CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTF150 Release 2024-02-16
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5

(...)

6.Bb2 Nbd7 7.Qb3 Ba5 (7...Be7!?=+) 8.cd5= b6 9.Nf3 (9.Bd4 Bb7 10.Bc4 Ne4=) 9...Nc5=+ 10.Qc4 Nd5 (worse 10...Qd5 11.Bf6 Qc4 12.Bc4 gf6 13.Ke2+/-) 11.Qc1 (better 11.Ba3!?=+) 11...Nb4-/+ 12.Qc3?? (better 12.Ne5-/+) 12...Nbd3-+ 13.Bd3 Nd3 14.Ke2 Bc3 (14...Bc3 15.Bc3 Ba6-+) 0-1. AhmedSultanov (1610) – DKHunk, lichess.org, 2019.

6.Bb2 Be6-/+ 7.Qc2 Nc6 8.a3 Be7 9.f4 (9.Nf3 Bg4=+) 9...Qd7 10.Nf3 Rad8 (10...Rfd8 11.Bd3-/+) 11.Be2 (11.cd5 Qd5 12.Nc3 Qc5=+) 11...Ne4 (11...dc4 12.Bc4 Bf5 13.Qc3-/+) 12.Bd3 (better is 12.0-0=+) 12...Bf5 (better is 12...f5!?=+) 13.Nc3+= Bf6 14.cd5 (14.Nd5?! Bb2 15.Qb2 Nd6 16.Bf5 Qf5+=) 14...Bc3 15.Be4 (15.Bc3 Qd5 16.Be4 Be4=+) 15...Bb2 16.Bf5 (16.dc6?! Be4 17.cd7 Bc2+=) 16...Qd5 17.Bh7 Kh8 18.Be4 Qd6 19.Ng5 Qf6?? 20.Rb1 Ba3 21.Bc6 bc6 22.Qh7 1–0. Ortner,H (1820) – Pendinger,R (1950), Raika op 5th, 1996.

6.Qb3 Be7 7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nb6 9.d4 Be6 10.Qc2 N8d7 (10...Nc6 11.Bd3 f5 12.Nf3=+) 11.Bd3= h6 12.Nf3 Ne5 13.Ne5 c5 14.dc5 Bc5 15.0-0 Rc8 16.Rad1 (16.Bh7 Kh8 17.Bf5 Qf6 18.Be6 Qe6-/+) 16...Qf6 (better 16...Qc7 17.Bh7 Kh8-/+) 17.Ne4?? (better 17.Nf3 Be3! 18.fe3 Qc3 19.Qf2-/+) 17...Qe5-+ 18.Nc5 Rc5 19.Qe2 (19.Qb1 Nc4-+) 19...Nd5 20.Qd2 Nc3 21.Rc1 Na2 22.f4 (22.Rc5 Qc5 23.Rb1 Qc7-+) 22...Qd6 (better 22...Qc7! 23.Rc5 Qc5-+) 23.Bh7!+- (23.Bh7 Kh7 24.Qd6 Rc1 25.Rc1 (25.Qf8?! Rc2+-) 25...Nc1 26.Qf8+-) 1-0. Stevenson,Michael - Weston,Rod, NZL NZCCA TT Class, 1997.

6.Qc2? Nc6 7.Bb2 Re8 8.Nf3 Bf8 9.a3 g6 10.Be2 Bg7 11.0-0 Ne7 12.Nc3 b6 13.Nd5 Nfd5 14.Bg7 Kg7 15.cd5 Nd5 16.Rac1 c5 17.a4 Nb4 18.Qc3 Qf6 19.d4 Bg4 20.dc5 Qc3 21.Rc3 Rac8 22.Bb5 Re7 23.c6 a6 24.Be2 Rc6 25.Rc6 Nc6 26.Ba6 Bf3 27.gf3 Ne5 28.f4 Nd7 29.Rb1 Re4 30.Bb5 Nc5 31.Bc6 Re6 32.Rb6 Na4 33.Rb4 ½–½. Mroz – Gugulski, corr 2. AMM Poland 1992–94.

6.Qc2? Re8 7.Bb2 (better is 7.a3 Nc6 8.ab4 Ne5 9.Nf3-/+) 7...d4 8.Qd3 c5 9.Qe2? (9.Be2 Ng4 10.Kf1–+) 9...Ng4 10.e4 f5 11.f3 fe4 12.fe4 (12.fg4 e3 13.Nf3 Bg4 14.Qd3 Bf3 15.gf3 ed2 16.Kd1 Re1 17.Kc2 d1Q 18.Qd1 Rd1 19.Kd1–+) 12...Bf5!! 13.Kd1 (13.ef5 Qh4 Double attack (13...Re2 Pinning; 13...Re2 Deflection; 13...Re5 Decoy)) 13...Re4 14.Qf3 Qd7 (14...Qe8 15.Be2 Ne5 16.Qb3–+ (16.Qf5?? Qa4 17.Ke1 Nd3 18.Kf1 Qd1 19.Bd1 Re1)) 15.h3 (15.Bd3–+) 15…Nf2!! (15...Nf2 16.Kc2 Re3 17.d3 Qa4 18.Kc1 Re1 19.Qd1 Qd1#) 0–1. Djurisic,Dusan – Stamenkovic,Aleksandar (2280), 21st Belgrade Trophy, Obrenovac SRB, 2008.

6.Bc3 Bc3 7.Nc3 d4-/+ 8.Nb5 Re8 9.Be2 c5 10.Bf3 Nc6 11.Ne2 Ne5 12.ed4 Nf3–+ 13.gf3 a6 14.Nbc3 cd4 15.Ne4 Ne4 16.fe4 Re4 17.0-0 Bh3 18.Ng3 Bf1 19.Ne4 Bc4 20.d3 Bb5 21.Rc1 Bc6 22.Rc4 f5 23.Ng3 Qd5 24.f3 Re8 25.Rb4 a5 26.Rc4 Re3 27.Qb3 Kf8 28.Qa3 Ke8 29.Nf1 Rf3 30.Rc6 bc6 31.Nd2 Rf4 32.Qb2 Rg4 33.Kf2 Qg2 34.Ke1 Qh2 35.Kd1 Rg1 36.Kc2 Qd2 37.Kd2 Rg2 38.Kc1 Rb2 39.Kb2 h5 (39...h5 40.Kc2 h4–+) 0–1. Panke,W – Franken,A, corr we cup pr, 1994.

6.Bc3 Be7 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nc6 9.0-0 Qd7 10.Nd4 (better 10.d4 Bf3 11.Bf3 dc4 12.a4=+) 10...Rfe8?? (better 10...Nd4 11.Bd4 dc4-/+) 11.Bg4+= Ng4 12.Nc6 (12.cd5 Nb4 13.e4+/-) 12...bc6=+ 13.d3 Rad8 14.h3 Nf6 15.Qc2 (15.Nd2 Qf5 16.Qb1 dc4 17.dc4 Qd3=) 15...Qf5 (better 15...dc4 16.dc4 Qd3 17.Qd3 Rd3-/+) 16.a4?? (better 16.cd5 cd5 17.Nd2=) 16...dc4-+ 17.Bf6 Bf6 (17...gf6?! 18.Qc4 Qd3 19.Qc6=; 17...Qf6?! 18.d4 c5 19.Nd2 cd4 20.ed4-/+; 17...cd3?! 18.Qc6 Bf6 19.Ra2-+) 18.Nc3? (18.Ra3 Be7 19.Ra2 cd3 (worse 19...Qd3 20.Rc1-+) 20.Qc6 Bd6-+) 18...Qd3 (better 18...Rd3 19.Ne2 Ba1 20.Ra1-+) 19.Rac1 Bc3 (better 19...Rb8 20.Rfd1 Qc2 21.Rc2 g6-+) 20.Qc3-/+ Qd5 (20...Re4!?-/+) 21.Qc4= Re7 22.Qc6 Rd6 23.Qd5 Rd5 24.Rfd1 Rd1 25.Rd1 f6 26.Rd8 Kf7 27.Ra8 c5 28.Rc8 Re5 29.Kf1 Ke6 30.Rc7 Kd6 31.Ra7 c4 32.Ke2 Rc5? (better 32...Rd5!? 33.Rg7 c3+=) 33.Kd2+- c3 34.Kc2 Kd5? (better 34...g5+-) 35.Rg7 Kc4 (35...h6+-) 36.Rh7 Kb4 37.Rh4 Ka3 38.a5! 1-0. Darkseid (1870) - TheOrang (1855), ChessWorld.net, 2010.

6.Nc3 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.Bg3 Nb6 9.Qb3 Nc4 10.Qc4 c5 11.a3 Be6 12.Qb5 Bc3 13.dc3 Ne4 14.Nf3 Nc3 15.Qc5? Qd3–+ 16.Ng1?? Rfd8 17.f3 Bc4 (17...Bc4 18.Qc4 Qc4–+) 0–1. Suess,Stefan – Hacker, corr, 1986.

6.Nc3 Ne4 7.cd5 Re8=+.

6.Nc3 Be6 7.Bf6= Qf6 8.Nd5 Bd5 9.cd5 Re8 10.Nf3 Nd7 11.Rb1 a5 12.Bb5 c6 13.dc6 bc6 14.Be2 Qd6 15.0-0 Ne5 16.d4 Ng6 17.Qd3 a4 18.Rfc1 Ba5 19.Qc4 Rec8 20.Rb7 Rf8 21.Qc6 Qd8 22.Rc5 a3 23.Bc4 (23.Bc4 Nh8 24.Ng5+–) 1–0. Pommerel,Wim – Breite, CiF, 1988.

6.Bd3? dc4 (6...Nc6 7.Nf3 Re8 8.Bb2-/+) 7.Bc4-/+ Ng4 8.Bb2 (better 8.Bc3!? Nf2! 9.Kf2 Qh4 10.g3 Qc4 11.Bb4 Qb4 12.Nc3-/+) 8...Ne3!–+ 9.fe3 Qh4 (9...Qh4 10.Kf1 Qc4 11.Qe2 Be6–+) 0–1. Waibel,Ulrich (1830) – Schnabel,Florian (2445), RSX – Spendenturnier, 2004.

6.cd5 0-0 7.Nc3 Bc3 8.dc3 Nd5 9.Bc4 Be6 10.Bd5 Bd5 11.Nf3 Nc6 12.Bc7 Qc7 13.Qd5 Rad8 14.Qc4 h6 15.0-0 Qd6 16.Rab1 b5 17.Rb5 Rc8 18.Qb3 Rb8 19.a4 a6 20.Rb6 Rb6 21.Qb6 Rb8 22.Qa6 Qc5 23.Nd4 Rb6 24.Qc8 Kh7 25.a5 Rb8 26.Qc6 1–0. B Wall – Bgtait, Internet 1999.

6.Be2 dc4 7.Bc4 Be6 8.Be6=+ White fights for the Initiative 8...fe6 9.a3 Ba5 10.Qb3= Qd5 11.Qd5 ed5 12.Nf3 Ne4 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 c6 15.Rb1 b6 16.Ne4+/– de4 17.Ng5 Re8 18.Rb4 Nd7 19.Re4+/– Nc5 20.Re8 Re8 21.Ke2 h6 22.Nf3 Ne4 23.d4 g5 24.Ne5 Re6 25.f3 Nc3 26.Kd3 Nd5 27.Rc1 c5 28.Ke4 Ne7 29.dc5 Nc6 30.f4 gf4 31.ef4 b5 32.Kd5 Rf6 1–0. guest3527 – guest2739, ICC, 2005.

6.Nf3 b6 7.a3 Be7 8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qe6 10.Nb5 Na6 11.Nbd4 Qd7 12.Qc2 c5 13.Bb5 Qg4 14.h3 Qg2 15.Rg1 Qh3 16.Nc6 Qf3?? 17.Ne7+– Kh8 18.Bc6 Qh5 19.Qb2 Qh6 20.Rg7 Kg7 21.0-0-0 Bg4 22.Rg1 Qh3 23.Bf6 Kh6 24.Bg7 Kg5 25.Qf6 (25.Qf6 Kh5 26.Qh6#) 1–0. b4_player – kabatz, gamecolony.com, 2006.

6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.Be2 Bg4 9.0-0 dc4 10.Bc4 Na5 (10...Qe7 11.a3 Bd6 12.d4+=) 11.Be2 Nc6 (11...Bd6 12.d4+=) 12.d4 (12.Bc4 Qe7+=) 12...Nd5 13.Qc2 (13.a3 Bd6=) 13...Qf6 (13...Bd6 14.Nc3 Ncb4 15.Qb3=) 14.a3 (14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Bf5=) 14...Bd6+= 15.Nc3? (15.Qb3 Rad8=) 15...Nc3?? (better is 15...Bf3 16.Bf3 Nd4 17.ed4 Qf4–+) 16.Bc3= Qe6 (16...Qh6 17.h3 Bh3 18.gh3 Qh3 19.d5 Qg4 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qg4 22.Kh1 Qh3 23.Kg1=) 17.Qb2 Rab8 18.h3 Bf5 19.d5 Qd5 20.Bg7 Qe6 21.Bh8 (21.Rfc1 Qg6 22.Nh4 Qg7 23.Qg7 Kg7 24.Nf5 Kf6 25.Nd6 cd6+/–) 21...Ne5= 22.Be5 Be5 23.Ne5 Qe5 24.Qe5 (24.Ra2 Be4 25.Qe5 Re5=) 24...Re5 25.g4 (25.Rfd1 c5=) 25...Be6 26.Rfd1 (26.Rab1 c5=) 26...c5+= 27.Rac1 Rc8 (27...b5 28.Rd6=) 28.Bc4 (28.Kf1 Kg7=) 28...Bc4 Black launches an attack 29.Rc4 b5 30.Rf4 Kf8 31.Rd7= Re7 32.Re7 Ke7 33.Rf5 a6-/+ 34.Re5 Kd6 35.Rf5 c4–+ 36.Rf4 c3 37.Rd4 Ke7 38.Rd1 a5 39.f4 b4 40.ab4 ab4 (40...ab4 41.Ra1 b3–+) 0–1. Bonetti,Shane – Darkchessplayer (2345), ICC, 2002.

6.Nf3 Ng4 7.Bb2 c6 8.cd5 cd5 9.Bb5 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 Bb7 12.0-0 Bd6 13.d4 f5 14.Ba3 Nh2?? 15.Bd6?? Nf1? 16.Bf8+– Ne3 17.fe3 Qf8 18.Ne5 Nc6?? 19.Bd5 (19.Bd5 Kh8 20.Nf7 Qf7 21.Bf7+–) 1–0. mtr – killingjoke, Caissa's Web, 2001.

6.f4 Nc6 7.Nf3-/+.

6.Bf6 Qf6 7.Nc3 Bc3 8.dc3 Qc3 9.Ke2 Qc4 10.Ke1 Qb4 11.Ke2 Nc6 12.Qd2 Bg4 13.f3 Bf5 14.Rc1 Rac8 15.Qd5?? Rfd8 16.Rc4 Qb2 (16...Qb2 17.Ke1 Rd5–+) 0–1. Hedke,Sebastian – Ruether,Rudolf, CiF, 1986.

6.h3 Re8 7.Bb2 Nc6 8.Nf3 d4 9.Qb3 de3 10.fe3 Bf5 11.Bc3 Qd6 12.Kf2 Ne4 13.Kg1 Qg3 14.Bb4 Qf2 15.Kh2 Ng3 16.Nc3 Nh1 17.Kh1 Rad8 18.Nd5 Rd7 19.d3 Qg3 20.Be1 Qd6 1–0. Schwichtenberg,Juergen – Will,Karl Heinz, Bad Wildungen, 1998.

6.a3 Nbd7

7.Bb2 Ba5 8.Qc2 Nc5 9.Nf3 Nfe4 10.Bd4 Re8 11.Be2 Bg4 12.h3 Bh5 13.0-0 Ne6 14.Bc3 Nc3 15.Nc3 (15.dc3 dc4 16.Qa4 b6+=) 15...d4 16.Ne4 c6 17.Rab1 Re7 18.Rfd1 Rd7 19.d3 de3 20.fe3 f5 21.Ng3 Bg6 22.c5 (22.Ne5!? Bc7 A) worse is 23.Ng6 Bg3 (worse is 23...hg6 24.Nf1+=) 24.Nf4 Bf4 25.ef4 Nf4-/+; B) 23.Nd7 Bg3 24.Rb7=) 22...Qc7+= 23.Nf1 f4 24.e4 Rad8 25.N1h2 b5 26.Kh1 Kh8 27.Rbc1 Qb8 28.Qa2 Re7 29.Nh4 f3 30.Bf3 Qg3= 31.Ng6 hg6 32.Nf1 Qf4 33.Bg4 Nd4 34.g3 Qe5 35.Qf2 Bc7 36.Kg2 a5 37.a4 Kg8 38.Qa2+= Rf7 39.Rd2 b4 40.Qc4 Kf8 41.Rb1 b3 42.Rbb2 Rb8 43.Rf2 Rf6 44.Bd1 Rb4 45.Rf6 gf6 46.Qc3 f5 47.Bb3 fe4 48.Rf2 Ke7 49.Ba2 e3 50.Rf4 Nc2 51.d4 Rd4 52.Qc2 e2 53.Qg6 Rf4 54.gf4 ef1Q 55.Kf1 Qf4 56.Ke2 Qh2 57.Ke3 Qa2 58.Qc6 Kd8 59.Qf6 Kc8-/+ 60.Qa6 Kb8 61.Qb5 Ka7 62.Qd7 Qa3 63.Kd4 Qb4 64.Kd5 Qb3 65.Ke4 Qc4 66.Ke3 Qc5 67.Ke2 Kb6 68.Qe6 Bd6 69.Qb3 Kc6 70.Qf3 Qd5 71.Qc3 Kd7 72.Qg7 Be7 73.Qh7?! Qa2 74.Ke3 Qa4 75.Qf5 Kd6 76.Qg6 Kc7 0–1. Degterev,Pavel (2225) – Van Seben,Edgar (2425), WC–2014–S–00011, 2011.

7.Bb2 Ba5 8.Nf3 Nc5 9.cd5 Bf5 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Nd5 12.Na4 Ne6 13.Be2 a6 14.0-0 b5 15.Nc3 c5 16.Nd5 Qd5 17.d3 Bg4 18.h3 Bh5 19.Qc2 Rfe8 20.Rfd1 Rac8 21.Rac1 Red8 22.Qb2 f6 23.Rd2 Qd6 24.Qa2 Bf7 25.Qb2 Qe7 26.Nh4 g6 27.Nf3 Be8 28.Rdc2 Bc6 29.Nd2 Bd5 30.a4 b4 31.Nc4 Rc7 32.Nb6 Bc6 33.a5 Kg7 34.Rd2 Bb7 35.h4 h5 36.Bd1 Kh7 37.Bb3 Ng7 38.e4 f5 39.Nd5 Bd5 40.ed5 f4 ½–½. Degterev,Pavel (2240) – Carbonell Bofill,Carlos Eloy (2285), BI–2010–F–00004, 2011.

6.Bb2 c5

7.Nf3 d4 8.Be2 (8.a3 Ba5 9.ed4 Re8 10.Be2 Qb6=) 8...d3 9.Bf1 Nc6 10.Ne5 (better 10.a3!? Ba5 11.Qb3=) 10...Ne5-/+ 11.Be5 Re8 12.Bb2 Be6 (12...Bf5!?-/+) 13.Qb3=+ a5 (better 13...Bf5!?=+) 14.a3+= a4 15.Qa2?? (better 15.Qd3 Ba5 16.Qd8 Rad8 17.Bf6 gf6 18.Nc3+/-) 15...Ba5 16.Nc3 (16.Bf6 Qf6 17.Bd3 b5-/+) 16...Bc3 (16...Rb8!? 17.Rc1-+) 17.Bc3-/+ Ne4 (17...b5 18.Qb2 bc4 19.Bf6 gf6 20.Qc1-/+) 18.Qb2 Bc4 19.Qb7?? (19.Bg7 Qh4 20.g3-+) 19...Nc3-+ 20.dc3 (20.Rg1 Qd6 21.Qb2 Ne2 22.Be2 Qh2-+) 20...d2 21.Kd1 Bb3 22.Ke2 (22.Qb3 ab3 23.Bb5-+) 22...d1Q 23.Rd1 Qd1 0-1. zomboeb (1645) - elgharayoub (1660), lichess.org, 2020.

7.Nf3 Re8 8.Be2 Nc6 9.a3 Ba5 10.0-0 dc4 11.Bc4 Be6 12.Be6 Re6 13.Qc2 Rd6 14.d4 cd4 15.ed4 Bb6 16.Nc3 Bd4 17.Nd4 Nd4 18.Qd1 Rc8 19.Nb5 Rb6 20.Na7 Rc4 21.Bd4 Qd4 22.Nc8 Qd1 23.Nb6 Qf1 24.Kf1 Rc6 ½–½. Zimmer – Voelkel, corr 1980.

7.h3 Nc6 8.Qf3 (8.cd5 Nd5 9.Qc2 Qe7=+) 8...d4-/+ 9.ed4 (9.Be2 Qb6 10.ed4 Bd2 11.Nd2 Qb2-+) 9...cd4 (9...Nd4 10.Bd4 Qd4 11.Nc3-+) 10.Bd3 (better 10.Be2!?-/+) 10...Re8-+ 11.Ne2 (11.Kd1-+) 11...Ne5 12.Qg3 Qe7 (12...Nh5!? 13.Bh7 Kh7 14.Qb3-+) 13.0-0? (better 13.Bd4 Nd3 14.Qd3-/+) 13...Nd3 14.Qd3 Qe2 15.Qd4 (15.Qe2 Re2 16.Bd4 Bf5-+) 15...Bf5 (15...Bh3!? 16.Nc3 Bc3 17.Qc3-+) 16.Nc3 Qe5 (better 16...Qd3!? 17.Nb5 Re2 18.a3-+) 17.Qe5 Re5 18.d4 (18.Nd5 Rd5 19.cd5 Nd5-+) 18...Ree8 19.Nb5 Rac8 (19...Rec8 20.c5 Bd3 21.Nd6 Bf1 22.Nc8 Bg2 23.Kg2 Rc8 24.a3-+) 20.c5 a6 (better 20...Re2 21.Nd6 Rb2 22.Nf5 Re8-+) 21.Nd6=+ Red8?? (better 21...Be4=+) 22.Nb7?? (better 22.Nf5 Nd5 23.a3+-) 22...Nd5?? (better 22...Rd7 23.Nd6 Rd6 24.cd6 Rc2-/+) 23.Nd8+= Rd8 24.c6 (24.a3!? Ba5 25.g4=) 24...Rc8 25.Rac1 (25.Rfc1=+) 25...g6 (better 25...Bd3-/+) 26.Rfd1= Be6 27.a3 Ba5 (27...Bd6 28.h4=) 28.Rc5 (28.Rc2!?=) 28...Bb6=+ 29.Rc2 h5 (29...Nf4 30.Kh2=+) 30.a4 (better 30.Re1!?=) 30...Nb4 31.Rc4?? (better 31.Rcc1-/+) 31...Bc4-+ 32.Ba3 a5 0-1. alt20 (1620) - demihai (1795), lichess.org, 2016.

6.Bb2 c6

7.a3 Ba5 8.cd5 Nd5 9.Bc4 Be6 10.Bd5 Qd5 11.Ne2 Qb3 12.Qb3 Bb3 13.0-0 Bc4 14.Re1 Nd7 15.Bc3 Bc7 16.d4 f5 17.Nd2 Bf7 18.Bb4 Rfe8 19.a4 b5 20.a5 a6 21.Rec1 Bd5 22.Nc3 Bf7 23.Re1 Rac8 24.e4 Bf4 25.Nf1 c5 26.dc5 Nc5 27.Nd5 Bd5 28.ed5 Re1 29.Be1 Rd8 30.Rd1 Ne4 31.g3 Be5 32.f4 Bd6 33.Kg2 Bc5 34.Kf3 Kf7 35.g4 g6 36.g5 Ke7 37.Ne3 Kd6 38.Nc2 Kc7 39.Bb4 ½–½. Malmstroem – Bagnall, corr ICCF EU–I–GT–127 1978.

7.Nf3 Be6 8.Na3 Qe7 9.cd5 cd5 (9...Bd5 10.Nc4+= Bc5 11.Be2 b5 12.Nce5 Nbd7 13.Nd7+=; 9...Nd5 10.Nc2 Bd6 11.Ncd4 Bg4 12.h3 Bd7 13.Qb3=) 10.Nc2 (10.Nb5 Nc6 11.a3 Ba5 12.Be2 Rfc8 13.0-0=) 10...Bd6 11.Be2 (11.Rb1 Nbd7 12.Ncd4 Rfc8 13.Be2=) 11...Nc6 12.0-0 (12.Rb1 b6 13.Nfd4=) 12...Rac8 13.Ncd4 Ba3 (13...Nd4 14.Nd4 Rfe8 15.Rb1=) 14.Rb1 Bb2 15.Rb2 Rb8 16.Qb1 (16.Qa4 Rbc8+=) 16...Nd4= 17.Nd4 Rfc8 18.a4 Ne8 (18...b6 19.a5 Qd6 20.a6=) 19.Bd3 (19.f4 Nd6+=) 19...h6 (19...Nf6 20.Rc1 Rc1 21.Qc1=) 20.f4+= Nd6 21.Qa2 Rc5 22.Rc2 Rbc8 23.Rc5 Rc5 24.f5 Bc8 25.Nb3 Rc7 26.Nd4 Rc5 27.Qa3 Qc7 28.Nb5 Nb5 29.ab5 b6 30.Ra1 Bd7 31.Rb1 Qb7 32.Kf2 Qc7 33.g3 Be8 34.Qb2 f6 35.Qb3 Bf7 36.Qa3 Be8 37.Kg2 Bf7 38.Kf2 Qe7 39.Ra1+= Be8 40.Qa7 Qa7 41.Ra7 Bb5 42.Bb5 Rb5 43.Ke2 Ra5 44.Rd7 Kf8 45.h3 Rc5 46.Rb7 Rc6 47.Kd3 Rd6 48.Kd4 Kg8 49.Ra7 Rd8 50.d3 Kf8 51.g4 Kg8 52.Ra6 Rd6 53.Ra2 Kf8 54.Rb2 Ke7 55.Rb5 Kd7? 56.Rd5 Kc6 57.Rd6 Kd6 58.Kc4 Kc6 59.e4 Kd6 60.d4 Kc6 61.Kb4 Kd6 62.Kb3 Kc7 63.e5 fe5 64.de5 Kd7 1–0. Jacobi,Karl_Heinz (1910) – Modes,Werner (1630), 14 sen. LSEM Sachsen/Anh. op, 2006.

6.Bb2 Nc6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5).

7.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2).

6.Bb2 Bf5

7.Nf3 c5 8.cd5 Nbd7 (worse is 8...Qd5 9.Bf6 gf6 10.a3+=) 9.Be2 Nb6 10.0-0 Nbd5 11.Na3 Ne4 12.Nc4 b5 13.Nce5 c4 14.Nd4 Qf6 15.Nf5 Qf5 16.Bg4 Qg5 17.Bf3 Nd2 18.Bd5 Rad8 19.a3 Ba5 20.e4 Rd5 21.ed5 c3 22.Nf3 Nf3 23.Qf3 cb2 24.Rab1 Bc7 25.Rfe1 Be5 26.d6 Bd6 27.Rb2 Qc5 28.Rb3 a5 29.Rc3 Qa7 30.Qd5 b4 31.Rc6 Bc7 32.ab4 ab4 33.Qb5 Qb8 34.Qb8 Bb8 35.Rb1 Rd8 36.g3 Be5 37.Rb4 g6 38.Rb5 Re8 39.f4 Bd4 40.Kf1 Re7 41.Rd5 Bb2 42.Rb6 Bc3 43.Rdb5 Re1 44.Kg2 Re2 45.Kh3 Kg7 46.Rc6 Bf6 47.Rc7 Re8 48.Rbb7 Rf8 49.Rd7 Bc3 50.Kg4 h5 51.Kf3 Ba5 52.h3 Bc3 53.g4 hg4 54.Kg4 Ba5 55.f5 Kf6 56.Rd6 Ke5 57.Ra6 gf5 58.Kf3 Bc3 59.Rb5 Kd4 60.Rf5 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Pannekoek,Willem_Jan (2200), SM–2008–0-00038, 2008.

7.Nf3 c6 8.Be2 (8.Qb3 Qe7=) 8...Bc5 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0=+) 9.0-0= dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3 a5 12.Nc3 a4 13.Bc2 Bg4 (13...Be6 14.a3=) 14.h3 (14.Rc1 Re8=) 14...Bh5 (14...a3 15.Bc1 Be6 16.d4=) 15.g4 (15.Rc1 a3 16.Ba1 Qe7=) 15...Bg6=+ 16.Nh2 (16.Bg6 fg6 17.Rc1 Bd6=+) 16...Nd5 (16...a3 17.Bc1-/+) 17.Bg6 hg6 (17...fg6 18.Ne4 Be7 19.d3=+) 18.Ne2 Qd6 (18...Qh4 19.Kg2=+) 19.Rc1 (19.d4 Bb4=+) 19...Bb6 20.Ng3 (20.Nf3 Re8=) 20...Bc7 (20...a3 21.Bc3=+) 21.Ne4?? (better 21.Nf3=+) 21…Qh2 0-1. zomboeb (1670) - PassedPawn69 (1990), lichess.org, 2021.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 c5 (10...Bd6 11.0-0+=) 11.0-0 Rc8 12.Qb3 Re8 (12...a5 13.a3 c4 14.Bc4 Rc4 15.ab4 Rb4 16.Qa2=) 13.Rc1 (13.a3 Ba5=) 13...a6 14.a4 h6 15.Na3 Ne4 16.d3 Be6 17.Qc2 Nd6 18.Rd1 Bf5 19.Qb3 Qd7 20.Nc4 Qe6 21.Nfe5 Ndc4 22.Nc4 Nc4 23.Qc4 Qc4 24.dc4 Rcd8 25.Bf3 Be6 26.Bb7 Bc4 27.h3 Kf8 28.Rdc1 Bd3 29.Rd1 Be2 30.Rd5 Bc4 31.Rd8 Rd8 32.Rc1 Be2 33.e4 Rd2 34.Be5 a5 35.Bc6 g5 36.h4 f6 37.Bc3 Rd3 38.Ba1 Ke7 39.hg5 hg5 40.Kh2 Rd1 41.Rd1 Bd1 42.Bb5 Bb3 43.Kg1 c4 44.Bb2 Ke6 45.Kf1 c3 46.Bc1 Bd1 47.f3 Bd6 48.Ke1 Bb3 49.g4 Bf4 50.Bf4 gf4 51.Ke2 Bc2 52.Be8 Kd6 53.Bf7 Kc5 54.Bd5 Kb4 55.Bc6 Ba4 (55...Ba4 56.Ba4 Ka4–+) 0–1. Degterev,Pavel (2530) – Cid Gallego,Sergio (2070), Champions League, 2007.

6.Bc3 Nc6

7.Bb4 Nb4 8.a3 Nc6 9.d4 b6 10.Nf3 Bb7 (10...Bg4 11.Nc3=+) 11.Nc3 Re8 12.Be2 Qd7 (12...Ba6!?=) 13.0-0+= Rad8 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Qd5 16.Rc1 Na5 (16...Qd6 17.Qc2 Re7 18.Ng5=) 17.Qc2 (better 17.Rc7!? Rc8 18.Qc2+/-) 17...Re7= 18.Bd3 g6 19.e4 Qb3 20.Qc3 Rdd7 21.Ne5? (better 21.Rfe1=) 21...Qc3-+ 22.Rc3 Rd4 23.Nf3 Rdd7 24.Re1 c5 25.Bc4? (better 25.h3-/+) 25...Re4 26.Re4 Be4 27.Ne5 Rd4 (better 27...Rd1 28.Bf1-+) 28.Bf7 Kg7 29.f3 Bb7 30.Ba2?? (better 30.Re3-+) 30...Rd1 31.Kf2 Rd2 32.Kg3 Ra2 0-1. Darkseid (1780) - Gwaihir (2175), ChessWorld.net, 2011.

7.d4 Bf5 8.Qb3 Bc3 9.Nc3 Na5 10.Qa4 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 Re8 13.Nge2. Suess – Richter, corr 1985.

6.Nc3 c6

7.cd5 cd5 8.Bf6 Qf6 9.Nd5 Qd6 (9...Bd2!? 10.Kd2 Rd8=) 10.Nb4+/- Qb4 11.Nf3 Bg4 (11...Nc6 12.Qb1+/-) 12.Be2 Nc6 13.0-0 Rab8 14.d4 Bf5 (14...Rfd8 15.h3 Bf5 16.Bd3 Bd3 17.Qd3+-) 15.Bd3+- Ne7 (15...Qa5 16.Bf5 Qf5 17.Qb1+-) 16.Bf5 Nf5 17.Qb3 Qe7 18.Rfc1 h6 (18...Rbc8 19.Ne5+-) 19.Ne5 Rfd8 20.Rc5 b6? (better 20...Rbc8 21.Qf7! Qf7 22.Nf7 Kf7 23.Rf5 Ke6+-) 21.Nc6 Qg5 (21...bc5 22.Ne7 Ne7+-) 22.Rf5 Qg4 23.Rf4 (better 23.Qf7 Kh7 24.Ne5 Rb7 25.Ng4 Rf7 26.Rf7 h5+-) 23...Qh5 (23...Qd7 24.Nb8 Rb8 25.Rc1+-) 24.Nb8 (24.g4!? Qg5 25.Qf7 Kh7 26.Nb8 Rb8 27.Qa7 Rd8 28.Qb6 Ra8+-) 24...Rb8 25.Rc1 a5 1-0. Fuha (?), Rated Standard game, 2015.

7.Nf3 Bg4 8.Rb1 Bc3 9.Bc3 b6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Bf5 12.Rc1 dc4 13.Bc4 b5 14.Be2 Rc8 15.Nd4 Be6 16.Ne6 fe6 17.d4 a6 18.Qb3 Nd5 19.Bb4 Rf6 20.Bd6+/– a5 21.a4 Nf8 22.Be5+– Rf7 23.ab5 cb5 24.Bb5 Rc1 25.Rc1 h5 26.Qc4 h4 27.Qc8 Qg5 28.Be8 Rf2? 29.Kf2 Qe3 30.Kf1 Qd2 31.Qc6 h3+/– 32.gh3 Qd3= 33.Kg1 Qe3 34.Kg2 ½–½. Hirtreiter,Michael – Ivanov, corr BdF, 1987.

6.Nc3 Nbd7

7.a3? Ne5–+ 8.ab4 dc4 9.d4 (better is 9.f4 Bg4 10.Qb1–+) 9...cd3 10.Ra2 Qd6 11.Rb2 (11.b5 Bf5 12.Nf3 Qb4–+) 11...Bf5 (11...Nc4!? 12.Rb3 d2 13.Ke2–+) 12.Nb5 Qb6 13.Nd4 Nc4 14.Ra2 (14.Nf5 Nb2 15.Qb3 d2 16.Kd2 Rad8 17.Kc2–+) 14...Qb4 15.Rd2 Nd2 16.Qd2 Qb1 (16...Qb1 17.Qd1 d2 18.Kd2 Ne4 19.Ke1 Qb4 20.Ke2 Qb2 21.Qc2 Nc3 22.Kf3 Bc2–+) 0–1. Mosley,Gene – Auburger,Kirstin, DESC, 2005.

7.Bf6 Nf6 8.Qb3 Bc3 9.dc3+=.

7.Bf6 Nf6 8.Qb3 Bc3 9.Qc3 c5 10.cd5 Qd5 11.Nf3 Ne4 12.Qc4 Be6 13.Qd5 Bd5 14.d3 Nc3 15.a4 b6 16.Ne5 f6 17.Nd7 Rf7 18.Nc5 bc5 19.Kd2 Na2 20.e4 Be6 21.f4 Rd7 22.f5 Bf7 23.Ke3 Nb4 24.Rc1 Rad8 25.Rc3 Bh5 26.h3 Bd1 27.Rc5 Nd3 28.Rc3 Nb4 29.Bb5 Nc2 30.Kf4 Rd2 31.Rd1 Rd1 32.Rc2 R1d2 33.Rd2 Rd2 34.g3 Rd5?? 35.ed5 1–0. Mroz – Warczynski, corr Poland 1985–86.

7.Bf6 Nf6 8.Qb3 Bc3 9.Qc3 Ne4 10.Qd4 c5 11.Qd5 Qf6 12.Qe4 Qa1 13.Ke2 Qa2 14.g4 Bd7 15.Nf3 Bc6 16.Qd3 Rad8 17.Qc3 Bf3 18.Kf3 Rd2 0–1. Roczniak – Abramowski, corr Poland.

7.Bf6 Nf6 8.Nf3 c5 9.Nd5 Nd5 10.cd5 Qd5 11.a3 Ba5 12.Qa4 Bc7 13.Bc4 Qh5 14.Qb3 Rb8 15.a4 b6 16.Bd5 Rd8 17.e4 Bb7 18.Bb7 Rb7 19.d3 g5 20.Nd2 g4 21.Nf1 c4 (21...c4 22.Qc4 Be5=; 21...Be5!? 22.Rd1 Rbd7=+). Kroll,Ove – Lund,Jens Christian, corr DEN–ch Denmark, 1980.

7.Bg3 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Re8 10.Nge2 Bg4 11.Qc2 a5 12.a3 Bd6 13.f3 Be6 14.0-0 Bg3 15.Ng3 Bb3 16.Qb3 Qd2 17.Nce4 Ne4 18.fe4 Qd7 19.Rac1 a4 20.Qc3 Rac8 21.Nf5 f6 22.Rf4 Re5 23.h4 Qe6–+ 24.Qd3 Nd7 25.Qd1 Nf8 26.Qg4 g6 27.Nh6 Kg7 28.Nf5 Kh8 29.Nd6? Rb8?? 30.Qe6= Re6 31.Nf7 Kg7 32.Rc7 Rc6 33.Re7 Re6 ½–½. Krueger,Jan – Cottarelli,Franco (2185), corr ICCF WSTT/3/06/2, 2006.

7.Bg3 Nc5 8.Rb1 Ba5 9.Rb5 b6 10.Nf3 Ba6 11.Ra5 ba5 12.d4 Nce4 13.Nd5? (better 13.Ne4 Ne4 14.Qc2-/+) 13...Nd5 14.cd5 Bf1 15.Kf1 Qd5 16.Bc7 (16.Ne1-+) 16...Rfc8 17.Bg3 (17.Ne1 Rc7 18.f3-+) 17...Qc4 (17...Qb5 18.Kg1 Nc3 19.a4 Ne2 20.Qe2 Qe2 21.h3 Rc1 22.Kh2 Rh1 23.Kh1 Qd1 24.Kh2 Qa4 25.d5-+) 18.Kg1 (18.Qe2 Qe6 19.Ne1-+) 18...Qc1 (better 18...Nc3 19.Ne5 Ne2 20.Qe2 Qe2 21.h3 Rc1 22.Kh2 Rh1 23.Kh1 Qa2 24.Kh2-+) 19.Qf1 Nd2 20.Qe1 (20.Nd2 Qd2 21.h3-+) 20…Nf3 (20...Nf3 21.gf3 Qe1 22.Kg2 Qe2-+) 0-1. Mr_Queenabber (2370) - Kiselicki (2380), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.cd5 Qd5

7.Bf6 gf6 8.Ne2 Rd8= 9.Nbc3 (9.Nec3 Qg5+=) 9...Qe5 (9...Qa5 10.a3 Bd6 11.Qb3=) 10.Rc1 (10.a3 Ba5+=) 10...Nc6 11.Ng3 (11.Nf4 Bf5 12.Qa4 Qd6=) 11...Be6 12.Qa4 Rd2 13.Kd2 Rd8 14.Bd3?? (14.Ke2 Bc3 15.Rc3 Qc3 16.Ne4 Bc4 17.Kf3-+) 14...Bc4-+ 15.Qc2 Qc3 (15...Bd3 16.Qb2 Qa5 17.Rhd1-+) 16.Qc3 Rd3 17.Kc2 Bc3 (17...Rc3?! 18.Kb2 Rc1 19.Rc1-+) 18.Rcd1 (18.a3 Be5-+) 18...Nb4 19.Kc1 Na2 (19...Ba2?! 20.Rd3 Nd3 21.Kc2 Nf2 22.Rf1-+) 20.Kb1 Nb4 21.Ne4 (21.Rd3 Bd3 22.Kc1-+) 21...Be5 22.f4 Rb3 23.Kc1 Nd3 (23...Nd3 24.Rd3 Bd3-+) 0-1. Teichmann,Erik (2385) - McKay,Roderick M (2385), Lloyds Bank Masters 9th, 1985.

7.Bf6 gf6 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nc6 10.Qc2 Bf5 11.Qb2 Qd6 12.0-0 Rad8 13.a3 Ba5 14.d4 Bb6 15.Nbd2 Na5 16.Qb5 Qd5? (16...Bg6 17.Rfd1+/–) 17.Qb4 (better is 17.Qd5 Rd5 18.e4+–) 17...Rfe8+/– 18.Nh4 Nc6 19.Qc4 Bg6 20.Qd5 Rd5 21.Nc4 (better is 21.Ng6!? Rd4 22.ed4 Re2 23.d5+/–) 21...Bd4 22.Rad1 Rdd8 23.Ng6 fg6 24.Bf3 Bc5 25.Rb1 Rb8 26.Rfc1 Bf8 27.a4 Bh6 28.g3 Kg7 29.Bc6 bc6 30.Rb8 Rb8 31.Na5 Re8 32.Rc6 Re7 33.Nb7 Kf7 34.Nc5 Bf8 35.Na6 Rd7 36.Nc7 Bd6 37.Nb5 Bb4 38.Nd4 a5 39.Ra6 f5 40.Nc6 Rd5 41.Kg2 Rd6?? 42.Nb4+– (42.Nb4 Ra6 43.Na6+–) 1–0. Alessandro,Sergio (1675) – Cellante,Francesco, Udine DLF op, 2007.

6.cd5 Qe7

7.Bc3 Nd5 8.Bb4 Qb4 9.Ne2 Rd8 10.Nbc3 Qa5 11.Nd5= Rd5 12.Nc3 Rd8 13.Rb1 Nc6 14.Qa4 Qc5 15.Be2 a6 16.Bf3 Ne5 17.Be4. Gabor,Klaus – Koehler,Hans_Peter, THT (year?).

7.Nf3 Bg4 8.Bb2 Nd5 9.Be2 Nc6 10.0-0? Rad8 11.Nd4 Be2 12.Nc6 Bd1 (worse 12...bc6 13.Qe2 Rb8 14.d3+=) 13.Ne7 Be7 14.Rd1 Nb4 ½-½. Zimina,O (2385) - Sedina,E (2260), 78th ch-ITA Women, 2018.

6.Be2 Nc6

7.Bc3 Ne4 8.Nf3 Re8 9.cd5 Qd5 10.Bb4 Nb4 11.Qa4 Nc6 12.0-0 Be6 13.Rc1 a6 14.d3 Nf6 15.Nc3 White gets in control 15...Qd6 16.Ng5 Bf5 17.Qb3 Bg6 18.Qb7+= Reb8 19.Nb5 Qh2 20.Kh2 Rb7 21.Bf3 Ng4 22.Bg4 Rb5 23.Ne6! Rb6?? 24.Nc7+/– Rd8 25.d4 Be4 26.f3 Bd3 27.Rc3 Bg6 28.Rb3 Rdb8 29.Rb6 Rb6 30.Rc1 f5 31.Nd5 Rb2? 32.Bf5! (32.Bf5 Bf5 33.Rc6+–) 1–0. Hoegborg,Per Goesta – Wesslen,Birger, corr SSKK veteran–SM, 1989.

7.Nf3 Ne5 8.Ne5 d4! 9.0-0 Re8 10.Nd3 (10.f3 d3; 10.f4 Bc5 11.Nd3 Qe7!) 10...Ba5 11.Nf4 c6 12.Bd3 Bc7! 13.Ne2 (13.Na3 Qd6! 14.Nc2 g5!; 13.Re1 de3 14.de3 Bf4 15.ef4 Re1 16.Qe1 Qd3; 13.g3 Be5!) 13...Bh2! 14.Kh1 (14.Kh2 Ng4 15.Kg3 de3 16.de3 Qg5! 17.f4 Qh5 18.e4 Ne3 19.Qe1 Qg4) 14...Be5 15.f4 Ng4! 16.g3 de3 17.Bh7 Kh7 18.Qc2 Kg8 19.fe5 Qg5! 0–1. Wasilewski – Giethmann, corr 1957.

6.Be2 Be7

7.Bb2 c5 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Bf6 10.Qb3 Nb4 11.Ne4 Bb2-/+ 12.Qb2 Bf5 13.Ng3 Bd3 14.Kf1 Be2-/+ 15.N1e2 Nd3 16.Qb7?? Qf6–+ 17.Nf4 Qa1 18.Ke2 Nf4 19.ef4 Re8 20.Kf3 Qa2 21.Qa8 Qb3 22.Kg4 Qe6 23.f5 Qd7 24.Qf3 Qd2 25.Rd1-/+ Qb4 26.Kh3 Qb6 27.Qd5 Qh6 28.Kg4 Qb6 29.Ne4 Na6 30.Nd6 Rf8 31.f6 gf6 32.Qh5 Qb2 33.Rd3 Qe5 34.Qe5 fe5 35.Kf5 Rd8-/+ 36.Ke5 Nc7 37.Rf3 Rd7 38.Rg3 Kf8 39.Nf5 Rd5 40.Ke4 f6 41.f4 Rd7 42.h3 Nb5-/+ 43.Rb3 Nd4 44.Nd4 cd4 45.Kd3 Kg7 46.Ra3 Kg6 47.Ra5 f5 48.g3 h5 ½–½. Kilpatrick,Robert – Lumsden,Jamos PL, corr SCCA, 1978.

7.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Be7 7.Be2).

7.Nf3=+ c5 8.Bb2 Nc6 9.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Be7 7.Be2 c5 8.0-0 Nc6 9.Bb2).

6.Qf3 Nbd7

7.Bb2 c6 8.Bd3 Nc5 9.Qe2? dc4–+ 10.Bc4 b5 11.Bd4 bc4 12.Bc5 Bc5 13.Qc4 Qd5 14.Qd5 cd5 15.Ne2 Ba6 16.f3 Be2 17.Ke2 d4 18.Rc1 Rac8 19.e4 Bd6 20.Rh1 Rc4 21.a4 Rfc8 22.h3 Nh5 23.Rd1 Nf4 24.Kf2 Rc1 25.Rc1 Rc1 26.h4 f6 27.g3 Nd3 (27...Nd3 28.Ke2 Nc5–+) 0–1. Mroz,Antoni – Mirski,J, corr Poland, 1988.

7.Bc3 Bd6 8.cd5 Ne5 9.Be5?? Be5 –+.

6.Nf3 Ne4

7.a3 Ba5 8.Be2 f6 9.Bb2 dc4 (9...Be6 10.cd5 Bd5 11.0-0=) 10.Bc4 (10.Qa4 c6 11.Qc4 Qd5+=) 10...Kh8= 11.0-0 b5 (better 11...Nd6!? 12.Be2 Re8=) 12.Bb5+/- Ba6 13.Ba6 Na6 14.Qa4 c5?? (better 14...Qd5+-) 15.Qe4 Rb8 16.Bc3 f5 17.Qc4 Bc3 18.Nc3 (18.Qa6 Ba1 19.d3 Qb6 20.Qb6 ab6-/+) 18...Qf6 19.Rab1 Rbd8 (19...Rfd8 20.Rb8 Rb8 21.Na4+-) 20.Rb7 h5 (20...Ra8 21.Rfb1+-) 21.Ne5! Qe5 22.Qa6 Rd2 23.Nb5 (better 23.Nb1!? Rd5+-) 23...f4 24.ef4 (better 24.e4+-) 24...Qf4= 25.Nc7 (better 25.Nd6! Rd6 26.Qb5+= (26.Qa7?? Qf2 27.Rf2 Rd1 28.Rf1 Rff1)) 25...Rf2-+ 26.Rbb1 Qe3?? (better 26...c4 27.Rfe1 Qd4-+ (27...Qc7?! 28.Qb5-/+)) 27.Kh1?? (27.Rf2 Rf2 28.Qe6 Re2 29.Qe3 Re3+-) 27...h4 (27...Qe4 28.Rg1 Rg2 29.Qf1 Rgf2 30.Qg2 Rg2 31.Rg2 Qb1 32.Rg1 Qe4 33.Rg2 Rf1) 28.Ne6?? (better 28.Rf2 Qf2 29.h3+-) 28...Rf1 (better 28...Qe4 29.Nf4 R8f4-+ (29...R2f4?! 30.Rfe1 Qc4 31.Qc4 Rc4 32.Kg1-/+)) 29.Rf1= Rf1 30.Qf1 Qe6 31.Qf8 Kh7 32.Qc5 Qe1 33.Qg1 Qe2 34.Qb1 g6 35.Qb7 Kh6 36.h3 (better 36.Qa7!? h3 37.gh3 Qf1 38.Qg1 Qf3 39.Qg2 Qd1 40.Qg1 Qf3 41.Qg2 Qa3 42.Qg4=) 36...Qf1 37.Kh2 Qf4 38.Kh1 Qd4 0-1. karo54 (1995) - potsy722 (1835), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

7.Qb3= Nc6 8.Bg7 Kg7 9.cd5 Qf6 (9...Qf6 10.dc6 A) worse is 10...Qa1 11.Qb4 Re8 A1) 12.cb7 Bb7 13.Qb7 Rab8 14.Qa7 Qb1 (14...Rb1?! 15.Ke2=) 15.Ke2 Red8–+; A2) 12.Bd3+=; B) 10...a5+=). Nesterowitsch – Litvinov, corr, 1962.

7.cd5 Qd5 8.Bc7 (8.Nc3 Bc3 9.dc3 Rd8 10.Qd5 Rd5 11.Bc7 Nc6=) 8...Na6 (8...Be6 9.Be5 Rc8 10.Bb2=+) 9.Bf4 (9.Ba6 ba6 10.0-0 Bg4=) 9...Nac5 10.Nd4 (10.Qc2 Rd8 11.Bc4 Qf5=+) 10...Ne6 (10...Nd2!? 11.Nd2 Ne4-/+) 11.Ne6 Be6 (worse 11...fe6 12.f3 Rf4 13.ef4=; worse 11...Qe6 12.Qb3 Qb3 13.ab3=+) 12.Be2 (12.f3 Nf6 13.Nc3 Qa5=+) 12...Rad8 (12...g5!? 13.Bg3 Ng3 14.hg3 Qe5-/+ (14...Qg2?? 15.Bf3 Qh1 16.Bh1+-)) 13.0-0=+ Nd2 14.Nd2 Qd2 15.Bf3 Qb2 16.Qa4 a5 17.Bb7 Bc4 (17...Rd2 18.a3 Bd7 19.Bc6 Bc6 20.Qc6+=) 18.Rfb1+= Qe2 (18...Qf6 19.Rc1+=) 19.Bf3+/- Qd3 20.Qc6 (20.Rd1 Qa3 21.Qa3 Ba3+/-) 20...Bb5 (20...Ba2!? 21.Rd1 Qc4=) 21.Qb7 Ba6 22.Qc7 Rc8 23.Qe5?? (better 23.Qb6+/-) 23...Bc3=+ 24.Qg5 Ba1 25.Ra1 Qc3 26.Rd1 Qc2 27.Qa5 Be2 28.Be2 Qe2 29.Rf1 Rcd8 30.a3?? (better 30.Qe1 Qa2 31.Qb4=+) 30...Rd1-+ 31.h4 Qf1 32.Kh2 Qh1 (better 32...Qf2 33.Qh5 Rf1-+) 33.Kg3 Rg1 (33...Qe1 34.Qh5-+) 34.Qd5 h6 35.Bd6 (35.a4-+) 35...Rd8 36.a4 Rd6! 37.Qd6 (37.Qd6 Rg2 Mate attack) 37...Rg2 38.Kf4 (38.Kf3 Rg6 39.Ke2 Rd6 40.f4 Qg2 41.Ke1 Rd2 42.a5 Qe2) 38...Rf2 (38...Qh4 39.Ke5 Rg5) 39.Ke5 Rf6 (39...Qh2 40.Kd5 Rd2 41.Kc6 Qd6 42.Kb5 Qc7 43.a5 Rb2 44.Ka4 Qd6 45.a6 Qa6) 40.Qd8-+ Kh7 41.Qd3 Rg6 42.Qe4 (42.Qf5 Qh4 43.Kd5 Qa4-+) 42...Qe4 43.Ke4 Rg4 44.Kf5 Ra4 45.e4 Kg8 46.e5 (46.Kf4 f6-+) 46…Rh4 (46...Rh4 47.e6 Rh5 48.Ke4 fe6-+) 0-1. dale70 (2080) - DVRazor (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.f4 Be7

7.Nc3 A) 7...dc4 A1) 8.Nf3 a6 (8...Nbd7 9.Bc4 Nb6 10.Bb3 Bf5 11.Bc2 Bc2 12.Qc2=+; 8...c6 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Bb3 Bf5 12.Bc2=) 9.a4 Nbd7 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 Bf5 12.Bc2=+; A2) 8.Bc4 a6 (8...Nbd7 9.Nf3 Nb6 10.Bb3 Bf5 11.Bc2 Bc2 12.Qc2=; 8...c6 9.Nf3 Nbd7 10.Qc2 b5 11.Bd3 Nc5 12.Be2=) 9.Nf3 b5 10.Be2 Nc6 11.Qc2 b4 12.Nd1=; B) 7...c6 B1) 8.cd5 Nd5 (8...cd5 9.Nf3 Nc6 10.Qb3 Qa5 11.Rc1 Rd8 12.Bd3=) 9.Nd5 cd5 10.Nf3 Nc6 11.Bd3 Ne5 12.fe5=+; B2) 8.Nf3 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Bb3 a5 11.0-0 Ng4 12.Bc2=) 9.Qc2 Re8 10.Bd3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3=; C) 7...Nbd7 C1) 8.Rb1 Re8 (8...c6 9.Qc2 Re8 10.Nf3 h6 11.cd5 Ne5 12.Ne5=; 8...dc4 9.Bc4 c6 10.Nf3 b5 11.Bb3 Ng4 12.Qc2=+) 9.Qf3 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 c5 12.d4=+; C2) 8.Qc2 dc4 (8...Re8 9.Nf3 c6 10.Bd3 h6 11.0-0 a6 12.cd5=; 8...c6 9.Nf3 Re8 10.Bd3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3=) 9.Bc4 a6 10.Nf3 b5 11.Bd5 Nd5 12.Nd5=+; C3) 8.Nf3 a6 (8...c6 9.Qc2 Re8 10.Bd3 h6 11.0-0 Nc5 12.cd5=; 8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bb3 Bf5 11.Bc2 Bc2 12.Qc2=) 9.Bf6 Nf6 10.Nd5 Nd5 11.cd5 Qd5 12.Qc2=+.

7.cd5 A) 7...Nbd7 A1) 8.Nf3 Nd5 (8...Ne5 9.Ne5 Nd5 10.Qb3 Nb6 11.Bd3 Bd6 12.0-0=+) 9.Bc4 N7b6 10.Bd5 Nd5 11.Qb3 Nb4 12.0-0=+; A2) 8.Bd4 Nd5 9.Nf3 c5 10.Bb2 Bf6 11.Nc3 Bc3 12.Bc3-/+; A3) 8.d6 Bd6 (8...cd6 9.Bd4 Nc5 10.Nc3 Bf5 11.Nf3 b6 12.d3=+) 9.Bd6 cd6 10.Nc3 Nc5 11.Nf3 Bf5 12.Be2=+; B) 7...Nd5 B1) 8.Qc2 Nc6 (8...Nd7 9.Bc3 Nc3 10.Nc3 Nf6 11.Nf3 c6 12.Be2=+) 9.Nf3 Ndb4 10.Qb2 Ne5 11.Ne5 Bf5 12.Na3-/+; B2) 8.Nc3 Nc6 (8...Be6 9.e4 Nc3 10.Bc3 f5 11.Qb1 Nd7 12.ef5=+; 8...Nb4 9.Nb5 N8a6 10.Qb1 c6 11.a3 Nd5 12.Nc3-/+) 9.Nd5 Qd5 10.Qf3 Qd8 11.Bc3 Nb4 12.Kf2-/+.

7.Nf3 a6 A) 8.cd5 Nd5 (8...Nbd7 9.Qb3 Ne5 10.Ne5 Qd5 11.Nc3 Qb3 12.ab3=) 9.Nc3 Nb6 10.Rb1 N8d7 11.e4 Ne5 12.fe5-/+; B) 8.Nc3 dc4 (8...Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.Nd5 Nd5 11.cd5 Qd5 12.Qc2=+) 9.Bc4 b5 10.Bb3 c5 11.d3 Nc6 12.0-0=+.

7.Nf3 c5 8.Nc3 (8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd5 11.Qb3 Qd8 12.Bd3=+) 8...Nbd7 (8...Bg4 9.h3 Be6 10.Qb3 Nc6 11.Qb7 Nb4 12.Rb1=; 8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Qb1 Nb6 11.Bd3 h6 12.a4=+) 9.cd5 (9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Ng4 12.Qc2=+) 9...Ne5 10.Ne5 Nd5 11.Qb3 (11.Nd5 Qd5 12.Qf3=+) 11...Nb6 (11...Nc3 12.Qc3=+) 12.Be2 (12.Bd3 Bd6 13.Qc2 Qh4 14.g3 Qh5=+) 12...Be6 13.Qc2 Qc8 (13...Bh4 14.g3 Bf6 15.0-0=+) 14.0-0= a6 (14...f6 15.Nf3=) 15.Rab1 Nd7 (15...Qc7 16.Bd3 f5 17.g4+=) 16.Qe4 (better 16.Nd7!? Bd7 17.Nd5+–) 16...Ne5= 17.Qe5 (17.fe5!? b5 18.a4=) 17...Bf6=+ 18.Qh5 Bc3 19.dc3 Ba2 20.Rbd1 (20.Rb2 Qe6 21.Qc5 Rac8=) 20...Qe6 (20...Bb3 21.Rd2 f5-/+) 21.Qe5? (better 21.Qc5!? Rfe8 22.Rf3=+) 21...Qe5–+ 22.fe5 Rfe8 23.Bf3 Rab8 (23...Re7 24.Rf2 Bb3 25.Rd6-/+) 24.Rd6 (24.Bd5 Bd5 25.Rd5 b6-/+) 24...Re5 25.Bb7 Re3 26.Ba6 (better 26.Rf3!? Re1 27.Kf2-/+) 26...Rc3–+ 27.Rfd1 g5 (27...g5 28.Kf2 Be6–+) 0–1. Kaltschnee – Garcia, corr ICCF, 1983.

7.Nf3 Nc6 A) 8.Nc3 Bf5 (8...Be6 9.Qb1 Qc8 10.Bf6 Bf6 11.Bd3 Bc3 12.Bh7=) 9.Qa4 dc4 10.Bc4 a6 11.Qb3 Na5 12.Qa4-/+; B) 8.Qb3 a6 (8...dc4 9.Bc4 Na5 10.Qc2 Nc4 11.Qc4 c5 12.Qc2=+; 8...Na5 9.Qc2 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qc4 c5 12.Qc2=+) 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nd7 11.Qc2 Nb4 12.Qb1-/+.

7.Nf3 Nbd7 A) 8.Nc3 a6 (8...c6 9.Qc2 Re8 10.Bd3 h6 11.0-0 Nb6 12.cd5=; 8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bb3 Bf5 11.Bc2 Bc2 12.Qc2=) 9.Bf6 Nf6 10.Nd5 Nd5 11.cd5 Qd5 12.Qc2=+; B) 8.Be2 Ng4 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Ng4 11.0-0 Ne5 12.Ne5=+; 8...a6 9.Qc2 c5 10.0-0 dc4 11.a4 Ne5 12.fe5=) 9.0-0 Nge5 10.fe5 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bb3=+; C) 8.Qc2 a6 (8...c6 9.Bd3 Nc5 10.Be2 Nfd7 11.0-0 Nb6 12.cd5=; 8...Re8 9.Bd3 Nc5 10.cd5 Qd5 11.Be2 Qd7 12.d4=) 9.Bd3 dc4 10.Bc4 c6 11.0-0 b5 12.Bd3=.

6.a3 Ba5

7.Bb2 c5 8.cd5 Bf5 (worse 8...Qd5 9.Bf6 gf6 10.Nc3+=) 9.Nc3 Nd5 10.Qf3 Be6 11.Ne4 Ne7 12.Ne2 f5 13.N4c3 Qd7 14.Nf4 Rd8 15.Qd1 Bf7 16.Qc2 Nbc6 17.Rd1 Rac8 18.Be2 a6 19.Na4 (19.Ba1 Nd4 20.ed4 cd4-/+) 19...Nd4 20.ed4 cd4 21.Nc5 b6 22.Nd7 Rc2 23.Ne5 Rb2 24.Nf7 Kf7 25.Ba6 Kf6 26.Nh5 Kg6 27.Nf4 Kh6 28.Ke2 Re8 29.Kd3 Nc6 30.Bb7 Ne5 31.Kd4 Ng4 (worse 31...Rd2 32.Rd2 Bd2 33.Nd5+=) 0-1. Bilsel,Sabahaddin - Woischke,Norbert, corr TKM/SF/01, 2001.

7.Qb3 c5 8.cd5 Nd5 9.Nf3 (9.Bc4 Nb6=+) 9...Nc6 10.Bb2 Re8 11.Qc2 (11.Bc4 Nce7=) 11...Qe7 12.Nc3 (12.Bd3 h6=+) 12...Bc3 (12...Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3=+) 13.dc3=+ Rd8 (13...Be6 14.Bd3 Nf6 15.Ng5=) 14.Be2 (14.Bd3 Nf6=) 14...Bg4 (14...Be6 15.0-0=+) 15.c4= Nb6 16.0-0 Re8 (16...Qe6 17.Ng5 Qf5 18.Qf5 Bf5 19.Rfd1=) 17.Qc3 Do you see the mate threat? 17...f6 18.Qc2 (18.Rfd1 Na4 19.Qd2 Rad8=) 18...Qe6 19.Bd3 g6 (19...Bf3 20.gf3 Kh8 21.Rfc1=) 20.Bg6 (better 20.Rfd1=) 20...Bf3?? (better 20...hg6 21.Qg6 Kf8 22.Qh6 Ke7 23.Qg7 Kd8 24.Qf6 Kc7 25.Qf4 Kc8-/+) 21.Bh7 (21.Be8 Be4 22.Bf7 Kf7-/+) 21...Kh8 22.gf3 Nd4?? (better 22...Nc4 23.Bf5 Qf7+/-) 23.ed4+- Rg8 24.Bg6 (24.Bg8 Rg8) 24...Qf7 25.Kh1 Rg6 26.d5 Qh7 27.Qe4 Rag8 (27...Na4 28.Rfb1+-) 28.Rg1 Qh2!? (28...Qh2 29.Kh2 Rh6 30.Qh4 Rh4) 0-1. Frosinos,Ioannis - Ikonomopoulou,Maria, Glyfada op 3rd, 2001.

7.Bc3 c5 8.Ba5 Qa5 9.Nc3 (9.cd5 Nd5 10.Qb3 Qd8=+) 9...d4-/+ 10.Nd5 Nd5 11.cd5 The passed pawn on d5 will quickly become a dangerous weapon 11...Nd7 12.Qb3 de3 13.fe3 Nb6 14.Bd3 Re8 15.Ne2 c4 16.Bc4 The passed pawn on d5 will quickly become a dangerous weapon 16...Nc4 17.Qc4 Re3 Black creates threats along the open e-file 18.0-0 Qd2 (18...Ra3 19.Qf4 f6 20.Ra3 Qa3 21.d6-/+) 19.Qc7 Threatening mate... how? 19...f6 (19...Qd5? 20.Rad1 Be6 21.Nf4 Qd1 22.Rd1+-) 20.Qd8 Kf7 21.Nf4 Re8 22.Qc7 Re7 23.Qd8 Qe3 (23...b5!?=+) 24.Kh1= Re8 25.Qc7 Qe7 26.Rac1 Qc7 27.Rc7 Re7 28.Rfc1 g5 29.d6 (29.Rc8?? Rc8 30.Rd1 gf4-+) 29...Rd7 30.Nd5 (worse 30.Rc8 Rc8 31.Rc8 gf4-/+) 30...Rc7 31.Nc7 Rb8 32.Re1 Bf5 33.Re7 Kg6 34.Ne8 Rd8 35.Rg7 Kh6 36.Re7 g4 37.Kg1 a5 38.Kf2 b5 39.Kg3 Kg5 (39...b4 40.Kf4 Bc8 41.ab4 ab4 42.Nf6 Rd6 43.Ng8 Kg6-+) 40.Rg7= Bg6 41.d7 f5 42.Nd6 Kf6 43.Ne8?? (43.Nb7 Rf8 44.Rg6 hg6 45.d8Q Rd8 46.Nd8=+) 43...Ke5?? (better 43...Be8 44.de8N Re8-+) 44.Re7=+ 0-1. Ringsborg,Allan - Smithers,Steven, corr ICCF EM/MN/007 Email, 1998.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 Nc6 9.Nf3 Ne5 10.Ne5 Bc3 (10...Qd6 11.f4=+) 11.dc3= Bf5 12.Bf7 (better 12.Qd8!? Rad8 13.Rc1=) 12...Rf7-/+ 13.Nf7 Kf7 14.Qb3 Qd5 15.Qd5 Nd5 16.Rc1 (16.c4 Nb6 17.c5 Nc4-/+) 16...Bd3 (16...Re8 17.Ke2-/+) 17.c4 (17.Rd1 Bc4=+) 17...Nb6-/+ 18.c5 Na4 (18...Nc4 19.Rc3 Rd8 20.Rb3-+) 19.Kd2 (19.f3!?=+) 19...Rd8-+ 20.f4 (20.Ke1 Nb2 21.Kd2 Nc4 22.Kc3 Na3=+) 20…Be4 (20...Be4 21.Ke2 Rd3-+) 0-1. Plath – Merkl, corr SOK-89-30, 1989.

7.Nc3 Nbd7-/+ 8.Bg3 Ne4 (8...dc4 9.Bc4 a6 10.Qf3=+) 9.Ne4 (9.Qc2 Ndc5 (9...Ng3?! 10.hg3 h6 11.Nd5=) 10.cd5 Nc3 11.dc3 Bf5 (11...Qd5?! 12.Rd1 Qe4 13.Qc1=+) 12.Qf5 Bc3 13.Kd1 Ba1-+) 9...de4-/+ 10.Ne2 Nc5 (10...Nf6 11.Rb1-/+) 11.Nd4=+ f5 12.h3? (better 12.Be5=+) 12...f4!-+ 13.Qh5? (13.ef4 A deflection 13...Qd4) 13...fg3 14.Qc5 (14.fg3 Bd2! 15.Kd2 Nb3 16.Kc3 Na1 17.Qd5 Kh8 18.Qd8 Rd8-+) 14...gf2 15.Ke2 Rf5! (15...Rf5 16.Qf5 Bf5 17.Kf2 Qf6-+) 0-1. Nielsen,PM - Ganesan,Arasu, corr ICCF TT-4-90 SF, 1993.

7.Bd3 dc4 8.Bc4 Ng4 9.Bg3 Qf6 10.Ra2 Nc6 11.Nf3 Nce5 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Qe5 (13...Qe5 14.0-0 Qg5=). Waibel,Ulrich (1830) - Kappes,Dieter (2310), remoteschach.de, 2004.

7.cd5 Nbd7 8.Bc3 Bb6 9.d6 9...cd6-/+ 10.Nf3 Nc5 11.Be2 Be6 12.Nd4 Bd7 13.a4 Nfe4 (13...Nce4 14.0-0+=) 14.0-0+= Nc3 (14...Qg5!?+=) 15.Nc3= Ba5 16.Nd5 (16.Bb5 Be6=) 16...a6 (16...Ne4 17.Nb3=) 17.Bf3 Rc8 18.Qb1 Bd2 (18...Ba4 19.Nf5 b5 20.Qb2+/–) 19.Rd1 Ba5 20.Nf5 Bf5 21.Qf5 Rb8 (21...Re8 22.Rac1=) 22.Rd4+= g6 23.Qh3 Kg7 (23...Qg5 24.Rad1=) 24.Rad1 (24.Rh4 Rh8+=) 24...Qd7 25.Qh4 (25.Qg3 Bd8+= (25...Na4?? 26.Qf4 Bd8 27.Ra4+–)) 25...Bd8= 26.Qg3 Na4 27.Nf4 (27.e4 Re8=) 27...Be7 28.Nh5? Exerts pressure on the isolated pawn (28.Nd5!? Nc5 29.h4+=) 28...Kh8-/+ 29.Rd6 (29.Qf4!? Nc3 30.Rd6-/+) 29...Bd6–+ 30.Rd6 Qe7 (30...Qb5!? 31.Nf6 Rbd8 32.h4 Rd6 33.Qd6-/+) 31.Nf6-/+ Rbc8?? (better is 31...Rfd8 32.Qh4 h5 33.Rd8 Rd8-/+) 32.Qh4+– Rc1 (32...Qf6 33.Qf6 Kg8 34.h4+–) 33.Rd1 Rd1 (33...Kg7 34.Nh5! gh5 35.Qe7+–) 34.Bd1 h5 (34...Kg7 35.Nh5! gh5 36.Qe7 Rc8+–) 35.Qg5 (35.Qg5 Qf6 36.Qf6 Kg8 37.Bb3+–; 35.Ba4?! Rc8 36.g3 Qe6=) 1–0. Morriss,Pete (2030) – Vasiukov,Evgeni (2445), Katerini GRE, World Seniors Ch, 2014.

7.Be2 Be6 8.cd5 Nd5 9.Nf3 Nd7 10.Bb2 c5 11.Qc2 Rc8 12.0-0 Bc7 13.Nc3 a6 14.Bd3 g6 (14...h6 15.Be4 N7f6 16.Nd5 Nd5 17.Ne5=) 15.Be4 (15.Nd5 Bd5 16.e4 Bc6+=) 15...N7f6= 16.Nd5 Nd5 17.Rfc1 b6 18.Qd3 f5 (18...a5!?=) 19.Bd5+= Qd5 (19...Bd5!? 20.Qc3 Kf7+=) 20.Qc3+/- (20.Qa6?! f4 21.Re1 Bf5=) 20...Kf7 21.Ng5 Ke7 22.Nh7 (worse 22.Ne6 Qe6 23.a4 Kd8+=) 22...Rf7 (22...Qd6 23.f4 Rg8 24.a4+/-) 23.Ng5+- Rff8 24.Qg7 Ke8 (better 24...Bf7+-) 25.Nh7 Rf7 26.Nf6 Rf6 27.Bf6 Qd6 (27...Bf7 28.d4+-) 28.Qg6 Kd7 29.Qh7 Kc6 30.d4 Qd5 (30...c4 31.Be5 Qd7 32.Qh6+-) 31.dc5 bc5 32.Rab1 Rg8 33.g3 Qf3 (33...f4 34.e4 Qd7 35.Qd7 Bd7+-) 34.Rc5! Kd6 (34...Kc5 35.Qc7 Mate attack) 35.Qc7 1-0. marekt – TicklyTim, ChessWorld.net, 2013.

7.Qf3 Ne4=+.

7.Nf3 Nbd7 8.Bb2 Nc5 9.cd5 Bf5 (9...Nd5 10.Qc2 Qe7 11.Bc4=+) 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Nd5 12.Nd4 (12.Bc4 Nc3 13.dc3 Ne4=+) 12...Bg6-/+ 13.Be2 (13.h4 Re8-/+) 13...Nf4 (13...Nc3!? 14.dc3 Ne4-/+) 14.0-0=+ Ne2 15.Nce2 (15.Nde2 Bd3=+) 15...Nd3 16.Ng3 (16.Nf3 c5-/+) 16...c5 (16...Qd7 17.Qf3 c5 18.Ndf5-/+) 17.Ndf5 Qf6 (17...Bf5 18.Nf5 g6 19.Qg4-/+) 18.e4 (18.Qf3 Qe6=+) 18...Rad8 (18...Bf5 19.Nf5 g6 20.Ne3=+) 19.Qb3 (19.Rb1 Rd7=+) 19...b6 (19...Bf5 20.Nf5 g6 21.Ne3-/+) 20.Qc3=+ Qc3 (20...Rfe8 21.Nh6 Kf8 22.Qf6 gf6 23.f3=+) 21.dc3 (21.Ne7 Kh8 22.dc3 Rd7 23.Ng6 fg6=+) 21...Rfe8-/+ 22.f3 Bf5 23.Nf5 Nf4 (23...g6 24.Ng3-/+) 24.c4=+ Rd2 25.Rf2 (25.Ne3 f5 26.Nf5 Rg2 (worse 26...Ng2 27.Rf2 Rf2 28.Kf2=) 27.Kh1 Re2=+) 25...Rd3-/+ 26.Rc2 g6 27.Nh6 (27.Ng3 Kg7-/+) 27...Kg7-/+ 28.Ng4 Red8 (28...Rb3 29.a4-/+) 29.Nf2 (29.Kf2 Rb3-/+) 29...Re3 (29...Rb3 30.a4-/+) 30.Kf1 (30.Ng4 Rb3-/+) 30...Rd4 31.a4 Rb3 (31...a5 32.Ng4 Rb3 33.Ne5-/+) 32.a5=+ ba5 (32...b5 33.cb5 Rb5 34.Ng4=+) 33.g3= Ne6 (33...Nd3 34.Nd3 Rdd3 35.Ra5 Rf3 36.Kg2=) 34.Ra5 (34.f4!?=) 34...Rf3=+ 35.Kg2 Rb3 36.Ra7 Rb4 Attacks the isolani on c4 (36...h6 37.h3=+) 37.Rc3 (37.Nh3 Rb8=+) 37...Rdc4 (37...Rbc4 38.Rf3 Nd8 39.e5-/+) 38.Rf3 Attacking the backward pawn on f7 38...Nd8 39.Nd3 Rc2 (better 39...Rb7 40.Rb7 Rc2 41.Rf2 Rf2 42.Kf2 Nb7-/+) 40.Kh3? (better 40.Rf2 Rf2 41.Kf2-/+) 40...Re4–+ 41.Rd7 (41.Nf2 Rb4–+) 41...Re8 (better 41...g5 42.g4 h5–+) 42.Rc7?? (42.Nf2 c4–+) 42...c4 (better 42...Ree2 43.Nc5 Rh2 44.Kg4 h5 45.Kf4 Rc5 46.Rc5 Ne6 47.Ke4 Nc5 48.Kd4 Ne6 49.Kc4 Rh3–+) 43.Nb4 (43.Nf4 Re1–+) 43...Rb2 (43...Rd2 44.Rc4 Ree2 45.g4–+) 44.Nc6 Rb7?? (better 44...Ne6 45.Rff7 Kg8–+) 45.Rc8=+ Rd7 (45...Rb3 46.Rb3 cb3 47.Nd8=+) 46.Nd8 (46.g4 Rd1=+) 46...Red8 47.Rc4 Re8 (47...Ra7 48.g4=+) 48.Rf2 (48.g4 Re1=+) 48...Ree7 (48...f5 49.Kg2=+) 49.Rcc2 (49.g4 Re5=+) 49...Rd6 (49...f5 50.Kg2=+) 50.Rce2 (50.g4 Rd4 51.Kg3 Rd3 52.Rf3 Rd6=+) 50...Red7 (50...Ra7 51.Rf3=+) 51.Kg2 (51.g4 Rd5=+) 51...Rc6 (51...f5 52.Kf3=+) 52.Rd2 Rdc7 53.Rfe2 (53.g4 Rc5=+) 53...Rb6 (53...f5 54.Kf3=+) 54.Re8 (54.Re3 h6=+) 54...h5 (54...f5 55.Kf3=+) 55.Re3 Rf6 (55...Rb4 56.Red3=+) 56.Rf3 (56.Red3 Re6=+) 56...Rf3 (56...Re6 57.Rfd3=+) 57.Kf3 g5 58.Ra2 (58.Ke4 Kg6=+) 58...Kg6 59.h3 (59.Ke4 f6=+) 59...Rc3 60.Kg2 f6 61.Rb2 (61.Ra4 Rc2 62.Kf3 Rb2=+) 61...Rd3 (61...h4 62.g4=+) 62.Ra2 Rd4 Black plans h4 (62...Rb3 63.Kh2=+) 63.Rb2 (63.Kf3 Rb4=+) 63...h4 (63...Kf5 64.Rb8=+) 64.g4 (64.gh4 Rh4 65.Rb6 Rh7=+) 64...Kf7 (64...Rd3 65.Kh2=+) 65.Re2 (65.Rb3 Ke6=+) 65...Rd6 (65...Rd3 66.Kh2=+) 66.Kg1 (66.Re3 Ra6=+) 66...Re6 (66...Rd3 67.Kg2=+) 67.Ra2 (67.Kf1 Rb6=+) 67...Rb6 (67...Re3 68.Kg2=+) 68.Re2 (68.Kg2=+) 68...Re6 69.Ra2 Re4 (69...Re3 70.Kg2=+) 70.Ra6 (70.Kf2 Rc4=+) 70...Ke7 (70...Re2 71.Ra7 Ke6 72.Ra6 Ke5 73.Rb6=+) 71.Kg2 (71.Kf2 Rc4=+) 71...Rd4 (71...Re3 72.Ra7 Kd6 73.Ra6 Ke5 74.Ra5 Kd4 75.Ra4 Kd5 76.Ra5 Ke6 77.Ra6 Kf7 78.Ra1=+) 72.Kg1 (72.Ra3 Kd6=+) 72...Rd6 (72...Rd2 73.Ra7 Ke6 74.Rb7=+) 73.Ra2 (73.Ra7 Ke6=+) 73...Ke6 (73...Rd3 74.Kh2=+) 74.Re2 Kd5 75.Rd2 (75.Kf2 Rb6=+) 75...Ke5 76.Re2 Kf4 77.Kg2 Rc6 (77...Rb6 78.Kh2=+) 78.Rf2 (78.Rb2 Ke3=+) 78...Ke4 (78...Ke5 79.Re2 Kd4 80.Rd2 Ke3 81.Rb2=+) 79.Rf5 (79.Re2 Kd4 80.Rd2 Ke3 81.Ra2=+) 79...Rc2 (79...Kd3!?=+) 80.Kg1= Rc3 (80...Rc1 81.Kh2 Rd1=) 81.Kg2 (81.Kh2!?=) 81...Rg3=+ 82.Kh2 Rf3 83.Ra5 (83.Rc5 Rf2 84.Kg1 Rb2=+) 83...Rf2 84.Kg1 Rd2 (84...Rb2!?=+) 85.Rf5= Rd6 86.Kg2 (86.Rf2 Rd3 87.Kh2 Rf3=+) 86...Ra6 (86...Rc6 87.Rf2=+) 87.Kg1 (87.Rf2=+) 87...Ra3 (87...Rb6!?=+) 88.Kg2 (88.Kh2 Ra1=) 88...Rg3 89.Kh2 Rf3 90.Ra5 Rf2 91.Kg1 Rf4 (91...Rb2 92.Rf5=+) 92.Kg2 Kd3 93.Rd5 (93.Ra6 Kc4=+) 93...Rd4 94.Rf5 (94.Rc5 Rc4 95.Rd5 Ke4=+) 94...Rd6 95.Kg1 (95.Rb5=+) 95...Ke4 96.Kg2 Rd2 (96...Rc6!?=+) 97.Kg1= Rd3 98.Kg2 (98.Kh2!?=) 98…Rg3 ½–½. Dogan,Mire Deniz (2075) – Yuksel,Atilla Koksal (2090), TCh–TUR, 2017.

7.Ra2 dc4

8.Bc4 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Nf3 Qg6 11.0-0 Bh3 12.Nh4 Qe4 13.d4 Qh4 14.gh3 Qh3 15.Bd5 Nd8 16.Qf3 Qh6 17.Bb7? Qg6–+ 18.Kh1 Nb7 19.Qb7 Rab8 20.Qa7 Qc6 21.f3 Qc4 22.Raf2 Bb6 23.Nd2 Qf1!! 24.Nf1 Ba7 25.Kg2 Rb3 26.Ra2 f5 27.a4 f4 28.e4 Rfb8 29.Rd2 Rb2 30.Kh3 Rd2 31.Nd2 Bd4 0–1. Crafty 19.01 – Fritz 8, 2004.

8.Bc4 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Nf3 Qg6 11.0-0 Bh3 12.Nh4 Qg5 13.Rc2 Qh4-/+ 14.gh3 Ne5 15.Bd5 c6 16.Bg2 Nd3 17.Qg4 Qd8 18.Be4 Re8 19.Bf5 Qd6 20.Rc4? Ne5–+ 21.Qf4 Nc4 22.Qc4 Rad8 23.Qg4 Bc7 24.f4 g6 25.Qg5 c5 26.h4 Kh8 27.Bg4 White intends h5 27...Ba5 28.Rd1 f6 29.Qh6 Qd3 30.h5 Bd2! 31.Kg2 Qc2 32.Rd2 Rd2 33.Nd2 Qd2 34.Kf1 Qh2 35.f5 Qh1 36.Kf2 Rd8 37.Kg3 Qg1 38.Kh3 Re8 39.e4 Qh1 (39...Qh1 40.Kg3 Qe1 41.Kh3 Qe4 42.fg6 Qe3 43.Qe3 Re3 44.Kh4 hg6 45.hg6 c4–+) 0–1. Crafty 19.01 – Fritz 8, 2004.

7.Bc3 Bc3

8.Nc3 d4 9.Nb5 c5 10.a4 a6 11.Na3 de3 12.de3 (12.fe3 Nc6-/+) 12...Qa5 13.Qd2 Qa4 14.Nc2 Qc6 15.Nf3 Ne4 16.Ne5?? (better 16.Qd3 Re8 17.Be2-/+) 16...Qf6 (16...Nd2?! 17.Nc6 Nf3 18.gf3 Nc6 19.Kd2-+) 17.Qd5 (17.Qe2 Qe5 18.Qd3-+) 17…Qf2 (17...Qf2 18.Kd1 Nc3 19.Kc1 Nd5 20.cd5 Rd8-+) 0-1. Williams,Barry M - Burns,Chris, NZL Wanganui Chess Club Presidents v Cl, 2002.

8.Nc3 d4 9.ed4 Qd4 10.Nf3 Qg4 11.Qb3 Re8 12.Ne2 Nc6 13.h3 Nd4 14.Nfd4 (14.hg4? Nb3 15.Rb1 Nc5-+) 14...Qd4 15.Rc1 Bf5 16.Qc3 Qd6 17.c5 (better 17.d4!?-/+) 17...Qa6-+ 18.f3? (better 18.Qc4 Qa3 19.Rc3-+) 18…Bd3 0-1. rayfranke (2485) – andregor, net-chess.com, 2016.

7.cd5 Nd5

8.Bb2 Nc6 9.Be2 Qg5 10.Nf3 Qg6 (10...Qg2? 11.Rg1 Qg1 12.Ng1+-) 11.0-0 Bh3 12.Ne1 Bf5 13.d3 Rfe8 14.Bf3 Nb6 15.Bc6 Qc6 16.e4 Bg6 17.Nd2 Rad8 18.Rc1 Qa4 19.Qe2 Nd5 20.Ndf3 Qb3 21.Qc2 Qc2 22.Rc2 Nf4 23.Ne5 f6 24.Ng6 hg6 25.h4 Be1 26.Re1 Nd3 27.Rb1 c5 (27...Nb2?! 28.Rbb2 Rd1 29.Kh2 Re4 30.Rc7 Rh4 31.Kg3=) 28.f3 f5 (28...b5 29.Bc3 a6 30.Rd2-+) 29.Bc3 b6 (29...fe4?! 30.Rb7 e3 31.Rg7 Kf8 32.Rh7= (worse 32.Ra7 e2-+)) 30.Re2 g5 (30...Re6 31.Re3-+) 31.hg5-/+ Nf4 32.Ree1 fe4 (32...fe4 33.fe4 Rd3-+) 0-1. Bilsel,Sabahaddin - Palmkoeck,William, TKM/SF/01, 2001.

8.Qc2 Nc6 9.Bb2 Re8 10.Be2 Qe7 (10...Be6 11.Nf3 Bg4 (11...Bb6 12.0-0 a6 13.Nc3 Qd7 14.Bd3 h6 15.Nd5 Bd5= 0.06) 12.Qb3 (12.h3 Bh5 13.Bd3 Bf3 14.Bh7 Kh8 15.gf3 Qh4=+ -0.34) 12...Rb8 13.0-0 Nf4 14.Bc4 Ne6 15.Bd5 Ne7= -0.25; 10...a6 A) 11.Bd3 Qh4 12.g3 (12.Bc3 Nc3 13.Nc3 Nd4 14.Qb2 Qg4 15.Kf1 Nf5-/+ -0.88) 12...Qh5 13.Be4 Be6 14.Bc3 Nc3 15.Nc3 Bc3-/+ -0.81; B) 11.Nf3 Bg4 12.h3 Bh5 13.Bd3 Bf3 14.Bh7 Kh8 15.gf3 Qh4=+ -0.41; 10...Rb8 A) 11.Bd3 Qh4 (11...g6 12.Ne2 Ne5 13.Be5 Re5 14.0-0 c6 15.Nbc3 Qh4= -0.16) 12.Bc3 (12.g3 Qh5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Qc3 Bg4-/+ -0.78) 12...Nc3 13.Nc3 Nd4 14.Qa4 Bf5 15.g3 Qd8=+ -0.38; B) 11.Nf3 Bg4 12.Qa4 (12.h3 Bh5 13.Bd3 Bf3 14.Bh7 Kh8 15.gf3 Qh4-/+ -0.72; 12.Qc4 Be6 13.Qd3 Qe7 14.Nd4 Qg5 15.Nf3 Qh6=+ -0.44) 12...Be6 13.0-0 a6 14.Rc1 Bf5 15.d3 Bb6= -0.22) 11.Nf3 (11.Bd3 A) 11...h6 12.Nc3 (12.Ne2 Ne5 13.Bh7 Kh8 14.0-0 c5 15.Rc1 c4=+ -0.31; 12.Nf3 Bg4 13.Bh7 Kf8 14.Qb3 Nf4 15.0-0 Nh3-/+ -0.72) 12...Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Ne5 15.Be2 c5= -0.25; B) 11...Kh8 12.Ne2 Ne5 13.Bh7 Ne3 14.fe3 Qh4 15.Ng3 Qh7=+ -0.31; C) 11...g6 12.Ne2 (12.Nc3 Nf4 13.Be4 Nd4 14.ed4 f5 15.g3 Bc3=+ -0.69) 12...Ne5 13.0-0 Nd3 14.Qd3 Rd8 15.Qc4 Be6=+ -0.31; D) 11...Qh4 D1) 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 Nd4=+ (13...Nc3 14.Nf3 Qg4 15.Qc3 a6= -0.09) 14.Qb1 Nc3 15.dc3 Re3-/+ -0.88; D2) 12.g3 Qh5 13.h3 a6 14.Nc3 Be6 15.Na4 Rad8=+ -0.31) 11...Nf4-/+ 12.Bf1 Bg4 13.Qa4 (13.h3 Bf3 14.gf3 Ne6 15.Kd1 Ned4-/+ -0.75) 13...Qd6 14.Nc3 (14.Nd4 Qf6 (14...Rad8 15.h3 Nd4 16.Bd4 Bf5 17.Qa5 Qd4-+) 15.Ra2 Rad8-+ -1.47; 14.Kd1 Nh3 15.Ke1 Bf3-/+ -1.00) 14...Bf3 (14...Rad8 15.0-0-0 Bf3-/+ -0.97) 15.gf3 Ne5 16.0-0-0 Nfd3 17.Bd3 Nd3 (worse 17...Qd3 18.Qa5 Qf5 19.Qb5+/-) 18.Kb1 (18.Kc2!? Re5 19.Ne4 Nb2 20.Kb2-/+) 18…Re5 (18...Re5 19.Rhg1 Qb6-/+ (19...Nf2?! 20.Ne4 Ne4 21.fe4=); 18...Qb6!? 19.Qc2 Nf2 20.Rdg1 Bc3 21.Qc3-+) 0-1. Fleuriot,R – Meyer, corr France, 1976.

8.Qc2 Nc6 9.Bb2 Re8 10.Nf3 Nf4 11.Qc4 Ng6 (11...Qd6 12.Ng5 Nd5 13.Qd3=) 12.Qa4 (12.Nc3!?=) 12...a6 13.Be2 Bf5 14.0-0 b5 15.Qd1 Bd3 (15...Qe7 16.a4 b4 17.d4=) 16.Bd3 (16.Nd4 Nce5 17.Bd3 Nd3=+) 16...Qd3=+ 17.Ne1 Qd6 (17...Qd5 18.d4=) 18.d4 (18.Bc3 Nge5=+) 18...Nce5 19.Nf3 Nc4 20.Qc2 Nb2 (20...c5 21.dc5 Qc5 22.Nbd2=+) 21.Qb2= c5 22.a4 b4 23.Nbd2 cd4 24.Nc4 Qc7 25.Na5 Qa5 26.Nd4 ½–½. Gomez,Gustavo Daniel (2520) – Fleetwood,Daniel M (2495), Interzonal Team Tournament, 2000.

8.Qc2 Nc6 9.Bb2 Qh4!

8.Bc4 Ne3! 9.Bf7?? Rf7 10.fe3 Qh4 11.Bg3 Qf6 12.Nf3 Qa1 13.Ng5 Qa2 14.Nf7 Qf7 15.Rf1 Qe6 16.Qf3 Nd7 17.Be5 c6 18.Nc3 Bc3 19.Bc3 b6 20.Qg3 Qg6 21.Qh4?? Ba6 22.Rf4 Qb1 23.Kf2 Qf1 24.Kg3 Qe1 25.Kh3 Qh4 (25...Qh4 26.Kh4 Re8–+) 0–1. Diener,Rudolf – Szklarczyk,J, corr ICCF EU/M/Gr/627 (year?).

8.Be2.

8.Nf3 Nc6 9.Bb2 Qd6 10.Qc2 Bg4 11.Bd3 Qh6 12.Be4 Rad8 13.Nc3 Nb6 14.0-0 Nc4 15.Nb1 Nb2 16.Qb2 Rfe8 17.Qc2 Rd6 18.Nc3 Rde6 19.Bd5 Qh5 20.Be6 Re6 21.Ne1 Rh6 22.h3 Bh3 23.f4 Bf5 24.Qb3 Bb6 25.Nf3 Bd3 26.Rfe1 Rd6 27.Rac1 h6 28.Kf2 Qg4 29.g3 Qf5 30.Qd1 Nd8 31.Qa4 Ne6 32.Qe8 Kh7 33.Rh1 Qf6 34.Qa4 Nc5 35.Qb4 a5 36.Qb2 Bf5 37.Ne5 Nd3 38.Nd3 Rd3 39.Rc2 Qc6 40.Rh2 a4 41.Qc1 Ba5 42.Rh4 Qd7 43.Qb2 Rd6 44.Nb5 Rb6 45.Rc5 c6 46.e4 Be4 47.Qd4 Qd4 48.Nd4 Bd2 49.f5 Bd5 50.Nf3 Rb2 51.Nd2 Rd2 52.Ke3 Rg2 53.Rd5 cd5 54.Kf3 Ra2 55.Ra4 h5 56.Ra7 f6 57.Rb7 Ra3 58.Kf2 d4 59.Rd7 Ra5 60.Rd4 Rf5 61.Kg2 g5 62.Rd3 Kg6 63.Rd2 Ra5 64.Rb2 Ra8 65.Kh3 Ra4 66.Kg2 h4 67.gh4 Rh4 68.Rb6 g4 69.Rb8 Rh3 70.Rg8 Kf5 71.Rc8 Re3 72.Rc6 Kg5 73.Kf2 Re5 74.Rc8 f5 0–1. Degterev,Pavel (2225) – Dorer,Manfred (2240), CP–2007–S–00001, 2010.

8.Nf3 Nc6 9.Bb2 Bf5 10.Be2 Qd6 11.0-0 Rad8 12.Qa4 Nb6 13.Qb5 Bd3 14.Bd3 Qd3 15.Qh5 Rd6 16.Ne5? (better 16.Rc1=+) 16...Qb5-+ 17.Nc3 Qe5 (17...Qb2?! 18.Nc6 Rc6 19.Qa5 Qd2 20.Rac1-/+) 18.Qg4?? (18.Qe5 Ne5 19.Nb5 Rd2 20.Be5-+) 18...Rd2 19.Na4 Rb2 20.Nb2 Qb2 21.a4 Qb4 22.Qg3 Na4 23.Rfb1 (23.Kh1 Nc3-+) 23...Nc3 24.Re1 Qb2 25.Qf3 Ne5 26.Qh5 Nd3 27.Qa5 (27.Qf3 Ne1 28.Re1-+) 27...Qf2 28.Kh1 Ne1 29.Qg5 (29.Qc3 Qg2) 29…Qf1 0-1. Jostov,Keylah - Traczewski,Wojciech, 6. LSS No Engine Cup Preliminary, 2009.

8.Nf3 Nc6 9.Bb2 Bg4 10.Be2 Re8 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.a3 Ba5 9.cd5 Nd5 10.Be2 Bg4).

8.Nf3 Bf5 9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Qd6 11.Nc3 Nb6 12.Nb5 Qg6 13.Nh4 Qe6 14.Qe6+= Be6 15.Nc7 Rad8 Looking at d2 16.Bc3 Bc3 17.dc3 Ne5 18.Ne6 fe6= 19.Be2 Na4 20.c4 Rc8 21.Nf3 Nc4 22.Ng5 Rfe8 23.Ne4 Red8 24.Rc1 b5 25.Bc4= bc4 26.Ke2 ½–½. Degterev,Pavel – Tasic,Vladimir, SH–2006–0-00057, 2006.

8.Nf3 Bf5 9.Qb3 Be4 (9...Nc6 10.Bb2=+ (10.Nd4 Nd4 11.Bd4 b6 12.Bc4 c6 13.Bd5 cd5 14.0-0 Qd7= -0.16) A) 10...Rb8 11.Be2 (11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.Qc3 Re8 14.Be2 Qd6= -0.03) 11...Qd6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Rfe8= -0.03; B) 10...Nb6 11.Be2 Re8 12.0-0 a6 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Qg5= -0.16) 10.Be2 (10.Qb2 g6 (10...f6 11.Qb7 Nd7+= 12.Bg3 Bb6 13.Qa6 Nc5 14.Qc4 Rb8+/- 0.94) 11.Bh8 f6 12.Qb7 Nd7 13.Nd4 Kh8 14.Nc6 Qe8-+ -2.38) 10...Nd7 (10...Nc6 11.Bb2 (11.0-0 Ne5 12.Ne5 Qg5 13.Nf3 Qf6 14.d4 Qg6= 0.00; 11.Nc3 Bf3 12.Bf3 Ne5 13.Qd5 Bc3 14.dc3 Qf6=+ -0.53) 11...Re8 12.0-0 Rb8 13.Rc1 Nb6 14.d3 Bd5= 0.12) 11.Bb2 (11.0-0 Ne5 12.Ne5 Qg5 13.Nf3 Qf6 14.d4 Qg6= 0.00) 11...Nc5 (11...Re8 12.0-0 Nc5 13.Qc4 Qd6 14.Rc1 Nd7= 0.06) 12.Qc4 Qe7 (12...b6 13.0-0 Nf6 14.Rd1 Bd5= -0.09) 13.0-0 c6 (13...Rfd8 14.Rc1 Nd7= 0.00) 14.d4 (14.Rc1 Nd7=) 14...Nd7 (14...Ne6= -0.16) 15.Nbd2 Bd2 16.Nd2 N7f6 17.Bd3 b5 18.Qc2 Rfe8? (better 18...Bd3 19.Qd3 Rac8=) 19.Ne4+- Ne4 20.Be4 (20.Qc6!? Nef6 21.Bb5+/- (21.Qb5 Rab8=+)) 20...Qe4 21.Qe4 (21.Qc6!? Rab8 22.Rfc1+/-) 21...Re4= 22.Rfc1 Re6 23.Re1 h5 24.Rac1 a5 25.e4 Nf4 (25...Nb6 26.Bc3=) 26.Re3 Rg6 (26...b4!?=) 27.g3+/- h4 28.Kf1 hg3 29.hg3 (worse 29.Rg3 Rg3 30.hg3 Nd3=) 29...Nh5 (29...Nh3 30.Kg2 Nf4 31.Kf3+=) 30.Rc5 Nf6 31.Rc6 The passed pawn on d4 will become decisive later 31...Ng4 32.Rg6 (better 32.Rec3!? b4 33.ab4 Rc6 34.Rc6 ab4 35.Rc4+-) 32...Ne3+= 33.fe3 fg6 34.Ke2 Rb8 35.d5 (35.e5 Kf7+=) 35...Kf7 (35...b4 36.e5=) 36.Kd3 b4 37.ab4 Rb4 38.Bc3 Rb3 39.Kc4 a4 40.e5 Rb6 (40...Rb8 41.e6 Ke7 42.Bb4 Kf6 43.e4+/-) 41.e6 Ke8 (41...Ke7!? 42.Bb4 Kf6+/-) 42.Bb4+- Ra6 (42...Rb8 43.d6+-) 43.Ba3 (43.Kb5 Ra8 44.d6 a3+-) 43...Ra8 44.d6 (44.Kb5 Kd8+-) 44...Rb8 (better 44...Ra5 45.Bc5 Ra8 46.d7 Kd8 47.Bb6 Ke7+/-) 45.e4+- g5 46.e5 g4 (46...g6+-) 47.e7 (47.Kd5 g5 48.Bc1+-) 47...Kd7 48.Kd5 Rb5 49.Kd4 Rb8 50.Kc5 (better 50.Ke4!?+/-) 50...Rb3+= 51.e6 Ke8 52.Bb4 Rd3?? (better 52...a3 53.Ba5 Rd3 54.d7 Ke7+=) 53.Kc6 (53.Kc6 Rd6 54.Kd6+- (54.Bd6 g5 55.Kd5 a3+-)) 1-0. Tilp,Andreas - Hartwig,Bernhard, corr DDR, 1987.

8.Nf3 Bf5 9.Be2 Nd7 10.Bb2 c6 11.0-0 Qb6 12.Qc1 Nc5 13.Bd4 Nb3 14.Bb6 Nc1 15.Rc1 ab6 (15...Nb6? 16.Rc5 Bb1 17.Rb1 (17.Ra5?! Be4+=) 17...Bd2 18.Nd2+-) 16.Nd4 Bb1 17.Rcb1 Bd2 18.Bf3? (better 18.Rb3=+) 18...Bc3-+ 19.Ra2 Nb4! 20.Re2 (20.ab4 c5 Double attack (20...Ra2 Pinning; 20...Ra2 Deflection; 20...c5 Decoy); 20.Rb4 c5 Double attack (20...c5 Decoy)) 20...Ra3 21.Nc2 Nc2 22.Rc2 Rd8 23.g3 b5 24.Kg2 b4 25.Be4 g6 26.h4 Kg7 27.h5 Kf6 28.hg6 hg6 29.Rcc1 Rd2 30.Rd1 Rd1 31.Rd1 b3 32.Rd7 b5 33.Bc6 b2 34.Be4 Ra1 35.Rb7 b4 36.Rb6 Ke5 37.Rb5 (37.Kf3-+) 37...Ke4 38.Rb7 (38.f3 Ke3 39.Rc5 b1Q 40.Kh3 Qh1 41.Kg4 Qf3 42.Kh4 Rh1 43.Kg5 Qg3) 38…b1Q (38...b1Q 39.f3 Kd3 40.Rd7 Ke2 41.Rd1 Qd1 42.g4 Qh1 43.Kg3 Be5 44.f4 Rg1) 0-1. Jostov,Keylah - Hruby,Milan (2145), IECG, 2009.

8.Nf3 Re8

9.Qa4 c5 10.Be2 Nc6 11.Bb2 Nf6 12.Qc2 Ne4 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Bg4 16.0-0 Qf6 17.Rab1 b6 18.Rbd1 Bf5 19.Bd3= Bd3 20.Qd3 Rad8 21.Qb5 Ne5 22.Ne5 Qe5 23.Rd3 Qe7 24.Rfd1 Rd3 25.Qd3 f6 26.Qd7 Kf7 27.Qa4+= Kf8 28.h3 a5 29.Rd7 Qe4 30.Qd1 Qe5 31.Ra7 Re7 32.Qd8 Re8 33.Qd7 Qe7 34.Qe7 Re7 35.Re7 Ke7=+ 36.c4 a4 37.g4 g6 38.f4= h6 39.h4 g5 40.h5 ½–½. Ramos,J – Jimenez Arteaga,Angel, corr, 1988.

9.Qa4 Nc6 10.Bb5 Nb6 (10...Ne5 11.Be8 Nf3 12.gf3-/+) 11.Qf4 Ne5 12.Ne5 Re7 13.0-0? (better 13.Be2-/+) 13...Qd5-+ (13...Bd2 A) 14.Nd2?! Qd5= (14...Qd2?? 15.Rad1 Qd1 16.Rd1+-); B) 14.Rd1 Qd6 B1) 15.Rd2?! Nd5 16.Nc6 B11) 16...Nf4? 17.Rd6 Re8 18.Ne7 (18.ef4 Re1 19.Bf1 cd6-/+) 18...Kf8 19.Rd2+- (19.ef4?! cd6 20.Be8 Ke7+-; 19.Be8?! cd6 20.ef4 Ke7+-; 19.Nc8?! cd6 20.Be8 Rc8+-); B12) 16...bc6 17.Qd6 cd6+/-; B2) 15.Nd2 Qe5 16.Qe5 Re5 17.Nc4+/-) 14.Nf3 (14.Nc6 bc6 15.Be2 Rb8-+ (15...Bd2?! 16.Nd2 Bf5 17.Bf3=)) 14...Qb5 15.Nd4 Qh5 16.f3 Nd5 17.Qg3 c6 (17...c6 18.Nc2 Bf5-+) 0-1. Tilp,Andreas - Reichel,Michael, corr DDR, 1988.

9.Bb2 c6 10.Qc2 Bg4 11.Ne5 Be6 12.Bd3 h6 13.0-0 Nd7 14.Nf3 Bc7 15.Nd4 Qh4 16.g3 Qh3 17.Ne6 Qe6 (< 17...Re6 18.Bf5 Qh5 19.Be6 fe6 20.f4+/–) 18.Nc3 N7f6 19.Nd5 Nd5 20.Rfc1 Rad8 21.Bh7 ½–½. Bilsel,Sabahaddin – Boronka,Josef, TKM/SF/01, 2001.

9.Bb2 Nc6 10.Be2 Qd6 11.0-0 Bf5 12.Qb3 Rad8 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Nc3 15.Qc3 Be4 16.Rfc1 Qg6 17.d4 Rd7 18.Ne1 Bd5 19.Bf3 Ne7 20.Rab1 b6 21.Qc2 Qc2 22.Rc2 Bf3 23.Nf3 c5 24.dc5 Rc7 25.Rbc1 Rec8 26.Kf1 f6 27.Ke2 Kf7 28.Nd4 Rc5 29.Rc5 bc5 30.Nb5 Ke6 31.Na7 Ra8 32.Nb5 Ra5 33.Rc5 Ra4 34.Rc7 g6 35.Ra7 Rh4 36.Nd4 Kd6 37.h3 Nd5 38.Kd3 f5 39.f4 Kc5 40.Ra6 h5 41.Nf3 1–0. Arkell – Gallagher, 1986.

9.Bb2 Nc6 10.Be2 Re3 11.fe3 Ne3 12.Qa4 Bf5 13.Bb5 Nc2 14.Qc2 Bc2 0–1. guest1422 – guest159, ICC, 2002.

9.Bb2 Nc6 10.Be2 Re3 11.fe3 Ne3 12.Qb3 Ng2 13.Kf2 Bh3 14.Kg3 Qd6 15.Kh3 Nf4 16.Kg3 Ne2 17.Kf2 Nf4 18.d4 Qg6 19.Nbd2 Qg2 20.Ke3 Bd2 21.Nd2 g5 0–1. Harding,Timothy David – Wedemeyer, corr EU/M/881, 1989.

9.Bb2 Bf5 10.Bc4 Nb6 11.Be2 c5 12.0-0 Nc6 13.d4 cd4 (13...c4 14.Qc1+=) 14.Nd4= Nd4 15.Qd4 Qd4 16.Bd4 Rac8 17.a4 (17.Bf3 Re7=) 17...Re7 18.Rd1 Rec7 19.Bb6 (19.Na3 a6 (19...Na4? 20.Nb5 Nc3 21.Bc3 Bc3 22.Ra7+–) 20.Bb6 Bb6+=) 19...Bb6 (worse is 19...ab6 20.Na3 Bc3 21.Nb5 Ba1 22.Nc7+/–) 20.a5 Bc5 21.Nc3 Bc2 22.Rf1 (22.Rdc1 Be3 23.Rc2 Bd4+=) 22…Bf5 ½–½. Degterev,Pavel (2545) – Jaulneau,Christophe (2550), Memorial Bernstein A, 2007.

9.Bb2 Bf5 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Nc6 12.0-0 Bd3 13.Nd4 Ne5 14.Nb3 Qd5 15.Bd3 Nd3 16.Bd4 Rac8 17.Qc2 c5 18.Qd3 c4 19.Qe2 cb3 20.Qg4 g6 21.Nc3 Qe6 22.Qf3 Rc6 23.Rfd1 Bc3 24.Bc3 Na4 25.Bd4 b2 26.Rab1 Qb3 27.h4 Rec8 28.Qf4?? f6?? 29.Re1 Qa3 30.Bf6 Rc1 31.Qd4?? Qa2 32.Kh2=+ Qe6 33.Bh8 Qf7 34.Qa4 Re1 35.Re1 Kh8 36.Rb1 Qf6 37.Qe4 h5 38.d4 Qf2 39.Rb2 Qb2 40.Qe5 Kh7 41.Qe7 Kh6 42.Qg5 Kg7 43.Qe7 Kh8 44.Qf6 Kh7 45.Qe7 Kh6 46.Qg5 Kh7 47.Qe7 ½–½. Zarkov 4.5t – ChessTiger15, 2004.

9.Bb5 Nd7 10.Qa4 c6 11.Bc6 bc6 12.Qc6 Ne5 13.Qa8 Nf3 14.gf3 Qf6 15.Qd5 Qa1 –+.

9.Bb5 Nd7!? 10.Bd4 c5 -/+.

9.Bb5 Re5 10.Ne5+= Qf6 11.Nc4 Qa1 12.Na5 Bf5 (better is 12...Nd7!?+=) 13.0-0+= Qb2 (13...c6 14.Qb3 Qf6 15.Bc4+=) 14.Nc3 Nc3 15.dc3 Nc6 16.Bc6 bc6 17.Nc6 Be4 (17...Be6 18.Qf3 Rf8 19.Qf4 Qc3 20.Qc7 Qa3 21.Na7+=) 18.Ne7 (18.Qd7!? Qb3 19.Nd8+/–) 18...Kf8 19.Qd4 Qb7 20.f3 c5 21.Qe4 Qe4 22.fe4 Ke7 23.Rb1 Rd8 24.Kf2 Rd3 25.Rb7 Ke6 26.Ra7 Rc3 27.Ra6 Ke7 28.e5 Rc2 29.Kf3 c4 30.h4 Ra2 31.Rc6 Ra3 32.Rc4 h5 33.Kf4 Ra2 34.g3 Rg2 35.Ra4 Rg1 36.Ra7 Ke6 37.Ra6 Ke7 38.Ra5 Ke6 39.Rb5 Rg2 (39...Rf1 40.Ke4=) 40.Rb6+= Ke7 41.e6 (41.Rb8 Rf2 42.Ke4 Ra2+=) 41...fe6 42.e4 Ra2 (42...e5 43.Kf3 Ra2 44.Rg6=) 43.Rb5+= Kf6 44.Rh5 Rf2 45.Ke3 Rf1 46.Ra5 Rg1 47.Kf2 Rb1 48.Ra7 Rb3 49.e5 Kg6 (49...Ke5 50.Rg7 Deflection (50.Ra5 Decoy)) 50.Re7 Rb2 51.Kf3 Rb3 52.Kg4 Rb4 53.Kh3 Rb6 54.g4 Kh6 55.Re8 (55.Kg3 g5=) 55...g5 (55...Kg6 56.h5 Kg5 57.Rg8 Rb3 58.Kg2=) 56.h5+= Kg7 57.Re7 (57.Kg3+=) 57...Kf8? (better is 57...Kh6!?=) 58.Rd7+/– Rb3 59.Kg2 Rb4 60.Kf3 Rb3 61.Kf2 Rb2 62.Ke3 Rb3 63.Kd4 (63.Rd3 Rb7+/–) 63...Rb4 64.Kc5 Rg4 65.h6 Rh4 (65...Kg8 66.h7 Kh8+–) 66.h7 g4 67.Kd6 (better is 67.Kd4+–) 67...g3= 68.Rd8 Kg7 69.Rg8 Kf7 70.Rg3 Rh7 71.Kd7 Kf8 72.Ke6 Re7 73.Kd6 Ra7 74.Rd3 Ke8 75.Ke6 Rh7 76.Kf6 Ra7 77.Rb3 Ra6?? (77...Rf7 78.Ke6 Re7 79.Kd5 Rd7 80.Ke4=) 78.Kf5 (better is 78.e6 Kd8 79.Kf7 Ra7 80.Kf8+–) 78...Ke7= 79.Rh3 Rb6 80.Rh7 Ke8 81.Ra7 Rc6 82.Rg7 Ra6 83.Rg6 White intends e6 83...Rg6 84.Kg6 Ke7 85.Kf5 Kf7 86.e6 Ke7 87.Ke5 Ke8 88.Kd6 Kd8 89.e7 ½–½. Llorente Zaro,Alfonso (2460) – Gomez Anadon,Daniel (2235), British Chess Championships, 2016.

9.Qc2 Nc6 10.Bc3 Nc3 11.Nc3 Bg4 12.Be2 Bf3 13.gf3 Bc3 14.Qc3 Qg5 15.Kf1 Qa5 16.Qb2 Qb6 17.Rb1 Qb2 18.Rb2 Rab8 19.d4+= Ne7 20.Rg1 b6 21.Rc2 c6 22.Bd3 f5 23.h4 g6 24.h5 Kf7 25.Ke2 Rbd8 26.f4 Kf6 27.hg6+= hg6 28.Kf3 Rh8 29.Bf1 Rd5 30.Bc4 Ra5 31.Ra1 Rc8 32.a4 Rd8 33.Bb3+= Rh8 34.Rac1 Rh3 35.Kg2 Rh5 36.Rc6 Nc6 37.Rc6 Kg7 38.Rc7 Kf8 39.d5 Rc5 40.d6 Rh8 41.Be6 g5 42.Rf7 (42…Ke8 43.Rb7+–) 1–0. Preuss – Buczinski,Henryk, corr 3GMM–34, 1997.

9.Qc2 Nd7 10.Bb2 N7f6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3=+ 13.Qc3 Ne4 14.Qb2 c5 15.Bc4 Qe7 16.h3 Bf5 17.0-0 Nd6 18.Be2 Rad8 19.d4 cd4 20.Nd4= Be4 21.Rac1 Qg5 22.Bf3 Bf3 23.Nf3 Qe7 24.Nd4 Rc8 25.Rfd1 Qe5 26.Qb3 Red8 27.Qb4 Qf6 28.Rc8 Rc8 29.Nb5 Nb5 30.Qb5+/– Rd8 31.Rd8 Qd8 32.Qb7 Qd1 33.Kh2 Qd6 34.g3 Qa3 35.Qa8 Qf8 36.Qa7 Qc8 37.g4 h5 38.Kg3 hg4 39.hg4 Kf8 40.Qa3 Ke8 41.Qd6 Qc2 42.f3 Qc4 43.g5 g6 44.Qf6 Qc7 45.Kg4 Qc4+/– 46.Kg3 Qc7 47.Qf4 Qc5 48.Qe4 Kf8 49.Kf4 Qd6 50.Qe5+– Qb4 51.Qd4 Qb8 52.Kg4 ½–½. Fischbach,R – Markus,John R, GER–ch qgB31 corr939, 1993.

9.Bc4 Nc6 10.Bb2 Nb6 11.Qc2 Nc4 12.Qc4 Be6 13.Qc2 Qd7 14.0-0 Bf5 15.Qb3 Re6 16.d4 (16.Qb7?? Rb8 17.Qb8 Nb8–+) 16...Be4 17.Nbd2 Bd5 18.Qc2 (18.Qb7?? Ne7 19.Qa8 Ba8–+) 18...Rae8 19.Qf5?? (better is 19.Bc3+=) 19...Bd2–+ 20.Nd2 Bg2! 21.f3? (21.Kg2 Rg6 Double attack (21...Rg6 Decoy)) 21...Bf1 22.Kf1 Rd6 (better is 22...g6 23.Qg4 f5–+) 23.Qd7 Rd7 24.Ne4 b6 25.Kf2 Rde7 26.Rg1 Kf8 27.a4 f5 28.Ba3 fe4 29.fe4 Kf7 30.Be7 Re7 31.Kf3 g6 32.e5 Nb4 33.Ke4 Ke6 34.Rf1 Rf7 35.Rc1 c6 36.h4 h6 37.Rc4 a5 38.Rc1 Rf2 39.h5 g5 40.Rc6 Nc6 41.d5 Kd7 42.e6 Kd6 43.dc6 Ke6 0–1. combijack (1765) – horsforth (1930), gameknot.com, 2010.

9.Bc4 Bg4 10.Bc3 Nc6 11.0-0 Nc3 12.Nc3 Bc3 13.dc3 Qf6 14.Be2 Qc3 15.Nd4 Be2-/+ 16.Ne2 Qe5 17.Qc2 Rad8 18.Rab1 Na5 19.a4 b6 20.Nd4 c5 21.Nf5 Nc6 22.Ng3 Rd5 23.Rbd1 Red8 24.Rb1 Nb4 25.Rb4? cb4 26.e4 Rd2 27.Qc4 a5 28.f4 Qb2 29.Qc7 Rg2 (29...Rg2 30.Kh1 Rh2 31.Kg1 Qg2#) 0–1. Schirmer,Michael – Frohlich,Rainer, BdF, 1984.

9.Be2 Nd7 10.Bb2 N7f6 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5 13.Qb3 c6 14.d3 (14.Nc3 Nf4 15.ef4 Bc3 16.Bc3 Re2+–) 14...Nf4=+ 15.ef4 Re2 16.g4 Ng4 17.hg4 Bg4 18.Ng5 Be6 19.Qd1 (worse 19.Qb7 Rb8 20.Bf6 Rb7 (worse 20...gf6 21.Qc6 fg5 22.f5 Bf5 23.Nc3–+) 21.Bd8 Bd8–+) 19...Rb2 20.Qh5 h6 21.Ne6 fe6 22.Qe5 Qh4 (better 22...Qf6–+) 23.Qb2=+ Qg4 24.Kh2 Qf4 25.Kg2 Qg4 26.Kh1? (26.Kh2 Bc7 27.f4 Bf4 28.Rf4 Qf4 29.Kh1 Qf1 30.Kh2–+) 26...Qf3 27.Kg1 Rf8 28.Nd2 (28.Qe5 Rf4 29.Qe6 Kh7 30.Ra2–+) 28...Qg4 29.Kh1 (29.Kh2 Rf5 30.Qg7 Kg7 31.Nf3 Rh5 32.Nh4 Rh4) 29…Rf5 (29...Rf5 30.Qe5 Re5 31.Nf3 Qf3 32.Kg1 Rg5 33.Kh2 Bc7) 0–1. Hilbert,Stephan J (1715) – Galus,Stanislaw (1790), FICGS, 2015.

9.Be2 Re5 10.Ne5 Qf6 11.Qa4? (better 11.Nc4 Qa1 12.Na5=) 11...Qe5-+ 12.Qa5 (12.f4 Bd2 13.Nd2 Qe3 14.Qe4 Qe4 15.Ne4 Nf4 16.Bf3=+) 12...Qa1 13.0-0 Qa2 (13...Nb6 14.d4 Nc6 15.Qh5-+) 14.Bf3 (14.Nc3 Nc3 (14...Qd2?! 15.Qd5 Qd5 16.Nd5+=) 15.Qc3 Qd5-+) 14...Nb6 (14...Be6!? 15.Nc3 Nc3 16.Qc7-+) 15.Qe5 The mate threat is Qe8 15...N8d7 (15...Qe6 16.Qc7 Qf6 17.d4-+) 16.Qc7 Qc4 (16...Nf8 17.d4-+) 17.Qd8 (17.Rc1 Qe6-+) 17...Nf8 18.Qe7 Rb8 (18...Nd5 19.Qd8 Nc7 20.Qe7-+) 19.Qd6 Nbd7 20.d4 b6 (20...b5 21.Nd2 Qc2 22.Qb4-+) 21.Nd2 (21.Rd1 Bb7 22.d5 Re8-+) 21...Qe6 (21...Qc2 22.Rd1-+) 22.Qc7 (22.Qe6 Ne6 23.Rd1 b5-+) 22...a5 (better 22...Qa2 23.Qc3 Ba6-+) 23.Nc4? (better 23.Rd1-+) 23...Ba6 24.Rc1 (24.d5 Qg6 25.Ne5 Ne5 26.Qe5-+) 24...Rc8 25.d5 (25.Qf4 Rc4 26.Rd1 Rc3-+) 25...Rc7 26.de6 Ne6 (26...Ne6 27.Bg4 b5-+) 0-1. Wantoch_Rekowski,Jacek - Pegiel,Marek, corr 2AMM Poland, 1993.

9.Be2 Re5 10.Ne5 Qf6 11.Nc4 Qa1 12.Na5 b6 13.Bf3+= Be6 14.Nb3 Qb2 15.0-0 Nd7 16.d4 Ne3 17.fe3+/– Bb3 18.Qd2 Qd2 19.Nd2 Re8 20.Nb3 Re3 21.Rb1 Kf8 22.Kf2 Rc3 23.a4 a5 24.Ke2 Ke7 25.Kd2 Rc4 26.Ra1 Rb4 27.Kc3 Kd6 28.Be2 Nf6+/– 29.Bc4 Ne4= 30.Kd3 Nf2 31.Kc3 Ne4 32.Kd3 Nf2 33.Kc3 Ne4 ½–½. Morriss,P (1985) – Stull,Norbert (2165), World Seniors, 2009.

9.Be2 Re5 10.Ne5 Qf6 11.Nc4 Qa1 12.Na5 Qe5 13.d4 Qg5 14.0-0 b6 15.Nc4 Bb7 16.Bf3 Nd7 17.Nbd2 N7f6 18.Ne5 Rd8 19.Qa4 a6 20.Qb3 c5 21.h4 Qh4 22.dc5 Qg5 23.Nec4 b5 24.Nd6 Ba8 25.N2e4 Qg6 26.Nf6 Nf6 27.Ba8 Ra8 28.Rd1 Ne8 29.Qd5 Rd8? (better is 29...Rb8!?+/–) 30.Nf5+– (30.Nf5 Rd5 31.Ne7 Kf8 32.Ng6 hg6 33.Rd5+–) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Klykow,Luke (1835), WC–2013–P–00012, 2009.

9.Be2 Re5 10.Ne5 Qf6 11.Nc4 Qa1 12.Na5 Bf5 13.0-0 b6 (13...Qb2 14.Bf3 Be6 15.Nc3 Nc3 16.dc3+/–) 14.Bf3+= Be6? (better is 14...Qe5+=) 15.Qa4+– Bd7 16.Qb3 ba5 (16...Qf6 17.Qd5 c6+–) 17.Nc3 a4 18.Qd5 (18.Qd5 Qa3 19.Qa8+–; 18.Ra1?! ab3 19.Bd5 Nc6+/–; worse is 18.Bd5 Qf1 (worse is 18...ab3 19.Ra1 Nc6 20.Rb1+/–) 19.Kf1 ab3 20.Ba8 c5+=; 18.Nd5?? Qf1 (18...ab3 19.Ra1 Nc6 20.Ne7 Ne7 21.Ba8+/–) 19.Kf1 ab3 20.Nc7 Bc6–+) 1–0. forsetinn (1895) – timbentley (1690), gameknot.com, 2013.

9.Be2 Bf5 10.0-0 Nd7 (10...Nc6 11.Bg3 Qf6 (11...Rb8 12.Qb3 Be6 13.Qc2 Qf6 14.d4 Bf5 15.Qc5= 0.06; 11...Qd7 12.Bb5 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3 Rad8 15.Qg4= 0.03; 11...a6 12.Qb3 Qd7 13.d4 Rab8 14.Rc1 Nf6 15.Ne5= 0.03; 11...Bb6 12.Bb5 Qf6 13.d4 Bg4 14.h3 Bh5 15.Bc4= -0.03) 12.d4 Bb1 13.Bh4 Qh6 14.Bg5 Qd6 15.Qb1-/+ -0.87; 10...c5 A) 11.d4 Nc6 (11...Nd7 12.Qb3 Ne5 13.de5 Nb6 14.Rc1 Qc7 15.Nc3= 0.00) 12.Qb3 Re7 13.Rd1 Bb1 14.Rdb1 Nc3 15.Rb2=+ -0.41; B) 11.d3 Nd7 (11...Qe7 12.Qb3 Nc6 13.Qd5 Rad8 14.Bd6 Qf6 15.Qc5= 0.16; 11...Nc6 12.Bb2 Rc8 13.Nfd2 Bc7 14.Nf3 Qd6 15.Nbd2=+ -0.53) 12.Bg3 Qf6 13.d4 Bc3 14.Ra2 cd4 15.ed4=+ -0.56; C) 11.Qb3 Nc6 12.Bg3 Qd7 13.Rc1 Be6 14.Qc2 Bb6 15.Bb5= 0.16) 11.Bb2 c6 (11...c5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Qb3= -0.25; 11...N7f6 12.Qb3 Rb8 13.Be5 b5 14.a4 b4 15.Bc4= 0.03; 11...Nc5 12.d3 Qe7 13.Nd4 Bg6 14.Kh1 Qd7 15.Kg1= -0.22; 11...N7b6 12.Nd4 Bd7 13.Qc2 Na4 14.Bf3 Ne7 15.Nb3= 0.13) 12.Nc3 (12.Nd4 Bg6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Nc5 15.Rc1= -0.25) 12...Nc5 13.Nd5 (13.Nd4 Bd3 14.Bd3 Nd3 15.Qc2= -0.25) 13...Qd5 14.d4 Nb3 15.Ne5 Re5 16.de5 Be6 17.Qd5 Bd5 18.Rad1 Nd2 19.Rd2 Bd2 20.Rd1 Ba5 21.f4 Rd8 22.Kf2 Be6 23.Rd8 Bd8 24.e4 b5 25.Ke3 g6 ½-½. Giorgetti,Fosco (2040) - Johnsrud,Jeffory (2200), A050 SEMI, 2004.

9.Be2 Bf5 10.Qb3 c6 11.Bd4 Nd7 12.0-0 b5 13.Rc1 Re6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 (15.dc3!? Rd6 16.c4 bc4 17.Bc4+=) 15...Nc5+= 16.Qd1 Nc3 17.Rc3 Na4 18.Rcc1 Be4 19.d3 Nb2 20.Qb3 Bf3 21.Bf3 Attacking the backward pawn on c6 21...Nd3 22.Rd1 Rd6 23.Bc6 Rc6 24.Rd3 Qf6 25.Rad1 a6 26.a4 ba4 27.Qa4 g6 28.Rd4 Rac8 29.g3 Rc1 30.Kg2 Rd1 31.Rd1 Kg7 32.Qa1 Ra8 33.Qa4 Rc8 34.Rd5 Rb8 35.Rd4 Rb6 36.Rf4 ½–½. forsetinn (2250) – capablancaven (2220), gameknot.com, 2014.

9.Be2 Bg4 10.Bb2 c5 11.0-0 Nc6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Qc2 Bf5 16.Qb2 b6 17.Rfd1 Be4 18.Nd2 Bd5 19.Bf3 Rad8 20.Qc2 Bf3 21.Nf3 g6 22.h3 Na5 23.e4 Qe6 24.e5 Nc4 25.Rd8 Rd8 26.Re1 h6 27.a4 Kg7 28.h4 a6 29.Qe4 Nd2 30.Nd2 Rd2 31.Re2 Rd5 32.Re1=+ b5 33.ab5 ab5 34.g3 c4 35.Re3 Rd1 36.Re1 Rd3 37.Re3 Rd1 38.Re1 Rd5 39.Re3 Kf8 40.Re1 Ke7 41.Qe3= Qf5 42.e6 fe6 43.Qh6 Qf6 44.Qe3 Kf7 45.Qa7 Qe7 46.Qe3 Qf6 47.Qa7 Qe7 48.Qe3 ½–½. Schiefelbusch,Dirk (2060) – Eismont,Igor (2170), Dortmund–ch, 2005.

9.h3 Nc6 10.Bb2 Nf4 11.Qc2 Be6 12.Nc3 Nd5 13.Be2 Qd7 14.Nb5 Bf5=+ 15.Qb3 Rad8 16.Nbd4 Nd4 17.Bd4 Bb6 18.Bb6= ab6 19.d4 Qd6 20.Ne5 f6 21.Nc4 Qe6 22.Nd2 Kh8 23.Bc4 Qd7 24.0-0 Be6 25.Rfc1 Bg8 26.Nf1 f5 27.Qc2 Re7 28.Bd3 Rf8 29.Nh2 g5 30.Nf3+/– Rg7 31.Ne5 Qe6 32.Bc4 Qd6 33.Qb2 g4 34.h4 g3=+ 35.Re1 gf2 36.Qf2 f4 37.e4 Ne3-/+ 38.Bf1 Qd4–+ 39.Nf3 Qe4 40.Ng5 Qf5 41.Rac1 h6 42.Nf3 Bd5 43.Rc3 Rfg8 44.Rce3 fe3 45.Re3 Bf3 46.Rf3 Qc5 47.Re3?? Rf8 (47...Rf8 48.Qe2 Re8–+) 0–1. Jovanovic,Momir (2060) – Koepke,Christian (2295), 27th Open Munich GER, 2007.

9.Qb3 Nc6-/+

10.Bb2 Rb8 11.Bc4 Be6 12.Qc2 Nf4 13.0-0 Bc4 14.Qc4 Nd3 15.Bd4 Nd4 16.ed4 Nf4-/+ 17.Nc3 Bb6 18.d5 Qf6 19.g3 Ne2 20.Kg2 Nd4 21.Nd4 Qd4 22.Qd4 Bd4 23.Rab1 a6 24.Rfe1=+ Kf8 25.Re8 Ke8 26.a4 Kd7 27.Rb4 Bc5 28.Rf4 f6 29.Rc4 Bd6 30.Rg4 g6-/+ 31.Rh4 h5 32.Re4 Re8 33.Re8 Ke8 34.Kf3 Kd7 35.h4 c6 36.Ke3 Kc7 37.dc6= Kc6 38.d4 b5= 39.ab5 (39.Ne4 Be7 40.ab5 ab5=) ½–½. Waibel,Ulrich – Prange,Ecki, compuserve, 1995.

10.Bb2 Be6 11.Qc2 Bg4 12.Be2 Qd7 13.0-0 Nf4 14.Bb5? (14.ef4 Qf5 Double attack (14...Re2 Pinning; 14...Re2 Deflection; 14...Qf5 Decoy)) 14...Bf3–+ 15.gf3 Re6 16.ef4 Rg6 17.Qg6 hg6 18.Bc3 (18.Rc1 Re8–+ (18...Bd2?! 19.Bc6 bc6 20.Rd1=)) 18...Bb6 19.a4 a6 20.Bc6 Qc6 (worse is 20...bc6 21.a5 Bd4 22.Re1–+) 21.Kg2 Rd8 22.a5 Ba7 23.Re1 Rd3 24.Re3 Be3 25.fe3 Qd7 26.Na3 (26.Ra2–+) 26...Rd2 27.Bd2 Qd2 28.Kg3 Qb2 29.Rb1 Qa3 0–1. Yeung,Chun Keung (1805) – Helman,Barnard, 10th Hong Kong CC Championship th HK, 2005.

10.Bb2 Be6 11.Qc2 Bg4 12.Qa4 Ne3 13.fe3 Re3 14.Kd1 Qh4 15.Bb5? Rf3!–+ 16.Kc1 Rf5 17.Bc6 Rc5 18.Nc3 Bc3 19.Bc3 Qg5 20.Kb2 Rc6 21.Rae1 Be6 22.Re3 Rb6 23.Ka1 Qd5 24.Qc2 Rb3 25.Qa2 Qd6 26.Be5 Re3 27.Bd6 Ba2 28.de3 cd6 29.Ka2 Rc8 30.Rd1 Rc6 (30...Rc6 31.g4 f6–+) 0–1. Afifi,Assem – Hakki,Imad, Cairo, 1997.

10.Bb2 Nf4 11.Nc3 (11.Bc4 Be6 12.0-0 Bc4 13.Qc4 Nd3=+) 11...Ne5 12.Ne5 Re5 13.Ne2?? (better 13.Nb1 Re6 14.Qa4=) 13…Qd2 0-1. Tilp,Andreas – Gotthardt, corr, 1988.

10.Bb2 Nf4 11.Nd4 Nd4 12.Qc4 –+.

9.Be2 c5

10.0-0 a6 11.Qc2 Nd7 12.d4 Ne5 13.de5 Qe7 14.Bc4 Be6 15.e4 Nf4 16.Be6 Qe6 17.Kh1 Rac8 -/+.

10.0-0 Bf5 11.Qb3 Nc6 12.Bg3 Qd7 13.Rc1 Be6 14.Qc2 Bb6 15.Bb5 Bf5 16.Bc6 bc6 17.Qc4 Nf6 =.

10.0-0 Bf5 11.Bg3 Nc6 12.Qb3 Qd7 13.Rc1 Be6 14.Qc2 Bb6 15.Bb5 Bf5 16.Bc6 bc6 17.Qc4 Nf6 =.

10.Qc2 Nc6 11.Bb2 Nd4 12.Bd4 cd4 13.Nd4 Ne3 (better is 13...Nf4! 14.0-0 Bb6=) 14.fe3+/– Re3 15.Nf3 (better is 15.Qb2+/–) 15...Qf6+= 16.Kf2? (16.Ra2 Bf5 17.Qb2-/+) 16...Rf3! 17.Bf3 (17.Bf3 Qd4 Double attack (17...Bb6 Decoy; 17...Qa1 Zwischenzug); 17.gf3 Qd4 Double attack (17...Bb6 Decoy; 17...Qa1 Zwischenzug)) 17...Bf5 18.Qb3 (18.Qa2 Re8 19.Qc4 Bb6 20.Kg3–+) 18...Qd4 19.Ke1?! (19.Ke2 Re8 20.Kd1 Qa1 21.Qb5 Qb1 22.Qb1 Bb1 23.Bb7–+) 19...Qa1 20.Bb7 (20.Qb5 Qb1 21.Qb1 Bb1 22.Kf2–+) 20...Re8 (20...Bb1 21.Ba8 Bd3 22.Kf2 Qd4 23.Kf3–+) 21.Kf2 Qd4 0–1. Morriss,P (2075) – Gillies,Alex, 122nd ch–SCO, 2015.

10.Qc2 Nc6 11.Bb2 Qd6 12.Nc3 (better is 12.0-0=) 12...Be6?? (better is 12...Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6+=) 13.Ne4+/– Qd8 14.Nc5 (14.Qc5?! Bb6 15.Qd6 Bg4 16.Qd8 Rad8+=) 14...Qe7 (14...Rc8 15.0-0 Nb8 16.Qe4 Rc5 17.Qd4+/–) 15.0-0 (15.Ne6 Qe6 16.0-0 h6+–) 15...Rac8 (15...Nc3 16.Bc3 Qc5 17.Rfc1+/–) 16.Ne6+– Nd4? (16...fe6 17.Qb3 Rf8+–) 17.Qd3 (better is 17.Ned4 Rc2 18.Nc2+–) 17...Ne2+/– 18.Qe2 Qe6 19.Nd4 Qg6?? (19...Qd7 20.Qd3 Nb6 21.Rac1+/–) 20.Qf3?? (20.Qb5 Re5 21.Qb7+– (21.Qa5?? Ne3 22.fe3 Ra5–+)) 20...Nb6 21.Rac1 Nc4+= 22.Nf5 Rc7? 23.Bc3?? Bc3+= 24.Rc3 Ne5 25.Qd5+/– Nc6 26.Nd4 Rcc8 27.Rfc1 Ne7? 28.Rc8+– Rc8 29.Rc8 Nc8 30.Qd8 1–0. Morriss,Pete (2030) – Gromark,Per Olof (2050), Katerini GRE,World Seniors Ch, 2014.

10.Qc2 Nc6 11.Bb2 Qe7 12.0-0 Bg4 13.h3 Bd7 14.Rc1 b6 15.Bc4 Nc7 16.Bd3 h6 17.Nc3 Rad8 =.

10.Qc2 Nc6 11.Bb2 g6 12.0-0 Qe7 13.Nc3 Bc3 14.Bc3+=.

10.0-0 Nc6

11.Bb2 Qb6 12.Qc2 (12.Nc3!? Bc3 13.Bc3+=) 12...Bf5-/+ 13.d3? (13.Qf5 Qb2 Deflection) 13...c4!–+ 14.Bc1 (14.Qc4 Qb2 Deflection; 14.dc4 Bc2 Pinning (14...Bc2 Deflection)) 14...cd3 (better is 14...Ne3!? 15.fe3 Re3 16.Be3 Qe3 17.Kh1 cd3 18.Bd3 Bd3–+ (18...Qd3?! 19.Qd3 Bd3 20.Rc1-/+)) 15.Bd3-/+ Bd3 16.Qd3 Rad8 17.Qc2 Qc7 (17...Rc8!? 18.Qb2 Nce7-/+) 18.Bb2+= Ne5 19.Qc7 Nf3 (19...Nc7?? 20.Be5 Rc8 21.Rd1+–; 19...Bc7?! 20.Nc3+=) 20.gf3 Bc7 21.Rd1 b5 (21...Ba5 22.a4+=) 22.Bd4 Bb6 23.Bb6 Nb6 24.Nc3 a6 25.Rdb1 Rc8 26.Rb3 Rc4 27.Rd1+= Kf8 28.Kg2 Ke7 29.Nd5 Nd5 30.Rd5 Rd8 31.Re5 Kf6 32.f4 g6 33.Kf3 Rd2 34.Re8 Rcc2 35.Ra8 Rf2–+ 36.Kg3 Rg2 37.Kf3 Kg7 38.Ra6?? f5–+ 39.e4 Rh2 40.Ra7 Kh6 41.Kg3 fe4 42.f5 Kg5 (42...Kg5 43.Rb2 Rb2 44.fg6 Rbg2#) 0–1. Mrykhin,Igor (2110) – Biriukov,Oleg V (2325), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2012.

11.Bg3 Be6 12.Bh4 f6 (12...Qd7 13.Qc1+=) 13.Qc2 Qe7 14.Nc3 Nc3 15.dc3 Qf7 16.Bd3 g6 17.c4 Bc7 18.Rab1 Rab8 19.Nd2 f5 (19...Ne5 20.Ne4 g5 21.Bg3=) 20.Nf3 h6 21.Bg3 (21.Rfd1 Na5 22.Rbc1 Qg7=) 21...Qg7 (21...Bg3 22.hg3 Rbd8 23.Rfd1=) 22.Nh4 (22.Bc7 Qc7 23.Rfd1 Rbd8=) 22...Bg3 23.hg3 Ne5 24.Be2 Qf7 25.Qc3 Qg7 (worse is 25...Nc4 26.Bc4 Bc4 27.Ng6+/–) 26.Qc2 Qf7 27.Qc3 Qg7 (worse is 27...Nc4 28.Bc4 Bc4 29.Ng6+/–) 28.Qc2 ½–½. Morriss,Pete (1970) – Kirby,Peter J (1985), Polar Capital Jersey Festival – Open Se, 2017.

11.Bg3 Qf6 12.Ra2 Bc7 13.Bc7 Nc7 14.Nc3 (14.Qc2 Be6 15.Rb2 Rab8=) 14...Bf5+= 15.Qa4 Rad8 16.Rb2 b6 17.Rc1 (17.Rd1 Nd5+=) 17...Re7 18.Rd1 (18.Qf4 Ne6 19.Qg3 Ned4 20.Nd4 cd4+=) 18...Bd3 (18...Red7 19.e4 Bg6 20.Rc1-/+) 19.Bd3 Rd3 20.Qc2 Red7 (20...c4!?=) 21.Ne1+= Qc3 22.dc3 Rd1 23.Rb1 R1d2 24.Qe4 Na5 (24...R7d6 25.h3+=) 25.g3 (25.h3 R2d5+/–) 25...Ne6 (25...R2d5 26.Nf3+/–) 26.Nf3 R2d6 27.Ng5 Nf8+= 28.h4 h6 29.Nf3+/– Nc6 30.Kg2 Re6+/– 31.Qc2 Red6+= 32.Qe4 Re6 33.Qc2 Red6+= 34.Re1 Ng6 35.Re2 Nge5+= 36.c4 Nf3 37.Kf3 Rd3 38.Kg2 Na5 39.Qa4 ½–½. Morriss,Pete (1980) – Malmdin,Nils_Ake (2295), TCh–FIN SM, 2012.

11.Bg3 Qf6 12.Ra2 Be6 13.Rc2 Bb6 (13...Qe7 14.Qc1+=) 14.Nc3= Nc3 15.Rc3 Qe7 16.Qc2 Rac8 17.Bh4 f6 18.Bd3 g5 19.Bg3 Nd8 (19...Na5 20.Be2=) 20.e4 (20.Nd4 cd4 21.Rc8 Bc8 22.Qc8 Ne6+=) 20...g4 (20...Nc6 21.h3=) 21.Nh4 Ba5 22.e5 (22.Bc4 Bc3 23.Nf5 A) 23...Bc4? 24.Ne7 Re7 25.Re1+– (worse is 25.Qc3 Bf1 26.Qf6 Re6 27.Qg5 Rg6 28.Qd5 Nf7 29.Kf1 b6+–; 25.dc3?! Bf1 26.Qd1 Be2 27.Qe2 f5+/–); B) 23...Qd7 24.Qc3 Rf8=) 22...Bc3 23.Qc3 (23.dc3 fe5 24.Nf5 Qf8=) 23...fe5+= 24.Qe5 Qg7 25.Qf4 (25.Qh5!? Nf7 26.Nf5 Bf5 27.Bf5+=) 25...Nc6-/+ 26.Re1 (26.Nf5 Bf5 27.Bf5 Nd4 28.Bg4 Rc6-/+) 26...Bf7 (26...Bd7 27.Be4-/+) 27.Rb1 (27.Rc1 Nd4 28.Nf5 Nf5 29.Qf5 c4–+) 27...Nd4 28.h3 (better is 28.Nf5 Nf5 29.Bf5–+) 28...c4 (better is 28...Ba2 29.Rb2 Be6–+) 29.Nf5+= cd3 (29...Nf5 30.Bf5 Rcd8 31.Rb7+=) 30.Nh6 (30.Ng7!? Ne2 31.Kh2 Nf4 32.Ne8 Be8 33.Bf4 gh3 34.Kh3=) 30...Kf8-/+ 31.Qd6 Re7 32.Bh4 (better is 32.Rb7 Ne2 33.Kh2+=) 32...Rce8?? (better is 32...Ne2 33.Kf1 Be6 34.Ng4 Bg4 35.hg4 b6–+) 33.Rb7+/– Bg6? 34.Bf6?? Qh6+/– 35.Re7 Re7? 36.Qe7+– Kg8 37.Bd4 gh3 38.gh3 Bf5 39.Qe8 Qf8 40.Qf8?? Kf8= 41.Ba7 Bh3 42.a4 Bc8 43.f4 Kf7 44.Kf2 Kg6 45.Kg3 Bd7 46.a5 Bb5 47.Be3 Ba6 48.Bf2 Bb7 49.Bc5 Kf5 50.Bd6 h5 51.Kh4 Kg6 52.Be7 Ba6 53.Kg3 Kf5 54.Bg5 Bb7 55.Kf2 Ke4 ½–½. Morriss,Pete (1990) – Chesters,Graham, British Senior, 2013.

11.Bg3 Qf6 12.Ra2 Bf5 13.d3+=.

11.Bb2 Bf5

12.Qb3 b6 13.Rd1 =.

12.Qb3 Qb6 13.Qa2 Be6=+ 14.Bc4 Qd8 15.Qb3 Bc7 16.Qc2 (16.Qb7? Na5 17.Qb5 Rb8 (17...Nc4?! 18.Qc4 Rb8 19.Qc2=+) 18.Qc5 Rb2–+; 16.d3 Na5 17.Qc2 Nc4=+ –0.38/8) 16...Bg4 17.Be2 (17.Ne1 Qd6 18.f4 Nb6=) 17...Qd7 (17...Qd6 18.g3 Qe7 19.Rc1=+; 17...Nf4-/+ –0.72/8) 18.g3 (18.Qc5 Nf4 19.ef4 Re2=+) 18...b6 19.d3 h5 (19...Rad8 20.Rc1=+) 20.Nbd2 h4 21.Ne4 (21.e4 hg3 22.hg3 Bh3=+) 21...hg3 22.hg3 Re6 23.Rfe1 Rae8 24.Rac1 Rh6 25.Qd1 Bh5 26.Bf1 Be5 27.Be5 Ne5 28.Bg2 Nf3 29.Bf3-/+ Re5 30.Nd2 Rf5 31.Bh5 Rfh5 32.Qf3 g5 33.Rc4 Nf6 34.Ne4 Ne8–+ 35.Ng5 Rg5 36.Qf4 Rgg6 37.Qf3 Qd3 38.Ra4 c4 39.Ra7 Rf6 40.Qg4 Kf8 41.Ra8 Qd5 42.Re8 Ke8 (42...Ke8 43.Qc8 Ke7 44.Qc7 Kf8 45.Qc8 Kg7 46.Qg4 Kh7–+) 0–1. Buczinski,Henryk – Fages,Jorge Juan, corr IECG RM–2010–O–00046, 2010.

12.Qb3 Qb6 13.Qa2 Be6 14.Bc4 Qd8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 (worse 16.dc3 Na5 17.Rfe1 b5–+) 16...b5 17.Bb3 Rb8 (17...c4 18.Bd1=+) 18.h3 a5 (18...f6 19.Qb1=+) 19.Qb1 g6 20.Rc1 (20.Qb2 c4 21.Bc2 b4 22.ab4 ab4=+) 20...Nc3 (20...c4 21.Bb2=+) 21.dc3 Bb3 22.Qb3 a4 23.Qc2 Na5 24.Nd2 Qd5 25.e4 Qe6 26.Re1 Nb3 27.Rad1 Rbd8 28.Nf3 Qc4 29.Rd8 Rd8 30.Qb2 b4 31.ab4 cb4 32.cb4 Qb4 33.Re3 Ra8 34.Qa2 Rc8 35.Kh2 (35.Qb2 Rb8=+) 35...Rc4 36.e5 Nc1 37.Qa1 (37.Qa3 Qa3 38.Ra3 Nb3-/+) 37...Rc2 38.Qa3 Qf4 39.Kh1 (39.Kg1 Ne2 40.Kf1 Qc4=+) 39...Nb3-/+ 40.e6 (40.g3 Qc4 41.Kg2 Nc5-/+) 40...fe6 41.g3 Qc4 42.Qe7 Qf1 (42...Rf2?! 43.Qe8 Kg7 44.Qe7 Kg8 45.Qe8 Kg7 46.Qe7 Kg8=) ½–½. Buczinski,Henryk (2140) – Brzeszkiewicz,Edmund, CP–2011–P–00060, 2011.

12.Qb3 Qb6 13.Qb6 Bb6 14.Bb5 Rad8=+ 15.Rc1 Rd6 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 a6=+.

12.Qb3 Qb6 13.Qb6 Bb6 14.Nc3 Rad8 15.Nd5 Rd5 16.Bc4 Rd6 17.Bc3 Ba5 18.Ne5?? (better 18.Rfc1 Bc3 19.Rc3=+) 18...Ne5–+ 19.Bb5 (19.Bf7 Kf7 20.Ba5 b5–+) 19...Bc3 20.dc3 (20.dc3 Red8 21.Rfe1–+). Hilbert,Stephan J – Ilic,Slavisa (1795), FICGS, 2016.

12.Qb3 Qb6 13.Qd5?? Be6–+ (13...Qb2?! 14.Nc3 Bc3 15.Qf5+= (15.dc3?! Be4 16.Qc4 Na5=+)) 14.Qg5 Qb2 (14...Qb2 15.Nc3 Bc3–+) 0–1. Hilbert,Stephan J (1735) – Dineen,Thomas (2125), FICGS, 2015.

12.Qb3 Qd6 13.Qb7?? Rab8 14.Qa6 Rb2 –+.

12.Qb3 Qd6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 b6 15.Rad1 Bd3 16.Bd3 Qd3 17.Qb2 f6 =.

12.Qb3 Qd6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Be4 15.Rac1 (15.Ba5 Na5 16.Qc3 Nc6=+) 15...Bc3 (15...Bc7 16.g3=+) 16.Qc3= b6 17.Rfd1 Rac8 18.Ng5 Bd5 19.Nh3 (19.Bf3 Red8=) 19...Na5 20.Nf4 (20.Rb1 Be4 21.d3 Bf5=) 20...Bb3=+ 21.Re1 Ba4 (21...c4 22.Qb4 Nb7 23.Rc3=) 22.d3 Rcd8 23.h4 (23.Nh5 Qe5=) 23...Qe5 24.Qe5 Re5 25.g4 h6 26.h5 Re7 27.Kh2 Rd6 28.Kg3 Bc6 29.Rc3 g5 30.hg6 fg6 31.Ng2 Bb5 32.Rb1 Ba6 (32...Bc6 33.e4=) 33.f4 g5 34.f5 Nc6 35.Rd1 Kg7 (35...Kf8 36.Kf2=) 36.a4 (36.Bf3 Ne5 37.Ne1 Red7=) 36...Bb7 (36...Nb4 37.Kf2=) 37.Bf3+= Rf7 38.Ne1 h5 39.gh5 Rf5 40.d4 (40.Nc2!?=) 40...cd4=+ 41.ed4 Nd4 42.Rd4 Rd4 43.Bb7 Rc5 (43...Ra4 44.Bc6 Ra1 45.Nf3=+) 44.Re3 (44.Rc5!? bc5 45.Bc6=) 44...Ra4=+ 45.Nf3 (better 45.Re6!?=+) 45...Kh6-+ 46.Ne5 (46.Re6 Kh5 47.Be4 Re4 48.Re4 b5-+) 46...Kh5 47.Bf3 Kh6 48.Nd7 Rf5 49.Bd1 Raf4 (49...Ra1!? 50.Re6 Kg7 51.Bc2-/+) 50.Bc2-/+ Rf7 (50...Kh5 51.Bd1 Kg6 52.Bc2-/+) 51.Re6=+ Kg7 52.Rg6 Kh8 53.Rh6 (53.Ne5 Rc7 54.Rg5 Rd4=+) ½-½. stgo (2425) - shahovski (2280), gameknot.com, 2020.

12.Qb3 Qd6 13.Nc3 Nf6 14.Nb5 (14.Bc4 Qe7=) 14...Qe7=+ 15.d4 a6 16.d5 ab5 17.dc6 (17.Bb5 Reb8 18.Rfd1–+) 17...bc6–+ 18.Rfd1 (18.Qd1 Ne4 19.Qc1 c4–+) 18...Red8 (18...c4!? 19.Bc4 bc4 20.Qc4–+) 19.Ne5 (19.Be5-/+) 19...Rac8 (better 19...c4!? 20.Bc4 bc4 21.Qc4 Qb7 22.Nc6 Rd1 23.Rd1 Be6-/+) 20.Rd8=+ Bd8 (worse 20...Qd8 21.Qf7 Kh8 22.a4+–; 20...Rd8? 21.Nc6 Qc7 22.Nd8 Qd8 23.Rd1+–) 21.Bf3 Be4 (better 21...c4 22.Qc3 Nd5=+) 22.Be2? (better 22.Be4!? Ne4 23.Qc2=+) 22...Bc7 23.Ng4 (23.Nf3 Ba5-/+) 23...Ng4 (23...Nd5 24.a4 c4 25.Qd1–+) 24.Bg4 Rd8 25.Qc3 f6 26.Qb3 (26.a4 Ra8–+) 26...Bd5 Black intends c4 (26...c4 27.Qb4 Qb4 28.ab4–+) 27.Qc2 c4 28.Bf5 h6 (28...g6 29.Bh3–+) 29.e4 (29.a4 Qd6 30.g3 Bf3-/+) 29...Be6–+ 30.a4 (30.Be6 Qe6 31.Re1 Qd6–+) 30...Bf5 31.ef5 Qd6 32.g3 Qd3 33.Qc1 (33.Qd3 cd3 34.ab5 cb5–+) 33...Qf5 34.a5 Ra8 35.a6 (35.Bc3 c5–+) 35...Bb6 36.Qe1 (36.Qd2 b4 37.Bc1 Qb5–+) 36...Kf7 (36...Qc2 37.Bc3 Bf2 38.Qf2 Qc3 39.Qf1–+) 37.Qe2 Qd3 38.Qe1 Re8 39.Qc3 (39.Qd1 Qd1 40.Rd1 b4–+) 39...Qc3 (better 39...Bf2 40.Kg2 Qe2–+) 40.Bc3 Ra8 41.Kg2 c5 42.Kf3 b4 43.Bb2 (43.Be1 Ke6 44.g4 Kd5–+) 43...c3 44.Bc1 (44.Bc3 bc3 45.Ke2 c4–+) 44...b3 45.Rb1 (45.h4 c4–+) 45...c4 46.Ke2 (46.Ra1–+) 46...Ra6 47.Bf4 (47.Kf3 c2 48.Rb2 Ra1 49.Rc2 bc2–+) 47...b2 (better 47...Ra2 48.Ke1 c2–+) 48.Kd1 Ra1 49.Kc2 Rb1 50.Kb1 Bf2 51.h4 (51.Bd6 Bd4–+) 51...g5 52.hg5 hg5 53.Bd6 Ke6 54.Bb8 Kf5 55.Bd6 g4 56.Kc2 Ke4 57.Bc7 (57.Bb4 f5 58.Bd6 Bg3 59.Bg3 f4–+) 57...Kf3 (better 57...b1Q 58.Kb1 Kd3 59.Bf4–+) 58.Bd8 f5 59.Bf6 (59.Bg5 Bg3 60.Bf6 Be1–+) 59...Be1 (better 59...f4 60.Bc3 fg3 61.Be5–+) 60.Be5 Bg3 (better 60...Ke4!? 61.Bf4 Bg3 62.Bg3–+) 61.Bc3 b1Q! 62.Kb1 Bf2 63.Be5 g3 (63...f4 64.Kc2 Ke4 65.Bf4 Kf4 66.Kc3–+) 64.Kc2 (64.Bg3 Bg3 65.Kc2–+) 64...g2 65.Bh2 g1Q (better 65...Kg4 66.Kc3 f4 67.Kc4–+) 66.Bg1 Bg1 67.Kc3 Ke3 68.Kc4 f4 (68...f4 69.Kb3 f3 70.Kc4 Ke4 71.Kb3 f2 72.Ka3 f1Q 73.Kb3 Qb5 74.Kc2 Qd3 75.Kc1 Qc3 76.Kd1 Be3 77.Ke2 Qd2 78.Kf1 Qf2) 0–1. Hilbert,Stephan J – Kohut,Gregory (1685), FICGS, 2014.

12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 a6 15.Qa4 Be4 16.Rfd1 Qf6 17.Nd2 Bg6 18.Bf3 Rad8 (worse 18...Qc3 19.Rac1 Qf6 20.Rc5=) 19.Nc4 h6 (19...Qc3 20.Rac1 Qf6 21.Rd8 Rd8 22.Bc6 bc6 23.h3=) 20.h3 (20.Bc6 bc6 21.Rd8 Rd8=+) 20...Kh7 (20...Qc3 21.Rac1 Qf6 22.Rd8 Rd8 23.Bc6 bc6 24.Qa6=) 21.Rd8 (21.Bc6 bc6 22.Rac1 Be4 23.Rd8 Rd8=+) 21...Rd8 22.Rc1 Rd3 23.Bc6 bc6 (worse 23...Qc6 24.Qc6 bc6 25.Kh2=) 24.Nb6 Qd8 (24...Rc3 25.Rc3 Qc3 26.Qa6-/+) 25.Nc4= (25.Qc6? Rd6 26.Qc5 Rb6-+ (26...Qb6?! 27.Qb6 Rb6 28.c4-+)) 25...Qe7 26.Qa6 (26.Qc6 Be4 27.Qc8 Rd7=+) 26...Be4 27.Qc8 Rd5 28.Kh2 (28.a4!?=) 28...Bg2=+ 29.Kg2 Qe4 30.Kh2 Qc4 31.Qg4 Qd3 32.Qa4 g6 33.Qc2 Qb5 (33...c4 34.a4=+) 34.c4 (34.Rb1 Qc4=+) 34...Qb8=+ 35.f4 Rd7 36.Qc3 Qe8 37.Rb1 h5 38.a4 Qe4 39.Rb8 f6 40.Rb2 (40.Qf6?? Rd2 41.Kg3 Qe3 42.Kh4 Qe1 43.Kg5 Rg2) 40...Rd1 41.Rg2 Qb1 42.Kg3 (42.Kg3 Kg7 43.Qb2=+; 42.Qf6?? Rh1 43.Kg3 Qe1 44.Rf2 Qe3 45.Rf3 Qg1 46.Kh4 Qg4). Degterev,Pavel (2460) - Ivanoff,Gilles (2025), 60yearsBdF-WS14, 2006.

12.Qb3 a6

13.Qb7 Qd6 14.Qb3 Rab8=.

13.Rc1 b6 14.d4=.

13.Rc1 Nf4 14.Bc4!? Ne6 15.Qb7=.

13.Rc1 Nf4 14.Bf1 Ne6 15.Qb7 Qd6 16.Qb3 Bc7=.

13.Rc1 Nf4 14.Bf1 Ne6 15.Qb7 Be4 16.Ne5 Re7+=.

13.Rc1 Nf4 14.Bf1 Ne6 15.d3 Rb8 (15...b5 16.a4 Rb8 17.ab5 ab5 18.Na3=) 16.a4 (16.Ne5 Ne5 17.Be5 Bc7 18.Bc7 Qc7+= (worse is 18...Nc7 19.Rc5 Be6 20.Qb6+=)) 16...Bb4 17.Ne5 Rc8 18.Na3 Ng5 19.Nec4 Re7 20.Be2 Ne6 ½–½. DiAlfonso,Darren (2115) – Romano,Jacopo (2000), FICGS, 2016.

13.Rc1 Nf4 14.Bf1 Ne6 15.d3 Rb8 (15...b5 16.a4 Rb8 17.ab5 ab5 18.Na3=) 16.a4 (16.Ne5 Ne5 17.Be5 Bc7 18.Bc7 Qc7+=) 16...Bc7 (16...b5 17.ab5 ab5 18.Ne5 Ne5 19.Be5+=) 17.Nbd2= b5 18.ab5 ab5 19.g3 h6 20.Ra6 Qd7 21.d4 (21.Ne4 c4 22.Qa3 Be4 23.de4 Bd6-/+) 21...c4-/+ 22.Qc3 (better is 22.Qd1 Ned8 23.Nh4-/+) 22...Ng5 (better is 22...Ba5!? 23.Ra5 b4 24.Qc4 Na5+=) 23.Ng5+= hg5 24.Nb3 (24.Bg2 Ba5 25.Ra5 b4 26.Bc6 bc3 27.Bd7 cb2+=) 24...Bb6 (24...Rb6 25.Rb6 Bb6 26.Nc5 Bc5 27.dc5+=) 25.Bg2 Qc8 (25...g4 26.Rca1=) 26.Raa1 g4 27.Ra2 (27.Rd1 Qc7=) 27...Bd8 28.Nc5 Ne5 29.Na6 (29.de5 Qc5 30.Raa1 Bc7-/+) 29...Nf3 (29...Rb6 30.Nb4 Nf3 31.Bf3 gf3 32.d5+=) 30.Bf3 gf3 31.Nb8 Bb1 32.d5 (32.Rb1?? Qh3 33.Qc4 Qg2) 32...Bf6 33.Qe1 Bd3 (33...Qh3!? 34.Qf1 Qf1 35.Kf1 Ba2 36.Bf6 Rb8-/+) 34.Kh1+= Bb2 35.Rb2 Qh3 36.Qg1 Rb8 37.Rb4 (37.g4 b4=) 37...Qf5 38.Qe1 (38.Qd1 Qd5 39.h3 Rb6=) 38...Qd5 39.e4 (39.Qc3!?=) 39...Qc5-/+ (39...Qe4?! 40.Qe4 Be4 41.Rcc4 bc4 42.Rb8 Kh7 43.Rc8=) 40.Qd2 Re8 41.Rb2 (41.Qb2 A) 41...Be4?! 42.Rb5 Qe3 43.Kg1= (43.fe3?? f2); B) 41...Re4?! 42.Rb5 c3 43.Rb8 (43.Rc5?? cb2 44.h4 bc1R 45.Rc1 Re2–+) 43...Kh7 44.Qa2–+; C) 41...Qh5 42.Qa1 Re4 43.Qa8 Kh7–+) 41...Re4 42.Qa5 Re5 0–1. Benassi,Aspasio (2185) – Alban,Alexis (2245), FICGS, 2015.

13.Bc4 Be4 (better 13...Nce7 14.Rc1 Rc8=) 14.Qb7?? (better 14.d3 Bf3 15.gf3+=) 14...Re6–+ 15.Nc3 (15.Bd5 Bd5 16.Bc3 Rb8 17.Qa6 Bf3–+) 15...Bf3 (better 15...Rb8 16.Qa6 Nc7 17.Be6 Na6 18.Ne4 fe6 19.Bc3–+) 16.gf3? (16.Nd5 Rb8 17.Qa6 Bd5 18.Bd5 Qd5 19.Rfb1 Qd2 20.Bc3 Rb1 21.Rb1–+) 16...Rb8 17.Qa6 (17.Qb8 Qb8 (17...Nb8 18.Nd5 Rg6 19.Kh1=+) 18.Rfb1 Rg6 19.Kh1 Rh6–+) 17...Ne5 (better 17...Nc7 18.Be6 Na6–+) 18.Qa7 Nf3 (18...Nc4?! 19.Nd5 Rb2 20.Nf4–+) 19.Kg2 Qg5 (19...Rb2 A) 20.Nd5? Nd2 21.Qc5 Re4–+; B) 20.Kf3?? Bc3 21.Rab1 Rf6 (21...Rd2?! 22.Rb8 Rf6 23.Ke4 Re6 24.Kf3 Rf6 25.Ke4 Re6 26.Kf3=) 22.Kg2 Rf5–+ (22...Rd2 23.Rb8 Ne3 24.Kh1 Nc4 25.Rd8 Rd8 26.Qc5=+); C) 20.Bd5 Nh4 21.Kh1 Bc3 22.Be6 fe6 23.Qc5 Rd2 24.Rab1 Qa8 25.e4 Qe4 26.f3–+) 20.Kf3 (20.Kh1 Qe5 21.Qb8 Qb8 22.Kg2 Qh2 23.Kf3 Qh5 24.Kg2 Rg6) 20...Qh5 21.Kg2 Rg6 22.Kh1 Qf3 0–1. Hilbert,Stephan J (1650) – Moormann,Joerg (1630), FICGS, 2013.

9.Be2 Nc6

10.Bb2 a6 11.0-0 =+.

10.Bb2 Re3?? 11.fe3 Ne3 12.Qb3 Qe7 13.Nc3 Ng2 14.Kd1 Nf4 15.Re1 Ne2 16.Re2 Be6 17.Qb7 Qe8 18.Qa6 Rb8 19.Kc1 Qd7 20.Ne5 Ne5 21.Re5 Bb6 22.Qe2 Bd4 23.Rb5 Re8 24.Rb4 c5 25.Rb5 h6 26.a4 Bh3 27.Rb7 Qc6 28.Re7 Re7 29.Qe7 Qh1 30.Nd1 Bg4 31.Kc2 Bf5 32.Kb3 Qf3 33.Nc3 Be6 34.Ka3 Qd3 35.Qe8 Kh7 36.Qb5 Qd2 37.Rd1 Qh2 38.Qe2 Qd6 39.Qc2 g6 40.Ne4 Qb8 41.Bc3 Bf5 42.Rd4 cd4 43.Bd4 Qf8 44.Qc5 Qc5 45.Nc5 h5 46.a5 h4 47.Kb4 h3 48.Be5 Bg4 49.Kc3 g5 50.Kd2 f5 51.Bh2 Kg6 52.Ke3 Kf6 53.Kd4 Bf3 54.Nd7 Ke7 55.Ne5 Bg2 56.Ke3 Ke6 57.Kd4 f4 58.Ng4 Kf5 59.Nh6 Kg6 60.Ng4 Kh5 61.Nf2 Kh4 62.Ke5 f3 63.Kf5 Bf1 ½–½. Zumpe – Fessling, corr DDR 1987.

10.Bb2 Nce7 11.0-0 Ng6 12.d4 c6 13.Qc2 Qd6 14.Nbd2 Bc7 15.Nc4 Qe6 16.Bd3 Bd7 17.e4 (17.Nce5!? Be5 18.Ne5 Ne5 19.de5+= (< 19.Bh7 Kh8-/+)) 17...Ndf4=+ 18.e5 (18.Qc3!? f6 19.Ne1=+) 18...Ng2!-/+ 19.Ne1 (19.Kg2 Qg4) 19...Ne1 (19...N2f4 20.Be4–+) 20.Rfe1-/+ Qg4 21.Kh1 Qf3 22.Kg1 Nf4 (Better is 22...Be6 23.Re3 Qh5–+) 23.Bf1? (Better is 23.Bh7 Kh8 24.Be4 Nh3 25.Kf1=+) 23...Nh3 (23...Qg4!? 24.Kh1–+) 24.Bh3 Bh3 25.Qe4 Qe4 (25...Qh5 26.Qf4–+) 26.Re4 Re6 (27.Re3 Rg6 28.Rg3 Rg3 29.hg3 Rd8-/+) 0–1. Klarius,Gerd – Domsgen,Steffen, corr ICCF–Cup8/9 V165, 1990.

10.Bb2 Bf5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Nc3 (12...Rad8 13.Qb3=+) 13.dc3 (13.Bc3 Bc3 14.dc3 Qf6=) 13...Rad8 (13...Qf6 14.Qb3=) 14.Qd6 Rd6 15.Rad1 Red8 16.Rd6 Rd6 17.Rd1 Rd1 18.Bd1 Bd3 19.Bb3 Kf8 20.h4 Ke7 21.g4 f6 22.Bd5 Kd6 23.c4 Ne7 24.Bb7 Bc4 25.g5 Ke6 26.Nd4 Kd6 27.Be4 h6 28.gf6 gf6 29.Bc2 Bb6 30.Nb3 Ke6 31.Nd2 Bd5 32.h5 f5 33.Kf1 Ng8 34.e4 fe4 35.Ne4 Ne7 36.Bc1 Ke5 37.Ng3+= Ng8 38.Bg6 Bc5 39.Nf5 Bf8 40.f4 Ke6 41.Ne3 Nf6 42.Bb2 Be7 43.Nd5 Kd5 44.Ke2 a5 45.Kd3 Kc5 46.a4 Kb4 47.Bc3 Ka4 48.Kc4 Ng4 49.Bd2 Ka3 50.Ba5 Bd6 51.Bd2 Bf8 52.Be4 Nf6 53.Bf3 Bd6 54.f5 Bf8 55.Bc1 Ka2 56.Bf4 c5 57.Be5 Nd7 58.Bh8 Nb6 59.Kb5 Nc8 60.f6 Nd6 61.Ka4 Ne8 62.Bc6 Nf6 63.Bf6 Bd6 64.Be4 Bf8 65.Bc3 Bd6 66.Bd5 Kb1 67.Bd2 Bf8 68.Kb3 Bg7 69.Bc4 Ka1 70.Kc2 (70...Be5 71.Bh6 Bf6 72.Bf8 Bd4 73.h6 Bb2 74.Be6 c4 75.Bg7 Ka2 76.Bc4 Ka3 77.Bb2 Kb4 78.Kd3 Kc5 79.h7 Kb4 80.h8Q Kc5 81.Qf6 Kb4 82.Qb6 Ka4 83.Qb5#) 1–0. Ruhle,Ernst_Olav – Gerold,Guenter, corr ICCF TT/6/02/2, 2004.

10.Bb2 Bf5 11.0-0 Qd7 12.d3 Rad8 13.d4 a6 14.Nfd2 Nb6 15.Nc3 Nd4 16.ed4 Qd4 17.Ndb1 Qe5 18.Qb3 Bb1 19.Ba6 Be4 20.Ne4 Qe4 21.Qg3 g6 22.Qg5 ba6 23.Qf6 Kf8 24.Qg7 Ke7 25.Bf6 Ke6 26.Bd8 Rd8 27.Qh7 Nd5 28.Qh6 Nf4 29.Qg5 f6 30.Qg4 f5 31.Qg5 Bc3 32.Ra2 Bf6 33.Qg3 Qc4 34.Qe3 Kf7 0–1. Hlousek – Buczinski, corr 3GMM–34 1994–97.

7.Nf3 dc4

8.Bc4 Nc6 9.0-0 Bg4 10.Bb2 Qd6 11.h3 Be6 12.Qc2 Bc4 13.Qc4 Rfe8 =.

8.Bc4 Nc6 9.Bb2 Ne4 10.0-0 Bg4 11.Bb5 Rb8 12.Bc3 Bc3 13.dc3 Qf6 =+.

8.Bc4 Nc6 9.Bb2 Ne4 10.0-0 Bg4 11.Be2 Re8 12.d3 Nc5 13.d4 Ne4 =.

8.Bc4 Nc6 9.Bb2 Bg4 10.Be2 Qd7 (10...Qd6!?=+) 11.Bf6= gf6 12.0-0 Kh8 13.Nh4 (13.Nc3 Rg8=) 13...Be2 14.Qe2 Rg8 15.e4?? (better 15.Qf3 Qe6 16.d4=) 15...Rg2 (better 15...Qh3! 16.g3 Qh4-+) 16.Ng2+- Rg8 17.Kh1 Qh3 18.Rg1?? (better 18.f3 Nd4 19.Qf2+-) 18...Nd4-+ 19.Qe3 Nf3 20.Nc3 (20.Qf4 f5 21.Nc3-+) 20…Qh2 0-1. Darkseid (1765) - thelobster (1790), ChessWorld.net, 2006.

8.Bc4 Nc6 9.Bf4 Nd5 10.Bd5 Qd5 11.Nc3 Qf5 12.Qb1 Rd8 13.Bg5 Re8 =+.

8.Bc4 Nc6 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Bg4 11.d4 a6 12.0-0 Qd6 13.Be2 Rfe8 =.

8.Bc4 Bg4 9.0-0 Nc6 10.Bb2 a6 11.d4 Qd6 12.d5 Rad8 13.e4 Bf3 =+.

8.Bc4 Bg4 9.Bc3 c5 10.h3 Bh5 11.0-0 Nc6 12.Be2 Re8 13.Qc2 Rc8 =+.

8.Bc4 Bg4 9.Bd4 Nc6 10.Bb2 Qd6 11.0-0 a6 12.d4 Rad8 13.Bd3 Rfe8 =.

8.Bc4 Bg4 9.h3 Bh5 10.0-0 Nc6 11.Bf4 Rb8 12.Nc3 Re8 13.Rc1 Bc3 =.

8.Bc4 Bg4 9.h3= Bh5 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 c5 12.g4 Bg6 13.Ne5 Nbd7 14.Ng6 hg6 15.Be2 b6 16.f4 Qc7 17.g5+= Ne8 18.h4 Nd6 19.h5+/– gh5 20.Bb5 Nb5?? 21.Qh5 (21.Qh5 f5 22.g6 Nc3 23.Qh7#) 1–0. Jacewicz,Grzegorz – Wantoch_Rekowski,Jacek, corr or01–022 E–mail, 2002.

7.Nf3 c5!?

8.Bd3 Nc6 9.Bb2 Be6 10.Qc2 d4 (10...dc4 11.Bc4 Rc8 12.0-0=) 11.0-0= Bc7 12.Bf5 Re8 13.Be6 Re6 14.ed4 Nd4 15.Nd4 (15.Bd4!? cd4 16.d3=+) 15...cd4-/+ 16.d3 (16.Qb3 Qd6 17.g3 Rae8-/+) 16...Ng4 (16...Bh2 17.Kh1 Ne4 18.g3 Bg3 19.fg3 Ng3 20.Kg2-+) 17.h3? (better 17.g3-/+) 17...Qd6 18.g3 Ne5?? (better 18...Ne3 19.c5 Qd5 (19...Nc2?! 20.cd6 Bd6 21.Ra2-+) 20.fe3 Re3-+) 19.f4 Ng6 20.Nd2 Re2 21.Rf2 Rae8 22.Raf1 (22.Qa4 Qe6 23.Ne4 Rf2 24.Nf2 Qe3=+) 22...h5 (22...Nf4 23.Rf4 Qh6 24.R4f3 Qh3 25.R1f2 Bg3 26.Nf1 Bf2 27.Rf2 Qg4 28.Kh1 Rc2 29.Rc2 Qf3 30.Kg1-+) 23.Qd1 (23.c5 Qd7 24.f5 Rf2 25.Rf2 Ne7-/+) 23...R2e3 (23...Rf2 A) 24.Kf2?? Nf4 25.Qf3 Re2 26.Qe2 Ne2 27.Ke2 Qe5 28.Ne4 f5 29.Bd4 Qe6-+ (worse 29...Qd4 30.Rf5 Qb2 31.Ke3-+); B) 24.Rf2 h4 25.Ne4=+) 24.Ne4= R8e4 (24...Qd8 25.Rg2 f5 26.Ng5 Bf4 27.gf4 Nf4 28.Qb3 Rd3 29.Qb7+=) 25.de4 Attacking the isolated pawn on d4 25...Rg3 Attacks the isolani on a3 26.Kh2 h4 27.e5?? (27.Qd4 Qd4 28.Bd4 Ra3=) 27...Qc6?? (better 27...Qd7 28.f5 Ne5 29.Qd4 Ng4 30.hg4 Rc3 31.Qf4 Bf4 32.Rf4 Rc2 33.R4f2 Qd3-+) 28.Qd4= Bb6 29.Qd5 Bf2 30.Rf2 Qc8 31.f5 Ne7 32.Qe4 g6?? (better 32...Qc5 33.Qf4 Qe3 34.Qe3 Re3=+) 33.e6 (better 33.Qh4 Nf5 34.Rf5 Rh3 35.Qh3 gf5 36.Qg2 Kh7 37.Kg1 Qc5 38.Qf2 Qc4 39.Qf5 Kh6 40.Qf6 Kh5 41.Qf3 Qg4 42.Kf2 Qf3 43.Kf3+-) 33...Nf5?? (33...Qc5 34.Bd4 Qa3 35.Qh4 Rh3 36.Qh3 Qd6 37.Qg3 Qd4 38.ef7 Kf7 39.fg6 Ke6 40.g7+-) 34.ef7 (34.Qe5 Rh3 35.Kh3 Nd4 36.Qd4 Qe6 37.Kg2 f6 38.Rf6 Qe4 39.Qe4 h3 40.Kh3 a5 41.Qg6 Kh8 42.Rf7) 34...Kf7?! (34...Kf8 35.Rf5! Rh3 36.Kh3 Qf5 37.Qf5 gf5 38.Kh4 Kf7+-) 35.Qd5 (better 35.Qh4! Re3 36.Qh7 Ke8 37.Qg6 Kd8 38.Qf6 (38.Qf5?! Qf5 39.Rf5 Re2 40.Kg3 Rb2+-) 38...Re7 39.Rd2 (39.Qf5?! Qf5 40.Rf5 Re2 41.Kg3 Rb2+-) 39...Kc7 40.Be5 Re5 41.Qe5 Kc6 42.Rf2+-) 35...Kf8= 36.Qe5 Kg8?? (better 36...Qc6+=) 37.Qh8+- Kf7 38.Qc8 Ke7 39.Be5 (39.Rd2 Nd6 40.Re2 Re3 41.Re3 Kf7 42.Qd7 Kf8 43.Qg7) 39...Rd3 40.Qc7 Rd7 41.Qc5 Ke6 42.Rf5! Kf5 (42...Kf5 43.Qf2 Double attack (43.Qf8 Decoy); 42...gf5 43.Qf2 Double attack (43.Qf2 Decoy)) 43.Bd4 Ke6 (43...Ke4 44.Qe5 Kd3 45.Qe3 Kc4 46.Qe6 Kd4 47.Qd7 Ke5 48.Qb7+-) 44.Qe5 Kf7 45.Qf6 Ke8 46.Qh8 Ke7 47.Bf6 (47.Bc5 Rd6 48.Qe5 Kf8 49.Qd6 Kg7 50.Qf8 Kh7 51.Bd4 b6 52.Qg7) 47...Ke6 48.Qg8 (better 48.Bg5 Rd6 49.Qf6 Kd7 50.Qe7 Kc6+-) 48...Rf7 (48...Kf6 49.Qh8 Kg5 50.Qe5 Kh6 51.Qe3 Kh7 52.Qa7 g5+-) 49.Bd4 (49.Bh4 b5 50.Qg6 Ke5 51.Qf7 bc4 52.Bf6 Kd6 53.Qe7 Kc6 54.Qe6 Kc5 55.Bc3 Kb5 56.Qd5 Kb6 57.Ba5 Ka6 58.Bc7 c3 59.Qc6) 49…Ke7 (49...Ke7 50.Bc5 Ke6 51.Qe8 Re7 52.Qe7 Kf5 53.Bd4 g5 54.Qe5 Kg6 55.Qe6 Kh5 56.Bg7 g4 57.Qg4). jhonores (2200) - FlyingQueen (2230), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Qb6 11.Qc2 Bf5 12.Qc1 (12.Qf5 Qb2 Deflection) 12...Bg4 (12...Rad8 13.Nc3 Nc3 14.Bc3=+) 13.0-0 (13.Qc2 Bh5=) 13...Rac8 (13...Rfe8 14.Nc3 Bc3 15.Bc3=+ (worse 15.dc3 Nf4 16.Bc4 Ng2-+)) 14.Nc3= Nc3 15.Bc3 Qd8 16.Rb1 Bc3 17.Qc3 b6 18.h3 Bf5 19.Rb2 Qd6 20.a4 Rfd8 21.Rc1 (21.Bc4 Na5 22.Ba6 Rc7=+) 21...Bd3 (21...Nd4!? 22.Bd1 Nf3 23.Bf3 Qg6=+) 22.Bd3=+ Qd3 23.Qd3 Rd3 24.Rc3 Rc3 25.dc3 Rd8 26.Rd2 Rd2 27.Nd2 Kf8 28.Kf1 Ke7 29.Ke2 Ke6 30.Kd3 Kd5 31.e4 Ke5 32.Ke3 Ke6 33.f4 f6 34.g4 White prepares the advance f5 34...Kd6 (34...a6 35.h4=) 35.h4 White prepares g5 35...Ke6 36.f5 Kd6 37.Nc4 Kd7 38.g5 Ke7 39.gf6 gf6 40.h5 Kd7 41.h6 (41.Kf4 Ne7+/-) 41...Ke7 (better 41...Ne7!?=) 42.Kf4+/- Nd8 43.e5 Nf7 44.e6 Nh6 45.Ne3 Ng8 46.Nd5 Kd6 47.c4 h5 0-1. jhonores (2265) - PimponNicois (2395), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Bg4 11.0-0 Bc7 12.Qc2 Qd6 13.g3 b6 (13...f6 14.Nc3 Ne5 15.Ne5 Be2 16.Ne2 fe5 17.e4=) 14.Rc1 (better 14.Ng5 Qh6 15.Bg4 Qg5 16.Bf3=) 14...Rac8 (14...Qg6!?=) 15.d4 (15.Ng5!? Qh6 16.Bg4 Qg5 17.Bc8 Rc8 18.Nc3+/-) 15...Qh6 16.dc5 Qh5 17.Nbd2 bc5 18.Qc5 Bb6 19.Qb5 Nf4?? (better 19...Nce7 20.Rab1 Qh6+/-) 20.ef4 Qb5 21.Bb5 Na5 22.Rc8 Rc8 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 Bc5 25.Bb2 Nb7 26.Kg2 Nd6 27.Bd3 Kf8 28.Ne5 Be6 29.Ne4 Ne4 30.Be4 Bb3 (30...g6 31.h4+-) 31.Bh7 (better 31.Nd7 Kg8 32.Nc5 Bc4+-) 31...Ke7 32.Nd3 Bb6 (32...Bd6 33.Be4+-) 33.Bg7 Bc2 (33...f6 34.g4+-) 34.Be4 f6 35.h4 Kf7 36.Bh6 Bd4 (36...Bc7 37.f5+-) 37.f5 a5 38.Be3 Bc3 39.h5 a4 (39...Kg8 40.g4+-) 40.h6 (better 40.Ne5! Be5 41.Bc2 Bb2+-) 40...Kg8 41.g4 Kh7 42.Kf3 (42.g5 fg5 43.Bg5 Bf6+-) 42...Bb1 (42...Kh8 43.Ke2 Bb3 44.f4+-) 43.Ke2 (43.g5 fg5 44.Bg5 Ba2+-) 43...Ba1 (43...Ba2 44.Kd1 Ba5 45.Nb2 Bb3 46.Bc2+-) 44.f3 (better 44.g5 fg5 45.Bg5 Ba2 46.f6 Kg8 47.h7 Kh8+-) 44...Bd3 (44...Bc2+-) 45.Kd3 Be5 46.Bd4 (better 46.g5 fg5 47.Bg5 Kg8+-) 46...Bd6 (46...Bd4 47.Kd4 Kh6+-) 47.Bf6 Ba3 48.Bc6 (48.Bg7 Bd6 49.f6 Kg8 50.Bg6 a3 51.h7) 48...Bc1+- 49.Ba4 (49.Ba4 Kh6 50.Ke4+-) 1-0. jhonores (2215) - BBokorvics (2225), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Be2 Nc6 9.Bb2 Bg4 10.cd5 Nd5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Rfe8 13.Nd5 Qd5 14.d4 c4 15.Qc2 b5 16.Bc3 Bc7 17.Rab1 Rab8 18.Bb4 Re6 19.Nh4 Nb4 20.ab4 Rh6 21.Bg4 Rh4 22.h3 Rb6 23.Qf5 Qd6 24.Qc8 Bd8 25.Qd7 Qd7 26.Bd7 Rhh6 27.d5 Rhd6 28.Bc6 a6 29.Ra1 Bf6 30.Ra5 Bb2 31.Ra2 c3 32.Ba8 g6 33.Re1 a5 34.ba5 Ra6 35.Bc6 b4 36.Bb5 Ra7 37.Bc4 Ba3 38.a6 ½–½. Flaherty – van der Kooij, corr 1988.

7.Nf3 c6

8.cd5 cd5 9.a4 Nc6=+ 10.Bb2 Bg4 11.Be2 Re8 12.0-0 h6 (12...Rc8 13.Nc3=+) 13.h3 Bh5 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Be2 16.Qe2 Ne4 17.d3 Nd6 18.Nd2 (18.Qh5 Qg5 19.Qg5 hg5+=) 18...Bd2 19.Qd2 b6 20.Rac1 Rc8 21.Rc8 Qc8 22.Qb4 Nf5 23.Ba1 Qc5 24.Qg4 g6 25.e4 (25.Qe2 d4 26.Qb2 Rd8+=) 25...de4= 26.de4 Ng7 27.Qf4 Qe7? (better 27...Qg5 28.Qg5 hg5=) 28.Qh6+- f6 29.Qg6 Rf8 (29...Qf7 30.Qg4+-) 30.Re1 Qf7 31.Qf5?? (31.Qg3 Qd7+-) 31...Qe6 (better 31...Nf5 32.ef5 Qb3-+) 32.Qg6 Qf7 33.Qf5?? (33.Qg3 Qd7+-) 33...Qe6 (better 33...Nf5 34.ef5 Qa2-+) 34.Qf4+- f5 (34...Qc6 35.Qh6+-) 35.f3 (35.Bg7 Kg7 36.Rc1 Rf7 37.ef5 Qf5 38.Qf5 Rf5 39.Rc7 Kf6 40.Ra7 Rf4+-) 35...Qg6 (35...fe4 36.Qe4 Qe4 37.Re4+- (37.fe4?! Ne6+-)) 36.Qc7 (36.Bg7!? Qg7 37.ef5 Qc3+-) 36...Rf7 37.Qc8 Kh7 38.ef5 Qf5 39.Bg7?? (better 39.Qf5 Nf5 40.Be5+-) 39...Qc8-+ 40.Be5 Re7 41.f4 Qc5 42.Kh1 a6 (42...Rd7 43.Re2-+) 43.Rd1 Qe3 (43...Qb4 44.Ra1-+) 44.Rf1 (44.Kh2 Qe2 45.Rb1 Re6-+) 44...b5 (44...Rd7 45.Rf3 Rd1 46.Kh2 Qg1 47.Kg3-+) 45.Rf3 (45.ab5 ab5 46.Rf3 Qe2-+) 45...Qe1 46.Kh2 ba4 (better 46...b4-+) 47.Rg3 (47.Ra3-+) 47...Re5 48.fe5 Qe5 49.h4 a3 50.Kh3 Qg3! 51.Kg3 a2 (51...a2 52.Kg4 a1Q-+) 0-1. brucepeng (1915) - brucete (1955), lichess.org, 2020.

8.cd5 cd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Bb6 11.Nc3 d4 12.Na4 d3 13.Bf1 Bf5 14.Nb6 ab6 (worse is 14...Qb6 15.Bf6 gf6 16.Qb1 Qb1 17.Rb1+=) 15.g3 Ne4 16.Bg2 Bg4 17.h3 Be6 18.Nd4 Nd4 ½–½. pcmvr – aspasio, net–chess.com, 2016.

8.Be2 Nbd7 9.Bb2 dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3 c5 12.0-0 c4 13.Bc2 Bb7 14.Nc3 (14.d3 Nb6=) 14...a6=+ 15.d4 Re8 16.Ng5 g6 17.h4 (17.Nh3 Rc8=+) 17...Qe7 18.e4 (18.Qc1 Rac8-/+) 18...h6 (18...Bc3 19.Bc3 Be4 20.Be4 Ne4 21.Re1-/+) 19.e5 hg5 20.hg5? (better 20.ef6 Nf6 21.hg5-/+) 20...Nh7 21.f4 Ng5! 22.fg5 Ne5! 23.Nd5?? (23.de5 Bc3 Double attack (23...Bc3 Decoy)) 23...Bd5 (23...Qg5 24.de5 c3 25.Bc1 Bb6 26.Rf2 Bf2 27.Kf2 Qh4 28.Kg1 Re5 29.Ne3–+) 24.de5 Qg5 (24...Bb6 25.Bd4 Qg5 26.Rf2 Bd4 27.Qd4 Qe5 28.Rd1 Qd4 29.Rd4 Re1 30.Rf1–+) 25.Rf2?? (better 25.Qd5 Bb6 26.Bd4 Bd4 27.Qd4 Qe5 28.Qf2=+) 25...Re5 26.Be5 Qe5 27.Qf1 (27.Rb1–+) 27...Bc7 28.g4 (28.Rf4 Qf4 29.Qf4 Bf4 30.Rd1–+) 28...Qg3 29.Rg2 (29.Qg2 Bg2 30.Rg2 Bb6 31.Kh1 Qh3 32.Rh2 Qf3 33.Rg2 Kg7 34.Bg6 fg6 35.Kh2 Rh8) 29...Bb6 30.Kh1 (30.Qf2 Qg2) 30…Qh3 (30...Qh4) 0–1. Hilbert,Stephan J – Cirulis,Ilmars (1625), FICGS, 2014.

7.Nf3 Nc6

8.Bb2 Ne4 9.Qc2 Re8 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.Qc3 d4 13.Qb3 Bg4 14.Be2 Bf3 (14...Bf3 15.Bf3 de3 16.de3 Nd4-/+) 0–1. Greguol,Daniel (1800) – Blinchevsky,Alexander (2225), FICGS, 2010.

8.Bb2 Ne4 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.dc3 Qc5 13.Qc2 Bf5 (13...Bf5 14.Qb2 Rad8=+). Greguol,Daniel (1800) – Mamedov,Nikita (1800), FICGS, 2010.

8.Bb2 Ne4 9.cd5 Qd5 10.Be2 Nc5? 11.0-0 Nd3 12.Nc3? Qd6 13.Qc2 Nb2 14.Qb2 h6 15.d4 Re8 16.Rac1 Re7 17.Bd3 Bb6 18.Bb1 Re8 19.h3 Qf6 20.Rfd1 Ne7 21.Ne5 Bf5 22.Ne4 Be4 23.Be4 c6 24.a4 Rac8 25.Bd3 Rc7 26.Ra1 Ba5 27.Nc4 b6 28.Na5 ba5 29.Qd2 Qg5 30.Rab1 g6 31.Rdc1 Rd7 32.Rc5 Qf6 33.Be4 Qe6 34.Bf3 Rc8 35.Qa5 h5 36.Rbc1 Kh7 37.Qa6 Rcc7 38.Qd3 Kg7 39.d5! Qf6 40.Qc2 Rd6 41.dc6 Kf8 42.Qb1 Kg7 43.Qb8 Rcc6 44.Bc6 Nc6 45.Rc6! Rc6 46.Rc6 Qc6 47.Qa7 Qc1 48.Kh2 Qa3 49.a5 Qd6 50.f4 (50.f4 Qf8 51.a6+–) 1–0. Degterev,Pavel (2295) – Vio,Mauro (1670), IECG, 2009.

8.Bb2 Ne4 9.cd5 Qd5 10.Be2 Bg4 11.0-0 Rad8 12.h3 Be6 13.Nc3 Nc3 (13...Bc3 14.Bc3 Bf5 15.Qc1=) 14.Bc3= Bc3 15.dc3 Qc5 (15...Rd6 16.Qd5 Bd5 17.Nd4=) 16.Qc2 (16.Qb1 b6=) 16...b6 17.a4 (17.Rfe1 Rd6=) 17...Na5 (17...Bc4 18.Rfe1=) 18.Nd4= Bd5 (18...Bc4 19.Rad1=) 19.Rfe1 (19.Rfd1 Qe7 20.Bd3 c5=) 19...g6 (19...Qe7 20.Bd3 c5 21.Nb5=) 20.Rad1 (20.e4 Bb7 21.Rad1 Qe7=) 20...Qe7 21.Bf3 Bf3 22.Nf3 (worse 22.gf3 c5 23.Nb3 Nc4-/+) 22...Rfe8 (22...c5 23.Rd8 Rd8 24.Rd1=) 23.Rd4 (23.Rd8 Rd8 24.Rd1 c5=) 23...Nc6 (23...c5 24.Rd8 Rd8 25.Rd1=) 24.Rc4 (24.Rd8 Rd8 25.Rd1 Rd1 26.Qd1 Ne5=) 24...Rd6 25.Rd1 Red8 26.Rd6 Rd6 27.Re4 (27.Qe4 Qd7=) 27...Qd7 28.g4 (28.Rf4 Rd1 29.Kh2 Qd6=) 28...f6 (28...h6 29.Nd4=+) 29.Kg2 (29.Nd4 Na5=) 29...Nd8 (29...Kg7 30.Nd4=+) 30.Rd4 Ne6 31.Rd6 Qd6 32.Nd4 (32.Qe4 Kg7=) 32...Nc5 (32...Qd5 33.f3=+) 33.Qa2= Kg7 34.a5 Qe7 (34...a6 35.Qc4=) 35.a6 (35.Qd5 Qe8= (35...ba5? 36.Qc5 Qc5 37.Ne6 Kf7 38.Nc5+–)) 35...Qe4=+ 36.Kg1 Qd3 (36...c6 37.Qc4=) 37.Ne6 (37.Qd5 Qa6 38.Qd8 Qc4 39.Qc7 Qf7=) 37...Ne6 38.Qe6 Qc3 39.Qe7 Kg8 40.Qe8 Kg7 41.Qe7 Kg8 42.Qe8 Kg7 43.Qe7 Kg8 (43...Kh6 44.Qf8 Kg5 45.Kh2=) 44.Qe8 ½–½. forsetinn (2075) – nelson6 (2195), gameknot.com, 2013.

8.Bb2 Ne4 9.Be2 dc4 10.Bc4 Be6 11.Be6 fe6 12.0-0 Qd5 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Rad8 15.Qe2 e5 16.Rab1 b6 17.Rbc1 Rf7 18.h4 Nc5 19.d4 ed4 20.Bd4 Nd4 21.Nd4 Ne4 22.Rc6 Nc5 23.Qc2 Rdf8 24.Qe2 Rd7 25.Qc2 Kh8 26.Rd1 a6 27.a4 a5 28.Rd2 Rfd8 29.g3 Re8 30.Kh2 Rf8 31.Qa2 Qh5 32.Qc2 Qf7 33.Kg1 h6 34.Re2 Qd5 35.Qa2 Qh5 36.Qc2 Re8 37.Qc4 Qe5 38.Qb5 Ree7 39.Rd2 Qe4 40.Kh2 Kg8 41.Qc4 Rf7 42.Qb5 Kh7 43.Re2 Rfe7 44.Rd2 Rd8 45.Qc4 Rd5 46.Qa2 Red7 47.Re2 R5d6 48.Rd6 Rd6 49.Qc4 Rf6 50.Qb5 Rg6 51.Qc4 Rf6 52.Qb5 Rf8 53.Kg1 Rd8 54.Qc4 Rd6 55.Kh2 ½–½. Degterev,Pavel (2240) – Ingersol,Harry (2385), WC–2011–T–00006, 2010.

8.Bb2 Be6 9.Qc2 Ne4 10.Bd3 f5 11.0-0 Rf7 12.Rd1 Nc5=.

8.Bb2 Be6 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Be6 11.Be2 Nd5 12.Ne4 Bb6 13.0-0 h6 14.d4 f5 15.Nc5 Bc5 16.dc5 Qe7 17.Rc1 Rad8 18.Qc2 Nf6 (18...a6 19.Rfd1+=) 19.Bc4 (19.Nh4 Qf7 20.Nf5 Bb3 21.Qb3 Qb3 22.Bc4 Qc4 23.Rc4 Rd2+/-) 19...Bc4 (19...Qc5?? 20.Be6 Kh8 21.Qc5+-) 20.Qc4 Kh7 21.h3 (21.Bf6 Rf6 22.Qb5 Rg6=) 21...Ne4= Attacking the isolated pawn on c5 22.Rfd1 (22.Qb5 Rb8=) 22...Rd1 23.Rd1 Qc5 24.Qe6?? (better 24.Qe2=+) 24...Qc2-+ 25.Rd7 (25.Rf1 Qb2 26.Qd7 Qa3 27.Qc7 Qe7 28.Qe7 Ne7-+) 25...Qf2 (25...Qb2 26.Rf7 Rf7 27.Qf7 Qf2 28.Kh2-+) 26.Kh1 Qb2 27.Rc7 Rd8 (better 27...Qa3 28.Kh2 Qd6 29.Qd6 Nd6-+) 28.Qf5= Kh8 29.Qe4 Qa3 30.Nh4 Rd1 31.Kh2 Qd6 32.Qf4 (32.g3!? Rd2 33.Kh1=) 32...Qf4 (32...Ne5 33.Rb7 g5 34.Qg3 Ng4 35.hg4 Rh1 36.Kh1 Qg3 37.Ng6 Kg8 38.Ne7 Kf8 39.Nf5 Qe1 40.Kh2-/+) 33.ef4=+ Rb1 (33...Nd8 34.Nf5=+) 34.f5 a5?? (better 34...Nd4=+) 35.Ng6 (35.Rc8 Kh7 36.Ng6 Nd8 37.Rd8 Rh1 38.Kh1 b5 39.Rh8) 35...Kg8 36.Rc8 Kf7 (36...Nd8 37.Rd8 Kf7 38.Rf8) 37.Rf8 1-0. jhonores (2260) - raulov51 (2260), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Bb2 Be6 9.cd5 Bd5 10.Be2 Qd6 11.0-0 Ng4 12.g3 (12.h3 Bf3 13.hg4 Be2 14.Qe2 Rfe8 15.Qb5 Bb6 16.d4 Rad8=+ -0.47) 12...Rad8 (12...Qh6 13.Nh4 Nf6 14.Bf3 Rad8 15.Bd5 Nd5 16.Nf5 Qg5= -0.03; 12...Rfd8 13.Qa4 (13.Qc2 Nf6 14.Nc3 Bf3 15.Bf3 Qd2 16.Qb3 Qd7=+ -0.38) 13...Nf6 14.d3 Nd7 15.Nbd2 Qg6 16.Rac1 Nb6= -0.16; 12...Rfe8 13.d3 (13.Qa4 Nf6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Ne4 16.Bb2 Rad8=+ -0.38; 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Qh6 15.Nh4 Nf6 16.d3 Be6= 0.00) 13...Qh6 14.e4 Be6 15.Nh4 Nge5 16.f4 Nd7+= 0.53) 13.d4 (13.Qa4 Nf6 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 Ne4 16.Rab1 a6=+ -0.50) 13...Qh6 14.h4 (14.Nh4 f5 15.Bg4 fg4 16.Qg4 Bc4=+ -0.50) 14...Qd6 (14...Rfe8 15.Bd3 Nf6 16.Bc3 Ne4=+ -0.66) 15.Qc1 (15.Qc1 Rfe8 16.Qc5-/+ Qg6-/+ -1.13; 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Rfe8=+; 15.Bd3 Ne3 16.fe3 Qg3-/+ -0.81). Gzel,Leszek (2165) - Zagierski,Adam (1810), 28SF open Warsaw, 2003.

8.Bb2 Be6 9.cd5 Bd5 10.Be2 Qd6 11.Qa4!? (11.Bc3 Bc3 12.Nc3 Bf3 13.Bf3 Rfe8 14.0-0 Rad8 15.d4+=) 11...Ne4 (11...Rad8 12.0-0 Rfe8 13.Rc1 Bb6 14.d4 Ne4 15.Nc3 Nc3 16.Rc3 Qd7 17.Qd1 Qg4 18.h3 Qh5 19.Rac1 Ba5 20.Rc5 Bb6 21.R5c3 Ba5=) 12.0-0 Nc5 13.Qg4 (13.Qh4?! Rae8 14.Ng5? (14.Nd4 Re4-/+) 14...h6 15.Nh3 Nb3-+) 13...f6 14.Bc4!? Nb3 15.Ng5!? Na1 (15...f5 16.Qh5 h6 17.Bd5 Qd5 18.Qg6 Rf7 19.Qh7 Kf8 20.Nf7 Qf7 21.Qh8 Qg8 22.Qg8 Kg8 23.Ra2 Bd2 24.Bg7 Be3 25.fe3 Kg7 26.Rb2 Nba5 27.Rf5 Re8 28.Kf2 Kg6 29.Rd5+/-) 16.Ne4 Bc4 (16...Qd8 17.Bd5 Qd5 18.Nf6 (18.Bf6 Rf7 19.Ba1 Raf8-/+) 18...Rf6 19.Bf6 g6 20.Ba1 Re8 21.Rc1+/-) 17.Nd6 Bf1 18.Nf5 g6 19.Kf1 Ne5 20.Qa4 gf5 21.Qa5 Nc2 22.Qc5 Ne3 23.fe3 c6 24.Qc2 Rf7 25.Qf5 Rd8 26.Ke2 Rdf8 27.Nc3 1-0. Myrberg,Johnny - Nicotera,Alex, corr TKM/A003, 1999.

8.Bb2 Re8 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Re8 8.a3 Ba5).

8.Bb2 Bf5 9.Qb3 (9.cd5 Nd5 10.Bb5 Nde7 11.Qb3 a6 12.Be2 Be6=+) 9...Rb8 10.Be2 dc4 11.Qc4 Be4 12.0-0 b5=.

8.Qc2 Ne5-/+ 9.Ne5 d4 10.Bd3? de3 11.fe3 Qe7 12.Nf3 Qe3 (12...Qe3 13.Kf1 Qf4–+) 0–1. Lach,Z – Noskowicz,Krzysztof, corr 1. AMM Poland, 1991.

8.Bc3 Bc3 9.dc3 Be6 10.cd5 Bd5 11.c4 Bf3 12.Qf3 Qe7=+.

8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d4 10.Nd4 Nd4 11.ed4 Qd4 12.Be2 Bf5 13.0-0 c6 14.Qb3 Rfe8 15.d3 Nd7 (worse is 15...Bd3 16.Rfd1 Re3 17.fe3 Qe3 18.Kh1 Be2 19.Qb7+/–) 16.Ne4 Be4 17.de4 Nc5 (worse is 17...Qe4 18.Qb7 Qe2 19.Qd7 Qc4 20.Rfe1+=) 18.Qc2 (18.Qb4 a5 19.Qb6 Ra6-/+) 18...Qe4–+ 19.Qe4 Re4 20.Rfe1 Rae8 21.Rad1 Kf8 (21...Re2 22.Re2 Rb8 23.Re5+/–) 22.Kf1 Nb3 23.Rd3 Nd4 24.Re3? (24.Rd2–+) 24...Re3 (24...Ne2?! 25.Ke2 b6 26.Kd3 Re3 27.fe3-/+) 25.fe3 Re3 26.Bg4 Ra3 27.Bd7 g6 28.Re8 Kg7 29.Rb8 Rb3 30.Bc8 a5 31.Ra8 b6 32.Bd7 (32.Ra7 Rc3 33.Rb7 b5 34.cb5 cb5–+) 32...Rb4 33.c5 b5 34.Ra7 Rc4 35.Ra5 Ra4 0–1. Slupski,Mark – Balshaw,Anthony (2275), BCCA/C6/final ENG, 2011.

8.Bc3 Be6 9.cd5 (9.Ba5 Na5 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb3 12.Qb1 c5=+) 9...Bd5 10.Bb5 Qd6 11.Bc6 Bc3 12.Nc3 Bc6=+.

8.Bc3 Re8 9.Be2 (9.cd5 Nd5 10.Ba5 Na5 11.d4 Bf5 12.Be2 c6=+; 9.d4 Bg4 10.Ba5 Na5 11.c5 Bf3 12.gf3 b6-/+; 9.Ba5 Na5 10.cd5 Nd5 11.d4 Bf5 12.Be2 c6=+) 9...dc4 10.Bc4 Be6 11.Be6 Re6 12.Qc2 Nd5=.

8.Bc3 Bg4 9.cd5 (9.d4 Bf3 10.gf3 dc4 11.Bc4 Re8 12.Be2 Nd5=+; 9.Ba5 Na5 10.cd5 Nd5 11.Be2 c5 12.Nc3 c4=+) 9...Nd5 10.Ba5 Na5 11.Be2 c5 12.Nc3 Nc3=+.

7.Nf3 Be6

8.Qb3 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Nc6 11.Bb2 Qd5 12.Qe2 Rad8 13.0-0 Qd3 14.Qd1 Ne4=+ 15.Ne1 Qb5 16.Bg7 Kg7 17.Qg4 Ng5 18.Nf3 Kh6–+ 19.Qf4 Kg6 20.Nh4= Kg7 21.Nf5 Kg6 22.e4?? Qe5 23.Qh4? Ne4 24.Qh6 Kf5 25.g4 (25.g4 Kg4 26.f3 Kf5 27.fe4 Ke4 28.Re1 Kd4 29.Re5 Ke5 30.Qh7 Bb6 31.Kh1=+). Rohrbacher – Claus, 3.Dt.Sen–ch, 1991.

8.Qc2 Nbd7 9.Bb2 c5 10.Be2 Rc8 11.0-0 Nb6 12.Ng5= Nbd7 13.Ne6 fe6 14.d3 Nb8 15.Nc3 Nc6 16.cd5 ed5 17.Qb3 Bc7 18.Ne4 c4 19.Nf6 Rf6 20.Bf6?? Qd6–+ (20...Qd6 21.g3 cb3–+; 20...cb3? 21.Bd8 Rd8 22.Rab1+–) 0–1. Remetean,Vasile (2115) – Szabo,Leon (2100), Miskolc IM, 2004.

7.Nf3 Re8

8.Bb2 a6 9.cd5 (9.Qb3 c6 10.cd5 Nd5 11.Bd3 Nf4 12.Bc4 Ne6=; 9.Qa4 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Be2 Bf5 12.0-0 b5=+; 9.Qc2 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Bd3 N7f6 12.Ng5 g6=; 9.Nd4 Bb6 10.Nb3 Be6 11.c5 Ba7 12.d4 Qd7=) 9...Nd5 10.Qc2 Bg4 11.Bd3 Bf3 12.Bh7 Kh8+–.

8.Bb2 c5 9.cd5 Nd5 10.Be2 Nc6 11.0-0 Bg4 12.Qc2 Nf4 13.ef4 Re2 14.Ng5 g6 15.Qc4 Qe7 16.Nc3 (better is 16.f3!? Bf5 17.Nf7 Rg2 18.Kg2 Qf7 19.Qf7 (worse is 19.Qc5 Rd8-/+) 19...Kf7 20.Nc3+=) 16...Bc3-/+ 17.Qc3 Nd4 18.Qg3 h6 (better is 18...Bh5!? 19.Bd4 cd4+=) 19.Nf7 Qf7 20.Bd4 cd4 21.Qg4 Rd2 22.Rae1 Re8 23.Re8 Qe8 24.f5 g5 25.h4 Qe2 26.Qg3 d3 27.Qb8 Kf7 28.Qb7 Kf6 29.hg5 hg5 30.g3 (30.Qa7 A) 30...Kf5?! 31.Qf7 Ke4 32.f3 Kd4 33.Qa7 Kc3 34.Qg7 Kb3 35.Qf7 (35.Qg5 Rd1 36.Qd5 Kb2 37.Qd4 Kc1 38.Qf4 Qd2 39.Rd1 Kd1 40.Qa4 Qc2–+) 35...Kb2 36.Qf6 Kc2 37.Qc6 (37.Qg5 Rd1 38.Qc5 Kb1 39.Qb4 Kc1 40.Qc4 Qc2 41.Rd1 Kd1–+) 37...Kb2 38.Qf6 Kc2 39.Qc6 (39.Qg5 Rd1 40.Qc5 Kb1 41.Qb4 Kc1 42.Qf4 Qd2 43.Rd1 Kd1–+) 39...Kb2 40.Qf6=; B) 30...Qf1 31.Kh2 Qf2 32.Qa6 Kf5 33.Qc8 Kg6 34.Qe8 Kg7 35.Qe5 Qf6 36.Qc7 Kg6 37.Qb8 Re2 38.Qg3 Qd4 39.Qf3 Qh4 40.Qh3 Qh3 41.Kh3 d2 42.a4 d1Q 43.Kg3 Qd5 44.a5 Qg2) 30...Rc2 (30...Rd1!? 31.Qc6 Kf5 32.Qc8 Ke4 33.Qb7 Ke5 34.Qb8 Kf6 35.Qf8 Kg6 36.Qg8 Kh5 37.Qf7 Kh6 38.Qf6 Kh5 39.Qf7 Kh6 40.Qf6 Kh5 41.Qf7=) 31.Qh7+= Qe8 32.Kh2 Qf7 33.Qh6 Kf5 34.Rb1 Rf2 35.Kg1 Kg4 36.Rb4 Kf3 (36...Kg3 37.Qg5 Kf3 38.Qg4 Ke3 39.Qd4 Kd2 40.Rb2 Kc1 41.Rf2 Qf2 42.Kf2 Kc2 43.Ke3 Kb1 44.Qb4 Kc2 45.Qd2 Kb3 46.Kd3 a5 47.Qc2 Ka3 48.Kc3 a4 49.Qb2) 37.Qg5 Rg2 38.Kh1?? (better is 38.Kf1 Rf2 39.Kg1 Rg2 40.Kf1 Rf2 41.Kg1=) 38...Rg3 39.Qh4 Qf5 40.Kh2 (40.Rb5 Rh3 41.Kg1 Qg6 42.Qg5 Rg3 43.Kh2 Rg5 44.Rf5 Qf5 45.a4 Qh7) 40...Qe5 41.Re4 (41.Qe4 Qe4 42.Re4 Rg2 43.Kh3 Ke4 44.a4 d2 45.Kg2 d1Q 46.Kf2 Qf3 47.Kg1 Qg3 48.Kf1 Ke3 49.a5 Qf2) 41...Rg2 (41...Qb2 42.Re2 Qe2 43.Kh1 Qg2) 42.Kh1 Qe4 0–1. Letzelter,Jean_Claude – Brongers,Henk, Saint–Quentin France, ChampionshipVeter, 2015.

8.Bb2 c5 9.Be2 Be6 10.Qc2 Nc6 11.0-0 Rc8 12.Rc1 (12.Ng5 d4= 13.Bd3 g6 (13...Kh8 14.f4 Qe7 15.Bh7 Rcd8 16.Re1 de3 17.Re3+= 0.44; 13...h6 14.Bh7 Kh8 15.Ne6 fe6 16.Bg6 Rf8 17.f4= 0.06) 14.Ne6 fe6 15.Be2 e5 16.Qb3 Qd7 17.Ra2= -0.19) 12...d4=+ (12...Bg4 13.cd5 Nd4 14.ed4 Re2 15.Qd3 Bf3 16.gf3 Re8 17.dc5= -0.25; 12...dc4 13.Bc4 Nd7 (13...Bc4 14.Qc4 b6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Qd6 17.Bf6= -0.06; 13...Nd5 14.Bd3 h6 15.Bh7 Kh8 16.Bf5 b6 17.Be6= 0.09) 14.Be6 Re6 15.Qf5 Ne7 16.Qh5 Rh6 17.Qg4= -0.09) 13.ed4 (13.Bd3 h6 (13...Bc7=+ 14.Ng5 Qd6 15.f4 g6 16.Rf1 Bg4 17.e4= -0.25; 13...Bg4 14.Ng5 h6 15.Ne4 Bc7 16.f3 Be6 17.Nf6=+ -0.44) 14.Bf5 Qb6 15.Be6 Re6 16.ed4 Nd4 17.Bd4=+ -0.56; 13.Re1 Qd7 (13...h6 14.Qb3 Qd7 15.Qb5 d3 16.Bf6 de2 17.Bc3-/+ -0.78) 14.Bd3 h6 15.Qb3 Bg4 16.Be2 Ne4 17.ed4-/+ -0.87; 13.Ng5 Ne5 14.Ne6 Re6 15.Qa4 Qb6 16.Ra2 Rce8 17.Qb5=+ -0.37) 13...Nd4 (13...Bg4 14.Qd3 Nd4 15.Bd4 cd4 16.h3 Bh5 17.Bd1-/+ -1.03) 14.Nd4 cd4 15.d3 Ng4 (15...Qd6 16.Bf3 Ng4 17.g3=+ -0.62) 16.h3 (better 16.Nd2=+ Qd6 17.Bg4=+ -0.34) 16...Nf2 (better 16...Ne5-/+ 17.f4-/+ -0.87) 17.Kf2+= Qh4 18.Kg1 Bh3 19.Bf3?? (19.gh3 Qg3) 19...Re1 20.Re1 Qe1 21.Kh2 Bc7 22.g3 Qg3 23.Kh1 Qe1 0-1. Markus,Otto - Steger,W, BdF, 1984.

8.Bb2 c6 9.cd5 (9.Qc2 Bg4 10.Nd4 c5 11.Nb3 d4 12.h3 Bh5=+) 9...Nd5 10.Qc2 Bg4 11.Bd3 Bf3 12.gf3 Qh4=+.

8.Bb2 Nc6 9.Be2 (9.Qb3 d4 10.Be2 Bb6 11.0-0 Bf5 12.Nh4 Na5=+; 9.Qa4 Be6 10.cd5 Bd5 11.Qh4 Ne4 12.Qd8 Rad8=+; 9.cd5 Nd5 10.Bb5 Bd7 11.Qc2 Ne5 12.Be2 Nf3=+; 9.Bd3 d4 10.0-0 Bg4 11.ed4 Nd4 12.Bd4 Bf3=+) 9...Be6 10.cd5 Bd5 11.0-0 Qe7 12.Qc2 Rad8=.

8.Bb2 Nbd7 9.Qc2 (9.cd5 Nd5 10.Be2 N7b6 11.0-0 Bg4 12.Nc3 c6=; 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Be6 12.0-0 Nc4=) 9...Nb6 10.c5 Nbd7 11.Bd4 Nf8 12.Bd3 Ne4=.

8.Bb2 Bg4 9.Qb3 (9.cd5 Nd5 10.Qa4 Bf3 11.gf3 c6 12.Rg1 f6=) 9...b6 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Be6 12.Nd4 c6=.

8.Qc2 Nc6 9.Bb2 d4 10.Ke2 Ne4 11.Nd4 Qh4 12.g3 Qh5 13.Nf3? (better is 13.f3 Ng3! 14.hg3 Qh1 15.Qa4–+) 13...Ng5 14.Bg2 Bh3 15.Rg1 Bg2 16.Rg2 Nf3 (worse is 16...Qf3 17.Kf1 Rad8 18.Nc3–+) 17.g4 (17.Qd1 Re4 18.h3 Qh3 19.Qf1–+) 17...Qh3 18.Rg3 (18.Qd3 Qg2 19.Qd5 Ng1 20.Kd1 Qf2–+) 18...Ncd4 19.Bd4 Nd4 20.Kd3 Qf1 21.Kd4 Rad8 22.Kc5 Re5 0–1. combijack (1785) – ottobre_rosso (1930), gameknot.com, 2012.

8.Bc3 A) 8...Nc6 9.Ba5 (9.d4 Bg4 10.Ba5 Na5 11.cd5 Bf3 12.gf3 Nd5=+; 9.cd5 Nd5 10.Ba5 Na5 11.d4 Bf5 12.Nbd2 a6=+; 9.Be2 dc4 10.Bc4 Bc3 11.Nc3 Bg4 12.Rb1 Rb8=+) 9...Na5 10.cd5 Nd5 11.d4 Bf5 12.Be2 Qf6=+; B) 8...c5 9.cd5 (9.Ba5 Qa5 10.cd5 Nd5 11.Qb3 Nf6 12.Bc4 Qc7=) 9...Nd5 10.Qc2 Bc3 11.Nc3 Nf6 12.Bb5 Bd7=; C) 8...Bc3 9.dc3 Be6 10.cd5 Bd5 11.c4 Bf3 12.Qf3 c6=+.

8.Nc3 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Bd4 c5 11.Bf6 Nf6 12.Qb3 Re7=+; 8...Ne4 9.Qc2 Bg4 10.cd5 Bf3 11.Ne4 Nc6 12.gf3 Ne5=) 9.Bf4 (9.Bg3 Nc5 10.cd5 Nd5 11.Nd5 Qd5 12.Rc1 Bg4=+; 9.Bf6 Nf6 10.Be2 Be6 11.Qb3 c5 12.Qb7 d4=+) 9...Nb6 10.c5 Bc3 11.dc3 Nbd7 12.c6 bc6=+.

8.cd5 Nd5 9.Qb3 (9.Bb2 Nc6 10.Qc2 Nf4 11.Qc4 Ng6 12.Be2 Be6=+; 9.Bc3 c6 10.Qc2 Bg4 11.Bd3 h6 12.Bh7 Kh8=+) 9...Nc6 10.Bb2 Rb8 11.Bb5 Bf5 12.Nc3 Nf4=+.

8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Bc3 Bc3 11.dc3 a6 12.0-0 Qe7=+.

8.Be2 dc4 9.Bc4 Bg4 10.Be2 (10.Qb3 Qe7 11.Bb2 Bf3 12.gf3 Nbd7=+ 13.Qb5 b6 14.Qf5=+ -0.31; 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 c5 12.Qb3 Qd7 13.Ng5 Re7 14.Nd5= -0.12; 10.Bb2 Nbd7 (10...Ne4 11.0-0 Nc6 12.d3 Nd6 13.Bd5 Ne5 14.Be5= -0.09; 10...Nfd7 11.Qb3 Nc5 12.Bf7 Kf8 13.Qb5 Nd3 14.Ke2= 0.06) 11.0-0 Nb6 12.Be2 Qd6 13.d4 Nfd5 14.Qc2= -0.12) 10...Nc6 (10...Bf3!? 11.Bf3 Re5 12.Bb7 Nbd7 13.Ba8 Qa8-/+ 14.0-0-/+ -0.91) 11.Bb2 (11.Bc3 Ne4 12.Ba5 Na5 13.d4 Rc8 14.h3=+ -0.41) 11...Ne4 (11...Qd6 12.0-0 Rad8 13.Nc3 Bf3 14.Bf3=+ -0.34) 12.Nc3 (12.0-0 Qe7 13.d3 Rad8 14.Qc2= -0.25) 12...Bc3 (12...Nc5 13.0-0 Nd3 14.Qb3=+ -0.31) 13.dc3 (13.Bc3 Nc3 14.dc3 Qf6=+) 13...Qd1 (13...Qf6!?-/+ 14.0-0-/+ -0.75) 14.Rd1= Rad8 15.Nd2 Be2 16.Ke2 Nd2 17.Rd2 Rd2 18.Kd2 Rd8 19.Kc2 Ne5 20.h3 Nc4 21.Bc1 f6 22.Rd1 Rd1 23.Kd1 Kf7 24.Kc2 c5 25.Kd3 b5 26.f4 Ke6 27.a4 ½-½. Hermann,G - Plock,Joerg, corr DDR-I-673, 1988.

8.Be2 Nc6 9.Bc3 (9.Bb2 Be6 10.Ng5 Bf5 11.0-0 Ne4 12.Ne4 de4=+; 9.Bf4 d4 10.Qb3 Ne4 11.0-0 g5 12.Bg3 h5-/+) 9...dc4 10.Bc4 Nd5 11.0-0 Bg4 12.Be2 Bb6=+.

8.Bb2 Bf5

9.Be2 c5 10.0-0 Nc6 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Qb6 13.Qa2 (13.Qd5? A) 13...Qb2 14.Nc3 Bc3 15.Qf5+/- (15.dc3?! Be4 16.Qc4 Na5=+); B) 13...Be6 14.Qg5 Qb2-+) 13...Be6 14.Bc4 Qd8 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 b5 17.Bb3 Rb8 18.h3 a5 19.Qb1 g6 20.Rc1 Bf5 21.Qb2 c4 22.Bd1 Nc3 23.dc3 Ne5 24.Ne5 Re5 25.Bf3 Qf6 26.Be2 Qh4 27.Rd1 Bh3 28.Rd4 Qg5 29.Bf3 Rc5 30.Rad1 Be6 31.Rd6 Qe7 32.Qd2 Rcc8 33.Qd4 b4 34.cb4 ab4 35.ab4 Rb4 36.Bc6 Rbb8 37.Bd7 Bd7 38.Rd7 Qe8 39.Qc3 Rb1! 40.R7d5 (40.Rb1 Qd7 Deflection) 40...Rd1 41.Rd1 Qb5 42.Rc1 h5 43.Rc2 h4 44.Kh2 Qf5 45.Rd2 f6 46.Kg1 Qe6 47.Rd4 Exerts pressure on the isolated pawn 47...g5 48.Qd2 c3 49.Qd3 Qf7 50.Rd8 Rd8 51.Qd8 Kg7 ½-½. Degterev,Pavel (2225) - Pedro,Fernando (2170), CP-2011-P-00028, 2011.

9.cd5 Nd5

10.Bc4 c6 11.0-0 Nd7 12.d4 Qe7 13.Nbd2 b5 14.Ba2 Rac8 15.Bb1 Bb1 16.Rb1 N7b6 17.Qb3 Na4 18.Rfc1 a6 19.Ba1 Red8 20.Rc2 c5 21.Rbc1 Ndb6 22.dc5 Nc5 23.Qa2 Nba4 24.g3 Qb7 25.Ne5 (better is 25.Qb1!?+=) 25...Bd2-/+ 26.Rd2 Rd2 27.Qd2 f6 28.Nd3 Nd3 29.Rc8 Qc8 30.Qd3 Qc1 31.Kg2 Qc6 (31...Qa1 32.Qd8 Kf7 33.Qd7 Kg6 34.Qg4 Kh6 35.Qh4 Kg6 36.Qg4 Kf7 37.Qd7 Kf8 38.Qd8 Kf7 39.Qd7=) 32.Kg1 Nb6 33.Bc3 Kf7 34.Bb4 h6 35.Qd8 Nd7 36.h4 Kg6 37.Bc3 ½–½. Degterev,Pavel (2270) – Martin,Angel (2345), WC–2013–S–00009, 2010.

10.Be2 a6 A) 11.Nd4 Be4 (11...Bg6 12.Qb3 Nf6 13.Qb7 Be4 14.Qb3 Bg2 15.Rg1 Be4 16.Nc3 Bg6 17.Bc4=) 12.Bf3 (12.0-0 c5 13.Nf3 b5 14.d3 Bf5 15.Qc2 Qd6 16.Rc1 Nd7 17.Nc3=+) 12...c5 13.Nb3 Bf3 14.Qf3 Bb6 15.Qg4 Nf6 16.Qg5 Nbd7 17.d3=+; B) 11.0-0 c5 (11...b5 12.a4 b4 13.Nd4 Bg6 14.Qb3 c5 15.Bf3 Nb6 16.Ba8 Na8 17.Nf3=; 11...Nc6 12.Qb3 Rb8 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Rab1 Bb6 17.Qb2=; 11...Bb6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Nc6 14.d4 Qd5 15.Nd2 Rad8 16.Bf3 Qd7 17.Nc4=; 11...Qd6 12.Nd4 Bd7 13.Nc3 Nf6 14.Nb3 Bc3 15.dc3 Qb6 16.a4 Be6 17.c4=) 12.d4 Qb6 13.Ra2 Nc6 14.Nbd2 Rad8 15.Nc4 Qc7 16.Qa1 b5 17.Na5=; C) 11.Qb3 C1) 11...b5 12.a4 c6 13.0-0 Qd6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 b4 16.Bc4 Re7 17.Bb2=; C2) 11...Nb6 12.Bc3 (12.0-0 Nc6 13.d3 Qd6 14.Rc1 Rad8 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 Qg6 17.Bf3=) 12...Bc3 13.Nc3 Be6 14.Qc2 N8d7 15.d4 Nf6 16.0-0 Rc8 17.Rfd1=; C3) 11...b6 12.0-0 Nc6 13.Rc1 Nce7 14.Ne5 b5 15.Bh5 Rf8 16.Bf3 Be6 17.d4+=; C4) 11...Ra7 12.Bd4 (12.0-0 Nc6 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 b6 15.Bc4 Be6 16.Nc3 Bc3 17.dc3=+; 12.Bc4 Be4 13.0-0 b5 14.Be2 c5 15.d3 Bf5 16.Rd1 Qd6 17.Nc3=+; 12.Nd4 Bg6 13.Bf3 Nb6 14.Qa2 Na4 15.Nb3 c5 16.Na5 Qa5 17.Nc3=+; 12.Nc3) 12...b6 13.Qb2 f6 14.Nc3 Be6 15.Nd5 Bd5 16.Bc3 Bc3 17.dc3=.

10.Be2 Bb6 11.0-0 Nc6 (11...Qd6 12.Bc4 Nc6 13.d3 Na5 14.Nbd2 Be3 15.Nh4 Bd2 16.Nf5 Qf4 17.Ng7+=) 12.d4 (12.Bb5 Qd6 13.d3 Be3 14.fe3 Ne3 15.Qb3 Nf1 16.Qc3 f6 17.Kf1-/+) 12...Qd6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Rad8 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Ne5 17.Qe4=.

10.Be2 c5 A) 11.0-0 Qb6 (11...Nc6 12.Qb3 b6 13.Rd1 Be6 14.Qa4 Rc8 15.Bb5 Qd6 16.d4 Bd7 17.dc5+=) 12.Qa4 (12.Ra2 Nc6 13.Bc4 Rad8 14.d3 Bg4 15.h3 Bh5 16.g4 Bg6 17.Qc2=+; 12.Bc3 Nc6 13.Ba5 Na5 14.d4 Qb2 15.Nbd2 Nc3 16.Qe1 Rad8 17.dc5–+) 12...Nc6 13.Qb5 a6 14.Qb6 Nb6 15.Nc3 Rad8 16.Rac1 Ne5 17.Ne5=+; B) 11.Nc3 B1) 11...Nc6 12.0-0 Nb6 13.d3 Qd7 14.Nh4 Rad8 15.Nf5 Qf5 16.Qb3 Bc3 17.Qc3=; B2) 11...a6 12.Qb3 (12.0-0 b5 13.Nd5 Qd5 14.d3 Bc7 15.e4 Qe6 16.a4 b4 17.Rc1=) 12...Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 b5 15.a4 c4 16.Qb2 Nc6 17.ab5=; B3) 11...Nb6 12.d4 c4 13.0-0 Nc6 14.Rc1 Rc8 15.Na4 Na4 16.Qa4 a6 17.Qc4+=; B4) 11...Be6 12.Qc2 Nc6 13.0-0 Nc3 14.Bc3 Bd5 15.Rfd1 Bc7 16.Rab1 Rb8 17.d4=; B5) 11...Re7 12.0-0 (12.Qb3 Nf6 13.d4 Be6 14.Qc2 Rc7 15.0-0 cd4 16.Nd4 Bc3 17.Bc3=) 12...Nc6 13.Nd5 Qd5 14.Rc1 Bb6 15.Bc4 Qd6 16.Qb3 Qh6 17.d4=; B6) 11...Nc3 12.Bc3 (12.dc3 Qf6 13.Qb3 Be6 14.Qc2 c4 15.Nd4 Nc6 16.Ne6 Qe6 17.Rd1=+) 12...Bc3 13.dc3 Qf6 14.Qb3 Nc6 15.0-0 b6 16.Rad1 Na5 17.Qb2=; C) 11.Qc1 C1) 11...Qe7 12.Qc4 (12.0-0 Nc6 13.Bb5 Qd6 14.d3 Bc7 15.Nbd2 a6 16.Bc4 Bg4 17.h3=; 12.Bb5 Nd7 13.Qc4 Be6 14.Qc2 Rad8 15.0-0 a6 16.Bd3 h6 17.Bh7=+) 12...Be6 13.Qc2 Bc7 14.Nc3 Nd7 15.Bd3 h6 16.Bh7 Kh8 17.Be4=; C2) 11...Qd6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Nc6 14.Qb2 Bc3 15.dc3 Be4 16.0-0 Qg6 17.Ne1=+; D) 11.Qb3 Qb6 (11...Re7 12.0-0 Nc6 13.d4 cd4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Nf4 16.Bc4 Be6 17.Ra2=; 11...b6 12.0-0 Nc6 13.Rd1 Be6 14.Qa4 Rc8 15.Bb5 Qd6 16.d4 Bd7 17.dc5+=; 11...Bb6 12.0-0 Nc6 13.Nc3 Be6 14.Qc2 Nc3 15.Qc3 f6 16.Bc4 Qd6 17.d3=; 11...Na6 12.Qb7 Rb8 13.Qa6 Rb2 14.0-0 Qb6 15.Rc1 Rd8 16.Qb6 ab6 17.Kf1=) 12.Qb6 Nb6 13.Bc3 Nc6 14.Bb5 Bc3 15.dc3 Rac8 16.Nbd2 Nd5 17.c4=.

10.Be2 c6 A) 11.Nd4 Bg6 (11...Be4 12.0-0 Bc7 13.d3 Qd6 14.g3 Bg6 15.Nd2 Nd7 16.e4 N5f6 17.Nc4=; 11...Qb6 12.Qb3 Be4 13.Qb6 Bb6 14.Nf3 Nd7 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Nc5 17.d4=; 11...Qf6 12.Nc3 Nc3 13.Nf5 Qf5 14.dc3 Rd8 15.Qb1 Qe5 16.0-0 Bc7 17.g3=; 11...Bc8 12.Qc2 Qg5 13.0-0 Bh3 14.Bf3 Nd7 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3=; 11...Qg5 12.Nf5 Qf5 13.0-0 Qe6 14.Qc2 Nd7 15.Rc1 Rad8 16.Nc3 Bc3 17.Bc3=) 12.0-0 (12.Qb3 Nd7 13.0-0 Nc5 14.Qc4 Qd6 15.Rc1 Bc7 16.Nf3 Ne4 17.d3=+; 12.Nf3 Qb6 13.Ra2 Nd7 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.dc3 Nc5 17.0-0=+) 12...c5 13.Nf3 Qb6 14.Ra2 Nd7 15.Qa4 Rad8 16.Bc4 Be4 17.Ng5=+; B) 11.0-0 B1) 11...b5 12.a4 (12.Nd4 Bg6 13.Qb3 a6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 c5 16.Nf3 Nc6 17.a4=+; 12.Nc3; 12.d3; 12.Qb3) 12...b4 13.Nd4 Bg6 14.Qb3 Qd6 15.f4 Be4 16.Bf3 Nf6 17.Be4=; B2) 11...Bc7 12.Nc3 Nc3 13.dc3 Nd7 14.Nd4 Be4 15.f3 Bg6 16.e4 Qf6 17.Qc2=+; B3) 11...Qb6 12.Bd4 (12.Qc1 Nd7 13.Nd4 Bg6 14.f4 Be4 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Rad8 17.Bc4=+; 12.Ra2) 12...c5 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Nc6 15.Qa4 Rad8 16.Rac1 Re4 17.Qb5=; B4) 11...Qd6 12.Nc3 (12.Qb3 b5 13.a4 b4 14.d4 Bc7 15.Rc1 a5 16.Nbd2 Nd7 17.Rc4=) 12...Bc7 13.Qb3 Nb6 14.d4 N8d7 15.Rfd1 Qg6 16.Rd2 Bh3 17.Ne1=; B5) 11...b6 12.Nd4 Qf6 13.d3 b5 14.Ra2 Be6 15.Bg4 Qh6 16.Ne6 fe6 17.d4=; B6) 11...Nd7 12.Qc1 (12.Nd4 Bg6 13.Nc3 N7b6 14.Nd5 Nd5 15.Qb3 Bd2 16.Rfd1 Ba5 17.Bf3=+; 12.d3 c5 13.Qc2 Rc8 14.Nbd2 b5 15.e4 Nf4 16.Rfe1 Bg4 17.Rab1-/+) 12...c5 13.Re1 a6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Qc3 b5 17.Rac1=+; C) 11.Nc3 C1) 11...b5 12.0-0 Qf6 13.Qc1 Bc3 14.Bc3 Nc3 15.Qc3 Qc3 16.dc3 Be4 17.Rfd1=; C2) 11...Be6 12.0-0 Bc7 13.Qc2 Nd7 14.Bd3 Nf8 15.Nd5 Bd5 16.e4 Be6 17.Qc3=; C3) 11...Nc3 12.Bc3 (12.dc3 Qb6 13.Qc1 c5 14.0-0 Nc6 15.Rd1 Rad8 16.Nd2 Ne5 17.Bf1-/+) 12...b5 13.0-0 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Qd4 Nd7 16.Rfd1 a6 17.c4=; C4) 11...Qb6 12.Qc1 Nc3 13.Bc3 Nd7 14.0-0 c5 15.Rd1 Rac8 16.Bc4 Bc3 17.Qc3=; C5) 11...Bg4 12.0-0 Bc7 13.Qc2 Qd6 14.Nd5 cd5 15.Qc3 f6 16.Qb4 Qb4 17.ab4=; C6) 11...Bc7 12.Qb3 Nb6 13.d4 Bd6 14.0-0 N8d7 15.Rfd1 Nf6 16.a4 Be6 17.Qc2=.

10.Be2 Nc6 A) 11.0-0 A1) 11...a6 12.Qb3 (12.Nc3; 12.d3; 12.Re1) 12...Rb8 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Rab1 Bb6 17.Qb2=; A2) 11...Rb8 12.d3 (12.Nc3; 12.Qb3; 12.Qa4; 12.Nd4; 12.Bb5) 12...Qd6 13.Qc2 Rbd8 14.Rd1 Re3 15.fe3 Ne3 16.Qb3 Nd1 17.Qd1=; A3) 11...Bb6 12.d4 (12.Bb5; 12.Nc3; 12.Qb3; 12.Bc4; 12.Qa4) 12...Qf6 13.Nc3 Nce7 14.Qb3 Rad8 15.Bc4 Be6 16.e4 Nf4 17.d5=; A4) 11...Rc8 12.Nc3 (12.Qb3; 12.Qa4; 12.d3; 12.Bb5; 12.d4) 12...Qd6 13.Nb5 Qd7 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4 Bg6 16.Bg4 f5 17.Be2=; A5) 11...Re7 12.Nc3 (12.Qb3; 12.Bb5; 12.Qa4; 12.d3) 12...Qd6 13.Nb5 Qd7 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4 Bg6 16.Rc1 c6 17.Bg4=; A6) 11...Qd6 12.Nc3 (12.Qb3 Rad8 13.Nc3 Nb6 14.Nb5 Qe7 15.Nbd4 Nd4 16.Bd4 c5 17.Qb5=+; 12.d3 Rad8 13.Qc2 a6 14.Rc1 Bb6 15.Kh1 Nf6 16.Bf6 Qf6 17.Nbd2=+) 12...Rad8 13.Qb3 Nb6 14.Nb5 Qe7 15.Nbd4 Nd4 16.Bd4 c5 17.Qb5=+; B) 11.Qa4; C) 11.Qb3 C1) 11...Qd6 12.0-0 (12.Bc4 Rad8 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Be4 15.d3 Bd3 16.Bd3 Nc3 17.Bh7=+; 12.Nc3) 12...Rad8 13.Nc3 Be6 14.Qc2 Nc3 15.Bc3 Qc5 16.Rfc1 Bc3 17.Qc3=; C2) 11...Nb6 12.0-0 Qd6 13.d4 Rad8 14.Nbd2 Qh6 15.Rac1 a6 16.Rc5 Be6 17.Qc2=; C3) 11...Rb8 12.0-0 Be6 13.Qc2 a6 14.Bd3 h6 15.Nc3 Nf6 16.Ne4 Nd7 17.Be2=; C4) 11...Bb6 12.Nc3 (12.0-0 Na5 13.Qd1 c5 14.d3 Nc6 15.Qc2 Rc8 16.Qa4 Qd6 17.Re1=+) 12...Nf6 13.d4 Qd6 14.0-0 Rad8 15.Rfc1 Na5 16.Qa4 c6 17.Ne5=; C5) 11...Be4 12.0-0 Rb8 13.d3 Bf5 14.Qc2 Qd6 15.Nc3 Bc3 16.Bc3 Nc3 17.Qc3=; C6) 11...Qd7 12.0-0 Be6 13.Bc4 a6 14.Ng5 b5 15.Bd3 Bf5 16.Rc1 Nd8 17.Nf3=.

10.Be2 Nd7 11.0-0 (11.Nd4 A) 11...Bg6 12.0-0 (12.Qb3 Nc5 13.Qb5 Bb6 14.0-0 Qd6 15.Qc4 c6 16.Nf3 Ne4 17.Nc3=+; 12.Nb3 Bb6 13.0-0 Qh4 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Rad8 16.d4 c5 17.Nd2=+) 12...c5 13.Nb3 Bc7 14.f4 Be4 15.Bb5 b6 16.Bg7 a6 17.Qg4+–; B) 11...Be4 12.0-0 c5 13.Nb3 Bc7 14.d3 Bg2 15.Kg2 Re3 16.Bg4 Qh4 17.Rg1–+) 11...Nc5 (11...c5 12.Qb3 (12.d3 Rc8 13.Qa4 b5 14.Qh4 Qh4 15.Nh4 Be6 16.Nf3 N7b6 17.Rc1=+; 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 a6 14.a4 Qb6 15.Nh4 Be4 16.Ba5 Qa5 17.d3=+; 12.Qa4 a6 13.d3 b5 14.Qd1 N7b6 15.Be5 Rc8 16.e4 Bg4 17.ed5-/+) 12...Be6 13.Qc2 Rc8 14.Bd3 h6 15.Bh7 Kh8 16.Bf5 c4 17.Rc1=; 11...c6 12.Nd4 (12.d3 c5 13.Qc2 Rc8 14.Nbd2 b5 15.e4 Nf4 16.Rfe1 Bg4 17.Rab1-/+; 12.Qc1 c5 13.Re1 a6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 b5 16.Rd1 Bc3 17.Qc3=+) 12...Bg6 13.Nc3 N7b6 14.Nd5 Nd5 15.Rc1 Qd6 16.Qb3 Rad8 17.d3=+; 11...N7f6 12.Qb3 Bb6 13.Bc4 c6 14.d3 Be6 15.Ng5 Bc7 16.e4 b5 17.Ne6=; 11...N7b6 12.Nd4 Bd7 13.Qc2 Na4 14.Bf3 Ne7 15.Nb3 c6 16.Be5 Ng6 17.Bg3=; 11...N5f6 12.Nc3 c5 13.d4 Rc8 14.Nb5 Qb6 15.dc5 Nc5 16.Bf6 Qf6 17.Qd4=) 12.Nd4 (12.d3 Qd6 13.Bd4 Nd7 14.Nbd2 Nc3 15.Nc4 Qg6 16.Bc3 Bc3 17.Rb1=; 12.d4 Ne4 13.Ne5 Nd6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 f6 16.Nc4 c6 17.Na5=; 12.Ne5 c6 13.d4 Nd7 14.Bg4 Bg4 15.Qg4 Ne5 16.de5 Qb6 17.Qe2=+) 12...Be4 (12...Bd3 13.Bd3 Nd3 14.Qc2 Nb2 15.Qb2 Bb6 16.Nf3 c5 17.Rd1=) 13.Nb3 (13.d3 Bg6= 14.Qc2 Qe7 15.Kh1 Rad8 16.Rc1 Ne6 17.Nb3=) 13...Nb3 (13...Qg5 14.g3 Bb6 15.Nc5 Bc5 16.d4 Bd6 17.Nd2=+) 14.Qb3 Re6 (14...Qg5 15.g3=+ Bb6 16.Bc4 Bf3 17.Nc3=+) 15.Nc3 (15.d3 Bf5= (15...Bg6 16.Bf3 Rb6 17.Qa2=) 16.Bf3 Rb6 17.Qc2=) 15...Rb6=+ 16.Qc4 Nc3 (16...Rb2 17.Ne4 Bd2 18.Rad1=) 17.Bc3= Bd5 18.Qd4 Bc3 19.Qc3 Rc6 ½–½. Woelfelschneider,Peter (2335) – Boehme,Sebastian (2525), CiF–11.Superturnier, 2010.

10.Be2 Re7 11.0-0 Nc6 (11...c5 12.Nh4 Be6 13.Qc2 Qd6 14.Nf5 Bf5 15.Qf5 Nc6 16.Qg5 f6 17.Qh4=) 12.Nc3 Qd6 13.Nb5 Qd7 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4 Bg6 16.Rc1 c6 17.Bg4=.

7.Nf3 Bf5

8.cd5 Nd5 9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Qd6 11.Be2 (11.Qb7 Rab8 12.Qa6 Rb2-+) 11...Nb6 12.0-0 Rfd8 13.d4 Qg6 14.Rc1 Be6 15.Qd1 Bh3 16.g3 Bg4 17.Bc3 Rd5 18.Ba5 Ra5 19.Nbd2 Rd8 20.Nb3 Rad5 21.Nc5 Rb8 22.Ra2 Nd7 23.Qb3 Nb6 24.Nh4 Qg5 25.f4 Qh5 26.Bg4 Qg4 27.Rf2 Rdd8 28.Qd3 Ne7 29.Nf3 Qc8 30.Qb3 Nc6 31.Ne5 Rf8 32.d5 Ne7 33.a4 a5 34.Rd2 Qd8? Now all is on d5 (34...Nf5 35.e4 Nd6 36.Ne6 fe6 37.de6+-) 35.e4 Qd6 36.Nf7 (better 36.Qb5!?+/-) 36...Rf7= (36...Kf7? 37.e5 Qd8 38.Ne6+-) 37.e5 (37.e5 Qg6 38.d6=) 1-0. Degterev,Pavel (2275) - Andersen,Lars Kirstein (2015), BI-2010-P-00005, 2010.

8.cd5 Nd5 9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Qd7 11.Be2 Rfe8 12.Nc3 Nb6 13.0-0 Bd3 14.Rfc1 Nc4 (14...h6 15.Re1+=) 15.Bd3= Qd3 The backward pawn on d2 becomes a target 16.Qb7 N6e5 17.Ne5 Ne5 18.Qb3 Rad8 (18...Qd2?? 19.Rd1 Rab8 20.Qb8 (20.Rd2?? Rb3 21.Rc1 Reb8–+) 20...Qd1 21.Nd1 Nf3 22.gf3 Rb8 23.Rc1+–) 19.Qa4 Qf5 20.Rf1 (20.Qa5?? Nf3 21.gf3 Qa5–+) 20...Nd3 (20...Re6 21.Ne2 (21.Qa5?? Nf3 22.Kh1 Qa5–+) 21...Bd2 22.Qa7+=) 21.Rab1+= Re6 22.Ne2 Bb6 (22...Rb6 23.Nd4 Qd5 24.Qc2 Nb2 25.Rb2+/–) 23.Bc3+/– Qd5 24.Rb5 c5 (24...Qc6 25.f3+/–) 25.Nf4 Re4 26.Nd5 Ra4 27.Nb6 ab6 28.Rb6 Ra3 29.Rfb1 Raa8 30.Rb7 Rdc8 31.Rd7 Rd8 32.Rbb7 Rd7 33.Rd7 Nb4 34.g3 h5 35.Rc7 Nd3 36.f4 Kf8 37.Kg2 Ne1 38.Kf2 Nd3 39.Kf3 Rd8 40.e4 Nc1 (40...Ne1 41.Ke3 Nd3 42.h3+–) 41.Rc5 Rd3 (41...Nb3 42.Rh5 Nd2 43.Ke3 Nc4 44.Ke2+–) 42.Kf2 Rd2 (42...Rd6 43.Rh5 Na2+–) 43.Bd2 (43.Bd2 Nd3 44.Ke3 Nc5 45.Bb4+–) 1–0. forsetinn (2325) – chuckhar (2325), gameknot.com, 2014.

8.cd5 Nd5 9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Nce7 11.Nc3= c6 12.Nd5 (12.Qb7?? Rb8 13.Qa7 Rb2–+) 12...Nd5 13.Be2 (13.Qb7?? Rb8 14.Qa7 Rb2–+) 13...Re8 14.0-0 (14.Qb7?? Rb8 15.Qc6 Rb2–+) 14...Qb6 15.Qa2 Rad8 16.Be5 Rd7 17.Rac1 Qd8 18.Qb2 f6 19.Bg3 Bc7 20.Bc7 Qc7 21.Nd4 Bg6 22.Bg4 Rde7 23.Rfd1 Qb6 24.Qa1 c5 25.Ne2 Rc7 (25...Bf7 26.d4 c4 27.Rc4 Ne3 28.Rb4=) 26.Bf3= Qd6 27.Nc3 Nc3 28.dc3 Qe7 29.Qb2 Be4 30.Be4 Qe4 31.Rd2 Qa4 32.Rcd1 b6 33.h3 ½–½. forsetinn (2320) – urdukan (2315), gameknot.com, 2014.

7.Nf3 Bg4

8.Qa4 A) 8...Bb6 9.cd5 (9.d4 Nc6 10.Be2 Ba5 11.Kf1 dc4 12.Qc4 Re8=+) 9...Bf3 10.gf3 Nbd7 11.Bb2 Nc5 12.Qc2 Nd5=; B) 8...c6 9.cd5 Bf3 10.gf3 cd5 11.Rg1 Nbd7 12.Bb2 Rc8=+.

8.Qb3 Bb6 9.Qb2 (9.cd5!? Nd5 10.Nc3=) 9...Nbd7-/+ 10.Bc3 c6 11.cd5 cd5 12.Bb4 (better 12.Be2=+) 12...Nh5?? (12...Re8 13.Bc3 Bf3 14.gf3 Rc8-/+) 13.Ne5?? (better 13.Bf8 Qf8 14.Nc3+/-) 13...Ndf6?? (13...Ne5 14.Bf8 d4-+ (worse 14...Kf8 15.Qe5 d4 16.h3 de3 17.hg4 ef2 18.Kd1+=)) 14.h3?? (better 14.Bf8 Qf8 15.h3+-) 14...Be6+/- 15.g4 (better 15.Bf8!? Kf8 16.Nf3+/-) 15...d4= 16.Bb5?? (16.Nd3 de3 A) 17.Bf8? A1) worse 17...Kf8 18.de3 (18.gh5? ef2 19.Nf2 Qd5-+) 18...Be3 19.fe3+= (19.gh5? Bd4 20.Nc3 Rc8-+); A2) 17...ef2 18.Nf2 Ng3 (18...Qf8 19.gh5 Qc5 20.Nd3-/+) 19.Bg7 Kg7-+; B) 17.de3=) 16...Qd5-+ 17.Rg1 (17.0-0 Qb5 18.ed4 Qd5-+) 17...Qb5 18.gh5 (18.Nf3 Qd5 19.Bf8-+) 18...a5 (better 18...Qe5 19.h6 g6 20.Bf8 Qh2-+) 19.Rg7= Kh8 20.Rg5 Ne4?? (20...Bc5 21.ed4 A) 21...Bb4?? 22.Nf7 (worse 22.ab4 Qb4 23.Nd3 Qb2 24.Nb2 Rg8=+) 22...Rf7 23.Rb5+-; B) 21...Bh3=) 21.Bf8 (better 21.Ng6 fg6 22.Rb5 Nf2 23.Bf8 (23.Rb6?! Nd3 24.Ke2 Nb2 25.Bf8 Bc4 26.d3 Bd3 27.Kd2 de3 28.Ke3 Re8 29.Kd2 Nc4 30.Kd3 Nb6+-) 23...Nd3 24.Kd1 Nb2 25.Rb2+-) 21…Qb2-+ ½-½. Van Splunter,Arjen - Akkerboom,Jacob, Hengelo U14 op, 2001.

8.Qb3 Nbd7 9.Bd4 c5 10.Bb2 =+.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Nc6 =+.

8.cd5 Nd5 9.Bb2 A) 9...Re8 10.Qb3 (10.Qa4 Bf3 11.gf3 c6 12.Rg1 f6=; 10.Be2 Nc6 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Rad8+=) 10...b6 11.Bc4 c6 12.Nd4 Be6=; B) 9...c6 10.Qc2 (10.Nc3 Bc3 11.dc3 Qb6 12.Qc2 Bf5=; 10.Be2 Re8 11.0-0 Bc7 12.d3 Qd6+=; 10.Bd3 Nd7 11.0-0 N7f6 12.h3 Bh5+=) 10...Nd7 11.Be2 Re8 12.0-0 N7f6=; C) 9...Nc6 10.Qa4 (10.Be2 Re8 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Rad8+=; 10.Bb5 Nce7 11.0-0 c6 12.Be2 Bc7=; 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Re8 12.0-0 Be6+=) 10...Bd7 11.Qc2 Re8 12.Bd3 Nf6=.

8.cd5 Nd5 9.Qb3 A) 9...Nb6 10.Qb2 (10.Bb2 Nc6 11.Qc2 Qd5 12.Nc3 Bc3+=; 10.Qd3 N8d7 11.Bf4 Bf3 12.gf3 Qf6+=; 10.Bf4 Nc6 11.Be2 Qf6 12.Nc3 Bf3+=) 10...f6 11.Bf4 Rf7 12.Be2 Nc6=; B) 9...Bf3 10.gf3 Nc6 11.Bb2 Qd6 12.f4 Rad8+=.

8.cd5 Nd5 9.Bc3 A) 9...Nc3 10.Nc3 (10.dc3 Nc6 11.Qd8 Rad8 12.Be2 Rfe8+=) 10...Nc6 11.Be2 Qf6 12.Rc1 Rfe8+=; B) 9...c5 10.Qc2 (10.Ba5 Qa5 11.Qb3 Bf3 12.gf3 Nb6+=; 10.Be2 Nc3 11.Nc3 Nc6 12.0-0 Qd7+=; 10.Bd3 Bf3 11.gf3 Nf6 12.Be4 Ne4+=) 10...Bf3 11.gf3 Nd7 12.Bb2 Rc8+=; C) 9...Nc6 10.Ba5 (10.h3 Nc3 11.Nc3 Bh5 12.Be2 Re8+=) 10...Na5 11.d4 Rc8 12.Be2 c5+=.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Qd7 11.0-0 Rfe8 12.h3 Bf5 13.d4 Re6 (13...Rad8!?+=) 14.Nh4= Nce7 (14...Rh6 15.Nf5 Qf5 16.Qb3+=) 15.Nf5+= Nf5 16.Bg4 Rb6 17.Qc2 g6 (17...Nfe3 18.fe3 (18.Bd7? Nc2 19.Ra2 Ne1–+) 18...Ne3 19.Bd7 Nc2 20.Ra2=) 18.Bc1 Nf6 19.Be2 (19.Bf5 gf5 20.Bd2 Bd2 21.Nd2 f4+=) 19...Re6 (19...Rc6 20.Qd3=) 20.Bc4 Rc6 (20...Re7 21.Nd2+=) 21.Qa4 Nd6 22.Bf7 Qf7 23.Qa5 Nd5 (23...Ra6 24.Qc3+=) 24.Qe1 (24.f3 Nf5 25.Qb5 Nb6+/–) 24...Re8+= 25.Nd2 Qf5 26.Nf3 Rc2 27.Bd2 (27.Ne5 c5+=) 27...Qd3 (27...Nc4 28.Rc1+=) 28.Qd1+/– Rb2 29.Bc1 Qd1 30.Rd1 Rc2 31.Rd2 Rd2 32.Bd2 Ne4 (32...Nc4 33.Kf1+/–) 33.Be1 Re6 34.Rb1 (34.Ne5 c5+/–) 34...b6 35.Rc1 (35.Ne5 Nef6+/–) 35...Nef6 (35...c5 36.Ne5+/–) 36.Ng5 Re7 37.Rc6 a5 38.Kf1 h6 (38...Kf8 39.Nf3+/–) 39.Nf3+– g5 40.Ne5 Kh7 (40...Kg7 41.Bd2+–) 41.g3 (41.Bd2 Kg7+–) 41...Kg7 42.Ke2 Ne4 (42...Nd7 43.f4 Ne5 44.de5 gf4 45.ef4+–) 43.Kd3 Ndf6 44.f3 Nd6 45.e4 Nb7 (45...Nb5 46.a4 Na7 47.Rc2+–) 46.Bc3 (46.Bd2 Nd8 47.Rc1 Nb7+–) 46...Nd8 47.Rc4 Nd7 (47...Nh5 48.d5 Kh7 49.Ng4+–) 48.Nc6 Nc6 49.Rc6 Nb8 50.d5 Kh7 51.Re6 (51.Re6 Re6 52.de6+–) 1–0. forsetinn (2460) – adalbert (2190), gameknot.com, 2016.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Be6 11.0-0 Re8 12.Bb5 Nde7 =.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nd7 10.Bb2 (10.Bc3 Nc3 11.Nc3 Nc5 12.0-0 Bf5+=; 10.Bd4 c5 11.Bb2 Qb6 12.Qc1 Rfd8+=) 10...c6 (10...N7b6 11.0-0 Re8 12.Nc3 c6=) 11.Qc2 (11.0-0 Re8 12.Nc3 Nc3=) 11...Re8 12.0-0 N7f6 (12...Bc7=) 13.h3 Bh5 14.d3 Bc7 15.Nbd2 Nf4 16.ef4 Re2 17.g4 Nd5 18.Rfe1 Rd2 19.Qd2 Bf4 20.Qe2 Bg6 21.Ne5 Qd6 22.Qf3 Be5 23.Be5 Qd7 24.Rac1 h6 25.Bg3 Rd8 26.d4 f6 27.Re2 a5 28.Kh2 a4 29.Rce1 Qc8 30.Kg1 Bf7 31.Bf4 b5 32.Bd2 Qd7 33.Rc1 g5 34.Qg3 Kg7 35.Re4 Re8 36.Re8 Qe8 37.Qf3 Qd7 38.Qe4 Qc7 ½–½. forsetinn (2360) – gmfamilyguy (2160), gameknot.com, 2014.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Re8 10.Bb2 (10.Bc3 Nc3 11.dc3 Nc6 12.Qd8 Rad8+=; 10.Bg3 Qf6 11.Ra2 Nc6 12.0-0 Be6+=) 10...Nc6 11.0-0 Qd7 12.Nc3 Rad8+=.

8.cd5 Re8 9.Bb2 (9.Qa4 Nbd7 10.Bb2 (10.Bg3 Bb6 11.Nc3 Nc5 12.Qc4 Nce4=) 10...Bb6= 11.Be2 Nc5 12.Qc4 Nce4=) 9...Bf3 (9...Nd5 10.Qa4 Bf3 11.gf3= c6 12.Rg1 f6=) 10.Qf3 Nd5 11.Bc4 c6 12.0-0 Nf6 (12...Bc7 13.d3=) 13.d3 (13.Bf6!? Qf6 14.Qf6 gf6 15.d4+/-) 13...Nbd7+= 14.Qf5 Qc7 15.Rd1 Rad8 16.Nd2 Bd2 17.Rd2 Ne5 18.Ba2 c5 19.d4 (19.Rad1 Neg4 20.g3 a6+=) 19...Qa5 (19...c4 20.de5 Rd2 21.ef6 g6+/-) 20.Rad1 cd4 21.ed4?? (better 21.Rd4 Rd4 22.Bd4+= (22.ed4?? Nf3 23.gf3 Qf5-+)) 21...Nf3!!-+ 22.Qf3 (22.gf3 Qf5) 22…Qd2!? (22...Qd2 23.Bf7 Kf7-+) 0-1. Trokenheim,Marek - Larsson,Bo, corr SSKK 3-65, 1983.

6.a3 Nc6

7.Bb2 Ba5 8.cd5 Nd5 9.Nf3 Qe7 10.Be2 Bf5 11.Qb3 Rad8 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Rd6 15.0-0 Rfd8 16.d4 Rg6 17.g3 Rh6 18.Rfc1 Qd7 19.Nd2 Bg4 20.f3 Bh3 21.Ne4 Bf5 22.Bd3 Qe7 23.Qc5 Qd7 24.g4 Be4 25.Be4 Re8 26.Kh1 Re7 27.Ra2 Qe8 28.Qf5 Nd8 29.Kg2 c6 30.Rd2 Rg6 31.h3 h5 32.a4 hg4 33.hg4 Rh6 34.Rdd1 Qd7 35.Qd7 Rd7 36.a5 Rhd6 37.Rh1 g6 38.Kg3 Re7 39.Rc5 Kg7 40.g5 Ne6 41.Re5 b5 42.ab6 ab6 43.Rc1 Rc7 44.f4 Kf8 45.Ra1 Kg7 46.Bf3 Rcd7 47.Kf2 Rb7 48.Rc1 Nd8 49.Re8 f6 50.gf6 Kf6 51.Ra1 Kf7 52.Rh8 Kf6 53.Ra8 Rbd7 54.Bg4 Ne6 55.Rac8 Re7 56.Bf3 Nc7 57.Rhf8 Kg7 58.Rg8 Kh6 59.Rh8 Kg7 60.Rhg8 Kf6?? 61.Rcd8 Nb5 62.Rd6 Nd6 63.Bc6 Nf5 64.d5 1–0. Degterev,Pavel – Buczinski,Henryk, corr BdF, 2007.

7.Bb2 Bd6 8.cd5 Nd5 9.Nf3 Qe7 10.Qc2 Bg4 11.Be2 Rad8 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Rb8 14.h4 Bd7 (14...Ba3? 15.Ng5 g6 16.Bg4+–) 15.Ng5 f5 16.f4 Nd8 17.Qb3 Kh8 18.h5 h6 19.Nf3 Rf7 20.Nh4 Kh7 21.Rh3 Be6 22.Qc2 Kg8 (22...Ba3 23.Ng6 Qd6 24.Be5+–) 23.Ng6 Qd7 24.Rg3 Bd5 25.Ne5 Be5 26.Be5 Ne6 27.Bd3 Rbf8 28.Rg6 c5 29.Kf2 b5 30.Be2 c4 31.d3 Rc8 32.dc4 Bc4 33.Bf3 Qe7 34.Qc3 Rd8 35.a4 a6 36.Kg1 Nc5 37.ab5 ab5 38.Bd4 Qf8 39.Bc6 Rc8 40.Be5 Rd8 41.g3 Kh7 42.g4 fg4 43.Rg4 Nd7 44.Bd4 Nf6 45.Rg2 Kh8 46.Ra6 Rc8 47.Qb2 Attacking the isolated pawn on b5 47...b4 48.Rb6 b3 49.Ba4 Rb8 50.Bb3 Rb6 51.Bb6 Bb3 52.Qb3 Nh5 53.Bd4 Rd7 54.Qb5 Qf7 55.Qc5 Rc7 56.Qe5 Nf6 57.Qf5 Nh5 58.Qb1 Rb7 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Jordan,Juergen (2195), WC–2012–P–00013, 2008.

7.Bb2 Be7

8.Nf3 dc4 9.Bc4 Na5 10.Ba2 Qd3 11.Ne5 Qb5 12.Bc3 Ne4 13.Nf7 Rf7=+ 14.a4 Qf5-/+ 15.0-0 Nc3 16.Bf7 Qf7 17.Nc3 Be6 18.d4 Rd8 19.Qc2 Bb3 20.Qe4 c5 21.Ne2 Bf6 22.Rac1 cd4 23.Nd4 Bd4 24.ed4 Ba4 25.Qg4 Qd7 26.Qd7 Rd7 27.Rc8 Kf7 28.Ra1 Rd4 29.Rc7 Kf6 30.f3 a6 31.Kf2 b5 32.g4 Rd2 33.Kg3 Rd6 34.h4 Rc6 35.Ra7 h6 36.f4 Nb3 37.Rd1 Nc5 38.Rd5 Bc2 39.Rd8 g6 40.g5 hg5 41.hg5 Ke6 42.Re8 Kd5 43.Re5 Kd4 44.Re1 b4 45.Ra8 b3 (45...b3 46.Kg4 b2 47.Rd8 Kc3–+) 0–1. Waibel,Ulrich (1650) – Farr,Michael (1980), remoteschach.de, 2004.

8.Nf3 Bf5 9.d4 Na5 10.cd5 Qd5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Nc4 13.Bc3 c5 14.0-0 Ne4 15.Rc1 b5 16.a4 a6 17.Qe2 Rac8 (17...Nc3 18.Nc3 Qd7 19.ab5 ab5 20.Ra8 Ra8 21.Kh1+=) 18.ab5 ab5 19.dc5 Bc5 20.Be1 Rfe8 21.Nc3 Nc3 22.Rc3 Red8 23.Rb3 Rb8 24.Rab1 Qc6 25.Bb4 Bb6 26.Rd1 Rd1 27.Qd1 Rd8 28.Qc2 Qd5 29.Rb1 f6 30.h3 Qf7 31.Qb3 Kh8 32.Bc3 Qg6 33.Rd1 Rd1 34.Qd1 h6 35.Qd7 Qc2 36.Bd4 Bd4 37.Nd4 Qd1 38.Kh2 Nd2 39.h4 Nf1 40.Kh3 Nd2 41.Qd8 Kh7 42.Qd5 Qh1 43.Kg3 Nf1 44.Kg4 Nh2 45.Kf4 Qg1 46.Qf5 Kg8 47.Qc8 Kf7 48.Qd7 ½–½. Van Moorsel,Aad (2150) – Soley,A Kerim (2035), IECG, 2004.

8.Nf3 Bf5 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qc5 11.Be2 h6 12.0-0 Rad8 (12...Rfe8 13.d4 Qb6 14.Ra2=) 13.d4= Qb6 14.Na4 Qa5 15.Bc3 Qd5 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 b5 18.Nb2 a5 Black plans b4 19.Rac1? (19.Rfc1 Rd6=) 19...Bd6 (19...Ba3!? 20.Ra1 Bb2 21.Bb2 a4-/+) 20.Be1 (20.Bd2 Ne4=+) 20...Rfe8 21.Qc3 Re6 22.Nd2 (22.Qc6?? Bh2! 23.Nh2 Rc6–+) 22...b4 (22...Ra8 A) 23.Qc6 Bh2 24.Kh2 Rc6 (24...Qc6?! 25.Rc6 Rc6 26.Nb3=+) 25.Rc6 Qc6–+; B) 23.g3 Ra6 24.a4=+) 23.ab4 (23.Qc6?? Bh2! 24.Kh2 Rc6 (24...Qc6?! 25.Rc6 Rc6 26.ab4+=) 25.Rc6 Qc6 26.ab4 Qc2–+) 23…ab4 (23...ab4 24.Qb3 Qh5=+) 0–1. GuestMJRN – GuestSMYM, freechess.org, 2017.

8.Nf3 Bf5 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qe6 11.Be2 Rad8 12.0-0 Ne4 13.Ne4 Be4 14.d4 Qg6 15.Rc1 a6 16.g3 Qe6 17.Bc4 Bd5 18.Bd5 Qd5 19.Rb1 f5 20.Bc3 Rf7 21.Nd2 (21.Rb7? Nd4 22.Ne5 Qb7 (22...Qe5?! 23.Bd4 Qd6 24.Qa4=) 23.Bd4 Rff8-/+) 21...Na7 22.Qb3 Nb5 23.Nc4 f4 24.gf4 Rf6 25.Ne5 Ba3 26.Bb4 Qb3 27.Rb3 Bb4 28.Rb4 c6 29.Kg2 Rfd6 30.Ra1 Rd5 31.Nd3 R8d7 32.h4 Re7 33.Kf3 g6 34.Ne5 Rd6 35.Rc4 Rf6 36.Ng4 Rfe6 37.Rc5 h5 38.Ne5 Kh7 39.Ke4 Nd6 40.Kd3 Rf6 41.Rg1 Kh6 42.e4 Nb5 43.Ke3 Nc7 44.Rcc1 Kh7 45.Rb1 Nb5 46.Rg5 Rd6 47.Rd1 a5 48.f3 a4 49.Rdg1 Rg7 50.f5 Nd4 51.Ng6 (51.Ng6 Kh6 52.Nf4 Nc2 53.Ke2 Nd4 54.Kf2 Rg5 55.hg5 (55.Rg5?! Rf6+/–) 55...Kg7 56.Nh5 Kf8 57.g6+–) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Schmitzer,Klaus (2245), WC–2012–S–00006, 2009.

8.Nf3 Bg4 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Ne5 11.Ne4 f5 12.Neg5 Bg5 13.Be5 Qe7 14.d4 Rad8 15.h3 Bf3 16.Qf3 Bf6 17.Bc4 (17.Qf5? Bh4 18.Qc2 Bf2 19.Qf2 Rf2 20.Kf2 Qg5–+) 17...c6 18.Bf6 Rf6 19.0-0 g6 20.Rfc1 Kg7 21.a4 Nb6 22.Bb3 f4 23.ef4 Rd4 24.Re1 Qb4 25.g3 Nc4 26.Bc4 Qc4 (worse is 26...Rc4 27.Rab1 Qf8 28.Rb7 Rf7 29.Qb3+–) 27.Re7 Rf7 28.Qe3 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Bergmann,Paulo (1905), BI–2010–P–00005, 2010.

6.a3 Bd6

7.Bb2 dc4 8.Bc4 a6 9.Nf3 b5 10.Be2 Nbd7 11.a4 b4 12.0-0 Bb7 13.d3 c5 14.Nbd2 Qe7 15.e4 Rfd8 16.Nc4 Ng4 17.Qc2 a5 18.Rad1 Bb8 19.Rfe1 Nge5 20.Nfe5 Ne5 21.Ne3 Ba7 22.Nf5 Qe8 23.Bh5 Qe6 24.Qc1 f6 25.Be5 fe5 26.Re3 Kh8 27.Rf3 Rd7 28.Bg4 Rdd8 29.Ne3 Qe7 30.Bf5 Rd6 31.Nc4 Ra6 32.Bg4 Rd8 33.h4 Bc6 34.Qc2 Be8 35.Ne5 Ba4 36.Qa4 Qe5 37.g3 Bb8 38.Rc1 Bd6 39.Rf5 Qe8 40.Bd1 Qa4 41.Ba4 Bf8 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Koch,Christian (2165), SM–2010-0-00110, 2010.

7.Bb2 Re8 8.Nf3 Bg4 9.cd5 Nd5=+ 10.Be2 Qe7 11.0-0 Nd7 12.h3 Bh5 13.Nc3 Nc3 14.dc3 c5 15.Qd5 Nf6 16.Qb3 Ne4 17.Qd5 Bg6 (18.Rad1 Rad8=+). Bivens – Sternik,Ryszard, corr 3GMM–25, 1995.

7.d4 Be6 8.Bd6 Qd6 =.

7.h3 Be5 8.Nc3 Ne4 9.Bd3 Nc3 10.Qb3 Ne4 11.Rc1 dc4 12.Rc4 Nf2 13.Kf2 Nc6 14.Qa4 Qd3 15.Nf3 Bd7 16.Rc3 Bc3 17.dc3 Rfe8 18.Re1 Qc3 19.Qf4 Ne7 20.Ne5 Nf5 21.Nd7 Ne3 22.Re3 Qd2 23.Kf3 Qd7 24.g4 Re6 25.Re6 Qe6 26.Qc7 Re8 27.Qb7 Qe3 28.Kg2 Qd2 29.Kg3 g5 30.Qa7 Re3 31.Qe3 Qe3 32.Kg2 Qa3 33.Kf2 Qh3 34.Ke2 Kg7 35.Kd2 Qf3 36.Kc2 Kf6 37.Kd2 Ke5 38.Kc2 Kd4 39.Kd2 Qg2 40.Ke1 Kd3 41.Kd1 Qf1 0–1. willi_weizenkeim – mrempel, HCL–B1814 playchess.de, 2003.

7.Bb2 Be6

8.cd5 Bd5 9.Nc3 Nbd7 10.Nd5 Nd5 11.Nf3 N7f6 12.Bc4 c6 13.0-0 Re8 14.d3 h6? (better is 14...Nb6=) 15.e4+– Ng4 (better is 15...Nf4 16.e5 b5+–) 16.ed5 cd5 17.Bd5 Bh2 (17...Nh2 18.Bf7! Kf7 19.Nh2 Qd7+–) 18.Nh2 Nh2 19.Qh5 (19.Bb7?! Rb8 20.Kh2 Rb7+–) 19...Nf1 (19...Re7 20.Kh2 Qf8+–) 20.Qf7 (20.Qf7 Kh7 21.Qg7; 20.Rf1?! Qe7+–; 20.Kf1?! Re7+–) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Yloenen,Olli, BI–2010–P–00005, 2010.

8.Qf3 Nbd7 9.Ne2 -/+.

6.a3 Be7

7.Bb2 b6 8.cd5= Nd5 9.Nf3 Bf6 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.dc3 Bb7 13.Bc4 Nc6 14.Qd8 Rfd8 15.Rd1 Rd1 16.Kd1 Rd8 17.Kc1 Na5 18.Ba2 Kf8 19.h4 Ke7 20.e4 Rd3 21.Kb2 c5 (21...f5 22.Re1 Kd8 23.ef5 Bf3 24.gf3 Rf3 25.Rd1 Ke8 26.Be6=) 22.h5 (22.Re1 b5=) 22...h6=+ 23.Re1 (23.Rg1 Rd6=+) 23...Bc6 24.Kc2 Rd6 (24...c4 25.Kb2=+) 25.Bd5 (25.Kb2 a6=+) 25...Bd5 26.ed5 Kf6 27.Re5 Nc4 28.Re4 b5 29.Rf4 Ke7 30.a4 a6 31.Re4 Kd8 32.ab5 ab5 33.Ne5 Ne5 34.Re5 f6 35.Rf5 Kc7 36.c4 (36.g4 Ra6=+) 36...bc4 37.Kc3 Ra6 38.Rf3 (38.Kc4 Kd6 39.Kb3 Rb6 40.Kc3 Rb4-/+) 38...Kd6 39.Re3 Ra3 40.Kc4 Ra4 41.Kc3 Rg4 42.g3 (42.Re8 Kd5 43.g3 Rg5-/+) 42...Rg5-/+ 43.Re6 (43.Kc4 Rd5 44.Ra3 Rh5 45.Ra6 Ke7 46.Ra7 Kf8-/+) 43...Kd5 44.Re7 Rh5 45.Rg7 Rh2 46.Rg6 (better 46.f3!?=+) 46...f5–+ 47.f3 Rf2 48.f4 Rh2 (48...Ke4 49.Re6 Kf3 50.Rf6 (50.Rh6? Kg3 51.Rc6 Kf4–+) 50...Kg3 51.Rf5–+) 49.Rg7 (49.Kd3!?-/+) 49...Ke4–+ 50.Kc4 h5 (50...Rc2 51.Kb3 Rg2 52.Kc4–+) 51.Kc5 h4 52.Re7 Kf3 53.gh4 Rh4 54.Rf7? (better 54.Kd5!? Kf4 55.Ra7–+) 54...Kf4–+ 55.Kd5 (55.Rf8 Rh2–+) 55...Rh8 56.Ke6 (56.Rg7 Ra8–+) 56...Rh6 57.Kd5 (57.Ke7 Ke5 58.Kd7 f4–+) 57...Ra6 58.Rf8 (58.Kd4 Ra5–+) 58...Ra5 59.Kd4 Kf3 60.Kc3 (60.Rh8–+) 60...Rd5 61.Kc4 (61.Re8 f4–+) 61...Re5 62.Kd4 Re4 Black intends f4 63.Kd5 (63.Kd3 f4–+) 63...f4 64.Rc8 Re2 65.Kd4 Kf2 66.Rf8 f3 67.Rf7 (67.Kd3 Re7–+) 67...Re3 68.Rc7 Re6 69.Kd3 (69.Kd5 Rg6–+) 69...Kf1 70.Rg7 f2 71.Rg4. Marekt – sidewinder100, internet, 2020.

7.Bb2 c5 8.cd5 Nd5 9.Qc2 Bf6 10.Nc3 Nc3 (10...Be6 11.Nf3=+) 11.Bc3 b6 12.Bd3 h6?? (better 12...Bc3 13.dc3 f5+=) 13.Be4 1–0. Sundin,Tommy – Traeff,Paer, Iggesund, 1989.

7.Bb2 Nc6 8.d4 Be6 9.Nd2 dc4 10.Nc4 Qd5 (10...a6 11.Nf3=+) 11.Nf3=+ Rad8 12.Qc2 (12.Bd3 b5 13.Ncd2 Rfe8=+) 12...Bf5 13.Bd3 Bb4 (13...Bd3 14.Qd3 b5 15.Ncd2=+) 14.Ke2 (14.Bc3 Bd3 15.Qd3 Be7=+) 14...Bd3=+ 15.Qd3 Na5 (15...Be7 16.Rhc1=+) 16.Na5 (16.Rhc1 Bd6=+) 16...Ba5 17.Rhc1 Bb6 (17...Ne4 18.Kf1=+) 18.a4 (18.Qc4 Qh5=) 18...Rfe8 19.a5 Ba5 20.Rc5 Qc5 21.dc5 Rd3 22.Kd3 Rd8 23.Kc4 b6 24.Bf6 gf6 25.Nd4 a6 26.Ra2 (26.cb6 cb6 27.Kb3 h5=) 26…h5 ½–½. Diener,Rudolf – Baier,Guenter, corr ICCF EU/M/1224, 2000.

7.Qb3 c5 8.Nf3 (8.cd5 Qd5 9.Qd5 Nd5=) 8...Nc6 9.Bb2 (9.d4 Ne5 10.Ne5 cd4 11.ed4 dc4 12.Qc4 Be6-/+) 9...Na5-/+ 10.Qc2 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 Be6 13.Qc2 b5 14.d3 (14.Ng5 g6+=) 14...c4 15.d4 (15.dc4 Bc4 16.Nbd2 Bd3+=) 15...Bd5 16.Nbd2 Re8 17.0-0 Rc8 18.Bc3 (18.e4 Be6-/+) 18...Bf3 (18...Bd6!?-/+) 19.Nf3 Qd5 20.Nd2 Bd6 21.Rfe1 Bh2?? (better is 21...Ne4-/+) 22.Kh2+/– Qh5 (22...Qd6 23.Kg1+/–) 23.Kg1+– Ng4 Black fights for the Initiative 24.Nf3 Rc6 25.Kf1 (better is 25.e4+–) 25...Qh1= 26.Ke2?? (better is 26.Ng1 Nh2 27.Ke2 Qg2 28.Ra2+=) 26...Qg2-/+ 27.Ne5 Qf2 28.Kd1 Ne3?? (28...Qc2 29.Kc2 Ne5 30.de5-/+) 29.Re3 Qe3 30.Nc6 Qg1 ½–½. Diener,Rudolf – Roggensack_Hanspach,Peter, corr SOK–92–79, 1992.

7.Qb3 Nc6 8.Bf6 Bf6 9.d4 dc4 10.Bc4 -/+.

7.c4 c5 8.d4 Nc6 9.Bg3 b6 10.cd5 Nd5 11.Bb5 Bb7 12.Qa4 Nb8 13.0-0 a6 14.Bd3 b5 15.Qc2 Nf6 16.dc5 Bc5 17.Bh7 Nh7 18.Qc5 Bf3 19.gf3 Qf6 20.Nd2 Rd8 21.Rfd1 Nc6 22.Rac1 Rac8 23.Qb6 Ne7 24.Qf6 Nf6 25.Rc8 Rc8 26.Bd6 Ned5 27.e4 Nb6 28.Nb3 Nfd7 29.e5 Nc4 30.f4 Re8 31.Kg2 Nb8 32.Bb4 Nc6 33.Nc5 a5 34.Bc3 Na3 0–1. Wartig,Wolfgang – Schuetze,Manfred, corr DDR–ch I817, 1989.

7.d4 c5 8.Bg3 (8.Nc3!? dc4 9.Bc4=+) 8...cd4-/+ 9.cd5 (9.Qd4 Nc6 10.Qd3 d4-/+) 9...Nd5 (better is 9...de3 10.fe3 Nd5–+) 10.Nd2? (better is 10.ed4 Qa5 11.Nd2–+) 10...Bg4?? (10...de3 11.Nc4 ef2 12.Bf2–+) 11.Qb1?? (better is 11.Qg4 de3 12.Nc4+=) 11...Bc5 (11...de3 12.fe3 Ne3 13.Bd3–+) 12.Nb3 (12.e4 Qe7–+) 12...Re8 (12...de3 13.f3 Bc8 14.Bd3–+) 13.Bc4 (better is 13.Bb5 Bd7 14.Bd3 de3 15.Bh7 Kh8 16.Nc5 Qa5 17.Kf1 Qc5 18.Bd3–+) 13...Ne3?? (better is 13...Bb6–+) 14.Bf7?? (14.fe3 Re3 15.Kf1 Qf6 16.Bf2 Rb3 17.Bb3 Qa6 18.Ke1–+) 14...Kf7–+ 15.Nc5 (15.Qa2 Ba3 16.fe3 Re3 17.Kf1 Qf6 18.Nf3 Be6 19.Qa3 Rb3–+) 15...Nc2 (better is 15...Qa5 16.Qb4 Nd5 17.Kf1 Nb4–+) 16.Kf1 Na1 17.h3 Re7 (18.hg4 Qd5–+; better is 17...Qa5 18.hg4 Qc5–+) 0–1. Korchut,Adam – Cottarelli,Franco, corr ICCF TT 6/02/1, 2002.

7.d4 Nbd7+=.

7.d4 Be6 8.c5 Ne4 (better 8...b6 9.Bf6 Bf6=+ (worse 9...gf6 10.cb6 ab6 11.Qc2=)) 9.Nc3? (9.Bd3 Nc6 10.Bf4 b6=) 9...Bh4 (better 9...Nc3 10.Qb3 Ne4 11.Qb7 c6-+) 10.Ne4= de4 11.Qc2 Bd5 12.g3 (12.Bf4 c6=) 12...Bf6 (12...Be7=+) 13.Ne2 (13.Bf6 Qf6 (worse 13...gf6 14.Bh3+/-) 14.Bg2 Re8=) 13...Re8 (13...Be5 14.de5 Nd7 15.0-0-0 Ne5 16.Nc3-/+) 14.Nc3 (better 14.Bf6 Qf6 15.Nf4+=) 14...a5?? (better 14...Be5!? 15.de5 c6-/+) 15.Rd1 (better 15.Bc7 Qd7 16.Rd1+-) 15...Re5?? (better 15...Be5 16.de5 Re5+=) 16.Qd3 (better 16.de5 c6 17.ef6 Qf6 18.Bg2+-) 16...g6 (better 16...ed3 17.de5 Bh1 18.ef6 Qf6 19.Rd3 Nd7-+) 17.de5 0-1. Williams,Barry - Jackson,Ross, New Zealand Masters NZL, 1999.

7.cd5 Nbd7 8.Bd4 Nd5+=.

7.h3 Nbd7 Black is in command 8.Bh2 (8.d4 dc4 9.Bc4 Ne5 10.de5 Qd1 11.Kd1 Ne4-/+) 8...Nb6 9.Qc2 (9.cd5 Nbd5 10.d4 c6+=) 9...dc4 10.Bc4 Nc4 11.Qc4 c6 12.Ne2 Be6 13.Qc2 Qa5 14.0-0 Bf5 15.Qc3 Qc3 16.Nec3 (16.Nbc3 Bd3-/+) 16...Bd3 17.Rc1 Rfd8 18.Bf4 Rd7 19.f3 Nh5 (19...Rad8 20.Kf2-/+) 20.Be5 f6 21.Bh2 g6 22.Kf2 f5 (22...Rad8 23.Ne4-/+) 23.g3 (23.Be5 Nf6-/+) 23...Rf8 24.Re1 (24.g4 Bh4 25.Kg2 Nf6-/+) 24...Bf6 25.Ra2 Rfd8 26.Rd1 (26.e4 fe4 27.Ne4 Bd4 28.Kg2 Nf6-/+) 26...Ng7 27.Ke1 Ne6 28.f4 Nc5 29.h4 (29.Ne2–+) 29...Bc4 30.d4 Ba2 31.Na2 Ne4 (31...Re7 32.Kf2–+) 32.Nac3 Nc3 33.Nc3 Re8 (better is 33...c5 34.Ne2 cd4 35.ed4 Bd4 36.Nd4 Rd4 37.Rd4 Rd4–+) 34.Ne2 (34.Kf2–+) 34...Re3 35.Bg1 Ra3 36.Bf2 a5 37.Kf1 (37.Kd2 a4–+) 37...Be7 38.Rc1 Bb4 (38...Ra2 39.Nc3 Rb2 40.Na4–+) 39.Ng1 (39.Be1 Bd6–+) 39...Rd3 40.Kg2 Re7 (40...a4 41.Rc4 Rb3 42.h5–+) 41.Nf3 Re2 42.Rb1 Ra3 43.Ne5 Raa2 44.Rf1 (44.Nd3 Red2 45.Rb3 Kf7–+) 44...Bc3 (44...Be1 45.Nd3 Bf2 46.Nc1–+) 45.Kf3 Red2 (45...a4 46.Be3–+) 46.g4 (46.Be3 Re2–+) 46...Bd4 (better is 46...Rf2!? 47.Rf2 Rf2 48.Kf2 Bd4 49.Ke2 Be5 50.gf5 gf5 51.Kd3 Bf4 52.Kc3–+) 47.Bd4 Rd4 48.gf5 gf5 49.Rg1 Kf8 50.Rg5 (50.Rb1 b5–+) 50...Ra3 (50...Ra3 51.Ke2 Rf4 52.Nd7 Ke8–+) 0–1. Gross,Siegfried – Buttner,Fritz, CiF, 1990.

7.Bb2 Be6

8.cd5 Qd5 9.Nf3 Qh5 10.Be2 Qg6 11.Ne5 Qh6 (worse 11...Qg2 12.Bf3 Qh3 13.Bb7+=) 12.Bf3 Nbd7 13.Nd7 Nd7 14.0-0 (14.Bb7? Rab8 15.Qf3 c6 16.Qc6 Nc5–+) 14...Bd6 15.g3 Rad8 16.d4 c6 17.Nc3 Nf6 18.Qe2 Rfe8 19.Rfe1 Qg6 20.Rad1 Bb3 ½–½. Whitmarsh,Jerry (2025) – Sobirey,Michael (2100), IECG, 2004.

8.Qf3 -/+.

7.cd5 Nd5

8.Qc2 Bf6 9.Nf3 Nc6 10.Bf6 Qf6 (worse 10...gf6 11.Bd3 h6 12.Be4+–) 11.Nc3 (11.d4 Re8 12.Be2 Bg4=) 11...Bf5 12.Bd3 (12.Qc1 Rfd8=+) 12...Bd3 (12...Ndb4 13.ab4 Nb4 14.Bf5 Nc2 15.Bc2=+) 13.Qd3 Rad8 14.Qc2 Nc3 (14...Nb6 15.0-0=) 15.Qc3= Qc3 (15...Qg6 16.0-0=) 16.dc3 b6 (16...Rd3 17.Rc1=) 17.Ke2 Na5 18.Rhd1 c5 19.Rd8 (19.Rab1 Nc4 20.Nd2 Nd2 (worse 20...Na3 21.Rb3+–) 21.Rd2 Rd2 22.Kd2 Rd8 23.Ke2 Kf8=) 19...Rd8 20.Ra2 Kf8 (20...Nc4 21.Nd2 Ne5 22.Ra1=) 21.Rd2 Rd2 22.Nd2 b5 23.f4 (23.e4 Ke7=) 23...Ke7 (23...c4 24.e4=) 24.e4 f6 25.Ke3 Ke6 (25...Nc6 26.g4=) 26.Kd3 (26.g4 Nc6=) 26...Nb7 (26...Nc6 27.h4=) 27.g4 a5 28.c4 (28.h3 Nd8=) 28...b4=+ 29.a4 g5 ½–½. Degterev,Pavel (2240) – Staroske,Uwe (2330), WC–2011–T–00006, 2010.

8.Qc2 Bf6 9.Nf3 Re8 10.d4 Bg4 (10...Nc6 11.Bf6 Qf6 12.Be2=) 11.Nbd2= Nc6 12.Bd3 Be5 (worse is 12...Re5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Bh7 Kh8 16.Rb1 Ne3 17.fe3 Qh4 18.Kf1 Qh7 19.Qh7 Kh7 20.Rb7+/–; 12...Ne5?! 13.Bh7 Kh8 14.de5 (worse is 14.Ne5 Be5 15.de5 Ne3 16.fe3 Qh4 17.g3 Qh7-/+) 14...Bf3 15.Nf3 Be5 16.Ne5 Re5 17.Bd3+=) 13.de5 (13.Bh7 Kh8 14.de5 g6 15.Bg6 fg6 16.Qg6 Qd7=) 13...h6 14.Bb5 Re6 15.Qb2 Na5 16.Be2 Qd7 (16...c5 17.0-0=) 17.Rd1 (17.h3 Rb6 18.Qd4 Be6=) 17...Rd8 18.Nb1 (18.Qd4 Rb6=) 18...Qe8 19.0-0 Rb6 (19...Bf3 20.Bf3 c6 21.Rd4=) 20.Qc2 (20.Qd4 Be6=) 20...Bh5 (20...Nc6 21.Qa2 Rb1 22.Qb1= (worse is 22.Rd5 Rf1 23.Kf1 Bf3 24.Bf3 Ne5-/+)) 21.Qc5 (21.Qa2 c6=) 21...Bf3 (21...Nb3 22.Qc4 Na5 23.Qh4=) 22.Bf3 Rb5 23.Qc2 c6 (23...Nc6 24.a4 Ra5 25.Nc3=) 24.Be2 Rb6 (24...Rb3 25.e6 Qe6 26.e4+=) 25.Qa4 Rb2 26.Qa5 Re2 27.Qa7 Qe5 (27...b5 28.Qd4 Ra8 29.Rc1+=) 28.Qb7 Rc2 29.Qb3 Rc5 (29...Rb2 30.Qa4 Rc8 31.Qg4+=) 30.Rc1+/– Nf6 (30...Rb5 31.Qc2 Rc8 32.Nd2+/–) 31.Qb6 Rcd5 32.h3 Ne4 33.Qc6 R5d6 34.Qc2 Rg6 (34...Rd3 35.Qe2+–) 35.Rcd1 (35.Rfd1 Re8 36.Nc3 Nc3 37.Qc3 Qe4+–) 35...Re8 36.Rd4 Qg5 37.f4 (37.g4 Nf6 38.Kh2 Qe5 39.Kh1 h5+/–) 37...Qe7 38.Kh2 (38.Rfd1 Rg3 39.Re1 f5+/–) 38...Qb7 (38...Re6 39.Rc1+/–) 39.Rfd1 Kh7 (39...Rge6 40.Rd8+/–) 40.Rd8 (40.Rd7 Qb6 41.Rf7 Qe3+/–) 40...Rc6+/– 41.Qa4 (41.Qd3 Rd8 42.Qd8 f5+/–) 41...Re7 (41...Rd8 42.Rd8 (42.Qe4?! f5 43.Qf5 Rg6=) 42...Rc1 43.Nd2 Nd2 44.Rd2+/–) 42.R8d4 f5 43.Qa5 Qc8 (43...Rc5 44.Qd8+/–) 44.Rd8 (44.Rd7 Rc5 45.Qa7 Rd7 46.Rd7 Qf8+–) 44...Qe6+/– 45.Nd2 (45.Qd5 Nf6 46.Qe6 Rce6+/–) 45...Ra6 46.Qb4 Rb6 47.Qd4 Nd2 48.Rd2 Qe3 49.a4 (49.Qe3 Re3 50.R8d3 Re4+/–) 49...Qd4 (49...Ra6 50.Qc4 Qe6 51.Qb5+/–) 50.R2d4 (50.R8d4 Re4+/–) 50...Ra6 (50...Re2 51.Rd2 Re4 52.a5+/–) 51.R8d6 Ra8 52.R6d5 (52.Rc4 Re2+/–) 52...Rea7 53.Rf5 Ra4 54.Ra4 Ra4 55.Kg3 Ra3 (55...Kg8 56.Re5+/–) 56.Kg4 Ra2 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Herzog,Klaus (1775), RA–2008–0-00025, 2008.

8.Qc2 Bf6 9.Nf3 Bg4 10.Bb2+=.

8.Nc3 Be6+=.

8.Bc4 Nb6 A) 9.Bb3-/+ N8d7 (9...Nc6 10.Bg3 Bf5 11.d4 Re8 12.Nf3 Na5+=) 10.Bf4 Nc5 11.Bc2 Nd3 12.Bd3 Qd3-/+; B) 9.Be2 Re8 (9...Nc6 10.Bg3 Rb8 11.d4 Re8 12.Nf3 Bf5=) 10.d4 c5 11.dc5 Qd1 12.Kd1 Bc5+=.

8.Bc4 c5 9.Qb3 Nb6 10.Bb8 Nc4 11.Qc4 Rb8 12.Nf3 Be6 13.Qe2 Bf6 14.Nc3 b5! 15.Rb1 (15.Nb5 Ba1 Pinning (15...Ba1 Deflection)) 15...Bc4 16.Qd1 Bd3 17.Rb3 a5 Black intends b4 18.Nb1 (18.g4 b4 19.Ne2–+) 18...b4 19.ab4 cb4 20.Nd4 (20.Rd3 Qd3 21.Ng1–+) 20...Qd4!! (worse 20...Bd4 21.Rd3 Qg5 22.Rd4 (worse 22.ed4 Qg2 23.Qf3 Qf3 24.Rf3 a4=+) 22...Qg2 23.Rf1+=) 21.f3 (21.ed4 Rbe8 Decoy) 21...Qh4 22.g3 Qc4 23.Rd3 Qd3 24.Kf2 Rfc8 25.Qe2 Qe2 26.Ke2 Bb2. michas – pierre, ChessHere.com, 2005.

8.Bc4 c5 9.Qc2 Nc6 10.Bb2 Be6 11.Nf3 a6 12.Bd3 f5+=.

8.Bc4 c5 9.Qf3 Nb6 (9...Nf6 10.Qg3 Nc6 11.Bc7 Qd7 12.Nc3 Nh5+=) 10.Bb5 N8d7 11.Bc3 a6 12.Bd7 Qd7+=.

8.Bc4 c5 9.Nf3 Nc6 10.Bb2 Be6 11.Qc2 Bf6 (11...a6 12.0-0 b5=+) 12.d3? (better 12.Ra2=+ Ndb4–+; 12.Bd3 Bb2=+) 12…Ndb4–+ (12...Ndb4 13.ab4 Nb4–+) 0–1. Freeling – Hornstein,Norman M, corr, 1975.

8.Bc4 Nc6 A) 9.Bg3 Be6 (9...Nb6 10.Bb5 Na5 11.Qc2 c5 12.Be2 c4+=) 10.Qc2 Na5 11.Ba2 Bf6 12.d4 Rc8-/+; B) 9.Bb2 Nb6 10.Bb5 Qd5 11.Bf1 Rd8 12.d4 Be6+=; C) 9.Bc3 Be6 10.Bb5 Nc3 11.Nc3 Na5 12.d4 c5+=.

8.Bc4 Be6 A) 9.Qc2 Nc6 10.Bb2 Na5 11.Ba2 c5 12.Nc3 c4+=; B) 9.Nc3 Nc6 (9...c6 10.Nd5 cd5 11.Bd3 Nc6 12.Bf4 d4+=) 10.Nd5 Ne5 11.Ne7 Qe7 12.Be6 fe6-/+; C) 9.Bd5 Qd5 (9...Bd5 10.Nc3 Be6 11.Nf3 Nd7 12.d4 c5+=) 10.Nf3 Qd7 11.d4 Rd8 12.Nc3 c5+=.

8.Nf3 Nc6 9.Bb2 A) 9...Bf5 10.Be2 (10.Nc3 Bf6 11.Be2 Nc3 12.dc3 Qe7 13.0-0 Rad8 14.Nd4 Bg6 15.Re1) 10...Bf6 11.Nc3 Nc3 12.dc3 Qd1 13.Rd1 Rad8 14.0-0 Bg4 15.a4; B) 9...Bf6 10.Nc3 (10.d4 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.Qf3 Re8 13.g3 Qg5 14.h4 Qf5 15.Qf5) 10...Nc3 11.dc3 Qe7 12.Bd3 Rd8 13.Qc2 g6 14.0-0 Ne5 15.Be2; C) 9...Be6 10.Nc3 (10.Qc2 g6 11.Nc3 Re8 12.Be2 Bf6 13.0-0 b6 14.d3 Qd7 15.Nd5) 10...Nb6 11.d4 Na5 12.Bd3 Nbc4 13.Bc1 Qd6 14.Qc2 f5 15.0-0; D) 9...Qd6 10.Qc2 (10.Nc3 Bf5 11.Be2 Nc3 12.Bc3 Qg6 13.0-0 Rad8 14.Re1 b6 15.Qb3) 10...Bf6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 g6 13.Be2 Bf5 14.Qb2 Bc3 15.Qc3.

8.Nf3 Nd7 9.Bb2 A) 9...Bf6 10.d4 c5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nb6 13.Rc1 Be6 14.dc5 Bc3 15.Rc3; B) 9...Re8 10.Qc2 (10.Be2 Nc5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nd3 13.Bd3 Qd3 14.Ne5 Qd5 15.Qf3; 10.Nc3 Nc5 11.Be2 Nc3 12.Bc3 Nd3 13.Bd3 Qd3 14.Ne5 Qd5 15.Qf3) 10...Nc5 11.d4 Ne4 12.Bd3 Bf5 13.0-0 Bh4 14.g3 Bf6 15.Ne5; C) 9...g6 10.Be2 (10.Nc3 Nc5 11.Qc2 Bf6 12.Nd5 Bb2 13.Qb2 Qd5 14.Rc1 Be6 15.Be2; 10.Bc4 N5b6 11.Be2 Nc5 12.Nc3 Nd3 13.Bd3 Qd3 14.Qe2 Bf5 15.e4; 10.d4 c5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nf6 13.Bd3 Bg4 14.dc5 Rc8 15.0-0) 10...Nc5 11.0-0 Bf5 12.Nc3 Bf6 13.d4 Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Rc1; D) 9...c6 10.Qc2 (10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Nc5 12.Nd4 Ne4 13.Bb2 Qd5 14.Qb3 Bd7 15.Be2) 10...g6 11.Nc3 Nc3 12.Qc3 Bf6 13.Qc2 Nb6 14.d4 Be6 15.e4.

8.Nf3 Nd7 9.Bd4 c5 10.Bb2 N7b6 11.Qc2 g6 12.Nc3 Bf6 13.Ne4 Bb2 14.Qb2 c4 15.Qd4.

8.Nf3 Bf5 9.Be2 (9.Nc3 Nc3 10.dc3 Nd7=) 9...c5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Rc8 12.d3 Bf6 13.Qc2? (better 13.Qd2!? Re8 14.Rc1=+) 13...c4!–+ 14.e4 (14.Qc4 Bb2 Deflection; 14.dc4 Bc2 Pinning (14...Bc2 Deflection)) 14...cd3 15.Bd3 Nf4 (15...Ncb4 16.Bf6 Qf6 17.Qb3 Nd3 18.Qd3 Qa1 19.Qd5–+) 16.Bf6-/+ Qf6 (16...Qd3?! 17.Qd3 Nd3 18.ef5 gf6 19.Nbd2=) 17.Nbd2? (better 17.Qc3 Qg6 18.Nh4–+) 17...Bh3–+ (17...Nd3?! 18.Qd3 Be6 19.Rfd1=) 18.e5 Ne5 19.Bh7 Kh8 20.Qe4 Nf3 (20...Bg2?! 21.Qe5 Qe5 22.Ne5 Kh7 23.Rfd1–+) 21.Nf3 Rfe8 22.Qb1 (22.gh3 Re4 23.Be4–+) 22...Bg2 23.Be4 Bf1 24.Kf1 Rc1! 25.Qc1 Re4 26.Qc8 (26.h4 Qa6 27.Kg1 Ne2 28.Kg2 Nc1 29.Rc1 Rg4 30.Kh3–+) 26...Kh7 27.Qh3 Nh3 (27...Nh3 28.Kg2 Rg4 29.Kf1 Qf3 30.Ke1 Qf2 31.Kd1 Rg1) 0–1. Hilbert,Stephan J – Flores,Luis (2105), FICGS, 2014.

8.Qc2 c5

9.Bb2 Nc6 10.Nc3 Be6 11.Bd3 f5 12.Nd5 Qd5 (worse is 12...Bd5 13.Bf5 h6 14.Ne2+=) 13.Nh3 g5 (13...Qg2? 14.Rg1 Qg1 15.Ng1+–) 14.e4 Qd7 15.ef5 Rad8 16.fe6 Qd3 17.Qd3 Rd3 18.f3 Rd6 19.0-0-0 Re6 20.Rhe1 Rg6 21.Re4 Bd6 22.Nf2 Rd8 23.Rde1 Kf7 24.Nh3 Bh2 25.Rh1 Bb8 26.Ng5 Rg5 27.Rh7 Kf8 28.Bf6 Rdd5 (28...Rg2? 29.Bd8 Rg7 30.Rh8 Rg8 31.Rg8 Kg8 32.Be7+–) 29.Bg5 Rg5 30.Rb7 Rg2 31.Rh4 Rg1 32.Kc2 Be5 33.Rh6 Nd4 34.Kd3 Kg8 (34...Nf3 35.Rc6 Bc7 36.Rcc7+– (36.Rbc7?! Ne5 37.Kc3 Nc6 38.Rc6 Rc1 39.Kb3 Rd1+/–)) 35.Ra7 Bg7 36.Rh5 Ne6 37.Rh4 Rf1 38.a4 Rf3 39.Kc4 Rf2 40.d3 Bd4 41.Re4 Ng7 42.a5 Rc2 43.Kd5 Ra2 44.a6 Ra3 45.Kc6 Kh7 (45...Rd3? 46.Rb7+–) 46.Kb5 Rb3 47.Ka4 Rd3 48.Rd7 Rf3 49.Rh4 (49.Rdd4?! cd4 50.Rd4 Rf7+=; 49.Red4?! cd4 50.Rd4 Rf7+=) 49...Kg6 50.Rh8 (50.Rdd4?! cd4 51.Rg4 Kh6 52.Rd4 Rf6+=; 50.Rhd4?! cd4 51.Rd6 Kg5 52.Rd5 Kg6 53.Rd4 Rf6+=) 50...Nf5 51.a7 Bh8 52.a8Q Rf4 53.Kb5 Bg7 54.Qg2 Kh6 55.Rd1 (better is 55.Qd2!? Kg5 56.Qd5+–) 55...Bd4 56.Rh1 Rh4 57.Rf1 Ne3 58.Qg3 Rg4 59.Qd6 Kh5 60.Rf2 Rg5 61.Rh2 Kg4 62.Qh6 Nf5?? (better is 62...Kf5+–) 63.Rg2 Ng3 64.Rg3! (64.Rg3 Kg3 65.Qg5 Kf3 66.Qf5 Ke2 67.Qe4 Kf2 68.Kc4+–) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Moreira,Carlos (1710), BI–2010–P–00005, 2010.

9.Bb2 Nc6 10.Nc3 Be6 11.Be2 a6 (11...Nc3 12.Bc3 Qd7 13.Nf3=) 12.Nf3 b5 13.0-0 f5 (13...Qd7 14.Nd5 Qd5 15.Rfd1+=) 14.Nd5 (14.Rab1 Qd7+=) 14...Qd5 15.h3 (15.Rab1 Rad8+=) 15...Qd6 (15...Rae8 16.a4 Rb8 17.ab5 ab5 18.d3+=) 16.a4 b4 (16...c4 17.Rfb1+=) 17.Rac1 (17.Rfc1 Na5 18.Be5 Qd7=) 17...Na5+= 18.Be5 Qb6 (18...Qd7 19.Rb1+=) 19.Qb2 (19.d3 Rac8=) 19...Rf7 20.d3 Rc8 21.Nd2 Qc6 22.Qc2 (22.Bh5 g6 23.Bd1 Rd8+=) 22...Bd5 (22...Bf6 23.Bf6 Rf6 24.Bf3+=) 23.Bf3= Qe6 24.Bd5 Qd5 25.Nf3 Rff8 (25...Bf6 26.Bf6 Rf6 27.Rb1+=) 26.Qb2 (26.Rfd1 Bd6 27.Bd6 Qd6=) 26...Qd3 (26...Bf6 27.Bf6 Rf6 28.Rfd1+=) 27.Bg7= Rf7 (27...Nc4 28.Qa1 Rf7 29.Rfd1=) 28.Be5 (better is 28.Ne5!? Qb3 29.Nf7 Qb2 30.Bb2 Kf7 31.Rfd1=) 28...Qe4 (28...Qb3 29.Qe2 Qe6 30.Bf4+=) 29.Nd2 Qd5 (29...Qc6 30.Rfd1+=) 30.Rfe1 (30.Rfd1 Qe6+=) 30...Rd8 (30...c4 31.Nf3+=) 31.Nf3 Nc6 (31...Nb3 32.Rc2+=) 32.Bf4= c4 (32...Qd3 33.Ng5 Bg5 34.Bg5+=) 33.Qe2 c3 34.Qa6 (34.Red1 Qa5 35.Qa2 Bf6=) 34...Rg7 (34...Bf6 35.Qb6=) 35.Kh1 Qe4 36.Qb6 (36.Red1 b3 37.Qb5 b2 38.Rd8 Bd8+=) 36...Ra8= 37.Red1 Rg6 (37...Ra4 38.Bg3=) 38.Qb5 (38.Qb7 Ra4 39.Qc8 Kg7=) 38...Ra5 39.Qb7 Ra7 (39...Ra4 40.Qc8 Kg7 41.Rd7=) 40.Qb5 Ra5 ½–½. Degterev,Pavel (2260) – Jekel,Wolfgang (2150), CP–2008–Q–00004, 2010.

9.Bb2 Nc6 10.Nc3 Be6 11.Nf3 a6+=.

9.Bb2 Nc6 10.Nc3 Be6 11.Nf3 Nb6 12.Be2 (12.Bd3 f5=+) 12...Nc4 13.0-0 a6 (13...Nb2 14.Qb2 b6 15.Qc2=+) 14.Rfd1= Nb2 15.Qb2 b5 16.d4 cd4 17.ed4 Bf6 18.Ne4 Bd5 19.Nf6 (19.Nc3 Rb8 20.Nd5 Qd5=+) 19...Qf6 20.Ne5 Rfe8 (20...Rfd8 21.Rac1=) 21.Bf3 Rad8 22.Bd5 Rd5 23.Nc6 Qc6 24.a4 Qb6 (24...ba4 25.Qa2=+) 25.ab5= ab5 26.Rac1 (26.Qb4 h6 27.Qb2 Qd6=) 26...b4 27.g3 (27.Rc4 b3=) 27...Qd6 (27...Rb8 28.Rc4=) 28.Rc4 The isolani on b4 becomes a target 28...Rb5 29.Rb1 (29.Qb3 Rb7=) 29...Reb8 (29...b3 30.Qc3 Qb8 31.Rc7=) 30.Qc2 (30.Qb3 R5b6=) 30...g6 (30...b3 31.Rc8 Rc8 32.Qc8 Qf8 33.Qc3=) 31.Rc8 (31.Qb3 h6=) 31...Kg7 32.Rb8 Rb8 33.Qc4 Qb6 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Milde,Lars (1810), CP–2009–Q–00018, 2011.

9.Nf3 Nc6 10.Bb2 Be6 11.Nc3 Nb6 12.Rc1 (12.Bb5 Rc8+=) 12...Rc8 13.Ne4 (13.Bd3 f5+=) 13...c4 14.Be2 Qd5 15.Ng3 (15.0-0 Rfd8+=) 15...Rfd8 (15...Qa5 16.h4 f6 17.0-0+=) 16.0-0 Qa5 Attacking the isolated pawn on a3 17.Nd4 Nd4 18.Bd4 Nd5 19.Qe4 (19.Bc4? b5 (19...Qa3?! 20.Qe4=; 19...Ba3?! 20.Ra1-/+) 20.d3 bc4 21.dc4 Nb6–+) 19...b5 20.Bg7 (20.Nh5 Bf8+=) ½–½. Gomez,Gustavo Daniel – Stull,Norbert, corr Interzonal Team Tournament, 2000.

9.Nf3 Nc6 10.Bb2 Bf6 11.Nc3 Nc3 12.dc3 g6 13.Bd3 Be6 14.0-0 Na5 Black prepares c4 15.Nd2 c4 16.Be2 Qc7 17.Rad1 Nb3 18.Nf3 Rfe8 19.Bc1 a6 20.Nd4 Bd7 21.Qa2 (21.Qb2 Ba4=+) 21...Ba4-/+ 22.Rde1 Rad8 23.Bf3 b5 24.g3 h5 (24...Rd6 25.Qb1-/+) 25.h4 Qa5 (25...Nc1 26.Rc1 Rd6 27.Rb1=+) 26.Bd2 Rd6 27.Qb2 Nc5 28.Re2 Nd3 29.Qa1 Qd8 30.Bc1 Bg7 31.Qb1 g5 (31...Qa5 32.Bb2-/+) 32.hg5 (32.Nf5 Rde6-/+) 32...Qg5 (worse 32...Bd4 33.ed4 (worse 33.cd4 Qg5 34.Kg2 Qg6-/+) 33...Rde6 34.Re6 Re6 35.Bd2+/-) 33.Bd2 Qg6 34.e4 Rd4 (better 34...Bd4!? 35.cd4 Rd4-/+) 35.cd4=+ Bd4 36.Be3 Bc3 37.Kh1 Rd8 38.Bf4 (38.Kh2!?=+) 38...Qf6-/+ 39.Rg1 Kf8 40.Kg2 (40.Bh5?? Qh8 41.Re3 Qh5 42.Kg2 Qg6-+) 40...Nf4 41.gf4 Qf4 0-1. Mehlhorn,Uwe (2150) - Kuhne,Detlev (2205), GER-ch44 V11 email, 2012.

8.Qc2 Nc6

9.Bb2 a6 10.Nf3+=.

9.Bb2 Re8 10.Nf3 Bf6 11.Nc3 Bg4 12.Rb1 Bf3 13.gf3 Nd4 14.Qd1 Nc3 15.Bc3 b6 16.Bc4 Qd6 (16...a6 17.Bd4 Qd4 18.Qc2+=) 17.Bd4 (17.0-0 Nf5 18.Qb3 Re7+=) 17...Qd4 (17...Bd4 18.Qb3 Re7 19.Qd3+=) 18.Qb3 Qd7 19.d4 Re7 20.0-0 Qf5 (20...Rd8 21.Rfd1+=) 21.Kg2 ½–½. Degterev,Pavel (2240) – Dorer,Manfred (2255), BI–2010–F–00004, 2011.

9.Bb2 Re8 10.Nf3 Bf6 11.Nc3 Bg4 12.Rb1 Bf3 13.gf3 Nd4 14.Qd1 Nc3 15.Bc3 b6 16.Bc4 Ne6 (16...a6!?+=) 17.Bb5= Rf8 18.Qc2 (18.Bc6 Bc3 19.Ba8 Qa8 20.dc3 Ng5=) 18...Bc3+= 19.Qc3 Qe7 (19...c5 20.Rg1+=) 20.Bc4 (20.Bc6 Rad8=) 20...Rfd8 (20...Rad8 21.Rg1+=) 21.Rg1= g6 (21...Rd7 22.d3=) 22.Rg4 (22.Be6 Qe6 23.Qc7 Qa2+=) 22...Rd6 23.Kf1 (23.d4 c5 24.Be6 Re6 25.dc5 Rc8=) 23...Rad8+= 24.d3 Qd7 (24...a6 25.a4+=) 25.Qc2 (25.Kg1 c5=) 25...Qc6 (25...c6 26.Kg1=) 26.Qe2 (26.Kg2 Rd5=) 26...Qc5 27.a4 (27.Qb2 c6=) 27...Qf5+= 28.Rc1 (28.Kg2 c6+=) 28...c6 29.d4 Re8 30.Qd1 (30.Be6 Ree6 31.Rc4 Rd8+=) 30...c5 31.d5 Nc7 32.Kg1 Qf6 (32...Qh5 33.Rg3+=) 33.Rg3 (33.e4 Ne6+=) 33...a6 34.e4 (34.Bb3 Qe5 35.e4 Ne6+=) 34...b5 35.Bf1 c4 36.Qc2 (36.ab5 ab5 37.Bh3 Ne6-/+) 36...h5 (36...Kh8 37.Bg2+=) 37.Be2 (37.Bg2 Rb8+=) 37...Re5 (37...Qf4 38.ab5 ab5 39.Ra1-/+) 38.Rd1 c3 (38...Qf4 39.ab5 ab5 40.Qb2+=) 39.ab5= ab5 (39...Nb5 40.Qa4=) 40.Qc3 (40.Rb1 Rb6 41.Qc3 Nd5 42.ed5 Re2 43.Qf6 Rf6 44.Rb5 Rd2+=) 40...Red5+= 41.Qf6 (41.Rc1 Qc3 42.Rc3 Rd2 43.Rc7 Re2-/+) 41...Rd1-/+ (41...Rf6?? 42.ed5 (42.Rd5?! Nd5 43.ed5 b4+–) 42...Rd6 43.f4 Rd5 44.Rd5 Nd5 45.f5+–) 42.Bd1 Rf6 43.Kf1 b4 44.Rg5 Rb6 (44...Rc6 45.Ra5-/+) 45.Bb3 Rc6 46.f4 Kg7 (46...Ne6 47.Be6 Re6 48.f3+=) 47.Rg3 (47.f5 Rc1 48.Kg2 Rc3-/+) 47...Ne6 (47...Kf6 48.e5 Ke7 49.Rf3-/+) 48.Be6+= Re6 49.Re3 (49.e5 Rc6+=) 49...Kf8 (49...b3 50.Rb3 Re4 51.Rf3-/+) 50.Ke2+= Ke7 51.Kd3 Ra6 (51...Rc6 52.Kd4+=) 52.Kc4 Ra2 53.Rf3 Rc2 (53...Rb2 54.f5+=) 54.Kd4 (54.Kb4!? Ke6 55.h3=) 54...h4 55.h3 Kf6 56.Rb3 Rf2 57.Ke3 Rh2 58.Kd4 Rh1 59.Rb4 Rh3 60.e5 Kg7 61.Rb7 Rf3 62.Ke4 Rf1 (62...Rg3 63.Rb2-/+) 63.Rb8 h3 (63...f5 64.Ke3-/+) 64.Rb2 Kh6 (better is 64...f5 65.ef6 Kf6-/+) 65.e6? (better is 65.Rh2 Kh5 66.Rh3 Kg4 67.Rc3-/+) 65...fe6–+ 66.Rh2 Kh5 67.Rh3 Kg4 68.Rh6 Rf4 69.Ke3 g5 0–1. Degterev,Pavel (2275) – Onder,Evren (2235), SM–2009–0-00051, 2009.

9.Bb2 g6 10.Nc3 Bf5 (10...Nb6 11.Nf3=) 11.e4+= Nd4 12.Qd1 Nf4 13.g3 Be6 14.gf4 Bb3 15.Qc1 Nc2 16.Ke2 Nd4 17.Ke1 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Felicio,Clairton (2290), WC–2010–F–00003, 2010.

9.Bb2 Bf6

10.Nc3 Re8 11.Nd5 Bb2 12.Qb2 Qd5 13.Rc1 Nd4 14.f3 c5 15.Kf2 Nc6 16.Bc4 Qd6 17.Ne2 Bd7 18.Rhd1 Rac8 19.Ng3 b6 20.Bb5 Qe7 (20...Rcd8 21.d4 cd4 22.Bc6 Bc6 23.Rd4=) 21.Re1 (21.Kg1 Rcd8=) 21...Red8 22.d4 cd4 23.ed4 Qf6 (23...Qd6 24.Bc6 Rc6 25.Qb4=) 24.Ne4 Qh4 (worse is 24...Qd4 25.Qd4 Nd4 26.Bd7 Rc2 27.Rc2 Nc2 28.Rc1 Na3 29.Rc7+–) 25.Kg1 Bf5 26.g3 Qh6 27.Rc4 Ne7 28.Rc8 Rc8 (28...Bc8 29.Qc3 Nd5 30.Qc1=) 29.a4 (29.Qd2 Qe6=) 29...Nd5 30.Ba6 Rd8 31.Qb3 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Hnatovsky,Nicholas (2305), WC–2010–F–00003, 2010.

10.Nc3 Re8 11.Nd5 Bb2 12.Qb2 Qd5 13.Rc1 Nd4 14.f3 c5 15.Kf2 Nc6 16.Bc4 Qd6 17.Ne2 Bd7 18.Rhd1 Ne5 (18...Rab8 19.Qb3 Re7 20.Kg1+=) 19.d4 (19.Qb7 Ba4 20.Re1 Qd2=) 19...Nc4 20.Rc4 Rac8 21.Qc1 (21.e4 Qh2 22.Qb7 Bh3 23.dc5 Bg2=) 21...Qh2 22.Rh1 Qd6 23.Rc5 b6 24.Rc8 Rc8 25.Qb2 (25.Qb1 h6+=) 25...Rc4 26.Rc1 Ra4 Exerts pressure on the isolated pawn (26...Rc1 27.Nc1 Be6 28.e4=) 27.Nc3 Ra5 (27...Ra3?? 28.Nb5 Qb8 29.Na3+–) 28.Qb4 Qf8 (28...Qf6 29.Rh1=) 29.Qf8+= Kf8 30.Ra1 h5 (30...b5 31.Ra2+=) 31.e4 b5 (31...h4 32.Ke3+=) 32.Ra2 Ke7 (32...g5 33.d5+=) 33.Rb2 (33.Ke3 g5+=) 33...Ra3 34.Nb5 Ra1 35.Nc3 f6 (35...a5 36.Nd5 Kd6 37.Rb6 Bc6 38.Ra6 Ra2 39.Ke1 Ra1 40.Kd2 Ra2 41.Ke3+/–) 36.Ke3 (36.Nd5 Kd6+=) 36...h4 37.f4 White prepares the advance e5 (37.Kd3 a5+=) 37...a5 38.e5 (38.f5 Ra3 39.Kd3 Ra1+/–) 38...Rc1 39.Kd2 Rf1 40.Ke2 Rc1 41.Nd5 Ke6 42.Ne3 fe5 43.Rb6 Ke7 44.fe5 a4 45.Kd2 Rc6 (45...Ra1 46.d5 a3 47.Rb7+–) 46.Rb7 Re6 47.Ra7 Ke8 48.Ke1 Kd8 49.Kf2 (49.Nc4 Rg6 50.d5 Rg4+/–) 49...Bb5 (49...g5 50.Nc4 Bb5 51.Nd6+/–) 50.Ra5+/– Bd7 51.Nc4 Rg6 52.d5 Rg4 53.Ra8 Ke7 54.Nb6 Bf5 (better is 54...Rb4!? 55.Nd7 Kd7 56.Ra7 Kd8+–) 55.d6 Kf7 56.Ra7 Kf8 (56...Kg6 57.Ra4 Ra4 58.Na4+–) 57.Ra4 Ra4 58.Na4 h3 (58...Kf7 59.Nc5+–) 59.gh3 Bh3 60.Nc5 Kf7 61.Ke3 Bg2 (61...Bf5 62.Kd4 Bg4 63.Ne4+–) 62.e6 (62.Kf4 g6+–) 62...Kf6 63.e7 Bc6 64.Kd4 Kf7 (64...Be8 65.Kd5 Kf7 66.Na6+–) 65.Ke5 Bb5 (65...Be8 66.Nb7 Bd7 67.Nd8 Kg6 68.Ne6+–) 66.Kd5 (66.Nb7 Bd7+–) 66...Be8 67.Ne6 Bd7 68.Ng5 Kf6 69.Ne4 Kf7 70.Ke5 g6 (70...Bc6 71.Ng5 Ke8 72.Ne6+–) 71.Ng5 Kg7 72.Kd5 Kf6 73.Nh7 Kf7 74.Nf8 Bb5 75.Kc5 Ba4 76.Kb6 Ke8 77.Ng6 (better is 77.Kc7!? g5+–) 77...Kd7 78.Ka5 Bb3 (78...Bc6 79.Ne5 Kd6 80.Nc6 Kc6 81.e8Q Kd5+–) 79.Ne5 Ke8 80.Ng4 Kf7 81.Nf6! (81.Nf6 Kf6 82.e8Q+–) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Muller,Henri_Louis (2045), WC–2011–S–00003, 2008.

10.Nc3 Re8 11.Nd5 Bb2 12.Qb2 Qd5 13.Ne2 Bg4 (13...Rb8 14.Rc1+=) 14.f3 (14.Nc3 Qd7=) 14...Bf5 (14...Bc8 15.e4 Qd3 16.Ng3=) 15.Rc1 (15.Qb7 Rad8 16.Qb2 Ne5=) 15...Rad8 (15...Bc8 16.Ng3=) 16.Nf4 (16.e4!? Be4 17.fe4 Re4 18.Kd1=) 16...Qd6+= 17.Be2 a5 (17...a6 18.g4 Be6 19.d4=) 18.Nh5= Threatening mate... how? 18...f6 19.Rc3 (19.Ng3 Bd3=) 19...Ne5 (19...Bc8 20.Ng3=) 20.Qc1 (20.Ng3 Nd3 21.Bd3 Bd3-/+) 20...Bd3 21.Rc7 The passed pawn on d2 will quickly become a dangerous weapon. Opening the c–fi 21...Be2 (21...Re7 22.Re7 Qe7 23.f4 Be2 24.Ke2=) 22.Ke2 (22.Rg7 Kh8 23.Ke2 Qd3 24.Kf2 Qf5–+) 22...g6 23.Nf4 b5 24.Rc3 b4 (24...g5 25.Nh5=) 25.ab4 ab4 (worse is 25...Qb4 26.d4 g5 27.Nh5+/–) 26.Rc7 Kh8 (26...g5 27.Nh5=) 27.Rd1 g5 28.Qc2 Threatening mate: Qxh7 28...Nd7 29.Nd3 Qh2 30.Nf2 (30.Nb4 Qg2 31.Ke1 Qg3 32.Ke2 g4–+) 30...Qe5 (30...Qd6 31.Rh1 Re7 32.Ne4 Qa6 33.d3+=) 31.Rb1+/– Qd6 32.Rh1 (32.Ke1 Qh2+/–) 32...Re7+= 33.Ne4 Qb6 34.Kf2 (34.Rc1 b3 35.Qc3 Qb5 36.Kf2 b2+–) 34...g4 35.Rc8 b3 (35...gf3 36.gf3 (worse is 36.Kf3 Ne5 37.Kg3 Nd3+=) 36...Rg7 37.d4+=) 36.Rd8+/– Qd8 37.Qb3 gf3 38.gf3 (38.Kf3 Re4 39.Rh7 Kh7 40.Qf7 Kh6 41.Ke4 Ne5–+) 38...Nc5 39.Qc2 (39.Nc5 Qd2 40.Kf1 Qc1 41.Kf2 Qh1 42.Qb8 Kg7–+) 39...Ne4 40.fe4 Qe8 (40...Rg7 41.Ke1+/–) 41.Qc3 (41.d3 Rg7+/–) 41...Re5 (41...Qf7 42.Qc6+/–) 42.Qc7 (42.d3 Qe6+–) 42...h5 43.Qd6 White gets in control 43...Qf7 (43...Kg7 44.Rg1 Kf7 45.d4+–) 44.Rc1 Re8 (44...Re7 45.Qf4 Kg7 46.d3+–) 45.Qf4 Kh7 46.Qf5 (46.d3 Qa2 47.Kf3 Qf7+–) 46...Kh6 47.d4 Qe6 (47...Re7 48.Rc6 Kg7 49.Kg1+–) 48.Rg1 Do you see the mate threat? 48...Qf5 49.ef5 Kh7 (49...h4 50.Rg6 Kh5 51.Rf6+–) 50.Rg6 Rf8 51.e4 h4 (51...Rd8 52.d5 Rf8 53.d6+–) 52.Kf3 Rf7 53.Kf4 (53.Rg4 h3+–) 53...h3 (53...Rd7 54.d5 (54.Rf6?! Rd4 55.Rb6 Rd3+–) 54...h3 55.Rg3+– (55.Rf6 h2–+)) 54.Kg3 (54.Rg3 Rd7 55.Rh3 Kg7+–) 54...Re7 55.Rg4 (55.Kh3?! Re4 56.Rg4 Re3 57.Rg3 Re8+–; 55.Rf6?! Re4 56.d5 Re3 57.Kh2 Rd3+/–) 55...Rb7 56.Kh3 Rb3 57.Kg2 Rb4 58.d5 Rb6 (58...Rb3 59.Rg3 Rb1 60.Rg6+–) 59.Kf3 Ra6 60.Ke3 Kh6 (60...Ra4 61.Rg6 Ra3 62.Kd4 Ra4 63.Kc5 Re4 64.Rf6+–) 61.Kd4 Kh5 62.Rg8 Kh6 (62...Kh4 63.Kc5 Ra5 64.Kd6+–) 63.Kc5 (63.Kc5 Kh7 64.Rg6 Ra5 65.Kb4+–) 1–0. Gomez,Gustavo Daniel – Grasso,Giorgio Luigi Dr., corr Interzonal Team Tournament, 2000.

10.Nc3 Re8 11.Nd5 Bb2 12.Qb2 Qd5 13.Nf3 Bg4 =.

10.Nc3 Re8 11.Nd5 Qd5 12.Bf6 gf6 13.Nf3+=.

10.d4 Re8 11.Nf3 Ne3 12.fe3 Nd4 13.Nd4 Bd4 14.Nc3 Re3 15.Ne2 Bf5 16.Qc1 (16.Qf5 Bb2 Deflection) 16...Bd3 17.Bd4 Qd4 18.Ra2 Rae8 19.Rd2 (19.Qd1 Qc4 20.Rb2–+) 19...Qh4 20.Kd1 Bb5 (20...Bb5 21.Kc2 Qa4 (21...Re2?! 22.Be2 Be2 23.Re1–+) 22.Kb1 Rb3 (22...Re2?! 23.Be2 Be2 24.Re1 Qb5 25.Ka1-/+) 23.Qb2 Rb2 24.Kb2 Be2 25.Be2 Re2 26.Re2 Qb5 27.Kc1 Qe2–+) 0–1. Diener,Rudolf – Dzenis,Raivo, EU/M89 corr ICCF, 2004.

8.Nf3 c5

9.Qb3 A) 9...Nb6 10.Nc3 (10.Qb2 f6 11.Qa2 Kh8 12.Bg3 Nc6 13.Nc3 Bf5 14.Be2 Bd3 15.0-0; 10.Bd3 Nc6 11.Qc2 g6 12.Nc3 c4 13.Be2 Ne5 14.Ne5 Bf5 15.Qb2; 10.Qc2 Nc6 11.Nc3 g6 12.Be2 Bf5 13.Qa2 Ne5 14.Ne5 Bf6 15.f4; 10.Bg3 Nc6 11.Nc3 Bf5 12.Be2 Bd3 13.0-0 c4 14.Qb5 Be2 15.Ne2) 10...Nc6 11.Bg3 Be6 12.Qc2 Na5 13.Rb1 c4 14.Be2 Ba3 15.Nb5; B) 9...Nc6 10.Nc3 Nb6 11.Bg3 c4 12.Qc2 g6 13.d4 Bf6 14.Be2 Bf5 15.Qb2.

9.Qc2+=.

9.Nc3 Nc6 10.Qb3 Nb6 11.Qc2 g6 12.Be2 Bf5 13.Qb2 Ne5 14.Ne5 Bf6 15.f4.

9.Bc4 A) 9...Be6 10.Bd5 (10.e4 Nf4 11.Bf4 Bc4 12.Ne5 Bf6 13.Nc4 Ba1 14.0-0 Qd3 15.Nd6; 10.Bd3 Nc6 11.Qc2 g6 12.Bc3 Rc8 13.Be2 c4 14.0-0 Qb6 15.Bb2; 10.Qc2 Nc6 11.Bb2 Bf6 12.Bd3 Bb2 13.Qb2 Nf6 14.Be2 a6 15.Nc3; 10.Qe2 Nd7 11.Nc3 Ne5 12.Bd5 Bd5 13.Ne5 Bf6 14.f4 Re8 15.0-0) 10...Bd5 11.Nc3 Nc6 12.Bc7 Qd7 13.Nd5 Qd5 14.0-0 c4 15.Qb1; B) 9...Nc6 10.Nc3 Be6 11.Qe2 Ne5 12.Bd5 Bd5 13.Ne5 Bf6 14.f4 Be5 15.fe5.

9.Be2 Nc6

10.Bb2 Qb6 11.Qc1 Na5 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Bf6 14.d4 Nb3 15.Rd1.

10.Bb2 Qb6 11.Qc1 Bf5+=.

10.Bb2 Qb6 11.Qc2 (11.Qc1 Bf5=+) 11...Bf5 12.d3 (12.Qf5 Qb2 Deflection) 12...c4!–+ 13.e4 (13.Qc4 Qb2 Deflection; 13.dc4 Bc2 Pinning (13...Bc2 Deflection)) 13...cd3 14.Bd3 Nf4 15.Ra2?? (better 15.Bc3 Ng2 16.Kf1–+) 15…Nd3 (15...Nd3 16.Qd3 Be6–+; worse 15...Ng2 16.Ke2 Nf4 17.Ke1–+) 0–1. Hilbert,Stephan J (1735) – Sorcinelli,Andrea (1965), FICGS, 2015.

10.Bb2 Bf6 11.Qc2 Re8 12.Nc3= Be6 13.0-0 Rc8 (13...Ne5 14.Nd5 Nf3 15.Bf3 Bb2 16.Nc7 Qc7 17.Qb2=) 14.Ne4 (14.Bd3 h6=) 14...Bb2=+ 15.Qb2 b6 16.Ba6 Rc7 17.d3 h6 (17...Bf5 18.Nfd2=+) 18.Rac1 Bg4 19.Ned2 (19.Nfd2 Rce7 20.Bb5 Qd7=) 19...Kh7 (19...Qd6 20.Bb5=) 20.Bc4 Ne5?? (better 20...Be6=) 21.Ne5+– (21.Ne5 Bc8 22.d4+–) 1–0. Boehnke,Hartmut (2015) – Striepens,Benedikt (2130), GER–ch36 V5 email, 2004.

10.Bb2 Bf6 11.Qc2 Bf5 12.Qf5 Bb2 13.Ra2 Bf6 14.0-0 Rc8 (14...g6 15.Qc2) 15.Rc2 (15.Rc1=+) 15...g6 16.Qe4 Re8 17.Qa4 Qb6 18.Bc4 Red8 19.Bd5 Rd5 20.Nc3 Bc3 21.Rc3 Rcd8 22.Qe4 Qc7 23.Rfc1 Qd6 24.h3 Kg7 25.Qb1 Rd7 26.Qb5?? (better 26.Qc2 Ne5 27.Ne5 Re5 28.Rc5 Rc5 29.Qc5 Qc5 30.Rc5 Rd2 31.g4=) 26...Nd4!–+ 27.ed4 cd4 28.Rc5 Rc7! 29.Rc7 Rb5 30.a4 Rb1 31.Rf7 Kf7 32.Rb1 b6 33.Rc1 (33.Rb3 Qc5 34.Rd3 b5 35.ab5 Qb5 36.Rd4 a5-/+) 33...Kg7 (33...d3 34.Rc6 Qd8 35.Ne5 Kg7 36.Rc4–+) 34.Rc4 (34.d3!?=+) 34...d3-/+ 35.Rg4 0–1. Kagan,Shimon (2360) – Shmuter,Leonid (2480)m Tel Aviv ISR, 1995.

10.Bb2 Bf6 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Nc3 13.dc3 Qf6 14.Qb3 Be6 15.Qb2.

10.Qb3 Ne5 11.Ne5 Bf6 12.f4 Be6 13.Qc2 Qc7 14.0-0 Be5 15.fe5.

7.Nf3 dc4

8.Bc4 Nc6 9.Bb2 Bg4 10.0-0 a6 11.d4 b5 12.Be2 Na5 13.Nbd2 c5 14.dc5 Bc5 15.Nb3 (15.a4!?+=) 15...Nb3= 16.Qb3 Qd5 17.Qd5 Nd5 18.Rfd1 Rfd8 19.Rac1 Rac8 20.h3 Be6 21.Nd4 Bd4 22.Bd4 h6 23.Kf1 b4 24.Ba6 (24.Rc8!? Rc8 25.Ba6=) 24...Rc1=+ 25.Rc1 ba3 26.Ra1? (26.Ke2 a2=+) 26...Ra8?? (26...Nb4 27.Bb7 Nc2 28.Rc1 Bc4 29.Kg1 Nd4 30.ed4-+) 27.Bc4? (27.Bb7 Ra5 28.Ke2=+) 27...Nb4?? (better 27...Ne3 28.Be3 Bc4 29.Ke1 Bd5-+) 28.Be6+/- fe6 29.Ke2 (29.Bc5 Nc2 30.Ra2 e5+/-) 29...Nc2= 30.Ra2 Nd4 31.ed4 Kf7 32.Kd3 Ra4 33.Kc3 Kf6 34.Kb3 Rd4 35.Ra3 Rd2 36.Ra2 Ra2 37.Ka2 Kf5 38.Kb2 Kf4 39.Kc2 e5 40.Kd2 e4 41.Ke2 g5 42.g4 Ke5 43.Ke3 Kd5 44.Kd2 Kd6 45.Kc3 Kd5 46.Kd2 Ke6 47.Ke3 Ke5 48.Kd2 Kd4 49.Ke2 Kd5 50.Ke3 Ke5 51.Kd2 Kd6 52.Ke3 Ke5 53.Kd2 ½-½. jhonores (2205) - CrazySnakeeeee (2205), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Bc4 c5

9.0-0 a6 (9...Nc6 10.Nc3 a6 11.a4 Bg4 12.Bg3 Bd6; 9...Bf5 10.Nc3 Nc6 11.h3 a6 12.a4 h6) 10.Nc3 Nc6 11.a4 Bg4 12.Bg3 Bd6.

9.Qc2 Nc6 (9...a6 10.a4 Nc6 11.Nc3 Bg4 12.Bg3 Qd7) 10.Nc3 a6 11.a4 Bg4 12.Bg3 Qd7.

9.Nc3 a6 (9...Nc6 10.0-0 Bg4 11.Bg3 Bf5 12.h3 a6) 10.0-0 Nc6 11.a4 Bg4 12.Bg3 Bd6.

9.Bg3 a6 10.a4 Nc6 11.Nc3 Bf5 12.0-0 Na5.

9.Bg3 Nc6+= 10.Nc3 a6 11.a4 Na5 (11...Bg4 12.0-0+=) 12.Ba2 (12.Be2 Be6+=) 12...c4 (12...Bg4 13.h3 Bh5 14.d3+=) 13.Qc2 Bg4 (13...Nd5 14.Nd5 Qd5 15.e4=) 14.Rd1 (14.Ne5 Be6=) 14...Rc8 (14...Nd5 15.Qe4 Bf3 16.gf3=) 15.0-0 (15.Bb1 Nb3+=) 15...Rc5 (15...Bf3 16.gf3 Qd3 17.Qd3 cd3 18.Rb1+=) 16.d4= cd3 17.Rd3 Qc8 (17...Qe8 18.Nd4=) 18.Nd4+= Ne4 19.Nd5 (19.Ne4 Rc2 Pinning (19...Rc2 Deflection)) 19...Rc2 20.Ne7 Kh8 21.Nc8 Ra2 22.Nb6 Ng3 (22...Nc5 23.Bd6 Nd3 24.Bf8+=) 23.fg3 Rb2 24.Nd5 Bd7 (24...Nc4 25.e4+=) 25.Rc3 Nc6 26.Rb3 Rb3 27.Nb3 Be6 28.e4 Rd8 29.Nc5 Bd5 30.ed5 Rd5 31.Nb7 Ne5 32.h3 (32.Rc1 h6+=) 32...h5 (32...Kg8 33.Rc1 h5 34.Rc8 Kh7 35.Ra8=) 33.Rb1 (33.Rf5 g6 34.Rf6 a5=) 33...Rd4 34.a5 Rd7 35.Kf1 Kh7 (35...Nc4 36.Nc5 Rd5 37.Rb8 Kh7 38.Rc8+=) 36.Nc5 Rd5 37.Rc1 f6 (37...Kg6 38.Ke2=) 38.Ke2 Nf7 (38...Kg6 39.Ke3=) 39.Ke3 Nd6 40.Kf3 (40.Rc3 Re5 41.Kf3 Nf5+=) 40...Rg5 (40...Rf5 41.Ke2=) 41.Rc3= Kh6 42.Kf4 Rf5 43.Ke3 Re5 44.Kf3 Nf7 45.Kf2 Ng5 46.Kf1 Kg6 (46...g6 47.h4 Nf7 48.Kf2+=) 47.Rc1 Nf7 48.Kf2 Kh7 49.Rc2 Nd6 (49...Ng5 50.Kg1+=) 50.Kf3 Nf5 (50...g5 51.Rc3+=) 51.Kf2 Kg6 52.Rc3 Nd6 53.Kf3 Nf7 54.Kf2 (54.Na6?? Ng5 55.Kf2 Ne4 56.Kf3 Nc3–+) 54...Ng5 55.Kf1 Ne6 (55...Kf7 56.Na6 Ra5 57.Nc5+=) 56.Nb3 Rf5 (56...Nd8 57.Nc5+=) 57.Ke1= Nd8 58.Nc5 Nf7 (58...Re5 59.Kf2=) 59.Ke2= Nd6 60.Ke3 Kh6 (60...Nb5 61.Rc4+=) 61.Rc1 (61.Ke2 g5+=) 61...Rd5 ½–½. Fire 4 64_bit 4CPU – Gull 3 64_bit 4CPU, CCRL, 2015.

9.Bg3 Nc6 10.Nc3 b6 11.0-0 Bb7 (11...Na5 12.Be2 Nh5) 12.Qe2 (12.Qc2 a6=; 12.h3 a6) 12...Bd6 (12...a6= 0.08) 13.Bh4 Re8 14.Nd5 (14.Rac1 a6=) 14...Be7 15.Ne7 Qe7 16.Rfd1 h6 17.Rac1 Rac8 18.d3 Ne5 (18...g5 19.Bg3=) 19.Ne5 Qe5 20.e4 Qh5 (20...Bc6 21.f3 Ba4 22.Rd2+=) 21.Qh5+= Nh5 22.Bb5 (22.f3 Nf4 23.Rd2 Ne6+=) 22...Bc6= 23.Ba6 Rc7 24.f3 Ba4 25.Rd2 b5 26.d4 (26.g4 Nf4 27.Bg3 g5-/+) 26...c4 27.d5 Rd7 (27...g5 28.Be1 Nf4 29.g3=) 28.Rb2 (28.g4 g5 29.gh5 gh4=) 28...Nf4+= 29.Rf1 (better 29.Rc3+=) 29...Nd3?? (better 29...g5 30.Bg3 Rb8=) 30.Rb5+– Rd6 (30...Rf8 31.Ra5 Bb3 32.Bg3+–) 31.Ra5 (31.Ra5 Bb3 32.Bb5+–) 1–0. Marekt – Jankrb, internet, 2019.

9.Bg3 Bf5 10.0-0 Nc6 11.Nc3 a6 12.a4 Na5.

7.Nf3 c5

8.Bb2 Nc6 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Bf6 (10...Bf5 11.Bc4 Nb6 12.Bb5=+) 11.Qc2= Be6 (11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.Bd3=) 12.Be2 (12.Rb1 Ne5=) 12...Nc3 (12...Rc8 13.Bd3 Kh8 14.Be4=+) 13.Bc3= Bc3 14.dc3 c4 15.Nd4 (15.0-0 Qf6=) 15...Nd4=+ 16.ed4 (16.cd4 Re8=+) 16...Bd5 17.0-0 Qg5 Do you see the mate threat? 18.g3 Qh6 (18...Rfe8 19.Rfe1=+) 19.Rfe1 Rfe8 (19...Rad8 20.Bg4=) 20.Bf1 (20.Bg4 Qc6=+) 20...Qc6 21.f4 g6 (21...Rad8!?=+) 22.Bg2= Bg2 (22...Rad8 23.Bd5 Rd5 24.Qg2=) 23.Qg2 Kf8 (23...Qd7 24.Re5=) 24.Re5 (24.Qc6 bc6 25.Re5 Rab8=) 24...Qg2 25.Kg2 f6 26.Re8 (26.Rc5 Rac8+=) 26...Re8 (26...Ke8 27.Rb1 Rb8 28.a4+=) 27.Kf2 (27.Rb1 Rb8+=) 27...Re6 (27...Rb8 28.Ke3+=) 28.Rb1 Rb6? (better 28...b6+=) 29.Rb6+– ab6 30.Ke3 Ke7 31.Ke4 Kd6 32.f5 g5 ½–½. Olovsson,B – Enterfeldt,Arne Attila, corr SSKK, 1974.

8.Bb2 d4 9.ed4 cd4 10.Bd4 Nc6 11.Be3 Ng4 (11...Ne4 12.Nc3 Nc3 13.dc3=) 12.Nc3= Bf5 (12...Ne3 13.fe3 Be6 14.Qc2=) 13.Nd5 (13.Be2 Bf6 14.Rc1 Qd6=) 13...Be4 14.Ne7 Qe7 15.Be2 Rfe8 (15...Rad8 16.0-0 Qd6 17.c5 Ne3 18.fe3 Qc5 19.d4=) 16.0-0 Qc7 (16...Rad8 17.h3 Ne3 18.fe3=) 17.h3 Bf3 18.hg4 Be2 19.Qe2 Rad8 20.Rfc1 (20.Rac1 Nd4 21.Qd1 b6+=) 20...Qd7 (20...Nd4 21.Qd1+=) 21.Rab1 Ne5 22.f3 (22.Ba7?! Nd3 23.Be3 Nc1 24.Rc1 h6=) 22...Nd3 23.Rc3 b6 24.Rb5 Nf4 25.Qf1 Qc7 26.Rf5 Ne6 27.Qf2 Re7 28.Rd5 Red7 29.a4 (29.g3 f6+–) 29...Qc6+= 30.Rd7 Qd7 31.a5 ba5 32.c5 Qb5 33.Qf1 a6 34.c6 a4 35.d4 h6 (35...Nd4 36.Bd4 Combination) 36.Qc4 (36.Qa1 Rc8 (36...Nd4?? 37.Bd4 Rc8 38.c7+–) 37.d5 Qd5 38.Qa4 Qb5 39.Qb5 ab5=) 36...Nc7= 37.Bf2 Rc8 38.Bg3 Nd5 39.Qb5 ab5 40.Rc5 b4 ½–½. Reprimand (2430) – Panza (2560), ChessWorld.net, 2010.

8.Bb2 d4 9.ed4 Nh5 10.d5 Bf6= 11.d4 Re8 12.Be2 (better 12.Kd2=+) 12...Nf4-+ 13.Nc3 cd4 (13...Ng2 14.Kd2 cd4 15.Nb5-+) 14.Nd4 Ng2 15.Kf1 Bh3 16.Kg1 (16.Ne6 Ne3 17.Ke1 Nd1 (17...fe6?! 18.fe3 Qb6 19.Rb1-/+) 18.Nd8 Nc3-+) 16...Bd4 17.Qd4 Qg5 (17...Qg5 18.Qg4 Bg4 19.Bg4 Qg4-+) 0-1. phildo (2140) - objorn (2555), gameknot.com, 2021.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Nc6 10.0-0 a6 (10...Bg4 11.Bg3=+) 11.a4 (11.Bf6 Bf6 12.Bd5 Bf5=) 11...Ne5=+ 12.Ne5 Bd6 13.f4 Qc7 14.Nf3 (14.Nd5 Nd5 15.Bd5 Be5 16.fe5 Qe5=+) 14...Bd7 (14...Bf5 15.Nh4 Be6 16.Qb3=) 15.Nd5 Nd5 16.Bd5 Bc6 (16...Bf5 17.Qb3=) 17.Bc6 Qc6 18.a5 (18.Qc2 c4=) 18...b5 (18...c4 19.Nd4 Qe4 20.Qe2=) 19.ab6 Qb6 20.Qa4 (20.Qc2 Be7=) 20...Qb5 (20...Be7 21.Ne5 Qd6 22.Nc4=) 21.Qe4 (21.Rfb1 Qa4 22.Ra4 Rfb8 23.Rb8 Bb8+=) 21...Rfe8 (21...Qe8 22.Qd5 Qe6 23.Qe6 fe6 24.Rfb1+=) 22.Qd5+= Qd7 (22...Red8 23.Ng5 Ra7 24.Rfb1+=) 23.Ng5 Red8 (23...Ra7 24.Nf7 Bb8 25.Nd6 Kf8 26.Qf5 Qf5 27.Nf5+=) 24.Qe4 (24.Qd3 h6 25.Qh7 Kf8+=) 24...h6 (24...g6!?=) 25.Qh7+= Kf8 26.Ne4 f6 27.Rab1 (27.Rab1 Qf7 28.d3+= (worse 28.Nd6 Rd6 29.Rf2 Rad8=)) 1–0. forsetinn (2345) – libelle_3 (1870), gameknot.com, 2015.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Nc6 10.h3 (10.Bg3 a6=+) 10...Bf5 (10...a6 11.a4=+) 11.0-0 Rc8 12.g4 (12.Re1 Nd7 13.Bf4 Nb6=) 12...Bd3 (12...Be6 13.d3=+) 13.Bd3 Qd3 (13...Ne5? 14.Ne5 Bd6 15.f4+–) 14.Bg3 Rfd8 15.Qb1 b6 (15...Qd7 16.Qf5-/+) 16.Qd3 Rd3 17.Rfd1 (17.Rfc1 c4=+) 17...h6 (17...Rcd8 18.Rac1=+) 18.Kf1 (18.Ne1 Rd7=+) 18...Rcd8 (18...c4 19.Ke2=+) 19.Ke2= R3d7 (19...c4 20.Ne1 R3d7 21.d3=) 20.Nh4 (20.d3 Bd6=) 20...Nd5 (20...c4 21.Nf5=+) 21.Nd5= Rd5 22.Nf5 (22.d3 g6=) 22...Bf6=+ 23.Ra2 Kh7 (23...c4 24.Rb1=+) 24.d3 g6 25.Nh4 R5d7 (25...b5 26.Ng2=+) 26.f4 (26.Nf3 c4 27.d4 b5=) 26...Ne7=+ 27.Ng2 Nd5 28.Be1 Bc3 (28...a6 29.Rc2=) 29.Rc2= Be1 (29...Bg7 30.Bh4 Re8 31.Kd2-/+) 30.Re1 (30.Ne1? Re7 31.Ng2 Ne3 32.Ne3 Rde8–+) 30...Ne7 (30...g5 31.fg5 hg5 32.h4=) 31.Rd1 Nc6 (31...f5 32.Rc4=) 32.Ne1 Re8 33.Kf3 Kg7 34.Rc3 (34.Kf2 Re6=) 34...Rd6 (34...f5 35.Ng2=) 35.Nc2 Red8 (35...f5 36.gf5 gf5 37.Rg1 Kf6 38.h4=) 36.e4 (36.d4 g5=) 36...Nd4 (36...g5 37.Ke3=+) 37.Nd4 Rd4 38.Ke3 c4 (38...g5 39.Rf1=) 39.a4 (39.e5 b5=) 39...a6 40.h4 (40.Rd2 b5=) 40...Kf6 41.Rb1 (41.g5 hg5 42.hg5 Ke6=) 41...Rd3 (41...cd3!? 42.Rd1 Ra4 43.Rdd3 Rd3 44.Kd3 b5-/+) 42.Rd3= Rd3 43.Ke2 Rb3 44.Rb3 cb3 45.Kd3 Ke6 46.Kc3 f6 (46...f6 47.Kb3 g5 48.fg5 fg5 49.hg5 hg5–+) 0–1. Schupp,Alfred – Rabe,W, BdF, 1975.

8.Nc3 Nc6 9.Bf6 Bf6 10.cd5 Ne5 (10...Ne7 11.e4 Ng6 12.Rb1=) 11.Ne5 Be5 12.f4 Bf6 13.Bd3 Re8 14.0-0 Bc3 (14...a6 15.Rc1+=) 15.dc3 Re3 16.Qd2 (16.Re1 Re1 17.Qe1 Bg4+=) 16...Re7 (16...Re8 17.Rae1+=) 17.Rae1 b6 (17...Bg4 18.Re7 Qe7 19.Re1+=) 18.Re7+– Qe7 19.Re1 Qd8 20.d6! Be6 (20...Qd6 21.Re8 Decoy) 21.f5+– Bd7 22.Re7 b5 (better 22...h6+–) 23.Be4 Rb8 24.f6! (24.f6 c4 25.fg7+–) 1–0. forsetinn (2140) – kalle148 (2045), gameknot.com, 2014.

8.Nc3 d4 9.ed4 Nc6 10.d5 Ne5 11.Ne5 Bd6 12.Nf3 Re8 13.Be2 Nh5 14.0-0 Nf4 15.g3 (15.Re1!?=) 15...Ne2=+ 16.Ne2 Bh3 (16...Bg4 17.Kg2 Qd7=+) 17.Nc3 (better 17.Re1!?=+) 17...Bf1-/+ 18.Kf1 Qf6 19.Rb1 b6 20.Kg2 h6 21.Nb5 Re7 22.a4 Rae8 23.Rb3 Bb8 24.a5 ba5 25.Nc3 Bd6 26.d3 Rc7 (26...a4 27.Na4 Qf5 28.d4 cd4 29.Nd4=+) 27.Ne4=+ Qd8 28.Nh4 Bf8 (28...a4 29.Ra3=+) 29.Qa1 a4 30.Qa4 Qd7 (30...Kh7 31.f4=) 31.Qd7 Rd7 32.Nf5 Rdd8 (32...Kh8 33.Rb5 Ra8 34.h4=) 33.Ra3 Re5 34.g4 g6 35.f4 (35.Ne3 Re7+=) 35...Re4= 36.de4 gf5 37.gf5 (worse 37.ef5 Rb8=+) 37...Rb8 38.Ra7 Rb4 39.e5 (39.Ra8 Rc4 40.d6 Rd4+=) 39...Rc4= 40.Ra8 Rd4 41.d6 Kg7 (41...Rf4? 42.e6 fe6 43.fe6+-) 42.f6 Kg6? (better 42...Kg8+-) 43.Rf8 Kf5 (43...h5+-) 44.Rf7 Kf4 (44...Rf4 45.Re7 Rg4 46.Kh3 Rg8+-) 45.Re7 Rd2 46.Kh3 Rd3 47.Kh4 Rd2 48.h3 1-0. forsetinn (2490) - raptorian (2160), gameknot.com, 2016.

8.Nc3 d4 9.ed4 Nc6 10.Bf6 Bf6 11.dc5 Bc3 12.dc3 Qf6 13.Nd4 Rd8 14.Be2 Nd4 15.cd4 Rd4 16.Qc1 (16.Qb3 Re4 17.Rd1 Be6 18.Qb7 Re2 19.Ke2 Bc4 20.Kd2 Re8=) 16...Bd7 (16...Bg4 17.f3 Bf5 18.0-0-/+) 17.0-0 Bc6 18.Re1 Rad8 19.Ra2 Qf5 20.Bf1 Qc5 21.Qe3 b6 22.Qe7 Qe7 23.Re7 Bd7 24.f3 (24.Rae2 Kf8 (24...Rc4?? 25.Rd7 Rcc8 26.Ra7+–) 25.Re1 Rd2=+) 24...Kf8-/+ 25.Re5 Rc8 26.Kf2 Be6 The pressure on the isolated pawn grows 27.Rc2 Rc6 (worse 27...Bc4 28.Ke3 f6 29.Rh5+– (29.Kd4 fe5 30.Ke3 b5-/+)) 28.Ke3 Rd1 29.Bd3 f6 30.Rb5 h6 31.a4 (31.f4 Ke7=+) 31...Bf7 32.Be2 Ra1 (32...Rh1 33.a5-/+) 33.a5=+ Re6 34.Kd4 Be8 (worse 34...ba5 35.c5=) 35.Rd5 Ra3 (35...Ra5?! 36.Ra5 ba5 37.Bd3=) 36.ab6 ab6 37.Bd3 (37.f4 Bc6-/+) 37...Bc6 38.Be4 Bd5 39.cd5 Ra4 40.Kd3 Re5 (40...Rd6 41.g4-/+) 41.g4 g6 42.d6 Rc5 43.Bg6 (43.Rb2 b5–+) 43...Rc2–+ 44.Kc2 Rd4 45.Kc3 Rd6 46.Kc4 Rd2 47.h4 Ke7 48.Kb5 Kd6 (48...Rb2!? 49.Kc4 b5 50.Kc3 Rf2–+) 49.Kb6-/+ Rb2 (49...Rb2 50.Ka5 Rh2-/+) 0–1. Ehrlich,Stefan – Hobert,Sebastian, 2005.

8.Nc3 Nbd7=+ 9.Bf6 (9.Bf4 Nb6=+) 9...Nf6 10.Be2 (10.cd5 Nd5 11.Bc4 Nb6-/+) 10...d4-/+ 11.Na4 (11.ed4 cd4 12.Nb5 d3–+) 11...Bf5 (11...d3 12.Bf1–+) 12.d3 (12.ed4 cd4 13.0-0 d3–+) 12...Qa5 13.Nd2 Bd7 (13...de3 14.fe3 Rad8 15.Rb1 Bd3 16.Rb7 Be2 17.Ke2–+) 14.Nb2 de3 (14...Qc3 15.Qb3-/+) 15.fe3 Qc7 16.0-0 (better 16.Qb3!?-/+) 16...Qe5–+ Black terminates the opponent with strong threats 17.Rb1 Qe3 18.Kh1 Bd6 19.Rf3 (19.Bf3 Bf4 20.Ne4 Ne4 21.Be4 Rab8-/+) 19...Qh6 Threatening mate: Qxh2 20.Nf1 Ng4 21.h3 Bc6 22.Rf5 (22.d4 Bf3 23.Bf3 Nf2 24.Kg1 Nd1 25.Rd1 cd4 26.Na4 Ba3 27.Rd3–+) 22…Qh3 (22...Qh3 23.Kg1 Qg2) 0–1. Loewe,Edward – Bendig,Frank, corr SOK–89–42, 1989.

8.Nc3 Nbd7 9.Bg3 Nb6 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=+) 10.cd5 Nbd5 11.Qc2 Nc3 (11...a6 12.Nd5 Qd5 13.Bc4=) 12.dc3= Qd5 (12...Qa5 13.Be5=) 13.c4 (13.Rd1 Qc6=) 13...Qc6 14.Bd3 (14.Be2 Rd8=) 14...Bg4 15.e4 (15.Nh4 Rad8=) 15...Bf3=+ 16.gf3 Rae8 (16...Bd6 17.0-0 Rfe8 18.Rfd1=) 17.Rd1 Bd6 18.0-0 Qc7 19.Rd2 Be5 (19...Bf4 20.Be2=) 20.Rfd1 Nh5 21.Bf1 Ng3 22.hg3 (22.fg3 Bd4 23.Kh1 Re6=) 22...Bd4 23.Bg2 f6 24.f4 b6 25.Rd3 (25.Qd3 Rd8 26.Qc2 Rd6=+) 25...Re7 (25...Rd8 26.R3d2=+) 26.a4 (26.Kh2 Rd8=+) 26...g5 (26...Rd8 27.R1d2=+) 27.Rf3 (27.f5 Rd8=) 27...Qc8 (27...Rfe8 28.Re1=+) 28.Kf1 (28.a5 ba5 29.f5 Rd8=) 28...Qg4=+ 29.Qe2 (29.fg5 fg5 30.Rf8 Kf8=+) 29...Rfe8 (29...f5 30.fg5 Qg5 31.Rf4=+) 30.Ra3 Qe6 31.Qc2 gf4 32.gf4 Rg7 (32...Qd6=+) 33.e5 (33.Rg3 Qd6=+) 33...Kh8 (33...Qg4 34.Bd5 Kh8 35.Rg3 Qf4 36.Rg7 Kg7 37.e6-/+) 34.Bd5 (34.Bh3 Qf7 35.e6 Qh5-/+ (35...Re6?! 36.Be6 Qe6 37.Rg3=)) 34...Qg4 35.Rg3 Qf4 36.Rg7 Kg7 37.e6 h5 (37...Kh8 38.Rd3-/+) 38.Rd3 h4 39.Rf3 Qg4 40.Qd2 Qg6 (40...Qh5 41.Rh3 Qg5 42.Qg5 fg5 43.f4=+) 41.Qe2 (41.Qf4!?=) 41...Qb1 (41...Kf8 42.Rh3 Ke7 43.Rh4-/+) 42.Kg2 (42.Qe1 Qe1 43.Ke1 Rh8-/+) 42...Qg6 43.Kf1 ½–½. forsetinn (2440) – the_caboose (2250), gameknot.com, 2015.

8.Nc3 Nbd7 9.Bg3 dc4 10.Bc4+=.

8.d3 Qd7 9.Nbd2 b6 10.Be2 Nc6 11.cd5 Ne5 12.Ne5 Qd5 13.Bf3 Qe5 14.Ba8 Bg4 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Qc7 (16...Qc3!? 17.Ke2 Nd5+=) 17.0-0+– Bd6 18.g3 Re8 19.Qa4 Qb7 20.Ng5 h6 21.Ne4! Re6 (21...Ne4 22.Qe8 Double attack (22.Qe8 Deflection; 22.Qe8 Decoy)) 22.Nd6 Rd6 23.Qb3 Qd7 24.Rfd1 Qh3 25.f3 Rd5 26.Qa4 Rh5 27.Rd2 Nd5 (better is 27...Qf5 28.Rf1 Qe5+–) 28.Qe8 Kh7 29.Qe4 g6 30.Qg4 (30.Rc1!? Qd7 31.d4 Nf6+–) 30...Ne3+/– 31.Qh3 Rh3 32.Re1 Nc4?? (better is 32...Nf5+/–) 33.dc4+– Rh5 34.Re7 Rf5 35.Kf2 a5 36.Rdd7 Kg7 37.Rb7 Rf6 38.f4 g5 39.Ke3 Kg6 40.Ke4 gf4 41.gf4 h5 42.h4 Kg7 43.Ke5 Kg6 44.Rb8 Rf5 45.Ke4 Rf6 46.Rg8 Kh7 47.Rg5 Kh6 48.a4 Re6 49.Re6 fe6 50.Ke5 b5 51.cb5 Kh7 52.Kf6 c4 53.Kf7 c3 54.Rh5 1–0. madik – elduderino1, gameknot.com, 2009.

8.d4 Nc6 9.dc5 Bc5 (9...Ne5 10.Ne5 Bc5 11.Nd3-/+) 10.Bb2=+ d4 (10...Re8!? 11.cd5 Nd5=+) 11.Nd4= Nd4 12.Bd4 Qb6 (12...Bd4 13.Qd4 (worse 13.ed4 Ne4 14.Be2 Qf6=+) 13...Qc7 14.Be2=) 13.Bc5+= Qc5 14.Be2 Bf5 15.0-0 Rad8 16.Qc1 (16.Qb3 b6+=) 16...Ne4= 17.Nc3 (better 17.Qb2!? b6 18.Qb5+=) 17...Nd2-/+ 18.Rd1 Nb3 (worse 18...Nc4 19.Rd8 Rd8 20.Na4+/-) 19.Qb2 Na1 20.Ra1 Qe5 21.Rc1 b6 22.Nd5?? (better 22.Qb5 f6 23.Nd5=+) 22…Qb2-+ (22...Qb2 23.Re1 Be4-+) 0-1. zembelek (2200) - ives_silent_hill (2235), Rated Classical tournament, lichess.org, 2016.

8.d4 Nc6=+ 9.Bg3 b6 (9...Bg4 10.Qb3=+) 10.cd5 Nd5 11.Bb5 Bb7 12.Qa4 (12.dc5 Bf6 13.Ra2 bc5=) 12...Nb8 (12...Rc8 13.dc5 bc5 14.Bc6 Bc6 15.Qa7–+) 13.0-0 a6 14.Bd3 b5 15.Qc2 Nf6 16.dc5 Bc5 (16...Bf3 17.gf3 Qd5 18.a4=) 17.Bh7 Nh7 18.Qc5 Bf3 19.gf3 Qf6 20.Nd2 Rd8 21.Rfd1 (21.Rad1 Qg6+=) 21...Nc6 (21...Rd2 22.Qc8 Nf8 23.Bb8 Qg6 24.Kh1 Rf2–+) 22.Rac1+= Rac8 23.Qb6 Ne7 24.Qf6 Nf6 (worse 24...gf6 25.Ne4+–) 25.Rc8 Rc8 26.Bd6 Ned5 27.e4 (27.Ne4 Rc2+=) 27...Nb6 (27...Nc3 28.Re1+=) 28.Nb3 (28.Be5 Nbd7 29.f4 Rc2+=) 28...Nfd7 (28...Nc4 29.Be7+=) 29.e5 (29.Nd4 Nc4 30.Nf5 Rd8+–) 29...Nc4+= 30.f4 Re8 31.Kg2 Nb8 (31...Rc8 32.Nd4+=) 32.Bb4 (32.Kf3 Nc6+–) 32...Nc6 (better 32...f6+=) 33.Nc5=+ a5 34.Bc3 Na3 (34...Na3 35.Rd7 b4=+). Wartig,Wolfgang – Schuetze,Manfred, corr DDR–ch I817, 1989.

8.cd5 Nbd7+=.

8.cd5 Bf5 =+.

8.Be2 Nc6 9.Bb2 d4 10.d3 de3 11.fe3 Ng4 12.0-0? (12.Qd2 Re8 13.0-0-+) 12...Bg5 (better 12...Ne3 13.Qb3 Nf1 14.Kf1 Bf6-+) 13.Ng5-/+ Ne3 (13...Qg5 14.Bg4 Bg4 15.Qd2-/+) 14.Qd2? (better 14.Rf7 Qg5 15.Rg7 Qg7 16.Bg7 Nd1 17.Bf8 Kf8 18.Bd1=) 14...Qg5-+ 15.Rf2 Bh3 (better 15...Nd4!? 16.Bd4 cd4-+) 16.Bf3-/+ Rae8 (16...Nd4 17.Bc1 Qe5 18.Ra2=+) 17.Nc3=+ Nd4 (17...Na5!? 18.Ne4 Re4 19.de4 Nac4=) 18.Ne4= Nf3?? (better 18...Re4 19.de4 Rd8 20.Bd4 cd4=) 19.Rf3+- Qg2? (better 19...Re4 20.de4 Rd8+-) 20.Qg2 Bg2 (20...Ng2?? 21.Nf6 Kh8 22.Rh3+-) 21.Re3 (better 21.Rg3!? f6 22.Nf6 (22.Re3?! Be4 23.de4 Re6+-; 22.Rg2 Ng2 23.Kg2 f5-/+) 22...Rf6 23.Bf6+-) 21...Be4 22.Re4 (22.de4!? Rd8+-) 22...Re4+/- 23.de4 Re8 (23...Rd8 24.Rf1+/-) 24.Re1 (24.Rd1 Kf8 25.e5 Ke7+-) 24...f5 (24...Rd8 25.Kf2+/-) 25.e5 (25.Kf2 fe4 26.Ke3 g6+-) 25...Kf7 26.Kf2 (26.Rd1 Ke7+-) 26...Ke6 (26...Re6 27.Kf3+/-) 27.Kf3 (27.Rd1 Kf7+-) 27...g5 (27...Rd8 28.Ke2+/-) 28.h4 h6 (28...gh4 29.Rh1 Decoy) 29.h5 (better 29.hg5 hg5 30.Rh1+-) 29...Rd8= 30.Ke2 f4 31.Rd1?? (better 31.a4=) 31...Re8 (better 31...f3 32.Ke1 f2 33.Kf2 Rd1-+) 32.Rd6+- Kf5 33.Rh6 Kg4 34.Rh7 (34.e6 a6+-) 34...f3 (34...Re6 35.Rb7 Rh6 36.Kd3+- (36.Ra7?! Rh5 37.Rb7 Rh1+-)) 35.Kf2 Kf4 (35...Rd8 36.Bc1 Rd1+-) 36.h6 g4 (36...Kf5 37.Rb7 g4 38.h7+-) 37.Rg7 (37.Rf7 Kg5 38.h7+-) 37...g3 (37...Rd8 38.Bc3 Kf5+-) 38.Rg3 Rd8 39.Rf3 (39.Rf3 Kg4 40.h7 Rd2 41.Ke3+-) 1-0. Fettito (1740) - leyenda1999 (1760), lichess.org, 2019.

8.Be2 Nc6 9.Bb2 Be6 10.Qc2 Na5 (10...Bd6 11.0-0=+) 11.d3 a6 12.0-0 b5 13.Nbd2 Rc8 14.cb5 ab5 15.Nb3 (15.Rfb1 Bd6=) 15...Nb3=+ 16.Qb3 d4 17.Qd1 (17.Qb5? Rb8 18.Qb8 Qb8–+) 17...de3 18.fe3 Nd5 19.Qc1 (19.Qc1 Bf6 20.Rb1=+). Hermann,G – Sychov,A, corr ICCF–Cup8/9 V213, 1990.

8.Qc2 Nc6-/+

9.Bb2 d4 10.ed4 (10.Qd3 de3 11.fe3 Be6-/+) 10...cd4 (10...Nd4 11.Nd4 cd4 12.Qd3=+) 11.d3 (11.Qd3 Bc5=+) 11...Nh5 (11...Re8!?-/+) 12.Be2=+ Nf4 Black terminates the opponent with strong threats 13.0-0 Re8 14.Re1 Bg4 15.Bd1 Bf5 16.Be2 Qd6 17.Bc1 (17.Qd2 Ne2 18.Qe2 Bf8-/+) 17...Ne2 18.Re2 Qg6 19.Ne1 Bd6 20.Re8 Re8 Threatening mate: Rxe1 21.Bd2 Qh5 Do you see the mate threat? 22.g3 (22.h3 Re2 23.Qb3 Qh4–+) 22...Re2 23.Ra2 Rf2!? (23...Rf2 24.Kf2 Qh2 25.Kf3 Bg3 26.Bf4 Bg4 27.Kg4 Qh4 28.Kf3 Qf4 29.Kg2 Be1 30.Qe2 Qe3 31.Rb2 b6 32.Qg4 Ne7 33.Re2 Nf5 34.Re1 Qe1 35.Qf5 Qe2 36.Kg1 Qe3 37.Kg2 g5 38.Qf3 Qc1 39.Qf1 Qc2 40.Kh3 h5 41.Qf5 g4 (41...Qb1?! 42.Qg5 Kf8 43.Qd8 Kg7 44.Qg5 Kf8 45.Qd8 Kg7 46.Qg5 Kf8=) 42.Kh4 Qh2 43.Kg5 Qh1 44.Kh6 Qc6 45.Kh5 Qh1 46.Kg4 Qb1 47.Qg5 Kh7 48.Qf5 Kg8 49.Qg5 Kh7 50.Qf5 Kg8) 0–1. Borrmann,Fritz – Pagni,Carlo, corr 3GMM–49, 1996.

9.Bb2 Re8 10.cd5 Nd5 (10...Qd5 11.Nc3 Qh5 12.Rc1=+) 11.Nc3 (11.Bd3 h6=) 11...Bg4 (11...Be6 12.Bd3 h6 13.0-0=) 12.Nd5 Qd5 13.Bc4 (13.Bd3 Qh5=) 13...Qh5=+ 14.Bc3 (14.Be2!?=+) 14...Bf3-/+ 15.gf3 Qf3 (15...Nd4 16.Bd4 Qf3 17.Rg1 cd4 18.Be2–+) 16.Rg1 g6?? (better 16...Nd4! 17.Qd1 Bf6 18.Bd4 Qd1 19.Kd1 cd4-/+) 17.Rg6! Kf8 (17...hg6 18.Qg6 A classical mating theme) 18.Bg7 Kg8 19.Bh6 (19.Rh6 Qf5 20.Qf5 Kg7 21.Qh7 Kf8 22.Qf7) 19...Kh8 20.Qb2 (20.Qb2 Nd4 21.Bg7 Kg8 22.Rg1+–) 1–0. Friedrich – Herter, corr, 1984.

9.Bb2 Bg4 10.Nc3 =+.

8.cd5 Nd5

9.Bb2 Nc6 10.Be2 Bf6 11.Qc2 Bg4 12.Nc3 b6 (12...b6 13.Ng5 Bg5 14.Bg4 Bf6+=; 12...Nde7 13.0-0=). Grund,Karl – Salonen, corr, 1972.

9.Bb2 Nc6 10.Be2 Bf6 11.Bf6 (11.Qc2 Bf5 12.Qf5 Bb2=+) 11...Qf6 12.Ra2 Be6 (12...Rd8 13.0-0=+) 13.Rc2 b6 14.d4 Nde7 15.dc5 (15.Rd2 cd4 16.Nd4 Nd4 17.Rd4 Nf5=+) 15...Bb3-/+ 16.cb6 (16.0-0 bc5 17.Nbd2 Bc2 18.Qc2 Rab8=+) 16...Bc2 (16...Rfd8 17.Bd3 ab6 18.Rc6 Qc6 19.Qb3 Qc1 20.Qd1 Qd1 21.Kd1 Rd3 22.Ke2=+) 17.Qc2=+ ab6 18.0-0 (18.Bd3 Kh8=+) 18...Rfd8 (18...Rfc8 19.Qe4=+) 19.Qb3 (19.Bd3 Kh8=+) 19...Na5-/+ 20.Qb4 (20.Qb5 Rac8-/+) 20...Qd6 (20...Nd5 21.Qd4-/+) 21.Qe4 (21.Qd6 Rd6 22.Nc3 Rc6=+) 21...Ng6 (21...Nac6 22.Bb5-/+) 22.Nd4 (22.Nfd2 Rac8-/+) 22...Qe5 (22...Rac8 23.Bb5=+) 23.Qg4 (23.Bd3 Rac8=+) 23...Qf6 24.a4 (24.Rc1 Nf4=+) 24...Rac8 (24...Ne5 25.Qg3-/+) 25.Nd2=+ Qh4 (25...Nc6!? 26.Ba6 Rc7=+) 26.Qh4= Nh4 27.Rb1 Nc6 (27...Kf8 28.Ne4= (worse 28.Rb6 Rd4 29.ed4 Rc2=+)) 28.Nc6+= (28.Rb6? Nd4 29.ed4 Rc2–+ (29...Rd4?! 30.Nc4-/+)) 28...Rc6 29.Nc4 Attacking the isolated pawn on b6 29...Rdc8 (29...Kf8 30.Rb6 Rb6 31.Nb6+=) 30.Rb6 Rb6 (30...Rc4? 31.Bc4 Kf8 32.Bf1+–) 31.Nb6 Rc1 32.Bf1 Ra1 33.g4 (33.e4!?+=) 33...Nf3=+ 34.Kg2 Ne5 (better 34...Nh2!? 35.Be2 Re1=+) 35.g5 (35.h3 g5+–) 35...Nc6 (35...Kf8 36.h3+=) 36.h4 (36.Bb5 Rc1+–) 36...Rb1 37.Bb5 (better 37.Nc8+–) 37...Na7=+ 38.Nc4 (38.Nd5 Nb5 39.ab5 Rb5=+) 38...Nb5 39.ab5 Rb5 40.f4 (40.Kg3 Rc5 41.Nb6 h6 42.gh6 gh6=+) 40...Rb4 (40...f5 41.h5-/+) 41.Ne5 (41.Nd6 Rb2 42.Kf3 Rd2=+) 41...f6 (41...f5 42.Kf3=+) 42.Nc6 Rb2 (42...Rb1 43.f5=+) 43.Kf3 Kf7 ½–½. Chirowska Raj,Antonina – Lubas,Bronislawa, Poland ch–5 women final, 1984.

9.Nc3 Nc6 10.Bc4 Be6 (10...Nb6 11.Be2=+) 11.Nd5 Bd5 12.Bd5 Qd5 13.Bc3 b5 14.0-0 b4 15.a4?? (better 15.ab4 cb4 16.Bb2=) 15...bc3-+ 16.dc3 Qd1 (16...Qc4 17.Qd7 Rac8 18.Ra3-+) 17.Rfd1 Rfd8 18.Kf1 (18.Rab1 Bf6 19.Rdc1 a6-+) 18...Rd1 (better 18...Bf6!? 19.Rac1 Rd1 20.Rd1 Bc3 21.Rd3-+) 19.Rd1 Rd8 20.Rd8 Bd8 21.Ke2 f6 (21...Kf8 22.Kd3-+) 22.Kd3 Ne5 (22...Ba5 23.Kc4 Ne5 24.Ne5 fe5 25.f3-+) 23.Ne5 fe5 24.Kc4 (24.Ke4-+) 24...Be7 (better 24...Ba5!?-+) 25.Kd5-/+ Kf7 26.Ke5 Bf6 27.Kd5 Bc3 28.Kc5 Be1 29.f3 Bf2 30.Kd4 Ke6 31.Ke4 (31.h3 Kd6-/+) 31...Kd6-+ 32.g4 (32.Kd3 Kc5-+) 32...Kc5 33.f4 Kb4 34.Kf3 Be1 (34...Bh4 35.g5-+) 35.e4 Ka4 36.e5 Kb5 37.Ke4 a5 38.f5 a4 39.Kd3 Kc5 40.g5 White plans f6 (40.e6 Bh4 41.Kc2-+) 40...Kd5 41.f6 gf6 (better 41...g6!? 42.h3-+) 42.ef6 Bb4 43.h4 (43.h3 Ke6 44.h4 Kf5-+) 43...Ke5 44.h5 (44.Kc4 Bf8-+) 44...Kf5 45.Kc4 Bf8 46.g6 hg6 47.hg6 Kg6 48.f7 Kf7 49.Kc3 (49.Kd3 Ke6 50.Kc4 a3-+) 49...a3 (49...Ke6 50.Kc4 Ke5 51.Kc3-+) 50.Kb3 Ke6 (50...Kf6 51.Ka2 Bb4-+) 51.Ka2 Kd5 52.Kb3 Kd4 53.Kc2 Kc4 54.Kc1 (54.Kd2 a2 55.Ke1 a1Q 56.Kf2 Qf6 57.Kg2 Qf4 58.Kg1 Qg4 59.Kf1 Bc5 60.Ke1 Kd3 61.Kf1 Qe2) 54...Kb3 (54...Kd3 55.Kb1 Kc3 56.Kc1 a2 57.Kd1 Kd3 58.Ke1 a1Q 59.Kf2 Qd4 60.Kg2 Qg4 61.Kh2 Bd6 62.Kh1 Qh3 63.Kg1 Bc5) 55.Kd2-+ a2 56.Kd3 a1Q 57.Ke4 Qd1 (57...Bd6 58.Kd5 Qe5 59.Kc6 Kc4 60.Kb7 Qd5 61.Ka7 Qa5 62.Kb7 Kb5 63.Kc8 Qc7) 58.Kf5 (58.Kf4 Bd6 59.Kf5 Qd5 60.Kf6 Qe5 61.Kg6 Bc5 62.Kf7 Qf5 63.Kg7 Bf8 64.Kg8 Qf6 65.Kh7 Qg7) 58...Kc4 59.Ke6 (59.Kf4 Qd4 60.Kf3 Bd6 61.Ke2 Bh2 62.Kf3 Kd3 63.Kg2 Qg1 64.Kf3 Qg3) 59...Qd5 60.Kf6 Bc5 (60...Kd4 61.Kg6 Ke4 62.Kh7 Qf7 63.Kh8 Qg7) 61.Kg6 Bd4 62.Kh6 Qe5 (62...Qg8 63.Kh5 Bf6 64.Kh6 Qg7 65.Kh5 Qg5) 63.Kg6 Kd5 64.Kf7 (64.Kh6 Be3 65.Kg6 Qe7 66.Kf5 Qe6) 64...Qf6 (64...Qg7 65.Ke8 Kd6 66.Kd8 Qd7) 65.Ke8 Bc5 (65...Qg7 66.Kd8 Kd6 67.Ke8 Qe7) 66.Kd7 Qf7 67.Kc8 Kc6 68.Kb8 (68.Kd8 Qd7) 68…Qb7 (68...Qe8) 0-1. Nilsen,Tobias Lang (2245) - Khokhlova,Daria (2130), Titled Tuesday, 2021.

9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd5 11.Bb2 Bg4 12.Be2 Rfd8 13.Qc2 Rac8 14.Rd1 Nd4 (better 14...Bf5!? 15.d3 Qa2=+) 15.ed4+= cd4 16.Qd3 (16.Qa4 Bf8 17.d3+= (17.Qa7?? d3 18.Bd3 Bc5-+)) 16...Bf6=+ 17.a4?? (better 17.Rc1 Qa2 18.0-0 Qb2 19.Rb1=+) 17...Bf5-+ 18.Qb5 (18.Qa3 d3 19.Rc1 de2 20.Bf6 gf6 21.Ke2-+) 18...Rc5 19.Qb4 d3 20.Bf6 (20.Rc1 Rc1 21.Bc1 de2-+) 20...gf6 21.Nd4 (21.Ra1 de2 22.d4 Rc2-+) 21...de2 (better 21...Qg2 22.Nf5 Qh1 23.Bf1 Rf5 24.Qg4 Rg5 25.Qe4 Qe4 26.Be2 Qe2) 22.Ne2 Bd3 23.Qg4 (23.f3 Re8 24.0-0 Re2 25.Qg4 Qg5-+) 23...Kh8 24.0-0 Rg8 25.Qg8 (25.Nf4 Rg4 (25...Bf1?! 26.Qg8 Kg8 27.Nd5=) 26.Nd5 Bf1 27.Nf6 Be2-+) 25...Kg8 26.Nf4 Qd4 27.Nd3 Qd3 28.Rb1 b6 29.Rfd1 Rg5 30.Rbc1 (30.g3 Rf5-+) 30...h5 (30...Qh3 31.g3 Rh5 32.f3 Qh2 33.Kf1-+) 31.Rc3 Qe4 32.Rg3 (32.g3 Qa4 33.Rdc1 Qd4-+) 32...Qe2 (32...Qa4 33.Rb1 Rg3 34.hg3-+) 33.Ra1 h4 34.Rg5 fg5 35.h3 f5 36.a5 (36.Rc1 Qd2 37.Rb1 Kf7-+) 36...b5 37.a6 (37.Rb1 a6 38.Rc1 Qd2 39.Rc8 Kf7-+) 37...g4 (37...Qd2 38.Rf1 b4 39.Kh2-+) 38.hg4 (38.d4 b4 39.d5 b3 40.hg4 fg4-+) 38...fg4 39.Rb1 h3 40.gh3 gh3 41.Rb3 (41.Kh2 Qf2 42.Kh3 Qf5 43.Kg3 Qb1 44.d4 Qg1 45.Kf3 Qd4 46.Ke2 b4 47.Ke1 b3 48.Ke2 b2 49.Kf3 b1Q 50.Kg2 Qe3 51.Kh2 Qbg1) 41...Qd1 42.Kh2 Qb3 (42...Qb3 43.d3 Qd3 44.f4 Qf3 45.f5 Qg2) 0-1. husref (2030) - tequilarock (2265), Rated Classical tournament TOrM9Lp3, lichess.org, 2016.

9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd5 11.Bc3 Bf5 12.Be2 Rad8 13.0-0 b6 (13...c4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4=+) 14.Qc1 (14.Qa4 Rd6=+) 14...Bd3 15.Re1 Be2 16.Re2 Qd3 17.Re1 Bd6 18.Qb2 f6 19.Qb1 Ne5 20.Qa2 Kh8 21.Ne5 Be5 22.Be5 (22.Rac1 Bc3 23.dc3 Rd6=+) 22...fe5-/+ 23.Red1 Rf6 24.Qb1 Qe2 25.Rf1 Rd2 26.Qe4 Rf8 27.Qe5 Qd3 28.Qc7 Qd7 (28...Qf5!? 29.Qa7 Rf2-/+) 29.Qd7=+ Rd7 30.a4 c4 31.Rfc1 Rc7 32.Rab1 Rf5 33.Rb4 Rfc5 34.Kf1 h6 35.Ke2 R7c6 36.e4 a6 37.Ke3 b5 38.ab5 ab5 39.f4 Kg8 40.g4 White plans f5 40...Kf7 41.e5 (41.h4 Rd6=) 41...Ke6 (better 41...g5!?-/+) 42.Ke4= Ra6 43.f5 Kd7 44.Kd4 (44.Rd1 Kc7=) 44...Rac6 45.Rcb1 c3 46.Rc1 (46.Rb5 Rb5 47.e6 Kd6 48.Rb5 c2-+) 46...Rc4 47.Kd3?? (better 47.Rc4 Rc4 48.Kd3 Rg4 49.Rc3=) 47...Rb4-+ 48.Rc3 (48.h3 c2! 49.Rc2 Rb3 50.Kd2 Rc2 51.Kc2 Rh3-+) 48...Rc3 49.Kc3 Rg4 50.Kd3 (50.f6 gf6 51.ef6 Ke6-+) 50...Rf4 51.f6 gf6 52.ef6 Rf6 53.Kd4 Rc6 54.Kd5 (54.Kd3 b4 55.Kd4 b3 56.Ke3 b2 57.Kf4 b1Q 58.Ke3 Qb3 59.Kf4 Rc4 60.Ke5 Rg4 61.h3 Qe6) 54…b4 (54...b4 55.Kd4 b3 56.h3 b2 57.Ke3 b1Q 58.h4 Qb3 59.Kf4 Rc4 60.Ke5 Rg4 61.h5 Qe6) 0-1. dale70 (2080) - vit2014 (2230), Rated Classical game, lichess.org, 2015.

9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Ne5 (10...Qd5 11.Bg3+=) 11.Ne7= Qe7 12.Ne5 Qe5 13.Be2 (13.d4 cd4 14.Qd4 Qg5=) 13...Bf5 14.0-0 Rad8 15.d3 Rd6 16.Qc2 b6 17.a4 Bc8 18.Rfc1 Bb7 (18...Rh6 19.g3+=) 19.a5= Rg6 20.g3 h5 (20...Rb8 21.ab6 ab6 22.Ra7=) 21.Qc4 Bd5 22.Qh4 Rh6 23.ab6 ab6 24.d4 cd4 25.Qd4 Qd4 26.ed4 h4 27.Bc4 Rd8 28.Rab1 Be4 29.Rb4 Kf8 30.Bf1 hg3 31.fg3 Rhd6 32.Rd1 Bf3 ½–½. Domenech Vallejos,JL (2095) – Vehi Bach,VM (2305), Barcelona ESP, 2013.

9.Bc4 Nb6 10.Be2 Bf6 11.0-0 Be5 12.Ne5 Qf6 13.d4 cd4 14.Qd4 Rd8 15.Qb2 Na4 16.Qb5 a6 17.Qa4 Qe5 18.Ra2 Nc6 19.Nd2 Be6 20.Nf3 Qf6 21.Raa1 Qg6 22.Qh4 Rd5 23.Rfd1 Rh5 24.Qg3 Qg3 25.hg3 Bg4 26.Nd4 Be2 27.Ne2 Kf8 28.Rd7 b5 29.Rc1 Ne7 (29...Ne5!? 30.Rdc7 Nc4=) 30.Rcc7+/– Re5 31.Nd4 Rc8?? (31...Ke8 32.Nf3 Re4 33.Ng5+/–) 32.Rc8 (better is 32.Re7 Re7 33.Rc8 Re8 34.Rc7+–) 32...Nc8+= 33.Rc7 Re8 34.Kf1 (34.Rc6 Rd8+/–) 34...g6? (better is 34...Nb6!?+=) 35.Rc6+/– Ne7 36.Ra6 Rb8 37.Nc6 (37.Ra7!? Rb6 38.Rc7+/–) 37...Nc6+= 38.Rc6 Ke7 39.Ke2 Kd7 40.Rc3 Ke6 41.Rb3 Kd5 42.Kd3 f5 43.a4 b4 44.Rb1 h5 45.a5 Kc5 46.a6 Ra8 47.Ra1 Kb5 48.a7 g5 49.f3 Rd8? (better is 49...Kb6+/–) 50.Kc2+– Ra8 51.Kb3 Kb6 52.Kb4 Ra7 (52...Kb7+–) 53.Ra7 Ka7 54.Kc5 Kb7 55.Kd6 1–0. kupovgeorge (1610) – madik, gameknot.com, 2014.

9.Bc4 Nc6 Black gets strong initiative 10.Qb3 (10.Bb2 Be6 11.Qc2 a6=+) 10...Be6-/+ (worse 10...Ne5 11.Ne5 Be6 12.Nc3= (worse 12.Qb7 Bf6 13.Nc6 Qd6–+)) 11.Qd3 (11.Qb2 Ne5 12.Ne5 Bf6-/+) 11...Ne5–+ 12.Ne5 Qc7 (12...Bf6 13.f4–+) 13.Nf3 (13.f4 Bf6 14.Bd5 Rad8-/+) 13...Bf6 14.Ra2 (14.Bd5 Bd5 (14...Ba1?! 15.Ng5 g6 16.Be6=) 15.Nc3 Bf3 16.gf3 Rad8-/+) 14...Rfd8 Black threatens Nb6 15.Qc2 b5! 16.Bb5 Opening the b–file gets Black a lot of play 16...Rab8 17.Bd3 (17.Be2–+) 17...Ne3! 18.Bh7 (18.fe3 h6) 18...Kh8 19.fe3 Ba2 20.Qa2 Kh7 (20...Rb2 21.Qc4 Kh7 22.0-0-/+) 21.Qc2 (21.0-0 Rb2 22.Qc4 Qe7-/+) 21...Kg8 22.0-0 Rb2 23.Qf5 (23.Qc4 Qe7-/+) 23...Qc8 24.Qe4 (24.Qh5 c4-/+) 24...Qb7 25.Qf5 Rb8 (25...Qb3!?–+) 26.Nc3-/+ Bc3 27.dc3 c4 28.Qf4 (28.Qc5 Re8 29.Qc4 Re3–+) 28...Qd5 29.e4 Qc5 30.Nd4 f6 (30...R8b7 31.a4-/+) 31.Qg4 Rb1 32.h4 (32.Qe6!? Kh7 33.Qh3 Kg6 34.a4-/+) 32...Rf1 (32...Qa3 33.Qe6 Kh8 34.Qc4–+) 33.Kf1 Qa3 34.Qe6 Kh8 (34...Kh7 35.Qf5 g6 36.Qd7 Kh6 37.Ne2–+) 35.Qf5 (35.Qc4 Qc1 36.Ke2 Rb2 37.Kf3 Qd1 38.Ne2 Qf1 39.Ke3 Qg2 40.Qc8 Kh7 41.Qf5 g6–+) 35...Qd6 (35...Qc3?! 36.Qh5 Kg8 37.Qd5 Kf8 38.Qd6 Kf7 39.Qe6 Kg6 40.Qg4 Kh7 41.Qh5 Kg8 42.Qd5 Kh7 43.Qh5 Kg8=) 36.Qh5 Kg8 37.Qe2? (37.Qg4 Qe5–+) 37...Qg3 (better 37...Qf4!? 38.Nf3 Qc1 39.Qe1–+) 38.Qc4 Kh8 (38...Kh8 39.Qa2 Qh4–+) 0–1. Vasiljkov,ME – Preinfalk,Anton, corr, 1983.

9.Qc2 Nc6

10.Bb2 a6 11.Nc3 (11.d4 cd4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Bf6=+) 11...b5=+ 12.Be2 Be6 13.0-0 Nc3 14.Qc3 (14.Bc3 Bd6=) 14...Bf6=+ 15.Qc5 (15.Qc2 Bb2 16.Qb2 Qd5=) 15...Bb2 16.Rab1 Qf6 17.Qc6 Ba3 18.Nd4 Rfc8 19.Qb7 g6 (19...Bd6 20.Ne6 Rcb8 21.Qf3 fe6 22.Qh3=) 20.h3 (20.Ra1 Bb2 21.Ra6 Rab8=) 20...Rd8 (20...Bd6 21.Ne6 fe6 22.d4=) 21.Qb6 (21.Ne6 Qe6 22.d4 b4=) 21...Be7 22.Ne6 Qe6 23.Qa5 Rac8 24.d4 (24.Rfc1 Rc1 25.Rc1 Rb8=) 24...Rc2 25.Bf3 Ra2 26.Qc7 Qd7 27.Qd7 (27.Qc3 Rc8 28.Qb3 Ra3=) 27...Rd7 28.Ra1 Ra3 ½–½. Muri,Heinrich (2410) – Sukhov,Nick (2440), European TC VII, Final, 2008.

10.Bb2 Bf6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3 (12...Bg4 13.Be2=) 13.Qc3 Bg4 (13...Qe7 14.Bb5 Bd7 15.0-0=) 14.Qc5 Bf3 15.gf3 Qf6 16.Qc3 Qf3 17.Rg1 g6 18.Rg3 (18.Bg2 Qh5=) 18...Qh5 (18...Qh1 19.Qb2=) 19.Rh3 (19.Bh3 Rad8=) 19...Qf5 20.Rg3 Ne5 (20...Rfd8 21.d4=) 21.f4 (21.Bh3 Qe4=) 21...Nd7 (21...Nc6 22.Qb2 Rab8 23.Rg5=) 22.Bh3+= Qd5 23.Bg2 Qh5 24.Qb2 (24.Bb7 Rab8 25.Bg2 Rfc8+=) 24...Nc5 (24...Rab8 A) 25.Bb7?? Nc5 (25...Qh2?! 26.Rg5–+) 26.Qc2 Qh2–+; B) 25.Kf1=) 25.Qc2 (25.Kf1 Qf5+= (25...Qh2 26.Rh3 Qh3 27.Bh3+–)) 25...Rac8 (25...Qh2? 26.Kf2 Rfd8 27.d4+– (27.Qc5?! Rd2 28.Kf3 Qh6+–)) 26.d4 Ne6 (26...Qh2 27.Kf2 Ne6 28.Qd3=) 27.Qe2 (27.Qf2 Qf5 28.Bh3 Qb5=) 27...Qh2 28.Kf2 (28.Qf2 Rc2 29.Qc2 Qg3 30.Qf2 Qg4=) 28...Qh4=+ 29.Rh1 Qf6 (29...Qe7 30.f5 Ng7 31.Qg4-/+) 30.Bb7= Nf4 (30...Rc7!? 31.Be4 Rb8=) 31.ef4+= Qd4 32.Kg2 Rb8 33.Rb3 (33.Rd1 Qf4 34.Rf1 Qd4+=) 33...Qf4 34.Rf1 Qg5 (34...Rbe8 35.Qd1 Qg5 36.Rg3+=) 35.Rg3+– Qc5 36.Qf3 Qc7 ½–½. Mantu,Eugen (2440) – Pliquett,Stefan (1975), RSXE – Ostern, 2007.

10.Bb2 Bf6 11.Nc3 Re8 12.Bd3 g6 (12...Nc3 13.dc3 h6 14.0-0=) 13.Nd5 (13.Be4 Ncb4 14.ab4 Nb4+=) 13...Bb2 14.Qb2 Qd5 15.Be2 c4 (15...b6 16.Rc1=) 16.Qc3 Be6 17.0-0 Rac8 18.Rfd1 Red8 19.d3 Qa5 20.Qf6 (20.Qa5 Na5 21.dc4 Bc4 22.Rd8 Rd8=) 20...c3 21.Rdc1 Nb8 22.Qh4 Nd7 23.Ng5 Nf8 24.Ne6 Ne6 25.Qb4 Qe5 (25...Qc7!?+=) 26.Rc2+– a5 (26...Rc7 27.Rac1+–) 27.Qb7 Rb8 28.Qa6 Rdc8 (28...Rb2 29.d4 Rd4 30.ed4 (30.Rc3? Rd6 31.Qa8 Kg7–+) 30...Nd4 31.Rb2 cb2 32.Rb1 Ne2 33.Kf1+–) 29.d4 Qd5 30.Rac1 Qb3 31.Qa5 Ra8 32.Qb4 (32.Ba6 Qb8 33.d5 Nd8+–) 32...Ra3 33.Qb3 Rb3 34.Kf1 Ng5 35.f4 Ne4 36.Bf3 Nd6 37.Kf2 (37.Ke2 Nb5+–) 37...Rb2 (37...Nb5 38.Bd5 Ra3 39.g4+–) 38.Ke2+– Nc4 39.e4 Rc2 (39...h6 40.Kd3+–) 40.Rc2 Na3 41.Rc1 c2 42.e5 (42.d5 Kf8+–) 42...Rc4 43.Ke3 Rc3 44.Kd2 Rc4 45.Kd3 Rb4 46.Be4 (46.h3 h6+–) 46...Kf8 (46...Rb1 47.Rc2 Nc2 48.Kc2+–) 47.d5 (47.g4 Ke7+–) 47...Ke7 (47...f5 48.ef6 Kf7 49.g4 Kf6 50.Ke3+–) 48.g4 White intends f5 (48.g3 f6+–) 48...f6+– 49.ef6 (49.e6 Kd6+–) 49...Kf6 50.g5 (50.Ke3 Rb3 51.Kd2 Rb4 52.g5 Ke7 53.Bc2 Nc2 54.Rc2 Rf4 55.Rc7 Kd6 56.Rh7 Kd5+–) 50...Ke7+= 51.f5 gf5 52.Bf5 Rh4 53.h3 ½–½. Mantu,Eugen (2440) – Dammer,Axel (2400), RSXE – Ostern, 2007.

10.Bb2 Bf6 11.Nc3 Re8 12.Be2 Nc3 13.dc3 (13.Bc3 b6=) 13...g6 (13...Be6 14.Bd3 h6 15.0-0=) 14.Nd2 (14.Rd1 Qe7=) 14...Qe7 (14...Bf5 15.Qb3=+) 15.Rd1 Bf5 16.Bd3 (16.Qb3 Rab8=+) 16...Bd3 17.Qd3 Ne5 18.Qe2 Rad8 (better 18...Red8 19.0-0 Nd3=+) 19.Nc4? (better 19.0-0=+) 19...Rd1–+ 20.Kd1 Qd7 21.Nd2 Nd3 22.Kc2 Qa4 23.Kb1 Qb5 The mate threat is Qxb2 (23...Qb5 24.Nb3 c4–+ (24...Qb3?! 25.Qd3 Rd8 26.Qc2-/+)) 0–1. Bosscher,JK – Van Manen,Gerben M, corr, 1975.

10.Bb2 Bg4 11.Bd3 g6 (11...Nf6 12.Ng5 h6 13.Ne4=) 12.Be2= b6 13.h3 Be6 14.0-0 Bf6 15.Nc3 Nc3 (15...Rc8 16.Rfc1=) 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Qd6 (17...Rc8 18.Rfd1=) 18.Rfc1 Rac8 19.Ba6 Rc7 20.d4 Na5 (20...Nb8 21.Bb5=) 21.Rab1 c4 (21...Bd5 22.Nd2=) 22.Nd2+= f5 23.Rb4 c4 draws heavy fire 23...f4 (23...Bd5 24.Rc2+= (24.Bc4? Nc4 25.Rc4 Bc4-+)) 24.Nc4 (worse 24.Bc4 Bc4 25.Nc4 Qe6-/+) 24...Qd5 (24...Bc4 25.Bc4 Kg7 26.d5 Kg8 27.Qd3=) 25.Qd2 (25.Qe1 Nc6 26.Rb5 Qd8+/-) 25...f3 (25...Nc6 26.Rb5 Qd8 27.Nb2+= (worse 27.ef4 Nd4 28.Rd1 Rc4-/+)) 26.Na5+/- Rc1 27.Qc1 Qa5 28.Bc4 Qf5 (28...Bf7!?+/-) 29.g4 Qf7 30.Be6 Qe6 31.Rc4 (31.Qc4 Qc4 32.Rc4 a5+-) 31...h5 (31...Rf7 32.Qc3+-) 32.Rc6 Qe4 33.Qc4 Kh7 (33...Kg7 34.Rc7 Kh6 35.gh5+/-) 34.Re6 Qb1 35.Kh2 Qe1?? (35...hg4 36.Qc7 Kh8 37.Qe5 Kg8+-) 36.Qc7 Kh6 (36...Kh8 37.Qe5 Kh7 38.Re7 Rf7 39.Rf7 Kg8 40.Qg7) 37.g5! Kg5 (37...Kg5 38.Qg3 Mate attack) 38.Qg3 (38.Qg3 Kh6 39.Qg6) 1-0. PeterRs (2495) - Mely (2240), ChessWorld.net, 2016.

9.Be2 Nc6

10.Bb2 Bf5 11.0-0 Qb6 12.Nc3 Ne3 13.fe3 Qb2 14.Bb5 Qc2 15.Qe2 Qb3 16.Nh4 (16.Bc6 bc6 17.e4 Bg4=+) 16...Bd7=+ 17.Bc4 Qb6 18.Nf5 Qd8 19.Rab1 Be6 20.Be6 fe6 21.Qc4 Qd7 22.Ne7 Qe7 (22...Ne7 23.Qc5 Qd2 24.Qe5=+ (24.Rb7?? Rf1 25.Kf1 Rf8 26.Qf5 Rf5 27.Kg1 Qe1)) 23.Ne4 b6 24.d4 Na5 25.Qc3 (25.Qc3 cd4 26.ed4-/+). Paduch,Axel (2185) – Hort,Wolfgang (1715), remoteschach.de, 2003.

10.Bb2 Bf6 11.Nc3=+.

10.Bb2 Bf6 11.d4 Re8 12.0-0 Bg4 13.Nbd2 (13.h3!? Bf3 14.Bf3 cd4 15.Qb3=+) 13...cd4 14.Nd4? (better 14.ed4 Nd4! 15.Bd4 Bd4 16.Nd4-+) 14...Be2-+ 15.Ne2 Bb2 16.Rb1 Nc3 (16...Ba3 17.Rb7 Nb6 18.Nd4 Nd4 19.ed4 Qd4 20.Qb3-+) 17.Nc3 Bc3 18.Nf3 Qd1 (18...Re7 19.Rb3 Bf6 20.Rd3-+) 19.Rfd1 Na5 20.Rd3 Bf6 21.Rb5 (21.Kf1 Rad8 22.Rd8 Rd8-+) 21...b6 22.h4 (22.Nd2 Nb7 23.Nb3 Rac8-+) 22...Red8 23.Rd8 Rd8 24.g4 h6 (24...Rd1 25.Kg2-+) 25.g5 hg5 26.hg5 Be7 27.a4 Bc5 (27...Rd1 28.Kg2 Nc4 29.Nd4-+) 28.Ne5 (28.Rb1 Nc4-+) 28...Rd5 29.Nf3 g6 (29...Rd1!? 30.Kg2-+) 30.Kg2 Nc6 (better 30...Nc4 31.Rb3-+) 31.Kh3 (31.Rb1 Be7-+) 31...Rf5 (better 31...Nb4!? 32.e4 Rd3 33.Kg4-+) 32.Kg4 Rd5 33.e4?? (33.Kh3 Nb4 34.a5-+) 33...Rd3-+ 34.Kg3 (34.Rb2-+) 34…Nd4 0-1. zembelek (2165) - khebab (2235), Rated Blitz tournament k0MCcoUk, lichess.org, 2016.

10.Bb2 Qb6

11.Qc1 Na5 12.Nc3= Nc3 13.Qc3 Threatening mate... how? (13.Bc3? Nb3 14.Qc2 Na1 15.Ba1 Be6–+) 13...Bf6 14.d4 Nb3 (14...cd4 15.Nd4 Rd8 16.Qb4+=) 15.Rd1 cd4 16.Nd4 Nd4 17.ed4 Re8 18.Rd3 (18.Qb4 Bg4 19.f3 Bh4 20.Kf1 Qe6=+) 18...Bf5 19.Rd2 Rac8 20.Qf3 Qb2!! (20...Qb2 21.Rb2 Rc1 22.Kd2 Bg5 23.Qe3 Be3 24.fe3 Rh1 25.Rb7 Be4 26.Ra7 Rh2–+) 0–1. Schuehler,Ernst – Roggensack Hanspach,Peter, corr SOK–92–84, 1992.

11.Qc1 Na5 12.Nc3= Nc3 13.Qc3 Bf6 14.Ne5 (14.d4 Bg4 15.Rb1 Bf5-/+) 14...Nc6 15.f4 Re8 (15...Re8 16.d4 cd4 17.ed4 Be6=+) 0–1. Khayman,Daniel (1640) – Castillo,German (1700), FICGS, 2007.

11.Qc1 Na5 12.Nc3= Nc3 13.Bc3? Nb3 14.Qc2 Na1 15.Ba1 Be6–+.

11.Qc1 Na5 12.Nc3 Be6 13.Rb1=+ c4 (better 13...Nf6=+) 14.Nd5+/- Bd5 15.Bg7! Nb3 (15...Kg7 16.Rb6 Discovered attack) 16.Qc3?? (better 16.Bf8 Rf8 17.Qc2+/-) 16...f6?? (better 16...Qg6 17.Rb3 A) worse 17...Qg7 A1) worse 18.Bc4 Bf6 19.Bd5 Bc3 20.dc3 Rac8-/+ (20...Qg2?? 21.Rg1 Qg1 22.Ng1+-); A2) 18.Qg7 Kg7 19.Rc3+=; B) 17...cb3 18.Bf8 Bf8=+) 17.Bf8 Rf8 (17...Kf8 18.Bc4 Rc8 19.d3 Bf3 20.gf3+-) 18.Nd4 (better 18.Bc4 Qe6 19.Bd5 Qd5 20.Qb3 Qb3 21.Rb3+-) 18...Ba3 (18...Qc5 19.Nf5 b5+-) 19.Bc4 (19.Bc4 Bc4 20.Qc4 (20.Nb3?! Ba6 21.Qc2 Rd8+-) 20...Rf7 21.Nf5+-) 1-0. dale70 (2070) - Gorn (2085), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

11.Qc1 Be6 12.Nc3+=.

11.Qc1 Bf6 12.Bf6 Nf6 13.0-0=+.

11.Bc3 Bf5 12.0-0 Rad8 13.Qc1 Rfe8 14.Ra2 Nc3 15.Nc3 a6 16.Rb2 Qc7 17.Na4 c4 18.Rb6 (18.Qc4 b5 Double attack (18...Ba3 Discovered attack; 18...b5 Decoy); 18.Bc4 b5 Double attack (18...Ba3 Discovered attack; 18...b5 Decoy)) 18...Rd5 (18...Na5 19.d4=+) 19.Nc3 (19.Qc4 Ra5 20.Nd4-/+) 19...Ra5-/+ Attacking the isolated pawn on a3 (worse 19...Qb6 20.Nd5 Qa5 21.Ne7 Ne7 22.Qc4 (worse 22.Bc4 Rc8-/+) 22...Qa3 23.Qf4=) 20.Qb2 Nd8 (worse 20...Ra3 21.Bc4 Na5 22.Nd5+=; 20...Ba3?! 21.Rb7 Qd6 22.Qb6=+) 21.Rb4 ½–½. Boehnke,Hartmut (2015) – Lutzenberger,Reimund (2165), GER–ch36 V5 email, 2004.

11.Nc3 Qb2?! 12.Nd5 Bd6 13.Qb1 Qb1 14.Rb1=.

11.Nc3 Ne3! 12.fe3 (12.de3 Qb2) 12...Qb2 13.0-0 Be6 14.Rb1 Qa3 15.Rb7 Rab8 (15...Rab8 16.Rb8 Rb8-/+ (16...Nb8 17.Qa1 Qa1 18.Ra1-/+)) 0–1. Boehnke,Hartmut (2095) – Wachtler,Siegmund (2265), BdF Pyramide, 2005.

7.Nf3 c6

8.Qc2 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.Bb2 dc4 11.Qc4 Qb6 12.Qc2 Bf5 13.d3 (13.Qf5?? Qb2 14.0-0 Qa1–+) 13...Nc5 14.Bc3 Rfd8 Pawn d3, live or die! 15.Nd4 Bg6 16.0-0 Nd5 17.Nd2 Qa6 18.Ne4 Qa4 19.Qa4 Na4 20.Ba5 Re8 21.Rfb1 Ndb6 (21...f5 22.Bd1 fe4 23.Ba4=) 22.Ra2 Rad8 23.g4 (23.Bf3 c5 24.Nb5 Rd3 25.Bb6 Nb6 26.Na7 Bd8-/+) 23...Be4 24.de4 Bf6 25.f3 Bd4 26.ed4 Rd4 27.Kf2 Rd7 28.Rc2 Re5 29.Bb4 f6 30.h4 h5 31.gh5 Rh5 32.Kg3 Re5 33.Bd2 f5 34.Bf4 Re8 35.ef5 Nc3 36.Rc3 Re2 37.Re3 (37.Rcb3 Ree7=+) 37...Re3-/+ 38.Be3 Nc4 39.Ba7 Na3 40.Re1 Nb5 41.Bf2 Rd2 (41...Kf7 42.h5=+) 42.Re5 Kf7 43.Bc5 Nd6 44.Kf4 Nc8 45.Re6 Rh2 46.Kg4 Rc2 47.Ba3 Ra2 (47...c5 48.h5-/+) 48.Bd6=+ ½–½. Greguol,Daniel (1800) – Kokoryukin,Sergey (1800), FICGS, 2010.

8.d4 Bf5 9.Nbd2 Nbd7 10.Bf4 (10.Qb3 dc4 11.Qb7 c3=) 10...Ne4 (10...dc4 11.Nc4 Nb6 12.Bg5=+) 11.Ne4 (11.Qb3 Qb6=) 11...Be4 (11...de4 12.Nd2=) 12.Bd3 (12.Nd2 Qa5=) 12...Nf6 (12...Qa5 13.Ke2=+) 13.0-0= Qd7 (13...Nh5 14.Be5 f6 15.Bg3=) 14.Ne5 Qe6 15.f3 (15.Rb1 b6 16.cd5 cd5=) 15...Bd3 16.Qd3 (worse 16.Nd3 dc4 17.Nc5 Bc5 18.dc5 b5-/+) 16...Nd7 (16...dc4 17.Nc4 Rad8=) 17.Rfb1 (better 17.cd5!? cd5 18.Nd7 Qd7 19.Rab1=) 17...Ne5-/+ 18.Be5 b6 (18...dc4 19.Qc3 b5 20.Rd1-/+) 19.a4 (better 19.cd5!? cd5 20.Rc1=) 19...dc4=+ 20.Qc3 f6 21.Bg3 c5 22.Bf2 (22.a5 Rfe8=+) 22...cd4-/+ 23.ed4 Rfd8 24.Rc1 (24.a5 Bd6-/+) 24...Rac8 25.Rab1 Qd7 26.Ra1 a5 27.Rd1 Bb4 28.Qc2 c3 29.d5 Bc5 30.Rac1 Bf2 31.Qf2 Qa4 32.Qb6 c2 33.Rd2 Kh8 (better 33...Qb4!? 34.Qe6 Kf8-+) 34.d6 (34.Rdc2 Ra8=) 34...Qb4 35.Qa6?? (better 35.Qb4!? ab4 36.Rcc2 Rc2 37.Rc2=) 35...h6 (better 35...Qd2 36.Qf1 Rd6-+) 36.Re2? (better 36.Qe2-/+) 36…Qb2 (36...Qb2 37.Ree1 Qc3-+) 0-1. jhonores (2130) - chess20151502 (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.cd5 cd5 9.Bb2 Nc6 10.a4 a6 11.Nc3 Bg4 12.Be2 h6 13.0-0 Rc8 14.h3 Bf3 15.Bf3 d4 (15...Ne5 16.Rc1=) 16.ed4 (16.Ne4 Re8=) 16...Nd4 17.Re1 (17.d3 Qd7=) 17...Nf3=+ 18.Qf3 Qd2 19.Rab1 (19.Re7? Qb2 20.Rb1 Qc3 21.Qb7 a5-+; 19.Qb7 Rb8 20.Qe7 Rfe8=+) 19...Bb4 (19...Rc7 20.Re2 Qd7 21.Ne4 Ne4 22.Re4=+) 20.Red1 (20.Na2 Qe1 21.Re1 Be1 22.Bf6 gf6 23.Qg3 Kh8=) 20...Qg5 (20...Rc3 A) 21.Rd2?? Rf3 22.Bf6 Bd2 (worse 22...gf6 23.Rb4 Ra3 24.Rd6+=; 22...Rf6?! 23.Rb4 b6 24.Kh2-/+) 23.gf3 gf6-+; B) 21.Qb7 Qf4 22.Bc3 Bc3 23.Qa6-+) 21.Ne4 (better 21.Na2!? Be7 22.Qb7=) 21...Ne4=+ 22.Qe4 Bc3 (22...Bc5 23.Qb7 Qf4 24.Qa6 Bf2 25.Kh1=+) 23.Rd5 (23.Bc3!? Rc3 24.Qb7 Rh3 25.Qa6=) 23...Qf6=+ 24.Rf5 Qc6 (better 24...Rc4! 25.Bc3 Qc3 (25...Re4?! 26.Bf6 gf6 27.Rb7=) 26.Qb7 Ra4-/+) 25.Qc6+= Rc6 (25...bc6? 26.Bc3 Rb8 27.Rb8 Rb8 28.Rc5+-) 26.Ba3?? (better 26.Bc3 Rc3 27.Rb7+/-) 26...Rb8-/+ 27.Rf3 Bf6 28.Rfb3 b6 29.Bc1 Bd4 30.Bf4 Rbc8 31.Be3 Be3 32.Re3 Rc1 33.Rc1 Rc1 34.Kh2 Ra1 35.Re4 b5 36.ab5 ab5 37.Rb4 Ra5 38.f3 g5 39.Kg3 Kg7 40.Kf2 h5 41.Kg3 Kg6 42.f4 gf4 43.Kf4?? (better 43.Kf3-+) 43...Ra4 44.Ra4 (44.Re4 f5 45.Ke3 Re4 46.Kd2 f4-+) 44...ba4 45.Ke4 a3 46.Kd3 a2 47.Ke4 a1Q 48.Kf3 Qe5 (48...Qd1 49.Kf2-+) 49.Kf2 Kf5 50.Kf3 (50.g3 Ke4 51.Ke2 Qb2 52.Kf1 Kf3 53.Ke1 Qe2) 50...Qc3 51.Kf2 Kf4 52.Kf1 (52.g3 Ke4 53.g4 Qf3 54.Kg1 Qg3 55.Kf1 Ke3 56.gh5 Qf2) 52...Qd2 53.Kg1 (53.h4 Kg3 54.Kg1 Qg2) 53...Qe2 (53...Kg3 54.Kf1 Qd1) 54.Kh2 (54.g4 Kf3 55.gh5 Qg2) 54...h4 55.Kg1 Kg3 56.Kh1 Qg2 0-1. brucepeng (2010) - MaximaCaleb2 (1970), lichess.org, 2020.

7.Nf3 Nc6

8.Bb2 dc4 9.Bc4 Na5 10.Be2 c5 11.0-0 Be6 12.Nc3 a6 13.a4 Qc7 14.d3 Rfd8 15.Qc2 Rac8 16.Ne4 Ne4 17.de4 Nb3 18.Rad1 c4 19.Rd8 Qd8 20.Qc3 Bf6 21.e5 Be7 22.Rd1 Qb6 (22...Qe8!?-/+) 23.Nd4= Nd4 24.ed4 Bb4 25.Qc2 g6 (25...Qa5 26.Bf3 c3 27.Bc1=+ (27.Bb7? Rc7 28.Be4 cb2 29.Qb2 Qa4–+)) 26.Bc3 Bc3 27.Qc3 Qb3 28.Qf3 White intends d5 (28.Qa1 c3 29.a5 c2-/+) 28...Qf3 (28...c3 29.Rc1=+) 29.Bf3= (worse 29.gf3 Rd8-/+) 29...b5 30.d5 Bd7 31.ab5 ab5 32.d6 b4 33.Be4 b3 34.Rb1 Ba4 35.Kf1 c3 36.Ke2 (36.g3 Rc4 37.Bd3 c2 38.Bc2 bc2–+) 36...b2 (36...c2 37.Bc2 bc2 38.Rc1–+) 37.Ke3 Rb8 38.e6 (38.d7 Bd7 39.Bc2–+) 38…fe6 (38...fe6 39.d7 Bd7–+) 0–1. Bendig,Frank (2375) – Boehme,Sebastian (2525), CiF–12.Superturnier, 2010.

8.Bb2 Re8 9.cd5 Nd5 10.Bb5 Bd7=+.

8.Bb2 Re8 9.cd5 Nd5 10.Be2 Bf6 (10...Bf5 11.0-0=+) 11.d4= Bg4 12.0-0 a6 13.Nc3 Nb6 14.Qc2 Bh5 15.Rad1 (15.Ne4 Nd5+=) 15...Bg6= 16.Qb3 (16.Bd3 Bd3 17.Rd3 Nc4=) 16...Rb8 17.Ne5 Qd6 (better 17...Be5!? 18.de5 Qe7=) 18.Ng6+– hg6 19.Bf3 Qd7 20.Ne4 Be7? (20...Na5 21.Qc2+–) 21.Nc5 (better 21.d5!? Na7 22.d6+–) 21...Qd6 22.e4 (22.Rc1 Na5 23.Qc3 Nbc4+–) 22...Qd8 (22...Na5 23.Qc2 Nbc4 24.Bc3+–) 23.e5 Na5 (23...Qc8 24.e6 fe6 25.Bg4+– (25.Ne6?! Na5 26.Qa2 Nac4+–)) 24.Qa2 (better 24.Qc3!? Nbc4 25.Nb7+–) 24...c6+– 25.Ba1 (25.e6!? f6 26.Bc3+–) 25...Nd5+= 26.e6 f6 (26...fe6!? 27.Rfe1 b6 28.Ne6 Qd6+–) 27.Nd7+– Rc8 28.Bd5 cd5 29.Qd5 The passed pawn on d4 will quickly become a dangerous weapon 29...Rc6 (29...b5 30.a4 ba4 31.Qf3+–) 30.Qa2 Nc4 (30...Qc7 31.Qe2 Rc4 32.Qg4+–) 31.d5 Rc8 (31...Rc7 32.Qc2 Ne5 33.Qb3 Nd7 34.ed7 Rd7 35.d6 Kf8 36.de7 Qe7 37.Bc3+–) 32.Qb1 Nd6 (32...g5+–) 33.Qg6 Rc7 (33...Rf8+–) 34.Rd3 Rd7 (34...Qd7 35.Rh3 Qe6 36.de6 Bd8 37.Qh7 Kf8 38.Qh8 Ke7 39.Qg7 Ke6 40.Re3 Kd5 41.Rd1 Kc6 42.Rc1 Kb6 43.Bd4 Ka5 44.Rc7 Nb5+–) 35.Rh3 (35.Rh3 b5 36.Qh7 Kf8 37.Qh8) 1–0. Simion,Nicolae (1895) – Ionita,Ioan (1770), CN Seniori, 2011.

8.Bb2 Re8 9.Be2 Bf8 (9...Be6 10.Ng5=+) 10.0-0 Bf5 (10...dc4 11.Bc4 Bd6 12.d3=) 11.cd5 (11.d4 Rb8=) 11...Nd5 12.Nc3 Nb6 (12...Nc3 13.Bc3 Rb8 14.d4=) 13.d4 Qd7 (13...Na5!?=) 14.Bb5+= White is in command 14...a6 15.Ne5 Qe6 (15...Ne5 Exploits the pin 16.Bd7 Theme: Double Attack) 16.Bc6+– bc6 17.e4 Bg6 18.f4 f5 (18...Qd6!? 19.Ng6 Qg6+–) 19.g4+– (19.Ng6?! Qg6 20.e5 Rad8+=) 19...fe4? (better 19...Bf7 20.gf5 Qf6+–) 20.f5 Bf5 21.gf5 (21.Rf5?! e3+–) 21...Qh6 (21...Qd6 22.f6 Re5 23.de5 Qe5 24.f7 Kh8 25.Qe2+–) 22.Ne4 (better 22.Qb3 Re6 23.Qe6 Qe6 24.fe6+–) 22...Nd5 (22...Qe3 23.Nf2+–) 23.Qf3 (23.Qc1 Qc1 24.Rfc1 Rab8+–) 23...Qh4 24.f6 gf6 25.Nf6 Nf6 26.Qf6 Qf6 27.Rf6 Bd6 (27...Rab8 28.Bc3 c5 29.Kf2+–) 28.Kh1 (28.Kh1 Re7 29.Rf2+–; 28.Kf2 Re7+–) 1–0. Nemeth,Laszlo – Hollenstein,Walter, Cseppko op–A, 2002.

8.Bb2 Bg4 9.d4 Ne4 10.Be2 dc4 11.Bc4 Bd6 12.h3 Bh5 13.Be2 Bg6 14.Nbd2 Qe7 15.0-0 Rad8 16.Ne4 (16.Nc4 Ng5=) 16...Be4 17.Nd2 Bd5 18.Bf3 Bf3 19.Qf3 f5 20.Rac1 (20.Rab1 Rb8=) 20...Kh8 (20...Ba3!? 21.Ba3 Qa3=+) 21.Nc4+= Rde8 22.Qd5 (22.d5 Ne5 23.Be5 Be5 24.Ne5 Qe5+=) 22...Qe4 (better 22...f4!?=) 23.Qe4+/- fe4 24.Nd6 cd6 25.d5 Ne5 26.Rc7 Nd3?? (better 26...Kg8 27.Rb7 Rf7 28.Rf7 Kf7+/-) 27.Bd4 (better 27.Bg7 Kg8 28.Bf8 Rf8 29.Rb7 Rf7 30.Rb8 Kg7+-) 27...Ne5 28.Rb7 (28.Rb1 b6 29.Ra7 Rb8+-) 28...a5 29.Ra7 Ra8 30.Ra8 Ra8 31.Rc1 Kg8 32.Rc7 Rb8 33.Ra7 Rb5 34.a4 (better 34.Be5!? de5 35.d6+-) 34...Rd5+/- 35.Kf1 (35.Bc3 Rc5 36.Ba5 Nc6 37.Ra8 Kf7+/-) 35...h6 36.Ke2 g6 37.f4 ef3 38.gf3 Nc6 39.Ra8 (39.Rg7 Kf8 40.Ba1 Rg5+/-) 39...Kf7= 40.Bb6 Attacking the isolated pawn on a5 40...Rh5 41.Rc8 Nb4 (41...Ne7 42.Rd8 Rh3 43.Rd6 Rh2 44.Kd3+=) 42.h4 (42.e4!?+=) 42...Rh4= 43.Ba5 Rh2 44.Kf1 Nd5 45.e4 Ne3 46.Kg1 Rg2 47.Kh1 Ra2 48.Bb6 Nf1 49.Kg1? (49.a5 Nd2 50.Rc3 g5=) 49...Ng3 (better 49...Nd2!? 50.Rc3 Ra4-/+) 50.a5= Ne2 51.Kf2 Nd4 (51...Nf4!? 52.Ke3 g5=) 52.Ke3 Ne6 53.Rb8 (53.Ra8 Ra3 54.Kf2 Ra2 55.Kg3 g5=) 53...Nc5 (53...Ra3 54.Ke2=) 54.Bc5 dc5 55.Rb5 c4 (55...Ra3 56.Ke2 c4 57.f4=) 56.Rc5 (56.Kd4 Ra4+/-) 56...c3 57.Kd3 c2 58.Rc2 The mate threat is Rxa2 58...Ra5 59.Rc6 Ra7 60.f4 Rd7 61.Ke3 g5? (better 61...Rb7!?+=) 62.f5 Re7? (62...Kg7 63.e5 Rb7 64.Rg6 Kh7 65.Ke4+-) 63.Kd4?? (better 63.Rh6 Re5 64.Rg6+-) 63...Ra7 (63...Rd7 64.Kc4 h5 65.Rh6 Rc7 66.Kd4 Rd7 67.Ke3+-) 64.e5 (64.Rh6!? Ra4 65.Kd3 Ra3 66.Ke2 g4+-) 64...Ra4+/- 65.Ke3 Ra7 (65...Ra7 66.Rh6 Ra3 67.Kf2 g4 68.e6 Ke7 69.Rh7 Ke8 70.Rh8 Ke7+-; 65...h5!?+/-). zembelek (2115) - Gorn (2095), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bb2 Bg4 9.h3 Bh5 10.d4 h6 11.Nbd2 Re8 12.Be2 dc4 13.Nc4 Bf8 14.0-0 a6 15.Nfe5 Be2 16.Qe2 Ne5 17.Ne5 Nd7 18.Rfd1 Qe7 19.Nd7 Qd7 20.Rab1 c6 21.Qc2 Rac8 22.Rd3 Qe6 23.Qb3 b5 24.Rc1 Qb3 25.Rb3 c5 26.dc5 Rc5 (26...Bc5? 27.Rbc3+-) 27.Rc5 Bc5 28.Bc3 f5 29.Bb4 Bb6 30.Rc3 a5 31.Bd6 Re6 32.Bc7 (better 32.Rd3!?=) 32...b4-/+ 33.ab4 ab4 34.Rc1 Bc7 35.Rc7 Rb6 36.Rc2 Kf7 37.Kf1 Ke6 38.Ke2 g5 39.Kd3 Kd5 40.Rb2 b3 (better 40...h5!?=+) 41.Kc3+= Ke4 42.Kd2 (42.Rb3 Rb3 43.Kb3 f4 44.ef4 Kf4+-) 42...g4=+ 43.hg4 fg4 44.Ke2 h5 45.f3 (better 45.g3!?=+) 45...gf3-+ 46.gf3 Kf5 47.Kf2 h4 48.Kg2 Kg5 (better 48...Ke6!?-+) 49.Kh3=+ Rb4 50.Kh2 Kf5 ½-½. moss42 (1955) - fmnieto1 (2010), ChessWorld.net, 2015.

8.Bc3 Ne4 9.Qc2 (9.d4 Be6 (9...Bf5 10.Qb3 dc4 11.Qb7 Qd6 12.Qb5 Be6 13.Nfd2+=; 9...dc4 10.Bc4 Bd6 11.Qc2 Bf5 12.Bd3 Re8 13.Nbd2=) 10.Qc2 f5 11.Nbd2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=) 9...Bh4 (9...Be6 10.Qb2 dc4 11.Bg7 Re8 12.Be2 Rb8 13.0-0=+; 9...Bg4 10.d4 Re8 11.Bd3 Bf6 12.0-0 Bf3 13.gf3=; 9...Qd6 10.d4 Bf5 11.Bd3 Rae8 12.0-0 Qe6 13.cd5=) 10.Bd3 (better 10.Nh4 Qh4 11.g3= Qg4 12.Be2 Qf5 13.f3=) 10...Nf2 (10...Bf2 11.Ke2 A) worse 11...Nc3 12.dc3 dc4 (12...Bh4 13.cd5+–) 13.Bh7+=; B) 11...f5=+ 12.Rf1 d4 13.Bd4=) 11.Bh7+= Kh8 12.0-0 dc4 13.Bf5 (13.Rf2+=) 13...Nd3 14.Bc8 Rc8 15.Qa4 Be7 16.Qc4 Qd6 17.a4 Rcd8 18.Na3 Qe6 19.Qe6 fe6 20.Rfb1 Ncb4 (20...b6 21.Nb5 Rd7 22.Nfd4 Nd4 23.Nd4=) 21.Nd4 Rf6 22.Nc4 Rh6 23.Bb4 Nb4 (worse 23...Bb4 24.Rb3 e5 25.Nf3+–) 24.a5 c5 25.Nf3 Kg8 26.Ra3 Rh5 27.g4 Rhd5 28.h4 Kh7 29.Kf1 R5d7 30.Ke2 Rc7 31.Nce5 Bf6 32.Rc3 Rd5 33.d4 Be5 34.de5 Rc6 35.Ng5 Kg6 36.Rc4 Nd3 (worse 36...Re5 37.Nf3 Rd5 38.e4+–) 37.Rb7 Ne5 38.Rf4 c4 39.Ne4 (worse 39.Ra7 c3 40.Ne4 c2 41.h5 Kh6-/+) 39...Rd8 (39...Ra5!? 40.h5 Kh6+=) 40.h5+– Kh7 41.Ng5 Kh6 42.Nf7 (42.Ra7 Kg5 43.Re4 Rd5 44.Rg7 Kh6–+) 42...Nf7 43.Rff7 (43.Rbf7? c3 44.Rf1 Rd2 45.Kf3 c2–+) 43...g6 44.Rf6 Kg5 45.Rg6 Kh4 46.Rb1 (46.Ra7? c3 47.Re6 Re6–+) 46...Rc7 47.Rh1 Kg3 48.Rg1 Kh3 49.Rf6 c3 50.Kf3 (50.Re6?! c2 51.Rc1 Kg4 52.Rg6 Kh5+–) 50...Kh2 51.Rc1 c2 52.h6 (52.Re6 Rd1 53.Rc2 Rc2-/+) 52...Rd1 53.h7 Rh7 54.Rc2 Kh3 55.g5 Rf1 56.Ke4 Rh4 57.Ke5 Rg1 58.g6 Rh6 59.Rc7 Rgg6 60.Rg6 Rg6 61.Ra7 Kg4 62.a6 Kf3 63.Ra8 (63.Re7 Ke3 64.Re6 Rg2+–) 63...Ke3 64.a7 Rg5 65.Ke6 Ra5 66.Kd7 Kd4 67.Kc7 Kc5 68.Kb7 Rb5 69.Ka6 (69.Ka6 Rb6 70.Ka5 Rb5 71.Ka4+–) 1–0. forsetinn (2355) – davebray (2265), gameknot.com, 2015.

8.Bc3 Ne4 9.d4 Be6 (9...Bf5 10.Qb3 dc4 11.Qb7 Qd6 12.Qb5 Be6 13.Nfd2+=; 9...dc4 10.Bc4 Bd6 11.Qc2 Bf5 12.Bd3 Re8 13.Nbd2=) 10.Qc2 f5 11.Nbd2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 =.

8.Bc3 Bf5 9.d4 Ne4 (9...h6 10.Qb3-/+) 10.cd5 (10.Qb3 dc4 11.Bc4 Qd6+=) 10...Qd5-/+ 11.Bd3 Bd6 (better is 11...Qe6!?–+) 12.Qc2+= Rae8 13.0-0 Re6 14.Nbd2 Nd2 (worse is 14...Nc3 15.Bf5 (worse is 15.Qc3 Bd3 16.Qd3 Rd8+=) 15...Ne2 16.Kh1+/–) 15.Nd2 (worse is 15.Bf5 A) 15...Nf1?! A1) 16.Bh7? Kh8 17.e4 Qh5 18.Kf1 Qh7–+ (18...Kh7?! 19.d5 Rg6 20.dc6 Qb5 21.Kg1–+); A2) 16.Rf1 g6 17.Be6 fe6 18.Rb1=; B) 15...Nf3 16.gf3 Qf3-/+; worse is 15.Bd2 Bd3 16.Qd3 Rfe8+=) 15...Rh6 16.f4 Bd3 17.Qd3 f5 18.Rab1 Ne7 19.a4 b6 20.Nc4 Rc8 21.Rfd1 Re6 22.Rb5 Qe4 23.Qe4 Re4 24.Be1 Re6 25.Nd6 Rd6 (25...cd6 26.Kf2=) 26.Re5= Rd7 27.Rc1 g6 28.h3 Kf7 29.Bh4 Nd5 30.g4 fg4 31.hg4 c6 32.Kf2 c5 33.f5 c4 34.Kf3 c3 35.Be1 c2 36.e4 Nf6 37.d5 gf5 38.Rf5 Kg6 39.Bh4 Rf7 40.Bf6 Rf6 41.Kf4 Rc5 42.Ke3 Rf5 43.gf5 Kf6 44.Kd4 Rc8 45.d6 h5 46.d7 Rd8 47.Rc2 Rd7 48.Ke3 Rg7 49.Rc8 Kg5 50.Kd4 h4 51.Rh8 Rc7 52.Ke5 Re7 (52...Rc5 53.Kd6 Rc1 54.Rg8 Kf6 55.Rg6 Kf7 56.Rh6+=) 53.Kd5+= Rc7 54.Rg8 Kf6?? (better is 54...Kh6+/–) 55.Rg6+– Kf7 56.e5 Rd7 57.Kc6 Rd4 58.e6 Ke7 59.Rg7 Kf6 60.Rf7 (60.Rf7 Kg5 61.e7+–; 60.Ra7?! Kf5 61.e7 Rc4 62.Kd7 Rd4 63.Ke8 Kg4+–) 1–0. forsetinn (2435) – hanzelpeter (2240), gameknot.com, 2015.

8.Nc3 Ne5 9.Ne5 d4 10.Nb5 c5 11.a4 a6 12.Na3 de3 13.de3 Qa5 14.Ke2 Ne4–+ 15.Nb1? Bf6 16.Nf3 Rd8 17.Qc2 Bf5 18.Qc1 (18.Qc1 Ba1 19.Nh4 Bg4 20.f3 Qa4 21.Na3–+). wlittle (2115) – roel (2115), net–chess.com, 2004.

8.Nc3 Ne5 9.Ne5 d4 10.ed4 Qd4 11.Nf3N Qg4 12.h3 Qg6 (12...Qh5 13.Be2-/+) 13.Ne5 (13.Qb1 Qh6=+) 13...Qf5 14.d4 Ne4 15.Qc2 Nc3 16.Qc3 Bh4 (16...c5 17.Qg3-/+) 17.Nf3 Re8 18.Be2 Bf6 19.Qd2 Qg6 20.Kf1 Bf5 (20...c5 21.Rd1-/+) 21.Rd1 Rad8 22.Bd3 c5 (22...Bd4 23.Bf5 Qf5 24.Nd4 Qf6-/+) 23.g3? (23.d5 Be4=+) 23...b6 (23...Bd4 24.Bf5 Qf5 25.Kg2–+) 24.Bf5 (24.d5 b5 25.Kg2 Bd3 26.Qd3 Qd3 27.Rd3 bc4-/+) 24...Qf5 25.Qd3 Qd3 26.Rd3 Bd4 27.Kg2 Bf6 (27...Re2 28.Nd4 Re4 29.Rhd1 Red4 30.Rd4 cd4 31.Kf3=) 28.Rhd1 Rd3 29.Rd3 g6 (29...Re4 30.Nd2 Rd4 31.Rd4 cd4 32.Kf3=+) 30.Nd2 (30.Rd7 a5-/+) 30...Rd8 31.Rd8 Bd8 32.a4 (32.Ne4 f5 33.Nc3 Kf7-/+) 32...Kf8 (32...f5 33.Nf1-/+) 33.Ne4 Ke7 34.f4 Kd7 (34...f5 35.Nc3-/+) 35.Kf3 h6 36.Nc3 Ke6 37.Nb5 a6 38.Nc3 f6 39.g4 f5 40.gf5 Kf5 (40...gf5 41.Kg3-/+) 41.Nd5 g5 42.fg5 Kg5 43.Ne3 h5 44.Kg3 ½–½. forsetinn (2315) – the_caboose (2245), gameknot.com, 2014.

8.d4 dc4 9.Bc4 Ne5 10.Ne5 Nd7 (10...Bd6 11.Qb3 Be5 12.de5=+) 11.Nd7= Bd7 12.Nd2 (12.0-0 Rc8=) 12...c5 13.0-0 (13.dc5 Bc6=) 13...Rc8 14.Qb3 (14.dc5 Rc5 15.Bd3 Be6=+) 14...b5 15.Bd5 (15.Bb5? Rb8 16.a4 a6–+) 15...c4 16.Qc3 a5 (16...Be6 17.Be6 fe6 18.Rab1=+) 17.Rfb1 Qb6 Black intends b4 18.Qc2 (18.e4 Be6 19.Nc4 Qc7 20.Rb5 Bd5 21.ed5 Qc4 22.Qc4 Rc4 23.Ra5 Rd4–+) 18...Bc6 (18...Qg6 19.Qg6 hg6 20.Nf3=+) 19.Bc6 Qc6 20.f4 (20.Rc1 a4=) 20...b4 Black prepares c3 (20...Qe6 21.e4 Rfd8 22.Rb5 Rd4 23.Kh1-/+ (23.Ra5?? Qb6 24.Rb1 Qa5–+)) 21.ab4 ab4 22.Rc1 c3 23.Nf3 (23.Nb3 Bd6-/+) 23...Ra8 (23...Qe6 24.Qd3-/+) 24.Ne5=+ Qd5 25.Rd1 (25.Nf3 Rfc8 26.Ra8 Ra8-/+) 25...Rfc8 (25...Ra1 26.Ra1 Ra8 27.Ra8 Qa8 28.Kf2-/+) 26.Ra8 (26.e4 b3 27.ed5 bc2–+) 26…Ra8 (26...Ra8 27.e4 Qa2-/+) 0–1. Rooijen Van,Peter (1675) – Egorov,Vladimir (1965), SB–2011–0-00162, 2011.

8.d4 Ne4 9.Bd3 Bg4 10.Qc2 Bf3 11.gf3 Ne5 12.de5 Ng5 13.f4 dc4 14.Bc4 Nf3 15.Ke2 Nh4 16.Nc3 c6 17.Rad1 Qa5 18.Rd7 Ba3 19.Rb7 Rab8 20.Bf7 Kh8 21.Rb8 Rb8 22.Rb1 Bb4 23.Ne4 c5 24.Qc5 Qc5 25.Nc5 a5 26.Na6 Rb6 27.Nb4 ab4 28.Rd1 g6 29.Bb3 Nf5 30.e4 Ne7 31.Rd7 Nc6 32.Rd6 1–0. phildo (1815) – kimm1v1 (1915), gameknot.com, 2013.

8.d4 Ne5 9.de5 dc4 10.ef6 Bf6 11.Ra2 =.

8.d4 Be6 9.Nbd2 Ne5 10.de5 Ne4 11.cd5 Bd5+=.

8.Bf6 Bf6 9.d4 Re8 10.Be2 dc4-/+ 11.Bc4 Nd4 12.Nd4 Qd4–+ 13.Qd4 Bd4 14.Ra2 Bf5 15.0-0 Bf6 16.Rd2 c6 17.Rfd1 Rad8 18.Rd8 Rd8 19.Rd8 Bd8 20.Nd2 b5 21.e4 bc4 22.ef5 c3 23.Nb3 c2 24.f4 Be7 25.a4 Ba3 26.Kf2 c5 27.Ke3 (27.Ke3 c4 28.Nd2–+). Shadrack – Whiterose, ChessWorld.net, 2009.

8.Bf6 Bf6 9.d4 Bg4 10.Nbd2 Ne7 (10...Re8 11.Be2=+) 11.Qb3 (11.cd5 Nd5 12.Bd3 c5=+) 11...b6 (11...c5!? 12.Qb7 cd4-/+) 12.cd5= Nd5 13.Bc4 Be6 14.Ne4 Be7 (14...c6 15.Qc2=) 15.Ne5+= c5? (better 15...Kh8!?+=) 16.Nc6+/- Qd7 17.Bd5 Bd5?? (better 17...Qc6 18.Bc6 Bb3 19.Ba8 Ra8+/-) 18.Qd5!!+- (18.Ne7?! Qe7 19.Qd5 Rad8+-) 18...Qd5 (18...Qc7 19.Ne7 Qe7 20.dc5 Rfd8+-) 19.Ne7 Kh8 20.Nd5 cd4 21.0-0 1-0. zembelek (2035) - dodi65 (2020), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bb2 Be6

9.cd5 Qd5

10.Nc3 Qa5 11.d4 A) 11...Rfe8 12.Be2 (12.Bd3 a6 13.0-0 Qh5 14.Ne2=; 12.Bb5 Qb6 13.Qb1 a6 14.Bd3=; 12.Qc2 a6 13.Bd3 Bd6 14.0-0=) 12...a6 13.0-0 Rad8 14.Qc2=; B) 11...Rad8 12.Be2 (12.Bd3 Rfe8 13.0-0 a6 14.Qc2=; 12.Qc2 a6 13.Bd3 Rfe8 14.0-0=) 12...Rfe8 13.0-0 a6 14.Qc2=; C) 11...Bd6 12.Qd2 (12.Qc2 Rad8 13.Bb5 Ne7 14.e4=; 12.Bb5 Qb6 13.Rb1 a6 14.Bd3=; 12.Bd3 Rfe8 13.0-0 Qh5 14.Nb5=) 12...a6 13.e4 Bg4 14.e5=; D) 11...Nd5 12.Qc2 Rae8 13.Bd3 f5 14.Bc4=; E) 11...Rae8 12.Be2 (12.Qc2 a6 13.Bd3 Bd6 14.0-0=; 12.Bd3 Bd6 13.0-0 Qh5 14.Nb5=) 12...Nd5 13.Qc2 f5 14.0-0=; F) 11...a6 12.Bd3 (12.Qc2 Rfe8 13.Bd3 Bd6 14.0-0=; 12.Be2 Rfe8 13.0-0 Rad8 14.Qa4+=) 12...Rfe8 13.0-0 Rad8 14.Qc2=.

10.Nc3 Qa5 11.Be2 Rad8 12.Qc2 Bf5 13.Qa4 Qb6 14.Qb5 Qb5 15.Nb5 a6 16.Nbd4 Nd4 17.Nd4 Be4 18.f3 Bg6 19.f4 c5 20.Nf3 Rfe8 21.0-0 Bd3 22.Bd3 Rd3 23.Bc3 Ne4 24.Ne5 Rd5 25.Nc4 (better is 25.Rfd1!?-/+) 25...b5–+ (25...Nc3?! 26.dc3 Rd3 27.Rac1–+) 26.Ne5 Nd2 27.Rfd1 Red8 28.Nc6 Nf3! 29.Kf2 (29.gf3 Rd1 Discovered attack) 29...Rd1 30.Ne7 Kf8 31.Nf5 g6 32.Nh6 (32.Rd1 Rd1 33.Ke2–+) 32...Nh2 33.Ke2 (33.Rd1 Rd1 34.e4 Rf1 35.Kg3 Rc1–+) 33...R8d2! 34.Bd2 Ra1 35.g4 0–1. combijack (1805) – capablancaven (1910), gameknot.com, 2011.

10.Nc3 Qc5 11.Qa4 A) 11...Qb6 12.Qb5 (12.Bb5 a6 13.Bc6 Bb3 14.Qf4+=) 12...Bb3 13.Qb6 ab6 14.Nb5=; B) 11...Qd6 12.d4 (12.Bb5 Ne5 13.Ne5 Qe5 14.0-0+=; 12.Rc1 a6 13.Ng5 Bf5 14.Nge4+=) 12...a6 13.e4 Na7 14.Qc2+=; C) 11...a6 12.Be2 (12.Qc2 Rad8 13.d4 Bf5 14.Bd3+=; 12.Rc1 Qb6 13.Qc2 Bb3 14.Qf5+=; 12.Rb1 Rfd8 13.d3 Bf5 14.Qc2+=) 12...Rfe8 13.0-0 Rad8 14.Rfc1=.

10.Nc3 Qc5 11.Qc2 A) 11...Rfe8 12.d4 Qh5 13.Be2 Bg4 14.Qb3=; B) 11...Rfd8 12.d4 (12.Be2 Bf5 13.d3 Rd7 14.0-0=; 12.d3 Qb6 13.Rb1 Bb3 14.Qd2=) 12...Qh5 13.Be2 Bg4 14.0-0=; C) 11...Rae8 12.d4 Qh5 13.Be2 Bg4 14.Qb3=; D) 11...Qb6 12.Rb1 Bb3 13.Qf5 Rad8 14.Na4=; E) 11...Rab8 12.Bd3 (12.Be2 Rfe8 13.d4 Qb6 14.0-0=; 12.d4 Qa5 13.Bb5 Nd5 14.0-0=; 12.Bb5 Ne5 13.Ne5 Qe5 14.Bd3=; 12.d3 Rfe8 13.d4 Qh5 14.Be2=) 12...Rbd8 13.Ne2 Qd6 14.Nf4=; F) 11...Bd6 12.Bd3 (12.d4 Qh5 13.Be2 Bg4 14.Qb3=) 12...a6 13.Ne2 Qc2 14.Bc2=; G) 11...Rad8 12.Be2 (12.d4 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=) 12...a6 13.0-0 Bf5 14.d3=.

10.Nc3 Qc5 11.d4 A) 11...Qa5 12.Qc2 (12.Bd3 Rfe8 13.0-0 Rad8 14.Bb5=; 12.Bb5 Qb6 13.Rb1 a6 14.Ba4=) 12...a6 13.Bd3 Qh5 14.Ne4=; B) 11...Qb6 12.Qd2 (12.Qc1 Na5 13.Na4 Qd6 14.Nc5=) 12...Rfe8 13.Bd3 Rad8 14.Rb1=.

10.Nc3 Qd6

11.Qa4 A) 11...Rfe8 12.Bb5 (12.d4 a6 13.Bd3 h6 14.0-0=; 12.Ng5 a6 13.Ne6 Qe6 14.Be2+=) 12...Bd7 13.Qb3 a6 14.Bc4=; B) 11...Rfd8 12.d4 (12.Be2 a6 13.Qc2 Re8 14.Ng5=; 12.Qc2 Bg4 13.d4 Qd7 14.Bd3=) 12...a6 13.Bd3 Rab8 14.Ng5=; C) 11...a6 12.Rc1 (12.Qc2 Rfd8 13.d3 Rab8 14.Be2=; 12.d4 b5 13.Qc2 b4 14.ab4+=) 12...Rad8 13.d4 Rfe8 14.Ng5=; D) 11...Rad8 12.Nb5 Qd7 13.Rc1 a6 14.Nbd4+=.

11.Rb1 A) 11...Rad8 12.Qc2 (12.d4 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=) 12...a6 13.d4 Bg4 14.Bd3=; B) 11...Rfe8 12.Qc2 (12.d4 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=) 12...Bg4 13.Nb5 Qd7 14.Ne5=; C) 11...Rfd8 12.d4 (12.Qc2 Rab8 13.Nb5 Qd7 14.Ne5=) 12...Rd7 13.Qc2 Re8 14.Bd3=; D) 11...a6 12.d4 (12.Qc2 b5 13.Rc1 b4 14.Na2=) 12...Rad8 13.Bd3 h6 14.Qc2=; E) 11...Rab8 12.d4 (12.Qc2 a6 13.d4 Rfe8 14.Bd3=) 12...Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=; F) 11...Rac8 12.d4 (12.Qc2 Rfd8 13.d4 Na5 14.Ng5=) 12...Rfd8 13.Bd3 h6 14.0-0=; G) 11...Bf5 12.Nb5 (12.Rc1 a6 13.d4 Rfd8 14.Bc4+=; 12.d3 a6 13.Qc2 Rad8 14.Ne4+=) 12...Qd7 13.d3 Rfe8 14.Be2=.

11.d4 A) 11...Rae8 12.e4 (12.Qc2 Bg4 13.Bd3 h6 14.Rd1=; 12.Bd3 Nd5 13.Ne4 Qd7 14.Bb5=) 12...Bg4 13.d5 Ne5 14.Nb5+=; B) 11...Rad8 12.Bd3 (12.Qc2 Rfe8 13.Bd3 h6 14.0-0=) 12...h6 13.0-0 a6 14.Qc2=; C) 11...Na5 12.Bd3 (12.e4 Bb3 13.Qb1 Rfe8 14.e5=; 12.Ne5 Rfd8 13.Qa4 Qb6 14.Rb1=; 12.Ng5 Bc4 13.Bd3 c5 14.Nce4=; 12.Qa4 Qb6 13.Qb5 Nb3 14.Ra2=) 12...Nc4 13.Qe2 Nb2 14.Qb2=; D) 11...Rfd8 12.Qc2 Bg4 13.Bd3 Bf3 14.gf3=; E) 11...Rfe8 12.Qc2 (12.e4 Bg4 13.d5 Ne5 14.Nb5=; 12.Ng5 Bd5 13.Qd3 a6 14.e4=; 12.Bd3 h6 13.Qc2 Rad8 14.0-0=) 12...Rad8 13.Bd3 h6 14.0-0=.

11.Ng5 A) 11...Bf5 12.d4 (12.d3 Qd7 13.Qb3 Rae8 14.Be2=; 12.Qb3 a6 13.d3 Rad8 14.Rd1+=) 12...a6 13.e4 Bg4 14.f3=; B) 11...Bg4 12.Qb3 (12.Qc2 Qc5 13.Nge4 Qh5 14.d4=) 12...Rad8 13.d4 h6 14.Nge4=; C) 11...Rad8 12.Ne6 (12.d4 Bf5 13.Bc4 h6 14.Nf3+=) 12...Qe6 13.d3 Ne5 14.Qc2=.

10.Nc3 Qd7

11.Qa4 a6 12.Rc1 (12.d3 Rfd8 13.Qc2 Bd6 14.Be2=; 12.d4 Rfd8 13.Bd3 Bg4 14.Ne4=; 12.Be2 Rae8 13.Ng5 Bg4 14.f3+=; 12.Qc2 Bf5 13.e4 Bg4 14.Ne2+=) 12...Rfd8 13.Be2 Ne8 14.0-0 =.

11.Bb5 a6 (11...Qd6 12.d4 (12.Ng5 a6 13.Ne6 Qe6 14.Bc6=; 12.0-0 a6 13.Bc6 Qc6 14.Rc1=+; 12.Qa4 Ne5 13.Ne5 Qe5 14.0-0=+; 12.d3 a6 13.Bc6 Qc6 14.Rc1=+) 12...a6 13.Bd3= Rad8 14.Ng5=) 12.Ne5= Qd6 13.Bc6 (13.Nc6 bc6 14.Be2 Rfd8=) 13...bc6 14.d4 (14.f4 Rab8 15.Rb1 Rb6=) 14...c5=+ 15.Ne2 (15.Na4 cd4 16.Qd4 Rfc8=+) 15...Rab8-/+ 16.Bc3 (16.Qc2 cd4 17.Bd4 Bd5-/+) 16...cd4 17.ed4 (17.Qd4 Rb3-/+) 17...Nd5 18.Bd2 c5 19.Nc4 Qc7 (19...Qd7 20.Ne5 Qc7 21.Rc1-/+) 20.Rc1 Bf6 (20...Qa7 21.dc5 Bc5 22.0-0-/+) 21.Na5 Rb5 22.Nb3 c4 (22...Ne3 23.Be3 Bb3 24.Qd2=+) 23.Nc5=+ Bd4 (better 23...Qc6=+) 24.Nd3? (24.Ne6 Bf2 25.Kf2 fe6 26.Ke1–+) 24...cd3 25.Rc7 de2 26.Qe2 Nc7 27.0-0 Rb2 28.Qd3 (28.Qd1 Nb5–+) 28…Nb5 0–1. Bonatti,Aldo (2020) – van Daatselaar,Jan Bart (2230), corr ICCF WSTT/3/06/4, 2006.

11.Rc1 A) 11...Rab8 12.d4 Rfd8 13.Ng5 Bg4 14.Qc2=; B) 11...Rfb8 12.d4 Nd5 13.e4 Nc3 14.Rc3+=; C) 11...Qd6 12.Qc2 (12.d4 Rad8 13.Bd3 h6 14.Qc2=; 12.Ng5 Bf5 13.d4 a6 14.d5=) 12...a6 13.d4 Rfe8 14.Ng5=; D) 11...a6 12.d4 Nd5 13.e4 Nc3 14.Rc3+=; E) 11...Rad8 12.d4 (12.Bb5 Qd6 13.d3 Na5 14.Nd4+=) 12...Bd6 13.Nb5 Rfe8 14.Nd6=.

11.Qc2 Bf5 12.e4 (12.d3 Rfe8 13.Rd1 Rad8 14.Be2=) 12...Bg4 13.Ne2 Bf3 14.gf3 =.

11.d4 A) 11...Nd5 12.Qc2 (12.Bd3 Rae8 13.Qc2 f5 14.0-0=; 12.e4 Nc3 13.Bc3 Bf6 14.Qd3=) 12...a6 13.e4 Nc3 14.Bc3+=; B) 11...Rfe8 12.Bb5 (12.Ne5 Ne5 13.de5 Ng4 14.Qd7=; 12.e4 Rad8 13.Bb5 a6 14.Ne5=) 12...a6 13.Ne5 Qd6 14.Bc6=; C) 11...Rfd8 12.Bb5 (12.Bd3 Bg4 13.0-0 a6 14.h3=; 12.Be2 Rab8 13.Ng5 Bf5 14.Qb3=; 12.Rb1 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=; 12.Ng5 Rab8 13.Ne6 Qe6 14.Be2=) 12...Rab8 13.Qc2 Bd6 14.e4=; D) 11...Rab8 12.e4 (12.Bb5 a6 13.Ne5 Qd6 14.Bc6+=; 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd5 14.Bc4+=; 12.Bd3 Bg4 13.0-0 Rfd8 14.h3=) 12...Rfe8 13.Bb5 a6 14.Bc6=; E) 11...Qe8 12.Bd3 (12.Qc2 Rd8 13.Ng5 Bg4 14.d5=) 12...Bg4 13.Qc2 Bf3 14.gf3=; F) 11...Rfc8 12.Bb5 (12.Bd3 Re8 13.Bb5 a6 14.Ne5=) 12...a6 13.Ne5 Qd6 14.Bc6=; G) 11...a6 12.Bd3 Rad8 13.Qc2 h6 14.0-0=.

11.Be2 A) 11...a6 12.d4 (12.0-0 b5 13.Qc2 Rfd8 14.Rac1=) 12...Rad8 13.0-0 b5 14.Qc2=; B) 11...Rab8 12.0-0 (12.d4 Rbd8 13.Bb5 Qd6 14.Ng5=) 12...a5 13.Bb5 Bg4 14.d4=; C) 11...Rfe8 12.d4 Rad8 13.Ng5 Bg4 14.Qb3=; D) 11...Qd6 12.d4 (12.Qc2 a6 13.Ng5 Rad8 14.d4=; 12.Nb5 Qd8 13.0-0 a6 14.Nbd4=; 12.0-0 Rad8 13.d4 a6 14.Ng5=; 12.d3 a6 13.0-0 Rad8 14.Qc2=) 12...Rad8 13.Qc2 Rd7 14.Ng5=; E) 11...Rfd8 12.d4 (12.0-0 Re8 13.Bb5 Qd6 14.d3=; 12.Rc1 a6 13.d4 Bd6 14.Bd3=) 12...Rac8 13.Bb5 Rb8 14.Qc2=; F) 11...Rfb8 12.d4 Nd5 13.Qc2 Nc3 14.Bc3=; G) 11...Rad8 12.0-0 (12.d4 Rfe8 13.Ng5 Bg4 14.Qb3=) 12...a6 13.d3 Bf5 14.Qb3=.

8.Bb2 Bf5

9.d4 Na5 (9...Qd7 10.Nc3=+) 10.Nbd2 c5 (10...dc4 11.Nc4 c6 12.Be2=+) 11.cd5 Rc8 (worse 11...Nd5 12.e4 Re8 13.ed5 (13.ef5 Bf6 14.Ne5 cd4-+) 13...Bf6 14.Be2+=) 12.Bc3 (better 12.dc5!? Rc5 13.Nd4=) 12...Nd5-/+ (worse 12...Qd5 13.Ba5 cd4 14.Bb4 de3 15.fe3+/- (15.Be7 ed2 16.Qd2 Rfe8 17.Qd5 Nd5-+)) 13.Ba5 Qa5 14.Bc4 Nc3 15.Qb3 cd4 16.Nd4 Ne4 17.N4f3? (better 17.Rd1 Bd7 18.Qd3 Nd2 19.Rd2 Ba3 20.Ke2-+) 17...Bg4-+ 18.Rd1 (18.0-0 Nd2 19.Nd2 Qd2 20.h3-+) 18...Bf3 19.gf3 Nd2 20.Rd2 Rfd8 (20...Qa3?! 21.Ke2 Qb3 22.Bb3-/+) 21.Bf7 Kf8 22.0-0 (22.Bd5 Rc1 23.Ke2 Rh1 24.Qb7 Qc3-+) 22...Rd2 (22...Qd2?! 23.Bg8 Ke8 24.Bf7 Kf8 25.Bg8=) 23.Bh5 (23.Bg8 Qg5 24.Kh1-+) 23...Qh5 24.Qb7 Rcc2 25.Qb8 Kf7 26.Qf4 Bf6 27.a4 (27.Qg4 Qh4 28.Qg3 Qg3 29.hg3 Be7-+) 27...Qg6 28.Kh1 (28.Qg4 Bh4 29.Kg2-+) 28...Rf2 29.Rg1 (29.Qc7 Rc7 30.Rg1 Rc1 31.Rc1 Qg2) 29...Rg2 (29...Qg1 30.Kg1 Rfd2 31.Qf6 Kf6 32.e4 Rd1) 30.Qg3 Rg3 (30...Qg3 31.hg3 Rh2) 31.Rg3 Qd3 32.h3 (32.Rg1 Qd2 33.Rg7 Bg7 34.a5 Qh2) 32...Qd1 (32...Qf1 33.Rg1 Qh3) 33.Rg1 Qe2 (33...Qf3 34.Rg2 Qg2) 34.Rg7 Kg7 35.f4 (35.e4 Qd1) 35…Qg2 (35...Qd1) 0-1. zembelek (2135) - seni (2240), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qe6 (10...Qd6 11.d4=+) 11.Be2 (11.d4 Rad8=+) 11...Rad8 12.0-0 a6 (12...Ne4 13.Rc1=+) 13.Rc1 Rfe8 14.Na4 (14.d4 Na5=) 14...Nd7 (14...Bd3 15.Bd3 Rd3 16.Qc2=+) 15.d4= Qg6 16.Nd2 (16.d5 Ncb8=) 16...Qh6 (16...Bd6 17.Bf3=) 17.Nc3 (17.Bf3 Bd6 18.g3 Qg6=) 17...Bd6=+ 18.g3 Nf6 19.Bf3 Qg5 (19...Qg6 20.Qa4=+) 20.Re1 (20.Qa4 Nd4 21.Bb7 Ne6=) 20...Bg4=+ 21.Nd5 Bf3 22.Nf6 Qf6 23.Nf3 (23.Qf3 Qf3 24.Nf3 f5=) 23...Qf5 24.Qe2 Qe4 25.Nd2 Qd5 (25...Qe6 26.e4 Qg6 27.Qe3=) 26.e4 Qb5 (26...Qa2 27.Nc4=) 27.Rb1 (27.Qb5 ab5 28.d5 Na5+=) 27...Qe2= 28.Re2 f5 29.f3 Bf8 (29...Ba3 30.Ba3 Nd4 31.Rf2+=) 30.Nb3 (30.d5 Ne7 31.Be5 fe4 32.fe4 Nd5 33.ed5 Rd5+=) 30...g6 (30...Kf7 31.Kf2+=) 31.Kf2 Rd7 (31...Kf7 32.g4+=) 32.Rc1 (32.g4 fe4 33.fe4 Rf7 34.Ke3 Ne7+=) 32...fe4 33.fe4 Nd8 (33...h5 34.Rcc2+=) 34.Nc5 (34.Rf1 Ne6+=) 34...Rde7 (34...Rf7 35.Kg2+=) 35.Kg2 (35.Rc3 c6+=) 35...c6 36.e5 (36.Rce1 Ne6 37.Ne6 Re6+=) 36...Rf7 37.Ne4 Ne6 38.a4 (38.Rf2 Rd8 39.Nf6 Kh8+=) 38...Rd8= 39.Rc4 Rf5 (39...Be7 40.Bc3=) 40.Bc3 (40.Re1 h5=) 40...Be7= 41.Rb2 (41.Rd2 Kf8=) 41...b5 42.Rc6 Nd4 43.Ra6 Re5 44.Nf2 ba4 45.Ra4 Red5 46.Rb7 Nf5 (46...Kf7 47.Ng4=) 47.Ng4 (47.g4 Nh4 48.Kf1 R5d7+=) 47…R5d7= ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Kireev,Sergey (2310), IECG, 2009.

9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Qd5 12.d4 b5 13.Be2 a5 Black intends b4 14.0-0 b4 15.Bb2 Be4 16.g3 Qf5 17.Nd2 Bc2 18.Qc1 Rfd8 19.Bf3 Qg6 20.d5 ba3 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Nb4 23.Qb2 Rab8 (worse 23...Nd5 24.Rc1 Bf5 25.e4+–; 23...Rd5?? 24.Bd5 Nd5 25.Ra5+–) 24.Rc1 Bf5 25.e4 (worse 25.Ra5 Nd3 26.Qc3 Nc1 27.Qc1 Qd6=+) 25...Bh3 26.Qc3 (worse 26.Ra5 Nd3 27.Qc3 Nc1 28.Qc1 Qf6=+) 26...c6 27.Ra5 cd5 28.ed5 Re8 29.Qd4 Nc2 30.Qf4 Rb4 31.Qe5! Rbb8 (31...Re5 32.Ra8 Mate attack) 32.Rb5 Rbc8 (32...Re5?? 33.Rb8 Bc8 34.Rc8 Re8 35.Re8) 33.Qf4 h6 34.Rbb1 Qd3 35.Be4 Re4 36.Qe4 (36.Ne4 Nd4 37.Rc8 Bc8 38.Kg2 Qb1 39.Nd6=) 36...Qd2= 37.d6 Bd7 38.h4 Qc3 39.Qe7 Qc6 40.Rb2 Bh3 41.Qb7 Qd6 42.Qe4 (worse 42.Rbc2 Rc2 43.Rc2 Qd1 44.Kh2 Qc2 45.Kh3 Qf2-/+) 42...Nd4 43.Rc8 Bc8 44.Qe8 Kh7 ½–½. Bendig,Frank (2170) – Van Tricht,Marcel (2200), WC–2010–F–00005, 2010.

9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Qd5 12.d4 Bd6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Rae8 15.0-0 Ne5 16.Ne5 Re5 17.Bb4 Rd8 18.Bd6 Qd6 19.Qc4 Rh5 20.h3 b6 21.Rfd1 Rd5 22.Qa6 Ra5 Attacking the isolated pawn on a3 23.Qb7 h6 24.Rac1 Attacks the backward pawn on c7 24...c5 25.dc5 Qd1 26.Rd1 Rd1 27.Kh2 bc5 28.Qb8 Kh7 29.Qb3 Rd7 30.Qc3 Ra6 31.Qc5 Rad6 32.g4 Rd5 33.Qc2 Kg8 34.Kg3 R5d6 35.h4 Rd2 36.Qc8 Rd8 37.Qc6 R2d6 38.Qc5 a6 39.a4 Re6 40.Qc3 Re4 41.a5 Re6 42.h5 Rdd6 43.e4 Rc6 44.Qb4 Rc8 45.Qd4 Rec6 46.Qd5 Rc5 47.Qb7 Rc3 48.f3 R3c6 49.Qd7 Rc5 50.e5 R5c6 51.Kh4 R6c7 52.Qd5 Rc5 53.Qb7 R5c6 54.f4 R8c7 55.Qa8 Rc8 56.Qa7 R8c7 57.Qd4 Rc8 58.Qd7 R6c7 59.Qd3 Rc4 60.f5 R4c6 61.Qd7 R6c7 62.Qd6 Rc6 63.Qd3 Kh8 64.Qf1 Re8 65.Qf3 Rc7 (65...Rc5 66.Qb3 Ree5 67.Qf7+/–) 66.e6 (66.Qd3!?+–) 66...fe6+/– 67.f6 Rf8 68.fg7 Kg7 69.Qd3 Rf6 70.Qa6 e5 71.Qd3 Ra7 72.Qd5 Re7 73.Qc5 Ree6 74.Qc7 Kf8 75.Qc8 ½–½. poesimannen (1935) – vipera55 (2185), gameknot.com, 2013.

9.Nh4 Bg4 10.Nf3 d4 11.h3 (11.Bd4 Nd4 Combination; 11.ed4 Re8 Decoy; 11.Nd4 Bd1 Pinning (11...Bd1 Deflection)) 11...Bf3 12.Qf3 Bc5 13.Bd3? (better 13.Be2=+) 13...de3–+ 14.Be2 (14.Bh7 Nh7 15.de3 Re8–+) 14...ef2 15.Kf1 (15.Kd1 Nd4 16.Bd4 Bd4–+) 15...Nd4 16.Qf2 (16.Bd4 Qd4 17.Nc3–+) 16...Ne4 (worse 16...Ne2 17.Qe2 Re8 18.Qf3–+) 17.Qf4 Re8 18.d3 (18.Bh5 Qf6 19.Bf7 Kf7 20.Qf6 gf6 21.g4 Ng3 22.Kg2 Nh1 23.Nc3–+) 18...Ne2 19.de4 Nf4 (19...Nf4 20.Bd4 Qd4 21.Ke1 Re4 22.Kf1 Qc4; 19...Qd1) 0–1. Goldmund,Heike – Ambos,Ilmar (1885), FICGS, 2017.

8.Bc3 Be6

9.Qb3 Rb8 (9...Qd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nd5 13.0-0=; 9...Qc8 10.d4 Rd8 11.Nbd2 a5 12.Bd3 dc4 13.Nc4=) 10.d4 Re8 11.Bd3 dc4 12.Bc4 Nd5 13.Nbd2 -/+.

9.Qc2 dc4 (9...Re8 10.Ng5 Bg4 11.h3 Bc8 12.Bd3 g6 13.0-0=; 9...Rc8 10.Bb2 Bg4 11.Be2 dc4 12.Bc4 Na5 13.Ng5=) 10.Ng5 Qd5 11.Bf6 Bf5 12.Nc3 Qd7 13.Nge4+=.

9.cd5 Qd5 10.d4 Rfd8 11.Bd3 Bf5 (11...Ne4 12.Qc2 f5 13.Nbd2 Nc3 14.Bc4=) 12.Bf5 Qf5 13.0-0 Nd5 (13...Rd5 14.Nbd2 Rad8 15.Qb1+=) 14.Re1= Qg4 (14...Qe6 15.e4 Nf4 16.Nbd2=) 15.Bb2 Rd6 (15...h6 16.Nc3 a6 17.Nd5 Rd5 18.e4+–) 16.h3 Qd7 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Rd8 19.Qc2 Rg6 20.Kh1 Rf6 (20...Bf6 21.Rab1 b6 22.e4 Nd4 23.Nd4 Bd4 24.Bd4 Qd4 25.Red1=) 21.Nh4 (21.d5!? Rf3 22.dc6 bc6 23.Rad1+= (23.gf3? Qh3 24.Kg1 Rd5–+)) 21...Qe6 (21...Qd5 22.e4 Qc4 23.Nf5+–) 22.Rad1+= Qc4 23.d5 Ne5 24.e4 Ba3 25.Nf5 Bb4 26.Re3 g6 (26...b5 27.Rc1 Rf5 28.ef5 Bc3 29.Qc3 Qc3 30.Rec3+–) 27.Nh6 (27.Rc1 gf5 28.Be5 Qc2 29.Rc2 Ra6 30.Rc7 fe4 31.Rb7 A) worse 31...Rd5 32.Rb8 (32.Rb4?! Re5 33.Ree4 Re4 34.Re4 Ra2=) 32...Bf8 33.Bc3+–; B) 31...Bf8+=) 27...Kf8+= 28.f3 c5 (28...Re8 29.Rc1 Bc3 30.Rc3+–) 29.Qc1 Bc3 (29...Ra6 30.f4 (30.Be5?! Qc1 31.Rc1 Bd2+=) 30...Bc3 31.Rc3 Qe4 32.fe5 Rd5 33.Rf1 Re5 34.Nf7+–) 30.Rc3+– Qe2 31.Rc5 Nd3 (31...Nf3 32.Ng4 (32.gf3?? Rf3 33.Rc3 Rc3 34.Qc3 Qd1 35.Kg2 Qe2 36.Kg3 Qe4–+) 32...Rfd6 33.Rc7+–) 32.Rd3 Qd3 33.Ng4 Rb6 (33...Rfd6 34.Rc7 R8d7+–) 34.Qf4 (34.Qf4 Qd4 35.Rc7+–) 1–0. forsetinn (2350) – vipodb (2195), gameknot.com, 2015.

9.cd5 Qd5 10.d4 Ne4 11.Bd3 f5 12.0-0 Rad8 13.Nfd2 Rf6 14.Bb2 Rh6 (14...Nd2 15.Nd2 Rh6 16.Qc2=) 15.Qc2 (15.Be4 Qb5 (15...fe4?! 16.Nc3 Qg5 17.Re1-/+) 16.Bf5 Qf5= (worse 16...Qb2 17.Be6 Re6 18.Qb3 Qb3 19.Nb3+–; 16...Bf5?! 17.Qb3 Qb3 18.Nb3=)) 15...Nd2 16.Nd2 (worse 16.Qd2 Na5 17.Bc2 Bd6-/+) 16...Bd6 17.h3 Na5 18.Rfe1 c5? (18...Kh8!?=) 19.e4+– fe4 20.Be4 (worse 20.Re4 c4 21.Nc4 Rc8=) 20...Qg5 21.Bh7 Rh7 22.Re6 cd4 23.Ne4 Qd5 24.Rd6 Rd6 25.Nd6 Qd6 26.Qf5 (26.Qc8 Qf8 27.Qd7 Nc6 28.Bd4 g6 29.Qe6 Qf7+–) 26...Nc6 27.Re1 Ne7 28.Qb5 Nc6 29.Qb3 Kf8 30.a4 a5 31.Qf3 Qf6 32.Ba3 Nb4 33.Qb7 Qd8 34.Bb4 ab4 35.Qb4 Kg8 36.Qb5 Kf7 37.Qf5 Kg8 38.Qg6 Rh4 39.Re8 Qe8 40.Qe8 Kh7 41.a5 d3 42.Qd8 Ra4 43.Qd3 Kh8 44.a6 Ra2 45.Qc4 (45.Qd8 Kh7 46.Qh4 Kg6 47.Qe4 Kf6 48.Qc6 Ke7 49.Qc5 Ke8 50.Qe5 Kf8 51.Qd6 Kf7 52.Qd5 Kg6 53.Qa2 Kf5 54.Qd5 Kg6 55.a7 Kh6 56.a8Q g5 57.Qe6 Kh5 58.Qh8) 45...Ra1 46.Kh2 Kh7 47.Qb5 Kh6 48.a7! Ra7 49.Qb6 Kg5 50.Qa7 Kg6 51.g4 (51.g4 Kh7 52.f4 Kh6 53.f5 g6 54.Qf7 gf5 55.gf5 Kg5 56.Kg3 Kh6 57.Qg6) 1–0. forsetinn (2470) – glennobrien (1985), gameknot.com, 2016.

9.cd5 Qd5 10.d4 Bf5 11.Nbd2+=.

9.cd5 Qd5 10.d4 Bf5 11.Bd3 Rfe8 12.Bf5 Qf5 13.0-0 Bd6 14.Nbd2 b5 15.Re1 Rab8 16.Bb2 Na5 17.Rc1 Nc4 Attacking the isolated pawn on a3 18.Nc4 bc4 19.Ba1 Ba3 (19...Ne4 20.Rc4 f6 21.Qe2=) 20.Rc4 Bb4 (20...Ne4 21.Rc7 a6 22.Ra7+=) 21.Bc3+= Bd6 22.Qa4 Nd5 23.Bd2 (23.Qa7? Qd3 24.Ne5 Be5–+) 23...Nb6 (23...g6!? 24.Qc2 Qc2 25.Rc2 Nf6=) 24.Qc2+= Qb5 (24...Qg4 25.Rc6 Qe4 26.Qe4 Re4 27.g3+–) 25.Rc6+– Re6 26.g3 Rf6 27.Kg2 Qh5 28.Nh4 Bg3 29.Rf6 (29.Kg3? Qg5 30.Kh3 h5–+) 29...Qh4 30.Rf3 (30.fg3?! Qf6 31.Qc7 Re8+=) 30...Bd6 (30...Qh2 31.Kf1 Bh4 32.Rc1+–) 31.Qf5+– Qe7 32.e4 g6 33.Qf6 Qf6 34.Rf6 Nd7 35.Rf3 c5 (35...f6!? 36.Rd3+–) 36.e5+– Bc7 (36...Bf8 37.d5 Nb6 38.d6+–) 37.Bf4 Rb7 (37...cd4?? 38.e6 Bf4 39.ed7+– (39.Rf4?! fe6 40.Rd4 Rb7+–)) 38.Bh6 Rb6 (38...cd4 39.e6 fe6 40.Re6+–) 39.e6! fe6 (39...Re6 40.Re6 Combination; 39...fe6 40.dc5 Passed pawn) 40.Ra1 g5 (40...a6 41.dc5 Rb8 42.Ra6 Ne5+–) 41.dc5 g4 (41...Rb5 42.Ra7 g4 43.Rc3+– (43.Rc7?! gf3 44.Kf3 Nc5+=)) 42.Rf4 Bf4 43.cb6 (43.Bf4?! Nc5 44.Be3 Rb5 45.Ra7 Nb7=) 43...ab6 44.Bf4 h5 (44...Nc5 45.Ra7 h5 46.Be3+–) 45.Ra8 Kf7 46.Ra7 Ke8 47.Kg3 Nf6 (47...b5 48.Rb7 Nc5 49.Rb5 Ne4 50.Kh4 Nf2 51.Rb7+–) 48.Bg5 Nd5 (48...Ne4 49.Kh4 Nf2 50.Re7 Kf8 51.Re6+–) 49.Kh4 b5 (49...Nc3 50.Kh5 Nd1 51.Be3+–) 50.Rb7 Nc3 51.Kh5 Nd1 (51...Nd5 52.Kg4 Nb4 53.f3+–) 52.Rb8 Kf7 53.Rb5 Nf2 (53...Nc3 54.Rb7 Kf8 55.Kg4+–) 54.Rb7 Ke8 55.Re7 (55.Re7 Kd8 56.Rf7 Ke8 57.Rf2+–) 1–0. forsetinn (2355) – condoru (2055), gameknot.com, 2015.

7.Nf3 Nbd7

8.Bb2 Nb6 9.cd5 Nbd5 10.Be2 c6 11.Nc3 Bf5 (11...Be6 12.Qc2=+) 12.d4 (12.0-0 Bd6=) 12...Nc3 13.Bc3 Nd5 14.Bd2 (14.Qb3 Be6 15.Qb2 Bd6=) 14...Re8 (14...Bd6 15.0-0=+) 15.Qb3 Nb6 (15...Qd7 16.Ne5 Qc7 17.Bh5=) 16.0-0 (16.Bb4 Bf6=) 16...Rb8 (16...Qd5 17.Qd5 Nd5 18.Rfc1=) 17.a4 (17.Bb4 Nd5=) 17...Nd5 (17...Qd5 18.Qc3=) 18.a5 (18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Bd6=) 18...a6 (18...Bd6 19.a6 b5 20.Rfc1=+) 19.Ne5 (19.Bd3 Bd3 20.Qd3 Bd6+=) 19...Bd6 20.Nc4 (20.f4 Be4=) 20...Bc7 21.Rfc1 Re6 (21...Nf4 22.Bf3 Ng6 23.Bb4=) 22.g3 (22.Bf3 Qh4 23.Ne5 Nf6=) 22...Rg6 (22...Qf6 23.Nb6 Bb6 24.ab6=) 23.Ne5 (23.f3 Be6=) 23...Be5=+ 24.de5 Bh3 (24...Re6!?=+) 25.Rd1 (25.e4 Nc7 26.Be3 Qh4+=) 25...Qe7 (25...Qe8 26.Bd3 Re6 27.Ra4 Re5 28.Rh4+=) 26.f4 (26.Ba6 Qe5 27.Bd3 Bf5+=) 26...Be6 (26...b5 27.ab6 Bg4 28.Bg4 Rb6 29.Qd3 Rg4 30.e4+–) 27.Qd3 (better 27.Qc2 Bg4 28.Bg4 Rg4 29.Rab1+=) 27...Qd7? (better 27...Rd8 28.Qc2 f5+=) 28.e4+– Ne7? (28...Nf4 29.Bf4 Qd3 30.Bd3+–) 29.f5 (better 29.Qd7!? Bd7 30.Bb4 Bg4 31.Bg4 Rg4 32.Be7 Rc8+–) 29...Qd3 (better 29...Nf5 30.ef5 Bf5 31.Qd7 Bd7+–) 30.Bd3 Bf5 (30...Rg4 31.fe6 fe6 32.Rab1+–) 31.ef5 Rg4 32.Bc3 (32.Rab1!? Rd4 33.Ba6 Rbd8 34.Rb7 Nf5+–) 32...Nd5 33.Be1 (33.Bb2 Rb4 34.Ba3 Rg4+–) 33...h5 (33...Rd8 34.Rdb1 c5 35.Rb7+–) 34.h3 Rd4 35.Bf2 Rb4 36.Rdb1 (36.Bc5 Rb3+–) 36...Rd8 (36...Re8 37.e6! fe6 38.Rb4 Nb4 39.Bc4+–) 37.Rb4 (37.e6 fe6 38.fe6 Re8+–) 37...Nb4 38.Bc4 White plans e6 38...Rd2 (38...Nc2 39.Rf1 Nd4 40.e6+–) 39.Rb1 Nd3 40.Bd3 (40.e6!? Kf8 41.Be3 Re2+–) 40...Rd3 41.Rb7 Ra3 (41...Rd5 42.e6 fe6 43.fe6 Kf8+–) 42.e6 fe6 43.fe6 Ra5 (43...Rf3 44.Bc5 Rg3 45.Kf2+–) 44.Rb8 Kh7 45.e7 (45.e7 Re5 46.e8Q Re8 47.Re8+–) 1–0. jaddwarrior (2055) – DerManoMann (2030), ChessWorld.net, 2016.

8.Nc3 Ne5-/+ 9.Ne5 d4 10.ed4 Qd4 11.Qe2 Bd6 12.Nf3 Qg4 13.h3 Qh5 14.Qd3 Re8 15.Be2 Bf5 16.Qd4 Rad8 17.0-0? Bh2?? 18.Nh2=+ Rd4 19.Bh5 Nh5 20.g4 (20.g4 Bd3 21.gh5 Bf1 22.Nf1 Rc4 23.Rb1=). markmooney – hooks, ChessWorld.net, 2005.

8.d4 c6 9.Bg3 Ne4. Pietrzak,Wojciech – Gilles,Robert, IECG, 2000.

8.d4 Ne5 9.de5 Ng4 10.cd5+=.

8.Bg3 Nb6 9.cd5 Nfd5 10.Qc2 Bd7 11.Ne5 (11.Nc3!? Bf6 12.d4 Nc3 13.Qc3=+) 11...Ba4-/+ 12.Qb2 h5 13.h4 Re8 14.Be2 Bd6 15.f4 (15.Bh5?? Be5 16.Be5 Nc4–+) 15...f6 16.Nd3 Qe7 17.Nc3 Nc3 18.Qc3 Qf7 19.0-0 Bc6 20.Rf2 Rad8 21.Bh2 Be4 22.Ne1 (22.Ne5 Qe6 (worse 22...fe5 23.fe5 Be5 24.Be5+–) 23.d3 Bh7 (worse 23...Be5 24.fe5 Bg6 25.e4 fe5 26.Qc7+=) 24.Bh5 fe5 25.Be8 Qe8 26.fe5 Be7 27.Qb3 Kh8=+) 22...c5-/+ 23.a4 Bf5 24.Rc1 (24.a5 Nd5 25.Qb3 Be6=+) 24...Nd5 (24...Na4!? 25.Qa5 Nb6-/+) 25.Qb3 g6 (25...b6 26.Bc4 Be6 27.f5 Bh2 28.Kh2 Qc7 29.g3=+) 26.Bc4=+ Be6 27.Qb2 (27.Nd3 Nb4-/+) 27...Nb4 28.Bb5 Re7 29.f5 (29.e4 Rc7=) 29...Bh2 30.Kh2 Bf5 31.Rc5 Re4 32.Kg1 b6 (32...a6 33.Be2 b6 34.Rcf5 gf5 35.d3 Re3 36.Qb4+=) 33.Rcf5= gf5 34.Rf5 Rd5 (34...Nd5 35.Qc2 Rh4 36.Nf3+=) 35.Rf3= Rh4 36.Rf6 Qg7 37.Be8 Rd2 38.Qb3 Nd5 39.Rg6 Rb4 40.Rg7 (40.Qa3 Rb1 41.Rg7 Kg7+=) 40...Kg7+= 41.Qa3 Rb1 42.Bh5 Re1 Attacks the isolani on e3 43.Kh2 Ne3 (43...Re3 44.Qd6 Rd4 45.Qg6 Kh8 46.Bg4+–) 44.Qc3 Kg8 45.Qc8 Kg7 46.Qc7 Kf6 47.Qf4 Ke6 48.Bg4 Ke7 (better 48...Kd5!? 49.Bf3 Ke6+–) 49.Qe5+– Kf8 50.Qb8 Kf7 51.Qa7 Kf8 52.Qb8 Kg7 53.Qc7 Kf8 54.Qf4 Kg7 55.Bf3 Nf1 56.Kh3 Re3 57.Qc7 Kf6 (57...Kf8 58.Qb6 Rd7 59.a5+–) 58.Qb6 Re6 59.Qb4 Rd7? (59...Kg7 60.Qc3 Kf8 61.Qh8 Ke7 62.Qg7 Kd6 63.Qf8 Kc7 64.Qc5 Kd8 65.Qg5 Re7 66.Qa5 Rc7+–) 60.Qb2 Ke7 61.Qg7 Kd6 62.Qf8 Ke5 (62...Kc7 63.Qc5 Kd8 64.Qg5 Ree7 65.Qa5 Ke8 66.Bh5 Kf8 67.Qf5 Rf7 68.Bf7 Rf7 69.Qc5 Kg7 70.a5+–) 63.Qh8 Kd6 64.Bg4 Re3 65.Kh4 Re4 66.Qh6 Kc5 67.Qf8 Kc6 68.Qf1 (68.Qc8 Rc7 69.Qa8 Rb7+–) 68...Ra4 (68...Rdd4 69.Qf5 Ra4 70.Kg5+–) 69.Qf3 Rd5 70.Kh3 Kc5 71.Qf8 Rd6 72.Bf3 Raa6 (72...Ra7 73.g4 Rh7 74.Kg3+–) 73.g4 Rab6 (73...Kd4 74.Qf4 Kc5 75.Qe3 Kb4 76.g5+–) 74.g5 (74.g5 Kd4 75.Qf4 Kc5 76.Be4 Rb3 77.Kg4+–) 1–0. forsetinn (2360) – didaktikm123 (2110), gameknot.com, 2015.

8.Bg3 Nb6 9.cd5 Nfd5 10.Qc2 Re8 11.d4 Bf6 (11...h5!? 12.Be5 h4=) 12.Nbd2 c5 13.Qc5 Bg4 14.Bb5 Re6 15.Be2 Rc8 16.Qa5 Nc3 17.Rc1 (17.Bd3!?+=) 17...Ne2= 18.Ke2 Bd4 19.Rc8 Qc8 20.Qa7 Qc6 21.Rb1 Re8 22.h3 (22.Kf1 Bc5 23.h3 Bf5-/+) 22...Bh5 (22...Bf3 23.gf3 (23.Nf3 Qc4 24.Kd1 Qd3 25.Nd2 Bc3 26.Rb2 Nc4 27.Ra2 Nd2 28.Qd4 Qb1 29.Ke2 Qf1) 23...Bc5 24.Qa5=) 23.Kf1+= Bf3 24.Nf3 (worse 24.gf3 Ra8 25.Qa8 Na8 26.ed4 Nb6=+) 24...Ra8 25.Qa8 Na8 26.Nd4 Qa6 27.Kg1 Nb6 28.Nb5 Nc4 29.Rb4 f6 30.Rc4 Qb5 31.Rb4 Qc6 32.Rd4 b5 33.Bd6 Qc1 34.Kh2 Kf7 35.Bb4 g5 36.h4 h6 37.h5 Qc7 38.Rd6 Qc2 39.f3 Qf2 40.Rd7 Ke8 41.Rd4 f5 42.Rd5 g4 43.Re5 Kd7 44.Rd5 Ke6 45.Rd6 Kf7 46.Rd7 Ke8 47.Re7 Kd8 48.fg4 fg4 49.Rg7 (better 49.Re5!?=) 49...Qe3-/+ 50.Bd6 ½-½. PEREIRA – Femman, internet, 2022.

8.Bb2 Nc5

9.d4 Nce4

10.Nbd2 Rb8 A) 11.Be2 Bf5 (11...dc4 12.Ne4 Ne4 13.Bc4 Qd6=; 11...Nd2 12.Qd2 dc4 13.Bc4 b5=; 11...Be6 12.Ne4 de4 13.Ne5 Bd6=; 11...Bg4 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Be2=) 12.0-0 dc4 13.Ne4 Be4=; B) 11.cd5 Bf5 (11...Qd5 12.Bc4 Qd6 13.Bd3 Nd2=) 12.Qb3 Nd5 13.Ne4 Be4=; C) 11.Ne4 de4 (11...Ne4 12.Bd3 Bg4 13.Qc2 Bf3=) 12.Ne5 Nd7 13.Nd7 Bd7=; D) 11.Rc1 c6 (11...Ng4 12.Ne4 de4 13.Nd2 Bf5=; 11...Bg4 12.cd5 Nd2 13.Qd2 Bf3=; 11...Bf5 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Be4=; 11...Nd2 12.Qd2 Bf5 13.cd5 Nd5=) 12.cd5 cd5 13.Be2 Bf5=; E) 11.Qc2 Bf5 (11...c6 12.Bd3 Bf5 13.0-0 Nd2=) 12.Bd3 Nd2 13.Qd2 Be4=; F) 11.Bd3 Re8 (11...Bf5 12.Ne5 Nd2 13.Qd2 Bd3=; 11...Be6 12.0-0 Re8 13.cd5 Bd5=; 11...Nd2 12.Nd2 Re8 13.0-0 Be6=; 11...Bg4 12.Qc2 Nd2 13.Nd2 c6=) 12.cd5 Nd2 13.Qd2 Qd5=.

10.Nbd2 dc4 A) 11.Bc4 Nd2 (11...Nd6 12.Bd3 Bd7 13.Ne5 Bb5=; 11...Bf5 12.Ne4 Be4 13.0-0 Rb8=; 11...c6 12.Ne4 Ne4 13.0-0 Bd6=; 11...Be6 12.Be6 fe6 13.Ne4 Ne4=) 12.Qd2 Be6 13.Be6 fe6=; B) 11.Ne4 Ne4 12.Bc4 c6 13.0-0 Bg4=.

10.Nbd2 c6 11.Qc2 Bf5 12.Bd3 Nd2 13.Nd2 Bd3 14.Qd3 Bd6 15.0-0 Re8 16.c5 Bc7 17.Rab1 b5 18.Rfe1 Ne4 19.Ne4 Re4 (19...de4 20.Qf1=+) 20.f3= Qe7?? (better 20...Re6 21.e4 Qh4=) 21.fe4+- de4 22.Qd2 Rd8 23.Bc3 Rd5 24.g3 Qd7 25.a4 ba4 (25...a6 26.ab5 ab5 27.Rf1+-) 26.Ra1 (26.Rb7 a6+-) 26...h5 27.Ra4 Bd8 (27...h4 28.Ra7 hg3 29.h3+-) 28.Qa2 h4 29.Ra7 hg3 (29...Qg4 30.Qf2 Rf5+-) 30.Rd7 gh2 31.Qh2 Bh4 32.Rd5 (32.Rd5 g5 33.Rd8 Kg7 34.Qe5 f6 35.Qc7 Kg6 36.Rg8 Kh5 37.Qh7 Kg4 38.Qe4 Kg3 39.Qg2) 1-0. Pereira – Trainee, internet, 2020.

10.Nbd2 c6 11.Bd3 Bf5 (11...Bg4 12.Qc2 Bf3 13.Nf3 Qa5=; 11...Re8 12.0-0 Bf5 13.Ne5 Nd2=) 12.Qb3 Nd2 13.Nd2 Bd3=.

10.Nbd2 c6 11.cd5 cd5 (11...Nd2 12.Nd2 Qd5 13.Qb3 Qd8=; 11...Qd5 12.Bc4 Qf5 13.Ne4 Ne4=) 12.Be2 Bf5 13.0-0 Rc8+=.

10.Nbd2 c6 11.Be2 dc4 (11...Be6 12.0-0 dc4 13.Nc4 Bd5=; 11...Re8 12.0-0 Bg4 13.Ne4 Ne4=; 11...Bf5 12.0-0 Re8 13.Ne4 Be4=; 11...Bg4 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Be2=) 12.Bc4 Nd2 13.Nd2 Be6=.

10.Nbd2 Be6 A) 11.cd5 Bd5 (11...Qd5 12.Bc4 Qf5 13.Rc1 Bc4=) 12.Bd3 Nd2 13.Qd2 Re8=; B) 11.Qc2 Bf5 (11...c5 12.dc5 Qa5 13.Nd4 Nc5=; 11...Nd2 12.Nd2 Re8 13.Bd3 dc4=; 11...Qd6 12.c5 Qc6 13.Ne4 Ne4=; 11...Re8 12.Bd3 Nd2 13.Nd2 dc4=) 12.Bd3 Nd2 13.Qd2 Be4=; C) 11.Ne4 de4 12.Ne5 c6 13.Bc3 Ne8+=; D) 11.Be2 dc4 (11...Re8 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Bg4=; 11...c6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Nd2=; 11...Nd2 12.Nd2 dc4 13.Nc4 Re8=; 11...c5 12.dc5 Bc5 13.0-0 dc4=) 12.Nc4 Re8 13.0-0 Bd5=; E) 11.Rc1 Rc8 (11...Ng4 12.Ne4 de4 13.Nd2 Nf6=; 11...Nd2 12.Nd2 Re8 13.Bd3 dc4=; 11...c6 12.Bd3 Bf5 13.Qc2 Re8=; 11...Re8 12.Bd3 Rc8 13.0-0 c5=) 12.Bd3 c5 13.cd5 Qd5=; F) 11.Bd3 c5 12.cd5 Bd5 13.0-0 Rc8=.

10.Nbd2 Re8 A) 11.Ne4 de4 (11...Ne4 12.Bd3 Bg4 13.Qc2 c6=) 12.Ne5 Nd7 13.Nd7 Bd7=; B) 11.Be2 Nd2 (11...Be6 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Nf6=; 11...Bg4 12.Ne4 Ne4 13.0-0 c6=; 11...dc4 12.Ne4 Ne4 13.Bc4 Bf5=; 11...Bf5 12.0-0 Nd2 13.Nd2 c6=) 12.Nd2 Be6 13.0-0 dc4=; C) 11.Bd3 Bf5 (11...c6 12.0-0 Bf5 13.Ne5 Nd2=; 11...Nd2 12.Nd2 dc4 13.Bc4 c6=; 11...a6 12.Qc2 Bf5 13.Ne5 Nd2=; 11...Be6 12.0-0 Nd2 13.Nd2 dc4=) 12.Ne5 Nd7 13.Qf3 Ne5+=; D) 11.cd5 Nd2 (11...Qd5 12.Bc4 Qa5 13.Ne5 Nd6=) 12.Nd2 Qd5 13.Qb3 Be6=.

10.Nbd2 Bf5 A) 11.Qb3 a5 (11...a6 12.cd5 Rb8 13.Bd3 Nd2=; 11...c6 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Be4=; 11...Rb8 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Be4=; 11...Nd2 12.Nd2 c6 13.cd5 cd5=) 12.Bd3 Nd2 13.Nd2 Bd3+=; B) 11.Be2 dc4 (11...a6 12.0-0 dc4 13.Ne4 Be4=; 11...Nd2 12.Nd2 dc4 13.Nc4 Qd5=; 11...Re8 12.0-0 Nd2 13.Qd2 c6=; 11...Rb8 12.0-0 Re8 13.Ne4 Be4=) 12.Ne4 Be4 13.Bc4 Qd6=; C) 11.Ne4 de4 (11...Ne4 12.Bd3 dc4 13.Bc4 c5=; 11...Be4 12.Bd3 dc4 13.Bc4 Qd6=) 12.Ne5 c6 13.Qa4 Nd7+=; D) 11.cd5 Qd5 (11...a6 12.Qb3 Nd5 13.Ne4 Be4=; 11...Nd5 12.Ne4 Be4 13.Bd3 Bd3=; 11...a5 12.Rc1 a4 13.Bc4 Nd6=; 11...Rb8 12.Rc1 Re8 13.Ne5 Nd2=) 12.Bc4 Qa5 13.0-0 Rad8=.

10.Nbd2 Bg4 11.cd5 Nd2 12.Qd2 Qd5 13.Be2 Rac8 (13...Rfc8 14.0-0+=) 14.0-0 c5 15.h3 Ne4 16.Qa5 Bh5 (16...Be6 17.dc5 (17.Qa7 Qb3 18.Rfb1 Ra8–+) 17...Qc5 18.Qc5 Nc5 19.Rac1+=) 17.Rfe1 (17.g4!? Bg6 18.Ne5= (18.Qa7?? Qb3 19.Rfb1 Ra8–+)) 17...Bd8+= 18.Qa7 (18.Qb5 a6 19.Qc4 Qc4 20.Bc4 cd4-/+) 18...c4-/+ 19.Rac1? (19.Rab1 Ba5 20.Rec1–+) 19...Ba5–+ 20.Bc4 (20.g4 c3 21.Bc3 Nc3 22.Bd3–+) 20...Rc4 21.Rc4 (21.Rf1 Bf3 22.gf3 Nd2–+) 21...Be1 22.Rc7 (22.Ne1 Qc4 23.Qb7–+) 22...Bf2 23.Kh1 Ng3 0–1. roy1nc6 (1920) – bollewillem (2265), gameknot.com, 2014.

10.Bd3 dc4 11.Bc4 b5 (11...Be6 12.Be6 fe6 13.Nc3= Nc3=; 11...a6 12.0-0 Bg4 13.Qc2 Bf3=; 11...Bg4 12.0-0 c6 13.Qc2 Bf3=; 11...Rb8 12.0-0 Bg4 13.Qc2 Bf3=; 11...c6 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Be6=) 12.Be2 (12.Bb5 Rb8 13.Qe2 c5=) 12...Bb7 (12...a6 13.0-0= Re8=) 13.0-0 (13.Bb5 Rb8 14.Qe2 c6+=) 13...a6 14.Nc3 Rc8 15.Ne4 Ne4 16.Rc1 (16.a4 b4=) 16...Qd5+= 17.Re1 (17.Qd3 Rfd8+=) 17...Qa2 Attacks the isolani on a3 18.Rc2 Ba3 19.Ba3 Qa3 20.Qc1 Qe7 21.Nd2 Nd2 22.Qd2 c5 23.dc5 Rc5 24.Rec1 Rg5 25.f3 Rd5 26.Bd3 Qd6 (26...Rfd8 27.Rc7 Rd3 28.Qd3 Qc7 29.Rc7 Rd3 30.Rb7–+) 27.Rd1-/+ Rd8 (27...Rd8 28.Rc3 b4–+) 0–1. marcosaa – aspasio, net–chess.com, 2012.

10.Bd3 c5 11.Qc2 Bg4 (11...Be6 12.0-0 Rc8 13.Rd1 b5=; 11...cd4 12.Bd4 Nc5 13.Bc5 Bc5=; 11...Qa5 12.Nbd2 Bf5 13.Bc3 Qc3=; 11...Re8 12.cd5 Qd5 13.Bc4 Qh5=) 12.0-0 Rc8 13.Ne5 Be6 =.

10.Bd3 c6 A) 11.0-0 dc4 (11...Bg4 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5=; 11...Bf5 12.Ne5 dc4 13.Nc4 Nd6=) 12.Bc4 Bg4 13.Qc2 Bf3=; B) 11.cd5 Qb6 (11...Qd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bg4=) 12.Qe2 cd5 13.0-0 Bg4+=; C) 11.Qc2 b5 (11...Re8 12.0-0 Bd6 13.Nc3 Qe7=; 11...Be6 12.0-0 Rb8 13.Ne5 Nd7=; 11...Bd6 12.0-0 Re8 13.Nc3 Qe7=; 11...Bf5 12.Nc3 Re8 13.0-0 dc4=) 12.cb5 cb5 13.Nc3 Nc3=.

10.Bd3 Be6 11.Qc2 c5 (11...c6 12.0-0 Rb8 13.Ne5 Nd7=; 11...Rc8 12.c5 b6 13.c6 a5=; 11...Re8 12.0-0 Rc8 13.c5 b6=; 11...a6 12.0-0 Re8 13.Rc1 Rc8=) 12.0-0 Rc8 13.Rd1 b5=.

10.Bd3 Re8 A) 11.Qc2 dc4 (11...c6 12.0-0 Bd6 13.Nc3 Qe7=; 11...Be6 12.0-0 Rc8 13.c5 b6=) 12.Bc4 Bd6 13.Nc3 Nc3=; B) 11.Ne5 Be6 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Bf5=; 11...c6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Nd6=) 12.cd5 Qd5 13.0-0 Rad8=; C) 11.Nc3 Nc3 (11...c6 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 dc4=; 11...Bf5 12.0-0 dc4 13.Bc4 Nd6=; 11...Be6 12.Nd5 Bd5 13.cd5 Qd5=; 11...Bg4 12.Nd5 Nd5 13.Be4 Ne3=) 12.Bc3 Be6 13.Ng5 Bg4=; D) 11.0-0 Bg4 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Bf5=; 11...Be6 12.Qc2 Rc8 13.c5 b6=; 11...c6 12.Ne5 dc4 13.Bc4 Nd6=; 11...Rb8 12.cd5 Qd5 13.Ne5 Be6=) 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5=; E) 11.Qb3 Be6 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Be6=; 11...Bf5 12.cd5 Nd5 13.0-0 Bd6=) 12.Qc2 c5 13.0-0 Rc8+=; F) 11.cd5 Qd5 12.Qc2 Be6 13.Nc3 Nc3=.

10.Bd3 Bf5 A) 11.cd5 Qd5 12.0-0 Bg4 13.h3 Bh5=; B) 11.Ne5 dc4 (11...Be6 12.cd5 Qd5 13.0-0 Rfe8=; 11...c6 12.f3 Qa5 13.Nd2 Nd2=; 11...Re8 12.f3 Nd6 13.c5 Bc8+/–; 11...c5 12.cd5 cd4 13.Bd4 Qa5=) 12.Nc4 Qd5 13.0-0 Nd6=; C) 11.Nc3 dc4 (11...Re8 12.0-0 dc4 13.Bc4 a6=; 11...c6 12.0-0 Bg4 13.Qc2 Bf3=; 11...Nc3 12.Bc3 Be4 13.0-0 dc4=) 12.Bc4 Nc3 13.Bc3 Nd5=; D) 11.c5 Re8 (11...Ng4 12.0-0 b6 13.Qc2 Rb8=; 11...Qc8 12.0-0 b6 13.Qc2 bc5=; 11...c6 12.0-0 Re8 13.Ne5 Nd7=; 11...b6 12.Ne5 Nd7 13.Nc6 Qe8=) 12.Ne5 Nd7 13.c6 Ne5=; E) 11.0-0 Bg4 (11...c6 12.Ne5 dc4 13.Nc4 Be6=; 11...dc4 12.Bc4 Re8 13.Nc3 a6=; 11...Re8 12.cd5 Qd5 13.Ne5 Be6=; 11...Be6 12.Qc2 Re8 13.Rc1 c6=) 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5=.

10.Bd3 Bg4 A) 11.0-0 dc4 (11...Re8 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5=; 11...Rc8 12.Qc2 c5 13.Ne5 Be6=; 11...c6 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5=; 11...a6 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Ng5=) 12.Bc4 c6 13.Qc2 Bf3=; B) 11.Nbd2 Nd2 (11...c6 12.Qc2 Bf3 13.Nf3 Qa5=; 11...c5 12.Qc2 Bf3 13.Nf3 Qa5=) 12.Qd2 dc4 13.Bc4 Bf3=; C) 11.Qb3 dc4 (11...Be6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bc4=; 11...Bf3 12.gf3 dc4 13.Qc4 Nd6=) 12.Qc4 Rc8 13.Qc2 Bf3=; D) 11.Qc2 c5 (11...Re8 12.Ne5 Be6 13.cd5 Qd5=; 11...Be6 12.0-0 Re8 13.Rc1 c6=; 11...Bf3 12.gf3 Ng5 13.Nd2 c6=) 12.Ne5 Be6 13.f3 cd4=.

10.Be2 a6 A) 11.Nbd2 Bf5 (11...dc4 12.Ne4 Ne4 13.Bc4 Bd6=; 11...Nd2 12.Qd2 dc4 13.Bc4 b5=; 11...Re8 12.Ne4 de4 13.Ne5 Nd7=; 11...Be6 12.Ne4 de4 13.Ne5 Ne8=) 12.0-0 dc4 13.Ne4 Be4=; B) 11.cd5 Re8 (11...Bf5 12.0-0 Nd5 13.Bd3 Bd6=; 11...Qd5 12.0-0 Be6 13.Ne5 Nd7=; 11...b5 12.Ne5 Qd5 13.Bf3 c5=; 11...Nd5 12.Qc2 f5 13.0-0 Be6=) 12.Qc2 Qd5 13.Qc7 Bd8=; C) 11.Nc3 Nc3 (11...dc4 12.Ne4 Ne4 13.Bc4 Bd6=; 11...Bf5 12.0-0 Re8 13.Ne5 Nc3=; 11...Be6 12.Ne4 de4 13.Ne5 Ne8=; 11...Bg4 12.Ne4 Ne4 13.Qc2 c6=) 12.Bc3 dc4 13.Bc4 b5=; D) 11.c5 b6 (11...Re8 12.0-0 b6 13.cb6 cb6=; 11...Bg4 12.0-0 b6 13.cb6 cb6+=; 11...Be6 12.0-0 Re8 13.Ne5 Nd7=; 11...Rb8 12.0-0 Re8 13.Ne5 Nd7=) 12.cb6 cb6 13.0-0 Bg4+=; E) 11.Ne5 dc4 (11...Be6 12.cd5 Qd5 13.0-0 Nd7=; 11...Re8 12.0-0 Be6 13.cd5 Nd5=; 11...Bf5 12.0-0 dc4 13.Bc4 Nd7=) 12.Bc4 b5 13.Bd3 c5=; F) 11.0-0 Be6 (11...dc4 12.Bc4 Bg4 13.Qc2 Bf3=; 11...Re8 12.Nbd2 dc4 13.Ne4 Ne4=; 11...Bf5 12.Ne5 dc4 13.Bc4 Nd7=; 11...Bg4 12.cd5 Qd5 13.Ne5 Be2=) 12.Qc2 dc4 13.Bc4 Bc4=.

10.Be2 dc4 11.Bc4 Bg4 (11...Be6 12.Be6 fe6 13.Qb3 Qd5=; 11...a6 12.0-0 b5 13.Bd3 Re8=; 11...Re8 12.0-0 Nd6 13.Bd3 Bf5=; 11...c6 12.Qc2 Bf5 13.Bd3 Qa5=) 12.0-0 c6 13.Qc2 Bf3=.

10.Be2 c6 A) 11.0-0 dc4 (11...Be6 12.c5 Re8 13.Qc2 Bf5=; 11...Bf5 12.Nc3 Re8 13.Ne4 Ne4=; 11...Re8 12.Nc3 Bg4 13.Ne4 Ne4=; 11...Bg4 12.Nbd2 Re8 13.Ne4 Ne4=) 12.Bc4 Bg4 13.Qc2 Bf3=; B) 11.cd5 Qb6 (11...Nd5 12.Qc2 Bf5 13.Bd3 Re8=; 11...cd5 12.Qb3 Bf5 13.Nc3 a6=; 11...Qd5 12.0-0 Be6 13.Nc3 Nc3=; 11...Qa5 12.Nbd2 cd5 13.0-0 Bf5=) 12.Nc3 Nd5 13.Qc2 Qa5+=; C) 11.Nbd2 dc4 (11...Be6 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Re8=; 11...Nd2 12.Nd2 dc4 13.Bc4 Be6=; 11...Qb6 12.Ra2 Nd2 13.Nd2 Bf5=; 11...Bf5 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Re8=) 12.Bc4 Bg4 13.Ne4 Ne4=.

10.Be2 Be6 A) 11.cd5 Qd5 (11...Bd5 12.0-0 Re8 13.Ne5 Bd6=; 11...Nd5 12.Qc2 f5 13.0-0 c6=) 12.0-0 Rad8 13.Qc2 Rfe8+=; B) 11.c5 b6 (11...Bg4 12.0-0 b6 13.c6 Re8=; 11...Qe8 12.Ne5 Nd7 13.Nd7 Qd7=; 11...Re8 12.0-0 b6 13.c6 Bd6=; 11...a6 12.0-0 Re8 13.Ne5 Nd7=) 12.c6 Ng4 13.0-0 Qd6+=; C) 11.Qb3 dc4 (11...Re8 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bc4+=; 11...c6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bc4+=; 11...a5 12.0-0 dc4 13.Bc4 a4=; 11...c5 12.Nbd2 b5 13.cb5 c4=) 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 c5+=; D) 11.Qc1 Rc8 (11...c5 12.0-0 Rc8 13.dc5 dc4+=; 11...dc4 12.Bc4 c5 13.Be6 fe6+=; 11...Re8 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bc4+=; 11...a6 12.0-0 Re8 13.Nc3 Nc3=) 12.0-0 dc4 13.Bc4 c5+=; E) 11.Nbd2 dc4 (11...Re8 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Nf6=; 11...c6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Nd2=; 11...Nd2 12.Nd2 dc4 13.Nc4 Re8=; 11...Rb8 12.Ne4 Ne4 13.Qc2 Bf5=) 12.Nc4 Re8 13.0-0 Bd5=.

10.Be2 Re8 A) 11.0-0 Bg4 (11...Be6 12.cd5 Qd5 13.Ne5 c6=; 11...a6 12.Ne5 Be6 13.cd5 Nd5=; 11...Bf5 12.Nc3 c6 13.Ne4 Be4=; 11...c6 12.Nc3 Bf5 13.Ne4 Be4=) 12.Nc3 c6 13.Qc2 Nc3=; B) 11.Nc3 Be6 (11...Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Qb3 Be6=; 11...Bg4 12.Ne4 Ne4 13.0-0 c6=; 11...a6 12.Qb3 dc4 13.Bc4 Nd6=; 11...Bf5 12.0-0 c6 13.Ne4 Be4=) 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Nf6=; C) 11.Bd3 c5 (11...dc4 12.Bc4 Bd6 13.Nc3 Qe7=; 11...a6 12.cd5 Qd5 13.Qc2 Bd6=; 11...Bg4 12.0-0 a6 13.Qc2 Bf3=; 11...c6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bd6+=) 12.Qc2 Bf5 13.Nc3 b5+=; D) 11.cd5 Nd5 (11...Qd5 12.0-0 Bg4 13.Nc3 Nc3=; 11...Bf5 12.Ne5 Qd5 13.0-0 Qd6=) 12.Bd3 Bd6 13.Qc2 Bf5=; E) 11.Qb3 Be6 (11...a5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 a4=; 11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Be6=; 11...c6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Nd6=; 11...Bf5 12.Ne5 Bd6 13.0-0 c6=) 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bc4+=; F) 11.Nbd2 Nd2 (11...Be6 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Bg4=; 11...Bf5 12.Ne4 Be4 13.0-0 c6=; 11...c6 12.0-0 Bg4 13.Ne4 Ne4=; 11...Bg4 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Be2=) 12.Nd2 Be6 13.0-0 dc4=.

10.Be2 Bf5 A) 11.0-0 Be6 (11...c6 12.Nc3 Re8 13.Ne5 Nc3=; 11...a6 12.Ne5 dc4 13.Bc4 Nd7=; 11...Re8 12.Nc3 c6 13.Ne4 Ne4=; 11...dc4 12.Bc4 Re8 13.Nc3 a6=) 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 Bc4=; B) 11.Nbd2 dc4 (11...a6 12.0-0 dc4 13.Ne4 Be4=; 11...Nd2 12.Nd2 dc4 13.Nc4 Qd5=; 11...Re8 12.0-0 Nd2 13.Nd2 c6=; 11...c6 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Re8=) 12.Ne4 Be4 13.Bc4 Qd6=; C) 11.Nc3 dc4 (11...Nc3 12.Bc3 dc4 13.Bc4 Nd5=; 11...a6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bd6=; 11...Re8 12.0-0 c6 13.Ne4 Ne4=; 11...c6 12.0-0 Qb6 13.Qc1 Nc3=) 12.Bc4 Nc3 13.Bc3 Nd5=.

10.Be2 Bg4 A) 11.0-0 dc4 (11...Re8 12.Nc3 c6 13.Ne4 Ne4=; 11...c6 12.Nbd2 Re8 13.Ne4 Ne4=; 11...Qd6 12.Qb3 Rab8 13.cd5 Nd5=; 11...Be6 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 Bc4=) 12.Bc4 c6 13.Qc2 Bf3=; B) 11.Nc3 Rc8 (11...c6 12.0-0 Nc3 13.Bc3 dc4=; 11...dc4 12.Bc4 Nc3 13.Bc3 Ne4=; 11...Nc3 12.Bc3 dc4 13.Bc4 Ne4=; 11...Re8 12.0-0 c6 13.Ne4 Ne4=) 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 c5=; C) 11.cd5 Nd5 (11...Qd5 12.0-0 Rfe8 13.Nc3 Nc3=; 11...Bf5 12.0-0 Nd5 13.Bd3 Bd6=; 11...Rc8 12.Qb3 Nd5 13.Bd3 Bf3=; 11...Rb8 12.Qc2 Re8 13.0-0 Qd5=) 12.Qc2 Re8 13.Bd3 Bf3-/+; D) 11.Qb3 c6 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Re8=; 11...Re8 12.cd5 Qd5 13.Qd5 Nd5=; 11...Rb8 12.cd5 Nd5 13.0-0 Bd6=; 11...Be6 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bc4=) 12.0-0 dc4 13.Bc4 Bf3+=; E) 11.Nbd2 dc4 (11...Nd2 12.Qd2 Re8 13.Qc2 c6=; 11...Re8 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Be2=; 11...c6 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Be2=; 11...Qd6 12.Ne4 Ne4 13.cd5 Qd5=) 12.Bc4 Nd2 13.Qd2 c6=.

10.Ne5 a6 11.cd5 Qd5 (11...Nd5 12.Bd3 f5 13.Qc2 Bd6=) 12.Qc2 Be6 13.Bc4 Qa5 =.

10.Ne5 c5 11.cd5 Qd5 (11...Nd5 12.Bd3 f5 13.Nd2 cd4=; 11...Qa5 12.Nd2 cd4 13.Bd4 Nd2=; 11...Ng4 12.Ng4 Bg4 13.Qc2 Qa5=; 11...Re8 12.Bd3 Qa5 13.Nd2 Nc3=) 12.Bc4 Qd8 13.Qb3 Nd6=.

10.Ne5 c6 A) 11.Bd3 dc4 (11...Qa5 12.Nd2 Be6 13.cd5 Bd5=; 11...Be6 12.Qc2 c5 13.f3 cd4=; 11...Re8 12.0-0 Bd6 13.cd5 cd5=; 11...Nd7 12.Nd7 Bd7 13.0-0 Bf5=) 12.Nc4 Be6 13.0-0 Qd5=; B) 11.f3 Ng5 (11...Qa5 12.Nd2 Ng5 13.Bd3 dc4=; 11...Qb6 12.Qc2 Qa5 13.Nd2 Nd2=) 12.Nd2 c5 13.Qb3 cd4=; C) 11.cd5 cd5 (11...Ng4 12.Ng4 Bg4 13.Qb3 cd5=; 11...Qa5 12.Nd2 cd5 13.Bd3 Bf5=; 11...Qd5 12.Qc2 Be6 13.Bd3 c5=) 12.f3 Nd6 13.Nc3 Be6+=; D) 11.Qb3 Bd6 (11...Qa5 12.Bc3 Nc3 13.Qc3 Qa4=; 11...Ng4 12.Ng4 Bg4 13.cd5 cd5=; 11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Be6=) 12.Be2 Qa5 13.Nc3 Bf5+=; E) 11.Nc3 Be6 (11...Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Qb3 Nc3=; 11...Bf5 12.Bd3 dc4 13.Bc4 Nc3=; 11...Qa5 12.Qa4 Qa4 13.Na4 Bf5=; 11...Bd6 12.Bd3 Re8 13.0-0 Qe7=) 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 dc4+=; F) 11.Qc2 Qa5 (11...Ng4 12.Ng4 Bg4 13.Bd3 Nf6=; 11...Bf5 12.Bd3 Qa5 13.Nc3 Nc3=; 11...Bd6 12.Bd3 Qa5 13.Nc3 Nc5=; 11...Nd6 12.c5 Bf5 13.Qb3 Nde4+=) 12.Nc3 Bd6 13.Bd3 Nc5=.

10.Ne5 Be6 A) 11.Qc2 c5 (11...Re8 12.cd5 Qd5 13.Bc4 Qa5=; 11...dc4 12.Bc4 c5 13.0-0 cd4=; 11...Nd7 12.cd5 Bd5 13.Bd3 f5=; 11...Bf5 12.Bd3 dc4 13.Nc4 Be6=) 12.cd5 Bf5 13.Qb3 cd4=; B) 11.cd5 Qd5 (11...Bd5 12.f3 Nd6 13.e4 Be6=; 11...Nd5 12.Bd3 f5 13.0-0 c5=) 12.Qc2 Qa5 13.Bc3 Nc3+=; C) 11.f3 Nd6 12.c5 Nc8 13.Bd3 b6=.

10.Ne5 Re8 A) 11.Qc2 c5 (11...Be6 12.cd5 Qd5 13.Bc4 Qa5=) 12.Bd3 Be6 13.cd5 Qd5=; B) 11.Bd3 Be6 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Bf5=; 11...c6 12.0-0 Bd6 13.cd5 cd5=) 12.cd5 Qd5 13.0-0 Rad8=; C) 11.cd5 Nd5 (11...Qd5 12.Bc4 Qa5 13.Nd2 Nd6=) 12.Qc2 Nef6 13.Bc4 Be6=.

10.Ne5 Bf5 A) 11.Bd3 dc4 (11...Be6 12.cd5 Qd5 13.0-0 Rfe8=; 11...c6 12.f3 Qa5 13.Nd2 Nd2=; 11...Re8 12.f3 Nd6 13.c5 Bc8+/–) 12.Nc4 Qd5 13.0-0 Nd6=; B) 11.Qb3 a5 (11...c5 12.f3 Qa5 13.Nc3 Nd6=; 11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Bd3 Bd3=) 12.cd5 a4 13.Qc4 Nd5+=; C) 11.f3 Nd6 12.cd5 Nd5 13.Qb3 Be6=; D) 11.Nc3 c5 (11...Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Qb3 c5+=) 12.dc5 Qc7 13.Nf3 Rfd8+=; E) 11.cd5 Qd5 12.Bd3 Qa5 13.Nd2 Rfe8=.

7.Nf3 Be6

8.Qb3 Nc6 9.Qb7!? Ne5 10.Ne5=+.

8.Qb3 Nc6 9.cd5? Bd5-/+ 10.Qb7?? Ne5-+ 11.Qa6 Nf3 12.gf3 Bf3 13.Rg1 Ne4 14.Nc3 (14.Be2 Be2 15.Qe2 Bh4-+) 14...Nc3 (14...Qd2) 15.dc3-+ Bf6 16.Qc4 Qd5 17.Qd5 Bd5 18.0-0-0 Bb3 19.Rd7 Rfd8 20.Rc7 (20.Rd3 Be6-+) 20...Rac8 (better 20...Rd1 21.Kb2 Be6-+) 21.Ra7 (21.Rc8 Rc8 22.c4-+) 21...Bc3 (21...Rc3 22.Kb1 Rc1 23.Kc1 Rd1) 22.Ba6 (22.Bh3 Rc5 23.Bd7-+) 22...Rd2 23.Bc8 Ra2 (23...Rc2 24.Kb1 Ra2 25.Rg7 Kg7 26.Rf7 Kf7 27.Be6 Ke6 28.a4 Ra1) 24.Bf5+= g6 25.Bb1?? (25.Ra8 Kg7+=) 25...Rf2 (25...Bd2) 26.h4?? (better 26.Be4=) 26…Bb2 0-1. Max1993Brand (2005) - josefus (2145), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.Qb3 Nc6 9.cd5? Bd5-/+ 10.Qb7?? Ne5-+ 11.Qb5 Nf3 12.gf3 Bf3-+.

8.Qc2 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 c6 11.0-0 Nbd7 12.Bg3 Qa5 13.d4 Qd5 14.Qe2 Ne4 15.Rc1 Ndf6 (15...Ng3 16.hg3 Rfe8 17.Nc3=+) 16.Nc3 Nc3 17.Rc3 Ne4 18.Rb3?? (better 18.Rd3=) 18…Qb3-+ 0-1. jhonores (2190) - Ser75 (2130), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.cd5 Nd5 9.Nc3 c5 10.Qc2 Nc6 11.Bg3 a6 12.Be2 b5 13.0-0 f5 14.Rfd1 g6 (14...Qd7 15.a4 b4 16.Nd5 Bd5 17.Bc4=+) 15.Ne5 Ne5 16.Be5 Rc8 (16...Re8 17.d4 c4 18.Bf3=) 17.Nd5 (17.a4!?+=) 17...Qd5= 18.Qc3 Bd6 19.Bh8 (19.Bd6 Qd6 20.d4 Bd5=) 19...Rf7=+ 20.Bf3 Qc4 21.g3 Qc3 22.Bc3 (22.dc3? Bb8 (22...Kh8 23.Rd6 Bc4 24.Ra6+/-) 23.Bd4 cd4 24.cd4 Bd6-+) 22...Rd7 23.Rdc1 c4 24.Rcb1 Rb8 25.Bc6 Rdd8 26.Bf6 Rdc8 27.Bf3 Kf7 28.Bc3 ½-½. PeterRs (2620) - dewil (2735), ChessWorld.net, 2019.

8.cd5 Nd5 9.d4 Nc6 10.Bd3 Ne5 11.Ne5 c5 12.Qc2 (12.0-0 Rc8=+) 12...h6 (better 12...cd4 13.ed4 Nf4-+) 13.dc5? (13.Bh7 Kh8 14.Bf5 Bf5 15.Qf5 Kg8=) 13...Rc8 (better 13...Bf6!? 14.Qb2 Qc7 15.f4 Qc5 16.g3-+) 14.Qa4 (14.Qb2 Rc5 15.0-0 Ne3 16.fe3 Bf6 17.Rf6 Qf6-+) 14...Bf6 (14...Rc5 15.0-0 Nb6 16.Qe4-+) 15.Qe4 g6 16.Ng6 Ba1 17.Ne7 (17.Ne7 Kg7 18.Qh7 Kf6 19.Nf5 Bf5 20.Qf5 Ke7 21.Qe4 Kf6 22.Qf5 Ke7 23.Qe4 Kf6 24.Qf5=). jhonores (2185) - Sjaakmatinone (2220), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

7.Nf3 Bf5

8.d4 c6 9.Nbd2 Nbd7 10.Qb3 Qb6 11.c5 (11.Qb6 Nb6 12.Bf6 Bf6 13.cd5 Nd5=) 11...Qb3 12.Nb3 Rfe8 13.Be2 (13.Na5 Ne5 14.Ne5 Bc8=) 13...Ne4 14.h3 (14.Na5 Ne5 15.Ne5 Bc8=+) 14...Nc3 (14...Bc5 15.Nh4 Be6 16.Nc5 Nec5 17.Bf4=+) 15.Kd2 (15.Na5!? Ne5 16.Ne5=) 15...Ne4-/+ 16.Ke1 b6 17.cb6? (better 17.Ba6=) 17...ab6-+ 18.a4 Bb4 (worse 18...Ne5 19.Ne5 Bb4 20.Kf1-/+) 19.Kf1 Nc3 (19...Ne5?! 20.Ne5 Rec8 21.Nd3-/+) 20.g4 (20.Nc1 Na4 21.Nd3 Bc3-+) 20...Bc2 (20...Be4 21.Bf4-+) 21.Nbd2 (better 21.Nc1-+) 21...Ba4 22.Bd3 (22.Rc1-+) 22...Bb5 23.Ra8 (23.Bb5 Ra1 (23...cb5?! 24.Ra8 Ra8 25.Kg2-/+; 23...Nb5?! 24.Ke2-+) 24.Kg2 Rh1 (24...Nb5?! 25.Ra1 Ne5 26.de5-+) 25.Bc6 Ne5 26.Be8 Nf3 27.Nf3 Ra1-+) 23...Bd3 (23...Ra8?! 24.Bb5 Nb5 25.Nb3-+) 24.Kg2 Ra8 25.Bg3 Ra2 26.h4 Ne2 27.Nf1 Nf6 28.g5 Ng4 29.Bc7 (29.h5 Ng3 30.Kg3 Nf2-+) 29...Nf2! 30.Kf2 Nd4 31.Kg3 (31.N3d2 Bd2 32.Nd2 Rd2 33.Kg3 Nf5 34.Kh3 b5-+) 31...Nf3 32.Bb6 Bd6 33.Kg4 (33.Kf3 Be4 34.Kg4 h5 35.gh6 f5 36.Kh5 Bf3 37.Kg6 Rg2 38.Ng3 Rg3 39.Kf5 Kf7 40.hg7 Be4) 33...Rg2 34.Kh3 Bf1 35.Rf1 Rg3 0-1. zembelek (2185) - jaroslav (2170), Rated Classical tournament zGqNerVC, lichess.org, 2016.

8.d4 Nbd7=+.

8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.dc3 Nd7=.

8.cd5 Nd5 9.Be2 c5 10.0-0 Nc6 11.Bb2 Qd7 12.d3=+ Bg6 13.Qc2 Rfd8 14.Nbd2 f6 15.Rac1 (15.Ne4 b6=) 15...Rac8=+ 16.Ne4 Na5 17.h3 b5 18.Nh4 Bf7 19.Bg4 Be6 20.Be6 Qe6 21.Nf3 Nb6 22.Rfd1 a6 23.Rb1 Na4 24.Nc3 Qb3 (24...Nb2 25.Qb2 Nc6 26.Rbc1=+) 25.Qb3 Nb3 26.Na4 ba4 27.Kf1 Rb8 28.Ke2 (28.e4 Kf7=+) 28...Rdc8 29.g4 (29.Nh4 Bf8=+) 29...c4=+ 30.dc4 Rc4 31.Rd7 (31.Ne1 Rc7 32.Rd5 Nc5-/+) 31...Bf8 (31...Rc2 32.Kf1 Bf8 33.Rd5-/+) 32.Kd1=+ Rc5 33.Rd3 h5 34.Nd2 ½–½. pierre – pobij, internet, 2010.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 10.0-0=+.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Bf6 10.d4 Nd7 (10...Nc6 11.Bf6 Qf6 12.Qb3=) 11.Bd3 (11.Bf6 Qf6 12.Qb3 N7b6=) 11...Bd3 12.Bf6 N7f6 (12...Qf6 13.Qd3 c5 14.Nbd2=) 13.Qd3 c5 (13...Re8 14.0-0=) 14.0-0 cd4 (14...Qd6 15.dc5 Qc5 16.Rd1=) 15.Qd4 (15.Nd4 Rc8=) 15...Qb6 (15...Qc7 16.Ra2=) 16.Qb6 (16.Nbd2 Qa6=) 16...Nb6 17.Rc1 Ne4 (17...Rfd8 18.Nd4=) 18.Nbd2 (18.Nc3 Nc3 19.Rc3 Rfc8=) 18...Nd2 19.Nd2 Rfc8 (19...Rac8 20.Kf1=) 20.Ne4 (20.Kf1 Rab8+=) 20...Rc1 (20...Nc4 21.Rd1=) 21.Rc1 Rc8 The mate threat is Rxc1 22.Rc8 Nc8 23.Kf1 (23.a4 f5 24.Nc5 Nd6=) 23...Kf8 (23...b5 24.Ke2=) 24.Ke2 Ke7 25.Kd3 Nd6 26.Nc3 Ke6 27.a4 b6 28.Kd4 Nf5 29.Kc4 Nd6 30.Kd4 Nf5 31.Kc4 Nd6 32.Kd3 (32.Kb4 f5=) 32...Ke5 (32...a6 33.e4=) 33.f4 Ke6 (33...Kf5 34.h3=) 34.e4+= Nb7 35.Kd4 (35.g4 Nc5 36.Kd4 f6+=) 35...Nc5 36.a5 (better 36.g4!?+=) 36...Nb3-/+ 37.Kc4 Na5 38.Kb5 Nb3 39.Ka6 Nd4 40.Ka7 b5 41.Nd5? (better 41.Kb6 b4 42.Na4=+) 41...f5–+ 42.Nc3 (42.Kb6 fe4 43.Kc5 Nc2–+) 42...fe4 (42...b4!? 43.ef5 Kf5 44.Nd1–+) 43.Ne4 Kf5 (43...b4 44.Nc5 Kd5 45.Kb6–+) 44.Nc3 (44.Nc5!? Kf4 45.Kb6 Ke3–+) 44...b4 (44...Kf4?! 45.Kb6=+) 45.Nd5 (45.Nd1 Kf4 46.Kb6 Nf3 47.gf3 Kf3–+) 45...b3 46.Kb6 (46.Ne3 Kf4 47.Nc4 Ke4–+) 46...b2 47.Nc3 Kf4 48.Kc5 Nb3 49.Kc4 Nd2 50.Kd5 (50.Kd3 b1Q 51.Nb1 Nb1–+) 50...g5 (50...b1Q 51.Nb1 Nb1 52.Ke6–+) 51.Ke6 (51.Kd4 h5–+) 51...b1Q 52.Nb1 Nb1 53.Kf6 (53.Kf7 Nd2–+) 53...h5 54.g3 (54.Kg6 h4–+) 54...Kg4 55.h3 (55.Kg6 Nd2 56.h3 Kg3 57.Kh5–+) 55...Kg3 56.Kg5 h4 (56...h4 57.Kf5 Kh3–+) 0–1. Blasius – Schubert, BSW–Gast Sbr–Esn, 1987.

7.Nf3 Bg4

8.Bb2 Re8 9.d4 Nc6 10.Nbd2 dc4 11.Bc4= Na5 (11...Bd6 12.0-0=) 12.Be2 (12.Bf7!? Kf7 13.Ne5 Kg8 14.Ng4+/-) 12...Bf8 13.0-0 Qd5 14.Bc3 Rad8 (14...a6 15.Qc2=) 15.Qa4 White gets strong initiative 15...Nc6 16.Bc4 Qh5 17.Qb3 Ne4?? (17...Bc8 18.Bb4=) 18.h3?? (better 18.Ne4 Re4 19.Bf7 Qf7 20.Qf7 Kf7 21.Ng5 Kg6 22.Ne4+-) 18...Nd2= (18...Nc3?? 19.hg4 (19.Qc3?! Bf5=) 19...Qa5 20.Bf7 Kh8 21.Be8 Re8 22.Qb7+-) 19.Nd2 (19.Bd2 Bf3 20.gf3 Rd6-+) 19...Bd6 (19...Bc8!?=) 20.Bf7 Qf7 21.Qf7 Kf7 22.hg4 g5 (22...a6 23.Rfe1+/-) 23.a4 b6 24.Rac1 Re6? (better 24...a6+/-) 25.d5+- Rh6 26.g3?? (26.f4!? gf4 27.dc6 Ke6+-) 26...Ne5? (better 26...Ne7 27.e4 c6 28.dc6 Nc6+/-) 27.Be5 Be5 28.Nf3 (better 28.f4!? gf4 29.gf4+-) 28...Rd5+/- 29.Ne5 Re5 30.Rc7 Re7 31.Rfc1 Rhe6 32.Kg2 Re4 33.Re7 Re7 34.Rc4 Re5? (34...Ke8 35.e4+-) 35.e4 (35.Rc7 Kf8 36.Ra7 Re4+-) 35...Ke6 (35...a5 36.f4 b5 37.ab5 Rb5 38.Rc7 Ke8 39.Rh7 Rb2 40.Kf3 Rb3 41.Kf2 Rb2 42.Ke3 Rb3 43.Kd4 Rg3 44.f5+- (44.fg5?! Rg4 45.Rg7 Kf8+/-)) 36.f4 gf4 37.gf4 The passed pawn on f4 will become decisive later 37...Ra5 38.g5 a6 (38...Kd6 39.Kf3+-) 39.Rc6 Kf7 40.Rb6 Ra4 41.Kf3 Ra3 42.Kg4 a5 43.f5 (43.Rb7 Kg8 44.Kf5 a4+-) 43...a4 (43...Ra4 44.Kf4 Rc4 45.Rb7 Kg8 46.Ke5+-) 44.Rb7 Kg8 45.e5 Rb3 46.e6 (better 46.Ra7 Rb4 47.Kf3+-) 46...Rb7-+ 47.Kh5 a3 48.g6 hg6 49.Kg6 a2 50.f6 Threatening mate... how? 50...a1Q 51.e7 Qg1 (51...Qb1 52.Kh6 Qh7 53.Kg5 Rb5 54.Kg4 Qf5 55.Kg3 Rb3 56.Kg2 Qc2 57.Kf1 Rb1) 52.Kf5 Qf2 (52...Rb5 53.Ke4 Rb4 54.Kd3 Qd4 55.Ke2 Rb2 56.Kf3 Rf2 57.Kg3 Qf4 58.Kh3 Rh2) 53.Ke6 (53.Kg6 Qc2 54.Kg5 Rb5 55.Kf4 Qa4 56.Kg3 Rb3 57.Kf2 Qa2 58.Ke1 Rb1) 53...Rb6 (53...Qe2 54.Kf5 Rb5 55.Kf4 Rb4 56.Kf5 Qe4 57.Kg5 Rb5 58.Kh6 Qh7) 54.Kd7 (54.Kd5 Qa2 55.Ke5 Qa5 56.Kd4 Rb4 57.Ke3 Qa3 58.Ke2 Rb2 59.Ke1 Qa1) 54...Qd4 55.Kc7 (55.Kc8 Rc6 56.Kb8 Qb6 57.Ka8 Rc8) 55...Qc5 (55...Qd6 56.Kc8 Rb8) 56.Kd7 Rd6 57.Ke8 Qc8 (57...Qc6) 0-1. dale70 (2075) - Valtor (2060), Rated Classical game, lichess.org, 2015.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d4+=.

8.Nc3 Nc6 9.Bf6= Bf6 10.cd5 Ne5 (10...Ne7 11.Bc4+=) 11.Be2 (11.d4 Nf3 12.gf3 Bd7+=) 11...Bf3 12.Bf3 Nd3 13.Kf1 Nc5 (13...Qd6!?+=) 14.d4+– Na6 (14...Nd7 15.Be4 Nc5 16.Bc2+–) 15.g3 (15.Be2 Nb8+–) 15...c5 (15...Re8!?+–) 16.dc6+– bc6 17.Bc6 (better 17.Kg2!?+–) 17...Rc8+– 18.Bb7 Rc3 19.Ba6 Qd5 20.Rg1 (20.Kg1 Rb8+–) 20...Qa5 (20...Rb8 21.Rg2+–) 21.Bd3 Ra3 (21...Be7 22.a4+–) 22.Ra3+– Qa3 23.Qc2 (23.Kg2 Rd8+–) 23...g6 24.Kg2 Rb8 25.Rc1 (25.Rd1 a5+–) 25...a5+– 26.Be4 (26.Rd1 Qb3+–) 26...Be7 (26...Rb2 27.Qc8 Kg7 28.Rc2+–) 27.Bd5 Kg7 28.Qc4 (28.Qc7 Rb5 29.e4 Qd6+–) 28...Rf8 (28...Rb2 29.Rc3 (worse 29.Bf7 Qe3 30.Rf1 Qe4 31.Kg1 Rb4=+) 29...Qd6 30.e4+– (worse 30.Bf7 Qf6 31.Rc2 Rc2 32.Qc2 Qf7-/+)) 29.e4+– Qb4 30.Qd3 a4 31.Rb1 Qa3? (better 31...Qd6+–) 32.Qa3 Ba3 33.Ra1 Bb2 34.Ra4 h5 (34...Rc8 35.h4+–) 35.Kf3 (35.Rb4 Bc3 36.Rc4 Bb2+–) 35...f5 36.e5 (better 36.Ke3!? fe4 37.Be4 g5+–) 36...Rd8 37.Rb4 Rd5 38.Rb2 Rd4 39.Rb7 (39.Kg2 f4+–) 39...Kh6 (better 39...Kf8+–) 40.e6?? (better 40.h4+–) 40...Re4= 41.e7 Kg5 42.Rb6 Re7 43.h4 Kh6 44.Rc6 (44.Rb4 Kg7=) 44…Kg7 ½–½. Wall,Bill – Stormy, internet, 2004.

8.Nc3 Nbd7 9.Bg3 c6 (9...dc4 10.Bc4 a6 11.h3=+) 10.cd5= Nd5 (10...cd5 11.Be2=) 11.Nd5 cd5 12.Be2 Nc5 (12...Rc8 13.0-0=) 13.0-0 (13.Qb1 Re8=) 13...b6 (13...Ne4 14.Be5=) 14.Qc2 (14.Ne5 Be2 15.Qe2 Rc8=) 14...Rc8 15.Qb2 (15.Rfc1 Bd6=) 15...Ne4 16.Be5 f6 17.Bf4 g5 18.Bg3 h5 (18...Ng3 19.fg3 Qd6 20.Qb1=) 19.h3+= Bd7 20.Nd4 g4 21.h4 (21.hg4 hg4 22.Bf4 Qe8+–) 21...Ng3= 22.fg3 Rc5 23.Qb1 Kg7 (23...Qe8 24.a4=) 24.Bd3 (24.Bb5 Bc8+=) 24...Bd6 25.Bf5 Bc7 (25...Bg3? 26.Bd7 Qd7 27.Nf5 Kg6 28.Ng3 f5 29.Ne2+–) 26.Be6 Qe8 27.Qf5 Exerts pressure on the isolated pawn 27...Ba4 28.Rac1 Be5 (28...Bg3 29.Rc5 bc5 30.Rb1+–) 29.Bd5 Bd7 (29...Bd4 30.ed4 Bd7 31.Qe4 (worse 31.dc5 Bf5 32.Rf5 Qd7-/+) 31...Qe4 32.Be4+=) 30.Ne6 (30.Rc5 Bf5 31.Nf5 Kh7+=) 30...Be6 31.Be6 Rc1 (31...Qg6 32.d4 Qf5 33.Bf5 (33.Rf5?? Rc1 34.Rf1 Rf1 35.Kf1 Bg3–+) 33...Rc1 34.Rc1 Bg3 35.d5+=) 32.Rc1+– Bg3 33.Ba2 (33.Bb3 Rh8+–) 33...Rh8 34.Bb1 (34.Bd5 Qe7+–) 34...Qf7 35.Rc3 (35.Rc6 Rd8 36.Bd3 Rh8+=) 35...Bd6 (35...Rd8 36.Bc2+–) 36.a4 (36.Be4 Rd8+–) 36...Rd8 37.Rc6 (37.d4+–) 37...Be7 (37...Bg3!? 38.Bd3 Rh8+–) 38.d4+– Kf8 (38...Bd6 39.Bd3+–) 39.Qf4 (39.Bd3 Bd6+–) 39...Qg7 40.Bf5 g3 41.Kh1 (41.Qc7 Rd5+–) 41...Qg8 (41...Bb4 42.Rc7 Bd6 43.Rc8+– (43.Rg7?! Bf4 44.Rg6 Be3 45.Rf6 Kg7 46.Rg6 Kf7=)) 42.Rc7 Qg7 43.Rb7 (43.Ra7?! Bd6 44.Rg7 Bf4+=) 43...a6 (43...Rd6 44.Ra7 Rc6 45.Qb8 Kf7 46.Rc7 Rc7 47.Qc7+–) 44.Rb6 a5 45.Rb7 Bd6 46.Qe4 (46.Qf3 Be7 47.Qh5 Ra8+–) 46...Be7 47.Bg6 Rc8 48.Rc7!! Rb8 (48...Rc7 49.Qa8 Mate attack) 49.Kg1 (49.Bh5?! f5 50.Qf5 Qf6 51.Rc8 Rc8 52.Qc8 Kg7+–) 49...f5 (49...Rd8 50.Bh5 Rb8 51.Ra7+–) 50.Qf5 Qf6 51.Qf6 Bf6 52.Rf7 Kg8 53.Rf6 Kg7 54.Re6 1–0. peze – Caissa, playchess.de, 2004.

8.d4 Nbd7 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Ne5 11.de5+=.

8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qa5 10.Be2 (10.Qa4!? Qa4 11.Na4=) 10...Bf3-/+ 11.Bf3 Qe5 12.Bb7 Nbd7 13.Ba8 Ra8 14.Rb1 Ba3 15.Qf3 Re8 16.Nb5 Bb2 17.Na7 Ne4 18.Qe2 Bc3! 19.0-0 (19.dc3 Nc3 Double attack (19...Qc5 Decoy)) 19...Nd2 (19...Bd2?! 20.Rfd1 Qf5 21.Rb5=+) 20.Rb5 Qd4! 21.Rc1 (21.ed4 Re4 Double attack (21...Re2 Pinning; 21...Re2 Deflection; 21...Re4 Decoy; 21...Re2 Clearance)) 21...Qa7 22.g3 (22.Rd5 Qa3 23.Rd1–+) 22...Qa8 23.Rc3 Qa1 (23...Qa1 24.Kg2 Qc3–+) 0–1. Snicks – bulent_2010, ChessWorld.net, 2012.

8.cd5 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.Qb3 =+.

8.Be2 dc4!? 9.Bc4 Nbd7+=.

8.Be2 c5 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nc6 11.Bg3 a6 12.h3 Bh5 13.Be2 b5 14.0-0 Qd7 15.d3 Rfd8 16.Qb3 Na5 17.Qa2 Bd6 (17...Rac8 18.Rfd1=+) 18.Bh4= Qe6 19.Rfd1 Rac8 Black prepares the advance c4 20.Ne4 Ne4 (20...Be7!?=) 21.Qe6+= fe6 22.Bd8 Rd8 23.de4 c4 24.e5 (24.a4 Bf3 25.gf3 Nb3 26.ab5 ab5+-) 24...Be7 25.Rd8 Bd8 26.Nd4 (26.a4 Bf3 27.gf3 Nb3+/-) 26...Be2+= 27.Ne2 Nb3 28.Ra2 Ba5 29.g4 Nc5 30.Kg2 Bc7 (30...Nd3 31.f4+=) 31.f4+/- Na4 (31...Nd3 32.Kf3+/-) 32.Rd2 a5 (better 32...Nc5!?+/-) 33.Kf3 b4? (33...Bb6 34.Rd6 b4 35.ab4 ab4+-) 34.ab4 ab4 35.Ra2 Nc5 (35...Nb6 36.Ra7 Nd5+-) 36.Ra8 Kf7 37.Ra7 (37.Ra7 Nd3 38.Rc7 Ke8 39.Rc4+-) 1-0. PeterRs (2485) - Mely (2290), ChessWorld.net, 2016.

8.Be2 Qd7 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nc6 (10...a6 11.Qc2=) 11.d4 Ne5 (11...Rad8 12.0-0=) 12.Ne5+= Bd1 (12...Qc8 13.Qb3 Be6 14.d5+=) 13.Nd7 Nd7 14.Kd1 c5 (14...Nb6 15.Bd3+=) 15.Nd5 Bd6 16.Kc2 cd4 17.ed4 Nb8 (17...Rac8 18.Kd3+=) 18.Kd3 Rd8 (18...Nc6 19.Rhb1+=) 19.a4 Nc6 20.a5 (20.Rab1 Rd7+=) 20...Rab8 (20...Rac8 21.Rhb1 Be5 22.Rb7 Bd4 23.Ra2=) 21.Rhb1 Bf8 (21...Kf8 22.h3+=) 22.a6 (22.Rb5 Rd7 23.a6 ba6 24.Ra6 Rb5 25.Bb5 Nb8 26.Bd7 Na6+–) 22...b6 (22...ba6 23.Rb8 Nb8 24.f4+=) 23.Bb5 (23.Rb5 g5 24.Rd1 Bg7+–) 23...Na5 (23...Rbc8 24.Rc1 Rd5 25.Bc6+= (worse 25.Rc6 Rcd8=+)) 24.Nc3 (24.Ne3 Rbc8+–) 24...Rd6 (24...Bd6 25.h3+=) 25.Ne4+– Rd5 26.f4 Rc8 (26...Rbd8 27.Ra4+=) 27.g4 h6 (27...f5 28.Nc3 Rd6 29.h3+–) 28.Nc3 (28.Ra4 Bc5+–) 28...Rd6 (28...Rdd8 29.h4+–) 29.h4 (29.Ra2 Be7+–) 29...Be7 (29...g6 30.Ne4 Rdd8 31.f5+–) 30.h5 Bf6 (30...g6 31.Ra4+–) 31.Ra4 Rcd8 32.Ne2 (32.Rbb4 Be7 33.Ne4 Rd5+–) 32...Kf8 33.Rab4 Be7 (33...Nc6 34.Bc6 Rc6 35.Nc3+–) 34.Rc1 Re6 35.Rbb1 Bc5 36.Rc2 (36.Rd1 Nc6 37.Bc6 Rc6+=) 36...Kg8 (36...g6 37.Rd2+=) 37.Rc3 (37.f5 Re5+–) 37...Re7 (37...Kf8 38.f5 Re5 39.Rc2+=) 38.g5 (38.Rbc1!?+–) 38...hg5= 39.fg5 Bd6 (39...Re5! 40.Kc2 Bd4 41.Nd4 Rd4 42.Rc8 Kh7 43.Bd3 Rd3 44.Kd3 Rd5 45.Ke2 Rg5 46.Rb6 Rh5+–) 40.Rf1 (40.Rbc1 Bc5+–) 40...Bb4+= 41.Rc2 Bc5 (41...Re5 42.Bc4 Nc4 43.Rc4+=) 42.Rf4 (42.g6 f6 43.Rb2 Re5+=) 42...Re6 (42...Re5 43.Rg4+=) 43.Rc3 Nc6 44.Bc6 Rc6 45.Re4 Rcc8 (45...Re6 46.Rc4+–) 46.Kc2 (46.Rc2 Kh7+–) 46...Bf8 (46...Bd6 47.Rc8 Rc8 48.Kb3+–) 47.Rc8 Rc8 48.Kb3 b5 49.Nc3 Rb8 (49...Rc6 50.Nb5 Ra6 51.Nc3+–) 50.d5 (50.Nd5 Bd6+–) 50...Bd6 51.Rd4 (51.Re2 Kf8+–) 51...Kf8 (51...Rb6 52.Rg4+=) 52.Ne4 (52.h6 gh6 53.gh6 f5+=) 52...Ke7 53.Nd6 Kd6 54.Rf4 Rf8 55.Rf5 Kc5 56.Kc3 f6 57.g6 (57.d6 Kd6 58.Rb5 Rc8 59.Kd4 Rc6 60.gf6 gf6+–) 57...Rc8 (better 57...b4 58.Kb3 Re8+=) 58.Rf6?? (better 58.Kb3 Re8 59.d6 Kd6 60.Rb5 Re3 61.Kc4 Re4 62.Kd3+–) 58...b4?? (58...gf6 59.h6 b4 60.Kb3 Re8+–) 59.Kb3 Rh8 60.Rf5 Rh6 61.Ka4 Rh8 62.Rf7 Rh5 63.Rc7 (63.Rg7 Rh6+–) 63...Kd5 64.Ra7 (64.Rd7 Kc5 65.Ra7 Kb6 66.Rg7 Ka6 67.Kb4 Rg5+–) 64...Rh1 65.Rg7 Ra1 66.Kb5 b3 67.Rd7 Ke4? (67...Ke5 68.Rd2 Kf6+–) 68.Rd2 Rc1 69.g7 Rc8 70.a7 Rg8 71.Rb2 Kf3 72.Rb3 Kf4 (72...Ke4 73.Rh3 Kf4 74.Rh8 Rg7 75.a8Q Rg5 76.Kc4+–) 73.Rh3 Re8 74.Rh8 Re5 75.Kc6 Re6 76.Kd7 Re2 77.Rf8 Ke5 1–0. Rybka 4?1 64_bit – Komodo 2?01 64_bit, CCRL, 2011.

8.Be2 Qd7 9.cd5= Nd5 10.Bb2 Nc6 11.d4 Rfe8 12.Nbd2 a6 13.0-0 Bf8 Black gets strong initiative 14.Qc2 Rad8 15.Ng5 (15.Bd3 h6=) 15...Bf5=+ 16.e4 Nf4 17.Bc4 Bg6 18.g3 (18.Qb3!?-/+) 18...Qg4–+ (18...Nd4?! 19.Bd4 Qd4 20.Ndf3=) 19.Nf7 (19.Ngf3 Re4! 20.Qd1 b5–+) 19...Bf7-/+ 20.Bf7 Kf7 21.Qc4 (21.d5!? Ne2 22.Kg2-/+) 21...Kg6–+ 22.Rae1 Ne5 23.Qc7 Ned3 24.f3 Qd7 25.Qb6 (25.Qd7 Rd7 26.gf4 Nb2–+) 25...Qe6 26.Qa5 Nh3 (26...Nb2?! 27.gf4 Qf6 28.e5–+) 27.Kg2 Ne1 (27...Nb2?! 28.d5 Qf6 29.e5-/+) 28.Re1 h6 (28...Kh6 29.d5 Qd7 30.Qb6 Kh5 31.Rc1-/+) 29.f4 White intends e5 29...Qg4 30.Rf1 (better 30.Qf5 Qf5 31.ef5 Kf5 32.Re8 Nf4 33.gf4 Re8 34.Kf3–+) 30...Kh7 31.Qc3 Rc8 32.Qd3 g5 (32...Kh8 33.d5–+) 33.e5 Kh8 34.fg5 Ng5 35.h4 Qh3 (35...Ne6 36.d5 Rcd8 37.Ne4-/+) 36.Kg1 Nh7 37.Rf7 Do you see the mate threat? 37...Bg7 38.d5 Rf8 39.Rb7 Rc2 Threatening mate: Rxd2 (39...Rc2 40.Rg7 Kg7 41.e6 Rb2–+) 0–1. Nebe,Lutz – Merten,Rainer, corr SOK–89–31, 1989.

8.Be2 Qd7 9.cd5 Nd5 10.h3 Be6 (10...Bf3 11.Bf3 c6 12.d4=) 11.d4= Nc6 12.Bh2 (better 12.0-0=) 12...Bd6 (12...f5 13.Bb5=) 13.0-0 (13.e4 Bh2 14.Rh2+= (worse 14.ed5 Bd5 15.Rh2 Bf3 16.Bf3 Nd4-/+)) 13...Bh2= 14.Kh2 Bf5 (14...Rfe8 15.Bb5=) 15.Kg1 (15.Qb3 Nb6=) 15...Rad8 (15...a6 16.Qb3=) 16.Bd3 (better 16.Qb3=) 16...Bh3 (better 16...Rfe8!?=) 17.gh3+– Qh3 18.Ne1 (18.Re1 Rfe8 19.Nbd2 Qg4 20.Kh1 Re6+–) 18...Ne3+= 19.fe3 Qe3 20.Rf2 Qg3 (20...Rd4 21.Qd2 Re8 22.Nc3+=) 21.Rg2 (21.Ng2 Rd4 22.Rf3 Qg4+–) 21...Qe3+= 22.Kf1 Rd6 (22...Rd4!? 23.Qd2 Rf4 24.Rf2 Qh3 25.Ke2 Nd4 26.Kd1 Rf2 27.Qf2 Qg4 28.Kc1 Nb3 29.Kb2 Na1 30.Ka1 Rd8=+) 23.Nd2 Nd4 (23...Rf6 24.Ndf3 Nd4 25.Rf2+–) 24.Ne4 Qf4 25.Kg1 Qe3 26.Nf2 c5 27.Kf1 (27.Rh2 Qg5 28.Ng2 f5+–) 27...c4 (27...Qh6 28.Rc1 Nf5 29.Kg1+=) 28.Bc4 Nf5 29.Qb3 (29.Bd3 Ng3 30.Rg3 Qg3+–) 29...Qb3+= 30.Bb3 Ne3 31.Kg1 Ng2 32.Ng2 (32.Kg2 Rfd8+=) 32...Re8 (32...b5 33.Re1+=) 33.Rc1 Kf8 (33...Rc6 34.Rf1 Re7 35.Nh4+=) 34.Rc7 (34.Ba4 Rb8 35.Ne4 Rd4+=) 34...Re7 35.Rc8 (35.Re7 Ke7 36.Ne3 Ra6+=) 35...Re8 36.Rc3 h5 (36...Rc6 37.Rf3 Re7 38.Nf4+=) 37.Rf3 (37.Ba4 Rb8+=) 37...Re7+= 38.Nf4 (38.Ne3 Ra6 39.a4 g5+=) 38...Rf6 (38...h4 39.N2h3+=) 39.Kg2 g6 40.Kg3 (40.Nd5 Rf3 41.Kf3 Re1+=) 40...Re5 41.N2h3 (41.Bc2 Kg7+=) 41...g5 (41...b5 42.Nd3 Rf3 43.Kf3 Rf5 44.Nhf4=) 42.Nh5+= Rf3 43.Kf3 Ra5 44.Bc2 (44.Kg2 Ra3 45.Bd5 g4=) 44...Ra3 45.Kg4 b5 (45...Rc3 46.Bh7=) 46.Ng5 b4 47.Nf4 (47.Nh7 Ke7 48.Ng3 b3 49.Nf5 Ke8 50.Nd6 Kd7 51.Bb3 Rb3 52.Nf7 a5–+) 47...b3 48.Bh7 (48.Be4 Ra5 49.Bd3 b2=+) 48...a5 49.Ne4 b2 50.Nd2 a4 (50...Ra1 51.Kf3–+) 51.Nd5? (better 51.Nd3!? Rb3 52.Nb1=) 51...Kg7 (51...Ra1 52.Nc3-/+) 52.Bb1 Kh8 (52...Ra1 53.Nc3-/+) 53.Kf4 (53.Nc4 Rb3=) 53...Rh3 (53...Ra1!?-/+) 54.Nb6 (54.Ba2 Kg7=) 54...Rh4 (54...Rh1 55.Ke3 a3 56.Ba2=+) 55.Ke3 Kg7 (55...a3 56.Ba2+–) 56.Kd3 (56.Nbc4 Rh3 57.Kd4 Rh1+–) 56...a3+– 57.Kc2 (57.Ba2 Rh3 58.Kc2 f5+–) 57...Rh3 (57...Rh1 58.Ba2+=) 58.Nbc4+– Rg3? (58...f5 59.Ba2+–) 59.Nb3 (better 59.Ba2!?+–) 59...Rh3 (59...Rg2!? 60.Kc3 Rg3 61.Kb4 Rg1+=) 60.Na3+– f5? (better 60...Rh1+–) 61.Kb2+– f4 62.Nc4 (62.Bf5 Rh2 63.Nc2 f3+–) 62...f3 63.Nbd2 f2 64.Nf1 Kf6 65.Kc2 Rh8 (65...Kg5 66.Kd2 Rh4 67.Kd3+–) 66.Kd2 (66.Kd3 Re8 67.Nce3 Rb8+–) 66...Rc8 67.Bd3?? (better 67.Nce3 Rb8 68.Bh7 Rb2 69.Kd3+–) 67...Rd8+= 68.Ke2 Rd3 69.Kd3 ½–½. Komodo 2?01 64_bit – Rybka 4?1 64_bit, CCRL, 2011.

8.h3 Bf3 9.Qf3 c6 (9...Nc6 10.Bb2=+) 10.d3 dc4 (better 10...Nbd7 11.Bd4 dc4 12.dc4 Nc5=+) 11.d4 (better 11.dc4!? Nfd7 12.Bc3=) 11...Nbd7 (11...Qa5 12.Nd2 b5 13.e4-/+) 12.Bc4 (12.Bf6 Nf6 13.Bc4 Qa5 14.Ke2 Rfe8=+) 12...Ne5-+ 13.de5 Nd5 (better 13...Qa5!? 14.Nd2 Qe5-/+) 14.0-0=+ Qa5 (14...Nb6 15.Ba2=+) 15.Rc1 (15.Bd5 cd5 (worse 15...Qd5 16.Qd5 cd5 17.Nc3+/-) 16.Rd1 Rfd8=) 15...Rad8 (15...Nb6 16.Qf4=+) 16.Qe4= Qd2?? (better 16...b5 17.Bb3 Nb4=) 17.Nd2+- Rfe8 18.Bd3 g6 19.Nf3 Bd6 (19...Nb6 20.Rd1+-) 20.Nh2 (better 20.Bc4 Be7+-) 20...Be5 21.Ng4 (better 21.Qc4 Ba1 22.Ra1+-) 21...Ba1 22.Nh6 (22.Qf3!? Bg7 23.e4 h5+-) 22...Kg7 23.Qh4?? (better 23.Qc4 Kh6 24.Ra1+-) 23...Bf6+/- 24.Nf5 gf5 25.Qg3 Kf8 26.Bf5 Be5 (better 26...Nc3 27.Qg4 Rd4 28.ed4 Ne2 29.Kf1 Nc1+-) 27.f4?? (better 27.Qh4+-) 27...Ne3 28.fe5 (28.Qe3? Bd4 29.Qd4 Rd4-+; 28.Bh7?! Bg7=) 28...Nf5 29.Qc3 (29.Qf4 Nd4 30.Re1 Rd7+=) 29...Nd4 (29...Re7=) 30.Qc5 (30.Qb4!? Re7 31.Rc4+=) 30...Kg7 (better 30...Re7 31.Re1 b6=+) 31.Qa7?? (better 31.Re1 b6 32.Qc3=) 31...Ne2-+ 32.Kh2 Nc1 33.Qb7 (33.Qf2 Nd3 34.Qf6 Kg8 35.Qg5 Kf8 36.Qh6 Ke7 37.Qf6 Kd7 38.Qf5 Kc7 39.Qf7 Kc8 40.Qf5 Kb8 41.Qh7 c5-+) 33...Re5 (better 33...Re6!? 34.a4 Rd5 35.Qb2-+) 34.Qc6 Ne2 35.Qf3 Rde8 36.Qg4 Kh8 37.Qd7 R5e7 (37...R8e7 38.Qd6-+) 38.Qd6 (38.Qf5 h6 39.Qf6 Kh7 40.a4-+) 38...Re4 (better 38...Kg7!? 39.a4-+) 39.Qf6 White is in command 39...Kg8 40.Qg5 Kf8 41.Qh6 Ke7 42.Qh7 Re6 43.Qh4 Kd7 44.Qh7 R8e7 45.Qd3 Rd6 (better 45...Kc7-/+) 46.Qb5= Kc7 47.Qc5 Kd7 48.a4 (48.Qb5 Rc6 49.Qb7 Kd6 50.Qb4 Rc5 51.Qb6 Kd5 52.Qd8 Ke6 53.Qb6 Kd5 54.Qd8 Ke6 55.Qb6 Kd5=) 48...Rc6 (48...Nd4 49.a5-/+) 49.Qb5 (better 49.Qd5!? Kc7 50.Qa5 Kc8 51.Qa8 Kd7 52.Qb7 Kd6 53.Qb4 Rc5 54.Qb6 Kd5 55.Qd8 Ke6 56.Qb6 Kd5 57.Qd8 Ke6 58.Qb6 Kd5=) 49...Nc3 50.Qf5 Kc7 51.Qf4 Kb7?? (better 51...Kc8-/+) 52.Qb4+- Ka6 53.Qe7 Na4 54.Qf7 Nc5 55.Qc4 (55.h4 Kb6+-) 55...Kb7 56.Qb5 Kc7 57.Qa5 (57.h4 Kd6+-) 57...Kd6 58.Qd2 Ke6 59.h4 Rc7 (59...Ne4 60.Qd4 Nd6 61.Qe3 Kd7 62.h5+-) 60.Qf4 Re7 (60...Ra7 61.h5 Ra4 62.Qe3 Kd5 63.h6+-) 61.Qh6 (61.h5 Nd7+-) 61...Kd7 (61...Kd5 62.Qd2 Ke5 63.g4+-) 62.Kh3 Ne6 (62...Re6 63.Qg7 Kd6 64.h5+-) 63.Qf6 (63.g4 Rg7+-) 63...Ke8 (63...Re8 64.h5+-) 64.g3 (64.g4 Kd7+-) 64...Nf8 65.h5 Re6 66.Qh8 Kf7 67.Qc3 (67.g4 Re3 68.Kh2 Ne6+-) 67...Rh6 68.Qf3 (68.g4 Ne6+-) 68...Kg7 (68...Kg8 69.g4+-) 69.g4 Ne6 70.Qf5 (70.Kh4 Rf6 71.Qd5 Nf8+-) 70...Rf6 (70...Kh8+-) 71.h6 (better 71.Qe5 Kf7 72.g5+-) 71...Rh6 72.Kg3 Rf6 73.Qe5 Kf7 74.g5 (74.Qd5 Kg7+-) 74...Rg6? (better 74...Ng5!? 75.Qd5 Kg6+/-) 75.Qf5+- Kg7 76.Qe5?? (better 76.Kh4!?+-) 76...Kf7+/- 77.Kg4 (better 77.Qd6!?+/-) 77...Rg5= 78.Qg5 Ng5 ½-½. MARYMARY - GARVEL (1700), ChessWorld.net, 2012.

8.h3 Bh5 9.Be2 dc4 10.Bc4 Nc6 11.Bb2 a6 12.d4 b5 13.Ba2 Rc8 14.Nbd2 Qd7 15.0-0 Nd8 16.Qb3 Bf3 17.Nf3 Ne6 18.Ne5 Qd6 19.Rfd1 Qb6 20.d5 Nc5 21.Qc2 Bd6 22.Rac1 Rfe8 23.Nc6 Nfd7 24.Bb1 Ne4 25.Rd4 Ndf6 26.Re4 Ne4 27.Bd4 Bc5 28.Bc5 Qc5 29.Qc5 Nc5 30.Rc5 g6 31.g4 Kf8 32.g5 Kg7 33.Bd3 f6 34.h4 fg5 35.hg5 h6 36.gh6 Kh6 37.Nb4 a5 38.Nc6 b4 39.Ra5 Ra8 40.ab4 Ra5 41.ba5 g5 42.a6 Kg7 43.a7 1–0. onny555 (1850) – tflk (1785), gameknot.com, 2014.

8.cd5 Nd5

9.Be2 Nc6

10.Bb2 Qd7 11.0-0 Rfe8 12.d4 a6 13.Nbd2 Bf8 (13...Rad8 14.e4 Nf4 15.d5=) 14.Qc2 Rad8 (14...Nf4 15.Bc4 Bf3 16.Nf3+–) 15.Bd3 g6 (15...h6 16.Bh7 Kh8 17.Bd3=) 16.Rfe1 Bh6 17.h3 Be6 18.e4 (18.Ne4 Bf5=) 18...Nf4= 19.d5 Nh3 (19...Nd3 20.Qd3 f6 21.Bf6 Ne7+–) 20.gh3+– Bh3 Threatening mate... how? 21.Nh2 (21.Kh1 Bg4+–) 21...Ne5+– 22.Be2 c6 23.Ndf3 Bf4 (23...Nf3 24.Bf3 Bf4 25.Red1+–) 24.Ne5+– Be5 25.Be5 Re5 26.f4 Re7 27.Bf3 (27.Rad1 Rde8 28.Bc4 cd5 29.Bd5 Be6+–) 27...Rc8 (27...cd5!? 28.ed5 Re1 29.Re1 Qd6+–) 28.Rac1 Qc7 29.Qc5 Qd7 (29...b6 30.Qb4 (30.Qc6?! Qf4 31.Qc8 Bc8 32.Rc8 Kg7=) 30...c5 31.Qd2+–) 30.d6 Re6 (30...b6 31.Qb6 Qd6 32.e5 (worse 32.Qa6 Qf4 33.Kh1 c5+–) 32...Qa3 33.Ra1+–) 31.e5 h5 (31...Bf5 32.Ng4 Bg4 33.Bg4+–) 32.Nf1 (32.Bd5 Ree8 33.Be4 Bf5+–) 32...g5 (32...Rd8 33.Ne3+–) 33.Ng3 (33.fg5 Rg6+–) 33...gf4 (33...h4 34.f5 Rh6 35.e6 fe6 36.Re6+–) 34.Nh5 Rg6 35.Kf2 (35.Kf2 b6 36.Qb6+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Zylla,Johannes, corr SOK–92–85, 1992.

10.Bb2 Bf6 11.Qc2 Re8 12.0-0 (12.d4 Bf3 13.gf3 Bh4-/+) 12...Qd7 (12...Nf4! 13.Bd1 Nd3 14.Bf6 Qf6-/+ (worse 14...gf6 15.Nc3+=)) 13.d4 a6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bf5 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Qg4 18.Qc4 Rad8 19.Rab1 Rc8? (19...Rb8 20.Bb4=) 20.Rfe1?? (20.Rb7 Qd7+–) 20...h5? (better 20...Nd8!?+=) 21.h3 (better 21.Rb7!? Qd7 22.a4+–) 21...Qe4+– 22.Nd2 (22.Rb7?! Nd4 23.Bd4 Qb7 24.Bf6 gf6=) 22...Qh4 23.e4 (better 23.Rb7!? Nd8 24.Rc7 Rc7 25.Qc7+–) 23...Qf4 24.g3 Qg5 25.Nf3 White intends d5 25...Qg6 26.e5 Bd8 27.d5 Ne7 28.e6 (28.Rb7 Qf5 29.Kg2 Qd7+–) 28...f6? (28...fe6!? 29.de6 b5+–) 29.Nh4 (29.Rb7 Qf5 30.Qa4 Rf8+–) 29...Qg5+– 30.Rbd1 Nf5?? (better 30...Qh6+–) 31.Nf5 Qf5 32.d6 cd6 (32...Ra8 33.e7 Kh7 34.Qf7+–) 33.e7 (33.e7 Rc4 34.ed8N Rd8 35.Bb4–+; better 33.Qc8 Qf2 34.Kf2 Bb6 35.Bd4 Bd4 36.Rd4 Rc8 37.Rd6+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xviii/12, 1989.

6.Qb3 c5

7.cd5 Nd5 8.Bc4 Nf6 9.Nf3 Nc6=+ 10.Bb2 a6 11.Qc2 b5=+ 12.Be2 c4 13.a3 Ba5 14.0-0 Bg4 15.d3= cd3 16.Bd3 Rc8 17.Qe2 Bf3 18.gf3 Qd5 19.f4 Ne4 20.a4= Nc5 21.Bc2 Na4=+ 22.Rd1 Qe6 23.f5 Qh6 24.Ba4 Bc7 25.f4=+ ba4 26.Ra4 Bb6 27.Kh1 Ne7 28.e4 Rfd8 29.Rf1 Qh3 30.Re1 Rd3 31.Ra3 Rcd8 32.Qg2 Qg2=+ 33.Kg2 a5 34.Rd3 Rd3 35.Rc1 f6 36.Ba3 Kf7 37.Rc3 Rc3 (37...Rd1 38.Be7 Ke7 39.Na3-/+) ½–½. Benassi,Aspasio – Giordana,Marco, ASIGC, 2001.

7.Nf3 Nc6 8.Bc3 Bf5 9.a3 Bc3 10.Nc3 d4 11.Nd5 Na5 12.Nf6 Qf6 13.Qb2 de3 14.Qf6=+ ed2 15.Kd2 gf6 16.Kc3 Rad8 17.Be2 Rfe8 18.Rhe1 Kf8 19.Rad1 Rd1 20.Bd1 Rd8 21.Be2 Rd6 22.Rd1 Rb6 23.Nd2 Nc6 24.Nb3 Rb3 25.Kb3 Nd4 26.Kb2? Ne2–+ 27.g3 Nd4 28.a4 Be4 29.f4 f5 (29...f5 30.a5 Ke7–+) 0–1. Roczniak,Jan – Matejek,Lucjan, Poland, 1981.

7.a3 Ba5

8.Bb2 Re8 9.cd5= Nd5 (9...a6 10.Qc2 Nbd7 11.Nf3 Nd5 12.Bc4 Nf8+=) 10.Bc4 Be6 11.Ne2 (11.Qb7 Nd7 12.Bd5 Rb8+=) 11...Qd7 (11...b6 12.0-0 Nc6=) 12.0-0 (12.Nbc3 Nb6+=) 12...Nc6 13.d4 (13.Nbc3 Nb6 14.Be6 fe6=) 13...cd4 (13...b5 14.Bd5 Bd5 15.Qc2 cd4 16.Nd4-/+) 14.Bd4 Rac8 (worse is 14...Nd4 15.Nd4 Red8 16.Rd1=) 15.Qd3 Nd4 16.Nd4 Rc4 17.Ne6 Nb6 (17...Rec8 18.Nf4 Nf6 19.Qd7 Nd7 20.Ra2+=) 18.Qd7= Nd7 19.Nd4 Rec8 20.Nb3 Nc5 (better is 20...Bc7!?+=) 21.Na5+/– Nd3?? (better is 21...Ra4 22.Nb7 Nb7+/–) 22.Nc4+– Rc4 23.Nd2 Rc2 24.Ne4 Kf8 (24...h6 25.Rfd1 Ne5 26.Nd6+–) 25.Rfd1 Ne5 (25...f5 26.Rd3 fe4 27.Rd7+–) 26.Nd6 b6 27.Nc8 Rc8 28.f4 Ng4 29.Rd3 Re8 30.Re1 f5 31.h3 Nf6 32.Kf2 Ne4 33.Kf3 Re7 34.Red1 Kf7 35.Rd4 h5 36.Rd8 g5 37.fg5 Ng5 38.Ke2 Ne4 39.R1d7 Nc3 40.Kd3 Nb5 41.Re7 Ke7 42.Ra8 a5 43.a4 Nd6 44.Rh8 Ne4 45.Rh5 Nc5 46.Kc4 Na4 47.Rf5 Nb2 48.Kb5 a4 49.Kb6 a3 50.Rf1 Kd6 51.Kb5 Kd5 52.Ra1 Nc4 53.Rd1 (53.Rd1 Ke4 54.Kc4 Ke3 55.h4+–) 1–0. Ljungstroem,David – Brissman,Anders, corr SSKK 3–10, 1986.

8.cd5 Nd5 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Nc6 11.Bb2 Be6 –+. Rabinovich – Oldekop, Su 1969.

8.cd5 Nd5 9.Nf3 Nc6 10.Bb2 Re8 11.Qc2 Qe7 12.Nc3 Bc3 13.dc3=+ Rd8 14.Be2 Bg4 15.c4= Nb6 16.0-0 Re8 17.Qc3 f6 18.Qc2 Qe6 19.Bd3 g6 20.Bg6 Bf3?? 21.Bh7 Kh8 22.gf3 Nd4?? 23.ed4+– Rg8 24.Bg6 Qf7 25.Kh1 Rg6 26.d5 Qh7 27.Qe4 Rag8 28.Rg1 Qh2!? (29.Kh2 Rh6 30.Qh4 Rh4#) 0–1. Frosinos,Ioannis – Ikonomopoulou,Maria, Glyfada op 3rd, 2001.

6.Qb3 Nc6

7.Bb2 Qe7 8.cd5=+ Na5 9.Bf6 (better 9.Qc2!? Nd5 10.a3=) 9...Qf6-+ 10.Qb4 Qa1 11.Bd3 b6 (better 11...Qa2!? 12.Nc3 Qa1 13.Bb1 Bf5-+) 12.Ne2=+ Ba6?? (12...Bb7 13.Nec3 c5+=) 13.Bc2?? (better 13.Ba6 Qa2 14.Nec3+-) 13...Qa2-+ 14.Nd4 (14.Qe4 f5 15.Nc1 Qb2 (15...fe4?! 16.Na2 Rae8 17.Nbc3-/+) 16.Qe6 Kh8-+) 14...Rad8 (better 14...Qd5 15.Nf5 Qc4 16.Qc4 Bc4-+) 15.e4?? (15.Nc3 Qa1 16.Qb1 Qb1 17.Bb1-+ (17.Nb1? Rd5 18.Nf5 Re8-+)) 15...c5-+ 16.dc6 Rd4! 17.Qd4 Qc2 18.Nc3 Nc6 (better 18...Nb3 19.Qd5-+) 19.Qa4 Qc1 20.Nd1 (20.Qd1 Qb2 21.Qb1-+) 20...Bd3 (better 20...Rd8 21.d3 Bd3 22.f3-+) 21.Qa2 (21.f3 Rd8 22.Kf2-+) 21…Nb4 (21...Nb4 22.Qb2 Nc2 23.Qc2 Bc2-+) 0-1. zembelek (2080) - kalantarib3 (1990), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

7.Bb2 Be7 8.cd5 Qd5 9.Bf6= Qb3 10.ab3 Bf6 11.Nc3 Nb4 12.Rc1 Bf5 (12...Bf5 13.Nf3 Rfd8-/+) 0–1. Waibel,Ulrich (1830) – Reisinger,Georg (2095), BdF Pyramide, 2005.

7.Bb2 Re8 8.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.Nf3 Re8 7.Qb3 Nc6 8.Bb2).

7.cd5 Nd5 8.Bc3 Be6 9.Qb2 Nc3 10.Nc3 Re8 11.Bb5 Qg5 12.Bc6 bc6 13.Nge2 (13.Qb4 Qg2 14.Qe4 Bd5 15.Qg2 Bg2=) 13...Rab8 (13...Qg2? 14.Rg1 Qh2 15.Qb4+–) 14.0-0 Bd5 (14...Bf5 15.Qb3-/+) 15.f3 Bd6 16.Qc2 Qh4 17.g3 ½–½. Neri,Enzo – Vieito Soria,Luis M, corr ICCF TT, 2003.

7.cd5 Ne5 8.Qb4=+ Nd5 9.Qd4 Nc6 10.Qb2 Ndb4 11.a3 Nd3 12.Bd3 Qd3 13.Qc3 Qg6 14.Ne2 Bf5 15.0-0 Rad8 16.d4 Qd6 17.Nd2 Rfe8 18.Nc4 Qd7 19.Rfe1 Be6 20.Nd2 Ne7 21.e4 c6 22.Nf3 f6 23.Rad1 Bf7 24.Ng3 h5 25.e5 Nd5 26.Qc1 Qe7 27.Nf5+= Qf8 28.ef6 Nf6+= 29.Ne5 Ng4 30.Nf7 Qf7+= 31.Re8 Re8 32.Qg5 Rf8 33.Ne7 Kh7 34.f3 g6? 35.d5 cd5 36.Nd5 Nf6 37.Nf6 Qf6 38.Rd7 Kg8 39.Qf6 Rf6 40.Rb7 Ra6 41.Rb3 Kf7 42.Kf2 Ke6 43.Ke3 Ke5 44.h3 Ra4 45.g4 hg4 46.hg4 g5 47.Rb5 Kf6= 48.Rb3 Ke5 49.Ke2 Kf6 50.Re3 Rd4 51.Re8 Ra4= 52.Re3 Rd4 53.Ke1 Kg6 54.Re6 Kh7? 55.Ra6 Rd7+/– 56.Ke2 Re7 57.Kd3 Kg7 58.Kd4 Kh7 59.Kd5 Kg7 60.Kd6 Rf7 61.Ke5 Rf3 62.Ra7 Kg6 63.Ra6 Kf7 64.Ra4 Kg6 65.Ra6 Kf7 66.a4 Rf4 67.a5 Rg4 68.Kf5 Rg1 69.Ra7 Ke8 70.a6 Ra1 71.Ra8 Kd7= 72.a7 Ra5 73.Kg4 Kc7 74.Rg8 Ra7 75.Rg5 ½–½. Schwartz,Simon – Jacobi,Karl Heinz (2190), Salzwedel op, 2000.

7.Nf3!? Re8 8.Nc3 Ne5 9.Qb4 –+.

7.Bg3 d4 8.Ne2? (8.a3 Ba5 9.Nf3 Bf5–+) 8...de3 (better is 8...Re8 9.Bh4–+) 9.fe3 Ne4 10.Qb2 Re8 11.Nbc3?? (11.a3 Ba5 12.Nbc3–+) 11...Ba3 12.Qc2 Nb4 13.Qd1 (13.Qe4 Re4 14.Ne4–+) 13...Nd3 0–1. towa (1915) – zunsurfer (2040), gameknot.com, 2014.

7.Bb2 dc4

8.Bc4 Bd6 9.Nf3 Na5 10.Qc2 Nc4 11.Qc4 c5 12.Qc2 Re8 13.d3 Bf5 14.Nbd2 Rc8 15.e4 c4-/+ 16.Bf6 Qf6 17.0-0 cd3 18.Qd3 Rcd8 19.Qb5 Bc8 20.Rad1 a6 21.Qb3 b5-/+ 22.a4 Bd7 23.ab5 Bb5 24.Rfe1 Bf4 25.Nf1 Rd1 26.Qd1 Bc6 27.Qd3 a5-/+ 28.Qc4 Bc7 29.Rc1= Re6 30.Ne3 Bb6 31.Nd5 Bd5 32.ed5 Re8 33.Qc6 Rd8 34.Rb1 Qc6= 35.dc6 Bc7 36.Kf1 ½–½. Benassi,Aspasio – Woischke,Norbert, TKM/SF/01, 2001.

8.Bc4 Qe7 9.Qc2 Ne5 10.Be2 Bg4 11.f3 Bh5 12.a3 Bg6 13.e4 Ba5 14.Qa4 Bb6 15.Nh3 c5 16.Nf4 Qd6 17.Qb3 Bc7 18.g3 Nc6 19.Ra2 b6 20.Bb5 Nd4 21.Bd4 Qd4 22.Ng6 hg6 23.Qc4 Qe5 24.Nc3 Qh5 25.f4+= g5 26.e5 Ng4 27.Bc6 gf4 28.Ba8 Ra8 29.d4 Rd8 30.e6 fg3 31.Re2 Nh2–+ 32.Kd1 fe6 33.Qe6 Kh8 34.Qe7 Qf3 35.Rg1-/+ Nf1 36.Kc2=+ cd4 37.Qc7 Rf8 38.Re7 dc3 39.Qc3 Rf6 40.Qf3= Rf3 41.Ra7 g2 42.Kd1 Rf2 43.Ke1 Rb2 44.Ra4 Ne3 45.Re4 Rb1 46.Kf2 Rf1 47.Kg3 Rg1 48.Re3 Rb1 49.Kg2 g6 50.Re6 Kg7 51.Kh3 Kh6 52.Kh4 Rb3 53.Kg4 Ra3 54.Rb6 Ra4 55.Kh3 Kh5 56.Rb3 g5 57.Rd3 Ra7 58.Rc3 Ra1 59.Kg3 Rg1 60.Kh3 Rb1 61.Rd3 Rb4 62.Rc3 Re4 63.Rd3 Ra4 64.Kg3 Rc4 65.Re3 Rg4 66.Kh3 Rd4 67.Kg3 Rd1 68.Rc3 Ra1 69.Rd3 Rg1 70.Kf2 Rc1 71.Kg3 Rc2 72.Rf3 Rc5 73.Rd3 Rc1 74.Rb3 Rg1 75.Kf2 Ra1 76.Kg3 Ra5 77.Rd3 ½–½. bambinik – NemoEimi, internet, 2001.

7.Bb2 d4!

8.Nf3 de3 9.fe3 Ne4 10.Nc3 Bf5 11.Ne4 Be4 12.0-0-0 Qe7 13.Bd3 Na5 14.Qc2 Bd3 15.Qd3 Qe6 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Qc4 18.Qc4-/+ Nc4 19.Kc2 Rfe8 20.Rhe1 Rad8 21.Kc3 Ne5 22.Ne5 Re5 23.d4 Rf5 24.Rd2 Kf8 25.Rb2 b6 26.Kc4 Ke7 27.e4 Rh5 28.h3 Ke6 29.Rf2 Ra5 30.d5 Ke7 31.g4 Rd7 32.Ref1 Ke8 33.Re1 Rc5 34.Kb3 Re7 35.Rfe2 Kd7 36.Rd1 Kd6 37.Rf1 Rd5 (37...Rd5 38.ed5 Re2 39.Rf7 Re7 40.Re7 Ke7–+) 0–1. Borrmann – Cena, CiF cp, 1989.

8.Nf3 Re8 9.Be2 Bc5 10.0-0 Bf5 11.Qb7= Qd6 12.ed4 Nd4 13.Nd4 Bd4 14.Bd4 Qd4 15.Nc3 Qd2 16.Rac1 Ne4 17.Nd5 Rac8 18.Bf3= Nf2 19.Qa7 Nd3 20.Ra1 Qg5 21.Kh1 Ne5 22.Be2 Be4=+ 23.Nf4?? Ng6–+ (23...Ng6 24.a4 Nf4–+) 0–1. Benassi,Aspasio – Horton,Justin, IECG, 2001.

8.Nf3 Re8 9.Be2 de3 10.fe3 Ne4 11.Nc3 Nd2!? 12.Nd2 Re3 13.Nf3 Qe7 14.0-0 Qc5 15.Kh1 Bc3 16.Bc3 Re2 17.Rae1 Re1 18.Re1 Qf8 19.Qb5 a6 20.Qh5 Be6 21.Ng5 Bf5 22.Nh7?? Bh7 (22...Bh7 23.Qg5 Rd8–+) 0–1. Martine – Van der Kooij, corr EU, 1991.

7.Bb2 Be6

8.a3 dc4 9.Qa4 Ba5 10.Bc4 Ne4 11.Nf3 (11.Be6 Bd2 12.Ke2 Qh4–+) 11...Nc5 12.Qb5 Bc4 13.Qc4 Nd3 14.Ke2 Nb2 15.Qb3 Qd7 (15...Qf6!? 16.Ra2 Na4 17.Qa4 Qg6+=) 16.Qb2+= Rad8 17.Qc2 (17.d4!?=) 17...Qg4 18.Kf1 Rfe8 19.h3 Qd7 20.Nc3 Ne5 21.Ne5 Re5 22.d4 Re6 23.Ne2 Rc8 24.Rb1 c5 25.d5 Ree8 26.Qb3 Bc7 27.Qc4 Bd6 28.a4 Qf5 29.Rb7 Re3 30.Qg4 Rd3 31.Ng3 Qg4 32.hg4 Bg3 33.Ke2 Rd5 34.fg3 Re8 35.Kf2 Rd2 36.Kf3 g5 37.Rc1 Re5 38.Ra7 Rd3 39.Kf2+= Rd2 40.Kf3 Rd3 41.Kf2+= Rd2 42.Kf3–+ Rd6 43.Kf2+= h6 44.Rc7 Rf6 45.Kg1 Re2 46.Rf1? Rf1-/+ 47.Kf1 Ra2 48.Rc5 Ra4 49.Kf2 Rg4 50.Kf3 h5 51.Ra5 Kg7 52.Rb5 Kg6 53.Rb6 f6 54.Ra6 Rb4 55.Kf2 Kf5 56.Rc6 Rb2 57.Kg1 Rd2 58.Ra6 Rd5 59.Kf2 Re5 60.Rb6 Ra5 61.Rd6 Kg6 62.Rb6 Ra2 63.Kf1 Kf5 64.Rd6 Ke5 65.Rc6 Kf5 66.Rd6 h4 67.gh4-/+ gh4 68.Rd8 Ra5 69.Rf8 Kg5 70.Kf2 Rf5 71.Kg1 Kf4 72.Kh2 Kg4 73.Rg8 Rg5 74.Ra8 f5 75.Rh8 Rg7 76.Rh6 Re7 77.Rh8 Re4 78.Rh7 Kg5 79.Rh8 Rg4 80.Rf8 Kf4 81.Re8 Rg7 82.Rh8+= Kg4 ½–½. Simion,N (1895) – Bida,M (2205), Arad ROM, Romania Open, 2012.

8.Nf3 Re8 9.a3 Ba5 10.Be2 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Re4 13.Qc2 Rg4 14.0-0 Qd5 15.Ne1 Ne5 16.Be5 Qe5 17.d4 Qh5 18.Nf3 Qh3 19.g3 Rg6 20.Ne5 Rh6 21.f3 Nd5 22.Ng4 Rc6?? 23.Qf5+– (23.Qf5 Ne3 24.Nf6 (24.Ne3?! Qf5 25.Nf5 Re8+/–) 24...Rf6 25.Qh3+–) 1–0. Saez – Perez, corr ESP–ch M, 1981.

8.Nf3 Re8 9.a3 Bf8 10.Qc2 d4 11.Nd4= Nd4 12.Bd4 Qd4 13.ed4 Bg4 14.Be2 Be2 15.Qb2 Bd3 16.Kd1 Ne4 17.Rg1 Nf2 18.Kc1 Bc4 19.Qc3 Nd3-/+ 20.Kc2 b5 21.g4 Re1 22.Re1 Ne1 23.Kd1 Nd3 24.Kc2 Re8 25.Qd3 Bd3 26.Kd3 Re1 27.Kc2 Rh1 28.Ra2 Rh2 29.Nc3 a6 30.Nd5 Bd6 31.a4 b4 32.Rb2 a5 33.Rb3 h5 34.gh5 Rh5 35.Ne3 f5 36.Nc4 f4 37.Rb1 g5 38.Rg1 Kf7 39.Na5 Ke6 40.Nc4 Kd5 41.Nd6 cd6 42.a5 Ke4 (42...Ke4 43.Kb3 f3 44.Re1 Kd4–+; 42...Kc6 43.a6 Kb6 44.Kb3–+) 0–1. Riepe,Bernhard – Noack,Mario, 2004.

7.Nf3 Ne5

8.Ne5 Qd6 9.Nd3 Ba5 10.cd5 Nd5 11.Be2 c6 12.0-0 Be6 13.Qa4? Bd2-/+ 14.Nd2 Nc3–+ 15.Qc2 Ne2 16.Kh1 Rfd8 17.Rfe1 Qd3 18.Qd3 Rd3 19.Re2 Rad8 20.Nf3 Rd1 21.Re1 Re1 22.Ne1 Rd2 23.Kg1 Ra2 24.Ra2 Ba2 25.Nd3 a5 (25...a5 26.Nc5 b5–+) 0–1. berlinwall (1635) – pierre (2180), internet, 2007.

8.Ne5 Bd6 9.Nf3 dc4 10.Bc4 c6 11.a4 Qb6 12.Nc3 Qb3 13.Bb3 Re8 14.0-0 Bf5 15.d4 h6 16.Rfc1 Bd3 17.a5 g6 18.Na4 Rab8 19.Nb2 Bb5 20.Nc4 Bc4 21.Bc4 Re7 22.g3 Kg7 23.Bd3 a6 24.Rab1 Rd8 25.Rb3 Rdd7 26.Nd2 c5 27.dc5+/– (27.dc5 Bc7 28.Nc4+/–) 1–0. pcmvr (2865) – sisterofmercy (2590), net–chess.com, 2009.

8.Ne5 Bd6 9.Nf3 dc4 10.Bc4 c6 11.Nc3 b5 12.Bd3 a6 13.a4 Be6 14.Qb1 b4 15.Ne4 h6 16.0-0 c5 17.Nd6 Qd6 18.Rc1 Rfd8 19.Bf5 Bf5 20.Qf5 Rac8 21.Rc4 Nd7 22.a5 Rb8 23.Rb1 Rb5 24.Qc2 (better is 24.d4!?=) 24...Ra5-/+ 25.d4 Rb5 26.Nd2 a5 27.Nb3 a4 28.Nd2 (28.Nc5 b3 29.Qc1 Nc5 30.Rc5 Rc5 31.dc5 Qd2–+) 28...Nb6 29.Ne4 Qg6 30.Rc5 Rc5 31.Qc5 (better is 31.dc5 b3 32.Qc1 Qe4 33.cb6–+) 31...Qe4 32.Qb4 Nd5 33.Qb7 Nc3 (33...Nc3 34.Qe4 Ne4–+) 0–1. Groznyi,Ivan – Kunakov,Oleg (1860), OP–2009–0-00854, 2009.

8.Ne5 Bd6 9.Nf3 Be6 10.Qb7 dc4 (10...Qe7 11.Nc3 dc4 12.Qc6=) 11.Nc3= Re8 (11...Qe7 12.Qc6=) 12.Nd4 (12.Ng5 Qd7 13.Rb1 Ng4=) 12...Qd7 (12...Be5 13.Ne6 Re6 14.Bc4+=) 13.Ne6 Qe6 14.Qc6 Attacking the isolated pawn on c4 14...Ng4 15.Bc4 Qf6 16.Qf3 Ne3 17.Bf7 (worse 17.fe3 Qh4 18.Qf2 Qc4=+) 17...Qf7 (17...Qf7 18.de3 Zwischenzug; 17...Kf7 18.Qf6 Double attack (18.de3 Zwischenzug)) 18.Qf7 Kf7 19.fe3 Ke6 (19...c5 20.Rb1+=) 20.0-0 Rab8 21.Rac1 (21.Rab1 Rb1 22.Rb1 a6+–) 21...a5 (21...Rb2 22.d4+–) 22.Rc2 h5 (22...Rb4 23.d3+–) 23.Ne4 (23.d4 g6+–) 23...Rb5 (23...Kd5 24.d3+–) 24.g3 (24.d4 Reb8+–) 24...Rd8 (24...Reb8 25.d4+–) 25.d4 Re8 (25...Rdb8 26.a4 Rb1 27.Nc5 Kd5 28.Na6 Rf1 29.Kf1+–) 26.Kg2 Reb8 27.Rff2 a4 28.h4 a3 (28...Re8 29.Ng5 Kd7 30.e4+–) 29.Rc3+– Rb2 (29...Ra8!?+–) 30.Nd6 cd6 31.Ra3 Rf2 32.Kf2 Kd5 33.Kf3 Kc4 (33...Rf8 34.Ke2+–) 34.Ra4 Kc3 (34...Kd3 35.d5+–) 35.Ke4 Rb2 (35...Kd2 36.Ra3+–) 36.Kd5 Rg2 (36...Rb6 37.e4+–) 37.e4 1–0. pcmvr – lethe, net–chess.com, 2017.

6.cd5 Nbd7

7.Bb2 Nb6 8.Nf3 Nfd5 9.Be2 Bd7 10.0-0 Nf6 11.Na3 c6 12.Qb3 a5 13.Nc4 Be6 14.Ng5 Bc4=+ 15.Bc4 Nc4 16.Qc4 h6 17.Nf3 Re8 18.Rfd1 Rb8 19.d3 Qe7 20.Nd4 Qc5 21.Qb3 Qh5= 22.Nf3 Be7 23.Be5+/– Rbc8 24.Qb7 c5 25.h3 g5 26.Qb5 (26.Qb5 g4 27.hg4 Ng4 28.Bf4+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Mittag,Lothar, corr, 1985.

7.Bb2 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 N7f6 10.0-0 Qe7 11.Qc2 Bg4 12.a3 Bd6 13.Nc3 c6 14.d3 Rad8 15.Nd5 Nd5 16.Rab1 c5 17.Ba1 Nf4 18.ef4 Qe2 19.Qe2 Re2-/+ 20.Rb7 Bf3 21.gf3 Bf8 22.Rd1 a5 23.Bc3 a4 24.Ra7 Rc2 25.Ba5 Rc8 26.Bd2 c4 27.Ra4 c3 28.Bc1 f5 29.Re1 g6 30.d4 Rc7 31.Kf1 Kf7 32.h3 Be7 33.Kg2 Ra2 34.d5 Ra1 35.Ra6 Rd7 36.Bd2 ½–½. pierre – Renzo, internet, 2007.

7.Bc3 Bd6 8.Nf3 Nd5=+ 9.Be2 b6 10.0-0 Bb7 11.Qc2 Re8 12.d3 N7f6 13.Re1 Qe7 14.Nbd2 Ng4 15.e4 Nc3 16.Qc3 Rad8 17.h3 Ne5 18.Rab1 c5 19.Qb3 Nc6 20.Nc4 Bb8 21.Ne3 Qc7 22.Nf5 g6 23.Nh6=+ Kg7 24.Ng4 h5 25.Ngh2 Nd4 26.Qc3 Kg8 27.Qb2 Ne2 28.Qe2 Qd6 29.Rbd1 Ba6 30.e5 Qf8 31.Qe4= Re7 32.d4 cd4 33.Rd4 Bb7 34.Rd8 Qd8 35.Qh4 Re8 36.Qa4 Qc8 37.Rd1 Bc6 38.Qd4 Qe6-/+ 39.Qc3 b5 0–1. Chirpii,Alexandru (2015) – Vavric,Pavel (2205), Chisinau ULIM op, 2007.

7.Bb2 Nc5!

8.Qc2 Qd5 9.Bf6 gf6 10.Nc3 Qf5?? 11.Qb2?? Ba5= 12.Nf3 b5 13.Bb5 Rb8+= 14.Nd4 White launches an attack 14...Qg6 15.Qa3 Rb5 16.Ndb5 Bb4 17.Qa7 Bb7 18.Nc7 Rd8 19.N7d5 Bd5? 20.Nd5+/– Bd2 21.Kd2 Qd3 22.Ke1 Rd5 23.Qb8 Rd8 24.Qb2 Na4 25.Qf6 Rd5 26.h4 Nc3 27.Qf3 Ne4 28.Qg4 Kf8 29.Qc8 Rd8 30.Qd8 Qd8= 31.Ke2 Qf6 32.a4 Qb2 33.Kf3-/+ f5 34.Kf4 Qf2 35.Ke5 Ng3 36.Rhe1 Qg2 37.a5 Ke7 38.Kd4 Kd6 39.Kc4 Qc2 40.Kb5 Ne2 41.Kb6 Nc3 42.Rec1 Qb3 43.Ka7 h5 44.a6 Qb2 45.Rg1=+ Kc5 46.Ka8 Qb6 (46...Qb6 47.a7 Ne4=+). Nebe,Lutz – Burghardt,Michael, corr Lasker–Reti–Mem, 1992.

8.Qc2 Qd5 9.Bf6 gf6 10.Nf3 Bf5 11.Qb2 Qe4 12.Nc3+/– Bc3 13.Qc3 Qe7 14.Rc1 Ne4 15.Qb2 b6 16.d3 Ng5 17.Nd4 Bc8 18.Nc6+– Qd6 19.f4 Bb7 20.Na5 ba5 21.Qb7 Ne6 22.Qb2 Qb4 23.Qb4 ab4 24.Kd2 f5 25.Rg1 Kh8 26.g3 c5 27.Bh3+– Rac8 28.Bf5 c4 29.Rc4 Rc4 30.dc4 Rd8 31.Kc2 Nc5 32.Rd1 Rd1 33.Kd1 a5 34.Kd2 Kg7 35.e4 a4 36.e5 h6 37.Bb1 Ne6 38.Ke3 Nc5 39.f5 a3 40.Kd4 Na4 41.Bc2 Nc3 42.Bb3 Ne2 43.Kc5 (43.Kc5 Nc1 44.Kb4 Nd3 45.Ka3 Ne5 46.c5+–; 43.Kd5 Nc3 44.Kc5 Ne2+–) 1–0. Plonka,T – Nun,R (1785), corr Otrocki mem 3th, 1999.

8.Nf3 Qd5 9.a3 Ba5 10.Ne5?? Re8 11.f4 Be6 12.Nc3 Qd8 13.Be2 Bb3 14.Qc1 Be6 15.Qc2 Rb8 16.0-0= g6 17.Rfd1 Bb3-/+ 18.Qc1 Bd1 19.Qd1 Nce4 20.Nf3? Bb6 21.d3?? Nc3 (21...Nc3 22.Bc3 Be3 23.Kh1 Ng4–+) 0–1. Hasler,Ulrich – Breite,Wilhelm, CiF, 1989.

8.Nf3 Bf5

9.Be2 Nd5

10.0-0 Bd3 11.Ne5 Be2 12.Qe2 Na4 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Qe7 15.Nec4 (15.Nac4 f6 16.Nf3 Rad8=) 15...a6 16.Nc2 b5 17.Na5 c5 18.Qf3 Qc7 19.Qd5 (19.Nb3 Rfd8=+) 19...Qa5 20.d4 Rfd8 21.Qf5 g6 (21...Rac8 22.a3=+) 22.Qf6= cd4 (22...c4!?=) 23.Nd4+= Re8 24.h4 (24.Rfc1 Qd8 25.Qc6 Nb2+=) 24...Qd8 25.Qd8 Red8 (25...Rad8 26.Rfc1=) 26.Rac1 Kf8 27.Rc7 b4 (27...Nb6 28.Rfc1=) 28.Nc6+= Rdc8 29.Rc8 Rc8 30.Nb4 a5 31.Nd5 Rc2 32.Ra1 Nc5 33.f3 a4 34.h5 (34.e4 a3+/-) 34...gh5= 35.Kh2 ½-½. Teichmann,Erik (2310) - Le Blancq,Simon (2270), GBR-ch73 Southampton ENG, 1986.

10.0-0 Re8

11.a3 Ba5 12.d3 Qe7 13.e4 Nf4=+ 14.Be5 Ne2 15.Qe2 Bg4 16.Bc3 Bc3 17.Nc3 Nb3 18.Ra2 Nd4 19.Qe3 Nf3 20.gf3 Bh3 21.Rc1 Rad8 22.f4=+ Qh4 23.f3 Rd6 24.Nb5= Rg6 25.Kh1 c6 26.Na7 Qh5 27.Rc5 Qh4 28.d4 Ra8 29.Re5 Re6 30.Ra5 Qd8 31.Qc3 Qb8 32.Rh5 Rh6 33.Rh6 gh6 34.Ra1 Qa7-/+ 35.d5 Qa5?? 36.Qf6 cd5 37.Rg1 (37.Rg1 Bg2 38.Rg2 Kf8 39.Qd6 Ke8 40.Rg8#) 1–0. Brzoza,Miroslaw – Kwiek,Janusz, corr 1. AMM Poland, 1991.

11.a3= Ba5 12.d4 Ne4 13.Ne5 c5 14.Bc4 cd4 15.Qd4= Nef6 16.Rd1 Be4 17.Ng4 Bb6= 18.Nf6 Nf6 19.Qd8 Rad8 20.Nc3 Bc6 21.Bb5 Bb5 22.Nb5 Ne4 23.Bd4 Bd4 ½–½. Dopper,Johan – Simmelink,Joop, corr Netherlands, 1992.

11.d4 Ne4 12.Qb3 a5 13.a4 Bg4 14.Ba3 Nec3 15.Nc3= Nc3 16.Bc4 Bf3 17.gf3 Qg5 18.Kh1 Qh5 19.Kg2 c5 20.Rg1 Rac8 21.d5 Rcd8 22.Bb2 Nd5 23.Rad1 Ne7 24.Kf1 Nf5 25.Bd5 Kf8 26.Be4?? Rd1 27.Qd1 Re4! 28.Qd5 (28.fe4 Qd1) 0–1. Kozlov,Oleg – Rashkovsky,Nukhim, Novosibirsk, 1976.

6.cd5 Re8

7.Bb2 Nd5

8.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Re8 8.Bb2).

8.Nf3 Nc6 9.Be2 Qe7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Qe7).

8.Nf3 Bf5 9.Be2 Nc6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bf5).

7.Bc3 Nd5

8.Qc2 Nc6 9.Bd3 Bc3 10.Bh7 Kh8 11.Nc3 Nf6 12.Be4 Nb4 13.Qb1 Re4! 14.Ne4 Nd3 15.Kf1? Ne4–+ 16.Nf3 Ndf2 17.Rg1 Bg4 18.Qc2 Qf6 19.d4 Re8 20.Qe2 Nh3! 21.Rc1 Bf3 22.gf3 Nd2! 23.Ke1 Nf3 24.Kd1 Nhg1 25.Qd3 Nd4! (25...Nd4 26.Rc7 Ne6–+) 0–1. Bakkers,M – Zemitis,V, email b4–01–03, 2001.

8.Nf3 Nc3 (better 8...Nc6!?-/+) 9.Nc3=+ Be6 10.Nd4 Ba2 (10...Nc6 11.Ne6 Re6 12.Be2=+) 11.Ra2 (11.Bb5!? c6 12.0-0=+) 11...Qd4-/+ 12.Qc2 Bc3 13.Qc3 Qc3 14.dc3 Nd7 15.g3 Nc5 16.Bg2 a5 17.c4 Red8 18.Ke2 a4 19.Rb1 c6 20.Rd2 (20.Rd1 g6-+) 20...Rd2 (20...a3 21.Rd8 Rd8 22.Ra1-+) 21.Kd2 a3 22.Kc3 Ra4 23.Bc6?? (better 23.Ra1-/+) 23...a2-+ 24.Ra1 bc6 0-1. Darkseid (1855) - Sicilianist (2480), ChessWorld.net, 2016.

7.Nf3 Nd5

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Re8).

8.Bb2 Nf4 9.Ne5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Re8 8.Bb2 Nf4 9.Ne5).

8.Bb2 Bg4 9.Be2 Nc6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 Nc6 5.Bb2 0-0 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4).

6.Nf3 dc4

7.Bc4 Nbd7 8.Qb3 Ne5 (8...Qe7 9.Bf6 (9.Bc7? Nc5 10.Qb2 Qc7–+) 9...Nf6 10.a3+=) 9.Ne5= Bd6?? (better is 9...Qe7 10.Nf7 b5 11.Nh6 Kh8 12.Nf7 Kg8 13.Nh6 Kh8 14.Nf7 Kg8=) 10.Nf7+– (10.Bf7?! Kh8 11.Nf3 a5=) 10...Rf7 11.Bf7 Kh8 12.Nc3 b6 13.0-0 Bb7 14.d4 Ng4 15.h3 Bh2 16.Kh1 Bg2 (16...Bd6 17.Be6 Nf6+–) 17.Kg2 Qh4 (17...Qg5 18.hg4 Qg4 19.Kh1+–) 18.Be6 1–0. pierred (2795) – cristero (2485), net–chess.com, 2016.

7.Bc4 Bg4 8.Be2 Qd5 (8...Nc6 9.Bc3=+) 9.Bb2 (9.Bf6 gf6 10.Qa4 Qc5+/-) 9...Rd8 (9...Nbd7 10.Qb3 Qb3 11.ab3=) 10.Nc3 (10.Bf6 gf6 11.a3 Qa5+=) 10...Bc3 (10...Qe6 11.Qb3 Qd6 12.0-0=) 11.Bc3 Ne4 12.Qc2 Bf3 (12...Nd7!?=) 13.Bf3+= Re8?? (better 13...f5+=) 14.d3+- Nc6 (14...Nc3 15.Bd5 (15.Qc3?! Qb5+=) 15...Nd5 16.Rb1+-) 15.Be4 Re4 (15...Qd7 16.Qa4+-) 16.de4 Qb5 (16...Qc4 17.Rd1+-) 17.Rb1 Qc5 (17...Qa6 18.Qb2 Re8 19.Qb7 Qa2 20.0-0+-) 18.Qb2 (better 18.Rb7!? Na5 19.Rb1 Qc4+-) 18...b6 19.0-0 Rd8 (19...Qg5 20.Rfd1+-) 20.Bg7 Na5 (20...Qd6+-) 21.Bh6 Nc4 22.Qg7 1-0. AhmedSultanov (1680) - HU2006, lichess.org, 2019.

7.a3 Ba5

8.Bc4 Nc6 9.0-0 b5 10.Bb5 Ne5 (10...Bb7 11.Bc3 Qd6 12.d4 Rfb8 13.Qc2+–) 11.Ne5 c5 12.Nc6 Qe8 13.d3+–.

8.Bc4 Nc6 9.0-0 Ne5 10.Ne5 Be6 (10...c5 11.Qb3 (11.d4 cd4 12.Qd4 Qe7 13.Rc1=) 11...Qe7 12.d4= Bb6 13.Qd3=; 10...c6 11.Qc2 (11.d4 Qe7 12.Nd2 Bc7 13.f4=; 11.Qb3 Qe7 12.d4 Bc7 13.f4=; 11.Qf3 Bc7 12.d4 Qe7 13.Qg3=+) 11...Bc7 12.d4 Qe7 13.f4=; 10...Qe7 11.d4 c6 12.Nd2 Bc7 13.Ndf3=; 10...Qe8 11.d4 c6 12.Nd2 Bc7 13.f4=; 10...Qd6 11.d4 c6 12.Qb3 Qe7 13.Nc3=) 11.Be6 (11.d4 Nd7= 12.Be6 fe6 13.Nc4+=; 11.Qc2 Nd7 12.Be6 fe6 13.Nc4=) 11...fe6 12.Qb3 Qd5 (12...Bd2? 13.Rd1 Qd5 14.Qd5 (14.Nd2?! Qe5 15.Nf3 Qf5+=) 14...ed5 15.Nd2+–) 13.Nc4 Bb6 14.Nc3 (14.d4+=) 14...Qg5 (14...Qd3!?+=) 15.Nb6+– ab6 16.Qe6 Kh8 17.Rac1 (17.Qc4 c6+–) 17...Rae8 18.Qb3 Ng4 (better 18...Re7!?+–) 19.f3+– Nf6 20.Nb5 Qd5? (20...Rd8 21.Rfd1 c5+–) 21.Qd5 Nd5 22.Nc7 Nc7 23.Rc7 Rf6 (23...Ra8 24.Rb1 Rfd8 25.Rb6 Ra3 26.Rd6 Ra1 27.Kf2+–) 24.Rfc1 (24.Rb7 h5+–) 24...Rd6 (24...h6 25.Kf2+–) 25.Rc8 (25.d4 h5 26.Kf2 Ra8 27.Rc8 Rc8 28.Rc8 Kh7+–) 25...Rg8 (25...Rdd8 26.Rd8 Rd8 27.d4+–) 26.Rg8 (26.d4 h6+–) 26...Kg8 27.Rc8 (27.d4 Rd8+–) 27...Kf7 28.Rc7 Kf6 29.d4 Rc6 (29...h6 30.Kf2+–) 30.Rb7 1–0. Trokenheim,Marek (1800) – Hess,Volker, FICGS, 2008. (=1.c4 Nf6 2.b4 d5 3.e3 e5 4.Bb2 Bb4 5.Be5 0-0 6.Nf3 dc4)

8.Bc4 Nc6 9.0-0 Bg4 A) 10.d4 A1) 10...Ne4 11.Be2 (11.Bf4 Rb8 12.Bb5 Qd5 13.Qa4=) 11...Qd5 12.Qc2 Ne5 13.Ne5=; A2) 10...Ne5 11.de5 Nd7 12.Be2 c6 13.Nbd2=+; B) 10.Bg3 B1) 10...Ne4 11.Bf4 (11.Qb3 Qf6 12.Ra2 Bb6 13.Bd5=+; 11.d4 Ng3 12.hg3 Qf6 13.Bd5=+; 11.Bb5 Ng3 12.fg3 Nd4 13.Qa4=+) 11...Re8 12.d4 Qf6 13.h3=; B2) 10...Nh5 11.Qb3 Bf3 12.gf3 Bb6 13.Qc2=; C) 10.Bc3 C1) 10...Ne4 11.Ba5 (11.h3 Bc3 12.dc3 Bh5 13.Bb5=; 11.Be2 Bc3 12.dc3 Qf6 13.Nd4=+; 11.Bb5 Nc3 12.Nc3 Ne5 13.Be2=) 11...Na5 12.Be2 Re8 13.Qc2=; C2) 10...Bf3 11.Qf3 Bc3 12.dc3 Ne5 13.Qf4=; C3) 10...Bc3 11.dc3 Qe7 12.Nbd2 Rad8 13.Qa4=+; D) 10.Bb2= D1) 10...Ne4 11.Be2 Re8 12.Qc2 Qd6 13.Nc3=; D2) 10...Rb8 11.d4 (11.Qe2 Ne4 12.h3 Bh5 13.g4=+) 11...Qd6 12.Bc3 Rbd8 13.Bd3=; D3) 10...Qe7 11.d3 Rad8 12.h3 Be6 13.Bb5=; D4) 10...a6 11.d4 Qd6 12.Bd3 Rfe8 13.h3=; D5) 10...Qd6 11.d3 a6 12.h3 Bh5 13.g4=.

7.Bc4 Nc6

8.Bb2 Bg4 9.0-0 a6 10.d4 b5 11.Bd3 Re8 12.h3 Bf3 13.Qf3 Ne7 14.a3 Bd6? (14...Ba5 15.Rc1+/-) 15.Nc3 (better 15.e4 Ng6 16.e5 Be5 17.de5 Ne5 18.Be5 Re5 19.Nc3+-) 15...Ng6+= 16.Ne4?? (better 16.Rac1+=) 16...Ne4-/+ 17.Be4 Rb8?? Black plans b4 (better 17...Nh4 18.Ba8 Nf3 19.Bf3 Qg5-/+) 18.Rac1?? (18.g3 Qf6+/-) 18...Qe7?? (better 18...Nh4 19.Bh7 Kh7 20.Qh5 Kg8-+) 19.Bc6+- Red8 20.e4 b4? (better 20...Nh4 21.Qe3 b4 22.ab4 Bb4+-) 21.e5 ba3 22.ed6 Qd6 23.Ba3 Qd4 24.Bc5 Qb2 25.Bd5 Qf6 26.Qf6 gf6 27.Bc4 28.f4 a4 29.Rf2 Re8 30.g3 Re4 (30...Ra8 31.Ra2+-) 31.Ra2 1-0. banjoband (2070) - reisanibal (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.Bb2 Bg4 9.0-0 Qd6 10.Be2 Rfe8 11.a3 Ba5 12.Nc3 Rad8 13.Qb3 Bb6 14.d4 h6 15.Bd3 Na5 16.Qd1 (16.Qc2 Bf3 17.gf3 Qe6=) 16...h5 (16...c5!?=+) 17.h3+= Bf3 18.Qf3 (worse 18.gf3 Qe6 19.Kg2 Nb3=+) 18...c6 19.g3 Qe6 20.Bf5 Qb3 21.Rab1 Nc4 22.Qd1 Qd1 23.Rfd1 (23.Rbd1?? Nb2 24.Rc1 Nc4-+; worse 23.Nd1 Nd2-/+) 23...Ba5 24.Ba1 Bc3 (24...b5 25.a4=+) 25.Bc3 Nd5 26.Rdc1 Nd6 27.Bd3 b6 (27...Ne3!? 28.fe3 Re3=) 28.Bb2+/- Rc8 29.Rc2 Re6 30.Rbc1 Ne7 31.Be2 Ne4 (better 31...g6!?+=) 32.Bh5+- Nf6 33.Be2 Nfd5 34.h4 Rd8 35.Kg2 b5 36.Bd3 f5 37.Re1 (37.Bc3 Kf7+-) 37...Kf7 38.Bc1 g6 39.Bd2 a5 40.Rc5 (40.Ba5 Ra8 41.Bb4 Nb4 42.ab4 Ra3+-) 40...a4 41.f3 Nf6 42.Rc2 Kg7 43.Re2 Kh7 44.Rc1 Kg7 45.Ba5 Rc8 (45...Ra8 46.Be1+-) 46.e4 Kf7 47.Bc3 Re8 48.Rf2 Kg8 49.d5! cd5 50.e5 Nd7 51.Bb5 Rd8 52.f4 Nc5 (52...Nb6 53.Bd4 Kf7+-) 53.Bb4 Ne4 54.Rfc2 (54.Ba4?! Nf2 55.Kf2 Kf7+-) 54...Kh8 (54...d4 55.Bc4 Kf7 56.Ba2+-) 55.Rc7 Ng8 56.Rb7 d4 (56...Nef6 57.Ba4 Ra6 58.Bb5+-) 57.Rcc7 (57.Rcc7 Ngf6 58.ef6 Nf6 59.Be7 Re7 60.Re7+-) 1-0. marekt (2175) - drengur1 (1980), gameknot.com, 2015.

8.Bb2 Bg4 9.0-0 Bd6 10.d4 Ne4 11.Nc3? (11.h3 Bh5=) 11...Ng5 (better 11...Bf3!? 12.Qf3 Nd2-/+) 12.Be2= Nf3 13.Bf3 Qh4 14.g3 Bf3 15.Qf3 Qh6 16.Rad1 Ne7 17.e4 White plans d5 (worse 17.Qb7 Rab8 18.Qa7 Rb2-/+) 17...Bb4 (17...c6 18.Rfe1=) 18.d5 Qa6 19.Qg4 (19.a3 Bd6+= (worse 19...Ba3 20.Ra1 Bb2 21.Ra6 ba6 22.Na4+-)) 19...Ng6 20.Ne2 (20.Qe2!? Qa5 21.Nb5+=) 20...Qa2=+ 21.Ba1 Rae8 (21...Rfe8 22.Nd4-/+) 22.Nd4=+ h5 (22...Ne5 23.Qf5=+) 23.Qh5 (23.Qf3 h4+=) 23...Re4= 24.Nf5 Bc5 (24...Qe2 25.f3=) 25.Ng7 Qe2 26.Qh6?? (better 26.Rc1 Bd6 27.Qh3+/-) 26...Rh4 (better 26...Bf2 27.Rf2 Qd1 28.Rf1 Re1 (28...Qd5?? 29.Ne6 Qc5 30.Kh1 Qg1 31.Kg1 fe6 32.Qg6) 29.Re1 Qe1 30.Kg2 Qe2 31.Kg1 Qd1 32.Kg2 Qd5 33.Kh3 Qc4-+) 27.gh4 (better 27.Nh5! Bf2 28.Rf2 Qd1 29.Rf1 Qa1 30.Ra1 Rh5 31.Qh5+-) 27...Qg4-+ 28.Kh1 Qf3 (28...Nh4 29.Qh4 Qh4 30.f3-+) 29.Kg1 Nf4 30.Qg5?? (30.Qf4 Qf4 31.Nh5 Qg4 32.Ng3-+) 30…Ne2 0-1. yasminoah (2010) - bvm67 (2205), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bb2 Bg4 9.a3 Ba5 10.0-0 a6 11.Qc2 Bf3 12.gf3 Qd6 13.f4 Rad8 14.Rc1 Qd2 15.Nd2 Rd2 16.Qb3 Ng4 17.Rc2 Rfd8 18.Bf7 Kf8 19.Rac1 Bb6 20.Be6 Nf2 21.Qc3 Nd4 22.Rd2 Ne4 23.Qb4 c5 24.Qb6 Nf3 25.Kg2 Rd2 26.Kf3 Nf2 27.Bc3 Ke7 28.Bd2 Ne4 29.Ke4 g5 30.fg5 h5 31.gh6 c4 32.Rc4 a5 33.Ba5 Kf6 34.h7 Kg5 35.h8Q Kg6 36.Qg8 Kh5 37.Bg4 Kh4 38.Qbg6 b5 39.Be1 Normal 1-0. Knight286 (2125) - zafarynl (2070), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Nf3 c5

7.Bb2 d4 8.ed4 Re8 9.Be2 Qe7 10.a3 Bf5 11.ab4?? (better 11.Kf1 Ba5 12.dc5=) 11…Bc2-+ (11...Bc2 12.0-0 Bd1 13.Bd1 cb4-+) 0-1. Mely (2650) - baki1959 (2695), ChessWorld.net, 2012.

7.Bb2 Be6 8.a3 Ba5 9.Qc2+=.

7.Bb2 Bg4 8.Be2 (8.cd5 Nd5 9.a3=) 8...Bf3 (better is 8...dc4!? 9.a3 Ba5 10.Bc4 a6+=) 9.Bf3+= Nc6 10.cd5 Nd5 11.Nc3 (11.a3 Ba5+=) 11...Nc3 (11...Nde7 12.a3 Bc3 13.Bc3=) 12.Bc3 (12.dc3 Ba5+=) 12...Bc3= 13.dc3 Qf6 14.Qc1 (14.0-0 Qc3 15.Rb1 Rab8=) 14...Rac8 (14...Rad8 15.0-0=) 15.0-0= b6 (15...b5 16.Rb1 b4 17.cb4 cb4 18.Qb2 Qb2 19.Rb2=) 16.Rd1 (16.Qc2 Ne5 17.Bb7 Rb8=) 16...Rfd8 (16...Ne5 17.Be4=) 17.Bc6 (17.Qa3 Na5=) 17...Rc6+= 18.Qc2 (18.Rd8 Qd8 19.Rb1 Rd6+=) 18...Rcd6 19.Kf1 (19.Rd6 Qd6 20.Rf1 Qd3+=) 19...g6 20.Ke2 h5 (20...Qh4 21.Rd6 Rd6 22.h3-/+) 21.Rd6+= Rd6 22.Rd1 (22.h3 Qe5+=) 22...Rd1 23.Kd1 Qd6 24.Qd2 (better is 24.Ke2-/+) 24...Qd2 (better is 24...Qh2!? 25.Qd5 Qh4-/+) 25.Kd2= f5 (25...Kf8 26.Kd3=) 26.Kd3 b5 27.f4 (27.e4!?+=) 27...Kf7 28.e4 fe4 29.Ke4 Ke6 30.g3 a6 (30...a5 31.h3+=) 31.h3 a5 32.g4 h4 (32...b4 33.Kd3 Kd5 34.c4 Ke6 35.Kd2+=) 33.f5 (33.Kd3 Kd5-/+) 33...gf5-/+ 34.gf5 Kf6 ½–½. Fora,Jean_Paul – Bardin,Michel, Muret France, Open, 2016.

7.Qc2 Nc6=+ 8.cd5 Ne5 9.Ne5 Qd5 10.f4 a6 11.Nf3 Bf5-/+ 12.Qc4 b5 13.Qd5-/+ Nd5 14.Kf2 c4 15.a4 Be7 16.Nc3=+ Nc7 17.Nd4 Bd7 18.Be2 Bf6 19.Bf3 Bd4 20.ed4 Rab8 21.ab5= Bb5 22.d5 Rfd8 23.Rhb1 Ne8 24.Rb4 Nd6 25.Rab1 Kf8 26.g4 Ke7 27.Bd1 Rb7 28.Ke3 Rdb8 29.Ba4 Ba4 30.Rb7= Rb7 31.Rb7 Nb7 32.Na4 Kd6 33.Kd4 Na5 34.Nb6 Nb3= 35.Kc3 Kc5 36.Nc4 Nd4 37.f5 Nb5 38.Kd3 Kd5 39.Nb6 Kc5 40.Nd7 Kb4 41.f6 gf6 42.Nf6 a5 43.Nh7?? a4–+ 44.Nf6 Kb3 45.Ne4 a3 46.Nc5 Kb2 47.Na4 Kc1 48.Nc5 a2 49.Nb3 Kb2 50.Kc4 Nd4!! 51.Nd4 a1Q 52.Kd5 Qh1 53.Ke5 Qh2 (53...Qh2 54.Ke4 Qg2 55.Nf3 Qg4 56.Ke3 f5–+) 0–1. Vierbuchen – Nordbrink, corr Germany, 1981.

7.Nc3!? d4 8.Bf6 Qf6 9.Nd5. Svendsen.

7.Bd3 dc4 8.Bc4 Nc6 9.Bb2 Bg4 10.0-0 Ba5 11.h3= Bh5 12.g4 Bg6 13.Nh4 Kh8 14.Qf3 Nd7=+ 15.Qg3 Bc7 16.f4 Nb6 17.Bb3 Nb4 18.g5 Nd3 19.Bc3 Be4-/+ 20.Qg4 Nd5 21.Bd5 Qd5–+ 22.Qh5 f6 23.f5?? Qd6 24.Ng6 Kg8 25.Nf4 Bf5 26.gf6 g6 27.Qh6 Rf7 28.Na3 Qc6 29.h4? b5 30.h5 Nf4 31.ef4 b4 32.Rf2 bc3 33.hg6 hg6 0–1. Kaszynski,Bartlomiej – Stempin,Pawel (2405), Koszalin op B, 1998.

7.Be2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c5 7.c4).

7.Be2 Nc6 8.Bb2 d4 9.a3 Ba5 (--> 7.a3 Ba5 8.Be2 Nc6 9.Bb2 d4).

7.0-0 Nc6

8.Bb2 a6 9.a4 Bf5 10.c3 Ba5 11.Ba3.

8.Bb2 Bf5.

7.a3 Ba5

8.Bc3 Nc6 9.cd5 Nd5 10.Bb5+=.

8.Bc3 d4 9.ed4= Re8 10.Be2 Bg4 11.0-0 cd4 12.Ba5 Qa5 13.d3 Nc6 14.h3 Bh5 15.Nbd2 Rad8 16.Nb3 The isolani on d4 becomes a target 16...Qc7 17.Qc2 Qd6 18.c5 Qd5 19.Rfe1 Re2 20.Re2 (20.Qe2 Bf3 Double attack (20...Qb3 Deflection; 20...Bf3 Decoy; 20...Qb3 Overloading); 20.Re2 Bf3 Double attack (20...Bf3 Decoy)) 20...Bf3 21.gf3 Qf3 22.Rae1 h6 23.Nd2 (23.Kh2 Rd5 24.Rg1 Rh5–+) 23...Qh3-/+ 24.Nf1 Nh5 25.Re8 Kh7 26.Rd8 Nf4 27.f3 Nd8 28.Nh2 Qg3 29.Kf1 Nde6 30.c6 bc6 (30...bc6 31.Re4 f5 32.Re6 Ne6 33.Qc6 Nf4–+ (33...Qh2?! 34.Qe6 Qf4 35.Ke2–+)) 0–1. Slupski,Mark – Sutton,Alan B (2215), BCCA/2011/CanF (ENG), 2011.

8.Nc3 dc4=+ 9.Bc4 Nc6 10.Bf6 Qf6 11.Ne4 Qe7 12.Qc2 Bf5 13.Bd5 Ne5=+ 14.0-0 Rad8-/+ 15.Qb3 Nf3 16.gf3 Qd7 17.Nc3?? Bd3 18.Be4 Bc3 19.Qc3 Be4 20.Qc5?? Bf3 21.Qe5 Qd5 22.d4 Rd6 23.Rfc1 Rg6 24.Kf1 Qe5 (24...Qe5 25.de5 Rg2–+) 0–1. Pierred (2145) – Fritzchen (2360), Rated game, 2m + 0s, 2005.

8.Nc3 d4 9.ed4 cd4 10.Bd4= Bg4 11.Bf6=+ Qf6 12.Nd5 Qe6 13.Ne3 Rd8 14.Ra2 Bf3 15.Qf3+= Qb6 Black launches an attack 16.Rc2 Nc6 17.c5 Qc7 18.Qh5= Nd4 19.Rb2 g6 20.Qg5 Ne6 21.Nd5 Ng5 22.Nc7 Bc7 23.Rb7 Ba5 24.Bb5 Ne4 25.0-0 Nc5 26.Re7 Rd2 27.Bc4 Rc2 28.Bd5 Rd8 29.Ra7 Bb6 30.Ra8 Ra8 31.Ba8 Ra2 32.Bd5 Ra3 33.g3 Rd3 34.Bc4 Rd2 35.Re1 Nd3 36.Re8 Kg7 37.Bd3 Rd3 38.Kf1 Kf6 39.Ke2 Rc3 40.Rb8 Bc5 41.Rc8 Kf5 42.Kd2 Rc4 43.Ke2 f6 44.h3 h5 45.Rd8 Ba7 46.Ra8 Bb6 47.Rb8 Rb4 48.Kd3 Kg5 49.Kc3 Rb5 50.Kc4 Rb1 51.Kd3 Rb5 52.Kc4 Rb1 53.Kd3 Rb3 54.Ke4 f5 55.Kd5 Rd3 56.Kc4 Rd6 57.f4 Kf6 58.h4 Bf2 59.Rb3 Rd4 60.Kb5 Rd5 61.Kb4 Rd4 62.Kb5 Re4 63.Ra3 Re3 64.Ra6 Kg7 65.Rd6 Bg3 (65...Bg3 66.Kc4 Re4 67.Kd3 Rf4–+) 0–1. Pierred (2145) – Alkeoletile (2405), Rated game, 2m + 0s, 2005.

8.Nc3 Nbd7 9.Bd6 d4 10.ed4 Re8 11.Ne2 cd4 12.Nfd4 Qb6 13.c5 Nc5 14.Bc5 Qc5 15.Nb3 Qe5 16.Na5 Qa5 17.Qb3 Ne4 18.Qf3?? Qd2# 0–1. Macchiagodena,Maurizio – Ganesan,Arasu, corr, 1990.

8.Nc3 Nbd7 9.Bd6 d4 10.Ne2 Re8 11.Bf4 Nh5 12.Qb3 Nf4 13.Nf4 de3 14.fe3 Qf6 15.0-0-0 Qd8 16.Nd5 Nf6 17.Nf6 Qf6 18.Bd3 Rd8 19.Be4 Qe7 20.Qb1 h6 21.Bd5 Qe8 22.Rhf1 Be6-/+ 23.Be6 Qe6 24.Qb5 Bc7 25.Kb2 Rd3 26.Qa4 a6 27.Qc2 Rad8 28.Nd4 Qg6 29.Nf5 Kh8 30.Ne7?? Qb6 31.Kc1 Ra3 32.Qb2 Rb3 33.Qa2 Qb4 34.Nc6 bc6 35.e4 Rb8 36.Rf3 Qc4 37.Rc3 Rc3 38.dc3 Qc3 39.Qc2 Bf4 40.Rd2 Qa1 41.Qb1 Qb1 0–1. Pierred (2220) – Akimus (2505), Friendly Game, 5m + 0s, 2005.

8.Nc3 Nbd7 9.Bd6 d4 10.Ne2 Re8 11.Bf4 Nh5 12.Qb3 Nf4 13.Nf4 Ne5 14.0-0-0 Bc7 15.Be2 Ng4 16.Nd3 Bf5 17.Rhf1 Bd6 18.h3 Nf6 19.g4 Be6 20.Rfe1 Qa5 21.Nfe5 Rab8 22.h4 Be5 23.Ne5 Ne4 24.Rf1 f6 25.Nd3 de3 26.fe3 b5 27.Nb2 Ng3 28.Bf3 Bc4 29.Nc4 bc4 30.Qc4 Kh8 31.Qa2 Re3!! 32.de3 Qc3 33.Qc2 Qe3 34.Rd2 Nf1 35.Qd3 Qd2 36.Qd2 Nd2 37.Kd2 Rb3 38.Bd5 Ra3 39.h5 a5 40.Kc2 g6 41.hg6 hg6 (41...hg6 42.Be6 Kg7–+) 0–1. Pierre (2130) – Xexeu (2595), Friendly Game, 3m + 0s, 2005.

8.Nc3 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.cd5 Nd5 11.Nd5 Qd5 12.Qa4 b6 13.Bc4 Qd6 14.Qc2 Bg4 15.Ng5 Bd2 16.Kf1 g6 17.Qb2 Be6 18.Ne6 fe6 19.Rd1 Rad8 20.Ke2 b5 21.Qb5 Rb8-/+ 22.Qa6? Rb6–+ 23.Qa4 Rb2 24.Kf1 Qe5 25.Be6 Qe6 26.f3 Qd5 27.Kg1 Be3 28.Kf1 Rf3! 29.Ke1 Bd2 30.Rd2 Qd2# 0–1. Pierre (2145) – Almighty (2380), Rated game, 3m + 0s, 2005.

8.Bd3 Nc6=+ 9.Bf4 d4 10.Qc2 Bg4 11.Qd1?? (better 11.Ng5 h6 12.Ne4=+) 11...de3-+ 12.Be2 (12.Bh7 Nh7 13.fe3-+) 12...ef2 13.Kf2 Bf3 14.Bf3 Qd4 15.Kg3 (15.Be3 Qa1 16.Bc5 Rfe8-+) 15...Qa1 16.Qe2 (16.Qb3 Bb6-+) 16...Rfe8 17.Qf2 Nd4 18.Rf1 (18.Kh3 Qa2 19.Rc1 Ne4-+) 18...Ne2! 19.Be2 (19.Qe2 Re2 20.Be2 Re8-+) 19…Ne4 (19...Ne4 20.Kf3 Nf2 21.Kf2 Qf6-+) 0-1. Haroldlee123 (1705) - marekt (2470), ChessWorld.net, 2013.

8.cd5 a6 9.Qc2 Nbd7 10.Bb2 b5 11.a4 White threatens to win material: a4xb5 11...b4 Black has a new protected passed pawn: b4 12.Be2 (12.Bc4 Nb6 13.Bb3 A) 13...Nfd5?? it may look tempting but Black must resist capturing the pawn 14.Qc5 Ne3 15.de3+- (15.Qa5 Ng2 16.Kf1 Nf4-+; 15.Qe3?! Re8 16.Ne5 Be6+-); B) 13...Nbd5 14.Qc5 Be6+=) 12...Nd5 Black has an active position 13.0-0 White castles and improves king safety 13...Bb7 Black has an active position 14.d3 Black has a new backward pawn: c5 14...Bc7 15.g3 Secures f4 15...a5 White has a cramped position 16.Nbd2 Bd6 Black has an active position 17.e4 White threatens to win material: e4xd5 17...N5b6 18.Rfd1 Black has an active position 18...Re8 19.Nh4 g6 Prevents intrusion on f5+h5 20.Ng2 Qe7 21.Ne3 Be5 22.Ndc4 Nc4 23.Nc4 Bb2 24.Qb2 Nb8 Manoeuvre Nd7-b8-c6-d4 25.f4 Nc6 26.Bf1 Nd4 The black knight on an outpost 27.Bg2 Bc8 28.Nb6 White threatens to win material: Nb6xa8 28...Qf6 Black threatens to win material: Qf6xb6 29.Nc4 Qa6 0-1. marekt – AndyAndyO, ChessWorld.net, 2022.

8.cd5 a6 9.Nc3 Nbd7 10.Bg3 b5 11.Be2 Bb7 12.0-0 (12.d6 Nb6=) 12...c4 (12...Nd5 13.Qc2=+) 13.Rc1 (13.d6 Nc5=) 13...Nd5 14.a4 (14.Nd5 Bd5 15.d3 Nb6=) 14...Bc3 (14...Re8 15.Nd5 Bd5 16.ab5 ab5 17.Nd4=) 15.dc3= Nc5 16.ab5 ab5 (16...Nb3 17.ba6 Nc1 18.Bc4 Ba6 19.Ba6 Ra6 20.Qc1=+) 17.Nd4 Qd7 18.Qd2 Rfe8 19.Bf3 Ne7 (19...Nf6 20.Bb7 Qb7 21.f3=+) 20.Qe2 (20.Bb7 Qb7 (worse 20...Nb7 21.Qb2+=) 21.Rb1 Ra5=) 20...Bf3 21.Qf3 Ra6 22.Rb1 The backward pawn on b5 becomes a target 22...Rb6 23.h3 (23.Qh5 Ne4 24.Rb5 Rb5 (worse 24...Ng3 25.hg3 Rb5 26.Qb5 Qb5 27.Nb5+/-) 25.Qb5 Qb5 26.Nb5 Nd5+=) 23...f5 24.Rfd1 Nd3 25.Rd3 (25.Ra1!?=) 25...cd3=+ 26.Qd1 Rc8 27.Qd3 The pressure on the isolated pawn grows 27...Rc5 28.Rd1 (28.Ra1 Rbc6=+) 28...Qc8 29.Ra1 (29.Qb1 Rc3 30.Bh4 Rc7=+) 29...Qb7 (29...Rc3!? 30.Qd2 b4-/+) 30.Ne2 Rd5 31.Nd4 h6 32.c4 bc4 33.Qc4 Kh7 34.Ra4 Qd7 35.Kh2 Nc6 36.Nc6 Rc6 37.Qb3 Rc3 38.Qa2 Rd2 39.Qa1 Rb3 40.Ra8 Rbb2 41.Qc1 ½-½. vanycuba (2425) - goodfella1201 (2495), gameknot.com, 2022.

8.cd5 Qd5 9.Bf6 gf6 10.Nc3+=.

8.Be2 d4 9.Bd3?? Bg4 (better 9...de3!? 10.Be2 Nc6 11.fe3 Ne5 12.Ne5-+) 10.Qc2 (better 10.h3 Bf3 11.Bf6 Bd1 12.Bd8 Rd8 13.Kd1 de3 14.Be4 Bd2 15.Ke2-/+) 10...Qd6?? (better 10...Re8 11.Bf4 de3 12.Be3 Bf3 13.gf3 Nc6-+) 11.Ng5 (better 11.Bd6 Re8+-) 11...h6 (better 11...Qe5 12.Bh7 Kh8 13.Be4 de3 14.fe3 Qg5 15.0-0-+) 12.Ne4 (better 12.Bh7 Kh8 13.Bd6 hg5 14.Bf8+-) 12...Ne4 (12...Qe5 13.f4 Qe7 14.0-0 de3 15.h3 Ne4 16.Be4-+) 13.Be4?? (better 13.Bd6 Nd6 14.h3+-) 13...Be2 (13...Qe5 14.ed4 cd4 15.0-0-+) 14.Bc6 (better 14.Bd6 Rd8 15.Bb7 Rd6 16.Ba8+-) 14...bc6 (better 14...Qe5 15.Qe4 Qf6 16.Bb7 d3-+) 15.Qd3 (better 15.Bd6 Rd8 16.Bc5+-) 15...Bc3 (better 15...Qe5 16.Qe2 d3 17.Qd3 Qa1 18.0-0-+) 16.f4?? (better 16.Bd6 Bd3 17.dc3=+) 16...Bd3-+ 17.g3 0-1. Williams,Barry - Ker,Anthony, NZL Kapiti Chess Club Open Rapid, 1999.

8.h3 Nc6-/+ 9.Bb2 d4 10.Be2 Re8 11.ed4 cd4 (12.Ng5 d3–+) 0–1. Wong,Ray – Hind,Alan, corr 3GMM–22, 1995.

8.cd5 Nd5

9.Qc2 b6 10.Bd3 h6 11.Bc3 Nc3 12.Nc3 Bb7 13.Bh7 Kh8 14.Be4 Qe7 15.Bb7 Qb7 16.0-0 Nc6 17.Rab1 Rfd8 18.d3 Bc3 19.Qc3 Rd7 20.Rfc1 Ne7 21.Ne5+= Nd5 22.Qb2 Rc7 23.Rc4 Nf6 24.Ng4 Ng4 25.Rg4 f6 26.Qb3 Rd8 27.Qc2 Rcd7 28.Rb3 Qd5 29.h3 f5 30.Rf4 Rd6 31.d4 cd4 32.ed4 Rc6 33.Qb2 Rc4 34.Rb5 ½–½. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

9.Qc2 b6 10.Bd3 h6 11.Nc3 Nc3 12.dc3+= Bb7 13.0-0-0 Qc8 14.Bf5 Qc6?? 15.Rd6+– Qe8 16.Rh6! Bf3 17.Bh7 Kh8 18.Bg8! Kg8 19.Qh7# 1–0. lucya – mihmih, gamecolony.com, 2007.

9.Qc2 Nd7 10.Bb2 N5f6 11.Be2 b6 12.0-0 Bb7 13.d3 Re8 14.Nbd2 b5 (14...Bd2 15.Nd2 Qe7 16.Rfd1=) 15.Nb3 Bb6 16.a4 a6 17.ab5 ab5 18.Ra8 Ba8 19.Nfd2 Bd5 20.Ra1 Qc7 21.Bf3 Bf3 (21...Ne5 22.Be5 Qe5 23.Rc1=) 22.Nf3 (worse 22.gf3 Nd5=+) 22...h6 (22...Rc8 23.Rb1=) 23.h3 (23.Nbd2 Ba5=) 23...Nd5 (23...Qd6 24.Nbd2=) 24.Nbd2 Qc6 25.Rd1 (25.Ne4 c4=) 25...Nb4 (25...Qe6 26.Ne4=) 26.Qc3 f6 (26...Qg6 27.Nh4 Qh7 28.Ne4=) 27.e4+= Ne5 28.Ne5 fe5 29.Nf3 Bc7 30.Bc1 (30.Rc1 Na6+=) 30...Na2= 31.Qa3 (31.Qb2 Nc1 32.Rc1 Bd6=) 31...Nc1 32.Rc1 Bd6 33.Qa2 Kh7 34.Rb1 (34.Qb3 Qd7=) 34...Qd7 35.Qd5 (35.Qb2 b4=) 35...b4 36.Nd2 Rd8 (36...Qe6 37.Qb7=) 37.Nc4 Qe7 (37...Bc7 38.Qc5 Qd3 A) 39.Qb4?? Rb8 (39...Qe4?! 40.Re1 Qd4 41.Qb1 g6 42.Ne3=) 40.Qb8 Bb8 41.Rb8 Qc4–+; B) 39.Rb4=) 38.Ne3 (worse 38.Nd6 Qd6 39.Qd6 Rd6=+) ½–½. Boehnke,Hartmut – Ferreira,Luiz Antonio Tannus, EM/M/179 ICCF Email, 2002.

9.Qc2 Nd7 10.Bb2 N5f6 11.Be2 Bc7 12.Nc3+= b6 13.0-0 Bb7 14.a4 a6 15.d4 cd4 16.Nd4 Rc8 17.Rfd1 Qe7 18.g3 (18.Ba3 Qe5 19.g3 Rfe8+=) 18...Rfe8 (18...Nc5 19.Ba3 Rfd8 20.Rab1=) 19.Ba3+= Qe5 20.Qb3 (20.Rab1 g6=) 20...Bd8 (20...Nc5 21.Qa2=) 21.Rac1+= Nc5 22.Bc5 (22.Qb2 Ne6+=) 22...Rc5= 23.Bf3 Bf3 24.Nf3 Qh5 25.Kg2 Qf5 26.Ne2 Qc8 (26...Ne4 27.Rc5 Nc5 28.Qc4=) 27.Rc5+= bc5 28.Qc4 Qc6 29.h3 (29.Nc3 g6+=) 29...Ba5= 30.Nf4 h6 31.Nd5 Ne4 32.Nd4 Qa8 (32...Qd6 33.Nb3 Bb4 34.Nc3=) 33.Nf5+= Qb7 34.Nd6 (34.Qe2 Re5 35.Qg4 Ng5+=) 34...Nd6= 35.Qc5 Qb3 36.Rd4 Nf5 37.Rf4 Ne3 38.Ne3 Bd2 39.Qc6 Qe6 ½–½. Muri,Heinrich (2410) – Kameneckas,Kristijonas (2425), WCCC32SF05 ICCF, 2008.

9.Qc2 Nd7 10.Bd3 Ne5 11.Bh7 (11.Ne5 Qf6 12.Bh7 Kh8 13.Qe4-/+) 11...Kh8-/+ 12.Ne5 Qf6 13.Qc5 (13.Nc4 g6 14.Ra2–+) 13...Qe5–+ 14.Qf8 Kh7 15.Qf7? (better 15.Qc5 Qa1 16.0-0–+) 15...Be6 (15...Qa1 16.Qh5 Kg8 17.Qd5 Kh8 18.0-0+=) 16.Qb7 Rb8 17.Qa7 Bd2! 18.Kd2 Decoy to d2 (18.Nd2 Qa1 A double attack) 18...Qb2 A double attack 19.Ke1 Nc3 20.Nc3 (20.Qg7 Kg7 21.Nc3 Qc3 22.Ke2 Qc2 23.Ke1 Bc4 24.h4 Qe2) 20...Qc3 21.Kd1 (21.Ke2 Qc2 22.Ke1 Rb2 23.Qg7 Kg7 24.h4 Qe2) 21…Rb2 (21...Rb2 22.Qg7 Kg7 23.h4 Qd2) 0–1. Bonetti,Shane – Panter (2585), ICC, 2002.

9.Qc2 Bg4 10.Qc5 Nc6 11.Bb2 Rc8 12.Qb5 Nf4 13.Qg5 Qg5= 14.Ng5 Nd4 15.f3 Nc2 16.Kf2 Bf5 17.Ra2 Ne3 18.de3 Bb1 19.Ra1 Rc2 20.Kg3 Nh5 21.Kh4 Rb2 22.Kh5 Rc8 23.Kg4 Rc5 24.e4 Bc7 0–1. algy – Evoker, playchess.de, 2002.

9.Bc4 Nc6 10.Bb2 Nb6 11.Be2 Bf5 12.0-0 Bd3 13.Nc3 Nc4 14.Bd3 Nb2 15.Bh7 Kh7 16.Qb1 Nd3 17.Qb7 Qc7 18.Qa6 Bc3 19.dc3 Nde5 20.Qe2 Nf3 21.Qf3 Kg8 22.Rfd1 Rfd8 23.h3 Rab8 24.c4 Na5 25.Qg4 Rd1 26.Rd1 Rb3 0–1. phildo (1845) – bill32606 (1820), gameknot.com, 2013.

9.Bc4 Nc6 10.Bb2 Bc7 11.Nc3 Nb6 12.Be2 Bf5 (12...Be6 13.d4=+) 13.Nb5 Bb8 14.Qc1 (14.Qb3 Re8 15.Rc1 Nd7=) 14...Na4=+ 15.0-0 (15.Nc3 Nb2 16.Qb2 b6=+) 15...a6 (better 15...Na5!?-/+) 16.Nc3=+ Nb2 17.Qb2 b5 18.Rfd1 c4 19.e4 (19.a4 b4 20.Na2 b3=+) 19...Bg4-/+ 20.Qc2?? (20.d3 Bf3 21.Bf3 cd3 22.a4–+) 20...Bf3–+ 21.Bf3 Nd4 22.Qb1 Qd6 (22...Nf3?! 23.gf3 Be5 24.d4 cd3 25.Qd3 Qg5 26.Kf1–+) 23.Ne2 (23.g3 Nf3 24.Kg2–+) 23...Qh2 24.Kf1 Qh1 25.Ng1 If White now only could play Qb2... 0–1. Gottert,H – Katz,Roland, Sala SVK, 1994.

9.Bc4 Bg4 10.h3 Bh5 11.g4 (11.0-0 Nc6 12.Bb2 Re8=+) 11...Bg6-/+ 12.0-0 h6 (12...Nb6 13.Be2-/+) 13.d4=+ Nc3 (13...Nb6 14.Be2 cd4 15.Qd4=+) 14.Nc3= Bc3 15.Ra2 (better 15.dc5!? Qa5 16.Rc1 Be5 17.Ne5+–) 15...cd4 (15...Nc6 16.Qb3 Be4 17.Qc3 Bf3 18.Bg7=) 16.Bd4 Bd4 17.Qd4 Qd4 (17...Nc6 18.Qd8 Rfd8 19.Rc1=) 18.Nd4 Be4 (18...Nc6 19.Nc6 bc6 20.Rd2+=) 19.f3+– Bc6 20.e4 (20.Rd2 Rc8+–) 20...Nd7+= 21.Nc6 (21.Kf2 Ne5 22.Rc1 Rfd8+=) 21...bc6 22.Rd1 (22.Rc2 Rfd8+=) 22...Ne5= 23.Be2 Rfd8 24.Rad2 Rd2 25.Rd2 g5 26.Kf2 Kg7 27.Ke3 (27.Rb2 Rd8=) 27...Rc8 (27...Rb8 28.Kd4 Rd8 29.Kc3 Rd2 30.Kd2=+) 28.Rc2 c5 29.f4 gf4 30.Kf4 f6 31.h4 White prepares g5 (31.Ba6 Rc7=) 31...c4 32.g5 c3 33.gh6 Kh6 34.Kf5? (34.h5 a5=) 34...Kg7?? (34...Nc6 35.Bd1 Nd4 36.Kf6 Nc2 37.Bc2 Rf8 38.Ke7–+) 35.h5 (35.Kf4 Ng6 36.Ke3 Nh4=) 35...Rc5 (better 35...Nc6 36.Kf4 Nd4–+) 36.Ke6 a5 37.Kd6 Rc6 38.Kd5 Rc7 39.Kd4 Kh6 (better 39...Nc6 40.Ke3 Ne5=) 40.Rc3+– Rc3 (40...Rd7 41.Ke3+–) 41.Kc3+– Kg5 42.Kd4 1–0. Hilbert,Stephan J – Budnar,Milos, FICGS, 2014.

9.Be2 Nc6 10.Bg3 Be6 11.0-0 Qe7 12.Qa4 a6 13.Ne5 Ne5 14.Qa5 Nc6 15.Qa4 b5 16.Qc2 Rac8 17.d3 Rfd8 18.Nd2 Nb6 (18...Bf5!? 19.Qc1 Nb6-/+) 19.Rfc1= Na4 20.Qb1 Na5 Black plans c4 21.Bd1 Nb6 22.Nb3 Nb3 23.Bb3 c4 24.dc4 Nc4 (worse is 24...bc4 25.Bc2 Nd7 26.Bh7 Kh8 27.Be4+=) 25.Bc4 Rc4 26.Rc4 Bc4 27.Qb4 Qf6 28.Rb1 h5 29.h3 h4 30.Bf4 g5 31.Bc7 Rd7 32.Qc5 Rd2 33.e4 Bd3 34.e5 Qf5 35.Rc1 Bc4 36.Qe3 Rd3 37.Qb6 Rd2 38.Qe3 Rd3 39.Qb6 Ra3 40.Bd6 Ra2 41.Re1 a5 42.Be7 a4 43.Bf6 Kh7 44.Rd1 a3 45.Qe3 Re2–+ 46.Qc5 a2 47.f4 Qe4 (47...Qe4 48.Qf2 Rf2 49.Kf2 Qe2 50.Kg1 Qd1 51.Kh2 a1Q 52.fg5 Qg1; 47...Qc2 48.Qd5 Bd5 49.Rd2 a1Q 50.Kh2 Rg2 51.Rg2 Qg2) 0–1. Morriss,P (2010) – Fox,An (2105), Dublin IRL, e2e4 Masters, 2013.

9.Qb3 Nc6

10.Bb2 Qb6 11.Bc4 Qb3=+ 12.Bb3 Nce7 13.0-0 Bf5 14.d4 Bd3 15.Rc1+= cd4 16.Bd4 Rfc8 17.Rc8 Rc8 18.Nbd2 Bc3 19.Rc1+= a6 20.Ne5+/– Bg6? 21.Ng6 Bd2 22.Rc8 Nc8 23.Bd5 hg6 24.Bb7 Nd6 25.Ba6 Kf8 26.Bc5 Ke7 27.Bc8 Ba5 28.e4 f6 29.f4 Bc3 30.h4 Bd4 31.Bd4 Nc8 32.Kf2 (32.Kf2 Kd6 33.a4+–; 32.a4 Kd7+–) 1–0. Kucharkowski,Jens – Knaebchen, corr DDR–chJ12, 1987.

10.Bb2 Bf5 11.Be2 Rb8 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 b5 14.0-0 Qd6 15.d3 Rfd8 16.Qb2 Nc3=+ 17.Qc3 Rbc8 18.Rfc1 Ne7 19.a4 b4-/+ 20.Qe5 Qe5–+ 21.Ne5 f6 22.g4 fe5 23.gf5 a5 24.e4 Rd6 25.Ra2 g6 Black gets the initiative 26.Rac2 Rdc6 27.f4 gf5 28.ef5 Kf7 29.Bf3 R6c7 30.fe5 Nf5 31.Bd5 Ke7 32.Kf2 Nd4 33.Rb2 (33.Rc4 b3=+) ½–½. Kucharkowski,Jens – Hintzsche,Ingolf, corr DDR, 1981.

9.Qc2 Nc6

10.Bb2 b6 11.Nc3= Bb7 (11...Bg4 12.Bb5 Rc8 13.Ne4=) 12.Bd3 h6 (12...Nc3 13.dc3 (worse 13.Bh7 Kh8 14.dc3 g6 15.Bg6 fg6 16.Qg6 Qf6 17.Qh5 Kg8-/+) 13...g6 14.0-0=) 13.0-0+= Rc8 14.Bf5 Rc7 15.Rfd1 Nd4? (better 15...Re8!?+=) 16.ed4+- cd4 17.Qb3?? (better 17.Nd4 Nf4 18.Qa4+-) 17...dc3-/+ 18.dc3 Qf6 19.c4 (19.Rd5? Bd5 20.Qd5 Rc5-+) 19...Nc3 20.Bg4 Qf4 (20...Ne2!? 21.Kh1 Bc3 22.Bc3 Nc3-+ (worse 22...Qc3 23.Qc3 Nc3 24.Rd7 Rd7 25.Bd7-/+)) 21.Bc3=+ Bc3 22.Rac1 (22.Qc3 Qg4 23.Rd4 Qc8=+) 22...Bf6 23.h3 Rc5 24.Ne1 Rg5 25.Bf3 Bf3 26.Qf3 (26.Nf3!? Rc5 27.Qa4=+) 26...Qf3-/+ 27.Nf3 Ra5 28.Rd3 Rc8 29.g3 Bb2 30.Rc2 Ba3 31.Nd2 (31.Rd7!?-/+) 31...Bb4-+ 32.Ne4 Re5 (32...f5 33.Rb3 Ra4 34.Nd2-+) 33.f3 (better 33.Rd4-+) 33...f5 34.Nf2 a5 35.Rd7 Rec5 36.Rb7 Rc4 37.Re2 (37.Rc4 Rc4 38.Rb6 Rc1 39.Kg2-+) 37...Rc1 38.Kg2 R1c2 39.Kf1 (39.Rb8 Re2 40.Rc8 Kh7 41.Kf1-+) 39...Rc1 (better 39...Re2 40.Ke2 Rc2 41.Kf1-+) 40.Kg2 R8c2 41.Rb8 Kh7 42.Rbe8 Re2 43.Re2 Rc3 44.g4 (44.Nd1 Rb3 45.Rc2 a4-+) 44...fg4 45.hg4 a4 46.Ne4 (46.Rb2 Ba5-+) 46...Rb3 47.Rc2 (47.Ra2 a3 48.Kg3 g5-+) 47...a3 48.Rc7 (48.Kg3 Rb2 49.Rc1-+) 48…a2 (48...a2 49.Ra7 Ra3 50.Ra3 Ba3-+) 0-1. Dragojevic,Mi (2200) - Rogulj,B (2405), 3rd Krunoslav Hulak Mem, 2018.

10.Bb2 b6 11.Bd3 f5 12.Bc4 =.

10.Bb2 Qd6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.dc3 Bg4 14.Ng5 Qh6 15.h4 Rad8 16.Qe4 Bh5=+ 17.Bb5 Na5 18.g4 a6 19.gh5 ab5 20.Qb1 c4 21.Qb5 Nb3 22.Rb1 Qf6 23.Ne4 Qf3 24.Ng3 Rd5 25.Qc4 Nd2 26.Qb4 Rfd8 27.c4 Ne4 28.0-0 Ng3 29.Kh2 Rd2 (29...Rd2 30.Qd2 Nf1 31.Rf1 Rd2–+) 0–1. Pierred (2155) – Proximo (2605), Rated game, 5m + 0s, 2005.

10.Bb2 Qd6 11.Bd3 h6 12.0-0 Bg4 13.Ne1 (13.Rc1 Bf3 14.gf3 Bb6=) 13...Rad8+= 14.Bc4 (14.Nc3 Nf6+=) 14...a6 15.f3 Be6 16.Be2 (16.Nd3 Ne3 17.de3 Bc4 18.Qc4 Qd3 19.Qc5 Qb3–+) 16...Rfe8 17.Nd3 (17.f4 Bc8-/+) 17...c4! 18.Nf2 (18.Qc4 Ne3 Decoy) 18...b5 19.Ne4 Qe7 20.Nec3 (20.a4 Bf5-/+) 20...Nf6 (20...Nc3 21.Nc3 Bf5 22.Qc1-/+) 21.Rd1 Bb6 22.Ne4 Nd5 23.Qc1 (23.Nbc3 Be3! 24.de3 Ne3-/+) 23...f5–+ 24.Nec3 (24.Nf2 f4 25.e4 Nd4 26.Bd4 Bd4–+) 24...f4 25.Nd5 Bd5 26.Nc3 fe3 27.d3 (27.Kh1 Bf7 28.Ne4 Nd4–+) 27...Nd4 28.dc4 Ne2 (28...Bc4 29.Bc4 bc4 30.Re1–+) 29.Ne2 Bc4 (worse is 29...bc4 30.Qc3–+) 30.Qc2 (30.Re1–+) 30...Rd2 31.Qg6 Rb2 32.Qb6 Re2 (32...Be2 33.Rdb1 Rd2 34.Qc6–+) 33.Rd4 (33.Qg6 Qe6 34.Qg3 Rd2–+) 33...Qf6 (better is 33...Qa3 34.Rdd1 Ra2–+) 34.Qa7 (34.Qf6 gf6 35.Rg4 Kf7 36.Rh4–+) 34...Rd2 35.Qd7 Re7 36.Qd8 Kh7 37.Rd2 ed2 (37...ed2 38.Qd2 Qa1 39.Kf2 Qf1 40.Kg3 Re2 41.Qe2 Qe2–+) 0–1. Frosinos,I (1730) – Baron,Ta (2465), Rethymno GRE, 5th Open, 2013.

10.Bb2 Qd6 11.Be2 Nde7 12.0-0 Bf5 13.d3 Rfd8 14.Rd1 Rac8 15.Nbd2 Bd3 16.Bd3 Qd3 17.Qc5 Rd5 18.Qc4 Rcd8 19.Nd4 Qc4 ½–½. Boehnke,Hartmut (2135) – Hansen,Kim Holm (2230), WS/M/078 ICCF, 2006.

10.Bb2 Be6 11.Qc5 Rc8 12.Nd4 (12.Qb5 Qe7=) 12…Qf6 (12...Qf6 13.Qb5 Nd4 14.Bd4 Rc1 15.Ke2 Qf5–+). Vieito Soria,Luis M – Ruhle,Ernst_Olav, corr ICCF TT–6–02–1, 2003.

10.Bb2 Re8 11.Bc4 Ne3 (better is 11...Bc7=) 12.fe3+/– Re3 13.Kd1 Bg4 (13...g6 14.Nc3 Bh3 15.Re1 Re1 16.Ne1 Bg4 17.Nf3+=) 14.Kc1 (14.Bf7!? Kh8 15.Rf1+/–) 14...Re8+= 15.Rf1 Bf3 16.gf3 (16.Qf5!? Re7 17.Rf3+/– (17.gf3?! Nd4 18.Qg4 g6+=)) 16...Nd4= 17.Qd3 Qh4 (17...Qc7!?=) 18.Bd4+= cd4 (18...Qd4 19.Qd4 cd4 20.Kc2+=) 19.Ra2 (19.Qf5 Rac8 20.Qf7 (worse is 20.Qa5 Rc4 21.Kb2 Rec8-/+) 20...Kh8 21.Kd1+=) 19...Re7= 20.Rc2 Qf4 21.h3 a6 22.Kb2 Rd8 23.Rcc1 Rde8 24.Bb3 g6 25.Rc4 Bc7 26.Rfc1 (26.Qd4?? Be5 27.Qe5 Qe5 28.Nc3 Rd7–+) 26...Kg7 (26...Qh2 27.Qf1= (27.Qd4?? Be5–+)) 27.Ka2 (27.Nc3 Rd8+/–) 27...Rd8 28.a4 b5 29.Rc6 ba4 30.Ba4 Ba5 31.R1c2 Re1 32.Rb2 Rh1 33.Qa6 Bc7 34.Rb7 Be5 35.Bb3 Rf8 36.Qb5 d3 37.Qd3?? Ra8–+ 38.Ra6 Ra6 39.Qa6 Qd2 40.Ka3 Rb1 41.Rf7 Kh6 42.Qc4 Ra1 43.Ba2 Qb2 (43...Qb2 44.Ka4 Ra2 45.Qa2 Qa2 46.Kb4 Qf7–+; 43...Qa5 44.Kb3 Qa2 45.Kb4 Qa3 46.Kb5 Rb1 47.Qb4 Qb4 48.Kc6 Qd6#) 0–1. Gorovets,Andrey (2470) – Jussupow,Artur (2610), Warsaw Poland, EUR Rapid Ch, 2012.

10.Qc5 Ne5 11.Ne5 Bf5 12.Nc3 Bc3 13.dc3 Re8 14.Nf3 Rc8 15.Qa7 Nc3 16.Qb7+/– Be4 17.Qb2 Bf3 18.gf3 Qa5 19.Bh3 Rb8 20.Qc2 Nd5 21.Qd2 Qd2 22.Kd2+/– Rb2 23.Ke1 Ne3 24.fe3 Re3 25.Kd1 Rf3 26.Bf1 Rff2 27.h4+– Ra2 28.Ra2 Ra2 29.Rh3 Ra1 30.Ke2 h6 31.h5 g5 32.hg6 fg6 33.Bg2 Kg7 34.Bc6 h5 35.a4 Kh6 36.Be8 Ra2 37.Kd1 Ra1 38.Kd2 Ra2 39.Kc1 Re2 40.Bb5 Re5 41.Rb3 g5 42.a5 g4 43.a6 Rc5 44.Kd2 Rc7 45.Bd3 g3 46.Rb7 g2 47.Rc7 (47.Rc7 g1Q 48.Rh7 Kg5 49.Rg7 Kf6 50.Rg1 Ke7 51.a7 Ke6 52.a8Q Kf7 53.Qd8 Ke6 54.Rg5 h4 55.Bc4#) 1–0. Scholbach,Tillmann – Roe,Philip, C1.1998.0.00172, 1998.

10.Bd3=.

10.Bb2 Qe7

11.Bb5 Bd7 A) 12.0-0 Bg4 13.Be2 (13.Kh1 Rac8 14.Nc3 Nc3 15.dc3 Bc7 16.h3 Bf3 17.gf3 Qh4 18.Kg2; 13.Rc1 Bf3 14.gf3 Qg5 15.Kh1 Qh5 16.Qe4 a6 17.Rc5 Bc7 18.h4; 13.Ne1 Qd6 14.Nd3 Bc7 15.g3 a6 16.Bc6 Qc6 17.Qc5 Be2 18.Qd4) 13...g6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bf5 16.Qb3 Bc3 17.Qc3 Rfd8 18.Rac1; B) 12.Nc3 Nd4 13.Nd4 Bc3 14.dc3 cd4 15.Bd7 dc3 16.Rd1 Rad8 17.Rd5 cb2 18.0-0; C) 12.Bd3 C1) 12...g6 13.0-0 (13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Bg4 15.Be2 Nc3 16.Qc3 Bf3 17.Bf3 Nd4 18.Bd1; 13.Be4 Nb6 14.0-0 c4 15.Nc3 f5 16.Bc6 Bc6 17.Nd4 Rf6 18.Rad1) 13...Bg4 14.Be4 Rfd8 15.h3 Bf3 16.Bf3 Rac8 17.Bd5 Rd5 18.Nc3; C2) 12...h6 13.0-0= (13.Bh7 Kh8 14.Be4 Be6 15.0-0 f5 16.Bd3 Rad8 17.Bb5 Kh7 18.Nc3; 13.Be4 Qe6 14.0-0 Rac8 15.Bd3 Nce7 16.Nc3 Nf6 17.Be2 c4 18.Nd4) 13...Bg4 14.Bh7 Kh8 15.Be4 Rad8 16.h3 Bh5 17.Nc3 Bc3 18.Bc3.

11.Bb5 Bg4 12.Bc6 Bf3 13.gf3 bc6 14.Rg1 (14.Nc3 Rab8 15.Rg1 g6 16.Kf1 Rfd8 17.Ne4 f5 18.Ng3) 14...g6 15.Kf1 (15.Nc3 Rab8= (15...Rfe8 16.Kf1 Rab8 17.f4 c4 18.Na4) 16.Kf1 Rfe8 17.f4 Qe6 18.Na4) 15...Rfd8 (15...Rab8 16.Nc3 Rb7 17.Na4 Rfb8 18.Rb1) 16.Nc3 Bc3 (16...Rab8 17.Ne4 f5 18.Ng3) 17.Bc3 Nc3 18.Qc3 Rd5 19.Rc1 (19.e4 Rd7=) 19...Rad8+= 20.Rg4 Rd2 21.Qc5 Qc7 22.Rg3 Qb7 23.f4 (worse is 23.Qc6 Qb2 24.Kg1 Rf2-/+ (worse is 24...Qa3 25.Rg5-/+)) 23...Rd1 24.Rd1 Rd1 25.Ke2 (25.Kg2 Qa6 26.Qe7 Qf1 27.Kf3 Qh1 28.Kg4 Qh2 29.Qe8 Kg7 30.Qe5 Kf8 31.Qb8 Ke7 32.Qc7 Ke8 33.Qc6 Rd7+=) 25...Rd5 26.Qc4 c5 (26...Rh5 27.h3+=) 27.a4 Qd7 28.Kf3 Rh5 29.Kg2 Qb7 30.e4 Rh4 31.Rd3 Rf4 32.Rd8 Kg7 33.Qc3 Rf6 34.Qe5 Qb3 35.Qc5 Qf3 36.Kg1 Rf4 37.Qd4 Kh6-/+ 38.Qe3 Qe3–+ 39.fe3 Re4 40.Rd7 f5 41.Ra7 Re3 42.Kg2 g5 43.h3 Kg6 0–1. (38) Boehnke,Hartmut (2150) – Eiben,Pavel (2520), Champions League, 2007.

11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.Qc3 Bg4 14.Be2 Rac8 15.Rb1 b6 16.h3 Bh5 17.Rb2 Rfd8 18.0-0 Rd6 19.Rd1 Rcd8 20.d3 h6 21.Rbd2 Bg6 22.d4 cd4 23.Nd4 Nd4 24.Rd4? (better is 24.ed4!? Re6 25.Bg4 Re1 26.Re1 Qe1 27.Kh2=) 24...Rd4-/+ 25.Rd4 Rd4 26.Qd4 Qa3 27.Kh2 Qa2 28.Qd1 a5 29.h4 Qc2 30.Qf1 h5 31.g4 hg4 32.Bg4 Be4 33.Kg3 Qc7 34.f4 Qc2 35.Bf3 Qc6 36.Be4 Qe4 37.Qc1 a4 38.Kf2 b5 39.Qc8 Kh7 40.Qd7 Qc4 41.Qf5 Kg8 42.h5 b4 43.h6 gh6 44.Qg4 Kh8 45.Qh4 Qc2 46.Kf3 Qc6 47.Kf2 Kh7 48.Qe7 Qc4 49.Qd7 b3 50.Qf5 Kg8 51.Qf6 Qc2 52.Kf3 Qg6 53.Qe5 Qe6 54.Qb8 Kh7 55.Qb4 Qc6 56.Kg3 Qe6 57.Kf2?? Qf5–+ 58.Qa4 b2 (58...b2 59.Qd1 b1Q 60.Qb1 Qb1–+) 0–1. Koerner,Helmut (1945) – Plump,Detlef (2255), Berlin Lichtenberger op 8th, 2009.

11.Bd3 f5 12.0-0 Be6 13.Rc1 b6 14.Bb5 Nd8 15.Bc4 Nc6 16.e4 fe4 17.Qe4 Rf4 18.Qd5 Bd5 19.Bd5 Kh8 20.Bc6 Raf8 21.Re1 Qd6 22.Bb7 R4f5 (22...Qd7!? 23.Be4 Re8+=) 23.Be4+/– Rh5 24.Nc3 c4 25.h3 b5 26.Rad1 a6 27.Re3 Qf6 28.Bc2 Kg8 29.Rde1 Bc7 30.Re7 Bd6 31.Rd7 Rf7?? (31...Rb8+–) 32.Re8 Bf8 33.Rdd8 Qb6 (33...Re7 34.Nd5 Rd5 35.Bf6 Re8 36.Re8 gf6+–) 34.Be4 Qc5 35.Bd5 Rd5 36.Nd5 (worse is 36.Rd5 Qa7 37.Rdd8 h6+–) 36...h6 (36...h5 37.Ng5 Qf2 38.Kh2+–) 37.Ne5 Qf2 38.Kh2 g5 (38...a5+–) 39.Nf7 (39.Nf7 Qf7 40.Nf6 Kg7 41.Nd7 Kh7 42.Rf8 Qf4 43.Rf4 gf4 44.Ra8+–) 1–0. usingprogram (2005) – 1002pobie, kurnik, 2013.

11.Bd3 f5 12.0-0 Be6 13.Rc1 b6 14.Bc4 Rac8 15.Qb3 Rcd8 16.d4 cd4 17.Bd4 Rd6 18.Nc3 Bc3 19.Bc3 f4 20.Be1 Bf7 21.e4+/– Nf6 22.Bf7 Rf7 23.e5! Ne5 24.Rc8 Ne8 25.Bb4 Nf3 26.Qf3 Rf8 27.h3 Qd7 28.Bd6 Qc8 29.Bf8 Kf8 30.Qf4 Nf6 31.Rc1 Qd8 32.Rc7 g5 33.Qb4 Kg8 34.Ra7 Kh8 35.Qb3 Qd2 36.Qb6 Qc1 37.Kh2 Qf4 38.g3 Qf5 39.Qd4 Qe6 40.Rb7 (40.Rb7 h6 41.Rb6 Qb6 42.Qb6+–) 1–0. marekt – STEVIE83, chessworld.net, 2007.

11.Bd3 g6 12.0-0 Rd8 13.h3 Be6 14.Rc1 Rac8 15.Bf1 Nb6 16.d3 Bd5 (16...Bf5 17.Nc3=) 17.Nbd2= (worse is 17.Qc5 Qc5 18.Rc5 Na4-/+) 17...Nd7 18.Nb3 Bb6 19.a4 (19.Be2 Nde5 20.Nbd2 Bc7=) 19...Nb4 (19...Bf3 20.gf3 Nde5+=) 20.Qc3= f6 21.e4 Bf7 (21...Be6 22.Ba3 a5 23.Bb2+=) 22.a5 (22.Ng5 Rc6=) 22...Bc7 23.Nc5 Na2 24.Ra2 Ba2 25.Qa3 Nc5 26.Qa2 Qe6 (26...Kg7 27.e5 fe5 28.d4+=) 27.Rc4 Nd3 28.Bf6 Rd7 29.Ne5 Ne5 30.Be5 Rd1 31.Qb3 Re1 32.Qc3 Qe5 33.Qe5 Be5 34.Rc8 Kf7 35.Ra8 Bd4 36.Rb8 Re4 37.Rb7 Ke6 38.Bc4 Kd6 39.Rh7 Rf4 40.Rf7 Bf2 41.Kf1 Bg3 42.Rf4 Bf4 43.a6 g5 44.Kf2 Kc5 45.Be2 Bc7 46.Kf3 Kd4 47.Kg4 Ke3 48.Bd1 Bd8 49.Bf3 Kd4 50.Kf5 Be7 51.g3 Bd8 52.Bd1 Ke3 53.Bh5 Kd3 54.Bg4 Ke3 55.Bd1 Be7 56.Bh5 Bd6 57.Kg5 Bg3 58.h4 Bh4 59.Kh4 Kd3 ½–½. Graham,Stuart (2175) – Lahdenmaeki,Leo (2070), Ernst Nielsen Memorial, 2009.

11.Be2 Rd8 12.0-0 Bg4 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 b6 15.Rfd1 Bc3 16.dc3 Bh5 17.Bd3 Bf3 18.gf3 (18.Bh7? Kh8 19.gf3 g6 20.Bg6 fg6 21.Rd8 Rd8–+ (21...Qd8?! 22.Qg6 Qg8 23.Qg8 Rg8 24.Kf1+=)) 18...Kh8 19.Be4 (19.Bh7? g6 20.Bg6 fg6 21.Rd8 Rd8–+ (21...Qd8?! 22.Qg6 Qg8 23.Qg8 Rg8 24.Kf1+=)) 19...Rac8 20.f4 (20.Bh7? g6 21.Bg6 fg6 22.Rd8 Rd8–+ (22...Qd8?! 23.Qg6 Qg8 24.Qg8 Rg8 25.Kf1+=)) 20...Na5 21.c4 (worse is 21.Bh7 g6 22.Bg6 fg6 23.Rd8 Rd8–+ (23...Qd8?! 24.Qg6 Qg8 25.Qg8 Rg8 26.Kf1+=)) 21...Rd1 22.Rd1 Re8 23.Rd5 (23.Bh7? g6 24.Bg6 fg6–+) 23...Rd8 (23...Qe4?? 24.Qe4 Rg8 25.Rd7+–) 24.Qd3 Rd5 25.Bd5 Kg8 26.Qf5 g6 27.Qe5 Qd7 28.h3 Nb7 29.f5 gf5 30.Qg3 Kf8 31.Qb8 Nd8 32.Qe5 Kg8 33.h4 Ne6 34.Qf5 Qe7 35.h5 h6 36.Be6 fe6 37.Qg6 Qg7 38.Qg7 Kg7 39.f4 e5 40.fe5 Kf7 41.Kf2 Ke6 42.e4 Ke5 43.Ke3 a6 44.a4 a5 45.Kf3 Kd4 46.Kf4 Kc4 47.e5 Kd5 48.Kf5 c4 49.e6 Kd6 50.Kf6 c3 51.e7 Kd7 52.Kf7 Kc7 53.e8Q c2 54.Qe5 Kc6 1–0. Wolf,Wolfgang (2175) – Hirmer,Matthias (2195), GER–ch36 V2 email, 2004.

11.Be2 Bg4 12.0-0 Rad8 13.h3 Bh5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b6 16.Rac1 Nc3 17.Qc3 Rd6 18.Rfe1 Bf3 19.Bf3 Ne5 20.Be4 Qf6 21.f4 Nd7 22.Red1 Qe7 23.Bf3 ½-½. stelianploscaru (2500) - vanycuba (2420), gameknot.com, 2022.

11.Be2 Bg4 12.0-0 Rad8 13.h3 Bh5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b6 16.Rac1 Nc3 17.Qc3 Rd6 18.Rfe1 Bf3 19.Bf3 Ne5 20.Be4 Ng6 21.Bg6 hg6 (21...Rg6 22.d4=+) 22.d4 cd4 23.ed4 Qd7 24.Rcd1 Rc8 25.Qd3 Rd8 26.Re4 f5 27.Rf4 Qe6 28.Qe3 Rc8 29.Qd3 Rc4 Exerts pressure on the isolated pawn (29...Rcd8 30.Qg3+=) 30.Qb3+= Qd5 31.Kh2 Re6 (31...Rd4?? 32.Qe3 Re4 33.Rd5 Re3 34.Rd6 Ra3 35.Rg6+–) 32.Qg3 Kf7 33.Rh4 Re8 34.Rf4 Re6 35.h4 Kg8 36.Kg1 Rc8 37.Rf3 Rc4 38.Re3 Re3 39.Qe3 Kh7 40.Qf4 Rc6 41.Qe5 (41.Qb8 Qa5=) 41...Rd6 (better 41...Qb3!? 42.Qe1 Re6=+) 42.Qd5+= Rd5 43.Kh2 Kh6 44.f4 Kh5 45.Kg3 b5 46.Kf3 a5 47.g3 b4 48.ab4 ab4 49.Rd2 b3 50.Rb2 Rd4 51.Rb3 Ra4 52.Rd3 Ra1 53.Rb3 Ra2 (53...Ra4 54.Rc3+=) 54.Rc3 Ra6 55.Re3 Kh6 (55...Ra1 56.Re6=) 56.Re8+= ½–½. Houdini 6.03 – Stockfish 260318, TCEC, 2018.

11.Be2 Bg4 12.0-0 Rad8 13.h3 Bh5 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Qc3 b6 17.Rfe1 Rd6 18.d4 cd4 19.Nd4 Be2 20.Nc6 Qe4 21.Rac1 Ba6 (21...Rg6 22.Ne7 Qe7 23.Re2=) 22.Qb4 Qb4 23.ab4 Ra8 24.Red1 Rd1 25.Rd1 Kf8 26.Ra1 Bb7 27.Na7 Ke7 28.g4 Bd5 29.Kh2 Ke6 30.Kg3 h6 31.f3 Bb7 32.Ra3 g6 33.e4 f6 34.Kf4 1–0. forsetinn (2365) – rlcpw (2135), gameknot.com, 2014.

11.Be2 g6 12.0-0 Bf5 13.Qb3 Rad8 14.Rc1 a6 (14...Rfe8 15.Bb5=) 15.Nc3 (15.Qc4 Bb6+=) 15...Nb6 16.Rd1 Rd7 (16...Qe6 17.Qe6 fe6 18.d3=) 17.Rac1 (17.d4 cd4 18.Nd4 Nd4 19.Rd4 Rd4 20.ed4 Re8=) 17...Rfd8 18.h3 (18.Nb1 Bd3 19.Bd3 Rd3=) 18...Bd3+= 19.Ba1 c4 20.Qb2 Ne5 21.Ne5 Qe5 22.Qa2 Qd6 (22...Qe6 23.Bd3 Rd3 24.Nb1+=) 23.Bd3= Qd3 (23...cd3? 24.Ne4 Qe6 25.Qb2+–) 24.a4 (24.Nb1 Rd6=) 24...Rc8 25.f3 Nd5 (25...Bc3 26.Bc3 Nd5 27.Qb1+=) 26.Ne4 1–0. Buczinski,Henryk – Svartbo,Martin, IECG, 2010.

11.Be2 g6 12.0-0 Bf5 13.Qb3 Rfd8 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Be6 16.Qa4 Bc3 17.dc3 Kg7 18.Rfd1 Rd1 (18...Qf6 19.Qc2=) 19.Rd1 Rd8 20.Rd8 Qd8 21.Qb5 Qe7 22.h3 f6 23.Nd2 Ne5 24.f4 Nf7 25.Qd3 Nd6 26.e4 b6 27.Kf2 Bd7 28.Qe3 White prepares e5 28...h6 29.e5 Nf5 30.Qe4 fe5 31.fe5 (31.Qe5 Kh7+=) 31...Qh4 (31...Be6!?=) 32.Qh4+= Nh4 33.g3 Nf5 34.Bc4 g5 35.Nf3 (35.g4 Ne7 36.Ne4 Ng6=) 35...Ne7= 36.h4 gh4 37.Nh4 b5 38.Be2 Bc6 39.Ke3 Kf7 40.Bg4 a6 41.Nf5 Nf5 42.Bf5 Ke7 ½–½. pierred (2795) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

11.Be2 g6 12.0-0 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Rad8 15.Qc2 b5 16.d3 Ne3 17.fe3 Qe3 18.Kh1 Qd3 19.Qc1 Nd4 20.Nd4 cd4 21.a4 b4 22.Qd1? (better is 22.Nd2 Rc8 23.Qd1=) 22...Qd1-/+ 23.Rd1 d3 24.Nd2 Rfe8 25.Rab1 Rd5 26.Bc1 Re2 27.Nf3 Ra2 28.Be3 Ra4 29.Ba7 Ra3 30.Kg1 h6 31.Be3 g5 32.h3 f5 33.Ne1 Kf7 34.Kf1 g4 35.h4 h5 36.Bc1 Rc3 37.Bd2 Ra3 38.Bb4 Bb4 39.Rb4 Kf6 40.Rb2 Ke5 41.Kf2 f4 42.Rbd2 Ke4 43.g3 fg3 44.Kg3 Rc5 45.Rd3 Rcc3 46.Rc3 Rc3 47.Kf2 Rh3 48.Ng2 Rf3 49.Kg1 Ra3 50.Rf1 g3 51.Ne1 Ra2 52.Rf7 Ke3 53.Ng2 Ke4 54.Kf1 Ra1 55.Ne1 Ra2 56.Rf8 Rb2 57.Re8 Kf5 58.Rg8 Rb4 59.Ng2 Rb3 60.Ke2 Ra3 61.Ne3 Kf4 62.Rf8 Ke4+/– 63.Ng2 Ra2 64.Kf1 Ra1 65.Ne1 Ra2 66.Rf7 Rb2 67.Re7 Kf5 68.Rg7 Rb4 69.Ng2 Rb1 70.Ke2 Rb3 71.Ne3 Kf4 72.Rf7 Ke4 73.Nc4 Rb4 74.Nd2 Ke5 75.Nf3 Ke4 76.Kf1 Rb2 77.Ng5 Ke5 78.Rf8 Ra2 79.Kg1 Rc2 80.Rf7 Ra2 81.Rb7 Rc2 82.Rb5 Kf4 83.Ne6 Ke4 84.Rb4 Ke3 85.Rb3 Ke4 86.Rg3 Rc4 87.Nf8 Rc2 88.Rg2 Rc3 89.Kh2 Rc4 90.Kh3 Rc3 91.Rg3 Rc1 92.Ra3 Rb1 93.Ne6 Ke5 94.Ng5 Rb5 95.Nf3 Kf4 96.Nd2 Kf5 97.Rg3 Kf4 98.Nf1 Ra5 99.Rg8 Rc5 100.Ng3 1–0. Rook,Detlef (2270) – Salzmann,Stefan (2145), CP–2008–Q–00012, 2010.

11.Be2 g6 12.0-0 Bf5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Rfd8 15.Qc2 Rac8 16.d3 Bc7 17.Nbd2 b5 18.Rac1 Ne5 19.Ne5 (19.Qc5?? Nf3 20.Kh1 Nd2–+) 19...Be5 20.Be5 Qe5 21.Ne4 c4 22.d4 (22.dc4?? Rc4 (22...bc4?! 23.Rfd1=) 23.Qb1 Qe4 24.Qe4 Re4–+) 22...Qe7 23.Qb1 a6 24.Nc5 Qd6 25.Qb2 Qc6 26.Rb1 f5 27.Rfc1 Qf6 28.g3 Kg7 29.Qc2 Qc6 30.a4 Rb8 31.Qe2 Kh8 32.Qe1 Re8 33.Qa5 Rb6 34.Qe1 Qd6 35.Qa5 Reb8 36.Ra1 Rc8 37.Rab1 Qc6 38.Qe1 c3 39.ab5 ab5 40.Rc3 Nc3 41.Qc3 Qd5 42.h4 Rcb8 43.Qb4 Ra8 44.Nd3 Qe4 45.Qb3 b4 46.Nc5 Qc6 47.Rc1 Qd6 48.Kh2 Ra7 49.Qc4 Re7 50.Rb1 Kg7 51.Rb4 Rb4 52.Qb4 Qd5 53.Qb6 Qa2 54.Kg1 Qf7 55.Qd8 Qf8 56.Qd5 Qf6 57.Qc4 Qd6 58.d5 Re5 59.Ne6 Kf6 60.Nf4 Kf7 61.Qc8 Re8 62.Qc2 Re7 63.Qb2 Qe5 64.Qb6 Qc7 65.Qb3 Qd6 66.Kh2 Rd7 67.Qc3 Qf6 68.Qc4 Qd6 69.Qc8 h5 70.Kg2 Qe7 71.Qc6 Qd6 72.Qb5 Ra7 73.Qb3 Rd7 74.Qb2 Qe7 75.Qh8 Qf6 76.Qa8 Qe5 77.Kg1 Qd6 78.Kh2 Qe5 79.Qa4 Rd6 80.Qc4 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Fages,Jorge Juan (2140), SM–2010-0-00110, 2010.

11.Bd3 h6

12.0-0 Be6 13.Rc1 Bb6 (13...b6 14.Bb5 Nd8 15.Bc4=) 14.Nc3 Rad8 (14...Nc3 15.Qc3 f6 16.Qc2=) 15.Na4+= Bg4 (15...Rfe8 16.Bb5+/–) 16.Ne1 (worse is 16.Nc5 Bf3 17.gf3 Nf4 18.Bh7 Kh8 19.ef4 Bc5 20.Qc5 Qc5 21.Rc5 Kh7=) 16...Na5 (16...Ne5 17.Be4+/–) 17.Rab1+/– Rc8 18.h3 (18.Nb6 ab6 19.Bh7 Kh8+/–) 18...Be6+= 19.Nb6 ab6 20.Nf3 c4 (20...Rfd8 21.Rd1+=) 21.Bh7 Kh8 22.Nd4 c3 (22...Nc6 23.Nf5 Qd7 24.Nh6=) 23.dc3 g6 24.Bg6 fg6 25.c4 (25.Qg6?! Rf6 26.Qe4 Nc4 27.Ne6 Qe6 28.Qe6 Re6+=; 25.Ne6 Qe6 26.c4 Nf6 27.Qg6 Nc4 28.Qh6 Kg8 29.Qg6 Kh8+–) 25...Nf6 (25...Nc4 26.Ne6 Theme: Double Attack) 26.Qg6 Nc4 27.Qh6 Kg8 28.Qg6 Kh8 29.Ba1 (better is 29.Ne6 Qe6 30.Ba1+–) 29...Rf7?? (better is 29...Bd7+/–) 30.Ne6+– Qe6 31.Rb5 (31.Rb5 Rc5 32.Rb6 Nb6 33.Rc5+–) 1–0. Katalymov,Boris N – Giterman,Shlomo, Novgorod, 1961.

12.0-0 Bg4 13.Be2 Rad8 14.h3 Bh5 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Rd7 (17...b6 18.d3=) 18.d3 Rfd8 19.Rfd1 b6 (19...Rd5 20.Rd2=) 20.Rd2 Qe6 (20...Rd6 21.Rb1=) 21.Rad1 Rd6 22.d4 Qf6 23.Qc1 (23.Qc4 Bf3 24.Bf3 cd4 25.Bc6 Rc6=) 23...Bf3 24.Bf3 cd4 25.Bc6 Rc6 26.Qb2 Rc4 27.Rd4 Rdd4 28.ed4 g6 (28...a6 29.Qd2=) 29.Kf1 (29.Qd2 Qd6=) 29...Rc5 (29...Qd6 30.d5=) 30.Qb3 Rf5 31.f3 (31.Qe3 Rd5=) 31...Qd6 32.d5 Qh2 ½–½. Buczinski,Henryk – Dziedzina,Michael, IECG, 2010.

12.0-0 Bg4 13.Be2 Rfd8 14.h3 Bh5 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 b6 18.Rfc1 Rac8 19.d3 Ne5 20.Qe5 Qe5 21.Ne5 Be2 22.Rc3 Bh5 23.Rac1 f6 24.Nc4 Rc7 25.a4 Be8 26.Nb2 Rb7 27.R1c2 Rdb8 28.Kf1 Kf8 29.Ke2 Ke7 30.Kd2 Ke6 31.e4 g5 32.a5 f5 33.f3 f4 (worse is 33...ba5 34.ef5 Kf5 35.Rc5 Ke6 36.Nc4+=) 34.Rb3 ba5 35.Rb7 Rb7 36.Nd1 Kd6 37.e5 Kd5 38.Rc4 Bb5 39.Nc3 Kc6 40.Re4 a6 41.e6 Kd6 42.Re1 Bc6 43.e7 Re7 44.Ra1 Bb5 45.Ra5 Kc6 46.Ra3 Rd7 47.Ne2 Kb6 48.h4 a5 49.Kc2 a4 50.Rc3 Rd8 51.Kd2 c4 52.hg5 hg5 53.d4 Ka5 54.Rc1 c3! (54...c3 55.Nc3 Rd4 56.Kc2 Bc4–+) 0–1. Muri,Heinrich (2375) – Grabner,Helmut (2265), WC35/pr05 ICCF, 2011.

12.0-0 Bg4 13.Bh7 Kh8 14.Be4 Rfd8 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.dc3 Ne5 18.Ne5+/– Qe5 19.Bb7 Rab8 20.Rab1 Rd6 21.Bf3 Bf3?? 22.Rb8 (22.Rb8 Rd8 23.Rd8 Qe8 24.Re8#; 22.gf3?! Rg6 23.Kh1 Rb1 24.Qb1 Qc3 25.Qb8 Kh7 26.Qa7 Qc4=) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

12.0-0 Bg4 13.Bh7 Kh8 14.Bf5 Bf3 15.gf3 Bc7 (15...Rad8 16.f4+=) 16.f4= Rfe8 17.Nc3 Nf4 18.ef4 Nd4 19.Nd5 Nc2 20.Ne7 Na1 21.Nd5 Ba5 22.Ba1 Rad8 23.Nc3 Bc7 24.Be4 b6 25.d3 Bf4 26.Kg2 Kg8 27.h4 Be5 28.f4 Bf6 29.Kf3 c4 30.dc4 Rd4 31.c5 bc5 32.h5 Rb8 0–1. Boehnke,Hartmut (2035) – Bachmann,Wolfgang (2380), WC17/WS47 ICCF, 2009.

12.Be4 Be6 13.0-0 Rad8 14.Rc1 f5 15.Bd3 f4 16.Be2 Qe8 17.e4 Nf6 18.d3 b6 19.h3 Qg6 20.Kh2 Nh7 21.Qa4 Qe8 22.Rd1 Rc8 23.Qb5 a6 24.Qa6 Nd4 25.Bd4 cd4 (better is 25...Ra8!? 26.Qb7 Rf7 27.Qf7 Qf7+=) 26.a4 Rc2 (26...Rc2 27.Nd4 Rb2 28.Ne6 Qe6+–) 0–1. Kural,A_Serhat (2305) – Jonsson,Dadi Oern, EU/TC9/sf1 ICCF, 2011.

10.Bb2 Bg4

11.Qc5 Bb6 12.Qb5 Rc8 (12...a6 13.Qd3 Rc8 14.Nc3 Nc3 15.Qd8+=; 12...Be6 13.Nc3 Rc8 14.Be2 Re8 15.Rc1+=; 12...Re8 13.Bc4 Bf3 14.gf3 Nf6 15.Be2+=; 12...Bf3 13.gf3 Re8 14.Bc4 Nf6 15.Kd1+=; 12...Nc7 13.Qg5 Qg5 14.Ng5 Rac8 15.Nc3+=; 12...Nce7 13.Bc4 Rc8 14.Nc3 Nc3 15.Bc3+=; 12...Qd7 13.Bc4 Be6 14.Ng5 Nc7 15.Qb3+=; 12...Qd6 13.Nc3 Bf3 14.gf3 Nc3 15.Bc3+=) 13.Bc4 Be6 14.0-0 a6 15.Qa4+=.

11.Qc5 Rc8 12.Qb5 a6 13.Qb3 Nf4 (13...Be6 14.Bc4-/+ b5 15.Bd5 Bd5 16.Qd3 Re8 17.Nc3 Bf3 18.Qd8 Red8 19.gf3 Ne5; 13...b5 14.Be2 Re8 (14...Be6 15.Qd1 Qe7 16.a4 b4 17.Ba6 Rc7 18.0-0 Rd8 19.d4 b3) 15.a4 Ncb4 16.0-0 Be6 17.Qd1 Nc2 18.ab5 Na1 19.Ba1 ab5) 14.Qa4 (14.Qc4 Bf3 (14...g5 15.ef4 Re8 16.Kd1 Qb6 17.Bc3 Be6 18.Ng5 Bc4 19.Bc4 Ne5) 15.Qf4 Bh5-/+ 16.Nc3 Qb6 17.Na4 Rfd8 18.Rd1 Qb3 19.Be2 Be2) 14...g5-/+ 15.Bc3 (better is 15.Nc3!? Bf3 16.gf3–+ Ne5 17.ef4 Nf3 18.Ke2 Nd4 19.Kd1 b5) 15...Bf3 16.gf3 Bc3 (16...Ne5 17.Qd1 (17.Qa5?? Qa5 18.Be2 Ned3 19.Bd3 Nd3 20.Kf1 Qd5–+; 17.ef4?? Nf3 18.Kd1 Bc3–+) 17...Bc3 (17...Re8 18.h4 g4 19.Rg1 Bc3) 18.Nc3 Rc3 19.dc3–+ Qc8) 17.Nc3 Ne5 18.Qd1 Rc3 19.dc3 Qc8 20.Be2? (better is 20.Rc1 Rd8 21.ef4 Rd1 22.Kd1 Nf3 23.Rc2–+) 20...Ng2 (20...Qc3?! 21.Kf1 Ne2 22.Rb1+=) 21.Kf1 (21.Kd2 Rd8 22.Kc2 Rd1 23.Rhd1 Qf5 24.Kb3 Nf3 25.Bf3 Qf3–+) 21...Qh3 22.Qd6 (22.Qa4 Nf4 23.Ke1 Nf3 24.Kd1 Rd8 25.Kc2 Rd2 26.Kb3 Ne2 27.Qe8 Kg7 28.Qe4–+) 22...Re8 23.Qf6 h6 24.e4 (24.Rg1 Ne3 25.Ke1–+) 24...Nf4 25.Ke1 Nf3 (25...Nf3 26.Kd1 Qd7 27.Kc2 Qd2 (27...Ne2?! 28.Qf3 Qa4 29.Kd2 Rd8 30.Ke2 Qc4 31.Ke1–+) 28.Kb3 Qe2–+) 0–1. Boehnke,Hartmut (2150) – Kochemasov,Andrey Leonidovich (2340), Champions League, 2007.

11.Qc5 Rc8 12.Qb5 Nf4 (12...Rc7 13.Be2 a6 14.Qd3 b5 15.0-0+=; 12...Re8 13.Qb7 Bf3 14.gf3 Nd4 15.Kd1-/+; 12...Qd6 13.Bc4 Nf6 14.Ng5 Rc7 15.f3=) 13.Qa4 (13.ef4 Re8 14.Kd1 Nd4 15.Bd4-/+) 13...Bf3 14.gf3 (14.Qf4 Qb6 15.Bc3 Nd4-/+) 14...Nd3 (14...Ng6 15.Be2=) 15.Bd3 Qd3 16.Rg1 f6 17.Nc3 (17.Rg3!?=) 17...Ne5=+ 18.0-0-0 Nc4. Bonetti,Shane – Dirschnabel,Klaus, T8–09.54 ETC, 2003.

11.Bd3 A) 11...Nf6 12.Ng5 (12.Ne5 Ne5 13.Be5 Rc8 14.Bf6 Qf6 15.Nc3=) 12...h6 (12...g6 13.f3 Qe7 14.0-0 Bd7 15.Ne4+=) 13.Nh7 Nh7 14.Bh7 Kh8 15.Be4=; B) 11...h6 12.Qc5 Nf4 13.Bf1 Nd3 14.Bd3 Qd3 15.h3=+.

11.Be2 Rc8 12.0-0 Re8 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Qf6 16.Rfd1 Rcd8 17.Rab1 b6 18.Qa4 Ne5 19.Rd8 Rd8 20.Rd1 (20.Qa7?? Bf3 (20...Nf3?! 21.gf3 Bf3 22.Kf1–+) 21.Bf1 Be4 22.Qb6 Bb1 23.Qb1 c4–+) 20...Nf3 21.Bf3 Bf3 22.Rd8 Qd8 23.gf3 Qe7 24.f4 g6 25.Qc6 ½–½. DiAlfonso,Darren (2115) – Schmidt,Jonny (2040), FICGS, 2016.

11.Be2 Qd7 12.0-0 (12.Qc5 Rac8+=) 12...Rfe8 (12...b6 13.Nc3=) 13.h3 Bf5 14.Qc5 Nf4 (14...Rac8 15.Bc4 Nc7 16.Nh4+=) 15.ef4 (15.Bb5!? Nd3 16.Bc6 Nc5 17.Bd7 Bd7 18.Bc3+/-) 15...Re2= d2 becomes the focus of attention 16.Nc3 b6 17.Qb5 Bd3 18.Qb3 Ree8 19.Rfc1 Rac8 20.Re1 Bf5 (20...b5 21.Nb5 Bb5 22.Qb5=) 21.Re3 Be6 22.Qb5 Ne7 23.Rae1 Qb5 24.Nb5 Nd5 (24...Rc2 25.Ba1 Bd2 26.Nd2 Rd2 27.Nc7+=) 25.Re4+/- (worse 25.Na7 Rc2 26.Rb3 Nf4= (worse 26...Bd2 27.Nd2 Rd2 28.Bc1+/-)) 25...Bd7 26.Nd6 (26.Na7?! Re4 27.Re4 Rc7=) 26...Re4 27.Re4 Rc2 28.Nc4 Bb5 29.Na5 ba5 30.Nd4 (30.Re5!? Rb2 31.Rd5+-) 30...Rb2 31.Nb5 g5 32.Nd6 Nf4 33.Re7 Rd2 34.Nf7 Ra2 35.Ng5 Ra3 36.Nh7 a6 37.h4 a4 38.Nf6 Kf8 39.Ra7 Ra2 40.Ra6 Kg7 41.h5 a3 42.g3 Nh3 (42...Nd3 43.Ne4 Ra1 44.Kg2+-) 43.Kg2 Nf2 44.h6! Kh6 45.Ne4 Kh7 46.Nf2 Kg7 47.g4 Kf7 48.Kf3 Kf8 (48...Ra1 49.Nd3 a2 50.Kg2+-) 49.g5 Kg7 50.Ne4 1-0. marekt (2185) - algenmaedchen2 (2110), gameknot.com, 2020.

11.Be2 Qe7 12.0-0 Rad8 13.h3 Bh5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b6 16.Rac1 Nc3 17.Qc3 Rd6 18.Rfe1 Bf3 19.Bf3 Ne5 20.Be4 Qf6 (20...c4 21.Red1=) 21.Qc2 h6 22.d3 Rfd8 23.Red1 g5 24.Rd2 (24.Qe2!?=) 24...Qe6+= Black plans g4 25.a4 f5 26.Bb7 g4 (26...f4 27.ef4 gf4 28.Be4+=) 27.hg4= Qe7 (27...Rd3? 28.Rd3 Rd3 29.f4 Nf3 30.Kh1 Re3 31.gf3 (31.Bf3?! fg4 32.Ba8 g3=) 31...fg4 32.Rg1+–; 27...fg4?! 28.Be4=) 28.Ba6 fg4 29.d4 (29.Rcd1 g3 30.Qc3 Rg6+=) 29...cd4+= 30.ed4 Rd4 31.Rd4 Rd4 32.Bb5 Kh8 33.Kf1 Qd8 (33...Qd6 34.Kg1+=) 34.Kg1 a5 35.Be2 Kg7 36.Qf5 Qd6 37.g3 Ra4 38.Qc8 Rb4 (38...Kf6 39.Bd3 Rd4 40.Qf5 Ke7 41.Qh7 Kd8 42.Qg8 Ke7 43.Qh7 Ke6 44.Qf5 (44.Qh6? Kd5 45.Qd6 Kd6–+) 44...Ke7 45.Qh7=) 39.Rc7+= Kf6 40.Qh8 Kf5 41.Rc8 Re4 (41...Kg5 42.Qg8 Qg6+=) 42.Rd8 Qe6 (42...Qg6!? 43.Rf8 Ke6=) 43.Qh7+= Qg6 44.Rf8 Ke6 45.Qc7 Re2 (45...Rd4!?+=) 46.Qb6+/– Ke7 47.Qd8 Ke6 48.Re8 Kf5 49.Qc8 Kg5 50.Rg8 Nf3 ½–½. almanzor1 (2385) – forsetinn (2330), gameknot.com, 2014.

11.Be2 Qe7 12.0-0 Rad8 13.h3 Bh5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 b6 16.Rfe1 Bg6 17.d3 Nc3 18.Qc3 Rd6 19.Rad1 Rfd8 20.Rd2 h6 21.Red1 Bf5 22.a4 Qe6 23.d4 Qf6 24.Ne5 cd4 25.ed4 Nd4 26.Rd4 Qe5 27.Rd6 Qc3 28.Rd8 Kh7 29.Bd3 Bd3 30.R8d3 ½–½. khayman9 (2225) – caravonica (2185), gameknot.com, 2011.

11.Be2 Qe7 12.0-0 Rad8 13.h3 Bh5 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bg6 16.Qb2 Bc3 17.Qc3 Be4 18.Rfd1 g6 19.d3 Bd5 20.Rac1 b6 21.d4 Nd4 22.Nd4 (worse is 22.ed4 Qe2 23.Re1 cd4 24.Nd4 Qh5+=) 22...cd4 23.Rd4 Be6 24.Rd8 Rd8 25.Qb2 Rd6 26.Qe5 Qd8 27.Bf3 Rd3 28.Rc6 Rd7 29.Rc3 h5 30.Rc6 Bd5 31.Bd5 ½–½. Nemec,Zdenek (2030) – Korzh,Leonty (1985), RB–2010-0-00104, 2011.

11.Be2 Re8 12.0-0 (12.Qc5 a6=) 12...Rc8 (12...Nf4 13.ef4 Re2 14.Ng5=) 13.Nc3 Nf6 14.h3 Bh5 15.Rac1 Nb4 16.ab4 cb4 17.Bb5 Re7 18.Rfd1 Bf3 19.gf3 Re5 20.Bf1 Rg5 21.Bg2 b5 22.f4 Rgc5 23.Qb1 bc3 24.dc3 Qb6 25.Qa2 a6 (25...Bc3 26.Bc3 Rc3 27.Rc3 Rc3 28.Qa7+–) 26.Ra1 Bc3 (26...Rc3?? 27.Qa5 Qa5 28.Ra5+–) 27.Bc3 Rc3 28.Qa6 Qc5 29.Rab1 b4 30.Qb7 Rc4 31.Bf1 Re4 32.Bd3 Ree8 33.Qb4 Qh5 34.Kg2 Qd5 35.Kg3 Nh5 36.Kh2 Qf3 37.Qb2 Rcd8 38.Qe2 Qe2 39.Be2 Nf6 40.Rd8 Rd8 41.Kg2 Kf8 42.Kf3 Rd7 43.Ra1 g6 44.Ra3 Nh5 45.e4 Ng7 46.Ke3 Rc7 47.Bd3 Rc1 48.Ra8 Ke7 49.Ra7 Kf8 50.h4 h6 51.Ra8 Ke7 52.Ra3 Ne6 53.Ra7 Kf8 54.f5 gf5 55.ef5 Nc7 56.Be4 Kg7 57.Rb7 Ne8 58.Bd5 Rc7 59.Rc7 Nc7 60.Bc6 Na6 61.Kf3 Nc5 62.Bb5 Nb7 63.Kg4 Nd6 64.Bc6 Nc8 65.Be4 Nd6 66.Bf3 Ne8 67.Bc6 ½–½. Degterev,Pavel (2345) – Berza,Stefan (2385), Yury Sakharov Memorial B, 2006.

9.Qc2 Be6

10.Bb2 Nd7 11.Bd3 f5 12.0-0 Qe7 13.Nc3 N5b6 14.Nb5 c4 15.Be2 Bd5 (15...Nc5 16.Be5 Rfd8 17.Bc7+=) 16.Nbd4 (16.Nc7 Be4 17.Bc4 Kh8-/+) 16...Qf6 17.Rfc1 Nc5 18.Rab1 Rac8 19.Nb5 Qg6 20.Na7 Rcd8 21.Bc3 Bc3 22.Qc3 f4 23.e4 Nca4 (23...Qe4 24.Re1 Qg6 25.d4-/+) 24.Qb4=+ Be4 25.Bc4 Kh8 26.Rb3 Nc4 27.Qc4 Nb2 28.Rb2 Bf3 29.Qf1 Rfe8 30.d3 Rd3 31.Rb6 Qg5 32.Re6 Red8 33.Rc8 (33.Rce1 Bd5 34.R1e5 Qg4 35.Re8 Bg8=+) 33...Rc8 34.Nc8 Rd8 35.Nd6 Kg8 36.h4 Qg4 37.Re4 h6 (37...Rd6? 38.Qc4 Re6 39.Qe6 Qe6 40.Re6+–; 37...Qh4?? 38.Qc4 Kh8 39.Nf7 Kg8 40.Nd8 Kh8 41.Re8; 37...Be4 38.Qc4 Bd5 39.Qd5 Qe6 40.Qe6 Kh8 41.Nf7 Kg8 42.Nd8 Kh8 43.Qe8) 38.Rd4 Rd7 39.Qc4 (39.g3!?=) 39...Kh8-/+ 40.g3 Qh3 41.Nf7 Rf7 42.Rd8 Kh7 43.Qd3 Rf5 44.Qf3 fg3 45.Qg3 Qg3 46.fg3 Rf3 47.Rd7 ½–½. Myrberg,Johnny – Bendig,Frank, TKM/Final, 2003.

10.Bb2 Nd7 11.Be2 a6 12.Bd3 f5 13.0-0 =+.

10.Bb2 Nd7 11.Be2 Rc8 12.0-0= Qe7 13.Nc3 Rfd8 14.Rfd1 N7b6 15.Rac1 (15.Bd3 h6=) 15...c4 (15...Nc3 16.Bc3 Bc3 17.dc3=) 16.Nd4 Bd7 (16...Bc3 17.dc3 Bd7 18.Re1=) 17.Qe4 (17.Nd5 Nd5 18.Bf3 Nb6=) ½–½. Mehlhorn,Uwe – Kowalkowski,W, BFM–227, 2001.

10.Bb2 Qe7 11.Bd3 h6 12.0-0 Nd7 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Qc3 Bd5 16.Be2 Rfc8 17.a4 b6 18.Rfe1 Rc7 19.a5 Rb8 20.Rab1 Qd6 21.Rec1 Bf3 22.gf3 (22.Bf3 b5=) 22...Nf8 23.ab6 ab6 24.Qc4 Rd7 25.d3 Ng6 26.h3 Qf6 (26...Ne5 27.Qe4=+) 27.f4 Rd6 (27...Nh4 28.Kh2=+) 28.Kh2 (28.Bf3!?=) 28...Ra8 29.Bf3 Ne5 (29...Ra7!?=) 30.fe5+= Qf3 31.Rg1 (31.ed6 Qf2 32.Kh1 Ra2 33.Qa2 Qa2 34.Rb6 Qd5 35.Kh2 Qe5 36.Kg2 Qe3-/+) 31...Re6 (31...Qf2? 32.Rg2 Qe3 33.ed6 Qe5 34.Kh1 Qd6 35.Qg4+–) 32.Qg4 Qg4 (32...Qf2?? 33.Rg2 Qg2 34.Qg2+–) 33.hg4 f6 (33...Ra2!? 34.Kg3 Rd2-/+) 34.ef6= Ra2 35.Kg3 Rf6 36.f4 Ra3 37.Rgd1 c4 38.Rb4 (38.g5 Rc6 39.dc4 A) worse 39...Rc4 40.Rd8 Kh7 A1) worse 41.Rb6 hg5 (41...Re3?? 42.Kf2 hg5 43.Ke3+–) 42.fg5 Re3 43.Kf2 Ra3=+; A2) 41.Re8+=; B) 39...Re3 40.Kg4 hg5 41.Kg5 Rg3 42.Kf5 Rc5 43.Rd5 Rc4 44.Rd8 Kf7 45.Rb6 g6 46.Ke5 Re3 47.Kd5 Rf4 48.Rd7 Re7 49.Re7 Ke7 50.Rg6 Rf5 51.Ke4 Rf1=) 38...Rd3 (38...Rc6!?=+) 39.Rd3= cd3 40.Rd4 b5 41.Rd3 b4 42.e4 White prepares f5 42...Rb6 43.Rb3 Kf7 44.f5 Kf6 45.Kf4 g5 46.Ke3 Ke5 47.Kd3 Rb8 48.Ke3 Rb7 49.Kf3 (better 49.Rd3!?=) 49...Kd4-/+ 50.Rb1 b3 51.Rd1 Kc3 52.e5 b2 53.e6 b1Q (better 53...Re7!?-/+) 54.Rb1= Rb1 55.e7 Re1 56.f6 Kd2 57.f7 Re7 58.f8Q Re3 59.Kg2 Re2 60.Kf1 Re1 61.Kg2 Re2 62.Kf1 Re1 63.Kg2 ½–½. Stockfish 260318 – Houdini 6.03, TCEC, 2018.

10.Bd3 h6=.

9.Qc2 Qe7

10.Nc3= Nc3 11.Bc3 (worse is 11.dc3 Nc6 12.Bf4 Nd4-/+) 11...Bc3 12.Qc3 b6 13.Be2 Bb7 14.0-0 Nc6 15.Rfd1 Rfd8 16.Rac1 Rac8 17.Qb2 h6 18.Bf1 (18.Rc4 Ba6 19.Rg4 f5 20.Bc4 Bc4 21.Rc4 Rd3=) 18...Rd6 19.Rc4 Rcd8 20.Rg4 Qf6 21.Qb1 (21.Qc2 Na5 22.Rg3 Bd5+=) 21...Ne5 22.Ne5 Qe5 23.d3 (23.Qc2 h5 24.Rf4 Qe7+=) 23...Bc6 24.Rc1 Bd7 (24...Re6 25.Rg3+=) 25.Re4 Qg5 26.h4 Qg6 27.g3 (27.Rf4 Bf5 28.e4 Bh3+=) 27...Bc6 (27...Bf5 28.Re7 Bd3 29.Bd3 Rd3 30.Ra7–+) 28.Re7? (better is 28.Rf4!?+=) 28...Qf6–+ 29.Re4?? (better is 29.Ra7 Qf3 30.e4 Be4 31.de4–+) 29...Be4 30.de4 (30.Bg2 Bg2 31.Kg2 Rd3–+) 30...Qf3 (better is 30...Rd2 31.Be2 Re2–+) 31.Bg2 Rd1 32.Kh2 Rc1 33.Qc1 (33.Bf3?? Rb1 34.e5 Rb2–+) 33...Qf2 34.Kh3 Rd2 (34...Rd2 35.Qh1 Qe3–+) 0–1. Morriss,Pete (2005) – Giulian,Philip M (2240), Rijeka CRO, 2013.

10.Nc3 Rd8 11.Bd3 Bg4 (11...h6 12.Bh7 Kh8 13.Be4=) 12.Bh7 Kh8 13.Nd5 (13.Qe4 Bf3 14.gf3 Nf6 15.Bf6 Qf6-/+) 13…Rd5 (13...Rd5 14.Bc3 Bc3 15.dc3 Bf3 16.gf3 g6 17.Bg6 fg6 18.Qg6 Nd7=). Gabor,Klaus – Milde,Lars, Tigerschachclub TRE, 2001.

10.Nc3 Be6 11.Ne4 Bf5 12.Bd3 Nc6 (better 12...Rd8 13.Qc5 Bd2 14.Kd2 Be4 15.Qe7 Ne7=) 13.Bd6+– Ne3?? (13...Qd8 14.Bf8 Ncb4 15.ab4 Nb4+–) 14.fe3 (14.fe3 Qe6 15.Bf8 (15.Bc5 Rfd8+–) 15...Rf8 16.0-0+–) 1–0. Lejel – 12Cjtipq, internet, 2019.

10.Bc4 Be6 11.0-0 (11.e4 Nf6 12.Be6 fe6=) 11...Nd7 12.Bg3 h6 (12...N7b6 13.Bd3 f5 14.Rc1=) 13.d3 N7f6 14.Nbd2 Bd2 (14...Rad8 15.Rac1=) 15.Nd2 Rac8 (15...Nb6 16.Bb3=) 16.Rab1+= Nh5 17.Qb3 (better 17.Be5!?+=) 17...Ng3=+ 18.hg3 Nb6 19.Be6 Qe6 (19...fe6 20.Nc4 Nc4 21.dc4=+) 20.Qe6= fe6 21.Rfc1 Rfd8 22.Rb3 Rc7 23.Ne4 Nd7 24.d4 (24.Nd6 b6=) 24...c4 25.Rb4 Nb6 26.Kf1 Rd5 27.Nc5 (27.Ke2 Kf7=) 27...Rh5 (27...e5!?=+) 28.Ke2= e5 29.Nb3 Re7 30.Rb6 cb3 31.Rb3 ed4 32.Rc4 de3 ½–½. Pilczuk,Andrzej – Sternik,Ryszard, corr 1AMM Poland, 1991.

10.Bd3 f5=.

10.Bd3 g6 11.0-0 (11.Nc3 Be6=) 11...Nc6 (11...Bg4 12.Bg3=+) 12.Bb2 Be6 13.Rc1 b6 14.Bb5 Rac8 15.d3 Rfd8 (15...f5 16.Bc4=) 16.Nbd2 (16.Bc6 Rc6 17.Nd4 Rcd6=) 16...Bd2 17.Nd2 Na5 18.Ba6 Rc7 19.Be5 Rc6 20.Bb5 Rcc8 21.Ba6 (21.Rab1!?+=) 21…Rc6= ½–½. Szczepaniak,Alicja – Kozun,Piotr, corr 1AMM Poland, 1991.

10.Be2 Nc6=+ 11.Bb2 a6 12.0-0 b5 13.Rc1 Bb6 14.Nc3 Be6 15.Bd3 g6 (15...Nf6 16.Ng5 h6 17.Ne6 fe6 18.Ne4+=) 16.Be4 Rad8 17.d4 (17.d3 Rfe8=) 17...c4 (17...f5 18.Nd5 Bd5 19.Bd5 Rd5 20.dc5 Bc5 21.Qc3+=) 18.Bd5 (better 18.Nd5 Bd5 19.Bd5 Rd5 20.e4 Nd4 21.Bd4 Rd4 22.Nd4 Bd4 23.Ra2=) 18...Bd5+– 19.e4 (19.Nd5 Rd5 20.e4 Rd6+=) 19...Be4? (19...Be6 20.d5 b4 21.dc6 bc3 22.Qc3 f6+–) 20.Qe4 (20.Ne4!? Nd4 21.Nd4 Bd4 22.Re1+–) 20...Qe4+= 21.Ne4 Nd4 22.Nd4 Bd4 23.Bd4 Rd4 24.Re1 (24.Nc5 Ra8+–) 24...a5 (24...Rfd8 25.Rac1+=) 25.Rab1+– Rb8 26.Rbd1 Rd1 27.Rd1 b4 28.Rb1 (28.ab4!? ab4 29.Nd6=) 28...c3?? (better 28...f5 29.Nd6 c3 30.ab4 ab4=+) 29.Nc3! (29.Nc3 b3 30.Rb2+–) 1–0. Kuperski,Marek – Kozun,Piotr, corr 1AMM Poland, 1991.

8.Be2 Nc6

9.Bb2 dc4 10.Bc4 a6 11.0-0 b5 12.Be2 Bf5 13.d3 Re8 14.e4 Bg4 15.Nbd2 Bd2 Black is in command 16.Nd2 Be2 17.Qe2 Nd4 18.Qd1 Rc8 19.Nf3 Ne6 20.Rb1 Nf4 21.Ne5 c4-/+ 22.dc4 Qd1–+ 23.Rbd1 bc4 24.Nd7 Ne2 25.Kh1 Ne4 26.f3 c3 27.Bc3 N4c3 (27...N4c3 28.Rd3 Rc7–+; 27...Rc3?! 28.fe4 Ra3 29.Ra1 Ra1 30.Ra1 Re4 31.Ra6-/+; < 27...N2c3 28.fe4 Nd1 29.Rd1–+) 0–1. Machete99 (2245) – compgaladriel (2165), ICC, 2002.

9.Bb2 dc4 10.Bc4 a6 11.Qc2 b5 12.Be2 c4 13.0-0 Bg4 14.d3 cd3 15.Bd3 Rc8 16.Ng5 h6=+ 17.Nh7 Ne5! 18.Nf6 Qf6=+ 19.Bh7 Kh8 20.Qe4 Nf3! 21.Qf3 Qb2 22.Qg4 Qa1 23.Bd3 Qe5 24.a4 Bc7 25.g3 f5 26.Qf3 Rcd8 27.Be2 ba4 28.Qc6 Rf6 29.Qa4 Rfd6 30.Bf3 Qc5 31.Na3 Rb6 32.Nc2 Be5 33.h3 Rd2 34.Na3 Kh7 35.Nc4 Rb4 36.Qe8 Rc4 37.Bh5 Qc6 38.Qe5 Rc5 39.Qf4 Qd5 40.Bf3 Qd3 41.Bb7 g6 42.Qh4 Rc7 43.Bg2 Qe2 44.Qb4 Rcd7 45.Qf4 Qd3 46.Rc1 a5 47.Bc6 Rd6 48.Ba4 g5 49.Qe5 Kg8 50.Qe8 Kg7 51.Rc7 Rd7 52.Rd7 Qd7 1–0. Fritz 6 – Fritz 5.32, 2004.

9.Bb2 Be6 10.cd5 Nd5 11.Qc2 =+.

9.Bb2 Re8 10.0-0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Be2 c5 7.0-0 Nc6 8.Bb2 Re8 9.a3 Ba5 10.c4).

9.Bb2 Re8 10.cd5=+ Nd5 11.Qc2 Qe7 12.0-0 Bg4 13.h3 Bh5 14.Qf5 Nf6 15.Rc1 Bg6 (15...Bb6!?=) 16.Qc5+= Qc5 17.Rc5 Ne4 18.Rc1 Rad8 19.d3 Nf6 20.d4 Ne4 21.Nh4 Ne7 22.Ng6 hg6 23.Bb5 Rf8 24.Nc3 Nc3 25.Bc3 (25.Rc3?! Bc3 26.Bc3 Rd5=) 25...Bc3 26.Rc3 Nd5 27.Rc5 a6 (27...b6 28.Rc2+–) 28.Bc4 Nb6 29.Be2 Rd7 30.Rac1 Rfd8 31.Bf3 Kf8 (31...Nd5 32.Rc8 Rf8 33.Kh2+–) 32.Rb1 Rd6 (32...Nd5 33.Ra5+–) 33.Bb7 1–0. Pierre – Ceynova, internet, 2019.

9.Bb2 Bg4 10.cd5 Nd5 11.0-0 Qd6 12.Nc3 Rfe8 13.Nd5 Qd5 14.d4 (14.Rc1 Rad8=) 14...c4=+ 15.Qc2 b5 16.Bc3 Bc7 17.Rab1? (17.Rfd1 Bf5 18.Qb2 Rad8=+) 17...Rab8 (17...Bf5 18.Qb2 Bb1 19.Rb1–+) 18.Bb4 (18.Ra1 Bf5 19.Qc1 a5-/+) 18...Re6 (18...Bf5 19.Qc3 Bb1 20.Rb1–+) 19.Nh4? (19.Qc3!?=+) 19...Nb4 (19...Nd4 20.ed4 Be2 21.Nf5–+) 20.ab4 Rh6 (better 20...Qd6 21.f4 Be2 (21...Re3 22.Bg4 g6 23.Nf3+–) 22.Qe2 Qd4–+) 21.Bg4= Rh4 22.h3 Rb6 (22...a5 23.ba5 Ba5 24.Rfc1=) 23.Qf5 Qd6 (23...Qf5 24.Bf5 Rh5 25.e4=) 24.Qc8 Bd8 25.Qd7 Qd7 26.Bd7 Rhh6 27.d5 Rhd6 28.Bc6 a6 29.Ra1 Bf6 30.Ra5 Bb2 31.Ra2 c3 32.Ba8 g6 (32...Rb8 33.Bc6=+) 33.Re1 a5 (better 33...Rb8!? 34.Bc6 Rc8=+) 34.ba5+– Ra6 35.Bc6 (35.Bb7!? Ra7 36.a6+–) 35...b4= 36.Bb5 Ra7 37.Bc4 (37.e4 b3 38.Rb2 cb2=) 37...Ba3=+ 38.a6 ½–½. Flaherty,K – Van der Kooij,W, corr, 1988.

9.Bc3 Bc3 10.dc3 Bf5 11.0-0 dc4 12.Bc4 Na5 13.Be2 Qe8 14.Nbd2 Rd8 15.Qc1 Qa4 16.Bd1 Qc6 17.Re1 Ne4 18.a4 b6 19.Ne4 Be4 20.Qb2 Qg6 21.Be2 h6 22.h3 Bd5 23.Qb1 Qe6 24.Rd1 g6 25.Qb2 Bc6 26.Qc2 Be4 27.Qb2 Kg7 28.Nd2 Bd3 29.Bf3 Rfe8 30.Rac1 Qf6 31.Re1 Bf5 32.Be2 Re6 33.Red1 Red6 34.Nf3 Rd1 35.Rd1 Rd1 36.Bd1 Qe6 37.Qa1 Qe4 38.Ne1 Qc4 39.Nc2 Be6 40.Na3 Qd3 41.Bc2 Qd2 42.Qd1 Qc3 43.Nb5 Qb2 44.g4 (44.Na7 Qb4=) 44...Qe5 (44...a6 45.Nc7 Bc4 46.Be4-/+) 45.Na7=+ h5 46.Nb5 hg4 47.hg4 Qg5 48.Qf3 Bg4 49.Qg3 Qh5 50.Be4 Nc4 51.Kg2 Bd7 52.Nc3 Nb2 53.Qf4 Qh3 (worse 53...Ba4 54.Na4 Na4 55.Bf3+/-) 54.Kg1 Qe6 (54...Ba4?! 55.Na4 Na4 56.Bc6=) 55.Bg2 Qf5 56.Qd6 Nc4 57.Qd1 Be6 58.Ne4 Ne5 59.a5 ba5 0-1. marekt - the_tiger, ChessWorld.net, 2021.

9.cd5 Ne5-/+ 10.Ne5 Nd5 11.Nc4 Bc7 12.d3 b5 13.Ncd2 Be6 14.Ne4 Be5 15.d4 Ne3 (15...Ne3 16.fe3 Qh4 17.Nf2 cd4=; 15...cd4 16.ed4 Qa5 17.Qd2–+) 0–1. Dumontelle,Joe – Woelfelschneider,Peter, corr or01–003 E–mail, 2001.

9.Bb2 d4!

10.Qb3 b6 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.0-0 Re8 13.Qd3 Re4 14.Rc1 Bf5 15.Qc2 Bg4 16.d3 Re6 17.h3 Bh5 18.g4 Bg6=+ –0.66; 11.Qc2 Re8 12.0-0 Qd6 13.Bd3 Ne5 14.Ng5 Nd3 15.Qd3 Bg4 16.f3 Bd7 17.ed4 Qf4 18.Ne4 Ne4=+ –0.63; 11.Qd3 Bg4 12.0-0 Re8 13.h3 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Qe2 Rb8 16.Rc1 d3 17.Qd1 Nf3 18.Qf3 Ne4-/+ –0.75) 11...Bf5 12.Bd3 Bg4 13.Ng5 Re8 14.Qc2 h6 15.Ne4 Ne5 16.Nf6 Qf6 17.Bh7 Kh8 18.Be4 Rad8=+ –0.41.

10.Qb3 Qb6 11.Qb6 (11.Qb5 Re8 12.0-0 Bf5 13.Qb6 Bb6 14.Nh4 Be6 15.d3 Bd7 16.Bf3 Na5 17.g3 de3 18.Bf6 gf6=+ –0.69) 11...Bb6 12.0-0 Bf5 13.Nh4 Be6 14.Nf3 Rfe8 15.Re1 Rad8 16.Ng5 Bf5 17.Nf3 Rd6 18.Bd1 Bc7=+ –0.69.

10.Qb3 Bb6 11.0-0 (11.Qd3 Bg4 12.ed4 Nd4 13.Bd4 cd4 14.0-0 Re8 15.Bd1 Qc8 16.Nh4 Be6 17.Be2 Qc5 18.a4 Nd7-/+ –1.22; 11.Ra2 Bf5 12.0-0 Na5 13.Qa4 d3 14.Bf6 gf6 15.Nc3 de2 16.Ne2 Bd3 17.Re1 Nc4 18.Nc1 Ne5–+ –2.69; 11.Qc2 Re8 12.0-0 Bc7 13.Re1 Bg4 14.h3 Bh5 15.Qb3 Na5 16.Qb5 d3 17.Bd1 Qd6 18.g4 a6-/+ –1.25; 11.ed4 cd4 12.0-0 Re8 13.Re1 Ne4 14.Bd3 Nc5 15.Re8 Qe8 16.Qc2 Nd3 17.Qd3 Bg4 18.h3 Bf3-/+ –1.00) 11...Bf5 12.Nh4 Na5 13.Qd1 Bb1 14.Rb1 d3 15.Bf3 Nc4 16.Bb7 Rb8 17.Ba6 Nb2 18.Rb2 Qd6=+ –0.50.

10.Qb3 Rb8 11.ed4 cd4 12.Qd3 Bg4 13.0-0 Re8 14.Bd1 Bc7 15.h3 Bf3 16.Bf3 Qd6 17.g3 Ne5 18.Qb3 b5–+ –1.41.

10.Qb3 Ne4 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.0-0 Re8 13.Bd3 Ng5 14.Ng5 Qg5 15.Qc2 Qh4 16.g3 Qh5 17.Be4 Bb6 18.d3 Bf5=+ –0.69; 11.Bd3 Re8 12.0-0 Qf6 13.Qc2 Bf5 14.Re1 Nd6 15.Bf5 Qf5 16.Qf5 Nf5 17.Rc1 Rad8 18.g4 de3=+ –0.53; 11.Ra2 Re8 12.0-0 Qd6 13.Bd3 Bc7 14.Be4 Re4 15.d3 Re8 16.ed4 cd4 17.Nbd2 Bf5 18.Rc1 Rab8-/+ –0.88) 11...Re8 12.Bd3 Qf6 13.Qc2 Bf5 14.Re1 Nd6 15.Bf5 Qf5 16.Qf5 Nf5 17.Rc1 Rad8 18.g4 de3=+ –0.53.

10.Qb3 Bf5 11.Qb5 (11.ed4 Nd4 12.Nd4 cd4 13.0-0 Re8 14.Bf3 Rb8 15.c5 Ne4 16.Qc4 d3 17.Rd1 Rc8 18.Be4 Re4-/+ –1.38; 11.0-0 d3 12.Bd1 Rb8 13.Nc3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Bc3 Bc7 16.Ne1 Qd6 17.f4 Na5 18.Ba5 Ba5=+ –0.63) 11...Bb6 12.Nd4 Bd7 13.Nc6 Bc6 14.Qb3 Bg2 15.Rg1 Be4 16.Nc3 Bg6 17.f4 Qd6 18.Bf3 Rfe8= –0.06.

10.Qc2 a6 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.Qd3 Re8 13.0-0 Qb6 14.Bd4 Nd4 15.Nd4 Rd8 16.c5 Qc5 17.Nb3 Qe5 18.Qe3 Bc7-/+ –1.13) 11...Re8 12.Bd3 Bg4 13.Ng5 h6 14.f3 hg5 15.fg4 Ng4 16.Bh7 Kh8 17.Bf5 Nh6 18.Be4 de3-/+ 0–1. Kielek,A (1890) – Ponkratov,P (2610), European Blitz, 2017.

10.Qc2 b6 11.ed4 cd4 12.Qd3 Re8 13.0-0 Re4 14.Rc1 Bf5 15.Qc2 Bg4 16.d3 Re6 17.h3 Bh5 18.g4 Bg6=+.

10.Qc2 Rb8 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.Qd3 Bg4 13.0-0 Re8 14.Bd1 Bc7 15.c5 Qd5 16.Ba4 Qc5 17.h3 Bf3 18.Qf3 Qc4–+ –1.75) 11...Bg4 12.Re1 Re8 13.h3 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Bd1 d3 16.Qc1 Ne4 17.Rf1 Qd7 18.f4 Nc6-/+ –0.75.

10.Qc2 Qd6 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.c5 Qd5 13.0-0 Bf5 14.Bd3 Be4 15.Be4 Ne4 16.Rc1 d3 17.Qc4 Rad8 18.Kf1 Rfe8-/+ –1.16; 11.Qd3 Bg4 12.ed4 Bf3 13.Bf3 Ne5 14.Qb3 Nf3 15.Qf3 Rfe8 16.Kd1 cd4 17.Qd3 Rad8 18.f3 Qd7-/+ –1.03; 11.Qb3 Bc7 12.ed4 Nd4 13.Nd4 cd4 14.a4 Rd8 15.Qa3 Qe5 16.Qg3 Qa5 17.Qb3 Qg5 18.Bf3 Ng4-/+ –1.13; 11.Ra2 Rd8 12.ed4 cd4 13.Qd3 Ne5 14.Qb3 Nf3 15.Qf3 Bg4 16.Qb3 Qe6 17.Qd1 d3 18.f3 Bf5–+ –3.97) 11...Bc7 12.ed4 Nd4 13.Bd4 cd4 14.c5 Qd5 15.Re1 Re8 16.Qc4 Qc4 17.Bc4 Bg4 18.Bb5 Re1-/+ –0.78.

10.Qc2 Qd7 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.Qd3 Re8 13.Bd4 Nd4 14.Qd4 Qc6 15.Nc3 Bg4 16.Nd5 Bf3 17.gf3 Nd5 18.Qd5 Bd2–+ –1.47; 11.Qd3 Re8 12.ed4 cd4 13.Bd4 Nd4 14.Qd4 Qc6 15.Nc3 Bg4 16.Nd5 Bf3 17.gf3 Nd5 18.Qd5 Bd2–+ –1.47; 11.Qb3 Re8 12.0-0 Ne4 13.Qd3 de3 14.de3 Qd3 15.Bd3 Bf5 16.Nh4 Bd7 17.Rd1 Rad8 18.Be2 Be6-/+ –0.72) 11...Re8 12.Re1 de3 13.Bf6 ef2 14.Kf2 gf6 15.Nc3 Nd4 16.Qb2 Bd8 17.Nd5 Ne2 18.Re2 Re2= –0.16.

10.Qc2 Be6 11.Bd3 (11.Ng5 Qd6 12.0-0 Rad8 13.Bd3 Kh8 14.Ne4 Ne4 15.Be4 de3 16.de3 Ne5 17.Bb7 Nc4 18.Bc3 Rd7=+ –0.63; 11.ed4 cd4 12.0-0 Re8 13.Qd3 Bb6 14.Re1 Na5 15.Rc1 Rc8 16.Ne5 Qd6 17.c5 Rc5 18.Rc5 Bc5–+ –3.16; 11.0-0 Qd6 12.ed4 Nd4 13.Nd4 cd4 14.Qd3 Bc7 15.g3 Bb6 16.Bf3 Rfc8 17.Rc1 Rc7 18.Qb3 Re8-/+ –0.78) 11...Bg4 12.Ng5 h6 13.Ne4 Qe7 14.0-0 Rfe8 15.Nf6 Qf6 16.Bh7 Kh8 17.Be4 Bc7 18.f3 Be6= –0.25.

10.Qc2 Re8 11.0-0 Qd6 12.Bd3 Bc7 13.g3 Bh3 -/+. Treskunov – Oldekop, SU, 1969.

10.Qc2 Re8 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5 13.Qb3 b6 14.Qb5 Qd6 15.Bd1 a6 16.Qb3 Bg6 17.Bc2 Bc2 18.Qc2 d3-/+.

10.Qc2 Re8 11.Qb3 Qe7 12.0-0 Bf5 13.Re1 Qd7 14.ed4 Nd4 15.Bd4 cd4 16.Qb2 Rad8 17.Bd1 Be4 18.Qc1 Qc6-/+.

10.Qc2 Bg4 11.h3 (11.Qb3 Rb8 12.0-0 Re8 13.Ra2 Qd6 14.Rd1 Bc7 15.h3 Bf3 16.Bf3 Qh2 17.Kf1 Ne5 18.e4 d3–+ –8.56; 11.0-0 Ne5 12.Ne5 Be2 13.Re1 d3 14.Qb3 Bc7 15.f4 Be5 16.fe5 Ng4 17.h3 Qh4 18.Rf1 Bf1–+ –2.91; 11.Ra2 Re8 12.0-0 Ne5 13.Ne5 Be2 14.Re1 Re5 15.Re2 d3 16.Qc1 de2 17.Be5 Qe8 18.Bg3 Qa4–+ –1.44) 11...Bh5 12.0-0 Bg6 13.d3 Re8 14.ed4 Nh5 15.g3 cd4 16.Bd1 Qf6 17.Nbd2 Rad8 18.Re1 Re1=+ –0.69.

10.Qb3 Bc7

11.0-0 Qd6 12.ed4 Nd4 13.Bd4 cd4 14.Qb4 Qf4 15.Re1 Re8 16.c5 b6 17.cb6 Bb6 18.Nc3 Bb7=+.

11.0-0 Qd6 12.g3 Rd8 13.ed4 cd4 14.d3 Bh3 15.Re1 b6 (better 15...Re8!?-/+) 16.Nbd2= Re8 17.Qd1 Rad8 18.Nb3 Increasing the pressure on the isolated pawn on d4 18...Ng4 19.Nfd4 Nf2? (19...Qd7 20.a4 Nd4 21.Bd4 Qc6=) 20.Qd2?? (20.Kf2 Qf6 21.Bf3 Re1 A) 22.Ke1?! Nd4 23.Bd4 Rd4=; B) worse 22.Nc6 Qb2 23.Ke1 Re8 (23...Qh2 24.Qe2 Bg3 25.Kd2 Qe2 26.Be2+/-) 24.Be2 Bg4-/+; C) 22.Qe1+-) 20...Ng4 (20...Nd4 21.Nd4 Qc5 22.Bf3 Re1 23.Re1=+) 21.Nf5 (better 21.Nb5!? Qd7 22.Nc7 Qc7 23.Qf4 Qf4 24.gf4=) 21...Qg6=+ 22.Ng7?? (better 22.Nh4 Qh5 23.d4=+) 22…Nh2!-+ (22...Nh2 23.Nh5 Bg3-+) 0-1. tpape (2095) - canadiancenter (2020), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

11.Ra2 Qd6 12.ed4 cd4 13.Qd3 Bg4 14.Ba1 Rfe8 15.Ng1 Nh5 16.f3 Nf4 17.Qb3 d3 18.Kd1 Qe7-+.

11.Qd3 Bg4 12.ed4 Bf3 13.Bf3 Re8 14.Kd1 Ne5 15.Qc3 Nf3 16.gf3 Ba5 17.Qd3 Qb6 18.Ra2 Rad8=+.

11.ed4 Nd4 12.Bd4 cd4 13.0-0 Re8 14.Qd3 Re4 15.g3 Bg4 16.Re1 Qe7 17.h3 Bf3 18.Qf3 Re8-+.

11.h3 Qd6 12.Qd3 Rd8 13.ed4 Nd4 14.Bd4 cd4 15.0-0 Nd7 16.Qd4 Qd4 17.Nd4 Be5 18.Nb3 Ba1-/+.

10.Qb3 Qd6

11.Ra2 Bf5 12.0-0 d3 13.Bd1 Rab8 14.Nc3 Rfe8 15.Nd5 Nd5 16.cd5 b5 17.Bg7 Kg7 18.dc6 Qc6-/+.

11.0-0 Re8 A) 12.a4 Bg4 (12...Bf5 13.Na3 Qd7 14.Rfd1 Rad8 15.Nh4 Ne4 16.Nb1 d3 17.Bf3 Bg4 18.Nc3 Ng5-/+ –0.97) 13.h3 Bh5 (13...Bd7 14.Na3 Ne4 15.Bd3 Nd2 16.Nd2 Bd2 17.Nb5 Qb8 18.ed4 a6=+ –0.31) 14.Qb5 (14.Re1 de3 15.fe3 Ne4 16.Bc1 Bc7 17.Nc3 Bf3 18.Bf3 Qg3 –#6) A1) 14...Bb4 A11) 15.Ra2 a6 16.Qb6 Qb8 (16...Nd7 17.Qb7 Ra7 18.Qa7 Na7–+ –3.59) 17.Nd4 (17.Ne5 Re5 18.Bh5 Rh5 19.Bd4 cd4 0–1 Pierred (2220)–Elrond (2520)/Rated game, 3m + 0s 2005) 17...cd4 18.Bh5 Nd7–+ –4.19; A12) 15.a5 a6 16.Qa4 d3 17.Bd1 Na5 18.Qa2 b5–+ –1.84; A2) 14...Bc7 15.g3 Ne4 16.g4 Ng5 17.Re1 Nh3 18.Kf1 Bg4–+ –5.28; B) 12.Re1 de3 13.fe3 Bf5 14.Nc3 Ne4 15.Rad1 Rad8 16.Rf1 Bc3 17.Bc3 Nc3 18.Qc3 Bd3=+ –0.53.

11.Qc2 Rd8 12.ed4 Nd4 13.Nd4 cd4 14.Qd3 Bc7 15.a4 Bg4 16.f3 Bh5 17.Qa3 Qe5 18.Kd1 Qg5-/+.

11.Qd3 Bg4 12.ed4 Bf3 13.Bf3 Ne5 14.Qb3 Nf3 15.Qf3 Rfe8 16.Kd1 cd4 17.Qd3 Rad8 18.f3 Qd7-/+.

11.ed4 cd4 12.0-0 Re8 13.Re1 Bc7 14.h3 Ne5 15.Kf1 Nf3 16.Bf3 Be6 17.g4 Rab8 18.Qd3 Qf4-/+.

10.Qb3 Re8

11.0-0 Rb8 12.Re1 Bg4 13.h3 de3 14.fe3 Bh5 15.Rd1 Ne4 16.Qc2 Qd6 17.Nc3 Bc3 18.Bc3 Rbd8=+.

11.0-0 Bc7 12.Bd3 Bg4-/+ 13.Be2 Qd6–+ 14.g3 d3 15.Bd1 Ne4 16.Kg2 a6 17.Ng1? Na5 18.Qa2 Be6 19.Bc3 Nc4 20.Bb3 b5 21.f4 f6 22.a4 Bd5 23.Nf3 Qe6 (23...Qe6 24.Re1 b4–+; 23...Nc3?! 24.Nc3 Ba5 25.ab5 ab5 26.Nb5-/+) 0–1. Jensen,Steinar – Svendsen,Thomas, corr Norway, 1975.

11.0-0 Qd6 12.Bd1 Bc7 13.ed4 cd4 14.a4 Ng4 15.c5 Qc5–+ 16.Na3 Qh5 17.h3-/+ Nge5 18.Nb5 Be6 19.Nfd4 Bb3 20.Bh5 Nd4 21.Nc7 Nc2? 22.Na8 Na1? 23.Nc7 Re7 24.Ba1 Nd3 25.Nb5 Ba4 26.Na7 b5 27.Nc6 Rc7 28.Ne5 (28.Ne5 Ne5 29.Be5+–) 1–0. pierre (2170) – goco (1790), internet, 2007.

11.Ra2 Bf5 12.0-0 Qd7 13.Qb5 Ne4 14.d3 a6 15.Qb3 Nd6 16.Bc1 b5 17.cb5 ab5 18.ed4 cd4-/+.

11.Bc1 Rb8 12.0-0 Bf5 13.d3 de3 14.fe3 Ng4 15.e4 Nd4 16.Qb2 Qd6 17.g3 Ne2 18.Qe2 Rbd8=+.

11.Bd1 Bc7 12.0-0 Qd6 13.h3 Be6 14.Be2 Rad8 15.Rc1 Na5 16.Qa2 Qb6 17.ed4 cd4 18.Bd4 Rd4–+.

10.Qc2 Bc7

11.0-0 Qd6 12.ed4 Nd4 13.Bd4 cd4 14.c5 Qd5 15.Rc1 Re8 16.Bb5 Bg4 17.Be8= Bf3 18.Bf7 Kf7 19.gf3 Qg5 20.Kf1 Bh2 21.Qb3 Kf8 22.Ke2 Rc8 23.Rc4 Qg1 24.Rd4 Re8 25.Kd3 Be5 26.Kc4 b5! 27.cb6 Rc8 28.Kd3 Qf1 29.Ke3 Re8 30.Re4 0–1. pierre – opponent, internet, 2008.

11.0-0 Qd6 12.ed4 Nd4 13.Bd4 cd4 14.c5 Qd5 15.Re1 Re8 16.Qc4 Qc4 17.Bc4 Bg4 18.Bb5 Re1-/+.

11.Ra2 Qd6 12.Qd3 Rd8 13.ed4 cd4 14.0-0 Bg4 15.g3 Qe6 16.Re1 Bf5 17.Ng5 Qe5 18.Qf3 Re8–+.

11.Qb3 Qd6 12.Qd3 Rd8 13.ed4 Nd4 14.Nd4 cd4 15.Ra2 Bg4 16.f3 Be6 17.Ra1 Rac8 18.a4 Qe5-/+.

11.ed4 Nd4 12.Bd4 cd4 13.0-0 Re8 14.Qd3 Re4 15.g3 Bg4 16.Re1 Qe7 17.h3 Bf3 18.Qf3 Re8–+.

10.Qc2 de3 11.fe3 Ng4 12.0-0 Re8 13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Qe7 15.Bd3 h6 16.h3 Nf6

17.Rab1 Qd6 18.Bf5 b6 19.Nh4 Ne5 =.

17.Rab1 Ne4 18.Be4 Qe4 =+.

17.Qb2 Nh5 18.Rf2 Qd6 19.Bc2 Rb8 20.Nh4 Ne5 21.Be5 Re5 22.Nf3 Re7 23.Re1 Qg3 24.Qb5 b6 =+.

17.Qb2 Nh5 18.Rf2 Qd6 19.Bc2 Re7 20.g4 Nf6 21.Bf6 gf6 22.Kg2 b6 23.Qc3 Bb7 24.Qd3 Qd3 =+.

17.Bf6 Qf6 18.Be4 Qe7 19.d3 Bd7 20.Rab1 b6 21.Qf2 ½–½. Kern,Michael – Marine,Souheil, compuserve, 1997.

10.ed4 cd4

11.0-0 d3-+ 12.Bd3 Qd3 13.Bf6 gf6 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Qd1 (15...Qc3 16.Qd6 Qc4 17.Qf6-+) 16.Rfd1 Bg4 17.Rd3 Ne5?? (better 17...Bf3 18.Rf3 Ne5 19.Rg3 Kh8-+) 18.Ne5=+ fe5 19.Rg3 f5 20.h3 h5 21.hg4 fg4 22.Re3 Rfe8 23.Rae1 Rac8 24.Re5 Re5 25.Re5 Rc4 26.Rh5 Rc3 27.Ra5 a6 28.g3 (28.Kf1 Kf7=) 28...Kf7=+ 29.Ra4 Kf6 30.Kg2 Kf5 31.Rf4 Kg5 32.Ra4 Kf5 33.Ra5 (33.Rf4 Kg5 34.Ra4 Rf3=+) 33...Kf6 34.Ra4 Ke6 35.Re4 Kd6 (35...Kd5 36.Ra4=+) 36.Ra4 (36.a4 b5 37.Rg4 Kd5+=) 36...Kc6 (36...Rf3 37.Rg4 Ra3 38.Rg6 Kc5 39.f4=) 37.Rg4 Ra3 38.Re4 b5 39.g4 a5 40.g5 Rd3 41.g6 Rd8 42.Re7 (42.f4 a4=) 42...b4 43.g7 (43.Re6!? Kb5 44.Re5 Ka4 45.f4=+) 43...b3 44.Rf7? (44.Re6 Kc5 45.Re5 Kb4 46.Re4 Ka3 47.Re5-+) 44...Rg8-+ 45.Rf6 Kc5 46.Rf7 (46.Rf5 Kc4 47.Rf4 Kc3 48.Rf3 Kc2-+) 46...a4 (better 46...b2 47.Rb7 Rg7 48.Rg7 b1Q-+) 47.f4 (47.Rb7-+) 47...b2 48.Rb7 Rg7!! 49.Kf3 (49.Rg7 b1Q Combination) 49…Rb7 (49...Rb7 50.Kg3 b1Q 51.Kf3 Qd3 52.Kg4 Rg7 53.Kh5 Qh7) 0-1. brucepeng (2010) - Kinghunter_nr1 (2160), lichess.org, 2020.

11.Qb3 Re8 12.Qd3 Qe7 13.Bd4 Bf5 14.Qe3 Qd7 15.Be5 Ng4 16.Qg5 Nge5 17.0-0 Nf3 18.Bf3 Bd3 19.Rc1 Qe6 20.g3 Qe5 21.Qe5–+ Re5 22.Nc3 Bc3 23.Rc3 Bg6 24.Bd5 Rae8 25.Re3 Be4 26.f4 R5e7 27.Be4 Re4 28.Kf2 Nd4 29.Rb1 Re3 30.de3 Nc2 31.Rb7 Ne3 32.c5 Nc4 33.Ra7 g6 34.Ra4 Nb2-/+ 35.Ra6 Rc8 36.c6=+ Kg7 37.Ke3= Nc4 38.Kd4+= ½–½. Schmidt,Thomas (1775) – Pfeiffer,Joerg (1640), Kreuzberg, 2000.

11.Qb3 Re8 12.Kf1 Bf5 13.Bd1 Qe7 14.h3 Ne4 15.g3 Nc5 16.Qa2 Be4 17.Rg1 Nd3 18.Kg2 Nce5–+ –4.34.

11.Qc2 Re8 12.Kf1 Qe7 13.Qd1 Qc5 14.Kg1 Bf5 15.d3 Rac8 16.Ra2 Re7 17.Nbd2 Bd2 18.Qd2 Rce8-/+ –1.31.

11.Bd3 Re8 12.Kf1 Bg4 13.h3 (13.Qb3 Qd6 14.Ne1 Re7 15.Nc2 Rae8 16.f3 Qf4 17.Kg1 Ne5 18.Bd4 Nf3–+ –3.63) A) 13...Bh5 14.g4 A1) 14...Bg6 15.Bg6 A11) 15...hg6 A111) 16.Kg2 A1111) 16...Qd7 17.Qb3 (17.d3 Re7 18.Nbd2 Bd2 19.Qd2 Ng4 20.Rae1 Rae8 21.Re7 Re7 22.Nd4 Nd4 23.Bd4 Qd4 24.hg4 Qg4 25.Kf1 Qf3 26.Rg1 Rd7 27.Rg3 Qh1 28.Ke2 ludice (1745)–artchess (1650)/kurnik 2011/0–1 (35)) 17...Re4 18.Re1 Re1=+ –0.53; A1112) 16...Qb6 17.Ra2 Rad8 18.d3 Re7-/+ –0.75; A112) 16.Qb3 Bb6 17.Kg2 Ne4 18.d3 Nc5=+ –0.63; A12) 15...fg6 16.Qb3 Qd7 17.Kg2 Ne4 18.Re1 Nc5=+ –0.69; A2) 14...Qb6 15.Qc2 Bg6 16.Bg6 fg6 17.c5 Qb5 18.d3 Nd7-/+ –0.75; B) 13...Ne5 B1) 14.hg4 Nd3 B11) 15.Qc2 Nb2 16.Qb2 B111) 16...d3 B1111) 17.Nc3 Bc3 18.Qc3 Re2–+ –1.78 (18...Ng4 19.Rh4 f5 20.Rb1 Qe7 21.Re1 Qf6 22.Qf6 Re1 23.Ne1 Nf6 24.Nd3 Rd8 25.Ke2 g5 26.Rh1 Ne4 27.Rb1 barborski–korwiktor (1660)/kurnik 2013/1–0 (58)); B1112) 17.g5 Ne4 18.Qb7 Bb6-/+ –1.38; B112) 16...Qe7 17.Kg1 Ng4 18.Qc1 d3–+ –2.50; B12) 15.Bd4 Re4 16.Bf6 Qf6 17.Nc3 Bc3 18.dc3 Re1–+ –2.00; B2) 14.Bh7 Kh7 15.hg4 Kg8 16.g5 Nf3 17.Qf3 Qc8 18.Qd3 Qg4+= 0.47; C) 13...Bf3 14.gf3 Ne5 15.Qb3 Qb6 16.Qb6 Bb6 17.Be2 Nh5 18.c5 Bc5–+ –2.34.

11.Bd3 Re8 12.Kf1 Ng4 A) 13.Qc2!? Kh8 (13...h6 14.Be4-/+ Nge5 15.Ne5 Re5 16.Qd3 Qe7 17.f3 Bf5 18.Kf2 Be4–+ –1.53) 14.Bh7 g6 15.Bg6 fg6 16.Qg6 Qe7 17.Qh5 Kg7 18.Qg5 Qg5–+ –2.28; B) 13.h3 Nge5–+ 14.Ne5 Ne5 15.Qc2 Nd3 16.Qd3 Qe7 (16...Bb6 17.a4 Qf6 18.Na3 Bf5–+ –1.44) B1) 17.Kg1 Qe1 18.Qf1 Bd2–+; B2) 17.g3 B21) 17...Bb6 B211) 18.a4 B2111) 18...Qe5 19.Na3? (better 19.Kg2–+) 19...Bf5 20.Qb3 (20.Qe3 de3 21.Be5 Bd3 22.Kg2 ef2 23.Bb2 Be4 24.Kf1 Bh1 25.d4–+) 20...Qe2 Black prepares d3 21.Kg1 d3 22.Rf1 (22.Qb6 ab6 23.Nb5 Ra4–+) 22...Qf3 (22...Bf2 23.Rf2 Qe1 24.Kg2 Be4 25.Rf3 Qe2 26.Kg1 Bf3 27.Bg7 Qg2) 23.Rh2–+ Be4 (23...Be4 24.Qb6 ab6–+); B2112) 18...Bd7–+ –1.91; B212) 18.Kg2 Bd7-/+ –1.38; B22) 17...b5 18.Kg2 (18.Kg1 Bb7 19.Kh2–+) 18...Bb7–+ –2.22; B3) 17.g4 Bd7 18.Kg2 Bc6–+ –1.78; C) 12...Bg4 13.Qb3–+ Bc7 14.Ng5 Qe7 15.Nf3 Nh5 16.Nc3 dc3 17.Bc3 Bf3 18.gf3 Qd7–+ –4.50.

11.Bd3 Bg4 12.0-0-/+ Ne5! 13.Bd4?? (13.Ne5 Bd1 Pinning (13...Bd1 Deflection)) 13...Bf3-+ 14.gf3 Qd4 15.Be4 (15.Bh7 Nh7 16.f4 Qf4-+) 15...Ne4 16.fe4 Qa1 17.Qb3 (17.Qa4 Bc7 18.c5 Nf3 19.Kg2 Qf6-+) 17...Qd4 18.Qb7 (18.Re1 Rac8-+) 18...Rae8 (better 18...Nf3 19.Kh1 Qc4 20.Kg2-+) 19.Qb5 (19.Qd5 Qc4 20.Qc4 Nc4 21.Kg2-+) 19...Qe4 20.Qa5 Nf3 21.Kg2 (21.Kh1 Nh4 22.f3 Qf3 23.Rf3 Re1 24.Rf1 Rf1) 21...Nd2 (21...Ne1 22.Kg3 Qg2 23.Kh4 Nf3 24.Kh5 Qg6) 22.f3-+ Qg6 23.Kf2 Nf1 24.Kf1 Qb1 (24...Qb1 25.Kg2 Re2 26.Kh3 Qf1 27.Kg4 Qg2 28.Kh4 Qh2 29.Kg5 Qg3 30.Kf5 g6 31.Kf6 Re6; 24...Qd3 25.Kg2 Re2 26.Kg3 Qg6 27.Kf4 Qd6 28.Kf5 g6 29.Kg5 f6 30.Kh4 Qh2 31.Kg4 Rg2) 0-1. brucepeng (1785) - Blackway (1840), lichess.org, 2019.

11.Nd4 Nd4 12.0-0 Bf5 13.Nc3 (13.Bd4 Qd4 14.Nc3 Rfd8-+) 13...Ne2 (better 13...Bc2 14.Qc1 Bc3 15.Kh1 Bb2 16.Qb2-+) 14.Qe2 (14.Ne2 Bd3 (14...Bd2?! 15.Nd4-+; 14...Qd2?! 15.Bf6 gf6 16.Nd4 Qd1 17.Rfd1-+) 15.Re1 Bc4-+) 14...Bd3 15.Qf3 Bf1 16.Rf1 Qd2 17.Ba1 (17.Nd1 Nd7-+) 17...Rad8 (17...Rfe8 18.Nb1 Qe2 19.Qe2 Re2 20.Bf6 gf6 21.g3-+) 18.Qg3 (18.Na4 Rfe8 19.Bf6 Re1-+) 18...Rd3 19.f3 (19.Ne4 Rg3 20.Nd2-+) 19...Bc3 20.Bc3 Qe3 21.Kh1 (21.Qf2 Qf2 22.Kf2 Rc3-+) 21...Rc3 22.Qc7 (22.Qe1 Qe1 23.Re1 Ra3-+) 22...Qf2! 23.Rg1 (23.Rf2 Rc1 Mate attack) 23...Nh5 (23...Re8 24.h3-+) 24.Qb7 (24.Qa5 Qe3 25.h3 Ng3 26.Kh2 Qf4-+) 24...Nf4 25.Qb1 Rc2 26.Qe1 Qe1 (26...Nh3 27.f4 Rb2 28.Qc1 Qe2 29.Qf1 Rb1 30.gh3 Rf1 31.Rf1 Qf1) 27.Re1 Ng2 28.h3 Ne1 (28...Ne1 29.Kg1 Nf3 30.Kf1 Re8 31.c5 Re1) 0-1. brucepeng (1925) - lucasp0205 (1960), lichess.org, 2020.

7.Qb3 Nc6=+

8.a3 Ba5 9.Bf6 (9.Bb2 Bf5=+) 9...Qf6-/+ 10.Ra2 d4 11.Be2 Re8 12.0-0 Ne5 (12...b6 13.Qc2-/+) 13.ed4 (13.Qb5!? Qd8 14.Qc5=) 13...cd4-/+ 14.Nd4 (better 14.Ne5 Qe5 15.Bf3-/+) 14...Ng6?? (better 14...Nd7 15.Qb5 Bc7-+ (15...Qd4 16.Qa5 Ne5 17.Qc3+=)) 15.Qd3?? (better 15.Qb5 Qd8 16.Nb3+=) 15…Nf4-+ (15...Nf4 16.Qf3 Qd4-+) 0-1. Abdullaevich (1760) - majid_a (1695), lichess.org, 2019.

8.Bb2 Na5 9.Qc2 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qc4=+ Be6 12.Qc2 Nd7 13.0-0 Re8 14.a3 Ba5 15.d3=+.

8.Bb2 d4 9.Be2 (9.a3 Ba5 10.Be2 Bf5 11.0-0 d3 12.Bd1 Qd6 13.Nc3 Rfe8 14.Rb1 Rab8 15.Nd5=+) 9...Bf5 (9...Re8 10.0-0 Ne4 11.a3 Ba5 12.Bd3 Ng5 13.Ng5 Qg5 14.Qc2 Qh4 15.g3=+) 10.a3 Ba5 11.0-0 (11.Qb7? Be4 12.Qb5 Rb8–+) 11...Re8 (11...d3 12.Bd1=+ Qd6 13.Nc3 Rfe8 14.Rb1 Rab8 15.Nd5=+) 12.Nh4 (12.Qb7 Qd6 13.Qb3 Rab8-/+ 14.Qa2 Rb6 15.Bc1-/+) 12...Be6 13.a4 (13.Nf3 Qd7=+ 14.ed4 cd4 15.Ng5=+) 13...Qd6 (13...Nb4 14.Nf3-/+ d3 15.Bd1-/+) 14.Rd1 (14.Re1 Ne4 (14...de3 15.fe3 Ne4-/+) 15.Nf3-/+; 14.Nf3 Bf5 15.Na3-/+) 14...Rad8 15.Nf3 Bc7 16.ed4 cd4 17.Ba3 Qf4 18.d3-/+ Bg4 19.Bc1 Qf5 20.Qb7 Qe6–+ 21.Rf1 Re7 22.Qb5 Rb8 23.Qc5 Bb6 24.Qb5 Qe2 25.Nbd2? a6 26.Qa6 Nb4 27.Qb5 Ba7 28.Qa5 Nd3 29.h3 Bf3 30.Nf3 Ne4 31.Bg5 Reb7 32.Qf5 g6 33.Qd5 Nef2 34.Nd2 Rb2 35.Qf3 Qf3 36.Nf3 Ne4 37.Kh2 Ng5 38.Ng5 Re2 39.Rfb1 Rb1 40.Rb1 Ne1 41.Kg3 d3 0–1. Buczinski,Henryk – Orlov,Vladimir, corr IECG RM–2010–O–00049, 2010.

8.cd5 Nd5 9.Bb2 Bf5 10.a3 Ba5 11.Nc3 Nb6 12.Rc1 Re8 13.Be2 Bd3 14.Bd3 Qd3 15.Qc2=+.

7.Nc3 dc4

8.a3 Bc3 9.dc3 Be6 10.Qd8 Rd8 11.Bf6 gf6+=.

8.Bc4 Bc3 9.Bc3 (9.dc3 Nfd7 10.Bd6+-) 9...Nc6 10.0-0 Bg4 11.h3 Bf3 (11...Be6!? 12.Qb3 Bc4 13.Qc4 b6=) 12.Qf3+/- (worse 12.gf3 a6=+) 12...a6 13.Rab1 Na5 (13...Ra7!?+/-) 14.Ba5+- (14.Ba5 Qa5 15.Rb7 Qd2 16.Rf7+-) 1-0. pgabrych (2285) - Haroldlee123 (1815), ChessWorld.net, 2013.

8.Bc4 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Nd5 Qf5 11.Nb4 Nb4 12.Rc1 Be6 13.d4 Bc4 -/+.

8.Bc4 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Nd5 Qg6 11.0-0 Bh3?? (better is 11...Be6=) 12.Nf4+– Qe4? (better is 12...Qg4 13.Bb5 Bg2 14.Ng2 Ne7+–) 13.d3 (13…Qf5 14.Nh3+– (< 14.gh3 Rad8+–); 13.Nh3?! Qc4 14.a3 Ba5=) 1–0. Brinkmann,Wilhelm – Sahlender,Frank (2220), Oberliga Nord N, 2001.

8.Bc4 Be6 9.Be6 fe6 10.a3 Bc3 11.dc3 =.

7.Nc3 Nc6

8.Bf6 Qf6

9.Nd5 Qb2 10.a3 Ba3!? 11.d4 cd4 =.

9.Nd5 Qb2 10.a3 Ba5? 11.Qb1+/– Qb1 12.Rb1 b6 13.Be2 Bf5 14.Rb2 Be4 15.Nf4 (15.h3 Rfd8+=) 15...Rad8 16.0-0 (16.Ng5 f5+/–) 16...h6 17.h4 Rd6 18.d3 Bf5 19.Rb3 Rb8 20.Rc1 Kf8 (20...Rbd8 21.Nd5+/–) 21.Nd5 (21.Rcb1 Rbd8+/–) 21...Rdd8 (21...Be6 22.Nc7+/–) 22.Rb2 Ne7 23.Ne5 Rbc8 24.Bf3 Ng6 25.Ng6 Bg6 26.e4 Re8 27.Bg4 Rcd8 28.f4 f6 29.Bf3 Kg8 30.Re2 a6 31.a4 Kf8 32.Rb1 Rb8 33.Reb2 f5 34.e5 Re6 35.Nc7 Re7 36.Na6 Rd8 37.Rb6 Rd3 38.Rg6 (38…Kf7 39.Rc6+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Dubleumortier, corr 3GMM–39, 1996.

9.Nd5 Qb2 10.Qc1 Qc1 11.Rc1 Rd8 +/–.

9.Nd5 Qd8 10.Nb4 Nb4 11.a3+=.

9.Nd5 Qg6 10.a3 Ba5+=.

9.Nd5 Qg6 10.Nf4 Qd6 11.Be2 =.

9.Nd5 Qg6 10.Nf4 Qe4 11.Bd3+/– Qe7 12.0-0 Bg4 13.Nd5 Qd6 (better is 13...Qd7!?+/–) 14.Bh7!+– (14.Nb4 Nb4 15.Bh7 Kh7 16.Ng5 Kg8 17.Qg4 Qd3+–) 14...Kh8 (14...Kh7 15.Ng5) 15.Nb4 Nb4 16.a3 Bf3 17.Qf3 (17.gf3?! Kh7 18.ab4 Qg6 19.Kh1 cb4+=) 17...Kh7 18.ab4 cb4 19.d4 Qc7 20.Qh5 Kg8 21.Qb5 a5 22.c5 Rfb8 (22...Rfd8 23.Rfd1+–) 23.Rfd1 (23…b6 24.c6+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Sikora,A, corr 3GMM–56, 1995.

7.Nc3 Nbd7!

8.Nd5 Nd5 9.cd5 Nb6 10.d6. Kreuzer.

8.Bd6 Re8 9.Nb5 Ba5 10.Bf4 Nf8 11.Nd6= Re6 12.Nc8 Rc8 13.Rb1 =. Hort – Havansi, 1967.

8.Bd6 Re8 9.Nb5 Ne4 10.Bg3 Ndf6 11.Bc7 (11.a3!? Ba5 12.a4–+) 11...Qe7–+ 12.a3?? (better is 12.Bf4 Bg4 13.Qc2–+) 12...Bd2! 13.Nd2 Nf2 (13...Nf2 14.Qe2 Nh1–+). Adam,Stefan – Kyritz,Michael, corr, 1990.

8.Bd6 Re8 9.Nd5 Nd5 10.cd5 Nf6. Kreuzer.

8.Bd6 Re8 9.Nb5 Ne4 10.Bf4 Ndf6 11.Nc7 Bg4 12.Ne8 Bf3 13.gf3 Bd2 14.Ke2 Nc3 15.Kd2 Nd1 16.Nf6 Qf6 17.Rd1 Qb2 18.Ke1 Qb4 19.Rd2 dc4 20.e4 Qb1 21.Rd1 Qa2 22.Rg1 Qa5 23.Ke2 c3 24.Rg5 h6 25.Rg1 Qa3 26.Bc1 Qa2 27.Ke1 c2 28.Rd5 b5 29.Kd2 b4 30.Rc5 Rd8 31.Rd5? Rd5 32.ed5 Qd5 33.Bd3 Qc5 34.Ke2 b3 35.Be3 Qc3 36.Bd2 Qc6 37.Bc1 a5 38.Rg4 f5 39.Rc4 Qe6 40.Kd2 Qd5 41.Kc3 g6 42.Ra4 Qf3 43.Ra5 Qf2 44.Kb3-/+ Qh2 45.Ra8 Kf7 Black launches an attack 46.Ra7 Ke8 47.Ra8 Ke7 48.Ra7 Kd8 49.Ra8 Kc7 50.Ra7 Kb8 51.Rf7 Qg2 52.Rh7 h5 53.Bb2 f4–+ 54.Rh6 Qd2 55.Bg6 c1Q 56.Bc1 Qc1 57.Rh5 Kc7 58.Rh7 Kd6 59.Bd3 Ke5 60.Re7 Kd4 61.Bc2 f3 62.Rd7 Ke3 63.Rd1 Qd1! 64.Bd1 f2 (64...f2 65.Bc2 f1Q–+) 0–1. Pierred (2145) – OmegaPoint (2420), Rated game, 2m + 0s, 2005.

8.Bg3 Nb6 9.cd5 (9.Nd5 A) 9...Nbd5 10.cd5 Qd5 (10...Bg4 11.h3 Bh5 12.a3 Ba5 13.Bc4 Nd5 14.0-0 a6 15.a4 Re8) 11.a3 Ba5 12.Qa4 Qd8 13.Rc1 Bd7 14.Qc2 Bc6 15.Bd3 b5; B) 9...Nfd5 10.cd5 Qd5 11.Qb3 Qb3 12.ab3 Be6 13.Rb1 Rfd8 14.Be2 Rac8 15.e4 a5) 9...Nbd5 (9...Nfd5 A) 10.Nb5 c4 (10...Re8 11.a3 Ba5 12.Rc1 Bd7 13.Rc5 Qe7 14.Bd6 Qf6 15.Bc7 Bc6) 11.a3 Be7 12.Ne5 Bd7 13.Rb1 Qe8 14.Nc4 Bb5 15.Nb6 Bf1; B) 10.Nd5 Qd5 11.Qb3 Be6 12.Qd5 Bd5 13.a3 Ba5 14.Rb1 Bf3 15.gf3 Rad8; C) 10.Qc2 c4 (10...h6 11.Rc1 g6 12.Ne5 Bc3 13.dc3 Qf6 14.Bb5 a6 15.Be2 Re8; 10...g6 11.Ne4 Bf5 12.a3 Re8 13.ab4 Be4 14.Qc5 Bf3 15.gf3 Qf6) 11.Rb1 Ba5 12.Be2 Re8 13.Ne5 Bc3 14.dc3 Qf6 15.Nc4 Nc4; 9...Bc3 10.dc3 Nbd5 11.Qb3 Ne4 12.Be5 Be6 13.Qc2 Ng5 14.Bd3 Nf3 15.gf3 f6) 10.Qc2 (10.Nd5 Qd5 (10...Nd5 11.a3 Ba5 12.Qc2 Qe7 13.Bd3 g6 14.0-0 Bc7 15.Bc7 Qc7) 11.a3 Ba5 12.Qa4 Qd8 13.Rc1 Bd7 14.Qc2 Bc6 15.Bd3 b5; 10.Qb3 Nb6 (10...Be6 11.Bc4 Bc3 12.dc3 b5 13.Bd5 Qd5 14.Qb5 Ne4 15.0-0 Rfd8; 10...Bc3 11.dc3 Be6 12.Bc4 a6 13.Rd1 b5 14.Bd5 Bd5 15.Qc2 Qa5) 11.Be2 Be6 12.Qc2 Nc4 13.0-0 h6 14.h3 Re8 15.Nb5 Na3) 10...Nc3 (10...Bg4 11.Bc4 Bc3 12.dc3 Qa5 13.Rb1 b6 14.Be5 Rae8 15.Rb5 Qa3; 10...Bc3 11.dc3 Qa5 12.Be5 Re8 13.Bc4 Be6 14.Bd3 Bg4 15.Bf6 Nf6; 10...Be6 11.Nb5 c4 12.a3 Qa5 13.Bc4 Rac8 14.0-0 Be7 15.Qb3 Rc4) 11.dc3 Bf5 12.Qb3 Ba5 13.Rc1 (13.Bc4 Ne4 14.Be5 Bg4 15.Rd1 Qe7) 13...Ne4 14.Be2 (14.Bc4 Bg4 15.0-0 Bf3) 14...Qb6 15.Qa3? (better is 15.Qb6 ab6 16.Be5-/+; 15.Be5 Qb3) 15...Nc3–+ (15...Ng3?! 16.hg3 Rfd8 17.Bc4+=) 16.Rc3 Qb1 17.Bd1 Rad8 (better is 17...Rfd8!? 18.0-0 Bc3 19.Bb3–+) 18.0-0 Rd1 19.Rc1 Rf1 20.Rf1 Qb4 21.Qc1 Rd8 22.Ne5 Be6 23.a3 Qc3 24.Qb1 Qb3 (24...Qa3?! 25.Qb7 Bb6 26.Nc6+=) 25.h4 f6 (25...Qa3?! 26.Qb7 Bb6 27.Nc6-/+) 26.Nf3 Qb1 27.Rb1 b6 28.e4 Rd3 29.Bb8 c4 30.Ba7 c3 31.Ne1 Rd2 32.Rc1 Ra2 33.Nc2 Bb3 34.Nd4 Ba4 35.Bb8 c2 36.Bf4 Bc3 37.Be3 Bb2 38.Re1 Ba3 39.Nc2 Bc2 40.Bb6 Bb4 41.Re2 Ra1 42.Kh2 Bd1 43.Re3 Bd6 44.g3 Ra3 45.Kg2 h5 46.Ra3 Ba3 47.f3 Kf7 48.Kf2 Ke6 49.Ke3 Bc1 50.Kf2 Kd6 51.Bd4 Ba3 52.Kg2 Bc5 53.Bc3 Kc6 54.Bb2 Kb5 55.Bc3 Kc4 56.Bb2 Kd3 57.Bc1 Bd6 58.Kf2 Bc5 59.Kg2 Ke2 60.Bb2 Bd6 61.Bd4 Bc2 62.Bb6 Be5 63.Bc5 g6 64.Bb6 f5 65.ef5 gf5 66.Bd8 Ba4 0–1. Collas,D (2445) – Vehi Bach,V (2380), IX EICC, Plovdiv BUL, 2008.

8.Bg3!? Bc3 9.dc3 Qa5 (9...Ne4 10.Qd5 Ng3 11.hg3 Qc7 12.Bd3 Nf6 13.Bh7 Nh7 14.Qh5 Bf5 15.Qf5 Nf6 16.Qh3 –+) 10.Qb3 Ne4 11.Rc1 Ng3 12.hg3 dc4 13.Bc4 += Nb6 14.Qc2 g6 15.Bd3 c4 16.Be2 (16.Be4 f5 –+) 16...Bd7 17.Nd4 Ba4 18.Qe4 –+. Kreuzer.

8.Bg3 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Qb3 Nc4-/+ 11.Qc4 Be6 12.Qe2 Bf5 13.Ne5 Re8 14.0-0 Bc3 15.dc3 Ne4 16.Qc4 Qf6–+ (16...Qf6 17.f4 Nd2 18.Qc5 Nf1 19.Rf1 b6-/+) 0–1. gtate (1885) – jollyjumper (2000), net–chess.com, 2003.

8.Bg3!? d4 9.Nb5!? (9.ed4!? Re8 10.Be2 Qe7 11.Kf1 (11.0-0? Bc3 –+); 9.Nd5 Nd5 10.cd5 Nf6 –+) 9...Ba5 (9...Ne4 10.Bc7 Qe8 11.Bd3 Qe6 12.Qc2 –+) 10.ed4 Re8 11.Be2 Qe7 12.Kf1 –+. Kreuzer.

7.cd5 Qd5

8.Be2 Nc6 9.Bf6+= gf6 10.0-0 Bf5 11.d3 Rad8?? 12.a3+– Ba5 13.e4 Be4 14.de4 Qe4 15.Nbd2 Qf4 16.g3 Qh6 17.Ra2 Nd4 18.Nh4 Ne2 19.Qe2 Rd2 20.Nf5 Qg5 21.Rd2 Qd2 22.Qf3 Re8 23.Qb7 Bb6 24.Qc6 Re6 25.Qa8 Qd8 26.Qf3 Qd2 27.h4 Qe2=+ 28.Qa8 Re8 29.Qb7 Qe6 30.Qf3 Qe2 31.Qb7 Qe6 32.Qf3 Kh8 33.Kh2 Qe2 34.Qc3 Re6 35.Ne3 c4!-/+ 36.Qb4? Kg8–+ 37.Qc4 Re3 38.Qc8 Re8 39.Qc1 Bf2 40.h5 Be3 (40...Be3 41.Kh3 Bc1 42.Rf6 Re5 43.Rf2 Qf2 44.a4 Rh5 45.Kg4 Qe2#) 0–1. Arkell,Susan (2335) – De Kleuver,Esther (2130), Delden zt (Women), 1993.

8.Be2 Bg4 9.Bc3 (9.Bf6 gf6 10.a3+=) 9...a5?? (9...Qe6 10.a3 Bc3 11.Nc3=+) 10.0-0 (10.Bf6!? gf6 11.a3+-) 10...Ne4 (better 10...Qe6=) 11.Qe1?? (11.a3!? Bc3 12.Nc3 Nc3 13.dc3+=) 11...Rd8 (11...c4-/+) 12.Bb4? (better 12.a3 Bc3 13.Nc3 Nc3 14.dc3=) 12...ab4-/+ (12...cb4?! 13.h3 Bf3 14.Bf3=+) 13.d3 Ng5 (13...Nf6!? 14.Nbd2 Ra2-+) 14.Ng5 Be2 15.Qe2 Qg5 16.Rc1 (16.Nd2 Nc6=+) 16...Qd5 (better 16...Nc6 17.Nd2 Qd5=+) 17.a3? (17.Nd2 Qd3 18.Qd3 Rd3 19.Rc5 Nd7-/+) 17...b3?? (better 17...Nc6 18.Rd1 Ra6-+) 18.Nd2?? (better 18.Nc3 Qe6 19.Rab1=+) 18...b2-+ 19.Rab1 (19.Ne4 ba1R 20.Ra1 c4-+) 19...bc1Q 20.Rc1 Qd3 21.Qd3 Rd3 22.Ne4 (22.Rc5 Nc6 23.Nf1 Raa3-+) 22...b6 23.g3 (23.h3 Raa3 24.Kf1 Nc6-+) 23...Rda3 24.Kg2 Nc6 25.Nd6 (25.Rb1 Nb4-+) 25...Ra2 (25...Rd3 26.Ne4-+) 26.Nc4 (26.Rb1 Nb4 27.Nc4 Nd3-+) 26...Re2 27.Nb6 Raa2 28.Rf1 Rab2 (better 28...Ne5!? 29.h3-+) 29.Nc4 Rb4 (better 29...Rbc2 30.Kf3-+) 30.Kf3 (30.Rc1 Kf8-+) 30...Ra2 31.Nd6 c4 (31...Rd2!? 32.Nf5 g6 33.Nh4 Ne5 34.Kg2-+) 32.Rc1 g6 33.Kg2 (33.h3 f5 34.g4 Rd2-+) 33...Na5 (33...Ne5 34.Ne4-+) 34.Kf3 (34.g4 Rbb2 35.Kg3 Rf2 36.Nc4 Rg2 37.Kf4 Raf2 38.Ke5 Rg4 39.Na5 Rg5 40.Kd6 Ra5-+) 34...Rbb2 35.Nc4 (35.Kg4 Rd2 36.Nb5 Rf2-+) 35...Nc4 36.Rc4 Rf2 37.Ke4 Rh2 38.g4 (38.Ke5 Rh3-+) 38...Rhg2 39.Kf3 (39.Ke5-+) 39...Raf2 40.Ke4 Rg4 41.Kd3 Rc4 42.Kc4 Re2 (42...h5 43.e4 h4 44.e5 Re2 45.Kd5 h3 46.Kc4 h2 47.Kd3 Rf2 48.Kc4 h1Q 49.Kd4 Qd1 50.Kc5 Rc2 51.Kb4 Qb1 52.Ka4 Ra2) 43.Kd3 Ra2 44.Ke4 h5 45.Kf3 Ra3 46.Ke4 h4 47.Kf3 (47.Kf4 h3 48.Kf3 Ra2 49.e4 h2 50.e5 h1Q 51.Kf4 Ra4 52.Ke3 Qh3 53.Kd2 Ra2 54.Kd1 Qf1) 47...h3 48.Kg3 (48.Kf2 Ra2 49.Kg3 h2 50.Kg4 h1Q 51.Kf4 Qh4 52.Ke5 Rd2 53.e4 Qg5) 48...Re3 49.Kh2 (49.Kf4 Rc3 50.Ke4 h2 51.Kd4 Rc1 52.Ke3 h1Q 53.Ke2 Qe4 54.Kf2 Rc2 55.Kg3 g5 56.Kh3 Qf3) 49...g5 50.Kh1 (50.Kg1 Re2 51.Kh1 g4 52.Kg1 g3 53.Kf1 Re4 54.Kg1 Re1) 50...Re2 51.Kg1 g4 52.Kh1 (52.Kf1 Rg2 53.Ke1 h2 54.Kf1 h1Q) 52...g3 Black prepares the advance h2 53.Kg1 Ra2 (53...Re1) 54.Kh1 (54.Kf1 h2 55.Ke1 h1Q) 54...g2 (54...Ra1) 55.Kg1 h2! 56.Kh2 f5 57.Kg1 f4 58.Kh2 f3 59.Kg1 Ra1 60.Kf2 g1Q 61.Kf3 Qf1 (61...Re1 62.Kf4 Qf2 63.Kg5 Rg1 64.Kh6 Qh4) 62.Kg3 (62.Ke3 Ra4 63.Kd2 Rd4 64.Kc3 Qd3 65.Kb2 Rb4 66.Kc1 Rb1) 62...Ra3 (62...Ra4 63.Kh2 Qf2 64.Kh3 Rh4) 63.Kg4 Qe2 (63...Qf3 64.Kg5 Ra5 65.Kg6 Qc6) 64.Kf4 (64.Kg5 Qe5 65.Kg4 Rg3 66.Kh4 Qg5) 64...Rf3 65.Kg4 (65.Kg5 Qg2 66.Kh5 Rh3) 65...Qg2 66.Kh5 Rh3 0-1. Bendega (2040) - MarcinLe (2015), lichess.org, 2021.

7.cd5 Nd5

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 c5).

8.a3 Ba5 (--> 7.a3 Ba5 8.cd5 Nd5).

8.Be2 Nc6 (-->1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0-0 5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 c5 8.Be2 Nc6).

6.Nf3 c6

7.a3 Ba5 8.cd5 cd5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Bb6 11.d4 Bc7 12.Nc3 Bf5 13.Rc1 a6 14.0-0 Ne7 (14...Qd6 15.Na4=) 15.Ne5 Ng6 16.f4 h5 (better is 16...Ba5!?=) 17.Bh5+/– Nh5 18.Qh5 Nh4?? (better is 18...Ne7+/–) 19.g3+– Bg6 (19...f6 20.Ng4+– (20.gh4?! fe5 21.fe5 Be6+–; 20.Qh4?! fe5 21.Qd8 Rad8+–)) 20.Qh4 Be5 21.Qd8 Rfd8 22.fe5 b5 23.Na2 (23.Rfe1 Rab8+–) 23...Be4 (23...Bd3 24.Rf4 Bc4 25.Nc3+–) 24.Rc7 Rf8 25.Nc3 Bd3 26.Rd1 Bc4 27.e4 de4 28.Ne4 Rac8 29.Rc8 Rc8 30.Nd6 (30.Nd6 Bb3 31.Rd3+–) 1–0. Gueler Berdasco,M (1915) – Cortijo Manso,L, 4th Madrid Spain, San Viator Open, 2015.

7.Bb2 Nbd7 8.Qb3 (8.Qc2 Re8=+) 8...Ba5 (8...Bd6 9.d4=+) 9.cd5 Nd5 10.Be2 N7f6 11.0-0 Bc7 (11...Be6 12.Nd4 (12.Qb7? Rb8 13.Qa7 Rb2–+) 12...Rb8 13.Ne6 fe6 14.Bd4=) 12.Nc3 (12.Be5 Be5 13.Ne5 c5=) 12...Nb6 (12...Be6 13.Nd5 (13.Qb7? Rb8 14.Qa7 Rb2–+) 13...Nd5 14.Rfb1= (14.Qb7? Rb8 15.Qa7 Rb2–+)) 13.Qc2 Bg4 14.d4 (14.Rfc1 Re8=) 14...Nfd5 (14...Re8 15.Rfd1=) 15.a4 (15.Rfc1 Re8=) 15...Nc3 (15...Re8 16.a5 Nb4 17.Qb3=) 16.Qc3 Nd5 17.Qc2 (17.Qb3 Re8=) 17...Re8 18.Rfc1 (18.h3 Bh5=) 18...Re6 (18...Qf6 19.a5=) 19.h3 Bh5 20.Ba3 (20.Qb3 Rb8=) 20...Rh6 (20...Qf6 21.Qb2 Rb8 22.a5=) 21.Ne1 (21.Rab1 Rb8=) 21...Qg5 (21...Be2 22.Qe2 Re6 23.Rab1=) 22.Bh5 Qh5 23.Rab1 Rb8 24.Qe4 (24.Nf3 Rg6 25.Kh1 Rf6=) 24...f5 (24...Re6 25.Qc2=) 25.Qf3 Qf7 (25...Qf3 26.Nf3 b6 27.Rc2=) 26.Nd3 g5 (26...Qe6 27.Nc5 Qd6 28.g3+=) 27.Ne5 (27.Nc5 Bd6+=) 27...Qe6 28.Bc5 Be5 29.de5 b6 30.Bd6 Rc8 31.e4 (31.Rc4 c5 32.e4 Nf4+=) 31...fe4= 32.Qe4 Rh4 33.Qc2 (33.Qf3 Rf4 34.Qg3 Ra4=) 33...Nf4 34.f3 Nd5 (34...c5 35.a5 ba5 36.Rb7+= (worse 36.Bc5 Qe5 37.Qb3 Qe6 38.Qe6 Ne6 39.Ba7 Rc1 40.Rc1 Rb4=+)) 35.a5 c5 36.Qa2 c4 (36...Re8!?+=) 37.ab6 ab6 38.Qd2 h6 39.Rb5 (39.Rd1 Nf4 40.Rb6 c3+–) 39...Nf4 40.Rb6 c3 (40...Nd3 41.Rcb1+–) 41.Qc2 (41.Rc3? Rc3 42.Rb8 Rc8 43.Rc8 Qc8–+) 41...Qc4 42.Rb4 (42.Rb7 Qd3 43.Kh2 Qc2 44.Rc2 Ne6+=) 42...Qd3 43.Re4 Qc2 44.Rc2 Ne6 45.g4 Rh3 (45...h5 46.Kh2+=) 46.Kg2+– Rh4 47.Bb4 Nf4 48.Rf4 gf4 49.Rc3 (worse 49.Bc3 h5 50.g5 Kf7 51.e6 Ke6 52.Re2 Kf5–+) 49...Ra8 50.Rc2 Ra1 51.Bd2 Rhh1 52.Bf4 (52.e6 Rag1 53.Kf2 Kg7+=) 52...Rhg1 53.Kf2 Rgf1 54.Ke3 (54.Ke2 Rfe1 55.Kd3 Rad1 56.Rd2 Ra1+–) 54...Ra3+= 55.Ke4 (55.Kd4 Ra4 56.Rc4 Rc4 57.Kc4 Kg7=) ½–½. Zschalich,Arndt – Haamer,Horst, corr DDR, 1986.

7.Bb2 Bg4 8.Qb3 Qe7 9.Ne5=+.

7.Qb3 Qe7 8.a3 Bc5 9.d4+= dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Bf6 Qf6 12.Nc3 Be7 13.0-0 Nb6 14.Ne4 Qg6 15.Bd3 Bf5 16.Qc2 Be4 17.Be4+= f5 18.Ne5 Qe6 19.Bd3 c5 20.g4 cd4= 21.ed4 Qd5 22.Bf5 g6= 23.Bg6 hg6 24.Qg6 Kh8 25.Rae1 Rf6 26.Qh5 Kg7 27.Qg5 Kf8 28.Ng6 Rg6 29.Qg6 Qd4 30.Re4 Qf6 31.Qh5 Rd8+= 32.Re5 Kg7?? 33.Rfe1+– Nc8 34.Re6 Qg5 35.Re7! Qe7 36.Re7 Ne7 37.Qe5 Kf7 38.g5 a6 39.Qf6 Ke8 40.g6 Rd3 41.Qf7 Kd7 42.g7 (42.g7 Rd1 43.Kg2+–) 1–0. Schalkwijk,Peter – Der,Jak, Standard, 2001.

7.Qc2 Nbd7 8.Bb2 dc4 9.Bc4 h6 10.0-0 b5 (10...Nb6 11.Bb3=) 11.Be2+= Bb7 12.d4 Nd5 13.Nbd2 (13.Nc3 Bc3 14.Bc3 Nc3 15.Qc3 c5+=) 13...Bd2 (13...a6 14.a3 Be7 15.Nb3+=) 14.Qd2 Re8 15.Bd3 N7f6 16.a3 Rc8 17.Rac1 Ne4 18.Qc2 Nef6 19.Ne5 Nb6 20.e4 Re7 21.f4 Rec7 22.Qe2 a6 23.Nf3 c5 24.e5 Nfd5 25.f5 f6 26.Bb1 c4 27.Rfd1 Qf8 0–1. de Visser,Arno – Hasler,Ulrich, corr ICCF TT, 2002.

7.Be2 Be6 8.Qb3 Qe7 9.a3 Ba5 10.0-0 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 b5 13.Qb3 a6 14.d4 Nbd7 15.a4 Bb4 16.Rc1 ba4 17.Ra4 c5 18.dc5 Bc5 19.Bc7 Rfc8 20.Ba5 Bd6 21.Rac4 Rc4 22.Qc4 Ne5 23.Qe2 Neg4 24.h3= h5?? 25.hg4+– hg4 26.Ne1 Qe5 27.Qd3 Nh5 28.Rd1 Qh2 29.Kf1 Be5? 30.Qe4+– (30.Qe4 Re8 31.Qg4+–) 1–0. Roggensack_Hanspach,Peter – Schuehler,Ernst, corr SOK–92–84, 1992.

7.Be2 Bg4 8.0-0 Nbd7 9.Bb2 Re8 10.cd5 cd5 11.d4 Rc8 12.h3 Bh5 (12...Bf5 13.Qb3 Qb6 14.Rc1=) 13.Nbd2 (13.Qb3!? Qa5 14.a3=) 13...Ne4=+ 14.Ne4 de4 (worse 14...Re4 15.Qb3 Qa5 16.a3+/-) 15.Ne5 Be2 16.Qe2 Ne5 17.de5 Qd3 (17...Qd2 18.Qd2 Bd2 19.Bd4=+) 18.Qd3 (18.Qg4 Rc2 19.Bd4 Re6=) 18...ed3=+ 19.Rfd1 d2 20.a3 Ba5 21.Rab1 Rc2 22.Bd4 b6 23.Rb3?? (better 23.Kf1-/+) 23...Rc1-+ 24.Rb1 Rb1 25.Rb1 Rc8 26.Rd1 (26.Bb2 Rc2 27.Rd1-+) 26...Rc1 27.Rc1 dc1Q 28.Kh2 Qa3 29.Kg3 Qb4 (29...Be1 30.Kf3-+) 30.Kf3 f6! 31.ef6 gf6 32.Bf6 (32.g3 Qb5 33.Kf4 Qg5 34.Ke4 f5 35.Kd3 Qh5-+) 32...Kf7 (better 32...Qf8 33.Ke2 Qf6 34.f4-+) 33.Bd4 Qd4! 34.ed4 Bc3 35.Ke3 b5 36.Kd3 b4 37.d5 a5 38.Kc2 (38.f3 a4 39.Kc4 Be1-+) 38...a4 39.Kb1 (39.g4-+) 39...b3 40.g4 a3 41.f4 (41.Kc1 a2 42.Kd1 a1Q 43.Ke2 b2 44.Kf3 b1Q 45.Kg3 Be5 46.Kh4 Qg6 47.g5 Qd4 48.f4 Qf4) 41...a2 42.Kc1 a1Q 0-1. fishissushi (1955) - hidden_dragon (1980), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Qb3 Be7

8.d4 Nbd7 9.Bg3 Qa5 10.Nbd2 Ne4 11.a3 Ndf6=+ 12.Bh4?? Bg4 13.Qb2=+ dc4 14.Bc4 Bf3 15.gf3 Nd2 16.Qd2 Qh5 17.Bf6 Bf6 18.f4 c5-/+ 19.Qd1 Qh3 20.Bd5 cd4 21.e4 Qg2 22.Rf1 d3 23.Rc1 Rac8 24.Kd2 Rc1 25.Qc1 Qf3 26.Qd1 Qf4 27.Kd3 Rc8 28.Bb7 Rc3 29.Ke2 Qf3 30.Ke1 Rc1!! 31.Qc1 Bc3 32.Qd2 Qd3 33.Qc3 Qc3 34.Ke2 Qb2 (34...Qb2 35.Ke3 Qb7–+) 0–1. Weigel,Hans Juergen (2020) – Bakhmatov,Eduard (2325), North Germany–ch Seniors 7th, 2004.

8.Be2 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4= b5 11.Be2 Qa5 12.Nbd2 Ne4 13.Bc7 Qc7 14.Ne4 Qa5 15.Ned2 Bb4 16.Rd1 Nf6 17.0-0 Be6 18.Qc2 Bd5 19.Nb3 Qc7 20.Bb5+= Bd6 21.Be2 White gets the initiative 21...Ng4 22.h3+/– Nf6 23.Nbd2 Qe7 24.Bd3 Rfe8 25.Rfe1 Bf3 26.Nf3 Bb4 27.Re2 Rac8 28.Ne5 c5 29.Bc4 Rf8 30.Qb3 Ne4 31.Rc2 Nd6 32.a3 Ba5 33.dc5 Nc4 34.Nc4+/– Rc5 35.Na5 Ra5 36.a4 Re5 37.Rcd2 a5 38.Rd7 Qf6 39.R1d6 Re6 40.Re6 fe6 41.Qc2 h6 42.Rb7 Qf5 43.Qd2 Qf6 44.Qa2 Rf7 45.Rb6 Re7 46.Ra6 Qe5 47.Qb1 Rd7 48.Qe1 ½–½. Merkl,M – Schuehler,Ernst, corr SOK–92–84, 1992.

7.cd5 cd5

8.Be2 Nc6 9.Bb2 Re8 10.0-0 Qe7 11.h3 Ne4 12.Qb3 Be6=+ 13.d4 Na5-/+ 14.Qa4 a6?? 15.a3+– Bd6 16.Qa5 Bc7 17.Qb4 Bd6 18.Qb3 Red8 19.Nc3 Qf6 20.Ne4 de4 21.d5 Bd5 22.Bf6 Bb3 23.Nd4 (23.Nd4 gf6 24.Nb3+–) 1–0. Muri,Heinrich – Schuehler,Ernst, corr ICCF EU–ch GT233, 1985.

8.Be2 Nc6 9.Bb2 Bf5 10.0-0 h6 11.Qb3 Qe7 12.Nd4 Bg6 13.Nc6 bc6 14.Bf6 Qf6?? (Better is 14...gf6 15.Qa4 Rfc8+=) 15.Qb4+– Qa1 16.Nc3 Rfb8 17.Qb8!! (17...Rb8 18.Ra1+–; 17.Ra1? Rb4 18.d4 Rb2–+) 1–0. marekt – Frankygolucky, ChessWorld.net, 2004.

7.cd5 Nd5

8.Be2 Nd7 9.Bb2 Re8 10.0-0 b5 11.d4 N7f6 12.a3 Ba5 13.Nbd2 Bb7 14.Nb3 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc2 Ne2 17.Qe2 Nd7 18.Rac1 Rc8 19.Rfd1 a6 20.Nc5 Nc5 21.Rc5 f6 22.h4 Qc7 23.h5 Rcd8 24.d5 Qb6 25.Qc2 Rd5 26.Rdd5= cd5 27.Nd4 Re7 28.Nf5 Rd7 29.Rc8?? Bc8–+ 30.Qc8 Qd8?? 31.Qa6-/+ d4 32.ed4 g6-/+ 33.Qe6 Kh8–+ 34.hg6 hg6 35.Nh6 Kg7 36.Ng4 Rd4 37.f3 Qd6 38.Qb3 Qc5 39.Qe3 Rd1 40.Kf2 Qe3 (40...Qe3 41.Ke3 Ra1–+) 0–1. Schroer,Klaus – Van Esbroeck,Dirk, corr ICCF TT–4–90–14, 1992.

8.Be2 Be6 9.0-0 Nd7 10.Bb2 Bd6 11.d3 Qb6 12.Qc2 Nb4 13.Qc3 f6 14.a3 Nd5 15.Qc2 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 fe5 18.Rc1? Rf2!–+ 19.Kf2 Qe3 20.Ke1 Nf4 21.Nc3 Rf8 0–1. Scholz,Guenter – Polklaeser,Guenther, BdF, 2001.

7.Be2 Nbd7

8.Bb2 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 Nb6 (10...a6 11.0-0+=) 11.Nc3 (11.Qc2 Bd7=) 11...Qd6 12.h3 (12.0-0 Be6=) 12...Be6+= 13.0-0 (13.Nd4 Rad8+=) 13...Nc4 14.Bc4 (14.Qc2 Nb2 15.Qb2 Ba3=) 14...Bc4 (worse is 14...bc4 15.Qc2=) 15.Re1 Bd3 16.a4 a6 17.Na2 (better is 17.e4 Nd7 18.Na2+=) 17...Nd5?? (17...Ba5 18.Nc1 Be4 19.Nb3+=) 18.Nb4 (better is 18.e4 Nb6 19.e5+–) 18...Nb4+= (worse is 18...Qb4 19.Ba3 Qe4 20.Bf8 Rf8 21.ab5 ab5 22.Qb3+/–) 19.Ba3 c5 20.Bb4 cb4 21.Nd4 Rac8 (21...ba4!? 22.Ra4 Rfb8+=) 22.ab5+= ab5 23.Qf3 Qg6 (23...Rc7 24.Ra8+=) 24.Rec1 (24.e4 Rcd8 25.Nf5 Rd7+=) 24...Rc1 (24...Rc4 25.Kh2=) 25.Rc1 Be4 26.Qg4 Qg4 27.hg4 Bd3 (27...Ra8 28.f3 (worse is 28.Nb5 b3 29.Rc4 b2-/+) 28...Bd3 29.g5=) 28.Rc5 The isolani on b5 becomes a target (28.g5=) 28...Rb8 (better is 28...h6!?=) 29.Nc6+= b3 30.Nb8 f6 31.Rc1 b2 32.Re1 b1Q 33.Rb1 Bb1 34.Nc6 Kf7 35.Nb4 Ke6 36.d4 Kd6 37.Kf1 (37.f3 Bg6+/–) 37...Be4 38.f3 Bc6? (38...Bd5 39.Kf2+/–) 39.Ke2 (39.Nc6 Kc6 40.Ke2 h6+–) 39...Kc7 (39...Be8 40.e4+–) 40.d5 (better is 40.Nc6!? Kc6 41.g5 fg5+–) 40...Bd7 41.e4 Kb6 (41...h6 42.Kd3+–) 42.Kd3 Ka5 43.Kc3 Ka4 (43...Kb6 44.Nd3+–) 44.Nd3 (44.g5 fg5 45.e5 Ka5+–) 44...Ka3 (44...Bc8+–) 45.Nb4 (45.g5!? fg5 46.e5 Bf5+–) 45...Ka4 46.Na6 Ka5 (46...Ka3 47.d6+–) 47.Nc5 b4 48.Kb3 Bc8 (48...Be8 49.Nb7 Kb6 50.Nd6+–) 49.d6 Kb5 50.d7 Bd7 51.Nd7 Kc6 52.Nf8 Kc5 (52...Kd6 53.Nh7 Ke5 54.Kb4+–) 53.Ne6 Kb5 54.Ng7 Kc5 55.Nf5 Kb5 56.g3 (56.Nd6 Kc6 57.Ne8 h6+–) 56...Kc5 57.f4 h6 (57...Kc6 58.Kb4 Kd7 59.Ne3+–) 58.Nh6 Kd4 59.g5 fg5 60.fg5 Ke5 61.Kb4 Ke6 62.Kc4 Ke5 63.Kc5 Ke6 64.Kd4 Ke7 65.Ke5 Ke8 66.Ke6 Kf8 67.Kf6 (67.Nf5 Ke8 68.g6 Kf8 69.g7 Kg8 70.Kf6 Kh7 71.Ne7 Kh6 72.g8Q Kh5 73.Qg6) 67...Ke8 68.g6 1–0. Wilke,Hans_Peter (1610) – Eichstaedt,Torsten, Lichtenberger Sommer, 2016.

8.Bb2 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Re8 11.0-0 Bd6 12.a4 (12.d3 Be6=+) 12...Bg4 (12...Nbd5 13.Nc3=+) 13.Qb3 (13.d3 Qe7=+) 13...Nbd5 (13...Qe7 14.a5 Be6 15.Qc2=+) 14.Nc3 (14.Ba3 b6=+) 14...Qd7 (14...Qc7 15.Nd5 Nd5 16.h3=) 15.Nd5 (15.Ba3 Ba3 16.Qa3 Nc3 17.dc3 Rad8=) 15...Nd5 16.Nd4 Be2 17.Ne2 Re6 (17...Qc7 18.f4=+) 18.f4 Rae8 19.Rf3 (19.Bd4 b6=+) 19...Bc5 (19...Bb4 20.Nc3 Bc3 21.Bc3 Nc3 22.Qc3=) 20.Bd4 (20.Be5 f6 21.Bd4 Bd4 22.Nd4 Re4=) 20...Bd4 21.Nd4 Re4 22.Nc2 R4e7 23.Na3 (23.a5 c5=+) 23...Qe6 24.Rb1 Rd8 (24...b6 25.Nc4=) 25.Nc4= Nf6 26.d3 Qd5 (26...Ng4 27.Qc2=) 27.Ne5 h5 (27...Qd6 28.Rc1=) 28.e4 (28.Qc3 Ng4 29.Rb3 b6=) 28...Qd4 29.Kf1 (29.Kh1 Ng4 30.Ng4 hg4=) 29...Ng4 30.Ng4 hg4 31.Rg3 c5 32.Rc1 b6 (32...Qd6 33.Rg4 Qd3 34.Qd3 Rd3 35.Rc5 Re4 36.Rc8 Kh7 37.Rc7 Rd1 38.Kf2 Rd2 39.Kg3 Rd3 40.Kh4=) 33.Rc4 (33.Rc3 Rd6 34.Rg4 Red7=) 33...Qa1=+ 34.Kf2 Red7 35.Rc2 (35.f5 Rd4=+) 35...Qd1-/+ 36.Rc3 (36.Rb2!? Rd3 37.Rd3 Qd3 38.Qd3 Rd3 39.a5 ba5 40.Ra2-/+) 36...Qd2–+ 37.Kf1 Qf4 38.Ke2 (38.Kg1 Qd2 39.h3 Rd4–+) 38...Rd4 (38...Rd6 39.Qb1–+) 39.a5?? (better 39.Rc4–+) 39…Re4 (39...Re4 40.Re3 Qe3 41.Kd1 Qe1 42.Kc2 Re2) 0–1. Zschalich,Arndt – Klemp,Joachim, corr DDR–ch M790, 1986.

8.Bb2 Ne4 9.0-0 (9.cd5 cd5 10.0-0 Ndf6=) 9...Ndf6 (9...dc4 10.Qc2 Nd6 11.Bc4 Nc4 12.Qc4=) 10.d3= Nd6 11.a3 Ba5 12.c5 Nf5 13.Nbd2 g6 (13...Qe7!?=) 14.Nb3+/- Bc7 15.Nbd4 (15.Qc2 Qe7+/-) 15...Nh5 (15...Qe7 16.Qb3+=) 16.Nc2 (16.Qa4 Nd4 17.Qd4 f6+=) 16...Nhg7 17.d4 (17.e4 Nh4+=) 17...Re8 18.Bd3 Nh4 19.g3 (better 19.Nce1=) 19...Bg4?? (19...Nf3 20.Qf3 Bh3 21.Rfb1=+) 20.Nce1?? (better 20.gh4 Nf5 21.Bf5 Bf5 22.Bc3+/-) 20...Nf3=+ 21.Nf3 Qf6 22.Kg2 h5 (22...b6 23.h3 Bf5 24.Rb1=+) 23.h3= h4?? (better 23...Bf5=) 24.hg4+- hg3 25.fg3 Re3 (25...Qd8 26.Rh1+-) 26.Bc1 Rf3 27.Qf3 (worse 27.Rf3 Qd4 28.Rb1 Qg4 29.Rb7 Ne6+-) 27...Qd4 (27...Qf3 28.Rf3 Ne6+-) 28.Qf7 Kh8 29.Qg6 (29.Rh1 Nh5 30.Rh5 gh5 31.Qh7) 29...Rf8 30.Qh7 (30.Rf8) 1-0. Bendega (2020) - newtownboymajestic (2045), lichess.org, 2021.

8.Bc3 Bd6=+.

7.Be2 Re8

8.0-0 Nbd7!? 9.Bd4 c5=.

8.0-0 Bf5 9.Qb3= Ba5 (9...a5 10.Nc3 Nbd7 11.Bd4=) 10.Qb7+= Nbd7 11.Bc3 Qb6 12.Qb6 ab6 13.Nd4 Bb1 14.Rfb1 (worse 14.Rab1 Bc3 15.dc3 Ra2 16.cd5 cd5+=) 14...Bc3 15.dc3 c5 (15...dc4!? 16.Nc6 Ne4+–) 16.Nb5+– Ra4 (16...Rad8 17.Rd1 dc4 18.Nd6+–) 17.Nc7+– Re5 18.cd5 c4? (better 18...Nd5!? 19.Bb5 Ra7+–) 19.Rb4+– Rb4 20.cb4 Nd5 (20...b5 21.d6+–) 21.Nd5 Rd5 22.Bc4 Rd2 (22...Rd6 23.a4 Ne5 24.Be2+–) 23.a4 Ne5 24.Bf1 1–0. Gueler Berdasco,Martin (1900) – Lopez_Andujar Ocana,A (2050), 6th Madrid Spain, San Viator Cup, 2016.

8.Bb2 Be6 9.Qb3 Qe7 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 =+.

8.Bb2 Be6 9.Qb3 Be7 10.0-0 b6 11.d4 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 b5 14.Qc2 Nd5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Bf6 17.Rac1 Qb6 18.Qc5 Qc5+= 19.Rc5 Be7 20.Rc2 Rc8 21.Rfc1 a5 22.Ne5 Ra6 23.Kf1 Bd6 24.Nd3 Nd7 25.h3 h6 26.e4 Bb8? 27.e5 Ba7 28.Ke2 Kf8 29.f4 Kg8 30.g4 Kf8 31.Kf3 Ke7 32.Ke4 f6 33.f5 Rc7 34.e6 Nb8 35.Bc3 Bb6 36.Bd2 Ba7 37.Bf4 Rc8 38.Nc5 Bc5 39.Rc5 Rb6 40.Bb8 Rbb8 41.Rc6 Rd8 42.Rc7 Ke8 43.Rg7 Rbc8 44.Rc8 (44...Rc8 45.Rg8 Ke7 46.Rc8+–) 1–0. Steiner,Peter Markus – Hasler,Ulrich, corr ICCF TT, 2004.

8.Bb2 Be6 9.Qc2 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Bd6 12.0-0 Nbd7 13.d4 Ne4 14.Nc3 Ng5 15.Qe2 Nf3 16.Qf3 Qh4 17.g3 Qh3 18.e4 Bc7 19.Qg2 Qg2 20.Kg2 Rad8 21.f3 Nb6 22.Rfd1 Nc4 23.Bc1 Ba5 24.Na4 b5 25.Nc5 Bc3 26.Rb1 Rd4 27.Rd4 Bd4 28.Nb3 Bc3 29.Kf2 f5 30.Ke2 fe4 31.fe4 Nd6 (32.Kd3 Ne4–+; 31...Re4 32.Kd3 Re1 33.Kc3+/–) 0–1. Bennett,Hilton – Poschmann,Hans, email 4AMM–F, 1998.

8.Bb2 Bf5 9.0-0 Nbd7 10.cd5 (10.Nd4 Be4=) 10...Nd5=+ 11.Qb3 (11.d3 N7f6=+) 11...Qb6 (11...Nc5!? 12.Qc4 b5-/+) 12.Nc3= N7f6 (better 12...Nc3 13.dc3 Bc5=) 13.d4?? (13.Nd5 Nd5 14.Bd4 Qc7=) 13...Nc3 (better 13...Bc3 14.Bc3 Qb3 15.ab3 Nc3-+) 14.Bc3= Bc3 15.Qc3 Nd5 16.Qb3 Qb3 17.ab3 Nc3 18.Rfe1 (18.Bc4 Be6=) 18...a5 (18...Ne2 19.Re2 Bg4 20.Rd2=) 19.Ne5 g6 (19...f6!? 20.Nc4 a4=) 20.Bc4 Be6 21.Be6 Re6 (better 21...fe6 22.Kf1 Rf8+/-) 22.Rec1?? (better 22.Nc4+/-) 22...Ne2-+ 23.Kf1 Nc1 24.Rc1 a4 25.ba4 Ra4 26.Rb1 b5 (26...Re7 27.Nd3-+) 27.Rc1-/+ Ra6 28.Nd3 Rb6 29.Nc5 Re7 30.Rb1 Ra7 31.Ke2 Ra2 32.Kf3 f6 (32...b4 33.g4-+) 33.g3 (better 33.Nd7!? Rb7 34.Nf6 Kf8 35.g4=+) 33...Kf7 34.h4 Ke7 35.e4 Kd6 36.Ke3 Rb8 37.f3 b4 38.Kd3 Ra3 39.Ke2 (39.Rb3 Rb3 40.Nb3 h6-/+) 39...b3 40.Nd3 Ra2 41.Kd1 (better 41.Ke3-+) 41...Rc2?? (41...Ra4 42.e5 fe5 43.de5 Kd5 44.f4-+) 42.Nc5?? (better 42.Rb3! Rb3 43.Kc2=+) 42...Rc3 (42...Rf2!? 43.Rb3 Ra8 44.Nd3 Ra1 45.Nc1 Rf1 46.Kd2 Rfc1 47.Ke3-+) 43.Ke2 Rc5 (43...b2!? 44.Nd3 Rbb3 45.Nc5-+) 44.dc5 Kc5 45.Kd3 (45.g4 Kb4-+) 45...Kb4 46.Kd4 (46.g4-+) 46...c5 47.Kd5 (47.Ke3 c4 48.Kd2 c3 49.Ke2 c2-+) 47...c4 48.Ke6 (48.e5 c3 49.f4 c2-+) 48...Rb6 49.Kf7 f5 (better 49...c3!? 50.h5-+) 50.e5 c3 51.e6 c2 52.Rc1 Kc3 53.e7 Rb7 54.Kf8 Rb8 55.Kf7 (55.e8Q Re8 56.Ke8 b2 57.Rc2 Kc2-+) 55...b2 56.Rc2 Kc2 57.e8Q Re8 58.Ke8 b1Q 59.Kf7 Qb7 60.Kf6 Qf3 61.Kg7 Qh5 (61...Qg3 62.Kh7 f4 63.Kg8 f3 64.Kh8 Qh4 65.Kg8 f2 66.Kf7 f1Q 67.Ke8 Qh7 68.Kd8 Qf8) 62.g4 0-1. fishissushi (1890) - Chess_program (1925), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bd6

7.Bb2 c5 8.cd5= Nd5 9.Be2 Nc6 10.0-0 Bg4 11.Nc3 Nf6 12.Qb3 b6 13.a4 (13.h3 Bf5=) 13...Qe7 14.Nd5 Nd5 15.Qd5 Rac8 16.Ba6 Be6 17.Qh5 Rcd8 18.Ng5 Bf5 19.f4 Nb4?? (better 19...h6 20.Nf3 Qe6=+) 20.Bc4+- Bg6 (better 20...Bc7 21.Nf7 Rd5 22.Bd5 Nd5 23.Qf5 Qf7+-) 21.Qh3?? (better 21.Qg4 Nd3 22.Bc3+-) 21...Nd3 (better 21...h6!? 22.f5 Qg5 23.fg6 Qg6=) 22.Bc3+/- h6 23.f5 (23.Nf7!? Bf7 24.Bd3+/-) 23...Qg5+= 24.fg6 (worse 24.Bd3 Bh5 25.Bg7 Kg7 26.f6 Kh8=) 24...Ne5?? (better 24...Qg6 25.Rf5 Ne5 26.Re5 Be5 27.Be5 Rd2=) 25.Be5 (better 25.gf7 Kh7 26.Be6 g6+-) 25...Be5 26.gf7 Kh8 (26...Kh7 27.Ra2+-) 27.Rad1 (27.Rf5 Qe7 28.Rh5 Rd6+- (28...Ba1?? 29.Rh6 gh6 30.Qh6)) 27...Rd6 28.Rf5 Qe7 29.Qh5 Bf6 30.Rdf1 Rfd8 (better 30...Bg5 31.R5f2 Qe4+-) 31.d3 (31.e4 Bd4 32.Kh1+-) 31...Qe3+/- 32.Kh1 Qe7? (32...Rf8 33.R5f4+/-) 33.h3?? (better 33.R5f4 Rf8 34.Re4+-) 33...Rf8+/- 34.Qg6?? (better 34.R5f4 Qe5 35.Qe5 Be5 36.Re4+=) 34...Rd4?? (better 34...Bg5 35.Rg5 hg5 36.Qh5 Rh6=+) 35.Rf6+- Qf6 (35...Qe2+-) 36.Rf6 gf6 (36...Rc4 37.dc4 Rf7 38.Rf7 Kg8 39.Qg7) 37.Qh6 1-0. carlos78 (2220) - norba94 (2260), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

7.Bb2 c6 8.h3 (better is 8.Qb3=+) 8...Qc7 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Bb3-/+) 9.Nc3 (better is 9.Bf6!? gf6 10.d4+=) 9...dc4 10.Bc4 Be6 (10...b5 11.Bb3=+) 11.Qb3 Bc4 12.Qc4 Nbd7 13.0-0 Rfe8 14.d4 Nb6 15.Qd3 Nfd5 (15...Rad8 16.e4 Qd7 17.e5 Be5 18.Ne5 Re5 19.de5 Qd3 20.Rfd1 Qd1 21.Rd1 Rd1 22.Nd1-/+) 16.Nd2 (16.e4 Nf4 17.Qc2 Nc4=+) ½–½. Wilk,E – Skuczynska, Augustow, 1994.

7.Bb2 Be6 8.Nd4 -/+.

7.d4 Be6 8.Bd6 Qd6 =.

7.Bd6 Qd6

8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qa5 10.Be2 Nd5 11.Nd5 Qd5= 12.0-0 c5 13.d4 Nc6 14.dc5 Qc5 15.Qb3 Qe7 16.Rab1 b6 17.Qa4 Bb7 18.Qf4 h6 19.h4 Rad8 20.Rfc1 Qd6 21.Qf5 Qd5 22.Qc2 Na5 23.Rb5 Qe4 24.Qe4+= Be4 25.Nd4 Rc8 26.Rc8 Rc8 27.Re5 Bb1 28.a3 Nc4 29.Re7 a5 30.Bc4+/– Rc4 31.Rb7 Ra4 32.Rb6 Ba2 33.Rb2 Ra3= 34.Rb8 Kh7=+ 35.Ra8 Bd5 36.Ra7 Ra1 37.Kh2 a4 38.Nc2 Rc1 39.Nb4 Bb3 40.Nd3 Rc3 41.Ne5 f6 42.Nd7= Kg6 43.Nb6 Rc2=+ 44.Kg3 Ra2 45.h5 ½–½. Scheller,Claus Dieter – Peterwitz,Klaus, Schleswig Holstein–ch M, 1994.

8.cd5 Nd5 9.Be2 c5 10.0-0 Nc6 11.a3 (11.Nc3 Rd8=) 11...Bf5 12.d3 Bg6 (12...Rfe8 13.Ra2 Be6 14.Rb2=+) 13.Qc2 Rac8 14.Nc3 Nc3 15.Qc3 Rfd8 16.e4 (16.Rfd1!?=) 16...Bh5-/+ 17.Rfd1 (17.Rae1 b6-/+) 17...Bf3 18.Bf3 Nd4 19.Bg4?? (better 19.Rab1 Rc7 20.Qd2-/+) 19...Qg6-+ 20.Bf5 (20.Qa5 Qg4 21.h3 Qf4 22.Qa7 Ne2 23.Kh1 b5-+) 20...Ne2 21.Kf1 Nc3 22.Bg6 hg6 (worse 22...Nd1 23.Bf5 Nb2 24.Bc8 Rc8 25.Ke2-+) 23.Rd2 Ne4! (23...Ne4 24.Re2 Nc3-+) 0-1. Knight286 (2155) - slavez (2250), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Nf3 Nbd7

7.Bb2 Qe7 8.cd5 Nd5 9.Be2 Re8 10.0-0 N7f6 11.Qc2 c6 12.Nc3 Bg4 13.Nd5 Nd5 14.d3 Rad8=+ 15.a3 Bd6 16.Rfe1 Bb8 17.Qc4 Bh5 18.Qd4 f5 19.Qc4 Kh8 20.Qc2 ½–½. pierre – Renzo, internet, 2007.

7.Bb2 Re8 8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc5 10.a3 Ba5 11.Qc2 b6 12.0-0 Bg4 13.d4 Ne4 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Qg5 16.Qc2 f5 17.Qc4 Rad8 18.Bc1 Qh5 19.f3 Nef6 20.Nc6 Rd6 21.Na5 ba5 22.Nc3 Qf7 23.Nd1 Qe6= 24.Bd2 Rc6 25.Qd3 a4 26.Re1 Rb6 27.Qc4 Qc6 28.Rc1 Qc4 29.Rc4 Rb3 30.Bc1 Re6 31.Nf2+/– Rc3 32.Rc3 Nc3 33.Nd3 Rb6 34.Kf2 Kf7 35.h3 h5 36.Nb4 h4+= 37.Bd2 Nb5 38.Rc1 Kg8 39.Nd3 Na3+= 40.Rc7 Nb1 41.Be1 a6 42.Rc5 Rb3 43.Ke2 a3 44.Ra5 Rb2 45.Kf1 Rb3 46.Nc1 Rb2 47.Nd3 Rb3 48.Nc1 Rb2= 49.Kg1 ½–½. aschellen (1960) – jarek59 (2080), internet, 2006.

7.Bc3 Bd6 8.d4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bd3 c5 (10...Bg4 11.h3 Bh5 12.Nbd2+=) 11.dc5= Bc5 12.0-0 Re8 (12...Bg4 13.Qc2 Bf3 14.gf3=) 13.Qc2 Be7 14.Ba5 (14.Rd1 Bd7 15.a4 h6+=) 14...h6 (14...Bg4 15.Rd1 Bd6 16.Nbd2=) 15.Nc3 Be6 16.Nd4 Bf8 (16...Bd6 17.Rab1+=) 17.Rad1 (17.Rab1 Qc7+/–) 17...Qc7+= 18.Ncb5 Qc2 19.Bc2 Bc4 20.Nc7 Bf1 21.Ne8 Re8 22.Bb6 (22.Kf1 Nc4 23.Be1 Ng4+=) 22...Bg2 (22...Bc4!? 23.Ba7 Ra8+=) 23.Ba7 Bd5 24.Nb3 (24.a4!?=) 24...Ra8+= 25.Bd4 Bf3 (25...Ra2 26.Bf6 Bc4 27.Bg7 Kg7 28.Nd4+=) 26.Ra1= Nd5 27.Nd2 Bg4 28.Be4 Be6 29.a4 Rc8 (29...f5 30.Bg2=) 30.Rb1+= Rc7 31.Rb5 Bh3 (31...Rd7!?+=) 32.Nf1 Rc1 (32...Nc3 33.Bc3 Rc3 34.Rb7+/– (34.Bb7?! Bd7=)) 33.Bg2 Bg2 34.Kg2 Nc3 35.Bc3 Rc3 36.Rb7 Ra3 37.Ra7 Ra2 38.Ra8 f6 39.a5 Kf7 40.a6 Bc5 41.Kf3 Ke6 42.Ng3 f5 43.h4 (43.h3!? g6+–) 43...g5+/– 44.hg5 hg5 45.Nf1 g4 46.Kg3 Bd6 (46...Kd7 47.f3 Bd6 48.f4+=) 47.Kg2 Bc5 48.Kg3 Bd6 49.Kg2 ½–½. Cortes Lloveras,Enrique (1870) – Ysern Comas,Juan A (1950), 7th Obert Internacional Jake Club – Mem, 2016.

7.Bc3 Be7 8.Qc2 Nb6 9.cd5 Nbd5 10.Bc4 a6 11.a4 c5 12.0-0= b6 13.Bb2 Bb7 14.d3 Qc7 15.e4 Nb4 16.Qb3 (16.Qb3 Nc6 17.Bc3=). pierre – Broly, internet, 2008.

7.Nc3 Be7 8.Bf6 Bf6 9.d4 dc4 10.Bc4 c5 11.Ne4 cd4 12.Nf6 Nf6 13.Nd4 Qa5 14.Qd2 Qd2 15.Kd2 b6 16.Rhc1 Bb7 17.f3 Rac8 18.Ke2 Rc4 19.Rc4 Ba6 20.Rac1 Rc8 21.Kd3 Nd7 22.f4 Nc5 23.Kd2 Ne4 24.Kd1 Rc4 25.Ra1 Rc3 0–1. Gerold – Andersson, corr ICCF 1984.

7.Bb2 Nb6

8.a3 Bd6 9.cd5 Nfd5 10.d3 -/+.

8.cd5 Nbd5

9.Na3 a6 10.Nc4+= Bf5 11.a3 Be7 (11...Bd6 12.Be2+=) 12.d3 Re8 (12...Bc5 13.Be2 b5 14.Nce5=) 13.Be2= b5 14.Nce5 Ng4 15.0-0 Bf6 16.d4 c5 17.e4 cd4 18.Nc6 Qd6 19.ed5 Be4 20.g3 d3 21.Bd3 Bb2 22.Be4 Ba1 (worse is 22...Re4 23.Qc2 Ba1 24.Qe4+/–) 23.Bh7 Kh7 24.Ng5 Kg8 25.Qg4 Bb2 (25...Be5 26.Re1 Qd5 27.Qh5=) 26.Rd1= Qg6 (26...Qa3 27.Qh5 Qd3 28.Rd3 Re1 29.Kg2 Rg1 30.Kg1 f6 31.Qh7 Kf8 32.Qh8) 27.d6 Ba3 28.Qf4 f6 29.Ne7 Re7 30.de7 Re8 31.Qf3 fg5 32.Qa3 ½–½. almanzor1 (2365) – bollewillem (2250), gameknot.com, 2014.

9.Na3 Ne4 10.Nc4 Re8 11.Be2 -/+.

9.Nc3 Bg4+=.

9.Be2 Be6 10.0-0 Qe7 (10...c6 11.Nc3=+) 11.Qc2 Rad8 (11...Bd6 12.Nd4=+) 12.a3 (12.Ng5 Bd6=) 12...Bd6 13.Ng5 Qd7 14.Ne6 (14.Bc4 Bf5 15.d3 Nb6=) 14...Qe6 (14...fe6 15.Bf3 e5 16.d3=) 15.Nc3 c6 16.f4 Nc3 17.Qc3 Rfe8 18.Rf3 Qf5 (18...Bf8 19.Qc2=) 19.a4 (19.Rc1 Rd7=) 19...Bc5 (19...Bf8 20.Rg3 Kh8 21.Rg5=) 20.Bd1 (20.Bc4 Rd6=) 20...Bf8 (20...Qd5 21.Bc2=) 21.Rg3 Kh8 (21...Be7 22.Bc2 Qd7 23.d3=) 22.Bc2 Qe6 23.a5 Nd5 24.Qd3 Nf6 25.Qe2 Ne4 Exerts pressure on the backward pawn (25...Kg8 26.Rb1=) 26.Be4 Qe4 27.Qg4 Qg6 (27...Rd2?? 28.Bg7 Kg8 29.Bf6 Qg6 30.f5+–) 28.Qh3 (28.Qg6 hg6 29.Bc3 Rd7=) 28...Qc2 29.Bc3 Rd5 30.Rg5 Rd6 31.Rh5 Kg8 32.Rf1 ½–½. Janek – Stephen, internet, 2016.

9.Be2 Re8 10.0-0 c6 11.Qc2 Ne4 12.d3= Nef6 13.Nbd2 Nf4 14.Nc4 Ne2=+ 15.Qe2 Be6 16.Nce5 Qa5 17.Rfc1 Nd5 18.a3 White gets the initiative 18...Bf8 19.e4 Nc7 20.d4 Rad8 21.Ng5= Bd6?? 22.Qh5+– h6 23.Ngf7 Bf7 24.Qf7 Kh8 25.Ng6 Kh7 26.d5! Rg8 27.Qf5 (27.Qf5 Rgf8 28.Nf8 Kg8 29.Ne6 Ne6 30.Qe6 Kh7 31.dc6+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Hardarson,GK, corr Poland–Iceland, 1994.

9.Be2 Bf5 10.a3 Ba5 11.0-0 c5 12.Qb3 Bc7 13.Bf6 Nf6 14.Qb7 Bb6 15.Qa6 h6 16.Rd1 Bc2 17.Rc1 Bb3 18.a4 Nd5 19.a5 Nb4 20.Qb5 Bc7 21.Qc5 Bd6 22.Qf5 Be6 23.Qh5+– Rc8 24.Rc8 Qc8 25.Nc3 Bc4 (25...Qd7 26.d4+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Goan, email 4AMM–04, 1997.

9.Be2 Bf5 10.Na3 Qe7 11.Nc4 Rfd8 12.0-0 (12.a3 Bc5=) 12...Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Rc1 Ne4 15.Qb3 Bd2 16.Ncd2 Nd2 17.Nd2 Rd2 18.Qb7 Be4 19.Rc7 Bb7 20.Re7 Bg2 (20...Bd5 21.Bf3 Bf3 22.gf3 Ra2 23.Rd1=) 21.Kg2+= Re2 22.a4 Ra2 23.Re4 a5 24.Rc1 h6 25.Rc7 ½–½. pcmvr – underjon (2425), net–chess.com, 2016.

7.Bb2 dc4

8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Bf5 10.Ne5 Ne4 11.0-0 Nc5 12.Bc2 Bc2 13.Qc2 White fights for the Initiative 13...f6 14.d4 Ne6 15.Nd3 Bd6 16.Nc5 Bc5 17.dc5 Nd7 18.c6 bc6 19.Qc6 Ndc5 20.Ba3 Qd6 21.Qd6 cd6 22.Rd1 Rfd8 23.Nc3 Rab8 24.Rd2 Kf7 25.Rad1 Ke7 26.e4 g6 27.Nd5 Kf7 28.f3 f5 29.Nc7 Nc7 30.Bc5 Nb5 31.Bd6 Nd6 32.Rd6 Rd6 33.Rd6 Rb1 34.Kf2 Rb2 35.Kg3 Ra2 36.Rd7 Ke6 37.Rh7 a5 38.Ra7 fe4 39.fe4 Ke5 40.Re7 Kf6 41.Re8 a4 42.h4 a3 43.Ra8 Ke5 44.Kf3 Ra1 45.Ra5 Kd4 46.e5 Ra2 47.g4 Ra1 48.e6 a2? 49.Kf2+– Rb1 50.Ra2 Rb7 51.Re2 Re7 52.h5 gh5 53.gh5 Kd5 54.h6 Kc6 55.Kf3 Kd6 56.Kf4 Re8 57.e7! Kd5 58.h7 Kd6 59.Rd2 Kc7 1–0. Fritz 6 – Fritz 8, 2004.

8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Bg4 10.Nc3 Be7 11.h3 Bf5 12.0-0 Bd3 13.Re1 Nc4 (13...Nfd7 14.Bc2 Nc5 15.Ne5=+) ½–½. Wessel,Volkmar – Kiene,Gerald, Germany, 1988.

7.Bb2 c5

8.cd5 Nd5 9.a3 Ba5 10.Be2 (10.Qc2 N5f6=) 10...N7f6 11.0-0 Bg4 12.Qa4 a6 13.d3 b5 14.Qc2 Rc8 15.Nbd2 Re8 16.h3 (16.Nb3 Bb6=+) 16...Bh5 (16...Bf5 17.Nh4 Be6 18.Nhf3=+) 17.Rfd1 (17.Nb3 Bb6=+) 17...Bb6 (17...Bg6 18.e4=+) 18.Nb3 (18.Ne4 Bg6 19.Nf6 Nf6=) 18...Qe7 (better 18...Bg6 19.Qd2 a5=+) 19.Rac1? (better 19.Re1=+) 19...Ne3!-+ 20.fe3 Qe3 21.Kf1 c4! 22.Nbd4 (22.dc4 Qf2 Mate attack) 22...cd3?? (better 22...Bf3 23.Bf3 c3 (23...Bd4?! 24.Bd4 Qd4 25.dc4-+) 24.Qc3 Rc3 25.Bc3 Bd4 26.Bd4 Qd4-+) 23.Qd3+/- Rc1 24.Rc1 Bd4 25.Nd4 Be2 26.Ne2?? (better 26.Qe2 Nd5 27.Qf2+/-) 26...Qd3-+ 27.Rc3 Qe2 (27...Qd1 28.Kf2 Re2 29.Kg3 Nh5 30.Kh2 Qd6 31.Kg1 Re1 32.Kf2 Qd2 33.Kf3 Qf4) 28.Kg1-+ Qb2 (28...Qb2 29.Rc5 Qd4 30.Kh2 Qf4 31.g3 Qd2 32.Kg1 Re1) 0-1. norba94 (2420) - Maci (2430), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

8.cd5 Nd5 9.Be2 N7b6 10.0-0 Bf5 11.a3 Ba5 12.Qc1 Rc8=+ 13.Nc3 c4 14.Nd4 Nc3 15.Bc3= Bc3 16.Qc3 Be4 17.f3 Bg6 18.Rac1 a6 19.Qb4 Qc7 20.a4 Qc5 21.Qc5 Rc5 22.f4 Be4 23.d3 Bf5 24.Nf5 Rf5 25.Rb1 cd3 26.Bd3+= Rf6 27.a5 Na4 28.Rfc1 b6 29.Bc2 b5 30.Ba4 ba4 31.Rb6 Rd8 32.Rc4 a3 33.Ra4 Rd1 34.Kf2 Rb6 35.ab6 Rd2 36.Kf3 a2 37.Ra6 Kf8 38.b7 Rb2 39.b8Q Rb8 40.Ra2 Ke7 41.g4 Rd8 42.g5 Rd3 43.Ra7 Rd7 44.Rd7 Kd7 45.h4 Kd8 46.f5 Ke7 47.h5 Ke8 48.e4 g6 49.hg6 hg6 50.f6 Kd8 51.Ke3 Kc8 52.Kd4 Kd7 53.Kc5 Ke6 54.Kc6 Ke5 55.Kd7 Ke4 56.Ke7 Kf5 57.Kf7 Kg5 58.Kg7 Kh5 59.f7 g5 60.Kf6 Kh4 61.f8Q g4 62.Qh6 Kg3 63.Qe3 Kh2 64.Kg5 g3 65.Kg4 Kh1 66.Kh3 g2 67.Qf3 Kg1 68.Qg2# 1–0. Bonetti,Shane – Jockel (1795), ICC, 2002.

8.Be2 dc4=+ 9.Na3 Ba3-/+ 10.Ba3 b5 11.0-0 Bb7 12.d4 b4 13.Bc1 c3 14.Qa4 a5 15.Ne5 Qc7 16.f4 Nb6 17.Qc2 Rfd8 18.dc5 Qc5 19.Bf3 Bf3 20.Rf3 Nc4 21.Qf5 Rd1 22.Kf2 Nd6 23.Qc2 Nde4 24.Ke2 Rg1 (24...Rg1 25.Qd3 Rg2 26.Kf1 Rh2–+) 0–1. Kool,Gerard (2120) – Vucenovic,Dragomir (2300), 10. TCh–Euro sen, 2008.

7.Bb2 Nc5

8.Qc2 Bd7 9.cd5 Nd5 10.Bc4 =+.

8.Qc2 Nce4 9.cd5 Qd5 10.Bc4 Qh5 11.Be2 Qg6 12.Nh4 Qg5 13.g3 Rd8 14.Bf6 Nf6 15.0-0 c6 16.d4 Bh3 17.Rd1 Nd5 18.Nf3 Qe7 19.Qb3 a5 20.a3 a4 21.Qd3 Ba5 22.e4 Nc7 23.Nbd2 Nb5 24.Nc4? Bc3–+ 25.Rac1 Bd4 26.Nd4 Rd4 27.Qb1 Rad8 28.Bf3 Be6 29.Ne3 Qa3 30.Bg2 Qb3 31.Re1 Qb1 32.Rb1 a3 33.Nc2 Rd2 34.Na1 a2 35.Rbc1 Nd4 36.Bf1 Nf3 (36...Nf3 37.Kg2 Ne1 38.Re1 Rd1–+) 0–1. Sturc,Gustav – Lipka,Juraj, Slovak 1st League, 1994.

8.Qc2 Nfe4 9.Nc3 Bf5=+ 10.d3 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.Qc3 dc4 13.dc4 Ne4 14.Qb2 c5-/+ 15.Qa3 Qf6 16.Rc1 Rfd8 17.Be2 a6 18.0-0 b5 19.Rfe1 b4 Black is in command 20.Qa5 g5 21.h3 h5 22.Nh2 Rd2 23.Rcd1 Rd1-/+ 24.Bd1 Qd8 25.Qd8 Rd8 26.Bc2 Rd2 27.Bb1 f6 28.g4 hg4 29.hg4=+ Bh7 30.Nf1 Rd8 31.f4 Nc3 32.Bh7 Kh7 33.fg5 fg5 34.Ra1 a5 35.Kf2 a4 36.Ke1 Rd3 37.e4? a3 38.e5 b3! 39.ab3 Rd1!! 40.Rd1 Nd1 41.e6 a2 42.e7 a1Q 43.e8Q Ne3 (43...Ne3 44.Kd2 Qd1 (44...Nf1?! 45.Ke2=) 45.Ke3 Qe1 46.Kd3 Qe8–+) 0–1. Kozlovsky,AN – Necesany,Zdenek, corr CSR–ch Czechoslovakia, 1980.

8.Qc2 Nfe4 9.cd5 Qd5 10.Bc4 Qh5 11.Bg7 Nd2 12.Nbd2 (12.Bf8?! Nf3 13.Kf1 Kf8=) 12...Bd2 13.Qd2 Kg7 14.Qd4 Kg8 15.g4 Qh3 (15...Qg4 16.Rg1) 16.Ng5 (16…Qg2 17.Bd5 Qg4 18.Bf7 Rf7 A) 19.Qc5? Rf5 20.Nh7 Rc5 (20...Kh7?! 21.Qc7 Qg7 22.Rc1-/+) 21.Nf6 Kf7 22.Ng4 Bg4–+; B) 19.Nf7 Qd4 20.Nh6 Kg7 21.ed4-/+) –+. Mueller,Klaus_Uwe – Chmelik,J, corr ICCF, 1985.

8.Qc2 Nfe4 9.cd5 Qd5 10.Bg7 Nd2 11.Nfd2 (11.Bf8 Nf3 12.Ke2 Bg4–+) 11...Bd2 12.Nd2 Kg7 13.Be2 Qe5 14.0-0 Bf5 15.Qc4 b6 16.Nf3 Qf6 17.Nd4 Rad8 18.Nf5 Qf5 19.Rad1 Qe4 20.Qc3 f6 21.Bf3 Qe5 22.Qc4 a6 23.Rd4 b5 24.Qc1 Ne6 (24...Rd4!? 25.ed4 Qd4=) 25.Re4+/– Qd6 26.Rd1 Qb6 27.Rd8 Rd8 28.Bg4 Rd6 29.Be6 Re6 30.Re6 Qe6 31.Qc7 Kh6 32.Qc2 b4 33.h3 a5 34.g4 Qd5 35.e4 Qe6 36.Qa4 Qe5 37.Qc6 Kg5 ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek (2305) – Kukula,Pawel (2060), 3. Email Team Championship Poland, 2006.

8.Nc3 Bg4 9.Be2 dc4 10.Bc4=+ Nfe4 11.Be2 Bc3 12.dc3 Qf6 13.Qc2 Rfd8 14.Rd1 Rd1-/+ 15.Bd1 Qa6 16.Be2-/+ Qa2 17.0-0 Qa4 18.Bd3 Qc2–+ 19.Bc2 Bf3 20.gf3 Nd2 21.Rd1 Nc4 22.Bc1 c6 23.e4 a5 24.Bf4 a4 25.Bd6 Nd6 26.Rd6 a3 (26...a3 27.Rd1 a2–+) 0–1. Bravo Ardila,P – Pons Segales,J, corr CEAPE, 1987.

8.Nd4 Bg4 9.Qc2 Re8 10.a3 Ba5 11.cd5 Qd5 12.Qc4 Qg5 13.Be2 Be2-/+ 14.Ne2 Nfe4 15.0-0 Bd2 (15...Bd2 16.h4 Qd8=+; < 15...Nd2 16.Nd2 Bd2 17.h4+=). Sternik,Ryszard – Siigur,J, corr ICCF EU/M/GT/252 (year?).

8.cd5 Qd5 9.a3 Ba5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Bc3 12.dc3 Qd1 13.Rd1 Ne4 14.c4 Bg4 15.Rd4 Rfe8 16.Bd3 Bf3 17.gf3 Ng5 18.Ke2 Rad8 19.Rd8 Rd8 20.Rg1 Kh8 21.Rg3 Ne6 22.Rh3 Nf8 23.Be4 b6 24.f4 Kg7 25.Rg3 Kh8 26.Bd5 Rd7 27.f5 Re7 28.e4 Nd7 29.Ke3 Nc5 30.Kf4 h6 31.Ke3 Kh7 32.f4 Na6 33.Bc6 Nb8 34.Ba4 c6 35.Rg1 Rd7 36.h3 a6 37.Bc2 c5 38.Rb1+– Rb7 39.e5 b5 40.Be4 Rc7? 41.e6 Kg7 42.cb5 fe6 43.fe6 f5 44.b6 Re7 45.Bf5 Kf6 46.Ke4 Nc6 47.Rg1 Rg7 48.Rg7 Kg7 49.Kd5 Ne7 50.Kc5 (50.Kc5 Nf5 51.b7+–) 1–0. b4_player – gm_arg, gamecolony.com, 2006.

8.cd5 Bf5 9.Be2 Nd5 10.0-0 c6 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Nc3 13.dc3 Ne4 14.Qb3 Qe7 15.Rad1 Rad8 16.h3 h6 (16...Bg6 17.Rd4+=) 17.c4 (17.a3 c5+=) 17...c5 18.Rd5 Be6 19.Rdd1 b6 20.Rfe1 Qf6 21.Rd8 Rd8 22.Qc2 Ng5 23.Ng5 Qg5 24.Kf1 Qe5 25.Bg4 (25.Kg1!?+=) 25...Bg4-/+ 26.hg4 Qh2 27.f3 h5 (27...Rd7 28.Kf2-/+) 28.gh5+= Qh5 29.Kg1 Qg5 30.f4 Qe7 31.Kf1 Qh4 32.Rc1 Re8 33.Qd2 g5 34.fg5 Qg5 The isolani on e3 becomes a target 35.Kf2 Re6 36.Rf1 Qe5 37.Qe2 Kg7 38.Qe1 (38.Rd1 Qf5 39.Kg1 Qf4 40.Qb2 Qe5 41.Qe5 Re5-/+) 38...Qe4 39.Qe2 Kf8 40.a4 (40.Rd1 Qh4 41.Kg1 Rh6-/+) 40...Ke7 41.Kg1 Qe3 42.Qe3 Re3 43.a5 Rc3 44.ab6 ab6 45.Rf4 Rc2 46.Kh2 Ke6 47.Kg3 (47.Kh3 Ke5 48.Rf7 Rc4–+) 47...Ke5–+ 48.Rh4 (48.Rf7 Rc4 49.Rb7 Rb4–+) 48...f5 49.Kf3 Rc3 50.Ke2 f4 51.Rh6 Re3 52.Kf2 Rb3 53.Ke2 Ke4 54.Re6 Kd4 55.Rf6 f3! 56.gf3 (56.Rf3 Rb2 Deflection (56...Kc4 Zwischenzug); 56.gf3 Rb2 Double attack (56...Kc4 Zwischenzug)) 56...Rb2 57.Ke1 Kc4 58.f4 Rb1 59.Ke2 b5 60.f5 Rh1 61.Re6 Rh5 62.f6 Rf5 0–1. pierred (2795) – underjon (2425), net–chess.com, 2016.

8.cd5 Bf5 9.Be2 Nd5 10.0-0 c6 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Nc3 13.dc3 Qe7 14.Nd4 Bg6 15.Qc1 Ne4 16.f3 Nd6 17.e4 Rad8 18.Qa3 a6 19.Rad1 Rfe8 20.Bd3 (20.Qa5 h6=) 20...Qc7 21.Qc5 f6 22.Bc4 (22.Nb3 Bf7=) 22...Nc4=+ 23.Qc4 Bf7 24.Qa4 g6 (24...Re7 25.Nf5 Red7 26.Rd4=+) 25.Rfe1 Rd7 26.Nb3 Red8 27.Rd7 (27.Rd4 c5 28.Rd7 Rd7=+) 27...Rd7 28.Qb4 (28.Qa3 Qe5 29.Qc5 Bb3 30.Qe5 fe5 31.ab3 Rd2=+) 28...b6 29.Qa4 (29.Qa3 a5-/+) 29...a5 30.Nd4 (30.c4!?=+) 30...b5-/+ 31.Qc2 b4 32.Kh1 (32.Nb3 Qb6 33.Qf2 Qf2 34.Kf2 a4–+) 32...c5 33.Nb3 a4 34.Nc1 Qa5 35.Kg1? (better 35.h4!?–+) 35...c4 36.cb4 Qb4 37.Re3? (37.Rd1–+) 37...a3 38.Re2 (38.Qc3 Qb2 39.Ne2 Rd1 40.Kf2 Rd2–+) 38...c3 39.Nd3 (39.e5 Rd2 40.Qe4 Qe4 41.Re4 fe5–+) 39...Qd4 40.Nf2 0–1. Pierre – Chessy, internet, 2020.

8.Nf3 Bf5 9.Be2 Nd5 10.0-0 Re8 11.d4 Ne4 –+.

7.Bb2 c6

8.Qb3 Ba5 9.Nc3 Nc5 10.Qc2 Nfe4 11.d3 (11.cd5!? cd5 12.Nd4+=) 11...Nc3-/+ 12.Bc3 dc4 13.Ba5 (better is 13.dc4!? Ne4! 14.Ba5 Qa5 15.Ke2–+) 13...Qa5–+ 14.Nd2 cd3 15.Bd3 Nd3 16.Qd3 Bf5 17.Qb3 Rad8 18.0-0-0?? (18.Rd1–+) 18…Rd3 (18...Rd3 19.Nc4 Rc3 20.Kb2 Rb3 21.ab3 Qb4–+) 0–1. Vasilev,Dimitar (1860) – Ivanov,Bogidar (2165), BUL–chT2 Sunny Beach, 2009.

8.Be2 Nb6 9.cd5 cd5 (9...Nfd5 10.0-0=+) 10.0-0 Bd7 11.Nc3 Rc8 12.Rb1 Bf5 13.Rc1 Nc4 14.Bc4 (14.Qb3!? Nb2 15.Qb4+=) 14...dc4=+ (worse 14...Rc4 15.d3 Rc8 16.Qb3+=) 15.Qa4 Qa5 (15...a5 16.Rfe1=+) 16.Qa5= Ba5 17.Nb5 Bd3 18.Na7 (18.Bf6 gf6 19.Rfe1 a6=+) 18...Ra8=+ 19.Nb5 Bf1 (19...Ne4 20.Rfd1-/+) 20.Kf1= Ne4 Attacking the backward pawn on d2 21.Rc4 Nd2 22.Nd2 Bd2 23.a3 Rac8 (better 23...Rfc8 24.Rc8 Rc8=+) 24.Rd4? (better 24.Ra4=) 24...Rc2-+ 25.Rd2? (better 25.Ba1 Ra2 26.Bc3 Bc3 27.Nc3 Ra3 28.Rc4-+) 25...Rd2 26.Bc3 Ra2 27.Bb4 (27.g4-+) 27...Rc8 28.Nc3 Rc3! 29.Bc3 Ra3 30.Bd4 (30.Bd2 Ra2 31.Ke1 b5-+) 30...Ra2 (30...b5 31.Ke1-+) 31.Ke1 (31.Bb6 f5-+) 31...f6 32.Bb6 Kf7 33.g3 Ke6 34.h3 Kd5 35.f3 Kc6 36.Bd4 b5 37.h4 b4 38.g4 b3 (38...Rh2 39.e4-+) 39.Kd1 Rc2 (39...Rf2 40.Kc1-+) 40.g5 fg5 41.hg5 g6 42.f4 Kd5 43.Be5 Ke4 44.Bd4 Kd3 0-1. Souza,Kim Garcia De (1765) - Urquiza,Marcello de Albuque (2075), 7th Floripa Open (5), 2021.

7.Qb3 Ne5

8.Ne5 a5 9.Nf3 (9.a3 Bd6 10.Nf3 d4 11.ed4 Re8 12.Be2 Nh5 13.Nc3 Nf4 14.Kf1; 9.cd5 Re8 10.a3 Qd5 11.Qd5 Nd5 12.Nf7 Kf7 13.ab4 Nb4 14.Na3; 9.Bd3 Qd6 10.f4 d4 11.0-0 Ng4 12.Ng4 Bg4 13.h3 Be6 14.a3) 9...Bg4 10.a3 Bc5 11.d4 a4 12.Qc2 Bb6 13.Nc3 Ba5 14.Bd3.

8.Ne5 c5 9.cd5 (9.a3 Ba5 10.cd5 Re8 11.Nc4 Bc7 12.d6 Bd6 13.Nc3 Rb8 14.Nb5) 9...Qd5 10.Qd5 Nd5 11.Bc4 Be6 12.e4 Nf6 13.Be6 fe6 14.f3.

8.Ne5 Qd6 9.Nd3 (9.Nf3 Be6 10.Nc3 Rad8 11.Bd3 Bc3 12.dc3 Ne4 13.Qc2 f5 14.0-0; 9.Nc3 d4 10.ed4 Qd4 11.Qb4 Qe5 12.Be2 Rd8 13.Rd1 c5 14.Qb3) 9...c5 10.Nc3 dc4 11.Qc4 Be6 12.Qf4 Rad8 13.Qd6 Rd6 14.Nb5.

8.Ne5 Bd6 9.Nf3 (9.d4 c5 10.Nc3 cd4 11.ed4 Qa5 12.0-0-0 Be6 13.cd5 Nd5 14.Nd5) 9...Be6 (9...d4 10.ed4 (10.Bd3 Bg4 11.Na3 de3 12.de3 c6 13.0-0 Qc7 14.Kh1) 10...Re8 11.Be2=+ Nh5 12.Nc3 Nf4 13.Kf1 c5 14.Re1; 9...dc4 10.Bc4 c6 11.a4 Qb6 12.Nc3 Bf5 13.Nd4 Qb3 14.Nb3) 10.Nc3= Re8 (10...c6 11.Qb7 Rb8 12.Qc6 dc4 13.Nd4 Qe7 14.Ne6) 11.Be2 (11.Qb7 dc4 (11...Rb8 12.Qa7 dc4 13.Nd4 Rb2 14.Na4) 12.Nd4 (12.Ng5 Rb8 13.Ne6 Re6 14.Qf3) 12...Be5 (12...Rb8 13.Ne6 Re6 14.Qf3) 13.Ne6 Re6 14.Bc4 Rb6+=; 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nc3 13.dc3 Bc4 14.Qc4) 11...c6 (11...dc4 12.Qb7 (12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Qd7 14.0-0) 12...Nd7 (12...Rb8 13.Qa7 Nd5 14.Ne4) 13.Nd4= Rb8 14.Qe4) 12.0-0 (12.Qb7!? Re7 (12...dc4 13.Qc6 Rc8 14.Qa6) 13.Qc6= Rc8 14.Qa4) 12...b5=+ 13.cd5 Nd5 14.Qc2 (14.Nd4=+) 14...a6 15.Nd5 Bd5 16.d4 Re6 (16...c5 17.a4 cd4 18.Nd4-/+) 17.g3 (17.Rfd1 Qf6=) 17...Qf6 (17...Rc8 18.a4-/+) 18.Nd2=+ Bb4 19.Nb3 Qh6 20.Qf5 (20.Bg4 Ree8=+) 20...g5 (20...g6 21.Qf4 Qf4 22.gf4=+ (22.ef4?? Re2 23.Nc1 Re4–+)) 21.Qg4 Rf8 (21...Qg6 22.h4=+) 22.Qh5 (22.Bd3 Rfe8=) 22...Qg7 (22...Qh5 23.Bh5 f5 24.h3-/+) 23.Bd3=+ f5 24.Qe2 (24.Rac1 Rh6 25.Qd1 Rh2–+) 24...g4 (24...Qh6 25.f3-/+) 25.Nd2 (25.Nc5 Bc5 26.dc5 Qh6=+) 25...Bd2 (better 25...Qh6 26.h4 gh3–+) 26.Qd2=+ Qh6 27.Be2?? (better 27.h4=+) 27…Qh2!! (27...Qh2 28.Kh2 Rh6 29.Kg1 Rh1) 0–1. Zilles,Paul – Kutsankov,Vladimir (2215), 21st ECC, Saint Vincent ITA, 2005.

6.Nf3 Be6

7.Qb3 dc4?? 8.Qb4+- Nc6 (8...Bd5 9.Bc3+-) 9.Qb2 (better 9.Qb7 Bd5 10.Qc7 Ne5 11.Qe5 Re8+-) 9...Ne4? (9...Ne5 10.Ne5 Rb8+-) 10.Bg7 (10.Qb7?! Ne5 11.Qe4 Nf3 12.Qf3 Rb8+-) 10...Re8 11.Bh6 (worse 11.Qb7 Bd5 12.Bc3 Nc3 13.Nc3 Rb8+-) 11...f6 (11...Qf6 12.Qf6 Nf6 13.Na3+-) 12.Nc3 (12.Qb7 Bd5 13.Qb2 Ne5+-) 12...Nc3 13.Qc3 Qd7 (13...b5 14.a3+-) 14.Be2 (14.Bc4 Ne5 15.Be2 Bd5+-) 14...f5 (14...Qf7 15.Bf4+-) 15.Ng5 (15.Rb1 a5 16.Rb7 Rab8 17.Rb8 Rb8 18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Kh8+-) 15...Bd5 (15...b5 16.Bf3 Re7 17.Ne6 Qe6 18.Bg5+-) 16.0-0 (16.Bc4!? Re7+-) 16...Ne5 (16...b5 17.Rab1 a6 18.Qf6+-) 17.f4 Ng6 (17...Ng4 18.Bg4 fg4 19.f5+-) 18.Bh5 (18.Bc4 c6+-) 18...Bc6 (18...Re7 19.Nf3+-) 19.Qf6 Re7 20.Bg6 (20.Nh7 Nf4 21.Rf4 Rh7 22.Rf5 Qf5 23.Qf5 Be4 24.Qe6 Kh8 25.Rf1 Bf5 26.Qf6 Kg8 27.Rf5 Rd7 28.Bg6 Rf7 29.Bf7 Kh7 30.Qg7) 20...Qd5 (20...hg6 21.Qg6 Kh8+-) 21.Bh7 Rh7 22.e4 (22.Qg6 Kh8 23.Qh7) 22...fe4 (22...Rh6 23.Qh6 Qd7 24.Qg6 Qg7 25.Qf5 Re8+-) 23.Qg6 (23.Qg6 Rg7 24.Qg7) 1-0. ClayPigeons (2100) - j_vgt (2075), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.Qb3 Nc6 8.a3 Ne5 9.Ne5 Bd6 10.f4 Be5 11.fe5 Ne4 12.Nc3?? (better is 12.g3-/+) 12...dc4–+ 13.Qc2 Qh4 14.g3 Ng3! 15.hg3 Qg3 (15...Qg3 16.Kd1 Qf3 17.Ke1 Qh1–+; worse is 15...Qh1 16.Qe4 Qe4 17.Ne4–+) 0–1. Rush,Bradley – Gavrileteanu,Lucian (1830), 56. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

7.Qc2 Nc6 8.Bb2-/+.

7.Qc2 Bd6 8.Bb2 (8.cd5 Be5 9.Ne5 Nd5=) 8...h6 (8...Nc6 9.a3=+) 9.c5 (9.Nc3 c6 10.cd5 Nd5=) 9...Be7=+ 10.Be2 b6 (10...Nc6 11.0-0=+) 11.c6= Ne4 (11...Qe8 12.Nd4=) 12.0-0+= Qe8 13.Rc1 a5 14.a4 (14.Nc3 Nc3 (worse 14...Qc6 15.Nd4 Qd7 16.Ne4 de4 17.Bb5+-) 15.Bc3 Nc6+=) 14...Na6 15.Ba6 Ra6 16.Be5 Bf6 (16...Bc5 17.Nc3 Qc6 18.Nb5+=) 17.Nc3 (17.Bf6 Nf6 18.Nd4 Ra8+=) 17...Qc6 (17...Be5!? 18.Ne5 Nc3 19.Qc3 Qe7=) 18.Ne4+/- Qc2 19.Nf6 (worse 19.Rc2 de4 20.Bf6 gf6=+) 19...gf6 20.Rc2 fe5 21.Rc7 f6 22.Rac1 (22.d4 e4 23.Nh4 Rb8+=) 22...Rf7+= 23.d4 e4 24.Nh4 Bd7 (24...Rc7 25.Rc7 b5 26.ab5+=) 25.Ra1 (25.Rb7 Be6 26.Rb8 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Ng6 Kf7+=) 25...Bg4 (25...Kg7!?+=) 26.Rc6+/- Bd7 (26...Kg7 27.h3 Be2 28.Rac1+/-) 27.Rd6 Kf8 (27...Kg7 28.h3+/-) 28.Rd5 (28.Ng6 Ke8+-) 28...Be8 (28...Ra8 29.Ng6 Kg7 30.Nf4+-) 29.Ng6 (29.Rd6!? Kg7+-) 29...Kg7 30.Nf4 Rc7?? (better 30...Rd7+-) 31.Ne6 (31.Ne6 Kf7 32.Nc7+-) 1-0. Pastar,S (2345) - Shapiro,Dan (2280), Titled Tuesday, 2021.

7.Nd4 dc4 8.Ne6 fe6 9.Bc4=.

7.Nd4 c5 8.Ne6 fe6 9.a3 Ba5 10.Be2 Nc6 11.Bb2 Ne4 12.0-0 d4 13.Bd3 Nf6 14.ed4 cd4 15.Re1 Qd6 16.c5 Qd5 17.Qa4 Rfe8 18.Bb5 Bc7 19.Bc6 bc6 20.Qd4 e5 21.Qd5 cd5 22.d4 (better 22.Nc3!?+/-) 22...ed4 23.Nd2 Ba5 24.Re8 Re8 25.Nb3 (25.Nf3!? d3 26.Bd4=) 25...Bc3=+ 26.Bc3 dc3 27.Rc1 Re2 (better 27...Re4!?=+) 28.Kf1 Ra2 29.Rc3 Ra3 30.c6 d4?? (better 30...Ne8+=) 31.c7+- (31.c7 dc3 32.c8Q Kf7 33.Qc3+-) 1-0. Souza,Kim Garcia De (1765) - Coelho Neves,Samira, 61st Parana Teams Women, 2018.

7.cd5 Bd5

8.Be2 Nc6 9.Bb2 Qd6 10.0-0 (10.a3 Ba5=+) 10...Rad8 11.d4 (11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Ng4=+) 11...Ne4 (11...Ng4 12.h3 Bf3 13.hg4 Be2 14.Qe2=+) 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Qg6 14.Nf3 Bf3 (better 14...Rfe8!?=+) 15.Bf3+= Ne5 (15...Rb8+=) 16.Qe2 (better 16.Bb7!? Rb8 17.Bd5+/-) 16...Nf3= 17.Qf3 c6 18.Rab1 Bd6 19.e4 Qh6 (19...Rfe8 20.Rfe1=) 20.g3 (20.e5!? Be7 21.Bc1+=) 20...Qh3 21.Bc3 Rd7 22.Rb3 Re8 23.a4 Re6 (23...Qe6 24.Rfb1 b6 25.e5=+) 24.Rfb1 (24.a5 Rh6 25.Qg2 Qg2 26.Kg2 Re6+/-) 24...b6 25.a5 Bc7 26.a6 h5 27.Ba1 (27.d5 Rh6 28.dc6 Rc6=) 27...h4 (27...Qg4 28.Qg4 hg4 29.Re3=+) 28.Re3 hg3 29.hg3 (29.fg3 b5=) 29...Rh6 30.Qg2 Qh5 31.Rc1 Bd8 32.d5 c5 (32...cd5 33.g4 Qg5 34.Rd1=+) 33.e5 (33.Bb2 Rc7=) 33...Bg5 (better 33...Rd5! 34.g4 Qh4 35.Qd5 Qh2 36.Kf1 Qh1 37.Qh1 Rh1 38.Ke2 Rc1-+) 34.f4+= Bd8 35.d6 Qg4 (35...b5 A) 36.Rc5?? Qd1 37.Kf2 Bb6 (37...Qa1?! 38.Rc8-+) 38.Rc8 Kh7-+; B) 36.g4 Qg6 37.Kf2=+ (37.Rc5? Qb1 38.Kf2 Qa1-+)) 36.Kf2 (36.Qc6 Rh3 37.Kg2 Rh6=) 36...b5 37.Rf3 (37.Rc5!? Qd1 38.Qg1 Qd2 39.Kf3=) 37...c4 38.f5?? (better 38.Bc3=+) 38...Bb6-+ 39.Ke2 (39.Kf1 Rh2!! 40.Re1 Rg2 41.Kg2 g5 42.fg6 Qg6-+) 39...Qe4 40.Kf1 Be3 (better 40...Rh2! 41.Re1 Qe1 42.Ke1 Rg2-+) 41.Re1 (41.Rc2-/+) 41...Qd3?? (better 41...Rh2! 42.Ree3 Qb1 43.Re1 Qe1 44.Ke1 Rg2-+) 42.Qe2 (42.Re2 Rh2!? 43.Rfe3 Qf5 (worse 43...Rg2 44.Rd3 Re2 45.Ke2 cd3 46.Kd3+/-) 44.Qf3 Qf3 45.Rf3 Rh1 46.Kf2 Ra1-/+) 42...Rh1-/+ 43.Kg2 Re1 (better 43...Qe2 44.Re2 Rg1 (worse 44...Ra1 45.Rfe3 Kf8 46.g4 Ra6 47.Rh3+/-) 45.Kh3 Bc5=) 44.Qe1= Qc2 45.Kh3 Bd2 Black plans c3 46.Qe2 c3?? (better 46...Qb1 47.Rf1 Qd3 48.Qd3 cd3+-) 47.e6 fe6 (47...Rd6 48.e7 Kh7 49.e8Q+-) 48.fe6 Qh7 (48...Rd6 49.e7 Kh7+-) 49.Kg2 Rd6 50.e7 (50.e7 Qh2 51.Kh2 Kh7 52.Qe4 Rg6 53.e8Q b4 54.Q4g6) 1-0. banjoband (2030) - vit2014 (2190), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Be2 Ne4 9.0-0 f6 (9...Nc6 10.a3 Be7 11.Bb2=) 10.Bb2= Ng5 (10...Nc6 11.Nc3=) 11.Ng5 fg5 12.d4 Bd6 (12...c6 13.Bd3+=) 13.Nd2 Nd7 14.Bf3 (14.e4 Bf7+=) 14...Nf6 (14...Bf3 15.Nf3 Qe7 16.Qb3 Kh8 17.h3= (worse 17.Qb7 Rab8 18.Qa7 Rb2-+)) 15.Bd5+= Nd5 16.Qb3 Kh8 17.Ne4 (17.Nc4 Nb6+=) 17...Nf6 (17...Re8 18.Nd6 Qd6 A) 19.Qb7? Reb8 20.Ba3 Qe6 (20...Rb7?! 21.Bd6 cd6 22.Rac1-+) 21.Qa8 Ra8-+; B) 19.Ba3+/-) 18.Nd6 (better 18.Ng5 Bh2 19.Kh1+/-) 18...Qd6? (better 18...cd6 19.Rae1 Ne4+=) 19.Rac1?? (better 19.Ba3 Qa6 20.Bf8 Rf8 21.Rab1+-) 19...Ng4-/+ 20.g3 h5?? (better 20...Qh6 21.h4 gh4-/+) 21.Ba3+- (21.Qb7 Rab8 22.Qa7 Rb2 23.Qc7 Qc7 24.Rc7 Ra2-+) 21...Qf6 (21...Qa6 22.Bf8 Rf8 23.h3+- (23.Rc7?! Nh2 24.Rb1 Qf6+-)) 22.Bf8 Rf8 23.Qb7 (23.Rc7 Nf2 24.Rcc1 Qf3 25.Rf2 Qf2 26.Kh1 h4-/+) 23...h4 (23...Qf5 24.Qc7 (24.Qa7?! Nf2 25.Qb7 Qd3 26.Rf2 Rf2 27.Kf2 Qd2 28.Kf3 Qc1 29.Qc8 Kh7+-) 24...Qf3 25.Qc6+- (25.Qa7 Nf2 26.Qg7 Kg7 27.Rf2 Qf2 28.Kh1 Qf3 29.Kg1 Qe3 30.Kg2 Rf2 31.Kh3 g4 32.Kh4 Rh2)) 24.Qc7 (24.Qa7 Qf3 25.Qc5 Rf6 26.gh4 Nf2 27.Rf2 Qf2 28.Kh1 Qf3 29.Kg1 Qe3 30.Kh1 Qf3 31.Kg1 Rf4 32.Qg5 Rg4 33.Qg4 Qg4 34.Kf1 Qf4 35.Ke2 Qc1-+) 24...hg3 (24...Qf3 25.Qc6 Qf5+-) 25.hg3 (better 25.fg3 Qd8 26.Rf8 Qf8 27.Qc8 Qc8 28.Rc8 Kh7 29.e4+-) 25...Qh6 26.Qc5 (26.Qg7 Kg7 27.Rc7 Kg8 28.Rh7 Qh7 29.Rd1 Qh2 30.Kf1 Qf2) 26…Qh2 0-1. cucosant2 (1795) - Juic3m4n (1655), Casual Blitz game, lichess.org, 2020.

7.cd5 Nd5

8.Be2 Nd7 9.Bb2 N7f6 10.0-0 Be7 11.a3 c5 12.d4 a6 13.Nbd2= b5 14.dc5 Bc5 15.Nd4 Bd7 16.Bf3 Rc8 17.Ne4 Ne4 18.Be4 Nf6 19.Bf3 Qb6 20.Qe2 Rfe8 21.Rfd1 Bd6 22.Qd3 Be5 23.h3 Rc4 24.Rac1 Rec8 25.Qb3 Rc1 26.Bc1 Rd8 27.Bb2 h6 28.Nc6 Bc6=+ 29.Be5 Bf3 30.Rd8 Qd8 31.gf3 Qd5 32.Qd5 Nd5 33.Bd4 f6 34.Kf1 Kf7 35.Kg2 Ke6 36.Kg3 b4 37.ab4 Nb4 38.e4 a5 39.Bc3 Nc6 40.f4 a4 41.Kg4 a3 42.Kh5 Kf7 43.Kg4 a2 44.Kh5 Nb4! 45.Kg4 Nc2 46.Kf5 (46.e5 g6–+) 0–1. Szczesiak,Zenon – Mroz,Antoni, corr 2. AMM, Poland, 1994.

8.Be2 Be7 9.0-0 c5 10.Bb2 Nc6 11.Nc3 Rc8 12.Qb1 Nb6 13.d3 f5 14.Rc1 a6 (14...f4 15.ef4 Rf4 16.Ne4=+) 15.a4 (15.Ba3 Re8=) 15...Na5 Black intends c4 16.Bd1 Bf6 17.Ne2 Nd5 18.Bf6 Qf6 (worse 18...Nf6 19.Nf4 Qd6 20.Ne6 Qe6 21.Ng5+=; worse 18...Rf6 19.Ng5=) 19.d4 c4 (19...b6 20.Bc2=+) 20.Ne5 Qg5 21.g3 Qh6 22.Ra3 Kh8 23.Qb2 Bg8 24.Nf4 (24.Raa1 Rfd8=) 24...Nf4 25.ef4 Qd6 26.Be2 Pawn c4, live or die! 26...Rc7 27.Rac3 (27.Rd1!?=) 27...Nb3=+ (worse 27...Qd4 28.Rd1 Qa7 29.Qb4=) 28.Rd1 Nd4 29.Nf3 (29.Kf1!? Qc5 30.Bc4=+) 29...Ne2-+ 30.Qe2 Qb4 31.Qc2 b5 32.ab5 ab5 (32...Qb5?! 33.Rc1-/+) 33.Ne5 (33.Rb1 Qc5 34.Re3 b4-+) 33…Qa5 0-1. Mely (2715) - kildare (2855), ChessWorld.net, 2011.

6.Nf3 Bf5

7.Bb2 Nc6!? -/+.

7.Qb3 Nc6 8.Bb2 (8.Bf4 dc4 9.Bc4 Ne4+=) 8...Qd6 (8...a5 9.Qa4-/+) 9.a3 dc4 (9...Ba5 10.Nc3+=) 10.Bc4= Ba5 11.0-0 (11.Qb7?? Rab8 12.Qb5 Rb5 13.Bb5 Rb8–+) 11...Bb6 (11...a6 12.Bf6 (12.Qb7? Rfb8 13.Bf7 Kh8 14.Qa8 Ra8–+) 12...Qf6 13.d4=) 12.Ng5 (12.Qb5 Be4=) 12...Bg6+= 13.Bc3 (13.Be2 Rfe8+=) 13...Ne5 14.Rc1 (better is 14.Be2!?+=) 14...Nfg4–+ 15.Bb4 (better is 15.h3 Nd3 16.hg4 Nc1 17.Qb2–+) 15...Bc5?? (better is 15...c5 16.f3 cb4 17.fg4 Qf6 18.Nh7 Kh7–+) 16.Bc5+/– Qc5 17.Bf7 (17.Bf7 Bf7 18.Qf7 Nf7 19.Rc5 Ng5 20.Rg5 Nf2 21.Nc3=; better is 17.Ne6!? Qd6 18.Nf8 Rf8 19.f4 (19.Qb7? Nd3 20.f4 Nc1–+) 19...Nc4 20.Rc4+/–) 1–0. Wall,Bill – Greenwalt,Mark, Dayton, OH, 1983.

7.Bc3 Bc3 8.Nc3= Nc6 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Qd5 11.d4 (11.Be2 Nb4 12.0-0 Bc2=+ (12...Na2? 13.Qa4+-)) 11...Rfe8 (11...Nb4!? 12.Rc1 Qa2=+) 12.Be2= Nb4 13.Rc1 c6 (13...Rad8 14.0-0 (worse 14.Rc7 Qa5 15.Rb7 Be4 16.Rb4 Qb4 17.Qd2 Qb1 18.Bd1 Bf3 19.gf3 Rd6-/+) 14...Re7 15.Bc4+=) 14.0-0 (better 14.a3 Na6 15.0-0+/-) 14...Na2?? (better 14...Qa2 15.Bc4 Qb2=) 15.Rc5 (15.Bc4!? Qa5 16.Ra1 Qc3 17.Ba2 a5+-) 15...Qd7 16.Qd2 Nb4? (16...b6 17.Ne5 Qb7+-) 17.Qb4 Re6 (17...b6 18.Rcc1+-) 18.Ne5 (better 18.Rf5 g6 19.Rf4 Qe7+-) 18...Qd8 (18...Qe7 19.Qb3+-) 19.Nf7! Kf7 (19...Qe7 20.Ne5 b6+-) 20.Rf5 Rf6 21.Bc4 Kg6 22.Rf6 (22.Re5 Kh6 23.g4 g5+-) 22...Kf6 (22...Qf6 23.Qb7 Re8 24.Rc1+-) 23.Qb7 Qe8 24.Rb1 a5 (24...Rc8 25.e4 Rd8 26.Qc7 Rd7 27.Qc6 Ke7 28.e5 Qg6 29.Qc5 Ke8 30.Rb8 Rd8 31.Rb7 Qb1 32.Rb1 Rd7 33.Rb8 Rd8 34.Qc6 Kf8 35.Rd8 Ke7 36.Qd7) 25.d5 (25.Qc7 Qe4 26.Rb7 Rf8 27.Qg7 Kf5 28.Qf8 Kg5 29.f4 Kh5 30.Be2 Kg6 31.Qf7 Kh6 32.Qg7) 25...cd5 (25...Qc8 26.Qb6 Kg5 27.dc6 Ra7+-) 26.Bd5 Qd8 27.Qb2 (27.Qc6 Qd6 28.Qd6 Kg5 29.Qf4 Kh5 30.Rb6 a4 31.Bf3) 27…Ke7 1-0. Darkseid (1745) - TomScot (1860), ChessWorld.net, 2012.

7.Bc3 Nc6!?-/+.

7.Nc3 dc4 8.a3 Bc3 9.dc3+=.

7.cd5 Nd5 8.Be2 Nd7 9.Bb2 c6 10.0-0 Re8 11.d3 Qe7 12.a3 Ba5 13.e4 (13.Nd4 Bg6 14.Bh5 Bh5 15.Qh5 Qe5=) 13...Nf4=+ 14.Nbd2 Nc5 15.a4 (15.Nc4 Bc7 16.Nd4 Qg5=+ (16...Ne2?! 17.Qe2 Be6 18.Ne6 Ne6 19.Rfd1=+)) 15...Rad8-/+ (worse 15...Ncd3 16.Bd3 Nd3 17.Ba3+/-) 16.Ba3 Bg4 (better 16...Bd2 17.Qd2 Qe4 18.de4 Rd2 19.Nd2 Ne2 20.Kh1 Ne4 21.Ne4 Be4=+) 17.d4?? (17.Nb3 Bb6 18.Qc2 Bf3 19.Bf3 Rd3 A) 20.Nc5? Rf3 21.Bc1 Bc5-+ (21...Qc5?! 22.Qc5 Nh3 23.gh3 Bc5 24.Kg2-+); B) 20.Bc5 Bc5 21.Nc5 Rf3 22.Kh1-/+) 17...Bd2-+ 18.Bc5 (18.Qd2 Qe4 (18...Ne2?! 19.Qe2 Qe4 20.Qe4 Ne4 21.Rfb1-+) 19.Bd1 Nb3 20.Bb3 Bf3-+) 18...Qe4 19.Qd2 (19.Bc4 Bf3 20.Qf3 Qf3 21.gf3-+) 19...Ne2 20.Kh1 Bf3 21.gf3 (21.Qg5 Nf4 22.Rg1 Ng2 23.h3-+) 21…Qf3 0-1. Mely (2205) - Ausroc (2420), ChessWorld.net, 2018.

7.a3 Ba5

8.Qb3 dc4 9.Qb7 Be4 =.

8.Qb3 Nbd7 =.

8.Be2 dc4 9.Bc4 c5 (9...Nc6 10.0-0+=) 10.0-0 (10.Qb3 b6=) 10...Nc6 11.Bb2 (11.d4 Rc8 12.Qb3 Ng4+=) 11...Bc7 (11...a6 12.a4+=) 12.d4= cd4 13.ed4 (13.Nd4 Ng4 14.g3 Nd4 15.Bd4 Ne5+=) 13...Rc8 (13...Qd6 14.Nbd2+=) 14.Re1 Bb6 15.Bb3 Bg4 16.d5 Na5 17.Ra2 Nb3 (17...Rc5 18.h3 Bh5 19.Bf6 Qf6 20.Nbd2-/+) 18.Bf6 Qf6 19.Qb3 Rfe8 20.Re8 Re8 21.Qb5 Re7 (21...Qe7 22.d6 Qe6 23.Rd2-/+) 22.Re2 Kf8 (22...Bc5 23.Re7 Qe7 24.Nbd2-/+) 23.Nbd2 (23.Qb4 Bf3 24.gf3–+) 23...Qa1 24.Nf1 Qa3 25.Re7 Qe7 (25...Ke7 26.d6 Kd6 27.Qe5 Kd7 28.Qb5 Kc7 29.Qc4 Qc5 30.Qf7 Kd6 31.Qf4 Ke7 32.Ng5-/+) 26.Ne5 Qe5–+ 27.Qb4 Kg8 28.Qg4 g6 29.Qc4 Qb2 30.Ne3 Qa1 31.Nf1 a5 32.h4 a4 33.h5 Qd4 34.Qc8 Kg7 35.h6 Kf6 36.Ne3 a3 37.Qa8 Qa1 38.Kh2 Qe5 39.Kh1 Be3 40.fe3 Qe3 41.Qb7 Qh6 42.Kg1 Qc1 43.Kh2 Qc4 (43...Qc4 44.d6 Qh4 45.Kg1 Qd4 46.Kh2 Qd6 47.Kh1 Qd1 48.Kh2 Qh5 49.Kg1 Qc5 50.Kh1 Qc1 51.Kh2 Qb2–+) 0–1. Lifshitz,Samuel – Rosso,Pierandrea, CP–2003–F–00001, 2007.

8.cd5 Nd5

9.Qb3 c6 10.Bd4 (10.Qb2 Re8 11.Bg7 Nd7+=) 10...Re8 (10...b5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3=) 11.Be2 (11.Qb7!? Nb6 12.Bc4+=) 11...Nd7 (11...b6 12.0-0=) 12.0-0 (12.Qb7 Be4 13.Qa6 Bb6=) 12...Qc7 13.Rc1 Rad8 14.Qb2 N7f6 15.Nc3 (worse 15.Ba7 b6-/+) 15...Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Rc3 Ne4 18.Rc2 c5 (18...Nd6 19.d3=) 19.d4 b6 20.a4 h6 (20...Nf6 21.Rcc1=) 21.a5 Ng5 22.Rcc1 Nf3 23.Bf3 (worse 23.gf3 Qd6 24.ab6 Qg6 25.Kh1 Bh3=+) 23...Rc8 24.h3 (24.Rc4 Qd8+=) 24...Qd6= 25.ab6 (25.ab6 ab6 26.Qb5=) 1-0. aperturaf – abiodun, net-chess.com, 2022.

9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Qd6 11.Be2 (11.Qb7?? Rab8 12.Qa6 Rb2–+) 11...Rad8 12.0-0 (12.Qb7?? Rb8 13.Qa6 Rb2–+) 12...Rfe8 13.d4 (13.Qb7? Rb8 14.Be5 Re5–+) 13...Re6 (13...Be6 14.Bc4 (14.Qb7? Rb8 15.Qa6 Bc8–+) 14...Nb6 15.Be6 Re6 16.Bc3=) 14.Nc3 (14.Qb7? Rb8 15.Qa6 Rb2–+) 14...Bc3 15.Bc3 Rg6 16.Rac1 Be4 17.g3 (17.Ba1 Qe6 18.Nh4 Nf4 19.Qe6 Ne2 (19...fe6?? 20.ef4 Rh6 21.Nf3+–) 20.Kh1 Re6–+ (20...fe6?! 21.Ng6 Nc1 22.Nf4–+)) 17...Ne3 (better is 17...Nb6!?=) 18.fe3+= Rg3 19.Kf2 Rh3 20.Ke1 (20.Qb7? Rb8 21.Qa6 Bf3–+) 20...Bd5 21.Qb2 (21.Qb7 Nd4 22.Qd5 Qd5 23.Bd4 Qa5 24.Kf2 Rh5+=) 21...Re8 (21...Qe7 22.Bd2 Bf3 23.Rf3 Rf3 24.Bf3 Nd4 25.Qb7 Qh4 26.Kd1 Nf3 27.Qf3 Qh2=) 22.Qd2 (22.Bd2!?+=) 22...Qa3= 23.Rf2 Qe7 24.Bb2 b6 (24...Qe3 25.Qe3 Re3 26.Ne5-/+) 25.Kf1 (25.Rc3 a5=) 25...f6 (25...Qe3 26.Qe3 Re3 27.Ng5+=) 26.Qd3 (26.Bc4 Bc4 27.Rc4 A) 27...Qe3? 28.Qe3 (28.Rc6?! Rf3 29.Qe3 Rfe3=) 28...Re3 29.Kg2+–; B) 27...Qe4=) 26...Qd7 (26...Qe3!? 27.Qb5 Qe6+=) 27.Rc3 Nb4 28.Qb5 (28.Qd2 a5=) 28...Qb5 29.Bb5 c6 30.Be2 b5 31.Ke1 a5 32.Kd2 a4 33.Ne1 Rh4 34.Rc5 Na6 35.Rc1 Nc7 36.Ba3 Ne6 37.Nf3 Rh3 38.Rc3 (38.Ng1 Rh6+=) 38...Be4 (38...f5 39.Ne5 Ng5 40.Bd3 Ne4 41.Be4 Be4 42.Nc6 Bc6 43.Rc6 Rhe3 44.Bd6=) 39.Bd6 Ra8 40.Rc1 (40.Ra3 Rd8 41.Bg3 f5=) 40...a3 41.Ra1 a2 42.Bg3 Ra3 (42...f5 43.Kc1 Ra3 44.Ne5=) 43.Ne1 (43.Nh4 Ng5 44.Bg4 b4+=) 43...f5+= 44.Bf1 Rh6 45.Bd6 Ra4 46.Be5 g5 (46...g6 47.Kc1 Bb1 48.Nf3=) 47.Nd3+= f4 48.ef4 gf4 49.Nf4 Nf4 (worse is 49...Nd4 50.Bd4 Rd4 51.Ke3+/–) 50.Rf4 (50.Bf4 Rf6+= (50...Rd4?? 51.Ke3 Rh5 52.Kd4+–)) 50...Rh2 51.Be2 Bg6 52.Rg4 (52.d5 Rf4 53.Bf4 Rh4=) 52...Rh3+= 53.d5 cd5 (53...Rg4 54.Bg4 Rd3 55.Ke2 Rd5 56.Be6 Bf7 57.Rg1 Kf8 58.Bd5 Bd5 59.Rg7=) 54.Ra4= ba4 55.Ra2 a3 56.Ra1 Rb3 57.Bc3 Rb2 58.Ke3 (58.Bb2? ab2 59.Rg1 b1Q 60.Rb1 Bb1–+) 58...Rb3 59.Kd4 (59.Kd2 Rb2 60.Ke3 Rb3 61.Kd2=) 59...Kf8 (59...Be4 60.Bg4+=) 60.Bf3 (60.Ra3 Ra3 61.Bb4 Kg7 62.Ba3 Be4=) 60...Be4 61.Bh5 (61.Be4 de4 62.Ra3 Ra3 63.Bb4 Ke8 64.Ba3 Kd7=) 61...Bg6 (61...Ke7 62.Ra2=) 62.Bg4 (62.Bf3 Be4 63.Be4 de4 64.Ra3 Ra3 65.Bb4 Kg7 66.Ba3 Kf6=) 62...Ke7 63.Ra2 Bf7 64.Re2 Kd6 65.Rf2 h5 66.Bh3 (66.Bd1 Rb1 67.Ba4 Be6+=) 66...Ke7+= 67.Bf5 Rb7 (67...Be6!? 68.Re2 Rb6+=) 68.Ra2+= Ra7 (68...Kf6 69.Bc2=) 69.Bb4 Kf6 70.Bc2 Bg6 71.Bg6 ½–½. Llull,Roger (2255) – Cirulis,Ilmars (1920), FICGS, 2016.

9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Qd7 11.Be2 Rad8 12.0-0 Rfe8 13.Nc3 (13.Qb7?? Rb8 14.Qa6 Rb6–+ (14...Rb2?! 15.Bb5 Rb5 16.Qb5–+)) 13...Bc3 14.Bc3 Nf4 15.Bc4 Ng2 16.Ng5 Bg6 17.Bf7 (17.Qb7? Rb8 18.Qa6 Qg4–+) 17...Bf7 18.Nf7 Qf7 19.Qf7 Kf7 20.Kg2 Ne7 21.a4 b6 22.Rfc1 c5 23.d4 cd4 24.Bd4 Nf5 25.Bc3 Rc8 26.Kf3 g5 27.Rab1 Rc4 28.a5 g4 29.Ke2 ba5 30.Ba5 Nd4 31.Kd3 Rc1 32.Rc1 Nf3 33.Ra1 h5 34.Bc7 Re7 35.Bg3 h4 36.Bf4 Ke6 37.Ra6 Kf5 38.Ra5 Ke6 39.e4 Rd7 40.Ke3 Rb7 41.Ra6 Rb6 42.Ra7 Rb3 43.Ke2 Rb2 44.Ke3 Rb3 45.Ke2 Rb2 46.Ke3 Rb3 ½–½. daxthedog (2110) – maltedk (2335), gameknot.com, 2015.

9.Qb3 Nc6 10.Bb2 Nce7 11.Be2= (11.Qb7? Rb8 12.Qa7 Nc6-+) 11...Rb8 12.0-0 Be6 13.Qc2 Nc6 14.d4 Bg4 15.h3 Bh5 16.Nc3 Bc3 17.Bc3 Kh8 (17...Re8 18.Rfc1=) 18.Bb2 f5 (18...Re8 19.Ne5 Ne5 20.Bh5+=) 19.Rac1 Qe8 20.Qb3 Nce7 21.a4 Rf6 22.a5 Rd8 23.Ba3 (worse 23.Qb7 Rb8 24.Qa7 Rb2-/+) 23...b6 24.Be7 (24.ab6 ab6 25.Rfe1 Nc6+=) 24...Qe7 25.Bd1 (25.Rfe1 ba5 26.Ne5 Be2 27.Re2 Rb6+=) 25...Be8 (25...f4!? 26.Ne5 Bd1 27.Rfd1 fe3 (worse 27...ba5 28.e4 Nb4 29.Qa4+/-) 28.fe3 ba5+=) 26.Ne5+= c5 27.Bf3 Nc7 28.dc5 (28.Rfd1 Nb5 29.Qc4 cd4 30.ed4 ba5+=) 28...bc5 (28...Qe5!? 29.cb6 ab6 30.ab6 Na6=+) 29.Qb2 (29.Nc4 Bb5+=) 29...Re6= 30.Nc4 Na6 (30...Bb5 31.Rc2=) 31.Rfd1+= Nb4 32.Rd8 Qd8 33.Rd1 Qc7 34.Be2 (34.Qd2 Ba4 35.Qd8 Qd8 36.Rd8 Re8 37.Re8 Be8+=) 34...h6 35.f4 (35.Qc3 Bc6+=) 35...Kh7 36.Bf3 Re7 (36...Ba4 37.Ra1 Bc6 38.Bc6 Qc6 39.Qd2=) 37.Qb1 g6 38.Qb2 Ba4 39.Rd6 Rg7 (39...Bb5 40.Qf6 Bc4 41.Qg6 Kh8 42.Qh6 Kg8 43.Qg5 Kf8 44.Rf6 Rf7 45.Rh6+= (45.Rf5?! Rf5 46.Qf5 Bf7=)) 40.Rd2 (40.Qf6!?+=) 40...Bb5=+ 41.Nd6 Qa5 42.Kh2 Bd7 43.e4 Qa4 (43...Bc6 44.Qe5 fe4 45.Be4+=) 44.ef5 gf5 45.Nf5 (better 45.g3!?=) 45...Bf5-/+ 46.Qe5 Bd3 (better 46...Bg6!? 47.Be4 Nd3 48.Bd3 Bd3 49.Rd3 Rg2 50.Kg2 Qc2 51.Kg1 Qd3 52.Qe7 Kg6 53.Qe6 Kg7 54.Qe7 Kg8 55.Qe8 Kg7 56.Qe7 Kh8 57.Qf8 Kh7 58.Qe7 Kg6 59.Qe6 Kg7 60.Qe7=) 47.Be4+= Kg8 48.Qb8 Kf7 49.Qc7 Kf8 50.Qc5 (50.Qc5 Re7 51.Bd3 Nd3 52.Qc8 (worse 52.Rd3 Qf4 53.Kg1 Qc7 54.Rf3 Kg8 55.Qd5 Rf7=) 52...Qe8 53.Qe8 Ke8 54.Rd3+/-) 1-0. vanycuba (2420) - marekt (2355), gameknot.com, 2022.

9.Nd4 Bc8+=.

7.a3 Be7

8.Nc3 dc4 9.Bc4 c5 (9...Nbd7 10.d4=) 10.0-0 (10.Qb3 Qd7=) 10...Nc6 11.a4 Rc8 12.Rc1 Nd7 13.Bg3 Nb6 14.Be2 c4 15.e4 Bg6 16.Ne5 (16.d4 cd3 17.Bd3 Ba3=) 16...Ne5-/+ 17.Be5 Bb4 18.f3 f5 (18...Re8 19.Bf4-/+) 19.Bf4 (19.d4 cd3 20.Bd3 Qe7-/+) 19...a5 (19...Re8 20.Nb5 a6 21.Nc3-/+) 20.Be3=+ h6 (20...Rf7 21.Kh1=+) 21.Kh1= Rc6 22.ef5 (22.Qc2 Bc5=) 22...Bf5 23.Nb5 Bd3 24.Bb6 (24.Nd4 Be2 25.Nc6 Qd3=) 24...Rb6=+ 25.Rc4 Bc4 26.Bc4 Kh8 Attacks the pawn on d2 27.d4 Qe7 28.Qd3 Re8 29.g3 Rf6 30.h4 g5 (30...Qd7!? 31.Kg2 g6-/+) 31.hg5=+ hg5 32.Kg2 Rh6 33.d5 Qd7 34.Qd4 Kh7 35.g4 (35.Qd3 Kg8 36.Rh1 Rh1 37.Qg6 Kf8 38.Qf6 Qf7 39.Qf7 Kf7 40.Kh1 Rc8=+) 35...Bd6 36.Rh1 Rh1 37.Kh1 Bf4 (37...Be5 38.Qe4 Kh8 39.Kg2=+) 38.Bd3 Kg8 39.Be4 Qg7 40.Qb6 (40.Qg7 Kg7 41.Nd4-/+) 40...Kf7 (40...Qa1 41.Kg2 A) 41...Qa4 42.Qg6 Kf8 43.Qh6 Kf7 44.Qh7 Kf8 45.Qh8 Kf7 46.Bg6 Kg6 47.Qe8 Kg7 48.Qe7 Kg6 49.Qe4 (49.Qb7 Qc2 50.Kf1 Qd3 51.Kf2 Qe3 52.Kf1 Qf3 53.Ke1 Qe3 54.Kf1 Qd3 55.Kf2 Be3 56.Kf3 Bd4 57.Kg2 Qe2 58.Kg3 Be5 59.Kh3 Qf3) 49...Qe4 50.fe4-/+; B) 41...Qb2 42.Kf1 Qg7=) 41.Qb7= Kf8 42.Qg7 Kg7 43.Kg2 (43.Nd4 Rh8 44.Kg2 Rh2 45.Kf1 Kf6=) 43…Kf6 0-1. Mehlhorn,Uwe (2375) - Volek,Stanislav (2360), EU-ch, 2018.

8.Nc3 Nbd7 9.Bf6 Nf6 (9...Bf6 10.cd5 Nb6 11.Qb3=) 10.Qb3 c6 (10...Bc8 11.Nd5 Nd5 12.cd5+=) 11.Be2 (11.Qb7!? Ne4 12.Ne4 de4 13.Nd4+=) 11...Rb8= 12.cd5 Nd5 13.Nd5 Qd5 14.Qd5 cd5 15.Nd4 (15.d3 b5=+) 15...Bf6 16.d3 Be6 (16...Bd4 17.ed4 Rfe8 18.Kd2=) 17.Kd2 (17.Ne6 Bc3 18.Kf1 fe6=) 17...Rfc8=+ 18.Bf3 Bd4 19.ed4 Kf8 (19...b5 20.Rhc1=) 20.a4 (20.Rhe1 Rc6=) 20...b6 (20...Rc7 21.Rhc1 Rbc8 22.Rc7 Rc7 23.Re1=) 21.Rhe1 g6 (21...Re8 22.Re5=) 22.h4 Rb7 (22...Rc6 23.Re5=) 23.Re5 White prepares h5. Attacks the isolani on d5 23...Rd7 24.h5 a6 (24...Ke7 25.hg6 hg6 26.Bg4=+) 25.Rb1 (25.Rae1 b5=) 25...Rc6 26.Rh1 f6 27.hg6 hg6 (worse 27...fe5 28.gh7 Rh7 29.Rh7 ed4 30.Rh4+/-) 28.Ree1 Kg7 29.Rb1 Rdc7 30.Rb2 g5 31.Bd1 (31.g4 Kg6=) 31...Kg6 (31...g4 32.Be2=+) 32.g3 (32.Bh5 Kf5=+) 32...Bf5 (32...Rh7 33.Rh7 Kh7 34.Bh5=+) 33.Rc2 (33.Bh5 Kg7=+) 33...Rc2 34.Bc2 Be6 35.Bb3 Rc8 36.Re1 (36.Bd1 f5=+) 36...Kf7 (36...Rc6 37.Rh1=+) 37.f4 gf4 38.gf4 Rd8 39.Bd1 Rd6 40.Bh5 Kf8 41.Rh1 a5 (41...Bd7 42.Bd1=+) 42.Bd1 Kg7 43.Bf3 (43.Rg1 Kf7=+) 43...Bd7 44.Bd1 Kg6 (44...b5 45.ab5 Bb5 46.Rg1 Kh7 47.Bf3=+) 45.Rh5 (45.Bh5 Kf5 46.Ke3 Ke6=) 45...b5=+ 46.ab5 Bb5 47.Bf3 Bc6 48.f5 Kg7 49.Kc3 Ba4 50.Kd2 (50.Rh2 Bd7=+) 50...Bb3-/+ 51.Kc3 Ba4 (51...Rb6!?-/+) 52.Kd2= ½-½. shahovski (2155) - stgo (2405), gameknot.com, 2020.

7.Bb2 c5

8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nb6 10.a3 Ba5 11.Rc1=.

8.cd5 Nd5 9.Nc3 Bc3 10.dc3= Nc6 11.Be2 Nf6 12.0-0 Qb6 13.Qb3 Rfd8 14.Rfd1 Rd1 15.Rd1 (15.Bd1 Bd3+=) 15...Qb3+= 16.ab3 Bc2 17.Rd6 Bb3 18.c4 Kf8 (18...Rd8 19.Rd8 Nd8 20.Bd3+=) 19.Bf6 (19.Ba3 Nb4 20.Ne5 Ke7+=) 19...gf6 20.Rf6 (20.Rd7 Na5 21.Kf1 Rc8+= (worse is 21...Nc4 22.Rb7 Nb6 23.Bd3+=)) 20...a5-/+ 21.Ng5 a4 22.Rf7 Kg8 23.Bd3?? (23.Bh5 a3 24.Ne4-/+ (24.Rh7 Bc4 25.Ne4 Kh7–+; 24.Nh7?? Bc2 25.e4 Be4 26.Nf6 Kh8 27.Ne4 a2–+; 24.Rb7?? a2 25.Bf7 Kh8–+)) 23...a3–+ 24.Bh7 (24.Rh7?? a2 25.h4 a1Q 26.Kh2 Na5–+; 24.Rb7?? a2 25.Bh7 Kh8 26.Rb3 a1Q 27.Rb1 Qf6–+) 24...Kh8 25.Bg6?? (better is 25.Bf5 Bc4 26.Ne6 (26.Rb7?? a2 27.h4 a1Q 28.Rb1 Qa2–+) 26...Be6 27.Be6–+) 25...Ne5–+ 26.Rh7 Kg8 27.Bb1 Rd8 28.Rg7 Kg7 29.Ne6 Kh6 30.Nd8 b6 31.Kf1 Bc4 32.Ke1 b5 0–1. marekt (2160) – almanzor1 (2415), gameknot.com, 2014.

8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc6 10.Be2 Nc3 11.dc3 Ba5 12.0-0 Qe7 13.Qb3 Bc7 14.Rad1 Rad8 15.c4 f6 16.Rd5 Be6 17.Rfd1 (17.Rd8!? Rd8 18.Rd1=) 17...Na5-/+ (worse 17...Bd5 18.cd5 Na5 19.d6 Nb3 20.de7 Rd1 21.Bd1+/-) 18.Qc2 Bd5 19.cd5 b6 20.h3 Kh8 21.Bb5 Qf7 22.e4 Nb7 23.Bc6 Nd6 24.Re1 (24.e5 fe5 25.Ng5 Qh5=+) 24...Nc8 25.Bb5 Ne7 26.g3 Bd6 27.Bc3 Ng6 28.Qe2 Qc7 29.Kg2 Kg8 30.h4 h5 31.Ng1 Qf7 32.Nh3 Ne7 33.Bc4 Qg6 34.Qd1 Kh8 35.Re3 Qh6 36.Be2 a6 (36...Be5 37.Be5 fe5 38.Ng5=+) 37.Bh5 (37.Ba6 Be5=+) 37...c4-/+ 38.Re1 Qh7 (38...b5 39.Bd2 Qh7 40.Nf4 Bf4 41.Bf4=+) 39.Bg4=+ b5 40.Qe2 Rfe8 41.Be6 b4 (41...Bc5 42.Rd1=) 42.Bd4+= c3 43.Rh1 Nc6 44.dc6 Re6 45.Ng5 White prepares h5 45...Qg6?? (better 45...fg5 46.hg5 Qh1 47.Kh1 Be5 48.Qa6 Bd4+-) 46.Ne6 Re8 47.h5 (47.c7 Rc8 48.h5 Qf7+-) 47...Qf7 48.Nc5 a5 (48...Bc5 49.Bc5 a5 50.h6+-) 49.h6 (49.h6 Bc5 50.Bc5+-) 1-0. marekt (2120) - urdukan (2325), gameknot.com, 2015.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Qe7 10.Nc3 Nc3 11.dc3 Ba5 12.0-0 Nc6 13.Qa4 Rfd8 14.Rfd1 Bc7 15.Rd8 Rd8 16.Rd1 Rd7 17.Rd7 Qd7 18.Qd1 Qd1 19.Bd1 Na5 20.Nd2 Be6 21.a4 f5 22.f4 g6 23.Kf2 Kf7 24.h4 Nc4 25.Nc4 Bc4 26.g3 b6 27.h5 Ke6 28.hg6 hg6 29.Bc2 Bd8 30.e4 fe4 31.Be4 g5 32.f5 Kd6 33.Bc2 Ke7 34.g4 Bc7 35.Bc1 Kf6 36.Bd2 Bf4 37.Be1 Ba2 38.Ke2 Bh2 39.Kd3 Bd5 40.Bd1 Ke5 41.c4 Be4 42.Kd2 Kd4 43.Bf2 Kc4 44.Be3 Kd5 45.Bg5 Bd6 46.Bh6 Be5 47.Bc2 Bf3 48.g5 Bf4 49.Kc3 c4 50.f6 Bh5 51.Bh7 Bf7 52.g6 Bh6 53.gf7 Bf8 54.Bf5 a5 55.Bd7 Bb4 56.Kc2 Ke5 57.Bb5 ½–½. deepthough (2370) – daxthedog (2235), gameknot.com, 2015.

7.Nc3 Nbd7

8.Bf4 Nb6 9.Qb3 a5 10.cd5 Nfd5 11.Nd5 Nd5 12.Bg5+=.

8.Bf4 Bc3 9.dc3 c6 10.Bd3 (10.Be2 Ne4 11.Rc1 Nb6+=) 10...Bd3-/+ 11.Qd3 Nc5 12.Qe2 (12.Qf5 Nfe4 13.0-0 dc4-/+) 12...Qa5 (12...dc4 13.Qc4 Nd3 14.Ke2 Nf4 15.Qf4-/+) 13.0-0+= Rfe8 (worse is 13...Qc3 14.Bd6 b6 15.Bf8 Rf8 16.cd5 Nd5 17.Nd4+/–) 14.Be5 Nfd7 15.Bd4 Ne4 16.cd5 (16.Nh4 dc4 (worse is 16...Nc3 17.Qe1+=) 17.Rab1 Nb6-/+) 16...c5 (16...Nc3? 17.Qd2 Qd5 18.Qc3+–; 16...cd5?! 17.Rfd1=) 17.Bg7 Kg7 18.c4 Qa6 (18...Nb6 19.Rac1-/+) 19.Nh4 (19.Qc2 Nd6 20.Rfc1 Rad8-/+) 19...Kh8 (19...Ne5 20.Nf5 Kh8 21.Rac1-/+) 20.Qh5 (20.Qc2 Nd6 21.Rfc1 Ne5-/+) 20...Qc4 (20...Ne5 21.Rac1–+) 21.Qf7-/+ Nef6 (21...Ne5 22.Qh5 Qd5 23.f4–+) 22.Nf5 Rg8 23.Rfd1 Rae8 24.g3 Qc2 25.Ne7?? (25.e4 Ref8 26.Qe6 Ne4 27.Rf1–+) 25…Rg7 (25...Rg7 26.Qe6 Rge7–+) 0–1. Yeung,Chun Keung (1640) – Bjazevic,Pavao (2245), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

8.Bf6 Qf6 9.Nd5 Qb2 10.Nb4 Qb4 11.Qb3 +/–.

8.Bf6 Qf6 9.Nd5 Qb2 10.Nb4 Qb4 11.Be2 +/–.

8.Bf6 Nf6

9.Qb3 Bc3 10.dc3 Be4 11.Rd1 c5 12.cd5 Bd5 (12...Nd5? A) 13.Qb7? Qa5-+ (13...Nc3?! 14.Rd8 Bb7 15.Rd2-/+); B) 13.Bc4+-) 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Qe7 15.0-0 Rfd8 16.Nd2 g6 (16...Rab8 17.Nb3 b6 18.Qe2=+) 17.h4 (17.Rfe1 b6=) 17...Kg7 18.Rfe1 b6 19.e4 Ng4 20.Nf3 Rd1 21.Rd1 Qf6 22.Rd7 Qf4 23.Qd3 (23.Qe2 Nf6 24.g3 Qc1 25.Rd1 Qc3=+) 23...Qc1-/+ 24.Qd1 Qc3 25.Ng5 Ne5 26.Re7 h6 (26...Kf8!? 27.Qd6 Qc1 28.Kh2 Qf4 29.Kh1 Qh4 30.Kg1 Nf3 31.Kf1 Ng5 (31...Qg5? 32.Re5 Kg7 33.Rg5 Ng5 34.Qd5+-) 32.Ra7 Kg7 33.Ra8 Qf2 (33...Ne4 34.Qf8 Kf6 35.Qd8 Kg7 36.Qh4 Nf6 37.Qc4 Ng4 38.Qg4 Kf6 39.Qf4 Ke6 40.Rd8 f5 41.Qd6 Kf7 42.Rd7 Kg8 43.Qb8; 33...Qe4?! 34.Qf8 Kf6 35.Qd8 Kf5 36.Ra7=) 34.Kf2 Ne4 35.Ke3 Nd6=) 27.Ne6= Kh8 28.Nc7 Rf8 29.Nd5 Qb2 30.Ra7 c4 31.h5 Nd3 32.Qf3 Qa1 33.Kh2 Qe5 34.Kg1 Qa1 35.Kh2 Qe5 36.Kg1 Qa1 ½-½. marekt (2105) - uberlebende (2090), gameknot.com, 2014.

9.Qb3 Bc3 10.Qc3 c5 11.cd5 b6 12.Bc4 Be4 13.Be2 (13.d3 Bf3 14.gf3 Nd5+=) 13...Nd5 14.Qc4 Nf6 15.0-0 Bd5 16.Qc2 Re8 17.Rac1 Rc8 18.Qa4 Qc7 (18...Ne4 19.d4+= (19.Qa7?? Ra8 20.Qa8 Qa8–+)) 19.d4 h6 (19...Ne4 20.Ba6 Rcd8 21.Rfd1=) 20.dc5 (20.Ne5 Qb8=) 20...bc5= 21.Rfd1 c4 22.Rc2 (22.Nd4 h5=) 22...Re6 (22...c3!?+=) 23.Nd4+= Rb6 24.Qa3 Qb7 (24...Rcb8 25.Qa5+=) 25.f3+= Rb1 26.Rb1 Qb1 27.Bf1 (27.Kf2 Qb8 28.Nf5 Kh7+=) 27...c3 (27...Qb6 28.Rb2 Qc7 29.Qc3+=) 28.Kf2 (28.Rc3 Rc3 29.Qc3 Ba2+=) 28...g6 (28...Be6!?=) 29.Ba6+= Rc7 30.Qa5 (30.Bd3 Qb6+=) 30...Qb6 (30...Qb8 31.h3+=) 31.Qb6+/– ab6 32.Bb5 Rc5 33.a4 Kf8 (33...Kg7 34.e4 Ne4 35.fe4 Be4 36.Rc1+/–) 34.e4 (34.Ne2 Bc6 35.Bc6 Rc6 36.Rc3 Rd6+/–) 34...Bb7 (34...Ne4 35.fe4 Be4 36.Rc1+–) 35.Ke3 Ne8 36.Kd3 Nc7 37.Rc3 Rc3 38.Kc3 Ke7 39.Nc2 Kd6 40.Bc4 f6 41.Ne3 Bc8 42.h4 (42.Kb4 Bd7+–) 42...g5+/– 43.h5 Kc5 44.Bf7 Be6?? (better is 44...b5 45.a5 b4 46.Kb3 Nb5+/–) 45.Be6+– Ne6 46.Nf5 Nf4 47.g4 Ne2 48.Kb2 Nd4 49.Nh6 Nf3 50.Ng8 Ne5 51.h6 Nf7 52.h7 Kd6 53.Nf6 Ke5 54.Nd7 Kd6 55.Nb6 1–0. forsetinn (2215) – antinephilehi (1925), gameknot.com, 2014.

9.Qb3 Bc3 10.Qc3 c5 11.cd5 Rc8 12.Bc4 Be4 13.Qb3 Nd5 (13...Rb8 14.Qa3+=) 14.Qb7= Rb8 (14...Bf3 15.gf3 Nb6 16.Be2=) 15.Qc6 (15.Qa7 Qd6 16.Qa4 Rb4=) 15...Qe7 (15...Rc8 16.Qb5=) 16.Bd5+= Rb6 17.Bf7 Rf7 (17...Qf7 18.Ng5 Double attack (18.Qe4 Discovered attack; 18.Qe4 Deflection; 18.Ng5 Decoy; 18.Qe4 Overloading); 17...Rf7 18.Qc8 Pinning; 17...Kf7 18.Qe4 Combination) 18.Qc8 Rf8 19.Qg4 Bd3 20.Rc1 Qf7 0–1. Stapinski,Ryszard (1910) – Allerberger,Peter, EU/WS/H/022 ICCF, 2011.

9.Qb3 c5 10.cd5 Qa5 11.Rd1 a6 12.a4 Rfd8 13.Ne5 Re8 14.Nc4 Qd8 15.Be2 b5 16.ab5 Bc3 17.dc3 (17.Qc3? ab5 18.Nb2 c4–+) 17...ab5 18.Qb5 (18.Na3 Be4 19.0-0 Bd5=) 18...Ne4= 19.Qb2 Rb8 20.Qa3 Qf6 21.Nd2 Nc3 22.Rc1 Ne2 23.Ke2 Bd7 24.f3 Rb2 25.Qc3 (25.Qc5?? Bb5 26.Kd1 Qg6–+) 25...Bb5 26.Kd1 Qb6 27.Ra1 Rb4 28.Ra3 Qd6 29.e4 Rd4 30.Qa5 Rb8 31.Kc2 Rb4 32.Rb1 (32.g3 Qe5 33.Rb1 Rc8=+) 32...Qh2 33.Rab3 h5 34.Rb4 cb4 35.Rb4 Rc8 36.Kb3 Bd3 37.Rd4 Be2 38.Kb2 (38.Qa7 Qg1 39.Kb4–+) 38...Qg1-/+ 39.Nb3 Bd1 40.Rd1 Qd1 41.Qd2 Qf1 42.d6 Rb8 43.d7 (43.Kc3 Qb5 44.Qd5 Qd5 45.ed5 Rd8–+) 43...Rd8 44.Qc2 h4 45.Nc5 Qg1 46.Nb3 (46.Kb3 Qd4 47.Qc3 Rb8 48.Kc2 Qf2 49.Kd3 Qg2–+) 46...Qa7 47.Nc5 Qa5 48.Qc3 Rb8 49.Kc2 Qa2 50.Kd3 Qg2 51.Qa5? (51.Kd4 Qf2 52.Qe3 Qb2 53.Kd5–+) 51...Qf3–+ 52.Kc4 Qf6 53.Qc7 Rd8 54.Kb5 (54.Qh2–+) 54...h3 55.Qh2 Qh4 56.Kc6 (56.e5 Qg4 57.e6 fe6–+) 56...g5 57.e5 Qg4 58.e6 fe6 59.Qc7 (59.Qd6 Qf3 60.Kc7–+) 59...Qg2 60.Kb6 (60.Kb5 Qb2 61.Kc4 Qb8–+) 60...Qb2 61.Ka7 (61.Kc6 Qb8 62.Qb8 Rb8–+) 61...Qf6 62.Kb7 Kf7 (62...Kf7 63.Qd6 Qb2 64.Kc6 Qa2–+) 0–1. forsetinn (2235) – blacklab (2305), gameknot.com, 2014.

9.Qb3 c5 10.Nd5 Nd5 11.cd5 Be4 12.a3 Ba5 13.Bc4 Rb8 14.a4 a6 15.0-0 Bc7 16.Rfc1 Qd6 17.h3 Rfd8 18.Be2 (18.a5 Bf3 19.gf3 Qh2 20.Kf1 Ba5=) 18...b5 (worse is 18...Qd5 19.Qd5 Rd5 20.d4=) 19.d3 Bd5 20.Qc2 c4 21.e4 (21.dc4 Bf3 22.Bf3 Qh2 23.Kf1 Be5+=) 21...Bc6 22.ab5 ab5 (worse is 22...Bb5 23.d4 Qe7 24.e5+=) 23.Ra6 Qd7 24.dc4 b4 25.Rd1? (better is 25.Qb3+=) 25...b3–+ 26.Qb1 Be4! 27.Rd7 (27.Qe4 Qd1 Pinning) 27...Bb1 28.Rc7 b2 29.Rcc6 Be4 30.Rcb6 b1Q 31.Rb1 Rb1 (31...Bb1?! 32.c5+=) 32.Kh2 Rb2 33.Ng1 Rdd2 34.c5 g5 (34...Re2?! 35.Ne2 Re2 36.c6+=) 35.Kg3 (35.c6 Rbc2 36.h4–+) 35...Re2 36.Ne2 Re2 37.f3 Bg6 38.c6 (38.f4 gf4 39.Kf4 Re4 (worse is 39...Rg2 40.c6 Kg7 41.Ke5–+) 40.Kg3 Rc4–+) 38...Rc2 39.h4 gh4 40.Kh4 Kg7 0–1. forsetinn (2175) – conde7 (2515), gameknot.com, 2014.

9.cd5 Nd5 10.Qb3 Bc3 (10...Qf6 11.Qd5 Bc3 A) 12.dc3 Qc3 13.Ke2 Qb2 (13...Qa1?! 14.Qf5 Qb2 15.Kd1 Rfd8 16.Nd4-+) 14.Nd2 Rfd8 (14...Qa1?! 15.Qf5 Qa2 16.Kd1-/+) 15.Qf5 Rd2 (15...Qa1?! 16.Qc2=) 16.Ke1 Rad8-+; B) 12.Rd1=) 11.dc3 Qf6 12.Rc1 (12.Qd5 Qc3 13.Ke2 Rfd8 14.Qf5 Qb2 (14...Qa1?! 15.Qc2=) 15.Nd2 Rd2 (15...Qa1?! 16.Qc2=) 16.Ke1 Rad8-+) 12...Rfd8 (12...Nb6 13.Be2=+) 13.Be2 (13.Qb7 A) 13...Nc3?! A1) 14.Qc7?? Na2 15.Nd4 Rac8-+ (worse 15...Nc1 16.Qc1 Rd4 17.ed4 Re8 18.Be2 Qd4 19.0-0 Re2 20.Qc6-+); A2) 14.Qb2 Rab8 15.Qc3 Qc3 16.Rc3 Rb1 17.Ke2 Rb2 18.Ke1 Rb1 19.Ke2 Rb2 20.Ke1 Rb1 21.Ke2=; B) 13...Rab8 14.Qa6 Rb1 15.Rb1 Qc3 16.Nd2 Nb4-+) 13...c5 14.0-0 Qe7 15.Rfd1 Nf6 16.a4 (16.Bc4 Bg4=) 16...b6 17.a5 ba5 18.Qa2 Rd1 19.Rd1 a4 (19...Qc7 20.Ra1=) 20.Qa4 a5 21.Nd2 Bd7 22.Qb3 Be6 23.Qa4 Bd7 24.Qb3 Be6 25.Qa4 Qd7 (25...Nd5 26.Qa3 a4 27.Bf3=) 26.Bb5 Qc7 27.h3 (27.Ne4 Ng4 28.Ng3 Ne5=) 27...h6 (27...Rd8 28.Nf3=) 28.Bd3 (28.Ne4 Ne4 29.Qe4 Rd8 30.Rd8 Qd8=) 28...Bd7 29.Qc4 Rd8 (29...Be6 30.Qa4=) 30.Bc2 (30.Ne4!?+=) 30...Be6= 31.Qa6 Bc8 32.Qe2 Be6 ½-½. marekt (2350) - vanycuba (2245), gameknot.com, 2021.

6.Nf3 Ng4

7.a3 Ba5 8.Qa4 Nc6 9.Be2?? Bf3-/+ 10.gf3 Bd2! 11.Nd2 Ne5 12.c5 c6 13.Rb1 Rb8 14.Qa7=+ Qe7 15.Qa5 Rfe8 16.Qb4 Ned7 17.Nb3 Qe5 18.0-0 Qg5 19.Kh1 Qh4?? 20.Qh4+– 1–0. Fredek (2090) – Guest798458, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

7.a3 Nc6 8.Bf6 (8.Bg3 Ba5 9.Qb3 Rb8 10.Be2 dc4 11.Qc4 Be6 12.Qh4 Re8=+ –0.31; 8.Bf4 Be7 9.d4 dc4 10.Bc4 Bf3 11.gf3 a6 12.Nc3 b5=+ –0.31) 8...Qf6 9.Ra2 Ne5 10.Be2 Bf3 11.gf3 Be7 12.cd5 Rad8= 0.03.

7.a3 Nbd7 8.Bf6 (8.Bf4 Ba5 9.h3 Bf5 10.Nd4 Be4 11.f3 Bg6 12.Qb3 Bb6-/+ –0.88; 8.Bg3 Ba5 9.Qb3 Nc5 10.Qb5 b6 11.Qc6 Rc8 12.Ne5 Bf5-/+ –0.81; 8.Bd4 Bd6 9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5b6 11.Be2 c5 12.Bc3 Qe7=+ –0.59) 8...Qf6 9.Ra2 Ba5 10.cd5 Rad8 11.Be2 Nc5 12.Bc4 Ne4=+ –0.56.

7.a3 Be7 8.cd5 (8.d4 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.Qb3 c5 11.dc5 Bf3 12.gf3 d4=+ –0.56; 8.Nc3 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d4 Ne5 11.de5 Nd7 12.Bd3 c6=+ –0.69; 8.h3 Bh5 9.d4 Nbd7 10.Nc3 c6 11.Qc2 Bf3 12.gf3 Qa5=+ –0.63; 8.Bg3 Nbd7 9.d4 c5 10.cd5 Nd5 11.h3 Bf3 12.Qf3 Qa5-/+ –1.00) 8...Nd5 9.d4 Nc6 10.Be2 Ne5 11.Ne5 Be2 12.Qe2 c5=+ –0.47.

7.Bb2 a5 8.a3 (8.h3 Be6 9.Nd4 Nbd7 10.Nc3 Nb6 11.cd5 Nbd5 12.a3 Be7= –0.22; 8.cd5 Nd5 9.a3 Bd6 10.Qb3 Nb6 11.Qc3 f6 12.d4 a4=+ –0.31; 8.Qc2 Nc6 9.cd5 Nd5 10.Bb5 Nce7 11.Nc3 Bf3 12.gf3 Bd6= –0.25; 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Be2 Re8 12.Qc2 Bd6=+ –0.28) 8...Be7 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qh5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Rad8= –0.16.

7.Bb2 b6 8.Qc2 (8.Be2 dc4 9.Qa4 Bd6 10.0-0 Nbd7 11.Qc4 c5 12.Rd1 Rc8=+ –0.38; 8.Qb3 a5 9.Nc3 Bf3 10.gf3 dc4 11.Bc4 c6 12.a3 Be7= –0.22; 8.cd5 Nd5 9.Qc2 Bf3 10.gf3 Nf6 11.Rg1 c6 12.Bd3 g6= –0.03; 8.Bd3 dc4 9.Bc4 a6 10.0-0 Bd6 11.d4 b5 12.Be2 Re8= –0.25) 8...Nbd7 9.cd5 Bf3 10.gf3 Nd5 11.Rg1 N7f6 12.Bc4 g6= 0.09.

7.Bb2 c5 8.cd5 (8.a3 Ba5 9.cd5 Nd5 10.Qc2 b6 11.Bd3 h6 12.Ne5 Be6= 0.09; 8.Be2 dc4 9.a3 Ba5 10.Bc4 a6 11.0-0 b5 12.Be2 Nc6=+ –0.34; 8.Qb3 dc4 9.Bc4 Nc6 10.Ng5 Qe7 11.a3 Ba5 12.0-0 h6=+ –0.53; 8.Qc2 d4 9.Be2 Nc6 10.a3 Ba5 11.0-0 Ne5 12.Ne5 Be2=+ –0.31) 8...Nd5 9.a3 Ba5 10.Qc2 b6 11.Bd3 h6 12.Ne5 Be6= 0.09.

7.Bb2 Nc6 8.a3 (8.cd5 Nd5 9.Bb5 Nce7 10.0-0 c6 11.Be2 Re8 12.Nc3 Qa5=+ –0.38; 8.Qc2 Re8 9.a3 Bd6 10.c5 Be7 11.Bb5 Bf3 12.gf3 Qd7=+ –0.53; 8.Qb3 a5 9.a3 a4 10.Qd3 Be7 11.cd5 Nd5 12.Be2 Be6=+ –0.44; 8.Be2 dc4 9.Bc4 a6 10.0-0 Qe7 11.Nc3 Rad8 12.d4 Rfe8=+ –0.44) 8...Be7 9.d4 Re8 10.cd5 Nd5 11.Bb5 Rb8 12.Bc6 bc6=+ –0.34.

7.Bb2 Qd6 8.cd5 (8.a3 Bc5 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Qe7 11.d4 Rd8 12.0-0 Bd6= 0.00; 8.Qb3 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 Nc6 11.a3 Bc5 12.Bc3 Rae8= 0.00; 8.h3 Bh5 9.a3 Ba5 10.Qb3 Nbd7 11.cd5 Nd5 12.Be2 Nc5=+ –0.44; 8.Nc3 Rd8 9.a3 Ba5 10.cd5 Nd5 11.Be2 Nc3 12.Bc3 Bc3=+ –0.41) 8...Nd5 9.a3 Bc5 10.Qc2 Bf3 11.gf3 Re8 12.Nc3 Nf6= 0.22.

7.Bb2 Nbd7 8.Qb3 (8.cd5 Nd5 9.Be2 Re8 10.0-0 N7b6 11.Nc3 Qe7 12.Nd5 Nd5= –0.25; 8.h3 Be6 9.Nd4 Nb6 10.Ne6 fe6 11.Qb3 Qe7 12.a3 Bd6=+ –0.56; 8.Qc2 Re8 9.Be2 Bd6 10.0-0 dc4 11.Qc4 Nb6 12.Qc2 Nfd5=+ –0.44; 8.a3 Bd6 9.cd5 Nd5 10.Be2 Re8 11.Qb3 N5b6 12.Qc2 c5=+ –0.53) 8...a5 9.cd5 Nb6 10.a3 Be7 11.Bf6 Bf6 12.d4 Bf3= –0.22.

7.Bb2 Qe7 8.a3 (8.Qb3 c6 9.Ne5 Be6 10.Nd3 a5 11.Nb4 ab4 12.a3 ba3= –0.19; 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Be2 Rad8 12.d3 Rfe8=+ –0.44; 8.Qc2 Bf3 9.gf3 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Qf5 Rfe8 12.Rg1 Ne5=+ –0.31; 8.h3 Be6 9.Qc2 Nbd7 10.cd5 Bd5 11.Qc7 Rac8 12.Qf4 Rc2-/+ –0.94) 8...Bd6 9.Nc3 d4 10.Nb5 de3 11.fe3 Nc6 12.Nd6 Qd6= –0.03.

7.Bb2 Be7 8.Qb3 (8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qd6 10.Be2 Nc6 11.0-0 Be6 12.d4 Rad8= –0.09; 8.h3 Be6 9.Nd4 Nc6 10.Nc6 bc6 11.Qa4 Rb8 12.Bc3 Rb7=+ –0.34; 8.d4 Nc6 9.Nc3 Re8 10.c5 Rb8 11.Be2 b6 12.Bb5 Bd7=+ –0.47; 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Be2 Re8 12.d4 Bd6=+ –0.31) 8...Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Be6 12.Qc2 Nbd5= –0.06.

7.Bb2 Re8 8.Qb3 Nc6 9.cd5 Nd5 10.a3 Bf8 11.Be2 Qd7 12.h3 Be6 13.Qd1 Bd6 14.0-0 Bh3 15.Ng5 Bf5 16.Bc4 Be5 (16...Be5 17.d4 Bf6-/+) 0–1. VAHVIS – tarby, ChessWorld.net, 2009.

7.Qb3 c5 8.a3 (8.cd5 Bf3 9.gf3 Re8 10.f4 Nbd7 11.a3 Ba5 12.d6 Ne5=) 8...Bf3 9.ab4 dc4 10.Qc4 Nbd7 11.Bd6 Bd5 12.Qh4 cb4=.

7.Qc2 A) 7...Nbd7 8.Bg3 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 Nb6 11.Be2 Nfd5 12.a3 Bd6=+ –0.38; B) 7...Qe7 8.Bb2 (8.Qb2 Nbd7 9.a3 Bd6 10.Bf6 Nf6 11.cd5 Bf3 12.gf3 Nd5=+ –0.59) 8...Bf3 9.gf3 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Qf5 Rfe8 12.Rg1 Ne5=+ –0.31; C) 7...dc4 8.Bc4 (8.Qb2 Nbd7 9.Bf6 Qf6 10.Qf6 Nf6 11.Bc4 Rfe8 12.Ng5 Re7=+ –0.41) 8...Bf3 9.gf3 Nc6 10.Bb2 Na5 11.Be2 c6 12.Qf5 Be7= –0.16; D) 7...Bf3 8.gf3 Nc6 9.Bb2 d4 10.a3 Bd6 11.Qf5 g6 12.Qb5 a6=+ –0.63.

7.Bc3 A) 7...a5 8.a3 (8.d4 Re8 9.a3 Bc3 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Bf3 12.gf3 Nc6= –0.25; 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nc6 10.0-0 Ne4 11.h3 Be6 12.Be6 fe6=+ –0.31; 8.h3 Be6 9.Nd4 Ne4 10.a3 Bc5 11.cd5 Bd5 12.Nf5 Nf6=+ –0.44; 8.Bb4 ab4 9.d4 Re8 10.Nbd2 Nc6 11.Qc2 dc4 12.Qc4 Be6-/+ –0.72) 8...Bc3 9.dc3 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Be2 Re8 12.Ra2 Nf6= –0.19; B) 7...Nc6 8.h3 (8.Bb4 Nb4 9.Qb3 Qd6 10.a3 Nc6 11.cd5 Bf3 12.dc6 Bc6=+ –0.53; 8.d4 Re8 9.Bb4 Bf3 10.Qf3 Nb4 11.Kd1 Qd7 12.a4 Ne4-/+ –0.81; 8.Be2 dc4 9.Bc4 Bc3 10.dc3 Qd1 11.Kd1 Ne5 12.Be2 Rad8-/+ –0.75) 8...Be6 9.Bb4 Nb4 10.a3 Nc6 11.cd5 Nd5 12.d4 a6= –0.25; C) 7...Bc3 8.dc3 Nc6 9.cd5 Nd5 10.Be2 Re8 11.0-0 Nb6 12.Nbd2 Qf6=+ –0.44.

7.Nc3 dc4 8.Bf6 (8.Rb1 Nc6 9.Bf6 Qf6 10.Nd5 Qd6 11.Nb4 Nb4 12.Bc4 Bf5=+ –0.41; 8.Bc4 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.Qb3 Bf3 11.gf3 Qd6 12.Rb1 c5=+ –0.28) 8...Qf6 9.Nd5 Qd6 10.Nb4 Bf3 11.gf3 Qb4 12.Rb1 Qd6= 0.03.

7.cd5 Qe7 8.Bg3 (8.Bd4 Nd5 9.Qb3 Nb6 10.a3 Bd6 11.Qc3 f5 12.Bb6 ab6=+ –0.44; 8.Bb2 Nd5 9.Qc2 Nd7 10.Be2 Rad8 11.0-0 Rfe8 12.Nc3 N7f6=+ –0.31; 8.Bc3 Nd5 9.Qb3 Rd8 10.Be2 c6 11.0-0 Nc3 12.dc3 Bd6=+ –0.53; 8.d6 cd6 9.Bb2 Nc6 10.a3 Ba5 11.Be2 Rfe8 12.0-0 Rac8=+ –0.31) 8...Nd5 9.a3 Ba5 10.Be2 Qf6 11.Ra2 Nc6 12.0-0 Be6= –0.22.

7.Be2 dc4 A) 8.Bc4 Nbd7 9.Bb2 Nb6 10.Be2 Re8 11.0-0 Bd6 12.d4 Nfd5=+ –0.44; B) 8.0-0 Re8 (8...Nc6 9.Bb2 Na5 10.Qa4 Nd5 11.a3 Bd7 12.Qc2 Be7=+ –0.44) B21) 9.Bb2 b5 B211) 10.a3 B2111) 10...Bc5 B21111) 11.Nc3 a6 B211111) 12.h3 Bf5-/+ –1.31 (12...Bh5 13.d3 cd3 14.Qd3 Qd3 15.Bd3 Bf3 16.gf3 Nc6 17.Be2 Bd6 18.f4 Ne4 19.Ne4 Re4 20.Bf3 Rc4 21.Rac1 Rb8 22.Bc6 mr5reasons1 (1755)–dieselengine9/gameknot.com 2018/1–0); B211112) 12.Qc2 Qd7-/+ –1.00; B21112) 11.d3 cd3 12.Qd3 a6-/+ –0.91; B2112) 10...Bd6 11.Qc2 Nc6 12.h3 Be6-/+ –1.00; B212) 10.a4 c6 11.ab5 cb5 12.d3 Be6=+ –0.69; B22) 9.Bc3 Bc3 10.dc3 Bf3 11.Bf3 c6 12.Nd2 Qd3=+ –0.66; C) 8.Bc3 Bc3 9.dc3 b5 10.Qd8 Rd8 11.a4 c6 12.ab5 cb5=+ –0.34.

7.Be2 Nc6 8.cd5 (8.Bb2 dc4 9.Bc4 a6 10.0-0 Qe7 11.Nc3 Rad8 12.d4 Rfe8=+ –0.44; 8.Bg3 dc4 9.Bc4 Ne4 10.0-0 Ng3 11.fg3 Qe7 12.Bd5 Qc5=+ –0.56; 8.Bc3-/+ dc4 9.Bc4 Bc3 10.dc3 Qd1 11.Kd1 Ne5 12.Be2 Rad8-/+ –0.78) 8...Nd5 9.Bb2 Re8 10.0-0 Qe7 11.h3 Bd7 12.a3 Bd6=+ –0.38.

7.Be2 Nbd7 A) 8.Bc3 Bc3 9.dc3 dc4 10.Na3 Ne4 11.Rc1 Qe7 12.Nc4 Rfd8=+ –0.66; B) 8.Bd4 dc4 9.Bc4 c5 10.Bc3 Bc3 11.dc3 Ne5 12.Be2 Qd1-/+ –0.84; C) 8.Bb2 dc4 9.Bc4 Re8 (9...Nb6 10.Be2 Re8 11.0-0 Bd6 12.d4 Qe7=+ –0.47) 10.0-0 (10.Qb3 Bf3 11.Bf7 Kh8 12.Be8 Nc5-/+ –0.81) C1) 10...Ne5 C11) 11.Be2 Nc6 (11...Bf3 12.Bf3 Nf3 13.Qf3 Ne4 14.d3 Nd2 15.Nd2 Bd2 16.Rfd1 Bb4 17.Qb7 Bd6 18.Qf3 Rb8 19.Rab1 Qh4 20.h3 Qa4 21.Qg4 Rb2 22.Rb2 ourang–dannysah/kurnik 2013/1–0) 12.d3 Rb8=+ –0.28; C312) 11.Be5 Re5 12.Bf7 Kh8+= 0.37; C2) 10...Nb6 11.Be2 Bd6 12.d4 Qe7=+ –0.47; D) 8.Bg3 dc4 9.Bc4 Ne4 10.Qc2 Bf3 11.gf3 Ng5 12.Qb2 a5=+ –0.44.

7.Be2 Qe7 8.Bg3 (8.Bf4 dc4 9.Bc4 Nh5 10.Bg5 Qc5 11.a3 Qc4 12.ab4 Nc6-/+ –1.22; 8.Bb2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Be2 Rfe8 12.d3 Rad8=+ –0.44; 8.Bc3 Nc6 9.0-0 dc4 10.Bc4 Rfd8 11.Be2 Ne4 12.Qb3 Bc3=+ –0.69) 8...dc4 9.a3 Bc5 10.Bc4 Nc6 11.0-0 Ne4 12.Bh4 Qh4=+ –0.38.

7.Be2 Bf3 8.gf3 Qe7 9.f4 (9.Bg3=+) 9...c6 (9...Nbd7 10.Bb2-/+) 10.Nc3 (10.a3 Bd6=) 10...Bc3 (10...dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Bd4-/+) 11.Bc3 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Rg1=) 12.cd5= cd5 13.Bd4 (13.Rg1 Nc3 14.dc3 Rd8=) 13...Qh4 14.0-0 Nc6 15.Bb2 Rad8 16.d3? (16.Bf3 Rd6 17.Bg2 Rh6-/+) 16...Nc5 (16...Rd6 17.Bg4 Nd2 18.h3 Nf1 19.Qf1-+) 17.Rc1 Ne6?? Black prepares the advance d4 (better 17...Rd6 18.Rc5 Rh6-/+) 18.Kh1 d4 19.Qd2 de3 (19...Qh3 20.Rg1=) 20.fe3 Rfe8 21.Rg1 g6 (21...Ne7 22.f5 Nf5 23.Bg4+/-) 22.Rg4 Qe7 (better 22...Qh6+/-) 23.e4?? (better 23.Qc3 f6 24.f5+/-) 23...Ned4=+ 24.Bd1 h5 (24...Qd6!?=) 25.Rg2 Qh4 (25...Kh7 26.f5+=) 26.f5+/- Ne5? (better 26...Kh7+/-) 27.fg6+- fg6 (27...Ng6 28.Qh6 Qe1 29.Rg1 Qg1 30.Kg1+-) 28.Bb3 (28.Qh6 Qe1 29.Rg1 Qd1 30.Rgd1 Re7 31.Bd4 Rd4 32.Rc8 Kf7 33.Rf1 Ke6+-) 28...Kh7?? (better 28...Kg7+-) 29.Rc7 Kh8 (29...Rd7 30.Rd7 Nd7+-) 30.Qe3 (30.Qh6) 30...Qf6 31.Qh6 1-0. IRAN9125834560 (1815) - Thurinus (1865), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Be2 Bf3 8.Bf3=+ Nc6 A) 9.Bb2 dc4 10.Bc6 bc6 11.Qa4 A1) 11...a5 12.a3 (12.Qc6 Qd5= 0.00) A11) 12...Qd5 13.ab4 (13.Bf6 Qg2 14.Rf1 gf6 15.ab4 ab4 16.Qa8 Ra8 17.Ra8 Kg7=+) 13...Qg2 14.Rf1 Ng4 15.Nc3? (better 15.ba5 Rfb8 16.Bc3 Nh2 17.Qc4=+) 15...Nh2 16.0-0-0 Nf1 17.Ne4 (17.ba5 Rfb8 18.Qc4–+) 17...Qe4 18.Rf1 ab4 19.Qb4 (19.Qc2 f5 20.f3–+) 19...Rfb8 20.Qc3 Ra1! 21.Ba1 (21.Ba1 Qb1 Mate attack) 21...Rb1; A12) 12...Be7= 0.03; A2) 11...Nd5 12.0-0 c5= –0.09; A3) 11...Rb8 12.Qa7 (12.0-0-/+ Qd6=+ –0.34) 12...Qd3= –0.25; B) 9.Bc3 Qd6 10.cd5 Nd5 11.Qb3 Rfd8 12.0-0 a5= 0.09.

7.Bg3 A) 7...Nbd7 8.Qb3 (8.Qc2 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 Nb6 11.Be2 Nfd5 12.a3 Bd6=+ –0.38; 8.a3 Ba5 9.Qb3 Nc5 10.Qb5 b6 11.Qc6 Rc8 12.Ne5 Bf5-/+ –0.81; 8.Qc1 Bf3 9.gf3 Qe7 10.a3 Bd6 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nc3=+ –0.44; 8.h3 Be6 9.a3 Ba5 10.cd5 Nd5 11.Nd4 a6 12.Qf3 Rb8=+ –0.31) 8...Bd6 9.Bd6 cd6 10.Qb7 Nc5 11.Qb2 dc4 12.Bc4 Bf3= 0.03; B) 7...dc4 8.Bc4 (8.a3 Be7 9.Bc4 a6 10.d4 b5 11.Bd3 Nbd7 12.a4 c5=+ –0.38) 8...Nc6 9.a3 Be7 10.d4 Na5 11.Be2 Rc8 12.0-0 c5= –0.13; C) 7...c5 8.Be2 (8.cd5 Nd5 9.a3 Qf6 10.Ra2 Ba5 11.Bd3 h6 12.Qc2 Bf3= –0.19; 8.a3 Ba5 9.Qb3 b6 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Bf3 12.gf3 Nf6= –0.19; 8.Qc2 d4 9.Be2 Nc6 10.a3 Ba5 11.0-0 Re8 12.h3 Bh5=+ –0.44; 8.h3 Be6 9.a3 Ba5 10.Qb3 Qe7 11.Ng5 Ne4 12.Ne4 de4=+ –0.38) 8...dc4 9.Qc2 Qa5 10.a3 Qa6 11.Qc4 Qc4 12.Bc4 Ba5= 0.25; D) 7...Be6 8.Nd4 (8.a3 Bd6 9.cd5 Nd5 10.d4 c5 11.e4 Nb6 12.Nc3 cd4= –0.06; 8.Qc2 Nc6 9.a3 Be7 10.Ng5 d4 11.Bd3 g6 12.Ne6 fe6= –0.19; 8.cd5 Nd5 9.Nd4 Qf6 10.Qh5 Re8 11.Be2 Bc5 12.Be5 Bg4=+ –0.50; 8.Qb3 Nc6 9.a3 Bd6 10.c5 Bg3 11.hg3 d4 12.Qb7 Na5=+ –0.56) 8...Nbd7 9.Qb3 Qe7 10.Ne6 fe6 11.a3 Bd6 12.Qb7 Bg3= –0.06; E) 7...Ne4 8.Qb3 (8.a3 Ba5 9.Ra2 Nc6 10.Rb2 Rb8 11.Qc2 Bf5 12.Bd3 Re8=+ –0.38; 8.Qa4 Ng3 9.hg3 Qf6 10.Nd4 c5 11.a3 Bd2 12.Nd2 cd4-/+ –1.06) 8...c5 9.a3 Ng3 10.hg3 Qf6 11.Ra2 dc4 12.Bc4 Ba5+= 0.59; F) 7...Nc6 8.a3 (8.Qb3 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 a6 11.a3 Bd6 12.Be2 b5=+ –0.56) 8...Ba5 9.Qb3 Rb8 10.Be2 dc4 11.Qc4 Be6 12.Qh4 Re8=+ –0.31; G) 7...c6 8.Qa4 (8.a3 Ba5 9.h3 Be6 10.cd5 Nd5 11.Qc2 Re8 12.Bd3; 8.Qb3 Qe7 9.Ne5 Bf5 10.a3 Bd6 11.d4 c5 12.cd5 cd4=+ –0.34; 8.Qc2 Bf3 9.gf3 Qe7 10.a3 Bc5 11.Rg1 d4 12.Bf4 Nh5-/+ –0.81) 8...Bd6 9.Qb3 b6 10.d4 c5 11.dc5 Bc5 12.cd5 Qd5= –0.06; H) 7...d4 8.Qb3 Bf3 9.gf3 Qe7 10.a3 Ba5 11.Bg2 Nbd7 12.0-0 Bb6=+ –0.44; I) 7...Re8 8.Qb3 (8.a3 Bd6 9.d4 c5 10.Bd6 Qd6 11.dc5 Qc5 12.Qd4 Qc7=+ –0.50; 8.h3 Be6 9.Qc2 Ne4 10.Bd3 Ng3 11.Bh7 Kh8 12.fg3 Qf6-/+ –1.00) 8...Nc6 9.a3 Bf3 10.ab4 Be4 11.d3 dc4 12.Qc4 Bd5=+ –0.47.

7.h3 Be6 8.a3 (8.cd5 Nd5 9.a3 Ba5 10.Nd4 Nd7 11.Bg3 a6 12.Qf3 Rb8=+ –0.31; 8.Nd4 Nbd7 9.Bf4 Nb6 10.Qb3 Bd6 11.Ne6 fe6 12.Bd6 cd6=+ –0.53) 8...Bd6 9.Bd6 Qd6 10.cd5 Nd5 11.d4 Nc6 12.Bd3 f5= –0.19.

7.h3 Bf5 8.a3 Ba5 9.Bc3 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Ba5 Na5 12.d4 Qe7 13.Nbd2 c5 14.Qa4 b6 15.Rc1 (15.dc5 Qc5 16.Qd4 Rfc8 17.Qc5 bc5=) 15...Rfd8 (15...Bd7 16.Bb5 Bb5 17.Qb5=) 16.Be2 (16.dc5 Rac8 17.Qb5+=) 16...Bd7 17.Qc2 cd4 18.Nd4 Qa3 19.Nc4 Qb4 20.Qd2 Nc6 21.Qb4 Ndb4 22.Nc6 Bc6 23.f3 Ba4 24.Kf2 b5 25.Na5 Rd2 26.Rc3 Rb2 27.Rhc1 Kf8 28.Nb7 g6 29.Nc5 Rd8 30.Na4 ba4 31.Ke1 Rd5 0–1. Boehnke,Hartmut – Farmer,Walter, DESC Meisterschaft, 2004.

7.Bb2 c6

8.a3 Bd6 9.Qb3 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Re8=+.

8.Qb3 Qe7 9.Ne5 Be6 10.Nd3 a5 11.Nb4 ab4 12.a3 ba3=.

8.Qc2 Re8 9.Be2 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Bf3 12.Bf3 Ne5=+.

8.cd5 cd5 9.Bb5 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 Bb7 12.0-0 Bd6 13.d4 f5 14.Ba3 Nh2?? 15.Bd6?? Nf1? 16.Bf8+– Ne3 17.fe3 Qf8 18.Ne5 Nc6?? 19.Bd5 (19.Bd5 Kh8 20.Nf7 Qf7 21.Bf7+–) 1–0. mtr – killingjoke, Caissa's Web, 2001.

8.cd5 Nd5 9.Be2 Re8 10.0-0 Nd7 11.Nc3 N7f6 12.Qc2 Qe7=+.

8.h3 Bh5 9.Qb3 Qe7 10.Nh4 dc4 11.Bc4 b5 12.Nf5 Qc5= 0.03.

7.Qb3 Bf3

8.Qb4 Nc6 9.Qb2 Ne5 10.Qe5 Re8 11.Qb2 Be4 12.d3 Bf5 13.Nd2 c6 14.d4 Ne4 15.Rc1 Qa5 16.Be2 b5 17.c5 Re6 18.Bf3 Rg6 19.Be4 Be4 20.f3 Bf5 21.0-0 Re8 22.Rfe1 Rge6 23.Rc3 h5 24.Ra3 Qc7 25.Nf1 h4 26.Rb3 a5 27.Qc3 Qd8 28.Rb2 a4 29.g4 Bh7 30.h3 f5 31.Rg2 fg4 32.fg4 Rf8 33.Ree2 Rf3 34.Rgf2 Rh3 35.Rh2?? Qg5–+ 36.Reg2 Rf3 37.Rf2 Rf2 38.Kf2 Rf6 39.Ke1 Qg4 (39...Qg4 40.Rf2 Rf2 41.Kf2 h3–+) 0–1. Thoma,Theo (2100) – Taulien,Hans_Juergen (2350), RSM2004 remoteschach.de, 2004.

8.gf3 Nc6 9.Bb2 a5 10.cd5 a4 11.Qc2 Nd5 12.a3 Bd6=. mr5reasons1 – kingchecker9, gameknot.com, 2019.

7.Nc3 Nbd7

8.Qb1 c5 9.Bf4 Bc3 10.dc3 Qa5 11.Qb3 Bf3 12.gf3 d4=+.

8.Qb3 a5 9.Bf6 Qf6 10.cd5 Bf3 11.gf3 Qf3 12.Rg1 Ne5=+.

8.Qb3 Bf3 9.Bf6 gf6? 10.Qb4 Bh5 11.Nd5 +–.

8.Qb3 Bf3 9.Bf6 Qf6 10.Qb4 d4 11.gf3 dc3 12.Qc3 Ne5 =.

8.Qb3 Bf3 9.Bf6 Nf6?! 10.Qb4 Bh5 11.cd5 =.

8.Bf4 dc4 9.Rb1 a5 10.Bc4 Nh5 11.Bg3 Ng3 12.hg3 Bf5-/+.

8.Bf6 Nf6 9.Qb3 Bc3 10.dc3 Ne4 11.cd5 Qf6 12.Bd3 Nc5=.

8.Bg3 d4 9.ed4 Re8 10.Be2 Bf3 11.gf3 Nb6 12.Rb1 Qe7=.

8.Bg3 Ne4 9.Qc2 Bf5 10.Bd3? (10.Ne4 de4 11.Nh4 Qf6=) 10...Qf6 (10...Ndc5 11.Bh4 Nd3 12.Qd3-/+) 11.Be4? (better 11.cd5!? Bc3 12.Be4 Be4 13.Qc3+=) 11...Be4-/+ (11...de4?! 12.Nd4 Bc3 13.Qc3=+) 12.Rb1?? (better 12.Qb2 Nc5 13.0-0 Bc3 14.Qc3 Qc3 15.dc3 dc4 16.Bc7 Bf3 17.gf3-/+) 12…Bc2-+ (12...Bc2 13.Rb4 dc4 14.Rb7 Be4 15.Rc7 Bf3 16.gf3 Qf3-+) 0-1. Salangas (2100) - bobby fissure (2120), ChessWorld.net, 2006.

7.cd5 Nd5

8.a3 Ba5 9.Be2 Nc6 10.Bb2 Be6 11.0-0 Re8 12.Bb5 Nde7=.

8.Bb2 Nd7 9.Be2 Re8 10.0-0 N7f6 11.Nc3 Bd6 12.Nd5 Nd5=.

8.Bb2 Nd7 9.Be2 N7f6 10.h3 Be6 11.0-0 c6 12.Na3 Qe7 13.Nc4 Rfd8 14.Qb1 b5 15.Nce5 Rac8 16.a4 a6 17.ab5 ab5 18.Rc1 Attacking the backward pawn on c6 18...Rd6 (18...Qe8 19.Nd4 Bd2 20.Rc6+/–) 19.Nd3 c5 (19...Bf5!? 20.Nd4 Bd3 21.Bd3 Qe8 (21...Bd2? 22.Rc2 Bb4 23.Bb5+–) 22.Nb5 cb5 23.Rc8 Qc8 24.Bf6 Nf6+/–) 20.Nb4+/– Nb4 21.d4 cd4 (21...Ba2 22.Ra2 Na2 23.Qa2+–) 22.Ba3 (22.Rc8 Bc8 23.Bd4 Ra6+–) 22...Rc1+/– 23.Qc1 d3?? (better is 23...Ra6 24.Nd4 Qf8+–) 24.Bb4+– de2 25.Bd6 Qd6 (25...Qb7+–) 26.Ra8 (26.Ra8 Qf8 27.Rf8 Kf8 28.Qc5 Kg8 29.Qb5 e1Q 30.Ne1+–) 1–0. pcmvr – cristero (2485), net–chess.com, 2016.

8.Bb2 Re8 9.Be2 Nc6 10.0-0 Qe7 11.h3 Bd7 12.a3 Bd6=+.

8.Nc3 Nc6 9.Nd5 Qd5 10.Bc7 Rac8 11.Bf4 Rfd8 12.Be2 Bf3-/+.

8.Nc3 Nf6 =+.

8.Be2 Re8 9.a3 Bf8 10.Bb2 Nd7 11.0-0 c6 12.Nc3= Qa5 13.Nd5 Qd5 14.h3 Bh5 15.Qc2 Nc5 16.Bc4 Bg6 17.Qc1 Qd8 18.d4=+ Nd7 19.Qc3 Nb6 20.Bb3 Nd5 21.Qc4 Be4 22.Bd1 Bd6=+ 23.Qb3 Bc7 24.a4 Bf3 25.Bf3= Qd6 26.g3 Re3 27.Qd1?? Rae8–+ 28.Bg2 Re2 29.Ba3 Qg6 30.Bd5 cd5 31.Rc1 Bd8–+ 32.Rb1 b6 33.Rb2 R2e4 34.Bb4 Qe6 35.Kg2 Bf6 36.Rd2 Rc8 37.a5 Rc4 38.ab6 ab6 39.Ra2 h6 40.f3 Re3 41.Be1 Rd4 42.Qc2 Rdd3 43.Ra8 Kh7 44.Rf2 g6 45.h4? h5 (46.Bd2 Ra3 47.Be3 Ra8–+ (47...Qe3?! 48.Ra3 Qa3 49.Qc7+=; 47...Re3?! 48.Qc7=+); 45...Bd4!? 46.h5–+) 0–1. Staberg,Karl_Arne – Nordahl,Gunnar, corr SSKK 1–468, 1995.

8.h3 Be6 9.a3 Ba5 10.Nd4 Nd7 11.Bg3 a6 12.Qf3 Rb8=+.

8.h3 Be6 9.a3 Be7 10.Bb2+=.

8.h3 Bh5 9.Be2+= Nd7 (9...Nc6 10.Bb2+=) 10.Bb2 c6 (10...Nc5 11.0-0+=) 11.0-0= Qc7 12.a3 Bd6 13.Nc3 N7f6 14.Rc1 Nc3 15.Rc3 Nd5 16.Rc1 (16.Rc4 Rae8=) 16...Qe7 (16...Rfe8 17.Nd4 Be2 18.Qe2 Bh2 19.Kh1+=) 17.a4 Rad8 18.Nd4 (18.Qb3 Rfe8=) 18...Be2 19.Qe2 Qe5 20.f4 Qe4 21.Rf3 Nb4 22.Ba1 (22.Rg3 g6 23.Qf3 Rfe8+=) 22...Rfe8 (22...Nd3 23.Rcf1 g6 24.Rg3+=) 23.g4 (23.Qc4!?+=) 23...Nd3-/+ 24.Rcf1 Nf4 (24...f6 25.Qg2-/+) 25.Rf4 (25.Qd1!? Ne6 26.Rf7+=) 25...Bf4-/+ 26.Rf4? (26.Qf2 Be3! 27.de3 Qe3 28.Qe3 Re3 29.Nf5 Rh3 30.Bg7+=) 26...Qf4!–+ 27.ef4 Re2 28.Ne2 Rd2 29.Kf2 Ra2 30.Be5 Ra4 31.g5 b5 32.Nd4 Rc4 33.Ke3 (33.Kf3 a5 34.Nf5 g6–+) 33...a5 34.Kd3 (34.Nf5 g6 35.Nd6 Rc2–+) 34...a4 35.Nf5 (35.Ne2–+) 35...f6! 36.gf6 gf6 37.Bf6 (37.Bd4 c5 38.Bf6 Rf4 39.Nh6 Kf8–+) 37...Rf4 38.Nh6 Kf8 39.Be5 (39.Ng4 h5 40.Be5 Rf3 41.Ne3 Rh3–+) 39...Rf3 40.Ke4 (40.Kc2 Rh3 41.Bd6 Ke8–+) 40...Rh3 41.Nf5 h5 (41...Ke8 42.Nd4 Kd7 43.Nc2–+) 42.Ng7 (42.Nd4 a3 43.Nc6 a2–+) 42...Rh1 (42...Ke7 43.Bd4–+) 43.Ne6 (43.Nf5 Kf7 44.Bd6 Ke6–+) 43...Kg8 44.Bd6 (44.Nd4 a3 45.Kd3 Re1–+) 44...Re1 45.Kf5 Rb1 46.Nd4 (46.Nf4 b4 47.Nh5 a3–+) 46...b4 47.Nc6 (47.Nc2 b3 48.Na3–+) 47...b3 48.Ne7 Kf7 49.Nd5 b2 (49...b2 50.Nc3 Ra1–+) 0–1. Cerny,Lumir (1685) – Bakajsa,Libor (1910), Open Teplice, 2008.

7.cd5 Nbd7

8.Bb2 Nd5 9.Be2 c5 10.0-0 N7f6 11.Qc2 Rc8 12.a3 Ba5 13.Nc3 (13.h3 Bh5 14.Nc3 c4 15.Rac1 Re8 16.Qa4 Rc5). henryk88 (2285) – sym_ro, gameknot.com, 2011.

8.Bb2 Nd5 9.Be2 Re8 10.0-0 c6 11.Nc3 N7f6 12.Qc2 Qe7=+.

8.Bb2 Nd5 9.Be2 Re8 10.0-0 Qe7 11.Qb3 c6 12.d4 N7f6=+ 13.Nc3 a5 14.Nd5 Nd5 15.a3 a4 16.Qc2 Bd6 17.Rfe1 Qe6 18.Rac1 Bf5 19.Qd2 Bc7 20.Bc4 Qd6 21.Qd1 Bg4 22.h3 Bh5 23.Bd5 cd5 24.Rc5 Rad8 25.Kf1 Re6 26.Qa4= Bf3 27.gf3 Qh2 28.Ke2 h6 29.Qb3+= Rb6 30.Rb5 Rc6 31.Rc5 Bg3 32.Rf1 Bh4 33.Bc3 Qh3 34.Rc6 bc6= 35.Qb7 g5 36.Qb1 Qe6 37.Rh1 Re8 38.Qd3 Qf6 39.Bb4 Kg7 40.Qd1 c5 41.dc5+/– d4 42.Qd3 g4 43.e4 gf3 44.Kf1 Kg8 45.Rg1 Kh8 46.Bd2 Rb8 ½–½. Mehlhorn,Uwe – Taulien,Hans_Juergen, RSS4E pro–1 remoteschach.de, 2003.

8.Bb2 Nd5-/+ 9.Be2 Re8 10.0-0 Qe7 11.Qc2 Bd6 12.Nc3 Nb4 13.Qb1 c5 14.a3 Nc6 15.h3 Bh5 16.Nd5 Qd8 17.Re1 Bg6 18.d3 b5 19.Qa2 Bf5 20.Nf4 Bf4=+ 21.ef4 Be6 22.Qb1 Bd5 23.Ng5 Nf6 24.Qc2 Nd4-/+ 25.Bd4 cd4 26.Nf3 a6 27.Qc5 Rc8 28.Qd4 Bf3 29.Qd8 Rcd8 30.Bf3 ½–½. Bonetti,Shane (2110) – Benassi,Aspasio (1845), Orangutan Cup, Final, 2005.

8.Bc3 Nd5 9.Qb3 Nc5 10.Qc4 Bf3 11.gf3 Bc3 12.Nc3 Nc3=+.

8.Bc3 Nd5 9.Be2 =+.

8.Bd4 Nd5 9.Nc3 N5b6 10.Ne4 c5 11.Bc3 Bc3 12.dc3 Qe7=+.

7.Be2 Re8

8.a3 Bf3 9.Bf3 Re5 10.ab4 c6 11.d4 Re6 12.cd5 Nd5=.

8.Bb2 dc4 9.Bc4 Nc6 10.Be2 Bf5 11.0-0 Bd3 12.a3 Ba5 13.Nc3 Ne4 14.Re1 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.dc3 Be2 17.Qe2 Qf6 18.Nd4 Rad8 19.Qb5 Nd4 20.cd4 b6 21.Rac1 Re7 22.Rc6 Qd4 23.Rec1 Qd1! 24.Rd1 Rd1 25.Qf1 Rf1 26.Kf1 Kf8 27.Ke2 Ke8 28.f3? (better 28.Rc4!?-/+) 28...Kd7-+ 29.Rc4 c5 30.Kd3 Kc6 31.a4 (31.Rh4 h6-+) 31...Rd7 32.Ke2 (32.Kc3 b5 33.ab5 Kb5-+) 32...a6 33.Rc2 (33.Rg4 f6-+) 33...b5 34.ab5 (34.Ra2 c4 35.ab5 ab5-+) 34...ab5 35.e4 b4 36.f4 Kb5 37.Ke3 (37.e5-+) 37...b3 38.Rb2 c4 0-1. s583 (2030) - masenik (2315), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

8.Bb2 Nc6 9.0-0 dc4 10.Bc4 Qe7 11.a3 Bd6 12.Bb5 Bd7=+.

8.Qb3 Nc6 9.Bb2 a5 10.cd5 Nd5 11.a3 a4 12.Qc4 Bf3=.

8.Bc3 Nc6 9.0-0 dc4 10.Bc4 Bc3 11.dc3 Qe7 12.Nbd2 Ne5=+.

8.Bg3 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 Nc6 11.Qb3 Qe7 12.Qb2 Rab8=+.

7.h3 Bh5

8.a3 Ba5 9.Bc3 Nc6 10.d4 Re8 11.Ba5 Na5 12.cd5 Bf3=+.

8.Bc3 Nc6 9.d4 Re8 10.Bb4 Bf3 11.Qf3 Nb4 12.Kd1 c5=+.

8.cd5 Nbd7 9.Bd4 Nd5 10.Qb3 c6 11.a3 Bc5 12.Qb2 Bd4=+.

8.Be2 Nbd7 9.Bc3 Bd6 10.0-0 c6 11.Nd4 Be2 12.Qe2 Re8 13.Nf5 Bf8 14.cd5= Nd5 15.Nh6 gh6 16.Qg4 Qg5 17.Qd7 Re6? 18.f4 Qg3 19.Qb7+/– Rg6 20.Rf2 Re8 21.f5?? Nf4=+ 22.Kf1?? Nd3–+ 23.Re2 Qh2 24.Rf2 Qh1 25.Ke2 Nc1 26.Kf3 Qd1 (26...Qd1 27.Re2 Qe2 28.Kf4 Nd3#) 0–1. Sieber,Martin – Hradecky,I (2095), Alpress Cup, Frydek Mistek CZE (5), 2005.

8.Bf4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Qb3 Bd6 11.Bd6 cd6 12.Qb7 Rc8=.

8.g4 Bg6 9.a3 Ba5 10.g5 Ne4 11.cd5 Qd5 12.Nc3 Bc3-/+.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!