CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTH370 Release 2023-05-16
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.Nf3

  (...)

  5.Nf3 b6 6.Be2 Bd6 7.0-0 Nh6 8.d4 e4 9.Nfd2 0-0 10.c4 f5 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Bf7 13.a4 Qh4 14.g3 Qh3 15.Ba3 Nd7 16.Bd6 cd6 17.Re1 Nf6 18.Bf1 Qh5 19.Qh5 Nh5 20.Bc4 Rac8 21.Bf7 Kf7 22.Nd5 Rc2 23.Nf1 Ng4 24.Rac1 Rfc8 25.Rc2 Rc2 26.Nb4 Rb2 27.Nc6 Nf2 28.Na7 Nd3 29.Ra1 Nf6 30.Nc8 Ke6 31.Nb6 g5 32.d5 Nd5 33.Nd5 Kd5 34.a5 Rb5 35.a6 Rb8 36.a7 Ra8 37.Nd2 Nc5 38.Nb1 Kc6 39.Nc3 Kb6 40.Nd5 Kb7 41.Ne7 f4 42.ef4 gf4 43.gf4 Ra7 44.Rb1 Kc7 45.Nd5 Kc6 46.Nf6 Rf7 47.Nh5 Rf5 48.Ng3 Rf4 49.Re1 d5 50.Kg2 Nd3 51.Re3 Kc5 52.Ne2 Rf2 53.Kh3 Re2 54.Re2 Nf4 55.Kg3 Ne2 56.Kf2 Nf4 57.Ke3 Nh3 58.Kd2 d4 59.Kc2 e3 60.Kd3 Nf2 61.Ke2 Kd5 62.h4 Ke4 63.h5 h6 64.Ke1 d3 65.Kf1 Nh3 66.Ke1 Nf4 67.Kd1 Nh5 68.Ke1 Kf3 69.Kd1 Kf2 70.Kc1 e2 71.Kb2 e1Q 72.Kb3 d2 73.Kc4 d1Q 74.Kc5 Qc3 75.Kb5 Qb1 0–1. olawoj – forn, internet, 2013.

  5.Nf3 Bg4 6.Be2 c6 7.a4 Qb6 8.c4 Be6 9.Qb3 Nd7 10.d4 e4 11.Nfd2 a6 (11...Qc7!?+=) 12.c5+/– Qc7 13.Ne4! ab5 (13...de4 14.Qe6 Double attack (14.Qe6 Pinning; 14.Qe6 Deflection; 14.Qe6 Decoy)) 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Nh6 16.Ng3 Be7 17.Nd2 0-0 18.b6 Qb8 19.0-0 f5 20.f4 Nf6 21.Bc3 Nhg4 22.Bg4 Ng4 23.Re1 Bh4 24.Ndf1 Qe8 25.Re2 Qg6 26.Be1 Bf6 27.Ra2 Re8 28.h3 Nh6 29.Ra7 Bc8 30.Bf2 Bh4 31.Qa3 Kh8 32.Ra8 Ng8 33.Rb8 Nf6? (better is 33...Bf6+/–) 34.Qa8+– Bd7 35.Re8 Qe8 36.Qb7 Bc8 (36...Qd8 37.Qa7 Be6 38.Nh5 Bf2 39.Kf2+–) 37.Qa7 (better is 37.Qc7 g6 38.b7 Bb7 39.Qb7 Bg3 40.Ng3 Kg8+–) 37...Qd7 (37...Be6+–) 38.Qd7 Nd7 (38...Bd7?? 39.b7 Kg8 40.b8Q Kf7 41.Nd2 Bg3 42.Bg3+–) 39.Nf5 Bd8 (39...Bf6 40.Nd2+–) 40.Nd6 Ba6 (40...Bb6 41.Nc8 Bc7 42.f5+–) 41.Nf7 (41.Nf7 Kg8 42.Nd8+–) 1–0. Fournier,Frederic – Kachti Anouar, N4 Beauvais–Senlis, 1997.

  5.Nf3 h6 6.c4 (6.Be2 a6=) 6...Bc5 (6...dc4!? 7.Qc2 Qd5=) 7.d4+= Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 dc4 10.Qc2 Ne7 (10...a6 11.de5 Qe7 12.Qg6 Kf8 13.Rb1+=) 11.de5+/– f5 (11...c6 12.ef6 gf6 13.Rb1+/–) 12.Rd1 Nd7 (12...Qc8!?+/–) 13.Nd4+– Kf7?? (13...Bg8+–) 14.Ne6 Ke6 (14...Qc8 15.Bc4 Ne5+–) 1–0. pierre (2055) – perspective08, internet, 2006.

  5.Nf3 a6

  6.a4 Bb4 7.Be2 Ne7 8.Nc3 Qd6 9.Na2 Ba5 10.Nc1 Qd7 11.Nb3 Bb4 12.0-0 0-0 13.d4 e4 14.Nfd2 b6 15.c3=.

  6.a4 Qd7 7.Be2 Bd6 8.0-0 Ne7 9.d4 e4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.c4 dc4 14.Nc4 Bc4 15.Bc4+=.

  6.a4 Nd7 7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.0-0 Ne7 11.Bb2 c5 12.bc6 bc6 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Qa5 15.Nb1=+.

  6.a4 Ne7 7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Ng6 10.0-0 Bd6 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.c4 Qh4 14.g3 Qh3 15.f4=.

  6.a4 Nh6 7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.0-0 Nd7 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.c4 Qh4 14.h3 0-0 15.Nc3=+.

  6.ba6 Na6 7.Nc3 Bd6 8.Be2 Nh6 9.0-0 0-0 10.a4 Nf5 11.Nb5 Be7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 c6 14.Nc3 Qd6 15.Ra1=+.

  6.Nc3 Bb4 7.a3 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0-0 0-0 10.ba6 Na6 11.Nb5 c5 12.d4 Nc6 13.c4 cd4 14.Nd6 Qd6 15.ed4=.

  6.Nc3 Bd6 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.ba6 Na6 10.Nb5 c5 11.d4 Ng6 12.de5 Be5 13.Rb1 Nc7 14.a4 Nb5 15.Bb5=.

  6.Nc3 Qd7 7.ba6 Na6 8.Be2 Be7 9.a3 Nh6 10.0-0 0-0 11.a4 Nf5 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 d4 14.ed4 Nd4 15.Ne4=+.

  6.Nc3 Be7 7.a4 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Nh6 10.0-0 b6 11.d4 e4 12.Ne1 Bb4 13.f3 Nf5 14.Qc1 ef3 15.Nf3=+.

  6.Nc3 Ne7 7.Be2 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Nf5 10.0-0 b5 11.e4 de4 12.Ne4 Ba3 13.Ba3 Ra3 14.c4 b4 15.Nc5=+.

  6.Bd3 Qd7 7.e4 ab5 8.ed5 Bd5 9.Nc3 Bc6 10.0-0 b4 11.Ne4 Qd5 12.Qe2 Ne7 13.Ng3 Ng6 14.Be4 Qf7 15.d4=+.

  6.Be2 Bb4 7.a3 Bd6 8.Nc3 Ne7 9.0-0 0-0 10.ba6 Na6 11.Nb5 c5 12.d4 Nc6 13.c4 cd4 14.Nd6 Qd6 15.ed4=.

  6.Be2 Bd6 7.Nc3 Ne7 8.ba6 Na6 9.Nb5 0-0 10.Nd6 Qd6 11.0-0 c5 12.d4 Nc6 13.Qd2 cd4 14.ed4 e4 15.Ne1=.

  6.Be2 Nh6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.0-0 0-0 11.d3 Qe7 12.c4 Rd8 13.Nbd2 Bb4 14.Qc2 c5 15.cd5=.

  6.a4 ab5

  7.ab5 Ra1

  8.Ba1 c6 9.Nc3 Qa5 10.Qb1 Bb4 11.Be2 Ne7 12.0-0 0-0 13.Qb3 Nd7 14.d4 c5 15.Na4? e4 16.Nd2? Bd2–+ 17.Nc5 Nc5 18.dc5 Bb4 19.Bb2? Bc5 20.c3 Qb6 21.c4 d4 22.ed4 Bd4 23.Ba3 Re8 24.Rd1 Bf2 25.Kh1 Bc5 26.Bb2 Nf5 27.Qc2 Ne3 28.Qd2 Nd1 29.Qd1 Bf7 30.h3 Rd8 31.Qe1 Bd4 32.Ba3 1–0. elsh1403 – szaman51, internet, 2011.

  8.Ba1 c6 9.d4 e4 10.Nfd2 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Qe2 Qa5 13.Bc3 Qb5 14.Qb5 Bb5 0–1. mihai740609 – sorintot, internet, 2014.

  8.Ba1 Bd6 9.Be2 Ne7 10.Nc3 0-0 11.0-0 Nd7 12.Bb2 Qe8 13.Nh4 Nb6 14.f4 ef4 15.ef4=+.

  8.Ba1 Bd6 9.Nh4 Ne7 10.Be2 0-0 11.0-0 c6 12.Bg4 f5 13.Be2 cb5 14.Bb5 Qa5 15.Nc3 e4 16.Re1 Nbc6 17.Bc6 bc6 18.g3 c5 19.d4 cd4 20.Ne2 de3 21.fe3 Qc5 22.Nd4 Bd7 23.Rf1 g6 24.Ng2 Ra8 25.Nb3 Qc4 26.Nd2 Qb4 27.Nb3 Be8 28.Nf4 Bf7 29.Nd4 Ra3 30.c3 Qc4 31.Qe2 Ra2 32.Qc4 dc4 33.Nfe2 Nd5 34.Kf2 Bf8 35.h4 Bh6 36.Rb1 Be3 37.Ke1 Bd2 38.Kf2 (38.Kf1 Kf8–+) 38...Bc3 39.Bc3 Nc3 40.Rb8 Kg7 41.Ke3 Nd5 42.Kf2 e3 43.Kf3 Ra1 44.Kg2 Re1 45.Rc8 (45.h5–+) 45...Ne7 46.Rc7 (46.Rd8 Bd5 47.Rd5 Nd5 48.Nf4 Nf4 49.gf4–+) 46...Bd5 47.Nf3 Re2 48.Kh3 Bf3 0–1. Rush,Bradley – Tkachenko,Oleg (1900), 44. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

  8.Ba1 Nd7 9.Be2 c5 10.bc6 bc6 11.0-0 Qa8 12.Bb2 Nh6 13.Qc1 Be7 14.d4 Nf7 15.c4 0-0 16.Qc2 Rb8 17.Nc3 dc4 18.Na4 Bd6 (18...Qa6!?+=) 19.Ra1= (19.Bc4?? Bc4 20.Qc4 Rb4–+) 19...Qb7 20.Nd2 The pressure on the isolated pawn grows 20...ed4 21.Bd4 c5 22.Bc3 Bf8 23.Nc4 Nd6 24.Nd2 Qc6 25.Bf3 Qc8 26.Rc1 Kh8 27.h3 Be7 28.Bb2 Attacks the isolani on c5 28...Qa6 29.Ra1 Qc8 30.Nc3 Ne5 31.Bd5 Nc6 32.Be6 Qe6 33.Na4 Nb7 34.Rb1 Nb4 35.Qe4 Qe4 36.Ne4 Kg8 37.Bc3 Nd5 38.Kf1 Ra8 39.Nb6 Nb6 40.Rb6 Nd8 41.Ke2 Ra4 42.Kd3 Kf7 43.g4 Ke8 44.Rb5 c4 45.Kd2 Ra2 46.Rb2 Ra1 47.Ng3 Ra4 48.Nf5 Bf8 49.Nd4 Kd7 50.h4 1–0. pcmvr (2830) – acidtest, net–chess.com, 2015.

  8.Ba1 Nd7 9.Be2 Bd6 10.0-0 Ne7 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.c4 c6 14.Nc3 Qb8 15.Qb3 Bh2–/+ 16.Kh1 Bd6 17.Rb1 0-0 18.bc6 bc6–/+ 19.Qa4 Qd8 20.g3 Rf6 21.cd5 cd5 22.Nb5 Bb8 0–1. bobsponja (2430) – acidtest (2875), net–chess.com, 2007.

  6.a4 Bd6

  7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Ne7 10.d4 Nd7 11.de5 Ne5 12.Nd4 Qd7 13.Nc3 0-0 14.0-0 Rd8 15.Ne6=.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.d3 Qd7 10.c4 c6 11.Nc3 Rd8 12.g3 Bb4 13.Qb3 dc4 14.dc4 Bc5 15.Rfd1 Qc7 16.Rd8 Qd8 17.Rd1 Qc7 18.Qc2 1–0. kannisogoet – nsbn, internet, 2014.

  6.Nc3 ab5

  7.Bb5 c6 8.Be2 b5 9.a4 b4 10.Nb1 c5 11.0-0 e4 12.Ne1 c4 13.Bh5 g6 14.Bg4 Bg4 15.Qg4 Be7 16.f3 f5 17.Qg3 Bf6 18.Be5 Nc6 19.Bf6 Qf6 20.Qc7 Ra7 21.Qb6 Qa1 22.Qc6 Rd7 23.Qc8 Rd8 24.Qc5 Ne7 25.Qb4=+.

  7.Bb5 c6 8.Be2 Bd6 9.a4 Ne7 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0-0 12.d4 b6 13.0-0 Qd6 14.Ra1 Nd7 15.e4=+.

  6.Nc3 Nh6

  7.a4 Nf5 8.e4 de4 9.Ne4 Bb4 10.Bd3 ab5 11.ab5 Nd7 12.Ra8 Qa8 13.0-0 0-0 14.Qe2 Qa2 15.Bc3=.

  7.a4 Nf5 8.e4 de4 9.Ne4 ab5 10.Bb5 c6 11.Bd3 Be7 12.Qe2 0-0 13.g4 Nd6 14.g5 Bd5=.

  6.d4 e4

  7.Nfd2 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Qb6 10.Qc1 f5 11.c4 Nf6 12.a4 Nbd7 13.Nc3 Qc7 14.Ba3 Nb6 The isolani on a4 becomes a target 0–1. zack1984 (2040) – marekt (2220), gameknot.com, 2016.

  7.Nfd2 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Qb6 10.Qc1 f5 11.c4 Nf6 12.Nc3 Kf7 13.f3 Be7 14.0-0 Rf8 15.fe4 fe4 (worse is 15...Ne4 16.Nce4 de4 17.c5+/–) 16.a4 Kg8 17.Ba3 Qd8 18.Rb1 Ra7 19.Qb2 Nbd7 20.Qb3 Ba3 21.Qa3 Qa8 22.Ra1 Qd8 23.a5 Ne8 24.Qb3 Nc7 25.Rf8 Qf8 26.Rf1 Qe7 27.Rf4 h6 28.g3 Kh8 29.Kg2 Bg8 30.Rf5 Be6 31.Rf1 Kh7 ½–½. pcmvr (2845) – rajagopal (2410), net–chess.com, 2011.

  7.Nfd2 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Bd6 10.c4 Ne7 11.Qb3 Qc7?? (better is 11...b6=) 12.c5+– Bh2 13.Nf1 Nd7 (better is 13...Be5+–) 14.Nh2 h5 15.Nc3 g5 (15...Bf7 16.Nf1+–) 16.Ne4! de4 17.Qe6 Qa5 18.Kd1 Rh6 (18...Qa4 19.Kd2 f5+–) 19.Ng4! Rh7 (19...hg4 20.f3 Double attack (20.Rh6 Pinning; 20.Rh6 Deflection; 20.f3 Decoy; 20.Rh6 Clearance)) 20.Nf6 Nf6 21.Qf6 0-0-0 (21...g4 22.Qe5 Qb4 23.Rh5 Qb2 24.Rc1 (24.Rh7?? Qa1 25.Kc2 Ra2 26.Kb3 Qb2 27.Kc4 Ra4) 24...Rh5 25.Qh5 Kf8 26.Bc4+–) 22.Qe6 Kb8 23.Qe4 Rf7 24.Qe6 Qa4 25.Kd2 Rf2 (25...Rdf8 26.Qd6 Ka7 27.f3+–) 26.Qe7 Rdf8 27.Rhe1 (27.Rh5 Re2 28.Kc3 Qa5 29.Kd3 Qb5 30.Ke4 Rf4 31.Ke5 Re3 32.Kd6 Re7 33.Rh8 Ka7 34.Ke7 Qe2 35.Kd8 Rf5 36.Rh5 Rd5 37.Kc7 Qe7 38.Kc8 Qd7) 27...g4 28.Bc3 R8f7 (28...Ka8 29.e4+–) 29.Qd8 Ka7 30.Ba5 (30.Ba5 b5 31.Qb6 Ka8 32.Qc6 Kb8 33.Qb6 Rb7 34.Qd8 Ka7 35.Bb6 Rb6 36.cb6 Ka6 37.Rec1 Qb4 38.Kd1+–) 1–0. pcmvr (2850) – fbershadski (2305), net–chess.com, 2011.

  6.Be2 ab5

  7.Bb5 c6 8.Be2 Bb4 9.0-0 Ne7 10.d3 0-0 11.c4 dc4 12.dc4 Qb6 13.Qc2 Bc5 14.Bd3 Bf5 (better is 14...h6!?=) 15.Bf5 +/–.

  7.Bb5 c6 8.Be2 Bd6 9.0-0 Ne7 10.Nc3 0-0 11.a4 Nd7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qa5 14.Ra1 b6 15.Re1–/+.

  5.Nf3 Bb4

  6.a3 Bd6 7.c4 dc4 8.Qc2 a6 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qe7 11.Nc3 ab5 12.Nb5 c6 13.Nd6 Qd6 14.Qc2 Qe6 15.e4+=.

  6.c3 Bd6 7.c4 dc4 8.Qc2 Qe7 9.Bc4 a6 10.Be6 Qe6 11.Nc3 ab5 12.Nb5 Nc6 13.0-0 Ra2 14.Ra2 Qa2 15.Ra1+=.

  6.c3 Be7 7.Be2 Nh6 8.0-0 0-0 9.c4 dc4 10.Qa4 a6 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nf7 13.e4 ab5 14.Qb5 Ra7 15.d4=.

  6.Bc3 Bc3 (6...Bd6 7.Be2+=) 7.Nc3= Ne7 8.d4 (8.Be2 d4 9.ed4 ed4=) 8...Nd7 (8...Qd6 9.de5 fe5 10.Ng5+=) 9.Be2 0-0 10.0-0 (10.de5 fe5 11.Ng5 Bf7 12.Nf7 Rf7 13.Nd5 c6 14.bc6 Qa5 15.Qd2 Qd2 16.Kd2 Nd5 17.cd7 Rd7+=) 10...Re8 (10...c5 11.de5 fe5 12.Ng5=) 11.Qd2 c6 12.Rfd1 (12.de5 fe5 13.Rad1 Rc8=) 12...c5 (12...e4 13.Ne1=) 13.Rab1 (13.dc5 Nc5 14.a4 Qc7+=) 13...e4 (13...cd4 14.ed4 e4 15.Ne1+=) 14.Ne1= cd4 15.Qd4 Qa5 16.Rb2 (16.Qd2 Qc7=) 16...Rac8 17.Rb3 (17.Nb1 Nf5 18.Qb4 Qb4 19.Rb4 Nc5=) ½–½. Rutledge,Timothy – Kusmierek,Jozef, corr 3GMM–20, 1997.

  6.Nc3 a6 7.a3 Ba5 8.d4 e4 9.Nd2 ab5 10.Bb5 c6 11.Be2 Ne7 12.Bh5 g6 13.Be2 Bc7 14.Ncb1 Bd6 15.c4=.

  6.Nc3 c5 7.a3 Ba5 8.Be2 e4 9.Ng1 Nh6 10.Bh5 Nf7 11.Nge2 Bc7 12.Bf7 Kf7 13.Nf4 Bf4 14.ef4 f5 15.0-0=+.

  6.Nc3 Nd7 7.Be2 Ne7 8.a3 Bd6 9.0-0 0-0 10.a4 c5 11.a5 Qc7 12.d3 Rfd8 13.Qd2 Nf8 14.h3 Qd7 15.Rfb1=.

  6.Nc3 Nh6 7.Be2 a6 8.a3 Be7 9.a4 Nf5 10.0-0 0-0 11.e4 de4 12.Ne4 Bd5 13.d3 b6 14.Nc3 Be6 15.Ne4=+.

  6.c4 dc4 7.Qa4 Qe7 8.a3 Bd6 9.Bc4 Nd7 10.Be6 Qe6 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.Qc4 Qg6 14.0-0 Nb6 15.Qb3=.

  6.Bd3 a6 7.0-0 Qd7 8.e4 ab5 9.a3 Bc5 10.ed5 Bd5 11.Qe2 Qg4 12.Bb5 Kd8 13.h3 Qh5 14.Ne1 Qe2 15.Be2=+.

  6.Bd3 c5 7.Be2 e4 8.Ng5 Bd7 9.Bh5 g6 10.c4 Qe7 11.Be2 h6 12.Nh3 Bh3 13.gh3 dc4 14.a3 Ba5 15.Qa4+=.

  6.Bd3 Bd6 7.e4 Ne7 8.ed5 Nd5 9.Be4 c6 10.0-0 Nf4 11.g3 Nh3 12.Kg2 f5 13.Bd3 Ng5 14.Ng5 Qg5 15.Qe2=+.

  6.Bd3 Qd7 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Ne7 11.0-0 0-0 12.d4 e4 13.Nfd2 Qe8 14.c3 Bd6 15.c4=.

  6.Bd3 Nd7 7.0-0 Ne7 8.c3 Bd6 9.Ba3 Ba3 10.Na3 a6 11.Qb1 ab5 12.Nb5 Nf8 13.c4 dc4 14.Be2 c6 15.Nc3=+.

  6.Bd3 Qe7 7.e4 Nd7 8.Qe2 0-0-0 9.a3 de4 10.Qe4 Bc5 11.Qe2 g5 12.0-0 g4 13.Ne1 h5 14.Bc4 g3 15.hg3–/+.

  6.Bd3 Ne7 7.0-0 0-0 8.Nc3 c5 9.Be2 a6 10.a3 Bc3 11.Bc3 ab5 12.Bb5 Nbc6 13.Qe2 e4 14.Ne1 Na7 15.f3=+.

  6.Bd3 Kf7 7.0-0 a6 8.Ne1 g6 9.Nc3 ab5 10.Bb5 Kg7 11.f4 d4 12.Nb1 Qd5 13.a4 c6 14.Be2 Bc5 15.fe5+=.

  6.Bd3 Nh6 7.a3 Bd6 8.e4 c6 9.0-0 0-0 10.ed5 cd5 11.Be2 Qc7 12.h3 Nf5 13.Nc3 Nd7 14.Re1 e4 15.Bf1–/+.

  6.Be2 a6 7.a3 Be7 8.a4 Nh6 9.0-0 0-0 10.d4 e4 11.Nfd2 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 f5 14.c4 dc4 15.Qc2=.

  6.Be2 Nh6 7.0-0 Nd7 8.d4 e4 9.Nfd2 Nb6 10.c4 Nc4 11.Nc4 dc4 12.Qa4 Qe7 13.Bc3 Bd6 14.Nd2 Bd5 15.Nc4+=.

  6.Ne5 Bd2?? 7.Nd2+- (worse 7.Kd2 fe5 8.Qh5 Kd7 9.Qe5 Nf6+-; 7.Qd2?! fe5 8.Be5 Nf6+/-) 7...fe5 8.Be5 (better 8.Qh5 Kd7 9.Be2+-) 8...Nf6+/- 9.Be2 Nbd7 10.Bf6 (10.Bf4!?+/-) 10...Nf6 11.0-0 0-0 12.Nf3 Qd6 13.Nd4 Bd7 (13...Rae8 14.Qd3+=) 14.c4+/- c6 15.bc6 bc6 16.cd5 Nd5 17.Qd2 Qf6 (17...Rad8!?+/-) 18.Bc4+- Kh8 19.a3 (19.Rac1!?+-) 19...Nb6+/- 20.Bd3 c5 21.Nc2 (21.Nb3 Bc6 22.Be2 Rad8+=) 21...Ba4 (21...Bc6!? 22.f3 Rad8=) 22.Qe2+= Rad8 23.Rfd1?? (23.Rac1 Bb3+=) 23...c4?? (better 23...Rd3 24.Rd3 Bc2 25.Qc2 Qa1 26.Qd1 Qf6-+) 24.Be4+= Bb3 (better 24...Qe5 25.f3 Nd5 26.Bd5 Rd5 27.Rd5 Qd5+=) 25.Qh5?? (better 25.Rd8 Rd8 26.Nd4+/-) 25...Rd1-+ 26.Rd1 (26.Qd1 Qf2 27.Kh1-+) 26…Qf2 (26...Qf2 27.Kh1 Qf1 28.Rf1 Rf1) 0-1. Darkseid (1885) - TheShrink (2230), ChessWorld.net, 2016.

  6.Ne5 fe5-/+ 7.Qh5 Bf7 (better 7...Kd7!? 8.Be5 Nf6-/+) 8.Qe5= Qe7?? (better 8...Ne7 9.Qg7 Ng6=) 9.Qg7+- Nd7 10.Qh8 0-0-0 (10...h5 11.Bd4+-) 11.Qh7 Ngf6 12.Qf5 (12.Qh4 Bg6+-) 12...Kb8 13.Bd3 (13.h4 Be6 14.Qd3 Ne4+-) 13...Be6 14.Bf6 (14.Qf3 Bd6 15.Bf5 Bf5 16.Qf5 Rh8+-) 14...Nf6 15.Qe5 Qg7 (15...Ng4 16.Qg3 Rg8+-) 16.c3 (16.Qe6 Nd7 17.c3 Qg2+-) 16...Bd6 17.Qe6 Qg2 18.Rf1 Ne4 (18...Nd7 19.Be2+-) 19.Be4 (better 19.Qd5 Re8+-) 19...de4 20.c4 Bh2 (20...Bb4 21.a3 Ba5 22.c5+-) 21.Nc3 b6 (21...Qg7 22.Rb1+-) 22.Qe4 Qg7 23.Qh4 (23.d4 Bd6+-) 23...Rh8 24.Qe4 Be5?? (24...Rd8 25.d4 Bd6+-) 25.Rc1 (25.d4 Bd6+-) 25...Bd6 26.a4 Ba3 27.Rb1 Bc5 28.Nd5 Qf7 29.d4 Bd6 30.a5! Re8 (30...ba5 31.c5 Combination) 31.Qd3 c5 (31...ba5 32.Qb3 Bb4 33.Nb4 ab4 34.Qb4 Qf3+-) 32.bc6 Kc8 33.ab6 ab6 34.Nb6 (34.Ra1 Bb8 35.Ra8 Rd8+-) 34...Kc7 35.d5 (35.Nd5 Kc8+-) 35...Bc5 36.Nd7 Be3 37.fe3 Kd6 38.Rf7 Re3 (38...Re5 39.c5 Kc7 40.d6 Kc6 41.Rb6) 39.Qe3 Kc7 ½-½. Abdullaevich (1850) - sahy31 (1725), lichess.org, 2019.

  6.a3 Ba5

  7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.c4 dc4 10.Qc2 c6 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Kh8 (12...Qd5 13.Qd5 Nd5 14.a4+=) 13.a4 a6 14.Nc3 Nd7 15.d4 Nb6 16.Qe6 Ned5 (better is 16...Re8!? 17.Qb3 Bc3 18.Bc3 cb5 19.de5 ba4+=) 17.Nd5+/– cd5 18.de5 Nc4 19.ef6 (better is 19.Bd4 Re8 20.Qf5 fe5 21.Ne5 Ne5 22.Be5+/–) 19...Nb2= 20.fg7 Kg7 21.Qe5 Qf6 22.Qd5 Rf7 23.Ne5 Re7 24.f4 (better is 24.Nd7 Qe6 25.Qb7+=) 24...Bc7?? (24...Bc3!? 25.Nd7 Qe6 26.Qe6 Re6–/+) 25.Qb7 (25.Ng4 Qe6 26.Qd4 Kf8 27.Ne5+– (27.Qb2?! Qg4 28.b6 Bd8+=)) 25...Rb8+= 26.Qa6 Be5 27.fe5 Qe5 28.Rae1 Nc4 29.b6 (29.Kh1!?+=) 29...Nb6= 30.a5 Nd5 31.Qc6 (31.Rf3 Rf8 32.Rh3 Kh8–/+) 31...Rb2 (better is 31...Ne3!? 32.Rf3 Qd4–/+) 32.a6? (better is 32.Rf3=) 32...Qe4 0–1. GuestHJQM – Kanka, freechess.org, 2017.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 Nd7 9.d4 e4 10.Nfd2 f5 11.c4 c6 12.Qb3 Bb6 13.c5 Bc7 14.a4 0-0 15.g3 Ng6 16.Nc3 Qg5 (16...Rb8 17.Ba3=) 17.Nd1 (17.bc6 bc6 18.Qb7 Rfc8 19.Qc6 Ndf8=) 17...h5 (17...Ne7!?=) 18.f4 Qh6 19.Kf2 (19.bc6!? bc6 20.Qb7+/–) 19...Ne7 20.Nc3 g5 21.Qd1 Nf6 22.Rh1 gf4 23.gf4 Ng4 24.Bg4 fg4 25.Qg1 Nf5 26.h3? (better is 26.Ke1!?+=) 26...g3 27.Ke2 h4 28.Nb3 Qh5 29.Kd2? (better is 29.Ke1–+) 29...Qf3 (better is 29...Ne3 30.Rb1 Qf3–+) 30.Re1?? (better is 30.Rf1!? Ne3 31.Rf3 (31.Qe3 Bf4 32.Rf3 ef3 33.bc6 Be3 34.Ke3 f2–+) 31...Nc4 32.Kd1 Nb2 33.Kc1 ef3 34.Kb2 Bf4 35.Qb1=) 30...Rf6 (30...Ne3 31.Re3 Bf4 32.Nd1–+) 31.Re2 (31.Rf1 Qh5–/+) 31...Rg6 32.Nd1? Rf8 33.Qg2 Qh5 34.Rg1 Nh6 35.Nf2 Ba5?? 36.Bc3?? Bc3–+ 37.Kc3 Nf5 38.Ng4 Ne7 39.Ne5? Rg7?? 40.Nd2?? Bf5 41.Qf1 Qh6 42.Reg2?? Qe6 43.Re2 Bh3 44.Qb1 g2 45.bc6 bc6 46.Qb7 1–0. mihai740609 – piffgen, internet, 2013.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 Ng6 9.d3 Nd7 10.h3 Nb6 11.a4 Qd7 12.Nbd2 Bb4 13.c3 Bd6 14.c4 c6 15.cd5 Nd5 16.bc6 Qc6 17.d4 a6 18.de5 Be5 19.Be5 fe5 20.Bd3 Nde7 21.Bg6 Ng6 22.Qc1 Qc1 23.Rfc1 Kd7 (23...Rd8 24.Nc4 Bc4 25.Rc4+=) 24.Ne4 b6 25.Rd1 (25.Nfg5 Rab8+/–) 25...Ke7+= 26.Rd6 Bf5 27.Nfd2 (27.Nfg5 b5+=) 27...Be4 (better is 27...Rhb8!?=) 28.Ne4+/– b5 29.ab5 ab5 30.Ra8 Ra8 31.Rb6 Ra1 32.Kh2 Rb1 33.Ng5 (33.Rb7 Kf8+/–) 33...h6 (33...Nf8!?=) 34.Rg6 (34.Rb7 Kf6 35.Ne4 Kf5+/–) 34...hg5+= 35.Rg7 Kf6 36.Rb7 Rb4 (36...Kf5 37.Kg3+=) 37.g4 (37.Rb6 Kf7+/–) 37...Rb2 38.Kg3 e4 39.h4 gh4 40.Kh4 Rf2 41.Rb5 Rf3 42.g5 Kg6 43.Rb6 Kg7 44.Rb3 Kg6 45.Kg4 Kg7 46.Rb7 Kg6 47.Rb6 Kg7 48.Rb4 Re3 49.Kf4 Rf3 50.Ke4 Rf1 51.Rb6 Re1 ½–½. Hal1958 – Klaus_mueller, playchess.de, 2004.

  6.a3 Be7

  7.d4 e4 8.Nfd2 Nh6 (8...f5 9.Qh5 g6 10.Qd1=) 9.c4 f5 (9...c6 10.Nc3=) 10.Nc3+= 0-0 (10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4+=) 11.Nd5 Bd6 (11...Bd5 12.cd5 Nd7 13.Bc4+=) 12.Be2 (12.Nc3 a6+/–) 12...Bd5 13.cd5 Qh4 (13...Nd7 14.Qb3+=) 14.g3+/– Qf6 (14...Qe7 15.0-0+/–) 15.0-0 Nd7 16.Nb1 (16.Rc1 Qg5+/–) 16...Nb6 (16...Qg5 17.Nc3+=) 17.Nc3 Qf7 (17...Qg6 18.Rc1+=) 18.Qb1 (18.f3 A) 18...Nd5?? A1) 19.fe4?! Ne3 20.Qa4 a6+= (20...Nf1? 21.Bc4 Nd2 22.Bf7 Rf7 23.e5+–); A2) 19.Nd5 Rae8 20.fe4+–; B) 18...Qg6 19.Kg2 f4 20.fe4 fg3+=) 18...Kh8 (18...Qg6 19.a4+=) 19.Qa2 (19.f3 Nd5 20.fe4 Ne3+/–) 19...Ng8 (19...Rae8 20.a4 Bb4 21.Qb3 Bc3 22.Qc3 Nd5 23.Qc5+=) 20.f3 Qg6 21.fe4 (21.Kg2 f4 22.ef4 e3+=) 21...fe4= 22.Rf8 (22.Kg2 Nf6=) 22...Rf8 23.Kg2 (23.Rf1 Bg3 24.Rf8 Bd6 25.Kf1 Bf8–/+) 23...Qg5 24.Bc1 Nf6 The pressure on d5 grows (24...Qf5 25.Bd2 Qf2 26.Kh1 Bg3 27.hg3–+) 25.Bd2 (25.Qc2 Re8=) 25...Nbd5+= 26.Nd5 Nd5 27.Qb3 Rf6 28.a4 Rh6 (28...Ne7 29.Qc2 Nf5 30.Qe4 Ng3 31.Qg4+=) 29.Rg1 Qf5 30.h4 (30.Kh1 Nf6 31.Be1 Ng4=) 30...Rg6 (30...Qe6 31.Qd1–/+) 31.Be1 Qe6 32.Bd1 (32.Kh2 Rh6 33.h5 Qf5–/+) 32...Rf6–/+ 33.Bf2 (33.Kh2 Rf8–/+) 33...Rf8 (33...Qf7 34.Qc2–/+) 34.Rf1 Qf7 (34...c6 35.h5+=) 35.g4 (35.h5 Bb4 36.Kg1 Bd2+=) 35...Be7 (better is 35...Bb4 36.Kg1 Bd2+=) 36.Kg3? (better is 36.g5–/+) 36...Bb4–+ 37.Kh2 (37.a5–+) 37...Be1!! 38.Be1 (38.Re1 Qf2 Double attack (38...Qf2 Deflection; 38...Qf2 Decoy); 38.Be1 Qf1 Pinning (38...Qf1 Deflection)) 38...Qf1 39.Bg3 Rf2! 40.Bf2 Qf2 41.Kh3 Ne3 42.h5 h6 0–1. Bonetti,Shane – Tinker (2475), ICC, 2002.

  7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nh6 11.0-0 0-0 12.d4 e4 13.Nfd2 Qe8 14.c4 Qg6 15.f3=.

  6.Ba3 Ba3

  7.Na3 Qd6 8.Qc1 Nd7 9.c4 0-0-0 10.cd5 Bd5 11.Nc4 Qb4 (11...Qe7 12.Qc3=+) 12.a3 Qe7 13.Be2 Nc5 14.Qc3 Bf3 15.gf3 (< 15.Bf3 Nd3 16.Kf1 e4–/+) 15...Nh6 16.Rg1 (16.Rc1 e4 17.fe4 Qe4+=) 16...Nf5 17.Qc2 Qd7 (better is 17...g6!?=+) 18.Ne5+=.

  7.Na3 Ne7 8.Be2 Qd6 9.Qc1 Nd7 10.0-0 0-0-0 11.d4 Bg4 12.Re1 Bf3 13.Bf3 Rhe8 14.c4 Qe6 15.Qc3+=.

  6.Nc3 Ne7

  7.Be2 a6 8.0-0 ab5 9.Nb5 0-0 10.c3 Ba5 11.Ba3 Bb6 12.Qb3 Nbc6 13.d4 Qd7 14.c4 Rfe8 15.de5=.

  7.Be2 c5 8.0-0 Nd7 9.Nh4 0-0 10.f4 Bc3 11.Bc3 d4 12.ed4 ed4 13.Bb2 Nb6 14.a4 Nc4 15.Bc4 Bc4 16.d3 Bf7 17.c4 Qc7 18.Qd2 a6 19.Nf3 Nf5 20.g3 ab5 21.ab5 Ne3 22.Ra8 Ra8 23.Ra1 Ra1 24.Ba1 Bg6 25.Nh4 Bh5 26.Ng2 Qe7 27.Bb2 Bf3 28.Ne3 de3 29.Qc3 Qd7 30.Qc2 0–1. nextdoor (1665) – onny555 (1835), gameknot.com, 2014.

  6.c4 Ne7=+

  7.a3 Ba5 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nd7 10.Be2 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.dc3 Nc5 13.Qc2 Bb3 14.Qf5 g6 15.Qb1=+.

  7.a3 Ba5 8.Be2 c6 (8...0-0 9.0-0=) 9.cd5= cd5 (9...Nd5 10.0-0=) 10.0-0 0-0 11.Ne1 (11.d4 e4 12.Nfd2 Bc7=) 11...Bb6 Black prepares d4 (11...Nd7 12.f4+=) 12.Nc3 (12.d4 Qd6=) 12...d4 (12...a6 13.Qa4=) 13.Na4 de3 (13...Nf5 14.Bf3 Rf7 15.Bg4=) 14.fe3 (14.de3 Nd7+=) 14...Nd7 (14...a6 15.Nb6 Qb6 16.Bd3=) 15.Rc1 Rc8 (15...Ba5 16.Nd3=) 16.Bf3 (16.Rc8 Qc8 17.Nb6 Nb6=) 16...Rc7 (16...Rc1 17.Qc1 Qc7 18.Qc7 Bc7 19.Nd3=) 17.d4 (17.Rc7 Qc7 18.Nb6 Qb6=) 17...ed4 (17...Ba5 18.Rc7 Qc7 19.d5+–) 18.ed4 Ne5 19.Nb6 Rc1 20.Qc1 Nf3 21.Rf3 (21.Nf3 Qb6 22.Re1 Re8=) 21...Qb6 22.Qc5 Qc5 23.dc5 Bc4 (23...Rd8 24.Re3 Kf7 25.Nf3=) 24.a4 a6 (24...Rd8 25.Rc3 Be6 26.Rd3 Rd3 27.Nd3=) 25.ba6 Ba6 26.Nc2 (26.Re3 Kf7=) 26...Nc6 (26...Rc8 27.Ba3=) 27.Nd4 Ne5 28.Rb3 (28.Rg3 Rd8=) 28...Rc8 (28...Rd8=) 29.Rc3 (29.Rg3 Nd3 30.Nf5 Rc5 31.Nh6 Kh8 32.Nf7 Kg8 33.Nh6 Kh8 34.Nf7 Kg8 35.Nh6=) 29...Rd8 (29...Nc4 30.Nf5 Rc7 31.Bc1+=) 30.Rb3 (30.Rc2 Bc4=) 30...Nd3 (better is 30...Rd5–/+) 31.Nf3? (better is 31.c6 Nc5 32.c7+=) 31...Nc5–+ 32.Rb4?? (better is 32.Re3–+) 32...Rd1 (32...Rd1 33.Kf2 Nd3 34.Ke2 Nb2 (34...Nb4?! 35.Kd1 Bf1 36.g3–/+) 35.Ke3 Nc4 36.Kf4 g5 37.Kg4 Ne3 38.Kg3 h5–+) 0–1. Querol,Sergio (2000) – Iglesias,Antonio (2060), Cto Autonomico Equipos, 2005.

  6.Be2 Ne7

  7.a3 Bd6=.

  7.0-0 0-0

  8.c4 dc4 9.Qa4 c5 10.a3 Ba5 11.Nc3 Kh8 12.Bc4 Bg4 13.Be2 f5 14.d3 Nd7 15.h3=.

  8.a3 Bd6

  9.Nc3 Nd7=.

  9.c4 a6 10.d3+=.

  9.c4 dc4 10.Qa4 Nd5 11.Bc4 Nd7=.

  9.c4 c6 10.Nc3 (10.d3 cb5 11.cb5 Nd7=) 10...Nd7 (10...dc4 11.d4–/+) 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Nb5 Bb8 (13...Rb8 14.d4=) 14.Bc3 (14.Rb1 a6 15.Nc3 Bf5=) 14...a6 (14...a6 15.Nbd4 ed4 16.Nd4 Nc5–+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Brito,Luiz, compuserve, 1996.

  9.d3 a6 10.Nc3+=.

  9.d3 c5 10.c4 e4 (10...a6 11.ba6 Na6 12.Qb3+=) 11.de4 (11.Nfd2 Qc7 12.cd5 ed3 (worse is 12...Bd5 13.de4 Be6 14.Nf3+/–) 13.Bd3 Nd5=) 11...de4 (worse is 11...dc4 12.Nbd2+/–) 12.Nfd2 f5 13.f4 (better is 13.f3=) 13...Nd7 (13...a6 14.Nc3=) 14.Qc2 (better is 14.Ne4!? Bf4 15.Rf4 fe4 16.Re4+/–) 14...Nf6 15.Nc3 Ng4 (better is 15...Qc7=) 16.Bg4+/– fg4 17.Nde4 (better is 17.Nce4 Nf5 18.Rfe1+/–) 17...Bf5 (better is 17...Nf5 18.Rad1 Qe7+/–) 18.Rad1 Qc7 (18...Re8+–) 19.Nd5?? (better is 19.Qd2 Rad8 20.Nd6+–) 19...Nd5+/– 20.Rd5 (20.cd5? Rae8 21.Be5 Be5–+) 20...Rae8?? (better is 20...Bg6+/–) 21.Qc3 (better is 21.Rf5 Rf5 22.Nd6 Rf4 23.Rf4 Qd6 24.Qf5+–) 21...Be4 (21...Re4!? 22.Rd6 Qe7+=) 22.Rd6+/– Rd8 23.Rfd1 Rd6 24.Rd6 Rf7 25.Re6 (better is 25.Qd2 h6 26.Be5+–) 25...Qd7?? (better is 25...Re7 26.Re7 Qe7+/–) 26.Qe5 (better is 26.Re4 g3 27.Qc2 gh2 28.Kh2 Qd8+–) 26...Bf5 (26...Qd1 27.Kf2 Qd2 28.Kg3 Qg2 29.Kh4 Qh3 30.Kg5 h6 31.Rh6 gh6) 27.Re8+– Rf8 28.Re7?? (better is 28.Rf8 Kf8 29.Qc5 Kg8 30.Bd4+– (30.Qa7?? Qd1 31.Kf2 Qd2 32.Kf1 Bd3 33.Kg1 Qe1)) 28...Qd1 29.Kf2 Qd2 30.Kg3 (30.Kf1 Bd3 31.Kg1 Qe1) 30...Qe1 0–1. GuestTCYY – GuestQTVH, freechess.org, 2016.

  5.Nf3 c5

  6.a4 Qd7 7.Be2 Bd6 8.0-0 Ne7 9.d3 g5 10.Nbd2 Ng6 11.h3 Qg7 12.c4 d4 13.ed4 cd4 14.Rc1 Nd7 15.Nb3 Qe7 16.c5 Nc5 17.Nc5 Bc5 18.Nd2 Nf4 19.Ne4 Bb6 20.Bh5 Bf7 21.Bf7 Qf7 22.Nd6 1–0. surmavlod – rysk, internet, 2013.

  6.a4 Nd7 7.d4 cd4 8.ed4 e4 9.Nfd2 f5 10.Be2 Ngf6 11.0-0 Bd6 12.f3 Qe7 13.fe4 fe4 14.c4 0-0-0 15.c5 Bh2 16.Kh2 h5 17.c6 Ng4 18.Kg1 Ndf6 19.cb7 Kb7 20.Nc3 Ne3 21.Qb3 Nf1 22.Bf1 Ng4 23.a5 Qh4 24.a6 Kb8 25.Be2 Qh2 26.Kf1 Rhf8 27.Ke1 Qg2 28.Kd1 Qg1 29.Kc2 Ne3 0–1. surmavlod – rysk, internet, 2013.

  6.a4 e4 7.Ng1 Bd6 8.Ne2 Ne7 9.Ng3 0-0 10.Be2 a6 11.Nc3 Bg3 12.hg3 Nd7 13.f4 ef3 14.Bf3 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1 Ne5 17.d4 Nf3 18.gf3 Nf5 19.Kf2 cd4 20.ed4 Nd4 21.Ne2 Ne2 22.Ke2 Qc7 23.Qb1 Qg3 24.c3 Bh3 25.Rh3 Qh3 26.Qf1 Re8 27.Kf2 Qh2 28.Qg2 Re2 29.Ke2 Qg2 30.Ke3 Qb2 31.Kd4 Qb5 32.c4 Qc4 33.Ke3 1–0. ventil – zeozaza, internet, 2013.

  6.c4 dc4 7.Qc2 Nd7 8.Na3 Nb6 9.Nc4 Ne7 10.Rc1 Nf5 11.Nb6 ab6 12.a4 Ne7 13.Bd3 g6 14.Bc4 Nd5 15.Qb3 Qd6 16.0-0 Bh6 (16...Bg7 17.d4 ed4 18.ed4+/–) 17.d4+/– Ne3?? (better is 17...cd4 18.Rcd1 Rc8 19.ed4 e4+/–) 18.de5+– (18.Be6?! Nf1 19.dc5 bc5 20.Rf1 Rd8+–) 18...Bc4 19.Rc4 (19.ed6 Bb3 20.Rfe1 Kf7 21.fe3 Rhd8–+) 19...Qe6 20.fe3 f5 21.Bc1 0-0 (21...Rd8 22.e4 Bc1 23.Rfc1+–) 22.e4 f4 (22...Bc1 23.Rfc1 Kh8 24.Qc3+–) 23.Rd1 Rad8 (23...Bg7 24.Rd6 Qf7 25.Rb6+–) 24.Rd6! (24.Rd6 Rd6 25.ed6+–) 1–0. Cottarelli,Franco – Korchut,Adam, corr ICCF TT/02/1, 2003.

  6.c4 Ne7 7.cd5 (7.d4 cd4 (worse is 7...dc4 8.de5 Qd1 9.Kd1+=) 8.ed4 dc4 9.de5 Qd1 10.Kd1 Nd7 11.ef6 Nf6+=) 7...Nd5 8.a3 Be7 (better is 8...e4 9.Ng1 Nd7=) 9.Bc4? (better is 9.Qc2!?+=) 9...Ne3!–+ 10.fe3 (10.de3 Qd1 Double attack (10...Bc4 Discovered attack); 10.fe3 Bc4 Discovered attack) 10...Bc4 11.Qc2 (11.d4 ed4 12.ed4 Bb5–+) 11...Bb5 (11...Bd3 12.Qa4–+) 12.Nc3 (12.d4–+) 12...Bd3 13.Qb3 (13.Qa4 Qd7–+) 13...Qd7 14.Nd5 (14.Qd5 Na6–+) 14...c4 (14...c4 15.Qb5 Qb5 16.Nc7 Kd7 17.Nb5 Nc6–+) 0–1. DEFFM – GuestHTFH, freechess.org, 2016.

  6.bc6 bc6 7.Be2= Bd6 8.0-0 Ne7 9.d3 (9.Ba3 Ba3 10.Na3 Qd6=) 9...0-0+= 10.Nbd2 Nd7 11.c4 g5 (11...Rb8 12.Rb1+=) 12.h3 Ng6 (12...Rb8 13.Rb1=) 13.Qc2 Rc8 14.Rfc1 Qe7 (14...f5 15.Rab1=) 15.Rab1 f5 16.Nh2 g4 (16...Rc7 17.d4 c5 18.de5 Nge5 19.cd5 Bd5 20.Nc4=) 17.hg4+= fg4 18.Bg4 Bg4 19.Ng4 Qh4 20.f3 h5 21.d4 (21.Nf2 Rc7+/–) 21...e4 22.Ne5 (22.Nf2 Rb8+=) 22...Nde5= 23.de5 The passed pawn on e5 will quickly become a dangerous weapon 23...Qg5?? (23...Ne5 24.Be5 (24.fe4 Ng4 25.Nf3 Bh2 26.Kf1 Rf3 27.gf3 Ne3 28.Ke2 Nc2–+) 24...Be5 25.cd5 Qh2 26.Kf1 Qh1 27.Kf2 Qh4 28.Ke2 ef3 29.gf3 Qh2 30.Kd3+=) 24.Rf1?? (better is 24.ed6 ef3 25.Nb3+–) 24...Qe3= (24...Ne5? 25.f4 Qg3 26.fe5 Qe3 27.Kh1+–) 25.Kh1 Ne5 26.fe4 Rf2 27.Rf2 Qf2 Threatening mate: Qh4 28.Qc3 Rf8 (28...Qh4 29.Qh3 Qh3 30.gh3 Nc4 31.Nc4 dc4 32.e5+=) 29.Qh3 (better is 29.cd5!? Qh4 30.Qh3 Qh3 31.gh3 cd5 32.Rg1 Kh7 33.ed5+/–) 29...Rf7+= (29...dc4 30.Qe6 Rf7 31.Qd6 Qh4 32.Kg1 Qf2 33.Kh2 Qh4 34.Kg1 Qf2 35.Kh2 Qh4 36.Kg1=) 30.Be5 Be5 31.Nf3 (31.Qh5?? A) 31...Qd2 32.Qg4 (32.Qe5?? Rh7 33.Qh2 Rh2 34.Kh2 de4–+) 32...Rg7 33.Qc8 Kh7 34.Qh3 Qh6 35.ed5–/+; B) 31...Rh7 32.Qh7 Kh7–+) 31...Bg3 (31...Qa2 32.Re1 Bc3–/+) 32.cd5+/– cd5 33.ed5 a5 (33...h4 34.Qc8 Kg7 35.a4+/–) 34.Rc1+– (34.Qh5? Rh7 35.Qh7 Kh7–+) 34...Bd6 35.Qe6 (35.Rc8 Kg7 36.Qh5 Qe1 37.Ng1 Rf1 38.Qg4 Kf6 39.Qd4 Kf7+–) 35...Kg7?? (better is 35...Qg3+–) 36.Qd6. Merten,Rainer – Labahn,Dieter, corr SOK–90–??, 1990.

  6.d3 d4 7.c4 A) 7...a6 8.ba6 (8.Qa4; 8.a4) 8...Na6 9.Be2 de3 10.fe3 e4 11.de4=; B) 7...Bd6 8.Be2 (8.Nbd2) 8...Ne7 9.0-0 0-0 10.a4 de3 11.fe3=; C) 7...de3 8.fe3 Nh6 9.d4 Ng4 10.d5 Bc8 11.Bd3=; D) 7...Qa5 8.Qd2 Qd2 9.Nbd2 a6 10.a4 Nh6 11.Be2=; E) 7...Nh6 8.Be2 de3 9.fe3 e4 10.de4 Qd1 11.Bd1+=.

  6.d4 ed4 7.ed4 c4 8.Be2 Qa5 9.Nc3 Bb4 10.Qd2 Nh6 11.0-0 0-0 12.Rfb1 Re8 13.a3 Bd6 14.Re1 a6 15.a4=+.

  6.Be2 a6 7.a4 Bd6 8.0-0 e4 9.Ne1 Nd7 10.d3 Qc7 11.g3 Be5 12.Be5 Qe5 13.Nd2 ab5 14.ab5?? (better is 14.de4 ba4 15.ed5 Bd5 16.Nc4 Bc4 17.Bc4=) 14...Ra1–+ (14...Ra1 15.Nb1 Qb2–+) 0–1. Hal1958 – BDG_Girl, playchess.de, 2005.

  6.Ne5 fe5 7.Qh5 Bf7 8.Qe5 Qe7 9.Qg3 Nf6 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Ne5 12.Nd5 Bd5 13.Be5 Ne4 14.Qf4 Qf7 15.c4 Qf4 16.Bf4 Be6 17.Bf3 Bf5 18.d3 Nd6 19.e4 Bc8 20.0-0 Be7 21.Bh5 g6 22.Be5 0-0 23.Be2 Nf7 24.Bc3 b6 25.f4 Bb7 26.g4 Rad8 27.e5 Nh6 28.Rf2 Bh4 29.Raf1 Bf2 30.Rf2 Bc8 31.h3 Bb7 32.Kh2 Kf7 33.Kg3 Ng8 34.f5 gf5 35.gf5 Ke7 36.f6 Ke8 37.e6 1–0. varin123 – cechoslovak (1625), internet, 2014.

  6.c4 d4

  7.a4 d3 8.e4 Bc4 9.Ra3=+.

  7.a4 Nh6 8.e4 (8.Bd3 Bd6=) 8...Nf7 9.d3 a5 (9...Be7 10.a5=+) 10.g3 (10.Be2 Be7=) 10...g5 11.Nbd2 h5 12.h3 b6 13.Bg2 Bd6 14.Qe2 Nd7 15.0-0-0 Qe7 16.Nh2 0-0-0 17.Rdf1 Rdg8 18.f3 (18.Kb1!?=+) 18...Nf8 19.Rf2 Qd7 20.Nhf1 Ng6 Black intends h4 21.Kc2 h4 22.g4 Nf4 23.Qe1 Rh7 24.Rh2 Nh8 25.Bc1 Nhg6 26.Nb3 Bc7 (26...Qf7 27.Nfd2-/+) 27.Bd2 Qd6 28.Bh1 Bd8 29.Qa1 Ra7 30.Be1 Qf8 31.Qb2 Qf7 32.Bd2? (32.Nc1 Kb8-/+) 32...Bc4! 33.dc4 Qc4 34.Kb1 Qa4 35.Qa2 Qb5 36.Ka1 Rgg7 37.Bf4 Nf4 38.Rb2 (38.Nc1-+) 38...Qf1 39.Rb1 Qc4 40.Qa5 (40.Rc2 Qe6 41.Qa4-+) 40...ba5 (40...Qc3 41.Rbb2 Ra5 42.Kb1 Qe1 43.Nc1 Rga7 44.Ra2 Rb5 45.Rhb2 Ne2 46.Kc2 Qc1 47.Kd3 Nf4) 41.Nc5 Qc5 42.Rc2 (42.Rbb2 Qa3 43.Kb1 Rgb7 44.Rhd2 Nd3 45.Rdc2 Kd7 46.Rc7 Rc7 47.Rc2 Rab7 48.Rb2 Rb2) 42...Qc2 43.Rc1 (43.Rb2 Qc1 44.Ka2 Rgb7 45.Rb3 Rb3 46.Kb3 Rb7 47.Ka4 Rb4) 43…Qc1 (43...Qc1 44.Ka2 Rgb7 45.Bg2 Qb2) 0-1. FERNANDO_2013 (1985) - majidjoon (1975), Rated Rapid game, lichess.org, 2018.

  7.d3 Qa5 8.Qd2 Qd2 9.Nbd2 a6 10.a4 Nh6 11.Be2 Nd7 12.h3=.

  7.d3 a6 A) 8.Qa4 Nd7 (8...de3) 9.Be2 Nb6 10.Qc2 ab5 11.0-0 bc4 12.dc4–/+; B) 8.a4 B1) 8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nh6 11.Qd2 g5 12.h3=; B2) 8...Bd6 9.Be2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nh6 12.0-0=; B3) 8...Nh6 9.Nbd2 (9.Be2 ab5 10.Qb3 bc4 11.dc4 Qc7 12.0-0–/+) 9...ab5 10.ed4 cd4 11.ab5 Ra1 12.Ba1+=; B4) 8...Ne7 9.Be2 (9.ed4; 9.Nbd2; 9.e4) 9...de3 10.fe3 Nf5 11.Qd2 Bd6 12.0-0=; B5) 8...Nd7 9.Be2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nb6 12.Nbd2=; B6) 8...de3 9.fe3 Nh6 10.Qd2 g5 11.ba6 Ra6 12.h3+=; C) 8.ba6 C1) 8...Na6 9.Be2 (9.Qb3 Rb8 10.a4 Nh6 11.Be2 Qa5 12.Nbd2=; 9.Qa4 Bd7 10.Qd1 Nb4 11.Qd2 Na2 12.Be2+=) 9...de3 10.fe3 e4 11.de4 Qd1 12.Kd1=; C2) 8...Qa5 9.Nbd2 Ra6 10.Be2 Nh6 11.0-0 Nc6 12.Nb3=; C3) 8...Ra6 9.Be2 (9.Nbd2 Nh6 10.Be2 de3 11.fe3 Ng4 12.Nf1+=; 9.Bc1 de3 10.Be3 Bd6 11.Nc3 Ne7 12.Rb1=) 9...Bd6 10.0-0 Ne7 11.Na3 Nbc6 12.Nb5=.

  7.d3 de3 8.fe3 A) 8...Nh6 9.Nc3 Nf5 10.Qd2 a6 11.ba6 Na6 12.Be2=; B) 8...Ne7 9.Be2 Nf5 10.Qd2 a6 11.ba6 Ra6 12.0-0=; C) 8...e4 9.de4 (9.Nfd2) 9...Qd1 10.Kd1 a6 11.Na3 Be7 12.Bd3=; D) 8...a6 9.Qb3 (9.Nc3; 9.ba6) 9...ab5 10.Qb5 Nc6 11.Be2 Ra6 12.Qb3=.

  7.d3 Ne7 A) 8.ed4 cd4 (8...ed4 9.Be2 Nf5 10.0-0 Bd6 11.Nbd2 a6 12.Qb3=) 9.Be2 (9.Nbd2 a6 10.a4 Nf5 11.Be2 Bb4 12.0-0+=) 9...Nf5 10.0-0 a6 11.ba6 Na6 12.Nfd2+=; B) 8.Be2 B1) 8...de3 9.fe3 Nf5 10.Qd2 a6 11.ba6 Na6 12.Nc3=; B2) 8...Nf5 9.e4 (9.Bc1) 9...Nd6 10.Nfd2 a6 11.ba6 Na6 12.0-0=; B3) 8...a6 9.ba6 (9.Qa4 Nd7 10.0-0 Nb6 11.Qc2 ab5 12.cb5–/+) 9...Ra6 10.0-0 Nbc6 11.Bc1 Nf5 12.e4=.

  7.Bd3= a6 8.ba6 Na6 (8...Ra6 9.Qc2 Qb6 10.Ba3 de3 11.fe3 Qa7 12.Qb3=) 9.a3 (9.Be4 Bc4 10.Qc2 Bd5 11.Bh7 Nb4 12.Bg6+=; 9.Qb3 Nb4 10.Be4 f5 11.Bc2 Bd6 12.d3–/+) 9...Ne7 10.0-0 Qc7 11.Re1 Qd7 12.Qe2=.

  7.Bd3= a6 8.Qc2 ab5 9.cb5 Ra2 10.Ra2 Ba2 11.Bh7 Ne7 12.Na3 (12.Bd3 b6=) 12...Bd5 13.Bd3 b6 (13...Nd7 14.e4 Bf7 15.Bc4=) 14.Nc4 (14.e4 Be6=) 14...Rh6 (14...g5 15.e4 Be6 16.h3=) 15.Be4 Be4 16.Qe4 Qd5 17.d3 Qe4 18.de4 (18.Nd6 Kd7 19.Ne4 Nd5=) 18...Nc8 19.Ke2 (19.ed4 cd4 20.Bc1 Rh8+=) 19...Nd6 20.Nb6 Ne4 (20...Nb5 21.Nd5=) 21.Ra1 Kd8 (21...g5 A) 22.ed4?! ed4 (22...cd4? 23.Ra8+–) 23.Ra8 Bd6=; B) 22.Ra8 Bd6 23.Nc4+–) 22.ed4 (22.Ra8 Bd6=) 22...cd4 23.Nd5 Bd6 (23...Rg6 24.Ra8 Kc8 25.Nh4=) 24.Ra7+= g5 25.Bc1 Rh5 26.Nd2 Nd2 27.Bd2 Rh6 28.Nf6 Rf6 29.Bg5 The passed pawn on g2 will become decisive later 29...Be7 30.Bf6 Bf6 31.Kd3 (31.f3 Nd7+–) 31...Nd7 32.Ke4 Be7 33.f4 (33.g4 Bc5 34.Ra8 Ke7+–) 33...ef4+/– 34.Ra8 Kc7 35.Kd4 Kb6 36.Re8 Bf6 (36...Bc5 37.Kc4+/–) 37.Kd5 Bb2 38.Re2 Bc1 (38...Bc3 39.Kc4 Bf6 40.Re4+/–) 39.Kc4 Be3 40.Rb2 (40.Re3 fe3 41.Kd3 Ne5 42.Ke3 Ng4 43.Kd4 Nh2=) 40...Ne5 41.Kd5 Ng4 (41...Nd3 42.Rb3 Nc5 43.Rb1+/–) 42.h4 Bc1 43.Rb1 White gets the initiative 43...Be3 (43...Ba3 44.Ke4 Bd6 45.Kf3 Nh2 46.Ke2+/–) 44.Ke4 Nf6 45.Kf3 Bd2 (45...Bc5 46.Kf4 Bf2 47.g4 Bh4 48.Rh1 Nd5 49.Ke4 Nf6 50.Kf5 Ng4 51.Kg4+– (51.Rh4?! Ne3 52.Ke4 Nd1+/–)) 46.Rd1+– Bc3 47.Kf4 The passed pawn on g2 will quickly become a dangerous weapon 47...Kb5 48.g4 Ne8 (48...Ba5 49.g5 Bc7 50.Kf5+–) 49.h5 Nf6 50.h6 Be5 (50...Kc5+–) 51.Ke5?? (better is 51.Kf5 Bc3 52.g5+–) 51...Ng4+/– 52.Kf4 Nh6 53.Rd7 Ng8 54.Rg7 Nf6 55.Ke5 (55.Ke5 Nh5 56.Rg5+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Svensson,Jan, corr or01–005 E–mail, 2001.

  7.Bd3 a6 8.Qc2 ab5 9.cb5 Ne7 10.a4 (worse is 10.Qc5 de3 11.Be4 Nd5–/+) 10...Nd7 11.Bh7 (worse is 11.ed4 cd4 12.Bh7 Bf7–/+) 11...Bd5 12.Bg6 Ng6 13.Qg6 Bf7 14.Qe4 Be7 15.Nh4 (better is 15.Qb7!? Nb6 16.Qc6 Kf8 17.Qe4=) 15...Nb6+= 16.Ng6 Rh6 17.Ne7 Qe7 18.Qc2 Nd5 19.Ba3 b6 20.g3 (20.a5 Qb7+=) 20...f5 21.Qf5 Bg6 22.Qf3 Qf7 23.Qf7 Kf7 24.ed4 ed4 25.0-0 Ra4 26.Bb2 Rb4 27.Ra7 (27.Ra2 Rb3–+) 27...Kf6 28.Nc3 (28.Ra2 Rb3 29.Na3 Nb4–+) 28...Nc3 (28...Rb2 29.Nd5 Ke5 30.Nb6+/–; 28...dc3?! 29.Bc3 Nc3 30.dc3 Rb5 31.h4–+) 29.Bc3 dc3 30.dc3 Rb5 31.Re1 Rb3 32.Rae7 (32.Re3 c4 33.Ra1 Bd3–+) 32...Bf7 (32...Rc3 33.R1e6 Kf5 34.Re5 Kg4 35.Kg2+=) 33.f4 Bc4 (33...Bc4 34.R1e3 b5–+) 0–1. Woischke,Norbert – Bendig,Frank, TKM/Final, 2003.

  7.Bd3= Bd6 8.0-0 Qd7= 9.Re1 (9.Qe2 Ne7 10.Re1 Bg4 11.ed4 cd4 12.Ba3=; 9.Qc2 Ne7 10.ed4 cd4 11.c5 Nd5 12.Ba3=; 9.ed4 cd4 10.Re1 Ne7 11.Qe2 Bg4 12.h3=) 9...Ne7 10.Qe2 Bg4 11.ed4 cd4 12.h3=.

  7.Bd3 Bd6 8.0-0 Ne7 9.Qc2 g6 10.ed4+= ed4 11.Re1 Qd7 12.a4 0-0 13.Na3 Bg4 14.Nh4 Kg7 15.a5 g5 (15...a6 16.Be4=) 16.a6+= gh4 17.ab7 Qb7 18.Be4 Qc7? (better 18...Nbc6!? 19.bc6 Nc6+=) 19.h3 Bh5? (better 19...Bf5 20.Bf5 Nd7+–) 20.Ba8 Nd7 21.Qe4 (21.Be4 Ne5+–) 21...Ne5 (21...Bg6 22.Qb7 Qb7 23.Bb7+–) 22.Qh4 Bg6 23.Be4 f5 (23...Nf5 24.Bf5 Bf5 25.Ra2+–) 24.Bc2 f4 25.b6! ab6 (25...ab6 26.Nb5 Combination; 25...Qb6 26.Re5 Combination) 26.Nb5 Qb8?! (26...Qd8 27.Ra7 (27.Nd6 Qd6 28.Bg6 N7g6 29.Ra7 Rf7 30.Rf7 Nf7+–) 27...Rf6 28.Bg6 (28.Nd6?! Qd6 29.Bg6 Kg6+–) 28...N5g6 29.Qg4+–) 27.Nd6 (better 27.Re5 Be5 28.Qe7 Rf7 29.Qg5+–) 27...Qd6 28.Ra7 Rf7 29.Bb3 (29.Bg6 N7g6 30.Rf7 Nf7+–) 29...f3 (better 29...Nf5!? 30.Rf7 Kf7 31.Qf4 Nd3 32.Qd6 Nd6+=) 30.Qg3+– N7c6 31.Rf7 Kf7 32.Ba4 (32.Ba4 Qf6 33.Bc6 Nc6 34.Qc7 (34.Qf3 Qf3 35.gf3 Na5=+) 34...Ne7 35.g4+–) 1–0. onur604 (2285) – tantaoy (2375), lichess.org, 2020.

  7.Bd3= Bd6 8.Na3 f5 9.e4 (9.ed4 cd4 10.c5 Bc5 11.Ne5 Ne7 12.Qh5+=) 9...Nh6 (9...g6 10.Qc2 (10.0-0 Nd7 11.Re1 Qf6 12.Qe2+=) 10...Nh6 11.0-0+= (11.h4 Qe7 12.Ng5+=) 11...Nd7 12.Rfe1+=) 10.Qc2 (10.ef5 Bf5 11.Qe2 0-0 12.Bf5 Nf5=) 10...0-0 (10...g6 11.0-0 0-0 12.Rfe1=) 11.0-0 (11.ef5 Bf5 12.Bf5=) 11...f4 (11...g6 12.Rae1+=) 12.Rfc1 (12.Be2+=) 12...Nd7 13.Bf1 Bg4 14.Qd1 Nf7 15.d3 Ng5 16.Be2 Nf3 (16...Be6 17.Nd2+=) 17.Bf3= Bf3 18.Qf3 Bc7 19.Nb1 Ba5 20.Rc2 (20.Na3 Qh4=) 20...a6 21.a4 Qh4 22.Bc1 g5 23.g4 Nf6 (23...fg3 24.Qg3 Qg3 25.hg3–/+) 24.h3+= h5 25.gh5 Kf7 26.Nd2 (26.ba6 Ra6 27.Rb2 b6+=) 26...Rh8 (26...g4 27.hg4 Ng4–/+) 27.Kf1? (27.Nb3 Bb4 28.Ba3 Qh5 29.Qh5 Rh5 30.Nc5 Rh3 31.Bb4–/+) 27...Rh5–+ (27...Nh5?! 28.Nb3 Bc3 29.Bb2+=) 28.Ba3 (better is 28.Ke2–+) 28...g4 29.Qh1?! (29.hg4 Qh1 30.Ke2 Qa1 31.gh5 Qa3 32.ba6 ba6 33.Qh3–+) 29...Qh3 30.Ke2 (30.Qh3 Rh3 31.Kg2 Bd2–+) 30...Qh1 31.Rh1 Rh1 32.Nf3 (32.ba6 Nh5 33.Nf3 gf3 34.Kf3–+) 32...gf3 0–1. Arechabaleta Saez – Galiano Martinez,Antonio, corr ESP–ch M, 1987.

  7.Bd3= Bd6 8.Qc2 g6 (8...Ne7) 9.0-0 (9.ed4 cd4 10.c5 Be7 11.0-0 Bd5 12.Rc1=) 9...Qe7 10.Re1 Nh6 11.a4 Nd7 12.a5=.

  7.Bd3 Nh6 8.Qe2 Qd7 9.a4 a5 10.0-0+= g6 (10...Be7 11.ed4 (11.Re1 Bg4 12.h3 Bf5 13.ed4 cd4 14.Ba3+=; 11.Rc1 0-0 12.ed4 cd4 13.c5 Rc8 14.Ba3=; 11.Rd1 0-0 12.Re1 de3 13.de3 Rd8 14.Be4+=; 11.Be4 Nf7 12.ed4 cd4 13.Re1 0-0 14.Ba3=; 11.Bc2 Nf5 12.ed4 Nd4 13.Nd4 cd4 14.f4+=; 11.h3 0-0 12.Re1 de3 13.de3 Rd8 14.Bc2+=) 11...cd4 12.Re1 Bg4 13.Ne5 fe5 14.Qe5+=) 11.ed4 (11.Re1 Bf5 12.ed4 cd4 13.Bd4 Bd3 14.Qd3+–) 11...ed4 (11...cd4 12.Re1 Kf7 13.Qe5 fe5 14.Ne5+/–) 12.Re1 Kf7 13.Be4 Ra7 14.Na3 (14.Ra2+=) 14...Bg7 15.Nc2 Nf5 16.d3 Re8 17.Bc1 b6 18.Bf4 Nd6 19.Qd2 Qd8 20.h3 Rae7 21.Ba8 Kf8 22.Re2 Bg8 23.Rae1 Re2 24.Re2 Re2 25.Qe2 Qe7 26.Qd2 Nd7 27.Nce1 Bf7 28.Kf1 Ne5 29.Ne5 fe5 30.Bh2 Be6 31.Qe2 Nf7 32.Qf3 Qd7 33.Bc6 Qd8 34.Qe2 Qf6 35.Nf3 (Increases the pressure on the backward pawn) 35...h5 36.Nd2 Nd6 37.Bf3 (37.Kg1 Ke7+=) 37...Nf7 (37...Kg8 38.Ba8=) 38.Ba8 Qg5 39.f4 Qf5 40.Be4 Qf6 41.Qf3 g5 (41...Ke7 42.fe5 Ne5 43.Be5 Qe5 44.Bg6+=) 42.fe5+/– Qf3 43.Nf3 (43.gf3? Bh3 44.Kg1 Be5–+; worse is 43.Bf3 Be5 44.Be5 Ne5+=) 43...g4 (43...Ke7 44.Bg6 g4 45.Bf7 Kf7 46.Ng5 Ke7 47.Bg3+/– (47.Ne6?! Ke6 48.Bf4 Be5=)) 44.hg4 hg4 45.Nh4 Ke8 46.Ng6 Kd7 47.Bc6 Kc8 48.Bd5 Nd8 (48...Kd7 49.Be6 Ke6 50.Nf4 Ke7 51.e6+–) 49.Be6+– Ne6 50.Kf2 1–0. Whiteside,T Martyn – Springall,JH, corr ENG–ch op, 1989.

  7.Bd3 Nh6 8.Qe2 Qd7 9.a4 a5 10.Ba3 A) 10...Be7 11.0-0 (11.ed4 cd4 12.0-0 0-0 13.c5 Rc8 14.Rc1=) 11...0-0 12.ed4 cd4 13.c5 Rc8 14.Rc1=; B) 10...Nf5 11.0-0 Kf7 12.Re1 g6 13.Be4 Kg7 14.ed4+=; C) 10...g5 11.ed4 (11.h3 Kd8 12.ed4 ed4 13.0-0 Bd6 14.Nh2=; 11.0-0 g4 12.Ne1 f5 13.Bc2 Nf7 14.Bb2=) 11...cd4 12.Bf8 Rf8 13.0-0 g4 14.Ne1+=; D) 10...Bd6 11.ed4 ed4 12.Be4 Kd8 13.0-0 Re8 14.Bh7=; E) 10...Qf7 11.ed4 (11.0-0 Nd7 12.Rc1 0-0-0 13.ed4 ed4 14.Re1=) 11...cd4 12.Bf8 Rf8 13.0-0 Nd7 14.Be4=.

  7.Bd3 Nh6 8.Qe2 Qd7 9.a4 a5 10.ed4 cd4 11.0-0 Bc5 12.Ba3 Qc7 13.Bc5 Qc5 14.Qe4=.

  7.ed4 ed4 8.d3 Bd6 9.Be2 Ne7 10.Nbd2 Bf5 11.Ne4 Be4 12.de4 0-0 13.0-0 Nd7 14.a4 a6 15.Qb3 Kh8 16.Rad1 Ne5 17.Ne5 fe5 18.Rd3 ab5 19.ab5 b6 20.Rh3 Ng6 21.Bc1 Qf6 22.Bh5 Ne7 23.Qg3 Ra2 24.Bg5 Qe6 25.Bg4 Qf7 26.Qh4 g6 27.Be6 Qg7 28.Bh6 Qf6 29.Bf8 Qh4 30.Rh4 h5 31.Bf7 Kh7 32.g4 Nc8 33.Bd6 Nd6 34.Bd5 Kh6 35.g5 Kg5 36.Rh3 h4 37.Kh1 Kh5 38.f4 ef4 39.Rf4 Ra1 40.Kg2 Ra2 41.Kf1 g5 42.Bf7 Nf7 43.Rf7 Kg6 0–1. brother – peter62 (1775), internet, 2013.

  7.Be2? d3!? 8.Bf1 e4–/+.

  7.Be2? e4 8.Nh4 d3 (8...de3!? 9.f4 Nh6–/+) 9.Bh5= g6 10.Ng6 hg6 11.Bg6 Ke7 12.Be4 Bc4 (12...Qd7 13.Qb3+=) 13.Bb7 (13.Qa4 Bd5 14.Nc3 Be4 15.Qe4 Kf7 16.Qb7 Nd7 17.Qd5 Kg7+=) 13...Nd7+= 14.Qf3 Rb8 15.Qe4 Be6 16.Bc6 (16.Bd5 Qb6+/–) 16...Bg7 (16...Nb6 17.f4 Kf7 18.f5=) 17.Bd5 (17.Qg6 Kf8 18.Qd3 Ne5 19.Qd8 Rd8 20.Be5 fe5+=) 17...Qb6 18.a4 (18.Be6!? Qe6 19.Qg6=) 18...f5+= 19.Qe6 Qe6 20.Be6 Bb2 21.Ra2 Ke6 22.Rb2 a6 (22...Ngf6!?–/+) 23.0-0 (23.Nc3 Ngf6=) 23...ab5 24.ab5 Nb6 25.Nc3 Nf6 26.h3 (26.Ra2 Nfd5 27.Nd5 Nd5 28.Ra6 Kd7 29.Ra7 Nc7+=) 26...Ra8 27.f3 (27.Rc1!?+=) 27...Nc4–/+ 28.Rfb1 (28.Ra2 Ra2 29.Na2 Ra8–+ (29...Nd2?! 30.Rd1+=)) 28...Nb2–+ 29.Rb2 0–1. GuestKHNH – GuestWDHY, freechess.org, 2017.

  7.e4 Nd7 8.d3 Bd6 9.a4 Ne7 10.Nbd2 0-0 11.Be2 Qc7 12.a5 b6 13.a6 Rfe8 14.0-0 Nf8 15.h3 Nfg6 16.Nh2 Nf4 17.Bc1 Qd7 18.Ndf3 g5 19.Bf4 ef4 20.Ng4 Kg7 21.Nfh2 Ng6 22.f3 h5 23.Nf2 Ne5 24.Kh1 f5 25.ef5 Bf5 26.Ne4 Be4 27.fe4 Rf8 28.Nf3 Nf3 29.Bf3 h4 30.Bg4 Qe7 31.Qf3 Qe5 32.Bf5 Rf5 33.ef5 Qf5 34.Qa8 1–0. olawoj – turgi, internet, 2014.

  7.Nh4 d3 8.Nc3 g5 9.Nf3=+.

  7.Nh4 Nd7 8.Bd3 Ne7 9.0-0 g6 10.f4 f5 11.e4 (11.ed4 ed4 12.a4 Qa5=) 11...Bg7 (better 11...fe4 12.Be4 Bc4-/+) 12.ef5+= Nf5 13.Nf5 Bf5 (13...gf5!? 14.Qh5 Ke7 15.Bf5 Bc4+=) 14.Bf5+/- gf5 15.Qh5 Ke7 16.Qf5 Qf8 (16...Kd6 17.Na3+/-) 17.Qg5 (17.Qe4!? Qb8 18.Na3+/-) 17...Qf6+= 18.Qf6 Bf6 19.fe5 (19.f5 a6+=) 19...Ne5= 20.Na3 Rhf8 21.Rae1 Kd6 22.Nc2? (better 22.Rf5!?=) 22...Nd3 (22...Nc4!? 23.Bc1 d3-+) 23.Rb1-/+ Nb2 24.Rb2 d3 25.Rf6 Rf6 26.Ne3 Re8 (26...Raf8 27.Rb3=+) 27.Rb3= Rf7 28.Rd3 Kc7 29.Rd5 b6 30.Rh5 Rd8 31.Nd5 Kd6 32.d3 (32.g4 Re8 33.Ne3 Re4=) 32...Re8 33.Rh6 Ke5 34.Rh4 Ref8 35.Re4 Kd6 36.h3 Rf2 37.Re7 R8f7 38.Ra7?? (38.g4=) 38...Ra7 (better 38...Rf1 39.Kh2 Ra7 40.Nb6 Ra2-+) 39.Kf2+= Ra2 40.Kf3 Rd2 41.Nf4 Ke5 42.g4 (better 42.Ke3!? Ra2 43.g3+=) 42...Rd1=+ 43.Ke3 Rg1 44.Nd5 (44.Kf2 Rh1 45.Kg2 Rd1=+) 44...Rg3-/+ 45.Ke2 Kd4 Attacks the backward pawn on d3 46.Nb6 (46.Nf4 Re3 47.Kf2 Rd3 48.Nd3 Kd3=+) 46...Rd3 47.h4 Rb3 (47...Rh3 48.h5-/+) 48.g5 (48.Kf2=+) 48...Ke4 (better 48...Rh3!?-/+) 49.Nd7 Rb2 50.Kd1 Kd4 51.Nb6 (51.b6!? Kc4 52.h5+=) 51...Kd3 52.Kc1 (52.Ke1!?=+) 52...Rf2 (52...Rh2 53.Nd7 Kc3 54.Kb1 Rh4 55.Nc5 Rc4 56.Na6-+) 53.Nd7 Kc4 (53...Kc3!? 54.Kb1 Rb2 55.Kc1 Rh2-+) 54.b6=+ Kc3 55.Kd1?? (better 55.Kb1 c4 56.Nc5-/+) 55...Rd2-+ 56.Kc1 Rd7 57.h5 c4 58.g6 hg6 59.hg6 Kb3 60.Kb1 c3 (60...Rd1) 61.Kc1 c2 62.g7 Rd1 0-1. eem63 (1720) - SasHa831 (2070), Hourly Rapid Arena, lichess.org, 2019.

  7.d3 Bd6

  8.Nbd2 A) 8...Ne7 9.Be2 (9.Ne4 0-0 10.Be2 a6 11.ed4 ed4 12.Qa4+=) 9...de3 10.fe3 Nf5 11.Kf2 a6 12.Qa4=; B) 8...de3 9.fe3 Nh6 10.d4 ed4 11.ed4 0-0 12.Ne4=; C) 8...a6 9.Qa4 (9.Qb3; 9.ba6) 9...Ne7 10.Ne4 de3 11.fe3 0-0 12.d4=; D) 8...Nh6 9.Be2 (9.Ne4 0-0 10.Be2 a6 11.Qa4 Nf5 12.Nd6+=; 9.ed4 cd4 10.Be2 a6 11.Qa4 Nd7 12.Ne4+=) 9...de3 10.fe3 Ng4 11.Nf1 0-0 12.N3d2=.

  8.Be2 a6 9.ba6 Ra6 10.0-0 Ne7 11.Na3 Nbc6 12.Nb5=.

  8.Be2 Ne7 9.0-0 0-0 10.a4 de3 11.fe3 Qd7 12.Nc3=.

  8.Be2 Ne7 9.0-0 0-0 10.Nbd2 a6 11.a4 Nf5 12.e4 Nh6 (12...Ne7 13.Qb3=) 13.Qc2 (13.Qb3 f5=) 13...Nd7 14.h3 (14.Rfb1 f5=) 14...g6 (14...f5 15.ef5 Bf5 16.Ne4=) 15.Nh2 (15.Rfb1 f5=) 15...a5 (15...b6 16.Nhf3=) 16.Rfe1 Kh8 (16...Rb8 17.Bc1=) 17.Bc1 Rg8 (17...Kg7 18.Nhf3=) 18.Ndf1 (18.Nhf3 Qb6=) 18...Nf7 19.Bf3 Qc7 20.Qe2 (20.Rb1 Rae8=) 20...f5 21.Bd2 Nf6 22.Rab1 (22.b6 Qd7=) 22...h5 (22...Raf8 23.b6 Qe7 24.Rb5=) 23.b6 Qe7 24.ef5 gf5 25.Ng3 h4 (25...e4 26.de4 (26.Bh5 Bg3 27.fg3 Ne5–/+) 26...Bg3 27.fg3 fe4 28.Be4 Bc4 29.Qf3 Ne4 30.Re4+/–) 26.Nh5 Nh5 27.Bh5 Bd7 (27...e4 28.de4 fe4 29.Qe4 Bh3 A) 30.Qe7? Rg2 31.Kf1 Rh2 (31...Be7 32.Re7 Nd6 33.Ke2 d3 34.Kd1 Rh2 35.Rb3 Rh1 36.Be1 Nc4 37.Rd3–/+) 32.Ke2 Be7–+; B) 30.Bf3–/+) 28.Nf3 The pressure on e5 grows (28.Bf3 e4 29.de4 Bc6=) 28...Bc6 (28...Ba4 29.Ra1 Bc6 30.Ra5 Ra5 31.Ba5–/+) 29.Bf4+= Pawn e5, live or die! 29...Rae8 Black prepares the advance e4 (29...e4 30.Qd2 Ba4 31.de4 Bf4 32.Qf4=) 30.Qd1 (30.Qd2 Rg7 31.Bf7 Bf3 32.Be8 Rg2 33.Kf1 Qe8 34.Be5 Be5 35.Qh6 Kg8–+) 30...Qf6 (30...Kg7 31.Ne5 Ne5 32.Be5 Be5 33.f4 Bf4 34.Re7 Re7 35.Bf3+/–) 31.Bh2 (31.Bf7 Bf3 32.Qf3 Qf7+=) 31...Ng5 (better is 31...Rg7=) 32.Ng5 (better is 32.Be8 Nf3 33.Kh1=) 32...Qg5–/+ Threatening mate... how? 33.Bf3 e4 (33...Bf3 34.Qf3 e4 35.de4 fe4 36.Re4+=) 34.de4 (34.Bd6 ef3 35.g3 hg3 36.Bg3 Re1 37.Qe1–+) 34...Bh2–/+ 35.Kh2 Qf4 36.Kg1 Ba4! 37.Qe2 (37.Qa4 A deflection 37...Qf3) 37...Bc2! 38.Ra1 (38.Qc2 Deflection from f3 38...Qf3) 38...fe4 (38...d3 39.Qe3 Qe3 40.Re3–+) 39.Bh5 (39.Bg4 Bd3 40.Qb2 Ra8–/+ (worse is 40...Bc4 41.Rec1 Be6 42.Rc5+=)) 39...Bd3–+ 40.Qb2 Re5 (40...Ra8 41.Bg4–/+) 41.Bg4 Bc4 42.Ra5 Rf8 (42...Rf8 43.Ra7 Bd5–+) 0–1. Grott,Peter (2045) – Lagemann,Tobias (1915), DESC, 2002.

  8.Be2 Ne7 9.0-0 0-0 10.Nbd2 f5 11.Ng5 Bd7 12.Bf3 Bc8 13.a4 Ng6?? (better is 13...h6 14.Bb7 Bb7+=) 14.Bd5+– Kh8 15.Nf7 (better is 15.Qh5 h6 16.Qg6 Qg5 17.Qd6+–) 15...Rf7 16.Bf7 Qh4 (16...Qf6 17.Bd5+–) 17.Bg6 hg6 18.f4! ef4 (18...Nd7 19.Nf3 Qh5 20.Re1+–) 19.ed4 f3 (19...Nd7 20.Qf3+–) 20.Nf3 (20.Nf3 Qh5 21.dc5 Bc5 22.d4+–) 1–0. GuestYYLH – GuestJJTV, freechess.org, 2017.

  8.Be2 Nh6 9.Bc1 (9.0-0 0-0 10.Bc1 Nf5 11.e4 Ne7 12.Qb3=) 9...Nf7 10.0-0 0-0 11.Nbd2 a6 12.Rb1=.

  7.d3 Nh6

  8.Be2 de3 9.fe3 e4 10.de4 Qd1 11.Bd1 Bc4 12.Be2=.

  8.e4 Qa5 9.Qd2 (9.Nbd2 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 a6 12.ba6+=) 9...Qd2 10.Nbd2 Bd6 11.Be2 a6 12.ba6=.

  8.e4 a6 9.ba6 (9.Qa4 Nd7 10.Bc1 Nf7 11.Be2 Nd6 12.ba6+=) 9...Na6 10.Be2 Bd6 11.Bc1 Nf7 12.Nbd2+=.

  8.e4 Bd6 9.Bc1+= (9.Be2 a6 10.Qa4 0-0 11.Bc1 Nf7 12.Nbd2+=) 9...Nf7 10.Be2 0-0 11.Nbd2 a6 12.ba6+=.

  8.e4 Nd7 9.Be2 (9.Bc1) 9...Bd6 10.Bc1 Nf7 11.Nh4 0-0 12.Bg4=.

  8.e4 Be7 9.Bc1 (9.Be2 0-0 10.0-0 a6 11.Na3 ab5 12.Nb5+=) 9...Nf7 10.Be2 0-0 11.0-0 a6 12.ba6+=.

  8.e4 g6

  9.Be2 Bg7= 10.0-0 Nd7 11.a4 a6 12.Nbd2=.

  9.g3 Qc8 10.Bg2 Bg7 11.0-0= Nd7 12.a4+=.

  9.g3 Qc8 10.Bg2 Bh3 11.0-0= Bg7 12.Nh4 (12.Bh3=) 12...0-0 13.Nd2 Bg2 14.Kg2 Qe6 15.Qe2 Nd7 16.Kh1 f5 17.ef5 gf5 18.f3 Rae8 19.Rae1 Kh8 20.Bc1 Qf7 21.Qg2 Qh5 22.Nb3 f4 23.Qh3 Nf5 24.Bf4 Nh4 25.gh4?? (better is 25.Bc1+=) 25...ef4–+ (worse is 25...Rf4 26.Qd7 Rf3 27.Qb7+=) 26.Nd2 (26.Re8 Qe8 (worse is 26...Re8 27.Qd7 b6 28.Qa7+=) 27.h5 Qe7–+) 26...Ne5 0–1. Sokolski,Alexey – Veresov,Gavriil N, URS–ch13 Moscow, 1944.

  9.g3 Qc8 10.Bg2 Bh3 11.Bh3 Qh3 12.Nbd2 Bd6 13.Ng1 Qc8 14.Ngf3 0-0 15.Rb1 Qh3 16.Ng1 Qg2 17.Qf3 Qf3 18.Ngf3 a6 19.a4 ab5 20.ab5 Ra2 21.h4 f5 22.ef5 Nf5 23.Ne4 Nd7 24.g4 Nh6 25.Nd6 Rf3 26.Ke2 Rf6 27.Nb7 Rb6 28.Nd8= Ng4 29.Nc6 Ngf6 30.Kf3 Ra4 31.Ra1 e4 32.Ke2 ed3 33.Kd3 Ra1 34.Ra1 Rb7 35.Rb1 Ng4 36.Bd4 cd4 37.Kd4 Nf2 38.Rb2 Ng4 39.c5 Ndf6 40.b6 Rd7 41.Kc4 Ne3 42.Kb5 Ne4 43.Nb4 Nc3 44.Kc6 Rf7 45.Rb3 Rf6 46.Kd7 Rf7 47.Ke6 Ned1 48.c6 Rf2?? 49.c7 Re2 50.Kd7 Rd2 51.Kc6 Rd6 52.Kd6 Kg7 53.c8Q g5 54.b7 Nb5 55.Kc5 Ndc3 56.b8Q gh4 57.Qe5 Kh6 58.Qce6# 1–0. Bestia03g – LarsenVB030017, computer chess game, 2000.

  9.g3 Qc8 10.Bg2 Bh3 11.Bh3 Qh3 12.Nbd2 Nd7 13.Qe2 (13.Ng1 Qe6=) 13...Ng4 (13...Be7 14.Qf1 Qg4 15.h3=) 14.Ng1 (14.Qf1 Qf1 15.Kf1 Kf7+=) 14...Qg2= 15.Qf3 Qf3 16.Ngf3 Bh6 (16...f5 17.Ke2=) 17.Nb3 (17.h3 Bd2 18.Kd2 Nh6= (worse 18...Nf2 19.Rh2+–)) 17...f5 18.ef5 gf5 (18...0-0 19.Nh4 g5 20.h3=) 19.h3+= Ngf6 20.Nh4 f4 21.Nf5 Bf8 22.gf4 (22.Na5 fg3 23.fg3 e4 24.de4 0-0-0=) 22...ef4= 23.0-0-0 (23.Kd2 Kf7=) 23...0-0-0 (23...a6 24.a4=) 24.Rde1 Rg8 25.Rhg1 (25.Nh4 Kc7=) 25...Rg1=+ 26.Rg1 Re8 27.Nd2 Re5 28.Nh4 a6 (28...Rh5 29.Ndf3=+) 29.ba6= ba6 30.Nhf3 (30.Kd1 Rh5 31.Ndf3 Ne5=) 30...Re2 (30...Re8!?=) 31.Kd1+= Re8 (31...Rf2? 32.Ke1 Rd2 33.Kd2+–) 32.Re1 (32.Rg5 a5=) 32...Re1= 33.Ke1 Bd6 34.Nb3 Kc7 35.a4 Kc6 36.Bd4 (36.Ba3!?=) 36...cd4=+ 37.Nfd4 Kb6 (37...Kb7 38.Ne6–/+) 38.Ne6=+ Nf8 39.c5 (39.Nf8 Bf8 40.Ke2 Nd7=+) 39...Kb7 40.Ng7 (40.Nd8!? Kc7 41.cd6 Kd8 42.Nc5–/+) 40...Bc7–/+ 41.d4 (41.Kd2 Kc6–/+) 41...Kc6–+ 42.Nf5 Nd5 (42...Ng6!?–/+) 43.Kd2 f3 44.Kd3 Ne6 (44...Ng6 45.h4–/+) 45.h4 Nef4 46.Kc4 Ne2 (46...Nh3 47.Nd2–/+) 47.Nd2=+ Nec3 (47...Ng1 48.h5=+) 48.Kb3 (48.Nf3 Na4 49.Ng5 h5=) 48...Bf4 (48...Nd1 49.Nf3 Bf4 50.Ng5 Bg5 51.hg5 Nf2 52.Nh4=+) 49.Nf3 Ne4 (better 49...Nd1=+) 50.Ng5? (better 50.Kc4=+) 50...Ng5–+ 51.hg5 Bg5 52.Ng3 Bf4 (52...Bh4 53.Ne4–+) 53.Nh5 Bd2 54.Kc4 h6 (54...Bg5 55.Ng7–+) 55.Ng7 (55.f3 Bc1–/+) 55...Nf4 (55...Bc1!?–+) 56.Nf5–/+ Nd5 57.Kd3?? (57.Ng7 Bc1 58.Ne6–+) 57...Bg5–+ 58.Ng3 Bc1 (58...Nf4 59.Kc4–+) 59.f3 (59.Kc4 Bf4 60.Nh5 Bh2–/+) 59...Be3 (59...Nf4 60.Ke4–+) 60.Nf5 (60.Kc4 Bg1–+) 60...Bg5 61.Kc4? (61.Ng3 Nf4 62.Ke4 h5–+) 61...Bf4 (better 61...h5 62.f4 Bf6–+) 62.Ng7–/+ Ne3 63.Kd3 Kd5 64.Nh5 Ng2 65.Nf6 Kc6 (65...Ke6 66.Nh5 Bb8 67.Ke4–/+) 66.Ke4=+ Bd2 (66...Bg3 67.Nd5 h5 68.Ne7 Kc7 69.Nd5 Kb7 70.f4–/+) 67.Ng4 (67.Nh5 Ne3=) 67...h5 68.Ne5 Kb7 69.d5 Be3 (69...Bb4 70.Nd3 a5 71.f4–/+ (71.Nb4 ab4 72.c6 Kc7–+)) 70.c6= Kc7 71.Nc4?? (better 71.d6 Kd6 72.Nc4 Kc6 73.Ne3=) 71...Bf4 (better 71...Bc1 72.Kf5 Nf4 73.d6 Kc6–+) 72.Nb2?? (72.Kf5–+) 72...h4 73.Nd1 (73.Nd3 h3 74.Nf2 h2–+) 73...h3 74.Nf2 h2 75.Nh1 (75.a5 Bd6–+) 75...Bd6 76.Kd4 (76.a5 Nf4–+) 76...Nf4 77.a5 (77.Ke4 Nh5 78.f4 Nf6 79.Kf3 Nd5–+) 77...Ne2 78.Kc4 Ng1 79.f4 (79.Kd4 Nf3 80.Ke3 Ng5–+) 79...Ne2 80.Kd3 Nf4 81.Ke4 Ne2 82.Kd3 (82.Nf2 Nc3 83.Kd4–+) 82…Ng3 0–1. Bonetti,Shane – Grynt (1995), ICC, 2002.

  9.g3 Bg7 10.Bg2 a6 11.a4 0-0 12.0-0+=.

  7.ed4 cd4+=

  8.Bd3 Nd7 9.Qc2 Nb6=+.

  8.Qe2 Bc5+=.

  8.d3 Bb4

  9.Nbd2 Ne7 10.Be2 A) 10...0-0 A1) 11.a3 Ba5 (11...Bd2 12.Qd2 a6 13.ba6 Na6 14.Rb1 Nc5+=; 11...Bc5 12.0-0 Nd7 13.Ne4 a6 14.a4 Bb4=) 12.0-0 a6 13.ba6 Na6 14.Rb1 Nc5+=; A2) 11.Qa4 Qa5 (11...Bd2; 11...a5; 11...Bc5; 11...Qd6; 11...Ba5) 12.Qa5 Ba5 13.0-0 Ng6 14.Rfc1 Nf4–/+; A3) 11.a4 a6 (11...Qc7 12.0-0 Nd7 13.Rb1 Rac8 14.Bc1 Bd6=; 11...Qa5 12.0-0 a6 13.Rb1 Nd7 14.Nb3 Qb6+=; 11...Nd7 12.0-0 Nc5 13.Nb3 Qc7 14.Nc5 Qc5+=; 11...Qb6 12.0-0 Nd7 13.Ne4 Qa5 14.Ba3 Ba3+=; 11...Qe8 12.0-0 Nd7 13.a5 Qg6 14.Ra4 Bd2=; 11...Ng6 12.0-0 a6 13.Ne4 Nf4 14.Qc2 Bf5+=; 11...Nf5 12.0-0 Nd7 13.Ne4 Qa5 14.Ba3 Ba3+=) 12.0-0 Nd7 13.Ne4 Qa5 14.Rb1 Bf5+=; A4) 11.0-0 a6 12.Qb3 Qa5 13.Ne4 Ng6 14.a3 Be7+=; B) 10...a6 B1) 11.Qb3 Qa5 12.a3 Bd2 13.Nd2 ab5 14.Qb5 Qb5+=; B2) 11.a4 0-0 (11...Qc7; 11...Nd7; 11...b6; 11...Nf5; 11...Qa5; 11...Ng6; 11...Qd6) 12.0-0 Ng6 13.Rb1 Qe7 14.Ne4 Nd7+=; B3) 11.ba6 Na6 (11...Ra6 12.a3 Bc5 13.0-0 0-0 14.Ne4 Nd7+=) 12.a3 Bd6 13.Ne4 Nc5 14.Nc5 Bc5+=.

  9.Nbd2 Ne7 10.g3 0-0 A) 11.Bg2 a6 (11...Nd7 12.0-0 Nc5 13.Nb3 Qc7 14.Nc5 Bc5+=) 12.Qe2 Bd2 13.Nd2 ab5 14.Bb7 Ra4–/+; B) 11.a3 Ba5 (11...Bd2 12.Nd2 a6 13.a4 Nd7 14.Nb3 ab5+=; 11...Bc5 12.Bg2 a6 13.Nb3 Nd7 14.ba6 Ra6+=; 11...Bd6 12.Ne4 Nc8 13.Bg2 a6 14.ba6 Na6+=) 12.Bg2 a6 13.ba6 Na6 14.0-0 Nc5+=.

  9.Nbd2 Ne7 10.g3 Nd7 11.a3 (11.Qc2 Nc5 (11...Qa5; 11...a6; 11...Bf5) 12.a3 Ba5 13.Be2 Bh3 14.Rb1 0-0–/+) 11...Ba5 12.Rb1 (12.Be2 0-0 13.0-0 a6 14.a4 Qc7–/+) 12...Nc5 (12...0-0 13.Be2–/+ Bh3 14.Bf1 Bf5–/+) 13.Qc2 (better is 13.Nd4!? Bc8 (13...Bd2 14.Kd2 Bc4 15.dc4=) 14.N4b3 Bg4=) 13...0-0–/+ 14.a4 (14.Bc1 Rc8–/+ (14...Bc3–/+); 14.h3 a6–/+) 14...Bg4–+ 15.Ng1 (better is 15.Nh4!?–+) 15...e4! 16.f3 (16.de4 d3) 16...ed3 17.Qd1 Bh5 (17...Ne4 18.Bc1 Nc3 19.Qb3 Nb1 20.Qb1–+) 18.Ba3 (18.g4 Nf5! 19.gf5 Qe7 20.Kf2 Qe3 21.Kg2 Qg5 (21...Qd2?! 22.Qd2 Bd2 23.Bd4 Na4 24.Rb3–/+) 22.Kf2 Bd2–+ (22...Qd2 23.Qd2 Bd2 24.Bd4 Na4 25.Bd3+=)) 18...Ne4! 19.Bb4 (19.fe4 Bd2 (19...Bd1)) 19...Nc3 20.Qb3 (20.Qc1 Nb1 21.Qb1 Re8–+) 20...Bb4 21.Qb4 Re8 (21...Qe8 22.Kf2 Ned5 23.Qb2–+) 22.Kf2 Nb1 23.Qb1 Qa5 24.Ne4 (24.Qd3 Bg6 25.Ne4–+) 24...f5 (24...Qa4?! 25.Bd3 Qa3 26.Ne2–+) 25.Nf6 (25.Bd3 fe4 26.Be4 Qd2 27.Kf1 Bf7–+) 25...gf6 26.Qd3 Qc3 (26...Rad8 27.Ne2–+) 27.Qd1 (27.Nh3 Ng6 28.Qc3 dc3–+) 27...Qe3 (27...f4 28.Qd3–+) 28.Kg2 Ng6 (28...Rac8 29.a5–+) 29.c5 (29.Qc2 f4 30.Bd3 Re7–+) 29...Ne5 30.Ne2 (30.c6 bc6 31.bc6–+) 30...Bf3 31.Kh3 Qh6 0–1. Dzieniszewski,Andrzej – Lesnik, Poland, 1976.

  9.Nbd2 Nd7

  10.a3 A) 10...Bc5 11.Be2 a6 (11...Ne7 12.0-0 0-0 13.Ne4 a6 14.a4 Nf5=) 12.ba6 ba6 13.0-0 Ne7 14.Qa4 0-0+=; B) 10...Bd6 B1) 11.Be2 Nc5 (11...Ne7 12.Ne4 Nc5 13.Nc5 Bc5 14.Nd2 a6+=; 11...a6 12.Ne4 Be7 13.ba6 Qa5 14.Ned2 Ra6=; 11...f5 12.0-0 Qf6 13.Ne1 a6 14.ba6 Ra6=) 12.0-0 Ne7 13.Bc1 0-0 14.Nb3 a6+=; B2) 11.Ne4 Be7 (11...Qa5 12.Bc3 dc3 13.Nd6 Ke7 14.Ne4 f5=; 11...Nc5 12.Nd6 Qd6 13.Be2 Ne7 14.0-0 0-0+=) 12.Be2 Qa5 13.Nfd2 a6 14.ba6 ba6+=; C) 10...Bd2 11.Qd2 (11.Nd2) 11...Ne7 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Be2 Nc5 14.Rb1 Ne7=; 11...Nc5 12.Rb1 Ne7 13.Be2 0-0 14.0-0 Na4=; 11...Nh6 12.Be2 a6 13.ba6 Ra6 14.Rb1 Nc5=) 12.Be2 a6 13.ba6 Ra6 14.Rb1 Nc5+=; D) 10...Ba5 D1) 11.Rb1 g5 (11...Ne7 12.Be2 Qc7 13.0-0 Nc5 14.a4 0-0+=; 11...Qc7; 11...Rc8; 11...Qb6; 11...Bf5; 11...Nb6; 11...Nh6) 12.Be2 g4 13.Ng1 Nc5 14.f3 Nh6+=; D2) 11.Be2 a6 (11...Nh6 12.0-0 Nc5 13.Ne4 Ne4 14.de4 Qc7=; 11...Ne7 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Nb3 0-0+=; 11...Qc7 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Nb3 Ne7=) 12.ba6 Ra6 13.Rb1 Ne7 14.0-0 0-0+=; E) 10...Be7 11.Be2 Nh6 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.0-0 Nh6 14.Bc1 Qa8+=; 11...Qc7 12.0-0 Nh6 13.Re1 0-0 14.Nb3 Bd6+=) 12.0-0 0-0 13.Bc1 a6 14.ba6 Ra6+=.

  10.Be2 a6 11.ba6 Ra6 (11...ba6 12.a3 Bc5 13.0-0 Rb8 14.Rb1 Ne7+=) 12.0-0 Ne7 13.Ne4 Nc6 14.a3 Be7+=.

  10.Be2 Nc5 11.0-0 Bf5 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.a3 Bd2 14.Nd2 Ne7=; 11...Nh6 12.Rb1 Qa5 13.a3 Bd2 14.Nd2 0-0=; 11...Bc3 12.Bc3 dc3 13.Ne4 Ne4 14.de4 a6+=; 11...Ne7 12.Rb1 Qa5 13.a3 Bd2 14.Nd2 0-0=) 12.Qc2 Ne7 13.Rab1 Qa5 14.Nb3 Qa4+=.

  10.Be2 Rc8 A) 11.a3 Ba5 (11...Bd6 12.Ne4 Nc5 13.Nd6 Qd6 14.0-0 Ne7=; 11...Bd2 12.Qd2 Nc5 13.Rb1 Ne7 14.0-0 0-0+=; 11...Be7 12.0-0 Nh6 13.Bc1 0-0 14.Re1 Nc5+=; 11...Bc5 12.0-0 Ne7 13.Bc1 Qc7 14.Re1 0-0=) 12.0-0 Nc5 13.Re1 Ne7 14.Qc2 0-0+=; B) 11.0-0 Ne7 (11...Nc5 12.Rb1 Qa5 13.a3 Bd2 14.Nd2 Nh6=; 11...Nh6 12.Ne4 Nc5 13.a3 Ba5 14.Nc5 Rc5=; 11...Bc5 12.Ne1 Ne7 13.Bh5 g6 14.Bf3 Qc7=) 12.Qa4 Bc5 13.Ne4 Qb6 14.Bc1 0-0=.

  10.Be2 Ne7 11.0-0 (11.a3 Bc5 (11...Ba5 12.0-0 a6 13.ba6 Ra6 14.Nb3 0-0=; 11...Bd6 12.Ne4 Nc5 13.Nc5 Bc5 14.Nd2 a6+=) 12.0-0 a6 13.ba6 ba6 14.Qa4 Qc7+=) 11...0-0 (11...a6 12.ba6 ba6 13.Qa4 a5 14.a3 Bc5+=; 11...Nc5 12.Rb1 Qa5 13.a3 Bd2 14.Nd2 0-0=; 11...Rc8 12.Qa4 Bc5 13.Ne4 Qb6 14.Bc1 0-0=; 11...Qc7 12.Ne4 0-0 13.Rb1 Bd6 14.Bc1 Nf5=; 11...Ng6 12.Ne4 0-0 13.a3 Be7 14.Bc1 a6+=) 12.a3 (12.Ne4 Bc5 13.Bc1 a6 14.Rb1 Qc7=) 12...Bd6 (12...Bc5 13.Ne4 a6 14.a4 Qc7+=) 13.Ne4 Nc5 14.Nd6 (14.Nc5 Bc5+=) 14...Qd6 15.a4 b6 (15...a6 16.Re1+=) 16.Re1 (16.Ba3 a6=) 16...Ng6 17.Ba3 Nf4 18.Bf1 (18.a5 a6 19.Nd2 A) 19...ba5? 20.Ne4 Ne4 21.Bd6 (21.de4?! Qb6=) 21...Nd6 22.b6+–; B) 19...ab5+=) 18...Bc8 (18...a6 19.Bc1+=) 19.Nd2 Nfe6 (19...Bf5 20.Qf3 Qe6 21.Bc5 bc5 22.g3 Nh3 23.Bh3 Bh3 24.Ne4=) 20.Ne4 Qc7 21.Nc5 Nc5 22.g3 (22.Be2 Bb7=) 22...Bb7 23.Bc5 Qc5 24.Bg2 Bg2 25.Kg2 a5 26.Qb3 Rfe8 (26...f5 27.Qa3 Rac8 28.f4+=) 27.Qa3 (27.Ra2 Re6=) 27...Rac8 28.Qc5 Rc5 (worse is 28...bc5 29.Re4+=) 29.f3 f5 30.Re2 e4 31.fe4 fe4 32.Rae1 (32.Re4 Re4 33.de4 Kf7=) 32...e3+= 33.Rf1 Rf8 34.Rf4 (34.Rf8 Kf8 35.Kf3 Re5+=) 34...Rf4–/+ 35.gf4 g5 (35...Rf5 36.Kg3–/+) 36.fg5 Rg5 37.Kf3 Re5 38.Rg2 Kf7 39.Ke2 h5 40.Rg3 Rf5 41.Rf3? (better is 41.Rh3 Rf2 42.Ke1+=) 41...Rf3–+ 42.Kf3 Ke6 43.c5 ½–½. Franke – Naumann, corr DDR, 1984.

  10.Be2 Nh6 A) 11.a3 Be7 (11...Bc5 12.0-0 0-0 13.Ne4 a6 14.ba6 Ra6+=; 11...Ba5 12.0-0 Nc5 13.Ne4 Ne4 14.de4 Rc8=; 11...Bd6 12.0-0 Nc5 13.Bc1 0-0 14.Re1 Qc7+=) 12.0-0 0-0 13.Bc1 a6 14.ba6 Ra6+=; B) 11.0-0 a6 12.ba6 Ra6 13.Ne4 0-0 14.Bc1 Nf5+=.

  6.bc6 Nc6

  7.Bb5 a6 8.Be2 A) 8...Qb6 9.Qc1 Rc8 10.0-0 Qc7 11.c4 e4 12.cd5=; B) 8...Rc8 9.0-0 (9.Nc3 Bd6 10.0-0 Nge7 11.a4 0-0 12.Ba3–/+) 9...Bd6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nge7 12.c3+=; C) 8...Nh6 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.c4 e4 12.Nfd2=; D) 8...b5 9.0-0 Bd6 10.d4 e4 11.Nfd2 Nge7 12.a4+=; E) 8...Nge7 9.Nc3 e4 10.Ng1 b5 11.a3 Nf5 12.Nh3+=; F) 8...Bd6 9.0-0 Qc7 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nge7 12.c4+=.

  7.Bb5 Qb6 8.a4 a6 9.Bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 (10...c5 11.d4+=) 11.Na3 (11.Ra3 Bg4+=) 11...Ne7 (11...Qa5 12.0-0+=) 12.0-0 Bg4 (12...0-0 13.d4+=) 13.h3 Bh5 14.g4 (14.d3 Qa5+=) 14...Bf7 15.Rb1 (15.d4 Qc7+=) 15...Qa5–/+ 16.c3 h5 17.Kg2 (17.g5 e4 18.gf6 gf6–+ (18...ef3 19.fe7 Be6 20.Qf3 Qa4 21.Qg3+=)) 17...hg4–+ 18.hg4 Be6 19.Nh2 c5 20.Rh1 Bd7 21.Ra1 Rh4 22.f3 (22.Nb1 c4–+) 22...Kf7 (22...Rb8 23.Qe1 Rh6 24.c4–+) 23.Nf1 (23.c4 d4–+) 23...Rh1 24.Kh1 Qa4 25.Qa4 Ba4 26.Kg2 Rb8 (26...Ke6 27.c4–+) 27.Rb1 (27.Nc4 Bb5 (27...dc4?! 28.Ra4 Rb6 29.Rc4=) 28.Nd6 Ke6 29.Nb5 ab5 (29...Rb5?! 30.Ra6 Kf7 31.f4+=) 30.Ra6 Kf7–+) 27...Rb1 28.Nb1 e4 (28...Bc2 29.Na3 Bd3 30.Ng3–+) 29.f4 (29.Na3 Nc6 30.fe4 de4–+) 29...g5 (29...Bd1 30.c4 Bg4 31.Nc3–+) 30.f5 (30.fg5 fg5 31.c4 Bc6–+) 30...Bd1 31.Kg3 (31.Nh2 Nc6–+) 31...Nc6 32.Na3 Ne5 33.Nh2 Nc4 34.Nb1 (34.Nc4 dc4 35.Kf2–+) 34...Bc2 35.Kf2 Bb1 36.Nf1 Bd3 (36...Bd3 37.Ng3 a5–+) 0–1. Hasler,Ulrich – Bendig,Frank, CiF, 2004.

  7.Bb5 Qb6 8.Nc3 d4 (better is 8...a6 9.Bc6 Qc6+= 10.a3 b5 11.d4 e4 12.Nd2–/+; 8...Bd6 9.Rb1 (9.a4; 9.Qc1) 9...Nge7 10.Be2 Qd8 11.Nb5 0-0 12.Nd6+=) 9.ed4+/– a6 (9...ed4 10.Qe2 Kf7 11.Na4 Qc7 12.0-0+/–) 10.d5 Bd7 (10...ab5 11.de6 Na5 12.Qe2+/–) 11.dc6 bc6 12.Bc6 (12.Ba6+/–) ½–½. Lorentzen,Oystein – Baerschneider,Alfred, corr 3GMMsemi–03, 1998.

  7.Bb5 Nh6 8.Nc3 (8.0-0) A) 8...a6 9.Ba4 (9.Be2 Bd6 10.0-0 b5 11.Rc1 0-0 12.a3–/+; 9.Bc6) 9...b5 10.Bb3 b4 11.Ne2 Na5 12.Ba4+=; B) 8...Be7 9.0-0 (9.a3; 9.Rb1; 9.a4; 9.Be2; 9.h3; 9.Ba4) 9...a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 b4 12.Ne2+=; C) 8...Bd6 9.0-0 (9.Rb1; 9.Ba4; 9.e4; 9.a3; 9.Rc1; 9.a4) 9...0-0 10.Ba4 e4 11.Ne1 Na5 12.Nb5+=.

  7.Nc3 Rc8 8.Bb5 (8.Be2 e4 9.Ng1 Nh6=) 8...a6 9.Ba4 (9.Be2 Bd6+=) 9...b5 10.Bb3 Na5 11.0-0 (11.e4 Nc4 12.Bc4 dc4+= (worse is 12...bc4 13.Nd5 Bd5 14.ed5=)) 11...Nb3 (11...Nc4 12.Bc4 Rc4 13.d4+=) 12.ab3 Qb6 (12...Qd6 13.Qe2+=) 13.d4 (13.Qe2 Rc6=) 13...e4+= 14.Ne1 (14.Nd2 Bd6+=) 14...Bd6 15.f3 (15.Ne2 Nh6+=) 15...ef3 (15...b4 16.Ne2 Nh6 17.Qd2+=) 16.Qf3 Ne7 17.Qh5 (17.Nd3 b4 18.Na4 Qb5=) 17...Bf7 18.Qg4 0-0 19.Ne2 Bg6 (19...b4 20.Rf2–/+) 20.Rc1 (20.c3 Rc6+=) 20...Bb8 (20...Qc6 21.Nd3–/+) 21.Nf4 (21.Nd3 Qd6 22.Qh3 b4+=) 21...Qd6 (21...Bf5 22.Qe2+=) 22.g3 (22.Ned3 Bf5 23.Qh5 g6–/+) 22...Bf5–/+ 23.Qe2 Rfe8 24.Ned3 Be4 (24...Qc6 25.Nc5+=) 25.Nc5= Nf5 26.c4 dc4 27.bc4 Bc6 Exerts pressure on the backward pawn (27...Ba8 28.cb5 Ne3=) 28.Ng2? (28.Nfe6 A) worse is 28...Re6 29.Rf5 Re7 30.Ra1= (worse is 30.Na6 Bd7 31.Rc5 Qa6–/+); B) 28...Bd7 29.Nd7 Qe6–/+) 28...g6 (better is 28...Nd4!? 29.Bd4 Qd4 30.ed4 Re2–/+) 29.Qg4= Bg2 (29...Nh6 30.Qh3 Nf7 31.cb5+=) 30.Rf5 Bh3 (30...Bc6!? 31.Rcf1 Bd7 (31...bc4 32.Rf6 Qd5 33.Rg6 hg6 34.Qg6 Kh8 35.Qh6 Kg8 36.e4+–) 32.Nd7 Qd7–/+) 31.Qh3+= gf5 32.Qf5 Rc7 (32...Qe7 33.e4 bc4 34.Rc4=) 33.Ne4+= Attacking the isolated pawn on f6 33...Re4 34.Qe4 Rc4 35.Rc4 bc4 36.Qe8 (better is 36.d5!?+/–) 36...Kg7= 37.Qa4 (37.d5 Ba7 38.Qe4 a5+=) 37...Qe6 38.Kf2 (38.e4 Qe4 39.Qc4 a5=) 38...Qf5 (better is 38...Qh3 39.Kg1 Bg3 40.hg3 Qg3 41.Kf1 Qf3 42.Ke1 Qe3 43.Kf1 c3 44.Qd7 Kh6–/+) 39.Ke2? (better is 39.Kg2+=) 39...Qd3–+ 40.Kf3 (40.Kf2 Qd2 41.Kf1 Qb2 42.Qd7 Kh6 43.Qh3 Kg5 44.Qh4 Kf5 45.Qh7 Ke6 46.Qg8 Kd6 47.Qd8 Kc6 48.Qf6 Kb5–/+) 40...Qf5 41.Ke2 ½–½. Batchelor,Guy J (1880) – Birkin,Mark H (1955), ECF Counties Finals, 2014.

  7.Nc3 Bd6+=.

  7.Nc3 Nh6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nb1 (10.a3 Rc8+=) 10...e4 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Nf5 13.Bb2 Qc7 (13...Qb6 14.Ba3+=) 14.Na3 (14.Ba3 Ba3 15.Na3 Rac8+=) 14...a6 (14...Bd6 15.h3–/+) 15.f3 (15.Bg4 b5–/+) 15...Bd6 16.f4 g5 (16...b5 17.Nb1–/+) 17.Bg4 (17.g3 gf4 18.gf4 d4–/+) 17...gf4 18.Bf5 (18.Kh1 b5–/+) 18...Bf5 19.ef4?? (better is 19.Qh5 Be6 20.Qh4–+) 19...Qb6–+ 20.Kh1 Qb2 21.Qh5 Be6 22.f5 (22.Rab1 Qa3 (22...Ba3?! 23.Rb2 Bb2 24.Rb1–+) 23.Rb7 Rf7 24.Rf7 Bf7 25.Qg4 Kh8–+) 22...Bd7 (22...Bc8 23.Qg4 Kh8 24.Nc4 dc4 25.Qe4–+) 23.Qg4 (23.Rfb1 Qa3 (23...Ba3?! 24.Rb2 Bb2 25.Re1–+) 24.Rb7 Rf7–+) 23...Kh8 (23...Kh8 24.Rab1 Qa3 25.Rb7 Rad8–+) 0–1. Wurm,Tamas – Bendig,Frank (2370), TE.2004.P.01707, 2004.

  7.d4 e4 8.Nfd2 Bb4 9.c3 Ba5 10.Nb3 Nge7 11.Nc5 Qc8 (11...Bc8 12.Bb5+=) 12.Ne6 Qe6 13.Nd2 0-0 14.Rc1 f5 15.g3 (15.Qb3 Rab8+=) 15...a6 16.Nb3 b5 17.Nc5 Qg6 (17...Qg6 18.a4 Rfb8+=). Lach,Zdzislaw (2000) – Mostowik,Daniel (2000), corr 1AMM Poland, 1991.

  7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.c4 Nf6 10.Nc3 Bb4 11.Nd5 Nd5 12.cd5 Bd5 13.a3 Ba5 14.Rc1 Qg5 15.Rc5 Rd8 16.g3 b6 17.Rd5? (better is 17.Rc1!?+=) 17...Rd5–+ 18.Qa4 Qf6 19.Bc4 Rd6 20.Ke2 Ke7 21.Rd1 Rc8 22.Ba6 Rc7 23.Nc4 Rd5 24.Qb3 (24.Bb5 Qh6 25.Rc1 a6 26.Na5 ab5 27.Nc6 Rc6 28.Qa7 Rd7–+) 24...Qf7–+ 25.Rc1 Kd8 (25...Nb8 26.Na5 Rc1 27.Bc1 Na6 28.Nc6 Kd6 29.Ne5–+) 26.Na5 (26.Kf1 Nb8 27.Bb5 a6+=) 26...Na5–+ (26...Ra5?! 27.Qf7 Rf7 28.Bc4–/+; 26...ba5?! 27.Bc4 Qh5 28.Ke1=) 27.Rc7?? (better is 27.Qb4–+) 27...Qh5 (27...Nb3?? 28.Rf7 Rd7 29.Rf5+–; 27...Kc7?! 28.Qc3 Kd8 29.Qc8 Ke7 30.Bc3–/+) 28.Ke1 Nb3 29.Rc8 (29.Rg7 Qh2 30.Bc4 Qg1 31.Ke2 f4 32.Rg8 Ke7 33.ef4 Nd4 34.Bd4 Rd4–+) 29...Kd7 30.Ra8 (30.Rg8 Qh2 31.Bc4 Qg1 32.Ke2 Qb1–+) 30...Na5 (30...Nc5 31.Ra7 Kc6 32.Bc4 Nd3 33.Kd2 Nb2 34.Bd5 Kd5 35.Rd7 Kc6 36.Rc7 Kc7 37.h3 Qd1 38.Kc3 Na4 39.Kb4 Kc6 40.d5 Qd5 41.Ka4 Qc4) 31.Ra7 Ke6 32.Bc8 (32.h4 Kf6–+) 32...Kf6 33.Ra6 (33.Rd7 Rb5 34.Rd6 Kf7 35.Rd7 Ke8 36.Bc1–+) 33...Rb5 34.Bc1 Qh2 35.a4 Qg1 36.Kd2 Nb3 0–1. Savitski,A (1990) – Chu Wei Chao (2175), 6th Dvorkovich Cup, 2011.

  7.Be2 Bd6 8.0-0 Qb6 9.Qc1 a6 10.d4 e4 11.Nfd2 f5 12.c4 Bb8 13.cd5 Bd5 14.Bc4 Nge7 15.Ba3 Qc7 16.g3 h5 17.Nc3 Bc4 18.Nc4 h4 19.Ne2 Nd5 20.Nd6 Kd7 21.Nf5 b5 22.Bd6 Qb6 23.Bb8 Rab8 24.Qc5 Qc5 25.dc5 h3 26.Nfd4 Ne5 27.Rfc1 Nd3 28.c6 Kd6 29.Rc2 g5 30.Nc3 Rhf8 31.Ne4 Ke5 32.Ng5 N5b4 33.Rd2 Nc5 34.Ndf3 Kf5 35.Nh3 Kg4 36.Kg2 Ne4 37.Rd4 Rbe8 38.Rb4 1–0. carocan (1730) – cienkagumka (1750), internet, 2013.

  7.Be2 Bd6 8.0-0 Nge7 9.d3 Qb6 (9...0-0 10.c4+=) 10.Qc1 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qc5+=) 10...0-0 11.Nbd2 Rac8 12.Ba3 Ba3 13.Qa3 Qb4 14.Qb4 Nb4 15.c4 dc4 16.Nc4? (better is 16.dc4 b6 17.a3+=) 16...e4!–+ 17.Nd4 (17.de4 Bc4) 17...ed3 18.Ne6 de2 (18...Rc4?! 19.Bd1 Rfc8 20.Rb1–/+) 19.Rfe1 Nc2 20.Nf8 Kf8 (20...Kf8 21.Nd6 Ne1 22.Re1 Rd8 23.Re2 Rd6–+; 20...Rc4?! 21.Ne6 Na1 22.Ra1–+; 20...Rf8?! 21.Rac1 Ne1 22.Re1–+; 20...Ne1?! 21.Re1 Kf8 22.Na3–+) 0–1. Law,Steve – Johansson,Mats, IECG, 2006.

  7.Be2 Bd6 8.0-0 Nge7 9.d4 e4 10.Nfd2 Qc7 11.c4 Bh2 12.Kh1 h5 13.Nc3= f5 14.cd5 Nd5=+ 15.Nd5 Bd5 16.g3 h4–+ 17.g4 f4 18.ef4 e3 (18...e3 19.Bf3 ed2 20.Qe2 Ne7 21.Bd5 Rd8–+) 0–1. tanto – thefrench, net–chess.com, 2001.

  7.Be2 Bd6 8.Nc3 Nge7 9.d3 Qb6 10.Qb1 0-0 11.0-0 Qa5 12.a3 Rac8 13.Nd2 Nb8 14.Nb3 Qb6 15.d4 Nd7 16.e4 ed4 17.Na4 Qc6 (better is 17...Qc7!? 18.Nd4 Bf7–/+) 18.Nd4= Qa4 19.Ne6 Rfe8 (worse is 19...Rc2 20.Bd1 (worse is 20.Nf8 Re2 21.Nd7 Qd7+=) 20...Rfc8 21.Bd4+/–) 20.Nd4 a6 (20...de4? 21.Bb5 Qa5 22.Bd7 Bh2 23.Kh1+–) 21.ed5 Nd5 22.Qa2 N7b6 23.Bf3 Qc4 24.Qb3 Be5 25.Rad1 Rc7 26.Rd2 g6 27.g3 Ree7 28.Rfd1 Kf7 29.a4 Red7 (29...Qb3!? 30.cb3 Nc3=) 30.a5+= Na4 31.Qc4 (31.Nb5! Qb3 32.cb3 Nb2 33.Nc7 Nd1 A) 34.Bd1?? Bc7 (34...Rc7?! 35.Rd5 Ke6 36.Rd8+=) 35.Bf3 Ke6–+; B) 34.Nd5=) 31...Rc4= 32.Nb3 Nb2 (32...Bb2? 33.Bd5 (33.Rd5?! Re7=) 33...Rd5 34.Rd5+–) 33.Rd5 Re7 34.R1d2 Rc3 35.Bg2 (35.Be2 Rc8 36.Bf3 Ke8=) 35...Nc4 36.Re2 Bd6 37.Re7 Ke7 38.Rd3 Rc2 39.Bb7 Ra2 Exerts pressure on the isolated pawn 40.Rd5 Rb2 (better is 40...Ke6!?=) 41.Ba6+/– Ne5 42.Nd4 Rd2 (42...h5 43.Be2+–) 43.Bb7 Rd1 44.Kg2 Ra1 (44...Rc1 45.a6 Ra1 46.a7 Ra7 47.Re5 Be5 48.Nc6 Kd6 49.Na7+–) 45.a6 Bb8 (45...h6 46.a7! Ra7 47.Re5 Be5 48.Nc6 Kd6 49.Na7+–) 46.f4 Nc4 (46...Nd7+–) 47.Nc6 Ke6 48.Rd4 (48.Nb8?! Ne3 49.Kf3 Nd5=) 48...Ne3 49.Kf3 Nf5 (49...Nf1 50.Nb8 g5 51.g4+–) 50.Bc8 1–0. Maslov,Mikhail (2325) – Vorobjov,Denis S (2240), Kostroma Volga Cup, 2007.

  7.Bb5 Bd6

  8.0-0 a6 9.Bc6 (9.Ba4; 9.Be2) 9...bc6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Bg4 12.h3+=.

  8.0-0 Rc8 9.d4 (9.Ba3; 9.Nc3; 9.Qe2; 9.a3; 9.a4) 9...e4 10.Nfd2 a6 11.Bc6 Rc6 12.c4+=.

  8.0-0 Nge7 9.Ba3 a6 10.Bd6 Qd6 11.Bc6 Nc6 12.a4+=.

  8.0-0 Nge7 9.d4 e4 10.Nfd2 0-0 11.a3 Qb6 12.a4 a6–+ 13.Ba3 Ba3 14.Na3 ab5 15.Nb5 Nb4 16.Nb3 Rfc8 17.Nc5 Na6 18.Ne6 Qe6 19.Qd2 Rc4 20.Rfb1 Nc7 21.h3 Nb5 22.Rb5 Rca4 23.Rab1 Ra1 24.Rb7 Rb1 25.Rb1 Qc6 26.c3 Ra3 27.Rc1 Nc8 28.Qb2 Ra4 29.Qb3 Rc4 30.Kf1 Nb6 31.Ke2 Na4 32.Qb8 Kf7 33.Kd2 Rc3 34.Qa7 Kg6 35.Rc3 Qc3 36.Kd1 Nb2 37.Ke2 Qd3 38.Ke1 Qd1# 0–1. yoyo – MaedchenFuerAlle, caissa.com, 2007.

  8.0-0 Nge7 9.d4 (9.Nc3 0-0+=) 9...e4 (9...0-0 10.Ba3+=) 10.Nfd2 0-0 (10...Qc7 11.Qh5 Bf7 12.Qh4+=) 11.c4 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 Qd6+=) 11...a6 (11...Qc7 12.Qh5 a6 13.Bc6 bc6 14.c5+–) 12.Bc6 Nc6 (12...bc6 13.Ba3 Bc7+= (worse is 13...dc4 14.Bd6 Qd6 15.Ne4+=)) 13.Ne4 (13.cd5 Bd5 14.Nc3 Qa5+/–) 13...dc4?? (better is 13...de4 14.d5 Qb6–/+) 14.d5+= (worse is 14.Nd6 Qd6 15.Ba3 Nb4=) 14...Bh2 (14...Be5 A) 15.de6 Bb2 16.e7 Ne7–+; B) 15.dc6 Bb2 16.cb7 Qd1 (16...Ba1?! 17.ba8R Qa8 18.Nbc3+=) 17.Rd1 Ba1 18.ba8R Ra8+=; C) 15.Be5 Qd5 16.Qd5 Bd5 17.Nec3 Bg2 18.Kg2 fe5 19.Nd2+=) 15.Kh2 Qd6?? (better is 15...Bd5 16.Nbc3 Be4 17.Ne4 Qd1 18.Rfd1 Rfd8+=) 16.Nd6+– (16.Nd6 Rad8 17.de6+–) 1–0. Curado,Manuel – Markl,Dagoberto, corr. XIV T Portugal Prel, 1994.

  8.0-0 Nh6 9.Ba3 (9.d4; 9.Nc3; 9.a4; 9.d3; 9.a3; 9.Re1; 9.Be2) 9...0-0 10.Bd6 Qd6 11.Nc3 a6 12.Bc6+=.

  8.g3 Nge7–/+ 9.0-0 0-0 10.Bc6 Nc6–+ 11.Nc3 Rc8 12.Ne2 Bg4 13.Ne1 Bh3 14.Ng2 Qd7 15.Re1 Nb4–+ 16.c3? Nd3 17.Qb3 Ne1 18.Ne1 Qc6 19.Rc1 Qc4 20.Qc4 Rc4 21.Kh1 b5 22.Ng1 Bf5 23.Ne2 b4 24.Kg1 Bg4 25.Kf1 Be2 26.Ke2 a5 27.Nd3 bc3 28.Bc3 Rfc8 29.Nb2 R4c6 30.Na4 Bb4 31.Kd3? Kf7 32.Ke2? d4! 33.Bb2 Rc1 34.Bc1 Rc1 35.Nb2 de3 36.fe3 Rc2 (36...Rc2 37.Nc4 Rc4–+) 0–1. valpa – Zembla, playchess.de, 2003.

  7.Nc3 a6

  8.Be2 Bc5 9.0-0 Nge7 (9...Bd6 10.e4 (10.a4= Nge7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0-0 13.Qb1+=) 10...d4 11.Nd5 Bd5 12.ed5 Nb4 13.c3=; 9...Rc8 10.Rb1 (10.d4 Be7 11.Rb1 Nh6 12.de5 fe5 13.Ba1+=) 10...Qa5 11.Ne1 Nge7 12.Nd3 0-0 13.Nc5=; 9...Qa5 10.Ne1 (10.e4 Nge7 11.ed5 Nd5 12.Ne4 Rd8 13.Re1+=) 10...Nge7 11.Nd3 0-0 12.Nc5 Qc5 13.a4=; 9...b5 10.d4 Be7 11.e4 de4 12.Ne4 f5 13.Nc5=) 10.d4 Bd6 (10...Bb4 11.a3 Ba5 12.Na4 e4 13.Nd2=) 11.de5 fe5 (11...Be5 12.Nd4 Nd4 13.ed4=) 12.Ng5 Bg8 13.Bg4 Qb6 14.Rb1 g6? (better is 14...Qa5+=) 15.Nge4! Qc7 (15...de4 16.Qd6) 16.Nf6 Kf8 17.Nfd5 Nd5 18.Nd5 Qf7?? (better is 18...Bd5 19.Qd5 Kg7+–) 19.f4 Qd5 (19...e4 20.Nb6 Rd8 21.Bh8+–) 20.fe5 Ke8 21.ed6 Qd1 22.Rbd1 Bc4 23.d7 (better is 23.Rf4!? h5 24.d7 Kd8 25.Bh8 Kc7+–) 23...Kd8 24.Rf4 (24.Rf4 Kc7 25.Bh8 Rh8 26.Rc4+–) 1–0. marus2 – spok, internet, 2001.

  8.Be2 Bc5 9.Rb1 b5 10.0-0 (10.d4 Be7 11.de5 fe5 12.0-0 Nf6 13.a4+=) 10...Qa5 11.e4 d4 12.Nd5 Nge7 13.a4+=.

  8.Be2 Bc5 9.d4 A) 9...Bd6 10.de5 (10.e4 Qb6 11.Rb1 de4 12.Ne4 Bb4 13.c3+=) 10...fe5 11.0-0 e4 12.Nd4 Nd4 13.Qd4=; B) 9...Be7 10.0-0 (10.de5 fe5 11.0-0 Nf6 12.Ng5 Bf5 13.f4–/+; 10.Rb1 b5 11.de5 fe5 12.0-0 Nf6 13.a4+=) 10...e4 11.Nd2 b5 12.f3 f5 13.fe4=; C) 9...Bb6 10.0-0 e4 11.Nd2 Qd6 12.a4 Nge7 13.Ba3=; D) 9...Bb4 10.a3 (10.de5 fe5 11.0-0 Nf6 12.a3 Be7 13.Na2+=) 10...Be7 11.de5 fe5 12.0-0 Nf6 13.Na2+=.

  8.Be2 Bd6 9.0-0 A) 9...Nh6 10.a4 (10.Qb1 0-0 11.a4 e4 12.Ne1 f5 13.Ba3+=; 10.a3 b5 11.Qb1 e4 12.Ne1 Rc8 13.f3+=) 10...0-0 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Nf5 13.Qb1+=; B) 9...Nge7 10.a4 (10.Rb1 Qc7 11.Kh1 b5 12.a3 0-0 13.d4–/+; 10.a3 0-0 11.a4 Qc7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3+=; 10.Rc1 Qc7 11.Ne1 0-0 12.a4 f5 13.Nf3–/+; 10.h3 b5 11.e4 d4 12.Nb1 0-0 13.c3–/+) 10...Qc7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 b6 13.d4+=.

  8.Be2 Bd6 9.a3 Nge7 10.0-0 (10.a4 e4 11.Ng1 0-0 12.f3 Be5 13.Rb1–/+) 10...0-0 11.a4 e4 12.Ne1 Qc7 13.g3+=.

  8.Be2 Bd6 9.a4 A) 9...e4 10.Ng1 (10.Nd4 Nd4 11.ed4 Ne7 12.f3 ef3 13.Bf3+=; 10.Nh4 g5 11.Bg4 Bg4 12.Qg4 Nb4 13.Qh5–/+) 10...Nge7 11.f3 Qc7 12.fe4 Bh2 13.Bh5+=; B) 9...Nh6 10.0-0 0-0 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Nf5 13.d4+=; C) 9...Rc8 10.Ba3 (10.0-0 Nge7 11.Ba3 e4 12.Ne1 Be5 13.Bb2+=) 10...Ba3 11.Ra3 Qe7 12.Ra1 Nh6 13.0-0+=; D) 9...b6 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Nge7 12.0-0 0-0 13.Qb1+=; E) 9...Nge7 10.0-0 (10.Ba3 e4 11.Nd4 Nd4 12.ed4 Ba3 13.Ra3–/+; 10.Rb1 Qc7 11.h3 e4 12.Ng1 0-0 13.h4–/+) 10...b6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0-0 13.Qb1+=.

  8.Be2 Bd6 9.Rb1 Nge7 (9...d4 10.ed4 ed4 11.Ne4 Ba2 12.Ra1 Bd5 13.Nd6+=) 10.h3 (10.a3 0-0 11.a4 Qc7 12.h3 e4 13.Ng1–/+; 10.a4 Qc7 11.h3 e4 12.Ng1 0-0 13.Ba1–/+; 10.0-0 Qc7 11.h3 b5 12.Re1 Qa5 13.Ra1–/+; 10.d4 e4 11.Nd2 0-0 12.f3 Nf5 13.Nf1–/+) 10...b5 11.d4 e4 12.Nd2 0-0 13.0-0–/+.

  8.Be2 Bd6 9.Rc1 A) 9...Qc7 10.e4 (10.Rb1 Nge7 11.Nh4 0-0 12.a4 f5 13.d4–/+; 10.h3 Nge7 11.Rb1 b5 12.0-0 0-0 13.a3–/+; 10.Ng1 b5 11.Bg4 f5 12.Bh5 g6 13.Be2–/+) 10...de4 11.Ne4 Rd8 12.c4 Nh6 13.c5=; B) 9...Nge7 10.0-0 (10.a4 e4 11.Ng1 0-0 12.Rb1 Qc7 13.f3–/+; 10.a3 0-0 11.a4 Qc7 12.h3 e4 13.Ng1–/+) 10...Qc7 11.Ne1 0-0 12.a4 Rac8 13.h3–/+.

  8.Be2 Bd6 9.e4 A) 9...Nge7 10.Nd5 (10.ed5 Nd5 11.Ne4 0-0 12.0-0 Nf4 13.Re1+=) 10...Nd5 11.ed5 Bd5 12.c4 Be6 13.Qb1+=; B) 9...d4 10.Nd5 Bd5 11.ed5 Nb4 12.c3 Nd5 13.Bc4+=.

  8.Be2 e4 9.Ng1 A) 9...Bd6 10.Bg4 Bf7 11.f3 Qe7 12.fe4 de4 13.Bf5=; B) 9...Rc8 10.Rb1 b5 11.a3 Bd6 12.Bg4 f5 13.Nb5+=; C) 9...Qc7 10.Bh5 g6 11.Bg4 f5 12.Nce2 Bg7 13.Bg7=; D) 9...Nge7 10.f3 Bf5 11.fe4 de4 12.Bh5 g6 13.Be2=; E) 9...b5 10.Bh5 g6 11.Be2 b4 12.Nb1 d4 13.a3+=.

  7.Be2 Qb6

  8.Ba3 Ba3 9.Na3 Nge7 (9...e4 10.Ng1+=) 10.c3 (10.Rb1 Qa5 11.Nb5 0-0+=) 10...0-0 11.0-0 Rfc8 12.Rb1 Qc7 (12...Qa5 13.Qb3+=) 13.Qb3 Na5 14.Qb4 Nec6 15.Qb2 (15.Qh4 Qe7 16.Nc2 Qf7=) 15...a6 16.d3 b5 17.Nd2 Rab8 18.Rfc1 Qd6 19.Nc2 b4 (19...Nb7 20.Nb4 Nc5 21.Nf3+=) 20.cb4= Nb4 21.Nb4 Rc1 22.Qc1 Rb4 23.Rb4 Qb4 24.Bf3 (24.Nf3 Qb6=) 24...h6 (24...Qd6 25.d4=) 25.Kf1 (25.a3 Qb5 26.Qc2 Qc6=) 25...Qb5 (25...Qa4 26.a3+=) 26.Qc2= Nc6 (26...Nb7 27.Kg1=) 27.Qb3 (27.a4 Qb6=) 27...Qc5 (27...Nb4 28.Be2+=) 28.Ne4= Qc1 29.Ke2 Kh7 (29...Nd8 30.Qc3 Qb1 31.Nc5 Qa2 32.Qd2 Qd2 33.Kd2=) 30.Qc3= Qc3 (30...de4?? 31.Be4 f5 32.Qc1+– (32.Qc6 Qb2 33.Kf3 fe4 34.Qe4 g6–/+)) 31.Nc3 Nb4 (31...d4 32.Nd5=) 32.a3+= Nc2 33.Nd5 Na3 34.Nc7 Bc8 35.Bc6 (35.d4 Nb5 36.Nb5 ab5+/–) 35...Kg6 36.Kd2 (36.d4 a5+=) 36...Kf7= 37.Ne8 Be6 (37...Bf5 38.Kc3+=) 38.Kc3 (38.Kc1 f5+=) 38...Nb1 (38...f5 39.Nc7 Bc8 40.Kb2+/–) 39.Kc2+/– Na3 40.Kb2 Nb5 41.Bb5 ab5 42.Nd6 Ke7 43.Nb5 h5 (43...g5 44.Kc3+/–) 44.Kc3 g5 (44...h4 45.f3+/–) 45.Kb4 (45.f3 h4+/–) 45...h4 46.Kc5 (46.h3 Bd5 47.e4 Bb7+/–) 46...f5 (46...h3!? 47.gh3 Bh3+/–) 47.d4+– Bd5?? (better is 47...ed4 48.ed4 f4+–) 48.Kd5 (48.Kd5 ed4 49.Nd4+–) 1–0. Hawk,June – Storgaard,Flemming, IECC, 1999.

  8.Ba3 e4 9.Nd4 Nd4–/+ 10.ed4 Qd4 (10...Ba3 11.Na3 Qd4 12.c3–/+) 11.c3 (11.Bf8 Kf8 (worse is 11...Qa1 12.Bg7 Ne7 13.Bh8+=) 12.Nc3 Qe5–/+) 11...Qb6–/+ 12.Bf8 Kf8 13.Na3 a6 (13...Ne7 14.Rb1 Qc6 15.Nb5+=) 14.Nc2+= Kf7 (14...Qd6 15.Nd4+=) 15.Rb1 Qc7 16.Nd4 Ne7 17.0-0 Bd7 18.Qb3 The backward pawn on b7 becomes a target 18...b5 19.d3 (19.f3 Kg6+=) 19...ed3 (19...Rhc8 20.Rfc1 f5 21.Qb2–/+) 20.Bd3+= Qd6 (20...Rac8 21.Rfc1+=) 21.Rfe1 g6 22.Re3 Nc6 (22...Rhe8 23.Rbe1+=) 23.Nc6 (23.Be4 Nd4 24.Bd5 Ne6 25.Ba8 Ra8–/+) 23...Bc6 24.Rd1 Kg7 (24...Rhe8 25.Rde1+=) 25.Qc2 (25.Be4 Rad8+=) 25...Rhg8 (25...Rae8 26.Rde1+=) 26.Rg3 Kf7 (26...Kh8 27.Rg4+=) 27.c4 (27.Rh3 h5=) 27...Rae8 (27...Rge8 28.Rh3 Kg7–/+) 28.h4 (28.cd5!? Qd5 29.a4+=) 28...Re5–/+ 29.cb5 Bb5 30.Bb5 ab5 31.Qb3 The isolani on d5 becomes a target 31...b4 (31...Qd7 32.Rgd3 Rd8 33.Rd4–/+) 32.Rgd3 Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 (32.Rg4 Rge8 33.Qb4 Qb4 34.Rb4 Re1 35.Re1 Re1 36.Kh2 Re2+=) 32...Rd8 (32...Rge8 33.g3 Rd8 34.Rd4+=) 33.Rd4 Attacking the isolated pawn on b4 33...Rde8 Threatening mate... how? 34.g3 Re1 (34...Qe6 35.Qb4 Rd8 36.a4=) 35.Re1 Re1 36.Kg2 Re5 37.Rb4 Qc5 (37...f5!?=) 38.Rb7+= Ke6 (38...Kg8 39.Qa4 Qc8 40.Qa7+/–) 39.Rb6 (39.Qa4 Re4 40.Qd7 Ke5 41.f4 Kd4 42.Qa4 Qc4 43.Qd1 Kc5 44.Rc7 Kd6 45.Rc4 Rc4 46.Qb3+–) 39...Kf7= 40.Rb7 (better is 40.a4=) 40...Ke6+– 41.Qa4 Threatening mate: Qd7. White gets kings attack (41.Rh7?! Re2 42.Qf3 Ra2+=) 41...Re4 42.Qd7 Ke5 43.Qh7 (43.f4 Rf4 44.gf4 Kf4+–) 43...Qc6 44.Rc7 Qb6 (44...Qa6 45.Qg6 Qe6 46.Qg7+–) 45.Re7 Kd4 46.Re4 Ke4 (46...de4 47.Qg6 Qc6 48.Qf5+–) 47.Qg6 Ke5 48.Qe8 (48.g4 Qe6+–) 48...Kd6 49.h5 Qb7 (49...d4 50.g4+–) 50.Qf8 (50.Kf3 Qb1 51.a4 d4+–) 50...Ke5 (50...Ke6+–) 51.Qe8?? (51.Qc5 Qa8 52.a3 Ke6+–) 51...Kd6 52.Qe2 d4 (52...f5 53.Qf3 Qh7 54.Qf4 Kc5 55.h6+–) 53.Qf3 Qg7 (53...Qf7 54.g4+–) 54.Qe4 (54.a4 Ke5+–) 54...Kc5 55.Qc2 (55.g4 Kc4+–) 55...Kb4 (55...Kd6 56.Kf3+–) 56.a3 Kb5 57.a4 (57.Kf3 Qb7 58.Qe4 Qd7+–) 57...Kb4 58.Qd2 Kc4 59.a5 d3 60.a6 Qe7 (60...Qh8 61.f3 Qb8 62.h6+–) 61.f3 Qa3 (61...Qa7 62.Qf4 Kb3 63.Qd6+–) 62.Qf4 Kc3 (62...Kb3 63.Qf6 Qa2 64.Kh3+–) 63.Qf6 Kc2 64.Qc6 Kd1 (64...Qc3 65.Qa4 Qb3 66.Qb3 Kb3 67.a7+–) 65.Qb7 (65.g4 d2 66.f4 Ke2 67.Qe8 Qe3 68.Qb5 Qd3 69.Qe5 Qe3+/–) 65...Qa2 66.Kh3 d2 67.a7 Qe6 (67...Ke2 68.a8Q Qa8 69.Qa8 d1Q+–) 68.g4 Ke1 69.a8Q d1Q 70.Qe4 Qe2 (70...Qe4 71.Qe4 Kf2+–) 71.Qe6 (71.Qe6 Qe6 72.Qe4 Qe4 73.fe4+–) 1–0. Metschan,Helmuth (1835) – Mazurkiewicz,Kazimierz (2040), Ruhr–ch Seniors 4th, 1997.

  8.Ba3 e4 9.Bf8 Kf8 10.Ng1 d4 11.ed4 Nd4=+.

  8.Qc1 0-0-0 9.Nc3 e4 10.Nd4 Nd4=+ 11.ed4 Qd4 12.Nb5 Qb6 13.Bd4 Bc5 14.Bc5 Qc5 15.0-0 d4–/+ 16.Qb2 a6 17.Na3 Rd7 18.Rab1 Qc7 19.f3 e3=+ 20.de3 de3–/+ 21.Bd3 Ne7 22.Rfe1 Qf4 23.Qb6=+ Ba2 24.Rb2 Bf7 25.Be4 Nd5 26.Bd5 Bd5 27.c4 Bc6 28.Qe3 Qe3 29.Re3 Rhd8 30.Rbe2 Rd3 31.Nc2 Re3–+ 32.Ne3 a5 33.Ra2 a4–+ 34.Nd5 Bd5 35.cd5 b5 36.Rc2 Kd7 37.Rc6 Ke7 38.Rc5 a3 39.Rb5 Ra8 40.Rb1 a2 41.Ra1 Kd6 42.Kf2 Kd5 43.Ke3 Kc4 44.Kf4 Kc3 (44...Kc3 45.g3 Kb2–+) 0–1. brentano – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2006.

  8.Qc1 Bd6 9.0-0 (9.Ba3 Be7+=) 9...Nge7 (9...Rd8 10.Nc3+=) 10.d4 (10.Ba3 Qd8+=) 10...Bg4 (10...e4 11.Nfd2+=) 11.de5 (11.c4 ed4 12.cd5 Nd5 13.ed4 Rc8+=) 11...fe5 12.h3 (12.c4 e4 13.Nd4 Be2 14.Ne2 Qc7 15.cd5 Nd5=) 12...Bh5 13.Re1 (13.c4 e4 14.Nd4 Be2 15.Ne2=) 13...0-0-0 (better is 13...0-0!?–/+) 14.Nbd2 (14.c4 Bb4 15.Ne5 Be1 16.Bh5 Rhf8+=) 14...Bg6 15.c4 (15.Nh4 Bf7=) 15...d4 16.ed4 ed4 17.Nb3 (17.Ng5 Rd7=) 17...Bb4 18.c5 Qc7 19.Nfd2 (19.Rd1 d3 20.Bf1 Bh5+=) 19...Rhe8 (19...Qf4 20.Bg4 Kb8 21.Nf3=) 20.Qc4 (20.a3 Ba5=) 20...Kb8 (20...Bd2 21.Nd2 Ne5 22.Qa4=) 21.Bf3 (21.a3 Bd2 22.Nd2 Na5=) 21...Bd2+= Black gets in control 22.Nd2 (22.Bc6 Nc6 (worse is 22...bc6 23.Nd2 Qd7 24.Nf3+/–; 22...Qc6?! 23.Nd2 Qf6 24.Ne4 Be4 25.Re4=) 23.Re8 Be8 24.Nd2 Bf7+=) 22...Ne5 23.Qb4 (23.Re5 Qe5 24.Nb3=) 23...Nd3–/+ (23...Nf3?! 24.Nf3 Nc6 25.Qd2=) 24.Re6?? (better is 24.Qb5 Ne1 25.Re1–/+) 24...Nb2 (better is 24...Nb4 25.Nb3 Qf4–+) 25.Qb2+= Nf5 26.Rc6 (26.Re8 Be8 (26...Re8? 27.Rb1+–) 27.Nb3 Bc6 28.Bc6 Qc6+/–) 26...Qf7 27.Nc4 (better is 27.Ra6! Nh4 28.Rd6+=) 27...Nh4–/+ 28.Nd6 Nf3 29.gf3 Qd7 30.Ra6 (30.Ne8!? Qc6 31.Nd6–/+) 30...Re5–+ 31.Ra5 (31.Rc1 Rf8 32.Qd2–/+) 31...Rg5 32.Kh2 Rh5 Do you see the mate threat? 33.h4? (33.Kg1 b6! 34.h4 Rh4 35.Ra7 Qa7 36.Rc1–+) 33...Rh4 34.Kg1 Be4 (better is 34...b6 35.Ra7 Qa7–+ (35...Ka7?! 36.Qb6 Ka8 37.Qa5 Kb8 38.Qb6 Ka8 39.Qa5 Kb8 40.Qb6 Ka8=)) 35.Ne4= Qh3 The mate threat is Qh1 36.Ng3 Qh2 37.Kf1 Qh3 38.Kg1 Qh2 0–1. Krolik,Z (1775) – Plonka,T, corr Otrocki mem 3th Poland, 1999.

  8.Qc1 Rd8 9.Nc3+=.

  8.Qc1 Nh6 9.0-0 Bd6 10.d3 0-0 11.Nbd2 Rac8 12.Rb1 Qa6 13.a3 e4 14.de4 Qe2 15.ed5 Bd5 16.Bd4 Ng4 17.h3 Nd4 18.ed4 Bf3 19.Nf3 Rc2 20.Qe1 Nh6 21.Qa5 Qa6 22.Qd5 Rf7 23.Rfe1 Qc6 24.Qe6 Ba3 25.Rb3 Qe6 0–1. fjanusz52 – kmicic11, internet, 2013.

  6.d3 Qa5

  7.Bc3 Qa4 8.Bd2= d4 9.c3 Qb5 10.cd4 (10.ed4 Qb2 11.d5 Bd5–/+) 10...cd4 11.ed4 ed4 (11...Qd7 12.de5 Nc6 13.Nc3=) 12.Nd4 (12.Qe2 Qd5 13.Nd4 Kf7 14.Ne6 Qe6+=) 12...Qe5+= 13.Qe2 Qe2 (13...Bd7 14.Nc3+=) 14.Be2 ½–½. Chashchev,Sergey (2305) – Soshnikov,Mikhail (2310), Memory of Alexei Molozhay, 2009.

  7.Bc3 Qa4 8.Bd2 d4 9.ed4 cd4 10.c3 Qd1 11.Kd1 Bc5+=.

  7.Bc3 Qb5 8.d4 Qa4 9.de5+=.

  7.Bc3 Qb6 8.a4 (8.d4 cd4 9.ed4 e4 10.Nfd2 Bd6 11.Nb3+=) 8...Bd6 9.a5 Qc7 10.Be2 Ne7 11.0-0+=.

  6.d3 Bd6

  7.a4 Ne7 8.Be2 Nd7 9.Nbd2 0-0 10.0-0 Ng6 11.c4 d4 (11...Qe7 12.e4 dc4 13.dc4+=) 12.a5 f5 13.a6 b6 14.g3 (14.Re1 Qf6=) 14...Nf6 (14...Qf6 15.Qc2=) 15.Ng5 Bd7 16.Bf3 Rb8 17.Bg2 Ng4 (17...de3 18.fe3 f4 19.Nde4+=) 18.Bd5+= Kh8 19.Nf7 Rf7 20.Bf7 de3 21.fe3 Ne3 22.Qh5 Nf8 23.Nf3 (23.Rf3 f4 24.h3 Qe7+–) 23...Qf6 (23...Nf1 24.Rf1 Qf6 25.Re1+/–) 24.Ng5 (better is 24.Rfe1 g6 25.Qg5 Qg5 26.Ng5+/–) 24...Nf1+= 25.Nh7 Threatening mate: Nxf6 25...Ng3 (25...Nh7 Theme: Deflection from g6 26.Bg6) 26.hg3 Qh6 27.Nf8 (27.Qh6 gh6 28.Nf6 Rd8+=) 27...Qh5–/+ 28.Bh5 Rf8 29.Kf2 Rf6 (29...Kg8!?–/+) 30.Re1= f4 31.Be5 fg3 32.Kg2 Re6 (32...Be5 33.Re5 Bf5 34.Be2=) 33.Bf7+= Threatening mate: Rh1 33...Rh6 34.Kg3 (34.Bg3? Bh3 35.Kh2 Be6 36.Kg2 Bf7 37.Bd6 Rd6–+) 34...Bf5 (34...Be5 35.Re5 Rh3 36.Kf4 Rh4 37.Ke3+/–) 35.Bd6= Rd6 36.Bd5 g5 (36...Kh7!?+=) 37.Re8 (37.Re5!? Bd7+–) 37...Kg7+/– 38.Re7 Kf6 (38...Kg6 39.Ra7 Bd3 40.Rb7+–) 39.Ra7 Bd3 (39...Be6 40.Be4 Bd7 41.Ra8 Bb5 42.cb5+–) 40.Rf7 Ke5 41.a7 Rd8 42.Rb7 (42.Rg7!? Kf6 43.Rd7 Rh8+–) 42...Bc4? (42...Ra8 43.Rg7 Rc8+–) 43.Bc4 (43.Bc4 Ra8 44.Kg4+–) 1–0. Ewert,Jerzy – Maciejewski,Roman, corr 1AMM Poland, 1992.

  7.Nc3 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nd7 10.Qd2 h6 11.a4 f5 12.e4 d4 13.Nb1 Qe8 14.Na3 f4 15.Kh1 g5 16.Nc4 Bc7 17.a5 Qg6 18.b6 ab6 19.ab6 Ra1 20.Ra1 Bb8 21.c3 g4 22.Nh4 Qg5 23.g3 f3 24.Bf1 Ng6 25.Ng6 Qg6 26.Bc1 Kh7 27.Ra8 Bc4 28.dc4 Nb6 29.Ra5 Bd6 30.Rb5 Be7 31.Ba3 Rc8 32.Qb2 Rc6 33.Kg1 Qe4 34.Rb6 Rc7 35.Qc1 Bg5 36.Qb2 d3 37.Rd6 d2 38.Bd3 d1Q 39.Bf1 Qee1 40.Rd1 Qd1 41.Qb6 Qd7 42.Bc5 Rc6 43.Qb5 Bd2 44.Bb4 e4 45.Qe5 Qe6 46.Qb8 e3 47.Qb7 Kg6 48.Bd3 Kg5 49.Be7 Kh5 50.Qb5 1–0. andrus9 – pantamed, internet, 2013.

  7.c4 d4 8.Nbd2 Ne7 9.a4 0-0 10.Be2 Kh8 11.0-0= Nd7 12.a5 Qe8 13.e4 Rb8 14.Re1 Ng6 15.Nf1 Bc7 16.Qd2 Nf4 17.Bd1 Qg6 18.g3 Bh3 19.Ba4 Rf7 20.Bb3 h6 21.Nh4 Qg5 22.Bc2 Rbf8 23.Qd1 a6 24.b6 Bg4?? 25.f3+– Bb6 26.ab6 Bh3 27.Kf2 Nb6+/– 28.Bc1 Qh5 29.Bf4 ef4 30.Ng2 fg3 31.Ng3 Qe5 32.f4 Qd6 33.Qf3 Qe6? 34.Nh4 Re8? 35.Ng6 Kg8 36.f5 Qd6 37.Qh5 Nc4 38.Bb3 Qb6 39.Bc4 Qb2 40.Ne2 Bf5 41.Qf5 Qd2 42.Qc5 Qe3 43.Kg2 b5 44.Qc6 Ref8 45.Bd5 Qg5 46.Ng3 Qg6 47.Ra6 Kh8 48.Rf1 Re7 49.Qb5 Qg5 50.Qc5 Rfe8 51.Qd4 Rd7 52.Rf5 Qd2 53.Kh3 Red8 54.Rf2 Qg5 55.Ra5 Rc7 56.Qb6 Rdc8 57.Be6 Rc5 58.Ra7 R5c6 59.Qb3 Qe3 60.Rfa2 Rc3 61.Qb5 Rd8 62.Bc4 Rc1 63.Qb7 Qg5 64.R2a5 Qg6 65.Bf7 Qh7 66.Bh5 Rc2 67.Qf7 Qg8 68.Qg6 Rd3 69.Rf7 Rdd2 70.Nf1 Rd3 71.Kh4 Rf2 72.Ra8! Rf4 73.Bg4 Rd8 74.Rd8 Rg4 75.Kg4 f5 76.ef5 Qd8 77.Qg7# 1–0. NN – SuperForte 5 Mhz, 1991.

  7.Nbd2 Ne7 8.c4 (8.Be2 0-0+=) 8...0-0 9.Be2 Nd7 (9...a6 10.ba6 Na6 11.0-0+=) 10.a4 (10.0-0 a6+=) 10...Qe8 (10...a6 11.0-0+=) 11.h4 (11.cd5 Nd5 12.0-0 Qg6=) 11...Rc8 (11...Qg6 12.h5 Qh6 13.Bc1=) 12.Nb3 (12.h5 Rd8+=) 12...Qf7 (12...d4 13.0-0+=) 13.Nfd2 (13.e4 d4+=) 13...Rfd8 (13...Rcd8 14.h5+=) 14.Rc1 ½–½. Franck,Mirko – Lueth,Knud, Neumuenster, 1999.

  6.d3 Nh6

  7.a4 Nf5 8.Nbd2+=.

  7.a4 g6 8.Be2= Bg7 9.0-0 0-0 10.c4 d4 11.e4 (11.a5 Nf5 12.Qd2 Bh6–/+) 11...Nd7 12.Nbd2 f5 13.h3 (13.ef5 Nf5 14.Ne4 h6=) 13...f4 (13...Qa5 14.Ng5 Qb6 15.a5+=) 14.Nh2 (14.a5 Qf6=) 14...a5 15.Ng4 b6 (15...Qg5 16.Nf3 Qh5 17.Nh6 Qh6 18.Rb1=) 16.Nh6 Bh6 17.Nf3 Bg7 18.Kh2 (18.Qc2 Qf6=) 18...g5 (18...Qf6 19.Qc2+=) 19.Rh1 Qf6 20.Kg1 h6 21.Nh2 (21.Kh2 Rad8=) 21...Qg6 (21...Rad8 22.Nf3+=) 22.Bh5 (22.Nf3 Rad8=) 22...Qh7 (22...Qf6 23.Be2=) 23.h4 Bf6 (23...gh4 24.Bg4 Qg6 25.Be6 Qe6 26.Nf3=) 24.Bg4 (24.hg5 Bg5 25.Nf3 Bf6=) 24...Qe7 (24...Bg4 25.Ng4 gh4 26.Nf6 Rf6 27.Rh3=) 25.Be6+= Qe6 26.Ng4 Bg7 (26...Kg7 27.hg5 (27.Nf6?! Qf6 28.hg5 Qg5+=) 27...Bg5 28.Qf3+=) 27.hg5+/– hg5 28.Qf3 Kf7 29.Kf1 (29.Rh7 Rh8 30.Rh3 Ke7=) 29...Rh8 30.Ke2 Nf6 31.Nf6 Bf6 32.g4 (32.Rh8 Rh8 33.Ke1 Ke8=) Ke7= ½–½. Sternik,Ryszard – Dziel,Jaromir, corr 1AMM Poland, 1991.

  7.Qd2 A) 7...Qb6 8.c4 (8.a4 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 Nd7 11.Na3+=; 8.Na3) 8...dc4 9.dc4 e4 10.Ng1 Nf7 11.Qc2=; B) 7...Bd6 8.Nc3 (8.e4 d4 9.c4 dc3 10.Nc3 0-0 11.Bc1+=; 8.Be2 e4 9.Ng1 0-0 10.Nc3 Be5 11.Rd1+=) 8...0-0 9.Be2 Qd7 10.0-0 Rd8 11.a4+=.

  7.Nbd2 Qa5 8.c4 a6 9.ba6 Ra6 10.cd5 Bd5 11.Be2=.

  7.Nbd2 a6 8.ba6 (8.a4 d4 9.c4 ab5 10.ed4 cd4 11.ab5+=; 8.Be2 ab5 9.d4 e4 10.Bb5 Nc6 11.Ng1+=; 8.d4 e4 9.Ng1 c4 10.ba6 Na6 11.Ne2–/+) 8...Na6 9.c4 Be7 10.Be2 0-0 11.Qb3=.

  7.Nbd2 Bd6 8.a4 (8.c4+= 0-0 9.Be2 a6 10.Qb3 d4 11.Ne4+=; 8.e4 d4 9.Nc4 a6 10.a4 0-0 11.Be2+=; 8.Be2 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1+=; 8.c3 0-0 9.Be2 a6 10.ba6 Na6 11.0-0+=) 8...0-0 9.Be2 b6 10.c4 a6 11.0-0=.

  7.Nbd2 Nd7 8.c4 (8.Be2; 8.a4; 8.c3; 8.e4) 8...Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qe7 11.Qb3=.

  7.Nbd2 Be7 8.Be2 (8.a4; 8.c4) 8...Qa5 9.c4 dc4 10.dc4 e4 11.Ng5=.

  7.Nbd2 g6 8.a3 d4 9.Qe2 Qd7 10.Rb1 a6 11.ba6=.

  7.Nbd2 g6 8.c3 Bg7 9.Qc2 0-0 10.Be2 Nd7 11.a4 f5 Black prepares e4 12.a5 (12.0-0 Qb6=) 12...e4+= 13.Ng1 ed3 14.Bd3 c4 15.Be2 Nc5 (15...f4 16.ef4 Rf4 17.Ngf3+=) 16.Ngf3 Bd7 (16...a6 17.b6+=) 17.Nd4= Nf7 (17...Ne6 18.Ne6 Be6 19.0-0=) 18.0-0 Ne4 19.Rfb1 (19.Ba3!? Re8 20.Ne4 fe4 21.Rfd1=) 19...Bd4 20.ed4 Re8 (20...Bb5!? 21.Ba3 Ned6=) 21.Ne4+= fe4 22.Bc1 Nd6 23.b6 (23.a6 ba6 24.ba6 Rb8+=) 23...ab6= 24.Rb6 (24.Bf4 Nb5 25.Qd2 ba5–/+) 24...Ra5 (better is 24...Qb6! 25.ab6 Ra1+=) 25.Ra5+= Qb6 26.Rd5 Be6 27.Re5 Qc6 (27...Qb3 28.Qb3 cb3 29.Ba3+/–) 28.Ra5 b6 29.Ra6 Ra8 30.Qa2 Ra6 31.Qa6 Bd5 32.Qa7 Qb7 33.Qb7 Nb7 (33...Bb7? 34.Bf4 Nf5 35.Bc4 Kf8 36.Bc7+–) 34.Kf1 Kf7 35.Bf4 Ke7 36.Bg4 h5 37.Bd1 (37.Bg5 Ke8 38.Bc8 Nd6=) 37...b5 38.h3 Na5 39.g4 (39.Bg5 Kd7=) 39...hg4 40.hg4 Nc6 41.Ke2 (41.Bg5 Kd7=) 41...b4+= 42.Kd2 b3 43.Kc1 Kf6 44.Kb2 Nd8 (44...g5 45.Bd6–/+) 45.Ka3 (45.Be5 Ke7+=) 45...g5 46.Bc1 (46.Be5 Ke7–/+) 46...Ne6 47.Be3 Nf4 48.Kb2 Nd3 49.Kb1 ½–½. Mroz,Antoni – Dziel,Jaromir, corr 1AMM Poland, 1991.

  7.Nbd2 g6 8.c4 a6 9.ba6 Na6 10.Be2 d4 11.e4=.

  7.Nbd2 g6 8.c4 d4 9.ed4 cd4 10.Ne4 (10.Be2 a6 11.ba6 Ra6=) 10...Bb4+= 11.Nfd2 f5 12.Ng3 0-0 13.Be2 Nd7 (13...a6 14.Qa4 Qa5 15.Qa5 Ba5 16.ba6 Na6 17.Ba3+=) 14.0-0= Qe7 15.a3 Bd6 16.Bf3 Nf6 17.Re1 Qc7 (17...Nf7!?=) 18.Bd4+/– Bc4 (18...ed4!? 19.Re6 Rae8 20.Re8 Re8+/–) 19.Nc4 (19.dc4?! ed4 20.Qb3 Nf7=) 19...ed4 20.Nd6 Qd6 21.Bb7 Rab8 22.Bc6 Nd5 23.Qb3?? (better is 23.Qd2 Nf7 24.Ne2+–) 23...Qc6!–+ 24.a4 (24.bc6 Rb6 (24...Rb3)) 24...Qd6 25.Qc4 a5 (25...Rbd8 26.Qd4 Nb4 27.Qa7–+) 26.Qd4 Rfd8 27.Rad1 Nb6?? (27...Qa3–/+) 28.Qa1 (28.Re8 Re8 29.Qd6 Nf7+–) 28...Qd4?? (28...Qb4 29.Qf6 Nd5 30.Qa1–+) 29.Qa2 (better is 29.Re8! Kg7 30.Qd4 Rd4 31.Rb8 Na4 32.Ra1+–) 29...Kh8 (29...Nf7 30.Ne2 Qa4 31.Qa4 Na4 32.Ra1–+) 30.Qd2 Ng4 31.h3 Ne5 32.Qa5 Nd3 (32...Na4?! 33.Re5 Qe5 34.Qa4 Rb5 35.d4+=) 33.Qd2? (better is 33.Re3 Nc4 34.Red3 Qd3 35.Rd3 Na5 36.Ra3–+) 33...Na4 (worse is 33...Qa4 34.Qc3 Kg8 35.Rd3 Rd3 36.Qd3+–) 34.Re3 (34.Qg5 A) 34...Rb5?? 35.Rd3 f4 36.Rd4 Rg5 37.Rd8 (37.Ra4?! fg3 38.fg3 Rd7+/–) 37...Kg7 38.Rd7 Kf8 39.Rb1+–; B) 34...Qf2 35.Kh2 Qb2 36.Re7+=; C) 34...Nab2 35.Rd2 Re8–+ (35...Ne1? 36.Rd4 Rd4 37.Qf6 Kg8 38.Qd4+–; 35...Rb5 36.Re7 Kg8 37.Nh5+–)) 34...Nac5 (better is 34...Nab2 35.Ne2 Qf6–+) 35.Ne2 Qh4 (better is 35...Qc4 36.Re7 Rb5–+ (36...Qb5?? 37.Qh6 Nf2 38.Qh7)) 36.Qc3+= Kg8 37.Red3 Nd3 38.Rd3? (better is 38.Qb3 Kf8 39.Rd3 Rd3 40.Qd3+=) 38...Rb5–+ 39.Rd8 Qd8 40.Nf4 Rb1 41.Kh2 Qb8 42.Qc4 Kg7 43.g3 Kh6 (better is 43...Qe5!? 44.Ne6 Kf6–+) 44.Ne6–/+ Qb4 (44...f4!? 45.Nf4 Qb3–/+) 45.Qc7= Rh1 46.Kh1 Qe4 47.Kh2 Qe6 48.h4 Qf6 49.Qc1 Kg7 ½–½. Liepert,Luise – Oweger,Elfi, Bayern–ch (Women), 1981.

  7.Nbd2 g6 8.Be2 d4 9.ed4 cd4 10.c3 dc3 11.Bc3=.

  7.d4 cd4 8.ed4 e4 9.Nfd2 Nf5 10.c4 dc4 11.Qg4=.

  7.d4 e4 8.Nfd2 c4 9.Be2 a6 10.a4 ab5 11.ab5–/+.

  7.Be2 Qa5 8.Bc3 Qa4 9.Bd2 Qb5 10.d4 Qb6 11.de5+=.

  7.Be2 Qd7 8.a4 (8.d4 e4 9.Nfd2 c4 10.a4 a6 11.Nc3+=; 8.Na3 Bd6 9.0-0 0-0 10.c4 a6 11.Qc2=) 8...Bd6 9.c4 0-0 10.cd5 Bd5 11.Nc3=.

  6.d4 cd4

  7.ed4 e4 8.Nfd2 Qa5 9.Be2 Bd6 10.c4 Ne7 11.Nc3 f5 12.c5 Bf4 13.Nb3 Qc7 14.Bc1 Bc1 15.Rc1=.

  7.ed4 e4 8.Nfd2 Bb4 9.a3 Ba5 10.Be2 Nh6 11.0-0 Qd6 12.f3 Nf5 13.Bc1? (better is 13.fe4!? Ne3 14.Qc1 Nf1 15.Qf1=+).

  7.ed4 e4 8.Nfd2 Bd6 9.c4 f5 10.cd5 Bd5 11.Bc4 Nf6 12.Bd5 Nd5 13.0-0 0-0 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Nd7 16.Qb3 Kh8 17.Nc4 Bc7 18.Rac1 Rc8 19.g3 f4 20.Ne5 Ne5 21.de5 e3 22.fe3 fg3 23.Rf8 Qf8 24.hg3 Qe7 25.Rf1 Qg5 26.Kg2 Be5 27.Be5 Qe5 28.Qf7 h6 29.Qf5 Qf5 30.Rf5 Rc2 31.Kf3 Ra2 32.Rf7 b6 33.Rb7 Ra5 34.e4 Rb5 35.Ra7 Kh7 36.Kf4 Kg6 37.g4 Rb4 38.Rb7 h5 39.gh5 Kf6 40.Rc7 b5 41.Rc6 Kf7 42.Kf5 Rb1 43.Rc7 Kf8 44.e5 Rf1 45.Kg6 Rg1 46.Kh7 Rg5 47.Rc8 Ke7 48.Rc7 Ke6 49.Rb7 Rh5 50.Kg7 Re5 51.Rb6 Kd7 52.Kf6 Rh5 53.Kg6 Rc5 54.Kf6 Kc7 55.Re6 Rc6 56.Rc6 Kc6 57.Ke5 Kc5 0–1. carpaticus (1760) – perseu2 (1905), internet, 2013.

  6.d4 e4

  7.Nfd2 c4 8.a4 Nh6 (8...a6 9.Ba3+=) 9.Be2 Bd6 (9...a6 10.ba6 Na6 11.0-0=) 10.f3 f5 11.0-0 Nd7 (11...a6 12.Nc3=) 12.c3 (12.Ba3 Bc7=) 12...Nf6 (12...ef3 13.Rf3 Qg5 14.h3+=) 13.Ba3 0-0 14.f4 (14.Qc1 Ba3 15.Na3 ef3 16.Rf3 Qa5+=) 14...Nf7 (14...Ba3 15.Ra3 a6 16.Qe1–/+) 15.h4 (15.Qc2 Ng4 16.Bg4 fg4+=) 15...Nh6 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.Bb4–/+) 16.g3 (16.Bd6 Qd6 17.Na3 Nhg4–/+) 16...Nhg4 17.Bg4 Ng4 18.Re1 h6 (18...Ba3 19.Na3 Qa5 20.Qc1–/+) 19.Nf1 (19.Bd6 Qd6 20.a5 Bd7–/+) 19...Ba3 (19...a6 20.Bd6 Qd6 21.Na3–/+) 20.Na3 g5 (20...a6 21.Qc2–/+) 21.hg5+= hg5 22.Nh2 (22.Nc2 Kg7–/+) 22...Nh2 23.Kh2 gf4 24.ef4 Kg7 25.Kg2 Rh8 26.Rh1 (26.Nc2 Qa5 27.Ra3 Rh6–/+) 26...Qa5 27.Qc2 Bf7 28.Rh8 (28.Kf2 Bh5+=) 28...Rh8 29.Rh1 (better is 29.Rg1!?–/+) 29...Rh1–+ 30.Kh1 Be8 31.Kg2 a6 32.ba6 (32.Nb1 ab5 33.ab5 Qb5–+) 32...ba6 33.Qb2 Qa4 (33...Ba4?! 34.Qb8+=) 34.Qb7 (34.Qb8 Kf7 (34...Qa3?! 35.Qe8 Qd6 36.Qc8–/+) 35.Qe5 Qa3 36.Qf5 Kg8 37.Qd5 Bf7 38.Qd8 Qf8 39.Qg5 Qg7 40.Qd8 Kh7–+) 34...Bf7 35.Qe7 Qe8 (better is 35...Qa5!? 36.Kf1–+) 36.Qa7?? (36.Qg5 Bg6 37.g4 fg4 38.f5+=) 36...e3–+ (36...e3 37.Qc7 Qe4 38.Kg1 e2–+) 0–1. Franke,Roland (1885) – Rudnik,Heinz (2100), Dresden Vdes op, 2000.

  7.Nfd2 c4 8.Nc3 Bd6 9.Nd5 (9.Be2!?+=) 9...Bd5–/+ 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Ne7 (better is 11...f5!?–/+) 12.Qh5 g6 (12...Ng6 13.Qf5 Be7 14.Qe4=) 13.Qh4 0-0 (13...Bb4 14.c3 Qc8 15.Qf6 Rf8–/+) 14.Qe4+= (worse is 14.Nd6 Qd6 15.0-0 Qe6–/+) 14...Bc7 (14...Qd7 15.Nd6 Qd6 16.Qb7+/–) 15.Qb7 Nd7 16.a4 (16.0-0 Nb6 17.Nb6 ab6+/–) 16...f5 (16...Nb6 17.Nb6 ab6 18.c4+/–) 17.0-0+/– Nf6 (17...Rb8 18.Qa7 Nc8 19.Qa6=) 18.Qf3 (18.Ne5 Ne4+/–) 18...Rc8 (18...Ng4 19.Ne5 Be5 20.de5+/–) 19.Ne5+/– Be5 20.de5 Ne4 21.Qe2 (21.Rfd1 Qa5 22.Qe2 Qc7+/–) 21...Qc7 22.Rfc1 (22.Bd4 Nd5+=) 22...Nc3= 23.Bc3 Qc3 24.Qd3 (24.e6=) 24...Rfd8 (better is 24...Qe5!? 25.a5 f4=) 25.Qc3+/– Rc3 26.Rd1 (26.a5 Kf7+/–) 26...Rd1 27.Rd1 Rc2 28.g3 ½–½. Van Esbroeck,Dirk – Sutkus, CiF, 1994.

  7.Nfd2 c4 8.Be2 a6 9.ba6 Ra6 10.f3 ef3 11.Bf3 Qb6 12.Bc3 Ne7 13.0-0 Nbc6 14.Bh5 Ng6 15.Bg4=+.

  7.Nfd2 c4 8.f3 f5 9.fe4 fe4 10.Qh5 Bf7 11.Qe5 Qe7 12.Qg3 Qf6 13.Be2 Bd6 14.Qh3 Nd7 15.Rf1 Qh6 16.Qf5 Ngf6 17.Nc3 Qh2 18.0-0-0 0-0-0 19.Rh1 Qg3 20.Nf1 Qg6 21.g4 Qf5 22.gf5 g6 23.fg6 hg6 24.Rh8 Rh8 25.a4 Rh1 26.Kb1 Be6 27.Ka2 b6 28.Ba3 Ba3 29.Ka3 Bh3 30.Ng3 Rd1 31.Nd1 Ng4 32.Bg4 Bg4 33.Nf2 Bf3 34.c3 Kd8 35.Kb2 Nf6 36.Kc2 Nh5 37.Nf1 g5 38.Kd2 g4 39.Ke1 g3 40.Nh3 Bg4 41.Ng1 Ke7 42.Nd2 Kf6 43.Kf1 Bd1 44.Kg2 Ba4 45.Ne2 Bb5 46.Ng3 Ng3 47.Kg3 Ba4 48.Kf2 Bc2 49.Ke2 a5 50.Nf1 a4 51.Kd2 Bd3 52.Ng3 a3 53.Kc1 a2 54.Kb2 Bb1 55.Nh5 Kg5 56.Ng7?? Kg4–+ 57.Ne6 Kf3 58.Nc7 Ke3 59.Nd5 Kf2 60.Ka1 e3 61.Ne3 Ke3 62.d5 Bf5 63.Ka2 Kd3 64.Ka3 Kc3 65.Ka4 Kd3 66.Kb5 c3 67.Kb6 c2 68.d6 (68.d6 c1Q 69.d7 Bd7 70.Ka7 Qc6 71.Kb8 Qb6 72.Ka8 Bc6) 1–0. elsh1403 – devo1 (1640), internet, 2011.

  6.Be2 Bd6

  7.0-0 Ne7 8.a4 0-0 9.Na3 Nd7 10.c4 d4 11.ed4 cd4 12.Ne1 Rc8 13.Rc1 Nc5 14.Bf3? e4 15.Bg4? f5 16.Bh3 Qd7 17.Bd4 Bh2! 18.Kh2 Qd4 19.f3 Rcd8 20.fe4 Ne4 21.Nf3? Qd6 22.Kh1 Ng3 23.Kg1 Nf1 24.Kf1 Qa3 25.Nh4 Bc4! 26.Rc4 Qd3 27.Qe2 Qe2 28.Ke2 g6 29.g4 fg4 30.Bg4 Rfe8 31.Be6 Kg7 32.Rc7 Kf6 33.Bc4 Nf5 34.Kd1 Nh4 35.Rb7 Nf3 36.d3?? Ne5 37.Kc2 h5 38.Ra7 h4 39.Rh7 g5 40.b6 Nc4 41.dc4 Ke5 42.b7 Kd4 43.Kb3 Rb8 44.a5 Re6 45.Kb4 h3! 46.a6 0–1. elsh1403 – brjh74 (1705), internet, 2011.

  7.0-0 Ne7 8.a4 0-0 9.d3 b6 10.c4 Nd7 11.Nc3 d4 12.ed4 ed4 13.Ne4 Bc7 14.Bc1 Ng6 15.Bd2 Nde5 16.a5 h6 17.ab6 ab6 18.Ra8 Qa8 19.Qb3 Qb8 20.Ra1? Nf3–/+ 21.Bf3 Bh2 22.Kh1 Bf4 23.Be1 Qe5 24.Ra6? Nh4 25.Be2 f5 26.g3 fe4 27.gh4 Qf6 28.f3 ef3 29.Bf3 Be3 30.Be4 Bf5 31.Bg2–+ Qg6 32.Qc2 Bd3 33.Qb2 Bc4 34.Kh2–+ Bf1 35.Bg3 Rf2 36.Bf2 Qg2 0–1. elsh1403 – agneto, internet, 2011.

  7.0-0 Ne7 8.d3 0-0 9.c4 Nd7 10.a4 a6 11.Nc3 Qc7 12.Qb3 dc4 13.dc4 Ng6 14.Rfd1 Rfd8 15.Ne4 Bf8 16.Rd2 Nb6 17.Rc1 Rd2 18.Nfd2 ab5 19.ab5 Be7 20.Rd1 Rd8 21.h3 f5 22.Ng3 Rd7 23.Nf3 Rd1 24.Qd1 Qd6 25.Qd6 Bd6 26.Nd2 Nh4 27.e4 f4 28.Ngf1 Ng6 29.f3 Ne7 30.Kf2 g5 31.Bd3 h5 32.Nh2 Kg7 33.Nhf1 Kf6 34.Nh2 Nec8 35.Nhf1 Be7 36.Nh2? Nd6–+ 37.Nhf1 Ndc4 38.Nc4 Bc4 39.Bc2 Bb5 40.Bb3 Bc6 41.Nd2 Bd7 42.Ke2 Be6 43.Bc2 c4 44.Bc3 Nc8 45.Nb1 b5 46.Kd2 b4 47.Ba1 Nb6 48.Bd1 c3 49.Kc2 Bc5 50.Be2 Bc4 51.Bc4 Nc4 52.Kb3 Ne3 53.Nc3 bc3 54.Bc3 Ng2 55.Kc4 Bd4! 56.Bb4 Ne1! 57.Kb5?? Nf3 58.Kc6 Ng1 59.Kd5 f3 60.Be1 Nh3 61.Kc4 f2 62.Bf2 Nf2 63.Kb3 (63.Kb3 h4 64.Ka3 h3 65.Ka2 h2 66.Ka3 h1Q 67.Kb4 Qb1 68.Ka4 Nd3 69.Ka3 Qb4 70.Ka2 Qb2) 0–1. elsh1403 – jirka67 (1700), internet, 2011.

  7.c4 d4 8.d3 Ne7 9.Nbd2 0-0 10.Ne4 a6 11.a4 a5 12.Ba3 b6 13.ed4 ed4 14.Nd4! cd4 15.Nd6+– Nd7 16.Ne4 Re8 17.0-0+– Qc7 18.Bf3 Rac8? 19.Nd6 Nc5 20.Ne8 Re8 21.Re1 Kf7 22.Qe2 Bf5 23.Bc6 Rd8 24.Bc5 bc5 25.Be4 Qd7 26.Bf5 Nf5 27.Qh5 Kg8 28.Re4 g6 29.Qf3 Re8 30.Rae1 Nd6 31.Re8 Ne8 32.Qd5 Qd5 33.cd5 Kf7 34.Rc1 1–0. spblex (2175) – leonine (2355), net–chess.com, 2009.

  6.Be2 e4

  7.Ng1 Bd6 8.d4 c4 9.f3 f5 10.f4 Nf6 11.a4 0-0 12.Nh3 h6 13.0-0 Nh7 14.Qe1 g5 15.Qg3 Kh8 16.Qf2?? g4–+ 17.Ng5 hg5 18.fg5 Qg5 19.Ba3 Ba3 20.Na3 Nd7 21.b6 a6 22.a5 Nhf6 23.c3 Kg7 24.Nc2 Rh8 25.Rfb1 Qh4 26.Qh4 Rh4 27.h3 gh3 28.gh3 Rh3 29.Kf1 Rah8 30.Ke1 Rg3 31.Kd2 Rhh3 32.Rg1 Ng4 33.Rg3 Rg3 34.Rh1 Ndf6 35.Re1 Bd7 36.Bd1 Ba4 37.Re2 Bc2 38.Bc2 Rh3 39.Ba4 Rh2 40.Bd7 Nd7 (40...Nd7 41.Rh2 Nh2–+) 0–1. elsh1403 – devo1 (1625), internet, 2011.

  7.Nh4 g5 8.Bh5 Ke7 9.d4 gh4 10.dc5 h3 11.g3 Qa5 12.Nc3 Qb4 13.Qd4 Qd4 14.ed4 Nh6 15.0-0 Nf5 16.Bg4 Nd4 17.Nd5 Bd5 18.Bd4 a6 19.f3–/+ ef3 20.Rae1 Kf7 21.Bf3 Bf3 22.Rf3 Bg7 23.a4 ab5 24.ab5 Ra2 25.Rfe3–/+ Rd8 26.Re7= Kg6 27.R1e4 h5 28.Rb7= Bh6 29.c3 Kf5 30.Rbe7 Rg2 31.Kh1 Rb2 32.Rh4 Rd4–/+ 33.Rh5 Kg6 34.Re1?? Re4!–/+ 35.Rh6 Kh6 36.Ra1 Ree2 37.Kg1 Rh2 38.c6 Rbg2 39.Kf1 Rh1# 0–1. REXChess – SuperForte, 1994.

  5.Nf3 Bc5

  6.c4 d4 7.ed4 ed4 8.d3 Ne7 9.Be2 0-0 10.Nbd2 a6 11.a4 ab5 (11...Ng6 12.0-0+=) 12.ab5+= Nd7 13.Ra8 Qa8 14.0-0 b6 (14...Nf5 15.Nb3+/–) 15.Qc2 Qb7 (better is 15...Nf5+/–) 16.Nh4 (16.Nb3 Ng6 17.Nfd4 Nh4+–) 16...Nf5? (better is 16...c6!?=) 17.Nf5 (17.Bg4!? Nh4 18.Be6 Kh8 19.Bd5+–) 17...Bf5+/– 18.Ra1 Ne5 19.f4 Ng4 20.Bg4 Bg4 21.Ra6 Re8–/+ 22.Nf3?? Bf3–+ 23.gf3 Qf3 24.Qf2 Qd1 (25.Kg2 Re2–+) 0–1. var – ShaddupAndPlay, Live Game Caissa's Web, 2004.

  6.d4 Bb4 7.Bc3 Bc3 8.Nc3=. .Qf6 Qe7 35.Qh8 Qf8 36.Qd4 Ke8 37.Bb4 Qb4 38.Qh8 Qf8 39.Qe5 Qe7 40.Qh8 Kd7 41.Rd1 Kc7=) 28...Bc3 29.Qc3 b5 30.Qf6 Qc4 31.Kg1 Nc7 32.h4 (32.Qg5 Kf8–/+) 32...Rf8 (32...Qe4 33.Qg5 Kf8 34.Rc1–/+) 33.Qg5–/+ Kf7 34.Rd1 Ne6?? (better is 34...Qc6–/+) 35.Rd7 Ke8 36.Qe7 1–0. Koerner – Schiedeck, 1989.

  6.d4 ed4

  7.Nd4 Bd4 8.Bd4 c6 9.Bd3 Ne7 10.Qh5 (10.0-0 Qd6+=) 10...Bf7 11.Qf3 0-0 12.a4 Bg6 13.0-0 Bd3 14.cd3 a6 15.Nc3 (15.Rc1 ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 cb5=) 15...ab5 (15...Nd7!? 16.bc6 bc6=) 16.ab5+= Ra1 17.Ra1 Nd7 (better 17...Qd6 18.bc6 Nbc6+=) 18.Ra7 (better 18.bc6!? bc6 19.Qg4+=) 18...c5=+ 19.Nd5 cd4 20.Ne7 Qe7 21.Qd5 (21.Qb7 Qc5 22.h3 Rd8 23.ed4 Qd4-/+) 21...Kh8-/+ 22.e4? (22.Qd4!? Rc8 23.h3-/+) 22...Rc8 (22...Qb4 23.h3 Nc5 24.Qd6-+) 23.h3 (23.g3 Ne5-+) 23...Ne5 (23...Qc5 24.Qc5 Nc5 25.Ra3-+) 24.Rb7 Qb4 25.Rc7 (better 25.Kh2-+) 25...Qf8?? (better 25...Rg8!? 26.g3 Nd3-+) 26.Ra7 (better 26.Rc8!? Qc8 27.Qd4 Qc1 28.Kh2 Qf4 29.Kh1 Qc1 30.Kh2 Qf4 31.Kg1 Qc1 32.Kh2=) 26...Rd8 27.Qb3 h6 (27...Qc5 28.b6 Qc1 29.Kh2-/+) 28.b6 Rb8 29.b7 Qe7 (29...Kh7 30.Qb5-/+) 30.Qb6?? (better 30.Ra8 Qc7 31.Rb8 Qb8 32.Qb5=) 30...Nd3?? (30...Kh7-/+) 31.Qa6 (better 31.Ra8 Kh7 32.Rb8+-) 31...Nc5-+ 32.Qa3 (32.Qc4-+) 32...Kg8?? (better 32...Qc7!? 33.Qc1 Kh7 34.Ra4-+) 33.f3 (better 33.Ra5!? Qe4 34.Rc5 Rb7 35.Rc1-/+) 33...Kf7-+ 34.Kf2 (34.Qa2 Kg6 35.Qd5 Qe5 (35...Rb7?! 36.Qf5 Kf7 37.Qd5 Kg6 38.Qf5 Kf7 39.Qd5 Kg6=) 36.Qe5 fe5-+) 34...Rb7 (better 34...Qc7 35.Qa2 Ke7 36.Qd2-+) 35.Qa2? (35.Rb7 Nb7 36.Qa4-+) 35...Kg6 36.Rb7 Qb7 37.Qc2 (37.Qd2 d3 38.Ke3 Qa7-+) 37...Qb4 38.Kg3 (38.g3-+) 38...d3 39.Qd1 Qc3 40.h4 Qc2 41.h5 Kg5 (better 41...Kh5 42.Qh1 Kg6-+) 42.f4 1-0. yasminoah (1970) - Babi365 (1870), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  7.Nd4 Qd7 8.Ne6 Qe6 9.c4+=.

  7.Nd4 Bf7 8.Nd2 Ne7 (8...Nd7 9.Bd3+=) 9.c4 (9.Bd3 a6+=) 9...0-0 10.Qg4 Qd7 11.Qg3 a6 12.a4 dc4 13.Bc4 ab5 (13...Bc4 14.Nc4 Bd4 15.ed4 ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Qb5 18.Qd3–/+) 14.Nb5 (14.Bb5 Bd6 15.Ne4 Bg3 16.Bd7 Bf2 17.Kf2 Nd7–/+) 14...Na6 (14...Bc4 15.Nc4 Bb4 16.Ke2+=) 15.Bf7 (15.Bf6!? Nf5 16.Qg4+=) 15...Rf7= 16.Ne4 Bb4 Black gets strong initiative 17.Ke2 (17.Bc3 Nf5 18.Qf3 Bc3 19.Nec3 Nc5=) 17...Nf5 18.Qf3 c6 19.Rhd1 Qe6 20.Nd4 Nd4 21.Rd4 Qb3 22.Rb1?? (22.Bc1 c5 23.Nd2 Qc3 24.Rb4 Nb4–+ (24...Qa1?! 25.Rb7 Rd8 26.Bb2 Qa4 27.Bc3–+; 24...cb4?! 25.Rb1–+; 24...Qb4?! 25.e4–+)) 22...Qa4 (better is 22...Qc2 23.Nd2 Bd2–+) 23.Kf1+= c5 24.Rd6 c4 25.Nf6? (25.Nc3!? Qc2 26.Qd1 Qd1 27.Rdd1–/+) 25...gf6 (25...Rf6 26.Bf6 Bd6 27.Qd5 Kh8 28.Qd6–/+) 26.Rf6 (26.Qg4 Kf8 27.Qc4 b5–+) 26...Rf6 (26...Qa2 27.Qg4 Kf8 28.Rf7 Kf7 29.Qf5 Ke7 30.Qh7 Kd6 31.Qg6 Kc5=) 27.Qf6–/+ Do you see the mate threat? 27...c3 28.Bc3 (28.Qe6 Kf8 29.Qf5 Ke8 30.Qe4 Kd8 31.Bc3 Qb5 32.Kg1 Rc8 33.Qd4 Qd7 34.Qf6 Qe7 35.Qh8 Qf8 36.Qd4 Ke8 37.Bb4 Qb4 38.Qh8 Qf8 39.Qe5 Qe7 40.Qh8 Kd7 41.Rd1 Kc7=) 28...Bc3 29.Qc3 b5 30.Qf6 Qc4 31.Kg1 Nc7 32.h4 (32.Qg5 Kf8–/+) 32...Rf8 (32...Qe4 33.Qg5 Kf8 34.Rc1–/+) 33.Qg5–/+ Kf7 34.Rd1 Ne6?? (better is 34...Qc6–/+) 35.Rd7 Ke8 36.Qe7 1–0. Koerner – Schiedeck, 1989.

  6.Be2 Ne7

  7.0-0 0-0 8.a4 a6 9.c4 (9.d4!? ed4 10.Nd4=) 9...dc4 10.Qc2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.bc6 Nbc6 (13...Nec6? 14.Bc4 Bd5 15.e4+–; 13...bc6?! 14.Rc1 Bb6 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Qd5 17.Qb4+=) 14.Bc4 Bc4 15.Qc4 Kh8?? (15...Qd5 16.Qd5 Nd5 17.d4 ed4 18.Rc1=+) 16.Rd1?? (better is 16.Qc5 Qd3 17.Nc3+–) 16...Ba7 17.Nc3 f5 18.Ng5 Qe8 19.Nd5?? (better is 19.Rb1!?=) 19...Nd5 (better is 19...Qh5 20.Nf3 Qf7 21.Be5 Nd5–+) 20.Qd5= h6 21.Nf3 e4 22.Ne1 Qf7 23.Qf7 Rf7 24.d3 ed3 25.Rd3 f4 26.ef4 Rf4 27.Rf3 Rf3 28.Nf3 Kg8 29.g3 Kf7 30.Kf1 Ke6 31.Ke2 Ne7 32.Nd4 Bd4= 33.Bd4 g6 34.Ke3 Nd5 35.Ke4 b5 36.f4 b4 37.g4 b3 38.f5 gf5 39.gf5 Kd6 40.f6 Ke6? 41.Kd3?? Nf6= 42.Kc3 Ng4 43.h3 Kf5 44.Kb3 h5 45.hg4 hg4 ½–½. valpa – Mercator, playchess.de, 2003.

  7.0-0 c6 8.a4 0-0 9.d4 ed4 10.Nd4 Bf7 11.Bg4 Bd4 12.Bd4 Nd7 13.bc6 bc6 14.Re1 Ng6 15.Nd2 Nge5 16.f4 Ng4 17.Qg4 Re8 18.Rab1 Qc7 19.c4 dc4 20.Nc4 Bc4 21.Rbc1 Bd5 22.Re2 Rab8 23.Rb2 Rb2 24.Bb2 Re3 25.Bd4 Re4 0–1. valpa – queiroz, playchess.de, 2002.

  5.Nf3 c6

  6.a3 a6 7.a4 Bd6 8.Be2 Ne7 9.Ba3 ab5 10.ab5 Ra5 11.d4 0-0 12.0-0 Nd7 13.h3 cb5 14.Bb5 e4 15.Nfd2=+.

  6.a3 Bd6 7.bc6 bc6 8.Be2 Qb6 9.Bc3 c5 10.0-0 (10.d4!? cd4 11.ed4+=) 10...d4–/+ 11.ed4 ed4 0–1. Simon Wasum – NovaCane, itsyourturn.com, 2001.

  6.a3 Bd6 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 0-0 10.Nc3 f5 11.Qb3 Rf6 12.Rb1 f4 13.bc6 bc6 14.cd5 cd5 15.Nb5=+.

  6.a3 Ne7 7.Be2 cb5 8.Bb5 Nbc6 9.Nc3 a6 10.Be2 b6 11.0-0 b5 12.Re1 Qd6 13.Rb1 Rb8 14.Rf1 Ng6 15.d4=+.

  6.a4 Qa5 7.Be2 Nd7 8.bc6 (8.0-0 Bd6=) 8...bc6=+ 9.0-0 Rb8 10.Qc1 Bd6 11.c4 Ne7 12.d4 e4 13.Nfd2 0-0 (better 13...Qc7!?=+) 14.c5+= Nc5 15.dc5 Bc5 (15...Qc5!? 16.Bd4 Qa5+=) 16.Ba3+– Ba3 17.Ra3 c5 (17...Qc7!?+–) 18.Nb3+– Rb3 (better 18...Qc7 19.Qc5 Rfc8 20.Qc7 Rc7+–) 19.Rb3 Qa4 (19...Rc8 20.Rb7 Ng6 21.Nc3+–) 20.Rb7 Nc6 (20...Nf5 21.Qc5 Rc8 22.Qa7 Qa7 23.Ra7 Rc2+–) 21.Qc5 (21.Qc5 Ne5 22.Bb5+–; better 21.Bb5!? Nd4 22.Ba4 Ne2 23.Kh1 Nc1 24.Rc1 c4 25.Ra7 h6+–) 1–0. onur604 (2320) – Sykylol (2130), lichess.org, 2020.

  6.a4 Qd7 7.Be2 Bd6 8.Ba3 Ne7 9.d4 0-0 10.0-0 e4 11.Nfd2 Bc7 12.c4 Rc8 13.Qb3 Rd8 14.Nc3 Nf5 15.bc6+=.

  6.a4 Nh6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.Nc3 a6 10.Rb1 b6 11.Re1 Qc7 12.h3 Rc8 13.Rc1 Nf7 14.Rb1 ab5 15.ab5=+.

  6.Nc3 a6 7.ba6 Na6 8.Be2 b5 9.a4 b4 10.Na2 Nc5 11.Nb4 Ra4 12.Nc6 Qb6 13.Nce5 fe5 14.Be5 Nf6 15.0-0+=.

  6.Nc3 Bb4 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.a3 Bd6 10.bc6 Nbc6 11.Nb5 Bb8 12.Nc3 Qd7 13.Rb1 a6 14.a4 Qc7 15.d3=+.

  6.Nc3 Bd6 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.bc6 Nec6 10.d4 Be7 11.Qd2 Bb4 12.a3 Ba5 13.Qd1 a6 14.Na4 Nd7 15.c4=.

  6.Nc3 Nh6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.Rb1 a6 10.a4 b6 11.bc6 Nc6 12.Qc1 Qe7 13.Rd1 Rfc8 14.Rf1 f5 15.Nd1–/+.

  6.Bd3 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qd7 10.e4 Bd6 11.0-0 Ne7 12.Re1 d4 13.c3 c5 14.Na3 0-0 15.Bc4=.

  6.Bd3 c5 7.e4 Ne7 8.0-0 a6 9.Na3 de4 10.Be4 ab5 11.Bb7 Ra5 12.Re1 Nec6 13.Qe2 c4 14.Ne5 fe5 15.Be5=+.

  6.Bd3 Bc5 7.Be2 Ne7 8.d4 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 e4 11.Nd2 0-0 12.Na4 b6 13.0-0 cb5 14.Bb5 f5 15.Qh5=+.

  6.Bd3 Qd7 7.e4 Ne7 8.a4 de4 9.Be4 cb5 10.ab5 Qb5 11.Nc3 Qb6 12.Ba3 Nec6 13.Bf8 Kf8 14.0-0 Kf7 15.d4=.

  6.Bd3 Ne7 7.0-0 Qd7 8.bc6 Nbc6 9.Bb5 a6 10.Be2 Nf5 11.d4 Bd6 12.de5 fe5 13.Nc3 Nfe7 14.Ng5 Rd8 15.Bh5=.

  6.Bd3 Kf7 7.Nh4 Nh6 8.Qh5 Kg8 9.Nf5 Nf7 10.bc6 Nc6 11.Qg4 Qc8 12.Nc3 Nb4 13.e4 de4 14.Ne4 Ng5 15.Nh6 –+.

  6.Bd3 Nh6 7.0-0 Bd6 8.Nc3 a6 9.bc6 Nc6 10.e4 d4 11.Nd5 Bd5 12.ed5 Nb4 13.Bc4 d3 14.c3 Nc2 15.Rc1=+.

  6.Be2 cb5 7.Bb5 Nc6 8.0-0 Qb6 9.a4 a6 10.Bc6 Qc6 11.Ba3 Ne7 12.Nc3 b6 13.Rb1 Rd8 14.Qe2 Bc8 15.Rb2=.

  6.Be2 Nh6 7.0-0 Bd6 8.a4 Nf5 9.Ba3 c5 10.d3 d4 11.e4 Ne7 12.c4 0-0 13.Nbd2 a6 14.Qc2 b6 15.Rfb1=.

  6.a4 a6

  7.Na3 Qa5 A) 8.c3 Qc7 (8...Bd6 9.Be2 Ne7 10.0-0 Nd7 11.c4 Nb6+=; 8...Nd7 9.Be2 Nb6 10.Nb1 Bg4 11.bc6 bc6+=; 8...Bg4 9.Be2 Bd6 10.h3 Bf3 11.Bf3 Nd7=) 9.Nc2 Bd6 10.Ba3 c5 11.d4 Nd7+=; B) 8.Bc3 Qc7 9.Nb1 Bd6 10.Be2 Ne7 11.0-0 0-0–/+; C) 8.bc6 Nc6 9.Be2 Rc8 10.0-0 Bd6 11.Nb5 ab5+=; D) 8.Be2 Bd6 (8...Nh6 9.0-0 Bd6 10.bc6 Nc6 11.Nb5 Be7+=; 8...Qb4 9.Bc3 Qe4 10.h3 Qf5 11.Bb2 Bd6=; 8...b6 9.0-0 Bb4 10.c4 Ba3 11.Ra3 Qb4=; 8...Be7 9.0-0 Nh6 10.Bc3 Qc7 11.Bb2 Bd6+=) 9.0-0 Ne7 10.c4 Ba3 11.Ra3 dc4+=; E) 8.Nb1+= Bd6 (8...Nh6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.Ba3 c5+=) 9.Be2 Ne7 10.0-0 0-0 11.Ba3 c5+=.

  7.Na3 c5 8.d4 (8.Be2 e4 9.Ng1 Bd6 10.ba6 ba6 11.Rb1 Nc6+=) 8...e4 (8...Qa5 9.Qd2 Qd2 10.Nd2 cd4 11.ed4 Nd7=; 8...cd4 9.ed4 e4 10.Nd2 Bb4 11.c3 Bd6=) 9.Nd2 c4 10.Be2 Qc7 11.ba6 c3+=.

  7.Na3 Qc7 A) 8.c3 Bd6 (8...b6 9.Nc2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 c5+=) 9.Be2 Ne7 10.h3 0-0 11.0-0 b6+=; B) 8.Bd3 Bd6 (8...Qd6 9.bc6 Nc6 10.Be2 Be7 11.Nb1 Qc7+=; 8...Qe7 9.Be2 Qb4 10.Bc3 Qd6 11.ba6 Na6=; 8...Bc5 9.Be2 Bd6 10.0-0 Ne7 11.h3 0-0+=; 8...Nd7 9.Be2 Bd6 10.ba6 ba6 11.c4 Nc5+=; 8...Nh6 9.0-0 Bd6 10.e4 Nd7 11.ed5 cd5+=) 9.e4 Nd7 10.ed5 cd5 11.Be2 Ne7–/+; C) 8.Nb1 Nh6 (8...c5 9.d4 cd4 10.ed4 e4 11.Nfd2 Bd6=; 8...Bd6 9.Ba3 c5 10.d4 Nd7 11.Nbd2 Ne7+=) 9.Nc3 Bd6 10.Be2 0-0 11.h3 b6+=; D) 8.Be2 Bd6 9.Ra2 Ne7 10.d4 0-0 11.de5 fe5+=; E) 8.Ra2 Nd7 (8...b6 9.d4 Bb4 10.c3 Bd6 11.de5 fe5+=; 8...c5 9.d4 cd4 10.ed4 Bb4 11.Nd2 Ne7+=; 8...Be7 9.d4 Bb4 10.c3 Bd6 11.b6 Qb6+=; 8...Bb4 9.Be2 Ne7 10.0-0 Bd6 11.h3 0-0+=; 8...Qa5 9.c3 Bd6 10.Be2 Nd7 11.0-0 Qc7+=; 8...Bd6 9.d4 e4 10.Nd2 Ne7 11.c4 Bb4+=) 9.Be2 Nc5 10.ba6 Na6 11.c3 Bd6+=; F) 8.h3 Bd6 (8...Nd7 9.Be2 Nc5 10.Nb1 Bd6 11.0-0 Ne7=) 9.Be2 Ne7 10.0-0 0-0 11.c4 ab5+=; G) 8.d4 cb5 (8...e4 9.Nd2 Nh6 10.c4 Bb4 11.cd5 Bd5+=; 8...Bb4 9.c3 Bd6 10.de5 fe5 11.bc6 Nc6+=; 8...Qa5 9.Qd2 Bb4 10.c3 Ba3 11.Ba3 e4=) 9.ab5 Bb4 10.Nd2 Nd7 11.Nab1 a5+=.

  7.Na3 Bd6 8.Be2 Qc7 9.Nb1 Ne7 10.Ba3 c5 11.d4 Nd7+=.

  7.Na3 Nd7 A) 8.Be2 Ne7 (8...Nb6 9.bc6 bc6 10.c3 Nd7 11.0-0 Rb8=; 8...Bd6 9.0-0 Ne7 10.c4 ab5 11.ab5 Qc7=; 8...Nc5 9.Nb1 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd6=; 8...Qb6 9.0-0 Nh6 10.d4 e4 11.Nd2 Bd6=; 8...Qe7 9.0-0 Nc5 10.Nb1 ab5 11.ab5 Ra1=; 8...Qc7 9.ba6 ba6 10.c4 Nc5 11.0-0 Rb8+=; 8...cb5 9.ab5 Bd6 10.Nb1 Qb6 11.Ba3 Ne7=; 8...Nh6 9.0-0 Bd6 10.bc6 bc6 11.c4 Rb8+=; 8...Be7 9.0-0 Bd6 10.d4 e4 11.Nd2 Qc7=) 9.0-0 Nf5 10.d4 Bd6 11.de5 fe5+=; B) 8.c3 c5 (8...Bd6 9.Be2 Ne7 10.0-0 Qc7 11.h3 0-0+=; 8...Qa5 9.Be2 Nb6 10.Nb1 c5 11.ba6 ba6+=; 8...ab5 9.ab5 Bd6 10.Be2 Ne7 11.0-0 0-0+=) 9.d3 Qa5 10.ba6 ba6 11.Be2 Rb8+=; C) 8.d4 Bd6 (8...Qa5 9.c3 Bd6 10.de5 Ne5 11.Nc4 Nc4=) 9.Be2 Qa5 10.Qd2 Qd2 11.Nd2 Ne7+=.

  7.Na3 Ne7 8.c4 (8.Be2 Ng6= (8...Nd7 9.0-0 Ng6 10.d4 e4 11.Nd2 Bd6=) 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.c4 e4=; 8.d4 Qa5 (8...e4 9.Nd2 Nf5 10.Be2 Bd6 11.c4 ab5=) 9.Qd2 Qd2 10.Nd2 Ng6 11.c4 ab5+=) 8...Ng6 (8...Nf5 9.Qc2 e4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 ab5+=; 8...dc4 9.bc6 Nec6 10.Nc4 Nd7 11.Rc1 Bb4+=; 8...ab5 9.ab5 Nf5 10.Qc2 e4 11.Nd4 Nd4+=) 9.cd5 (9.Qb3 b6 10.d4 e4 11.Nd2 f5=) 9...cd5 (9...Bd5 10.Be2+= e4 11.Nd4 ab5+=) 10.Be2 (10.Rc1 Bd6 11.ba6 ba6+=) 10...Bd6 11.h4 (11.0-0 Nd7=) 11...Nd7 (11...0-0+=) 12.h5 Ne7 13.d4 e4 14.Nd2 f5 15.Qb3 Nf6 16.0-0-0? (16.Rb1!?=) 16...Bd7 (16...0-0 17.Rdf1–/+) 17.f3 (17.Rdf1 f4 18.Kd1 0-0–/+) 17...Ba3 (17...Rc8!? 18.Kb1 Qa5–+) 18.Ba3–/+ ab5 19.ab5 Qa5 (19...Qc7 20.Kb2–/+) 20.Kb2+= f4 (20...Nc8 21.h6 Rg8 22.Qb4=) 21.Bb4 (21.Be7 Ke7 22.ef4 Rhc8=) 21...Qd8 (21...Qb6!? 22.Ra1 Rc8+=) 22.fe4+= fe3 (22...Bg4 23.Bg4 Ng4 24.ef4+=) 23.Qe3+/– de4? (better is 23...0-0+/–) 24.Ne4+– Ne4 25.Qe4 Bf5 (25...Ra4 26.Kb3 Rb4 27.Kb4+–) 26.Qe5 Rc8 27.Rc1 1–0. Rebber,Christian – Van Winsen,Joost, Recklinghausen op, 1999.

  7.Be2 Bb4 A) 8.Bc3 Bd6 9.0-0 Ne7 10.Bb2 0-0 11.Ba3 ab5+=; B) 8.0-0 Nh6 (8...Ne7 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Qd6 11.ba6 Na6=; 8...b6 9.d4 e4 10.Nfd2 Ne7 11.Bh5 g6=; 8...Bd6 9.d4 e4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1=; 8...Qe7 9.bc6 Nc6 10.d4 e4 11.Nfd2 Nh6=; 8...cb5 9.ab5 Ne7 10.d4 e4 11.Nfd2 0-0=) 9.d4 e4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1=; C) 8.Ba3 Ba3 (8...Ba5 9.0-0 Ne7 10.d4 Ng6 11.Nfd2 Qc7=) 9.Ra3 Ne7 10.0-0 0-0 11.d4 Qd6=.

  7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 (8...Ra5 9.Ra5 Qa5 10.Nc3 c5 11.0-0 Bd6=) 9.Ba1 Bd6= 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Qc7=.

  7.Be2 b6 A) 8.bc6 Bd6 (8...Nc6 9.0-0 Bd6 10.d4 e4 11.Nfd2 Qc7=; 8...Qc7 9.0-0 Nc6 10.Nc3 Bd6 11.e4 Nge7+=; 8...Bb4 9.0-0 Nc6 10.d4 e4 11.Nfd2 Nge7=; 8...Nh6 9.d4 e4 10.Nfd2 Nc6 11.0-0 Bb4=) 9.0-0 Nc6 10.Nc3 Nge7 11.Ba3 Ba3+=; B) 8.Na3 Qc7 (8...Qd6 9.0-0 Be7 10.c4 Nh6 11.d4 e4=; 8...Bd6 9.0-0 Ne7 10.d4 e4 11.Nd2 Qc7+=; 8...Bb4 9.0-0 Ne7 10.d4 e4 11.Nd2 0-0=; 8...Nh6 9.0-0 Bd6 10.d4 e4 11.Nd2 Qe7+=; 8...Bc5 9.0-0 Bd6 10.d4 e4 11.Nd2 Qc7=; 8...Ne7 9.0-0 Nf5 10.d3 Bd6 11.e4 Ne7+=; 8...Be7 9.0-0 Nh6 10.d4 e4 11.Nd2 Bd6=) 9.0-0 Bd6 10.h3 Ne7 11.d4 0-0+=; C) 8.0-0 Bd6 (8...Qc7 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Ne7 11.d4 0-0=) 9.Nc3 Ne7 10.bc6 Nbc6 11.Ba3 Ba3+=; D) 8.Nc3 Bb4 (8...Bd6 9.0-0 Ne7 10.bc6 Nbc6 11.Ba3 Ba3+=) 9.0-0 Ne7 10.Re1 0-0 11.Na2 Bd6+=; E) 8.Ba3 Ba3 (8...ab5 9.ab5 Ba3 10.Na3 Qe7 11.Qc1 Nh6=; 8...Bd6 9.Bd6 Qd6 10.ba6 Bg4 11.0-0 Na6+=) 9.Ra3 Ne7 10.0-0 0-0 11.d4 Qd6+=; F) 8.Bc3 Bd6 (8...Nh6 9.0-0 Bd6 10.ba6 Na6 11.a5 0-0+=) 9.0-0 Ne7 10.Re1 0-0 11.ba6 Na6+=; G) 8.d4 e4 9.Nfd2 Bd6 10.bc6 Nc6 11.c4 f5=.

  7.Be2 Bd6 A) 8.Nc3 Ne7 (8...Qc7 9.ba6 Na6 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7+=; 8...b6 9.0-0 Ne7 10.bc6 Nbc6 11.Ba3 Ba3+=; 8...Nh6 9.0-0 0-0 10.ba6 Na6 11.Ba3 Ba3+=) 9.0-0 0-0 10.Qb1 b6 11.Re1 c5+=; B) 8.0-0 Ne7 (8...b6 9.Nc3 Ne7 10.bc6 Nbc6 11.Ba3 Ba3+=; 8...Nh6 9.Ba3 0-0 10.d4 b6 11.Bd6 Qd6+=; 8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Ne7 11.Nc3 Qc7=; 8...Nd7 9.Nc3 Ne7 10.ba6 ba6 11.Rb1 Qc7+=) 9.Nc3 0-0 10.Qb1 b6 11.Re1 Qc7+=.

  7.Be2 Qd7 8.ba6 Na6 9.0-0 Nc7 10.d4 e4 11.Nfd2 c5 12.dc5 Ra4 13.Ra4 Qa4 14.Nb3 Na6 15.Ba6 Qa6 16.Nd4 Bc5 17.Ne6 Qe6 18.Nc3 Ne7 19.Na4 b6 20.Nc5 bc5 21.Ba3 Qc6 22.Qd2 Kf7 23.Rd1 Ke6 24.Qa5 Rc8 25.Rb1 Qc7 26.Qb5 Nf5 27.g3 Nd6 28.Qb3 Nc4 29.Bc1 h5 30.Kg2 g5 31.f4 gf4 32.ef4 h4 33.Qc3 hg3 34.hg3 Rb8 35.f5 Kf5 36.Ra1 Ne5 37.Bf4 d4 38.Qe1 Qc6 39.Qe2 e3 0–1. bauska18 – jz07, internet, 2014.

  7.Be2 Nh6 A) 8.Nc3 Bb4 (8...Bd6 9.0-0 Qc7 10.bc6 Nc6 11.Ba3 Ba3+=; 8...Qc7 9.0-0 Bb4 10.Nb1 ab5 11.ab5 Ra1+=) 9.0-0 0-0 10.Na2 Bd6 11.Nc3 Qc7+=; B) 8.0-0 Bd6 (8...b6 9.d4 e4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1=; 8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bd6 11.Bb2 0-0=; 8...Be7 9.d4 e4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1=; 8...Nd7 9.Nc3 Bb4 10.bc6 bc6 11.Ba3 c5=) 9.Ba3 0-0 10.d4 b6 11.Bd6 Qd6+=.

  6.a4 Bb4

  7.c3 Bc5 8.d4 Bd6 9.Be2 e4 10.Nfd2 Ne7 11.f4 f5 12.0-0 0-0 13.Na3 c5 14.c4 cd4 15.Bd4 Ba3 16.Ra3 b6 17.cd5 Bd5 18.Bc4 Bc4 19.Nc4 Qd5 20.Ne5 Nd7 21.Rc3 Ne5 22.Be5 Ng6 23.Qd2 Qd2 24.Rfc1 Ne5 25.fe5 Rfe8 26.R3c2 Qe3 27.Kh1 Re5 28.h3 Qd4 29.Rc8 Re8 30.R8c7 Qa4 31.Rb7 Rab8 32.Rd7 Qb5 33.Rcc7 Qb2 34.Ra7 e3 35.Kh2 e2 36.h4 e1Q 37.h5 Qee5 38.Kh3 Qbc3 39.Kh4 Qc4 40.g4 Qg4 0–1. elektrooon – alesandro1, internet, 2013.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Nfd2 f5 11.Ba3 Ba3 12.Na3 f4 13.Nb3 fe3 14.fe3 Nf5 15.Bg4=.

  6.a4 cb5

  7.ab5 b6 8.d3 Nd7+= 9.Be2 Bb4 10.Nbd2 Ne7 11.0-0 0-0 12.c4 dc4 13.dc4 (13.Nc4 Qc7+=) 13...Bg4 (13...Nc5!?=+) 14.h3 Bh5 15.Ba3 (15.Ne4!? Nc5 16.Nc5 Bc5 17.Nd2 Be2 18.Qe2+=) 15...Ba3= 16.Ra3 Bf7 (16...Nc5 17.Nb3=) 17.Qc2 (17.Ne4 Qc8+=) 17...Qc7 (17...Nc5 18.Nb3+=) 18.Rd1 (18.Bd3 Bg6+=) 18...Rac8 (18...Nc5 19.Nb3=) 19.Rc3 (better 19.Nh4!?+/-) 19...Nc5= 20.Ne4 (20.Ra3 Rfd8=) 20...Bg6=+ 21.Nfd2 Rfd8 22.Qc1?? (better 22.Bf3=+) 22...Ne4-+ 23.Ne4 Rd1 24.Qd1 Be4 25.f3 (25.Qa4 Qd6 26.Qa2 Qb4-+) 25...Bg6 26.e4 Rd8 (26...Be8 27.Qb3-+) 27.Rd3 (27.Qc1 Qc5 28.Qe3 Rd4-+) 27...Rd3 28.Qd3 Bf7 29.Kf2 h6 30.g3 (30.Qa3 Nc8-+) 30...Nc8 31.f4 (31.h4 Nd6 32.Qd1 Nc4-+) 31...Qc5 (31...ef4 32.Kg2 fg3 33.h4-+) 32.Kf3 (32.Qe3 Nd6 33.Qc5 bc5-+) 32...Nd6 33.fe5 fe5 34.Qc3 Bc4 35.Bc4 Nc4 36.Qd3 (36.Qb3 Qd4 37.h4 Kh7-+) 36...Qd4 37.Qb3 (37.Qd4 ed4 38.Kf4 Kf7-+) 37...Kf7 38.h4 (38.Kg2 Qe4 39.Kf2 Kg6-+) 38...Kf6 39.g4 (39.Ke2 Qe4 40.Kd1 Qd5 41.Kc2 Qd2 42.Kb1 Qe1 43.Kc2 Ne3 44.Kb2 Qg3-+) 39...g6 (39...Nd2 40.Kg2 Nb3 41.Kh2 Qe4 42.Kg3 Qf4 43.Kh3 Qf3 44.Kh2 Qg4 45.Kh1 Nd4 46.h5 e4 47.Kh2 Nf3 48.Kh1 Qh3) 40.Qb4 (40.Qc2-+) 40...Nd2 41.Qd2 Qd2 42.h5 g5 (42...Qd1 43.Kf2 Kg5 44.Kg3 Qe1 45.Kf3 gh5 46.gh5 Qd2 47.Kg3 Qe2 48.Kh3 Kf4 49.Kh4 Qg4) 43.Kg3 Qe3 44.Kh2 (44.Kg2 Qe4 45.Kf2 Qc2 46.Kg3 e4 47.Kh3 Qb3 48.Kg2 Qf3 49.Kg1 e3 50.Kh2 e2 51.Kg1 e1Q 52.Kh2 Qeg3) 44...Qe4 45.Kg1 (45.Kg3 Qf4 46.Kh3 Qf3 47.Kh2 e4 48.Kg1 e3 49.Kh2 e2 50.Kg1 e1Q 51.Kh2 Qeg3) 45...Qf3 46.Kh2 e4 47.Kg1 e3 48.Kh2 e2 49.Kg1 Qf1 (49...e1Q 50.Kh2 Qeg3) 50.Kh2 Qf2 (50...e1N 51.Kg3 Qg2) 51.Kh3 Qf3 52.Kh2 Qg4 (52...e1N 53.Kg1 Qg2) 53.Kh1 e1Q 54.Kh2 Qeg1 (54...Qeh4) 0-1. Antares_Sco (2005) - stayoutoftherz (2055), Hourly Blitz Arena, lichess.org, 2021.

  7.ab5 b6 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 dc4 11.Nc4 Bb4 12.Nbd2 Nd7 13.Be2 Ngf6 14.0-0 0-0 15.Ba3 Qe7 16.Bb4 Qb4 17.Rb1 Qe7 18.Qa4 Nd5 19.Qb3 Rfc8 20.Qb2 Bf7 21.Ne5 Ne5 22.de5 Nc3 23.Rbe1 Qe5 24.Bc4 Bc4 25.Nc4 Rc4 26.Rc1 Rac8 27.Kh1 Qc5 28.Qb3 Kh8 29.h3 Rb4 30.Qa3 Rc7 31.Rfd1 h6 32.Rd5 1–0. bauska18 – wacekbm, internet, 2014.

  6.a4 c5

  7.c4 d4 8.ed4 cd4 9.d3 Bb4 10.Nbd2 Ne7 11.Ba3 Ba5 12.Be2= 0-0 13.0-0 Rf7 14.Nb3 Bc3 15.Rb1 b6 16.Nfd2 Nd7 (16...a6!?=) 17.Ne4 Nc5 (17...a6 18.Nc3 dc3 19.Bb4+=) 18.Nc3 dc3 19.Qc2 (19.Nc5!? bc5 20.Bc5+/-) 19...Na4+= 20.Nc1 Nf5? (better 20...Nc5!?=) 21.Qa4+/- Nd4 22.Qb4 (22.Bh5 g6 23.Bf3 Nf3 24.gf3 Qd4+/-) 22...c2+= 23.Rb2 (better 23.Rb3+=) 23...Rc8?? (better 23...Ne2 24.Ne2 Qd3=+) 24.Ra2?? (24.Re1 Rfc7+-) 24...Rd7?? (better 24...Ne2 25.Ne2 Qd3-/+) 25.Nb3?? (better 25.Re1 Ra8 26.Bh5+-) 25...Ne2-+ 26.Kh1 Rd3 27.Nc1 (27.Rc2 Rd1 28.Qe1 Re1 29.Re1 Bc4-+) 27...Nc1 (better 27...Rd1 28.Qe1 Re1 29.Re1-+) 28.Bc1 (28.Rc2 Nb3 29.Re1-+) 28...Rd1 29.Kg1 (29.Qe1 Rc4 30.f3-+) 29...Rc4 (29...Rf1 30.Kf1 Qd1 31.Qe1 Bc4 32.Kg1 Qe1) 30.g3 Rb4 (30...Rf1 31.Kg2 Qd5 32.Kf1 Qd1 33.Kg2 Bh3 34.Kh3 Qf1) 31.Rc2 (31.Kg2 Qd3 32.Re1 Bd5 33.Re4 Qe4 34.f3 Qf3 35.Kh3 Be6) 31...Rc4 (31...Bh3 32.Rd1 Qd1) 32.Rd2 (32.Rc3 Bh3 33.Rd1 Qd1) 32...Rd2 (32...Rf1 33.Kf1 Rc1 34.Ke2 Bc4 35.Kf3 Qd2 36.Kg4 h5 37.Kh4 Qg5 38.Kh3 Bf1) 33.Bd2 (33.h4 Qd3 34.h5 Bh3 35.Rd1 Qf3 36.Bd2 Qg2) 33...Qd2 (33...Bh3 34.Bg5 Qd3 35.Ra1 Qf3 36.Ra7 Qd1) 34.Kg2 (34.h3 Rc1 35.Rc1 Qc1 36.Kg2 Bh3 37.Kh3 Qh1 38.Kg4 g6 39.f3 h5) 34...Qd5 35.f3 Qd2 (35...Rc2 36.Rf2 Rf2 37.Kf2 Qd2 38.Kg1 Bh3 39.Kh1 Qe1) 36.Rf2 Rc2 (36...Bh3! 37.Kh3 Qf2 38.f4 ef4 39.gf4 Qf3 40.Kh4 Rf4) 37.Rd2-+ Rd2 38.Kf1 Bc4 39.Ke1 Rc2 40.Kd1 Rh2 41.g4 Rb2 42.f4 Rb5 (42...Bb3 43.Ke1 ef4 44.Kf1 Bc4 45.Kg1 f3 46.Kh1 f2 47.Kg2 f1Q 48.Kg3 Qd3 49.Kf4 Rf2) 43.fe5 fe5 44.g5 Rd5 45.Kc2 Rd6 46.Kc3 Rg6 (46...e4 47.Kc4 e3 48.g6 h5 49.Kb3 e2 50.Kc3 e1Q 51.Kb3 Qb1 52.Ka4 Qd3 53.Kb4 Rd4) 47.Kc4 Rg5 48.Kd5 Rf5 (48...h5 49.Kc4 h4 50.Kb5-+) 49.Ke6 g6 50.Kd6 Kg7 (50...e4 51.Kc6 e3 52.Kd6 e2 53.Kc7 e1Q 54.Kd6 Qe5 55.Kc6 Qd5 56.Kc7 Rf7 57.Kc8 Qa8) 51.Kc7 a5 52.Kb7 a4 53.Ka6 a3 (53...a3 54.Kb5 e4 55.Kc4 a2 56.Kc3 a1Q 57.Kd2 Qb2 58.Ke3 Qc2 59.Kd4 Qd3) 0-1. kasperoff (1915) - DurDurALAMAZ (1830), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

  7.d4 cd4 8.ed4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 Nf6 11.c5 Be7 12.Be2 0-0 13.Nc3 f4 14.Qb3 Bf5 15.0-0=.

  6.a4 Bc5

  7.Be2 Bd7 8.0-0 cb5 9.ab5 Qb6 10.c4 dc4 11.Bc4 Bb5 12.Bb5 Qb5 13.Bc3 Nc6 14.Na3 Qb6 15.Nc4 Qc7 16.Na5 Na5 17.Ba5 b6 18.Qa4 Qd7 19.Bc3 Qa4 20.Ra4 Ne7 21.Ne1 Nd5 22.Nd3 Be7 23.Bb2 Kf7 24.Ba3 Ba3 25.Ra3 a5 26.Nb2 Rhc8 27.e4 Nb4 28.f4 Rc2 29.Nd3 Nd3 30.Rd3 a4 31.fe5 a3 32.Ra1 a2 33.ef6 gf6 34.Kf2 Rac8 35.Ke3 Ra8 36.g4 Rb2 37.Rd7 Kg6 38.Rc7 Rb1 39.Rc1 Rc1 40.Rc1 a1Q 41.Ra1 Ra1 42.h4 Rh1 43.h5 Kg5 44.Kf3 Rg1 45.d4 Rg4 46.d5 Rg1 47.Ke2 Rc1 48.d6 Rc8 49.Kd3 Rd8 50.Kc4 Kh5 51.Kd5 Kg5 52.Ke6 h5 53.Ke7 Ra8 54.d7 b5 55.d8Q Rd8 56.Kd8 b4 57.Kd7 b3 58.Kd6 b2 0–1. surmavlod – kryeziu, internet, 2013.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.d4 ed4 10.ed4 Nd7 11.dc5 1–0. andrus9 – amater, internet, 2013.

  6.a4 Qc7

  7.Nc3 A) 7...a6 8.Be2 (8.Rb1 Bb4 9.Ba1 Qa5 10.Na2 Bd6 11.bc6+=; 8.h3 Bd6 9.Rb1 Ne7 10.b6 Qd8 11.a5+=; 8.Bd3 Bd6 9.Rb1 ab5 10.ab5 Ne7 11.bc6+=; 8.Qb1 Bd6 9.bc6 Nc6 10.Ba3 Ba3 11.Ra3+=; 8.Qc1 Bd6 9.Ba3 c5 10.e4 d4 11.Nb1+=) 8...Bd6 9.Rb1 Ne7 10.b6 Qd8 11.0-0=; B) 7...Nh6 8.Be2 c5 9.0-0 e4 10.Ne1 Bd6 11.f4=; C) 7...Bd6 8.bc6 bc6 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Ne7 11.d4=; D) 7...Bb4 8.Bd3 Ne7 9.0-0 0-0 10.Ne1 Bd6 11.bc6+=.

  7.c4 dc4–/+ 8.Qc2 (8.d4 cd3 9.Bd3 cb5 10.ab5 Nd7 11.0-0+=; 8.Be2 Qd7 9.Nc3 Bb4 10.d4 cb5 11.ab5–/+; 8.Qc1 cb5 9.ab5 Nd7 10.d4 Bb4 11.Bc3–/+) 8...cb5 9.ab5 Nd7 10.d3 (10.d4 Bb4 11.Bc3+=) 10...Bb4 (10...Nb6 11.Nbd2–/+) 11.Nfd2 Nb6 (11...Nc5 12.dc4 Ne7 13.Bc3 Bc3 14.Nc3+=) 12.Ba3 (12.dc4 a6=) 12...Qc5 (12...Ba3!? 13.Ra3 Bf5+=) 13.Bb4= Qb4 14.dc4 Ne7 15.Bd3 (15.Qc3 Qc5=) 15...f5 16.0-0 0-0 17.Nc3 e4 (17...Nc4? 18.Bc4 Bc4 19.Rfb1+–) 18.Nce4 (better is 18.Be2!?=) 18...fe4–/+ 19.Be4 Bf5 (19...Nc4 20.Nc4 Qc4 21.Qc4 Bc4 22.Rfd1 Bb5 23.Bb7–+) 20.c5+= Rac8?? (better is 20...Nd7 21.Qa2 Kh8 22.Bb7 Rad8+=) 21.Qa2+– Nc4 (better is 21...Kh8!? 22.Bf5 Nf5 23.cb6 ab6+/–) 22.Bf5 Rf5 (22...Nf5 23.Nc4 Kh8+–) 23.Nc4 (23.Qc4?! Qc4 24.Nc4 Rfc5+–) 23...Rfc5 (23...Qc5 24.Nd6 Kh8 25.Nf5 Qf5 26.Qa7 Qb5+–) 24.Nd6 (24.Nd6 Rc4 25.Rad1+–) 1–0. Slagle,Jim – Long,Chris, Columbus,OH, 1978.

  7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Nf6 11.Be2 0-0 12.0-0 f4 13.c4 f3 14.gf3 ef3 15.Bf3=.

  7.Be2 A) 7...Nh6 8.0-0 (8.Nc3 Nf5 9.e4 Nd6 10.ed5 cd5 11.0-0+=) 8...c5 9.d3 Bd6 10.e4 d4 11.c4=; B) 7...Bd6= 8.Nc3 (8.bc6 Nc6 9.Nc3 a6 10.e4 Nge7 11.ed5+=; 8.a5 Ne7 9.Nc3 Bb4 10.a6 0-0 11.0-0+=; 8.h3 Ne7 9.0-0 0-0 10.d4 e4 11.Nfd2+=) 8...a6 9.ba6 Na6 10.Ba3 Ba3 11.Ra3+=.

  6.a4 Bd6

  7.Nc3 A) 7...c5 8.e4 (8.a5 Ne7 9.d4 cd4 10.ed4 e4 11.Nd2 Bb4+=) 8...d4 (8...Ne7 9.ed5 Nd5 10.Nd5 Bd5 11.c4 Be6=) 9.Nb1 c4 10.Na3 Qc7 11.Qe2 c3+=; B) 7...Ne7 8.Be2 0-0 (8...c5 9.0-0 0-0 10.a5 Qc7 11.d3 Nd7=; 8...Qa5 9.bc6 Nec6 10.0-0 0-0 11.Ba3 Ba3+=; 8...a6 9.0-0 Qc7 10.ba6 ba6 11.e4 d4+=; 8...b6 9.a5 ba5 10.Ba3 Bb4 11.Na4 0-0+=; 8...Qd7 9.0-0 0-0 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Qd6+=; 8...Nd7 9.0-0 Qc7 10.a5 0-0 11.Ba3 c5+=; 8...Qc7 9.bc6 bc6 10.Ba3 0-0 11.0-0 Nd7+=) 9.0-0 a6 10.Re1 b6 11.e4 d4+=.

  7.c4 Ne7 8.Qc2 0-0 (8...Bf5 9.d3=+) 9.Be2 (9.c5 Bc7=+) 9...Nd7 10.0-0 Rc8 11.h3 (11.Ba3 c5=+) 11...Kh8 (11...Nb6 12.cd5 Bf5 13.Qb3 cd5 14.Nc3=+) 12.cd5 (12.Ba3 c5=+) 12...cd5 (12...Nd5 13.Nc3=+) 13.Qd1 (13.Nc3 Rc7=+) 13...Nc5 (13...Qe8 14.Ba3 Ba3 15.Na3=+) 14.d4= Ne4 (better 14...Nd7!?=) 15.de5+= fe5 16.Ne5 (16.Be5?! Rf3 17.Bg7 Kg7 18.Bf3 Be5=) 16...Nf5 17.Bg4 Qc7 18.Bf5 Rf5 19.f4 (19.Nf3 Qe7+=) 19...Rcf8 20.Nd2 Qb6? (better 20...Nc3 21.Qb3 Re5=+) 21.Qe2?? (21.Ne4 de4 22.Qd4 Qd4 23.Bd4 Rh5+–) 21...Rf4?? (better 21...Ng3 22.Qd3 Nf1–/+) 22.Rf4+– Rf4 23.Bd4?? (23.a5 Qc5 24.Nd3 Qc2 25.ef4 Qd2 26.Qd2 Nd2+–) 23...Bc5?? (23...Ng3 24.Qe1 Rd4–/+) 24.Ne4?? (24.Bc5 Qc5 25.Nb3 Qc3 26.ef4 Qb3+–) 24...de4?? (better 24...Bd4 25.Ng5 Be3 (25...Ba1?! 26.a5 Qc5 27.Qh5 Rf1 28.Kf1 Qc1 29.Kf2 Qc2 30.Kg1 Qb1 31.Kf2 Qf5 32.Qf3=; 25...Be5?! 26.a5 Qd6 27.ef4 Ba1 28.Ne6=) 26.Kh1 Bg8–/+) 25.Rd1 (25.Nc4 Qc7 26.Be5 Qf7+–) 25...Rf8 (25...Rf5 26.Bc5 Qc5 27.Rd8 Rf8 28.Qd2+–) 26.Qc2 (26.a5 Qc7 27.Rc1 b6+–) 26...Bd4= 27.ed4 e3 28.Qc5 (better 28.Qe2!?+=) 28...Qc5=+ 29.dc5 Bb3 30.Re1 Ba4 31.b6 ab6 32.cb6 g6 (better 32...Rf6!?=+) 33.Re3+= Rf6 34.Nc4 (34.Re4 Bb5=) 34...Bc6 (34...Bb5 35.Na5=) 35.Re7 Rf4? (better 35...Bb5 36.Na5 Rb6 37.Nb7 Bc4=) 36.Ne5 (36.Na5 Bd5 37.Rd7 Bg8+–) 36...Rf6 (better 36...Bd5 37.Rd7 Rd4+–) 37.Nc4?? (37.Nc6 Rc6 38.Rb7 h6+–) 37...Rf8?? (37...Rf4 38.Na5 Bd5+–) 38.Na5+– Rb8?? (38...Bd5 39.Rd7 Be6 40.Rb7 Ra8+–) 39.Rc7 (better 39.Nc6 bc6 40.b7+–) 39...Be4 40.Nc4 Kg8 41.Nd6 Bc6 42.Nc4 (42.Nc8 Kh8+–) 42...Ra8 (42...Be4!?=) 43.Ne5+– Ra2?? (better 43...Bd5+–) 44.Nc6+– bc6 45.Rc6 (better 45.b7 Rb2 46.Rc8 Kf7 47.b8Q Rb8 48.Rb8+–) 45...Rb2 46.Kh2 Kf8 47.Kg3 g5 (47...Rb4 48.h4+–) 48.Kf3 h5 49.Rc5 (49.g4 h4+–) 49...Rb6 50.Rg5 Rb3 (50...Rh6 51.Kg3 h4 52.Kg4+–) 51.Kf2 Rb2 52.Kg3 Rb3 53.Kh2 (53.Kh4 Rb7+–) 53...Rb2 54.Rh5 (54.Rh5 Kf7 55.h4+–) 1–0. RichardSommer (2135) – clanked (2175), lichess.org, 2020.

  7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 (9.Ba3 Ba3 10.Ra3 0-0 11.Be2 a6=) 9...0-0 10.Nc3 (10.c5 Bc7 11.Be2 Qe8=) 10...f5 11.Be2 (11.c5 Bc7=) 11...cb5 (11...f4 12.ef4 Bf4 13.bc6 bc6 14.g3–/+) 12.ab5= b6 (12...dc4 13.Nc4 Bb4 14.0-0=) 13.0-0 Qc7 14.h3 (14.cd5 Bd5 15.Nd5 Nd5+–) 14...Rf6 (14...dc4!? 15.Ra4 a5=) 15.Qb3 Qb7 16.f3 Nd7 (better is 16...Qc7!? 17.Nd5 Bd5 18.cd5 ef3 19.Nf3 Qb7+–) 17.cd5+– Nd5 18.Bc4 (18.fe4?! Ne3 19.Bc4 Nc4 20.Nc4 Bf7+/–) 18...Nc7 19.fe4 Bc4 (19...Kh8 20.e5 Rg6 21.e4 fe4 22.Be6 Ne6 23.Nce4+–) 20.Nc4 Kh8 ½–½. Sternik,Ryszard – Budner,M, corr Poland, 1985.

  7.d4 e4 8.Nfd2 Nh6 9.Ba3 0-0 10.c4 Ba3 11.Na3 a6=.

  7.d4 e4 8.Nfd2 Nh6 9.c4 0-0 10.Be2 f5 11.0-0 f4 12.Nc3? (12.bc6 Nc6 13.cd5 Bd5=) 12...Qh4 (12...f3!? 13.gf3 Bh3-/+) 13.ef4 (13.g3 Qh3 (13...fg3?! 14.fg3 Qg5 15.Rf8 Bf8 16.Nf1=) 14.bc6 f3 15.Bf3 ef3 16.Nf3 Ng4-+ (16...bc6?! 17.Ng5 Qf5 18.Ne6 Qe6 19.cd5=+)) 13...Ng4 (13...Bf4 14.g3 Qg5 15.bc6 bc6 16.Nb3=+; 13...Rf4 14.c5 Bc7 15.h3-/+) 14.Bg4 Bg4 15.Qe1 (better 15.Qb3!? Be6 16.cd5 cd5 17.Nde4 Bf4 18.g3+-) 15...Bf4-/+ 16.g3 Bd2 (16...Qh3!? 17.f3 Bd2 18.Qd2 Bf3 19.bc6 bc6 20.cd5 Rd8-/+) 17.gh4=+ Be1 18.Rfe1 Rf5 19.cd5 (19.a5 a6-/+) 19...cd5-/+ 20.Re3 Nd7 21.Rg3 Bf3 (21...Nf6 22.h3 Bf3 23.Rg5-/+) 22.Bc1 (22.Rg5!? Rg5 23.hg5=+) 22...Raf8 (22...Rc8 23.Bh6 g6 24.Rc1-/+) 23.Be3 Nb6 24.Rc1 Nc4 (24...Kf7 25.Rg5 Rg5 26.hg5-/+) 25.Nd1?? (better 25.Nd5 Rd5 26.Rc4+=) 25...Rh5 (25...Bd1 26.Rd1 g6-/+) 26.a5 (26.Nc3 Nb2-/+) 26...Rh4 (26...Na5 27.Rg5-+) 27.b6? (27.Bg5 Rh5 28.Ne3 Ne3 (28...Na5?! 29.Nd5 h6 30.Bf6+=) 29.fe3 Be2-/+) 27...a6 (better 27...ab6 28.Bg5 Rh5 29.ab6 Bd1 30.Rd1 h6-+ (worse 30...Nb6 31.Rb1 Nc4 32.Rb7-+)) 28.h3? (better 28.Bg5 Rg4 29.Ne3 Rg3 30.hg3 Na5 31.Nd5-/+) 28…Rf6 (28...Rf6 29.Bg5 Rh3 30.Rh3 Rg6+=) 0-1. cucosant2 (1775) - azd_junior (2000), Casual Blitz game, lichess.org, 2020.

  7.Be2 Qc7 A) 8.Nc3 a6 (8...Ne7 9.bc6 bc6 10.Ba3 0-0 11.0-0 Nd7+=; 8...c5 9.d3 Ne7 10.a5 Nd7 11.0-0 0-0=; 8...Nd7 9.0-0 Ne7 10.a5 0-0 11.Ba3 c5+=; 8...Nh6 9.bc6 bc6 10.Ba3 0-0 11.0-0 Nd7+=) 9.Rb1 ab5 10.ab5 c5 11.b6 Qb6+=; B) 8.a5 cb5 (8...Ne7 9.Nc3 Bb4 10.a6 0-0 11.ab7 Qb7+=; 8...Nh6 9.Nc3 0-0 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3+=; 8...Nd7 9.a6 Ne7 10.Nc3 0-0 11.Ba3 ba6+=) 9.Bb5 Kf7 10.Nc3 Bb4 11.Be2 a6+=; C) 8.h3 Ne7 (8...Nh6 9.Nc3 c5 10.0-0 0-0 11.a5 Nf7+=; 8...c5 9.0-0 Ne7 10.a5 0-0 11.d3 Qd7=) 9.Nc3 0-0 10.bc6 bc6 11.Ba3 Ba3+=; D) 8.bc6 Nc6 9.Nc3 a6 10.e4 Nge7 11.ed5 Nd5+=.

  7.Be2 Qd7 8.0-0 Ne7 9.d3 0-0 10.c4 a6 11.Nc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 c5 14.cd5 Bd5 15.Nd5 Nd5 16.h3 b6 17.d4 Nb4 18.Bc4 Kh8 19.Nd2 ed4 20.ed4 Nc2 21.Qd1 Nd4 22.Ne4 Be5 23.Ba1 Rd8 24.Qh5 Nb5 25.Be5 fe5 26.Qe5 Nd4 27.Ng5 Rf8 28.Nf7 Rf7 29.Qb8 1–0. surmavlod – ms59, internet, 2013.

  7.Be2 Nd7 A) 8.0-0 Qc7 (8...Ne7 9.Nc3 0-0 10.a5 Qc7 11.Ba3 c5+=; 8...Qa5 9.Nc3 Ne7 10.bc6 Nc6 11.Ba3 Ba3=) 9.bc6 bc6 10.Ba3 c5 11.Nc3 a6+=; B) 8.a5 cb5 (8...a6 9.b6 Qe7 10.0-0 0-0-0 11.Ba3 g5=) 9.Bb5 a6 10.Ba4 Ne7 11.Ba3 Bc7+=; C) 8.Nc3 Ne7 (8...c5 9.0-0 Ne7 10.a5 Qc7 11.d3 0-0=) 9.0-0 0-0 10.a5 Qb8 11.h3 Qc7+=; D) 8.h3 Ne7 (8...c5 9.d4 cd4 10.ed4 Ne7 11.de5 fe5=) 9.0-0 0-0 10.Nc3 Qa5 11.Qe1 c5+=; E) 8.bc6 bc6 9.Nc3 Ne7 10.0-0 0-0 11.Ba3 c5+=; F) 8.d3 Ne7 (8...a6 9.bc6 bc6 10.0-0 Ne7 11.c4 0-0=; 8...Nh6 9.0-0 Qc7 10.Ba3 0-0 11.Bd6 Qd6=; 8...Qc7 9.Nbd2 Ne7 10.0-0 0-0 11.Ba3 c5+=; 8...Qa5 9.Qd2 Qd2 10.Nbd2 Ne7 11.0-0 Rc8=) 9.0-0 Qc7 10.Nbd2 0-0 11.Ba3 Ba3+=; G) 8.d4 e4 9.Nfd2 Qc7 10.c4 dc4 11.Ne4 cb5+=.

  7.Be2 Ne7 A) 8.Nc3 b6 (8...0-0 9.0-0 a6 10.Re1 b6 11.e4 d4+=; 8...c5 9.0-0 Qa5 10.d3 0-0 11.Qd2 Ng6=; 8...Qa5 9.bc6 Nec6 10.0-0 0-0 11.Nb5 Be7+=; 8...a6 9.0-0 Qc7 10.ba6 ba6 11.e4 d4+=; 8...Qd7 9.Ba3 c5 10.0-0 e4 11.Ne1 Qc7+=; 8...Nd7 9.0-0 0-0 10.a5 Qc7 11.Ba3 c5+=; 8...Qc7 9.bc6 bc6 10.Ba3 0-0 11.0-0 Nd7+=) 9.a5 ba5 10.0-0 0-0 11.Ra4 a6–/+; B) 8.0-0 Nd7 (8...0-0 9.Ba3 c5 10.d4 Nd7 11.dc5 Nc5=; 8...c5 9.d3 a6 10.c4 0-0 11.Nc3 ab5=; 8...Nf5 9.d3 0-0 10.Nbd2 Qc7 11.e4 Nh6=) 9.Nc3 0-0 10.a5 Qc7 11.Ba3 c5+=.

  6.a4 Nd7

  7.Be2 Bd6 8.0-0 Ne7 9.Nc3 0-0 10.a5 Qc7 11.Ba3+=.

  7.Be2 Bd6 8.Ba3 c5 9.d4 Qa5 10.Nfd2 Rc8 11.0-0+=.

  7.Be2 Bd6 8.a5 cb5 9.Bb5 a6 10.Ba4 Ne7 11.Ba3+=.

  7.Be2 Bd6 8.Nc3 Ne7 9.0-0 0-0 10.a5 Qc7 11.Ba3+=.

  7.Be2 Bd6 8.bc6 bc6 9.Nc3 Ne7 10.0-0 0-0 11.Ba3+=.

  7.Be2 Bd6 8.d3 Ne7 9.0-0 0-0 10.c4 a6 11.Nc3=.

  7.Be2 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 Ne7 10.Ba3 c5 11.dc5 Nc5 12.Bc5 Bc5 13.Nb3 Bd6 14.Nd4 Bd7 15.0-0=.

  7.Be2 Bd6 8.h3 Ne7 9.0-0 0-0 10.Nc3 Nf5 11.e4+=.

  6.a4 Ne7

  7.Be2 c5 8.0-0 d4 9.d3 Nd7 10.c3 dc3 11.Nc3 g6 12.Rc1 Bg7 13.Ne4 0-0 14.Nc5 Nc5 15.Rc5 Rc8 16.Qc2 Qa5 17.d4 e4 18.Nd2 f5 19.Ba3 b6 20.Rc8 Rc8 21.Qb2 Nd5 22.Bd1 Qc3 23.Bb3 Kf7 24.Rc1 Qb2 25.Bb2 Rc1 26.Bc1 Nb4 27.Be6 Ke6 28.Ba3 a5 29.Kf1 Kd5 30.Ke2 Bf8 31.Kd1 Bd6 32.Nf1 Nd3 33.Bd6 Kd6 34.f3 Nb2 35.Kc2 Na4 36.fe4 fe4 37.Nd2 Kd5 38.h3 h5 39.h4 Kd6 40.Ne4 Kd5 41.Nd2 Ke6 42.Kd3 Nb2 43.Kc3 Nd1 44.Kd3 Nf2 45.Ke2 Ng4 46.e4 Kd6 47.Kf3 Ke6 0–1. ciklopas1 (1630) – lupa27 (1660), internet, 2013.

  7.Be2 Nf5 8.0-0 Bd6 9.Ba3 c5 10.d3 d4 11.e4 Ne7 12.c4 dc3 13.Nc3 0-0 14.a5 Ng6 15.Bc1=.

  7.Be2 Ng6 8.0-0 Bd6 9.d3 0-0 10.Nbd2 a6 11.c4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Nd7 14.cd5 cd5 15.e4 d4 16.Bd1 Qa8 17.Bb3 Bb3 18.Nb3 Nf4 19.Rd1 Bb4 20.g3 Ne6 21.Nh4 g6 22.Ng2 Ndc5 23.f4 Nb3 24.Qb1 Nbc5 25.fe5 fe5 26.Qc2 Rc8 27.Qc4 Kg7 28.Ra1 Qb8 29.b6 Nd3 30.Qe6 Nb2 31.Qd7 Kh6 32.Nh4 Rf8 33.Qe6 Qd6 34.Qh3 Kg7 35.Qg2 Nc4 36.Rc1 Ne3 37.Qe2 Rf7 38.Qb5 Bc3 39.Ng2 Ng2 40.Kg2 Qa3 41.Qe5 Kh6 42.Kh3 Qc1 43.Qd5 Qf1 44.Kg4 Qf3 45.Kh4 Qf6 46.Kh3 Qf1 47.Kh4 g5 48.Qg5 1–0. avinoam – czemar, internet, 2014.

  6.d4 e4

  7.Nfd2 a6 8.ba6 Na6 9.c4 dc4 10.a4 Bb4 11.Bc3 f5 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Ne7 14.0-0 Nd5 15.Qb3=.

  7.Nfd2 f5 8.Nb3 Nf6 9.Nc5 (9.Ba3 Ba3 10.Na3 0-0 (10...b6 11.bc6 0-0 12.c4 dc4 13.c7 Qc7+=; 10...Qe7 11.Nc5 Bc8 12.Nb1 0-0 13.a4 b6+=; 10...Qd6 11.Nc5 Bc8 12.Qc1 b6 13.Nb3 a6+=; 10...a6 11.bc6 Nc6 12.c4 dc4 13.Bc4 Bc4=) 11.Rc1 Qe7 12.Nc5 Bc8 13.Nb1 b6+=) 9...Bc5 10.dc5 0-0 (10...Nbd7 11.Bd4 Qe7 12.Qd2 0-0 13.bc6 bc6+=) 11.Nd2 (11.Bd4 cb5 12.Bb5 Nc6 13.0-0 Qc7+=) 11...Qa5 (11...cb5 12.Bb5 Qa5 13.a4+= a6+=) 12.a4 Nfd7 13.Bd4 b6 (13...Qc7=) 14.cb6 ab6 15.Be2 Nc5 16.0-0 Na4 17.Be5 (17.Nb3 Qb4=) 17...c5 18.c4 Rd8 19.Bc7 Rd7 20.cd5 Bd5 (20...Rc7? 21.de6 Nc6 22.bc6+–; 20...Rd5? 21.Bc4 Qd2 22.Qd2 Rd2 23.Be6 Kf8 24.Bb8+–) 21.Bb8 (better is 21.Nc4!? Qb4 22.Bb8+/–) 21...Be6+= 22.Ra4 Qa4 23.Qa4 Ra4 24.Nb1 Bc4 25.Bc4 Rc4 26.Be5 Rd3 27.h4 Kf7 ½–½. Steingraeber,Barbara (1700) – Mani,Christian (1835), DESC, 2004.

  6.Be2 Bd6

  7.0-0 Ne7 8.Nc3 0-0 9.e4 d4 10.bc6 (10.Nb1 cb5 (10...a6 11.ba6 Na6 12.c3 dc3 13.Nc3 c5+=) 11.Bb5 Qb6 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Qc5+=) 10...Nbc6 (10...dc3? 11.cb7 Nd7 12.dc3+– (worse is 12.ba8B cb2 13.Rb1 Qa8–/+; 12.ba8R?! Qa8 13.dc3 Qb8+–; 12.ba8Q?! Qa8 13.dc3 Qb8+–; worse is 12.ba8N cb2 13.Rb1 Qa8–/+); 10...Nec6 11.Nb5 Be7 12.Na3 f5 13.Bd3 Qb6+=) 11.Na4 (11.Nb5!?+= Bc5 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Na5+=) 11...Qa5–/+ 12.c4 Ng6 13.g3 (13.Re1 Nf4–/+) 13...Rfc8 (13...Qa6–/+) 14.Qb3 Rab8 15.Ba3 (15.Qb5 a6 16.Qa5 Na5–+) 15...Ba3–+ 16.Qc3?? (better is 16.Qa3 Nb4 17.Rab1–/+) 16...dc3 (16...dc3 17.Nc3 Bb2–+) 0–1. Vettenburg,L – Kaden,F, corr SOK–96–117, 1997.

  7.Nc3 Ne7 8.0-0 0-0 9.bc6 Nec6 10.Nb5 Be7 11.a4 Nd7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Qa1 Rac8 15.Qb2=+.

  5.Nf3 Bd6

  6.a4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.a4 Bd6 6.Nf3).

  6.Nc3 Ne7=+.

  6.c4 Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Ne7 9.a4 (9.d4 Nd7+=) 9...Be6 10.Be2 (10.d4 Nd7+=) 10...0-0 11.0-0 Nd7 12.d4 Rc8 13.Qd2 Bb4 14.de5 fe5 15.Rfd1 Qe8 (15...Ng6 16.Qc2+=) 16.Qc2 Bf5?? (better 16...Nf5+–) 17.Qb3+– (17.Qb3 Kh8 18.Qb4+–) 1–0. RichardSommer (2145) – ericraymond (2080), lichess.org, 2020.

  6.d3 c5 7.c4 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nd7 10.a4 Qc7 Black gets the initiative 11.Qc2 h6 (11...a6 12.Nc3=) 12.Nbd2 f5 Black prepares e4 13.Ne1 (13.cd5 Nd5 14.Nc4 Nb4=) 13...e4 (13...a6 14.cd5 Nd5 15.Nef3=) 14.de4 (14.f4 Rad8=) 14...Bh2 15.Kh1 fe4 16.g3 (16.cd5 A) worse is 16...Nd5 17.Qe4 (worse is 17.Ne4 Nb4 18.Qd2 Be5=) 17...Rae8 18.g3+=; B) 16...Bd5 17.g3 Bg3 18.fg3 Nf5=) 16...Bg3 17.Kg2?? (17.cd5 Rf2 18.de6 Re2 19.ed7 Rh2 20.Kg1 Qd7 21.Qb3 Nd5 22.Ndf3–+ (22.Ne4 Rh1 23.Kg2 Qh3 24.Kf3 Be1 25.Ng3 Rf1 26.Ke2 Qg2 27.Kd3 Qd2 28.Ke4 Re8 29.Be5 c4 30.Nh5 cb3 31.Rc1 Nf6 32.Nf6 gf6 33.Re1 Re5)) 17...Bf2! 18.Rf2 Rf2 Theme: Double Attack 19.Kf2 Qh2 20.Ng2 Rf8 21.Ke1 Qg2 22.Qc3 Qf2 (22...Qg1 23.Nf1 Bh3 24.Kd2 Bf1 25.Rf1 Rf1 26.Bf1–+) 23.Kd1 Do you see the mate threat? 23...Nf5 24.Bh5 (24.Nf1 d4 25.ed4 Nd4 26.Ng3–+) 24...Ne3 (24...Ne3 25.Qe3 Qe3 26.cd5 Qd3–+) 0–1. Knobloch,Rainer – Kirstein,Hans_Ernst, Mecklenburg VP LL2, 1996.

  6.d3 c6 7.a4 (7.c4 Ne7+=) 7...Nd7 (7...a6 8.Nc3+=) 8.Be2 Ne7 (8...a6 9.Nc3+=) 9.Nbd2 (9.0-0 Qc7+=) 9...0-0 10.0-0 c5 (10...a6 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3+=) 11.c4 (11.a5 b6=) 11...d4 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.d4=) 12.Ne4 Bc7 13.Ba3 b6 14.ed4 (14.a5 Nf5 15.Qd2 Qe7=) 14...ed4 15.Re1 (15.a5 Nf5=) 15...Ng6 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.Qb3=) 16.Bf1 (16.a5 Re8=) 16...Nde5 (16...Re8 17.a5+=) 17.Ne5 Ne5 (17...Be5 18.a5=) 18.h3 (18.a5 Re8=) 18...f5 (18...Re8 19.a5+=) 19.Nc5= bc5 20.f4 Nc4 (20...Ng4 21.hg4 Bf4 22.g5+=) 21.dc4 Qd6 22.Re5 Qd7 23.Bc5 Be5 24.Bf8 (24.fe5 Rfc8 25.Qd4 Qd4 26.Bd4 Bc4=) 24...Bf4 25.Bb4 Be3 (25...Rd8 26.Bd3=) 26.Kh1 Qc7 (26...Rc8 27.c5=) 27.Qf3 (27.c5 Rd8=) 27...Rc8 Now all is on c4 (27...Rd8 28.c5=) 28.c5 Qe5 (28...Rd8 29.a5+=) 29.Re1 (29.Qb7!? Qb8 30.Qb8 Rb8 31.c6+/–) 29...Bd5= (worse is 29...Rc5 30.Bc5 Qc5 31.Bd3+/–) 30.Qe2?? (better is 30.Qf2!=) 30...Qg3–+ 31.Qd3 (31.Qe3 de3 32.Re2–+) 31...Qh3 0–1. Liepert – Oweger, corr, 1972.

  6.d3 f5 7.Be5+= Be5 8.Ne5 Nf6 9.Be2 0-0 10.0-0 c6 (10...Nbd7 11.Nf3+/–) 11.bc6 (11.d4 Nfd7+/–) 11...Nc6+= 12.Nc6 bc6 13.Nd2 Rb8 14.Nb3 Nd7 (better is 14...f4!?+=) 15.Nd4+/– Qe8 16.Nc6 Rb2 (16...Rb6 17.Nd4+– (worse is 17.Na7 Qa8+=)) 17.Qc1 (17.Na7?! Qa8 18.Qc1 Rfb8=) 17...Rb6 (17...Rb7 18.Qa3+–) 18.Nd4 (18.Na7 Qa8 19.Qa3 f4+–) 18...Ne5 19.Qa3 Rf7 (19...Nc6 20.Bh5 Qd7 21.Rab1+–) 20.Rab1 Ng4 (20...Qd8 21.c3+–) 21.Rb6 (21.Ne6?! Qe6 22.d4 Re7+–) 21...ab6 22.Qd6 Rf6 23.Ne6 (23.Qb6!? Bd7 24.Qb7 Bc6 25.Nc6 Rc6+–) 23...Qe6 24.Qe6 Re6 25.Bg4 fg4 26.Rb1 Kf7 27.Rb4 (27.Rb4 Rc6 28.c4+–) 1–0. Mroz,Antoni – Klorkowski,Andrzej, corr Poland, 1990.

  6.h4 Ne7 7.a4 a6 8.Nc3 0-0 9.Ne2 (9.Be2 c5-/+) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.Ng3 c5 13.Nh5? (13.e4 c4-/+) 13...Qe8 (13...Bg4!? 14.Ng7 Kg7 15.Be2-+) 14.Nh2 (14.Ng3 e4 15.Ng1 Bg3 16.fg3 Nf5-+) 14...b6 (14...c4 15.g4-+) 15.g3? (15.g4 c4-+) 15...c4 (15...g6 16.Nf6 Rf6 17.f4-+) 16.Be2 (16.g4 Qb5 17.f4 Qa4-+) 16...g6 17.g4?! (17.Nf6 Rf6 18.Nf3-+) 17...gh5 18.gh5 (18.g5 Qb5 19.gf6 Rf6 20.Bh5 Kh8-+) 18...Kh8 (18...Qb5 19.Bg4 Nf5 20.f3-+) 19.Bg4 (19.Qb1 Nc8-+) 19...Bf7 (19...Bg4 20.Ng4 Qb5 21.f4-+) 20.Qf3 (20.Qb1 Bh5 21.d3 Bg4 22.Ng4 Qg6-+) 20...Ng8 (20...Bg8 21.Qd1-+) 21.Rg1 Qe7 (21...Qb5 22.Qg3 Nh6 23.Bd7 Qb1 24.Ke2 Bh5 25.f3 Qg1 26.Qg1 Nd7 27.Kf2-+) 22.Qg2 (22.Bh3 Nh6-+) 22...Nh6 23.Qf3 Nd7 (better 23...f5 24.Bh3 Qh4-+) 24.Bd7= Be6 25.Be6 Qe6 26.Rg3?? (better 26.Bb2=) 26...e4-+ 27.Qg2 Bg3 28.Qg3 Rg8 29.Qf4 (29.Qc7 Nf7-/+) 29...Rg1-+ 30.Ke2 (30.Nf1 Ng4-+) 30...Ra1 31.Qh6 Qf7 (better 31...Rg1!? 32.Qf8 Rg8-+) 32.Ng4=+ Rb1 (32...Ra5=+) 33.Qf6 (33.Qf4!? c3 34.Nf6 cd2 35.Kd2=+) 33...Qf6-/+ 34.Nf6 Rb5 35.Ng4? (better 35.h6!?-/+) 35...Kg7-+ 36.Ne5 Kh6 37.c3 (37.f3 ef3 38.Nf3 Kh5-+) 37...Kh5 38.f3 Kh4 (38...Rc5 39.fe4 de4 40.Nf7-+) 39.f4?! (39.fe4 de4 40.Nc4 h5-+) 39...Ra5 (39...Rc5 40.Kf2-+) 40.Nc6 (40.Nd7 h6-+) 40...Ra8 (40...Kg4 41.Ne5 Kf5 42.Nc6-+) 41.Nb4 Rd8 42.Nc6 Rd6 43.Ne7 Kg4 0-1. chessbit (1850) - Derhogi (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

  6.c4 dc4

  7.Qa4 Nd7-/+ 8.Bc4?? (better 8.Qc2-/+) 8...Nb6-+ 9.Qc2 Nc4 10.0-0 Nb2 11.Qb2 Ne7 12.d4 ed4 (12...e4 13.Nfd2 f5 14.Nb3-+) 13.Qd4 0-0 14.Qh4 (14.Nc3 a6-+) 14...Ng6 (14...Qd7 15.Nc3-+) 15.Qe4 Qd7 16.Qb7 Ne5 (16...Bc4 17.Rc1 Rfb8 18.Qe4 Bb5 19.Nd4-+) 17.Nbd2 (17.Nc3 Rab8 18.Qe4 Nf3 19.Qf3 Bc4-+) 17...Nf3 (17...Rfb8 18.Qe4 f5 19.Qh4 Rb5 20.Ng5-+) 18.Nf3 Rfb8 19.Qc6 (19.Qe4 a6 20.Nd4 Bc4-+) 19...Qc6 20.bc6 Bd5 21.Nd4 Be5 22.a4 (22.a3 Rb6-+) 22...Bd4 23.ed4 Bc6 (23...Rb4 24.Rfc1-+) 24.Rfe1 (24.Rfc1 Rb6-+) 24...Re8 (better 24...Rb4!? 25.Rac1 Ba4 26.Rc7 Rd4 27.h4-+) 25.Rec1 Bd7 (25...Re6 26.f3-+) 26.Rc7 Ba4 27.h4 Bb5 28.Rac1 a5 29.d5 (29.Rb1 Ba6-+) 29...a4 30.d6 Red8 31.g4 (31.R7c5 Bd7 32.Ra1 Ra6-+) 31...Rd6 32.Rc8 (32.Rb7 Bd3-+) 32...Rc8 33.Rc8 Kf7 34.Rc7 Bd7 (34...Rd7 35.Rc2-+) 35.Ra7 Ke6 36.f4 (36.Kg2 Bc6 37.f3 Rd3 38.Rg7 a3-+) 36...f5 (36...Rd4!? 37.Ra6 Ke7 38.g5-+) 37.gf5 Kf5 38.Kf2 Kf4 39.Kg2 (39.Ra5 Rd2 40.Ke1 Rh2-+) 39...Kg4 40.Kf2 (40.Rc7 Kh4 41.Rc4 Kg5-+) 40...Kh4 41.Ke3 g5 42.Kf2 (42.Rc7 g4-+) 42...g4 43.Kg1 Kg3 (better 43...Kh3 44.Ra5 Rd1 45.Kf2 g3 46.Ke3-+) 44.Kh1 Rd1 0-1. Zpytasz (1790) - OMGdidIrealyjustsact (2080), Rated Rapid game, lichess.org, 2016.

  7.Qc1 Qd7 (7...a6 8.Bc4 Qd7 9.ba6 Na6 10.d4 Bc4 11.Qc4+=; 7...Qe7 8.Bc4 a6 9.ba6 Na6 10.d3 Nh6 11.Nbd2=) 8.Bc4 a6 9.ba6 Na6 10.d4 Bc4 11.Qc4+=.

  7.Qc2 a6 8.ba6 b5 9.a4 Na6 10.ab5 Nb4 11.Qc3+=.

  7.Qc2 a6 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qd7 10.Nc3 ab5 11.Nb5=.

  7.Qc2 a6 8.Bc4 Qd7 9.Be6 Qe6 10.Nc3 ab5 11.Nb5 Nc6 12.0-0 Ra2 13.Ra2 Qa2 14.Ra1 Qe6 15.Ra8+=.

  7.Qc2 Qd7 8.Bc4 a6 9.Be6 Qe6 10.Nc3 ab5 11.Nb5=.

  7.Qc2 Qd7 8.Bc4 Ne7 9.d4 Bc4 10.Qc4+– e4 11.Ne5 (11.Nfd2 a6 12.ba6 Ra6 13.Ne4 Rc6+–) 11...fe5+= 12.de5 a6 (12...Be5 13.Be5 Qd3 14.Qd3 ed3 15.Bc7+=) 13.ed6+– ab5 14.Qc7 Qc7 (14...Nf5 15.0-0 Nd6 16.Qd7 Kd7 17.Bg7+–) 15.dc7 Nbc6 (15...Na6+–) 16.Na3 (16.Nc3!? Nb4 17.Ke2 0-0+–) 16...b4 (16...Nb4 17.0-0 (worse 17.Bg7 Rg8 18.Nb5 Rg7=) 17...Nd3 18.Rfb1 (18.Bg7?! Rg8=) 18...Nb2 19.c8Q Rc8 20.Rb2+–) 17.Nb5 (17.Nc4 0-0 18.Nd6 Nc8 19.Ne4 Rf7+–) 17...0-0 (17...Ra5!? 18.Nd6 Kd7+–) 18.0-0 Nc8 (18...Rfc8 19.a3 Ra5 20.Nd6 Rc7 21.ab4 Ra1 22.Ra1+–) 19.Rfd1 Ra5 20.Rd7 (20.Nd4 Nb6 21.Rdc1 Nd5 22.Nc6 bc6 23.Rc6 Rc8+–) 20...Rf7 21.Rd8 (better 21.Rd5!? Ra8+–) 21...Rf8+– 22.Rf8 Kf8 23.a4 ba3 24.Ba3 Ke8 25.Rb1 (25.Nc3 Kd7+–) 25...Ne5 (25...b6 26.Rb3+–) 26.Bc5 Nd3 (26...Nc6!?+–) 27.Bd4+– g6 28.Nc3 Kd7 29.Ne4 (29.Rb7?! Ra1 30.Rb1 Rb1 31.Nb1 Kc7+–) 29...Kc7 30.Rd1 b6?? (better 30...Ne5+–) 31.Rd3 1–0. GuestPWMT – GuestCFQS, freechess.org, 2020.

  7.Qc2 Qd7 8.Bc4 Ne7 9.d4 Ng6 10.de5 fe5 11.Ng5 Bc4 12.Qc4 h6 13.Ne4 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 c6 17.Nbc3 Qe7 18.0-0 Rf8 19.Rd1 Bc7 20.b6 Bb6 21.Nd6 Kd7 22.Nf5 (22.Nf5 Ke8+–) 1–0. GuestKXKG – GuestRLGJ, freechess.org, 2020.

  7.Qc2 Nd7 8.Bc4 Qe7 9.a4 Nh6 (9...Bc4!? 10.Qc4 e4–/+) 10.0-0 0-0 (10...Bc4 11.Qc4 e4 12.Ne1=) 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.Be6 (13.a5 Ng4 14.h3 Ngf6+=) 13...Qe6= 14.Na3 Qg6 (14...Ng4 15.h3 Ngf6 16.Nac4=) 15.Nac4 Qh5 (15...Ng4!? 16.h3 Nh2=) 16.Nd6+– cd6 17.h3 (better 17.Qc7!? Nb6 18.a5+–) 17...Rac8 18.Qb3 Kh8 19.Qe6 Qf7 20.Qd6 The passed pawn on d4 will become decisive later 20...Nf6 (20...Rc2 21.Qb4+=) 21.Ba3 (21.Rfc1 Nd5+–) 21...Rg8 (better 21...Rfd8 22.Qe7 Nd5 23.Qf7 Nf7+–) 22.Nb3?? (22.Rfc1 Rgd8 23.Qe5 Qd7+–) 22...Qg6?? (better 22...Qb3 23.Rfb1 Qc4–+) 23.Nc5 Nf7 24.Qf4 (24.Qe7 Nd8+–) 24...Ng5 (24...b6!? 25.Nb7 Nd5+=) 25.Kh1 Rc5? (better 25...b6 26.Nb7 Nf7+–) 26.Bc5+– b6 27.Be7 Ne6 28.Qg3 (28.Qd6 Ne8 29.Qe5 Qf7+–) 28...Qf7 (28...Qg3 29.fg3 Nd5 30.Rf5 Ne3 31.Re5 Nd4 32.Re4+–) 29.Bf6 gf6 30.Rac1 (30.Qd6 f4+–) 30...f4?? (30...Rg3 31.fg3 Qd7–/+) 31.ef4 (better 31.Qh4+–) 31...Rg3–+ 32.fg3 Kg7 (32...Nd4 33.Rfe1 f5 34.g4–+) 33.Rc8? (33.Rfd1!?–/+) 33...f5 (33...Nd4 34.g4–+) 34.Rfc1 Kh6 (34...Qd7!? 35.R1c6–+) 35.d5 (35.R8c6 Kh5 36.Rd6+=) 35...Qg6?? (better 35...Nc5 36.d6 Qd5–/+ (36...Na4 37.R1c7 Qd5 38.d7 Qd1 39.Kh2 Qd3 40.d8Q Qd8 41.Rd8 Kg6 42.Rd6 Kh5 43.Rh7)) 36.R1c6 (better 36.de6 Qf6 37.e7 Qe7 38.R1c7+–) 36...Qg3 (36...Nc5 37.Rg6 Kg6 38.a5+–) 37.Re6 (37.de6 Qa3 38.e7 Kg7 39.e8Q Qc1 40.Rc1 e3 41.R8c7 Kf6 42.Qc6) 37...Kh5 38.Rh8 (38.Rh8 Qg7 39.Ree8+–; better 38.Rc7 Qg8 39.Kh2+–) 1–0. RichardSommer (1965) – possoegronoev2 (1975), lichess.org, 2020.

  7.Qc2 Nd7 8.Bc4 Qe7 9.Be6 Qe6 10.0-0 Nb6 11.Nc3 Ne7 12.d4 e4 (better 12...a6!?=) 13.Ne4+/- Ned5 (13...Qc4!? 14.Nc3 a6+/-) 14.Nc5+- (worse 14.Nd6 cd6 15.Rfc1 0-0+/-) 14...Bc5 15.dc5 (worse 15.Qc5 Nd7 16.Qc4 N7b6+/-) 15...Nd7 (15...Nc8 16.Nd4 Qg4 17.h3+-) 16.Nd4 Qg4 17.c6 bc6 18.bc6 (18.Qc6!? N5b6 19.a4 0-0+-) 18...Ne5 19.h3 Qg6 20.Nf5 (20.Qb3 Qf7 21.Nb5 0-0+-) 20...Nf3 (20...Ne7 21.e4 Nf5 22.ef5 Qh5+-) 21.Kh1+- Ne5 (21...Ng5 22.e4 Nb6 23.Rfe1+-) 22.Rad1 Rd8? (22...Ne7 23.e4 Nf5 24.ef5 Qf7 25.Be5 fe5+-) 23.f4 Nf7 (23...Nc4 24.Qe4 Kf8 25.Rd5 Rd5 26.Qd5 h6+-) 24.Qe4 Kf8 25.Rd5 Rd5 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  7.Qc2 Qe7 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 a6 10.Qe4 c6 11.bc6=.

  7.Nc3 Ne7 8.d4 Nd7 9.d5=+ Nd5 10.Nd5+= Bd5 11.Qd5+/– Nb6 12.Qe4 Bb4+= 13.Ke2 Qd2?? 14.Nd2+– 1–0. gtate (1810) – jgrau (1730), net–chess.com, 2002.

  7.Qc2 c6

  8.Bc4 Bc4

  9.Qc4 a6 A) 10.d4 ed4 (10...e4 11.Nfd2 ab5 12.Qe6 Qe7 13.Qc8 Kf7+=) 11.bc6 de3 12.cb7 Ra7 13.Qe6 Ne7=; B) 10.ba6 Na6 (10...Ra6 11.0-0 Ne7 12.Qc2 Qd7 13.d4 ed4=; 10...b5 11.Qc2 Qd7 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne7=) 11.0-0 Qd7 12.e4 Qf7 13.Qe2 Nb4=.

  9.Qc4 cb5 10.Qb5 Qd7 (10...Qd7 11.Nc3 Nc6= 12.Rd1 a6 13.Qb3 Na5=; 10...Nc6 11.Nc3 Qd7 12.d4 a6 13.Qb3 ed4=). Sokolski,Alexey – Belavenets, 1936.

  9.Qc4 Qc7 A) 10.d4 e4 (10...Nd7 11.Nbd2 cb5 12.Qb5 a6 13.Qb3 ed4+=; 10...Qe7 11.de5 fe5 12.0-0 a6 13.a4 ab5+=; 10...cb5 11.Qc7 Bc7 12.de5 Nc6 13.ef6 Nf6+=) 11.Nfd2 f5 12.g4 Qd7 13.bc6 Nc6=; B) 10.Nc3 Ne7 (10...a6 11.Qe6 Be7 12.bc6 Nc6 13.d4 Rd8+=; 10...Qd7 11.d4 a6 12.de5 ab5 13.Qd4 Bc7+=; 10...Nd7 11.Ne4 Ne7 12.Rc1 Nb6 13.Qb3 Rc8+/–; 10...Nh6 11.d4 Qe7 12.d5 Qd7 13.bc6 bc6+/–) 11.Ne4 Nd7 12.bc6 Nc6 13.Qe6 Be7+=.

  9.Qc4 Qd7 A) 10.a4 a6 (10...cb5 11.ab5 a6 12.Nc3 ab5 13.Nb5 Ra1+=) 11.b6 a5 12.d4 e4 13.Nfd2 f5=; B) 10.Nc3 a6 (10...Ne7 11.0-0 cb5 12.Nb5 Na6 13.Rfc1 Bb4+=; 10...cb5 11.Nb5 Nc6 12.Nd6 Qd6 13.d4 Rd8=; 10...g5 11.d4 g4 12.de5 gf3 13.ed6 fg2+–) 11.b6 Qe7 12.Ne4 Nd7 13.d4 Bb4=.

  9.Qc4 Qe7 A) 10.d4 a6 (10...e4 11.Nfd2 f5 12.d5 Be5 13.Be5 Qe5+=; 10...ed4 11.Nd4 Qe4 12.0-0 Qe5 13.g3 Ne7+/–) 11.bc6 Nc6 12.d5 Nb4 13.e4 f5=; B) 10.e4 a6 (10...cb5 11.Qb5 Qd7 12.Qd7 Kd7 13.d4 ed4=) 11.bc6 Nc6 12.0-0 Qf7 13.Qe2 Nge7=; C) 10.d3 Qd7 (10...cb5 11.Qb5 Nc6 12.0-0 a6 13.Qa4 b5=; 10...a6 11.bc6 Nc6 12.Nc3 Qd7 13.0-0 Rc8=) 11.Nc3 Ne7 12.Rc1 a6 13.b6 Nc8=; D) 10.Nc3 a6 11.bc6 Nc6 12.Rc1 Rc8 13.Qa4 Nh6=.

  9.Qc4 Ne7 A) 10.0-0 a6 (10...cb5 11.Qb5 Qd7 12.Nc3 Qb5 13.Nb5 Nc8=; 10...Qd7 11.Nc3 cb5 12.Nb5 Na6 13.Rfc1 Bb4+=; 10...Qb6 11.Nc3 a6 12.a4 Qc7 13.Ne4 Nd5+=) 11.Qg4 0-0 12.Qe6 Kh8 13.bc6 Nec6=; B) 10.d3 cb5 (10...a6 11.ba6 Na6 12.0-0 Qd7 13.a4 Bb4=; 10...Qd7 11.Nc3 a6 12.b6 Qd8 13.Qg4 Qb6=; 10...Qa5 11.Nc3 Bb4 12.bc6 Nbc6 13.a3 Bc3=; 10...Nd7 11.Nc3 Rc8 12.0-0 cb5 13.Qb5 a6=) 11.Qb5 Nbc6 12.0-0 Qa5 13.Qa5 Na5=; C) 10.e4 Qd7 (10...Nd7 11.Nc3 Nb6 12.Qb3 c5 13.Qc2 Qd7=; 10...Qb6 11.a4 Nd7 12.d4 a6 13.de5 cb5=; 10...a6; 10...cb5) 11.Nc3 Ng6 12.0-0 Nf4 13.Rfd1 a6=; D) 10.d4 e4 11.Nfd2 f5 12.Ba3 a6 13.Bd6 Qd6=; E) 10.Nc3 a6 (10...cb5 11.Nb5 Nbc6 12.Rd1 Rc8 13.Qg4 Kf7+=; 10...Qd7 11.0-0 cb5 12.Nb5 Na6 13.Rfc1 Bb4+=; 10...Nd7 11.Ne4 Bc7 12.bc6 Nb6 13.Qe6 bc6+=) 11.ba6 Na6 12.Ne4 b5 13.Qe6 Bc5=.

  8.Bc4 Qd7

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 Nb4 14.Qe4 A) 14...a6 15.de5 (15.Rfd1 f5 16.Qb7 Rb8 17.Qa7 e4 18.Ng5=; 15.Ba3) 15...fe5 16.Rad1 Nc6 17.Ng5 Qe7 18.Nh7+/–; B) 14...0-0 15.de5 (15.Qb7 Rfb8 16.Qe4 f5 17.Qh4 Nd3 18.d5=; 15.Rfd1 f5 16.Qh4 Be7 17.Qh3 e4 18.d5=) 15...Ne5 16.Nd4 Qf7 17.Ncb5 Bc5 18.Nb3=.

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 Nb6 A) 14.Rad1 A1) 14...Qc4 15.Qb1 (15.d5 Ne7 16.e4 0-0 17.Nd2 Qb4 18.Qb3+=; 15.Rc1 ed4 16.Nd4 Nd4 17.ed4 0-0 18.Ne4+=; 15.Rd2 0-0 16.Ne4 Bb4 17.Qc4 Nc4 18.Rc2=; 15.Qf5 Bb4 16.Rc1 0-0 17.a3 Bc3 18.Rc3+=) 15...Rd8 16.Ne4 Qe6 17.Nd6 Rd6 18.e4+/–; A2) 14...ed4 15.ed4 (15.Nb5+= 0-0 16.Bd4 Bb8 17.Bb6 ab6 18.Rd2+/–) 15...Nb4 16.Rfe1 Nc2 17.Re6 Kd7 18.Re2+/–; A3) 14...Rd8 15.d5 Nb4 16.Qe2 Qc8 17.a3 Na6 18.e4+=; B) 14.Rfd1 B1) 14...ed4 15.Nb5 (15.ed4 Nb4 16.Qb1 0-0 17.Ba3 N4d5 18.Re1+=) 15...0-0 16.Nfd4 Nd4 17.Bd4 Bb8 18.Qb3+/–; B2) 14...Rd8 15.d5 Nb4 16.Qe2 Qg4 17.e4 0-0 18.h3+=.

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 Qc4 14.Rac1 (14.Rfd1; 14.Rfc1) A) 14...ed4 15.ed4 (15.Nd4; 15.Ne4; 15.Qe4) 15...Nd4 16.Nd4 Qd4 17.Rfe1 Kd8 18.Rcd1+–; B) 14...Nb4 15.Qa4 Qa6 16.Qa6 Na6 17.Nb5 Ke7 18.Nd6+/–.

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 ed4 14.ed4 Ne7 (14...Qc4 15.Rfe1 (15.Rae1 Kd8 16.Qd2 Rc8 17.Re4 Re8 18.Ne5+=; 15.Rfd1 0-0 16.Qf5 Rfd8 17.Ne4 Bb8 18.d5+/–; 15.Qe4 Kd8 16.Rac1 Rc8 17.Rfe1 Nb6 18.Red1+=; 15.Qf5 g6 16.Rfe1 Kd8 17.Qe6 Qe6 18.Re6+/–) 15...Kd8 16.Rad1 Nb4 17.Qb1 Nb6 18.d5+/–; 14...Qf7 15.Rfe1 (15.Nb5 Bb8 16.Rfe1 Kd8 17.Ba3 Nb6 18.Bc5+/–; 15.Rae1 Kd8 16.d5 Nb4 17.Qd2 Ne5 18.Ne5+/–; 15.Rfd1 0-0 16.Nb5 Bb8 17.Qf5 Nb6 18.Ba3=) 15...Kd8 16.Rad1 Rc8 17.d5 Nce5 18.Nd4+–; 14...Qg8 15.Nb5 (15.Rfd1; 15.Rad1; 15.Rfe1; 15.Ne4) 15...Bb8 16.Qe4 Kd8 17.d5 Ne7 18.d6+–) 15.Rfe1 (15.Rad1 0-0 16.d5 Qf7 17.Ne4 Bf4 18.Qb3+=; 15.Rae1 Qc4 16.Re2 0-0 17.Rfe1 Nd5 18.Re6+/–; 15.Nb5 Qd5 16.Nd6 Qd6 17.Rfe1 Kd8 18.Qb3+/–; 15.Qa4 Kd8 16.Rae1 Qf5 17.Qb3 Qa5 18.Re2+/–) 15...Qf7?? (better is 15...Qc4+/– 16.Re2 0-0 17.Qe4 Rfd8 18.Rae1+=) 16.Nb5+– Bb8 (16...Bh2 17.Nh2 0-0+–) 17.Qc8 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Gairdner,Dennis Albert, IECG, 1998.

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 Qe7 14.Ne4 (14.Nd5; 14.Rfd1; 14.Nb5; 14.Rad1; 14.Rac1) A) 14...Rd8 15.Rfd1 (15.Nd6; 15.Rad1) 15...ed4 16.ed4 Kf8 17.Nd6 Qd6 18.Qb3+–; B) 14...ed4 15.ed4 (15.Nd4; 15.Rad1; 15.Rfd1) 15...Kd8 16.Rfe1 Rc8 17.Nc5 Bc5 18.Re7+–; C) 14...Nb4 15.Qb3 (15.Qb1) 15...Rb8 16.Rfd1 Bc7 17.Rac1 Na6 18.de5+–; D) 14...Nb6 15.Rfd1 (15.Rad1; 15.Nd6) 15...Bc7 16.d5 Nb4 17.Qb3 N4d5 18.Rd5+/–.

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 Ne7 14.Nb5 (14.Ne4; 14.Rac1; 14.Rfd1; 14.Rad1) A) 14...Qd5 15.Nd6 (15.Qd3; 15.de5) 15...Qd6 16.Rac1 Qe6 17.de5 Qa2 18.ef6+/–; B) 14...Bb8 15.e4 (15.de5; 15.Rfd1) 15...Qc6 16.Qe2 a6 17.Na3 ed4 18.Rfc1+=.

  9.Be6 Qe6 10.Nc3 Ne7 11.0-0 Nd7 12.bc6 Nc6 13.d4 Qf7 A) 14.Rfd1 A1) 14...ed4 15.Nb5 Bb8 16.Nbd4 Nde5 17.Ne5 Be5 18.Nc6+–; A2) 14...0-0 15.Nb5 (15.Ne4) 15...Be7 16.d5 Na5 17.Rac1 Nb6 18.Qd3+/–; A3) 14...Rd8 15.Nb5 Bb8 16.d5 Ne7 17.e4 a6 18.Nc7+/–; A4) 14...Bb4 15.Nb5 (15.d5; 15.a3) 15...0-0 16.a3 Be7 17.d5 Na5 18.Qa4+/–; A5) 14...Rc8 15.Ne4 Bb8 16.Ba3 f5 17.Neg5 Qf6 18.Bb2=; B) 14.Ne4 B1) 14...Bb4 15.a3 (15.Rfd1) 15...Be7 16.Rad1 ed4 17.ed4 Nb6 18.Nc5+=; B2) 14...Be7 15.Rfd1 (15.Qb3; 15.de5; 15.Rfc1; 15.Rfb1) 15...f5 16.Neg5 Bg5 17.Ng5 Qg6 18.Nh3+=.

  6.c4 c6

  7.Qb3 Nd7 8.d4 e4 Black threatens to win material: e4xf3 (8...Qa5 9.Bc3 Qc7 10.de5 Be5 11.Ne5 Ne5 12.cd5 Bd5 13.Qa3=) 9.Nfd2 f5 10.Nc3 Ndf6 11.bc6 bc6 12.cd5 (12.Ba3 Be7+=) 12...cd5 Black has an active position. . (12...Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Qc2=) 13.Nb5 Bb8 14.Ba3 Nh6 (14...a6 15.Nd6 Bd6 16.Bd6+=) 15.Qc3 (15.Nc3 Bc7 16.Bb5 Kf7+/–) 15...Qc8 (15...Bd7 16.Nd6 Bd6 17.Bd6+=) 16.Qc8 (16.Qb4!? Kf7 17.Nb3+/–) 16...Bc8+= 17.Nd6 Bd6 18.Bd6 White has the pair of bishops. Black cannot castle king side 18...Kd7 (18...Nf7 19.Bb4=) 19.Ba3 (19.Be5 Kd8+/–) 19...g5 (19...Rb8 20.Nb3+=) 20.h4 g4 Black gains space 21.g3 a5 (21...Rb8 22.Rd1+=) 22.Nb3 Rd8 (22...Kd8 23.Rb1+/–) 23.Rc1 (better is 23.Bb5 Ke6 24.Bc6+/–) 23...Nhg8?? (better is 23...Ke8+= would allow Black to play on) 24.Bb5+– Ke6 25.Rc7 Ne8? (better is 25...f4+–) 26.Be8 Re8 27.Rh7 Kf6 28.Bd6 (better is 28.Rc7+– keeps an even firmer grip) 28...Ba6? (28...Kg6 29.Rc7 Nf6+–) 29.Be5 Kg6 30.Rd7 (better is 30.Rg7 might be the shorter path 30...Kh6 31.h5+–) 30...Bc4?? simply worsens the situation (30...Re7 31.Rd5 Bc4+–) 31.h5 Kg5 32.Rd6 f4 33.gf4 Kf5 34.h6 g3 (34...Re6 does not help much 35.Rh5 Kg6 36.Rg5 Kh7 37.Rg7 Kh6 38.Re6 Nf6 39.Rf7 Rh8 40.Rff6 Kg7 41.Rf5 Kg8 42.Re8 Kh7 43.Rh8 Kg6 44.Rg5 Kf7 45.Nc5 Ba2 46.Rg7) 35.Rh5 Kg4 36.Rg5 Kh4 37.h7 1–0. Balendo,Pavel (2185) – Lomakina,Galja (2250), Serpukhov op (7), 2002.

  7.Qc2 Nd7+= 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 (worse is 9...Bd5 10.e4 Bf7 11.Qc6+=) 10.Qc6 Ke7 11.Nc3 Nb6 12.Nb5 Qd7 13.Qd6 (13.Rc1 Rc8 14.Qd7 Kd7 15.Na7 Rc1 16.Bc1 Ne7 17.Bb5 Kc7+=) 13...Qd6+= 14.Nd6 Kd6 15.Ba3 (15.d4 e4 16.Ba3 Kc6+=) 15...Kd7 (15...Kc6!?=) 16.Bb5+= Kd8 (16...Kc7 17.Rc1 Kd8 18.Bf8+/–) 17.Bf8+/– a6 (17...h6 18.d4 Nc4+/–) 18.Be2?? (better is 18.Bg7!? ab5 19.Bh8+–) 18...h6 (18...g5 19.Bg7 g4 20.Nh4+– (20.Bh8?! gf3 21.Bf3 Rc8+–)) 19.Bg7+/– Rh7 20.Bf8 Ne7 21.0-0 (21.Rc1 Nd7 22.Be7 Ke7+/–) 21...Rf7 (21...Ng6 22.Rab1+=) 22.Be7 (22.Rfb1 Nd7 23.Be7 Re7+/–) 22...Re7 (22...Ke7 23.d4 e4 24.Nd2+=) 23.Rfc1+/– Rc7 (23...Rb7 24.d4 e4 25.Nd2+/–) 24.d4 Nd7 (24...Bg4 25.Rc7 Kc7 26.Rc1 Kb7 27.h3 Bf3 28.Bf3+/–) 25.Nd2 (25.Rc7 Kc7 26.Rc1 Kd6+/–) 25...a5 26.Rc7 Kc7 27.Rc1 Kb6 (27...Kd6 28.Nb3+/–) 28.a4 Ra7 (28...Rb8 29.Bb5 Ka7 30.Rc6+–) 29.Nb3 Rc7 (29...Rb7!?+/–) 30.Rc7+– Kc7 31.Bb5 (31.Na5 Nb6 32.Bb5 ed4 33.ed4 Nc4+–) 31...Nb6 (31...Kb6 32.Bd7 Bd7 33.Nc5+/–) 32.Na5 Bd7 33.Nb3 (better is 33.f4+/–) 33...Bb5 (better is 33...Na4!? 34.Bd3 Nb2+=) 34.ab5+– Nc4 35.Nc5 Nd6 (35...Kb6 36.Nd7 Kb5 37.Nf6 ed4 38.ed4+–) 36.de5 fe5 37.b6 Kc6 38.b7 Nb7 39.Nb7 Kb7 40.f4 ef4 41.ef4 Kc6 42.Kf2 (42.g4 d4+–) 42...Kc5 (42...d4 43.g4+–) 43.Ke2 (43.g4 d4+–) 43...h5 44.Kd3 d4 45.g3 (45.h4 Kd5+–) 45...Kd5 (45...h4 46.g4+–) 46.h3 Ke6 (46...Kc5 47.g4 hg4 48.hg4+–) 47.Kd4 Kf5 48.Ke3 (48.Ke3 Kf6 49.g4+–) 1–0. Maksimov,Alexey – Minnibaev,T, RUS–ch U16 Kazan, 1997.

  7.Qc2 Ne7 8.a4 Nd7 9.d4 e4 10.Nfd2 f5 11.Nc3 0-0 Black plans f4 12.Qb3 Nf6 13.Be2 f4 14.c5 fe3 15.fe3 Bc7 16.Nce4 Ne4 17.Ne4 Ba5 18.Bc3 de4 19.Qe6 Kh8 20.Qb3 Nd5 21.Bd2 Bd2 22.Kd2 Qa5 23.Kc2 Rf2 24.Rae1 Rg2 25.bc6 bc6 26.Rhf1 Rh2 27.Qb7?? (better is 27.Rg1–+) 27...Ne3 28.Kb3 Qd8 29.Qc6 (29.Kc3 Rb8 30.Qa7–+) 29...Rb8 30.Bb5 Qd4 (30...Qd4 31.Qe8 Re8–+) 0–1. Whitmarsh,Jerry (2025) – Andersen,Lars Kirstein (2100), IECG, 2005.

  7.Qc2 Ne7 8.Be2 0-0 9.a4 Nd7 10.d3 Rc8 11.0-0 Kh8 12.Nbd2 h6 13.Nh4 g5 14.Nhf3 Qe8 15.Rfc1 Qf7 16.Ba3 Bb8 (16...Ba3 17.Ra3 A) 17...Qg6 18.Qc3 (18.Rc3 g4 19.Ne1 d4 20.ed4 ed4 21.Rb3=; 18.h3 dc4 19.Nc4 Bc4 20.dc4 Qc2 21.Rc2=; 18.d4) 18...g4 19.Ne1 c5 20.Qa5 a6 21.ba6+=; B) 17...Kg7 18.Nb3 (18.h3 g4 19.hg4 Bg4 20.Rb1 Rc7 21.Qc3=) 18...b6 19.Qb2 Qg6 20.a5 dc4 21.dc4=; C) 17...Kg8 18.Nb3 (18.h3 g4 19.hg4 Bg4 20.Rb3 f5 21.bc6=) 18...b6 19.Nfd2 Qg6 20.Qb2 Rfe8 21.d4+=; D) 17...g4 18.Ne1= Qh5 19.Qc3 Rc7 20.Nc2 Rfc8 21.Qb4=) 17.cd5 (17.bc6 A) 17...bc6 18.a5 (18.d4 e4 19.Ne1 f5 20.a5 f4 21.Be7=; 18.Rab1 f5 19.Rb7 g4 20.Ne1 Rc7 21.Rc7+=) 18...g4 19.Ne1 f5 20.Rab1 Bc7 21.Qa4+=; B) 17...Rc6 18.Rab1 (18.Qb3 dc4 19.Nc4 b6 20.a5 Rfc8 21.Qb5+=; 18.Rcb1 b6 19.a5 Rd8 20.Qa4 Rcc8 21.ab6+=; 18.Qb2 Rb6 19.Qc3 dc4 20.Nc4 Rc8 21.e4=; 18.Qb1 Rb6 19.Qa2 g4 20.a5 Rc6 21.Ne1+=) 18...b6 19.a5 dc4 20.Nc4 Rfc8 21.Qa4+=; 17.Rab1 A) 17...dc4 18.Nc4 cb5 19.Rb5 b6 20.d4 a6 21.Rbb1+=; B) 17...c5 18.cd5 (18.a5 g4 19.Ne1 f5 20.cd5 Nd5 21.Nc4=; 18.Nb3 g4 19.Nfd2 f5 20.cd5 Bd5 21.a5+=; 18.Ne1 f5 19.cd5 Bd5 20.Nc4 Bc7 21.Bb2+=; 18.Bb2 g4 19.Ne1 d4 20.a5 Qg6 21.Nf1=) 18...Nd5 19.Nc4 g4 20.Nfd2 f5 21.a5+=; C) 17...g4 18.bc6 (18.Be7) 18...bc6 19.Ne1 Rce8 20.Nb3 f5 21.Na5+=; D) 17...cb5 18.Rb5 (18.ab5 f5 19.Qa4 g4 20.Ne1 dc4 21.Nc4=) 18...b6 19.Qd1 a6 20.Rbb1 Rfd8 21.a5+=; 17.e4 A) 17...f5 18.bc6 (18.Be7 Qe7 19.cd5 cd5 20.Qc8 Rc8 21.Rc8+=) 18...Rc6 19.ed5 Bd5 20.Qd1 Be6 21.d4+=; B) 17...dc4 18.Nc4 (18.dc4 c5 19.Rd1 g4 20.Ne1 f5 21.a5+=) 18...g4 19.Ne1 cb5 20.ab5 Rfd8 21.Qd2+/–; C) 17...cb5 18.ed5 (18.ab5 dc4 19.dc4 Rfd8 20.Bb4 Ng6 21.Bf1+=) 18...Bd5 19.ab5 g4 20.Nh4 Qh5 21.g3+/–; D) 17...Bc7 18.bc6 (18.d4 de4 19.Qe4 f5 20.Qe3 e4 21.bc6=; 18.Rab1 de4 19.de4 cb5 20.Rb5 b6 21.a5+=) 18...bc6 19.Rab1 Bb6 20.d4 Kg7 21.c5+=; E) 17...de4 18.de4 c5 19.Rd1 f5 20.a5 g4 21.Ne1+=; 17.d4 e4 (17...cb5; 17...dc4) 18.Ne1 (18.bc6 Rc6 19.Ne1 f5 20.Qb2 f4 21.Be7–/+) 18...cb5 19.ab5 f5 20.Qb3 f4 21.Be7=; 17.Be7 Qe7 18.Rab1 (18.bc6 Rc6 19.Qb2 dc4 20.Nc4 Nb6 21.Nb6=; 18.e4 d4 19.Rab1 Nc5 20.Nb3 Bd6 21.Nc5=; 18.Qb2 g4 19.Ne1 Qd6 20.cd5 cd5 21.a5=; 18.Qb1 f5 19.bc6 bc6 20.Qc2 g4 21.Ne1+=) 18...dc4 19.Nc4 cb5 20.Rb5 Bc4 21.dc4=; 17.Nb3 A) 17...cb5 18.ab5 g4 19.Nfd2 f5 20.Na5 a6 21.Qb2+/–; B) 17...g4 18.Nfd2 (18.Nh4) 18...f5 19.Na5 f4 20.Be7 Qe7 21.cd5+/–; C) 17...dc4 18.dc4 c5 19.Rd1 f5 20.Bb2 g4 21.Nfd2+=) 17...Bd5 (17...cd5 18.Qb2+= (18.Qd1 f5 19.a5 f4 20.ef4 gf4 21.Rc8=; 18.Qb3 g4 19.Nh4 Rg8 20.Qb2 Rce8 21.a5=) 18...g4 19.Ne1 f5 20.d4 e4 21.Rc8+=) 18.Qd1 (18.Qb2 Rfd8 19.bc6 Bc6 20.Nc4 Bc7 21.Nfd2+=; 18.e4 Be6 19.bc6 Rc6 20.Nc4 Rfc8 21.Qd2+=; 18.Nc4 cb5 19.ab5 f5 20.Nfd2 g4 21.f3+=; 18.Qb1 f5 19.e4 Be6 20.bc6 bc6 21.ef5+=) 18...f5 (18...Rfe8 19.Nc4 f5 20.d4 e4 21.Nfe5+=) 19.e4 fe4 (19...Be6 20.ef5 Bf5 21.bc6+=) 20.de4 Be6 21.h3 (21.bc6+=) 21...c5 22.Bc4 Ng6 23.Be6 Qe6 24.Nh2 Nf4 25.Nc4 Nf6 26.Qc2 Rfd8 27.Rd1 (27.f3 Nd3 28.Rd1 Rd4=) 27...Rd4= 28.Nd2 Rd3 29.Ndf3 (29.Bc5? Rc3!? 30.Qa2 Qa2 31.Ra2 R3c5–+) 29...Qb3 (29...c4 30.Re1+=) 30.Qb3= Rb3 31.Bc5 Nd3 32.Be3 Ne4 33.Nd2 (33.Ne1 Ne1 34.Re1 a6=) 33...Nd2 34.Rd2 Kg7 ½–½. Whiteside – Hurdle, corr BPCF, 1989.

  7.Qc2 Ne7 8.Be2 Bf5 9.Qb3 cb5 10.Qb5 Nbc6 11.cd5 (11.Qb7?? Rb8 12.Qa6 Rb2–+) 11...a6 12.Qb3 (12.Qb7?? Na5 13.Qa8 Qa8–+) 12...Na5 13.Qd1 Nd5 14.e4 Qb6 15.Be5 (15.Bc3!? Nc3 16.Nc3+=) 15...Be5–/+ 16.Ne5 Qd4 17.Na3 Qe4 18.Nec4 Nc4 19.Nc4 0-0 (19...Qg2? 20.Bf3 Qg5 21.Bd5+–) 20.Ne3 Ne3 21.de3 Rad8 22.Qb3 Be6 23.Qb6 Bd5 24.f3 Qe7 25.0-0 f5 26.Rfd1 Rf6 27.Qa7 Kh8 28.Rd3 Bg8 29.Rd8 Qd8 30.Rd1 Qe8 31.Kf2 b5 32.Rd7 Qf8 33.Qc7 Qa3 (33...Ba2?? 34.Rd8 Qg8 35.Rg8 Bg8 36.Bd3+–) 34.Rg7 Re6 35.Qa7 f4 36.e4 (36.ef4?? Qb2 (36...Qa2?! 37.Rg5 Qe2 38.Kg3 Qe1 39.Kg4–+) 37.Rg8 Kg8 38.Qb8 Kf7 39.Qb7 Kf6–+) 36...Qe3 (36...Qa2?? 37.Qd4 Rd6 38.Rg8 (38.Qd6?! Kg7 39.Qe5 Kf7+/–) 38...Kg8 39.Qd6+–) 37.Kf1 Qc1 ½–½. Findlay,Michael (1875) – Aalderink,Gerwin (1850), IECG, 2003.

  7.bc6 bc6 8.Qa4 Kf7=.

  7.bc6 bc6 8.cd5 cd5 9.Bb5 (9.Qa4 Kf7=) 9...Nd7=+ 10.0-0 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Ne7=+) 10...Ne7 (10...a6 11.Be2=+) 11.Ba3 (11.Nc3 0-0=+) 11...Qb6 (11...Ba3!? 12.Na3 a6=+) 12.Qa4= Rd8 (12...Ba3 13.Na3 a6 14.Rfb1=+) 13.Bd6 (13.Nc3 0-0+=) 13...Qd6= 14.Qa7 0-0 (14...Kf7 15.Qa3 Qa3 16.Na3=) 15.Qa3 Nc5 (15...Qa3 16.Na3 Ra8 17.Nc2+=) 16.d4 Qb6?? (better 16...Ne4+=) 17.Qc5+– Qc5 18.dc5 Rc8 19.Rc1 e4 (19...Rc7 20.Nbd2+–) 20.Nd4 Bf7 (20...Kf7 21.c6+–) 21.a4 f5 (21...Ng6 22.a5 Ne5 23.a6+–) 22.a5 f4 (22...Rc7 23.a6+–) 23.a6 Ra8 (23...fe3 24.fe3 Rc7 25.c6+–) 24.a7 (better 24.Nc3 Rfc8 25.Na4 Rcb8+–) 24...f3 (24...Nc8 25.Nc6 Be8 26.Nc3+–) 25.Bd7 Be8 (25...Nc8 26.Nb5+–) 26.c6 Bd7 (26...Kf7 27.gf3 h6 28.Nd2+–) 27.cd7 Rfd8 28.Rc7 g6 29.Ne6 Rdb8 30.ab8Q Rb8 31.d8Q (31.d8Q Rd8 32.Nd8 Kh8 33.Re7 fg2 34.Ra8 d4 35.Nc6) 1–0. GuestFTBB – jamique, freechess.org, 2020.

  7.bc6 bc6 8.Be2 Ne7= 9.0-0 0-0 10.d4 (10.Nc3 Nd7=) 10...Nd7 (10...e4 11.Nfd2+=) 11.cd5= cd5 12.de5 fe5 13.Ng5 Nc5 (13...Bf5 14.Nc3 Rb8 15.Qd2+=) 14.Nc3+= Rb8 (14...Qa5 15.Bc4 dc4 16.Ne6 Ne6 17.Qd6+/–) 15.Ba3 h6 16.Bc5 (worse is 16.Ne6 Ne6 17.Bg4 Nc7+=) 16...hg5 17.Bd6 (17.Ba7? Ra8 18.Nb5 Qd7–/+) 17...Qd6 18.Ne4 Qb6 (18...de4 19.Qa4 Double attack (19.Qd6 Pinning; 19.Qd6 Deflection; 19.Qa4 Decoy)) 19.Ng5 Bf5 20.Bg4 Qg6 21.Bf5 Qf5 22.Nf3 Rb2 23.a3 e4 (23...Rfb8 24.Qa4+=) 24.Nd4+/– Qf7 25.f4 Qg6 26.Rf2 Rf2 27.Kf2 Qd6 28.Qg4 Rf6 (28...Rb8 29.a4+/–) 29.Rb1 Qc7 (29...Qa3 30.Rb8 Kh7 31.f5 Qa2 32.Kg3+–) 30.Rb2 Nc6 31.Rc2 Ne5 32.Rc7 (32.Qg5 Nd3 33.Kg3 Qd7+–) 32...Ng4+/– 33.Ke2 Nh2 34.Nc6 a6 35.Rc8 Kh7 36.Ne5 g5 37.fg5 Rf5 38.g6 Kg7 39.Rc7 Kg8 40.Nc6 Rg5 41.Ne7 Kf8 42.Kf2 Kg7 43.Rc5 Kh6 44.a4 (44.Nd5?! Ng4 45.Ke2 Nf6+=) 44...Ng4 45.Ke2 Ne5 (45...Rh5 46.g7 Kg7 47.Nd5+–) 46.Rd5+– Rg2 47.Kf1 Rg5 48.Ra5 Kg7 49.Ra6 Nc4 50.Kf2 Nb2 51.Ra7 Nd3 (51...Kf6 52.a5+–) 52.Kf1 Kf6 (52...Ne5 53.a5 Ng6 54.Nd5 Kf8 55.Rd7 Rf5 56.Ke1+–) 53.a5 Ne5 (53...Nc5 54.a6+–) 54.g7! Kg7 (54...Kg7 55.a6 Passed pawn; 54...Rg7 55.Ra6 Decoy) 55.a6 Kf6 56.Nd5 Ke6 57.Nc7 Kd6 58.Ne8 Ke6 (58...Ke6 59.Rh7 Nc6+–). Taulien,Christian (2110) – Kappes,Dieter (2310), RSM2005 remoteschach.de, 2005.

  7.bc6 Nc6 8.cd5 Bd5+=.

  7.cd5 cd5

  8.Qb3 Ne7 9.Nc3 Nd7 10.d4 Rc8 11.de5 (11.Be2 e4 12.Nd2 f5=) 11...fe5+= 12.Be2 Nf5 (better is 12...Nc5 13.Qd1 Nf5–/+) 13.Rd1? Can d5 get defended? (better is 13.Ne4! Qa5 14.Kf1=) 13...Nc5–+ Black intends e4 14.Qc2 Ne4 15.Bd3 (15.a3 0-0 16.Qb3 Nc3 17.Bc3 e4–+) 15...Nc3 16.Bc3 e4 17.Be4 de4 18.Qe4 Qe7 19.Bb2 (19.Ng5 A) 19...Rc3?! 20.Ne6 Kd7 21.Qf5 Qe6 22.Qg5–+; B) worse is 19...Qg5 20.Qe6 Ne7 21.Qd6+/– (21.Rd6?! Rc3 22.Qd7 Kf7 23.Qe6 Ke8 24.Qd7 Kf7 25.Qe6 Ke8 26.Qd7 Kf7=); C) 19...Bd7 20.g4 Rc3 21.gf5 Bb4–+) 19...Bb4 20.Nd2 0-0 21.0-0 Ba2 22.Ra1 Qe4 23.Ne4 Bc4 24.Rfc1 (24.Rfd1 Rfd8 25.Rd8 Rd8–+) 24...Bb5 25.Nc3 Bc3 26.Rc3 Rc3 27.Bc3 Rc8 28.Bb2 (28.Be1 a6–+) 28...Rc2 (28...Rc2 29.Be5 Bc6–+) 0–1. Waibel,Ulrich (1830) – Lotz,Bernhard (2400), remoteschach.de, 2004.

  8.d4 e4 9.Nfd2 Ne7 10.Ba3 0-0 11.Be2=.

  6.c4 Ne7

  7.Qc2 c6 8.cd5 (8.c5 Bf5 9.e4 Be4 10.d3 Bf3 11.cd6=; 8.d4 Bf5 9.Qa4 Nd7 10.c5 Bc7 11.Be2=) 8...cd5 9.Nc3 Nd7 10.Be2 Rc8 11.a4 (11.Rc1+=) 11...Kf7 (11...0-0 12.0-0+=) 12.Ba3 Nb6 13.Bd6 Qd6 14.d4 (better is 14.a5!? Nd7 15.0-0=) 14...Qb4–/+ 15.Rc1?? (better is 15.Kd2–/+) 15...Na4!–+ 16.Qa4 Qa4 17.Na4 Rc1 18.Bd1 e4 19.Nd2 Bd7 20.0-0 Bb5 (20...Rhc8!? 21.Nb3 R1c4 22.Na5 Bb5 23.Nc4 Bc4 24.Re1–+) 21.Bh5 g6 22.Bg6? (22.Rc1 Ba4 23.Be2–+) 22...hg6 (worse is 22...Ng6 23.Rc1 Ba4 24.Rc7 Ne7 25.Rb7–+) 23.Rc1 Ba4 24.Ra1 (24.Rc7 Bc6 25.Nb3 a5–+) 24...Bb5 (24...b5 25.h3–+) 25.Ra7 (25.f3 ef3 26.gf3 a6–+) 25...Rc8 (better is 25...Ba6!? 26.Nb3–+) 26.Ra1 Rc2 27.Nb3 Rb2 28.Nc5 b6 29.Nb7 Bd3 30.g3 Rb1 31.Rb1 Bb1 32.Kf1 (32.h4 Ke6 33.Nd8 Kd7–+) 32...Bd3 33.Ke1 Nc8 (better is 33...Nc6 34.Nd6 Ke6 35.Nc8–+) 34.Kd2 (34.Nd8 Ke8 35.Ne6–+) 34...Ke7 35.Kc3 Kd7 0–1. Cranbourne,C – Bauza,Mercere, Buenos Aires, 1973.

  7.d3 0-0+= 8.Qc2 c6 (8...Nd7 9.cd5 Nd5 10.Nc3–/+) 9.Be2 cb5 10.cb5 Nd7 11.0-0 Rc8 12.Qd1 Qa5 13.a4 Nc5 (13...Nf5 14.Nbd2–/+) 14.d4 Nd7 15.de5 White gets strong initiative 15...fe5 16.Ng5 Bf5 17.e4 Bg6 (17...h6!?=) 18.Bg4+= (worse is 18.ed5 Bc2 19.Qd2 Qd2 20.Nd2 Nd5=) 18...Nf6 (18...Rc7 19.Bc3 Qb6 20.Qd2+–) 19.Bc8 Rc8 20.ed5 Ned5 21.Qb3 Bc2 (21...Rc7 22.Rd1 Bc2 23.Qh3 Bd1 24.Qe6 Kh8 25.Nf7 Rf7 26.Nc3–+) 22.Qh3 Re8 23.Nc3 h6? (23...Nf4 24.Qe3 Qb4+–) 24.Nd5+– hg5 25.Ne3 (25.Nf6 gf6 26.Qf3 Re6+–) 25...Bb3 (25...Be4 26.Qg3+–) 26.Ng4 Bc2 27.Nf6 gf6 28.Qd7 (28.Qf3 Re6+–) 28...Rd8 29.Qb7 Qd2 (29...Bc5 30.Qf3 Kg7 31.Bc3+–) 30.Bc1 Qd4 (30...Qe2 31.Qa7 Bd3 32.Be3+–) 31.Be3 Qh4 32.g3 (32.a5 e4 33.g3 Qh5 34.Qa7 Be5+–) 32...Qg4 33.f3 (33.Qa7?! Qf3 34.Qb6 Rd7+–) 33...Qb4 (33...Qh3 34.Qa7 Bd3 35.Rfd1+–) 34.Qd5 (34.Qa7!? Bd3 35.Rfd1 Bc2+–) 34...Kg7 (34...Kh8 35.Ba7 Ba4 36.Rfb1+–) 35.Ba7 Kg6 (35...Rd7 36.Qc6 Rc7 37.Qa6+–) 36.Bf2 (36.Rfc1 Qa5 37.Rc2 Qa7 38.Kg2 Qa5+–) 36...Be7 37.Qc6 (37.Qb7 Bd3 38.Rfd1 f5+–) 37...Rd2 (37...Ba4 38.Rfb1 Bb3 39.Ra7+–) 38.a5 (better is 38.Be3 Re2 39.Bb6+–) 38...Qb2 (38...Bd3 39.Qe8 Kg7+–) 39.a6 (better is 39.Qe8 Kf5 40.Qe7 Qb5+–) 39...Rf2 40.Rf2 (40.Kf2?! Be4 41.Kg1 Bc6 42.bc6 e4+=) 40...Qa1 41.Kg2 Bd3 42.Qe8 Kf5 43.Qe7 (better is 43.Qd7 Kg6 44.Qd3 Kh6 45.f4+–) 43...e4 (43...Bb5 44.a7 Bc6+–) 44.fe4 Kg6 45.Qe8 Kg7 (45...Kh6 46.Qf8 Kg6 47.Qg8 Kh6 48.Qe6 Be4 49.Qe4+–) 46.Qd7 (46.Qd7 Kh6 47.Qd3+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Golon,Tomasz, Olsztyn, 1990.

  7.d4 dc4 8.de5 Bb4 9.Nc3 Qd1 10.Rd1 fe5 11.a3+=.

  7.d4 dc4 8.de5 Bb4 9.Nc3 Qd1 10.Rd1 fe5 11.Ne5+=.

  7.d4 dc4 8.de5 fe5 9.Nbd2 (9.Ne5 Be5 10.Qd8 Kd8 11.Be5 Nd7 12.Bg7 Rg8+/–) 9...0-0 (9...a6 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 ab5 12.Nce5+=) 10.Ng5 Qd7 1–0. pcmvr (2840) – wstanevans (2180), net–chess.com, 2009.

  7.d4 ed4 8.Nd4 Bg8= 9.Qg4 g6 10.Nd2 Be5 11.Be2+=.

  7.d4 e4 8.c5 ef3 9.Qf3 Bc5 10.dc5 0-0 11.Nd2=.

  7.d4 e4 8.Nfd2 (--> 6.d4 e4 7.Nfd2 Ne7 8.c4).

  7.cd5 Bd5 8.a4 0-0 (8...e4 9.Nd4=+) 9.e4 (better 9.Nc3 Bf7 10.d4=) 9...Nd7?? (better 9...Be4 10.Nc3 Bf5–/+) 10.Ke2?? (10.ed5!? Re8+–) 10...c5?? (better 10...Be4!? 11.Nc3 Bf5–+) 11.Nc3?? (better 11.ed5 e4 12.Ne1+–) 11...Bc6?? (11...Be6!?–/+) 12.d4 Qb8?? (12...ed4 13.bc6 Annihilates a defender: c6) 13.Kd3?? (13.d5 Bb5 14.ab5 Ng6+–) 13...Qc8?? (13...cd4 14.bc6 Nc5 15.Ke2 bc6 16.Ba3 dc3 17.Rb1–/+) 14.Qd2?? (14.bc6 Qc6 15.Qb3 Kh8+–) 14...Bc7?? (better 14...cd4 15.bc6 Nc5 16.Kc2 Qc6 17.Nd4 ed4 18.Qd4 Kh8–/+) 15.Kc2 (15.bc6 Nc6 16.d5 Nd4+–) 15...Nb8? (better 15...cd4 16.bc6 Nc6+=) 16.Nh4?? (16.Bc4!? Kh8 17.d5 Qg4+–) 16...Na6?? (16...cd4 17.bc6 dc3 18.Qc3 Nbc6 19.Qh3–+) 17.Bc1?? (17.Bc4 Kh8 18.d5 Nb4 19.Kb1 Rd8 20.bc6 bc6+–) 17...Bb5?? (better 17...ed4 18.bc6 dc3 19.Qc3 Nc6 20.Ba6 ba6 21.Qc4 Kh8–+) 18.f4?? (better 18.ab5 Nb4 19.Kd1 ed4 20.Na2 Qg4 21.Nf3 Na2 22.Qa2 Kh8 23.Qc2+–) 18...Qh3 (better 18...Bf1 19.Rf1 cd4–+) 19.Bb5 (better 19.gh3 Bf1 20.Rf1 ed4 21.Nb5+–) 19...Bd6?? (better 19...Qh4 20.g3 Qh3 21.Ba6 ba6 22.dc5 Ba5–/+) 20.g4 (better 20.gh3 cd4 21.Ba6 ba6 22.Ne2+–) 0–1. RichardSommer (2140) – KanadaK (2060), lichess.org, 2020.

  7.cd5 Bd5 8.Nc3 Bf3 9.Qf3+= 0-0 (better 9...c6!?+=) 10.Qb7+– Nd7 11.Nd5 (11.Bc4 Kh8+–) 11...Nd5 (11...Nc5 12.Ne7 Be7 13.Qc6+–) 12.Qd5 Kh8 13.Be2 Nb6 14.Qb3 Rc8 15.a4 Qe7 (15...c6 16.0-0+–) 16.0-0 (16.Qc2 Nd5+–) 16...Nd7 (16...c6 17.Rfc1 cb5 18.Rc8 Rc8 19.ab5+–) 17.Bf3 (17.Qc2!?+–) 17...Nc5 18.Qd1 (18.Qc2 e4 19.Be2 c6+–) 18...e4 19.Be2 Be5 (19...c6 20.Rc1+–) 20.Be5 Qe5 21.f3 ef3 (21...c6 22.fe4 Ne4 23.Bf3+–) 22.Bf3+– Qe7 (22...Rcd8 23.Qc2+–) 23.Bc6 (23.Rc1 Rfd8+–) 23...Rcd8 24.Qe2 (24.Rc1 Nd3 25.Rc3 f5+–) 24...Nd3 (better 24...Rd3+=) 25.Be4?? (25.a5+–) 25...Ne5?? (better 25...Qe4 26.Ra3 Rd7–+) 26.Qh5 (26.Rac1!? g6+–) 26...g6+– 27.Qh4 (27.Qe2 f5 28.Bc2 c5+–) 27...Qg7? (better 27...Rd2 28.Rac1 Qd6+=) 28.d4+– Nf7? (28...Nc4 29.Qf4+–) 29.Rfe1 (better 29.Rf6!? g5 30.Qh5 Nd6 31.Rf8 Rf8+–) 29...Ng5 30.Bf3 (30.Bc6!? Qe7+–) 30...Nf3+– 31.gf3 g5 32.Qg3 Rfe8 (better 32...f5 33.Qe5 f4+–) 33.e4 (33.Rac1 Re7+–) 33...Qe7? (better 33...Rd4!? 34.Rec1 f5 35.Rc7 Rd7 36.Rd7 Qd7+–) 34.d5+– Qe5 (34...a6 35.Kh1+–) 35.Qe5 fe5 (35...Re5 36.Rac1 Re7 37.Kf2+–) 36.Rac1 Rf8 (36...Re7 37.Rc6+–) 37.Rc6 (37.Rc7!? Ra8+–) 37...Rf7 (37...Rd7 38.Ra6 Rf3 39.Ra7+–) 38.Rc7 (better 38.Rec1+–) 38…Rc7–+ (38...Rc7 39.Rb1 g4 40.fg4 Rc4–+) 0–1. RichardSommer (2025) – JAFDEEE (2020), lichess.org, 2020.

  7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nc3 9.dc3 Nd7 10.Qc2 0-0 11.Be2+=.

  7.cd5 Nd5 8.d4 Bb4 9.Nfd2 ed4 10.Bd4 c5 11.Bb2=.

  7.cd5 Nd5 8.d4 e4=+.

  7.cd5 Nd5 8.e4 Nf4 9.d4 Nd7 10.g3 Ng6 11.d5=.

  7.Qc2 Nd7

  8.a3 Bf5 9.d3 dc4 10.Qc4 a6 11.Nc3+=.

  8.Ba3 Bf5 9.Qd1 Rc8 10.d3 Ba3 11.Na3+=.

  8.d4 Bb4 9.Bc3= Bc3 10.Nc3 0-0 (10...dc4 11.de5 Ne5 12.Ne5 fe5 13.Qe4=) 11.cd5+= Nd5 12.Nd5 Bd5 13.e4 (13.Bc4 Nb6 14.Bd5 Qd5 15.de5 Qb5 16.Qb3 Qb3 17.ab3 Kf7=) 13...Bf7 14.de5 (14.Bc4 ed4 15.Nd4 Ne5 16.Bf7 Rf7=) 14...Ne5= 15.Be2 Nf3 16.Bf3 Qd4 (16...Qe7 17.0-0=) 17.0-0 Qe5 18.a4 (18.Rfc1 Rac8=) 18...a6 (18...c6 19.Rab1=) 19.ba6 (19.Rab1 Rfd8+=) 19...Ra6= 20.Rab1 (20.Rac1 Rc6 21.Qb1 Rc1 22.Rc1 b6=) 20...Rb8 (20...Rc6 21.Qb2 b6 22.Rfd1=) 21.Rfc1 c5 (21...b6 22.Rb5 c5 23.Rcb1=) 22.Qc5 (22.Be2 Rc6+=) 22...Qc5= 23.Rc5 Ra4 24.Rcb5 (24.e5 fe5 25.Bb7 Kf8=) 24...Be8 (24...Ra7 25.e5 fe5 26.Bb7=) 25.Rb6+= Bg6 26.g3 (26.Kf1 Ra7+=) 26...Be4 27.Be4 Re4 28.Rb7 Re1 29.Re1 Rb7 30.h4 Kf7 31.Kg2 Rb4 (31...h5 32.Re4=) 32.Rc1 Rb7 33.g4 Ke6 34.Rc3 (34.f4 Kd5=) 34...Rb4 35.Kg3 (35.Kf3 f5 36.gf5 Kf5 37.Rc5 Kf6=) 35...Rd4 (35...f5 36.f4=) 36.Rc7 Rd7 (36...Rd3 37.f3 Rd7 38.Rd7 Kd7 39.Kf4=) 37.Rd7 Kd7 38.Kf4 Ke6 39.Ke4 (39.h5 g6+=) 39...g6= 40.Kd4 (40.g5 Ke7=) 40...Kd6 (40...h5 41.gh5 gh5 42.Ke4=) 41.f4 (41.g5 Ke7=) 41...h6 (41...Ke6 42.h5=) 42.Ke4 (42.f5 gf5 43.gf5 h5+=) 42...Ke6 ½–½. Maksimov,Alexey – Tarakanov,Mikhail, RUS–ch U16 Kazan, 1997.

  8.d4 Bf5 9.Qc3=+.

  8.d4 Bf5 9.Qd1 c6 10.de5 Ne5 11.Ne5+=.

  8.cd5 Nd5 9.a3 Rc8 10.Bd3 g6 11.Nc3+=.

  8.Be2 c6 9.cd5 cd5 10.0-0 Rc8 11.Nc3+=.

  6.d3 Nd7

  7.Nbd2 Ne7 8.c4 0-0 9.cd5 Bd5 10.Be2 Ng6 11.0-0 f5 Black intends e4 12.Nb3 e4 (12...Qf6 13.d4 e4 14.Ne5+=) 13.Nfd4 (13.de4 Be4 14.Nfd2 Nb6+=) 13...Be5 (13...Qh4 14.g3 Qh3 15.Re1+=) 14.a4 Qg5 15.g3 Nh4 (better is 15...c6+=) 16.Kh1?? (16.de4 fe4 17.Bg4+=) 16...Nf3 (better is 16...ed3 17.Kg1 de2 18.Qe2 f4 19.ef4 Bf4–+) 17.Bf3 (17.de4 Bd4 18.Bf3 fe4+/–) 17...Bd4 (better is 17...ef3!? 18.Qc2 a6+=) 18.Nd4 (worse is 18.Bd4 ef3 19.Nd2 Qg4=) 18...ef3 19.Nf3 Nc5? (19...Qh5 20.Kg2 g5 21.e4 fe4 22.Ng5 e3 23.f3 Qg5 24.Qe2–+) 20.Kg1 (better is 20.e4 Ne4 21.de4 Be4 22.Kg1+–) 20...Rad8?? (better is 20...Qg4 21.Nd4 Qh3+/–) 21.Ng5+– h6 22.Nf3 (better is 22.Ba3 Nb3 23.Bf8 Kf8+–) 22...g6 (22...Nd3 23.Ba3 Rfe8 24.Qd3 Bf3 25.Qc4 Bd5 26.Qc7+–) 23.Qc2 b6 24.Ne5 (24.Qc3 Kf7 25.Ne5 Ke8 26.Ng6 Rg8+–) 24...Kh7 25.Qc3 (25.Ba3!? Rfe8 26.Bc5 Re5 27.Bb6 Rd7 28.Ba7 c6+–) 25...Rg8 26.Nc6 (better is 26.Ba3!? Ne6+–) 26...Bc6 27.bc6 Rd3 28.Qf6 Rd6 29.Qc3 Rc6?? 30.Qa3 Re6 31.Bd4 h5 32.Bc5 bc5 33.Qc5 Rg7 34.Rab1 h4 35.Rb7 Ree7 36.Qa7 h3 37.Rc1 f4 38.Rcc7 Rc7 39.Rc7 Rc7 40.Qc7 Kh6 41.a5 fe3 42.fe3 g5 43.a6 g4 44.a7 Kg5 45.a8Q Kf5 46.Qf7 Ke5 47.Qae8 Kd6 48.Qfd7 1–0. kannisogoet – oxoran, internet, 2013.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 c5 9.c4 d4 10.ed4 ed4 11.Nbd2 f5 12.a4 Nf6 13.a5 h6 14.a6 b6 15.h4 Qc7 16.Re1 Ng4?? (16...0-0-0 17.Qc2+=) 17.Nf1?? (better is 17.Nd4 Bh2 18.Kf1+–) 17...Kd7 (17...0-0-0 18.Bc1–/+) 18.g3= Raf8 19.Bd4 (19.h5!?=) 19...cd4+= 20.Nd4 Nf2 21.Ne6 Nd1 22.Nc7 Bc5 23.Kg2 Nc3 24.Nd5 Ned5 25.cd5 Nb5 26.Bf3 (26.h5 Rc8–/+) 26...Nd4 27.Rab1 Nc2 (27...g5 28.h5–/+) 28.Re6 (28.Rec1 Nb4 29.d4=) 28...Re8 (28...g5 29.h5–/+) 29.Re8 (better is 29.Bd1 Na3 30.Ba4 Kd8 31.Be8 Nb1 32.Bc6+/–) 29...Re8–/+ 30.Nd2 g5 31.g4 (31.Bh5 Ne3 32.Kh2 Rf8–+) 31...Ne1 32.Kf1 (32.Re1 Re1 33.hg5 Be3–+ (33...hg5?! 34.gf5 Ra1 35.Ne4–/+)) 32...Nf3 33.Nf3 fg4 34.Nd2 gh4 35.Ne4 Rf8 36.Kg2 (36.Ke2 h3 37.Nc5 bc5 38.Rb7 Kd6–+) 36...Bd4 37.Rb4 (37.Rc1 Rf3 38.Kh2 Rd3–+) 37...Be5 (better is 37...h3 38.Kg3 Be5 39.Kg4 h2–+) 38.d4 (38.Nf2 h3 39.Nh3 gh3 40.Kh3–+) 38...h3 39.Kg1 Bd6 (better is 39...h2 40.Kg2 Rf1 41.Nc5 bc5 42.Rb7 Ke8 43.Kf1 h1Q 44.Ke2 Qe4 45.Kd1 Qd4 46.Kc1 Qa1 47.Kd2 Qa6 48.Rb8 Bb8 49.d6 Qd6 50.Kc3 Qd4 51.Kb3 Qd3 52.Kb2 c4 53.Kc1 Bf4 54.Kb2 Qb3 55.Ka1 Be5) 40.Rb1 Rf3 41.Rf1 (41.Re1 g3–+) 41...Rf1 (41...h2 42.Kg2 Rf1 43.Ng3 Bg3 44.Kf1 h1Q 45.Ke2 Qe4 46.Kd2 Be1 47.Kc1 Qe2 48.Kb1 Bc3 49.Kc1 Qd2 50.Kb1 Qb2) 42.Kf1 g3 43.Nf6 Kd8 44.Ne4 (44.Ng4–+) 44...Bf4 45.Nc3 g2 0–1. Starr,Albert Martin – Chernobilskiy,Mikhail (1790), San Francisco Chernev Memorial, 2008.

  6.d3 Ne7

  7.c4 0-0 8.cd5 Bd5 9.e4 Be6 10.Nbd2 Bf7 11.Be2 Nd7 12.0-0 Nc5 13.d4 ed4 14.Nd4 Be5 15.N2f3 Ng6 16.Rc1 (16.Ne5!? fe5 17.Nf3+=) 16...Ne4+= 17.Qd3 Nd6 18.a4 Nf4 19.Qd1 Ne2 20.Qe2 Re8 21.Ne5 Re5 22.Qf3 Bd5 23.Qg3?? (23.Qc3 Rc8–/+) 23...Ne4 (better is 23...Rg5 24.Qh3 Rg2 25.Qg2 Bg2 26.Kg2 Nc4–+) 24.Qh4 Re8 25.Nf3 c6 26.Rfe1 Qd7 (26...Qa5!?–+) 27.bc6–/+ bc6 28.Nd4 (28.Bd4 Rac8–/+) 28...Rab8 (28...Nc5! 29.Ba3 Nd3 30.Re8 Re8 31.Rb1 Bg2 32.Kg2–+) 29.Ba1 Rb4 30.Qh3? (better is 30.a5–/+) 30...Qh3–+ 31.gh3 Nd6 32.Nc6?? (32.Re8 Ne8 33.a5–+) 32...Re1 33.Re1 Bc6 34.f4 Ne4 (34...Ba4 35.Rf1–+) 35.Rc1 Bb7 36.Rc7 (36.a5 Ra4–+) 36...Rb1 37.Kg2 Nd6 38.Kg3 (38.Rb7 Nb7 39.Bd4–+) 38...Ne4 (better is 38...Ra1 39.Rd7 Ne4 40.Kf3 Nc5 41.Rb7 Nb7 42.h4–+) 39.Kf3?? (39.Kg2 Nc5 40.Kf2 Ra1 41.Rc5 Ra4 42.f5–+) 39...Nd2 (better is 39...Nc5! 40.Ke3 Ne6 41.Rd7–+) 40.Ke2 Ne4 41.Bd4?? (better is 41.Kf3=) 41...Ba6 0–1. avinoam – mirosh, internet, 2013.

  7.c4 0-0 8.Be2=+.

  7.Be2 0-0 8.0-0 Nd7 9.c4 c5 10.a4 d4 (10...a6 11.Nc3=) 11.ed4 (11.a5 Qc7=) 11...cd4+= 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Nc5 14.Nc2 Ng6 15.Nd2 (15.Ra3 a6+=) 15...Qe8 16.Bf3 Nh4 (16...Nf4 17.Ra3 Qg6 18.Nb4–/+) 17.Be4 (better is 17.Ne4!? Nf3 18.Qf3 Ne4 19.Qe4=) 17...f5–/+ 18.Bf3 Qg6 19.Re1? (better is 19.Ne1!?–/+) 19...e4 (better is 19...Nd3 20.Bb7 e4–+ (worse is 20...Ne1 21.Ne1 Rab8 22.Bc6–+)) 20.de4? (better is 20.Nd4 ef3 21.g3–+) 20...fe4 21.Re4 (21.g3 Nf3 22.Nf3 ef3 23.a5–+) 21...Rf3 (better is 21...Nf3 22.Nf3 Ne4 23.Ncd4 Bc4–+) 22.Nf3?? (22.Rh4 Rd3 A) worse is 23.Nd4 Qf6 24.Qh5 Rd2 (worse is 24...Rd4 25.Qh7 Kf8 26.Rd4 Qd4 27.Ra2–+) 25.Qh7 Kf8 26.Ne6 Ne6–/+ (26...Qe6?? 27.Rf4 Ke8 28.Qh8 Kd7 29.Qa8+–); B) 23.Rd4+=) 22...Qg2 (22...Ne4 23.Nh4 Qf6 24.Qd4 Qh4 25.Re1+/–; 22...Qe4?! 23.Nce1 Bg4 24.Nd2–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Cridland,Graham, FICGS, 2008.

  7.Be2 0-0 8.0-0 g6 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.Nbd2 Nd7 12.cd5 cd5 (worse is 12...Bd5 13.e4 Be6 14.d4+=) 13.Nb3 f5 (13...a5!?=) 14.Ng5+= Rf6 15.e4 de4 (15...Rc8 16.Rb1=) 16.de4+= f4?? (better is 16...Rc8+=) 17.Qd6+– Bb3 18.Qd1?? (better is 18.Qd3 Bf7 19.Rfd1+– (19.Nf7?! Kf7 20.Rfd1 Qb8+–)) 18...Bd1–+ (18...Bd1 19.Bc4 Kh8 20.Rad1 Qc7 21.Rd7 Qd7 (21...Qc4 22.Be5 Qa6 23.Re7+/–) 22.Be5 Qc6–+) 0–1. fjanusz52 – ryszardqaz, internet, 2013.

  7.c4 c6

  8.Nc3 0-0 9.Be2=+.

  8.Nc3 Nd7 9.a4 0-0 10.Be2=+.

  8.Nc3 Nd7 9.a4 Qa5 10.Qc2 (10.Be2 dc4 11.dc4 Bb4–/+) 10...Nf5 11.Nd2 (11.bc6 bc6 12.Rb1 Rb8 13.cd5 cd5–/+) 11...Nc5 (11...0-0 12.Nb3 Qc7 13.bc6 bc6 14.Rb1–/+) 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.Nb5 Be7 (14...Rc8 15.Bc3 Qb6 16.Rb1=) 15.d4= ed4 16.ed4 (worse is 16.Nd4 Nd4 17.Bd4 Ne4+=) 16...Na6 17.Qc6 (17.Bc3!? Bb4 18.Nb3+=) 17...Kf7+= 18.Bc3 (18.Qc3 Nb4 19.Qc7 Qc7 20.Nc7 Rab8–/+) 18...Qb6 (better is 18...Nb4!? 19.Nb3 Nc6 20.Na5 Rhc8 21.Nc6 Rc6–/+) 19.Qb6= ab6 20.Bd3 ½–½. De Visser,Arno – Braun,P, Biel, 1984.

  8.Nc3 Nd7 9.a4 dc4 10.dc4 Opening the d–file gets White a lot of play 10...Bc5 (10...Bb4 11.Bd3+=) 11.Be2 0-0 (11...Nb6 12.Qb3=) 12.0-0 a5 (12...Nb6 13.Ne4 Bb4 14.Qb3+=) 13.Ne4 Bb6 (13...Qc7 14.Qc2=) 14.Ba3 cb5 (14...Bc7 15.Qd3+=) 15.ab5 Bc7 16.Ra2 (16.Qc2 Bb6+=) 16...Rc8 (16...Ra7 17.Qd3+=) 17.Rd2 (17.Nd6 Rb8+/–) 17...Bb6 Attacking the backward pawn on c4 (17...Qe8 18.Nd6 Bd6 19.Rd6+=) 18.c5!+/– Ba7 (18...Rc5 19.Bc5) 19.c6 (19.Rd6 Bg4 20.c6 bc6 21.bc6 Nc6 22.Qd5 Kh8 23.Rc6+–) 19...bc6= 20.Bc4! Bd5 (20...Bc4 A deflection 21.Rd7 Theme: Double Attack) 21.bc6 (21.Bd5?! cd5 22.Be7 Qe7 23.Rd5 Nb6+=) 21...Bc4 22.Rd7 (22.cd7?! Rb8 23.Re1 Rf7=) 22...Nc6 23.Rd8 Rfd8 24.Nd6 Rc7 (24...e4 25.Nd4 (25.Nc4 Rd1 26.Rd1 ef3+=) 25...Nd4 26.ed4 Rd6 27.Bd6+–) 25.Re1 (worse is 25.Nc4 Rd1 26.Rd1 a4+–) 25...Rdd7 (25...Rcd7 26.Qa4 Bd5 27.e4 Rd6 28.ed5 (worse is 28.Bd6 Be4 29.Bc7 Rd7 30.Ba5 Bd5+–) 28...Rd5 29.Qc6+–) 26.Qc2 (26.Nc4?! Rd1 27.Rd1 a4+–) 26...Bd5 27.Rc1 Bf3 28.gf3 Nd4 (28...Kh8 29.Qa4 Ne7 30.Rc7 Rd6 31.Re7+–) 29.Qc7 (29.Qa2 Kh8 30.Rc7 Rc7 31.Nf7 Rf7 32.Qf7 h6 33.ed4 Bb6 34.Bf8 ed4 35.Qg7) 29...Nf3 30.Kh1 (30.Kg2 Rc7 31.Rc7 (31.Kf3?! Rc1 32.Bc1 Bc5+/–) 31...Nh4 32.Kg3+–) 30...Rc7 31.Rc7 h5 (31...g5 32.Ra7 g4 33.Ne4 Ng5 34.Nf6 Kh8 35.Bf8 Nf7 36.Rf7 g3 37.Rh7) 32.Ra7 Ng5 (32...g5 33.e4+–) 33.Ra5 h4 34.Ra7 Kh8 (34...Ne6 35.Re7 Ng5 36.Nf5+–) 35.Ne8 Ne6 36.Re7 Ng5 37.Rg7 Ne4 38.Re7 (38.f3 Nf2 39.Kg2 Nd3+–) 38...Nf2 39.Kg2 Ng4 (39...Ng4 40.Bc5 f5+–). Bardyn,K – Sabela,A, corr Radom–ch Poland, 1993.

  8.Nc3 Nd7 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5=+.

  6.Bd3 c5

  7.c4 e4 8.cd5 Bd5 (8...ef3? 9.de6 Be5 10.Be5 Qd3 11.Qf3+–) 9.Nc3 ef3 (< 9...ed3 10.Nd5 Ne7 11.Qb3+=) 10.Nd5 Be5 11.Be5 Qd5 12.Bb8 Qd3 13.Bf4 g5 14.Bg3 fg2 (< 14...Qb5 15.Qf3 Qd3 16.Bc7+/–) 15.Rg1 0-0-0 16.b6 ab6 17.Rb1 h5 18.h3 h4 19.Bh2 Qd7 20.Rb6 (20.Rg2!? Qh3 21.Kf1–/+) 20...Qh3–+.

  7.e4 c4 8.ed5 Bd5=+.

  7.e4 Ne7=+.

  7.Nh4 Ne7 8.Qh5 g6 9.Qh6 (9.Qf3 Nd7 10.e4 Qa5=+) 9...Kf7 (better is 9...e4 10.Qg7 Rf8–+) 10.f4? (better is 10.e4–/+) 10...e4–+.

  6.d4 Nd7

  7.a4? c5!?

  7.a4 e4 8.Nfd2+=.

  7.a4 Nh6 8.Na3 (8.Ba3 Ba3 9.Na3 0-0+=) 8...0-0 9.c4 c6 (9...Bb4 10.Nd2–/+) 10.c5+= Bc7 11.Qb3 Qe7 12.0-0-0 (better is 12.Be2+=) 12...Nc5?? (better is 12...Ng4 13.Rd2 ed4 14.Bd4 Nc5 15.Bc5 Qc5 16.Kd1 Rae8–+) 13.dc5+= Qc5 14.Kb1 (14.Kd2 Rac8+=) 14...Qe7 (14...Rac8 15.bc6 Qc6 16.Bb5=) 15.Be2 Bd6 16.h3 Rfc8 17.Nc2 Nf7 18.Rc1 c5 19.Rhd1 c4 20.Qc3 a6 (better is 20...b6!?=) 21.b6+= a5 22.Ba3 Rc6 23.Ka2 Rb6 24.Rb1 Raa6 25.Rb6 Rb6 26.Rb1 (26.Bd6 Nd6 27.Rc1 Qd7–+) 26...Qc7 (26...Rb1 27.Kb1 Ba3 28.Qa3–/+) 27.Rb6+= Qb6 28.Bd6 (28.Qb2 Qc6 29.Qb5 Qb5 30.ab5 Bf5+=) 28...Nd6–/+ 29.Nd2 Kf7 (29...Qa6 30.f4 ef4 31.Nd4 fe3 32.Qe3–/+) 30.Bh5 g6 (30...Kf8 31.g4+=) 31.Be2 (31.Bg4 Bg4 32.hg4 Qc6 33.Qa5 c3=) 31...Qc5 (31...Bd7 32.Bf3 e4 33.Be2–/+) 32.Nb1 (32.Bg4 Bg4 33.hg4 b5 34.Qa5 d4+=) 32...Bd7 (32...Ne4 33.Qe1–/+) 33.Qa3 Qb6 34.Nc3 d4 35.ed4 ed4 36.Nd5 Qc6 The isolani on a4 becomes a target 37.Bf3 d3 38.Nc3 Qb6 39.Ne3 Be6 (39...Qb4 40.Qb2+=) 40.Qb2 (40.Ncd5 Bd5 41.Bd5 Kg7 42.Bc4 Nc4 43.Qe7 Kg8 44.Nc4 Qf2 45.Ka3 Qd4 (45...Qg2?? 46.Nd6 Qd5 47.Qd8 Kg7 48.Ne8 Kf8 49.Qd5 Ke8 50.Qe6 Kd8 51.Qg8 Ke7 52.Qh7 Ke6 53.Qg6+–) 46.Na5 d2–/+) 40...Qb4+= 41.Qa3 (41.Ned5 Bd5 42.Bd5 Kf8+=) 41...Qb6 (41...f5 42.Qb2+=) 42.Qb2 (42.Ncd5 Bd5 43.Bd5 Kg7 44.Bc4 Nc4 45.Qe7 Kg8 46.Nc4 Qf2 47.Ka3 Qd4 (47...Qg2?? 48.Nd6 Qd5 49.Qd8 Kg7 50.Ne8 Kf8 51.Qd5 Ke8 52.Qe6 Kd8 53.Qg8 Ke7 54.Qh7 Ke6 55.Qg6+–) 48.Na5 d2–/+) 42...Qc7 (42...Qb2 43.Kb2 f5 44.Ncd5=) 43.Qa3 (43.Ned5 Qd7=) 43...Qb6 (43...Kg7 44.Qb2+=) 44.Qb2 ½–½. Merkl – Appel, Ingolstadt, 1990.

  7.c4! dc4 8.d5! Adam.

  7.c4! e4 8.Nfd2. Adam.

  7.Be2 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Nc3 0-0 12.0-0 f5 13.g3 Kh8 14.Kg2 Rg8 15.a4 g5 16.f4 gf4 17.ef4 Ng6 18.Bh5?? (better is 18.Kh1=) 18...Nf4–+ 19.Kh1 Nd3 20.Bc1 (20.bc6 bc6 21.Ba3 Bg3 22.Qe2–+) 20...Qg5 (better is 20...f4 21.g4 Nf6 (worse is 21...Nc1 22.Rc1 Qh4 23.Qe1 Qe1 24.Rce1–+) 22.bc6 bc6–+) 21.Nde4= fe4?? (better is 21...Qe7 22.Qd3 fe4=) 22.Bg5+– Rg5 23.Be2 Nb4 (23...Bh3 24.Bd3 ed3+–) 24.Qb3 Nd3 (24...Ba5 25.Ne4! Rg7 26.Nd6+–) 25.Bd3 ed3 (25...Re8 26.Be2 Ba5 27.Qb2+–) 26.Rad1 (26.bc6 Nc5 27.cb7 A) 27...Nb3?? A1) 28.ba8N?! Ba5 (28...Na1? 29.Nc7 Bg4 30.Ra1+–) 29.Ra3 Nd4=; A2) 28.ba8Q Bg8 29.Rad1+–; B) 27...Nb7 28.Qb7 Rc8+–) 26...Bf5 (26...Re8 27.bc6 bc6 28.Qb7+– (worse is 28.Rd3 Bh3 29.Rg1 Ba5+–)) 27.Rd2 (better is 27.bc6!? bc6 28.Qb7 Rf8 29.Qc7 h6+–) 27...Be4 (27...Re8+–) 28.Ne4 de4 29.Qe6 (29.bc6 bc6 30.Qb7 Rf8 31.Rf8 Nf8 32.Qc7 Rf5+–) 29...Ne5 (29...Ba5 30.Rdd1 e3 31.Qe3+–) 30.Qe7 (30.de5!? Be5 31.bc6 b6+–) 30...Bd8 (30...Rg7 31.Rf8 Rf8 32.Qf8 Rg8 33.Qf6 Rg7 34.de5 e3 35.Rd3 e2+–) 31.Qb7 (31.Qb7 Nf3 32.Qa8+–; 31.Rf8 Rg8 32.Qe5 Bf6 33.Qf6) 1–0. mihai740609 – maznik61, internet, 2013.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.a4 c6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 e4 12.Nd2 f5 13.c4 f4 14.ef4 Rf4 15.Qb3 Bf7 (15...Nf5 16.Nc2=) 16.Rfe1 Nf5 17.Qc3 Qg5 18.Nf1 (18.bc6 bc6 19.Nc2 Rf8=) 18...Re8 19.bc6 bc6 20.cd5 cd5 (20...Bd5 21.Ne3=+) 21.Nc2 (21.Nb5 Re7=) 21...Nh4 (21...Be6 22.Nfe3=+) 22.Ng3 Nf6 (22...Be6 23.Qc7=) 23.Rab1 (23.Qc7 Bh5+/-) 23...h6 (23...Ng4!? 24.Bg4 Qg4+=) 24.Rb7+/- Ng4 (24...Bh5 25.Ra7 Be2 26.Re2+/-) 25.Bg4 Qg4 26.Ne3 Qg5 27.Qc7 (27.Ra7 Rf8+/-) 27...Rf8 (27...a6 28.Reb1+=) 28.Rf1 (28.Ra7 Be8 29.Qe7 Qe7 30.Re7 Rf2 31.Re8 Rg2 32.Ng2 Nf3 33.Kh1 Re8+-) 28...Rf2 (28...a6!?+=) 29.Rf2+/- (29.Kf2 Bh5 30.Kg1 Qe3 31.Kh1 Rf1 32.Nf1 Qg5+-) 29...Qe3 30.Qe7 (better 30.Qe5!? Qc1 31.Nf1+/-) 30...Ng6+= 31.Qd6 Be8? (31...Qd4 32.Nf5 A) 32...Qa4?? 33.Rf7 Rf7 34.Qg6 Rf5 35.Qe6 (35.Qf5?! Qd4+-; 35.Rf5 Qd4 36.Rf2 e3 37.Qf7 Kh7 38.Qf5 Kg8+/-) 35...Kh7 36.Qf5 (36.Rf5?! Qd4 37.Rf2 e3 38.Qf5 Kg8+/-) 36...Kh8 37.Qd5+-; B) 32...Qd3+/-) 32.Qf8?? (better 32.Qd5 Kh8 33.Nf5+-) 32...Nf8-/+ 33.Nf1?? (better 33.Rg7 Kh8 34.Ra7-/+) 33...Qd4-+ 34.Rb8 Bf7 (better 34...Qa4 35.Ne3 d4 36.Nc2-+) 35.Rf8 (35.Rb7-+) 35…Kf8 0-1. jhonores (2155) - Gabrisalamero (2280), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

  7.Be2 Nh6 8.a4 0-0 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Nf7 11.c4 c6 12.0-0 Qe7 13.Qb3 e4 14.Nd2 Rab8 15.Rfb1 f5 16.a5 Nh6 17.Qd1 f4 18.ef4 Qf6 19.g3 Qd4 20.Nf1 Qf6 21.Ne3 (21.bc6 bc6 22.cd5 Bd5 23.Ne3=) 21...d4–/+ 22.Ng4 Ng4 23.Bg4 c5 24.Nc2 Qe7 25.Ra4 Nf6 26.Be6 Qe6 27.Qd2 Rfe8 28.Re1 Qh3 29.Ra3 Qe6 30.Ra4 Qf7 31.Kg2 Rbd8 Black plans d3 32.Qc1? (better is 32.Rd1–+) d3 (32...d3 33.Rd1 dc2 34.Rd8 Rd8 35.Qc2 Qh5–+) 0–1. Franke,Ro (1990) – Danielsson,R (2070), Dresden GER, 2013.

  7.de5 fe5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6).

  7.de5 Ne5 8.Ne5 fe5 9.Be5 Nf6 10.Bd6 Qd6+=.

  7.de5 Ne5 8.Ne5+= Be5 9.Be5 fe5 10.Qh5 Bf7 11.Qe5 Ne7 12.Qg7 Rg8 13.Qh7 c6 (13...Bg6 14.Qh4+–) 14.Qd3 Qa5 15.Qd2 Qb6 16.a4 cb5 17.Bb5 Nc6 18.0-0 Be6 19.g3 Bh3? (19...a6 20.Bd3 Ne5+–) 20.Qd5 Rg7 (20...Rh8 21.Rd1 Rd8 22.Qe5 Kf7 23.Qf4 Kg7 24.Qg5 Kf7 25.Nc3+–) 21.Qe5 (21.Qh5 Ke7 22.Qh4 Kf7 23.Qh3 Qc5+–) 21...Re7 (21...Kf8 22.Qd6 Kg8+–) 22.Qh8 Kd7 (22...Kf7 23.Qh7 Kf8 24.Qh3+–) 23.Qh3 (better is 23.Rd1 Kc7 24.Qa8 Qc5+–) 23...Kc7 24.Bc6 (24.Bc6 Qc6 25.Qh4+–) 1–0. bluepiramid2 (1620) – bula66 (1640), internet, 2013.

  7.Nh4 Nh6 8.Bd3? (better 8.Nf3!?=+) 8...e4-+ 9.Be2 (9.Bf1 g5 10.c4 Bf7-+ (10...gh4?! 11.Qh5 Bf7 12.Qh6=)) 9...g5 10.Bh5 Nf7 11.Bf7 Kf7 (11...Bf7?! 12.Nf5=) 12.Qh5 Ke7 13.Ng6?? (13.c4 c6 14.Nc3-+) 13...hg6 14.Qg6 (14.Qe2 Nb6-+) 14...Qf8 (14...Rh2?! 15.Rh2 Bh2 16.Qh7 Bf7 17.Qh2=) 15.Nd2 (15.Nc3 c6 16.Ne4 Rh6 17.Nd6 Rg6-+ (17...Kd6?! 18.Ba3 Kc7 19.Qd3-/+)) 15...Rh6 (15...Bh2?! 16.Rh2 Bf7 17.Qf5=+; 15...Rh2?! 16.Rh2 Bh2 17.Qh7 Kd8 18.Qh2=+) 16.Qh6 Qh6 17.0-0-0 (17.a4 Qh5-+) 17...f5 18.g3 (18.h3 a6 19.ba6 Ra6-+) 18...Nf6 (18...a6 19.ba6 Ra6 20.Kb1-+) 19.f4 (19.h4 Bd7-+) 19...Ng4 (better 19...ef3 20.Nf3 Ne4 21.Rde1-+) 20.Rdf1 (20.Rde1 gf4 21.gf4 Qh3-+) 20...Ne3 21.Rf2 (21.fg5 Qg5 22.Re1 Nc4-+) 21...gf4 22.gf4 Bf4 23.Ba3 Kd7 24.Nb3 Ng4 (better 24...Nc4 25.Kb1 Na3 26.Kb2 Nb5 27.c3-+) 25.Kb2 Nf2 (25...Nf2 26.Rf1 Be3-+) 0-1. Zpytasz (1725) - BlouM1 (2430), Rated Rapid game, lichess.org, 2019.

  6.d4 e4

  7.Nfd2 Nd7 8.c4 b6 9.Nc3 Ne7 10.cd5 Nd5 11.Nde4 Bb4 12.Bd3 f5 13.a3 fe4 14.ab4 ed3 15.Nd5 Bd5 16.Qd3 0-0 17.0-0 Qg5 18.e4 Be6 19.g3 Bh3 20.f4 Qg4 21.Rf2 Rad8 22.e5 Qf5 23.Qc4 Kh8 24.Qc6 Nb8 25.Qc7 Rc8 26.Qa7 Rc2 27.Raf1 Bf1 28.Kf1 Rf2 29.Kf2 Qc2 0–1. mihai740609 – kryeziu, internet, 2014.

  7.Nfd2 Nd7 8.c4 c6 9.Qb3 Ne7 (9...f5!?=) 10.c5+/– Bc7 11.Ne4 0-0 12.Nbc3 Re8 13.Be2 Ng6 14.Nd2 Nh4 15.0-0 Re7 16.Nf3 g5 (better is 16...Nf3!? 17.Bf3 Qb8+/–) 17.Nh4+– gh4 18.f4 (18.bc6 bc6 19.Qa4 Nb8+–) 18...f5 19.Nb1 (19.bc6 bc6 20.Qa4 Nb8+–) 19...Nf6 20.Nd2 Bd7 21.Rae1 Qe8 22.bc6 bc6 23.Bf3 (23.Rf3 Rb8 24.Qa3 Bf4+/–) 23...Rb8 (23...Bf4!? 24.Kh1 Re3+=) 24.Qc3+= Bf4 The backward pawn on e3 becomes a target 25.Ba1 (better is 25.Nc4 Bc7 26.Nd6+=) 25...Be3 26.Kh1 f4 27.Rb1 (27.h3 Qg6 28.Bb2 Bf5–+) 27...Bf5 28.Rb8 Qb8 29.Bb2 (29.a4 h3–+) 29...Rb7 (29...h3 30.a4–+) 30.Bc1–/+ Rb4 (better is 30...h3!?–/+) 31.Nb3= Rc4 32.Qa1 Bd3 33.Re1 Qe8 34.Be3 fe3 35.Nd2? (better is 35.Qd1 Rc3 36.Kg1+=) 35...Rc2–+ (35...ed2 36.Re8 Ne8 37.Qd1–+) 36.Nb3 Ne4 (better is 36...h3 37.Nc1 Be4 38.Re3 Qg6–+) 37.a4? (better is 37.Nc1!? Bc4 38.Qb1–/+) 37...e2 (37...h3 38.Nc1 hg2 39.Kg1 Ng5 40.Ne2 Nf3 41.Kg2 Qg6 42.Kf3 Be4 43.Ke3 Qg4 44.Kf2 Qg2 45.Ke3 Qf3) 38.h3 (better is 38.Kg1–+) 38...Qf7 39.Kg1 (39.Nc1 Nf2 40.Kg1 Qf4 41.Ne2 Nh3 42.Kh1 Be2 43.Re2 Rc1 44.Qc1 Qc1 45.Kh2 Qf4 46.Kh1 Ng5 47.Re8 Kg7–+) 39...Qf4 (39...Ng5 40.Bg4–+) 40.Nc1?! (40.Na5 Ng5 41.Bg4 Qg3–+) 40...Qe3 (40...Nf2 41.Ne2 Nh3 42.Kh1 Be2 43.Re2 Rc1 44.Qc1 Qc1 45.Kh2 Qf4 46.Kh1–+) 41.Kh2 Rd2 (41...Bc4!? 42.Ne2 Be2 43.Be2 Re2 44.Re2 Qe2 45.Qb1–+) 42.Nd3 (42.Nb3 Qf2 43.Re2 Re2 44.Be2 Be2 45.Qb2 Qf4 46.Kg1 Qe3 47.Kh2–+) 42...Qd3 (42...Rd3?! 43.Re2 Qf4 44.Kg1–/+) 43.Be4? (43.Qc1 Nc3 (43...Qd4?! 44.Be4 de4 45.Qb1–+) 44.Kh1 Qd4–+) 43...Qe4 (worse is 43...de4 44.Qc1–+) 44.Qc3 (44.Qc1 Qd3 45.Rg1–+) 44...Qf4 45.Kg1 Rd1 (45...Rd1 46.Qa5 Kg7 47.Qb4 Kh6 48.Qc3 Qg3 49.Qd2 Rd2 50.Kh1 Qe1 51.Kh2 Qg3 52.Kg1 e1Q; 45...Qd4?! 46.Qd4 Rd4 47.Re2–+) 0–1. Hanscombe,Richard (1800) – Price,W Hugh (1630), Tom Weston Major op, 2008.

  7.Nfd2 Nd7 8.c4 c6 9.Nc3 Ne7 10.Qb3 f5 11.a4 0-0 12.g3 Nf6 13.Be2 (13.c5 Bc7=) 13...g5 ½–½. Franke,Ro (1990) – Goldberg,V (2150), Dresden GER, 2013.

  7.Nfd2 Nd7 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.a4 a6 11.b6 Bb8 12.Nc3 f5 13.Nb3 Ndf6 14.Na5 Qd7 15.Na2 Ne7 16.Nb4 f4 17.Ba6? (better is 17.ef4 Bf4 18.Bc1 Bc1 19.Qc1+=) 17...ba6–+ (17...Ra6?! 18.Na6 ba6 19.ef4+=) 18.Qe2 fe3 ½–½. Dessing,Bastiaan – Langerak,Wouter, Hengelo U14 open, 2002.

  7.Nfd2 c6

  8.a4 Ne7 9.c4 Nd7 10.Qb3 0-0 11.Nc3 Qa5 12.cd5 Nd5 13.Bc4 Bb4 14.Rc1 Rac8 15.0-0 N7b6 16.Nd5 cd5 17.Ne4 dc4 18.Qd1 Rfd8 19.Bc3 Na4 20.Ra1 Nc3 21.Nc3 Qb6 22.Na2 Qb5 23.Rb1 a5 24.e4 c3 25.d5 c2 26.Qf3 cb1Q 27.Rb1 Bf7 0–1. carocan (1765) – cienkagumka (1715), internet, 2013.

  8.a4 Ne7 9.Be2 0-0 10.0-0 f5 11.g3 g5 12.c4 Nd7 13.Qb3 Bf7 14.cd5 cd5 15.f4 ef3 16.Bf3 Nf6 17.Nc3 Ne4 18.Be4 fe4 19.Rf7 Rf7 20.Nd5 Ng6 21.Nc3 Kg7 22.Nce4 h6 23.Nc4 Be7 24.d5 Kh7 25.d6 Bf8 26.Rd1 Rc8 27.Ne5 Ne5 28.Be5 Rf5 29.Qe6 Re5 30.Qe5 Bg7 31.Qf5 Kh8 32.Qe6 Rc2 33.Qe7 Qb6 34.Re1 Qa5 35.Kf1 Qa4 36.d7 Qb5 37.Kg1 Qa5 38.d8Q 1–0. carocan (1620) – roby00, internet, 2013.

  8.c4 Ne7 9.Qb3 0-0 (better is 9...c5!?=) 10.c5+= Bc7 11.Ne4 Bf7 (11...de4 A pinning theme 12.Qe6) 12.bc6 (better is 12.Ned2+=) 12...de4+– 13.cb7 Bb3 (13...Nd7 14.ba8Q (14.ba8N?! Bb3 15.Nc7 Bf7+=; 14.ba8R Qa8 15.Qa4 Qb8+–) 14...Qa8 15.Qa4+–) 14.ba8Q Ba5 15.Bc3 (15.Nc3 Bd5 16.Qa7 Nec6+=) 15...Bc3 16.Nc3 Qa5 17.Rc1 (17.ab3 Qc3 18.Ke2 Qb2 (18...Qa1 19.Qe4 Qb2 20.Kf3+=) 19.Ke1 Qa1 20.Kd2 Qb2 21.Ke1 Qc1 22.Ke2 Nbc6 23.Qc6 Qc2 24.Ke1 Qc3 25.Ke2 Nc6–+) 17...Nbc6? (17...Bd5 18.c6 Bc6 19.Bc4 Kh8 20.Qc6 Nbc6–+) 18.Qb7 (18.Qb7 Bd5 19.Qb5+–) 1–0. Wozniak,Andrzej – Wisniewski,Jan, corr Poland, 1996.

  8.c4 Ne7 9.Nc3 Nd7 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nb5 Nb6 (12...Bb8 13.Ba3=) 13.a4 a6 (13...Bb8 14.Nb3=) 14.Nd6+= Qd6 15.a5 Nd7 16.Ba3 Qc7 17.Qa4 Qc6?? (better is 17...Nc6+=) 18.Qb4+– Ng6 (18...Nc5 19.Rb1+–) 19.Rc1 Qc1 20.Bc1 Kf7 21.Be2 (21.Ba3 Rhc8+–) 21...Ne7 (21...Rhc8 22.Ba3 Rc6 23.0-0+–) 22.Ba3 Nc6 23.Qd6 Rhc8 (23...Ndb8 24.Bh5 g6 25.Qc7 Bd7 26.Bc5 gh5 27.Qb7+–) 24.Ne4! Ra7 (24...de4 25.d5 Passed pawn) 25.0-0 Nf8 (25...de4 26.d5 Bf5 27.dc6+–) 26.Nc5 Na5 (26...Ne7 27.Ba6 Nf5 28.Qb6+–) 27.Ne6 (27.Ne6 Ne6 28.Bg4+–) 1–0. Novikov,Konstantin (2225) – Kramorev,Yuri (2045), Rassadnev mem, 2006.

  8.c4 Ne7 9.c5 Bc7 10.Nc3 Ba5 11.Nb3 Bc3 12.Bc3 0-0 13.Be2 f5 14.0-0 Ng6 15.f3 Nd7 16.fe4 fe4 17.Rf8 Qf8 18.Qd2 Qf6 19.Rf1 Qg5 20.g3 Bh3 21.Rf2 Rf8 22.Rf8 Ndf8 23.Bf1 Nh4 24.Qf2 Nf3 25.Kh1 Bd7 26.Nd2 Bg4 27.Be2 Nd2 28.Bd2 Be2 29.Qe2 Ne6 30.bc6 bc6 31.Qa6 Qf5 32.Qc8 Kf7 33.Qd7 Kg6 34.Kg2 Qf3 35.Kh3 Ng5 36.Kh4 Qh5 0–1. mihai740609 – lthiagos (1610), internet, 2014.

  7.Nfd2 Ne7

  8.Nc3 0-0+= 9.Ne2 (9.Be2 f5 10.f4 c5 11.Ncb1 a6 12.0-0 c4–/+; 9.Nb3 c6 (9...Nd7 10.Be2 Qe8 11.Bh5 Qc8 12.0-0 Nb6+=) 10.bc6 Nec6 11.Rb1 a6 12.f3 f5–/+; 9.Rb1 Nd7 (9...f5; 9...Nf5; 9...Rf7) 10.Be2 f5 11.0-0 f4 12.Bg4 Bg4–/+) 9...a6 (9...c6 10.a4 Qa5 11.c4 dc4 12.Nc3 Bb4=; 9...Qd7 10.c4 dc4 11.Nc3 Bb4 12.Qa4 Nd5=) 10.c4 (10.a4 f5 11.Nf4 Bf4 12.ef4 Ng6+=) 10...dc4 11.ba6 (11.Nc3 ab5 12.Nb5 Nbc6+=) 11...b5 12.Ne4 b4 (12...Na6!? 13.Nd6 cd6–/+) 13.a3= Na6 14.ab4 Bb4 15.Nd2 (15.Bc3 c5=) 15...c5+= 16.Nf4 Bf7 17.Rc1 cd4 18.Bd4 Qc7 19.Bd3 Rfd8 20.0-0 (20.Be4 Nc6 21.Bc3 Nc5 22.Bc6 Bc3 23.Rc3 Qc6–+) 20...Rd4–/+ 21.ed4 Qf4 22.Nc4 Nc7 (22...Kh8 23.Nb6 Rb8 24.Ba6 Rb6 25.Bc4–/+) 23.Qc2 Kh8 24.g3 (24.Be4 Bd5 25.Bd5 Ncd5–/+) 24...Qd4 25.Bh7 g6 26.Rfd1 Qa7 27.Rd7 Be6 28.Re7 Be7 29.Qg6 (29.Bg6 Bc5–/+) 29...Qc5–+ 30.Qh6 Bf8 (30...Bc4?? 31.Bg6 Kg8 32.Qh7 Kf8 33.Qh8 Bg8 34.Qh6) 31.Qh4 Qg5 32.Qg5 fg5 33.Be4 Ra4 34.Bd3 Nd5 35.Ne5 Bd6 (35...Kg8 36.Rc6 Bh3 37.Rg6 Bg7 38.f3–+) 36.Bc2 (36.Rc6 Be5 37.Re6 Bf6–/+) 36...Ra2 (36...Ra5 37.Re1 Nc7 38.f4–+) 37.Bb3 Rb2 (37...Ra6 38.Bc4 Ra4 39.Bd5 Bd5 40.Rd1–+) 38.Bd5–/+ Bd5 39.Nc4 Bc4 40.Rc4 Kg7 41.Kg2 Bb8 42.h4 gh4 43.gh4 Kg6 44.Rc5 Ba7 ½–½. Deneuville,Christian – Krasny,Henryk Jan, corr SOK–98–131, 1999.

  8.Nc3 a6 A) 9.ba6 Na6 (9...ba6 10.Be2 f5 11.0-0 f4 12.ef4 Bf4+=) 10.Nb5 Bb4 11.c3 Ba5 12.Qa4 c6+=; B) 9.a4 0-0 (9...c6 10.bc6 Nbc6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0-0+=) 10.Ba3 f5 11.Bd6 Qd6 12.Rb1 f4+=; C) 9.Be2 c6 10.a4 Qc7 11.ba6 Na6 12.Ba3 Ba3+=.

  8.Nc3 Qd7 9.Be2 (9.Nb3; 9.a4) 9...0-0 (9...Nf5 10.Nb3 a6 11.a4 Qe7 12.Bg4 c6+=; 9...a6 10.ba6 Na6 11.Nb5 Bb4 12.c3 Ba5=; 9...c6 10.Bh5 Ng6 11.a4 a6 12.f3 ab5+=; 9...Kd8 10.Nb3 Qe8 11.Nc5 Bc5 12.dc5 Qg6=) 10.0-0 c6 11.bc6 Nbc6 12.Nb5 Bb8+=.

  8.Nc3 Nd7 A) 9.a4 0-0 (9...Rb8 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0-0 12.Be2 f5=) 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 f5 12.Ne2 Ng6+=; B) 9.Be2 0-0 (9...f5 10.0-0 Ng6 11.f4 0-0 12.a4 Nf6+=; 9...Ng6 10.0-0 f5 11.f4 0-0 12.a4 Qe7+=) 10.0-0 Qe8 11.Bh5 Qb8 12.f4 Nf5+=; C) 9.Ncb1 0-0 (9...Nb6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qd6 12.Nab1 f5+=; 9...c5 10.c4 0-0 11.cd5 Bd5 12.Nc3 cd4=; 9...c6 10.c4 0-0 11.c5 Bc7 12.Qb3 f5+=) 10.c4 c6 11.Nc3 f5 12.c5 Bc7+=.

  8.Nc3 Nf5 A) 9.Be2 Nd7 (9...0-0 10.0-0 Qe8 11.a4 Qg6 12.Ba3 Ba3+=; 9...a6 10.Bg4 Bb4 11.ba6 Na6 12.a3 Be7+=; 9...Qe7 10.Nd5 Bd5 11.c4 Bf7 12.c5 Bc5=) 10.0-0 c6 11.bc6 bc6 12.Rb1 0-0+=; B) 9.a4 a6 (9...0-0 10.Ba3 a6 11.Bd6 Qd6 12.Nb3 ab5+=; 9...a5 10.Be2 0-0 11.0-0 Qe8 12.Ba3 Qg6+=; 9...Qd7 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 0-0 12.a5 Qd6=) 10.Ba3 0-0 11.Bd6 Qd6 12.Rb1 b6+=.

  8.Nc3 Ng6 9.Qh5 (9.Be2; 9.a4) 9...f5 (9...Bf7 10.Qg4 Qd7 11.Qd7 Nd7 12.Ncb1 0-0=) 10.Na4 f4 11.ef4 0-0 12.g3 Nd7+=.

  8.c4!? dc4 9.Ne4 Nd5 (9...Nd7 10.Nbd2 Bb4 11.a3 Bd2 12.Nd2 Nb6+/–) 10.Nbd2 Bb4 11.Rc1 f5 12.Nc3 a6+=.

  8.c4 c5 9.Qb3 0-0 10.cd5 Bd5 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Kh8 13.Ne4 Bc7 14.Nc5 Re8 15.Ne6 Qd7 16.Nc7 Rc8 17.0-0 Rc7 18.Qb4 Nd5 19.Qb3 a6 20.a4 a5 21.Nc3 Nb4 22.Rfd1 Qf5 23.Ne2 h6 24.Rac1 Rc1 25.Nc1 Nd7 26.Nd3 Nd3 27.Qd3 Qd3 28.Rd3 Rc8 29.Rc3 Rc3 30.Bc3 b6 31.Kf1 Kg8 32.Ke2 Kf7 33.Kd3 Ke6 34.e4 f5 35.f3 g5 36.d5 Kd6 37.Kc4 fe4 38.fe4 h5 39.e5 Ne5 40.Be5 Ke5 41.g3 g4 42.d6 Kd6 43.Kd4 Ke6 44.Ke4 Kd6 45.Kf5 Kc5 46.Kg5 Kb4 47.Kh5 Ka4 48.Kg4 Kb5 49.h4 a4 50.h5 a3 51.h6 a2 52.Kg5 1–0. mihai740609 – kryeziu, internet, 2014.

  8.c4 c6

  9.Qb3 Qd7 10.Nc3 0-0? (10...h6 11.Be2+=) 11.Be2 (11.bc6 Nbc6 12.Nd5 Bf7 13.Ne4 Nd5 14.cd5 Bb4 15.Bc3 Qd5 16.Qd5 Bd5 17.Bb4 Nb4+-) 11...f5? (11...Kh8 12.Rb1+=) 12.a4?? (better 12.bc6 Nbc6 13.cd5 Nd5 14.Nd5+=) 12...f4= 13.ef4 (13.bc6!? bc6 14.0-0=) 13...Bf4=+ (worse 13...Rf4 14.bc6 bc6 15.c5+/-) 14.Qc2 e3 15.fe3 Be3 16.Nf3 Bf5 (16...dc4 17.Nd1 Bf4 18.Bc4=+) 17.Bd3 (17.Qb3 Qe6=) 17...Qe6=+ 18.Bf5 (18.cd5!? Bd3 19.Qd3 (worse 19.de6 Bc2 20.Ke2 Bf4-+) 19...Nd5 20.Qe4 Qe4 21.Ne4=) 18...Nf5-/+ (worse 18...Qf5 19.Qf5 Nf5 20.cd5 Nd4 21.Nd4 Bf2 22.Kd2 Bd4 23.dc6 bc6 24.Rhf1+=) 19.Qe2 Nd7 20.cd5 cd5 21.Ne5?? (better 21.Kd1-/+) 21...Ne5 (21...Nd4 22.Nd7 Bf2 23.Kd1 Ne2 24.Ne2 Qd7 25.Bc3-+) 22.de5 d4 (better 22...Nd4 23.Qd3 Qg4 24.Nd5 Qg2 25.Ne3 Qh1 (25...Qb2 26.Rb1 Qf2 27.Kd1-+) 26.Kd2 Rf2 27.Kc3 Rc8 28.Nc4 Qh2 29.Qd4 Rc2 30.Kb3 R2c4-+ (worse 30...R8c4 31.Qd5 Kf8 32.Ba3 Rc5 33.Bc5 Rc5 34.Rf1 Qf4 35.Rf4 Ke8 36.Qe6 Kd8 37.Rf8 Kc7 38.Rc8)) 23.Nd1 Qe5 24.Ne3 (24.Rf1-+) 24...Ne3 (24...Qe3?! 25.Qe3 Ne3 26.Ke2-/+) 25.Qe3 (25.Ra3 Qe4 26.Bc1 Ng2 27.Kd1 Ne3 28.Be3 Qh1 29.Kc2 Rac8 30.Kb2 de3 31.Re3 Qc1 32.Kb3 Qb1 33.Qb2 Qd1 34.Ka3-+) 25…Qe3 (25...Qe3 26.Kd1 Qd3 27.Kc1 Rf2 28.Bd4 Qc2; 25...de3? 26.Be5 Rfe8 27.Bb2+-) 0-1. yasminoah (2015) - tranca (1970), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  9.Nc3 Nd7 10.a4 0-0 11.Qb3 Rc8 12.c5 Bb8 13.Nce4 Kh8 (13...de4 14.Qe6 Double attack (14.Qe6 Pinning; 14.Qe6 Deflection; 14.Qe6 Decoy)) 14.Be2 Bg8 (14...Re8 15.Nc3+–) 15.Ng3 f5 (15...b6 16.cb6 Qb6 17.bc6 Nc6 18.Qb6 Nb6 19.Ba3+–) 16.0-0 (16.bc6 bc6 17.Ba6 Rc7+–) 16...f4+– 17.ef4 Bf4 18.Nf3 Nf6 (18...b6 19.Qc3+–) 19.Bc1 Ne4 (19...Bg3 20.fg3 Ne4 21.Bd3+–) 20.Bf4+– Rf4 21.Qe3 Ng3 22.hg3 Re4 23.Qd2 Re6 24.Bd3 Rh6 25.Rfe1 Bf7 26.Qg5 Ng6? (better 26...Rf6+–) 27.Bf5 Rb8 28.Qd8 Rd8 29.Rab1 Be8 30.Rb3 (30.bc6 bc6 31.Rb7 a5+–) 30...Kg8 31.Ng5 (31.Be6 Kh8+–) 31...Nf8 32.Re7 Bd7? (32...cb5 33.Rbe3 Rf6 34.Bh7 Nh7 35.Re8 Re8 36.Re8 Rf8 37.Rf8 Nf8 38.ab5+–) 33.Bd7 (better 33.Nf7 Bf5 34.Nd8 cb5 35.ab5 Bd7+–) 33...Rd7 34.Rd7 Nd7 35.bc6 bc6 36.Rb7 (36.Rb7 Nf8 37.Ra7+–) 1–0. Neagu,L (2025) – Toma,Mih (1835), ch–ROU, 2018.

  9.Nc3 Nd7 10.Qb3 f5 11.g3 0-0 12.a4 Nf6 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 (14.Ra3 Rf7+=) 14...Rc8= 15.c5 g5 (15...b6 16.cb6 ab6 17.bc6 Nc6 18.Ba6=) 16.h4 (16.a5 Rb8=) 16...f4 (16...g4!?=) 17.hg5+= fe3 18.gf6 (better is 18.fe3!? Ng4 19.Bh3+=) 18...ed2= 19.Kd2 Rf6 (19...Nf5 20.Ne2 Qf6 21.Qb4=) 20.Nd1 (20.Ke1 Bg4=) 20...Bg4 (20...Qa5 21.Qc3 Qc3 22.Kc3–/+) 21.Rh2= Qf8 (21...b6 22.Ne3 Bf3 23.Bh3=) 22.Be2 (22.Ke1!?=) 22...Be2+= 23.Ke2 Rf3 (23...Nf5 24.Qc3+=) 24.Qb4 (24.Qb2 Rd3 25.Ne3 Qg7+=) 24...Rd3 25.Ne3?? (25.Nb2 Qf3 26.Ke1–/+) 25...Qf3–+ 26.Ke1 (26.Kf1 Re3 27.Kg1–+) 26...Rf8 (better is 26...Re3 27.fe3 Qg3 28.Kd1 Qh2–+) 27.Ra3–/+ Ra3 (27...Nf5!? 28.Rd3 ed3 29.Qd2–+) 28.Qa3 Nf5 29.Qc3 Ne3 (29...Ng3 30.Qd2 Nh5 31.Ng2–/+) 30.Qe3 Qe3 31.fe3 Rf3 32.Ke2 (32.bc6 bc6 33.Rh6 Rg3 34.Rc6 Re3 35.Kf2 Rd3–/+) 32...Rg3 33.bc6 (33.Kf2 Rg5–/+) 33...bc6 34.Rh6 Rg6 35.Rh1 Rg2 36.Kf1 Rg3 (36...Rg5 37.Rh6 Rg6 38.Rh2–/+) 37.Kf2 (37.Ke2 Kg7 38.Rb1 Kf6–/+) 37...Rf3 38.Ke2 Kg7 (better is 38...Rf6!?–/+) 39.Rg1= Kf8 40.Rh1 (40.Rb1 h5 41.Rb8 Kg7=) 40...Kg7 (40...Rf7!?–/+) 41.Rg1= Kh8 42.Rb1 h5 43.a5 (better is 43.Rb8!? Kg7 44.Rc8=) 43...h4–/+ 44.Rf1?? (better is 44.Rb8 Kg7 45.Rb7 Rf7 46.a6–/+) 44...Rf1–+ 45.Kf1 Kg7 0–1. Franke,Roland (1885) – Hoegerl,Gerd (2170), Dresden Vdes op, 2000.

  9.c5 Bc7 10.a4 0-0 11.Nc3 f5 12.Qb3 f4 13.Nce4 fe3 14.fe3 Ba5 15.0-0-0 Nf5 16.Nd6 Nd6 17.cd6 Qd6 18.Ba3 c5 19.Bc5 Qc7 20.Kb2 Rf2 21.Bb4 Nd7 22.Rc1 Qd8 23.Rc2 Nf6 24.Ba5 Qa5 25.Nb1 Rc2 26.Qc2 Rc8 27.Qb3 Qe1 28.Qd3 Qc1 29.Ka2 Rc2 30.Ka1 Qb2 0–1. mihai740609 – ajaceja, internet, 2014.

  9.c5 Bc7 10.a4 Ba5 11.Nc3 0-0 12.Be2 b6 13.0-0 bc5 14.dc5 Nf5 15.Qb3 Qe7 16.Qc2 d4 17.ed4 Nd4 18.Qe4 Bc3 19.Bc3 Ne2 20.Qe2 Qf7 21.Rfe1 Re8 22.Qf3 Nd7 23.Qc6 Bd5 24.Qd6 Re6 25.Re6 Be6 26.Re1 Re8 27.Nf3 Nf8 28.c6 h6 29.Rd1 Bg4 30.Qf4 h5 31.h3 Be6 32.a5 Bc4 33.b6 ab6 34.ab6 Be2 35.Re1 Bf3 36.Qf3 Re1 37.Be1 Qe6 38.Bb4 Ng6 39.b7 Ne5 40.b8Q Kh7 41.Qe4 g6 42.Qc7 Kh6 43.Qd6 Qf7 44.Qf8 Qf8 45.Bf8 Kh7 46.f4 1–0. mihai740609 – kryeziu, internet, 2014.

  9.c5 Bc7 10.Nc3 0-0! 11.a4 Qe8 12.Be2 Qg6 13.g3 Bh3 14.Qb3 Ba5 15.0-0-0 Bc3 16.Bc3 cb5 17.ab5 Nd7 18.f4 Qe8 19.Ne4 Be6 20.Nd6 Qb8 21.Bf3 b6 22.f5 Bf7 23.e4 bc5 24.e5 fe5 25.de5 c4 26.Qb4 a5 27.Qb2 Nc5 28.Nf7 Rf7 29.g4 Na4 30.Qa3 Nc3 31.Qc3 Qb5 32.e6 Rff8 33.Bd5 Nd5 34.Qd4 Nb4 35.e7 Rfe8 36.Qc3 Na2 0–1. varin123 – aberom, internet, 2014.

  9.c5= Bc7 10.Be2 cb5 11.Bb5 Nbc6 12.0-0 0-0=.

  9.bc6 bc6 10.Nc3 Nd7 11.Rb1 0-0 12.c5 Bc7=.

  9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Bb5 (11.Nc3 0-0=) 11...Nd7=+ 12.a4 a6 13.Be2 0-0 14.Ba3 Bc7 15.Nb3 f5 16.g3 g5 (16...Rf6 17.Qc2 Ng6 18.0-0=) 17.Nc3 f4 18.Bg4 Bf7 19.gf4 gf4 20.Rg1 Nb6 (20...Kh8 21.Bh3=) 21.Nc5 (21.a5 Nc4 22.Be7 Qe7 23.Be6 Kh8 24.Nd5 Qh4 25.Bf7 fe3–+) 21...Kh8 (21...fe3 22.fe3 Ng6 23.h3=+) 22.ef4 Nc4 23.Bc1 (23.Nd7 Rg8 24.Ne5 Ne5 25.fe5–/+) 23...Ba5–+ 24.Bd2 e3 25.fe3 Nf5 26.Bf5 (26.Qc1!? Qh4 27.Kf1–+) 26...Qh4–+ 27.Kf1? (27.Rg3 Bh5 28.Bg4 Qh2 29.Ne2 Bg4 30.Ba5 Be2 31.Qe2 Qg3 32.Qf2 Qf2 33.Kf2 Na5 34.Rc1–+) 27...Bc3 (28.Rg4 Qh2–+ (28...Nd2?! 29.Qd2 Qg4 30.Bg4 Bd2 31.Ke2–+)) 0–1. hertford – PARIS, ChessWorld.net, 2002.

  9.bc6 Nec6 10.cd5 Bd5 11.Nc3 +/–.

  9.cd5 cd5 10.Be2 f5 11.Nc3 0-0 12.0-0 Nd7 13.g3 Nf6 14.Qb3 Rc8 15.Rfc1 (15.Ba3 Ng6=) 15...g5 (15...Qa5 16.Qa4 Qa4 17.Na4=+) 16.Na4 b6 17.f4 gf4 18.ef4 Kf7 19.Nf1 Rg8 20.Ne3 (20.Rc8!? Bc8 21.Qe3=+) 20…Bf4=+ (20...Bf4 21.Rc8 Qc8=+) 0-1. plato46353 (2140) - marekt (2230), gameknot.com, 2021.

  9.a4 0-0

  10.Ba3 A) 10...dc4 A1) 11.Bd6 Qd6 12.Ne4 Qc7 13.Qc2 cb5 14.ab5 Nd7+=; A2) 11.Qc2 cb5 (11...f5 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Kh8 14.0-0 Ba3=; 11...Ba3 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Kh8 14.Na3 f5=) 12.ab5 f5 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Rf7=; A3) 11.Ne4 Ba3 12.Na3 cb5 13.ab5 f5 14.Nc5 Qa5+=; B) 10...Bc7 B1) 11.Nc3 Re8 (11...Ba5 12.Qb3 Rf7 13.Rc1 Qd7 14.Be7 Re7+=) 12.bc6 bc6 13.Qb3 Ba5 14.Rd1 Nd7=; B2) 11.cd5 cd5 12.Qb3 Qd7 13.Nc3 Re8 14.Be2 f5+=; B3) 11.Qb3 Rf7 (11...Ba5 12.Nc3 Re8 13.Rc1 Qd7 14.Be2 Bc3+=) 12.Nc3 Ba5 13.Rc1 Qd7 14.Be7 Re7=; B4) 11.bc6 Nbc6 (11...bc6 12.Qb3 Nd7 13.cd5 cd5 14.Ne4 Rb8+=) 12.cd5 Bd5 13.Nc3 Rf7 14.Nce4 f5+=; C) 10...Ba3 11.Na3 f5 (11...Nd7 12.bc6 Nc6 13.Rb1 Rb8 14.Rb5 Nb6+=; 11...a6 12.c5 b6 13.Nb3 ab5 14.ab5 Nd7=; 11...Nf5 12.Be2 Qe7 13.0-0 dc4 14.Qc2 cb5=; 11...Ng6 12.Qb3 Qe7 13.Be2 f5 14.0-0 Nd7=) 12.Be2 f4 13.0-0 Nf5 14.Nc2 f3+=.

  10.Qb3 A) 10...Bc7 11.Nc3 (11.cd5 Bd5 12.Bc4 f5 13.bc6 Nbc6 14.Bd5 Qd5=) 11...f5 12.Ba3 Ba5 13.Rc1 Bc3 14.Rc3 Rf7=; B) 10...f5 11.c5 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 Nd7 13.Rb1 c5 14.cd5 Bf7=) 11...Bc7 12.Be2 Nd7 13.0-0 Qe8 14.a5 Qg6=.

  10.Qc2 A) 10...Re8 11.c5 Bc7 12.Be2 Nd7 13.0-0 Bb8 14.f4 Nf5=; B) 10...Rf7 B1) 11.Ba3 Ba3 (11...Bc7 12.bc6 bc6 13.Nc3 f5 14.Rc1 Ng6=; 11...cb5 12.cd5 Bd5 13.Bd6 Qd6 14.Ne4 Qb4+=; 11...Ng6 12.Bd6 Qd6 13.Be2 f5 14.Nc3 dc4=; 11...Nf5 12.Nc3 Ba3 13.Ra3 Qd6 14.c5 Qc7=) 12.Na3 f5 13.Be2 f4 14.0-0 Nf5=; B2) 11.Nc3 f5 (11...Nd7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f5 14.bc6 bc6=) 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f4 14.bc6 bc6=; B3) 11.c5 Bc7 12.Be2 f5 13.Qb3 Rf6 14.f4 b6=; C) 10...Nd7 C1) 11.Be2 f5 12.c5 Bc7 13.f4 ef3 14.Nf3 f4=; C2) 11.Nc3 f5 (11...Bc7 12.Ba3 Rf7 13.Be2 f5 14.bc6 bc6=; 11...Rc8 12.bc6 bc6 13.c5 Bc7 14.Be2 Rb8=; 11...Rf7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f5 14.bc6 bc6=; 11...Rb8 12.c5 Bc7 13.Be2 f5 14.f4 ef3=) 12.bc6 bc6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 f4+=; C3) 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Rc8 13.bc6 bc6 14.c5 f5=; C4) 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Qa5 14.Be2 Rab8=; D) 10...Qd7 D1) 11.Nc3 f5 (11...Rc8 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 b6 14.bc6 Qc6=; 11...Bb4 12.bc6 Nbc6 13.cd5 Nd5 14.Nce4 Rac8=) 12.Ba3 f4 13.bc6 bc6 14.Bd6 Qd6=; D2) 11.Ba3 Ba3 (11...Nf5 12.Bd6 Nd6 13.c5 Nf5 14.Nc3 a6=; 11...Rc8 12.Nc3 Ba3 13.Ra3 b6 14.bc6 Qc6=; 11...Bc7 12.cd5 cd5 13.Nc3 Rc8 14.Nb3 b6=; 11...a6 12.bc6 bc6 13.Bd6 Qd6 14.Nc3 f5=) 12.Na3 f5 13.Nb3 Qd8 14.Be2 Nd7=; E) 10...Kh8 E1) 11.Ba3 Ba3 (11...Bc7 12.Nc3 Ba5 13.Rb1 b6 14.Be2 f5+=; 11...cb5 12.Bd6 Qd6 13.ab5 f5 14.c5 Qd8+=; 11...Nc8 12.Bd6 Qd6 13.c5 Qe7 14.Be2 f5=; 11...f5 12.Bd6 Qd6 13.c5 Qc7 14.Be2 f4=) 12.Na3 f5 13.Rb1 f4 14.bc6 Nbc6+=; E2) 11.Nc3 f5 (11...Bb4 12.bc6 bc6 13.Ba3 a5 14.Bb4 ab4=; 11...Bc7 12.bc6 Nbc6 13.cd5 Nd5 14.Qe4 Re8+=; 11...Re8 12.Be2 Bc7 13.Ba3 f5 14.0-0 dc4+=; 11...Qd7 12.bc6 bc6 13.Ba3 f5 14.Bd6 Qd6=) 12.Ba3 f4 13.bc6 bc6 14.Bd6 Qd6=; E3) 11.c5 Bc7 12.Be2 f5 13.Qb3 Rf6 14.f4 Nd7=; F) 10...Bc7 11.Be2 f5 12.Nc3 Rf7 13.0-0 f4 14.bc6 bc6=; G) 10...Bg4 G1) 11.Ba3 f5 (11...Ba3 12.Na3 f5 13.bc6 Nbc6 14.Rb1 Rb8=; 11...Qd7 12.bc6 bc6 13.Nc3 Ba3 14.Ra3 f5+=; 11...Rf7 12.bc6 bc6 13.Bd6 Qd6 14.cd5 f5+/–; 11...Ng6 12.Bd6 Qd6 13.Nc3 Be6 14.bc6 bc6+=) 12.f3 Bh5 13.bc6 bc6 14.Bd6 Qd6=; G2) 11.Nc3 Be6 12.bc6 Nbc6 13.cd5 Nb4 14.Qb3 Ned5+=; H) 10...f5 11.Ba3 (11.c5 Bc7 12.Be2 f4 13.Qb3 fe3 14.fe3 Qd7+=) 11...f4 (11...Ba3 12.Ra3 f4 13.bc6 bc6 14.ef4 Rf4+=) 12.Bd6 Qd6 13.bc6 Nbc6 14.cd5 fe3+=.

  10.Nc3 A) 10...Qa5 A1) 11.Qb3 Bb4 (11...Qb4 12.Qc2 Bf5 13.a5 cb5 14.Nb5 a6+–; 11...Bf7 12.bc6 bc6 13.c5 Bc5 14.dc5 d4+/–; 11...Kf7 12.bc6 Nbc6 13.cd5 Bd5 14.Nd5 Nd5+–) 12.cd5 Nd5 13.Bc4 f5 14.0-0 Bf7=; A2) 11.Be2 Bb4 (11...Nd7 12.0-0 Qc7 13.h3 f5 14.c5 Bh2=) 12.Qc2 f5 13.0-0 f4 14.bc6 bc6=; A3) 11.c5 Bc7 12.Qb3 Bf7 13.Nd1 Bd8 14.bc6 Nbc6+=; B) 10...cb5 11.ab5 Bb4 12.Qb3 Bc3 13.Bc3 f5 14.Bb4 Rf7+=; C) 10...Bc7 11.Qb3 (11.bc6 bc6 12.Rb1 Nd7 13.Be2 f5 14.0-0 dc4=) 11...f5 12.Ba3 Ba5 13.Rc1 Bc3 14.Rc3 Rf7=; D) 10...dc4 11.Nce4 Bb4 (11...cb5 12.ab5 Bb4 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Qd6+/–) 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qa5 14.Nc5 Bd5+/–; E) 10...Nd7 E1) 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f5 14.Rb3 f4=; E2) 11.Rb1 f5 (11...Rb8 12.Be2 f5 13.c5 Bc7 14.f4 Ba5=; 11...a6 12.bc6 bc6 13.c5 Bc7 14.Be2 f5=; 11...Rc8 12.bc6 bc6 13.Be2 f5 14.c5 Bc7=; 11...Bb4 12.Qb3 Bc3 13.Bc3 Rc8 14.Bb4 Rf7+=) 12.c5 Bc7 13.bc6 Nc6 14.Qb3 Rb8+=; E3) 11.Be2 f5 (11...Qa5 12.0-0 Qc7 13.Kh1 Bh2 14.cd5 cd5=; 11...Rc8 12.c5 Bc7 13.Qb3 f5 14.0-0 Bb8=; 11...Bb4 12.bc6 bc6 13.0-0 Rb8 14.Qc2 f5=; 11...Rb8 12.c5 Bc7 13.0-0 f5 14.a5 Ba5=) 12.bc6 bc6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 f4=; E4) 11.c5 Bb8 (11...Bc7 12.Qb3 f5 13.Be2 Bf7 14.f4 ef3=) 12.Qb3 f5 13.Be2 Rf6 14.a5 a6=; E5) 11.Ba3 Ba3 (11...Bc7 12.cd5 cd5 13.Qb3 f5 14.Be7 Qe7+/–) 12.Ra3 Rc8 13.Qb3 f5 14.Be2 Kh8=.

  10.c5 Bc7 11.Be2 Nd7 (11...Qe8 12.0-0 Qg6 13.f3 Qh6 14.f4 g5=; 11...f5 12.f4 Ba5 13.0-0 Nd7 14.Nb3 Bc7=; 11...b6 12.Ba3 f5 13.Qc2 f4 14.0-0 Rf7=) 12.Qb3 f5 13.0-0 Nf6 14.f4 ef3=.

  10.Be2 dc4 11.Ne4 f5 12.Ned2 Qa5 13.Nc3 Bb4 14.Qc2 cb5+=.

  10.Be2 f5

  11.0-0 f4 12.Qb3 f3 13.gf3 Ng6 (13...Qe8!? 14.Re1 Qg6 15.Kh1 ef3 16.Nf3 Bg4+=) 14.fe4+= Bh2 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Rf6 17.Qb4?? (17.Nf3 Qg4 18.Kh2 Nf4 19.ef4 Rh6 20.Nh4 Rh4 21.Qh3 Rh3) 17...Nf4! 18.Qf8 (18.ef4 Rg6) 18...Kf8 19.Ba3 Kg8 20.Bh5 Qg5 21.Bg4 Qg4 0–1. Elschner,Gerald (2205) – Dammer,Axel (2400), RSX7E – A00 – Sokolsky–1, 2008.

  11.0-0 f4 12.ef4 Bf4 13.Bg4 Nf5 14.cd5 cd5 15.Qb3 Qg5 16.Bf5 Qf5 17.Nc3?? e3 18.Nf3?? ef2–/+ 19.Rf2 Be3 20.Raf1 g5 21.Kh1?? Bf2–+ 22.Rf2 g4 23.Nd5 Bd5 24.Qd3 gf3 (24...gf3 25.Qf5 Rf5 26.gf3 Bf3 27.Kg1 a6–+) 0–1. elsh1403 – stoklosy (1915), internet, 2011.

  11.Ba3 Ba3 12.Na3 f4 13.0-0 Nf5 14.Nc2 f3=+.

  11.Ba3 dc4 12.Bd6 Qd6 13.Nc4 Qd8 14.0-0 Nd5=.

  11.a5 cb5 12.cb5 Nd7 (12...f4 13.Qb3 fe3 14.fe3+= Ng6+=) 13.f4 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 f4=) 13...Nf6 (13...ef3 14.Bf3 (14.Nf3 f4 15.ef4 Bf4 16.Bc1=) 14...Qc7=) 14.0-0 (14.Ba3 Nc8=) 14...Ng4 (14...a6=) 15.Qb3 Rc8 (15...Qd7!?=) 16.Bg4+= fg4 17.Ne4 Qd7 (17...Nf5 18.a6 b6 19.Nd6 Nd6 20.Ba3+/–) 18.Nd6 Qd6 19.Nc3 Kh8 (19...Rc4 20.Ba3 Qd7 21.Na4+/–) 20.Rac1 (20.Ba3 Qd7+–) 20...Rfe8+/– 21.Ba3 Qd7 22.Be7 Re7 23.Ne2 Bf7 24.Rc8 Qc8 25.Rc1 Qe8 26.Rc3 g6 27.b6 ab6 28.ab6 Kg7 29.Ng3 h5 30.Nf1 Qd8 31.Qb2 Be8 32.Nd2 Bc6 33.e4! de4 34.d5 Kh7 (34...Bd5 35.Rc8; 34...Qd5 35.Rd3) 35.dc6 Qd4 36.Kh1 e3 37.Qa3 Re8 38.Qb3 (38.Re3 Re3 39.Qc1–+) 38...ed2 39.Qf7 Kh6 0–1. Friedrich – Koerner, tt, 1976.

  11.a5 dc4 12.a6 Qc7 13.Nc3 Bb4 14.bc6 b5=+.

  11.a5 f4 12.a6 ba6 13.bc6 fe3 14.fe3 Nf5–/+.

  11.c5 Bc7= 12.Qb3 b6 13.0-0 Nd7 14.cb6 ab6=.

  9.Qb3 Nd7

  10.Nc3 f5

  11.a4 0-0

  12.Be2 Ng6

  13.0-0 A) 13...Qh4 14.g3 (14.f4 ef3 15.Nf3 Qh6 16.Bc1 Nh4 17.g3 Nf3 18.Rf3 Nf6 19.bc6 bc6=) 14...Qh3 (14...Qg5 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Rae8 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Bb5 Rd8=; 14...Qh6 15.a5 Nf6 16.c5 Be7 17.a6 Rfb8 18.ab7 Rb7 19.Ra6 Bf7+/–) 15.f4 Nf6 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 Rac8 18.cd5 cd5 19.Rac1 Rfd8=; B) 13...Qg5 B1) 14.Ba3 Ba3 15.cd5 cd5 16.Ra3 Rae8 17.f4 ef3 18.Rf3 Nf6 19.Rg3 Qh4=; B2) 14.cd5 Qh6 (14...cd5 15.Ba3 Nh4 16.g3 Ba3 17.Ra3 Nf6 18.b6 a6 19.Qb4 Ne8=) 15.h3 cd5 16.Rfc1 Nh4 17.Nd5 Qg6 18.g3 Nb6 19.Bc4 Nc4–+; B3) 14.Rfb1 Rfb8 (14...f4 15.cd5 f3 16.g3 cd5 17.Nde4 Qh5 18.Bf1 Bc7 19.Ba3 Rfe8+/–; 14...Nf6 15.c5 Be7 16.a5 cb5 17.Bb5 Rfb8 18.Ra4 Bf7 19.Nd1 f4=; 14...Rab8 15.cd5 cd5 16.a5 Rbc8 17.Nd5 f4 18.Ne4 Bd5 19.Bd1 fe3=) 15.cd5 cd5 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Re8 18.g3 Nf6 19.Kh1 Ng4+=; B4) 14.Rfc1 Nf6 (14...Rac8 15.c5 Bf4 16.Rc2 Bb8 17.bc6 bc6 18.Bc1 Rce8 19.f4 Qf6=; 14...Nh4 15.g3 Nf6 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 Bf7 18.bc6 bc6 19.Qc5 Rfc8+=; 14...Rad8 15.cd5 Qh6 16.h3 cd5 17.a5 Nf6 18.a6 b6 19.Ba3 Ba3=) 15.c5 Bf4 16.Nf1 Bc7 17.bc6 bc6 18.Qb7 Rfc8 19.Ba6 Ba5=.

  13.Ba3 A) 13...Ba3 A1) 14.bc6 bc6 (14...Bb2 15.Qb2 bc6 16.Qb7 Ne7 17.a5 f4 18.0-0 Nf6 19.Rab1 Bf5=) 15.Qa3 dc4 16.Nc4 Bd5 17.Rb1 f4 18.Rb7 Nb6 19.Nd6 Qg5+=; A2) 14.Qa3 dc4 (14...Rc8 15.bc6 bc6 16.0-0 f4 17.Qd6 Qe7 18.Qe7 Ne7 19.Rab1 fe3=; 14...Nf6 15.bc6 bc6 16.Rb1 f4 17.0-0 Qc7 18.Rfc1 fe3 19.fe3 Qd7=; 14...Rb8 15.0-0 f4 16.Qd6 Qe7 17.Qe7 Ne7 18.Rac1 Nf5 19.Bg4 g5=) 15.bc6 bc6 16.Nc4 Bd5 17.Rb1 f4 18.Rb7 Nb6 19.Nd6 Qg5+=; A3) 14.cd5 cd5 15.Ra3 Rc8 16.0-0 Qg5 17.f4 ef3 18.Rf3 Nb6 19.a5 Nc4=; A4) 14.Ra3 Qg5 15.g3 Ne7 16.a5 a6 17.cd5 cd5 18.0-0 Rfc8 19.Qb4 ab5=; B) 13...Nf6 B1) 14.bc6 bc6 15.Qb7 Rb8 16.Qa7 Rf7 17.Qa6 Ba3 18.Nd5 Nd5 19.cd5 Bd5–+; B2) 14.0-0 Ba3 15.Ra3 Qd7 16.bc6 bc6 17.Rb1 Rac8 18.Qb4 f4 19.Rab3 Bg4=; B3) 14.cd5 Bd5 (14...cd5 15.0-0 Ba3 16.Ra3 Qd6 17.a5 f4 18.Ra2 Rac8 19.a6 b6=; 14...Nd5 15.bc6 bc6 16.Bd6 Qd6 17.Qa3 Qa3 18.Ra3 Rab8 19.h4 Rb2=) 15.Bc4 Ba3 16.Ra3 Rf7 17.bc6 bc6 18.0-0 Rb8 19.Qc2 Ng4=; B4) 14.Bd6 Qd6 15.c5 Qe7 16.bc6 bc6 17.Rb1 f4 18.Qb7 Qb7 19.Rb7 Rf7=.

  13.c5 Bc7 A) 14.0-0 Qe7 (14...Rb8 15.a5 cb5 16.Nb5 Ba5 17.Bc3 Bc3 18.Nc3 a6 19.f3 Re8=; 14...Qf6 15.bc6 bc6 16.Qb7 Bh2 17.Kh2 Rab8 18.Qc6 Rb2 19.Rad1 Ne7=; 14...Qh4 15.f4 ef3 16.Nf3 Qh6 17.Bc1 Nh4 18.h3 Nf3 19.Rf3 Qh4=) 15.bc6 bc6 16.Qb7 Rfc8 17.Ba3 f4 18.Rfb1 fe3 19.fe3 Qg5+=; B) 14.Rb1 Rb8 (14...Qg5 15.g3 Rab8 16.0-0 Bf7 17.Kh1 Ne7 18.Qd1 b6 19.Nb3 Rfc8=) 15.0-0 Qg5 16.Rfe1 Nf6 17.b6 ab6 18.cb6 Bd6 19.Ba3 Ba3+=.

  13.cd5 cd5 A) 14.a5 Rc8 (14...Qg5 15.g3 Nf6 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 Rfd8 18.Qb4 Rac8 19.b6 a6=) 15.a6 b6 16.0-0 Qh4 17.f4 Nf4 18.ef4 Bf4 19.Rf4 Qf4+=; B) 14.0-0 Rc8 (14...Qh4 15.f4 Nf4 16.ef4 Bf4 17.Rf4 Qf4 18.Nf1 Nf6 19.Bc1 Qh4+=; 14...Nf6 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Qd6 17.a5 f4 18.a6 b6 19.Ra2 Ne7=; 14...Qe7 15.Ba3 Nf6 16.Bd6 Qd6 17.a5 f4 18.b6 ab6 19.Qb6 Qb6=) 15.a5 Qh4 16.f4 Nf4 17.ef4 Bf4 18.Rf4 Qf4 19.Nf1 Nf6+=; C) 14.Rc1 Rc8 (14...Qg5 15.g3 Rac8 16.a5 Rfe8 17.Ba3 Bb8 18.Nd5 f4 19.Rc8 Rc8+=; 14...Nf6 15.0-0 Qb8 16.f4 ef3 17.Nf3 Ng4 18.Nd5 Bh2 19.Kh1 Re8=) 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 f4 17.Qd6 Re8 18.Rc2 Nh4 19.g4 Ng2–/+; D) 14.Ba3 Ba3 (14...Nf6 15.0-0 Ba3 16.Ra3 Qd6 17.a5 f4 18.Ra2 Rac8 19.a6 b6=) 15.Ra3 Qg5 16.0-0 Rae8 17.f4 ef3 18.Rf3 Nf6 19.Rg3 Qh4=.

  13.g3 Rc8 A) 14.0-0 Bf7 (14...Qe7 15.c5 Bb8 16.bc6 bc6 17.Ba6 Rc7 18.Rab1 Nf6 19.f3 ef3=; 14...dc4 15.Bc4 Bf7 16.Bf7 Rf7 17.Rad1 c5 18.Nc4 Be7 19.f3 ef3=; 14...Qg5 15.Rfb1 Nf6 16.c5 Be7 17.bc6 bc6 18.Qb7 a5 19.h4 Qh6+=) 15.c5 Bc7 16.a5 Ba5 17.Qa4 b6 18.Rfc1 cb5 19.Bb5 Be8+=; B) 14.a5 Bf7 (14...Nf6 15.a6 Rf7 16.c5 Bf8 17.ab7 Rb7 18.Ra6 Qe8 19.0-0 Rcb8=; 14...dc4 15.Bc4 Bf7 16.g4 fg4 17.Nce4 Bc7 18.h3 gh3 19.Rh3 cb5+=; 14...Qe7 15.a6 Nf6 16.0-0 Rb8 17.c5 Bc7 18.f3 ef3 19.Rf3 Ne4=) 15.cd5 cd5 16.a6 Rb8 17.0-0 f4 18.gf4 Nf4 19.ef4 Bf4–/+; C) 14.Rb1 Nf6 (14...dc4 15.Bc4 Bf7 16.g4 fg4 17.Nce4 Be7 18.bc6 Rc6 19.Bf7 Rf7+=; 14...Bf7 15.bc6 bc6 16.0-0 Rb8 17.Qc2 Bb4 18.c5 Qg5 19.f4 ef3=; 14...Qf6 15.c5 Bc7 16.bc6 bc6 17.Qb7 Bb8 18.f3 ef3 19.Nf3 Ne7=) 15.c5 Be7 16.bc6 bc6 17.Qc2 Rb8 18.h4 Nh8 19.h5 Nf7+=; D) 14.c5 Bc7 (14...Be7 15.a5 Nf6 16.0-0 cb5 17.Qb5 Rb8 18.Qb3 Qc8 19.f3 ef3=) 15.0-0 Rb8 16.f3 Qg5 17.f4 Qd8 18.Ba3 Ne7 19.Bb4 Re8=.

  13.g3 Nf6 14.h4 (14.c5 Be7 (14...Bc7 15.0-0 Qe7 16.a5 a6 17.b6 Bb8 18.Qc2 Ng4 19.Kg2 Qg5=; 14...Bb8 15.bc6 bc6 16.Qb7 Qd7 17.Qa8 Bd6 18.Qf8 Bf8 19.Rb1 Ng4+=) 15.0-0 Qd7 16.Rab1 b6 17.bc6 Qc6 18.cb6 Qb6 19.f3 Qb3+=; 14.0-0 cb5 (14...Rb8 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Rc8 17.c5 b6 18.cb6 ab6 19.Rfa1 c5+=; 14...Rc8 15.c5 Be7 16.a5 cb5 17.Qb5 Rb8 18.Qb3 Qc8 19.f3 ef3=; 14...Qd7 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Rfc8 17.c5 b6 18.bc6 Qc6 19.Ba6 Rcb8=) 15.c5 ba4 16.Na4 Bc7 17.Qb7 Rf7 18.Qa6 Bc8 19.Qb5 Rb8–+; 14.Ba3 Ba3 (14...Rc8 15.Bd6 Qd6 16.c5 Qc7 17.a5 Qd7 18.0-0 Rb8 19.b6 ab6=) 15.Ra3 Rc8 16.c5 b6 17.cb6 ab6 18.bc6 Rc6 19.h4 Ne7+=; 14.Rb1 Rc8 (14...Qd7 15.0-0 Rab8 16.c5 Bc7 17.Qc2 Ne7 18.Ba3 Rfe8 19.b6 ab6=; 14...Rb8 15.0-0 Be7 16.f3 ef3 17.Rf3 Qd7 18.c5 Ne4 19.Qc2 Rbc8=; 14...Qc7 15.0-0 Be7 16.f3 ef3 17.Nf3 cb5 18.Nb5 Qd7 19.Ng5 dc4=) 15.c5 Be7 16.bc6 bc6 17.0-0 Rb8 18.Qc2 Qc7 19.f3 ef3=) 14...Bc7 (14...Ne7 15.c5 Bc7 16.h5 Rc8 17.Rb1 b6 18.h6 g6 19.Ba3 bc5=; 14...Rb8 15.h5 Nh8 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Nf7 18.c5 b6 19.Qb4 Nd7=; 14...cb5 15.c5 Bc7 16.ab5 Nh8 17.h5 Nf7 18.Ba3 Re8 19.0-0 Qb8=) 15.Ba3 (15.h5 Ne7 16.c5 Rc8 17.Rb1 Ba5 18.h6 g6 19.0-0 Rf7+=) 15...Rf7 (15...Ne7 16.bc6 bc6 17.Qb7 Qd7 18.cd5 Nfd5 19.Nd5 Bd5=) 16.h5 Ne7 17.Bb4 (17.Rc1 dc4 18.Bc4 Ned5 19.bc6 bc6=) 17...Ba5 (17...dc4 18.Bc4 Ned5 19.h6 g6=) 18.Qa3 (18.Ba5 Qa5 19.Rc1 Rc8=) 18...dc4 (18...Bb4 19.Qb4 h6=) 19.Nc4 (19.Ba5 Qa5=) 19...Bc4 20.Bc4 Ned5 21.Nd5 cd5 22.Bb3 Rc8 23.h6 g5 24.Ke2 Bb4 25.Qb4 Rfc7 26.a5 Rc3 27.b6 a6 28.Rab1 Ng4 29.Rh5 Rc2 30.Bc2 Rc2 31.Kd1 Rf2 32.Qc3 Rf3 (better is 32...Rg2!? 33.Rb3 Nf2 (33...Rg3? 34.Qc7 Rg1 35.Ke2+–) 34.Ke1 Nd3 35.Kf1 Rf2 36.Kg1 Re2+/–) 33.Qc7+/– Rf1?? (better is 33...Qf6 34.Kd2 Rf2 35.Ke1 Rf3+/–) 34.Ke2 Rf2 35.Ke1 Qf6 (35...Qc7 36.bc7 Rc2 37.Rg5 Kf8 38.Rb7 Rc1 39.Kd2 Rc7 40.Rc7 Nh6 41.Rgg7 Ng8 42.Rgf7 Ke8 43.Rh7 Ne7 44.Rce7 Kf8 45.Rc7 Kg8 46.Rhd7 f4 47.Rd8) 36.Rc1 Rf3 1–0. Osmak,Iulija (1975) – Menzi,N (1815), EYCC Girls U12, 2010.

  13.g3 Bf7 A) 14.0-0 Rc8 (14...dc4 15.Bc4 c5 16.Ne2 cd4 17.Bd4 Qe7 18.Rad1 Nc5 19.Bf7 Rf7=; 14...Rb8 15.c5 Bc7 16.a5 Ba5 17.Qa4 b6 18.bc6 bc5 19.Qa5 Rb2+=) 15.c5 Bc7 16.a5 Ba5 17.Qa4 b6 18.Rfc1 cb5 19.Bb5 Be8+=; B) 14.Rd1 Nf6 (14...cb5 15.Nb5 Be7 16.0-0 dc4 17.Bc4 Nf6 18.d5 Bc5 19.f3 Nd5+=; 14...a6 15.c5 Be7 16.0-0 Bg5 17.b6 Be6 18.f4 ef3 19.Rf3 Nf6=; 14...dc4 15.Bc4 c5 16.Bf7 Rf7 17.f3 Qg5 18.Nc4 Bg3 19.hg3 Qg3=) 15.c5 Be7 16.h4 Be6 17.h5 Nh8 18.h6 g6 19.Kf1 Rc8=; C) 14.Rc1 Nf6 (14...Rc8 15.0-0 dc4 16.Bc4 c5 17.Rfd1 cd4 18.ed4 Rc7 19.Bf7 Rf7=; 14...a6 15.bc6 bc6 16.cd5 Nf6 17.Bc4 Rb8 18.Qa2 Nd5 19.Nd5 cd5=; 14...dc4 15.Bc4 c5 16.0-0 cd4 17.ed4 Qg5 18.Rfd1 Rae8 19.a5 e3+=) 15.c5 Bc5 16.dc5 d4 17.Nc4 d3 18.Rd1 Ne5 19.Nd5 Qd5–+; D) 14.cd5 cd5 15.Ba3 Nf6 16.Bd6 Qd6 17.0-0 Rac8 18.a5 Qe6 19.a6 b6=.

  13.g3 Qg5 A) 14.Ba3 Ba3 15.Qa3 dc4 16.bc6 bc6 17.Qd6 Qf6 18.Qe6 Qe6 19.Bc4 Qc4=; B) 14.a5 dc4 (14...Nf6 15.a6 Rab8 16.ab7 Rb7 17.Ra6 Rc8 18.cd5 Nd5 19.Bc4 Qe7+/– 1.09; 14...Rfc8 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 dc4 17.bc6 bc6 18.Nc4 Rab8 19.g4 fg4=; 14...Ne7 15.a6 Rab8 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Kh8 18.ab7 Rb7 19.c5 Rfb8+=) 15.Bc4 Bf7 16.bc6 bc6 17.Qb7 Qd8 18.Qc6 Bb4 19.Qb7 Rb8=; C) 14.c5 Be7 15.bc6 bc6 16.Qb7 Rfc8 17.Rb1 a5 18.h4 Qh6 19.h5 Bd8=; D) 14.h4 Qh6 (14...Qd8 15.g4 Nh4 16.cd5 cd5 17.gf5 Bf7 18.Bh5 Bh5 19.Qd5 Kh8+=) 15.c5 Be7 16.bc6 bc6 17.Qb7 Rab8 18.Qc6 Nge5 19.de5 Rfc8+=.

  13.g3 Kh8 A) 14.c5 Bc7 (14...Be7 15.0-0 Qc7 16.a5 Nf6 17.f3 cb5 18.fe4 fe4 19.Nde4 Ne4=) 15.0-0 Ba5 16.Rab1 Rb8 17.Qc2 Qg5 18.Kh1 Ne7 19.Nb3 Bd8=; B) 14.0-0 Rc8 (14...Qg5 15.a5 Nf6 16.c5 Bc7 17.bc6 bc6 18.Qb7 Bg3 19.hg3 Rab8+=; 14...Re8 15.cd5 cd5 16.Ba3 Nf6 17.Bd6 Qd6 18.a5 Rac8 19.Rac1 Kg8=; 14...dc4 15.Bc4 Bc4 16.Nc4 Be7 17.bc6 bc6 18.f3 ef3 19.Rf3 c5=) 15.c5 Bc7 16.a5 Ba5 17.Qa4 b6 18.bc6 Nb8 19.Nb3 Bc3+=; C) 14.cd5 cd5 15.f3 Qg5 16.f4 Qd8 17.Ba3 Nf6 18.0-0 Ba3 19.Ra3 Qa5=.

  9.Nc3 0-0

  10.a4 Bb4 11.Qb3 Bc3 12.Bc3 Nd7 13.Be2 Qe8 14.0-0 Qg6 15.cd5 Bh3 16.dc6 Kh8 17.g3 Bf1 18.Bf1 Nb6 19.cb7 Rab8 20.a5 Nbd5 21.a6 f5 22.Bb2 Qh5 23.Ba3 Rf6 24.Nc4 Rh6 25.h3 Ng6 26.Qd1 Qg5 27.Ne5 Ne5 28.de5 Ne3 29.h4 Rh4 30.fe3 Qg3 31.Bg2 Qe3 32.Kf1 Rf4 33.Bf3 Rf3 34.Kg2 Qf2 35.Kh1 Rh3 0–1. mihai740609 – surubeno, internet, 2014.

  10.Qb3 Nd7 11.cd5 cd5 12.Nce4! Bb8 (12...de4 13.Qe6) 13.Be2 Bf7 14.Nc3 Re8 15.a4 Nf8 16.Bf3 (16.Rc1 Bc7+–) 16...h5 (better is 16...Nfg6!?+/–) 17.Ba3+– Nf5 (17...Bd6 18.0-0+–) 18.0-0 Qc7 19.g3 h4 20.Ne2 (20.Bd5!? Rd8+–) 20...hg3 21.hg3 Qd7 22.Kg2 (22.Nc3 Rd8+–) 22...Nh7+/– 23.Rh1 Ng5 24.Rh2 Nf3 25.Nf3 Bc7 26.Rah1 Nh6 27.Qd3 Be6 28.Nc3 ½–½. Carletti,Rene (1900) – Lupu,Smaranda B (2135), Val Thorens op, 1994.

  10.Qb3 Bf7 11.bc6 (11.Rb1 Nd7+=) 11...bc6 (11...Nbc6 12.cd5 (12.Qb7? Rb8 13.Qa6 Rb6–+; 12.Nd5?! Nd5 13.cd5 Na5+=) 12...f5 13.Nc4 Nd5 14.Nd6 Qd6 15.Ba3= (15.Qb7 Rab8 16.Qa6 Rb2 17.Nd5 Qd5–+)) 12.cd5 (12.Ba3 Ba3 13.Qa3 Be6+=) 12...cd5= 13.Nb5 Nbc6 14.Nd6 Qd6 15.Ba3 Qe6 16.Qa4 Rfb8 17.Be2 Be8 18.0-0 a5 19.Rfb1 Nf5 (19...Nb4 20.Qd1=) 20.Qc2 (20.Rb8 Rb8 21.Nb3 Qf7+/–) 20...Rb1 (20...Nb4!? 21.Bb4 ab4= (worse is 21...Rb4 22.Rb4 ab4 23.Qc5+/–)) 21.Rb1+/– Ncd4 (21...Rc8 22.Ba6 Rc7 23.Qc5+/–) 22.ed4 Nd4 23.Qd1 e3 (23...Ba4 24.Qf1+/– (worse is 24.Qa4 Ne2 25.Kh1 Nc3–/+)) 24.Nf3 ef2 25.Kf2 Nf5 (25...Ne2 26.Qe2 Qe2 27.Ke2+/–) 26.Bc5 Rc8 27.Rb6 Qd7 28.Bb5 (better is 28.Ba3+–) 28...Qc7? (better is 28...Qd8 29.Bd4 Rc2 30.Qc2 Nd4+/–) 29.Qd5+– Bf7 30.Qf5 g6 31.Qf6 Qc5 32.Kg3 Qc7 33.Qd6 Qd6 34.Rd6 Ba2 35.Ra6 Bd5 36.Ra5 Bf3 (36...Rc5 37.Nd4+–) 37.gf3 (37.Kf3 Rc3 38.Ke4 Rc2+–) 37...Kg7 38.Ra7 Kh6 39.Bd3 Rc5 (39...Rg8 40.f4+–) 40.h4 Rd5 41.Bc4 Rd8 42.f4 Rc8 43.Be6 Re8 44.Ba2 (44.f5 Rf8+–) 44...Rc8 45.h5! Rc3 (45...gh5 46.Ra6 Decoy; 45...Kh5 46.Rh7) 46.Kh4 gh5 (46...Rf3 47.hg6 hg6 48.Kg4+–) 47.Bb1 Rc7 48.Ra6 (48.Ra5 Kg7+–) 48...Kg7 49.Kh5 Rc1 (49...Rb7 50.Bf5+–) 50.Ra7 Kh8 (50...Kf6 51.Bh7 Rh1 52.Kg4 Rg1 53.Kf3 Rf1 54.Ke3 Re1 55.Kf2+–) 51.Rh7 (51.Bh7?! Rc7 52.Ra6 Kh7+–) 51...Kg8 52.Rb7 1–0. Meszaros,Tamas – Tantsiura,Maria, 34th Zalakaros Chess Festival, 2015.

  10.bc6 bc6 11.Qb3 f5 12.Ba3 Ba3=.

  10.Be2 Nd7 11.0-0 f5 12.Qb3 Nf6 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 f4 15.cd5 cd5 16.ef4 Nf5 17.Nb3 (17.Qb4 Qc7 18.g3 a5 19.ba6 ba6=) 17...b6 (better is 17...Qc7!?=) 18.Nd1 Rc8 19.Ne3 Ne3 20.fe3 Rc2 21.Bd1 Rc3 22.Re1 Qc7 23.Rc1 Rc1 24.Qc1 Qc1 25.Nc1 Rc8 26.Ne2 Bd7 27.a4 Ng4 28.Ng3 Rc3 29.Nf1 Nf6 30.h3 Kf7 31.Kf2 h5 32.Nd2 h4 33.Nb1 Rc8 34.Ke2 Rg8 35.Kd2 g5 36.fg5 Rg5 37.Re2 Ke7 38.Nc3 Nh5 39.Rf2 Be6 40.Bh5 Rh5 41.Ne2 Rg5 42.Kc3 Bf7 43.Kb4 Rg6 44.a5 Rg8 45.Nf4 ba5 46.Ka5 Rc8 47.Ka6 Rc7 48.Rf1 Kd6 49.Ng6 Bg6 50.Rf6 Ke7? (better is 50...Kd7 51.Rg6 Rc3 52.Ka7 Re3+=) 51.Rg6+– Rc3 52.Ka7 Re3 53.b6 (53.Ra6 Rd3 54.b6 Rd4 55.b7+/–) 53...Ra3+/– 54.Kb8 e3 55.Rg5 Kd6? (better is 55...Rb3 56.b7 Ke6+/–) 56.g4+– hg3 57.Rg3 (57.Rg3 Kd7 58.b7+–) 1–0. kostini (1880) – marekt (2170), gameknot.com, 2014.

  10.Qb3 f5

  11.Be2 Rf6 12.0-0 f4 13.Rad1 f3 14.bc6 A) 14...fe2 15.cb7 Rh6 16.f4 (16.ba8B Bh2 17.Kh1 Nec6 18.g3 Bg3 19.Kg2 Bh3 20.Kg1 Qg5 21.f4 Bf4 22.Kf2 Qg3 23.Ke2 Qe3; 16.ba8Q Bh2 17.Kh1 Ng6 18.g4 Qh4 19.Nf3 Qh3 20.Qbb8 Bb8 21.Kg1 Qg4; 16.ba8R Bh2 17.Kh1 Nec6 18.g3 Bg3 19.Kg2 Bh3 20.Kg1 Bh2 21.Kh1 Bg2 22.Kg2 Qg5 23.Kh1 Be5) 16...ed1Q 17.Rd1–+; B) 14...Rh6–+.

  11.Be2 Rf6 12.f4 dc4 13.Bc4 Bf7 (13...Bc4 14.Nc4 Kh8 15.0-0+=) 14.g4 Bc4 15.Nc4 Kh8 (15...Rf7 16.bc6 Nbc6 17.Nd6 Qd6 18.gf5 Nf5 19.Ne4 Qb4 20.Kf2 Qb3 21.ab3+=) 16.gf5 Rf5 17.Ne4 Rb5?? (better is 17...Bc7+/–) 18.Ned6+– Qd6 (18...Rb3 19.Nf7 Kg8 20.Nd8 Rb4+–) 19.Nd6 Rb3 20.ab3 b6 21.d5! Nd5 (21...cd5 22.Rg1 Combination; 21...Nd5 22.Rg1 Combination) 22.Rg1 Nd7 (22...Kg8 23.Rg7 Kf8 24.Rf7 Kg8 25.Kd2 Ne7 26.Re7 h6 27.Rg1 Kf8 28.Rf7) 23.Bg7 Kg8 24.Bh6 1–0. pcmvr – cyrilrussell (2515), net–chess.com, 2012.

  11.Be2 Rf6 12.g3 Nd7= 13.0-0 (13.Ba3 Ba3 14.Qa3 c5 15.dc5 a6=) 13...Rh6 (13...Rg6 14.Ba3 Ba3 15.bc6 bc6 16.Qa3+=) 14.f4 (14.Ba3!? Ba3 15.Qa3+=) 14...Nf6=+ 15.c5 (15.Ba3!?=+) 15...Bc7–/+ 16.Rfb1 (16.Rfe1 Ng4 17.Bg4 fg4–/+) 16...Bf7 (16...Ng4 17.Bg4 fg4 18.Re1–/+) 17.Nf1 (17.Kg2 Ng4 18.Nf1 Rb8–/+) 17...Bh5 (17...Rb8 18.bc6 Nc6 19.Nb5–/+) 18.Bh5=+ Rh5 (18...Nh5 19.bc6 bc6 20.Nd1=+) 19.bc6 bc6 20.Qa4 a5 (20...Ng4 21.Nd1=+) 21.Nd1 Qc8 (21...Rh6 22.Bc3=+) 22.Bc3 Ng4 (22...Qa6 23.Nf2=+) 23.Rb3 (23.Nf2 Nf2 24.Kf2 Rh6=) 23...Ra7 24.Rab1 (24.Nf2 Qa6=+) 24...Rh6 (24...Qa6 25.Nf2=+) 25.Be1 (25.Nf2 Nf6=) 25...Nf6 (25...Rg6 26.Nf2=+) 26.Ra3 (26.Nf2 Qa6=) 26...Qe8 (26...Qa6 27.Nf2=+) 27.Qc2 (27.Nf2 Rg6=+) 27...Nc8 (27...Ng6 28.Nc3=+) 28.Rab3 (28.Nf2 Rg6=) 28...Ra8 (28...Qe6 29.Nf2=) 29.Rb7 Qd8 30.Nc3 (30.Qe2 a4=) 30...Nd7 (30...Ra7 31.Ra7 Na7 32.Qa4=) 31.Qe2 (31.Na4 Na7+=) 31...Ne7 (31...a4 32.Bd2=) 32.Na4 Qc8 33.Bc3 (33.R7b2 Qe8+=) 33...Ng6 (33...Nf6 34.R7b3=) 34.R7b3+= Ngf8 35.Ra3 (35.Nb6 Bb6 36.cb6 Qb7=) 35...Bd8 (35...Qd8!?=) 36.Nb6+– Nb6 (36...Qb7 37.Ra5 Ra5 38.Ba5+–) 37.cb6+= (37.Rb6? Bb6 38.cb6 a4–+) 37...Rb8 38.Ba5 Qb7 (38...Rb7 39.Qa6+=) 39.Bb4 (39.Bc3 Bb6 40.Rab3 Qa7+–) 39...Qb6= 40.Rab3 Qa7 41.Bc5 Rb3 42.Rb3 (worse 42.Ba7 Rb1 43.Qa6 Kf7=+) 42...Qa8 (42...Qf7 43.Qa6 Ne6 44.Qc8+–) 43.Ra3 Qc8 (better 43...Qb8!?=) 44.Qa6+– Qa6 45.Ra6 Ne6 46.Rc6 Nd4 47.Rc8 Nc6 48.g4! Kf7 (48...fg4 49.Ng3 Combination) 49.Ng3 Rg6 50.Nf5 (50.gf5 Rf6+–) 50...Ke8+= (50...Rg4? 51.Kh1 Ke6 52.Nh6 gh6 53.Rc6 Kf7 54.Rh6+–) 51.g5 Kd7 52.Ra8 h6 53.Nh4 Re6 54.gh6 Rh6 55.Nf5 Rf6 (55...Rg6 56.Kh1+=) 56.Nd4 Be7 57.Be7 Ke7 58.Ne2 Kd6 59.a4 Kc5 60.a5 (60.Rc8 Kb6+–) 60...Kc4 61.Rc8 Kd3 (61...Kb4 62.a6 Na7 63.Rc1+=) 62.Kf2+– Nb4 (62...Na5 63.Rc3 Kd2 64.Rc5+–) 63.Rb8 (63.Nc1 Kd2+–) 63...Kc4 (63...Nc6!? 64.Rb6 Rh6+–) 64.Rb6+– Rf8 65.Nd4 Ra8 66.f5 Nd3 (66...Na2 67.Ne6 Ra5 68.Rc6 Kb4 69.Ng7+–) 67.Kg3+– Ra5 (67...Ne5 68.Re6 Nd7 69.Rd6+–) 68.Rb7+– Ne1 (68...Ra6!? 69.Rg7 Kc3 70.Rg6+–) 69.Rg7+– Kd3 (69...Ra3 70.Kf4 Nd3 71.Kg5+–) 70.f6 Ra6 (70...Ke3?? 71.f7 Kd4 72.f8Q+–) 71.f7 (71.f7 Rf6 72.Ne6 Ke3 73.f8Q Rf8 74.Nf8+–) 1–0. Rudbeck,Joergen (2405) – Hauser,Siegfried (2355), WCCC29SF14(WS), 2005.

  11.g3 Nd7 12.a4 Nf6 13.Ba3 Rc8N 14.Bd6= Qd6 15.c5 (15.b6 Ra8 (15...Qd7 16.c5 ab6 17.Qb6 Rc7 18.Be2 Rf7 19.0-0 Nc8 20.Qb4 f4 21.gf4 Bh3+=) 16.c5 Qd7 17.Be2 ab6 18.Qb6 Rfb8 19.a5 Nc8 20.Qb2 Ra7 21.0-0 Rba8=) 15...Qd7 (15...Qd8 16.bc6 bc6 17.Rb1 Rb8 18.Qb8 Qb8 19.Rb8 Rb8 20.h3 Kf7 21.Kd1 g5=) 16.b6 (16.a5 Rb8 17.Be2 cb5 18.Nb5 a6 19.Nd6 Nc6 20.Qb6 Ne8 21.Ne8 Rbe8+=) 16...ab6 17.Qb6 Rb8 (17...Ra8 18.Be2= Rfb8 19.a5 Nc8 20.Qb2 Qd8 21.Nb3 Ra7+=) 18.a5 (18.Be2 Ra8+= (18...Bf7 19.0-0 Bh5 20.Bh5 Nh5 21.a5 Nf6+=) 19.0-0 Rfb8 20.a5 Nc8 21.Qb4 Qe7+=) 18...g5 (18...Rf7 19.Be2+= Ra8 20.0-0 Nc8 21.Qb4 f4+=; 18...Rbc8 19.Be2 Ra8 20.0-0 Nc8 21.Qb4 Ne7+=) 19.f4+= (19.Rb1 Nc8 20.Qb4 Rf7 21.Ba6 Qd8+=) 19...Ng4 (19...gf4 20.gf4 Kh8 21.Rb1 Rg8+=) 20.Nd1 gf4 21.gf4 Ng6 (21...Kh8+=) 22.h3 Ne3 (22...Nf6 23.Be2+=) 23.Ne3+/– Nf4 24.0-0-0 (24.Rg1!? Ng6 25.Rb1+/–) 24...Ng6+= 25.Rg1 f4 26.Ng4 Bf5 (26...Qd8 27.Qb4=) 27.Nh6+= Kg7 28.Nf5 Rf5 (28...Qf5 29.Re1+=) 29.Qb3 (better is 29.a6!?+/–) 29...Qc7= 30.Qc3 f3 31.Bc4 (better is 31.Nb3!?=) 31...Ra8 32.Bb3 f2 (32...Qa5 33.Qe3–+) 33.Rg3–/+ Ra5 (33...Qa5!? 34.Qa5 Ra5–/+) 34.Nf1 Ra8 (34...Ra3 35.Kd2 Rf8 36.Ra1 Ra1 37.Qa1+=) 35.Rd2 (35.Kd2 Qa5+=) 35...Raf8 (35...Qa5 36.Qa5 Ra5 37.Ba2–/+) 36.Re2 (36.Qb2!?+=) 36...Rf3–/+ 37.Re3? (better is 37.Rf3 Rf3 38.Re3–/+) 37...Qg3!!–+ 38.Ng3 Rg3! 39.Rg3 f1Q 40.Kb2 (40.Bd1 Rf2 41.Qe3 Kf6 42.Qg5 Kf7–+) 40...Qe2 (40...Rf3 41.Rf3 ef3 42.Bc2–+) 41.Bc2 (41.Qc2 Qb5–+) 41...Rf3 42.Rf3 (42.Qa5–+) 42...ef3 43.Qd3 (43.Ka3 f2 44.Bd3 Qe1–+) 43...Qd3 (better is 43...Qg2–+) 44.Bd3 Nf4 45.Bf1 Ne2 0–1. Kesmaecker,Philippe (2290) – Guillen Ramirez,J (2280), 34th Olympiad, Istanbul TUR, 2000.

  7.Nfd2 f5

  8.c4!?= A) 8...Qh4 9.cd5 (9.Ba3 Ba3 10.Na3 Nf6 11.Nb3 Nbd7 12.g3 Qh6=; 9.c5 Be7 10.Qa4 f4 11.b6 Nc6 12.Bb5 Bd7+=) 9...Bd5 10.Nc3 Bf7 11.Nc4 Nf6 12.Na5 Nd5=; B) 8...c6 B1) 9.bc6 Nc6 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Nf6 12.Nd5 Nd5=; B2) 9.Qh5 g6 10.Qd1 Nf6 11.c5 Be7 12.Nc3 0-0=; B3) 9.Ba3 Ba3 (9...Bc7 10.Qb3 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 Qd7+=; 9...Be7 10.Qb3 cb5 11.Qb5 Qd7 12.cd5 Bd5+=; 9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Ba3 12.Nba3 a6=; 9...Nf6 10.Bd6 Qd6 11.c5 Qc7 12.Nc3 b6=) 10.Na3 Nf6 11.Rb1 0-0 12.bc6 bc6=; B4) 9.c5 Bc7 10.Qb3 Nd7 11.Nc3 Ne7 12.Be2 Qb8=; B5) 9.Qb3 Nd7 10.Ba3 Ba3 11.bc6 bc6 12.Qa3 Ne7=; C) 8...Nf6 C1) 9.Be2 dc4 (9...f4 10.cd5 Nd5 11.Ne4 fe3 12.Nd6 cd6=; 9...0-0; 9...Be7; 9...a6; 9...b6; 9...Nbd7) 10.Nc4 Bb4 11.Bc3 Be7 12.0-0 0-0=; C2) 9.c5 Bf8 (9...Be7 10.Be2 Qd7 11.0-0 a6 12.Nc3 ab5=) 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.Nc3 Qe8=; D) 8...Be7 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bf7 11.g4 g6 12.gf5 gf5=.

  8.g3 a6 9.c4 (9.Ba3; 9.ba6; 9.Qh5) 9...Nf6 10.Qb3 Be7 11.Nc3 c6 12.bc6 Nc6+=.

  8.g3 Nf6+= 9.Ba3 Ba3 (9...0-0 10.Bd6 Qd6 11.c4 dc4 12.Qc2 c5+=; 9...a6) 10.Na3 a6 11.ba6 0-0 12.c4 Na6+=.

  8.g3 Nf6+= 9.c4 0-0 10.Nc3 a6 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Bb4+=.

  8.g3 Nf6+= 9.c4 c6 10.a4 0-0 11.Qb3 (11.c5 Be7 12.Nc3 b6+=) 11...b6 (11...Nbd7 12.Nc3 Rc8+=) 12.Nc3 Be7 13.Ba3 Rf7 (13...Ba3 14.Ra3 a6 15.cd5 Nd5 16.bc6 Nc6 17.Nd5 Bd5 18.Bc4+=) 14.Be7 Re7 15.bc6 (15.cd5!? Bf7 16.Rc1=) 15...Nc6+= 16.Nd5 Nd5 17.cd5 Na5 18.Qb4 Bd5 19.Nc4 Nc6 20.Qa3 Rc7 21.Nd6 Na5 (21...Ne7 22.Ba6–/+) 22.Ba6 (better is 22.Nf5!? g6 23.Nh6 Kg7 24.Ng4=) 22...Qd7–/+ 23.0-0 Nb3 24.Rad1 Rc6 25.Nc4 (better is 25.Nb5!?+=) 25...Rc4–+ 26.Bc4 (better is 26.Qb3 Ra4 27.Qb5 Qb5 28.Bb5–+) 26...Bc4 27.Rfe1 Qd5 28.Qb4 Bd3 29.Qc3 Qc4 30.Rd3 (30.Qc4 Bc4 31.Kg2 Bd3–+) 30...Qd3 31.Qc6 Rf8 32.Qe6 Kh8 33.Qe7 Rc8 34.Qa7 Nd2 35.Kg2 h6 (35...Nc4 36.Qd7 Rf8 37.Qb5–+) 36.Qd7 (36.Qb6 Nf3 37.Rb1 Rc2 38.Qb8 Kh7–+) 36...Qc4 (36...Rf8!? 37.Rc1–+) 37.Rd1 Nf3 38.Qf5 Re8 39.d5 (39.Ra1 Qc2–+) 39...Qa4 40.d6?? (40.Rc1 Qa8 41.Qg6–+) 40...Qd1 41.d7 Ra8 (41...Re5 42.d8R Qd8 43.Qe5 Ne5 44.h3 Qd2 45.g4 Nd3 46.h4 Qf2 47.Kh3 Qg1 48.h5 Nf2 49.Kh4 Qg4) 42.Qe4 Ne1 (42...Rf8 43.Qf4 Ne1 44.Kg1 Nd3 45.Kg2 Nf4 46.ef4 Qd5 47.f3 Qd7 48.h4 Rc8 49.g4 Qd2 50.Kg3 Rc2 51.h5 Qh2) 43.Kf1 Qd7 0–1. Frosinos,Ioannis – Khamrakulov,Ibragim S (2355), Chania op, 2000.

  8.g3 Nf6 9.c4 c6 10.Nc3 0-0 (10...dc4 11.Nc4 Bb4 12.a3 Bc3 13.Bc3 cb5 14.Ne5–/+) 11.a4 (11.Qb3 Nbd7+=) 11...Qe7 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4+=) 12.a5 (12.c5 Bc7=) 12...dc4 13.Bc4 Bc4 (13...cb5 14.Be6 Qe6 15.Nb5+=) 14.Nc4 Rc8 (14...Bb4 15.Qb3 Bc3 16.Bc3+=) 15.Qb3 (15.0-0 cb5 16.Nd6 Qd6 17.Qb3 Kh8 18.Qb5 Qd7=) 15...Qe6+= 16.a6 (16.bc6 A) 16...Nc6? 17.d5 Na5 18.Ra5+– (18.de6?! Nb3 19.Nd6 Na1 20.Nc8 Rc8 21.Ba1 Rc6+/–; 18.Na5?! Qf7+–); B) 16...bc6 17.Rd1 Na6+=) 16...b6= 17.bc6 (better is 17.Rd1!? cb5 18.Nb5 Qc4 19.Qc4 Rc4 20.Nd6+=) 17...Rc6–/+ (17...Nc6? 18.d5 Nd5 19.Nd6 Qd6 20.Nd5+–) 18.d5 (18.Nb5 Be7 (18...Rc4 19.Nd6 b5 20.Nc4 Qc4 21.Qc4 bc4 22.Ra4+–; 18...Qc4?! 19.Qc4 Rc4 20.Nd6–/+) 19.Nd2 Qb3 20.Nb3 Bb4 21.Kf1 Nd5–/+) 18...Nd5 19.Nd6 Rd6 20.Nb5 Rd7 21.Nd4 Qf7 22.Qb5 (22.h3 Nc7–+) 22...Nc7–+ 23.Qe5 (better is 23.Qf5!? Qf5 24.Nf5 Nba6 25.Ke2–/+) 23...Rd5 (23...Nca6 24.Nf5 Kf8 25.Ba3 Nc5 26.Bc5 bc5 27.Qc5 Kg8 28.Qc8 Qf8 29.Qc4 Rf7 30.Rd1+/– (30.Qe4 Rf5 31.g4 Rf7 32.Qa8 Qb4 33.Ke2 Qc4 34.Ke1 Qc3 35.Kd1 Qa1 36.Ke2 Qa2 37.Kd3 Rd7 38.Ke4 Qc2 39.Ke5 Re7 40.Kd4 Qd2 41.Kc4 Rc7 42.Qc6 Rc6 43.Kb3 Qc3 44.Ka4 Rc4 45.Kb5 Qb4); 23...Nba6?! 24.Nf5 Qb3 25.0-0–/+ (25.Ng7 Nc5 26.0-0 Nd3–/+)) 24.Qf4 h6 (24...Nba6 25.0-0 Nc5 26.Qh4–+) 25.h4? (better is 25.g4 Nba6 26.0-0–+) 25...Nba6 26.Ba3 (26.g4 Nb4 27.Rd1 Ne6–+) 26...Nc5 27.Bc5 bc5 (27...Rc5?! 28.0-0–+) 28.Rc1 Ne6 (better is 28...Rc8–+) 29.Ne6 Qe6 30.Qc7 (30.0-0 Rad8–+) 30...Qb6 31.Qe7 Qa5 (31...a6 32.0-0–+) 32.Kf1 Rad8 (32...Kh7 33.Kg2–+) 33.Kg2 Qb6 (33...R8d7 34.Qe8 Kh7 35.Ra1–+) 34.Ra1 (34.Rb1 R5d7 35.Rb6 Re7–+) 34...R8d7 35.Qe8 Kh7 36.Rhb1 (36.h5 Qf6–+) 36...Qg6 37.Qc8 (better is 37.Qa8–+) 37...Qg4 38.Rb8 (38.Rf1 Qf3 39.Kg1 f4 40.ef4 e3–+) 38...Qf3 39.Kh3 Rd8 (39...Qf2 40.Qg8 Kg6 41.Qe6 Kh7 42.h5+/–) 40.Qd8 Rd8 41.Rd8 Qf2 42.Ra7 (42.Rd7 a6–+) 42...Qg1 (42...Qe1 43.Kg2 Qe3 44.Rf7 Qf3 45.Kh2–+) 43.Ra2 (43.Rd2 Qe3 44.Rdd7 Qc3–+) 43...Qe3 44.Rf8 Qf3 45.Kh2 c4 (45...e3 46.Rg2–+) 46.Ra5 Kg6 47.Ra6 (47.Ra2 Kh5–+) 47...Kh5 48.Rg8 (48.Ra2 e3 49.Re8 f4–+) 48...c3 49.Rc6 (49.Ra2 Qd3 50.Rc8–+) 49...Qf2 50.Kh3 Qg1 0–1. Novikov,Konstantin Ivan – Koshil,Tikhon (2185), Tula Club–ch op, 2000.

  8.g3 Nf6+= 9.c4 c6 10.c5 Be7 11.Nc3 0-0 12.Qb3 b6+=.

  8.g3 Nf6+= 9.f3 ef3 (9...Bb4 10.c3 Be7 11.Ba3 ef3 12.Qf3 Ba3+=; 9...Be7 10.Bg2 Qd7 11.Qe2 a6 12.a4 ab5+=; 9...0-0; 9...c6; 9...Nbd7; 9...a6; 9...Qe7) 10.Qf3 Ne4 11.Bd3 a6 12.0-0 ab5–/+.

  8.c4 c6

  9.a4 Bc7 A) 10.cd5 cd5 11.Be2 (11.Nc3 Nd7 12.Qb3 Ngf6 13.Be2 0-0 14.0-0=; 11.Nb3 Nd7 12.Qh5 g6 13.Qd1 f4 14.Nc5=; 11.Qh5 g6 12.Qd1 Nd7 13.Nb3 f4 14.Nc5=; 11.Ba3 f4 12.ef4 Bf4 13.Nc3 Nd7 14.Qh5+=) 11...Qg5 12.g3 Nd7 13.a5 Rc8 14.a6=; B) 10.Qb3 B1) 10...Ne7 11.Ba3 (11.Nc3 Nd7 12.Ba3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4=) 11...Ba5 12.Be7 Qe7 13.bc6 bc6 14.cd5+=; B2) 10...Nd7 11.Nc3 (11.Be2 f4 12.Bh5 g6 13.Be2 Ngf6 14.Ba3=) 11...Ne7 12.Ba3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4=; C) 10.Nc3 Nf6 11.Qb3 (11.cd5 cd5 12.Be2 0-0 13.Ba3 Rf7 14.Qb3=; 11.Rb1 a6 12.c5 ab5 13.ab5 Nbd7 14.Qb3=; 11.Ba3 a6 12.Be2 dc4 13.Nc4 b6 14.Qb3=; 11.Be2 dc4 12.Nc4 0-0 13.0-0 Nd5 14.Ne5=) 11...Nbd7 12.Be2 Qb8 13.h3 f4 14.cd5=; D) 10.Be2 D1) 10...Qg5 11.0-0 Nf6 12.Ba3 Qh6 13.g3 Ng4 14.Bg4+/–; D2) 10...Ne7 11.Nc3 (11.c5 0-0 12.Qb3 b6 13.0-0 Qd7 14.f3=; 11.Bh5 g6 12.Be2 0-0 13.c5 f4 14.ef4=; 11.0-0 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nd5 14.Ne5=; 11.Qb3 0-0 12.Nc3 f4 13.0-0 Rf6 14.bc6=; 11.Na3 0-0 12.0-0 f4 13.Qb3 fe3 14.fe3=) 11...0-0 12.Qb3 f4 13.0-0 Rf6 14.bc6=; D3) 10...Nf6 11.Ba3 (11.Nc3 dc4 12.Nc4 0-0 13.0-0 Nd5 14.Ne5=; 11.Qb3 Qd7 12.c5 f4 13.0-0 f3 14.gf3=) 11...dc4 12.Nc4 Nd5 13.Qb3 Ba5 14.Nbd2=; E) 10.c5 E1) 10...Nf6 11.Qb3 Qc8 12.Be2 0-0 13.f4 ef3 14.Nf3=; E2) 10...Nd7 11.f4 (11.Be2 Ngf6 12.Nc3 f4 13.Qb3 Bf5 14.0-0=; 11.Qh5 g6 12.Qd1 Ne7 13.Be2 0-0 14.f4=; 11.Ra3 Ngf6 12.Qe2 Rb8 13.Ra2 f4 14.ef4+=; 11.Bc3 f4 12.ef4 Bf4 13.g3 Bg5 14.a5=; 11.Nb3 Ne7 12.Qh5 Ng6 13.a5 0-0 14.a6=; 11.Qb3 Ndf6 12.Be2 Ne7 13.0-0 f4 14.f3=) 11...Ngf6 12.Be2 0-0 13.0-0 Rb8 14.Qe1=; E3) 10...f4 11.ef4 Nf6 12.Qb3 Bf4 13.bc6 Nc6 14.Qb7+=; F) 10.Qh5 g6 11.Qh3 (11.Qd1 Nf6 12.Nc3 0-0 13.Qb3 Nbd7 14.Be2=; 11.Qe2 Nf6 12.Nc3 dc4 13.Nc4 a6 14.Qc2=) 11...Nf6 12.Nc3 a6 13.c5 ab5 14.ab5=.

  9.a4 f4 10.bc6 bc6 (10...Nc6 11.cd5 Bd5 12.Nc3 fe3 13.Nd5 ed2 14.Qd2=) 11.ef4 (11.cd5 cd5 12.Bb5 Kf7 13.ef4 Nf6 14.Nb3=; 11.Qh5 g6 12.Qe2 Nf6 13.h3 0-0 14.Ba3) 11...Bf4 12.g3 Bd6 13.Qh5 g6 14.Qe2=.

  9.a4 Nh6 A) 10.c5 A1) 10...Be7 11.Qh5 (11.Qb3 b6 12.cb6 ab6 13.bc6 Nc6 14.Ba3=; 11.Be2 0-0 12.0-0 f4 13.ef4 Rf4 14.Qb3=) 11...Nf7 12.Nc3 0-0 13.Ne2 Ng5 14.Nf4=; A2) 10...Bc7 11.Qb3 Qd7 12.Be2 f4 13.0-0 0-0 14.Nc3=; B) 10.Ba3 B1) 10...Bc7 11.Nc3 (11.Qb3 Qd7 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4+=) 11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Qd7 14.d5+=; B2) 10...dc4 11.Bc4 (11.Bd6 Qd6 12.Bc4 cb5 13.Qh5 Nf7 14.Be6=) 11...Bc4 12.Nc4 Ba3 13.Nba3 cb5 14.Nb5+=; B3) 10...0-0 11.Qb3 (11.Bd6 Qd6 12.c5 Qe7 13.Nc3 f4 14.ef4+=) 11...Ba3 12.Na3 cb5 13.ab5 Ng4 14.cd5=; B4) 10...Ba3 11.Na3 0-0 12.Qb3 cb5 13.Nb5 Nc6 14.cd5=; C) 10.Be2 Qg5 11.0-0 f4 12.ef4 Bf4 13.Re1 0-0 14.Ba3–/+; D) 10.bc6 D1) 10...Nc6 11.Nc3 (11.cd5 Bd5 12.Nc3 Bb4 13.Nd5 Qd5 14.Rc1+=) 11...Bb4 12.Nd5 Bd5 13.cd5 Qd5 14.Rc1+=; D2) 10...bc6 11.Ba3 (11.Nc3 0-0 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f4 14.ef4=; 11.c5 Bc7 12.Qb3 Qc8 13.Be2 Nd7 14.Nc3=) 11...0-0 12.Qb3 Rf7 13.Bd6 Qd6 14.Nc3=; E) 10.Nc3 E1) 10...Ng4 11.bc6 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qh4 13.g3 Qe7 14.c5=) 11...bc6 12.Ba3 0-0 13.Bd6 Qd6 14.Be2=; E2) 10...f4 11.bc6 (11.ef4 Bf4 12.bc6 bc6 13.Ba3 Ng4 14.g3=) 11...bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Nd7 14.ef4=; E3) 10...0-0 11.bc6 bc6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 f4 14.ef4=; F) 10.Qb3 F1) 10...Qc7 11.Ba3 (11.bc6 bc6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4+=; 11.c5 Be7 12.Nc3 0-0 13.Be2 Rf6 14.a5=) 11...Bh2 12.bc6 Nc6 13.cd5 Na5 14.Qb5+–; F2) 10...Nd7 11.c5 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 Rb8 13.Be2 0-0 14.0-0=; 11.Nc3 0-0 12.c5 Bc7 13.Be2 Rf6 14.0-0=) 11...Be7 12.Be2 0-0 13.0-0 Rc8 14.Nc3+=.

  9.Qb3 Nf6 10.c5 Bc7 11.bc6 (11.Qa4 Qc8 12.Nc3 f4 13.Be2 fe3 14.fe3=; 11.Nc3 Bc8 12.Qa4 cb5 13.Bb5 Bd7 14.Qb3+=) 11...bc6 (better is 11...Nc6!? 12.Qb7 Bd7+= 13.Bc3 a5 14.Na3+=) 12.Qb7+/– Nbd7 13.Qc6 Bf7 14.Nc3 0-0 15.Nb5 Rb8 (15...Ba5 16.Bc3+/–) 16.Bc3+– Ba5 17.Rc1 Bc3 18.Rc3 Qa5 19.Ra3 Qb4 20.Ra7 Qb2 21.Rb7?? (21.a4 Qc1 22.Ke2=) 21...Qc1 (21...Rb7 22.Qb7 f4 23.Be2 fe3 24.fe3 Qc1 25.Bd1–+) 22.Ke2+= Rb7 (22...f4 23.Rb8 Nb8–+) 23.Qb7–+ Rb8 (23...f4 24.Nd6 (24.ef4 Bh5 25.f3 ef3 26.gf3 Re8 27.Kd3 Bg6 28.Ne4 de4 29.fe4 Ne4 30.Qd5 Kh8 31.Ke2 Qd2 32.Kf3 Qf2 33.Kg4 Ndf6 34.Kh3 Qf3 35.Kh4 Qg4) 24...Bh5 25.f3 ef3 26.gf3 fe3 27.Ke3 Qe1 28.Be2 Qh1 29.Qb1 Qh2 30.Qe1–+) 24.Qc6 (24.Qa6 f4 25.Qa3 (25.ef4 Bh5 26.f3 ef3 27.gf3 Re8 28.Kf2 Qd2 29.Kg3 Bf3 30.Rg1 Ne4 31.Kf3 Qd1 32.Be2 Qg1 33.Qe6 Re6 34.f5 Nd2 35.Kf4 Re4) 25...f3 26.gf3 ef3 27.Nf3 Qc2 28.Nd2–/+) 24...Bh5–/+ 25.f3 ef3 (25...f4 26.Qe6 Kh8 27.ef4 Rb5 28.Nb3 ef3 29.Kd3 Qd1 30.Kc3 Ne4 31.Qe4 de4 32.Bb5 Qh1 33.gf3 Qf3 34.Kb4–+) 26.gf3+= Qc4?? (better is 26...Ne4! 27.Ne4 de4–/+) 27.Nc4+– (27.Nc4 dc4 28.Kd2 c3 29.Nc3+–) 1–0. kolya (2005) – redisperanza (1690), GameColony.com, 2002.

  9.c5 Bc7 10.a4 Nf6 11.Be2 Nbd7 12.Nc3 0-0 13.0-0 Ng4 14.Bg4 (14.h3 Nh2 15.Re1 f4 16.ef4 Bf4+= 17.Nb3 Qg5 18.Kh1 Qh4–/+) 14...fg4–/+ 15.Qe2 (15.Ne2 Qh4 16.Nf4 Qh6 17.g3 Bf4 18.gf4 Rf5–/+) 15...Bh2?? (better is 15...Qh4 16.g3 Qf6–/+ 17.Rab1 Bf5 18.Ba1 Rab8–/+) 16.Kh2+/– Qh4 17.Kg1 Rf5 18.g3 (better is 18.Nce4!? Rh5 19.f3=) 18...Qh3–/+ 19.f3 Qg3 20.Qg2 Qg2 21.Kg2 gf3 (worse is 21...ef3 22.Kg3+=) 22.Kf2 Raf8 (22...Nf6 23.Ke1–/+) 23.Nce4 de4 24.Ne4 Nf6 25.Nf6 R5f6 (25...gf6?! 26.Rg1 Rg5 27.Kf3=) 26.Rh1 (26.bc6 bc6 27.e4 Rf4–/+) 26...Bd5 27.Rag1 h6 28.e4 (28.Rg4 Re8–/+) 28...Be4 29.d5 cd5 30.Rh6 R6f7 (30...Rh6?! 31.Rg7 Kh8 32.Rg6 Kh7 33.Rg7 Kh8 34.Rg6 Kh7 35.Rg7 Kh8=) 31.c6 (31.Bd4 Re8–+) 31...bc6 32.bc6 Rb8 33.Be5 Rb4 34.Rd6 Rc4 35.Rd8 Kh7 36.Rd7 Rc2 37.Ke3 f2 38.Rg7 Rg7 39.Rg7 Kh6 40.Rf7 f1N 41.Rf1 Rc6 42.Rf6 Rf6 43.Bf6 ½–½. Arechabaleta Saez – Ramos Vedru,Juan Manuel, corr Spain, 1987.

  9.bc6 bc6 (9...Nc6 10.cd5 Bd5 11.Nc3=) 10.Nc3 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nf6=) 10...Nf6 11.c5 Bc7 12.Qb3 Qc8 13.Be2 0-0 14.0-0 Nbd7 15.g3 g5 Black prepares f4 (15...Rb8 16.Qa3=) 16.Rab1 (16.Qa4 Bd8=) 16...f4 17.Rfe1 Bf7 (17...fg3 18.fg3 Qb8 19.Kg2 Qb3 20.Nb3=+) 18.Qa4 fg3 (18...Nb8 19.a3=) 19.fg3 Bd8 20.Nd1 Nh5 (20...Rb8 A) 21.Qa7? Ra8 22.Ba6 Qa6 (22...Ra7?! 23.Bc8 Ba5 24.Bd7 Bd2 25.Re2 Nd7 26.Rd2=+) 23.Qa6 Ra6–+; B) 21.Nb3 Qb7 22.Bc3=) 21.Rf1 (21.Ba6 Qc7 22.Bc3+=) 21...Ndf6 (better 21...Nhf6!?+=) 22.Ba6+– Qe6 23.Bb7 Ng3? (better 23...Rb8 24.Qa7 Ba5+–) 24.hg3+– (24.Ba8 Nf1 25.Nf1 Qg4 26.Ng3 Bc7 27.Bc6 Bg3=) 24...Qh3 (24...Rb8 25.Qa7 Bc7 26.Qa6 Bg3 27.Rf6 Qf6 28.Bc6+= (28.Qc6 Be6 29.Qd5 Qh6 30.Qe6 Qe6–+)) 25.Rf2 (25.Bc6 Ng4 26.Rf2 Nf2 27.Nf2 Qg3 28.Kh1 Rb8 (28...Qf2 29.Qd1 Rb8 30.Qg1 Qd2 31.Bc3–+) 29.Nfe4 de4–+) 25...Qg3 (25...Rb8 26.Bc6 (26.Qa7?! Qg3 27.Rg2 Qc7+–) 26...a5 27.Rg2+–) 26.Rg2 Qe1 27.Nf1 Bh5 (27...Rb8 28.Qa7 Bc7 29.Bc6 Rbc8+–) 28.Nc3 Qd1 (28...Qh4 29.Ba8 Bf3 30.Bc6 Bg2 31.Kg2 Kh8+–) 29.Nd1 Ba5 30.Rg5 (30.Rg5 Bg6 31.Ba8 Ra8 32.Qa5+–) 1–0. onur604 (2320) – Yan51 (2145), lichess.org, 2020.

  9.a4 Nf6

  10.Ba3 A) 10...Ba3 11.Na3 0-0 12.c5 f4 13.ef4 Qc7 14.g3=; B) 10...dc4 11.Bc4 (11.Bd6 Qd6 12.Bc4 cb5 13.ab5 Nbd7 14.Qb3=) 11...Bc4 12.Nc4 Bc7 13.Qb3 Qd7 14.Nc3+=; C) 10...Bc7 11.Nc3 a6 12.Qb3 ab5 13.ab5 f4 14.bc6=; D) 10...0-0 11.Bd6 (11.Qc2 f4 12.ef4 Re8 13.Bd6 Qd6 14.Qb3=) 11...Qd6 12.c5 Qc7 13.Be2 b6 14.Nb3=; E) 10...f4 11.Bd6 (11.Be2 Ba3 12.Na3 0-0 13.0-0 Qc7 14.Rb1=) 11...Qd6 12.c5 Qc7 13.Be2 0-0 14.0-0=.

  10.Qb3 A) 10...Qc7 11.Nc3 (11.c5 Be7 12.Be2 b6 13.cb6 ab6 14.bc6=; 11.Ba3 Bh2 12.Nc3 Nbd7 13.cd5 Nd5 14.bc6=) 11...Nbd7 12.Rc1 Rb8 13.cd5 Bd5 14.Nd5=; B) 10...Nbd7 11.c5 Be7 12.Be2 0-0 13.0-0 Rc8 14.Rc1=.

  10.Nc3 A) 10...0-0 11.c5 (11.Qb3 Nbd7 12.c5 Bc7 13.Be2 f4 14.ef4=) 11...Bc7 12.Qb3 b6 13.Ba3 Rf7 14.Rc1=; B) 10...Bb4 11.Qb3 (11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3=) 11...Qa5 12.Be2 0-0 13.0-0 Nbd7 14.Rfc1=; C) 10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Nc4 a6 13.b6 Bb4 14.0-0=; D) 10...f4 11.bc6 bc6 12.Qb3 fe3 13.fe3 Ng4 14.cd5+=.

  10.c5 Bc7 11.Qb3 Qd7 12.Be2 0-0 13.0-0 f4 14.f3=.

  10.bc6 Nc6 11.Ba3 (11.c5 Bc7 12.Qb3 Rb8 13.Bb5 0-0 14.0-0+=; 11.Be2 dc4 12.Nc4 Bb4 13.Bc3 Be7 14.Qb3+=; 11.Nc3 Bb4 12.c5 0-0 13.Qb3 Rb8 14.Be2+=; 11.Na3 f4 12.cd5 Bd5 13.Nb5 Bb4 14.ef4+=) 11...Ba3 12.Na3 0-0 13.Be2 dc4 14.Bc4+=.

  10.Be2 0-0 11.0-0 (11.Qb3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Rf7= 14.Nc3=; 11.c5 Bc7 12.Qb3 Qd7 13.0-0 f4 14.f3=; 11.Ba3 dc4 12.Bd6 Qd6 13.Nc4 Qc7 14.Nc3=) 11...Nbd7 (11...Qc7 12.g3+= dc4 13.Nc4 cb5 14.Nd6=) 12.Na3 (12.c5 Bc7= 13.f3 Qb8 14.f4=) 12...f4 (12...Qc7 13.h3+= c5 14.cd5+=) 13.Nc2 (13.bc6 bc6 14.cd5 Bd5=; 13.c5 Bb8 14.Nc2+=) 13...f3 (13...Qb8 14.ef4 Bf4 15.h3+=) 14.gf3 Bh3 (14...Qe8 15.Kh1 Qh5 16.f4+=) 15.Re1= Nh5 16.f4 (16.fe4?? Qg5 17.Bg4 Bh2 (17...Qg4?! 18.Qg4 Bg4 19.Ba3 Ba3 20.Na3+=) 18.Kh1 Rf2–+ (18...Qg4?! 19.Qg4 Bg4 20.f3–/+)) 16...Nf4 17.ef4 Rf4 18.Nf1 Rf2 (18...Bf1 19.Bf1 Qh4–+) 19.Nce3?? (better is 19.Kf2 Bh2 20.Bh5 Qh4 21.Ke2 Qh5 22.Kd2+/–) 19...Qh4–+ (19...Qh4 20.Bh5 Bf1 21.Bf7 Kf7 22.Qh5 Qh5 23.Kf2 Qh2 24.Kf1 Rf8–+) 0–1. Borowiec,Piotr – Chatelain,Laurent, corr, 1978.

  10.Be2 dc4 11.Nc4 Bb4 12.Bc3 Be7 13.Qb3 Bd5 14.Bb4=.

  9.Qb3 Nd7

  10.Ba3 Ba3 11.bc6 (11.Na3 Ne7 12.Be2 0-0 13.0-0 Qa5 14.Rfd1=) 11...bc6 12.Qa3= Qe7 13.Qa4 Qd6 14.Na3=.

  10.Nc3 Ne7 11.Rb1 (11.c5 Bc7 12.Be2 Qb8 13.h3 0-0 14.0-0=; 11.Be2 0-0 12.Ba3 Ba3 13.bc6 bc6 14.Qa3=; 11.bc6 bc6 12.Ba3 Rb8 13.Qa4 Nb6 14.Qa6=; 11.Ba3 Ba3 12.bc6 bc6 13.Qa3 0-0 14.Rb1=) 11...Nf6 12.Ba3 0-0 13.Bd6 Qd6 14.c5+=.

  10.Nc3 Ngf6 11.Ba3 Ba3 12.Qa3 Nb6 13.c5 Nc8 14.bc6+=.

  10.Nc3 Ngf6 11.Ba3 Qc7 12.cd5 (12.bc6 bc6 13.Bd6 Qd6+=) 12...Bd5 (worse is 12...cd5 13.b6 Qc6 14.Bd6 Qd6 15.ba7+/–) 13.Nc4 Ba3 14.Qa3 (worse is 14.Nd5 cd5 (worse is 14...Nd5 15.Qa3 c5 16.Rd1+=) 15.Na3 Qa5 16.Ke2 Rc8–+) 14...Bc4 15.Bc4 c5 16.Rc1 b6 (16...Qd6 17.Ne2+=) 17.Be6+/– g6 18.0-0 Qd6 19.Bd7 Nd7 20.Rfd1 Qe7 21.Nd5 Qd8 22.dc5 Nc5 (22...bc5 23.b6 ab6 24.Nc7 Qc7 25.Qa8 Nb8 26.a4+–) 23.Nb6! Qb6 (23...ab6 24.Rd8) 24.Rc5 0-0 25.Qb3 Rf7 (25...Kh8 26.Rc6 Qa5 27.h3+–) 26.Rd7 Qf6 27.h3 Kg7 (27...Kf8 28.Rf7 Qf7 29.Qc3+–) 28.Rf7 Qf7 29.Qc3 Kh6 30.Rc7 Qf8 31.Qe5 Rd8 32.Qf4 g5 33.Rc6 Kg7 34.Qg5 Kh8 35.Rf6 Rd1 36.Kh2 Qg8 (36...Qb8 37.g3 Qg8 38.Qf5 Rd8+–) 37.Qf5 Rd5 38.Qe4 Rb5 (38...Qb8 39.f4 Qg8+–) 39.Qd4 Qb8 40.g3 Re5 41.Re6 Kg8 42.Re5 1–0. Deneuville,Christian – Kwiecien,Jaroslaw, corr ICCF EM/M/A062, 1999.

  10.Nc3 Ngf6 11.c5 Be7 12.Rb1 Qc7 13.Be2 0-0 14.0-0=.

  10.c5 A) 10...Bc7 11.Be2 (11.Nc3 Ne7 12.Be2 Qb8 13.f4 ef3 14.Nf3=) 11...Ne7 12.0-0 0-0 13.Nc3 b6 14.bc6=; B) 10...Be7 11.Nc3 (11.Be2 Ngf6 12.0-0 0-0 13.Nc3 cb5 14.Rfc1=) 11...Ngf6 12.Rb1 Qc8 13.Ne2 Bf7 14.Nf4=.

  10.bc6 bc6 11.Ba3 Be7 12.Nc3 Qa5 13.Be7 Ne7 14.Be2=.

  9.Nc3 Nf6

  10.Qb3 Nbd7 11.c5 Bc7 12.a4 0-0 13.Ba3 Re8 14.Be2 f4 15.ef4 Bf4 16.Rd1 e3 17.fe3 Be3 18.Nf3 Bg4 19.Bc1 Bf3 20.gf3 Ng4 21.Be3 Ne3 22.Rd3 Qh4 23.Kd2 Nc4 24.Kc2 Qf2 25.Kd1 Re7 26.Rf1 Ne3 27.Kd2 Nf1 28.Kd1 Ne3 29.Kd2 Rae8 30.Nd1 Nd1 31.Kd1 Re2 32.Kc1 Qf1 33.Rd1 Re1 34.Re1 Re1 35.Kb2 Rb1 36.Ka3 Rb3 37.Kb3 Qd3 38.Kb2 Nf6 39.bc6 bc6 40.a5 1–0. mihai740609 – lolo40, internet, 2014.

  10.Be2 0-0 11.0-0 b6 A) 12.Qb3 Qc7 13.h3 (13.f4 ef3 14.Nf3 Ng4 15.cd5 Bh2 16.Kh1=; 13.Kh1 Rc8 14.Rfc1 Qf7 15.cd5 cd5 16.Nd1=) 13...a6 14.cd5 Bd5 15.Nd5 cd5 16.Rfc1=; B) 12.Rc1 Qc7 13.cd5 (13.h3 a6 14.Qa4 cb5 15.cb5 Qb7 16.Qb3=) 13...Nd5 14.Bc4 Bh2 15.Kh1 Bd6 16.Bd5+=; C) 12.Qa4 C1) 12...Qc7 13.bc6 (13.h3 a6 14.Rac1 cb5 15.cb5 Qb7 16.Qb3=; 13.f4 ef3 14.Nf3 Ng4 15.bc6 Bh2 16.Kh1=) 13...Rd8 14.Rfc1 Bh2 15.Kh1 Bd6 16.cd5+=; C2) 12...a6 13.Rfc1 (13.cd5 cb5 14.Bb5 Bh2 15.Kh1 Nd5 16.g3–/+; 13.c5 bc5 14.dc5 cb5 15.Nb5 Bc5 16.Rfc1+=; 13.bc6 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4 b5 16.Nb5+=; 13.Rac1 Qc7 14.h3 cb5 15.cb5 Qb7 16.Qb3=) 13...Qc7 14.bc6 dc4 15.Bc4 Bc4 16.Qc4+=.

  10.Be2 0-0 11.0-0 Qc7 12.h3= f4 13.c5 (13.Qb3 fe3 14.fe3 Qe7 15.bc6 bc6 16.Rab1=; 13.ef4 Bf4 14.bc6 bc6 15.Rb1 Nbd7 16.cd5+=) 13...Be7 14.Qb3 Bf5 15.f3 ef3 16.Rf3+=.

  10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Qb3 Ng4 (better is 12...Qc7!? 13.Kh1 (13.h3 a6= 14.b6 Nb6 15.c5 Bh2 16.Kh1 Nbd7=) 13...Bh2 14.cd5 Nd5 15.bc6 bc6 16.g3=; 12...Qb8 13.h3 (13.Kh1 Bh2 14.bc6 bc6 15.Ba3 Rc8 16.Qc2+=) 13...Qc7 14.c5 Be7 15.Rab1 b6 16.bc6=) 13.Bg4+= (13.cd5 Bh2 14.Kh1 Qh4 15.Bg4 fg4 16.Nf3 gf3 17.Rfc1 Bg3 18.Kg1 Qh2 19.Kf1 Qh1) 13...fg4 (13...dc4!? 14.Nc4 fg4 15.bc6 bc6 16.Ne4 Bc7+=) 14.cd5+/– Bh2? (better is 14...cd5 15.Nde4! Bb8 (15...Bc7+/– 16.Ba3+/–) 16.Ba3+/–) 15.Kh2+– Qh4 (15...g3 16.fg3 Qg5 17.Nce4 (17.de6 Qh6 18.Kg1 Qe3 19.Rf2 Qf2 20.Kh1 Rf6 21.ed7 Kh8–+; 17.bc6?! Qh6 18.Kg1 Qe3 19.Kh2 Qh6 20.Kg1 Qe3 21.Kh1 Qh6 22.Kg1 Qe3=; 17.Nde4?! Qh6 18.Kg1 Rf1 19.Kf1 Qe3+–) 17...Qh6 18.Kg1 Bd5 19.Qd3+–) 16.Kg1 Rf6 (16...g3 17.fg3 Qh6 18.Nde4 (18.de6?! Qe3 19.Kh2 Qh6 20.Kg1 Qe3 21.Kh1 Qh6 22.Kg1 Qe3=) 18...Rf1 19.Kf1 Rf8 20.Ke1 cd5 21.Nd6+–) 17.Nde4 (17.de6 Rh6 18.ed7 Kh8 19.d8Q Rd8 20.f3 g3 21.Qg8 Kg8 22.bc6 Qh2) 17...Rh6 18.f4 cd5 19.Nd5 (better is 19.Ng5+–) 19...Kh8 20.f5?? (better is 20.Ng5 Nf6 21.e4=) 20...Nf6–+ 21.Ndf6 Bb3 22.Rf4 (22.ab3 gf6 (22...Rf6?! 23.Nf6 g3 24.Ng4 Qg4 25.Bc3–+) 23.Rf4 Rc8–+) 22...gf6 (22...Rf6 23.Nf6 Qg3 24.Bc1 Qe1 25.Rf1–+) 23.ab3 Rc8 24.Nc3 Qg3 25.Re4 (25.Rf2 Rh1!! 26.Kh1 Qf2 27.Rb1–+) 25...Rh2 0–1. Sokolski,Alexei – Kan,Ilya, Omsk, 1943.

  10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 12.c5 A) 12...Bb8 13.f4= (13.Qa4 cb5 14.Nb5 f4 15.Qb3 a6 16.Nd6=; 13.Qb3 Qc7 14.g3 cb5 15.f3 ef3 16.Nf3=; 13.bc6 bc6 14.f4 ef3 15.Nf3 Ng4 16.Bc1=; 13.f3 Qc7 14.g3 ef3 15.Nf3 Ne4 16.Ne4=) 13...ef3 14.Nf3 Ne4 15.bc6 bc6 16.Ba6=; B) 12...Bc7 13.bc6 (13.f3 Qb8 14.f4 Ng4 15.Bg4 fg4 16.Qb3=; 13.Rb1 Ng4 14.g3 Qg5 15.bc6 bc6 16.Qa4=; 13.Qa4 cb5 14.Nb5 Bb8 15.Qb3 a6 16.Nc3=; 13.Qb3 f4 14.ef4 Qe8 15.g3 Qg6 16.bc6=) 13...bc6 14.Qa4 Nb8 15.Qb3 Nbd7 16.Rab1=.

  10.Be2 0-0 11.0-0 f4 12.c5 Bc7 13.Rb1 (13.Qb3 Qd7 14.Rad1 fe3 15.fe3 Bg4 16.bc6=; 13.a3 Qe8 14.bc6 Nc6 15.Nb5 Bb8 16.Qb3–/+; 13.Qa4 cb5 14.Qb5 Qc8 15.Rab1 Nc6 16.Qb3=; 13.Rc1 Qe7 14.Qa4 cb5 15.Qb5 fe3 16.fe3=; 13.Bc1 Qe8 14.bc6 Nc6 15.Nb5 Bb8 16.ef4+=; 13.a4 Nbd7 14.Qb3 Bf5 15.f3 ef3 16.Nf3=) 13...Bf5 14.Ra1 Nbd7 15.f3 ef3 16.Rf3=.

  8.c4 Nf6

  9.Nc3 Nbd7 10.Qb3 (10.c5 Be7=) 10...0-0 (10...c6 11.c5 Be7 12.Be2=) 11.g3 (11.cd5 Bf7+=) 11...c5 (11...c6!?+=) 12.Nd5= Nd5 13.cd5 Bf7 14.Be2 (14.dc5 Nc5 15.Qc3 Qg5+=) 14...cd4 15.Bd4 Be5 16.Qb2 Qf6 17.Rc1 (17.Be5 Ne5 18.Nc4 Rfe8=) 17...Bd4 (17...Bd5 18.Nc4 Bd4 19.Qd4+=) 18.Qd4= Qd4 19.ed4 Bd5 (19...Rac8 20.Bc4=) 20.Bc4 (20.Rc7 Rfd8 21.Bc4 Bc4 22.Rc4 Nb6–/+) 20...Bc4 (20...Nb6 21.Bd5 Nd5 22.Nc4=) 21.Nc4 Nb6 (21...a6 22.b6=) 22.0-0 (22.Ke2 Nc4 23.Rc4 Rac8+=) 22...Rad8 (22...Rfd8 23.Rfd1=) 23.Rfd1 (23.Nb6!? ab6 24.Rc4+=) 23...Nd5= 24.Ne3 g6 (24...f4 25.gf4 Nf4 26.Rc2=) 25.a4 Rf7 26.Nd5 Rd5 27.Kf1 Rfd7 ½–½. Pinus,Yury Yakovlevich – Kupsys,Alfonsas, corr VI–BSTT/4, 1995.

  9.c5 Be7 10.Be2 c6 11.a4 a6 12.Qb3 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 0-0 15.0-0 Nbd7 16.Bb2 Qc7 17.Nc3 Ra8 18.Ra1 Ra1 19.Ba1 Qa5 20.Bb2 h6 21.h3 g5 22.Na2 Kf7 23.Bc3 Qa8 24.Nb4 Qc8 25.Qa4 Bd8 26.bc6 bc6 27.Qc6 Nb8 28.Qc8 Bc8 29.Bb5 Ke7 30.Nb3 Bd7 31.Bd7 Kd7 32.f3 Nc6 33.Nc6 Kc6 34.Kf2 Be7 35.g4 fg4 36.hg4 h5 37.gh5 Nh5 38.fe4 de4 39.Nd2 Nf6 40.Nc4 Bd8 41.Ne5 Kd5 42.Nf7 Bc7 43.Ng5 Ng4 44.Ke2 Bd8 45.Nf7 Bh4 46.Nh8 Bg5 47.Ng6 Be3 48.Ne7 Ke6 49.Nc6 Kd5 50.Nb4 Kc4 51.c6 Bf4 52.d5 Kc5 53.Be1 Nf6 54.Na6 Kb6 55.c7 1–0. mihai740609 – stalker60, internet, 2014.

  9.Nc3 0-0

  10.c5 Be7 11.Be2=.

  7.Nfd2 Nh6

  8.c4 c6 9.a4 0-0 10.Ba3=.

  8.c4 c6 9.a4 Bc7 10.Be2 (10.bc6 bc6 11.Qb3 a5=) 10...0-0 11.0-0 (11.cd5 Qd5 12.Nc3 Qg5 13.Nce4 Qg2+/–) 11...f5 (11...cb5 12.cb5 Qd6 13.f4=) 12.g3 (12.Ba3 Rf7=) 12...Nd7 (12...dc4 13.Nc4 cb5 14.ab5=) 13.cd5 (13.bc6 bc6 14.Nc3 Qg5=) 13...cd5 14.Qb3 Qg5 Black prepares the advance f4 (14...Rc8 15.f3+=) 15.Rc1 (15.f3 Rae8=) 15...Rac8 16.Nc3 Nf6 17.Nf1 (17.Ba3!? Rf7 18.Bc5=) 17...f4 18.ef4 (18.Ba3 fg3 19.fg3 Rf7–/+) 18...Bf4 19.Rc2 Rcd8 (19...Nf5 20.Qb4 Bd6–+) 20.Bc1+= Bc1 21.Rac1 Nf5 22.Qb4 Nh4 (22...Nd7 23.a5+=) 23.Nd1 (23.Qc5 Ra8=) 23...Ne8 (23...Rc8 24.Qe7 Bd7 25.Rc8 Bc8 26.Rc8 Rc8 27.Qe6 Kh8 28.Qc8 Ng8 29.Qb7+–) 24.Nde3 (24.Nd2 Nf5+=) 24...Nf3 (24...Nd6 25.a5+=) 25.Bf3= Rf3 26.Qb2 (26.Nd2 Rf7=) 26...Bh3 (26...Nd6 27.Nd2 Rf6 28.Qb4+=) 27.a5 White plans b6 (27.Nd2 Rf6=) 27...h5 (27...Bf1 28.Nf1 Nd6 29.Qb4+=) 28.Qa2 (28.b6 Bf1 29.Nf1 ab6 30.Qb6 Qf6=) 28...Kh7 (28...Nd6 29.Qd5 Qd5 30.Nd5 Nb5 31.Nfe3+=) 29.Qb1 (29.Nd2 Re3 30.fe3 Qe3 31.Kh1 Qf2–+) 29...Rd6 (29...Nd6 30.Nd2 Re3 31.fe3 Qe3 32.Kh1–/+) 30.b6 (30.Qb4 Rdf6+=) 30...ab6+= 31.ab6 Qg6 (31...Bf1 32.Nf1 Qg6 33.Qb5+=) 32.Qb5 (32.Nd2 Rf4 33.Qb5 Bd7=) 32...Bd7 (32...Rb6 33.Qd5 Be6 34.Qe5=) 33.Qb3 (33.Qc5 Qf7=) 33...Rb6 34.Qd5 Bc6 (34...Nd6 35.Qe5=) 35.Qd8 Rb5?? (better is 35...Bb5=) 36.d5+– Bd5 (36...Rf6 37.dc6 bc6 38.Nd2+–) 37.Nd5 Nd6 (37...Qd6 38.Qe8 Qd5 39.Nd2+–) 38.Ne7 (38.Nfe3 Rb3+–) 38...Qe6 39.Ne3 h4 (39...Re5 40.Nc8 Nf5+–) 40.N7d5?? (better is 40.Rd2 Re5 41.Nc6 (41.Rd6?! Qe7 42.Rc8 Qd8 43.Rcd8 Ra5+–; 41.Qd6?! Qd6 42.Rd6 Re7+–; worse is 41.gh4 Qe7 42.Rd6 Qd8 43.Rd8 b5+–) 41...bc6 42.Rc6 hg3 43.hg3+– (43.Rcd6 Qh3 44.fg3 Re3 45.Qh4 Qh4 46.gh4 Rf5–/+)) 40...Rd5 (40...hg3 41.Qh4 Kg8 42.Rd1 gh2 43.Kh2+/–) 41.Qh4 ½–½. Schwichtenberg,Juergen – Limberg,Siegfried, Hessen–ch Seniors, 2003.

  8.c4 c6 9.Nc3 Nd7 10.Qb3 Kf7 11.Be2 Re8 12.Rb1 Kf8 13.Ba3 Qe7 14.Bd6 Qd6 15.bc6 +/–.

  8.c4 c6 9.c5 Bg4 10.f3 Nf5+–.

  8.Qh5 Bf7 9.Qe2=+.

  6.Be2 a6

  7.Nc3 Ne7 8.0-0 0-0 9.ba6 Na6 10.Nb5 c5 11.d4 Ng6 12.a4 cd4 13.Nd6 Qd6 14.Ba3 Nc5 15.ed4+=.

  7.Nc3 Ne7 8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Nd2 c6 11.bc6 bc6 (11...Nbc6 12.a4–/+) 12.Re1 Qc7 13.Nf1 Nd7 14.Rb1 Rab8 15.Bg4 (15.Qd2 a5+=) 15...f5 16.Be2 Qa5 (16...a5 17.Na4–/+) 17.Qd2+= Kh8 (better is 17...Bc7!?+=) 18.Ne4+= Bb4 (18...de4 19.Qa5 Discovered attack; 18...fe4 19.Qa5 Discovered attack) 19.Bc3+/– Bc3 20.Nc3 Nf6 21.Ng3 Qa3 22.Rb3 Rb3 23.cb3 Ne4 24.Nge4 fe4 25.Nb1 Qd6 26.Ba6 Nf5 27.Be2 (better is 27.Qc2!?+–) 27...Nh4+= 28.Bf1 Bh3 29.Kh1 Qg6 g2 draws heavy fire 30.g3 (30.gh3 Nf3 31.Bg2 Nd2 32.Nd2 Rf2–+) 30...Nf3 31.Qb4 Re8?? (better is 31...c5 32.Qc5 Rc8 33.Qd5 Qh6 34.Qe4 Ne1+=) 32.Bh3+– Qh5 33.Kg2 Ne1 34.Qe1 Rf8 35.a4 Rf6 36.Bd7 Qf3 37.Kg1 h5 (37...Qh5+–) 38.Nd2 1–0. pozarski (2030) – NJFun (2070), GameColony.com, 2002.

  6.Be2 c5

  7.0-0 Nd7 8.a4 Ne7 9.d3 0-0 10.c4 d4 11.ed4 cd4 12.Nbd2 b6 13.Ne1 Nc5 14.Bf3 Rb8 15.Ne4 Ne4 16.Be4 f5 17.Bf3 Ng6 18.Nc2 Qg5 19.Ba3 Rbd8 20.Bd6 Rd6 21.Nb4 Nf4 22.g3 Nh3 23.Kh1 e4–/+ 24.de4? fe4–+ 25.Bg2?! Nf2 26.Rf2 Rf2 27.Be4 Bg4 28.Qe1 Rdf6 29.Nd5 Bf3 30.Bf3 R6f3 31.Qe8 Rf8 32.Qe6 Kh8 33.Nf4 d3! 34.Re1?? d2 35.Rd1 Qc5 36.Qd7 Qe3 37.Ng2 Rg2! 38.Kg2 Qf3 39.Kh3 Qd1 40.Qe7 Qf1 41.Kh4 d1Q (41...d1Q 42.Qg7 Kg7 43.g4 Qf2 44.Kg5 Qf4 45.Kh5 Qdg4) 0–1. elsh1403 – trepca2 (1885), internet, 2011.

  7.0-0 Ne7 8.d3 Ng6 (8...0-0 9.c4+=) 9.Nbd2 (9.c4 0-0=) 9...Qc7 (9...a6 10.ba6 Na6 11.c4=) 10.c4= Nd7 11.Qc2 (11.cd5 Bd5 12.Ne4=) 11...0-0-0 (11...a6 12.cd5 Bd5 13.ba6 Ra6 14.d4=) 12.a4 (12.cd5 Bd5 13.Rfc1 Kb8+=) 12...f5 (12...d4 13.Ne4+=) 13.Ng5 (13.cd5 Bd5 14.a5 Kb8+=) 13...Bg8 14.cd5 White gets the initiative 14...Bd5 15.Nc4 White prepares a5 (15.Rfc1 h6 16.Ngf3 Kb8+=) 15...Be7 (15...Nh4 16.e4 h6 17.Nf3 Nf3 18.Bf3 Bc4 19.Qc4+/–) 16.Nf3 f4 (16...Kb8 17.a5+/–) 17.a5+/– Qb8 18.e4 Bf7 (18...Bc4 19.Qc4 Qd6 20.Rfc1+/–) 19.d4 ed4 20.Bd4 Bc4 (20...cd4 21.Nb6 Discovered attack) 21.Qc4+– Rdg8 (21...Bf6 22.Bc5 Qc7 23.Rac1 Nc5 24.Qc5 Qc5 25.Rc5 Kb8 26.Rfc1+/–) 22.b6 White intends a6 (22.Rfd1 Qc7 23.Bb2 Bf6+–) 22...ab6 23.a6 (23.Qc3!? Kd8 24.Bg7 Rg7 25.Qg7+/–) 23...ba6+/– 24.Ra6 Nh4 (better is 24...Kd8 25.Qa2 Bd6+–) 25.Nh4 Bh4 26.Qe6 (26.Qd5 Bf2 27.Kf2+–) 26...cd4?? (26...Qb7 27.Bb5 Rd8+–) 27.Bg4 Qc7 Plans f3 28.Ra8 Kb7 29.Qd5 (worse is 29.Rg8 Rg8 30.Qd5 Qc6 31.Qg8 Nf6+–) 29...Qc6 30.Ra7!! 1–0. Kjaerstad,Eivind J – Wiik,Jon, corr veteran NM Norway, 1993.

  7.d3 Qa5 8.Bc3 Qa4 9.d4+=.

  7.d3 d4 8.0-0= Ne7 9.Nbd2 0-0 10.Ne4 Nd5 11.Qd2 Be7 12.c3 dc3 (12...f5 13.Ng3 f4 14.ef4 dc3 15.Bc3 ef4 16.Ne4=) 13.Nc3= b6 (13...Nd7 14.Rfc1=) 14.Nd5 (14.d4 cd4 15.ed4 Bb4+=) 14...Bd5 15.e4 Bf7 16.Nh4 Nd7 17.Nf5 Bg6 18.Ne7 Qe7 19.f4 ef4 20.Rf4 Ne5 21.Raf1 Rad8 22.Qe3 Bf7 23.Qg3 (23.a4!?=) 23...Ng6 24.R4f3 Ba2 25.Qf2 Bb3 (25...Bf7 26.Bc3–/+) 26.Ra1 (26.d4 Bf7+=) 26...Be6 27.h3 (27.d4 Rf7+=) 27...Bc8 (27...Qd7 28.d4 cd4 29.Rfa3–/+) 28.Bf1 (28.d4 Qe4 29.Bd3 Qe7=) 28...Be6 29.Qc2 (29.Be2!?=) 29...Rd7 (29...Qd7 30.Ra4–/+) 30.Kh1 (30.d4!?+=) 30...Rfd8 31.Kg1 Ne5 32.Be5 fe5 33.Qb2 Rd4 34.Be2 c4 35.dc4? (35.Qa3 Qc7 36.dc4 Re4 37.Rf2–/+) 35...Bc4?? (better is 35...Rd2 36.Qe5 Re2–+) 36.Bc4+= Rc4 37.Qb3 Qc5 38.Kh1 (38.Kh2!? Kh8 39.Ra7=) 38...Kh8+= 39.Raf1 (39.Ra7 Rc1 (39...Re4 40.Qf7 Rd1 41.Kh2 Qg1 42.Kg3 Qe1 43.Rf2 Re3 44.Kh4 Rd4 45.g4 Rh3 46.Kh3 Qh1 47.Kg3 Rd3 48.Rf3 Qg1 49.Kh3 Qh1 50.Kg3 Qg1 51.Kh3 Qh1 52.Kg3=) 40.Kh2 h6=) 39...h6 (39...Re4 40.Rf7–/+) 40.Qb2 (40.Rf8 Rf8 41.Rf8 Qf8 42.Qc4 Qc5–/+) 40...Qd4 (40...Re4 41.Rf7–+) 41.Rf8 (41.Qa3!?–/+) 41...Rf8 42.Rf8 Kh7 43.Qb1 1–0. GuestYTSB – GuestJMBM, freechess.org, 2017.

  7.d4 cd4 8.ed4 Nd7 9.de5 fe5 10.0-0 Ne7 11.Bd3 Rc8 12.Nbd2 Bg4 13.Re1 Qc7 14.h3 Bh5 15.g4=+.

  6.Be2 c6

  7.0-0 a6 8.Nh4 Ne7 9.a4 0-0 10.d3 Qd7 11.c4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 g5 14.Nf3 c5 15.Nc3 Bf7 16.cd5 Nd5 17.Nd5 Bd5 18.e4 Be6 19.h3 Qb5 20.d4 Qa5 21.de5 fe5 22.Ng5 Bh3 23.Nh3 Qb6 24.Bc4 Kh8 25.Qg4 Bc7 26.Qh5 Qf6 27.Ng5 Qg6 28.Qg6 hg6 29.Ne6 Re8 30.Nc7 Re7 31.g3 Kh7 32.Nd5 Re6 33.Rb1 Nc6 34.Rb7 Kh6 35.Bc3 Nd4 36.Bd2 g5 37.Ne7 Nf3 38.Kg2 Nd2 39.Be6 Ne4 40.Nf5 Kg6 41.g4 Kf6 42.f3 Nc3 43.Rb6 Nd1 44.Bb3 1–0. surmavlod – rizi1985 (1715), internet, 2013.

  7.0-0 Qc7 8.c4 dc4 9.bc6 Nc6 10.e4 (10.Nc3 0-0-0=) 10...Rb8 (10...a6!?–/+) 11.Nc3+= a6 12.d3 cd3 (12...Nd4 13.Nd5 Bd5 14.ed5 Ne2 15.Qe2 cd3 16.Qd3+=) 13.Bd3 (better is 13.Qd3!? Nge7 14.Rfd1=) 13...Nge7–/+ 14.a3 0-0 15.Qd2 (15.Nd5 Nd5 16.ed5 Bd5 17.Bh7 Kh7 18.Qd5 Rfd8–/+) 15...Rfd8 (15...Na5 16.Rad1 Nb3 17.Qe2–+) 16.h3 (16.Nd5 Nd5 17.ed5 Bd5 18.Bh7 Kh7 19.Qd5 Rbc8–/+) 16...Ng6 (16...Na5 17.Qe2–+) 17.Rfc1 (17.Nd5 Qf7–/+) 17...Qf7 (better is 17...Qa5 18.Nd5 Qd2 19.Nd2 Bd5 20.ed5 Nf4–/+) 18.Na4? (better is 18.Nd5–/+) 18...Nf4–+ 19.Bb1 (19.Rc3 Na5 20.Qe3 b5–+) 19...Bb4 (better is 19...Qg6 20.g3 Bc5 21.Nc5 Rd2 22.Nd2 Rd8–+) 20.ab4?? (20.Qe3 Ba5 21.Bc2–+) 20...Rd2 21.Nd2 Ne2 (21...Qg6 22.g3 Ne2 23.Kf1 Nc1 24.Bc1–+) 22.Kf1 (22.Kh2 Nc1 23.Bc1 Nb4–+) 22...Nc1 23.Bc1 Qh5 24.Bd3 (24.Nc3–+) 24...Qd1 0–1. Neumann,Frank (1650) – Huwer,Stephan (1950), RSX7D – Oldenburg–1, 2007.

  7.0-0 Ne7=.

  7.a4 c5 8.h3 c4 9.d3 cd3 10.cd3 Nd7 11.0-0 Bb8 12.Nc3 Qc7 13.Ba3 e4 14.g3 ef3 15.Bf3 Bh3 16.Nd5 Qe5 17.d4 Qg5 18.Rc1 Bg3 19.Nc7 Bc7 20.Kh1 Be5 21.de5 Ne5 22.Rg1 Qf5 23.Bb7 Rd8 24.Qd8 Kd8 25.Rc8 Kd7 26.Rg7 Ne7 27.Re7 1–0. horacyad2010 – robercik70, internet, 2013.

  7.a4 Ne7 8.d3 (8.0-0 0-0+=) 8...a6 9.Nbd2 (9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5+=) 9...Qb6 10.a5 Qb5 11.Qb1 (11.Qc1 Bc7=) 11...c5 (better is 11...Qb4!?+=) 12.d4+= Qc6 13.de5 fe5 14.Be5 0-0 15.Qb2 (15.Bd6 Qd6 16.Qb7 Nbc6=) 15...Be5 16.Ne5 Qc7 17.Rb1 The backward pawn on b7 becomes a target 17...Nbc6 (17...Qa5? 18.Qb7 Nbc6 19.Nc6 Nc6 20.Qc6+–) 18.Nc6 bc6 (18...Nc6 19.Qb6 Qb6 20.Rb6=) 19.Qa3 (19.Qb6 Qd6 20.Ba6 Bc8=) 19...c4= 20.0-0 Rfb8 (20...Rae8 21.Qc3=) 21.Nf3 Bg4 22.e4 (22.Qc3 Rb5 23.Rb5 cb5+=) 22...Rb5 Attacking the isolated pawn on a5 (22...Ng6 23.ed5 cd5 24.Nd4 Be2 25.Ne2 Rb1 26.Rb1+=) 23.Ra1 (23.ed5 Rb1 24.Rb1 cd5= (worse is 24...Nd5 25.Bc4 Bf3 26.Qf3 Qa5 27.Qe4+/–)) 23...Rab8+= 24.Rfe1 Rb2 25.ed5 cd5 26.h3 (26.Nd4 Be2 27.Re2 Nc6=) 26...Bh5 (26...Bf5 27.Bc4 Qc4 28.Re7 Qc2 29.Qe3+=) 27.Nd2 (27.Bc4 Qc4 (worse is 27...dc4 28.Re7 Qf4 29.Qc3+/–) 28.Re7 Qc2=) 27...Be2 (27...c3 28.Nf3 R8b4 29.Ng5 Be2 30.Re2+=) 28.Re2 Nf5 29.Rae1 Do you see the mate threat? 29...Qc6 (29...Rc2 30.Re8 Re8 31.Re8 Kf7 32.Qf8 Kg6 33.Re6 Kg5 34.Nf3 Kf4 35.g3 Kf3 36.Re3) 30.Nb3 c3 (30...R8b3 31.cb3 Discovered attack) 31.Re5 (31.Re6 Qc8=) 31...g6 32.Re6 (32.Nc5 Nd6 (32...Rc2? 33.Na6 Rcb2 34.Re6+–) 33.Qc3 Rb1+=) 32...Qb5 33.g4 Nh4 (33...Ng7 34.R6e3 Qc4 35.Qd6=) 34.R6e3 Qb4 (34...Rc2?? 35.Nd4 Qb4 36.Qb4 Rb4 37.Nc2+–) 35.Qb4 Rb4 36.Rc3 Rc4 37.Re8 Kf7 38.Rc8 Rc8 39.Rc8 Nf3 40.Kf1 Rb1 41.Kg2 Ne1 42.Kg3 Nc2 43.Nd2 (43.Rc7 Ke6 44.Nd2 Rb2+=) 43...Rb2 44.Rc7 Kg8 45.Nf3 Nb4 46.Ng5 h6 47.Nf7 h5 (47...h5 48.Ne5 hg4 49.hg4 g5+=). Garcia,Mario – Monner Sans,Ramiro, CAPA III Copa Arg. Gr., 1996.

  6.Be2 Qd7

  7.0-0 Ne7 8.a4 0-0 9.Ba3 Ba3 10.Na3 c5 11.c4 b6 12.cd5 Bd5 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Qe6 15.Qb3 Nd7 16.d4 e4 17.Nfd2 f5 18.Rad1 cd4 19.ed4 Nf6 20.Rfe1 Rfc8 21.Ne5 Qb3 22.Nb3 Nfd5 23.Rc1 g6 24.a5 Kg7 25.a6 Rc1 26.Rc1 Rc8 27.Rc8 Nc8 28.Nc6 Kf6 29.Kf1 f4 30.Ke2 Kf5 31.h3 g5 32.g4 fg3 33.fg3 h5 34.Nd2 Nc3 35.Ke3 Nd5 36.Ke2 Nc3 37.Ke3 Nd5 38.Ke2 ½–½. olawoj – kazakh, internet, 2014.

  7.d4 e4 8.Nfd2 a6 9.c4 dc4 10.ba6 Na6 11.Ne4 Qb5 12.Bc3 Ne7 13.a4 Qc6 14.Bh5 Kd8 15.Bf3+=.

  6.Be2 Nd7

  7.0-0 Qe7 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 Qh4 11.h3 Ngf6 12.Nc3 0-0 13.Qb3 f4 14.c5 fe3 15.cd6=+.

  7.0-0 h5 8.a4 Nh6 9.h3 Nf5 10.d3 g5 11.c4 g4 12.Nh2 gh3 13.g3 Bf7 14.cd5 Qe7 15.e4 Nd4 16.Bd4 ed4 17.Nd2 0-0-0 18.Rc1 Rhg8 19.a5 Qe5 20.Ndf3 Qf4 21.Qd2 Rg3 22.Kh1 Rf3 23.Nf3 Qd2 24.Nd2 Ne5 25.b6 ab6 26.ab6 Rg8 27.Rg1 Ng4 28.bc7 Nf2 0–1. surmavlod – kryeziu, internet, 2013.

  7.0-0 Nh6 8.h3 Nb6 9.d3 Qd7 10.a4 g5 11.a5 Nc8 12.Nh2 Nf5 13.c4 Nce7 14.Nc3 d4 15.Ne4 0-0-0 16.ed4 Nd4 17.Nf6 Ne2 18.Qe2 Bh3 19.Nd7 Kd7 20.Be5 Bc5 21.d4 Bb4 22.c5 Kc8 23.b6 a6 24.bc7 Rdg8 1–0. fjanusz52 – andrzej44626, internet, 2013.

  7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 c6 10.a4 0-0 11.Nc3 a6 12.0-0 ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1 Bb8 15.f3 ef3 16.Bf3 Qc7 17.g3 dc4 18.bc6 bc6 19.Qa4 Bd5 20.Nc4 Bf3 21.Rf3 Nd5 22.Qb3 Re8 23.Nd1 Kh8 24.Kf2 h5 25.Nc3 h4 26.Nd5 cd5 27.Nd2 Nf8 28.Qd3 Ne6 29.Qf5 hg3 30.Rg3 Ng5 31.Rg2 Ne4 32.Ne4 de4 33.Qh5 Kg8 34.Qe8 Kh7 35.Qa4 1–0. mihai740609 – maznik61, internet, 2014.

  7.0-0 Ne7

  8.a4 0-0 9.d3 c5 10.c4 d4 11.e4 b6 12.Bc1 Ng6 13.Na3 a5 14.ba6 Ra6 15.Nb5 Be7 16.g3 (16.Ne1 f5=) 16...Nb8 (16...Bh3 17.Re1=+) 17.h4 Rf7 18.h5 Nf8 19.Nh4 Nfd7 (19...Bh3 20.Re1=) 20.Bg4 Bg4 21.Qg4 Nc6 22.h6 (better 22.Nf5 Kh8 23.Nh6 gh6 24.Qe6+=) 22...g6?? (better 22...Na7=) 23.Ng6!+– hg6 24.Qg6 Kf8 25.h7 Rg7 (25...Rh7 26.Qh7 Ndb8+–) 26.h8Q (26.h8Q Rg8 27.Qhg8) 1–0. Janek – Mrx, internet, 2018.

  8.a4 0-0 9.d3 f5 10.c4 dc4 11.dc4 b6 12.Ng5 Rf6 13.Ne6 Re6 14.Nc3 Qf8 15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Qf7 17.Qa8 Re8 18.Qd5 Qd5 19.cd5 Nc5 20.Ba3 e4 21.Bc5 Bc5 22.a5 Bd6 23.ab6 ab6 24.h3 h6 25.Ra7 Kh7 26.Rfa1 Re7 27.g4 g6 28.gf5 gf5 29.Kf1 Kg7 30.h4 Kf6 31.Ke1 Ke5 32.Bc4 Rg7 33.Ke2 f4 34.ef4 Kf4 35.Bb3 Rg4 36.h5 Rh4 37.R7a4 Rh5 38.Bc2 Re5 39.f3 Rd5 40.fe4 Rb5 41.Rf1 Kg3 42.Rf3 Kg2 43.Rf2 Kg3 44.Ra3 Kg4 45.Rg2 Kf4 46.Rf3 Ke5 47.Rf5 Kd4 48.Rb5 h5 49.Rg3 Bg3 50.Kf3 h4 51.Rg5 b5 52.Rb5 Kc4 53.Rg5 Kc3 54.Bb1 Kb2 55.Bd3 Kc3 56.Bb5 Kb4 57.Bc6 Kc4 58.Bd5 Kd4 0–1. surmavlod – anothergalax, internet, 2013.

  8.Nc3 h5 9.Na4 b6 10.Rc1 Nc5 11.Nc5 Bc5 12.d4 ed4 13.ed4 Bd6 14.c4 0-0 15.c5 bc5 16.dc5 Bf4 17.g3 Bc1 18.Qc1 Bh3 19.Re1 Bg4 20.Nd4 Be2 21.Re2 Qd7 22.a4 Ng6 23.c6 Qh3 24.Qe3 Ne5 25.f3 Rae8 26.Qf2 Nc4 27.Re8 Re8 28.Bc1 g5 29.f4 Qg4 30.Qc2 Re1 31.Kg2 gf4 32.Bf4 f5 33.h3 Qd1 34.Qd1 Rd1 35.Nf5 Ra1 36.Ne7 Kf7 37.Nd5 Ra4 38.Nc7 Nb2 39.Na6 Rc4 40.Bb8 Rc2 41.Kf3 Rc3 42.Ke4 Rg3 43.Ba7 Rh3 44.c7 Rh4 45.Kf5 Rc4 46.Nc5 Na4 47.c8Q Nc5 48.Bc5 h4 49.Qe6 1–0. olawoj – jersey55, internet, 2014.

  8.d4 e4 9.Nfd2 Nf5 10.c4 c5 11.bc6 bc6 12.c5 Bc7 13.Qa4 Nb8 14.Nc3 0-0 15.a3 Qd7 16.Nb3 a5 17.Bg4 Nd4 18.Be6 Ne6 19.Nd4 Nc5 20.Qc2 Nd3 21.Rad1 Be5 22.Rd3 ed3 23.Qd3 Bd4 24.ed4 Qf7 25.Na4 Nd7 26.Re1 Rab8 27.Bc1 Nb6 28.Nc5 Nc4 29.Qh3 Rfe8 30.Re8 Re8 31.Be3 f5 32.g3 Ne3 33.fe3 Re3 34.Qh4 Qe7 35.Qf4 Re1 36.Kg2 Qe2 37.Kh3 Qf1 38.Kh4 Qf4 39.gf4 Ra1 40.a4 Rd1 41.Ne6 Kf7 42.Nd8 Ke7 43.Nc6 Kd6 44.Na5 Rd4 45.Nb3 Rf4 46.Kg3 Ra4 47.Nd2 g5 48.h3 h5 49.Nf3 g4 50.hg4 fg4 51.Nh4 Ra3 52.Kf4 Kc5 53.Nf5 d4 54.Ke4 d3 55.Ke3 Kc4 56.Nd6 Kb4 57.Ne4 Kc4 58.Nd6 Kb4 59.Ne4 Kc4 60.Nd6 ½–½. olawoj – kazakh, internet, 2014.

  8.d3 0-0

  9.c4 c6 10.Nc3 Nc8 11.Qb3 Ncb6 12.Rac1 a5 13.a3 Nc5 14.Qa2 a4 15.Nd2 dc4 16.dc4 Qe7 17.bc6 bc6 18.Nce4 Ne4 19.Ne4 Bc7 20.Bc3 Qf7 21.Bb4 Rfd8 22.Nc5 Kh8 23.Ne6 Qe6 24.Bf3 e4 25.Be2 Rd7 26.Qc2 Rad8 27.Rfd1 Rd1 28.Rd1 Rd1 29.Qd1 Nc4 30.Bc4 Qc4 31.g3 c5 32.Qd7 cb4 33.Qc8 Qg8 34.Qc7 b3 35.Qc3 Qb8 36.Qb2 h6 37.Kg2 Qb5 38.h3 Qc4 39.h4 Qc2 40.Qd4 b2 41.Qd8 Kh7 42.Qd7 Qc5 43.Qd1 Qa3 44.Qb1 Qb4 45.f3 a3 46.fe4 a2 47.Qa2 b1Q 48.Qe6 Q1e4 49.Qe4 Qe4 0–1. fjanusz52 – lukasov1985, internet, 2013.

  9.Nbd2 c5 10.a4 b6 11.c4 d4 12.e4 Ng6 13.g3 Qe7 14.Ba3 Rf7 15.Ne1 Raf8 16.f3 f5 17.ef5 Bf5 18.Ne4 Be4 19.fe4 Nf6 20.Ng2 Qe6 21.Qd2 h6 22.Rf5 Ne7 23.Rf2 Ng4 24.Rf7 Rf7 25.Rf1 Rf1 26.Bf1 Ng6 27.Bc1 Qf6 28.h3 Ne3 29.Ne3 de3 30.Qe3 Ne7 31.Be2 Kh7 32.Bg4 g5 33.Qe2 Kg6 34.Bh5 Kg7 35.Kg2 Ng6 36.Bg6 1–0. bauska18 – ednelsonam, internet, 2014.

  9.Nbd2 Ng6 10.c4 c6 11.Nb3 (11.bc6 bc6 12.Qc2 Rb8=) 11...Rc8 12.bc6 bc6 13.h4 (13.Rc1 Qe7+=) 13...Qe8 14.Rc1 Qf7 15.c5 Bc7 16.h5 Ne7 17.Nh4 (17.h6 g6+=) 17...f5 Black prepares the advance e4 (17...Rb8 18.h6+=) 18.f4 e4 (18...ef4 19.ef4 Rb8 20.h6=) 19.Nd4 (19.h6 g6=) 19...Rb8+= 20.Ba1 Nf6 (20...a5 21.h6 g6 22.a3+=) 21.Ne6 (21.Qa4 Bd7=) 21...Qe6+= 22.de4 (22.h6 ed3 23.Qd3 g6+=) 22...Ne4–/+ 23.Qd4 Threatening mate... how? 23...Rf6 (23...Rf7 24.Rb1–/+) 24.Rf3 (24.h6 Ng3 (24...gh6?! 25.Rb1=) 25.Rf2 Rf7–+ (25...Ne2?! 26.Re2 a6 27.hg7+=)) 24...a5 25.a3 Kf7 (25...Rf7 26.Rd1–/+) 26.Qd3 (26.h6!?=) 26...Rh6–/+ 27.Rh3 g6 (27...Kg8!?+=) 28.Nf3= Rh5 29.Rh5 gh5 30.Ng5 (30.Qe4 Qe4 (30...fe4?? 31.Ng5 Kg6 32.Ne6+–) 31.Ng5 Kg6 32.Ne4 fe4+= (worse is 32...de4 33.Bd4=)) 30...Ng5 31.Bh5 Ng6 32.fg5 Rf8 (32...Ke8 33.Rf1 Rb5 34.Bd4+=) 33.Rf1 Attacks the isolani on f5 33...Kg8 (33...Ke8 34.Bd4+=) 34.Bg6= hg6 35.Qd4 Threatening mate: Qg7 (35.Qd4 Qe7 36.Qh8 Kf7 37.Qg7 Ke8 38.Qg6 Kd7 39.Bd4+=). Algaba,Pedro – Stummerer,Alfred. corr SOK–90–66, 1990.

  9.c4 Nb6

  10.a4 A) 10...dc4 11.dc4 c6 12.Qc2 cb5 13.ab5 Qc7 14.Nbd2=; B) 10...a6 11.a5 (11.Qc2 Nd7 12.Nc3 c6 13.Rfc1 ab5 14.ab5=) 11...Nd7 12.Qc2 ab5 13.cb5 c6 14.Bc3=; C) 10...Nd7 11.d4 (11.Nbd2 c6 12.e4 d4 13.Bc1 a6 14.Rb1+=; 11.a5 a6 12.Nbd2 ab5 13.cb5 c6 14.b6+=; 11.Ba3 Ba3 12.Na3 c5 13.bc6 Nc6 14.cd5=; 11.Qc2 Rc8 12.Nc3 c6 13.d4 e4 14.Nd2=; 11.Nc3 Rc8 12.a5 c6 13.a6 b6 14.Rc1=) 11...dc4 12.Qc2 a6 13.Bc4 Bc4 14.Qc4=; D) 10...a5 11.Nbd2 c5 12.Qc2 Qc7 13.Rac1 Rad8 14.Bc3=.

  10.Qc1 Na4 11.Ba3 dc4 12.dc4 c5 13.Nbd2 f5 14.Rd1=.

  10.Qc2 Bb4 11.a3 (11.Rc1 c5 12.a3 Ba5 13.cd5 Ned5 14.Nfd2=) 11...Ba5 12.cd5 Qd5 13.d4 Nc4 14.de5+=.

  10.Qc2 Nd7 11.Nc3 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 c5 13.bc6 Nc6 14.d4=; 11.Qd1 a6 12.Nc3 ab5 13.Nb5 Bb4 14.a3=; 11.d4 c5 12.de5 fe5 13.cd5 Nd5 14.Rd1+=; 11.a4 a6 12.Nc3 c6 13.Rfc1 ab5 14.ab5=; 11.Nbd2 c6 12.a4 a6 13.ba6 Ra6 14.Ba3=) 11...dc4 (11...c6 12.bc6 bc6 13.d4 e4 14.Nd2=) 12.dc4 Nc5 13.Rad1 (13.Rfd1 Qe8 14.Nd5=) 13...Qe8 14.e4 (14.Rd2 a6=) 14...Qg6 15.Nh4 Qh6 16.g3 (16.Nf3 Rad8=) 16...f5+= 17.ef5 Nf5 18.Nf5 Bf5 19.Qd2 Qh3 20.Bf3 Rf6 (20...Be6!? 21.Bd5 Rae8=) 21.Bg2+= Qh5 22.Ba3 Rh6 23.h4 g5?? (better is 23...Be6+=) 24.Bc5+– gh4 (24...Bc5 25.Qd5 Be6 26.Qc5 gh4 27.gh4+– (27.Bb7 hg3 28.Rfe1 c6 29.Bc6 Qh2 30.Kf1 gf2 31.Qf2 Rf8–+)) 25.Bd6 (25.Bb7 hg3 26.Rfe1 Rf8 27.Bd5 Kh8–+) 25...Rd6 26.Bd5 Kh8 27.Qe3 Re8 (27...Bh3 28.Rfe1+–) 28.Bb7 hg3 29.fg3 (29.Qg3 Rg6 30.Bd5 Rg3 31.fg3 Qh3–+) 29...Rh6 (29...Rd1 30.Rd1 Be6+–) 30.Rf5! Qh2 (30...Qf5 31.Qf2 (31.Qh6)) 31.Kf1 Qh3 32.Ke2 Qf5 33.Qh6 Rf8 34.Qe3 Kg7 (34...Rg8 35.Ke1+–) 35.Rh1 Rf6 (35...Rf7 36.Be4 Qg4 37.Ke1+–) 36.Be4 Qg4 37.Kd2 (37.Ke1!? h6 38.Nd5 Qe6+–) 37...h6 38.Nd5 Re6 (38...Rd6 39.c5 Rd5 40.Bd5 Qd4 41.Qd4 ed4 42.Rf1+–) 39.Rh4 Qg5 40.Qg5 hg5 41.Rh7 (41.Rh7 Kg8 42.Rc7+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Kozakiewicz,J, corr Warmia i Mazury Poland, 1999.

  10.Nbd2 A) 10...c5 11.e4 (11.a4 a5 12.ba6 ba6 13.a5 Nd7 14.cd5=; 11.cd5 Nbd5 12.Ne4 Nf5 13.Nd6 Nd6 14.Rc1=; 11.Qc2 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Qd7 14.Ba3=; 11.Re1 Qc7 12.e4 dc4 13.dc4 Rfd8 14.a4=) 11...d4 12.a4 a6 13.a5 Nd7 14.b6=; B) 10...Qd7 11.a4 c6 12.a5 Nbc8 13.Qa4 Rb8 14.Rfc1=; C) 10...a6 11.ba6 (11.Qc2 Nd7 12.a4 c6 13.Rfc1 ab5 14.ab5=; 11.cd5 Bd5 12.e4 Be6 13.ba6 Ra6 14.d4+=) 11...ba6 12.d4 e4 13.c5 ef3 14.Nf3+=; D) 10...Qe8 11.cd5 (11.Qc2 c5 12.cd5 Ned5 13.Ne4 Be7 14.Nc5=) 11...Ned5 12.d4 Bd7 13.de5 fe5 14.Nc4=; E) 10...dc4 11.dc4 (11.Nc4 c6 12.Nd6 Qd6 13.a4 cb5 14.ab5=) 11...Ng6 12.Qc2 Qe7 13.Bd3 f5 14.c5=; F) 10...Ng6 11.Qc2 (11.d4 Nc4 12.Nc4 dc4 13.Qc2 Qe7 14.Bc4=) 11...dc4 12.dc4 Qe7 13.Bd3 f5 14.c5=; G) 10...c6 11.Rc1 Nd7 12.cd5 cd5 13.d4 e4 14.Ne1=.

  10.cd5 Nbd5 (10...Ned5 11.Nbd2 Bb4 12.Ne4 Qe8 13.d4 Rd8 14.Qc2+=) 11.Nbd2 c5 12.Ne4 Nf5 13.Nd6 Nd6 14.Rc1=.

  6.Be2 Ne7

  7.0-0 a6 8.a4 (8.Nc3 0-0+=) 8...c6 (8...0-0 9.Nc3+=) 9.bc6 (9.Ba3 ab5 10.ab5 0-0+=) 9...bc6 (9...Nbc6 10.Nc3+=) 10.Nh4 (10.Nc3 Qc7=) 10...Nd7 11.f4 (11.Nc3 0-0+=) 11...ef4 12.ef4?? (better is 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 fe3 14.Re3+=) 12...Qb6–+ (12...Qb6 13.Kh1 Qb2–+) 0–1. Wartig,Wolfgang – d'Amato, corr we cup, 1994.

  7.0-0 c6 8.a4 a6 9.Nc3 Bb4 10.Na2 Nd7?? (better 10...Ba5=) 11.Nb4+– c5 12.Na2 d4 13.ed4 ed4 (13...cd4 14.ba6 ba6 15.c3+–) 14.c3 ab5 15.Bb5 dc3 16.Nc3 0-0 17.Qe2 (better 17.Re1 Bg4+–) 17...Bf5 (17...Bf7 18.Rfe1 Ng6 19.Qe4+–) 18.Rfe1 (18.g4 Bg4 19.Qc4 Kh8 20.Qg4 Ne5 21.Ne5 fe5+–) 18...Ng6 (18...Nc6 19.Bc6 bc6 20.Nh4+–) 19.Qc4 (19.g4!? Bg4 20.Qc4 Kh8 21.Qg4 Nde5 22.Ne5 Ne5+–) 19...Kh8 20.Nd5 b6 (20...Rc8 21.a5+–) 21.Bc3 Rf7 (21...Nde5 22.Ne5 Ne5 23.Be5 fe5 24.Re5 Bg6+–) 22.Ne3 Nde5 23.Ne5 (23.Nf5?! Nc4 24.Bc4 Rfa7+–) 23...fe5 (23...Ne5 24.Be5 Bg6+–) 24.Qf7 (24.Qf7 Be4 25.f3 Bf3 26.Qf3+–) 1–0. petrobbo (1960) – Lloydy4 (2035), ChessWorld.net, 2011.

  7.0-0 Ng6 8.a4 Nd7 9.d3 Nb6 10.a5 Nd7 11.c4 d4 12.ed4 ed4 13.Nd4 Bf7 14.Bf3 Qc8 15.a6 b6 16.Ba8 Qa8 17.Nc6 0-0 18.Nd2 Nc5 19.Ne4 Ne4 20.de4 Ne5 21.Ne5 Be5 22.Be5 fe5 23.Qd3 Rd8 24.Qc2 Rd4 25.Rad1 Rc4 26.Qb1 Re4 27.Rd7 Rg4 28.Rf7 Qg2 0–1. surmavlod – matadores, internet, 2013.

  7.a4 0-0 8.d4 Qd7 9.c4 e4 10.Nfd2 c6 11.Nc3 f5 12.c5 Bc7 13.a5 f4 14.a6 ba6=+ 15.bc6 Nbc6 16.Ra6 fe3 17.fe3 Nf5 18.Nf1 Nb4–/+ 19.Ra4 a5 20.Bb5 Qf7 21.Kd2 Qg6 22.g3–+ Qh6 23.Ba3 Ne3?? 24.Ne3+/– Rf2 25.Ne2 Rf3 26.Qb3 Nd3!–+ 27.Bd3 Qe3 28.Kc2 ed3 (28...ed3 29.Kb1 Rb8 30.Qb8 Bb8–+) 0–1. toll (1650) – estocastico (1660), ICC, 2003.

  7.Qc1 0-0 8.c4 c6 9.0-0 Ng6 (9...Nd7 10.d4=+) 10.c5= Bc7 11.h3 (11.a4 f5=) 11...Qd7 12.Nc3 (12.a4!?=) 12...e4 13.Nd4 Bh3 14.f4 ef3 15.Bf3 (15.Nf3 Bg2 Combination; 15.Bf3 Bg4 Combination; 15.Rf3 Nh4 Double attack (15...Nh4 Decoy); 15.gf3 Bf1 Pinning (15...Bf1 Deflection)) 15...Nh4?? (better 15...Bg4-/+) 16.gh3+/- Qh3 17.Kf2 Bg3 (17...Nd7 18.bc6 Nf3 19.cd7 Nd4 20.ed4 Qf5 21.Ke2 Rae8 22.de8R Re8 23.Kd1 Qf1 24.Kc2 Qf5 25.Kb3+=) 18.Ke2+/- Nf3 19.Nf3 (19.Rf3!? Qg2 20.Kd3+/-) 19...Qg2+= 20.Kd3 Nd7 21.a4 (better 21.Ba3!?+=) 21...Nc5=+ 22.Kc2 cb5 23.ab5 Rac8 (23...Rfc8=+) 24.Ba3 (24.Qd1 a6=) 24...Rfd8 (better 24...Ne4!? 25.Kd3 Rfd8-/+) 25.Bc5= Rc5 26.Kb3 (26.Ra7? Rc3 27.Kc3 Rc8 28.Kd4 Rc1 29.Rc1 h5-+) 26...Rdc8 27.Ra7 Rb5 28.Ka4 Rbc5 29.Rb7?? (better 29.Qb1-/+) 29...Rc3!-+ 30.dc3 (30.Qc3 Rc4 Double attack (30...Qf1 Deflection; 30...Ra8 Decoy; 30...Qf1 Overloading); 30.dc3 Qa2 Double attack) 30...Qa2 31.Kb4 (31.Qa3 Qc4 32.Ka5 Ra8 33.Kb6 Ra3 34.Rg7 Kg7 35.Ra1 Rb3 36.Ka7 Bb8 37.Ka8 Qc6) 31...Qc4 (31...Bd6 32.Kb5 Rc5 33.Kb6 Qa5) 32.Ka3 Ra8 33.Kb2 (33.Ra7 Ra7 34.Kb2 Qa2) 33…Qa2 0-1. Antares_Sco (1740) - kiker_am (2070), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2017.

  7.Nc3 Nd7 8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Ne1 Nf5 11.a4 Qe7+= 12.Rb1 (12.Qd2 a6 13.ba6 ba6 14.f3 ef3 15.Bf3+=; 12.Bg4 Nb6 13.Be2 a6 14.a5 Nc8 15.ba6+=; 12.a5 a6 13.Qd2 Bb4 14.ba6 ba6 15.f3+=; 12.Qc1 c5 13.dc5 Nc5 14.Qd2 Rad8 15.f4+=; 12.Rc1 a6 13.ba6 ba6 14.Rb1 Rfb8 15.Qd2+=) 12...Bb4 13.Na2 Nb6 14.Bc3 Bc3 15.Nc3=.

  7.Nc3 Nd7 8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Ne1 Nf5 11.Qc1 A) 11...c6 12.Ba3 (12.bc6 bc6 13.Ba3 Rb8 14.Bd6 Nd6 15.f3+=) 12...c5 13.dc5 Nc5 14.Qd2 Qa5 15.Bc5=; B) 11...Qe7 12.Qd2 (12.a3 Rae8 13.Qd2 Nh6 14.a4 f5 15.a5+=; 12.f3 ef3 13.Bd3 f2 14.Rf2 Nh6 15.e4+=; 12.a4 c5 13.dc5 Nc5 14.Qd2 Rad8 15.f4+=) 12...Qf7 13.a4 a6 14.Ba3 ab5 15.Bd6=; C) 11...Qe8 12.a4 (12.Ba3 Nb6 13.Rb1 Qg6 14.Bd6 Nd6 15.f3+=) 12...Qg6 13.Ba3 c5 14.bc6 bc6 15.Qd2+=; D) 11...c5 12.bc6 (12.dc5 Nc5 13.Qd2 Qc7 14.Nd5 Bh2 15.Kh1 Qb8+=) 12...bc6 13.Ba3 Rb8 14.Bd6 Nd6 15.f3+=.

  7.Nc3 Nd7 8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Ne1 Nf5 11.Bg4 Nb6–/+ 12.Bf5 (12.f3 Qd7 (12...Qe8 13.Qe2 ef3 14.Bf3 Qg6 15.g3–/+) 13.Bc1 (13.Qc1 ef3 14.Bf3 Nc4–/+ 15.Nd3–/+) 13...ef3 14.Bf3 Bb4 15.Qd3–/+; 12.Be2 c6 13.a4 Qc7 14.h3 Bb4 15.a5+=; 12.Rb1 Qd7 13.Be2 Rab8 14.a4 c6 15.a5+=; 12.a3 Qe7 13.Bc1 a6 14.f3 ef3 15.Qf3+=; 12.a4 Nc4 13.Bc1 Bb4 14.Ne2 a6 15.Rb1–/+; 12.Bc1 Qd7 13.Be2 a5 14.f3 Bb4 15.Nb1+=) 12...Bf5 13.Qh5 (13.f3 Re8 14.a3 a6 15.Bc1–/+) 13...Bg6 (13...Qd7 14.Rb1 Bg4 15.Qh4–+) 14.Qg4 (14.Qh3 Qe8–/+ 15.Rb1–/+) 14...Qe8 (14...f5 15.Qh3–/+) 15.h4 (15.Rb1 Nc4 16.Bc1 f5–/+) 15...h5 (15...Bh5 16.Qh3–+) 16.Qd1 Nc4 17.Bc1 Bf7 18.g4? (better is 18.Qe2!?–+) 18...hg4 19.Qg4 (19.Ng2 Be6–+) 19...Bb4 20.Kh1 (20.Nb1 Bh5 21.Qf5–+) 20...Bh5 21.Qg3 Bc3 22.Rg1 (22.Rb1 Qe7–+) 22...Qe7 (better is 22...Rf7 23.Rb1 Bd1–+) 23.Ng2 (23.Rb1–+) 23...Ba1 24.Nf4 Bf3 25.Kh2 Qd7 26.Qg6 (26.Nd5 Rf7 27.Nf4 Qb5–+) 26...Rf7 27.h5 a6 28.h6 (28.b6 c5–+) 28...ab5 29.h7 Kh8 30.Rg3 Ra2 31.Rh3 Bg4 32.Rh5 Rc2 (32...Ne5 33.de5 fe5 34.Rg5–+) 33.Rd5 Nd6 (33...Rc1 34.Rd7 Rh1 35.Kh1 Bf3 36.Kh2 Rd7 37.Qe8 Kh7 38.Qd7+–; 33...Rf2 34.Kg1 Bf5 35.Qh5 Qd5 36.Nd5–+) 34.Ba3 Rf2 35.Kg3 Rf3 36.Kh2 Bf5 37.Qg1 g5 38.Bd6 Rh7 39.Kg2 (39.Nh3 Rhh3 40.Kg2 cd6 41.Qf2 Qh7 42.Qf3 ef3 43.Kg1 Qh4 44.Rf5 Rh1) 39...Bh3 0–1. Langguth,Wilhelm – Lorentzen,Oystein, corr ICCF–Cup8 V026, 1990.

  7.c4 dc4 8.Qc2 c6 (8...a6 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 ab5 11.Qb5 c6 12.Qb3= (worse 12.Qb7 Nd7 13.Qb3 e4=+)) 9.Bc4 Qd7 (9...Bc4 10.Qc4 Qd7 11.Nc3=) 10.a4 (10.Be6 Qe6 11.Nc3 a6=) 10...0-0 11.0-0 Kh8 (11...Rc8 12.Be6 Qe6 13.Nc3=) 12.Bd3 (12.Be6 Qe6 13.Nc3 Rc8=) 12...Bf5 (12...Rc8 13.Nc3=+ (worse 13.Bh7 cb5 14.Qe4 Bg4–/+)) 13.Nc3 (13.Bf5 Nf5 14.e4 Ne7=) 13...Bd3 (13...Bg4 14.Be2= (14.Bh7? Bf3 15.gf3 f5–+)) 14.Qd3 Bc7 (14...Rd8 15.Ne4=) 15.Qc4 (15.Qd7 Nd7 16.bc6 Nc6+=) 15...cb5 16.ab5 a6 17.Qe4 (17.Ba3 Rd8+=) 17...Bb6 (17...Bd6 18.Rfc1=) 18.d4 ed4 19.ed4 Ng6 20.Rfe1 f5 (20...Rd8 21.d5+=) 21.Qe6 Qe6 (21...Rf6 22.Qb3 Bc7 23.Nd5+–) 22.Re6 Nd7 (better 22...Bd8!?+–) 23.Rd6+– Rfd8 24.Nd5 Ba7 (24...Bc5 25.dc5 Nc5 26.Rd8 Rd8 27.Ne3+–) 25.Ng5 (25.ba6?! ba6 26.Rda6 Nb8 27.Ra7 Ra7 28.Ra7 Rd5+–) 25...Bb8 (25...Kg8 26.Ne6+– (26.ba6?! ba6 27.Rda6 Nb8 28.Ra7 Ra7 29.Ra7 Rd5+–)) 26.Rg6! hg6 27.Nf7 Kh7 28.Nd8 Bh2 29.Kh2 Rd8 30.ba6 ba6 31.Ra6 Nb8 32.Ra5 Nc6 33.Rc5 Rd6 34.Kg3 g5 35.Kf3 Nd8 (35...Kh6 36.Ne3 g6 37.d5 g4 38.Ke2+–) 36.Nc7 (36.Ne7 Rb6 37.Bc3 Ne6+–) 36...Rb6 37.Nb5 (37.Rb5 g4 38.Ke3 Rc6+–) 37...Ne6 (37...g4 38.Kg3 g6 39.Bc3+–) 38.Rf5 1–0. onur604 (2320) – Goodknightnow (1980), lichess.org, 2020.

  7.d3 0-0 8.0-0 c6 (--> 7.0-0 0-0 8.d3 c6).

  7.d3 0-0 8.0-0 Nd7 9.Nbd2 Qe8 10.a4 A) 10...a6 11.c4 (11.ba6 Ra6 12.d4 Ra7 13.c4 e4 14.Ne1+=; 11.c3 Qg6 12.Qc2 c6 13.bc6 Nc6 14.a5+=; 11.Re1 Qg6 12.Nh4 Qh6 13.Nhf3 ab5 14.ab5+=) 11...ab5 12.ab5 Qg6 13.Nh4 Qf7 14.e4+=; B) 10...c6 11.c4 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qg6 13.Nh4 Qh6 14.Nhf3+=; 11.d4 e4 12.Ne1 Qb8 13.h3 f5 14.Ba3+=; 11.Rc1 Qg6 12.c4 a6 13.b6 a5 14.e4+=; 11.c3 Qg6 12.Ba3 c5 13.c4 f5 14.cd5+=; 11.Re1 Qg6 12.Nh4 Qh6 13.Nhf3 a6 14.bc6+=; 11.Rb1 Qg6 12.Nh4 Qh6 13.Nhf3 f5 14.h3+=; 11.Nb3 Qg6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 c5 14.c4+=) 11...Qg6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Rad8 14.Qc2=; C) 10...Qg6 11.Nh4 (11.c4 e4 12.Ne1 Qh6 13.g3 ed3 14.Bd3+=; 11.a5 a6 12.ba6 Ra6 13.d4 Ra7 14.c4+=) 11...Qh6 12.Nhf3 a6 13.c4 ab5 14.ab5+=.

  7.d3 0-0 8.0-0 Nd7 9.Nbd2 Qe8 10.c4 c6 (10...Qg6 11.cd5 (11.a4 a6 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Be7 14.Qc2+=; 11.Qc2 a6 12.a4 c6 13.Rfc1 cb5 14.ab5+=) 11...Nd5 12.Nc4 Be7 13.Nh4 Qf7 14.Bh5+=; 10...a6 11.ba6 (11.cd5 Nd5 12.ba6 ba6 13.Ne4 Qg6 14.Rb1=) 11...ba6 12.cd5 Nd5 13.d4 Qg6 14.Qb1=; 10...Rc8 11.cd5 Nd5 12.Ne4 Qg6 13.Rc1 a6 14.Nh4=; 10...Rd8 11.d4 (11.cd5 Nd5 12.Ne4 Be7 13.Rc1 Qg6 14.Nh4+=; 11.Rc1 Qg6 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Be7 14.Nh4=; 11.a3 Qg6 12.cd5 Nd5 13.Qc2 N7b6 14.Rac1=; 11.Qc2 c6 12.d4 cb5 13.c5 Bc7 14.Qb3=) 11...e4 12.Ne1 c5 13.bc6 Nc6 14.c5=) 11.bc6 (11.a4 Qg6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 a6 14.bc6=; 11.cd5 cd5 12.a4 Qg6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3+=) 11...bc6 12.Nb3 (12.Qc1 Rb8 13.Ba3 c5 14.Qc2=) 12...Qf7 (12...Qg6 13.Nh4 Qh6 14.Nf3+=) 13.Rc1 (13.Qc2 Rab8 14.c5=) 13...Rac8 (13...Rab8 14.Qd2+=) 14.Qd2 (14.c5=) 14...Bb8 15.Na5 Nb6 16.cd5 (16.c5 Nd7=) 16...cd5 17.Ba3 Rfe8 18.Qb4 Nf5 19.Nc6 (19.d4 ed4 20.ed4 Nc4 21.Nc4 dc4+=) 19...Bd6 20.Qa5 Nc4 (20...Ba3!? 21.Qa3 Qd7–/+) 21.dc4= Ba3 (worse is 21...Rc6 22.c5 Bc7 23.Qa4+/– (worse is 23.Qa7 e4 24.Qa4 ef3 25.Qc6 fe2–/+)) 22.Qa3 Rc6 23.Qa4 (better is 23.cd5!? Rc1 24.Rc1 Bd5 25.Qa5 Ba2 26.Rc7+=) 23...Rec8–/+ 24.Nd2 dc4 25.Ne4 Nh4 26.Rfe1 (26.Ng3 f5 27.f4 Qb7–+) 26...Qg6 (better is 26...Bd5!? 27.f3 f5–+) 27.Ng3–/+ Qf7 28.Rc3 (28.Ne4 Bd5 29.f3–+) 28...Qb7–/+ 29.e4 Ng6 30.Rec1 Qf7 (30...Nf4 31.Qc2–/+ (31.Bc4?? Bc4 32.Qd1 Ba2 33.Rc6 Rc6–+)) 31.h3 (31.Nf5 Nf4 32.Bf1 Kh8+=) 31...Nf4 32.Bf1 R6c7 (32...Rc5 33.Nf5 R8c7 34.g3=) 33.Kh2 (33.Nf5!? Bf5 34.ef5+=) 33...g6 34.f3 (34.Qc2 h5–/+) 34...Kg7 35.Nh1 Nd3! 36.Rb1 (36.Bd3 cd3) 36...Nc5 (36...Rd8 37.Qd1–+) 37.Qc2–/+ Nb7 38.Nf2 Nd6 39.Nd1 a6 40.a4 Rb7 41.Ne3 Rb1 42.Qb1 Qc7 43.Be2 Qa5 44.Qc2 Qb4 45.g3 Qc5 46.f4 (46.Bf1!?–/+) 46...ef4–+ 47.gf4 Qd4 48.f5? (48.Bf3–+) 48...Ne4 49.fe6 (49.Ra3 Qd6 50.Kg1 Qg3 51.Ng2 Qa3 52.Qe4 Qc5 53.Ne3 c3–+) 49...Nc3 (worse is 49...Qc3 50.Qe4 Re8 51.Bc4 Qd2 52.Kg1 Qc1 53.Nf1+/–) 50.Ng4 Qf4 (better is 50...h5 51.Bf3 hg4 52.Bg4–+) 51.Kg1 (51.Kg2 Ne4 52.Qd1 Qg3 53.Kf1–+) 51...Qc1! 52.Qc1 Ne2 53.Kf2 Nc1 0–1. Darbinyan,A (2100) – Aghabekian,L (2175), WJun Girls Yerevan ARM, 2006.

  7.d4 e4 8.Nfd2 0-0 9.c4 c6 (9...a6!?+=) 10.c5= Bc7 11.a4 Nd7 12.Qb3 Bf7 (12...f5 13.bc6 bc6 14.0-0+=) 13.0-0 Qb8 14.g3 Kh8 (14...b6 15.bc6 Nc6 16.Bb5=) 15.Nc3 Qd8 (15...Nf5 16.a5=) 16.Ba3 (16.f3 ef3 17.Rf3 Bh5=) 16...Rb8 (16...Nf5 17.bc6 bc6 18.Rfb1=) 17.Qc2 (17.f3 ef3 18.Rf3 Bh5=) 17...Rg8 (17...Nf5 18.b6 ab6 19.cb6+=) 18.Rfb1 (18.f3 ef3 19.Rf3 Bh5=) 18...f5 (18...Be6 19.f3 ef3 20.Bf3=) 19.Bb4 f4 (19...Re8 20.a5=) 20.ef4 Nf5 21.Nf1 (better is 21.Nb3+=) 21...Nd4–/+ 22.Qb2 (22.Qd2 Ne2 23.Ne2 Qf6–/+) 22...Ne2 23.Ne2 a5 24.Ba3 (24.b6 Bb6 25.cb6 ab4 26.Qb4 c5–/+) 24...cb5 25.ab5 Ra8 26.b6 Bb8 27.Ne3 Nf6 28.Rc1 Qd7 29.Nd4 Ra6 (29...Rc8+=) 30.Qb5 (better is 30.Qd2=) 30...Qb5–/+ 31.Nb5 Be8 (31...Rc8 32.Nf5 Ne8 33.Nfd6 Bd6 34.Nd6 Nd6 35.cd6=) 32.Nd4 Bd7 33.Bb2 a4 (33...Rd8 34.c6 bc6 35.Nc6+/–) 34.Ne2 (34.Ndc2 Ra5 35.Nb4 Rc8=) 34...Bc6 (34...Bb5 35.Nd4 Bd7 36.Ne2=) 35.Bd4 (35.Nd4 Rd8=) 35...Rd8 (35...h6 36.Rd1 Rd8 37.Nc3=) 36.Ra3 (36.Bf6 gf6 37.Nd4 Be8+=) 36...Ra5 (36...Bb5 37.Nc3 Bc6+=) 37.Nf5 Bd7 38.Ne3 Bc6 39.Nc3 (39.Bf6 gf6 40.Nd4=) 39...Nh5 (39...Nd7 40.Ncd5 Bd5 41.Nd5 Kg8+/–) 40.Rd1 Kg8 41.Nc2 Bd7 42.Nb4 Bg4 (42...Kf7 43.Rda1+=) 43.Rda1 a4 draws heavy fire. White gets deadly initiative 43...Bd7 44.Na4 (worse is 44.Ncd5 Be6–/+; 44.Nbd5 Be6 45.c6 A) worse is 45...Rdd5 A1) 46.Nd5 Rd5 (46...Bd5?? 47.c7 Bc7 48.bc7+–) 47.Ra4 bc6+/–; A2) 46.Ra4 Ra4 47.Ra4+–; B) 45...Rad5 46.Nd5 Rd5 47.c7 Bc7 48.bc7 Rd4 49.Ra4 Ra4 50.Ra4+/–; C) 45...Bd5+–) 44...Bb5 45.Nc3 Ra3 46.Ra3 Bc6 (46...Bc4!?+/–) 47.Nc6+– bc6 The passed pawn on b6 quickly leads to threats 48.Ra8 (48.Kf1 Nf6+–) 48...Nf6 49.Bf6 gf6 50.Nd5 (50.Kf1+–) 50...Rd5? (better is 50...cd5 51.c6 d4=) 51.Rb8+– Kf7 52.Rc8 (52.Rc8 Rc5 53.Rc7 Kg6 54.b7+–) 1–0. Kjaerstad,Eivind J – Lorentzen,Oeystein, corr NPSF Cup, 1992.

  7.d4 e4 8.Nfd2 f5 (8...a6 9.c4 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=) 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Nc3 (11.0-0 0-0=) 11...0-0 (11...f4 12.Qb3 Qd7 13.0-0=) 12.g3 (12.Qb3 Rf6=) 12...Nd7 (12...b6 13.0-0=) 13.Qc2 (13.0-0 Qe8=) 13...cb5 (13...b6 14.bc6 Nc6 15.cb6 Nb6 16.Nb5=) 14.Nb5 Nc6 (14...Bb8 15.0-0=) 15.Nc7 Qc7 16.Bc3 (16.0-0 Nf6=) 16...Rac8 (16...b6 17.Nb3+=) 17.0-0 Nf6 (17...b6 18.cb6 ab6 19.Rfc1=) 18.Rfb1 Ng4 (18...b6 19.cb6 ab6 20.Qb2=) 19.Kg2 (19.Rb5 Rb8=) 19...Qe7 (19...b6 20.cb6 ab6 21.Qb2=) 20.h3 (20.Rb5 Rc7=) 20...Nf6 21.Nb3 (21.Rb3 Qd7=) 21...Qd7 22.h4 Qc7 23.Qd2 Ng4 (23...Bf7 24.Ba5 Qd7 25.Bb5+=) 24.Na5 Ne7?? (24...Nd8 25.Bb4=) 25.Bb4?? (better is 25.Rb7 Qd8 26.Ra7+–) 25...Rf7= 26.Nb3 (26.Bc3 Rb8=) 26...Ng6 Black prepares the advance f4 27.Rh1 h5 (27...Qc6 28.Na5 Qd7 29.Rab1=) 28.Rac1 (28.Ba5 Qb8=) 28...Re8 (28...Ne7 29.Ba5 Qd7 30.Rb1=) 29.Rce1 (29.Ba5 Qc6=) 29...f4 (29...Ne7 30.Ba5 Qc6 31.Rhf1=) 30.gf4 (30.ef4 Qc6 31.Na5+=) 30...Nf4 (better is 30...Nf6!?+=) 31.ef4+– Rf4 32.Bg4 (better is 32.f3!? e3 33.Qc3+/–) 32...Bg4= 33.Re3?? (better is 33.Kf1!?=) 33...Bf3 (better is 33...Ref8!? 34.c6 Rf2 35.Qf2 Rf2 36.Kf2 Qf4 37.Kg2 Qe3–+) 34.Rf3–/+ ef3 35.Kf1 Re2 (35...Ree4 36.Qd3 Qf7–+) 36.Qc1?? (better is 36.Qd3!? Qd7 37.Bd2–/+) 36...Rg4 (36...Qe7 37.Qb2 Rb2 38.Nc1 Rb1 39.Bd2 Qe2 40.Kg1 Rg4 41.Kh2 Qf2 42.Kh3 Rh4) 37.Bd2?? (37.Qc3 Rf2! 38.Ke1 Qe7 39.Kd1 Qe2 40.Kc1 Qa2 41.Re1–+) 37...Rg2 (37...Qd7 38.Qe1 Rg1 39.Kg1 Qg4 40.Kh2 Qg2) 38.Be3 Qd7 (38...Ra2?! 39.Qd1 Qf7 40.Nd2=) 39.Nd2 (39.Qe1 Qb5 40.Qa5 Ref2 41.Ke1 Qe2) 39...Qb5 (39...Rg1 40.Kg1 Qg4 41.Kh2 Qg2) 40.Nf3 (40.Qc4 Rd2 41.Ke1 Re2 42.Kf1 Qc4 43.c6 Re3) 40...Ref2 0–1. Toth,Tamas – Daroczy,Sandor (2005), Miskolc Avas op–A, 2000.

  7.0-0 0-0

  8.a4 Qc8 9.h3 Nd7 10.d3 c5 11.c4 d4 12.e4 Ng6 13.Nh2 f5 14.Bh5 Nf4 15.Bf3 Qd8 16.Na3 Rb8 17.Bc1 Qh4 18.Bf4 ef4 19.Qe2 fe4 20.Qe4 Bf5 21.Qd5 Kh8 22.Qd6 Nf6 23.Qc5 Bd3 24.Qd4 Rfd8 25.Qe5 Re8 26.Qd6 Bf1 27.Rf1 b6 28.Nc2 Qg5 29.Ng4 Nh5 30.Qd5 Qg6 31.Nd4 Rbd8 32.Qf5 Rd4 33.Qg6 hg6 34.Bd5 Nf6 35.Nf6 gf6 0–1. surmavlod – anothergalax, internet, 2013.

  8.a4 Nd7 9.d3 c5 10.c4 d4 11.e4 h6 12.Nh4 g5 13.Nf3 f5 14.ef5 Nf5 15.Nbd2 Nf6 16.Ne4 Ne4 17.de4 Ne7 18.Qd3 Ng6 19.h3 Nf4 20.Qd2 Qf6 21.Nh2 h5 22.Qd1 Ne2 23.Qe2 Qg6 24.Bc1 g4 25.hg4 hg4 26.g3 Rf7 27.Kg2 Rh7 28.Rh1 Rf8 29.Ra3 Kg7 30.a5 Rfh8 31.a6 b6 32.Bd2 Qh5 33.Qe3 Be7 34.f4 de3 35.Be3 Bc4 0–1. surmavlod – christoph31, internet, 2013.

  8.a4 Nd7 9.d3 e4 10.Nd4 Bf7 11.f4 c5 12.bc6 Nc6 13.Nf5 Qc7 14.Nd6 Qd6 15.Nd2 f5 16.c4 d4 17.ed4 Nd4 18.de4 Ne2 19.Qe2 Bg6 20.e5 Qe6 21.Nf3 h6 22.Nd4 Qb6 23.Kh1 Nc5 24.Nb5 a6 25.Nd6 Ne4 26.Ba3 Rfe8 27.Rab1 Qd4 28.Rb7 Reb8 29.Qa2 Kh7 30.Rfb1 Nf2 31.Kg1 Ne4 32.Kf1 Nc3 33.Qb2 Qd3 34.Kg1 Nb1 35.Qb1 Qa3 36.Rb8 Rb8 37.Qb8 Qc1 38.Kf2 Qd2 39.Kg3 Qe3 40.Kh4 Qf4 41.Kh3 Qg4 0–1. surmavlod – poupeebarbie, internet, 2013.

  8.a4 Ng6 9.d3 f5 10.c4 e4 11.Nd4 Bf7 12.Nf5 dc4 13.Bg7 Re8 14.dc4 Qg5 15.g4 h5 16.h3 hg4 17.hg4 Be6 18.Bh6 Qf6 19.Bf4 Bf4 20.ef4 Bf5 21.gf5 Qf5 22.Qd5 Kg7 23.Qf5 Rf8 24.Qe4 Nd7 25.Qb7 Rab8 26.Qc7 Rf7 27.Nc3 Nf4 28.Bg4 Rg8 29.Kh2 Nf6 30.Qf4 Kf8 31.Rad1 Ng4 32.Qg4 Rg4 33.Rd8 Ke7 34.Rd3 Rh7 35.Rh3 Rhg7 36.Re1 Kf6 37.Nd5 Kf7 38.Re7 Kf8 39.Rg7 Kg7 40.Rg3 Rg3 41.fg3 Kf7 42.b6 ab6 43.Nb6 Ke6 44.c5 Ke7 45.a5 Kd8 46.a6 Kc7 47.a7 Kb7 48.a8Q Kc7 49.Qc8 1–0. surmavlod – poupeebarbie, internet, 2013.

  8.Nc3 a6 9.a4 c6 10.d3 cb5 11.ab5 a5 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qd6 14.Qa1 b6 15.d4 Bf5 16.Na4 Rc8 (16...Nd7!?=) 17.de5+=.

  8.Nc3 c5 9.bc6 Nbc6 10.Nb5 A) 10...Bb4 A1) 11.Rb1 a6 (11...Nf5 12.a3 Be7 13.Nc3 Rc8 14.e4 de4+=; 11...Rc8 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 Qc7 14.Nb5 Qd7+=) 12.Bc3 Ba5 13.Ba5 Qa5 14.Nc3 b5–/+; A2) 11.Bc3 Bc3 (11...a6 12.Bb4 Nb4 13.Nc3 Bf5 14.Ne1 d4+=; 11...Nf5 12.Bb4 Nb4 13.Rb1 Nc6 14.a4 b6+=; 11...Qd7 12.Bb4 Nb4 13.d4 Nbc6 14.c4 a6+=) 12.Nc3 e4 13.Ne1 f5 14.Rb1 b6+=; A3) 11.a3 Ba5 (11...Bd6 12.Rb1 Rc8 13.Nd6 Qd6 14.c3 Nf5=) 12.Nc3 a6 13.a4 Qd6 14.Ba3 Qc7+=; A4) 11.Re1 Nf5 (11...a6 12.c3 Bc5 13.d4 Bb6 14.Na3 Ba5+=; 11...Bc5 12.d4 Bb4 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Qa5+=; 11...Ng6 12.a3 Be7 13.Nc3 e4 14.Nd4 Nd4+=; 11...Rc8 12.a3 Ba5 13.Bc3 Nf5 14.Ba5 Qa5+=) 12.a3 Ba5 13.a4 a6 14.Na3 Bc7–/+; A5) 11.Rc1 a6 (11...Ng6 12.a3 Be7 13.c4 dc4 14.Qa4 Na5+=) 12.a3 Ba5 13.Nc3 b5 14.a4 e4–/+; A6) 11.Qb1 a6 (11...Nf5 12.a3 Be7 13.Nc3 Rc8 14.e4 Nfd4+=; 11...Rc8 12.a3 Ba5 13.Bc3 a6 14.Ba5 Na5+=; 11...Ng6 12.Rc1 Rc8 13.Bd3 e4 14.Nfd4 Nd4+=) 12.Nc3 Qc7 13.a3 Bd6 14.e4 d4–/+; A7) 11.c3 Bc5 12.d4 Bb6 13.c4 dc4 14.de5 Ne5=; B) 10...Bb8 B1) 11.Nc3 a6 (11...e4 12.Ne1 Qb6 13.Qc1 f5 14.a4 d4+=; 11...Rf7 12.Rb1 Qd7 13.a3 Ng6 14.d4 e4+=; 11...Qd7 12.a3 a6 13.a4 Qc7 14.e4 d4+=; 11...Re8 12.Rb1 d4 13.ed4 ed4 14.Nb5 Ba2+=; 11...Qe8 12.Rb1 Qd7 13.a3 Rd8 14.Ne1 d4+=) 12.a4 b6 13.Kh1 Qc7 14.e4 d4–/+; B2) 11.Rb1 a6 12.Na3 b5 13.Ra1 e4 14.Ne1 d4–/+; B3) 11.a4 a6 (11...b6 12.Nc3 a6 13.Rb1 Qc7 14.d3 Rd8+=; 11...Qd7 12.Rb1 a6 13.Nc3 Qc7 14.d3 Rd8+=; 11...Re8 12.Rb1 a6 13.Nc3 Qc7 14.d3 Rd8+=; 11...Qe8 12.Ba3 b6 13.Nc3 Qg6 14.a5 e4+=) 12.Nc3 Qc7 13.d3 f5 14.Ng5 Bd7+=.

  8.Nc3 c5 9.bc6 Nbc6 10.d4 e4 11.Nd2 (11.Ne1 Rc8 (11...Qb8 12.h3 Rc8 13.Qd2 f5 14.f3 a6+=; 11...a6 12.f3 f5 13.a4 Qc7 14.h3 Na5–/+; 11...b6 12.f3 Nf5 13.Qc1 ef3 14.Bf3 Qc7+=; 11...Nf5 12.Nb5 Be7 13.c4 dc4 14.Qc2 Nd6+=) 12.f3 Nf5 13.Qd2 Qc7 14.f4 Bb4–+) 11...a6 12.h3 (12.a4 Qc7 13.h3 Rac8 14.Rb1 Nb4–/+) 12...Rc8 (12...b5 13.a4 b4 14.Na2–/+ (14.Ncb1 Bc7–/+) 14...Bc7–/+) 13.Nde4 (13.Na4 b5 14.Nc5 Bc5+=) 13...de4 14.d5 Nd5 15.Nd5 Be5 16.Be5 Ne5 17.Nf4 Bf7 (17...Qd1 18.Rfd1 Bf7 19.Rd2–/+) 18.Qd4 (18.Qb1 Qc7+=) 18...Qd4 (18...g5 19.Nh5 Rc2 20.Bd1–/+) 19.ed4+= Ng6 20.Ng6 hg6 21.Rfc1 Bc4 (21...Rc3 22.Rab1 b5 23.a4 ba4 24.Ba6–/+) 22.Bg4 (22.Kf1 Rc7=) 22...f5+= 23.Bd1 Rf7 24.c3 Rfc7 25.a4 Bd5 (25...Bf7 26.Rcb1+=) 26.Ra3= Kf8 27.a5 Rc4 28.Rc2 R4c7 29.Be2 Ke7 (29...Rc6!?=) 30.c4+= Bf7 (30...Bc4? 31.Rac3+–) 31.Rac3 Rd8 32.Rd2 Rcd7 (32...Rd6 33.c5 Rd5 34.Rcc2+=) 33.d5 Rc8 34.Re3 Kf6 35.Rb2 ½–½. Spanjaard,HC – Mansholt,U, corr NED–ch H, 1987.

  8.c4 c6 9.Qb3 Nd7 10.d4 e4 11.Nfd2 cb5 (11...Qc7 12.g3 b6 13.bc6 Qc6 14.Nc3+/–) 12.c5+= Bb8 13.Ne4 Qc7 14.f4 a6 15.Ng3 Bf7 (15...b6 16.cb6 Nb6 17.Rc1+=) 16.Ba3 Nc6 17.Qd3 (17.Nf5 Be6+=) 17...Re8 18.Nd2 b6 19.Nb3 b4 20.Bb2 a5 21.Rac1 a4 22.Nd2 (22.cb6 Nb6 23.Nd2 a3=) 22...Na5 (better is 22...bc5!? 23.dc5 Ra5–/+) 23.cb6= Qb6 24.Bg4 Qb7 25.e4 (25.Bf3 Bg6 26.Nf5 Nb6+=) 25...Nc4?? Black intends a3 (better is 25...de4 26.Nge4 a3–/+) 26.Nc4+= dc4 27.Qb1 (better is 27.Rc4!? Bc4 28.Qc4 Kf8 29.e5+/–) 27...a3+= 28.Ba1 Nf8 (28...b3 29.Bc3–/+) 29.d5 (29.e5 b3 30.Bc3 Bd5–/+) 29...b3 (29...Ba7!? 30.Kh1 b3+=) 30.Bd4= (worse is 30.Rc4 b2–/+) 30...Qb4 31.Be2 Qd2 32.Rc4 ba2 (32...Bf4 33.Rf4 Qf4 34.Qb3 Re4 35.Ne4 Qe4 36.Be3 Qd5 37.Qc3–/+) 33.Qa1 Bf4 34.Rd1 Qa5 35.Bf3 Bg3 36.hg3 ½–½. Torok,Laszlo (2095) – Honsch,Kamilla, HUN–chT2 Charousek, 2005.

  8.c4 Kh8 9.d4 ed4 10.Nd4 Bf7 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Nd7 14.Nf5 Bc5 15.Qa4 Nb6 16.Qg4 Bg6 17.Nh4 Bf7 18.Rfd1 Qe8 19.Qf5 Bd6 20.Bd3 g6?? (better is 20...Bg8+=) 21.Qf6 1–0. Kocandrle,Jaroslav (2085) – Wurm,Tamas, IECG, 2006.

  8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.c4 cb5 13.cb5 Nd7 14.Nc3 Qa5 (14...Qb6 15.Qd2+=) 15.Bb2 (15.Qd2 Bb4+=) 15...Bb4 Black gets the initiative 16.Qa1 Rc8 (16...Bc3 17.Bc3 Qb5 18.Rb1+=) 17.Qa5= Ba5 18.Rc1 Nc5 19.Nd1 Na4 20.Rc8 Nc8 21.Ba3 (21.Bc1!?+=) 21...Bd7 (21...Na7 22.d4 e4 23.Nh4–+) 22.Kf1 Bb5 23.d4 Be2 24.Ke2 e4 25.Nd2 Bd2 (25...b5 26.Bc5–/+) 26.Kd2 Ncb6 27.Nc3?? (27.Kc2 Nc4–/+) 27...Nc3 (better is 27...Nc4 28.Kc2 Na3 29.Kb3 Nc3 30.Kc3 Nc4–+) 28.Kc3 Nc4 29.Kb4 (29.Bc5 b6 30.Bb4 Kf7–+) 29...Kf7 (29...Na3?! 30.Ka3 Kf7 31.Kb4+=) 30.Bc1 (30.Kb3 f5–+ (30...Na3?! 31.Ka3 Ke6 32.Kb4–/+)) 30...Ke6 31.Kb5 Kd6 (31...g5 32.f3–+) 32.Ka4 (32.h3 g5–+) 32...h5 (32...g5 33.f3 f5 34.h3–+) 33.h4 (33.f3 f5–+) 33...g5 34.hg5 (34.g3 Kc6–+) 34...fg5 35.Ba3?? (35.f3–+) 35...Na3 36.Ka3 (36.Kb3 g4 37.g3 Nc4–+) 36...h4 (36...h4 37.Kb4 g4–+) 0–1. Leterrier,Francois – Careil,Jerome (1800), Avoine Ronde op, 1993.

  8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.d4 e4 13.Nfd2 Qc7 14.g3 Nf5 15.c4 Nd7 (15...dc4 16.Bc4 Bc4 17.Nc4=) 16.c5= Bg3 17.hg3 Ne3 18.Qa4 (18.b6!? Qb8 19.Qb3 Nf1 20.Kf1+=) 18...Nf1 19.Nf1 f5 20.Bc3 f4 21.gf4 (21.b6 Qd8–/+) 21...Qf4 (21...Rf4?! 22.Ba5 Qc8 23.Bd2+=) 22.Be1 Bh3 23.Nbd2 Qg5 24.Ng3 e3 25.Nf3 ef2 26.Bf2 Qg6 27.bc6 bc6 28.Qb3 Bg4 29.Kg2 h5 30.Qe3 Bf3 31.Bf3 h4 32.Bh5 Qf6 33.Nh1 Qf5 34.Qf3? (34.Be2 g5–/+) 34...Qf3?? (better is 34...Qg5 35.Qg4 Rf5 36.Bh4 Qh5 37.Qh5 Rh5–+) 35.Bf3–/+ g5 36.Be3 Kh7 37.Nf2 Rg8 (37...Kg6!?+=) 38.Bg4= Nf6 39.Bf5 Kh6 40.Ng4 (better is 40.Nd3!?=) 40...Ng4–/+ 41.Bg4 Rg7 42.Kf3 Kg6 43.Bc8 Kf6 (better is 43...Rh7 44.Bh3 Rh8–/+) 44.Kg4+= Kg6? (better is 44...h3 45.Kh3 Rc7+/–) 45.Bg5+– h3 46.Bf4 Kf6 47.Kh3 Ke7 48.Bg4 Kd8 49.Kg3 Rg6 50.Be5 Rg8 51.Kf4 Rf8 52.Kg5 Rg8 53.Kf4 Rf8 54.Bf5 Rg8 55.Be6 Rf8 56.Kg5 Rf1 57.Bf5 Ke7 58.Bd6 Kd8 59.Kf6 Rf2 60.Be5 Ra2 (60...Rf1 61.Ke6+–) 61.Ke6 Kc8 (61...Rf2+–) 62.Kd6 Kb7 63.Bd7 Ra6 64.Bf6 1–0. Chashchev,Sergey (2290) – Korchmar,V (2075), Abkhasian Open, Sukhumi GEO, 2008.

  8.d3 a6 9.c4 ab5 10.cb5 c5 11.a4 b6 12.Nc3 d4 13.Ne4 Bd5 14.Nd6 Qd6 15.e4 Bf7 16.Nd2 Nd7 17.Nc4 Bc4 18.dc4 Ra5 19.Bd3 Rfa8 20.Bc1 g5 21.Bd2 R5a7 22.h4 h6 23.g3 Kg7 24.Kg2 Ng6 25.Rh1 Rh8 26.hg5 hg5 27.Rh8 Nh8 28.Qh5 Qe6 29.Rh1 Nf7 30.f4 ef4–/+ 31.gf4 gf4 32.Bf4 Nde5 33.Bh6 Kg8 34.Be2 Ra4–+ 35.Qh4 Qe7?? 36.Qg3=+ Ng5 37.Bg5 fg5 38.Rh5 Nf7 39.Bf3 Ra2 40.Kh3 Qe5?? 41.Qg4?? Qh2 (41...Rh2) 0–1. elsh1403 – fajer14 (1625), internet, 2011.

  8.d3 c5 9.bc6 Nbc6 10.c4 dc4 11.dc4 Rc8 12.Qa4 Qa5 13.Qa5 Na5 14.Nbd2 Nc4 15.Nc4 Bc4 16.Bc4 Rc4 17.Rfd1 Rc6 18.g3 Rfc8 19.Kg2 Kf7 20.Rd2 Ke6 21.Rad1 R8c7 22.Ne1 Nc8 23.Nd3 Nb6 24.f4 Nc4 25.Re2 Nb2 26.Nb2 Rc2 27.Rdd2 Rd2 28.Rd2 Rc3 29.Kf2 Bc5 30.fe5 Be3 31.Ke2 Bd2 32.Kd2 Ra3 33.ef6 gf6 34.Kc2 Ra2 35.Kb3 Rb2 36.Kb2 Kf5 0–1. andrus9 – legiovictrix (1625), internet, 2013.

  8.d3 c5 9.Nbd2 Nd7 10.a4 b6 11.Re1 Qc7 12.h3 Rfd8 13.Rc1 Nf8 14.c4 dc4 15.Nc4 Bc4 16.Rc4 Kh8 17.Nd2 f5 18.Bf3 Rab8 19.Qb3 Nfg6 20.Nf1 Nh4?? 21.Be2 Nhg6+= 22.Bf3 Rf8 23.d4 e4 24.Be2 Rf6 25.dc5+/– Bc5? 26.Bf6+– gf6 27.Qb2 Kg7 28.Rec1 Nd5 29.Rd4! Qe5 30.Rd2 Qb2 31.Rb2 Ba3 32.Rc7?? Nc7–+ 33.Ra2 Bc5 34.Nd2 Nd5 35.Nc4 Nc3 36.Rc2 Ne2 37.Re2 Rd8 38.Nd2 Ne5 39.Nf1 Nd3 40.Ng3 Rd5 41.Ra2 Nb4 42.Ra1 Kf7 43.a5 ba5 44.Ra5 Bb6 45.Ra4 Nd3 46.Ne2 Ke6 47.Nd4 Bd4 48.ed4 Rd7 49.Kf1 Nf4 50.h4 Nd5 51.Rc4 Rc7 52.Ra4 Kd7 53.Ke1 Nb6 54.Ra2 Kc8 55.Ke2 Kb7 56.Ke3 Nc4 57.Kf4 Nd6 58.g4 fg4 59.Kg4–+ Rg7 60.Kf4 Rg2 61.Ke3 Rh2 62.Rc2 Rh4 63.Rc6 Nf5 64.Ke2 Nd4 65.Ke1 Nc6 66.bc6 Kc6 67.Ke2 a5 68.Ke3 a4 69.Ke2 a3 70.Ke3 a2 71.Ke2 a1Q 72.Ke3 Qb2 (72...Qb2 73.f3 Qb6 74.Kd2 Rh2 75.Kc3 Qb2 76.Kc4 Rc2; 72...Qc3 73.Ke2 Qd3 74.Ke1 Rh1) 0–1. elsh1403 – wassilij (1710), internet, 2011.

  8.d3 c5 9.Nbd2 Nd7 10.a4 Ng6 11.c4 d4 12.ed4 ed4 13.Ne4 Bc7 14.Re1 b6 15.Bf1 Re8 16.g3 Bg4 17.Bg2 Nde5 18.Bc1 Qc8–/+ 19.Ra2? Bh3?? 20.Nfd2?? Bg2–+ 21.Kg2 Nd3 22.Re2? Nb4 23.Ra3 Qb7 24.f3? Re7 25.Nf1 Rae8 26.Kg1? f5 27.Ng5 Re2 28.Bd2 Bd8 29.Nh3 a5 30.Bb4 ab4 31.Rb3 f4! 32.Qd3 fg3 (32...fg3 33.hg3 R8e3 34.Ne3 A) 34...de3?! 35.Qe2 Bf6 36.Re3=+ (36.Qe3?? Bd4–+); B) 34...Qf3 35.Qe2 Qe2–+) 0–1. elsh1403 – kadz55, internet, 2011.

  8.d3 c5 9.Nbd2 Nd7 10.c4 d4 (10...a6 11.cd5 Nd5 12.ba6=) 11.ed4 (11.Ne4 Qc7=) 11...cd4+= 12.Ne4 Bb8 (12...Nc5 13.Nd6 Qd6 14.Re1+=) 13.a4 Kh8 (13...Bc7 14.Ba3=) 14.a5+= b6 (14...f5 15.Neg5 Bg8 16.Ba3+=) 15.Nfd2 (15.ab6!? Nb6 16.Re1+/–) 15...ba5= 16.Nb3 Bc7 17.Bf3 Rb8 18.Ba3 f5 (18...Re8 19.Re1=) 19.Nec5+= Nc5 20.Nc5 (20.Bc5 Bb6+=) 20...Bc8 21.Re1 Rf6 22.Nb3 White fights for the Initiative 22...Ng6 23.Bc1 f4 (23...a6 24.Bg5 ab5 25.Bf6 gf6 26.cb5 Rb5 27.Qc2=) 24.Bd2 Increasing the pressure on the isolated pawn on a5 24...Nh4 (24...a6 25.Na5 Ne7 26.Bb4+=) 25.Be4 (25.Ba5 Rg6 26.Re5 Nf3 27.Qf3+/–) 25...h6 (better is 25...f3!? 26.gf3 Bf5=) 26.Qh5 (worse is 26.Ba5 f3 27.g3 Qd7+/–) 26...Nf5 27.Na5 Ne7 (27...g6!? 28.Qf3 Nh4+/–) 28.Bb4+– Bd7 (28...a6 29.Be7 Qe7 30.Nc6 Rc6 31.Bc6 ab5 32.cb5+– (32.Bb5?! Bb7+–)) 29.Nb7 Qf8 30.Ra7 Be8 (30...Bb6 31.Ra4 Bc7 32.Nc5+–) 31.Qf3 Bg6 (31...Qf7 32.Rea1+–) 32.Nc5 (32.Bg6!? Rg6 33.Na5 Bd6 34.Bd6 Rd6 35.Re5 Ng6+–) 32...Qd8 33.Na6 Rc8 (33...Nc8 34.Rc7 Ra6+–) 34.Nc7 1–0. Kjaerstad,Eivind J – Woronowicz,Zbigniew, corr 3GMM–04, 1996.

  8.d3 Nd7 9.a4 Nc5 10.Nc3 Nf5 11.e4 de4 12.Ne4 Ne4 13.de4 Nh6 14.Bd3 Qe7 15.h3 f5 16.ef5 Bf5 17.Bf5 Nf5 18.Re1 e4 19.Nd4 Nd4 20.Qd4 Qf7 21.Re4 Rad8 22.Qe3 b6 23.Rf1 Qa2 24.Qc3 Qd5 25.Qg7 1–0. joaquimbage – borisa060, internet, 2013.

  8.d3 Nd7 9.Nbd2 Nb6 10.Rc1 h6 11.c4 dc4 12.Nc4 Bc4 13.dc4 Bc5 14.Nd2 Ng6 15.Qc2 Ne7 16.Rfd1 Qe8 17.Nb3 Bb4? 18.a3+– Bd6 19.c5 Bc5 20.Nc5 Rd8 21.Rd8 Qd8 22.Ne6 Qd6 23.Nf8 Kf8 24.Qc7 Qc7 25.Rc7 Ned5 26.Rb7 Kg8 27.Ra7 Kh7 28.Bd3 Kg8 29.Bg6 1–0. elsh1403 – marusz59, internet, 2011.

  8.d3 Ng6 9.Nbd2 (9.c4 c6=) 9...c5 (9...Nd7!?+=) 10.c4= d4 11.Ne4 Be7 12.a4 (12.h4 f5 13.Neg5 Bc8+=) 12...Qc7 (12...f5 13.Ng3=) 13.Nfd2 (13.a5!?+=) 13...a5 (13...f5 14.Ng3+=) 14.Rb1 (14.Nf3 h6=) 14...b6 (14...f5 15.Ng3=) 15.Bf3 Ra7 16.Ng3 Qd7 17.ed4 (17.Qc2 Nh4=) 17...ed4 (17...cd4!? 18.h3 Qd8=) 18.Re1 Ne5 19.Be2 Bd6 20.Bc1 (20.Nde4 Ng6+=) 20...Ng4 (20...Ng6 21.Nde4+=) 21.Nde4+/– Bg3 (21...Be7 22.Qd2+/–) 22.Ng3 (22.fg3?! Ne5+=) 22...Ne5 23.h3 (23.f4 Nf7+–) 23...Qd8 24.f4 Nf7 25.Bf3 Qd6 (25...Re7 26.f5 Bc8 27.Bf4+=) 26.Rb2 (26.Ne4 Qd7 27.Rb2 Bf5+–) 26...f5 (better is 26...Re7!?+/–) 27.Rbe2+– Nd8? (27...Bc8+–) 28.Re6! Ne6 (28...Qe6 29.Bd5 Pinning (29.Bd5 Decoy); 28...Ne6 29.Re6) 29.Re6! Qd8 (29...Qe6 30.Bd5 Pinning (30.Bd5 Decoy)) 30.Bd5 Kh8 31.Qe2 (31.Qe1 g6 32.Ne2 Raf7+–) 31...g6 32.Qe5 Rg7 33.Bd2 Qh4 (33...Nd7 34.Qe2+–) 34.Be1 (better is 34.Rd6 Qe7 35.Rb6 Nd7 36.Qe7 Re7+–) 34...Qd8 35.Nf1 Nd7 36.Qd6 Nf6 (36...Rgf7+–) 37.Qd8 (37.Qd8 Rd8 38.Rf6+–) 1–0. Dias,Jose (1655) – Silva,Jose Amaral, Porto POR, Euro Ch, 2014.

  8.d4 Nd7 9.de5 Ne5 10.Nd4+=.

  8.h3 c5 9.d3 Nd7 10.c4 d4 11.e4 f5 12.a4 fe4 13.de4 Ng6 14.Bc1 Nf4 15.Bf4 Rf4 16.Nbd2 Rf7 17.Qc2 Be7 18.Qd3 Bg5 19.a5 Bf4 20.g3 Bd2 21.Qd2 Bh3 22.Rfe1 h6 23.Kh2 Be6 24.Ng1 Rf2 25.Kh1 Qe7 26.Rf1 Raf8 27.Rf2 Rf2 28.Rf1 Rf1 29.Bf1 Qf7 30.Bg2 Bc4 31.b6 ab6 32.ab6 Nb6 33.Qb2 Na4 34.Qa3 b5 35.Nf3 Qf6 36.Qc1 Nc3 37.Qa1 Kh7 38.Qa8 Bd3 39.Qc8 Be4 40.Qc5 Bf3 0–1. lousse (1660) – pompkafr (2010), internet, 2013.

  8.a4 c5

  9.d3 a5

  10.Nbd2 Ra7 11.c4 (11.Rb1 d4 12.Nc4 Nd5 13.Nfd2 Bc7 14.e4=; 11.Rc1 b6 12.c4 Rd7 13.Qc2 Qe8 14.cd5=; 11.Qe1 Nd7 12.c4 Qc7 13.e4 d4 14.Bc1=; 11.e4 Ng6 12.ed5 Bd5 13.Ne4 b6 14.Re1=) 11...b6 12.Qc2 Rd7 13.Rad1 d4 14.Ne4=.

  10.Nbd2 b6 11.c4 (11.Rc1 d4 12.Ne4 Nd5 13.Qd2 Qd7 14.c4=; 11.Qe1 Qe8 12.c4 Qg6 13.cd5 Nd5 14.Ne4=; 11.e4 d4 12.Nc4 Qc7 13.Nfd2 Nd7 14.Bg4=; 11.Rb1 Qc7 12.c4 Nd7 13.Qc2 Rad8 14.Rbc1=; 11.Re1 Qc7 12.c4 Nd7 13.cd5 Nd5 14.Rc1=) 11...Ra7 12.Qc2 Rd7 13.Rad1 d4 14.Ne4=.

  10.Nbd2 Qb6 11.Rc1 (11.c4 Nd7 12.Qc2 Rad8 13.Rac1 d4 14.Ne4=; 11.Qe1 Nd7 12.c4 Rfd8 13.cd5 Nd5 14.Nc4=; 11.Rb1 Nd7 12.c4 Rad8 13.Qc2 d4 14.Ne4=) 11...d4 12.Ne4 Nd5 13.Qd2 Nd7 14.c4=.

  10.Nbd2 Qc7 11.Rc1 (11.Qe1 Nd7 12.c4 Rad8 13.e4 d4 14.Nb3+=; 11.c4 Nd7 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Rae8 14.Ne4=; 11.Rb1 Rd8 12.e4 Nd7 13.c4 de4 14.Ne4=; 11.c3 Rd8 12.e4 Ng6 13.Rb1 Nf4 14.Bc1+=) 11...Rd8 12.c4 e4 13.Nd4 Bh2 14.Kh1 cd4+=.

  10.Nbd2 d4 11.Rc1 (11.Ne4 Nd5 12.Qd2 Be7 13.c4 dc3 14.Nc3=; 11.Nc4 Qc7 12.Nd6 Qd6 13.Qd2 Nd7 14.Rfe1=) 11...Nd5 12.Nc4 Qc7 13.Nfd2 Nd7 14.Nd6=.

  10.Nbd2 Nd7 11.c4 (11.Rc1 Qe8 12.c4 Qg6 13.cd5 Nd5 14.Nh4=; 11.Qe1 Qe8 12.c4 Qg6 13.cd5 Nd5 14.Nc4=; 11.Rb1 Qc7 12.c4 Rad8 13.Qc2 Nb6 14.e4=) 11...d4 (11...Rc8 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Qc7 14.Nd6=) 12.ed4 (12.Ne4 Nb6= 13.Nfd2 Nf5 14.Bg4=) 12...cd4+= 13.Rc1 (13.Ne4 Bb4 14.Ba3+=) 13...Bb4 (13...Rc8 14.Ne4+=) 14.Nb1 (14.Ne4 Rc8+=; 14.Rb1+=) 14...Nc5 15.Nfd2 Bf5 16.Nb3? (better is 16.Qc2!?+=) 16...Na4–+ 17.Qc2 (better is 17.Ba1 Nb6 18.Bg4–+) 17...Rc8?? (better is 17...Nb2 18.Qb2 Ng6–+) 18.Nd4–/+ Nb2 19.Nf5 Nf5 20.Qb2 Nd4 21.Nc3 Qd6 22.Nd5?? (better is 22.Qa2–/+) 22...Ba3–+ 23.Qa2 Bc1 24.Rc1 Ne2 25.Qe2 Qd5! 26.h3 (26.cd5 Rc1) 26...Qd4 27.Kf1 (27.Qa2 b6 28.c5 Kh8–+) 27...Rfd8 28.Ke1 Qd3 0–1. Ruhle,Ernst_Albrecht (1610) – Denzinger,Karl (1735), 04 sen. Bad Ragaz (SUI) op, 2006.

  10.Nbd2 Qe8 11.c4 Qg6 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Nd7 14.Nc4=.

  10.Nbd2 Re8 11.Rc1 (11.c4 Nd7 12.Qc2 Qb6 13.Rac1 Rad8 14.cd5=) 11...Nd7 12.c4 Nb6 13.Re1 Qd7 14.d4=.

  10.Nbd2 Rf7 11.Qe1 (11.Rb1 Nd7 12.c4 Qc7 13.Qc2 Rd8 14.e4=; 11.Rc1 Nd7 12.c4 d4 13.Ne4 Qc7 14.Nfd2=; 11.c4 d4 12.Ne4 Nf5 13.Nd6 Qd6 14.ed4=; 11.e4 Ng6 12.ed5 Bd5 13.Ne4 Qb6 14.Nfd2=; 11.Bc1 Qc7 12.e4 Nd7 13.c4 dc4 14.dc4=) 11...Qd7 12.c4 Ra7 13.Rc1 d4 14.Ne4=.

  10.Nbd2 Ng6 11.c4 Nd7 12.Rc1 Nb6 13.d4 ed4 14.ed4=.

  8.d3 c6

  9.a4 Qb6 10.d4 e4 11.Nfd2 Qc7 12.g3 a6 13.c3 (13.c4 dc4 14.ba6 Na6 (worse is 14...ba6 15.Ne4 c5 16.Nd6 Qd6 17.Na3+/–; 14...Ra6?! 15.Ne4 b5 16.Nd6 Qd6 17.Qc2=) 15.Ne4 Bb4=) 13...Nd7 (13...ab5!? 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Bh3+=) 14.c4= dc4 15.ba6 ba6 (15...Ra6 16.Nc4 Bb4 17.Ncd2+=) 16.Ne4+= Bb4 17.Qc2 Nb6 18.a5 Nd7 19.Bc4 Bf7 (19...Nd5 20.Ba3 Qa5 21.Bb4 Qb4 22.Ra6 Ra6 23.Ba6+/–) 20.Bf7 Rf7 21.Bc3 Rb8 (21...Bd6 22.Rc1+/–) 22.Qd2 (22.Qd3 Nd5+–) 22...Bc3 23.Qc3 Rb5 24.Nbd2 (24.Rc1!?+–) 24...f5+/– 25.Nc5 Nc5 26.dc5 Nd5 27.Qa3 Qe7 28.Rfc1 Rf6 29.Nf3 Rg6? (better is 29...Qe4!? 30.Nd4 Rb4+/–) 30.Nd4+– Rb8 31.Nf5 Qe5 32.Qd3 Rf6 (32...Rf8 33.e4 Nf4 34.Qc4 Kh8 35.Kh1+–) 33.e4 Nc7 34.f4 Qe6 35.Rab1 Nb5 36.Nd6 Rh6 (36...Qe7 37.e5 Rff8 38.Re1+–) 37.f5 Qa2 (37...Qa2 38.Qb3 Qb3 39.Rb3 g6+–). Drefke,A – Grund,Karl, corr SOK–87–14, 1987.

  9.a4 c5 10.c4 d4 11.Nbd2 Nd7 12.ed4 (12.Ne4 Qc7=) 12...cd4 13.Ne4 Nc5 14.Nd6 Qd6 15.Nd2 Rfc8 16.Ba3 Qc7 17.Qc2 b6 18.Bf3 Rab8 19.Ne4 Ng6 20.Nc5 bc5 21.a5 Rd8 22.Bb2 Bf5 23.Bd5 (23.Bc1 Qf7 24.Qe2 Nh4+=) 23...Kh8 (23...Rd5 24.cd5 Nf4 25.Ra3+=) 24.Bc6 (24.Bc1 Ne7 25.Bf3 Re8+=) 24...Nf4 (24...a6 25.Bc1+=) 25.Rfd1= Qe7 (25...Bg4 26.Re1=) 26.Bc1+= Ne6 27.Bd2 Nf8 28.Re1 Qd6 29.Reb1 Bd7 30.Bd5 (better is 30.Be4!?+=) 30...Bb5+= 31.Be4 Bc6 32.Rb8 Rb8 33.Rb1 Be4 34.Rb8 Qb8 35.de4 Ne6 36.g3 h6 37.Qd3 Qb2 38.f4 Nc7 39.fe5 fe5 40.Kg2? (40.Qf3 Qd2 41.Qf8 Kh7 42.Qf5 Kg8 43.Qc8 Ne8 44.Qe8 Kh7 45.Qe5 Qe1 46.Kg2 Qe2 47.Kg1 Qd1 48.Kg2 Qc2 49.Kg1 Qb1 50.Kf2 Qa2 51.Kf3 Qa5 52.Qf5 Kg8 53.Qc8 Kf7 54.Qd7 Kf8 55.Qd6 Ke8 56.Qe6 Kd8 57.Qg8 Kc7 58.Qg7 Kb8 59.Qh6 Qc3 60.Kg4 Qc4=) 40...Na6 (better is 40...Ne8–+) 41.Kh3–/+ Nb4 (41...Kg8 42.Qe2 Qa2 43.Kh4–+) 42.Qe2?? (better is 42.Qf1=) 42...Qc2–+ 43.Kh4? (43.Qf3 Kg8 (43...Qd2?! 44.Qf8 Kh7 45.Qf5 Kg8 46.Qe6 Kf8 47.Qf5 Ke7 48.Qe5 Kd7 49.Qf5 Ke8 50.Qe5 Kf7 51.Qf5 Kg8 52.Qe6 Kh8 53.Qc8 Kh7 54.Qf5 g6 55.Qf7 Kh8 56.Qf8 Kh7 57.Qf7 Kh8 58.Qf8 Kh7 59.Qf7=; 43...Qc4?! 44.Qf8 Kh7 45.Qf5 Kg8 46.Kg2–+) 44.Qf5 Qc4 (44...Qd2?! 45.Qc8 Kh7 46.Qf5 g6 47.Qf7 Kh8 48.Qf8 Kh7 49.Qf7 Kh8 50.Qf8 Kh7 51.Qf7=) 45.Qc8 Kf7 46.Qd7 Kf6 47.Qd8 Kg6 48.Qd6 Kh7 49.Bb4 Qf1 (49...Qb4?! 50.Qe5 Qc4 51.Qf5 Kg8 52.Qc8 Kf7 53.Qc7 Kf6 54.Qf4 Ke6 55.Qf8–/+; worse is 49...cb4 50.Qe5 Qf1 51.Kg4–+) 50.Kh4 cb4 51.Qb4 Qe2–+) 43...Qd3 (43...Nd3 44.Qg4 Qc4 45.Qc8 Qg8 46.Qf5–+) 44.Qf2? (44.Qg4 Qf1 45.Bf4+=) 44...Qe4 (44...Qc4?! 45.Qf8 Qg8 46.Qc5–+) 45.Kh3 Nd3 46.Qf8 Kh7 47.a6 (47.Qf1 Nb2 48.Bc1 Qd3 49.Qd3 Nd3–+) 47...h5 (better is 47...Qg6–+) 48.Qf7 (48.Qf1 Qg6–+) 48...Qg4 49.Kg2 h4 (better is 49...Qe2 50.Kg1 Qd1 51.Qf1 Qd2 52.Qf5 Kh6 53.Qe6 g6 54.Qf6 Qc1 55.Kg2 Qc2 56.Kg1 Qc4 57.h3–+) 50.Qf3 (50.Qf1 e4 51.Kh1–+) 50...h3 0–1. GuestLSYV – GuestCSXH, freechess.org, 2017.

  9.a4 Qc7 10.Nbd2 Nd7 11.Qc1 b6 12.Nb3 White plans a5 12...c5 13.a5? (better is 13.Nbd2+=) 13...Qb7?? (better is 13...c4 14.dc4 dc4–+) 14.Nbd2. Starr,Albert Martin – Krubnik,Ewelina (1750), San Francisco Addison op g/45, 2005.

  9.a4 Nd7 10.Nbd2 Qc7 11.g3 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 a6 13.ba6 Ra6+=) 11...Bf7 12.c4 c5 13.Rc1 d4 14.ed4 ed4 15.Ne4 Ng6 16.Nd6 Qd6 17.Rc2 Rfe8 18.Bc1 Be6 19.Re1 Bh3 20.Nd2 Nge5 21.f4 Nf7 22.Bf3 Qc7 23.Re8 Re8 24.Ne4 Be6 25.Re2 b6 26.f5 (better is 26.Qe1 Nf8 27.Bd2+=) 26...Bf5–/+ 27.Bf4 Nfe5 28.Bg2? (better is 28.Kg2–/+) 28...Bg4–+ 29.Nf2 Be2 30.Qe2 g5 31.Qh5 Qd8 (31...gf4?! 32.Qe8 Nf8 33.gf4=) 32.Bd5 Kh8 33.Be5 Ne5 (33...fe5?! 34.Ne4 g4 35.Nd6+=) 34.Ne4? (better is 34.Be4 Re7 35.Ng4 Ng4 36.Qg4–+) 34...Nd3 35.Bf7 (35.Qf3 Ne5 36.Qf5–+) 35...Re4 36.Bg6 (36.Qf3 Re3 37.Qf5–+) 36...Re1 37.Kg2 Qe7 (37...Qa8 38.Be4 Qe4 39.Qf3 Re2 40.Kh3 Qf3 41.a5 Nf4) 38.Bd3–+ Re3 39.Bf5 (39.Qd1–+) 39...d3 40.h4 (40.Kh3 Re2 41.Bg4 Rf2–+) 40...d2 (better is 40...Qb7 41.Kf2 Re2 42.Qe2 de2–+) 41.Bg4 (41.Bc2–+) 41...Qe5 42.Qf7 Qg3 43.Kf1 (43.Kh1 Re1) 43...Re1 0–1. Starr,Albert Martin – Krubnik,Ewelina (1775), San Francisco MI Carroll Capps Mem, 2005.

  9.c4 cb5 10.cb5 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa5 (13...Nd7 14.Nc3+= Qb6 15.Qa4 Rc8+=; 13...Qe8 14.Qd2 Qg6 15.Bc3 Bh3+=) 14.Nc3 (14.Bc3 Qb6 15.Qb3 Nd7=) 14...Bb4 (14...Rc8 15.Qb3 Qb4+=) 15.Qb3 Bf7 (15...Rc8 16.Rc1=) 16.d4 e4 17.Ne1?? (better is 17.Nd2=) 17...Rc8–+ 18.Na4 (18.Bg4 f5 (18...Qa1?! 19.Qb4 Qc3 20.Qe7+=; 18...Rc3?! 19.Bc3 Bc3 20.Nc2–+; 18...Bc3?! 19.Bc8 Be1 20.Qc2–+) 19.Be2 Bc3–+ (19...Qa1?! 20.Qb4 Qc3 21.Qe7+=; 19...Rc3?! 20.Bc3 Bc3 21.Nc2–+)) 18...Be1 19.Bb2 Nd7 20.Ba3 Ng6 21.b6 Bd2 (21...Ngf8!? 22.Bf8 Nf8 23.Nc5–+) 22.Bg4 Rd8 23.Ra1 (23.Bd7 Rd7 24.Ra1 Rd8–+) 23...Ngf8 24.Ra2 Ra8 (24...Rc8 25.h3 h5 26.Bd7 Nd7 27.Nc5–+) 25.Bf8 (25.Bd6 h5 26.Be2 Ne6–+) 25...Nf8 26.Nc3 (26.Qc2 Qb4 27.h3 Be1–+) 26...Qc3 (26...Bc3?! 27.Ra5 Ba5 28.Qa4–+) 27.Qc3 Ra2 (27...Bc3 28.Ra8 g6 29.Bc8+–) 28.Qb3 Ra1 29.Bd1 Bh5 (29...Nd7 30.h4–+) 30.f3 (30.h4 Rd1 (30...Bd1?! 31.Qd5 Kh8 32.Kh2–+) 31.Kh2 Be1 32.Qd5 Bf7 33.Qb7 Rb1 34.Qe4 Rb6–+) 30...ef3 (30...Be3!? 31.Qe3 Rd1 32.Kf2 ef3 33.gf3–+) 31.Qd5 Bf7 32.Qf3 Bb3 33.Kf2 Bd1 (33...Rd1 34.Qb7 Bc4 35.g4 Rf1 36.Kg2 Be3 37.Qe4 Rf2 38.Kh1–+) 34.Qd5 Kh8 35.Qf5 ½–½. Paavilainen – Grund,Karl, corr ICCF TT40, 1992.

  9.c4 cb5 10.cb5 a6 11.a4 Qd7 A) 12.Ba3 ab5 (12...Rc8 13.d4 ab5 14.ab5 Bf5 15.Qb3 Qe6+=; 12...Bf5 13.Bd6 Qd6 14.Nbd2 ab5 15.ab5 Nd7=; 12...Nf5 13.d4 Rc8 14.Bd6 Qd6 15.de5 fe5=; 12...b6 13.d4 ab5 14.Bb5 Nbc6 15.Qb3 Rfc8=) 13.ab5 Rc8 14.d4 Bf5 15.Qb3 Qe6+=; B) 12.d4 e4 13.Nfd2 Qc7 14.h3 ab5 15.Bb5 Nbc6=; C) 12.Na3 Nf5 (12...Rc8 13.d4 e4 14.Nd2 Nf5 15.Qb3 ab5=; 12...b6 13.ba6 Na6 14.Nb5 Bb4 15.d4 e4=) 13.e4 Ne7 14.Qc2 Rc8 15.Qb1 Ng6+=; D) 12.b6 a5 13.d4 e4 14.Nfd2 Qc6 15.Ba3 Nd7+=; E) 12.Qd2 Rc8 (12...ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Rc8 15.Nc3 Bb4+=; 12...Bg4 13.Nc3 Bb4 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 ab5=; 12...b6 13.Nc3 Rc8 14.Rfc1 Bb4 15.d4 e4=; 12...Nf5 13.Rc1 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Rc8=; 12...Ng6 13.Nc3 Rc8 14.Rfc1 b6 15.d4 e4=; 12...Rd8 13.Nc3 Rc8 14.Rfc1 Bb4 15.d4 e4=) 13.b6 a5 14.Bc3 Nec6 15.Na3 d4–/+; F) 12.Nc3 Rc8 (12...ab5 13.Nb5 Bb4 14.d4 e4 15.Nd2 Rc8=; 12...Ng6 13.d4 e4 14.Nd2 Rc8 15.Qb3 Be7=; 12...b6 13.Rc1 Rc8 14.d4 e4 15.Nd2 ab5=) 13.d4 e4 14.Nd2 Qc7 15.h3 Qa5=.

  9.c4 a6

  10.a4 ab5

  11.ab5 Ra1

  12.Ba1 cb5

  13.cb5 Qa5

  14.Nc3 Bf7

  15.Bb2 Nd7

  16.Qc2 Qb4 17.Ra1 Rc8 (17...Nb6 18.Ra7 Rc8 19.Qd2 Nf5 20.Rb7 Bc5=; 17...Qc5 18.Ba3 Qa7 19.d4 Ba3 20.Qb3 Ra8=) 18.Qd2 Be6 19.Ra7 Qc5 20.Rb7 Ra8=.

  16.Qc2 Qb6 A) 17.Ra1 Qc7 (17...Be6 18.d4 e4 19.Nd2 Qc7 20.Nf1 Rc8=; 17...Rc8 18.d4 e4 19.Nd2 f5 20.Ba3 Ba3=) 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 d4 20.ed4 ed4–+; B) 17.Rc1 Ra8 (17...Be6 18.d4 Ng6 19.de5 fe5 20.Ng5 Bf5+–; 17...Rc8 18.d4 e4 19.Nd2 f5 20.Qb3 Qa5=; 17...Re8 18.d4 e4 19.Nd2 Rc8 20.Qb3 Ra8=; 17...Rd8 18.d4 e4 19.Nd2 Rc8 20.Qb3 f5=; 17...Kh8 18.d4 Rc8 19.de5 fe5 20.Qd1 Bb4=; 17...Rb8 18.d4 e4 19.Nd2 Ra8 20.f3 f5=) 18.d4 e4 19.Nd2 f5 20.Na4 Qd8=; C) 17.d4 e4 (17...Rc8 18.de5 Ne5 19.Nd4 Nc4 20.Bg4 Re8=; 17...Qc7 18.de5 fe5 19.Ng5 e4 20.h3 Bh2=; 17...Ra8 18.de5 fe5 19.Rd1 Nf6 20.Qb3 Qc5=; 17...Be6 18.de5 fe5 19.Ng5 Bf5 20.Qb3 Nf6+/–) 18.Nd2 Qc7 19.h3 f5 20.f3 Nf6=.

  16.Qc2 Qc7 A) 17.Re1 Ra8 (17...Nf5 18.Rc1 Ra8 19.Qd1 Qc5 20.d4 Qb4=; 17...Rc8 18.Qd2 Qb6 19.Ra1 Be6 20.Qd1 Bb4=; 17...Qb6 18.d4 e4 19.Nd2 Qc7 20.g3 Nb6=; 17...Be6 18.Rc1 Rc8 19.Qb3 Nf8 20.Qd1 Qa5=; 17...f5 18.h3 Ng6 19.d4 e4 20.Ng5 Nb6=) 18.Rc1 Ng6 19.Qd1 Qd8 20.Qd2 Be6=; B) 17.h3 Qb6 (17...Rc8 18.Rc1 Qb6 19.d4 e4 20.Nd2 f5=; 17...Ra8 18.Rc1 Nf5 19.e4 Ne7 20.ed5 Qb6=; 17...Nb6 18.Rc1 Rc8 19.d4 Nc4 20.Bc4 dc4=; 17...Be6 18.Rc1 Ra8 19.Qb3 Nc5 20.Qd1 Qb6=) 18.Ra1 Rc8 19.d4 e4 20.Nd2 f5=; C) 17.Qd2 Rc8 (17...Be6 18.Rc1 Qb6 19.d4 e4 20.Ne1 Rc8=; 17...Ra8 18.Rc1 Qb6 19.d4 e4 20.Ne1 Be6=; 17...Qb6 18.Ra1 Rc8 19.d4 e4 20.Ne1 Qc7=) 18.Rc1 Qb8 19.Rc2 Be6 20.Qd1 Nf5=; D) 17.Qa4 Nc5 (17...Nb6 18.Qg4 Qc8 19.Qc8 Rc8 20.Ra1 Bb4+=; 17...Rc8 18.Qg4 b6 19.Rc1 Nc5 20.Na4 Be6=; 17...Be6 18.Rc1 Nb6 19.Qd1 Qd7 20.Ra1 Rc8=) 18.Qc2 Rc8 19.h3 Nf5 20.d4 Ne4+=; E) 17.Rb1 d4 (17...Rc8 18.Qd2 Qb6 19.Ra1 Be6 20.Qd1 Bb4=; 17...Ra8 18.Rc1 Nf5 19.Qd1 Qc5 20.d4 Qb4=; 17...Be6 18.Rc1 Rc8 19.Qb3 Nf8 20.Qd1 Qb6=) 18.ed4 ed4 19.Nd4 Bh2 20.Kh1 Be5+=; F) 17.Kh1 Nb6 (17...Be6 18.Ra1 Rc8 19.d4 e4 20.Nd2 f5=; 17...Ra8 18.Rc1 Be6 19.Qb3 Qc5 20.d4 Qb4=; 17...Qb6 18.d4 Rc8 19.Ra1 e4 20.Nd2 Bb8=; 17...Rc8 18.Rc1 Qb6 19.d4 Be6 20.de5 fe5=) 18.Rc1 Rc8 19.d4 Qd7 20.de5 fe5=; G) 17.Rc1 Qb6 (17...Ra8 18.Qd1 Qb6 19.Ra1 Ra5 20.d4 e4=; 17...Rc8 18.Qd1 Qa5 19.d4 e4 20.Nd2 Qb4=) 18.d4 e4 19.Nd2 Ra8 20.f3 f5=.

  16.Qc2 Rc8 17.Ra1 (17.d4!?= e4 (17...Qc7 18.h3 Nb6 19.Rc1 Nc4 20.Bc4 dc4=; 17...Qb6 18.de5 fe5 19.Ng5 Bg6 20.Qb3 Nf6+=) 18.Nd2 Qc7 19.h3 f5 20.Rc1 f4=; 17.Rc1 Qb4 (17...Be6 18.d4 e4 19.Nd2 f5 20.Qb3 Qb4=; 17...Nb6 18.Qd1 Qb4 19.Ba1 Ra8 20.Qe1 Nf5+=) 18.Qd2 Nc5 19.Nb1 Qd2 20.Nbd2 Na4+=) 17...Qb5–/+ 18.Nb5 (18.d4 Qb4 19.Qd2 e4 20.Nh4 Be6–/+) 18...Rc2 19.Bc3 Re2 20.Nd6 Rc2 21.Nb5 d4 22.ed4 ed4 (22...Nd5!? 23.Ba5 Bh5 24.de5 fe5+=) 23.Nfd4 Ra2 24.Ra2 Ba2 25.Nc2 Nd5 26.Bd2 (26.Nb4 Nb4 27.Bb4 Ne5=) 26...Ne5 27.d4 Nc4 28.Bc1 (28.Be1 b6=) 28...Bb3 29.Ne3 Nce3 ½–½. Sternik,Ryszard – Kruk, Olsztyn Poland, 1987.

  16.Qc2 Be6 A) 17.Ra1 Qc7 (17...Qb6 18.d4 e4 19.Nd2 Qc7 20.Nf1 Rc8=) 18.Rc1 Rc8 19.Qb3 Nf8 20.Qd1 Qa5=; B) 17.Qd2 Qb6 (17...Bb4 18.Ra1 Qc7 19.Ra4 Qd6 20.d4 Nb6=) 18.Ra1 Rc8 19.Qd1 Bb4 20.Na4 Qd6+=; C) 17.Qb3 Rc8 (17...Nc5 18.Qc2 Rc8 19.Ra1 Qc7 20.h3 Qd7=; 17...Qb4 18.Qb4 Bb4 19.Rc1 Rc8 20.d4 e4=) 18.d4 Qb4 19.Qb4 Bb4 20.Rc1 e4=; D) 17.d4 e4 (17...Qc7 18.de5 fe5 19.Ng5 Bf5 20.Qb3 Nf6+=) 18.Nd2 Rc8 19.Ra1 Qc7 20.h3 Bb4=.

  16.Qd2 A) 16...Bb4 A1) 17.Ra1 Qc7 (17...Qb6 18.d4 e4 19.Ne1 Qc7 20.Rc1 Rc8=) 18.Ra4 Qd6 19.d4 Nb6 20.Rb4 Qb4+=; A2) 17.Rc1 Rc8 (17...Be6 18.Qc2 Rc8 19.d4 e4 20.Nd2 Bd6=; 17...Bh5 18.Qd1 Bf3 19.Bf3 Bc3 20.Bc3 Qb5=; 17...Qb6 18.d4 Be6 19.de5 fe5 20.Qd1 Qd6=) 18.Ra1 Qc7 19.Rc1 Qd6 20.d4 Nb6=; A3) 17.d4 e4 18.Ra1 Qc7 19.Ne1 Rc8 20.Rc1 Nb6=; B) 16...Qb6= 17.Ra1 (17.d4 e4 18.Nh4 Bb4 19.Qc2 g5 20.Na2 Bd6–/+) 17...Rc8 (17...Be6 18.d4 e4 19.Ne1 Qc7 20.h3 f5=; 17...Re8 18.d4 Rc8 19.de5 Ne5 20.Rd1 Bb4=; 17...Rb8 18.d4 Rc8 19.de5 Ne5 20.Rd1 Bb4=) 18.d4 e4 19.Ne1 Qc7 20.Rc1 Bh2=; C) 16...Ra8 17.Ra1 Qd8 18.Ra8 Qa8 19.d4 e4 20.Ne1 Be6=.

  8.d4 e4

  9.Nfd2 a6 10.c4 dc4 11.Nc4 ab5 12.Nd6 Qd6 13.Nc3 f5 14.Nb5 Qd7=.

  9.Nfd2 c5 10.c4 cd4 11.ed4 f5 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bf4 14.Ne5 Nd7 15.Nd2 Ne5 16.de5 Qh4 17.g3=+ Qg5 18.Kh1?? Bd2–+ 19.f4 ef3! 20.Bf3 Rad8 21.Qb3 Qe3 22.Qc4 Rfe8 23.Rad1 f4 24.Bd4 fg3 25.Be3= Ne3 26.Qf4?? Nd1 27.Qg3 Ne3 28.Rg1 Nf5 29.Qf2 Be3 30.Qb2 Bg1 31.Kg1 Bc4 32.Qc3 Bb5 33.Qb3 Kh8 34.e6?? Bc6 35.Bg4 (35.Bg4 Bd5 36.Qa3 Be6 37.Qa5–+) 0–1. elsh1403 (1635) – peho1231, internet, 2011.

  9.Nfd2 c6 10.Ba3=.

  9.Nfd2 c6 10.c4 f5 11.Nc3 Nd7 12.a4 Nf6 13.a5 Rc8 (13...Qc7 14.g3 c5 15.Rc1+=) 14.c5+= Bb8 15.a6 b6 16.cb6 Qb6 17.Na4 Qc7 18.g3 cb5 19.Bb5 f4 (19...Bd7 20.Bd7 Qd7 21.Nc5=) 20.ef4+= Bh3 21.Re1 Nf5 22.Bf1 Bg4 23.Qb3 Nd6 (23...Qc2 24.Bc3 Qb3 25.Nb3+/–) 24.Ba3 (24.h3 Be6+/–) 24...Qf7 (24...Qc2 25.Qb4 Qc7 26.Nc5+/–) 25.h3 Bd7 26.Nc5 Bc6 (26...Rfe8 27.Nd7 Nd7 28.Rac1+/–) 27.Nb7!+– Nfe8 (27...Bb7 28.ab7 Double attack (28.ab7 Passed pawn); 27...Nb7 28.ab7 Double attack (28.Bf8 Pinning; 28.Bf8 Deflection; 28.Bf8 Clearance; 28.ab7 Passed pawn)) 28.Nd6 (28.Rec1!? Nb7 29.Bf8 Nd8+–) 28...Nd6 29.Bd6 Bd6 30.Ne4! Bb8? (30...de4 31.Bc4 Combination) 31.Nc5 (31.Ng5 Qd7 32.Be2 Bf4 33.gf4 Rf4+–) 31...Qf6? (31...Bd6 32.Nb7 Qg6 33.Bd3+–) 32.Qd3 (32.Bg2 Qf5+–) 32...g6 (32...Rce8 33.Be2+–) 33.Re6 Qg7 (33...Qf7 34.Be2 Bd7 35.Nd7 Qe6 36.Nf8 Rf8 37.Bg4+–) 34.Rae1 Rc7 (34...Rf6 35.Bg2 Re6 36.Re6+– (36.Ne6?! Qd7+–)) 35.R6e2 Qd7 (35...Rf6 36.Ne6 Qd7 37.Nc7 Bc7 38.Re7+–) 36.Qa3 (better is 36.Nd7 Rd7 37.Rc1+–) 36...Qc8 (36...Qd6 37.Qb3 Rcc8 38.Re6+–) 37.Ne6 1–0. Cano Sevila,Ivan (2080) – Mas Recorda,Pere (2200), Barcelona ESP, 3rd San Marti Open, 2014.

  9.Nfd2 Qd7 10.a4 Nf5 11.c4 c6 12.cd5 cd5 13.Qb3 Qf7 14.Ba3 Ba3 15.Qa3 Nd7 16.Rc1 Rfc8 17.Nb3 b6 18.N1d2 Qe7 19.Qe7 Ne7 ½–½. Rudd,David R (1920) – Richardt,Michael (1950), BCF–chT4, 2008.

  9.Nfd2 Nd7 10.c4 dc4 11.Nc4 Nb6 12.Nd6 cd6 13.Nd2 d5 14.Nb3 Rc8 15.Nc5+/– Qc7?? 16.Ne6+– Qd6 17.Nf8 Rf8 18.a4 Rc8 19.Ba3 Qe6 20.Bc5 f5 21.a5 Nd7 22.Rc1 Nc5 23.dc5 f4 24.ef4 Nf5 25.Bg4 g6 26.Re1 Qd7 27.Re4! Qb5 28.Bf5 de4 29.Qd5 Kg7 30.Bc8 Qb2 31.Qe5 Qe5 32.fe5 (32.fe5 Kh6 33.Bb7+–) 1–0. elsh1403 – kedai55, internet, 2011.

  9.Nfd2 f5

  10.c4 c6 11.a4 Nd7 12.Nc3 f4 13.Qb3 fe3 14.fe3 Nf6 15.cd5 cd5? 16.Nce4! Ne4 17.Ne4 Rf1 18.Rf1 Bc7 19.Ba3 b6?? 20.Nc3 Nf5 21.e4?? Nd4=+ 22.Qa2 Ne2 23.Ne2 Qd7 24.Nf4 Bf4 25.Rf4 de4 26.Qf2 Qd1 27.Qf1 Qf1 28.Kf1 Bd5 29.Rf5 Bb3 30.Re5 Ba4 31.Ke2 Bc2 32.Ke3 Bd3 33.Re7 Bb5 34.Ke4 Bc6 35.Ke5 Bg2 36.Bb2 Bc6 37.Kd6=+ Re8 38.Rg7+= Kf8 39.Kc6 Re6 40.Kd5 Re2 41.Be5?? Re5!–+ 42.Ke5 Kg7 43.Kd6 a5 0–1. elsh1403 – stoklosy (1710), internet, 2011.

  10.c4 c6 11.a4 Nd7 12.Nc3 Qe8 13.f4 ef3 14.Bf3 Qg6 15.cd5 cd5 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Qh6 18.Ne2 Nf6 19.Nf4 Bf7 20.Rc3 g5 21.Ne2 g4–/+ 22.Bg4? Ng4–+ 23.Nf4 Qh2 0–1. elsh1403 – lakyluciano (1625), internet, 2011.

  10.c4 c6 11.Nc3 cb5 12.cd5 Nd5 13.Nb5 a6 14.Nd6 Qd6 15.Nc4 Qe7?? 16.Ba3+– Nb4 17.Rb1 a5? 18.Qa4 N8c6+= 19.Rfd1 Bc4 20.Bc4 Kh8 21.d5 Ne5 22.Be2 Rfd8 23.Bb4 ab4 24.Qb4 Qb4 25.Rb4 Ra2 26.Bf1 Ra5 27.d6 Ra7 28.Rb5 Nd3 29.Bd3 ed3 30.h3?? Rd6= 31.Rf5 g6 32.Rf7 Kg8 33.Rc7 d2 34.Kf1 Ra2 35.Rb7 Rc2 36.Rbb1 Rdc6? 37.Ke2+– Rd6 38.Rb3 Kf7 39.Rd3 Rd3 40.Kd3 Ra2 41.Rd2 Ra1 42.Ke4 Rg1 43.f3 h5 44.Ke5 Kg7 45.e4 Kh6 46.f4 Re1 47.f5 gf5 48.Kf5 h4 49.e5 Kg7 50.Ke6 Kf8 51.Rf2 Ke8 52.Ra2 Kf8 53.Ra8 Kg7 54.Kd6 Rd1 55.Ke6 Rd2?? 56.Ra7 Kg6 57.Rd7 Rg2 58.Ke7 Rg3 59.Kd8?? Rh3 60.e6 Re3?? 61.e7+– h3 62.e8Q Re8 63.Ke8 Kg5 64.Rh7 Kg4 65.Rg7?? Kf3= 66.Rh7 Kg2 67.Rh3 Kh3 ½–½. elsh1403 – antoniusz555 (1615), internet, 2011.

  10.c4 c6 11.Nc3 Nd7 12.a4 Nf6 13.Qb3 Qd7 14.Rfc1 Rac8 15.Ba3 Ng6 16.Bd6 Qd6 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Nb5 Qe7 20.h3 f4 21.Qa3 Rc1 22.Rc1 Qa3 23.Na3 fe3 24.fe3 Rf7 25.Nb3 Nd7 26.Nb5 Nb6 27.a5 Nc4 28.Bc4 dc4 29.Nc5 Bd5 30.Nd6 Re7 31.Nc4 Bc4 32.Rc4 h6? 33.Na6 Kf7 34.Rc7 Rc7 35.Nc7 Ke7? 36.Nb5+– a6 37.Nc7 Kd6 38.Na6 Kc6 39.Kf2 Kb5 40.Nc7 Ka5 41.d5 Kb6 42.d6 Kc6 43.Ne8+– h5 44.Kg3 h4 45.Kg4 Ne5 46.Kf4 Nc4 47.Ng7 Nd6 48.Kg4 Kd5 49.Kh4 Kc4 50.Kg5 Kd3 51.Ne6 Ke3+= 52.Nc5 Kf2 53.Ne4 Ne4 54.Kf4 Kg2 55.h4 Nf6 56.Kf5 Ng8 57.h5 Kg3 58.Kg6 Kg4 59.Kg7 Kh5 ½–½. elsh1403 – u2u, internet, 2011.

  10.c4 c6 11.Nc3 (11.c5 Bc7=) 11...Nd7 (11...Qc7 12.h3=) 12.f4 (12.c5 Bb8=) 12...g5 (12...c5 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Nc4=) 13.g3 (13.fg5 f4 14.c5 Nf5+/–) 13...h6 (13...gf4 14.c5 Nc5 15.dc5 Bc5 16.Kh1 Be3 17.bc6 Nc6 18.gf4–/+) 14.a4 (14.fg5 hg5 15.bc6 bc6+=) 14...Nf6 (14...c5 15.fg5 hg5 16.cd5 Nd5 17.Nd5 Bd5 18.Bc4 Bc4 19.Nc4+–) 15.a5 (15.c5 Bc7+=) 15...dc4 (15...gf4 16.ef4 Ng4 17.Re1=) 16.Bc4 Ned5 17.Qb3 (17.fg5 hg5 18.a6 Rb8+=) 17...Qd7 (17...gf4 18.bc6 bc6 19.gf4+=) 18.Ba3 (18.fg5 hg5 19.Ba3+=) 18...Bf7 (better is 18...gf4!? 19.Bd6 Qd6 20.gf4 cb5 21.Nb5 Qd7=) 19.Bd6 Qd6 20.fg5 Ng4 (20...Nc3 21.gf6 (21.Qc3?! Nd5 22.Qa3 Qa3 23.Ra3 cb5 24.Bb5 Be6+–) 21...Nb5 22.Qc2 (22.Rf5 Nd4 23.Qb7 Nf5 24.Bf7 Rf7 25.Qa8 Rf8 26.f7 Kg7=) 22...Qf6 23.Ne4+=) 21.Rae1 (better is 21.Rf5!? Qg6 22.Nd5 (22.Bd5?! cd5 23.Rf7 Qf7 24.Qd5 Ne3 25.Qf7 Rf7+/–) 22...cd5 23.Rf7 Kf7 24.Bd5 Kg7 25.Ne4+–) 21...Nge3+/– 22.Re3?? (better is 22.Nce4 fe4 23.Re3 cb5 24.Bd5 Bd5 25.Rf8 Rf8 26.Qb5+/–) 22...Ne3–/+ 23.Bf7 Rf7 24.Nce4 Qd4 (24...fe4 25.Qf7 Annihilates a defender: f7) 25.Nf6 (25.Rf2 Qa1 26.Nf1 Nf1 27.Nf6 Kf8 28.Qb4 Kg7 29.Rf1 Qe5 30.bc6 Qe3 (worse is 30...bc6 31.Ng4 fg4 32.gh6 Kg8 33.Rf7 Kf7 34.Qb7 Qe7 35.Qa8=) 31.Rf2 bc6 32.Nh5 Kh7–/+) 25...Kg7 26.Nh5 Kf8 27.Nf3 (27.Qa3 Re7 28.Nf3 Qc4=) 27...Qc5 28.g6 (28.Rb1 Nc4 29.Kg2 Qb5–/+ (29...Na5?! 30.Qb2 Kg8 31.g6=)) 28...Nd5 (28...Nf1 29.Kf1 Re7 30.g7 Rg7 31.Ng7 Kg7 32.bc6 Qc6 33.Qd3–+) 29.Kg2 (29.Kh1!? Re7 30.Nh4+=) 29...Re7–+ 30.g7 Rg7 (better is 30...Kg8 31.bc6 bc6–+ (worse is 31...Qc6 32.Qd5 Qd5 33.Nf6 Kg7 34.Nd5 Re2 35.Kh3+/–)) 31.Ng7= Kg7 32.Qb2 (32.bc6 Qc6 (32...bc6? 33.Qb7 Kf6 34.Qa8 Ne3 35.Kg1 Nf1 36.Kf1+–) 33.Kg1 Qc5 34.Kh1 b6= (34...Qa5?? 35.Qb7 Nc7 36.Rc1+–)) 32...Qc3 (better is 32...Kg8!? 33.Rb1 Re8–/+) 33.Qc3= Nc3 34.bc6 bc6 35.Rc1 Nd5 (35...Nb5 36.Rc6 Rf8 37.Rc5+/–) 36.Rc6 a6 (36...Ne3!? 37.Kf2 Ng4 38.Kf1 Rf8+=) 37.Nd4 Ne7 38.Rc7 (38.Rd6!?+/–) 38...Kf6+= 39.Nc6 Re8 (39...Nd5 40.Rh7 Kg5 41.h4 Kg6 42.Rd7+/–) 40.Ne7 (better is 40.Nb4!?+/–) 40...Re7= 41.Rc6 (41.Re7 Ke7 42.Kf3 Ke6=) 41...Re6+= 42.Rb6 (42.Re6 Ke6 43.Kf3 Ke5=) 42...Ke5= ½–½. Zylla,Johannes – Brandes, BS–Stadtm., 1992.

  10.c4 c6 11.Nc3 f4 12.a4 f3 13.gf3 dc4? 14.fe4+/– Qe8 15.Nc4 Bh2?? 16.Kh2+– Qg6 17.Ne5 Qh6 18.Kg1 Qg5 19.Kh1 Qh4 20.Kg1 Bh3?? 21.Bg4 Bf1 22.Qf1 Ng6 23.Qg2 Ne5 24.de5 h5? 25.Be6 Kh8 26.Rf1 Re8 27.Bf5 Re5 28.Ne2 Rf5 29.ef5 Qe7 30.Nf4 Nd7 31.Nh5 Nf6 32.Nf4 Ne4 33.Ng6 Kg8 34.Ne7 (34.Ne7 Kf7 35.Qg7 Ke8 36.Ng6 Kd8 37.Rd1 Nd6 38.Rd6 Kc8 39.Qd7 Kb8 40.Qd8) 1–0. elsh1403 – ramtona, internet, 2011.

  7.0-0 c5!

  8.c4 d4 9.Qc2 A) 9...0-0 10.ed4 (10.Re1 Qd7 11.ed4 cd4 12.Bd3 g6 13.Qd1=; 10.a4 Bf5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Nd7 13.a5=; 10.Qe4 Qd7 11.Qc2 a6 12.Na3 ab5 13.Nb5+=) 10...ed4 11.Re1 Qd7 12.Bd3 f5 13.a4=; B) 9...Nd7 10.Re1 (10.Bd3 f5 11.Ng5 Bg8 12.e4 f4 13.Be2=; 10.a4 Qa5 11.Ba3 Qc7 12.Bb2 g5 13.Bd3=) 10...Qc7 11.a4 g5 12.Bd3 de3 13.de3=; C) 9...Qc7 10.Re1 (10.a4 a6 11.Bd3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1=; 10.Bd3 a6 11.a4 f5 12.Ng5 Bd7 13.f4+=; 10.d3 0-0 11.Nbd2 a6 12.a4 Nf5 13.e4=; 10.Rc1 a6 11.a3 0-0 12.ed4 ed4 13.Re1+=) 10...Nd7 11.a4 a6 12.Bd3 Nf8 13.Na3=; D) 9...Qd7 10.Re1 (10.a4 0-0 11.a5 a6 12.Re1 Ng6 13.Bc1=; 10.ed4 cd4 11.Bd3 Bg4 12.Be2 0-0 13.c5=; 10.Bd3 a6 11.Na3 f5 12.Ng5 e4 13.Be2+=) 10...0-0 11.Bd3 f5 12.ed4 ed4 13.a4=; E) 9...Qb6 10.a4 (10.Bd3 f5 11.e4 f4 12.a4 Qa5 13.Be2=; 10.Re1 Nd7 11.a4 a5 12.Bd3 Bg4 13.Nh4=) 10...Qa5 11.Re1 Nd7 12.Bd3 Bf7 13.Ba3=; F) 9...Qc8 10.a4 (10.d3 Qd7 11.Nbd2 de3 12.fe3 Nf5 13.Kf2=; 10.Re1 a6 11.a4 ab5 12.cb5 Qc7 13.Ba3=; 10.Bd3 a6 11.Na3 f5 12.e4 f4 13.Be2=; 10.Qd3 0-0 11.Re1 a6 12.ed4 cd4 13.Ba3+=; 10.Bc1 0-0 11.Ba3 Bf5 12.d3 Qc7 13.Bc1+=; 10.a3 a6 11.a4 ab5 12.cb5 Nd5 13.Bc4=) 10...0-0 11.a5 a6 12.Re1 Qd7 13.Bd3=; G) 9...a6= 10.ed4 (10.Na3 0-0 11.ed4 ed4 12.Rfe1 Qd7 13.Bd3=; 10.a4 Nd7 11.Bd3 f5 12.Ng5 Bg8 13.Be2=) 10...ed4 11.Na3 0-0 12.Rfe1 Qd7 13.Bd3=.

  8.c4 d4 9.d3 A) 9...a6 10.a4 (10.ba6 Ra6 11.Na3 Nbc6 12.Nb5 0-0 13.ed4=; 10.Qa4 Nd7 11.Qb3 ab5 12.Qb5 Qc7 13.Na3=; 10.Qb3 0-0 11.Na3 Nd7 12.Nd2 f5 13.Bf3=; 10.Na3 0-0 11.Bc1 Nd7 12.Rb1 Nb6 13.Qc2=) 10...0-0 11.Nbd2 b6 12.Ne4 Nf5 13.Qd2=; B) 9...0-0 10.Bc1 (10.a4 a6 11.Nbd2 b6 12.Ne4 Nf5 13.Qd2=; 10.Na3 Nd7 11.Nc2 a6 12.a4 Qc7 13.Qd2=; 10.Nbd2 a6 11.Qa4 de3 12.fe3 Nf5 13.Kf2+=; 10.Qd2 a6 11.ba6 Na6 12.Na3 Bc7 13.Nb5+=; 10.Qb3 a6 11.Na3 Nd7 12.Rfb1 a5 13.Nc2+=; 10.Qa4 Nd7 11.Nbd2 a6 12.Ne4 Nb6 13.Qc2+=; 10.Qc2 a6 11.Na3 Nf5 12.Bc1 ab5 13.Nb5=) 10...Nc8 11.Nbd2 a6 12.Rb1 Qc7 13.Qa4=; C) 9...Nf5 10.Bc1 (10.e4 Ne7 11.Nbd2 0-0 12.a4 a6 13.Re1=) 10...0-0 11.e4 Ne7 12.Nbd2 a6 13.ba6=.

  8.c4 d4 9.Bd3 A) 9...0-0 10.Re1 (10.ed4 ed4 11.Re1 Qd7 12.a4 Bg4 13.a5=; 10.Qe2 Bc8 11.ed4 ed4 12.Re1 Re8 13.Qe4=) 10...Qd7 11.ed4 cd4 12.Qe2 Bf7 13.Ba3=; B) 9...Qd7 10.Re1 (10.ed4 cd4 11.Re1 a6 12.Ba3 Ba3 13.Na3=; 10.Qe2 a6 11.ed4 cd4 12.Rc1 Ng6 13.Bg6=; 10.Qc2 f5 11.e4 f4 12.Ng5 Bg4 13.f3=) 10...0-0 11.Qc2 f5 12.ed4 ed4 13.a4=.

  8.c4 d4 9.ed4 cd4 10.d3 (10.Re1 Nd7 11.a4 Rc8 12.d3 0-0 13.Nbd2+=; 10.Bd3 Nd7 11.Qe2 Nc5 12.Ba3 Nd3 13.Qd3+=; 10.Qc2 Nd7 11.Re1 Nc5 12.a4 Qa5 13.d3+=; 10.a4 Qc7 11.d3 0-0 12.Nbd2 Bb4 13.Ne4=) 10...Nd7 (10...0-0 11.Nbd2 a6 12.a4 Nd7 13.Ne4+=) 11.Nbd2 Nc5 12.Nb3 (12.a4 0-0 13.Re1+=) 12...0-0 13.Nc5 Bc5 14.Nd2 Ng6 15.Ne4 Be7 16.Bc1 f5 17.Ng3 Bd6 18.Bf3 Rb8 19.a4 Qf6 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 b6 (21...Nf4 22.a5=) 22.Re1 f4 (22...Rbc8 23.a5=) 23.Ne2 (23.Ne4 Qe7 24.Ra2 a5+=) 23...Kh8 (23...Nh4 24.Nc1=) 24.Nc1+= Nh4 25.Qe2 (25.a5 Qg5 26.Kh1 Nf3 27.Qf3 Bc8=) 25...Bd7 26.Bd5 (better is 26.a5=) 26...f3–+ 27.Bf3 Nf3 28.Qf3 Qd6 29.Qd5 Qa3 30.Qd7 Qb2 (30...Qa4 31.Qd5–/+) 31.Rf1 Rbd8 (31...Rf2 32.Rf2 Qc1 33.Rf1 Qe3 34.Kh1 Qd3 35.Kg1 Qe3 36.Kh1–/+) 32.Qg4 (32.Qe7 Qc2 33.Qe5 Rfe8=) 32...Qd2 (32...Rf2 33.Rf2 Qc1 34.Rf1 Qe3 35.Rf2 Qd3 36.Qg5–/+) 33.Qe2 Qe2 34.Ne2 e4! 35.Rd1 (35.de4 d3) 35...e3 (35...ed3 36.Rd3 Rf7 37.f4–+) 36.f3 Rf7 37.Kf1 Rc7 38.Nc1 (38.a5 g5–/+) 38...Kg8 39.Ke2 Rd6 40.Na2 h5 ½–½. Schoppmeyer,Herbert – Kubisch,Guido, OWL–ch Bad Oeynhausen, 1964.

  8.c4 e4 A) 9.Nh4 0-0 (9...dc4 10.Qc2 Qc7 11.f4 ef3 12.Nf3 a6 13.Na3=) 10.f4 (10.Qb3 g5 11.cd5 Bd5 12.Bc4 Bf7 13.Nc3+=; 10.Nc3 f5 11.d3 ed3 12.Qd3 dc4 13.Qc2+=; 10.f3 f5 11.Qc2 Nd7 12.Na3 Qc7 13.g3+=) 10...g5 11.fg5 fg5 12.Rf8 Qf8 13.Bg4=; B) 9.Ne1+= dc4 10.Qc2 Bf5 11.Bc4 Qc7 12.h3 Nd7 13.Nc3=.

  8.bc6 Nbc6 9.Nc3 0-0 10.Nb5 Bb8 11.Nc3 e4 12.Ne1 f5 13.Rb1 d4 14.ed4 Nd4 15.f4–/+.

  8.bc6 Nbc6 9.Nc3 0-0 10.Nb5 Bb8 11.Nc3 e4 12.Ne1 f5 13.Nb5 f4 14.Rb1 Nf5–/+.

  8.bc6 Nbc6 9.Nc3 a6 10.a4 0-0 11.Qb1 Qd7 12.Ba3 e4 13.Nd4 Nd4 14.ed4 Nf5=+.

  8.d3 Qc7 9.e4 d4 10.Nbd2 Nd7 11.a4 (11.c3 dc3 12.Bc3 0-0+=) 11...0-0-0 (11...0-0 12.a5+=) 12.c3 dc3 13.Bc3 Ng6 14.g3 White intends a5 (14.Rc1 Nf4=) 14...h5+= 15.h4 Rdg8 (15...Bh3 16.Re1+=) 16.a5= Qd8 17.Nc4 Bb8 18.Ne3 Ngf8 19.Qc2 Qe7 (19...g5 20.hg5 fg5 21.d4+=) 20.d4 ed4 21.Nd4 g5 (21...cd4 Deflection from b4 22.Bb4 A double attack) 22.a6 (22.Nef5 Qe8 23.Ne6 Ne6+/–) 22...b6 23.Nc6 (23.Nef5!? Qe8 24.Ne6 Ne6 25.Rad1+/–) 23...Qf7 24.hg5 Rg5 (24...h4 25.Nb8 Kb8 26.gf6 hg3=) 25.Nf5 (25.Nb8 Bb3 26.Nc4 Rg3 27.fg3+–) 25...Bf5+= 26.ef5 h4 27.g4 h3 28.Qe4 (28.f4 h2 29.Kh1+=) 28...Rh4?? (28...h2 29.Kh1 Rh3 30.Ne7 Kd8 31.Nc6 Kc8 32.Bc4+–) 29.f3?? (29.Na7 Ba7 30.Qb7 Kd8 31.Qa7+=) 29...Ne5 30.Be5 (30.f4 A) 30...Rhg4? 31.Kh1+/– (31.Bg4?! Rg4 32.Kh2 Nfd7=); B) 30...Rgg4 31.Bg4 h2 (31...Rg4? 32.Kh2+–; 31...Ng4 32.Ne7 Kd8 33.Rad1 Nd7 34.Ng6+=) 32.Kh1 Ng4 33.Ne7 Kd8+–) 30...fe5 (30...Be5 31.Ne5 h2 32.Kh1+–) 31.Rfd1 1–0. Kjaerstad,Eivind J – Hegrenes,KH, corr NPSF Cup, 1992.

  8.d4 e4 9.Nfd2 Qc7=.

  7.0-0 Nd7

  8.a4 0-0 9.Na3 Rc8 (9...Nb6 10.c3+=) 10.c4 c6 11.d4 (11.bc6 Nc6 12.d4 Bb4=) 11...Ba3 (11...e4!? 12.Nd2 c5 13.cd5 Bd5=) 12.Ba3 dc4 (12...c5 13.Rc1 cd4 14.ed4=) 13.Qb1 (better is 13.de5!? Re8 14.Nd4+=) 13...Re8 (13...Rf7 14.Rc1=) 14.Rc1 cb5 15.Qb5 Will c4 fall? 15...Qc7 (15...c3!? 16.Qb7 Nd5=) 16.Be7+= Re7 17.d5 Bf7 18.Bc4 (better is 18.Rc4 Nc5 19.Rac1+=) 18...Qb6?? (better is 18...Nc5=) 19.d6!+– Bc4?? (19...Qd6 20.Bf7 Double attack (20.Qb7 Pinning; 20.Qb7 Deflection)) 20.Rc4 (worse is 20.de7 Qb5 (20...Bb5?? 21.Rc8 Qd8 22.Rd8 Kf7 23.e8Q) 21.ab5 Kf7 22.Ra7 Rc5 23.Rb7 Ke7+–) 20...Rc4 (20...Ree8 21.Rc8 (worse is 21.Qd7 Rcd8 22.Qf5 Qd6+–) 21...Rc8 22.Qd7+–) 21.de7 (21.Qc4?! Rf7 22.Rd1 Qc6 23.Qc6 bc6+=) 21...Qe6 22.e8Q! Qe8 23.Qc4 Kh8 (23...Qf7 24.Rc1+–) 24.Qb5 (better is 24.Qc7!? Nf8 25.Qb7 a5+–) 24...Qc8 25.Rd1 Nc5 (25...Nf8+–) 26.Qc5! (26.Qc5 Qe8 27.Qc7+–) 1–0. Nikolic,Jovane (1695) – Caribe Santos,Luiz Carlos, Championship da Primeira Categoria do E, 2012.

  8.a4 0-0 9.Nc3 c6+=.

  8.a4 0-0 9.h3 a6 10.g4 Nb6 11.d3 c5 12.bc6 Nc6 13.c4 dc4 14.dc4 Nc4 15.Bc3 e4 16.Nd4 Nd4 17.Bd4 Qc7 18.Nc3 f5 19.Rc1 Qf7 20.f4 ef3 21.Rf3 Rad8 22.Bc4 Bc4 23.Rf5 Qg6 24.Rf8 Bf8 25.Qf3 Qd3 26.Rd1 Qc2 27.h4 Bb4 28.Qb7 Bf7 29.Qb4 1–0. surmavlod – matadores, internet, 2013.

  8.a4 c5 9.d4 e4 10.Nfd2 c4 11.f3 f5 12.fe4 fe4 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Nf6 15.Nc3 0-0 16.Ra1 Qd7 17.Kh1 Bg4 18.Bg4 Qg4 19.Qe1 Ng6 20.Ne2 Nh4 21.g3 Nf3 22.Nf3 ef3 23.Nf4 g5 24.Qf2 gf4 25.ef4 Ne4 26.Qf3 Qf3 27.Rf3 Rae8 28.Rd1 Nf6 29.Rd2 Re1 30.Kg2 Rfe8 31.Kh3 R1e2 32.Re2 Re2 33.g4 Rc2 34.g5 Ne4 35.Kg4 Rc3 36.Rc3 Nc3 37.Kf5 Na4 0–1. bauska18 – kazakh, internet, 2014.

  8.Nc3 0-0=+.

  8.d3 c5 9.bc6 bc6 (9...Nc6 10.Nc3+=) 10.c4 (10.Ba3 c5+=) 10...0-0 (10...Rb8 11.cd5 cd5 12.Qc2+=) 11.Nc3 (11.cd5 Nd5 12.Qc2 Nb4+=) 11...Rb8 (11...dc4 12.dc4 Nb6 13.Nd2=) 12.Qc2 Ng6 (12...Nb6 13.cd5 cd5 14.Rfc1+=) 13.a4 (13.Rfb1 Nb6+=) 13...f5 14.cd5 Bd5 (14...cd5 15.d4 e4 16.Nd2–/+) 15.Nd5= cd5 16.Ba3 (16.Rfc1!?=) 16...Ba3+= 17.Ra3 Qa5 (17...Qf6 18.Qc7 Qe7 19.Rc3+=) 18.Qc6 Rfd8 (18...Rb2!?+=) 19.Qe6+= Kh8 20.Qf5 Qb4 (20...Rb2 21.Re1+=) 21.Raa1+/– Qe7 (21...Qf8 22.Qf8 Rf8+=) 22.Qg5 (22.Rab1 Rf8 23.Rb8 Nb8+/–) 22...Qe6 (22...Rb2 23.Qe7 Ne7 24.Rae1=) 23.Nh4 (23.d4 Rdc8+/–) 23...Ne7 (23...Nh4 24.Qh4 Rdc8 25.Rab1+/–) 24.Bg4 Qf6 25.Nf3 e4 (25...Rb2 26.Qf6 gf6 27.Rfb1+/–) 26.Bd7+/– ef3 (26...Rd7 27.Qg4 Qf5 28.Qf5 Nf5 29.de4 de4 30.Ng5+/–) 27.Qf6 gf6 28.Bh3 (28.Be6 fg2 29.Kg2 Rd6+/–) 28...fg2 29.Bg2 Rb3 (29...Rb2 30.Rfb1 Rdb8 31.Rb2 Rb2 32.Rc1+–) 30.d4 f5 (30...Rb2 31.Rfb1 Rdb8 32.Rb2 Rb2 33.Rc1+–) 31.Rab1 (31.Rfb1 Rdb8 32.Rb3 Rb3+–) 31...Rdb8+– 32.Rb3 Rb3 33.Rc1 f4 (33...Kg7 34.a5+/–) 34.ef4 Rd3 (34...Kg7 35.Re1 Kf6 36.f5+/–) 35.Rc7 Rd1 36.Bf1 Nf5 37.Ra7 Nd4 38.Kg2 Ne6 (38...Kg8 39.a5+–) 39.f5 Ng5 (39...Nf4 40.Kf3+–) 40.f6 Threatening mate: Ra8 40...Ne4 (40...h6+–) 41.Ra8 1–0. Skopintseva,Yulia – Krupin,Mikhail, Tula–ch op, 2001.

  6.Be2 Nh6

  7.0-0 c5 8.d3 a6 9.ba6 Na6 10.c4 0-0 11.Qb3 dc4 12.dc4 b5 13.Rd1 b4 14.e4 Qc7 15.a3=.

  7.d3 c5 8.c4 d4 9.ed4 cd4 10.0-0 Nd7 11.a4 0-0 12.Nbd2 Nc5 13.Ne4 (13.a5 Rc8+=) 13...Ne4 14.de4 Kh8 (14...Rc8 15.Bd3+=) 15.Rc1 Rc8 Attacks the backward pawn on c4 16.Qd2 Qe7 17.Rc2 (17.Qd3 Qc7+=) 17...b6 (17...f5 18.Bd3–/+) 18.h3 (18.Bc1 Nf7 19.Qd3 Bb4+=) 18...Nf7 19.Ra1 (19.Qd3!?+=) 19...Bb4–/+ 20.Qc1 Nd6 21.Bd3 Qf7 22.Ba3 Ba3 (22...Bc4?! 23.Bb4 Bd3 24.Rc8 Rc8 25.Qa3 Be4 26.Bd6+=) 23.Qa3 Nc4 24.Bc4 Rc4 25.Rac1 Rfc8 26.Rc4 Rc4 27.Rc4 Bc4 28.Qd6 Qb7 (28...h6 29.Nd2–/+) 29.Qd8 Bg8 30.Nd2 Qf7 31.Nf1 Qc4 32.Kh2?? (better is 32.Ng3 Qa4 33.Qc7–+) 32...Qf1 0–1. Franke,Helmut R – Tuominen,Heikki, corr ICCF EU–ch GT256, 1986.

  7.0-0 0-0

  8.Nc3 Nd7

  9.Nh4 a6 10.a4 (10.ba6 ba6 11.d4 c6 12.Rb1 Qc7 13.de5+=; 10.f4 ab5 11.Nb5 Bc5 12.d4 Be7 13.a3+=) 10...e4 11.ba6 ba6 12.g3 c5 13.d3+=.

  9.Nh4 Nb6 10.Nf3 (10.a3 Be7 11.Nf3 Nf5 12.a4 d4 13.ed4+=; 10.a4 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Nf3 a6 13.Qe2+=; 10.d3 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Qd7 13.Nf3+=; 10.Rb1 d4 11.Ne4 de3 12.fe3 Ba2 13.Ra1–/+; 10.Rc1 d4 11.ed4 ed4 12.Nb1 Ba2 13.Re1–/+) 10...Nf5 11.a4 a6 12.ba6 ba6 13.a5=.

  9.Nh4 c5 10.bc6 bc6 11.Nf3+= Rb8 12.Qc1 Nf5 13.Ba3–/+.

  9.Nh4 c6 10.a4 (10.bc6 bc6 11.Nf3 Rb8 12.Qc1 Nf5 13.Ba3–/+; 10.Rb1 c5 11.f4 ef4 12.ef4 f5 13.Nf3–/+; 10.a3 a6 11.bc6 bc6 12.Nf3 Qa5 13.Re1–/+; 10.h3 e4 11.d3 f5 12.g3 f4 13.ef4–/+; 10.Nf3 c5 11.d3 f5 12.Qd2 d4 13.Nd1+=; 10.Kh1 e4 11.g3 cb5 12.Nb5 Be5 13.Nd4+=) 10...a6 11.Nf3 c5 12.Ne1 f5 13.d4+=.

  9.Nh4 Rc8 10.f4 (10.Nf3 c5 11.bc6 bc6 12.Rb1 Rb8 13.d4+=; 10.a4 c5 11.bc6 bc6 12.Nf3 Rb8 13.Ba3+=) 10...ef4 11.ef4 f5 12.Qe1 Re8 13.Qf2+=.

  9.Nh4 e4 10.g3 (10.d3 f5 11.g3 Be5 12.Qd2 c5 13.bc6+=) 10...Nc5 11.f3 Qd7 12.fe4 Ne4 13.Ng2+=.

  9.Nh4 Qe7 10.d3 (10.e4 d4 11.Na4 Rae8 12.c3 f5 13.Nf5+=; 10.a4 c5 11.bc6 bc6 12.Nf3 Rfb8 13.Rb1–/+; 10.Qe1 c5 11.bc6 bc6 12.Nf3 Rab8 13.Rb1–/+; 10.Nf3 c5 11.bc6 bc6 12.Rb1 Rab8 13.d4+=) 10...Ba3 11.Ba3 Qa3 12.Qd2 Rad8 13.d4+=.

  9.Nh4 Qe8 10.Nf3 (10.f4 ef4 11.ef4 Qe7 12.f5 Bf7 13.Bf3+=; 10.a3 c5 11.bc6 bc6 12.Rb1 Qe7 13.Qc1+=; 10.a4 a5 11.Nf3 c5 12.bc6 bc6 13.Ba3+=) 10...c5 11.a4 e4 12.Ne1 Qg6 13.d3+=.

  9.Nh4 Re8 10.Nf3 (10.a4 c5 11.bc6 bc6 12.Nf3 Nf5 13.Ba3+=; 10.a3 c5 11.bc6 bc6 12.Rb1 Qe7 13.Qc1+=) 10...c5 11.bc6 bc6 12.a4 Qc7 13.Ba3+=.

  9.Nh4 f5 10.Nf3 c5 11.bc6 bc6 12.a4 Qf6 13.Ba3+=.

  9.Nh4 g5 10.Nf3= Qe7 (10...f5 11.a4 g4 12.Ne1 Qh4 13.Nd3+=) 11.d4 (11.a4 g4 12.Ne1 f5= 13.a5=) 11...e4+= 12.Nd2 f5 13.Nde4?? (better is 13.f3+=; 13.Na4+=) 13...fe4–+ 14.Ne4? (14.f3–+) 14...de4 15.d5 (15.c4 c5–+) 15...Bf5 16.Bc4 (16.Rb1 Nf6–+) 16...g4 17.Qd4 Qe5 (17...Qg5 18.Qc3–+) 18.Qe5 Ne5 19.Be5 (19.Be2 Nhf7–+) 19...Be5 20.d6 (20.Rac1 Nf7–+) 20...Kh8 21.Rad1 cd6 22.Bd5 Rab8 (22...Rac8!? 23.Rd2–+) 23.c4 b6 24.a4 (24.Rd2 Rbc8–+) 24...Ng8 25.f4 gf3! 26.gf3 ef3 27.Rf3 Bg4 28.Rf8 Rf8 (28...Bd1?? 29.Rb8 h6 30.Rg8 Kh7 31.Ra8+–) 29.Rf1 (29.Rd2 Ne7 30.Be4 Rc8–+) 29...Rf1 (29...Bh2 30.Kg2 Rf1 31.Kf1–+) 30.Kf1 Bh2 31.Kg2 Be5 0–1. Langguth,Wilhelm – Ferm,Sven, corr ICCF–Cup8 V184, 1990.

  6.h3 Ne7–/+

  7.Ba3 c5 8.Qc1 (8.d4!? Nd7 9.dc5 Qa5 10.Qd2 Qd2 11.Nbd2 Nc5 12.Nb3 Nd3 13.cd3 Ba3 14.d4+=) 8...e4–/+ 9.Nh2 Qc7 10.g3 (10.f4 0-0–/+) 10...Nf5 11.c4 (11.Ng4 0-0–/+) 11...d4 (11...Ng3 12.fg3 Bg3 13.Kd1 Bh2 14.cd5–+) 12.ed4 Nd4 13.Rg1 (13.Nc3 f5–/+) 13...Nd7 (13...0-0 14.Nc3 f5 15.Nd5 Bd5 16.cd5–+) 14.Nc3 f5 (14...Ne5 15.Rh1 Nd3 16.Bd3 ed3 17.Kd1–+) 15.Nd5 (15.Ne2 0-0–+) 15...Bd5 16.cd5 Ne5 17.Rg2 0-0 18.Bb2 Qa5 19.Qc3 (19.Bc3 Qa4 20.Bd4 Qd4 21.Qc3 Qd5 22.Rc1–+) 19...Qa4 20.Rc1 Nef3 21.Nf3 ef3 22.Rg1 (22.Qe3 fg2 23.Bg2 Rfe8 24.Bd4 cd4 25.Qe6 Re6 26.de6 Qb5–+) 22...Rae8 23.Be2 Re2 (better is 23...Qb5! 24.d3 Re2 25.Kf1 Rb2 26.Rh1–+) 24.Kf1 Qb5 25.Rd1 (25.d3 Rb2 26.a4–+) Re3 (25...Re3 26.d3 Re5–+; 25...Rd2! 26.Ke1 Qe2) 0–1. Rohrbacher,Walter – Holze,Guenter, GER–chT Seniors, 1994.

  7.Be2 Nd7 8.0-0 h6 9.a4 0-0 10.d3 c6 11.c4 Nb6 12.Qc2 Rc8 13.Nbd2 Qe8 14.c5 e4 15.de4 Bc7 16.cb6 Bb6 17.ed5 Bd5 18.Bc4 cb5 19.ab5 Bc4 20.Nc4 Qb5 21.Rfc1 Rc7 22.Qa4 Qd5 23.Nb6 ab6 24.Rc7 Nf5 25.Qd7 Qb3 26.Bd4 Nd4 27.Qg7# 1–0. chybol3 – dizzy27, internet, 2013.

  5.Nf3 Qd7

  6.a3 a6 7.Nc3 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0-0 0-0 10.ba6 Na6 11.Nb5 Nf5 12.d4 e4 13.Nd2 Be7 14.c4 dc4 15.Nc3=.

  6.a3 c5 7.bc6 Nc6 8.Nc3 Nh6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.Re1 Rae8 12.Qb1 Nf7 13.a4 e4 14.Nd4 Nd4 15.ed4=+.

  6.a3 Qd6 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 f5 10.Nc3 Qd8 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nd5 14.Ne5 Nc3 15.Bc3+=.

  6.a3 Bd6 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.Nc3 b6 10.a4 c5 11.bc6 Nbc6 12.Nb5 Bb8 13.Qb1 a6 14.Nc3 e4 15.Ne1–/+.

  6.a3 Be7 7.Be2 a6 8.ba6 Na6 9.d4 e4 10.Nfd2 f5 11.Bh5 g6 12.Be2 Nf6 13.c4 0-0 14.0-0 b6 15.Nc3=.

  6.a3 Ne7 7.Be2 a6 8.Nc3 ab5 9.Bb5 c6 10.Be2 Nf5 11.0-0 Be7 12.a4 0-0 13.Re1 e4 14.Nd4 Nd4 15.ed4=+.

  6.a3 Bg4 7.Nc3 e4 8.h3 Bh5 9.g4 Bf7 10.Nd4 h5 11.Be2 c5 12.bc6 Nc6 13.Nc6 bc6 14.gh5 Qf5 15.d3=.

  6.a3 Nh6 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.0-0 0-0 12.d4 e4 13.Nfd2 c6 14.c4 dc4 15.b6=.

  6.a4 Bb4 7.Be2 Ne7 8.0-0 a6 9.Ba3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.d4 ab5 12.Bb5 c6 13.Be2 Bg4 14.Nbd2 e4 15.Ne1=.

  6.a4 Bd6 7.Be2 Ne7 8.Ba3 0-0 9.Bd6 Qd6 10.0-0 a6 11.Nc3 Nd7 12.d4 ab5 13.ab5 e4 14.Nd2 Nf5 15.Nb3=.

  6.Nc3 a6 7.Be2 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Bd6 10.a4 Ne7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0-0 13.d4 b5 14.Ra1 b4 15.Nb1=+.

  6.Nc3 Bb4 7.Be2 a6 8.a4 Ne7 9.0-0 0-0 10.Na2 Bd6 11.Nc3 c5 12.a5 ab5 13.Nb5 Nbc6 14.Nd6 Qd6 15.d4–/+.

  6.Nc3 c5 7.Be2 Bd6 8.0-0 Ne7 9.a4 Qc7 10.d3 a5 11.Re1 0-0 12.Rb1 Nd7 13.Qd2 Rad8 14.Ra1 Nb6 15.Kh1=+.

  6.Nc3 Bd6 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.a3 a6 10.ba6 Na6 11.Nb5 Bc5 12.d4 c6 13.Nc3 Bd6 14.e4 Nc7 15.Qd3=+.

  6.Nc3 Ne7 7.Be2 a6 8.0-0 ab5 9.Bb5 c6 10.Be2 b6 11.Re1 Ng6 12.Nb1 Bd6 13.Nc3 0-0 14.Qb1 Na6 15.a4–/+.

  6.Nc3 Bf5 7.Be2 a6 8.0-0 ab5 9.Bb5 c6 10.Be2 Bd6 11.Nh4 Be6 12.Nf3 Ne7 13.a4 0-0 14.Ba3 Ba3 15.Ra3=+.

  6.Nc3 Nh6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.a4 a6 10.Re1 Nf7 11.h3 c5 12.d4 e4 13.Nd2 cd4 14.ed4 Rc8 15.ba6=+.

  6.d3 Qb5–/+ 7.Qc1 Qa5 8.Nbd2 c6 9.Be2 Bd6 10.0-0 Ne7 11.c4 Nd7 12.Nb3 Qd8 13.c5 Bc7 14.h3 0-0 15.a4 e4 (15...Qe8 16.Qc3–/+) 16.de4 de4 17.Nfd4 Bd5 18.Bc4 Qb8 19.Qc2 Re8 20.Rac1 Bh2 21.Kh1 Be5 (21...Bc4 22.Qc4 Nd5 23.Qc2+=) 22.Qe4= Bc4 23.Rc4 Nd5 24.Qg4 Nf8 25.Ba1 Qc8 26.Qf3 (26.Nf5 Qc7+=) 26...Ng6 27.Nf5 Ba1 28.Ra1? (better is 28.Nd6 Qe6 29.Ne8+=) 28...Re5?? (28...Ne5 29.Nd6 Nf3 30.Nc8 Ne5–+ (30...Rac8?! 31.gf3 g5 32.Rd4=; 30...Rec8?! 31.gf3 b5 32.ab5=)) 29.Nbd4 Qe8 30.g3 (30.Rd1 Rb8+/–) 30...Rd8 31.Nd6 (31.Rb1 Qd7+=) 31...Rd6 (better is 31...Qd7!? 32.Qg4 Qg4 33.hg4 Re7+=) 32.cd6+/– Qd7 33.Rd1 Qd6 (33...Nb6!? 34.Rcc1 Qh3 35.Kg1 Qd7+/–) 34.e4 c5?? (better is 34...Nb6 35.Nf5 Qf8+–) 35.Nf5+– (35.ed5 Qd5 36.Qd5 Rd5+–) 35...Qa6 (35...Qa6 36.Rc5 Qa4 37.Rdd5 Rd5 38.ed5 Qb4 39.Rc8 Kf7 40.Rc7 Kf8 41.Ng7 Qe1 42.Kh2 Qe5+–). GuestQFWW – GuestJGDJ, freechess.org, 2017.

  6.Be2 a6 7.a4 Bd6 8.0-0 Ne7 9.d4 e4 10.Nfd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.c4 dc4 14.Nc4 Bc4 15.Bc4+=.

  6.Be2 c5 7.d4 e4 8.Nfd2 c4 9.a4 a6 10.b6 a5 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Ra6 13.Nb3 Qc6 14.Nc5 Rb6 15.Qd2=.

  6.Be2 Bd6 7.d4 e4 8.Nfd2 a6 9.c4 ab5 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb4 12.Bb5 c6 13.Be2 Ne7 14.0-0 Qe6 15.Qc2=.

  6.Be2 Nh6 7.d4 e4 8.Nfd2 a6 9.ba6 Na6 10.c4 dc4 11.Ne4 Bb4 12.Nbc3 0-0 13.0-0 b5 14.d5 Bf5 15.Ng3=.

  6.d4 e4

  7.Nfd2 Bb4 8.c3 Ba5 9.Qb3 b6 10.c4 Ne7 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 0-0 13.Be2 c6 14.a4 dc4 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Nd5 17.Ne4 cb5 18.ab5 Rc8 19.Qb3 f5 20.0-0 fe4 21.Rfc1 Kh8 22.Bb4 Nb4 23.Qb4 a5 24.ba6 Rc1 25.Rc1 Ra6 26.g3 b5 27.Rc5 Rb6 28.Re5 h6 29.Re4 Nc6 30.Qc5 Rb7 31.d5 Ne7 32.Rd4 Nf5 33.Rd2 Nd6 34.f3 b4 35.e4 b3 36.Rb2 Rb5 37.Qd4 Qb7 38.Kg2 Qb6 39.Qb6 Rb6 40.e5 Nc4 41.Rb1 Ne5 42.f4 Nc4 43.Kf3 b2 44.Ke2 Na3 0–1. carocan (1635) – armiri (1720), internet, 2013.

  7.Nfd2 c6 8.a4 Bd6 9.c4 f5 10.Nc3 Nf6 11.Qb3 f4 12.Ba3 fe3 13.fe3 0-0 (13...Ba3 14.Ra3 Ng4 15.bc6 bc6 16.Ne2=) 14.Bd6+= Qd6 15.Qa3 (15.Be2 b6=) 15...Qa3 16.Ra3 Ng4 17.Nd1 Nd7 18.Be2 Rf7 19.h3 Nh6 (19...Ngf6 20.cd5 cd5 21.a5=) 20.g4 g5 21.Rc3 Nb6 22.cd5 Bd5 (22...cd5 23.a5 Nd7 24.Rf1+=) 23.a5 Nc8 24.bc6 bc6 25.Rc5 (25.h4 Rg7+/-) 25...Nd6 26.Nc3 (better 26.a6+/-) 26...Rb8?? (better 26...Nb7 27.Rc4 Bc4 28.Bc4 Na5 29.Bf7 Nf7 30.Nce4 Nb7+/-) 27.Nd5+- cd5 28.Rd5 Rf6 29.Rg5 Kh8 (29...Rg6 30.Re5+-) 30.Rf1 (30.Re5!? Nhf7+-) 30...Rf1 31.Bf1 Rb2 (31...Nhf7 32.Rc5 Rb7 33.Bg2+-) 32.Rd5 (better 32.Re5!? Nhf7 33.Re7 Ra2 34.Ra7 Ra1 35.Ke2 Kg7+-) 32...Nhf7 33.Bg2 Ra2 (33...Kg7 34.Rh5 h6 35.Rc5+-) 34.Ne4 Nc4 35.Rd7 Ne3 36.Rf7 Ng2 37.Kd1 Ne3 38.Kc1 Kg8 (38...Rc2 39.Kb1 Rh2 40.Ra7 Rh1 41.Kb2 Rh3 42.Nf6+-) 39.Ra7 Nc4 (39...h6 40.a6+-) 40.Nf6 Kf8 41.Nh7 Ke8 42.Nf6 Kd8 43.a6 Rh2 (43...Kc8 44.Nd5 Kd8 45.g5+-) 44.Rh7 Ra2 (44...Rh1 45.Kc2 Na3 46.Kd2+-) 45.a7 1-0. Osmak,Iulija (2425) - Rios,Al (2245), Titled Tuesday, 2021.

  7.Nfd2 Bg4 8.Qc1 a6 9.c4 dc4 10.Qc4 Be6 11.Qa4 f5 12.Nc4 Qd8 13.Ne5 Bd6 14.Nc3 Nf6 15.ba6+=.

  5.Nf3 Nd7

  6.a4 Bc5 7.d4 Bb4 8.Bc3 Qe7 (8...Bd6 9.de5 fe5 10.Nbd2=+) 9.Be2 ed4 (better 9...e4 10.Nfd2 f5=) 10.Nd4+– Bc3 11.Nc3 0-0-0? (better 11...Bf7+–) 12.a5+– (12.Ne6?! Qe6 13.Qd5 Qe5 14.Qe5 fe5+–) 12...Qb4 (12...Qd6 13.b6! a6 14.bc7 Re8 15.Ne6 Re6 16.Nd5 Ne7+–) 13.Qd2 (13.Ne6?! Qc3 14.Kf1 Re8+–) 13...Qb2 (13...Bf7 14.a6 Ne7 15.ab7 Kb7+–) 14.0-0 (14.Ne6?! Qa1 15.Nd1 Ne7+=) 14...Ne5 (14...Nc5+–) 15.Ne6 Rf8 16.Nd5 Re8 17.a6 Re6 18.ab7 Kb8 19.Qa5 Qc2 (19...Nf3 20.Bf3 Kb7 21.Qc7 Ka8 22.Ra7) 20.Qa7 1–0. Ddgs – Draess, internet, 2019.

  6.Nc3 Ne7 7.Be2 Bf7 8.0-0 Nb6 9.h3 Ng6 10.d3 Be7 11.h4 h6 12.h5 Nf8 13.a4 Bh5 14.a5 Nbd7 15.Nh4 Be2 16.Qe2 g6 17.Nd5 Bd6 18.c4 c6 19.Nc3 Qe7 20.a6 ba6 21.bc6 Nb6 22.Ra6 Ne6 23.Ng6 Qg7 24.Nh8 1–0. ventil (1650) – kuba6677, internet, 2014.

  6.d3 a6 7.d4 e4 8.Nfd2+=.

  6.d3 Bc5 7.Nbd2 (7.d4 Bb4 8.c3 Bd6=) 7...Ne7 (7...Nb6 8.a4=) 8.d4= Bd6 9.de5 Ne5 10.Ne5 (10.Be2 Qd7=) 10...Be5 (10...fe5 11.Nf3 Ng6 12.Bd3+=) 11.Be5= fe5 12.Qh5 Ng6 13.c4 c6 (13...0-0 14.Bd3 e4 15.cd5=) 14.Bd3 (better is 14.Rc1=) 14...0-0 (better is 14...e4!? 15.cd5 cd5+=) 15.Bg6+/– hg6 16.Qe5 Re8 (16...Qf6 17.Qf6 gf6 18.Rc1+=) 17.Qc3 (17.bc6 bc6 18.c5 Qf6+/–) 17...cb5 (17...d4 18.Qb3+=) 18.cb5+/– Rc8 Black begins to deal mighty blows (18...Qg5 19.g3+/–) 19.Qb4 (19.Qa3 Qb6+/–) 19...d4 20.e4 (20.0-0 de3 21.fe3 Rc2+/–) 20...Qg5 21.0-0 (21.Qd4 Qg2 22.Rf1 Bc4 23.Nc4 Re4 24.Ne3 Qf1 (24...Rd4?? 25.Ng2 Rc2 26.Ne3+–) 25.Kf1 Rd4–+) 21...Bh3 (21...Qc5 22.a3+/–) 22.Qb3 Be6 23.Nf3 (23.Qd3 Qf6+/–) 23...Bb3 24.Ng5 Ba4 25.Rfb1 (25.b6 ab6 26.f4 d3=) 25...d3 26.Rb4?? (26.b6 Bc2 27.Rb2+=) 26...d2–+ Threatening mate: Rc1 27.Nf3?? (27.Rbb1 Red8 28.f4–+) 27...Rc1 28.Rc1 dc1Q 0–1. Dopper,Johan – Krijger,Martin, 1992.

  6.Be2 Bb4 7.0-0 Ne7 8.a4 0-0 9.d3 Nf5 10.Nbd2 c6 11.c3 Be7 12.h3 Qa5 13.e4 Nd6 14.ed5 cd5 15.Nb3 Qb6 16.c4 dc4 17.dc4 Rac8 18.a5 Qc7 19.Ba3 Rfe8 20.c5 Ne4 21.b6 ab6 22.cb6 Qc6 23.Be7 Nc3 24.Qd2 Bb3 25.Bb4 Ne2 26.Qe2 Bc4 27.Qd2 Bf1 28.Rf1 Nb8 29.Nh4 Red8 30.Qe3 Qc4 31.Be7 Rd7 32.Ba3 Rd3 33.Qe1 Qh4 34.Bc1 Rc2 35.Be3 Qc4 36.Qb1 f5 37.g3 1–0. elsh1403 (1610) – panainte (2010), internet, 2014.

  6.Be2 Nb6 7.0-0 Na4 8.Ba3 Ba3 9.Na3 Qd6 10.Qc1 Bg4 11.c3 Ne7 12.Nc2 0-0-0 13.Rb1 h5 14.Qd1 g5 15.Nce1 Bf5 16.Ra1 Nc5 17.Kh1 Ne4 18.Qc1 h4 19.Nd3 g4 20.Ng1 g3 21.h3?? gf2 22.Rf2 Ng3 23.Kh2 Ne2 24.Ne2 Bd3 25.a4 Rh5 26.Qd1 Rf5 27.Rf5 Nf5 28.Kg1 Rg8 29.Nc1 Be4 30.Qf1 Rg2 31.Qg2 Bg2 32.Kg2 e4 33.Ne2 c6 34.bc6 bc6 35.Nf4 c5 36.Rb1 d4 37.cd4 cd4 38.Rb5 de3 39.Rd5 Qf4 (39...Qf4 40.Rc5 Kd7 41.Rf5 Qf5 42.de3 Qf3 43.Kh2 Qg3 44.Kh1 Qh3 45.Kg1 Qf3 46.a5 h3 47.Kh2 Qg2#) 0–1. Old Sisyphus – kofti, ChessWorld.net, 2005.

  6.Be2 Bc5 7.0-0 e4 8.Nd4 Bd4 9.Bd4 b6 10.Bg4 Qe7 11.Be6 Qe6 12.f4 Ne7 13.Nc3 h5 14.Ne2 Nf5 15.Bb2 0-0-0 16.a4 Nc5 17.a5 Kb7 18.ab6 ab6 19.Nd4 Nd4 20.Bd4 Qd6 21.Qe2 Ne6 22.Bb2 Ra8 23.c4 f5 24.Ra8+/– Ra8 25.Qh5 Rf8 26.Ra1 d4 27.Ba3 Nc5 28.Qg5 de3 29.de3 Qd3? 30.Bc5+– bc5 31.Qg6 Qe3?? 32.Kh1 Qd4 33.Qc6 Kb8 34.Ra8 1–0. elsh1403 – bodziooo, internet, 2011.

  6.Be2 Nc5 7.0-0 Na4 8.Bc3 Nc3 9.Nc3 Bb4 10.a3 Ba5 11.Na2 Ne7 12.Nb4 Qd6 13.c3 g5 14.Qa4 Bb6 15.d3 Ng6 16.Qd1 g4 17.Nd2 h5 18.e4 d4 19.cd4 Bd4 20.Rb1 Qd7 21.a4 Nf4 22.Nc4 Ne2 23.Qe2 0-0-0 24.Kh1 Kb8 25.Na5 Rh7 26.Nc4 h4 27.Na5 h3 28.g3 f5 29.f3 gf3 30.Rf3 Bb6 31.Nc4 Bc4 32.dc4 fe4 33.Qe4 Bd4 34.Nd5 Qg7 35.Rf6 Rh6 36.Rh6 Qh6 37.Rf1 1–0. joaquimbage – celeste09, internet, 2013.

  6.Be2 e4 7.Nd4 Nc5 8.Ne6 Ne6 9.c4 Ne7 10.0-0 c6 11.a4 Nf5? 12.d3 Bc5 13.d4 Bd6 14.c5 Bc7 15.Nc3 0-0 16.Bg4+/– g6 17.Bf5 gf5 18.Qh5 Ng7 19.Qh6 Ne6 20.f3 f4? 21.fe4+– fe3 22.Qe3 Qe8? 23.ed5 Qh5 24.Qe6 Kh8 25.d6 Rae8 26.Qf5 Qf7 27.dc7 Qc7 28.Kh1 Qg7 29.Ne4 Rg8 30.Ng3 Ref8 31.d5 Qh6 32.Bf6 (32.Bf6 Qf6 33.Qf6 Rf6 34.Rf6 cd5 35.Rf7+–) 1–0. vhilts (2325) – imreallylousy (2230), net–chess.com, 2010.

  6.Be2 Ne7 7.0-0 Ng6 8.d3 c6 9.a4 cb5 10.ab5 Bd6 11.c4 dc4 12.dc4 Bc5 13.Nbd2 Bg4 14.Ne4 Bf3 15.Bf3 Qb6 16.Nc5 Nc5 17.Bd5 Rd8 18.Qf3 Rd7 19.Ba3 Ne7 20.Bc5 Qc5 21.Bb7 f5 22.Rfc1 e4 23.Qh5 g6 24.Qh6 Rb7 25.Qg7 Rg8 26.Qh7 Qe5 27.Qh3 g5 28.Ra6 Rh8 29.Rh6 Ng6 30.Rh8 Nh8 31.Qh5 Kf8 32.Qg5 Rg7 33.Qd8 Qe8 34.Qd6 Re7 35.Rd1 Nf7 36.Qf6 Rd7 37.Rd7 Qd7 38.h3 Qd1 39.Kh2 Qd6 40.Qd6 Nd6 41.h4 Nc4 42.Kh3 Nd6 43.g4 fg4 44.Kg4 Nb5 45.f3 ef3 46.Kf3 Nc3 47.e4 a5 48.Ke3 a4 49.Kd3 Nb5 50.Kc2 Nd6 51.e5 Nc4 52.e6 Ke7 53.h5 1–0. avinoam – bodziooo, internet, 2013.

  6.Be2 h5 7.Nh4 (7.0-0 g5=) 7...Bf7 8.a4 (8.f4 Qe7=) 8...Ne7 (8...g5 9.Nf3=) 9.0-0 g6 (9...g5 10.Nf3=) 10.Nf3 (10.f4 g5 11.fg5 fg5+=) 10...Nf5 (10...g5 11.d4 g4 12.Nfd2+=) 11.d3 (11.d4 e4 12.Nfd2 Bb4+=) 11...h4 (11...Qe7 12.a5=) 12.h3 a6 (12...Qe7 13.a5=) 13.Nbd2 ab5 (13...ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Nd6+=). Sie – Cpu, AI Factory's Chess, 2016.

  6.Nh4 Bf7 7.a4 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0-0 0-0 10.f4 ef4 11.ef4 f5 12.d3 g6 13.Nd2 c6 14.c4 cb5 15.ab5 dc4 16.Nc4 Bc5 17.Kh1 Nb6 18.Ne5 Bd5 19.Rc1 Be3 20.Rc3 Nec8 21.d4 Bd4 22.Rd3 Bb2 23.Qc2 Be5 24.fe5 Qh4 25.Rd5 Nd5 26.Bc4 Nce7 27.Rd1 Rad8 28.e6 Ne3 29.Rd8 Qe1 30.Bf1 Qf1 0–1. captainevans – bbg76, internet, 2013.

  6.a4 Bd6

  7.c4 dc4 8.Na3+=.

  7.c4 c6 8.Ba3 Qe7 9.cd5 cd5 10.Bb2 (10.Bd6 Qd6 11.a5 d4=) 10...Rc8 11.Be2 Nh6 12.0-0 0-0 13.d3 b6 14.h3 (14.a5 ba5 15.Ra5 Rc7+=) 14...Rc7 15.Nbd2 Rfc8 16.d4 e4 17.Ne1 Bb4 (17...f5 18.f4–/+) 18.f3 (18.Rc1 Rc1 19.Bc1 Bd6=) 18...f5 (18...Nf5 19.Kf2–/+) 19.fe4 (19.Rf2!?+=) 19...fe4–+ 20.Rf2 Qg5 21.g4 (21.Rc1 Rc1 22.Bc1 Bh3–+) 21...Qh4 (21...Qe3 22.Nf1 Qg5 23.Ng2–+) 22.Ndf3? (better is 22.Nf1 Bd6 23.a5–+) 22...ef3 (22...ef3 23.Rf3 Bd6–+) 0–1. GuestNSQH – GuestHHGK, freechess.org, 2017.

  7.d3 Ne7 8.c4 0-0 9.Be2 a6 10.Nc3 dc4 11.dc4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Qe8 14.0-0 Nb6 15.Rc1 (15.Nd2!?=) 15...Nc4–/+ 16.Bc4 Bc4 17.Nd2 (17.Qa4!? Qf7 18.Ne4–/+) 17...Bb5–+ 18.Nb5 Qb5 19.Qa2 Qd5 20.Qd5 Nd5 21.Ne4 Bb4 22.g3 Ra8 23.Kg2 (23.Nc5 Bc5 24.Rc5 c6–+) 23...Ra2 24.Bc3 (24.Rb1 Ne3! 25.fe3 Ba3–+) 24...Ba3 (24...Nc3?! 25.Nc3 Ra5 26.Ne4–+) 25.Rd1 (25.Rb1 f5 26.Ng5–+) 25...Ne3 (25...Ne3 26.Kf3 Nd1–+) 0–1. Thomsen,Jesper – Malak,Jean_Michel (1900), DEN–FRA, 2012.

  7.Be2 c5+=.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 c6 9.h3 0-0 10.Na3 c5 11.c4 e4 12.Nh2 Qc7 13.f4 d4 14.Bg4 f5 15.Bh5 Nf6 16.Rf2 Rad8 17.Qf1 Nh5 0–1. chybol3 – hermesooo2, internet, 2013.

  6.Nc3 Bd6

  7.d4 e4 8.Nd2 Ne7 9.f3 ef3 10.Qf3 h5 (10...f5 11.Ne2=+) 11.Be2 (11.e4 Nb6=) 11...Bg4 12.Qf2 Qb8 (12...f5!?=) 13.e4+=.

  7.d4 e4 8.Nd2 Nh6 9.Qh5 Bf7 10.Qh4 0-0 11.Be2 f5 (11...Nf5 12.Qh3 Be6 13.Bg4=) 12.Qd8=+.

  6.d3 Bd6

  7.Nbd2 Ne7 8.c4 0-0 9.cd5 Nd5 =+. Dopper.

  7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.Nbd2 c6 (9...a6 10.a4+=) 10.a4 ½–½. Cortes Lloveras, Enrique (1890) – Gomez–Pardo Criado, Juan Anto (1840), 3rd Obert Jake Club, 2012.

  7.Be2 Ne7 8.c4 dc4 (8...a6 9.Nc3+=) 9.dc4 Nc5 (9...0-0 10.0-0+=) 10.Nbd2 (10.0-0 0-0+=) 10...0-0 11.0-0 c6 (11...Qe8 12.Qc2+=) 12.a4 Qc7 (12...a6 13.Qc2+=) 13.Qc2 Bf5 (13...Rfd8 14.Rfd1+=) 14.e4 Be6 15.Nb3 (15.Rfd1 Ng6+=) 15...Ng6 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.Bc3+=) 16.g3= Rad8 (16...a6 17.ba6 Nb3 18.Qb3 Ra6 19.Bc3=) 17.Rfd1 Nb3 18.Qb3 Bc5 19.Ne1 (19.Ba3 Qe7=) 19...cb5 (19...a5 20.ba6 ba6 21.Nd3=) 20.ab5 Qb6 (20...Rd1 21.Rd1 Rc8 22.Qa4=) 21.Qf3 (21.Nd3 Bd4+=) 21...a6 (21...Rd1!? 22.Rd1 a5+=) 22.Nd3= Bd4 23.Bd4 Rd4 (worse is 23...Qd4 24.ba6 ba6 25.Nf4 Nf4 26.Rd4 Ne2 27.Qe2 Rd4 28.c5+–; 23...ed4?! 24.ba6 ba6 25.c5=) 24.ba6 (24.Rdb1 Qc7= (24...Rc4? 25.ba6 Qc6 26.a7+–; 24...Bc4 25.ba6 Qd6 26.ab7 Bd3 27.Bd3 Rd3 28.b8Q Rb8 29.Rb8 Qb8 30.Qd3+–)) 24...ba6 25.c5 Qc6 26.Rdb1 (26.Nb2 Qc5 (26...Re4 27.Ra6 Qb7 28.Re6+–) 27.Ra6 Bf7=) 26...Bc4 (26...Qe4 27.Qe4 Re4 A) 28.Ra6? Bc4 (28...Re2?! 29.Re6 Rd2 30.Nb4=) 29.Bf3 Bd3 30.Be4 Ba6–+ (30...Be4?! 31.Re1 Bf3 32.Re3–/+); B) 28.Bf1=) 27.Rb6 Exerts pressure on the isolated pawn (better is 27.Nc1 Qe4 28.Bc4 Rc4 29.Qe4 Re4 30.Ra6 Re1 31.Kg2=) 27...Qa8 (better is 27...Qe4!? 28.Qe4 Re4=) 28.Nb2 (28.Nb4 Be2 (28...Re4?? 29.Bc4 Rc4 30.Qb3+–) 29.Qe2 Qe4 30.Qe4 Re4 31.Raa6 Ne7+/–) 28...Be2 29.Qe2 Increasing the pressure on the isolated pawn on a6 29...Re4 (29...Rc8 30.Nc4 (worse is 30.Rba6 Qe4 31.Qe4 Re4=) 30...Re4 31.Ne3+/–) 30.Qa6 Qa6 31.Rba6 (31.Raa6 Rc8+/–) 31...Re2 32.Nd3 (32.Rb6 Rc2+=) 32...Rc2 (32...e4 33.Nb4+=) 33.c6 (33.Rc1 Rc1 34.Nc1 Kf7=) 33...Ne7 (33...Rb8 34.R1a2 Rc4 35.R2a4 Ra4 36.Ra4=) 34.Nb4 Rc4 (34...Rb2 35.R6a4=) 35.Rb6+= Rc8 (35...h5 36.Rb7 Nc6 37.Nc6 Rc6 38.Raa7+=) 36.Raa6 (36.Rb7 Nc6 37.Nc6 R4c6+=) 36...Kf8 (36...Kf7 37.Ra7 Ke6 38.Rbb7=) 37.Kf1 (37.Rb7 Nf5+=) 37...f5 (37...Kf7 38.Ra7 Ke6 39.Rbb7 Nc6 40.Nc6 R4c6 41.Rg7+=) 38.Ke2 (38.Rb7 Nc6 39.Nc6 R4c6+=) 38...e4 39.Ke3?? (better is 39.f3=) 39...Rb4!–+ (39...Rb4 40.Rb4 Nd5 41.Ke2 Nb4–+) 0–1. Cortes Lloveras,Enrique (1890) – Lopez Palomino,N C, 3rd Obert Jake Club, 2012.

  6.d3 Nh6

  7.c4 Nf7 8.Qb3 Nc5 9.Qc2 e4 10.Nd4 ed3 11.Bd3 Ne5 12.Be2 dc4 13.Ne6 Ne6 14.0-0 Qd5 15.a4 Bb4 16.Rd1 Qc5 17.Ba3 0-0 18.Bb4 Qb4 19.Rd4 Rad8 20.Rd8 Rd8 21.Nc3 Nd3 22.Rb1 Qa5 23.Ne4 Ne1 24.Qc1 Nd3 25.Qc3 Qc3 26.Nc3 Kf7 27.Rd1 c6 28.bc6 bc6 29.g3 Nec5 30.Kg2 g6 31.f3 f5 32.e4 fe4 33.Ne4 Ne4 34.fe4 Rd4 35.Kf3 Kf6 36.Bd3 cd3 37.Ke3 Ke5 38.Rd3 Rd3 39.Kd3 c5 40.Kc4 Ke4 41.Kc5 Kf3 42.Kc6 Kg2 43.Kb7 Kh2 44.Ka7 Kg3 45.Kb6 h5 46.a5 h4 47.a6 h3 48.a7 h2 49.a8Q Kf2 50.Qa2 Kg1 51.Qb1 Kg2 52.Qc2 Kg1 53.Qd1 Kg2 54.Qe2 Kg1 55.Qe3 Kg2 56.Qg5 Kf1 57.Qf6 Kg1 58.Qg6 Kh1 59.Qe4 Kg1 60.Qg4 Kh1 61.Qf3 Kg1 62.Qg3 Kh1 63.Qe1 Kg2 64.Qe2 Kg1 65.Qe1 Kg2 66.Kc5 h1Q 67.Qe4 Kg1 68.Qe3 Kh2 69.Qh6 Kg1 70.Qc1 Kg2 71.Qh1 Kh1 ½–½. kannisogoet – romulusss, internet, 2014.

  7.Nbd2 Nf7 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.c4 c6 11.a4 a5 (11...Rc8 12.Qc2+=) 12.cd5 cd5 13.Rc1 Re8 14.Re1 Bf8 15.Nf1 Nb6 16.Ng3 (16.N1d2 Bb4=) 16...Qd7 (16...Qd6 17.d4=) 17.Nd2 (17.d4 Bb4 18.Rf1 e4=) 17...Nc8 (17...Qd6 18.Bg4=) 18.Nb3 b6 19.Qc2 (19.d4 Bb4 20.Bc3 Ncd6=). Mroz,Antoni – Pala,Stanislaw, corr Poland, 1989.

  6.d4

  6.d4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.Nf3).

  6.d4 Bd6 7.de5 fe5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6).

  6.d4 Bd6 7.de5 fe5 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4).

  6.d4 Bd6 7.de5 fe5 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 0-0 10.Be2 c6 11.0-0 Qe7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.d4 Nd7 6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qe7).

  6.Be2 c5

  7.0-0 Bd6 8.c4 d4 (8...Ne7 9.Nc3=) 9.Re1 (worse 9.ed4 cd4 10.d3 Nc5=+) 9...Ne7 10.Bd3 (worse 10.ed4 cd4 11.Qc2 Nc5–/+) 10...Bf7 11.Qc2 (worse 11.ed4 cd4 12.Qc2 Rc8–/+) 11...a6 (11...h6 12.Na3= (worse 12.ed4 cd4 13.Be4 Nc5–/+)) 12.Na3 (12.ba6 ba6 13.Na3 Rb8=) 12...Qa5 (12...Bg6 13.Bg6 (worse 13.ed4 Bd3 14.Qd3 cd4–/+) 13...hg6 14.Rab1= (worse 14.ed4 cd4 15.d3 Bb4=+)) 13.Rac1 (13.Rab1 h6=) 13...h6 14.Bf5 (14.Re2 0-0=) 14...Rd8 15.Be4 Qc7 16.Nh4 0-0 17.Rb1 Rfe8 (17...Be6 18.Bh7 Kh8 19.Nf5=) 18.ba6 (18.h3 Rb8=) 18...ba6 19.Qa4 (19.Qd1 Nb6=+) 19...Nb6 20.Qa6 (20.Qc2 Rb8=+) 20...Ra8=+ 21.Ba8 (21.Qb5 Ra4 22.ed4 cd4=+) 21...Ra8 22.Qb5 g5 23.ed4 (23.Nf3 e4 24.ed4 ef3 25.dc5 A) 25...Bh2 26.Kh1 Qf4 27.Re3 (27.Qb6 Qh4 28.Qd8 Rd8 29.Re4 Bf4 30.Kg1 Qh2 31.Kf1 Qh1; 27.cb6 Qh4 28.Qd7 f5 29.Qc8 Rc8 30.b7 Be5 31.Kg1 Qh2 32.Kf1 Qg2; 27.Re7 Qh4 28.Re8 Re8 29.Qe8 Be8 30.cb6 Bg3 31.Kg1 Qh2 32.Kf1 Qh1) 27...fg2 28.Kg2 Nc4 29.Qc4 Bc4 30.Nc4–+; B) 25...Bc5–/+) 23...cd4 Now all is on c4 (worse 23...gh4 24.de5 fe5 25.Qb3=) 24.c5 Bc5 25.Nf3 Nd7 26.Qd3 (26.Nc4 Qc6 27.Qc6 Nc6=+) 26...Qc6–/+ 27.Rbc1 (27.Nb5 Ra2 28.Bd4 ed4 29.Nfd4 Qc8–/+) 27...Ng6 28.g3 g4 29.Nh4 Nh4 30.gh4 Qf3 31.Qf3 gf3 32.Nc2 0–1. Pierre – Caritansi, internet, 2019.

  7.d3 Qa5+= 8.Bc3 Qb6 (8...Qa4 9.d4 ed4 10.ed4+=) 9.a4 d4 10.ed4 (10.Bd2 0-0-0=) 10...cd4+= 11.Bb2 (11.Bd2 Bc5+=) 11...Rc8 12.0-0 a5 (12...Bb4!?+=) 13.c3= dc3 14.Nc3 Nc5 (14...Bb4 15.Rc1=) 15.Rc1 (better is 15.d4!? Nd7 16.Rc1+=) 15...Rd8 16.d4 (16.Re1 Bb3 17.Qd2 Na4 18.Na4 Ba4=) 16...Nb3 17.Rc2 Nd4 18.Rd2 (18.Nd4 Rd4 19.Rd2 Bb3–/+) 18...Nf3 (18...Bb4 19.Re1 Bb3 20.Qc1–/+) 19.Bf3+= Rd2 20.Qd2 Bb4 21.Rc1 (21.Rd1!?=) 21...Ne7+= 22.Qc2 0-0 23.Ne4 Rc8 24.Qb1 Rc1 25.Qc1 h6 26.Ba3 Qd4 27.Bb4 ab4 (27...Qb4 28.Nc3+=) 28.Nc5+= Bc4 (28...Bd5 29.Bd5 Qd5 30.Qc2+=) 29.Nb7= b3 30.Na5?? (better is 30.Qb1+=) 30...b2–+ 31.Qe1 Qd3 (better is 31...Qc3! 32.Qd1 Bd3–+) 32.Nc4?? (32.Be4 Qe2 33.Qe2 Be2 34.b6+–) 32...b1Q–+ (32...b1Q 33.Bd1 Qbd1 34.h3 Qe1 35.Kh2 Qde4 36.Ne3 Qf4 37.g3 Qff2 38.Ng2 Qg3; 32...Qc4?! 33.Be4–/+) 0–1. Von Herman,Andrea – Scholz,Jutta, Damen BL2–NO, 1992.

  7.d4 cd4 8.ed4 e4+=.

  6.Be2 c6

  7.0-0 cb5 8.Bb5 a6 9.Ba4 Bd6 10.d4 e4 11.Nfd2 b5 12.Bb3 f5 13.a4 Ngf6 14.h3 b4 15.c4 0-0 16.cd5 Nd5 17.Nc4 White plans a5 17...Bc7 18.Nbd2 Qe7 19.Rc1 Bf7 20.a5 Kh8 21.Re1 Rac8 22.Rc2 f4 (better is 22...Be6!?+=) 23.ef4+= Nf4 24.Ne4 Bh5 25.f3 Nh3 26.Kf1 Nf4 27.d5 Qh4 28.Qd4 Ne5 29.Ned6 (29.Nf2 Qg3 30.Re5 Be5 31.Ne5 (31.Qe5?? Qg2 32.Ke1 Rce8–+) 31...Qg2 32.Ke1=) 29...Bd6–/+ 30.Ne5 Qg3 31.Ng4 Rc7 32.Qf2 Qf2 33.Nf2 Rc2 34.Bc2 Be8 35.Ne4 Bb5 36.Kf2 b3 37.Bb3 (worse is 37.Nd6 bc2 38.Kg3 Nd3–/+) 37...Nd3 38.Kg1 Ne1 39.Nd6 Nd3 40.Ba3 Rb8 41.Kh2 (worse is 41.Nb5 Rb5 42.d6 Ne5+= (42...Ra5 43.d7 h5 44.d8Q Kh7 45.Qd3 g6 46.Qd7 Kh6 47.Bc1 g5 48.Bg8 Kg6 49.Qf7 Kh6 50.Qf6)) 41...Ne5 42.Ba2 (42.Nb5? Rb5 43.Bd6 Nf3 44.gf3 Rb3–+) 42...Kg8 43.Bb2 Nd7 44.Bc3 Bd3 45.Kg3 Nc5 46.Kf4 Nb3 47.Ke3 Bf1 48.Bb1 Rd8 49.Bc2 Na5 (49...Rd6?! 50.Bb3 Bg2 51.Bc4=) 50.Ba5 Rd6 51.Bc7 Rf6 (51...Rd5? 52.Bb3+–) 52.d6 Bb5 53.Bd3 Bd7 54.Ba6 h5 55.Bd3 Kf7 56.Kd4 h4 57.Be4 Rh6 Black intends h3 58.Bd5 Ke8 59.Be4 Kf8 60.f4 Ke8 61.f5 h3 62.gh3 Rh3 63.Bb6 Ba4 64.Ke5 Kd7 65.Bd5 Bc6 66.Be6 Ke8 67.Kf4 ½–½. pcmvr (2810) – acidtest, net–chess.com, 2011.

  7.0-0 Bd6=.

  7.a4 Bd6+= 8.0-0 Qc7 (8...Ne7 9.Nc3+=) 9.h3 (9.bc6 bc6 10.Ba3 c5+=) 9...Ne7 10.d4 e4 (10...0-0 11.de5 fe5 12.Ng5+=) 11.Nfd2= 0-0 12.c4 a6 (12...cb5 13.ab5 dc4 14.Ne4 Bh2 15.Kh1=) 13.c5 Bh2 14.Kh1 ab5 15.ab5 Ra1 (15...b6 16.bc6 Nc6 17.Bb5=) 16.Ba1 b6 17.bc6 Nc6 18.Bb5 Ne7 19.Bd7 Bd7 20.cb6 Qb8 21.Qb3 Kh8 (21...f5 22.Nc3 Be6 23.Na4+/–) 22.Nc3 Bc6 (22...Bd6 23.Bb2+/– (23.Nd5 Be6–/+)) 23.Bb2+– Bd6 24.Ba3 Ba3 (24...f5 25.Rb1+–) 25.Qa3 Re8 26.Rb1 Qc8 (26...f5 27.Qa7+–) 27.Nb3 Qe6 (27...Qf5 28.Na5 Qd7 29.b7+–) 28.b7! Rb8 (28...Bb7 29.Nc5 Theme: Double Attack) 29.Nc5 Qd6 30.Qa7 Qc7 31.Qb6 (31.Rb6 Bb7 32.Nb5 Qc8+–) 31...Qd6 (31...Qb6 32.Rb6 h6+–) 32.Nb5 (32.Nb5 Qd8 33.Qd8 Rd8 34.Nd6+–) 1–0. Nebe,Lutz (1900) – Pljusnin,Victor (1900), IECG, 1999.

  6.Be2 Bd6

  7.0-0 Qe7=.

  7.0-0 Nh6 8.d3 (8.Ba3 Ba3 9.Na3 Qe7=) 8...0-0 9.Nbd2 Nf7 10.c4 c6 11.a4 Qe7 12.Rc1 Rfc8 13.Nb3 (13.a5 cb5 14.cb5 Rc1 15.Qc1 Rd8=) 13...Bb4 (13...cb5 14.cb5 a6 15.Rc8 Rc8 16.ba6 ba6 17.d4+=) 14.Nbd2 a6 (14...cb5 15.ab5 a6 16.cd5 Rc1 17.Qc1 Bd5 18.e4=) 15.Ra1 (15.ba6 Ra6 16.d4 dc4 17.Bc4 Bc4 18.Nc4 e4+=) 15...a5 (15...ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 cb5 18.cb5+=) 16.Rc1 (16.cd5 Bd5 17.e4 Be6=) 16...Nb6 (16...cb5 17.cb5 Nb6 18.Qb3+=) 17.cd5 cd5 18.Nb1 Qd6 19.Nc3 (19.d4 Rc1 20.Bc1 Bf5+=) 19...Rc7 (19...Bc3!? 20.Bc3 Qa3–/+) 20.Na2+= Rac8 21.h3 (21.Rc7 Rc7 22.d4 e4+=) 21...d4–/+ 22.Rc7 Rc7 23.Nc1 de3 24.fe3 Nd5 25.Kf2 Qc5 (25...Qb6 26.d4–/+) 26.d4–/+ Qc2 27.Ba1 Nd6 (27...e4 28.Nh4–+) 28.de5+= Ne4 29.Kg1 Ne3?? (better is 29...Qd1 30.Rd1 Ne3 31.Rd8 Kf7+=) 30.Qd8+/– Kf7?? (better is 30...Bf8 31.Nd4 Nf1 32.Nc2 Rc2 33.Bf1 Rc1+/–) 31.Nd4 (better is 31.ef6 Kg6 32.Qe8 Kh6 A) worse is 33.Qe6 g6 34.Be5 Nd5 35.Qd5 Qc5 36.Qc5 Bc5 (36...Nc5?? 37.Bc7 g5 38.f7+–) 37.Kh2 Bd6+–; B) 33.Nd4+–) 31...Rd7?? (31...Qc1 32.Ne6 Ke6 33.Qg8 Kd7 34.Qg7 Be7 35.Bg4 f5 36.e6 Kc8 37.Qg8 Bd8–+) 32.Qd7! (32.Nc2?! Rd8 33.Ne3 Bc5+–) 32...Bd7 33.Nc2 Nf1? (better is 33...Nc2 34.Bd3 Bc5 35.Kh2 Nd2+/–) 34.Bf1 (34.Nb4 ab4 35.Kf1 f5+–) 34...Bc5 35.Bd4 (better is 35.Kh2!? Be6+–) 35...fe5 36.Bc5 Nc5 37.Nd3 Na4 38.Ne5 Ke7 39.Nd7 Kd7 40.Na3 (40.Bd3 Nc3+–) 40...Nc5 41.Nc4 Ke6? (better is 41...a4+–) 42.Na5 Ke5 (42...g5 43.Bc4 Ke5 44.g3+–) 43.Nc4 (43.g3 Ke6+–) 43...Kd4 44.Nd6 g6 (44...Ke5 45.Nf7 Kd4 46.g3+–) 45.Nf7 (45.g3 Kd5 46.Nb7 Nb7 47.Bg2 Kc5 48.Bb7 Kb5+–) 45...h6 (45...Ne4 46.g4+–) 46.Nh6 b6 47.Ng4 g5 48.Nf6 Kc3 (48...Ke5 49.Ne8+–) 49.Nh7 (better is 49.Nd5 Kd4 50.Nb6 Ne4+–) 49...Ne6 50.Nf6 (better is 50.g3+–) 50...Kd4?? (50...Nc5 51.Nd5 Kd4 52.Nb6 Ne4+–) 51.Nd7+– (51.Nd7 Nc7 52.Nb6 Nb5 53.Bb5+–) 1–0. Ploss,H (1880) – Eiler,Bruno (1710), AUT–chT, 1996.

  7.d3 c5 8.0-0 Ne7 9.c4 d4 10.e4 0-0 11.Nbd2 g6 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Bc1+=) 12.Nb3 Kg7 13.Bc1 h6 14.Ne1 f5 15.f3 (15.Qd2 f4=) 15...f4 16.g4 (16.Bd2 a6+=) 16...h5 17.h3 (17.gh5 gh5 18.Kh1 Rg8+=) 17...Rh8 18.Ng2 (18.Kh2 Nc8 19.Ng2 Qg5–+) 18...hg4–+ 19.hg4 Rh3 20.Kf2 Qh8 21.Rg1 Rh2 22.Ke1 Qh3 23.Bf1? (23.Kf1–+) 23...Qg3 24.Ke2 Bg4! 25.Nd2 (25.fg4 f3 Deflection (25...f3 Passed pawn)) 25...Bh3 26.Qe1 Bg2 (26...Bg2 27.Qg3 Bf1 (27...fg3?! 28.Bg2 Nf6 29.Nf1–/+) 28.Ke1 fg3 29.Nf1 Rah8–+) 0–1. Stecyk,Jozef – Nurkiewicz,Maciej, Zlota Wieza Pultusk Poland, 2008.

  7.d3 c5 8.Nbd2 Ne7 9.0-0 g5 10.c4 d4 11.Ne4 Qb6 12.Nfd2 Bc7 13.a4 a5 14.Ba3 Qa7 15.Bg4 Nf5 (15...Bg4 16.Qg4 h6 17.Qh5 Kd8 18.Rae1+/–) 16.Bf5 (16.Nb3!? b6 17.Qf3+–) 16...Bf5+/– 17.Nf6! Kd8 (17...Nf6 18.Qf3 Decoy) 18.Nd7 Kd7 19.Qf3 Bd3 20.ed4 Bf1 (20...e4 21.Qf5 Kd8 22.Qf6 Kd7 23.Qg7 Ke6 24.Qc7+–) 21.Qf5 Kd8 22.Qf6 (22.Rf1?! Qb6 23.Qg5 Kc8 24.Qf5 Kd8 25.de5 Qg6+–) 22...Kd7 23.Qg7 (23.Qg7 Kc8 24.Qh8 (24.Rf1?! Rd8+–; 24.Kf1?! Rd8+/–) 24...Bd8 25.Bc5+–; worse is 23.Rf1 Rhe8+–; 23.Kf1 Rhe8 24.Qf7 Re7 25.Qd5 Ke8 26.Bc5 Bb6 27.Be7 Ke7 28.Qe5 Kf7+–) 1–0. Chashchev,Sergey (2290) – Karmov,Mazhmudin (2235), Abkhasian Open, Sukhumi GEO, 2008.

  7.d3 c6 8.a4+=.

  7.d3 Nh6 8.c4 dc4 9.dc4 Qe7 10.a4 (10.0-0 0-0-0+=) 10...0-0 (10...0-0-0 11.Nbd2+=) 11.Nc3 (11.0-0 Rad8+=) 11...Rad8 12.0-0 Nc5 13.a5 Qf7 14.Nd2 e4 (14...Nf5 15.Qc2+=) 15.Qc2 (15.Bh5 g6 16.Be2 Be5=) 15...f5 16.Na4 Nd3 17.Bd4 (17.c5 Nb2 18.Qb2 Be7=) 17...c5 18.bc6 bc6 (18...Nb4 19.Qc3 Nc6 20.c5+=) 19.c5 Bb8 (19...Bc7 20.Nb2 Nf4 21.Bc4+=) 20.Bd3= ed3 21.Qd3 Qh5 (21...Qc7!? 22.Nf3 Ng4=) 22.f4 Ng4 Threatening mate: Qxh2 23.h3 Nf6 24.Nc3 Nd5 25.Rab1 g5 (25...Rf7!?+=) 26.Nd5+/– Bd5 (26...Rd5 27.Qa6 Bf4 28.Qc6+/–) 27.Rb7+– Threatening mate: Rg7 27...Rf7 28.Qb1 (28.Rf7 Bf7 29.Qf5 Bf4 30.Qf6 Rd4 31.Qd4+– (31.ed4?! Bd2 32.Qc6 g4+=)) 28...Bc7+/– 29.Rc7 Rc7 30.Qf5 The passed pawn on e3 quickly leads to threats 30...Rf7 (30...Qg6 31.Qe5 Qg7 32.Qg7 Rg7 33.Bg7 Kg7+–) 31.Qe5+– The mate threat is Qh8 31...Kf8 32.Rb1 (32.e4 Ba2+–) 32...Qg6 (32...Rfd7 33.fg5 Kg8 34.Rf1 Qf3 35.Rf3 Bf3 36.Qh8 Kf7 37.Qg7 Ke8 38.Qg8 Ke7 39.Bf6) 33.e4 Ba2 34.f5 Qg8 (34...Qg7 35.Qg7 Rg7 36.Bg7 Kg7 37.Rb7 Kf6 38.Nf3+–) 35.Rb8 (better is 35.Qd6! Rd6 36.Rb8 Ke7 37.cd6 (37.Rg8? Rd4 38.Nf3 Re4–+) 37...Kd6 38.Rg8 Rf5 39.Rd8 Ke7 40.ef5 Kd8 41.Ba7+–) 35...Rfd7 36.Rd8 Rd8 37.Qf6 Ke8 38.Qc6 Rd7 (38...Kf8+–) 39.Bf6 (39.Bf6 g4 40.Bh4+–) 1–0. Danielian,Elina (2320) – Khurtsilava,Inga (2250), Wch U20 Girls, 1995.

  7.d3 Nh6 8.Nbd2 c6 9.bc6 bc6 10.c4 0-0 11.0-0 g5 (11...Rb8 12.Qc2=+) 12.Qc1 (12.Nb3 a5=) 12...g4 13.Ne1 (13.Nh4 Rb8=) 13...Qe7 (13...Rb8 14.Nb3=+) 14.Nc2 f5 (14...Rab8 15.d4=+) 15.d4 f4 16.de5 (16.c5 Bc7 17.Nb4 fe3 18.Nc6 Qg5=) 16...Ne5=+ 17.ef4 (17.Nd4 f3 18.gf3 gf3 19.N4f3 Bg4 20.Be5 Be5=+) 17...Rf4 (17...Ng6!? 18.Re1 Nf4=+) 18.cd5 Bd5 (18...cd5 19.g3 Ra4 20.Nd4=) 19.Ne3 (19.g3 Ra4 20.Ne3 Ba3+= (20...Ba2?? 21.Qc2+–)) 19...Raf8 (19...Nf5!? 20.Nd5 cd5=) 20.Ndc4+= Nc4 21.Nd5?? (better 21.Bc4 Bc4 22.Nc4=) 21...Qe2–+ (21...cd5?! 22.Bc4 dc4 23.g3–+) 22.Nf4 Bf4 (22...Rf4?! 23.g3 Rf5 24.Qh6=+) 23.Qc3 Be5 (23...Be5 24.Qb3 Rb8–+ (24...Qb2?! 25.Qc4 Rf7 26.Rab1–/+; 24...Bb2?! 25.Rae1 Qd2 26.Qc4 Qd5 27.Re4–/+); 23...Qb2?! 24.Qc4 Kh8 25.Qc6=+) 0–1. Musil,Miroslav (1915) – Tuma,Jakub (2200), CZE–ChT2B, 2009.

  7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 b6 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb4 12.Nd5 Nd5 13.a3 Bd2 14.Qd2 0-0 15.Bc4 Nb8 16.0-0 a6 17.a4 ab5 18.ab5 Ra1 19.Ra1 Kh8 20.Bd5 Qd5 21.Qb4 Nd7 22.Ra7 Rc8 23.h3 h6 24.Ra1 Qd6 25.Qd6 cd6 26.Ra7 Nf8 27.Ba3 d5 28.Rb7 Kg8 29.Bf8 Kf8 30.Rb6 Rc7 31.Kh2 Rd7 32.Kg3 Ke7 33.f3 ef3 34.gf3 Rd6 35.Rb7 Rd7 36.Rb8 g6 37.b6 Kd6 38.e4 de4 39.fe4 h5 40.Kf4 Kc6 41.Ke3 Re7 42.d5 Kc5 43.b7 Kb6 44.Rg8 Kb7 45.Rg6 f5 46.Re6 Re6 47.de6 fe4 48.Ke4 Kc7 49.Kf5 1–0. olawoj – gerson54, internet, 2013.

  7.d4 Ne7 8.de5 Ne5 9.Nd4 Bf7 (9...Qd7 10.Ne6 Qe6 11.0-0=) 10.0-0 0-0 11.f4 (11.Nd2 Re8=) 11...Nd7 12.Bg4 Nc5 13.Nd2 (13.Nc3 a6=) 13...Re8 (13...a6 14.a4+=) 14.a4 Nc8 Black gets strong initiative 15.Qe2 (15.Nf5 Be6 16.Nd6 Bg4 17.Nb7 Bd1 (worse is 17...Nb7 18.Qg4 a6 19.c4+/–) 18.Nd8 Bc2=) 15...Nb6+= 16.a5 Nba4 17.Ba3 (17.a6 Qb8 (worse is 17...Nb2 18.ab7 Nb7 19.Nc6+–) 18.Ba3 ba6 19.ba6 Nc3+=) 17...Nc3 18.Qe1 a6 19.ba6 Ra6 (19...ba6?? 20.Nc6 Bh5 21.Nd8 Bg4 22.Nc6 Ne2 23.Kh1 Re3 24.Qh4+–; 19...Na6?! 20.Rf3+=) 20.Nc4 (20.Nf5 Bf8+=) 20...dc4–/+ 21.Qc3 Ne4 22.Qb2 (22.Qe1 c5 23.Nf5 Ra5–/+) 22...Ra5 23.Bd6 Ra1 24.Ra1 Nd6 (24...cd6?! 25.Qb7 Nc5 26.Qc6=) 25.Ra3 (25.Qc3 Qe7–/+) 25...c5–+ 26.Ne2 b5 27.Qc1 Ne4 (27...Qe7 28.Bf3–+) 28.Ra7 Qb6 (28...Re7 29.Re7 Qe7 30.Bf3–+) 29.Qa1–/+ b4 Black prepares c3 30.Bd7 (30.Qa4 b3 31.Rf7 Kf7 32.Qc4 Kf8 33.cb3 Qa5–+) 30...Rd8 31.g3 (31.Ra8 Bd5 32.Ra6–+) 31...Qd6 32.Bg4 Qd2 Black intends c3 33.Qc1 c3 34.Ra1 (34.Bf3–+) 34...Bc4 35.Bf3 (35.Kf1 f5! 36.Bf3 Qc1 37.Rc1 Nd2 38.Kf2 Nf3 39.Kf3 Rd2 40.Nc3 bc3–+) 35...f5 (35...Be2?! 36.Be4 c4 37.Bf5–+) 36.Kf1 Qc1 37.Rc1 Nd2 38.Kf2 Nf3 39.Kf3 Rd2 40.Ng1 (40.Nc3 bc3 41.e4 fe4 42.Ke4 Re2 43.Kf3 Rh2–+) 40...Bd5 41.e4 Be4 42.Ke3 Bc2 43.Nf3 Rd3 44.Ke2 b3 45.Ra1 Rd8 46.Ne1 Re8 47.Kf1 Be4 (47...Be4 48.Rd1 b2–+) 0–1. marekt – john_o_d2000, GameColony.com, 2002.

  7.h3 Ne7 8.a4 0-0 9.0-0 h6 10.d3 g5 11.Nh2 f5 12.f4 ef4 13.ef4 Bf4 14.Rf4 gf4 15.Nd2 Nf6 16.Qf1 Qd6 17.Ba3 Qb6 18.Kh1 Rf7 19.Qf4 Kh7 20.d4 Ng6 0–1. elev – auskelis, internet, 2013.

  7.0-0 Ne7

  8.Ba3 Ba3 9.Na3 Nb6=.

  8.c4 c6 9.a4 Qc7 10.Ba3 dc4–/+ 11.Qc2 cb5 12.Bd6 Qd6 13.ab5 Nb6 14.Na3 0-0 15.Nc4= Nc4 16.Bc4 Rfc8 17.Be6 Qe6 18.Qb2 a6 19.ba6 ba6 20.Qa2 Qa2=+ 21.Ra2 Rc7 22.Rfa1 Rca7 23.d4 ed4 24.Nd4 f5 25.Ra5+= g6 26.g3 Kf7 27.Nb5 Rd7 28.Ra6+/– Ra6 29.Ra6 Nd5 30.Kg2 h6 31.Nd6 Kg7 32.Nc4 Nf6 33.h4 g5? 34.hg5 hg5 35.Ra5 Rd5+/– 36.Ra7 Kg6 37.f4 Ne4 38.Ne5 Kf6 39.Ra6 Nd6?? 40.Nc4+– gf4 41.Rd6 Rd6 42.Nd6 fg3 43.Kg3 Ke5 44.Nc4 Ke4 45.Kf2 f4 46.Nd2 Ke5 47.e4 Kd4 48.Kf3 Ke5 49.Nc4 (49.Nc4 Kf6 50.Kf4+–) 1–0. hal1958 – Wee_Doogie, playchess.de, 2002.

  8.d3 0-0 9.Nbd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 b6 13.c4 dc4 14.dc4 Nc5 15.Rd1 Qa8 16.Qb1 Na4 17.Ba1 Nc5 18.Nf1 e4 19.N3d2 Be5 20.Ng3 Ba1 21.Qa1 f5 22.Qe5 Qc8 23.Nb1 g5 24.Nc3?? Ng6–+ 25.Qd4? Qb7 26.f3?? f4 27.Nge4 fe3?? 28.Qe3 Ne4 29.Ne4 Re8?? 30.Qg5 Rf8 31.Rd8 c6 32.bc6 Qc6 33.Rf8 Kf8 34.Qf6 Kg8 35.Ng5 Nf8 36.Qh6 Qc5+/– 37.Kh1?? Qf2–/+ 38.h3 Qe2 39.Ne6 Qe6 40.Qd2 Nd7 41.Qg5 Kf7 42.Qh5 Qg6 43.Qd5 Ke7 44.Qd1 Qg3 45.Qe2 Kd6 46.Qd3= Kc7 47.Qh7 1–0. elsh1403 – szachowymaniak (1625), internet, 2011.

  8.d3 0-0 9.Nbd2 c5 10.c4 d4 (10...Qc7 11.cd5 Nd5 12.Nc4+=) 11.Ne4= Bc7 (11...Qc7 12.Nfd2=) 12.a4 (12.Nfd2 a6 13.Nb3 b6 14.ba6 Ra6=) 12...h6 (12...Nf5 13.Bc1=) 13.Ba3 b6 14.a5 (14.ed4 ed4 15.a5 Re8=) 14...f5 15.ab6 (15.Ned2 ba5 16.ed4 cd4=) 15...ab6 16.Ng3 (16.Ned2 de3 17.fe3 Nf6=) 16...e4 (16...de3 17.fe3 e4 18.de4 Bg3 19.hg3 fe4 20.Nd2–/+) 17.de4+= Bg3 18.hg3 fe4 19.Nd2 (19.Nd4 cd4 20.Qd4 Rc8=) 19...Nf6 (19...de3 20.fe3 Nf5 21.Ne4 Ne3 22.Rf8 Nf8 23.Qd8 Rd8 24.Rc1–/+) 20.ed4+= cd4 (20...Qd4 21.Nb3 Qe5 22.Qc1+=) 21.Bb4 (21.Re1 Qd7+=) 21...Ra1 (21...Re8 22.Re1+=) 22.Qa1 Re8 23.Rc1 White prepares the advance c5 (23.Re1 Ng6+=) 23...Nf5 Black plans e3 (23...e3 24.fe3 de3–/+) 24.c5 (better is 24.g4!? Nh4 25.g5 hg5 26.Re1–/+) 24...e3–/+ 25.fe3 de3 (25...Nd5 26.Ba3 Ng3 27.Bf3 de3 28.Nf1 Nf1 29.Rf1–/+) 26.Nf3 (26.Nf1 Nd4 27.Qb2 Ne4–+ (27...Ne2?! 28.Qe2 Bg4 29.Qe1–/+)) 26...Ng3–+ 27.Qb2 Qd5 (27...Nfe4 28.c6 Qd5 29.Re1–+) 28.Be1 Nfe4 29.Bd1? (better is 29.Bg3 Ng3 30.Rc3–+) 29...bc5 (29...Qh5 30.Nh2 e2 31.Bb3–+) 30.Bg3 (30.Qe5 Qe5 31.Ne5 e2–+) 30...Ng3 31.Qa3 (31.Kh2 Qd6 32.Qe5 Qe5 33.Ne5 e2 34.Be2 Ne2 35.Rc5 Rb8–+) 31...e2 (31...Qh5 32.Nh2 Ne2 33.Be2 Qe2 34.Qc5–+) 32.Bc2 c4 33.b6 (33.Qe3–+) 33...Bg4 34.Kf2 (34.Re1 Bf3 35.Qf3 Qd4 36.Qf2–+) 34...Ne4 35.Be4 Qe4 36.Qc3 (36.Ke1 Bf3 37.Qf3 Qh4 38.g3 Qh2 39.Qd5 Kh7 40.Qc4 Qg3 41.Kd2 e1Q 42.Re1 Qe1 43.Kc2 Re2 44.Kb3 Qb1 45.Ka3 Rb2 46.Qd3 Qd3 47.Kb2 Qd4 48.Kc2 Qb6–+) 36...Bf3 37.gf3 (37.b7 Bg2 38.b8Q Rb8 39.Qc4 Qc4 40.Rc4 Rf8 41.Ke1–+) 37...Qh4 38.Kg2 e1Q 39.Re1 Re1 0–1. Franco Raymundo,Eduardo – Saborido Carre,Rafael, ESP–ch, 1964.

  8.d4 e4 9.Nfd2 0-0 10.c4 Ng6 11.c5 Be7 12.Nc3 c6 13.a4 Qc7 14.f3 ef3 15.Bf3 Nh4 16.Qe2 Nf3 17.Rf3 Bg4 18.e4 Bf3 19.gf3 de4 20.fe4 Rae8 21.Kh1 Qf4 22.Rf1 Qg5 23.Rg1 Qh6 24.Qg4 Rd8 25.Bc1 f5 26.ef5 Bf6 27.Nde4 Qh4 28.Nf6 Qf6 29.Bg5 Qf7 30.Bd8 Rd8 31.Ne4 Nf8 32.Nd6 Qf6 33.Re1 cb5 34.ab5 Rd7 35.Qe4 b6 36.Qe6 Ne6 37.Re6 Rd6 38.cd6 Qd4 39.Kg2 Qd5 40.Kg3 Qf5 41.Re8 Kf7 42.Ra8 Qd3 43.Kf2 Qd4 44.Ke1 Qd6 45.Ra7 Kg6 46.Ra6 Qe5 47.Kd2 Qb5 48.Ra8 Qb4 49.Ke3 Qc5 50.Kf4 Qd6 51.Ke3 Qe6 52.Kf2 Qf5 53.Kg1 Qg4 54.Kf2 Qf4 55.Kg1 Qg4 56.Kf2 Qf5 57.Ke1 Qe4 58.Kd2 Qa8 59.Kc3 Qg2 60.h4 Qh3 61.Kb4 Qh4 62.Kb5 ½–½. mihai740609 – gwidon13 (1825), internet, 2014.

  8.d4 e4 9.Nfd2 Qb8 10.Ba3 c5 11.h3=+.

  8.d4 e4 9.Nfd2 c5 (9...Qb8 10.Ba3 c5 11.h3+=) 10.c4 (10.dc5 Nc5 11.Bd4 Qc7+=) 10...cd4 (10...Qc7!?+=) 11.cd5= Bd5 (worse is 11...Nd5 12.Ne4 Be5 13.ed4+/–) 12.Bd4 f5 (12...Qc7 13.h3 Bh2 14.Kh1=) 13.Bg7+/– Rg8 14.Bh5 (14.Bd4 Qc7 15.h3 Be5+/–) 14...Ng6+= 15.Nc3 Bf7 16.Bd4 Rc8 (16...Nc5+/–) 17.Ne2 (better is 17.Rc1!?+/–) 17...Bh2= 18.Kh2 Qh4 19.Kg1 Qh5 20.Ng3 Qd1 21.Rfd1 Be6 22.Rdc1 Kf7 23.Ba7 b6 (23...Nde5 24.b6+=) 24.a4 (24.Rc6 Nge5 25.Rd6 Rc2=) 24...Ne7 25.a5 Rc1 26.Rc1 ba5 The passed pawn on a5 will become decisive later. The passed pawn on b5 quickl 27.Nc4 Nc8 (27...Bc4 28.Rc4 Ra8 29.b6=) 28.Bd4 a4 29.b6 Bc4 30.Rc4 Ncb6 31.Rc6 (better is 31.Rc7 Rg3 32.Bb6=) 31...Ke8?? (better is 31...Rg6 32.Rc7 Ke6–/+) 32.Bb6+– (worse is 32.Rb6 Nb6 33.Bb6 Rg5+=) 32...Nb6 (32...Rg6 33.Rc8 Kf7+–) 33.Nf5?? (33.Rb6 Rg3 34.Rb8 Kd7 35.fg3 Kc7+–) 33...Kd8?? (33...Rg6 34.Rc7=) 34.Rh6?? (better is 34.Rb6 Rg5 35.Nd6+–) 34...Nd7 (34...Rg6 35.Rh7 a3 36.Ra7+/–) 35.Nd6 (35.Ra6 Rg5 36.Nd6 Rg6 37.Ra8 Kc7 38.Ne4 Nb6 39.Ra7 Kc6+–) 35...a3 (35...Rg6 36.Rg6 hg6 37.Ne4=) 36.Rh5 (36.Ne4 Rg6 37.Rh7 a2 38.Rh8 Ke7+–) 36...Ke7+/– 37.Ne4 Ra8 38.Nc3 (38.Rh7 Ke6 39.Ng5 Kf5 40.Rd7 Kg5+/–) 38...a2 (38...Nf6 39.Re5 Kd6 40.Rf5–/+) 39.Na2 (39.Rh7 Ke6 40.Rh6 Ke7 41.Na2 Ra2+=) 39...Ra2 (better is 39...Nf6 40.Re5 Kd6=) 40.f3?? (40.Rh7 Ke6+=) 40...Kf6?? (40...Nf6 41.Rc5–+) 41.e4 (41.Rh7 Ne5+=) 41...Ne5 (41...Kg6 42.g4–/+) 42.Rf5 (42.Rh7!? Kg6 43.Rb7+=) 42...Ke6+= 43.Kh2 (43.Rh5 Ra7+=) 43...Ng6 (43...Nd3 44.Kh3–/+) 44.Kh3 (44.Rh5 Ra7 45.g3–/+) 44...Rg2 (better is 44...Rd2!?–/+) 45.Kg2= Nh4 ½–½. Preuss,G – Rohde,Friedhelm, corr BdF T5002, 1995.

  8.d4 e4 9.Nfd2 Ng6 10.c4 c6 11.a4 0-0 12.Ba3 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.Nc3 Rad8 15.c5 Qc7 16.Qc2 f5 17.Rab1 f4= 18.bc6 bc6=+ 19.Ba6 f3 20.Rb7 (20.Rb7 Qa5 21.Ra7 Nc5 22.dc5 Qc5 23.Rc7–/+; better is 20.gf3!? ef3 21.Rb7+=). pumpkin – rsarobe, net–chess.com, 2000.

  8.h3 0-0 9.d3 c6 10.c4 cb5 11.cb5 Rc8 12.d4 e4 13.Nfd2 f5 14.Qb3 f4 15.Ne4 fe3 16.Nd6 ef2 17.Rf2 Rf2 18.Kf2 Qf8 19.Kg1 Rd8 20.Nd2 Nf6 21.N6e4 Ng6 22.Rf1 Kh8 23.Nf6 gf6 24.Bf3 Qh6 25.Bc1 Nf4 26.Rf2 Rg8 27.Kh2 Qg5 28.Nf1 Qh4 29.Bf4 Qf2 30.Ng3 Qd4 31.Nh5 Rg6 32.Qe3 Qe3 33.Be3 Kg8 34.Bd4 Kf7 35.Nf6 Rf6 36.Bf6 Kf6 37.Kg3 Ke5 38.Kf2 d4 39.Ke2 Bc4 40.Kd2 Ba2 41.Bb7 Bc4 42.Bc6 Kf4 43.g4 Kg3 44.g5 Kh3 45.Be4 1–0. lousse (1610) – zoltybuldozer (1860), internet, 2013.

  8.a4 0-0

  9.Na3 c6 10.c4 Qe8 (10...Rc8!?=+) 11.bc6= bc6 12.cd5 cd5 (12...Nd5 13.Nc4 Be7 14.d4=) 13.Nb5 Bb8 (13...Qb8 14.h3=) 14.Ba3+= Qf7 15.Rc1 a6 16.Nc7 Bc7 17.Rc7 Rfc8 18.Qc2 Rc7 (18...Qe8 19.Rb1+/-) 19.Qc7+/- Ng6 (19...Rc8 20.Qa7+/-) 20.Rb1 h6 (20...Ne7 21.d4+-) 21.Qc6 (21.Ba6 Ne7 22.Bb7 Re8+-) 21...Qe8 (21...Ra7!? 22.Ba6 Ne7 23.Qb5+-) 22.Ba6 Rb8?? (22...Bf7+-) 23.Rb8 Qb8 24.Qe6 (24.Qe6 Kh7 25.Qd7+-) 1-0. Lance5500 (2410) - magdanoz (2330), lichess.org, 2016.

  9.d3 a6 10.Ba3+=.

  9.d3 a6 10.c4 c5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nb4 13.Ba3 Nb6 14.Bb4 cb4 15.Ne4 Be7 16.a5 Nd5 17.b6 h6 18.Nh4 f5 19.Ng6 fe4 20.de4 Nc3 21.Ne7 Qe7 22.Qc2 Rac8 23.Bf3 Qg5 24.Qb2 Rf3 0–1. surmavlod – gicupirvu2007, internet, 2013.

  9.d3 c5 10.Nbd2 b6 11.c4 d4 12.ed4 ed4 13.Ne4 Bc7 14.Bc1 Ng6 15.g3 Re8 16.Nfd2 Qe7 17.Bf3 Rab8 18.Nb3 Nde5 19.a5 Nf3 20.Qf3 Bc4 21.dc4 Qe4 22.Qe4 Re4 23.ab6 ab6 24.Ra7 Be5 25.f4 Bd6 26.f5 Ne5 27.Bf4 Nc4 28.Bd6 Nd6 29.Rd7 Nb5 30.Rb1 Nc3 31.Rb2 Re5 32.g4 h5 33.h3 hg4 34.hg4 Nd1 35.Rd2 Ne3 36.Kf2 Ng4 37.Kg3 Nh6 38.Rb2 Nf5 39.Kf4 Ne3 40.Nc5 Rc5 41.Rd4 Nc4 42.Re2 Rb7 43.Re8 Kf7 44.Red8 Ne5 45.Ke4 b5 46.R4d5 Rd5 47.Kd5 b4 48.Rc8 b3 49.Rc1 b2 50.Rb1 g5 51.Kd4 Ke6 52.Kc3 g4 53.Rb2 Rb2 54.Kb2 g3 0–1. avinoam – zgredek2 (1660), internet, 2013.

  9.d3 c6 10.Nbd2 c5 11.c4 d4 12.ed4 cd4 13.Ne4 Nc5 14.Nd6 Qd6 15.Ba3 b6 16.Nd2 f5 17.Bf3 Rae8 18.Re1 Ng6 19.Nb3 Nh4 20.Bc6 Rf6?? 21.Qh5 Nf3 22.Bf3 Ref8 23.Re2 Rh6 24.Qg5 e4 25.Qg3?? f4= 26.Qg5 ef3 27.Bc5 bc5 28.Re5? Rg6–+ 29.Qh5 Rg2 30.Kh1 Bg4 31.Qg5 h6 32.Qe7 Qe7 33.Re7 Bh3?? 34.Nc5 Rf2 35.Ne4 Bg2?? 36.Kg1+/– Rc2 37.c5?? Rf5 38.c6 Bh3–/+ 39.a5?? Rg5! 40.Ng5 hg5 41.c7 f2 42.Kh1 f3 43.Re8 Kh7 (43...Kh7 44.Rh8 Kh8 45.c8Q Rc8 46.Rg1 Rc1 47.Rc1 Bg2; 43...Kf7 44.Re7 Ke7 45.c8N Rc8 46.Rg1 Rc1 47.Rc1 Bg2) 0–1. elsh1403 – szachowymaniak (1610), internet, 2011.

  9.d3 Qe8 10.Nbd2 Qg6 11.Nh4 Qh6 12.g3 a6 13.c4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 dc4 16.Nc4 f5 17.Nd6 cd6 18.f4 Nd5 19.Kf2 Nc5 20.d4 Ne4 21.Ke1 Ne3 22.Bd3 Nf1 23.Kf1 ef4 24.Ng2 Qh2 25.Be4 fe4 26.gf4 Bc4 27.Ke1 e3 28.Ne3 Qe2 0–1. avinoam – anemz, internet, 2013.

  9.d3 Ng6 10.Nbd2 (10.c4 dc4 11.dc4 Nc5=) 10...c5 (10...a6 11.c4=) 11.bc6 (11.c4 a6=) 11...bc6+= 12.c4 Qe7 13.Qc2 f5 Black intends e4 (13...Rab8 14.Rfb1+=) 14.Rfc1 Nh4 (14...Rab8 15.Rab1+=) 15.d4 (15.Rab1 Rab8=) 15...e4 16.Ne5 Qg5 Threatening mate: Qxg2 17.g3 f4?? (17...Ne5 18.de5 Be7=) 18.Ne4?? (better is 18.ef4 Qf6 19.cd5 (19.gh4?! Qf4 20.cd5 cd5+=) 19...cd5 20.Qc6+– (20.gh4?! Qf4 21.Kh1 Rae8+=)) 18...de4–/+ 19.Qe4 (19.ef4 Rf4 20.Nc6 Ng6–/+) 19...fg3 20.hg3 Rf2 (better is 20...Be5!? 21.Qh4 Qh4 22.gh4 Bf6–/+) 21.Kf2= Rf8 22.Ke1 Qg3 23.Kd2 (23.Kd1 Ng2 24.Nf3–/+) 23...Ne5–+ 24.de5 (24.Kc3 Bf5 25.Qf4 Qf4 26.ef4–+) 24...Bb4 25.Kd1 (25.Bc3 Rd8 26.Kc2–+) 25...Bf5 26.Qh1 If White now only could play Bd4... 26...Qe3 (26...Rd8 27.Bd4 Rd4 28.Bd3 Rd3 29.Ke2 Rd2 30.Kf1 Rf2) 27.Rc3–+ Bc3 28.Bc3 Qc3 0–1. Berlow – Lohrman, New York, 1968.

  7.d3 Ne7

  8.0-0 0-0=+.

  8.0-0 a6 9.Ba3 ab5 10.Bd6 cd6+=.

  8.c4 a6 9.0-0=+.

  8.c4 c6 9.a4 a6 10.Nc3 0-0 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 dc4 13.dc4=) 11.0-0 Qe8 (11...cb5 12.ab5 Qc7 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.e4=) 12.Qb1 (12.bc6 bc6 13.Ba3 Ba3 14.cd5 Bb2 15.de6 Nc5–/+ (15...Bc3?! 16.ed7 Qd7 17.Rc1=; 15...Ba1? 16.ed7 Qd7 17.Qa1+–)) 12...g5 (12...Qg6 13.Rc1+=) 13.Rc1 (13.cd5 cd5 14.Rc1 g4=) 13...Bc7 (13...ab5 14.ab5 Qg6 15.bc6 Ra1 16.Qa1+/– (worse is 16.Ba1 bc6 17.cd5 cd5=)) 14.Ba3 (better is 14.cd5 cd5 15.Qc2+=) 14...Rb8? (better is 14...g4!? 15.Nd2 Bb6+=) 15.cd5+/– cd5 16.Be7 Qe7 17.Nd5! Bd5 18.Rc7 (18.Rc7 Rbc8 19.Rc8 Rc8 20.e4+/–) 1–0. Reis,Thomas – Leuchter,Gerhard, Augsburg op, 2001.

  8.Nbd2 0-0 9.c4 (9.0-0 a6 10.a4 Qe8+=) 9...c6 (9...a6 10.a4+=) 10.a4 a6 11.bc6 bc6 12.0-0 Rb8 13.Qc2 Ng6 (13...Qe8 14.d4+=) 14.Ba3= Ba3 (14...Qe7 15.Bd6 Qd6 16.d4=) 15.Ra3 Qa5 (15...Qb6 16.d4=) 16.Rc1 (16.d4 Bg4=) 16...Rb6 (16...Bf5 17.Raa1=) 17.cd5 (17.c5 Rbb8=) 17...cd5+= 18.Rc3 Rb4 (18...Rfb8!?=) 19.Nb3+= Qa4 20.Ra1 Qb5 21.d4 Qb8 22.Ra6 (22.Nfd2 Rb6=) 22...Bf7 (22...Rb6 23.Rb6 Qb6 24.Nfd2+=) 23.Bf1 (23.Ne1 Ne7+=) 23...e4 (23...Ne7 24.Nh4+=) 24.Nfd2 f5 25.Rc7 Rb7 26.Rb7 Qb7 27.Nc5 (27.Qc6 Qc6 28.Rc6 Ra8+=) 27...Qc7 (27...Nc5 28.dc5 f4 29.Qc3=) 28.Ndb3 (28.Bb5 Nc5 29.Qc5 Qb8+=) 28...f4= 29.Qa2 Nc5 30.Nc5 fe3 (30...Qd8 31.Qb3=) 31.fe3+= Qd8 (31...Ne5 32.Ra7 (worse is 32.de5 Qc5 33.Qd2 Qc7+=) 32...Qc6 33.Qa6+=) 32.Ra7 Qg5 33.Qf2 Nh4?? (better is 33...h6+=) 34.Qf7!!+– (34.Qf7 Rf7 35.Ra8 Rf8 36.Rf8 Kf8 37.Ne6 Ke7 38.Ng5+–) 1–0. Olexa,Vilem – Kupka,Slavoj, Ostrava, 1960.

  8.Nbd2 a6 9.ba6 Ra6 10.0-0+=.

  6.Be2 Nh6

  7.0-0 Bd6=.

  7.d3 Bb4 8.c3 Bd6 9.0-0=+.

  7.d3 Be7 8.0-0 0-0=.

  7.d3 Be7 8.c4 c6 (8...dc4 9.dc4 Bb4 10.Bc3+=) 9.Nc3 Nf7 (9...0-0 10.0-0=) 10.0-0 0-0 11.Nd2 (11.cd5 cd5 12.Rc1 Rc8=) 11...cb5 (11...Rc8!?+=) 12.cd5+= (worse is 12.Nb5 dc4 13.Nc4 a6+=; worse is 12.cb5 a6+=) 12...Rc8?? (better is 12...Bf5+=) 13.de6+– (13.de6 b4 14.Nd5+–) 1–0. Behrmann,Klaus – Mangone,Mark, compuserve, 1996.

  5.Nf3 Be7

  6.Nc3 a6 7.a4 c5 8.Be2 e4 9.Ng1 ab5 10.Bb5 Nc6 11.f3 f5 12.fe4 fe4 13.Ne4 de4 14.Bg7 Bh4 15.g3=.

  6.Nc3 Bb4 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.a3 Bd6 10.Rb1 a6 11.ba6 Na6 12.Nb5 c6 13.Nd6 Qd6 14.a4 Nc7 15.c3=+.

  6.Nc3 c5 7.Be2 Bd6 8.d3 Ne7 9.0-0 0-0 10.a4 Ng6 11.a5 f5 12.Nb1 e4 13.Nfd2 Qh4 14.g3 Qh3 15.f4=+.

  6.Nc3 Qd6 7.Be2 Nd7 8.a4 Qb4 9.Qc1 Qa5 10.0-0 0-0-0 11.Nd1 Bb4 12.c3 Bd6 13.c4 dc4 14.e4 Kb8 15.Ne3+=.

  6.Nc3 Bd6 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.a3 c5 10.bc6 Nec6 11.d4 Be7 12.Rb1 Qd7 13.de5 fe5 14.Qd2 e4 15.Ne1=.

  6.Nc3 Nd7 7.Be2 Nh6 8.0-0 0-0 9.a4 Nf5 10.e4 de4 11.Ne4 Nc5 12.d3 Qe8 13.Nfd2 Nd4 14.Bd4 ed4 15.Nc5=.

  6.Nc3 Nh6 7.Be2 a6 8.a4 Nf5 9.0-0 0-0 10.e4 de4 11.Ne4 Bd5 12.d3 b6 13.Nc3 Be6 14.Ne4 c5 15.c3=+.

  6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.Qh5 g6 9.Qe2 Nf6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qe7 12.Nab1 Nbd7 13.c4 Qb4 14.c5 f4 15.ef4=.

  6.Be2 a6 7.ba6 Na6 8.Nc3 Nh6 9.0-0 0-0 10.Rb1 Nf5 11.d4 e4 12.Nd2 c6 13.Bg4 Bd6 14.Ne2 b5 15.Ng3–/+.

  6.Be2 Bd6 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Qe7 11.Qc1 Nf6 12.0-0 a6 13.c4 0-0 14.c5 ab5 15.Nb5=.

  6.Be2 Nh6 7.0-0 0-0 8.c4 dc4 9.Qa4 a6 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Nf7 12.e4 ab5 13.Qb5 Ra7 14.d4 Nc6 15.Qc4=.

  5.Nf3 Ne7

  6.a3 g6 7.Qc1 Bg7 8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.d4 e4 11.Nfd2 Nd7 12.Nc3 0-0 13.Be2 Rc8 14.Qd1 f5 15.0-0 g5 16.a4 Ng6 17.Bh5 f4 18.Bg6 hg6 19.Ne2 f3 20.Ng3 g4 21.Qb3 Qe7 22.Ba3 Qh4 23.Bf8 Rf8 24.Nde4 fg2 25.Kg2 Nf6 26.Nc5 Bc8 27.e4 Kh7 28.e5 Ne4 29.Nce4 de4 30.Ne4 Rf3 31.Qc2 Bf5 32.Rae1 g3 33.fg3 Qh3 34.Kg1 Rg3 35.Ng3 Bc2 36.Rf7 Bb3 37.Rb7 Bd5 38.Re2 Bb7 39.a5 a6 40.b6 Qe6 41.Ne4 Bh6 42.Nf6 Kh8 43.Rc2 1–0. olawoj – kipstef, internet, 2013.

  6.a4 Nf5 7.c3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nd7 10.d3 Qe8 11.Qc2 Qg6 12.Nbd2 Bc5 13.d4 (13.e4 Nd6=) 13...Bd6 (better is 13...Ng3! 14.Bd3 e4 15.fg3 ed3=) 14.e4= Ne7 15.Rfc1 (15.c4 de4 16.Qe4 Bf5+=) 15...de4 (15...f5 16.de5 Ne5 17.ed5 Nd5 18.Ne5 Be5 19.Re1=) 16.Ne4= Bf5?? (better is 16...Bd5 17.Nd6 cd6 18.Qg6 Ng6+=) 17.Nh4+– Qh6 18.Nf5 Nf5 19.Nd6 (better is 19.Bc4 Rf7 20.Nc5 ed4 21.Qf5 Qh2 22.Kf1 Nc5 23.cd4= (worse is 23.Bf7 Kf7 24.cd4 Re8–/+)) 19...Nd6+= 20.c4 ed4 21.Bd4 Ne5 22.c5 Ndf7 23.a5 Rfd8 24.Be3 Qh4?? (better is 24...Qg6+–) 25.Ra4 Qa4 26.Qa4 1–0. Oestblom,Stig (1720) – Oesterlund (1885), Sweden, 1977.

  6.a4 Ng6 7.Be2 Bd6 8.d3 0-0 9.Nbd2 b6 10.0-0 c6 11.c4 a6 12.bc6 Nc6 13.cd5 Bd5 14.e4 Be6 15.Nc4 (15.Rc1 Qd7 16.Nc4 Bc5=+) 15...Bc7 (15...Bc5 16.Bc1-/+) 16.Qc2 (16.Rc1 Qe8=) 16...Rb8 (16...Nf4 17.Ba3 Rf7 18.Rfc1-/+) 17.Rfd1 Rc8 18.d4 ed4 19.Nd4 Nd4 20.Rd4 Qe7 (better 20...Qe8 21.Qd2 Ne5+=) 21.Rad1?? (better 21.Ba3 Qf7 22.Bf8+/-) 21...b5-/+ 22.ab5 ab5 23.Ne3?? (better 23.Ba3 Qf7 24.Bf8 Nf8 25.Nd6 Bd6 26.Qb1-+) 23...Bh2!-+ 24.Kh2 Rc2 25.Nc2 Qc7 26.Kg1 Qc2 27.R1d2 Qb1 28.Kh2 Nf4 (28...Rb8 29.Bh5-+) 29.Ba3 (29.Bb5 Rb8 30.Rb4 Qe1-+) 29...Re8 (better 29...Ne2 30.Re2 Ra8-+) 30.g3 (30.Bf3-+) 30...Ne2 31.Re2 Bg4 32.Red2 Bf3 33.R4d3 Qh1 0-1. brucepeng (2040) - raymond83 (2040), lichess.org, 2021.

  6.Nc3 a6 7.Be2 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Nf5 10.0-0 b5 11.e4 de4 12.Ne4 Ba3 13.Ba3 Ra3 14.c4 b4 15.Nc5=+.

  6.Nc3 Qd6 7.a4 Nf5 8.a5 Qd7 9.e4 de4 10.Ne4 a6 11.Qe2 Be7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7 14.Ra4 0-0 15.Qd3=+.

  6.Nc3 Nd7 7.Be2 Nf5 8.0-0 Be7 9.e4 de4 10.Ne4 Nc5 11.Nc5 Bc5 12.c3 e4 13.Ne1 Qd5 14.Qa4 Bd6 15.d4=.

  6.Nc3 Nf5 7.e4 de4 8.Ne4 a6 9.a4 Bb4 10.Bd3 ab5 11.ab5 Nd7 12.Ra8 Qa8 13.0-0 0-0 14.Qe2 Qa2 15.Bc3=.

  6.Nc3 Ng6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.a4 c5 10.a5 f5 11.Ra4 d4 12.ed4 cd4 13.Nb1 Nd7 14.a6 ba6 15.Ra6–/+.

  6.c4 Nd7 7.cd5 (7.d4 dc4 8.Nbd2 Nb6 9.de5 Ned5=) 7...Nd5=+ 8.Be2 Bb4 (8...Bd6 9.Nc3=+) 9.0-0 0-0 10.Qc2 Be7 (10...Rc8 11.Bd3 h6 12.Nh4=) 11.a3= N7b6 (11...Rc8 12.Bd3 g6 13.Bg6 hg6 14.Qg6 Kh8 15.Qh6 Kg8 16.Qg6 Kh8 17.Qh6 Kg8 18.Qg6=) 12.Bd3 (12.d4 c6 13.de5 cb5+=) 12...h6 (12...g6 13.h4=) 13.Nh4+= Bf7 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 (worse 15.Qc3 Na4 16.Qc2 Nb2–/+) 15...Nd5 16.Bb2 Rc8 (16...Qd7 17.Nf5=) 17.Bf5 Rb8 18.Bh7 (18.d4 Qe8+=) 18...Kh8+= 19.Bg6 Qd6 (19...Qd7!?+=) 20.d4 ed4 21.Bf7 Rf7 22.Bd4 a6 (better 22...c5!? 23.bc6 Qc6+–) 23.e4+– Nf4 24.Rfd1 Qe6 (24...ab5?? 25.Ba7 Qc6 26.Qc6 bc6 27.Bb8+–) 25.Be3 Bd6?? (better 25...g5 26.Nf5 Bd6 27.ba6 ba6+–) 26.Bf4 Bf4 27.Ng6 Kg8 (27...Kh7 28.Nf4 Qe5 29.Nd5 ab5 30.f4+–) 28.Nf4 Qg4 29.g3 ab5 30.Qb3 Qf3 (30...Re8 31.Qb5 c6+–) 31.Qf3 (31.Qf3 Kh7 32.Qg4+–) 1–0. GuestXVFN – GuestYYVC, freechess.org, 2020.

  6.d4 ed4 7.Nd4 Bf7 8.Bd3 Ng6 9.0-0 Be7 10.Nd2 c5 11.bc6 bc6 12.c4 0-0 13.cd5 Bd5 14.Bc4 Nd7 15.Qc2 Rc8 16.Qb3 Nb6 17.Bd5 cd5 18.Rac1 Qd7 19.Qb5 Qb5 20.Nb5 a6 21.Nc3 Ne5 22.g3 Nd3 23.Rc2 Nb2 24.Rb2 Rc3 25.Rb6 Rc2 26.Nf3 Ra2 27.Rd1 Rd8 28.Nd4 Bc5 29.Rc6 Bd4 30.Rd4 a5 31.Rc5 a4 32.Rcd5 Rd5 33.Rd5 Kf7 34.Rd7 Kg6 35.Kg2 a3 36.Kf3 Ra1 37.Ra7 a2 38.h4 Kf5 39.Ra5 Ke6 40.Ke4 f5 41.Kf4 g6 42.f3 Kd6 43.e4 fe4 44.Ra3 ef3 45.Kf3 Rf1 46.Ke2 a1Q 47.Ra1 Ra1 48.Kf3 Ke5 49.Kg4 g5 50.Kg5 Ra4 51.g4 h5 52.Kh5 Kf6 53.g5 Kg7 54.g6 1–0. mihai740609 – andreocka, internet, 2014.

  6.Be2 Ng6 7.0-0 Bd6 8.a4 0-0 9.d3 Nd7 10.Nbd2 c6 11.c4 Rc8 12.cd5 cd5 13.e4 d4 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qe7 16.Ra1 Nc5 17.g3 Bh3 18.Re1 Kh8 19.Nc4 Be6 20.Qc2 Nd7 21.Qd1 h5 22.h4 Kg8 23.a5 Bg4 24.Nh2 Be2 25.Qe2 f5 26.Qh5 Nh8 27.ef5 Nf6 28.Qf3 e4 29.Qd1 Nf7 30.Nd2 e3 31.fe3 de3 32.Ndf3 Nd5 33.d4 Nc3 34.Qd3 e2 35.Ng4 Rfe8 36.Nge5 Ne5 37.Ne5 Qb4 38.g4 1–0. avinoam – czemar, internet, 2014.

  6.d4 e4=+

  7.Nfd2 a6 8.Be2=+.

  7.Nfd2 Nd7 8.c4 c6 9.Nc3 a6 10.a4 h5 11.Be2 h4 12.h3 f5 13.Ba3 Nf6 14.ba6 ba6 15.Rb1 Ng6 16.Bf8 Kf8 17.cd5 cd5 18.Nb3 Nd7 19.f4 ef3 20.Bf3 Qg5 21.Qd2 Qg3 22.Kf1 Qd6 23.a5 Re8 24.Ne2 Rh6 25.Nf4 (25.Kf2 Kg8+=) 25...Nf4= 26.ef4 Bf7 27.Kf2 Bh5 28.Rhe1 Re1 29.Re1 Bf3 30.gf3 Re6 31.Re6 Qe6 32.Qb4 Kg8 33.Nc5 Qd6 34.Nd3 Qg6 (34...Qc7!?=) 35.Qb7+= Nf6 36.Qc8 (36.Ke2 Qg2 37.Nf2 Kh7=) 36...Kh7= 37.Kf1 Nh5 38.Qd7 Ng3 39.Ke1 Nh1 40.Qd5 Qg3 41.Kd2 Qh3 42.Qf7 Ng3 43.Ne5 Qf1 44.Qg6 Kg8 45.Qe8 Kh7 ½–½. Labeckas,Kestutis (2265) – Korchagin,Oleg (2175), Baltija Cup Palanga, 2008.

  7.Nfd2 Ng6 8.c4 Bb4 9.Qb3+/– a5 10.cd5 Qd5 (10...Bd5 11.Bc4 Bc4 12.Qc4+/–) 11.Qc2 0-0 12.a3 Bd6 (12...Bd2 13.Nd2 c6 14.Bc4+–) 13.Nc3+– Qh5 (better is 13...Qf5!?+–) 14.Qe4 Re8 15.Be2 Qf5 16.Rc1 (16.Qb7 Nd7 17.Nde4 Nh4+–) 16...Nd7 (16...c6 17.Nc4 Qe4 18.Ne4+–) 17.Qb7 Rab8 18.Qe4 Qg5 19.h4 Qh6 20.Qc2 (20.Nc4 f5 21.Qd3 Be7+–) 20...Nh4?! (20...Ne7 21.Nce4+–) 21.Kf1 Nb6 (21...Nf8 22.d5 Bd7 23.Nf3+–) 22.g3 Bg3 23.fg3 Nf5 24.Rh6 (24.Rh6 Ne3 25.Kf2 Nc2 26.Rh4+–) 1–0. angeloyoung (2375) – marekt (2180), gameknot.com, 2014.

  7.Nfd2 Ng6 8.c4 c5 9.Qb3 Ne7 10.cd5 Bd5 11.Bc4 f5 (11...Bc4!? 12.Qc4 cd4 13.Bd4 f5+=) 12.dc5+/– Bc4 13.Nc4 Ng6 14.Bg7! (14.Bg7 Bg7 15.Nd6 Qd6 16.cd6 Ba1 17.Qe6 Kd8 18.Qf5+–) 1–0. Sorbi,Luca (2000) – Trigance,Emile, FICGS, 2013.

  7.Nfd2 Ng6 8.c4= c6 9.Nc3 a6 (9...dc4 10.Qh5=) 10.bc6+= bc6 11.cd5 cd5 (worse is 11...Bd5 12.Nde4 Be7 13.Nd5 cd5 14.Nc3+–) 12.Qa4 Bd7 13.Qb3 Bc6 14.Ba3 Ba3 15.Qa3 a5 (15...f5 16.Rb1+=) 16.Nb5 Kf7 (16...Qe7 17.Qc5+=) 17.Be2 (17.Rb1+=) 17...Qd7 (better is 17...Rf8!?+=) 18.Nd6+/– Kg8 19.Rb1 h6 20.Nb5 (20.0-0 Kh7+/–) 20...Kh7 21.Nc3 (21.0-0 Rc8+/–) 21...Rc8+= 22.0-0 Na6 (22...Qe7!? 23.Qe7 Ne7+=) 23.Qa5+/– Nc7 24.Qb6 Ne6 (24...Qe8 25.Rfc1+–) 25.f3 (25.Rfc1 f5+/–) 25...ef3 26.Nf3 Qe8 27.Qb3 (27.Qb2 Nc7 28.Qd2 Bd7+/–) 27...Nc7 28.Rf2 (28.Kf2 Qe6 29.Bd3 f5+/–) 28...Qe3 29.Re1 Re8 (29...Rcb8 30.Qc2 Qe6 31.Bd3+–) 30.Qc2 (30.Bb5 Nb5 31.Re3 Re3 32.Rc2–+) 30...Bd7? (30...Qe6 31.Bd3 Qe1 32.Ne1 Re1 33.Rf1 Rf1 34.Kf1+–) 31.h4 (31.Nd1 Qf4+=) 31...Kg8? (31...Bg4 32.Bd3 Qe1 33.Ne1 Re1 34.Rf1 Rf1 35.Kf1 f5+–) 32.Bf1 (32.Nd1 Qf4 33.Qg6 Bf5+–) 32...Qf4 33.Qg6 Re1 34.Ne1 Qd4 (34...Qe3 35.Ne2 Ra2 36.h5+–) 35.Qd3 Qe5 36.Nf3 (36.Nf3 Qh5 37.Qd4+–) 1–0. Preuss – Bartsch, BdF, 1995.

  6.Be2 a6

  7.0-0 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Nf5 10.d4 e4 11.Nfd2 b5 12.c3 Qa5 13.Qb3 Qa4 14.Bh5 Bf7=+.

  7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nf5 10.0-0 Nd7 11.d4 Qa8 12.Nbd2 e4 13.Ne1 Qa4 14.Qc1 Nb6 15.Bb2 Bd6 16.Qa1 0-0 17.c3 Ra8 18.Qa4 Ra4 19.Nc2? (better is 19.Bc1–+) 19...Ra2 20.Rb1 Na4 0–1. Kappel,Ray – Herzog,Klaus (1800), 39. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

  7.a4 Ng6 8.0-0 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bd3 f5 11.Be2 c5 12.bc6 Nc6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 f4 15.e4=+.

  5.Nf3 Nh6

  6.a4 a6 7.d4 e4 8.Nfd2 ab5 9.ab5 Ra1=+ 10.Ba1 Bb4 11.c3 Ba5 12.Qa4 c6 13.Nb3 Bc7 14.Nc5 Bc8 15.c4 0-0 16.Nc3 b6+= 17.Na6 cb5= 18.cb5 Be6 19.Nb4 Kh8 20.Qa2 f5 21.Nbd5 Bd6 22.Bc4 Bf7 23.Ne2 Nd7 24.Bc3 Nf6 25.h3 Nd5 26.Bd5 Qd7 27.Bf7 Nf7 28.Qb3 Rc8 29.0-0 Bb8 30.Bb4 Qc7 31.g3 Qd7 32.Nc3 Bd6 33.Ra1 Bb4+= 34.Qb4 Ng5 35.h4 Nf3 36.Kg2 f4? 37.Ne4+– Nh4 38.gh4 Qg4 39.Kf1 fe3 40.Qb1 Rf8 41.Qb4 Qh3 42.Kg1 ef2–/+ 43.Nf2 0–1. katchum (2480) – patzerbernie (2420), net–chess.com, 2005.

  6.a4 Nf7 7.Be2 c5 8.0-0 Be7 9.d3 0-0 10.c4 d4 11.e4 (11.a5 f5=) 11...Nd7 12.Nbd2 g6 (12...a6 13.Nh4+=) 13.Ne1 (13.a5 a6 14.b6 Nd6=) 13...f5 14.Bf3 Ng5 15.Be2 (15.ef5 Nf3 16.Qf3 Qc7= (worse is 16...Bf5 17.Qb7 Nf6 18.Bc1+=)) 15...fe4+= 16.Ne4 Ne4 17.de4 Bf6 18.Bd3 Qe7 19.Bc1 Bg7 20.Bd2 Nb6 21.Rc1 Nc8 22.Qe2 Nd6 23.g3 (23.a5 b6+=) 23...Bh3 24.Ng2 h5 25.f4 Bg4 26.Qe1 Rae8 27.Nh4 Qe6 28.Ng2 b6 29.fe5 Rf1 30.Bf1 (30.Qf1 Qe5 31.Bf4 Qe6+=) 30...Qe5 31.Bf4 Qe4 (better is 31...Qe6!? 32.Bd6 Qd6+=) 32.Bd6+= Qa8? (better is 32...d3 33.Qe4 Re4 34.Bd3 Rd4 35.Bg6 Rd6+=) 33.Qd2+– Qd8 (33...Re6 34.Bf4+–) 34.Bf4 Rf8 35.Re1 Bf3? (35...Bf6 36.Bh6 Re8+–) 36.Bd3 Qa8 (36...Bf6 37.Bh6 Bg7 38.Bg7 Kg7 39.Nf4+–) 37.Bg6 d3 (37...a6 38.Bd6 Rc8 39.Qg5+–) 38.Bd3 Bd4 39.Kh1 (39.Be3 Qd8+–) 39...h4 40.h3 hg3 41.Bg3 Rf7 42.Kh2 Rg7 (42...Qf8 43.Nh4 Bb7 44.Qg5 Rg7 45.Ng6+–) 43.Nh4 Qf8 (43...Bf6 44.Qh6 Qd8 45.Nf3 Qd3 46.Re8 Kf7 47.Ne5 Ke8 48.Nd3+–) 44.Qf4 (better is 44.Qh6 Bf2 45.Qe6 Qf7 46.Qf7 Kf7 47.Bf2 Bb7+–) 44...Qf4 45.Bf4 Bf2 (45...Bh5 46.Nf5 Rd7 47.Re7 Re7 48.Ne7 Kf7 49.Nc6+–) 46.Nf3 (46.Nf3 Be1 47.Ne1+–) 1–0. Gadaskin,Genadi – Vogel,Joerg, Koblenz, 2000.

  6.Nc3 a6 7.ba6 Na6 8.Bb5 c6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.a4 b6 12.Ba3 Nb4 13.Rb1 Na2 14.Bd6 Nc3 15.dc3=+.

  6.Nc3 Bb4 7.Be2 0-0 8.a3 Bd6 9.0-0 a6 10.Re1 c5 11.d4 e4 12.Nd2 Qc7 13.Nf1 c4 14.f3 f5 15.ba6=+.

  6.Nc3 c5 7.Be2 e4 8.Ng1 Bd6 9.d3 Be5 10.de4 Qa5 11.Qd2 de4 12.0-0-0 0-0 13.a3 Bc3 14.Qc3 Qc3 15.Bc3=.

  6.Nc3 Qd6 7.Be2 Nd7 8.a4 Qb4 9.Qc1 Qa5 10.0-0 0-0-0 11.Re1 Bd6 12.Ba3 Nf5 13.Bd6 Nd6 14.Qb2 g5 15.d3=+.

  6.Nc3 Bd6 7.Be2 c5 8.0-0 0-0 9.a4 Qa5 10.Ne1 Nd7 11.Nf3 Nf7 12.d3 f5 13.Qd2 Qc7 14.h3 d4 15.Nd1=+.

  6.Nc3 Nd7 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.Re1 c5 10.bc6 bc6 11.Rb1 Rb8 12.Kh1 Nf5 13.h3 Qe8 14.a3 Qe7 15.Qc1–/+.

  6.Nc3 Be7 7.Be2 a6 8.ba6 Na6 9.0-0 0-0 10.Rb1 Qd6 11.Re1 b6 12.e4 d4 13.Nd5 Bd8 14.c3 f5 15.Ba6=+.

  6.Nc3 Nf5 7.e4 de4 8.Ne4 a6 9.a4 Bb4 10.Bd3 0-0 11.0-0 c5 12.Qe2 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ra1 Qd5 15.Bc3+=.

  6.Be2 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.Nc3 c5 11.0-0 0-0 12.d3 Nd7 13.Qb1 Qe7 14.Bb2 Nb6 15.Qd1=+.

  6.Be2 Bb4 7.0-0 a6 8.a3 Bd6 9.a4 0-0 10.Ba3 c5 11.d4 e4 12.Nfd2 Qc7 13.c4 cd4 14.Bd6 Qd6 15.cd5=.

  6.Be2 c6 7.a4 Bd6 8.0-0 Qc7 9.h3 e4 10.Nd4 Bf7 11.d3 c5 12.Nb3 ed3 13.cd3 Nd7 14.N1d2 0-0 15.Rc1 b6 16.Bf3 Rac8 17.Re1 Ne5 18.Nf1 Qe7 19.Be5 fe5 20.Ng3 e4 21.de4 de4?? 22.Bg4?? Ng4 23.Qg4?? Bb3 24.Ne4 Be6 25.Qe2 Be5 26.Red1 Bf5 27.Nc3 1–0. elsh1403 – ricafloricame, internet, 2011.

  6.Be2 Nd7 7.0-0 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 Qb8 10.c4 c6 11.h3 0-0 12.c5 Bh2 13.Kh1 f5 14.f3 f4 15.Kh2=.

  6.Be2 Be7 7.Nc3 a6 8.a4 0-0 9.0-0 c5 10.d4 cd4 11.ed4 e4 12.Nd2 ab5 13.Nb5 Nc6 14.c4 f5 15.c5=.

  6.Be2 Nf5 7.0-0 e4 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 c5 10.Bb2 Bd6 11.Bh5 g6 12.Bg4 Bg4 13.Qg4 f5 14.Qd1 0-0 15.d3=.

  6.d4 e4

  7.Nfd2 Bb4 8.Qh5 Bf7 9.Qe2=+.

  7.Nfd2 c6 8.a4 (8.bc6 Nc6 9.Be2 Rc8+=) 8...Be7 (8...Bb4 9.Qh5 Bf7 10.Qh4+=) 9.c4 0-0 10.Nc3 (10.Ba3 Nf5=) 10...f5 (10...dc4 11.Bc4 (worse is 11.Nde4 cb5 12.ab5 Bb4+=) 11...Bc4 12.Nc4 cb5 13.ab5=) 11.g3 (11.cd5 cd5 12.Ne2 Bd6=) 11...Nd7 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 cb5 14.ab5+=) 12.Qb3 (12.bc6 bc6 13.Rb1 Bb4+=) 12...Nf6 (12...Nb6 13.c5 Nd7 14.bc6 bc6 15.Qb7+=) 13.c5 Qd7 14.a5 g5 (14...a6 15.bc6 bc6 16.Rb1+=) 15.h4 Nfg4 (better is 15...g4!?=) 16.hg5+/– Bg5 17.Nd1 (17.a6+/–) 17...b6 (better is 17...Bf6!?+/–) 18.bc6+– Qc6 19.Bb5 (19.ab6 ab6 20.Qb6 Qb6 21.cb6 Ra1 22.Ba1 Rb8=) 19...Qc7+/– 20.cb6 ab6 Opening the c–file gets White a lot of play 21.Rc1 Qf7 22.ab6 Rab8 (22...Qb7 23.Bc6 Qe7 24.Ba8 Ra8 25.Rc5+–) 23.Rc7 Qg6 24.Bc6 White intends b7 24...Rfd8 (24...Bd8 25.Rb7 Rb7 26.Bb7+–) 25.Ba3 (25.Nc3 Nf6+–) 25...Bf7 (25...Bf6 26.Nc3+–) 26.b7 (26.Nc3 Qe6+–) 26...f4 (26...Bf6+–) 27.gf4 Bf4 (27...Bf6+–) 28.ef4 Nf5 29.Bc5 e3 (29...Be6 30.Ba7 e3 31.fe3 Nge3 32.Ne3 Qg3 33.Kd1 Ne3 34.Kc1 Qf4 35.Rch7+–) 30.fe3 Nf6 31.Nf1 (31.Qd3 Qg3 32.Nf2 Ne3+–) 31...Qg2 (31...Ne4 32.Qd3+–) 32.Rh2 Qg1 33.Qc2 (33.Qc2 Bg6 34.Qg2 Qg2 35.Rg2+–) 1–0. Scheller,Claus_Dieter – Reher,Wolfgang, Schleswig Holstein–ch qual, 1995.

  7.Nfd2 Bd6 8.c4 c6 9.Nc3 Be7 10.Qb3 Qd7 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Nc6 14.Nde4 0-0 15.Qa4–/+.

  6.Be2 Bd6

  7.0-0 0-0 8.a4 Nd7 9.d3 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Bf7 12.Nd2 Re8 13.c4 Be5 14.Qc2 Bg6 15.c5 Qe7 16.Qc4 Bf7 17.Qc3 Nc5 18.Rac1 Na4 19.Qc2 Nb2 20.Qb2 Bg6 21.Qc2 Bd4 22.ed4 Nf5 23.Nb3 Red8 24.Qc7 Rd7 25.Qc5 Qc5 26.dc5 Nd4 27.Nd4 Rd4 28.c6 bc6 29.bc6 Rc8 30.Ba6 Rc7 31.Bb7 Be8 32.Rfd1 Rd3 33.Rd3 ed3 34.Rc3 Re7 35.Kf1 d2 36.Re3 d1Q 0–1. avinoam – vlastik, internet, 2013.

  7.0-0 c5 8.d3 a6 9.ba6 Na6 10.c4 0-0 11.Qb3 dc4 12.dc4 e4 13.Nfd2 Qc7 14.h3 f5 15.f3=.

  7.0-0 Nd7 8.d3 0-0 9.c4 e4 10.Nd4 Bf7 11.Nb3 ed3 12.Bf3 dc4 13.Nd4 Rb8 14.Nc3 c5 15.bc6 bc6 16.g4 Rb2 17.Rb1 Rb1 18.Qb1 Ne5 19.Kg2 Nf3 20.Kf3 Bd5 21.e4 Be5 22.Ke3 Bd4 23.Kd4 c5 24.Kc5 Be6 25.Nd5 Bd5 26.ed5 Qc7 27.Kd4 Rc8 28.Rd1 Qc5 29.Kc3 Ng4 30.Qb2 Nf2 31.Qf2 Qf2 0–1. kannisogoet – rimkualgis777, internet, 2014.

  7.0-0 Nf7 8.d4 e4 9.Nfd2 c6 10.a4 0-0 11.c4 Nd7 (11...Qc7 12.c5 Bh2 13.Kh1=) 12.Nc3 Re8 (12...Qc7 13.Kh1=) 13.Ba3+= White prepares the advance c5 13...Rc8 14.Bd6 Nd6 15.c5 Nf7 16.f3 f5 17.fe4 fe4 18.Bh5 g6 (18...Qg5 19.Bf7 Bf7 20.Rf4=) 19.Bg4 (19.Be2 Qg5 20.Rf4 Nh6 21.bc6 bc6=) 19...Qg5= 20.Be6 (better 20.Rf4=) 20...Qe3-/+ (worse 20...Re6 21.Rf4+=) 21.Kh1 Re6 22.Ne2 Rf6 0-1. cucosant2 (1795) - King_Tvrtko (2115), Casual Blitz game, lichess.org, 2020.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

  Available lines:
 • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
 • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
 • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
 • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
 • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
 • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
 • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
 • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!