11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Rb8–/+) 11...0–0 12.Ne1 (12.Rc1 a6 13.cd5 cd5+=) 12...Qg6 (12...cb5 13.cd5 Bd5+=) 13.Rc1 (13.cd5 cd5+=) 13...Rac8 14.cd5 cd5 15.Rc8 Rc8 16.Kh1 Kh8 17.f4 (17.Nc4 Bc7 18.Nd2 Qh6+=) 17...ef4 18.ef4 Bf5 19.Ndf3 Bf4 20.Nh4 (20.Nd3 Bd6–/+) 20...Qh6 21.g3 Be4 22.Bf3 Bf3 23.Nef3 Bd6 ½–½. Zimmer,Peter – Brixhe, corr FRA–ROM, 1967.

9.c4 Rd8 A) 10.Rc1 Ne7 (10...Nh6 11.Qa4 Ra8 12.cd5 Bd5 13.b6 c6+=) 11.Qa4 Nb6 12.Qa5 Nc4 13.Nc4 dc4=; B) 10.Qa4 Bc5 (10...Ra8 11.cd5 Bd5 12.e4 Bf7 13.Bc4 Nh6=) 11.cd5 Bd5 12.Ne4 Qe7 13.a3 Ngf6=; C) 10.cd5 Bd5 11.e4 Bf7 12.Qa4 Bc5 13.Ba3 Bb6=; D) 10.a3 Ne7 11.cd5 Bd5 12.Qc2 0–0 13.Bd3 Kh8=.

9.c4 Ne7 10.cd5 Bd5 (10...Nd5 11.a3 Qg6 12.Nc4 e4 13.Nd4 Bf7=) 11.e4 Bf7 12.Bc4 0–0 13.Qb3 Rad8=.

9.c4 Nh6 A) 10.cd5 Bd5 11.Qc2 Nf7 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 0–0=; B) 10.Qc2 Nf7 (10...0–0–0 11.cd5 Bd5 12.Bd3 Nc5 13.Bh7 g5+=; 10...Bf5 11.Qc3 Be4 12.cd5 Bd5 13.Bc4 Bc4=; 10...Rd8 11.cd5 Bd5 12.Bd3 Bb4 13.0–0 c6+=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nf7 13.0–0 0–0=; 10...0–0 11.Bd3 g6 12.cd5 Bd5 13.Ne4 Qe6+=; 10...c6 11.bc6 bc6 12.Bd3 Rb8 13.cd5 cd5=) 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 0–0=; C) 10.Rc1 Nf7 (10...0–0 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Qe6=; 10...Rd8 11.Qa4 Ra8 12.cd5 Bd5 13.b6 c6+=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qe6 13.a3 Nf7+=; 10...Qe7 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=) 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=.

8.Nbd2 Ngf6

9.c4 0–0 10.Qc2 c6 11.bc6 bc6 12.Ng5 Qe7 13.Ne6 Qe6 14.Be2 e4 15.0–0 Ng4 16.h3 Nge5 17.Bd4 Rf5 18.cd5 cd5 19.Rab1 Nb6 20.a4 Rc8 21.Qb3 Re8 22.a5 Nc8 23.Bb5 Rd8 24.Ne4! Nf3 (24...de4 25.Qe6 Double attack (25.Qe6 Pinning; 25.Qe6 Deflection)) 25.gf3 Rh5 26.Bd7 (26.h4 Qh3 27.Nd6 Qh4 28.Qd5 Rd5 29.Bc4 Qg5 30.Kh1 R8d6 31.Bf6 Rf6 32.Bd5 Kf8 33.Rb6 ab6 34.Be6 Rh6 35.Bh3 Rh3) 26...Qd7–+ 27.Qb7 Bh2 28.Kh1 Bc7 (28...de4 29.Qd7 Rd7 30.Kh2 ef3 31.Rb8+/–) 29.Nf6 gf6 30.Rg1 Kf7 31.Rg4 Rh3 32.Kg2 h5 33.Rf4 (33.Rg3 Rg3 (33...Bg3?! 34.fg3 Kg6 35.Qd7 Rg3 36.Kg3 Rd7 37.Kf4+=) 34.fg3 Ba5–+) 33...Rg8 34.Kf1 Ke7 35.Bf6 Ke8 36.Rd4 Ba5 37.Qd7 Kd7 38.Rb5 Rh1 39.Ke2 Re1 40.Kd3 Bc7 41.Rdd5 Nd6 42.Bc3 Reg1 43.e4 a6 44.Rb2 Rf8 (44...R8g5!? 45.e5 Kc6 46.f4 Rd1 47.Ke2 Rd5 48.ed6–+) 45.Ke2 Rc1 46.Be5 Rc6 47.Bh2 Ke6 48.Rh5 Nc4 49.Rc2 Bh2 50.Rh2 a5 51.Rh6 Rf6 52.Rh4 Ke5 53.Rh5 Kf4 54.Rh4 Kg5 55.Rg4 Kh6 56.f4 Rfd6 57.Rc3 Kh7 58.e5 Rd2 59.Kf1 Rd4 60.Rcg3 Rd7 61.Kg2 Re7 62.Rh3 Rh6 63.Rc3 Nb6 64.Rcg3 Nd7 65.Ra3 Rf7 (65...Ne5 66.fe5 Re5 67.f4=) 66.Ra5+= Nf8 67.Kf3 Ne6 68.Ke4 Ng7 69.Ra1 Rc7 70.Rd1 Ra7 71.f5 Rh5 72.f6 Ne6 73.Kd5 Nf8 74.Kc6 Ra6 75.Kb7 Re6 76.f4 Rh2 77.Rg7 Kh8 78.Re7 Rh7 79.Rh7 Kh7 80.Rg1 (80.Rc1 Kg6 81.Rc6 Kf5+/–) 80...Re8 81.Kc6 Kh6 82.Rg8 Kh7 83.f7 Re6 84.Kd5 Ra6 85.f5 Ra5 86.Kd6 Kh6 87.e6 Ra6 88.Kc5 Ra5 89.Kd4 1–0. bambinik – D.Franke, internet, 2002.

9.c4 0–0 10.cd5 Bd5 11.Bc4 Bc4 12.Nc4+=.

9.c4 0–0 10.Be2 c6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0).

9.c4 e4 10.Nd4= Bf7 11.Nf5 0–0 12.Nd6 cd6 13.cd5 Bd5 14.Be2 Rc8 15.Nb3 Qe7 16.0–0 Qf7 17.Bf6 Nf6 (worse is 17...gf6 18.Bh5 Qe6 19.Nd4+/–) 18.Qd4 b6 19.Qb4 Bb3 20.ab3 d5 21.Qd2 Rc7 22.Rfd1 Rc5 23.b4 Rc7 24.h3 Rfc8 25.Ra2 g6 26.Rda1 Kh8 27.Rd1 Kg7 28.Rda1 h6 29.Bd1 ½–½. Trigance,Eric – Rosner,Dirk, corr SOK–92–81, 1992.

9.c4 Qe7 10.Be2 0–0 11.Ng5 c6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0 11.Ng5 Qe7).

9.c4 Qe7 10.Be2 dc4 (10...0–0 11.0–0+=) 11.Bc4= Bc4 12.Nc4 Increasing the pressure on the isolated pawn on e5 12...Bb4 13.Ncd2 Nc5 Black plans e4 14.0–0 e4 (14...Rd8 15.Qe2+=) 15.Nd4 (15.Bf6 Qf6 16.Rb1 ef3 17.Rb4 fg2 18.Kg2 0–0–0 19.Qg4 Kb8+=) 15...Nd3 (15...Rd8 16.Qc2=) 16.Qc2 (16.Nf5 Nb2 17.Qb3 Qd7 18.Qb2 Bd2 (18...Qf5?! 19.Qb4 0–0–0 20.Rac1+=; 18...Qd2?! 19.Qe5 Kf8 20.Qc7–+) 19.Ng7 Qg7 20.Qd2 Rg8–+) 16...0–0+= 17.f3 Nb2 (17...Bd2 18.Qd2 Nd5 19.Bc3=) 18.Qb2= ef3 19.Qb3 Kh8 20.N2f3 Ng4 Exerts pressure on the isolated pawn 21.Nc2 (21.Ne6!? Rf6 22.Nc7 Qc7 23.Qb4 Ne3 24.Rfc1+=) 21...Bc5+= Increasing the pressure on the isolated pawn on e3 22.Rae1 Rae8 The pressure on the isolated pawn grows 23.Nfd4 (23.Qc3 Ne3 (worse is 23...Be3 24.Ne3 Ne3 25.Nd2+=) 24.Kh1 Rf4–/+ (worse is 24...Nf1 25.Re7 Be7 26.Kg1+/–)) 23...Rf1 24.Rf1 Ne3 25.Rf7 (25.Re1 Qe4 26.Qe3 Bd4 27.Nd4 Qe3 28.Re3 Re3 29.Kf1–+) 25...Qg5 26.Ne3 Bd4 (26...Qe3 27.Qe3 Re3 28.Kf2–+) 27.Kf1 (27.Qe6 Be3 (27...Re6?? 28.Rf8) 28.Kh1 Rd8–+ (28...Re6 29.Rf8)) 27...Be3 (27...Qe3?! 28.Qe3 Be3 29.Rc7–+) 28.a4 (28.Qb4 Qd8 29.Qb3–+) 28...Bc5 29.Qb2 (29.Qc3 Qg6 30.Qc5 Qf7 31.Qf2 Qc4 32.Kg1 Qc1 33.Qf1 Re1 34.g4 Rf1 35.Kg2 Qf4 36.Kh3 Rg1 37.a5 Qg4) 29...Qg4 30.Qc2 (30.Qg7 Qg7 31.Rg7 Kg7–+) 30...Qd4 0–1. Scholz,G – Andersen,K, M30D, 1990.

9.c4 Qe7 10.Be2 c6 11.a4 0–0 12.0–0 Bf7 13.Ng5 Bg6 Black plans e4 14.Ndf3 Bh5 15.Nh4 Be2 16.Qe2 g6 17.Rfd1 e4 18.bc6 bc6 19.cd5 Nd5 20.Qg4 Rab8 (20...Nc5 21.Nh3 Qe8 22.Bd4+=) 21.Bd4 Ne5 22.Qe6 Qe6 23.Ne6 Rfe8 24.Nf4 Nf4 (24...Rb7 25.Rac1+=) 25.ef4 Nd3 26.Ba7 Rb3 27.Be3 c5 (27...Be7!? 28.g3 Bf6+=) 28.g3= c4 29.Ng2 (29.f5!?=) 29...Ra8+= 30.Ne1 (30.Bd4 Ra3+=) 30...Bb4–/+ 31.Nc2 Bc3 32.Ra2 Rb2 33.Rb2 Bb2 34.Bd4 Bd4 35.Nd4 Ra4 36.Nb5 Kf8 37.Nc3 Ra3 38.Ne4 c3 39.Rd3 c2 40.Rd8 Ke7 41.Rc8 Ra1 42.Kg2 c1Q 43.Rc1 Rc1 44.Kf3 ½–½. Welti,Manfred (2090) – Piazza,Franco (2250), corr Coppa Latina–6, 2003.

9.c4 c6

10.Qc2 A) 10...Rc8 11.Ng5 (11.bc6 Rc6 12.Ng5 Qe7 13.Be2 0–0 14.0–0 b5) 11...Bf7 12.Qf5 Bg6 13.Qh3 Qe7 14.bc6 bc6; B) 10...Qe7 11.bc6 (11.Ng5 0–0 12.bc6 bc6 13.Be2 e4 14.Ne6 Qe6) 11...bc6 12.Be2 0–0 13.0–0 g6 14.cd5 cd5; C) 10...0–0 11.Ng5 (11.bc6 bc6 12.Ng5 Nc5 13.Ne6 Ne6 14.Be2 Rb8) 11...Nc5 12.bc6 bc6 13.Ne6 Ne6 14.Be2 Rb8.

10.bc6 bc6 11.Ng5 (11.cd5 cd5 12.Ng5 Bg4 13.Be2 Be2 14.Qe2 h6) 11...Bf5 12.cd5 Nd5 13.h4 Rb8 14.Qc1 h6.

10.Be2 cb5 A) 11.0–0 dc4 12.Nc4 Bc4 13.Bc4 bc4 14.Qd6 Qe7 15.Qc7 e4 16.Nd4; B) 11.cb5 0–0 (11...Qe7 12.0–0 0–0 13.Rc1 Rfc8 14.h3 h6 15.Rc8 Rc8 16.Qb1) 12.Ng5 Qe7 13.0–0 Nc5 14.Ne6 Qe6 15.Rc1 Rac8 16.f3; C) 11.Ng5 Qe7 (11...Bg8 12.cd5 Bd5 13.e4 Bg8 14.Bb5 a6 15.Bc4 h6 16.Bg8) 12.Ne6 Qe6 13.cd5 Nd5 14.0–0 0–0 15.Bb5 Nc5 16.Nf3.

10.Be2 Rc8 11.Ng5 (11.0–0 0–0 12.cd5 cd5 13.Nc4 Qc7 14.Nd6 Qd6) 11...Bf5 12.0–0 h6 13.Ngf3 0–0 14.bc6 bc6.

10.Ng5 Qe7 11.bc6= bc6 12.Qa4 Nb6 13.Qc2 Bd7 Black plans e4 14.Rc1 Bb4 15.Ngf3 (15.c5 Nc8=) 15...Ne4+= 16.Bd3 Nd2 17.Nd2 e4 (17...Qg5 18.Rg1+=) 18.Be2 0–0 (18...Qg5 19.Rg1+=) 19.c5 Nc8 20.0–0 Qg5 (better is 20...Rb8+=) 21.Ne4!+/– Qg6 (21...de4 22.Qb3 Theme: Double Attack) 22.Ng3 Qc2 23.Rc2 Ne7 (23...Ba5 24.Rd1+/–) 24.Nh5 (24.Rb1 Ba5+–) 24...Bf5+/– 25.Rcc1 Rf7 26.g4 Be4 (26...Bg6 27.a3 Ba5 28.Nf4+/–) 27.Bd4 (27.Ng3 Bg6+/–) 27...h6 (27...Rb8 28.f3 Bg6 29.Nf4+/–) 28.f3 Bh7 29.Rfd1 (29.e4 Re8+/–) 29...Ba5 (29...a5 30.Nf4+/–) 30.Kg2 Raf8 31.Nf4 g5 32.Nd3 (32.Ne6 Re8 33.f4 Be4 34.Kg3 Bf5 35.Ng5 hg5 36.gf5 Nf5 37.Kf2 gf4 38.ef4 Rh7=) 32...Bd3 (32...Ng6 33.Kg1+/–) 33.Rd3 (worse is 33.Bd3 Rf3 34.Rf1 Rf1 35.Rf1 Rf1 36.Kf1 Bc7+=) 33...Ng6 34.Ra3 Bd8 35.Ra6 Nh4 36.Kh1 Nf3 (36...Rc7!? 37.e4 Re8+/–) 37.Bf3 (37.Rc6?! Nd4 38.ed4 Rf2+/–) 37...Rf3 38.Rc6 The passed pawn on c5 quickly leads to threats 38...Rf2 (38...Bf6+–) 39.Rh6 Ra2 (39...Be7 40.c6 Rf1 41.Rf1 Rf1 42.Kg2 Rc1+–) 40.Rh8 Kf7 41.Rf1 (41.Rf1 Ke7 42.Rff8+–) 1–0. Diener,Rudolf – Eichler,Gottfried, corr ICCF WT–M–269, 1990.

10.Ng5 Qe7 11.bc6 bc6 12.Be2 0–0 13.Qc2 e4 14.Ne6 Qe6.

10.Ng5 Qe7 11.Be2 0–0 12.bc6 bc6 13.Qc2 e4 14.Ne6 Qe6.

10.Ng5 Bf5 11.bc6 bc6 12.cd5 Nd5 13.h4 Qb6 14.g4 Qb2.

10.Ng5 Bf5 11.cd5 cd5 12.e4 h6 13.ef5 hg5 14.Be2 e4.

10.Ng5 Bf5 11.e4 de4 12.Nde4 Bb4 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 =+.

10.Be2 0–0

11.0–0 cb5 12.cb5 Qb6 13.Rc1+=.

11.0–0 Rc8 12.cd5 cd5 13.Nc4 Qc7 14.Ng5 Nc5 15.Nd6 Qd6 16.f4.

11.0–0 Qe7 12.a4 Rac8 13.Rc1 b6+=.

11.0–0 Qe7 12.a4 Rac8 13.bc6 bc6 14.cd5 cd5 15.Ng5 Bf5 16.e4 Ne8 (16...Rb8 17.Ra2 de4 18.Nde4 Ne4 (worse is 18...Be4 19.Ne4 Ne4 20.Qd5 Qf7 21.Qe4–/+) 19.Qd5 Kh8 20.Ne4 Be6 21.Qd6 Qd6 22.Nd6 Ba2–/+) 17.ef5= Qg5 18.Nf3 Qf5 19.Qd5 Kh8 (19...Qf7 20.Qf7 Kf7 21.Bd3+=) 20.Bd3 Qf6 (20...Qf4 21.Rfe1+=) 21.Qe4 g6 22.Qg4 (22.Bb5 Rb8+/–) 22...Rc7 23.Bb5 (23.Rfe1 Ng7+/–) 23...Nc5 (23...Rc2 24.Rab1 (worse is 24.Bd7 Rb2 25.Rab1 Ba3+=) 24...Nc5 25.Rfc1+/–) 24.Rfe1 Re7 25.Qg3 Ng7 (25...Nb3 26.Rad1 Nd4 27.Bd4 ed4 28.Qg4+/–) 26.Ne5 Qf4 (26...Qf5 27.Bc6+/–) 27.Qf4+– Rf4 28.Rad1 Re4 29.Re4 Ne4 30.Nc4 (30.Nc6 Re6+–) 30...Bc7 31.Bd4 Kg8 (31...Rf7 32.Ba7 Nf5 33.Re1+–) 32.f3 (32.Ba7?! Bh2 33.Kh2 Ra7+–) 32...Ng5 (32...a6 33.Ba6 (33.fe4?! ab5 34.ab5 Re4+–) 33...Ng5 34.Ne3+–) 33.Bf6 (33.Bf6 Nf3 34.gf3+–; 33.Ba7?! Bh2 34.Kh2 Ra7+–) 1–0. Franke,Claus Peter – Bahr,Robert, corr ICCF EU–M–690, 1988.

11.0–0 Qe7 12.Rc1 Rac8 13.bc6 bc6 14.Qc2 e4 15.Nd4 Nc5 16.h3.

11.0–0 Qe7 12.Rc1 Rfc8 13.bc6 bc6 14.Qc2 e4.

11.0–0 Qe7 12.cd5 cd5 13.Rc1 Rac8 (13...a6 14.ba6 ba6 15.Nb3+=) 14.Rc8 (14.Qa4 e4 15.Nd4 Bc5=) 14...Rc8+= 15.Qa4 Bb8 (15...Bb8 16.Rc1 Rc1 17.Bc1 Nb6=). Pane,Carlo Alberto(+) – Gall,Zdenek, corr 3GMM–27, 1996.

11.0–0 Ng4 12.h3 Nh6 (12...Ngf6 13.cd5 cd5 14.Nc4=) 13.cd5 cd5 14.Nc4 Can e5 get defended? 14...Qc7 (14...Qb8!? 15.Ng5 dc4 16.Ne6 Rc8+=) 15.Ng5+/– (15.Nd6?! Qd6 16.Rc1 Nf5=) 15...Bf7 16.Nf7 Nf7 17.Qd5 Nf6 18.Qd3 e4 (18...Rad8 19.Nd6 Rd6 20.Qc4+–) 19.Qb3 Bh2 20.Kh1 Kh8 (20...Bd6+–) 21.Rac1 Qb8 (21...Rad8 22.Ba3 Be5 23.Bf8 Rf8 24.Ne5 Qe5 25.Qa3+–) 22.Bf6 gf6 23.Nd2 (23.Qc2 Ng5+–) 23...f5 (23...Be5 24.Ne4 f5 25.Nc5+–) 24.Bc4 Kg7 25.g3 (25.g3 Bg3 26.Rg1+–) 1–0. Schirmer,Michael – Nilsson,Nils Roland, corr 3GMM–05, 1995.

11.bc6 bc6 12.0–0 Rb8 13.Qc2 Bf7 14.Nh4 Nc5 15.cd5 cd5 16.Ndf3.

11.bc6 bc6 12.Qc2 Rb8 13.Ng5 Bf7 14.Nf7 Rf7 15.0–0 Nc5 16.cd5 cd5 (worse is 16...Nd5 17.Nc4 Nb4 18.Qd1+/–) 17.Rab1 Rfb7 (17...Qe8 18.Nf3 Nfe4 19.Nd2+=) 18.Ba1 Rc7 (18...Rb1 19.Rb1 Rb1 20.Nb1=) 19.Qf5 (19.Rfd1 e4=) 19...Rb1 20.Qb1 Rb7 21.Qc2 Qe7 22.Rc1 Rc7 (22...e4 23.Bd4=) 23.Qf5 g6 24.Qb1 Qd8 25.Nf3 Qe8 26.Qb5 Qb5 27.Bb5 a6 28.Bf1 Ncd7 (better is 28...Ng4!?+=) 29.Rc7+/– Bc7 30.Ba6 Kf8 31.Bb5 Ke7 32.a4 Ke6 33.Bc3 Nb8 (33...Nc5 34.Ng5 Ke7 35.a5+–) 34.a5 Ne4 35.Bb4 h6 36.Bd3 Nc6 37.a6 Bd6 38.Bd6 Kd6 39.Nh4 (39.Be4 de4 40.Nh4 Kc7 41.Ng6 Kb6+–) 39...Kc7 (39...Nc5 40.Bb5+–) 40.Ng6 Nc3 41.g4 d4 (41...Kb6 42.Bf1+–) 42.ed4 (42.e4 Na2+–) 42...ed4 (better is 42...e4 43.Bc4 Nd4+–) 43.f4 Nb4 44.Ne5 Nd3 45.Nd3 Kb6 (45...Ne4 46.h4+–) 46.g5 hg5 (46...Ne2 47.Kf2 Nf4 48.Nf4 hg5 49.Ne6+–) 47.fg5 Ne4 48.g6 Nf6 49.Nb4 (49.Nb4 Nh5 50.Kf2+–) 1–0. Mrkvicka,Josef – Hartley,Richard, CiF, 1998.

11.cd5 cd5 12.0–0 Qe7 13.Rc1 Rfc8 14.h3 a5.

11.cd5 cd5 12.Rc1 Qa5 13.Ng5 Bf5 14.0–0 Rac8 15.e4 Qb4 16.Rc2.

11.cd5 Bd5 12.bc6 bc6 13.e4 Be4 14.Ne4 Ne4 15.0–0 Qc7 16.Bc4.

11.Ng5 Qe7 12.Ne6 Qe6 13.0–0 Kh8 14.a4 d4 15.ed4 ed4 16.Bf3 Nc5 17.g3 Be5 = 18.Ba3 Bd6 19.bc6 bc6 20.Bc6 Rac8 21.Bg2 Rfe8 22.Nf3 Nfe4 23.Nd4 Qc4 24.Nb5 Be5 25.Rc1 Nc3 26.Rc3 Bc3 27.Nd6 Qe6 28.Bf3 Qe7 29.Nc8 Rc8 30.Bg4 1–0. Dopper – Meulenbroek, 1991.

11.Ng5 Bf5 12.cd5 cd5 13.e4 Ne4 14.Nde4 de4 15.Qd5 Kh8 16.Nf7 Rf7 17.Qf7 Qa5 18.Kf1 Rf8 19.Qb3 Bc5 20.Qg3 Bg4 21.f3 ef3 22.gf3 Bf3 0–1. van der Bosch – Hotting, corr 1988.

10.Be2 Qb6

11.bc6 Qb2 12.cd7 Bd7 13.cd5 0–0 14.0–0 b5 15.e4 Qc3 16.Rc1.

11.bc6 bc6 12.Rb1 Bf5 13.Be5 Bb1 14.Bd6 c5 15.Nb1 Qd6 16.Nc3.

11.cd5 cd5 12.0–0 Rc8 13.Ng5 Bf5 14.e4 h6 15.Rc1 Rc1 16.Qc1.

11.Ng5 Bf5 12.g4 Bg6 13.Ne6 Kf7 14.Ng5 Ke7.

11.Ng5 Bf5 12.g4 Bg6 13.Ne6 Kf7 14.Ng5 Kg8 15.0–0 h6 16.Ngf3.

10.Be2 Qe7

11.0–0 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0 11.0–0 Qe7).

11.0–0 Rc8 12.bc6 bc6 13.Ng5 0–0 14.Qc2 Nc5 15.Ne6 Qe6 16.Rab1.

11.Qc2 cb5 12.cd5 Nd5 (12...Bd5 13.Rc1 0–0 14.e4 Ba2) 13.Bb5+= (13.0–0 0–0 14.Bb5 Rac8) 13...0–0 14.0–0 Rac8.

11.Qc2 Bf7 12.0–0 (12.cd5 Bg6 13.Qa4 Nc5 14.Qd1 cd5) 12...0–0 13.Rac1 (13.Nh4 Qe6 14.bc6 bc6) 13...Bg6 14.Qd1 h6 (14...Bh5=) 15.a4 Rad8 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Rc6 Nb8 (18...Rc8!? 19.Rc8 Rc8+=) 19.Rd6= Qd6 20.Ne5 Bf5 21.Qa1 Nc6 22.Nc6 Qc6 23.Nf3 Qb7 24.Nd4 Bd7 25.a5 (better is 25.Ba3 Rf7 26.f3=) 25...Rb8? (better is 25...Rf7!?=) 26.Ba3+/– Rf7 27.Bd6 Re8 28.Rb1 Qa8 29.Qa3 (29.f3 Qd8 30.Qa3 Nh5+/–) 29...Ng4 (29...Ne4 30.Bh5 Rf2 31.Be8 Qe8 32.Rb8+/–) 30.Bf3 Nf6 31.h3 Kh7 (31...Ne4!?+=) 32.a6 Bc6 33.Qd3 (33.Qb3 Kg8 34.Rb2 Qd8+/–) 33...Ne4 34.Rc1 (34.Bf4 Rc8+/–) 34...Bd7 (34...Ba4 35.Qa3 Rf6 36.Qa4 Nd6 37.Rc6+/–) 35.Rc7+/– Rc8 36.Rb7 Rc1 37.Kh2 Qe8 38.Be4 (38.Ra7 Ra1 39.Rb7 Bc8+/–) 38...de4 39.Qd2 (39.Qa3 Rc8 40.Qa2 Rf6+=) 39...Qc8 (better is 39...Rf1!? 40.Rb8 R7f2 41.Re8 Rd2=) 40.Qa2+/– Rf6 (40...Qe8 41.Bg3+/– (41.Ra7?! Be6 42.Ne6 Ra7=)) 41.Be5 Rg6 42.Qf7?? (better is 42.Qd5 Rc5 43.Qe4 (43.Qd7?! Qd7 44.Rd7 Re5=) 43...Re5 44.Qe5 Bh3 45.g3+/–) 42...Qc5+= 43.Qf4 (43.g3 Qe5 44.Rd7 Qf6+=) 43...Qc4–/+ 44.Qe4 (44.Rd7?? Rh1! 45.Kh1 Qf1 46.Kh2 Rg2) 44...Qf1 45.Qg6 Kg6 46.Rd7 Qf2 47.Rg7 Kh5 48.Bf4 Qg1 49.Kg3 Rf1 (49...Ra1 50.Nf3 (50.Ra7?? Ra2 51.Nc2 Rc2 52.Bh6 Qf2 53.Kh2 Qg2) 50...Qf1 51.Rh7+=) 50.Nf3 (better is 50.Rh7 Qf2 51.Kh2=) 50...Rf3?? (better is 50...Qf2 51.Kh2 Ra1+=) 51.Kf3+– Qf1 52.Kg3 Qa1 (52...Qa6?? 53.Rd7+–) ½–½. Morovic Fernandez,Ivan (2560) – Gonzalez De La Torre,S (2445), 8th La Habana Cuba, Capablanca Open A, 2013.

11.bc6 bc6 12.Qc2 0–0 13.Ng5 Rab8 14.Rb1 e4 15.Ne6 Qe6 16.h3.

11.Ng5 0–0 12.bc6 bc6 13.Qc2 e4 14.Ne6 Qe6.

11.Ng5 0–0 12.Ne6 Qe6 13.0–0 Nc5 14.bc6 bc6 15.Qc2 Rab8 16.Rab1.

11.Ng5 Bf5 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.e4 Rb8 15.ef5 Rb2 16.Qc1.

11.Ng5 h6 12.Ne6 Qe6 13.0–0 (13.bc6 bc6 14.Qa4 0–0 15.Rb1 Rfc8 16.0–0) 13...h5 (13...0–0 14.bc6 bc6 15.Nb3 Nc5 16.Nc5) 14.a4 (14.Nf3 Ne4 15.bc6 bc6 16.Nd2) 14...g5 (14...Nc5 15.Rc1 Rc8 16.bc6) 15.f4 (15.a5!?+= Rb8 16.a6) 15...gf4 (15...ef4 16.ef4) 16.ef4 (16.bc6+=) 16...ef4 17.cd5 cd5 18.Re1 0–0–0 19.Bh5? (better is 19.Rc1!? Kb8 20.Bf3=) 19...Qf5 (better is 19...Bc5 20.Kf1 Be3 21.Rc1 Kb8 22.Bf6 Nf6–+) 20.Bf3?? (better is 20.Bf6 Bc5 21.Kf1 Nf6 22.Rc1–/+) 20...Rhg8 (better is 20...Bc5 21.Kf1 Rh2–+) 21.Rc1+= Kb8 22.Nb3 Ng4 (better is 22...Rh8+=) 23.Nd4 (23.Bd5 f3 24.Qf3 Bh2 25.Kh1 Qh5 26.Bg8 Rg8–/+) 23...Qh5 24.h3 Qh4? (24...Nde5 25.hg4 Ng4+–) 25.Bg4 (25.hg4?! Bc5+–) 25...Ne5 (25...Bc5 26.Rf1+–) 26.Nf3 (better is 26.Nf5 Qe1 27.Qe1+–) 26...Nf3 27.Qf3 (27.gf3?! Qg3 28.Kh1 Rg4 29.hg4 Qh4 30.Kg1 Qg3 31.Kf1 Qh3 32.Ke2 Qg2 33.Kd3 Qb2+/–) 27...d4 (27...Bc5 28.Kh1 (28.Rc5?! Qe1 29.Kh2 Qe3+–) 28...Be3 29.Be5 Ka8 30.g3+–) 28.Bd4 Bc7 29.Bf2 Qh6 (29...Qh7+–) 30.Re7 (30.Rc7 Qb6 31.Bb6 Rd5 32.Qd5 Rg4 33.Qb7#) 30...Bb6 (30...Rc8 31.Qd5 Qh8+–) 31.Rb7 (31.Qb7#) 31...Ka8 32.Rb6 Rd5 33.Qd5 Qc6 34.Rbc6 (34.Qc6#) 34...Rg4 (34...Kb8 35.Qg8 Kb7 36.Qc8#) 35.hg4 (35.Rc8#) 35...a6 (35...f3 36.Rc8#) 36.ba6 (36.Rc8#) 36...Kb8 (36...f3 37.Rc8#) 37.Rb1 (37.Rc8#) 37...Ka8 38.Rc7# 1–0. ariank – tudorel01, internet, 2012.

9.Nc4 c6

10.Be2 0–0

11.Nd6 Qc7 12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.0–0 Rac8 15.Rb1 Ne4 16.Nd7 Bd7 17.Bd3 Nc5 18.Ba3 Rf7 19.Bc5 Rc5 20.Qh5 g6 +/–.

11.Nd6 Qc7 12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.0–0 Rac8 15.Rb1 Ne4 16.Nd7 Bd7 17.Bd3 Qc6 18.Bd4 a6 19.a4 ba4 20.Rb6 Qc7 +/–.

11.Nd6 Qc7 12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.0–0 Rac8 15.Nd3 Qc6 16.Bd4 Ne4 17.a3 Bf5 18.Ra2 Ndf6 19.Ne5 Qb7 20.Bd3 Nd7 +/–.

11.Nd6 Qb8

12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.Rb1 Rac8 15.0–0 Ne4 16.Nd7 Qd7 17.Be5 a6 18.a4 Rf5 19.Bd4 Nd6 20.Ra1 ba4 +/–.

12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.Rb1 Rac8 15.Nf3 a6 16.Nd4 Nc5 17.a4 Nfe4 18.f3 Nd6 19.ab5 ab5 20.Ne6 Ne6 +/–.

12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.Rb1 Rac8 15.Nf3 Ne4 16.Ba1 Qc7 17.Rb5 Qc2 18.0–0 Qa2 19.Nd4 Bf5 20.Nf5 Rf5 +–.

12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.Rb1 Rac8 15.Nf3 Ne4 16.Ba1 Qc7 17.Rb5 Qc2 18.Nd4 Qa2 19.0–0 Bf5 20.Rb2 Qa3 +–.

12.Nb7 Qb7 13.Ne5 cb5 14.Rb1 Rac8 15.Nf3 Ne4 16.Ba1 Qc7 17.Rb5 Qc2 18.Nd4 Qa2 19.0–0 Bf5 20.Nf5 Rf5 +–.

8.Nbd2 Nh6

9.c4 0–0 10.cd5 Bd5 11.Bc4 Bf7 12.Qc2 Bc4 13.Nc4 Nf7=.

9.c4 0–0 10.cd5 Bd5 11.e4 Be6 (11...Bf7 12.Bc4 Qf6 13.0–0 Nb6=) 12.Be2 (12.Bc4 Bf7 13.0–0 Qf6=) 12...Qf6 13.0–0 g5 (13...Nf7 14.Bc4=) 14.Nc4 g4 15.Nfd2 (worse is 15.Nd6 gf3 (worse is 15...cd6 16.Ne1+/–) 16.Bf3 cd6 17.Qd6 Nf7–+) 15...Bc5 16.Qe1 Bc4 (16...a6!? 17.Nb3 Be7=) 17.Bc4+/– Kh8 18.g3 (18.Rc1!?+/–) 18...Nf7 19.Bf7 (19.Bf7 Rf7 20.Qe2+=). Sternik,Ryszard – Morciniec,A, corr Poland, 1967.

9.c4 c6 10.cd5= cd5 11.Be2 0–0 12.0–0 Kh8 (12...Qb6!?+=) 13.Nc4= Will e5 fall? 13...Qb8 (13...Qc7 14.Nd6 Qd6 15.Ne5 Ne5 16.Qd4+=) 14.Nd6 Qd6 15.Rc1 Nf7 16.Qa4 Rfc8 (16...a6 17.Ba3 ab5 18.Qa8 Ra8 19.Bd6 Nd6 20.Ng5 Ra2 21.Ne6 Re2 22.Rc7+/–) 17.Qa3 (17.Rc8!? Rc8 18.Qa7+/–) 17...Qa3= 18.Ba3 Kg8 19.h4 Bg4 20.Rfd1 Nf6 (20...e4 21.Nd4 Be2 22.Ne2 Rc1 23.Bc1=) 21.Kf1 e4 (21...Bf3 22.Bf3 e4 23.Be2+=) 22.Nd4 Ne5 (22...Be2 23.Ke2 Ne5 24.Bc5+=) 23.Bg4 (23.f3!? Rc1 24.Rc1 ef3 25.gf3 Bh3 26.Kf2+=) 23...Nfg4= 24.Nf5 Rc1 25.Rc1 Nc4 26.Bb4 (26.Bc5 Kf7+=) 26...Kf7 (26...Nf6 27.Ne7 Kf7 28.Nd5+=) 27.Nd6 Nd6 28.Bd6 Ke6 29.Bf4 Rd8 30.Rc7 Rd7 31.Rd7 Kd7 32.f3 Nf6 33.Bb8 (33.Ke2 Ke6=) 33...a6 34.ba6 (34.a4 ab5 35.ab5 Ke6=) 34...ba6 35.Kf2 g6 (35...Ke6 36.Bf4+=) 36.Be5= Ke6 37.Bd4 Ne8 38.fe4 (38.g4 Nd6=) 38...de4 39.g4 Nc7 40.Ke2 h5 41.gh5 (41.g5 Nd5=) 41...gh5 42.Kd2 (42.a4 Nd5=) 42...Kd5 43.Bb6 Nb5 44.Bd8 (44.a4 Nd6 45.Bd4 Nf5+=) 44...Kc4 (44...Nd6 45.Bf6+=) 45.a4 (45.Bf6 Nd6=) 45...Nc3 46.a5 Nb5 47.Be7 Na7 48.Bd8 (better is 48.Bf6!?=) 48...Nc6–/+ 49.Bc7 Kb4 50.Ke2 (50.Bb6 Na5 51.Kc2 Nc4–+) 50...Na5 51.Kf2 (51.Bd6 Kc4–/+) 51...Nc4–+ 52.Kg3? (better is 52.Ke2–+) 52...Ne3 53.Bd6 (53.Bb6 Nc4 54.Bd4 a5–+) 53...Kc4 54.Kf4 Kd3 55.Kg5 Ng2 56.Bb4 (56.Kh5 Nh4 57.Kh4 e3–+) 56...Kc4 (56...Nh4 57.Kh5 Nf3 58.Kg4–+) 57.Ba5 (57.Bd6 Kd5 58.Bc7 Nh4 59.Kh4 Kc6–+) 57...Kb5 (57...Nh4 58.Kh4 Kb5 59.Bd2–+) 58.Bc3 (58.Bc7 Nh4 59.Kh5 Nf3–+) 58...a5 (58...Nh4!? 59.Kh5 Kc4 60.Bf6–+) 59.Kh5 a4 (59...e3 60.Bd4 e2 61.Bc3–+) 60.Kg4 (60.Bd4 Nh4 61.Kh4 Kc4–+) 60...Nh4 61.Kh4 Kc4 (61...Kc4 62.Be5 a3–+) 0–1. Melich,Jindrich (2190) – Vodicka,Vlastimil, CZE–chT2b, 1996.

9.c4 Qe7 10.cd5 Bd5 11.e4 Bf7 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=.

9.c4 Qf6 A) 10.cd5 Bd5 11.Qc2 Nf7 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 0–0=; B) 10.Qc2 Nf7 (10...0–0–0 11.cd5 Bd5 12.Bd3 Nc5 13.Bh7 g5+=; 10...Bf5 11.Qc3 Be4 12.cd5 Bd5 13.Bc4 Bc4=; 10...Rd8 11.cd5 Bd5 12.Bd3 Bb4 13.0–0 c6+=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nf7 13.0–0 0–0=; 10...0–0 11.Bd3 g6 12.cd5 Bd5 13.Ne4 Qe6+=; 10...c6 11.bc6 bc6 12.Bd3 Rb8 13.cd5 cd5=) 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 0–0=; C) 10.Rc1 Nf7 (10...0–0 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Qe6=; 10...Rd8 11.Qa4 Ra8 12.cd5 Bd5 13.b6 c6+=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qe6 13.a3 Nf7+=; 10...Qe7 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=) 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=.

9.c4= Nf7 10.cd5 Bd5 11.e4 Opening the d–file gets White a lot of play 11...Be6 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 The pressure on the isolated pawn grows 13...Bb4 14.Kf1 (14.Ke2 Qf6=) 14...Qf6 (14...Qe7!?=) 15.Nfe5+= Nfe5 (15...Nde5 16.Ne5 0–0 17.Qd5+/–) 16.Ne5+/– 0–0–0 17.Qg4 h5 18.Qh3 (18.Qf5 Qf5 19.ef5 Rhf8+=) 18...Bc5 Do you see the mate threat? 19.Nd3 Bd4 20.e5 Qb6 21.Bd4 Qd4 22.Re1 Kb8 23.Qg3 (23.e6 Nf6 24.Ne5 Rhe8+=) 23...Nc5 24.Nc5 Qc5 25.h3 (25.Kg1 Rhe8 26.h3 Qb5+=) 25...Rd2 26.Kg1 Ra2 27.e6 Qb5 (27...Re8 28.Re5 h4 29.Qe3 (29.Qg7?? Qf2 30.Kh2 Qf4 31.Qg3 Qg3 32.Kg1 Qg2) 29...Qe3 30.Re3+=) 28.Qg7+= The mate threat is Qxh8 28...Rc8 29.e7 Re2 30.Re2 Qe2 31.Qf7 h4 (31...Qe5!?+=) 32.Kh2+/– a6 33.Rc1 Qe5 34.Kg1 Ka7 35.Qf8 Rb8?? (better is 35...Kb8+/–) 36.Rd1+– (36.Rd1 Rf8 37.ef8Q+–) 1–0. Dopper,Johan – Grooten,Paul, corr NED 1e kl, 1990.

9.e4 0–0 (9...d4 10.c3 dc3 11.Bc3 Qf6 12.Bc4 Rd8 13.Be6 Qe6=; 9...Nf7 10.ed5 Bd5 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qf6 13.0–0 0–0–0+=) 10.ed5 Bd5 11.Bc4 c6 12.Qe2 Nf7 13.0–0 Qc7=.

8.Be2 Ngf6

9.0–0 0–0 10.Ng5 Qe8 11.c4 Rd8 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3.

9.Nc3 0–0 10.0–0 Nc5 11.Ng5 Qe7 12.Nf3 (12.Ne6 Qe6 13.a4 a6=+) 12...Rad8 13.Nb1 (13.Ng5 e4–/+) 13…Ng4 (14.h3 Na4–/+; 13...Bf5 14.Nc3 Qe6 15.Ng5=) 0–1. Icic,Mladen – Gall,Zdenek, corr 3GMM–27, 1995.

9.Nbd2 0–0 10.0–0 Qe7 11.c4 c6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0–0 11.0–0 Qe7).

9.Ng5 Bf5 10.0–0 Nb6 11.a4 h6 12.Nf3 0–0 13.Ne5 Qe8.

8.Be2 Nh6

9.0–0 0–0 10.c4 dc4 11.Qc2 Rf3 (better is 11...a6 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Nf7 14.ba6 Ra6=) 12.Bf3+/– (worse is 12.gf3 Bh3 13.Bc4 Kh8+=) 12...Nc5 13.Nd2 Qg5 (13...Qh4 14.e4+/–) 14.Ne4 (14.Rfc1 Nd3 15.Bb7 Rb8+/–) 14...Ne4 (14...Qg6 15.Rad1+/–) 15.Qe4 (15.Be4 Nf5+–) 15...Rf8? (15...Rb8 16.Rac1+/–) 16.Be2 (16.Qb7 a5+–) 16...Kh8 (16...Qf5 17.Qf5 (17.Qb7 Qc2–/+) 17...Nf5 18.Rfc1+–) 17.Bc4 (17.Qb7 a6+–) 17...Bf5 (better is 17...Bc4 18.Qc4 e4+–) 18.Qb7 Qg6 19.Bd5 (19.Qa7 Be4 20.f3 Ra8 21.Qa8 Ba8–/+) 19...Bd3 20.Qa7 (20.Rfe1 e4 21.f4 ef3 22.Bf3 Ng4+/–) 20...e4 (20...Ng4 21.Qa4+–) 21.Qd4 (21.f4!? Bf1 22.Rf1 Ng4+–) 21...Nf5 22.Qc3 (22.Be4 Qh6 23.Qd6 Qd6+= (23...cd6? 24.Bd3 Nh4 25.f4+–)) 22...Bf1 (22...Nh4 23.Qg7 Qg7 24.Bg7 Kg7+/–) 23.Rf1 (23.Kf1 Bh2 24.a4 Qg5+=) 23...Nh4 (23...Re8 24.Bc6 Qh5 25.h3+–) 24.Be4! (24.Be4 Qg4 25.h3+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Hemberger, Vereinsmeisterschaft, 1992.

9.0–0 0–0 10.c4 dc4 11.Nbd2=.

9.0–0 0–0 10.c4 c6 11.a4 Ng4 (11...Nf5 12.cd5 cd5 13.Nbd2+=) 12.Nbd2 (12.e4=) 12...e4 (better is 12...Qf6!?+=) 13.Ne4+= Rf3 (13...de4 Exploits the pin 14.Qd6) 14.g3?? (14.gf3 Qh4) 14...Ne3 (14...Bg3 15.hg3 de4 16.Bf3 ef3 17.bc6 bc6 18.Qf3 Nde5–+) 15.fe3= Rf1 16.Bf1 Be5 (16...Be7 17.cd5 cd5 18.Nf2=) 17.Be5 Ne5 18.Qh5 Nf7 (18...Nc4 19.Ng5 h6 20.Ne6=) 19.cd5 cd5 Black creates threats along the open c–file (19...Bd5 20.Nc3 Qf6 21.Rc1=) 20.Nc3 (20.Nc5 Qe7 21.Ne6 Qe6=) 20...Qf6 (20...d4 21.Nd1+=) 21.Rc1= Ng5 22.h4 (22.Bg2 Qe5 23.Qe2 Rc8=) 22...Nf3 23.Kg2 (23.Kh1 g6 24.Qh6 Nd2=) 23...Nd2 (23...Rf8!? 24.Kh1 Ne1 25.Re1 Qc3–+) 24.Nd5 (24.Bd3!? g6 A) 25.Nd5? Qf7 (25...gh5?? 26.Nf6 Kf7 27.Nh5+–) 26.Nf6 Qf6–+; B) 25.Qd1=) 24...Qb2–/+ 25.Bd3? (better is 25.Ne7!? Kf8 26.Rc7+=) 25...Qc1–+ 26.Qh7 Kf8 27.Nf4 Re8 28.Qh8 Bg8 29.Qh5 (better is 29.Ng6 Kf7 30.Qh5=) 29...Re3?? (29...g5 30.Qh6 Ke7 31.Qg5 Kd7+=) 30.Ng6+/– Ke8 31.Ne5 Ke7 32.Qg5 Kd6 33.Qe3 Bd5 34.Kh3 Be6 35.g4 Bd5 36.Ng6 Threatening mate... how? 36...Qh1 37.Kg3 Ne4 38.Be4 Qe4 The mate threat is Qxe3 39.Qa3 Kd7 40.h5 Qe1 41.Kf4 Qf2 (41...a5 42.Qf8 Qb4 43.Qb4 ab4 44.Ne5 Ke7 45.g5+–) 42.Ke5 Do you see the mate threat? 42...Qf6? (42...Qe2 43.Kd5 Qe6 44.Kd4 Qg4 45.Kc3 Qf3 46.Kb2 Qe2 47.Kb1 Qd1 48.Ka2 Qc2 49.Qb2 Qa4 50.Qa3 Qc2 51.Ka1 Qd1 52.Kb2 Qd2 53.Kb1 Qd1 54.Qc1 Qb3 55.Ka1 Qa4 56.Kb2 Qb5 57.Ka2 Qh5 58.Qd2 Ke8 59.Qe3 Kf7 60.Ne5 Kg8 61.Qb3 Kh8=) 43.Kd5+– Qe6 ½–½. Sviridov,Valentin – Sapa,Wladyslaw, corr ICCF EU–M–GT–188, 1987.

9.0–0 0–0 10.c4 c6 11.Nc3 Nf6 12.Ng5 Bf5 13.cd5 (13.Qb3 Kh8=) 13...Nd5 14.h4 Nc3 15.Bc3 Qe7 16.bc6 bc6 17.Qa4 Kh8 (17...c5 18.e4 Bd7 19.Bc4 Kh8 20.Qa5=) 18.Rad1 (18.Qc6? Rac8 19.Qd5 Rc3–+) 18...c5 19.Qc6 (19.Ne4 Bc7=) 19...Rad8 20.Ba5 Rd7 21.Bb5 (better is 21.e4 Bg4 22.f3+–) 21...Nf7? (better is 21...e4=) 22.Qd5 (22.Qa6 Bb8 23.Rd7 Bd7+–) 22...Bc7 23.Bd7 Ba5 24.Bf5 (24.f4 Ng5 25.fg5 Bg6+–) 24...Ng5 25.hg5 (25.Qd7 Qf6+–) 25...Rf5 26.Qe4 (26.Qa8!? Rf8 27.Rd7 Ra8 28.Re7 a6+–) 26...g6 27.f4 Bb6 (27...Bc7 28.Qc6 Rf7 29.fe5 Rf1 30.Kf1 Qf8 31.Qf6 Kg8 32.e6+–) 28.Rd5 (28.fe5 Qe6+–) 28...c4 (28...Bc7 29.Rb1 Bd6 30.Qd3+–) 29.g4 White gets strong initiative (29.fe5 Qg5 30.g4 Qe3 31.Qe3 Be3 32.Kg2 Rf1 33.Kf1 c3 34.Rd8 Kg7+/–; 29.Re5?! Re5 30.fe5 c3+–) 29...Rf8 30.Re5 The mate threat is Rxe7 30...Qd7 31.Re6 (31.f5 Qd6 32.Rf3 Qb4+–) 31...c3 32.f5 Qb5 33.Qe5 (33.a4 Qd7 34.Qe5 Qg7 35.f6 Be3 36.Qe3+–) 33...Qe5 34.Re5 gf5 35.gf5 Kg8 (35...Rg8+–) 36.Rc1 (36.Kf2 Bd8 37.Rg1 Kf7+–) 36...Rc8?? (better is 36...Rf5 37.Rf5 Be3 38.Kf1 Bc1+/–) 37.Rc2 (37.f6 Kf7+–) 37...Kf7 38.Kf2 Bd8 39.f6 Kg6 (39...h6 40.gh6 Bf6+–) 40.Re8 h5 (40...Kf7 41.Rh8 h6 42.Rh6 Rc5 43.Rh7 Ke6+–) 41.gh6 (41.gh6 Rc6 42.Rd8 Rf6 43.Ke2 Kh6 44.Rc3+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Stanek, tt Verb–Liga, 1984.

7.Nf3 e4

8.Nfd2 Bd6?? (better is 8...Qg5+= 9.c4 dc4 10.Qc2 Ngf6 11.Nc4 Nc5 12.Ne5 Bd6+=; 8...Ngf6 9.c4 dc4 (9...Nc5 10.Bd4 dc4 11.Nc4 Be7 12.Ne5 0–0=; 9...Nb6 10.cd5 Nbd5 11.a3 Bd6 12.Qc2 Bf5=; 9...Bb4 10.cd5 Bd5 11.a3 Ba5 12.Be2 0–0=) 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Nc5 12.0–0 a6=) 9.Bg7+– Be5 10.Bh8 Bh8 11.c3 Qe7 12.Nb3 (12.a4 Ngf6+–) 12...Nb6 (12...0–0–0!? 13.Nd4+–) 13.Nd4 0–0–0 (13...Nf6 14.Ne6 Qe6 15.a4+–) 14.Be2 (14.a4 Nh6+–) 14...Nh6 (14...Nf6 15.a4 Nbd7 16.a5+–) 15.a4 Nf5 (15...Nc4 16.a5 Bd7 17.b6+–) 16.a5 Nc4 (16...Bd4 17.cd4 (17.ab6?! Bb6 18.0–0 Qg5+=) 17...Na8 18.a6+–) 17.Bc4 (better is 17.a6!? Nd4 18.ab7 Kb7 19.cd4 Qb4 20.Nd2 Nd2 21.Qd2 Qd2 22.Kd2 Rg8+–) 17...dc4 18.b6! a6 (18...ab6 19.ab6; 18...cb6 19.ab6) 19.bc7 Kc7 20.Qa4 (20.Qc2!? Nd6+–) 20...Nh4 (20...Bd4 21.cd4 Qg5 22.Nc3 Qg2 23.Rf1+/–) 21.Nd2 (21.Kf1!?+–) 21...Ng2+/– 22.Kd1 (22.Ke2 Bg4 23.Kf1 Bh3 24.Qc4 Kb8+=) 22...Bd4 23.cd4 c3 24.Nf1 (better is 24.Qc2!? Kb8 25.Qc3 (25.Ne4? Bf5–+; 25.Qe4 cd2 26.Qg2 Bb3 27.Ke2 Bc4 28.Kd1 Qb4–+) 25...Bg4 26.f3 ef3 27.Nc4=) 24...Qf7 25.Qc2?? (better is 25.Qb4 Kb8 26.Qb6+=) 25...Bb3–+ (25...Bb3 26.Ra2 Bc2 27.Rc2 Qh5 28.Kc1 Qa5–+) 0–1. Jackowicz – Bielecki,Witold, corr Poland, 1964.

8.Nd4 Qf6 9.c4 dc4 (9...Bb4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Ne7 12.cd5 Bd5+/–; 9...Bd6 10.Qd2 Bf7 11.cd5 Qg6 12.Nc3 Ne7+=; 9...Nb6 10.Nd2 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Ne4 Bb4+– 1.44) 10.Ne6 Bb4 11.Nd2 Qb2 12.Nc7 Kd8+=.

8.Nd4 Bf7

9.Nd2= Nc5 10.c4 Nf6 11.Rc1 Nfd7 12.cd5 Bd5=.

9.Nd2= Ne5 10.c4 dc4 11.Ne4 Nf6 12.Nc3 Bc5=.

9.Nd2= Ngf6 10.c4 Bd6 11.Qc2 Nc5 12.Nf5 0–0=.

9.Nd2 Qg5 10.c4 Ngf6 11.cd5 Bd5 12.Rc1 Nc5 13.h4 Qg6 14.g3 (14.a3 0–0–0+=) 14...Be7 (14...Ba2 15.h5 Qh6 16.Nc4+=) 15.h5+= Qg5 16.N4b3 Nb3 17.Nb3 0–0 18.Bf6 (18.Rc7 Bd6 19.Rc4 Ng4–+) 18...Rf6= 19.Qd5 (worse is 19.Rc7 Bb4 20.Nd2 Bd6–+) 19...Qd5 20.Bc4 Bb4 21.Ke2 c6 22.Nd4 Raf8 23.Bd5 cd5 24.Rhf1 a6 25.a4 ab5 26.ab5 Ba5 (26...Bd6 27.g4=) 27.f3 ef3 28.Rf3 Rf3 29.Nf3 Bb6 30.Rd1 Re8 31.Rd3 (31.Rd5? Re3 32.Kd2 Rf3–+) 31...Re7 32.Kd2 (32.Rd5? Re3 33.Kd2 Rf3–+) 32...g6 33.g4 gh5 ½–½. Schwertel,Gottfried – Bendig,Frank, TKM/SF/02, 2001.

9.Nd2 Qg5 10.c4 Ngf6 11.cd5 Bd5 12.Ne2 Bd6 13.Qc2 0–0 14.Ng3 Nc5 15.Bd4 Ng4 (15...Ne6 16.Bb2+= (16.Nge4? Ne4 17.Ne4 Nd4–+)) 16.Bc5= Nf2 17.Nde4 (17.Bd6 cd6 18.Qc3 Nh1 19.Nh1 Qh4 20.Ng3 Qh2–/+) 17...Ne4 18.Ne4 Be4 19.Qe4 Bc5 20.Bd3 Qe3 21.Qe3 Be3 22.Rf1 Rfe8 23.Kd1 g6 (23...Rac8 24.g3–/+) 24.Kc2 Kg7 25.Bc4 Re7 26.Rae1 c6 27.bc6 bc6 28.Rf3 Rae8 29.Ref1 Re4 30.Bd3 Ra4 31.Kb3 Rd4 32.Kc3 Rd7 33.Bc4 Ree7 34.Kb3 Bc5 35.g3 a5 36.a4 Rb7 37.Kc2 Bd4 38.Rb3 Rb3 39.Bb3 Rb7 40.g4 Bf6 41.h3 (41.Rd1 Re7–/+) 41...c5 42.Rf4 Rb4 43.Rb4 cb4 (worse is 43...ab4 44.Kd3+=) 44.Kd3 ½–½. Dopper,Johan – Bendig,Frank, TKM/SF/02, 2001.

9.Nd2 Qg5 10.h4 Qg6 11.h5 Qg5 12.a4 (12.c4 Ngf6=) 12...Ngf6 13.h6 gh6 14.a5 Rb8 (14...a6 15.Rb1=) 15.Qc1 Ne5 16.a6 c5 17.Ne2 Rg8 (17...Bd6 18.ab7 Rb7 19.Ra6=) 18.ab7 Rb7 19.Nf4 Nh5 20.Nh5 Bh5 21.Be5 Qe5 22.c4 Rf7 (22...d4 23.Ne4 Bg6 24.Ng3=) 23.b6 (23.cd5!? Rf2 24.Rh5 (24.Kf2?? Qg3 25.Kg1 Qe3 26.Kh2 Bd6 27.g3 Qg3; worse is 24.Ra7 Rf6 25.Ra8 Kf7 26.Rh5 Qh5=) 24...Rf1 25.Nf1 Qh5 26.Qc4=) 23...Qf5+= (23...ab6?! 24.Ra8 Ke7 25.Qb1+=) 24.f4 ef3 25.gf3 ab6 (worse is 25...Bf3 A) worse is 26.Nf3 Qf3 (26...ab6? 27.Ra8 Ke7 28.Qa1+–) 27.ba7 Qf2 28.Kd1 Ra7 29.Ra7 Qf3 30.Kd2 Qh1+=; B) 26.ba7 Ra7 27.Ra7 (worse is 27.Nf3 Ra1 28.Qa1 Qf3 29.Qa8 Kf7 30.Qd5 Qd5 31.cd5 Ke7=) 27...Bh1 28.Qb2+/–) 26.cd5 Re7 (26...Bf3 27.Bb5 Kd8 28.Ra8 Kc7 29.Rf1 (29.Nf3 Qf3 30.Rf1 Rg1 31.Ra7 Kd6 32.Rf7 Rf1 33.Bf1 Qf7–+) 29...Bd5 30.Ra7 (worse is 30.Rf5 Rf5 31.Ra7 Kb8+=) 30...Kb8 31.Rf7 (31.Rf5?! Rf5 32.Ra4 Rg1 33.Bf1 Bd6+=) 31...Qf7 32.Rf7 Bf7 33.Qa1 Rg1 34.Nf1+–) 27.Ra3 Qg5 28.Qc3 (28.Ra8 Kd7 29.Ne4 Re4 30.fe4 Qg3 31.Kd2 Bf3 32.Bh3 Kd6+–) 28...Rg6 (28...Qg3 29.Ke2 Rg5 30.Qf6+/–) 29.Ne4+/– Re4 (29...Qd5? 30.Bc4 Bg7 31.Qb3+– (31.Bd5 Bc3 32.Nc3 Re3 33.Kd2 Re5+–)) 30.fe4 Qg3 31.Kd2 Bg7 32.Qc4 Bf3 33.Qb5 Ke7 34.Ra7 Kf6 35.Qd7 (35.Qb6 Kg5 36.Rg7 Qf2 37.Kc3 Qe1 38.Kc4 Qc1 (38...Bh1?! 39.Rg6 hg6 40.Bd3 Qc1 41.Kb5 Qe3 42.Bc4+=) 39.Kd3 Qd1 40.Kc3 Bh1 41.Rg6 hg6–+) 35...Qf2 36.Kd3 c4 37.Kc4 Qc2 38.Kb5 Qb3 39.Ka6 Qa3 40.Kb7 Qe7 41.Qe7 Ke7 42.Rh4 Be5 43.Bd3 b5 44.Ra5 (44.Rh3!? Bg4 45.Rh1 b4+–) 44...b4 45.Rb5 Bg3 46.Rf4 (46.Rf4 Bf4 47.ef4+–) 1–0. Schirmer,Michael – Bendig,Frank, TKM/SF/02, 2001.

9.Be2 Qg5 10.0–0 0–0–0 11.f4 ef3 12.Rf3=+.

9.Be2 Qg5 10.0–0 Bd6 11.Nd2 Ne7 12.Re1 (12.c4!?=) 12...0–0–/+ 13.c4 Rad8 14.Qc2 Nc5 15.a4 Ng6 (15...Bg6 16.g3 Qh6 17.Rf1–/+) 16.g3 (better is 16.Ba3!?=) 16...Ne5–/+ 17.f4? (better is 17.Ba3!? Ncd3 18.Bd6 Ne1 19.Re1 cd6 20.cd5 Bd5 21.Ne4–/+) 17...ef3–+ 18.Bf3 (18.N4f3 Qe3 19.Kh1 Ned3–+) 18...dc4 19.Re2 Bg6 (19...Qg6 20.Qg6 Bg6 21.Bd5 Bf7 22.Bf7 Rf7 23.Bc3–+) 20.e4? (better is 20.Bd5 Kh8 21.e4–+) 20...Bf7 21.Nf5 Nb3 (21...Nb3 22.Kg2 Na1 23.Ba1 Kh8–+ (23...Nf3?! 24.Nf3 Qg6 25.Bg7=)) 0–1. Frydendal,Odd – Hanison,Bernard, corr ICCF EU/H, 1994.

9.Be2 Qg5 10.0–0 Ngf6 11.c4 dc4 12.Nd2 Ne5=.

7.Nf3 Qf6

8.Nbd2 Bb4 9.c3 (9.Ne5 Bd2 10.Kd2 Ne5 11.Qh5 Kd7 12.Be5 Qf2 13.Qe2 Qf7=) 9...Bd6 10.Qc2 (10.c4 Ne7=) 10...g5 (10...Ne7 11.c4+=) 11.h3 Ne7 (11...0–0–0 12.c4=) 12.e4 (12.c4 c6=) 12...Nc5+= 13.c4 (13.ed5 Nd5 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 0–0–0=) 13...d4–/+ 14.Be2 (14.Rd1 0–0–0–/+) 14...0–0–0 15.0–0–0 (15.Rd1 Ng6–/+) 15...Kb8 (15...Ng6 16.Nb3–+) 16.Nb3 c6 (16...Ng6 17.Nc5 Bc5 18.g3–/+) 17.Nbd4 Qf4 18.Kb1 ed4 19.Rd4 Rhg8?? (better is 19...Bc7–/+) 20.Rd6!+– (20.Rd6 Ng6 21.Rd8 Rd8 22.bc6 bc6 23.Bc1 Qe4 24.Bg5+–) 1–0. Sidorov,Mikhael – Dragomaretsky,Evgeny, corr, 1993.

8.Nbd2 Bd6 9.c4=.

8.Ne5 Bb4 9.Nd2 Bd2 10.Kd2 Ne5 11.Qh5 Kd7 12.Be5 Qf2 13.Qe2 Qf7 =.

8.Ne5 Bb4 9.Nd2 Bd2 10.Kd2 Qf2 11.Qe2 Qe2 12.Be2 Ngf6 13.Rhf1 Rf8 14.Ke1 a6 15.ba6 ba6 16.Rb1 Rb8 17.Nd7 Kd7 18.a4 d4 19.Rf4 Ba2 20.Rd4 =.

6.de5 Ne5

7.Nf3 Nf3 8.Qf3 Bb4 9.c3 Ba5 10.Nd2 Nh6 11.Nb3 Bb6 12.Ba3 Nf7 13.Nd4 Bd4 14.cd4 (14.ed4 Qd7=) 14...c6 (better is 14...c5!? 15.Bc1 c4+=) 15.Bb4+= Bd7 (15...Qb6!?+=) 16.Bd3+/– g6 17.0–0 (17.bc6 Bc6 18.0–0 Ng5+/–) 17...Ng5 18.Qe2 cb5 19.Bb5 Bb5 20.Qb5 Qd7 21.Qc5 Ne6 22.Qc2 Rc8 23.Qb3 Kf7 24.Rad1 Rc4 25.Rd2 Rhc8 26.Rfd1 Qb5 27.Rb2 Rc1 28.Rb1 Rd1 (28...R1c2 29.Qa3=) 29.Qd1+= Qc4 30.Bd2 b6 31.h3 (31.Rc1 Qa6 32.Rc8 Qc8+=) 31...Qa2 (31...Qc2 32.Qe1 Re8 33.Rc1 Qa2 34.Ra1=) 32.Ra1+= Qc4 33.Ra7 Rc7 34.Qa1 b5 35.Qa5 Ke8 (35...Kg7!+=) 36.Ra8+/– Kd7 37.Rh8 Qa4 (37...h5!?+/–) 38.Qb6+– Threatening mate... how? (38.Rh7?! Kc6 39.Rh6 Qa5 40.Ba5 Rg7+/–) 38...Rc6 39.Qb8 (better is 39.Qb7 Kd6 40.Re8+–) 39...Rc7 40.Kh2 Kc6 41.Re8 Do you see the mate threat? 41...Ng7 42.Rf8 Ne6 (42...Nf5+–) 43.Rf6 Re7 (43...Kd7 44.Qb6 Nd8 45.Rd6 Kc8+–) 44.Qc8 Kd6 If Black now would get Qa3 in, he might survive 45.Qd8 1–0. Jung,Werner – Stabenow,Juergen, corr SOK–89–47, 1989.

7.Be5 fe5

8.Qh5 Kd7 9.Qe5 Nf6 10.Nf3 Bd6 11.Qd4 Kc8 +=.

8.Qh5 g6 9.Qe5 Qe7 10.Qb2 (10.Qh8?? Bg7 11.Qh7 Bc3 –+) 10...Bg7 11.c3. Jung.

8.Qh5 g6 9.Qe5 Qf6 10.Qf6 Nf6 11.Nf3 0–0–0 (11...Kd7+=) 12.c3 Ne4 13.Nd4 Bd7 14.a4 Bd6 15.Bd3 Nf6 16.Nd2 h5 (16...Rhf8 17.a5+/–) 17.a5 (17.Bg6?! Rhg8 18.Bd3 Rg2+=) 17...Kb8 18.0–0 (18.a6 Rhe8+/–) 18...g5 19.Rfb1 Be8? (better is 19...Rhe8!?+/–) 20.Rb2 1–0. Roczniak,Jan – Posobkiewicz,J, corr Poland, 1985.

6.Nf3 Bb4

7.c3 Ba5 8.Qa4 b6 9.de5 fe5 10.Nbd2 Ngf6 11.Nb3 Ne4 12.Na5.

7.c3 Bd6

8.Ba3 Ba3 9.Na3 Ne7 10.Be2 0–0 11.0–0 c5 12.c4 e4 =.

8.Qb3 Nb6 9.Nbd2 Nh6 (9...Ne7 10.c4 dc4 11.Nc4 e4 12.Nfd2 Bd5=; 9...Rc8 10.de5 fe5 11.c4 Qf6 12.Rd1 Nh6=; 9...c5 10.bc6 bc6 11.de5 fe5 12.c4 Rb8=) 10.c4 dc4 11.Nc4 e4 12.Nfd2 Bd5 =.

8.Qb3 c5 9.c4 (9.bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 11.Qa3 Qc7 12.c4 Ne7=) 9...Ne7 (9...cd4 10.ed4 Ne7 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bc4=) 10.Nc3 Qa5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.cd5 (13.f4 Bc3 14.Bc3 Qb6=) 13...Nd5+= 14.Rc1 Nc3 (better is 14...Qb4!?=) 15.Qe6+= (worse is 15.Bc3 Bb3 16.Ba5 Ba2 17.Rc5 0–0=) 15...Kf8 16.Bc3 Bc3 17.Ke2 g5 (17...Bb4 18.Kf3 Qb6 19.Qg4+=) 18.Kf3+/– Re8 (18...Rg8 19.Qd6 Ke8 20.h3+/–) 19.Qd6 Kg7 20.Bc4 (20.Qd7 Kf8+/–) 20...Be5 (20...g4!? 21.Ke2 Rd8 22.Qc5 Rd2 23.Kf1 Rhd8+=) 21.Qd7+– Kh6 22.h4 g4 23.Qg4 Qc7 24.Rcd1 Rd8 25.Qf5 Rd1 26.Rd1 Rd8 27.Rd8 Qd8 28.Bd3 Qd5 29.Be4?? (better is 29.Ke2 Qa2 30.Kf1+–) 29...Qd1 0–1. Myers,Hugh Edward – Rodriguez,Roberto, USA op Chicago, 1973.

8.Qb3 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 Ngf6 11.Nc3 Bf7 12.Rc1 0–0 =.

8.Qb3 Ne7 A) 9.c4 c5 (9...ed4 10.Nd4 Bf7 11.cd5 Nd5 12.Nf5 0–0=; 9...e4 10.Nfd2 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 f5=; 9...c6 10.c5 Bc7 11.Be2 0–0 12.0–0 Rb8=) 10.de5 Ne5 11.Be5 Be5 12.Ne5 fe5+=; B) 9.de5 fe5 (9...Ne5 10.Nd4 Bg4 11.h3 Bc8 12.f4 N5g6+=) 10.c4 0–0 11.Ng5 Nc5 12.Qd1 c6+=; C) 9.Be2 c5 10.bc6 bc6 11.Ba3 c5 12.dc5 Bc5+=; D) 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Bg4 11.Be2 e4 12.Ng1 Be6=.

8.c4 e4 9.Nfd2 (9.cd5 Bf7 10.Nfd2 f5 11.g4 g6 12.Nc3 Ne7=) 9...f5 (9...dc4 10.Ne4 Ne7 11.Nbd2 Bb4 12.a3 Bd2+=; 9...c6 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Qa5=) 10.c5 Be7 11.Qh5 g6 12.Qd1 Bf6 =.

8.Be2 e4 9.Nfd2 f5 (9...Nb6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qe7 12.Qb3 Qf7=) 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ngf6 12.0–0 Qe7 =.

8.Be2 Qe7 A) 9.de5 fe5 10.c4 Ngf6 11.cd5 Nd5 12.Nc3 N7f6=; B) 9.Nfd2 a6 10.c4 ed4 11.Bd4 ab5 12.cb5 Nh6+=; C) 9.0–0 c5 (9...Nh6 10.c4 dc4 11.Nbd2 ed4 12.Bd4 Ne5=; 9...0–0–0 10.c4 dc4 11.Nbd2 c3 12.Bc3 Kb8+=; 9...Bf7 10.Qb3 e4 11.Nfd2 f5 12.Ba3 Ba3=; 9...e4 10.Nfd2 f5 11.c4 Qh4 12.g3 Qg5=) 10.dc5 Nc5 11.c4 dc4 12.Nfd2 Qf7=.

8.Be2 Ne7 9.a4 (9.Ba3 Nb6=) 9...0–0 (9...e4 10.Nfd2+=) 10.Ba3 Ba3 11.Na3 c5 12.bc6 (12.0–0 Rc8+=) 12...Nc6 13.0–0 Qe7 (13...Rc8 14.c4=) 14.c4 ed4 (14...e4 15.Nd2=) 15.Nd4 Nb6 16.Ne6 (16.c5 Nd4 17.ed4 Nc4+=) 16...Qe6 17.cd5 (17.c5 Nd7 18.Nb5 Rac8+=) 17...Nd5= (17...Qd5?? 18.Bc4!? Rad8 19.Bd5 Rd5 20.Qb3+–) 18.Bc4 Rad8 (18...Rfd8 19.Rb1 b6 20.Rb5+–) 19.Nb5 Qe4 20.Rc1 (20.Qb3 Kh8 21.Rfd1 Nb6+=) 20...Rf7= 21.Qf3 (21.Qc2 Qc2 22.Rc2 Kf8+=) 21...Qf3 22.gf3 Ne5 (22...Kf8 23.e4 Nf4 24.Bf7 Ne2 25.Kg2 Nc1 26.Bd5+=) 23.Ba2+= Kf8 (23...Nf3 24.Kg2 Nh4 25.Kh1+/–) 24.f4 (24.e4!? Nf4 25.Bf7 Ne2 26.Kg2 Nc1 27.Rc1 Kf7 28.Na7+/–) 24...Nc6= 25.Rfd1 (25.Rb1 f5=) 25...Rfd7 26.Nd4 (26.Bd5!? Rd5 27.Rd5 Rd5 28.Nc7=) 26...Nf4!–/+ (26...Nf4 27.Ne6 Ne6 28.Rd7 Rd7 29.Be6 Rd8–/+) 0–1. Monkey – crafty, ICC, 1997.

8.Be2 Nh6 9.c4 (9.0–0 e4 10.Nfd2 Qb8=) 9...dc4 10.0–0 (10.Nbd2 Bb4 11.Qc2 ed4 12.Nd4 Bd2 13.Qd2 Bf7=) 10...0–0 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.d5=) 11.Nbd2 c3 (11...Nb6 12.Qc2 Nf7 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4=) 12.Bc3+= Kh8 (12...Rc8 13.Rc1+=) 13.Qc2 Bd5 (13...Qe8 14.Rfd1+=) 14.Ne4 (14.e4 ed4 15.Bd4 Be6+/–) 14...ed4 (14...Qe8 15.de5 Ne5 16.Rfd1+/–) 15.Bd4+/– Nf5 16.Bb2 (16.Nd6 Nd6 17.Rfd1 Be4+/–) 16...Qc8 (16...Be5 17.Rad1 Be4 18.Qe4+=) 17.Bd3 (17.Rfd1 Ne7+/–) 17...Be4 (17...c6 18.Nc3 Ne7 19.Nd5 (worse is 19.Bh7 Bf3 20.gf3 Ne5+=) 19...cd5 20.Nd4+=) 18.Be4 g6 (18...Ne7 19.Bh7 f5 20.Ng5+/–) 19.Bf5+– gf5 20.Nd4 a6 21.a4 (21.ba6 Ra6 22.Nf5 Ne5+–) 21...ab5 22.ab5 Ra1 23.Ra1 Rg8 (23...Be5 24.Nf5 Bb2 25.Qb2+–) 24.Nf5 Qe8 25.Nd6 cd6 26.Qf5 Rg6 (26...Qe7 27.Ra7 Qg7 28.g3+–) 27.Qd5 Qb8 (27...Rg8 28.Qb7 Qg6 29.g3+–) 28.Qe6 Rg7 29.Bf6 Nf6 30.Qf6 Kg8 31.Qe6 Kh8 32.Rd1 (32.Ra4 Rg6 33.Qc4 h6+–) 32...Rg6 33.Qd7 b6 (33...Qf8+–) 34.Rc1 Qg8 35.Rc8 Rg2 36.Kf1 Rg1 37.Ke2 Rg6 38.Rg8 Kg8 (38...Rg8 39.Qd6 Re8 40.Qb6+–) 39.Qd8 Kf7 40.Qb6 Ke6 41.Qc6 Rg5 42.b6 Rc5 43.Qe8 Kd5 44.b7 Rc2 45.Kd3 Rb2 46.Qe4 Kc5 47.Qc4 Kb6 48.b8Q Ka5 49.Qa7 1–0. THF – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.de5 Ne5 A) 9.Ne5 fe5 10.c4 dc4 11.Qa4 Qg5 12.Nd2 Nf6+=; B) 9.Nd4 Bg4 (9...Qe7 10.Be2 Nh6 11.0–0 Neg4 12.h3 Ne5=) 10.Be2 Be2 11.Qe2 Nc4 12.Bc1 Qe7=; C) 9.Nbd2 Qd7 10.Ne5 fe5 11.c4 Nf6 12.Rc1 dc4+=; D) 9.Be2 Qe7 (9...Qd7 10.Nd4 Nh6 11.Ba3 Nhf7 12.0–0 Bg4=) 10.0–0 Nh6 11.Ne5 fe5 12.c4 dc4=.

8.c4 dc4

9.Qc2 a6 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 ed4 12.Nd4 Nb6 =.

9.Nbd2 a6 10.de5 Bb4 11.a3 Bd2 12.Qd2 ab5 =.

9.Nbd2 c3 10.Bc3 Ne7 11.Bc4 Nd5 12.Qb3.

9.Nbd2 Bb4

10.Qc2 Nb6 11.de5 Qd5 12.a4 a6 13.e4 Bd2 1–0. rcm06 (2195) – blake507 (1965), gameknot.com, 2014.

10.Qc2 Nb6 11.de5 Qd5 12.0–0–0 Qb5 13.Ne4 Qa4 =.

10.Qc2 Nb6 11.de5 Qd5 12.Be2 0–0–0 13.a4 (better is 13.Rd1 Qb5 14.0–0=) 13...g5?? (13...Ne7!?=) 14.a5 (14.0–0–0 c3 15.Bc3 Bc3+–) 14...Nd7? (14...g4 15.e4 Qc5 (worse is 15...Qb5 16.Nd4 Rd4 17.Bd4+/–) 16.ab6 cb6+= (16...gf3?? 17.ba7 Kd7 18.0–0–0+–)) 15.0–0 (15.Bc4?? Qc4 16.Qc4 Bc4 17.ef6 Ngf6–+ (17...Ndf6?! 18.b6 ab6 19.ab6 cb6 20.Ra4 Bd2 21.Nd2–+)) 15...Bd2 16.Nd2 (16.Qd2?! Qd2 17.Nd2 Ne5+=) 16...Ne5 17.b6 a6 (17...Qd2?? 18.Qd2 Rd2 19.ba7+–) 18.bc7 Rd7 19.Rfd1 Rc7? (better is 19...Nd3+–) 20.Nc4 Rc4 21.Bc4 Qc4 22.Qd2 Nc6 23.Rac1 Qd5 24.Qd5 Bd5 25.Rd5 h6 26.Bd4 Rh7 (26...g4 27.e4+–) 27.Bb6 Rd7 28.Rcd1 Rd5 29.Rd5 g4 30.e4 Nge7 31.Rh5 Ng8 (31...Kd7 32.Rh6 Ke6 33.Rh7+–) 32.Rh4 Ne5 33.Bd4 g3 (33...Kb8 34.Kf1+–) 34.Be5 gf2 (34...fe5 35.hg3 Nf6 36.Rh6 Ne4 37.Rh5+–) 35.Kf2 fe5 36.Ke2 (36.Kf3 b5 37.ab6 a5+–) 36...Kd7 37.Rh5 (better is 37.Kf3 Kc6 38.Rh5 b5 39.ab6 Kb6 40.Re5 Kc7+–) 37...Kd6 (37...Nf6 38.Re5 Kd6 39.Rf5 Ne4 40.Ke3+–) 38.h4 Ke6 39.Ke3 Kf6 (39...Kf7 40.Re5 Kg6 41.Kf4+–) 40.Kf3 Ke6 41.g4 Kf6 (41...Kd6 42.Rf5 Ne7 43.Rf6 Kd7 44.Rh6+–) 42.Rf5 Ke6 (42...Ke7 43.Re5 Kd6+–) 43.g5 hg5 44.hg5 Ke7 1–0. forsetinn (2315) – blake507 (1985), gameknot.com, 2014.

10.Qc2 Nb6 11.de5 Qd7 12.a4 Rd8 =.

10.de5? c3 11.Bc3 Bc3 –+.

6.Nf3 Bd6

7.c4 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 dc4 10.Qc2 Nh6 11.Ne4 Nb6 12.de5.

7.c4 c6 8.Nc3 (8.c5 Bc7 (8...Bb8 9.Be2 Ne7 10.Nc3 0–0 11.0–0 Qc7=) 9.Be2 Ne7 10.0–0 Qb8 11.h3 0–0=; 8.de5 fe5 9.Nc3 Ngf6 10.Ng5 Bg8 11.bc6 bc6=; 8.bc6 bc6 9.c5 Rb8 10.Bc3 Be7 11.Ba6 Qc7=) 8...dc4 9.de5 (9.bc6 bc6 10.Rb1 Qa5 11.Qc2 Ne7=) 9...Ne5 10.Nd4 Bd7 (10...Bg4 11.f3 Bd7=) 11.bc6 (11.f4 Ng4=) 11...bc6 (11...Bc6=) 12.Be2 Rb8 13.Rb1 c5 14.Nc2 Be6 (14...Qa5 15.Qd6 Rb2 16.Kd2+=) 15.0–0 (15.f4!? Nd3 16.Bd3 cd3 17.Qd3=) 15...Nd3+= 16.Ba1 (16.Bd3 cd3) 16...Ne7 17.Ne1 Ne1 18.Re1 0–0 (18...Rb1 19.Nb1 Be5 20.Qd8 Kd8 21.Na3+=) 19.Qc2 Nc6 20.Nb5 Nb4 21.Qe4 Bf7 22.Bc4 (worse is 22.Na7 Qc7 23.a3 Qa7 24.ab4 cb4 25.Bc4 Bh2 26.Kh1 Be5–/+; 22.Nd6?! Qd6 23.Bc4 Rbd8=) 22...a6 (22...Kh8 23.Nd6 (worse is 23.Na7 f5 24.Qf5 Bc4 25.Bg7 Kg7 26.Qg4 Kh8 27.Qc4 Qc7–+) 23...Qd6 24.Bf7 Rf7 25.Red1+/–) 23.Nc3 (23.Nd6 Qd6 24.a3 Rfe8 25.Bf7 Kf7 26.Qc4 Qe6+/–) 23...Qe7 (better is 23...f5!? 24.Bf7 Rf7=) 24.a3+/– Qe4 25.Bf7 (25.Ne4?! Bc4 26.Nd6 Bd3 27.ab4 Bb1 28.bc5 Rfd8=) 25...Kf7 26.Ne4 Nc2 27.Nd6 Ke6 28.Nc4 Ne1 29.Re1 Rfd8 (29...Kd5 30.Rc1+/–) 30.Kf1 Rd3 31.Ke2 Rdb3 32.Rd1 Rb1 33.Rd6 (33.Nd2!? Rd1 34.Kd1+/–) 33...Ke7 34.Bc3 Rc1 35.Kd2 Rf1 36.Ke2 Rc1 37.Rd3 Rd8 (better is 37...Rc2!? 38.Kf3 Ke6+=) 38.Nd2 Rc2 39.Kd1 Ra2 40.Rd8 Kd8 41.Kc1 Ra3 42.Kb2 Ra4 43.f4 1–0. Volovich,Anatoly – Estrin,Yakov, Moscow, 1961.

7.c4 e4 A) 8.cd5 Bf7 (8...Bd5 9.Nc3 c6 10.Nd2 f5 11.bc6 bc6=) 9.Nfd2 f5 10.g4 g6 11.Nc3 Ne7=; B) 8.Nfd2 c6 (8...dc4 9.Ne4 Ne7 10.Nbd2 Bb4 11.a3 Bd2+=; 8...f5 9.c5 Be7 10.Qh5 g6 11.Qd1 Nh6=) 9.bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qa5=.

7.Be2 Qe7 8.0–0 a6 (8...Nh6 9.c4 dc4 10.Nbd2 ed4 11.Bd4 Ne5=; 8...c6 9.c4 dc4 10.bc6 bc6 11.Nbd2 Rb8+=; 8...Rd8 9.c4 dc4 10.Nbd2 Nb6 11.Qc2 Nh6=; 8...e4 9.Nfd2 f5 10.c4 Qh4 11.g3 Qg5=) 9.c4 dc4 10.ba6 Ra6 11.d5 Bg4 =.

7.Be2 Nh6 8.0–0 (8.de5 fe5 9.c4 dc4 10.Nbd2 Nf7 11.0–0 0–0=) 8...0–0 (8...e4 9.Nfd2 Qb8 10.c4 c6 11.h3 Nf5+=) 9.c4 dc4 10.Nbd2 Nb6 11.Qc2 Nf7 =.

7.de5 fe5 (--> 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6).

7.de5 Ne5 8.Nd4 Qd7 9.f4 Ng6 10.Nc3 N8e7 11.Be2 0–0 12.0–0.

7.c4 dc4

8.Qc2 a6 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 ed4 11.Nd4 Nb6 =.

8.Nbd2 a6 9.de5 Bb4 10.a3 Bd2 11.Qd2 ab5 =.

8.Nbd2 Bb4 9.Qc2 Nb6 10.de5 Qd7 11.a4 Rd8 =.

8.Nbd2 Nb6 9.Qc2 Bb4 10.de5 Qd5 11.Be2 0–0–0 12.Rd1.

7.Be2 Ne7

8.0–0 0–0 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.a4 e4 12.Nfd2 f5 13.g3 Ng6 14.Bh5 Qg5 15.Bg6 hg6 16.f4 Qh6 17.h4 Kf7 18.Kg2 a6 19.Nc3 Nf6 20.b6 Ng4 21.Qe2 Bd8 22.Nd1 Rh8 23.Nf2 Nf6 24.Rh1 Nh5 25.Bc3 Ng3 26.Kg3 Bh4 27.Kg2 g5 28.Nh3 Qg6 29.Kf1 g4 30.Ng5 (better is 30.Nf2!?+=) 30...Bg5+= 31.Rh8 Rh8 32.fg5 Rh1 33.Kg2 Ra1 34.Ba1 Qg5 35.Bc3 Qh4 36.Kf1?? (better is 36.Qf2!? Qh3 37.Kg1+=) 36...g3 (better is 36...Qh1 37.Kf2 g3 38.Kg3 Qg1 39.Qg2 Qe3 40.Kh2 Qc3–+) 37.Qg2 Qg4?? (better is 37...f4!? 38.Kg1 Bh3–+ (38...fe3?! 39.Nf1+=)) 38.Ke1–/+ f4 39.ef4 Qf4 40.Qf1 Qf1 (better is 40...g5 41.Bb4 Ke7 42.Qf4 gf4–+) 41.Kf1= Bh3 42.Kg1 e3 43.Nf3 e2? (better is 43...Kg6+=) 44.Ng5+– Kg6 45.Nh3 e1Q (45...Kf5+–) 46.Be1 a5 (46...Kf5+–) 47.Ba5 Kf5 48.Be1 Ke4 (48...Ke6 49.Ng5 Kd7 50.Bg3 Kc8+–) 49.Kg2 (better is 49.a5 Kd4 50.a6 ba6 51.b7 Kc5 52.b8Q+–) 49...Kd4 50.Bg3 (better is 50.Bb4!? Kc4 51.a5 Kb5+–) 50...Kc5 51.Bf2 Kc4 52.Nf4 d4 53.Ne6 d3 (53...d3 54.Be3 Kb4+–). popovicigelu (1645) – champion137 (1645), internet, 2012.

8.0–0 0–0 9.de5 fe5 10.Nbd2 h6 11.c4 dc4 (better is 11...a6!?=) 12.Nc4+/– e4 13.Nd4 (better is 13.Nd6!? ef3 14.Bc4 Bc4 15.Qd4+/– (15.Nc4?! fg2 16.Kg2 Rf5=)) 13...Bd5+= 14.Nd6 cd6 15.Nb3 Ne5 16.Rc1 Qd7 17.Qd4 (17.Be5 de5 18.Bc4 Rac8+=) 17...Qf5 (17...Qe6 18.Nd2 Nf5 19.Qb4=) 18.Nd2 (18.Rc7 Rf7 19.Re7 Bb3 20.Qd6 Ng6 21.Rf7 Bf7+–) 18...Rac8 19.Rc8 Rc8 20.a4 Rc2 (20...Qg6 21.Kh1=) 21.Rc1 Rc1 22.Bc1 Qg6 23.Ba3 Nf3 24.Nf3 (24.Bf3 ef3 25.g3 Qc2+=) 24...ef3 25.Bf1 fg2 26.Bd3 Qg4?? (better is 26...Qh5 27.Bc4 Bc4 28.Qc4 d5+=) 27.Qg4+– 1–0. tadziczek – 0003jaja, internet, 2012.

6.Nf3 e4

7.Nfd2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nb6 11.c4 dc4 12.Ne4 Bb4 13.Bc3 Bc3 14.Nbc3 Nd5 15.Qa4 f5 16.Nd5 Bd5 17.Nc3 Nf6 18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Qd6 20.0–0 Ke7 21.Rc1 Rc8 22.f3 c6 23.Na4 Rc7 24.b6 Rc8 25.Nc5 Rb8 26.Ra1 Nd5 27.Qb3 Qd8 28.Rb1 g6 29.e4 fe4 30.fe4 Nf4 31.Rf1 Qd4 32.Kh1 Qc5 33.g3 Ne6 34.Qf3 Rf8 0–1. beciab70 (1700) – suprstatlar (1670), internet, 2014.

7.Nfd2 b6 8.c4 f5 9.Qb3 Ngf6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qe7 13.0–0 Qf7 14.a4 a5 15.Rfc1 Rc8 16.Ne2 g5 17.Ba3 Be7 18.Be7 Qe7 19.Rc2 Qe6 20.Rac1 Nd5 21.f4 h6 22.Ne5 Ne5 23.de5 Nf4 24.Qb2 Ne2 25.Re2 0–0 26.Rec2 f4 27.Rc7 Qg4 28.Qb3 Kh8 29.Rc8 Rc8 30.Rc8 Qc8 31.ef4 Qc1 32.Kf2 gf4 33.Qh3 Qd2 34.Kf1 Kg7 35.Qf5 Qd3 36.Kf2 e3 37.Kf3 Qf5 0–1. beciab70 (1635) – skendershah, internet, 2014.

7.Nfd2 Kf7 8.c4 c6 9.Nc3 Bb4 10.Qb3 Ba5 11.Be2 Ne7 12.0–0.

7.Nfd2 Nh6 8.c4 dc4 9.Ne4 Bb4 10.Nbc3 0–0 11.a3 Ba5 12.Qa4 Bc3 13.Bc3 Nb6 14.Qb4 Re8 (14...f5!? 15.Nc5 Bd5+=) 15.Nc5 +/–.

7.Nfd2 Bb4

8.a3 Ba5 9.Be2 Ne7 10.0–0 0–0 11.c4 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb6 14.Nc3 f5 15.Qb3 Kh8 16.f3 ef3 17.Rf3 Nf6 18.a4 a5 19.ba6! ba6 (19...Ra6 20.a5 Combination; 19...ba6 20.Ne5 Combination) 20.Ba3 Re8? (better is 20...Rb8 21.Qc2 g6+/–) 21.Ne5+– Ned5 (21...Rf8 22.a5! Ba7 23.Nf7 Rf7 24.Qf7 Ned5 25.Nd5 Qd5 26.Qd5 Nd5+–) 22.Nd5 (better is 22.Nf7 Kg8 23.Nd8 Rad8 24.Nd5 Nd5 25.Rf5+–) 22...Qd5= 23.Qc2 (23.Rb1 g6=) 23...g6 (23...Bd4 24.Rd1 Re5 25.ed4–/+) 24.h3 (24.Rd1 Ne4=) 24...Ne4 (better is 24...Bd4!? 25.Rd1 Qe4 (25...Re5?! 26.Rd4 Qe6 27.Qc7=) 26.Qe4 fe4 (26...Ne4? 27.ed4 Kg8 28.Nc6+–) 27.Rf6 Be5–/+ (27...Be3 28.Kh2+–)) 25.Rc1 Rac8 26.Qc6 Qc6 27.Rc6 a5 28.g4 Ng5 29.Rg3 f4 30.ef4 Bd4 31.Kg2 Be5 32.fe5 Re5?? (better is 32...Rcd8 33.Rc7 Rd2 34.Kf1 Re5+=) 33.Bb2+– Rce8 34.Re3 (34.Be5?! Re5 35.Rc7 Re2 36.Kf1 Re8+–) 34...Nf7 35.Rc5 (worse is 35.Be5 Re5 36.Re5 Ne5 37.Rc7 Nd3+–) 35...Kg8 36.Be5 Ne5 37.Rce5 Rd8 38.Ra5 Rd2 39.Kg3 Rd7 40.Rc5 Kf7 41.Rec3 Ke6 42.Rc7 Rd4 43.a5 Ra4 44.a6 (better is 44.Rh7 Ra5 45.Rc6 Ke5 46.Re7 Kd4 47.Rg6 Ra3 48.Kh4 Kd5+–) 44...h5 (44...Ra6 45.Rh7 Kd5 46.h4+–) 45.gh5 gh5 46.a7 h4 47.Kf3 Kf5 48.R7c6 Ra7 49.R3c5 1–0. carocan (1730) – mundok (1745), internet, 2011.

8.c3 Ba5 9.Qb3 Ne7 (9...f5 10.Qa4 Bb6 11.c4 dc4 12.d5+– (12.Bc4?! Bc4 13.Qc4 a6=; 12.Nc4?! Ngf6=)) 10.Be2 (10.Ne4 Bg4 11.Ned2 c5+/–) 10...0–0 (10...f5 11.0–0=) 11.0–0 (11.Ne4 Qe8+/–) 11...Kh8 (11...c5 12.c4 Qb6 13.Nc3 cd4 14.ed4=) 12.c4 (12.Ne4 Re8+/–) 12...dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Bb6 15.a4 a5 16.Ba3 Re8 17.Nbd2 Nd5 (17...f5!?+=) 18.Rac1 (18.Nb6?! N7b6 19.Bc5 f5+=) 18...f5 19.Nb6 (better is 19.Nd6!? cd6 20.Qd5+–) 19...N7b6+= 20.Nc4 Nc4 21.Rc4 Rc8 22.Rfc1 h6? (22...f4 23.Rc5 c6 24.Rb1=) 23.g3 (23.Rc5 c6 24.bc6 bc6 25.Rc6 Rb8+/–) 23...f4 (23...Qd7 24.Bc5=) 24.ef4 (24.Rc5!? Nb6 25.gf4+/–) 24...Qd7 25.Kg2 (better is 25.Bc5+=) 25...e3–/+ 26.Rf1?? (26.Qa2 ef2 27.Kf2 Ne3–/+) 26...ef2 (better is 26...Nf4 27.Kh1 Qh3 28.Rg1 ef2 29.gf4 Re1 30.Qg3 fg1R 31.Qg1 Qf3) 27.Kf2? (27.Bc1 Nb6 28.Rc2 Qd4 29.Rff2 Na4–/+) 27...Re3 (27...Qh3 28.Rc2 Ne3 29.Qe3 Qh2 30.Kf3 Re3 31.Ke3 Qc2 32.Kf3 Qd3 33.Kg2 Qa3 34.d5–+) 28.Qc2? (better is 28.Qb2–/+) 28...Rce8 29.Qc1 (29.f5 Ra3 30.Kg1–+) 29...Qh3 30.Qe3 Re3 31.Rc7 Qh2 0–1. carocan (1725) – mundok (1750), internet, 2011.

8.c3 Bd6 9.Qa4 Nb6 10.Qa5 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 f5 13.Nb3 f4 14.Nc5 Bc5 15.dc5 Nd7 16.c6 b6 17.Qa4 Nc5 18.Qc2 Ng6 19.c4 Qg5 20.cd5 Bh3 21.g3 f3 22.Bc4 Kh8 23.Qc3 Nh4 24.Qe5 Qe5 25.Be5 Bf1 26.Kf1 Ng6 27.Bc7 Rac8 28.d6 Ne5 29.Bd5 g5 30.Nc3 h5 31.Be4 Ne4 32.Ne4 g4 33.Ng5 h4 34.Ne6 Rg8 35.Nf4 hg3 36.fg3 Nc4 37.Kf2 Kg7 38.Rc1 Nd2 39.Ne6 Kf6 40.Nd4 Ne4 41.Kf1 Nd2 42.Ke1 Ne4 43.Nb3 Rh8 44.Rc2 f2 45.Kf1 Rh2 46.Nd2 Ng3 0–1. hen4daleko – kaszpiirowski, internet, 2014.

8.c3 Bd6 9.Qb3 Nb6 (9...f5 10.c4=) 10.a4 (10.Ne4 Be7+/–) 10...c6 (10...f5 11.a5 Nd7 12.c4=) 11.c4 (11.Ne4 Be7+/–) 11...Bc7 (11...dc4 12.Nc4 Rc8 13.Nbd2 Nc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4=) 12.Nc3 (12.c5 Nd7 13.Ne4 Nh6+/–) 12...Ne7 (12...dc4 13.Nc4 f5 14.a5=) 13.cd5 (13.c5 Nbc8 14.Nce4 Bg4+/–) 13...cd5 (13...Bd5 14.Nd5 cd5 15.Be2+=) 14.Be2 (14.Nce4 Nc4+/–) 14...0–0 (14...f5!?=) 15.Nce4! Kh8? (15...de4 16.Qe6 Double attack (16.Qe6 Pinning; 16.Qe6 Deflection; 16.Qe6 Decoy)) 16.Nc5+– Bf7 17.0–0 (17.Nb7 Qe8+–) 17...a6 18.a5 Nd7 19.Nd7 (19.b6!? Bb8 20.Nb7 Bh2 21.Kh2 Qb8 22.Kg1 Qb7+–) 19...Qd7 20.b6 Bd6 21.Ba3 Rac8 22.Rfc1 Rc1 23.Rc1 Rc8 24.Rc8 Nc8 25.g3 g6 26.Kg2 Kg7 27.Bf3 Ne7 28.Nb1 Ba3 29.Qa3 Nc6 30.Nc3 g5 31.h3 h5 Black prepares the advance g4 32.Qa2 g4 33.hg4 (33.Bd5 Nb4 34.Qd2 Bd5 35.e4 gh3 36.Kh2 Bc4–/+) 33...hg4 34.Bd5?? (better is 34.Bd1+–) 34...Bg6?? (better is 34...Nb4 35.Qd2 Nd5+=) 35.Qa4+– Qc8 36.Bc6 bc6 37.e4 Qb7 38.Qc4 White prepares the advance d5 38...Bf7 39.Qc5 Kg6 40.d5 cd5 41.ed5 Kg7 42.Qc6 Qb8 43.d6 Qd8 44.Qc7 Qe8 45.d7 Qe5 46.Qe5 1–0. carocan (1745) – frachu88, internet, 2011.

8.c3 Bd6 9.c4 f5 10.Qb3 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qe7 13.Nd6 Qd6 14.Nd2 Nb6 (14...Ngf6 15.Rc1 Nd5 16.Ba3=) 15.a4 Ne7 16.Ba3 Qf6 17.0–0 Nbd5 18.Nc4 0–0 (18...Qe6 19.Be7 Qe7 20.Ne5+/–) 19.Ne5 (19.Na5!? Kh8 20.Nb7+–) 19...Rfd8+/– 20.Rac1 Rac8 (20...Qe6 21.a5 Nc8 22.a6 ba6 23.Rc6+/–) 21.Rc2 (21.f3 Qe6 22.Be7 Qe7 23.fe4 fe4 24.Rf4+–) 21...c5? (better is 21...Ng6!? 22.f3 ef3 23.Ng6 Qg6 24.Rf3 Qe6=) 22.Rc5 (22.Bc5 Rc7+–) 22...Rc5+/– 23.Bc5 b6? (better is 23...Nc8+–) 24.Be7 Qe7 25.Nc6 Qd6 26.Nd8 Qd8 27.Rc1 Kf8 28.Qc4 Ne7 (28...Ke7 29.Qc8 g6 30.Qb7 Qd7 31.Qb8+–) 29.Qe6 g6 (29...Ke8 30.Qe5+–) 30.Qe5 (better is 30.d5 Qd5 31.Rc8 Nc8 32.Qd5 Ke7+–) 30...Qd5 31.Rc8! Kf7 (31...Nc8 32.Qc7 Double attack (32.Qd5 Deflection; 32.Qc7 Decoy)) 32.Rc7 (32.Qd5!? Nd5 33.Ra8 h5+–) 32...Qe5 33.de5 Ke6 34.Ra7 Nd5 35.Rh7 (35.a5 ba5 36.Ra5 Ke7+–) 35...Ke5 36.Rg7 Kf6 37.Rd7 Nc3 (37...Ke6 38.Ra7+–) 38.Rd6 Kg5 39.Rb6 Na4 40.Rc6 f4 41.b6 fe3 (41...Nb6 42.ef4 Kf4 43.Rb6 g5+–) 42.fe3 (42.fe3 Nb6 43.Rb6+–) 1–0. marvis (1645) – kw57, playok.com, 2012.

8.c3 Bd6 9.Be2 Ne7 10.0–0 c6 11.a4 Qc7 12.h3 Ng6 13.Re1 0–0 14.c4 c5 (14...Rad8!?=) 15.dc5 Nc5 16.Nc3 dc4 17.Nc4 Rad8 18.Nd6 Rd6 (18...Qd6? 19.Qd6 Rd6 20.Ba3+–) 19.Qc2 f5 20.Rac1 Rfd8 (20...Rc8 21.Ba3 Qa5 22.Qb1=) 21.Ba3?? (21.Ne4 fe4 22.Qc5 Qc5 23.Rc5 R6d7+/–) 21...R6d7 (21...Rd2 22.Qb1 Nd3 23.Bd3 R2d3 24.Qb4+=) 22.Qb1 (better is 22.Ne4 fe4 23.Bc5+/–) 22...Nd3+= Black prepares the advance f4 23.Bd3 ed3 24.Red1 f4 25.ef4 Nf4 26.Nd5? (26.Qb4 d2 27.Rc2 Qe5–+) 26...Qe5 (better is 26...Ne2 27.Kh1 Qb8–+) 27.Nf4+= Qf4 28.Qb4 Qb4 29.Bb4 Bb3 30.Rd2 Ba4 31.Ra1 Bb5 32.Ra7 Rc8 0–1. tadziczek – bbg76, internet, 2012.

7.Nfd2 Nb6

8.a4 Bb4 9.a5 Nc4 10.Bc4 Bd2 11.Nd2 dc4 12.c3 Nh6 13.Ne4 b6 14.Qa4 0–0 15.0–0 Qd5 16.f3 Bd7 17.Nd2 Bb5 18.Qb4 a6 19.e4 Qd6 20.Nc4 Qb4 21.cb4 Bc4 22.Rfc1 b5 23.d5 Nf7 24.Bd4 Ne5 25.Bc5 Rfe8 26.h4 Nd3 27.Rc3 Nb4 28.Bb4 Rac8 29.Rd1 f5 30.Re3 f4 31.Rc3 Rcd8 32.Bc5 Rd7 33.d6 cd6 34.Rd6 Rd6 35.Bd6 Re6 36.Bf4 Kf7 37.Be3 Rc6 38.Rc1 b4 39.Rb1 b3 40.Bd4 Rc7 41.Kf2 Rd7 42.Ke3 Ke6 43.f4 g6 44.g4 Rd8 45.f5 Kf7 46.e5 gf5 47.gf5 Re8 48.e6 Kf8 49.Ke4 Rd8 50.Ke5 Rd5 51.Ke4 Ke7 52.Rc1 1–0. mihai740609 – horuss, internet, 2014.

8.a4 Nh6 9.a5 Nd7 10.c4 Be7 (better is 10...c6!?+=) 11.cd5+/– Bd5 12.Bc4 (12.Nc3 Be6 13.Nce4+/–) 12...c6? (better is 12...Bc4 13.Nc4 0–0+=) 13.Bd5+– cd5 14.0–0 (better is 14.Qh5!? Nf7 15.Qd5+–) 14...f5 15.g3 (15.Qh5!? Kf8 16.Ba3+=) 15...0–0 16.Ba3 Rf6 (16...Rc8 17.f3=) 17.Nc3 (17.Qb3!? Rf7 18.Qd5+/–) 17...Ba3= 18.Ra3 Rd6 19.Qb3 Nf6 20.Rc1 Nhg4 21.h3 Nh6 22.Ne2 g5 (22...a6 23.b6=) 23.Qc3 Nf7 24.Qc7 Rd7 25.Qd8 Rad8 26.Rac3 Ne8 (26...Nd6 27.Rc5+=) 27.Rc8 (27.Kg2 Nf6+=) 27...Nfd6 (27...Rc8 28.Rc8 Nfd6 29.Ra8=) 28.Rd8 (28.R8c5 Nf6+=) 28...Rd8= 29.b6 (better is 29.Rc5!? b6 30.Rd5=) 29...ab6–/+ 30.ab6 Rc8 (30...Nc8 31.Nb3+=) 31.Rc3 (31.Rc5 h6=) 31...Nf6 (31...Ra8 32.Kf1–/+) 32.Nb3 Nd7 33.Na5 (better is 33.Rc8!? Nc8 34.Nc5 Ncb6 35.Nb7+=) 33...Rc3–/+ (33...Nb6?! 34.Rb3 Nbc4 35.Nb7+=) 34.Nc3 Nb6 35.Kf1 Kf7 36.Ke2 Ke6 37.Kd2 (37.Nb3 g4 38.Nc5 Ke7–/+) 37...Ndc4 38.Nc4 Nc4 39.Kc2 f4 (better is 39...h6!?–+) 40.ef4 gf4 41.gf4 Nb6 (41...Nd6–/+) 42.Nb5? (better is 42.Kd2+=) 42...Kf5–+ 43.Nd6 (43.Kd2 Kf4 44.Ke2 Na8–+) 43...Kf4 44.Nb7? Kf3 0–1. ludice (1680) – pionekh7 (1975), internet, 2011.

8.c4 =.

8.Qh5 g6 9.Qd1 =+.

8.Qh5 g6 9.Qe2 =+.

7.Nfd2 c6

8.a4 Qa5 9.Be2 Ne7 (9...Rc8 10.0–0 (10.bc6 Rc6 11.Bb5 Rc7 12.0–0 a6 13.Be2=; 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7 12.0–0 0–0 13.Nb3=; 10.c4 dc4 11.Bc3 Qd8 12.Ne4 Bd5 13.Bf3=; 10.c3 Nh6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0–0 13.0–0=) 10...Qc7 11.c4 Bd6 12.h3 Ne7 13.c5+=; 9...Nh6 10.c4 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0–0 12.0–0 Rac8 13.c4=; 10.0–0 Bd6 11.Ba3 Bb8 12.c4 Nf5 13.bc6=) 10...Bb4 11.Qb3 Rc8 12.Bc3 Bc3 13.Nc3+=; 9...Bb4 10.c4 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.Bh5 Ng6 13.bc6=; 10.c3 Bd6 11.c4 Ne7 12.Bc3 Qd8 13.c5=; 10.bc6 bc6 11.0–0 Rb8 12.c3 Bd6 13.Ba3=; 10.0–0 Ne7 11.Bh5 g6 12.Be2 Bd6 13.c4=) 10...Ne7 11.0–0 Rc8 12.c5 0–0 13.Nb3+=; 9...Bd6 10.c4 (10.0–0 Qc7 11.h3 Nh6 12.c4 0–0 13.Nc3=) 10...Ne7 11.c5 Bb8 12.Qb3 Kf7 13.Nc3+=) 10.0–0 (10.c4 dc4 11.Nc3 f5 12.bc6 bc6 13.0–0=; 10.Bc3 Qc7 11.Bb4 Rc8 12.0–0 c5 13.dc5=) 10...Nf5 11.c4 Bd6 12.c5 Bb8 13.Qb3 +=.

8.a4 Bb4 9.Ba3 A) 9...Ba5 10.Qh5 (10.c3 f5 11.Be2 Bc7 12.bc6 bc6 13.0–0=; 10.bc6 bc6 11.Ba6 Rb8 12.0–0 Nh6 13.Be2=; 10.Be2 Ne7 11.0–0 0–0 12.c4 Re8 13.Qc2=; 10.Ra2 c5 11.dc5 Qc7 12.c3 Nc5 13.Nc4=) 10...g6 11.Qd1 c5 12.dc5 Qc7 13.Be2=; B) 9...Qa5 10.Bb4 (10.bc6 bc6 11.Bb4 Qb4 12.Be2 Rb8 13.c3=Qb4 11.c4 Ne7 12.Qc2 0–0 13.Nc3+=; C) 9...Be7 10.c4 (10.bc6 bc6 11.c4 Rb8 12.Nc3 Qa5 13.Qc2=; 10.Nb3 Nh6 11.Be7 Qe7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Be7 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 Rc8 13.Nb3=; 10.Be2 c5 11.c4 cd4 12.ed4 dc4 13.0–0=) 10...Rc8 11.bc6 bc6 12.Be2 f5 13.Nc3=; D) 9...c5 10.Bb4 (10.Be2 Ba3 11.Ra3 cd4 12.ed4 Ne7 13.a5=; 10.dc5 Ba3 11.Ra3 Nc5 12.Be2 Ne7 13.Bh5=; 10.c4 Ba3 11.Ra3 cd4 12.ed4 f5 13.c5=) 10...cb4 11.a5 Rc8 12.Be2 Ne7 13.0–0=; E) 9...Ba3 10.Ra3 (10.bc6 bc6 11.Na3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Na3 Ne7 11.bc6 bc6 12.Be2 0–0 13.0–0=) 10...Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 Qc7 13.c4=.

8.a4 Bb4 9.c4 Ne7 (9...Nh6 10.Bc3 (10.Qb3 Ba5 11.Nc3 f5 12.cd5 cd5 13.Nd5=) 10...Bd6 11.Qb3 f5 12.c5 Be7 13.bc6+=) 10.cd5 (10.Bc3 Bd6 11.c5 Bc7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Qb3 c5 11.Nc3 Bc3 12.Qc3 Rc8 13.Be2=; 10.bc6 Nc6 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Nb6 13.Bb5=; 10.Qc2 0–0 11.Be2 f5 12.Ba3 Ba3 13.Na3=) 10...cd5 11.Qb3 Qa5 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 =.

8.a4 Bb4 9.bc6 bc6 10.Ba3 (10.Be2 Rb8 11.Ba3 Ne7 12.Bh5 g6 13.Be2=; 10.c4 Rb8 11.Ba3 f5 12.Be2 Ngf6 13.0–0=; 10.Ra2 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 Rb8 13.Ba3+=; 10.Qh5 g6 11.Qe2 Rb8 12.Ba3 Ba5 13.Bd6+=) 10...Rb8 11.Bb4 Rb4 12.c4 f5 13.Nc3 =.

8.a4 Bb4 9.Be2 A) 9...Bd6 10.bc6 (10.c4 Ne7 11.c5 Bc7 12.Qb3 f5 13.0–0=; 10.Ba3 c5 11.c4 f5 12.cd5 Bd5 13.Nc3=; 10.Nb3 Ne7 11.Ba3 Bc7 12.Bh5 g6 13.Be2=) 10...bc6 11.Ba3 Bc7 12.c4 Ne7 13.0–0=; B) 9...Ba5 10.Bh5 (10.c4 Ne7 11.0–0 0–0 12.Nc3 Rc8 13.Qb3=; 10.0–0 Ne7 11.c4 0–0 12.Nc3 Rc8 13.Qb3=; 10.Bc3 Bc7 11.a5 Ne7 12.0–0 Qb8 13.h3=; 10.Ba3 Ne7 11.0–0 0–0 12.c4 Re8 13.Qb3=) 10...g6 11.Be2 Ne7 12.0–0 0–0 13.Ba3=; C) 9...Nh6 10.c3 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 c5 12.a5 0–0 13.a6=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 Rb8 12.Bb4 Rb4 13.0–0=; 10.Bh5 Nf7 11.Ba3 Ba3 12.Bf7 Kf7 13.Na3=; 10.0–0 0–0 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 c5 13.a5=) 10...Be7 11.c4 0–0 12.0–0 f5 13.Nc3=; D) 9...Ne7 10.0–0 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0–0 12.0–0 Qc7 13.c4=; 10.Bh5 g6 11.Be2 0–0 12.Ba3 Ba3 13.Ra3=; 10.c3 Ba5 11.Qb3 f5 12.0–0 0–0 13.Ba3=; 10.bc6 Nc6 11.0–0 0–0 12.c4 dc4 13.Nc4=) 10...0–0 11.c4 Qa5 12.Qc2 Rac8 13.Bc3=; E) 9...Rc8 10.bc6 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.0–0 0–0 13.f3=; 10.0–0 Ne7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0–0 13.f3=) 10...Rc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Ne7 13.Rb1=.

8.a4 Rb8 9.Ba3 A) 9...c5 10.Be2 (10.c4 f5 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Bf7 13.Bc4=) 10...Rc8 11.0–0 Bd6 12.c4 Qc7 13.Bg4+=; B) 9...Ne7 10.Be2 Rc8 11.0–0 c5 12.dc5 Nc5 13.Bc5+=; C) 9...Be7 10.Be2 (10.Nb3 Nh6 11.Be2 0–0 12.Be7 Qe7 13.0–0=; 10.Be7 Ne7 11.Be2 c5 12.0–0 cd4 13.ed4=; 10.c4 Qa5 11.Be2 cb5 12.cd5 Bd5 13.ab5=; 10.bc6 bc6 11.c4 f5 12.Be2 Ngf6 13.cd5=) 10...Nh6 11.c4 0–0 12.0–0 Ba3 13.Ra3=; D) 9...Qa5 10.Bf8 Nf8 11.Be2 Ne7 12.0–0 Nd7 13.Nb3=; E) 9...Ba3 10.Ra3 (10.Na3 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 c5 13.c4=) 10...Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 c5 13.a5=.

8.a4 Rb8 9.c4 A) 9...Nh6 10.Nc3 (10.c5 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 f5 13.Qb3=; 10.cd5 cd5 11.Qb3 f5 12.Be2 Rc8 13.a5=; 10.Be2 Bb4 11.Bc3 Bd6 12.c5 Bc7 13.0–0=) 10...f5 11.Be2 dc4 12.Nc4 Bb4 13.0–0=; B) 9...Be7 10.cd5 (10.c5 f5 11.Be2 Ngf6 12.0–0 0–0 13.f3=; 10.Be2 f5 11.Ba3 dc4 12.Nc4 Qc7 13.Nbd2=; 10.Nc3 f5 11.cd5 cd5 12.Ne2 Rc8 13.Nf4=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 f5 12.Be2 Ngf6 13.c5=) 10...cd5 11.Be2 Rc8 12.0–0 f5 13.Bh5=; C) 9...Bb4 10.c5 (10.Be2 Ne7 11.Bc3 Bd6 12.c5 Bc7 13.Bh5=; 10.Ba3 Ba5 11.Be2 Ne7 12.0–0 Rc8 13.Qc2=; 10.Bc3 Bd6 11.Be2 Nh6 12.c5 Bc7 13.0–0=; 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Ne7 12.Be2 Qa5 13.Nd5=) 10...Ne7 11.Bc3 Qa5 12.Qb3 Bc3 13.Nc3=; D) 9...Bd6 10.Be2 (10.c5 Bc7 11.Be2 f5 12.0–0 f4 13.ef4=; 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Nc3 f5 11.c5 Bc7 12.a5 f4 13.ef4=) 10...Ne7 11.c5 Bc7 12.0–0 0–0 13.Nc3=; E) 9...f5 10.c5 (10.cd5 cd5 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Ngf6 13.Be2=; 10.Nc3 Bb4 11.Qb3 Qa5 12.Be2 Ngf6 13.0–0=; 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ngf6 12.c5 0–0 13.a5=) 10...Ngf6 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.f3=.

8.a4 Rb8 9.Be2 Nh6 (9...Qc7 10.c4 Rc8 11.Nc3 Bb4 12.bc6 bc6 13.Rc1+=; 9...Bd6 10.Ba3 (10.c4 Ne7 11.c5 Bc7 12.0–0 0–0 13.Nc3=) 10...c5 11.c4 f5 12.cd5 Bd5 13.Nc3+=; 9...Ne7 10.0–0 Nf5 11.c4 Bd6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3+=; 9...Rc8 10.c4 dc4 11.Ne4 Bd5 12.Bh5 g6 13.Bf3+=) 10.0–0 (10.Ba3 c5 11.Nb3 c4 12.Bf8 Rf8 13.N3d2=; 10.Bh5 Nf7 11.0–0 Qc7 12.Ba3 Ba3 13.Bf7=; 10.c4 Bb4 11.Bc3 Bd6 12.c5 Bc7 13.0–0=) 10...Qc7 11.c4 Bd6 12.h3 0–0 13.Nc3 =.

8.a4 c5 9.c4 cd4 10.Bd4 Bc5 11.Nb3 Bd4 12.Nd4 Bf7 13.Nd2 Ne5 14.c5 Ne7 15.Be2 0–0 16.0–0 a6 17.Qb3 ab5 18.ab5 Qc7 19.Qb4 Ra1 20.Ra1 Rc8 21.N2b3 Nd7 22.Bg4 f5 23.Nf5 Nf5 24.Bf5 g6 25.Bd7 Qd7 26.Nd4 Qc7 27.c6 bc6 28.bc6 Rb8 29.Qc5 Be8 30.Rc1 Rc8 31.Qd5 Qf7 32.Qe4 Qa2 33.g3 Qd2 34.Qc2 Qb4 35.Qc4 Qc4 36.Rc4 Kf7 37.f4 Ke7 38.Kf2 Kd6 39.e4 Bf7 40.Rc2 h5 41.Ke3 Be8 42.h3 Ra8 43.g4 Ra3 44.Ke2 Rh3 45.gh5 gh5 46.c7 Rh2 47.Kd3 Rc2 48.Kc2 Kc7 49.Kd3 Kd6 50.Ke3 Kc5 51.Nf5 Kc4 52.Ng7 Bf7 53.f5 1–0. beciab70 – mali1960, internet, 2014.

8.a4 Rc8 9.bc6 bc6 (9...Rc6 10.Bb5 (10.Ba3 Ne7 11.Bb5 Rc8 12.Nb3 Kf7 13.N1d2=; 10.Ra2 a6 11.Be2 Qa5 12.0–0 Bd6 13.c4=) 10...Rc8 11.Ba3 Be7 12.Nb3 Qc7 13.N1d2=) 10.Be2 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.c4 Bb4 11.Bc3 Bd6 12.c5 Bc7 13.Qh5=; 10.Nc3 Bb4 11.Na2 Bd6 12.Rb1 Ne7 13.c4=; 10.Ba6 Rb8 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Ne7 13.0–0=) 10...Ne7 11.c4 Nf5 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 =.

8.a4 Ne7 9.Ba3 A) 9...Qa5 10.Be2 Rc8 11.0–0 Qb6 12.c4 c5 13.Nb3+=; B) 9...Qc7 10.c4 (10.Be2 c5 11.dc5 Nc5 12.Bc5 Qc5 13.Nb3=; 10.bc6 Qc6 11.Bb5 Qc7 12.0–0 Rc8 13.c4=; 10.Nb3 cb5 11.ab5 Ng6 12.Bf8 Rf8 13.Be2=; 10.Ra2 c5 11.c4 Rc8 12.Nc3 cd4 13.ed4=) 10...Qa5 11.Qb3 c5 12.cd5 Nd5 13.Bc4=; C) 9...Qb6 10.c4 (10.bc6 bc6 11.Be2 c5 12.dc5 Nc5 13.Nc3=; 10.Be2 c5 11.Bc5 Nc5 12.a5 Qc7 13.dc5=) 10...Rc8 11.Nc3 Qa5 12.Qb3 Kf7 13.Rb1+=; D) 9...Rc8 10.Be2 (10.bc6 Nc6 11.Bf8 Nf8 12.Bb5 a6 13.Bc6=; 10.Nb3 Qc7 11.Be2 Kf7 12.Ra2 Ng6 13.0–0=) 10...Qc7 11.c4 f5 12.bc6 Nc6 13.cd5=.

8.a4 Ne7 9.Nb3 Nf5 10.Be2 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 0–0 12.bc6 bc6 13.Be2=; 10.bc6 bc6 11.Be2 Bb4 12.N1d2 0–0 13.0–0+=; 10.a5 cb5 11.Bb5 Bb4 12.Bc3 Bd6 13.a6+=; 10.N1d2 Bb4 11.bc6 bc6 12.Be2 0–0 13.0–0+=) 10...Bb4 11.c3 Be7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 =.

8.a4 Ne7 9.c4 f5 (9...Rc8 10.Nc3 Qc7 11.Rc1 Qa5 12.Ba3 f5 13.bc6+=; 9...Ng6 10.Be2 Bb4 11.0–0 0–0 12.Qb3 Ba5 13.Nc3+=; 9...Nf5 10.Nc3 Bb4 11.Qb3 Bc3 12.Bc3 0–0 13.Be2+=; 9...Qa5 10.c5 Qd8 11.Nc3 Rc8 12.Qb3 f5 13.a5+=) 10.c5 (10.Nc3 cb5 11.ab5 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=; 10.Na3 dc4 11.Bc4 Nd5 12.0–0 Qh4 13.Qb3=; 10.Ba3 Rc8 11.Nc3 c5 12.Qb3 dc4 13.Bc4=) 10...Rc8 11.Nc3 b6 12.Nb3 bc5 13.dc5 =.

8.a4 Ne7 9.Be2 A) 9...Qc7 10.c4 Rc8 11.Nc3 dc4 12.Nde4 f5 13.Ng5+=; B) 9...Nf5 10.c4 (10.0–0 Qc7 11.bc6 bc6 12.Ba3 c5 13.dc5=; 10.bc6 bc6 11.0–0 Rb8 12.Ba3 Ba3 13.Ra3=; 10.Ba3 c5 11.dc5 Nc5 12.Bh5 g6 13.Bg4+=) 10...Bd6 11.c5 Bc7 12.Qb3 Bf7 13.0–0=; C) 9...a6 10.c4 (10.ba6 ba6 11.Ba3 c5 12.c4 cd4 13.ed4=; 10.Ba3 ab5 11.ab5 Nf5 12.0–0 Ba3 13.Ra3=; 10.0–0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Bb5=; 10.bc6 Nc6 11.c4 dc4 12.Nc3 Bb4 13.Nde4=) 10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 dc4 13.Ne4=; D) 9...Rb8 10.0–0 Nf5 11.c4 Bd6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3+=; E) 9...Rc8 10.Nb3 (10.Ba3 Qc7 11.c4 f5 12.0–0 c5 13.dc5=; 10.0–0 f5 11.Nc3 Ng6 12.Ba3 f4 13.bc6+=; 10.c4 dc4 11.Ne4 Nd5 12.0–0 f5 13.Nec3=; 10.Bh5 Ng6 11.c4 f5 12.c5 Qg5 13.0–0=) 10...Qc7 11.Ba3 Kf7 12.Ra2 Ng6 13.0–0=.

8.a4 a6

9.Ba3 Ba3 (9...ab5 10.ab5 Ba3 11.Na3 Qa5 12.Qc1 Ne7 13.c4=) 10.Ra3 (10.Na3 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 c5 13.c4=) 10...ab5 11.ab5 Ra3 12.Na3 Qa5 13.bc6 =.

9.ba6 ba6 10.c4 (10.Be2 Qc7 11.Ba3 c5 12.c4 cd4 13.ed4=; 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.c4 0–0 13.Be2=) 10...Rb8 11.Bc3 Qc8 12.Qh5 g6 13.Qe2 =.

9.c4 Bb4 10.Nc3 (10.Qb3 Ba5 11.bc6 bc6 12.Bc3 Ne7 13.cd5=; 10.Bc3 Be7 11.c5 f5 12.Be2 Ngf6 13.0–0=; 10.cd5 Bd5 11.bc6 bc6 12.Bc3 Bd6 13.Na3=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Ne7 13.Nc3=) 10...ab5 11.cd5 cd5 12.Bb5 f5 13.0–0 =.

9.c4 ab5 10.ab5 (10.cd5 cd5 11.Bb5 Ne7 12.Qb3 Kf7 13.0–0+=; 10.cb5 Ne7 11.Be2 cb5 12.ab5 Ra1 13.Ba1=) 10...Ra1 11.Ba1 Qa5 (11...Qc7 12.Nc3 Bb4 13.Qa4=) 12.Bc3 (12.bc6 bc6 13.Bc3=) 12...Bb4 (12...Qc7 13.Be2=) 13.Qb3 (13.cd5+=) 13...Bc3 14.Nc3 Ne7 15.c5 Kf7 16.b6 Ra8 17.Be2 (17.Ndb1!?+=) 17...Nc5= 18.dc5 d4 19.Bc4 dc3 20.Be6 Kf8 21.Ne4 Qa1 22.Qd1 c2 23.Qa1 Ra1 24.Kd2 Rh1 25.Kc2 Ra1?? (better is 25...Rh2 26.Bh3 Nd5+=) 26.Nd6+– Ra8 (26...Rf1 27.Nb7 Rf2 28.Kc3+–) 27.Nb7 Nc8 (better is 27...Ng6+–) 28.Nd8?? (better is 28.Bd7+–) 28...Nb6= 29.cb6 Rd8 30.b7 Rb8 31.Bc8 Ke7 32.Kc3 Kd8 33.Kc4 Rc8 34.bc8Q Kc8 35.e4 g5 36.Kd4 Kc7 (36...Kd7 37.e5 f5 38.h4+=) 37.e5+= fe5 38.Ke5 Kb6? (38...c5 39.h4 h6 40.hg5 hg5 41.g4=) 39.h4+/– Kb5 (39...g4 40.f4 gf3 41.gf3=) 40.hg5 c5 41.f4 c4 42.Kd4 Kb4 43.f5 c3 44.f6 c2 45.f7 c1Q 46.f8Q Kb5 47.Qb8 Ka6 48.Qd6 Kb7 49.Qd5 Kb6 50.Qb3 Ka7 51.Qa4 Kb6 52.Qb4 Kc6 53.Qc4 Qc4 54.Kc4 Kd6 55.Kd4 Ke6 56.Ke4 Kf7 57.Kf5 Kg7 58.Kg4 Kg6 59.g3 Kf7 60.Kh5 Kg7 61.g4 Kh8 62.Kh6 Kg8 63.g6 hg6 64.Kg6 Kh8 65.Kh6 (65.g5 Kg8 66.Kh6 Kf8+–) 65...Kg8 66.g5 Kh8 67.g6 Kg8 68.g7 (68.g7 Kf7 69.Kh7+–) 1–0. Dzieniszewski,Andrzej – Przygoda, Poland, 1976.

9.c4 Bd6 10.c5 Bb8 11.Be2 Ne7 12.Qb3 f5 13.0–0 =.

9.c4 Ne7 10.cd5 (10.bc6 bc6 11.Nc3 Nf5 12.Rb1 Bb4 13.Qb3+=; 10.Nc3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Qb3+=; 10.c5 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 b6 13.bc6=; 10.ba6 ba6 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Qa5 13.Nb3+=) 10...cd5 11.Nc3 Qa5 12.Qb3 Kf7 13.Ba3 +=.

9.c4 Nh6 10.Nc3 (10.cd5 cd5 11.Qb3 Kf7 12.Nc3 a5 13.Be2+=; 10.c5 Bg4 11.f3 ef3 12.gf3 Bh5 13.Qe2=) 10...Bb4 11.cd5 Bc3 12.de6 Bb2 13.Rb1 +/–.

9.bc6 bc6 10.c4 (10.Be2 c5 11.dc5 Nc5 12.Nb3 Bd6 13.Bh5=; 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.c4 0–0 13.Be2=) 10...Rb8 11.Bc3 Qc8 12.c5 Nh6 13.Na3 =.

9.Be2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.Bb5 Qa5 13.Bd7 =.

8.a4 Bd6

9.Ba3 A) 9...Bc7 10.c4 (10.bc6 bc6 11.c4 Ba5 12.Be2 Rb8 13.0–0=; 10.Be2 f5 11.bc6 bc6 12.0–0 Qg5 13.a5+=) 10...Ne7 11.Nc3 f5 12.bc6 bc6 13.Rc1=; B) 9...Bb8 10.c4 Ne7 11.Nc3 f5 12.bc6 bc6 13.Rc1+=; C) 9...c5 10.c4 (10.Nb3 Rc8 11.a5 Ne7 12.Be2 Qc7 13.dc5=; 10.Be2 Rc8 11.Nb3 Qc7 12.dc5 Nc5 13.Nc5=; 10.dc5 Nc5 11.Bc5 Bc5 12.a5 Rc8 13.Be2+=; 10.Bc5 Nc5 11.dc5 Bc5 12.a5 Rc8 13.Be2+=) 10...f5 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Bf7 13.Bc4=; D) 9...Ba3 10.bc6 (10.Ra3 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 Rc8 13.f3=; 10.Na3 Ne7 11.bc6 bc6 12.Be2 0–0 13.0–0=) 10...bc6 11.Ra3 Ne7 12.c4 0–0 13.Nc3=.

9.a5 A) 9...Ne7 10.c4 (10.a6 ba6 11.bc6 Nc6 12.Ne4 de4 13.d5=; 10.Nb3; 10.Nc3; 10.Be2) 10...cb5 11.cd5 Bd5 12.Nc3 f5 13.Nd5+=; B) 9...a6 10.b6 (10.bc6 bc6 11.Nb3 Ne7 12.Be2 0–0 13.Ba3=; 10.ba6 ba6 11.Nb3 Ne7 12.Be2 Qb8 13.Ba3=) 10...Nh6 11.c4 f5 12.Ba3 Ba3 13.Na3=; C) 9...cb5 10.Bb5 a6 11.Ba4 Ne7 12.0–0 Rc8 13.c4=; D) 9...Nh6 10.c4 a6 11.cd5 cd5 12.Qb3 Qe7 13.Nc3+=; E) 9...Rb8 10.c4 (10.a6 cb5 11.Bb5 ba6 12.Ra6 Rb5 13.Rd6=; 10.Nc3 Nh6 11.a6 0–0 12.ab7 Rb7 13.Nb3=; 10.Nb3 Ne7 11.Ba3 Bc7 12.a6 cb5 13.Bb5=) 10...Bc7 11.c5 cb5 12.Bb5 Ne7 13.Bc3=.

9.Nb3 A) 9...Nh6 10.bc6 (10.Be2 0–0 11.Ba3 Ba3 12.Na3 cb5 13.ab5=; 10.Ba3 Bc7 11.Be2 f5 12.N1d2 Ng4 13.h3=; 10.Qh5 Bf7 11.Qd1 0–0 12.Ba3 Nf5 13.Be2=) 10...bc6 11.Ba3 Nf7 12.Bd6 Nd6 13.Qh5=; B) 9...Ne7 10.a5 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 0–0 12.Be2 Rc8 13.0–0=; 10.Be2 0–0 11.Ba3 Ba3 12.Na3 cb5 13.ab5=; 10.N1d2 0–0 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qc7 13.Be2+=) 10...0–0 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Rc8 13.Qd2=; C) 9...cb5 10.ab5 Ne7 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.Be2=.

9.Nc3 A) 9...c5 10.Ncb1 (10.Ne2 Ne7 11.dc5 Nc5 12.Nd4 0–0 13.Ba3=; 10.a5 cd4 11.ed4 Rc8 12.a6 b6 13.Ba3+=; 10.Ba3 Qa5 11.Ne2 Bg4 12.c4 Be5 13.Qb3=; 10.dc5 Nc5 11.a5 Ne7 12.Na4 Na4 13.Ra4=) 10...Ne7 11.c4 0–0 12.cd5 Bd5 13.Nc3+=; B) 9...Ne7 10.Ba3 (10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0–0 13.Ne2+=; 10.Be2 Qc7 11.bc6 bc6 12.Ba3 Bh2 13.Rb1+=; 10.a5 a6 11.b6 Ng6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3+=) 10...Ba3 11.Ra3 0–0 12.Be2 f5 13.0–0=.

9.c4 Rb8 10.Nc3 (10.Be2 Ne7 11.c5 Bc7 12.0–0 0–0 13.Nc3=; 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.c5 Bc7 11.Be2 f5 12.0–0 f4 13.ef4=) 10...f5 11.c5 Bc7 12.a5 f4 13.ef4 =.

9.c4 Rc8 10.Qb3 Ne7 11.Nc3 0–0 12.cd5 cd5 13.Nce4 Bb8 14.Be2 Bf7 15.Nc3 Nf5 16.0–0 Qc7 17.Rfc1 Qh2 18.Kf1 Qh1 0–1. beciab70 (1760) – alexztzu (1605), internet, 2014.

9.c4 f5 10.Nc3 (10.c5 Bc7 11.Qh5 g6 12.Qd1 Ne7 13.Be2=; 10.bc6 bc6 11.cd5 Bd5 12.Nc4 Be7 13.Ba3=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Ngf6 12.c5 Bc7 13.Nc3=; 10.Be2 Qg5 11.0–0 f4 12.ef4 Qf4 13.g3=) 10...Ngf6 11.a5 cb5 12.Nb5 Be7 13.Ba3 =.

9.c4 Nh6 10.a5 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0–0 12.bc6 bc6 13.Nc3=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.Be2=; 10.Nc3 0–0 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qe7 13.Qb3=) 10...a6 11.Nc3 ab5 12.cd5 cd5 13.Qb3 +=.

9.bc6 bc6 10.Ba3 (10.c4 Ne7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0–0 13.Nc3=) 10...Bc7 11.c4 Ba5 12.Be2 Ne7 13.0–0 =.

9.Be2 A) 9...Qc7 10.c4 (10.Nb3 b6 11.Ba3 c5 12.Bg4 Bg4 13.Qg4=) 10...dc4 11.Ne4 cb5 12.Nbc3 Bb4 13.ab5+=; B) 9...cb5 10.ab5 Ne7 11.Ba3 Bc7 12.0–0 0–0 13.c4+=; C) 9...Rc8 10.bc6 (10.c4 Ne7 11.c5 Bc7 12.Qb3 f5 13.0–0=; 10.Ba3; 10.Nb3) 10...Rc6 11.Bb5 Rc8 12.c4 dc4 13.Ne4+=; D) 9...Ne7 10.c4 (10.Ba3 c5 11.dc5 Nc5 12.Bc5 Bc5 13.Nb3+=) 10...Qb8 11.Ba3 0–0 12.bc6 bc6 13.Nc3=.

9.Qh5 A) 9...g6 10.Qd1 (10.Qe2 Qa5 11.bc6 bc6 12.Qa6 Qc7 13.Nb3=) 10...Qc7 11.c4 Ne7 12.bc6 bc6 13.Nc3=; B) 9...Bf7 10.Qg4 (10.Qd1 Ne7 11.c4 0–0 12.c5 Bc7 13.Be2+=) 10...Bg6 11.Ba3 f5 12.Qd1 c5 13.c4=.

9.c4 Ne7

10.Ba3 Ba3 11.Na3 0–0 12.bc6 bc6 13.cd5 =.

10.Qb3 f5 11.Nc3 0–0 12.cd5 cd5 13.Be2 Kh8 14.0–0 Qe8 15.g3 Qg6 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 f4 18.ef4 Rf4 19.Nd1 Rh4 20.Kh1 Bh3 (20...Rh3 21.Re1–/+) 21.Rg1 Rh6 22.Ne3 Be6 23.f4 Nf5 24.Ndf1?? (better is 24.Nf5 Qf5 25.Rc1+=) 24...Nd4–+ 25.Qd1 Ne2 26.Qe2 d4 27.Nd1 (27.g4 Qe8 (27...de3?! 28.f5 Bf5 29.gf5 Qf5 30.Re3–/+) 28.Ng2 Qe7–+) 27...e3 28.Nfe3 de3 29.Ne3 Qe4 30.Qg2 Qg2 31.Ng2 Bd5 32.Rd1 Nf6 33.Kg1 Re8 34.Rad3 Bg2 35.Kg2 Re2 36.Kf3 Rhh2 (36...Reh2 37.Rd8 Ng8 38.Rb8+/–) 37.Rd8 Ng8 38.Rb8 (better is 38.Ra8 h5 39.Rf1–+) 38...h5 39.g4 (39.Rf1 Kh7 40.b6 Nf6 41.ba7 Nd5 42.Rh8 Kg6 43.f5 Kg5 44.Re8 Re8 45.Re1 Re1 46.a8Q Re3) 39...h4 (better is 39...Rhf2 40.Kg3 Rg2 41.Kh4 Rg4 42.Kh5 Reg2–+) 40.g5–/+ Rhf2 41.Kg4 Kh7 42.Rb7 Re4 Attacks the backward pawn on f4 43.Rf7 h3 (43...Kg6 44.Rdd7 Nf6 45.gf6 Ref4 46.Kh3 gf6 47.Rc7 Ra4 48.Ra7–/+) 44.Rdd7 Ne7 45.Rde7 (45.Rde7 Rg2 Double attack; 45.Rfe7 Ref4 Double attack) 45...Re7 46.Re7 h2 47.Re1 Kg6 (better is 47...Rg2 48.Kf5 Rg1 49.g6 Rg6=) 48.Rh1+– Ra2 49.Kg3 (49.f5!? Kf7 50.Kh3+/–) 49...Ra4 50.Rh2 Ra3 51.Kg4 Rb3 52.Ra2 Rb5 53.Ra7 Rb4 54.Ra6 Kf7 1–0. carocan (1785) – chubakka (1715), internet, 2011.

10.Nc3 0–0 11.Qb3 Bf7 12.cd5 cd5 13.Be2 Rc8 14.0–0 f5 15.g3 g5 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 f4 18.Rfc1 f3 19.Bf1 Nb6 20.Na2 Qd7 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Rc1 23.Nc1 Qe6 24.Ncb3 Nd7 25.Nc5 Nc5 26.Qc5 b6 27.Qc7 Nc8 28.Qd8 Kg7 29.Qg5 Bg6 30.Qe5 Qe5 31.de5 Kf7 32.Nb3 Ke6 33.Nd4 Ke5 34.Bh3 Nd6 35.Nc6 Kf6 36.Na7 Nc4 37.Bd7 Nb2 38.a5 ba5 39.b6 Ke7 40.b7 1–0. carocan (1795) – halado64 (1740), internet, 2013.

10.Nc3 0–0 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 =.

10.c5 Bc7 11.Be2 0–0 12.Qb3 f5 13.0–0 =.

10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Rb8 13.Nc3 =.

10.Be2 Qb8 11.Ba3 0–0 12.bc6 bc6 13.Nc3 =.

8.a4 Be7

9.Ra2 A) 9...Nh6 10.Qh5 (10.bc6 bc6 11.Ba3 0–0 12.c4 Ba3 13.Ra3=; 10.Ba3 c5 11.c4 cd4 12.ed4 Ba3 13.Ra3+=; 10.a5 a6 11.bc6 bc6 12.c4 0–0 13.Nc3=; 10.Be2 0–0 11.0–0 Qc7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3=) 10...Nf7 11.c4 cb5 12.ab5 g6 13.Qd1=; B) 9...Rc8 10.c4 (10.Be2 Qc7 11.Ba3 c5 12.0–0 Bd6 13.h3=; 10.Nb3 Nh6 11.Be2 0–0 12.0–0 f5 13.Qd2+=; 10.bc6 bc6 11.c4 Rb8 12.Be2 f5 13.0–0=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Nh6 12.bc6 bc6 13.c4=) 10...dc4 11.Nc3 Nb6 12.Nde4 Nd5 13.Be2=; C) 9...Qc7 10.c4 (10.bc6 bc6 11.c4 Rb8 12.Nc3 Nh6 13.Ba3=; 10.a5 cb5 11.Bb5 a6 12.Ba4 Rc8 13.Ba3=; 10.Ba3 c5 11.c4 f5 12.cd5 Bd5 13.Rc2=) 10...dc4 11.Nc3 Rd8 12.Qc2 f5 13.bc6=; D) 9...Qa5 10.Be2 (10.bc6 bc6 11.c4 Rb8 12.Bc3 Qc7 13.cd5=; 10.Bc3 Qc7 11.bc6 bc6 12.Rb2 Rb8 13.Rb8=) 10...cb5 11.Bb5 a6 12.Bd7 Bd7 13.Bc3=; E) 9...f5 10.a5 (10.Be2 Ngf6 11.bc6 bc6 12.Ba3 0–0 13.Nb3+=; 10.Ba3 c5 11.Qh5 g6 12.Qd1 Qa5 13.Be2=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Ngf6 12.Be2 0–0 13.bc6=; 10.bc6 bc6 11.Qh5 g6 12.Qd1 Rb8 13.Ba3=) 10...Rb8 11.Qh5 g6 12.Qd1 Ngf6 13.Nb3=.

9.Ba3 A) 9...c5 10.Be2 (10.c4 f5 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Bf7 13.Bc4=; 10.dc5 Nc5 11.Bc5 Bc5 12.a5 Qc7 13.Ra4=; 10.Bc5 Nc5 11.dc5 Bc5 12.Nb3 Rc8 13.Nc5=; 10.Bb2 c4 11.Be2 a6 12.Bg4 f5 13.Bh5–/+) 10...Qc7 11.c4 cd4 12.ed4 f5 13.Nc3=; B) 9...a6 10.c4 (10.ba6 ba6 11.Be2 c5 12.0–0 cd4 13.ed4=; 10.Be2 Nh6 11.bc6 bc6 12.Be7 Qe7 13.c4=; 10.Nb3 Nh6 11.Qh5 Bf7 12.Qe2 ab5 13.ab5=; 10.bc6 bc6 11.Be2 c5 12.0–0 cd4 13.ed4=) 10...Qa5 11.Be2 cb5 12.cd5 Bd5 13.ab5+=; C) 9...Rc8 10.c4 (10.Be2 c5 11.0–0 cd4 12.ed4 Nh6 13.Be7=; 10.Nb3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Be7 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0 c5 13.a5=; 10.bc6 Rc6 11.Ra2 a6 12.Rb2 Rb6 13.Rb6=) 10...Qa5 11.bc6 bc6 12.Be2 c5 13.0–0=; D) 9...Nh6 10.Be7 (10.Be2 c5 11.dc5 Nc5 12.Bc5 Bc5 13.Nb3=; 10.bc6 bc6 11.c4 0–0 12.Nc3 Rb8 13.cd5=; 10.c4 Ba3 11.Ra3 0–0 12.Nc3 Qe7 13.Qb3=; 10.Qh5 Bf7 11.Be7 Qe7 12.Qd1 0–0 13.Be2=) 10...Qe7 11.c4 0–0 12.Nc3 Rab8 13.Qb3=; E) 9...Qa5 10.Be2 (10.c3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=) 10...Ba3 11.Ra3 Ne7 12.0–0 0–0 13.c4=.

9.a5 cb5 (9...a6 10.b6 (10.ba6 ba6 11.c4 f5 12.Qa4 Qc7 13.Ba3=; 10.bc6 bc6 11.c4 f5 12.Qa4 Qc7 13.Ba3=) 10...Bb4 11.c3 Bd6 12.c4 f5 13.Ba3=; 9...Rc8 10.a6 Qc7 11.ab7 Qb7 12.bc6 Rc6 13.Ba3=; 9...Qc7 10.a6 cb5 11.Bb5 Nh6 12.c4 dc4 13.Ne4+=; 9...Rb8 10.Nc3 (10.Be2 Qc7 11.0–0 cb5 12.Bb5 a6 13.Ba4=; 10.c4 dc4 11.bc6 bc6 12.Bc4 Bd5 13.Qc2=; 10.Nb3 Nh6 11.Ba3 0–0 12.Be2 cb5 13.Bb5=; 10.Ra4 Nh6 11.Ba3 0–0 12.Be2 cb5 13.Bb5=) 10...cb5 11.Bb5 Bb4 12.Ne2 Bg4 13.h3=) 10.Bb5 Nh6 11.Qh5 Bf7 12.Qh3 Rc8 13.0–0 =.

9.Nb3 A) 9...Rc8 10.Be2 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.bc6 Rc6 11.Bb5 Rc7 12.Ba3 Nh6 13.N1d2=; 10.N1d2 Nh6 11.bc6 bc6 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Qc7 12.Ba3 c5 13.dc5=) 10...Bb4 11.c3 Bd6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3=; B) 9...Bb4 10.c3 Bd6 11.Ba3 Bc7 12.Be2 Ne7 13.Nc5=; C) 9...a6 10.bc6 (10.Ba3 Nh6 11.Qh5 Nf7 12.bc6 bc6 13.Be2=; 10.ba6 ba6 11.Ba3 Nh6 12.Be2 0–0 13.0–0=; 10.Be2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nh6 13.Bb2=; 10.N1d2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Qc7 13.Ba3=) 10...bc6 11.Ba3 Nh6 12.Be2 Ba3 13.Na3=; D) 9...Bd6 10.Be2 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7 12.Qh5 g6 13.Qd1=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Nh6 13.Qd2=; 10.a5 Ne7 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.Be2=; 10.N1d2 Ne7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qc7 13.Be2=) 10...Ne7 11.Ba3 Bb8 12.N1d2 Bc7 13.Bh5=; E) 9...Nh6 10.Ba3 (10.Be2 0–0 11.0–0 Nf5 12.Bg4 Qe8 13.Ba3=; 10.N1d2 0–0 11.Be2 f5 12.0–0 f4 13.ef4+=; 10.Qh5 Bf7 11.Qe2 0–0 12.bc6 bc6 13.Ba3=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 0–0 12.Be2 Ba3 13.Na3=) 10...0–0 11.Be2 Nf5 12.Be7 Qe7 13.0–0=.

9.c4 A) 9...Rb8 10.cd5 (10.c5 f5 11.Be2 Ngf6 12.0–0 0–0 13.Nc3=; 10.Be2 f5 11.Ba3 dc4 12.Nc4 c5 13.Nc3=; 10.Nc3 f5 11.c5 Ngf6 12.Be2 0–0 13.0–0=) 10...cd5 11.Be2 Rc8 12.0–0 f5 13.Bh5=; B) 9...Nh6 10.Nc3 f5 11.a5 dc4 12.bc6 bc6 13.Bc4+=; C) 9...Bb4 10.Qb3 (10.cd5 Bd5 11.bc6 bc6 12.Bc3 Bd6 13.Nc4=) 10...Ba5 11.Nc3 Ne7 12.Be2 dc4 13.Bc4+=; D) 9...f5 10.Be2 (10.c5 Ngf6 11.Be2 Qc7 12.Nc3 0–0 13.a5=; 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Ba3 Ngf6 13.Be7=; 10.Ba3 c5 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Bf7 13.Bc4=; 10.Qh5 g6 11.Qe2 Ngf6 12.c5 0–0 13.Nc3=) 10...Ngf6 11.c5 0–0 12.Nc3 Rc8 13.bc6=.

9.Be2 A) 9...Nh6 10.0–0 (10.c4 0–0 11.Nc3 f5 12.0–0 Rc8 13.bc6=; 10.Ba3 0–0 11.0–0 Rc8 12.c4 Ba3 13.Ra3=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 0–0 12.c4 f5 13.Qc2=; 10.a5 cb5 11.Bb5 0–0 12.a6 Rb8 13.Ba3+=) 10...Qc7 11.c4 0–0 12.bc6 bc6 13.Ba3=; B) 9...Rc8 10.0–0 Qc7 11.c4 Bd6 12.h3 Ne7 13.c5+=; C) 9...Qc7 10.0–0 (10.Ba3 c5 11.c4 cd4 12.ed4 f5 13.Nc3=; 10.bc6 Qc6 11.Bb5 Qc7 12.c4 dc4 13.Ne4=; 10.c4 f5 11.bc6 bc6 12.Ba3 Rb8 13.0–0=) 10...Bd6 11.h3 Nh6 12.c4 0–0 13.Nc3=; D) 9...Bd6 10.c4 Ne7 11.c5 Bc7 12.0–0 0–0 13.Qb3=; E) 9...f5 10.bc6 (10.Ba3 Ngf6 11.0–0 0–0 12.Nb3 Ba3 13.Na3=; 10.0–0 Ngf6 11.Ba3 0–0 12.Be7 Qe7 13.Nb3=; 10.c4 Ngf6 11.c5 Qc7 12.Nc3 0–0 13.a5=; 10.Bh5 g6 11.Be2 Qc7 12.Ba3 c5 13.0–0=) 10...bc6 11.Bh5 g6 12.Be2 Rb8 13.Ba3=.

9.Qh5 A) 9...g6 10.Qd1 (10.Qe2 Rc8 11.c4 dc4 12.Ne4 Nh6 13.Nbc3=) 10...Rc8 11.Be2 h6 12.c4 dc4 13.Nc3=; B) 9...Bf7 10.Qg4 (10.Qd1 Nh6 11.Be2 0–0 12.0–0 Qc7 13.Ba3=; 10.Qh4 Rc8 11.Qg3 g6 12.c4 Nh6 13.bc6=; 10.Qh3 Rc8 11.Qg3 g6 12.c4 Nh6 13.bc6=) 10...Bg6 11.c4 Nh6 12.Qd1 0–0 13.Be2=.

8.a4 Nh6

9.Ra2 A) 9...Nf5 10.c4 (10.Be2 Qc7 11.c4 dc4 12.Nc3 Nd6 13.Ba3=; 10.bc6 bc6 11.Be2 Rb8 12.c4 Bb4 13.Bc3+=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Rc8 12.bc6 bc6 13.Be2+=; 10.a5 Rb8 11.a6 cb5 12.Bb5 ba6 13.Be2+=) 10...c5 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=; B) 9...a6 10.bc6 (10.ba6 ba6 11.c4 Bb4 12.Ba3 Ba3 13.Ra3=; 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 ab5 12.ab5 Ra3 13.Na3+=) 10...bc6 11.c4 Bb4 12.Ba3 Ba3 13.Ra3=; C) 9...Qa5 10.Ba3 (10.Bc3 Qc7 11.bc6 bc6 12.Rb2 Rb8 13.Rb8+=; 10.Be2 cb5 11.Bb5 a6 12.Bd7 Kd7 13.0–0=; 10.bc6 bc6 11.Be2 Nf5 12.0–0 Bd6 13.c4=; 10.c3 c5 11.Be2 Nf5 12.Nb3 Qc7 13.dc5+=) 10...c5 11.c3 Rc8 12.Nb3 Qc7 13.Be2=.

9.Ba3 A) 9...c5 10.dc5 (10.Be2 Qc7 11.c4 cd4 12.ed4 Ba3 13.Ra3=; 10.c4 cd4 11.ed4 Ba3 12.Na3 Rc8 13.cd5=; 10.Qh5 g6 11.Qd1 Rc8 12.Be2 Nf5 13.dc5+=; 10.Nb3 Rc8 11.dc5 Bc5 12.Be2 Ba3 13.Na3=) 10...Nc5 11.Be2 Qc7 12.Nc3 Bd6 13.a5=; B) 9...Bg4 10.Be2 Ba3 11.Ra3 f5 12.0–0 Qh4 13.f3=; C) 9...Be7 10.c4 (10.Be2 c5 11.0–0 0–0 12.dc5 Nc5 13.a5=; 10.bc6 bc6 11.Be7 Qe7 12.c4 0–0 13.Nc3=; 10.Be7 Qe7 11.Be2 0–0 12.0–0 c5 13.a5=; 10.Qh5 Bf7 11.Be7 Qe7 12.Qd1 c5 13.Be2=) 10...Ba3 11.Ra3 0–0 12.Nc3 Qe7 13.Qb3=; D) 9...Ba3 10.Na3 (10.bc6 bc6 11.Na3 0–0 12.Be2 f5 13.Nb3+=; 10.Ra3 c5 11.dc5 Nc5 12.Be2 0–0 13.0–0=) 10...c5 11.c4 cd4 12.ed4 0–0 13.cd5=.

9.a5 A) 9...Rc8 10.a6 b6 11.bc6 Nb8 12.Bb5 Nc6 13.c4=; B) 9...Rb8 10.c4 dc4 11.bc6 bc6 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=; C) 9...Bd6 10.c4 (10.a6) 10...a6 11.Nc3 ab5 12.cd5 cd5 13.Qb3+=; D) 9...a6 10.ba6 (10.bc6 bc6 11.c4 Qc7 12.Ra2 Be7 13.Nc3=; 10.b6 f5 11.c4 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=) 10...ba6 11.c4 Bd6 12.Nc3 0–0 13.Ba3=; E) 9...cb5 10.Bb5 a6 11.Ba4 Rc8 12.Bb3 f5 13.Ba3=.

9.c4 Qa5 10.Nc3 Be7 11.Qb3 Bf7 (11...Qb4 12.Qc2+=) 12.Be2 (12.cd5 Nb6 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Qb4+/–) 12...0–0 (12...Bb4 13.0–0+=) 13.0–0 (13.cd5 Nb6 14.Nce4 Bd5+/–) 13...a6 14.cd5 cb5? (better is 14...cd5 15.Rfc1 Bd6+=) 15.ab5+– (15.Nde4?! b4 16.Nd1 Qd5=) 15...Qb4 16.ba6 ba6 17.Qb4 Bb4 18.Nde4 Rfc8 (18...a5 19.Rfc1+–) 19.Rfc1 (19.Ba6 Rd8+–) 19...Nb6 20.Ba6 Rd8 21.Bb7 Ra1 22.Ra1 f5 23.Nc5 Nc4 24.Nd1 Nb2 25.Nb2 Bc3 26.Rb1 (26.Nca4 Bb2 27.Nb2 Kf8+–) 26...Bd5 27.Bd5 Rd5 28.Nbd3 Rd8 29.g3 Nf7 (29...Ra8 30.Kg2+–) 30.Nf4 (better is 30.Rc1 Bd4 31.ed4 Rd4 32.Ra1+–) 30...Rc8 (30...Ng5 31.Rb3 Bd2 32.Rb7+–) 31.Rb7 (31.Nd5 Bd4 32.ed4 Re8+–) 31...Ng5 (31...Nd8 32.Rd7 Bb4 33.h3+–) 32.h4 (better is 32.Nd5 Bd4 33.Ne7 Kh8 34.ed4 Rf8+–) 32...Nf3 33.Kg2 Nd2 (33...Nd4 34.ed4 Bd4 35.Nce6+–) 34.Nfe6 (better is 34.Nd5 Rc5 35.dc5 Be5+–) 34...g6 35.Rg7 (better is 35.Nd7!? Ne4 36.f3 Re8+–) 35...Kh8 36.Nd7 Ne4 37.Rf7 (better is 37.Ne5 Nd6 38.Rd7 Ne4+–) 37...Re8 (37...Nd6 38.Re7 Re8 39.Re8 Ne8 40.Kf3+–) 38.Nf6 (better is 38.Ndf8 Re6 39.Ne6+–) 38...Nf6 39.Rf6 Kg8 40.Ng5 (40.h5 gh5 41.Ng5 Kg7 42.Rf5 Kg6+–) 40...Bb4 41.Nf3 Be7 42.Ra6 Kg7 43.Ra7 Kh6 44.Kh3 Bf6 45.g4 fg4 (45...Re7 46.g5 Kh5 47.Ra6+– (47.gf6?! Ra7 48.Ne5 Kh6+–)) 46.Kg4 Re4 47.Kg3 Be7 48.Ra5 (48.Kh3 Bf6+–) 48...Re6 49.Re5 (49.Ng5 Rb6+–) 49...Re5? (better is 49...Bd6+/–) 50.Ne5+– Ba3 (50...Kh5 51.Nf3 Bd6 52.Kh3+–) 51.Kg4 Kg7 52.d5 Kf6 53.Nd7 (53.f4!? Bb4+–) 53...Ke7 54.Nb6 Kd6 (54...Bc5 55.Nc4 Kf6+–) 55.Nc4 Kd5 56.Na3 Ke4 (56...Ke5 57.Nc4 Kf6 58.f4+–) 57.Kg5 (57.Kg5 Kf3 58.Nb5+–) 1–0. marvis (1810) – ganiu (1795), playok.com, 2013.

9.c4 Bb4 10.Bc3 (10.Nc3 Qa5 11.Qb3 f5 12.Rb1 Nb6 13.bc6=; 10.Qb3 Ba5 11.Nc3 f5 12.cd5 cd5 13.Nd5=) 10...Bd6 11.Qb3 f5 12.c5 Be7 13.bc6 +=.

9.c4 Rb8 10.Nc3 (10.c5 Bg4 11.Be2 f5 12.Nc3 Qg5 13.h4=; 10.cd5 cd5 11.Qb3 f5 12.Nc3 Nf6 13.Be2=; 10.Be2 Bb4 11.Bc3 Bd6 12.c5 Bc7 13.0–0=) 10...f5 11.Be2 dc4 12.Nc4 Bb4 13.0–0 =.

9.c4 Rc8 10.Nc3 (10.bc6 bc6 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Bb4 13.Be2=; 10.c5 b6 11.bc6 Nb8 12.Bb5 Nc6 13.0–0=; 10.Qb3 f5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=) 10...Bb4 11.Qb3 Bc3 12.Bc3 dc4 13.Bc4 =.

9.c4 Bd6 10.a5 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0–0 12.Nc3 Qe7 13.Qb3=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.Be2=; 10.Nc3 0–0 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qe7 13.Qb3=) 10...a6 11.Nc3 ab5 12.cd5 cd5 13.Qb3 +=.

9.c4 Be7 10.Nc3 f5 11.a5 dc4 12.bc6 bc6 13.Bc4 +=.

9.bc6 bc6 10.Be2 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0–0 12.c4 Qe7 13.Rb3=; 10.c4 Rb8 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0–0 13.Nc3=) 10...Rb8 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.0–0 =.

9.Be2 Qa5 10.c4 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0–0 12.0–0 Rac8 13.c4=; 10.0–0 Bd6 11.Ba3 Bb8 12.c4 Nf5 13.bc6=; 10.bc6) 10...Bb4 11.Qb3 Rc8 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 +=.

9.Be2 Qc7 10.c4 (10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 c5 13.c4=; 10.Ba3 c5 11.c4 cd4 12.ed4 Ba3 13.Na3=) 10...Rc8 11.Nc3 Bb4 12.Qb3 Bc3 13.Bc3 =.

9.Be2 Rc8 10.0–0 (10.Ba3 c5 11.0–0 Nf5 12.Nb3 c4 13.N3d2=; 10.bc6 Rc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.0–0=; 10.c4 dc4 11.Ne4 f5 12.Nec3 Nf6 13.0–0=; 10.Bh5 Nf7 11.c4 g6 12.Be2 dc4 13.Nc3=) 10...Qc7 11.c4 Bd6 12.h3 0–0 13.c5 =.

9.Be2 Bd6 10.Ba3 c5 11.c4 f5 12.Nc3 cd4 13.ed4 =.

9.Be2 Bd6 10.c4 0–0 11.Qb3 Re8 12.Nc3 Nf7 13.Rd1.

9.Be2 Bd6 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0–0 13.c4 =.

9.Be2 Be7 10.0–0 (10.c4 0–0 11.Nc3 f5 12.0–0 Rc8 13.bc6=; 10.Ba3 0–0 11.0–0 Ba3 12.Ra3 c5 13.f3=; 10.bc6 bc6 11.Ba3 0–0 12.c4 f5 13.Qc2=; 10.a5 cb5 11.Bb5 0–0 12.a6 Rb8 13.Ba3+=) 10...Qc7 11.c4 0–0 12.cd5 cd5 13.Qb3 =.

7.Nfd2 Bd6

8.c4 Bb4 9.cd5 Bd5 10.Bc3 Qe7 11.a3 Bd6 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 g6 14.Nd6 cd6 15.Bb4 Nh6 (15...f5 16.Nd2 a5 17.ba6 Ra6 18.0–0+=) 16.Nd2 0–0 17.Qc2 Rac8? (better is 17...f5+/–) 18.Qe4+– Qe4 19.Ne4 Nf7 20.Nd6 Nd6 21.Bd6 Rfe8 22.0–0 Rc2 23.Rfc1 Rec8 24.Rc2 Rc2 25.a4 b6 (25...Nb6 26.Kf1+–) 26.h4 Kf7 27.Bg3 f5 28.Bf4 Nf6 (28...Ke6 29.f3+–) 29.Bb8 Ng4 30.Ba7 Nf2 31.Bb6 Ng4 32.d5 (32.a5 Ne3 33.a6 Rc8+–) 32...Rd2 (32...Nf6 33.Bd4 Nd5 34.a5+–) 33.a5 Rd5 (33...Nf6 34.Bd4 Nd5 35.a6+–) 34.Rb1 (better is 34.a6 Re5 35.a7 Re8+–) 34...Ne5 (34...Nf6 35.Bd4 Rd8 36.Bf6 Kf6 37.b6+–) 35.a6 Nc4 36.Bd4 Rd8 37.b6 Nd6 (37...Nb6 38.Rb6 Ra8 39.Rb7 Ke6 40.a7+–) 38.b7 Ke6 (38...Nb7 39.ab7 Ke6+–) 39.b8Q Rb8 40.Rb8 1–0. bluepiramid2 (1740) – zdzichu66, internet, 2012.

8.c4 b6? 9.Nc3 Ne7 10.Qb3 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 f5 13.Nd6 cd6 14.0–0 Nf6 15.Ba3 d5 16.Rac1 Rc8 17.Ne2 0–0 18.Nf4 Rc1 19.Rc1 Re8 20.Ne6 Qd7 21.Nf4 g5 22.Ne2 Rc8 23.Rc8 Nc8 24.Qb4 Qe8 25.Nc3 Kf7 26.Qb3 Ke6 27.f3 Qd7 28.Kf2 Nd6 29.Bd6 Kd6 30.Qb4 Ke6 31.Qf8 Qc7 32.Qb4 Qc4 33.Qc4 dc4 34.Ke2 Nd5 35.Nd5 Kd5 36.a4 c3 37.Kd1 f4 38.ef4 gf4 39.fe4 Ke4 40.d5 Kd5 41.Kc2 Kd4 42.h4 h5 43.Kd1 Kd3 44.Kc1 c2 45.a5 ba5 46.Kb2 Kd2 47.Kb3 c1Q 48.b6 Qc3 49.Ka2 Kc2 50.b7 Qb2 0–1. lllllll21 – piosa1, internet, 2014.

8.c4 b6? 9.Nc3 Nh6 10.cd5 Bf5 (10...Bg4!? 11.Qc2 f5+–) 11.Nce4 0–0 12.Nd6 cd6 13.Be2 Qe7 14.0–0 Qf7 (14...Rfc8 15.Rc1+–) 15.e4 Bg6 16.Ba3 Qe7 17.f3 f5 (17...Rfe8 18.Nc4 Nf7 19.Qd2+–) 18.Bd3 (18.e5!? Nf7+–) 18...Rad8 (18...fe4 19.fe4 Rf1 20.Qf1+– (20.Bf1?! Be4 21.Qe1 Re8+–)) 19.e5! Qg5 (19...de5 20.Be7 Pinning (20.Be7 Deflection)) 20.f4 Qe7 (20...Qh4 21.Bd6 Rfe8 22.Qe1 Qe1 23.Rfe1+–) 21.Bd6 Qf7 22.Bf8 Rf8 (22...Nf8 23.Bc4 Qd7 24.Qf3+–) 23.e6 (better is 23.Qb3 Qe8+–) 23...Qe7 24.ed7 (better is 24.Re1 Nf6+–) 24...Qd7 (24...Qe3 25.Rf2 Qd3+–) 25.Qb3 Bf7 26.Bc4 Ng4 27.Nf3 h6 (27...Nf6 28.d6! Qd6 29.Bf7 Rf7 30.Ng5 Qd4 31.Kh1+–) 28.Ne5 Kh7 (28...Qd6+–) 29.Nd7 Rd8 30.Ne5 (30.Ne5 Bh5 31.Qh3+–) 1–0. marvis – yperit, playok.com, 2012.

8.c4 b6? 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bb7 11.Nde4 Bb4+–.

8.c4 f5 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Ngf6 11.Nd5 Nd5 12.Ne4.

8.c4 Nh6 9.cd5 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 +/– (< 11.Ke2 f5=).

8.c4 c6

9.a4 f5 10.Qb3 Ngf6 11.cd5 (11.c5 Be7=) 11...cd5 12.g3 (12.Ba3 Bc7=) 12...0–0 13.Nc3 Kh8 (13...Rc8 14.Bh3 Qe7 15.0–0+=) 14.Ba3 Qe7 15.Bd6 Qd6 16.Be2 g5 Black prepares the advance f4 (16...Rfc8 17.0–0=) 17.Qa3 Qa3 18.Ra3 f4 (18...Rac8 19.a5=) 19.gf4+= gf4 20.ef4 Ne8 (20...Rae8 21.Rg1+=) 21.f3 (21.f5!? Bg8 22.f3+/–) 21...e3+= 22.Nf1 Rf4 23.Ne3 Rd4 24.Kf2 Nd6 25.Rd1 Rd1 26.Ncd1 (26.Bd1? d4 27.Ne2 de3 28.Re3 Nc5–+) 26...Rf8 27.Rd3 (27.Nc2 Rf4=) 27...Nc5 28.Rd5? (better is 28.Rd4!?+=) 28...Bd5–+ 29.Nd5 Na4 30.N1c3 Nc3 31.Nc3 Rc8 32.Ne4 Ne4 33.fe4 Kg7 34.Ke3 Kf6 35.Bg4 Rc5 36.Bd7 (36.Be2 Ke5–+) 36...Ke5 37.Bf5 (37.h3 Rc3 38.Kd2 Rb3–+) 37...h6 (better is 37...Rb5 38.Bh7 Rb3 39.Kd2–+) 38.Kd3 (38.Bd7–+) 38...Rb5 39.h3 Rc5 40.Ke3 a5 41.Kf3 a4 0–1. ludice (1775) – pionekh7 (1820), internet, 2011.

9.a4 Nh6 10.Qb3 Qe7 (10...f5 11.c5 Be7 12.Be2=) 11.Nc3 (11.c5 Nc5 12.dc5 Bc5+/–) 11...Qf7 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4+=) 12.cd5 (better is 12.bc6!? bc6 13.Qb7+/–) 12...cd5= 13.Be2 0–0 14.0–0 b6 15.Rfc1 Rac8 16.Na2 (16.Ba3 Ba3 17.Qa3 f5=) 16...Qe7 17.Rc8 f5?? (17...Rc8 18.Nc3=) 18.g3 (18.Rf8 Qf8 19.Nc3 Qf7+–) 18...g5?? Black intends f4 (18...Rc8 19.Nc3=) 19.Kg2 (better is 19.Rf8 Qf8 20.Nc3+–) 19...Rc8= 20.Rc1 Rc1 21.Bc1 f4 22.f3 (22.Kg1 Nf6+=) 22...fe3 (better is 22...Nf5!?–+) 23.Qe3+= Nf5 24.Qb3? (better is 24.Qc3+=) 24...Nd4–+ 25.Qc3?? (25.Qd1 Ne2 26.Qe2–+) 25...Ne2 26.Qe3 Nc1 27.Nc1 Bc5 28.Qe2 ef3 29.Nf3 Bg4 30.Qd3 Bf3 31.Kf3 Qe4! 32.Qe4 de4 33.Ke4 Kf7 34.Kd5 Nf6 35.Kc6 Ke6 36.Kb7 Ne4 37.Nb3 g4 38.Ka7 Kd5 39.Nc5 Nc5 40.Kb6 Na4 41.Ka5 Nc5 42.b6? Kc6 43.Kb4 Nd7 44.Kc4 Nb6 45.Kd4 Kd6 46.Ke4 Ke6 47.Kf4 Kf6 48.Kg4 Nd5 49.h4 Ne7 50.Kh5 Nf5?? 51.g4= Ng3 52.Kh6 Ne4 53.Kh7 1–0. marvis (1775) – halado64 (1645), internet, 2013.

9.Qb3 f5 10.Ba3 Be7 11.bc6 bc6 12.Qa4 Qc8 13.cd5 cd5 14.Ba6 Qc7 15.0–0 Kf7 16.Rc1 Nb6 17.Qa5 (17.Rc7 Na4 18.Bb7 Rb8+/–) 17...Qb8 18.Nc3 Ba3 19.Qa3 Qf8 20.Qa5 Qd8 21.Nb5 Nc4? (better is 21...Nf6!?+/–) 22.Nc4+– dc4 23.Nc7 Ne7? (23...Rb8+–) 24.Qe5 (24.Bc4?! Bc4 25.Rc4 Rb8+–) 24...Bd5 (24...Bd7 25.Na8 Qa8 26.Bc4 Kf8 27.Rab1+–) 25.Nd5 (25.Nd5 Nd5 26.Bc4+–) 1–0. Meszaros,T (2430) – Gal,Laj (2115), XXIX Open A, Zalakaros HUN, 2010.

9.Nc3 f5 10.Qa4 Ne7 (10...Nb6 11.Qb3 dc4 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4=) 11.bc6 bc6 12.cd5 (12.c5 Bc7=) 12...Nb6 (12...Nd5? 13.Qc6 Nb4 14.Qd6+–; 12...Bd5?! 13.Nc4 Bc4 14.Qc4=) 13.Qc2 (13.Qa6 Ned5 14.Nd5 cd5=) 13...Ned5+= 14.Nd5 Bd5 15.g3 (15.a4 0–0=) 15...0–0+= 16.Bc4 (16.Ba6 Rb8+=) 16...Bb4 (16...Nc4 17.Nc4 Bb4 18.Bc3–/+) 17.Bb3 (17.Be2 Rc8 18.a3 Be7+=) 17...Rf6 (17...Rc8 18.Bc3 c5 19.Bb4 cb4 20.Qb2–/+) 18.Bc3+= Be7 19.0–0 Rc8 (19...a5 20.a4+=) 20.f3 ef3 21.Rf3 Bb3 (21...c5 22.dc5 (worse is 22.Rf5 cd4 23.Rd5 Nd5 24.ed4 Bb4–+) 22...Rc5 23.Qd3=) 22.ab3 Qd7 23.Raf1 f5 draws heavy fire (23.Nc4 Nd5=) 23...Rcf8 (23...Nd5 24.Nc4=) 24.Nc4 Nc4 25.bc4 R6f7 26.Qa4 (26.Qd3 Qe6=) 26...Qe6 27.Bd2 Bg5 Attacking the backward pawn on e3 28.Qc2 (28.h3 Qe4=) 28...h5 (28...Qe4 29.Qe4 fe4 30.Rf7 Rf7 31.Ra1=) 29.Qd3 (29.c5 Qe4 30.Qc4 Kh8=) 29...g6 (29...Qe4 30.Qa3=) 30.R3f2 (30.h3 Qe4 31.Qa3 Rb7=) 30...Re8 The pressure on the backward pawn e3 grows 31.Re2 (31.Rf3 Rb7=) 31...Rb7+= 32.Rfe1 (32.Qc3 Qe4+=) 32...Qe4 33.Qe4 (33.Qa3 h4+=) 33...Re4 34.Kf2 (34.Ra1 Kf7–/+) 34...Rb2 (34...Kf7 35.Ra1–/+) 35.Bc3 (35.Bc1 Rb4 36.Rc2 Kf7–/+) 35...Rb3 (35...Be3 36.Kg2 Re2 37.Re2–/+) 36.Rc2 (36.Rc1 a5–/+) 36...a5 37.Bd2 (37.h4 Bh6–/+) 37...a4 38.Ra2 a3 39.Bc1 Rc3 (39...Kf7 40.h4 Bh6 41.Ree2–/+) 40.Ra3 Rc4 41.Bd2 (41.Bb2 c5=) 41...Rc2 (41...Kf7 42.Rea1+=) 42.Re2 (42.Ke2 Be7 43.Ra8 Kf7+=) 42...h4 (42...c5 43.d5+=) 43.Rc3 (43.Bb4 hg3 44.hg3 Re2 45.Ke2 Kf7=) 43...hg3 (43...Rc3 44.Bc3 Kf7 45.gh4 Rh4 46.Kg3+=) 44.hg3 Rc3 45.Bc3 Kf7 46.Re1 Ke6 47.Bd2 (47.Bb4 Kd5+=) 47...Kd5 (47...Be7 48.Rb1+=) 48.Rc1 (48.Bb4 Re6+=) 48...Be7–/+ 49.Ba5 (49.Rg1 c5–/+) 49...Bd6 (49...Re3 50.Ke3 Bg5 51.Kf3 Bc1 52.Bc3–+) 50.Kf3 (50.Bb6 Rg4+=) 50...Re8 (50...g5 51.Bb6–/+) 51.Be1 (51.Bb6!?+=) 51...g5–/+ 52.Bf2 Ra8 (better is 52...g4!? 53.Ke2 Rb8–/+) 53.g4= fg4 (53...Rf8 54.Rc2 Be7 55.Kg2=) 54.Kg4 Ra2 55.Rf1 Be7 (55...Ke4 56.Kg5 Rf2 57.Rf2 Ke3 58.Rc2+=) ½–½. Labahn,Wolfgang (2265) – Nautsch,Werner (2300), NRW–Liga I, 1994.

9.Nc3 f5 10.Qb3 Ne7 11.a4 (11.c5 Bc7=) 11...0–0 12.g3 (12.Be2 Qb8=) 12...Nf6 (12...Bc7 13.Ba3+=) 13.a5 (13.c5 Bc7=) 13...dc4 (13...c5 14.cd5 Ned5 15.Bc4=) 14.Bc4= Bc4 (14...Ned5 15.a6 Rf7 16.0–0=) 15.Nc4 Kh8 16.Nd6 Qd6 17.Ba3 Qd7 18.0–0 (18.bc6 bc6 19.Rb1 Rfe8=) 18...Rfc8 19.Be7 Qe7 20.bc6 (20.Rac1 Rc7=) 20...bc6 (20...Rc6 21.Na4=) 21.Rfb1 (21.Na4 Rab8 22.Qc2 Rb5=) 21...Qe8 (21...c5 22.Nd5 Nd5 23.Qd5 cd4 24.ed4=) 22.Qd1 (22.Qb4 Nd7=) 22...c5= 23.dc5 (23.Ra3 a6=) 23...Rc5+= 24.Ne2 Rd8 25.Qf1 (25.Nd4 Qe5+=) 25...Ng4 (25...Nd5 26.Nd4+=) 26.Rc1 (26.Rb7 Rd7 27.Rd7 Qd7+=) 26...Rcd5 (26...Qh5 27.h3 Rc1 28.Rc1=) 27.h3 (27.Rc7 a6+=) 27...Ne5 28.Rd1 (28.Rc7 a6+=) 28...h6 (28...Nf3 29.Kg2–/+) 29.Nf4+= Rd2 (29...R5d6 30.Rd6 Rd6 31.Rd1=) 30.Rd2 Rd2 31.Rd1 Qd7 (31...Rd7 32.Kg2+=) 32.Rd2= Qd2 (32...Nf3 33.Kg2 Nd2 34.Ng6 Kg8=) 33.a6 (33.Qb5!? Qd1 34.Kg2 Qf3 35.Kg1 Qd1 36.Kg2 Qf3 37.Kg1 Qd1=) 33...Nd3+= 34.Qe2 Qc1 35.Qf1 (35.Kh2!? Qc4 36.Qh5 Nf4 37.ef4+=) 35...Qa3–/+ 36.h4 (36.g4 fg4 37.hg4 Nf4 38.ef4 Qf3–/+) 36...Qa6–+ 37.Qb1 (37.f3–+) 37...Qb6 (37...Kh7 38.h5–+) 38.Qc2 (38.Qb6 ab6 39.Nd3 ed3–/+) 38...Qc5 (38...Qb5 39.Qc8 Kh7 40.Ne6–/+) 39.Qa4 (39.Ng6 Kh7 40.Qc5 Nc5–+) 39...Kh7 (39...Nf4 40.ef4 Kh7 41.Qd7–+) 40.Qe8 (40.Nd3 ed3 41.Qd7 Qc4 42.Qf5 Kg8+=) 40...Qc1 (40...Nf4 41.gf4 Qd6 42.h5–+) 41.Kg2–/+ Nf4 42.ef4 e3 (better is 42...Qc5!?–/+) 43.fe3 (43.h5 Qc4 44.Qg6 Kh8 45.Qe8 Qg8 46.Qe3 Qf7=) 43...Qc2+= 44.Kf3 Qc4 Threatening mate... how? 45.Kf2 a5 (45...Qa2 46.Kg1+=) 46.h5= Qa6 (46...Qc2 47.Ke1=) 47.Qe5 a4 (better is 47...Qd3!?=) 48.Qf5+/– Kg8 1–0. Fahrner,Kurt (2260) – Brandner,Stefan (2235), AUT–ch sf Hartberg, 1992.

9.Nc3 f5 10.Qb3 Ngf6 11.c5 Be7 12.Be2=.

9.Nc3 f5 10.c5 Bc7=.

9.c5 Bc7 10.a4 Ne7 11.f3 0–0 12.fe4 de4 13.Ne4 cb5 14.ab5 Bd5 15.Bd3 Ng6 16.0–0 f5 17.Nd6 Bd6 18.cd6 Qg5 19.Qe2 Rae8 20.Re1 f4 21.e4 f3 22.Qf2 Nh4 23.g3 Be6 24.Nd2 Bh3 25.Ra7 Ng2 26.Rd1 Ne3 27.Rc1 Ng4 28.Nf3 Qc1 29.Bc1 Nf2 30.Kf2 Bg4 31.Be2 Nf6 32.e5 Ne4 33.Ke3 Nc3 34.Bc4 Kh8 35.Nd2 Nd1 36.Kd3 Nf2 37.Kc3 Be6 38.Be6 Re6 39.d7 Ng4 40.Rb7 Re7 41.Ba3 Rd7 42.Bf8 Rb7 43.Kc4 Ne3 44.Kc5 Nf5 45.b6 Nd4 46.Kd4 Rb6 47.Ne4 Kg8 48.Bc5 Rb2 49.h4 Rc2 50.e6 Ra2 51.Ke5 Ra4 52.Nd6 Ra5 53.Kd5 Kf8 54.Nb7 Ke8 55.Na5 g6 56.Nc6 1–0. jura1946 – pikralida, internet, 2014.

9.Be2 f5 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Ne7 13.Bh5 g6 14.Be2 0–0 15.0–0 f4 16.ef4 Rf4 17.Nc2 Qf8 18.Qc1 Rh4 19.Qa3 Qf6 (19...Nf5 20.Qf8 Rf8 21.Rab1=) 20.g3+= Rh3 21.Rac1 (better is 21.f3!? e3 22.Qe3+/–) 21...Nf5= 22.Qa6 Nb6 23.c5 Bc8 24.Qa5 Nd7 25.Bg4 Rh6 26.f3 e3 27.Nb3 Nf8 28.Rce1 Ne6 29.Bf5 gf5 30.f4 (30.Re3?! f4 31.Re2 fg3 32.hg3 Rh3+=) 30...Rg6 31.Qa4 Bd7 32.Re3 h5 33.Nc1 h4 34.Kf2 hg3 35.hg3 Qh8 36.Ke1 Qh2 37.Ne2 Rb8 38.Kd2 Rb7 39.Rff3 Nf8 40.Re7 Re6 41.Re6 Ne6 42.Rb3 Rb3 43.Qb3 (43.ab3?! Be8+/–) 43...Be8 44.Qb8 Ng7 45.Ne3 (45.Qa7?! Bh5 46.Qa8 Kf7 47.Qb7 Kf8+/–) 45...Kh7 46.g4 (46.Qa7 Bh5 47.g4 Bg4 48.Ng4 fg4+–) 46...fg4 47.Qa7 Qh5 48.Qe7 Qg6 (48...Kg8+–) 49.Ng3 Qb1 50.a3 (50.Ng4?! Qb2 51.Ke3 Qc1 52.Kf3 Qd1 53.Qe2 Qd4+/–) 50...Bg6 (50...Qb2 51.Nc2 Kh6 52.Qh4 Kg6 53.Qg4 Kh7 54.Nf5+–) 51.f5 1–0. Benassi,Aspasio (2120) – Viola,Matteo (2295), FSI – Torneo dell'Anniversario, 2000.

9.a4 Ne7

10.Qb3 0–0 11.Nc3 f5 12.cd5 cd5 13.Be2 a5 14.g3 Nb6 15.h4 (15.f3!?=) 15...Rc8+= 16.Kf1 (16.Ba3 Nc4 17.Bd6 Qd6 18.Nc4 dc4+=) 16...Bb4 17.Kg2 Qe8 (17...Nc4 18.Nc4 dc4 19.Qc2–/+) 18.Rac1 Qf7 19.Ba3 Bc3 (19...Nc4!? 20.Nc4 dc4+=) 20.Rc3= Rc3 (20...Nc4!? 21.Bc4 dc4+=) 21.Qc3+= Rc8 (21...Na4? 22.Qa5 Nb2 23.Bb2+–) 22.Qb3 (22.Qa5!? Nc4 23.Nc4 dc4 24.Be7 Qe7 25.Qc3+=) 22...Ng6 23.Bd6 Qd7 (23...Nc4 24.Nc4 dc4 25.Qc3=) 24.Bc5 Ne7?? (better is 24...Qc7=) 25.Bb6+– 1–0. marvis (1615) – lthiagos, playok.com, 2012.

10.Qb3 0–0 11.Nc3 f5 12.cd5 cd5 13.Be2 f4 14.Nde4 Bb8 15.Ng5 Rf6 16.Ne6 Re6 17.e4 Kh8 18.e5 Nb6 19.0–0 g5 20.Ba3 Nf5 21.Bg4 Nd4 22.Qb2 Re5 23.Bc5 Nc4 24.Qa2 Ne6 25.Be6 Re6 26.Rad1 Qf6 27.Nd5 Qe5 28.Bd4 1–0. beciab70 – ruvke1946 (1625), internet, 2014.

10.Qb3 0–0 11.Nc3 Nf5 12.cd5+/– cd5 13.Nce4! Qe7 (13...de4 14.Qe6 Double attack (14.Qe6 Pinning; 14.Qe6 Deflection)) 14.Nd6 Qd6? (better is 14...Nd6 15.Ba3 Rfd8+–) 15.Ba3+– Qb6 16.Bf8 Rf8 17.Bd3 Nd6 18.0–0 Kh8 19.a5 Qd8 20.Rfc1 Qe8 21.Qb4 Ne4 (21...Qb8 22.Rc2+–) 22.Ne4 de4 23.Bc4 (better is 23.Be4!? Qb8+–) 23...Bc4 24.Rc4 Qg6 (24...Qe6+–) 25.Rc7 Rd8 26.Qe7 Qe8 27.Qe8 Re8 28.Rd7 f5 (28...Rb8 29.Rc1 h5 30.Rcc7+–) 29.g3 (29.Rb7 Ra8 30.Rc1 h5+–) 29...b6 (29...Rb8 30.Rc1 h5 31.Rcc7+–) 30.ab6 (30.Ra7!? h6 31.a6 Kh7+–) 30...ab6 31.Raa7 Rc8 32.Rg7 1–0. carocan (1850) – rahimih53, internet, 2011.

10.c5 Bc7=.

10.Be2 0–0 11.0–0 (11.c5 Bb8=) 11...Qe8 (11...Qc7 12.h3+=) 12.Nc3 (12.c5 Bc7=) 12...Qg6 13.Re1 (13.bc6 Bh3 14.g3 Bf1 15.cd7 Be2 16.Qe2 Bb4 17.cd5 Bc3 18.Bc3 Nd5+=) 13...f5 (13...Bh3 14.Bf1+=) 14.c5 (14.bc6 bc6 15.c5 Bc7+=) 14...Bc7 15.f4 (15.bc6 bc6 16.Rb1 f4+=) 15...ef3 16.Bf3 Nf6 ½–½. Schwichtenberg,Juergen – Kickert,Germaine Helene, Karl Mala mem op, 2003.

10.Be2 Qc7 11.Nc3 Rd8 12.c5 Nc5 13.dc5 Bc5 14.Rc1+–.

10.Nc3 0–0

11.Qb3 Nb6?? 12.cd5?? (better is 12.c5!?+–) 12...cd5 (12...Nbd5 13.Nde4 Bb4 14.Bc4+/–) 13.Nce4! Nc4 (13...de4 14.Qe6 Double attack (14.Qe6 Pinning; 14.Qe6 Deflection; 14.Qe6 Decoy)) 14.Nc4 (better is 14.Bc4!? dc4 15.Nc4+–) 14...de4+= 15.Ba3 Rc8? (better is 15...Ba3 16.Qa3 Nf5+=) 16.Bd6+– Qd6 17.Nd6 Bb3 18.Nc8 Rc8 19.Be2 Rc2 20.Bd1 Rb2 21.Bb3 Rb3 22.0–0 f5 (22...Nd5 23.Rfb1 Rd3 24.Rc1+–) 23.g3 (23.Rfc1 Nd5 24.Rc5 Nb6+–) 23...g5 (23...Nd5+–) 24.Rfc1 Nd5 (24...b6 25.Rc7 Nd5 26.Ra7+–) 25.Rc5 Nc3 26.Rf5 h6 27.Re5 Kf7 28.a5 (better is 28.Rc5!? Kf6+–) 28...Kf6 (28...Rb5 29.Rb5 Nb5 30.f3 ef3 31.g4+–) 29.Re8 (29.Kg2 Rb5 30.Ra3 Nd5+–) 29...Rb5 (29...Kf7 30.Rd8 Rb5 31.a6+–) 30.Kg2 a6 31.Rc1 Rb3 32.Rc8 Nd5 33.R1c5 Ne7 (33...Nb4 34.Rf8 Ke7 35.Rh8+–) 34.Rf8 (34.Rd8!? Nc6 35.Rd6 Ke7 36.Rh6 Kf8+–) 34...Kg7 35.Rb8 Kf6 36.Rc7 Nd5 37.Rcb7 Ra3 38.Rb6! Nb6 39.Rb6 Kf5 40.Ra6 h5 41.h3 Ra1 42.Ra8 Kf6 43.a6 Kg6 44.a7 Kg7 45.Re8 Ra7 46.Re4 Kf6 47.Re8 Ra1 48.Rf8 Kg7 49.Rd8 Kf7 50.e4 Ke7 51.Rh8 Re1 52.Rh5 Kf6 53.e5 Kg6 54.g4 Re4 55.f3 Rd4 56.h4 Rd2 57.Kg3 gh4 58.Rh4 Re2 59.f4 Re3 60.Kf2 Re4 61.Kf3 Re1 62.Rh8 Rf1 63.Ke4 White intends f5 63...Re1 64.Kd5 Kg7 65.Rb8 Rf1 66.f5 Rf4 67.Ke6 Rg4 68.f6 Kh7 69.f7 Rf4 70.f8Q Rf8 71.Rf8 Kg6 72.Rf6 Kg5 73.Kf7 Kg4 74.e6 Kg5 75.e7 Kg4 76.e8Q Kg5 ½–½. bluepiramid2 (1755) – kuba112 (1800), internet, 2013.

11.Qb3 Rb8 12.cd5 Nd5 13.Nde4 +=.

11.Qb3 f5 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f4 =.

11.Qb3 f5 12.a5 Rf6 (12...f4!?+=) 13.a6= ba6 (13...Rb8 14.ab7 Rb7 15.Ba3 Ba3 16.Ra3=) 14.bc6 (14.Ra6 Nb8 15.Ra4 cb5 16.Nb5 Nbc6=) 14...Nc6 15.Ra6 (better is 15.Nd5 Bd5 16.cd5=) 15...Na5 (15...Ndb8 16.Ra4 Nd7 17.Nd5 Bd5 18.cd5 Ne7+=) 16.Qa4 (16.Qb5 Rb8 17.Qa5 Qa5 18.Ra5 Rb2 19.c5= (worse is 19.Ra7 Bb4–/+; 19.Nd5 Bd5 20.Rd5 Nb6=; 19.cd5?! Bb4 20.Ra2 Bc3 21.Rb2 Bb2 22.de6 Nb6+=)) 16...Rb8 (better is 16...Nb7!?+=) 17.cd5+– (17.Ra5?! Rb2 18.Nd5 Bd5 19.Rd5 Nb6+=) 17...Bf7 18.Bb5 (worse is 18.Ra5 Rb2 19.Ra7 Nb6+/–) 18...Bc7 19.Ra7 Be8 (19...Nf8 20.Qc2+–) 20.0–0 Bh2?? (better is 20...Rb7 21.Rb7 Nb7+–) 21.Kh2 Rh6 22.Kg1 Qh4 Threatening mate... how? 23.f3 f4 (23...Qh2 24.Kf2 Rg6+–) 24.ef4 (24.Qa5 fe3 25.Bd7 Qh2) 24...e3 0–1. Neuwald,Volker (1780) – Schulz,Klaus Dieter (1910), Baden–ch HT4, 1994.

11.Qb3 f5 12.Be2 a6 13.0–0 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ra1 Bb8 16.cd5 cd5 17.Ba3 Re8 18.Na4 Qc7 19.g3 Nb6 20.Nc5 Bf7 21.Rc1 Nc4 22.Nc4 dc4 23.Bc4 Ng6 24.b6 Bc4 25.Rc4 Qf7 26.Nb7 h5 27.Nd6 Bd6 28.Bd6 h4 29.b7 hg3 30.hg3 f4 31.b8Q fe3 32.Qe8 Qe8 33.Rc8 Kh7 34.Re8 ef2 35.Kg2 e3 36.Qg8 Kh6 37.Bf4 Kh5 38.Qh7 Kg4 39.Qh3 1–0. lllllll21 – leon51, internet, 2014.

11.Qb3 Kh8 12.cd5 cd5 (12...Bd5!? 13.Bc4 Nb6+=) 13.Nce4!+/– Bc7 (13...de4 14.Qe6 Double attack (14.Qe6 Pinning; 14.Qe6 Deflection; 14.Qe6 Decoy)) 14.Nc5 Nc5 15.dc5 b6 (15...Be5!?+/–) 16.c6 Qe8 17.Nf3 Nf5 18.Nd4 Nd4 19.Bd4 (19.ed4 Bg4 20.Kd2 Bf4 21.Kc3 a6+=) 19...Be5 20.Rd1 Qg6 21.g3 Qe4 22.Rg1 Bg4 23.Bg2 (23.Rd2 Bf3+–) 23...Bf3? (better is 23...Bd1 24.Qd1 Qg6=) 24.Bf3+– Qf3 25.Qb2 Rfe8 26.Qe2 Qe2? (better is 26...Qe4+–) 27.Ke2 Bd6 (27...Bc7 28.Bc3 Red8 29.Rd4+–) 28.Ra1 (28.Ba1 a6+–) 28...Rac8 (28...Bc7 29.Rgd1+–) 29.a5 Be5 30.Be5 (30.Rgd1 Kg8+–) 30...Re5 31.ab6 ab6 32.Ra6 d4 33.Rb6 Rce8 (33...de3 34.fe3 Rce8+–) 34.c7 de3 (34...Rc8 35.Rb8 Ree8 36.Rc8 Rc8+–) 35.f4 Rd5 (35...R5e7 36.Rb8 Kg8+–) 36.Rb8 Rd2 37.Kf3 (better is 37.Ke1 Kg8 38.Re8 Kf7+–) 37...Rf2 38.Kg4 f5 39.Kf5 g6 40.Kg4 (40.Kf6 Rf4 41.gf4 h5 42.Re8 Kh7 43.Re7 Kh6 44.Rg6) 40...h5 41.Kg5 1–0. marvis (1795) – ganiu (1810), playok.com, 2013.

11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f5 =.

11.bc6 Nc6? 12.cd5 (12.Nd5?! f5+=) 12...Nd4 13.de6 (worse is 13.ed4 Bf5+–) 13...Ne6 14.Bc4 +–.

9.Nc3 Ne7

10.a4 0–0 11.bc6 (11.Qb3 f5 12.c5) 11...bc6 12.cd5 cd5 13.Nb5 Bb4 14.Bc3 Bc3 15.Nc3 a6 16.Qb3 (16.Rc1 Nf5=) 16...f5 17.Qb7 The isolani on a6 becomes a target (17.Rc1 Rb8 18.Qd1 Rb6=) 17...Qa5+= 18.Qb2 Rfc8 (18...f4 19.Nb3 Qb4 20.a5+=) 19.Rc1 Rc6 20.Qa3 Kf7 (better is 20...Ng6+=) 21.Nb3?? (21.Be2 Rac8 22.Ndb1 f4+=) 21...Qc7 (better is 21...Rc3 22.Ke2 Qc7–+) 22.Na2+= f4 23.Rc6 Qc6 (23...Nc6 24.a5+=) 24.ef4 (24.Be2=) 24...Nb6 The isolani on a4 becomes a target (better is 24...Ng6!?=) 25.Nc5+= Nf5 26.Nb4 Increasing the pressure on the isolated pawn on a6 26...Qd6 27.Qb2 a5 28.Nc2 Rb8 29.Qc1 Rc8 30.Ne6 Ke6 31.Bb5 (31.Ba6 Rc7 32.Qd2 Na4–/+) 31...Qc7 32.Kd1 Kf7 (32...Qc3 33.Ba6 Rc7=) 33.Qd2 (33.Ba6!? Rb8 34.Bb5=) 33...Nc4–/+ 34.Bc4 Qc4 Attacks the isolani on d4 35.g4? (35.Re1 Qa4 36.Re2–/+) 35...Nh4 36.Qc1? (36.Ne1 Qa4 37.Nc2–+) 36...Qd3 (36...Qd3 37.Qd2 Qf3 38.Qe2 Qh1 39.Ne1 Nf3–+) 0–1. Botta,Giancarlo – Bottanelli,Mauro, Lombardia op, 1991.

10.Qb3 0–0 11.a4 f5 12.g3 Nf6 13.a5 Bc7 14.a6= (14.Be2 Ba5 15.0–0 Qc7 16.Qa4 b6 17.Rfc1 c5 18.dc5 Bc3 19.Bc3 bc5 20.Qc2 Qd7) 14...Rb8 15.ab7 (15.Be2 cb5 16.cb5 b6 17.0–0 Rc8 18.Rfc1 Bd6 19.Ba3 Ng6 20.h4 Ne7) 15...Rb7 16.Ra6 (16.Be2 dc4 17.Bc4 Bf7 18.0–0 Ned5 19.Qa4 Bd6 20.Rab1 c5) 16...Bd7 (16...Bf7!?= 17.Qa4 dc4 18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Kh8 20.Ba3 cb5) 17.Ba3+= (17.Be2 Qe8 18.Ba3 dc4 19.Qc4 Rf7 20.bc6 Nc6) 17...Rf7 (17...Kh8 18.Bc5 (18.Be2 dc4 19.Nc4 cb5 20.Ne5 b4) 18...dc4 19.Qa3+– (19.Bc4 cb5 20.Nb5 Bb5) 19...Nfg8 20.bc6 Bc6) 18.Bc5 (18.Be7 Qe7 19.cd5 cb5 20.Nb5+/– (worse is 20.Bb5 Bb5 21.Nb5 Qd7=) 20...Bb8) 18...Bb8 (better is 18...Ba5!?+= 19.Be7 Re7 20.cd5 cb5) 19.Be2+/– cb5 (19...dc4 20.Nc4 cb5+/– 1.31 (20...Bc7 21.Ne5 Be5 22.de5+–); 19...Qe8 20.0–0 dc4) 20.cb5 Bc8 (20...Qc8 21.0–0+/–) 21.0–0 Kh8 (21...Rc7 22.Ra2+/–) 22.Qc2 (22.Rfa1 Ng6+–) 22...Nd7 (22...Kg8!?+/–) 23.Be7+– Re7 24.Nd5 Re8 25.Nb4 Nb6 (25...Nf6 26.Nc6 Qc7 27.Rfa1+–) 26.Nc6 Qc7 (26...Qd6 27.Qc5+–) 27.Nb3 Nd7 (27...Qd6 28.Nc5+–) 28.Qa2 Rb6 (28...Qd6 29.Ra1+–) 29.Nb8 Qb8 30.Ra7 Bb7 (30...Rb7 31.Rb7 Bb7 32.Nc5+–) 31.Nc5 Nf6 32.Bc4 Rd8 (32...h6 33.Ra1+–) 33.Rb1 Rc8 (33...Bc8 34.Qa5 Rf8 35.Rc1+–) 34.Qa5 Bc6 35.Rf7 Ba8 36.Ra1 h6 (36...Rd6 37.Ra7 Rdd8 38.b6+–) 37.Qa7 Bd5 38.Bd5 Nd5 39.Rg7 Rc7 (39...Qa7 40.Raa7 Nf6+–) 40.Rc7 Nc7 41.Nd7 Qa7 42.Ra7 (42.Ra7 Rb5 43.Rc7+–) 1–0. Clay56 – bobagem, ChessWorld.net, 2011.

10.Qb3 f5 11.Ba3 Ba3 12.Qa3 0–0 13.bc6 bc6 (13...Nc6? 14.cd5 (14.Nd5?! Bd5 15.cd5 Ne7+/–) 14...Nd4 15.ed4+–) 14.Rb1 (14.cd5 A) 14...cd5 15.Bb5 (15.Nb5 f4 16.Rc1 fe3 17.fe3 Rc8 18.Be2+=; 15.Ba6 Rb8 16.Nb5 f4 17.ef4 Nf5 18.Nb3=; 15.Rc1 f4 16.ef4 Rf4 17.Nb5 Rc8 18.Rc8=; 15.Qd6 Rf6 16.Rb1 f4 17.ef4 a5 18.Nb3+=) 15...f4 16.0–0 fe3 17.fe3 Nf5 18.Bc6+=; B) 14...Nd5 15.Rc1 (15.Bc4 Rf6 16.0–0 Rg6 17.Rfc1 Qg5 18.Bf1=) 15...Nc3 16.Rc3 Bd5 17.Ba6 Rb8 18.0–0=) 14...f4 (14...Nb6 15.c5 Nd7 16.Ba6 Rb8 17.Rb8 Qb8 18.0–0=; 14...Rf7 15.Qd6 (15.Rb7; 15.Be2; 15.Qa6) 15...Rf6 16.Rb7 a6 17.cd5 Nd5 18.Nd5+=; 14...Nf6 15.Rb7 (15.cd5) 15...Ng6 16.Qc5 Qc8 17.Ra7 Ra7 18.Qa7+=; 14...dc4 15.Rb7 (15.Bc4; 15.Qd6) 15...Rf6 16.Bc4 Bc4 17.Nc4 Qc8 18.Qb3+=) 15.ef4 Rf4 16.cd5 (16.Rb7 Nf5 17.Ne2 Rh4 18.Ra7=) 16...cd5 17.Ba6 Rf7 (17...Nf5 18.Ne2=) 18.0–0 (18.Bb7 Rb8 19.Qa7 Qc7=) 18...Rb8 19.Qd6 Rb6 20.Rb6 Qb6 21.Qb6 Nb6 22.a4 Nf5 23.a5 Na8 24.Nb3 Kf8 ½–½. Dopper,Johan – Schirmer,Michael, corr 3GMM–F, 2001.

10.Qb3 Kf7 11.Be2 Qa5 12.0–0.

10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nb5 Nb6 (12...Bb8 13.Ba3=) 13.Qb3 Qd7 (13...Kf7!?=) 14.Nd6+/– Qd6 15.Ba3 Qd7 16.Bb5 Nc6 17.Rc1 Rc8 18.Rc5 (better is 18.Qc3 Nc4 19.Bc4+–) 18...Rc7?? (better is 18...Kf7+/–) 19.Qc2+– Nc4 (19...0–0 20.Bc6 Qc8 21.0–0+–) 20.Nc4 (20.Bc4?! dc4 21.Qe4 f5+–) 20...dc4 (20...0–0 21.Bc6 Rc6 22.Ne5 Rc5 23.Qc5+– (23.Nd7?! Rc2 24.Nf8 Ra2+–)) 21.Qe4 (21.Bc4?! Bc4 22.Qc4 f5+–) 21...0–0 22.d5 (22.d5 Bf7 23.dc6+–) 1–0. Pech,Jaroslav – Trigance,Emile, FICGS, 2013.

10.Be2=.

9.bc6 bc6

10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7=.

10.Ba3 Be7=.

10.Nc3 Ne7 11.c5 (11.cd5 cd5 12.Nb5 Bb8 13.Ba3 Nb6 14.Qb3 Kf7 15.Rb1) 11...Bc7 12.Be2 f5 (12...0–0 13.Rb1 Rb8 14.0–0 Ba5 15.Nb3) 13.Bh5 (13.0–0 Rb8 14.Rb1 0–0 15.g3) 13...g6 14.Be2 f4 15.ef4 Bf4 16.Nf1 (16.Nce4 de4 17.d5 cd5 18.Bh8 Kf7+=) 16...Nf6 (16...0–0!? 17.Qa4 Rb8–+) 17.Bc1 Bc7 18.Bg5 0–0 19.h4 (19.Ne3 Qd7=) 19...h5 (19...Ba5!? 20.Rc1 e3–/+) 20.Ne3= Qd7. Mehnert – Grob, (year?).

10.Nc3 Kf7 11.Rb1 Rb8 12.cd5 cd5 13.Nb5 Qb6 14.Ba3 Ba3 15.Na3.

10.c5 Bc7 11.Nc3 Ne7 12.Be2 0–0 13.Rb1 Qe8 14.Bh5 Bf7 15.Bg4.

10.c5 Be7 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Kf7 13.Ne2 Bf5 14.Nf4 Nh6 15.Be2.

10.cd5 cd5 11.Nc3 a6 12.Qa4 Kf7 13.Ba3 Nb6 14.Qa5 Bc7 15.Qc5; 10.c5 Bc7 (10...Be7 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Kf7 13.Ne2 Bf5 14.Nf4 Nh6 15.Be2) 11.Nc3 Ne7 12.Be2 0–0 13.Rb1 Qe8 14.Bh5 Bf7 15.Bg4.

7.Nfd2 Ne7

8.c4 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 Nb6 11.Ncd2 (11.Nb6 ab6 12.Nc3+=) 11...Ng6 (better is 11...f5!?=) 12.Ne4 Qd5 13.Nbc3 Qf5 14.0–0 0–0–0 15.Ng3 Qd7 16.a4 Nh4 (16...Bd6 17.Nge4+/–) 17.Qb3 g5 (17...Nd5 18.Rfc1+–) 18.a5 Na8 19.a6 b6 20.Qc2 Bb4? (better is 20...f5+–) 21.Qe4 c6 22.bc6 (22.Qc6?! Qc6 23.bc6 Nc7+–) 22...Qc7 (22...Qf7 23.c7! Nc7 24.Qb7 Kd7+–) 23.Nb5 Rhe8 (23...Qf7 24.c7 Rd5 25.Rfc1+–) 24.Nc7 (24.Qg4 f5 25.Nf5 h5+–) 24...Re4 25.Ne4 (25.Na8!? Ree8+–) 25...Kc7 26.Nf6 Kc6 27.Nh7 Rg8 (27...Be7 28.Ba3 Ba3 29.Ra3+–) 28.Nf6 Rg6 29.Ng4 Nc7 (29...Kb5 30.Ne5 Rf6 31.Rfb1+–) 30.Ne5 Kd5 31.Ng6 Ng6 32.f3 Nb5 33.e4 Kc4 34.Rac1 Kb3 35.Ba1 (35.Rb1 Ka4+–) 35...Nf4 36.Kf2 (better is 36.Rb1!? Kc4 37.Rfc1 Bc3+–) 36...Nd3 37.Ke3 Nc1 38.Rc1 Nd6 39.e5 Nc4 40.Ke4 Nd2 (40...Bd2 41.Rd1+–) 41.Kf5 Be7 (41...Nc4 42.Rb1 Ka4 43.Kg5+–) 42.Rc7 Bb4 43.d5 Ka2 (43...Ka4 44.Ra7 Kb5 45.d6 Nf3 46.Rf7 Ne5 47.Be5 Bd6 48.a7+–) 44.Bd4 1–0. marvis (1670) – bacok, playok.com, 2012.

8.c4 f5 9.Nc3 Nf6 10.Rc1 h6 11.Be2 dc4 12.Nc4 a6 13.Ne5 ab5 14.d5 b4?? (14...Qd5 15.Nd5) 15.de6?? (better is 15.Nb5 Ned5 16.Bh5 Nh5 17.Qh5 Ke7 18.Ng6 Kf7 19.Nh8 Kg8 20.Ng6 Ra2 21.Nf8 Qf8 22.Be5+–) 15...bc3 =.

8.c4 f5 9.cd5 Bd5 10.g3 g6 11.Nc3 Bf7 12.Bc4 Bg7 13.Bf7 Kf7 14.Qb3 Kf8 15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Rb8 17.0–0 Nb6 18.Qd8 Rd8 19.a4 Nd5 20.Rfc1 Ke7 21.Ba3 Kd7 22.Nc4 b6 23.Rc2 Rhe8 24.Rac1 Rb8 25.h4 Rbc8 26.Kg2 Bf6 27.a5 Bg7 28.a6 Bf6 29.Nd2 Ne7 30.Be7 Be7 31.Rc6 Rf8 32.Nc4 Bd6 33.Kh3 Rfe8 34.Nd6 cd6 35.d5 Rc6 36.bc6 Kc7 37.Rb1 Rb8 38.Rb5 Rf8 39.Kg2 h5 40.Kf1 Re8 41.Ke2 Rf8 42.Kd2 Re8 43.Kc3 Re7 44.Kc4 Re8 45.Kd4 Re7 46.Kc4 Re5 47.Kd4 Re7 48.Kc4 ½–½. bluepiramid2 – eccu (1605), internet, 2014.

7.Nfd2 f5

8.c4 Bb4 9.Qb3+= Bd2 (9...Bd6 10.cd5 (10.Nc3 Ngf6 11.cd5 Bf7 12.Nc4 0–0) 10...Bf7 11.Nc4+= (11.Nc3 Ngf6 12.Nc4 0–0) 11...Ngf6 12.Nc3 0–0) 10.Nd2 (worse is 10.Kd2 Ngf6–/+ 11.Nc3 Nb6 12.cd5 Nfd5) 10...Ngf6 (10...Ne7 11.Be2+= Nf6 12.0–0 0–0) 11.Ba3 (11.Be2 a6+= 12.0–0 ab5) 11...Kf7 12.Bb4 (12.Be2 a6= (12...Nb6 13.c5 Nc4+=)) 12...c6 (12...a5 13.ba6 Ra6 14.c5=) 13.a4 0–1. Oshirov,Eduard – Demin,Petr, Irkutsk Russia, Baykal Open, 2015.

8.Be2 Qg5 9.0–0 Ngf6 10.c4 Bd6 11.f4 ef3 12.Nf3 Qe3 13.Kh1 Ne4 14.Qe1 Qh6 15.Nbd2 Ng3 16.Kg1 Nf1 17.Nf1 0–0 18.c5 Be7 19.c6 bc6 20.bc6 Nb6 21.Bd3 Rae8 22.Ne5 Bd6 23.Qa5 Be5 24.de5 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Qa7 Rb8 27.Bc3 Rfc8 28.Qc5 Qg5 29.Rd1 Rd8 30.Rd8 Rd8 31.Bd4 Rd4 32.Qd4 h6 33.Ne3 Qg2 0–1. beciab70 (1715) – picusholanek (1730), internet, 2014.

8.c4 c6

9.a4 f4 10.ef4 Bd6 11.g3 h5 12.c5 Bc7 13.Qb3 Rh6 14.Nc3 h4 15.0–0–0 e3 16.fe3 hg3 17.Nf3 Bg4 18.Be2 Bf3 19.Bf3 Rh2 20.Rh2 gh2 21.Rh1 Qe7 22.Nd1 Rb8 23.Rh2 g5 24.Qc2 gf4 25.Qg6 Qf7 26.Qf7 Kf7 27.Rh7 Ke8 28.Bh5 Kd8 29.ef4 Bf4 30.Kb1 Ndf6 31.Rh8 Kc7 32.Bc1 Bc1 33.Kc1 Ne7 34.Rb8?? (better is 34.b6 ab6 35.cb6 Kb6 36.Rb8 Nh5 37.Ne3+/–) 34...Kb8–/+ 35.Be2 Kc7?? (better is 35...Nf5–+) 36.Ne3 Ne4 37.Ng4?? (better is 37.Bd3!?=) 37...Nc3 38.Bd1 cb5 39.ab5 Nb5 40.Ne5 Nd4 41.Nf7 Ne6 42.Ne5 Nc5 43.Kd2 a5 44.Ke1 b5 Black prepares a4 45.Nf3 a4 46.Nd4 Kb6 47.Kd2 a3 48.Kc3 Nc6 49.Bc2 (49.Nb3–+) 49...Nd4 (better is 49...b4 50.Kd2 a2 51.Nc6 Kc6 52.Ke2–+) 50.Kd4 (50.Kd4 a2 51.Kd5–+). lllllll21 – pionekh7 (1855), internet, 2012.

9.a4 Ngf6 10.Qb3 Rb8 11.Nc3 Bd6 12.Be2 0–0 13.0–0 Kh8 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Ng4 16.h3 Ngf6 17.cd5 cd5 18.Raa1 g5 19.Rac1 f4 20.Nce4 Ne4 21.Ne4 Bg8 22.Nc5 Nb6 23.a5 Nc4 24.Bc4 dc4 25.Qc3 f3 26.d5 Qf6 27.gf3 Bd5 28.Qf6 Rf6 29.e4 Be6 30.Kg2 Rc8 31.Ne6 Re6 32.Rc3 Re5 33.Rb1 b6 34.ab6 ab6 35.Kg3 Kg7 36.Rb4 Rec5 37.f4 gf4 38.Kf4 Kf6 39.Ke3 h5 40.f4 Rg8 41.Kf3 h4 42.Rcc4 Rc4 43.Rc4 Rg3 44.Kf2 Rh3 45.Rc6 Ke7 46.Rb6 Rb3 47.Rh6 h3 48.b6 Kf7 49.b7 Kg7 50.Rh3 Rb7 51.Rd3 Kf7 52.Kf3 Rb6 53.f5 Rb5 54.Kf4 Kf6 55.Rd6 Kf7 56.Re6 Kf8 57.e5 Kf7 58.Ra6 Rb4 59.Kg5 1–0. beciab70 (1615) – anand17, internet, 2014.

9.a4 Ngf6 10.Nc3 Bd6 11.Qb3 Qe7 (11...0–0 12.c5 Bc7 13.Be2=) 12.cd5 (better is 12.c5!? Bc5 13.bc6 bc6 14.dc5+=) 12...cd5= 13.Be2 0–0 14.Ba3 Kh8 15.Bd6 Qd6 16.Qa3 Qa3 17.Ra3 Rfc8 18.Ndb1 Rc7 19.Kd2 Rac8 20.Rc1 Ne8 21.Na2 Nd6 22.Rac3 Rc3 23.Rc3 Rc3 24.Nbc3 Kg8 25.Nb4 Nf6 26.g3 Kf7 27.h4 Ke7 28.a5 Kd7 29.b6 ab6 30.ab6 g6 31.Bb5 Kc8 32.Ba4 (32.Ke1 h6=) 32...h6 (better is 32...Nc4 33.Kd1 Nb6–/+) 33.Bb3= d5 seems the pivot of the position 33...Nc4 34.Bc4 dc4 35.Nb5 Kd7 36.Kc3 g5 37.hg5 hg5 38.Na3 Ng4 39.Nc4 (39.d5 Bg8+/–) 39...Nf2 (39...Bc4 40.Kc4 Nf2 41.Nd5+=) 40.Ne5 (40.d5 Bg8 41.Kd4 Nh1+–) 40...Kc8 41.d5 Bd7 42.Nf7 Nh1 (better is 42...g4!?=) 43.Ng5+/– Ng3 44.Kd4 Ne2 45.Ke5 Nc3 46.Nf7 Na4 47.Nd6 Kb8 48.Nf5 Nb6 49.Nd6 Kc7 50.Ne4 Nc4 51.Kd4 b5 52.Nc3 (52.Nf6 Ne3 53.Na6 Kb7 54.Nc5 Kc7 55.Nfd7 Nd5+–) 52...Nd2 (52...Ne3!? 53.Ke3 Be6+–) 53.e4 Ne4? (53...Kd8+–) 54.Ne4 Kb6 55.Nd6 Ka5 (55...Bg4 56.Nf7+–) 56.Nd3 (56.Kc5!? Ka4+–) 56...b4 (56...Kb6 57.Nf7+–) 57.Kc5 Ka4 58.Nc4 1–0. carocan (1790) – mlodykrawat (1660), internet, 2011.

9.Nc3 Ngf6 10.Qb3 Be7 11.a4 0–0 12.Be2 Kh8 13.0–0 Re8 14.Ba3 Ba3 15.Qa3 Nf8 16.a5 a6 17.ba6 ba6 18.cd5 cd5 19.Nb3 Ng6 20.g3 f4 21.ef4 Bh3 22.Rfe1 Ng4 23.Nd1 Nh2?? 24.Kh2+– Nf4 25.Bf1 Bf1+/– 26.Nd2?? Re6?? 27.Nf1= Rh6 28.Kg1 Qg5 29.Nh2 Nd3 30.Ne3 Nf2 31.Nef1 Nd3 32.Re3 Rf6 33.Rd3 ed3 34.Qd3 Raf8 35.Re1 h6 36.Re5+= Qc1 37.Rd5 Qb2 38.Rd7 Qf2= 39.Kh1 Qe1 40.Kg1 Qf2 41.Kh1 Qe1 42.Kg1 Qf2 ½–½. Alekseev,Vadim (2400) – Ziegler,Alfons, Gothenburg op, 2001.

9.bc6 bc6 10.c5 Rb8 11.Nb3 Nh6 12.Be2 Be7 13.N1d2 0–0 14.Rb1 Qc7 Black prepares the advance f4 15.Bc3 f4 16.Nf1 (16.Ba5 Qc8 17.ef4 Rf4=) 16...g5 (16...Bh4 17.g3 fe3 18.Ne3+=) 17.h3 (17.Ba5 Qc8=) 17...Nf5 18.Bd2? (better is 18.Ba5 Qc8 19.Bg4=) 18...Nh4–+ 19.Bg4?? (better is 19.Qc1 Ng2 20.Kd1–+) 19...Ng2 (19...Ng2 20.Ke2 Bg4 21.f3 Bf3 22.Kf2 fe3 23.Be3 Ne3–+) 0–1. blackcrowman – LieutenantColumbo, ChessWorld.net, 2009.

9.Be2 Ngf6 10.0–0 Be7 11.f3 0–0 12.a4 ef3 13.Rf3 Qc7 14.Rf1 (14.c5!?=) 14...Bd6 (14...dc4 15.bc6 Qc6–/+) 15.Nf3 (15.g3!?+=) 15...Ng4–/+ 16.Ne5? (better is 16.Qb3 Bh2 17.Kh1–+) 16...Ne3–+ (16...Nde5?! 17.de5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Bg4 Qa1 20.cd5–+; 16...Nge5?! 17.cd5 Bd5 18.de5 Be5 19.Be5 Qe5 20.Ra3–/+; 16...Be5?! 17.de5 Ne3 18.Qc1 Nf1 19.Kf1 cb5 20.cd5 Qc1 21.Bc1 Bd5 22.Nc3–+) 17.Qe1 Nc2 (17...Nf1 18.Kf1 Ne5 19.de5 Be5 20.Nc3 Bh2 21.cd5 cd5 22.Bf3 Qc4 23.Ne2–+) 18.Qg3 (18.Qh4 Na1 19.Nd7 Qd7 20.cd5 Bd5 21.Ba1 Rf6 22.bc6 bc6–+) 18...Na1 19.Ba1 (19.cd5 f4 20.Qc3 Bd5 21.Ba1 Rae8–+) 19...dc4 20.Nc3 (20.bc6 Be5 21.de5 Qc6–+) 20...Ne5 (worse is 20...Be5 21.de5 Qe5 22.Qf2–+) 21.Nd5 (21.de5 Be5 22.Qh4–+) 21...Nf3! 22.Qf3 (22.Bf3 Bg3 Discovered attack (22...cd5 Zwischenzug); 22.Rf3 Bg3 Discovered attack (22...cd5 Zwischenzug); 22.gf3 Bg3 Discovered attack (22...cd5 Zwischenzug); 22.Qf3 Bh2 Double attack (22...cd5 Zwischenzug)) 22...Bh2 23.Kh1 Bd5 24.Qh3 Rf6 (24...Bd6 25.Bf3–+) 25.Qh2 (25.bc6 Rh6 26.Bf3 Qc6 27.Bd5 Qd5 28.Qh6 gh6 29.Kh2 Re8–+) 25...Rh6 26.Qh6 (26.Bh5 Qh2 27.Kh2 Rh5 28.Kg1 cb5 29.ab5 a6–+) 26...gh6 27.Bc3 Qg3 (27...Qg3 28.Rf3 Bf3 29.Bf3 Re8–+) 0–1. Tago,Shunnichi – Hasidume,Shuji (1865), 2nd Shigeo Hayakawa Memorial, 2008.

9.g3 Ngf6+= 10.a4 Bd6 11.Qb3 0–0 12.Nc3 Kh8 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 g5 (14...Rc8 15.c5+=) 15.cd5 (15.bc6 bc6 16.Qd6 Re8+=) 15...cd5 16.Qd6 Qe8 17.h4 g4 18.Be2 Rd8 19.Qb4 Rc8 20.0–0 Nb6 21.a5 Nc4 22.Nc4 dc4 23.Rfd1 Bd5 24.Rac1 Qe6 (better is 24...Qf7!?+=) 25.Nd5+– Nd5 26.Bc4 Nb4 (better is 26...Kg7!?+–) 27.Be6 Rce8 28.d5 Nd3 29.Rc7 b6 30.a6 Nc5 31.Ra7 Rd8 32.Rc1 Rd6 (32...Rde8 33.Bf7 Rd8 34.Rc7+–) 33.Rc7 (better is 33.Re7 h6+–) 33...Ra8 (33...Ne6 34.de6 Re6 35.a7+–) 34.R7c5 bc5 35.Rc5 Kg7 36.Bf5 Kf6 37.Be4 Ke5 (37...Ra7 38.f4 gf3 39.Kf2+–) 38.Bg2 (38.Bh7 Rd5 39.Rd5 Kd5+–) 38...h5 (38...Rb8 39.a7 Ra8 40.Rc7+–) 39.e4 (39.Rc6!? Ra7+–) 39...Kd4 40.Rc6 Rdd8 41.Rh6 Rac8 42.Kh2 (42.Rh5!? Rc1 43.Kh2 Rb1+–) 42...Rc2 43.b6 (worse is 43.Rh5 Rf2 44.b6 Rb2+–) 43...Rf2 (43...Rf8 44.Rc6 (44.Rh5 Rff2 45.Rf5 Rg2 46.Kh1 Rh2 47.Kg1 Rcg2 48.Kf1 Ke3 49.a7 Rg3 50.Ke1 Rg1 51.Rf1 Re2 52.Kd1 Rf1#) 44...Rd2 45.Kg1 Rff2 46.Bf1+–) 44.b7 Ra2 0–1. bluepiramid2 (1710) – pionekh7 (1860), internet, 2012.

8.c4 Ndf6

9.a3 a6 10.ba6 ba6 (10...b6 11.cd5 Nd5 12.Bb5 Bd7 13.Bc4 c6+=) 11.Nc3 Ne7 12.Rb1 Qd7 13.c5 Ng6 =.

9.a3 dc4 10.Bc4 Bc4 (10...Nd5 11.Nc3 Ngf6 12.0–0 Be7 13.Qc2 Qd7=; 10...Qd6 11.Qc2 Nd5 12.Nb3 Nb6 13.Be2 Bb3+=; 10...Qd7 11.Nc3 Ne7 12.Qb3 Ned5 13.0–0 Rd8=) 11.Nc4 Ne7 12.0–0 Ned5 13.Ne5 Bd6 =.

9.a3 c5 10.cd5 Qd5 (10...Bd5 11.Nb3 c4 12.N3d2 Qa5 13.Nc3 Rc8+=) 11.Qa4 Be7 12.Nc3 Qd8 13.dc5 Bc5 +=.

9.a3 Qd6 A) 10.Be2 Nh6 (10...Be7 11.Nc3 Nh6 12.c5 Qd8 13.0–0 0–0=; 10...Qd7 11.Nc3 Be7 12.Rc1 Nh6 13.cd5 Nd5=; 10...a6 11.c5 Qd7 12.ba6 ba6 13.Nc3 Be7+=; 10...Ne7 11.0–0 dc4 12.Qc2 Rd8 13.Rc1 c3+=) 11.Nc3 Be7 12.c5 Qd8 13.0–0 0–0=; B) 10.c5 Qd8 (10...Qd7 11.Be2 Be7 12.Nc3 Nh6 13.0–0 0–0=; 10...Qe7 11.Be2 Qd7 12.0–0 Ne7 13.Nc3 Ng6+=) 11.Nb3 Ng4 12.Na5 b6 13.Nb7 Qh4=; C) 10.Nc3 Be7 (10...Ne7 11.Be2 Qd7 12.0–0 dc4 13.Nc4 Ng6+=; 10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.Qc2 Bd6 13.c5 Be7+=; 10...Nh6 11.Rc1 Be7 12.cd5 Nd5 13.Qc2 Rc8+=; 10...Bf7 11.Be2 Nh6 12.c5 Qd7 13.Qa4 Nhg4+/–) 11.c5 Qd8 12.Be2 Nh6 13.0–0 0–0=.

9.a3 Bd6 A) 10.Be2 Nh6 (10...dc4 11.Nc4 Ne7 12.Nd6 Qd6 13.Nd2 0–0=; 10...Be7 11.0–0 Nh6 12.c5 0–0 13.Nc3 Qe8=; 10...a6 11.c5 Be7 12.ba6 ba6 13.Nc3 Qd7+=) 11.c5 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 b6=; B) 10.Nc3 dc4 (10...Be7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.c5 Qe8=; 10...Nh6 11.c5 Be7 12.Be2 0–0 13.0–0 Qd7=; 10...Rb8 11.c5 Be7 12.Be2 Nh6 13.0–0 0–0+=; 10...c6 11.bc6 bc6 12.cd5 Nd5 13.Qa4 Nge7=) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Ne7 13.0–0 Ned5=; C) 10.c5 Be7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qd7=.

9.a3 Qd7 A) 10.c5 Ne7 (10...Be7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qe8=; 10...Nh6 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qe8=; 10...g5 11.Be2 Ne7 12.0–0 f4 13.Nc3 Bg7=) 11.Nc3 g5 12.Qa4 f4 13.c6 bc6=; B) 10.Nc3 Nh6 (10...Ne7 11.Rc1 dc4 12.Nc4 Ng6 13.h4 h5=; 10...Qf7 11.Rc1 Ne7 12.Qa4 Nc8 13.cd5 Nd5=; 10...Be7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.c5 Qe8=; 10...h5 11.Be2 Ne7 12.Nb3 0–0–0 13.Nc5 Qd6+=) 11.Rc1 Be7 12.cd5 Nd5 13.Bc4 Nc3=; C) 10.Qc2 Nh6 (10...Be7 11.Nc3 Nh6 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Rc8=; 10...Ne7 11.Be2 c6 12.Nc3 cb5 13.cb5 Ng6=; 10...Rd8 11.c5 Ne7 12.Be2 Ng6 13.Qa4 Ra8=; 10...Rb8 11.Be2 Nh6 12.Nc3 Be7 13.0–0 0–0=) 11.Be2 dc4 12.Nc4 Nf7 13.Nc3 Be7=; D) 10.Be2 Ne7 (10...Be7 11.c5 Nh6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qe8=; 10...Nh6 11.Nc3 Be7 12.0–0 0–0 13.c5 Nhg4=; 10...c5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Nf6=; 10...Bd6 11.Nc3 dc4 12.Nc4 Ne7 13.Nd6 Qd6=) 11.0–0 Ng6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Bc4=.

9.a3 Qe7 A) 10.Be2 Qf7 (10...dc4 11.Nc4 Nd5 12.Nc3 Ngf6 13.0–0 Nc3=; 10...Nh6 11.0–0 Qd7 12.Nc3 Bd6 13.c5 Be7+=; 10...Qd7 11.Nc3 Be7 12.Rc1 Nh6 13.Qc2 Rc8+=) 11.0–0 Ne7 12.c5 Ng6 13.Qa4 Be7=; B) 10.Nc3 dc4 (10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.Rc1 Bd6 13.cd5 Nd5+=; 10...Nh6 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nb6 13.Be6 Qe6=; 10...h5 11.Be2 dc4 12.0–0 0–0–0 13.Nc4 Kb8+=; 10...Qf7 11.Rc1 Ne7 12.Qa4 Nc8 13.cd5 Nd5=) 11.Bc4 Qd7 12.Rc1 Ne7 13.Be6 Qe6=; C) 10.Qa4 Nh6 (10...Nd7 11.cd5 Nb6 12.Qc2 Nd5 13.Nc3 Ngf6=; 10...Qd7 11.Nc3 Be7 12.c5 Nh6 13.c6 Qc8=; 10...dc4 11.Nc3 Nd7 12.Nc4 Ngf6 13.Be2 Qd8+=; 10...Qd8 11.Be2 dc4 12.Nc4 Nd5 13.0–0 Ngf6=) 11.Be2 Qd7 12.Nc3 Be7 13.0–0 0–0=; D) 10.Qc2 0–0–0 (10...Qf7 11.c5 Ne7 12.Qa4 Nc8 13.Nc3 Be7=; 10...Qd7 11.Be2 Ne7 12.0–0 dc4 13.Nc4 Ng6+=) 11.c5 Ng4 12.c6 b6 13.Qa4 Kb8=; E) 10.c5 Ng4 (10...Qf7 11.Qa4 Nd7 12.Nc3 f4 13.ef4 Qf4=) 11.Nc3 Qh4 12.g3 Qh6 13.h3 Ne7=.

9.a3 Be7 A) 10.c5 Nh6 (10...b6 11.Nb3 Nh6 12.Be2 0–0 13.0–0 a6=) 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Qa4 a6=; B) 10.Be2 dc4 11.0–0 Nd5 12.Nc3 Ngf6 13.Nd5 Nd5=; C) 10.Qc2 dc4 (10...Nh6 11.Nc3 Rc8 12.Rc1 Nf7 13.cd5 Nd5=) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.Nc3 Ngf6=; D) 10.Nc3 Nh6 (10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.c5 Nfg4=; 10...Rc8 11.Qa4 Ra8 12.Be2 Nh6 13.Rc1 Nf7=; 10...Rb8 11.Be2 Nh6 12.Qa4 Ra8 13.Rc1 Nf7+=; 10...Qd6 11.Be2 Nh6 12.c5 Qd8 13.0–0 0–0+=) 11.Rc1 0–0 12.cd5 Nd5 13.Qc2 Rc8=.

9.a3 Ne7 A) 10.c5 Ng6 11.Nb3 Be7 12.Na5 Qc8 13.Nc3 0–0=; B) 10.Be2 dc4 11.Nc4 Ned5 12.Nc3 Be7 13.Ne5 0–0=; C) 10.Nc3 Qd7 (10...dc4 11.Bc4 Ned5 12.0–0 Be7 13.Rc1 Nc3=; 10...Rb8 11.c5 Ng6 12.Qa4 Ra8 13.Be2 Be7=; 10...Rc8 11.Qa4 Ra8 12.Be2 dc4 13.0–0 Ned5=; 10...Ng6 11.Rc1 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Be7+=) 11.c5 Ng6 12.c6 bc6 13.bc6 Qd8=.

9.a3 Nh6 A) 10.Be2 f4 (10...Be7 11.0–0 dc4 12.Nc4 0–0 13.Qc2 Rc8=; 10...Qd7 11.0–0 Be7 12.Nc3 0–0 13.c5 Nhg4=; 10...Nf7 11.c5 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 Ng5=; 10...dc4 11.0–0 Be7 12.Nc4 0–0 13.Qc2 Rc8=) 11.ef4 Bd6 12.cd5 Bd5 13.Nc3 Bf4=; B) 10.c5 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Qc2 Qg6=; C) 10.Qc2 Be7 (10...Bd6 11.c5 Be7 12.Be2 0–0 13.0–0 Qe8=; 10...Nhg4 11.Nc3 Rc8 12.Qa4 Ra8 13.Be2 dc4=; 10...Qd7 11.Be2 c6 12.Nc3 Be7 13.bc6 bc6=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.Nc3 a6=) 11.Be2 dc4 12.Nc4 0–0 13.0–0 a6=; D) 10.Qb3 Be7 (10...Nfg4 11.Nc3 Qh4 12.g3 dc4 13.Bc4 Bc4+=; 10...Nhg4 11.Nc3 Be7 12.h3 dc4 13.Bc4 Bc4+=; 10...Nf7 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bd6=; 10...Qd7 11.Nc3 Be7 12.cd5 Nd5 13.Bc4 c6=) 11.Nc3 0–0 12.Rc1 c6 13.Be2 Qd6=; E) 10.Nc3 Bd6 (10...Nf7 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Nf4 13.Qc2 Nd5+=; 10...Be7 11.Rc1 0–0 12.cd5 Nd5 13.Qc2 Rc8=; 10...Qd7 11.Rc1 Be7 12.cd5 Nd5 13.Bc4 Nc3=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bd6 13.f3 0–0=) 11.c5 Be7 12.Be2 b6 13.Nb3 0–0=.

9.Ba3 Ba3 10.Na3 Ne7 11.Nb3 0–0 12.Nc5 Bc8 13.cd5 Nfd5 +=.

9.Qc2 Bb4 A) 10.Be2 dc4 (10...Nh6 11.0–0 dc4 12.Nc4 0–0 13.Rc1 Nf7=; 10...Ne7 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 0–0 13.0–0 c6=) 11.0–0 Ne7 12.a3 Bd6 13.Nc4 0–0=; B) 10.Ba3 Ba3 (10...Be7 11.Be2 dc4 12.Nc4 Ba3 13.Nba3 Ne7=; 10...a5 11.ba6 Bd2 12.Nd2 dc4 13.ab7 Ra3+/–; 10...Qe7 11.Bb4 Qb4 12.c5 Ne7 13.a3 Qa5+=) 11.Na3 Ne7 12.Nb3 c6 13.Nc5 Bc8=; C) 10.Qa4 Bd2 (10...Bd6 11.c5 Be7 12.Be2 Nh6 13.0–0 0–0=; 10...Be7 11.Nc3 Nh6 12.Rc1 dc4 13.Bc4 Bc4=; 10...Bf8 11.Be2 dc4 12.Nc4 Ne7 13.0–0 Ned5=) 11.Nd2 Ne7 12.Be2 dc4 13.Nc4 0–0=; D) 10.a3 Be7 11.Nc3 Nh6 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Nb6=; E) 10.c5 Bd7 (10...Ne7 11.Be2 Qd7 12.0–0 Bd2 13.Nd2 0–0+=) 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 Ne7 13.Be2 0–0+=.

9.Qc2 Rc8 10.c5 Nh6 (10...Ne7 11.Be2 Ng6 12.0–0 f4 13.Ba3 Be7=; 10...Be7 11.Be2 Nh6 12.c6 bc6 13.Qc6 Bd7=) 11.Be2 Be7 12.c6 bc6 13.Qc6 Bd7=.

9.Qc2 Be7 A) 10.c5 Nh6 (10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.Nc3 0–0 13.0–0 Qe8= ; 10...Rb8 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qe8=; 10...Rc8 11.Be2 Nh6 12.c6 bc6 13.Qc6 Bd7=; 10...Qc8 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Rc1 c6=) 11.Be2 0–0 12.0–0 a6 13.ba6 ba6=; B) 10.Be2 dc4 (10...Nh6 11.0–0 0–0 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Qd7= ) 11.Nc4 Nd5 12.0–0 Ngf6 13.Nc3 0–0=; C) 10.Ba3 Qd7 (10...Rc8 11.c5 Ng4 12.h3 N4f6 13.Be2 Qd7+= ; 10...Ba3 11.Na3 Ne7 12.Nb3 c6 13.Nc5 Bc8= ; 10...Nh6 11.Be7 Qe7 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Bc4=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.0–0 Ba3=) 11.Be2 c6 12.0–0 Rc8 13.bc6 Qc6=; D) 10.a3 dc4 (10...Nh6 11.Nc3 Rc8 12.Qa4 Ra8 13.cd5 Nd5= ; 10...Qd7) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.Nc3 Ngf6= ; E) 10.Nc3 dc4 (10...Rc8 11.Qa4 Ra8 12.Be2 Nh6 13.Rc1 dc4= ; 10...Bb4 11.Be2 Ne7 12.a3 Bc3 13.Bc3 0–0= ; 10...Nh6 11.Rc1 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nf7=; 10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.c5 a6=) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.0–0 Ngf6=.

9.Qc2 Ne7 A) 10.c5 Ng6 11.Be2 f4 12.0–0 Be7 13.Nc3 0–0=; B) 10.Nc3 dc4 (10...Ng6 11.Rc1 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4= ; 10...Nc8 11.Be2 Be7 12.0–0 dc4 13.Nc4 0–0+= ; 10...Nd7 11.Be2 dc4 12.Nc4 Nd5 13.0–0 a6+=; 10...Rc8 11.Qa4 Ra8 12.c5 Bd7 13.Be2 a6=) 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Ned5 13.0–0 a6=; C) 10.Ba3 g5 (10...Qd7 11.Nb3 b6 12.c5 a5 13.Nc3 Ng6= ; 10...Rc8 11.Be2 c6 12.Qa4 dc4 13.Nc4 Bc4+=; 10...c6 11.Nc3 Rc8 12.Qa4 dc4 13.Nc4 Ned5=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Ned5 13.Bf8 Rf8=) 11.Be2 dc4 12.Nc4 Ned5 13.Bf8 Rf8=; D) 10.Be2 dc4 (10...Ng6 11.0–0 Be7 12.Nc3 dc4 13.f3 ef3+= ) 11.Nc4 Ned5 12.0–0 Be7 13.Nc3 0–0=.

9.Qc2 Nh6 A) 10.Nc3 Nf7 (10...Bb4 11.a3 Be7 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Nb6= ; 10...Be7 11.Rc1 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nf7= ; 10...Qd7 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.f3 ef3=; 10...Rc8) 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Be2 Bd6=; B) 10.c5 Be7 (10...Qd7 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 Nhg4= ; 10...Nf7 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qd7= ; 10...Nhg4 11.h3 Nh6 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0=; 10...a6 11.ba6 ba6 12.Nc3 Be7 13.Qa4 Kf7+=) 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Rc1 f4=; C) 10.Be2 dc4 (10...Be7 11.Ba3 dc4 12.Be7 Qe7 13.Nc4 Nf7= ; 10...Bb4 11.0–0 0–0 12.Rc1 Nf7 13.a3 Be7= ; 10...Nf7 11.0–0 dc4 12.Nc4 a6 13.Na5 Qd7+=) 11.Nc4 Bb4 12.Nbd2 0–0 13.a3 Be7=.

9.Nc3 Bb4 10.Qa4 (10.a3 Bc3 (10...Be7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Qb3 Qd6=) 11.Bc3 dc4 12.Nc4 Ne7 13.Ne5 Ned5=; 10.Qb3 Bc3 (10...Be7 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nd5+=; 10...Ba5 11.Be2 Ne7 12.0–0 0–0 13.c5 Ng6=; 10...Bf8 11.Rc1 Ne7 12.Be2 dc4 13.Bc4 Ned5+=) 11.Bc3 Ne7 12.Be2 dc4 13.Nc4 0–0=; 10.c5 Ne7 (10...Nh6 11.Qa4 Bc3 12.Bc3 Nfg4 13.b6 Bd7+=; 10...Ng4 11.a3 Bc3 12.Bc3 Qh4 13.g3 Qh6=) 11.Be2 0–0 12.a3 Bc3 13.Bc3 Ng6=) 10...Bc3 (10...Be7 11.Be2 Nh6 12.Rc1 dc4 13.0–0 a6=) 11.Bc3 Nh6 (11...Ne7 12.Nb3 dc4 13.Nc5 Bd5=) 12.Nb3 (12.Bb4 dc4 13.Bc4 Nd5+=) 12...b6 (12...dc4 13.Bc4 Bc4+=) 13.Qb4 (13.Rc1!?+= 0–0+=) 13...dc4= 14.Bc4 Nd5 15.Bd5 Bd5 16.Rc1 Rf8 (16...Qd7 17.a4=) 17.Bb2 Rf7 18.Ba3 Qh4 19.Rc7! Ng4 (19...Rc7 20.Qd6) 20.g3 Qd8 21.Rf7 Kf7 22.h3 Nf6 23.Ke2 (23.Rg1 Qd7=) 23...Rc8 (23...a6 24.Rc1+=) 24.Rc1= Rc1 25.Nc1 Qc8 26.Kd2 Qc4 27.Qc4 (27.Ke1 Kg6=) 27...Bc4+= 28.Ne2 Bb5 29.Bd6 Be2 30.Ke2 Nd5 31.Kd2 Ke6 32.Bb8 a5 33.a3 Kd7 34.Kc2 Kc6 35.Kb3 Kb5 (35...b5!?+=) 36.a4= Kc6 37.Kc4 Nb4 38.g4 fg4 39.hg4 h6 40.Bg3 Nd5 41.Be5 g6 42.Bg3 h5 (42...Nf6 43.g5 hg5 44.Be5=) 43.gh5= gh5 44.Bh4 Kd6 45.Kb5 Nc3 46.Kb6 Na4 47.Ka5 Nc3 48.Kb4 Nb1 49.Bg3 (better is 49.f3 ef3 50.Kc4 Nd2 51.Kd3=) 49...Kd5–/+ 50.Kb5 Nd2 51.Kb4 Nf3 52.Kc3 h4 53.Bh4 Nh4 54.Kd2 Ke6 55.Ke2 Kf5 56.Kf1 Kg5 57.Ke1 Nf3 58.Kf1 Kg4 59.Kg2 Nd2 60.Kh2 Nb1 61.Kg2 Nc3 62.Kf1 (better is 62.Kg1!?–+) 62...Kf3 63.Ke1 Nd5 64.Kf1 Nb4 65.Kg1 Nd3 66.d5 Nf2 67.d6 Nh3 68.Kf1 (68.Kh2 Ng5 69.d7 Nf7–+) 68...Ng5 (68...Ke3?? 69.d7+–) 69.d7 Nf7 70.Ke1 Ke3 0–1. Cattaneo,Romain (1890) – Bricard,Emmanuel (2465), 14eme Open Saint Affrique, 2006.

9.Nc3 Qd7 10.Be2 Bb4 11.Qa4 Be7 12.c5 Ng4 13.c6 bc6 +=.

9.Nc3 Qe7 10.Be2 Nh6 (10...Qf7 11.0–0 Ne7 12.Qa4 Nc8 13.c5 Be7+=; 10...Qd7 11.0–0 Nh6 12.Rc1 Be7 13.Qc2 Rc8+=; 10...Qd6 11.c5 Qd7 12.0–0 Nh6 13.Qa4 Be7+=; 10...0–0–0 11.c5 Kb8 12.0–0 g5 13.c6 Qg7+/–) 11.0–0 Qd7 12.Rc1 Be7 13.Qc2 Rc8 +=.

9.Nc3 Be7 A) 10.c5 Ng4 (10...Qd7 11.c6 bc6 12.bc6 Qd6 13.Qb3 Qd8+=; 10...Nh6 11.Be2 b6 12.Nb3 0–0 13.0–0 c6=; 10...b6 11.Nb3 Nh6 12.Be2 0–0 13.0–0 c6=) 11.Be2 N8f6 12.0–0 0–0 13.h3 Nh6=; B) 10.Be2 Nh6 (10...dc4 11.0–0 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Nc4 Nf6=; 10...Qd6 11.c5 Qd8 12.0–0 Nh6 13.a4 0–0+=; 10...Qd7 11.0–0 Nh6 12.Rb1 0–0 13.c5 Nhg4=) 11.0–0 0–0 12.Rc1 Nf7 13.c5 Qd7=; C) 10.Qa4 Qd7 (10...Nh6 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Bc4 Bc4=; 10...Nd7 11.Qb3 Ndf6 12.Be2 dc4 13.Bc4 Bc4=; 10...Qd6 11.c5 Qd8 12.b6 Nd7 13.bc7 Qc7+=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nh6 13.Na5 Qc8=) 11.Be2 Nh6 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 dc4=; D) 10.Qc2 Qd7 (10...Rc8 11.Qa4 Ra8 12.Be2 dc4 13.Nc4 Nh6+=; 10...Nh6 11.Rc1 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nf7=; 10...Bb4 11.a3 Be7 12.Rc1 Rc8 13.Qa4 Ra8+=; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.0–0 Ngf6=) 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Rac1 dc4=; E) 10.Rc1 Qd6 (10...Nh6 11.Qb3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nf7+=; 10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.Qb3 0–0 13.cd5 Nd5=; 10...Bb4 11.a3 Bc3 12.Bc3 Ne7 13.Ba5 dc4=; 10...Bf7 11.Be2 dc4 12.Bc4 Nh6 13.0–0 0–0=) 11.Be2 Nh6 12.c5 Qd7 13.Ba3 c6=.

9.Nc3 Ne7 A) 10.Rc1 Ng6 (10...dc4 11.Bc4 Ned5 12.Qb3 Qd6 13.f3 ef3= ; 10...Qd7 11.Be2 Ng6 12.0–0 Be7 13.Qb3 0–0=; 10...Nc8 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nd6+=) 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=; B) 10.c5 Ng6 (10...g5 11.Be2 f4 12.Nb3 Bg7 13.Bc1 fe3= ) 11.Nb3 Be7 12.Na5 Qc8 13.h4 0–0=; C) 10.Rb1 Ng6 11.Be2 Be7 12.h4 0–0 13.h5 Nh8=; D) 10.Qa4 Ng6 (10...Nc8 11.c5 Ng4 12.Be2 Qh4 13.Bg4 Qg4= ; 10...dc4 11.Bc4 Ned5 12.Qb3 Bb4 13.0–0 Qd6=; 10...Qd7 11.Be2 Ng6 12.0–0 Be7 13.Ba3 Ba3=; 10...Nd7 11.c5 Ng6 12.Qb3 Nf6 13.Be2 Be7=) 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Bc4 Bc4=; E) 10.Be2 Ng6 (10...dc4 11.Nc4 a6 12.Qa4 Ned5 13.ba6 Bd7= ; 10...Qd7 11.0–0 dc4 12.Nc4 Ng6 13.Qc2 Rd8+=) 11.0–0 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4=.

9.Nc3 Nh6 A) 10.Be2 Be7 (10...dc4 11.0–0 a6 12.ba6 Ra6 13.Nc4 Ra7= ; 10...Bb4 11.0–0 dc4 12.Nc4 0–0 13.Qa4 Bc3=; 10...Qd7 11.c5 Be7 12.0–0 0–0 13.a4 a6=; 10...Nf7 11.0–0 dc4 12.Nc4 Be7 13.Na5 Nd6=) 11.0–0 0–0 12.c5 Qe8 13.Rb1 Qg6=; B) 10.Qb3 Bf7 (10...Qd6 11.Rc1 Be7 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Qb4+= ; 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Bd6 13.0–0 Bh2+=; 10...Nhg4 11.h3 Nh6 12.cd5 Nd5 13.Bc4 c6+=; 10...Nhg8 11.Be2 Be7 12.0–0 Qd7 13.Rfc1 Rd8+=) 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nb4 13.d5 Ng4=; C) 10.Rc1 Be7 (10...Nf7 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Nf4 13.Qa4 Nd5= ; 10...Bb4 11.Qb3 Bc3 12.Bc3 0–0 13.cd5 Bd5=; 10...Qd7 11.Qb3 Nhg8 12.Be2 Ne7 13.0–0 dc4+=; 10...Bd6 11.Qb3 c6 12.Qa4 Qd7 13.Ba3 Nf7+=) 11.Qb3 0–0 12.cd5 Nd5 13.Bc4 c6=; D) 10.Qa4 Qd7 (10...Bd6 11.Qb3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nf7= ; 10...Nf7 11.c5 b6 12.Nb3 Be7 13.Be2 0–0+=; 10...Be7 11.Rc1 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 0–0=; 10...Nhg4 11.Be2 dc4 12.h3 Nh6 13.0–0 a6=) 11.Rc1 Bd6 12.Qb3 dc4 13.Bc4 Bf7=; E) 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Bb4 12.Rc1 Bc3 13.Bc3 Ng4=.

9.c5 Be7 A) 10.Be2 Nh6 (10...Ng4 11.Nc3 N8f6 12.0–0 0–0 13.h3 Nh6=; 10...Qd7 11.0–0 Nh6 12.a4 0–0 13.Nc3 c6=) 11.0–0 0–0 12.Nb3 Qe8 13.Qc2 f4=; B) 10.Qc2 Nh6 (10...Qd7 11.Be2 Nh6 12.Nc3 a6 13.ba6 ba6=; 10...Rb8 11.Be2 Ra8 12.0–0 Nh6 13.Rc1 0–0=; 10...Rc8 11.Be2 Nh6 12.c6 bc6 13.Qc6 Bd7=; 10...Qb8 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qe8=) 11.Be2 0–0 12.0–0 a6 13.ba6 ba6=; C) 10.Qa4 b6 (10...Qd7 11.c6 bc6 12.bc6 Qd8 13.Ba6 Bc8=; 10...Ng4 11.h3 N4h6 12.Nc3 Nf6 13.Be2 0–0=; 10...a6 11.Be2 ab5 12.Qb5 Bd7 13.Qb3 Nh6=; 10...Nh6 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Nc3 b6=) 11.c6 Bd6 12.Ba3 Ne7 13.Bd6 Qd6=; D) 10.Na3 Qd7 (10...Ng4 11.Be2 N8f6 12.0–0 0–0 13.h3 Nh6=; 10...Nh6 11.Be2 0–0 12.0–0 b6 13.Rc1 Nd7=; 10...Bd7 11.Be2 Nh6 12.0–0 0–0 13.Qc2 Qe8=; 10...Rb8 11.Be2 Nh6 12.Qa4 Bd7 13.Rc1 a6=) 11.c6 bc6 12.bc6 Qd8 13.Rb1 Bb4=; E) 10.Nc3 Nh6 (10...Ng4 11.Be2 N8f6 12.0–0 0–0 13.a4 f4=; 10...Qd7 11.c6 Qc8 12.cb7 Qb7 13.Nb3 Nh6+=; 10...b6 11.Nb3 Nh6 12.Be2 0–0 13.0–0 c6=; 10...Bf7 11.Be2 Be6 12.0–0 Nh6 13.a4 0–0+=) 11.Be2 b6 12.Nb3 0–0 13.0–0 c6=.

9.c5 Ne7 A) 10.Nc3 Ng6 11.Nb3 Be7 12.Na5 Qc8 13.h4 0–0=; B) 10.Nb3 Ng6 (10...Rb8 11.Be2 Ng6 12.0–0 Be7 13.Qd2 0–0=; 10...Qd7 11.c6 bc6 12.Nc5 Qc8 13.bc6 Nc6=; 10...g5 11.Be2 f4 12.0–0 Bg7 13.Nc3 0–0=; 10...Qc8 11.Be2 Ng6 12.0–0 Be7 13.Nc3 0–0=) 11.Qd2 Ng4 12.h3 Qh4 13.g3 Qh6=; C) 10.a4 Ng6 (10...f4; 10...g5) 11.Be2 Be7 12.a5 a6 13.ba6 ba6=; D) 10.Be2 Ng6 (10...f4 11.ef4 Ng6 12.g3 Be7 13.f3 Bf5+=) 11.0–0 f4 12.Nb3 Be7 13.Na5 Qc8=.

9.c5 Ng4 A1) 10.Qc2 Qh4 11.g3 Qh6 12.h3 Ne7 13.Qa4 Ne3=; B) 10.Be2 Qh4 11.Bg4 Qg4 12.Qg4 fg4 13.a4 Nf6=; C) 10.h3 Qh4 11.g3 Qh5 12.Nc3 Be7 13.Bg2 N4f6=; D) 10.a3 Qh4 11.g3 Qg5 12.Nc3 N8f6 13.c6 bc6=; E) 10.Nc3 Qh4 (10...N8h6 11.h3 Qh4 12.g3 Ne3 13.gh4 Nd1+/–) 11.g3 Qh6 12.Qa4 Kd8 13.h3 Ne7=.

9.c5 Nh6 A) 10.Nc3 Be7 (10...Nfg4 11.h3 Qh4 12.g3 Ne3 13.gh4 Nd1+/–; 10...Qd7 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.a4 c6=) 11.Be2 b6 12.Nb3 0–0 13.0–0 c6=; B) 10.Qc2 Nhg4 (10...Qd7 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 a6=; 10...Nf7 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 b6=; 10...Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Rc1 f4=; 10...a6 11.ba6 ba6 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0=) 11.h3 Nh6 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0=; C) 10.Qa4 b6 (10...Nfg4 11.Nc3 Qh4 12.g3 Qd8 13.Rb1 b6=; 10...Nhg4 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qe8=; 10...Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Nd7 13.Nc3 Ng4=; 10...Qd7 11.c6 Qc8 12.Nc3 Nf7 13.Rb1 Bd6+=) 11.Qc2 Be7 12.Be2 0–0 13.0–0 c6=; D) 10.a3 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Qc2 Qg6=; E) 10.Be2 Qd7 (10...Nf7 11.0–0 Be7 12.Nc3 0–0 13.a4 Rb8=; 10...Nfg4 11.0–0 Qh4 12.h3 Nf6 13.c6 bc6+=; 10...Nhg4 11.0–0 Be7 12.Nc3 0–0 13.a4 f4=; 10...Be7 11.0–0 0–0 12.a4 f4 13.ef4 Nd7+=) 11.0–0 Be7 12.Nc3 0–0 13.Ba3 c6=.

9.cd5 Nd5 A) 10.Bc4 Qg5 (10...Qh4 11.Qb3 Ngf6 12.Nc3 Rd8 13.0–0 Qh5=; 10...Ngf6 11.Qb3 Be7 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 f4=) 11.0–0 Ngf6 12.Nc3 Bd6 13.Nd5 Bd5=; B) 10.Be2 Ngf6 11.0–0 Bd6 12.Nc4 0–0 13.Nc3 Nc3=; C) 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qh4 12.Nac4 Nh6 13.Nb3 Ng4=; D) 10.Nc3 Ngf6 11.Bc4 Bb4 12.Qb3 0–0 13.0–0 Qd6=.

9.Be2 dc4 A) 10.Bc4 Bc4 (10...Qd7 11.Qb3 Nd5 12.Nc3 Ngf6 13.0–0 Rd8=; 10...Nd5 11.Qh5 g6 12.Qe2 Qg5 13.0–0 Ngf6=) 11.Nc4 Nd5 12.0–0 Ngf6 13.Nc3 a6=; B) 10.Nc3 Nd5 (10...Bb4 11.0–0 Ne7 12.Nc4 0–0 13.Ne5 Nd7=; 10...a6 11.ba6 Ra6 12.Nc4 Nd5 13.Nd5 Bd5=; 10...Ne7 11.Nc4 a6 12.Qa4 Ned5 13.ba6 Bd7=; 10...Be7 11.0–0 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Bh5 g6=) 11.Bc4 Ngf6 12.0–0 Qd6 13.Nd5 Bd5=; C) 10.0–0 a6 (10...Nd5 11.Nc4 Ngf6 12.Nc3 Be7 13.Ne5 0–0=; 10...Ne7 11.Nc4 a6 12.ba6 Ra6 13.Ne5 Ra8=; 10...Be7 11.Nc4 Nd5 12.Na5 Qb8 13.Nb3 Ngf6=) 11.ba6 Ra6 12.Nc4 Ra7 13.Ne5 Bd6=; D) 10.Nc4 a6 (10...Nd5 11.0–0 Ngf6 12.Nc3 Be7 13.Ne5 0–0=; 10...Bb4 11.Nbd2 Nd5 12.a3 Be7 13.Nb3 Ngf6=; 10...Ne7 11.Nc3 a6 12.Qa4 Ned5 13.ba6 Bd7=; 10...f4 11.ef4 Ne7 12.0–0 Nf5 13.f3 ef3+=) 11.ba6 Ra6 12.0–0 Ra7 13.Nc3 Ne7=.

9.Be2 Be7 A) 10.0–0 Qd7 (10...dc4 11.Nc4 Nd5 12.Na5 Rb8 13.Nb3 Ngf6=; 10...Nh6 11.Ba3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Ba3=; 10...Qd6 11.Qc2 Qd7 12.Nc3 Nh6 13.Rac1 Rc8+=) 11.Nc3 Nh6 12.a4 0–0 13.c5 f4=; B) 10.c5 Nh6 (10...Qd7 11.0–0 Nh6 12.Nc3 0–0 13.a4 c6=; 10...Ng4 11.0–0 N8f6 12.Nc3 0–0 13.a4 f4=; 10...Qc8 11.Nc3 Nh6 12.0–0 0–0 13.a4 c6=; 10...a6 11.ba6 ba6 12.Qa4 Bd7 13.c6 Bc8=) 11.0–0 0–0 12.Ba3 Qe8 13.Qc2 f4=; C) 10.Ba3 dc4 11.Nc4 Nd5 12.0–0 Ngf6 13.Bh5 Nh5=; D) 10.Qc2 dc4 (10...Nh6 11.0–0 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Qd5=) 11.Nc4 Nd5 12.0–0 Ngf6 13.Nc3 0–0=; E) 10.Nc3 dc4 (10...Nh6 11.0–0 0–0 12.c5 b6 13.Nb3 c6=; 10...Qd6 11.c5 Qd7 12.0–0 Nh6 13.c6 bc6+=; 10...Qd7 11.0–0 Nh6 12.a4 0–0 13.c5 c6=) 11.0–0 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Bh5 g6=.

9.Be2 Ne7 A) 10.0–0 Ng6 (10...dc4 11.Nc4 Ned5 12.Nc3 Be7 13.Ne5 0–0=; 10...Qd7 11.Nc3 dc4 12.Nc4 Ng6 13.Qc2 Rd8+=) 11.Nc3 Be7 12.Qb3 0–0 13.cd5 Nd5=; B) 10.c5 Ng6 11.0–0 f4 12.ef4 Nf4 13.Nc3 Ng8=; C) 10.Na3 dc4 (10...Ng6 11.0–0 Be7 12.Nb3 0–0 13.Nc5 Bc5=) 11.Nac4 a6 12.ba6 Ra6 13.Ne5 Ra7=; D) 10.Nc3 dc4 (10...Ng6 11.0–0 Be7 12.f3 ef3 13.Bf3 0–0=) 11.Nc4 a6 12.ba6 Ra6 13.Qb3 Qa8=.

9.Be2 Nh6 A) 10.Nc3 dc4 (10...Be7 11.0–0 0–0 12.Rc1 Nf7 13.c5 Qe8=; 10...Bb4 11.0–0 dc4 12.Nc4 0–0 13.Qa4 Bc3=; 10...Qd7 11.0–0 Be7 12.c5 0–0 13.Ba3 c6=; 10...Nf7 11.0–0 dc4 12.Nc4 Be7 13.Na5 Nd6=) 11.0–0 a6 12.ba6 Ra6 13.Nc4 Ra7=; B) 10.0–0 Bd6 (10...dc4 11.Nc3 a6 12.ba6 Ra6 13.Nc4 Ra7=; 10...Be7 11.Ba3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Ba3=) 11.c5 Bh2 12.Kh2 Nfg4 13.Bg4 Ng4–+; C) 10.Qc2 dc4 (10...Be7 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.c5 Qe7=; 10...Bb4 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0 13.c5 c6=; 10...Qd7 11.0–0 Be7 12.Ba3 Ba3 13.Na3 0–0=; 10...Bd6 11.c5 Be7 12.0–0 0–0 13.c6 bc6=) 11.0–0 a6 12.ba6 Ra6 13.Nc4 Nf7=; D) 10.Qa4 dc4 (10...Be7 11.0–0 0–0 12.Nc3 Nhg4 13.c5 Qe8=; 10...f4 11.ef4 Bd6 12.g3 0–0 13.Nc3 Qe8+=) 11.0–0 a6 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 c6=; E) 10.c5 Be7 (10...Nf7 11.0–0 Be7 12.Nc3 0–0 13.a4 b6+=; 10...Qd7 11.Nc3 Be7 12.0–0 0–0 13.a4 f4=; 10...Nfg4 11.0–0 Qh4 12.h3 Nf6 13.c6 bc6+=; 10...Nhg4 11.0–0 Be7 12.Nc3 0–0 13.a4 f4=) 11.0–0 0–0 12.a4 Qe8 13.a5 Qg6=.

8.c4 Ngf6

9.Qb3 c6 10.a4 Bd6 11.Nc3 0–0 12.cd5 cd5 13.Be2 Rc8 14.0–0 Qe7 (14...Nb6 15.Ba3=) 15.Rfc1 f4 16.Ba3 fe3 17.fe3 Ng4?? (17...Ba3 18.Ra3 Bg4 19.Bf1+=) 18.Nf1?? (18.Bg4 Ba3 19.Qa3+– (19.Ra3?! Bg4 20.Raa1 Be6=)) 18...Rf1 19.Rf1 Bh2 (19...Ne3? 20.Bd6 Qd6 21.Ne4 de4 22.Qe3+–) 20.Kh1 Qh4 21.Be7 (21.Bg4 Bg3 22.Bh3 Bh3 23.Kg1 Bg2 24.Rf8 Rf8 25.Qd5 Kh8 26.Qh5 Qh5 27.Bf8 Qh2) 21...Ndf6 (21...Qe7 22.Bg4 Bg4 23.Kh2=) 22.Bg4 Bg3 23.Bh3 Bh3 24.Bf6 (24.Rf3 Be6 25.Kg1 Qh2 26.Kf1 ef3 27.Bf6 Qg2) 24...Bg2! 25.Kg2 Qh2 0–1. marvis (1845) – ikik2 (1845), internet, 2013.

9.c5 Be7 A) 10.Nc3 0–0 11.Be2 Qe8 12.0–0 Qg6 13.Qc2 f4–/+; B) 10.Qc2 0–0 11.c6 bc6 12.Qc6 Bd6 13.Ba3 Qe7=; C) 10.c6 bc6 11.bc6 Nb6 12.Ba3 0–0 13.Be7 Qe7=; D) 10.Be2 0–0 11.0–0 c6 12.Nc3 cb5 13.Bb5 b6=.

9.c5 Ng4 A) 10.Nc3 Qh4 11.g3 Qh6 12.c6 bc6 13.bc6 Nb6+=; B) 10.Qc2 Nb8 11.Nc3 Qh4 12.g3 Qg5 13.Qa4 Nd7=; C) 10.c6 bc6 11.bc6 Nb6 12.Nc3 Bd6 13.Be2 Nh2+=; D) 10.Ba3 Qh4 11.g3 Qh6 12.Be2 Ndf6 13.h3 Bd7=; E) 10.h3 Qh4 11.g3 Qh6 12.Qc2 c6 13.bc6 bc6+=.

9.Nc3 c6

10.Rc1 a6 11.a4 Be7 (11...cb5 12.ab5 (12.cd5 Nd5 13.ab5 Bb4 14.ba6 ba6 15.Qa4=; 12.cb5 Bd6 13.Qb3 Qe7 14.Be2 0–0 15.0–0=) 12...dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Bb4 15.0–0=; 11...ab5 12.ab5 Bd6 13.c5 Bb8 14.Qb3 Ra5 15.Be2=; 11...Bd6 12.c5 (12.bc6 bc6 13.c5 Bc7 14.Be2 f4 15.Rb1+=; 12.ba6 ba6 13.c5 Bc7 14.Be2 f4 15.Rb1+=; 12.Be2 ab5 13.ab5 0–0 14.c5 Bc7 15.Qb3=; 12.cd5 cd5 13.Qb3 0–0 14.Ba3 Ba3 15.Qa3=) 12...Bb8 13.Qb3 ab5 14.ab5 Ra5 15.Be2=; 11...Bb4 12.Qb3 (12.ba6 ba6 13.cd5 cd5 14.Be2 0–0 15.Qb3+=; 12.cd5 Nd5 13.bc6 bc6 14.Bc4 0–0 15.0–0=; 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.Na2 Bd6 15.Qc2=; 12.Be2) 12...a5 13.Be2 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4=) 12.Be2 (12.bc6 bc6 13.Be2 0–0 14.Rb1 Qc7 15.c5=; 12.ba6 ba6 13.Be2 0–0 14.Rb1 Qc7 15.c5=; 12.cd5 Nd5 13.bc6 bc6 14.Be2 0–0 15.0–0=; 12.Ne2 Bd6 13.c5 Bb8 14.Qb3 ab5 15.ab5=) 12...0–0 (12...ab5 13.ab5 cb5 14.Nb5 dc4 15.Bc4=) 13.Qb3 (13.cd5 cd5 14.0–0 Qb6 15.Nb3=) 13...Kh8 (13...cb5 14.ab5 dc4 15.Bc4=) 14.0–0 (14.bc6 bc6 15.0–0=) 14...Qe8 (14...dc4 15.Bc4=) 15.f4 (15.bc6 bc6 16.cd5 Nd5 17.Nd5 Bd5=; 15.c5=) 15...ef3 16.Bf3 (16.Rf3!? ab5 17.ab5=) 16...dc4+= 17.Qd1 ab5 18.ab5 Nb6 19.bc6 bc6 20.e4 Qd7 21.ef5 Bf5 22.Bc6 Qd4 23.Kh1 Rad8 24.Rf5 Qd2 25.Qd2 Rd2 26.Rb5 Nc8 (26...Ng4 27.Rb1–/+) 27.Nb1 Rd3 28.Bf3 Rfd8 (28...Nd6 29.Re5 Rb8 30.Ba1–/+) 29.h3 (29.Be2 R3d7 30.Rb8+= (30.Bc4?? Rd1 31.Bf1 Rc1 32.Bc1 Rd1–+)) 29...Nd6–/+ 30.Re5 Bf8 31.Rc5 Nfe4 32.Rc6 Rb3 33.Bd4 Rdb8 (33...Be7!?–/+) 34.Nc3+= Nc3 35.Bc3 Rb1 (35...R8b6 36.Rb6 Rb6 37.Bd5+=) 36.Rb1= Rb1 37.Kh2 Rb8 38.Bd5 Nb5 39.Be5 Re8 ½–½. Dzieniszewski,Andrzej – Sowizdrzal, Jelenia Gora Poland, 1985.

10.Rc1 a6 11.ba6 A) 11...b6 12.Qa4 Qc7 13.cd5 Nd5 14.Ba3 Ba3 15.Qa3+/–; B) 11...ba6 12.Rb1 (12.cd5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Qc2 Qg5 15.h4=; 12.c5 Be7 13.Qa4 Qc7 14.Rb1 0–0 15.Nb3=; 12.Be2 Rb8 13.Qc2 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4=; 12.Qc2 Bd6 13.Qa4 Qc7 14.cd5 Nd5 15.Nd5=) 12...Qc7 13.cd5 Nd5 14.Qa4 Nb4 15.a3=.

10.Rc1 a6 11.bc6 bc6 12.Qc2 (12.cd5 cd5 13.Na4 f4 14.ef4 Bd6 15.g3=; 12.Be2 Rb8 13.Qc2 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4=; 12.c5 Be7 13.Qa4 Qc7 14.Rb1 0–0 15.Nb3=; 12.Rb1 Qc7 13.cd5 Nd5 14.Qa4 Nb4 15.a3=) 12...Bd6 13.Qa4 Nb8 14.cd5 Nd5 15.Nd5 +=.

10.Rc1 cb5 11.Nb5 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Bb4 14.Bc3 Bc3 15.Rc3 +/–.

10.Rc1 Bd6 A) 11.c5 A1) 11...Bb8 12.bc6 bc6 13.Ba6 Bh2 14.Qa4 Qc7 15.Nf1+/–; A2) 11...Bc7 12.Qa4 cb5 13.Nb5 Bb8 14.c6 bc6 15.Rc6+=; A3) 11...Be7 12.Ne2 (12.Be2 0–0 13.Qb3 Bf7 14.0–0 Qc7 15.Rb1=; 12.bc6 bc6 13.Qa4 Qc7 14.Rb1 0–0 15.Be2=; 12.Qb3 0–0 13.Be2 Bf7 14.Qa4 Qc7 15.Rb1=; 12.Rb1 0–0 13.Qb3 Qc7 14.Ne2 Bf7 15.Nf4=) 12...Bf7 13.Ng3 Bg6 14.h4 h5 15.Qa4=; B) 11.bc6 bc6 12.Rb1 (12.cd5 Bd5 13.Nc4 Be7 14.Be2 Rb8 15.Qc2=; 12.c5 Be7 13.Qa4 Qc7 14.Ne2 Bf7 15.Ng3=; 12.Qa4 Qc8 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Bb5+=) 12...0–0 13.c5 Bc7 14.Ba6 Ba5 15.Qa4+=.

10.Rc1 Rb8

11.a3 Be7 12.Qa4 (12.cd5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Qa4 Nb6 15.Qa5+=; 12.Be2 0–0 13.c5 Qc7 14.Qa4 b6 15.cb6=; 12.c5 0–0 13.Qa4 Qc7 14.Ne2 cb5 15.Qb5=) 12...Nb6 13.Qa7 dc4 14.bc6 bc6 15.Nd1 =.

11.Qa4 A) 11...dc4 12.Nc4 (12.Qa7 Qc8 13.Qa4 Ra8 14.Qc2 cb5 15.Nb5=; 12.bc6 bc6 13.Ba1 Qc7 14.Nc4 Be7 15.Be2=) 12...Nb6 13.Nb6 Qb6 14.Bc4 Bc4 15.Qc4+=; B) 11...Nb6 12.Qa7 (12.Qa5 Nc4 13.Nc4 dc4 14.Qa7 Nd7 15.bc6=) 12...Nc4 13.Nc4 dc4 14.Be2 Bd5 15.0–0=.

11.c5 A) 11...Qc7 12.Be2 (12.Qa4 Ra8 13.Ne2 cb5 14.Qb5 Be7 15.Nf4+=; 12.Rb1 Be7 13.Qa4 0–0 14.Nb3 Rfc8 15.bc6=; 12.Ne2 Bf7 13.Qa4 Ra8 14.Nf4 Be7 15.Be2=; 12.Qb3 Be7 13.Ne2 Bf7 14.Nf4 Nh5 15.Nh3=) 12...Be7 13.Qa4 0–0 14.Rb1 cb5 15.Nb5+=; B) 11...Be7 12.Qa4 0–0 13.Qa7 Ng4 14.h3 Nh6 15.Qa4+/–; C) 11...cb5 12.Bb5 (12.Nb5 a6 13.Nc3 Qc7 14.Ne2 Qc6 15.Nf4=) 12...Be7 13.Ne2 0–0 14.Nf4 Bf7 15.0–0+=; D) 11...Ra8 12.Ne2 (12.Rb1 Be7 13.bc6 bc6 14.Ne2 Bf7 15.Ng3=; 12.bc6 bc6 13.Be2 Be7 14.Rb1 Qc7 15.0–0=; 12.Qa4 Qc7 13.Ne2 Nh5 14.bc6 bc6 15.Bc3=; 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0 14.Qb3 Qc7 15.Rb1=) 12...Bf7 13.Nf4 Be7 14.Be2 a6 15.bc6+=; E) 11...Qa5 12.Rb1 (12.a3 Be7 13.Be2 0–0 14.Qb3 Qc7 15.Rc2=; 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0 14.Rb1 cb5 15.Nb5=; 12.a4 Be7 13.Ne2 Bf7 14.Nf4 g5 15.Bc3=; 12.Nb3 Qc7 13.Ne2 Bf7 14.Ng3 Be6 15.Bc3=) 12...Be7 13.Be2 cb5 14.Nb5 a6 15.Bc3=.

11.cd5 A) 11...cd5 12.Qa4 (12.Be2 Bd6 13.0–0 0–0 14.Qa4 Nb6 15.Qa5=; 12.Qb3 Qa5 13.Be2 Bd6 14.0–0 0–0 15.a4=) 12...Ra8 13.Ba3 Nb6 14.Qb3 Nc4 15.Bc4+=; B) 11...Nd5 12.Nd5 (12.Qa4 cb5 13.Bb5 a6 14.Qb3 Nf4 15.d5–/+; 12.a3 Nc3 13.Rc3 cb5 14.Bb5 a6 15.Bc4=; 12.Qc2 Rc8 13.Nd5 Bd5 14.Qa4 Be7 15.bc6=) 12...Bd5 13.Qa4 Nb6 14.Qa5 Nc8 15.Qd8=.

11.Be2 A) 11...dc4 12.Bc4 (12.Nc4 a6 13.bc6 bc6 14.Ba1 Rb4 15.Nd2=; 12.bc6 bc6 13.Bc4 Nd5 14.Bb3 Nb4 15.0–0+=) 12...Bc4 13.Nc4 Nd5 14.Qa4 Nb4 15.0–0=; B) 11...Be7 12.Qa4 (12.cd5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Qa4 Nb6 15.Qa5=) 12...dc4 13.Nc4 Nb6 14.Nb6 Qb6 15.Ba3+=; C) 11...Qc7 12.Qa4 (12.cd5 Nd5 13.Qa4 N7b6 14.Nd5 Bd5 15.Qa5=; 12.c5 Be7 13.Qa4 0–0 14.Rb1 Ra8 15.bc6=; 12.Qb3 Qa5 13.0–0 Be7 14.f3 ef3 15.Rf3=) 12...a6 13.ba6 ba6 14.cd5 Nd5 15.Nd5+=; D) 11...Bb4 12.a3 Ba5 13.0–0 0–0 14.Qa4 a6 15.bc6+=; E) 11...a6 12.cd5 (12.bc6 bc6 13.Qc2 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4=; 12.ba6 ba6 13.Qc2 dc4 14.Bc4 Nd5 15.a3=; 12.Qc2 ab5 13.cb5 Bd6 14.bc6 bc6 15.Na4=; 12.a4 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Nd5 15.bc6=) 12...Nd5 13.bc6 bc6 14.Na4 Qc8 15.0–0=.

9.Nc3 Bd6

10.Qb3 0–0 11.cd5 Bf7 12.Bc4 a5 13.a4 Nb6 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Nc4 16.Qc4 Qd6 17.Qc5 Qc5 18.dc5 Rad8 19.Nc4 Nd5 20.Nd5 Rd5 21.Na5 Rc5 22.0–0 Bd5 23.Rd1 Ra8 24.g3 Ra5 25.Kg2 c6 26.bc6 bc6 27.Rb1 h6 28.h4 Rc4 29.Rab3 Rca4 30.Rb8 Kh7 31.R1b2 Ra2 32.R8b6 Rb2 33.Rb2 Ra2 34.Rb8 Ra7 35.Rc8 Rd7 36.Kf1 Kg6 37.Kg2 Kh5 38.Kh3 g5 39.hg5 hg5 40.Rh8 Kg6 41.Rf8 Rc7 42.Rb8 c5 43.Rb6 Kg7 44.Rb2 c4 45.Rc2 c3 46.g4 f4 47.Kg2 Bb3 48.Rc1 c2 49.f3 fe3 50.fe4 Ba2 51.Kf3 Bb1 52.Ke3 Kf6 53.Kd4 Rd7 54.Kc3 Ke5 55.Kb2 Ke4 56.Rc2 Bc2 57.Kc2 Kf4 58.Kc3 Kg4 59.Kc4 Kf4 60.Kc5 Ke4 61.Kc6 Rd5 62.Kc7 g4 63.Kc6 g3 64.Kc7 g2 65.Kc6 g1Q 66.Kc7 Qc1 67.Kb6 Rd2 68.Kb5 Rb2 69.Ka4 Qa1 0–1. beciab70 (1750) – picusholanek (1695), internet, 2014.

10.Qb3 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qe7 13.Nd6 Qd6=.

10.Qb3 c6 11.c5 Be7 12.Rb1 Qc7 13.Be2 0–0=.

10.Qb3 Bf7 11.c5 Be7 12.c6 bc6 13.bc6 Nb6=.

10.c5 Be7 11.Nb3 (11.Be2 0–0 12.0–0 Qe8 13.Rb1 Qg6=) 11...f4 (11...b6 12.c6 Nb8 13.a4 (13.Be2= a6=) 13...a6=; 11...c6 12.bc6 bc6 13.Ne2 Bf7=) 12.ef4+= 0–0 (12...c6 13.bc6 bc6+=) 13.Na5 Qc8 14.c6 bc6 15.Nc6 Bd6 16.Qb3 Nb8 17.Ne5 c5 18.dc5 Qc5 19.Ne2 Bc7 20.Qc3 Qe7 21.Ba3 Bd6 22.Bd6 Qd6 23.Nd4 Rc8 24.Qb3 Nbd7 25.Nec6 Bg4 26.Rc1 (26.h3 Nc5 27.Qc3 Bd7+/–) 26...Re8 (26...Qf4 27.Qe3 Qd6 28.h3+=) 27.Qe3+/– Nc5 28.Ne5 Rec8 29.Ndc6 (29.Ng4 Nd3 30.Bd3 Qb4 31.Ke2 Ng4+=) 29...Ne6 30.h3 Bh5 31.f5 Nd8 32.Qc5 Qc5 33.Rc5 Kh8 (33...Nc6 34.bc6 (34.Rc6?! Be8=) 34...Rc7 35.g4+=) 34.a4 (34.g4 Be8+/–) 34...Rc7 35.Kd2 (35.g4 Be8 36.g5 Nb7+/–) 35...Be8 36.Be2 d4 37.f3 d3 38.Bd1 a6 39.Rc4 (39.Ke3 ab5 40.ab5 Nb7+/–) 39...ab5 40.ab5 Nb7 (40...Nc6 41.Nc6 Rb8 42.Ba4 (42.Nb8?! Rc4 43.Nc6 Rc5+/–; 42.fe4?! Rb5 43.Ba4 Rc5+=) 42...ef3 43.gf3+– (43.Nb8? Rc4 44.gf3 Ra4–+)) 41.Rd4 Nc5 42.Ke3 Rb7 43.g4 Rb5 44.g5 Nh5 45.fe4 Ng3 46.Rg1 Rb1 47.Rb4 (47.Nd3?! Nce4 48.Ne7 Rb7+=) 47...Rc1 48.Rg3 Rd1 49.Rg2 Re1 50.Kf3 Bh5 51.Kf4 Rf8 52.Rgb2 Ne6 53.Kg3 Ng5 54.Nd3 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Bonetti,Shane, TT–11 ETC, 2003.

10.Be2 dc4 11.Nc4 Nb6 12.Nd6 cd6 13.Rc1 0–0=.

9.Nc3 Be7

10.Qb3 0–0 11.Be2 c6 12.0–0.

10.Qb3 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Nb6 13.Ne5 Nbd5+=.

10.Qb3 c6 11.Ba3 0–0 12.bc6 bc6 13.Be7 Qe7=.

10.Qb3 c6 11.Be2 0–0 12.0–0 Qc7.

10.Qb3 Bf7 11.Be2 Bd6 12.c5 Nc5 13.dc5 d4+=.

10.Qb3 Nf8 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nc3 13.Bc3 Bc4=.

10.Qb3 Bg8 11.Rd1 Bf7 12.Be2 0–0 13.0–0 dc4=.

10.Rc1 0–0 11.Be2 c5 12.cd5 Bd5 13.Nd5 Nd5 14.Qb3+/– c4 15.Rc4 N7f6 16.0–0 Rf7 17.Rc2+/–.

10.Rc1 0–0 11.Be2 c5 12.cd5 Nd5 13.a4 A) 13...Rc8 14.Nc4 (14.Bc4 N7b6 15.Nd5 Bd5 16.Bd5 Qd5 17.a5=; 14.Nd5 Bd5 15.0–0 Qb6 16.dc5 Nc5 17.Bd4=; 14.0–0 Nb4 15.d5 Nd5 16.Nde4 N7b6 17.Nd2=) 14...cd4 15.Nd5 Bd5 16.Qd4 Nf6 17.0–0=; B) 13...Nb4 14.0–0 (14.d5 Ne5 15.0–0 Bf7 16.Nce4 Ned3 17.Bd3+=) 14...cd4 15.ed4 Nf6 16.Nb3 Rc8 17.Nc5=.

10.Rc1 0–0 11.Be2 c5 12.cd5 Nd5 13.Bc4 N7b6 14.Nd5 Bd5 15.Bd5 Qd5 16.dc5 Bc5 17.Qb3=.

10.Rc1 0–0 11.Be2 c5 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Nc3 14.Bc3 Nb6 15.Na5 cd4 16.Qd4 Qd4 17.ed4+=.

10.Rc1 0–0 11.Be2 c5 12.cd5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Nc4 a6 (14...f4 15.ef4 Rf4 16.0–0 Rf7 17.dc5=) 15.a4 (15.ba6 Ra6 16.a4 Nb6 17.Nb6+=) 15...ab5 16.ab5 Bf6 (16...Ra2 17.Rc2=) 17.0–0 (17.dc5=) 17...Kh8 18.Bc3 Qe8 (18...cd4 19.Bd4 Ra2 20.Ra1 Ra1 21.Qa1=) 19.dc5+= Bc4 20.Bc4 Bc3 21.Rc3 Nc5 22.Rc2 Qe7 23.Rd2 Rad8 24.h3 b6 25.Rd8 Rd8 26.Qh5 Qf6 27.Rd1 g6 28.Rd8 Qd8 29.Qe2 Kg7 30.Qb2 Qf6 31.Qd2 h5 32.Qd5 h4 33.Qg8 Kh6 34.Qb8 Nd7 35.Qf4 g5 36.Qc7 Ne5 37.Be2 Ng6 ½–½. Geiger,Walter (2065) – Bendig,Frank (2370), IECG, 2004.

10.c5 0–0 (10...Nf8 11.Nb3 Ng6 12.Na5 Qc8 13.h4 0–0=; 10...Rb8 11.Be2 0–0 12.0–0 Ra8 13.Qa4 a6=; 10...c6 11.bc6 bc6 12.Qa4 Qc7 13.Rb1 0–0=; 10...Qc8 11.Be2 0–0 12.0–0 c6 13.bc6 Qc6=) 11.Be2 Qe8 12.0–0 Qg6 13.Qb3 Qh6 =.

10.Be2 0–0 11.Qb3 c6 12.0–0 Qc7.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!